"- 111

Huseyin
·-70ltlet in S 1m' II~ muc il't"'l • 'e "I~dl "I dakike n I;Jll'ih j'III r ta I , i., dc..irC-:1I ~~ III it, k 11t. 'F I () t HitlC-TLI'I ~ 01:;;.1110 t.H II In Dr t e'
t I"'~II'I.I

1d.uw.1. 'o'V AI ,1hiMI allH "Ic1',,["Qrlen ~llz gelnileriulll t'1"I. talari iizcrind tntnnt kor k 1I11~ 7f! miihlik Iu 1i,Iyn plln,;rl,sl \,';,1ratrm tr _ P teUcrvu lld'I~1 ve
PtilStirl~

....a.~

Esrarengiz
~ ~

tt91Sl\I'llur Trll.blu:I-Igarp harbi ecnasmda j~al etmislerdr, Harp ten sonrs llalyaL,lrl['u Trll.hlu~,1;;',11 1iJ1 te,lu,.1.mifl otan m1f1aratorlllgLJ adalann

-

au

K

ot IK
DAR

ne zaman
Islcrmden

.t..JuJlmil.d~ld

ail]". 111

i ki

oda

O~"LO.1I11

d~k,

nutkuada

U. R. P. S

[1;. 1

"d

ll~e(hlml* nl~a 11'1 P::I.H teUllrya& a.d.as. i smi hazi krrn ~]I.!'rlll mulmyyil!'lerlrlll~ P;~I1tellerva tesbiri lmkausta ve 111gj~j<l ;leniv.yollan iC11'I tl;.~hld(C'l!'l·le dolu hir.b..le hnllne gclm'!'I1ir'

PANTElERV
EROS
Bu ada'3r1h esrar per .. desin bUrUnmli, bili"~r korkul uktan ba~kCl bir $6), ,olmiuh'gl mulhakkak._

mutl i!ji, bu
01,; I

A aba P,anlclLld'ry::. bu
ltir

ul'rl::'cc:

ar lJlyler ~ll·[U'I·yu rmirfu '?

hcmln ~ bir
OJ Ll

1 yem. b l" 3<-"" I IIlam~1II

n

-'I

I.... ll~ .I ,.;I ; ~,;;".r1 ol!· lu~t:IllI ile wg,LLL'renHl ani I :fill. ,I, Rusyny~ k~ndl."!m ~I bit ,\.1m:J.n lattrrnzu lo! n,

lket hi r tes.r.tLiif

I

romanllk ve ....;bir hav 11llL W"W ctUSl Jogyu.our: t;i.i'nkjj [H~,~rrl 1n Sldly.ll atlw!m.J.n nruaalarmduu. Cezaylr ~UI!tt..:lJll~rJIhn~~J!lnhll'IJ1hln, 0s1llBDb nonanmasuun Avrupayi tilreT.w hll~uml:li"'InclrL1'l
1'"

'ntelerya)"l

1 "'l~drkd

• lrUr vc bir l'''nb.i.ni
'1oI1f l'thlr
~~It:c!aJg~.ulu.rJ

,'rrrllf".ri

h::l.hSolUn93 akla. daimc hralar
llll

PantelVrJ! es-

l~r'}'a :I.d.:Im 'geUr ve il;!U; lUI .118,·
[ll1d,I!i"(III!o1

bu "dnYl korkunc

muk.tunlanwn 1\.'11i !Lt::l'~) a g~L.inl!'p. lou ,dayJ mUlflIllu!.!,at!Hm;} ragmen Pango ",I U r ve it:)lyarl rnunen distdlel'}"a lI:l.rplt'1II evvel ge!l' ' 1 III ~. J",riniD iHkkat nazurlarim '':!l~ellJi rek tngilU. ,ge-rekse F:r1!.IL,<Is.: tMyI B.lY",J illglltr'1"iii uuarc l F";ll .. liman. da IJI.I OlnHJ.qtl.lr', ,vlolkta lIjn:~ ,,:l1UpJ~>irulFi 1';."'~I"" yal"~lo:"n t.Il.r.lfLUdflr:l tlavs. ZI~',I,.,.____ hk .:1 ,1eUermin ~ ·rtf 'til!: 1> lY L~~I .... tNYIII~,lilll i.,i ~JI1"1I1t'!jlt':r.ti~ ~t~.:'.rrne JIl,IInl%. lmlIlli~tU' yo(! I'a(LeN!'! ) ada31 TTirlt :'m 1110..." ;1'I1l'!t·.:irJilil rl"·~!W.t:1 d.ilia :U)'&O 1-l,J!a.nnifadcleIi 'Ilirbil'ii'llc tillll::L' Jell He .1<..arel y.wmo I; t:05t., n rinden birl{:I!1; ldlnmcl.l'C' mc-;a1eIe ~;,u ~-I1"q n,: I{t.adlf'. mile tetabuk f'~mckledirler: Bu rJe k ii i nd i.r, TLi L'ki l,Ie i1e T(Lhru; 01 1W nfuak('rcll rim ZLn 'I 1· )\ r'..chl Ali tJ 1m" sun, !1l"",J.adil.u.akj t'tlllyom lHI'o"a. (lelUz Us· Hr'll"uldaki re.vdlsefer VuluDlI IrIlill jOn gcinu, ogll!den l'ii!tdu Y.H!~11t rtlum~ ~ kUllm'_"ii biitiin ~ilr VC, ·futLmt.l.fI ra ;}lUlIU'01 altmtIa. hlJlul'Lclllr. l!I bll • ,r 1. 11 Y '1ltb ~ :i 'Ildu F t ~ngllJdR'k (HIU;utii) - tstaJ}Ill", hir :rli7"IU'm kori kI..~..lh;l manu: k;l.p:W bir 51ghkbm iba:Hla 111, ha\'aCI!I&1n Sill'I ilJI:.i fl r{ "11Lq~11 'll"rndol Ii u.zakta iy 'l vtrll~zd v l"'vh'l" bUIll Ill' mail:.! ..·yib.h·.e.lt.ir ki 1 den1.z 1 "V\'il L"1o!'- hul r.n.z~te-lcT'inill. Zanguld;'Jk hUz(" ill.c. chC'l:llimy~li ar1f'1'1lHllr. m"nlYJrl~ bululH.m (Kaplan; ,'alit I:tmi'~''':h.r l':ii:ru i ,d .."ar le-r:i. i4;;in - hir dCliIlr llliluml13 f;: r LIlLI BlyreUtj~dedl.lydu,~, ldatr:'i1..1 t:ll blur (Ler(';!;) jle I Atina~ ve pm'IHlun, flrilna dola:,rlsile- be· 1 1k~ ak-ji !-l;m-I1H'IDl'k illjfl IP.-"i.k~lde gel!:inDek .imkinslulu-. , .... . nL' t..'\d< Valkyri ,',un bltl'"l~ rtyatlnlp k:l.hhl; nai.:kale) ara~and,L iayyarc 'J~I.I.myi iJhtiyat l'it.lJl"lltldGit~n(l r.J~ir Id"'rini .·m •• II rm.p[lllill~lar dlll1. Bl.I.E.d.nn la§l.!a ll&'\l'a i~lr::rind() '( 11.1(1' ;Llr l:t.e IJYIlawnilSlllJ din olm,lktaB zl;':J.dc tlrtou!J;{. ~u 11I('5fLf~i bh' s:aattir. H"lyra11e¥~~t i~ leri h.D, ~r b I1SII:;1 z{hr, ....Iti lIoPDa iflij I bi'~~l1lirlt':r IiI'! Fllllhti:-;ruI sahibi lItICl:lhur Fr().11~1Z .'0'8 olalL InI2'Sail;l J~;(: dill'1. z;aattel'1 J"'lI'lekl:l;'u LLrkll~ ~~hsi nstu ,cIa. Q 11 hsilun Lett ..... ~tln r'l el It encU vaflill'U gi:irtilen Iii IhLilcr I'iliI:Ii~nn l'mVIm:ll]~u ,[U' gazeoocisi PttUiain'.in i1~ai'll,.ll1·~ ilouellir, Bw::!('n"le\'n son zab,lijjl ~ 1:1"11 _\ [mill! iBtlli~lll'" Hl :.1j. 1,;1,!'mei1t)'fl, {regtn-!'!i Wagner'm "lh~lmlnrn Irnr-.I e\"fll'inill thHTlI1!.- gon~ )?.antcUerya adastlll:n luh Ztll11 iJ:!:ll!ritJe ol!..lrtulmflg:l f:I'<lVE::tYl -1,)QLtI alal: 1.1'1 b hnml~ fak:.at hrtmarun durma51 mon hrda m;!<' t.:,hl ::-l,n~kI.t:TL <,~yafk ,:;..,\,.: lU::;'lll7. ,)b~ ... "'1m ~v~HI!.' tarn!:!" n rra, 1.:li~'r!J.I 1 Ii~,il.r senni~t"'r, TJ hi· 1:':0 , geni~ de (9) kil0:q:t.elrcr L~ios I Ilzel';ne te~rar lahhyoJ !ildihtlDf;I - H.a lya[l taYY<Lrel~ril'lin hunh!l!loJIr Tt.llil;U'lamuJ)~ l1ilZJj'lj}i ge'!;memck'te:lir, Yam ciud1 .. Ir in t'ljllde buh\ljm~,~ RlIsV~ mal(t.lfl rlMr"'f 'H.ldl dan har0~mt cttikh,"ine ihlimal l iI", S".,..I,· l1fJ1akl.l berab.er. c lar ('hile !wkl )ytirlar. Mi:'l.\':iI. terl.ibaU "'i.i.cude ge\' ~rcbi1iriz., il:ll'l muhinl llii" mt'~l~ I~h OIJIErenkoy K'IZ ~i~esinin HI It!'! 'rtlm. f' go~m."k U!:C _ Jtgr[~ ~Iir nI W'JU"iI. lti.U1jlsm;ill ti:rme~'e m - "t olrru}'acak hir dli'l ti I i ~kil claIm,. I, IITlll 1039 YJlmdfi adafiln lllLfuau iii' 'tihlileri ha:.imt \'C Ul1r;,i~rlarllkladrr-IJ. Mussolil"iioi[l ::ada(6401) den 11:':-6 n e v'iksel111 ,t"l,lydl j;uri.LjiLcdu.. IQ iinku , __ ....;..,a_ b I lalberrOU - I fllbn'! bu" 1I,>:lk·:J_ Id~ :g.. i f«inll€D t'll&y~iUm<w l'l;tIPw..VI z.iyl!l!reWtu.:.u aODI'8, Ill'a'3 lui~ttr .kj Illil nliittL. I i7'l4.)i') ~ ~"'.l, \ i B Itlk u~\fle- I"rln j .. Kmlay ccmiJlctifHicn' IJth J,. 1 lun utumU Dlut,wtlM Il.I11.1I'W y. iJt;lfIlI (>'''::IIr m!li<' 'riil::ude getjrj]digi s.Qylen~n kara. uni.iJ ltaJYlluiar ~kil e.Jer. 1L.allliifL Zllnll tel(rar I.ide \'0;: J(ahramu o.skcdcrimi.ze ltllj:ErlLh;.of :liml:j lmaz.1 iklJ4i 1 lie hllJI{J1I11l tc:ve'kJrtiJiiRiIi de tayya.relmne mab1lulll mse I'lerflnl H 1"11:1 tiCfll"eti ~~nl:lll(ht n"i!1 lot I11~hediye olmak IJZere Er( oleo)' "'il'I·. F lklit L.,>.::"!hz .",~ftr1 II" te:tl;ll'y~ bitlnl~d~girui h'J<:!mf'1:, liDee bu " - - die Mrika klylln. fticoilil' v~ UlrranyaJu Imll hlJ.Susundaki gayrctle1'irl(' ralu;z lis,efli tfl.l~besi ulI"afn1dan 26 .tl ~ jlllJU oclnrwd ..1 O!fUlIUtI iE."vvelkilerinl"lmlan havabnll.cak f.ayyarele. Dn.n; • 'acl1 O::;~DIH" <Ill ~.,j men I!O;:! 5e.lleloer :.l~dHldu T ,...rl,lf'i {t y~i.!I I!'ld'ivcl'I, 31CJ, I(l ft yilll • It I 1·'.,I .. . unl te';llril elm.JYi1nJu - Nil {l1.n . oI.ma.z, :V1J~Ul~ lin 1I!ol1llYCll, uwmJanna b mSlru? ..".Jcude ...... "-tLreb,h~~ R,o.·L,1! l 'I~_I ""Un tical'cLi hi.£ Ila:yli rl~mii. titr. ~bj ~~j;It1 kU'IIClffil ~i'jft.'i1ti~'f.lr· Ie a~lk. bir haJde OI~1Jgulflu ~ij:'l'- (OrBp, 3Q yil.n 'k8~k\'e U.'ikil " HI35 YlI'mCl::Lby ada bit' llllktHf -:;arl~~ d.ogru ~n 'l.1 LlnLl<;F ZUlli !o1"nm :l-"dunJ.::J. lit<1CAgI [lUD~U[J? Fuzla Ihrtiyat 1-:.01:. oI;'dUU" 1eme'k Lizli:I:dtl' daL Amel"i'lllu't l'ilZ ~isc;<,j t:akbe· merll'i9l", trill, zcytin ve tUlW:t III LJrdu, si larnhndan (]" hi HliJ ~Ht :r1m ihrll.J:.: edebiliY(~Hlu, HalbLJkl bit' 11111 to.Hl nl:c' ~bl mlilldlliib oll" bitrJIIL.'! J'.Ji.~-. dl"nlJ!le~ D~Ukfl>"i1 Ziit"& Afrika. salii.b[lftt!u cldiven, &0 ndro.Q. yUI'i faflJI:i \'e 'ItLh<lf} 'm~~ :i'u.suilll.ml· IwoFtluk:.rLn: reket. ~ b:ir tayyare On yul 5Or.!]n~ in.racat miktarJ yu.n 'J ~I ~ lE", 'SIZ b'llun~ "',,,,rclu 1(.lSm~·tillllR ohmll1 1~1'~'ln. dakik8.bk . u~Wftan B(Jrn·n bu ~H;hnl sO~'Jemiycll Al1adDlulu r~~mu.!jI erteai sene dahol:l .lyabiT' YLll'dcla,lffilz Ufl CtI,!.'fl I;klmait [j ~.1lr U!; tall t.a.fHfil tl:d_ruk tie la ':hlmr~ kab,liml [ t~, rtt"" ..·ilssU;n ~ gelmiii olu[', d...az:~lmHiitlJ'. BUIl:J. mukalnl 11i/:ere iki yiil: lira teben-Li etml!!I hir ~vlPIJa mllkRdd.. ~u Ii d mn itha all till t rnisl[ • ~trJ~l'. !:'.uluu ~i.lUjl>!"I"~I· inl :~." ... 1",... Z l;I...... u ·1-._ ..'..... <:'icrilya. ,ada.,~ -JI'-"~- hi' ... ]1li ~ w .... uu....... ~ Iya 4) V8.p~l7. hll"ak__rruupt&k i!OtiIt:rdif. 'rQ.1c'l(ki..ir OOeti2. lJr. , • ·I'-It.'I)L IU"" ..•..... "'nll>f n sim ~p du. btl llcrJ. Inl'-'.!! I"r ' ~, ...... -, J'" y~CI'!d l"i: !HiVh~izd:ir. ..._ .. I" ........:' mC¥I'1j,i oh i 11,:, HI .~ r,>~' l v:tpmCl~l(H '~~hyl:lr ya· :;.1 luul~'li"'.JtI' ki AVnll1ol'll kQIJ! 1 p:!!ir~~wa m_~{,I~~ ~11~~13 \S~lI~Ul . Bi:Iiiin tmfliarLl:1I1 ani Jl1lh 'at" L I •, Lie' .. ~t, lUI <L"'~. a.u:JwZ. H~I r ki r Lel'G);!!~ :;;on ~eJ]ell<!'r zLlrfm-la 111' )fI' YUfl1Jl11JJ[ ulrek."t i ll'B. nlH.1i" lis B, r.o.!Z.... 'eLt K'lflJ ;lknrl...... '~l" "l ~__ .t. b-'[t"t'''Y ·e'k ~.-"._utt-l"!'· . ....... ~ ....... u~ "..., , •. _, maho.Ul: !la~'IQJr'.iiIhti"fL ,eden I1ltm_,..;11 ,,'lfk "debll1!r'lCgml r!oU!fiiJIUYQlJeki ooru~ II vllltIt_ Yo{)ZllJruU]JIIIlf;]:' _ biI u,",UfJ-- - ~rnd€! khlndir ve .. tl!.h'kem biF rnevki halirle gelill ~1J.:lnl.lELh mtu£lurmn milea- -! qll~!u~a .t::iltl[l' !:{um'ioUhmD~ y~r',",U ~ ... ri mcs.eliL (K1!.<;[lIiLlv,·tI mi§ol1r, ~ m !vaHukly ..tllO'nn.· 1,;.1 .... ll]mHli'Ql'du Ki .b,1.I: i.UI I I yt. ~iilllil.mfrn hnZlf' oMI.'lIiLm!'>-.J'!i r~lIf1 elm,!: :r1i'\Jllll.l'dJ :'I; hlli]U fELnul sa!ba.iili bir ba:va. iissi..i icin • AJ::!cla tahLtc:,::sr~mi.o Irilyalal' ·1.;1n d,~lla. b~. 1] l8.zumil, tngdiz I_~N~' ~r;, I~' .': G;ol:! lUilialttir •. IiIl!!Ml ki bu 1'i8Ii';;in~ o"'ulnnL~ rnazot Ile: rn.[Jzin Ihif~yi el~ tl[, ()oo I ki lItl ~1ID!wy" ~~r ~.mnlh:<i h:il,dl1l1. maadlI (Kabure)! lSi.m..; nm; lLi.I1l t l· - '=' ~rm"'!l ~ked he-~dlt::'n l'le l'I '111',111,. ~tizl VEl: 1{Vi tn"jab mcvlnl~ri de A1'I~ar.2., 21 (a.aJ B~11AH~ depolan bWr,lndllgu ri~'ay t ~'iI. 'l-I( 1'1. 0, UlIlJiUr..." ......""r.·1-en ",)1 "lIt A C• SA I' 'V. IV LU.. I!IoA.r"O· ..... "~t~ n.r>rvej[' ~81r No\iOlJk l{(!J[I',a- mektf'dil". (1,110,('161) ton 1937 Itnl\'21. htikCrmeti :-)uliL U"IJ, :1' L.'- .... W.,r( ~ ,1.. .. va:nllr. • ·r Yllrnd ..LHl.m I ... , J.... OnlJ iin ltOgu" 'rn.!.!!a UA 1'00 tll1eli 'dJo~ D1liZ3.terelul LIITI'~[:I I' [11-1 { v f'· "U\IJl!lujlor <1.['l.1l.I 11 lui,....· ~lStaD harbi.e~n:>tro-I sOilhn alnu~b ki bir sl:ne R ~ Il~ 1l1LLZakerelenlld ~ g.,ere. ]!1I. munnda_: - Brita.nya :illt ital. 111mJii olan 'bugtin. biiti.in y~rl ~onra yam 1938 de bu U'liittar . M.) kf.J ..L arasmda namu. 'll'lhl i~indayer ye[' hil {m hal,hevlcsurette \IzlI.mp giwy,milu. _.:}~11L 1 I'j ,;LI'" ,I' ~yl~l:Il'1I n' 1 alii LJelyesl yu. ~MI1Dib ge'1:inlik ~zalDi: rinde \I,e halk orll.llarmda ba~1;a (3,33'6,989) tOil balig 011.1 ....QI.ll. ., ~tra.m:: ta.·'"~-'- "",H. 1_ 1,' IUIIJli';l.rn.l , l;!1~l"'I:!hllm>k belllITl ,_,. "1 ( !;1I,a. ) .. k.er· haddme ... ._U- o]dl.lgIII 2amallllnVMIlI t hli U··I';" f'''I'te ""Im"k i;"Ar~ bll"t;'r. Bundall 8.l!ll!l~lll,)'or Id Ifl!:l8 )11u 1:..... ,.1"'..... 1 .... ,I~"I,.;: " ~ l!1...illllilr'H.... lI"H .,., " . 1" .. .,."............... .. u i m ~gu I d u. niger Utcra nab [ic,"[1 I ~ _d.bl! "m,1ou1'f\zoil[, Faio:l1t lel'lmize kl~hl[ hedilY~1 I,l",r:ll< ~ .I2!U --.)'1 "lie jle'Yl (i.!i')UD'l· mekteplerde t.oplE!11tllu !lJ'np~la. h~d::t.lil fatln mii1J.ayaat Il "lome J JtI, rn iiljIie;nll 2Qa bill ,ada lLalyan J I(,"Hlde lLeros) .o.daStIDn lnt.al'l!l.e I ~et.-ki ger .... in1ikte h"'l"h~f1g;1 IJir ~~~uLLII HI ~n("a 01.&1. aldattllliJ. 'Y8.pll~w. V!,a[1 t(i1b~Ul'ii<J.t~ I.htir "-vy~""'~"-".:irin oN>l, '''akiu hir rali: halu'llSl Rnl~t!lI~lll'. U"L!'I' I;ol'd I· H t ... .... ... '_1 ,__ ·b' Ii nu...,lll;f1aM}",uruz tdvrliltlEi r t;u-. ""'J', ............. -"'- ...... " ,_ mf lHL~kul ~!flir",lk dr.rti:; 1:lIlIlLm- ernt'lil epo an "'~.IJ] :yapliml~ II", "'e'1""'111e ~ uku goeolmcit: ao'UI'~ ,,~RI,'l'i.IJ Ilofl!J '1 ....d."_,,I~L L lima &U ... ,,"' '>' hed~f te;til MI2'CCK.ti. Ii.albl,ll{i Ito Y' .r I rum merkez I(a,'1.W'-l I ve Id;iyllBfl Iluklarl bu t'Qpltllltllo.rda ~ii" ;;1.iLalyaml'l lu-ros) u huh.lki dur.;un, bilir.kiJ> v4.l.Jv~t :;ittlkr,:.:= !(31·~I:.'illld.. nth~lJ.k lUsslI't - lu'Lllonlll hug;i'l1F" kada.r IiI7.llayl'i lru!~nlt;0.!~~~'~=ill"J.da:sI.' 1m, hatibler t.iH-aflrrd:iJli Namlk fllUf'I,w,hkem lllf l'!'Ii"vlti ]uthl1(? ifreu.~,h,Iyvrdu, SE!rbil:Ht. """'It'IIl Til ·kc~ lIPliLa..1Im~i.m Yr, er- vcp}ikleri yimlu ~'e ~}amt:!klll e!)" ."'......,~ --0 ]~ltmfll'~n hayab. tlahsiyetJ. c!wr1Jl.1l it:;in. buyul( rumme'l. ""'co ~al'ask"'fI hu.11;,!: sokuJmwmu AIUL,ql' Il.d !~ AmI-II!. ,['oftnlll hl!nUz; tava mikdarnllll 2.700 C' Hrtllg-IlU Biittin buruw1 50yledikten l!I;'ri elrnfmdR Itonleransiar '11'[" 1'r1lpr ~a.rfelIDj~ nhlugu mull.llktal" lan. nile tOO.a1i..Li hl.l." [n"III. III .11·'r, ':I~r~rber edllmi~ d gu I. hlhHrrrn:klo":fI.r'. Kay.wri haHn ;,iOfifa P~Cry-ElDUl c"W,tll I j'lmill ve gen\ilcr Wl"aflndQ'h ';i- k. ktLr, BUnLJI'IUL hel·a.ber damn 'Yi>tte La l,i cdiyorlat ~ blJflU 011111111 m ....... ,,,idull. beklt'dL Dllu.i ;.Juu dl.! yenidr~J'I 411 IH~a mull· mevku ~d1an SiulY,l Ii:!.- irJermdcn par~ hn ol{'Jnmllllf ve biiha.!OS,~ ·t!ovn hiicum]ilIrL ba'!nt !if ~,)o'a t'ermil-ll'erdll. Klrldargazl1tl1D met'lrezifLd~ bU'1lHlml""] l"S€lr'leri 'lem !'I edllmi~tit, II1mda~lkolayhldu 1mbilj 'I UT(j,;:; mlJhwm I bil- ulJ barru:':I1n J • II H'lLlI kolayb:rtlraw ahvB.I 'li halkl ilk IJartlur J(.f?lll\ "j ;Hfl ItilJal."il.e 0 hal1'alide1l ge~n g!:,v· An'kara. I'atlyo:.>u dll hid ak.ljamj,I!lugu llg'ili:>:lcriI1 hi~bil" tan/a" ~·'b· ... · V, 1!'[',uttJI t'I[.i.al).at .LIl3 mun - pal1;a ylinll.1...t! i\I!IUhdu 10,. ;IVf!· r [jii;C",lClI" 11....... I. I' __ · ., \,,·1 I, I" e:MIH)'(lllIHl dII b' .. 'I!Ht9n - re Il~)'!.I",t.[Tl'I:IVell yapl'l':rlS 1IIt IIJI~\.. ~.l k arl'jl bII' l ........II" :,:",ye ~Of{l "ny' _ r_IZB.I: eOl~l,Il !:'!(W.. ~! uyult Ifl.rdl_ Bli ieijel:lclhl huh rWlll.1 ;1ta'::l ·f<.tl,h ~l'~ I~I." l07:~ .rim 1"f){"lP "e IWl bue .... yctte w buhrndui;u ITIIlJi'i8.iA;· l!u'I"el" il!;i1!t '!:Ijt t=>flltt "Vlrll'll~ bLIInn SOrl havll. .I:1i.kumbu'i\e- ~nbit

Li:llm ~df'n 'It'ndll!l4' .•il't.lcr ;\o\::uiI{ 1111 :-."",I~· • I,ir 1\., rupa hl.ikiim~tinin re i tlejijl, huhiu .ir ci.h;uu .Hlit I;ld II hi· van.,; !.lfin f:;L1 uzak muhaUIe- llnnllmll.'i' bir dt·vh·t ~)iiy"Ui~1I -.i~! l 'c1i, a.:,int. r,:Ot!· ' rcm.,udaki :VHn~'YI,. t11.· ...dD."onrl{' <\rlJ.;:m Yl1!l-iiw' Iaha

bir hawya. btir[indltu-Lil'. Halbuld ib.at, sIC bu '""daT korkllD:~lm'. II~ de bu dereee C:;"

I

1:11

ranmgIZ. ltalyan

km'l<'etierilDi.lI bu olii volkam hakik] bir volkan hnlms getin::bile('egi de unutulmamuhdir,

*

Bur n.I'll{·KeLul r.tah Bt.. viyeoai, orta UHr hulk 11rJ. reI' den:c~sil" oltti.ij'·lf. Buradn "orta, ~!nI[,. t::i.bll'i.md~n rn.ak.~ Lng!Li:zlor ~Lcros) adastrn ~ 16 maddl gel n {Jrt ~ ,1"[f'cOO.e ohw: ,,'ald,lL,j~'anltl BLZ.cle me.~ viundan 1913 YIUUEl kadar Jr:g:-]'\ kctin )'lJZoj(' ~+~k;;+>'um t~J;llql et"lr'ili~llo:rdl. .Laldn (Londl'al mu';'!het.lesi ltill'anl;~nnada liiM;:r in- den I.uyl.'i .:um[J, hir ok memlelnlfmrii;LO DIU dehl hiLkimiy!:t haklanm tam- kcl!O;!rlll koylli IIi t.I hH ltliireffll"htir. rrus oldugHndat~ adA. v·kl·ar Ital- hakkak ~a.· b.:hyy,. 1 ka " ,klAn SOllrn yanl:inn o!.du. bi.lk'lmetiTl ittth It; 111gi "koylll, suuftm hilllflyf>" b L sa}o'esin'" de f'lJ.d{ii 'I! IZlyd t h(l! sene yu.kU"Ht senedeuuerr (U os j .tas.r:lrni'/ I't; \'uh:lt"lm~kte de de~] ctl'afll1da. derrn hir 8~lkllt huvam ...trnekl lIil. Bugiin kiiyJu kiimfcrmadjr. Esi.tlden RodoLJ.9l'Imlimlil ba~I.(' _ tihaal maddetnn k:.. ilkan lItr "~pttr bu 01' In.ya. iji olun bugrl r, Il.ltl 9 ku~ da ugrardJ. Likin s-on aamanln ('glbi ~k 'Vi.ik~k 1m dereceye ~'hl MYYB'J,larln I..Jjle bu auayl ::ri!:;lkml'iUr Arp nunr, l'lauilJk :!,ar~Ueri Y<1.:ilaJ~ t::dilmi§tir vesarrc istrhs II m 1,ld"l..:d f'YdtSon hai bUl ba~langJC1nu nnbe- Ian h 'P yuJo:~f'lm~ ur ~Irlllt TL (Leros] i1t dlgel" adalar nraBanhasi 1m'!uJl ! k '(II btllm~smriaki mliaasebat tamamile ke- sr i~md(' Co g yreUer silrni~lir, AGlarlln mil eaddlL li- sarfr.tmekte. (,1\ Hi.rlu lin manlari ve koylan vartar. BUD- lavllld,lli k')lil Ell l!1.:rjlf, C:J1'!lfardan en miihimil For r1 - Lakan, tuturnlu , ... Z ... "I 01 n TUck harhinia I Sc"r) muahedesile ettilcr, ali l ve III tiJTJ!l.1t1 i" II ..t!;,Ull i . c~{Lf11: iBlifa.let cllJle~~ 11' r 'hh 'l'" ])'~"'t gil r ilen
gill.; kLiyli:iail. H ''''~lI_'jj
I'( I" I

jstiym:du,

Halbuki ,Roll'unla

1914

iadealni cihan ltAl 'U Iar a.d:::y~ ~ltJe

Bir i~timai elemiz

Zonguldakda __

g&1lo,:..,

b

1

vu kill

l

".

I

I

a

I

( Y,elkenci) vapuru kurlarddl

n

I

rc-

=:r

data

I

"t

I

llO-1

Hs-

-

1('

A n k.a r a d .la N a'mll k.... em a I K
I

~~:1Q

J.llf;

"J-

hI"I f a r.. _;1

Ak

k ~k

hd

gr-

k!:.l:. .. ·li.; ~'Ult<klli I',itandao::l;lnrun h, bit IJI va;!;I ye le[ll[J·Jen rn 11'1 I Fn Ihn tL _ I .jCflb ,c.iel Hu h. 11uJ......, lI1lellll1 taklb ..:does hI ~I tlCIl ell t v.k h • Yt'~l k'.Thrl [l b i.{ i.~t· .1.1.: etn IE'K t... II r 'Vet d ITt'!1 (lnil 'n b (,,1 _I I fta Ii?' iel'i olm?lO( >l!er" .,Lr iii 11bll}'l'tio:. ;m~u i!j.1t'f) L;"f ,a.,f· lJ.ruu ..,.k g~. 'Tli;l~tfLll~ v' m fl']Fe~ tte biu~fl'k :~['IIly(ll1e~ 'r.! Inll'L.ihn~ y 'b~ • nlfo~!rl(' :...::IJ,·h olmu." 11[', F"k ~t IH~ ~kl Lmt k ;r.:ult;lil I IIJaYY"fl U ITl·'1l.1LIJ" ve 1"i<~1<rlmh >il 1(i burn lw ... l>i.iz li}"k {'( !ulk 1.I hayu. se\'i~ yell;ln C"'DlIII1 hlemel w;tlr 1I'J1i'lil tlli l:L'u :l.aD Ill" m 'UlU[' ,'ey'" 31J In 1 1~I;uawltl hit: 1>01'1 bilJllu:~ S~. hU.lbLJl, AIIK r 1 \" ~l:' &ihi h.:l. "~In !'!h il OMII~uJ :,;"hu.·, I¢clc [:::lll'ab ~'C'k:C'''l~~''' nwhlmmaQ1.I' \'C l.!L1 lrao"'~ n Kt 'in _\{L-m.I"d~d III ~jlll bi1k kt"tt'llii!m~ L~'!kLI t;th II liuy Iu 1LlUltlll.(l W.L mmJ.Ol hu n~v~ I"IULJ ·'eo i~i \'<1tfill,J4t ...lrl "3 '11 L pek az 1'111 r • maida ~ral:J'r :7onul yil 1Ju. "._ . nIb. larm 17. l,lk bir reftilllL kaV\l'lnH~I}J1U10I elbr.ot e call ve glllli..il t~1'I I'stl"f. ""'·ilS II ceml.v~l Th1~k<I.lllzrllll:;1 L\i1L1,1t:' lnad"lii bir J:;rt.,,1 LblJ1 ze·bUIIL1 ,)Iu!'ak ~",hfj."l.'~ bir vilt.H1dd!j!, muhukkd.k kl Iw~ dll.mlen lJekl't!IV'!J r.unlwwnlh rmd1 l'llf Inl bile .."ero!me~. -Kiine g~"<'11 10 hitlYI , kiTIilH •. _)'nl p:tl<i"'I, YI:f1n~'k: !.:me'h:, k ndl. .me. . k.911 ...1na v~ r·(la;'L.lklo.rlWl i.!sl blLl;i yap IIirt h: U'iu;lllda u,l.Hll tul[::itm ed 't'~~i I1m.us nd mebhilt {'co pel'i,.:;}" bll memu wya i~i na:,>11 1~111c.l~ mi.ifid I 1.l11il.ir! Nlls]1 l{t'lld.IS,IJl' kn brlcleme II rnn d LUll am ''<'l''t'bllir ~ Nwnl\'.filz.ifie,.iJli ,'c I~ini .,e\'ehi1lr, QJ'I,l Ibs.gl.an;i!;lu" Ur? H1.I~i.illlt~·l dilll,YH bu;hr;)111 S[IIU'!.

}.Tc 11~ketin

yukseL:u

L~

1'J112: \ ~Il~

erllikten r

::oOI1ra 111 iliIbet

11k d'liti~ner.egt InI arlar a.lfU'h·

I

"

MURAD S£R rOOt

11\1'\'211,

bu L)~l1'llllBdu·.

u

rl

H'-I

Sivasta lei bir

u

cin-yet
r '...

~a ileri

gHliyordu
In I ibak

Bu mwu.~'" ••

1 yet tietclbu'len illlh~il
t

1 da

~ ta.a.1T1Iz:i ~Y'"

Dl~lt"".r~Jllfl!

ol'd,·hil:i n11 Lh Ltll • I

-I '~-CERA'I::=====r
AI

~::::::==~iit;I.\.r~~~_I_'IIlI:I.l'~~IIi=~~Y~"I~rl;C;;~lI;I~"o[';'l;l;j_;C';\';-d;I;[!;'~~'l~Io!="=li=;I~('~r~d~Lr~=I~=e.~l<;t~lr~_;::A.o==.;CI'~k;;~d=q=·=m=.=a=I'I~I~I1t~'~\r8~~I~LI~j;n~n~I'\~11~ta=l='d=i=, =====:;~~~O~!I_n_'I_:-j_tl_It_,_-:;~=~~~~_~

l··====1

SI~";I>I, tHll!'lU,,,l j -

1hluri telfi.:p. dilljiJrU.,.'rJ[ III tlr AlmaIl hWs:umellRlIL U'ltlZIg

'yili nnld, , .lf1 llk~t ..,]1£ hll lkl~lilrl hlf:.r." "arm, Gri;.r:lt::1"1 iml;, ulUi mtli~, )ler' rniy rJu, 1]] k iljJfI V'I IW' lWlldLini .utanuyar' l~ .~; nJ rli ~i,m.iLll.i""u<ru IJ Ilk idi.l r, $ehi.f dohlhne Fjll'/'tk Vt::falllil, ')11U l"Itlt·I'.i m IB:ly I (;'11I lli:ollilll"'rl"r 1)8.:01 I i'l yir"i' rnikd 'I' 130 kr.l.~Lk 311hl11!r"kulu 'I'" g('t1( ImtlHI J I',okl, I1~ldam ~~''Ye[ d' I.Lrk!i;o n, U1lj!<lHll'" YilI"ll'JU, NLhn~'.:::'l I,ellis IUri)1 !;i kl~)' :Sl dill L<;:l,liler l1untial!l QI'JoL'ye 'Uth ;;'1 1m k ',~tlll;.U PI) I I - Drzom"k b:UUI. Ibir !'-of''}' "rJyll~ lll:d! l'n~rIlKul:!flan Llk olnrnk, yftl'u\ ll'Iuhafa·u ',nmnLlEhL liLI ycme:t:'linl7.o" lllye ::;nrnlJ r' 1 tTllrj [1 H'Il.E~'..llu.n y 1U1..';1. va!"ok l1w]ud mILb:iiub.I"Li tclr..\"l- Belli ncy' i.ll-.ij "J[ :-i1.11U:,;? til ~ ye~. mc'~bU1' olru1lf1lardJ M lJ 1(,1Her ~l"j :'U~y~lI'<luo.B"Jl lilrJ da· r: "),e't klJnJ.L~~l 11oll"BqutW1 b.;1 i bilmisil 01 k U?.er<> ~I 1111 'I ~"lIll.ln n !,!OI"I.I.llU OT'lu YUr.LI na ne iatiytJt Runnz'f - P ·Irit.tiiil"akal Hlzm!f> fl"!IH "I",all Ilh, 'lWJ k 1_W1 11<;. 'l' I -kllba II ledbirler dt: lULhaz .. t ha lyesl t:lJCuLII" de~J1, ;,:, villi I{o' IlLI '\ir in Il,tlarnCll;{izln ·trnflnl. ! kI lilWJ.Iaf ~ri'M' t ~ ,II JHlZ!iJ. ar1£uiiljl slf.alll.· ~(IJl11' 1'1111'hallve· Illtn IIrkA....nllun 1ml rin li ,1,etiDc za,1', VC'fC! ·I~ m J. ,'ufillyorum til. ~i.' ~Ier IHlrl..ldJ. KomiBl:r· Iluy£'U{' irJiler. l 'l dt;[1 IJlq ~!I~ 1J.~i<l lie; I ~ Blmll bl'l'I «:'IebI1lyrlr'llTJ - BIT "(1h~ tmfuY(.>;HJ,,,1LI.llJ)'l.l ~~te bu su.rettu U'1ihllllM Jli 1 - I{HTlIlda1'u,iyrrf. a deu. .fl.C:l.·1 vu'k;J'llamuk Ir;11l I1g"fu~IT' B.'fI '!I.(' .if. mil. lsill icab WeI;! .rnnlOM'Ifll' h 1" dJY(' !l'r;rdu "lJllul:· V,",f LrlmlUll )'llJ'Idnml il.:- !.;:l.YYil- td[)~tumu?un m'hk&mlrtl tnplan malrta idi. Sulbil ilLl 'V IIVI.!~ t;ln baFjka rtll' ''liey dilltul~nlLiy'IJn'o"lYI jlr.l.r.llItHten Il Ylrd.J'Lru' VC fll"liltmrtk i~in ya.lru7. b~r' 14'11, II . If t II~lLi ~~VJl"di..ler Orada buill· ~ ,urn. 1.L1D d:.l!likli, BlIDI1I tarrlarTIIII' 101· n Lllnrill IWJllltl Hllkkmlz 'l1;U-1 F 11,lt I'm u~ ,gIDI UGllILJfi mU[1nuI1(lYl kiru 6.,,-,11111'[' ,If • k I'llll~ r b.:L~If"I11n.l.k elw !j QBdil~ cih~lI > t.. lIlKa.fflm Man,., r burnJ \' k [I k b~l:nl(h Pur-afojuto·iJnlili tam mu.z (l.1nay tillde Hiller IT 11rn:iliJ.llin g'r>1 II doT 1"r t'lJlId.KH. IrnlbujLrl iJzeno.dr bl kRm ~:l[l~ Jl! bir 'n Ii'tUl Lewin ctm'·~t; r 1· mdj~i Zru.HlID ijlm~ ') d'l~lJllL1 I I I I J( ILmU~l.I... 11. Llil llm. 0 Wilitl" D yr IJI h ~.Iyle[my(ll"'., Hlllbl.llu, 1.;ull,~ Q idl. W.:.I.grter w.l.,·n ~,,_ •• Wi iL~l[I ~ i'll.! ." ~i;li1n~ d/u'ILI bir lIUI[·tl P VIP-

e bmlcnblil-c. bu' dar~

InJII-

melt 111 L -nd~ Q]dugund'

k'lL~bo.:~ka. ile bebl-e r~ rl • nI J '
LI

Ilillinl b, - II! lJlr \'IH'8. (j.fi.i~-nli derhal iltl.:l!;; r>df!l mill. BIiTUIa II d~L J:lIWl ~atrdl!l'I aU.Hhkhn

blr'-I

J

thgl'r hl~ml.l1rbll ,I \TIJrlll :Llr j Ville 11f'1f't.iiv~ H'isiil·n fjdl,Hll~ti-l lie ~ri ',pilot 11I1Zbll[, ll.flnHm, )'(']]5 !:It.lrH tildurii.hhlgU m.a.n·I~1 ('1- cuI I hi IWJl'I!"mnml~. Par:Ji~iill(' :'It! nm 'ftm,UH IU-:-duddr 'I-a'\'('l.Ie.H •• - Bu t1WiU lr1'. I hdeJ;,,"l" Itd('TI tuflZllJ1 f<iilrn~ti I~i ihi 13}'I~i Ilc' muaviDl~riJ]ln r.oylt·Ll,ldn, 'lll'1)t'i di'" nlrllil 1(,T"~If' ]{onU~I'T'la-1 katI Ill', Ttry)'.r.r,·tlc:n nl huhgl Z~I- mlBi'l: Hu "~I~ ("U,' J{li~~jli ~h·. ::<iiplH' edli~·k klm~rol!"I"i'I{'h d(,,!!ll. I mall ko ~ayaUn I.ffii~ u ~Ofl ozi 'r, j;oyl ,rkl'J] g~'1I1f," Ar ~ bLr lli.iJ~ril "Idl~ Jlillt,J'IJ hI!; nyorulJ, \'~I !lTI'! !tu· Imrlmlll ('('liJ ('.,HIlIl tlr'·-"I!1ll!,!:lni. ITlar ,I. 1IIIm j)1'1,r lIglfJI rlnKULnm Ilij bir ,'a ..l)loel1·
HlJl

l~Imll 0. - BofWlJ'

nnnam ~ "ry

slZi r' h, tt-l7. l'lill.· },orum, Beu.i 10' Zill' gliri.iniu. FII. I~OJ.I: halrlJmti mcyrlana (;Ilm! nIt'lk V Il i I12m.izdlr_ g~l~ nll;LTliI:lu:J.n I',·~rd ciJIcrini I'll'll't(:m~ flIJyJi.i·l'tIorl,ll.r Gene cllfJrilll' yii?IHIU 'lllkladJ. Ve:r.1I1IO, ..... aziydl!1l hm:· tn, d rI LiJll:t.n:llsllUl dt'''HD\ etll - 'l'~C' dtirclum:il LII("
.:I.ll:Jnl.

Jin1.cD!

-B
dlJ

n~"LY!''''IIW In:th l:!tI>llhiiyi1i, 1«,,~:iifl\k'')lr I-ioyliillifn He ,,·ILL't.'lcfl<U11 ·i bll Cl!laJ~'I No. lenmi'jt Ir. Eu luoydt'n H~l,;.tll\ oglu r';;:(1dll' ,'f,; HaLil o~lil 'l'ur m .IUll'a !;llclJkl ndil·. [$1 i&U1111 Lhgengl'!llllmll~ .. JlIII I;;': 7 <;(li'I"~lJ \ LId L. - Oy]e ise bbl... \ 'J 11Ilt TUI';}1111!:'I l.lir'~II~ o~LIJ. [f.llil 1.'1;.:;,o..llt .Ii'lk" , BIIIIl! nl:lIJilit \'t ... 1",,) t'IV.lrULd,l l.oj- LIIL otlntL ... ~ln l IT..lii km·1n1l.m I. ·nda.,rru ken cli.::indf"H dall:L ](ii. iii. n~JjI'1\'!!I V!1I'(lllgli IilliM:"iH~ I'ltl!llilTilVOrbu • IY'I I III dvb:!'!i111 hi! 1'.;1~b,' lit ~lIIHI~... .~o.;,LlJl m, Bnlll O~IH l":athr h~ Ve gt:'n~ IwdHlInJ HIINt1J~UlltL ukr, b t r ),,',1' 1tUl 11 k.<1I.z 11'1 n: ginill1r..:c· I~ct in ~ 1.17.)1t','I~ o)JlLJ :1' Lrlnyol·. C(JI~ rica (·lkl'im. &'11 'iyle H.dd I H. 11 I,olis i I i re;;;.i tleg. till I. ,E~ ~l~llI!l 'm I· i,' n .0.1: .ldt lC.. t'bll'il;o1 \'I\i{illi'Ll11Z mtiv~r. ~1"11 n ' I; rl I IJrI. diy",',m t'llag'l r":dl,·lrl, I er r::.eyl, .(:I~ t;llll 1"llllirh~1 , I LlnlYor. hllliiricrilhizi lIlllilim". '::udir hund.1I1 JI,. 'J I>"yel"ek l- 1\- I"llk"l .·I-~I' iJilcm:] 11J'Y'l1 lUl- Idiu "tlf L... lfl<'! bu' d . '1l1;)'H: \'UrtJl, t lill1 ?~IV.llll J l), kf'IHj I ,In I I.) - YL'lO C'OCLJI< du b'l P1:lIUHl !I';lT)!~ h till lml'11l rmlle ILk.inl Ill! If' II;]. "uJ<.:I·elc bl.l nwkleYI :m!n:LIL'trtll·ml,.~jn" r I~ llE"R bil Irl imH' }'fll': Bll ~MJIM:' " la<lull Tul"tlfri], lin mi.imliul1 0 dhLleee-gil1l k,mi!J.k ..,:.tlll C'Vlnll"l fJllHnl.lo,;· od1.m )"lI.rnrl({![l "Blrl1,h k I dlllhklrl I{tl- B'n:iiml 'Il mi 'klld-lLIY(lrcllJ:' l.IinJ:\ I; !."lvllrtlr.LrI ~ .... 'tigU'lI , g~-. '1\.IHhd.. [.""u nm:n.l,Z l"llml:j rl1llc~ <J.J'"k,L .. m,ilm 1~~UIH~lilu.:loki mi. tI"~ b:dLI lit' h;adlrin h ~J.n,. ikj U'1 - "nyu' U{U b(' H1.11I1'lnt:k ~ ll['di y!e d 'rhal Runn. y\,rlLlll ,oJ 'bUIIII mi· dh.lmlm.· seb'b alu "r. ~ hllrJ"· inti iz ' d;~c-.alIldl'll In. ;;i.QIl ra ibo.l:icrdiuZalll1~t:n'''"I,~Q~t L;'Ibl tdikll Dlt.i~jJt"l1Imt~milik h£KljSr~." ilO~ J~;tfl.Y~~1 1!Lbl kUI1 1l111"j Y el k VIl'H.9Ulr. Kdl_lI yaliltlhlBw ~'" U!1IIZ V( 1"!1 l, Uh,"', ~ I \. r) j. mli.'ti.u: m

[{antel~yn"

I..lumu
r.

i,-

a

"J

t'-l

Yunan binin 1
1
!$:l.<p Iy_'

r

Halya haron gunlef i
ll.f II"
jJ1r

i'ol,y1.cIlly,,,11l

'I (In f.T11
. ~f

tll

J .... ,.

,.11
..~ \. •

(rl~lI.li~. 15 dtl ,i ha ii
ill

i

~aL{I :-;okJI1e1: iein ", -111I'!(I. liuT,-,nlJ cllJ.

".H.. rnu

IUlliDlII'
:\ '.11'. 1n1_l~1'-i'

th.nrlllv'

•.i.Ll.lr~ ~, hl ..llU\ ll'

h'
!l,;1'-

II n

If •• i.)

1.tl.r-...~ "'I

~H I.r
1.1 I \"rilll

t!1;.;lldh·

. H rm:,
t

~'('I

,·It~.l1<' "

1.rc t!.lrrt LI pttnl.,IOD b [oJIJa il"-lim~' nib<llllJel"i 'biraz ol::JU..n vrnek illtfyacilli duynrirn, NeJ g. n rn ~ B~hi<;lmr'r gaynmLl_mLu.i'l Zi.Bn(·diICn bil "'aklaYl ilr kin rJ"ll.l!inl:. {lknuga mll\'alfak! OIDllI~I;u'llJ:r U"" (;ll'IUn ir.-in. HI: ,", ku: l:l'hr ki: mir:=tJIIII hiiyilkLcn lu.'!)
I'Jlg!"

m.il·.l'i~L r
>;:11' lJt)L1~I~;

,

IlirI~l· ..L

n.il1 hr. -

r...llilr

1'1 )'olun h'lnix \1' ~. ]

l:

u,.: I

Ik1kl "il:J~

'101

rnr

.J

IH!'1 fil'H}el

!l-

mln "lllu,;:wlU !UO',i'" nlcn !II~:'IWi: ~·f'mlr.·r iWnt i ll:ad,·m.' .,l.lr.u I
·1"11i1l".
HI')':: IJf,:mH,
I

1d

Jr

II:';~. ;HI:!! t~! bulHyf II .1.

n

Ii. .1,! I •

kiLrnl hk11l.
~i:J'II' 111 It.
~ ~ 1'1 lJil\

surulJ. V, • IIif'k <'11 ,I b{di, :"ull hXmlJl,.!_L·l il7.' r"'d"

U

t", b;."11 dliroup el. hI nUll oi.n C\' U bulmul: Jr..H:buriy til ka'-i1L. t .\,,'Tm zam I U uumun c1rlJ',"n1. unr, 0" ytut.imIJ: U! 1'- ~il rtun U.\·OI iam,
HiI' r)m:1U8m:.., Yr.lltrrifhtn ""';"1 t \"(" un bill' l!ob:;.jli LI(:'.1I'll l_\U"I;jfill Il,' ,. c('l; bl'~ti. Ben i]e :11 ;)]11', krlh Ii-

k:'tlu.

Halbuk]

hobHIll

t

eo

mUl.

lIkanlllara mira'! ldic'ukteJ1 bill ... );U~{l Ir tikal «T. Ist bu ~ bel~\!JI

ki olur,

lar olu,rordu.,
Njh:'l.y~f c;ingrnL LUlU killi.U:t. :ill1u StikL brldi .. \
bll

bl r'
l1_

:0-;1; I rlii1.li.lt" 1,

,i,;

••

Fakat.
al1a-l.lIdall

,;1n;::e.uen'1

1.1: It'di£;i.

l>mdig; '-'Uf>UI burnun

dan ~t'ldi~ anIWillim!rtJ. ~ingtnc-, a.y~~.
mr z, k;:=',
Ii

, {', HIl,'!("...nclL 1" , lii, 'ri L:i('!. l~H --yle y gC'llrm:,'e:.hlll'

- 1luJnr, gurJi!n mii ldll:i.i~ <;', J:Ilk!ol III ~'1? rna iii !t.!!,/'oJ1idl-c.1 C'azgl_I', s; l ahm cline ;~Iul. IL~lIlml ..1Ir_

~i hif " ... iFilLI irlllillu hl.l'itl.lmtt '111"\t 1 i~ .IUht:t·I~i [q:ib ri1iJ..,u un ~ J\ ~I' ny:," h",u t.li.I1"III-

,!

J:ilH rrus., ne Glm~ t,ill!or JHi'IbILr ba_'hla og!Un ko-

J".nfalr:.nIMl
FIJi

bobstil hav btl kat!

~iu
~ ..

gi~i llnya.

il-t,: guO;

~

lUi

~1lI hi'r

;E;UJ!fhU~'1 \'t-

~ i...

\'1'\ .. "

bc!

.cl t~·lIl'~f'. lJ~iili; ~irllll",,"; \'IL ••iU ,~)
d;i,lIm nukt ... fir. Bit-Iuhi rl'llo:iliJ:.

ii_ "f' ; rn tazcliy LidciG. ~o[ak !Ii lL" 101. 0 .. ~'!li. hU"f'lll11ln H:i,....bq l{~Y:lIJIS"Llve, (d:1 tIl LIddell
S.OIlI'Il. :

Ir·a""l.

!hi

~'1II (

Hlu:-'~Inlln lin I..LUII il .....It t:j" •
flunl1'I'i!llJbI

I

z

AI. hm.ul (.Lilr"".lru.I.B. U:I'~: 1~I~Lr. I.d,lhf'f:

Ifl'nru- f\1

:dr;) ak Uzt'h~ irhm ki l:,iJrl , D ~Wdurn ve ~f".,'jl'L(.11m II iI,,:. br-n ne ('11' ~ 0 bt'. tilI rlt oluvvrmi lim N"HI "lnll 'l~~"1n' ki /,·lI:ra snbunn r1 ' run mol. bi" mev; y;jh~lanu:-Htn.
J!lUh .llot.."

uue

h .•llii

arll'a U .girreb'iln'i~ ..

alum i" .. hun YI:(!; t:hana nam sa 1m Lf.' [ill~r;ml.: \. r-u,)·[He:r-i:nI!. Iruktl~m(liLIJ Ilt"g-tl yii ~IY~ d"'T dem .. :110;111., ;:: ·1Iii" A),ali knbila rm

r:t'"~~lim

0

*

1'-

l-i]Ill

"

O~t bll!j.a dii mall

:'\~

'k Idl'~lldir'l
-

g.ndan

-

Ne

0, !le.l"~J'I:"

.

c; ,;:_ ::;imwli

tolif d mi~IiT. 1:1, I ln~ih filn..... anun .. 1 r~~I:h11.:.... t~lTI·t·l". I / ,.. k •.- '.il· '"1.0[' I bi... ... IOUI.U I",-I"
,.Im . ., .. '[' hfl IJHin"fI~UI' herr liD ., \(·I..·:rrii ni IIIiiIn:! I i .lit -J1UHll Ar~ !lTIIU'U~ c
t

l'mll llJ IIi F~kl:.n u~~-'in('l.' f

It'"ll

C mam

tiller, H muhldif rnr i:t b til tipJ'i!ri' Tlbl'11 muhnum.u: l litmb.'l Fi", ~e! i gtdiilJu,. kimi ar' r dHii 1.:..H]j7m ll(tljr
7

';;" . ehva me'l !!J!1'llCli: ;"Lya:;a d~meml im N "dihrn("~ knl1:nl;>Z bil' AJI; L, n"', " lim;

lID

da I;lkar_.

I

.1t','
I"

I'

H1~I'll

r
~';'lkiJl

I - ~h11fo:,

{,litll

A\

ranss

oolll.llJlmn

\ 'I,i (·il~,J i lell rnev ohnul11b'1 I~ln kuw k.'il!!~, J ,I'in kuy 18. a LIlf;l'''_'k L!p.~diL... Z Ill'll Il!. I;;; 'f!Yf1wdi.iklr rin II. k esnsli
:7.!1

eli

"'_~UIJ!I

t'lifl ~.Ja ammn

~i

Katll n bIH'''lli tab;,nlJl, iH::C!:!li

ri''3.yPt

i9ndt:j1
A~ ra'1,'al:

mnh il sl),n'mll-i

a .. lram.
rim

~ ....017,.

_';'0 [l[15;JI1IZ:

11i.- i.LmlDI d....i' {liar-aTnH'HIII

in]""," 'I

ku' ''!It _I nl-!tnr. (_1.11l11,i..I ~u

th'l1 D .,,1.:'\ btr rII(:wuJlyd .. hihi dt.':::'lilt If)il Ju ueJ In ku)'11 lJ.1·'~ rlli>lnl:,gfl.
J!.J.ZIUll

qru. Iwtl:kan

~urill:-iJll..

Ciliz ,,'
bl'- b
g~bi Cl:-

bu ip klhir de yuk ••r,l dogrlil bir ~di~i \'afi'hr ..
SlSKIT

lim;IH i.ma;OJ:.o:.I1 jlJoI'l... " aM n!lu·. Bl:nOnhmll l.iUtun if:lcri b ikll'ri. l' n t ... 1H'r ,\ rrut \,\ldll1~:l !ot "k, derdlffl 111,. rJlul. I, _ f C-,' 18,1•• ,01 1"i;lir: if'[I tn~Hl7. '1IIIIli1n.JIm~1I1·1 U1r-n1 nl ? I I!'IJJa;deki ;-ortist, WkI

dll"Sln: 11k 3!..ru rnd ~"zlt' [.e LI LIe illOt.n. 1'Jl dlm. Heml?il l:.e m.cl. Hau'!,;le dolmu~ lac~.} ill _ ~ l'In birer ufat"ak n'timuIH' . I::i~m

Acaha h n.gisi kazanacak?

t··

k:II_"'iln .. n~~k III k r1..

hir,
1-

,.!"I:

1

J.' d :!iJilir. ~inuli ;(~. j Hti'I' I ....}: h Dra~'n

lIrl:L1

,,!IIi

i'

-I

'l'ilhli:1 rU.k1II'il mides t _ - :-mil5_. Maamafih

lid

L'r1l

bihm'"

:1l2U:o;U

m:-Uj.ur,lP.. l Hl'KJ-L kj

L uk ;J.lkl:::l.iiJn ~u ~ozh::rim !>OJ'Bli Z.ene y~pul;:l I bit i re"mi ,,!~cri lllFmd iki m~ d~ da )'e-.·I I ._ ".kfk:eri :Ih;el I.'" :lra~m(l;l.kl bu h-ml"l.lil". Bimu'u tj'h _'mi:!l. II ~ ru~ ~ij't:!1 lialat;Ist;,rnYI;;:;;' Fi' 'nerm~i):;ab-,L.kaI.a[1!l her ",N'H- c\'imi')' bahc:emn l:,IIlgiinllii iJ",1-m1a!)maluld.a!. i k 11 ..H-j 11"';u lWi.\;l 3hltgl ~ 1\ ,!1ullda 1,":1 (J.Jlma=:iI bi.;::e l!icref fiL me.r.~kla b~'-tlenL\ ~i:I_ .i"-.i l1..tii-;:t.r:n bil~ ii~ wpa llnu~ \'!.'riYOI·, Sf": n.m el1emr.t'lirdi hair .o;;:,':"-l1d~r{k·nbo:l"l lilll[ L II. ybet(lhl.:ll~r, RII I'i~di.;.rdl"."~~:nr_ lb.l1 Inon- bUl"2d lk.kada_ kun'£'tlL mi3 CH tJu iki H:liIUl' 1 .(";:i,J'j "tinin, :I n Ilrll untla \n\ ~ • I.\"lt~ ~ii.. I ybir nllft:l.ll8J1blt:!l Il~\':I,n:n i:l'Ilzuk =.<\:iz; :;;O;_..:I ...TIPeII:i. !'il:lenn bed ii 1-11 I! ~l'Idimi~ :!~I Il(iji; ·[nl.f .... ~ (]t ;:unl~at-:.~Slnda c;ok sO-mil;, \ . :(!~ IL Olma."'lIl T. f, II bu~ral • ""II! __1""~ -i eJlu .. a, Un 1;;.' riilJii\!.-i • ~~a..la .. 1 ... :::Un 'eref !ltadt.n • t.il. 1 1"111.-1 kILr. irl , ~r . kl l' Y ZIK !1 pI m; h I nUL Bir ~e - . ~ i"rI.I,11!1 !J I at a ,M', • U'. - r.;e~i m hu __ I_a1. • [!J' ,d _InlZL bu, dngen run il;. gi.indt; S6Il~ini \'eren gene Btt ~ ne kendimj"n b ',1 nl:n r.,- \"l-r to ,. )I1[1::lli. r,lfl~LIII .. r. .\'Liri~ I '~e . ra.mhmanl b,r tii.dti \'t:n,miyen I r-porew.::u-a. mu\,arfa 11 iyetl.ll!. tet\"h yet, MoJ~hl. r ·t..'l:yap \. ·r- , farkh g I :J.de.lil ~al' 0 brL<f!e- n1~nni E:de:rkt!O TU.t+ millt,!liniil ~irtol ....: \ 1IIIalL i~ ,. ht.lrl,iYl~r. dl: wlinimeti J.fehmOOcigi hjjrnJl~U(' g-im t.: illnin etbg.nll:l; l~ldllal'a Jcl.OH j::'11 11 rini ~•• \'1l,aj',ul. \;:ll "ur - tht!yar. ~o.::!i.iJ.:. u.k da f)~rzelda g'al"be ~-eb,ll-" tl~r li I.:: ~ l'Rl in l::el..i.w.lanm.. :ll.uHnu .. l11"'. Hill i-.e 01 Iill,il',;t,r ~J1IiII b:-)!:!" 1\UTI , l iml LI!;uru~'rJr u r.,. ~(jcd'el': l'delt'k sab.'1.i'!{lan '~'\"l_km ~...n f 1L\.i11; r k., ll'1J ..~ muJIfuJiir J;i .\,-, I .!m g()rIilstill' KJI Jl11:!llllarm bU~I'r, iJ;;""",-.~ ri.l B rilwi ll'I-j~ i'fooJ..'I!l: 1 rl A b k~iPI111",,['!_= C'm ... 1{ln~ I~ !"oohJinl!. [Il.: Ib:LID ~~1 ; I m klbl FenE:'r'bahr' l.an::lsmaa alH-1 Yasar I Den.iz lisesi, O!imat~ I, i UI'U,,"OI':, 'iL"~,i;dll;: me rll~h rin l.;,J.r 11.:1.'001 I cal ",[l lJetJc(' lncr-.a;a rl ~ I't'_ I ~:"k:li) - SiJ1ek siklet Ya_4"'u - N- ;.:anf.!-tlthl ya"!', Bu sii lllllarili l~lm ltH}urilf'1 ,,~<dt ',:I H,:l ,ir t.'f''' akk.uL !.. VI h.r::'abill..: galib .rehey! , H '-(Jt il yuan be_ l<1tanlulUl1 ~n ~f'llg T tkuru Ca11;-J, d m _. baOO; a".~'nl Jitlir_ TO\'oe r,lr l:l:l. bfyle ~. y b(.!. l .. lU;;4~ YII'I ke-nrunLII:n bt:.le;n-l1 - Olm·, llL:ill I ~ k!Jla~ lJkT~.. r 'w--eddin Cma I.laltcpe) ,ral'lcJuuanl yerem m~_~in ) nruaer. 1 \irnz; bebh.:rml ;:;am. 11 Z&m~.1 " "azml-- I Z~·kl ago-Ull (KLlllI:h Ihesabil,' sik- __ --_,, let Zdd O~iiD sayl g:lul :;;,ry rcil r. lJirhmine gin 11=;:ti. ilk.. I H, ~ ,.; a!r'. ia I H:mJ!jl, ha:l-Tt'tl" Bil'jnd devro' lig- rtH,('I: J'mda ~ ilL h.~IlllLl narl2k~tml ~1;:~l"C..d_jJ'tJ~~ .. V\ ltiloCU. fl,.;i.Yiii!GJ:n _. g~i!J:t.·l ::t ma.gli:lu FenE'roo.h,,,"". duo Blller:td Oleni! ~!3esl), Ccwal \·e1:I. &-yogl'IJ.J'il';G la hI :r.:obr<:re tiratrosu N ib'J.:ltet (mt;{'ne , bin rnili:JiuI M:.oltr.:l .} - lily :siklet r:,JH- ~Ikl kalll.1ak g .•j.''l''"ir,fir p hir h; yli 1.11:11.a 0,; n.lrn r!i"lD('> t.II::-J....r.:!.l; 1;;311dor,:u;::t:L:: ril jb. karHL:;H'rJ,l 13i.i tems.iUeri "I. Ida ~"II G:1..l:J.t:ili<lra;. In lllgi1n-. rhm sl\'!Ilabit(li. Eu d.i!, bit m J,il rua run Iddne neU{'1 .: nl :~i l'-llrl 3.b:l .. iaIlDe ctti. ill ~e[ 1 iill_ C;iinkjj M",lla.f)·;rdl~'lcii. ii.!I1I'IDCl'ku: :B _ ~km('1fi II j a~ ~] ilI~1 lll'" lJ}fI yag. I e_'la.Dill k€'Dar ~.~- I." I> i~,~A "in Bf>Y:::J.7hlar lil! hk ure3i_,3h -tuKe [na! I ~Jtepe I• 8elf m e, I r mil bu}' c _ bit" ta§.a. tak I illI- 1 umlc Glija1.a~3..l·ay \ ~'( n 'J bahlDL'"rliz. lil-;!; 'i, hllfjf rikle-l. ~pr(J,u, t. 1.:111 ,-e, rnli,·azeJ] yi ('"I f1 b ~r pin an il(;'!llit: blllun1To>ed :;,a}TI hesa.b:il galib ZU~ c;in~em~.Y fn-sat Vel m Flmnk ~,·alltail.lll ka.z n.ak r. E,"~; Itci :if u.w. ..... ru _. d 1..i. BlIjii;iml-!i! lI1<ll·t [0\ n r .! <'I k:l ~-<Ji·fi 1.Dmiz), HaliJ 1';:u!cH. C;ic_gcne. ylizii ).:lJyun yere dii-, ;laJ'l (II';: L l.3.k.l irJ!"; Bfr il!t.3.. .. I m'an r Yal1 Ot t:.a) H:ilid ~.q·1 lwsabil .. ~L di.i OlC.Z okkasma, ku~'\'(,lliLiba.rlh~ yakmilim takl~ eltul.!'k gailb .. ne. mt'hur till gii,'~ l1E'l"€l. tier- flrJ'ullnl kH.,._Qni-lca.l>lLl'. 11<11 !l.lnllnLllll fil1'TTlOlnesinden ImrAUmc"l! mWDo.baka: T;linrt'llnf'l11 lmgunl:i.:i \·••:>iyetlulLI[i' \t:illm. k Im\ 1Ic"lrllIl du~li.i. 11~..:ine ~G:jre lr"l:'nCl bahre GaJalaFak:al, llirdenbire o[d.~ j-'~[daha \;11'I',~Lli ~Jll1 gf..idP. a ktYrL glnnit' .01'1" In;-{J11:~n ~ saraylll~n riUJU}")1"_ ;1 i c-aru;lz H31'1.' rdl, I Galatasar-a) In bilnfJ.ss.'l I;("lll CiiJlku Mr. la, c;inge-nejl~ mat;larmdaki bt'1..lI~., r·!lL~!<i7. r !}:lk ki.jntesmi t;ilm!~t]_ Llib,ll a ,...llOlII5<11 Altml~ okkallk Mollanlln ,.:11. oylln I oaZ,ll'l bu'?'UJ I'-ellerbah e 1;H,"'111 fll r.ullte:sind1ll'I1 I ...rtWm~!{1 gayetl bir r;pl.lJbilH ltillill "lUl '~I nk1 lIolay 'Ie, I. hem iyc1.SUl ~.'lyan

l:mJar' 1n lid ai, ~U); mft'\)UJi"b"e-j tir]ih' lif', Bf! ti\.ll filU ".....a.. ,1.:.t A rH '\ ddh.~ ~lIhifl!rrill" lRul}ill Ihil;.jillfl·l~ HIJ1'r~ {b Jw-f{ nmll .

!;ert \'(' kI:b ya.'kaIllilann iJl~!tf • SlZ "e ~ IopraJr.1a.nn.L1:d. y -li~h b~. }~a..F;I}"l1n fitlankr t!b tt~ hJy~ I:.aly. 1 '1Ungi."," dimii'k Ufie r gil!; fave: mullL . m olm' Su ~ d li~Uk hoyu n.h -: ".:1hz bIbnL§ bir omuz ,,~ fand~ van:llr ki goren. L ItT, ..-jj;q!:idantl. a~ bir 1 iIt 1 lIli r'2'a 1aaaWt :;;aIm'. Pall1uk 1Ii1.mill n asnJ,a bu omuz ~I~r3 mfu>m:mlarmm tabii ~ill r'i-, i dc~ 9, tas::n'Vur olln Tt
fJn

_.!Uri

t· H:;' dJ~'ect"hillil ki, ;;;l~
P}c'll

dumar i["lImla:T.. da. r1ng, u. () 1 ;-Jdr; it._lerinl } ,I· k:'ln ll'kh'l n E'FOi:n b ,",ug-L!k ~iil1-'
oJrnl}'ll1.'

o

lel'de I"'~ld If'rmc

1.111

::Ikahm tla
Ii lirn.

J

I

~r.,. (.,

r'i~ "r.. e'~, '1;11:' Jl.lmrn hibi :~I"dp. 'Ir rJ I;ar. mHza <;Il{l~ \ 1';llJ~ 11-

uelerrle

h"lllulnuzll

hos

I

I

S' r'l::1l'•• ~Iklr

~1~1~ )0'1 ~ il i ll'('l

1.1(',

H~m 11hl::Ill! n 'ml \

dc\ 1

tl,,;-

~'II' I.('J • l·rdl·l"ii!~ gtiE'l~r ('t':-:'1~ 0L:u.·.,k 1m, bJ U.Jt \ I. ~e-

erin'll'l zllYlf nnA OO:!ItIIIIfiElr.w.as:artlul€"uruz "-C-I ti 1ir.. ~ bID bu r- su1:1a - I J ~1.da!'L 1'IP toTh, - caketkrr

I
fib .• F.lei bi~i n
~ 1Illl..lZUyi.h-Ii·bilil Iyinmifi
1'(,

l

I

I

~'e'"
il'de
f;UI"sUn~

y~c.
0
iISIl

wiwn",~tll',

li",l1. t hH \, Tabii iida. b'r b b!\tih

u-

i_

t.. ::.Jiif~z; .. ,.krmm ~." 'Ill i~ I
" j·ll-.
~ I,

~ehir

1.111

'4.

11.(' I

1-

- N~ ~rli gcn . t:.... tint k b I I. al. core .IiIl r d~1L., _ I Drm 1:: ihti~nl ~Llyarfilt.14"_1 F:d..;>t ~p'!i(lm k.i ya:c. Llr1;"1 ~ sml'" 1\1§ OrLL'irnr1a y~ . ;> "I Ilprn'1l1 ~ir. 'I:"c her .110l' mal :;e) DIdugu ~bi om.!irJeri Ius: '!; n uWr. Hizin lit' t -d:r - biJyloc gt!lip ke«;ici

-I

,

J

l1",

IOI'M a.keUcrc; ml - 0 I ;11' ,. } a. m~ rn.L:el de diYL b' "lIZ_

I

,t

11L ~n ri\:."

J. ill

r'

r ~ I'

'-lori"1

I' [",
(.nun·
(}mlll 3}

Ui.n d,'m~"rmn,

l'P.

, ul-f'll

1 ICJ

rnCJ;-1

'I

l <k .:;ibi oldUJt1. I.. h\ ' 1. :l{' __\' r IiDlm d< hobstjllc'l"1I1 lUt',hur r. 11 riml'" ,k'i i
ill

'dwl , .~ Ya O~m.ll

Likin lie ral
~1111 :. l,

yA

(_;Tng'rle.

i1j,t1aki
btlllll1 -nlm

11 ~mtnlrl kilibet 1!'11gruJ_UM~U~ 3i~t('mli. "I"eIDllnl-l'.1.8m 1m ,.~. L:ni _tutHI'i-LH: 1'lOC. gik-l a Ll~IIe- one d'JJl U bahkhld1. 1 h~ma He k·~ici bil' ~U\ \" l lIalilll:' Lak.in hal.\l1'IlOlfl n(!' eLini !SO-I g 1l'11 [o'1·nc!'b:lil"' ..... IlHl hllgl.i;nki.i.
l

I I

Yl1l!lId da P.mba.lll

do1' ilel"i aulnbJld~.: t l1w:un ~olak K()lun n i.o..:me ~ pl§ ,ll a;:;1 girmi§ buJllllU\"e Cl
l

h:\·.a:r caz~r, ka.zan (lIbm.i. bll.tk:.i.ra.k rntpl:lDi..I. ;,t~,.amu, giir •. ya md>l.n ~ Yn!diyordu_ Hl'I@, rne;"lb!\ yerinde &iin.!in dig"'r 'gUrl,""('ll 1', Ill"ii.ffial:mkaurjllL hI :J.kllrak seyirci haline gellmRIII'I·dt. Co;)la~ MIllin, nitrikalar yan11\..ordu, r';::mb ... Haii.t.l, tl.i~lel'lll: r .r1udaktannL 'GH-IJOrolL,

,Yf}uhl.

1

"eo. y::mmdd. bulnan hasmlna: ~ 11" h:J.l be: .. Dlyoruu. Hill- -;l1, herkes hay. ,.~L ,lilL. 'r lu,l(L H3.\'n:t.. JiJ::rmiV n .lruz ii. - , Jl.l{)llahnJI.
Xu ,'.

m''1nizt: la~eIl la.hlTlill~enn ~ok defa yamldi~l bu Ilti ~.;C Ii r.lki21 Birinciklnun 940 bin bino.k uefa1:ll" ::Ilh pu-zl". Jl Licelene.n m~l<:lal Inl !;lj~ onlim]f' ~ ,A"IIIJ U~ 1::!.:'l41 P .. f!' hila :.J.Kbu~kii FfmcrbalWI! _ k"PIJ~ 12.3; Mu il G IIll.;!,sarny ki.\T!'lillU'lJ1asmm gll1 •. :1 II LI I Lnn.'ilT'lII 1 3lcrlin ~ 24 !thin i macdan i:V\'el ta UIU ill (tll'Ie 1 "v - York IMI DolElf 132.2() ntn i ' .. bL'~iz r)]I'I.-tI:lJ::ilni tmluflz. en'; w IIW 1:.\"1,,.h",. 2!1.(IIHl'i Ill.un p" BUf:iiitlkU mal"1l'1 ola l:lil ,ill I pri71100 nn.hmi, O.DSo7!\ le nll1~le~l"'llrniye(.;. gini l:i1<..C tim IDD L .... i1 1.G2:.!:i ll'n1l1~ ed-el'. loti Pq~la IJ.O Um'I'ud • ur,;_.l.ull UtD Pm,gLl :!r.:..1~!1~~ HIIJ J y I) G2~

lUart

I~ ~tinJ'llaSII.a

k:tl'lQf-lt

g

ti"1

[!.----------- ...--. RS

R"fi~ LIm) !J m;
!I.III

L..m rl~1 Ill*, illl['

('.~Ijl l'flk~::..tl'ilS

~ediii

1"l'O • rr tl;)llu1 "
J\hlll~'

11'1.0.1

1 HUH l::l 15
:.:0_15

MAVI T

A SARKIS
cr.-

I::f oI.Im1)

__ AL . LIl"

*
*

dak E:uhan k 1we ine g-hcce • :lim., Btl 0 I;:, lil'.l' f",nll dt" OUr.1 racak .. Qijnldl rn Ie ltlhrnin il'.:'OI~ ,,'111-'1IT! 1\i b{JIiJ.:;UHcri 1.tiq- Ilc L ...nd. h"ii! I ",rim] I' g\lrtncl.!: v ~.1nle1, It lie" :"-'lnH~.n de- gi: 'tH OJl"
kOJlh ...h r[Wm~l

o];:lI.:uk

,1<

Hu .k"m"dj

ril(~'iagml da IkillU bcibstildten.' L)yr.~ .n-

]>]111-"('1·- mllllll!, :lC

I I

=======:==--=-====..::::::::::...=:...:..::::

TAKSil\

S~Nt:;r~ASIND

Bug··n
.. !:It,,¥, m

r,l m

IE\I
b.r<l...
Lim_MIl
I~"

Askerl mekte er

I

1

:J.IT:;

M" !; 1.11 ml~lo;.m}Ul~y n L. lki'lt hin1t' ~ N[lst1, ~I)l rl"miz mu ~1')1.a-

A. k, n .. r>hr am Ill! Kl ott!' trI IUl'm:a dLH"I p. '11:,1 H.l vind ba~l,,:LloIh.; li.t.. IIJ HI III I f milteo.l\(:,L J v r"," EI11 UI Tw

boks m" sa a a I I
I
1I'_ _, ----

-

J 1.137:'i :11 nil ,11 v TAHVILAT

2--

o~ El
II

I

W"LIm

.5

I'J,I:1
I~ I.l

L:l ..;IlH_, ....

gi izf+l meselelerind hi T iir k tezi
yam)

n

u
met, '~"lret \' ubtan gelen Ltlytik topln.nt.l,Yl, i.imvers ita a- eeaarete KaID1~ Kcro 11zlyadesidU~li ~ dl,lY,1.l":I.k :lit;;rf0rum. ~~. fIllaJi.kLlr ~[..wevverlemni:IJle Bu mernaime ~l,.Jmk ~tme ! _. konh:;!ltJgum zaman dlia v bufunda bullmlUl torunu, g Hai ve guo, b!1Z1lan KaIDlk Ken\a1in e"l~dbrIDJ hiinn>i!'tJ .- liml" - tcll: tek ;:;ebtJ:elerini nuzart itrbare a'hLnd-l .~.ayto! stiy lUyor Ifll'ru : tIm." Bu sOzleri mi1teakib Un.i\' ..... "~Iir-t cskimti; tir , Boyle si:it- 01te ge:DI;,lIgi H.yll~ k!llkrnl~ ",lim rtlilz••• Dlg(!t' bir- luann "Nannk baynu BC1H!l s..Wl.lt V~ .... lil£ K~mJl.ful yazdJiI tarih] r, tarih Boll)"ln dak1);:alarr:lil vam lIlIllltine IDI.IV3flk .1 giJdir,,, len dd.etli !llklJjlarla. In... ~Ffikat Nlllluk K,,mLa.h ilimr mlJardtr. AlIw~ t fnllm! mute - ~ nat v iN Liyal lill'Cltl~Mtldil"n akib re.kl~1" BiJz;lerino: de ... ' e~).):';utl~ 'Lile C;lrtl 'lp[n,k .;"'larru.k derok demi.~tir ki ~ K~ma.1k lm.l§I1.HJlDca (;Illmdo "_ Onln;rSl[(j. t: bHI alt ..lDdlIi htlrmetlc ~,gild:iler, 'Bu miinekkid Nanlik Kemah ilk defu ill"JffiI - leri rl hepsi Kemahn mii hem mel yoruz. ~k lLndlk, it"'u.kat bu se- hevkelleriai bti.ruk meyd,1I1[ctrt-ferlfi nlE)In1J.% milli bir mahiyel nuzda gorml'k i»tiyfll'llll"dl_' 1 alDlI!Jlu'. Namlk KcmrtJ 'I'iirk Sue Namlk Rell1aLin L"I:! be genwgllJl ui"r ilL"lnciert bit" klt'a tllill tin..in yeti~tr.-rli~ biiyUJkl.erd n biriou'. Bit, usrrdauberi, e.- olrurD.J.k bliy"rum. Ben bu :jure el biya arek('tL<:I'Lnill billjmdaJci biitiin tliJnYIi edehtyatrnuu yenl cereyana nilvtyet .,:e iRti· ~bllt'n bll" tck ~lit' t.amyorum. 0, kametini wl'lnf'kle .... l'1I. 0 bir lng-llll: edlbimn .!o'8z,TIii;1 Va-I blirriyel a!iklm te1Jk:lr'l ed-n bii • ziIe Kasiti.wdir. bLe 0 ~ilf:d~ J Lik IlJ::;flndtr_ .. bt.r p!i.~!i:
(l!Iu Ulr.HI I II"el

••

Adriyatig Tepedelen hombardtman edildi AL ANYA
svicre i i~gale rni hazlrlarHyor
(all,

pm tut lit etAJ(lyhimizd~ p k n.klI erebilecek 'bir di.i§JI1unlLk hissl 1111] - h slY -1 b·1rt dim In bir CI~mnnhk hissinin - Be\" III :It'tll~llrru,, .utirolar bir taroJa bi'I'~.ktJE1tak: vi.lu tarn ve mil !t_delera IDilsf~ -r hukurn vc rihu e. 'njrk l\li !mIJctlllJ[l - prO f -' [ YorIO 'run !,IMadet.JlL! de f
ssb
t0

d¥'. )

m

Bardin halO. mukavemet edigor
(!1II" \U;UI 1 I,,~I 1.,)"' .. ",1)

l 'ufl 1 lnill ....'I'r..ld.• )

I

fue-r,' - 3JkarJla.r

~'tI r OIiU liT_

l"utuhat

devirlerm-

de- k:.Ldm mtl'Liak blr ~:"Ilih !;!(atile her' eyl ~'flP l111if'1l ill k hi T hlr un urun dnune .... milltyetie G or,it inmad: Bulkunlardu ki Turl{ t b t :!.LlltiUl ;!orm 'mi~ tnd Fkt
bir

yeti-I

Tkkt[il",

;"'·ll.mLk Kemr.Jm fera-

gal

\'c tzzrlt

nef!tj

yuzliDdelJ!

Cnrn'b (l'kl1illk

~nll
~I

kel1t1i~irlll; ikbal yohmun kapandl-lnl t barilir. ettJrm~ \'e Na-

iLr,~

~-;n miinlharil ,!o\("Jimetteo ikbu] i1e 1I:ii'll

ml
I.

li.em:a.iin

haw

<iSt

ununde
r h'IlklL hi:alwtt.f"R
I

•r

n biiytik ILm] mi.iessese:c-i ad_ma Ilirm{'UI': eg,ldigini Boyl 11li§li.r. ~ihiB Hita~ RC'ktorii taklUl:1l U2.un ,,'e. :!SidlieUI !1lJw;lnrl~ kiiI'Su:,'~ gelen H::tlId,:

nd 01 mazJiuna III N'"'k II i!'l ian('ttt-n
l{c/lJl;il,kl;t1dini
<)

1;3dar

bi.J -

siil''ekli

Ha laue alkl~lada ,-:anIJ bir hl\.ab~ Pro t'~ii Halid~ ki·
.. -

profes(ir

EdJb !iolk :uk heye IraJ etmilltir.
kesilcll Edib ~

3 iincii B~l11'du. bti ferdi ma.urs degi~y(l.r. VII,;!bll l(em;Um !~il\d klymetile l~a~lla3lYor. Gi'r~yonu. ki bu :'l.U rn i21ZE'-n ikb::'lH bal1m hiz-met I:til'lck u;:in i5tlynr, u. N:tmlk l{cl1ul bUgUl'um .. I). 1 :Jrruk Kemah t.:'n bi.(\'tiJ{ de .. yal'ullll [ldW!lldlr. Ciilll~ii biittln hot I'rtUC'Sf;e :>e'Slndcn CIt basit Inkurlr1:'t R...l ~ If" ~e:\ If I II \' n a.m- iJe I 1 -iler v" r 'jLmlpl" nl/iil pI 'r-III 1 I Ve ~{w.... hilla ir.met iI;i.n IScti olUda hI!; aynlm ma~lrla :lmjJ [';_h.m halita. r I n \, If'1anndan Ila2J.lanru si~ tJyur lilT." II llirdenbire Prof':r;£ir Halidl!' Edib :nlhayet 7,e hatlrla:t:m.."lk 1!itA.-dim. NaIDlk ;K.cm.a.lln YaW mf;:lhu. Narruk K 'm;'"11 "eref mirasl mllnll kbarw:. ettiter II: d'~ml.ij tlmu,Jarl en r,m: cidlr. Bu.nu Ur It•. 'Tiirkiyetl!l' t'leroyc gJ 'niz hi.,.RaHui!l1 1"d&iJ! n~'hli lmki:tH _ l demin~ N{:d~1l N.untl.: l(cma.li '"_ KCIllall[l vatnn merllurIH.l. f;P'.1 kla.t'1 (lOIa}'L t:1.Lt:l I;;eiten TUrk genr: m-kSldfl~lanm, ~wn lmgiin! rlaima yil'~)'OI' hl.s-~ l"it..? .. S LU I • UL i.1:tmla lu:>nilis ini r:J' PT fesOf bmw "!'ok' 'blr hab:ru kli Lf.:i;-J];kllllzo1e-kE" wn rl~1 v lid 'r i!ibi grll"WlL"n I L~tt I~- lie izall t:lmi$til'. V d ~milftir dlr. Siyul,!.! bUrUnmii DJr kadm t II 3f ~lmi" 11-; hiHa () tm('Kki; degildil:'_ F L vatun yine "8.' lcrll , drafUm l''l.I.KIJ bulall t~"- Eli Un Turk l;mlia.lurnllt e,.- hHldlr', V:atan I ~J:'Ltf1 bir tHbir -111 rill hic:binn eht:'Hlmiyet II mmiyet "'~r(it~1 (::n bityiik klY ("',JIf.I .'f!Hr; ~ ti .lffft ,:to, " df!') ... mi.... n'k , uriy yL'!' HlUijl ha klk'i ~Il dl sL r if'- 01 J\ k dill makladar. MiIM.'I·.-:1_ hlS~lnl n terrliz m.an<:l;:ide 1'~lhunda dl,lYRI1 vt' bu lliurda en (ltt;tt bir mt.i -

d

B U Dlt:f i;l.sLnl ici n benim. on n h;t.l;ktmh ;IDZ sriyl elI1i ii'll a;un e ....·d sOy~ler. RuiHl bliyiik bir ~erer telaklll ret Urn. Fa-kat tiil!jlindilm" ~k diiIiCmciifm, Nlhll.yet Imr nm ~

y1Lk gorLiyOl- ki bu itibarla 'bir·8,.Z ferdiyeb;ul..ir. Sulk, 54ilhlmct lJ~· [una hilkUmett~n ~e~Hl!nler Wk tu!'". Hatti bu yiizden idam spnp8-!:UUI gideDler bile varillr. Fakat K~mal iz:u:tj j!tbal ile "e •
ki I rni.'illr .

.n.d

cilerinin nk1n )'}I[irn11~1ef:!ji;1 Umid yl"rll1e ,'jiD:ldJ iyi h3Zularum ll£'raml~br. YlIl"lI!I.nh.I.:lr. Derince ed IMekl~ '1ft' ~ .. -'2:i ti:ilnnnllcvvci muntazam bir lUM[lI1: m'lhiyl'!t1·,.;ul1isiIJ lrI !:ii:rfU iLmalind~ ~ok ~. i U\'l:;n topraklan.mo leani alnnstrr. OJ'le ftnlii~lIhy(jr ki, ~ddetli m\JlhnrebeleT ueticesinde 1~d1"tLlnurar!l.tmt bildrnnekteB rrhya mi.kh.!Lfil~ritUn ~1';linl olmcmnuniyet. veriel ilerilwnoudir, mOSl j~ili dab&. birka.c; g-iJn ge hydt:lwi~udi.r. BI.I tnltL~kadli Isvi 'renin iki muhtelil' tadbir ~~k lr. ClinkiJ. ileri IotalulIW YllrIllnlllo.nn ehne 61)0 1till.ynl:i kuUsrunak :SE'l1.'(j."Ib1l1!t$.oldugu ZI durdurmak r~'n I'oIihr topts.ubay ve eri esir di]~mWjtiil_ blr dcl' 1'1 LeD rilz. etmekt.errm mllnaf",::;a etml lel"dir, Daha §imaldit iteri hareki.l dir. Bu toobl!'l ~rile[l ln~te:reye BumlFl.ll miida Italyanlal Ba.rde.\·li.m edilm'~ ve y~ltli tepeler Y pilau tHI blcrdc azaml ibtj _ diym'lan Sollum'u b-,mbll.rnmmn .;:al,ltolu.nmu;!!tur, etJl'lC!gp- VII!I bu suretle Ingdlz geHavalarm fena «tusu Yunan )'1Ilkar-hk bI!Illlumak iklrici5i de mHl'I'LnLfI buraya rnalzeme ~I • taarruzunu i:tkw etruektedir. m!hl,,"l?T banta tedkik edilinee karmasma m:1.nj cllm:lj:ia t€-~b· Italyan tayyareleri, ftlZllhHC; bu hareket liI.T"ZJ1l1 nakll gQlJtI: bUs etmielerdir, isaretini 1l~lk~a 1.11.<;IY:1I1 hasblr rO!Cck bir sebeb hutunamaz. Diln H(lnll;':~ iiz.erirld~ ur nn 131il<t.ncy. nombardunan etmi"lBu Am.rekt Basler NlltMlDa1 tir. Zcitung ItZ -testnde C;lkan ~ t gillz l;{ 'y r€!'leri, 11m' 111n uzerind kalin duman tab k • .dan Italvan esrrlt"ri, !iiyah g[)mLrkgihi anc k rn.,t!b(l:J.t haberleril Iilertn kendl a lcl'ld:u;la.n arasmh edil"bilir. En gazete, 1ng;- mli!:iahed~ etml_!]lerdtr, Ru Ilu manlarm tOP!':11 a.t <:indCIl iLen da 111l8ii hMiyelik yaphjuaruu liz~ind cDemmiY~lli lngilb: a:nl.ilbY(I['hlr. I bli,\'~.f1'lUvaffa.kiyitllo.:i-iliueJ:l D- gelmesl ffillh!lcmo.:!dil"_ I bis \'~ AJman n.,JfIII:tard:ml;l]!l]an llalYl'!111ar B~nli)'a}, millJafaa 1 T~hligi Jlcticesindjt 11.1 en II\:! >~d.r!ll!tnanli,. ya de'... m eLlIlid:l~ b~rauer 1st ~ Atina, 21 (n,a.) - ¥unan ~ ra tcCSS1U e1.me'illte rakat gayrigili7. t~Y)'Ill"'tleriFlin hilcumJarlaslii:eri hedeHel"otil kar~ IngilWerb~ kumandaobguun diln ak at} dalc!! >17.; ma1'I.IZ J;alm~1 J III }al1l n~retti~l 55 DLimarau leb- tar8.fmdan lCl,iClll edli.en gece b 'Wit iJ&ler ini dati a 'ijZ:l. k S tlcre lig; hlicUml, mill. makab led~ hulun· IlSiklctmege kara r \co. rlH~lel'(hr. mil vk kar verme;-len B. Adolf Aden In gsu-bitltlc: bu.l.unaJt blltun Lehimize neticeienelJ bil" li'Iili'I HI'l1t'rin W; ay hapl::> etmek ffil~ i;::tyyare mc.ydanlan, Hard, R ~ h:u-cb~d('11 fjonTa yern me"~l!et l-~'lil~ gUst nlig-i tevkaJb~ J,;Jnlnnilki lJanastu ve 'olrh ki zaple1.tik_ Uu~manda.[J,~.aLrm· h.halnmulu IJnllhnak~d.r. Elgubb, i1l€),danhm tJn 11[11J11 01da biro de alb y bul1Ll'1Ion biT mik Baler Nachrichten gibi ga • n:mk iizert: bO~::i.ltllnt'lstH·. iffi!h dar 'Slibil-Y H" er E"~ir sld1k._ 1IlI..izeteler, arUk Plu1.o~ra.::;il~r1n oren yaJull llnlY;lI'1 lan'ilfC' me .... · 111m mll(lnnla har'b mElhemeSI tadan !kalktlgrna \'e B_ Cbillr - cLnn! SC"lHurl'l'~tall 1~(J kj[~Hm:lre ye iki bElhlrYIL da top climize ~hJllin b~rbi i5j"l'met:l~gine ikD.a. del.! fazlnI'l'lQSaIedcodll', ~e~l~ti . etmi)'e u~~mDkb \'{! Almw Oiger bazJ. baberle .. c grire hal Ha.rb r azi,)'14ti !!IP)'iyaltst de ...leWIt ingfuz phi - Y HTilat, ilc Ii Jngiliz k U\...·tt1~ri.ni A tina 21 ~ ,a.) - 'rali a jam .. t.okra:;i gibi !~d iiolemin miicadr;,l.7 at' ctroek i'iiin tal yar.:oleriru biJ,;linyor : I etrllek t' 91dugu ha~klf1t1a B. l !k'l.'i e. echvorbl". Bu < rad Ga:zeteler ,i laJy Rn~1It'ln PalerHith"!l taraflmllln :yapllfi.IJ. be - T.-ablus c~br.e!line Inglhz lnk mo koyundan ~l.ti'ler~k ChimaJ'yanatJ lIu hayal malisuli1 addet"lye 1.;:ltaatl d.!. lr.:utemRdi) n raya [iO;;t-Li rlCl1t ettikLl:?rini Y[lZ mektedulet. gdmektedk Bu lntll:ll 'lrilLya· BLmla.r t,:okta.nben blh:lHden • !lin muhtlt;iaraslnda mal,tadu', klit'j bir 1'"01 mizi t~)'lc.l emyQtL~r. t;.vlr,;;red(llti Diger tUnJ flan Ticalleli csnasm o_"'nly~(;:<Lkbr_ 1 d~ T~l'*h:-E(lnl; '·,lp!la~ml:J buUlJDl· Aim 1D }JalJ,u ile 'lIer giln twi.qnl HUcWli1 B1L'l!J~ur !:3zd ie. in.in Ve par~ilme.ntosll m" 'kiadrrla ....~{Ii.sUl 8. Y lIo3.n t;p!" I Kahu'e, 21 ~li.lI.t _ B~Ll r'v-I ~U~lmUIl :111'8J ijltmdadlr. 111111 i.h r U:.igi lli.l!oSI,JI!Un Dlli!: Hind fl g I -'0 h'll;re:rJenl'! g61 ' lllPogradetz'in ~ima!lnne It.al ' dll!n::ceye kadar alak;}dllr olduiu , Jhz kllvveUel,j Bardlaya I- r~l mel n bert.ar.H 4.'!Uel ek yal - 'mlilhl~ bir Irliicum h8llrJIi 11 kyan kllalan YUr!;,Jfl l.m,,'r.:tlC:l'ine ku\'vellt'11111 1 kaJ"!jI ~i.dcJeO bir mukabiJ hi.i - IllZ h\i r!?den g~I£![L S>..'"'5lerle de- llldll Lar. tal)'l;lrt haklki nle\'kilen tam IdaL;,l.k )jmil ed 'e~. lillillemekle beabeT B. fLh~ 0Orad b~t.. rafuk bu' meet .... - nun] 'ki In!':iliz. tit?ri [mrakoU3riyel 01 filk elegiL tl"ca\;t;:lcilr rlnd.1n alm!l.tl malillmU gl'netrU

-I

l
I

I

blr

A,merika ve

\-'.fJ.Zlyel ;:tllHlya mii.said IwHallJ~11l1i'Wl!1l-

P

J

>

I

VH,j!ingtoD, 21 fa.a.) B. nin husu..u QllJhakllr

D. N. \lItdiri-

yor:
I-ia ici}"e nazm

t

FRANS Z
hava naZlrl

e;adclcyi gij7..(' ,I,I]:wik

[~ljklalLm

kurh.ran 'rurki.in llaz'l[mda ba~ l;a ntill· rm b irr~.lo·t'tv' lBlllKLilh~1"i d
ml,l.ll@f('·m,ln·_

Suriy'eJe
Kudi1:.'I, -

Turk

:n

La.; "

he· md ern ha}!lt VI." ["tlkI4i1 lla.kluna matik alii Ia.! I I~Zlmg 1e(;eK~ne iman elml til'. RLiLii" pol1bk.iuu bliiiln 8[.)',"-,1 hate kf'llCTi Dli Ii4l."'mtmnz irn.anli'lll'l

Frnnmz JDnsmln uhbin. Frani'll:!: ba\'a, nann B. Bel" ger t'nin ~;tY3.k rm,;)'u:mUd tefti et mek iiz!'n! hU.iju.ei bir vui-

... l<\ldiaa
-

11ili1lnkil

ljarlldiUh. hte cumbn dol~p Tmk mil 11.huu'!Jdl:1r! ..JJ!h~lirule rero )'1 vc kom ubntl! II . ndlanna. h urme

fro ite Suriyc)'e ge!digini bildir rnekteair. Ra~·.:L1r m('yd~dI. 12{1 LayY3Fe, bjr~Gk memll'l", yeo. de::k rar'j1L stoklarl !"'€ ~nzin depolan lXIevC'u tll.l I'. Hllj'Jla.r IILkI

21 la..:a.1 -~ 7.ardiflin ish b n.: . gl'ce l[lgili% h:a a knv .... raJllldan Rubr v~l&l Uzerrn~ y PURll ~I- 1'1 3Ilrlniarm, hav'Ulln mWIO!.h·fctil'lt· rlgifit:n muvaffakh'cUe icnL ..dil%nh~ I'! uug,..nl.!.
1 Vrl{l~,

ingilizler Ruhr h,avzaslnl bomb" I d. ar

B.

ffuLi

ga?t'-I
edli!:fek k !'li •

i~c.il"",r tr'plantJ8lI1rm Japcrll hu l'ki,'e lHlllll S, M~t.!:!lwk8nm 'be I
YZlll<lUru
m~1,';':llU

bahis P~ifI

girll:1iJr yt!!ie1inin

Ut'vle-tl",rin hel'k('sn: mu t:audid

I

'Lilli inkiar

lclil..kki ",diLlll.ek- l-al:';ni~ He kijy.:!>!: m.ahsur b1duf'II dll~'lJIH. g&t~nnf'klttlir, Sun :;m, manlarda geneH11 Berlin11l uBuniann h psinin. k:iydcdildi. gl ve bunhml!lll nelir'~Ll.:r \:lk8T- Inurn, Ii:::trargahm.l bit h La 'vvt>1 Tobruka n~klet.Oil wnlledl~fl11 Bale'de, &rfld4!: Zu.rih dlLnlPkle Id1. Jt.1.1YilTl mi.id:.lafi de hllsi 111 1svi..re e Ii11I1~ hili iIJ lmllmdll bir ~)( Howltz.eI l Pi! gOre'hibr :mnneUigi [ena kill' kl,l;t. Imlunmal.;tudtr. Hava 'ok i'1o~ukUlPllKktailu. L;\.,jr.;r,dilel me'l'lfa- tUI'_ Dtmilunu~11 I;lIr IUzgar mek'l.t~m1I1'. ath:'F]nI;: uY~1l olanla oluuyam bilmt!"l~li lnumdrr. Ytlr!ll~ bir go 1~~\l~'!Ilrl~K iL.n~kl.Lkillr ·rij:-tii.n de.'a!ltu V~ tarB,i 'l'DZiye Londra, 21 {a_a. I - Milstal;il
~bneklE' 1l:i\[~.reliler

h b~r p tedlr.

&irtilun

n[U.lll{'U

ordumm

bir I

-I

h~t v>l;!rlhnL~til'_
m
!!:yl:hUII nda'lJ

I.IJIJ'b
~otilre

h lLrn lu.r

maHlDt olclu -

gunu

\'1'

defa iza.h , .... soylell'li!.ltir.

eor ~m: :zen! bWmIYII mahlNm .l1::r.yaLik~.lmH1Uere ~kllml=:! bill. lunm,l.k'tadJrJ&r.

FranSlZ aj~~:n~1 bih:liriyor: N~w ChTonicla i;f.:r te'>Lnin Lli':bon muhahlMnden a1l1uIII OIr
h b.;rt: gi:h'e l';l I~'[ld:'l t: icldi I(rngaJi3.hklar M-"jgij.!'il nni~lir. ~o -

rek tfi}}'Q.f'C mii 11e-roi r
1~ AII1lIYI

He Kahlrere'
Rorill! -

a'all -

-

itlllllllD

Londt.l,
dcrnanli'HiSl

2'1 p_a_1
ba~klJ.Blrua

..\];;d-o

clilrui~ bulundUgllntl

Tuhufz),on

tecr~bElsi

B. Hull AtJ!ler,ka tJlikumel'inin hel'
[1(':

tJ iId iITIleir: I

~,r.

lot .ljUnJilrl sVylefTli tir:
-

H~Ireks.t.a

Iflli I-cll{ edell

bjl"

pi-

mr

m

hafaz.aallltldu

bulu:nd:\lI

-

!'U 1m aJrrta.dJr.

'l'.lyyare ffif'ydanmin

t [ -- -

:cl!ienl{ll-elwndrblr 'iun'j pl:tJ·"L fabrik&ldl i.iZ4'rim: bomb",,· Jal" lit. H r Lu la inhLi. '1' r: m tde '" Jk, \ e I~n Z lk'

(Ie II SOnI'3. B. Be rgL:'r"t S:unn. "' H~d~he pdt;: _ok li .

Bu'gar
Iii bUurJtll1

Ing'iiterege
yardlm
"Dai-

:'Irrhk. iKolrmliay.;a_ yaJull 1)((- mt:v'kidl bH'.... ]cktrt" Eantntl1 uze-rmrl ...... iikf;ek
yUr).~lt

buyiik

c;t

vee

in t'lliLkh hwmklall& In pnliwglnl gtll di!k. Ayn~ ~1'ki1l1 yalultlrtda blr- tl!.!'nLlryc.tll L10. k. nnkta5.1 d'll brlmb;'im1mnQ ('rldmi:;rt1r_ 8rn!lJ-l Ilaola "~PQl,q V I' C:<;y !~L..VQrr-l 1:LTl llkriTio:- :tlt'dkUn bnicum r 1. yapllml~lr Muodu,:n - G~a(lbaik ht.aSYUI"JllOO I E'3Ia pn rl da bQ[Jlb~rdllmm ~tlml j!.

olursa 01sun .. bu !diYM:eti yon itdt\'i;l;yon yailJlm:l~lIna nl,)' olinde f.llmll.dlg-.musaici bil U5W kt;flfctml,! ..ic-. t Ga~l~t:iD.~r onilnde ke~fiain talhiktllml gOj:!li r~n. Bail'ti, \'1'5 Bal!ltiwl?lro;! uz.unlugLindall va. IIID ,~ tnr- blr" mt"t11bi1Uan bil!.lll"il • snntinwll'i? genJ~liguldf<! b.tr lele(lLg-lnl~ go,"(: ~:tbiJh bil' djjt;'mnD 'riombul"dlll1flll ta!>'_~·lI.rmii duyU - Vl.:'!)'ull :t~·ll8.~Lii7.cl-illde, "i"'lIrdo rlllm 1i,1.QI- + hll'lllrma blr !:ihiJyJdan ,'e lien ~ lil JIlllhaI.ua Sf'r",if;l·,-iDil I ~D1 n bi.i l-'l1klerile OIlumLmemmb Hi('nh:Llm 1.'lYyatesi, tinni.lu. Bo ogrlf' lim iii ~nndl' }'iiptlHrlrb Iltll Yl.5ile l'IIJt-r'j ()IUl ni{legi!Jlirmek
gl

~ndra. 21 (a-.<!.-l ~ Te1eviz.~ :ron milteIHl~::tl;;1 tnglh:.:: Eu.ird

m d \'esair ball ~ehil"hw F' hi islli'I"'f', fa.!list a.le.rhwl-hl'"l l.l rru;lllda a:rbedeler \'Ukllfl gel mj>lti[~.

lan.ll~ :A.~!l.tJdaki mesa,)1 gODderml!;ltir: Don&l1lmli.YOl rneWiub tayvaceler 17 ki!.IlUflue.\'1r'el _"l~baJ'II u R des, Sta.mpalY'd, Ki~p~ aolllilln nucl1m nmi!}lerdiF_ Fena ban .!i~rtlDrl

Ma~l1'l:i.rih hahm. B,
iC;1n hflHul1

:1i1LI .. ·~[JI;ni

iSYilJ1rndfln ;::iyndtr

f~ist [lfI1ti.si iltl' ()r-(lll :1 r,L,;:lIIUH "I aTl illt II!lim p.ftemn1iyet, ~'llrdll·. Bu ihtil<ilrl .:;ebdl hil' (nm!1. n 'Y'kij1ceYli hnLtal
nnlll I~ •

",i.tziillalell born 00rdJ DIll]} neltl.::f:'Sinin rByilli gi,!. 01 mli_"I'i9 d" }'1I.1I~flJ1lf (,lktlS'l ['jih'llii.'jttir. Thn'1ll"('l~rimi:: Ictlnc tlollmil:Jtiir.
In~il.u. i\ II\-:.t,U· Iii) 'fA

u.

lenmc:-I rli~el:' tara t..Ul t1IL ban j;l"ncl'nl!t:I'in azledilrnl1Sid1r.
rl<fl!'iJ11' BD.~whilj lIarb ahasmda I<alm~, '21 (a.D, I - Jl,hiiilf A!l:jJ 'l'i"lul j H li:::eyin Su t I Pqt1 l'~r.o.-

1

bioi. k~~

'ICLl~lI

II.:'sl1:I.~lnda

b.a

Lomira,
[H"fhISII

11111

Eil"ItJa, lirllit.

11~! ~Ircg[ 1;UZL~ken balmll;5 h .. 1.J u~ ~ I> \OSPU n.lll Yr.lmnrla rleour·
1o:'1111ij LJhwLlyor.JIJ b

.. ..

U;WrltHJ!;l

)'nllll~

mulw,lif .ml:!;l l)llllt:lk ic:in
zr.tmliU"ll

D!H'(,Ket ewet~reylll"l teld!i}D

SUf'('U~'
clllz';;1.l ml

kut~ tlillcllgli11

lnr _[lil-d:Ul tuHklw-lh
W,

:n (

,II.}

-

m~

Nil or-

a

I1nl;:l,_'1ii lmi~tjr,

&t,m-

bD.~i,

yatt.an
BUll

8iyaE>t'.'1" ~la.§lIrlhtl'

f!ltit'

ri hn·

Jnj,;'liz t:rin

,I ikitsadi ki rlilfuz \'E! faali>,dl'~1 i de: tnh· ~ht t:!.hlc kllr, Huhfl:n 8OtII'IL ya.ilU ,JiI"t 'BIll g<!,r ",iItJ).nd.B.l)l_1 • ~rlL iklis.ab C(jf'm.lj'et'ckltrdir, -Irk vo rlj I;.J(lmll'ld8~ biJ.~ I

klurrlu "'lharN-

Lultdra,

F::ge-r HiU(:I'il'L
lard,"" lOCJO tU\'v

,
ht'I' •

IlW::J'L"Linin

Ihl\'n r 21 ra.fi.J ;,tibh r:at

)~

IngHiz pdob.... l;.I!"Y,t111n • 11111 RiddeLh 8 me agmcl'1l btl. 'J11J hUcum etmis d~rt til. k::;..rtJ. mildafaa

,·t

Hal.

bnmb:i.lIk blr
n
11

s,w"..(] ,

l' ~

orlasm

t1u~mU-'l

gun 1111"'111 •
U 'u:n.o.k

hildil:iyrn' :
Bi-rfil'ldr nu ...!] I.. r'l'l·Ii(!'1l

il bir inLil~

u... $idJ"l-

r::emj~-

Nez; bum Lnun knl'j~ h.i.r 'ISk(>l<i Inu!: sc~·de tJ.Ul aaliy~t mi.i~ah~e elmj~th·. 'i'f~yyr.Lr-e
bomb ..} rlnl i1lml.'j \Iir bin;L wrll,b'l Will trLrt~nU~ 'fIlnbrllJillT.
1,'C bti'yiik i~' ~brlkrl-e

1uk bu

AI!U.lil i: l}e'

:;~miili, bum

·:moo t8nare

kad,u ben.zini •';ari'ofl. ~ngi1te de biM ill: AmfJrik nIP. j'lI.1"dl. mile Hn] ya''::11'I11I kudal" gSj
1J1l.V

~E'I:Un.

n loCl,IL~' -

.zw.a~
(l, N_ K

,

vnkuiL gdmi~ ve ~nhl-lm tlt,Y)'1lnl:Si. h3r-aj nte o'j1J1den lrurtalmflk il'ln d.oh::l >,uk t::~kleN: ~Ikflr[l k \";.J!JUI·LlIl b~l.rl.1'I

nudan
yar!tcU~
llI'.

Y l1nlan hli· knJb'., p;'\r,,'alar, tli.. t.ay11: ttin~ H!UJn.r flrlumLt-

kudl'efR mlftlik ,,1malldl., En 1 '12 lJen f'vvel A'manya I rdn fel'Ce llgmlDl!l billlJD mil. itlifl g@i'lcrul nlm.u, lilmmg .. digi 1'_D.a.r rtmieUI".
tlr. S, HOl.ldry.

l~.ljIMLb

b:iJt1'ladum»n l<;\nlll.' b-ulWldugilinu \"I' d u rna., II r dOlI] '1apunln }"D.lmz bat.: - tnJn gUr'UnnlP.Dl~kte oldugunll OJ iJqh rtf' f'tmil!jtir,

S:Jo.hiI m uh!& r H!:a .:Joel V1P,lne r:nf;~ ~ub bum 1m&I1 t.a~ Y crt, Br tl"Z'"giihlJ IJIA. 'e 81m •

;;0:11 r~ t ·I'n.in f! Loden molurlil ItIlV";Ctt~.tI ua_ LI idifrnlr knlir,d(· nHidM,Ht nl.tZ.lrL \"e MI- edildig;ni l tklk I.-rl n 'Tilmesilll tat onlU:"IlI w::ne1 kurm Y DfUl - hU!i.W!i flHlllablilcrind n bh·j kanl IJ'Uugu hlll.rje Hatol <:QliJ Ie ym:11l;lktad1l:': "'.a~ mQt dii (~uzU.a I l1rtrb m !r'dmunJ gculikt.'n "QIl~idc:l("lll bll' barb ;!;11"11I hide I' dun Ku..hj ..~ye df.lull~ lll-, mlma!;1 keyfl Inglltl!!l"''fayy:'u"e lit! ball ~Oli.ill"" gitl II hiD ttarb gnyreli l::LrJrulliu zi~·lIn·t~iler orl1J!l orl ~i1TI~In· IUrlak faSLlIl\l"Inlhl n blf"inl l~ giliz t.d.'18 h'"1J."\'ell~ri . ba,.qJ~'lman kil edL~";i.'ktjr. 1'0..11,11[ istibSollIAlm In tanrl!ni dnm hEl"~ l1Tl!i.re!J!l1l LongmQr'e wrll.::rwun VI.:' ~m ku\,ve'llt;;i k!;rnanda.rn ge- fjl,1di bk ~('Jok <.Iskerl t.:L kdirilli eel b.;.tm.i~ V~ hayretiJ:ti neJ"lti Wilson tornrlndrlrl kar§l m.1lL!ii!l Oill'lW)l-u.r. Iltl1nll'ilnrdil,-. Mlsll:nrl!l-r SitU Tlnl L'S gLlU'le'Sin in I1Hlh.iibiri., Barn. i • Buk BIIII ~r;'!;ilndukj .\.· neUce olarv,k liunlarL )'

-"It.

'j'

C:i.l1'lis ,k Bllll!ugJ1"
AlmH.ll

flr-:I!lInWi

gel

L,o..auJn..

,n:;tr lopl<!'lrlln mr-vkil ik~ ~ti'k rt!.n blllLmWl Iii g",r I:rir Bknlll"hn layyri..l1>'"i, r~rill

il

F'ransl!d.. Abb1,,'\'ille. nilllkerk. H vrt:, CIl...n'dekJ iHi!'ql,lrl b.lroftl iJ;.91i1rine () mlip",-tlllI" hii uml.ar ppm :U..J'o1u:'.

hurb eydllmru I"f'keti Ql1smd mlL:u:%_CUtl hnrb
1

gr;Z>1re

k i~ bu.n igu,n[lm edilen

ma~ml' I Hot.o:kI tedklk e1mi -lr:rdil'". Lngi1L: ;.!,id'l.'r'lLe neUcelene.o hllJ"l.'ir'Llt h!l.kkmnll btq ·Ir;!lul' l.ta.

rdtern diyen bi.iyHy,'II hm ~ Jlk rl~\1erdell mi'ir Itkeb o'!"duntm !jcll~r-rl~ efrnduun mch~t roretieri ne 1E-'.uIoi me~ Elzdlr. Tw:tkla.r, in dtcred-e ... y~r0 jcad ~Lw.Wf1i~tir."
II
L

dbI':

-

(l1f;r,;; wrn fr ;j 1-'!.4 1t~ e) 0 a:yo.i ::rU!liIllHd.a blr Val.iL!~ ayni :,mmandn V.atnn 110m ijlen 1tdamtIr:an W ODQ, dcvri.njl!lmamlaln;'·11 'n.f~ 1 Undlfii) I' bktruJ 5GmlL yetili(!l1 bil!' flC'5]j keUer Ve IrI ykcle.ikJerrfl 'bugilo. bu' n (~Tl a yW; ,Iri.) fakir halo geldi? OOyle biJ' ,olJp yeline lkoyan V'" kemule sek hi.r kim .. y karla vatan m~ooc. es.kiye oaza.ra,D ylll'ulil~brR~l ''Seneti Fiin lD.. i!1e; toprneuun {'lie dOH U n uhnaz bit' 1m: ~UI] <;oguJan adI_[I.!Jj v kl- fikil' tethiycsi bn.IUllillJldD'II, bu wymet buldukJan i'I;;m On~)'nlrltapm:r ImJllballg. ],caroJ5Jna.(J" gim I,;lkl.l.D mecmulan.n bic,:'birile lac. bird rdnre yk!n giiritl !wilt". m'll]~aY'csc ed.illem:iyc{'ek bil" seviFl<kal fie YazJ.k k:i iikif' hayv.w· M ehmcllklk ".Din i bir 'ugl·unll. ye gOOt.e.ri...Rb.. 0 'tacihL.!nll',,'ri mUQI. W11ill11Iy~'ltrl degrl, I<.eyh • "BllilrIlAll .. U~ 'yil71ercl2 rneemua o]iJYO:rtIlU" uer, Dalmu dan.iJ b1r i'e Lin ti tiz gOldl.!i.f?i III: bi3Jul:'lc..'1., :!lcQredi14, ~;lbt bWJla.Ml!I, hi:!'ll;:j1 Qgy-!.IlI8. oWyurtLZ, CIb!J'I;dl i~Lm~;l;JI.l\,'h1l., bu mlUl.ZfIra~'1 gilsloenr• 'hir !lJ"OJdn, ~(i.iy(" kooM' degl I de ~nl..D..!l iJ1dijfii_mUre i.:nal1m • bir ~ bi mekicbc, b.ir w.k lmea~ ~llJ.rad, dinl bir u~rul1ao· l'£Ii vUcut ven:lil~iJri gorillmedj, ~" ogulbT'lmlZlO bUgi:ill'kU YILt1I' mda liken m ktl;lP mi.id,ii.r· N lice; F.ikir ve Y<l.Zl 1It1lyall. Jell Meh,medc-jgin .illil<aduh.r'"1 lenfltLz Tcvfik Eo)kret, HWi yin nnzda WJilrit hir goerllerne- \'11("Pl'o.Jlo!Sidlc; Nfl.bUff J{em:o,lio Cil.hidl, Sa.1I Zel{i, AblmIT'llhmn.n du_'. Bu gel"iiJWienin bUUw sebenhiirdyet meI!'ilmUllla dlJ~ tcmi.l.lf gibi film h8}'ahncl e,! @r~ Jeri, oyle g(iriioiiyol" hi, bil' A11t\ Jeril' l:.iu:unr'nl, §iltlNUer V€: d.1be;pten ak.!p gcliY{lr' Filtre teo ettikleo 6tDM'a del'!l'l1j~lr H:l: ..DiY'iITlnu!'i ki K Ino.l ,ill !<trIm de onlar . yannda kim· mas eden bliw!Kfll!'rin 9OgtJ'lld:-t :'iidenJi. Hecalar Illudii.rie:re ,go- ozc:hm \'e manadan I'.~yo.d~~ekmer m.e:m.i~lir, :En bii;yilik i.sbabi ~ re oldiuj;'1 g i b I t.a Ie Ii;e tie booc.a.· ve k.:ti.llplllill"la om.l,!;w;lar ,,'lm.ak! D n;iniz, g:eJl~leJ"'siniz: Bill"E'!ek
.111

IN ,d

,Ie·

II
d~iir. tlibiyecl:Hr. Loptalllu. hr, basil. brihimide ha.knr~ k{'~ rn~"_ gix . .Ehma inlLlll,Yoruz VB dIlttl!
bilyUk kemnJl,l2-'f IloIildjyo,ruz. Yw'


D~ U~mkhm AJI.i Nlhoo Tarlan.dan I Ill"iIl !Wi'. Idan d~ IlI1 Ziyat."dd.in Fah· I"ii 1/ Alumd Hamdi ThopmaI' lJ.in!'r kOl'li,\!1"OUl(ii vann leler bUDIl mUt.ealdb tAlebel .. tara hudWli Nnmlk KelWllin ,¢rleri
ulru:n:ml3l;l ve Dll!t,!vrirfl'll" nibaye v nl'rruJjUr. Nuuk K~
Si~'I'~j

to
-=5

ken

du.m1ilZve mJllliyeti1oizir;;in duydugnlt'illz bill emsaJljIlZ ib\!y~ 'Jtm li•. , de.r.sek onun hll) iI,lDde hlij-

yWcJerim~in mk'T cdilmez l.!! Hgr~rini' ~f'FUrUv.. LmwilipmlZ.l kurtarllJll ve kUTt;;tr~cak olae JIt" le bll ,1'1 ·~{ecn'flwr. flu tneyecnrumlZ.1 bir ~ere iClaha 1:aJr.l2I!.l'mc~ iIii!!) bum;y~tGl!)landll4i."
.IEIUl'IdllfJ SO.Dnl

hatib

NfiilllUK

.serer

R

10 = fOOIJ..= 1Oklu. re,k.1.L kitap vardr, ShOulD yaclc- binDalDB, bma.men ekum ~"'.I.I1I2.dtr bile 8rOO (,cnrudI oh..lnmu~tll r. m em lcket Ibeslel!" loT 1000.HiJl' kil.ablD rnWlitewslJl;tilln zifak:at bepiuiz'nn gO;!llerim:i.e gijru:b i:r CJi!D'; ki Wl"l, I 'a. ugrn yamJ.! en Yt.n nil$llOdlr kmue firieriD Ayni mmanda Cti:i:,.eJSMflt. ,yade kabm.... lIP.3LII thin den I_'n yalun bugi1ne Bir g:~b;:rnn yudtgmaan zi- :'i!0.rum ki KemaJ i'iIJlmJe YWil • Hevt" 6(lB mill" ':dir 1Wdte.rin IItt lLkadQmU;.irl,iIfe de bUly\lk va • bdac De Qgrellmliik istiyorsa yor VQ' y~dlklil-lJ. min olunuz l'ad baslwnna ehemmiyet V'f'rtJrrtU do bir oJb "ilr lVdir ]'erin tall talili i~ln ,g,ilul bir mernsim ahr, lrur \'~ IDa:'.illiIe, ynoi be!;mek ce"")laaJ kilvvetll.!iI'I :k:uv- ki l:wHetce du.ima hiir ve l!ni.h"'ta,~ .&J1 yigt(J F 17alnlJ Ug_~ y p~l~lIll". leyici kijlr.l~rile iii kl hi r baGw...· vellene. k:aCalanJlllZda ozlel ve kil olarB.k Y:.'l"!'y'I:I.C~'" ,; muhafaz ederrlL T~knlk: c.i· m.",o8Iar ~:a V~ 'illInlw.""ln f,e· H&lide Edibin ';:0]:( .a]kaijlM'!Iall Ina.z.lar ve maddi jrll\~":allJDtr bPLIi.L· r-~ntj gfuel ~Lte:r, reDkb ImlJ.prrund;tO ilim m ii{'ssCilcleri rn~ DU b1Jtll.~i mi.it :;J. Kib iNIc tJj lar iBtiI ~ ~lm_istil". Ga.zel:~I~r:imi2.&m ~ irrnj b~ fi"ne Z,Il.dlll&'!!IUI.· .. yat ~w.t'il'l:e:!l.ii clo\ll:!ntlerintili!n Ali deD, mecl1n.!81~;11lUS'.dan., Idil..np. IlakJi:ak k1 Jahn !So.k :oong;t[Jle~Nihad TBrl1m kursi!t~'@ gJ."lerek larmuzd flJI rdOrt1le u((iffiiin bOljlalmC3 olm:l.kl b rabcr i}~'!e salll· mJ~ sUshI tiiw.nta :ei!')eler.ini ve "Nah1J k Kern 9Llin VIlta.nlleJ"ll/,el·Utll.biJir kl og-renmeK ~Iu a.rlmaT ijrkiye yaya I!;;ind(;lk, cevhcri ahn.Jm~ gij- ii Vie d~val'iI" mCV~li.IlI etrdmda .11. frLkat ek~ldi. C~ird.i~j1ifliz z,e] kll(llan bniUlilalID!i IlU"I bunu:1nmh ha)at.m, sioemanm, 11bU' kD1lf~r(lJII:f,; \,r(,i'mi~tir, brmakla yalnlz para d::mdlr. j .; tT. I Imll -a .111~1I·kcn kern· .Ali NU]lH.ihDl uruernu.!iJ o~maz, zaJDanda miy~t Jclnne keyf~yeUeili fedAli Nibad Tu:.rmn Nanuik Ke· Kaybed~ me~afel~ ka· ": 1 yap bu gent mQ'de v..anmfl.k: \TC: hilhll3:z.a. m ktepli mlLlin hir 'iiirini Q'kudulrtan SOD~ t.e!irler-i olmmj olu f;erektir. I K~~: '" $ub:lil, ".I: ~_ Kumt. ....oLlI ~r kwDblu'araz cem;;ligin ~~9..WJ1do1 mL'rahiri HeJ'lll3.1de b "zc ,.n..pu.n haltiknt r ra deml!f-tu' lri: :T! , 1 A.1ll;s~, J Jlundt,Q,1iI.i!l:5(!plannd:r. !!II IIlZ dl:I IiCMI.a,dn-·mak i!;in TUrk hkir ha,NenaljJ. Itutlkhk Y8 Duti ....Ag;nlni 1.11 Dorbal :&tMr. ulBu.r ki giil1 yirmi Y&:j'n1 bu"_ 0, eJsilDcv1 blli pehkaorln bl"lhli!rir.illle .11J;jl]Jr 1'II1IIlj!lJh.niIIIlaf kW'Ii;o1 lan ger:u;teroell ~(igu. tU,mdO!!J;I ytiz y.n tmda ycr lu.bnlJ!_!~ bii.tiln klYle.DIU .. tllill~ l ~ ...... !,nlb,ihr. fA";"I.inUIND&N1 SAIlI}.llml. daM e;'W1r] tr. rur I-t i m efll'C1resllle dgerleriW metler, her '\!eWIede-n istifat'loe lie :'\1(; tt m Hl'j(l!tte Namlk HIIl'w< "rI~:IUn- PW..l' 'IWfl'l.o'Illl 'sll~m.1'Io 15tHI"ll yeihn ..kCn ~..c-vl~ f n~(h~'n aal'· V ~emal nd1J biivuk bir id.e::i],istil'l !Cdrek daimi .surette ya.ijaye..n . . . . rr,i:r ha Ie, eMlll b.iJ- hnlt:.' koymaLL:,!._....;._.~... ~.. .4.:".: . ~";'l~,.I· "~~_ .... '~..:''''';..:...~~ J -: ....... .._.:.. _ h(l~ oluyor. .li'-'l'et, (10 yaEiildrh!3 HI def'l o1ar It lIatll.O \ 0:: biliri· )'I:;';. Bi;r N::wuk l\iemaJ gUt'iiUI'IU :;£1 d.iye !J.\'"a7.1 ,,1kllSL kadar hab8.O':ill~i iqi:nde oyle bir cevherbll !j{' kilde ya;QamWt b:lft· g;ellcr JI III hn \ I u ugurda men· jI hi bu- kuvvetle a...~11Mlli'l!ktlr. dir kj tllnl onun SJiIT1l1daki ku:dBursa Klfaa,thanesi !til.!" ~'Il K ...:rb:tl, Dl)l!I'rillnJj'j!l1iM . llllwmuz LBr.nmdan tollmo.l:;Jk gl;m -:J..I1lr.l l'''' .ili da..cJ:u:-a atlldlg,lIreUeri ihatadJ.1'I icizdir. Bu kud! Bu' N.uDlk Kemali, vclev mltzar Jnl.J\IJDnri'l!1lll!1"l.li' bar:sJIi:: v bovnu"lllrlD.lll 21 i!"l,ln m ilddet!'(:.. nritlrma", Jan bu.ben;ai'd· r. N·· ill illr rule ~·'lDWl O)iilTI J;.u·..albanl!lllli!.doe ~[ IHWU' !>Ilollt 2. dito Ii Yl'l rot1wi umllp yalmz mu.ddi 1m - k.nd3, memli!ke-tl:mlz'n ann tan tmak, vBl:anpeJV€rligi.l'l )11 ';-l~t(h.:." U In i tipdfl t y:1lIan.w1l 'Ka~lJlnnh5 hOlY 'I' bi.!)'l1n "')· ...Ut ,r1i!inml:.n mul:e-:i lekl.1 '("Il", i8rlrt:1Dl IRI ~~ lli-BI: bf!r IiJID, ~rlbul YI! BW"<'~ ~UY'8.U 'Ilt! ciSlf:lB.n.iyeta, Ylllnn: fi k" '5'f!klti] muk ·mme;'J Sill: Ib,eyeti;nl oiJinlJemek m~LmI k::ior;u'm Y.1:I11- .n-oo: r:mll 'hna Ii' -.eli'l, iigrenmek is· en ytice ibil orueple !liJIDa Dt[Q(lk piki.izsi.iz :tOrkqi!:!( ynkl3i~a.k ~ "'" PilY siirmi!k lirtlye' lIlK'lbn., <L rt(In ihrLLe gUnU (I 2/1ki.nd en lruHI1 U: I, olen \'c ya..~[Ii.yan Dwlk ti.lrkWcri IruanmJ "Ilalk.t'ir ri ve rUM Vlilrlng-. ill': i::i~rnemez Ir:iilnun 11D'1 iw'I1~ riLIUI".~n Pl~."'l.bc KWlU F.;;1ll~ ~5 doE!' B!.II'SII!lll),. j Urir adammnnm ~erh!:ri. zuI.- ve htirriy~te ne llJahasJ.D8 oll.:l'nJ9. Amrlar gec:tilk:q.e dJah~ biiyilk bir Malalyah tanbu,ri F,ahri"yi ,hnli.)'!:.'iCc·UJflI>:, ols:UJ:l i",k olmak d.em.ektir .. BOybavJ.O IUlnlJJiU ~Inc· mt n.c~ l tm ..Iu.l l..llhl I)li.mur. IU"$) met'le i:l n ;J yn parl::i.yan me~mki.~,dant."'iIIU'. 0 ~n:vmet cemlle- azamellj a,gl'lll;larla dahl bit, liller o.IarR.k.\'azi.fe sahib] idil~r. yefd.nidFaki iIe w.kamiiliJe biim in bab!ieHmde ,z.:&:ITIUJlII &i'lEl.1.a ma;:iJllill Ie r'l1\ \Ie dlri1imii5i VI! IDa BI' lIlIltl.n do~~, OOkam1l1 cereAmirHgi ,sabu ,aim", yiir, naldul::ena..hl bily.iJ.ir. lliihrel, ~8k11'm-mi soklip !l.t.arkell :r;a.mat') )'tI D;_la~ z.a,:mr d.etJJ. a.m:ak -.a.m::m Ylll1llij,h Kl3: iy~ kriklen de OJ kenoi dedigt gibi ~k.lI3!I:"J 'Par'· EDudurlugiinden komisyonundan: ]hJvve t "'110 daha bfl.Ylrll jllllki· ,urpaladlg-liIlJIZ !,'e)'a bj<; oima.?lM '!,'e a~lk birr gUn~. Daima ¢ i~io kudn:tverchilir. .!Ion k.irum lifO ~!.HI SOoh gaL Hi de a~ ,fb1]tm(! mu-WI! m ihm.a1 ettigianiz i~iDdir ki bu ]JioJaj;Ul 5 Ii7 !IIlf ~ mal:. 'Ve mI:lbanTI]fI~D bi.-d~1.i 1 fIll.lOO Wl Ilk p-:lyrna"ll'"dlr'. BlIi giine biz:i.m ufSU1!dar oyje e:Bki ayn 1 r h:1!hh~d'l1I.m v", b_bma ](I&Q tatll1n~ lIhu~m. t!'!illmutJ H1'4) lira ul:11'l 30 IOn liliJ(c InJrI:Un 11,1 I za:rt w>uliTe ekmD.1me-,;un n'lekt p t:;a,,'mdalulerm btilrumuza bUlll~ tam llir 3Slf lluhammt'1!I kdl!!1i 3142 1Ira ,IiO kmu;: v ilk I8Dinab !Jtl li.-.Ihr.Evlr.],.oj ;J@ kcomlJ~tur. ,u'l!: kISIm -].;i bir mi!!dcniychn I lilC huzineltt li bel" J:;usaYllpnuz· da deril'lliMeriDe mdirecegimiz evvel dogdiJ. Hayati bi.d.ise hal.wI!! nulT1l.1.-.c YC 1Im k.ollli,sy-ond. her-gun I~. tl~v:unI d.e';il de yen.i brr mede" 2li~ k.ur~ .!haIm z,f/W wb ~ , 1I6 le kW' zj b inlerimlzin kovaJal'lJ1n bin.gi1-c- killa.rmdan yucude temmal milk.buzl~ gliDiinde CII1ata. MumbBM... add ~ Rllil.t mizdeki lronrlsyond J3pWi.=-ktJ,·. myclin ~liUlJle] devl'inoe imig~ bir b.awo.dilki k~ g.cluicl~J"J, dlO3.'b ni:. Ii ' II • 3J.1 t ·dilldiler. E- rile doldu ara.k kfa.n sU!SI1zb.lgu- zem::l:rdir, Y ul"tll.lnull feci man :3 1aI:clt1iII!rlrl. lt90 3il7W lunu,nun 2 Vi!" 3 findJ madc:l.ecin.d.e JUl.Il ftI u zu be r 2'JLWB.!II i<; In ve B.ll ca k rlebiya,b ibmal eUigil'r\iz i~in \I~~ 11" bll'H"'te ilk' ~ Vi;o tdrliil: motkttq;.l.all 111 ~ ililiIdB IIII3di; 14 teski:ooe y.amyab;ilir. I :zaI"B51 J.ra.r!,1lllll'llda ~ir Koemal ba.. de kadBr omii>Jon 1'll'-liM- Dl.!!kbLIII m.wabli_i v ..n:a~ Ul2:J~~r, - Di.... n l;jai rlennd~1l vaz-get;a = tJnb; f,ltdm.~..,lIh" her ~ id3rool'!n vmil:i:r. "U60Si tik - Nauuk Kcm.ali, Ziya pat2 lIum:iIr;,W il.in _. EJkrtnod W 7!B kUtl ve da.IQ. :dYllid.o knImI lo!re.;.a~'1, Fikl'cli, yllJ.u1':l t.arihi wmal ,VIl-tH.nm bagm13 dil$fmll!. daJDij;I,Di!r IfIM ~i ~ bu Q!nfI Ih.Il'II I~ \Ill!' p1ril!l~ blJ.lllri_Lvm If, ttigimi'!:. l!Sin Fii!.tilli, S~lim.i, Mu· ,JOOJ ~ot:erifli Um,1Ilm BirinI:.LkW:]'I.!.D r::!lh iJ,Illii !IIllll 19 JU krildar .. finm \l'okU: II:u!.o Id.J.:ntab Ti.erJ,.., -:J.I1 Uuda\l'endigul unutan \rej'a Lolllm, n. I(ail,,) _ Bilviyc" J'oLi;~. k~ ba.hh Ji"d M.'dO.rJlJjUrideo k.om.i5)'Clill b~ ~ _ DilktnJ.An 13'1'1 ~ /1011:: iUln.ml1yan gell!;lel" 9)kttrr" lj tayin l8dil~lil bir ta,yyare ka.ra ma4e1i'iniJ Jfl.vek: ve ~:a ~J, ~Uft Wi I!{lW~ .... ,-.mh. illD'aII:; Mclltebi n ~I·h.i k titrettiiini hnht:i!I'IDul IiTtl .. bmJ-.m U, 35, 4l! Wi 'l3 Unrli ma~ t.dU rbesl khmdamo Dublin kQl1llrhtr bi'yawt!l1llC' Qua yin~ bIT 'KemaH cevab ~Ilmf~ r. yabn tamamJama.s.Jl da kabil 01Mf.I1I klll"lllllllll Inm'IIIiIW:lVJ:I, "tm:lIli ~tIliJeih.l Db, ro.amlJbr. SOl1 yinhi ~ &£llIedo Iugunua 1Ii:opton IWbri ilzerilfle 'ftlIdj; ¥eJI\l hillruwlerilll lItbUdne 1lI J2"/MO tanbindl1C ltihall!::ll b;_~naca.ik:i bomba atmJ~tlr. BunJa.f111 ~3. Usn tDi1yilk bir kar~:vat.w..u:n ~'TIJII;L ,d~ ib.- ~ m, ... ddd madd-t' m I'Ir.!tb-u ni.t'lhaJlw ,I 1ct.mI!MUdfulu~ ~elIja, be.1.ki daha mu.l.el;;.fyni.] bit' biri fU Gandyoone ia't&JyonwllU1 ya..'u ~...ni.. lilt ~I"vbdn-deu beddi mubblUn~ ~ edile HiI, (UOll) DeUD ,oku)'L1 bilnye ya.ratDla~[I dogum j!!l..DCIyanll'H'I d~ bii.zI evlerde ha,· IhltWIYII' kul"taracalk I:_:rh 'ka,.lanna ugradL "Matbual:;., k1i$e- fif }ll;l ~a.rl&rhusule gertlnnil'l V m- :mad. I"in_j :li ialfu.nda top]aya bileccgun.iz bU· bir kj~nJn hdifl!;e yantJ&WtI~!., ... tUg ywnh Q:yabmu: hliJlkaJ'g;~Ol!;ul~ ~ bb ~ ve, bbr IC~CilJiIi;: ~m! ~CII.k:IJri. IU~, lI!!Ql:DlaklQC, :kem.mle ~0iIJa.Dr lJitn lIi1murlelerile doh.ldur. Vak- na. !Jeb~'biyet vermi.~tiJ'. lki.lllci "Ttl.lor: yiiz d'il!}enk eWi!! hi .... gilndi'!11k ga..zeoo yaimJz 'bomb&: bir ba.h~e ], ~<! ~ :Idn U!D~te ~ IilIiiI.lc YoQa fIIli",1lI"< politika va1w.larnu degu, i'a.k8.t hemmliyebrill ~ i;iire~'IU!i: vesl . IIilouJ bIiI'IJmDaII; bTIiirilirJilit y8.pml~fiklia biiti.i.o tez·eye.nbtnru ak1 - Gi!m.lJ:irli.h: otr1l1mmilli,li [~me:slek o~ 1I1.H:UD •• ta. Gtl.!!11l!1 I.Iilm. bIr ~ dM]l ve ~ £cttiren l5ad1k bi.r ayna g:ilbiydi. ~ , p:ilbll~ ~ dind.e ~ lPJ'!'mtm..... ~ !8i.1udan yanm Baat oollira 3o'.i,9 _ 10 ~..... Ibl.r ij;KUgl'l bIlkabl.WJ ml.ktar.da, pkaruDlIt! old~!'I8n ifimo, JtD ~ II ~ .. Ge8c:ligunizde her sab<th OkllA - kl1ret6~ IllPII buJunmamak-. "l1 letibit edil'emiyeo )~k, t;ah~. Yl!!l'"d-c'11 J).oru,!!"r'kb.un lilt] tn1hm~ 80m" tiedavrudm 1Ea'ld:l:n.lm1W. bl:'ar1n~. dugumuz. "TeND" §iiphe yok ilIi., :ne Ilii\'iyeti BUcrR mll.dafi ~ JmnunmL3 p:re MIllI MAIiII1aa V~UD.!l. yirl ol.'rn bir d:ldlY.. iktL!f:)( Wfmimili~ JIIk ImrlI;llllkl;!!I" 1 ~'l!Ib.at J.'IH.l tI:rIhIodm. itibllm nW!: teaadige" bir i.a)'yHre Mo~hen bugUn_lrti ga:r..etderden, b8.skli ve IQ'1n ~. BlI 'IIaDIel1!l'e ~1P1£riD ~ R.Mifii~1lId J)mIa ~ -WI clmllee~k: _ DDCIlls: ~ IIlIll .!1IIl4lkl:m lJe< ~et MHiillif Brm~ <.lIT. k3.gi.t cinsi itibarile belk~ gen, d.iJi:l,j. aIwJ.u M.iiklW-~ mDRtul:l.au. .u,"'EQ kOJilUIlIC;u dahilindl!i ShaDWnagh :k1M1 ~bl!leriJme kubul ,;edileb~. fakat rni.inde-riea.t olg1Jltd'Ugu ve ~11 .. k". T'''Wikl1C ""lIllil Inl.. _ ' me.vltiiodelri Ibir ~ifWgtn yakiniBllmI<! ,INm'll1ll ,Ill: Irunlslllk ~m b~ ~_j prnl.t'!t:1uIl.. i!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'IlI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-. im~ snHl.hi Y'ill"tii1..jbarue muDak· !:IIU!" r:1" D.lIlI!k !lJP=liI'tollll'U No, 6 ne ~m:t.ba.la:r atw!ibl', CUtlik ~k A, '~""i4M!ln iI_:Hvo:~r~ N~l M~ IIh"ld GdI'JII OlrrI'b."IJiI'-Ql!'lld.e:rkei:;:~ "ubelulJil" ~l re~Um.clul tmn cl~. b.k ki iahH. ilen idi. Hel." edebi rr'!!J"i1t1!l1l ~xlc:l"C kn-dar rni.imeast. BN!l~ ~ (loll. Birll!l!I'1' Cl!llI"IIQ)I'lu _ eal'lllil ..:dd", ."uoil,lu .1D1baIJm1 sambi. bafifceyarallmJl"Il§trl", nOl~) 00:11111) IIoIeiili gf1l(,Oligimde ahp. Il]gunlwr
sijyHiyorum ki )jiiTlenl'lli belki
8(1, ul'ru.t;ul I!I.DJ

lUll

~Onl Ieli, Mekt~pl.e

ka.lQnrl!'f

Bit

IHt:ld.E;.bw. hOOruMDclll..II.

~i·

Kema!'cll:ll1 vutan meilnmnnlll.ln izab 0de-rek di'l"uDJm iDee bi;r t..td k-ik \\'e ahlilden gec:i nUijU.r. NibDy~l, AJj Nilbnd TuB'an, HMb okullllD'IJn b ijy!Jk ka,l.ImHJ al!bto YfI:Zl tiC' YIUIl] 1m n liu liiylk o· Jan ,!iLl ool'lI:11io d iiI'lY,'l elfebiya.tl. da miallire eade- t~~iiiI edi~liij]ec~i l!o~']em~.I;Itil'. B~nd ;udm:

Oni verHi I:.t.!d~kj m el"MW rni.iJte-.o\l.ki.b h azJ]' bw.ulll.an I,!'lIlababk t:1I~11 birli..k W Il'Iklitab mi:izf2Gi1i11;1 giderek naztlf'lulI.ll ~..-giD.in a\llJBHiHUJdu hliZU' bulunmw,lartltr. MekI-hlel' Ve JIalke",·INfmIO! DUD lij8brjmiz.de b1.llLl.WU'l ilk, flria (lllul ve liHeleroe 'lie ha.lkII!vlwiun ~ pnrlak mer3illimJer l-'a.p.llm~tI.r. .811 fIl(!l'8a!iJnIerde' Nmru.k KcmaJe .ej~ kOll!r6l'Q.Dll mlT', hitaooler ~1'1i.Q;i ve piyliSJ(!1'

lb~
1

Lin - --0000 1000 'liO

8
2

=
:0;;:

=

,8
96

"

MO 200

=
%

JOO

,1000.-

ze -

....

Bav, 'D~, lI'eZle, B#ii, Romatlma
-

biriktinni~ ayni laIiinjzi de denemi, olursunuz.

t~ BankaS1D8 para

T. Hava kurwnu Bursa ,ubesinden:

e

a.zm

Darphanl!

,damga

tlHla

G,iinuiik, Mh. is,t. ,Lv.

m:r

1(l*.:J..

:;::;;;;:;~~=====;;;::::;;;;;;;::;:===============
Deylet Limanlarl t,letme Miidiirliigiinden:

Fiyat Marakabe komisyollund.n

j

~j

__ _ _ en Mali.ye Ve'kaAletiDd- ,--

Gedikli Erbll~ Ona
Miidiirlugundeu

'Giimiq

_ Dadl aranI,yor

*~

kuru'~haklarm tedaviilden kaJdJnlmas. hakkmda iliu

~

'V~! E)I' ne yapm.D? SUi kll· dun da. }rim ab.r? ded:im. .K:a!;JIDJIl ~ ayaga. kalkb, Dedim" H~rif sordu: ~lillll'1.Dl mbrnk Uz.erirfi'U~ _ NM I okijz_!'r? dogru yilriidli1; - Viyanadan ,G",ijnderilelll iki - Likin am 'beWbi!m.iyol' IJimendifel' arabasl dllhllJlIl ,okiiz. ~uSlJDUZ! &:u benim. klH'lID i1e - EgleniyOO' mwmn arkada.§? Lirtihza ,ed~ adam lIlIiWl?' ~im. ()kfu. ile beDim lie Mi.m.~betim (.11 Bana hadwru Imdiririm. vv? Dedi..I'i~k~: ~ Pard'®JII m.~U, .Pz kuap - AlfJloo ~ de ,!li.yl;ljD.li!RId.eOl miahUz? - Kim sOylemlj!:K.ua:p 0-11· lml__ mil'? Dedi. y~ otun..n Eii§dugumu I'!eredeu, anladm 'f man kBsBbm yerimlen lrumldo.· - .KJyafetia:i!deD. - Ben !liz] lG.,)'afeUDizrlen bir ya.csk ha.1i yak.. J(.adtmm da kavga.y i¢rak etm.Iye<:egi mllihAk· ¥eYe be:uettim. ku.k icli. Burmn i.!Pn n3.lul ul 8. _ Bit mOIl}'o)'a ~ m.i?' lbem1e t.emJzce hi:r d.s.ya.k ambwr - Ne dememIn ~ s.lz QDgeoe I.dill, l'o.kat pcyn:h- ekmejUti yedI!jff1m.isi:oU.. ? biF adam.a Jt~ i:nso.ni· BiI4h , ~uiumll'Zl lka,n di~ yetsirZ.C@ bi.r mwmie!ilde b"dlookoea ibsap' zannettij:im ~an '9J:e.t& Mia an;u, i!tmiyordtnm, Bu,· bE:'i:if ile devam OO€Dmuho:veR[IUD j~1n .wrk~: yo Jru'Iail !,'e-riyo:rJardl" 1I-eri.fln m. .;IQga.Qi degu miWniz,? su.&lI Ne J~u.:nr? ~I tu ~f;IILu8l,~. ikeri.M kadln kMkahaJll ;a;a.b. Heriie de~ verdi: - Siz de' _v~ IIiz:rm ill A..m..!w mijsyli. Nt Jy'Ii IN]· I tutwmz:, 0' Jra.d!a,t gevelill: e'l:.m~ . dUiRUI ! Ben blr za.m.a.n.d'B!Dberl D.Ell nil:J.ayet blzi ~iD.g'meYQ btmIl1rJ neye be~ bl~ benzettl.. :am hit bidd;et ettik mayordilD'lll .• ml? dedim.. EaIap, 'Wl ~ mUdaDed], 'Ben de 'kaB8.ba: b.ale edeNk; - A.m.bI 1'll1jAy.i!i, DB nwJamil adamlaJ'Jn lmsm"tma ben, mk Y.Ill}mda zaJilD~, m~ kirk OOQ ~qmdA detD bakm~rnab.anII. Deo:i.l.llw, .~ Oldu. Y'.JlH!I _ i:miJl;? dnba d." ~m Mt;lUR

mP

-

M.&yo

okii.zleri..n.iz

geld[

yerine otlD'-diJ.

Bem. ke.!:IaJInn J:ru-

adam. zm'IfJet.meyiniz:, Wmsooen ljiaYM' yiyecek liIbmm~ d~· liz. LMtiHt beyhude yen k:avga; pe.k mlilDaooootBIz. aJeLIIJu8Us:al'Sibada 1rii:r de Jr.arurn VB.r. KoeaIIIDI.D dayak yedlliiD~ giioriiooo)'iIDQ ah izdi~ edeli y,edj ay oldu. Y,a, koC:4rna bit' :f:enabk. g.e.line BClI!l!ll":Di. ~n ne yapanm? ){lift beiji ywp;mdan OiJDf'il' kiDil~ l'om'hilirim.? diy.e f'eryada bf!l~lH.1'. YolWa yumrolll!anmlZ ~uvv-etl:i4:ltr. Ne in gimlli Gnu. blt'a~l.m. Deme.k. sis .e~w1I!i ~bi deIflsiub. ~~ ~WgIm dam. gilmei!lbd .r.apt.edemedL FrEdrih De buli J)oi.co ~
1QDr1l:

l.!lima: .':lakIn bizi. LAb8Jlfll..i: blr

- Bawyera:I!.;.1'I ,;ilm?

bil."

kiiytm",

_ 1y1 blImi)"OJ"lUIll. ~Yi.i. kuy !!len QJ.kah ~ ~t oldu.. ZateD Qrafi, ike":l die :is:mbd b:illnezihm" C\inku 011 se'lli y~~ ~fu:U~;~" , YQ bdar lr(),dm d:!fa,n ay.il.k at. ~Iltmdiin " bllJm~a :oa,..
Oyls, deji1 DB ~ '1 Yaba.n.ill ram- yere &iW!:r de kij.. yO bybOOrIll"8em t:ekrar b1iIlmak 1~, .I.iDiWni ,~!Olk lbun .•.
oot yo.ktlil.

~ Xayl.in mu 1

-1j8 ,~ JlBf

J[wmp plmJfil kesI1:

,k:iy4ca 9Jdmm

-Siz~'
Dedi - BIt;
AlmIUrul: ~ A.fttJ.:n4!ryUlll Ib:mgi

bm. .tan- I
-

Dedi - 'Yl'Drl1Ul:l'1 ,oIL .&mk ~ij= YfI avdet etmtyooegim. Bum. va Frt:d!rIle bIw. IP'JI'kIr d:aba 8OM~tu, soma: """"" Ben pd~ a,villt;a;IMdL
D1ikkA!Jft!~1 V_ IIIl

- eu

fJAdtm?

iG' ..- Ne dWddlm?

m&t-II ,

23

BIR'NCiUlU

19 0

IdsFB Veri
re1&nf~ YENt riA-BAH lBto.ohul 'lELEFON: ~

Pazartssi
O"iiDeii YII - No ..951.
aON'LOK SIY,ASI IHALt( BAZETESI

Her yerde 5 kuru,

-LKArt
meselelerinde b'ir Turk tezi
-3

Sovyal Rusya
RlJmany'aYI p r 01 B SiD e t t i

ge e
d-....,·· an I Ofl I gu
mahs u.iirnii Fazio zar r o
I.

yal!let

h:'I1'lr,

22

~R..

I

~yordllL

ml~. B:lyl'tfpr

mu.b&i
Vtl'l.lLrurun

tanhu llJ ve BogB.zlan cd bilmell 'YC: Tiitk
lIl&I:lunlyetmi 'ip.n~. ~

.K11~.1 .. -I k,12;darJ"d. ~'ylabd.1Il 1-." lllr J Lrar OlmaGlil1tJr. "Ji'ir..j;'de Kiil'lik ~j, mit' .('. t "If',11I mil'" hI-III· ler j ne aid bi.r 'mma ~km il~1 Lll Col I {.k Til ( \ ~ ;;'-I'wk!i-e Br Te,amada <JvaYI basan ,sLll.ll' tiutlli. r-ckilmcnu II r.
..~

a.' -

AllIldll

h

JD"'rkl{

:;':{;II,

Todn. II.

0..11:-

eylernek
'la.~tJ tu

:mu.h~

a at Balkanlan haJcimi.. ~.-Iq yell aUma almaga im..II.iD )10k

IqIIIz ~

tan __

i'IJ'ID.Il.p

~u yapdaJ:lil±rdi ? U i:m Ballkm1lil Dir anya toll ' Y 'r DlU!1taL il 'n Irn v vethi.1;Y\lti m 'mU.Q. icuda g~ r unnk 'I'1.h-kl, yl tmm edebilir mlyrli EO~I£ bir heye'b m~1l vi~da gelirmek wier &alk,ml! de'lllf:llir I~ de ,ft.!I'nl bAyati l!.lHlm.miydi h.a.iz ola.bilir uuydl Brli.knlwu- ooyle hir DU1 JJ1 n rI ~yda cldc ederlerdJ"J B.i.lkanJiliu u IUzuml1

DiA

~elmberi gittik~e darallYo

'Rumanyadan kactlr
Mar&pllRumanyanin har larafmda ,idddetl
IIIramyo
Biikn.g., 22 ,tL&. )~en bfldirili'l,ig;n gtOrc. 1939 eyliiUiD de Roma.nYDYa. i1ti etm~ v ill aydiw~rilRom1!l). hiildJ.meU tarafuulw:.. CampuJmn civa.:nnda Dl"B.Koslave.h ¢DRI!U!M nezarat .utl.wl. a..hriJnlE! olan P.olonya or~ b8.lj!tllllHl.Iu1un Rhh-SmiC Ly ikl gUn "' rv el btl :ijIl\..odnn fj,..

Polon,a rdularl ba,kumandanl

YU §imara)!8

d ger k kendi Icbi cl· miimanall • erek hand tleYl t1erd n ¢omnm
dJ! Balkn.ruar:m .nUll
IIDWIJ

vat" ITtLy~

bl:l" fJeYfi!ti m 1bC-.
D~

nIr f!'t.17Ir~ c, RomeJ'l 1 {]IH';! erinln r.1I1:'laret.. aJiIngilia Bin- tlnda hir gf"zinti yapmak !l81aTLi kJYc U sW11lerm D('I'!ioIhiyetirri hai-lo ltillilunuyordu. Carserf ReomUr!1wt .;.::vabi ",'fIJi Balkn. II pmba gtinil bir Dtomobil kendide".r ... 1"1· bid ~1;l:C. ell: lurla.;r, edecek Irina ya.kJa.!,jm.J~ Ve pohtile .. mugehrdiler ll: ~ Y r k~l'IL1isini 13k dahfi..h! imJ{irn b-Wmad&.ll evvel dah: f:nl.r:Jiye.1 aJtlmfu. g6'i",cl'liJir__ m~ otoUliOiibile aUly<t.ni.k tam IIi RlJJlldr1)1: fill. dahll r,]dugn KLidulIi, :J:2 [a.a.) _ Slru-Bar6iUnlc1t.1e m.akJ!UjID1.l}l.u". Cjl'aJ' peAtiDa,. 22 I 1I.,:d - VUn ak~l_r'_' 10_". I -r~"-I""" L .. reb .. d .. -l'r edllen lis :karnkullan v.&.Z!I),ettenIHLbel' !IO-IIl 1l~lI'Ifdilll!'n !'iii 1'1Iurl'"la rab tebh ....... E nutur cuLll'lah i!11.IJ. niifulJIU ... 1.1. ,. ... dar edilllrl.iij. VI! I.ilkibat ~I .• bg: BU liit m:'jo allLyuniJJ gc9yorOu. iki bin ltalyaa dtln Filistlne geo- BI!. da otomobili dah gijr. YnnanWill' rep" 11m mllbL·ITf 811 bu!, Ilk b.ir LI ... J 11nlifll.!:lu idi. tJril.Jni.itir, It.a.lyan Vi!! mhaternmok k~bil olw:rlll.llU§br. ~!I' lljJII'I'l.l!mnda In uvaffakiy~t1e :i.' k lese kltaJa.1"'UUt mensu(l elan btl ,SlInu .. yt. & ..om. , I;!c' T r lye b'i & lka.u bldig:i Ioa_lu' 1m a,rio! eune dl;:'I,.'HJ:tl Io!tmi¥l~~lr . 1 ~I" flVV el" iii Havf a.ya. . .1.. ,,_ '" ~_..-_... vD.t!Ull eti.1 menin B~anll IDlHiM Ol."'ll.d.a.n da iki hwrusi tren... ... '" WI'. 'lr"cn' esir ,illDmlljl 'lie harp malzem esi j C1. rnarn Io'rii II'll i!if:iL de,,1 . lml k;l.f[H;l iqi ha~ d.ti I kamplm'a Bevk(ll uml". C'wna ve 't.:loIrR rtcl!\i giinler-s layehcmmlyeti h;uz u1du&una im.a:n b.gIilIz u.b1i[;il . yan dArl bIltnr.,:U.lriIl1lJl'. I,... pheetmekle alm In1§, Balkalilifur Kah - 2:.! UL.11) Orta de alb. d~ lAy ~'aresi d~rJI.:m hlUldBn ttlU-1lia bir kurtul~ lngiLizl~Urr'if ka"fiH'garunln teb

I nillrdi v btl Balkan utlWJllJ1l tai zuk olr kuvv I 0labilj .. 1llI~ di"

.:..kabll

~\:lirebih~e!1V1

hed B bUyUk ~ar-I faallY I g ··stsrlyor
CB

in iliz lay arsleri

-k i'talyan
ya
yeni toplar

I
UVV!

leri denizB dogru
sDriUuyor'. .. ~-.
ar cebheye ate, i

Maar;! Mridiirliiju
iebler ha]: - mda huk"iimier taibi]:

eknuni
A

edecek

taarruzu gaziye dogru devam

i

Eleim"zl

rB~

mckleb

, nnklA~ mekt~bteriJldel.l

ogntmellJennl':

munta-

runn.

01JI.I

.....

blr Hlki~ r ar.:;tl llIJlllY<l,cag:L. n,L, ~ l'i k:·I.~~t a;:r'ilTi'li~JI .• Hal. kalllalann bi\ylE' blr bule."llJt:dell v
"

.Ijgi: .liLKU"M
18..1'1

mmtak&lruldakuvvI;IU~run[%l:' takvi:)ie lnta~i"~L.il

loglhz layyarelerll V aned"k RUhr hav . I, zaSlnl b ombid a .I .a

A·merl,"k - A I .. , ..a .._
manya arosln ..

GiiDmi.'ik ve lnhi~rla:r V k~lelinden Rlil.t.~i1iU'lard biL mhhjine ,gore ln~li2. Ii ari k'jJ~!Jo. ralS)'ORU UU't\flndan m~rnJ kellmil':doo 5000 ton Rtlnl nerr', bes bin tOD loi u ru jjzU I'll, Q iki b~l1 I.cmkiisp€', (In ~ tOil ~!-inl kay· iii Siltm alwii.~k \'>1..: mukRbJhnde Inl;; iJ 1:1: Iiras.] uJ, rnPml da I'll I m~lJek(1t'pnie-l'l ii.Jllru:H ('rule,'!!'!.1 ltJlal tllu.na~akll.r. TaltiIL'" .. retim T.eihr.u;: .... itbal ~il@eek [111 p mal lal"1ll nuw.melfttJ talk1ll5 limit ..rl ~Ir']{ell I..a.railndRn yaJnlacagm -

ge:lmek'ledir.

temlfl .,detJcltl\lf~ en buyilk !Ilyda Son gtin.lG-rd.e i~lIl] ~ ~tJJtlal \ e btirrlYI"U".I"jilJI j.qat'l, diliJma.n budnl kllrn.lI:oUw:ulda 7 5L1T{:1.I. temi!'1 ctmek frn bi .lJl1lop 19t:inam edilmil;lbr. rl ....w mu.dahalemn n tAmaD ger cepheleTd' vWyette d... Pill.·klik .. aktm. Ifftr mruil.ln knlmrUi uW'~tI!u:la"'" " 1. ndi Kanln, 22 'R..:> f lng1lil "t lru ~Mllet"ecckb.. BlInd&r1 Iio"!!! pyt .. Ij. oiIIhlil I d.,l b :"IIH~ e:nd.i anJJilrIIId.a rah.;t.t __ ~~~

YlUjlamak
blr
I:.l1f"1:'

iyi rli.if\iirJ~Tl!:lII'Ieuti. Qi.inkii
i(,:Ul [Jp dahEl

bu.nd:ao

Ralkanhlr

11w1~ taar. nI7.i I.Ipl1!Wfl.k t.~bJikelJine ~ blJh I rnu,Ynrill.nll. Bifbirieriyl.e f ,got mak I,"in de ,.rt.aya. blT ta~ ya.ln
LZ
1(", • "behl \1(. Ih il ~k<etr ,lmlL Sir Bal ~ i'ttih.ll.dll'l

. Sa a,. e'n dOn 2 -0 vendi
5000, metrelik Klr ko osuna 62 atlet i,ti'r,8, ett'i

dl~nru II~OT A'bll<l. 22 IlhL.. - A t:i WI. I"'&d· I yotrunun venHgi bir h.a~ gtIre. ltalyan1!11.l' ~i.mlU"!I istI1I:a.meLomJra, 22 !:JI..a.} - &",11 D.Ii!1:U'i1k- rieate dim Ol!' devam etmia lUetiP:in.t.eb1igJ: erdiL D~ yeniden ag.r ZR~ Cmnar\PJli - P[J.Z6J" ~i Al- yiata. ugratllm~l1J'. M ~2;il~i maoyad,a ~ ~ok h(!ld.ei1er 'Ie 1- mwul.faza etrnr·k yeo nE'mze dog-._.:1& V ru: tun gectklirme tal"......... enedik civanndaki POI' f1l muka.dd to va ..,....he ""*'"01 talilfiye. {8.0i'llU ... ;;111 II lliillwn .. ;t", ~~ r-~ IS_ .. yt. 1& I'III! 2 dll.l ~~ .........,,~

m~l!."n,'Iir.

iba.tyo.ru8.l'

dakigergi.nlik
Almef'~kildl!lki
0

12 ada a se talel ba~ladl
III

Hlal~k.1n

mek.u oldlJgu bildiriUyor
__ --

dagiiilirda

01

ye-

i'

ng~Uer'6ye devl"I , ~manyada andt,e uyandlrdl
Lo~W':II, 22 • Ii.lI.) kD.oj&ll geh~irlb.::iIbc.rleroa

arb__._. Vaziyeli
V 11'1. 0 iHlKMET El.GA2.

.pk
1

.'

vapurlarlJil

dim mnl iihaJ Vf' ibn , l~tt'llildigi zaman 'In! "ll'krlt(,1'1 rahriri mURaU! l:'iitenmem blfm'l"llmlC'. -J
ti:r.

Allna.. 21 Ui.n,) -- Nt' n"<b I len bil n~:-u11' lDeyanaUa. l'~ a.da.-

Am!:'1'1

-

SABAHTAN SABAHA

llmOOlI-

d.lS;UJIl gih,
TeYj>

b

k

blf '1 BlJlilin bu Ia,yd~ :r&~e:o. ,ace h Balkan j Lbhadl I.qeb'hrillrtl
lI:IL:itI!JttB::Lllranlllnrm mi1m~

hi\, ~1.1 v8SIIA blJ ~ ortadan kal!hnmar.dJ.

In,giltere ..AJmanya miicadelesi

i~ln yeru ~re.ll;![' 11& 'rUllilIrma 1ft:! rilr. Amerlkil, A me-rik01f1 timunlllr IlI'Id.:. thjJlJollBtI gem'l I' W' ·rill<ld-. hnJr larmdil.ill

R~[)"'~\I'l'l1. b~ilhl-

aruml

I~hrl de '\'

'm,.ktcdir

bna Til :trn7.- k li!mall mIydt,. Bal1l.'1l:1tJl..r 00 zorlukJ.<!,n y~ bile buyilk oovletle mil-

1l&'141'

r'd

.er

iIDydi

1m.,

nlfll'lnrta tmlrn Almun, It8JYlln W' A.hm iJ?gHII aHJnI~~ki I11~mldr~tkl'l' aid ba.. I 1:1 g.-11lllpr ~tIIUIlII1.f1'khLdJl· All" n:IH 1·.~':Wll"I3nl ~tlrl", rnlllBlehf AI WI Ilk,'11 IIm:1 n! flilila ClJ \'a.I!.I~ j.'1-Il.c hulnn.ul 37 JI)Hl1lmJ dt gt:'. r, 1"'1 lit- JIIIII!'l k:,II. I' ( 'Df'~jJ IH~mi i AmL:nlan L

Borca mal ,Amerika bu harbde ne ya!plyor ?
fN6j t TE ~EN;N AM t; [I' k'A'(A

I

I

BOQCU

, III til .

I::: I.ktwhlanu 1tn7lm d Ikl- '" gil m . tar/. WI EI.aiIkan BvIlgi vu!'ndn ,,plil'Ulek iOo da.hiJ.. den t gr,aYi.CFib oorllollll1tn istfb-

l",lll(oIl"111

·lrtlJ

rat tm-em,:;::hdiJ}. IBiImla:r llirlii tUrli.it1U1" V~ ~k IrlnrvlrtlJ bum- i.II'J il 'flldukJan I,p~l m OOi'lrru:!.k' i'1I,.o i
I"Ul"1dil'

\'IWllrlf1111111l

tl I ~r 11}I1,l" mflli clL \'ttr.J1J

1"' 1"'T(;'I~'n 1111.: I'11l I Ptll Im.lrkl AmPfltkfl hukLlml,.... I III., filJllllJli:ll1 Ihll-I

E\.'Ve· b n BaJJutn dw • leriDl'ie i .iyW!'M Momlnnl'lUl, Me I nn v liIufyzly iillerln B-llwnW."1r (U Ul&..k.~ mllm In.· L~.'Lla• m.UMr,~r't'tttri. nii1'ill~.in
(8tt&u Myh;

1un;u ah· hI

allli..l YAIA;IN
i AIlliiiil 1

Bu

m.

fn

cllal bana v kblr Hlndli ah abrm

" ir Kukla maclis ... iye lar'l atmi U.
HUlt 1'LI.! !!'. p:llilmentum hhill:Lalllln
I):l.rli·

ir daha tutuldu
d~ kQIIWjtug-umuz adam smu ki tJUyiik. rill"~n ucrllol : 8se z:-

o, muhte

OKUYUCU--, DIVORKI:
Balediyuyi al3kadar ,aden ll!i; mUhim

d
Elektrik kablolarrnda tekamuJ
-1---

w

I

I'1e de dl!jl lnt;ilb 'mol.·Hh)s-una bcn:r.e:r.

dim,
r.";:v{1W:imak u.1-dLibll hep IJ kli; fakut mevsuuoun t.a:nzil1lli 4)lk dikkah! :tIly;;w.d.Ii. Hlndistan uuVlllSUllJ1 ana h iuanm hir rio.lin, wliib,'tli !>titlln gJlbi g: ,XmiJ.ZUg ritlunde r,:izdi. Ustl !'lni I~-

\-\ (·~tm.I1i_'lt~r (1) dart ki.i~, kara Il.hk b i r binailir. ']'(]lllall b. salonu mih:.takitdiJ.·. 4IIjl IOlmiik. ttir. t I ustarin klya.h:ti nep hir-

fUimU..U 7 ku u'ia \loren ktimtircU a yaye v8 ildi

---.'---

em..

M iicadelen in esdidi icin Hiikii.'metln yeni bir tamimi
t "vzj ederek n:-J b esa.sll uhhat
'1['1

eikAYBl
Ce(] II; l-".-\Judn, Mirnul!" H.."lY -

biruu

ben er. Umum.y·U

her-

kesm I I !iLICIllyor 7":UllJ :!de~lIliz. I I In bl 'o-iu o.y.Lkhu'J.llI, c· ~I lilJ;j ise, Im.~lgIl'lLluki SIi"aj a, dayar Ak~i aksi sosler ~Mlr!ilr. <.t7. k~~IHi~lirllr [Ilka.t muhulifle nne urnurn L:yctlctRrbiylolli
tlll

clmllr,
,"1\:-:

Hulw va
tckemmil]

erkek asirlurt
ellPi~

h.:mo..:di .. OI:lDCu. !llpllll!dlg. raku. Nc bir avukntm !Jyu.nlimIU. nc d halk e1llnrml11 Imllandig-l mi.i.lll'l.l;i~. tum"t1.u:,",9kve hHele-rin. kuilaud], Vnklll r ve ismti:lti'kler iizerine knrulan bu d.a?&WD can noktalM1 e-henami!t'ctlerino giirL' bu nutukta l""'r' tuttular, lng-1hz i~ebJY' tl f'I"Dfe.sorlii --, yapmll) olan bu. adam 0 edebiyattan hi~ Ibi. mieal akmrun. Bind lstanda

Bdcdiyc rknsad m~ib"iUgu tarahnd li1l yapllmakta olan konlruUer san ,bi.i.nkrde bilb~~ odun ve komill'clilero d gelli!) 11 1:11btl" ~iimu.l Ilej'yn dmi ·Ur. BI1 manltk L:I"UpL:n olarnk [i'i.r~a ;~ HD.-! Q]u1ika.mam eaddesinde 801 numarada

B~l kO_!tl ve k.u.s;Wa1 rda lsil~lik sa 'y mi.i.kellJ:fiyet· lie- Iml '. !Iii mib~Jlriln 8U birikw.W\,;rJ!td b8.SJIJ ohw b:J.t:J.kbkhu h:J..k.lnnd \ \lerHmi~ emirl rin ve meveud ni:c.amalul tatbi ilmc-mcm ]'-li zoUnrilen bJu.ru.!a.nn lek.rnT 51'1,rt ,s.hn-L'kleroQJU"'a olE.Lcak hale g 1d.ig~ ve ~ lIDJ). vnkalaruun IJ~ l~o1l'lThrcij Omnr Y~l'l mangtl!;wrcl igiJ gQrillmekl.eclir, gnJ l.!omilriinil7 kunJj! gibi ~-Dk flu hususa da.ir U:•.hlllye \'(1yjjk~llk hlr !lyala aatllg. te.sbit kllh:trnden vil;j_ycl.c millnm bir edit I"ek .1I.dJj~·eye vcrHm~tir: tamim gelmi!jUr. Bundun hqIm I"::Q:t'llld:iyiind Al~ Koy. belediye, mt.m:-J. milcn talitJYQ! agzmda 166 numarada tu- delesl ve apu kllnJarile Plaln:-un'lenni" mil'leaddid mad ImIiyeei Rupen ile Sulbm.lumadeler i, bu gibi ku. iLk 01.1 blrtnkin
mmda Rlr.a p<lo~a '(;Ik~nda mfatur8.Cl David A)'dann tHllir BIlI~U ile hll.klanruh lola·

di kkatler ini vaan ~:-\m iel-

reddin illuhallif:l!ll, Hattat sokaf1nda cturan "R..emzi" i.Bmi ile (,LhlII{lml2. bir' oJ.!uyucU.Jll1U.
zun mel tuhunu <i}'11en H~ uh'llrw:. Bu okuyucu !}Oyle di-· or:

beyliy ekl i"c11r, V It - It t. Ide eddet:E:k IIdIC(,1_ n evd q)Ii!Y D'!alUmUL v • rilme:'}illl dr· emretmekte li _

"stZi:: ~I~' mijnim meseleden bahs ~(!(' ·gull. Iste bin; 1 - Mw-~kabe komasyollu i kuru!i' komiir satan blr tclt
kumuni.iyi.l mahkemeye

VeT -

E\

·,110:' g",c~ Beyo~wu.l.o.

~ok

lLa.n.k bir net.c~ vermes. muhtcmel Ian bu)'iiJ bil- k&.vg. n 0-

m li'l'~", Ar· ~ba C:eWki'~ \ e bi1tLin ~b.irdcki miLhrule kumiircillerimn 7 lrunJ~tnJ'1l a~ Lcnmiir eutmad.lIdannl hiil·j_ [,cOl IlL. yrm bilmiyor da YC:lli mi 1 ltiynr? hn 1>i7.i\.: ikindsini de ereahalle ~t-'lia.rmcl· \.'"\-"11.'1 ~alJcI ger,mesi
"Ii e

nu pol s
Im.mll,l

tt1.[ 1 C 1

n

~~Jt1Ii/';';. Bunn

l'aim~1l

lHl lmnlsl, giL L~r ~r'IIle.!l 1llgiliz 1 TlwmQrl wr;ullu ha'Luhl.HI.

Bel I re15ID bd~mJaki [1Cruk,! b II.. t pn.rtisi nim klya f et •• lk d I"Ilui.ak.:re tu.r.zl 'toe k 11-1 n3; 411 rl I Ibi!"l4;:r. Mutem di,. n "m."h CI 'ttl c~llt.ilwen., Ffodedi. 1'"; b ~ ~11U man.. kehmeleri
\:.rut ~i>'[)L Bu mechSI D;jU1a vakLiIc- blc. Hil ,lb:l.btlt1 "bi, kllklEl. moc" tatif el..mii'jti_ Bana (l medi. Ycrli VQ mi1li fl£-' 1]'1 ~iillhesii.' tngiJiz, pac-lamel. u muz~1(eI'e tanllll tak.1it till rl hls,sedi!iyorduBuna

Mahatma Gandhinin en ~k rnodEl YI9."[ltlln snde hit;.l'bet wlllbl.l!:lUll Zilnn~en;lem B'LI.labay cn 'iyi niimlU1ll!lc1"ind~n. biridil, Yllillmd(l oturnn, vc ."·ki ra· m:m1Jk h..Ltabdil'lin. kun'e-tli 1k· neklI"lI!Iden oar. hir HindI..! ba:lVll.lDlZl

da ihkanu-

ru

taklbata

--..........

Tlirkku,u Samsun'I a da If ~ ~I Bagllk
Sa.rnsu:nd Ll:l bir Tiirlru~u
!)U-

--~

gc~ilrni.§tiJ'.

t.i1ermi kUI"tnrml~'" art ~!i"lL1 Ilttda halkln yap;rruq"..... mcebur bulunttuktari milkr.d~lHyetlerl-e bunlaFL takib ,re temin ile mii. k\!IICf b.l-.<ili'kkiilleM ve Lcyid ku"\-'

ve-tlerini, ~HITUlLLlM YL!rl~w .[lIr1 iJaklu-fl. ~"'I"u.naUc layin l.'C Ur.:-

ve su. '[ul::u- hakkmda takibata ba,; lanm.J.~br. b4"n:~TldlgiruJ..ze goro !maan !';uk8.~nd.n.ki ki bir :c,;klli ga.rin.oda akl 1LIl:O.:la !l1ii~ter;lC'ri birbirile I:l r ;'!.tarak
kr-lvga "i1kal'illJ:jIlal ,'e Z,L['if
7.-

ara.fl dan

silr'atl

a-

8 d _ll ha.·

Bell ken!il.i besablIDa. ilk dcfa Hin t i5tr1dilL Lia.'Io'a8l.IlLIlIl kl.lur('ti· Iti. :u' l~asl ndakj faciJi.yt am.lad~m. $imdiye k :1dar Hintliler' clavaiarlDl ber J'ni.ibaJilga i.Je t.e~rih

benimserniliiler. H 1..1.1 1 lGil1de 11 rail a Uli1: oldu.gilt hlnetfigiruz i:l.d9Jnl;)]' n .nIdi klya.fetl~rLe yerUler de'it",
J\

meelts.i

~l A\ rup::J kostUmlerile hllku· m.'t ~ rtisi idi, OnTaroda llie£' ibU) II" imparllt.orluG;un, saylSl Faz· I.! ). b. n .... bir halka hi1km~erl . n ell! du;i.J em.r.jyetstzligi J,il;>_1 _-.r unuz_ rnalde HlndL::i altn ilk mu3Slr

"cl mQknllJ.1" "inm h<lrici hir alfuneti lIlluatile.
bir yabaD9Yl alii.ka-

bu m eli»
!lar
Ml<l~fir

t]cbi1H-di.

ederlel', k~l_ime tumtura~ ackaslllJ8. ru.hu.nl.l. bogarlndl. Bulnb3Y bu 2l.Cl baJUkalio yuzunu ka.lrn bit" pe<_;e g-tbl i:rten iislllp re-phe.:sini siil.--tii. atb. Bulabay ayni za.m;.wd bu va· kUr ... c 'Sa_,j-J} tislubrle, hitup ct· tigi wlan.llIlU'"Ln ruhiyal.tI"JJ tnnlI,hgml d~ isbat cUi. Yerlere ~gi. ] 11. t'lakkm.l ha.k diye deii~, aa.daTtjl- dilel:ln- gibi ynhlar r k iHtiy~n e.ski ailDtliye 1ngibi'i - bll dik-nci mU!JmeJea:i eder. Ha.lbu· In zava,lll ad.ama bll fnzla tr'\'ar;u aldJ~ '€Ski te-rbiyedcn goelil'. Hakkml t~terken aOviip "a~'aJl. gWili1~ leb:diUli:rle ID&1Liz }'I.I:ilU- .
ne tiikii n'!!n. yaI1ud ylltn-

besi ae;:mak iizere bir miidddlenboeri )'i.1pWln h :J.!:IrhkJ.:u- neticeleIlCliij v~ [::uthyete c:esilm.i~ti:r. Bl.I. cilcdooen olin ide: iizere Ha..\"aciIJ.k ~nel di-rckllirii lic TUrk kUI!J1I.pi! Qllaf1nda!) b!ul.I.a.n Sn.mSWlS. git.nWjlf:tdir, 11k olnrak lo'd'1"isat.a. mektep.-I terde b4I;wlLCakhr. Ilkmkteb-lel"i.n ddrnUncti puuflhdan iti· har~n orb \'e lise dtlebeleri d@rs gQI'ec€k1 rdit:·, T~drIs.a.ta ~i.Dtd i-

locWannda.n lII}a~ hakt.l k~n k;'l, r;§lS1 kongre parti· din II "II !an, orw1 ek::J.lliyetle· ri'n "lIP hl.l t. Bir meclistcn ziynde R COl sara)'lf.lQ y~cak Lb1i!;amJ.a glyinmi.§ klm:uzJ. setr-eli, beyaz -Bnkll, sUsHi liIadcmeJer. lUI alara klig,t blt.aklp geri geri

ruk sa1hyan. yl!ni H.intii, yen.i elde etm.iy~ kra!i!BdJg. lrudre"te henuz ah~mild.J:?l i1Jin ooyle ba!lMr. Fa.kat lngiliz. bU:!lI1l maf tc-lAkki eder. lngiUz, bayf.i_Jii: ~ yaratmll1 bir m.illetin ierdidir. Fakat ljiir-hIni ooa.k baJjmda o"kur. Ollun l~in gldi orl:u'. lngiliz parlimenm.. her- !leyden e'i.'V I bir sunun. ddugu g'lbi blll".ad9. da a1yMlya meclb reiHille arltaJarw «::evir- (ilj) tir_ I;;, realist temeller ustlimi}(_)dar.
nil! kurl.llw-.

BLJgtin mr;ilte.renin :Bihd.i.sl;a_. na teklif ettiCi (Es.a.3 kanunJ a - ..... kon;re partisi nllllUJl.a rei:sleri Bu.!abay ce,'ap verecekti. Bir su~ ku~uk nuhUilardan sonra -al'fldaki _51J"ada oturaD Bulabay kallill. Sir sa.a.tten ta..zl.n silo rren bl[- rnltlJk 1;;6yledi. Mecl1si:rr birnz II.w"I'elki harif fJu.n.j bll.vmn Ge~en halta. An.ka.r1tya. gidcn Tic.aret llirlik.leri UIDumi k;ltibi deg. li. Herkes di~lerini DLkm.ej Salih B8.[1,kooglu di.im J;.abfimi7.-li! g-ihj din!ed.i. au j1lltul1 fiiILd,j~t.arun i(]; siya· donmu.-jLY.c. Haber ald1gu~uza gijns Sa.]ikl Bankoogll.l birhklcr Hlti[1 ta81]uk ettigi i.(_,1.n teltra~umi k~tibligindel:l i::i1':ifa .t • ! III )'1;d8.kadar eb:nez. Fak;<tt bu 'lda. Hint (i;wU-I.DJ te:jrih wi.lJ ve 'I'=.~ Limited ~irketi mi:idUrl~i.ine asaleten 'LaYI!) ~n Hul"bay~ IIiOFrada, salondilMi:]tir. I{CBdlsi 3..yni Z:l.m nd:;. birlikler umum! ka.tiblig; v.u~il Bini Lie vekaleau, id:J.l"c ed&ek • tir,

~=-====~---

lann hnlli de idarenin mu,l .• baJe hn.k ve salahiyetl "I'm[ ~. hr. Dilikflli enlib g(jrii len btl CI& termi:;:Ur. :;;jtl~il.\"et e il::; 'It alrbrilll, 01het iizerindo poliS rnalw mall A2 ~ok sulak olu p WrL UI Era' muv~r. At';lba bu hu!";u~l:\ kim a~':rii::a tikI bat ya.ptA mUsaidi ol:llllyan ar~i(1in n~ b3.llsasiyetle al:~~ d. trill:" kl gidi lo :!lIlk:-. ya YlI'l1i ameli.yelere to.:;-me-n t,a- nlak wr-. \'(' L 'de Inn. m.amen slZl1tdac-. VI!: sulakhklilr.l • ~te !<imriihk bll ll:adar he giderilmt en yerl~rin, kijklecl maddelerinin "1 Bal·:! ~ Y~llrlrlm E'ff'ndim " ~ok au emcn okaJipti:is, oog-ijd. ka\'ak vesaire gihi fid.a.nl!\T' iIe fly arl ucuzlayacak AIm riyaya 600 bin agal,;la&Jdll'llmasl ve 'IlUICLllirm . Glda madde-l ti sat!~lann;h Iirallk ata ut satlhyor j;;iv.r-isitle l< i1remiyew.1!: Ilalde Il bafazBBl J.;-oy, ~lOOiye. "0:. or- - ihtikar. mi.ni olmak J!Oin bLJ-gWlI Almftnyi.!. ilc Im.zalan:m 22 milDlank-!:J.llUl'!lan ncabUldi\n.(lrr. lil!! yCi..l.ruz mDrleldillr~de ola el ull fanliy~tc get:;Uecektir. yon fu-nlll-t IilllJ.~rna hilki.imleriUmum~ Mgllj:t br:,.zabih;:e~k, (::;1 k VB ilkba.h;11 iJ::m :liOl'lr.J. pHi. Bd.l..--diye ikwad mlt'1\uJi..igil nl' gl.il~ 60n bin lir-:lMc Palarnu1 bi,nnl::Licl.!, ...o.tand~I3.["l,fi ~ah§m:l Dorciilriik t.edri satm!ll. ba41nnacak p.Un :raptlg, tedkik.lel e gore oJ.- tun ihra~ mOL mil-aade ectilmi§ I kD.bihYetm.i ve iMLh~~kudoel·till"i Zl gJda m..,dd~lerinin h Jlpn IOptiL'. ~rsabilel,..'ek maltiy{'ttthbuhm~f"I tan tI::;;l;UJ i!l'l ~ihl" U:: It~~u Idu-. tm iz:1li '!f .mlla",. l,<.~inY1JrJIl!1 hertal[l!\~ld.a. iJele- diJmi.§tir: •dlfe ,'e kQY ](Jarcl.etinlll tl~vrd saj;llk eqklli.til .. l~bl rlig. )'a _ Kuru (j h f!;l$l1y,., ~~~ 24. de z:!ttl<;L1.l'd:J. ise bu nHktara yiiz p,ar k ltizumlu y rlcrde_ mUlli fBSUlye SlI"Ol Orull 19' - ~1, bar· de lQ nl!'\l,icil.nd., Z!Wl ldlWg-J memmttnrumZirl teknik rn1!l!):ho .... · j bunya, 20 _ 21. moen ,m k 19.10 tI11~1.§\lm 11 tad...l·. B'Ll itib;lrl gllerina(;:n Ll • istifade erJ1krl"k ra• lEl __U lJakla doli.rue. r..211 _ 6.30, ,hi maduele!im' konulacak aza.mi .._,_._r" 22 l8."-) - eo "";',.,. ma.rnel1 bed-eni me!\09i)'e.dEl..yan:m ""- "n ~u. I ,. -- u fi .n..JUU1 .... .. 0:1 "'~ "'~a!'l'i. ;!~},-=-", - ?'" 1J mHJLr "'1(1. ,. ,s-adiJ- f·Jya,'1anne l" ,-,ugtifl k'f. '-' a 1." "r ··-lIII!ia ~. bu milkclJeriyeUerj - ~-n ,'Illb-a i~ 2 ~. 6 35 nil'h1' ~2 yatl-.<1nn bE'f ~a I'- l'",-'"d''' H "' l( ILUO..;I........ ta'1 _. 7,15, ',;N ~·d:n· F:. diis (~gj. t:.n.h "111m" ol:l.D 'I1;l.rcilmiar-a da.ir ::11- I1mgtam va . lH"UllI E!'l"rDLfI ~gL~ hab:rlere go~. bir kt- ~1ni'l. almalnl'l Z-8.nn1 gorii1ru~~ 1_-_3_4:_l-ru:_:ru~-hr.l.s~_I.I:J~u~a_d_Lf'"_._P_"_~_.1f_e:n.-l-m_'_n-er_l_If_m_e_k_t_~d_M_-_. -0_ 31m Ba.lJkcsLr halk.l ViI" e:tJtlafltur. ~lln vemden kurumll 853 lira. Ay td;lr· iuntrJ~rm1n hu l!iJ.~::''''_IdJrun ('n:,:rmcIlIcik na.biye.sine bag vi bizzat devamh ~!Urette takib ~ _ 11 RIehl" kiiyu halkm.m 221, t;;:an- elffie!t'rJ lii1JrndJ.r. Bu Il\Lll&tlI rkll"ld;_ lmA et camii imamt Kur· ge-z;iei sagbk memiir \'t: koy tl,lra Mclunr;:l Dilek 21, Ovamli kci- rucularlllda..n ~utnnti faaliyet davetin mi; diyordu. y(i haLk1 31, Kandu~II.Gt':" u Mu~l"me~ ktir. BunJa.r, :w bi(il;:LiL. - I Arkada~ tara kansl Fatma da 25 lira vel" tikriIliu kurutulrna.."Illl.iJa, h.ela. nl? Bin tovbe, yuz nH~I~rdir_ ADkw.r:'lda rnerk-e~ lag,.m \'e- ocl.lkurlR.r.ile r;e:;,tm~, [m·' mtiftilliiiilitde Sadu.Jla.h Scyl!all1 yu, pinal', hArk. d~ITll"'.n yo1u, da :10m lira vermi~tir, bul~lk suyu binkinLt. .... IlkLll' ~ ]f{aramiirseld • yapllan hi.- top hhnnm iarWJnil\d.c. :su.prunli.i lanuda !tl::J_fl.ifa.rur.J.cl Cernal Gi- .... giibrelikl~rle e b'\;llapn v~rI~ rid, tiicC-llrdan Ahm t m~lo:.~[·, rinin t sbit, temin \·c J:Ulkhmic-, lehmet Stikl'u ve maDibtLlracl S<I.!.llltlal'Hl terni:r;l ·ttinlm1:.:ill " Arif iki~ r yUz, ~e·er-c hlusla..fa riraal 'I-' onnan meurlan da 1m ~ekeroz ile bakkal Ibn.him ,A.ti- i~ )'l·U·;:tr tollum ve ~ ikl. tlla. ye~ ~et" lira. :fTa.lid Ati- dOll. yeti~lirro~ lie ~"'":l~land!r lao Hikmii B~yr; \1:, H.uaan Ter- rna I~erinde ~;J.b.M v.e. fenni dir.an, '1'evfik Dl;!milr ve Hasan Bill reklitler l'ererek biuat r-ehberbUl clhGl::r lira, lbrahirl1 Onal.fO IiI.;: ede-cek \Ie bu Sl!.If'ittl.c:\·a~a.nlit~, YusuI 'li>'a, MUs'W.f;J. Ccik· d~ :>"_<U1lHnc emeGinill h drl" v I;;eft olw.u lira teloerr-u ejllem i&" J.j 1m ~ [l;u~!!ine itina e_vliycc.:k ie1'-

bit t·lml~til·. ~{oy "'!nun.IIIHlll 47 ve 180 mc] mrl ldele]'") de her !Wy~ t.e cib' fI air 3i [ll'"t"Igr:lfl1 larrnda ~a ahmur-ISI m,'cburi ~ 1 rlnm g ,.kJ.ima£1 b~L1jnde \'cya i:}Dirligi ~'3.p11masmda Royler al1lSlndakl ihti-

31

lual ibnllnde bh genr:, l~em 1 admd !-Ii .1I~.a IWlTIfjUSHllU Dlull 1 1'"1ri den bl~kb 1':11 n h11lU'itll. S-m;lu yaka.hlllDl1j ..

g,rllltLSl yasaktrr. Fakat evlermde kkl1b1ura.C:lllk, hel\lat;.Lllk III'lI\Eltil-e u~lar1n raba.t. ..,1.: ,tti.lderl ;sol,ail': v~ mahalItl I' (1.j.:.lol·H' l;nldt [. ki Bunt her bah sa..-'lt Rllidan b (. I" v'' IH'r Allallm ssbahl bu b6ylp. rI V<,m edel ~.. BUlJs.

po..
-

mC:l I"ll L ll.' Uba

)-'arall

",ta..naneya

goturUlw'-

\~~ bcl<:d!ye blr l1e~' r1-t~h,'bl!:-- illnincti~i;
Bekeller
lI;Jlj

JH~ny. pllftTI i.ist b~ aramulIlda cebl ,'H1Clton il;:i h.b!l.llC:l. -'lkml

bir iJlel

de_ Hele GedikPH~:lda- He Evi.!.i!;n ru;gari 00. III kUL"u~ alm~1I istiyorlar.

m

maal;ll

hI;"

Glda

-I

Hav8 Ku' Ii luna' yardln1 arilYD'

l

I

.j

Ill.,

git

ek

ir daha

bin tovbe !

TOI{

-I

lerdil'_

YinP.: bll loplo.nby.a

I~ti-

dir.

rak eyleUll. ,Iall ·1(i vmtandaii d.a Bu (.;lIl1l!lhruarda belediye \'C' kW"nrna "596 lira \ cl'fl"1.i,Ilcrolro kay ld.arel~ti.le Sltll1t1 mL radl'1e h..i..Ita.llyail. l\,'!tH;koy un fall& beye leri d~ha muva.flk biI I1Crikasi. hijJi !tlra Scke: ci,,?glu til.leye ul~abilmele • ['lh 1-:._ nun 100. Silleymnn Dller 15. HlISI::- ta..limat teblii:1 yin Bobik, Mu... aIa E in, l ... if _ t k _'........
.A.lk!.fi. WnaI.I (~\dli1lar V~ Il':rnLll; "erm1yen d-ig-el bi!." vu· nt1m~ ("1-

====-

-

Uf;gr. Mehmet (,;mc 'in ve YNlI .'at!Lmla.'l dJ.~ 12;) lim, v 'nni~crdir.

Tutun piyasaslontimiizdeki harta a~Jhyor I

Tllrlo:ly.

Ec eM
210a 1"~O IIIOIJ I<rlo
I

TlBkirda~md Naml Kemal gUnU
TekinJag-, 22
(3.,8..) -

1~

,'"
1

• AYLP(

UK
VL.II<.

nO • .,
4011 110

t<".

~ m ..lnclt<lrnHI

eo~


oft

T kirthg halkJ bLiyi1k b I Ii \'::Ltan pcrver I}:-L ir

n

190W PAZA.RTESI

ZlIk:liCle

nu
_

10

Blrindk.linul"1
~oj.g

13-511i KUlm

C. GO,., ..

, _I" 1:1 )'d:

Kc.m.alin UOg-uml,.HlU YtlI;.{uncli }'lldomlmii mi.inaubetlyl yLlrdu.n. her j-':.I.11JDd.a glrh gu gilll hi.iyiili: bir U... n jo"a[1mtl}lanhr. e
NruntCoc KeTDlllin c10gdllgu c-vln

Oril ::utgllZln II L GOrelel~.('tlid ka. yii ha.lk! 09, G~l1li.:: ~.ji.yU hu.lkl '13 lira. Tarsllsull BaW!ttl kciyil halkl tIn. 25 lir.t " rl1'l~erdJl· . N::L.'lillidl; 1!l!l.llifal'llf"3 Hak II p. ytlirei lie ~i II "rrmn l)yduk 0Luzar, A} Bezdll' 25. ntis"\- in R~k\r, Ahmet S.m I<.uhyangln. 711 lira v mLi~l~l·dir. Ahl\ .. Tada lticenrd-lln 'I'mnef C;Itlr ~r), Oh iJ.:i IJ-emir m:uienll'ri IIlIQt:InfoS.l m mllri.n (: roustandimlen [jOO VI! Gediz rnerkt-:;o: VI.' kllylcri h ikl U:l luruma L3ur~ hra tel; rt'liJ J • U"t.llI.ll.mU- lard r. Diger til II lf1'r ye I,-i .1Z f - I Mu re kay-Ii nuht rl Y r n -]U, Te 'y 1I11 Y IJ 11udi e . 'I 1
All Oz;lmUI.k, Ay~e Bi g ). !'"m-i !'iel' lim d.I er ,-edi "3.trulJa. cia

r

CII!II"
7.2:1l

Iklll.1

U!a

~~t
11';.3;)

EDnl
V ..

3numlrncld 3bitle elrafinda

YUPl-

'3.'3
V.III!

T_-

U1

I.a..u

VI!!

dl.iiye

1.3

EJ;IInl
""&uti

hC![W' !trite-ricin
le:ri bu mcrwdlll tic b 18.n.mJe \it)

e J kfml iIe but i.i n i§.brak l.!yll1'lik-

btikl
~

Mar-il

nn
~i,..blllm.l.","_
NfJtly IlIIg"j

v tans !"e-

lmjo'ah ve rler-I h -~klnda bir tul be irad .:tit Bo! hi b~yl bi.lyUk 1IJ H t'" W(O.f tarilfu1da.n OUWl b !.I Ill;: il.1 irl M Laklb- et.nli.,t;i:Jr.
I. (,

~

l"11ul

lhdem

bo me

, 01

wu

~ I1Ilo.Itol>.·'

.."'~~tHl:;t
~_..,...,...,..,-..,...,.,.~J
.{uW'umuna
p-ijr ml3rt'

_. II~
I:
~en& "
ell

$11'11 I LI.K .tau KADAR I Az kazan~ II va an~l'da'~l!Pli ~eh~n min ~ 1!r1eCQk ir r; e
1

~'

~nh..
!It.;"

~.lIJlIUr t

IH·'~"

jill'

t'l'l

i
frlll"I!' V 1'1. II H!

I;(~care~
'Kiln h ~1U'i ~UI
(Il111" '!Ull _

.8

i.J y
tI

111'\1'lfllll

("1

I
I

·'11 • It

i.l.'" t ·h

.,lln
g.lfl"'bl

S~n~krin
p~~.,rll,t·

bashen
C..'lasll

n ru

ll'.. "

J,j
'j'

.'

t!U,ILUIW"UHO,

r It""'
'I[ I

lulunnun

J,

I;.':

'11.

"I'lll'!lt

.IJIII

,t i;,lli"f]m
It

ilz.Prm-j

i"~u.·'

l I "II!

r;in

I 'f' '1/ -

.. ~. " li,1 nnluv 'LllIdt" O!'UL S~noal~lIr 1 z,eruid;' 'k~ il I")[lcr. "~,, JHI![;(;l~1 -a.. i}'{h, IdlaDttk . ilc .' k(.kul~ llL . I~Jn(h r Ct;belutt:lIlitr:'Jl. IU .:elw!..IW (;d(!l'" 3600 Ifl~ 11atan,'ltlarl .. "lie kuvvetll A. C. te:JldUlhrlJll ~C:lJ.Jilrji!I:1 mus talrkem a·I:1:c!ld!l:Lla T1H1.ha~ fli;u} liB, 5fi[)l}t) WHII1]~ II ir ;yilix: It deIra lJl<.il uur

BIl~IJJjlldj clhan t:I~lthinin (10" l.w (hl~~1 zaruretlur }'in;i1f1ihm gilll .~c ytlk~cl(~n M.ya.l ll..Blmh• lIgl Hal!-iJr;.u"Kln J)iJ.h.R IlHii or1.<r ,,~mf haUllrll Jzt'M),l:lltll"lnJ m;'LI'J~l:jjl'l morteho tatlfll cu("eek pra'LlI~';~~'eltl' l.ulmauyi«, ;u huftl.L.,-i.l "prati.lr. .. talli, itt. hll'Jti7.~m Jmila I'Ir.llffi. ~iillki.L IJIJ t !rlla II-

!1.I!:dCIlII.,lr·u

~C'L:~'n H,nrlliltal'.l

0.1

j

h'r mud

L

}..' i-en(Lr h ,at'i U'l't,1 1[,jJ 111 0 jll.,lJ .. '1 I bu I ',hll.d b, .. t;')1'"!

v~:il'.'ldLi ; bu s .... lq 1.J.1..,dtef.'l· it','n,pill
1.1.

l

"I

q-

r'~r
0

I
I

Bn:t..il.llya ilo.nroLi Of,1n! e !j.1.<lh blf t<lr1~~iit", Ill} ta rilr, C~ helutrnrtlr, :!1io I~.:.J, 'den il'i.! l~fI." re C m !illf}tlf.
yolu,
l{oIt

aun na"ari\'flnll fiYl'1.t..ll L ! I" IllJ1l:lJ"I', t tillkini l·onl.r 0 ve rl1lkL.trlr 'Hill tc 1 ., iIe CtlII'Jrn J. k h 'r JW 1:;;u1 LI' i.yi IJI:Y [I ~ apumllj olsa d.. hayat I' 111 ~11!l.b'1 sedve,,.ml ::;c..iI1"!~le iD{li['l·"I~;:. Ve lnrlir';ke bile l~Mi dereecde indlr'llli!J ()I·'umz. r<a..anCI m ahdud otan v.lt.;mda.!'jhlr i,,:il1 clr;ne~
fly~~r:ll'1~ Oil

.J("''r"I1lIIZ''~.

It,LI

<I,

te-

• rn
L:I"!

lu~

,

rnuu dlJ-4["1, 1 [lImn~ :J;l, ~1!'II .n • .

i~in, B::,\'kLAl ·.cy;-}i rnevtntcr ve b.!.l,lr vc to,!'dl;"",l i:dl:rl :1('dJl rl tG1l v' ki . 1'1va illl

III

... ·· .. , I 'n "':[1 1Ibh (,derek, Aku l.kIlJ;>; I ,ruJar llili. ~·Ilrli[lC(hynr, Malia, l'l~lm fayyml"'l(,!'ulln t-:'pl.lI·' ..... Immh:tl,! I tchdidt altindailu', H;d1e:, r~tl1i'l.i ort.aY!l l'oy iu 1J..1[;II':i: - Lt."! l\'IHI ~~rginli-· b"l ,[ilUUilrllb 'l.lnlF"nu.:Jf'ln i:ng.uz flu LI :'1,1m,J..l, 1~1{-m(1(:1'1 ve I~tin v{' el ettr, vc r,·I.l1 " IJlJ r{.l,lan.m.l':'i.h brr "It f'.lHl..I . 'I ,I'it
I 'iml lI,in

• .rrm k i , rnuhunm Lt YI!l1t;l ('el; m"!.(llh~[en, mlihim Illib aT da f-Jt.ok cd!lrrli~tlt".
(UT.l "J<:!r1I7. 1.ay~nrclC"J'lI1in ihllftJctt: c-def'".cg! 1m' hru'JI ilq$;U,

ki

JCUl"il!j

P" r1I, elin hulilmek .n
1(':>".

[I'
u

1m

'In. uir

1',31 de meydnna

krmmustur,

1:/L~.IiL':lf ,2jj Iwl )'111"1 IllJ,:ili.z lira: IH'I geten S~tlg~J IUT ii!l.Eli.i, Hiul ~ _ «(mg, Avusturalyn, VI{.\' Y,'ru

BVI1.' save',';'!pae ':l iJ !,;;:t.d1 btr 111 ':1,'J j;.~ emez, H I: uhi aliu cak c(·,.1tIir-lcrill, J!.l~ nCI 8il: (,1:, I (Ili' I ~.' ~nltl:l t',IC'('cogl ~R lu~
l'r'lUI1I:.I.a .11
(11m

, 'Y Ih e ~l am C lY,]ll.

r~y-

r:t tIl Zelllld'l, hunlara a~i.jt"~i e nuslerdir.] HA' !nt:!'I 14 ~ut:.~~l btlll.t 19;1~ de Qrt""J.:'r'~kunnn !Jtm'. &fi apuru, Pa..,ifigiJl tm1.iJti bit' I.d I~i "apal"ll: III;::ill ere, uu p.l.tfltQtlLl~II'llln lIIii(l. ,1·l31 zun IlUldJl.lll doktf'mini!] .J '\f,IITlIjU j-

'~'11. uyU..L on lira cl0,,11t!lrllr It I (I ;J.llr·ye (.i1s10n af ih ILl Ul (d~.
in • Ltd
lll\ ... r

l.e~ki-

H"'[lUfl I I! 1 hu \,'(1 IIJ l.u .lJ'!1.l

Ian

1:: [,('Ln t !..Ina 1 '11\.Ir.

Z<."'111 }'<!.Im'

""Qir tC[>1~!"I1"Ii

£lafliyef.

IHid Zi,l,u'n lturb t.I(JI~~'I~ jilt" .i~l~ri ~.I'Ik alah, tljo DI:I:rI bir I;o.k mli;r.:-;~e S:lilihleh i~;!arlnla mil. ,)atIlU lir I !-,'lhl bil' mrktari Jwia.y lrol .. y:;," ",I:;:, 'emC?] rr, f"lu\;w!1et(· t:~:lirt,.." az maas al n 111"'mu.larltlH 11 zamnn yapmak lief c.......n evvet rtti,Lnim liir buU;;t.!' { Ill. scl.. i;(]'r h.l.Zm·1"n "lkan lilT 1mru}l1 J'Jjoi!k hi r ihtlmnm
PrJ

atrnel le I raber p",l t Itf hi r tcdbi r [l(:i~ldii 1".

meldeb leri

v "JlI:lmU~

t:1'I1 ehn -,~(' ieeebur ....

olan .1.:11..:11[111\ .un huyJc tU~l:'iln 1111"dC\.'E'L!llt; 1m dercce IJ 'yi.lk blr f !akf.l·tH,J [loin), lrolav ga:.c:e nlID-!.Ii!l,C t::;rlir ~O·'·.nl 'I hl,~Lut.I lit
"'"I lJ

1l:J.

H Umla
'IDU l.:m 11'';

l:IInC I:

)[1

'bilm~l,
.,{""' ill, y

bl1lll12(' t ~h!l: lINI! leo

11ilTlUIJ hiil:lPl
I'" I b roCOl·.

(11m.

IlllfIl.

Bcmiru akrl~TI..L bu l,lll>"'lll dcrr E:' llir ~:'I""l.llal QIHUd: \IU V~ PI'II-' tIlt bit' il.<lui golly<!!. i~ H.flel lIlahd~l,l )[ HI It.l· f·,·lal"' ;"I)··dQ.. \'l,SUi.i Cill hrn hlrl l' [lit' I: Ir ten ctie,>c:!i: Ql II bu Will. hLil~il111c I 1)1],' h "l!lyl,~ bunlal ttl \ ·.·lfi~I1!· Idu[-hul cv ri lrHIIldL.ll [111lli_,b .. li:e hi! ., I1~JItl.t yap-

w

HI"I 1'1 111hml,iintliir.
~ 11('[1

r.

'1m

1m-

llilolb",Ur> cHili Y litlll l.w; II i r ~Nri.llrlt:: cV' In:'111ru I IIi.!., l~ oh"'i;:u !~cda[ yi'il.!';('l~ d('t,-ildiJk.''''up~
~·tLSI ;in i
'l~

oj l bil' ;L~I'IllI'l gel!! til kn

c. Jfi~ u'Jlgl mel I" \' ";:,1ti \'Il:lr ... l~ (llId!l bu""(ir. '111! a.1 da 11<, lOll hI' I ,'and.r.tl UL111' 11"
lnLil

1m

cv ltin

I

:J1nr.

1-

We- -

VI,;! I,e ~r.llil,
Vel JIIO
11 ..

.1 Ii.. ~I)jl
1

t

tl..!q

11,..1 n;:'l"('I 10 1, lilu' 81hu[t~ Ilil: [1' II '1I~~"ll', hrle AII!{;lr,l r,jbl h:'l':1 h;:) tIl. f,'-.uirlc im!.l~d~ iiz..

r:tMtU,

Uw r

LIJI1d 'l1",'S

- It t..:
I)U (1 -

dw

1'..11;1.,111mIIt .

Ibltl,iJ
I IRI'lH

y,] 1111 t,.I lr L~to>c.ll :rim "I Ii 'ru l.l J~ l,Ju .',M: i:jj\
JU Hl .. ' ~-

I
I

111' 50 yc ynl~l,

~~r.
111

Po L1mlJ;l:l ':' I.

flt'th

l.!"

i117.(1.: c-v

ob';.[Ik
.l,b

I

J.ir~J.l' hUn hnJ II: L1en Cn.hiJ dercl:1eUtr y,l!ti;ICl: :lhlugucltHr. 1[...

Ultlullccek til 111.1" h(m ,,·t a'ld ~Ul [;ILtit .'azj hll .... in~ hliyi I~ I:llr Y;.11 11m tem n (' ier, hem tl' 11'11 tm,Nin IlIUe'''' 'lIIld(,ll. hi!; LuI'" f 'd l' 'rllk
l'3UUlll.L

'·Inloerr.'"

y

[ltlfL~
B\II"II

1..,<;1.111 HHj];;l.lll

d.1 ll· ...

cl '1 .. U 011' cor (:"k n.l ! nl-II g d",'~!.:V l'fl.hihlCI'hbl" Fill ·,t !L'W· .:11 11Utilul,'11l lUll] 11'J ~,,1: Iltl, f ol!lugu!l(.h.l11 Il~tlt"(h' hl~ l11.r
hal,IlMitln'LJk Y.:'}ll
11l~ (.Il.rll~,

MURAD
nl •

SIJp.TaGLrJ

fiJI,

.H~
LL'

Lll n ill"
I1lj~~Ii].!!rlln,
~ BUI11J

iW;l!UJ

buyl\!' lnr' " I'll 'nt.h. I I tiJ!l n len )\11 y~ tA ItrlJf
(l;lh", (,V'I"I
j

c~·

J
yllclo n ti h i.i
Ullllj ,'Jlli! leJ'imiz~elll .1. !i.lttrtll 1<Ji!10n!lL11U t'1l1!,,,1 I _eLi,nil. klltlU'l1arnlrtlr . 811 lniulU' bdlL,J, Oblh'CI', ite J1}drl il'l\t nklilteeJ !'If HOI', dl,l~ ( tlt "l' ~a'{)bel'""'''I'I(L'll bil- grup 11 dlUltlllt! E;,lil'l1l'kaJII,ial!i me-• Iml...l'''· 'l ede-re.l Icrlll!. BlL~'llk
Mchl11

Ill'In.t:.:.:1 ";',lj.l.,J.I)111J.'

dinil,. \' J'!':I'yct btl Ie
nl~,mL2'..lJ.

Illr

I~ IlUlI0

mils[] irJ dt:'!;llr.li.. ben de ... dn glbj Iwci1m II mtJlllllnUJI , :\1h1tlk il ·Im... [,'lIknl hlllur t?rli'I 1>'1 1'1 Lrlil;:, IJ 1m. bir:lms;t: l.nh·

. ~inl~n"iJ! ... P<)li..;: It riyp.I"Il llf hir h'lda: - [. lunb!n.n.m.l 11U 1 lrllr' {'Li~

I

y

II

I

ImlmLlitUt'

i,g' Here
oluvordu ?
ta.k ': COl l~ 11 H:t f' neYI krar ,'apraz.:;:.:;t~ , I .... ordu, 131!, ! . "Ii ~('y dl,di ~ .. nllu, bu seter l;:t!ir, ' " I i~ JITn ... dr, d"'"rl ~'Ll) tnpil J !Il o
[I.

...Almauya

m "icauelesi
15
I

tlii-

II"IUSIJ'I_.

.
!,on Ii ::JIB-

uhvcrdi.

~:tlhp \'1'1"I.tl:.ga. b.:l t' I... I • vi l' !J!ci'" H~.I.~~' t;.:i1i. F'akat, 'iJ' Hum l!jgu .~ ~'_,.!'n iG..i. r.'L"I:i".r~.ll
).lVt1J1nr, ; Il.rJml.'"U"

,
TM 1 etta I lcrl

a6
etti

"C, nefes ,IJd~rrnlld;1n hem ...alil , L1.r~nJ nndrrdr, ~tm" k Ioil:· (·j.11 f,a]j ]":Un1..esilli rnrdu, /I rt'I~, mescle bi:l..nu~li. <:ir.1!'f,. 1"1, tn 'Ir) jritlj veled 1'1 \ 1·-' 1.. .Jm;l km t:-I.lh'il;'; ,yunl'r'

",.tj,

k:ll~

1IlC"t.L

1~l]ki"I,

) I 1'10ynpt1frUlI :Urmrn;~LI. AUI, ~.m! mtk j,. n h.~lliiy."dH. Cur.a.ll: M<llla, .,;:4Jt j'~ltJi jill. I

::;a.yN ~u.b: V'lll;i: d ,! . Munamm l..·Jn .. ener

ak

..
r

d;1.
1.1.1,

urlulmal

til

imicilill

-,"ok·

di,

,<1.. Inr gibL, bir- j~i k,l, ijaJ.- idi Q;illi. dck· n, .lvks.;m Iw 1 ,1·', 1-' u'llcsin en J,m'~ulIl~llk 't_:ln iki .vard .. K.tlhn" i:.-tllan r,li;;i.J<oli!. , t rn Ia, c;a.rpIJ1.UI, kn'l"anlh. nseli \'C l.J,.~~ ldi. A;':':::;l bu 'I~ • ihi.a.yel M utili, hasniln! 1,.4 .~' p~ilt; oraD dL::~iM. In lid .111b, sol , 1 ~Jc de ~n.,,:"( i.l1l baQob.k, ~.iJljn~n ~"~llt.h\ d:m Ii-:' ah bir dunnl::lh ];'11 ;;:,1"1;11 ,ln' L l Uii;" bU .. i.illll 1111~(n r-yi 'i:C' h J SU t U,!;; L U vcre I em ~1}'Orth~. u tL.uoun:, !-(j~Llnu, j_. "1 1'1 vu ou, ~f' ~tJ. HUh I' da !i('bfo hi , I di, I:.; •. ,~t:1l ~lin l~n('.~j111" i Ifunn bir t.: '. flD.:l. sal.Ill t"!l"'ll'I ,·ul.:iill-la.n sonra, 10ik ~..1 I.liJ;"e l;liyo ·d~l. J'lh.hld .. rl suyn ~tL Fak:lt, eski ve kurnaz bir :;iiiHi;ttin gii.l~ t III 0[1 t ekiz d.;'\~i. eLm C:;iU.. -olla:ra hiiwm l.il:· klidur ;5U mil >tu. Yani, lm " tchlik~li oldugunu ~ T. M1tur l..tii) L~k ort.i ~..jll<JW'HH 1l'Li.:,;-ti- Bu.. S(:].ILb!e 6YUn. ntrn t· t.lO~;.Al.U_~.I·u.c:uk.F ':"'.\" tnll ldlo'a.de mililill.l""ada lrrilip rolon ~lo.ilt i.l 1 i~: k .. dar :~lIC;.I- dn:rt I"'nbilm L 't i. Ci.ngelle AI nM, re;.i~ tIm,'!> • tu, Bu" ali'll" ~IMJ ,r;1 !l;:i..lr(':lul.lk. e!eiz aya!u;lz )cl}ili\'f',U)it;oli. II, I~. 1l1l.S.l1 OIlJ111i=lm''! gingu:c lIe1::11 kmdn. OJ gild,. G.Ol.P:nu a[ III "Jl3makla ulml"lJUiqL yJ:lllu:;.ki ~ih qieT" ,11,\';],I'll Y ·du. BiJ. I.m !lk s;l...lt 3(}1lr"'.!., DC yaplYol'? .... It.bul,1I*'1, bR.S II deli .-tilmc·
0 r

qlUg~'ne, C:'rI vercn

un •.n jz

il iyi ~Qk ,;~ Lvl; rcnet:...::;.· n mlllllli. CUnlCi., t" linm g',le'm I 11'11, t kaoar: "lTt:UW~LI. 1.1 Ill' I kL 1,(\ L~'D ibunl::"x:!l~ l .... ull.lml

!"I

I

, ii, d~ r l~ ::0 It .:.:nl :':L.11 to , "'l;J11r'~L.,i u Ihln~i ve, a.bt51 I t • f'lu1 I' 11,1 (1 I; u.e i,,:; Ilql.lID! He rlr hu I' r u. t;11li. t l· ;', r art J'l.:nip lq arla-

:I! ..

ijnUll'..IC roynauill. OYlIn"n hili C'lt dem anl ob.! :: h ta.luJdlWlJ.· !.lOll. her' IILi l...rn[lll .rz.Jlll}·:_C rnaf'11l ia31cfi :')azi 'l'I''''~~ n Dlt:.k.ll-, UI, F .)Iei'ba'h'!.'~!

I

.. Jnh' v rdhler g.Lllbiyeti ~ IfOi.n bir-.Il; d' II'lUJ. ~1l.f.i(1'l ol-'mllUak Illtumunu pjldJ. &sogluspor bu. ma ~ h..., 1("· L II gf'ri c· ild' _L :33· J, 15 ~7 ' lIZ,mal. klJ.cI1da ('.emil kru.d 'n, 1 c 11 1 J. J: G I i hir ~cla.l·i
!,f"!J!'tJ~~D )l:l.kem lf1raftnu;::,n

Sdl~'riL Dcniho].5 - 50, ~ii..Iibgeldi. Ikind mili;aba.ka. Si~li evi d;;, 13qo'ogh [lQI" :l1"IISla.da~

1

l~k~lL1dlu.i~t :'.l MruI. 1-=]'1.11 run l.lIrdi""nbin.!,·npro.l.'l:a. ~i!,j[l ken dilli S!iinliigunii gurdil:. Kiir:iik mollular , llAz:'.Jl ,1ibin' de ;..iilib~I\'()d:!r(' • ll1UYHI' caz ~', J.ikk~tle w,~dDna vc Ml.ll
tlj

1m 11..1 ;4uLl.'··ini.)

\;i1 [rlin il,i el ensed n sonra 1 C:;;J.LJ1;':':, ;;Lrdi"'Irl:i !;ch' n c[Ugu', I ils:i.i k mQU alut ~ {l,jn.crck; _ A1Lb .. }..Hnh .. Bu, fJ~oUll

15'()rnu.

-I

1'"I.l.o.nld. Clbau da &::JtaUaudL 1:-:;1 i-:"iI:i 3 tla.k.ika. kadar Itak'~inj-n ID\Ii&:.f.1."l >LJ Fi1nte brruklL . Buud.'lJl conra bel' !~'i to.raIm b' t ll'l (;~ill a1:u'u' a ra --:'rmen _g--l .)'flpl1am:u:b '\'13: nla.t::1 2' -,y F,e·
n(:rb~Ji'.:LI!:hl"T kazanhlar.

Beyoi1u 'Halkev; ko~usu
Dlin B~i')~ll
j.':J.(l,Jr.:a.

Halkevmie girt'1wai 11lima .... beUJ. Ii l'1lrtl.:l.i'lnda blr luI" 1:o;;!L1! pJllhWFiur. ~, Liaab kalara !liZ
Jct i~iral.: otmi!} ir. Tlmik:

~ok :·;Jill:J.n
Dc;:li..

Fe)'1_.

I
drieD.·r old

SAB

SA

l\:ije:Uk moll:.!.lar ..lu1[1 bi ri (;~·":L.'I::Il ~r&: I _
'hI!;

-

Bink

Ne

Zflllllcttin

.,\ ltill, ~ok pc Lli,':u:J
kl" mo', el.I.L 'It''' lugl .II·j"!it'
ribi"-lIl'1

Y:I ..

,erika bu h rbde
(B:!!lo unf. 1 In ilio)

-- Uv1cdil.·... - U;l2$l !ti.m bu. Molta.1illl '!.
[":endisL

('Icuk!,

gi

n iler ~nn i;zit ~Uil<Ulll&llIU I.' ut·

p '_k:lliu:l..t

oyunilo..:

LllCf"IUb

K:LJlIll:iUf" Hali..-llu dl! !1,Ln'3J!::'!UyeU bi.i~Ubi!. .Az1h I;~!>[itn.1
mc'jd:m.I1:::m ~ll rml:l,jtl. [;::dt-:ll. Ib.lidin ak.lJ filHl :Yo!.!, ll:.l. idi. Giir"etii bitlrjl-, hiLir'mCZ 'i:.'iimj ." JIlin YMU.J:Ja gi1li, Alnmd I~ \." -l'e~~

n.mj .. Li.

d.I.lcl'Uiie PEl.l'[)' H:NeJl!le:L hi I;; iiLe' reWa :ii.e- ilm"'lu:.ay.a 5Q[J tnHrLrr dillulbm·~u v!U:dfi'. i{!'t1HI.::t

~ H..i", o;:..!e ~e.y olul' 1rLU be?, _ Dos-ru soyhl) o-ruut. illliY<lL Ciir.c!"in "Gsi::!<t~el.'ldisi., _ -A b~. In lid Al'I all b::-I;;~la.
s.m. bu, dC'likaru..Yl Lam pdl~i\"an v~~'~l;'m..

~

Bi.ik' d Ti ~ ill ret, ~rner, R bu, R&d, N~yazi, Bnllld, E, F'ikat. Gahu." ara'J ~ • O:HIIUUl, A.dn.an, F~ruk, ~J_k'1 EU'i'"Ol" Musa, S;:rrafim, S~,Lh:l..ddin. C(!n1j1, mimlliz, Barbarl)~, OY~l.Iu ClllataS"at""2Y b~1 ill. J !_h·ri lli:€ler ru ~ll'da te, tib Vc hemeu FI.:'Der kale..o;ine indio tiil u hoh. maf;wma dun B~l"' 1>Cl". Bir ldcId l;Ut ['I'o~yonlllla I[l~lu H.tlk(.'·dnde de'r'~m d,i di • gi.rcmiyen Sari. loTl!lllZl ion·~1.- I MCi"';i-_h:iI,ablT"(la Orgl:n 31 Fall· ler i'uzuli raslncla h~ k.al.esi, 1 1 J.lw.y da. lMhml.iu.

eih d, Lb'b,

N ct, RGr'1d,Fi -

s eri lis' Ier bo_ s ma~larl

uceJ(<l,' ~unlardlr: ii no lfd re " Bkind: Htisevin 16.16.1., la n, Hllbip. • Umnrn.i PIl",'"o 11 ta"'llif~nd T. Y. kl,ibti birin.-i :gdmhltir.

r

e Ide-bier
KI'D

ar smd lar
ara!'ilfldl! dim :}i·1i

Mekt"b]i.k·r

~':lrd

cr ilen Hr{)f;lar

]8..1'1 fiTIl

tti::lrt yU.z, Halya ool'T,ludm·).
'ELl
:l.

i..ki. yi.iz mll)·n.r:

i

k:t.l.1Ufl l(Ohy kol~y .\m ., Lpa:rlamcnt!..';jiJl'id,:]! tad.il !.:t1i ."

_ Demek gi.;zei ltltu.~13l'l\'ar.
-l,;cIk gi12.cl. li-:bil p~hli\"li1.D d !!u ttltu~ y. k" _ Eilyi.ik r..ehli.\'Wllartia da

Jo,.Ir.\.ul'i'tm n" ~,! nn ". . y. rdno. em('}h lie o'b.fi R !I~ \'dt __ Elbctt~.. d':\, Ulkilir eLli. L:!J:.in, ; in ltd· "c part,isi 1: nlillial'lD ba"J llU' de Feneri gol tchlikelerinden _ Ad3.h Ib, loor.a., Yusufd:t J.ti}n~dall rn,.,'il he-rliaWe ui :..arnu vmY.h. Bclki de M(lUa a..aadel ri:ndt.'1t ialifade aU~ d- <':lda nil y!,)i:.. ~~L( iddi bil' ~~,!o;:; 1'11(,~~ c l,mJ[Ju- ~akl~bnynrd1.l, Oyunda Yl!.\'a~ 11~ kil~ kaT.:.I) oJ ~lc~-ck lirlr..U - [uindeu ~deni j';!.p1JPlll'l, l', I{,l' I _ A be, toviJl! alsun j','lL-::; ey- rua....:w((aD(lir. n.m1I1.HIIU"lrI il11b3:.· :yA.'·Sij; nisbi bit:" ItiLJ:;:in;'liyet te_is [Ill pay ed~.kli. DUO ~ "rnruiyrit mibl.l."!ici J:-Ji1.1 hlt1.. , IIMrl~bl2:j.llh."J'~~ I" tillliU1l i~in ede.n Galatasnnl.>'lil ...l-, ['mer Bu. IiCbeble Ualid. bil·~..z ~e - Fak:l.t hgillereIlliD llitedi~·l. rnal- I _ Mc~.'!W" hllil"lm:w .. ";-f·lillrlt· 1':'~]I!iitdJ:J!, mi.i-llaf 11(l:rin In gii~liTh:le ti:'i. uka,'c, , kin.;'1:11 lo<nnu~"tiyol."dtE. A:;U.ll ~ kira I~~ \"t!I:'IlIiy~ m:"ni _ A l!~ j 'Q.~Lt:;urn. bc:m EU'k I ~~'leDl) 1'11'. Alrn n.u If'rli.ilwJta r~l" MoUa"l..·~ ha ben ~ .. ......... "." T op, ..~ Un ln~t ();,el:!c~i ~k.w.I.d' }';l,PlY{)l'"l~.·1 01 ~ ...;;."..,."',;'.'''''' ' 'Iodli",.~re, "" In 1 ,... : !'i... e gi\rC"rni"" u bir p<'1:W'I,.'illIlrll .. 1 ~'~'£i I'{!~hll' ell "J:nLt1e. i~lI.-d.e _ E. Dc.l."t"llC !~I"S1, t:ar."'lya he '. 1ngilten~)'e ltiraile ye .1 '- :::,Lirc.; fL dil '~'l: im. Elimd(;n bin I dl!1 I.ir Of't1tl 01 llli'lntl~dil.i.a, elll- dl, JIaU::i b~' ar;llik Cc mi~ top'"l 1 kow LIm p3.~' e.Jee'1:"iz·... cel;;, klgiltc.r.i.: bwiL'].1'1 . t~ ~i I li::rcc- pehlL", •.m g:1.'"I!ti. Dngr-tlsu 1 ;\'nr. '''Ell!. ~('t:"'n li.1~1 i.Jll~iklli 1,y'iP1"I(i!tn i~zlil <::L1lnsryul, gol Molla d. : gi'b kull:auacalt. barb bRill hn I b "ylcsini :t~. (;{l"iliim. gilli 'e ne ~~.Jnllk Ve b l lta-A11"11k~l''''''''r.· lJil e rJlu :d.tJ. - Allah bill!'.. di:me lade e"l.ecek, ed,. ~ Ilr _rl- ):l.ptl ~ti 'me !niz; mi'! l!:lV\' hi a- Ii,'· u. da buUiu ;:nrhi AWI1)\;,l-I :r.ra~. zaman il(1"1cchl~c::.(!Ga!'· Deyip 1m j':Jsa J-e-!<ti. KG.·k ni OOiyccek. Hllrb malzcLTI 1,i!1 'l_lt .. ii.~§ti, 1. ~rnl ka!l-W diye :.-. i-;fi~i il,;:,. lliro tw,_ in.cil •.t,~', l"1 ~,,;.I'. S_hri !'!&j-"l l;,e~b } I!! UoHalarir.in if"in gi.ili.iYOldu.l)~hru-bde kllUarnld1ktan BCmr:.L It}'t s:lrny lehine i.nkiEaf r:tti. bL'~h,:(,h, K, ..p •. 'IDea !-;:J.:!:;h l:il"ll- rP it .. ooyle bjr t8&1' IIil g ·..t'n namn Imyrugu Halidde kop3.C::l.- u n iI.1desi imIcim 1ll1Ur mu '. Hn~ ~ bu. 1~1 el en',,c v'" it: t,rp;,mh bil nm'l1 stlll!-4i('i! rlah r.li~·W. bil' lruth t BH.iirinin \'C NiY.[i •.:nm ~:;dl i tm t biliyurlu. t'UI, ytr _.. Deme-~- Jr i .fh&Ht.'!I'e ;l td Igl ' Jal[·tLl vc 1'1["II .niJire t.;Qpraza . k k ~ll'lm::4::1 hu.!l.lrlhr. F:!I.imt 1 g-ayr('t1criylf;' !:!ii:di~k,hk!eri LI)!I-' ~erc, stzdmda yap,ian K..1'[IhUT H ••liJ, ~itlikll:'!l E;01')[i!., mallan:n bC'lkHni berbaJci i.ilh· :girth. Bn H~tr-~I~ll1 w·tlllJ:;'l.da'.. n~ oj, Ili ltal.,·l!LLn lIi{~ !!Iims'!., I.ar :,,-,,1.1 tl:\ .t1t: l iL !r:)lLii. t.ie-iili mt,rlblar giil\1ijllilleJ'., J~le. :_;t;lCeJrt]r. Am.m.!I. IIl:I:!! z::lm:m? diger mach~i" D~Gi. . ' •• ' . "' ., ~ ~y'lJ1r(" olin'd, ~IIC hi !"illte ~'I S ,H'a_[ in: in. ),,,,}-.,li.Hb i\ !Out" , I riDden biri,.i j!::tjl' c-dh;()oL1ln. Flarbde"D s(lmr!.'l.. ,Li'lMllck I[i 't1lJ .>,!o'l~ ellli;.- I I :l.I1'n"!.a. .::J~dLIrt~l"Il :ralih: 'Im.hlRllp 1 hl1hl.lurm~·.i1O(":lIo:"l _ K:unbunln kuh~'.Da kllll" muame'l¢ b;.Ll gihi bir il rxl mllGiindu.:jjll silzii",le> .. j cle bir 11 SLUu ~ ~L' b~~ adl!!"4 su{"d~ \"~ son I\l"lcLk J,lf'1{~h"rli hu- m~,1 Lt! it;:;,. ~,ll""'U ~·:I\l;b. aml!iesidir. tU1'1i.i gill o]::lm:l(il. Vc dene Jtet' I l ~~ • kHl' ll' [In( ::.11\'L I", I. '1 . "'lml tl'"". Bir digel i: C'iiiwhlllrrci.;l! RoQ3e"!:U; .\n. "1 ., 'h ' ,m... ..., . .... .:-:!r ~l'C (:r I lUy",r COlZgti"l 1 •• ' iki tarr.[lfi I,;~ nil {JyilIl1~rIr:a l-ag_ BiI";.J.7. £OIn't1, mc:yd::m ye· til ~nll s'<'yutl till'lde bu u1I.·ur ('!"ki Jo~hl:vanll!r; rind gari1T.. 1 bu. "ldh i ,,: ',,:' "rlv I).. , JncIIO-Obl'bleL'iW, I \J yl(.!r ll:1:'(1 tiL il",'n,l 1 ;]11l11~' D:ilia bie balli&3 : bJr yul d ha inmmLiiI I li '111'; 11 im:i (k,\'Te~'c FL'll~rm I' 11 ~LI. I;} I , C;t!l.l~: delik::.ll1.u u"" alc!j _ G-ore, im ~ ...i C"l;L.k .• Ha..Artll;:J"ika l'l.IlJi hutlildu '( mcl larhl:l . Sik I~' Oabt:lSlImy ka· hdi be} dalti:~aua "J~:a( L...eyd n ki h"iih"ilmetl"1',jen 'Orrinc 1 {, mill ~"yUl·-1 ~"'Ili yer ~lll:<cr du:o;mcz fl;ak .L..__ ~----------...! 1edni. tehdid clll!"!' l1'arllkllJ1 1'01, )'crirulen.. YOD tc bi.· iJ·;.u, !Inn tl , Eu ,__.. ntcs' ru yeu .t:d .. ht?'1' I"lIunlsa. j ~UI~ l'TOff"m i..i l"di::ddU ::J.n.lt!.l'J;o ~·t."'ind e I~:l.f~ \'u· ~ .111 i~ }.Iiimiu, 53.kLndL. tJ, Halidi 1'1:'1- }'aillrfunetin K.a tmhn .l.IH;;-i,t Ie· :!':lltu.bI~gUlI blljSordu. Hddka·" ye .uU'ald."'t L.lL,lnDlW:r:t 'Ii ~l'"ldcl • h ',,1 I'd k(!"i'I: "I l'HlI t'ul~ltll ll.·;r<l. [I r,:.. H.J.b('~I~r IPl, 9 ri. <..f:.cr rmj:larr glll tchlilrcJ(;l'ln; lJ7.all!£i..:,.. , 1;.1 '!J,~ , :.ll.Jzilo!: t~!'l. ]r;gmbu:r1J bel} 1>11 ,(j;).LH'c,d:! rur. Bu sULdle Bit"l~~ ;0.1,., Ii _. gLL Ir !Jml·i.hlj. llI'U'kel'L ~{,;iln~U u:::.i;.ilnv1o.P..e.1 1".,1-;'1L ~lBi ell" tayu" ]..;ahna ,~,,~,f~ 1'.1! ',1l11!li-; renerekti. Junm Y"'nii~i rom, i~illel U 1'1 1 "'I. .I:'" ~ ,.'.1,[ 1 biir'1in ~ol{ 1·1f. ;.i!7 h~r' IlrtOZ!ll:l ..'~ JU 1« ~:J~1i:1 (:ilnki..i Molh.J, Hal1din bh'(Qk elden gt't:crek. 1D~ll.e("~y.: "3r.' . 1 Ill' ".!. ') I ~ undan nb'c'f.!j~i bl!ll • • f:!'I~iya:>:i lizel bir ..-ole Yi1pl§tn:ag rJl., ;"'Ll~b~ .~riTJi g<)cmll~ti.i. Omlrl ,.~~ - cnktl!". HaltiJ. Holand.l il·, de I II =-:':!nL"!.1~il belli iui. Bt:j nukika I I":)L P r ••k tc>pu ::l~lal a gt,nil, d.l; Cr,]" I I'"jJ;]\l~mJ ~! I BlJ ~ lu ll,l~l.1I, ::;iirM tel:ooyle bir miiz:J..Irf'Rnm l~d~'·:'.D· i' w<Je (;Ilh V;.I • lize olmn;:tu. 1 :Jokk h,-, ~Jl'!U 3,~t1nL,j.l:\ Un.~rr· , J ~r. .. m . 1.:S0 I.i~n.m, t tti:!inin Jill! oldugurllJ eiugi hnber l'cnJmcl-:tcJ!l'. l!iI Fen r: 1 - Gala t2.s;]'!·~ O. }': r ~'5 -:1.1-"; ilk l'l'l;:t.. E ~liliyordu. I;w<!-a pTc'm ('!>i :t..mdi f:vo . ..,' 1· 1,1{;";:d'l~l,tlr.:.a:n 1,1t:. ::.tJli l:nm~- r J .U" ~"-:'~I. m' lL. L!!"la" lrp1DUl 'I' bH' ll ...• .LI ~ J I nlich- I t.hleri ] '7• 1..:.I r 81" Sme~"ID' pi 'C am If:r,ltnlki. ~nimin i.Jil1l.Z oc,... , .' tin m~..afJr·:(1r. laudlrdl. :tIel' r'osiL~"l1 d::L G~l['s..L'.c" idL l..!::'r.ci Lie.' E!:: mal;'maiIDb etligi ('in ene AItm.;; fill bMis~l r gUdel"i)'lJ1" ki A· 1':L ~9.n~d : - it yd'i mob 'be!.. II 110 din llVYelc~ 'r'iizilnil bill;!"..... ormemClrika 1m h~ rhde yalru~ ("eL~niI r'l~h;i', {oll'L:lln n:u ~lfla mLl "'. tm.m.ray mi.i,]a.l{l,~."l~·,1 :J.'ll~ILma~a L or:1 L! l;lId,~.nm t..::l.k \ I~'C cdv 1 mi~. Nc 'Di; 1m. glil'o:;ftiginin far dohluJ'lruIok nij'I'r-indl!l d [i! ti.', I : 'lliL:-'!~elf:. eJ(!~~~, ne bir ZC\·:-'; \'C, ntunJ..l[al~ o!dul:Jl", fSahsi bir I r{l- J,.,1i1'al~ (.-tiUl Sill.cYI1 kJl1tllli. bile d ·3ildi. n:giltereJ~ },.~ldJm i.t;in Ie d:.dmr-l l~ldblt'ril1i !- ~ I lie Ll-chit" Im1:O I!ah mb. 0, J-::u!lul, TIVATRDlAR ~ Gnl~lt:!U:iamy ill.lr.lnrlr~ C('mH 1m. 1 l' In\'vdli ~. bu !;.ebebl~l'lc- Milinin i~~n bgl1:llil~. lu,...dIDC \"M'd.lrn::Llya h .m~!..!l".ll L'ttiicl·. h:1"r(LH'(! 1'1 lJ~l' dol r;ibi Ic(!llr~ ya.!1lLZ l~ Im'l~~')~ I'llgtLH:l }r;al"l'il:mr Hali&. clrn:le};:likti. ODLl nr!amnl..~t.:;~, Z ..ten. ci.imhurre:::sl 'eti~t:di '1(' 0031(';[ (' .11;'muhiu'l l.wlay yenecekti. Ro(r,j.l;' ;T~1i. (.hIJa bit" .i!fi. "'un. C':- dlii tu"~11 I.llll ~'ir imIde id,. .."..~ d ~t:;\thh iki[11.."1 rna;;: BI..:J' . 11 llh, t~d.!.I"'lHl !l. tJ.kt·'ll ollill, mi.i.1em,')dLyC'n dll!1l1l1ij ,_ lw'c] DU. 1;;1.1': lllk! Dildku'l! 'n ;l~dj .1 -a t _rolliu bir gr.rLf1l'.im.tl k~H'l~'~ifllloldl!. k, ~a. - h.t:lIlLwlOr .::'.Tasmu, I'll. ~11'P''':J-:':':'~ h:u;.mtrHll i'izerine "' ~QrdUi. ZibllCm H::Jlidlc "il["~ ha· .Irl; Bil":lZ SQLtra ~Dl'::;:~im u,u ])c-i: ):; lJlldL ~'l'~ldcnbl;!.ri b:rbirkri:,·'if'lid;'!, VI.: J .. m:arolr ,'ohk kLI emsiUe&"· Ijnde idi, Halidin ~:),~llana,?,dl. - b~ilt 'I'~ me-rak elm he t~.. rl:il1 1m nil nJuID. bir yokmilal\ top\!. ltav;lblLdlrdl. ihli€illmHl em,: sini 1~:n'I"adl. Ciire;}ler y!:l.!TlllI!G.l' ~aut.. kA· bir~ dolan elr£.ik oldu~ l i'~i I la~~ lmyli ('~luJjt.il~ N 'LH.'Nle ml1~1 ". bil' il,:j 'I p1{ tem(lo:mndan !"on dar daha w:w. HliSlrnla.rdan bi- harbi 1[:1:1-'1.1 lml!.lline me,:; lin '.er Sal~ hmJdiLull ~Ikl till' VlULJRU l'a, MCllb, f [ltll1mll .Ii, ~IJ soUL] lst-.nl::ul. ru,' ;:g • ,I krt7:LDlh. ri pes et:ti. Dig-ct'i de rnagli:ill 01- mi}'~. dOl ihawn ~lol{Csiyl~ bel·ta.:r:tf bir-cr c1 ,eo"]c llq'l:IU "-I"~ti. V duo O:rt.idn. illi ~if1: giirCi'l hJI(]!. $in:ld~ Ingill.el'ed.e bir !ia!wLLI VOl3yboi mar;:l 1'1 iIly.ih.li. Hr Ir,;m.iyetlrrlrll :J.l'th ;:t'lll bit· as! ~V\'E: ... ·a.pttg, gibi CHliyi Y:uti dort _p!l1liv8.11" 1nlllbtt· ,113.; blL~rmi~tir, Nalili~'.: g''''mL1~ l\Jiir,1er ~("d.!:-lUd.a. tld'lib edil Ii l..'lpl·az~ :Llu,!'<LK S\"i~·.II'I1t.:del!l oLdU'1 F nCl"liIcL" her z~m,' 1] ~'l!ktb 1m· K;m'llIIlr Hillid, no:~,I'U. b::l!;tlt 111'""-------------1 'I~l'e iIH!l('k l:idd;: :-;t'ki lril llILl:iLrr.- 1 \'(~I""r·~~t n1i.i";1I",Lki.hmnn dun c;olakM~Ba, Alman t.li,hl.dbah.irleri f'"k ge· l gu ~icrd~ Ip altlll,l Hh.h. <;111;, eHm.'! J.i1~el' ..J.i.iffme.z bir P.l:\".,~hl H.1Jh:.d l'rilonlHllllda Ko:~pma.L"I.lI, m.~ b:a.tb"dl~I·. Daha "'i!-r~al ! l{~ I l~I'lIU tehdvi ctrn{'g~· ho.;;!achld;1QJli. bir gijnde pu:'illikte -naldii'';· 'I!r. ev\."d yl.))U;L gibi brrL.llle:ri~' UL'" am ~~il~lL TI ;llllllru.J. F'arltl:'Lln Th'biiyi haCazgtr, iki YOllayl biriblrJ.Jlle gemi6ibil"d~fl ba.Urdlk'~..,m ilan ' wl;;lip 1:tlmt\lf if::i.,ui, 22 Biri.nnikilnun 940 111. l11ij'.Ll,ak::t Del'lliI: ill.! ~iI&' tuh U]r ~',ilQe d:';'ri.im.t: iml.('n KU1'l1l1 10.10110 hJ8ll'..ma. yaf' .". LuU "mull. Ne. O]:S1l ikiJ;i tle et.blu. 'fahlelb:Wir hi.h:t ml ,111"111 Imr: ar, 'H'I•• y. pl!dJ. h. bir fil·ikik kllz.aMl."tLH Niya;::i \Ta mWr"eti.eh iW. Kl1'l"llmt' Ha..I:icic ~Bq)I alwtl.e. iedbider uylf 1I1u· uan (·~li. J("irmHcyi aUltiii ~jlH I kapa!!!!....._ lul,hml 7.nnllidcl"el( (l3glll.lk Kozpmu-llYJ \' nli, C;ola.i.I MQI-, yvr. Bunl.ln ~bebi AlwrlD t 11 btL 1I_I,k kollnp J.:l. arke1l bir la.}";I,dIL. ~l1iyi.. 'teIuahi.fl rinin. r.wstz lin ;,mn· LD!'ldrii S din 1>,1,1 Yfl~ itjbtiXi~ 10 Bu,liki {'irt imdi (domi lilIadan iatifade t'~k anI{ delli;,l- !Jim~l; ~~l'ali!~ y¢ti lL DcrlL.d -~aV,' - ~'CI:r1t 1DO 'Ooher 1:\:': :.!U , C~!:n.. IcfI (' :l.c:;Jklard.L. Hilngti;i l:tas de woak bie w.cs.1.l'eyr.: !.i:rIl1!1 L" [Iii· ~a."k ki::.pl.C~iHi"celrdi, klYll1cti hf} iiI-: l ('Ill I • Ir,!.[1'1"::, :.9.61!1~ r Y-e. In.da. ~ll1.-cr.L ha.....:U'lnll§.1 Awl I IIU m..apu.t ('.J.~r~ flwile ka1a - ~ ,~hil.md"ridir .. 1ni;;lIteu~ 1)k 1110 Drilhll,i 0 :i9'i"1"i ~i' Iis llmi: erurlt. ta.ra£bm bun~. o;:.a.re n.ri\rloi:~r-. bil' Ohifl ha..EiiHnl bil' hanLleJ",C eillilil' So! I:l ll.ln TA".;! i ,iS2~ 5 I-'~ni h:HI;lr~l.. IOU1..ll§l1J? :rere JUsahal~a pdt rutihimdL 0.1' - taJraH.: It da. "ilp'1l1r bu.1rn3~~ul<ll"r'. Madl',<'1 lOt:! PCl,;tia 13.1'.1(1 I Mud 1)2~te 101;1I ~ 'U tn.d.: n CIl 3ZlI.Jlo.n ~lklfl,ll\L. Uc Amc:ril(l):tl.:!.i(i ~Q D:aa.imark L o;::~. \"llrdu. (_;im, nl::iglflb {p)fllJIJ,liu. 'la.m 1 rnbi!r Ko~marl.J ,'c ('ilh tje J <1- rn;;- im Gatln ,'lyor, l~~I .tn 0;':. 100 r cy 5~1~izda.kill:al.l.a". Zm'ulh 'tlDi, m:: 1 bamt. ,~Wae3k [l~hli'·ilnld.!·rl.an de- I'iindll>ki.~n vaJ...i.i1eiJt..k:1 ctmi~ lOft 1I!. r rol,.lugllnu "a!jU'll'Ill1 "Db' Jl-:l.ltil. I:Jj .. I ~'iLdL A1rTl1lDgemilari de eline ~ r:;.iynt', 11)[, '1. , Ul..l1 lm,n.tl. H~l)1I1c 1m lili1'iO. C4!gu', eljoleri tuttuktan ~nAmen"lt. GO ge.w.i)li hli~lll·r: he· )i1ijyar e 1:KI~'11'l pfl' "10;:''1 ~g. ii\,T;)nJan e l~rilc her:l.bcr uahma in rl. (;:t1ireccirtir. 7. ntla. k.il1ml. ll. Ada.m.r l ," ikliIfU HWt:Ue Hall ett;: ('6l"ii.l!ii:j'ol.': Vi, Aml!rik:L bu Ikl\i .rdu: bur iUiljd K~7i I ·,1'1, bR bin dLfilwJ:l.. I;;k 1K:·'jr~~l \'e d{' birtl. .. r-t.J!t'1 . _ A be 'Jj<Jl'fflt>(hm • bl~ 'Co ak MOIl:l. r)l J Lic j,QW- br·"irgar. v;]zi ..N1t!i.lJ; t!tl.Jl1ilJ.lU.'j~ , gibi ... ij, ~I!'. ·ll i nil fY.1;Y dCf'~I' .. ;;;ll.re far; l, kl' tlt. ...,,.rli . Hal ;(,;t~n Ju.mbe It.u''!i· Hrihoot Sll'.\ _ Aferin S~lla Cola)·:-. D.' ~ lI'( k .sen ...chli·...1n olml1 an be? :
r1.:\ Jngd'l.c-r,,·H·

It'1.>le.::. BWl'

n Jola.:yl
ta

nu:it~ ,.~ (,jh h:t~ ijnl~l'jndc dol.1.,tdar, durdOJIar, n~~ctl~i b4u"1'Ji uitt .... etll.':au.;re - Salii.h~ddilljn j firUjlcten yapbP'l,' 1:>+ loek ~Iirl.edl.ti r ,~h:unJlL Uin'hi :;;u-I i:ulnlJjr "\'l..rr~ kale diregInill I ruUe ~li.1innt'k; .tarl.lrl'U!ld.1.; Qlafl '~h. t.::lI'1Il '.ollhiili 'l..lirkJ'n'I b...'CL'i~be he.men ~'~kll.1.l.Ddfln d~art Gal[[Waray1n lusa. paslaxla inl"h.tli:'~!" WyU'IU~ 0l1... 1=. tir. IUl"t.-e melenne mukabil F~ncT"1.i1c:rde )aD!'DI b'liy1i'k I nbnnl.la.li':1;l~ird.ir;i VI-' h::JiHil t t'ltdcu (,'CkU.€UI~hL- fin pas.larla mukahil akl.ll.wl" ya· d n haID . hldi-' lit!. "'!....HUrd4 Al- plyorlar. Enw,~t'jn ;yerinde ~t~'ii' mnnylliD.n Jaimt"l '"'" kjll ,"e alik:J.,. ~!Z ~;jjrurUll" ~ hu tle,'I&u: !;1U'1l1> ~ I lal'J G lalas.a,l."nYl, Ciliadlnkil"

fIIllul} ;.Hl ....

I

+

·r: Z ,t·

~. u il Tl!': !:J.b mda ya alth. By. Ir,ii.5cab.,ka::: 10 M. i~t· aJ! etli. Birind Uublll W ~reE, ikinci Ha~ ... darp Jill ,;-.c.ld'.

H.:J.lil, U.,;ti:ncu. I...:!iJ~tn!5tu

I

I

u-I

e-I

I

zirai

I

y:tnl.

.

I

J

6;:'J.lal"'~-"""-""'---"""'==""""""''''':l
11.-:-_................_ ..... ~.

I

... '

I

.1

I;:.;.) 1M

r

*

It kQl'kmU~1
/i;;;;-'

'!""_-------- ~II
:$ehir - t·

L

·1

II

i,t ii·.
u ,

I

Bir kilok 15 kuru~

&

I

I

I

i~

"\I

I

I

I

.

.,.,

11: ....

bu"r

I'lft

....

yltii' ...

'.n .

II
i ",

l.rl

i't~t !II,

II!Nullf •• k.dWI[

'" __

t~ i?

I

III

iit~;jkHl

Iller ta.rallfH ..aI! u" .. JII; !.rIm t;ukib ctl'l11utl
1'.

--~

a.n v ....:u. .

,

muhnsebc

me

u u [i'u

I~I

]1

~IU..l

itrrl

"c
J.Jn:J.
I

[1]Ul'.J.·

b s-

bihrl .I~:i
'," dill

Unl1~

In i1iz , Ve. l'l I

l

Im·1
nu-

'I

rin 239:; numaralJ unun 35maddesi mueibince m" TiclUL Oru~n 'Veya belodiye lerce t-Cl>'iTI ve Ikt,Stl.ll ">ku.letiyOttavn, :::.! ta.a .• - At:.! s dele Mallye Vekili!ltl l'lraflannrJ ill 1\llU ~1rl memlekeuerde wglliSl!: Londra, 22 I a.a, 1 lng-i1i..:.! ie .... hid edilen verg1 ni!;bc!tkrl tngiHz taarruzu Bin .. h€'l'l~bU'ia ,!;ah<:nn t"r~ n~Jerd.~ Amerikadaki vapur .. run l buatr: bakklnd."ll. Mllliye Velciletint'lCD (9 .., t~r;lrl 1 In~ld.; I iktn Illi 0 lan I':::an:,\n'l h 'Llerl SCgaziye dogru devam P ear gUnlerl II,)lklin Observer nliLkadl'l..dH,ra, blr tamim ~curu.,.. nede brr rmlvar UOI..J.I' yani tahdevri Me llg-P". ~nll di.i~DIlalla. h ireum e- larrn ingUtereye ga.;. l min illya"i muharriri rI1 nf'n 2<)5 milYI'TI t!lgUi? lird.i!J til' . dllmi:tllr. Dii',r 'In 30tJ esi \,edecek endise uya.n lrdl kr ·r i,ld l.!" leh ve miihimm t [i'r.an:-l~llkl Alrna,n' manevreteButut gOi:'t atJ'! dola I "rnarei 'Ii: ve buyiik :apw. l:! top til, In'1 . t mektedir. F-,lk:.\t bu imaj U;,'!' tolI"iI , 1 l"~illli:l ri.ru lJU ,,\U'(!llil U!-(i;\lr e t mektedir : mal Inlln<l.il !'IU ilc $lk.JIJILfU n., I rakarak rscm, dmlEHIl. (Bll t r"rl 1 Indd.) 1- gill den ... riine t:makl;arhr. Uu haf ta tatili ~n' t'IOU lop usu BM-dl)'( 10'1 do. mege dearaba tarnlreiler, ail kler' hir fllk. t vazafelerlnden baailari ye1'I.W.:.l.D doo[];nrn 1'1 AuriYJ,tlli~ i.Il imm i InlilJatl umuru muvurn ederkcn dal~iIl halindc rneh Frnnsayn mmver devl tlcnmlltllJ Vi: ltoylcFJe bulgurn ke-pc~dilr munvini >, [Jry~~ I.,., imrini komi, yon tarafrndon gOri.ilE!Arina, 12 (a,.L.l - Yum n bMI fili statusunu kabul ettumek Vr; fen, ('eititi kabug"Umlm lutin ~E:lcc~k sonbnharda iu!..'l" zulen g{;l"'n tukv I>"> lutl.lll liman J):[I1:&w eektir, Yeni komisyun Kuudsen, rrye nezaretimu tebh~: da 11lzaga diisen It:lIY<.L1r1d L I ~i:' mt hqdwni bull\{,8.glClI fnkat; oblJ surerle mgiHeruye fUll b i..lD.n m~l(lu kahugundan ayiran iptiAm u... d Kava 1.1I~!S'1r) umnnrl li· Hillman, · k S~iffi3rJn ve AJbay vircn lng;i1IOi. rcuherin i kuvvetlen bus im:lLi.tlll1ll i! kba h arda ii.zaetrnek f:8ye;sjni ternin i~in Al- dai t.e..<;i~at" 88.l"ni"JI ri, fmdhk st II ltmda bnlunan Lurpirjo rnuhKaoxtan milrekkej.lir. limnl tu, hl~IHz. mctorlll lntam'i bnddll'l ~~ nll:agm1 l:Iilc]j1"'1m.iJ;lmurekl (,J1 bi: rilrl mRn.va .8QI] tanrr: ..:Z:UHLI. YiLft!a· all Bardiyarun -iimali g ifhl:>;m- rlblertuden k.wm~ mabal1en I~t 'nkr, G'A LRlanW.rl 1dll'l] d cdi~'>f)r tir, de fl-l..di.y~Uenne uevam etrnek- Hi 16 "HIlUI1U~",el g-eCl':~1 Ad, I ZI't lr Y ile [ i, k~~ caktu-, Y p'rr~1 NC\1'L)rk, 12 [a.a.) - TraMTOlllnn c;'('kUlCg~ Illlill1iU.M. un-i nyatik Ll Izmd' A ~on ad~~ I Bunda muv affnk oh.Ir.;CI Rillevt-rsel tipinde seripLratorler de te \'c ~llr:J.da burarl., 111.1,.;)1 gd- ilerlerinde satant,u, k',yun deri1 Lmd radio aj nsuun Bcrliuden varblrl ac saat de-vriye LUi~ ceblerdekl kuvveu .'In mu1'1' eltlrqe 1I'<?eI·ediI. rtn Biiyiik Brttanyaya M[!NilJ balJ- bekr:;i. nobetel. coban t.urll • g()l"e, Alman hart<l (hi - dl~1 )il' haber k~ cmettni krrmal b ve {'rno(l- ~ .. zmisse de hi bu' Het" 1"11)[11. U2.W. menxiltl ll~ hueurn noktalar: g:l )i Alt· I yapanlar, kantar tarnir II) til izine te adiif tIT emrstir. riciyc nezaret n:IiJTunH be)'lil'iII.tt\ pi :n 1T11:,'m • . ni.imULol - ani'nl mehaul' gal1"llZ(llU1. takvtlDgj!i.z d(1o· Ii- tik tamircileri yl-;_I: aau ~on Im tee hbily v ta bulunmnga aiezun ~.h.s:iyet demzin kapatllma8.l, ltn.l;nm rkali ft.,~am l'rli)Ql' e ba&[dnar..i>kUrsunc-mal'l (llr"lilk I'm mlitemudimunasara mtma ot satanlar, palamu O;;iiten dedim gazetecilcre beyanatta bu- uanma min f d~1 , 1':'em.rertn in-aat rrog~ jl U HIY~ ~e2'J..["ld{t(',lir1t r, AtJrll1. :?2 I a.n, J DUll il-k ahnmazn. ortasarktaki Ingiliz rnmma :r:. Iir'o~ bu programdn "Irmt'nler, yunTiJ ve [, n11 kh.l lunarak demlstir kt: sam "i unun hukilmeti 11.a.m.mI HiI' hal.nlfi t;1.r;,.lU:',~ rnc~ clmun.ll t.a1; n ~ilen .g-erru!el'"in m~31 i~'i VEl ml"n:.'lIcat, pllr(_fa. \Ie sk,len '111'[1 .. \Imanya j Ic Aroerika al'W!l.l!l- ordulurI.DJn te-end n1uClmasi bey: I nat.La bliln.maga meZlHl. bLI hllf'UD1 • i"'thlr altmtTll b.L~l~IIl1L tlr'. I ltalya, l,el1w taliine ~:mal!;lhl]'.ak 1;:lU !'lIar, ;'<:.!Intl~ r.alk:tLaYl ILJ.n .. daki mili!taJdlel mi.masebeUerin .?l'li>lyet It.:::J.lyat'JlllrllL Pak-l'm Bu ar.!da ti!l."i'lret gCnllleriDi 1-' ~m'{', 22 (a..a.J - !LlgH.i.z ko;.'u ljollll~llmde §:~11l8ra l.5lika· I:llrta.!an.n gnyrl !'ellJl Amerika suklrmda billu - Fr:mC';]_ vC' ls[lan)'lH"lHl :"al'"dlm1a- i ':1':" ... 1 ctbkleri h ,l 'a \ '" ,1c;mzaH.l hUt (.pn lar 111:1.1 ku\ \'€:tleri tarafmdan Ji.rn aikmetmde ric:li Illmckte olcluJ.:la· nan Alman \'l1purlnrlDln n He Bi.lyiik B LillY Y J!2J'lj1 afl nn' datlal'lnl[1 yilzr:l(' 2(j milk rfl1 ImMilj"' c...'1..k )plar III imall. ~ 11 1~.,lllr",d(' Ihivetel! ne*r~d.i- nm nVviemlStJr Sim fa J\dl iy 1 III i.ie"~m:il1r abluko. vucu 1.. ~c· ni bcuml4,: "ergl H mij't ,u~r 11(' ('hrmmln.'t .... ·cl"ilm ..ld dir, tu· 1';tderesmi lle lngiltereye devri ttl·:te p'orto - P,aJ.::rmoL.!.an :~ J'.Iiulen bl r lehhgde denillYol' ki: 111Imc:-'I gibi jeyl~I' o!l1cal".tJr. Luld.c i rwr, I);H<11e-r, I;l ·Ie mel5eiesi kll~lnda A.Tfierika hiimetre! kadar me~ 1 fed£! bil' Ilmrlll IJ1~li:;!; Il.l\,.t kll\'vt!tl~rlne Rl\'ay~t ediLdlgm{: gore, ~ [J.- \'t ral ~ t mnllill ~i I oler, t"him 'linin :dac'ng. \'a.zjyct~ 'bagdlr. memlUD bomblll nlll1an tftys.lre Il-'~a 1 PL taJ n §U yoldcr bu I11U' lek~llt.., ll::1lJp~ll!lr.lbW" 13umrnta1"ada ,'Ull nli[~l' sirl \C elIdlr_ leri cuma g« si Ca~t I B(Onita l;:u'da billullan ytni "~i(1lU.i t"l.Yu n 1,1U,,· lei':'> lInlar, h 1 • 1 tngiJiz deni..:.! t.Jcaret IlF.lZln Jlak ·ml.' yiirutll1u§tur: ha,"a. hlQydn.mndH ~(llc m1.l.v!1.f·a· l.allkl'ln mevkn i!'i til tmi!}ler - i Cro8~ son giinhml;;l yaptJ~ be- Italya mngLllb oldup.. km Fn-ltl r-e~' 'o'~ S irE'. :J.pl dil. I'Llyeili bu' huclJm yOIpmllil:'l.n:iLr. SROllt mi..i.stcmlel;:~erimlell mah· tuf k ~llmlrdhm, .-tInr. ~'al1au babis: rnev:mu ede-n ayn.i A\ lIi ftJmt k,lJ,~ 11;1 ~im:ill BlI huc-um bllbidl11 lallllwflen iki L-mfi:ra, 3~ 1~,r~.J TImes rurn el1ilmesini kab l:ttll'I;H"( k bir t IrlH'I)} leI" y i..i~ It" :!;j ni betitnde Jialynn le,n \ t..1. rr m IJ k~I"'WlLt2:t ~ah:;ti~'et :'llrual'1 Hive etm.l:rtir: ~ tesl, J:i l'ilIIS::i,"f"Lkj ,'p.'li)'l:tt tia]' ....huLmd~' y.apllrnl.\iUr, sebl'v k.fl.lmallH~tl.r, r~g~I' Fran· U , CltiL :!;:j..lt:.l,l'!l'll l, {'hli~ d I (' a. L'l1!1~ge le- ebbtis elmi"91er:.'!-r:' d Crosslln teklifi Arnuikayl h[lldo ~d,1 YllC';rilgl bil makoJeclt7 :J. hall;;ar iizerin~ atll!ln OOlT1- !1g1t' :myiat \'el"l'I"lll!ler \',1.: 300 r;' su ordularl Hitl&re bu hu~u da hll ~onl t. hz.,!'V.aJl abll ll.blr harbde bulunau bir memJeketm' 11ym ki' balaronn LlU11hll1~! lam blr ~ir, bL1Yiik (,aFrL& tOfllar "'e kiU· I yarclull erl~e1;. (1lilrlarSjt Nl Ill, b.I ;( 1be~IIHll Vii! tau. , keyn!ll.'~ag, bi.· harekete le~"ikt.en \'! h~"flen gclen nab!.':,,1 1" balI'l]I , n. L';'Lv;!I'lfi kabmeye i~a.b€Uc hif:defh~l if!> dU>ih~iJ~tiir, lI}'etll harp n,al:i: me~i.bltllkar-. I, ba.Jlra bir ~y deg-iLdir. BunJa.n ll.Qr iJ.;anm, 'I'unlJ!;lln --'ibll· ilL '-'¢ illlik: SII.t.lClial'1, 1 auaz 'ckilmi~.lerdlT', tinin Frans;]. Ida.relcrindc I lrnat ~all !!'i.rme i milrn1:Unlhlr • .All Sll oom bala 1In t(!siri!i Lt' blr 10III , Iflnlb '\t ("Ivisi \·c n31 . ranA lin 0)'3 harid~'e TI.;oza'l"etin.in Merkez bul~etlilLde, se\'ldlh:ey, "II' k olm~ .. e bir cok )'.ulglnlal\:ak bu lllT{dlrde YilLnl2: haIidye larlmemil1 ! kA.lit knhihhr" I I' ot J'I'I Jive l'amYOD 00,,3b~lumlndiul eltl;!lnmi 'eli o]an TL'me:;ul milmessili sl[ally[e ~ok fl (I.... kabin~ye' IlI'C. k· IkmlRur. DognrJ<J11 do~.orilya 13l1mm nazlI.I'an Fr::UIJ;3dan taleb ell fl. pi~inp nl. pede[en ";'Jisur::t ~('hil'l{'ri!ldc Hal ci,Jdi obra ' gOyliiYOl·lllll. hnmbal1.1'la ';-lku.l'Il:m vangIn-1 edilccek :"egilfl~ f(1Jllkirbk FDsandalv<; ami!eri, yim t. i kr;t PIl'llPltlll \'j,17,IY('ll gltlikc:.e gTir. Almaf] har~ciye Delaceti.niq }' Tde~ph'ln muf'lflbm Lall t Jl diLsnlall tayyar~1:l1 hhlesmekteuir. DalJa ~irnaldl' ital· bu mum 5;qili arl!fmd8.1l y:1.-}:1I _ s'u sum lmi ts.p.~mY~\'llJ terHel . \'u.;::d' 3u n.isbetind.e, rW d isi~r ,11 P~l.:1in'lnFrJIl IZ mil r1l! .cdilml!'l.tir, rn~lr:tf'TI lb~net Db.(:al(tlr, Bu da yan~arLn fI~llk:or.:'emetme r"'.KTTlen Ian YLlktlrdakl beY'lTlat rIijlllkii mcll.ine i1' como P sau.nlar, D.nf:'1' nil' f'ok t:a.~')'are d,' b.ssa "'£om mel'ZiILer ]~gai ooILmL~tH. N " ~Ar'] b"'w 1~· d.,1:u\,up :s.atilllhu·, (J(:l"'akt"!'\c.l', " _ l'\·yor.-; g8z~1.':' err(1, en uy t Cebc-~\lth,1'Lk kontrolirnull :;::'rlll dclll almrrll. cil.i.ricl· sog-uk '.. . ra JtratLlm !!-:t!f. I dmadan k-unlh.~mu~ yeya y~ d rL ,..hp v(' Siyah gomlr-khl r t:mlflf"lu;J.n h~tll?!rlL' lu'oar·u .... cttmlmeltk - pnn.\·i'lDLIl IT.lu8.\'crteti a tay 13 ~ktl bi~ homh..'l dlman grutogllJZ dO,'!;Ijll'fi~lmn eltlld n :<:f t L11; l' yiizJIf! 40 nJ.., tina, ya.pLlan tl"'.dhi~ hal'eket]el'l Johflal', 6 b~JtntJ;l d(l hUl'Ig~rhlrili ~n"'lInl}l\ Itlili rm lk kablt olaml ...at':Lg n . . l s t;"lJ lal". 1(1 l:m, pc'lak ... n Y!~il"~d~i ,. - !ta r.,.'l'i ;\~IIl"C:~I'f Nc-\'york Po,,! .gH.~L:lCSi,bu hadlk ve J ilbeUi I I omba mfloid d.~,., :l'.Q.I.lu::i ctit!' Inv.:lI. ir, rln" biT" ... ",d,' azi tei1rjlcll -wf'"nka:ya i.i Ii bil inci aVZaSlnl aladl ttl', Bmuhabrdan _f.'al'at HIUel, M,u, Ii ~ P t!)i· ._t:lg~Ll ~m' IlIrrn:-;.i 1!n A~r1r:'lka.I'SI hfl..rb .. bs!]h;l altlnda. ue!fbomb rdmlan ~Illbllnw hiicu~Igl.: pi:pl1gl 11111 \e It.ahaillil relf1l~til'. Din haklki hrr ,'at.·mr "'t\f(,!, \' , ko Itlundan maSLJil k:lIml, nbll iki Ir;m hayn i i:l1r ehemJnlyetl (~1~1 N"" k ~(jrld To!legnul'1m yu hi!' 1m Qlik oldllgUlm bit I-I -----====----A1.·Il)nj'IlIU!l bnmQar Imam '11.1. ')~t ._ lUlIl :Jra L,>abet I!'tmi~lll. kill bu' F,~ knlollk bloku lkm· nSnt5t<1T1da Ulk til' :lit Ilu till t:F ga.~te·L dl;!. ~u llaslll:1 kull"'Il· 1:) a.dada sefalet S 11Li ,U\an t:'lY,lr'llres i bfJ III bahn - I S( se· cb. k::lrZ]II<lJlI;Ll~lLI', nll~tlr~ "Berlil'l loi:.o:ehakal'l;!l c· nni ("Ie lit'''' si.itLniiljtlir. If! ~c.')' ~l ~ fillS I n I.m n .a!eYierlyle bl.'ble b [' ~ar.. n~ll "at" II l.i<:1e' d.iym'", ba~ladl Ylllilln~ll'ar ri a~ :-;11 h"lFlill" I..allJ"lb ~ilmll ..lLr. T'lger brill l'ini Whl'lk llin Fr;lnSI2 mu~t~m

,a harb - a Z mesi haz rl n Iyo

d

Bardi cemberi daralujor
~-"'--

..Al-

a,tl

rya

manga

da gerginlik

_--

raSIR- UZ8 In

as
.nl
"

rGayn mfl Pra~ IlLerinden zane; vergisiae iilbl mi:l 1;;1l.efi$iDCI

y' Ie de bulunacak

Z-

I

bOn ye alln ca

La a ek r

!

fi

~!"

il

fa eleri Ruhr born

J::!1

yn.relcr d~

~Hln;tr~

lI';raml:-<llr.

hI-I

Im.lb.II.Ii~ IIl"lar

Iki infil&k ,'ukuu gdmif; "f,.'
btll1laulan bil'l II 'll[~~"inrll" bit bin~ OCr'h.LVH olil'luslu('. Ta.Yy~lrelC-l"inliz bulull illfilult \',.,.yan~m ool'l.b::J.lan.m aUIldan !'otJnt'~l pikf' IICU. U Ill" lnYJ,'BI'C rn yd.lnl i.rr.c:onn,-. hUf'lI:m ('d('rek mt!",'rlatLl rlll1.r; 1."02: ale "me mm;:lnnln', tilt·

Man ltr, La .•.J li.ellter (ljan 'l[lIn 1 I na\·utlu.k 11lJdUttI1l1-, dab n1ulillbill OlldlrlY II'; -~ 1ll1R11Iiar (('ph j'en1 fihl· dddL": \ ' !lef! al ~lt toplar gdil'Im J rJ!f, Bu top] il bl11Il,l>;1';:],

yEt

Ingiliere Amerlka'-k" "t ya b" yU Sip' rl~8
_" _ -.

---UI

l~kel, rlnll1

~ama1!l\iyetini

Frnn-

Pog, d
y:llL

lZ'lll
Hj

•. lm&illldNcl

1£1I·j,1 ,'oil zil~rilll

Bil' t.rom~ dcprl~I,Ir1u.n 8~l'\'ler iC"!intl" y~II't1lg1 gi.>ri~lmilfitUr, A1",\1"'1' 100 }{jIOI'\II u'{ Ilk bw mefil [(' ('n ,gori.ilmek:tl! idi Br.lttin :1" Y:'lr!!'lerimi:t. Ori.u.ocrl( ii I 'rim'

b!JluJI br1mbalalnflk i<;ilil p{'I~("JW: ugr~mlslarsa n:1 limdlYt' kndar butlin ~a,'rdl('ribo,
a
~J[

tayy~ r~fen bu LOl11:1 mc,' rm

gfirrnlil1l

e-td.1 1-. hal,

111l11LA-

u n du

sa)' 1 tckllr ed '1"kelL ~I,~'m z m n da Fran ,a, Italp 1."( ISIl !I'tI a[:1. In a .tlrtc.:lilecel, blr 1<: h lik
bir Ig-J 1I';'In d.C' dIn serb~ lJ Ini.n Ylklan bIle. 11luo;;u(]e mliilaI~lolarak da k~ dUI! gos- tUlf', R Ikln ~l" b:l"I'ncyi Jllllvar.1-.: g.j I ntii filii. , , "im ~ I gr:rm(lIr. 12" hf!U l ltal."antJ1 8.lynsi (' bhooen kc·n j ;bgl:J.rdalii otL:u I., ya;;amril: mce di hnllne tl:rkeuilmesi Dwseleburlj 'Ililue bulLmmalrtndlrL::r.r , lI'Oilli Hiller' "taEbifl rnu~.l'''E'mct Te-mcrkLi2; knm~lnl'ltllt.1 l!Jj1' ('di1I'm""c~'l'k bir dnrb...~i, ndell JilIlLlrm Yunanltbl', gay('t ten llf'. d t'ttlgini Ill'r; t jjrrmeN.{"llf. l;;]llhi );mlar .:Iltlflri" bul.mm kH ltil Alrn:l'l'l il'Hhr Ii 1 ltlr tad Il'l::\t', ,(I Ill-muo; elr h.. lynDut hni !>ahd.t d hrl I.'IJk iYl biB' 'kJ h itatyada bir cas 1 bile ",'ni dt' 1I1dm ctme1.tcllir, Cc":n' "nlfll fil-tl"IJ'lC glll'C. J'l'lli I ~~bekesi m ydana kJ.tolik Irh'1f]tliii,illn da. hlin} Ilu-1 h lk r.d'c ~im Hitlcr wfHfl ,,·t~lkar1!dl ml~kkfhL ~nktl Bi1;.llk BriT:..um I. :!~ r 'l.;;l. I ~ St.~fllm no

Lcol''Il1a. 2::: (a .a.) ~ r Daily Telegraph g3zde~n II'! \'a~ing tClI1 Inuh~l..liri
y'-L2l~'()l'.

mis11r

(I' n-

h,llI't Icii.[mll'l 11I"nlllli,:lI'11

Dili1 U ].; J i faah) . ,'illt I fulii Ulcil.mda. I J tli t"p,<u t .1111' mlIRJ.[ lmlfW' S I, kla b(ol tbr:I' tt1r('LI ~ lie \' c If. guk tll.r n,l\'nd& at II l~mI.tn', Ell ha sa Pr':;I.1 I lil'l I Iinul m111bk ,! nU;l f1 k., .,idrlt tIL olrn tllil Vi; k.a I·.la VI'LUlii • 1', l!1 b L1n'. r'I1('\z!l I I I..ilLtlJ 111 lan ~'iil-:liJlLukl' y. }I mlfllll', I tlllj< TI I!)fj('\1 111l1m \', l~, var(1 rll111l mUt-Jlm f.. ;llIY12 y
r;J.I,lIlffi \ un~ltllll vi-yau I.()~Y~I ItLia,
IJlll:' rUt

Re-I.'lll.:iimhuf B, Ru:-:,'!-!ll.lll 1.:J!chi i.l"el info In~li2. Siltma.Jma. kOl11ls>,IInn !trill' I'!It:~b:e.mc~i 1ii • pari,lt: lllUl lisl.eJ..;ulI bltirruiFjtil·.
ELI :;1"urli1l~r 7:}0 ltul,run Ingiliz Ilr lSI lulrn' klalll!' \'~ klsOl. bi ~ r'I14ri Amt::r ik L I.!l1JuJ5ln!51

rnrm un yspIl8ca.khr.
M:lil
lil I·H.
'<-,

ta~1

I"

ta'l

--~--~-------

nULl'l
f"

g,~z: tc,'11

E. MOI'gellltl;lU,' ~Ojllarltl:'llnda dC'IlIlJiY

LOlldr~, iJ,IJ Imll

:2:l !a.:t.) -

ge'i;;H!t'\"NI

Gel1~ Ilgl Adl'lyalik dpI

nizLnm

mcdh IlerLwl de Itu.ly[ nl.

t. her
111

I

ki

It'JJn,'"

YUll

L[l

I

It
I

[; II f11111ln. l('rll1dc llC milt. III 'd'yt.
rill

,.Ll t y1 L h.tl.hI n Lu d~i , II I. I" Y pm. kt •

: 11

II b ITIb bin

Bioi 11 L Lie :3UCI mdytlH 1r.r~iJj)') luoWJ t ut.1n 12 ono r;) 'r'yal~'. ~5 mtl)'L111 illr Jli:.::. JII',I"I t lit,ill 60 "ajlll .. \ 3 J mily'TIn Ingiiiz liralTI lCI>'rndJndc de loll .t ~nk \'al·. hr. Bu ,]nl'l It r' l1fiklnnda.l~i Ilmk \C', B. Ru .\' Itln tng'Lt·, 11m r J i !l 1"1 m~no La Inwlll ill Jlk l'dih (! im )';a1an! • [, IT'. B, torg'o;ntb 11. bu GO ticnr-·t apUl WllUl AflWrlkl.l.d..l il.n61 I lfo1"(' l~ln y plhb.te, L k yUpllf Ltlcdi nw < fH Ir!I ~r 1 il rtllll""'h~iili

la.i1vnn1[1

n..i.ist[!kb~1

cf'bh£,,'mtien

h"l9.lldarun

!\bltlr. L'L 1\)cvldi

JR 1 1 h IdJi I)"r:

Etn

~'J

bid

\ I t 11(' :Ibm

(at. l;!liilumdir.
--1»0:--

A

erikadan . sr vksya Vit _10 ediHyor

II i ·iir',

S1\l1te

"

bllnlln

,Lf~C.'l.1c [JVkllll

bjr b
Lll',

.$hlT'ogl~

JI~

dll~fll~

-""--

nln

Suriye ulgar It.... F" U~ u
I.

y. rdumuzun g~zel-~I Iiklerini tamya
Diinga hariiastnda bir celi sal'abetile .metin duran Tur, Anadolusu fok ,giizeldir
=
"(""ZAN; Bal'1ri
OZOENilz

Alma n - Yugoshl\!'

TURK/YIE

ticaret

a.nla·~ma~n
Rlt'furU:
[IlJ'l'trL 1111.1 riri
('nll-

BellJ,l";1 I, 2:::: (a,rI.) -

DUp Yu.~n~hl,..ya ilari{!lye MlI.rlmviLj ile Almo.oyu.

K IZII ay Ce m iyeti
UMUIMJ MERKEZINIDEN :
A,fyonJ!'D.rall isar mndell !'I1.I)'l1 ~il;lel rinin agtil'-lcrl i(,;ID lu~pll~1 f.!ipu.rll:l vot.'dl r'c~llld n a.ll1kld,ja.rlannl nurnUIIJCBiPi gfirmclt \c. lUI hill ulmal liz I" IRtm~ ult! :Mirl'lH" Vcdml cruldesil1dl:

Von Hurenhet

''1''

Almmn

J'ab.hM 11~y ti .r i!;1 BUCl1!.T uraernda Aooilln - Yugol$la.v hudud V • bUI1 aid baytaJi huJdun ti u ~k.i rmla!;lrna ilBe kaqak<;JI_I,g.n MI:!n.'i hakluade iii ...~fijl(ujm.jl imza '_'-chhn,i 1". !j'i:..1 RLI.trli'U'lyn lao dl:!! YBni bil'tkaret IUl..J~mB.S~ ul(dolullnlll!j'hu• Bu nnla§mll mucibme bu~1 YI.II· mtiJlMkuhitl

lil1dbll'h!'I'

etmeh-ri
il;rJ

(Kll.llF~YI

Jlil,,!Jmu Jilin etunur.

telrli! mekhi..I'lIu.rlru 21/ U/lliO clIma giiJrJli saat biu"l' Tu~d"l. bu clin.'kt.nriij~('lle\ldi tmu, ~uJUJlmruarl
'VI\"

IHltlm\la

Klul:J)"

dt:;POiW dlPktij

lOiti1"!

micinrcaa'i

......... __

TORKlvE~

__

~
1 ZOOO 1000

goslav maddelerinc lIIlukab<i.1 Ruolunu.z.n. dt:'i'3Dlla bu In v~ilnc:1r> B.:l.i.tkesiF Mcmlc.kclimiz. dum;mya p~trlJ'l vere ktir Bu 'I • ltlt IIW beyaz opilkl",nk hillDd ilol8.:jIIlUCa berkl.#! sevmelidir. Bu '!,wclin ~()k u~ti.f " klllD Iladlgl I(gilzcl Mer5111) 1<1- ni .mlo,~rna.. lac eski r"'gO.lll\' Rumen klering h is billn bHkij narrnu VIUm'8l0ll:. V gi..i klwlUz delidir. den dogrut on- teml'lUlI ile o;,IIIA yesinin taHf~yeai meaelesl de ba.lYurdumuzu.n ltaJkmmij. d~filOi:Sinin \'1Il! imar laahyrAimi.;~ilil hula l:::rsJl ve 'lecf.1QJl1d~ I~H.lIl- 1Min_m~ blllwmlakl:ndLr. Laf.: 1imamm du. te U( ik etti kten idem ayna.sldll-' SOIlrR b~Jnl]!!:J yukan lulltlm~ BIltLm ,Anadolu ~hITI~1i'"i:nli1., T~'id( bazmBSLD.MIVe il!lla:r kudo ItaMbflhl["]mlZ VI;! ~coyler-trn_izJ~ ~nUnIIll :,..ayuiI il1.:J;uU ir~I('!'e retrnln yliJr.Bek tims<l~i (AwliI (]) mn ca~ibcl~ Ye:ni§eilrini, gCl1j~ t.e5lluijf I.-dildig-i gjb.i [~LimD.r bam kusuriarlUI12 da g-oze ~arpcaddel "l'rni v,e lB'akllioll k 1 iltln mo. ms.Jd. rllr_ Ve kl.lilpleT'dc onlara dem binalarun ve !lU baro.jm\ EliikJ:'\@.!J, 22 (a.Ii_) D.N.R: biiJ ve iktnal deeek artul, T il;il,i .. gOl'Ilii[delil !JODIR E3lri~e • I"brrulde termcm tre fnfndalil v.' l,[ me nl'li1C-1-uyanmukil..'ldH·, hit '\' Milli mucadelcde ,oh~t nlin\'a hau!.ai3:mdil. 'bi c:;clik alnus My~n yolil) hl:lhBuh.ltl' J~g, 14 de.re<::l!yl:' dli~mijstli~'. de- BLl sebeble Tu,Han uzerrnde :I!Il.ll~tde LlIlcLin durun bir Ti.iL'k I,<~ 1. ngin (Ege) bevahmiz uia DlIdlreci VereD gfL1.cl ve temiz AJJ.lIItio1u1!1l raevcuttur ki arun IfUse(er la.nur.mlyle durrauetur. 'llzmlrl lJeilrriill lie ~I,)k IlH.lVaJ)i.icc rumma ~tifllz i.r,;m k.i"LWl Gemi JDU:c.e'hl:! lzleri gemllerin~ Jt)k lJlmulj eserteelnden 'l fLllU·l ~ iil7.e.im! 'kl i.etli.ikl(lriu InyruI.:"Li ed.-em5.ni2. ~i mdill ik '1m 1m:i lilf.iU11'l'LvlI!Ia gorn deITll'llli,llenJiI.', y~ktul·. ArH.:ak ';;l~':I}e-le~'i <";£'11111 ziyaret sahllkl.llU TutDA w.eri-'!u:Je pt2'k I;:ok sabi.b. bu ~1J"'\'eUi vatarun her k1:l~~~i- 2;i}"'H~'l. IT{ii:tiirrp:ark) gijrmeklc iiktifa edlllr, oi ~Il-l.! VI!' J&j(lnel), gornlek bu7. pa"~aI~n yWme.ktcdrlr, .$idJi:mnWll'. iJo ii§ :ro~cultligunlll M,,)arl'll- dil:lIj :!,jokWtJar d vam etmekte A.a.a tan muzda kw dugum LIZ 1112:, Unmmi har.pte'nberi t:j~k rnaolup 'l"un&ruD yo kmd(l am am illil -Q)'le gi.izcl ve rmn is YU\'ullmn uriyo,:· mA~3.1" olmll~ i Balike, donmasi be'klenm kt di r, mu: v' -dlr ki il:ltli bir kudr LIe sil') V~ yeni lbinaiarJa su,;:lenmi« yaraUll!I~ 'LlblB.t. giiz.eilikJe i diP!, I Ban!hnnlll Ik ~ yolile Q..1.i.U·layat"dJm ~ eli fi::RDi ieJ'sirrul ... It'll 1 tahM~:lu k~lsmdQ. tariM Bulgar aslhill errindul o1duiu gibi C'.er!eriUl iZ~ ~ [01'111 minarell:'rile-, ibide[el'ile klym!.!t seyrUso'er durdu dellil ~ golc:eYI, l:ia!li;:j'i verml::j "'e tI ... ~methri m~lnafa7.Jl eden Isuillan bir k.!l~ IlEln~gfu..eIl£':;-lil-Latlilluia bare&l:et rI ok t.a.mza. a'lldl1' 1. $ofya, 22 ~a.a_} Retlter mi;_~tir. eclersi.niz. Saeloil'l bll~ p::lrt,:a!a'l"Jmn. arzelU:n,llflll:t (Jlul'!Ia bi.r gUn K~ra_J)e\'let Dcn.izy.;:II181'ile 'bag-1Mtiii 'letrlirk;e clola)"s;iyl~ BllIlgar

KIZ,ILAY
UMUMi
1'00,000
mek

CEMiYETi
MERKEZINDEN
le!f!lliil/""rIrI

=
:II:

;
;fLn

a
S5

S

M .. ~ke"t:,.t!, ,lUg,,.!>,,iii bugu/;gllllfurz

150
600
210

ml)/ulI}IUIilISI

tI

=
::z

1WOu.-

liiOO ,-

A D E T ,Z A R F
Pli'00

8
YI fie

Tunada seyrusefer durdu

8iJ.l'<Ld~\l'lublL·t:'c1rtil', Alakl!.dliL'rlru-1rl zw-f '9lLl!"IlIllneruni ilU'l"C Ietan bu l'da M.lm Ill" V ~~~ l'flqiletJi.nde (KIZlLA hi..mlium Klzmlay doPpn!,\llI, Di'l"~kli:it'h.i~ne mUr!lf'l\[It {'-tmelen wklif nlktubl'nrllu 27 12 MO Cumn (run!. saat (In!;! kallar IDirrcldotli.ige le'll'di etmi!'J 1:i\llllr.lmAlan !ll"lIMU ilAn olunur.

']00

10
JWO

- &00.iO _, &llO6.= 0000_ 20
:.

~r·

Devlet

lim,2Inlarl I~letmr umum M U.dU'f 1iiiUQden

Cimk-..,I.lrrnl M.I. t'~h."w."h ,~I,,, JIU",jjilL·!li'fl. !loll.... IJil?.,[ItUkl.a we JI~,I", kumn~J ;(,II.,.od!1 , .. rllm('1.; IJ"l:oe-rl' ni.lmU'flcmnl' IIt'1H' 'r,lIn _ :zoo I.;~k"rrn In~Lk .. lbi.ae ahkl.u ,k-o."{!lo.hr. ~&kklJri;'ril1 p..'V-arh!L~ Il!ottLait I,J",(,k_ .. ..a~.20/12/114111 ~btIIlJl:'Y lIIoml un lJl.'.lo.· (. "J.II..;, rlJ I IIIHml:l II' nrnum mud.~rhi'k bi JJ.ioll!'_mh' tOf>l;.iI!lJo::,:d: ",,1;)11
sutm [JIm"

koml'Y0nl'll.
itJrillt'bil"..

ml~n"";'iOlbrl,

~"r',";.m,.

".

1\000UIlJi!'

It:OIYlJ~)'nnd,,

! IIMrI)

,.ort.l

1II0?1'""

'[stan,bul
,""I;IIillul d.J~L IWIK .. dl'l'l)' ck.'Ii.llnlC)'C hrmiJO'.

C. ,Muddei
\'e

Umumiliginden
hi>:LHnU

Tur.kiye I, Banka5Jna pa.ra y,a,. nrmakla yalnlz para biriktirmi§o o]maz, aYQi zamanda taliinisi de denemi, olursunuz.
KQiI~; .._ ~1.II1"" 2
01--

"I,lbkclI,deli i~i_n

",1;101 SOt ..d~

'~"r:ak

~II-

Kwn~
kcoi.apla r .. ~l

l~Q""I'i"LI~IU1'

I'Iluh:,mm"r-

Ded~1 11I1j0 ""

"1~\I'./llk,'l

Y'w,

.1. ,A.gr..u:-1.05,

3

III.LO!IC.'I«1!~

Wo'!'lLni'l 1213
11.1'" ]"\l,IJ.Jln Ilu.nll!. '1IilI!Ii b,Hr'][,f

i yQh,~t ccl I: I~iii

I,ildl~lJl::!.D~_j1 v~ dahil §,~ hillcli!lli7.(lct VC' dV::lrllllnndaki 11[I're liii)'~erinde- SteYa1Jat esr-:islooa g~i yJl..tla yal<ln It J' Ll 1n3.\·( sularlI'-ll('n rrntn"-.9lnl ... all 111 illtiba~ cos: II lug J l'IusbeUnde s:Itn1- 1m cl n Jflb k:;rna.at \' f'llmn.kta.TeTlmLir j' l1rli VP k":fllille karur, A t!l'Itazam UHJ 'a5flla vollallrl,'1, 'lie rel m:IlM- ,.] rine isyLLlill' UzerJ.l\ IDln~r -Li'lir\ yu\'u K(,r ICl'mo mllHk ~e-hirlel<imiiz olI.a.n g.Ul J.: uHLllll~ ~t"hill~dmiz. Inl\lil( r.:O)'I~rimi2: m tHl \-n'mF ~'C Lilli d ,l{f'& I"lliif'!e"f['l"b h3:'_a~:t te-vazi hir nf¥:Iin i.i1k:%!:!O! old~lbk1[I;1I bulunm lH:tn ve mllllt~li r h~lk L.a~ma.n eder--k i~tt'n ~ ll!lI huytJk t1nJ.c~km tl~el \'e g-t.~im kolJJa~'IIkb,., Ill:!. mazl-rru- f)lma-klal1lr. fle .... I,'e lf11 II II kl ,1 M"y I ed!!:1 ~ i fi .,!L gl

rl~ni:t.tl ~lka

bu denizin

1.2: "ihilllddt,! y£t. I~j, I; !-tor b;; 1.1 \'e'I'1i ..

1<:kfl,linw ::l!l/"~J '.'WIli<, lliill;l tHI"t , .. 01" Sll'~o!'(·.dl ;Jd.I"u't:''-Iln[,., Y.'ml,", nld 'I. I ~·klJi!·" ,rtn:t.Il,' ~." ,,']n.H'nJ:l'1 '4!jl ,,"fln:.l I,l' ''iI" L,.., 11.1 !'II ;.I!f'rf LL'mCI! 111(""],]~,', r IljOlor(.-I,~ ~''''(I J9U'i)

I"'in

ital'iblerHld

[. )'",,('.o,11J

,'.1

... 1J ..... lnunhar,-. nnda HI lIZ ;illj_ UI,u ["'ilion 1,.- I< LI~!,1i dai\'~ ..dihr-Jt!r.

lt1J('I

i-I

maka.m,hm,

BIlJg~lr !;;ahil1reo 1m~dilme!:i.iDi du['

)"lIMa seynisder

nm

ve

dl,lI'rnu.ljl.an::llJ". A~'m ,ebc:h ::Wl'tth:o ·.l'wJada se,rl'Y!-1efer
,!jdIl'lI~ti!"_

yiik~
.~ • 11!. Ilk
II' (OCll!:i<l IJu'lkIlH-

MESHUR
111'\:., j.;. l 11.Ij1.1~1 y "nt"n I>"'II.~',u;i ..,1 .." 1.>1'- d.llj,~" Ihh~:J~ ~"IL~Irr.

Bil

n:,"mDStlUJ

baYH!llh~Ill~Z ~ DU!ilt~1 go: lt1 UHWC K, ra-

d m:~:!j; 1111 >l.h·"J..:rul!-;l.'11 incisi oldub mu K rul'. ifl~hi$;-_~ ,art.ac "

fl

1i.i1.-.rimizdi.ll'.
'Inslll

11:

BuradIli, en ziyane dikkat 1c IHy"'k garUl n eihet

Bu Cedaldir
T(lpfak

nUihmIJ.... ri I .lnnrJaki son tcdhi ler dahi '-oyltill'rIwh:m n!!f~"\hlarill8 matll rtur, rdir_

mu.·

My-

\' ~

mege; milH 'tasa.!I"TU1haftalallfU:l \f,e !,!l'r'h m.imulB.hl'll~ZJ A\'tupa eijy~!ndall U5tirn rlli',~~ artJk ah~mallj'Jz. Bli mi..ln:u;ebdll~ blll'dda likri-

H CI BEKiR
ire'j,ol'luori
121t, illlitj'D
.J

ER BAN
Deri ve klilndura
l· .. "n'~

aanayii
.'.11;1

mUassese 'nde'n:

= 150 _ :110 lob

~JlLI.I,

'_"_'y"U1

go.

. •

I

M.lI~·k"" Tc~"IIU)'1:
1),10,:01.

"ilr _ ;:jp,wthll~r.1:iIi .... a; _

"."fill

Ticarethan alii!"indo
hel"Wol 91.. l·uE'li

1!., .. I.u LU, Afiirekruh

I.:tb:ri.k...td;, ~"rll.'kl"'J t';]dde;o,., .8"k.

H,."

;"(>~Io. tl' I,llf>j .Ie .u..ll "~ "',.mlh'f,'

Ka.~TlI1~h ioklJml lI:~O.k[",;tar

rillIit_alll.ililliiOiOIIliiilBi
zamal'llk l tLOl ~ay~Jll ~i'kra.u I,,,,

biull!' n miSlll

oi

,[.[ yer.ind~

klllfrhlgtJm
Ohl;lJ(

bir

g;m_

nr~r;:1t'ce-

Bunlar, biiyiik emekJe-lle vc g".J.yrctiel'le cJde eUikler-i \'e ku,iH~r(H'lrl!ltlIJerifli, ki.iylu antL~ \' hCi'll in:lerimizin g'oz nur!eri SaJ" fedl'l'f'k bl..l'3Z kIlb3 01£3 da ;;0.2:1 rl'1'I1 n;e iyi \1"0 latif gori.inmraleI J liiZlTIl~c]ml eli-ile~ini. billlas a
g-Cllf'

J\.\I'f"upa hilltiimdula rlncb biri yurdunun II gW:(:'_1 akin t .-di.ir eLlm k yme II e:r 1 jtll'\rrulanm burm~, dr"~1 -urlll izy;:tdan k1!hr rmtnll:l Imlf.ll\ ~ 'l:Ik. bar elmis '1'1;1 bu \'Mlrta e.,'I5:t ~'1 i!;l.rll1d IlIll1M ,I~I tdL:l:I ~Vbn ttl-1 hibi :J.IlMler' bit It"smi kabul :ra.pl gdnwktedir. • I atWI

d~1giln bi~ ~flVI't . halkmllZJJI ril.... eri.mli.ie.,lj;iI!-:t 3111 h,·d.,l,'t' (11\.-. HiJld~ ill 0111:4.:

!jebbiisre

ind~n

.no

[stanbuJ

Dt:fterdarhgl
1:1'

I

tU;.ijl;I.n hm,

koy _)'<Lvfuhu-uia 4CJ:loa

v£rgileri Merkez

Muamele \Ie istildik ah..,kkuk ~efl.i" inden
din
.L

koyli.i "J.z);trlmlZill ve hem.lrelt't1miziD lUDah mUilrl dler illj ijrdill.kl~ri :;rim ,>oraplall I. topladlkJan yuIDuFla ve ya~la 1m; hah~j} \'C lat'hl muh!-1ullerini hCl Iii hl'imime muayyen glillJenle Imrulan ve ~'eg;inc l!i.iri.im \'C' J'e.... yerj obI-II ~ razadan:i;) 1 "'~lnT' I dcrdf p.:i.n)'a I;,(t.lnril ~l..

etti1'mi~tir BLI ml::yanda bir AJ.<"Ijil ~Hlm~ d!; y.:,wtusurau sal'aYd gotLil'm~, M:lbeymdler ya\"t' IN zen1.:i kadlllin 1,;1';:1.11.1) ~;r.1.H IIn:1 girm"'~i-· h fll' lilij!;1l:{,Idr.: t_M('i)}i~1 'I' Lakitl kadJnHI tezallwmmu l~itl'n hii~ kilindar kabul et.rn1!-1Ur,
l{a:du

wrtlp

r~h:' Illt bLl+milll!(': 11 II.. sib ~ Iml. 'I y.tl'l1 ~Echmet_\'iJdl'rin e;e! bt~1 ~n. ru~Jerl ~ lH'lularln:'L l1~dl). t t·t1!k'- I l:-~ini t!~I.vdll~rfLl'l 1m curafil~lIl daba it ina ,,, mull bbctlc (j[ mck te ve SP\'f ~\'e az bir lIt1uJ'l~l'i ,5Iltma.k l(l dJ ,'Iar, \'erk'rind ~ c:orulll;'n blll . manzarn. -( Il'k II'h,'idir. til ik:ii.- dii l;itin. L'h"'il Ut:1l addir. flu harekl't. Tiirl; kovhi ]. I. Wfilliin nHmU5 "~ :lhlrH;- di.ist·] I nu]1U r_ BLIl'gif~Cll'jian \'c sa! hissi tak dil' ed~])m, Ve bjz, de I!!u siyete ~fl.IlItile mu~ab~le Il'd~· Inn. Bu !':I,~gu.k na\ralarda ista~-II yonhm::la 1.1'0, b~ Y1.imllrt.a. IilIrr

Eu ya\'nrCLLklair, 1'I1a.,-;'11L1l r;)dzarlHt"i1 bint.t. J.. l!"'murJ~ Ilfl.l Ll"rill:' \'C l:Jl-'lilk ayaklarile f;Il.ll ri].kal "t· mel n:.!.mdi L;oi!'Jbtd_ItiL'kh~q;hdlol'-, Fih'uki ko:!t'li.ileI'1Inu:, m~~"uJi y Uer-i !I,·tlCI her ;iln j'ot':lll d1i=:;P. glll'llll Ilo'lellr"lp imkan yoktm.
U]r.Lll

Ii

.,n

lie •

L'lli l ...,1

Uk, ••• d...
l..uIWl ...m"'''Il!jo
\'j",

!tJJj,

"..

~

}'enJ t~m

"".!].
\"

lift ,11o

J

;,I,m ,~.

,'iZ.I~J mul "il,. ''''I='JI n r Jb. y.~ bir'I'rm<'In'~ tllt:!,J .. j,lli..RI

lLr". 11 Td,
9;~1

y'h

(n'In"i

~"I'''''' La ..ll. .,.
"'l'

'.ilk

!'I1,mF\ 1t>dl;;i-

kl"~
rln~rJ

~mk;'",

blltlull..Jn1:'Oml III

51< II,
""I;,

,tN,ta «id (il.·nCI
,

(;'\1, ,,"~

""l!j'f"I'I("I''''1
L Jle.. ... :; .

hart:::tJllll bir' tatil

guilllll-

U",U
)CIJ'IC

llj~2

,l,hl,11-. 11 1){11 .. "urn ........ ]' ~ ",,,""L1n 10..
~"I'

Iii!

m.....h

I

lo.QmJt, n ·,<;hjpll
1

~5 ~lT1 'L.'ll'~
murlJ~Int lu~ Im,,~lcn ll'~lfilt
Illi8:l)

11 Ill!:]

'1I-,ddel('rlOl<

dl" dig~r \-at.andIl~ILlr
v111c yi)' hllm~li;

glbi biT l. -

Ji..:~m..:k

U"o;'re ,t,m

~,Iu'"u,

rtl£'leri kenniPerille
1l3mu:-;J.iik!ne
L(-rnill

\,p

ooei:1c-r, BI..Irada (&aha i!jJ tibiri mllli lJalmrldH.9. ~I IS d rnekU1·. Zir;JI }'f'lli m::llllanml2:a l"aglJ t
J-II'U

VaI<:ty-ll'l ~ ,11:1-

me=;:rtl lw .. ,.uw 2

• l1iJ..kiirnlbra tniUibc'!'1 : i.:,tI: IJnp.'lf .... 'lorILigunuzun en ,I!tizel .. tll,:u~uml - got'! ir im dil"ereJo: klH:1i~lrIt.l<l-kl hLi(-i'ik :;t !\~iyi 11.1p..aLrnu;:rf.lr_ oCtin.ku I keDdi ,ev!5.dlm v-c lC~geI'pa~rndi'l"l d~miljll.rY~'rll m:"l.JLarc~:~ 1lf'l'Idi O~ mallanffll?dli. Ve biz,.,c 0('1'1 ~.zeli d'" bmlur, E .... bu ],.U; 'm(;\'!Oimin.le \'t· d. A.l;k('-rl~rimj:rin DLJdutJardn siJftb altlnrl::J hulunmL I. rmdan muM.. r m 'KIJ':ll.H,Y I 1tilitunll7.1n he ..

Pazar

n.a:l>:j.iI.-'

I

!ka{' bardll.li ·tyrali so.tabUmek, h;ill g I.!C v.' gundi.iz yaTm '1 ~H'

bi(" J~at y('ni bit· ~ifl a yakka IYf'I ma.lt]'; I,Jmahrlll 01)1:11'; .t h hilyr~I' \·c 1';o',I;;'ti lo m in Itl..m. !1dJr Btl i~tlnmi haM~l v"'rmf'I!Lhr, Bu bllytik vo:'tarr trJj1l'a_l';brm da: ~e.h I r [j 'l't' kOj ru eolel ~ ,,_. I-[li .... ~lii{ bH' blair l1alinde n~b.l"rH:c· h ..inrl I'l nl('rnmm olftrak )'~lI; r dlJ;.;; hI! tl:f'wniL !-fLgtambfIll ,. • 1"1"~'nm Lin kimse ~'t"nndenklll1llrla.t:ulnYfil'agm1\ ~U!nl .. lldll·,

kostilm

\'

istanbul
IS;':-jjazll

eiektrik, tramvay ve h'ne) 1.~letmeleti umum mudurlugun en
~"Ii
I"

o:.UIIIJ' k"ulld.

;"i<f)tJrll,

o;JoI,

~t.dLI"t

p.ll.arliIg,~

I;;()Dmt'~~ur,
ir;..i'

l, r1d <I

:I ..

I",..,~,J l<i, ~. l'I1U\".IU:nt h_lOlIro_, bi:l5L In ..d, • kr,l,f!:'rit[ }-..." J. Ill. ",Ii ,cuh ,,)<;1" (lilln prm:lmeJ",rj k\,:1,111 .,],",,1;111 k:•• Il1Jlli \ slk;ll"JI 'It "lU, I;. _.. 1 i~nojn:;dJ"ll I]" ilull "dti (120'2J)
~
,1

- Adi,'[l mQ~yij. Diyerek dqan ';;lktrJa['_ RJ:':jm yU_;.o;fuhU7..e bile b-akmaddar, Karl kocarul1 bu lIlUam.-.le'linc en In Hlkllth, hemel) ceblmth~n iki mm-k ~Ikarthm P~:tU'L!:I'edcr1 bali1ml u7.1tlllkt,an ~Q:Jl:r:a paF<'Ila[l1 kadmJI1i kala 1Il!-\ ~ltn''''I()im, '~dln bil' de fa ; Arnall Daljlm. , JI".di k len !W1l.ra 8rKaslWlJ. Ibak~ b. ¥i.i.ios.r'k twsL~; - Sabahl"::Yln flr'kada,!Jlm lie ban:1 ~atrru" oltiu,ruruu. IWYltjr I!;km~k pal'.a!HIlI \,f'nyomm' Va· k13...hk.i lrItlrkllk bit" ~yilli7.i y~. mrtdlk amma I!peyc:~ a.r; :l';ozlii adlLl1'Ilflffl tJen2iy.r.:..r'Smmz, ~mll."Jl aJ'k.arruzda n~KFlle be-l'ikinc 1'U000yii AU'red MijllC"~ i]!O' l-efiki ~e,'.a ekffl('~Jrof!ZI ~;;."()i der@-lID;I',

c(lJc: In?

DerillC'r ibl!rif y;-'nl~r1 k:tlkrnJr.1 ir;e d.-- tren Ihcrlcd.igindl::l1 bana

I

~:;:fru~a=!n~b~~'J'Jl~M~;~~~~1 ya :fia!li.J.JrlaJ{ .i,ktifol eyl.cmiliili' ~ l B1I maJl.zarnya. vukal bile gUt- 111 a
1IllMlcn

Ir C'._.,.,a, .... g•.C)'Dl·O ... · .

,..,

----..

US

__

sey.' .
-I111 ra I:llZm IllIJH\'elletmize
,I]llZ

- Ey l.rrk.B..~. tlu mrisyoden ~Ie lIlih;a.e-U1il1m bu1UI]{hlgLl .)'C]1
hLl.Derallmlailik. ill·Uk 1~ bile !;'I'll~ti]. Ntl[lQli}'e I'IltLWHIoH1Ht {'Lh'r dntez ~~h ...ill ell lm..l:aOOl.Jl!: Dlr mull ,,}ljnde dllf!J!I'. nl1ll mil;w. !S"-'1f']1e MikaeJln. nel-ffit' !ItUru,Yi1J"? I d 'I', Ib .. t oradan"hi,ma.l.ilm::il

[11'

mJ)'lI1.'ak Duytm ~~ j- i d.

dll:m

t.a.Jde ben

BertaYJ

durliyor~

;-

du.
Yol ~HkallfUilml ",\'ukat bi.-.im
\1Cl"i -

E::ii

mt:lha.'Ii'erenllzc i;yice kulak yonh I. Rn ni h eyei !

Fro..:dr,h:
-

kt:udin~ ahlmBffiI1JLI. H·I II
m1!j
fit· 1~ld

Arnall

blllunt'lug. rllUz aml):lya ~dID-Se illrnemiF. 1<:11.-"- p b 7..a.nn II ig-i D1 V~ .bizlll (>ti. isi g Ilt'li ~ ncden ihare:t ogllhlgnnu elill anlayam;,_.jlgl.Dl aVII"knt ill';' yFltfll-"'; lUlhllk. ~rmeDdifE'r- stiratini !(ittik('~' Lltlh"l ym tiu, Am h'lda [(. rihirni?. avulrllt m~ yillle lfdmdlya hlldlK. Avnk:IL diyord\l ki: - r.;y Gilt; IWl'l?)'" gi.tli)tlol~I'l>
DII~~

ib!!n tie kanya idlm [ll.l/lJlfdu.

QldLI! Keloj[!!i dlimi I"lkall;[l

is ~yondan

I

-

bir~oklDnm taruduo. [iay A UJlh t'FJ..Zl o.n81.m! Ht'TI !.lo ai~ugn zel"lgin ve I'}atfl fJ8~i· be's:i ~ir lUWilll f501'~iI khm. l!irI'I:i?

oldll!;llIDUZU soy1uynrl>imlLZ, EvL Orada kimlerit.."l.OI4,bllr.l:Z·~ NH'IIi"Jli mtitehern_wDcl~n

yolk:, Cimkii

rnhya

I'l-

nn
~i

-

biz ~imdi NI'I ..,-,

liye girHypnl:>', ~Ibet 11kaell •. dJILbuhu'U2L HJ:ul1d~i BL'rtaYl da
tarum1YQl" fUUl:IlUm, ':

'II

eldc .:debi..l!iriz.
Detiim Bml'Ellf1 arksdJtllI bl.l !iiiz!C' ~,m-':n It4 1i:0k iJeYilD1 milt:llea df'f'ej;-i yerde ~ dakil\ kriu.r di1HUfidiikt~n oonrn,

OICtIi. Friridll. burJBJaou da 10.11· ko.ell~j·J tanlDHyn.n a\"'lJkata t u[l"II'Iu~d~ bit hi;!m('td kl21 iiOTU yorrlu. AI'kD.o:lo.~l ~Il,1 ~

BeD ~ - E\'d. C'kwabi1e mlilkalbele rjl yin .. deva.m etli!
]){>d3 _

'H~I ~l11di .'1 nlatitm , M.i.ka .. l'1zil'l, D rot d hginfz de ki:Ldrl~m~lJl 11~'ittllt'J dt:;1 mi?

ettim.
1Ili1 t

Het Li,

-

Ji..tika'ella ~ Mikll(.<]hl" Mikil!l::Ua. Hi~'
gclm.ijoj)[·,

h11-

lJeljim, 1f)t.a:;,-"(lnd~1 tllll rum la'lk I;"lil ,), It klI'llIyorlu dl. .l!::lleri il~ knn kQC:lY1 ga:t~rehll' dl)'orllln-l1.

iJuIJhtr! ]~1,e 'Inmlsl! . Kllrlllln kOI;:lUll C'~ind'~ki iJ i bflf>WlH1 hav~lil ffllkL.trnrak pi.irhidr.kt ~('I'imc yui'lldii' F!:as!..l:lTlU Ii. rarl1O'l iJJdirt·~~i 1S1r:l(J", tll-'n rI, ri l;ekHcHm_ Bnfijon I 'ru rl'nm Ir; I1HrJI'1~ geldi. HerJf rt'Juvaz"'n~ini rfIullafa:-: IOlIIl 1111 ''''r' k ,'II 'H dantir. Btl fl,lra· dn f'r~('nlh "r fl{" h~f"f"kf'l·e ifla.s;hUnJ' iIIli ijlml'llrill I' I["r de kanmo BmCi'VlJnl bfl"'nkllll'u'Ithm tuhap ~riye dllJgru 11m lift lwler, ~ N vh ..... j't1-iUn bP :icl';li'l~? Tekc<rlt<l.!"lerIII ldl mda lID ~'l'.i1,~-

ntk:

-

NapJ!iy~

1'II'l()~)'j_i,

On",! . Er,ey

u7al;
3nUll

- OyTo;: ,ulllmt!.. ~im.r&ndir"'l I ~h;H' ile II;! 1'.:tIEO II ~;::.:rfmd;l I
'I,In5~1[lt edcbilt:c '.I!:i~,

-

Oylu Mima

-yine
bill

IIz::Lk

Ile-

ml"~tk,

--.'.,t ... N't'ipolii:le :mu'~
IJj~'II;~~ ,dr-liD,

IH-l;,n::llZ

-

Rlb'ilk !bit :.... fill mj'"
Jwc .. bJit m"fIlh'kt:, t U nwk bb:im kr·y.1I"'Jl

bu-

l.'Hnun rtlJzin kr)~ iln 1,; kl.l'· (]lur? YW1m mHyondan i'Siyru..1c nil['uiffi YoU.
ch.'rIl Ul1

F'l'idrih djj~tindilgi.lo klrndn ba~a ~~Y'h'l ua.hll !'OJ muk I D:Jk.. dedim. i:!tedi 1;;!! de be.n; - Elbet- SeD Mik~ll.u.yl dli At till: sual cc-vaba Iln QunilYOl"S{ln yll t Belta.yt da du£Iebett::>lZliktl, AVIlIJ,ata; yok. (:i'ilII.IJ lanlm:1JI,b'lruz. bir soomelt beDim !l'nzif~m, ~ 0 Hlkllud ll,""Lt.imbol:>t:Na· J!!;adJll hal,],amlrr m:un n<:~(h"'1l - N~dilh vaziIen I)IUYl)r? poHyc 1m" ~Lmli'nu~f>jniz, ,} "kl:>.b ~" h:lt vlfrrIla"k m~cloun:p.. ·tir·l~'1 - tlyle yu.llti.k..ac1Ia selllill HaMikftdlHj"L lfLrlll"h:I,~ ... k k9.l:i.Li. d('·, tle,giUm.. deLlim giildiJ: nn II]~calt degil ml? - Oylll;;! 8...IJUDa. 8iz lnlDli. j/.o.JttL dcdim A"'lIk~H.~lildil' - Evet. Olabili. :/'AI Ui.Jii.i)L NHt-'dl mT. kndlilln j!lmil'li lu.lLlI:lr "L.:I rll . Iliv. Olu.clugu t',(),"kl;lgj. e'lo'm 011 - 0 lrJaldc Bertn da ~ru.m ah::l!lll!iu lnmm.llk !Joh,!' ml <!:81l" kal'lfrl, e.1Iyont:Ull? C!le~k ~n~rmmll Iiloylemi" olso.ydmn' I 0... .l,r '1J :1.,1rl1 Ilh .,1. bt,;Lki I J1Jnhm. Fridl'ihin sozi.iou bU'l:i;Lam: Bu ;1\' I - l dOlI tlbkj blZlII1 rn~~ madrn,Llt'h ta.mmah:v--'80fllm uZIltD!ia, BertaYI !ill FritYl ill a'\o'Jirmt!1t bit adam ulsn sana ill!l.('a~ml "ihl~ttim, fii:mdi dmlZ. Ilvvf;'1 "'minJe Milmellaj I 11 ~ll ~erh, ,rok..,a .\mm~lInl'llll il UP- I'~ki, [.Mii!u Oil daha Napobula(,~~IPllll 11i'i::Jllrt~lim liye gidl;lfilem mndrn, 7.1.!'h:ltlH', WF;.l :SOlHl~, ~vi bils{_<IDkendis1' DIc>(lirra, i.<"TidTLI1 50" :Hl 1"1 I Ill'll ,Mlluiil;ll,'lInll. lI'I1iintc!LI:~t eo,l bu[ur, !im ordusunu ofre-nirim. B\J arl", :kadtu" ~i.lkut ~(I fl cek u{'-r<!~cdQ' budaLa, lil1rnadlgu. - YIU'. Mll ~18f'I11!

Rirk<l~ 1I.,[1t r .apohd.e bllhill . c1u?;l1Im -"I.: mullolbenll1ill(ltlH [10.:11 ~'k k~Il rri tluudIg.m ;Bu.yledi~ hlllr:lc 1I.1lkLi.elhl ismlmle bi£ k3dill I h_ LII'ILYHl11tUnlU.1 Ibir mUillJ-

tJ'I"lIDa

Frith'iJi bmbda~'Ul Imll - [IU1.1~ j",iu se)'lIhl.'lt 'I'tli edece~m '1 [IJIU yuk! HLI ruOO'l'u b~1'!~~, Mmkl:!.[}eml;lZ; l'tIi? FI'idribc bu _Mida P.l}.Ij'J 1.aTllmJYUII', hlzmetdYl DC tll'k f,Dk hiddet etmf'lill;Zi!Jer!(tll;!r bi1!JU1! tlclli rn. kendmll gUlPl 'kten alrumlUrlrn: A"u]<ut bana it ikllell..ii. hnk . --

elan Milia J- l!IizZ ~::LlUn 'I"anmIT~ m!? yj_l'kJm. ~r.rl!n·.a \len l1e f;(' 1;1n gibi. Bertalfl bill • i
~

-

Ac.:lliJa Berta

-

Bil ilJi["juu:

k.I,:Ilb

UVJe

bil'

.!JQ::ro\;Ju.

I

C~HilJm hi" Eld!lm m~3Ilh~ln:t kaybniel' mi? - All Mu.sy1.i a\'ukat! Bn~m.ll gBlei'llc-r-i lrol'l1ll8.. Bana kalSll Mi,!#:lye- llaellaYI k(llybe:hrH'l!: Lle£;i:lyn ill:li11j.n dibinden lI.ynlmU1..dlm. Lli:ra.kat C-Ulk. Ollllll.r nra.bada., bl'n

kin hep bill"Jikte ~todan
pek

mwu.-

be.j·girde idim. Fakat
gird!!!1

mtisyo bey
.,

a\'ukal

I

I

kClrk~nm. (h'mf\n ,hi fl g~i!crkc.l'l 'bL!ygit· beDim 11a.· ikjkIltelli acemiJ bir I'Ldam oldu· iuflJlt 8-rrlaYlP d!\ hen.i )"e.l:~ah· wnne':!. fill'r ml."'!!'r l-:('n b.o.sml 11i:r ag-ao.:a (.:n-pJp SCl-:l!lem oldum,.Ak lUll} [L1SOO:1 ge][m lye ka.j r l'ohlnlella ilt,: ar b.iSI me-ydll Ilan 1f;fI.}'bolm..lUltU•

Ii ;; ,~
I

j

:;::oI'ln'ill bu lu!dOI'

buyii.k

w:

Fl."j~r1b avukn'la:

nu bih"WH] lilv.lmgcllnli.
TI'rid [u.u·;

-

Evct,

eVf't,

~~

MIlot;, "Il~l bll

.......__Mfll'Ili m"ylJ.

Bl.lndfin 8~m-

clIJl~~m~dlkrll~ll~l(,~i

rtkL

24

B1AiiaiKAM

1840

SAL I
C-

VII .. No. 1952

aONLUK

KArt
meselelerinde bir Tiirk 'ten
-4-

CHURCHiL
A

I-· CIS

AA·/ .6 •. J r mu I muaaraa

'T

re

nlltuk

soyledi

bulundui r
B.)d,

i"'Di~iz 8,oliniyi sUrOkleyen Itlk adam olarak Hham a nil
LondJ"a, 23 11i.H.. - Reuter bilmriyor.. R WlrU~tLlD IIn;bi11. I:JI1 1I1~pm radvoda, It:."lIyall milleune hitaben bIll" nutuk 50ylerniijl,ir:
- Bu kI.Kfl.,qrnJ (l-.:rni:-tir, ,hal Y!;!,I] lIfIjJ Il'tlll hib! b E'diY(I-rlUll. ~"izlere. ibi'l;any" !Ldn.h~T'umi ve

Ankara. 23 tu.a. ~ MIf!t'ld~l

I

llLlgllfL .;ll-ms.eJ.om GUnaltay'm baiikl'11I1lgmilli tuphlmlnlk bdech~,t'ler mull' bp.yetHlm fen l!j;l"rJ ti>.l;IJ.lIHdJln.~ Rid kHlluna b..'" rnadde 'll'e tell l
grato

teleion

kanunllnlljJ

!1~ -

I

[II):add~I1ITJJ _.!!oJlUJt' IJIIIkanunan Ir-a,l'l rmuJdo.:BiIJ' bir Irkra dii\'f".tlllile <LIt 11<1n!,l]l JIi)'ihalar;Iit: a.os:kt:,-'i IWin ka1I111/1UIIUl'l lrinCl I,u.ddtsm b bill'"" hkrn v·- jandarma T';,t kanuJ.lWUlJI bM.1 iilfIarMelermm d_ Ifll$til.ilm 51 ve bu Hli.nlma. y,el!'ll ba?.... "lI'lrumlli'f vesine f.LIt kanun li.tYll1ahll'lD1Tl iikilJf·iJ mu ........
ledair

dinl'l

ua

I!~.el~r-il'lj
D1Jl;Illr

_"'.fi.~

kabMiI eylef.l'["~lf\lnda.

t

U],

it: rwn Io'n g1tti -

I VI

ill' m~oobu D:}imftaehet.

km."l't'tJenuJirmeii;e muvaff k olmalan BOD~Iarm tolnJunllJ ell diklcau. lPi}'fI!:I

t 'CriJ1le!F:'J'lDden bin[iJ£.

:hD

Dlfml·
(1[1-

~ket a11l:"Hlll~ IiJII yillmJ.llgl

f-..,_--------~------------~---'

1Jfu:J ~

~

~

ed'ImJ

ClumtDD

Ii~nen "'e

t UJiM ~deQ d~¥1eL rlr.m'1V1 ~ G~j>I·1eTiID ,t1,ril1J ISbat Il"tml' oklu
I.-'

a-

BAR D iA

Yu nan Illar $imara

Laclanna

da cidcfi

ttll( ,.

Ciinku yapilM -~ 1;!f:JU:k1.U! wrdu vc bmtenbire aJul al.a.hl· L IT. tlcgrld:1 ll::iOB.M nli:zyet InkI hID.! rn UI e,IJq[r fiT· lr:Jyroe III TUTk - HlJm mUcadC'-1 If!,j bal' t;'!.W ~vg t,.:u I tU:D" If"'lmt'l)'e kudlJ B~l.Lka;nll.l1bl muht.!hf I
uk v
mIHI)'t"lkn
In rn:sU!

ate, altlnda
Grflzia~ ninin Mussolini
-.-~

-

aldllar
Italyan

MBre,al

Bin. Y4Jkln
aske,.i
8Rir

Lm-I

"I r ..
hi

rnporu
-;po

--""._-aD

du,

U

Bntallya Commonwealih'inin kalbi olanLmldr.ldan iliUM ediyorum. BLlgwi hall halbt eym. Bu, 'iH' ~ac k \'C miic:lht. bn- hakilk3ttit au 6011 itti seueden evvel. kim tahmln PG:eblliflru kif logi liz W llAlyF!.D milletlen, b1fhiri· W tAt.liribe t£~bbibl ebmdt!lI'. Bl.z, dllliml!-, ltalY8.Dmm d~1lo to oJdu!!:, Btl!. ttal yan RI sorcimentosunun, tlt.:AlYllll. romi harelr:eIin.m ~'J.mp.L)'Qtlll ld.Jk, Biz Garibaldi lHr:UwllU"J idik. llazz.im V(I Cavo run per ..t i~].UI.rlal"l idik, 1.9 uneu fI!i1l 1tyrllnlal-oll ltillylUI miJ.II birligine d{lgrll bih tin bu t "l:ltiyUH: h.an k~te, Jnglhz loarl.il.. mentosu ... lngili?: halkl yardtm ~ etmi:§: vc bu h :ar~lud ttJgillz parmcntolil;LI \I~ lng-Ill,. hall!.! tarakllll'ilhnml~br . blll\JH: b!'lu,da,.Ie 1 ury:;. bel rt rrn,'~mj ) ill;n t!i1~nerill .'fIkllm:unn! gil m yi butUn kalblel"i II ~ I:<rt.iyod I Til. ki 1lal.yall DliUcti 'Ile gli.a:1 tmlyu memlt:keti, kltat.ia tlili~i doerere bi5yUk dli"YieLkrden bin!!.,
J~

'FUrkiy .k1 trcar]
Imia1ru1Hn

,

Jh,IIIDWl,"'JI

:IJtl~lRj'l'1

zeyl

vlkLr..l ~

'P(nlokohin Tiirl(])'e' lie RmmmYB h,dJ}' ;<twaJJlDam m r::i'llrunce ac;.almi:I~ blJllllllrul ~. Imng l1eHKr1annda ya'll Ml pi.:$.D Urll~'ere-:rt: liJllY1~a!arm

I

\~ 'nir-kIY'· - RllnlanY<l al. mila 2!! !lonw:"~nll l~fl ,ra 1 1 J .'film. Int'klll(1tann ta .. ltl.:1, tin 31 KHnlln I;'Ylh~lar:i1 Thrkiyt- Yug( ,,1 fl \';1'. tia II illy II s.utu,n H.td 1\1 masuun 1 [lIS< n ,J4(i.l !Uboiren .11i ay olli.!U,"t1t= l"mollo!li'lICI alt aI'\IA"mH~Jn, h T iLq h,jkfim~t arl\sm.J~ 1"~lll &1Y["'1l s.rtlJ~1 h ],;In,h.kl I'Iln!'l~m l,ml'1Kl1luJl ,,~ 1\i1·1-:' - 'fUI1a.t1 tl",IU"(,t_ v~ tuhyfl a laill1l,u;}t,11'll 1~._,,-dl~l{'rm( ], k3J111n IQ:I1I ... n OrobUg1.Il; J~eL' 1-", 11RIII] lIrIi,,~el nlU~AAf'r"!I"I'in ), IJ IL

ml!'. oJr+tJ;tI m.a.1dd,-,
Ibltlullm~k~;L L.II

ar-,~",n.
II 1'1','11n;l~·~
5<11 ,"'I

B
U ~Inl

M .f~H
~!'..... u

1 ~Cff !(nr;]OK "IIJ~
f'.Oyf;lj ..

III
~

h].do}

cONDN
FA NT EzLsi
Bay:-J.tlllLli ~

Maki10e insanl __
bJr Am
LT1'k 3

r J

YAZ '~N :

A. N. K.
wnttl.
ldi;II, ~lPll

ilimi!l1intn

liboratuv ..,.IH.rmoa
''In!iJt.D

I

lUI ~lII'iiJ-rIJ1

sert

temal!;lan

~iLkaLarull

biyulo I tedk:ikloert! dole-tM A_leJos earfil

IliuIrf'den de-

nibm btl. m~blll".t 3.Illi k~lli'blnd;1.. yrrmmci IISJJ'd.n m~t:lIi'""l'tiIl he-

lieImli,~er W SlnfLI yar.1ttJi'1 yumusak knl:a.ylJl lari irrne ~"m1ll~1 J- .~rt.l!Ide d<l.na abuk ~nmt:'k C'll"'UI.I!jllo!rdir. 'oloma

Imdal'l <iI':rVhll;I!o" Babal:Il"l'ruz VL

Eden Hariciye N zm oldu

D

Y<i'-'lul· 3"" ~ k~ D1_(JTlP mall nttil@nl t:ill!H.'\.'1:' Ii'rl' r, AIUmt" bakJJm;a mHl'-'n~ f'1f11l'l1)'l"tler l'lek'tritlill lc.a,ttuu:lrm, me.rdl-

,lj6n)'eti JUi.BJI

Y8ZIII l.:elwlIDemi

,-:Ili'tg; ..
I -(

I.

l3o,bry). hn,I.'!I t"'rtEiLllo;>t'IY~ klllfhlf' IWI'IIII[>II)~f'DlIl 'l!f'

Ut~ 'kH!ln 10-

K h1l ,2.1 'l1li.:1' - 1 g-sl rnumi Margiihmm teblifi; lo~'lmu? Bardlk miJ.. ti a h
h fl U A.fJ a.ral:Jnda m;u!ll dbvmekt~ bu IUDal!) Llu.8 -

Alm 2::l l.:l .] _:l mara li[HJlI\H rn Yunan k taJ,U'1 br.JmrJi.L1 1!ll;'81 erhldjgl biJdl'

Haiifii.'m

AmerJka

riJ.mek kdJl . }lummi

811;18i Dlma.1 harill"otle kar"lIand.

lI:r l;\allif lanmu: tE'mkki

dl;:'\';~rl'let1ll1~ • Hrafmdi1 ki DE1.ZIrhk-

orti'r'lf'kWir

e!I

'Hj~ BarJ"Hn! mllhar.:bol'~L'H.l;< c,:t.'rei: I}lmdi)ri! k~dEl.T kieV'

keililmu;.

e.

AUria 2~ (B,a ) - Chimarn • nm A.1~nmM' g!!Nlfilllll lJiitlln bi" Wl.l:-J.nl'l ik I;lhl lJ1~rld tIc billy
ra.klli.rln mi~ir"
I'iQnrltl]m::till

l

Lnl1dj;.i.23

(a._iIlI.1

-

Resnu",nlO
ka~ 01-

I!:IDredil

J\Vf'l:1tHI
~I'I

35, li..rian 1704 tant'hl r BunllJl.rdan baJ,kn J4ha
{'SIT ~ II.;-U!

1.;~~I'I~r n au£d! I 1 ... bali_i o lIDUlliu r. Bun •
l!IUba,alr.

ola.Jl

rnnstiYF.lJlhk all-esin;n r1l\k bir mwn 011\1 ;'I k IJerefli
Vl"

bildlnldig;D9 g;jjr~. ,lngiliz bi.nClOII1df' IIfU dtTl~lkJjJ1'lp-r

I

S• I
u

binl fee 'ceklemeJ.I·

30 8ubay we 800 e.rLlen U:l ~ • kilo ed",n lJJ3 uncii s:iyah gilt!.\ lcldile-r ta.i:turli bllt iIn leva.zllll v
te~bu::ltJ.le bil"lij:(te n1llluevv, WI.

yenni ahun, e:jmdl~'
I St)nv
I

{tdr

r hatbll
5 , .. tlln

:z.a:maD
..

I

mu!:}tul':

d

I fendl!:

Usi:ra kamplann-

r

1.

111UG'

dr'-

dar. sevhdilmelerill1
'0011"]pr,

tiro 1811tabUT A_rn1J. uUuga v

IT edilm~

Mill

d.)

I'M J Jl [I bl n..lIlflarllJl!1· n j"J m t.na I I 'Hotter • :H.I' Ii\.U·8HTr I d!:'~l mW!ad' !"J l~n)'{)"(J.lJ, V. ~-

III

j

G.Lllah.ad'm ga.... f:a.rafmdaki b mm\.f!]1:aua lOP4ulf.lllrtiu f!lahyt,t gw;t c-nn l;itir. K~f1.vrlmn i)il'lll~l lU:lulIillnnda rrtljJu·7.1lenrnizw ta:1 rrllzu de 'Hun j·tmekh rliT &n'in iiz..·nm)p a:zyik "Ltinclra, :l3 (a ~ ~ - IngJhz m~i II,JU, lwJyi:lnlann pek j' 1I§ olarak "bi:i:im lh rm~" l~lJkl ., DildYl. blF t!;fk dli<lm:111 [em!Hint.: te_:a.riiolE edllmf'k~lZUl 111M

Ide

6 ka.

Han 'I ' :ti1Ui1-n Lul'd HiJ.Li· f~.,.. \llI!;Ilngiona n-uiteve-fhl Lord Lntbi nm ~erine buyiik e1 u.. yin edilmi6tl Hllrblyt>
naZlI"l v.'

,Sarm,ayesi Oe\tlel~a veriiecak 18,& UI memle kete Iuzu m t u binat id ill veavzi

gdm~ Itvlony

bldwLI,ryr:H")'J

lmIiyun.la.rAt ina ~

'ta.b.ki:m
1T
'It'-

Hd.iy'orlar
f:La,

Eski Ticarat Vekil" Yeta' elb
TicaTi;!'l

barbiyt
I

rua.'1I"L Ed!.'!! "31"1l~iye Bw:-i~len rn('rol"H~l1mp'A! 11DH.vid Margessna da I ha.! "..wIm~kW UloiLll lIIaU;J,rdan l']jgln-J uhml!"larrhr JJlII'JlJ!le~el. ahilinG1 huyLik 'jJir d
__ •_
loll!;!!",

Amhl-a,

1-

DuiJ y

23 lHlII!UHi) - ,~J Vekill Olr.mi Ert;::ill btl1

h"_u .ay_f.a,.~

r; doll)

habinnt.'
YLUllIll

legnph

'1-

liz (!nnanmH!;J

D I nlnl.Uillll I Avltm !I'lt 1~rnanlTln I 111 kad!LI 1)bUB at" il rak bcim ba rdlmWl Lo:dll· Ii t olrrw IJl! hl~'11 rm .zllu t·

tnranv.: AnHJ.,"utluJdn
tJl,l'";ilfmilan

l.ulnHblli-1 K&(l3mak, I~i[l tW},anlar SOli bil' j:;ayrcUe bu m(::vkii l1umm:'l.h bJlr ~rZtla taka viyeE'<Iiyorlar Fo.lutt YUJ1,:U1il f l!-yi~ieV'V",lI"e t('~hit edjlmi£j olan
'Plltll

gP.ll'.I,.>U.~mm Atins. li:!JU- _g'l.i.Il_-_v_e_ra_l_IJI:m __ i_!,!t~l_r·--__ gurL" Al'lI"Jnya yohmu

Hair r·~-Vaz ·
.....
I

,

m -kl dll·,

mm'lbinC'I' v. llHUlil dan ... Bind"" dp.\':;'l1Tl elIlkkledU'. Yu llW'illlu.r 1!'~rlo(lllcrHlIC len mU'sloI;.i(l I}arl.lar HHmd:.. du.'~maIII muba· rr.obeyi ka,bLllr. it!hal t:tmakt!! 'I,'e bu ~retl~ lr:!l. ... ~bbucii daimll. f'lJe· rillde i;)ulundurDdl.ktadu.

Trablu.saarb
,Arna.vudlu,k
t
eo

ve

har~

(0.;,11i1

G,)'f.."

'I ol.ltuO'

2

Bcl

an
Biitan
AI

u
ce

? d u.

a-

binde lngiIiz sev_ ve idil_resinmn mahareti
HI.KMEl
Ai rilt.udu
hW;iII1.L.I-~ 'HlIl! illl~r'lI

k

y .... n

IILGA1.

I

5il B,",.or. Yu g.,,' o-s.,la v r J: inrncat . ul ~.k', I c . ~;.;;~~.,;;;;,~===============r.ehrr.· d'ah a SABAHT N SAB HA b 0 m bid a n I _a .. ...... -~~,~ S'"IrnaI denlZ) T a-,y Y are "I e 23 la.il, ... · A -ken iz. 5 _0'-O·0 'h_.. c-u m d I iIe _ 21/22 ka.nunut'" el tnya s -)n d a', n-.. d'iAm''ek..;r ? .. t 8. .... ~
JI'a( etrnof>k g;L]{l1tlile !It'lmIl.Y''''~ t1 vl~t~ verilecd! 01an bll" itha· t Vi: ;prun 'mll'""lJJlmi~1 k;lI'arl;UllInlrrul;Jtlr

i

II

MWi h '"LlnIna kafillllw I'J ta ihJi hHkkHhl,1 molo'CllHlc JL\' Tn ,·lmelt'L\. Ohl.D mUZI1icf'rcl€1 Jl1'l_'!!FlnlJl!.lfl bu
ft'

H1A1l1 !IU~Gde

~dhl"JfncliL

Vf:' mu·

kabilinde t.opha Q1iL1'~ mal lh·

~lml.!kl~dll ~Ik

kanun

U i mu.lalil[-IDII

O[jain

~Tm:I)'l'::;i

!t'Oll lira 1nl!ldiin

tlliIL'!ak ItIbRr'=ll

\-'t

t,

kklilii

Qt

h'l

LI~}

Be~l;TIi-u, J.AV:iJiI 8j&.n~ bil~linYOI N~I ullman rf'>Omj 011"1t~bli~d~ dCI111iyilf kl: !;a:e~ hlI'~l 1.30 dn ll1'1i11i~t'i
}'a.rJ.'

..

11

ml'c;'hlll bir ikl 100mb; I ,fllntl~llI , lBombala patlaml. blizi I '1 rL fIl'llf:ib olmlt§ \J. yL'Ih Jtllji 11 firt;· )'fuRlfInMII;!tlf. THllJnkFI a '1Irnl~ur.
Su~nlt i1zcJl'Ine

l

II

lo~mz
hu
f.

'~PU-I'IlT.l

lJUTIDJI

tJU~TnJ"

n~u~tJl. hir
I

lffi~l

t&-

devam eden heve kanl bir takih ~.HIIHI

1rn di~ 1~1":\1iyffli I"rl il. Uhlllllr ,l3k lIiI mt I" itli. (, lllIol.. \" Ilnarli ..... ,a !\ min .. lin II t.a Ihwt, 1,",11) .. 1"1 I'. In,:ilk1jf'rln tt.,.. SOIl;l! ,.. Ii"
III{)I"~' I' 1.I11\,\,t'lr


KI'

I
:;:t'hil

r
UlL. I~I "IIIIM!AK I,J III

ani
"t
~

lun

Jr .. L Iii

II,

den)
::.!.01

UH h:11

Ii!i~d}
y"_l

yu.iU1'I.11Ul

tAl'
I

ek ka

h~[ I JI n 11t"::l1r>
d II

nW"-1 uruuti ...:d.n I ".':l._rd hIm" t Ir:Jllllhr.~j U,.II',I i 'Llnllll 1m.,
iJlltf,,,.fLl· .~1ttJ IlIIm

rilt,a hI'

f" ~

1 .!',I.. ·tI.i1 ....

kiLbul Illunan luli':J 11111111 Ik. U'UJud Im,tI flliirlhrl hi' ~11 I.;' 1m. r J11u.]lIn:l HUl"mJ K.!~wllJglu t L afmtlfUl l.:dkiJ

111,11(111.
II l (,1nl

mflk

uzen'
lHHdlk

N

tj I

V~!ktlldlLl'

gLJl'llt~rl!I1]I~11

VWt;FI-1

md.m

(,11J1Jtlll bu

\I:

I

pl,lJ1J.. fl r:lu,...nnTl n 111 IU111HUlJ ~,..\ r mt\'11 U 1[".

JjI"I1r-imlZll1

larl;'lak hit II lHI I konul'lH. b.... d r I If! • dannm 1{I\tllt AbJtlJlll .IL II, .It tJ'~IJ olarak A~JuU!lhn \ dl";l blr k rlinln; 'rW[l'lilc Ab(ilJlldl I CI blrll~tk " -ant. IIhIJ v:. ffi I "lIn 'f' Illl yl ·e' (.t:Jn Adanrlfl,l ylLk:daPI'Dk 1!'It..flbll.

,rln.

1J1!1

Unlj,~ lI'lIJI"yh

lIu.... 1111 ,I i

rl'i"tit'l~i m

~"'Ih nJI:l.Urill'

liiillrn

In

\ "pi I,I, 1&-

11 I'il ~~'f 1I111l~;;lkill[1 nU1I1 1111 11li,mr:1 ,Lt, Clt!1 r,l h,b" [ u: ,elm! tlr HLI hwl,"1"1 nil . J~n ,·1.1)11 "'t

FAS

I,.

to:Jllr l.:lrihi blll~ill. Ilbld~·IL·rm r I 1:11L i{t'l I \T(' )'~I;'II '-iIIlI1'J'

.-i-I
I

In,L.'llI:l
,J)'anh.r,

nW"i. !'I'll! It ""illll.!
hUjl'UII

"

UlOO,

(; 'uuh!lrJI

10111.1 Il!>ow
....

I.l.nn h"II .. , unll-

oILl.U fiulltiLku,}a.-

BIl :~ It f1ln-1 k itt"MlJidan bJ r 0- J,WI III'" .1ft In w:lc cd~r.. I H II,;<Py'1I T ~(I l!lrl" f,,1 U lit ml\'Ofl ve ell illi6un'U 1IIIi)if" 4 II.LIt"n E-Iataym Tiirk I)li<:yt; . v~ II!IJ ,I den 5QW"lI. lIhJ l.'(lIiJ,:n uf j.;l Il '1 (,~ ,fr ~'1d~.~(j M,1"" J IJ. )1,__ ---------_'-'

loI"0re
.. dot)

111 Un( g-:tl i1 c: 1.J1. TIJI,I'i,LJlCtdll! ~Ji'rll~ b'l
(Bonu a~,)'1,p ••

'I II.:Yi iJU I I I.lIuf,
IHLJ"

1 d'~1 f t;t!rlf('rl I'!'rum,

lr." 'Itlt'l·ill

A1riklHurl
J.li.i~lJm

nHi<'

KQN11 ,.:'IOO~

g,.1

IIWVaT,. Imlh1r~('hklflruU Ll{1'1 80

l,jj·Yrlrlar

luu.k::aloJu
t~"nu

,.I}r" ~

.IJ~"" 5 dill

Jtrttya:a

EliII' gUn

.

,

Mahatma

6ndhl~r" :siu'dum ~ II' ng~I'izI811'" Hindi'ani
Ukir ul .... ,ak na
'lm..i!.ri i= hl.~m ge.l19l his ''C fikre ~.hitllirl'!t. Sir gUtt ,D, i b:r.lrni:.l G&n~HlIi"ye oortIum: "lmgili.I.i1 ..!r H.indbr.t.a:mrol. 11krr 0l:3f'blkacUbr? ... ;Iil~t: mefuumu?" edi, Genelnr g\in Sal"lJ~ini Niairtu "Hilm run. , r ilIli ,eder-ken ym SLJA.I[ surdum.. A,rkaDnpla ~. _ -m haHe
DC

blrakacaklaru
lmt~iUJ. bu.JiU teHl.kki Illrlnlei, Bru:to. gcld,i kJ, HindiBt.I;mn. bugilte r ye co. nlnD.l. 1/' rea :sw.,bil.y; DUi siisliil a.ydll.nllk m~, yllhut H'mdis.tan nlifline ~, df'lIizmer1n olesiade llinJln ZImlbel:"e'iini tutau ka ~ meditiine: hitap edi!'(ll'dy, B" n ~t.amm ,ell BuMJ.liYlll .hit.abe:di bil' ~escT· dL
-yabL 8t1
fa
III

dHndo
EV\Ie.I~i akf1;:Lm Trak:Yioldall §~'b rinU;c di"lrullii.l} olan Mwui 1oI;llliit\rcllili Ce\'d t, l{mm In-

Icar .. t ofisl kuru acak
l
(El-ill l"r:!o1. ~ I!.dd~l

uyu

OKUYUCU--~

T

M&a,rt[

DIYORKI:
Sir kar-ilmi.zill : ik Y' Ii ve cli!IlI,abnlllz
eJ i'..kt.a un...t.J..!i.10:' tllln iilodlIlJRt" D~r I1I~W~, A.r1r.= "rflll'l!OOi K I!l Bd:u mlllh:.lamde I!! gYlll "",do ,l 'rllutun.!,l ,DZ'un b" .k "i'1.~tru;r. d.i.

Vcli.i. etil, unaa u-rta, , 'l nw

hkleri:nin
~I~
mtZ

lank

utu klaoD birkfllt;: gi..i.G

:!IICm-

Bulill:l~y Lu,;:JatQW ~n!:Jikim. nir konfernns wr4il. M~HUU "Uime\', ..erlerifl heeimeta, idi, w:i bam~1I:a IIi...!.ian kll1l_ Hindisbm.m yab:uml tin lllkmii a.ltm !l b adnr
ULUn

saUayan.k, Eii,yli;yc-oBJl g~en lIi1" iiii'll /l.IRlfl 'll'll.H.I_

l;.'ephe3i, ,ymtla.rUIn

ay~ga.mmn

a.ltun:l!n ljIariu. )Qd)'liJ

kahnasmda

mWIev'I<'el"'-

!
r

I

in ue k Idar .IIleS1ol1 oldugulllJ. ~ n CI bIT l!Jii.UIJa anlatLL. BIi.! kon.leRI:J..SI gazetdel"dM ke:ot:tiDl ;s k I!-IWm. N: W>!V'\. -e. mill IInc buli.m ~1tretinl k l bedecetini de lliLo;d ~ !her •m lrI~uyu ~(jylcm>tJtJ. milr elJcltl, .Bu \';l2i1f~inL Hint iii • PIIUI mT y.aPmam:IJ

"~1~

mJ

'! Bu nutkun

bazt ciimlel".-rmi
z:l.

HindI tan mun ,,,,'~deri' her
m.a.n y1i2Jerimi y;ueak lardLr_ Pi.i nyu rl'n lilian HiaL
gin,

.f,!k~itl!'~
~11

halnlA-

sa:rhtl!iillda
S3.YJ,::!l1l!

illm adaffilJllll,
-_

y:er ~!IIi..i·

mefhn.m. Bu eevap lngillr. hik...imiyeti· I.'I.i.:n [Hinde mi aley'h.imde m.~ '? tIruu de olabiJir. ~ miisliim.Ln diUlJ:MIl1!.ln lImciistw:n::laJn bk"kliq ilimejI. Mcll'1w f}evket Ati~ 0 \i'li.ktiIe mndiJ;Ui,..!INasyulUlfidleri a.m • smd.a. me:;hurdu, Hindu .miWu. DlW:'I b.rli~ m-\'lerindendi_ Kentfud m :ullarm ,sOft 11Sm:la~ mePtv 6deri .meF· hom iMe..... tilla M.e.hm.&d Alin.W bUyillc: !k:a::rd~!lim, Bud8.il: k.a d.:L Mm;u1o"li:: J:!.IU~~ kU'I1Vl!:t·
1:Hi .'_'I~

w:

"i'lltiBJiiim::wluJO Hmrl(l ue geIirdildJ:!nm biliyorum.. ln~~I" nB getirdi.?,.. dedhn, 'Fl3red.d\lt etmed _ ce'I1lp ver-

0 Ism WlJ"e'kkiilHe Itt'ooa'{ld.iin Ii hrirnisd hu- ~cWft.Jil''' sliJ~i-~iy _)I" ll~rd(' bul WJIDl.tij. bu hllrL hirlrkle ~ rliaUlylol:tll;,\t'kn~ de Of ill in yn.1JEil.I.rUlda Oflcden sonra Villi. YC lk .. vn.m eal,!eekluJir. k>diye 'RI)Wi Ookl r Liltfi .Kfr'. uW illialil,l rnhi~r ma.hiydinu.~ l) ithala ve ihnL· da.r~ da Dla.kll.mmd zipn't et .. ohnlyaCu.b"ul calrul Ibrrlild ana1ile hru-i~ ml!1tir. \' ek.Iil bugtw de ~eh Mm..i:zd·~ki l tlcaretlerln ~ devarn edl.:hile krl:kiltlu:i.Dl: d!lam edeak \', ,ooklNd' , ~IQ, .A.nbn.YIl da tc'll.lctir. Bu h i.13l11!idlll.ki kanun ntel.:1 i:!'ldlel] l1~klU' ~Ikm~ ... TieD-rel Vil!l~:ii.~c:ti yeni t !l~i]ita [mi lka!!lrohU:'1I k:IIW bil· 1.a.mliillda ilmilal w~k tiro Ofi;s ithalill ve IiIr.acal i~~i'nJe gcnltio mikyasdll InllflgW 0-

1mi1lli'l" il;'m derhlLl BkIt'd.it.i.f

a-

~vhia edi.!l~tt!gin.'" dair I;;Lkm b h rbmn do~fiI olma""
II)

A,;io:ffl pos-t.a No,. S4J "1

-~d.:oIJ
iii r,

~de~uk[~~~

~

himaUa.n
'a;'

.1,tll4:adla'!"lardLUI ld1g..~ anl~]lmL<rt.u". fi)'.uan

!

GJ maddehmllle koml..l~ I ia.t9.ID1L . l.uJ fil'.Uarnll t.eti'bll .,;Lmek ihzre Ii,YG! mlira'kabe 11::0miisyoou. dJiYl Um1.a.1Ia q'ica.r l M1Jd--rlLlgtmde' f~,,- -aliuie b\r toplallll Yl.lpmljfbT_ $e·btri.m'izih.'·"
ki. 1.1ih'iJi~ve hi!t21r bl1lu.m:luju

1"~Id; c SeD,
kulund

_

be.klrl..lJ Dulundugunu nazllr1 It!.. b<sra 1;: bunlann ilk 0.. kllllli..rdaki ta.lebeler CibL y~rdJm ve bi1l:!::!.,ye 'I;j(l_imai li;m wli}'l!u" l g~m1lJti.r. VekiIJel ilk i!J man k biiti..i.n om tedri ~.. l If! U~!er-lnt! bir lallDilll gi.mde~rc rk be mektebiIt 'Y ID111 ~1111:bt.;;' l"""'''''~mllc.tan)'i.e 'kle

t t>J..(,;

iwrn. T.hm

m.:lk.

talebenin m Ik ' Is~mi1}l;ir. Bid .....~
de y&n:llma muhta" £l&t tldel:Jelcrtn in r:tnlrt.&:n lardan ya.L-dUIlI yapabil
1.- e

Lamarlinin 1,50 DC· dogum ,II donurn·
u

rat

tli.ci.rlerrnil:l

iiitill!ladn

Uk

del

..

oln.rnk yag m

Ij,

biT lIal~

hatibjdi,

_

Bi.Jn,.

filllrn'll.I!L.!JD
D

tik

I;iOnra..

iyetin

IDIt ..el-

~da ~

DlI G~hceB.

te~ hi!"

eden .. cnelQ.

ahaJi.!rL en 9)ktl.cy·c h.atip:ludi!m biri sQyied~.

-

biJikm~

ON

'Ii:Iu.lda!ld:c.den daha yillt!llo!"k olduguna i.~a.reteduek' kami sa:tJ ~er;lbit Mil'.lif!, IlAkdime elde lunal1 yag stokLanm bu viHlyeUf' ve lrtm] a. i'U'iu,'lriatile u~acak :I"(lj ~:ndeore.IYk :.tuakt;! nru sOytlIr, lemi~.nlir " Roi 'bui. tetk:ikatt& buBu Bur lle )lakm bit" l,ar-ibd& 11.liM1U: iizere ~ - b'll rl1U 0memle](etjmizd ht>r [Levi mad· J _ - tlda t.esbi et,dE9tW bic:bir zaman darlJj:J 'lii~- niim" mei ... k ral"~. Dige taf;OOilmiyet:.aktir. Her ikj t.~ki. TaJtAn haber aldlg,ml:&a gore LU ~ ibbllr~lc: piy~da nih:lDl hal"'n 6. ayhk ibtiya-II .. ede'l!i~ lO.ymf:' I-n~ aid fr.IrJlHW:m1 bit' tot de oyrUY:l.eak:lillJ'ilntan htaflklulda ca .'loretec;..:k .kad&r .ya~ J'!II~,·cud· f~yat tereffiii"iJil ve ihtil!:.iM. bi r kcmfenmB ve.rm ig 1'0 duro milteakllil ed HIm 'l'I.nPI- m-ey,,jan v nlmlye'ce'h:i:r, 'ZaJllrl' '~~ ~ilh&[.it biJiilderi IU.r aynj me:~r-e.r ~. ti!rk!;f:l bir ko.mfel"llU~. Dijer ta.railhn i.thalil.t 00 Fwn:dye n pirin4jj nyaUat~Jl.III k _~ ow i..:lami !;.8,U.§fiyll.- I 1:.1 urarlru ~a"hiretlfcirlcri e8a.l! itibarile k:l.bul etmi.l}.lerwr. flu. laei~l fin eUhmd"e bUlitui' lltok_ tan dair k'omisyona ... riJen llee yanoame III iiJdd ti bu ak~ 'bIt- ~ meklbe 01 ugund.a.n 'hu matld flre SlltI§ fi}"atl p.E'r-j'emb(, nil. yapllaea.k topllL1l.tIda " UlIIbit

BLlyUk F'ra!1:,IIZ §a;irl La,mar-tinin, d W1I. 1m met ylol drl.gnm.'U dim BIl.J.t 11 de O1:dver~ si.tads ~e afil~. M .. ' ~!tu:j~ bul.ut'I an Fl"'""dJ:131Z koloo' . kaIaha.l.tk '-iT dInleJi1.Ci kiI.ltIeIl. nil j,.. nr.u.!:!i delfWlL. p:r esDI', dm;m:lt 'Ii tw~'I:Jehi - ti.m ebllli3lenllr pr: ~dm ~id SaHel ~airin Ita

JB.C:3jIJilao .lzmir, AtlIhl'2, SIlIns\II.H, Mersin g:ibi ihl:"aCll limnD.1n.l"mlizd.a d..a lftI'beleri olacaktil"_ Ticaf'-.et V ekw.etin"" bailan~"'QIJe.!L ~ te&kiliL! I!tlda. m.addel~n Irt.&ldarl "Ueo. geti~e;reLl: ihIW'1 • ]UUl tQ.vriatiJc meJ}gul oLurllie.ll ylSI ik u ru.I [l.ciI:k o(iIl hari~te;n gelen m:u.I1:1lCLIJi8told.a1r1 ytkp8c.ak

riyal kDo'UlamJY ~
milijl " - . Yagruar lerilmizdi
SamsWl 'lie dwb.

v ~ Itl.'Wr !lui u:n.an yagcili1E Istanbllld.a.ti yaf b:J1ut.P.1 iI.zami

i gOrii..!li.ilm~ Ileri

lebelerin

mrktar:
~olll'll

tcsblt
r

oluna

eakur.
BUndlifl yll.f'dlm
Yfb

"-

h&'len Zongul
bin;:ok !fIlily,

~at nyatlann.m

r

-

bll-I

S-'BAH; Kuiim.iz.in ~ &<.bi. ilmJrume!illnu. iil.Y;ue ,;i.hJJ.lI ~ d.~' ~ MerlIg· mil.... nnJ 1;.;I...IT1 IJolaruik Y I!r'In t"<IJI . F'ilb t unnctti~ "'lI7.i! lOre !urll _ YENI

di

himo.ye it;l haurl.a..D.aeak:t.t.... Bu niL"!. hanrjlln eaktir, Bu n arrrn rae ilk akullar iein lrurul:tll ....

I'IlU ill:n!tI,i m~mult b1.l1Um11lC\IJI d:i.n klHl.d.L.DlIt! m:Ia:! \1'rf'mck Un.. .a~ buhJn.:IlIli! 1!U:'br. Ylll1ru2 all

am~_'

bunu

-----------'

m liz e! in de
V[11i ve Beledlye nisi dDkt.D:r Liltfi lfuda.:r, d(in lnltllftb holil· :ze,ine giderek, tirtiyiiit" wtan ¢.I ri NaM]k 'Kem.al lei hru:l.rla!'

nan .sergiyi;ciy

_mi

~-I

edilecektk.

l

Vali"e Belediye larmn ,B~lJj.)'i I,tok IllUkemmd bu:lnu~ ve M.iize. miid.iiriiuU t,.rIf. rill: tmi"Ur_

~tmi", 'i l'taDr-

~oTd Duncany K nservatuvarl Ziy ret
I!tti
1

8Ui.~n "i1rTerl. meSe-lil Bymmm mjilikUmlan,. m hayti W iilrJ.Crpla ev.~rl!l.en

h lmrl'JYt :onm t~tim

kOJllisy<;,nll.n.
mdhumu.rirld _
1-

E!'; fiy ll:oa.rmrD Indiriillle£J

l!lmj ~:-:n.l.ll!l1]nt:!k:\]~ .
dun

Et_~_ ,

,.

f
I
1

"Yap.llar tetki"lJere nazarnnj canh h yvanll.l.m:I kilosunda. 1.,
k-lIiJmi~ pernkende ~ Sat!. Ian.nd,a kiloda 12 kllU"h~ 'I:tlZlot t~minil1in ~~ ol.du~ all]" ~Ilml§ l'e - t ~e ugr.Q~mala.ra ya:,. .~~_:.. '.. __ .... tl : d '"- 1 nnl,J!,lU~ h .• '......"'n uya. an ernll indjnme:lel"i t..eb!:ig edi1£tu~tiI'. VilA:ret ma.k.aIDl dUn .kaza mekezlerme de hirer tamim gond.ef'erek bugililden itib~ rl)'n et satJ~ra.'mlll S1ln bir !lUrette ken t.rot edilmesini biJ..dirmi..~tiI"" Yeni fjy:a.Ua.r:o.gore e 5a.Hilan b~II

t>thg( ~alumata CO),llo.lar e]w:i.ljtlT.

ingilterreden yaplak· "db 1", . d h 'I C I •• a ata er, a akredlbf ac;.lf1icak
,. _ _

"

~D~lh~ll'~l~ .ohm tJ n ~~~1k.---tlenmlZ1n da.h I ~.!Jll tl;lmin .maksadiyle Yekil t yeai· dll'n baZi miihim karadar nlnuf'"t.n'.. Btl. f'Il@mh-:h:etten "''3.[llloeak 3dhiiJ
"

Ii "e ~lid..iy~ reisi dflktor lYrt!ardu.tl kE".Ddh: e Turk ha.,lk musikl1ll dm Ii' ~i!:'....J3u_bi!"' ftr~mnul'lliye-

,'ali
\'e

Vi;!'

bt!edlye re·
Dun~)"!-

Le)'fH

. l!, kO~:±Lyl h ....... ......
. _~~,

".,.

-_.

giinden it,jlllill;' sablllica.ktlr_

12

'k!lrtJ

U{'l)z::t

Ili'llii~lrketi elmda buluD.a~ In· l.ord lAmclll1Y Tiirlr m~i.-,ml gill!: :strrlini sa.h~UIa I'liQ tailiplt!tJHrtE'T1 sonra fm mnsikrl}il1l k Ian Ml'rkei hM!ilna dew . k miitek.imil oldu; VI!" t...... · edecektir. 1.0, rrbu! konst"n t.n uBLI :o;u.r tl@ ihti;'~ DJdugtJ m,k mn-rel bu l'set" oJ man ID.gilt~red.en y .pMa.c -41lemi:;<tir'. halit i in I~k~ Bankas.l P 1'hal ak-.tMi;tU ~~Irbr"_

,,,,11Il ...

TOI.-

klXl5.er,,·annllnn3.. TUrk mlt"STkiHl diul

Bayanlanmlzm ordu.suna hediye i

- nan

t",t:-Jnblll

Ol1yal'ilanmn
,hedlj'?."l

Yurt ~n
I II;,u"a

IKarnlnl dOYlIrUpl alilna yatalk ermm~ler ... IBir de sabahley·in ...,
SiVfill [I

or.:l.lI£ uma. .:plb~ I haZJrh(dtkl.un 1

II:

.

JI Jc~t

S131e Yunan or lLl;,,1l

(BuSUflO

-

Si'l.'a~

llag

Bingol k,oy1hlde kAIl'I.. ve feci bir cmay,-1. i~lenmi-§tir. BekLt karlSl Na.~dIn1l'l ge-ce eviDe girftk: In.Jioa'g~clr ini)'au.. Ahmedin blllaJ"LU -u. karulJl tan.(~ndOJl redd~ilm~ine klDiger t.ara.fd:rn Tuna dnndugu "!:Ii r mij cldet ,;'VI!}l M.1C Fista.I::!.& ciinderilen 1.500') tonpik IIIlem.irin III ~ f!Jl..a varmadLJ?t apennmi!:iw. Bu itiba da [;oo.dBi1en dcmirll!T mu~ kablJ.io.de meIl'lfelt'dimize verilim t"ivi., d -r- tcl ve d:itH madeni ~y.w.m m~mleoke' ize gel meRi gtliCikccektir" Bu maUllJ' l<: 1"3 yolile g - ti'l"i.l~mediil u.tdirtle mem.!cltKirn.i2e a.m:ak :l ay son rn gelme~i rnilnl1rii..o o[acaktlr.

r YeniSaba
SEN L11< • AVLlK is 01'1'\1"1..1 , AVLlK 24

Na.zlmm

Se.rg~
Pdil'llhlkllVin,de •.e fo.

i~ill bUl'ldan

kl_ muliLteliE y....ini delik de.'l1k etmiitil". Ka.til illI)~hEil l'a.kalflt'imJ~h['.

:zan

miitec

viz

bJ~tIm

~ek~f"!!k

:rek ilu kllnl~ J..myun 1c:(iyuna pnp YatJD1,;:I.IIn1n·. Fa.kaao.;tl..,. Saba 11 [)!illIC3. bi:r de b3.'kIUl.:;ill'!.!· i l(e'Ddilenne bir k IDymetli bIl" dW'U!}m:t l~l;'kk1 Ttuln D.ljml1iri olan BUr1.1tme<lettigimi,); it.in :1YJ'lUl Y'..JLZliy(>ruz: uln B::lbtJyu '~l'kt.aa tan ~p )luhakeme saf!l..batma gon gitml_,lir. H:L~'r'~lIc billbir~n ll1 YUl:lerin(' b<1 kmJH 'It biT' t[lvak'll :joyle f"imu. tur: Arif C-rllmn ile- H", oj GUi'· It~: - Kimbilir_ BellO <W Illinnet. fLlan i nlllldc iJri ka£.d1;'1;;1 bir \', Ji.jkr'an dllymaIJlak, bili bii " mtiddettenberi w:a.kt Ln t.H.11l tUn ~1t.1.nmfll'n.;·Lk ic:in ka mJft,Ir. .klan Hfirh,.I'1('(}djn Ha iyDly-.- bil" tefsil'de buJunrnw!nn fie ko.dar z.a.I"Llret "'I;;'! ~wril.l!.:l tc;inde Qld11guIJ1I gort:r.::k :lU - tm. Btl 51r.lO,'\ Li.g~rkal1..lc~illin maktndlrlar. O~tl Imnn bir a.er- 3'o'aZL ClkUg;L kadar .., Oim SunanahmEd biri.nc-i gu1h eeza mahl~l"IJ1es:i.nde I1:nle-re.a.o bir da ','a.ya 'b;(lJnlill. Hi!!' lhI"et dUfll olM3SI. bakllmmlan
kat
1j.I"f!

miAtr_ () bin ;Qnd -nlecekt

pret
lI'.

Yurnan askerine gOO· deri1ecek ~tekerler
Nil.:!'1 mlHl ~beU_ylc YIII~an (II·c!w,"'lJna. I,.;lanbul bay n1all w.r:lfmdall g'JII leril~k den bit p rti olflh h tlr_ 1.1. oon lU.ltudl&n 1 btl p:.u ti IA!;'Wl Mvk I'

Ekme liyaUal"'1 indir~~abilf)c k mi
Cmnn gllflii
Iln rh

togm1'
blaIlr

sergi::;I

~.

S~rgjhalkm tadLr,

d l~hir ed.ilen ~

A.k.... ai~alerina yardlm
rHuswal Sosya1 ylU"dml !iub tll delilletiyle {aki. vc. kimse1>b: ha[]t He asker mlelenne; 200 ton I~omLir ( e'l'ZUfltl ~l:.mml§b, . Her meml'k t i§ind..e ~"dugu gibi Si,'aslll:lr bu i!i'ie de f.cra"'at go~wrm~kv.'djr]et".

m-r'rhflmet
1:11 r}l; oJ

ciuymult1D.
11

-

dl rl:'I.r. iarm kcn(\n,me ka.r;o;l ivi lT111<1' mel~If'l'Tn en (,:e'5are1 111:11\ W': n.~ltta taluunmi.Hii, t'Jkilt] tlc Imlmu an Biirhan.edd.irt l;'lhhY;,Lr: iltL Ir... roe!jt' ~lIjl"~u.!aat ,"<Iel"If-l(halmden ~ikayet etnu" \ e. - N ~'it}lcak yenm \-:11', n' de- )'iy~ek biT lokma c-km ~ini Qolt p,Ln[",IZ \'(" seW bl1 \ uri· j'L::tte Imkllm. 13a.no. rnlirnkijn.~'
y::lrrhm I>d
'I'

B lJJ1(la.n

t: j;U

~""'t'l bun

ID:lb'l'o],hdi .. S(:.Jlifl de, henim Lle rl{ll:!ptf'l ki pa.2.al·llk ~n,ibde:;inJlz ~(Il"
)'l}~.· t'tnlnl".

-

Eyv~ll

beB~~-

~,~m ~,'llnkJ l I"
narhlDl

tor
t

:reni ~kmek

'eJ;:or~k n. lI"ak lJ"t ,->rl~-

Sivas,

Lisans tevziab mii
haSlr2lR

Veka~et
yapdacak

laraft'dan
!'Ii'

GUI'l l!i!J ".I' 12 .'(II~<;140 - Kb.illl

....
.II!

QQ ...

2_31)
fLit 4

011.
'L1II
J:l.l·
'11' .....

111.0" 17.4~

I

£I

1~.2~

11.. 1Ii.! P,4:1!1 15.33 III!'! iii ill li.!:il (J 3IJ

Egnl \I.... tI

1 kiD.WJ.uani 190fl t.a.rih.i!1 • de-n itil:mr~ gWnrU: Dllntako. ~n llLiJ.;"dUklcrl l:iirlilderl!l lisans hiyc::Ueri kildJnhn rice yar'llacak:ihrar. i in hs:mlar
mU[1hllSlfaJ

Kahve ve ~iyj idhali ic;in akreditiI r;.ldl
ve I'Hldqden

Bir itdikar
Siv9..S, (Hu; Hsi ~ g;-)[J klir~ aahlm, I lvlrfl.gel·n kaput
bezh'ti 17 li"ralo"u I'latb.£,l Il!ilblt 0'di.l~n!Iebmc c;atOOn dertlll.l y tl;!

ll1i1';iniO!: '_'

- \'Illbhi ,uK... H"'lo b~k 1[1':']':: "omleklel: de .!l:itllll~ .. _\m n l''''IU(_;lar_\l 1ar,. nd'Jl gem,.; uir~'- Tlef 15 III 'n1ll r bu . r' H.k. t;iinki.l ol'llar ulciugu yi"rdt> ilun.yormu.-:. Dprhal poh$.fil haber ven!mi., Vl' cJtrt~'Il'1'i aatnlilk Liz rP b1L • ILU1:lln Bil rhanl"d din Bah t I }'Llr y \k~la JElrnk lnhlfnn :z:,~lltlk rll tl -t"fl1€' • ,"M'i lmt~hr. Dun y~!nl:tn
rll

I

tpdkiklere n ~ r"'<lne.km k riy UarmLla bil" l nzil" t ~ IlIl. m _ ca-

~ektir. Piy.lsalb

ya d [}

~ t::tb[l]in o!unrua

't.l

r.

Lftsfk

gali or

lng:i!t~e'll'n lJilyilil: bir pa;r-t,.i JiisEk ~eleoceld:.i'l'" tBu iil:> 'klet "ehrilllll:dt:'!kl lle~teleoll'" manfe . by Ie t ~Yl:l ~Li lJe-cc-k f ~Y.lt In II1mkllbe kon",.yono bu te\'Ziatl !tODt
I'O] t'dE'~E'''tLl,
~"1

bLJda\'nl!m du·
SUdl1
'1~ll FlI-

=

:: .. ,~

_

. ,.-

1'1.-

;..c!"I

."1"".. 1
,.

KAT
... bllill OIl'!

vekfi.1

1.~.IIl. '" 1j!1"d'orll. ....... nlli'! ..dlm,..,j"
hit .Ijp lII! ..

,..lIr.,

rafwdan
l:Il.leblerill.in

..,.~dle.cekt.ir.

Lisam; merke.z biu,.""08LJ

• ,. RtI'lgaristandan memleketmukalano.mk ze g tinlecek t_<i\'lll..'r 1 in 12,000,.

:lSI somll'lrr:J tl

l",,..

gUnu

lfl1niinc yeti~ -

idh31

eliJ'

k:'\h.-

Go~m8nlell" 'Brle~tll·.hyo

kif cdilmi~tiL .' ..

t',1

..

1m 1;0' zy.::!-;.:Ian ()TI I h (11 Ii l I"alllanU 1r t,)" illL.:"ll1lik

linn Ilhaf etmi , fakat

~T
Y
.!llmtlln

t

k

It

I".yblil"tll.rlft.'

1!lIiI'l

l.IlIt.' luhl

M1l1m ..

tirilmc~. il!in vekiJetin lCikll:iln)da bir L..sa.a.:I Wlkil cailmiljitir,

il;U:I de birlikle!l"'P. J{I,OOQ d(Jlar iikred.itJf 1i.~I.l~J Vt"Irild~

veler

I

,'\.I ...a

'j' a~'

1m-pI.';

llu lllrSlz
1~llor,-lrJ \

~I U:ln·

rilllli~

kl'har ~ I~if IJlliruu~LIl'r, n

I

toldugun Pr ,sahli • (urad Uzdi.le.!lfl '"mill IroiCSi" ll1:lHalemrt1 k'" :un"lillk 02\Ul' ,hll::'t:l7.,

~ kabul ~lil'.

Huseyin Cahid
-72~

1',ORK~E.'YE:

CEV.tyRC N_

A

·. ·IN·,. LC"

],1

Muvaff'1.klyetin sirra
--Q---

• mll'~ . tinmru ... ~ i biiyilk!Ui,in~ 111' lu,jubti -ill 1m .. -rlq i' kad.u !iarh~ ltulLlyorilu ki ~Ut. Y""'P ..ilb }'Ie l . i~t .... enm~. .. Ii asked haZl["hklflr ~d 'ce i IInUlli vllk' hill:'g nazariYil[j,Lrti takYi",~en ba~ka bu- ~j ..e yaro.mill: Digo.:'r tf.u-altnn Tiel.'lt.sm'd~ J.VUn)'a ill' z.orlu.k.l~rllTllZ: '\'e J. R. "'I.. nln rngiUereyc :IttJj,1 bamIluJ!R I" ~l.Lbheijil!: ki I ngi1t~flm in I:'b gilmekl II adz huluno. pm ith're ~'Ijye!llenlll d• ri'Di l!lkvlyeyt!' pek. tiyude :1'3.ramLl'!l:u-u 11'. U:run hil" mtitarek ~ y8.[I!l.rI~ld bunun ruhayetimle goo reoek Oil' yiniz. ulrrlana harl1
7

'iN' 'lr(lla.fI!I(ll':.k.i a.'el"in~ bir kerf: ibl1 lD I ,. vl elluci{ten. mu.nazr. dau tenrus g.audeIl!; Jtibben 01 rak meydann "lkmHktnn ibaIIrordU. !I~vmedjg;niz ~ej' ORUn re l oldu~na dwma kunl be IublildHiI r ( . he I" . :I.' ei~lmft.~:}llh nu y!' I:'(~IJ I'll, A ~!>lo.: ..a k :\d IIr hidl;lllK ile I:lllmHklltio bMi!I.Dbizim Ru.sva ilf:~ milzakel'elerimiz hbiTinC 11 rl~ll.nltJl~ it sayle hakkuu.ia. ['Ilutaka. beY(l n eden j ifim. hey~1 h:orden b;uJL- ....y-ar;).k biJriifll Hilhtr g;>lim:e. IngilteI'eniti JUman limn filii r 'leo m iltalea.l l~.rl bahr] leJbirJ~ri onun naearra e~MiyeL'n:E. kalll ...IiJ. 0' 4:Ia bJ~ iai. Hillt;lfr !3 aiu:'Itrlli:!ta

~a

df:mi~b;'

'Smn

-I

-I
-I

ba.~kumandlillll~ m1 deruhde !?}'Icuu:;; bulumn f1.[mr,d oSlo.!,lIou.Hzun ilk Cilu.n Harlnm ve bu diiDkti F.i nikel ih:riw, ~vl~ tlari 01·harbde lrIgllu' l·U!.Lr! umumtyc.I1('kRl~ ainin hltleti rnhiyesin] l::a~\I'irr1 dUI-l:Jfi'rl ii;;bi"L Akde'l'Ii~ tesahlibc kllUuffg,bBirlor. C'lbmteden .'lr. ~ Irz donn" m I!"II~.. un-]
\'Iilnh ...I:i.umtl vardrr, I-'mhlql'hy ~h t.l~i:...-.cl bu. e.se:r1lL/,le tf t: raf bi. ml.i hi d filJ 11tile ve u'li{ bir llJo;;.tnlli harbin

l!n"! - 191 Cuban Harbinde lngdb bWT"ye-<§i 1'1 ·;.I!linda 'Dr-Ilk RUlolya. ,j'llIartlHUSIDJ toeml'iI' ,('~js ve blluh'H' mi.i;;[dkil Finland iyll . !Iii ki'tm'llll'l i.n UOTLlI n nnR

A.kdfi!lrIi:z·, bir 1"una.n. ,denm ~lmadaD, e\rvl:l Fi~rkc]jlerin deuiFi..,jdi. aonra ftoma denizi. oldu Ve buglm de' be ;lie:yden evvel bir Arap yani mil!:!lilman denil!;iAk rI, It i;>;j, nR lIJ:lIu.lahllra ait olchlg-u h;m benimaiyorlarsa bill jddia)'8. mukabn bil' ~I)k j ddia lar serdolunabdir, 'FanlZa 1:'11.11 giJm~ii Lubnn])1I1al' d:h(". $:J.y('t

AK
EN'lz
Ni,in
italgan denizi
Oiam,dZ?

d~e bll bakundalil olsa bile Akdenize biijrU_~ bir A.1!'ap ve mti3· . lUmMI. denial demek YBIDI§ alr I

~ey

ohfna~.

1 taly:.ml!ill"

B~hle:)gad~ll'de ..:_lirrlti··· zuman ODllll1, bu III eseleyi gi)rU a-·m. 0 'fun H.il:h..~t op I>:.k.o: vada idi. lw..~ - AJm,iU fiU h rn I m\ZIl.!'IV'~rd:n

yet bulan ell gen~ g6lun Romah1~dn n evvel sill iplerl bu1U~11I.n
.MJs,11-il]ar I.'C 'l"UDiIDhlur da :l}l'lli iddiada o,,"dlm bulun:JmasmJor? By rih.i mullitld'i!:'Ll n bir ta-

tadan

lDa~]liJ'lp Pm\l;!3ldl1lll

nlha-

.fH.'!1IIII.1'm1!!!

Hitll;!'r

kaH ve dlll[Tll (lllfu~l.lnu il.e!lliu ~ttigi yelll ithf' l,ln luymel::i ..'e bi.!.viik n:lelLtlif~1 hnKkwlla bR.IHL rauaafterune iZllhil~ "I'~riyordu. ]';:cnrLi~in~ SDvyetll're kiJ..~l
e'\'·v~f~(!'
:1.l11ll1l;i

e(l ~Ikl •.:111 !Inman lngih-z p.'l.Y'" : t,Rl,tlnu.:lfl:l rnij!il~h",~,h.·1 rini toe-sbit ve D ;ttma.nki il'lglliz utI rinin .'iI!iTml rzah ...rhm~k tier kt: "Kudretl] bir nulletm bihlikc

O]clIJgtI

vilzi-

knhrwnIZ. D~raeli 1878 d RUll - TurK harbi Z.lH'I'l.iI:.aJi:uL bl1na dai r bil" ~y so}'le ai~tir ki lemmu.il £onundald VIlIKl)"de P'l'l.. uygun.. idi 'Bjj" [l.€vi IDuwrekc (.h.;!m~k ulan bir )'EkTI urb h li A\rupil.~ ,mart1:mberl billlUm .sutu),Ll'l"dLl. Ternrm.lz _ ,be IJ~ Y si.i.-au.: si.uii1{1 m ,-Qrrluk. 4,-' A~lliItQsta ingillz p-iJrb.mento~u ta.li! cJilml~; i tf'mmU2. a}'1 da g~mi~ bulumlY(Jrl U, (ehlik{'8inrle!

haur 180 tttm. RLI"~a. elm dvst]ufruliu diil!manlI$ndan dab&. tehlikeli b1.ll1abil~cegi fi.krinl tlcrmeyan cUim. ,,~ta.mamen Il 'I1si 5ur~U.e. 5H f ilhlalk baklmmdiirL ~u mutaleadll. buhm· Jlllm: ~11l1di. komiiniz.mi itMct[i bil' nasYQnalizrn lI';lll Bil'er ola1'~1k 1.1.111,,":111 'lI.'1J I!:.IV '",ri pal!:: §iiphoeli f;nriinc-(1 Mosl~(wa. He bil' u:;!:Iqrnrt y;;ptlMfl1;: i~1f;! blHlLl !I'Hp-1 BID biz oIDU'li~ta:n zlyadp AI-I nwny .... ~lmli::J.lrIl t~rcih Hi.uet btra'J'I i-;:in mahcu.ll o!dLl v' C>'a,Jil V<IIkal;)'!'Idl. Mua.mnfth biitUn bunlar'n bJ;;:;IOl Ita.biihati- ~ M1Z o-Itlugu ::olunda nlnK-abel de bulultdll. OnlJ Rusyallirl kollan 8.["-a8lna hiz n.L1lli!)tlk Fa.k it bunJar kcmli.tlini marur gW!term~gli!
yetlel'i al!ljIlll bil" ada~ w1.lt:ri .idi. B rlin il~ 'Var~va ,:u·a.smdaki silkClt ve bilZirn MO!'l'kM3 '-c(lnu~rTlIllal'lmlZJfl ik·rle-memt'~.i, o.LroRl€'trenUl tllroenblr~ "e Stln.! tl1?' t1\4ebilecl'iifllLl )'eg:~tDe allirnetleiin en ib.~n;)t e-gildL D:mngile \'aziyetin i:lozWm.a.:;m1Jl.ln b ~h, Alman rdu};u ~ f li'tJer"og tIlkaddiim roell hazJrhklar1IU rooun:nlflmale ·z i;1 lnLiunuyordu. $IID.W >en C;.-;k u<;. c10rL gi.in bioi unltlyu b.rn hir har~

Z~ nU'l.1:l milli. gijriJ~ LO!T in.i terfl~"lill"d,flJ'l bi!' iti.l'lu.eyb ken{Hnc I'"€js ol:Imk se"\,;egeldigi bLr hakl.kaU i",li mluye<li r Hal"b~I1 iicM 4! jj y.tbIldil bulunmamtztl .a.gnlen hi-

oz.

~rl~rirn.1

gil ered-. t;!!1 kiiC;:iik bir y!lrgnnluk·..,en bile gorulmiiyo,rdu. Bilnki~ !'!Lln Ild~ineka(lar scbuta r,umed~rek t.e.-lll.ni.icl. bajla.flnl gittikt;;e ,! klll!fllml"l bu m.illet l'l1l1lllsrnda bul Ifluldu!!u his.."edihv(Jf'dlJ, 811 mJlli ,s~\·J.t:i tA.hH[1 Lll• te-~ 11UIlenni bill'ilk bill' cia
lnull'

Otut'd,QJgun~ (lb-h]e ol~ bm':fIok1:1nurl8 nldll~1I &ibi ~ekl;'l' '\.'~ek-

~~~ub Ixhyordum.

It-I

ON H

mtNot BAB
o..im'·

DiimilDru r('nI~: A

s:Jn!.~;

! Imliiplere
111 Vi;'!

mOl!k tal1lilll>1l8. tid.bl t'utWl1Y0l"du. L"luJt hh;bu kim~nin .kit· c;uk !Jjr ill1·.:J,::.r:IIIUl ~:J.bitolml!' bill! cilro, '",Zo..'"t.elel'in ~ngin SID1UJ1 da ekmtl'k; \'>1: ~i!'icel' istil1lH.ki(1j kt'nJi Iltzulanle tahrlitl etmeleri Llu~U.5UJlll~ lsra.r ettikl'~rilli gijdiyoILUll. Bu nof$r:iy~tlll rt el ieesl olarak ze!lg~1'i !;inufUi cia evlPi"l'wdli.'! Yi!'~lleik pi!jiir'tmt'!YLjl ok!. ve

d~ .... mrl hllijo]adlkla;rl. a

C c;ip gidell ay e8n",.!'1lnlia Vliet z ~H!'ijl1 pek ;17; !Jeg-."lfIi~i. metre hiilil. "~ilyri :nnw -, ~'VlI.. de dl rLl~'ordu F k~t I:g-inc d. n- m l!!Qum i!j.al"C tie r .. Sir iarartD. h~nuz &rlin I" Var§ooya a.Tasmda hi~bi'!' te maJII
It

70'", de1..hk(,du] r \'c: ::;ale)/B.nlllrio. .. I i 11. i~er tarn;['i,u~ ita. Li"1c dr:..t ile ?p i'"lS \'e Mo. "IH" am • 1lD~13 mUzakerel rilll mu .... !lfftl . .y ti.i bu' netkeye "'a.rm.:uu u- .r1 b l' UlmM!klnden "'r:f7 11%llJI goriIt}uyonkl, Vilkm n~hz e ~;\~JrMi b.~yetJeri ,EJimiii Mll!!'ilrw ya ) ~Wl.t ~'!;'in ~b.lannJ 'l1az;1rllyorltLC'I(h. 11 ifgu.'i1;o;:t;la .,rl\l3. imkll'o:ll\en 1!:ittlkkm :z.amu.n, bUIIUD mana!'.1 St"llD'il'l lluayu men aut! i~ill (-til (jetln !ojr pazarllgl iclarey~ }1~ti! lil.ayr~t et-

U' HSUs etrrv?rni~l. B rlin \"~ort"f)\.'adaki Leh ve AlmAn ~fir).'I"i I:;adtrlc.nm:ia. Adlil1 ~1C'l' G'HJi'oly!'uyorlW"w. EkaLtiyetle nn i.Igradlkhn1 mcwlLm 1;iI(J.IIlYI lIile l'fIut kobil !:likii.yQtl~rhl ha ~[ffilcri git1.i!4: .. c ar1.1y"rdll. DaD-

rn _kle

rah'r

bUlln.an .sonra,1ti

da ~a bi d",\"leU rl > ~u bu ~kiltle i~bi ..h1!i Yl'IpmfJ.k filfnnrl€i'n 11rni1yel ...tiY..~e!;~ ()I~ · du~a rnj1cmelm~1{ Iblm~li!' hU8lil1U
;PIS",':!.

Alma.n

tfifJI'rllZWUI

muka\"emet.

~l

(K!'k: t3bii oldllgu

idi.

FHkat

bllJ IlU kFl.l'~l M ~l8k uVoIsLllln I!lUDdi hJ1_; .lH7)irm:adan makFllldml &l.:lga. 1 11rdllh'll \Ie Ba Itl'k: (i 'Vldrinde hu \;oI;!t scrbesHsi tedi~,ifin [,yl ~fuibhi. inki.."! chgl ·l)yleo{'l;l!hrdi. Ru uret! RU8yamn 11llkikl yesi m~'yda,",.a clluynrd.IL AI. ny!l ile gizll g-i;o;h pa.zarllkta lunfl.n RUSY8 garb dt,l!\ lctl~nm!

r,1 h:rll:hfl rli 1·llk H~Jr ii~tmak ntl} oortltl. Gull dC"'leUcri ki.i~ uk, faka1.: mli;;trd,il 1llr'>lillckdh'l1n il'"~ro \'e islLklidl['!'i 1'1 i lJ (lO!.arlll: -f mr VZI.ILI yapl\mDdilar, [aka!:. AJma~ya )'ll(ltl. t;1~lin ~;.Ibll DaJif1 TJ~tanbui tritlt!'l'l~ Fl'izli bir Dll.ln' '"'f!bctte bulunlljl da. Alm!HIYo lHl.rb~ hOLZl ohml"lya kadar

I Iii' lUilf! 1 Ili!e~dc' mi.J"etlel"i biiyiiktiiir. Ancak MI- boa~kunnlintl.l.m, bill taamt.z.da 1• taly III lta):y.a:re1erinin i~e yaraBundlln . if' l;ey,-ek a!!llr e'lvf!l s.H:" istisna ediieee'k ohJll'So.Arap mel1lTeketkI'i fakirdirh.·r; WpI'Qk I'IIUi.rn1.§ oOlmaslRI ha..'I.'alnrm tecayat1lr:lllij ~u sabrlar biw l:llIg!.inlllrJ !;Oraktl'f. 1Ifahaza I:!uoa raj-I lIfrna atfetmi~tir. ,;labil olim ku lngihz TluLli :!l.:lmllne ,·e ~fbhakjka~ ;§Iudur, ki lngiHere hHZlr vaziyete ::wkmaga kafi [di. r.imi hll:t:uman olabilir. .["in- men hali harpte bWlmm bir Avrupa. i;;11:LMap n\@;m'cketlerinilll. )'W tfUU"n.l.~a.In~I.bnll1'kf!1'l iIl21 aguHtui!b.l T.[lnlt'l~·llil"go ID[!raland:iyah al'lli~~!irl YLlka1'lda. ~.I.i!,yiik 'bir llraymet 'I,~Cehell1il1liyr· ~ yanl clilulllt bir hava kQvv!Z'li simi if;:i.n ya.rYlao.:lI-k tP.ortibat ~iElki 1:1R£.1 rlarmJ Zl'II en bilinit' boil." b "Ir8.:r.nr. ~ tahlj-id edebibni:!jti:r, t.cm:1bk bir ~urli!tt;: IleriiY(ll du.. -'.ley oLa.n tnl;;ili.: i:l~but "e fe1JaF.uta "Ire ·.rufIIllsm(m'llhim d:e~ 'Ken.di 1:lIlprtlldll1"lI'Idi!l miltll'lfaClt~.-elj:ntlalL gerek HUltz me I{O· lr§rlt~~l1 i tI2'DaJ"UZ t'ttir.meH: I~ill niz listen yard.tr. Eherumlyeti aob. buI1.lIlltl(-kl2:lI1. A1miLnYaJIm ve nigtOoerg yo~ile. ~1:L1"Jt:1l {d,ogru, d.egil, bu ~al.tdllrd.all iioz milletj· topr(JklrtrJa !5arki PrlIK)'.:t I 'im:, lelii.C>el" fIlll'.~]~ bif Hlihar hi~[.!J,;i f;lk1..l- butl.i.n diinyaoo liIalUrn QIa.t'ISU-I Alman t. alindeki IT a If. Fil i~tifl tt.aI}·IUlilD .l:Ja'.'lluan oombll 11m v ~ddmekt.e JuL PeJ.i; y kmda. gUll bildTrrf1o:k iSlcdl~imjzden ik. veYf.i k.& nell rn~~11() de\·I)J]1 el}~rk(ll'l, hahnHillel buh JJ.nl u,·ul l~Ln i~b1rliigi liba-'i euik. BugWi Tii.:k millel i ve Liibn$I1 l;iahiLIel'inde de SIm." Ianam deniz ili!leri m \·cuUur. S.D'S YU1'lanistarun t.'H\fTUZUnil. dakikll)!l m fhall' edr.bllecE:k brr ke~dl ~Qrij:jlI:J UIlL en iyj temsil Sundan bJt~kA dtinyamn en iyi geni..., ITllk}asta hava kU\"\'t'tieIll(!"kid~ bHlurtwC!IKtL. A,guslo- I"moen en :z; f'vhidllil ke"dinc ti.n,; pamllgunIIJ ~lSll["yefu[j~'ir, l riyl~. lm erler-Ken, In~iltere 1m ·00 ba.PI;Knm "Ifn' !i8.::LH nliUi ~f <It''1 rni,ljtil. ~im.diye k.a~ c:;:kll edocetine - k;.xllyen 'lmin uar y'l.I~lhlll tcer-ubelerdeTitI!'k AVl'lJp:'ldru harp halinde bulunulJ Afnka LaBr·num.na. fi~ bm_le.rc~ . ablokEi.flL~! ,!:elik kl.~kacJ ir:ine ~I' tayyar~ a~.ra?lIm:I~:-E"I;'. BIl"mel idil1l. Miralay Beel f'I taril'l\e tn· \'lLtacld,1-'3~ yun3J1.Ill l'l1uJ.ctfaaSl'Illl kl~ml!jl ,ml;!"m1cketler ie-in bahaDerende muhL~1'II t!'l'1'I nokta bl.lo giIu i.'~ r'rnmnz hu.kumetle.rmin lao:Lliyk ~lj.:'l~ me:;~tlMI~rde tluims. 1:lylu]~ NtllD'fib!'rj!!; i.,..tirnJlI Icn, uti $lI.tlia gelmi~til', Yal,ljl larL at~rhkID:nnel,l I.11tll1l eden bu- (lUlL . .• 111l1dmuhl sefior~rirJ.e He taLmat 'b.bdldat da rne\'zuu bah~JlJr:sa liubat. ;.Jri~yblLya.gl, m-ey'na, sebze ~~mdixe- k~d.u, .I~e... lin t::lmlllg.hz; ';.~ Ai.ma.D Vel ,t.:('kl~tIDJ i~lLflnJl eJiyordu. bu.lla tl8. ItH{I!iz mllLt!ti J::;iDt ~~vc Ve p~Mn~ de ~I1Bln[L b8.~lIcil ma.h- fm tabh~lli:rJ, suUenndel'loir bavl. .llIil.curohm.1l11:1. !1arkla("Lnl BerEjnd.;:kl mevkil tam men melt- B;el.·euYJLcakur. "• .. .. izhu.r etmiI;Jli. Fo.k!l.L~ lngi1terede kill-! tm hal almlJ;j l)laJl Ll2"h !;; fiS R_ r"n~LU qte ,he: gun ycni iljtati!'itik AIri I'e lngi Liz Vol: FrarunzefLkleri -:====A=. =C::::'::=:::;;. ;;;;A;;;;;;;;;:A=""=",,,=Il..I==· '. sa.ba.h, ~~ )'uzdendlc InBurl ri!IJd- lI:uml. n.(.'~I'edilel1i bil' ii2erio.e rast '=;' ogle ve aksam 1"1'1'1 ~ehjrle;r tamfmd:n ne knr t'IA~l Mho., ~L • YOSld. RIJI:rtfJ. radyo:!U, gel YBpbklarl Utu·ri.lZlarA 'ka.l'YENI NE$R~VAT b.. rekdlrll OrID. g-orc letLd.k ede["&dYOBU A'f~Pt;a. ko.nu~uf'b.I'. l'IU'11 t'llcili%lcrin yo.lmz askerl klY· eeg-ll:Il "t.ylliY'Jfdil, Har1l;!iyc II tuklu, me'" IzaLar lrad ederleI'. mellen i:!'ltihdaJ eden JilucumLaNazll' bu hUStl.':ltil.KI mula. - .. ,AnC!l.'Ii Map ~taratlhEiltibari1e I'HUI] gen.i.'JHgirn bili!biitiin nrla· I rnl _'mfdu~ ;:.I!.malll. 19lfli 1'>:tt:D''LilV€SV.LiI, ]-li;:.t ROl:e kohl.}' kclny yon Im}'m.u~tur. tngiltcl',12' yolmz r~mber& fe:>.tlvalmlrL vukua ""e· . . ino.nmH~ lie I::iuyi.izden de radyo' bu IImkil'eUe 5000 den fal':l~ hllhp gein,iyeccgl Ill.!'ntol.li: tf!IL!llfl1ile p'j'flpaga:m:!.a]llirl kl2'nd:iJt'rine hie ''1,'11hil~JJ..mQ, yll!lJU~tJ~. Btl hij·-Cl mle\jku[.o; bulul'uhJgunl.tl, lukat t~ir etl'ne1., Zlltl;'lI Ecn~bi r:'lriyo I c-umillrlll dort bilni A1I'nuva ile ZW>I2iC~ cyHjl uyLnc.! I Ik.)bilir ..;~]..;; t L.L1LLHU (J"'Y,I!L ,I.e 1 h~Lljt eCei:rl@l'kezlennin k!o:nll:}~uld~FI ede· i~gl;il' Hlfldll.lJ~ topra.klllra v~ orndJlkl e~ienceleru~fl h~.. o.~hi Arup~ayl am<.:llk miinevvcr :;;1- miie~"el .... t·. Din\1.j[taly~l'l \'(' t. I m:J~8 kilU;llarmda mt!'lllllUJ iyet. b'),llLL P'!ll~l'u H 1, I... Elilbin bu rue Ilnlar "'e mtl~\· ... r slilullat e llllyan is~al Dlbndakj tQP['[IJ.J:lule luizJ.... bl,JlunmakL'l t~Nddii'l e1.r',:,j!1'1 m(.""'~ 1!'uni t r. ii\lyl.... mrin we memle'ketlel"inin menfaa.tlel'il·a te"cih et.lilmi~i.ir. mi "j:;'iml 1:evau •.11 bdd.irdh. : klymcl., c '..iL IJ:n~1J (,~1 h II r.ll1da nin neoode olduklal1nl 31l11J.!r'H,cak tngilt rcnin en l1liillil1'l hNlc· Fi:!.kat e'yh-ll~ 'iclrrmr:ti Cri 'l;Il- bit Illqr v I'~ ('l~ III h. ('it ·,hr, HI!J' ~ viyede-chder. Bu inee nokt~:V1 Ii hifl,\'l\ m..eydanlan \'e demlr .. r'ek miywk'i 0 lH nllee zihniml ITlllnt'1/ '!:Le II [ rNlc '.... ~lll"ITlI11LyL!lplI."QpagMidu sfDlkerll!ri d a.m\lu- yoUnI'i~'le- kOI·oIl.YOilal'lihr. Bu~ rn ''mul 'den ycg no dw il~cl,: mJ~ oJo'l:'a.klar ki. son gi.lnle:rdc bin bueumun 1,123 Ildecli bu lit'· bloltldidol1 lb:l~lli III t[(ltE')'C L ,,"'1'10'

k~lidi af'lltll::uile .<je'k\'!rd~n bii:;r;biitfuJ. valge~rl(k ekmek 13111'fiyatJ.1II1 d... E!!I a~gafi hadrl~ ~!tAntF inkelerinlll gevkukcYl1i dirdiklenni ;;. rd,;I'Il. ". ve askerlik balmrlllldllrt ehl'm-

Buna I'aimom birbJ; ... IODJ')I. Akdeniz kll,Ylhllrlllnda 3.5 tWynn miJdaibdallii '1:Iha.kkuII;: el;ti~ Fak~t h.ubm :i.ki Q mrfm.. milyon is,llim ya$i!lr da alon!J glduj:u IdDI iddiamd& Arap cl,tHILZhlil". yan!lmamg:u:w iabR!t. ti!l:Ii. Bu ba,-. -' Akdeniz ,.:;il'1'laldeU.lin rlJemll?bi:sde a1!iLandJCmi ~ cJi:1;:a Maamal'ih mihver propaga.nh:liik lisanl l!.rap~1i. kOIH.lilma.ya 1wtl~l'lo Yunanisl.an \·e'l1.if."ki.y~IMy~ d~vLet ..... w1umdNri {)o.Slnl11 llilmedigl flit nokta varnio kl,)'11M II1l ya];u-ken \JLiti1n b:lL!jhm I!job. nl1l'. 11 a.bi!liye&iai;a bJ de521 0 d. Anb I1weti 1"1.Ii'liyel'li u.z:ak: g3~ • r 00 mefkutiy,etiW • moo Coen.UlJ lBml .rani Filshm MISIT.:l k Arap di.inHarp halinde D1.Ilunan bii.tiiIlI islam psikolojisidir, ve Suriycdeh a§agly~ A rap !<3.mem oldu. dc-vlctlor :i.7-'ioAk.deni~i . c:~\'r 'lD~ yanm en m.i.il;amailll.kal" inSa.1!I1hillIerrn.e manit', BugYn de. bwulaa eesaJ'et a· dIIl' .. fsllimllk en demoK:ra'lili bir yen A.all ulk'elen hakilu bu" kaylarn.k Ballmnlaroa Ci!fIIPD edea Akden.izin ccvr'eledi~rj Arap ak.idedk. Su .kad.B.'!" val"lti bir bmet UILlIUl'Lldurlal'. AL~dl!n.ilzirli c;a.rplljOIanln fitisi ta.hlllk'l2'ler-inde taman'! 35 mil)'OR 1ii.IlI'I,bil" Arap ta'J!ia.'kH:ii~e katieenllp ;,ja,haUerinde y3~yan Joel minlell." ytirntec.ePml,iim ya~r ki bu mllYI!;ml:.J.rca nU- JIlilyo[l mwdiim.an AIr&bl.rl. Rinyel\ w.utehanunil detaldir. Bil'i'abiatlle till;;: 0..... :aida ,CeileD hlSUn ,~la.kik[ Vl!fR.. hHzl meUJUu 1 (ii!Olan, yi.ikJeril'l~ .kaFgl .saYgJ. m;etDuti· CP.l ....loJ,dil, S!!l'lTlf'l,tr3da, iIlU.3J, tlaO'Ya.n - Y'WI1IlI. batb.llDin 1914 (;10180. harbuuTl ~'muM, ka"1 'Borneo'da, Japo:myatIa 1.'0[: Cillde yet 'Iff.' h.aUa iSel,'~L He iJai;hdtr,. dlllD"Os-manu i'I'tLlJ"al'1l.todUc.~iei. :j!abslI][l d~ hi.:il'- lIIIo£-ticcsidir. y~~yan i1l1 yu l1liiyolll IIILmly- AncakkiQlldi Bu. lnarb bu;;.uwriII ~'l!timde FHvaki M~Bl:rOsman 11 ~mpar::ll-I man.lfi di 111 k!l.rLle~ler1 old.ukla ['1111 me Lsizll k' gfu>wri1memek ..'lartittal.yw&T i~it1l kaybedilm~t.lr. t!!l:rlug1lllun e'l;!ozaslrldan saYllm:ll. Er;e ... Ih. ulllilmamak icap ooEr. Bugi\bl. ililin en tUnlh ttalyan dipFiJiJ!:;i.i!l, Sut'tY!i!, ~h.\' ~rllyb $e.rim., Bunll muhuip btittin dt'\'I~tlel" 1~t.e 01'1 iki Q!llrdal'lb I"i Aka~ lomatl..<:Irlnln !"4il~ kaI"ar' lr-ak, Yemen, Liibl1an "e bii.liiin IlIIi]<.\MI!lIlar \Ie iLakdir elmil'llerdir !ill Z 1n:yllannda ~'erlf'~i~ "e bl1!;- bu. icijdeo Vll.2"~~ek;. yam .AmaAra'hi~tan 03manh imparator"e i§w .r\kdelllizi(!l se\'kulG!'Cy,i ~I bSlJlLl.ll bir medeniyet ~.. ratml§ a vutl~ ta. ~li y,e eden!Iir burad'wd luilrnun ""birer ,..il aYl!ti idiier· ehl!'mrniyel~nden dalla 'bUyi'ik biir' alaI] Ar4p1.ar pek lilakh 01.talk kuvve.Uen 8.P3 vataaa ~ek. 1918 Dli.isa.lehasmd:1:1n oon.ra etiemmlyet ikti~a.p etmesinin seAkrlenuu \ biT Amp ".e ishim detiro Bu, tarzll ~~, ItaJJIi.'Il biitiilli by iilkele~' mUsIi:a.kil birer bcp, \''11 nikmeti d~ budu. 'ii'i! sa· hi!';:, ismin] vcr:cl:iilirk!1". nt.e.nfaatine e1!l uyg1m bir ~. hili kllm!J!t olarEi k: dilinya tlll.Ti.tllm!.", 1~lya. buoli YSipbfl takd.lrsmdll mevki aIdltar "..e yRml.l! d~ !jl1J Irui.~·II[8,atlil'ri e1cle ed~k Ira Jl!l a. ~la \loe1'ilY~ §er ia: l~~ giliz. tir; 8'lI.ri.y~ i.le Viibnan da Fre.T1S!Z 1Yi.iz binilerce !"talyaIl.W! mand!liBl alh~a. "oJJ:luldu~ar. lIIaya.uM ku.r-htnil~. :2 - tmIrt a edi1Dleg... mahkUlll! ra 3. bmdup da reahtelere 00D~1lk olul'"Sllk guriil UZ ki. Akdenil': bir Ingiliz, 'lJi.l' l~pfi!lyo1. bitr lta1y:m delliti oJdlJgu kEldm" btl"

--...

SurlyC ve M1Hlr ga1:i~te] ri, bllhas.s8. _!.ir.I;;I!l':l!lkil~r. Arll-p iileminde okunan, tetkik edilen ma.thuaJardJr. Bunbt Ara.p' du~Q_l"loc~r.rrin VI:! e,roellei'lwn l!Iirhlci I smlll naldl \l'u!5!~tal3.l"ldu". :t5U~ID • lIIi1gi~ill.in mem.baJI I!aynlnn MIstr~l:akii C[u!]illluheroedir ki Ctiti11l Aro p m iit.efekkitiof'ri yetilfID,.i§:len1i'f. EU1l1ar a irian, membamda edindikl(,I'i fihlrleri Ol; rnernMek~le-rinde yayulor. Talebef!i arasmda ~inliten:1elil, Japonlnl"n tutunnz da Ko:raWara. ve Lelli6ta.nls.Jfi.mJa.rll'lakaoor biD bir .miUe1.m evliitlllnni barmdi1'a.1l bit· islam futi.vemttll"sirul'l ki· i.n bullindilgu hi!' illki!yi. miill"r.er de~'leUerinin .ijzJ.emdedne neden ;!a¥ffil!!i1 ?

Italy'anlar i9in ~:. Ikar yol ~ lr.fR .
I

I

Daha Arnavutluk: ........ ~ [~ ~ evvel ddIJium bir ya.ztdll, mib'qr ~ Ch:liiimUzdek..ii 1JaiIwa. ~ Ba1.k.a:nhl.n1Ia he;rhBngi ".iIItiii ,harnkelme 1baQ~ ,mubtemd o1mil.di~ ~ By :neti~e,e va.rmlk lcb., bOylel
bit" tqe,'bbiisli:a ~etJe 60.1111. £rIIlesinin mlIda baiia. de olduiYBu 'lie bg,bJkihtiD mibwr devleUerl ' Ian.-

rwdan

iC9.b cttifin~ -:ilii.ve.eilljm

rn~" ....

iWjJmeai,

*

is-I

SABAHTAN SABAHI,A:
II

..

*

~i mal deniz~ i~.e kdeniz arasloda

Tayyare jl~,.5.0~O hu... cum De demekHr?'

'lIillMi.

bu-I

I

I

I

Ing·.-iliz ede biya'il
·htar) ..

M--_.. •

Ikdm'l

:iU-1

dafaa.5l'l'lda bilyUk ltiJmetJ I:' de\"lIhde edebile.cektir. 3 - Her nevIi Iba.rb m.I:wmfl:Si, byya..N, toP. ve !Cell ibusu' SllI!!da. huyiik ~ f'8,p!llayaya. gerilmi~ o[dutu i"in ,YaHI!'· ,eakhl". rill bir «:r..k inti.eAk n.oktal:arl \'ar.It - Mali bl,'1nmdaa "¥e .i.kb!>a(lu. ntiBak nil k.1a.lan 11;11rJ ~I k te· di e;e~hleCen ~e ~ ~Pll.asil-iatll ~Rhibdir. Bu nGlkbl.lann ~k:" :i1iootla.rl.1l 'hay,abo uatl.](lbi· 'l:ai:ll"1b erlHmes.i 1tolaJ' tllmi.r edill"mjy~:n am:a1D.!' .hu.~mLe-getirir " leeektir. ttal.ViI,n, pnstiji biJ' Dlin, 5Mijnaf<ale lc!lt1~II'. Hi.ihisa ,lr'olln:1' kcrk ,.In.rbesine. I.lin-JIoP ud.e Aim al'llarlll CMI damal"IDn '01l nmekten kurllldaca:ttll'. Y:mj dugu ii.:i., 1ngili~let" hill,· ~a lblya. za.ra TIn. ,.z. y..uo."n done>buni:]. 1 tanribe ehenlJniyet vel!'· bilmek !iIIil'il.y~ti'Di~' clami~lerdir. tkinci deil"ecedc slk ea'kul', Ili.l(:lImlar doklara, ;emi. I:CozgiihlWya bu iho.rbde W'Iif' ~Hi.Ct Inrma, limanlarll, rna \malara Lakdirde f8l'Zl mu.hB1 fleti~:~dl1! Ql''\.''I''ilmiS'li'r. BI1n1IlrJIT :!iIrlyuH galib tliJ,~ gelse $I ~ ka-. 866 0.11", Bu hikl.ilmlann bll-"'!hc...'1. fB,pLaramanu kfJlIam.ltU': gny0l';ji. A.lrna.nIBrm. tiir isLiia te1 - F::D asa~ hir mi1yon ItIlllj"ebbili;ulI1l!ll m.;l\r&~ liolnlHlrll. y...,n. gencilli k!.lt'pa~, ~el'l eylilldcAlnHlnl~l!" In. 2 - (OM ma.b.'1i1ld Iilhn her g:ili;l; topr:J.kb.nll8. ~Ikntok icin turBiil ~Idll! s.1I:olru mimti hitfrMIllli} 9ah~lIerinde b.ir ("ok hazll!" cek \I'~ ltAlya ya:n yoldll yt'N IlJ!lilr yaptJJda'l'l; rnavnalar, Sill- j a~ seri1eooktir. lar topladiklan, 'ba...$llca !iman 3- Kuvvetin.ii bybeden ita]· lard9 mi.ihiD1 kU\'\I'ell~r tllill~id Wkleri l1lubakkakllr, Fa].; l ya dahili bir ib.'Wil ile ~11&:,lmSik iI:~Wikesine [DanK ~I!lkeylUiI \'1.: te~rill aylnrrnduki lngihr. BLl j!lle ~jimiID. ytkIl.m:J.:illl!ic Li:r.hiiel.JmLerl bunla:n Jl1tih~t eltikl~ri gibi bil' flY3yet ... glire ef'l sebilb I),Iacaktll". En nihu.yct fan!I mllIbal mtiJ~!t'l'I'Imcl 50 hin ALnuln .askeDI] m.llIaz.wm h:dallArbldn.rl g~ dni d3~I'tJ.lll~'hr. ddJlPtU d.ui~iinel.im.. Diylili.m ki milyolllal:'(;n g'\!l'Lci fed&. ~tt.i. AIC1lurchill. lng:i]t.e-r<"l1in 19-1]mMlya da i~ kMlQb. BaDrnnh.l" de ha\·3.11Ir1 eline alaca~uu I!'OVyerlil kan11 Ilar'l:lJcre Sllbne oldu, lel1H::}h. 1941 5~ne=>ioe nyi'lk lit· Hem Italya, ~eG'll de Almalll}'!!. mak ilzel'cyi2: VI!' ge<;cn s ... ·lwnin SOD derece fed.llkariikJa.'r 'pall ~ !i.t.I 5[)(]{I hn\pa :hiLielliMu imut'i'JUz!ili'lll Yun11!nislanl istili edebilrli~ rleku S!eJ1e Alr'J'upa h:n'as.mrn ne Ie!". Bil nlihvcr devle.Hrrine. ne rellk alo('ll~na ka.rul o'e CDn~ bil' Molfil.dJ" , _ Lll il§3 ret til' . ,(LiiHi!'ll soyfB,fIl}i!!vIriniz) SAF
de leI"'" -:i!'\'J'i1wi.jti!". Almanya drniryollDr~ I'e 'ctlllljtradlaria ~e\'Tilmi~tiL Bu you..u bil' ij• rilmcek <I,gl ~ibi bi.itrilu Almlln-

DU klllV\'etlel"

ilID&

w.tJJn

mUJ

-I

Herkt::i~('
j'"P

mfdlJnT

T,lnw'nbcrg befll'l

IilJg u lL>;c- ~~;;;;;;;;;;~~~---[.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~];-~----:;;;;;;;;;;;~ rJ,,'II'w.iy,;!'Sin_ Bu rni.4La· It.ll inr

~
u~

!II

lIuLuk iru,l f"jt!~~kl! deHrt~r~fu~a~r~lund~kb~1 I> betle hlJhHUI1 lhd:-,
~~n 1<,,]ktug-lJml'lrl
I

milzal:.cn.:h-n \.I;r.JI mag!! rill c;alJ:,'0 1.1.' Yr,k.· h.-m .Alm.1.lyn 't
b,.m lell'l
J J'

bizi

LlJ?LI),l!r,

hlUY~ll'r Bu
00ilm~1'I1

.il!datly"r Mld.8onln bir gUn

I

Ir8,j Iwl'"r ~iinJ{j";"mli hir dcrc' "". ;lnJulnflk ,'1.: IJgrenm k I

nulWc

rnufIlL">!:b

'lll~

i.l(·~~-I""IiJ:=::::::::===;;;;;;;;:;;;;;;;::I'. dUPllnt nutCI';ll·
f'LIri
I

MACERA

ROM

m

~

~~~~~~~~~==~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~=I~,.I=~~~,I~T=8
gOri.i!llm\:w'~1l Hligoi bir "Iil~ (11 .,' T~kgi~'l)na lUIunor4k at ~ki ...hl~ arkad ~ULl III Hkh}IBbihnli. FI . kat bu dil ~ok gii~ .!lmuhydl, Bu \'o.ziyet·t de b'I'ugl Tll'lly.Ln 'biL~k~ kuv\'c1.in ogU)'r'l U2.olmn·

F-IltiJll' eo" .1[·1 yafll,,,hnl H k.ikrlt t :ddal\ffilJl ![)lI1!.~lth~lnl muhI:. ·ITleld•. Hitlt;rll1

'" T'D.BimL L..oII!6tuI • .,J.1~.!)lilln,.l"..'kl 3.!-!ker~ hl.Z1rlilllarull !.;nrl~ Ilrt~h.lr ltir. IlUiol m~k{:t'~l",nfli., 'lj"U ru;.·Lkt·ln ')b'13 hlm~·1 IfiztrIi mek ic;llPJj Na. 11 k l"I]~l"t, nll(.lllq !lok. 'ri g' I I l" rill IJ~ blr ": ~: gilll lc-liikki cdiyurrJwn. PrLlg urrn,.fllnl gIZh..'llI) H: n'ul.k!-i. akat bumJ.a hi~blf realLWo nIhu yfJldu. djle f -rlll' edilnu" I CillUn II iUlRu I. r lal·ahmb.n L.<:hli - ~ I 1"1 es It noktnl rda hir:bir :1. hie' bp I .Iu mlJe}! ir j'.il. Dmn J ~I jmp.ml ;itl Hltl~r. I;ILIL.. ::'flY'ill blr ?A'vahir IiIrK .t!mI.t hi' ne hlr yard.1m ytJ.j1ILabll' !(I~r riu.h I 11 1 Ihtim lu t:lnu l[,rmnHl.ulld. En {i!2la kflr{oll hlL1.LrlaWI18l-:t:.lD blll'fl<. vir Irl erh.'tllltligirl' l'Ie;).'. 1]. R S. S. ey yn",m~ylJr \'~ lC'l'S!·bbjj ...t: gc~[l(,k fie if'lernIY" iHb'mIY(' BUill col hi'" iTie r1~Iha ~ ('Ih'rse, H it I(!. m""k Wln mUBait tl!J klk IYI b(:'~;JIynn:lu nn iilll1'~li blllwdlrh",HI 'I1 lyJ Bl'klIY"fJ \'e beJ.t.lf>rkt'1J t<:r II,II!!'I" 'r 11arC'i'\~1gibi Lel;1 kki clmesin· :;~p;~n ~il1l" 'Y" Lh:!1 'Y ~clir·. 0(] \'1.: ... lhp~n.·erl111_" miizak('r nUll l1'IiZlil'1fI1 .... r'fllJD'll.:'yylz\:'118c yr: riM. Co li'rml'sinden Ib'm·lti. r. Dian A VUm.IJrV II ~ch _m11oe·.ikal ben "1, kb\lanlri ell Llri»t: UYG fl rd, III IJliul bu iot . gaye!'li Alrn nya lie g~u'JI dl,;'11{A.du.u~ " rrl tL i... i.erok bl:r hlJ.'l'abi),e

Oruld r d. 11m. ~111 i!;'i"hlK':n lKniri ·Ik k L 1.:11b u.l~ ~wyh!:tlL)'("'nI m. f"nkr. L 'bu I!'i de:o:',e- bit" t.,h Ill! 1'1,1 r.:rl

nutkrt tab] 'T' !rlllell~.l(!p'

1,1 .J. ·tl hu b"lIAna,·.k d"glldi ,enel dt::!,'rl.!l' IfUe-

BIJ~IYI m·acda 1J\.ll~, H~lndan emin,]I. l;Ulll1i.i ;1I1'lU·t 1m 'i :!]c kll,Je nih. ~i:Ueml'u::'YIt! kadar pr' h~11IIft~·t.II"'ll :dtlnol~1 bLlh.lna('llk·

kuC;;iik

yalnu bll' (",'de

c;,,· nnrJ bir hi:!:. baH a p-thl1eH tIItUI·u_'urdu.

ca, bu Ill! nll;.!1.inin Hl!rilllo.llgllU d' gUI'liylll duo Nc yopmllh}' 11 da b~ Ilanll""I:tIIKt.UU· Irurlulmroll,y •

'''rc
o.

k"-I

rui.

I

J-

Nlhuyet bir SQ~t!liS.i unlllhlb.... in· de, hL)'yal'~dnh'l otl.ll'rlutu (,,,i ~[ irftb ctJc[lli. H:lilJL1~1I k<im:J.. giirciLi tam 11m!>Irtld!l, J;:'\·il1. Xdl"1 n Zit'! n~1I lIanJl1'11n kalbi u/.,,!·irlOl! r,:'Jk I 'ill k:ll.~)I~lnl HI' lilttiln ,uol':'LI'H k 1t~. ::jidtlt·tlt ~m['llllJlllllljLJ.. I ('~n~l:n bi.i:,;i.l1 lx-~'1l.0l. bil' -I Re!3[ni p"li:s BlIgnl luRkklflclu ,Jl~ Vl!I".I~VJii).iln unUJ1Bl.lnt~~ln Datjlm ,.IIWI do 1111:(' mobil ~I ball ubI! Lt're dU rnlUil Tui, FaVe 1.11:1111 ,It'rn~rden 3'f11pdJill... I dC'n ~U tit! g",r'("l'(ll{ tQzlJ'r ll1'U,. ku\ h:enolys] Qvhtr L 1Il I~ ytizi.iJl g.ilrtcn ,l~-~IIJI. P h~ hnfl)'o,;";:>1 ~111 u ~ayb.)ld_J ¥Ilmml I~ g' '"otklf Jl:!.~ille cU. I ,lil lll·lhoklo.l' f'erkfn p[jlif) hnfiye:ii dil'cil:si • laY'r'~,\!el illi. $a\'yeri ;Jldll1cbi - bird "hire _ Hit khmn g ·tll m ·tlilSjtlim I ·,'{:k yeg me a\1nl1l. Ij i I, UIUI :t:un" IW}'l I ecmin olll!'",lL1glUlH Fak;t bu. k·!{Iil Ii; ,.~ It k ma (I~rke~tl. Vc tl,"rhal Jlslf.!ni.(l, tn.y lin il~l~tu IIin t:t.rni b. Tn . are;\o'are~I:y("11'1", I'll< dCLt ..k p(1li~ hei MHlltLn'1 ~\'Y('nl1i_ -Lltlltl idl, sl'C~il. 1":!.kal 'blr (lK y rme I.i~ Cl;!nt,; l~ttdIn da Q~IJ kurL .rmak ~I'Dilit" di~'e dll.~Ul1dii. i;'ol"il !.'Ilalilc uu!o'duglJ ~libh .. FnllIlkiku bu flc'kjld' bu" ;dr.:l ~i,;m tier ?'C~ l )- pm'· l. n ,.nl~ ttlf; I.~11 ul1iim1ill. l-Ienwn d V~ Qym.mla. b"rDm-r" l'ull:nllLn IUa,kl..t311 dn .rH"'ll.Illi[d:J11Iroli. FEll '-, )'It"re !ltiud~. Ne YH.[>f1I:;il(iI. Kll. Q(l I:I'IlH! olmo.k I~u;ru d~~lldi. kat gay(':t kun·ell", t'lrlatlJIli'LHtil t -:uk o't(llllubili lie Uh~:rlili yukaBu lien 8i.lr"duh'lil hl[ ;17.1}'-:Ie.rin Hi.zmu:l.l. PilohJJ!I ~I]01~ bOyl,· hl. f hY::Ulll1zLlI. Biru{!tl til r~d i Gl,lm~Y~fdl1, buluruuruwlI, AyrlC!1 }'Ui}', ~in ZI,'rL'i01 altlrlcl~1 ]IlarlLLJI) ~Un k:o· dognllu~UlldHrL erian lLiiyd~? okn. bi!.e bunu nLtJn~z;dJ.Bu fli . t>[lrnlH1 bir mDtG!'Ilkl~lil1 on BllC't· Bhgrll'rul1 parj,lFii.i1.~\lYt..l rHTd~.gll rf' ml!'~3r,~C durdllglJ.l'lu !;"llrdi.l. ~yt:yl de haretIJrn Ik I' Z!ID(U nu Ila..'lul IiIb l Ne'OIlir.ii·' Blr cl.lkiku II. r L1dLid (:ilh;).'C ck V t'D.JiO.zihneo. 1{,ltJiln Bligni Hem, tlly).m:''C1 bLi I .dil ,keyoldl.lgu m'llnakk :k. bl.J1l11Hn emlmolo Ikldil:' bm'ii Vl': ii.yetlllll nl;l valn11 lI,h-nllljti: ;J'.H _ - ~imdi k rlt) Imr. WO lmlIlin!. diyordu. WD m~'1 lli!lJ karnnhk Ilo~llllH dJik mj~lIi, J\1JI~lhvcre ilL' dt: Til" 'are Inin evinF' y Jl I L'f.ln = burlY! ')1 T yyW'1 .:, k,illlilC\"f'

dl.

lI

pod·, benzin oIsa, d'ye !,oyJ Iltli. AI'kmilnuOln adamlar b:l~m,h.
[lldlrm.uh. ~Ufllltle guzrltn

boldu. Aj'lllt :;,iibhe "~me"i cai7.
dlt~i I~li. TIl}'Yo t"('Cini I~ s uC;111 01 . dHg\Jn L'bat I:ii.znndl. Ni!my~t .. lIt:w.h I· uri.i .. .udele iCde'[·el~. bLC: bir · i$L'V ,k:cJtdj..,ifli btl ,,'old<l tlul"d.lIm· m ;)"~~eu.k M Q ll:, k Ie>L~n yL'l 'S iJ~11 Ji idi l\iiQmelrolfll'l, tn ka~lll· du 1m Ir.l1aL~ adcLn snrho~ 01 1111~Rbl. Blr dont'mc!:;'tl.:, iki YL,l hll'le~iy\ ,n) u. 13Ir lililLI! ']l3l}1rlp 1<,'ldl Tam blJ :!Ir hlt; bl )'o.l.!u· dun btVilz 'hir olomobll gOlli.., g6rmf'l~lgmi ~otdu. Mllii :;oln tlui,'l LI .;;iUig.Il~ gtJrbm\I;L' () lnrilf:l Jfl~rl.l fldo.dL Ond~ flil.l:!amJ. Illfl'lrtt fllnlluull. iz!L·l· karl.!ilYo ..,. ,UU. Rlr llcS'l1. ~Ikl On !:;:.:'j'lIZ l'llOU1Clbil gtiriubmqtil, \'~ bunlur bnf:j].;11llI,nflHI i:;;tlktLfI1~11.:'1 c gH mi~ti. PuliS hn..l'lye5n di.', ,,11!11 1:11-

ika.r .

,,:,t~

toa

g.e"1

('dm~ll, \ t"j',Ul1.U! d:J. k~-:ntlisin I te-bJ.ikeyt> hlp.bil'OOCk bie deli Li QI'ltuLn k Hldn·maga.. girli],p{lr'du. I-~a.,'.\ gitlikl;;e k~ y~ 1ll1lC ~ir;,;,'Leme~e-bJL'}IadL ktJ.k ~ri don~ml·.di, IG-ece de omn.l.lJtill. ~IInLli yafmul' iL."UVI.'Ctien. ml~ti. PoLi!i Imli:}'esi hidd lin ~
SOlll~~l~P dlUl"U),Ord!U. C:Lke t~ni!"l L!{!bimL~rolnm.c- (lur'Uj'orduo Fukut blr '~9di~ VII.I:'da:. Y'[!', b"n"U'cei Sen g.ilm~diSf', bali . ~ ol:J..C.3.kb'! [Sir mtl:ddet
cit'TI

rk.

mow:nhl tin il:;lilul r'letini (I tm,:tf~ Qevirdi. :)i.LntlL Vol;;nmn adchi. tl';U)!Qrdu. 0 trI.l'3(1al·dJ. nC::iblJ. nli! y.o.pn<:u.kU 1m ndflln? .. Hu.lbukoi polis 1'It.·~BnliI'I tl~ Irnlms.s:l lIw.m ~ijmmcdqolJ

Bilradn

He Y" pMlilecegmi

dti •

Ilil:clk~ de

.:hln

lI'l:artenc

!:~gl-

"'~f!

1 II hi.. i,,;J1'('t dirl;!~ln' taklldl. Vc dtc'I11:11 HI f']m "iUi~i u~ti ;tn lit, bit eL1.i. Tn"""ut'ci hi
siJbh_iz S·o MarW~I~

t:lI'dutlYOI·dlL.

Hu

!lLI"ilH.i1l

OIJ~~"

-I

~~tmi!'}h.

I

il:lIIkt.c.n :;~nn1 kasakJ.,ya ynkl~· ll, V'I! hi!': lh.lrma.JIf1I'&k mi1s3b kaJarl1'l Y:lpl.ldl!!I t.a.rlaya dogna

c:!1I lin.

1<1i."m. Ul' il.U..Iwm ,hdctil u~-

lriJiJi.

VAzlvET
16
nu lard), - Yi", be mol al
BLI
;'l~

.:&. liUl.k ll-

ziyID' 'ti

UD ! AVH121

I'I1I"ln 1,11 110', ba~hjnJn-' IlIi"l ~Je, j'J] ge~rnl~DI1!<; f' van ;:!"o7T " TAmD n '1111"". ral: .5O:ilk I ~~Ue:!iD:liI: l r (:Ibl Cl,I ••l.tl;J. l;illiniI t.::Ll Lb ..'1m, lcrdi,

T,rah US garb ve ~r'navudluk harbinde 10gili7 sevk ve idaresi mn mahareti
,"i !'J ....
JUI MI ~
11111 i.t, 1aJg 11

Hac)
n21 dere Vtll"r. '(IT!Wlt.!a II il:!:' l~ n ,,·.Ionun .
!II maim" nn-hu uhk
hl~ II U'a1",~ HII.

Mehrned

Efendi

nu.J'lu
idllJ

i.. J!I" blrlikt l{:ar;o:uf'I, blo ~.f'.:uJiU (_tm.il'iti. Sa·
JHH'lai!

bu- ~ ...... ...... YazilrJ ; ..................... 1 ip etmii ·w. Do.. etltl r JIj(I" -_...-..._ "". It.... t pml -~ileBa.yIi Q'l,tIDlurmde YJ!:a.. mtineYvuam ma.balHy.eden anUf _ CI dar, I I;Iau'doktol.EUJ Dl B("vle

RAN'

mw.-!IIHf1t.t

a.f1111i'm

I;Jmd

"rtlli.liJ,

~atJ~

(Or-

l{am.bu liaJjcl bir a ....'!;-< alt. It;itl1gern~ Ahmedi m'i..'vrlao ~. den ,'I k :u"lllcn t i!'W'l~1 -t.l OJdUgUD U ZillUl!!.:trn.il;ll i. VI~ern~
'I", y;ap'~H;t~., gilf'l·;.;e .ruy l lltfl:.j lyoyd II,

A~ril;.ii 't;.'i.,rliFlh!YD!l ~yni !Ila.UI~ n.a t~'1I.1u fOtling Din mUI'.it..hk

iw.

11m d}1 ~ boit;li b~1 f'~leI!, Ii" uyaL tlne nnzaran mollahktan {'rnil nl ga ~"l:lhlfi I:!<.illllJ..a ila Iynr blf zat

ilJ Bt'.

tJ!"·m~l!b.riJ.fl

Qlunnu~lu.

Sol tara-

Ha-

S·..•··A· _ ·G·.· D./r". _y

_.

a

!O

I l~j
~

I
"

~n

mist I. Onun l.~in ('r-,~.g

Din

l. ~lLlb~y LI'I\! h

In

vardog, Ortaya bahk ;;,.brustl, y I kr rh IV: r 1)1': 'l~mit. a.L! I1kl1 b~1 rra lzca illl;
Blr d t i 10m ul

I

Beroht _ ,D krn.U:JZ8 il'udadun.. yetqti. (j Wlld kiisuf 1»nru'1;u"l ~k' ..
EfeMrim! Mu ik

I

ml~tl.
~

14nll P:up, bJJJr.ll,)l~r(:k. bi~11 ~u.rpj I;>: ya,IImJ!iI 'C111:i1,~ Denim edi'"1 ~ hi fi.zau:lJa. qi.na.hkt.an all" bjr ul>SUul rabl'bumDtJ. mazh, r ,-,~_I u\Jium~ CiJ.1"tinI;, hiJ.Y:a.iI ~1l"J

V~~

Oncbn
j.'~tJ.

IlODT;',

Ral'BalU:II

linl1li:mr Knlid CHlill' tlni i,'1 udl,'OI-du. Olf!

re I'tlJ rt apn lahag.,,:l bIT buJi~ !~rn.m tb. 0 h.i nr edasileblr

bUy-ilk b.l :l h iz.m . 'mil"" mlsiniz?~ diye-

J

~Iu
ol"tlw unun 'id] orona dt'nitde]

nse
I ]ak
CflR_ Oft

m a e:
t

~Qmp

..

dung a IJ I u}
r Jellkanh
oks etmesiD:i: bi.)'l" bel .!ltC'n ~JljYiJn t:,]m berhald bll d.b ·t !erlll de le:llrj Dlmu$ c~~clI.ktl.

Karnwi M'WTII' ii~ totti. [; lmy..n m1l1.u& meo kam." m.el; u· la\. km ..l"IieriniD Ul!I~eIi Ii; IJlI.ft' t.nn' 'lIId!' hlU'" ntle kInhh. Takib muharebe!>in.dl" MiI:i1 ~"I!ru drnizdl;n. ~ a.ltmtt .il~lm;[h, h)~ bll'\a kln'-

d kia"ilctik bahk flln 1301anlatu. YU~I:n.u'll1. :jl.:'kilrn.dcn,r(lyaJ'e .. l.i!JUen om uimlYl\fl lilt! mcha.n!ti. bu "'-l J~! giJ.rlcrl'n zat acaba 10 ?

Ya"3,.:."::.lCJ1{; j.t!maillLilbibd ~ "(' dum. KL;(· (M~'fhur Dohml'l ~zadc,~.) dedi, AL':lyip~ Bu !-.fihr t ,lj.Lll)l!hSt' katllio, ben ni(m YliblUll'l ka.l.mJ.~l ? De.h.setl 'kal'1.IJlk 1r hli.yl:' t i~nde donnnm. o giliJ. Dijkmct ig,a m ·k l.e'be
vtd.ll Ziya. !-'derk~n 1\laari1 Mi.iduri'i Beyl, m ·k ~p l!iHidliril N~r2 Bey t"lUrn:I!l!!t1c el ijptUler. R@Bm n il"'Ian m~.i Wm:I
z;'

~a.nf.il& ~ lmek i .1·' yonun iii ~krun, ;Wiinn~ IJ'~ irir sun'~1ttlr, 0 iJ,-. Jij 1tasni[ ~i" Btl ta ) i.kJjmj bmmsiytU te got y ma.k I . Ale~nmum =;;i mal I!'f!emlek~ in lIniarnn tenbib \I laIIrik i!:in nutd ·ni. t:J::o m,}el" ~_ Mu.lOOil \' cak Iidimaer baUnmn lse

o~

ram~.

Izmid nladisirldfJ bir hoca.W!: kabuJ e1.:l:nHn i nn J -'

ya.-I
n

Jrurt.a.raro.,wm

YakAnu
razi
r

Nillay 1 t ran81ZIdum,

tlil:l

('~ muallin1ligme

1-

r-

tloa:rn! ·va.li FlJ.!l.W1 m 1 B.SJ-eo birlik~. lstanlml:l g J Ul'tlp 1 , i1 Nanrma takdun ttun l'iazl{" ~ imbhalU'mJn lela.< ron.; Mll!lkiye m!'!ktll::bmE' 11a\"1I'-:: .f:l.IJ. lG;iliba Miilln,Y run kOl.}·lt ve
j,'.n.DIJi mftY!imli u;1l

1

0

n1, r~

tahammiilii
]an

,dk.ri' Jiml-ltw~mii't m1'iFlkf'ltlrl· .. till iwmbrlrm;.NU1 'l!1:ti. /t.Iri:1I mllmt.'ll't" t IJIl:iIi .1'Irin

~o;ruc. Filzg gibi lalb b.Ul oql}-an t iz ok a "Jar. bi.... 'lere. ~lw!ita Ll.' kad;ru-, sen ve .k,~~j,n g. lir . K~rii mmne la,kl..id ile iklimi ii.b:nl~ ihm.aJ, ebllley .kaUn smam..::J..lJ.J'II.,.l§te bu i.ti.btil" iIe mil. _~, bjr saba U UHlJ!J:kim:lz
I!I~ ~

yokiur,

n
L
I

llQ,W"

Ahd.lln'abm
glIlIlJK1fll

!3eref b~y.;V;'i:.Lm m •

u.r

YaJIIHl;j

b\:.) brr
.

~
K
1Gd' I

hlm£:i rahat

giln.. ~min

sandl'Y'

'tw':'m bk

00.....

Uer.in, bl~ d
t

'k
dMf1t~ hi D.f' kQI"bl. Jus;

f' i ilU lttl.

ihtit"a.m gi& :ihtL}'arli!l etik~ti
I'"i

.iMlarin.ilIl fhl.tta III:dIJ ~i Be5 y~ ~n raftru'l

nan:u.ll.m

b!:n nlA~

tavlan ~

rin bir lil,;i_ha H! I'll'~r.ca.c wmn LJ. IB-umann ~po[" fl.::iir. tim yesi i.u:~rjiHlc bll hadar f sir )':lp1s1n.ln ~~bi ~u i ':
Asl('1l bir Itazanc althg,t
\ ,IUlllnl.

am

Ian. Jim Jefrism jjm C'orbe:t"
d iin)'u. ~Jliy!.lnluiu i;Jeyaz rrlu)1 1l1alik:

iin-

glJ l'lukul,tan malJrum
bil" ~1ll'in.i.11 cole

g~

ij m

-

ret ,;;os.tt"rmesh idi. Biiyl bk amil\ bll mil :l~lti
getiTc~~'_"j C'l"V(,ie mll~;l\' derncp;n .~rpl]i~tj,l"l l" b·l· [IIi lar:l/ ar.u:;lnL :' k:.t ,'elt: Int7.asIn '- muvafr. J... (;

M ~hu . hkme<-iZllJ! c; tnu Tlunl mg !Tis l:6nr, . \' cozliik!i.i aJ I:;:; Ali Efeniliden ijgan Ylm ba i. d!"yim. CI=\'- ria t~} an '" !,Lilli ~ i 1J hnlj,'ill lafsilil yok: ,iIJ. BM- r;iindlr yi rmiyi miilffa,iz - Evp.L Dakmocizad.e... Cidb~ ~1JJ:"l' dli~uril~ii, En dl"hi. d~ muhte.r 'In bll" ~ttlI'! .. Bir glj.ll ~u DlJksor]c Jac')c I;~r l."mulllhlaor ill· '1l'm Iii tlll!.~I~lt~ A rr'J.rm YaJ':l.obj.. iglak \I·e i'b!il.:l..t:i.ll!';a \'Illltrnl,} o.tla k:flqil !i1~' A NibaIlitt.mlJ5 b,l;i1~ liJos1l 1t.11U. dt._ .hum 11;1nd~ bunai:[lCatlrn, j'el' ya.km rkn~U:a.nla.n Berg:una· ml.!;!t!. Zend, ~rahuc::h~'l iildw-me 11l i~ ta.~ ~ n.. • lirJ:iklr. rcinin 1In'II MUI>UJta. Rahmi.& \'~ li: raddl"l>me g-ctmT1ciye kadal" und d'nlm y~ili Ikilom m me" - Ben, kendisini bel' coma zidih m.ii~ H:: anca.k pollS mudaha...,.f e hu ilUl!31l h" 1'1ar'tJ ya M 1c(]~l"irn, JJio.I. hafta kiirlikte !!?5T} Ie kllr'i2.,J"1J. ilmi~ti. Bn ha· ""udell "gerill ka~,dtnlm:a&l I gJdellm. btLiliglll !!i ')Ii kl!mllsmdrse uZ!c-rif]e i di Iii J aeJ{ lJakll 0d('Ii r frenirdlJ alMa?: ml ~? zamanll. mii" f IIldn&o i~D iu;ll QJmaz, OnUmi:izdeki ilk larak tlii!1y.l ~ampiyonlllguD'U 110 mudd 'l ZIIrluulu. tAz3 i~jD i--k. ~uma gtinii ogJr.!den ~o.nrn bWl1"'aJd~nl idt.lla tmei;e hil:Fi]liln.I:S' sih.tiiJ;:.i ta.rnUa bir' t.e\ mImI mii· 1uJ;; gittiJI. h;lr.E.i1yakllL1a SogukLl. CI!T~l' []J ahv:a.lin bLl ~kli a- :<;0.:111 f'l1~ uIUJl'l1~(lf"" Ili.r ko1nn:h,a km'u me;:;.i.:idini[] ka..-:o:nandll. ~ bu 11'I<e"kiin ruill o;;.hibi oian •.lIn. r.ni10n HUllu r~ ,edihH!li. Ii- adctn.Tu:n ~i~tijne r.lk8.Dlly::tn sadc Jt'lFi.t)~n 3rllk 'L'lL2rh-·1 b;,l. ma .::.1.\bir e,'c~.z. Falun lL~,!: i, c!>nJlIt\'~rel edile Bardia. kDl~Din etm, iifieta rnjl] i \ e lrki "bi I" jj- m.;L;an'mf' I)\r da. hll lid I II ~I- I hI! ikrdAl!'Cslgi·bi. kCir pc \ 1111kJ,I:1.rh !.loLu, Eu ta.z.ed ,. haliu soln u·t 1. mut u Ihhrr. ()iioJ..ii. .~iliz; J ·r, VakIIl IZMUUUl1 c;t :Uln(l,1 d"n:J.lUna ..i " hlli'l1 Iru l "tl ri pIne ;,. bi I~'i !:"Up o.Jl') ,) lJ!~ I':r ;;1' d tlri,' tik de- .Iar 1, On 0 'j" bl' . H Y. ce, nil v - E enllj bahi\.~ Wr btl sun~U" IIi.d I _

-

kimi2iD. ~iIr me.zi),e '. . rari1ll' iDip bagJanmastdlF. Fa· ;n,t bu ~an, j -ni hev .
kArl~.I!IDa Ben, m

aJc-yhil!ldc-yim£ :r:w. tiirel mal dahi poe 01- .. u:ord edl1m~ ta~en bizim mUSJ-

224 melrtehin km.ya hl)r'3.8l ~m F. AWllrl"<llbl!ll&n B'i!Y. bt'1'J aJrp.,n bir :za.t. &-liLm venI.~lm

yornu S~

n"

7'l'1l

.;"tall:::..rn b u'J811 on U "'.Grendim· a

~ru

i:&tifmii OOml.&,m • .Jy.l: ierip tnpt::..m.· m "~ ya- bJ.>,nim J;UnL I U ,hJ(yJi incitti, .Ka - dl~ 1i'i1 lIku} loIDC-3.ya kadar y. ~ ~ dIm. l3ana bimz m~tdlz.i b,
lanm olsm:t .iJe 5OI"d ;

~

rJI,

I

I

~t>tenn~y.o lar. Abdurr.ilimoJl ~e~f Be]lin mrlI"l e lcimY::L l1ocaDolWlC..'dmde ak s. .. alml pn.- .!j, ·.n3.&!aJUn Usttin- ekj Wi saJ.k mlJ.l.: gibi 'b!=yu ellerile ,;,J \'uhlarh. ken CiII"'en had mey bir YOT tath QJlli ru'll, llyOl : mi· _\'azi I.:ab~ gtitnttile • Aldrl- m .. mi bIT kWayhkJ:a. agzlIldau JQ- g-uz kwn.:mdasm4 rlaal OO('L-I. kijJ n i~ dinlerk]] _tl 01k:ua ta.ht.arun :,DUn· soJruIUI te- cI dukca Ilafii{lemi~lim.. Aruk. c:.>d •• beGIn, ~rgi]i'j "1(· aldlm_ Yin!.: ;111 bir-er ~ gibii ru.sli~t,'n Sf'. TDur}i.irilil_ kala. i!ilW"'etl l.i.z'~riu~ "1mli !iima:laril. 51k:ll.rnad:l1l ~rj. k~my~ ho.il3Sl. bozul bir ~J\' Jiip :;>c.~ f~rr.at 'bl.LluYi i' ~ibr I He r:ranSizea ki,i, Uk bll' ll;l:'1.l"e idim_ I..ll:iD. m.LD:, u.'!1ln bl'l'lu. :'3-1 ;'-'nyf, 'lLj. B.!n t..Q__bj i ,lull. Col J .r8:;::dmr. 0 tiirkl;t, (ltlJ'~, lr\·c: (.(_ ver I1J1Illtlb... D£ikmedznde. 1.1' Y<lnd II _ lTI-:1todi5irll .. ~uDllliJb ~ M(llla Efenw' T, run ibil' k~ bagllyor, UbUl I..l'\ ~ ! ft;m ImIbnm Sl'li"Y1P ikmdi tah hI edin.iz ~ Arllk kendimi I Il:3madll:Jl. :::.... . ~lanlyol"du. ~ j". :r fOWSlk4 J t: S r' Ulll: rak Cl\' Db. bir vc-da duo P1 r

m- kl.isik etier'eri bile 1m millVlill ilzere te.rennumdc;:n hl:lS~ ltallyan bfste1rfu'l;a· 1"II11, a.z cnk bu e!>asadaha }'akm g~ it;ill, I l"Ci!l rliy· rum ...

n3Sl1

anlabrsm

!

- MoIJa! Sen m.i fnm.tiJ2 aU;'lD: ,fiIlihag yen: - Evet efendim, . DIo!Wm, H~ d IJat yak }i",l.a. otUl'man:t ~~1Il lrir ,Yer b.J ~

1

b.lrr

rn~fat nda rann. w.-.l;i

yapllru:~lJ1' iJti.kiw tlUJIm<Jm:adJ~md!'ll) 1I11"'Yn "&-

p-

!l. at gtinu r. ~hri Am('nlw.nm di)l"t bUc ...g:,nd.:ln .ko ':m T1i.t'o1ikIJJsrla. dol·
IULl.'flU.

Bu
!'-IIIH

,:;:.r:brincic1\:(:\'~OI'!;:H

iL'I':'i-SHUL

liRW1I,
. "

Biletl~I'

.Ihlhll oldu,

Ii1:la.mah.h .Ibll N

rek

gdm ' icab '1'[) I ka '&dar hat ~.'Y1Idalti btiti.in !stas}" 1ar bu ~UI'eLkal ~em:i::--rj yakm.dan gr: I"ebllm ·k idn bIT . • i.itti, :, k:lgodan
a

riy.:'lUlI.rl yc;~ k k:ldal"
~\'tlt,:.

tiLleD Ii.'le ge~e-1.m:.'l\'.'iJr tiile-mi:r1.i:k~~mL lB. Her

n,' hi
("!I..:! iLl],

mi. 1af I,:m'l'et

'jJt.arnrak ml}iIa·,!l..J'U :Mho&. lUlJ u "

D'~'I!'l rl .:.orol Kit l'lIhtln 1-;1):Vundtn tl,~lnnl.D l.ahkr!llnJnr kndal' samimi \. 1'. k<;,lll C;ar.,af I'if:'If:TJnlellni omll~l~l Ilt::IH Inuilr·
1'111-"

103

ill ip UgtUl kqlnrrn bu:akiii!! bu o-da §imdi lsslZ If ym', :ci) J.rctc !l~ Olnlll.!flum, Halliilil' u,\'klef

-

bazil'lljgl (Qktij" Eu n llrut .~ll!n b-cn J.

nu allla4tyun" Abdurl":ibnmn
.K I~rl

• y ... :1yun'7 p

Takrir "r lzahuIll turkc.'
Ytok'
I.

r:lJl;,.I~,

ner l,ij~e IJasm;.ia \'e her. k._hvcl't"nede hc-p 1.1 kar:!tla~ma hnkkmda. n jj • ' 11 ",Odll' eUili~.' II' he!, bu mn zua , aiI' fa-

nan ImJ!:')i hl.i iitii.n h rill et~ m~J w lJu !'Lure J. l Yfi_ t... t>lrh·rini .. utnz. iJ:i:ibi 11 ~k!'o-, n 1 intO "'11~ l1a"'l iI "1 llimllhk 11: 1tz.;;iJ.
th.·:;i Itl ir-.

I

:ru'sLil lii-LflHtll.u; mc~'"C- U nil!, mu::dllD:i.ilUI' Ikl . [men n].ullunll'rll mua IITll'lcrl iml~. O,ikm. l imtJ(!. II mU:Zl1t derni aJrnal1

bil Y~H'l k.apaJ1,

u~.,..
bl

I altat

t<.Lm

cimd~Ililll devam.h
~~indl:.n
ziyaI'CL nuhetlel'iL1i

lIi~ .. !rlhl' }I'or, hH~ ka~lrnllYo dum. HI

mLibru-ek

.. lID t.uhaf

in tat I 2"unh rim
I'

r; da

lIn

I'",.

\n.:rdJ: m~i. rraD!'i17.cr- korHl .•. cn.k bll" Jmnsc. tJUILlu mu B"lU

(0 ~€rd be)' AbdurT'ahman ~:rc! l3:q. }.3.)i,l;u:l boIs."mml~ hU' ok drn::.,;1IJ. fu1,adJ. Onun d ~..ttirnle:.llniD it-, ~'>l da (]. rh
~"l!l.

:1nmr.n .'ill:!u.1 ~lemen
h1211oE>,

.zerine

l~ 11mI!j

be)";];,: \'

':an.

L"lSan kil.llelenyll' dolmqtu_ eire f)J> .y~rl~;rde polis inzibau
ll?DlIll hu" •• l!~unda bll' b:r.Lylim~ kill.it:i maruz l'rahyordu_ Hcl NevYUf'fIfL kar:ib bit" iJ:,~"'·=rm ba.Ik SOW larla boks(;['tin n~ ~",-,riim~k ~E:bbiisirn.de !Jlllunmlllitli. F..l::a Jllo

nW:!'l'ler yliriitiiluy<'n:lu. l!lJJ ge t'11:aldlg I za.ruaJ1 1 crlie':.'.! j(:,l·m bi!' he~'ec::J..l1 ( ka\'nf]l'~· t1. M. ~ ('ok .'j1dde-tll t)h 1.'I'll rdu. • hlor:Hnatih Faklbjnd~II uiJrt be"'! ya~ \'af;ll ".Ian Jerris Zt;~lcil'-e 'lamal'h l1:'ioJ r;;u'uncl u:l.l H nahil tli.

ilyilk blJ' ~QgukkaD I II nun ll~meresmdel'l gillr:"IYnI~T'I:~'" CI k onl:ara sehim "crrn . 'kab~IE ,..tml!i 'I'e bu s,Llrclle lIadito "jn Qmimi o)ma:;."t :rmwaIr~k01 mil 5'tu. Gill teler bu milltim
bal.D.::.ntbrn b~~andw }o~ hulk.! l h~~·yi.i.r. hUBU~un
'"

H iinl"i I ra\'llTI 41, [H-Y yeo.1" - 1-: II·.-\'e Ii bi sol Iinl!<e ill:l Yl,;f' )'11\';], -la~tl. Na aytl,an lmU ~m:a' tJevre SQlllll'itl llin e· dc.:n ~ OJla; 1-:urtarml.~l. Ftl.ka t OU;;llo;;jde rnkibinill >laY1! trunfam ;;I .. td~ l.a:m.1mCII ke~fetmiliti,
15 inei ! aytu~dua 'I:.'neyc kuv'i'cUi bil" sf.li c],i.ha ~erle'!')tirmefe nm ....lifak oOlaq J bon "on r:J.kibini bir daha kJHnn.am:lk iizere yel['delti braruJaya s rlli. Zavalli ~mnpiyol'i orad:l, )'al"] Carum: y:'\tarken ]:;.ck .ThoOn!;0I1 k~dlJrlm.l1il

Gen ·l.Jgin IIi: IEzzetr !'ll1i . rlJ her ~JeTlk. el~erek ~:J. l.'an n .IJu~.m! VI.: ballt \I~r :tdllm~'j t.a II l.. iii u "OI(J11I'lI ~I,ll .roll hi!" ~at'nk !!Ib,. lmenU, -I il .. l:rml 1.:"LMn t.li'l' Ilu hl!. a~Dr mu- J YlIl Ilpm.,.k n,te-dlilYl. H(_yll:l " k~Tn .. \ !·ti ;I;::i",bN7lk'h:ri I-I(-i ::"Ub-, l ~UID bIB" mat I! U'h!, !:'lrH \ ufrl I~. ~a[c. 12, l'f'boc1'1m J;,.,-,~·r:dfl hf'lilh.r. RUIJ~.. n;,JleJh Afril:.a har Rahml l>.'~ bIb l'1 nptilm ,'f' 'w m~w.tr· Uf.:,tallill ~osLel.uigl ";"I d ! ' 'yc mal, IIh fllalH;:ub blizwdiim. AI nu, m btl shtrl, Lih.
It

BU-I

tnJi:ri lerini I.nmslZC::L .'ol ma}; Un 'ok ~:klmrW, 1! t~_ u-.taf'a H,ahmiBeyi bilh~£ 'l b. I n h;m I ok lHWiiYQrdu. L~i~dd.l tI1rtlh:~I:n1'ld8.ll. her In kLllp gcl· dike!..:. rm.!:ll'Ill i~ti.kl.:; IJ n, i
t'I1hJll nil I

lruz?!.
'l."f-JOI.

Eyyay. K~ll'U Elmeni ~.. Fn..l.llSlZl.'a r;~"Zrn<1 1m ~'ll' H.~-IIU~ r11 • Aynt kL If.! l'l~n td:nu .k:.ujJ,..n.ma.i! v~ F'TanSl .. ~ll:CSlI In It.lJ
t.1UtU~' Il;-Liif1.'ebn~ ctermck 1;)/

l"

ball~ri

Ustii:ndl"

lilmidle'rim

biitWI

l ~ ,Ier·

.11'2ll"

w. .
I

ilk
KIll.

Kn: .1- kl7. IigrE!tlIlerun

le.hrne nilih· 4,;l;llcm'li. Ufi!nCj s pLt 15 - 9 hnaJl' lilt I Klz 1isesi kllzandl. (_\~lIrl1 ;;.epL ht'r' ikl takHn da aza:rr.i ggr· n~LleriJti sarfetti1el"_ l),a.lla gJuz-

Jilf"nl i 'll.llfllU:u azlclli IlIus:.tbak. yl stan b LlI i}gr tmen il CiimhurJyet g zum I!;JI'I}"(l 1 E\ iio;tlld~ HU!'lTIf'i.ka.nli":eiii yaptl. Birint'i ,;ept l~ -I llztln'. lie-t.:€nleui.:: bk g'lin blrLlz

i

~. T'n!}tlhmi~.

J~enoll;1r.

ede

i~'a

gUn iI}~'1Iayan kaz ugrdJ'IU'Jl btl ~pLl Gil 15 - 2 JI.1Zallnr .. k mn';l

l:Jirlcnyle
giJlI"'~inin }fordn. Kil!Ln'lim Hahdlc

I'

k,tbet ew!'o

Jim Jcil'ls

Ha\'ana

~"''III'1nI[I'e-

ki

galib bilir , !kind mtisabalt.a B. b,.1.1 i il~ .i."lk liz. leri aJ''aSlIH1'l id. C~u.zel oYU:lsafl IUD l"ttikr.

kc\ tll<li1>itlll", hrnir g:~r4:'lt'rmd:(' ~F'llllfdeut' J imzat>i[e !')lirli rerll;;l1, hl~l:iiv g{'J]",ji!cl 'taL, !;ok JYld'l'll'1_m nJC':m. !5u ha~de hmUs.ini hUln a b,lll't:l'I, ::;,,,·u~':1.t /. • ki(lir "iiphlf~i2'. dnsu maiikinsc Y(,!llilu l ins in - nn:yl d.,:r! I MW!tala Rahmi Ec), g) hi dim
\'P

8011 :1I:ltc:rt:"Oemfl.lllan.DI

KO'.ii 111. rll bu :&amann IIadar ,'m~bili r J,i adrun • klill yekd.rgerioi lutma-

m.nga ugr~T'k~['i Lamateo an· fo ... 010111 Ja~k JIHU1'~Uil. m d Iflriyl~ giizel s-ohb LIeI:' )'.a,para.Ii: '~l nccli bit, \Ta.l!!it ,!;~'i • "IJ!l"du.
tjU

J .rnJOin dma:nJanlla 11 rLlr b In? Th'm'"knle bi1Iim olamamklann.., DaJ'.aI'M l1urliJ..k t: ctmeRinill ~nlboe ' t.U4 ;ulalar. g,=,~ YUIlaJihL'inn JiAde knl 1,;;01 k \'. bilIli\liiTdnn II, et. ede<cck olan lng-thz t.: :'''Ya1 ·ri g n lot: hi.)'Jjkla llalyam.l1 v A_lm nnyanm .kalbg:3JlUlI.. k~· iliu ';Okul}jbilrt~klt. .. , gene bOl· finnjarma o!tlti.rticii dal"P'lermi vu btL ~ck!c·n.hJ". Ve 1m mllu .... ~,Ui!'J

gnu r~yeJ'an eden lUI!kID tee:'lviizi.JlJ.en Iwrta l"'llmak Uzere: hU"H:lli. bir polis r.rlLifrC':o:e-sil1i9 1 ;J!I~l'i!!'!'Iimicri.Dgd ~fldiriLd'L. t.:itr> l!;1l1 j'lhnJa ilk Llefa. bitr
ulI['il'lin b!". dihl)';:! a:rnpi,)'onu
(10.

Boga: . £,:'Jil

r

;r.ll.

ytf rahible:l'lni Hi • 5. Hi - 3 mag

idi:

Jdl11W1llle\'l'cld~" yapLl:-j, ,1\ At&t w:k:k~ sla.nml. 'f' kaz::umr
bil?d'l:D t{;I'biyol' i mill<t:lIl!D
rill -

:n

1atUrk ka,usu

bl

w.le
dmT)i

fil!l~aK:'u"hJ!!, ndil".L...Ji'! ike'JliItt 1H( lIi.r I'IIl'lIf:):1 l 1Cfl'l>i n
J-::tlf",

1 -te. Ab.lUl.llY, In bLq...unc Im!lllr hu barb£: 8e}" J kOllm; lOIn ikmc', II J .aktk ti ~k I 11.d~w Y.lr~1 g"TUc'{Hi Olrrl~lI'III'. B t, b . lin rb d~ya.m ("]."

Ktz sa Ie . arasln .. da vol y 0 ma~rarf

Ibn ~.etl ".'ulw buIdu. Bu. \ ~yel Amc:ri.lm rkim IJmll • mi!'a;mi a hadar oar-m··,tl ki di~ilJ' blr zenl"min uilJ:lYJ :!irurl.lJi ~'()nu olabilmE' i i,;m aradan l'l. m1Im b1r fll1.,;11 ;,U5.1' ge.r.mlfJ31 icab elW, lh.tiru K.IlIlOK

den b ryI'lf ki~in1lli it}tirak maoi kararl lIn m~Jl'.

eUirH-

yl1dJ.TImiflrl [,1- l,"iJ, l.:lkat tm~J U. bU.m1l1 IiDm1!lm I H h;ljiJl Cl'i.me~'e ba."Il;)ymcu. ~arC$ilu bill .. ~"~lIIIiiIiiI S'oam; xlcbjyat"lllktan, da. ~lIlrIikLm Ye, hepsindeJl ist.i.fa .., i II bir oJav &CfU k';£ln • n:.::t1'1 teLktki dlmd Iralmak tehlJ.kL!9l uhm \,C Icrl1 . h dlal1gi bir delik.:miI ta"eS~fl

tlir z.a.t tarafmLla.n 1fil.f! III t~~r) .lIre t, \ l'ii edili~idl hiI':J.z h 0J0!11· rna gitmj,ti amma .. H\:l'Il"'l] mu>

irfaniJe

t.a.nlrnn!!?

OllLrOlkh

{~.a,'1lliatu;:U... _ Fr.-ImSlLGI~ rranl:: lin g _ 8l r gUll, yine: bJlmcm l.Ie JJ.o:u, tWlrum ef!lllWm ! nrtsebd~ ~e ba..... o;h: l .~lt.m. Klo!llLli NaDlIli; K ~maJ rnerhll I. II 'hul lt~tiW au tada(.. kP::Lrisdl" lanI:jmlS" ;,;; 1I I. Fa!lat f5115 :. M dl lxy Baba..m, 'Dana biroz !JoOl 11 , r-': 1 it~:t. ~ladl: gU!l( , .. irw_ Ben d4i! bu !';ar~ I Ef...-ndi bir.ld· ~ Iienurni. diya:.t gurheU~kl 11 m,. ,tJril, nvllt:<.;~~mciJdi:tl1'1f>rugmrZ I III g<i~ mL IkjntJ: ~kt.innezdilIl. F:4.hbl JHL djj.~mu~u, J3UVLll'Ilfl t'r('n~. fu.a 11 hemal. Rev luna l. ij,v;l Buliklc- ';"'1.)' i:1,-e!.lID, bIni:£. 1'111,18<1:gill dus,t"llDl!) di.ie ~uk le,·I.'e~'JlI ib:lix ~\!lil)] ••• go.t ...irili l Uokm"'l':i~t" Hau M,'hm;.o.r1 H:1:..t.:i -Oz vatrulJmDll1 F.r t',oill, sel~.a.nL'11.n)L' hlk~yc'_ ~ ..lcIil;;t 5Qill"0l- Rooo.:..la • tl,·n ...'! bile egkj h'l' n'aUlUlI1 bLl! ara",mua.ki bir jig ".lh;;L!;1 nUl It'\'eranL<lrJnl rn"n l,,'kJ .Ij"" da. I~('m Beyi izmir 'Tali ,. Wh:~ISQrdU. zk l~rnil p~. bir g~ eci.k mi. Bll Ildiy:tr d,·Jikanll. k"'llllt sallr alAo~u. Bllnu Jl1 uf klm'11Il1Ul1P t~m yan bll" :'tOJI1 'il"r 'li LeI~~ AbdiilhamidUcltl rl'\ I, Mcrlmnn daJ1 hi m"izin" Ir3d.esi Nli.lrulf ~ !l!lJartb..!J. t.a1~i[itt l1ekleri%.

~;::",m,,]j'll.qeref~e
~~

alnn, \'~ ~tann.1.1
eli

d."
fpt

g:o.zlerin

:tly

Ak(ll. l$I'lctsi Rlril1 !\'wi ~ r'iutl" ...

ER sinemasmda

-~,

DEA

NA

D U RBi N'in

Sir Rumen la,klm. gulmek 1911~or
futaJIbl.dn dort lila,: :rallma"
!lV-Ere ~~ Imck ititiyrn
Iil}....

i()D,

JtimsecJ11e

Ibu

~irdir!l

dem 'sin !Fdik;::t ~'f)l" dOIITUBlt.

,millhil} nlu-

r

Rumen
lJl ~ II 'll,hJlm·

taJummm til:!! I~lodl.~i

boll

~ilOO lin .t.azLI
unrenl(lnl'1

Jill"

TIVAT'ROLAR

;:."';1" W-

d I4,.'tiJl den

tor-hJili

1I1a."fldarl~r larafm.

an kal:ml c"

~ehir SENENIN iyatrosu tems!lJeri ..

I

DC;' NCO GALA SUARESi

ffl

!.fUR

D S£IU'OGL fJ

ese elerinde

bir 'fur
(il 11K le de n

..

iigiik Meclisinde
(B~I
Ii'

a
~~~ t .. r:llfJ

"'I

1

In~ld~)

1 1<1C'ld)
l!;lnl'11(LtlLn

t

J...'"lUl LIli:J. IA vihastmn

t itn

m~e

111("

but uz, B9

ikl

Iu

IqlL

i¥l'
ifkJs.,

bu) le "

,~~~-I
cS,H;;ll muF-I h~drL bll;qo

bU"lIIci m limjH'IV....1 esrmhlnrf,l leri Wrille.n htlzl mu.lalea.la.. ve en!>t.ltW:W.n .. rdJigl '~~m&.1kla blllunIIgu 1:,ler i.izl,,-jnde hatlplcr tand:m LIen .'IiJrijlcll takriri ~ k ilrle oLIl'ak SIl.hat VI." 1I;timl):1 • 11;'V.DU~t. ,reluli eevub VeITlllL~
t'
f

~f

'='..1)"1 iamill 93S

boIo"lle&III-

BR ,idde ate, alt
I
Daily
),OL" ki:

If;8~:!11 ,.lltlJ1i !iCS:SI;{,

ug,ILn

"I"Ul'l{IVe,il'. t ~lt"fI,
,

sese

fl.

deleyc

len u ~ I bO 'I~,

r.

Yunanisranda t onlann brrei \'.L· Ie k,1t'';1 hudi 1
lllmalL.lfl
I

d~va.ru emu:} V~ bUgUl1 memle elm Iht.Y:Il·jrLa eevah t!rdikt~
b kDm~olll ruruza 0,3. ",ar lil ,. eU' ck bit' h;d~ gdrui~tir Bravo Ho;:!"I",I-1 ;J,l!l.,,,hu I oraJu
tew!?1

flld.ugu bu lUW5::;\\l.hi!;l4: ~'alL~m[HI.IHJ

t Il .. ~ lirr:rof. 1 l'nc~.:I~'

'[\-Iegr.1[1h gnetr.lsi

ICHURCHiLI Ed ar . Ii italganlara CI e aZlr old da hitaben bir nuiu]: siigledi
{IOI, I:.iIn~, lind R]rf:.d ...)

sUlLl;! !l:iltj~L

1>8 ar

lc irmd.n •.Il bir IJ'I'Y rehilme!!l. ~in i;;io.zlcl inln en irintl.e.kl taibll.-

an-la uu butln In,,;{lnl [', hu IreIjilleliyle, :Il J:II zanianda labii i:llilliI'I rt ... ksen ~ doksain buI
II!

i ms U!laru

nasaran

ha a.z' ya~al\,amn
bernber ra

"cbeb rlTli

da-I

kaJlU1D. yUuiQ " sai1nm V~ &- buyillten biro Ze, (tbJekt fi gibi "=!'jr'~ ku l":rri s. bib alma.:
I

Niha)'rl

ik. eder. lioizri "l

I

g..

"e~JetmJ"en1lr.

Doktor Alexl,5 Carell'den

:wn.-

di-

Londra, 2;

(a.H.,'

-

Vi:kont
Alr]Iv-

E..1rd.ia'dll
OltHIi

rn •• l~~ d

I

00

bizi

le

. (llll;ltm J,J IIHl~

) a.'idd k)(\.'n-

.LlI . [] rku ,H';llI.rlmLZ ~k milre sessiz sadusrz l!;llL!'rini

I

al-

Ve ~Lrnt~UL u%. i~'()J'ull'Lki Tiirklye nnl a.ill"kPn Iki
i

g(l"me),e II .v rn ~tm .ktedir, Bu Il.rk ...d~I~["lm''<:.ln .. 11 btl Yllk~ .... evkleri ii:l,lcrmdeki"muvaf. LuuyetJenLeg1Ancl,m guee i.e ke-rpl.TliJ1erm llli;sedi:;l!'ridlr, ~ka lIie bUt nl;!.ildi ~.IlH~Ile'ri yoll: t!Jr. M~ni.n l!iil,klitliyeti m~.Bel,p,sim il;!t iktNUc t.el'ked:iY0rlU_ Bu i~ il~rmde mi.itedfi'V'iJ
RermELye ..' ~s'1ir"

-I
-I
I

ki ~ :lltl ~Ile sonra y nil biI' \1(." h,\....,.k:lit I hamle y 'J!.l.c:'flgu~. 0 vakil !:JlLnu ,g\'o.,:ml!;tir, ... l. h\lzuru.nuza ~etiil'm~ Olllnll" Buak ';;Iy~i bir Ink I- glinkii v!lzi,Ye-U .. llugtinl{u ~ltillk ... e("j id I. H.eIr iJri II de ~lI.lI~&Slm ~ ... dalrla. f;Rydall, Iiah;l \'e'Tooh t;Qruyor'UJ!, anla~mallill tevlid Ba~vekil miieSS€5€n in rll.f!Liye. fYl€llttl,'1U'fr, ted" cti haklupJ.;i t.l'i.kdil"h~lle ka~llalC1hl;f'UlI t;,"f1 bLik !Ian ruoJUma~ vennl!;ilir. k l!(laf ~iI:01 \' , Yerh mill! kuma. cian elbi , II kl bayl~ oMu, ;I .. ilme~t da.lr k:iTIllnun b.iMnl'i rHadd ',,;int! JUll..zeyyel k. nun IrUlIleUen hes:.lb, hYlhll;olnlii mlJZlik.:l'c I esnMm~ ,[:.J Jw. ~rded.len mdtale h.ra ce~m",.. ll vereu Mllli ~ii.1da.[aa Vekill I d IJwnf,aal blrl~ \,11 &Hd 1i.rllmrl, mevl.UU miizak.e.mtt,hu!1 \'e ~n C"j'li rE:' oItU1 k;;lnunun bir 7.aruretin !::f!cil iyor- Y ibdesi nlduguna i>j..'Uet elMi<l w demH!lir ki: tanll bi r t K:8Yi iz " lIlm buldu~u - 'femin et'ile-nl11 ki Imgiin hab(>I'~ lizeraIr:! b~llu11 "'-ud;Lye me\'ot:;1Jd nlilli fat:mkll.la'l"~'m.zJ sat! k'i l~~11.i IUld\I,11 .. n1ll& tam m aIla.81 iIe i~g~1 et~ Iln~ rUll )(j Ilnu glbi derm aet"m tIt- luriu:",lflJ:l, Bu i''lgulrJe de devam l'CUI mil.! 'Lr:J::D:n foCiecegiz . .Bunun hiln("ind~ urnrod 1u1.511 olur"sa. una ('evab Ife("vc I. I kI n:li~ lmak i~m bOi'lOI:" il' miisa.· b , deYl iKtiyoI'l1Z_ Yok:;.! memle k ' "lm<i· IDilli m llmlz wr],,;en mlili k:!bilivO!:timiz "arken, f:I bf'lkalal"lmlz i;ler Il,eft tabi Lil an~l'.1l m,l! alrlLlik 4rlmize DI z_ Sonru ma.l;tJTIu ihm...: ki ~n \".L;::i.rct~fllio:li~ct' de malum-I ! W". Gumin blrind IltILy(,nJ:ilM I ruilt~\I!:l. biL' O.'JlIY"L r ya I:L-I k.:.ruhilmll:k 1"In hcdudue ilili.·t .. I \PC tedbil'li Ullhmn1u]( lilzundlr. LiitfeLl.ll bu kanuJlu -=IDr"lrlZ mIlli rllbriklihlrlmlzln ya.p t& Oltliol~ .mal tt n OOlmi ~tte iflh Il!.ll~eh:ne '1 Ve ni-.n Uilctmeyi t:..Illo(jimen yo:! t.ercibli.llr ya ,m:J.klll b.,.."FJ'lher bu mu_~d'deD. cil.: Islilai.lc. kapwm a~mt.:;: m1 Un hal harf'kct.: V' mubLll U)''J rll;:. kab£'lcyc ';!"",C'cc-e11l i bHdinuL,,hal1 t.L mUl.F"Jub ita'l1UDUD tir. mnddl;'len olnH'Iar:aJr bLrmci Intlkerui blt.irilmi~tir, '8_ 1It M!!:Cli~i g~1 ~.lc topl::mb uu lfar-;.;:rrnbll giinu yapacak. Ur_

rillTm 'I:lpllerri
11:11

11[" •

,Ioe:b

·riilbcr

bel·

i

I

I

rm-,tbriz.to kuvvetlerinin lara. A\'ustur, hlur ~I ~e~en gllhkt;c artm ],rIA tllAn lAfjil( g:f'<;enbartJd· 9.t'ltad;a~l~rlJllZdlk. lertne kanl koyuy 'rial, Inglli7. Ge~n h rbden sour Ot1 be~ hava kun'..:t1eri, ~l'Ini.boyunca sene oestunuz elduk, Gel'en t..'1kviye krtalarmm g Im~i.n~ man i olmuk l~in orduya muteharbden senra K bul ~tti~ini7. madl ~'ardLml:ud:l bllltmmu..klarnu.et;S~lerin bt:llm'luLerl:! bendll", Bu tliyyan~IL"" ayDl umalllz@m~'SiIle~ bi7.~mk!l nlk!n ayklt'l ..... da Bardia iJj~fll11! c;!lir edilen Olmaslfllll ragm n, sulhve hilsltrllyu.n g-~I'Ie<nLlle:rinw i:!jlml~ri:y- DJullI)'et i~in.t l1Ua birl.ikte yuh,' ""!'lir Illfr-:1d acledinl lJildireDi ~ ruyebi!L.iym u uk. JtoJyan milletin· Y"- Ilr.anwlei· alIT! E!.Ktadlr, Rom:1, h.alyall I.;im'ldi'l:ldeka tIel!! b:inlen:~ k4i. tn~Uerede BrinJi.z.L istili limallmm hom _ milletim:izl~ berllber ya~I~"I)r' b:'l rfhm:iill!1II1 itir-,J tlll1i;;tir. du..lngili.z mill~tifl It 'hllnlerce: I11:lN:;.a1 G i in r,:lllOm. kiJi, rtalyada. milletilllzle bL't-aLr;rul.nl. 23 (a •. ,J Reuter bel' Y ~yor u. bildiriyor-: Birbirimi:l: kilnp; d08tJuld!I.I'I~lm:1~i A fl"ikllda tta1Y:lon Jruv1lllli vardl, t~r'i;]n1a~lyori1llit., Bir,,€'tlerilliin b~kUITIH.1:1d::tm ma.r-e1tttirim~ bn;;Ulkb ).u·cl:LmJar yapl §al Gnu;o:;iani "Garb ~lil.nclek.i y<mlu. A.ramlZUb! dosUuk mevhal'ekihn ilk sl1.fbLlSl hakklncuttu_ Hii:rnu:'t mi!\'('utt'l,.l. rhl" MussoliWye 1HiLrdJti nl(11lr\Ie ~dI harb )lillind~J ..i:r., [.L1, lngiliz mm' rr kl)'etlerlni =?irndi birbirimizi llthr-ib i~m ~an\(ltijri~ kl,lv'I l nn eziei tilr ~aia •• d m hkum bululluyuruz • ilsti.inhigHnde Cllm3SlDll atfet Sizin UL):'}'arelenniz LmLll1'l1 iizemekledir. tngiliz It abmn kuv rille bombal [llll .atmag I tej.(:bs-\'~tli ()ilJI:;!L!I1uda bilhllS33 di:irt biiB ettiler. kll.arhlll tupJ'llian gimde efra ~ Sm- mQrdularlmn si.ziII Af· dm [(It;:~'cut:i~}"(~linde tJulm:'\kta :riha imparntorlugunu'Zu (J'ar~a 11:g:ihz

Imnu>i

'fa alunu atal! an garniilli}!H'

llEI.ilf trill,

1 i,,<;ld~1

Hahafnsan

lngi1tL!r~lin

munasunlarrruz

ulm: dik, Alrnurl-

-I

rill'a aefiri slfatiyle miile'!nfia. Ma.rkl de Lnlhi!\.o'lit yerine getil'Hmesi ile tngi liz ku.biDes:ir:LI:I~ gdel'l iIlt!il~ildi'" lngiitrrerun her i§O l,) i;Ojin;ehlin.i bulup getirmektek.iJ Inl;!'.iJlU"et.ni gUsteren yeiii: bir rnhlHl t~D etmeld dir-, Balk yaptlan. ~ ljiklikit!.d hemen 11 emen mUttetika!tl memo IJ 11 iyetle lrart!daml!l.ktn.d.IE . ~h.r.:1 g-d.~Ile.I~ In! I'll t'mTIuniy.eli i2.ha.r ~k:t.rMfjrler.
.hUB'll!
--H--

!ls.n'I'I.t.ko':tl' ell rlH~ Cll'1ptirJ, lJJ.im.in laborntlH'a:r Ul-l"riibcl~1"iyIe ,'aHlIgI hakilulli. bize hay tID i -mden a~gl"~ k~Liirleljllrdig-I fiJdrler ve re!l'~lerl.l" ha c "11 'mr ~JnMe g ;fnr. 'hadio:')'L." nazar'anItlL'lIeiti· y 'l yakJ.nda 0 ka£j'ar i1cl"lJ::)eee Ii:

Ft-I

gilD §im§ck~@rj Ve flrlll1<ll.a.D iQindr kiLIllanrnak, havamn muk£Lv~mel d~Ncelf:rioi heG ID;lk, ij[ltLnlizdek'i i.Ie ~ 'HI !t&rt:';Ilk muacielderin.i bir anda V1I' i 'abt5lJe billtlederek biI!lI.cr~ re ap.gl{iaki bin hlp J.l !" smda kaybolmw •

ve oyit: bi.r D~elIill\ rjer; ~rnc eri.secektir kj betki .'! irmi birillri.
I'L'lra "arm8.liian insan U2lU",l:1l"lna ujfl \'az.ifelte;I'lfi c;ogu tamamen makjnetere Lntlkal edecektir,

bir t p1u igneden Jatlum: 11Pdefillizi ve faala clarall: gc rr hr:lIl'lIgmda Qu;lrnak H'in d.IIUJ,~ banJu.lardliki oi:arn ' muhasebe makiDeaindem dah kudr U. u,l¢m{':!3i no sinJnn ru.. bi r §C,)hlC:n m i.itb't.'$.:->ir obm:,'<lw hi!" 8eI"lliII: u.l~r..'C~nii I!rme1,li ill: I~.a eder. Hakikat :jiw)ur I.a n d~ m yenerek I;nr .i.L~ Y:lra.t • magi di.i!'luJ[Lurkeo Yilnh~laJda :kenctinf YE.'oen bir m at!~bJ' Cilnkli Il1 inenifl H ylSJ.III lilomin,nm v~ ~ t.'l"kthiyl. JayeteDahiye ka.d,1lr ~ krttlU kabil olsa lIIile b1.ll akincy. kuJm IanabiJeeelr d,ijrt cig Ii, Zem :gm:lii iniUi,n~fI:r.1 bill ,il1$l1nda bir dah~ bulmn.k Btu m \[iin ,In!Jl.lU. Churnhillil] lll.!di.iji!;Ok ~

I

RUMAINYAYA
geie'n yeni

a

I

du:"

par,,!!. ediyf'I'lar.

ve parca pl'!.r~a

it.r.Llyan hynllkliU1ilJJ" 'Ii [I ;dllm,rI habt-rlecr~;ijn!. In~il LO!aarruzu. t Ila.m ltalyanlano Srrli • Barram en lIr n;a ma.truh;t uogru I erlem I{ i.i~r ~ lui~lrl:Jklanm ikmal Uikl:ri SJrada ]j'llpdml:jbr. ttalyunl:lr yulm.;!;
IlIl.kliye karll)"tLP] aruu n n.i bekleme'lde in:W!ler, ~elmesi-

RCl'roi

edl.."Cekl

f.

S'i:r.e ya1ruz ~tmu !jii;'ley~bilirirnki, ben 1hu:r~hiH, lta.ly:'l ile tngiliz: im ra~orluiu r:1!>lriIlJ&. btl ba.l:'~ mani olm 11; ic;tn elimden ge-!ellli yap' n b\Il'1L1 s.i.ze

ml:'!fjni. )'emesi makine ::;a) d~ lmkan dHttitine glrmJ -. Bi.i.kreli, 23 (a.B.} - Stela.ni: !l;urbA klt'nd il igin' J 'n Ortiint: g'eCi:LZ(ltelerin verdigt bir babere lir, tsbak kel'ldili~nden g.z hig6:re ayln 11 illl.l;'i ""'e 18 :inti. gUm- [ 1.aEiU1a ~tkar v.e otoJl1at.ik bit!' leri Tam!!I'I1a'n!. y~nidell At ka~dr yeme;i lab klan tUJ,fI II'IUt.alim IlC teJ biye kltaJan ~."ke'I.em~diy n ag7..il ~llmllJ: cWmL t' . Bu kltaLara lruma.mlilll'·. Ancak. biiti.in. mUkem dill.etrnekte ohm general Huber. mf'Niy@tilll! ra~!rI'en. han ulid TaJn.'iiIl'ar "nndaki. 1:Ntiin if'aUln t~K: Imsuru !ill lit ki, saAlman lu'lalanTUn lrumlUIdl!o'b~ yed )'i!il :I·old:;,. ilet ul!1.:u,lur !ltlC )'a.hutl insalllll i'iuha31 kl.!>'Ilhr&e-. 6tomatlk kep,!;eYI rhlnlun-na.; imk5.Tl yok'Lu[', Dell1ir k k $.1ursuz bll- !:I1.u-elle t;-l"It'ba.yt gur.
w

Alman kll',a,ah

Cba.rl.ien.in "Y"111 ~m3Iil[l[., adh Filmi bi;o;e b iubk .. 1 d 10m rl[)~racag,. glJr~betk i tag., vir balnmlndan bi!" !Flbesenlir. Bu eserde canlandrran aca)'ib ,'aziyetlerilf'il biIine gore. mesel' illilarun ()turdy~u i5Iu~mled_ elinl d.ahi kwrmJd&.b:n~' h y.r- I

I

e-BW-l

Fransanlli yent. SUriYB omlserl
~

-~.11--

dur~ ..tclJgi~n bi1tim du.nyalun mukaddel"lltJ bir h., bill l';t'i:l pilolun eimrle kalml.8t.Jj. Tl\l'llli .. hi~ bir de\'1indlo! bu Cl.d:1p Qlk insan kUtleleri, 1m. kada r mahdUlI:I b~r e kalliy.mn ir.id(' KlAve-

..

l.!!!b:J.t lQn, harbin
dan if!:vve1ki m .~
I'l'I!

bvai'i'libUJlgun14!!rdc Sil1

I ge'~

bll-l

yor ~W!.SoImiYi: gOl'lder:mi=;: 01Jlugu me5ajl o'kuya~m. Afl'li1cllll:.l h;JVB ltlJT :W.iil I Zil:l.Tte1l bu ~ !lenin Hi lJlaYll(allir.:', 23 ~!I..a,) - Orl:!. ~ark' SlDll men ~tini:z, il"raruHI. cellheInr::i1iz hanL kl1!,'VeU~rmln ihill Ill. lotI! kl'IUl 1I1 F :Ull'll2: O.L.OLl_"U ne;;r()ltJg. te'bhg-:
~J

l\nkara, 23 (HW!wDJ - Ye-nl Suri Fr IlrBlZ komiseri bu ge .. ceki Tcil'os ~k:sp:resiylll' bu.n.dan
gCl;ti, riimesrndel'l evvel Dew ~yin' fihl f d i;;la~ , hi~bir ZUII . bil:lm taraflmaz.ilan veribnjye-

21 ilk'kanun geceJ5i

zaFh'l!l-

lnr:iliz flu va KuvvetJ rin~ mell"ub layy rel .. r B Ilgtu.i lie
d. hucum kada i'i(t~nlar
IBlrka'\"ll " ...hl!d 12dilmiJ:j

hiil;iluz

yiik

maglublnu:lmlfjtu·. Bli FrallS.il me '11 n mull are be-

tlnl§l'·1 ir. SIr VC inf1liiklHr' mi1\'e dilgaTUk

!>i h::i.lii

ti'tiin

i.mh.leti Le de"<l rn

b:tlde ,)'erde !:luran, 1 ~O mrHre irtifall'ldan Ille:::ilU! lultdmIJijtur.
)'8 rei.:! rtaraflDdWl

biT

t j')'arrl;!]i:r mi.trol~'o?

",trl"lektemr. SiD~'Qlir ' gtinderrligim

I

cektil"_" Btl m "a.j :-ii, I~~III !flJdur: "lil em lelreUel"imizin birbirm ~ mUlil."lZ SL!flarM yer almasln.1 I'nlllt;ib olantalrib'li rnahiyLttIi ,.-;g.him st!bebleri
~jJcligilli'Zi

r II

olin'iye 0 giin m~ j ~udl.ll":

niger

l,.,y-

·'BII.s....~killi ve IluidaFL'!8. [laz]["~
Ilgl vR:l;if,derinli ct~nlh1:0 cWgtm bu amill:L.Roma hlpla nrtJ Larln'llZi halLrhyvl"WIl ~,~ kl;:llt:linu'le. stir· a.tle geHte1eme\lle o~ fI k,i;'l'rf!:'zin (ibur Irlyasmd,.n Italy I!I miHetinin !feli oIu.! k :iI.lii: hUsmimYli~t :!iozkri gondet mek 3rzui>untJ lngiliz". It ly n rnilllo,!Ueri :-iI'asmda bir kan nehri ::duliia:l;u!I bfll~m~k i;;:m (.'{II! miclir? r.h.l h iL k k;'] k biri b~r.imiroe c:idd i yaralu a~ac:li:1i:, bi. bi:ri:mizi par !'ilaya;;:a~l:l. vc k.9.\'gamlz.la Ak
billl!.<Cdiyorum,

B,.llga-

"I

Ankara, ~3 • Hususi j Milli lrrorunmn. kan nund ki 007,1 mad d -rin la,-hll habdundakl J'yihal

m~c:li

rui.llam("~ine

:.tJmIDJ-~tlr

I

stanbulull

imar plinl
(B ,

t.:rrr.r,

1 1",111

k

:Su tIldllata gorl! kUOrdlldas)'tHIlI hll:)'Clln d l:jl hllil rlaPlil.k !'!iin bir k,)ordLl'l<.lsyu!i. burosu ~kll ~ILmek~r. TkUi>adi 1"~JlL"r l'Sm H:a.bLnUf' yr"'m tL":ijt~kkiilllt!t Ibd.tU>,1 mu eler kUTmo.FiI iCln bu kllm~te so.liil1lyet verllm.lrw,hr, B~vd:il lihruni gorL>r.eg, bIT d' lI"~yL htn'h;Lnj;1 b'l daire amlrln ... "rmeg~ s l~llI)' Uan:hr. 811 rI<llre \'it miws::- ,~Ier In,dIL km'tlDma. kiiflUlllle fil!lk;lda:r krl.-i rd. r1ar I hf;;!1IPll I;ttbik lit.: mUkell rUrlcr. T,ltbllq.I U. r~u;.mrlJ giinil l ml!rIllJr, han,gi \ l·kil!,It. 'lJ(J_ )'a Il1U~~, ~!i!f m '0 lib rrilllrH.I. IJI UTI ~'Wl.:kiJ, mzjb.ati l:eUll~rd_1l hcrhangt bml t r(ID gf'lT.et-, m sj:r:m ce.r.alarldlfCl:lil r. tILikilme'l &;in.i'l. m . rlut 'IJ , albn .';' m!lli m!J,i iUIIO ihtl-J L0 her n 'VI Inadclelt.:l. 1 ,l~ fiyattnm tcdlYef;1 mUkab'J-1 jin,j,.. el ktoymd.gd. \'C bunlan 7.1 \'ey:t !;:;IlnHi~H :t Ifl h il,:eu'arkLl md.kt.ml.l.. I-Iukf~lt1O·t lii'wm KortlriitlJ mudtl ,1"11rI Ili!lihlii.kJl1I mClloo(,'·J.iiglbl buulrl t In igLiil • I~1< Ijdtil "'C rni kd:rr .nJ l.ym vc )' blJldjd 'l:'dl."C~biIJr, H'-k(nneL, h~1 VI> mlll1 LOU l"lft 11al iden linal m.iill ya,vl If)l<dlf y pmuJ" v' hunI_rtn ~ll '. ~'\'~i, iI'lll. III \', ~'k 1!l1~f1I( i>-lli~al '1'·D,,·k I!a1', tuyc1.k~tnl holi7.clil": I{ira tJr.df'lIl;"l ,',. muka. ... L ~ lillrtlarl hlt"hlr 11 tit ,Lt'brlla· miY caitOI' Muka ...... elC" ",raitini ·D~. ~ ,lcirnr·,lnr 1~ln l hi lye: d,,· v I, r1 nml nml)'''I;("ktlr Kiik'tl _ r'll t rlahildl' 11!:r;I~m 'or 'rcl!l""rl rnudd I !'In ll~rnI fj.i'''lIsnfu lc-::l I hi)'Nbrrlfr .11111ik bir b b ... Ina la. b" mall r 7.11), ,) rly la II tl1ll d. VI!." flill fiyatllt. rnak 80S. rn k m!\k~ IIp m I :lkI8mlil~ "'fOYil f'iyau n Iyll _. 1 yUkBelbrlf'k m k jle pro ~da yar,ma ·as:.kbr

en

.:!;dc Y::.Lfnl Ill, oombi:Lrolmanl;'Ir ll@tir.::.eO!lI d~g<l klrurn nzeri.nde miJt.uciLciid infiJ~Rr hu..'ml<! goL!lmi:' \'e ha b gl!mil£"rinin ya.Jurnnda ilot:i :adgIL1 gQrwm.il LUi", Bdnlill "or: 'Jobi uk mmlill~H • lal Inlla 'til rI.j I,k ].;' l;fi [ tiC:lI~lu rl yapllm)ljI "'8 SavC')j 19 tll;Jlfui blr dti~m!l1J b(]l'l'Ib.lu·dlman tan'aresi 1I1.L!'\·leri~llde diJ ~UT'iit Imli~ti.i 1", C nubf ArndV1111Llkta 'ft'pP. -

de

o-nubak.k~ Yn soylli! rn,,,=lr:: 'iizere,

g··ndermi.' IJld'uium.l~ DlIil5llp:;i; ce
vab T;'eriymrum. Cok fazln. cerlyc girLmeden, ne aizln m IlfuaUenruize ve :mmI.e~ T.in.~. n de dig rlr,wininhne l'ii~
dokunmadlln Mril~a l.[I'PrtI~'l k~ntiliginc kU'illI bi!" paTQil tcmin etmckte olan llillyaY:Ii k~l ~Ile-vred etnnek
8U

g~-::

dF'li"f'IIlrl c~".armrl~ tlE>"r!y uc:-u..~ Ian ya.pan aV'~1 layyarderimiz ~ 79 tipiilde bif' di,iijrlHl.ill bI,m •
b'~fdlJ[rJ.!lfl lJlY}'lLrl:'si tlC~ kklili.ine t :;g,adllf ed rek bunlanj n blnHini lmha Ittm.ilflir_ A nri (d.l!vriYI' fi lot iLlflsl tliger bir bomb:J[~h man l.(,::!.:;ekki1liine t, !>adiif ederek bundurl da iki l,.'IY)'r1r" ~l[jiJmul'l-

zecrJ tedttirl~I o.l'g&.hi..:.e iot,;in hiikiJmd~llil: tali"1i hata:rlatTrnH.

~

i~lI!ld.ll.~ 1935 de' Ilhmm
!lIZ!'

un

lii.-.
Blill'trl
lerlml:l

b"" IiareiraHal1 tayyal'oI!u.all;lrill" rionm~"'l'>r'dlr.

Mlanchasle rin
lbambiiud1mall11
u'mJ ..... 2.3 la,a.~ - DUn ge, ~", Mallr"ht'sl.>r ., 'bn, lll{ Lll'l.tll b',mbart;ilm:Jn;! ugr-<lrnl"if..Ir.
f.h.l.!)c!tl.:.tit 'r· hUClI1l1, J;Unci

deni7i .rulml.'te b<lf:a~a*lz. ::'iz ~el'" M)'lc olm;!_'Hn:t kam.'r veMyor~fLn1;,o'.boyl'" (,b('~k IL", Fakat ben \'unu beylln edenm ki ~l'J hl tllr Ii man Ii.ily!lllll milh.~tirlln dii, 111:1111 m de 11lllt.i, k~llrimin ir'llldt'I'\, l<~IlU.llU ya[l[ln Jtal"."anln nllJII~ltnlla oldum. Hoo.len - }r.''TtJpada butu!1 ~idd.{'li:yle

~!bbil.Bucun 1i inde

~alyamn

Kendi . denlZllidit'

bulundugu yctinu dt'

bnlriki

ki'ileIik

Vazl-

I

~imoL!ndifitl"n.ll llr D:!LoiI!jllgt.. bil~l~m::&,ga d~\"3JII N(!f" v in- Zifthru.n u~AJr!IA!Jhgr., u agIa )'lI~ san kemii...ini k1.~ri!llt ed~ ilin:mla4h~ v V' ~ 00110 meng"'ned n kUI-tlllam~. ''SIlD'mU of Sta.ndar Fllkat, ;ium'il' tecrii~le' ve-l dyatma. nazaran 60 IlIl !j.ilJD'atluinn iHmi, barbden Iil...uznJrt.a. yanalll bir 'I!IJ umun l'lI,mi-' ,\'elki ttlma.i mooeniyelili if dm 1~tmib1\iect'k jl@cU~f' y .. ral!Jdlgm dilllol'l. Yok:sa, her l.kisi. ,~ge.1 lUu.1,zz:>m bir dI!.TJin !!'Iigmi ::LijI.bugimikii harb h;:indo:r meyd:J.llil yo.rm., Bu J!la.rhi kimin k02a.n:u::a· If'lk:i.n medeniyel I'leti~e!efini d ~ kAt'iyeUr!! ma.lfIm oIm :o;.a bi.le ,';:rselerdl~ 1I'1_,>arill l'ua b k a.ynu{tl nettceyi Dlutlak:a. m~ In tn.:1.olaralr tru;;, ..ir ettiklcri m~klncyi mnacagg, art.l~ kni"iyt:Ul! JIllLILU 'in9arun ,o:z katiLI f)l;;u ak ta.nfr:le bir ke"fil,' ltir. lGmin makinesi ~ ubhesi2. ~n:ddUd 'TII~e .• Ll.'ib:& iyi, klmin m.akHUl!S1 dab ~ ~ I ok. kimin milkrnesl daha muBir ml!llri!'li!ye hini~.ursuIlLIZ·1 ir surette kullilruhYIJr.!, blJ Bir diJgn:J"ye brtslytlr~unw:. Bil!' barhden 0 mLiMffer ~ll~3CflklJr_ daklL.lliwn. i.i~ pi.n, belt bin., fill b!.l r YU7..de \' Liz 'Z~lfcr, ne ).alnJ;z melre ;r-'~ksclijorsu.nu:z. Bu irtirrmki'nLl!flr.ir.r, 111;: )'.ilIJruz: iraden'n, f~. J'; n iu::-:anw All, b ar .. SL 0] n fak,d. nt<1 ki ne i.Le "oiicud b Y III bit riniiin, f~~'~ lhi!· 1'Ie! linD aluibil{'1'1 Vf' birbiriru ~ m mya,lJama mm.lal'l81O!dlr_ nu ,!r'u:k- lJyan (makine ,- ill5nm) III ;r.Iifffl s~ Ire Ukteki, h:llva f' >I·... It] all i~i[\- [ olaca.ld..Ir. de tNieffijg edebiLmek i~il\ norBu harbill cebl!no mleri m 1 iru'l8qln .iki ci:;eri d '~il, cv- rlhlll'lUan ga;erek EIIIUI!!HaJl1 k~tJbl.'!! '1 in fir...cigei i ~ere 'Jr, makinf: medeniyet.inin ~'ii~). On bi n metre-lik bir iTtil'1I.ll dii;:i o}'le: ha.yal a.,}lH biT ',-ni uln,bldam S'lnra bu iii!'fu ikim' I 1im<f'dpg!"1l ye ijy1e kOl ktl~t\, bilbir dUg-mey,r ba~yi:l.SUlltll; .... "JI- tll,il.a ~tI-iIl~'orm.. ki ,,(lcuklaramle aHc u\:: yiJ;o;, 0e4 l'i.i:.:. ["pin In.Lt, - Il!"! b~r gi11i1 .sema.lllMa rlturocak· me' e ibl.zl[l gldiyorstllluz, Asl.a.nru Vi:! bUg'ii.nk li ~hir yuk wntl ga.ri si.ir'::t.U@ ~f'tlHlerill i.izerinlanllR baool:umw m~7. rlJkl n _, b" ruzg:ur L: bnkUCRklannl ,riyletll?i"S.ll n'n -en az 11" Il=:JUL ge '- glbi mct:: m bkumslInuz. B I siir' L- ~:w:mal11a1I}'l;':!. A... K.
w

-

.

tex

>·a

''rI.

s;;r.c hnhrl.'llll-Im,

'LL ..
im7..3-'1Jnl'l

l-Ji..iki.tmeUnil.

bUJ'lTld l~iD A.JiY1;my3ya

C"g"r

kar~1

hlik'um ~ii.rmt'kte
mcydan

nh.tn

bu){l1k

uv-

mI

] 'WI.

-I

b tll1ll!'lLnd1in bIT;,Z 8unr .. hallllaml,-tll. Almilll ~)'yareleli gt'niij! bir Iluntaka Ll7.t:rIIlde yelp~e hrllinrlr:- 8r'llm,~I'1 [' "e Illtltfty taktiklef~ n1Ll('lbll'!lt'~ !-\'\'L·lit ~.angm • bon'l'l,:ml[lrIlH atmflga b;l~lamlljlal' III'. Ylr)gmL'Ir 1'lklDllj, 131mt dah al~rmd.ln evvl'l u mamiylr' se[erbll!'r edJlml (Jlan itfd 1 '(' Rf' n 11;'1'1 ;Ierhnl faa llyete

i

nlUi1i1r~ht·h·nnm st-ytl ha l~k1nda, (',",'c!dt:<11 bhminle:rdc bulullm k mdn 17, lIr F~k'l,1 :i}UI'IIan mll1lm ki, kll.adll rle ~jtUI'l'lli obmn, lnglltc,,', eV1.'elt:ede YU!lmllj (,lci!Il:-'1Jmuz gibi, tel~ b:,:;.un L da ~al~l1, "unUml I~fillllr gH1Ct'('k~\1' . Avnl 2arn,',nJ.,
bid;
rUfll

barb llH.lL etU iSt", ~unu antI",a cak!nnltr l{i 11n1Y.!lJl - A..Imiin mu~lll r'd( in i 11 aim! ,I] 1.1 u';-Il m LI? ~aahh lid ~IN k r'<I a)- ni f' I'ourmeot lli8Siv~t!. hUg-im Itnly~!1 l':iyn '." tine r hh I"lik edeceklir." Rug-un luzi:mffil.· hir h d 1:mlu.n ,. till '('v. b u...:erinft J~w
u

--------I!I:: S·r. eli 1
..'
AI"".I
t~ .. hlll

ayriyede
II .. '~'I;III rin ... 11'1'. ~.·"'I Arl'l"" b.I<,

,

-...
• •
II

"'01;:0,,'. i- '<11r.

~1<.rk"'ll H~71"l'ee~
I" 10; ••

."i,n
I
'It

"Ii.
e

;..,1,,11''''

Ntll'ILlnd ..

h:.ll..n

t;or.rnll'l~"

B~ k ill y~ ... ~II,...
n'n , rtlp c.r;IoId'Oi

r I n• .a
"lr nYr,

..

'1'10.

II

t~ml!i'II"'~ _""I.. "luI<III"n. kih', Kurllia"J"'~' Ort..- 0). "'¥ .. ~ _rnl"rl "I.ar.a ' 4~ pilI .... 11.., U"~'ti1
)'l.iio<

bu' rolll:ilt'a yi.ir'\lln.uy"rllm, ('evub. kenai 1!;£,J1dij,;tHH ~k

",u-

B-1

S=»',"
I 1.",1.

:l'l;Iloul ..r bu

~I.rl

r

mulOltfVI ..I.lte, Ilrler,

rid .. !Ill

CI'.... I~r'r'idtn

,""":anen

bir
L

rlerQ!lr.!~'c
?rtnilcdIY')-

r

L:1t'l1ll

(.1

l\.:

ki, AntE: I Il.a. UIL'le!iik Dn'I lLen r'a.fmd,ln n haklkuUc

~"I 1I..,la1l),l,r. • Huguniln. ~llYIiDm lIal"!JlSHI', da ttulundugll ngLl' Bti i!JIK n€<iir? HII gill" ikl lj.k rudur: Ya, dL"'ni7,.ch·. 11.l11 JIl]",h \ Ii ,..Hrlk.L III
biililn RrILuIL}3. im Iilr~t.orlug-u n 1,1'1'1 d,l rb ,1 n.ne \ tl! ,""lIIan .tn il • h-ltmll1 bJudctli mukab,l hUt"1I mtin:l n1llkll'" m L elm ·k, V~ )'.11lI1ld Italy 1)'1 1~l{:Jl f.!i.m t"X, halYiln mill 'lllli cs.arei. ill Ill!. ILl mnk .., h IITIrII Y !; I!U!! 'It'l!'rrnck 1(111. RI" miL'" )'lriH Alm,l'[lYC-OI[l IISkprllll'I"I111\'i'! r'..e:-:J, lpn ,J i~nl' rl \; J.c.h·rin[ t.;~~nn:tk.

HO!i>iI gid8C.~k

fill

makbul

lI1edliye ~

Bir SIN B E R saatidir
Me hur SiNGE"' sallileri hlQbir zam gtill'mekelzin eski fiaUarla sahlmaktadu·. SI GE.R saaljnin kalileai ytUksek, L1ibayaa $eraiti r.yd lid r.
1lT[.;;, I

tlk, (" , rian

at

HIlr'LlnJun • 1'1 rJd UI h:,'I'p~mHle b"~ Yllng-.nl(lrh mucndeley" ,I"",am I!lmi~ ulan it aiy('nm ~1,:'f.t(!'!'ttl!-:'1 k a lu'l"l mft n II k 1;.11 hilS· hilltl(·. 1JL,j l1in Ut!"I h l'llgllLfl'lIn "• .Ma leb,;lj·il...."ULrllrn{'k l"till, ( nlii 'Ij!(' }',lrall rmJd 1r'1 n niJ.<': lC"I'I'I:II1.t~'l!Imd"n. I..flUn "l' illl'i!'ltl)'tln rneI!l.hlmprnhtlr. T·~'lkl1.t Mmbll, .iLl£:l" J"IlIYlttiqifl rnii ·h'rt!k \,£lorirlleri· III It hlr b 1) "l fJ1 mil t lDu.cadel , l ,'d~rl pinWlilllJ eHlw.zl :lltm-

.lIm f:,ir;' ..... 'IlIrtn ~yl. laJ mulj. kalu.\:llk: u' b~n hu hitabl, ,"' t" IwrJcu hLcl I ilL' yarmndl~lnu HUlllll1llDlZl d· L.'11 !1'r1€rim, Huli.ln hllaplann ,jJij.

~JI:r..

blr

mll<y!'ltH

yor-

mw,

:'2 L.ira

"-t:

I ... ~rn'.rCI1

I"il~ !TIll

Ljl~,

;oLen I'"

SIfUlIl.l"
Dl 1 rl

In rr I Iwr
h,t,,!>1 'I'(,' ... e
,r

IYil

bulunIJ]l-

00;>'

i h, r

tlDl1U

IIDiz bocdol!!.lJ I P :tId Dl, k ntiPr(' tnerkc

~('II~'i)r.

HlJllJ!1

h~1 En 'tiC'

11.,:

n .:okl

24.

i
1.111 UI. br-lf, 1 inc, _yh!d,a)

Te.narl.

.H!,I~ I, r .., IIhl;.o:ik Cpl)

I'

111,,00
Il lUI

rio leHit
halWtM
It

nJlmrln

y~i"I

'l"cv!p!I)!1JJs] lFil

ibljyllk b~I' b ..b:ancu dUdJ09l.1!IlU I!:w; . fLl ak kaiHHlII.· dB Y1U$UtUgJ gil,. bilyillk bit, bildii£.e Qlkn:ll"mJ:t;I ve b'dtiln Ad~I'my~ dufu bir ch:Il§'l"~ h,ey~-ea'Dadil· 'lieiiUnnul;lllir. li(8..r-$lhklll 'iIllill .tlk
albntijA y&krn
til uanca m.eIl!'IDIl>i

Hili. nihay,et

A,dana.

b~h 'orlar. '8\1 0YlIlnlmJl 11: ~hli'!i i ill ok p3hah n mal ot GUu k'stll n Til", ik, Vo' 'bi Dc !,T('e j . nin 1'16 D'UDII:U1l11 evlne ken Illn tarn.k gtilcn.i.yor ·I'.~"tik'in ''I'' gil d I in i i!;i.tNn polltil ~l"delri \ U'hap UlUllUl 'l!'\li~ kl1[1}~mn yakl[l~lrken il}ll"dell '.n' ,'fiJI['~n ld.· t~l~ Itar Be!'1i dllI.)'u1'Jy'(I~ - Eller yukrrri. )o'uk ...."katim '..

8.4 12.

.•

..10 !~,(>

*

III M\

K~'lnI JllJi MI, n

lUI

1'1.1141 l"hl~lt .H ' 1,,1' ·.~IJ1.lk 1 "I

m: 0

R;.odJ'Q W.-.

j IIIoJ'Q]

L·j 110 MimI< PI"!.lI·.'n'I

2Uiil 21,011; :'t.!!,111

I

01'111

m.'

za eu

KnPAIII

'

pat1ablan bu clddt'll bu.ylil b lI.di!:iJ!dc Te-dik, be[ki mlde Ill£' do "'UUll.! 3&tl'U tuhmin edettk bii
polia Y1ypm m i~. '1IlIJI V Kendi i d
vu:mlmu!;IilLr. teret33n t:l sil'
all 'ak

-

T ;ilim

01,

sana bl

~~' ~'Il

tII_m!

-I ..-~------------.

iki yerinderl Hfidis nin c::o- {II
t:JllJ bilWiriyorum.

yanda-

-

Elle.r yuka.tl dill

'..,I:·

A
1

nu
1941
1
I
]

Herhnht bit' poll!> y,~mek i~:J.i· l18Hil iiz rine 65 ader m;t.:rmi, tlo IiP=Il'jijl" ve 'iJ i I' lB.banl'~l aI fJ:,'f.;lI~,ru-. ho.d!lUi1 Rnmrl~~ynll 'OBmi1n ilco sut 10 lhll'l sonra 'lJ\Irnn barlnllJ. kafuYI 'o.;ekm$ gelen 'l'eyrlk
bann bi..iif ind . rkilda~il ~ Im.yI onvak "Po bira u; il!;tcill sonra ~ltU "ag-.l ,:i.r:'ll~:

n::k it;.c'ri &i:nm:k !U"Zus,I!I'Dd , 'I:.il Hf edlY!lns~ da Tevhk taimllC:a!SII'l-

k II r~Ltnl.!1r.I y rmn! Poil;! V hap Diu 'rL 'i'm,r(,il 'in I:. hcl!tl,wlne ebemm.1) t wm:r • Loud, ..
N .. w - '(>r'k ~n~v~

piy GO 'I.bra",. I
&amry.
'bnam~~
'tUY.r1 .Lim 100.000 69..000 , .000 wIlIdau't Urn
100,000

SI.r<1"1m

dnki me:rmtl'e.n Vc'lln.p munl,LIIIII'lI ueril1e bo=pU:af1lk sui b'H!,a~Ul. dan YIU'Eiliytll' ve kcndLSi de ve. 1 btl' U1UltlamWl tabanc lI1d[[]~

lOO Jl)IIIW IO[} billj;. Fn:.
1,(10[),"'1il!<1"I1

AUn..

-

Brma ~am~any

getir di-

rars muvaffnk etu Plll'!"' yor. - ~mll:"yamlz yok,kalm&dl. Im~:,bedl,j'or. iIi)!'e.D g.trson Tevfik rnr..unnd:nn Hlnnn.ah mahlJ.Uesl k()L"fI",a ultok. thmliil{la.11 808m ijamp:m,J', tL11IJiL n'hmll.l"Bk !tIkI gerrrh'(w , ....'bar :miisteddl2'tin1D'1 [IIlhj'Orsa ,l!Iit 'rev-hk M".FInuII.Iu' ya:m~HJIQBd ele ~!lIi~ mu.9;Il.mmD:lU'Ul m~2h!'lr ~'(l(:jl"i temiyor. ohm ze;rha banin ~:Jio!uhl.m S bah lIer tara!' ay\bnlanlul!''IWrliJiJ nevilerini p:o:st.e.riyor. Uzerindek] laool '~1 birkru: def:J. al'i.~ til Hurmah miJI.blllle.sL u)"kudflll ti II . L1 bar rniistahd 'Ill erl uYl.!.Jlllla~, lI:mnfun mllIltaJaza 2(hlt.ara.f:u:1da.n ~o IilJ ilgit .IIaifle I - 'Il'l·kh:dir. Ii b r 'it rilml3 el"l:'lt hJlnIJ I ir H .(I[ .ham tOplltl ya:n uz,·i bidis '1Uf1 \ U u una umm 11: tlH'· amurhi bir adam ,noriLntiii "Bu adorn kim? Ni~[1 tOpalll'y(l~'? 1001Y r. :iT Gec,e yarll'ilnt.l I'! tm'Jfl a., ·N.~t N al Il ('Ibisel~n ~ru'lUll"llt? bm;:uk Kor}l:btilk !),Ill"lit'l" I)I'M} polis melliltml bu adarnin Tcl'liK c]duJ,fmm i:l:atiyeUI:? ~11it1 Tevf:ik'lD kara.s.mdo. korhnn re.k nrkElda.i:J]ar'iYI.[l. I~ret veeifikril, ::>ablt kl ml'ldam~:i'i:iIldu" 'in "Atifunada l!1uhakka.il bitl 'P(l1i~ 'l"Df '\."1" Tpvn roc iizeni lie !JJ u,L ~ ~rl(l'l j l-I banealar l~vtib C't.HIi· yiyectjim " B:mI8n Il(\Tllan Tc'll'fik ('uddi'- yor' -Dur! )'e '·yak basar baznul.Z.kaIa.·,ando }l'alPyml biJ1tin 1 <Li.l'csrne 5[1&1~l{.ka.nJiJlIjltU zc I ad: • !rip 01 n Jm !>.lbili k\l!~"cdeD kada kaybl;tmiyen gem; l1a dut rLle !;iklLn .iJt m: k:;.adi1e tabansiikilll ll" leslim nll.iYI.lf', ' camn.I (,'Ckerek hI 'A} a ilk mC]F'l!;in 'Lopall1yorsun, iyi pnllall 01" Birkll~ 'metre DR B'l' ().~ 1I? il.erde be~ dive m~t s:i!oouoUI\ 'am kesti.. D!;IUIII ),Urliyer Ii: urada da. aym A'I'I:l.~mjj baklYiwlar: i!B!fi :!r'I.q,lyur ve bt:IWi (jildiLkler.i, gunrlal1 ve kal'}llls illdan ikil l:-lra l!imjll~anIJek;;;i \' ... prJli81erin n\'ll.k alnu!i.

, kan mermllsrd ..n bir ylll111 alarak eHltn dLlj3J1. hrJ.J~'or ~idtlcl. Ii bit tabaaca 8te~i I nUl, mu-] Itabele oede MC kall;.n'n Tl.lv[ili I_

i

SofYlI Pr , '

JOO' Lo."",o )00 C"l1 Ii..m"
1(10 Pt"{o:t'

UIo~~l1
L;.!.,ll:i'l,

6111.f+OO

100 !I!IUl 100 ~;v
IIlI!I Dill

HUll 26.:;;321:1 0_G25 1

m.
!;Do. ~UJ(}O'

10.
.DOU

r

100 Y!'n

:Ju:n '
31 UOI"n

.175

!

m
00

10. 5JlOO aO®O

IOO..OIlU
2&i}.POO

100 'sOler; kr.
IE;SHAIM
ilL!

,.A1'1 \l'ILJH

I

J:BO..ono
~UOO Il00.000

100
Ne~edG idin? H3.I1ig1 ,giz]emlin? 'a_murdu. afum.

z...ooo.
1.oo1Jo
IIJOI

~vdl} 1.000 !o
II'iJlOO

1OO..fM

mr

~d·1

,r

UzenIlll yoklu.,yo lar; oW adet heol'lt. Glk.dmlllm1) 'D.1Crmi, 12S linL parn v §ilU"jorlel" bUJUR\1:ror. - Tab:l3.llc;JI1l mp.fcde'?' Guhiytl'c !Ie: T[lUanCaDI owydL D:IU'IJ;l bi':lyle ~i;,.IkIlLl1lIll1lnzdJ1ilZ. .b.~pmlzi )'i:!!r .. !; rerdim, di)'ol'_ Poii~ Vehap UllJ. ta VI2 T 1 £ik
fOcmid{el baBmll 'j!;me Y 1 "11mL~:U lit. Mi.i:ddciumumuik tahlu k: it 'La b~a.m~ttr.

100

.

!GO.lIt.
J.OO IR)D.lIOO

1.00.000

1

c

.71t6
1'~ :l;!:I'ItIi§fub

!.910.UUI)
no..~.;O

~. IIlJlOO

I.w.lO.9.&O

Two bile 10 finl

.v~~·1

Hfi len ha.stan bulll1aQfn T fik arab;!! 'fik.ii !1Iabitinc!ell nu;- I
gll:!rl1'1i,-; l'Iudn'? Yok:m fikir b~la I<Hf~ll1da 0 m~~lIm

,T.

']'op~'-1

met'cut
lou'

l' vfj[( bek('; v P'Qhslere ate· • ctmege b hyor '011'! !;; 'penil'l kn· mnb- I<;i.mi rIa! 10 yrnm rn.(ballesine d gru ;J.,hmlarJlt. hlz "any r. Ho. ,11 ~ [,I m mal:l9l1l.: l bek~Il", poll" memurhu I \ co di~eF mtnta'nLlti,d. n geleo m-k..I ve oht<ler I baflC"8.laIIDI I,; c· n:lI: T'e,·rik'in Ii..::r,~rine ~nd ~ I

ae3,]'.;ri 'l'e\."fi"'·1.'!)'a1.I.l~Jynr. Ian zat n kcndl.5i rliWi2l

I);un· edf"n

muduU'; Adtullida mui1aklHlk L.olill ~'lyCt:eg-.m!"

eyoglu Vaklflar Miidiirliigu

IIi lart

No. sU

01)1",1
l.l/S/~1
:l' .. .."I"oC<U:lI,~

uyU

or
F UltraJ :edIiIcn k IZli Remziy li VL'L 5(1' giimlt'fI b rl kR._ybolmll~tur. Ner fit.:! old I·
II:nJen \ 1 • 1 1I].ij:LDiyet n:lT111 . na~daklad.
~ lIU

I

n

il'l .. ~l,leMn

Ikyn'lu V.lkIfllli" (l21}51J)

11<t~1"" rl'l"~ldlr ~l]"l \ r' ... ~.'Hl' C!' 75 p. I ,'.DIl'f'klolr!lJJ!U .d.;:orlllr rnumr·Y.l"1 I Idlt' mu ••-

Deniz Gedikli Erba, Orta okulll Miidiir 1iigooden
Ok .. IUJltuZl!. \K'fclli
I!iooilrtl;:r~: 1'fIL)'.ariye

<!II'I. lul,

km'llI5)"""'"

y <IV!I"L .. K!I L

btl' r'JJ4z.i)'1!

'r'1! lo ...

,g""}'o; 1ik

Oga-"lrnel'll

lLl_n.le

;es:ime

hi hhr i j(a eo

h; It U:mn."r~11.oJ!o III'Ib,L1'_U (lIma!!. 'III!'JliIJ \l.rill\i(;l'_It'l...-:l n ... r!l!l.rri-!."nUk \'eslk<ll91 nl.mq IlUhmm:lk " ::' r,..,mlciUl. LJI:rcbnpllll~l l~[n m~I"k: r>i<ulw'I'Id.'m I!'lUlln .'~ t'lU ... .:[lr'~1 y•• a p;lbiJlJ:.'l:1::'i'n, .. d~~r eUl'lde ~OIJ.liI!!'""[li' huIUl~m:J.k. AA~",,, ..likle Jlbil~1 bul1Jl1mW'fl;)k, nUl:'Tl!t mll<d'rL b::;j>em kanun~m.' Bor, ",nil! Mtid I.l;t V .. k~I~Lln'" ., 'Ir dlleo::"!.I!.L'r. B'I Z1fclerc lahbll"f"ln ::loCell K;.mmll'UadakJ Dutil. G,,· dl I, f,kt>lu !\'hidllll'l '~InC Jj·hua.cnt]:m .117~!h

lIil:ro.:l.rn...rilliU

~l1guldlr N,di; Mud crlu!illl1d" Port, 1J.~1:"lir. r.hl.,.,h I ["III, ~ .US'1.5O() hr I;h,.. ~~"I borb1l1 1>1l7111i hr.'} illi1 klJ, kI aJupo Il!'t,hl< .•

a,

];>1'

2~fil_,I,j.'K ,!'r,.'

Mal

lI"'~

dIJ1I111oi1.;u,
,&~1c161.k.

<fl,·T,·t.;11'11, t!'( TIlLl "rou"d., ' ahhidlik (I,b) t·t ~. II, .. , I" TlL',n'l O.:in.smd::ll, lou ),,1 IClliO' .,"mn1:ij Iota" mm;'akll<Jt t,· Iii tJ, , Jl' 1l"lIkl I kll .. ;Urf.lnn' ll, h
"I1!1y.·lm,
Jllllr .. " •• dt

VC rI I'I..'f' ktir. ~:!c'll' Lrlll''i't> KI... ., t

Ba" Bit, He I.e, Grip. Ito
~'ll!''''[:I~1'1.. Kmkhi: 'ole BUl~"~\~
A~rt~Onl1l!1

I ll~..::.... lllnn

LD.,le

j(U'I11IfKi L·

De~hlll K~
ISTfytNlz'"
J ..•

v'

-

kRi:ollld

I..,[JI!! HRDr

gUlld~::l

kn~~ . IJn~billr" T \I(UTl'iiHNOEN rill[ L. KUTIj ARI i5Rl'iRLA
Ii! ,

SA.KJNlNlZ
.,1\.. .
-.:"~,.

IIh'Jc u

"Ikablhrltl,

.·r

-"

~

IiDg gil!e-rek ~
(! r.

Hayl!' li)lletim hurnya k:o.U~ 1-[ gidec.ek ohll"~llm Cl"Z[1 Q.lJrl JI Z ~teIl bugilnlenle NflPr)' lid ~ lm 10k •. dE dl A,· k 'fin CCA:I alll"h]'!' d Wll'i'li aldl11 I lJ:J,.fUDa gGlIPIi. Hemen ~.t:b m' ~Il b.II,,:U ri I'llmHlfa); , malt mosYQ
lU£.' ~lllfll.lr'.!

len
i;il mi" ~{!n §UJ':tya. g-el, omUZl • nrJ b p ~H ,] likit, ra illAAH \':" Iw{'; gttr1 D .. Hm. l,'roo.nil I:'!,'vebi. m ihH8.· na.a,t,· r'j I'ILU\. f .kHt l'lli, plllti n k UflllUi illafL ~ Ibll'Ul m. II' red I I hm L.J,'U~;o;U 11,-1 bruit LIll. T~i'H'ttl~Lil LieklK pl2'k dar olrll~' rd'l h~rabl::l l)"l-"llnll gi.i~li.ikl' ul J'1 ~
H{'lltHIl: - lI.1c oylc :jeY J]U olll.ll"? f'en~ereleld ... gi ~Il huv. k.d1i dl!n
JU k::lda!~lmm. ·ozlmi.i

s
nSlhr

114
kalrtll"ton'·1
yal'OIDl.

ltlZ;lfI de_ l:!."'1 Cl d ~I'U. fll!')'lll t:(:i;ive.n~·nr'H~m, Uz."!.t· ITlI'I,IalllH KIi'1'I'1rUU o,;Il·arfllll1. AJ (le. dunu )'~.1,it Ill, Fred n lHl. ~1,mdJ WI ~alft":iIIl"1 (. -U Uj

b. lu-

il:aldlgtfldun _

([} ctlIr
b'Litwre
-

1 millHl
A(laUl 5L il

ogium, Napo!.1J1,· j)ha bu LI uri VOOI. AkF;J.II1 nllnl''f, (II·t ..lJk "Hl.ri1mlilgll )'~;: t u t nm'fhl. ~i •

MI ~~~ml< ull" tL~il' A'Lll. t bilelmll.m lmer L r • 1ml mu ~fl{:! if::thl.lcll 5' ,nt:l . H YlJr. BUIll.U'11l N:lp,)u~' ad. 1 ' id Ih;bilil' H til Hell. sonluln: ., I ndi a.k~m <Itd'l. S.thah lHl.. ,h:l1 ,b vakti g~L'mf'~ )":1'1 ( '\ 'Jk, ylJo~, 0 rll:iell~1] m '-1 I"'l:L k d IIll'YlIliz , AvuJ.at I!fl.Iu;:YOllda rndl. BLIhH,dlJ~1 rnuz arahayrl I.rutka yolell limn fln. arlffi J-i8ai,;t!f1J1J" nrLultk hLi. I iirl tiu Un Imrrll n J.', adf"'ta ,. C" f)hJHg~tu r'ec.e\ J k~~r.HlhJ til g' 'Ir" )eg'lIl17l di ~lmdillrel" 1;rum 1III1Iyurdu
Bu lrAda VH];or IJn In.'vanm II bn' IH~1r ,11 hJ.Sll rdmulj.tu. IU"l· I!Il.I k: lrJII'f~lm, ~JIII, Il1tc IHl..dfll" b;d-I i'.i.i.lIP ~Iljmiyen )'llvfLrlak bir c",·1
rrut! ) II].alrl ka1ktl~m
Palhhl ka.lk11g1 I

Frodnh a .fJ~d~Ull· g-elCYUD n 1 ?
Dedi,

VedlPl. I.llup·,-" 1 11:'''' k

Alft >d ne uldu

!'in

N J aL tim I' BIt.;lnlln

;'\I'll-I

IUkle "Igd.l£l

.lOtH bilr dl LJkten 15 'n b~

la adl
"01.1 I

3.

kilLI'

d

'3d, 1

~

[111511 11]LIQVCllet

t'J 'bilir::;iI11

( ,llUm .selin
AI bH'ltUZI

l1IeriF i;l de: H.ll.!-li o.:dl.!ri.m

W'..erm~ \1.ll.:l.L1o.:' iI !igini lmp.FI

bllvn ttl HaUll ,)In Linde ilk ll;'itIDIlj. ... hl~ h §arhUUll gUfte Vi';!:
bI'~tl..'S,nl
hili'

al I. \ Ihll.ld ... ·,

Itllllakl;:]1I1~'

bu·ak.
DedJIm. If kulaklanITll blraktl. Bi"'n pItkin

(·lk,.1

:;lbl dim. ,'um::lm etrafl

;tyen~ ,dee, ~Im ~I Htla lprJ ~ abr bu C'lslm Ilkllt 1i't1 J Ben' ~ AI, JU b. llih 1 D" Inn Arab n n II!'hmdt'1Il
i;iJ["

Vakl'l IftLII·1 dQUlbir

h

1,n IHl

D, ,dLm, I ~'I!I'1l ll3zImie j!juh?',} ('llil'''rd~1 ]"[1 mh Y\'~. -H'\'hlnJ.: l.lt \rUl'It'I·
dlgUlI 'll!-iUIl IJL {h ,l,11;l! u ) UV )11.-1 k '.'!lin

Fll1: ,.;akl h 1,1JlL,,-""IlI11 pemer!'lu'dCr1 ;t1"11:I'I'ab.iJinz \·Jl.·,...,;dill~1

o-L!:'la

I.UUlh~1L}'"f, IDe'§-

~tHtI.ll;8.r g;bl leganni eJ.n ordu. Fr :dr.iIl "(111 :!mll.lmli t'Jrbll rl...;;ika kll~ld" l'~"np~l bJ.. l iJit

1-a~U'klalls(mrn:
_ B+'l'l'\

!.l0(· 'o'UguUlID orta!lLD .'l,.val]~' mvcnhm '1' van ".p yr(.< yill-",
Qldll~n 'l'e ym'l1 rI HtdJ.·nm ;Sll'uda 1; ,i lenm b rbll,nc g tmil) gabl • I l I () I d,lct 11 d\' • go. killktllTI. \ ,lgollloln UZ~'I d •• m 'ki merl~ehu( tam pUim. }i'ak I blr :liQ;~r hnnl 1,lmFldL 'l''a;l;',J:I.lluHln ,d1cli';;e y,·tiitflWk mumt~iin III 'nIdi, ocni. klli ...!~IQnmd~flI jut lil' ba~lnl dcllge yflkll1.!jurnll!,\ 11.11 Ill' kahkahlt il~ gill 'L,r: - C l;m'~ IllH, :' I J~ lda~! UIJ'orrlu 0 . 1!·:uJ. <!hmL blf ~n j;e(!i<;:! h.' itm ~ILl ,Itm ~H.Cfl1rum F:retlri\a :

bang] 1!.~,;adl1n }1O,T

~i(.', I

tI,b
1))11

Ul,]jg. I. )~,j11. Ant lLll1l1 1 nlflU lurd 'nbl e ~ t1llmk ,J~lu. H j 1atf' l IL1~" i~Lild liu' hin b.I,.1111 hll;l ulL"

lan I'" n ~i. &1) 13W'e
11k ~, [~0!l..I11 \:

Hm
IlJ·

mendii I' Lol I W .]'QI1J3'1:t1 dunJul. AV\I J.r~lt IJ O!;e : Jv ~ ~Idli

iJolil'la
(I] IIH,

gijn1ijn~.
I

l

Ben hU~atJa 111' l'I,:~JlU. D ill. Hu ~ll k~~l !~ ~nt.ba.fiII1 I~ind~ YllpayalDllli k!fhwr'fl • hk. ridrth ;nuklrm,' (»lyiJ hI? [;1whm hazz .... • t t.i' • BuradB H'IrTl :-Ieill? dll' N po-liyc kr,'l;.u bfzim~'" g lsoPni" ulL
IDa?:
mL

ldlalt.lc bi,· YUf'eJ.i w yuvarlal~ bir !l rll.:CL . IlllJ.ill olmll!j. anHilfl,lon BCma

ru

~o-

dUl1dWl .ill" ".l!llllie n~lim _ 011 l'rd.1I ,l, ~ 11 n[~I t:;'L'i"~ 01lbe mlh lJNjU ~ol!:lalD qatIll;>: 11 ~UIyot:!. H'.;:: ....IITfIHY.ooSll I!; I ,;;oylo lnujIDl. rlda !l.I.."Slffil L II HlH irl )',h:tu', ~'~I uYf.'rll.';:;. kl n.dH' I df"ll'lDl S~nm ~f\ti'll1ru n IlLm, PI ~h II' . 'IT!;;;1 H,"',Ph, o:>.:e~ olUlaan~ Bt"rt:'l ... ql ~ ~::el.m. lill I nefl D1t' ,,1'11 bot. 'f'cnmBf.. ben iI(' !lIHl ~'lll ,)1 h. [1111 .til·' ~ "lEw, k[l'i,''IIIII maJY1. Ol'l.H, L , .'j i1~L'lr ('Ilml~~ IOJ'
rr.;I_

Amb

L,,"'I

Refi mf,,'

J{,~talJ Z'lyadc

larak: yaz 11. va m-

II

Gra.

YtJk

1)'1

uti·

cla.rt

ml,

DedIm. Bu defa ·t'lkim 1:1 -tIt'lIImilf, b;'lIM gil..:'enml~t.i. BiT n~iiddet 1); ni HUzdiikl n SOD.Jl";"j: _ AII'cel1 Colt iJc1 a i1ioell benlml~ t"·I~ ftuyorsu.n. H.lydl 'J klir >W'J ~l holL 1.;i'kil1 Ber1"1 Imli'ltmdrl Ll:J..
l'lf'Jl
1101

11.flXlRlIIU

~lllni

~Cl!:.

,'lvorUtL

dan

d ..

Tavamll
H('t;.[

fll, 'llU.L m·

aya.k
.

r' ; !-lililiyomlJ,

FI1>,ldh

rnk

Be.m

FlidrJliin 'fihpjn~ il)U eHijLl L.,.;, ..... v .. lnt Harj·
t~,~

'1'.

rl~,.

- A~aba._ bl, Jilow)u Dmlim. _ tyi bilmiyoruh1 aruma, ilia V:\ ~1mo.k Jell] .

'oelki

!ii'lrl~t Ii ~cluni:jli. iF'L rill dl lJ~li'I h.::..ric:inJ~ k.alan ba~k1nll bir k. ZR Ii: Wigmi anl[1ml~, maamafln ay 11,1,.1(u'lfi\ 1iW"'t.m do. I) IdlJ ~IJ n 101 unutarak bird ILbira dOJ~rul.mlJl;!I ben )'I'llflklllFlI:i1 k'I riful dilld~

DedJ.

n

I'll ltult~

IJol·i"'jo

t'

(111"11 [.:.:..

Frean.'I'!'"

bu ¢bl

h:dl~l in

Hey fOof!l1f.JrnilLlnln nc at'II!I.nrsull? 0 rl 'Ii;i

-

Yo.

gece )'fl.~lrlUr

y.l

it nd;a I.apa.
1.1.

~,b"bint ben d.' Iyl· ... btl ltlJ Yolo... um D 111m3 r.. n.. t·; yOli:lllll.1"
UHlml'

_

-

N

1.:111"

g-ulme'kt Jl R4.mdi.n11 ala]l )'(0]. CliJl'll GU..... Bl:'rla uunu, 1- n\ I L Lh~ddW 5 ~~ .1· il:t.lI'.'<l1.;~d "II·
fillj ~ I n("l.el' 9iylil.y~)I,

I._...... ~!!!!!'
nl, Ildl"l
""

... _-'!!!"~~~""!'!~'!t
[otlll~":ddill S;:,rol!;ol'lhi

~l.lrsa Il!Ik.tla·

cak mlYl?"

_

Jiyc .. [11I111I1 o_,,'le .'~('y ,,1m· mu" Elbd. olul", p,..lir!'l.!!nu 1'1.' ~l·
til

l1in m iina..,~bi:·t.ru: I'>(J l.!ern1l:.', hal· 1,~"''' .Ht.ll.Z e;;Jei'i.!K olursn.m bu~·

Fl'f'~I'PI-

1\1LlullriJ \
L"

"""~Id

Clltln

(H. a~".. CiilM~Y'ill C"'M;JI~;,ldll1 ~ril.:~glu mR~h. =0 ... )

25

18JI&1

11140

Idal"B ,Va i

O~u

'J'El.EFQN:

~UT95

Yd - No. tS3

BONLUK

SIYAS'I

HALK

BAZETESI

Her yerde Skur

Uo!;!

lelerinde bir Tiirk tezi
5
-5"HLd!;ari ..lwlln 1$:a\"iiil. unfIII..

m

ALKA

-

Yunanistan' ayram

GAzi
KUR
YII
istiklii.l Sauasmueda mUEtesna bir meuki isga! eden Gazianleb miidaf aast tarih,inden uf ullin sahife
Vatan: Dr. FAHR! CA

liim uh ml'8 biltfin

11811'1-

Himara'n n zabn k.t'j net~ce uzerinde ~ok muessiJr olacak
.Alina, 24. (a.H") iNaZl.rlaJ:" m~d"'11 i.;tirna l!iahft,k ik~t:! b.a!t'

alkan

:lfFl,nm ati4&Dds.

Clr

Iltih am ,i:icllde vukubulaeak leqebb15 k8:fTI en buyilk rM'lui; n D I sristandau g.;.~~

B:a.lk an
1~1n.

f.: urme

11111

tujtidlJ

:>Q,)h'm

~
Vf;! ~

0-

d \,ni.I1IUIU'lJI' BAlkan maibuatuun mvaaet ad IJ11aHflln

mimi

uitmml.
LiBma.n

onlards ,,~'ile-}'1 hie; lakdir etmiyr,n bir- hayal, son deeeee ge[1111 hi IUt!! \T' tama, labllk:kUm
bir n:u mevcud olduli.'U zannU\1 \ 'riyor, Bulgarlarw huL • bir ~ I()blen vardir, HatI In

v~ Mt:!Ulk:,Ja'l1, l!Ii.i.k~'l ~r'l~i· mna Him ~!rHrun ?'..apt.mI habeJ:" ve.n'ili ~ti c_ Nazlriar, .zafcro. birincil de • recede Il.mHi olan Metaksasl aararetfe t.elbn k ~ klilD senra orduyu tebnk etmesini endiemden rtea etmislerdir, Butiin Yunani9taD. D~llIll! I('IPded.ir. Kral Metaksas ve grdll ~hlJlmakta.dJr MilH !;I;:EI~Li!~ terj.ekki.ili..i, '!latA oi :!JH. rktl:'lrr sOy·
Icy.e:rek E!oka11111rna.11 ~~!;Iler·

fir. "una.n.ItlW-n, bi.... tarattan ds. Noel )'orlU!;u J",m hazJL['lan·
.IIIakladn. HjjkulflrL~e ahmm tedbirler !:lit (:$lnde H, bahk v !bel" ttirlti ~da maddelt'rt bel,duro Radyuda! aptJgl I'lB.ljri}'at il Yum.lll rniuetirnn etten mahn.tlIIl oldupJ 'I' l'u.;iItI 11 hemen CR· ~ meksiz "'1I1d1~'1n .tkJ.iR t:d.etJ diilj.· I

imparatoril.lguDun
I olrna k tddiasim 'bile onlli.Inn nj z1'rlnd;lIl ~~.ttik.~ (Jon ahlr i!vvel Edime enlann imiLf, l<lmdt Ett.imeyi iaterler, &Lk!\n

b rbindc

taltnk

,:d'ilmiyw

bit·

muahede Edirll<1Yl onla.rn kllrnkmll;1. Edlrne~l isterler, Tatbik edilrneden vrrttlan A.2o'uta.r3.ll rnu ~entunesl buy-Uk

man

et v Ill! !>-ELiI' glda raaddelet-i-

Diu ne karlar I:rtc:Il oldug-wlIJ Atina ~Io;lnda gOcebil..ir. He!' YUm\: ul si cebhcde ~J§a.n
OWl

yaralJDW, 0 hudud~enicU1Q.5 Oil rr.em ~)11"1 vide- TIltlh eeu isI . lJ,Jalioo(my. yl - rk-r, is-

Ignr

J terler,

.... kE1'no Noolini di.iltinme te 'I.' l,akl;!tini nazu lama.kUidlT'.
Eu pf!.kctJo i~de Noel PWl4..J.l",.n, konyak, u]('1I'. Urib:n v,

tarter

ve IsleTl

.r,

flu De '(:ide li1del ., Bulg&nlt n ll;ln ~ ~ydB temln eylcr r HH bJr ltnff1J "<wI H~lCdI1"--tu'btnm bu :zu iaruu, rluyu iJ da Qna. isj£,hltlcdnin bepll;JTli battiL bir k1t1lnlN bile ve:rme"i:e k&lkDu}'~nyada bijyle bi.r yin oJd II Bulgarista.1l Gl"trID u_ mud1Jr? Bu1gu.ristan O¥l ~gj yerl ..n ha.kikat~n lmll:k il;;Ul
II AiliihJan3(,3k, kuvveUt!D_ (,K, w~~i bekli)'~ilk, muharel:.e edf're.k galib geler:t,rktil"_ Fi!!.· kAt BulgU1l!tanm hw\· \Ie tM08J UIIIl

AFRiKAD ge'ni ingiliz zaferleri
Iki tlalyan
gmlsi

1\I0£L
mii ~
it
lYiI'n ma -IObiy.U'Brl

t-'

yt1nlu ianili. ve SILIJ:'e gibi dlyel(:l' bw'IDl1I aK Lsdu' gell~k 'leijk.llat!, bu pEi..H:eUm
d1.tTi1., ; t l!
run On buue L-

nut klar
B'r cok devla' .damllar-'I mesej-

cesmi eebh~ylP. eevketmektedir , Her pak L. bunlardan b&ltka
oobllll'd Iti asker i~ ill Nr.rel i", b-

la e

bembala-

halk arasmda mamnuniyet uyandlrth
Kii.hi.t,.;?, 2{ ra.a. ~ Al-rde ~jmelri vilZlyeUn Il!Iki,ail Su riyOO9 pdt yakuldan tak ib ~ -

rtklcrini

ihlMi etfJll;!ktMir".
. ebh"dll ~~
tSonu A!ffll

Ati11

nah rocuklar

r; .. Utun '" dd

narak ba.,rlld.

la r ne$retli ler
VB1-n:cl.fi. 21 fa .. J ajR!,)!!1

""'dar

11)' dedir Ki Balkan . Ik Qttakla.rile uyuyiizi.iilden eliae ge;;-

mt

ito,.., !JlM:l olil... bazI plirf;li.lID ka.ybet lL 11 del'" 'l.'C tet"riIbeDllI 'BWgIinHtUltl hlUit. itid Ie ~\lkll:tml!-

Kahi re :u (0.&,) - OrtB ~iaki mgdUz ba;vli. kuvv tleri u mlLmi kanu-galn tLUtlfmdM d.im a.kl'jam nqredilen t.ebhg: ::n IlkkbLLIl:U 22 Iflk:kU.LlDn ooglly .... gooc, BinCazi eiYB.nn1J.
da ba-'jlH'-'II ~ bll~ me),,danla.n n!afl B:er-ka 1( BelJiRH. lay ysril lllt!'ydl\l"ll:U'l om be 1"dlIoan ia~l'lIl't~ber im i~ lHn fUr

Sldani
"')-1'llI!m

mtmekteriaL ltal,;l'an pN&ijinin kln'lma61. Sm iy~ h"lkHUJIl Berutta bulunlUl llalyan komia JOJllDml t"a-"jl .-tlmll) ollilugu avno d~t':!'ln ' gay:ri kQblll iqti.oab b.T f{uJ mUl.'BSi1'" 0] ~1l~t1Jr.

hlldiriyuf'

. J',;1(_,ol
kt::lldi~llll

JDarli Aleclis· __ ~ ~(__ ~ Grupu ietimat Miinakalit
Anli ra, :24 ra a. ) - C, H P. me Ii!: grupu b r;-I.i_n U(12;!H-O sa.e.l 15 d r u- \'I<kili Tnib;roTt [r!.t!'bklstl Ha~ SakRntn rl;"iz;JigjJll

iltiBaa

,........... r.ud8.!'l

hhr

lip•.•

U_n_c_u_l_a_hi_.B_m_iz_D_e_) __ ·

PoIP' ,busun

mtill,Lf't'betiylc I rini talunm
nH..lh:r mec!J

f'1.I Ill- 010.11

tfrtn-m.kardJ. -

beyan
Dun

Veki buun
:HIqa,m
An!umi.YB

I

II

ml1l, u llL,·)(ltrTlHITTI~ (,lma&l gel'('-d.lp.D haYl"tlt il"J,11IeCi'H: bir ~ey{ilf.

F

I

t@1Lakil"lJk

yiUUn-

orfj ,1,1 kimn hi ...kl';:,mlDJ Wi kay b.:::dcbllm,:k uniicol'l vuku.3. g leD II.'

B!JJ.u'lB.n bi kat gfin, evvel !WbiT da)uhtLdo vir otf'lIDobil g~ Ull -;;ldd\lUe born_bah~m.J:"rur. Berka,da, inliliU!:la.r lllT'1lJ \ie rillltil!i yaparl ItnlYUII HOllJ8olO£LI I-J~ ngw'Jlil'da lfid(kt I i :owgm.lar B. Sbr1H1Jli bil ~ok kimS;er;,in Glkmllln. Ta)1l.rw ~r lrll~. 111!dcfl,.·lIinden. ul'.aJ-rl t.::klau z.s.., ltifU'. bu )l'1UIgI.l1.Iar r u.lun ~dd t.i;·lr devum r:un ... .kte ir.iil, H.:t .... m8}da.'Urun ga..--b l;;lsmmda ~ddetli bir infilit. ~itllmi~ir, Ik nlDad!i. dll. 3o'£.0 gHiI H £' QIIka-1 nlml~ v mfi.lfikb I i~1 ilmj~Lir. hi:.i nltnc:ann yan,ilg-I ~'e fi 'i1nc:i1 bir h~ng1l'l1D da. I;;irldt 6-ur.. Lt(l ~ basa:ra 1lt'mdtfJ. ~(ir'illll"li.i:tilijr, Y&rde bulLln.an. tH~'Y~lt'l"'lcr W"II"nne 1811 mct-re inil" UQJl [\1It rrn.IyQ~l r1'1: alb: B~llml"'Ur, Ayhi ~e. t: bomba.rdIiPim layy. f'r'( 'mu

o

e I el;~KtLl":i'oel"JdJi'. h,kot. ihy lim ki Bulg&l"iB<o n h nIh 'JI elmes.io ve
} r Indlin
\
L

k" in
In'}-

to)~

zapt:

L-

olutl ~unu

B .. IlUi..nIDI'II'l "Pl"'U9ya,. :::ll t" [)at ('\ lemek j~ 91· liililaD1tl {luraUI1. -Bu, Balkanlard.': bll ~ilit.t~l~nlJ"j;'l YOl-O!j1rlf]all ~.B l.. a' lillian aJ'tyhindp bi,c it· ' le"ekMililil,l-en b~l,§kil tllr

g1ih.rc. 'Pc kn1fnrull set'm yt:.rdlg'i.ni gOr' m~ vt" bu I.c-\'I:,(-(:uhi.iJJ Mbehini anJa.mak l .'Jl r'[')IJl.,bil'den inDl" ;t.ir, l{oDM ,br1 I'lnada 0tomobilh:IIT1 i1r1tuln 1 uyi.ik 1:lir 1i'Wllln buyrLl.gI n&mcwlmiljl 01trndl8ine uz&ta.r-nk dutunll
)I' ,FubLD

I il.zal&nru .kabul de topla.nm: ak,am Ankaraya etmi~ly. - RumllJ1lede Har~ciYfl V'ekili12 i!lci P~e., r..d)'o rload~ in6il'"- mi'l' ~i'lkl·i.j S8J'M-OgtYlll.IUi iu - mizde ,),apbgl ohu nltD. lJJr hJli!ll!;fle bulu.nar:.o.k .llJtundalli ~1{:1J bir !jey yOktll_ Sir mlliilli;e~lIIeri I}(Illrimizde hfi1en l'a't'(o!'yF!fl ~ fI1 b..ayuk h!lJ'-' Celse <JI .... I1I.1 fll;;lLn1.8Z Hru-iciyc: Ve;k III J~ijmUye gcl~riik f!(lB izabultmDn MikI..!l.kaJiI:t Veld1i OJv· mn f rd:fi k~t 1f'n III t'lJ('1ii,ie ill! tL! kt'hii batuldan ben g-c~e:tl 1.5 gun dn Kl'rim lncedJ.\yt I:sta..nhuJllyle~]j;;'ni k,lytl ykmi3il Vii' .f;IiR'l~I lndtl rnemlek ...ti'mI~D. na d!i.kl tedki.klerini "Ditirell"'el diln

donen Vckii ,ehritedkikler haklian.da, i:r..hat ve-rd
di.irumbtiil'. Veki'I dun Istan DII I lIl1I1ll:!..k80 .LlQ1&r1 R.:isligi ,,1..' L"inmnl~r u.-

eli ultltl~U

gJbl

1l8J

in

l!IonulHilB.

dn.,

kiLi~('nlD

VIUI

I:sm.i, hlU'bMIl

l'h:i ....Il_··till" "

g,\;ikalt ollw btitirn

__

~

~ __

hUIIlII.le g LHili!,'" dt'Tin

:yHl'aI!<\n

iyile!"ltlrm@-~e bnlul'l!H' e\mf'1'I1 cm gt'!et:egiDi stiyle-mvifbr.

Ja.-

F1i, <I sf me 4e ve ,'aziyeUer h n klU-Pll;l bir !lB.Ut. kadnr SUNI1 iz.a· ti~
lrUI1ta blilundulul, Ra.<':1 Ilabhl'r tarallndM llor1Llall ~ual1ert' lk-

~========~

_

SABAHTANS

Mi.iIlles..liUe:nrn

VMltb" yle

cod,en

cevarJIn.n

v~r(.likt(:J1

~J'mUfrlm,
17

umu-tIhi i1el'e1..~1i;; beY'~IHJ.ll te.s\'ib ohlll1l.mk eeJseye olinlYl·t
ijom'EJ

S\.liriyc~h litt f.'r.:ulf

ldar !'ml(l['

h

., elmt"z.

Cunku 8ul-

~m

d(il~!I{llJ.dIH rLraf;li1dn Beynll dhh Iy-ct mlitliJrti B. Colomb.. ;ulI'nin tol'nln~ ya ~_[j,glfll -

-Harb~
gUter nin ilk bahar ha:llrilgl

~riJdi.

.. --~-Ceza goren
bid do

fait yo .ar ml
Eger bugiinku ahval ve ""erait miisaid de· iilsp.~ asfalttan v'B'zgec;mek daha dogrudl1u.

fi ;'>1Itlr,'1

f]

rill)


kwminl
B ..l_;u ratan kOJ:i'J.~ulartQd;;l,n 11m lecrid ederek ),ani

rJf.llUuk tf:mmaill~ UYIl~_!I"",u~\t YHburl Kendi t.tll"'afma celb ~e. digl':r bir kQm~uya galebe

ngr


Hl ..

rmn~Il!'llfl

AlmWllnr

ru-

Ag\l!~tu8 aymrlll A.'kb.'I.f'ilI:,>,t)., IiIU!lo)L H bil' vnlLltld~ln H~ J, !Ill" la IIIn n ll~hl Rtil:~b~. ,,01 i~ l'I['RrmdlU1 t('h,r'~nlll miJtl."add.d
ilflld"" Ulnillu~ul1lhl ola..1 lII:!U.,\ '}'I yHl'ITlII ':-ltltlIYf'n 1":"11 belLOdiy. dr.,Rloru hnkllmd1: tll'll"h).'· Mhh I J 1 rJ mlidii.-hl@ \1 fllhlInt \'ek:"ilc~i rll1l,.1r~H_lfI"'rl laralm ,lrul h l;r.lrln II I' lDhklka 1'.lfiOr11111Sll1mll ~r(' 1~It'tmf' guudt rJIIIH-':lll, I1.npurl:lJ'" liz.:n.nd~ ~dlbllt .,'1. klLlL'li lmull11£bm )I;lr'l t!lll ~e\kll"ll (lokt.n-un Ii'll i~dl' !'1m;III llldu~!"i1I ~ut1Le-nnil}lip, (;IJ I h;l bl, _ ~~ llYO) uz: B iLlC' .'Ih~ LLt 'I,'I'ki'llC'ti hii,Ji",' l~l'Ikklnb~p:: ile ~i,li nrm!m.lnll., k'·lhJi noktnl JlB.ZaHnI \'l ILL' HI )IJI l.I!'iraJIl,! \'II,,'\I'il 'cdt lml~. Itl 1ok t.tJ I II"kkulI.Ja }3I'll.l!,:i.J1 L'aWi lx:h.'(h)!1 1.111' a,~' \1\"\1('1 lll.Lldnlqtl bihhl ~ bll' (,IIIJ,IIIH dUll Br'leJiiye . 'lhhll4.. J~' rj ]N'- t'n llrmak'Oln ,Ik \C i.J.Ii1tI\' nLomllbUL. k,1fi~l'(lnu. yurii,,'oll rli~rliir.ili1.c ~('j rI,·mll. lil .It. :, Y"n' \(
~I.L~'L·1 ohunll1gu

_--

iye oru

9Y1l\ak....
u·rek

dU~umiUt.eriki A1 y ine diinID k ,i:ya.aelinden de bir lIafIOD"' • .Hft'HltlQ1

kl

Parti Bu sa yJlbk b··y .. toplan

zinde aca

I",

I) ~.

,f'

J::lld ,I,;II'rIlll i I (. IL'ill ntmm i:!

YJ,r ~kU:'.l'cme-",_ f,;i.inki.l r ,k btl )'Qldukl Laktiklc!" l1e.-k in mr!JUITHl ullbU.l!jilllr. Tr-.kya .-laVUlm1il bizi i.F.Jtil';i!l.'l vd~ ",f' 1)1<;-1 , r g..bl r:la.Vl'rirlrrul.1arlnln TIirklyoor' hi'!; blr '!:.et!ir y;lJl!lln.mrun hu bu Ull Qf'lI:' 11: _ I &On''''''

II r h'dtlr,l,'o t a '~JI bir '!l tihUhl!! Ill:) 1::1 II !,(uh dmi ..til,. rlHllo; .. 1111'\ ..inl 'ful'lwa ka· r .• hJlrlfl.,·nm· 1Itll'-oil.itl "IIIH:\on" I k kmhl'll' iJFrh Ini .,ti. HaJll1IM

t .. wi

I!d lir. 0ahW y................. ~;iJlau
U)I'r.

Y

IlnTibinll(, dLiIlUren t-leyrit iN! K;"lI'I.!'l1 gl l~nd,. !:tu 11I1J'('ti.merci, kll
rL

r1.12

1.1.): U IllHl("

I

lti!)P1U

II aU.u" 1 ifill)

ran,

B~I

nulk;..11

kJb

)'1,[

Iki mil!linl' c:"lka.rnn TalullmH;lrbl\'C :lsrllltHI1fL Ibi fLydJ:L ne 1111 aldJg-,m gorn] . i mi f $nIdi (Xmll4. ~flJ
6 .ti j)

.'---~-----------------

fUJI

Shibley en dokuzuncu 1111811'''11 i.loIm ahlilm,ind .•

~'Byh Abdo

v8

Cam ..

I

Iladdinli IEI'g.fll gibi~_m

OK~~~~KI;
IDIyetio kcndiQ lIlldmus bir !U.k.

riki sene icinde

Pr _f. S frh urad Uldllek

Iarm u,andurdlgl Ratioalia' CIU"S, an !111 b., iilt
amiUeriRdendi
Fll}f:ail cos-nili,

.••

iktlti-lldi b.a..tta milli hakikatler enla no m-yaaj blrtl b!: y8.ll~ m.ii.sa.it lI'ilr, BlInW1 !~ill MIi':' lWl Ill,§evlwl:.l me.w_eh; j_mkWu yoktw:.Bi:r ek Almm iSiyA.. .. tlfiio hM.lI. meselede MLb.ijIllBdItUIIU bAltic tanda bue ne tl,YDeli, no d!o mkonf ,1lUl.Lnd.Iui. b'rine ri}UI.H.c1. tikbali \'U II". j!j.in L.:i!hynian Dlkbi ~di .faIev I.i.n • iiJc~ NadYi Hi.at :tl~f Be3i bU'- bogaz 1ms'Wllg,nIlllgmLIiili.- ~ \Ie d.Iw! dolaYI klSJlml:, 1Ildu.e.,oiu i in (110m I ku lLi:: temsil en CO'k .tliZ kQniJ~ilj¥O[,(ih.l1L. bu' miine\ \ erdi .. liJyaieti bil',~ brbaJ arkan HiDd.'IIIdur. M.tisltlDr. - g '.inti I hall'rJlIlIr. 0mlYi ol.m~ BnJlmcn mr lII.iiffJ!lHl llI.m gibi i!) 'ya.:!, gtyer. F kat ilIhl.d.tw!r Belki ~Q.du. dois,YI heB!lg'I"Mlh,.il ne bi:ado.- Im~ bir :yl'l1aJ1.lW'l ,"ok ~kIn.drr. Bitterkibin Il1lilhsum i Oil (I, k&dfIT ...: mWi.ltiman m~wm boma dedi var:lb ve k:{t·.i, 1.J1IUi kuru bir ki: &euy 1110 ma.[lt;.D1lut.iiir.. Sille],"~s.iya5iy-, ,bir'kaQ sofman N[I "I nit; "mb;.t:ik" d~lhadu ge>,;u. Gulilik bu ,sa(b. dir. 0 8: - '3.I!d: gibi idool:ijiIlatl!rQl! birine:il!linde ;u:k8S1 iiid9JI Bini W1I~ Lstinat e urn:;.ES.ine n.ggitti. 0 za.ma.g pek lw", - U. bitr men kul.'"Ietli hir Rs.tiofil!.listtir~ "N f01I1'List.• id.i:, h tta. IJ!mU ynni hisR degil, .!I;j;~t.li.a \1C di.bir din lbaliReso~ Bu. !WI-, ma,g-.J lStm&'1. ooer, uy& "Ymt Mabed", Wm1i ,MmO;rdu l:iMmoda halkat l!iiil:.llJ"ol~ de i.Ci,,d e re!tm_.i.QtU". nl dinledim.. iLDlwnadtm . fB.kat " Her ~~ bl.l gIiri ~ i"tn r _Lru (illl:Ja ,!:ok "Bu.lab;i,y Dcve bin.z: da 1nmlm, b ~. saba.!lay .. II benmltim.. Sadc IJDUINI.ttnIa tesiri oJ:dutu i9n serbost rif I1UIrtcler yaJuyo" mi.ibir hereilinesiru yennei':t -l!."-evmiycl"r. Hin~lAn]DI Ok buIIdum.

iqil-j

nyat!i Qldlllguna i.mmdun. Fl\ l h )", her rerel'aru 0 tiokLadan tef\liri brn-b.nJde ~ anJ.la.nuY0 i.lm.. Fl!J1:lI.t ilmine, ter.biyei!IlIll' ve 1>labil Lyt:tine hiivill.et 1.::1-

SaYln Lutfi KUdarlD Bazan dikkatine
klrumlJ:: r~~ ""'1:1:. Junp d!h:iJu dl!l'ilIe::,&EFLil IrluI1utaIPIDI&III .k.i ve '''t her .....l -oMull.uu.I, .nn.I!;!fI.I Hl.l'n bUi ~ ls.tmllti rdlj. J.!I11,;11,1;.1 k;.!!!I.i;t1' ui{\IJ'!"n ;,d.S,rI'iL>I1 ,\jI" Ii Tl'L "'Li.i.loAI CU1'Lir.runiiE. Ii~b!il d.a dahl! oldl! le-k"tiouzdC' 101.1:1'[1 ledniki ~ 01A.~l'IIKIlAI' ~

I ..rmz ne k azancd I neiei
Hastaneier geniden bir~ok galak fie Slhhi tesisaila takviye' o l un d u
.lslaiibu] belediy i 51 IIb ~t i,§lerinill! baih brut It Il!'rl- rubhi mi 1 ri, .soo' Iiti yll zarfi.ndn. ilivl" 1J11l1UIn ya tak ve tes:i..._~( jie t:J.kviy, tdWLnlwJluf. H.ilHmb.o.ne 'Ve mhW mllesseseli;'!('d;: lpe-ri.ti \Ie :silri(ol!:e:.Ien ~yj, mah:d~r:ri v t.e5i8 ,tJ, v IYgmnklar ya.p~, her 1!Iaa= bbilll.l.1'ye iki C&Il.ILV.U·· liiJ.dijj'ii, birr aks;iij_eD verme ci.ha.:.D, memW" e I!lli:is1Ahd~ i.,;in 200 adet gli:i muk{l$l It.emi.n cd.ilIni$ic. Yalnu: mLlst.ahdimJeT i~i.n 625
Dill.fl..ke

hasta_lValini~ ~~n
V.li

Ke,iflBr,lhliralar
Elektrik k blolarl
-11E1 Im"ik kumpiWyo..Iannlrli Hi-. p~lerini YCI'U'I1l! got.!lInnege ~-' ~jMD kablQ h.brik~lan b~ta aill ytlk :rorha klarl~ kar.'jlla..~tll<u. :Ui, teaden kablolar lenni muayeI'! 'h;niCQ muv~fakl~el1e g~li.kIeri halde servi se g;U'll'I e ~g.IJ~~ guruJ.(Iu, Y' ill makat'Ii ~l'i.e sarin blr hal e bulu.nall It;]bloiar rlnamenin Jiizum g&terdigl -.Irt1H. I ikna ~thalde direklcre g<.::rildi.k. lcl"~ M_[glin a.yllL dl·;ree~le ml,ll,vaffll..iuyet gaslell ml)' rlar, Bu vlIlZlY'l: .ka..l"l;il.:inul. k tIl Ig I I'Il.briinilul Wfj I.t ola,1l Kiln olard a. voUaj da lga !aruullJ Leslnm

kon ole.hu'lil it nci

z'YilfuUni

v8rll,or

WndL<!-1

mu."m

81ediyeye

aid dAhiliy

r-

1 U pa

~llw;I::I ~r cdJ.kmr £ilAil:t.e "'~ kit.1P !I.:Itt~ t.li.h!c.:.I.Ii·1 herllh IIII!!ID- I L!!"'~liRlil!de J1lttw, R' ydn;pt;J.;I, I
!>.r~j~,;i, .

~tw-,L".rin,,,

I'I!!I'

II -

vi iDe 11 Y1.t.,JiI:, intaniy~!loUVi.-

p~~

siD :I y ta __ [Uill~ , 1n&1D1Jla 36 yauak loIa.ve edi.ler~liI: 56 3.&14S~yle ya.tak d!ld.j 35if.i fa ~Lka-

£,Q,t1lre .' egan-

'7 . ,I... ~

Villi v b lediye r: .• Doktor L . E'i Kirnar ~e '1:llIllunan 'Y ballet d~vlet kOMObDi!Ilan.nB nil;ij1 D:rafetlerden i.kin· ti.ain.it:.um~i g1ln11 !l.~l 12de Pii£rl!;oteide WHiCe.ktir. BIlL ziyarel ~ii!! bUJW1I1.D 0l!'d usun ),ijbek k~mubw]Qn da da.... ~ u.naca.ktIr. et .--------

b

tilden

ve lubp

~al'P
blL(:! ~

=b.I::tr>I dll~IJ"tII ar~ i.tlBnlll

m~l«.

~"'711r

nlm_ll!iW' .
lIUtaluJ..ney~ b~r cild.iiye muhir h~ '!Ie' 1t)'Iliyat mutem£!!!,i i~vt ediidii'i gibi buta baklCl V ~ bdrolan
t.;UiAm!l.ti!ll,
I.

ga"~e.-

Yc

IIIII!rI!IDU • .I.:U

namelerinin ··dd mu . te t ,-" -,
bam'
]la..,n k.on ...lacak

II!Iilmum ~r ~eb!o mii~I ·.-lIe !il IJr 't(! tIlbLl ~JI1I~.

-

I

riM

111

'Il'o;U<j

[nl' ...IcIYL

In.~.::y
111l~a~
I"

bi P "c ~ IIII"I:Bd it blk1.l. YIIlI!m';'lih. k.
.'~ hat

alit
~c

I

gen.iijl!til.ml~.
"11 Iii·

gag Ylhnda BBl".i&yt D r9.y;t bulmutlu.r.

!m,d. " olu-

boJ'wuI:ir

~r.

L"TIn ~!i ~elI bi!!l'i ot'Dk i,. J t.:lruliiJlJ.a:n t.il:lr ve I.J! N."1.1 Bily K._I ,'jwali ~ili:J
n

lli

"iI

51~runll,

YIIiI!lDW'dim
"I!

"ill!

dllll1 kmdiDj

klll;].pb!['1DI

1:10gilr;

giiri.iU.riHi I! ti s.iyl:i~'yim mi! SatIn IdAr'li' m i.ba.l:tijlt 11 t.an:m8. benmtiYOl" , mat ba! M&bedi:nde.ki iIib'bI:r 1:1:0Siy li ·hti.l'. Milliye~d1r. ~, bu putla.r ~ kertdi milHindi:s1:&W.uistiIdiL MLisliiman ~ d.i~em irimttL Bmm HindI! an1~":"mui.l.e bbll ~13:eag.. molJaIair dB. biRo kin VI: DVgrI, n.a i tlr, tel.kin ettiler. Bell ),mUw.u 1l1:!g1 Fikri l\'Ull'etli belli.ii siy l DU.be.tU:!J. hem amiden .;evir-· me\rkiinel'l da.b.a. bHeuiWr. dim.. Sen hili kin i bili t&.~, putLuc 'c1a '·Nadw.a.til ~ Ule.'Luda "YOI"i>IID. Benim varna" d""Uen. v hi.- miisliiman tao topnjlnla. !her R'm!'8i biT fikir -~. ~il - b!-

hi~tini de do\ --n I ria

~-

II,
I

""t.;d,I£l_n1 .l!IJ'yM'.

ffiii$lJ!t'ilP'

lltilap
...

"'~
tlIm~
I

up
~k~
51l:!-

"E_", Brahmen.

s;wa bll.kil<ll-

y~

~

Ii InturlWl, I!!Itllip
1@fi{!rI

m~

knp.aJi:LuIle ,,~AV'li'UJ!I'l

'939 - 94..(1 ~. zufw.da. hJi.tJo i:Bhaneye bit ptiWdin.ik bm.aal ~ ettiriJml, ve ilnma 3Lid kalerilef' ~ ve ey'il!lce liqa. ~diiiJm~ ,alB.D mutfak, 'Qlil.lnUD"bnlie Oiil3Sl][ij) n-okuD t.esi8ag tam.a,mfo,n ntk IUiFi bil' b.ale koru.dmI!~r,

biT

~'ill"~b

bi.T Sti.lCIlc NJIEll, 'hIllU' kbpJ"tl l!:Iu!l!!!ll!r'mm ~ oo~rn.a.z. lbillm iAWu, IlA..rttM.11 ~C!hXlni.J:lJ i:JoI<;umi! 1J..a..,1I::1ii11lr!:'J ~~ bi, ~, ~ilhLgl, J"'I,!ll
l>

M"r'''''''''''JI1 ~ hakikal.cn kvk. ~ killtl;ir 1~lJ'r rdsi.m:i:r.

u..in

Yin U!.1fi
~

?..;m

11m ~

Xl1'dlIIrlli dikbl ~ Dl.ur'!ianu: fdaobl.l· !lola!!, bfiiJ'l~

I

Bir 'ticare' he,yeti mill Macarislan a __ _ 1\ h~' ' 81 fat·
t.

'Ii- -

I

I. l

~kkiild
hllQl Iill~,

teli Mull

~r. ~Kayah H mDl., i )~.;UI SLP.o .. ile becaber ~\Iii! r:i onllmlai buaw

i~~' siy~aUa b.u utJu,)'l t.er-k:dm~. BUgilnkii siyui 'I!IlM'Iiei,i tm IuW'a.t 'Y.amb Ii~dir,

meo.lelH ~Iuj Ilvy~l kJj~
Ray
,W1Fli o[e;.;;J~

b~u

bu-!ln

v..
1M i81;[Uirb!o miWlolll. ,~

t!lnatllir
1Ilm1li;

l{~ I:i.~

t.e.hllkesl!llU!

k.~
I~e

\. '~danberi 4e. ~li Omer. :iAninde bqh~ JlUl olal'1 bir kitap y~,

'~_
m~

-;::==:::::::====.~t&r::::::::kuI.~.==::VU:::=:) ~

I BELIED"IV EDEuavenele:
I

lI!.uhak.brlc l'HIUril~ Llli.riz ... HiirmMler •• Slrl" l.o"tll!l.lUII I<r ~rli.ilrn. i, bl .. 1<r'U~I-d~ h" huiijl lil.lr /iIovrup. h-

1lI1I• b.idiI-

Shihl Y dokumn{'u i9J~r.n rub?mincle ~yb. Ablto Cemalettu-.;i EfgU'i gibi ~.
fill

~
11-

muhtal!;

I

rlnd"jj

; 41

1 IklI~i!! .. q

...

"m

I"!!.!!

I

:Ml"acac- biDiL& b gWJ.Un HiliP.~DIl uygun.oI. . ;;U! yeu: bir ticn.ret &nl~ jmza ctmek iiz.ere Maell'l'ist:an8. ~idecek heyet@.iz diin alri}iunki konv8JU!iyonel trenile Ptlltey. hi¥-ek~t e1J:n_iv-U r . ' HlI"yet& HM-il!iye' V~ldi,leti lkbG&d doklorh'MtidlUt Be(iri Tahir $a,1WII.l 'riyuct .~ ~koo ",,-e' TiOtre!: V kiJ.e ' den Ze-ki Zey~kGilu ii, K anbiyo MiidLirii de beyet.e i~tirak e:tm8Ktedir,

r

,,.

H.ascld hw;;bhanesi dogulll Irumund!IL 25 fakillte, ITakijite Wialri.iliye ku;m.Lrui 15 yilla.k il.i,· .. e edili~l!'~ to lazla.siyle ~ y tak adem 3.(1 yal.aga iblAg edilmi!} ba.sta biLklCll" h deme' kadro l!IU'l tHyid edil.miltir. 939 yu.. if8.rfiyaltl 150 bin liHl"l lbuI.mtqtur. 'Beyojitu ha.staba.nesiniP amc.~· yaill.hanCRi ile c:a.mBi§Irllanesi lamir'~tiI'. Zoyneb Kiwil lUl,Sta:hanw dCIJj'Im:I 6VlDC yeai bir 9UDMlrhane binasl Y Pl!ln;Jl£I• bJu>ta.' bane . , klldrDsIoULll 15 yata.k iliv~ ediI _ mliJLir. 00.9 ydlllu 65 kuru tu.
... ~

[&3"lIlye. pjrio.~, b~ gtd.l!i. moddeL~i:n stokla.n hak klnda. ..,.erilmek~ IJIl.an beya.n • raam B muddeti lfliiQ ,~Ill bit~hrimWleki
me;r,e.im~lrl nobut 'lie iiigcr m.i¢i_r.

i~

Ii

,-

.,.

d !.I.,iind iller .

Bah'

fiyatlarl

TiCBftt M"Udili:"Ii.igu 13u beyan-teshi t edecek ve elde Nilen n~iceyi Ticaret Veki ] 'n bildTl["lba:ktir. Bd w 'lJ. yalun bir za:IIlOOda faaliyele geIIrun. leri

Bu n.azari.Y~Qin dQgru olUfl olDu!.dIgm,1 anlamak ~ k mpanyalar blr l.1klID Lee. beleru gln~tiler. Bmltlll ndke'l!Ii oLlr;w yer dtrnda kblol d.a bOy bir m~rn l)tl"k le ' rid ulm ELdI,t! wa.:-j Llw. Fn.bnka I ((rler boyu kma .ltnbluiarl J ilk;;,eJc, vL'lltaJ t:ecriJbesme kts:il bir muddet ti.bj tutllyllrlltrJ.J, Uzun :ve 1tl3& ooyju blo :I'm dalga. U:cl LilJe,.;U1d~ ,I:: :{ler· dikJen gil aykmbk abrill:alljr· 11:'1'1 bir ~Ikm:tz -;;[) - JU U. Ni· haJret biln.iJ Imll ILl 1 r lizcnn J In mu:,i' h elert I b'lr tlJ <ir roO§~r:ileri da
~'1 h.

c.a.;:t

stoklanla elde b-.:tlW'lan raka.nda.rl. da. II..II~l!'l itibara. &la-

k Dhm

le!l1ci1.iitJ. yapa-

lett I

Dig~ tara(daD zahire maiildclerille konula.cak azami, fiya..tlar )'anD miir-.lkal!lt ~omi.syo 'll unUD yapa~ toplaobda tesbil edilerektir. Du. roplanbda yag v ,-jyeti de gn~iileoe-ktil'

IdJIII"_

...ihaye anlai}Llda k;; bi' k {b= ' lu iC(lldldU sbLt.k t;.az}1..k u.lJunet iIe tliger- §.Ill tl.a.ra g- re de~m~kt.edir. Mu~raya un.il kf;IJlloda bkl t:uylk ~rhaJ mLitevll2:111

bl1" .h:11allyu r ,Kabll'lnUIli

:1.1:;111: ta.i}'l-

sarfettigi

SOOl(}

.ZUhrevi huta.IILkLar h.asta.ba· fI u; Zilhl!'evl tp,JJ1j.tal.!.klu 'I:~kihitl lnildliriyeti 931!! bi.lL.'e~iyle a~kiid@.1" ve Kadlkoy i.1tspanse:r-. l~rjtevbid MLI~, FaLihcle Diden 'hlr di!'lfHl.l'l:!'I!!r !l.cLlarak i:Ju diflpWJSerll4rl:! 5 kiD.",tlk SI.hlliye mE'mLlrll ila\'e edilm.i!}tir,

ye'l

lirm !ecrubeleri icin buy ilk bir toplanh yaplhy'or
Bu topla nllda
Ala,rmln lall"iirli 'iii _ ahnacak tadbirlor kararJa!j.hilrlraci'llk
--0---

mtil:.;1;r. n ... h t .sis ed.iYOI'". 1:1.a.IOOkl
)'1 bu

_olas' telit !tabIDdij., p.ar-~Ian..n l:ur-b&r1De iyme ek I~nip ekh.:nmem~j[le ur yik :!r'an.m n.lll1osti'rle mr ()lII;'l,Lk ,tulo;;[e[" !IX Ln d Ji;Ui:i-t

olaI'l iki Il~UnUIl atom f'r li;i. allmda bu u.nmasmdan

dola-

~'or_
iyolli:t.IL'iY9nu t buf3.3.1Iye:t He mU ~ra. 1ik o[Jl.Il ~h:J.H.n'l tebt:ddu!l' mubtelit Wydd~rd muhtelif Inlk tal"da. OIm.:1:iI g;ibl U~Yn il51l1 kablola.J. dak I d rjluJ.a. IDakaQ;v;leno.

iriik: kimyevi

r

alInan vam,m.dqluta ),a..;et b lmnlndan d~gi.IBe: bi lie melnle bayo.b. YM3ibk~m go DUn Y~11i'IC~i :l.I!Iliya reza )fa- -------------hit:riyat kUll1DdliD Su.Leyman rillm~tiir,iS!.U'Ilara-yardJ,m mliltlr;~ in de ikl11ci defll. 0~nhfl yapllmIY.II.cag. 'IiH!oJed.iye: MUT-~ . EFERRIK' Nad. \ri bu meld.ebin yoluou hulru.k "!II rindiillll Mrnlm tur. .. r.i:k n.a.kzao gikiilmekl~ olan takip Ner. Bu ,cereyand.a.D [leri· l H\Lkuk.~len were _a,lUl.arI Pi,ango B yilB'ri 101i1ra .. hit ~ .... daVill;il u"tieelendti ,de bahsedileregi il;i:n Mevlina rildi. "V~dql.'ut.D mub'W:: ailcla c _ .. _ .' ~ r:u.eb'es o1aniI.nna kw:lllJ~ d,an fiil~I:a1 ulan Ilkraml)!u" tdmo, makamuu mga.l ede-n Siile:ym NadvUri,g ~ miiddeilUtl'lJ.Dlti m\UL~iai ilk diJ~ !leu yudnn yapll.mfllDnIl milm ~ ~8!rii iidami,..ceklar bUDUa. k~ iyornm.. ~bcri ilen i6.iirdiigli kiln oOllLWY~~. aD.l'IAk bUlll~ Sir Meb med l:kba.lbut'i:i.D HiBa Milli: Piyango iduilsi lba.yi lit" 'te[:!:i, g-ene muwlJia wli:l'ek ce~ la.rm detl.l.a.1 €'V1eiJ.dikil eri tall: rim (10) lrnIdaI1 [ad. Il!ia.m ik- .z;a Webiodre buiufUlu ve gU~" ·IHst..uun bir bahma gf;i.re en hu- dIirde prn..m.m ~,J.1ahi1eoeg;_ru ramiYf=Ie:n oo.lmle]erio.i meneLlUllllliL mabklitmiyetine kaau.· yiik, hiE baklmD. g;-ore lD'iWimL.ao bll~rr. !FIill.cLista.ntn m bfi;ytik piridtr. [litec wa:fdan bwlllU' ara- ml.ijtg.. ADkara. htanbuJ V"eh- alo,L mirde (10) 1i1"'ad.anl"aElnik1'Ci.HidiEeyi bill' Ke~ de bu. llii~ tIlnIll..ndlYl. Nobe:l liJiiki:fatLna nlmlZfJd oJa.- smda beAliz habas:I aojrndu. dof;ruya bit twlJBi'IlilI. gQmoen geo!Sirellin: bm.lnmamJ~ ~ bul"lJndu- mi.yele.r Iblleeek derecede ou- dahl G.Id uf}el~irld.eki Mill1 Pi)fallgO hUCaq:m polis .mevkii komiur ill takdi~ ~klitn'" yardJm mlal"l. l.mdUidan ,6dmecektir. j :lD.U8.V1ini alan funu. BiOylede ,EMner.i.ni (iWinr, t 0 mmtagirebilmClli i:I;W ba.bam. warmbur lngi.Liz Orieg,WilfU N"lclmlkayll. yent g@1mi.i bu.l.WI.Bill YOtdan Boter ~e blnUlmaSI Milli piy31IIP' bilroSllLlbulunmayan wier §euir1e.rimizde (Un glWCl ,Omerin dii.'ikk:;iiI.UIUD onuIon kmmell terCU_lg9 e.twiP'. UL.nm gel!)li&kted.ir. IJirad<m. fazla ikramiye.ler ZirnREI 'ba.zJ. raE 'lfe kG:pmlLkler Hive D~er cihetlroeo diger vii ~ ,li\inrdft tOok bilfiik oIdur;u ~at Jhlll~ lilbe v.e ajaDla.n I etmll8.i.iJ.e utiraz ey]emui!. Omer yetl~rd.ert lJlulitaeJ. muavcll~t ]an bu MamlD fikri.)ra.t aahUID.il", pOS'tlii. ida:releri 1;arnlllliial:l 1m bllJj MOIIl"ruru Todoriye. :llf' aile'loeri lsbnbUiI 'Deledlda da tti r :rum ~ v..rn....r. Fa- Uker OdeIlH~(leiktir. II'i..Ul Ve 0- dfl.. yesine mi1racaat ooerek )1L rdJ m kat bUif:ili:'i fikriyatJ. i.B.IIm.iye:re brtemi."ileTli.'iir .. IlevcLld kamrnda - .Bir ikl Ti.arct odaSI mllot!! .. 111M yum!l.rlll'l" ltra ~lkJqbl'"l"Erl". I UY<!ill'mll.ya ~ru;l O[lfl bimz bwJJ!3J"I1l anca.k bndi viJayetleri Kunmll Vutm hir s1Jru!. veri· t.arafmdan yardlm. gQ['(! Ii! leri Ikm1tltil.". Nitekirrt u boyle hibisaoi ),of. Yanj DSlWl gOre Q.y~ ISlA· S&nihaten y3..Z!lmJ4 1iII!.m..:l.l!1 doo~ ~k ~abuk meydantl Tiearet Oda,!,1 mectiHil idare IaYl il bu kaM kimBe.lerin &1"'!jLknnIJ. O'meroen 2.5 IITa kadar ml&rml ia'a.fa imkilu goriiLe ~ azalil!iJ, i~1I! miintehlbi BWlIi Be- bit- par<l. iste-n.t.lrrli!iUr. Yorgan.,imi. i1ii.l1 nihayeUeD.m_r. Tim~. (]I bum.m LI~FiDe ikwd ;!;n.lboye ~tlr(!t odas.w.a bo.gt1 il:acirle-r 40 1 ~ Slhha1 mudUrlU,gl1nUn wrmu, ve t .-tib edihm Idrti ~j.I~~ vek~lette, .2(1 ~. f mu- cil..rmfun~hUd SlJlllIDciH. 0gU,zel bir karar~ giit;l:en ~, {iUltehiln8ll.n i.Jer m~rin 1111mamSl te:>'bit etti.i;'i bUgUD i!HW.t 15 da. 1.~caret odll.Bde:diliye smha.t Mi.i:dilrliijil bk ~ki ibu.,i.l.kluJc blll"l:knotu kQ~ 'Il'III .... !y. l!o"ot'Il ha.sIia aaklrilll.eIIr i5iiye'l1 vaUm-, :smda '!HI' t.o(DianU )'BP...nk misel' Sen'etill cebllldlol 1::l1.l.1unUN!II.IK 14W ~!"I. 1!1Cm. I'trf. dalliliiin bit- kolayWl: olrn.ak U~- m~cLi.si i.d~ u,7.IlJlllU segecekh.'r .. IDltl.!)tu ' Bunu.n lI~rille hle-Ir1l:ll!'l. a< AYLlIII hI! 'ii, lao di.r. re au'La na.kliye Ql:omobille-rm··~ ...et ahrHllk .. SU~U i~1! IHili:I A'fLIM 100 Hu sene m~li~i idarolie l!rullldeo birini bu IJI!bldeki hliJlmSl )'·eye v ·rileD \Ie aYfll gUn te\T110 IVai yidl ~ri tmruril edeeek IPAlann m.lJ:m,caatlafa. tahBi e-~. kif mm.rn.n . Ian ,Sel"Vel ftlllha· nUn lMo ~.III" Top It ga.mjL!lda bllhman bu ad~di y,Midm d kup. Qkanll<emesi ~ornmdn mudafll.ll. a3.f!i ZU IIr.ad. 130 mll;;tIl'. c::rtomobiL her dAvete icabet meI hidleri dinlen r-ilk beraf!t k9.ZSlrini!itki.ft.<I n 1;U', oek ve 1LnBta ru.kl i emJ.lLIiWlU nlIII"l a1~ vo lra'hlli}'!! edilini:;CUI'! no 12 )",1: tw - ~" 411 talui 1rulla.naralr bl.llJiWl. yoli.zdJ.~ Ur .. hook miiddeillmll.JTlt lItluameblA.~ flbl,.c:a.kb.r. vini cerA emetine gid.Hmedigim till. Iith ••1 lanDS t.akib hakkl :iL,3F.1 7.ZlI JIII,iII iim"fi den hemell bu bro.rl temyiz EWUb - Rami YDlu

u)'andmll~ Ib.tiQll .. list cereyallrn ba.1lRca i.mille.rWdendL Shibley au cerey:aWI!I Blodis1:anda b.aJp OUD miisli:ima.n. Aliga r Kolej~ miiess.isi Sir ~d Ahml!diB 'U'kada~lanmtlllldi. Si-

asker ailelerine aid bir katCir
vlltandru,l I"UII. a'l.lclerinden !I'~1nl ~m1.ek ii.zere ~yey~ !:U iiiracaat !!!d.8W6I' a.rasrnda baZlIi.af'l!!'fIe altPHl

YENI

~y".. 1r1r virl:li cIaJ 5JLIAH "iuk.imdaki

m'u..htai;;

"ll--klubu:, ~kib~ J'il,pC lPr cUIden zevk &llhibi. bir id..~ olduilL.m.ll ~ \rf:::lH~ H illbllit I!I:cJi5 glim ftl'll111nl!m L1ltfJ KmtllnrJ ~!·I<..-lilm.iy.elhmIdi;.a~ .~~ toytiyonu; ...~ 'biZ' d~ ~n.h IU keJ:I.dilc!t'1 lilt.! hWllloU. eld.u a:&en if.:1!1rf'j, ye ~~. fjIrir£C!~h~r_ elJ

YUl1n S&~h,

I

om ~

Bir rUlvetl su~lustJnun beraet karar~ lb ~'rl ene ~ s 'l1'alPs,e tahv'il edildi
1..orll
VI!! te.\·viki ita ~J-iadette buhmdu.rn. Diy rek bu. hili iL"!ie kendisial danya ~lk3.nnak isteflll~ \'~ ci'#-vet'l<'lI:riLmesunp Ibli" y • ltll'i 'Ii) ifti:radan iha.ret hululildu.gum.l l§.aay~ tla~laml.!jtir. Tiiim bu :s.rr:a:dada\'a.. diasya51 Ilo.'kz,en ia-doe editm i.§ IlC Sel:"' vet l'll'knr y~inci ilIIiiiiyede muha.kem.e I!ldHlDeye~llIJUDi!\l, iddlia makilmmlu Ulebi iJe d ... t~vkif o hU111lUiP..U:. Fak,a t ma..n keme rtyaset.i ~ki klU"~l"rmda 1"S.r1il' ile yin~ sll~liLllYU heme ettintlil1 ise de milddeil,lmumi ftl,uD.vini bu. karnn da temyiz

nna

kill'§l,

b;J.~r ta.amlll:la:ha,,'a. pasif kortmma.
bir t(lplanh

lwmi=!iyoou rimjlde

bU,YUK

yapae[tkLLl". Ell tOllla.n:lJ.da ~h=
yaplLIlli!..SJ klilrarLa~tu'l-

ray~ sanh k bloillro i d~~~{"j" l:ITd;rn (arldl oluyol"_ Bu dert anlalfllrllktao SOI'Ll"1L te~l1\'i ~'e::!Ii tmlu.nall.. Ekle.riD ,i~inJe ve,a. ek1 'r bagll obn.k bulundl.lrulan lazylk d.a.i.- leri. ~'.II.g hornlar I l,'e "'<Iif'" gibi tertibatla m~ele b..:Jlledildi
Ci-

I

·1

ian .pasif \'e .. ktif alarJlJl teembel I["inin gijnii~ yapJlaeak teerilbelerm swat ve aJlkt!t.-l.a~'1 tll:Sbit
oluDlicakL1F. _I\lirm giinJ i'rinin h.:i.l.k' j Lan
0-

.Inn 1;' i.ikS@'k \'oll..'ljh kil.bloLar bugUn... 33000 \'olt dag"l. 4.0000,

Bo:yle eib8.!:larLa mUmeyyi

66000, 7WUQ. hatta mill 8tmekteJ.i.rle-r.

bir ka~
bile

11.)1'

.i~jlli lL32~UOO \Ii: Ita

taba m-

ederek

51r~1

ile Tl:'myiz

mah-

5@~imi bittil

Di;4v(i. d6syas~ bu d~f da bel"e'~t IUIliHmi~'~ tetkiki so • nuru:l! l!:ar.l\rm nak2J karn.rilc i:lde oIWlmu~lur. 8uIJdsl1 ii~ gun 11'1,I'v\fl t krar ba~lanan IT1UhllJemede komiser DlUfl"ll1i &!n'~ MlhJtldumumi lIlLu;n [tlinin ta.iebt uz.erine gen~ tc. 'Id
I

kellElesinc ve l1eyeti te'i:.k.ikine a.netmi:!jltir.

umum.b'~

rullup olunm1:y;u;a.j"1 da bll·k.amisyomla kararla._9Unhlcaklbr • A.J inn tecritbelennm gecele.rj \'~ gllndiizle:rj mUteaddid 6It!fa,-! lAr yapllmEu;;l mevruuba"histu- . Bu alirmla.- ~n-'lBJn.ia gilndiizleri ve gcc~leri butiin ,~esaiti D8.kLiye duncalr. h~lk slgmak. lara litle-a edeceMir. Btl CSl'IIldn· btittin aktif ve pasif mudafll~ vilLSltala.n h' ;ekt! gei;iHlektil'.. Gf.celerJ yll pllaeak alitrmda I}Ehiroeki bhtiin ujlklar tam 0la.rak masJ(("1enC!cektir·.

DLZe libora.tu· r~~l~~J[lill a,'da"IIIl goamen f;ilttt 'hi.! IlllliijJ.dir,
Val

• Bu teeriibel~L'

memllriann n,amzedlik muddeti
MeIii.\lrin kan lL.IJ. tadil ~defl 3104 JiWlil:a.mll ka.rll.J.U hli sk I;! r·

Kadln

*

MAAR/FDE

Gazi En,titiisu
I:evsi

lik Ilizm-eti .)'tlpmadan m ruuri· ;'de a.itpa!.l li:l.e ve bu d~reced ... ki me~b mlP!zLUlWl kin 3 sec-. nEi'Hk roir f1:tDuedLlk nilddeti kabul etmiitir. hI li)'~ "e~~a.leti Ii.se VI'} 1m d ...;'I;'C ..-dcld m(;'kt.--p • l lerdMl. IDo:.!ZUrL [)IIUI kudl!~larl'[l YlJld.arnA miivJ..t'ehe!uflueki va,. ;iyrtlerinin. I'" <)1a.CIl.~nl tel.kik ~tm..ek le<ll!i ...

olul1llyor

_____.....Qi.--

Ve

1

.. '" ..

• ..

301

edilmii'i'lir, Diin!l:ii dUIr~madn &n', tin miidafau !iRhid[eri dinlenert'k Todorillil.l ooz.1erini 'w:k r'ar ile ril§vet hihh", :,;.inin su·r UydlU'Ina llIir iftir£! OJdlJlg~HHI 'hr.1i LlUi!} lseler de bu (j8.hidler~ kilTIfl miU.akasl 301"uhUl. mud""iumumi mUflVini: "-][ILI :tllhidilel"in ifadltU eski .. um \'e lah:blirnizi d dL' -

..

O:r1.a tedrlstlt iigr ·tml2'oi ve Ull tedri!iHL mi.ifetti=1l }'t'ti~ inm l Ca.zi Te:rhi)'e En~ti.tilNLi J talebe lmdrPlOlJJlIm biT mudi uU.IFliar::lk ydl"'tirilen. talebcnil1 mil~da.rJ ~Qg~ltl1-blC'£!l~h:r"Bu hususdll. 3.T .... H·if Vek:=deb lu.:tlwu Jbirl.eri :llmnlttuilll'. llk b'drl.-ai m" etti'ji

BaSin Birliii davet
ri q.i;ldcf.! .'
gl:i3'lt~

izaSlhl

8i.t 'h ~1 ~:a ttei.:i wi

~f''prilTI17,d~ bllhUUl.ll Mu tbUlit U'mLlM Miidtirh 8.J.,' ScHm Se.rpL!r 1&'8fi1lf' bu' <;ay te-rti(J' $(Hl-

CIi"'' '
11.'2:(

II,.

Miirakabe

memur'-

g'!jkill'" ct"k. malliyette dei1ldll. Servctirl 'ber8.et ka.nl.-1 ~11m:l _ smdu.n liOl!lra Todoriuin l 'ssLlr izhnr et.Jn"".!'liMd., bil" 1w('l~'I.Idanmi.mhai!1 olo.cagl ~i~~r"
illr. Biz eski taloelil \'e idJ.iaJ'J'lI.2-

1I.U

lli.2t

101

t1

Y~~ ]

'ha~e otundu

19,1n.

DIKKAT
«V.1l1 , ••• h....
j,!. .. •• ~ •

I""~... I lin y>l.&l.l.r
..

!'lI1I11.b,

llm_n

la.

Eyiip - Rami aremnda }'apl olao. ~SiJl din D!:IJJp1'i EneUmen braimdan 10 bin iirny& iIhaIe ulunmWltu.r .. Daimj" Enl.:ii me B.y:W Z9D1.lIJlda. mrtzb.ebada k8S' h:l.YVaDlann kanlar"lrll 1130 va Ni!Jlillta.lIl -;ocu b:lh· ~ miltemmim Jll§Mtuu ~ I.tm.yn ihde ~.
l.acak

,.,..t " 110 '-I ., IYa. mv-. .... suu meOHU II.I"~IllLlll vlucil~ V~ salii.l1i'let.leri hF.lkIullL1a TiClloNVekiJeti blI' ta.lim.n.tJ'iame hD.Z.lrln.mUJI:tr .. Thlimalnamede maga:z I diikkb. '1fie'

verUiYOT

61

Pazar yerl~FilldeI ra Llan cal:: ihr. 1.. 1-kkmda tlkat SUIll'WAl-'l 1a me murllll"1L ttogrud.B.n J)'a tH~ kib ho.ldn Rril.me.ktcdlr. '-

do. m1.l.RlrrlZ. gU~IWlW'l tec2iyeD.ge:r t.o.rafd3.ll Scr\'eliD he- l'Iini istiyoruz." . I. met ett.i~T1ii ve yin!! a)-'Ill meyDemiljlilf', Ma.1I.kemc.. u a.~ kidc vazue aldlgtDI gl'irell To- bir Lntil de\'Tesmfien !;gnPH dor-l .....TI·p bl':r '''(Ukl] \'(' iMi1k ... t.. t b~ I\. su.~ 1.1. oml_ r ao tV" Iii ru<o\'c. yat lIB her"kese: G.hllg.m sa bit g-orerek bu u- Bu "'8lh 1'-111 I'dl • B 'rl UP' rUlJa uy"n l11.. ddfO lItu!;'lbiH .... ...... "'" ..... ..... vicdan zabl '!: ~iyorum. C·'n- bir • .:;en mihld, lIl' hilpsillo{' 1 .1• 1~' 'OOn m h.kemc:de Omu-rill rar verildigini bildif'1I1i!jtll
e'Unii)'lh-,
I'q

kat:A.!I bit' -kILn! ~l~JlIagl 'kararla~l1 nlm 1.1tn. lTii k..wlimlihpndiis me'k'te'~inm Ordll.Jl..ljl1.l.lL 1:JC1lli.i~'esj Yiil,;:s~k !.IiihGl'Id.is me'klebi iah:l::lcleriJ hududlarda 1:ru100M :l. }f:{,l"lerimize l!.l;1 ]tu:'dircsi 0. imn18.k li;,;er Hrruanm::b 16_ lim. t.lplunmilurdIT. Bu pata ile al1na.n ... tin cl.li\'cn, l,;o:raTi y fa-

··~fmli.'kidn nk l.edn:s.at mi1[etti~1 ~riniD thtiyaca k~fi IlI!';bett,: 'b~lIIl!,;ma: maSl yuzlil1l..icn Ma.l'Ll'li \' L'kfiJetJ ilk tcd.l"i.sat mhf.:ltti"ll yeli,tirmek Ii..: Toe vaz: aylo..Tmda An -

.mi~tir. Btl. topla.n.tl \'ere~etinden slnlo bugim
mcrkeci.De

1'Ian""roe

bu1utl11l

mesleki ha -ol fa da fll-sa butilrl blrhk '1:31:.it 15 d Mln taklli eL1,._

g~lm"'lerinJL ric-Il

riz.

Diinkli ihrac at
D.ln.cat Y!lZi.yetiDd~ki oW' gunJuk dt;,-vnm etrnekkdir· DLin muhllt!if meml.:keHu 1~7 llm li .... .ilik !iB.U:!,I IDl,Illlll~ eli kllrdedilwililir. Bt
ill

'!'lU'ld

l

s\,iL;.:rey~

-

-----------,

nil:ilar ICn:do.:y gfinderilmi ti.-_

~'"3.~lt

:::ik il1"duya

bi;usak. RIJmllil~ ayn mandfllina.. I!::esw-ne; Buigtl.ristwJ \ e YUDIlFli;;UL1Hk

b'thk

go~del"i.lnliliHr.

r
I

Hlu,seyin C,ahid y'AL(JN
..... 73-

_.J

1 Saatler arasmdak]
farka dair

$'/MDILIK BU KADAR

:•urn till" lera ~JiIcbilecc l~h. Dug.

N ).~ IreUfJ"l, VI.:! ,'" NC;Mlf'..:thu .' hu lllCLii iILlIm;ll' r{ Ii". L pl:lltllk!" lIlZ.!T Itli ill' lillM "l • 't.to'M vcTlf:ie l'l1lJ j:f~n~ h~r :jt'}I' hor ..:Ill ~11JiJ~, ~1j;
HllJ'£>l'itl
Ultl'dL'

rtf 11..1. _ Hmiye

I

mo

P<&[llI1>1i,I!ll1 l'~'II':lBI

;",1'1

dl.lll"uvomll. ~ If~lkiJ(;)~ ~e h lllltb'l" k '~HV.... i 8L'l.1'I.:[: ~ ,yu,,'lIJ\. )riIJF.11. Ftr· ~ U nu 1m iill: u~H!bli,m ,1 igust.-'3-1
j

·'nt·) u ta 'J 1'11,_'" nru~zi '" l!"ltL l-"rY.;jj' 11 udl'll',b, I' t III ,'j-.idcki Leh t:'urlU'tl" f,' 1~i'JlI(,':lrl~.k Vllz!ft'k~'I.I.i lIt:
].11'

I .'

lldi, 0

t

L ..

uk tngihz

[l t·

-I

UUI"~l-l

rn -lcrme

~eblig obmlrlU uu, L.,;h l{Oo,)IJ.l'!ol)'W·
-Ue

mU'3..1.' h-

l'<

til 1"11 'j"~-~ '~~

, 1 j~u~r Llr '"'rbNl1. ;~11_U~ Leh1 It.!~ ve mE'" fU1\tl(ltmiu t£ilri.:l

iiiUI
"J

il~tiJ O~la D:HIl<:!~ Sit ti.i~Ull" -il' ,I to. ~ 1.."1'0(" 'I~ ,·ge!' gumu ..: nitdti lr:riolrl J.t.)lerlllE' l':\'1 l!plaCl1 . u1Un!3 L 1 IIIJI,lnllllC'Li.
'I

dW.

Ibn.

edilmesmdcn

wl:j-

hnlekm~1.1 [Liuont v~rilmi~l! Bun III ~lZ 1 in , ::;.tI:lLiJ dl..'I1iMiih I.'; ,d.a It.:,• .h~. r;:-i bu' ~mi l.ll!iull.it vermix lJj.,.h.lg._ii'iU inll~lr etti. FBlut .\1I1t311 h klj meti Lc 11 h iJ IcUl112"ti· III 1 bH .. tU\nlDmu m (live b'l\l,if

hl'l_ e ....... "f{i in teb-Ug!

gay r <;e;ddetlisurette

muk

u

~ljl~

Steal
B<'rl

iJ

I~

bn ~e(!~bL~";li.'~Ir~ II.ti!'iJ7.1 V. [":}iH'.'Y" snltleth bu'! t,' .t.\ giJ'J:tdt:1\1~, at;'- lotar']
r.U.l.fit• lrl ~,

[[liflcle
l'

dahu fe-rUlla~I!J.r;]Jf ~g.. "1A1!~'1i LiD rues' uli vc ti ~h hiikUmt'~Jl1e rues

-ki Leh m..Sl,jh tguzan rl'\ tl.' ·lli eUJ, N'II..adll bundan fJ 1'111 .. hll' iiitim 1tI 011I WaJ!IVC'Lil'l4 ' Jt ra ..[ )I"111U InUI(~I:r~k: lnlmi::I tch iirl,iui rnuh 'VI ,] Il'~lk scrll~,~ o;;chro \'tnkeck bit, notarun r ·11. Alman r:!~wLI~"'~l\?tle mi

:1g~wa.t

ui .I.L!aft!·ebll~ ediIiy .... II,. t rd Lch biildum::ti ertesr gUliu bu· ('Ii ·ihi: nob ~ C~I,,· It) !lCTere1t ...
_.JID'l :\I3Dlu Lelustan de ser-

rum reddotu ve A.!.t'IT.l.rt bill'rij. 1 01 . 'IlC "D.uv;i.g(!'l! Li;oh. hlJJruk

b~ l ,'hi arusmdakl i~l.*! bu1:[ k bakun I1d fl lilJL.l ~ hale- I "c menfnatle I za, .. ,'lHtl burnian , '"ylf' .. u.kua I;el;;tt"k rlJl:.ldahal·~ .mi,J hir (a:ln 12 lJOiLreheli ~illE t l':i.k:kl rui]t'\.:..::jirmi" habcr
~1;1

son

CUlllll."l'1ill mu~ tilk ,I

u lC~ "t'crani ~er..:k kcudi r .rmda 'C'l't" k"l,,[lIUJIn IIl'ZJi • 'I h mlJI}tllt g ()St '""mlcck 117..e-r .tle_in ardltt ell -nell n ~L'I I a. t..e...lril dli~ "t.i1'hE:~,i'''li'l V ·tc[;.yU kemb IO~tlU1:1 uy.;~r1 OJ!" ' k~e ~'3ol~'l1ah:hi,tH.U_',lllllrlILI
l:l
[1

lahar"et!rI~ !;'u3k:rmQI{ 1t'111 •

bir lrerc 4.l",h" itnkPtIl \!'L!('C)i'l ll~ig St;1tt1.'.;Wl~ Le!:Ji.s.t:lntll ~ ag u~lQ!:jL<I rihb [lQl;L~1 ~I oIIgl,.l.s· tos I illmdil/ LeL In..iltlJl'Il tine I\lmauyamq 0 mahremane ~rf!). 'I notasinn Geb~biwl verdr, 1 :1 -u~toF lurIDh Leh cevaUlllln ~b;rlCf'l ve billI, &3. ~·lk3· rrya :w·n l10kliYJHcn ciimi..: tse

I(JlEllr..;alCY~HI i{)II.1 hir vc iJt' t(l~kd etti. Eu !]ifahl .·!.ollo r i'lafta,sui.<i gcl.rnC-ly~ ka,iar, bir num:l1"[1i1 arnm~ dli~Jl'IIfl,-

Hiuere etsem

h.-llii. 1r'fi~lte e ldi. ve O.oUn flQ:Z I~~ • e!1lLberl me pnld.ik,'l, I ,,11. D tarthteu sonra, Leh mezali nll I hiltUY4:'lcn"oe Aimne §C1 i'tlC l!llUro.caa tUi. .:!\.Jma.f'I gao ze ]'rimle ell biriuc] ycri il;gnlc
III

h ~l<id.l.

~clr.l..riD AIm::!n ekaWyeti aI· \'~lir\(l~kilS3J5 hii(3yelc'l'l 1111"1.(Ii Lebler Ir .. ,~~C1J}W1 l.emen hare. Ie !rfinE! tekrn r ortaya eikartII)' rdu, Bu i~dl.ilrm hir lnsmuun ibi::zan.ux: lli[ dereceye kn• e.<;"::01 ohnul .. icah IIN!;!r, ~Llliku ilu kavun nrasmda fi k gnlcyanh bi... gt:q;inlik mevcuttu, Bazi ~ab.<;lat" Vi? Im(,£i1k UlP 'l".l!!.u- taratrndas go"teril· mis fazla g, y.etke.~li.k muhuk • J~.J.k ki ~lmij -tur I'i'ahat fellJl nn elmifl:le W el1'lhh;i.u miiaadere:;1, 1'!lIl'is .. C J.:<~l.l.! raasallnn yLiz rnrsli m\ih.a.Ifi~1! ile orl.a:ya 3'l1lJ.· ,"Ol du. Herr HiUerifl hu [ll~e::!Jl· lam ne dereceye kad!:J.1 11Iaml~t. lull! In lhti.m:llk knlrma hir

VI,l. al:"a~ltlda

meacledrr. Her halde
j

ianmak

,ljlp l!: r, §iJJb~l:9iz in:J.llll:Uf;!{ibi ~~lbhe ioil1dc

A1ll1aalar iatedrltlp.rl bir :Jf'V kpn ifli carq,;llLu'~ !1m..11 edel:IlLir '

"t:

an

D", C1701gdeve Berlin 10e , U 0a aCI rot.rlur teats'bDQnw. 7<nrarctll1in

tam

Iti

Hiller

r..alliu

hi1f'illilc1.. ctmilJtir. r,r~ I1wteredr1id Qt-

l1'Jgu I~abul edil:.e bile. flu h ikl!ycler k..:!1llsmin veya mi1friUe· 1'[1 ist."di~ ~ibi GlIU!} hm \'c m· r"mni levlp!'!JJrme!lt"D IY.If)I:n
hi FY4.! Y r m;"iDil~lli·. ,~lItrnp. Gobl.ltlQ. tliun"T,..['

L

11

LI;,

:'ki

..

YAZAN;
llL

J,o.

T

~

nlr :

1,11';'1 bl JI'4itdl.'mI.'l.
ii;:lL'l

r-

SA

Ie s ylt: 'ii(:li ki
dasi olsun.,

Z.& m&:ru.Ddli,.

rll.]i"-

lml\L"el

blyl~,lir.

de btl Seocb'

ne
giin'niyornIU'l ": ~ E\:t"L ••

:IU"
pel; ta ~i, onu kasina r:llmezsini.:::;" , P.Ll, berber tel'zi ve 1.ull.du\ fl.t~1 .f'in b~l~ (oldll~'iJ j!;ibi, bUll:i,l'Iseler, bu ... ' n hor;:r FYcl(;: ayni U· . 5ul" l:'.kip rl••u-ler. L!:t.c ben cl e onlardnn bit yi,iYI. A1I3 - \'eriM . ttib';l1l I ~ :l£I, - hi!' zann'~ olmad k~R. - (legi"flrmek 5.detim d[~giliiir:, Ve., i6te bu sebepledir k.i ~,UlaD. bil" ~o~yle (a.ltb"'lI'bgrrnJ vardir .. C(':C( n ,giliJ. bu ~.al1~a'p) 18r dan (,I ~ ~tk('-rc.i. d·ilikkri.Il:Uldu. bini. ~l'k('. ahyordum, Ara{;ll (.ai:L 1»[1' ) 1Il irril:11blre alillna bil' !;.ey ~1D"\iij _g!bi ~i.inU!iyerek, slcll.k bir Anauolu !jaka5iyle~ E yirn ~Izdt.il ~ikilyetc;i)liz ...

- Ahm..erl, enu _Jm'le:rCL-::t r11i I di,orsun? - Ev.et. ••• nlillL!J oylc... I B suretl e ~I,l&..li: .Mullanu, I
ortaya

ta C" \{. l u lIurnI"'"k1:4i~ moo-j limri ;:,c;!il'~"I'k If: l elllir!1i!j '>;"'(' m:llr "i.is:mc7.._ Ben d
yirmf
J:H!!,;'

I

Dian.

.c;ift

j

d .olt

I

mtidf~n

hiri ~
}'Dnb_

yle amma, gii:r
C'

Hul"!lIe

."1,

'\'Ir"

BIlI'[I1ml

nc yap •

!cieJlin il;in In'l, dedi, BLI a~a. rlu , c;c.,1:!lr ~,.rJllanln. Cfl1g ...ne J\lill'luli, k:!l'i) "n ye111;\ l;;:oyu.ol

bl.l z..'t!T' •. l-a .,Iu ~'aIlllZ ~ eli., hJ.. ri k.~J.n.dnt'" eden w;k('ri h""111 L Flo illi m'il,. . fj~ \ LUWDP IWlwl \1<' r, ~:d "Jd~'ki
11110 Ii

r.r~

ca.,;;;:1ma~ili~ rni1~~~~i~jz, bJr t[ II L .. inms: gormtct.ik &Itt) .. "Bl.'lld_, IJ ne h:~~ .. b >yli,jo'orI nu ...?,' Ii Lilerrlea yu:r.une haktam. O. ~ . ~iind· ayni .t;illlim!;C", me il ,o;('ne devam cui: azetenizde ymrrnadlwiJ Z E-Y yok.; Her §e:rde~ k:1l'l) rirsuuz., Bic !;:inde bise sors'rmz, elhette slae l;l;;yHyecelt, ya<, I L aeak !j'eji'lerimiz. bu.l~J.ilJ.Y rdu, - Bir d~Hliniz mi VA.r? - Allah muhafnza blljiltr:-HI'fl ~ 'Coli ",Wd.i.l'.harndelsun hi~ bir derdlmiz, kederimiz yok! .. - Oyle degil, y!i.ni blr ~ill v tiniz fil~m rm var demek ',,liYPfti.fl'l.

~ Bu *iliiy{;tinizl h-rcHI?J" c mJ. 't: tine
D!Z.:

neden ~
Il'lildir,IIHl'fi..

-

BildJrtJik .. Vaktiyle

bildir-

dik 81t'~,a ... Hi,' ... Kanu~uld ,r-dtldl, f~l:.;;.t lbir D tice r,;1km 'dI.~ Tic:lIct £~J II '.air, h riel'S beg'

di~rilTi satar, diynrlar .., H I Itn;;;Jl!I a~'~l uyle dl"ffij". Bir ~ kurulnin, Ij;lEll, mesJi, su~1lk. p:l$t1rl!r!a, y:::tg, pinn~, elm a , par 13k(!], fu.;i.lm, lh1lnll. k.ere,'iz, ~ g'al:13 ve d.aha bilmcrn neler saLIlli1III dog-ru de~i.lse. l'I<tsl11.' _ bunlae ~attlralmlyQ1' \'C biz .. 8 lmr:"orsal', (I: 11.bir
k~l vuya bil' man \' da

M

It)ir
I

Yirmi bq li.J"II~'1.ku - nag:".:
lfleVab \-crdi:

- Halld. ~t:en.merinl yarra c Jal'l :r DrKli.

aruma.
l;; .,.

\ aJ

Il..l12;J,ri~
I

Jc "d, m ;,oIl'mbJlIir

K -

! k"I~:din~: 'i:.l,u, (1,

v ~('d, :;Oyl y:l.pal':m, ~e jar" in; , diye k~dini O!'taj'a mad]. :t'~. Jillll ~tek vt'T'tli: - Y WI. &.vrnm bql". Comk bi:li. bo.f buldu. BDJr, 1m, SC'hi P.
i::C

Ha.Iid.

llen:i!-ccc.blJt~ ~':l1 l Jdi, J'\:.I!-;LIsa bir t;" L muia gutlrerele lI'ifl 11 a bit' i~ gUl'lnuo:;t U. t~, .a.zl~ml~tJ_ A~':"' In r Ib~ruir ill e dii!imioi¥tli. lki tarafh olmu:"jlo.r> d.t. 'Sir taraf CuW: MatinYI, dige r l:- t":tr Qi!lgenc AIlml!r.Ii tu-

.la, Il:fl.~ f· l"w.tdi~ tAllr!'.

'a~ ,:;;eml.~BF 'JW[ :lhnm:u.~

HillUi .. t;mtn. fI"liii1' f:.l.:o:!iol idd I:"(,:Di<1ol....:~~de ·hxmilkfllr.i ~~_I
bwn~ \'~ • d IngiH.r. IllUJ.lIiIr.ebc·tlp,rinu. ~ ft:Lim' bI;.i.n ill' 11l-

!

Yilzilnde, t t11, ilSlcak bjr giilUn'~m~jo'.l ~~kil~d.lrell (;i7.gi.lcr yerini, cidd.i bit' (ltijti.nooyi mu.-

satt'l1an,;Jll. Onln; III bi Jm:... ZaJll!lm 1% • el w;:a.lmamall.H.aJll!vki, f1~¥ll bayramda s"P
b:...ya~ gU!]lel-de bile tiitiin bai;:h:alli:nlr:t ~kel" saulrvor, .-

,em

ker, yalruz nalaadtran 1~1Tl!Ili1~ degi~1i: rln - StJYl .. S!#m. ya:Z:ll.1" IlllSiI1I% g~. de. ~tJls8,

teb:1 ei dilkkfi.nJ
lii]al'l-m..
l.;;.~

zeteye-?
Y:J.z.arnn; si:!iyle bakahm,
§ekeri tal"lm'~. pa..'>ct yap.ml~. Imzlr]f:mI. fl. Elleril'li t~.zgab[J, dllyOOI. SByli;l oot.1lii §e'j'leri lta. fasmda tasa.rlru- g~bi li"1lI~lanllJ

ZI.n

fI eamnn yih:ii pjlq'".

tu2'(!rdll,
K.amiml' 11 ilid, bi~ B~illi ~lkf.rnnynr LI. Ciil1k'ii. l>i,ibhe ve teroodild jcintC!e i[K Hili" \.it: ~ c "bcnzetCIDt::U i;ri

I

I'll

;.;iri~!lffl:",Ur. "K;II!" T i1c A,u~ri.ka
lnIllmlu

~rasIJli~ Mimi

1.;j =.lQ1s",lillUl'

et

"e iTJ,.iC{·ubm, Ct. esas .... iiuri"1 n !llill Iii,J ';1 ri~' :;'" ni~letilwG!'k~
(111".

I
I

-

BI1

~~I

L

Lc1 - manav] -

\·Cl'3. (!'"ekerd

fiy-tC::' da
nu? ynhsa ..

IJ 11i!" J ek..J,h t eili:' r

ue k

I;

B31mma aoulru"md;:., l-timli g,ubrdt'T rn.,'1l.]l'llnla .\.ruerilm;

Ded!, }Jlb.il ayni Sica);;: aJi1t.:l~'1 gt: :rerct: ce\,;:,p '1'erdim: - Hi>ya' 'l)I2I.., .N'!i!del'l :n:.1.b.a? - KalLn I)\ne&k be:"rim, 'lJun-

-

F.!bHt.c ederler ..• Etm.edIlr

~n do~r\I, kalchrarak: Malilmunuz.d.Il.I't" k.i hl!yim. biz ~("kiJ:c:ileJ:in yi,izUni'i ';:'I1Co.t~
bayram ~dili-i.i...r .. ~eker t:myrn-

rn.i "., Oil.! r !'lilkerii Tahta R, !deki f::.lIribl:u-dan .... 'Ij:ruz~u dl!}lC'
hfl.nlill'tiSD I.lCIJL

len
-

ueo el~t

abrlar, ~ bi .. d!;:11 d:c.!ia Ul"IiiI

JruII!;1::rmda .I!8!1l P~ yan.

Gr

~c

ikin~ \rome:

hI:
'. , ,rot It

I
m<IJ11ye,

birioC'i kilmeYI
p!)nt"D.

M.-.H"nm &Dr leli dchll'.l}'" 0101. lJlt yar CU:f"Ir, s...k,alml elin
I,hlll>;

wn~lI
d.r~r,

~ 1k~'o~J\L- j lull tl.Jcr~i·: PUtLll ,':1.;0:; '( birinci Jig lliibkd .1"11:t4!rdi~l \ t.ah:lil'c 1

Hey" ..Ill

I

IioiJfl~n~'l')rdd'll~. Abe. '\-:ill::.h btl, ('o~'uk ~_
nl1 ua:

-

b. palivll siirmL(lim be-~ fJ l;er, bil ihL1Yru' pehlh

lI!dui ~ - -I ;:tlli mid ;m ya.;E)lJjI liIil.as t:U1.ll. .~~ • r. f1 "bll fEll'Jda mc'~!~ b dmc. i bir 'kdlm..; ik jCI;I'~~ cJ·ldi. e.w:n'jik" II.tak ">;1: ,u! 1.1L.1UI bit fJ."' . .ta.k:un okIUg:u 11 n' In ~;'o'UL •_urprlz,.,

Btcl'0gluBpor birir!ci iii

\'rt'rlo!l

I la1lnCj:ln
Ei.:l l1l:llin~
Tm::: blr

'\'~ h.t..;iltc ro ffienf-l'll!rt~d hl'lhiU' mJ, H.m'ban b1lJ'l'am:J... H~lt ~ IUltuliriMitdcn ~OD!rn r.mImi~1ir, kurb:m ba),..amma da 1;u1rl1t sDylemni!:t1. Bir Bu t.edi,Irlerle mili:. (' Jtd~J; , a~una.. A,,11 ~keI' oo}'r&n::J.... tn:dli..l:'rt'! ha:mcll i?l \"c dWilm .... Qo] rlll 'h~r'·f l""'!I~ ~'t'!'('D w mulmye$fl ed.ile .• .1-.leY!lpaJ.~llk ~ek:er b:l.y['amlaun iba'lm::l 1 udiu.l rn'"I' aa. 'dt~ k .do.. ynplll'lZ, ~~ ~ ImTUlj lmzaii!.;1tiD Il!hw..~· nWJ'e l!' ;:-etirUm!. ... \'1 bnplH;'flior I mEyCl,{ 1.. l~l:.lr l1abillrscl;; ki'l:r..~Thln:z .• 1: ol~ 01 na(hm 11'1 hnn ycru l!lr slihil (v~m hhlloic. r I "\'1'( :w!\l;.· .., '-D'),am~l~hl Iiiuh Im.idcle:rini ;:tlt riI~., I-Ialbu.ki, ~k~(' lmyr.:unl1'l.miiUafll2-lJ~ t..;t~I~;S o[urulm~l"llllb, da i Uili ... (1!..I;!sat vlJ.r"lI fL 1 ..c ili:.t ~1"!il Ill' !!I~"kt.cm hnlm.:nhkla· t htl"~ bir \"ar.iyt!t ([my:!. ~ilLlj(lr ~ Sey· n; kikllir.nv isUl1uh m!,u ~r!lll.i: r,; ~n.!1 'Iooii'U(l .AIm ;j.ij :io;Jil!i !"llll • l im\ri!: IF.iIc<l,£llr di~f'llili - ~'a.rl:i3t1clllI:.f \"£' •.• mallil1', b !~I~::ll, _ "J ~·bt I ~1l;1'~1:ium • I ()Imnl ~)ilm@m !!'Ie ¢bi dili.ldlanh'n .. Hif! I It:!\ [HI till" il" :J.:rtl!aOO 1 riz. b~rU::~in ~ekf,iin:ilikle Qll L.-i:i!,;i:Jk b al .. r':l~1 bile yak. 'Fam 'IoJo.Yr:lrna bir l'~f} g~ mia, bir" de ~D-I k ril1~ kl EcJrjz tanc 5a;;~. , d ..k\\7. t· IJ~ !:"olunuzda bir till. I !;icl-tcrri diik~inlar I ti.irc,.'l ':el'

satarlar.
uCu.:!a nlal

I I

Fal)t"jl-:,~Ir 1' ... ('-'(1 t":

en

d

,', r;i!r',

I

t'kn>el,1 gIbi (i];iLl 1 , l" 1". R,\~lSl lmnu 1J.'1. bi] ,a./.IJ On a !i-[iti.im.iiz :rak. l!l! ::n ja. .!1l!lct),)ll.". )'JI:~, i... cl.me!~ Ia... tC't' .. i:e" in ]~~c::!'in f' .
ImeIi

~lkin.ci

I

Dunyada rne\fc.ud 101 n m 1 ~yoner kad Ii_ann merakh h -yaflan
~"IIt1 '1':11 d.h'.

-I

"Ii!'!"
:Y,U'

0 kU~ii l.m~lm.·mdakj!,I;'y'ljl,:l.wT'iJ'ultr de ca1iJ[l", Bi'-

tun l'amnzan

uyl.ndn, mU!'Itr:ridedigim ;;l.i bL IJ~I hl,i!~:~ ;we Jat;.ma..nz. H&lk itil tIe, l' . buLlI, !lJlUlil\ mW1LL\'h~'lru.
i"

a ,1'1!'l~.

-

TeI1I"~!

~hntu~

'R'!ht::\l

V,. &.i'e '~1.11' I;-~y~ ha. 'l' .. Ie j~'ord.u.. r ~-f bi iSJ:
U~~d
,In t, tOk

M_t

1-

~ devre ~OllllJlIb~ O::L];.!.. w.s~:y'Ja y::rpb;:;, m.:I~ta SankJrm!DllIa.ra i.ilil~ d n &yoglu ponm Itunkn~ :Be il-tDl. Fenelb"11((· ...
G3.la.~r:ty.:l yt.b>Ut:,
01 II -

:-:me;)'nH''Il1~ l'1l~lI

f.lf''''! a :pl
r.:_j

b

ihti.II l(Oi> il'mde ::O'm~,i1ptf
jn I;;;,me r

l'1l..I<tlJ n·

ya:;:rtl:- b 11~,l1'1i • \ Il-inci (I""I,,]j~ m:lI'l. 1111 kll Ilnnnl tnt \ i , ~ c, ~i.h:lii

I

[!\'["

..."'.! l

rl "'nlr..
'lill'lCU .. YaiJ.ul; II[, £._

SunL':J.

D'IW:unmeL

Lir

rulil', llirlil'lerjyll;: LO~le
biiyiik dinl;)!1 hu'd"
Iil]l,;l[uJar

1t't b r.'Siil : 'm'_ni),i:lilel" Il •. d '~i '\'::.riJ te mill! iril.- le,dirlu etNt'l.TT.liyt't'tLi ka, racltkDl~r"t lllIJIl2CU L:i1uInJil.nmlZ ar a· l-lrll1 i.l ~n hll de \T~dll""" bit' r 01, t.w:~ ma git'CI ~ r'l1!l1' blann d, Itlm lQ i'111'i H ~ ;;;,' Ic:bc '.;I rt'l in (!.:.b.b.i-

l~bae«:l: bit- ;hb kes in III . V C i.lLl L

k~ll
'ofJ

..

....i.;

d bil

ll..ikleri kdc

bLl parlaklle

)U'lrplnndl.

Qilnbi -

I

;,.~ ta!J QDl

1('

'd' "'1,1,,".

It'-mi-

:;-n}'ll

Iutbor-ndc

1![17.ln I

t.dre!;edel

n

<I~'

Mo}la

QbIlaJOlJ'l

i hoM..liJk, .... 'III Oi.

'C'iEi:ind~ l~tll.lk \III bir mewolU tern'" cl· mi _, :rama.n :;;r..ma.l!1. en kllV\," l! i ta)."111ilim.:mlZ..ol hoy 0 ~ii •tTl iJ. I I, &::l'oiII"l .rmhm u. 11"I L' i

'Ii: 1('t'hli )'~mT!f1 th, Kit<'!.il'O :_';:iil 1"TTl.Hi C 'P'!i klJvtoedi l"' In"b!c.rind(:n bit·ir.i liiH

\

I.( I'll. hi!
l'tl ,I
\Oil ,

]::, bi Id[!?j1:l~ t1 deOllUlll. tLLye &ij~'~otl.l/;{tl •
In!J.~L. ~-,

t-ie 1:111)'1 (;.1 Ie \'~I-d~:

-

Vull:'l.bi oe uiY",'iu\!

Delhi

I

~ __ ~ rlVAT

Sl.lJ.ey!mm.iy("}"~· retJe ~ian"h. mrnJDrlIlda y ,~1'I ~d.~

ma.;IClbiyL'llll:JyHiMci dm I 1ig ltl~t ur;"'\1 • 0.,1
ur~.JlUb. I... iltiJ h
I"

-

-,I
I ~~J

f! i' I C'}'frt1' 1'1 ~y"nin I' : tl~ t:I!tht~'ll~U

",
I.

ail"

Il:

ot

t

II:' {,oj']

-

Z len yorgur! j,,1I1l'r, Ii'p~ t, Cing nc Al1u:.e-rl, t;ok iT ir1i Idi. Bir' ni'tfC31.c ~i.J l: I-l~. ;ru i f~lmW}1 u,
!hUY8r
mlal-:
CtZ['"J[,",

!2ehir "tiy au 111 e sineri
:l!Sil:;>JMtJ ~r ¥I,1M ,~no.;[ Sa ~ !tJ."0 dw. A I!! D L ;:.. .....111 .k

I

I

I

Her hoth laJ\ .'1 t I hir WI' 'ye-:-~! te f~I' Siit,'~rm'lni,I'''!llcl':n 1J..Ild.1:I H!JU"u1.i milhim m::!;'l:n nd& t, I. ;! rod,,!' ·I:k;;i r.ald r-:c:-iB:IOli~[11 iT. ilc TlCI' "k lii fUud h'. Hel"l~l.:rJel,b.sl t.. nbul rut","ili;J'lde
:nr;I"'Jl

Z;1'"tt-!1 Wi"[I~

!;ir1:,':;lAile

All.

t,Lhllir (-, ii;:lmi' l"j~'~bb~j iWr.t'n L(I. ::I.- 0,1 Ilfln.mal.t fjt·t' 001 kli~

I_ nol I :

-

Ahmed,

Ibu ne

Ilal ?

Nt:

IdlJiil ('adl
kI;,"Jn
i/IU[)111

~i lio.mclii

J3h icil. ~hml1 u" nuz:t bUlllar CII<U_ .. 1; e b;ltl.~;'II'I! lOOt t:a~ be.t.ml~· '., 111It,i~lDiz. gibi, :~~r1" y: . Bay,u Lu::;; 1I:&I11ool, mUL;e- 1'1 :':11::>:, liJ". '':-i;, ::. ~,ln>it'll::", d 'I'd· ,!d,ik '].IUD ~ iwr 'l'e 40 lIiih'fi} I (i • hiL' E'~n·t:tin ron LI~~ 1 i ::mUUl :;:im.cl hUIl"r] r.nbi, ',-, 1m. ilrrn1\! y.u:- Dlenirn!c· PlUm dc-gil, rilli hk~r:-:r~~k.l. ~£:irmelr i' 'ya~I'..ltm :;:"DUlfil dC3ilnti.?, MjT l"f'nf'T" AIDl' [ik d nuij" id.l. lIrt.iie,'('ffa z5\"ci git-i _ ',{ ker I ;I'~·I·.[.!,'!1l1 )'oinn ~ie~lI ,OlrOl!firlU" In ~n~ l. ,11111. }!ctldL"Ii ite IlfL)'.l' i~Jeri~'112 u{:(I"_~- ki hL'mlHI 1Ji..t' t~dhi.r IllmlliR8lI!1 j OnrJ CrQm t,~ dit". ~~u 1<;,,11· m.~l'l. :;re\ CJ..; bL.ir [w.:a.ra.:\·1 gu- i~tjyclim .. lUI'! 1I, IJn ~'!ar, kr:>ll idi, :1 1'- 7etir, ilim t!L~l'Qtkrim~ )'a:nlnrr_ Siz O!I hah __ ylJl 1l':3) il'll .. 1l'l veli au :rr:i]~'c" dniar TI'. Kendi· !l:f.1'111 0\11 mu ".Cl~ E 119i::~ UlLlnl her "'~l'O. n ya2:~ ~~ ~t dnirr:' ~ 'll ed l·. Z ..' oj E;-r, 11 l,rllU~-1R D(,dg me::rl' t!l.!Tll.. ,_illlui ~ij1.!ll(i1'lili: lmus, ile !'!on zamnnlll' 1 H ill" Amt··- !fIul' I> ,f ••ubil J. hil>:ali.irw.liin 0,;Iklt yLl Ill, "an H~>yliyc ['f'-I r I l:~n Ka' fi'i idi. ~id;J't" leu' :.!'JlI1d:rn lill-b iylc (klTIltlllia) hltmam.:Ib,. '\-a~drSel" IlMi l-' ·in II lIHll'LJl {"to 'knhlrh .tt. ] Wl IT iIl'on t l \'<lI'"US etd1nlfWlilfll birr i 14 (El:u baT(;). m",lil'. r~UC:;J.!:iHnn. ve[ni.lm:l!lul ~iklil' ka~lm3karnh .. Butl(,n J d'l.H'. Bilinei ,jf faJ 0]ld. ny. !iLltlr..1 bila t_. cvh.;nm..i,=lil·, ndd, I tem,.rer J:rra \" J:l!'u'!.!i r Mklf'R" [) iloe l'\'- '~lm,Hl·~i ~n:~i K;mnd~Hl:i :<J?rah.rL I 'Icnmi;: ~'onrc. (m]_'n b('f~~ 1'I.'U-f'l!· edl.'''~'L'1l b<!n.iJJ bl'.l:-I!nlligi hi1' (IDaI'Iim;'l,r~ II f'iyt ~TI-.:, t'nth:w, I'lmn;mdl.L, j In. lztlktw ~ mis \"I: :;;Qn ~;1m;[ln~:"l'II 11 ~h Di n. ,13. ~Cl''I" I rJ;;I. 1-(11 n, II d: li .<Ianml...lr • t U!II I g ,II' ille Iwrd ,tim'. Scn.'eU in !{;I:Gn.u 35 mt l'on Bu lJ:l.\· n "lnlinobil faIn k:l.ti..i j dc.bra \'an \~ lou muaz am doCt,n\,11 I,;u tll':"Winin z~Yf"o:;:i illi, I hr ylglJilnl g('l1r1yl~ milQd!UoE:b l'.O(';II:IL RC rF~inCl \'~ (,[o.;trhl~ 'H'~ ~yaIH~tl. .. ~':Lf'3 • tamnm Htl mil.ll'lJfl .;J,~ll'l!' twnl~8ilyrtl:l e.m I)Qrral'li'\ 'Dr,b:'.l'1 mlj-·! L. 0 d'. Upkl t!lti~: ...,ibi Jro. m.e:fI1l:,:II:: I'rli b,~ hillt" '<[it!lL Ia" ltrull c•• , Cih.i., "l!nlll'~ ~"nl' 1,fl' ucJ.hil tl.~ tlgl j 2-0 mll~'OIl riohll'~ll: \:.Irs \ .Jnil!j~c l:\yill lIhm~JJt ]:anll til" (.'V'en:m;~1t·. Mn"(;tinin dOl t ' hillfl(! iC\'~ll iii> -:,lli l"IL:1,\ 1I'11 IIi.i;;l~~ [\'lIl- ~h:lk c'!.rllil1 lIil' I.,timdlr. Kf'ntiil:li itaL'I nk mU.l.Xlnhl gilndl:l ~'Li2: mil 'Qn

t • in1jt~' ,::;'Ol'C, ~ker eriJ:n,j;>i I.ta. '~JI'h1", l'dcri-, bu 'r mdJ. It \~.

d

£'(1. -!,'

·iligJJl~ kJlh~('li,
lUll.;HI:. )"I.:llccd-

'e"

*
"I

y:!lil!l~~.

"len'

biiyiil:
)'Ctll.1z:

L-ho!!mw, fL \ ("ten b4. f'Ih.

y;..ptll. '0 111m eli o.~ ~rince, 0 hillU1l~t I.'tml":~"i~ DLn:.:. n~:.: 1m !5ikLy ti:miti bel Yf'Il.h. ~'W-.EIl"~ 111:akmrunn jl;if:!J;Iit-

mi WI i)

·f.. ~(

I

i~

Hen "il:ii' tl"J, mi:' ElJ':1l oiL n Il~p.i, ]-I mr~ lliil,L;1!1I rlcl' bell'; bwr tklll f'1J~~y~tfjolw.cz. Ctinl j Gn lJa:.1

s...

lru-Q

r,;

dHm<':,

PEl; !.Jug Illi '\'!l:i~'ctl:el- ~t. I"~I~~t. h~;lnb\ t: !br-

ih:";, on .Il~ ;;;hi hi"l'!l If!. lilt edj~il1j .,.i»-w A ,} ram I!rlt.::~ Iti~ birin C'~ ~ 1;:..!m:JJl. Yklc rtl:tn:.w !1ii1.m:lV 0.
mil till. p.:lid ~ 1 i::trald{:'I!. mrm... ~h;d~I'1 ::ro, ~~ket"MltM{1 Ill.'! gij;!.. 1 , j r:g .... h glhi ,·~ i .J.'('J(~k iildJt" . uti.lu:'i Q b ~ ram nUnlt:' 'dl.r'_ lc.i~li

1:1, Y n, I,,]'

I~I dClo,uim. BI.I, V' • lin l:i;lU 1m. bt:? - We 5Uyluy r,!l.lJR?

LJ~:

1'1'.

lIseJof'
m;:i;J;!yr
EL'I,d~ 1
i"LIIIC1l ~I,.I' [

~l;Irb hilla. bir I irmanH E' y:rn. l.i3l"in

;~,1

U

~'nnc.alr.
Ta ,h r-

p.I:1; i imal ~~~n

G, ,II i "il. b )lim btl 0. edil uil' di.l;:cltitl leo)
()lhl~% D1.; ~ ; lip

2.11 g:'l1l::::,

. ir, J:~;II.~m,

r l-<1n-

yn' I':'C ~lmlhn il»I.;' .! I'eli ~)I,j"~wlLl ~o) uJ9.lLL I ,h~' 1.1, I I'J.~I,~ ihm k tflutl't
{l'rn,

,

bl"

tiro

~d' ,

elerinde Turk tezi

a
Bu sa bah Parti hLiyuk icplanh
to., '..r."
•• m•• AiI.rlldl)

I

Yunanistan~ Merkez'in de y~lh k bayram
yapllacak
bun
lr;tl.l

,ap.yor
(Ih, •. . d

_frikada m un asebetile yeni ing liz zatertert nuiuklar
I Bill t.ar"fl
1 lncl

NOEL
11 a her

A.Pltara. U {HLlSllsiJ _ runaa oogmya milnahai' llitiitl rniibaya.a.m i!:in Ti l' \'Ilka.leli bess bUna. Wtlln Itmlted liirketi..l.e ,Nil tilti1mler o§I if-k&j mLrlllua iki miIyon Un. kredD. .. (llnn~tJr.

Zeytinyag
as.
Ankara
}'KH.91

16 bin 111 &a110- ..skcrl.erirl I;ocu.klanna hediyclunmustur, Kadll~oy Hal kC'vi radii. toplan oik otun bUyiik ler alrnaktadirlar. Her YUltaD. blll&BJnlll koiho. wtjoll.d:.L i in ~lrtlkUI"uJt.a.lI"Il be.", 9.nl j ve be:§! yedek k lbinin gururla ld.tr 180 ban lirOi. I,;fLrfa - lrRta.nda.,}l delege Ik:o,;ik:rek Ki.!ngre niha - d.iye -\loLn olduWlnll hi.li~~t.LilC.Kt..edir. lurH1J~ V~ brnarun ikmc.li it;iri veUemecel:: u r. Bu BU.ll"l.ulu~ ,;enl!Sinde Yun1l1lll ~ [{('Ingr"CY'. m utnd ~)du~ l i.iu..... daha ?'}9 bil\ li.rnya. . M iySA;l b..i. ~n.I~~ttl". re Vlllij ve Bdedi~'c :I"":'l~isi Dok - ~II olllu~ lHll1 miU\:ti v 'lunon nrdusu fblklrko,r Htll'k~\.'inoe t:J- }!,;Ioe:l ),on11Su.DU LuI:' Lillil T{udar. Belediye ve vibu hislerle l'i.~ mtl.!lVIIl!~f"I. nl!ledi~' vc .lil3.t lo£irn UiM Iira ve ~.hrc l.esid edeeekle If. nli.,,'et erk.i.nl ve ma.tblla.t 511- 1I1U.ll Hu.lke .. i lc;i.n 12~O lira ~'I.t I}rlag ., Beyoflu h:Uken i\;ID T k. imde mll~ olan.k Llkib Met.'eklurdir. ALjn.ll.. 24 I a.a. I Yunan yeni bi.na va Iiimdld !'I yrLca, "" rr lieclisJ azalart d2 y~l lim 1:7 bin hra tahsisat l'nhnJ~t..lr. k In,g're)'1 'laJribi: Part.i tarafm erdulari ba!}ku)I1' ndanhlg,.nm 1'-1 bin hra bh~b meveud dan dwet 1 unmu~lanllr. ailn aksam nelirettlgi 58 uumabuhman F'...r.tih h.i1uwi binaBl I'urtinin iki ~'IUI.k f i)'etJi marali tebli,;: Bugiinku Iwngr •. de, L;tH.I:lbuJ il'il! Beli:iktai. SrLll'1Yf.'!", Uskii.riar, Mev..:]j h.n.kiit dua de muEyilp, ~~li. Seb.remiili. ve B::I.vllaj ..·ti P!trh rihiycl idare hevilrr.klytUe d \'aID. etmi5!tir. Hi]u:rkiiy halkedexanin binal-lU"~· vetinin Ill! unaeak olaG ~P01Fl.ll1da parti..nun, 2 10-"11 J llaJiyeti hil- 11'11I>i.laru icin tedbirler !l1m- mua i§g'8.1 r:m.lmt'jtir, ~eml:!-er Ilk ~1I1". l' 1l1r!.rr-:a1r:i.zJ..II oIWHnnkta!lar. i~in;e almll.n IU inei siyah gom-! C, tr. P. Istanb-JJ.l ViWgei i.da~ Btl izahata 1l1'l.Vlnln: l.:kh taburu teslim ohn~tur. flu IPArtiy>! Im.~,'llh 41)9.12 an TC 'I eyf:li Re&.'1li " >"Ide": tabur 2'9 .suba V l'e (inrdert mii 25 12 910 !;ar.!.l~lmbll. gunUi 1n;lrd.!..r. G~[l iki yll i.;;inde paraIi ltaydol'll.n::JD l'IZli ynal 3199 sua.t 10 d;;r >,af"l!~eal( 11nrti \'1 - rr::k..k.e-btir. !klnci B nlagIieri I' t. Jron~mde rlT~mllamelay-mill ikuu:i t.:.lbLiT "kumrmda kl idir. HaliI:l'\Tleri blDalar1: Gc CIII ik"i !lin 69 um;u madue:si m\l.cibin~i! w da kurm yl II w mr 'Silk fmsene ;>'.3t{Hi:1a. EminoDu HuJklill,Tj t5tanbul u.mumi mil! 'li!'; nr.aJa.I'I:kederle bidikl' esir n.LIIJJnL!iilr.

1 ;""..1 ~)

~""l!Id"1

11ems

Ell

yerdl'

te~1!i

!;ozl rim] ~ndilerin~ u~t.JrdJ.g.mdan dalaYl mamnuniyet duy dugum harb esrrleri kederlerimin b3-511~li. mavzuudur', ?a.pa, l:l1mdaa SODro. muhtetif iaemle tJerdeki esrrle:r, millieci[(!r v bunJanll 'a11elrli i-.;i1I nlIII mlj olan te bi:r1er 1~1l bahset-

keri .h~ej Jere hjienm ederek bilyiik hasar ika etmislerdir, I{ahir'o.;, 2~ III U, I Trablus glirb «;ill iinde Ea!"d.in ci'i.'afll'ldn·' ki mevxiler'im i:Ll takvi "Ill! 1 Q"itl miil.l!nMdLy n gele-Ili rarwm kt-

lerirniz

~a.1 tirdl 1 I"i;l •.IIyl..d~) TobrlJk iinlB.nm:.! ve as-

tab SiJirJdfio

:!>fiU. mi.Lba. lr;;W Ziraa.l BWlklUill1· bit
;,;o;Iytioyo.f

I.~ID 2-1 I HiJru.uul -

.mubay .

.

mj~tl:r.

SmU"9, bir

sene evvcl,

adalet tiHrine mij~ bll;§OOa muka.ddem ~iUl.b pn-n8lpieri bak kmda beYIt[llltlanru bJ!.ttrlat· ffil\l ve bu 'beyaIl8.dar1Il hali hailrda dahl lII.kti.lalile~1 aLd:uiunYl

I

1..a4rr He wp~um UZ"\J.n fli~ltillb bombardlmanl.£ldtw bqkn k.ayda de" r bl r '1l:'y yoktt:l r. _ Ir&lI ~i t ti'"hligi l1'...ol1l ,2' 4a.a.I _ .2f'10 nu • mara h 1'1 twI! i tebhg! Tr.alllu~garb hudud mint ..a.lHI.Binda; tepcumue, mevzilerirniz .y ukla. U'I L~ 0 I dUiman :LlL 0hh

miJyon liN krt;!Jdi a~lma.sl ". hiiKWMt Oan'una. tcsbil 'I.llIII~ rnu.:&k esestar dab i] ina "iki milyo~. lirithl1; ~lIva1, kan.1.v1· c;e 'I,I@ l:Iicim satra ahp l:iunlan n'L iyeti l:iya b..wt. mW'.irtlrta mil v. yUzde illi lu:tlJliI>Y"C11l il.iY~ 001) •

tomobiJJerjne.
!llnna

an

rea. Tll:af'et Vekih:Linin di tifile ::liliU:adH.... l~ levu et mak icin Zlraa.t ban J1lho ZlIlliyet verimL!i.i He~'"E!tl\'e kil ~e h,Hl,rI~t.lfllnu~·t~r.

Ve hucurn

araba-

I

-tr.d ~tir.
-'k,~

lin m mesaj.l B.;rlilJ, 21 (n,a.) - D. N, B.: 1:nldin)'QT:
ha,lru.ma_ndADJ miLl' M.I VOlli Bl."auchmr;; bl, No~I ba)'TamJIJi ill;iIk~rlrn a.... JI.£Imda. Alman ordulllr-

cenazesr Bombardrmaa 1~,y~'lJ.rclerimb: diiJ;m..ll.n etomobillertne \'& bmr Anbra., 24 lHusUBH dUlj.ma.n il-eri mcvzi Uti!: k ~U1;ll f 11 link: TicareL "ckilmjn een 8. blade rnbJ\lQ.[(likiyetli bir hill - B3.ijv~kil, I.'ekiller. mebu.sIar. clIm yaprlll!}lu'. Basil. muha rk:iinl hiikiim~t \'e bi.i)'i.ik bi. 'I'eiJ,elerl r;;l"lil~lncla. !l\'cllarlmlZ. kaJ!abahk hU:r.'l.Iril iki FhJITicanes w.yya res i dii - bugiin dlUldJ.
1Jili.-miislerdir. Tayyarelenmil-' d n bir 1.anesi, hir ke.J;lif U~ll~un-

].;;o.r,,1 at~

a~Dll.91n·,

Eski Ticaret Vekilinin

.

cimna.stik 'I,'e knl'1i'e-!"a.I1S salon iarl ini$lClU ikm::r.1 olunJll,lIj

-

rlln da

lrn.ll.IDmg.l!l.1'l

rica

IJhi -

VI'!

'1)111'".

eya a .a

na alat Vekili

Ehm~le pl2'k Qnk haTh rnalMmes.i g-e-;mltjtir. 1"1~ munff IY.f'1in
f'ht'lruniyeH Atirla, 21 I ,I gi.i.n Himaray~ giren

dan d6n.mem~tir.
YUlmn

bu

E.... ,\.'~lki
Yut]a.D

luta1a.ri, !iehrin ,im ... kLsmutd:a.l ki tepeled gunlerdenberi ligal
et]Tlil;i bulunlol"IU·)n.rdJ. Top!lu k!.l\'\I' o:!t1 sahili ta!k:ib eden yo· 1'1.1ate:;; alt.llla alml!;itl. Ylman ku.'\'Vl'Uerinin f'.ehrg giTmesi Tta.lyan Kuvvetl~.ril]ilJi ~Zi mevzileri rnwulI a l'!a ~hr\~leii y uz.lIn den &"t"cik~Lir. •

en.

(Ii",

r~f

1 .,,,1 .;oyfall.l)

mum
mUll \

mi.idurli..i~iil'lde:

me.'jIgU)

0"1-

saat 1 . de; Haydarpl'l.!J8."I

y'
rlnJ

[)e1,'Let Deml.Eyou..r-. burud:!kl te5t.'i.;li,.ml t.cfti§

g~

clmiijtir. I JLin TI""rc:loi:cW:hlene\'\'eJ II n-· d·'yl i',Mi..!j~ bl1' muh.arriri-~ mi2'..e V~ It lL 'bcyanatta I;)Uh.l.n-,

I

kale illllyli£:l Ve diger mouvementla:n bnlgiillku vazi.yeti !;Ok. i,U:lt.!1e Wili~ ~tlJ:~a bu husuada
ba-han.gi bir slkmbva dij~mek i.btimaJi yoktur, Diinya)'a

Hima.ra, ttal}'4nklr l:arafmdalfl tllhkim edib:niij h.ir hatblll I;{F nub rnru.'tel'haslllldA. bulunma.ktarlIr. Bu hi!. t OMi g,oliiint' klitiill"
l!J:Kannl8m.:ta

I}lIJDilI

ci

u"tu.r:
"_ Dlinya al1Yi!lil1d ki fev-

II L!;aTIb'UI

11

g I.i ''!O r.. d - di.J UJ:II'{'1'}r ",,'e CI di 1n.n.lw \ I!: bh' nu:yki dedi... llrLtrI Yaz.<.lriren,
flulJ,gl1r
dOl[

milLelinjL':J i~~tin'fl
BIllg"Ilria;1.am

"in~ t.ell IiI d

kal.ritlclil;ill Tiirklye gibl oog. taL~ her tii:rlii gay ret vc ledbir~ rafi 'V1I.Ziyeti l'l!: . i)' II ..;.i du:rum 111 ierle ~:litll.lJl8.kt.adlr. ItlUhim. olan ltllr ml!mlekelc! dElI Hillasil htl" utl!>i fikir \'e ulffie-tmesi pe k ta:1:!Iidir. Bu [!;fe"" h.ay:lt irtil:lab 'I'!lJ';1t&!:J olau Milrail i.,.inde Mjj,ll.allalit VekiilenakJ.it. VE''tir.Jcti bu hlzmet.leri· U hizmetl~rin:in bLJg-tinku bali ni haHt 'Ie mill; emniyet. nokta. f~v~ ehemmjy~t kil:!lbe:bo~§- ImIdi1n her n.h""'lll i~mdf;! 1:111 iyi bulLlIlmii.kLadu. 1 )'D.pm:i.k il_iin llizwnllol tedbil" ve

rvi!il ri!.'ld at! b1k:a&.n VI:! ta..::yik a.ILm lI!o\mtaya~ulae:l W: hUl.fUl im lriinl.ar hiikiunet~ ...illm'i.ktadJr. l V~Iliit Vekileti

umulfti Sil~unb~'a r::lgmen devletin 19mdc ald.ugu g.l:ai miil"la.k~-

Vit Italy n.ll;lf1[1 ikinmikiaIQ hattU11 t ,kLl etme)t;~ iodi. BI[.I bpt, "tnmdan birka" gun

bll.J!J !1uktal.a.rda yl!.nlm.J:s. It. Hirmll.rarun alLllrf'lllSl It.a!j'anlann, -yol'l.l IrnpA1"Im! IJ a.n sai (!enahb.rllll[l d.lI.yamnaslnl g-u.;le~tiren \'e Yunan kUv\'etlcFin.i.n Sit iii il boyunca i lerl~me:sm.i kolaylllIl;llrall biT amid olniU!fl.IJI'.

ev,'el

du~m;'lll 11U~Ilm.II!r'1 gl:ri [J ii..~ g~irmi~ti:r . Jriif'Ili..iTfhLi"lUlr. Dii;;man, biiyiilc Mal'~a."l von BreuehH!;ch, IrnYlplu k!l.yd!~t!lli':';lir. K6.1if lu Man~ sabiJLnde- bir rnol!a1dell t">!k lien eSD.a.3.lnda eGirler aAlman ask dClr1ne: bIT ~t&be l~tlf .Can im arasmdll. bir irad li.'t.mili ve rndyo ile nqrem Ikdlil-I' mitra.lyoz \'r.: ttifck de dilen bu hitw.bcsi.nde dern.itt1r' ki: lo'a.rdlr. JuLia. dag (lrkasl, Ibu llarckat e!'iQasinda wnlden bil· Ge,.en eiilk NoeJini MagWot hatU . niin.de ~~tim. bu hll.5Sa lem8.yu.z; I1!tmi tiro Sa.tki Afl"'ik&d.a, Sml.ill1 hu hat Ff'B.:tIJSLZIa.l'J himaye edec.ek ~ dIAd u ilzerinde il~d rne .... II ""'j oo: ti, (f'l.H:at etm~di, Ell Noel bliYmize yaklaJ;imaya. r;.allSDrI bi,· n~:rn1111, deniz. :l;(!(IJi ontin<'le ge.- mufreu gel'i pib;ki.ir1.i.ilIIli,httir, ltaJ.'ll hU~D.da iii r idllllL "i.... iyorum. Bill s!;!"d de, inWlrereyi Lon.tl r1I, 24 ( a ,oli, I _ S\lJlda v Almn.nya.mn rnu.gaade ed~ 'd4kikaya \t:M.U lnmBy~.edQ ~ Times gazet~!lmd.e yt-l7.dlgl bir mll.W:all;!d,·, li:.~rteMLISir D.B:mwnCAilld.i ... 'riog. llalyanlb kat'l h~met.i. AIm nya.nm kLt&d.a lri muliaDin ~·a.kln Dldugunu sOylemcifte 91Mlarl 'Ill glub eciilmiliti.. Kl,- \'e yansma ;Ciylc de\'lHl1 etmekb.i([ir. LH11I tl1giltcr~ e!Il["incIe a.rlik /Ii aba. t:.i zamJl:i1 AlrrHIIlI!'8 De bir tek lnh~ :¥'oktu:r. ~lmiii, en ya ru.:aklJr.~ Ben t Ita fy 'Inn, ijiddetli mu.bB~1IUl ~ek va oor , btml"'d f kaJ:tra1t m "'rUj ~, • SLlllil.l ka..Ulttmalt .... 'I.z:ifest kIDI - zillottl;" bi.r l1iIutraslffi lmlmll.&J ! )'or. Harbin ga)'$l;li, rngllt.eroenW. r J1)11'1 iaa.l hi.r 1l1iittdik \'aziy~t,tek hLl·.a£1. hd-.k:imiydmiktrnllak fte g~t:;m€;Sinr:ll;lrl !-:i:l'iH.ile AlmanL~gHterellin ~lknrm~k ldeti I)- yantn i!~iI'Ie j'arad.lf:J_ k<t'l'l:latm de blllundugumu b~r mman 5i::I)' lll.n Ie r UlkllL.'l'l ve- tuyiki ~

c.eph:esinde

bir

~C!k

Churchifin nutku va 9 azeleler
l..Qmln~., 24 (a.a.) Gaz.:·l'l diinki.i nl.Ltkunrut Cburchm· halyanlan. kr L1annl \'{' nroUi
lamn
II;llI"Wllun

k~~dileril:li en murihlll uke:nanna gBtunt)Uj 0Ian bu- adama, tek bjr ~{_:1 kar~1 lsp.anyada~"ik Clt~gmii ka.ydey1 e.mek L~ir le •. CtrlLl.rchl1I "lar '(lnda.n Eoyleilen flllluktan lek bir kdimenia 'Oil kl't~mtk.miJlsl icin hi. II'Il 1 'G biitun tcJbirh'r allnmffi Ibuhlllu~urdu, Ba~"cl!il. IlUlt.kun Bizet soylem.cden e:vel nutku It.aiyanea bir terr--emesi n. 'f da 0 "kumnustu,

mgt-

Bu. nutir:1J11 h;t})'i!fll:a Afrik ..dn. biiLi.ffi tW)"1lI

0.'

Il\

ifl~

de-I

A.lrl:deni.zJ.e m iinakale
n III ia.luta. derl!e~sJ n.e

'Io'azlJ,'e'U-

im • .Ian

bi.,r an

i\;u. dahl

Iii).,

i '1,I;l
nl;lk kUllu Llyorum. Bu 19aris.la.n y'
f'

all"lyL'rwr.."

H;Om~iJlilJ Ttirkld!kka ~l·

'bu"!lL

g

ta:.ndJl

Irkda~tl:

-rma. Blzim Sul· blr miJyolUl. yakm 'If dmt1.&. ImIL \c'ar.

aylrmada.1l If ~'ak:l&.I}IID ziinden. var.1yet.i bClL"ba ka.lJ.l.u-51l mi.i- ve emlllly~t1i ur tte bu yolun i 'ipd yfif"iiml;tk~ ir. nr.kalu i41-'rindeki eh mm]y~ti M..i!l.li mtidafaa m.Qliel.e.sinin biidana ziyoo-:: g~;z.e ~arpar. Bir LQkat ve ~ok Bewbl rde:n artmJ:j alan lB- tun ruhu, bu Donnal hi(_;bir z-erres.ini bolanbul Ve civar mJ.Rtaka.La.r Li- kudretlerin" m~ him'letll'rinin dwa ~iJ:r'!IIW ve dil'hH <I!'I't.In!yeiJi bir ~kjJ.da b l}aI"llrd.rtslru l.ernin ve Mii.JL1k Illu.t V ...ki.i etm~ bortIL rn Ui18IBi!! sell~rdll;'! tedklkh?"rd.e bulWJlll:urk i.Lzere ,lytn Ba.t!v.r:kilin mili!. • d Iyl~ hi h:dl.a.dan.beri J:staai:iUld~ bu.lumlyorLlr'n. \' lL2iCe b (plln df!, bulu fl an ali1a IHZthrm.:idilIl tam bir

Al.!l1:lL, "211 ( ) - Alina a" -, jallSl b.ildir:i :rur . Bti:£llrr g&l.Ei!i!~~l:r Turk :ka-dmhtmnn. It.aly~nhlrla hare iiN.en Yunan ask,e!"Jc:rine he-dlye}'"r gon.dcrmelrtcMukll;1J'lfIdall bah.sctmektedirle:r, ElotJa gaze esi.. iiml.e, ~yIe dem.ektMir: lUd1n ve erkek: bi.iliilJi TU.rkle.in YUlUm ol'du,suIlJI k3n!1

dU,..1hr Ncvyork. 2. (a_a. j ev lcmi tim, Bu sUlre.tle., AlmD.n'l'3· yark ma.thu.ab Cbun:hillin nu. dmnl!.k "e AVnlpada yeni ni:za~ y'l k~r.!jOl latbik cdilell abluka kunu bi.iyi1k h:'l.rfli b ~r.ld:a.r Wi \'e' suIha yarma.kllr. kafi dere-ced. m.i.J~l;iir ol!wlIyor tLD.da ne~![etmeUedirler. r: )'Iar~ I:> derini !jQyle bitirVt!' muhtar;; oTdl.1l!u bir ~ok nlalZCIlD.'" \'e el"Zllk bitar.;!J h I~ Ii· telerin bir.~o:tl nutkun metllinl ~tir: \.lm nyay Barb. !l.imw bemen lie-mltn. b- mQ.nlan \·3S!.ta.siyle ... gir-ehiLi.yordu, :l!amlDll.§ gibidir '·i!!!FUhre-., hal"Itnl:!,{anhezimetirliu bir mi.i-

rine- d~iUlat.lllJ.rur. .\mtri~

of

AlmilcnYUlD mUsl;akbe~ enmiydi.ni :;allll"ltii a1t.ln1. alarak b.~-

Bunl:lLrtian Ilnl;j.Yl .!jim,hye k~ar BIJI"OI.n.trt.an ilzerimLe hil' hak

.ahenk id.aGe yUrlitmek demekW.r .. Bi.i· kilmrl milletimilrin de bn 1'11.1I!i'l.l~aki

diJ~'duklarl mulls. bbet i.,ezabtirlel"ili'l12! ~E1..b.id QI:rt:Hil{iayu:,
bl,lrI).-e'lifldedir.

dm'

bk mi ': Buutan

Bu1g&-

nsWIJ 1!leyhinaJ' bir filet ollirak kit) l1.1l'Io8£a K littJk ml" F. k;,t Bulp uzaXtan gordugii &lIme I m hlnill g01.lerh: b itlln \'!j,1mllJDll'A haWirs.a hrT.i de r.r.ym rrur Llc if k1:l etm~e ml:{'bw- e1.mu mi:' 8und&n BuLg:l.riBtan!1 f ydo. gijrUr, illz n fny,hL gOr"iirUz'l' lItrmiz de zaytf dil [,.-11: VI.:.' d.an& kuvveLhlenIl hi!" ·e taml.1 1 il7..t':nmi?~ r;:e-

k-ri.%.

k!l.da:r :Jrrka~t:mllila ~i.il'"iliJtUm ,"'e Uu.n.daki t.f;!ijkiklerhrll biLir· uim, Her hUll-usda 1i.x.lffi gelen irI (uj ve k IrI: [) i k ted"bt.rler ki.mi~ Lc-n:ilinml.!tb.r. Her g~ SltIDc:refJi rrrlmagii b1."IlLyan bu tedbirrnr 1.'11.. uk nit ~ly i.,.inde ikmaJ edilerek lam r.wdllru;,nh bir i!l blll1alln'
G'iriID1i!j

nU.lk etlIl~ bull! lmaktauJ.r. Mernurl-anmlz dlll bu ruhu iyi k vrayal'a.k _aII maktadu-. BII ahenklJ. meB3.i bize l1er i,,' zde dairpn mu.'R-rf[lkIY .. ler te-rlll:l etmekt dtr, Bu gallllH rnll a I:I1If1 kinde dim iz·
d~ 11 F;eh..l.l~kaw~'41h",[yl'lruz,

fu;;hin idrakJl"le bu ~leriDj tanum

daj.'a-

Bu .kes&J.et, ntikrofonu elini:<:r: ~man ~a~tJilln.z kiJbllrlillla K.en.dlsini go!';tl;!:rmek teili:r. Bll Imsu.rlarm IZa.!es; i~in mmta1l:ahtnl'll is.~yfJn1o.rfl oLan irtiballitrlilda QR<r:1 LAdiUcl' ya·
nldl~ruz llndan ba~ka 1'111.malzellu' BlpariljL;:.<-ride p ~)td opcy g~tmelotte 01dllfundan 1:)I,.m~arm derl'll;!l m.on-I t.&J1uu ~'apllilrIlJ.r bir' In::1!mihi.iyar" .;i:I"ha gidedle<:l'ktil". E.,ki tnn.Ul'H1' hunir ~iUi:--'''1' Inta!lithal'le 'c aarikahuJrnlZll'l tamir" imal kablll)' tlcrinj arttlrmak i,·in ~I! k bidet" ill. pIlmaktadlr.

tank", ve-:ramii~kiU j)ir sulh il n .. ticelenmeN heklmeb.ile1': i gibi bir ihtiJil ill' "l!:ya.t1lJd bil" lir~~lr;til", Alouln i:;;tilaSJ ile d~ mhayete G,~nc1'ld 1V_'\ lhl m~j] eMIlesi mWnkiliidlir. Bu isLila a~ l{abire,:£ (:!.a.l _ Ort1lssrk(,;ok bir mulmv.;!mete mann; ka· kj l.ngiliz kuvn~tle.ri b."LIku- J bil ii gi.b.i hi.,;hkr lRuka\'~· IDIiY1 Ul gel1liu·ll.1 W:a.\'el, 11/1'1911"- mete ugr-a.madli.fi dll latbik m J\, klloe kORuJabilir, .A.lmanyadJill, dak.i kl t", bi ....IDest!j plldeBren.u~r istiif:amctind ..·I"J. luh'll' !"·...~k Nc'1 miinasebebylt:: te\)j'.i ;;iclen yol. cUz'i bir muk ;'". ri.k ,'e L m m.nilerini bildil"l:Iiq met Lmr'1;lISlIldll hil~, k.UJ'I1'1 gt{'il· tir.,. rr: i:tOr ull!.t1 bilr y.;rldur. 9l,1 jtiGeneral mes aji!~l:hl JDyle de-- ba.:rla A.Imiln iliiike.I'JI:!(iliirt wtJA mi.i~jcl bir gl;i!~it a .... a·!n brJ m 1mekt~ir: hm:dur, Bu !!'ol dn Tlvier-a )U •• Bu ::oe:ncyi • tikb;.Te emniyl!t. lIla.z.ive \'e hale iltiha ria oo.karak bitinbiliriz. Kl?~9bk lngilu:
hHIIJr.

Siyam h ududun da

-----

~arpl,malar

Blll1gkok,

milletmin
\'e

muvaIfltJuye1.sizli

eJ"

yapmasi

MuhaITir, bu takdir-(lc. FrnHSI:dJ.1 In AlmaJuyd. ile l"lbirliPl
\'(!

rice

VN(hgiID!:7,

(}w.eaktlr,

lfllilln

Ceza glare elediy oktor

euyle yal1llmaki.a le-runi1'.hi mllhim
makmcye

IJlan nl\kil i.hi "I" lu.s.m1Dl
Imki.n1W"~

~l}l'l'htl et;('k

hll7.lI'"ia,ltlrl:, Bu au.ret. Ie hrlrll1DlJ1 I·inum~[lw. l31:!mil 'Ie tnhHYf: luLblhyel! li,7;am:i d e-

nuklu.k v

,;de arthnlacal{,

d o.:m ir

va d -

nizyolilanml7.l:i ilm:lT] tahmtl ve t huy IdiU" ·Iell ~li;tllUDlunl3uttrr blr i!J blrligl lit ab~blloo ltler· Ill"l". Size a,unlJ ka 'i)' tie. soy I&yl'lllhFim 11:1,m .. mi ·kp.tin miioJt-

M.t'rnlek~lin muhlE'lif v~rle rinddd huya l:o>tasyonlar1nm bir .o~·\1 mt:uier'n. bir ft kle ifr g e- I rlllmlf;jlil·. HI.! I ;bSYOIlI<LJ"dall diger bir klSnll!':'1fI (1'1 i.n~aah ikm 1 .. 1ilriikL.c1l sonrn muntB.za.m ffiJ~ JloLIlunmuktayu;, te-dEberi h:I\'a s.derl~ri b.LQlaYflcnktll". I de IiLUh1.d;f IsLH~ytlnlw.f1dB bullJ' ..... h:;..I-w r i.. i 111 h., I"lli.n If'tlKi ~';Ig,(.Inl' "1"111 mnizeml?ll2' ~.eh'rh r nrllJl Lelertll'l irl.ltJl:II"I riml€'n l ti:>..dt' df.il.umn I nleli't'l~l'C tiro dah::r. geni bil" IUI.I~ geU[" • IlHkll'di~:lni~lir. (_~eri kldHn kw.m I mcl~ y~ g".r-n.e !j('hir1oer irmd~ki lr:- dn. ~lte IYI.I .. re nakJe.J IleC'e-klir. ~in1rlid('1I lnl1lir eddpn hll ktll:ul h.·r'JD lcsls;.r.tmn;tl dnho. mQd~rn! UII halt· Mr< .~ oet.mek ilJlD edbirl r m:r.l:i:emo.!dcll Is1i ,.Ie ,-.dl[mej!:
I'limakl.:,yu;, E1.imlT.dc me\'~tlt1 b;}..,;lnnml

I~ ... jH)

I

b !lLu,.. n 1II~IV'm. ile lmnla.nn }
fn1mB.Bln;l yakmJu ba-'11(1.nIlM.!r tlr . htl),a'l'lml7. 1I11l.l1 dige bl.W m., lzc.:f'lo.:l~i·1 !;" BUr'IlUC tcn'lln idn Iler link ';ndan Ir.L ifllrl!'~'C ralJ~ln ,blW}'LZ, 1!l.~ fl bill ;Hliu,yonln· h be'

Tir.ur.·j ~I ".h-t,1 Delllz Til: 11.: '1 'ld bllllll bllI;'i'nku R~vi)('" In! yill~S(;llmr'k
i-r:; 11'1 azrrl".,.1 n Ir,IIIUIl '\.' ' [lrfl jeh I ltT Y:-IklIlJ:J Ruyiilf JIIII'1. Mec· Ht'I,",~' k" IJIF>( ('kll[' Dtydjih. r11t) k.J tJu m<'KL{'b ,·Ill l1J.~ebt· lief' ti"kl dl:il1 (,Ik i}'l btl m~sle.k

n,·ni..

li.

DeDit. l'3:\<'Y'.lrelcr1a!! e liilU l!S8i.T isalbeLll bombalar ahlml!'l. t.edir. tJl"", Lum.lm, 2·1 (8·.3.~ - A.r11:r.rl11kk:rirl'l\lll og1cl:lLm S(1nra lik ulli [{lsinill teb!i~~ ~ c.l{lilannlii}"<l. me.nsub tl-l Y}. an: If'l", A.kdelllzdeid b~ kUJTI:lndllll' bir lmpidc muhribi himnyesm· h~mlooe hu.lundugul"l:J nllkn'l"ak hk~nll :'llU ma.!um:ll n1H'Im!~ur: Q(!' bull,l]ulfI jj~ tie:J.l'"c:t gt'misindil iflihar eclebiLirlz . 20 ll~k;mun1J 2'1 ilkhtinUDrl d [1 mil.~I{keb bll" k FlIe-)"e lor. Ort l ll""ktfl. y:iliL.na. hrt.ibl.!.A-· bll.ii;1I~'ml g~e. dOnlln·m,1 ':& m n pil ·tm",,1!; !':!14I'ile hUt!UJlrl ~Lmi. t dll \. \'1lh 'ete karjl harbeii II t>ub 'lu) Y'"... r~lcrimiz ~imali AIri1 ...il", 3.01}0 tonluk bir t: 'mi l mliu~ril.; kmrvetler !ie hUILJn - I ada Tr.ablu!l_g Irb Iil1urnl111 bom nin ib........ ha\'D. oldufu ~Qni.1mu:' biiniuTlIl'l1 elmi!'ller· r. B.u hi,! tar. 6.mm lO[lluk ui;ef bir \'3.makta Ir. Hik FraD5 , Pul'Jny 1 \'e ~q:um son den:~(: mu\"[[,rfakiyeUe· pur d.a ba'llrllm!!1 1[", Blr LilY kr,~klvak._\l;l, si:-"': ,sel:inl~arl;,o:. yr J'llmlf}hr, lhl,lm[t lT1uhead - ~'1l1""'efI11z btL hureka.t n i,nmeo-t1il i!i:Jbetkr '~ki olmll!}tur. Anniio::til, Kaylpl rl I y kln akm· ~ol ,'klden tesls lUgi de lrcj)ularoll ynTlgll1loj' r,:lkofllml<! 'Ji)ru;;l r.lziyct1o.:·n h ... cnilll" Cllil b mukr Wi ,'r hlirrj:'o'ct Jilcn \T br,.mllTdan b-ir 11~nl,"~unill ber" mi~tlr, lenni mtllinfaa ~de.k~rl t1J.Hm"-I"';"';;;';;;'~~~~~~!!!!!!!!~""""!~~iii~~~~~~~!!!!!.~!,,_!!,,~!!..c!,,,,,,---~~~ nr{ ln1uessir btt dlU'be Imhn:n ,lnnl anuraL CUP[llgh:lm ill' O:rha I:;tm~ n:riJmcsini i:,!tLI'or. (:esur mulit·flltihliz Ytm3nistmll !-illrk IIl!,:ili:r: hu ~'U ku.\'velled boW! On.ba iYl biro diinY11 Id ·lm.e'li dr{ 1>l"1:t£III.'ln~ Imm ndllElI hlu'a nl;I!"('~ tl LoID!;: 1 i~in ~Il..lI.p:lJo.ktu de"!.'aml ctru'(iH I'k ", !:"OIOmisl~ki guoler m. r tl.l, Lmdan d i ayl11 meld' yiz. Bnz.l;lJfll::U :.illmiyeti la.'iUTWk. i~ir. It, ~ tll u_..~ Jtilrlenl".l \f In :,lljlar 1::.mlf"l'ih i!!Lir. bi.l' ze-k aliaol li degtldir. Buh • • •t 1'· r[1.tijnl" bil"bi.rlfl,i tA.kib ebil1r. iyllk 1 Ic,n t'n iYI m,.-of!! {'rum J .11 .... '\·rltill J"lu'''L'i.il • 'I' ~i 2,tf r.... kn r Fal~:al bunlarm albnda leraW Hlcad(']{' cd .... e~z. 0I \' .·11l:,rlun. 2..J I·La.1 - lloo- tamamell iLlJrrnaJ!flak~a V fil(!Q

kar;I.1Hlld.lki

hiirrivetlntll!l "e an'ane·l~ri1l1iri telldid ed~'" t..ec<lVUz VIJ' lchljkcter II H r!jouulld. nasil b il"' m wmbil

I:!ii un imperutol"lugun

!'ill,ret V~ Sl!batm"

i nH!ktl'

imkinl 1)1dug,.l[Iu !<uy ffiUel ill btl SIll"I!L!" ,'iiz b!nl T(;e a!'ikli."r~ nl.. :Ill" bdll1H.1.!i oJaCUl.~1l1 i1L!ve elmd~·

fI~tmi!fbr: _Udl. II (iUII Mekong nehr bO}'\In<:<l diin Siam \'e Fransu. Hindj~HH!'l1 kltaJo.rl ara.!nndli ~ "'-Ilsl sUntn bir 'l"pl~J'nll. 01m~"hlr, Sihihi1 bi:r Fnw517. go, ll'Ii~l, bir mt,t~rbol "e asker ''lly:rtn Iki \':..lllllr SllIIDllla.r W~ hlld.l.fI i:nJ.tmlml!itlf'. IF'nlll~ilZhu' h.o.zJ Zilyiit..l ramJ~ d.a Si(1t1n klmI n lIil! znyi:..t ,"ennemilltir.

liti

D~ kllm Il .J.l"lltg.

(,a. ~ _ $ill.ll ~ daki

ug

~~!!!!!!!!!!~=~=-~".""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

I

1Ia\'11()ldugu gnrulmi1 • .tijr,

:n

.p-

I

hald~ h.a.'!t.l.Bma gilmedif1mlW1 Iljkr..yM. olillll;m a~yCigllJ B 1I:l tliy,' ul)ktoru 1 IIlRII Hr!J.t1ln .A..~
I rl h!l..l,:kll'ld BJ:'Loo~)'e Slhhnt llluJ ttiHil"'ri oora.li'wdllM YIIPI Ian la.h! ~k I 1mklU' !;"lJlll.' I(lw.v 11 tIC letI- l>k Li.hkll Itt .I"a-

I

e.

mR:J.:inel"",
kat': r, r
l ~'"

8,..1"[11:
h~I'L III

blllUJll1iI
t

I(

111r' nil t
I

I Ie-

gim, mhdnHln ca,'- .[I'IY. pr Ill->tplen' l,l)nJ: bir tlirn~ Imnnak l(:ln ~)t.h,itk tur a~TI't. -:r.::ltr.~t n:1l'1 ll.l;Hn :;~I rel1 If. Ru pren: 'pkr h.;tni H t. haklkal' ulh \' hiJ j W' :'Cl prpn&

"n1]1.,

Nile!

h'LUn,ls,'beliyle

A-

kl ~lhh':lI, Ie ·irtir.

elk Ie

til

~jnrleri-

IItl 11

1

I !iIr fill·

j"lmak mCoC~

pl'n lr. AI de It;:': Ion

II'

1....L !

I

m nlroll ~~lkm!l I'at 11 iL"':I. fl· 1["1 bir hHcJl;r"('l"lii;!' deilli!jllr ki: . "'1m I'Ilann .... ... l!:lI. filLllhDL ka r \.(' InLll'ltl mtdlLJr L'n tuhllill I4djl mi' lll.11 lk LT,·gii. f k t k.endi ("111 n tie (li.wYlly} i_ 'Iel)L.moek

ilerlellLektcdir. Bugiinktl Nue], IJIlgul1y~
bwunsl'JJfu.r it,;in hi~ mcGuJ NQcl tlIlo.m L7.. Fa.krr.t B.Il8.det bi:rinJ iqill :jubhelel""i awnk, ktlrktl 'lJ
btM..o.ral.

dl1'lek

v

i~iIl

. 111- ne: IlUIh 1 :lode bir n

ILim:ad I!'I:.mr::kiSC, bugiinkil Itu; ud 'bir' Noel oiabilir.

iru>tLIniY'le f'i!....J

HAD

SATI~ ILANI

M B'i r l e s i k: Amerikaga t a a rr u z edebilir mi?
Bi1tI~*ik
A!m!;)..l1YI'I IJmn

!'l O~l
11.0:'

Pft>l"r"ffl Hllbl:'l"lll'l'

III 'iI'i ~,"'uk ~""jl HI. 15 ~m Llklllr

I:
I ill :lI,U! nt, 1

Bi,ga Mahkema Ba~ K:iUi~Il§~nden :
Bq:pJ.mn oc-11J
W.".1jJj

ko.yUnde.a

A.li
I

SATt~ M'ERKEZi

lUI! 1I 'II:;
12 ~~

:e:"

r.t'IJ'Z..I'k: Ipl,
J,;Ai;lIDI •

1",.,

m~ll"

I.,,;j 11111.1'

"il !;:Ill

mu[{.fIt.Viltl'l1~lh

I rl.)

P""lInlrTl

12.:ll flluuil: I 2,:i11 H ..torr La ia.es MUlik i-r.uu i\hl ....k J3.!!1I lIli.lr:lk
M,IIO hU~1 :,m

*

HI 311 rI."""l~'.
IfI"~ MIJlIk 11:,1 I

Sipntri Ucarmm \'C 8iIrpIlgIJbuI1 a hlr- l,irrlfl. ya,m. wultJwmn ~Ul'>- ... z Ct'n.:lin'l. (,;'imL:ntmlU,kuIDU. betn.lJLI .ln n L\ kulaY~'e! ucw: tc11'11 t!lt~nbuJul'h t.'n M'lU"od:!L ~'olu
olmll~lul. RlhtlmJ>II arlle La ,~j fill • d.a.ki l'I!'of:oI!:.Jn da ne hal' gehhti· oi blrkBf' J,;'lin 1..'\'\'11 hil" urkadl'1.~;amJl!, 1'I~\'lr ' 1. BW1JrH' yen] yapJlan asldJUIU'... ~E!bb!ed ne QIohlrt..:.i Ul!llln, yelli nslult }rt1J1.u r, eti'kl ArnM'UU ku Idll'lttllm4.1111 \'oP. p~u-klli'l(.,'", ruhmet okutturur ~';:n bt~yllik '1'12' gt?fI I!;I 1m' )'ohl rln bun11l.!I'{1 beu J{'l ruek n I'ZI.HIU I'l rL:~l..... 1'l g ·LiYI)! '. Allalyamadik. TnmwH \ ',ollar!nd:dti aHa]!· lar r lrtlrn\:a~; lu~r'l!':d }' PUIJ_\IOI' m~1iI. l:tichill..'t.'ck
Zam~Lfla

~Wriyon'a

oJmotlll'1JI ~e[lb "lLmdHik asfalU.;Jn

klA!. Imlilll'; Nl~ fiyl'll KQyrl~Tl All 8",1-1;11" ~'t' "UI.EJ.II.baflln Sakllr)'8. ml:l.l:l(dl~~illd!..:11 Edibc kiLl P.'ml:Jotl VI:! 1Btanblul, Uamiz B!l~-

Ol1"o.n

T~c,alr81 Tilrk Lim~'ed o$irkeli
TilIFJ< han - A.ma kat Talelan:

Bah~ekapi

211 1:<' R'HI"
~. I 2ti4 MUiIk:
J{,

km1n,.

:!! 111 :.11 ~S :I..oj!>

nil

111",

l;fu Y.fIlUI(lIl

Anlen

,

lk

tli

Devle'lleri bi,' hijj·

1,IUll !fUn

1'I1il;dk M:.,"u~~

*

"'hi"!I" IIhluk
,,"I,JII('1 I~I

b('kliye1im.. Valn;1 blliynrl.l?:: VaH \'(,1 Bt.·II."Iliy rl'lbimlZ zamamn f~'IIltal' Jf'ligiJli~ IilJllmiyacnk kudur fl!'\'kll.lu(kLiJr. B 11 BcI(:dl},e reisryun,
Denim j~im budur.

'nak mnhaltca, H:~:;o;azl~u.C;llc:ma~md,J 1 RLlIDal'a.h hHIIlL:dl!: rnukim '1'1.' k mLtgh Omt!f o~11IMe . unt'd \'1' Dl;;lu Hasanm ,aylfllll muLa • ITlf I:llLllmduldu['l b' evin tali 'imi kab~1 ol:nuclJlPfiu:.m :o;.'lula [ HI 1;1 Ll}' IBITI lZldesmc ve be(I",linin hi iSll)L;dlU Iat Ilf;pilm!n takslmtnc

A

1!:l.4"' rlhl;l;lk 2.·UD .K i'l':II'lI~

myor
C'5kl

Fahut

(I

kadar
tm:o.81TU

em ... k

l

Ie yapllan

de

kalabilir' ID.I '! z:i:on I gtinl Hl~ bii lik AmelikD.1Il ~ael'Ii P. M. .i It kend i kendme
ItUlrUI';

BORSAI
24 BirinciktmlUlI'I 940
A fflr, ,,~
IrIl'~QIII"

(ldlLgl.l su ...1 budui "'" hi!!.; • Ullb(' ynlt ki lBir'le~ik Am WIll!')

miyt~'L·t:iJlI:! de l'minL:tl. Belediyl"nin I:;uk fwal v. nmlird{.a bl! ~~H b!r ",)f'yiN' kuznnd!.nnaslru isilycr1 1'1:1;; ibll.iyOn.lZ kl i..Ji

.hD.alili i am

biT ytJl~m biB' ~y i~iDl-

i:!lt,...·

hil>~I'I,m mebrtmec dmr Biga SuJh Hllk'LIk raahlseme4incien HllIhr olub l.emyiz. mahk 'rtlel'llnm taetrkmo Iktiron edeIl ili.m:ilco. T.tJ.pUJlun - I{a.nrtnunlJBlm.i 937 t.anb ve 103 No. smd L DIU· kayyet Mg. ibtuz.aC~ Galib solu kl!:!m n muhurrem Fikr- t, \'t! kUUIl ell Sevket evi, arkasa Ifaragijz ogJu 11 lis1l'yin, ami YQl 11("
f,,:l.lfo'rm

rika

v t8ndaljl:.J!'1 Am""I'lka

I~DI1

bu .lIrrl

b"yuk
Hele

kill' )hlJrtllJ1iyctl

haiadir

L!mrJrll New ~ YfJ1"t
Cl::l'I.i!!'II'ra

] S!crbn JQiJ I),\'l~.t'Ii'll. 2!1I!;8a ](1(1;Drnhm~ 1Jo,I!IMS 1110 Lt:; v..lII Ul21:'i llJtO HID ~~1i1. l,COI Dmllr 3.1'15 JOil YII!D 11.137S 100 Jm.~ IU'. J I.DOIIO
V~ ~Oi)

hukumet.irun

meriknn lOpl'1IIt l.e!lkil ~. Li~'l t,:!oC1 B~sluk nan. k,'~tllla bir itap nesretmek
dll

A· hu JIlin sahne nlikya.sta enclair beY!IIZ rLtYtavvurun

,IIMar

i\hhli

Sotrll M '~rl'd
BI!1.grnd 'I' ok'Ql, :lml!l ;lllkh"llu Et
tlill -

hNlanTllbii mhtl'1ihhide jhalc ",d~H.·. Jtll},ae&kln OniJml .. u..-;fulllll diHlarbiye' • TakfllOim "S[UI1:.:l1'11 \'1'1pan ;mi.ilfo.[1 hhidden henuz rdare amun bin,u!{ 1J1'oJC?lcr'va r, Iilun1!ll1n tb;'I~ ine gc!:;~I k\.'JII eg;cl" 0101 ytlJu d~\'~r lil,I1IU1J'l11I~tJr :>a. ve asfait )'(111 rJfJ ~iD~di)'~ kudar el'I1lrl,Z kJ bu bir as jl'jndekj hul] den ,,~k!inlara bt;_·!'izC'miyc!l!.i;,:gin. 1lIma.~DUl_riJi mW;ldll·. Faltlll biyolaim be-l~H\,,,--'tIl;ln bJ:>klt,>.rliglrni7 dc.:JIlem.i1lJ d~g.ilf!le, Istanbul ]anr.1.I IUL~iik tQjmil"~llrle idure ~udll"; utmesine biz ll!tEll'limHu'lllr !jimEgli!!' ;;IJmd .... ~e<rllit_j hazrrn e dJlik IrtlZIYI2:. a~falhn pal'Bu:'!JC'r1, hattii AI'11H'
vut kaldmnundun daha ..'7

Dijg..wul • beklemekteu

ortaeradan I.fJt ilta; lIyrllm.llt V~ f.u.k:al bab~esi miiyt;e:rek Iki binlidJ11'1 ibn.ret oil.ap ber iki IUf>ml.n alt bu'af.ia.nnln slur ve

1
8

20(].[J =

bu '~mdug

U :!iu :;;1r:1Inrda ••"

p. ,I
II g'lI I

!;n ,i.lesmin Atmlln~
8..

*

ESHAM

TAHVILAT

.~--_T

0 RK I y E

~

iil!t ik'''IDI jse sol turaftaktnln harab ilrl eda vo, aagdakmln de bir cda lle bilr' helasi bllllunan 3~ lir- muhammen k1}'UU:Ui bane, At;tH arlltmaya konWmu~ \11: t.am:im 01LJ.n2.n !i1a.rtnBlnesi da· hi bugw.den itibar~n 16 gUn mi.iddetle- ,Il.~lk buJU1Jdu:rnJmufJtur. Mullamm(i.B k~.ymetif1ill 75 un tmIcl ugu ta kdj roe ihtalp. ] 7/1 941 CIJIlDR gfuiu Baa'!.. 15 den 16 ya kadal." Biga mallk~lr.i~ kllleminde va~lIl3.c[ikbr. BU1I.madig. taJ~djrdc el'l ~I)k artb.ra.nUl t.aaI1hiidu bald ka!ml;l.1i rutile arttll'rnu 10 ~ daha lemdi! ed.i1mel· GUl'djlt! 27 1 941 pa7 art~1 .. giinii saat 15 den IS y Im.daJ mlJhk~me kaJemirtde I,a t 'i surcltc ih f'i leGi :vap.I-1 1~1..~Wt:It r.

lO(]O

2
I')

kall;'J~iliA-

BwleNk

:i'lj'iil5 SI\.:J~

&rl\H'l,!Tn

S '4

meflK:1 d 'Ilf'lh·tine
raJ"

- 1!:!"l!UI LIm

l.a,aITlJ.za k:;t-

Mel k<:z Blmk:J.. .... T'~.LlI

1'1."6 19,1-1 II!.H UIS.50

KIZILAY
I I
I

CEMiYETi
MERKEZiNDEN
mtJhl2ffJ'iIloQ~1 i",i!1

sa
Sf)

"

7GO
500

-

ZOO

no
&0

;

l::lkuil'tl;t, kalmerhl hlr h!i.L'1HIl ~"l~jU:'illktl.T': D~n~zZ,AY.h den ye h.a"" (1:t 11. Amuik<l, l.. ",· SoC}'t'Ode.' 1I1i1r~ IlltL"I~ "ld~'lIf'I rupa lul'::I Illd[ln t(l{fn kilClmel-1 "1I'l7 n,_Jl'1M;l.lI 1'15....I_•• J z:, ~ I· ...:Hlln, "'tllL.'lll • 1.,..-a:~Jl"l.,,, <.: J'111111 111.11;;. r illif'l!>a[edfl buh.lI1IT1.~kt.Ltlll'. \'Crd1g,

UMUMi
MA'skd~Tt:
mllh.n
II

,6UBUlIllIllPDoaZ leljl!alDr'lII

'*

!1KI

:20

=

4..000.=

0000.-

100,000

A D E T Z A R IF

mu

)'L,k1UI.

"'u.t.:al;l

B;II~k;l!r

lin&, ra -

lot.

n blr

asa filo_'iU

A"ruparian akin ed~blti. 11' t'Z~lubuh. ha,'a kiln' 'tj~li fanl'.l !)al'limal kada11 kalill]) rFe[.H'·) I T!;landB) rrdalarm diBn ,e IGrllellbml) ~t,l.n ge-.;:.
oca 111 r'hal'l(] k Amerrk.l) lol1yC3

I
l'ie rillr.,
B, !lJltlllll

C-"m'III~C!d'n

S.a!!'.llCOII'1i

Mudlinl

IiIllel!!! ~Uln
ElekI. GUr.'D), I,u

S.lran~ "erilecektJr, Ala.a.: .. t:a.llnar,m .l.8rf mUD1unesin'i gOImek i1wr h;lanbul'cln Hm l' \'1_'11a.t ~;~ddl!~ind IlUZrLA VJ n[wlJlda KIZlJay ,j ~posu lJir·kt(irluitiine miir::tcaat elm ·I~ri ve tekhl lll~ktubl8.l.ml 2~ 1:! '~H'I {"-111m: giinii "ant <OIU!. kadar b ... Uil'ektfil'lu~ H~\'rh etmii-' (, 1 mmalan ]tI1Un'IU Him nlunur.

I

~er; [1-1'.

,.: C~mill~ddl!>

(i;";lo!;<;Iglu

rn..tib~"'11

D,e\rlet

Hava

YoUan

mek SlIl !.:llylc Ame-l'l~llY1! f1 kit" l.ii gc!tblli'I('[', p, M. gfl..z.l.:t"i''''iIlID nHlta Ja1;.slS muharriri Nc\'yorks k 'rIIl Yll.pllaeak hava hi.icuml 'IIm, l Bel mud) adaiarlllln bir w; tt,.,kil oo~bllQCet1nj hlFilH'ki bll arM dan 12U k I h,l[j1t'tre bulunma'ktad!r. Yme Ne1,'yurkLan 1111 kllomdre me!Ii; I,,!lme1Jdedil.

batl

lll',l b;I'

~

SrlJ 1."liI'Ii)·lo't~k

Umum Miidiirliigundlen:

~l'"

lil'\(!\, k ie d U.'jt!.i.·.

p, 'l'IT, ga2;et.;;;i
• yantJI

••

e g!Jre

.

Alman-

.!1 T. "''1/.,,'[' leJ 1 .'111":,, .,ktll',
f"'l

1l1l·\·<;I.

nl,d]r,

r

lNorfolk) mesa.fede

Birl ."1 ArrJ nka:ra 110.1' l yaprt(,:>IW bJr hucuID,m umumi hatlan bundan Ib~I'ettl[" MaIil.LZd b;jyie bii' pHi.mn taLbii,( mC'IIkill'Le kOllubbHmcs.i i-;:11!l h l' :.;-c:ydIllH cV'IIoi,?l .A~me.ny.-tI'Hn ,h:wa
kU\'\'eU~ra d~ !'Ierbhk. bm,.k~n~lnrl.lll A"'l'llhuli.m.lll,;#;1 }'ahm; \

IDevlet
MUll 1'1ImeI'J

lill J'I J~ Jd" tekillo.l l 11,' ,1),11'; k li.1I111 III Illall)

IS

;t.",

I II .•!alln

ii11.,IJ1Iu:tlloeri

.lal1 ulunur.

'"rm

:;;:iliiliiyelle-

Demiryollan ilanlarl
r

I
H

!l3tmel-l it'ltL· yenl. rLIl .IJ1u'hammen kl}'ll1etmjn 0;.-" 75 nitlbt.:tiutlof;: l'ey .ak~l!i y~UrnJala f1 vey::!. b~1li biT barilla111111 m klubunu getirmelel i i~ 1" 00 Miil rakim "'crgfi tanzirnt \Ie teln'ir;.l,.t oo.r.;lllri sabip-lel ifU~ ait olup In,Lit' tKtdelinden d~li-

AntJrma ArHJrmayo.

~ti:rak

kd alJ

pe.]im:lir :

I

Tiirkiye I Bankaslna para ya~ hrmakla y,aJ01z para biriktirmi, olmaz~ ayni zamanda laliinizi de denelni" olursunuz.
K $1f.JcJllr: of ~'Uba~, ~ MaYJ., I Ailu.nQZ'. S 11I111(:ltc·_ nil l.al'lbler ide ~"pllll
KLlUl~ralJ v.
<'D

kumb
.;z;

"II.

b

dU li~

". "

sa1.ede k5m

rurl

80(\'l1l.1

LTcrn1ti\'d~-

b"ULIJ 2-'11'(10
""b.lli'<': d~lIr. J 11 L,nlot-n

sra

rle Noe\')"11r!la

l,'e Fili,.hdfIY3

e biilu

~l

UllIn'"
bUli'\J;ll"l.

r
I~

kar~1 yapllacak

lacLna muk-emmel ti gor bilil'.

ba,\'(l a\ullbir Us hizme-

1.ay}·.arelen,w

.Ame~ikaya
icab

'1.1.,

,rl.s, guml ••

Bu

.l!Jfm~k

- -'} bm ,...:11

'/11;':;

YO.Jrnl h~~ hi a!lk
ni

akll1 i._1l'1.de kuJlanabiJrnes.i ed I'. SOllra Lla Alman

D l1iz hilrumu oaiurnmdan du.~l1Ian d('ni7. km'Velleri:nin blr kffiml NevY0r'ka VI!! Fllidelfll'iII.fa hu.l:um .:;:d(:C'k~l1
!Ill

*

deni", kun'~tl 'Tinin bi!: Glm~a Arne ilian [lollliflDllISlna muadil bi!' kuv,'et \'eo klldrett~ bulunma~1 me~ruttut. 'VIE' lll'l1syel A· merikaltl al"ln Bahn omb i ti l(cbirde m~ru • .rani Japonlarl<l

~ ...l'lff,.ffi .. I(·r

pi.!"]

I

Ank,ll.;tda m ••17l'"n ~ d.....esmfl!!rl t-IIJ 1"d'l1 ,1"gJ1.J.LiJ.t'aktJr. (I~07'1)

! ~ ~H I 1.. rjhi."ll'!l )ld •• f{ Sam~ur~ - S,h ... ll:Uli ... - IDI!nl2.li ",Tori;l.ollIJ _ 7; eo - OdeJTJI" d.111il ,',. Sr!'I-a'~1- K,rklaaliE,..~lrlll· D(llfJt~ .. !l(alD,·mil Tn;11Ja

.

1 ,!!1 "~kill,'T!

\ \ ILekUOer

,,~.,i

mu~'",kIClm

.Hllyfl:uP'I-

..

,.

mutebak! kl!1

da ~Sen wr<1I11 nehrine girip bunlann lki sahiline mQtul'i· ze luta.at II}lkarnbllil' ve bu ku\'yeller kola~ ea l}arka \'e ccnuba !logn! iltll~yebllil'l€I'_ Zir-.l bu
mrnb'l KCl htou:J1 h~miCn [IIa~ VI!

:lU.l'p hlilindu ttuli.mmalan 1.a2.lm geiJ['. Halbuki bidhin bn =:lllrtla r AJmal'l_\'amn Biiyii.k Bll"llanyHya .ka, ~1 yapmakta. oldugu harhi
lta7911dlW t.aJcdinJe ~b~kkuk eki

Istanbul Vakdlar Miidiirliigu Ilinlan
(.11111 M .. "'"",men

I
t",mll1lU It gO~I)-

'eceklir. HakJan tapu sidlhJe '*Ib~t oltrmYilll ipotekJi alai.; I'll-! - =-===;;;::;;;;==========::::::::::::=:::::==;::;;:::;;;;;======= lIlar-la rug .. a.ltikahlanl1 \'fr I LiIak haklu sahibll;'rinill bLi hal-! 1a-:IIIIJIiI:::::IIJ _ la.nm biz ,"'e maS-l'afa dair olan iddia \"I.: ItirlizhU'Ull ilin tarihinden ltlba.ren 15 gUll kmde eun1u mu~b~lelerile birlJld.t! Bi-I Cll mahkll:D:U!: b~kitabetIDe blJdlI'll11i'1en hi.Zlm.w:r. Altl>i la.kdirtlc link I rl tap!.! sicillile sahil olnuya.nlal a;ltil1 bedelmin payAfyonka.rahisa'!' ma.de:n suyu ~l!iCl(!I'Jf'iJrl aitzhirl In kapaIJ1 Ia.gmasmcian mabrnm J.iahl'lo.r. sipan!i' verilecl;!g-inci!:'a:J a1a.k darla.nn nUmUlleslni gi::irm 14: \'1 iZ.fih~t alma.k ti:ze-roe: 1s1.::WDUh:l;-\ J!.hm:~r Veil .... d caddesiMe 'I"a1ib ol.anl3J1n ve daha [~lJEI (l{lZJJayl bmul'Ida. Kwlay depoS1l d.ir ('ktotJi.igul'l~ n1unI,l:aat i2,8.bat ::ltm~dc i:;:tiyenlerh'l dlilin't"imeler.i ve teklif meklupl:lmm 21/12 9{0 (;uma gilnu. snat de bLlluHl\n ar.:lll: :!I.rl Urnm. t~m ill i r~ It ~d9.r bioi d i r'li"ktor-l jj goa l udi et mitj. I:r u Illn malan nam~sini ve buna mi:Ltea.Jlik llizumu Hin olunur, dO~YLLOak! Ihiml g6rrneI< i~~~l'e mt •• m••• !!!!ZIlI.;;;:IC he-r gUJ ~uL 9 dan 10 krd.dal' ..., mahkeme ba.!ikit.ab"tilUl. 6/331 nYJ"l'la.I8 ile mUI<ica.at dmeleri

r-I

TURKIY,E

ziia

Cemi

UMUMiM

RKEZI DE

Ij,'"

I!I.,

Ilal1

OlllTIUI_ SI,RKECI

Gumruk

debilir VI;! i~te: bll yilzd,=ndir M:p.Wcn mahr'llm diimdiiz hit Bid ~ik AmltJoih Ow letler j Nilii3.hr;l':lJr. Di.i."m.:mm klu lial 2l(j}J yilk BI it"RnY.'rnIJl hlilrbl hybet.bir b u.-.:um lJlii.Ilol taki)'llett igi memt::si i~in elden gel~tJbUtul1 rarz,Oluflun~a B1rle.~IJ.c Am,~ruka gay ret "e j1ard.iffiJ ~slrg~me· Devleltnifl e.ahll mi.idaIaa l~Iti. mekt.edirlH.
-

D\'l:'Hr

'I!'

t' r'lJu h;;o<l;a,lume IIW

1511(.)

"r.~

badell 112 Ura
}'82dh

Ilk

LevaZlm
nundan:

Genel K. istanbul luhafaza sBbnalm'a KomisyoAmirligi

!50 kLlrll~ dl!f:ll,jl \ C
Pl!'r~ml

1I1.J11:.0.l Cllrd;oA t,y r.:JJ< I "l,ll~uEl I:; d~ gUl'IlI ~"'I JU;L~m u (.i:;1'11 )"Illo..lI ,d~ ,nlkulul ;:I~LI-; I!k;!;ilLnI~"Ji'_ V;:,]oarl.,,[' ~,~~

kumllrnl.l~tllr.
~\lodUl'lu.g.u.
r ..

lhlll6~ !;;w~ltIdt'l

21L/l941 I,.oplann[l

'kom!!\)''Ilmm_

Halil Sezer
KilrYlll::l
.1tri[lyi l.obl'l k:l1l:1'ldilI<i ~an~t ediTl[;r,

d1l Y"p.ll,,-c-nk111,
lebillr.

!,;>artn:lm(' \'1.-

ulT. ul1elv..; h"'r '

UIII L"vllUln

ksll2minde

rI U'.)

27/1 KimuGIl040 ,~ma J:lllnn '.;!~1 11 de [1<1z.ar-hkDa ~[l kuJl!lT. ;llo.!!:' Wet, o,! ",fit r""I;'.l'1 ilLI"~~rlktlf'. 1IfIlh:1rnm'm r.!,.'i{50U J1!:1l Uri1 IU kUfW: lI' III{ tel'l'llllr..tl .116 IIr:J 9~ ku.ru:!;!ur ~t(!:<1 herJni:n krm1!(I'OGda gcinlkboWI'. l~tekWoeI'm j'N).;lrhJ; gil", ~'" ,::. Jlr tiL! ternln:!t mllkt'llzl:lrU", GalllJ.:.l MUfflh.,r" caddcsl lbr"him Rlht h;l[l.wlnl' ka nll!'y<JIli1 I!!cirlll·kri. (llS!)?)

fok!
!,'f:

rorum

Fr eil'ill gih:~nm~k Biz. bjrbirimizi eidLicn sci.z_ d gil mi? h.a.Jt;Te hi~bir
VOl)]

Llalllrnlyaeabm.

a

mal Q ak:}aDl kula.kl;u duo E'l~lIa ak~ 'I•• - Carum I'llil klldtn
yorsuf1?

L

~1·lyor· uilk ooru-

B('ll

6e1Iiole l"-1.lfe f;lttlm, !;E"O de Mikaf-ni:! i-;:in beniml%' ldtif~ cdc:bi~

- I;{uzum AHr()! Br;!~ka ak!;lam? Dul' bali bir-az. dii§iinelir.lln. D.edim. Fredllhirl ta ...... dl;!gi~· yim ? I Be) ~ ~ dairna Madm.n2.[! .. tL Bu iyi IHllltt.i ~Or.:~Il-i;; - Dliiilin ~l-ral-m ... lin (]dasmd::l ml blU~unLJr? - li oJ{ AJfredc:igim b€n sana - H a .akhma ,gt. J dl. 1\lml i'l lIa- .H~.r ~a.man des-il, al€h.llmJ giicenm~'hm. ~imcli !jiiyl~ bait:,· nJO cni!';!t ;,i ile 1eyzl;'~i §atodan geceleri l!endi Odru:;l ndu yat :n'. ytM B rta bar1gi mc-loonden a,)'rlldlklaf'l sonrJ'l, ben ~atonl.ln - S[ml'li? bOlllam ? mi.lsyo:;;u ohnu~. ililit kala ycr· - Mikaclla ile Madam Sarina DI~i, lefj.mi!i ldim, Zillll1(;UoBr H m mQsyo bill 11~n':'1I}'1 hepsinden la'lif bu!nldut!Ulnun ikllll('l yahul uc:i.iI1(,u duWan - l'3unu liJana sl)I'ma. Ci.inkU ~u·at111,. t· ru' -tmedim. akfj:um idr. lyi. bilrlliYtJI um. MI- Ey Berta ne yapt]: kaclla bir·a? 1r(:man ~lm3khgl~ - Cok jje~,.! ~C1t(lI.1~ hul nrlu~ Ne y.apHa loegeni jdin? gun mLiude£-;e hi~ keman \;a.lJp ffil rica em. - Bilmt"m! - Bel'1.a da. o£llda rm idl? ~:rkl Ijoylemctlin rni? Tam .ah@l'IgiR en rnbn""v::Iz 1»1: - 00 h;;. defa! lhtimal :ikj - Fredrlh! Ac~leye liJzLlm 1l®'ktusJlJna MikaeIHiya: greed!! bi r, YOH, ~n'fl"S1 ile 'o!IIIhrla.c.ag.m ~ D~M:iLdma.ze~, (lrab-a~1 Mori· - F:y Berta bu ahen k ICH'IC .lim ya. &ato®:r:lLln mo!<yo~tL 01- I'IQllIkin t;ICagl bu sabah hllY"·all· b!J.lundu mu. ~ dum. MiJ.iaell~'a da Ila:i".~m ge- !aTi'I! aJ'pa "flnnetni~ h[lberin:iz Vakla bulundu, bil" cl f<l {'I;;I'. omm ir.in. C\I"\'f'!(,'.mirdc bhraz "<it" r;tll demez mi? 1>rif'man "aJmaH ic:in :armenden ~a.tif liiir pa.~·a ~8hp no.zland'rr1. - Alfr~ bUfUlan (lit!. till' Hey o1Jruu:1llg1nl F!Gyiedim. k!g n i Cd'[yoi;dum. Bertada Mi· i;!;itinam ankui!lmal.. lntimaL "Bert.a" Mikaeiln l'i"':iilimJ tekrar ,,-tti. Mako.ellanm emri il2iet-jtl~ bjl' ko,]eba.yvanlal'ln ao:: blroklldlwna I:Ry t;' kil'l) (lllJl'muijlu. Dah~ ilk dam Sarma da: ru l;1~ulm.lH. atabacinJn :varnaPQ.rc:.a bHmederi Herta. hotu! noAdrlm Sf'1l d Mr5syo A1- ~ ie'dill e1.tirmcJ~ jc:in Mad· nil uyurnHg~ ha~lJ!mlJjl, ~'ine Mi- fl;;rd Mijiler i,tiham yok soz Dlfi.l'.Aitle Il'Iban keylfiyete me.;:kaellal1lrl ihtan ilzen-De odadan mill" [{em!llflly~yec.,.k dl'!'gilsinull, bur oU:nIDjtu.r. t;illup yatmaga gitrni!jti. c::alac.aksll11lZliI.edt Na(;lIr mm,'a<;oJ.i: dugl"l01 KOCU FniMlnhl - Ol{iililjl'! Belki 0 ak.§SlD1 u,y- rakat ettim. li()} Da~al' degil. o h.dde' Bf:~la[hJ1'I hongi ~lln'a1mB'll vardl, Basks. 11H:!:m1'lll? NOSll (lIsa Madma2-elin rkwmli dan ho..:i1a.nd'lpm 'bilfl~l;:'kte rna- Ev. t, lo!Y'rtt! Sir aktam dll yerlne gtffi.rc.c.e'il!tim. Neyse kol?- rurullll. Bir dda.':Ilndo. hO'fUI homam clime' aJllim. rBelini) lien II"" Palome) ya ~~'Qrol.lm. uyuRlClga ba,l:adl. Birinde (Berta) yinti t)dada. jdi. S~!'I gfl.yet laW' bir par~:'l '\;almo.ga bizim gi.izellfll "benge HJ'[)a snbo..,Ia.d1m. ~]; l" b3ljlamaz iki mien i1~ kuIU'l..3Jn k::u'II.'1urdil dal1a biln\li;ntI nelaklarun ukach. Mik~l!Ia I:m de· - Bertaoerct1oe idi? lel"? ~ill:li1li himgi Ill~W:ly1l (-aIIl,[. klz1 Ikkdir cUi. 0 da oV;'Id8n - Dur vkada.lj! Simdi Boyll- a1m ORO. ooyle Berta j1 'om . Y1IIlu, yecegim taliii f Be-rta) l-rifie (Idan1eijgtd oXursun . - Bu da bir ~ily 4 jjJ! IMi~~:t"ib )fiDe dUfjunmcge b8§" idi.

I.r

· .;a glCIDID
115
Jfuil, bif mi.i:ddct aonra~ dedi.

seya hall· .
.I:I!ll

adell!. terbiy~izlik! b alt!lu Sof' lbe lmek
Bi!imkih:·r:

Herkesi.n 1'a,

ntmmlza (:ele-lli ooylcm.:,ge bll~ladJliJ;. Bi:re l'anhm. edenler

de:

-

St a '111 I'!':j.'·da-D,

DQ N.l:J.v"lIen

.Am[il]. nrkarl:illila.r! :si.zj il ~Ull'pllI'limnnd9.
ti:cSfluf

D~l'uImlu rI,·
ediyOI'llZ.

tkJ Ql;lrbedel' .aro.'I:mwll i~~risiJJde bir alt nk I:utturdul!:. Bif'8..l. (; rua ilfrabarun dI§;:lrI.~Il1dalll:

SadH Ian bin sesi d
rlnC'] hSJi -

-

BHIVO.

hit.am buldu. Yin£ dlIFU'J,dilll bir tak1m S(i};~~r:
Kcsmcy1f1, AJJcrd kesmfryin.

gayet gi12cl idl. Bi-

i~iHLi,:vordu. FredriA

bravo!

DiyordlJ.

FTeulh:
bLllul!lI' kim?

Maamafill .!liz. devam edi:rd,;t;. DiyorlardJ. Frcol'il'l ; - Pardon M(iJd.ydlel'l lI.l[.auanl far! artlk uykumuz geldi, Iba!jka. vakil ,;WIU1Z. Dedi. AIrk~mJ,Z{lak:i pc!:n~rede.l1. blr ~.: t):loIl.bet, Isabet! Ce:t:t!.r~fl.'ll [JeWr 0 rii!zruetD D1lz:, po. ~]J'd.nul ~ ku. llyuyabilllHr, b!J Ile say,gnnzhk? Ili),1 r Ii: slki !i!lkl oilsil:rm ~Io" 1lra~ladl. Ben !leI' if my v.ulk bil'

dugul"I1l1zn

'erbiy~iz su:m gibi I)lul. DiY'.1 fl;nl.h. BIZ iki pen'!;ue Bl1l5l1ldo. KtllLllgl.l1lllfiHn 'Oir la.-alb,n bit.- tarafa. se\-'kedile.n rnfumsebet.~iz. liikm.h!nf' bite ugrlldlktll.R SOMa I )'I!!I·i.nl bulu~!Ordu.
Fl.'li.ll'lh~:

,"'0 ,d~likllnMar! Si;Jsh~yrn, wyl yi:n. Sb: Iflkm::h sfiyliyliMl:lez_'" ·rJl:? bi~ cll!' :sir.E! YlLfdlm ederiz.

-

Oh, ob! GOrduniiz

mo, Bm

1Ji)·orln:rru. Hrrlb!Jki

me~buri-

aim all. BLi: I~i!ti 'itlkiJel:rrI. :,itn- I £.iml~ nf: yarl ta·a ml)'ll oi §U nezlell J:u;:rif bizc: de: e~ek OJ iiJiDJadJ.Iar. Ka.n.

-

H.anii a.ckada.;:. ne
olursa

001111' De

yet M.sIJ 1l1wJL!a bu gi bj j~II:."TflLll kimsenm m'llilvent'line Jiizum gormii'eceJI kaoor ikjmitir de
~lleSI ktiVl'E't1i.

Kan.

koca. Cl ..

a.J.rJan-

dhJecek
to-kat Ei:t

!lUHllma

bir iki

y~rJI2l;itirmc-k i.::tli

miim.kun

0-1

lIUyacli k, deditm.

j

"ekilrligimi2; HlldU8 Df'dl, Son1l'.a. pi·nc,:erwen It;1,. ri killii.der elan de-1{am. ediyllJJ!"du, ~~lt:ll(h..Sesl, sadasi kesildi. N~zBir arahk, Ilc211di uil!anilll khl.rI~1 il'li h~Mf: da i!j.e m Lid<lhwe e-tti. I - ~f1,[1ia.k bu hf:!ri Flerden dll"-w
l'U'ISl 081jllU IP~D ~reri ..

- A.mn.n ii:z:erime fenullk J;el~ di, ba.:'-lhyorum. Am n bl.t!:aM ~ 9utun :linirlezun Bya" lia 1.1111.

rn

Dell i, !Ben: - Dur arkadalfjo. Ijimdi kim glc.ilwdanru anlal'lz. D~dh'l1. PeDI;(';r se ~'i>l.k]r~ara.k ba=;llm1 dl~.r\ i t;-ik roml. Gce!! ka l"aBbI!. oImak iJ" b l"ab~J." ~imendlifel:' H.l:'8b;!!J;!u'lmn do..hilini, ten\.'if' edli'lII dO][Juk fcnerle:rin penrere· Jerden had ce aklJeden .b li!f'd. mL'!h~ez ~ya.Ja rl [I.-l."a~nlldH- lc ~ 'hiJUDI bruflR.r' f ~rk~lii]jYOTdu. BT7.im ~ll.;eceye mnltasJ[ buluJlWl diget, pelll<:ered~n birbiri ii.mrin0 tiq doN; b~1'Jbirden. u:o.a,nmI.!)

Ne !;w,n :ne

de

.zevoCemll"-ad uy-

n

cll-

f}al'l

iw.

"a

Ft-edrih ita' Denim lihelll~e hi· lam wrlp d!llJf.irl baktlg'lIDIZI fat-k~ernet :

Insmel opaill. Ya 0 ban h ce1.lap \'<trm. ~e h!lZl.l'l::lllm]~k 'Ill nfl r kimlerdir,Kaval mJ, Lla\'U1 Ust hl'rahnllzdaki "'efj,Ccrfi!'de~iler D1U1 ;:;-13hycrrlarW.? Aman lie idi 0 dillta '-""'I' I ciavrnm1ar. Nezle-Ii pAtirdi? D~di. llerifl;'; Be'n arilk tal'll:unlllliU ~emeMOHyU ~t~ras] oLel degil. dim, PI;!II~erede.llJ: i EviDjzdc rnJ][It rahat uY·l1jiabi. - Cabo n :m~lljjl1 ko~f.lfi~lH'. AJinl'il]i!. Z(:'II~niJo:e ,ge'Jincc o-nun cfllila. om'l"iinde G'Wlt:l1 b-il." ithenk ir;in me 1':'1 i{ ~lmeym iz. .ttn Limal i~it tin .n'I1i? Sell de pek bay'-'!! I'i bir Ilki luna daJl~ r:.fI11~'1a.r;:akQ. a n'la.Yi~h bil'ka.l"l oj n r!V"!11 ~ TlfiIIll!'l;Q 1.1 'n rl:"\:ti ,1111 de daJl:il ·ede~ 11 lI:o-r31l. g:ibi.. regml? !j\ jol,,- 10k Dedim. BunlLln i:i7.~rin kall I'romrull hiddeti son derece},j Th;odi'~I, Ikl v~n~-erc £lI'Ull\ua. bir di[ Ita\'gID$ld~r Im[Jtu. R~€li ~tJ., Ie tekileri unlllttu1.wr I bi,."e. aad'am: tip tu,trnoga bt~18dllar. Biz dc, ;JII1nl a.lze ne DIlJyor; BU Qn1ardam a!'l8~ hlm~mllk ir.;in

S~Z'i·lIu;rrullJ].zhll' BiD? Ze\'t.anklre k~kl:JlyonHlnw: h8';' Bu g~e bur da.kikll I]yumllk Clml

"IK amrn.k :

e;jeceg-tm. DiyordllJ. Bu gtili.ln~ itSl.hnl-' b"-t. ki yanm 58tten ziyade deY:lTil IlUni~, nihll)'ll!tinl.h:" penQef'elf'fll",.
l-li bal}]ar bir'er birer arnbalnnrn

i~risjn0 ~ekilmi.!itJ. U!X'e e.. 'tt! n.!'rin olduiu 1 In pen ere "a.kaln.l'lnl scyrettigimh mu.tldct ~ pj'o)~ li~llmii:.;.tiiK. Billa 'naleyh rl['n(I'I'e,'j rimiz~ ~tllrtlllj.;. iIl'I'l-I':Z: ,ll;eln.l'}tj,

n t"drihr: - Al'u]c )':LL. ',m, DMim. - Ol,ll' Alrr~l~ Zaten bu ak~ok yotuJduk,
-

.kapadlk. Yc Iel8i ...irti de 1,)) 1- u-

~m

I

1[h,gril. Ciinkti c;;ok yiirU .. d"iik ; - AUcrd rine mi egl ct:', Nil v Int Y(Jl yiirudilk.:' (Ark J mE')

..

6

BlRI cld u

18

H,A RAe c fi:AADESlER
lmIlr q AnbJotad& oodulU lI'1..U1lNld.ii ilia bib b

IU!t

J
'O.;iiacu YII - No.. 954

.tII m"UUl ...bIu,
~I"

M06iLVE
~ 1t~ ~ ItwnUI !Ill .... H!CA'IU! - InI!llN.,uL

·11.~:~~r.

aONLOK

SIYASI

HAlK

OAZETESI

II;MUIII-

KAlin
meselelerinde bir Turk tezi
6-

--.1 ~"Ben n8 stiyliiyorum, lanburum

B,iT ~ mugaliita

BA
YAN
Refik' Saydam Milli horunma hanunu hak lttnda izahat uer di

ne sloyl Uyor?"

Stefani ajanst Ba~
muhaTlirimizin makalelermi ne ,ekil ..
1{

de anlanns?
ROInB-, 25 (a.a.] - SW<llIIi ajan:sl Ymi 880ah gaa.etelrin de I::B:-i.iseyinOd.hid: Yllb.m tay

BA~VEKil
utll r. F&k..,
tli!,_'~~ Ijullou

EDi Ki
r,

I

I I

re l'I1O:U'Io "Balkan tt!es~}ffii t7l;l.k.klmd:l bn· Turk ~..u" ba",·, h:gI I!Jituuhl. n""iJ'@'dilen m.a'kal ..
MJ taJol

au tJur

biiJB!i&

et;_

ell; 'hl!'{!§,.... millel ha)f . ~d r"IIO hir H 'lUI' l yo:nl7. nil um.ur, k.f'ndi rr rm .'·lII~InL ..... air-; n dlr edt'iJ' n ~ ~ (11,'1,1 It..n ,...,. hiihOm 1$.('0 Y Iii!IF(hm ~~nr. IIII'm Itoi<{l(l iN!, i.pm T1iTL , II t dl! I

l;)hl!J!rtedli;r:
TUrkkI de, Yun nhlar da, Yug, 111.\'1.11" fill b-Llytllr hillY!l.la ra pI "l!iUr-!cr. TiirklenD B 1Yanm.ad:3.SUlda I<; i Yeni Sabah gazt-tEfii. Balkan, "ia run ada.lll meselelari ni
______ ~_JlH--WIoI'--D-~~.

bii~.....

1:4-lil.kld 1'1mf?~
IrI~1J'
~~I~

~~~~~D_a_

... _il~m.:_:G.::....to_;Pltll'l mkanllrliog

vrupa a Del
many'!! Uzerinda heVii taaliyeti olmadr

I

Y"

__

una n
..• --

___

It a Ia, r

Diln Ingiltere

e 'an ii~mcdi ---.--ikacl~

Hiller NOBli cabheda
18Qlrdl
Londra, 25 tli.l'I.) - Dtin g~~ Of" ijalajB k IIn 1 ngiltar run 'IJ ,r.' ~f t " au uuarua I'.ili.Hi I

---_

VB

A~-

On

u, ~

a u"
,

I

iei:n bit" tek ltliiyilik dC'\1etin veya btl" tek dll1',TL{!Ue'r zl:tmJ:1ti.'Smm lJima.)'fi:l! aJbndR bIr' B:I\lk8.n AIltantJ u:"LoiI1' "'P'-" I c:Bbettigini isba! etmek i1.zere bIIr ma kale senlii n~ektedJr

baHebnM

TIll nllf.n 1,;1~lliIIlr rm ~~ hlr n>'1;_ una ~iilll'a ha ....Li,"'t dt!:nw. ~'r.)

~lId II:!"

lWiI

Ii (Hnnu

L
Ankllm., 25
(11..8..) -

E M.

1I'1aRabnhmmll~t~'T=
ArkadW'jhr!m.

a

Meclismllll bugilnkii lCl:phmbiun•. da m.ini korunms 1<:11,'[1 munwn 'ba.zI mBdtl~'1 -I-inin ueti~tiri}meBiDe lilt k$nlln la}-:llla..sIDm ml.i -

]1."111
Ibir

korll[lm

) ann lUTIUn
lll'('l;lnt:lf}

"r'lclik l~l\:J,ka[J n gordi.lgiim1b blr t'l -1 n

bi)J'lluk-

1~-~~(~.~~~'~rLL~_~Y~fiJ.~' ~,"i~.'nr~' t~"'~:ll~7~rl#~)~~zaI,c~~eN~-S~iSayda.rn qaguhl..ki beya.] ~e~m~II~!'l~ln~rt~~~i ~B4'I~~~""~E>lo!~i~l ~D~r~,:_1_8_n_"~~.i!~i~,._t':S~'i~I~'~~7.1~1_1:l .J.~ _ ~ri1i 80nu pylll 5 ~~~( :_lr~I.~I:),,'J~7.~!i HI" 1

yak.a· .yor
italyan ric'ati devam ediyor
,Hi

Vi ayetrti

i.~deth ~a ..
oluyor
-

va harbleri
K;:dm-p, ~

rlik IlyetJ
jal'\!!lnlt

_,"-(a.a.)

III I ~1i!C~~1

kH.j!dedilfrlem.l~lir. Notllann!inz gl'-:;mil-'tir.

It
2&

y n tlrkaSI

miihim zuyiata ugTlUIl
-"'I!:-(!II,a.) AWfl. YucarullRr
rul!I ~1c:J Anul. v uu JililumdM hi.. ri oJa.o .Avlonya iizer:i:ne yeni

Diieh Enciimeneri secilerek al a I· e e get;ti e
I

~-~----!------~~

ong

• SI

( LlldlL

garb eephesl hakkinda gelen ytni hs rh:.r liay'L01 memnun; yettir, Dun bhtiin gill ve biitiin
lD:Uo!.n buraya

Tn~lblus

-I

[ ,Roomr salfLhiyettal' bir mahfiJden QgnndiiJne gore- bu gece lngili~ u..yyarclen Ahmw:y~ u-

Londl';l,

blo1DUz It.al~'i1n]ann t8.zyik
hoa'l"'I;keU

e lode bulu)'l!pmu;>la:r-

rett

buyfili devl I II lurs vo tarnal CUll ~ )i'or, R lka n lorlcak. I· n IDU~It.Ellr ve 'lId l'ereyan!;u fllwl d a c ttnenrllek: tp.hlike:Bioc
kahyor. B 1~ n (lev[1 ell; ri }tol:il:Y bir Ik~_r inden lJ.{TIJlr!(hk~ &alkanlar il~"rindekl Istill -m lIeri rtad kalkarnaz. B hakikate Iman eli \'e ona. gore bir altl h[l.l'eket kar:lCl~ahWI, 'B~I hnUI harcll~t u..ncak flU [jlab~lif ; 1TIli1.U[l B;;;.lJ<;anhi.r mi.i;iI.e ·Jun Ba.lkanillud Ln(ilr. Hu!tol'~in
(S01!Il

g re son dereee ~,ddetli lair lnl'~ll di.J.ello.sundan sonra uu :sa -

wrine a
PlY'1F:,

In

yflpmam~larWr.
btNoiIoI
BnVELIiI:
:1:111:1 !l

------~--== .... . ~ ..~------~-------Re,ad Mimaroglu im bir nu uk sayle i
la-

Fm.n
~floli'H'

maruz

ban mahsur' bulunan Bartha etrafl uda mgi.lj;o; $1.' wplanmll gi:ik guiiIltlihfii.qi.i andfran bOornbordHtlill:l1 ilJitilmekte id.i. Cepheden &IITJ8H haberlere gn
rt

25 1a a.)

mr,
Lift

Pi

Cil'mnunyet

Halh P8Irtisi

.w

I!! cliO

tngiliiltN' C;;[)k Iutibtm vive krtaa b getirmekte ve Ital:van 11Cn istibk~rnL rlnl ~antn yi:r alilllda muhkl1l bir sur-I· t.! ha.;Glr·ladll!:lan bctnn -lg.nilk 'lr'C I>irerlerd~ nlddetli bir mu -

Elektri k idaresin die tak giz~i ikramiye mi?
lI(Iid
Diill (,;Lk8.11 1;;iU..I,_.lclerden bil"i Etektrik. Tram\'ll.' ve TUne) i<lHn.:.!llnde b ...... mcmurl&nl. gl.7.-

Atiaada ijkilm t IlallDlni' }j(i..;.: w.'I'kmctc mezun bur zat, bu (';e00 ),arll.Jgl b~yrul8 tta, t talYllll ~n ChiIIH.lrn'lilln iiim001i ga:rbi d",kl:U--1fI1 ~ijyllil:llLhilir. h.alY.;l1l hlrll!l

tal1 bill vi' - y ti 1 940 ytl.1 koegreei d iin ~ft boll saat llU 5 de I'll. rl.. rnerkezrnd e 'liLiyi.11t; l1Ieru.aimle ul.;llmltj.1:J1'.

n

ishkametl1'lQe

rrcar etmekre

01-

KORgl'f'jltl

ka z..bI.

k{)l1~erin-

bu rruntakada

evveldenbea

ilcr{ cuvveterinin d 1.1 l(hnnC'ktedir.

t8:liiyetini

1t

IVllnhu da

Ii

bIT

~urcttc-

ikrllml)'t:!

dH~tJ.I-

luwemet

gilstc-riyorlar.

Burdi

-

Ifill! o[d.ugu.l'lU >,azm]~. Ya.ptlgJmI7. Mbkl.k'at bl::.e ~u:nu

)'iJodaki llaIJr'a.1l (Smm ~y/~

lDukB.\'emetl1l1D

.5

.s-mUII

6 (loll)

ClUett-;

(~[I{

11O!I!r,

t

siit'lJJl1

'O:lhitl "YAU;lN .~ Ilj(1 5 .'ff1tun 1 d

ANSA hezimellnin sehebleri
-oWl '
lJI~' 0 I,ll H ~IJj

Is an be e
ta

lek

rniihl1l1

rki~leti iyor

,e-

de)

rj miil\·cud milfilahken\ mtvzi liQrn@ rnukav mt't ni ...etinde ~1 dll1daJ1 z.annedilmr'kledi1'. Cill mar..wln ~im8.li ..a.rkis.inde A ... ·)onYllulal1 ,10 "kilmtH!fl"~ ka.diJ.T me.aa!edeki 1IC11 haJ ekeUl:rine de'l'BnJ 'den YLHU!lnltl;u- ~'eni :mevziler' ll}gal etmi~lefdir'Dar !hI.m .::iyr. D • iltun .. do~

de !;N.rl,len 7m! fu;o",'1 i~~k etmi\ltil, AlJrlCii \'01.11 V,)C belediye J'!l!i&i LfIlfi K1n:1D1l', Parti Oillfeil:til):i Reofl.!! Mima.r ogly, Emniy l My· di.iJMi M lI~ ...'fft'r A kahn. "iliy 11. v . belt'di)'e 1"1di.nl ihanr b~lli.tn mllH1 til.
(5<>"" .... )'u, !i "iil!.J .. 2 <II!)

Rumanga iie' -Harb---.. ge'ni ,bir anlal'" Vaziyeli . rna yaplldz tsvi~re tehlikede Oll SUI sLiratle memlekedegi1 mi ?
Ynbn

5 BAHTAIN SABAHA:

limize mebzlIl m,ikdarda petrol. gal'oGflh

Hltio.MEl
Bug,;,iinJ[d
il,lI :rj~.we mut!i
iJ1UZ,i.ll";tm

ILGAZ

,It I rimlp.n

ud",.. biri u~
tIOR

Bu i~ i~in be~ senede 14 milyon lira sa fed"lecek
t rifelerinde tadilil
J umhul
TraIlW::lY I::k:ledl\O'
~p. I

Rwn~iflj·:1dll.[1 allnfJ.t;ak ~~o(J] v m U-'ll,~k11(1I'I1I'l I,,, lin:w.ll (ltra1-lI1l1a ,ume n;tlH~adl\J' mll.kamlony], gUI u:;;m4'\.: i:izt'rr, r.11 miid-

yeplhyor
l('m~n Q.h.ll1l'l-

dp.\'I,.! mubal IUI.k I i I \ri-:rNlir. AIIIlAIIQ a, h~LI~'Ill,it" .~ l '11'':IlMnD. MiI1.I!;>IDJ"ll, Ditmunam
ulan hllulm\u ~ Ilk.lIr. '- Hili IIIIr;i.1Lell'f' hLJ':;lhml,lU :1I,lll,ku l·tfiJmi~ ti· dlt""k1in 11Mnkll"lI111 mBr"!.U!lU,f _ 81m~cn.uj ~~I Uh\'j';r ~I~\ l ... l ri., Ii· In~iJlI' 1"0[' anL."llm:l LlI<i
&

... il'

)I

Almanya ir;in tek (:Ikar yol:

in'g lite r ,ada rln. "s'tiIAdlr'.

l!:ldHllk lEiHrrtf'll ~
,hnml,.o;.c

.:1111;1

1\ nf:lLi;. kMl ~ al:lla:r HJ,Ut.~r.. r·, rlk t.ir inJd' Jail' 7J)'lIi'l ush.~ ri mui.l.l.l.· VI' I~~hntinlc:.nlell iiJ: t hnJunm.lkl<wlrf, Il'ari .. NJir
toll/P'......

I

I

J;...ib!·kl ~kllL

di\\lP.siytt'

_emurlara ik amiye
--

U1r1um

mliduL lug.l,

\"("nlen cleklflgin k. ( rlll!:'h arlUI1l11.Jk
dl ~,rJio(
I

{;frt'}.II,HlI

hu'
k

mak
tl,

A~~I!> 1
I '1ll'Ilk

!jt'bekl,;_ mtl . )
IPln

;"111.

MalCml I.Jdu~u Ui'kOC rl'<!hi.ri-I JrJlwe bugiln 111 hll'l 'J..·oltlu'kbll' I,f<\I(·kf> m(·~'I·IILtur_ Bu ~'bd(E:mJn Hi bm \'OIL]UK t,:nk I.:LI\'veUa t.:.:ru}:-ilRlnl

..

~

.....

Ban'k a 'Ve'Lair

de 'itle.~
\l'1Ij-

mU sS8sel erinde

Ik

I.lh. l

h.

l'Illal

mun,

\'\'11

mr

1ic'Z.I1'['I

1I1~

rrtl&""uOI

b1rl_.ll
..ar[mtjil .

(,~Iltll,

pj'ERRE

m(,1< '~I1r.
;j _ l'llc

(.'1

l dl

!joI:-

] HI "011, mrlin'rl'k . ,1\11' d"hJ'lJld. k hili 111m. I blf bale if· nI. elnwklt'dl[

III , IHU &:;ll \ c' diini I -n 1I. ~lIut. mn all 1.11 111'\h'tin tJ('~HZ'm 1.1 i1m il,iki I, 1 Ir. HI] ~di"iml~onnwol ~h' :Inl100

i::Mk~ttlnl' H milyun lu:. ~;J/(fII11-! '1·111 ilii\ C r.lIm H, .• I" ("a.n 3!l I !rf"·h'r bHlJ'ulMrtilmuill !'idi),oll", l'l:il'fik Ij('I-urn I'ldt:tllll: ~ (" Ih~11 bill \i'd(lilk ~bl'kc I"rIU~lyy'"l'I 'Io'1i'f' hulk ~in rll' 1111-1' l'llu: dL''fl..J. !'olgn'1lI1h 'R ill"! 11l.L!Lh ""1: (·ere) ~11 \f~r mt 1(,J'qh kr mouh:I\I'\IIp. 1111 r~l';h'J I~dl. ~klnru. mil'u~ u. 1Il1,~li'lour ka.b~ kabt Ilyl-'O 1lin.'1E!, :1.JYlJnl' I j n1M 1F1"vu'lu ] ('Ii hin "·01111 \'c biliihilr",l .fol', II iifll ml' "'k~lnrirubl.n ~·.lktJr_ JIll i<'l,Jlln i1ltlIM1"r'k ~h.Jr ~o;;~·n ~ m- hll 00\ l' I ••mdt ~Bu II!! lilt hug-Un me vr'lI!i 11 (I t"~ fin.ln.ll ibl,,,p. jJ~ulJfi[·aIkLIiI. 35 ki}'ID:r, hill vuUluk ("uIT' n~ 'I'll! I i'lO 160" U ... yt. oil I'lIto'"' ~dr) \'1; 10 bill vo Ulllk t k'Y nJden, 85

ru ':'I'hi ..,11rilll 1'i1l'\'lml 111_",;\,'0.1.""" ~LllLrurnQllJ1l!, ~~nl fItlGIi
J

'No.t'lu
!ltiillo.!j

Mojino
s.BIIbiJUldl'

gl~,·irml'io

(!h]Qlg.n.1I Lli hll 1WUel:o;e

meM"" .bd'LlUa.rlk.
deniz. n,( k,onf
'rnDSJ, ,'l!IrI1

,imluutl'IJfQuUJ

o~~U~·or ....
lI!.rihe

SiiVt')'!i. Ak-

lim

!,'",IUII

ItIUA.Y ,lIl1l

bir

(,f;r1fl'.

1110 fi .ltidUl!

7 lire)

tllmm Bl'llh rl~

Th-I

iBunlnr
Mihver

JTli
ycni

1.L~5IIb1Dii.
[SlInli

IcR'flllh; I<!'rl~
? lit)

AI,.. .. ~ ...Hut'!

rhum m V Ina Mo,hammed Ali lla doktor ~nllari tesis
I

I.
--1.-

elm',.

rdmr.

dan b 'Milk v tim Q.o. icin. lIs,dooe oognlii bir tibir 'I." toprak
g.udir. Vatao
OtlOM li;;in I1ki]" sail&ha.sJrU8 ~

lJ.u.smn, aWik

Yllr. Fakl1t "AJigal'" dan b)nf$kat' { balllioo'ii!CegiImz I 'III b 1.1uI Iln rue"iGnUan haJ["i~ blr.lk.)o'OI'U7.,

If"na

Hr.

BugUakLi, yuda.rl (."8II'I.mttc

bulwa

;t

~n

bir Mrdi-

yctl;inln (fU!rpmmw;.d.u", Ya.ni artJk II1l.1ayye.D bIT top~ dcCil, IIIlL'iY~~ n bir eemante WPlDIyor. bu cvmlLat tabi'i OD\W il;im muslumau CCD}(L3.bdir, Bu yt:!'Di

E\'1I'elu. "[',,>,Q.mia.. v~ onu idare ede.o Guriylu D:JJ.!;llJyO'FWU.
yi.Jldir.

I HALl DE EDI~'I"Fi~landiY . "I h • 291 •• d -/ ga gon err e- idare Meclisi seciminin cek mallartn neiieesini gazlgorUZ: h mense sa. a-, I'" '1wwJ" deiname erl .zuaat h
Y,I\ZAN~
II lliict..mek

f

bir:J.Z yuhJ;uz nlu-

Semi
'l", C.
Ban-

ihi

y3

ean v

'1"1.' [I,
lIO'

_

IIIt!h
blrka~

~1

ado 0deo bir " l1r a,lIyorum:

!;Hrdeo

Muchiri.i doktor Zoor Hit.ise.. Bu adasn l!1ekLebin I.1U"1."klo!Z nof{~1 oldUb"1Ji gini Hindu;!fawlli tahsil ve tefbiye miiitelu]'s" fWIIan ;l.t'li!lJJld" miiWm ID.i!VZUD

lilrtda

"Insnnlar i~ooek_l.:ri kndAc i!:ml"j, fH.kal ~p hili lllriada. (; unl r gelip ~~~.h;ko. ;rannlar niiJbi, nieveut. Fud.Ia]' gcI.i~l g"'~llr'OI', ferd ilil' yQ1ClI, iiiii' yabliJll:L. Llkllt cemaat bakL. Cel':na.at hl!. ILUrum devri ~!"

kilerden bir1ni ~1 eder. otu· ,at inde, !rl,ytLh sakelll, ytlw vulaJ( yiJzHi, pc vakILI" fllkllt miibwAIZI ve OB;Q!t bilt" insanda.r. Ba.'}llrt reya.z bir G>lifidbi _ bJi!~ real. atkWllD..il 5IkI iItiIidi 1I.lZUD bir ' hBld{fbl:mn!,e1~in kabU] edilm.el!'B~i bildiril.mj.i]tiI', Pinla.rJJset.re giyer. Bu., kl.~:o. ~.n1 diiya, kunB!iIOlllugu,mdm aldt~ !I,rii1Jden, yazm bey.u. bezdeudir, '~ bir me.ktupdB. uJfi.kWr' ' Aya,k] Tl QlPln.kb:r, yu..i yELl.o13 'rurk ihnulat;:ll:!..nlllll biliJul,n, .. ~ 'aIIrof!mam:I~1..~II:J, ... m --rnz snmlal giy-e. Bl, profmiif'llerin .._.,.._ elmeriyetinin ~di:r. -p n i'51B. iF':i.:nlnndiy; ya gijDderoeekl~ri mW6e ijehadetn.lirn.e-, VOl y3..kll:abbm umBmm y 11 Jerini bunrIA F'lnJa.ndiyo.lllt1Jnm&lJ "'e el il6~. Bindi;a.. BC!OO!tIU1cWnc tMdill< clttnnebuUn hct' yerinlie g;frloll J.lii&'U.leri rica. ohmm&ktadJ:r.
Dl1I1.Il

'ili1r~ye _ Fml rwt.dJya &ra~ a.kted.h.m :!o"!!llJ LiC!l.n mukaveles muclbin~ her Llit:j L:H·;l[ mubade.l\!' ed . kleri emtia i'im t.Iro.teyl'll kg· BOt,... hl.rllloea musadclak men :'fir... . hB.de~i .ru!iinii me:.aburl ktlm3.ktadJr. Blil .ftususdo ' lCludi.ya gij,mril'l memurlanDR icil.b ~ iLnlbnQt ve:rilmbJ ve gayri m'lillWldak ml.m.!}e ~

,

Ticurel Odu.lu mccliai idare ii.zalaruun ~Imi i~lll nn.ntehibl oamlel" JUfI letlll:1 linll TI curet, Oda I!I. mllCmdMlRdn topl fla['ilk Be\;i, mi ucticelendu mi I~Idir. 1011 .. 194:1 in lhall J \ I' mde oda meclisi:mi Iern .. iL tll1t:blh::u:k m,Yii mesleklerini &Ylral'ak yil2JyOI"lJI!: :

Ibnwa~oor: Hithad Nemh, 5erarL,{)dm A· Jerndar Vl:' knrdl"ljleri, Ziyo. KJlle. Sabri ve Bl"kir TLllen. R.&sim AJrtar v~ ertaklart, }.111r&d Furhw.. H. MusLafa ve Herilcleri Ha&aD tlgutmen. 01'[ Koz.i_k~ly.
I

t

Iur:

Rilliliil€'!'

R,yni

lB1Jjell \,. .. _
i-

_

_.J

sorduJa.r; ,._ DJJkoor Zal!ic

Hiiaeyin

~in n d-w,tiniiyorsU.llua: riO &tlM., fikrini 'kOk~ ooJ1'l:iycn bir jm;;,w gihi. girilnen doktol' Zakit H.~ba vatuuU!.6ian idn T, • Rt:U.k ce[lh~ i" " '" neden bir mua.m.adn'? Bu swa ill mllilli.im;w &ZDSI bUJIu bllkendlmCE.' huldugwn OO'll'll.p IJU • hi. "cttirili. ,MalUm ya bu pardt.L1": tirun .';e)anu )"l.lmI1Ik kaJdu-mllkHi.:; bit' ~iy.a&i &mba. dahU deMaarif V.kaleti ran br UJilUruunl.ar lI.i.d;:,.c,e dct ~ rolWr, 'vatctud.qlw-J haqi EUJ"as& s.nellk bll" proia parm(lg,L'"IL kalthrl}'Qr. BllDdll.ll nrkayB. dahi~,oL1.JA!& j;ll~U I'ma:l. ll;i&;J"'1l01l" bir .kQlIr~rJl n IIIDW! ha"lrilldl ......;u<o<;;u"'rK:1!."B"ldi.l.alIlint:DJlln dal· birblrlnclt'n Ea.'I'kll dr:gild.ir, 9il.tiin faaliyeti U!:r~e.vet:ahsil • rna ma(lde: fevkinde bir alimet. hasmda.du.. SiR, bll faaliJreUn Yllpllan lkilicJerden anla,. JlgmJ soyledL Dllnylll, oema.yct1:jtinnek ~tediki immnhak~ gilre bugi.ln mem1eke_l. nullel. h psi iJA,. fakat Cezalurtc,'b f'ilkri.ni ~ a.oya.er. l!i.II;- t.iMif.ile dtIk ~.il • p"u bWn)'I L ilal" komiinist yabl:[t bet ~lI!JI.l", yani JJSUl{i mu&yyen ilII 2 miIyan !,'OCUk vardlr. ~'afut h;in bllnW'ln he~11 i!:rfn_d.iltdI:f. FWmt bu f; ,kindL: bir hllkikR.t V3.[,; Al· bLr' ~ve Halbu.ki IjEbtr, kll.Sll.ba., nahi~ r~ve da r deiild1t-. Bunun i!;w- ,lie .... Myt~e e buhma.o ilk 0i h.... IruJlo.rda - gorep ~ de d.aiJ!lil. b'ir\ll;yli!l 1Il=-le&ind1:l BugHn ii HI J:Idit>t.a.nda kaymikdarJ EIiIlW 500 b:kndir. Bu rnilb:l:f'gay&. Ita¢.madan leCtij_n a YI [1 I..n:ila. n c<:reJ"1..l1.l8;r Kr.l!lilfi'Paz.i1£'tI. DII2aI"1 iti'cara nJan :M",. be yn _l)1[1a.k j Cf.i:m yCJ" vard1i'. d..a. DeJllid ki "Carom" i.5Jllini 0.. flru VekIl -. iJk ta.bsii ~da (Arkai ,,-u) hEI iis1 -_, umyemite.lii ok ~~z4am~nu.n ~j}.11erm bu.lundu.Sun'll em manid lrl nfldan biridic_ lIiJ.&lulJa.z.a.n i.t:ibar.a. aIarnk, bUtlln ilk man zi}'af~ v hayalutm atallail ~dalu !;ocu.k.l.arlilJ 011li.ilU b ku-nltJdan u.<\ligm' .. ilntklltulm~ temit), 'edooclr: ted ~ "'L!rs.lte~l on cl.oknruncu a:;rm bid¢r i~i.a 10 senebk bir proje souJ.arm..'1 dQgruilir doniim nClkb~'I". WI t~ki1 e - "ti. "Dw!m.. d.a BIl pr{l~C::ro ~ k6yierde yirmlnci a.s1l"d&.lri di],liiil!'lJ nokbi.. ar;11an l!lgttmenlik kay 01rulla.l"a.· YiigakalM: Vekili Cevd-ot L ~:lda-, Il.ln her imye ~ mu.k:an"eI"· rim: cedaywlJl ~tiuJda yapmr. En kii,Jfal:OO w;tIacalt efit . _ru~ bU' uu:maralJ b8Jitetkikler e4'lllllJMda ~Hindistan kti..lBt ilJlerinin ve I:!ma.D bU- men kun1Iamia. ejitmea ~ tiTmek ~ JIIevcu.d egtbnJm m tJvinin dnha I ve emni kurslan ymiden lsiah V8 U:VBi yetli \IiI" surette b~ i,.iiP oluna.cia.kbr. Her ku.rada b.ilvDk D M t Lim31!!lar UUlUD'l M;lidilryew mbill:e:r ~11:ttr'. DlfeT Hip iJe D~le1.; DemJzyo.ll VI ~ bilen bi:r mmn :ti.dfirlfiklerinm dahl!ll IiIk:J tarnfilan kOy egttmenle:rm..m teT fihi ~m u }'1Il'ii tedb:irl.. aI.!ninBli. 01 _ ye'~. b1r surette iVbid1gt yapm.al&n au itibuw m.aJdamr. Hu t:edbb-leru gtire mia." nln rna_dun gilllm bu- ~~. Iter egttmtl!:l!lO vr:-rilm ara..zj ~ !aJ lbiy«ll 1-1:0. m ' q CiII2'8~ da. meekftr mlldiir 1eri bafta&!. hir dela top.. ve Dl!oIII ~ VfI evanhr. ak&t 1nmmI PNmmiyeti lmlua 11: muza.kerete:rde 'btl L\!,U.- , iitm~Efre wbl;LmJuk I:lIlilliliat" ma dum otmak icin tull- ca.i'rlm' ve bu topl&Jiblarda. a1.uum 1.a ve'l'l]~. tLJgu 'Yo1 \e tan:lD "',"l~ '176 lm.rar1ar hWU:mda. ~t..e Egilmen km'sI.a.rJ tevsi olw10mat v~. Bll eski - yeniyi,. gQ'p ilA nACak bl lIialdb 1n1 dan j'iliI~ bk ribiriyJe imtl:zac et:irma: lfi.n kul mUnJU:,:alltt bai:\l.n ye!ti. dQVN V terlri_ta kadar yen i 0BIIJI!!a:r iliLlUlWlil'Qe .1s.nd.Jtl vam~T. baalzyacaklal'd.lr . kJpf edooelrtir.

iki m~lyon ilkla sil vagJndaki
~O U 1~ln

SW!.d Karao, aD ve ilti, Hliseyin Hw.nU Al"BaII, EmeJ.!r manifabll'a magtllZaBl Rahmi.. KOsoo~11lJ yeo V.;:h'bl Hillmer, S'3.id Akmm ..oil Said 1Dl)mlCl1. lJ:i:l:.ihili I!ict'lret I Ila.!;a D Rl:Z!a Temell iJ Alim.l'ti llitE!.n Bag '!og1u \'(1 (lrh,kla:r.l. . Ri:uLkaJ'lllr :

Deni.z: Tic<J.rd MIt.'kwbio1n "T-lUJllidi Naei" Wim gemisi dtm kasl ak"Clil1, S<.i.at ]~, da Ka.rudeniz: vc nenh \I.e IAl.m i.n"ja.a.b: Marmara hanaBlllda Yililtlg1 iki D. Denizyollan i~'ctmeBi. 1.1, nylik bir Ledkilc m:yilhatindl':n a'" !rlildLirl'ilgU, $irketi Huyrsye. det 'miIJt,lr. C~miyle ber.iI)c'[' • V kJ ~m. nJ:tlillyal'; giden 13 CalebI<'ve mmJlimleri D. D - U--y()llan. letmesi U. m",kL!bde bulunu tale Vf! milmudiIrlligii, Antalya. umuml clu.r ve muullimlen t.a.rafJndan nakliyat T, }C. ~irkc(i, , ' hararetle ka.l'.IlllBllIld~r. ~~orbw:;aW ~ Ge-mi bu. miiddet sarfinda KaMiUli Et.eo..5U1"rJlU5 . A. ~irkcti, T rad niz ve M:l:.rl1laraliaki blltUn lim aalara ugramJ~ '1Ie~1I yilm~ri: Nurkale.m LUnlted ~j1"keliJ. t~dkikler yaplln:ll.ijll'r. Talim gli?m.iJJi yann havuza. a.l.m3.Ca.k ve !;;ark d n Ttirk a.noruD'l !j,lrketi, HalH &mer, Bu.-.,a dOIruma.m.- bUI IW!:Umlll tamirat yapdd!ktan "Ctlrll tlIJC'oo Ege limanla.'WI: veo bike-bj 'T. A. virketi, K n~yahatin dlir ve keteD ~anayii T. A. FJirk - nnda. d3. !til' ledkik 'Ika.cakl rcllr. niger tarafta.n li, Siimrrbank lB.irl~tk pe.muk Deniz Tir.:aret mczunIarm.lll teripUgi YO' dokwn.l fabrikalan fih 1er j i~ifl 11;lID' la.nal'l projenin miies:;.escsi, SUmer'clank den ve kJBa bir z;unand'iil mC!Clise sevk· kundur.L lIanayil rn Ue-sscsesj, cdilerekmi.lzaklilN cdilecegi ogMehmed Cem.i1 "rorF~li W (lrtakI"'CnJll'lJ.il}lrr. Bu pli'ojelere gilre 1a.rl. KaramUrsel menn.ueat ve d '!'liz ~ical'H Il'liIml;iuplanrulil t~ticllret T, A, ~irketi,
BllBku~L, TI.i[II~jy(: lst.anhluJ .,lD~ll;!'rj, k;i.idJUk haklal'iyle ma!'ial rmda

T. C, ld'erl1:cll

BankJ.S1

haUan

dUn dondU

ayhk

Baya-

him ihtir.n.bnn .lUI;'!' bat rtnt, di!.h Ii dOgu-UblJ. lnr IIslc:1>ilJl \ ~
rlyer,

i8u ililtlUlda

rkan y

t!I1"

mU·

BLJnl.n·:i'!'I h('r mf1'1 :Iud miJiIe-l" doJdI.J.Mllm. Btl gijilunLia. ";Ik n Y;lZlLOlr hu kkin-

tdsili.Ua

cia J;.Ikuyaal'J.rJa.n am srr l melstuph.r II.IIY1JIWfI. Bunlar nl.sindu, b3.Z1 y;,t:ular tlrl ~klndl tafllilht ilfo.lVe11 I"'I' var, Btl tar!uJiiu yukan,b, LlhJ.ird.~nl r,.e. b bl ..rdea uola~tl. h. r m n ver bilm k karl eJaj,ihn J ' d~ iildtr, Okuyu'ClJl dn til ri b<:-nden h aNW fL~k.lC:l· ho.hklntll ban
maltnnat i:Iliyr.r, 8unJ
l'I'l n~l]
w

Y<l,FIlldiit. ne lM.lL.iHL t;_Jk LOilL'Cclil J en, ha VOLda ne J,; u ra th: "L ll'bl,.. lecekleri soruluyor B~' kllS;1 1;.L1aU~rin ct:va.bl. n eildler u.oldu. rur, Su ..Jin birmci k mt kimya)'1, ikrn.ci k61ml blJJ~,tdu alak,... dar derHu 5UiOa .. UUIlCIl;: be ti!l! kIM t:eV'lJ,bLar \'erm k1e lk 'I

L-Y·r,egim. r u It to-,; ItI ~ U Y UCUI fll.2Jil ta siii.... h...:tn, bu e !.'leiere ;:ud klt,3j)larn mura:.ul I!lle-

bil.il,

L..."""",,_""'.=. A=A=R_/F ............. D_E~--"I

I BELIEO/YEDIE
Yi,rmimuhtekir kasab yakalandl

U

akaltt i~ h mizda 8h an yani ledbirler
m

u-

"c.-

rum.

mi.

"Camia.."

)'1- Dl..

hmn MeviAna

Mohammet :;Iarl tesis

Ali i1e dakto En· e~leMir. Oogum w rihi WIlt 1lD:r. Bu ~p, "Aligar" m i~jruJe W 0'Il1Ql mak· Mt ve ~ iaya,n ed_flDlar b.rdmlinn ,.iicude ge~. 0 nUn j~im "Allgar" dan ~ bun

BaSin

B,iri igin ,i,n

~agl

btallbul B~llX1Lyest et ftyatlaI'1ndOL ihtlkiu' yapmt kasapla1:"! MaariJ M i.KIilrlUgtinlil Vektl.· Blr san '~k gJren .:.:} Bu letten "o.lrulIa.rdn: lu.rtl;l.si)'le ta- iljlddetJe kontl"ol etrnckteilli. BiikrliMj l:lU~·uk elt,imiz Ham - "'£L kullli.Rl~ tar In-~ gOl k~llib:oUc net_jce:;oinde Beyazld ~Wla illinA ed:ilme.s.i., bkd~l]ah upl:Ji T:!rU'lQVer di.1n - lit [J ;wd~l rU:"11 mtin.' g, Fa1..i 11 ....ksa~ I , \ k:loJia yem bir tamim gelln:ri~tir. Imut.a.kusm@ bah deni~ ra1ile RwtI:wyadatJ Fakat qofu kob.;·hkL :vekilet bu tamimde @cWnle ray ve B yoglu mmbJ.ka.smm lj:e!1llm'ze ~elml~tir_ Busuk el- infllfik elm knndcn u 10, KB.dJkijy, i.J::Ikiidar m1Maka.-1 -;i nht1Ill.1:'l tl(j~t vc n..krublan r k itn.al e '; 'f'ek.ie §Oyle de:me'litedir: tarafll1d.an na.larelh· k' r~llafl. rtnac dlkblte J III sinGS 2 kas.af)III lhtikilr yaptlk<'BazJ. ijgretlfi'ierllcT'in faila kIrml~ V· kend.i.sile g5rilijen bir' Terkiblerwdt: nhL'l'lo aillf ru lan toobit ohl.nw~Muh1.eltir taaiye ~e, lJJle(!bu!' eW ic. ~unJa~1 !:iOylc k:ii.kijrl \'i:ya pota.:'!yum 'k' j[ L; k~ 1.aJr derhal adliyeye te.slirn frI~tl~ITirimiz.o;: ml!}ti [ ; ~ IJI.J~uD1llllar I(' In bLl ilikl. t d:Lha lui gOrWmillktedir, Sir dem·,iljiillJ o.tWuhU!ilMdrr . , 8i~ kae; gi.rrl i.stluhllt c,t - hu,h.l olrntllt Fi'ldqcr 01,; rpm kmllie.addidi deEteriE'r tutt1iUIl'i.1k· m~"" ilmr£;: mt:mlekele gddml' Jd. j'Ull.abiJ~H, t1t.:l'bllJ yil _bde.rl P~ynir fi:r,lllu..rl taa vUG'er;ilmtel~, defter kapLa. HI] tic; g-u~e k<l,d~r t~krar Ru r - ~e>'a. yaX3jj ya'.'a,;j yw. LIt IIlIllk i!jjin en 'blew. kigmJlfl-nJan n~~nj':'ldak, vazij'emm nMIIl vllen: :lyI11IlLo.tlrt::u.ltr. 1sbnbul ~l€diyesi iktli;ad 0l1ecelfl111, Bu muddet' zartmda vey.:i gaz.etelerdf:n lBtif6!ie edil· m1i:dfu-liigU· peynir tUcca llifUUJl Bazllarl Ltt1tn mild t v nar, Ankaroy& ila t;iderelt Vekaletle JI'l.elidir. TedBriki mitilj:kill ".'eya 1::11' 'e g\i.t -I , 11 Imk II"\' '1"tale.bi iizerine i5ntimiiz.deki "~ne l v.larda ujuu ca~m. 81' pa.hQlJ b __ yeJar g! r ta.k.llIllUI, It;! _ Baz.ll:m k 1\' Cl I ca;FeY-WI' ly llal"lnl tedJnk e~ f hatim tam'Lm"o husu~l 91, It-yet~ak YlmarL r, mesefi kl kuw"lnr, orgLl mahemesi tedir .• ge b9.<:;~tll". !Olu:imtizdelu 5 r kk-) d~ig-mHz ~ ~ I . olJutm:a,lJrun.aEi hu" L1E1Ultda tole-be- ne poeynir fiyat.!an bugu.n oldubahkqltar bugUn g,.L gibi bazll ~rl d.L darb" vep yi buyik &tme-k .:isla d IJgrll de" loplamyor g:ibi tek rakam 0 l~\L'ak deg-il e:zm-e kl1~"'i leri alumj y ['largildir. Bugtin dtinya ~:l rtlan oJ- ks.litei,re gun::! t.esbit m 1:11kesb.L (.Jo!Llll9.Cllk· Ballk .... uar ;ig ya.pmak , in pi- la .. Vo: patlarl:a.r twda her s.ahada tasarrtlr ya~ rl~ fl~ek1t"L I gill! hanli:m uU I1;Lya.sadn iplik bulamll.(.lLlrnmndan tlr. \-ad.1. bi r JliL I'll'll •.'''lbl uL~3rak pllmas] bir zanll:'Cl tDldu~ gibi ~,rLl1taka l'ic.an~t lhl.djjrliJ~ij,u.' muraca;~t 'lilmilJler "'e bu ip - l'LikS.{iklerd~[)~LhlrlM: kl bunlalilllm!l.. tuarru.( tt!tbiyesi ba.kllWD. Isle - III l1.avai ri:.>el'h_'r del"1Z Ba.z.i kDmW:cilleril1. kbmw- liklerin L min etlilm'sinl dl:IllI d.a ih tiya~ va~dlr. II 'Billl urlp lL "1' nevi };liT mjj· miRlerdlf F)u mi.inasehPtl bu\Ie odu:n1 fin; te-sbit OII.HHI.I narh gUn ~ .ntaka Tit'.aret ),Hh.lii Hi - him I' l.n;ad!lll mur kk b I'" taD dah:t [nzb fiyaUa MttIkllln 1-& J '~-atrb:!pt,glillllc bit' t('pl:ml1 Y pll:na[{ ba· ga iilmektedir, BLlnlar lwkklfld hk~Uarlll ip]'k ll'lhya.cl ;;<iri.itjtL- lay CI ~ll 1;1\"i clan husul>i SOD §idrl lli takLbaL yapLlaea.ktu' • ~lUtL yapltm ..~ 01 II bir lorlecektir. b.adan ibQrt'tt Lr. (2) Pat!.a,.,t'l ill (ld', OeQenIerde gfJ..Zet.elerde inti~aT' HI] Flul. (l1i:ml."'I gl.s.n Defterdll.l'hk I:~bli/" PatIa\"Ld vC' I::jlk veri j mad II ke.UIlI:; vergi:!li SCiD takJ ren llll \'j olan ("I&mi erik . :s.i!tloJll'im.in bu ay iqinde odetlBle· katie IUJ.zJrf:nlWkt.::tll - n!:":\ kl1pt !!Ii I~l~~ husuSW\da miltorba1am k,]; LH _ Bu torh 111[1 kelJeOerin na.z.url tlikkati celbl:llpl ij"i~ - 'Ii" . uLilikLnI1 ~onrn dllm.i$lr" ll l.l.rbaflul mun 1 10 . nnde [ltd Al~ malW:nt.a. D~ran s kulur, miikoelle!1cn' ~n baLlla:rUlift borr: B aila:iItl D1uTckkf'b 10. l"ebu;'1ru. vlt"nnek ii:zcr-e ~ubelerine t . Vl"ya h·rt b dlyebi.hriz, AI Ik IDlfirllml.a'i: etmokt.e oldu.klarJ gohJ,v:l.da ~1.i1i:1 lliU1 \'er fI t rtL!J.. riTIm~ isc de bH.Zllannm Ll i'1 len1clt bJ.r.J!arIHun]llr~.u,

Mekteblerde ka tj tasarrufa riayet olunacak

tr-I!Jilat yapluIll~ ve dalla ~Sa.BlJ , lI-ett" terrihh·ri ir:inkanunlar ha Zlrl~1 nm l~lll-_

I

B'~imiz dun ge'di

,Bi.ikre$ biJyiik

1

I

c

en

w

kazan~ vcrgisi ksitl'eTi

f;inde.

,,__HAKU MOOAF

Once ciirmii me~ ud yapllml§ sonra fiyat ar bild i m"~!.

&y:ln

ElI!lJ:lIlmU

'y
UN!L.1K
I AVLIK

n'OIlJ 1461

I ,..."..UK , .. VLII<

.... 1CJow.
• iii;;;unl IJ,I' t.l

.....

'llu yiizden vu.k'ua. gcleeek 12dillama lIIl:ilpi ohmmak 'lie mUkcl~f1erin m.arll2. 1rn.I~ wUlJkiiliit onlenmCk u· IieliB Dcltcrdarllk btr fmdan bl.l Jitu.susdn. da. lI'ubcJ~rc t~bliiHIt iC1 m 0011 ~ .!jimdiden estiHlI tedblder aJmm85 ve miikellefleri'l V8.riyett..m 11:'lLerdal' cdil rek
:l[I..Ul Vil

ay son.u:nda

'beld~iklero

a.nl~h

bortl

mJilall! vCIiI11elerinin temini
tenildlgj tlgreailmifjtLr
--11:11--

ru

a)'

sonuna

lfnra.K-

.

is. •

"'I" ..
'2.2B IUl5 l!.l$
",_ ",~ 12.,01)

:~,~!. ::,
lll'llilik

17$6

Drl UI~

l'i!!iJ ~l'l'

I

,Fransanln fevkaHide komiseri ~ehTimizden
ge~ti

meriki!)'8

mllhim mikdarda tlitLin a II I
b"'st

DIKKAT
• 'h lit I •• iI.hI' • IIlnd."II."
.... tIt

)'UlII.r

,111: 1I.tJ'.jlll~

..

111'11 ., ...

I.d.

.11 ""u: ". bunl.rlll ~ •• ill'l.IIL' •• , .. ti.llr' It'l .,Ir 1iII_I.ITly.tkall"l

..,11trI ..

ll~hr. H~l tiitilnler klle ~c!'·ke-dilec(:ktir. BUl:'Lcian b~ku "'i&'l~L' !ncrnlekeUere du >!?OObin lu dlk ihn .. cat ynp1~Illi!;tir. Bu mn.[ln.l' me'\.':l1lmda. Fd~"li!H" erll. rcsWi. is, it;r0'Y" tiftik, M carhstnnll boya.nm k i. II" Hum 'I., S\' It::J (l'e tif'ik. YurlJ.niRta{l n.ijIJl~ill- ya, B[]Jgnl'1 Uma. ba.h k. dllmj~tir,

vittI;!: 23~ tnn Hrillk

Diin .AnU!f'Hr:. \"a

ti.ihin ~hl· d t1jz tar i-

do -

--

I?ar~s ~So.1' In 8iiblk . bat, LI h a ..·t:
I

·-~ZA"';

--

I

Pierre l.,zarft f
yH1l1ll OHml('~1 gi.l.nti

t· heztmetim
it

I

<I

S,/MO'/LIK

'Han,i
~74-,
t,,","'bbh,,;j bn ~u["dlel k:i'l,1 k lid. n 54_lI1rli Ci '11', 11.d. )'.J.}.a dUillu. Berlincl~ki Italyan I sefiri al..laC'l"1 R(lnlJYn. '~I,.{IIIdl, Sin~or hHwlini HiLl_ri J Lelu ULJHt;"':n k pb!lIni'tl '·,17., 1 I ~f" 'irruege !TILV'll Ll" 0 Jll Hm<:;-I 0. l"ak,Lt, 11:,' (,hfl~"'!i;} ltnl)'JT1l11, .\!.t_n, n,:' ml1'II y miau 1 r,tmll..lii'1. ,1<11 rrte fI:.11"b<" g-.!']IL~I:li ii.:_'IU ...,. rm bJ '\ 'rI)'et lilodu ct~·
"'r,j~··lS.qljt
• ~ 1-

M

g~rll~ral

kesillmiys'cekti tal ..
Naziliglll

Irk }udi.oill~i 11.kklnIhki nltl:1lri\'t$i lI1:uLw nir !~[,J1aL a dlnl ... APH,to;·tl.a., nunun esasli preu"'I.i!'It'I"l.fl.J.:!n l'kinl i~i • ':tni komi.iiIL:lID. .lIlt 'Iltd-ll!!1 :J11 kllgtLl FH '~LLln' I sept" ln firblltnltjl1, Bt'f f'nk ALrJiOl1 nu":HrlrLdn c::;h[ i!'"lfl 11i.i"fTI1~1I1 Rus-

t;.

Y;lr]J.r •

Hu l, L'ILI bl) ilk t:lr It ma 11 he- I ." h I I 'ni!! liLt!! Mhrl, h.J.luk"lHc ,uk tiih~li!lli" I 18 .. u~tosl!l ~ [ I. 1 H,di[,I.:,('11. ,; 'kH~m ~h,r181u ell llin~.,,'l\'{llill Qldl,l~1I fI lr.;_t.: (I'U;It. .. ~oro .... ullt muhafl,l.z:.i. edrle-

tJ.

I

kcs: RH!:I}':-nm ::;nrb 1.I~nWI{l\I~ikli· nl' k;lI ..;;t ::;.mniy,·linin bLI sur ... I.· I - M.-:n'li I....:hn blJ.~lIl.'1 !;.{'rl<;,ler~ t ~hir' "HlIullII, illl'lH\dml bii~'iil< :';Ir. bil' l'Ii belt·· takvtve I¢tUlls ~ll: - ['I.: btotFi k(".!JHJ111!;1bit eenehi It~tin kmk cltikiik t sisnti yem~lloJi. "'laa~' dill. b·j~ dipl 'lila iI' leniyor; z:lrar yo~ bit" ka" g--n II'u h,_. slbtlylc, I.'IJ~ - \hmm I:j.LIStJZ knlnlen, tli,imizi Sllnnz, n ·s.;,'u :t;Qa derecede muvaffa50DU h:!l.} dir ~ dJyor v' scnelerrr klyetLi .... ha)'l~l ..'ericJ bir e
(iI,

("~IJ sene su.Do f' idn .i -ehl'in ~LI jllliYIl('lofil d I.hll. nnisait bk ~kilde iinliy " ..k ILl Ibirh:r(' b3\jVludu: Avrupadu.11 g\!hrtdt.'n makiili'!-I'CI' ~·cL"It.·rine kenufrtu, borular- deI{i~tlrlldJ 'lie hlltLin b\~ htmirl!lt ve l'ollaho.l.YIIl,lllukt:1l te t..'1b:iI SI]I:w ke!>ildi, F:.lk,ll ber· 1

GflmcJJn, "ViJt' ~I:.rul~" .• satosu 11' ---11UH l~i~ uurusl t.I~.li!;jlldeUir. Gen~ . til-! cyli.tLlannm ~n(!' oea Ifia1"ltld"n .Ill lImtumetle her an ternast II,llililII 'II I liiyetl{,l'(le h!l'f(;'kctt.iz ilHmuhafnzn :debilm ..k iu;;inhu rbin twu1Uaun lrIuyrt'11t: 11I11"'IjLh~'fI("il'l. b::'lF.l.adlK] andanber] kurargalil. 1.. u bir.siyatu biJr muk.;abd· '11 • [II ?II kllilim: ve tarihi k-uede }'{"I"tJln k ilzere lnl.L rtm 2.:: sinde D' k'~~i['rnL!flil. l",.jj.,r'nw yot.rine :>;lJ.1.'l1Rey.nau.d C~tli,!r~li.Il .Y..... 11I1\1~ ild y:t\!'urJ 1 Ell' \'~kal' • W-'1.lrilrH. rnevki .tlnull]ar'dll:", VI!' bu ·-I<lbit· D· Indl r r. 'I1f'L'!:.ol Gurne1in'm tel'" muthlti~itl ordusunun HoilL· re sml h;iimi.<;:i id·i VI:! ke-wlj-", i : ('ik(1 ve Holandadaki iler; harekfL'l! 1,JII,'luJlda ~1(:'Ll. L Iflrldan y Ij k;-i~1; ;;:I~'-Il okuy(wl u r. Cfune- Bll.hahYH mal Q,I-.ent< il:.n,.u·ruea ~Le liizum "<1."':'. cUm.~e-3illi dil 11 1.·~\II.m&i h'llme gelirmi!'fti.

larihi

au KADAR
BIJl;'iin 11.1\1)'UPII] YIID.1!.I:I11io

tt~lyanJn hakiki Rlaksadl ne olabilir?
rj~

tHo 11 I ititi.!i [~'bbiiB;rnrJekl hakikl mll'u .. d ve g Yf:"8ini .....;~tll'allm_ lli1lyo. bn me-ml~k ti i~m istilil.y t..e.;,~bl.m_" ~tJlf1u., nlabHir'{ M:i.h ver :.Ie\·J lIcennin nrtat:'l olan Italyu, m:tun lru'/\I Uni SLrl' ing'HtereYI 'l rlmek hlBUlJdl~
ku!l[IflIJltl.Sl

1C'lb cderle ~n

n:i~I.D

1m
-

1"' I

~'ol"h1'l
Pi;:ljihl:

diIll...·thk lo::11 sonra :

Hyor'. re'/ani em" n YIlt:l1l.t.mLVc l....QI.!. "lhlLjtl da ~

NIH.:;m

~I"i HUflll.,Ua

yem

B.... "'.
\

v cLUi Rl''Yrhlurl

C'JlI'c--t1 (!lImli!lini

(J~Y'r

'I'I,'[<U"t.~al jl)
TIl

(re'Il[l

M:11"ll1:: muhn-

ref)l!;.linae: ...i me hw yevrnl

emri-

nukt 11 [. ',!'IlIIy:.ij beyhudc yere lIc-ra.!jtl, dunhi ve teba kUt}l[l.tlll

('... ·lli'r-oI!Li "h·:v~.tmd

t.~1'5~,
.!;Lydm

i'!..jru..Ll~bU!lIml~.gumuz u.::am'V·lmL mu:::,{ de (1Iu-

""R- I

H.:.n H~' .. r-l ih' .. ~h;rhaJ bit' Jlp !'eket f:;~kliL1e ~lTl1i:.;,li. F:.tl;;[jl. t it'f"lHi.S' [ .... i.li ~tim. Eo nnmm:i m k1.r:u' \'E!l di~i V<:. bll hun'''~ tiTl k •.trLl~td·LlI IlIi.ridyc 1l.lJ.7.ln iie m~l'l n h.1'llli~li zL,rl i)'ilVIg.
11 kkl

blll'hlri g-[l.jTi y'l!" ;::-me Flkk...!H iL:rh.JL bir t~".at:lg,'1 ~11tltLll, h I 1,,·timlocll iEl r~l (II !bikce-.c,ilit'f'l' 'VOI1 Rjbh~ilt:I'l1h tnYY<LIII t..lhh olml, Eu tll,I1Illd.£f"b.t:t~, rl; Ji.," )Io.;",I.)\raY:l l:.ltlll';:~t: naZl.l"'~H" Io't • 1p.llJil ul hl.';um bir tcl· I (1dl~1 d4jk ... bell tIe 2~(1(,:Ia, 101 ; t .1., 1 ctlIm. L~kin 00. 't'i'ill t. II '1 d. n Hitl..:re ~h:ii bir '-'IJ .It·Olta silllahk"'ifl ,';~l.'lt9 d:.u! ir 1';'; 'C"''\I''Jl, ba-," eldlll! 1 Her rtil'·I,litl·J !';'onderilnH~;,ini \'e- Ibl ~ I' HLtl~rt:· omtk::i hil" 111 lctub I ~\ di III 1.",l ~1rUl.ll!n iz,:un ot;JilmJ.."I 'r' b a1dlm. MuSa nL IrahlifoLij ,. slt'-':i!iylo:" V':L ill·IL,>·1 l'l:wek Il'ill t)liJ'lI&l Rlb·~ntriJflll.n MIJ:i lOvr-Ly~. i.ni tal; .iye ('yl~dim. lki :".vjj'l S'.An t~lh J.IX!kc l i tl,le llazU' !!luIuum <J.l~ II if'; ~... arm r!l,,'ksaul:l bil' t.;!gl.'a{ m~ydallhJ.11ml:'l.Li birine [! 11 cekUw ve Hil J.edn (1ih l " l~!:f)':lr~
Ill!n~I~·f1.C Igrru,

ilmid cdHlr ki 11;,>1' iki b ..n.f jcm dt:. hil:" ~.d·: diploma t La. f!:8f t!rl ..·F gib; p~ r rk~I'iv' n iJ lr za.f£I" '

ee 5LIYl! kesik bie musluk kar' sisiada llafu_kanlu.r gCl1irn:H~k n:l:.bll'Jl ('l~kmi~ bir kims~nl[lkut'tLllIL'm. ~Lluma h.iss~rlem'l~b tabii a]rlll ~c'{itn::i k,j,lbiade dU}'lIyo,,dll.

fUmE eu:uck

Imd.ir!}intu::hk

g-

Y~ billlu.si kiLtib[ ohm Generul Gamelin kendl emri )1''''''1I1L.:>mi im];~~';l ll;..",)!·: ~ ".tIk~:->r md,e~'J)..:!ri bt"kleDen (hhllmm t:J.an"u;,:u bu ~abal'L b'lshml!itlr. Alml!rlJ1UI bjz~ kal'~1
)Iotunt>'liy~ 1I1Uc';HI~1-lerine b.a1'lla.
Hil
rulE,

~t.'bbilslinij yenilernck iein said bir fm!i~t l~ollH.rken maY KI'Il ClrlLmda Gam~lju rna hut ~m· L'j yevrnl!;;ini l.I;dnr elmi~li. Ta.· bi~ (;).tuk luap bH$III.!IlIf;i ohlLI~I.lIlo·
dElft lrumaml:m bal.iF! mc\"'2U!.I
o.egifttirmck
oJ;)'JIlIl.zill..

mi.i.·1

I-l

~liikl"" zayU'lamn kl..a.w.r. Alman l!ir lataat oirliklerini. veya miinf rJ,d g"rnplarl ,,:ar.ar1l1t .ilerlenlCllj tOO[[". 'lie haUl:I.eiL- I1Im:llk ,,;!li1I1.II'Ietini hilG! n!tiytl.'r ctmElmeltt~dlrle~, Bastun ve siirpriz U1'lS1.1.

D!.I ;l1"1liJCI Yunuiljt!Jnl ..,,,pl "'t. inak liizllmuliH ,jllyml.l~hlr? Yuanistamn It.:dYH t~r .l.mu;ln I1jgali, 1ILgilt",r~ye 1111' h'r ;0:0.r:l.r -...-p('l"mez. Bunun ir-in Jail' uir mnknl :d¥~i.J. gootn.ML lhl~ ,f'Ul.ln btl 11LlHIH!d hi [Jill' ioIo1 I r I "'lilt mazeret gtisl'A:: ehl'me'l[1o unl~il~1yoktu!". ZinoJ; 1 - Ingtllere, llalYlya vurm kb. Q!dtlgu d!arbt:lcr i,,:ilol VI1~ l1aq i.iJ!JT~rlflilmll:'llllmlltmlu. Yun~ niBtrua, Il'Il'filt.ereye hi" ~i!r

ro ~

'llbarro. Itl!.lya bll

W'\ihtl~

~ HJ:'rih lYI e t.:noi.rr"mJ'U •

t~t~.4""~Lwiinij

BUI

IUl' ki, 1st...mbl.ll ~elll'jnio

sumr

I

idt!.r~i mi!U ellere gfl!4tikten SUI'I r ~irk~l ;,:tlM;l £lLnUa lst.·mbullu111m a11!jkm oldugu al~8. khldlJ.Mn yii.lule: do!Ulanl ortaflilm II.alk RU!i'tU". L:Thin )line a(jl'kl.a :<;0)'IN'm,:''= ieap ti:rJ~r ki ::Lrfl~lra :BU· 8m:, k~ldL.Sl'[mz vakklir. M..::~l::i! Be~·ogli.l.IiWllinde g~C!1 Cluna ..• loesi J,rUllU ~k!l.'ElIIUDd!ll1 ba.-~lJyali i kil:~cklLk ll:idr gi.i.tlU devam et.ti VI} aneak pazoriesi y.. ka"'l.I.'i':1bild.ik~

FranstJ v~ miittei'lk· l-en .fi in parola, ce.sarct, .azIm. ,,~ It.im1l,t .kt.:limcienlilden ib::i.ret
Qlmvh 111'... "

Mnyulln 1 unr.-\l, j[ 1 inCL \,'C ],2' il1ci giJnlL"li miiltefikin klbah HlI'lnnda, ~h;ika v' Li.ik-

Pru"yad i TUIIU,:ohi'C!! liI.!-1 i d, ~I)' I b;Lh,111e;;iyl tu},l.an·
kj

u.a:i

kall:l.atimi

bold.ir

iill.

II 1'1

I-~' _ rum. I !TIm, Hilli'rh: Berchte3grld ~ ,·Hr· llde i HulJllCSiz h };i!t 't. u iill: ilk mtilu.l;;lI.tlm ~a;J birdc, baron o t:Lrihd~ lmal. "limn .1 IU_:,; V~U Wlt~ucker ill: HoeD' HL iN,"[ h rllgt HiU I til t4.~lIbll.l;e 1 !.ill ~ ,Lumdu. vukl.l' g-.!I-', f!~5\'eJ.:"t: m i i j, Jt.(U'i rl(_'r.~d i1 d - Jrillu nll'lctubunufl mt'lni i.h: H~tnIl 01 In h 1~3b!uJ{)niu;: HiUf'f' len!1 cevubtm btl l~it;ul L 8QL1U[j1!'mli khi L....u~ k.1.'~1 1Jt;:....~erl.it:.i !U~ ;~ilwi \·c ih;1inru :;;:':,111 (.l"nok o nle~bul' l'Ul 1l rue n.U:;,\-·EHlifl iW ve Cd.i~II'I''lllD. da l'1~i.-k ve m!.l.tl'o'o!:1eLi:lo;' guo .. RI ,-ckiiln mektll;"u1'1un u-:V~rH:: bili rdL Ell tec:a.viizii h:.. .:-. n~ '" mgi t'zu':hue y ,~hilec~ bule g.!l· M 1',11 Il(lkt.<uu ljunJan:LI: Il@, pLk flS-i.klI' sebehl'~ I I I J.'.~kJl1.rII blilrilme-tifiih Lcruf>i.a • na ""..f'!lJ t1ahh Lid ~lwil1 oldu~u llol<l~'l, tal ihItl bi?e i~de~l ifa. Jml;UJ!Ilmdll.iri se:'11 miihim nokLtl'll'·dnn bi ifii : \'ccibeferi bu 'Ie Hill, rin U, R. S, S. i,l ~ c' b:ltl; (2) 'oir sulh hava.'::ll \' .ratJ.lilOilir.5Ii,·, nlev-zuubahie biitiin ol"ta.kJ~~an temill u:i'l od.-'dit1 'nan I vt madd.i fi"l.I.l. Her h.:JJ· me. ~'Iele.i ib.i merole! I.!limi1: m,i,.IDola mUcz:ik~, ...:ye illiZi!!" l'wlunit', ciUny"m.l[I ::;''1t; pJ..i"(,jal)ruu tluklalll ve 13) bil' mutat'd{c de'l,ll\llik:.u:l~H· t:d n !J,ur.usl::u'a gc-tlLu:eo'l rc.-li ta1;;1t31:l.I!Uo. AIl'[l'lora il" Le· ~L I;u.;b I ::LI'::::J.Hl.I ';CG valdtt..c--

l.e'h i... WhH &:-rlroL'SL icin! 'Jlt ' iJllmJ...i mrihi Jj .I;l.:.u ...to" /,I .. nlr gO:-Ilcrh" In,h.l. 1:., l)llb-lij· hi emirlerin lLtrl"'I-iJ1 turn I m HI il'lI)' .... 1 1HUI ot Ygn.ml ;:an.t!,_·iji -

~i.'dim, 11Ltlerin iiI< tar: :"la(h~ 1 l~rk ufm:~dlil. bi~' w,li.!ti:kat tc:-rU'I I\LYf'Lin hu ullll.ol;uns. b~·Il~cn 11.-1 (l~U uolu, 23 1! :;-U~lo.'l ;iah:,>..h.!{'yin lllc'O k t'j olar,lK cm.Lnim, Bir 3~La.t dol~u7.. bw:;uJda Y3!111!lda kl.L _ g jj 11 .->OIJL1, h.JJ. Jj( t!,UI' • S 1 fIh Web.niCker He H.. '~l oldllgu ", \L: k It'i mal'-I'll t cldc e-l.llJ'fl, II tl!.lc taY~/ln-e ile BeI'Hnden <t!yi U:.mn mu de ll!'nbf,ri " ~le _I rlltlun. ·ra:v:':.u,c .... bcnim ir;lD h r·.,;i) e [l~,";:;,rc"i remin etrnj~ti. • pn, Llka III lill flllJ'"i'Uo:: :~?l·(]('f\ :\Jm.ln :i.~!eri tah"idalmm >'.J d LLkn [al.b si.ll'en bu !,j(;yaI 1, il r'l "'dig-ini, bUl'll1lnn :H a- i!at'le bir ~"et'e daha Ylman b'11<: m.; ikmfJ.Li J ... ill b.Illa L" tr.lj disillUI 'ffi-ot+('ini dct-;n dcrin ri!:1i';.i.ni t'!·llx'r tl'hw. W,ltlo: ettl' dl"'k 'li.!m"dum. Bir hart!!. e\'~Im ha~J"1 IL'nJ~Dbil-i l.Im".Il)'.::ll'd CIsU.:;JI gOU'lrd.ugiim nee!;: -

(" ~ 01011 M;n(j,ll l'..okeri I \,. I in gltlik~.e arttl~lru 'mtl'it· tile II' SCJIlTII D!'u", dOl 111",'H~imin btkiin. Yfmllmas1 HltI(,rin di.i3ilnili.ii{Li C c'c!~"Jl1 rul.1......,dd',l , Wlcf>lln b";IIlf:l;:eLill :\:l.jrnet Dokuwllll le~- mullarOlr;·II'ri·ldr'n SOLll":l, erll:!-iL ~il (Jlm~ind .... korktu~lmlH n .;oY-1 giir.i.i i('in Bel"Cht~guden(]c HitI~

t-I

it lLbll.l zatdEdlr_ ;:: !'I P" tilt -"e hl:7-rn~t1c bu1 )I Hr'" L s··.... mlzik bir adam· t;'r dt_ .\k~ nn dn~rl,l g.._'ti \" ki~ l::!17.7.."\'I~ lckl.!l' lle t"'rI':Ui L,.-at;.
~~n~i.lls~
arw!1[lfia

C~!l~r::Ll G<'_l11~IiIl'in emri ye,,rrH:;;i ; "ll]t t<.:':jl'i!lden bed belde~ nen <li..i."maii 1::i.rruzu ... " eiiml.tlslylo b~Llma.sl bir tes3diiliin eFnln.s I1. l-J.llbahl. !!:>u- se-ri th:gild L1". !:,'j]vaki
ha"lku~arl!lQ.Ul
T ,

SC!lbllr,g'~3 har('l~ ~tegl'l'l;mil'jllcrno de ho.1'e-IHc"U('rjwn mulladrdn
l~;l!CilclL"rj ytiztindcl'll yavqlntLl dlgmu. gortiYQJ'mnh, Genera.!.

rlln.;.. IJ:l.tillat cder("k erk.am lur· b;yeyi c..!Ilr t.'i1iYQrlar vc C'rlrfinl JoIH rbiJ,'t'mn mullahel'e J~n.tlanll. dan istil:ade Merek Yutaalll sa.h. te Ijir emir, ric'at r.lmri vcri}'orIL'L!. ;sow::! IHr.

dtI

~lFLlhlri :k~!'l.iy01' -

sekiz aydanbf'ri

-I

dli,

tlJf1 bir t.:!ll!· Iw ul'" getil ",l.IlHl'[-',LlIne 'fJimrll 'lJlihm ql,zLy~t R.U:i'I .. mah, dC'li :.rUzlinolcn teh-

Il;r~ girrui;;r[l. v' 6~tl';'edoinl Salzbll

ruli3m 02fisl.i.d.a ntm t.J.3rru.z re I~ [H ib~ril:le k '.r~1 l.;oyrllu"Itlir. r.fajilto hattwill gayri r~abilj zabt ol.;lugu k:JJDaa ~ine eidd~tle .l;;llplnn IIlI.§ olru, Gamelin {l :6M1'l a 'Ilil.ar L.~IIl.il:i! ikmal edi1rnemi~ ~ir hald~ t::lL.LliJ'I'Ian ve F'rlll'lliu:]onn 35 fll"[ota..... 09. mllka.bil ailii:al!: .3 m, 11 Cs:t!l.nbul, ijU m,e:nba~~rw~ bcll.Alm.an fu-kiLtl.iyle mildafaa ~di1lug.JHII. mgme-n, k-ulbnrugl ~1I l::mttma. kC.Hllille bal1!1I.JVli. mal eden bit' m~lIte oilln Ziegiried Ijehirdi:r. Balk' ~ket ZJ.Illa!"llRbl'n1Z1a Lehi!ltanln yi1ktinii h.a.. dan 1UlhllH bir ~i!llem il~erine fifletmege aila yJ'\l1l1J;:ma.ru. Son k"1ll'ulmu~ bir tcdiye urulii.l1e TiI{1l.tmn. 1}ubat u.y1armdo ,." ml!lrt rty~ ~~I.U' 'ttmiyor. Hunn m'll.~ ha..~lB.ng:lc1ftl)a FinUinmyaya bi:r kahil (asgari iJ!tihJiikmiktn.n) dLye- pa'l"MlnJ pe!J.,in w:rMligi .l'l1I.- tl~yoeti :sef riye giinderm.ekt.eou. yu bol bol v6.ntll~yi (']bel te: 1'IU- im1.in etti~l gibi ingiliz: ku.mllli.~ lur i~QI"-.c3i dl.l an:lI e<1er, daJILhl1. troru;id ve Gort·u,Il.b80ySir hayli 9~ !ltHD'Ilemo.n. bcd'eLi ~ bit' hl'yet1 sMerbte gU~ld£nn[l:-o lerill.~' mj,nj old\!! veeBo11lifu:a v~ tid~di kl.\'1Il ::;'(ll:i ra y.in(l Sru-nlca Ht..Iliaf];d.aya. M','kiyat yapthnasl muhta~ oimllztan a.rfllt klntuJfikrm€' de . iddetle muhiilefet et m"l.liYlZ. b, "faklR !:Inn on belli! ytI i"inde A.. C. SARA';OCLU FrmlBlZ po1i' ik .. clln.r-.ImD tanrrll--~------~~~-zi bit harp • .lpabi1mek ±\iin el~D.1 (llall lllotUrJij ma.lze.rn.enln I tedankine I~m tahsisatl bir ti.ir1i1 lM,bul etmem:i1+ oldu.kJan bit'; ~mltilw.ttir \'o! bu yi.i:r..dendill' l{j C run~lin: l!.."viude ;-ill:llT snyu bulu.natl bir 3i1ey~ btili.in bil' ta.tit gii.niinii. ha.r.:lm cd,en ~u nadir ~~bekc aksalilikla.l"UI.Q_ do. bi.. an eYO'el nibayel vermel~ i".<ll aeap ed~~dbi:r:lere im...,-vw-uldufu[lD. ina D1I1Illk istenz.
p

Frrm",lt; koU.a.n t" r:.!Hlrl{]a 1rl:1. Giraud'nun. lrur!'laDd~~1 a!tlnda b:l.t. ve luu.hah-ere pek en:.'.''; bir bulliJJHl.tl yooilJci J.:i"ranslZ o:rdurniiddet zarlrnda. i.Htkill!oJJlI l;tir gil biitu,n b1] manblara l'agmen bale go 1mili\'t ir, Ya!;;,anci bit· sa· J.\nvers·e visll oJrullij ve Gal'bi lUlda. uemUr Ve 4~clilt yagmuru HoJandaya l.Iogrn yol almlya alLLDda buna.lm~ Fr ~Iz [Skcrb~bn~lI. C~n~ml BIUate Orleri di:i§mamn Dll'lb.irli. 1~QlI;1ruW. dwm. M(>w;:e nchrme d(lgru .a.OIJlll ka.~~ koymak iqill ~lbllJ l"Ila.r]; adnn. ilerliyoniu, C~otral CO!'I11P .cn(?rinlie-ki tiliektl:n baf;ikll. bir OOO'lJlSUThUD b1r k18ml iRe Na.~lat VEl Ardell'h;re cl{l~ yolda ~-di - v, ih.Y:l tu.lik l;uJunmtly{u'larth. r{~fnJilet.in~, mottirh.i. l.I:llt-til~ ler. ~ar w.nill1d!:l1l YElJ)lnacak bbyle aFltllt muttefckeyn lnt"alat'l hir t.arrl.l...::.... flW'll!1il dolaYl f'VYt!h.:.e Belcika ve Holt.n(i1.A.I.l'£il:C~ bt:(]!I!'f·

I

hl1 dl g!:i:;JLerehii'I"!t'iti~m: "~IILD3D.1!"taru 1 nglh..erel'e , b'llh bLi· cum icill ""rn;l~ (.I dugu uo:le· il1gu.1 etm!!l. UJ:;l.lnj.,vhVI ..... ilil eliIllek ~l edim" ,llyem l. V' n.1111;o,'i!t itllly.,.nl['J lilind'" 1:& _\da.lar blJlumi.nj(lm km rt.sdy '. 1IlgIU.c. r..:ylf' d~rCior:l 'r mdirml:i< ;'1;10 hil, hir Yunau ,i";Hi.iflc rl" 'I"I'Il.1ht.af,; d!o!~ilttir. 2YUfI'Hllflt.lntll lIilyii.k h .. u'b ,.:,'u,ayii ,)lmaillgJII lo'nl YII.· mmil5U:lh, :rlJsjlt"rey(' tallk, :'Ij'yJ. l'e, t,-,p \i" cehb II'JC' • 1t.'Il 1\'0 ....
(ltl, 'jlt'. YoL. ¥lID:'ml!': ....
t .... [

f.k'I\(.t-

1,,1'

[ISit

III

lIf

Dlr y~rdlIl'l -

h bulL.llliIl.l'r/'lI' rill. Bill ·U itty)] hU'Ile bil ,/J tlUIl:1 !llIi 11I Virn:lk da IJH~VZUI! bIll1.wl III 17. __ \ mi .p !{'hl", htL san..;~yim Vtmnnl;,j.Ut1'ul mevt'wil o~nl'f1[1 'II if't.IA 1 lldi . rind· lU.lVc.'I,l da hll hWlU~\d<.l.

lw;

I;)oi!!'"

i'lv,h

;~ -

Yt,In.[ltl!.'tl·mdia

It,-min (:I(j'mH·.l~k MI,hwl"

leme

VtHiUaclan wve-I AlmaQ-

lar, !bll" AJmEl.l'lmii.h~mli!li tara· fmdlan yap I] mJ§ olan Bell}1kad 11· ki AJIbert k.a.nahn1 gColitiler, Bo· Ia.ml twim oMu, 0 zama[lJ, kadar g e ~ i l m c Z s3yll.an oL.izt.El.mlan mel]hur "ArdoJi!'£1 av.1 C1" klt'alarm) p1h!l£~k (J!JfI!l!i nJ seld:: saud~ w lkll'l;c-i .Fran.!lu; mi.l:dDiii haUl 1'I1evz!iJe...i.n..i ~ale ... ·aki.t bulltmarlnll get;1:lIer. 14 MElLYlstEIL Alm:mbr F.rBllliIllZ liuldudilW. ll:l.y~ln.nb. Fran· Ill]; i!htiyat kuvvetleri Bei~lka'ya. gOnderilmi!j olan ar~ada§lor[mlll yerille kI im olm.JYlllvakit ~ile buh~.mIlM~iil.rdl. B.ilnM!l'Jaleyh AD,
Arde.n'leTdt:
1.1lI@ mottirlU

Alman

DevleJl;!llni,. muhatl:; f1hhilklJ1ru gl t<l rn~d' I.!I 'rio ~t(Jk! lrt "'0 rnc\'no.7.lrllk yaphl'Ii~Jij {,liU;.im.!l!ru ~I"~n. YUlIUll,sI ..:u.t.i ItiJ,lt.L anl:u~l!lai;hkl rl gib! tio. r lIZ ~lill enn, mull' H;': ()r,lmtu ~l(.l. fI1lll!:le1,'l'inill hi 1r.·~11Ji1li 1l.Jl"ic:I,'p lhktan ~nta k~ncli ha.IlII.'J,me tel' ' l{edii!mi.l;! b1l1uf)Jmal. nfllfl H~be'l:!i- It.il'l Ll t_..qelL1 b'r .~u::rllie"..tt.ar. Bun· (i.UI ';;lkRll ~.:-t .•l.C. ~ene lu\'l'111IL :ni de ltavrnY:J11'1l!'c;rlardil. I{'~rfI. mhEl1 '" LEh- 5Ulfhl Sill h It " Ill, lu.aztlltl ilitlyat Gm1fli1u n, ·Iilillp '~'Imil.l hLl' l 1 lyn ••m:l.S1 ~al-lli ~sub~},br da d'ra~ iizetltlt.itJ' J(~1fi 1 ~j) ~Jdfl :-Ito. !.!I.l'Ul'n d.l ,t· ~f",'Irdmc:!!i 1IIIIl!.1 .".. run t1 • d l"':derecerle .... turttc roeull·ltli'r

tef;w

'I".... )..

-r~l

- Bizim bw-bim.iz anc-ak t\l~ d.u fili bir h.a.1"1" ola.bili¥, l\..1l11a.n· YIlYJ Im\"J,'ctten tIIilijU!t-up bitaD! bJir,-lkacak bir hal1)," diyor. LJ,kin dabs 0 s~mlarda. Ga.mehn'm ne["ine al[l11 itimwhna .bi1ll.iilmeti l~lr:!lk etme.m.ege b~I:a. fDll",tJ, Di~er tar-Elf tan mod 5Cif'i, la:l'I.na dogru Fillli.Il-chyru:un te.sliJr:n Olmilijl g~rek !ngiJwude,ge-rek~e Frnmmda mi..ittefiklerin 11.zun T.lli.iddcL'Lember:i d!evam eGll~n

ilir !tl bombil jJll.tblil 11.: I::ii.r RllS - .\1tI1'lll ar1 ~nH te rl'lllz rn.it>a mn IMI..aI, ~Fll:l61 iL;UI yar'll u.l lL1~I:>:i..lk~l~kdl1 nib3)'ete cn'1.l<i '..: Ribb 'n ropun bnIH.l ~mz..L1H •

kl-I

htsi:.:m

f1r~.::ikrldj\

~;kalliYO::lil'l'('

go~ r&lV S

l'ntarn:eve:r-, va.' l)l-tllJdHlitJ!lldu. ! - lLWY1!1 d,.., L lul bl ti,'zifc dU!l.'kWLi.i. oimnJ,la bcra[)c.l·1 ni] J~ IHl!dll'l oln.,lthgl,lrI gt.r ... modem bir harbin icaplr IH\ 1J1 v'11l4f)i~'trunn i"!lf•.ili Y, II III ,}. gun bi.r §el;;ild~ h8ZLTlil mIllii n u.~ hl;Jr~i'lLt1 ~~t.L1i dl'm.'~ OiJ.l1~'1. • ,·1.ku. BJIIIl:P1'IIuleyh. hll IlId}'•• oldlJlJtltlrlnl Qnlar dll :1nhy"rI l.l t,Ul.:JiliU' d .'Ylli bil.. iJ ,HWt\s. le' n]J~1Jtld billundvok~hll U'I;ll!,;ut: J:t h..I, I..! hulun Iq In.n vaziyct efl·ll.da flJrJugu lull::! _, d~<hki ku·,.·t , :" II rt· Illm:..If;ll!!\ g"n.:' im (![I \1 11'.Ir;dar s'lIhll.ylar' Idm cit' yepyelli hir 1I1L lC,"l kli. IJcytii. On'l~r J~ IO&lyeHemtJ.e.. Yul~""!I;,h:l,ki lur'l "kit IU'- 11: Id erler gilbi 3b~~..1.mi dil~lJ1rw kllb.,1 elmiY'_'I<I..'k l),r ,·.,.U., (11Dl~'[} ordusu Frans'Lz tOl_):udtlatl-· tuyyarclfl''I''.iJ,'I.:! dolu selna.l"a I~· IH 11 .. l ~i;t;:m..L1l I ,;I iL~:'I1 .iht-HI I1!1'LII :01 islilil cUi ve Se-{Jttn Cebillde n 1t:lly l)"P 2~~!'C ~ I'l;q· bi,- J.._,kC".-J d1.lJ,_vorla:r, l.Ilkil'l ill1da11nrlllil ko· ~i\a.fLr s Lir'i:Ji,t!.e yedefiti l;:j. T.Oa. m '11f 'i t~('!lHl ('r w.ee ::- II if:' ~ biz- clost veYB lllUt.lelll. .... y. \y, t ""li.HI~Jd;edIl·. f:ni l '~ I,'yh It. .... y~nJeri ihz.."ll:"edilmiiJ yo1JJn fi.t~ y"re g6:renllyt..J:'l1lrm. . 1"' II, ye'i- LLly.'l11n b 1 t"l 'k' t \ HHI' l1iDlk tankhl.ra 1~8f'!J1milni lilt vii-I :.ti.l'l V r(.ljgi lr:lJr illilUa tel("IuJlln.· b:'~~t t 1:;t:1_l"bl ;.l 1m k r cude .t:'eti.rmel~, setir l'l~lt[ k~t·:J.-' l' sanJur<tl~ vLl.ziyeli aydmIDt.a.tiL'. fnnm alb nylJik cephe$lni ve ,el"Bu :,;~b-"';I hllhnn.l{ iru rle k,lak bir elWli" bcl~liyo.rbu". vazi?:lru. LnlZlrwn.I::O.lij; mtisWn~em d.H· r=.uILL !In,r I I). lIab)1,1(: I 1~1yeUe-MIDi 8.n.llltrook vc- bikllrmek !':1.lIl1 Y(lkbH·. it..Jya 'm hen' .,. me\'kileru-e yerl~Lirrne'1i bile is Liyorl.n.r, Hild It hu;: hir (""1. ri. 11 3me:diO: YlJ.rlO 11f~.~ II" i'llll· e-I m ' , mtimki.in olmaut. Ierm
Ve ref!ttr,

m.

r-I

I

t.erU.c~ ~ll mlH.e-k~lJil IJ'II-I..ltlwloye dill. dotJ, IlW:!.n clogm)i:J. de-bal
mli,,_akctl~ye
m~ - :.!n:Il.;ill"
l!};

"ej

gir~iJdi~Llli

ih; .' Oil't ,""1 L .;illi"'l'~ iLlJI 0ILJ -11.1.lUUFlU' ;:..dOl ~ rwak bar kll(j " I:i"'lrun bildi;';:1 bll illr I~k g it. I muhaffl.?a I." 1il ml~ti. P. rliml . I LI (Ibn. Ilk i, ~11n.:11 IT LJ '!l Loiiyi:, k hi1· iltmaJ "e rncm· B1Hli)C'tt!'EI iblU'~lll, BI,J, ktt;men 1',IiS .h.lva ldll,lwll'JifIJ bo::rlllrnf t '-n zi),t1.r]p (joeuhe.h:in f'r'llpa· g lLm 1 ~"'i·?un'l!1 h~llir.l rin

~

il.rerl!

:2:: ~IE!,

"i:i

,1

ta}Y:l.!'-

Hitlerin lahrnin er· i~mld~1l da.h, a ... ul.laI1mo. is.t.e·
nlml)':HI

gOo ....

bel"""

(;e'JabH'I~gijr,~, BU·

1I'1.1'e.ket!llzlikl~riJle kn~l
1,lIf,1}mlye:!J,j rti,lliiQ

cfkBn

yul- Bril.a yanln Le liswl'Ul. mi.iZ.."Ihl;;l~H, azml Hitl'dn 1 a~ll to:sL~h 11i..ikumetine VerdE'}l Ijifo.bi not.:a.da. 1f;.!l.1~ -.;~,lHr1'lj.s uh.1'I 1I1l1iLIku. 1.11 df::o!i..,~INrne:udl : AI·
m:.Jn mmi iIll'-'l1 (R3U..;rini
1

ayald",nrurnlll}u.]".

Bi1i~'h a1tma alu:uRl.!i 5.!:iOD. [10 Id[~ilil~ orJusiyle en lHL

ll1uhabc'l"cy i telifli[l ve tesi:il cll'Ia:ruz bu!1i.lftaliL ~!lernl COlI'::IP dil1r:e u.C' aldlklO1.fI emir, uu~maonlu:ni. iJlk ha.t.tal~i ]ut.:n]m'ffi iler· mil \'erdii:r'J 5:.111Le enlil'ler ('11u"' lernesi w;crine gediklcr &aall 0yordu. Jan MajloGl' hattmnl bo~IYklantd Bu va;o:i)'f't kl'lf',ulll1da ;l!,lhcrdoldurnmktan i1DB.I'et 0. D n " -'fe;tin~ balj.amcll.k 'bir halde d.Q:~1. lerden bil'isi: Wl" !I'e! adelll gozle g6l'iiltU· bill"

TId 'cel'lallll l"ilin.

iIl.2';ylldne

Lam1yor"lQTdl,

1~1Il dlilm

(..:mlfll

011111:;;;11 b.k,jlrJ11I - ~tlhT "I' ICtl(,fL ('gel" ~;Il.Jb ;elirl r~" • bu· L"u]~nC;1.kllllyacflJ.t. bu "Ilrdl.· YlliMni-;um il'LncL bj.r \rna· vuUuk hnlim' Hok'l'I'~tl. h ~I:\e lJullLJa.n ib31"f'1I if. U!.,l:t-cn t nbi Romfl in palst'..,.rlu,'lllt.Jn y..,lu
lIIu .... lf.L'IE, ;

g- ..

harliof.hm

S'HI ',1 da

rwv~

d~ YlIu:'nlatfU11 MURAD>

iliig.oJdt>lt

SERTO(;LU

j!l~l>H.

ve ~..:rr;.o

1

)!rnll 'Uld'U'l

ilen. gl."hyordu.

Fa-[

11.R .. '}: tl,· i.iz.n.,h·rcll"l'ilHlI va•...1 hw h[lrb bahun~I.YIe.. Alman· _,1 I I i["i blr {' ,.brl' JI;ine II" Ih r.. 0 W _';,Inll .it-un L .1 b' '\:lIt.; H':n bi~ I~u; n
I

I

"11

." 'C'!llI
01".

r,l hl~LI mfuuutiru "finrfen droi].Yl iw. Cti.nld.i
1111

'hl'l

tl!-~''l fLi.oi: r IUllin

mL al{mm wmifl c<Mlrad~ ftlll-

AI-I
.~,

eLrm:kLt'n i ,e 'LIZ\1n hiJ' h,Lrbi bL[e gi.il'~ ~1!"Ml~1\ ha2'lr· .... ROMANI lnnml:itl: }?, iyt~l{ E!ntallya ~~. erberlill, tr'd~jrlerj".je iRI l1r ('(11 - Amma bl.lpi.l ~ok Ili.iyiiolc bll: ['!:k IUlu",a 0 d.ll! .te 1111 bi'lti.lU Jl:u\fv~1.le Il~pbmalt liuml. E~"J Almd[l 1mnl'dh~1 deth.11 I: fer ink pitCil me\'kljmd~'I1 ark~rl!lIl'm'1 h.r ..Ic-..' klL ult.hircbilir rilijiJh hie;'! o "'lin '·UkLI.'l gclen lIlt mii1:.!· hUDUftla yol~.•. Lml~tH k lol.lll1rh IliU"r r;on deLT'(. c1' rolil! bfl'tlyet:ll aLlm'yordu, 0 gdle:,r niL fh lIndu ~d.i. L"hlil"'r ~ijrill~ V~ 1'0[ LI. hard,I1i'tl1'L duh 1~,h,.lf' dB, f.LI.J":lzi}, ·~i.nor', b.!za nl)kULlrL!"E.l:in~a ld.'k f8.21a II rl l.· w'~Hi.Ol rnc:,.l)li~ eli ho.l~I~lIlrilAkf li. ;;i III uti!' UnllY(lWU. l{l)rll.h i.u'l'Idi~1..l'H oo:ooid, !.i~'iyutei ve miUrUnfmi
f(,j

~M=A=C=ER=~A=#~~~[L_
I
e,l n~nn

c~1
llekliyt'lim.

]

I r..

irika No. -7-

kan"Neym
iui.mp ~rn"

d.lfanya
rna:t.nUIllZ

11 !l.ZltIm.
l;'I~I1'I1

l~t(:dlg i ),0,1" im

IL"i'11{,l1dcn t::l.j')'arcye

~e-r ha"'1 hl'[J;l~f'b;,z" - Ne dl!{01;Qu.nUZ? y(I:Hun iizel"ln~1c h:u:eA

de '-itn_

If 'U!:r ynpl£l lDec ·~h:. - f<'alnt haklmul.:; yOIf._, Toy·. Y Ill: rnLiJuh' altmWJ, Lduma. Hll:r m[,'iuliy~ •
tL
L.I~ 'I.

WI n ni:!Jlzig yuli'llril j~'irl h,lrbel ni~cc '';1
I,

,~l

fCrli!

r~W\}':!i.

IInr lJrnl

l..,.'11",1.o. n
$I,.IyJ.tollmi§-

(;1 la·

LIC
1'1"11

itIi. ME.'3eli

'M
do"

lim

l.r4;hi"t:mr]ll.1l ,... I· A!l"tH1n muHco;lrinEll bRHI,dLu:~n en

JIC:

iL'I"IC ILh~I'Orll'n'l.

,,_

nil~'iik

az

"leu bilhllctti. belt ~,<!'re
!1 ni

du_ .B1;b'lliyi
£!;U

(;12~;I1 idi. Ontl 11 bu-

lim \'e ~im,ji flc.,.
:iltad'! du. -

ha.ti:t yaptlm diYl""l'blJllj yen Ilham "t· BhgOb • h " yrlr,14::'1('

\Lrn;,n ..... "nlmj". l....
n r1 CI

ye:::mi har

FillLT"f;r!"mj.

husu"ul'ldakl h f"'.{ re !lhll lJ;; vyurl tm Lij [,'llyniU1J, h!.t."lm(l.llh hnlklrl J1) tll

c1de eLm Lt k'ldr( tln~ iltimarLt
I';

I..a, Ilmi1rlu ddu. In.· Lt:hl..L:..llri \'~rml::: 01·, r1 tlt..u 1!:\J?Un rta",Y/UU.Lfl m\ILuh"..· r'r'Ur.c b:tr.:l olrn;,.~hiI II.n[~ldl~1

IHIDl eti. ~il re,'t'l

;,yl,~q',h:."l'ill h kikal'Ili "!lImn b r.lllal'lhrtIl (1'1 :;'!1lh;gun,1 I( rn I '~en iE;JnJ 1}~[J:.J nll .e-tmi I.oldu~"\J"" ~p'n~ 1 r' ~i'Cmcm. UIllH" mulll.l H:atlll 'lil ce .lblnl Mil I tC\"jjj ,.t'bgL ~.Jn 'In, dlkflll'll[li t -hra,1 Il\lLtlub ('llliL ltl. F, k,Lt (lulU\. aO!
I'.H~IJ

ten

F... d madam ·

yn;rLlRl,

~ttim.

ArkB.r1IL.~lml do. F~k b.u1uetllfl

~vyel'

tchllit

"ijanl.11

7.~r'..llHJ

Inl

I nil:': 111-. T'o1iicrld '(':Bini yap01;1111'11" bu. i!Jlika!I'.ICt I"b~ iltliIHl u 1J1UI'l1i"1 !w.l:iwl:i1 I'dl

h "r

It }'.l! ,llltulu 'd ~rcoty 1/ m!J,

r'.I1iilllm Korf)i.il'l i:lm'i!

pock

yordilln. Do;;ru. Rlilbn. blr .LtI~b.r nl<htl''''lIn.j1-·C' L~Zini1..i i!!b::H rl''I!m. [':FjZ&1l 'II.e' ya.rLI],~lml lJi]· dliillp ctnlo..:~t' ~Jludlm (!oIlel;(!.(;~lcRjnil:_ wl;'m. F~l'l.1.t kati! -cit ~ iJirn, i':1'I:'1JI1I ~"t1. U"''{ l"i. H"r ~_~. 1nglh - l!"'~ke!l ~mlis lo{<C.' beli?driy", er" nLli kHb;.ti.'l.ti i 11. lrl~Ut~r~ g''-'- tilun df.tiruvu ai'iyh.yorllm. B:;:r,i If .flJ crl~~nden gdOCollklcl· .• kuMRnmz Verano ... (·en ,,",'11'~ ~J~lerl t"'!Jl.'ul( r-tmi. ii. - 'SU IflUI!I irjin. ben-11m h ~'I"J:kt:t Vero.lll!)', pllatu IwlunrJ.ln ya· im. oj I (](' ]_f.·hiFlLlll'1, "'Ik hir loJCl-1 ebnellli~liJ.zIm. Eg"r ~oyll'iliklc· If/lladl.: o '.:rlj.'ordu- SJ:.::e mant1bllnim. c.; IHiw. i"lIill7. dl.1~u i eizi hW-'lf t1L'mi.lfAr .L'>I
T -

gl'r'el'". Tl1YYA.rt,:yi.: bjJ'l(Ii~tm 7.11· mnl1 LUl:nth~in;:o, (.;ill bile ,*:ilr'rlll&

Bm1l11a ~rf.lb~r ... ~usunu;,,: ve b:lna i ...J.;lt r:'I1i· I"~ ~ize Ilu: ~ey ~t1l'l['djkh;~ O!a... l III 11 !I_!," r~'yi ih.t:rimc nUn, SiT.i • ,rill 11';-11111.t.lbanc il~ lehd·t " tic;Jnll ih'li fiUrebilir iol.;,_ - B~' Q1lDe _:l[lUl'Dl IJ: lstlj'OI'aUIfI"~: 'n,m 1IIf"'~ b:llimle , .... me-vIUIII i,:ti~ oturdu.t;; lHIUZ: \'r:u'".:I)'cltt: p.~rllRlit!('! pJ.L1I1.)'an bi.- :roann i31-

-

I

~.~ ,ak tlcni..i;:: Y~l!li .,,:il:dlynnhl• eif~r"k:. poll, .h r~Acab3. elr ill Itl",l g'l.I:rcCCIlI ml}·il'. ',' bwdl~l :,r-}C mUY:U:lk~~t,·t11 ;'[111 if,~iI t ,ttl. Tayrl1Hl- 'r 1bii:' ¥:\lmz ,,,,, cl Ile-'Lo.: rniz l:":lzlm. Pgoljt; sab 11 ldu. ~i iI(' l1oirslm1'IYC-.'qj ~~(.Il{g"fl np bir Pilut, di=-e!;:"':'lj':llm II:: "('.tt. Ve~"t:e ~l:irLlilc:r, Bit" SII mn I-i;::erim~ ":f.a!]~m l!ULIl1: n1,,-, y<r'~ uyu· \'n""" beliy~ otlt:ruu. TanmN! h Pf'llb hafiY!Ol'li lI1r:l..,'~t nl3.l-,'l1 (,!lh:-ayr.r-dlLl. P~H~ ]H~rt.'l·e· val.ulli. '{ere 1I'lnH .. 'k L!-jt,Hi lHf: H)rl!muynr, bnj'l.lfl'l IIUl1l;ll- j t:orUt1:'Urili"'tl. '111 t1ltlHrln bl~' fU1~i:.1 Ilir yllLr 11."1. y(lrdl~. 1.j{f,;:I~gll bi( a.tlsfJ1ItI te~' lihij",u l:l.panLh. tny~r"l1"("nit1 lie· dol .,IP OIIJLI ....l:mili. 'il()t tJi· Saf lilo H!r,lb"~I' VenUlo. bl.i- mu·lllu n':l!aiCakll, rclfsiy. 1)1 hlr-'l.kIllLl(I[lIl, di eo 'bl' lOYD.. .11':1. I ·1' [ldotu uy mlu'l,l.a.k l~'11 ~lI.pl ~'1C!lk rnlf;! h'ilJl IJir h t· "t...: U. K I'm]: n .~ir(lI b'll l f :;1,:1 :.>"1).1; n big- IL. ILl,· IIEJ.Z;II01-, Itl' t )fiI"w'lhll. .'rb 11JI\ bir I'iO~U~l1.dl\ "k'!'Ii (lu lULl Ii ,yilyct'C'r{ unull'de)1 1,' tILnyo~'iJil. F'allut ... kJt tltFI'-I "fl.k t yy·,r 11111 ynl~ltHl.olltL 'u:i il(:"'"1"I{[;l.Li d~';Hru. \It'raW1 ¥n."'~h.rn" ll'll Clill, h 1- ~d I tlw!de jll.lt~1Jl s.~u:;:lu 01'11) (11.Lm'Y'lc ..I1-:1~ IH;,:"{'C~gIIH tLit 11 LI( r; 'kh_ P,1Gll Lmm1 alrtLil.I'l'l~k i.. ,t.~'tll, I nI t(L" J.t I'. ~11!1Jl. Pulis 11.,ilyi!!'~L .Ill li..iiHlillr 'I' ~)J.. bIlL~. \ 1.\\11, :]Cl.V'y~'liH w,;t'Jtun iolil old:;il{>':.I.'~i f~lrL' ij'~' 1tiln~ :!![ij'l!.'lnunm ,~y'l', HIV' Y!1Cini'l 1,:L.,',L1I uh_;ul~I.I:W1 lwhYN'dlml 011)1'1\1[. H.tliL tc l"1~dliL mil o·,hvor~lImll. ~ Ahn J.~ , ~H1 zC (ili.
Hliglti hj' 'l'uin

l(orJdlllgu_nuz:Jl

hiiknl(,,-

lcri 1m
0

11',11-; lllYYlH·{;,'i

1.1 lardl hJ'_

ffIC)'d.IIl:J1

j

1'11lIll~ .lJ..lk J r I·,iJl.·:U;ll"1;:jilt It{). liS lmfl L' me t.e"I·i.I~yt' b;l 1,1:'1<'1\nlkcd-l"';m 1>0 I oji. V'I :.mn hI.... flUII 'r'L.!li lil.ztlm~l.I. (Jllu~urla. k"ni i,h. F.:.Ll~. mi"Lt t nlnl.llr Inllta ]q,ln.tn J.:~tJ.T!lI'~k JLl.zu.tlCll. fl', 'e~ilde ,m.lj"niiHh L' T""I\'~~l:'
II.:

·1 fC

hyurdlJ, I\.Ir:1!-lilb;ii I,lwm lmlnll hll~PkJanml ~tJ·!

yine

ILlTl.;1otl~h;m~

tlHlh"i~.I2'.1.

L Ll"1-

L:>(lli~ h,llIYI.·!'IU ri!ntu

un

'V'\-I

~e-I

*W"'

!Ilk 1111111,
f-Blm~'Lnn
[(.lPIlSLLlt.loll(1 '~I

.tc-

I

Bil~Jl yupll. B.imm UI: rim.: V 1 il'IO. illtun I.:lin.:' k" ill J{PIaC'CCnni v.·nli, PoE!-i b,.Lfiyt.~i binz: 'at I:ll!~~i>le: ~lln tutUDUZ diye enu-f'W. Eh11l11 tnl(l' 'n \'c-ru,l.lo n~'o~a luUilL 'l' 'y)·,lr.;o :3L,'I orl;).:--Ifllll!l u" ru\'ordu, T~W11II.rl:l[]in kr·l1l1!'li1a. '!olll~r~( ko.!tldi.si.ll11 t-..{'I!:I~11~1\ E.nlIikll P,II{!ll: tnm bu' ~un::tt.e r.i(;r{i I, B;l ily~li'1 ;;!.jlr](allij, dib,"Crini l~C"I'Hl.J"'l :!Iil.h':lffl! '1'l'iI . ~ I, Y II m 0: 3J'1.,8C :';1'0'8 l'Mln.nyordli_
PI.}i3

~'e lellll.

tim

b('l'jhl~

uz;'\~m:1.SL1.! ;:I('Yil>tcl!lil'~n l!arch;~ti

~. ·"ll\.l!.

T~yy

1 1'<1 ~l'l1'

II

hl(;y(jJrnI11

i.lr.r-,

hnfiycsi:

rmd

bU'yIII~

tlu.irel("[· I:hi r

!l.'I1u.

(

v
is ri~re
II

dl!n~ iirltl"llli!}

tc-hlikelid,e' egil mi 1
YAZAN:
I...

_
l.Jo4"

A'-'rual'.
Yl.I.lnyabl

me
olak ~ ,01':\,)·.L 113.nn ?.. l'J'e dJ~illJ:r.:'

o-turll:l.d
1["1 ;

Io{ahu: !o;t"9.11 "'{,1'W: - Thbii., Homen -mLiL
Cllrllle ...,

ijln : bJ.i.s1] <I;I~l'DI.I:-)"LI Jlill".~ ~m ·Jl ,tt' I.kllIml.l:j.w, HII I I hiliim I. tI .

i1ao(',l" bir

rcrm("

lur_.

1'1

: hvch
giH i

it

Ii-,

1'..

b, 1..
:0-:1
ill

"'11
~) ..

elf'\

i.of'iln

!·...

,.:,:'I·t

; 11 ... ;"1

Re~ad ILERt
sene kid.g~ah c.ag :B i.z bagl a .. l1arak m~l·a:_mDl~]~meye IUYII~ BUD;;rtillenz, I;llyo flnylu!I!nar""l;;
",;(,n "["jJ'l1.-'

G"rlgWl:e

AhHH"l

m,

Kanbll['

~d1~
I

~b:il, bil' : 1 • h_n;t.I 'I"(""
111 ' II

l

ahillll~~'" 1"1 ~'t" ~

Rim l.iktal,l, tlan QPrny rdu,

nra

I

I

i:l

liar,,' I ~lui~lDi d~~I • Ili~'. H ~ll'f,:,11;iir- )Jill 111;.~Inll=~1I1 ~'il<;!.~mi.lf"'>(' 1111-1

-I

:-.utlHl... n o h.:.nl]~fi'lo " n
;t'11! ..

1,.\ 1f'1'('UUL

I",c,:di mu~ ~ 'ut

crkek~t; ~

~Z;

v rd.ier,

'11 •

1. ~ 1 h I'll

-

.!\l.;,(o,

Ill' t

1_

I II sirad,
01'~~ _

Jmi1\1.3-, jr;oeoi~"gi.tp

~'U

Sei.amd D sonra. ('"WM"t II JI1 Drame, :ttaJ;l! ]fl! 1 "10.1 ;:;lnl SU~ lu:1i" KII Uk m 11:' I, Sl lola:

n-

K,~lliJk
fJ.', l

ill: ~<l

r;.riio~'nf' IJ u, I ;;w:j.unJ..l1 be '.
Vl',

U'ramll,.b

.1['(

n
biJ'

et

1 ~'L."iI1

!J1:.!_tl.1.

I.'~·I nhlu, ~'.mtl
GilU

I I

\,ldL

.vr.oth. o .c... •

~ 11

- Rllmi~·orlJnL. Bunu1'l Uz~rjrll,; liiiciik 11\ ~11 ••lc Mulla.SL c:r3l:1Erl~rim: alil. cw' kahvcyc- geldill,':l'_ .. "alar, kill.;u.lt mollalara bu· ynr I~ i5h:l i, 1 h'ar- Cazp , !:; 1:1.. .1 Qlla;~' di nci ,1<:
_ Ahc Moll :., ~in~nt' A.h·

1 unn» 1.1..11 I~::.' ·liU.·r , li1 1~.. yf'll~i lie H .. HNk in l:ode ~r.:il . rnual hmler: n la~ bi-Iertle ur;,a'lUH:IIl11 bu . a"Uerd~; 1YI kt pi t'i!'ldenl uk arkada kaldr. He .. hald • n11; CJldl Jo-cu,b h: Pi u i ;j,ZOl.d cd )n IIandakiler 'bjr,,"~ rl:llla. dertop B hsuller t1c 11 odn r:nti.'I1,~k::t.~[l. Bob:.llll(;n.l ir. rli ye ken (II k enbl·N"m. hajj.,] 1:trde iJill_ttal 'Il1I)"ltrwhT', Biz d dimi tesclliye \rill! lly(l ...... lum. l"'-C IIlIi t hu' 1 U,11 ~1l1:J hit' .~Tu. .mla •• 1n",,'!.c lmEl l~U,;nd ri "ibi H::tkiln.t.ert ~rdHill B(lbS1.lIlC'Ji-, hR,\u.~ i! cdih.i. JiIUt.a !M r- tophl hi r •halde bu la bi lrnek i(_,;l.!l I ,Suna Bohstiller urasmdu J.n·1 Sunay:.t mihman r ..de 111'",,: I m n IJ0fi71 Imrnu, - bu •. tler.le l afet lark.larl 'I"3r, sunauakt- I olJuJt_ t i.i.ril' ! II ~na Ier thha. tiy'ld ....7;ad,-"g~n IPv!' d.:i·'lJ~ yn l I arina (lol mlul"l" Iart olduklart ir;m 1{IY3f 11 i Bi;17. vvcl bltcn biro tavla ya bozm;ld<1I1, y:l eklemeden artrsinln miUll' l' PSlI'lI YlIjI.It II yni.. ~;:jhandt'kil rin J-~, l vorlardt. FakiJ,l [;:ula ImnUE;mp· daha kE'-1 Milt. Hernon cbedi \'0[; ezeli narda ziyade til'. !'I:n'e in ,J hathdn KC'n:l.I' TIl aa .!i'l irr'l" hu- m '\'lU'!<lI'LT rlondiilcr: lelet iu zibidiler] o~cii.Jkf:ln Kin -!lot t.1I.J ...... W.L· 01111",':u Il\hl. "BiJb. i:..ih:i'lL V~ lel~imi.ijjL" ya !:lflZma,Uil,1!], j',~ eklerneden fJa,i1 <;{IoLt:run.;J.];: " lil:(,Isinin Inhmel v ~ hayran~ Ei J~Hlw m!h1l!

I....

I

111.,;"JlbU]J.

-I

nruag'-l laylJo: (llduk1M nJ ~'-vwt'le ,ilal'l 'ue)'l bu aJ-wUIlarrn iernde kendimi k , nn1f~ san dim, korlenrm ve :-;-h nit. vesino iltica eLt.i:m. :! ly.mai'~.1J n.uU~"I· F'oW1adakl ;r.ii"ZOp BobmH,. 0iJ"'.

Hag]

Kizmektebleri arasmda voleybol
all
1\.1 ..

I.lg.LH

1,~ml'lll~

bit·

!j.eob:.>t.il

J.p1'llriH~

turno 'asl
dU.ll ~ er f
111

.·rH.h u
;"tIllr-u ~
ljbf{'IJI; lit

IIu1
l~k
11 II

~Ikll

,'\thiI.dikt'·D

'md":e tllr cl3h,_ ~iin:~ 'J''J. ill l: is" a.u:·~:.~c en:""I"I1,"a1ytie-e k-I misio 7' ~ i,j.lJ.:: U. ~r~j)orM. ~·.'lf'11~11. C1r'Ufl Eli ~ n..rn }'mla :i.diG".olaJ.', .J.L11".:1I::!d1_ ~ i3h~. 0101.1'1' o - 0 be!"".!berl.lltle neU(.' ,('"lldi Hu t>en~ki Il~a~larll~d:ll. bliyW: Jolt" SO)'o:t i:{;r'::;iJli !¥J. "'1i"f11. 'l:lir ~t.'t \'6 e.naji gQ"it;'· CD ilthu:.i tou(' b1.i.lilt'u we :;i~H 'r!][i' ~at, l-iij~;\.1~ m()ll~13'11.. t. '"'0.1 Clm.JII:aWar - imi:i b rinc:i 1"<1k1 L ai'aSln, ~ bn~lnJ 'I' l!;Uk· ~ te. 15 ]. I;J • 8ef.llole q iii. Ik bir'~i c~rl al ~ularilk: lflili ""l::ri 1 • ~ ~~lib Y~zl. eltc 1It _ 7 mag ub ['tWa-. - Nelle!} bil toekHli J:""pln~ [:u;la R1Dlas1.l.'llkinc~ rnw.a . bt~r.b 11 10 dalti" .. I, nuyuI'S ll? Iuz Iires.i il !':::=;.li Tcr.al;lf Ii ._ I:h)'oI'! ~m"I.mca il.1tiy;.., Cazgtr le:rlta ;_'apddt. mt ·I·yi a.nI.:J.ttl. BllOUll il~erine Bi"rinci GC~1 1 i,'J - ~ kr; ,illhil:.aiJbu!L Ilia: I~; 11"er' ikinc' .:r vt C w - aHa, ~ cCV.;}bl \'1;1"111: de blda,rlDl bi»;wWn II' 1. ~1iJ.. - AU;.l1 k.JSlllct ",dense, !a ay Ia.r" v~ :z3.j,tf 1"~u..iI leri1l i i!-In, i b:a.'l ~.• s.ept.de de 15 ~ ~iib ct t l4!rL ~ A..mma, ptrlJll;oi gUr'~ttH Ed. ~ ('"(,k lyi. mg:a.ni:::.t- Lill· ~mra ... l!.en m .Ii3e1~n .. o!~bol li~"ba"~ ~1 ~""."Lo - Ne l"3.I~jt clun;a ohull ?. linlli! iJevam lo. Mi. _ Vt.'di.

t p oedi.Ien \r'J1::' 00] mli5llb I~WlmL min Emmi.J.lllil b kl,,!,' u dt,!'v;:,m edilm l lr_ O'rinci miit bak"j,. C-'lL,ht:,. it..

mekleph:ri

a.r.l.Slntl. rer-

e-

I

I
I

li."wlm!! IZ if ~y h~r ~ Ugn m;;A:.L ill,i. II Y I t.Ul". Briylf .i ~t'~ m ~11i1c1l.1. ·rJm"'hi 1'Alm:tli!In h~ ~'a. i~ltrln.l" mi.· c.hwa]t:.~·el.af"Jr 'Ij'('rml~i li..;;J..n!lif. ('i1nhii. I[)o!rm; J~~lf'-;,indUI ~n_ '11 A ... .I!-i-hll·J':i!. 11.0 tt3.h'~~! m~1 L-ems.::;.ool-.~n t:n!.lllim ~ di1ru~~.i:. ,j,tl'6 I Godulhwd.:.w ttlJ)" JJ' la:ll'rrnz. belki ,daJ;UI. I 01=-:.. (ll' -til'.
ilk,hllt Milo 't'_ 1~1.]lu5.k:."'.. oJn:ta~1U lemin
kiU"'.ID.ll'1 ....luJIilir.

I

tlletb.u.ldc !:Iclleri ob-.:ak): !)imJi beui di:"::l.~atJi dinl 'inrz, divere] ~Zt.' ba!~'adl_ Hen ~i J;oz ]{-ulak 'ani dod kulak - "" diler • .Eu U>l.r~tilJllliyorrrll.l,'
~.bi blr;]z dah 101Z<'Itbl~~1"'. b::l5!ar111I bidbldcrinc ku!t.,klu.l· III

l'I il g-i.iHinq. ve da!ha "'4 valu., SUo na Lordlar [i;;].m(l.1'r..slnJ, bur "I da A\'!..Dl 1\:amal"a.sJ1Il j m il cdiyor .. yani Su.uadukiJ r rrlni q II, bit' lIUD1:H~h BoIY..tlller,
~bh:1II"'€:ldler itdnel Dum '.dl BUD\;u[le,',.
SllUr,

}':l..ni uydurma ..

\'!;1'

da-

11~i

i!_'ill

'1-

Bill,;~ln 1w;:iJ1In1':r lu..lde bll'!;'J""{ t:dJ.hl~too dql;,ihlir. ¥ell'l" ki lm
1.1

.f1WptR-

~

.

QUa t:".r:ililli
"a., y:U-In

l.u[.;an

S,- ----

.........

===~""""""'~--

i.a,
-

atlla.r.a -; gun'3 cal:;: 1JZ;'U:bjl" ka~
YGn.:1111"!':l"

SAB Almanra icin tek
c;ikar ,ol::;
U[;l~ I.;;j.-"f
In"; ",~ytILI .) .

:llat~..an.y

.I L. l

lib
t

Cu .. u bastan

----....~~-~----tii2hia5'1

Yah-nz ikl nu 3.r.llL Eol:tstH!c.-r z-c)1.f. SlS" Ie mc~;ul ",lm3l,. illsarlU gu.1meJr ka bit< EftDstili.1l. giir "\[' \u'I"nk d~]l, a'l...lIIta1( ihtil;o",ro'nl "t!l'iYM', SII1.1 .... 1 .jig-er bi l" 11rlmda:=1n'ki1iH-", rm liOyl.c t..D.riiden ~ 11p.b.. j,laJY:l'il a~· Bunh .... kir.d~ ncl.c:r \ :tr~ Mal::Irl1l1, lUll; l<::1,rd"51 l.1ui f· bril~<t kujilln c::ephcd..: ati2~e t.c-m~' y ur-: leriDde, cl b.r'1h,rH1Ll;, !;:R" ~bl; degi,"~rd.i. Fdl!;:t.'t .. biijli.ilt 1l~1.I an kahr:arr.JJ:!h r, b b,sl " n hU:r,'tik flakL'L -='!ar:lafl gali. dlikka[Jj_n1.lS.};L I ekn1ec~YII ba! Bozulmu!;otll1. Eluti cebill{~ mIl bo~alta('ak liailll.r.z i \ wi:M]l .I.d·rlu . ..AS'fl SU11 ('11~a.nf.1 &)~l"m abayi_gitle" ...... ~ 1 __ if ~ ~rn JI.I:;, Ite~l.ti. Fuk'lt fe1Lcri tek· Jll('dinin :::itl I~ci. ! J 1.18.'_ I I ",t· bc'i:ldm ,la(ll;l. H;lll b~men Hi[~ om:azsa. binD II r 1.:1.' 1 I "&20 ~ _ ;, N:l.ZLk in(;~ UY.l.lll Iondm l' l'll!I:J.klnril~ crkeld S.::JJ.::h- taz.l· ulan .t:erlieU nn-n . :r h~nJlnl "I.e 1\'k'l"c:Het.i'l'!oi bf'Y udC' ll:l1' l"lnl Ok::':J.l· gibi diize1tmel~le [k~ t·1·Ol·]:J.1'. Y<> t." ikinci! ,: Yo.! b I lifa cAli .... rljl,lew. <. :!:1\,~.I..t Il111hl..llid 2:d.~ Ii ntiJlt~ - .MLJn§ei:l~, ~ al'OJImru;-t. L"~Bo~~tH k. L lk;,tarleJi., 1 ClI1 j·'11 ITJlHgi. inl~:H III lI.izllmu Y"k. H~· ftil ri.111l'O'rn ;;_il~~(ini hru),'wr il' i!.i a (:\.nl~byi7. ki, 1 u:! r8.I-. H..('m de l.i-o,,?u 10" 10.,.. l)iT'1 j E' It, u"'" b~iJo.u Jelik.'ll.,b .::mJfl-1 hir IJ .;r~I~n.. Bi1' )m,in t:i~Ji,tii. J..a gil'dll. J~ek ..:1(> }l~111,J.Z odaJ9.ugn I~;.t •• ~!a.kI;1$tn·dTlOltr, Hatta
1'1Il\ ,Jl~ laiahr!tidZ r_\l1

,,",-.,Moila, fula
VItH.lt

a

1 nkara': J, r:ln I'. but ,C"tmlftl •

yaplh)'D

loIlamaz. ... GLi.rr;;!!i

guin f..l"ll1I"a)ra., kiu<tklFl.l ..• Dwi. Blllllln ihcrin~ milw~1.;u;",! ka·
,I!:'I

8 lak~ml ra

1.'lIn JIZ!a billik~ }'::!.11)'r::JI'UZ. Eu ttl'. ilnn 'illi: J;iYIflID'''!-'iJ-i, y i,Lime· mi bilmiveli bazl :lh I~~ klan! bi:dml(' .ihy CtLl('~I' vdter dilll.\ri Bob. lit :ri'tr:i) L!'!:'i,lmiiz TIl:! (.~ obKt, 'nsal~;J.. ,,~ll~h '..f:l·J)'Ol·" f'im~h -hi:t.c Leri~ ';';!(kce,;:;-inl CiL,k :l:ul~ \-,... T r W~ l:m:, u. u· HI.,: tu
0

naYl·

3liUIDal'l.w.

Bujj-tiU~r

I

EeL) 'U I'i i:'(~it Bobsllli l"i.'Ip -j.dli).:lt.n YC b:i[l'l~ .e.. r.lit'J\1 bjl a..~ .1u)·duh~2.1\ 'oura unl:1tlTIrlj,;; I·t mil>lim. F:lkat, ,1;' .• ",1 bJl !:?G;!.rla 1-.alnuyormu5 IT; 't! .. d~l'a bl'i.t"i..:a. numar;~ll

~rj-I ua
I

ar).ldl, .

H,.,.' kafarli'!1l

Ol!"

ses teml.n ~

!;lkm,~"

:J..ijh:.dl.
It;.IJ.:>. £"illrnnfot!e Jinl"-

yo U , Ai;:alru.·, OluNli. m. tJ w. t" biribirle 'f!i ~·iyC',..tm.lJ. Nih.'l}'et, ~~?,; .lOlld:J.l;<.z Duran II ~G k Molh. ~li~10 b,;3~Ct et.tlkten SI"nl"-l!, h"·aCl;l, '.L1 :;.oil2.1~TlsOl'h:-dl: - Giire§ n·' ~::;,d3r ll.2[]!'1'a U· z;u;m._ Siz. If(!a1U.1. Ot8l nlug-ulIla ~ Irmayuuz. Bel! gilio;t~ :!!lOO-

I

t>~ bn ta.E.a !.'rla:rd:m. ~.:ot: "UTJt.:Z oldu, B !..iii. '-'art:::.y ~, • Alrrqll!'arIa,

k ...r ~H.:dy.i3ID. c;u"('keimin hlt.cblJi I~;.i:.. :i!:UlIJaJal1nuan J hirill'll taytn. f de~1 Jl.ijyh!n.i~'["Ir-1
Sll'I'-(,}~

duo 'limdi h..:·" bUl'no:a I Llfel It ill 'bir ...:rri "hC'illI': I'b., Ir:"l \.:!. da clm~· \"1;: biWJtisl Balk:11'-1
].::lnla. nritiv!'; L:..Li!l;.ll' J [ali;). 11!,t h:1Jtkair: bil" EUrclte g~n.i:l LI l-

=
1

-:!~~~~~~~~"'!!!'!"'!!!:~~~

yor.

m tutanm y

gi~gE1llt AI'!

edt.

DE:di.. Molla i\:in Ylrmi
n ;;.ga

~~ li~.,) ka· !}a~alaml.lj.U. ~a~tl !.Ie..

~il yirn:l.i bee· lir3.SJ Bi".z millar a3l.dan

;;idrace"-li. f'/(jf11.l., lIiol.

la ~.1. h.ita'm~n: - oglum []~ 91:ar,

Twm. de\":ct]cJ' j kllll~i tl' ~ in a i:.e§kila II'1)QII1£CaY(li.ln Al.m.anya, RI~=."<'lDl.D muh; 11'" LDC~K(juf(' - a.n ' U"' r::y ~kD:l3.dL Ycui. ni1:aro, :\.'ooi 1IiIi:.a1". ". Bli· tiln AvruPallln mibver .h r.-W.h"1~ i!i1cm~i t~mi!1 .yo'l.u:ru:Ja·1 bu

Cl.>ediycn 1 m'LlLla-1 t~~'" dll- '::-1'IbUti~;l B(jhs~il nw'slel I. 1~l'ln1;<l1l Ja tal-oi 1 l;deI Ie I r 1'J'l\.il~emnl..:l;yclte yiiI Li"~'{:Ull" ·C';'j3. Ell b:u;il ("3 t'li)'! lc~l lL: 1 JI~I. "~l4jecc LiT fI~. :,oil T"I'l lC'ktit·. E"velio. l,Ll.dal'IID17J WJiid~ ('hle- ooeo!:eksiniz., .. nl Iill ~I,;pll"lirli r:\l':1, ile uk'I':'I\..;a.k"::Il· r; 1 _, ." iz{' valJJ.c:o.k!;U·l lJiZ1l'lel oI,l & h,~::,it ola;·a.ktlro Nt' ge('~It'· 1 L :' p. i f11~ b.P rll,.]]l'l· i iC galel'( l'kr n~ tk :fo:'.bah1"t'] a.}':ll.J.:!.l Huv.a !,loit'1lU7.l giyJiref"k]"rdil'o 1"\ llll:J..Ld::J.n C\'\,d -;"-i ~H11"" b:l~lly~c:'l:klD.ru!I'!. R" ! t' j p '11 : koH:l1 m!' 1 ·;:'tb: ,!!l l".J1l ; I-aS_Ill:m. ~ ICl::C'lt He- , h"1.1dt" h l tH.,j.L ,;i,)·al,o.l; ba .... t !·
.... ;al1md1.('11

E )11~ L·J.ler lIe m,,'.:cudJr..u."', Bun· lardiill:: ;\llnHllah Bu-bst,iJerin I ~.~u· tlJ...1 y~ fli l.;.u"ar h~ilI:!~i dal,;] bil~· ·t~·._ 0lrJtu '1J"nJaf' ~Jll';\l1 k,md Jednc '.":l.h.lJz; \;::r111 .un', h,!,,;ltdlerin 1.,. . l"ll!ml\i",n bt; ':.It! i) t ~lllh'
0

,

u-

,)11 !'.I:

1m

~(i~-l

I~!

'l~ i

cll"

om

~'Jl

I

11l..... ,lte ~ -,

h~'. fn~;tt.:!'e\ e "L \ ;o- 1-'1 I' ~ m z. J ...0. ~'!r I 'JUU:n !>:I.\1~~l",...d:.. . ~bt It::,
L:lir;den
Y;j,lnl7, mt ••l.

mi..

-I
-I

1 If"iJir
'~'1 ",.,1'".1 ...
LJ.

~~dire~ .... "

~
.'

:ur~i

biT

b:l~ giin OOW':l. y~tpn1.Z. Ee1Hie miti3fh l!;i!J.rsllliZ b'li:piniz .. l' k 11011<1, yine ~iikrm lie e{: '.I.!_J nrrd.i: - A.g;l.m, kOlkn:i:.'l,)'m1z, 0:/du;umu; yirmi be-'}lira)'a (!ol I.LZOiWnml,!r'lZ. J,.~'l\. b-~un

c:;

!Ii.•

te:icobhiJ.lIit de lhl.ll'l;J.ilY1.l, Maca,,1 T i<;tan ve 81c}'\ ::tkyru:hll b;::- ~:.l aldm!1 niL"!.) olmatl. O:.-be.1iilttarlk 16[1 sp::mya Al"l man...VilL)'1l istc~igi :evabl \' "rmt'dik:tCflJ b:J..§ka JngilWl'C He !.l," mii.b.im b1r .anla;.ma YiSpmlJollu', N$ .Jm[d.!? I Ak~l(:1'1 koVl!llacafJ pa'r· ! lak bir surcl.h' "tha.na ila.1l .dil-I

cleo L I~.m,l'·,[.

l,liJ)Y(}l'i.n

liyalrosu
temsill,e:-i
niHl

e 'r

h"

l I' . Tl ::::0 r-a Y:1lair> ;;.( ;:-cc]..F.i i;;o lkind in lit· (:;-jnei '\'Ilnlh (mll<J, iyi ir. d.illkli r,in, if' hG)-' -

it1, ar",t ~ 'ltHt r no ,,' U~"il.!J;'!nTull kaml:mf ftL,l b I£: t- :r~l. mailiklarUll Ilr; '" i.l.U J.'H" On. h. :In sari 'a 1:1. r,' ye ., lu i, ;;. n'",+1n bi - tck ~~V';' ." em ru~l ~ ~i ob.I1 ~l<(' i: Inl· ~I'di tin!
I;Ilato "'i.

Ua'llt"i~·'(". B' ~IU "R~b<;l.1 :<: irk. :.. dir. Pak t unJI..r kn.tiycJt Br: I ',:l1if'l l~abal hnc::zkr. SRIl'alt:l. t:iJ-' liLl \":l~:-J;;:UI·. {i~'I-If'r. H lhuki1 tm • L... ..:i mi':d:::.fa.n Ic C''' k('ll: 'll b;;.s.it. ("II __i hir . I.:ld o

-I
I

• 1 SIDOe

ida e... ·zlj

il{ramiy -m"

?

1 b].L tlgH~n!a~a

t.-dlte(lil no"k Li, f'LI: AlD1u.ll, ,I di\c kadar 11lc:'.lter in ;.... tiH'u lila "te:';.{'bbi.h.. t!nerli rni': ~ d it rC 11. l'C'ltet i
lIL-glI. irkab bi't: \' -'lJ.ma~'1. F9.lrf\t ltr ~\' h" ... l' ';,1 mi I(li'~ h· ... . UU[] ~o:!- u~l bt'... Al fllunVil.- ... .,.. I'" k"'
,'f,;!

TI'~e

~
J~l S:J(,t

~I:i! l~fHnU

(!'

'l b

I'

1I1 n~ll1t.l..; .. '\1" I _r '.
L

f1

I

"dIHIZ'll 'ii.h, 1 inoolig--= dilla. 'ai.JLlhitlruadan, 1iiJ'~fitl Jm'Jiru3Ililb,l: I;;,u. 1ul'ud lJa'll11zl CH£l..dn V:u:wknL Ikn gijt.:>il~li.i~ t.I('l,,·~·d-: ~bl· r r<.Ch: \'lH,!"£<hlil<J~li Idl'l i'b ~ii~'ll'l"! Y,dlllj m:l_II· .1 baglat.p ImIDell ll\'W '.aC;J.l;1'I1-,' 7Um •• lr~bE'lel' ciUlt fr~lz1 llml. n ~ J•• l':lll."I,""'tt t,;" a~' bUl'la k··ti";llUihrUr. :,;.11, bi('"iilld~ilir:. 1:J.IHl.h~ljr ~!1ih eldc If'Lll.,"Ceginii.

vel,lel-i

)' .... : "(.m,·kt=~1

hr-ml:n.··Lil:in nIl( ~J urm"n.m::tk tL:'J: ::'!)r:i;.H.i!·l(i~

-I

i.--=

/; t"Uldi,1
Pl~

e.

:;:0.31) da

ill
I

1 '11 '1 ,1""'1

bll.j

A
A

HI,JUU:, BU' al;:~Il"Il\hll

1('11'1"1 - 1'i ibaso
n

C'· <ld •"l" I flRI', -I; ",II ••
tHtllnd~l

n

!

i, o,tounU7.U'

pJ.:r·il':J.ll

;..;<.t'l cf'kiI<:J'

Ll!;.ili.Z

oi.

i.izel.im~ 'It'I:UloC-l.I.p nllJ(1 I·ar~tu.Ve, gi.he};iIJ, giil'~~Len sonra iet·a8IoRD. kara .. v-erilr;'ngene Al:lrl1erl, tnt>mnUQuu_ undan da.ba truyillt aVMltaj 0-

mill ohm. tek ~a

tlJg:HL'~ .Akdei1izdc;· ,l[jll dCY~lTIL.:" ~il'('n 1.r giliz. dCJhi.'il'Um r.UriJYM. n:l:nma~!J1I, ;son dU1CH' i': )"r (1:}jm.dj ge[l~ mgiD:t.eNllifl ~sti'l 1~11 ln~m~ 11;q';"" (] hgt. 1 ~J tn nLf lII.. [:i;.aloo dOlllu,Yorll1Z; ('dip edaya o! I ,h I.h·re I;:J11 A1.matn kI. §lU1TnlWlldam n (leI rf,i:..irHLsiti ~n;:,nlJ.;:' d:·,. e1·liJlJ. I lJD~tlle t\'Vcl.ki gUn p: yleoldiJgu.nu gul"llWf i~ rm i{li?

I
I

tl1dlli~nU,

AkGI:~1i;,J()

bil'

'l'f6d-~EllUII!J"'O

Qmbl'y..ni.l S:;J. t 20_:111 d;]

d ..",,-.

l

'lLtudrk Ilunli.
Digerleri

.ltgil rLli A"I~" ~ diyere]: h.i.t"bc,silli
hep

IJ,agh~hi'.'I.fa

P..t~

HAZRIITLF.r.i

-I~crulimizi wir' a'l! 'I~;.rjl. );' I

n- ~ .;.J .....dlt,n:

m__

I2II!!EliD~IPIIIII!!!I!:mill:imiiS.I;IlI!DI!II----~&:'3;11t!lI:l!G(~

dip

uydu?. ~l1lk.Kanl:mr HaHdi, kimll:lilir 11' 1rnrliU' da y-enebilecekW. o '11;1 belli d gkldi_ Ba.kalIm :;e· n 'ttl ie-cek: m i.ydl ? MolIa, hir al:l.y b:Jl;u!OoO'1 dan £(!n.ra dine diiwa~ a ~·d·I." ~l.ait Q vakit ,lij(,nID.ek, Jif'.iltdini qd'l;u-mak lw iJmdl. lhtJy:u Ca.z,gu- bli' keI'e de Cing~("'Ye d6ncrcl;:: Ahmed, ::'.i'ar .IoI'1? _:l1ay hay!. Di!(li,
Ul'

Hugunl~i l= ibi 1t,. 'h:: c"I~rib:t.ttl karijl~~t.l.a ~digilll 'lIe I Hill. di;:t;;_il, HfD;m \'C u"l". i in bu h.atb!l. Flr n:~.hl.n muhafaza I Ul'Illti 1; i' urett.oe cd~ediIDDj, bu nom me!lf ~ trl,lIr:imllt': be~ yliz, bill t3:: at" il (I"den ual1ilinde g~ IrJ;n.;l.le oLdugul1u 1..(":(' D Dih, t 'f~il mj~. (' 1 il )il;o:; ve lIu ~irt d.-- .ingil~re;ri. H.l eak

nllltu.kda Ke'iG Doel i lIl:aji..T}1)

Co hart
$ nBof'" . Qr~cegl!ll:l

..

:miid~

I.:Itm:JY~ OOtl'blk c..,fl~li I de lOP --,u'ln~tl ~.. !Ii;~y!cm.4ltil", E::-Cl" Alm<mya, l[Jgilt::::!'c~'i Ynni A1r'\:;;n~a,. lngHt{, eyil ge{Cll c-yLulde iSLlla eiml?lt I" . u:,mclliYfi;1: hu,-]] lI11' flr:.-,t ht· lIil'llZl.YoIl: oo.eiil jl!Un.lI :g ~ Cl;)k.l ~lrJll1ftbL. Bi,uJll bllQ.l.g;lnl?: . S.cb:\J'Dl k.a.zanmrlk v.;-in lngHtere.' J\b_:iino ile yi 11::>",1;;' edecI.1htir-. I<n, :;l..I e lo,; ~e~el .,aehlch bazll9,ndnJ.ti l' IlJJJ1I} 1l,.(U;IIHin. Imam- [I! A1m:lJl ba3lru111111l • l.Ii~bit· fa;cl{ :'i II l . ),akal l.Jll • dart I bu Sl!JI1C!'tTeIf s.rib. !dj l I'_ li ,~n um yl -111 n· j;ljnkii 11\giJtcH·. ~;I I 1.:, 1 'Ie ~.,. C. II saD.r.l. i I r' II dfl. M_ kj 11'( I on) r~ f.ad rhr .'.tl •• IW HiUer lko .IIlgilh-Fenil1 j' hi. f')n·

Almanj'i1

rl1ii~e

Lttig,i I hlnl~rl'~

::J.nk~ ..

M:'lnf,i f:oa"hill,?fln-

• .r. '. 1 ~rl

II

'I I

A dLtU.:
J _

"I,IH,

L,

,r

..

ezt

iO

unan krtal rl Avlonyaya YBkhj~lyo r

I
Paris

{BlIi

Dilek Enciimenleri secilerek. derhul f aliyete s f/iler
~t'[ L~lH.. ini:iui.i, Basvekil: Dr. 't 1'1<1 I !;r..d .. ) S at tum UJ Iii ct Part! mu- Henk S ydam, PBJ1.i genel sekttiliL ~ tim 11 1"-11"· reiert F'Hni TLJ%£re Lazill1 tel(B 1 SlY

t s... t.. raf, 1 Incl Ihlyh"I' ~

.11.1lqcriilc sevkulceya bakrmmdan buyuk eh\!'fllfl1Lveti h liz bir

ru ada oel
(Cb tar ..f, 1 Incld.l

Ingiliii fOPCU9U BardiaYI dovUyor
(iI.iioD'tor,,"
DC ltll'lrl 1 lnc lde )

nokta, Prernetlnln
dhoell rinde

8101:.1.1 ve fhl.rk

hal -, dtin geee afl.at lki

r.or,

I

gelerek k<Jnl!l'CYI kl

bir

J:_;

"kim..t'.8in;

t ·Id,f

et-

lill

uulhlf1:1
p

a.;;;mu;:~Ir. RC-iUll rn [ oglu btl ktS:.L nutkun Ia kon-

,u

ye l;illl-akler'IIH.lcn d(1hlYI MaW te "kkili ederek he. biriDI

du _

C'linku

1-

lk

n

1 vletleri

u111HD-

reJli" lUr reia VillI!: !jb FA: if csme ge-C;:llrmfjLir'- Ac,k ol:u:,~ yapiliw Ulll hat! 111r bll'tll~emrLde kongr f' I9li~c Reflk nmed SL 'ItJ1· .... ,.l!, reis vO!killL~lfle Zi!"a Erell ve kailhliklere M,,'kt Hlkmt.:t V'I"lI til Oddl
;1

'Y'

Bu l1.'khtl~r k(]llg'rt' t IraflTll'ol.J1 II.i.kUjiI/l('lii kabul luurnu ve tel~aflarl ("·ek.lllel~ salithiyeti ko zre dy~t.me levdi oIun mU!Jlur.

Yunanlrla r ta ral-'ndrm Jr-na nald hu palan rmsur, Bu ltalyan hrH::J!'II, "dr-(IrkJ.Sl,

lJulutl,'ln YW'Lull11l111U\ eline LlLtsmii!)tlir'_ Alln"', :!5 (a.a.t - Hududdan gelen son hnberl I'~ gi.Jre-, ~illlarantn alnunasnulan p,11~'I.'l vukua gel-en ve ~~ gii n gtirf!rJ muha • I tbe eBt}nS;LI·uJ.a, Yuuanistam LS:tila ismde kk!lll."mlan SiC-b'll1a1hllrckli.Ua

blJc:uga kad ir Ioeli t":iLt ·tmlttil. ICah\,c! r v .. lokn ntQ1PLI' 1UIl-

nak au aauttc Jrapanml.llitll', Bli· yilk f:, ddeler, uonduvuou bir sogllgu nl'li:nlt'n gayer k9.la\)fllllfh ,
Hei sene o!rlugu gJui bu seue de so(lknklul-d~, NoC'1 \'€ :nJb::l~ hediYf'leLi Stl.t:Ul kil~~'k baraka-

hnl<lli:loon as)(erj rnahf'illur ,iInl..hyo kalh!.r bi, [jkir )r·y!\.n etmemi Ierdlr. DiliJnlfill giln g{!~tlkf;i! k Bti artan lnglllz t.otH,;u~un 11 al aluna tmlunmaktadu _ Arir![1'1'ullllk hiJ.tiiS\!h,'rile rnaneviynt bo:.!lIklug'Hrmn Jaslat a.skerh.:n uu· rinde rllffflLlm hirt.c!6ir i I"1l el~
r ~i.lre<;~i
moJ;SI

BeyU!d, Ay-aspf:l..i6, ve Vrutilt6y· de ye.ni ml.lhaniLa m0l'kezlor.l yap I Inea khl'_ Yew !fCbeke iq,bl liizumlu. bi.itiin 1U\'IUlIUl ve k&b101M bltJldlln evv I bJmin mi§ bll.lumn.akta idi, Bu iilb
la 11 arb, Pl'oJe.nin tatbildne iYl?TI rn... !llml}' ii.C&kb:r. .ni

"''-''J

1 Inc:ld<:

kat.

939 senesi hidayetindl.!-rlbc tatbik oh.. nn hu proje il,;lD _im,. n

de kabildir,

Maamafih

J.

dlyC- kadcJ.r -1 mll,'ill] lunmustur.

Iir

iWU"J:cI-

tutvan

lnr kurulmustur. 1:Il.i.tll"r NUl ll Ikdin, :2'5
c.'hl,wtill:' ~c~i:rdi
[a.a,.1 --

lda.rtMlln:

beH'

tin I )r-....,

rm bidayetinde Krli,lfUS neh rrn den ger i t;ekilrn .... III euur e y dlllJigl zamau hll cok mezahm ::,:apDl.R \'e Rdllne olarak bil" <:i.)k ujr."fl beraberinde g;(l~ill -

D_N_B.:

lLzu1.Ln
mesui

!J<.:~'~tin.ill it. r8 sl, klmgri! taratmdan haznIsn H FI raporu, miituleasLlu

mllstllr,
[)ii
rUUJ1

tavvurclerinin

krta-

I

III

·tu,

Mut~lk Ibl:rl 1',) rt i
H.

U1 iifeUi:fi

----------~~========----~ •

yol, Jtal,'al'l oliileri hl':;;ab, biih;C' projcsi, \'"," dild, ile "e hel tiidii 11 rb !11sI7..cm('si ell ('timen lfr'f I intilla bl yo. pllrn lii ile rioludnr hnlyal'll r, S.im. • radan t'ekilirkell klhsele.l"ddti I: bunu miite.akib kon:t!"l e buil<onJan v,' av;r.eIL'ri kllml=lllilr ve s;i.in s.a~ t H de to?1 n ma k UZ~ .lei·tm )'fo.gi I3C;IlarlDl d" del;,: r~ dagllrill.!jhr, S~ilen. encil· ,.t"k !i(.IkaklaHl 8tI1UI}!arwr. Ital1lI':r1 l('1' d 1jnu€ 1'1 1 tlb:l ren faa Iive· ~ Yll.llbr, bi.- t;0k da N"hille gjlti.i"l'• I 1t'! ba~llJ.vH~larJ.rr. J I'fl iilllL'rJi I', Kina g-ideu

temin etrnek maksadiyle ikmci t 0 IJ 1 ant 1 y a tehir ~)hJnllJl.'~ ve mU'Il!'ll'kiben tedki]{l

tC~f'bbilt.lli.'il:'l aka u~"Uml'" '1'(" Yw],m t()P~l.Isu 1t..1Ii'n" topcusunu lilt ctml§·
ITHiLC;!c

lara

yarrlull

Biitiln Alrnnn askeri ~HIV""(!Ucri biJ.fjkum;::rndatl..li Hitltl, ~~C:[l sene !,lr.lugu gibi bu sene de- Noeli gBrr.. cebhesindeki askerlel'i ve lut1,b'Ieil-i nraemd a tf'tSirffill'lt.ir, 1·!IIII1.'IIi1'lotu:n Atinll,
'IiI:'!

it I"an ml[l",lmp hitaben "lyh,!'-. dig) nutkun Itatyanea m 1I1i frlkl':ld,r ir ,""'!.Iih~n Ita lvanl ra
d.ai"lhlmlijlhr. Kahjr ._, 2;J
(:1. \.) -

talyan UIUk<.J.'iil:J'mHifLin hu no!!· taaunn l'1e zamau dlj.,':Le>!.'t'~nl yin cr.k mU!'Ikii.ldiil", L IIldrd, 25 11,8.1 fJ ber almdl~ma gorc. B. tllludlill'm

w-

P£OjC'~lill tstb ik i .::1)1 rll3Z11 'IlI.!Bsenenin son:] I'~neslnde d8 yeui,]en 10 rnilyon lin. rfoluDtU'.aktlf, Pr: 'je La.mamlitll.dtg.

r..~~

giin
)'Ii.tL

ijC.hL'C

'I'

rilen ve u;Jtenih.li;;
otan cere-

zamsu .·el:'ill:bilL)I,:c~
I udr • ..:h

bL~gtmku

l!lgili?:

Nc.w-1

li r·. ~im~

I lLLlll

Ji30~"11"

rHt'"t ua -

25 la,a,) Ati.n& 8.jamn mUrlilrii Vekirellis, Etn[l~ ~a.;o:e1 esinde ~Ian YlPlma'kta •
dlr_ kelldilerine miltecDvi.". al.ya LIIPtflnoan ceb I"ell ka11lI.lJ I:'ltirilim h!lf'bll1 netic~ler ine bflkandt Nocli bir gumr "'It inih~r hiK'liyle t~~'it edebiiir-

orta ~a!"k umuml Jw.raq;:';"t!I!l1n lebllj;i: Pill1lul sat: gUIlIi. ~:JI'b (,;Qlunde, IngHiz ua 'I'~ ku ....,:cil.:: I iL18 fl'h:i1-U~) kmmbc{rd~rnan ta>'jlareleri,Trniml ..'e GazalD. tayyare frieydiilllarll'Hi hiic'Llmlar yalJMJlj lrtrdlr. Blitiin bOIDbala.r, h ef m till'! kfl "I1'1\n kine .J i.i." rnii:.li, ha.. sarm ta.Dl t;eni ~lt'd.if"L !'il ii§:1ned i!'
Ohlll<:\qHl[fll (1.,

kuvvetterinin

Hl.ldretiuin bir Lea' mi Ii fevkil1ue olacaknr. Bu su - lie IsI.:J.,n.bullln mi.i.st..akbel 511 i![IC!iJl inkiH.lUI iein bu yeni r:.ereynLI !rud retl kfi.f I g~'IIi;!I;~~ktlJ", EJektrU!: ~·i~':lUi.J,NIHIu tadilii.l ) ,'iii

Yunaniliann

ler. \' ekir~l.li.5> M uF;soliniYi k Lllle hi:'i.r('i(et eden, merh3Dlet ve !Wvgi tammlyau f;"addar' bi.- adam Ohl£<lk La. vllif etm4!' k tedir: \rellirellis
VllJJ.Il

IR au 1I mili I' (I,i.dt.l (ll;;"ka i d [II nell f)tl rapOl'11 (lkUl ken ail· .II ' dernl ~ll" kl: "~ Af;IZ I1lka.t lIl;Ihr.
CilmhurlY" H ilk Pal'tislru.o ktnnblll "llIytLJ kl1ngresLni 11.. e; rk~n d~kge m'ka.dIl-~I1f~1llU.U1 dl't{ 'rll ' llSl'I' .:ltlenndE' kenti!t'rH1L \'1(' \" iliyf' I UllltiH b ii I tin 1:'• ..-)'gl 11 liun-

yazlSlllJl

!jorle de-

ctmektcd.iy:

Refik Saydam Milli korunma kanunu hakkloda izahat verdi
j~IJl 3lDk 'ld' stok InC;!\'cl.~ I ItgIlf'{<, dat1l1fle 5lok olrllama • Sltutar d\l'. HakikaLl'" nlillklfi i iIlltiyo.f,jl..ul

D'li~man nYl'Jkllroine Ilir hll· rek~lle killldhJini hlristjYlln t(!;l3mi)'e clmc'k:t.edir, Halbllki Yu· I'IIJ 11i.... lJapladlgl "ttl aylll Jm.nc;el'l.c hd7.lvti ll!aYI UU \'ulmaktadJr , Ctillkii ummn sulh kanunlln.a.
k!i.l1jl

Halklfl

nU:I'>eI~s.I, j'ger

o

ya k

rljl

koyan ti:uat hazr~li ko},mu§ gibidlr,

!sa-1

• kah gel.ebilme~ tllj U4;:;I,iIl mUliki..iill.ia Ugl.l.dlgul'llz t,a,)'l:l hi ()ld~l. 8u Ilh*· 11UI :,-Ol.ptn:-'dil" F'a.kat yarablll'Il,clrt i\;ilJ ,.iz.dPl1 HUlJIl g.... ldigl kr~J!t f'tIliihiye~ \..., ml'ldJl ),.11• .. dlill rica t:ttiJl' ve I'!imdi L)Unli '"CriVtll ""U t'1I.L7" FiyJt tesblli \Ie IltLiI u.kabe~i tiY',4~JLI,1 ten' JI,:t l' l{,11~tHw i.mllilli rdm.lkla. bera.1J1'~'" IiU 1m d:l 1..-C hde. lLi.inyaYl ; tlla tun.lyle baUlfel,t' t;!kar •
r'Il'tll~JO nJfb~ ~l~ye II

th·;:!.,;1 Ic;:in r!l;" b<LL~a (l1-dw:WIl

Ih-

ltah:o.daki ra~izm alehyla.rlI~nli tem s eden Veklrelli" ya.7.1
~11Il i;ioyle bit..rmektL'di..-: 16 .ldm.:it 'irillu~ soyliXlikt nut.k!lkta, hlussolini bir cok ltfLlyaLlLar ha]~klmlll tehdu::ller ~a\'llt' nm tl.lr, Bunlal' YUI1LL[liflt&rl.l.ll ve ad letlfi Qmdbu1t11r.

Ulr, 'fayyarilicrimiz m }'dlll Jan a)' lllrk 11, m.:!J'dan nl-1Lk du : mandan gijni.kmuY'Jruu. lia\'8

Avel t.a~"'_"arel€['im3z, biJtiin gUn, k(oo~if f1Lll.liyl;!thHUII HJaft1C' etmi IeI', lakat hi~ bil' dLifl:D.lan tayyu n,I1l11J e rul'fllafll18 I "'l:1n 1. r, m Avcl tan'a1"d~I'L fUOl';'u, SoL.ll Bil l.edkiJde-f n!"tll' rmle h IlJDltl lJil" hih~um }';J.I.lll'llfltJr_ sar' ]l<!'k ~zdlr. Hir mikd r uhi l':lrlamm yeni ta[']fe f" "m('~bllri ve yarf.lll \'lI.rdll'. ,;:h·klrilt i!'.l1hl:ikl., mlku!fL lma& ArnavutllJkt.a. bit" ok di.~~ - daha rt.fttlil"tLU:iik, ia at bu m, 11 l YYl!I"~lnIJ'l b\lhJntlllg.J muka oil me<! b UJ iistihlik rmkA\'lonya by:yaf'e meydnntna mu tarmd.:in fazla I)lamk sal" ediVII ffakiy iii bit hiic,;1U1tl }.apllml~ hI', Hedefl~r. limal' \'e ~ellll', loede elektl'IK i~in flY I ii.zr!rio· ah,oPk l.ml",Uadi\ kapall bUill - tlJ;:M yii.zd .. 2.'i - yiiz<le 5(1 nlliiJe.. nu~·ol'du. T~, '}':U <!'icr j "'0 bu } i.m Lin.dt! bir tenziJat YDPli~~('~lHlr " btilutbrJfl iC;i[l-aen blrdl!nbjr.' Bu husuSr'Jo. hI'lZIr1:lI'Iur'ak ol-iJil ~Jkarak dii§lmiolfll ba .. kll'l l1.. in· d prnje Y'I~lI1du bel, In,'e ly,LoP ~h: yaka[nma:-jIRrJu', TOl;,',Yar I L imizden bir kl~ml, YC1'de bllhttine te....th OhlU8(,,ui.lIl , n;IR t.ayyareleri bflmbal, rk~J1, di ~(,I tay. <trtletimi1; rI 'lia gad ,.... ~--1"11 \'" h~nalara hticu.m _ lrlu. J~r·, CUmhuriyel Halk pa tisi \' , ('It DI~' ct_ t."t C:"k ;J.gld, Ii bIT' ifill rill Oil: hi,kudm" y prnl'il. rkongre i

Ha-I

Eleklrik idaresi bu~nkjj 1 ktrik tarir~ini dnh,l Jrull IllI' IL lJir hoih: gellrmek \'e ..u.tn 00, reyan S¥J"f~c]en ,H,Ilnayi mtl~ • sese!f'riflin "e ttJalkln IlI!'hinr:lt'! Zl tad.!lill yaf.llllak mnk&"tCJlylll!l ted kiJ-r le.- :'-'3 pm uktadlt'.

I f~ bara II 'Let;i!; ed 'n 1:.11r k I'll\'azij[", OlI-;llk Lrtl f;ad.m aglf' ~ n'ttc milrnly(i..: atctlil1t' tLlOl1 -

I
II

oSIVIiS,

rlycL H<Jk

(HlI.,u:::;il ~ Cl.lr~huPllrLI~1 ,ilaYl;!t j.;:"niC;iod' ~'~ll1b.cak·
1 ......

gre51 bu Ilaita lIr.
___ ...

mu,,"'~y~
ki ltuly~n ,HdkuHlId', ~[]dl:7,."a tuyyA.re"l [ fh lU.e-rme ul"y.ulnamf> atal'l('1 bLL LlH.1ll n iIl'.'I.!L t!tYYfll ·m ... [.1 L Itiml~ \'e 'bu dii~mnn t.a.YYUI e ini ~l"'ltr HindI;' J'... > di.i.,iiuni.i Llir. n Gllnmm li.zerilllf' bi, hut:um :i'apilmHj W :J.l!11'I1'l ua,nl>nlarla Ibir miihtmmat (i....:pOl'llJ mfllJ.k C'lml,ellr, Bur>'li'cl~ b~~Llarda ~'an I!l"D1ar ~Ikf"lrl!mll! \'C al,,:lhtan pike t ,nJblLrdII1JI;!I1I::i Hel:~d dl;'poiam t,iiy~ik hl~~RL' j'allllml~ ll ...
~ir'

dOG'ru

aM

j

ogl'uya

u],tt al~ ku bul lit t bl.l La r.«la nJi, \ o.zif, ',' 0la.rl ilt3;'lril<ira 'r'ot:!r Ildi, Al.da.~lldl kl, 1)1.1 1arz.da ,'nnh'Cl'~k fi\'rtt

mUllza.m oil' i:!'l L:"~lildi, Uk t.e:;;ki.

licl~ H doe... ~

lLit'1L1 U1rILl tc kinler

prnpflgll'l,iilJ .... . y'Hf,mak makMr (hyle her t:arIlfWtIl~; n gayd talJii hll .... al kdlli~llllia. bu r , ;!JIllll bit" LLSmlnl, belli buJ.;:III Inl y, ve ag i1 In go;dcri OIlun Jefl 1m d ha g"llrmclIIn TIl' n II ~'I,l' fay hlJ ,,1 IJ~ na k 111 bul~.Hllly,'Jt'llm, ,.
'rl.LJ'1I11

llllilakfl bc~i ynpn\~k i:rnk:iJlI y"klttr. Bltl3el]al..!l~ 1.1, f.lj at lltir.!k:tI.)~
Sill
I

Tra v ylarda ek bila ·hdas projesi vskal8te gonderitdi
I

~

ir

Mugala a
(rh,
i rdl 1 •.,etd~1

iu"i( gal:

·t':';9i, IH

,Yen!k

Balk nll \·e binneltce A .....LlLl:;lth, -ulh \'': 1;II:r.~ITH kai·l~ln.m ('Yin Eal-

~'a. i~t"'mey 'rd.,

ba

III l f'~I03.

tLkte.o t;()nrn that miir.: l(abe cl{W III ulllla 1\'1 ,.Ja(.'<1gt kan:lIl thli -it 11 olduk, !Jnun 19in bu·

De ;;ellilli

'k

I~ZLmdir'. Huntl ya]1

bir cihaz

ll::l.li-

17 ihtiyari

dUlI"ak tal

kalldlrlhyor
1 ta.nbul beJedh'~!>i trnm ... v id I'l'si I)Jlet \' ".-inc 1I!>lIli.illLl,
kola)'lIklar tt-min etillcok ve m" ki.ilitt tL'-\"lld dell kiltiCLI"atJ Hal, dlrmilk lIlu..lts;,ulih,; U<.lm\·:IY iJi. leUel'lnde kllaiara gi"Jl'e ll~~i 10m 1M. n("\ i bJ]'l jl;"rl[w ulr tl;'!k hlI(;'l Ihdas t'tmegt' IHlra[ \"'1' • nll.'jti. Bu ~ kihle bil -UCl' hiriHCi me\ ki it,;in 'I ikil'H:i me,'kl u;m 5 kuru -.1' caktl , l' J 'fin ,. .ii.ll;!tiP11.! E;i.in' dr']"! ml!'ill ,

-!

BIT rok ke~lf u,'uslarl

da Tlm-

k,mhu-da iktlsadi wliiJj!a.fa (}ahflmnk Irnl:-;imlIll dl ~er huyUk (te\'letle-r'den nezetnwge -;:ill!')~l n lngl!l;: "" l.i"nw'l.7.. !H'lLitika:e;l (11dugL1n1l h. dlk etnJi~ktl'illr,
Ell

-I

I

!!'I~r;tfbrl

PI'Iti
dmj,'I"IPfl

miU 'lLJ
II' L

m~., ulaka

Ilc:

LLI IllHkurlU

kOllp"
\/('0

f-te-I'lf

mutL"akib ,\hm (1 8,> _I,

b

11, !JlirtU"l1Il dc~I!l;I<l Z g':Ot>11 I ani ltcUlj,'umhul lio'lilli

umanya He

eni

bir anla~ma
(EI!!I

,.,f,

1 1"<'1 IlIi:o'r.d~1

d~t f,'VV 1 Ruma.nyol
lal1 l'J.!'tJlOlLHtI, ... !h.iru SG{:i.~d ZI\a

~Ilnkll l kl~atla bu IJ!;kLcriogII \''lUU}' JI7. F.:\,"\·eJr'e c:le ilk ol:lrrllr nllJli Itrn 11)1 '1 101'1 ill I _ Ii hU kllb:Ji edilid<en bilyltl II.Ikn· d"~HjlU Hun 1<01111, 1~1Ii Eufll H1U'i I Q1r1uldr.ll'J \1,llc \' rmil$ ~ld,'g\Jm Ce-1 a <1..1 018 demif}tJH1 lu, murHkaix' I{illi mlltlill. t tbikatl',·I,. m .... ch... .:.J!.darJan L .. udd. a.z.,h mll,W h;;ll1a.u~ ~ "" :, I>izim aiJlinn ~I(lrLln :;,:r1lr, ': lit. hfl!i:!'!IS[:, 1'cl:.l.n U Ilad (1 hm clerlfcll btt. !lb. u,yhlel1f II ler>e allLlk cdl:l' mulell I; I Il1rI l aF<il!tilvo • .. r"\.L;t. Elli 1 r In,\ ilyr. ayl L isHrade ltmt'k i{'il1 ~C' ek ue,'I,~t uai~' kl I grit ,ahRan k mhlll c· Ii nulen l;eld I i kl1da r ~'lJ.I~~l)'ol'lli, BJ,lw.!an I:tl1111 (Iollb.l,rh:.-. Tli I I' m ~ I ill~ t giJ6lerer~1~ bUIlL.!I I lJulu tlul(I.1l1 tica.rq ,Ii. l.:-rr illd 'II ~'~'I Irl \ )"L (ionian hll km k biwuk bh' \CJ r \' r~l~k i-e· llr 'ok aldl>
P

va 11,klyl.'t li SUr I..ll ' y,qIl1rru<; ~ I' bl.iLiin tl1l l:trC"'ki. [':,.;n miil hir'

fikn."

11 7.M

11

Tw

.,.~-

U't esi I lila" 11leIer iD t :jU t mCJ"i-

i=:.==~=="""",==o:..;::====~

/>I:"'G'/-LTERE, 1Y
I

'I:;

rail

nl -

I

~

r.

rllHiall b..lZlllll ;mn lta.ld II IhuHtli haldnlhl, .... ap1!:ln l~tl~i!r.M II 'b· eel I fiU, lir 811 t kll~nl rlt'tll"l:· lli!ltk lilt 11Il. hi IIIlli b....tlH\11 h 711 i h tlYlU i tim aM,in }j tan ~, j. I rllil Kltldll·.lI'ilAill lIlU\,fiflk ~tir'l.ll· 'IT! I tlil rpaldl r'lh:mal~ durakla!' y kill In • I, I 'r.]· 1 IILlnn" dl~raklUI dn, Diij;er lUI. £uiln II'nI11\ V ~r :I-I bnlnund In IJ'J Itlj,;1 lUl:'\ kllt"rl1 k,d illllmJ91 imhuH tetJ:il{ I;'hI.n I!"l i I'. Fa l.at bIIIllLll ILl;.:lmlSU drilUl~' krtlU\l'lt in. vnrilmUl· til .

18UUl Imparatorluk h - -========== UIJ i10J1 flY!,. r z~ I fmd". ingll lisine hitab lHhm Kra! teretie h ~:ll<l Ilgra)" n It ,.oM nihai zaf9rll'l alan iilTram" Y 'Yl u!'eh'rindl) suPjei1I{"it-ri \'\! Lf!'Iii.Ii:"l KID');l lll!fl!. machm ayid eUi r l tenLil1 dmek IDllkl!ndil', ~w..terdjgi IHdaucb biztarnwo.y r i h lei rl H'<I k 1 la Londl,l, 25 (a a, I - ND~I m1.l· halklM

mesa)·

I

nl~f uJl~IJ\'al'llk hiiL"su eta mek Zarut'ctlnde Idi: A',Tlljli' ,,,Ierinll'l Ingiliz mYU;tlmlesinden k'lI L JlmB.'il \e R~'k"'ll l'Ililll'Ueriflin ~hfw r D~,·li."tl("ri tm"U.i'mt},w I tenilen \"(~ni niz rna illihak ptwe.31.

,',fl"

I
I

>

"d ,'()il1 DUyti.1.': nl i tflny.~ 1I111T.J.1{ Lu rlugll :Ii, nil. , .gino' b11' mesaj olmy.lll 1,1 II sthllel Jo.-j, ~.zcl.!lIi.k Il~ml 11 Iii:
IHI. ~l)l~tIY I~,
I

I

zat gonlilm, Cilmna llal'l cUdll· airil"ll kl hep.6l tl~ wkl41nna 116 mdlli;tlt"!1 iJl@ U1e-IIIUJbi,}'cth! ifuhd!" Il.:tmekt{'(lIJ,

nil,

,"ulh gijnlerrl',if', g",nc;, Illllya..-,

Nod
I'H'llrl'll

havra·
i,} 1\'n-1

InrmllU
H

.. ' fiLl hmmr

L tupiaYLLll bll \' _'A:ld t I md l'lll blr antill', Bu bayl~in.

\'e

bar-i
'11.-

her

'-I

\ HI iist iindc lIIIll'ILH .;:neul{hU'Jb bljJl 'mudll', F,;rnilllm ~n heJllrniz,

nil:I 'll 'I' IL! IJUIUllllll<l;~;H uulun· ,mllal, ~lltgillli.hl tJlIWll '0' llk1r1r1rm7.1 mL'5ud bir giin olmaslnl

Her WaH'} )'enl ,'P III ulltr ',>m bit' III-J(B1.l ~hk ;:il1lJitimn, t.,., hl.ke'l t'L·t(CJuda >uk cJlnu:ktc ( dugunu o:;~'rlhirn. h:,· lil< hCl' yc de. }'iJkicll p tyl ~smfd:; i 'in B:t. r:mmi bir H.1'•.alyn i!!,tliid oldum, Bullin ~)11 Iti~Ir'"~blan~rLn yefli IIJtr ahtmk dOg.nll!jl~lr. BUl1u iJeri de tit; muh 1 [,n" dnu>li,!t i;l:_ Vahim iJir buhl'lln [lijatuufji huilmuyontz, Hs.lk ltOl1llmlma.

y

l

mill

lI;;in

dimiz:cien

.. Iell I, r

1m

r,

IDlydWl

I I hr,l 1 ~n v>Jl"llitiiy ccktu. 'I

·Cliol~Li bu nilb m ,-zii l~ir I'lllhr.'ln I hlill <Iilt.r! biT' ul"'l11in lwlmlnl dl:grl,hr. ~'I nemet\ (, ,k km~JDlzd L, tf'Y Yin' J('11 11IIhl II "lmti.::iJ L10l '\ I 11(" I k lten If I rJJiU mll I 11 t. Ilr.

In U.d Ill"

L'~I Y LP, cnglz, H'l D, dlgel bir ~ k k t ~rl'r ,1. ['j I mdfl 11\ Ililk hll1:nlmil de hel·tn Id ~'l)in kt dlr. HugLin OJ 11I.lardll, cg'l.!r g Imc,.:~' ICt nr~l cd blllrtl~, ml'ilLaL:illl(, mllkuvl'met ~debll.n1~k i'ln b('kh':-Yl'rl wYI'l I~a.ranhk d,.,.. 111:;:1 '1 'I'll" Ilu~let tI~ n Vc ~ li~1 d t.n L lbo\ oJ ~fill(>ri ndj' mll~ Iii b d lus1]1:t11l Iw\'aJayull bj~ ,,(II!; Ian. bu ,Ill, k'i II }'lH",131 mri II 11l!:J'kLa buluIlLI)'O"lflr I

bl.llulllm te-hlikelf'1'I \' gii,llikl(Ori chemmiyel3iz ndd.(·tmdlyU;, , kat Inuharipler-Jm!7.le Dl~,tlI!· Iiklel'il.lin kar,Ll1a, denil;ih ~. h \'fLcitl knznnt'llkJ J 1:'1 mm'ruhkl) "'t l~rlle!1 h",li!'lh \'E' '"(';:'Iuct aIm fI, ~'!:!:_ lall kbal ".(11·1likl rill. tiolu 01<1.' cuk~H'. L;ikin biz mf,,,, yuluodJ ~mJn-LBo.gl~1ll l1.;ltU· i.I:Itu:l.Hlcdill ar makllWIZ \'t' AUlL}Jl!'l yardr.ttllyl6 ndalet ve Slllb!l dogru yol :.l~a,.
l·lIgtz. '.

LI
~ehir dallilinde
YAZAIN: Bahri
Ba1Jke13i:r lHIli1iID>i - S:n.lldll" madan baroln:tle iJyi bir sporcu

1:I.u~
803 11.18
11."Ii5

P"'-'R-fum H.fIlbI!T'-:r

DO IlaUI.OJ •

l.'r~~loul'l

MiJlilo; (11)1,) lllAI'I ~v k:uhm HI.I:'O t~">Ii'l!r=
Mi,l,lk

1:1..::10

OZDENiz

~e aklp gitmf'klcdir. glbi nefesi kesilmeden ko!J.'l,ll.kafiu;mLZ Baldcc;:;.i," llitasY!DI1II~l~l Bu bi.l~'U}],(lmhbe1i ~('!i.D] L~r dah.illi o1IUkellJ daglal"] knrla mes- den mer~ezi vELZiyeHel!i;iniri biilb.u- !;*!.Imn urnumi ~~Itk:i.irlill1d~ ha~1111. 'Flalkevini'llI r1UrN 'l :jC'bbiJ' va:rhk g~4:e -;:!l.l"pmcil1;tad'lr, blitii)'l!'; yerl~tidlmiii lnrhopnr:B~ln!i:!!\ nafla ve b4l:!cdiyenin 101' milt~m{ldi)fi2l!l Anl~al'l.\ rad.hmnullenk nh.rak i~ birtiii tcslyumlll.u \:ok m HJkLl YI..:r1i halline mLi\'affak Qlduld:!:r'1 Ilia guka "12' bilytilr dikkutle yinliyen dllmelnedil .. kilSyliilel'l1! ll'Ielj:retJ.neklCflllr. MUl)l~ bll rrlflflID tatbiklC; ~l, 'p1IZarl ('atlll V0 her C;e--

sular f'lj'klnwd .. tndrr, glindfiz]i.I labii ~g 111' anke)

''',:33 12.50 13.05 \ C"I;!l' 'II JJ.21l

*

l.1,nO

Il'hlO'.~k ,.TII~il MLrz.ll, 'Mut.lk

!ly-

H b!!rk~ Jliliil':lk t\I'Ji..lk.
MIJ~II~

2I.Ju ~I .. !i t , 21.lH :e2:U 2J.:!O

K{>I1I.1~ln l
MiI":I., 1'I",",'IIl" 'M'I~lk
j{1Il11"111~

I-!I.DO

*
25 Birincikanun 94'0
ApI.,
L.!Jnr.lrn
I
~iC'

!

/(gpilltll SLl'rlin

IDe

b~lanrugJ bir ~'ok )'!itm I11lif1.Iilltan anlasilan bu b Idenin ile-

GDoZibl.lh

ride: ~(lk mu ntaza m I;lI'hirl~li mjz· lien. biri olrnui:.l l'Iimdid.c,n 1!Ii.Im"1 zed buJUU.cl.ll~Tu n LI g&~C'lo! tedir, " alAl!:Jl'ontlllrL ~lkJLHlca !'U)lalilh geru~ bir meydcLl'il B!Wdirmo. IQB&SI k tetrrrlekledir, 5eJlT' g~Ymek itin hemen k8r~da i\.li ~ni~ \'C ~'el{~lig~rjne mLivs.~1 temil: eaddeler belil'mektcdir. Blr i
lUI,

§it esnaf) kfmir bit' §'eI"iJrdir. Ia~e rnaddeleri de illiuz.dul'"_ C fli.i Vii! !'l!LZUhU"Ulda C1I'I Ziiyade yl.in

'N,w - Yorl!; 100 Dolar CttlC'~'r • 100 IJ"I~. FJ:('. 100 DJ"llllIllj, Alut:i
&Ibn
1\1,11:1 l'lei HlO L['\-11

5 :ill! J32.20 :29,IlR'j'fJi 0.9915 1.G2~

-ILLI piVANGO
1

((orapl!! r

amele gonu ktedi,·, BelOOiye me.vd8J;l1l1tnsolwu'lil: Hi biiyi.ilt AJULfw1:ahl'~ C'l~ct 1':1 de yinc ~ parke dO$'t:11ii.ki lard trotUlo'a.rla.I'Q.'u!' fidanln L' di kilmls tCm1z ve !;eni~ bir eaddedir, Btl cadde de miihim resmi binlliarl ihtiva etmekte eliem miy tlidir. IBelediy ~ meydanm dan itibat Il bu caddenin 'ag cia heti takip eUince 'ft'\'l~afll'l umurna mahsus (V!lLtan ki:itiiphan.r~il, yeni Halk Part i ve belediye- biflalarl" 'l5cl~ il' lIlille-mWiI) ~ kelcrdu I;'e jruJililrma dail-ellf'ri,
>

teWU.T

edilIJllekt

ve rm ~

1(10 PL~(ot"
](J(Il

12,!l37~ I

1941 Ylllba,1
Ih-nmIye arl!1ru 1
I

B(!lJ."Tad
YOIi::Oh,11111:l

Dl!lBl'

a.ns
3I,lJ75
:lJ 0050

Stokhi:l]m

100 Y",'1 lOO h ... ·e(' kr,

ES,I"IAII' ,'I: TAil-lIIILAT ErR;\l'Ii HI 76

1krl:ll.Dliye :mikd.a.n Lira llKl.OOO OO.iOOO 00.000 40.000 80-000
40.(100

diged

Mill. kuvvet,

,s" '1

t;, zuruin

::

n 5~ ko~csimle sahasr \'1;1 lribunle1i = n:ibllncsleri ku~W{ krt'ada G('lH!l"3i Ali Hikmet !!tr'1JI ",';u·tbr. !tti:,;,flHnd0 ~hir e lelrtrik fnbFikflSI 'I,.'(!
stadyoffil1n

I - ead(]csidir. Gui uulvm I

3

"

r

Hl 1"I!JU Hln
1'114

r.o.oou
iU.OOD 00,,000
2:0.001)

l
]

~ it;;inde

l,tkl!if kiilpUH Yl'uHncTn bilJ,'iik mermer ha ~"lu:lu bir bah-

Ee<,kn tc:rbiyesi
bulv

gen'{-

bf( kdLi:ibu,

rm imtilindmca

1I:~ilik1t ye[lY rat ve bUyijk modern ilcumelgi.blu",llwk;,t[ roil • dtirliltii yeni lumua ve nihayetiode Cali ilk mektebi eazip lJir
rnnnzara at e·m(>l~U:di:r_ 1stas,'on meydanun 001 ileri:riDde ,~e RLnd LI"TTI:Il ~osa~L nnde hC'-niiz hn;"lTIdtki methal

u:o..e-I
I

[)Ilrkl nat m

III"

<I1>ri"Hilkumt:t bll'l,a_'>l"butun al!:B.JJleiIY"· du 'It kta ve :rjeh~'e ayak bas 1'I~ai uze n.nde ilk: gfuel intibll. \ t;e<;in bu.lkmakloill!r, RL' II uht... -"m blIlanl~l k3.I~1 k:a<:1n.) nHl~ Ilf \'c-;;-liz 1 b bpri, de ba~ n.nnu!<:, - ",ok iyi
tart] 'rC 1Bn21m kJJlnmll'il ve

g:lyd biiyilk v~

y k em l-ler dr:dihTl'!":; <ramI r VI:' h!l\ w:Tl'It-:la j;ii!'l(>~'1!1l:'li:j Ga..zi par~[I g, lIkcs~fI cidtien 1m ~i· nn ,'e le Wda llir kO:i;iesini tl2'~ ftil etm tLI ])(lgru :n. 1n tiuh III kin 11fnumtyelU: L kip edilell ~ filli 1;11\'"\' ... ) i.;adJt:~i nann vel'll r nbJhl\annda6:.1.-&wf;ol kQ::' , d ,_;kel i. v ~ mullti tel.k . oln;lya IkL buy{ik h-na

oil -

irumnl gnyri Ihti~arj dtl1-dUI'II a tailir, Bunl. rda.rr , ;tg k(;:,;er..l1,:kitOrduevi),

I

I

sol l,.o!jede.kj l~hjr I-Iuhlbudi.iL'. ~e)UI' kuliJi::tUJtu!!pml'l d,l rHalkc.,jJ ml.:lkez billasl 1,'3.-

\lz.E:>nne otlJlnDlI § bu kill{hn CllgiZ. ~.IU' -qiimcge V12 tnlmege b:'l~hu1M. Bizsarur k~nflm["hl.l , Zirll. cll~l:"~nd!t1c )'eg~uu" 'ia.:;ie:kHr f;j I,hgl i kJlD'IUm.i hll.pishJ:!.IlP.. nastahane \Ie malaruu parnya l!:ah\·n meeburiemniyet mijdu:rLUtii bifl8IRn \'CO yelindedirler. saat kulesi giiriilmekt«ti,'. .Ay. Buntura aeunak kc1imiMJni ni caddede blantml pastahan :sark:tmt;!i'i IJek basagl bulul"UID. led t:!:I"7.1ndll biiyiik mahallcbiciBu (:efo.kar kmlu'llal', hlldlltllitr]',,1" vardu-, OAlu H...kli1'rlel"lmizin bizler muCadde nibaYE:t 'oI.lJlIlp illl];ulil]1l kaddes \'ediah,l.n olmak Iti~nye tigt l'Ot!s devamedilcI'f'k ,(Gw1.. 111m,I)'C \'C h urmete Hlj' lkt1 rlill~ bos t.a.nla.:rl) . nam arnzi i.i ze- Iar, rinde ve havadar il,ir mlllvlirhJ ln e BI-!. Ille'lin kalpli Mellm!;ilc;ik ~ eJilml!! (M!Jallim mektebuJ :Ulhelerin1, lcadinlaruu ve hembifJ~S] ;ozltri VI2' g"nlilleM tat!:jJrt'le:rinj Ballk,~il' hiiliitml'-t '1'e min etmelrtedir. bcl~iyesi en 83gad !:IiI' hirnmetA\'dctie yme 8.)'W (A.naIarta· le hu ,raziy",Ut:11 kurtarabilir'let-, ~, r! C_:<idde!-liJl'lID so} rf'nalu tilkrp Ell -cia zahire pazannd:ilki bU)uk (hHnc(' I H~;I<; sinemOl.5IJ. (Bas· betQn ;;QIJdUl'1l!Iarull 't'.;:Llmz klS vekiJ.1et bed'll lerbiycsi bOlg;e. me"'-siminde- D'luvakat "t:amckan!il): inlJ;l_j h'!:uiiz bi~ [y'nj larl~ k"ranmaswdan ,'e ol'UiIil P08t::t "(: le~ m.e.r1{!l:l, bin;). I , mahalli.ll u ,giilJl' [' icin ki\y };:;ltNoter ~ d:tinlll V~ (Cocu.k esirdI.nhmna tahsisindctl Jban~tir. gemc l"unDIlnj' merke:zil'l] ihliVe otUi mala.,.1 icin b~~t lahla, va edM bin~l;I.!' gili:c:1 '\ nmn5lmi;hl1n tedariki iSt de pd·: b:1ta2a\ildllr, ::ti1.til'. ~f'hLl'" JI!1:r::;,fetine titiz bu· humn Ballkesil' be-led., (" ~nTn bu • p,:}n.l i'll2:l"III'C'l \'c nimmetleri)'lc amJan ,'eo asker ~nli'\l'an y,;.- ~ l:iimm~ti rlirig et.miyeceg3 melil n M c-Iu:ne:di aymp milJi gfu.·e~ muldii _ lcdm asvmlUmaza mal eden mr-rE'\"'('!e-e g!i.rbi 'J'r akyadnn gplhu " ~nl;!r-ru Ali H1J{lnet S lH- mil] "f' bu ba"aJiye ,erle:}linl· Illn da '[,.1 ge~ ve asri anfitea\r nu~ tlllln.H'lrlerin klsrnl azanlill :o.elnlrk fltlarak Ga~i pa d<llldfl i11- saracJy~ i~lel'i)'lc \'e ....a.hiI't' 1 ,...Ina da ~1a.nmJ~r_ fcliyle me..... uldi.Jrler, g BilhaS!:ia I Vine 1".3!'1j'1 kll>il:l1na gelelil'll ~ (Gtimii:lci'lllelil Q-I') cok m iite~ebbis ,'e ~ayyur mS~lnlardJr_ ~chlr C<t1·~lI1lnark<l! VI!! lc," mo,t.lla.!ll.?n:ruIla:rltl:r]R, tJil}'llJ!:h1.th depohm ~l'ri ldimll~ ah."oo.ap '1'e De-.rl' rnaI1~L!e::;1 :mirnlult lo! .... h:l:"den ioa- "e- sbll~Lan me"L!L.Ittul:". Rd, ka1,',I~ :mf.lH, yr~ ve lle)Wr mebzulcEiI:r,

2l
11)

10.0116 5.IIJOQ
3.000

l ... J.1J;I)(I
~J.tJOO l[:tIIJ.OOO
2rnl.lM)i

00
60 1.00 ImO
1.'0(1)

1.000

1.000 OOIJJ 100 ,r;g
Ii

500.000
6OU.OOQ

'2.00n

ZOO.OOO
2.00.!UUi) 5OO.UOO _',!I ]11).000

',(11m
lI~).(lUO

I09.7lLfl
2.5K.:I 11l.30U TeseII1 mlikiif'B!

] ~'lI,!J511 S.03{J.OOO

Tartl loiLll:t 10 lira

j

Yarnn blM 5 lira.

wa-l

:;;::::=====:::;;.===========:==============;::====:===::::::=::-

Li J..u:ma..~;binlZ JJeride .el~ktrlkli un f ubri ka...,>1 \' daJla ileride 101'man lwrum8J yallllfill m?b in
b;UJLlc 'binalal'ln~.lafl uuduttul'.

rcUiL'_ Bu a.h~p Illahalleler t.nsmda r it~a.iye garajl) 'I,'.'!Itrlu·,

or-I

I

Istanbul Vakdlar Miidiirliigii lIinl&r.
I..

Deniz Gedik ] Erba, Orta Miid urliiiunden
Ok.lt.Ill.lmY~ ""nth
I,..Lr TIll" -':)o'(!
\,p

MU!I1iaza.m parkeli 1emiz ( til· li kun' 1 "9. ue,.o;j Ul.kill l->diline yenl bin:J.larJa.n It.i ba.nkaSI • Anndolu Rrg(lrtasl ~I mol'! iI VA. "Il! l uh ••fi rc fiUli'l;j.J 1:J1. rl
r,rl.t.

Ballhesrin lIl.iiteaddid. eamile.rinden eon bi.l),ugu 01. II] (P~.-af~amit I l1in kar;;aslIldaki biiyiilc ...aIllre paz.&li'llllda. naH,arun J1Iazar gil 11 ij ndl'i'II baJjllyar-ak Lie I;; ii II dcvam ed~D. IniinhaslF.ln .koyli.i pazannda J;'O.rillen \1~ i~bFn1aj nOkfian.lml~l ell} i.el;hir edeJII a·

I

~e-hn::::rinnj b'I?:j kilometre m~· s;lieu(' o\o'ad,(!k;;"in Gebsut ve Ca.Ii'u-'j nahiyelel""i MoyJoerLndebiit Lin J~lLdlI1l.ar'YUill VII: pamuk egirmek le yiln !l0rap l'C sail e ijrmekle rner.;gllkli.irle-r. Nefsi ~ebirdc rnuteaddJl
1:11-

il.tl[

,g~,.."c,ld ... upe-tnj'"

I

ab:r.J-raldJr.

KI}'i'rII!;U 3.2!i

"',

fit)'

"~"i;11 L_ K. 00
00 r;;:il,l

.!lo .. rtl"r: 1 _ Rl),oz.i)'C ""n:'Iffi£nb Tcrbk<;lJe-r
~Oklii,gJlldiil

I j~Irr---4i1 \t'r~'Le
I • Iml~

rrl......rru u-lrrld{ \'E-l':l Lluiv_
tl\1"

b5
!jiB til!! (;11 68

";;

2S

N"",

lu

duktr...nll

:s:l~=
2 _,

"I;

eLnellU

"

'.

1&3

13
:24
fj

rnp m"t.dne.l€l'ii"lemek.te

. blr r.ok koJJal' arnu~ belcuiyc; roeydan~na ,,~{nlmu;ktadu-,
BL~ rYI~ydllnll. g(!:ldigi.llil'Ae

blll:Ua.rdan Osm.alllJ Clkl.J m;J.1~¥1 do. ta8vir ~trrllil.!B:mIt:asl, Zlr~at H{U]k;>LSl; Merilen y.az~lIIlI.J'eceg; [tl, .Bu:rada d3rt elnos ycti~tinnc fjefJ.iRi, vc I(JZll.l .... btelC:d~;,~~m yapbnllgl a('Jk bill' bcioq SQn,[Jl,lrnl'l kurumu B<llitesir merke~i; rit." tiik BallkL;l;il-pahu, oteli ",lJrd,r. Haylu. kadmhn' Paz~1 ±Iiibalu Cl kf'ru]cn meNlimin 'knr 0bu an. caddeyi Elereflendirmek· tedirler. alel i \'c yagmur fn"tmalan ai('uv::Lllanna Diger buyiik otellerde bu ['ad- t mda heybelerine, )'l!'rl "tirrliklcri n;u~i~ mahsulkde ii.z ril'1derlil, T miz. eczahanetel', fCza depolarl \'C biiyiik b2l1 - riDden 1J11" rniklar VLlmurta, bi1"ilI. ~ ll!g-, 'bi:r ka.t; kilo kW'lJ b· kali:ye- Fn;~a;I'.ll.I.':I.i·l W' lnkantalar mevcuHur. Bu bi1yiik c:ldcl~ bi- ~,;".lyeo, ::£lJgllil ve kll'DllZl blb~'ll, lime I1ChrilU Lit:arct merkezilH~ M~'lc on::lllkieri yiin f~(,)raplal'ml diger

:;:a-I ml

~elljl·k'rimi:.le ... tstankiula ktin· ~ livetll miktarda :se\'kedilm('-kte Wr. HaJlishancdeki l!Iuilipusla L' da bu l.'I,;-'ik1~Lt.anmiilena'im 'bllhm· maktadll" Hari~teki Iliiyiik til~rLn:lhanelE-r-den siflari.~ll:r almak· f.:a v mjjudEtI~ril'li uslu \'e flRmnsldrane bir k:Ji.Zfl :la doldul"lIl1 ~ 'CI taou'I;:;u-,

bJJtul1

all
1::'1

()O

on
00

:21.1

17

II.am am I '1i' ! C"'r:$1 ~ukurhal~ I(ban Il~t h.,itA I:: ND. lu lld~11110 1"m:m1l' 7GSf, ~al'lil Zfn(I.U. hlltn ilicinC'j "::.t1.'1 Hi N(l. 11.l odam tllm,..... '1 ,266 Cr"~l TflKkel:ller !i.Ok3~lnotl:l :!I:J !olt:!. lu du.k.k,,! III t. m3ml .... 72.ln ~.".r~lY1 k (,l.tirde ZinL:irll ~ '1l l.Irt 'k,l'tt,J 20 N(I. hI'
OtllUlln
L.;lm,;u111

GEmlClb

"i:rebn~nhb

btlILJ'Olll.d! It'm m (; <;11<>111rlrld. r. .

"'e

lIo1l:2.i!~~'i y;JI",H.lJl..::e-j;,~nc

t.lC' boD .. r'1.1S bulunl:'lilk, AA:5kullkle Ih~I-'1 bu!unm ..mak B _ 1;.1,rt-t111.1 d n I::t ,r 'm k"TlIHIUn, Ij"r~ 1.11 ]j MuC;"rJ:J 1.1J1iq ~-diJo!'('l!-tLlr" Bl.l VIlZlfi'l-e.re l: Ilblfri" .rel(! ~ l;;'n'I~S~Ht~kl dlk:.li ol·mhL MvdlJIlll~une ITI\jr;IC<'I . ll.Jrl. . .117~~~
cl

ri"'lr

\',_~.tld,j,nc:t. De.ntz G~.

1HIO

C 15) li!:un mudclo!Ll ..... ~jk oiIrtlll'_ m:l:l',L (lk"rJ1m~llr, 111.J.1Cl!} J/l/~"l ~WTl:'l rmnu ~ "t 15 d. iI.:ra edilK~\.~en isLeldllt'rill Ct:"I11i1!:rl,1. ;1<1 I l:mblll V[J Hf1;;]1 Ba ,nlutiU'I}dl M hl'",ll ·"J~min(? mllhICiluU.HI. . (1I90!))

VUk.,rld,l

~;l:... , emlfJk 1

"'-lIlm.ll~ 'l~e!"t.:

Maliye
GUIlU!j )·u

Vekiletinden
~l' Ie ~1'I1U-

Gumu~ yiiz kuru luklann tedaviilden k Idlr11masJ hak a iHin
fa 1'<1, IkinLddmufl HI'll l;
I

laklaruuza iki :jelaJe soesi gelm~k tJedi I'. Evet, gay1a biiyiilt I~, .Fja.i dlrvan arzmdi1 ve elraIl mush..II larh

H:i.l-

ve r:mmzllln.nm, .as.hkial"l Ibh' k,1(' lavuklannl ruimiltl:>l1 hllrad;) toplamdar. Arllk iJ!IUZU1' am, \'[ 1.'('n~i balfl:ll _ Huraya 'kadar he I'

ill l~'m:1 tYenisu' d€II.itlen :;111 ile temin ~dilrni~"l4! de: Bahkesire 6 kilometre mesaf~d(l! rOt'lp~r'I~r) Jd~yjj'l'!df,;!I1 ,[11'1),_1 an ed~1l daha Ilefm .'e: S1nbi UI..y...~tl3.'[' .!;uYIJ) anl.oollirla geUri 511

$e'hrin

I

914. harbindeki ~~l;:~l" kltllgml hlihrl~,yr1hr:)l ,If\, §ekel" fabrikalR,I'1n1!21 kurnuranlara minnettar

bugiink-u
(}hl]Il!Il.

111""

:1"-

III

hI
I>~

, Itlu um:J_,'1

(,,,r',

te Jll\ 1l1.:l,'Jl

llr ..1Jkl ..; ~Ih: kil ,hraUn

Sl-Y I'Il)nTlftldir,

m jjf;'l!'h

ba.'1,ruzlaru"i

li-Om rnerm l' ortalanndlan mebZ'll1
I!'.l

l:in !l'ldeUi ooguk lliikmunu t1c y:.JprnaktadJroSaaUcr J;Cf;til(cC t.a;.lar usti.imie I;;uval rmn;alan

r..~

lip hUS\.lJiIL ilmmetgahLara para ile lE:vl1 edjhJ\e~1. ,ni;r. t~toC' l'Wlllhlt'r I'It Ilkl.l m:lllfl r lBahke-sir) i birhkle gez.dil{ ve ogn:ntlik.

HACI BE iR ~EKERi yjYElJM ALi UHiDDiN HACI BEKiR
nah~ku.pl _ 8eyo*lu - Ku .. 'kii;) m Kl:Kb1oy - }1.iJ"r (lial.urr.,).

Bu $eker bolhl.lgund'i1 b(l~

lUl~

..... l~"r.

1,

~I

II,,"]

rill

bLllll,lrl

Jl'lill

HI I

I, !I'JW

C\Jlnltllt,ye

TH! lCNliI

oI!thrmcl~l'~

II: n

"lullu

t\ ImRI OZI!)Ifl'tz

MEYVALI

N~GA
Diy~rt"1r YU11IIdetl Jlurulo Iln,-] I, PaldJr l~tildi.ir }lel'£! ~"l"urlalHverdi. 13('n glitmede-n k:::t.1:.dIJ'ordllnl, Refikim~ ~ - Htlj' AIr!1 h O'l::aslD.l vers.ill! Dedi, ayuga kO!Lktl, Jl}:j'l,'l:l.bmrlriki to-7. \'e topra.g I supUrduk-1

- Ey bllra~'a !mdar nasll ;;e:ldik'! - ~i.mendiifer ara basiy leo - Araort ()ll'Il1'L$\~1l1eu 11:111'], baeaklarHm~ a~ bl1 yolu }'1irl1·1 ,.ecektik ya' -Elbel. - 0 ... :!man
d:L yorulal-!1KlLk

I
-

• Ir ~
UyuY:l.hm,
.Bilmem.
HO!;l

g cln
yo] ... bmn u
LI)

a,tl
g{'lec~gini altmH. kOj'acak bir t;l"'>' Ll yoktl!l, Alle-ta lepe w:.a~ yalJ • yordnk. AI'kal:lII.l&n ccketin1i i,:l·
mIZll1 km·dIRl.

116
kwm

- Hay. ba.y. - 0 haJde ~imdj de ~"'I urilmi.m s:lY'lhnz, mllm icin yo- Canlm o:r1e*y tilur rntl - Y!Jk yak Fr~{Ir~hl LiLttitc OOIY0rwD. Fakat ll'i.iclI.l1erimiz dr" yin" bit" yorguJF.lluk var_ - E\let. - Ski cia. araban.Jll saHanma!!J.ndan ileri gelDyo;r. lIe!" (1 jJ;Q. !Simw u),uyacaJPz deii] mi.? Evet,
7

~UflkU gO!.lt:1im

tel'!
rll.

S011l:1 ~ illl'

yat~~I1H

A.I?~n-

I

k.endi

kendine kapanIY{)J',

N: I] yalal.:3gAz': ~im

ruldu1t.

f5ormakhg,m dll fazla Ja, gi,ya biT' tIlvdc.' yahut bil' 't!lte:h1l:! Imiij-iz glbi 1.1. :1LI.n m.fi(diyll. d~iiniiyonJ.Z. 1rl;J1:t> ,lju u1.urdujumuz kloll'1api.!l1itn birine ~!1, j)i .. i.ne ben uz.alHnz. 0!lu gi.de- ... Ill"kada.!j:ka.rmpelerill LizoerinearLiL~il) Alft>.ro. bu '-limenka UJ3tti Y.llslanwg:.mul vakil adi.lf erciler yallllZ bir m1 Ii1d,'l,1l ya.kltu"UDI21n b iJl1arlrll11Z .at'.abLl.pal'a alm~ biliyorla.r. Ge-ce jki nib.ayctini bull.l.yordu, Ba~l-

di.i.~iinrnu.""o['llIr, B1I talltularm ii7..cr'indl;! ·Y:l1.Jhr ml? DogT'1 Fredrib amma, bJZ IJf' aylarcu blJ Hrabn nln it;'inde 1-t;~lac:'lk dl;!giliz 3'3. 'f. Arubumu :i~erisindc ka:!'!JlllkLI 11'11 k.:,([I::\pe wrrll. Bizden ba.l:llm :volcli bulunsuyru tl1bli !lit; Ilirimiz yatawuyacaktak. ~till<\.Iil iki

Tabletleri
Illbl.bll.1n hWka satJ$

Piyasaya
klJnJ§hl("

r;lkanldl

"

hemmiy~1 , ('r-mt'rlil~, GUleh:e bil' IIj'Jmj-'o. dnldlk. Io"'reil(>b'"iJtl d b ni hl.kllt I:'ttL G~c yR.J lSI FI"I'flirihin: ~ du.~lltl'lJ sf.lnra kemiklel-imij;t! Al'lm~1 ,ay.klarll'it lntrlldJ. a.gruirm.,fa b:ll!o1lflml~tl. BIJ g~~ip! Il"Cl'y.Hl1 Ib:~rir]l-' gozlerinti .!H,'yatak Q kadl1r dn]" idi ki bir b.t.- 1.11111, T:H'8I1daki 15.moo. C1hl'!m~k ra.Cl1l1i. bjr tllr.lf (.w:nml;_~k k:lbil lizel'C buhul.Juglll'lclan ~on cladeii1. F'redril1 bir arah.!;;: ~lili klll'IHlIIK, t'lr-af rarked.HmiSOMa

I3:jr ~,t; kat yaphklan bU~lnnl1 ritllma kOYULlIn_

I

rni.- i, kemiklt'riIllizin

BLI' saal.

111';[ ll;o.'ku

a.gnslllf! c,

g'alebe d

Tablet! l' O,(]5 IEph.~inC' Chlorh.) i JHl.yi oJu;p kcla.yca. IkiyL' "(" dame collin hilir ~ld~ ba:mlamw!)ttr. 20 tablet
fiElb 50

Karak iiy Eczanesi MO!ita hzaral
Sahlbi:
11.. Colimil 1

Libo ratu81rl
~~T&N8llT ...

1l0SN1}_IlRS..lN.

~ .Alferd :bu' yg,mm agrHll. t)bur tarafa alin egcinol"

}'Llrrhl.

Arkm.l~o.:

(AI'ka:.~ val' II

l'

27

BIRI- ClWUN tlalO

UMA
~iiDeG Y.l, .. N•. 955 aONLU'lK

rei

r-

ENI BABAD t~taIIbul Z019!S

TELEFON:

srrAs'l

HALK 8Al'ETESI

Her yerde 5 kurus

"oel Yunan mu, .. n· mayi'llerl valla k,iy'eti deva,m db'l!" ediyor
lIiintiJJ1l'r, IrurtnrmDk
hoa,}'1

~rlyf!.ti

lllmil'

~lnd~
1:'IloN

i~'in kco.dini fedll ko.llu~ pJ:1 • N~ nnun m~ ban-

PARTI BUGON

srrr
To .. di!mi~i.r
"_ Dun

GRESt

2!!!!3.

lbiTl~Lti ilfianm rt'dallMIWDl bo',:ilo1 I·NIU1IIHDID DI'f'!...... II.·rttilli .. iroM~al"lllli'l1< BOI,ha,.t1l Bdilll.r PlI?

i;d:ode

Amavud \!etelerinin Itaiyan gel·; hatla .. rmda faaliyeti

.. k·.. ~ Ii ~ Ik . ue« D untcu· I'f,ma d Q" h at« dil kl e ri ehemmiqeble tedkik e ildi
Is anbwvilayeti parti:i k1:lngresl d.im saat 14.30 da parti merJ.(ezinde- ikioci OOl'llI.nLJl;llDl Y8:[IDLUjhJ-. Topl'a!uu& l:t3-"olI kOllgtt(l~erl:n.de ~~ ~ll1hul![lI.D 7.0
patti. mUfctt.@!

3.:i~

M
lJ~n

l.'tieniyeUn

,(1)

b Uyifk

-JO!!!---

l'akkllel1I:Iden, yetili ~n k~.kig

rmdan istlfade sderek rim WQ1m'i surcrte ~J,q.mai!;a

~~ri' zekl'llabi,rbi rle·

Abna, 2tJ (8.,3.1 - Yw:tlln ortlul.m bu..-:kumandunh(Jt)1n .24 km:u.t11uw .... a~.IUlil III;"t<r~Lllii 'el 5!J f1U.fiUlfiio-lI 1~ll i 1f1:i.Ll.g: ~'ukllll! gelen molllhMcln l..iU-Pl4ruaJ.ar ;,:o,l1i~lttdlo!!" 1iIi:r 1I1D!!tar rr lilthk \" gek1l. tDlI-'lll bir !:;1J,k ~arb maJzero~i elde -·toll, Arnll.wt ~leWrinbl fL Ii,:l i:'!iii

hmi r

m.

bi:l.lere II 1I1Hn raPOTll. bli,~talll nihil.~' h; k:uJ'Ir dikkatle okudum. Mubteviyah·
IlJ

iki

'kH;ma

~ymyorom.

I ~1f"im:1

mehl.lSlJ lte

!:lmI MunMD~Ju, vali vc beledi}'e
Nisi do'ktll;r LMfj KlrdCLrJ beledaimi ~:ncUme:n .B.~laM, belediye \'e vilayd tl.r'k.fmJ l'HIZIt' bll1llum[l'Uvtur • Celse a nlrr a.c;ilinaz. idare he-yo

klsmJ sin in

(:i.J,ml:iul'"~y~t Naill PRru· J,o'arat lItJ T('jim.i, billglin

Vilayetle pasif k 'f topiiantisl blri~------------~I':;[);-;;;;----~-----=--~=~~="""~~---~~------------~ ........ - runma Af:rikad. H arb .• -t ···nlve1rS,11e 8Ie be N I Harb · ~ehrimizd'e yeni' yapllo.cak' -. Avrll~ada Bardia el' an b· I-.... t k.181 gecesl .... t ·"6e I' ••• ' h ::~~~:~:~;.bil~ du.'"medilf, 191 ···1 sakin ge,t;,ti a I arm ..ecru ... ert tcm nanldu, A~" g~i bir in8'M.II

milyonhtTe;l jn90nliULil h~ujJanndakder bir ins.an oM_uklanm b dndllar V{! Diy gee K;ln Imn ddkmektcn i,;cldndllel-. Nool c~il1 inllilli her rnernIc.ketlt , teJr'lt: edildi ve muhtelil t.ememillerin i.dt:...-l n R bi.r v~]le

Bupn

my"

dlinyanm

ge ..irmekte wltJugu icinde H'fnrlisme nna vakar \'e ternktnle ayakt. auran TUrk m.llehmn mll1yeUe k arm lJI~ayaeQji;J durumu gfu~1 Ibir
bilbranlal iiBlUbla irad' eder.

ve hi] I':Ilrlruyon gilili ~dr-

di.

Demck bulmdar kinlerin, rnrll] re l Tin. Irki arrsreahlarm v h 'rgiinkU kavg~ann Ustund~ I mllyonlali'1Ca zavalb faniyi
IH

Lundra, 26 ra.a.t _ Amil vutfuktan aunan I:IllLbetl~ p. re, AnD3XlIdi ~eteLe-t ... ltuJyii.1'I hH.t,.., laruun a..k;u;mda biiyUk fWliLiye Lteo nul unmakta, ruiimut:aJ(l yollfi:rllli kesmekte ve bozmnkla v e .Dlunfe-rid ltHI,rll!l .kJlRIRrJDL (.'~a.llli 8fly!a :i N.. • .1

etinio il:!i senellk fM\iyet rape ru lIi'1klondll. ~ijz alan E:krem

-

kt.ad~

Dirle~tireblleci!'k!biT bi~, bjFdtl~Umeveduygll

m~rek

"anntIj~

0 halde

lI'I"ye barbc.li-

yorta r 'We lOeye!i'l! .

W

mec,"ni-

mavet-

Noel

hUrmetil'lt:

lDgiliz

tup-

"dddell i IOp.;:u dU...

rakla ..IDm I) ijee-eki iLMllbu~ vc l!uku:noetinJ IbJiil etmcekt· bil' ar.ob hi hudiligini n Filhri:lr lsamn yaunutmug goriindu. Irk nazariyecileri Isak;

ellesu d vem

adiyor
__ 2ti

BugiinkU fI da An ve Teuiou gtJ51ernJe

"'I"fJ.ru.....~......_k .... '
ktt "",!1'g;nL

lliln

miiinl.Uiimlin 11 'iH""tm~7. dtismo.w.dJr. !sa, kin VI.!' tnrslarun
kdle

.u~"~·:~~,: ..= I ':V't";~l'k'
bu
l-d~Lt
~.lIa,

J{ lure, ebliJ< :

til-a..) -

Retml~

~;"t::''''H'
bi,.

.;

I

r

B·lr lilcler ga.k In,d.a t e,e kk u· l . ,.. . ... ... ederek faaligete gefecekler

-a,

I

I

II. -

"

06

Ing,i lizlar

de

AI.,

ztrltklar

iamamlandi

irk

Surla n ib.ududund!L H:@!jIif miifrp:I'elr>fIlTtb:Qen b~r'i K~Wllm
t?al"kma mls ve dQJ]lIi!rli:en be,,~Tl__}Jd~. bir 'irlc muhtelif mI f' I rrmi~tJr. SHtr ocphelerde kB:.yda deger muhim hir' hareke1. 1J1nuurl.L'ltlr. BtlJit:I.I!:E 00WJde8ardlia mmtakaalnda iddetH tOJ-H::k1 jllt'Um'IU dcvEIllI etmek l'l>ilig·. ('I' ""llttanii ~

e
Uruvcrt;it~d'IJ
I:

_ e 'I ..
l.1otusacak
h:wrllli1Q.'I'U1S

c

I

~l.. a t!
I

manlar da
yap~1

dI

.klIO

ar
Pr'es1J
lngiJiz bMdir~·

AsslHllatiOl)lIn M.b:iI.Ierind~ bit

Ullibaubin

_

verden

yat:

ka d

clan msaular- I"IIhrnu II;,tef,LLlh -, L1hl1wet1.en !"ubulmw· bir hHyal f hi [{!>ij nU. lea, bugul'l Alrnanyada dUn'" VD gel ....... olllQ'i~IJ, tCKI1JJ

yaparak

1TI1J\'a,il"aklyeUi

d~ana._

za.yiat verdi:r-

&kill

'''l'aleoo
'iJUsda

Bir]'g1"

,,~t
~;:]:

..

J! -

~..,

gerilmektcn

kcndUiil'li ki
'ezJ~::i

I

Juutli.nb~, mubalt:k.ak LaJ:Hlid kanrrgililrtnrun hillyab alll1lda can '\.'enulL
Fakat G;lhl.P,to'run rnii .. fik

l{ailire,

26 (a.aJ

-

Relilte:r:

c1evam utun.maktrubl'. Bu huIiWiVer8it" rellirli dJiin bil" mubarrirlmiz.e b yanaita bu1un.a;rakiWmi,tir ki: "_ Uni'Venlitt! Taltbe BirLiji. Vii her fl!lkl1lt6dc hir talebe cemJ... y~ kurmak iq-in :b~D nimmDBDle

sfilmyll! vRpWip mdltenddid t~ NrJok' n 1M" lngili;;; ~ ~1'r.I3la:r.ct.a man m'tllm.lm" 1J:z.e.. hlJ]e-rind ki mub1'i.f~ ~ erill!! ilIJL""e~ JIIeyeLirDct! ~bit ri Oil" wrili nrttmlun.ijtIr. Buna olun,iUl miH:alealRI' da.ir~i.nd~. icheb Manl;i ,de'lliziinde~ va. lIa.zlT~ v. Ii.fil d Vekiale-IjoirtL.iJI olmuf;jtw-, Bu ~IU" bir timoo It.mwib oJruJUuW]tnr_ Nlzaml istila ie bbuBll i.:;m Dllllkemme nBJIU~muci})mce v:i'li.vek: mtlraola1"ruc t-a\'Iiif ~llmekte idj, FitCD.lII.

113 mnddeli'll:t:il',

Mat-

.t edilm~ ve fl'lkiilt~ eemi~ct-I ~eM bllku.k8trl teFkktil etrn]~ _ boT. Dirllgm. 'l,e..,-.ekkilRi ~~iill ce.-

hakika dkni2 gllyoi ~HJtin bu.lunuyo,· ve biifuu ~ 1Ik:~.

ve'

rahlm

peygawberl

N:tZizm y

liebeliltl",nk,

26

(lI..iI..)

-

Kntl

KOn.uJoe-!I

;:~~~l m81;:o~:a:1~VaJj~::':·1I ·lle-I 'V'
IDt"flQ!lr}'-'t"in davA.:.i.JmJ
VI!'

;upzmin IJicldet \'e zlIliirnl rme cali geldi. Hh' blr inHani hia tarumazgli:!igtininl'_lB vicdWlJanl bile ti lti v 0 VWOOnlanfl ka-

(rt>org~'D!I 1'IutkunUi lIiOytemete bB-411lrilgt anda Cebe-nlttar~k ,da
(Bfmtl SfI~jfa.

,_~_:..:..~....--_;:;_~_-::::=~===::o;;;;;;...----"----~......=~-.~

Sri.

2de)

bMda ~akt.r.dar. :KIOO Dilirha ,oi.an.k hoIadace.k mizaDlll8DHlBin talebBye: dagtlmaw gUn meselesidir. Niromnam. m'Ub{.elil fakill.teleril'l ' eM D)fune:s-

II1i sill tabaJ~asl .kaphyoMUI., t l[1giliz {lrdularmm miimtu miyetler lIanl.IDU QlID'emude DilL-I l'iiUy Vi!ltiil line roili_D"&clI.t Dhm .. ====(!o'.=, OIrl=':;o1 =1!JiO:=·_=yf=oiI=. =5=Mi=·;;;.'1=f=if)=. " mvtDr. 'Gelec k bRfta. IuUyll'-- : toe ba.ij]a.)I'~a:g.mu.J umuyo:ruD!l."

orr

lilmmnlUDi bir bilphmtt
~yOI"

ka··-· su retia_' t'i . .. .

.

~dipmiu Fe UW"I'eni:t.e rekWd~
D'1,gm' tarn1'ta1ll

go hi ....

ilcrelli ,ihtisas memuriyellieri

miida.fg ett i_ Bu N~l g, 'c:~i, rngiU,el"eni'l'l
Almanya.nJ
Il

simsiyah

gtiklf.::ri

a.ltmd , liIiln 81kI kapah odaJ..nn ve lopl1Lkt.a. oywmUIJ ~arnl!lTUI hafif Aychnbklanad&, bir N()(·) sagaClnln ctrafinda, Na·
!lhl~1i 1IlJ

halledill Iyor'
t·· I"f 'e
[1J

.,.--

Canh hayv,an fiyatlarlna gore muhl

a H·_ r-b.· _, .a · V Zlye·t i
- .. ... - ... .

(&'rIt~ oo.yJo 5

1~)

,let

,silne

26 ~HIliJU!U) _. De\r~ 1l1emuriyeUerinde, ilcrcl.H ihilS-lUII III em'll'l"iyc tie rl.!J i usbiIt ey1iyC21 layibn meclis nrzrm,D'l.
,A.n1IItHl,,,

-

roed K-lI'Ug..lil 'l"i.ya&ilti aIIt11ndlll buyilk b.ir t.opbmM Y8Pml!;Ur·
ToplMUya. kilmllzyonll. dablj or-

mW:ne-~merile viJiye~ Sg· 'Ililii.yet pasif lmnmma 110.- ,~ riiiiFbe-rI~k mildiDril j~k f'tm~. misyoDI!I dim Vali m'LIo.vW.i A.b.t.enfur, ]acak
Tophmbda ~hTlmizde yo.pl'Ibilytilk alillrm te..:riibeleri

du, emniyet:" liman,

posta. tel-

f&mu lti!Jfn.

,'j

sUo ; de)

S,lBAHTAN SABAHA,:

mur idin ilihi mevizelerlruhmrmda duyan1ar ~~~riI CI "din , kflnJe~liji!1!l bi~ giitYr'e-. ~e h· .. '.' e . , I"'lrm7.",eKI . l !'PH dlkl'lll1 YQlda. J·nymetll Ibl.!' I ~,...,:"
IlI.WI'I Idml~ demf'Kti-rlcr.
p.allljOdl;rl'llh.,OI.

·n s et fi'yaHarl tesbil edildi
!l!iQ.

Uzak ~arkt,a hava
gene k,aranlror
!h[],Zlt!!on h:l.I'tlf[ AbDLnyQA.! mub.dI1t'mlml ,Illlild tubD·
~D
~I

Btl liLyihnya gOre ihtisa.e m~' klll"ri 214 udecl ofaca.ktJ.r '1',e billlda.fllb~a H Med yalnn. ~}l1l>larln[l, mtirdlID'>1J!' olmnk ij:7..er 710 n-lakD,IT'ln miite-htlS:!JIi't l!lm mM5us mIJ,"Ukkat ibtiyn«
!::et vel ilfl,e

!llmml~hr.

Bu harbin giizle .. ~. as,er I r gorunen
Asri tekunyadan

It.

M 11mL"l,·r, ~IiYI be.l;reny·u \~1I_tlgioi kurtarmJl il,'ll1 koendillii &'i..tL et- oir hacliil~ mil'! d 1'1' 'ka ul Nt:l'l 1". Noel dirmek Ic;tn
~lIlde "nUn MlJman

I

en

Iyil.

t

me.vu.
in-

3 ...... •

~b._

Jillmall ri'caIindil'1Ji

gOl iii rn ~ktedi 1", tht if',jIfl. u"teUeri d~nll;;t']~r•• Ill" gOre 600, SilO, 1M, i!{W, :twt :,:OU. 110, 140, 1:2(], 100 linlo QJB.ca1lblr.

ali.lll:DlIlJan

ro,uvaflH:

Be-

1mb - lediye Iktlimld r,uS) J~lIJd' b],.I~'IlC!:r 1sarun Jl.H.ldlb"iutU ve, fed • II~~J .ho,.a -;:lk:!.muuun Fiyat Mi.lJ'alw,. IDl'j]ully( tim V1 cdanlanmh ilea-, be komiayanub duymadllAJ mJ·] Ii'll!. gi1:n, bl'- nun yap'LlgJ ted- , ~nyet de ~h \Ie d1koenU! b.1 kiklf'f l!Ieticlil'"
YOldan 1:L2.:ID ve mill1'let Qclt:er.1i'k, 1'1.!n_m1~V~ Ijehridll "r' lo;aJka yurti:vnr VP. mukadmr~leki canlt d,·fa'll_DFI rJQgrtI tlll:1r~iYI::lj". 8unun h J'V n ilJi ya1nll k.mh tim- ft'lMret ~klmdf" pan tl\clrl.e'l'Le
t

1-.

~:rcti~"'

iikle

iitluun

l@-

Ilann:atm~ gum '11\. ., ilapolli dost1!1gu.na 'Il1'1IUIl,iy~t. \'~rm('rowklt., hI'I[L_1"H Dt rulmu1{i~nln ~~ru I il"!ulllsuz .l:ltldlf"tmf'k:h, I'm.!bt 1011:l'IIi1-ll"r1Ilir. Glr IUlI.t, iioItne .,~I I,IU

Bun1Ann AImIlnhoF

Turk ell konferans

_--

a kc::esiz

VB

kullc,lIJIlaledan
ml

sonr.
sd~"yor

i,skarpin dB laammO

ve rdi

p,

m tit'll '!lXI II"" ri ",Ii:r, n hi.. 7Ji.11\'l
uu:m1Z41u

11 ••trn(''k1, n isc giin~li bir da r'n~ t:1I h r W' bUJ;llnkii [11"!1n H" illS t~LZ di]lIr'11unlar • 11n k~caklat)a l:lI1ir. b
Bu dunyll.dil h!l,.tll

bugUn 80n bir goniSJrnI;! 'Jl plI_
n-ltl~ll. Komi!!-

ttU:t11' Mil'
trni
j

ILIhavt':Ii"\!,

eerel'

II

I.

yomm

yftptlg.
gOre

bangl kEl- l

jklc]"\a

TIm ill i)'or~ R1i", !:rIJ.ougOr miyom:.: Ingilt.!ort ih~. ~mlln~lI~

t.I Rrhlenn en ~UJrIr·tll_IfLDP. gll}tu- iligi wliiJ Clf! Jle1"Im l:mhr;:~11 gtinlftnm ~i:l' t.l!flll' rak n111! fiywlt)'tllJll'l blr R.1r]o·li.k "e \a.kdo: t I;ulin d"'I·i1a.1
c

eRn!J aa.yr.oan £iyal:.1.tin yilk.!lcl-

= Pm I ..k .... ·IIuJ... ijnitlhll"~ I'IDlli bir mull 'I"Illwttp z\IIlhIIIyo. btl hatalll1rl Lt·] nlr "dc~ rn~'.II floiilli~" - OmiLl ~tmffil;.

li.1!IfLri~nU !liDI, •• ilboWl. &-lliii'lm ImJ I.undnki !.Ii iIlltni '1';1 ddette roo.ldti.

,~.Ii"

'\0

~1I-

II

~ilI fhh.ld V.&LiI_.'lN
t60nu iUljI'h, 6 .iHIlIl t dol:)

rlr].lOlakt

I

v
,.J

I 'f

I II

(Ro.

I~

8(tY((1

J

.r J

Doldar Zakir 1922 d. A I man yay' ill II it mi., 19:26 da B~mlin tlnivar .. .tleinde likt.ead dok-

OKU V'u cu _

.. ,

a/YORKI:
kly.uetincle ii.. dC'tn. bir i.lniIorn:nll nkdt", varlakllLr. fur.
blll1bl.l"llm

5 • lT ramva y idaresin""
de gizli ikramiysl verllmi" midir?
izatlJat verdi
Etektrik, TramvlllJl' ve III
,,111r.. rl

terakki
Valin: Silih Murad UZB~L~
bi....I.mclt. I~ ll.mJ k U. Ilene adg~ Itf'BlIIDda bi rutin· IHUll ~iulim. Bu LInDa
1
I

Di.mdeki U: WUci Erilr'ali.u.i

goa-!

tor

SIDI

biUrmi,r·r.

Trabzon postahane. sind-@D biT rica
'rrnbz,,)[1

OO11i1$l

n.~

kabUl

00

1H1In,JulLll" k.Jy~~Ucn

ve zth-

:n~:lo'eUel.-i illoan)'Ii= hudiltian miiJlhlll:n~ bir h~Ci.t .Y~' gltll g®:rl.inUi" w "m..Ll;l.tl~, brier, bun- I lllr klyttf~l ve fika Ujb!!.ri.ylr'" hu ~u.Ut n ruu.ayyeo btl' dWf1l! ieiudedirl r, "Camia, mllhS_IJI] gm~
i..izerin' marka vurulmus ~jbj _

yii..rni2;dc!:!

II'" ~

1 Ind.;!] h}'Ii!CIoI.kalern.

mekhJ:bu :L.ld:Ji(,; 1". 5 K.a.fILIAlH!....vel

tujbli

i:ieYj:!J!ll___l!. hC'l' kehmesini

~l1Icllk

mr.

on.lan bllt b!.u._111tte ta111YQn)lI.m_ Haill.il buradun koo Hindu Webe de ol.ekil~rd.eg lIyfll.lr_ 'andhi kOy t.e~l!t:illib 111trM1lld~ bile WVll'J.lnai. '!{l2 loy - I

~n

~I-I

atun h{-: te n

Vnkii Dian mi.iraca.dikkale abl~madl. lh§lm bi gUn de dt,;c:r gazete p~UeTl yok 01 mIL'! 'i."1i! gautele ill It r.jld' ~I.J !ilikla1'lw .:;ijrm.ili}lu.m.. K{l,yho~lln. p&k"~CTin ZiU'arml ~~elLle ~bti:]" lefrika

gn;.;.cL.: ,P:.kcUen h;~ Ce!ctI","Ii-j· Ell ga.zeLel~fip ~halle:deu ~lrlldJgwl tahrnia ttigUD i'ill. posta mudUrlugune muracut eltim.

~er 5-lil.Jl'U'U okl.l.cluk ..a

-u Ihll.:r'''' una tcm!ni, puk \Ie buheeleri 1n§:ioI:!l, carntlerin tamm, nu.;.-iI.J!l1 e.tj.btl,l.hrl muhsus

idare lumum mUdUr!U dUn bu hUllusla

m.i ke!Sif hemen h men Irlr added ile'tu Lu;. Ilk yii:t !{(!nl'd' fy • ni 1500 III HiOO o.rn5mr:i"d k~ ~illl:.ri_a adMI fit k ya va:-~ artar, Bundaa so [Ira m ilnhaninin n Ll;!yIi !liir'allij> ~l'ItmaktaalL"_ DI~er

wm c.8Ilrnnlil_

yazan

IJiikl";:i:nl:.l. ~ .. glo.nd.Jm. Vi Ii;~t i~ h!;)'cunin 'lie ,ilcl,,:yleodlf;l

feUclini

12:H.D.din.i.D

mlitil~~ wnwu

ledri}l0 rl.w:.

GUI

mc.k1.ebllll

im,b.~UiiidUr. QUrimu rum oldutl.lll.l.I dcrh.al a.uJa;rmo.lZ, Bu lleyetl.a ild. ay h her a.k.liam ber 'Der bulundWD. Dokto • smyo yel!1eylii y.ahtlt yeomett n
!;ODra

".CumlU,,!

dB.

Sot aEll. ,IJ.:,u-e;. .ye uttar. ke'IJe.ililj !fGyi£. izali. ed~c;r: \"'ENI SARAH - Trab7.ot'l 13ii,7. !!:"iIDbin baric! klini bayiimizi.iI gOl'Ide.rilen ~e degil fikri)'!ltl.w a.lJyoruz. Raj \'!;l matima PJilu~Uel"'LnJ osto.p km ek5eril'~ti ~tail. kuJ.i:wabile-, b[lflede.lll.mun~a.n .n.I~acek seviy }'C gcl:i.Ilciy,e kad.or biz I ~~II ~k I([1.dl~~ddl ~ml_ ~.~ ~ ueg'l, II'll lSw.m e soy ClJIlP d . h..D1.lZle1IYOO~'" j;!;ihi. okuyucuRilID ga.zete vel Fak;.t sofrudu. herkes lQin (,'..a~ m.t!cmua1arm~ rmmlazaman t.'lI "ar(ilr, EUeruli. )·cmekten evtakib edememe.s1. gibi meml vel lle sOlITa ~bll.l!lla ylik Ikia,ke'llo maarifi ~ irllWl n txt 11, "\'oIl .iOOn ile ycmfrk yedlklcn iJ~iUAl"lDda.n da pel.!: li.il.kal bir ~)"C;!ir. 'I'ra.bz.on 1'IQS·t..::L. miidl.'ir'q~1iL Ctrafl ij;reudinniyorla.r'. Fa- I Ji.iguntln pnsu..bant<ye gcl~1lI kat: 11a II" i ~t II) l] celenl~bi.r pa1retin miJrsdileyhine rill. hepsi !:Ill irad&l" iloi!criyeglden te'll'di ~jJea.~~ )'e.l'de liJ.;gaybir !;Js... iUl[i bB:.Z:l..l'll.lti%IUllm~ . bu- I yiijJ etme!liID wynbul b:llil-!a ]uyor. 'hir ~sel:.ar.WndW1 ahllabilmlo$jl]iI Gnl~c i~i:n ic:1p eden Yeme"ktell S01loI"a m.J.ngaLl(I et" tcdbirlere bll$V11n.Jlacagmn ,'e raft.na wp4l"rubr, koo \WlUr, Bnha t.a ijimdiy~ kada.r b '\' rtiln bu riy~bt ve klK'u g.oriimu.~ bwunduguua muhakkak n n fikri ba.yat ragm.eD. :u-aia.rmda hakik.aten ~Lk.ir O},i'g imekl ( 'VIU'dJr. Doktor Se.l.im .Zwmm yemi Hinliistp.lD tarunMalimat Mtidw-il SeDWJ ~rur-. ""CQmia" tru.m Linl Super dUn ak.'jalJ1 S:l.at 'l"!i!:l!im t~b ~.lUll 15.30 da w~ Y&n.ID.dlt ~kp kimT<!!dlr. DeI.hi llbhimemlek!l:t servisi fieri Sen'el" yesini.n kimYK ~bes:i ba~da[skit b\llund.u:;U h..,wc .A.nkaraW!f'. ODlln daymode:si . pl'IJfesor ya avd~t et.mi:.l • , I1cib . rdu lisruImcla da., In gi,M.atbuat UmtIDJ Mu.diirii, l.izced:- d@ hikfi.ye:o piyrs, bilh"Hayda'r~ gannd' , Basm Bir· !1m telik.il(.~.ahasm tanUlm ~ u-I h~i 1staJ'ihlll ml.nt:ak;w felSl a.damchr. Eu misalJen ~aU ~3.l< kt Tarlk Us ve gu.z~teciler !laB ImlnIrfu-. t.(I.wfuuiallo tet;yi nlIlDJDIJ..'jtur.
gelil"lwdi.
r. U!.I kuJl~lJ.l,m~aJ:"._

ve lIlablelm; t.nkip ~ m~· wrilerim.iz;e bn;Il da eevap ~'~f'iClIIlim oJdu.k. Yikti hem maddl, lJem mii.nevi ~ar. Sizler de bn meRle il mq-. ':111olunua : Troinomt'l miidilrli.itune ya.z..JDU.. IBn h:J.l !boyl tevali ede~ i~erim~ - kteo-

I

l.e4kWt.tID ili;1 senedenberi guknIig~ IfAlll:iy um, ya.pllmlJ..5il mUmkii.n Ill. her ~yin iyi baIJ~ gordiim. eLI itibar!La 1I:·~]ldi1eri:ne t~kkUc edertm . RaPOnIilli iII(mgr._.>dil!! ttl! lie kabul l~mylJ.ru.lm~Hru. tekh[ ederimR&pol" ittifo.k.ln kabul ve buUlI miitcmb idare n~yetl ibm

~Lftllldw.1n l1u.killnc\. Lal,dmda.n .::latlJJ a.!maral, pafa.t!il wl~sl le ed~k !iUrlIY]1.! tcpruksiz kol'liiy Lev<!il. k:6y1illere fCl'UIL

t:rakWr!er temlni, p::Lllcar zeriya\1 mil!, d i veti.lm!!:8j, mezarl:!.W..u1n !o!lla.h VI! !;,e,,;sli isten me_ ir, d!.:re.'finiD Ita ~alllllUlJjj , Mecidlye koy ve Hask~y min to.lm1iIol'IIlHI a ivris iII ek ID Ucu.die le tejkililt nnatakalariuu idhali, 1f!ecidiyc koyi..iIlde bir ilk ve Galatada SI:Lll 'at mektehinin te!irni, Cit-OtitiS servisi.nin Kn.s,m-I ya k.s.dar temdidi, Okrneyda.nIDln a.ga 'Ia:ndlnima.';l, Ilmu~i ~vi("a.t Jambalarlftln tezyim, bekf':i! (in datu!. ~~!Ji: d'11a.~mf.l~ i.a.nnlll lernini ve pal i:,l knrok a Iarmm ,=:.la.l]l, rnu.s~vi vll.bullj~.H3-1
BeyvghJ : Ka31mKl&.!la

ida.reIUln ~ memue ve must.ahd roJ ~-e gull ikrnmiye "'eri[di~ Dak.la...f\d ya.pIlan n~.iy i iiz.e.
rine kudiJ-lilldeg

izahat

:iBteyoen

bir .muI!J1\ITirimize 'I'rnmvay, E1 ktrik, ve 'i['i1nd Ibrelffri Vraum miildiirti Mu l'li:;i Enm demi!r

a~lk kuumlflJ:"lnIn

tie ki ; ldarest g~en va.zifeleri:ne faz!ill.tl!1l I!1:tie-fi ve yara'l"l.Jk Osteren mezn II[' ve miistabdemJere
"_ 'ETI!.m.vay
IH!

Ile- Djjt:~inilit,
rHm k

t"lilinf', Uk .!r'ilio: senedeki K~ln r ihfri.8.1 0(:h1 -ek d reee Ie az uldu gu halde onrukt lki srrda k-. ll'iC aiir'atmin p~k !lrtt.J~ goru~ lur, Dah;~ sonrak! iki asir 3 to... i sur'atmin p~k artLl~1 ~1·1rii.1iJ1r. Da.h.a HonraKl (y 01 19 uneu) B...'-urda keflil .ijiir',Jtl iaDL arUJ~ ~ib, 0'1 aHlll Ilk 30 ;,I'ncsmdekt Hiir'atlt! bunlartn hep..jnden buyuktiir. B,'Jyle nil' miinhanl nyllziyCt llertn ~Pa. rabel] dOO1kkri mtlnh I rn l.ipmdendir. Ihtiralar . dedin 11 Hmi ke- II arledine Ila.r-ale] gil hgl da
giiri.ili.iyol. AJilwrik& le l!".IO ve 1m n ~"'I1 lerl ara!-llnrhk, biJ' lLGlr ~fL8J!J:nda alman ib n bel' ti adem bl£' mil 'on 0 u~ h t..I de Hno ile- 1935 .r;~ ItId kl yH'" mi bc~ selle Ulrflnda ahn .•n tL.ra ber:9Ueri :H.ledmjn yinI.' orr milyoJ1 o]u!ju Intirn :-!.jelle--rlnln Flhhakik

olumnu¥tu.
BilIt.!;e projeaimin
IWialDQ 8Uz alan,

kabu.li..i • Be_"Iik~ parti

m.r

Ii

u~ re

Blrlt~[k

CumhUf'iyetin

40 bill

lil"f,Luk bi!:-

.I_

_. _ _.

I

idate .heydl rei i ZillldiJ. CUbilktru agLll denli:atir ki ~ ,"_ Biitt;e projesinin ~~abtll-i:i ~d,[!, .IpJJlU iGoyl~m~k isli • YOn.Jm, Partl1i rL.I"kElda~la.r pa.('tiye taahJbiid etbld..:rj rlidab m.un
tam..m v!ilnn.iYQrl~r .. Sa da kazal&n mii~kill mevkide bLrakma.kfawl'. 0 kada'!' Jri i:flua itlare hit;yeUeli ve .zaruri m. >irll.Ii.n'tm

t.ahsl.8El.l aYIl'Im~tI. Bu tahll i.s:alin 201 bin Ul"i.51 bu Bene l'D{:mul"

t-,

!ann

Turk

e

kOfllliilTI(ilan

ve:1

Malbuat umum mudiiru gilti

umum.

m.ii~el~ri[l(:" TUrk IrIE:illlir a.lmill!lrl i~jn t ~sebbi.l.slel· }'apllmruu it; enmekletii!'. BI!(fild,Q- ' b.iJe zaJLlJamnda tid ·ycrniyurLa.r, HayrOOd11'l i:skelesinm t'lilmiVlniyct idare beyeti H:J.lke\'len- \ ~ mm:si, sut !:ocu.ld::1TI I,>in bir IIlD!I ~raf]anru WllklU1mm biT ve btl' umumi blii reta.hsioo tb. oolyorla.'r, By Yru"- di~a.nR!' ycnL llir- rnekdntlll:li.[" [Jart; te-ljld.latlllruta d~ ~iHi, Alcal:"ctl~rde teb billiU I \'I!! dig-e" me-k1.eb bi }'~pli It! alliin _, ~ A}'n!. mcvzu etrafmda sq-.Ilwy-· n<tla.rlfiID lamir ... 1.81 hi, orla okul imlinall 5istemlC-l'inde ta.lcyeD Kar1:al a:zasmdaf) Serafedwn Oz~r emil!itir ki. l lcbe Jehmde H~ £lalla !ltatik t,,· dHiJ yapllrnasl, ~ed.r-'" l :S<ftatl ,,_ Kartal kazalilna da 60, rn ta.hsisat lo'erilmektedir, flu 0- nflde 'okaklarda 8ifLlIlrn.aI~J'[' kadar .a.z bir n::u.k lar W: i hir .l"Hl.de- da dolt-L'}111 lal~be iIe m iicad le ediLm gi,hlcbl2'nil'l oku.ilar.a ~m~ bile tutamJYo.ruz, par1._i biiii,,! nl r.11.m,sfl.... tleriIl:d~ t.alebe nlliS-l eiV!l1"l1lde.ki kahved_ye t~:oI tr!l.n'i'o.'I&Y1:'J "1 ib clast yeo fi.irket.i 1 1 eilo1D" k oomirll9t.yoru:r:. N ~hi:r-o ... ~YIlJ. ii ."i~.1 de) ve kiiylecrimlZi teftilj edoemiyeJru?, Sli!b bll1t!.kliye ve-gn.itilu:I nrecek. pal"amlZ YOktUf. Btl t.alebler
I

ve mi.1s!iahul!'rnlere da.g1.dJlml>jUr. tkrarJ1j~,{! alacak memuD:' ve mil.J:ita.MIrn.hl e\'VeJ.a d:JJu mild1iirlen Laufmdan I;.esbit 0011 mi, \'Iot btJ:"hllr;,:. hmrhUlan llilI.e Wl'l u m mUd ii rliige verilm.i..!Jtir,

in-

!i.i.il·'a1. ooyle mi.i.t~madi~ 11 :-u ta· cal. m.? Yoksa munh' nl hJr '111 kll r wklE'tip son a b!l tlr"aBu list€:: uzerinde umurn rntitini muhaf;l1';l ene<: k m~ diirJiik tedkik ve b.J.Zl tadilat !';'I.lal1p.r-e f'p·H.b -=rnl"'Zf , yu.patak yaJi ~'e hell:!wyc rcisi kE":;rl.fl",r(f Iri tezllVIit siir'allnl:ll dokt-o Llilfi KlrdarUl tas,,-ibi- !iebepl.erme baklliHD_ Ond n'1ullne anetmii'/hr_ Liste .kabul e- r.a. bir t.~hmiJl ya[lmilk oelki mLiJT'lkUn ulur, Tic..areL CLJ!.J~~ln· dilmi~ ,"e ikrJ.miye1er sahiblc-rine harp \'e Ih.t.'ildag.ililnu.&t:u'. lk..am iyenin ri istrkranyet, Je-r ~bj '!i~TbH1lig;. illlldll"a.n ~3500 lirasl nlUnhllSll"alJl vahnan ya uzaltan ;:iI.tb+'plotl'ilen It!:ultllly bill;!tt,ilo:!re verilmi~Ljr. fuamak Hmin ter;li{kisim: ia.un'lt emi;lo'elerln il8.nl mt'sclesme geliI'L- den amjU(.·[dir. ,eq_.cn tJ,yyii.k

siir'atle arttlgm~ gOswnr. A<;~ba ilmi kt:~in -rd~1

btl

Ii-I

ce biz bu ~ kle ta.raft
nluyorUll.

r

buhmhail;

,:e

'1

Bizim

"':;.....UlLW f

harbin et.i1rduliCu senl"Sirld~ [ Ilw mi nesriY!.lt h urn ItJ.b n·,.I'!:
e'p;el -i. lleliM.Y<I' n lc ninlle .i i!.jti_ 0 hill'ptm ~n [':J. muhahl:N! 'Ie ylihat usLill.enyle \':uat~hlJ it~1Il nh.... ·rrliii 1;:'1 t 1::lyhk yw.ililden iLinllleki 'r"lkki s{ir'a.tini ",me Ilrttlnnl~tl, :lksi IHI:.~in bu -~u [,';],.t i d 111"
hnrptn.n

hie blr ml.J.tt:-5I.!~. dig--i mell.luf'ia..-II] tmemektedu·.

verl.is:t lH'ini Hin

ikrnmiye

Btl s~ne illToiJII i)t'i! t.al oland-= iui.I n.: butA;:esine Hi-

h.r a konm 1I!j tur _ "

goriilill,'or.
Bjr I!:ni hii.di
I!

ya

0 J.

n;u.'1.n itLb ra

alJmn~k

i!lM_

dibne1~C: vn.ziIelerimi~ tam 10l<Lrlil.k yapmanuZD. im'kii.n yoktW'. "

r

m~hliile I!dilir ve illl!lum bi~· hfi.I.liJ;~ye IKn:&etlleLek
hOkum nnilir.

do~uya

Bu

ikj

mevru etraIifi a

al;om puti miiIctti:Ji Musu:f ·R~ad. Mima.rnglu hatibleN ce- I vab '1,'eNrek d lliIi~ti:r ki. I "_ 110 mubterem T.at, aym fifllrl:.a inerinde SoCil. ~ -yl-ffii1er. Her il!:fsi d.e aida.t m 'I) "'resiDe' lemas liyorlar_ Aldat Ildefim:eI.imi". AidRtl odeDlek parlulirun, pm-tiy meTDutiyetinin 5<eIJIb.:l ltidiir. KarW ~l arhd~l 1IWl 5ijyl.ediji. nok.taYD d ... 1:4'mas ·edeyim_ Ha~lu:l1rl&r ''e muteeilimdlll"ld:'. Eu selle id:J.[~ beylltil"llin bUlI,e.'iilltie epeyce faz[n 11k va:r&r, • Ben :size I 'nlin e-t11yornrn lii ka.z.a..!.ara laalluk edcl'l PMa.La.- I nn 11epsrni I'arfcdccc£im ." Belediye sular !dar£siBllilnfParti mu.feH.i. illill bu i:&ah.akby ffimtalGuuna ya(lll.a.cak. !Ill 11 ifi.zcrine bilt~~ projcsi ittila"kto:!VZlall i~iD hOrn alml!Jc busuhr kabu.l edit r·1i: J:clseye III ":illllda Kar!!.lbiik £ brikf!l:H'I'!1a dilki.kEb Iaslla. veriLmilJtir. m iJ:racaa t .,tmi,tir. M uv.akel:'t: 1i2'1' lkin-I'i l,,1 L!mii.sbJcl blr ~dJl. ile:rlemel-ttelk..i!l~i lI;;eh!ll-dc. ka.za ko:rtgTlfl€UU'rind!!' tesbit alllnfm dJilC!k.l.crin ,....
kl.ll'i.Mll.Sma l::ia.!lllinlllll}tu-. Hal kID rnuhim illtiyaclllTml tesbit .:-

ahkemelerde 160 'kusur nan hir aolandlTlclh k
Dun gonnler ultima
ill

tl..;:p!'ye c~z.3. flloL.nIi St('!;1111

temyi:i:
ge~rli

""Him Temyi:;o;m

~

1l:a.1u ce-....lbl l Ilak~ r.u~i"'--

kl!;.-mesi:n

mil b_:i..keme
g::J.~t

b&j'rtt edi}'1)r1a rtil C"UnklJ og;I t:W evn:h: on oort, on ~ da.\'1IJ, W,m! ahn lo~ mahkerm:

Ubli

ol~,i!_.t

-

!i£:tesW1!l o~Iedcn !>onraki Insmrn\ yrum;>; bir ..1:1.""3. i>:g-al edIYllrdU,'
u

aleJhlllL-dir. C;:z.a aZ gl.lrulrnlL"lur_ - Bu nI,-Llfi..fI.:l. L'j e. I{ara;r l tcmYlz w:mfl aleyhine Duk2.
nun

~u lu

ila IjU Idi:

kara.n Vi:r·Uenlez_ Fakal dl\\',a\'l
karrumH,:da lunmakLl,dlr

Rundan" nm bir tecrllbe kO[ltrQliinuen gt"! mllr \'1: b ktlIlUnlaf' b 1u ur. . f ~ led (!4,.l,io;rI yeni hi.i.ktkllller !kaY\lL'I'hlU·, Sonra d... bWlhr (:1nl, .llrru~l lit; yo. lm:a1U.{[1~ olan mlkta~l:f7 )>0ni.iDdm ifade- ~ilir. R~ ria ya,p!ldLktari SOnr.l orl2!o'U:UilaJ:J. lalJ'tm.inll;H·jn dtlgt'lllug-ll mcrubt<: He t.aha.k.lwk l... ersOil! yew. kwd kt!;ti<!'r Ye iza.hla.r m.e)'dana. glilJmi~ 'UlL.!I·, Uimden baz:an • h.i.ri ('ikm&l-

bu h"idise

;;)110

ahnuld

Saun _ Sll'
sa"

temyii.

bl:.lim ma-

dol.amilrll.!.l.l1.k. Muha.kel1n::

I:Ilm~ "'eo TUl.kz bu I.·ihd-

ou -

nti 14_,.
Sir

temlil_

(l1.u.L.keme.nin

ijgl~'I.'11

I

IYen. Saba
:&BONE .BEDEIJ
IIlIENIELIM

dell bu dileklcnn en ,chemmly."t-I lilenni k' z br su·a.siyle venyoruz' 'Beyko;.:: Bi,. nnstahane
1IIUI.lIIli

v~ l.iir

sOllif':llkil bi..tttin };aaUerillii i:}gJ t (,YE"ft l:Iir tf'k (Liva ... Fakat. hilrun bWll:lli'Ll't bir manru;! \' r. DI;JI:mdn'!C',hk ,mc,:lusu lItjJhmm.L Sa1 in sad> bu ttisey!.' mahsu", l1J n dO!ivasrn In t In 11i lalle ~.h d;JS -1 d.,llla ,'ardl v ... ya!nli'. bUI1Ia.nn tad dl ill" tetluki t~ -L,J daklku stir u.. Eu C'Ic'hwuc- G.!'llat!l.58PI.)' - F,,ncrDa:ht;.o.: tinu1H.! ill: Antilluin tu.C'{!llrt rm I ,1..1 La.pdU"mV: su l.;lJlldrlll rnuh ,1-';!me t."dilCl:l1.... fall mud .....im "~'lLui",ini gaye l ..,0.:1', 1 b~j ve rnukteuir bir fl''Uk bdag'lli ilt' miiJ.aftul edi:)'Ol U " iue hem ri}'nset ri.\ k mt \'e h JlI .:Ie miiudeiurnumi III • a.;ini He hukuki mim. W: ~.:.Ll I' yaplyor, te:i!l~r ",erdediYLI IJ • "_ .811 dono. uLlsj"a.nm balJim

g._

Mahmud SaiR1 by, ~c-fer mi..idilfaa ~'<' l:aar:ru)"- tan'illl det lI-liL. - Ovl is..: muhak~eruw ~ll.yrJn~~'\'ktl eJ1 Vilpl]nmk i.izel--e lU]l11yl1' k<l.ranull rira ede -

l:u m~yllana oe.Imektdlir. sehi Galili 23m umda a....frounomi ooy1t! hir 'Ikmua gjrnI~i.i.. Ortad" akla l1Iilla.yu:tl goe'l"J:\ bir: 1",-i s to \"e bir d Kopcrult n:!2[JJ"1yderi ,"a.n.h_ Bw:\lu ;:n"UJ]l~ dati farln. hym Icdebilltl~ i~ill ""Ide 5~ill cibi.lZlar yOktll Tiho
Br;.ti1e'nill I'akll< ve ~...hlh tll~u.-

rim.
__ I.thkcme kSi.r'a sa...ll
:J,SIIl·

I~ri "'~ Ga.hle'nin b farkm n.... lldtf u aye-nl'dl:n g irildi
lUiuriye!li h

tel.e \tI)JW,..L~
III
I.!

I-ttalarl ml.l

opernik

·'T'l.IIrl(~Yll T40aJ Krf.
7111
I

:!1'oIlItI 1,,,,,'J

1.e1l"1 iCrl'
II

I ~""LlK

.,

II :Avi.PK

AVUt<

400 Uio

I'
1I!

100

:.

HI

h('l.i tesisi, Beyb:n:u[1 SitmmlakllSI .hl.hilin~ a.lt.o.ma"i'l., iJ:a.takhkla.nn H:Ul'ntuJmas], aria oku.lun t ~":::Iii ve A:Dadolu feneri:nde bil' ilk nlrul
mOomiicailcl!!'

Z7 81rlroc;lklnun 1~~ CUM ... U ZllkaCl" 11511i 14 lEI rlm.liI<lnun 1!J!ia Gun i3 2 .. ". 12 l'.l! ~40 - I(Ulm 150

I!IoI ••
!OL38 8.25
AIq;;II ..

0111".
7..23 1:l..1!1i

1:2.00 1'1'.41

Vir". UO

I "hull 9.-\8 Hi.l:'i II'IIMk 12.5] 6"J'il

V ..... ll Eno' EUrJT ViI ..

I

te.'~rtli. Elima.b. SUYUI'IIUn Eeykr>za kac1ar temdicli, Yllllaflf'l ta-

mir v. lBl!1'ltI'" yeni l'olla.r inA ~I, me-yvalu.rH rtn.z [I1al'l hn~·"'· r».UIl1 itlafl i.,;in miieadcle edilme!ii, faliir hal.ka mecrani meyw VfIL fidaml vc-rikmesi, tenvirat ~funimMu·U:Iln. tczyidJ, bir ilfflL}'e m~ke~~, bil" icro. aalresi lesisi. hie ha.1kcvi 'itO biT parti billlll_'li inp.'H i!lot.cl'lmektOOir. Baklrkoy Kli 'llk:c;:"kl1'lt't"t la

19,26

tr

OiKKAT·
."" .. nl S ..Il.ha
VOl ...rilk

a D.. nd~rll"n
",di1i'l'iet

nl: ,.,.<1.11",1. .
yo!! blinlilPlrJ

YUII r n hd6 kiJlbul

disp:mscr'
u.um

-s_=,- i
!)I,

.. lunmu:

~,.bDlmlll.rlnJT1"luU]f~

'ulr

L-

d

0,.. ·Or

l.t

l~i, Y~i:tilk()yd bid' I
\I' Ur Llf IJ I

l'

d~n 1111II",

"0111)"

c.""

.. 10;. blr

m

Ye~l1t{jyde bir Baln kiiy
Ve

011

(11 liT

dilchr _ Bma .. rwleyh suc;:luy son taleb Ct.icnm. IYlHil't 5\H'luya ~[I:1OzU H·I'di . .0 d~ ,lotd; ki: _ l}dlllt.."ti 1J.shye ~a.da }'1ne l.JiJi"1 L'C da ql n1 VD.l'dj. Tam C otllZ ~y l11e\'"kul kalu!ktli.i1 BuBI'll he~'~li tiruu.mly~ tetkikm den gC"!.;ell d. :~j, y.alnJiIO bu kuki m:!tll_:l el k gurilJdilgi..illdl:f] g~1! y rl_-I tul1hycm 1 In ce" IllDe l I· ,.1 xkllm~ VIll!11 3 af' 'n m~ . f ka.ldJkhJ.n :-o.ODr: i.:fLbLi~ d.lldilIl 1..e:' mahkenbCdl' ~ raet L!,.'ir.i.l.lfil. !':tl: bu da \"[1, dOl bit' mhlh.kcm~J'~ ve lrcI11.1" a;'llj ~nllI.Y;l guiyor kan:l.o. ,_ ~ene oo)'le bir da\'n.m1 gol'fU' K atil!ldeyjm- .Fak"t bt:nim beyle Ol!:lIl ih;iinc u. a:oli.yt" (.'cz.a) ~Hll1Q ya.lhg-ml cltzalar '[Ii;! olaveri.l rek I,rnlla [ni..i.ttelmlen ca.k? Son 'SO.zilm budl.l dil.vaJnln gCi-rillme~ini l!'itiyo BUl'la k:l.~l m~.H.wil1ili miH.arum- c,."linkil diger mah I eme!;1nl S(lraD I"i\"asete kll~l. lenle n~'nr Buc;,:lirrdll1l 1.101:3.)'1 miiddelllmumi mua.\'~ni: g-oriilen uii.\'ala.rtmdamt.;n _ Sll!,"!lullun rnli'\'ZUU babsctkiuniJe[l bernet ",di.yonm1, U tl&i da\'3, ,·Lraflnd:i \'e me\' ,altln!!l nsliYIi! cezada is... uLemad.i~; 11 ceu karn.n Hhyo - k..nlyer L:ui.hi iI~ tahliye ta ntth:rinin {\grmiler 'k "h1l dl!'fa T'LIltl. , ,. Bu takb miiddeiumunli mu· mahsubu kill makam.!mlZca t.ct.kil~ ve !-'tJl1.llu.r yapllma-!;; uIl\'minin yapllg,. ~ zcrL" miht'l wr::llm~(li V da_ SUl;lllmm cli~.:r- muhaJ.;:emeleri ~3.yn mC\'l-wflJfl ~oriH- "a 11os:r~M[~lri mn.kn.mml!za m ·kte. bll t1avaml ,UR jge iii -".. gil mieri 1 mesiu i Web erl~'rm1. D.:rli n· JJlul!.ak("me yinf." talruf buluIll1!aktarur. BH'lIiCnaHII 6ul"E:tle 118.\' ,i leyh tevhili meVl'!llU bilh"nla - lik nlllndu. ~./ni kt,mik bll' ,pic' yl da ,[jiin mn.z, r!'ddini. btJl.c'b (',lerim ogrenmi~ bullln,hlk. Bw 11 a~klind KI isl~gi I!~ rc I 1 kuyuC1l1 In 1111 1'.1\ ,)"11 i ~ ij[tu(k 0 '2: maT) s.)yle bl r I kl~· rm 11 m oldll: tlln hI rdH I u tie okuttunnaYl ._ ty; 81llIll...'l bu ~la\·.Ilj" b n \'uli r;ynrn~,
~ii!1: \'en1mL"Silli

Hu~ ben er ~ ylcr ;u.1TI· nl ml ,ria d:i grlriil' y r, I fi~al 91arak roi'ltkr:n uahrull al:I1Jm. Bu ~unla.nn pek klSa ,d 'n ttllgasl Cllmasmd:m ~iiph~ ~ihyuI'(1.1.1. Ft11ull ziYI1 d,~lg!llarirun [I..I!.. lizlllde ku11anlla.u ~.'bekc l~e i:nU11MI H!.lrui7. ctmek iIDkamaz. id.i Ziya dalgal .rlnda kullanalal1 ~bek;~de beh~1 Sill"1Umeti eye ~J I;izgi. babet dl:!"T RlJf\Lke:n ~I 3anJl.d.. rna. I~US -' b k -I de bir

kaza.ndJ

tsllntJIIlI~trey>! milyoruLU l" ,izgl l' "'IlH_ Bunll IIC' iusan .': ne d ..
m:l.kirll~ yalmml~'::t(':J.ii;Hll gor .. bu u5ul kuIUJ111amlLZ. ~lh)ON lITl!; L-alUe'rin mil IckUller i .U·~flrlilki fasll8.dan istlf:\d "'ohl du-

!joWlLilc:1i.i BlI!! Inr ih.c-rilJde yap'lan tccrubel€l' rontkeJ1 :jH• .dul· nm pl!k kl:;;H ZI)'R do.lgCllan vld~glil.Du iReat elc, I~le hu s.allI"·
Lll"dan
rld

biT hacful~nl-

anl~!i11d.I~n

k~fi,

y

...)~.'
111

bir [iltu~ul

'''ru

i!!lbah, y~hut

~ ni blr

~l[m!lSI,

Y~:>iilf dy_-

--------------,--------r-

veya. tekP.lgll1 It~ ilmm lernkKis.ine hizmf!t ooen lLnlllle.t.1ir. YRbu.:z bil' l':ahFlda }"'8 Il,In Iili.lhim bLl" ;~ yalrn..z bu saharl"lki t~ rakki'l'e luzmet etm~kJe kaimaYIP (lig-er Stll!uarln da il~llilll"'" s.ifll'~ £~befl oluyor. Ell "~ndll. ifjlel' coga.lhlmn bu 81111del 1:11-I ~unl9.nl1 ade,li rn';'IlIlYQr, Muh( lit s~hal:lrd;m Dhn J1 ]Lt'titeIt'nn ~dedi f).rttJk biJtun 113m himl,'esmdeki ter kki sl r' L kla'! bcd:iyol". Bin lcnaleyh ilmi IT l'aldri kendi kemline hu: ell. n bLr
nnv~Ib.·I~il"-

=

No.2
Paris - Soir"ln sablk
I

(
madI

Huseyin C~hid YA,L<::IN.
-75~
EI

1

\"1Itti.

---

rdJJ
mi? is-bah ~ £!aba..
dirl';.'E'-i

I IddiaY1 fpraset

ycksa,

hezin et,"'lin. iarihi As e:rler de sr ijhlarl n. ata"a k

YAZAN:

Plerre l -zareH

ba,muharrlri

:

~/MDILIK au KADAR
Degilm,ez
BIT

bu' ol"b
iIirr
bi.J 1IDD!d~
BII.~

du,stW'U
memlehetiD
mP.lllle~~li. 'is1tili et.;mrfr:

vet mi ?

, ~(mu,el"izd~ fem.s>·LI, b. lZ3.fI S·!Ul'ril/ld..::

- Leb nem en 1... lebi,:,-i anJ.rr! .. l~kL"d ml,;"J I,Lo"'uurdur,
L -"HI 'T"l-, dlmc!;Ij t.i n IIl'yLmJ..I k~Li1' '11\, da ... ujrun : - Ntcf1dLf1I 11;1\'(1 Yl~ud'l dl!, do;:mc"i 11 'I lne: 'J Y~~r:l ~I Y:l~"r ;iil(!e J~ bu! UI'u.r ... Jell ~llt'l.l k:lt. U II J~ •• t.1}y~ hl~ I .~'I11-1"::'111 m:t:,1 dJ. lHJl. I =ti' 1.•..,[.. i texerLm j '~.t'Llr 111a, Lift L! I • "i'"ctli S.Jb ", Ell ,I harriri, "RJlI.oHl m ielelerin II:! bir 'I\irk Il:';;i" I I~' ,IIIL Itnula bLr &eL'1,... kale hCfirt!l.c ba.1l1adl" n Bu scri d'l~I[l,. au elll~"n Italy.w r St,~rh1i l n.,I.11H'i ;Jururil niis11ieuzda bil' auretini IH ibus et-

I

mu
-

sma

~. ieri n a 1l"'3ia I hyo r cUf"'{h
-Q--

k:a an

Ier]. __ diy..:

, 1~':' t t; iS l.Ikuk, biz b. glrd~. ELI ,'·w"l"w lJlr' gt'11[.l
,U[

bir Llef~I' lUI, diO;':I'Hh::, ta n otek Iue yd-J LI'I.m ya.:'l'"l~dl, Ne Eo, h.:!:: I l,1

fuk olo.bilmeai il;i:n ... /!.o"UtLarm M. vUtud'b. rette elzemdir, Yw:ti ri.h.inde. tfi,~iatta wuwa tli.iyiiJr b~. b'.ilikl::Ll"l yubnQ.!lan

ta-

,gim
kU~i.ik ib-nu.·

';:u.i:yl~

)l1

uarm.i
ih~llct•. ,
I

1~;IJl~lk _
kehrn ,iI-l'}-irl
'SI

":Il

ell

an.lk'
'r1.!IJ

I~lll

I

iJ,

tJ]

lUI yooktlll. Bir rnqnWr(!t in digcr I!li r lU.e.ml.eke'li:i.:istii edebiJ.. mesi i1ililJ, udcce cmdm dn.ha. k n1n.biJ.ltJI, ondi!n btiyilli: nlwailll ~dHi defiidir. S. Til- s-

g ,,:gembJ~

*

zaceu

mnhscr

iH!l1LIC ge.

l

tirm..i~ oldukl n )'l)lllril. kendilerini kapup koyuverlyorlanlr
AlmllTIlar ,. c n{,Dl"n
h~ICtl

In beraber mliBtevlll ctin intil~ ebnek niyat:iDi riittU.,Pil rnornlckctten hUltOr., c.ni yet itiodriyle de ~ hir; 01mazsa miis:;uri olm.asl ~

diktcn li'ru '17. ;.t,pttd.l1Hua g;:rmeg~ n'U\'J'fi It 11lu1 tr', §urnda bum _ mi,infcri(l gruplar '{anr munca It.I.ill netleeslz hi mukavemette bulunu. .., __ ,~..:yorl.Lt',lI. M 1(1.1n 011 L':!''lID.j .. -1~ <jW, erJIgt~)L La utn HI t.;~1~,t1~r I na plii.w !'lltl tal'il C ld .", vuztalf",,~~k ::'-il1'l , ll'Ov::'gn.ndn,sl- I yetten i ,tibd~ 'dlyonJ).t' \'1:: 1:.:'0:'1tll'l t'l.lu;t ~.;l'lleL I,(', mug lalF! L,:lkad::& bulan " 1'r.m~l2i I;;LtilU,tl
m~todl1..1'1uane ereceye j.:;i.I.l:i.r ilc Frauaadu buiunun j:lh'v"t1cuyar, lJder, i!'J::;", rill I\,U g:1h~·'fll k· ~iy )liard! Bu M _,I 'flill bi;ll fl'iln 1 r eden 11lf.diseler r~lmdjn'i t-.!lll'll'i'Ilylc ••afh.ia: q'.ltllll , .. '~:lJJ:l l S tefllP il \ $8. 'ill .... ~ u : m "itl rn Ill.ll'flye:-i, lpn'll d \ ium uyor rnu In Ttir1~ bUti..i1'l.ihtarl: I." ve il~a~l:!Im (-ft.jlku_ 'lie llt! 07' rnemruk tmd . 111- men hrr hi IU evvekl '11 d ·t·lJ~llI etijf. r cO('n biro gazcteue I;llw11 dcml:!'{li~i yenl bir harp tal:Zl.n11'l y~r.lt II bl! b,dal Ill! I ~e shr'atlc inkilfll,fliJ::l ~hld oltlj'ortnt' koll , gIn c.;eia l~eudIStn~ c11.1. Be:w g1.inlu1t harpten sonra uznk bu 1lil.:Iln Arnuvutluk v e aruk ma.h~Jl Gan::elm pl' nl 1..iriinf1.;nrm sahne eskil ettii!i hti.- zeber lJ1ti.'l.lJ~, ortada u l'limio.n dlE>€l~r h,dun,l.J \ O1r'~hji IUdl;O'1-·Il:lLC) b:r eser k:'llma.mUjlu. Iere Ms,1 irmr.ur! Bnnl[IT1 da Mayl~lr'I 17 inei gilili..L Churmuliarref silymn;o: rni " \ e uu. I 'cllil1, R{'ynau], rh]"lOi"t" ve G<!tJ,.1n:i[ lliSldi.~ hll' babl;l' In.t~'TI::tg-. 1'l~1'''~ G'l1l1c1iI1 lie mu:/:akN·,'4]{!'I"ir!1I bit';Hl d:1 IumrJi (ltlJl'(;lu~ 1 de bultmn.ulk lizere PI1,.jf'i(: gf"ldi. ;Jl,i ei!lo'hi lO~~3oll'k t.J[ LI Z InJ 7_. tngi.llz NnZl11 dind8 bLJlunan lb (3t 'f -j . .' frrkllhk bjr I!u""eti th:rhal F,' !rL... ;,Jill "J'l. 1_ J5.ilya gt>ndermegi '\ 9.,ldetti_ BlI

Uhl.!~rrni

b.i~ sililh \IJLJ wnllya libll'n 36r• meden bir ";1 ,:!!;: •• r I tJ~n~;;7.i.lh.,de bu]w:mj\lllarcllIr,; glb1 {'~un :;e-

e-

I

de r, S ... ooe l'ti.!llll9 iid:i:mJiigu. d In i.i !'I1.e\r1i l!Ilemlelicte a:da. mil.' veHll1yet temm gl;ma,. El1Imn \.lU Jlhde 1eri varWr. ME!<I:Ie!i nilfus iubnriyle Ieen Qck daba ~'\.a~ elan ~ kerunmak If,;in mLJazzam (".m Neddini Vu.cuw.. get' • A),'ll! ~ildt" Vi}'3.lU.a J kadar i1erhye.iI Tfu-k GrdWsfl. kV!fda:nml:Jl Ib.irna in den ~1~ dalia Iwla:mhk bulmtl§b, I.:'C bunla1i1 lel'dir. hu kanlIDU1I her zam:m netiee !"erIlfl.edl;l h-- ardular ;renmi§-

ViJua bazi MdiBel.... mhired
r

Qogru te -lid

ederler, Merletliyct.Qe ~iItD clan h::t:r.1 mend '!I:e

ge:ri
I"J!.'

man zamao rnerlefiiyet ilib:ariylc l~endi:.;indJ:.[l iler'i. aha, IIrticiilr II om!]U larun yuttugu 1Jl'dj o1mu §{ur, Fak8.t tarihJ bu. gibi istilii. har~lmtl~1 il'lin daima 1mI'i'iIl;1~o.t k!l.hllguu bJ:Ze isbal edI:r .

-

Ben le

flrkalardan

bi"['i~;i

moWt'lZC

.. ]i,

talilrdmn sonm Cener~1 CamB lin'ilJ 1l1~w.lfJ bqmda tl.ltLl1du-

M,lah,~'i:a. CtwrcilLll

bu

kll.tll1r

LIIl.-

l~i muvaffa'hIV.cts'· 0_- - 'unl :s;~tx.4Ji bLJrarlil" It. Bu,gib!Jl'il 1taly311 nll,,'llkni}reti, .W:lnc!i balnmdfi1!l BIliI.kzu:!Jl meTll[eketlc-rd.:.:l'\ r;{)k geridi:r. Bu iti-

hte Italyzmm

m.alhODbiIC' r]:l.-

gu

gulltial1 i!lIla}'1 hdlii~lln~ktc ol<lu-

del'ln l!ilyretL de gizlemcdi. Ayn~ guntin akf:l.l1fl'U Ck:il.el':ll G..c.rnelin ycni bil' emfi ~rij'."''I:I'i

Ile:p-ecliyt:lhlu~ DR em;r'le "Vii D.:l.l"Di z..J:..nm~!~, Y:llru[ o1mek ELZlmwr I\olutlakll. I r1il.!"f11 fer I...dIDali.YI;o;" (Jeniliyonlu. MJ)'l.'<.l.Jl 18 lnde W,;.-ll!\ud 'r",;ni bir k3. 'ine t.cl1lul ild J, Bir hi;i,lzl hbl lvulmiu Ul.L'Ui.l niha-

I ~---------------=
)K

~J[n'l;l [11 ~t.ai[l

yctr: ~r"b.ilec('gmi .;.Iii IlI.."I.Cn Ewr vekll M"{'.t;,ll PttHin'i B1I.~"~Irnlet mLl~"inJig-ine gelirnll:lti. Zira F'mIlli:lY~, fI1 ~~lIJDiyo..:ti [t:lbul vet..:=llilm cttiJ'ebHeccl~ birkHI: ...ails.yo to V..:rdiUll ku.1'I r :'I.1iI"I~ll\ll .
tllll.bilinii
Va~

barla thlynmn .rtl.'t:da Munm:lSuUJ, Ralk&n1ll milIcUeri yuta.l'ak on 18 n h:;:.zun 'R tel'nsitl erl.ebllme.sine imldlu ~_ Bit' []'rD. Arnavutlugu cle • D ttalya 1m['1lSlDJ h gi~ ni ve hatH Yi WI. mi~ eHj_ lFa'LIat i.f,lte g&fiilr 1ri ~'a1w.z nlifus lro,lll.bab~ )J:1l"a e-trniyo:r. Bal~tru:J'nn 1:wzmrrlebilecegj [I i tcv.a11hiim ~, :Ibl;yu noun LC;il'l bug-i1n IlliIb &:sadll1ll
c,

Lr-,

nc l

li!yi.ip

n

li'

,1a Itd.
I

I I{vlum""

Dl'r-

J'It,1f

'i. ll)ill IJ.dZill" gilllti c ~. t "11 • It' Eyur 1';,1'-", I k L"iJ.~~ ld:lld ,•
1011"11 Y:1j.1JI:l
A;-:'t,lll~

D r:L.,:lI~l~~'Ihr{

bnbntU11

'at<:tJr.

.1-'

t, rHll'ri

ru'

I

oh~\tn',

I
j

lurn wrl.-'-!Ik lie i.ir.rllbi~ idi Iti. R"!~'tIautl. Daladicr'yi Hal' Diy Nez rctifld~n Fhnici,ye Ne.. r-elil!l~ nak1cd bildJ. Nontl;l.l bir zaman a bu hiiJise. kI)'ametleT' kopar.fl'i:ulu'di, &!lV 'ltil dlllLiIiye N!'zaretine dE."M'lTldel'j getn-di, MllDdd FralHII'!!: jd!U'ef:.il~ rlflin en lIJ'l.erhnmelliizi, en 1mh yiir~kJbi olroa!d", lJera.bltf ~y(ll :uu:v tutcl'tt (:ft mahil"i :id~ de. MI,iYI:30lf!l 19 un..w. ReYl1a,vJ. l'l,;",kil ve J.ia:rbiye N~z.rl, :'1f~Liyle OCj:~ral Weygaml'l G,~melin'ill _'el'irlt~ miitteliltin In- j laatJ Pa.., lmmilll anlIgln3 taVlu e'lli.yol'llu. Ar~tk uu nda If Ib'l' r 1'i birkac 3E!ncuo[lber.i mClicl1'i cibanm IOL kndd~r atl H~thSIIJl:'J. !bagll k9.lrrnlil ol:m Genc-rai C'!welin'm .iGml hZ:! <l11lU'{lr..LZ n]. llil. HattA Gcilcrnhn intill1'J.r ,·tmi!) o.~dtlgun."l, bll'/,l..? Ailf'lril rJtl I·WqIlJlil di:dldi6tr1(' dur bir l>1::i)'ct
0

11 i;r~

E:ndl!lnmWrtmhr_

llEURA.D

SRRTOCLfJ

Hava
Aulm r....

curumiJna

A!tkerlere
hediye
len habedi\[',

hk

y,u-d1m
2£ (.Il_::d -

Kill .lnlltllo. Ilul1lat'l'! :'!.H bllf,Li:nld:i l'lD.b~rl~ Ant::tl~}'a,ju. 51)ll: on bClj gUn i!;illdt" Iwruma. yapI1ml~ alan tebcrrunll11 .:lUI hie hr;'J,Yl buldtlgunl.[ H:.wa
!flU 11 YIlsu..I
l(o} uncu,

TiirJ( Y!lpJJ..un y:lr -

,i\ [J l;:llr.(l, .26 ( lUike rio lcrimize ~'Elplla[l kJ~l.II: ttcdi:"e ta.'b :)'t~ LL In.?. ail bl!l,C1iD hi:r;<:: ,ge· t B!l.l1~ ~I.ml'l

a..a.., -

fina-

l TIl U:m.u, lIluctaza 'I' Ani Nllmall ~ 11ldaki \'.:.t.w1Ju,l$lann lh· tLklcrini blldirmeltte!lir. yiip.l. 11r:. v~l'dik.ledUl bildi r KIZlliepe l~az:lSl mckf . .11 _ po.rli olmalr ili'.cro 'mI' I("'ng.~l k'1Zil:1l1 d::Lhilmde kUI,t52 ('iH rnn. [].'7-O, !(L1~',JMi.lrni'l o].o.n :.:l.T 0 ]30 ,-,ift :lo'i.iJII !;,ora.p vo.t.. '\.:i:l.~ {i~ t:l!L1 \ tJiilJeri (ll rL n :'--Wl eldi"~1iI \'e yioo"bu IImlm"uJ. ih:cre 350 lir.l. ledtirt bin hmyl ~~mi:lm 'l!crm 1"1- sarfeuirmel~ a b~rril cylenul"jlet'dir. lcrul.r.

~imdiye lm.dar '~ermiwllI6luk.ll:U1 ~'iinhl e~i~Jl1R 19.581 _ ~a~'a \' nlli1,H, 'l'rahmm h.l\mm ua Lugi_ine billar ru~ n:lerlte",.iu· !l_251 plI.n;;a. en'& ct·

~I~[I~~==~~~~~~==
'111 iYOr-j :yOrti~l V, aM, bu mrcl1c bll..;.kktil~ I;p('ui ~·uru~.aj.;:.... :IJ'I'I.1J gibi !'ulfe't .... ede~ l l;;~bl dc- I h:i~ 1.u." ..:L Iwlmo:'. cllyc tliJ IUl1J,pl iokl!ia, b~ni hukllmten bJ- dU. Pilot :,·Ol',,"unJukb'l Itrndi,'3Jr uilTITl(;K i.llV·rt~· Wblll1t;Ufl .ll:u1ni kl.l.yb~tlt;:rC'k 8lrnSllIl!t ti.zCJ inC' llLnnwlU Iii lfil gdr:c.;d~ tlu~l'rek elillt.h:ki I~agll Iw"c-ccgi - Bllgni, lmyili. h,lt'(!IUit ttiL,li.iJ'JU. \'erf\fLO gOrQh~ll -.«lltl,_ Urulll. [ zb dayummll}'aJru L"'llt R.?,. I lam 1[,mJl.siwg,m" BUIll , b i Illi ~m n I nyan den: D..I ibn tugu bl1'a[UHl,uh!.1 adarnln vurl}'ch mi? NiI.~ll k-r e ek dum dii;;; dUIj- Evel! muyor fnk t kondi iiz.t'nndr, - Hilydi!,. "ttikl'e 5urnlh dom:'I\!].;: biiyuk J,f~lully(lo!JlD. b1r'l~ mll':y1 pllul kfJ.tIt IU'B~gj lLd.an lLlini ka.l- blr YlJ varlim do.lr - ~Il'. ck tl~lili.ldU'w, Birdt'"ab-ire ~LDrurnlt lr:if:i- YOOl."illl Pll1i~ haClyefli zCll'ln It.el"nfrl r.:i:l~ti:rd b. flir pCl1t1iLJt OIJIolJbi- nyc ~'rl"rek dirf'kzHj.'on[l ~~ti, tki dllki']{3 .,tlMa Lnyyn.re yeIi tIl.yya.re ml;j.'do.mna g .IJyor,Ju. rB ini.f1iJ n.:!u, P'olia ot(lrnobill.ndllu Verano, teet Libcyc de\ Juunn crnr-etti. Eligni I'Hf1I~nIIH tllkFJ.f"d.k m.ilddcl JJmUffi), beled lye. J'~il!li.dd Imrek~le g«;tL Vumll\lt irlhn ko- mi.lfcttl:t ,ern 1it.1a.ml'1llJ, Vt:rtlJlill m !!!triye lje'llrmck I .,;1111 g"'li~ krn-", 1 ~I ,ge-k rt'1I d IlZ'd ll,
_ 'T fiB-men dll. Eger yalnu:
L

1111

I'!-Ilyl m rlt;ll, hu['l~oct eli dl"l1 CIIV(;!.1 J{a~t l' :VC![,C~l blilrni.l.k li, zuu dc(1l, - N~ ''''tgll k::<;.{'ee'~"1. ':' - r f ydl1l1d I, lJrr bra.! t:..., ILrn.('lIb"'J d~ y ,rt;U1Il bu' tavlrl.'l
t'l)' ',LLl J~ L illlyardu,

-

1 ~il·r.

i(;[J..

();it'rilll,

Qir "'\'

_ GfirilYLIt JIJIlU:t: ya dedi. bu l~:JgH kf' li'celt rnyynreden J.UljtlI. An wzilJ.ezi dOh:I.~'lSi!(!, diiI',jliilj (,lJl1'l.!:lLl'Ida bU:'o'ill~ l:illmt bir l~a2Jndlgl glbi hi~blr inJ!l:u'a 1(0-

ledive

eillU'l1:' oner'lel(: d

lilmle ncllcclcllCI1 t.(.':!!ine it";;). I cdildL Potis h~{lye"3j bll ~1.'I'yer.i ~ordll
riC pilptu

1;::.\1"1 edilemiyclll

'ciIl~JI~t Q.

L' lis.

'mlnUJ y~
~II

.:wDf{l

MY-I

),'lhnl,

- Si1. Itatll cle~i]slt i:o: [lire h_rlrlyorJu, Delil dinu-:o;rlc, f<'<J.Ir II ]L1,t;t lu,,;:,~ I~ h!ihmm h. girkar. dakilm sonm I'lu' 1~LLlil. bu :"t1di. llemcn Ilc1'!u;n tll1l'lamillJ tl)p.ng~.:"lpl Ilml~ IJir h~bLclc bll'idu, P'oll:!! iull['jI~:'loi H\',l~1 ~Jkl ,-,1 Im-

Poll. bafiv{'si:

mu-

hlr)un g,jBt~ferni'yet!{'gl llir ku.\'\' l ~ t; L11111 ruUIJ. Ml'ddeiurnumi: _ Yalti" !liy~ ool'du. _ Bli J tl~ *[ll,'ycrin i:ildiinilmedi~lni oll.Lyn lroyu_ror, 1n r.. U7.Cr bir ll-LliJL I~ S l:eH tal. arc-de n'le~'cultll. Vl" sad~e bl,l yl:!'re diJ'illlll~tUr F.a!{at Il~rel~ UU erJr"'ll korilllll(; bit' f:ilrth ho.~Hli nL ;l:1l1~pJ.rEl·;Uld1n,ll.n glit-! .• tine t, !:Jaduren \p1[l.ruv~1 • mJ1Lir. :-::':0t ,,"'In! ~I:'!' II; uI11~'O"Y
Ellmll:-"

:mJ~eti lil'll!li.tilt;J. bir 1m:d~ kcndl!'!IIlf hili sil~hJ. 1timin tflV· rcy~ gl'til'disirn t;ilJ n,Jn.till (;c:'\'abl \,'erW;

urun

va DC de !Ira-

v.a~

do-I

- Bunu ben de I er hnldQ, S·ligtil', tID;ini mUu.l'Ii'n ZI~

:il kCIl-

lim.

bit wet!.

diU'
AllllUI

bl:-:.o.[ ~avyernu laYl"tl.J"e~ gdir. nli!> olrM:!H I:jtll]~ b ldof, fo'1L1U1.t (!:rh~1]gu mil " bir te.. !'I !dill'. [u':!I!:lli&irtJ mM'lfg iC}w g-etlrth~i 9i~iLhl (ilm~bep oLa.1II korlmlJ.~ h,1ir ijl ..... li;J.S;,l s

0.; lkl I Jllflyln ~
Bon!";",

bab.,rdlltlufl

::;;,dJiy

diyc \ c 1I -

Katiedil~Jl

ml",~-

huliul'

~ul~ltt.
-

III I ni, Iyd

[;u

SON --

JJ~'~'1'l

'9i11dc idi. M lIanw r;&oW l;i:-;~ h'aritin hiJd~·Ii.'":>2. de4;(.1 It

1

iil~n..c HellJ, ~il"l;,e.nc .Ahmtdletek!rill' gin . y.'lJn'l~rlt;l batt- 1 Ii!Irta.~.:l ~"IUil'lll1 I!li.ir·nti~rlc YflyLl. nurtrr. Dmnl1t1oJll lUJioiili C\']ednJn :Uk9."Sln!l ...:(?<llUmi~ ohu'an kIldwmr iLe Col:: Mollo lit' ~e!1in tc' ar Jddi::l:1l bh J!l:ih'Ci u \1. her IlIUntJ;C'_
.. ill

Devul turnnl.;r h a hll " I U() I . eJll~(;l'l::l.1 {\I. C;i'!l~ 'n~ Iuilid bir kjj.Ioj('Y~ bii.l;ii.l1n.ii'J. lenl'C en tn '. ye rnollanie gil~ ·I.i, t;:\1tITlIl'l.l tedlnk ed·l-0rd.u. L~ d~i;U. 1ml .. : ',~d'" Il. g~11:"If-tell S" nra III 1u.... g~!I'l<'''(' I , kli . 1 gu-e~
Glirt'!"
11m ih;.cl'll1~

I

1! I em'.

1)11 i

lL!..Ie

Vazan:
i'i:1Uz t! I lenin h.{'nd.iml;:e

'tn-I

'b~ la h,

:Mqll.:.

h SUll'l

p<lrn131,hLCI

b l' ce:,:l:m gLbi ~J:IJ~, neuna it ik 1:~'
!"t,

rak geld], 011 T~lik,
il

-I

• allll.,,11"

llrl!ftyJ·,

hasunrcn

ii

.Lk

mn

~11 :g

.

bv.~LI.l. bD.~p:'h~·· ziH.mlL-;Hl.. N'c nlur , Jle olmn~t1l. ,'a~l;u 1 m'i..t!:::l'.bai"l11::r ~.!,rtc:l,~- 1l.k e.ld I: hi::- t::.rnft.;:U1llaIl hrablllrU. 0 vul zurualar ~.:.i;;m \ LIl up ill. , .... 111) (l du, .•~, LJ~I 1[' nfl.l~l.' 1',; ~... l~j~ l.il u-' • Tl~ulu,..... oll ~'1 nib OO)'li.nd~H'Uk ZOll.lj'lEi. altn ,~! It sonrt "'~n:p-p:J.l'llD.~ tahn·n.k gene ...or hLi '''e ba ~In:t 'bn ,- -t:ll
YHl.mek...

k;llun d ste, btivITL ortn,

k'lL ulrn iL'iJ. ~'mtJe' ku.r;i.il. t1[1.a, ortu,

gew J r::J;h~' t:l'di,
• !;1"

~I!\·il;. bll" g .1' .U,

KnrlLlmr

H3.liti.

I l()pl:!lll.ml.l}, I::u- ~

I
I

.. Id M.olliL-

r::lblr"u -

_ Y_'l'Ii

b:;unl')ln'

Hahl,

zorJ"

!

li"'~JHD& blthyorBa, bu b.lgILhkla rerd. de E~'eedLt1l rddlg, uu .sc:mpI ~ dahn ahmlr, da J.ald! -'ul1lZ. , n kit' naml hlr tlahll gib2I ~ Iu!..tga sokr.nayo. ~'Adu't> mayi"l. kapdJ.:r ~tk hudi ole ~~ Idfmbil!' "a.tJJm!lJ"" dJlirui:: t..uT~l du ayni hale di.i~- da o koubr-Iw:klJIl.lIr. FWdiil'il "lUom U 01 Llj" I UZ. al mi1ld:'..~~ alan bu ~11..bt;mil1311, kL rdl dil:ilIlizi. b~r:L.I1r.cme ~ar], bu kBd"l" mho. is ~ de ne 1;;1 'ttl' get'ikli~imizi ka::.'n pllii costuran llr l!tn'Vetmi 0 ~ 1(L1~ Ir eli dilin,il',(! ki!:l"'.,J alm a n1l1: g ~lhan: et V:al" mu:liJr '!,. bllmc.l". ~i!f ~3.k1armm , 1, ~Il kJ \ I Y1 l dul'Wl'!u, beBi1:im.. - milli .eoey thy - rua. ata bit: trir 'i ile kWld.i (j,.z lliItl!·;.e:yici dav ranmayr bali editim : alinmiye bll.,!.lUI111j, varhgl ;'I.Z bit h.al :l..h!jl ~ '~'buhn~kn lie sont;'l r. :')'Ii'" olrluglllIlU!tU l!os.U: ir. mini He dir ki. ~ funu;e ya.~i...ma .. Ru h 1 csl'i .[Ih<ik1I,b~n \~~rdiifi "nu "~ek" dUntmul'la. lb devrun etmilJ \lie 9OIIII.mz hir Jri,tU bir y:ulll',,;:i .. anm, ('~li:i 01;- hNliiz nmwJ clan bIT minet i- go;oioc'!'f(! 1m,dar'diL devam edem rnanl I h~1 n ruhum 1120::1. ,a,,"Ilaul g.. <:;tD bu et taru ye:cinde, 'VIl CI1.In.'L". "kernlim i~_itanrmama .. IHIt bi!" 1 ~gIma!~ g\.'I' kl:l LO. 'Ctiru f'a~..at "1Iiiiyii;k Twk tl.~\.·w. f;. J:luC'H(h,!!'. kG - ""fkmluh sosyetesl; ni {"ormu,; olLH loug"~ijn t,r :tJl' (;11 lJ ljb elelIt tbu.!' i lH:r ulusun kemli ' Turk IIiiIIiirfmiln lUI1 i(,:ln .arb!! bl!J ''tii.rl~~yi baldi ["n!!r'j kendi iJiUl;;!:i m l0 d!il iFimdc yAba. 1 .~111.3... il;line dmt el ile ~111" r;Ui;: pd lrnnilla rn. uLmca b\wll. 01 n If d .' (·tl!'l1 g'ekn hi bagil· I ll.mc-l JruvvetlUij'1 . ,a11:}Ile keudmi kapUrm.cL1'l Ken1.-tir. Ve bn t;a IF..mr~ hkl .. l-!allllfJar, \'C' kendi sosyw 1 bilme :tnl , • ulanda 1J en- ya "'1unrlu" b:ir " dlkJarmlD lTd 1"J1 ba..~1I kar 'k':tda t.oj."UI. nl'li'.l l"£Uu.· en dogru :toll .. .. lou.:"ape.1' . i.Ie t ri olan "chle b<lglann'~" dIl DC dini I:mpImm&. :mmi 'li'arhg:l mad 1'!t:J,]:" '\.'c btl kaa, r lu!O-kaJ:!t: d;,wranll"lar'. ,&. dI al:m:I:iL «Mntundan dflba gUr, tutm.::;~ olmak r.in "OFI'[Hi.Dl.r~" h~ dt:i. "l"II .... 'Uill dal1a ~ IWrtuIUI' bir "I·. pitil- l:clh.nderill yerine "liir~:~l:"~eten lllu.sal \':!rhz;n feedlit!'iyDiII,.,_be'rl i\,il~c ookmU§· lel<c 'll'C:'rdigi bLl dmn b..lgJ intl p::ri klJ;)'Ui:& i~i~de ne..· int lanl! f(.'rdi D"'~ll hl1di 1':09,1 iUll". I~ Li.oni hir klDl!l:rol 1I.1tlnd:i t ut-

r1 (lb' J.111 I" ~.i.bi nnun l.Ju u Ul', mcltetini ur ,tlnna },o!W1a grrmcmi" I)ldugUillllZ i· en t 1 [t l ':::1, "ilj rl;o; ..." bir kelt, rue I:;llilCC.:1. hcmcrl. tlUl':dtIl}'Ql"u:,:; VC jilb".l1Cl bir kelime r<:lI'!JFl;m'-

ii:r,crindC'

H

OZTORK

Nimetu: al

en

1~1' 1m." .rolr bu yo.1!I.b~ )'01[ill n yl.lft:unenio ronu.cu ala ,all:: r ~ .wdan. kelirfif!. abUt 'i dan _ w-~ I baJommdan tW'kQe tamamlrh: ),alr;wa bi UltUr f'g-eomt'1ll.~j ;Mmda ka.1.rn!.§, VIl boyhemen b.,'bemlli.l! k~14' iuMJ Fdh, ~ oIdugu halde Tiir~ leee kendi _ varhjpm h(anem kt'kll, l"IJh~, IlIl1!lS[l.1 f,1'&rhGw 8D.~h. tn.lJ~, d:ilm. kmolim.irlln J.i!illIetin eudi.ai kadar QasiU 'bj I" g r.mi Ijel dal'3DmasJ I ve b' t lin

)'1:

I

'!'l

*

tJUll.

gerclrtU".

Bu.

c,:ah

1I1::J;I1HI

h::'ll,;k!;.:c IJ.Ol'~l

"yabancllllit.J:.c.
nokbun 15.EI


~

f- dbol ~Qi ~elerilli agret _ek l.tizlmd
lJ C~

ar

hrl':", ~ffU I ~1 ',!U....ii. !l1l}ilL'Ih kr:JlW~ • U YE.iJll:'I,",J[; te('.;B.\'lizii hll!ji J..,ot('omiSC<I2WM lliH'I flUll si 1ijr e Y:.lY· dli etti.

nil,
Ev\'c'I-'

Ahtlany h~ - Bir
g~ce ll1ri<ltiysnlantrl

-

IZ ml,

mt

-

{

~.

Ingi

.
V

uvvet

nMIL idi. N e, ~':>lru: .Fr'nki ...

l;om3.~

Ran eski U~~ i'I:l'I{;eIl.e;r den"! 'l'crmi,.c I:n;k HD1:"_ a, (,;_'I1g ne l'e)'i£1i idi, ,1:o1k:r~ hakhyaca-

gtua

':<1i. hl.ol!.a., saldndi.

1

0,

C'iDglml:':ri

gi.i

d~iinmi!l'Q'r'dli. OJ\~, di.h Kri.mbu.r Bah d k.:lL

iir.dii-I

rA."lIa.!~lIIQH:l., hfIQ.. rne\'luin1': gei:m' , ~,.t'pllur· Hl!Lldi _Yt:llin-ck ~.;iI,at. W b,.- t . mf., II. nl i\ii, g 're' yrn:ll!:ce_ D. .0 ..t , k", ji ml.a, Qr1.· re~leri uymi IgLo. C' • u:- . ~!yol'dlJ.: _ Cobk. rHa, K: 'IJ',hur' lb., lid ... meyda!1"~ .. lki. pehlhtf!.D. ua. hk:.':lril;:.ru'l'H!" bekli'yol'wrn.. C8.Zglr'II~ ~t'rma. I iiu:ri:r.l:! k~11 w~~ne bddi•

a tft'm~ ~J'1 (11'1':. Ii fl\tl::Jlll marian ib..kE:TI Im!"sJal'1 ;!JilJi kur.;!.;;,· ~:o.lud:. ZallU1J ..l, r,::!.Ilum tu'!. oo.lUm'~?;i,m g;.' YI,;den ok u::lc·rp futjw1ci1.D.i:in bu miiUm of~z.i'lkl~tl.gu.I. :<~l"l."dilC!'t'Ai~~el~ ~0i,r1i gid~T'm:er:dll L~id U Qhu:ll..· g,l muhakka.kttr. n'w,hiyo:t arw,~'L,1 _go!'i.iyol"llZ. Z llmnll.. . :!:am:m }ICTI:l m~. ta k Mernleketim' ~ol'l. tutH~n olan 1'0 l[Qrkun~ vir ~eki1 al:ll ru.tbQ~i.i. 1,)jr ~ldl Pl m I!!: h(·m ~lu.T" dan b f: 11ya.yan IS ll:::.·fin h.'tif!l.- ILl bl;lhJ.m.;izi.i 'eu u~. 1'1 1 _:st..a Ian rhJld\U'3(11 linde Jsl; h dcbiliriz. m ra ;11i .rln futbQ! zel'kDli t tBu ha -t=ekt f ..ar' ! lin tl ock baJt Il dan e1o;cmEll hBft3. K' dikuy "'~ ~el'1"'d di, !5t..: 1;""'!11~ lig ma~l:"'I'Ulli. ru:'.'fl.m. -1U'gnh., ~iki.m.iilli btl' mH~!nI e<..i illl!:C'f:ktil'. {;aili ~~lborclJ.en ttZ (-1:)J g-~\~ ol· t F'NL~r S kul1 malo:. ID'.f!re (Ill.bol sahtl r.d~ u-I ~a[,t n ,..r cla _ ~l"Ogal1apol' znklz.;;jt1rih}'~r. Bij!~~ ~ lH!lu.lrr.tm Hfu;uii. Y:l1'I hn.kem Mu. yetin i[j Oil hlJ!.,1niaki uli-iligi lI:llfrcr. N~~t. [utoolUmiL;~ iyL biJ..· i1iti.l'taml,!l Saat 13 F~~er - Berlin:;;;- iiu· '\"~rmel: ),c,l:.mdil. fi.!;'o iliilidli.·. lr£'rn: ~~mih. "ian IH.d!('JJ'l Selil.F;,J..l.ml bu i iA bi.i.J.:im IlJ,(::$uli.. mi. Mil.bt.'lf. y,-, . i fu~bv!c'jy~ yWdc:t i:: d{l~Sa::;,!: 15 B"... iI,1 .' Ga.lnb!l!i.· ru m dlll"'! ray. HaJ;:~ 1 1'1'1.11 • Y. 1i 11::l.k(:!'I'l

Arb~

bort-]

i

- 1;:em.:.czilni..l;i..c.

iLc.bUii.l:.

"

.''1

rinde c~!~y8.J'L ~~Z:I ~lJ.t·:'I.l'lm.,n ' lutboku '~S8.:Dl ill.':·rl .tle·l ll! nfi tl<!Sirtcrini 11'::'7_(1 i ib:u3.
almal' l~.J.m i!c;.iil midir'.'

I

eni futbQl aj;J.UlJDlZ '" '1"!(Cll hafta. ~tI' ,l,l,rll:J..d.aPlm.i'i'OL hClrtla· makta ~l;;'i! IUI."g L'IJ, gi} rilll.uD I kern. Ntj~, ffil..lid. f~~ l~~~l.U.ln i..,.'ni.m.: g 'cot' Mek t8bm~r vo'ley 01 C~Dl scyleQ..i. . ;cr. w'intkn,5l1 rs. jki I aft:l" m(isabakasl BuyUk ol! ~ Dliid _ isler, Ihr Beyo,glu l:!:J. !!;:......'j '0 ~\ln&,· t:t!m~l;1IJ Fr}a 7t ."<e1.:tcplcl"i 1 B!!Jilir ir yere k~eleD '~cr' III ha. enleril1 aor.tT an.lm'1f!· 'I.lOlcyl#;ll; lik b.-fJ'!Jt!t~ ba,lro,!llgMl" odi. Ell Y l g~mi~ ;W&:...ulann h~· biI.h~::l. !;ele1' !.:: h:Ji:emlel"iDli - dan.: men h~p"'il1li.o rcn~i oolmUijtu • Jl)izw '·;ili.....;miliri!e v.;Wn, . n ':12'7-tl-UHO cu ~ gUnu Emino" fu1.l.iol aj J!1 nil H~LLkc.'i s:J.lonunda y:JpIlac~ Heyoc-.m il:;inde (>~u.1.l.k..L:J n bel Ii ~5.1o.a.d"'-[' o.krn · idi. Frl,'k:lt, bup,lO St:!Mb ne rn.~'~ bu. irtin GIiune: ~i ....bilmi': I il;L'1 m:l~Ia.r. futlxll k!kcminin :da!'e eLtig~ Sa'tta l-;ClmI~';l'i; S, K:>Lrll}'el'Tal,Nlnay,..t. kucuk MoUa, bi~:;;j.k hir ma.1 ya.kmrl<Lu i.u].,;ib ed(' - ~im L. - H1I..yriye L. Saat 14.3G, U",llaYl Ymle b llirJi ? bi\~~ J~~ haz1rl.:ulltll!J olma'l

-I

k\:..; we!:' ,I d.ddi. ALla.larde. ('am BLl Ell ~;J:r.et€!(' Ie ift;f'm:nyol'd1. 1I,i :"id eUi Ci:'n.yo. ~n[pt\l~. :>ureUe C;::lID dc\·i:rnH.'1'Ii.n. i.irnil a.l~r"'l'I!(g.r, m n1r.'l.}':D.bir iDri dehndl. j:;l, 1dulldlW r ill tu'bnl!l bulun~ F.<'lmt bllZl liiYlU:,1 "::.m Liel i . UiU~} f· I~t .t\.n_}I't'i\£it.lI19:r l)1m~-:. II2'L1il're-, hl:'le Ttil'k o1il!IH'I.~ (;am Jt:;'inm 1 I'e- h I.~ bir r'i"-3, \ I'll :l.hh~~ .. tnH~:ml T~. ~lle,Jjgi i-::ilJ 4:le noel~ 1,lt~flddi!m ~1:'1-'11I!1I - H1ruli9lli jhti.j~·Li·Hun ed r glllJlenle '.e 11i>' Id . sine nl· II I' .,.,. t1 .J te '!"ar a. '0, n (";01, "!..ID t'. a-I kat lmhl', 11(' gu~... \ ~1:,1:1 ~]lJ ir PtmYIl .. i.\·:.1 ~1it:lC ~fh.i yll i t:tllrT. tHl t;ami:rj i,.)nb· hiikWnpj t-, ,'J l!del"l!!.. mii~o ; ~~\': : IJlciJ::nririr..r;n, all! ; : ' Eiilemi, B:l.bud 1 Lll, ~Il.i. ~ ,; I ;.d. o..~ ,'o.~ 1JDfoi. tltWe\"!.·C" t.1 "i1'dikl~ri c I'n1J.rl i~· B".-.:iT.~... .'<tad! Jlediln-. .1 till 'Mso...n"OZUR ':Iifasi yayn. c:,.,h:;tl'~lL'!'l gOLi11uY01'. r'akat hir <.• tJti. ; til ayiL... ~. tj< iI I &;..;it 1" illta.ntml5[lCl" - Alt1n[111'Z1ir'llkr I'lfll il.'tjki1 ed~bllir. rui? E~1)abu a oocduh, j'; ." ;l'~~. r t.u~, H ••I I In ~t:uibY:l.n hakelfl .......... __ 1;'1 )·jnni. otw: ~m:rl~n ~\'\'f'i ~-e·: Fi1..:OJI, .ELiICi'.d, t in.e ge-ll'lIlf un i!':. ~~at. 1[; ~uleY:!'ll.a.uh'e - "'1'0:"'· b:1.r-~. :!:l:;t,Jcem Hi.i:.miL· y~ hf"'fa d:llimlzllolo', ya t'liJ.zJmd~ d~ ~'.
fi..;fl.1l

tllnm Jegil, c...:yogh.lrLun da sa· yilJ. gee l ·r· neon biri oIarnk Q.. ledtnb i tcs·.it edilil'. RLi.tiin He hi.rJ.;kie ~ ....h'kNc Jl:e<~'IUloc;l ih~ I hh i:!ttiyaa cl,lC'ri cam aga,r]tl.titiJnclJ du,,:,·:i'll.p(y':k bir 1'1("M~ 1 dOlld.lJlr. 0 kaa.a.[" ki bit' ~3.~l.-illn'" g,ern ijt: . EO)1Zc l'J!" L1lI1!.f'- m.aruru' Ht:ybci.m ill VI;: .m.i.y'iikn· oanLI:. ('smahLI'l alnn :l~'Jn ljel:irE: rll:l!'l. mutiahde i~ An'f'l'Jcr -"'uurdJ. EgeI' 0 akm d!\iUIl 11 hi~;rill;; kt~~~l)1 L tKeydi • hir klsrnl dn yaJ\g1t1. Lt.rdWfh, i: I vai A~>l'JJ.~,~,nih\1 hu..,j~ )'~.mm • nll::: t,:.zml31'HlUan 11 ttl m ..H~ 'r, .Am.erUrn. JAAI- !<Iimdi e"t'!" l.ul1nu;pllnk I, Eereeo-' hllll.b, ;j, r- 1l~~. ~ 1!aJ'~I..crt bir ket, I' tnlart kes.nek. l'~l\~

I

;1,,-,

'ibldi bir liNj.'n, ~'ilxcc. ~ill11Z J-imin aII:Ima gelirdl ?. .li.ak3.t 1ifl;e; krVlr~liln ok '; ~I bh' ~ ,da g~i.. Ya.S' r okka ol:lr:l.Jd ::?:iO kw'ufi ... Y'ap.d:ia .~t. C(lIlJl ~ny • \' .. ntlLl!.1l pab:all olmudlS'tnl, r&h r: 1ll12m meziba,kl. i.lc k::i.S:;1 p diil~I( in:l d.ll'J:mIlidEL. ~ tec~i.i 5 V~ tekev\ Un) -... gi.itJhni.rn!·. yilzl .... ra!I kilmnc:"rt: an Yll.··i
l;:c."\

Wl". Kay uJ, Intima I atial l"u113. bi v.Ltl11t \" 'en. 'hir 1 ilI'dret daha ha!'alleuebi ir wi? .. Eu )'uhb yiirtirkfn iinu JUze ~lIL'ln .DCI' ba.ogi bir kelimeyi u~ :;:;un \:z.W11 .inceli:y-erej.;. keil1dl Jilimi ..:in Irclim_es.i olu [I olm ~ dl § II'll arn.'''ur.ar.1k SODIilCU elde ettikten ~l;.Int do 0- Ulimeyi almall;,'lz. ~iinki~ l'Llhlll8uzda Y 1" et:mi~ "I:tn "o.smanllCl!!" ya abltkanllk bizde h . tUrIq;;o; Ulimeyc- kaTI'l hP.'o< rn, I] bir ymhl'gam' \l)·.an~hrabilir llitleS,l1Q oyanrnrm.arlaru.r da.. Ell i~ 'bi.ze :,' nhmda buh.Lll~· (,liili: U{'~ bi a.r[(",d~ \'drol:t
~j r,di~ ''''l''Wrk Oil Kuru.mu"

:r.ilk.inme" 'Varma "I. r.dlni bulma" nl·':;!: nlaiD kmdil!Ji

on ErntW:\'U .L.l ..
7.t':

min koydllgu "Cep k1 h..dur, BIT m~.-rtl olm;tl~

I: "~1ID"

k~llD.lesmi ala.· olan kiroe

hIll: '·Mazll.lw,. bjJiyonJ~ I..J ~~Ii. n:J!!I'..na o1n.rn.k hukul~ terimidlf, l.liT~l (l~ uIa l'uhr. BIl!lUll ui.rk·

i.,le$igi

~!lImJJi

mi·

l.."1Ill:1:

g:

I

~!.:Js.JI~~11'

I

I

;,;~.-:U'1" dB. ~ b~ h.ilometn: ill· [I :.. b. ~ .ahnanllyar, t::~:&I {l arak Jolavuzda. ".' ~nJk .. 1~ iIe k:l5ap ,tik' anI a· ke ~imLi;illli gijh t • ornz. Bir'deT.i.bi.. ra.'"llDd.H:i JDI. J!.J:munyalllll. (j... II' l'izi! ya.'Ir.mcl bi!." -elime ibn nime dil:iltn 1l!l.Il.~dcni1;l midir? ~e1i:,:oI. Faka.t birllt durl1p ta

----..--::::I!I'!IFlIII:-~
_ill! ki:iIiiJ.e 'mo,( 1:1.11

H:-)'-.r., YIlbat1 ge!d.i. BUyDJII:. ik~'ami~'e~'i kimill k[;r.~r~dHn Inth~:cJtJn~li ish-I ~'r:lr~ ~ h::trbm .,;unuJ u, gij 1~ia.i"nd~ildil:iil ):llru'l l ~~miz aruM,.ilirw rrib.di·_ Ib.l.bnki bi.i.dik 11 I r.tI'lL_ ..... ·1 \ um.ff~tini b"" n . ,·lin Sl'! I' 1·..... -~.. Eu!:;,Un QlL Y :U I iI)'t n 'IW'tiin akll 1ikri 11('£11)
mii?

n:..;ru

I{im kaza aC3k:

*

b.-I i1'1'1 t'o: j inulefi!.e'k runl •'JiL1. <:lI.m,. yabanl..'l., "5:1111k" III IS'': y~l" i olduilmu UfillyDrill:. "SlJ~

un

1~~61.; i il!erine lwnciu rul.m u.." 01:' h imS£.~mwsma. ~eko,; i Lir l.rli~..: ar.w.d1r.1 '. Rk;t .. {Jan ..... .h n t· II' 'c_}a. klt.ib:" lll·... mllll k~·
Ii

m.

\'0

.-

1..17.:

Yal'LUlci;,

rileu c;amlat'! ..
AUliJ.
nUZl \;u
i,!:,1n

D:L hit . di '~k 1'; ulilf'lL rimi",i.n il:i. "j Ui.kunl .. 1 ~~rft,Smdu. t.,..rLIi:·

LHl:i.ra..izit'e I;L~h..t tl~ • :nb11\1 :;'11 kw I.::rrm:l~
Jt:L n;.;_

ibi :;;tze1 t { :,' t, :. Italim~ v.u- -(On h~l' e t !ti.... Ol.F.ilU n1'llad;; 1 b'll,,' ":t.ll.Il., lclllY _..ini dih o1{I!1U~ .,) tu. ~~ b; HugUn billlW: ttl koe-;; iJ, I Lij I~;';' ... 1nC(', :lo.-a.~·1 ru.:~ ...<.:.4,.... 1 k . I;:L"llm~i bi.Lluwnu!i. l':;h t :I", o,cHITll .;tho ~il!lJru s:mik kelin.l;:~i $~p11, .ka9k, kafik. kayd·l' '.,S'. gi1'.ii .lrn~I.d~,d J.i.ldo hllltl,LLJl
"~"UU'n::i."

Ir~

:~wc

'Ull

IJ:rSm:'DlU~,

nilllkun

d:l-

rn[, . ir '-aJar m~~!llnlu I Idi. KultJ.Jtic i i~ bu VC'J:ile il<.! 1 t.'\ktmlarl b~t'LCinde :,11 &1 flrtb(llcu ll: }ji.hyJ.:U t.:.I..'iJ~",,!1 ~e!11'
I

t.:w[e.n Ib

F :llm~

..

l
I

le.. i
M\.

~t;d:;dlt'f"t:'l-Jet·dil:. Vt.~ikiuci k'ume mnoel:1.1Hl:-

Ha, erler
lm lil.l'1

*Ve ~jal1 ~
I

I
'1

ti..ll'lr''(· biT dif ~1i,liT rlL ~I.l, Il::du' '" mk k..:]im, ~ uydmw. m~ " iii. flll'nl if;ll~nml<:tjr, CLill.li it 'fijrlr I u1, ibuiL"O :lim..:..l1 y. 1',lm1!J ve TW - ;-r-dI'I1e me zut I:

I:n:'.
S.a.h:L[I11ol~-

Gir ~m;Uk :~ ~,- iIJln. d inll1 ... r~ hal:J,::·\, a.1.. bil.t;'i"l~!",,_

Kiieu.k

molla1.ar

(la, k~til

b" _ ~i)kmil!j~e'tdj, sin..i.& ;\'iiril. gilliiyardu. On biDleree seYU\;1 lIJp~ n.. ~J, Hl!dLC£. nefe=.iJ!lilrf'!fmi'j 'hit- p I.It I;:lbj Ullnl)'"rd'I.I, Ka.rnbur Halid, in gtivderlil'li. kuaJ:ldibinc dnyamllj ~tlnall b F[' ~lJr tte y~l=:tmyfjl'du. Go,rliliJ ~ 1 yordu ki, H'l.Hd gli.Nl.je chem. mi!r"f-'t '\, lyordllL lionru1ru, I!'lln Blb,a Y3~1~ ru),o-du. Klh;~ gfivdw;:ini Ill: ltad:1 Y:3gl::rrs,,"l., 1::I03m:Dl.mn elIn~ o dere~ k3ygan ~et.ekti. iY tla 1liffi'-'~ bIOI i, l _ rn-tial." meydann >,ul'tidi.i. Sinld[ iki hKium

diHc:ml..'ll hep

·1

SlllID. f:t.i eli

o'a ·:lgW:J.

H~n:L~t kaid.:!

get iJ"ll'l iJ:J1.i!',

h.ari~ine !': 1:01.[1 llar~lmtl~,n"_' rmd~' \"L' za:marunilil. '1nild ulbillun t;;kmeli yu.mrul'lu Bu bll.li:lmda.l1 biro hal> bolctil kadlJ.f hazlrhtu.m11
~1".

. ij'1.lillh~i1: ki f'll.bu:CiLilu.n

~.'. bir

I

veitH

r~lm3llll o\.i II !". ....

I .Hallt..:m ~iJ!'l J:'ut·
Olm~XL

Lar birilJci kiime liil' 1t'1:.1\.;..IRI". T·':'~rl·li.u\· \'e- ~I 0,.:[, ".i1.ic-e {TIl t L.l. L. "'~ "L1,; 15 de II :ll{~r:, d !1 .r.fHlMl Tw.gut. st:Idl:i n Il Ll.a fla taI'IU1.[[~ hi Tllll,}iHr I &l..ba lmrni5l.'lTI N, Ti..ife].;i'l. !Ie. ide tolll' 1~~kIlIl.L r' .. l;'tl:;JTIIb.ydaLp:!~.a.L ..• bt. Er. L. 8.J:tt da 'a bi I up.,. mal:;1 tcrl.ip ctla.tnga!'!lY • San'ali: 0, oli!1nt 5- te. n't!.yi t.hi.,.;' iiyu,·uv.. H,3~ dl:l..Ukl'1ll N. Qrjl.n, C _- A'I etiz l ".ianl gmda ;
Na.ke-m Ahm~[.

Turg:u.t.

Pe~te·\.'n.:il'·~d-

'Iauh 'f.kva!11l. ilduC!ce[:iz.

bu!Juk~

~idt"

ll'l'H:l.ld
Ell

l\"::!p!..lly nll.'l ... i\;iJI'li<ll;l ~ 'ra.nl:'wal", hBdi::'!i~~l!:u.iLd ;L)' SCJI\ I

ji'::J.!mt t

lf~lf'!l.mi13tjr.H. It:t I:i m~::::nun I· lirrv.:.'l UY.thlm1::cllr, ~iiu.ki.i ].;4;i1,0.. l·'.!'J~I:.:': u.cp.l, nral' ad~l'. \'~ 'J:"jl1"~:;rnmcrinde Qrn .. gi, ~i buh.ltHr.~~·.lln :I:Iir~W~ildir.

I

tiiliriyul'. Amma bu ell ,mn:, • ua gf'lt'n 11' bed., i[J ltLLi'.I;!:,l bb:m Ana.ck"u • j:m:!l.lIloo oii" od: d~1l

bugtin 'h~ll ~' m i.l him h ~diE'L? "a~ un' bi \'LlKUll :Lllindu. lJJ.ti.'in iil~ aLIa m.a.l{jrn uhna~lD ! R;Id~'n, .. tel. i", t' ~,dr..kikll.f!Jllf!.. }Ir'-

-I

L.... t",.

n l,

~1

1P1'~LUIl;~ O!D.ll ·'Hla:z;nwl., holllll'lDlu~ n~J'a i<; l.t:".lu!j

, ian "~" gti:r.el b i.r tiil k ~ 1.L1jn1t.' \'e bir Him t.1,!l'im~ 0Il. I :'::LS,mnn li('J1' u"~l'l.Ilmu!j

isdnei

ts,iklmlar iSraam'" daki ma~t~r

1•. 12. ~4.'l1 .·un.UI, 1 gUnii ~llat 17 rlr-> A'I'A"l1JaK k~ll";loJ

FnJi;;!.t
II'lIllDn

[r-..J.!ll.l'(ll<l.

IImbdl.lIlI.iil:lmiihrm
'tibnn

hi.' ek.si~"irli dc,
alrn .~! ~i:;:-emdir,

'Dtr:lbt-r iut •

Furlb.QUi YOlptl~ sJJ1..nm Juri le1 ' in.c: y b l~ldrr.

k<1 rill

kar~ya

ii!!Jrev ynpL·

~·~rdu.
~I"tk
~l

H!:IDC"l haNk tini..D ni.lJuYH" 01 ca.;;tDl bi!rn. digi]"l '~ - m;m z:un n, futbolil r~ttlikel.i bil' .9'1:kIe so11u),.o.. Ell bar:c~. ilerjndf:ll dQ13.~., lrI~klml t;ua.hndan Bi:, mk :ileyhin¥. 'i'erilPfi <'~an!" ~,3.bl Uzerin.k ml'" fi I.r.::"sirkr

lI

:nt.all y;l..... D.u.la.r ikuu:i kll.HI(, hg Dt;A.!i· ..., I ]rl,.l:uun u!.lirirti ie:f;, t"ttll·Jyor. Zaten Auraguml"Uk Vol,"! Hia3f' :!l:ll1.nlanr!d.a ba!1hyan 1m mnc;:lll-

lkl I.l.c.ftaduo iruula:!lli':

y <~pLIr'.t!ntI fl\'\·eh.:e iHl.l.l ctl ilm ':'i" ti. "2 ~.jtL"hJ. etJ(oc:~·1t :'l~ len r~n:
}Wl:IJI'Hia

(i1.chnCl ik.i gtinde mi ",:lrJYL!!' BUll.lcm .. ll>i giin cn"[!t cluj-duo g-urJ1HZ, [o:i.kat yaznnHlflJ~rnt~1 l1u1..Jl!'rlCli nja,m;it.'1I1 t'll k seki:? s,a~ t (;011 Ml :iIJ Bi. n 1 1i'!:I.&i·

't.,

"..dlm~lCi" bulm.;jJr, \',eyn. luf'kc koklerorll ul'mJdt"rine ~'re e~ini bu1up I~. If me).; bugUnUn wt .iijillde tutu1;1~a.k til
1.:11 • ,. LW... :Jdl d.1 1~1l colk".

'bi h~m{'1. )If'oJ •• ·n Glan ol:llllll!lhc tt:rin liuk~C'h,'f11 i

ron.tr,;,.

yokhlr ..

HIdil Mim .. ildlal1 Cblr~(h

ra.;.:;!1! l,.-iiode I.:l!at 13.::!(;i

~Imt;;::

I'll :;r,;;o.hw.la7'1n bllgUilJI:iJl v:l.7.i:relJerille gore fasllfLstz de1·am!Il. iuli~,iD yuirtur. Ztr..n1:tn nmUn '1,'1 lend..innek
ill". gelcn Ibu !l3.b.a.larda til ~.l..iU·ILH . etit;ehir hayH gi.i~ oJacak=

da T:-i.lt£lUrdel-i bmKI' bh':J ;I[H.i,L l1a~r bnluIIDHu;u:J. \"~ fiumara· brl.CJ almak iiure AH!tii'f'I1 ~l' jiln~uU1i.lrncaadul'l h mnrul'. 3 - Ko.-:u.yu. ida.rl: ~;J , I:Ilr !trl-

t..'lhllk bnJine ikinci '!tUrn

kem .u!tdn!ilann saat lG.aO b61ge Iriml.sJna. t l'm~ri.

d::J.

_ Tabii, dll:!tli. Anlm.r:;.::lall l·~· ~in~tiye tr~yyale- ile ihi hm:~lk ~ e gelid.;c" , Y(~ilk5 'dl'J' n~1tl:l-':t iki bm;uk ~'n:l.tt.e ;, i11E"k Imhi.l dgildlr, }tJl!"lS meeburiyrit: ubitlir._,

O~l
"j

Hulru..t~:trLfDl7.Jn
Ill,

kU!.l.\;] .. n

1..1-

B:i;:im: dil

hm!:!. en
U'j

"
d!t

,,'

~,bn i lef't.l,

r.u~

ih-

).[(J1Ja, bjr h;:d.gt ~il:ii ba.'j

1'm.a.klul.'lrllD

topukJarl

~~e.Ii.n" d.iki.hni~ baltl:dl.a oj'le I,;lrplru·

YCldu. , oil; nm PI.'!1I'ev:i ha.kj atG !!ab(:<l(: ill. J\rI.,.ta inU1l'F pc.!:' cvi
)'arn:,,'ordu, _0 llvb ve ctV'dnnd ba!}[lehliv II .;:alum vnr·

iii,

Diinki.i ni.i::shamI;.r;aa 1Jirinl'i Yllp1yor. lie LtL'lbuki,b illu,I!llrar· llJb..."Ulmly~;,k g::a.yri tabii bCl.o- 'ki)m(:lfIitL ikincl tajnmJarl liI,l'U • I:'uetlt're 5e'\o'kedi~·or. 0 {,;i1tIIrU ruuda l.~llib edilEm. f1l1IJol nl';:)'(' lal'lna. 1m haftBib'11 itib:m;~r1ba~. ka,."''g:J.h, gtiri.iltiilu mao:;:m han:r nlll1 haHa ar!Uil {' ~ llCVC' la:n.ill;Rglt1 1 yf1?J'J'I -u.k, SuhaBlzltld.an iliinci kllrm~ tin in lra.r ls.m.t.!a iki iit" aydCl! seyj cilCI'in arasHnJa g6ruyorD.'!.· mai:ll'l n il1!ullla I!~ ;~rkcon birIn t'j l{Wne:nm ihincj tnklmlan ilr;lFu bulclln"n .lltciLna eltfliii "I.m 1m. i~ de h:l.lcd ilir hit· S1ndaki b_ rn~r.LQ.rlll h ogi ~~ha· }'apllacagU'1I merak cttik \'011 boiilir.i;zc iyi biT istiknmct 1,'('1'· 11£1.
a

Adil GIH~~-, Nnili Mor:ln. H'IIm("t H511 a.n , Ekrem Ri.i:'i1"fi, [1' •• d
1'hl:ZEtD Tt:ki1. CemiJ U:mt!(lflu. F['I.ik On(''J'l, V'erill1.U1 Gii'I"LIlJ;,i!, T(!'\;-fil- flij~.~, ~mi.nT;]n T~l It fo"uru! jjqam. U W CV.t~r. ZlTd, At:.bru; S It:~ .:1. Fethi D1nr~, NUZIni, k~ I r, Uufilhlu 1 Efm n, _1 He rimogJ.u Tli.lU. Re.~eb g:ln. 1. BWnl'. C. Ba~n.r~'l, SakaJa , A gop, Y.J,.UfhlJ , Ml ~H Kuro.mllzuDo-g'lU.

D,.r,,.m' ,.:

Okka~a bir Iiraya

*

FUlm arUsti Dlmal

I....

",

n1l.:H:yolunda

():!'.f' ..

"II1

bil' p.rJ.lm

I:m ihllUOU~ol

fu\'l:lnl

I'Ljll'!llDU.1UI1

s.ayr~

(B

t.~h Vll

2 "~I

Noel gecesi ~ Yunan mutra] Nevgorkda bi sergI.· /aklyeti ir salcin gefli
!B .. ~
'.1'11111

marika .. Japon gargin ligi
N~'Yorl • 26 (a. .~ go I)' New gazetesm gar OW.'l1"" diyor ki: e
KLiluisen, '1:aT&UJ,ll. gi.inil 'yfip bg. beY;LIIIlU,a Llr;ilt..eT'e)e yardmnllJI'lI ~U.ll Ilmasl 1': ~tti·· bLi yanimlJD"l urt.tlnlacaguu, bu111.1[1 i~jB de enl1uat.r.i i3bhHalilrin faz..lu...lw;lr.1mca.gITlJ '1,''':; ~gen hlr te.uih siya....~ti bah!'" m -:tOll Qpo

H.a.yr\ ye u:iJl
ImUnn. ~yo

pur 1,if
rn

t

y'

dlJ

alma.l'll

friJri., tern·

1
VI:

I rll:id"l

BOI. t.,nf,
0-

1 il'lcll!lori

kuvv tkri. miLl'ahto2:

fhger

ddUj t i!;inde

~5 1i kkiil1 ~ nc

"I

·.;belii.lt.t...n..ka

:\-'Illda.llllln h~ ... ti m~ul ,~ tuyyure In~'l:Ji2: v' lsr"'nYll~
va

mr
hhir

l'll1t:J.WI. ~Uilhlarla (1Fjhml.~ do~a~G:\l"'l ve sulril }'ull nuda ~ynL-;~f Ii ~ok ~ddetlJ bir neznret :1.It.md:1 bulundurrnnsl ... ... dl rrul ,1JIWIi lu..lm Lll' Londra, 26 (a.a.) - Keudile-

n

lnrakmuktadir. Ban .\:et~ gruplari, Trannya dahi ~E'ge mLl'l'H[fak Diml.l!}tar ve ttaJyan unmmi Ynlillgi ga.f;\yI da Ju.bil olmnk iize ... bii· e

l:IlD.kAJidiy!e rndY(J 1i-I rthm d Ina.o gfunri.ik resmini q il~&t ve l"Ii,dyu ve11ri:sillin tenzili, yabanei pro-~3. .iunil 0 11 mt:cmualarm Tfu-kiyc li111l1in "abJ..
1JIa.<qIlln

men'[

isLen;m~.

CH.Ui TCH:

'CJ.la'c.ada

oi.."''I:!

[1I!i 1..1111.u~rd-

panser i~1
~

luwuun. 8llma Mu..
hilme

Lun

umumi binalara, ItalyanlnLahlLYlty<ld

n Arna\'ullugu

da"et

aIi
Lh t

bnl:.l.[-''!"[lliU''~llJm I IlJ"8.

at.e;llillC

rrikleuuu rnuhtulu Irk ve m 11 U muhtelrf mlll"tierin
_'1ka.I;U'In

IL';,Hl'"

IlgTam1!,}llr'_ mil

Btl l1:! yyarenm

hi kesfl-

h )'.Lt lta..kkJ l ..
'.I!.1

kllH'ht t..l rnlze

La Lmea.nin ~ t1~ i:J~1 Igoriilb1.ill.dan
olm~ -

n .IUI
11\',j3J11.da

hR..

lIl1

mii tlir. C 'Ucli.it '\'vcLkl ,tlnn :!'5 e-yliil,

d~1 Iir,
lusmau til! or!okfil('!rteli bir

~
01

[ _1,_~l1:I!.illde,
1n"'~f1

karu

tu.
Lnrulra, ";tr 1 ,1,!\, L Bu :d!!f:jaJll tllid L rildl ~ne gil re, Vi::l ilmlml Cunnirrgham batrri)' nezareti iii_·,· ~" mUTI:oJk .hi.t daireI TC.l.Sli~1l1e tayill ..:,l1JmhjtirGt">;."E':r1. h:l.rblle ;tmll'l.l.1 Cun-

\1(;11 _L ,LZLlbl C -1 U} all. Ilu'. bu hl.-,_,I ba~k;] g'N'C ve ~'mJe Lde- de ruh l 1""1 rul \}lJIoo:lllrlu-LIl H' bu-

me LIl.JVI II III un . in 11iLlcahlan.

113 !'I n-an

nne 'llahsu" hususi: biT' [On:na3·1 l~.!jl) an II:.Ldml L'Jarl miit'l"!>t'kkil biT' kiil;:iik ordu simdl, Ifllub sahille-rinde blr f1e IT ngUtere ir;ilL gemi ml;iil tru ~de ruc~gul· (furl,·f·. Bill kgorlmlnLI kullanan finn1l ...:ulit!:iCn fa.k bit, g:emi t,ipi LIl~il etmektedrr. fill ri"1l1!:l 16 i.1.I? au y~ arasmdak; kudrnlaru illi;lY kurs g~'s(.erdlkll'n sonra DU insaatl a kullawn:llitllliu'. Ametenin II'. e v~ IMtesi temin eo-

e.ien ~yna.nn' maier ya(!qllr nuslardir. K.1f IU111n huml}aJ"fitlJUIlli Atula. 26 I .a.) - ~0I.:1 gi.ini..i Kozfunun bornbar, Imal!l editmesi bi.ll.l.i..n rn mlek ...te takbih t edilmls "lie nef uya.nlilrnuc-Ur. T{orfuda hicbir ls'uhktim v» hi~
r

[Pl~

blf aakcri hiM.lel ohrladl~ H: bu bllkLrndll1'l. Liii!jrna.n l.u)-.yan:'leri :ic;IDl 1m tehlike lCliltil dmerngi

yliz kndar tablo teFlhJr edile.oekUr. B,~ I;lH'Ilel'i~rl~r, Fru&::I. rneydau muaarebesinden btr miiddct evvel Amcrikaya. g8D-, derilmietir, Me:zkiJr u..bloblr, ..J..:.J.ha once. Buenos - Aires'de ve Ria IDe Janejrou.fl.. l.eflMir ,r.!dilmit;jl:iJr, T.ihIelarin caf:u. evvelce, PariIite Lnuwre ratizeslnde bvhwl'ilJi.kt& idi.

SlZ n!'~i fll ser g illl a~lluefL.kil:r. ~:rgIde g~en o!l.EIoJ'11'J. en rgeQhor iisbtdlH rtrun, flr!.. :aIHrlmi::m ~-

Dilnl:.a..k.a.~1

rna! I, liIoy1cre mcktt'b

ml"n 'tenlini. yol ve nlcl!W:""llk!lU'DII ;[Blah ~ u..miri, modern ha!l"man makinclo!'r':IrI;n koy~ii)'e millamlYac:agnu b.t.Ldi~ iJ', SUI anen zamanlard« Vl: ...il..m>S=1l •• )rlIP beyanat. }"Imaniarlll kOl"lllItlmL- man i!>leriDin es 11 kiliI L r.r.hhd~f eden gDyretJ.erine A- Iaai, d vlet.P aid anu:inin paraSl t.a.ksitle nnr-rlm('k s-u1..IY" merika run bakil.d 1:: vll.'blru keljJril i:lnLckl.!'dir, tcpraksiz kuylti)'l" ve 11m'_~I ia,..

VWjillgtQndn A.meri ml!'mw ..la.... , lJ:u,;m Ih!'ki!t..e ~

u;..:\'let
l~la.Li ke-

yi

nernesce

m Iumdur,
&ph llli..";.ll 1).111u'? Atmr't "--

IfUlUl

dikhkl en

blt~k:-J. herbirine

ceb

~lmanuu(JJ

rl h yi.i.kI nlll'~ml '}lht1eHdll.~l+ il.lhi

Ilin~h:.un hew I h~men :t I ld· rrdt d"narun;:;nia. '\;:1..11 rill..!! ve
bLlh;].ssa. C';'lnakk:d~ ll:l1"bine i;!J.• ".mnu 1,arall' " Kal1i!"c, 2{j fQ,.(I..) - iMls.u' mob'bUl'i:.t.1l rn~['li!'i, tic ~n d~,';uLt e· deri1 gidl mli2.aJn:relerJlo!rl sonm IlilJ..-CilTlC tin hll.r~ci stya1':elin ["" 0:101 muhalife karRl 1~~ rt:'yle ta..'1Vib e1ml~lir. Bll!f\'ekil Srrn P mUz.aKe--

h .....hgl olarak giinde ~ b_l~~lk !;iTID ,'enlmektedir. Lumlnl, 26 f. _3,) n.~lJtl;!r ajalll'mun havacl k rnLlI'lIlb-in

• 51rf Elen - a.hali

Alma, ?6l ra_D .• 1 jam;,l llildit'i'!r'or;

taraflodAlt

Akide f'Bkerlerinin Iiyatlan arlit
Fi~'''l mura.kabe k('HIILUJJ'OllU zahITe sat l~lu:n 1(;i~ l$lbit I!Id:i-I le-I;.-ek a.z3Iml !lHtu;I fly,q,tlH.t'1 etnfl ruin d Ll D c;a.~j ijPl ru,la.!'1 QU. deli3.m I

gOS((TITl4!M: Ll,'i 11 ya!JUk.larL ~llYretl~rt1 Nazi1e-r'1n kerulilerine

~o - bydah
d klal'illJ.

yartimJ.lard:!.. bu..lun"ilJykllDe'ktedirler •

13 din

hi..ikilTlle:ti

1'1

adar

tenmektedir, Eyi.lp; Kuad:J. d.:dm.i m. tor trull..lnli!lrul.m.I!S:I, D l1erd . isk.:,f,""'"!il!llntc-mizJe:nmdi, Eyiipd~ bi ... d'l;unl evi, v.' blr ba.;tahaae tesisi, Kuzuderesinin ibtii.nii..c bpat.llm SI, t IS l s:utd...

tirnk t'lmilj.~H·_ 1'I11~1'tmll:nn'l'lt

biltli n_ror:
NIJ('Jd~ hava farm.tIl
m~l.I!J·,

IDe!>kim bulunao ~iDla.ra V~ btl kasa.I:mi'n merbul 13 koy. kur-

IDuha ..ebclo.:-rinin

cer£'_\'arl ~tmN[le:-.lil'lile

l'ii)-el &art fena o1m~Hi1 t.1a nnJ..ll 01-

VI!! Altna.rl 111'1\';'\a,klndl.l.-muO) olmas;rnUl. Ingiltere lie Alma-nyu I'Hwnnda re.;rni ve y;t 11l.L.'-1u i hll" nla.~f(' :oollurub :::;oyiedig1 nutukta Din 111e1'(' oii 'tin l~n iJen gelJibllhassa deml~iir ki' ~l ~:!kkl.l.1I11'1kl haber burada Ing""diz, Z:;i.ierindo2'l"l • (lara tehIt k(' ~Iln LIi uza k: la;:afllI~ 01m.al.;:lu k:.L~'.i bir suI eU:.c tf"kzib eddml'"k:~~l"abcr rnuda f.u h.:1.::nrllkl rt- k'c1ir'_ Bugu:n, Londrada bll rn~· m LXli cll:'\':m1 edi.',roruz1h8.I1"l1'l 211 hak:kl.llda ~11 ler~idel' yapllharici 5IJ·a."c;.et i, ingiIJ 2: - lISlT ru I.l.k I:.3d1r : ittif:.Juna v~ mc:rnle-Ket.il'l mTidaf:tll.",1 n i~tina I t1rn"ktr.-d.ir. I·· !L1n Uz.e:rinJ.' b vn. ol.ri\,lk~a ~If" ttlgJlt, r .. It" ld'" ti~ m\wfen;! ~lmiJfu'. oel ilrif~ln bl"tie..it"n llo~;1n t;,itlll1 !lhhiitdenbt-I"T al 'aka doJ~;)D k~iI h..'I"lDl niini;;;t bir tur ," ye buluUa.- gtifLinm -tedir Eu Irugo.!-hnnl"k t...._ !.ilr. .." luUnr &0 datllm ml'it.lr' G~~. ]o;>[i :mn d~rec~' 'k r nLlk olm"kta

lnl':"lliz

Iarmm

KllrJlllflk

m bll"' mitsa"·:l

h::.l

III

I'm: prf>mnp'~n d lili.'sm;:l~ all: K"W ~tllh m, ..a'un an klJfjIII _ tli:...I.Il lm_lhlerini
gcI"lJ~

t i~i a'j SUfaU hanedil" r
l:Jay\"anh:u i

-----

[~U, Ui'r:lr, 1 1.,{;ld~1 'liIllli

Ill.!cz.i.il""i 'l-'ullu
C'"Io;:
hll", \'Il

I'n ve !-iErt:'[t~[l

B I lin i !'II nl1

bi.iy.iilcmllb;f,'kkir \-e hi.ir nl,fr .... uyam1iran l

d

bo)'l~ bit haNk'i l1~ll _ imi' msanianfl kAlhlt:nni ell{" liyl.' n ku.a.n..:ilbll i r Ier. Hu'V!)'iu. C\rJrld \. AL~'.N

111'.10""[', YdL'ln

nun i",in komi.iiYllJ1 e~ \,;lU fi:':l.tLanIla gON! ~rake!lde etl rill ne fiyat ll.Zelinden Batllaca,~ ha.kkmda. kl!ll~:s hazJ.I'Lam,ddaclu, Ehl kl~t.:.u:lA gOre kumiSYiJn y1).lnlz, hl"lni8daki calJ

Bu.I::aay-

Hland..i!erini kurtarmaya gt;lr.!:n _. leri iL;8ri1ollaml!1 ve bep bil"1ikt~ kili~re gidile-r-k i.stillli_..d.l!n dol.ayoD dua edilmi~tiL da ~im.:i:l!"i.L.. bi:r ha.rabe m8.II7.,Ilf::l0<1 arz~t.m ktedilr, CYnku. Ital y.;mlRr kasaba 'j ~'H.gma etmi~11:r \'e ge:ri gOlLiremedikleri beT! ,iieyi hhrib eyLelJli111rdLr', ~imlle Vi;'::l.y ~lg. hi~ gQl'tilmeme.kte· Hl.hJ:u', kac11nrllLI' ve I"m!ulclar. di l". ~hT.ltI i k U rtuhl:!) ordi!l.>1Una f'Dl' • Nod ba.yramm m, h:'ll hi idia- dLm et mt' 1ri...f.di rl"r. re ~denJc[' uz.erinde hi~ tlir su .. §]maraya ijtOkl.l1ymlar. tw ret.t.e mi.i~s.i;H· (Ilnla.dl~l mi.iby~n hlulcril doluilul'_ Yo:IJ.~a.. ilc b]l'k:i.~~ tf:1;1l:iVl' kliJi bl1:f" turI :h;l!llda buhlnmak. ~i.tbbcsiz ki lii 'harb ma.lzem.C"i:':~ \'arIDl."r bal 1M all "hI. gcr'ijhtiil, F'akat ben yanlaf ri:mtl riII de,. y:uahbrIDI !'JU f~klr h:yim: Eg.:r ha"3 mU.1 h'rKl!trni 1f"f(ur.Bir 'lunan ~:ri. s;,u{l QI5~}"J.1 Inutad hava iaa-j bil' r~rlth ltalval'l SI b, )'tnl D'111 li~"elI11teJ1Iluthl.ka ;!1;].h·d,ulurduk. larak kllrtllrrlll1~, tWy~ subayt E n1ilin~ t:arhgtl"ll g6stermek ~ i b.a...o.;~abombal"tlJman ta;']";).re YLlnanh ere Lrnzall fotogrulnl. n miirifUtc"batl, [1i1ike'd Vl:Iozife-1 I'll ,'e-nnir:o;li"l"_
l"'rL'1l1

eil:lli§olLr', pirillC' hakktnda yap!lam tedkikler oetkelenmi!J o~mand.aslndn 2ij kl!jilik oir klb, dutu,ndan maddeniTl fiyD1I }agnmI' alt.lllda e\''\'ela 8[liha ~i-l 5DUmi.izdewi tnplantli'i<l k~ manma gilmi$ ve orac!lan dOl _ talJianlann tabli}' etmi~ bu - tJnlacaktn lunchlkJarl ~Lmarn~'a ("lImu"lIr. Di~er ta.rafta.n Ba)'T~TQ mUBu kl.t~ ile biJ""Hkt. ~ln1an ka.html!:l1~btiyle akide ~eki1!i..eri fi.l ramamrnn Ihllyal." l~'li"'~elii Mnltiya..tla.rmll1 yillrseld igi m L:i.;ahfi ade!; !Ie f;.inm.-ah g6nill.hi. Z~t.o~ dll bulunm:tkta. idi. $IIIlRf!;l halt1,~I.~dill:'lli~tir. Hi!; bir semtteti ~I, gozled yU:jilarla dolu O1larnk, llil t~ I u [ b.irbirl [I i 1..1.1 hnilLlIli!1<"ta -

tlllU~l.lllLn 1lru1..lamakt;;r,lLr_ $ Lmaray.a ilk ohmlk pH;,!:!Lr sab1'lhL ¥unan jand nM::t.SI g.. r rni;v:.i..... ~ima.rn1J lcahram&ll miiteveffa SpiromlUIOSlm y~geni. ;, st~~en PU'O!,; 8pi:rom ill t'i& ku-

bu

,,'isierinin LnYlfll, n rtn~1 L.cr ::Pro Ir~i:iyl~ mii~'i1del<l;! Lodih'rl!'k ekme't Filhaki!ka Alm.;u'lyarun bi:lka.IJ t{'Terirl irr ISloilil ll'"C fO'lDI glinkil batl! hareketi Am~llka duamh mITt'UI:: konLr1l!ltn kaD1.I yardLm gilli.kc: .. uahu fullil zada tir evlenme memLil unWl !umdLnUIlI hissct:tirmesi I huh.!'IlITl'1!UmD emlnj j"l' rnek gd~i kaliIantindi: 1 -im t€'(br. mjljtir n~ Naziler, orlqrn l Ka.JlUllrdi:n.lI~j· I bir if !@.mllilardIr_ Vaklln ge.;:ikme i iiherine diEd "'"ar r.rowrer. b!Jn .Ll :;".1 f1I get tlile-kkrin okunmadsn k rbuappn l.ebdldinacn b.t!I~tmek .. Iii l'!,:irIazadafl tlln LrmliuLI:il.A Ie v{: sOzierine ~:'l'le rT~\'am dYllpllan bir teklif red!l[1hll'lm~ mektedil"; wr. RWH.I m[~t"":lkib th~C"1 eliB, IIlllLt:.>U.<Jkan In hi zoe I k I J£fa

ga.rib gD~ r,;ohOiilt. me Ikal B-ric Lk: D~\'ldl""rl lluilerden k( kmama.ktad.Ir_ ve loci-Il.ereye g:ittikrte da_ha.Laz !-'- rduuda bulllDlnillk yoiunr... yiirfuae-kt.e dev8.1l!I edeeektu-.

1 rinrle ~lJ('mLi ve 'kahv hli.Jl·Lt,.''TU!9..'flI. ..., t ]t'U il m,li '.1.tIekl eiL;imrsi. y,)lIar ....,kijprill I'in

mir' ve asl.a.bi}'le z.aJ.'"uri buh 11. yew yolanll ~I. otobiis ser-

'I

60 biI." Iosr:m se-mUerd 7;:; :k:UnJliill saWdJ.iI !:oruLmusli.11". Bu jtibarJa aJride ~~kl!rl~rin de: azami satl!l fill' U koml1[:u;:.Ll, ve 6U kllru!')t..a.n yu B,j!:ll kil05ll

wr,

semtlcnJ:e-

kUnJ!fa

ulaJ1 §ekederin

:sek nyaUa dHmi)'et['ktir_

~Rh~lI1.i!I.

miis&ade eo-

r]el'it;en, mimiz.i

.1\10111n )'fil1J n Ma.cllr:i.Bta!l 1o"'1r h.liJlo' Rum;rnyaya I1lli.htltl kIN-I

;,LQe.ql{ !;Ifill" ... .i1'"d.Im I.l:l,fa..:z.l:lla..'fUrml~tlr, Evct bu. ~imiz;, riliy~t He kf'"nd..i:-illl

felt:lerin kongrenifl bu..:::un 3aa.I ibtardll buh.l.l1dug-u hal~il(3U.b Fak"t f;arkll terbi\'e5i, b-eHq i~- 1:..4 "J.paca~ iiciineli tort' III .;;ii:ncii. l1ir ihb.r da iCHh ~"tiirmt:1[ tJ. d I1l.L.".l.l1U b .hg"dl!me;1 len& L Jr_ F- kat her Il 1 e hll lntar~I! riy:wetini. i gl ed 1I Zly.I larlD tesir1, t.lpki Almrcln l ECen tarafmdan v-krF r.lLiA," timi de ol!hlgtl gibi. JIlPIJfi d \"bbul I)hmmll~ '" k{)n~n' b It!""l ad.lll.mlannrn i3l.t~lklr. inm ~at 11 d ~opl .lUD3k Ww,-t· .'I.mll~ }J.k~i h":cdli etmi:1li ..... ~ a M:ltsok:L. bui ker JU'l tre ~j1l mUj;hr.

I

tnu\'aJaatcn. unub.rak

biI""

l:il;l:i.li..ii

pilotl.smu~ Nod Ibedi,:l"bi

Tli k eli!j

log-i1i.z hnva H:uv\"etleri KUMaearisbndan rni.i.bim AJmand.lnl dah3 Onceden. Korf IJ I m1l11 kll \'Vetlermrn J\f r.lI~-tlris.t.a1R mar;m;JW!. y::.pngl beyanalta ...Wi.! -11 mliracaat edltl'ek. ba\'3.. Ku:rn.wyon dun C&'I1.b. bA)"\"In erine . ChLin;hill. Noel muhase(]'latw mw.ald oldugu takdirde- Ing~li;.: yab.! ile Ru.manYliya e'tmelrt.e CI)'llllarJI13 gorof! perake de el latih hlli>llIlu.n.d..a Y&pJl l"aktWI""" b1yarelil'nnm Korfu u:z.enJIden oldlolgill1U bildif1:D Nevyork -I kon ferans verdi s"t.L!'flrLrarun ,1OI"lDal hadl"l'in1 de ttirli.i tekhlin !ngJtiz lI'I~kLlml(lL nnet gtinil I.;:aktan 1.I1""l1wktR~I!U zetesllin &m~ mtthllbiri ~ kll,lCi-l LaJiilrrD~lH'. Bu kl'.l..ram ve piloUula ll'l.gLli:r: hal,'a J.ruv{Eill 1.i!l""llfl 1 1m:1 Ulfr .. d.l) ilill'e l:1rrwktedi!': t..a..r.afmdaJI ~edJret:~iT1i :;01'- "riJerr l!iubaylan """l!: l!.rl.Eri rLM'IIlgor I..: 1£.11 k[l r;'l m I!'I Id1U<'Ii,1 5 $. hil' {' en., m.u~lhrl n.: hll: d> lemi:-<1:I. nn. rakeUel"'- [lt~lUlkl:lnrlt h.ti.'b...--r 5ri kllru <1-, ~Y', fHDl<:!.n 5S, koll~kf:lL)Qnun :;r.;thit)i 1<111 muR~man)"";1 giJlld~rLJ1;'fI A~ I HiU.'nn No Idell bi ...Ji:lu' ~11 vel"lTli", v~ dllmi9.tlr ~i: u>·kklk mijl1F::""'t:rllll.lZID k(lnIe • FII'. ria..;! 11...:,60 - tj5, klYlrI..' ~k f!5 bll:\'IYt' kIUt:_L"tnuflj m~\'cuniu 100 e",·d .-mri..bn ~o}'''>diii bildiril ~ Bu l1edi)'~le ....di.i~m:l1'lln ag.r rilll I glll:llth: dini>:..'I'icill!t' ilkrill70 kUfU!J.Il. .f1aular-ak;tll'. bin ile 200 bin tlll1min ediJmcll-' mektedir: ve ,;amb nupumlan k1ln115l'nw (1(' ok iyl hir e;;ir bH':lkrtrjj,;LlJ'. te;iir, Bu fiylln_rdan "ilk n NUQ"I~ L yy.u'de m.~m",rll ~ d~ gust rdigini;o" C{'S.'lf"ta il;"il!l \.k. :HI'1 1'12 San'at m~ktl1bl 1.... Ii maLumat ~IHn mahfitlecd duydllgumuz ha:rranhg.n ,,'" bu ' dl,lr' 1;,llt!ima.kla (ddt itl Vi!' Jar gayn D1~rU t I~Kkl I" derek hiz[m hyyar ·I.....i- Kc"rflI}'!l mmeg mccbur olnn so)1 nil<llgin6' gOle Ballka.nknla sa.b.cIL:a!"l h.akkllltb kn Il\lnl mil - £""1 l kdird Bl'.l..Iglunda DdUlra.G}" In ill.:l~rlml~ d.e N~IJ LIc;mlya\'aktlr_.. ta.YY:I1" ilftrimiz[' ku.r- I iz.\J::!r ~l- vwyd :.iilr'aUc bil' ri~~ye zWollnI, Tlirk pli ler'1I11 J;rhOCI'rn I~ yapll.OL"aktlr-. MatunwlJ, b(] n'lbPr :::im("hye Liginiz hiL.omii kf1l.mlii takdir I"t- dogru gitll!le.k tedir"_ nl I{ uzert! 1)1[' l¥.·n:,i ~~Ild, ib Di:got [' LI..l afw'n kas:lblann k~dar teyid !fiilmll'Jl11. nr" tigif1'li7.in hir sll!'mboladti.rII III, '''l''urk li~h:r",. bu ~Jlft' kantm,,, l!iI(:l'im k I' ... n:.tk VIOl IWII"iI.', .. 1I p,i- ... lIiutok ~j.n)'I('r',"'" H\..":di) elerin l'O'::U .,ocuhlar~ R:l.ZI mi.i:llllJ.i"lidll!'u', AImAllya fi lZbLri \'C ameli ~elfildc L:a.nlanmaJullJ;, ur'llu f"lbiselerdl.... nJl'I rmiinnllZdlll'kl gil111l!rd.e YIlmHI"Idnlarl dol Linn:! [hyl! -..,<l'lmamL!, a.det'1 r'onL'9;I r'I~Hl,1 'n'lfllUI VlUimgton.26.. (u.a ) - R~lBcm~: 26 huL) - Re'uter;[lrum hal'bHlI! na.i.itiJ:l.hill~~illi bekbrHHn rJ.llun.. gt'f"mt'k ICi.n Bebuhl'l'lUYl)r. dirnhur ft.o.os.ewllin p;.uar a1.;~j~lnsl bililm!L'or; temekt.e-diL. Tude mim" i!ii, TLhk r'IHiClhlerJIY·.. lkll!':."1 I lI'iidilrh.i~i.i mLl'Z. ml l'IQ)'I ...yct·l"~i nIIL~ll( lUI kk Imill.. '!!!!!!"~~~~~!!!!',":,,~~~~~~~~!!"'""~~~_~~~~~ gl, TIi1 k IJlWllkISl,. 1'1li""k tezhB)· b;!11 1;;& kli!!llilll'n tll'r" neVi ell~rin ell ~I 'NirH: h tt·111g, V{'Baln.l flllII1nbl'M.nu":ll blrint! Ljn - Chllr hiiliu .... lim liT ltaJy Sf' Ii "tun, mUlI:!addlU damg I' vu.• J:;1l.;t£il~l'ilt'rebi"y·tnOltt.1i hLliunall .,. lind., bu "n ,1'\'TIn stir II P~i.m:\imlll.r l:ahbl 'llrly. ('(loln adllllil \' 'flld.i"m bi..iyii.k Nc,ry ,rk, 26 u:ud Nt-vJ:"Stf'ukve..mli.1 'rtt he kit e Ill''!! IS] • ",.r i'l'l... I'!I-! plr th' 1Ilgi1Lcr~' yal'l' 1m 11 I.. t nl '1 'b~r memnufil)'~Llc u~':II.dfrn }'ork Timl .... gaz.<ttislnitJ Ruma nlll'5u, ilrnlr t !'IDi clugi ·'T'llrk. ell let1lSrlhaHIL huilin ,,~Inl LJltlit Bu \1 :\11,II· ~i" Abr'Lhlu1'l L~n _

ek Cela
it

11 ha::.,'van ~ R1..u;;la lIlJ IWIl rrll e-... t 1I'rek y bUnag-:Kc pera.k:eade
el
1

!,iUltl ~ stik(ul !lnJ ya.~HhkkUln-· dlU"i dolliYJ. her h;;dde memnUn· durla.r, .FiJhll.kika bll halin, u'!\l:u"

ic;:i.n psiki'J gjU biir
\'urdIr.

..... ~mlyeti n " Avam Ka~

tll1l

fInlfl

moo,

.kabesi

tD-

20ii Ia..n_, - YWlim.1stan[lfl blllul'Ian Inglj.j.:;r; pilo;I;].ijlnl!'idan bu" k (,:1 noel biJ)'T'8.Il'Wli kmsi!]ell ]\Qrlu aCas.Jl:1il di:in lrhkrce I hediy~si a1.ml!5lairdbr.

At.ina..

,,0

26 i):incite~rin.tk,

vetler sevkehnl:ktt: olduguna dair BI.l I_I p$fttlden gJ;!iel1.b.a.bec- • lel:' AIm UI~'fl ile RWl.)'1i ansmdaki nlurHll; betlc1:rtn gittik.Qe I ger-gln1 ~m('ktc oldugu hakbndnlli ha:oerlel"le alikadar gQriii-,1 me"kll.!ulD. RtI!> - AImElIl ge.rgio-lii"i inc RUIIlELnyada Demi:rmI.r-~ nafl;lLral'm lwmilnffiUel" ale-yhin - f d~r hareketlerindtm i].eri geltnektedir. Rm;.ya bu hardeti Al'manlauD ilham ettigi m.uta~ 1e:J.liIDdarur.

(1iI1I) ~:i"lIih 1 '(ld 1oa)I .. dl iflll. ~Jmdi YI;l. I,:..:ui.u,.r lmau led: a blrkr Dle-VZUU Ixlh-" lilrm ve ~l k<l!1!1I~~ :;~I_~ ->-.1..... _1--._ ~~. -.. ~......... ....I.rm t~"ruue I t!l-inlll ;.:;unlE-nlll"" n n~lle~ ,u. cib h3, d~\'~1.IO. muddet!~rlflm \·e pdIatm kt:Jidlrlar: - ca.k a.larml !r'ln mik~rla.rllll.l!l Gec;-en h:rrbde Kay;.: r LI lesbiti it;ln mut~h ~Sl!,' bir .ko-It mis),(ln te!'ki.li kardrJ stlrllmLlT tendid ku.ffirnmlw lfi,lemil~, fa- ta-_ Btl komls),on d bal i tjkal tru siste'.m Alm}lnya. i Lft e-n rnaW~ ~II) ;LI:ak:llimun tari~ fehi.ketli tesl.rle. dL)gnTmu~ hr. hini lc:sbt[ t:det:ek \'e l:1lJ!lU [Do sit lmrWlIllil bii),ilJt: komis"·oll.uJapoo -. IMnIoh'lfilnUlli Jl 1I,m, .. n:l ~khf cd~'_'e].;tH1 Bu,glinies '['r.lH:io. 26 (a.a.) Dr l komisyc[L LaI·....fll!lthlll tetkik iIllomeellsinm. 16 IbJ,z'I t 'liM • - lWHL¢ak VI!: ~ablll 1UJId1J6"1J lak1"t'sm.in killialill miinaae dlrd~ tatbikm~ kllrar nnlecek_edi~ bir nut.ukUl. imj)a.r.ltl.,r, ir, ,imdl),'e k.lldll'!" mistJ g01"U. e A.li.rm lc,ruiJeleri.om K ;-- II lUi!; lli.:recede ClbM1~l,JnHlI liar - ba.}T;mtl.ml.an >IOUr.L yapllmo g;J.13Tlkl~rl1l11 miitemadi}-C"ll r'nLlhttm~ldir. Bu :ilarm dll pru;if \'e~i.i oillme:kte oldujum't L nt ve uktU' m~dllrB.[J tertjb.J.tJ h:a..re~d.e:rek Japon mil!o:tmill birh::[(~f:,- gl.:' rtt"k \.-e 1t'hm:l~ tam me.,tni w deruhdc ,;oUlii I,:azkfe- bi]"" b.arb ve al1irm llali tatmlli: 1'111] milld Y(Jlundil J;,;Ldikutle' bir Oh.lfl~L~ll.r.

!;"6sUorel"ektir,

bitil"nnektedtr:

, v.-:. MOWl'IH", mU1I1

Pasif korunma

' . ~';.'I~

I
I

le-l

brula.

i.f3.llltl.r! C," Illjlrken. lilj;;. ~: rll~Il_"," ya.n:Ilm etrne:.-<ini tar b

u

mt tlr.

Do' ". et·un . ma h krilum 01an
muh
te.sb,'
f'iyat rnurakubt::

. Imparnlor. Lit;1ii p~k~ jlli.bll ~ leller":: J.u.pony ~md'
1,;1 tikl,-e samiInile;;!en Ur.t

8,

irler

kom2SyoDIJ.

I

I

I __

llo

l.... l:\r iftlnl~l~,., rllyl.! motdiul:;&12&~TH, \'3,;iI:lyetin. eiddLyetmi cJai1l1;~ hatull},31"B..k hal'""ek ,t ttl"l1.e~ \'~ ~dT biilf;t: i!-c feylm.1f1d(' g ker~ hi.it<.;e. ha.kJu:udllkl l'l1iizakc-

be- l!trio bOyle d()~ ne bll" _ .}"r tLkih e'lmesin _ ._, ,tI..JLi.)ll , h"i en
blemnlln!YI'tlrll

nun tlkbn

!'lti~i

. rmi

kar

[l!lpH<r-o,jtur.

relt'rrle

bu

VR:?:iyct('

~l:'t"(' k

\Ie 1I11,llll', y'ahm~ !l..1% I d(1tiI. istllth::J km nynrl ,>;., anda biiyllk bir llr "m't m'PIf7.11 01011"1 SBharlr-d'!I r'all'lrn~l _ 1 ~n mut.eaklh sa!il3.lanlll ria
J I,. ,
!;3.l'

nu

!il-

k,lmlar twkl mhIL' me L t;tZll'l'I l;l: 1.li~lnl !li.~}'ll!mi ~'C d,'rni~til ki~
t'

lJl'kl riz,

__ .. 011[--

RWseVI'lt,

ArnNik'"

Ja rlllrt:J

rsit labs irligi
Iii ,. Ur ..r, I In~l ... ,., d

1t'.... .zlmJ lm;i1liitlnJn a ("'.rt:l1lkl;:l::lllI""llma,":H 1\,:10 hij.klll'hNlfl llarfct tl~ I

gay r tl

'1"

blh"C I':"i blr tH·.

Ilk hakl ID:!.J t h h~ .• Iz.ah l v r nIl k ltZ' r l" bu 1m. ft.1 i~lI~d(' umwni bf Wpb,JlU :/11Il~lci1litlr, T !tfl ',!ulI!,Lcal( 1.;irIIJo;;L~l Ill'!' lllVi
lLdrlcl

PNp;tgltndlldllll t dblrl 'I'

fiTJ.),l[> 01hnrll~~tamllB j J

..... ...Jnlir,l .... J (, a.J - Rlrk ik . 4\m(:llk I dt'~ll' I ri b,lhri ~ ua· rlilf'I<1d)""(' i'fIH,-,1 ¥Jrl rl.lb y [{r x, 1lI.t'olll:t: b~ hn.'l ,- gln~I~II1'lI7. mhLh9.bb li g;i.!Mr mUIM B. JlI(?;,;LrU' r'(' bwh !;Ilk j lle~leiliim12: dtvlt'tknn {' kL t''''I!I<·nnd{·n1 md-:- t IIr. •....tll 1.h Hll L, nenll'l d [I. btl'hlll hnyutlllJ till d tvaya "rill Alii lh, m r ,I lvolnLlIl Ikl [J''ld_ ...('r~lrn iltti , ~ini gmlr),'rrn l'lUI. ,",lb,1 \' {(nol(. hll miJ1:I;:meb"1l,', Al~t.lnri rt SI:t.P bl IfTlil I ~Ib '1', YlJlhl(ll~rn'l gllnd rUlgI 11(!ktl1r~w (0) 1" d . rrrlkh, ·:'lo~1 "\.. II(f.du deniz lr,hnwk1.. drr 100000Ulili katll.ll , 1"I1 ,I IiUl t'ti ,'Ie r Ru m in lllj/. fLll_ Ulm dlillak h('nt b 'Ill)-. r "'llIi:;'.t w;,dl ('1 I '1.),' 1m. dl1HiJ hulUllll11 Am HuUl wl'Pi'

("CiIlnun iki portrl.'S!nl gLJnderlY1fI lJm Bllnl.II·U1 tH L'1llr'~i ~izjn ~nhfilTll~ m,d'lfltlslUl, Digt'Fll1iJl Lin' fJln t"rr"!" lI'1'luhnblnil\ BUb.:lylaT' F-lII.l()nun:l usllmOil.~lnL tS:II!lLb E'(liI"C'Pgim~1 liD11l~ t:'tii,YorWll. B. Akok , ndT'"·, gQndprtligi t,"'_· flt:k:kur mr·klubllnda ijo_!·h:' rJl~ • nIf'kh'[ Ir: Gond.'rnlgIJlJ1. !'Ortl"t'-Iel'df"n rj;r hu gill·j 1m' h; illH JI~1,.''I;'ur Ie'd,mlyonlm. qiinl II I:tu portrC'1(',. b' "1'1 i)'I'~11I hiir·rl)r.'tl l'iJl

mll.habiri.

Chul-f,!l1llhn

p~i

ak!l'1 nll soyh!th~i rne';':.LJID IhIlllil ltalYlll'l mIJlet.ifU." \'oill"'II'HI.~ oldugunll l:ulJ.irmektetllr. ,Mil habit' t1iyof' ki ~ ~ah:LJwl

I r almJ~a dll.lret etmi) Ir- J",.Ip tatar. mecl .. tev II edik!cck u;e tliger kLUumla.nn mil ker-e- }tie :l'o"1'li ruhla hn ... kt>t !;J I.-eLil'\: diye-t nzasuHo, 1, I t 1:$Ierinin ~>VH: \'C idai" ·sin.d..:- k ''i'IdLSlj'lc In}"l1!ielll hi.' l!1hlrli"ln ILH!! (ll (lf1aklR.rl nl diu'of" t lrt':lI",tir.

-I

11 tv.b" a 5' Ue; _\'''1''1 ..., ~~r:n eski.iJ ttillIy CL""'Za mnl:JkCr'nl'tli t.:.tIliflnd~n b~ mut~kir diln m;'lhkultL N1iLmi~lll". KIUl,ko)' 11lod~l I..'ad lesl lIya TodOl-i, H:achkuy Bahnye Cn..d..... llya. TuHy:t11 \'C Petro 11~;lu K(""Io
'0, 'Ycldd'irnwninrte Jorj "'e" ti C,lfi,Yfl.r H~mll1de1<1 hll Ukkim :!'Iahiblcri 11k I rak 25. r lira r~r' p:li.f e ' ...:1 ,rna 1111hk:i"Ul1 0, dJ.lmhleTrliF_ Tek~n-LlJ-i.1 ha.linde :sii:"~Lln ~undf""lklC'kl~ri tit' ken dilcrio.e leb[j~ L..-dHmi~tir,U::;tldi1l.llJ"" mahkt!"D1Cf!1ind ..• b\lglln Il!i! 1I.y·l!1.i :J.I.i'(:bn 7, :L)'lri 30 !lad!!. 13 ki~ !o'i munakeme eu..I,;~.... .klir,

l1udl rnll

"'0-

r"1'

j

Cin ha,l"'bindB

ole

s.

l

rJul}'ul:lrl dil1lem~" Japon~ar 11.1I1Yllnh ... i~in yasahtlr_ YaJxw TukllJ, 26 la.H.1 ""'in lknr"'" £'1 rnri)'lll.LrJ dinle)".:nlovi jJ' ise t;fllr bittdc 17 llkJ,ii.nlUl ]937 1..1<:'11 HI mlilev kkll; d8\,l'!uH'I1rLl;"1..I""1 iJ;'Hb ilkknnuil ]!J 10 :a L oil I r I 1 .lIa .. I,!lmt'l<lI·]II. 11.10. Im1L111I, Jlngilu. r) HI b IlIIY' !·mba yC' erlt'rmin hi ... It tesL n ...rl:>C:lillJll .... til·_ t. LY'Ylil I".M11I1I al tIi!I bey,mrtlli. h.>tlL.! 621 lS111 ,.Il hr. mL'1 L'IIL ml!lm gllJl bLl l1Ie!>a jll'l do It Llj!afl b,L&1l1l l.l:lrafltlda .. Noel kurbilnlarl m'~n'(.hLIJIf'si miimkundw_ }I"o_1 N 'V}'"!!'k, 26 r~l .L.1 - BIl,'rum I~nI r'''l''l ",az'!:'1.',' I],' I', me~ I L nC1 101 r, III JhL~1Im'L1H m It..an i:1i,HIBIllock'l I' l;or~',Jl(10e01 \'onllsu mil • r<·LMe:d'·NI~. bUl1lln Iialk kiJ:Li,n:Hwol"lllt' bUf"lllr ka'UI 11,LLC't: i .,·nn' 'II II uillkliln'H' I 1~lr. l.I]ilTI1 ~-.lkalunolnHI,llll, 15i kl, lQln. L "ILlm If. I:!u wetlll n I In lJhll -ii bu.nljiNi.Lfl n6 :nm yt':lu;wfe k'al".al 1"1 II I~ indc lit U I I.Hlllrlloll,:ktA:dJl

Sehir

liyatro .. e silleri
d"
It D A L

~ A

<It "0,30

bar·

h.t.iJ -.

C~ul.(k.~i
!.,;1s.nunW\

kfllUt'oili

I

Sit

!O ";11 IiI

PAt

c madan
(.mmf' , iiudi. mnJa..ln) Mri.y(!l:r. ibU~1.l!f biletJ ~ldiLIgullY VI) henik nltice)j iSgrenmcdliji00" J.aI.~ 'limMh dl? OlmSid!,~HI
~~]u,yG •

------- -~

;:::-

Cumaya

!LOIII PrOirllm II.OJ Uiib<·,lC'r e .11 Mu.rlk (pl.) 6 .• ~ :E;vklldlru

fll~at f:rl't.l h:ey,r.-carn tiillt1 Ij}ru-eI!,BI:cm'lJl1'ltcd!" IJI1lm~),iU"'a.k ~l.,ii,p lI!;endiQLiHiJ,'or!,.

bia:'b.ir

jetiyol',

~l ," istan ul i Bank,BSI kar3lSlnda, MALOL CEM,AL Gi~,ES
*
18_31.1 'Mt~\lj li 1'!lI.00 MLl:dk to. Jill 11.~bl'rlli.'r 1.1).45, MII.l.lk 20.11> 1itJ,~}'o j;laL!,;Ll
I

.¥Z

- S _ bin lim. qliku. De y ~? Diye 6OtUyOl·. Jhbyu Umit 'ltn dig-i bOyle liIiI nimete Ita.vuiB'SO. 'bon;1 uu ve~"illli. 1lI.. 11

Dol~t(lor:

Kuvvet ve hak
Pf\pa. llooJd: bier DulliLk oylcdi ve kU\t\I'{lt1Am, bnktaD bahBl.ltt.i. HllUa, klivveU hnklan iliItiln L-ulanJ.'1J:1. kM~1 ('l'l'h,' almuk IiiZlIMIiRU iler~ ISUn:lil
Pap3.-, lWjl.llIl1rI p,l_~ ,I J.lI~lnd:l' B.unaermi('yh :0;" I~ ! hl~ll.. WJ'C ile mii.\('[iOrI~i'II\~'L II i:'IJ·,u.iL!' A1I1'1IUJ:l/ll il{l IWyaya j'ukmclll·. 8a!iH:1I tiirrii. de QlanllJz., Pap hk malrunm ~taiyall.dJl·. Fakal ~ ooZo Papmm n.tihen Mlardon ~ok IIIZBikb QlduguDU ,gastermiYlOr OI'U.?.
~tUl'l!l'l"_

1I.JOo la~l:'l 2.50

Pr"I4!i1"'" MUl.llo.
)I.'1l>li.'d

Ouk zanghll 1.'11"11i ednan V.I,b.,. ply,anlliD P b Uenn iZli I y2'UII1 .,onrlh.r danberi dD .. U.tIU Ue 'Iamnml, Iistanbu'l tv, BankalJ kar,'ls'lnda MaUll1C,EMAL gi,.,illld 111 almall unulma, _ z"

aU

2G.4!'; r
21 .3D

Tm

1

K.·'n ...~t"a

Milzik IS.DIlI 18.00 ProJlram
11111<.11<

e.'ksillll!rill1i mlAbYfJl',

lanl:.'l.mJ!J'~Il~

Ya !J.eij Mil I1Il".Il ~1kBu.?, J1ltiyal". bi r de ik'LI~iUc: 0.\1 ~II P Lblllli" omnindc 'bO!;l1ti1l ~okl:l.eaglltn

-

_

*

2;1.45 r.hlrlk 22.:111 HJbnlu 22_ ,~:; 1I.11.W1o.

Sah ihi; MallOI Cemal C
ZMlgklJ.... \r. ... Il::l;.'"t. !ctml!l [1JI![W b.msm.d!! l"lIipdK-IIk lII2M6tJ, Ia-.. -!Ii- k,!.!lI'1.l,3 I<.l!nr Ibt.odlf! UI .z~ulgu.ldak 'hl.ltJ:4JoDd: ~:1Iu 'r).'rl'i~ dU,'\Iftrl '1.mJ.JJ ~l 'k.np3h :mr' 1J~ u ~1I IIIl' I?k!Lllm~() konUlmJaJJtu~. [Ju-(_Itm~ 2j:l/lM1 pEr;. Ijcmbll! IilJnll IlIiIlL I~ "'1;1 ~n!o!.ulll[lk~ Detk:'rllflrl.iJ!: Q!ilI. '-nlda t.Q1i!11l~ ko-mJ:syun(~., Y-llipllll~llIkt.,,-. l:kdltnlk! fDrlni!:mml1!1! liIlm:n mllk!11!1'l:'1 '.,-vrorlli Zonil1Jld k Nill! ... Ml.!r.lliIofll,j,l!laIlOL" !fA)rlUcblllf. Mu ... kkill k!mllLllt ..1~51 tb I.t!r;.cb.r. a ISkn bt'd<::U 20')&8 hIIil 61 In.!I1otIt g,]_up lIIU.blulkbr ~~d. k JIl'u 41gmd;LI'l vl!J"l.l«cldll'. I lnu.')Ie &!.n'nck .LBtIY"",Cl'1I1 lhaJl! ,f(iD_1,illd.m q 1 U~ II'iln ev'Itd z,onR'LLltlilk vil3yoEi.lru:! mu-ra~li[iol ed!I!.NiI: ."Ul..,.l makliLl1lImIFm iIllmnn1 mUte. ..hltidliJc "hl.y~t ,,~lk~blII1~ TlL-IU"' t OdBaJ.rnllin \J.u yll jCi~ .a!J1'J.'!'I'H1vl'l.l!.o '1\[. v.r" 1'f,I.wllkkal Le.mlnrllllln Il~ blrllkt" !ekUf l!&l"n,lrLl'lI Jl'I.ah! IiE!Jlliru:It!!:r bu. lilli' c~·licl.lnc !<I1d:llf loo,o,:n~on rcl&l.llnno mak!bwlTIlllLli.t!~IiI1i]~ tevdl III,.. lemell!'r[ LI;!] elunur, r'I ..U3'1h

Zonguldak defterdarhjlndan

':!J,.::l,fJI

KlJllhIlIkll

::iyILlyCil'. - l'1l elli bill luu ~llu!a;'
Dlti,YIlJ"", zaj'Jl gO:derini uzak aulyoJn.rn djg r g1bi, ka",.ki teIf:!ue ' vDn:rrk;

BOR'SA
2J5 Bir~nlClihlnun 940
Ar~II'
u.nd~
Ni!'W - York: CC-J'UWI'!l' fJll'

_

Bilmem,

d._iyur•. Betki blr .

Lpartnlli.n... ._ ._ r, :,u'U" h:il~laYl l)L1yii.k :aaclcLc ah'l;!ill !'III~ 01dug-una knIi elarak: - 'Va I;llmdi ~iZ~ yiiz 'bim ~i m ~nl habe-I' 'o'er iT'::;.em "t

• Mahkemed,e larhOI'
Gee'

. .'

kapa.!!!L_
1 Skrhn
IQO 10011'!'

5.2'

bir
kl\I

mn

Al,nli

8ob-~
M"dli.:!.
ElclltCiid

L!M~. FH:. HlO Drnh.ni .)00 Lev;;:l 10D Pt_'1l('~
100 rlll'lll.l'

29."'n~
O,99'Hi 1,6l·~ :iU!':I!i

132200

iDl)ll.o! flJl·UVW. JihtiY.Ilr,

kcm-

21'&1181, koml;lUi!iUmm

ll};"'Wl.U~1 by !;IHllle rinden biraz ii,pllelim'l'lifj oldugill. hi!Jdc, talll ir hl-ly:.le Ul' .1abnllktan k "1'Ilin~ alrn:mYQI': \faIJJ.lbi diyor. !Ban9, ooyle if 118.1X'r g'eliri-n;.eniz yilz. binin )'IU'iLWlI uel'hal si1'L!ter-J~~l'rim.

llU Ina :.:trulblIr lIIydunl1t~, .kllrl I!;cocan til yatak odl'l!9IJHi kadar okm:l!IlI; senra on11ln goriiuce: - Pardolll, 1IaJl!11I~cldim ••, g SmThGltum; yul!!111k1a ];cOlllqunun liapl3LDl a;:;IlII1jJ1iII1"

YolrolHlm:il Siokbolm

loa
HlO

s.us

'fUll

tft-e~ lot.
]U.'1,tl 111,14

11..13"151 3UiOliO

~8IiA"" Erpm SI"fI'" ,um:2
Sivl1'!.

ve '-AHVILAT

F,azl,a CO reya n IIS,tli h taR: eden amp Lilli a r kullanlldll",

istanbul Belediyesi IliblBrl
V~lIi nilkliYi: ra;rnind('n liO 'lira llG_q;lu 315' plJka No, lu ~VI'O~ m:l:rk:LU OtubU3 ~hiill 11;: ... \O .. I lr.iidlrunlilSlllii tcv.Ilk. n LlIIILI )I.;~~ idmm-.dI: 2/1/i.l~1 taJ'Ih1n~ mtiSllld5f I!1lh ,&tlnu f:Ill.\l 14 de ;)t;IK _l1;hrm1l ~le BomOnli 1C:':r wlmll; 'III Nil. Ii.! I'!ru:m. oolkrulJ! ~aWa!:Or1!1 Imn oltmtl:r. U2.f3?'

lD )'ip

5&!"1l!ii-ln1H;.

Ma.hkemede;

- Et%U-

~Inda aynl tUlh~aflllA'a dQ"
~(Jli.ir.
] L-I

'OIllDU If,lilinCL! do'ktQr, birden ~1II1Oi\::inde li],y~ lmlkmak:

·Knmtldlru~!"

dliye haylnnrmk

MAAR,/FfJE

Diyc ozUr diledi, Vakl.Q lrir fllkTa '\'8Tmr. S11,rhQfii!ln 1iIir-i g\'1.;11: y:;tfl!;~ Ibir fen~.r diR,giJlC sat~larak lili.nd,e- aml.hta.dn be·J:iler-

Rl'!rJ ShillS 1'1,1'1"1

3

t..n... HU-I 14

Erzt.t41
H13.50 II] il~

I

ken

IH:'

.Profesor Ql,acak d(J~ r lim."e iUul,ht.u'! -;entleri.n lislesi eetim ...
Pro[csorhl.g.e tcdi !!dec k ii· nivHSite dOI~ 11~rjnin CakW ~ -.al~ t.arnf.a.ndan hazrrlilDrul lils•£len iinwoel'"Bil.e I"ekilii:rlli~line u:vdi ohmm~ga ~hm.nu:§!lu. i3:!LI li!;l,el "'rc gore 'IU :rail iilte.iod~1l 2. ed.!f'biynttan Z {I109sntill 1rofEtsijrlti -, ll'rfll llil!l!nm{' l:rI.e-

_

Goz'!..WllYO Qnwtcten O'llJeI;' $IHe Il;e~iyor-- Bi.:tim ].rapJ ;e-

.1J:.ilI~iin_~ sOJl'a!'l'I'Bl'a:

M... rl!<c'2.

·Hak.i kl t a S'B r ... f 'yapmall. u Ilst@'yen daha 'sz carley,an
sarflna mukabU d ,iI h'a IbiD. 1.,1 k veren TU NGSFlAM 'am•

~I d .. ugun · ]et merert umum muuur 1··....· -d.en':
0 .-

istanbul
]nil)

elektr~k... bamvay
bI!oy,glr

ve Tiinel ilill

;:!i!!VITU 225

I

lBanklln

1 HI',-I

23/UI ] IMIJ la.-ilik:n:ie.ki artJlJrrlJoillilnrnl

il'!.eh

ukup iC,'en gire-

"""'-----------Se}~fef'

ZAY

i

l

..

pUllar.n, mUba.yaa ederl!

Ce\,. bIDI venni~. Dun irudal" Mbllfh degjl'wiFl kit 1.1fl!'ll{oemeye dii:l'JeD sarh,QijI, bu~ yanhl! MaP1ya baowul"lIillJ.4. Fakat

~m 'etlim.

aao

idiITl2Slll'lden n_M.l~ plakaYI zayi Yenisini aL:a.C:'I.ttrndLan ~D.WOD.nLIJ !1tl..'ltafll

Dj pI'IlolU. 3011'}.J ~g~.1} p:u.'1I1e j baCl3ktLY. :2 lIt!.lMmttll-'n bedelJ 11100 Iir,dJ.r. S - MU\fnkknt ltmJ~an 15 Jrr;:u:lJl'. " - MoWr SII!lhtal' 8mbartndJ I!oriilebilir.

I:.akalinli~ !iOo. ....mLlu.k Inr .uktt mo'ldnm ""riLl!n lil'ul a:;: F!iJi.1l4I.1iCtlfld.en 3,... 1IrI!in-.! Il~l 16 de :ll'ft!lI(!'I!:i'l ilnlIrmll yip ....

(12121)

kis.ill'rin hilkm1li ycktul".

m t19ke.rn.·e.nm1m ij~LiJ'iiI, kfl bah iI:tinden biiyUk gi:ire-cofi'iioe !:ji:iphl"
yl'\1k~\lIf' .

B(f_li«J.~

J

___;;"_:_;;,~~==.;;....;;......_",,,

HAL KEVL ERI
RAJ i.:cvjlll(ien ;

II
I

Ydball Geceniz·

I

MiIJIsameli'eY(I davel
BeyotlL.l

BUKET'in
fi:l..

'~y..,S bah-, In enl8 ilin fiyall aln
lIE. _~
B:irin('j

IJNGSR
" :Bo'u Rt R~~-8 rR-A:D'~E'R.LE:r~ .
i'l$. T ... I"iI
.'

1
_-f
'__

.,.,
1

U I.

~'/.lI,

N ,K A •

A - _. _

I~ M i

111;

_'

1 - Evi:mizin temsi] ~ubel;ii her ilaHa FlClDliI' gtiriill nat 1'1,30
I]a '8I>y~lW'lda.

H'olUlndBI ge!j;irlini,z
Fevka lide lliiiqlr'iil Pdy.aj'l~ go ke§idl1:SL Miikemmeh vie ~!<i~ e9..ll. Ma.aalanmzl ev~ veld Jl :l;)I1l'llnu. TcleIon: .J.2l00

mWdu ullamk :l!3~ofw:l:li.!>antwi
••
I.

"aU
,'j(W

Istanbull Defterdarhglndan
liIIuh.ul'lmcn lu: d til I L; Ill. &i".l.L~!SaltaliJ:l;allllllllill l!hlt.;,-hJJI.')l'Il ~lr' ill!' JcorU!1IJ ittJ-s[,linde \II! d-i!1"I! lrolLlBX1lllda kahll'(! Ol:iJlU )'I!"rinirl ;.;::u-r, ii 'fopbiltH, Kar,ab~ mahillC:!lindc "\Ie BogaZke-s,m ruddt'lifrldc Klila "lOnda 4 No.1'" d Liltu ntn iclln ] O<l K~b[lt.l Iii Vapu~ i.!ikell::li.lLKlc Id.:u,,1Jk 'fI\r;r.akibln lllh<ls"UI'IILJ"" mBh:!iu!i ha<GLll~t:J-d-a PII!¥mbClp=r I n<l..riSl,!l"pU~ II, HI. H, 1:'1;Nt), 11,1k5r~ odulfiHlan bdu7il1lln iC:lr-L.
MI.!'!lIIkk;'lIt tcmll'1;lt

tkiJb;i"

S5Q

L_

K.

[~tjJ.i:Lil t:!lldde-

1l1i,'ooci3J

!<1md Nun

Ziya snlt:a.gHlu Partt bio8-!ilfJd.aki Tem.sil saJoIHmda emsillel'" mil ktedir. 2, Arzu e:lenle-rin E1.<imize
a~-

"SUIl " .00t
.. 75

!'

00

"

"

50

wuo
3

]_OQO = WOO.~

=

III ii:ra..caat f'dItTek. davetnamo

malarl ri ca ~hmur.
--:.g.o:--

$arbon

hastah,uII

tzmir. 2U (a..a.. ~ - 'i!0ire ve Bandinno. k ru'aJarHIHla maildarama 'llian Arbon basta1/~ft yapllan. miie-a.del!2' ile tamamen hertJtraf edi.l.m I tj r.

IDevlet
Jl.fLJh:mlmen ~3/!/HJ·U ~""';l;l

2:
112 !'iO

'100 MHl = 250;;;;; 100

1.5(KI.-

Demiryollarl
n~

Hanlan;

~U"

i~an.

50!;!

,8 :95 80

m"mlnlil.oki

=

!WOO.4.-00.0.-

8(1

.50 -

i:JedE!112:l001l h'lrmi 11<; bin} lira ~lim Hie LoI'I kIIrpil KynU s.""t Hi de k~'h ?~Jrl lIJ,uUI ik AnkflIil1iil j(jaro

bin. !;]nC.lll 'nUII ..1'1iI3rokl,.Ir.

BI,l I girrnek ooyen ril'l 1 bin Y!:'f1J:I'"!, yirmi b~ JJrllbk muv::;kat ll"fDinat lie k.'nl.llnuD 1.1),10 Iil't . il v' hlmlilr> \'c 1.ck:I1fknn 3Ynl lfi]n s.ant .l4 de ki1diU" k .. m~On .. ~f!'lligml! 'I,'errJlelel"i IilLunWL !<jarln3mei!l:f' p&r&!i1Z olarak Ank rllu maLzcTTIe dllil.e_~ind n Hayd;;J_rp'"ad •• te!>lI!llil.m vt! 6lZyk d.'~l.!lill,:.'kll[-. (12D1-I)

YIdk,mill .. mevlri;l Y!I!' ·nu.rn ilt~li.1r-l y".~1. C[j~ri menk Ltll~,. bha' lrlnd, ~l i.eJ'jetik Inuh:lmmel'l iC'iJl' bedel1~r-i LlLe- md!'n u~e, '-' m_' mljddctil! kn.r.y:J veriLn'I~l!ri II.l;'lk artlurm.a)'::J. k.onulnllJ'5lur. ~lbale UJII1911 p;,;;..;:trl.e-sj cuml $flat ill'! dgrt Milli Emllk ~Yllli;J,.lr.i81.i"'d'~ ul'I:lr,:"k, kl;lml!'.JI~'lr:lI" top Y'IPlll.;alrtJr. T.alll:)lerm yuz.de y<eiI. but;uk t~lllin, 1 nJuJ<t.uzJarlh, mu.ayyf.'rl s\I.,
Vol!

soo

l>ii-'att~ 'komis-yona

'ii.h~caatl:lJ'I.

(12Hl)

~ruim"'clli

"Yeni Adam~, 7 yniilnda
Tamlilml~ t!;!l-\':IiYf12i Hnk:kl r-w:J]l1JI'lf'I~JIlIiIWl

!smail!
!;Ikar~
AYl;!IM" ~J1I ga.

Pendik belediye reisliginden
PPrL[likle <;am.ILt TI'lE!vkijn-de hmail. karm N('2_il~e, Has::I1'I \.,. &LI;IIIY.;:YC ;oit IJGi6 mL'lirE!' mlir-iObb.1Jnrl'iJ iI'-j_"~ ]1(1'':: liim FIll .k.i.JJrLJ~'u. KCZ:l a;nlj m('1,lkid~ Mu'<1nfrl ial!1 Ali),!: Silcidf' Ogele :Jl~ 4:su III"'ltD: i'l'\urabb,"ndtl~i urazi III! j' im.lf Imlun.'ll'l kij~kiin 15n~ lirllya VI! kez. . BYIllI mll!vklLi,· Ju;-~[ ]1; .. " .. . Vik\oryaya a'il ;jl!mn ", ..tn.: "'Uf.lbb",mla ara.j be~ bin lIokuz. rilz em d(>ltu,_ 1'" yirmj lCl!iJ"ll, 50511 lira 121h kuru~;]_ kiln!!'. ohnilk. UlX!re ;;,ukBnd:J. Jlt'Jlt"_'rih.·n dr.g:i \'e bir~lIen 1¥I.il'nhlkllll!' UI,.•umi nllmia;.l gOl'lIlmO!} GltJllo!."LInda'l tstan'buJ v,J:'yl!tl ,d:lre, hl!)'etinin 26/10/94(1 tanh V!I!' 425/lG'l No_ kll'.'ri"rl ikllz.J5Ulch .. 1 buluodlll!" '-c hLl b;',I,LL,Ki b.,eI1;11I'.; '!.;)f,djr golu.nan Dooeli miJ'b"yyin 1'I1""u"lln~n bl ... nIl5hLl~~ Pendik bl!ledzye IlELll'<!':!lln," k:1PI:Sllllil ~'e hirer nUeIn3~1 -s-ozu iK~','ll!n kb..,_l<,'1'1 ~'C aI(]J;in 1I1'1 mtllli!Sib III ilh&llerin" • 2'1II :l/fl<l!O I;:U~ ,Il'liJ I1.Llnl. :>'Ib:lhu ""111k. ('-I~ildl~lIIjn, ..liiltnd:,r!"r'flj UII' b'1'rnEi Jt_jr<LLLBl"1 l,,':lrJ5":l bugUmlf't1 ~1ib.arcrL ~ sun ictradc !JI'i!I1i 31]/941 ('Ul1lrl gUniIl alt~mln8 k"diJr Pc:ndik !JoI.·rflrH~;;: rel.li!:II:lC I>I1t1h-I'fII'lcri h.i:<I,JI'IlloUnIlJ1 :JJillo:::Jdall.l rln maliimlJ ...!mllk u.zl!re lU;y1iyel. "an o1unuc, (124.20}
Uni'l-'II!I"!IIl:i2W1!r' aak.er'

m1l.kta

b_g,fibllk Ilkir

1}11~tl~

"Yoeni

f"l)et:l'!l'ltI~

ct Yllm fl.. baslnl, bu.l.lIJ..DD]ak lad.! r. Memie.ke imiooe hayat mliddeUeri pelt klfOa alan mecmuaiillllk iI;emilDde bilha.ssa "Yeol
Adam. gib.i her k.iiUeyl.l !titap l'tmiyen I"gllil tlk tiki!!' me-emu~D1D ya~.jJ:!>H]da 1:ml:uiI H.a!kkl &i.lwloghmull mlilbAkilHlik ki

Ylm ile 7 YWi1IH bitJ1'Dlllilj ve 8 !tn-

T iirkiye I, Banka.SUla para ya .. _.1 brma kl a 1"01% para b" Ok '. . lrlbrml, .' olmaz, ayni zamanda tatiinizi

de dencmi, ohusunuz.

KumbarElh 'lit;! kurnb:l~ Ke~ldela: t $\1101<11. ill en.u elll li:1'1:>1, I Afu~w:';' 9 nrnu_''lI.I!~~~ h.l!S-8pJlanlldli r.o...1 bulullarUlll' !&;IttiIYIil O'Jn lru'iIL1D'iniill! JilPJ.Ilr

dllhil c.tihrler.

biIJfUk ga.ynl.\'~

el1eflist 5mijl

olmlll$ur_ Ski DllJvt!.ffak!Y*!ttb!1l dlo1ayt B!lI-lt.ac.iO'glunu tebl"ik ecWa'

ve m~muaJWila uzun iimiJrJer telllMl'Ii

:$jlbLDI

A.

C~m,;lI~ddln

S .. r"iO""lw

~

NIi!~is:irl, MidUr-Ci:

..... 0011:1 OMli1I S•• ~:c-.rliu

ooe-n.z.

B.aliJldI::1 y~[; tM, EI. k~r ,(lUrn),I ... ~'" (,;cm.lcddln .

l.'n8~l

-

fudlrib

De

oldu?

Dedin1.

- Ne 1LI1a.c~k. Gabba iri vQeut!i!i rok n~rif ay.aklanmm i.l.

zeme ohurd LI.

f$imcndweT dUrIIlU§. iU"uanm

kapU~l1l(llmiLl;'ib. r~rihiD fer· F filch W:lt!'n rJ!l:l Dlr iki ses: - BWllal' kim"} ArkadaJil bu-

atl.'
1117
r('bt eclN'. ~ 0111,- mu? - fillbet. - Hayiili baJm.hm. plMn
K:J.

mlJ.nJl kQ(hlr ~ill'Wndllfi!1"

de tla.-·

blg! yakahyooa.k.la.nb. f ~dri.h ile nrabantn kQPwnJ )l'a kah.dtk. Blln he-r dakiku herifleril'l bi~im w-ab.anJ.n kapwnl a~ma,i.a te!jebbiis ooe-cek1e:rine I :m.Wlia2.ITken yaru'llta.!11mudaki vngomi::a bJL g1!rilltii: h.b.d olclu.
gil" -

Dedi Altlk

rna:

g~l

-

y~~
~ll

tacsf

Kit tiler.

Frederih "azg~ hale bJ'lk. Hel"ifJ r y.anll§l
§i.§m~1II

Jio:'UIJII_

herLf He arka-

I"ada 91;l Y" PI)'QTSijn I"IZ? DL-di. Ben h em~n yerimMIl dogruldlum. Aruba.ya lit; yolcu girdJigiini gon:him. Hen[ler kar:: nJ~kta Fr8drilJi gt)rnUYltmk ayagma basmu.!ar, eMIl'll y~'k ml~l:udl. B n: - Ktl'!l 1)lacagn y.okuyuz. Dedim. - YQku jJo;cniz. boy1u b:.lyurm. ummp yatmak OIUE my?
Sjl'n I'll! ).Uln!l~YOnlUIl ?lBi2:

Jmc;

Sif;l!l;

j

Bi:l.im Ilul~rimiz yQlk

Diyordu.
n~hl. btl

.:i..1."laH aral:mIlll1 mQrJj\'~nk'l il1" de-n 0 kw.1al" !;:U\"\'If'Llt' l,..tlh~ I:"il~ DlI"la.n:lI k.i ii.~ti bi:rdc~ k~IJLIiJetiJ!.i alt t.a.rlita.ki vagCJDUD JISI olllwde 1lu1mIl~liU'dJ. Ya' ;:hk I

Sit;;rna.n hcrif te:
- Sizi utanmazl8r! N ']1 ha'berlniz )'Qk? Bu.tiilil ki!'Jlliklcr'im lunh:b. D.iye 50ylewyurdld. By hale blr mini
pel'll"'L~ell

low:.dan i.leri gelmi~ti.

HI:, .1t'l"

KtL1dirniZl IclurtannaK

h'ttip

edillciy€' k::JJdar dI-

.1,:. giirillLLi bi1y~mi.!ijtit Ycu~ ),llvarl.1TI:Il[iia:r ba~pl c;agln, ror'lal. !'-oilTl~nJij_feJ' mcnl\lrl~n ~ir( rlil, ·si:iyl""n.iyorlardJ. En J'lih~q"e1 iHt IA:r~JI11{n il~ mcmuru

ve-l"Cmediim.
b~mJ

Yn\'EL'il;a

~I'

<Jldufunu

bir

t:.'lillID

f'oo:rlel-

'1'6:'1--'

Jlaca verda.k. - BL:': ,J' booa'l;l'D. l:liiUnWbk ya? Yd.igi llRJla bali: (_;al~kln.
Iann!

r!'l~!>~.uh ;'lfilaclItJ.m lil ... ildlllm cn lin.,],· bu fl::nel· o1dugul!I-Llda m~'yU[LI1!'1 l;1k'lL Oro.dakilere: - Nl' oldlil '!. -Uedi.

:bwmlll1. ElIenlll,1c f~neJ' 'biuh!l'lan :§i1l'l~mili fl!.rciler1e yere yuvnrlanan herifl~I' f!.-lttarafl1IlI~dH.ki a· :rDlbaIlln l-tnplSl .onub'll;!· 'l:oplnnmu;;:-

k:U"lLfllllrtll kendilerini yere ~ IT' 'l,rarJay:1.Dlac1n ;;llrudnlll ."](,8 fllr-ke-dlm1~DlI§lofl'dl. GUI till-I eopey ~ 'Jl,Yhl,CaktI. Likil'l i~ L',;)'Il mernunml'Ll!l: - H[tr.f'rwt~ Emn iUe iJm~kazo.zf'!leh I III dt uk lib II ~;I~lllnr-I:'Lgo!ldi. Gt'I'<L'yar:I~l l::.tll!io)'Oi1U:1.

li1I.laca..klnnm

dii-

It'.rdl.

H, ri fll"r biz ai'lc13 t~ktlil' ~1iyor1anb. lki f:']jyl-e clii.n dizleriDJi oglJ!Jlurl;l.l1 FJ'c;!tlIrih ': - Ey arkilclr:ul bOyle mi.i.oasebelllL-. h~dr.,-r~ 4:'d.ilcC'c:kmuamoe-

'. n'k k.a;,m,-c~fehat". gerel~ meDHulor
jR'

Ev ..t, r.wet. 1$:e btl i1l;i kil-oi Su llZUll. lJoylil.!lu gogsume dayoDII' dnyanllla:l prufur ki.ildLir

~L?m;m:
-

I

~Unen:'l-; paurnJya bil" , .-.rrucgc medJurojdulo..r.
50I1r8.:

nihayet E·i~"a2r

im.

- Hi" bu ndamlal"m ~'illlHl(j,'l, nt lIr[l rl'Hl.rll'~ B.I..-'l k.l lrIi r vagou '

muh
Dill,.]

-8:>'

',,!-'1

~I

la II-

tar. M miJr: - Onla.t'
g-i ya~nom~l?

~di. Air.. kaldt kahkElha:yJ- HIlIld~ihhn', h:an- J hv recd{tim. Eliin olrmea Im,,I vell_l/l~ k!1 plyA Mlllali n:nullbu:lI-

Y'<'- , ytlvn.namlrn:..

til !·t'''~iz.
I edll~T. hatmma,

v.im \'agoDrL gInn

1I1"ord..j.

HCl''itlerl'll te-krar bi· Iltri i~llm l~ g£'M:ikIi:C CD.n.tm SUIl( lill~] H&r),

I ,.

H A RAe

c;: I KIRD[~l~R
OI<ll..llL.i lbl J

r
Uo

ia:nJr '!I''' Arillilr.oti

cu

]
...dr

b.l!tl1huldll

... hU;rlkk kill S1 .Jollurw

hf m.

"J'~, .~
II~ AN"''''IFIA

OOiLY

Ot;incu Val ...No. 956

eONLUK

S,IVASI.

H,ALK

BAZETESI

: 1'10ca:m:1lar. Ru.a~~liI Numill. III

IZM

IF! -

-

I.TAfIII8IJL

h"" bir Yunanhlar liyet ,imal
nlrI

mlU"ULri

~ lut.ll1dft I&iirri . U

Edll;iik

hl~' 1a:_lo'l11rti hili;,; 00rup.DI N.iAor oldilltu l:oriiliiy(llor.

hay . bo

erled.iler
~i.ddeHi kar fn1,u1IiBSI harekat: yava~la't11

Mill; ~e'/in

g es

te'lekk urleri

Vali, Dr'. Lu.tfi Kirdar bazr §ehir meseleleri hakkmda izahat verdi. Yeni seeimler y,apddJ

Mr.
1iW'y

C'buJ~'hiU. I!ioyrn.r MURSO16 ld.aYLll ]{I10 tari.hi.nde

k

(llesaj

gond.e.l"Jll~l:ir. 0

'ZIi,-

rna

1J11.ifiJar,

Bmde bir ged.i.H hilum ~iddetiy~ devam flrliyordu.. Be.h;iks. en In. D"'SIim elmam.t¢.l. F'nmsR nrdm;:u li!n' inhthil etmc~. Ftlkat hJlJ"bin b~laIl£l~dafi ben tl.J"1lat bekle ...etJ · lY:lnJ.n mii.ttai.ikler lDnImd 8ilk z,H.f VI9 l!!Ian:Jmb aJame1 ~.er1ru Fria' gi.irmcz harte ,mildahalrJ;
dln iOUell korklT1H~ Mr,

FrIWSlL ettbhS!·· al'mL~lMt1L Harb

IiI" Almiiilln k.ors"" gePa.ifikt8 Nauru ad"$m~ bom b.:u"dl man ou!

ml,.

Vqingtoa.
ttl!I": Relllllcttmhur

:n

A¥u.tralyada,n iftgj~'~!Ii!Iref. In Un IIk Ipilot kaUlefli ge~di
(Bo.L} ~ pz&-

$i ehmed A .... .... munun 4··nlcuVII'I ~
I••

U
••

lKAllire. 27 UI...Ii.) Bardiya ol!lIindeki vaziyette degiljJ k I iIt )to)t:tur. Btl rrlontakadld.. harbet.m~~ ol... lugilla krtalari nezdinde.ki n bir narb muhbirinin bildinlijti11£ bore :}it~,ll:tli ttlJ L'U :<tL~! "re wall s;ioi Jet J i piYIl.Je Vi!: Ir~if k nllari Iaaliye lr IH:H!l esnMUncla da deVD.P1 ~yl~mi!jtlr.

tecIImi kabul ederelr.

Roooevelt

lI!1em_~
I

ki.: - A1t:J a". Ii.- ber g1iJ:I bqbm ~ U'iii.deni!llllO hmi:i~jn yajlllJa.i!i,llmeI!Ii l;in bOtibJ atom ob1~ end:h:trnri.J:ri.Ji.
enIrlittY1~
~1'I18AL

LODdn .. 21 (a.a.1 - Klta iketibde bH.v&1arl.'lil mHaaid ,n!m~ III iMbebiyiWi No!:!1~l Zid'm,. dM ffUlllll~ ~)'M: kava !triloomIJijfllttl

BugUn Un,i,Versi,'te ,g,e,n.;ligi Mill'i art ,airinin kabrini z'iyalret ledecek
mUD Edirn&lrA,p.ul ~ L m emrt.Dl ::IlI.YIdl>r-N lld<reek1!.lm.-, M.Mru VeluM b, WeD TW.k bilyUk1eri I~ y:lptla.¢.d lIIlerairctllea-ii'i dabs emteJl hlr ~kihle oIlwl.Blnl 1..eatbJ. et.D:H:!k mlikBadi-

lfenidBl!l

~~
f&M

BUyiik lfILir M~ Alu.fin W.'i£mllnllt! -1 tincii ytldHDiimU miiJUloS.ebeWe b 19i1n o,glleden son n. 'Oni"tmi~ ,f;en~bGl m.erllu -

bUB!.II)UII-

urchill buaa ID J'dlUI vameme ve IWYlilrnl1 barb baricl kalmasuu min cyllUllek i!;in. metl8.Jllld Dll['4C'y(: !}Ok inBani ve llirpi birr lisan de r:icarli. hu-

tngHi,dere. durmadan tUVI)'P. kttalai t geirnektedlf'. Bu kltnJIlrm elf risinill nakline ltlllyan1: dan ahnan lramvonilll"

nllmakbldu-,'

1111 -

--~==~-~.......;======,........-------=--~

da emlUJJtri ]I:Clm.itari t.ara:.findlm yaplhm etkUfl hti.k.iimfi m :d.i blr (SoUl!! aay/ll a .. 6 dn)

I

bv~ AJmllfl taYYll..rfl:l~n.m beuien MIllo6II iIlilmilen yndc Im!:miya. iJB6(,.-bUi ett gi gibi lqiliz. haq Iuvvetlenflli de, bOyle bir va-

tlr. N-!lC1 OOvl"eE:Jinde

r~

!It'll 5 Mi.

I) do)

U~i 'tan im·riDfI ~ Nairobi, 'Z1 (!i..a) Cc:l1ub TI.I.llIl:!>"O( u, Afnka havn ku.vv~Ul!ri HatJ,e Flmyor J'Uf\S(Ilmr fngiJiz b:'l.§- .!!-.i8t&l1 U UH; pnblll;J rl wr ........ , ,J1imn mll:l:lfilll1lil revab er TillilA, Lek bU' lb.yya.ri: 'ka:\o'bf:l m:i:§. ~rmdiye iWar m fbu;,ibr, ~ tm."\.!e!l.KII"'eHo lb:("rtn~ 300 001'"1 tevd.i edilmiyen bu. '\.'WI'ka.yl Mr. ba atrru ~lardJ r, 01 gl2r IHtti cclet:'
>

Eski Deniz
Bu seferki

ank er...

urchill

rad;YQ

lie

Iillrun

dUn-

W'

~1J1dA.

y~de Caprcni tiphnd.

ya iJ.an etti.
IK.mdan dab
IiDJ'DiD

DIlUC·WlI b813W . oldi1l'ucii bIT bomCiW kU Sinyor

verJ.ija ca'ftb nurgUD ;68.yun kJr milyonu g~D , milletin liledi:!13 do1B.yu. I,BtJnh. Il(!l ve felikltt 19nde kahll,i;m, yib binleroe llalylW pncir IIin neclen tarnla.rda., den.i2:ler~ d ve hil!vn.Ia:I!'da CWJ. Yen»e ~e wftbur alduiunlol ~eriyor~ It&lyanm lUierine gldl"D. ve ~e-ohm felAk tlHWm kimin m u.I I cagun anJa.byor. Bu 'ul iItkIl' kabul e!::a:n!m bH- ha1I:Ikat G1arak meyda.!ld~: Du-

HNlomi tebltlt K H.hil-e, 2'7 Ga...&,) - Oda J$&!'lr: lngiliJ: IIlDIlIW m!l'8.rpb:r teID· Liar!; BtItliJ:J cep.belerde vuiyet de-

Ul; tayyue tahrikl~, tan i de ciddi surette uj;ra.ilIIlllF·

lit' ~

idc:lia vazi fe ve

memuriyeti. suiistimal etmektir

Ie, be~ senede h1r yapllmamm kabuJI etmivti. Bu ttibarla Im.gi.bJ iOlliversited.e ve okull~ bi~IT meraelrn )III.ptllnl.Yaca.1mr· MeJ"l'~mun Im.hrini ziy.r~t e'ilet.: It OW'Ii'Si;:;JW gcn~kA:I'1. real Edebi:.vut FukLllttm do~Ul'rilldl!DAU Nihad Turla:0.111rivll!letl altrnd .. krlti'Dnl'lmdar gufecd., vu ~u i.f rm :..i.nd!:! .,u'Vdil.. All Nihad Tarlan \'1': miheH.ln • ben C'I~umlJn mkl'fuklirlu1nfllih 3, gen~ :k Isa. biTer lIIitabe irad l'Cieceklli'l'fI.ir M.,lmIcd Akilio IIlfGIn tJni\·cl.;ite gen~llti, bii,).ill( §all" ,tdlmeri Akl[ut mC7.al"ll1o,
BArf,,1 unmak iJo7'f"r(' arr ' nda

ea.
tret.ei'in

C ><rMl; DUn Deni.l!:bA.rl.k eritW:'Ul:llfil mal ebnok tObuneli ile gema Ii- PII.I'Il tQphU.l1 I .rdr, Maarif VeJrMetuu' ,i:tind~nlrnr.'j mt1blm b.~ kltrnl yerudeIl 'V~imum miidyll" IIlI;! I!vlnl.erinden ta !f!'I1.!im1 iell:lr . feyi i.bmal '1/101 guj iEJtImald-en sueHam d i Elrn.in Cu P, 1lIl.l;;h!:hlfUI tiro \'eld.Jel Mchrn.r.,'oCI AIili il;;iD Melbourne. :n ~a.a..N- Avwr ~ill;;emmeL bir 1Il~ yapbrmll.]1.11 olamk l::riri::l!lci IWrgu Mkim1 itraJya bl!.lfVekfM B. M'emz:id.es, Su.ad ~tl-tH·, N_ II I:Simimi'h1lo 60rguya ~ek ilrn il'i-I avukatl Ililililavif~l,l,rmail baAkill. p Ii'I':Lnn ",etmi!}ti:r. lbir d~1DBIII konl&lll jII'lIiDL.'1jnin I hulru..l!: ~YEN! SAB.t\H - Dbr<lllineij 1M'dir. OOIllllbi ~I{,i.kt.e tAm Nauru Bunlu'ID b&qmdlli. szjfe ve ill \lie Mu ad GUlley ile hem ib- s3h ir m il!d - LID1r Mdlmed A1l011AlJU hugfin lfIIl'alrtan _ IKInt~tkik yl!lz.mnz.l mJlJ ve III m i!.uiistimiliden Bll!!;hl kif hrt.l{iumiBki memlll"iyet.i1W ~Litjs.timoJl etmck rll IfIddet1~ bombardIm.QD eLtiOkLl)l'\UlU%w.u;1I. iil~ ~bank UJIlum mil " (ihRu .... ·r. I! "litltl. 4 !lll1i!) ,gini blldinni tiL fIf· dd! basar dIIirU Y'UI!Uf Z'iyu 00.i.Q ikinM ,~~_ ......... -_"~----~ ---~---~~~~bllyUktllrr, ~.ikat itUlfillCQ zayill.t o '1m Ilml$I: 1". milldUl"lm'!l:il.12m Tahir blllhmIl10!~111 ~.,...... IUvkeb VI"I _ _~ Ol..~ II.· If I . _ I .... B, Men~es kcrrsan g _miH.lnil'l Cemil ArlkSiln. Slu:!~ nNBlmJlI. ~eYl ili- ,..__ \ (Sotili: 114yfw, 5 Bil· f 're)

&n'tI.Zl1 bir Hrlr1 .ka.t'1

Bugiln. ~eriyetin

ediyor. WI' k.i eo bodgim. lfImf~ \Ie . mkl~ bile da.ima taan I.l7.UD u.n,l ~ C'eldiguu, kcndilcrmiD med:nJd 'hir dcLa.f1lJl. vaz;i.y,etiwle buhmdukIanru d1l:lly. y:a.:inaDdD-m&k :ts(mer, AlmIlilllar Lehi'"'-i.Ill iIrti'!J..}'8. b.i;ujllruhklan 'iakiit ~ptido. Leb1i!Al!rm tnar,l"Uza g~ iJjJl etmieb!r ve g£]"ek .AJ:m.&irJ. 'ill'm IU2al'J.nda, ~rei ~ dUny n~d.tl. kendtler:i:JrLJ ~ KW' g&i£nnege !a.ntI. Lite Mr. ChW"CbiD, Sinyor hniyi bOyl~ bir maze
.... 1M ~

vi~ msuretto 'red BWiIdiw'dola)'l-1

Karacabey OVaSIDI yeniden sular basb
$idd,s'iEi yagmurlar yiiziinden tOlan nehirler 6,iigii.k bi,r arazigi su altlnd,a hiraki',
I

H a'.. IF b V az i"e t I
,

'~8C'lisin dUnku

·~ h ar.. ~·un.n .. Italyan .• biDin ij~iincij ayJOa girerken
.&kii iilI.y It!a c;ece
18""¥tI~ 1'il1!,)'OI'

27 to.. a..J - BiliyU1I: fj,jjHet Medi.l'!i bllgil'O~,dju GlliJalWYJlfI bNJknn)lgmd.Eil~""'-----~=~---~~~-""""''''''''''''''-''''''
AJm!lill'l1.

to,planiisl

toplao'UlJ¥"'II nJ.maru~de luman IIl:ltlo€lc-nin ad!
b8J'1j

iy e

bU-l

'tHl"ifcaj kaDUTlUDUlI yUzUn. cU mllddesinin teimri.oe &It mu-I batuY1lmbul,ltyl~
lIIIle'bl.!!llarw I.e~l"'~i: m8ll\UiieyU~ri'1;0.bnmkLl"

w~

Omb.i

im'kAmnda,n1

mahrum lnrn~tn·. DuM ulJ.k It Lt}lLl1lD hayati ~lIAtltl-n i~mmecbu.n oltu-ak barbel±i· &in.i I'lhyJeYetn~o DIilt'e &I"tIk bir ~hrlid \·e lWUTUza tilIInlI: - rdJ ~I rein vntfinlJlln . Yel l!lilY&
eb
mUIl.lDa

ii",~:..l IJ.~ &eDriD.'lm itMln'i ta.klld ~k Bsy fon, etII IHI' rn~ f:3. kIDindle buinumIL'fluI. II~ribdl yb In Ibai.fir sa)OJ'lIDda I:~ ~ _-firi lol ~n.'" I'~ tMdlriIW bnJdlll. UJ:llltlildne ~
Baal

n.m

lehlenLl

lUlJdL'l"dmrunh~daki dc\,'Ti!' .!:ionl!ll'l3 IlUi.EUUl tlld m IUbC! tta1Dlf1

Avru p. a yang.nlna I·· '.. k a rc I T
. .
I' .'

SABA'HTAN SABAHA:

igr,eti Am'elrika,n

b,o,ruisu

do. taos-

~ "l'!

VJb ylemi!im,
Mcdill ~ne blllgiillku wphrnuHmda Slklfll.'iJdinun 1'940 tanhll isLiitrll7. t IKsiU'enn1n Frans.8. ""far 'llnl" il:!tll'lHl.Hne mUs8.!lt.ie
('s"'m.l

tOm
F:lI.

DO'1n

C~'1ILDI

~<unIi~I. onIUI;H Ill; 1!3a'~ ,~nbl"o'di 1.opII"ILhhnaidill
0

,'flY/A

IJ :til. 1 d8.)

l'wwmiMhlin

I

I ~CY4li'

JlllLha iI8nldlguu

HMI;;e-101:' }~Hjy.onInrm bu Imdlur ~bu!~' 'n hbulrJI-

bu.til...w

dl?1'l1e'L Ducenin kendi agt}.l1d n o(,'reBiyoruz ki 0 brr Idn.io mtikamma iIilmEilk I.i!·in il.tnJy nln bIl.rJ1l1!l!. bu J'l!l1.ld.hi~ of ,ciayJ n~a:Jlll..ij ve 111m men£aatten IbaPj.ka blr !JOy gi.l~~WIil~iftij".
.Mu:esolinl _yill
I!I

Id

m.

I

ef!VaL1.JI(h

ru;JJu;:a
'&>'0

sil1!.fnr MUlf~' 111m irod ~i IUI'·1i tu. 1"nId:IIAlfdaal ml'ltio! ll,,·..iutn il'oiml' Uti, eni po~j 5 romAn."e~1'MI on H" ",,',h! n!IM.![I1 ~ bugun 3 undi :n::w~ 1wll1l{ljh~'1lI11i1 tl.ll I mill .,'f' rnUddil'~ O~· ~ilnlll<i UUfil'il (]r;... 1 S 'J. hi f err: i zde bu!a.-

gg:;r;1'!1&u1lD l,..1lim

m....

~~

Cinaget mi intillur ml
y

Biylll!itlli': 1135 t.rlT"ihinde,
llayJiI :1

~

"1l)DJldU~iI'!,ll iltiml

;r;lfw

• II l' &I.JCTN

R~bI'll

'I1'Mmrn

~!I"

NJUft

hP

1 til ) I

(Yazisl 5 Inci sahlfomi.zdaoir)

I

\.. ... ,-

'~

I ti.,

Uiol'lu _)Oftr " .Ulyn ..1I.,j

--..1

tiLlitl'1l Arne nkJllI l,rrrltLmerutosUflrJ. Al1Il'~ Ik,IHlfl Illglll,-·rey,. !l°npUl:lA~ ~IHIhmlfl 1lIt1~11kb·1 IIlki,JJlIIH •I t: n mLillim IC:LIIUIl VI'rlic(t ktll'.

i I' h!Uta

Bu !:UI.nLU I IJoe Au:ncMkl!
'H'~fll'!~1 n' I
~ L [',

hup IJlt\I. 10 g'il'Ll..':rnye i~l"t1ti
..0[\

r~"(.
tlll'll

\.~·nliti
,'m'll

bn

malt.en"l~r:tll\ p;rr~lIl1. Y'L

IIJ

"1

~ t

,I • II, I

,

BeiG, alt. cocuk, haU~ mekleb haricj Ide, aaan J! und 1Dl mu diem I oyublraklr,

'HALiDE EDIB r
---No. 31 Jmkik tleri lea it cd,'hirk l • ii.)L' 1..4.' uu[ruak bunlarm oolt illlr]L' gdnlj,.LJr. l"nlwl !lebec: 1tlb.:lnytc kcndi oturduk!;Jrl dah blr'.I.1. .l!::esn ",f I·dar. c;'iin]{-[i. h cr bilyu k illn III uh loik d

YAlAM

~~

Knns
lslllnb

d s alhr, biri im
9

~dlE!T',
Hmi
1"('1-

'"kini
:11"1
[:.IdJ

nsen
!"'ijnij

v nn
"

e
:n
HI

.

IZ

r

OKUVUQU-

....

Prtf. Sll~h

Ufl~ Uz~IIB

D./YORKI-

g
r

1

Ke~iffBr, .hUrallar
Ha.val fi,ekier"
-U~
K WTe o;j~klme iJOlmlmU j baa leI'I;~I~.f' val' kI liiun ra I,lk kU~ li'i!iIerl deri7., K~dJndll ya.lnJdJ k Lan ULI:.Fill,n H iddetle vanarak k:A.b':lttrMJ wfj3b!'a f1!"larlar QuI-! gilwl U!lk verirler,

.'

Celelirn cam 111111 maksathn& ~kil 1 t'l'Cl1 fiktr In. nhnt)le r ve bu mll.k!'llldm tcrbive \"C' !:lll 5llh.;LSlnd.~ki k~~I1ill:'rkrl.l"_ .Hinuo:~t ad p.!.k kUr,;ill; bir
kailL eL 1;lI1a.n komirnl;"tJer mils

tm

ileine] L.I~hl·1,IJB5I!'flru

tntt-I

I

blrlHl"I. It&rlUfil

[uYUtlSI bh birine _bf.ln%"er Buf'lL.- ~
nI'I b~lJc:ahJ..r1 I';UI ~1UU1

rle l'·l"1lfl.m.z t.yM I [1::>l.i IKb verecckl ir, ELI gii7.A klllu;erErJ T'm;I ),mlQI n.!jag..t1a v~r'i}--Onl%; 1. L. V,
BcLbuli'el1 Surml.a
~I-

Bu selerki iddia vazile ve
I
memuriyeti suiishrnal eirne t~r

l~ok-~

;6

tesua, het" h~u'cketmesasr dlndir, y, 1"11. zllmntl gorf! din telikkileri 1- liil rLne gOre birer ~ki1 alrmslu rdn', C.imi· d dinin hayattan 11)'I'1IU[l1IY"'ll bi!:' rcalite olduguna

kUlldi . ":Her h.n.4u~t lmandan dllg-.Ir.. dede:r. Olum .i'iim en kil·

.;i4.k

!;iJ.nlf'llitt @. bii~ k.iJ,dar !,~cuk .v !leRC£ dint \'e Le.rbIYI! verilir. KUL'ii.k !3Iuflarda naalin t dr i_ tI J ok gihidir. •

i

I

rr

(eA I.n:or, 1 1m: .. ~·r"t!I ) r volonsel \' i"nu i';:ln I_ majcir101;11"" k da Baha D-'~' .. 'ana. blrinci Jus1Dl: Alll'gro n Ilrl!l Sm,lu] dUn P';ll' en evv '11 tan tn, ViiyolollHel .,.ulo: UiLfiye I a llycye uav t t.lllnllijl r ve biKaracaov J r1nt'"1 sorgu b'klmilgl tal"afln 2, DO_ O'!opin, BailLad N. J dan ifadCl n !dlndlkLan 50llC<J. •• be~t bU'iIokIJnu:'joLo.rdll . Ia bemnl Jr.'mjOr,PiaM solo: O,lil ;md~n baska li;h~iLldir. Dlil'mC!K, Yi3.ptlf:1m~:;; tuflkikn.t..a gt're bu ahlaJ{ baklIlliJllYrl LcrbiiYICyi.di- DA.n dori:1. r;;i:.dls.e h a. k em 'La ym 0 Iu n an vil3. J Bf'ahmtl..Ekll1~hi~che Od(:, ne isitDat ettlrenler dogru yolkuf elL1'i aaalari memur balun'IIv. GUIH~k-" Ol-reo opr.....r~lnti;w (b.(hl['blJ·. FakOl.l maddi l't.:UlOl:a.tdUkl:J.1'1halrl kaauasua olara« Orr~DHUli ary;J..'iI. F. Sci11Ube1"1.: k~ndderi.nl." iH1KI.'Irl Uvre'ti verrlJere bii.h"iw kWlunulWl d& Incil. m~jooge Nl.I.lD.Ile (g Ii~ .t~hib .J. HlC"J>Jndot.!n tewlhloJ elrnistir. deIJ, KW"·a.:ndan ~ - rn Lya u

tor, ma.z:i. hlll, istilib:d. hL!r zaman I S;U1 id.n crri: ulat;;cill. anJilk cS:lSlan..n.r. H&lti, lIi~ diae i _ at h"iy!!D bir cemaaun aillik fuydasi d ~a'i. yukari d l'!rdj-

Bl..IJl1-VtL mahaus v ' t'n. Balint! gct.iril.m~ DI mil .kkipl~ ta.hta blir k:ap' i'linrl~ ve bir mikta.r Iilpirto ile kn.n ttnlarak hamur halllh! gc.ttriHr. Bu hamu rdn.,o 5 da. 201) !!1"3m <lglrhgmd.& . p:tr;;;ala(' eJ1t' ayrihp ym add bale aekulur. ElJr nalta kurutul-

duldan !IOM~ lnl'turl rindun bi, raz bl.iyijcek oj r k . ol rn .II.,.. QW' 'Ie drar! n~gt: ~Het;Iver biJl' tozla doludur.

tat ~ til y~dan ii~ C; ~ cu.kIar w.cnsup Old.!.dW.rl Wnw , mi du hl"1nl yapar .. r,hisli.i " mant r c mnatta namaz kllar" B , [tl ~ocU'lt. hPJ..tbi. m~tep haricindl.i, Cl'ArI okW'lill.ll mu del"Irlnl oytll1un.u mrakJr •. ~dM', ahotic'_' ah r, biri im~~ gec::er. n u. 1'!\3!:. k!l~u·lal". BUlla iti'raz cd~r· Sf'nl2 "oyl@ C V1p ~nrt~T~
LU ~r:aber

Ipl'ak. buiamadJkl"'r'I z· m n m:mhk o)'lIIlial"iyle m.a.KS1,U.lnDI isbata. ~!J'IDak, 'lI!.1~ '<I..:ut mUlimia3.3J!uir din di.in)'it:;lnll1 fihini altilst etmi§fu. dlDin. hlkaye "'"c ilim mefb!.Wllan hu.Ltii. it;timai kanunlll.n z..'Llwm' deiilrIliy~ mal!.kimI_dW". 1":1kL ahl..ikn. ~ ~ nOkLil 1

!ilRll

~Qlo An~ I:Ud ...1, Serur!atti; S;Hlala Ia m....i:ir. j F. Chopm~ N durn d ;ez milt~!:'. F. Chopin; Eti.id Ia m<lJD, ~ BartUlk: Alf"'gro B.kl"'~ro. Pi 0 ..,nlo; .N:II.m.H CiiH:ll i I.

liFLinakyJ \ e.l-uU~li tariifll'lt]an Jlapilltl'l tctkikn r neticesmde Gi:i·

~

Bunlara an re et.elul

~Wllard1r_

n haD-

brunoll

tleysu vapurunun gl:(;ird.ijl kaea etrolftnda. Lwuimi !{lab men Ispet;; raperunun h kernlere haval~ edild:.ig i. ,·c bu ,\':I..IDeye de HuJsbmblli Den!z Ticl'I.ret Miimlii_ri.j Muriel Ne'f.:det Del'liziTl se~ildlnk jeri ani :lflI1ml1}t~t. Hllkem taYJl'I

Ktrm~l: - l04J Iln~u stron51Yum n.:ilr.lli. 30 k1lW1l ijluirt,. 20 kisun anl.imon, 10 Iwum ker, 50 In'''lIn p.otas~ lim klw'atL

*e-

,.,roff:.Soru

klJ.k I:"akultelllj

Deniz

Ti!!li~t

All K mnal

E:lbir

j Ie

5. F. M-en*lss!Ihn - Ran.mldi::

edla'!m bl:l z.e'vat."L hakem.lik. uc rt:li o\&rak !biner hr hikhI

(P

u..

\-e tcmiz-

tik, on am hem maddi, hU;1.Dlnlaoed ~Hr lnl.llba.t oluy r. - bve.;; jimnastfgi. ayni \,;,izi:leJi gemlez mi ~
_ fskat K!:s.. bir miiddrl. .... it;:in, eve
iI1'UU~ ihtJ~ bdar ol.::Lr:J.kbhr_ Som':a torok ah.1 aJci ~lIIil d.a.lI3 tl lIOapted iynr.

Ekmek fiyabnda 10

Id~ r

T ksiler uzak semil re ,gitmiyOf

(21 Y~Ll: HO I;.r;:;.m hal'yum klc.ratl. 200 gram lokto2., r 3~ l!{avi: 211 In;slm. baku'amo:nyum suI .at, 211 k~S1m kii.kiirt. 20 ika"lm kli.l::I!!~ll(' 111 klloIlnl rec;rne, 15 bu_ 1111 ' ~ I kQ.mi.n i..i t.I)ZU, 1.0 klsu:n ~t 1. )fUm k (l1'.atJ., H;;wa.i fh!'klo'ri sur'. 1(' pa.thyan blr t.::-rtibl hi'll'idir. Bu t¢r tip lIIah:n "krnarlJ \' u. lU\,:11111 !>eldinde blr torbanlll r~in ko-nup aU UCUJ'l;L bir ribl 5t", ulur. Fi liJ y;;t.k.tIdlg.. za.ml'lJ] <1le!j rathl l-'lCI m:iddeye !lira.y~t \..'dt;lr_ BIJnun. paU:'l..m;'L..';lnda.n mute·, el!it

IO~ayltara ,girdik ..
Dolmw.rH::lhk ve du\'B. Riconmu Iur.m m hur l'.b.llmud &imin giiirillmekte ohm mooa-

ya..

Miriml.

!i.clt:t
GIHH,W

AUah kabul eder,se biz olru~~uyuz."
bi.lllerl:£ .~ tug:la YJt>1I oldu~u gori.w.ce-; - Ha.cl e-fenw ya. by tug[kemel:ii IIll.l1llilndu. ogrendtigimJ ... Ja.r!,~ !;QIr komik v~ gari'o Ve.k'8.~1 Oi e Ot'tln im:una: ~I] ,t!!!\':.L~yll2' ~1mu§t ur: bl venr:lq ~ hillbimllld Sa bm.: bir gUll taplJ - ]ljr kulube )'apmaga ni.da.iresio.de dola.§LTkeu bir imam }'~1i.li idik.. fa kat tis n1et I,) 1IrLa'efendirun uraluda az. plLn ila dl i t mal kapatlp, mal salin aldLglImam bIT "keLepil' daJla billill I:'ijrm~;

!')on zaruanJaHla. piya:>ala:rl tn..J.Zda russedil!l!n otaIJlobi~ li3t.i· ji. d:a.rn.g. U2'e-r·iM ~rirnizde ~lJ.'jan otrntlubllJ. ·J-den blUllan I.lzalt SUi'lili..r gi l.m.emektedirler. ~Unkii bu arabalar bu ~mt [e["i en '.l" Lc: liSUZ d5nm kte 0'1duklann.dan fazla. Jlltik fJpratm "tarnrlar. Bu ~beb[e !.WI.k verlere gitmck istiyell. yul 'lJhu; mlileadditl tak.!'iil~!·emiir"a(:aat el m.!.':!k m .Imriyetimle kaJmaUadnrll~r.

gal':ler fi~ ICk hava

ku\'\

bir iz buak.Ir'.

havliya ~rk.n

f~rla n. Ficlon~k

Biiytik SIllIflarda din tedriRtlnlJ1 r.t:l.ml!'i t...ar.m cb. l'apllill'. Fo..ka.1 d.i.i$mcelerl.ni, itirazlan.. m.h :2l3.man serbest ooyliyebilj yorlar. Yab.-aa~ya '1;O1l mblbfaUJ. k.;j r g(jl."'fuit~lJ m VHiy~ eUi Mi.l~I,ijTtl.a n la-no iI:YI leL:3 kkisi:n~ t..aban lab na lltnr. Hindistanda., blti. ~ liLmiileminde de ten.kkiyi kabul dind:1![' IM.I.1.I.fin ziliniyeti"

Bun..lann 1r3grt )or _ ' i iki 001m ;den. lbaret olup bi: bijlm~ patlaj"lcI rn de ,"e di~'i' bOlmL'" de fj~k h;: klo \"ardtr. tlun.ei kl5Lm iyi tazy[k ooihnUj olmuTldJr. PaUaYI'l'l madde kon.ma%d II (:''1[,,reI fiti~in mllhai"azasJ i~m kti~k lrutu.rlu bir kil t)ar~SI tesbit.

- Hayv, dej:ilim de di}'"em.era, ~iinkii ins:anlarm birbirI~~MiisIwtranflktan d.a:ha ~, dn..ha tik Ve Gfizd tes:bjt. alllaIayat ;;unnedim. (A mr)

--

.... 111!1 ....

Ticard: adasl asker",

--.11'11--

.

editi"!'.

leri'mize 5 00 lirallk kt,IIk hediye a lyor
hudm:1btrumzdahl 3.Bke:r'lerimize 5000 "nhk hi;;:llk bediye I:t.btrrii f'tm~ Ita~ (I!J:IzII

IP'; dikkz'

om:ekj

o

hallile- 1a.ma::men

benzer.

I BELEDlveOE
Tramvaylann
daha f,az[a JOlell 'tailmalara ·temin olunacak
Yapds,D ~Fa gore Lruwbut tramvayl:ut gl-250 bin yolcu ~rbr. TIIJD'Ilay ~ ~...nde 290 duro -. BilWanD _ ·tmesi ka.ldli'l!dlg'l takditdi: ytlmt adediDi:n 30Q l!riJ:ie ha]lii Ql.a.cait zaDDDhmma.kta.dlr. ClliJki:i. 29 ihtiJrari dnrajln k~ i1e h.er seferden 30 dakik1l. k u""mbic.a1c:, bu Ii tie ~ay a.n'ba.IIm taI"'8.fmdan gijnde YlIpllan i bin K{e.rde.n 85 3aat klWlnl1acakhr,

dC":."'lrde b:Iris't:iy&n zihniyeti hii ti.i.n maddi hidi3elH'i. din ki-

la plann.a giirn tcl:sire k~ 'Or, Bumi..i§:kiil ol~. Ciinkii mn tiyrtnil..ann ntabl hllkatin iFnta£llU !lDltim:a1r istemilj tiro Madd~ bilk;Jtinj '\'I. kil,G' it id r ed D. ka.nD1ll3n tabU. tlbr k ibi[lleree. It e:'!l"'VelkJip ri.b;e gore ao.Ju~ pek zor, e.k~l i gij li1niStefil-irlcre yol a~. Innl )~tl:ea Innistiy&tl. dUfi.. YJ.51 ~~t.r.Ln~ lWIa 'royaJIm1!3 _ tI:r. Gar]t..e ya.lmz. Hlbu.i deiil. mad ha.kikatlerio d.e olrnu:jtW', O.o!&r SII),esiD_de ilim I'e hak:ikat ileilemq, bugUnki vaziyetme gelJni.'j1r,

l'ar Y~._. Slu ~anl 1500 lir.ilik yw:t ,~.rob ft )'del dUll Kmllq ,Llbelerllle teslim. e;d~tir" M.iitebaki eil)'alu- da bu. ,hafta ~ mii.bayu. ~

Tuvb' est.agfurullah. , Nerede .kakh bu :it..dam c.a.D.lm!. Ostelik ]!J1U":l..s1 da i.i!ltumii7.li{!: ka.lclJ_ lm.a.11IJ tUM di ben go bej7 kllidar sal{~] bll'aknu" nur jrllzli..i adaImD ywun3 ya..fla~~rak sor;mu.l) :

I.eJ'lMege

b:iJ.ilam.I~:

ve hocf'lYI yere vur· T venn· Qillun c;HU ;bir W"ziJa say-

o:;1'Jgunn $~,.inm~ .... ilemi!} ~i: f\ till e-sini 30 parn.d a.lrnm Hac.! 1![i!!D -" l)aSlI i 1

ee~.

II

- N("yiniz var Ha-Cl efendi" SaWacak !biT mal mnilk f.ahn
.nu

- Hay 'hayyyy-, bblll noea.:m !.. TRbii Oil hal kaF~.smct.a HaCL elembyi saglama hag-larm.N istiyeu i ,If!; uernl\.! tJl1U lI:¥inil: gLitiirmu~ vc m"iikeUef bir og1.c :fftCl eti h 3.Zl:r et.rn i:!j, fa Inil tam sofra!r'1l. buyur etn.gi ;:;.1.nl.da M:tlimutl Sajm mil1.cvazi bill' dindar c'<b.s,] ile uzuu sa ka.lIna Slv.ullya.rak;

mi''1 ...

Ru anyadan geti .. , ilen kagl lar
RUinanyauan mUhaddel!' fl1taSly~ g~tir:il n kaguilann nuk laI,,] il~ kiml.·~ ~,Jtl]dIjl Irnk

Jl':-LU~yl' prtip -'lm.f.!'lrin bit mikt..;J.[' ha\':t bO<§!ufru Ulrd.-

klll!'_ Humm no
kl5a

1.aza(esj

Iendif'i zam.a{j h~ J1 Qlan ga:rlet.::-miJl!ie(l 100 e n.
bil' zamand:l nti
r1.tl!l

rll}e:k

3te~

ria.

fi'y~lt

11lUI""1!W",M!te b::c

~unun

j'apt.g, tedkJltralneti£:elenmiml'jtir. B~j tedkikntu
gun:! .o.:clIrimire 16 bin. 5UO ki.kt kigJd get Lr1 g-i ati.la;~'atmlifbir. Blll'l.!.an JJ,j

Havai f~gill hd d. uk. "1dll.rlen S<lnra t'l'krar pat.l.:l.masJ i~lwllyj,]OIa LL~Uncii bir i1O~meoell. l~Lk ki1h!JeI'i Vt!ya. [tn til'li (u.l;kleri koyulur. Ejer (l"vli III,.~ havad p l1adlgt %illll;!11 r 'rlkti l~lk 1I"~retme-si isetniyorsa kahn .Ici~ttaD )'aPl.l.oU.!'l (I!an kesen:in ll;:mji il1~ ki&glt an yaptlm~ tlijer bil" k~ kcnuI' VC' burlUil ic:in e,rv~ce sayled.iguniz. terllplerden bin dQldu.mJu r. KfS4} wenilen mak.u.da giire ya:plld!];;Lan ~onrn ~~iDe saydLg.[. n:tJ'l ma.cldo;tTIiff ,hlldunJhlr \'e clibiHe ::: ~timetTe kadar
IlZ'I..ID-

Konfarans va t.amsil
29,:I2~940 pv.aE' ak~ nat 2Q de evim.izi.D 'Caga.lojlundaki s.alOilUnda. ktal:lbul $ehk TLy:atroSil. 1IiILD.··a.tki.rI8.l"1...nd.m t GaLib A.r~ l.anJ:mdam (Ti ,.ITo 1 blevmund.a bir konIe~ \.~erilecek ve temRil !fIJ."bemiz (Iliss~i :}ayiJl..l pi.),rsinj l.elIlBil ed~k t~. B1J topJ.aJlttL:U!lgelmo isle ~'e-nlerin giN kart] armt :bUromuzdan almalan rtCll d)lJnmr,

1 hmnd Saim derhal bt.,l<'DJ.Im:I biildip: - Beli e.l' en ili! dem.i.§!~ LiJ.elid ~ kulunuzun bir ar.;a,. C1Wm va!". Ke-TJmem c.ariyeni:;rio

""al:"?

lill1l)Z;

edmm..
Ma.]i1m

-

SW. h~ gonm"W;.. Rartoktur, Arnan. na~ (llar ~_ .Ril"S

D. mllfu:.ei~riD 40rdu Es.k-· nil' Ikisi {Ie ~ hrimimedir_

getir

ImY:II'h bir j~i "al" tJA Bumill ior,;m salr,n a.ga ka rar verdi]{.

~m

etmeymiz hocam,. muban:k ij '.)'l.ar girdik. ~1" M.;:vli J;:abu.1 OOO!l'- Ul.ldlrun neresmde e[.ell.- se biz oru!iluyw; a1'tlk. djmT. .J[mnm bkl kadn.r miiteden1n Tr.affi\l'iI- - co.drlC!SindE.'dlr. !,'e tm kadn.:r m lI'taa.~ b QI n _ Ka.91 veriyonl.lD.l.lZ. ~lj'8.

- mar

iir:Lkabe blirosu badema mu. ha.cirler taratrndan g-et:irilece.k ruallinn ne-.i1e nnkbri:m.n biiroyo bildkilme.si i~i.n Ist.:utbul Gi.i.:m.riikler Ba~miidilr]i.ifiinf'

Fnuncll ttll

i:m.Lunmu!}tur.

DIDl.,

Mu.sium!Ll!l. diiDy.uu: d.a tm."akk i)'e iAl'aftar oldugm 'la.ti1 nu.dill hakikat ve kanmIlar:! Knr'an-

Bu saatier e!:inaBlnda arabaJann daha. ~ok Rejl't"Wief erYrlJ)!lIDlllla:n
milmkfm olB:taktrr.

dlu~ ~Ikllrma.k~. Bu Mut~zilerdell ~IJyam.t (Jill L10kul:UllC u. iU!["lD $eyh A.1xI.wwna b..da .. d.a.yamyor. KIlr'anrla. va.nb bi!:' kOmlogOfii G.l.maihiJ_ i.q.iD blJi bare:ket ni~ kan dnkiifm den vUcu.de gel.m..u, va Kur'W1~

IBaZl1

samtla...

nallen

IU veriremiyor
~ Yen.imaJ1alle, Bil~"iiktfue SU'tla:nna ..T yii.ksek ir· I 1:!ifa.da. bulun.a.n wger b:lZl m 111t.a.k.a:.l.ara. 1m v~ iiri.ilmliFik, SuLar lda.resi bu "aziyrie mfu:!,i ol.Ill1l.k: i;in ur§ib h.'l.. vuzlM'lIldaki. lazyiki aritmnaga karat" vemll.!jti...I. 13u lWl'elle yiikseIr: semUere au ~.k imk~ .~ Ol'l;ln;u:ak'l.I.:r , $e1rrimizde Z-'" IliU.t r.arfmda CIl !,;Ok IRIl kuJl ;yulan lIi!aa.Ller sahahl yin. Nat IiIWn DB bir V~ a.k. ~ iiY:ri (In do1ruz:la yirmi ara.1iiWdadD'. HI.I .e.aA~e ba.n u a..k su vedem.edigi goI'iIlm.ektedir ~ SuJnr ldareffi ba~ ge-tirtti.fi DlllkinelenJeo l.a.n:i.:J..m.~ iirtifadeyi. temim ettigi Z&IIlalI !bu. ma..b.zw:dB o-rt.adan
\kiiLl~~kb.r.

15 kapall durak ~aplh,or
Beledi,y.e
J:l1ll dUn

be:lediye

seyrili;efer

Jmmisyo-

rem

mWllvini

Lutfi

~yu_n

riyurn I.a1mdo.

toplannL~. Toplanbda. tramvay ~ibJ, iizc.ri.ru:le 15 ka.daI." ka~~h dunk \'el'i y pllm3.91 -.

y niSabah
Tlhtdlfi
alE Nf,;L.ILK Hlfa

Inl!)'H1"Iq~I.!br.

dUI'ak yerl'm:mm

c;un olaeUtlr. yaplta.e:llk mmbi.kalar,

bp. h ust Iwnm. la.l'1 Bu dl.lf"akhtml

I I

- Ebn !biz on bir liraya. vcr· dill: .. 700 aim. do. [pey alwk. lmamll] gozlen dbn donm~ ve derhQI1: _ Va.ll::JlJj gUnahl:1r, Bill ii.h i giinahtJ:r Ba.ci e_femli. Bi.r ~mri hayn, !Oiltfoltmac.ak mlilk Vee ~9.l"!~1Un ltiyanm a \' ~cdanJm l"t1%Lcle-glL Ben :a rli fl-rtl zl On b~ li.rn.dan !ll,nn.rn, .• Mahml.ld SHim l\a.zIanma.i"oii b3.§lamI:!i \' : . _ lyi sOy~e:Bin. ~~ ~ylerSUI ammn. mnt'lm! BIZ tar kern
pey a1mup ,
l:"ifliCJn VC 0

verilme:k
Si!.im

Hac~mn bay! ~LrH olmU.l1, OI:lWl onili:'lde adeta. dini bu lucab OIlYIl.rnk j)zii rl ~r dilem i~~. itt.aN yet i!i husLL5unda k(lnu~ulup li:r esu gilDu taplJtlH, muamete:;;ot yaru1m If Uzer' hir uf.1Lk pe~

ingiltereden )"e"ideo mal geldi

istenmi~.

• l:Lbrn ud

h~mell;

_. Youak!. OJma.:& hOCaID_ Yarm ohron da. hehilmdac -oJ"iW1.. B:i2. pan cacl'I "1 df$~h,," Diy~ bit' p.alavra dullll. ~9. vurdugundan imnm bhtiin biitun I [flU'a I;:ohyarak mh;lyet

r ray!

da ke--

zo la rnuhter~m Hacl cfendiyo2' saoo tuglaDlD 30 paradan u\.urI DIan &1)0 Ii nlJi'l bir Ui.1tt .i'In.r1D1 (~) salin a..I.Lnu:... R)'nr.11 dF.L ~ kl ~l]acaklJya bor~1lllu

CW1.

O:;;Jlliln.D1

harcel:G:i!1ioiI i.r. fm.MJ1 pa:ralaull.

'yenirin

cillaz:md.
p.tlD:ll.]llila CL"

da sayarak

l.fabmudun

tugb-

hJiundo. bu fltd teqbit e,11l1r"Fi;ek illr mer: tahta ,~~ j'& kaJIlisln u ·un" 'V n bi ,'eolnE!l tenlden Yl;lniden ir m.i.k- l"~' l:ugla;u. Bunl:; dolliurui:l.D dar idh~-t {'~ gelmi!'l ir. 13'[1 barut mahhitu 21 105l.Dl b3.rtlUa 4. kl.S.l.lIl inc e k 0 m i.u- tMun rl an i1'I'La.11F.l1'mt'Jianmda 150 ton barettir·ut i.pli.gi. i bin tene:k . - 581; BlI.nJarln &;:1 bilN'f'kleri ka irtiI:.. I!:'!vba, i%mtr. lst.aDbul \'e ernin bOlrut miktaI'Lnil \:e paUa!! !Cl j~in 20.000 ton ni~ad.LI ye- SOOO maddenin paUn.m8.Al [ein gecLrton L.isUk gelmi~tir. ~tig-; :-Anul..,,,,, baglJwr. Barut bakJn ne ka.d:u· faz.l ve- r..... -..egin Alhn yiikpa.llam mijJd ti n k da.c w:a.rSOl Ci:;;ek te 0 Iudar fa.zJ irtiseliyor faa t,;lkal·. Altln fiya1larl dun 30 i(Urli§ --..""""""""'=~ _ bird 1I flrl:l..ID..l.~trr. DUn 'bir lLn YEN] £SERLE.R '2:2 lil"ll 9 kuru~ iiz - d,n mllamell! gormfujtw-_

suratle

bey

Ih.
BOO

I AYLqK

•~ AVLIK

no

Kfl"

"VLIK

otQO

'no

• •
"

,q,o
.aD'

III....
;II

,A.11:mba.kkal. ., •. TIo!~'1~~~ NI§~~li
EmHIO~1l,

SiiJ'llIl..,gOP) . -I To~na.ne, I me, Fatih, Be:!tl v T""ll!r'bedir.l
Tepe'~I'1

KarakrJY.
He

~

QrtFlk<JY.
Ya2.1d, SWlau

b

28 Eh.lncllolnlln

lSI{!

Clolm",rtc.i

'5 titan '3 I Gllnel :2...37
iIU!!i

2e Zflk&d.ao 1&511 BlnnCi.ldlnll1'1 115' I)' ,~ ~l: !l4Q _ III_"m 51
061"7,4,8

vnp ",.ermi~: .•. - HSJJ :,;LZ-C yN.i yuz.lIru 1.r.l!r~ dim ooe:orw"~~~m:~ pans1o.J ",e::rmlz .\le dO~~lluz. ~ok~ va.l11l.hJ. &z de gunaha grrnll.'j olursunw;. Ya.2.1R degil r[li?, Brr ~1a:k]:rcIl'in iz.d iV~U;l gi hi miihim bil" emri h.o.>TIl sarfoTut![lca.k.

v,ermesi. il;,; in de 100 liray.
n,:n'k 1::100 lir-a.Y1 bkIr

\'e-

Fiyat kon,trol
m@murl.n
I

Islim - Turk
!:iIlyl:;)

'War

Ansiklopedisi
~nti ct:nJi~lir.

saynllUJUr· [ahm u.d &tirn tJr-lU.!!liU''ll'i I . binp. oyup s:!l'VUlpll1lll- ne erlesi gUn ne de d:J.h3. fi!r1 -1 gi:in]~ri 1u bu tlaha. goriilmiY~D 'I elf'ndmfIli _lu~J imarrtlIl 1IrUr'~M !;iikmii, .. mllJ hasta olrluguna i.t!lui uh.lnarak hil; olm;.I.Z£a tugb.l.an

i!;'!o,darp
ilind" lIllZi:n

TE~EKKOR
Numu.ul!
mUmrn

Mahmll

Skim

dii.'li:bimu1j.

Piyat murnlm.'be te~kuii.tu.de 'L 1 c;1k memurlan i'in !:II. n imli..band..a kazaWui 2f.J n:un!!.etl n \ elci1et rE!f rMlS wteD'li.!;tir. Bu ge.beb e memurl:,I.J"ln hrimizde zifeye
anCllk

"bugiin intj.;M

Bu

!;

l.>'ln.~kiler:

...... ~~-

l::l.HI
,(;Obi

Ak"l!Im U.O(I 11 .'III

1.~'IlI UI,27

Ikllldl 9, T EZIIInr V ..... ti 15..!8 Iml.lll{ l:!Ui'll Q.."l :l~!I V.&3.tf

bi;i.y[j.k lIir ilm .. 11y.tkL tU\73tJ.m lrurt:lr::11'1 mu.btcro:!l11 :j'lt~'k'i:L Evn',c

,.J'Ib"'~-

~flo:;.":lUlr if~UII
B:lIIILnbiI!D\SLllil!

DUnkl ihrac t
ml!lIlle'keUere yap~r. Bu m:illa.r m~yafilnda Arnerikaya tutY.nT ea:. ve Cenubi Afrik.II.yo. [mtWt, P.UllWJyaya pAmuk, Yu.na!'listanFl, BuJg-arisUw.a ya-.pag g6uderi.lmi$ir,
300 bi_n lirll.lJk ahnteat

\'e 'Iem.W..it:Lrl-

"I'e.1
Lh_1

biri1.2i dah.::"i na.z.lanJ'T1Il-j ve imam uittayet ODU kal1dJrm.agilo 1':'1 m"l1vaffak olllrnk erte~i giinu 3.1'SIlf1 gfin:n('~. iJ:l!Cl~ Ulclitlc bu1UJjm~yfL karar vermi-:;I,c:r ve
ayrtl~LI!.'l",

iJit' haft. :onra. ba:;;dll.yahllb.ocekl'rianlB.

1"1l-

1 - Adibl 1.l.II1wmye: Temyi:l ~n i'''is.i F;i.hreddin; 2 - Adad: RiyH..Ziyal - A. S,'ldi ytao~ 3 - Adad. n ~ye::n • Felsefe;

-

$&I'kl.a.

ga.rbda

!sUm
Pl."O.fusor

iile:mmdl!-

Di.l.n muh1.ellf

DiKKAT
"(tnr 'o'C ~vr"k olun
lilt

S..b",IJ. ,. gEiJldo;rl'"n
y .. bl.ll'l~.",n kiI)I'balm

11'011 r I.de I.rlh-

"t-.... "1.. 1" ",;Ii;ImMl"

den, but!in b.U-L'llolra ~1l tlmll.m illk ~L ".0: gf!katll!!ll d'lmYl ~1.il1:1I0 mublcr_' Dr, K:.'I.nm ... mu" ..'I" ve ~lro.J"LLlt'~r.:J. h~ we h ,.!....baloaeda:r aliI'nil'n "c "",i' I~O!kki.ll'1! k"nd II II I 1 bCortlu
dl\U1UZ,

sfLtrna.l:i: istemi!Jlir. Fa.kat kam...'Oo.l:u.r1 I un;~.Y'Il ~m an m tam tugl:J.1::tn :ri:llderkVl ~!'III an.;.:.l ~ hibi ort .. 'lya ~Jlap.
hOQlll ... Bizi m tugJ nl LL r I"lfirL yc gi iliy !.? Di~'e it.U'az i>diIlice T!>te 0 :mmlln k-uo..lkn luya.n'II.J ImpnJll ... ve fabii I"Imbn wfilald {l1,}C,lk i-'11er fle okuyucuhtnQJI ('::& rnn-

!fI.lIT.l1 ~ t II" ,

kiJ t~l:ilokkilC!':

IParli mUf9ttiiinin

ziyafati

Mn.I::L:mud Saim
intIha'o

sayl

elrrt

,.olile-Illirr
"'

"'""

d"I.!JIL hlO iUr, mNUI~.r;U
II"

kabul

~al<llr" M Ihrl

Kt;I P"lo:b4i

r

H.. lld, T"llkqi'..;

!

en miin.amb
.lmnitslndaki bitn!iDlll-

olarak LH.lelinilL -"imdiki Yllpllan
al'MSUll

-g•. gitmi§

n ak!;i-'U'I'l arV"

_

Nr.>

~'[J.Plyor.ru.n

P.'rt~ MII~..h.L I 'ur'I'" m"b OJ fiea...u t.d'll;}croillu LluG 'LI411Jn TBikrim EII'Ir;:tlL ~zlnQ5und.J. lsta.nbl'\ az~-

bulmUf,l. E ..te.aj !;iWii ll.yrd nr· ~Y' tmDllli!. go "rm.i~. Fakat
---------

muna!-lib

IlJm btlhll1mu~tlJr.
.... ----.. ------,

,

d.J '" 'r bLJlunmu~tur, IL ~j!1t biL h:,vlJ l~o:W

Haklu tmaid"; <1 1A:n.l ili:m lof;jrl balnrnlHd 11: Fr. isbr Klimi I Uirn...'l; fi - M ooeIIi hllk~k b klllllntJan idet: Temylr: bll-lriCI hu.lruJ[ rel~i FUBoOt Ffu llhi.; 6 "-- datt i.lii.h.~ve; Pr0f !illl" l..smaiI tIakkl h:mi.rli; 7Adem: Prote.wr
Ak.'le!kiJi, Diyanet

lsmail A det:

u-

Zlya-

gr;.:-

AbmNl Hamdi rei1!i nma\'iIi.i.

!.-_'' '_o_,,_3__

...J,\----~

I

r
.
lilt~re

--

rORKr;£YE

';E(lll~EN

Huseyin Cahid YAl<:IN
-76bUllii.
illLl 4.'1 tnl;!K

==---,Ij

=, II
I
k~t_L.d
1

tbuatr, Lrdu.Sllml l"Ihyorou. Bu e-n oa >bHl~1 9;1, siY.I.t1lHl 11.'\ ~lIiir!I".a. tel. til r, O. "l1.-3IK ve t h!n i<;ll'l g('lmilj a. kei'l lllUfililm!I~I·dir'.tHlkl'!lLLllii tu hler.te l\ maular !!, I'e.L F 11.:>1. -umdi RlIRY.flUl9 i'lt [ra.ld kuvve I :'·lZ!,; '.·rllll.~ll. v·,\ I:~ I "ari t 'n! LIa l-dllmt" a.J"tJl~ l_...:o!1l3UJ.nl"lh.:F.'ij"c~Hlte ve "''C-r'iLn!l,,! i u- .11·- 101J.0 rl rnkauunn v If It) ~ta~\ IJc!l"-:dil.l~rl I ib:-r'c'I"i hadunlul1ci1 bit" La.kr-dmuH.1 rn b~II!!' bi r ordu ~l'ir: !"")tUHlll :u:.'ke.i lrrl.,_u.:ml Blilr:h~I' \,~'J.lt"r~Q"'dill l,!l bit" tJcy Tlnlct i. meaiuua edenurttlim .. im.l i~ o! kad It" [lelo:: I' \'Ilt.!IH~.;I_'.J1l UI Imclu.,twa l Iw~tll'l L ~ [I' f:"'Y olmsrnakla be-' !illl }2~ Ii l lL;wd .... b(,11 hill} gu ,sICarJJ!. VOl"J::"lln lsltl..'rl, riu] !JHj If'litill1t-, , k~linu:=l<:rlc' • I'llIli:;:ll "Uoi:rl'j rabcr l;i.I'"- vet H\lm:..u."yurlltl c• n IIUI i-rrru '\1 2,~" ~1'_5w~n J I iii []\"::'I,;.i' kNlcll ••ir~! uLa k.1 ,j,' r I e,F'r.dllrlln, lie' I. lv.~.HI _.ill' W'fI'1 1 ",'1''11~ , .h I e ti&.::~1H ul1yotl111hngton'n ~",[I " I. ,.",'1hm. Hu l...:lee, 'g'i !1:ili; ~".:lIrn :!5 lib'll" ,~b naml t.:-v.l~ ~"lhl I,.; ldlf"Y'; :il 1l'I .. uc.. illg,. ,k 1(11'1111 L'l1n03 6':l~11 f.>Ozlimil tuun If! , 11' Ln1 !U ,11 C" IJ;11 ho .• Vi? UL' 3il}1U· ve kuvv '!_I rl(ltlC7..slJlllo,.. d,: ,Il Ll It,:n .- )(lr~1 I.HluJI'1 -*':11oI::h Imkikil.l ne •. 'I· r [)llI.l~!;!t! 1 L,.,. , rc C; 1 '".1 '"':'''.In.~ £) yil' -~ln icindon 111' lin ill liiH;:umeiin _I. n illtl' !t:.1ulu· lot-ln. Lakin "'11 gcleu Atmany.: lil 01 hlg I ::.ibi, ' tlcrr., en ill hir ... ..abl al.u. BOy~' If:ol ... r'-'tlll i.igrll.·lli' ruz tn le olnu kla b·.rnb""r, uunun pIa.n. III T"eltll.\ 1.hye maru; l:.dnustJr w.lit'lt Bu hlka~oItyl Hitlel'~ hnur!..t- Ru;n",n"';I ordusnnu i 1 1t llU'rlllde hl<: hir tesirt otmatensik l~iil boll 150.000 muatlun Urn, 0 srra.Ia i.i":crimh· muvakdJ U hald~~ UU teklif] -ri m:den ka~ te.~ir )'Hf'ID " Q!nbHu. Fa- 'J'I!!;1 kifl ~-cLmemi~ vc ~·"m.Ha·n yaptl.' Jar tJ1 dil::j imilnct' h.['ll~l2OL1000 Alman at;l~'" ·inin !'tu; kat hi~bir rI",tijec l1am~ t"t,n.:ldi. }{ lell on bir te! edJLid [ll~1 his· lIl1~n lDprul::llLrmo gele<::(') 1·'I.lbsr BW'a.d,l i:; l itrad Itllbih I.d~n U"'t tl " Y.l,kB1i 8:!3.we-cp /Ullil~Ul 'II '.-tlmr_·kW buhmmu::;tur. BD.:!:I .ukruh=bil:irlm :(I g,~r~l; I) u1, flITI f.avmJrol h rh:len iJ.,;till:l1J I~in geld~ erL~si ak_,~lJn, Hilll·. i kayn(lkllll'll'I tcL:zib, hru:il<lrlrll~ ('In I .. IKHY1l 1~8.rlllli" gt"l)'n.:t ~ Ift.elu-lr !':lyarel ctti~im VI2!f:l.Va- d3 ky id eLH~i bll h.~b'r :pyed l 1'1 rJn' t.:'1llLhI'illlk llkn de talr'l-kkllk cu:orse t~rhiwen evh1ru aldIglIll ~.am!ln. val('tn.m hi) Ie I) ITl ct ct:1i.I'o('1lu . .' vel mlyu,1 4l)OJlOIl i :;JJ2IDUY:lU dddiyet 'l.-I!: c-ht:nvn1yeti II lrinn·

un

-:1"1 o-'::lh;>I

au bin

ter-I -~

I

ro llmdilfl ll.l.htr

l" h 1\:111

. .l bl r ki-

RIHU"IlYlya Bunlur

rem fl.. I m -n

---Ru.'1:1an

hezimeiinin Iarihi
Ho1iIziramn dordfincU g[}nrl

YI'I'I2.0~('11 ,,'\Inmn

Dijn~Elrk i,gal
VIOL

---

PL'lrl.S._ .-SDif"lln s blk bavmuharr-Ir-i :

YA.ZAN:

.sIMDILI,K

au

KADAR
hallo dU...
Z8mllill

Pu~'r,f"a LIIZ81reif
Sampanys'Li.a 40 Alman flr~aa~ van11 kiJ bu. he3::ih3: derhal taarrUZFJ bElZlr bir halde bWinnan 1f1· 'I-'il_;rl' budndunduki \f~ Sigfrid tUlttHnlo. Alman ml)tol'hlJ k:Jt'31a· rI dllhil deglll.lir_ FI:Jlli81Z k,t'!ljR['1 g'cce gtindUz i8ti:mbllt ctmcd [I dofilljtiyorlarm. AIm:anJnT her Ji1n h'-lvo·€t!erini t.i.zelt::t.Hkl~id. halde Frnnl>kP.lar DJ,f dakilm u)' urn Iya bile vakl l bu tmadnn

Birazda

oh"fluyo",

Lal11tm bi,' fHcr.l

-lkJ'('d,

-ek !·I!:i.1

v:1

HI

1

fordas.- UnU Somma UZllrindeki bUiyUk Alma",

,Unmaoi 1"1

gelmi,tir

I

vel

taar uzu

balj1aml\i

!hI.. lu nu yo rd u
MlI)'l:>m 23 uneu giiuil g'~J1..:'r.'~ Blliott'L "lpr<::5 fioChl i1'hle iugHiz Cl;fr, .. ril~i r~Cldfl. UP EeJt;iko. Krilh (r~i.lm.:i.i LL'Uplllt.ln G~flnu.J CaID,;;lin'm plamru iZdb eu, 13u plan muclbmcrl1Iayll:lI.n 26 inci giinu ~Wll.l.]de F'nJ.mm.l!l1", eenupCll~Ci'LgJ\II'1~1!,hll'l a.~.If;a. be(.>1 ~~ll, rl"l FrOIl!':.Il. UCll(~rnli bu hal.IJe msan ve malzcnie olarak cliod.e blllluDdul.'tillgu biilull I:;; nvvetleri ataeakn ve !'IlI,.ve l hal p kl1)'jJediletek ..... lilrf.>; hel' l1angJ 'bir ric'at artlk Ir hia mev<'!ll!1 01 tn9.;!dl.
van

[!uvoru

I,'

h<lll'

.h-j

I

i

an

taarruzn gf!;C..:,·ltlt r ve bu suretle SOm.lll~ ,4dligi aJd'(;_l ~ lki rniUIJil'ileq

ta til). lngibzlc.r hep

tcIlk

urdunun

biTbiriyle

ilti!;aj.n

WI" f:"and bu. bllkilm.ti, P[I.:rbte t{lpla· yiJ:lue1( mce· p1indJ. La ki 11 FI\<lJl~!7.la fl lllJ.r:t~ I nELn milU.eflklcrJ1'I nbHccek hirlci.k £.:al'~njl'l bu pIOn lisinde IIn:!:ir l,llhlnan Ci'!urchiWe tek.r9l" cUi ve Irr.:ll.ot;"ili;ir.lc imdad Olmas.1 r,ok. muhtcll1cltli. MaatteImvvetlcri ~l'ltl~esi hwlUIfssi.if ~1D1lahlc.kl lHll(}katm ~&iJ sunda lngiliz det'!el :tdamlnll Sl· yuklir) btitilil yilldinij iliz.ennde ta~lI.ia CC'ncral ...

tcotin cdi Iwiij oIw;:aktl. Va~uii. Ilu piim h:h1iJ{eh

Hazirarufl

birinei

*

gi.inii Wey-

Bidi~ gilil elil'Vul ~ mah';. lid 01&0 vawdaglanDft.fah.rnJ lrlSC'Ilen OlsLUI teml'J:i. I!ldece:'k bir ~!il"C 0 In'illk ili.z.e.re .kim. 'llle:te!.ledniJn ml.l!d.yyen bil' niIIld. dDlh1lilldc i.lldi'l"ilm cslni :ta~ c'lmi~. Ilru'bctl'J;}!~(! rdl, tim. F.iI.hakilHi 1':1UyUk tdrlrle.rd6 Nihayet tevakkisl kahJ! olmlyall . oturan gem lIlLlllIiihlt ...., da.'7 netice kC1lldim go~tc:l"di vc hl!1. ('n 2iYilde ~n fIlt1 kit'" Ii;,~ mnnlar Abbe",.il dhetindcJ1. Ii:'ll:l! deU.erinin YUlrsekD£;idir. Hell I;l~ ll.atbru }·anWar. Woyg.and A.nke.r'.I-:la. eline gC(:Cll TJ1UD y-·ni !bil miidafaa hntu YlU"l'lt. y.on:;!lnl Jru-aY:l }~ v<lCbmraak iQirl inaan kudreti [',lrinCl~ln:f"ln saylsl pck gokta:F_ Ni~ de gaYTI::-'l:ler s8rFetb ve hii.l,~utekLm blJ roftlt~ I-ira! yiibekligi.mct~ derhal Paristen 9<'killll~:;ioi .iJWi:u.m-et'e ta.l«iir ~:rurd.r:1II Ili hl:rsiyc eUi. Inll~(],l:ncl T(urs Anl[arnull 'fTItlT1l.!riyet alan va.l}eltrine ~cl-;~~li. Hami. GeMl ta~cI~lar.a rl}'i"lC1!. "meakengamKI.l.rml)' heydi bile 121.:1 mil ce·1 fiU" U nv3.W a!tmda bU- 'D1i~~ ~ J1ub:;J. njLl·l(!~ti ..

Al-l

cl iizerimde hir t"'SIl' Y pl1m. ~I H;in bidw- f"2Y 1 nn I ~:lt1rn lJ~' li, Sdn.retll!~.JLe I tt ~a.·"t ...,liI ;1) d lir,:sllle k",tJar .l.!l' It U'-' 11 irt v[i~ vant.dllc bll." me~fL' \'ilrdi'r-

E mJ
lull..
11f:l'i II

I

~ I'll

,

t·! LJcaleillln bllH

Hlm~ en lia(11 i'" dti !;;,lm.tUk bit· :r4kut)(;it ;;.fi. n 1,IUi. Agu to::; J[l 2..1i1 int:i gilnil. ('ev
!m.iIlY~j";l.· fivdttLffiC

Lf·tin·n

';jil!d~n
nl'llYI

rn .11 birliJ t-e n;Hiz o;l:V em. \'l'rilim. fL.Ut r bir I{"'re dn.ha Jo ~atl ..... ["~!11 e d "nm.rlt. r<. Ijl,Hl· g;:t.!.rWgllR l'v.l.b18.u :;nyl"imenHIUll .... OrlLrlD1e;Jj. Miam fIll llunlJ iun I Ih: tcl..hlk ctmdt l';".J.m gd Ii!;lni. cr-tc. i gi1nli. tf'J'nri
wylt'JI.

I'lu 1Jkt.J. ru-l)I'Iil!lh Iirl.lr.:.airici<:: H lit-I' t F'. In'i.lJ1 kabul ~dd • I. 'lr .enu.l.Jb ~ A1Jtlnl'le~ ter~li.

U!

k_ttull

rJ~In. 3a'it

ve

be'lde Lon·
(l

i5cce

on

kl~rdJ. BilioUe blr otoHa:>:irnmn dBrofutd.i gun'l l:noM kazasl netk.'t'simle mayli;gaJ olm:u.lYOl· 're I'(),,_ '''In ~8 inci. giUlU Jlclii. M:1)'1l1>1ll!l Dllnkerk : 2:J lmCl gl.inii BeL('ii(fI Inil:'a~IL!'l dollSl ~lirjj Som.me uzenlld€: ...: bUy.iili: ..l.Lrmm tM~'-ll.:::.lII b~!aw~ ' r;.m.al mwt.l:\k<tSIJldalJ c::-~ki1diler. .~!lh.~1. So:::d':"l blr llafL.llt'{ l~~:;;!ddial.a.r.mn gt,nt bu l'lc'ati[1l s;> Jau1uIluyorolLl. TMt.riIZt:l_n ill..gU. sri k t'..'!crIlbi.· i getll r1lc!ttc 01nUJ Fran::I2Jw.· hat1.lllJ biiUl.n. belli Arman t lZ'jilti imj~ .. 1.lhitte.H"H,d.~ ~l biisHiinivd ~ahlbi rlu., li I~L[1 Vo', Ilu:~lrfl: ..ll".J~ .' Tn R-um.::n rue,_;lekt l.';;lrn;~TI bile: defihler1nden t.amamiyll2 c.yn dli~. irntidudmca, inaf'lllDU~'acak 1m ;lnht l!<iu~1..: tl•. BuyijL~ Inri;! G"r~c-ktA,!J'], f:t:z.1a!.. dlY~ mekten 'llctL,~ eden l:ngillder i· rocede ('jiddeL1i biz: hucuma. rou· -a 'bll' ~.lL,lh.d!l~ ..J. .... lul1un dii<:J.iJJmekt.en Dt'Lmi kUl'!ly:r.mlmod 11 Ii knn::Il;HHJ. 'o:i kiylo!' it" l... c met. ettilaf. .a.... caumd~ tcmw!l muhafiJ.;;m .. etmelt Inl.lIlr11~1 }.rob!lnl loll :ivIIlY·· yaL; ,gl/I.l ye1El..in oot"bd1c.fIwiz. Wey:~ hu mulmvemetten 11.(1 ve B!llotte )'elme g,e(,;mi~ ulall ~li'1Yfl~e-k de .:I.calia si:iyliyeZI ('.:.ekl t fLllk 3[lki 01 rl[,l mr;mnul'! bu1undu...~u bcyan etBL"1.[lL!taI'd ku.vveUe;rine ilbbak ilih~ek mi? .rabel·, bani:l. lticuir d~[ll;J_nlJk Bll 6lmle cr,,;v~b v('rmek hU[J- ea.e-bi.lme-k l~m It'udutta k;"in bir ti. RC1"llaud radyo Va5\bi.ftyle hi:31 f:ir.~ tnlloe,Uier_ T!i. nil,\Jjjj,tiin ayn ve mcv;ru~ LAZIln "WniUel"lnin s.ebeplerini." biitiio Bel!;i It a. ktiYU9i1,l Ujgal etmek Y Lt' kdoiaf' po1;'rlinlih~l ill tJ 7.iy.:-tl tamam.ile larici,IJIIi: blt m~[}ruakJiladi,le l.'rC&y~iki fl:rka. g.on- FUlI1.5lZ ellii.rU.lIDiU f]lij.lcsi.n.e bU· bu h ~h muhafa.:;a ('tml~til'. li:ldi r. B;,iyult .k[l]Jl[1lD ~~I~'1ntL~, lJir illLl· dimi. H~it'~mn ~UISI.nd~ pek d.(lrdilel". A. C. S.4R ..l! ~O(;LU ~"ru ~I t'ag' l1jzilm~!-Itl, TC'ampei ~QI!: Fram:n:.tlOil' njkbin bululllIInglJ.i.z: G£'l'Icl"uli Cort B'ranst:.l 1';(.=;!0I,: r,l • J.ar,~II~IIL;lm, Dr. 1CL'SGellecali Bkaneh3:rd. ile gorl1~l,il yorJar v-e bLrlhlerl!l1n dolu oldi.l.Mer !Ie f-IiU.;11l1 S;1.'"llt _\. D. gu yeni bi_[ mucizeyc intizar eve I.'4inSloz Geuemli lunldi5ine (' 51 ,,~muh:U"lJ.J BI·ii.l'jmeT II'ICr'"B~lc;ilt:a OrdUSUllUD. ric'at ha-,::lT- diyorhl,n;)u. 1,~(I'le betH b.::klyorlanlL Dr helll l.l.k;;r.n\'l~ '~jl" ~'('ck ,Ie r '1'"Rcyn <Lcuo.Imbines.illin en ';:011'1£ lillltiflJ!da bwunduiWlIil, .• J;tlyll:. B"'yo~!1.1 Han;;e~'JJrlden; 11('1 ,Joel{ mC:nmut!l oldll~LlIIU llIWlll'lannl tallfiyeye- kll["3.r 'C1'di. C-Qrt bu h beri derhal. amir-J 1 - Dtir'di.mdi 'ILi.rk Klta.p • I I('oJ • fl(OI'1 rr j(: iI••n I knyu di ve t.l!~fiyeye Ddadiet'den was 1ronside'e yetl§t.U:di. () da: n~'l .,.;, blt:;ul I.a ..dlm. r;tl_ Sel'g'I:'li 1;:; • 1 • 1941 tarihinc.ie LRdl, ll3:ludain'il'l. :salfihiy -Ucrini - Biz de I"ic'at ha4'llrhkl.n:rull rL";:. M,"' Llt(' ~ctmd.lnm 00 'u tiC' EVInuzm Te~b~Jndalti merkez tevsi i~a HilI'tliye NC;l:ordinc yap;ihm! e,e,,'all'lw vc-rdi, I] iJ· T'".1 III gUll ll,i).;k, ml IlH. 0 l.Jma.sl!lda .3~I';i!oJ IOI1l,H'Ida ,~d.a. mfu!te;car olal'ak CelJ.e:rl:l.l diJ Gol' 1,J.U,J i~Illtl·,LO,I,lr.ly:1 a vJet ~dell Hor·tltlo: Wib,~ ..._ ~mp{'llof- <::J.lctlr. T Li getirdl. Mi'tteJ:iltL.ll! :i;aan"ilZU bll.§lmtL:l.. ::l- Sugi 30 .1 - .19>11 tardl.idu gll..-,lli~iJ 1 ;on.!~. tlolZl AlGeneT's.! dr.i CoM henii ....cUi yad:tmbidrnrt; anat ·!}vvel B~lci.k:m. CI.r~ de'VLLm edc-ce:-c:tjr. m.::r.u g~z:=~~ it r V" .]. t1tlk I ~l· DC k~1r f~L11datbir kllmandanw. Ve dalJa UlIGll! tuJim oldlu. M:a.yUlttl 2S .:t··1 lIcr.itl, U'1L 1)1 1'l1gt1lm:l 3 ~ ~~~q;lde 1940..;enc:!>l ic:UiJ.ei gi.i.ni.1 sab.ab,1.n t';~k&i.nd~F'ran- 12' gill1 evvel genec::tl1ig(!o ~ -rEi !::tbcr vel"mi~le{~li. Onl!l.nt u.nut.- tl~'kj n~rlyat W!hir edileooktir. :.iu, Ba.<tVekilj Reynaud rndyo ile ~i~ti, B1JJ :z.a_t dainlfl mo~ori7e I m'Ll.glml r 1 -a bu k ,,1r VUlllffi 1 - S..:rglye i§ ir!lk etmek ~ blT harp I""hm~e 1nI1unmu~ "e baJ1l:a.; h'r bu lr;;.n e<i{1 I ,II J mUDll_ ctljfefl klta['M;llarla, e<>er eritu .~.:ili bets - hliid ju !.1 ~.ivl· 1m. Eu bu iElt:ili8mett.e mi.icadeW elmi~ti. - Dunlrcl'k ,Yolu Alman1a.ra :.>eR bn.shl·afl :nucllLficrin mrna_~\l~ l;rl.d,MI l.~ c.Iul _ mJ.,U. FrIl.ru>aclaJri rul{binlik h::LVi15l aC:lli::bT~ aaberini verdi 11k in· 1df.!,;.·mc·I-"t:lt :>u~l'rini ma· yet 10 • 1 - 1941 alq.:amlla RD.· gili.z cUztitamiUl Lya u.zerinc imzinltJln ,lo1:uzunlJ, l~.:idllr den It hUhlum. HiU""! 0 ci hi· du Evunize rnUl.·a.ca.3t eylemeba.lJhyarak 0,;1;- ,'om. et~i ve Reynaud bol 'laril,te k .. da. Ma 1~L:Illll llllkUlMhnin IN; ve e::.ro:rlt:rirtd€::n bLl"e-I" DUf:ba geri ~lrl1mege tell de 110 Dun1!:e.k ~1'I'ldaki sa· Bi:rl'l!!P.ik tun!I[!'"l~Jl De ..1PtLedndcu ",vnitl[ nc- oktlii~ftlt.(';'inl pe.k iyi ~lJ.dl;;"r-roe~.\lI" riea olultw-. n'era.k (:rj,yor.tu" !i"olm~ Ihtly~rdl~ isl:~ek i~m RIJ:.svelt'~ I hll noktslru1rldam g~mil@rille 5 - Bu e::.erie1" ael.'guloe[l 3-OnTi1al IH bll .'3alh::t.~ M-l.~ts.'Wel"\fll bmmeg-e bMhldlLlar" Yo.lruz. l~:t· ill{ miil'ac:!ltini l"aptl. :'l.1'l'.!.dal ill yahud emli~:~ler min r a ["w_ll.tp!.er~ne fooe edHect=lthr'_ W Wc-vg:md lu:rk fn·italJk bir 11m F'rnna:lzlar dllo gt:lllilcrie -;:0;'hJ.4"andW iilarelP..l. Ert\.'IIi g-iJlI E\'.i.nLiz i'fiitiiphall~ine I:LBdiye eru,,,,,Tet Lofll1y~loilDlek ~I;lill biiyiik I ~-d!bIl(:k te,CbbirniJnde hululldu· d", gUIll Lal:!.(,lr 1, I"run t bu era. t.l.U.cceklt:r memlluniyetlc k!lbuJ gayret1~i" 5a:rfedij'ordu. BmU.lll la.;-. III lil I. klltt:.ul ~lll .. . rkell • .P.h:i~stl{m~ OLUflacaknr • ir;:m de].J Jinot hathnm gerisi b~ fulw Alrlll:m~ d;1 bir giiI taAr'-lJk AlmanJar ~in da.hihleo l. mlj, .c:: glHnr~<JfI lwrktugullUl Davel ]iiI" taanuza maruz Iw.lm.i:J.k en· ve gil 'llk~e tcb:uijz etmegc b~· • )VL~~.h", rua!lm'lIlh, ilk 3.k~:w:n, l,y.:m Alplal" hududu CJadahll 01. di§esi ka~tL Ne[~ f>1lm~ DariL~:J fika mezuu1.LB kurll1 nr ~JC!;l.f-l'lO Lliik lmdll'.r.len g~ dan Genen.~·1 Wey,ga'l1cl·'-D. dah~ duijll l'alde biihin garnizonlan mllndan: tlfd~f:.nl c~v~b IJU ..... l"m !Jal'b 1:b.re l'1rcy~Uni: y-eni~\!me"k WIS- ilkgilnle.rdecl.:ioui tFr:lD~ahatbo=HdtU, Bu mikloel zll"fmc1a. felAk't ind~1l i.-;tin ...b cWleYl CI re :;ro - 12 .. 910 pazar gtinu ,<>11.. hi) l'S'll'iiru. vemit! Sommemuron!'l [ru vvc'llcrlDirli '8 yun m LIte· !~aJa, l!('ola~L'l oo:tHLV lii'L'L.11!~i tlLlll d lyl iO;1lnler gcin:eecgl.mi,1L Limid at 10 d:li Emino.ni.i I:m2ITlamyorln.nh. Ge ru:u:l!yen artlyon:1u. Dil'-'man 11:10 Hl1U'e!!V 1 l:Ii· b9.ro~inc edl'bLlrn i tim, HiUe" ::,akill.. llat.- ~jnlla fevh.u.l iile topt.lt)tl yapl· mil~ik bi" ct'hhe i.inrine100 n~rnl Wcygand illill"'l'lill 29 Ullda t.i itiliif ,lrur ~Ibl gurii.nmii."LiL. UJ.(;o.g,nd!lD D,~u~l3f:ri1.l[aw.anD. yardati! t>-i.r habine WplantifilCl- fldm.d~n faila biJ-kwi.'vet YlgEd._d ~l uldl~ h !nelle-I:" ~Lmt1eI'l ehemmiyetll} rica l[U- d:::L Somme mulJareb~iniD ya[lllmJ;'1t1. Qise it:;erin.t1e 40, Soil'son.s Im.vayl lti::!l.dd gibt eostc!]j_ mam milmkilo alan SI.llJlunU!1 Jc::tl"§lSul1:1a ll~.)'\Illan ~l1e \'j! Hill Tm LeHllcL'1 do;tru Ian Dt.lI" .. Llo!!mytl mllz:!kcrc il.fiUl' g:l llll...,._~~ ~ ~_~ --~~---_~_~ zir bulumlugll 7.;)_llnml tc~'lid etlL_ Bi[JLl.eru:tlryh, ::::1 3glffil..oOOR lJ ~'leden O!{ifl r.a 5;;J.' t 7 yi 1"; g" tl
Hlek lizerc Rt men toprdklannd il t llil J.1'J1 '";;Ji) 0 £) Alman ~pn Ibmu)'(L' demeJ.,Lil', §IL hil· l g(in~ 111'1" Rum~n nefenne me ~ I)blr~k bit' Alman ncfc-ri 13:lbet ~dlynr- ki bu "aziyct kaTRUl'}h~n . }'l~"l !"l-tlle-

hucahk

et·

~'j

_~u.

Hnziranm onUflCU ~lnli Rcy-I llllUI) Gel'll'ra1 Weysand'w ref::dmtinde cepbeyj tdt"l}e J;lktl. lki giln sonr::J. VJcygucw:l, LOIre fuerindekl Bisne kijYUDU(;Ib~. vekil l:.eyrnlll.d' .... a: - ArW-I1:tS' IJLr Wr.iiL k::tlmuh. Daha feci bir 'V.uiycti.n onilnU a· labilnwk h;in barhi dl;!rbal durt1'lM'l1 ,,11:.'4; D~d i.
Ra"ir.:u&n

['lam udnne!!:tedir.

Hiik[un ,t,c' ::Isl~ 11__ 1 cdi!· rniy~p Itir~1 b-." !.:lleriniD 1m yi.UrsekL;;:,i bir C;.olt 7.i:=ngi:a ¥Btn.r,d~ ~o.rl btl L}i i.stismara. !:lf5l'ketm L:t ti~·, TJJ::.sill1 meydamm [L[l.Z-:l.n itibJ.F.L ah.lWl. BunJa 1m S{'ne zarfmda. luu ul nn ~f1lar1rl bcd..,l.l !.lit" mi])'~r I.irayI g~i!i· t i • E.~Hl r;;eUcbi IIp:vbmnn ge~ 11[1 lil'iniil her hlU'lgi bir .. ... tc:m.in

h

n inc! giinU haliLu e(lIyo Ffsmllz Imnu1

*

yn Fu.·...n15<l)'9. harp

tlo.
lrIlusso!ini'oin

edcce.iii gelil'den dab }'uksC'1!: o1m~ldlr, V:uiyetiD bD ~'kli aI.. masl, sen'l"l.ayenil!J S:a.b!t kIyme:t.
Dere hh'llili Lft s.'lDmrnl1 da mee· lL:mrCI1 tlarnhml.[i, ddayilliy~e bllndall illtis:::r.diyo.'I::ona ka. '!;ol-t
mulces;;ir (llmLl~LLm'.

r

milletine hi!; bil" leJ:lil" yapmadl. IP gibi bu !J:lfP iliuH J~c)o·[jyeLi W~ bir vattit h~i£elcr tiz€riul1e hi .. teMi- \I ilClLrle gl2'tir-mj§ W dcgildir. f'luiramn 1:2 mci ~iinu RC!y· mmd m i:ic3Jelcden l.. a:;;:gc~lllcl[ fi1crini I~abu~ ctmed~n I..llil~ume-I

lin tilI'Jd.eddmL'j oldugu 'I'ours I ~(;!hrJne cLondii. B,r',;lvcl{iL ~ Fransanl11 ["lll:.u maJH'11) of:ll-I

I

*

m :ll'!ll5!tll".

Di)'orilu.

Ba:]vd1 ii,

.];l-

r.J:al!'e§o.lP6U['I'i'1;,! mHrac!lat Ctl!jrek kend.i--r:i ilHlaa. ~ll;ltL F::Ll.lilt ihLiy&r lIikUc§'ll ill! lltllll GcncorEti WC:n::u1d g:ilJi: - A-.:liedik l,)aj{lnm~t' lTI nttllt
mll}l:Lr.

b·rul.ya y1.lJD.i bJ Devi ,,~ artnl1ay' yilzrTc on gibi ~k ']1"ilk.<:)CI~im' h gelir !:etirJi~lfllJ~ .. ;crma.~'e sa,.. ltUeri e"k\'iyC'tlJi bu ~ 'l"~goot etrueJ;;lc Ve lti~ bit ris.ki. hi!: bit tl2:hliho.si IJl m 1)"U1 btl I1MlJ iiB' Sc!-Lffia,', ek rbi yabrmaktadlrlM. Halinlki P \-n1llad.a. bu ne\oi. :sotbit h1Ylrl~'ll.!'-!"jn gcli:ri )'ihde Y8o' 1..1lli He llir ~f38m-da.ibr. Blzde
bit l~lym~t!ere yo.br__

Diytlirrl
n1t!t

ki A)JlIaramn

hUkI1-

M~ bir mlicadele imldlm l'il.lm~Billacnuleyh mwl.l'; !lm:ah duroli!"l'l"\:otj{lam ba§kn ('n e )'0].:-

m\1"rkui .itlihDz aElmc.ii ilZoC:I-irlr" hir I}<()k yem -_ y;t hl-

tur.

CC1.1 ;'IbUH 1,'t'rdi.

But"IlH"I i.izerine Reyn~ud lngiliz ba'f\'e]dli ~nr~ili tclcfotl ba·

=J:na r;D.~rdl

\'B

d~rh[ll

tl"YY'U~

AI·I

riea. eiUl:ten seW'e. I li;l.LiUl2-.<Iinq bLr toplentlYt'l d1lvet ctti, N::lm-131" W:;1!.bi, Icla.!'Ill 'I.e iimitsh idilcr-. Rr.-yn~ud her ne b~llnsmlD olw'fO,U oIsun mikOl:llej(,yc de cam cUCCt&,-inl biJdi !:"IIi. .,iandell Ue Gcncrci do Gol Ba!j'LoCl(l1jl"1 ritn:ind~ iJil('r. Hr tti1 GcnCl'rtl dO Col htilrUmeti[l Er'l:lmnya eY£lle1.ine gelulmt'sin.i ta \'Sl,!.'@- 'Hi" { OJ1.Wl kg118atim::e btl ~~l'P arn;'inin ruiiJllfm!l kOI[lY ola'Cu_g1 s-ii:tl clcuiz volunda.il iu~mi dt' i..;:· miu IL!'tlll.ek PlllmL::iindii ~_~~(ArlGll:lll Vi.!. )

ile g.:!lmcsinl

Vc h::J.s:l (.lm ih ti}':;'Cl ka'f:1bmak i!:ia mibn· I.LIII m rtcoo f...zb serruap::tli!.. I'm hu k;iJ-lI i!}!.1 n.gbel clme~i.W temil1 hj ..ni bi.t yi&sek kiralu30 SUi: YlhiH!Ldu. F.ckllt :nrl.ll~ bu v'Iz.jy~t geqml~ clma.bdn', Eu t:i1n .:"!_nk:u·a hiJku.md. nl!:!rliezi. 013.11 :!O ylh hlllLlyo:r. Sermu.ye
salrihlcrl Iri.tl;;l\metin giicterdigi

ZHm 11 i.:sedildi. pek l:nb Drttl.

~trin

Dllll\!l

I

lulurt{'Lfl. kili V· ,..ill drn::c.cde m:it.c!l:J.'im olmU31vrllr. Bir:u dll haUt! dy~uN'l!lek :am&m ~el~ [I\.i~tir. 'Osl..elik "meskeo UU'!.1ml" d~ye hill~iJmI,o':Ut' bLl~c.u b2Y· huu~ yc N hi.- s'l:iJrii para (I km :l..'>1· na da hit- .-·hily~t v~ Jil.lm· UII.

MuRAD
~_-------~

SERTOC}'.U

bi.r ce'.'ab vcr::-coegmi Knllu~m.nm:; blr su.at\!n ZlYIl.r.l,:: bilnhiJ.. 'l\,l'laT iK"!<lonej' otiJJdU{;\tm 1': m!l!'I IJ"'me t<.m n gccc }'IlFIfj.1 f}\JI'ILI_,· IJ ".ume~kn"l kl Hltlerh: DIUbIt tltir IDI 1 '-;lnii' butim '111 y",

U'krar f;:~nf-::jlyd.iL: 'l~irc"in(] dil· vet 1.;dH,1i!;im urn I rJ l,ite«@III 'fCyl~re hi'1 hll!.Ll·lan:ft:l!lrJll!} bwutllJyorllUllI

Oglt

IW,."I

I

I Lf;!!lr

eden

_lj :Q.'lg

-I '[ 1 ~ylemj I ob.lu "urn e {J i.:ilii.i-.: , t llu l r. 1.b.ti11'''1:; bu acoob--:lrn dol3Yldlr lu 11'11b P thk Venll rteu W'" ro !tttubmdn
r IWml·~ Co -mf Hat

W"

talld. .. Il.ltL AImm'n l~·~ I '(Hid'· 14&i I ynmll olrlr.:1da I VI! iitl'r 1 Z 11l<1roal!lJJ. old Sll kor· ku n mufn!h r ar ...lwhu "yl

gaze cLer-i U hl-~-

-1

dlU·l Lf ,~

\lu

rr

yoH:u£".

n AhllUfi h(:"'ja~ bu mul11~ it ~fI.l~bn.da.

Hi len mnl'ul hu J·...t !:merge ",'0 r:1.I11l ~al''arml Iltt:z.anl p.ye.mr-Ec ~evk It; n rli16i.in(;l'ILdlgun kl111 uduu. Ter' L11 e Illhha.'b • yflyo..; in fI l~r-:Ilfli c indo bulundllgwLU. <> ,yl ( n. S[dhp"rv~ITUle mti7.a.kt:rder 1n~lt~reflin do ·tlugu d mr'lt OL,t"-:J,kti, ElJJllJi ill;.ru
etli,i1inl, harm IILtr :r.:amnn suyLI?m !jti. DI~"'r brafd:l.n. J..chil$la. delil ... rn ltllkemelerio ·c I p!Jim

olm-' I uJ 'rl("lld~f1 Ilk ye Le.bllll.inm umllmi It'[ bn lilt l:lb(;1 ~ t'lle ihl'llltt lJ!tltl i El:. 1':"ac1. s(ntl-r'lm > t.1 l{ol.hihy,.Ut iJ.ru.LI<"·,h.:n h !oJ vlu~'1.l 1';;1]1bir~ rij.lpbc1C'U"ue'l11 bcllfi ililJ.£a tdCl'lR. H''!rh~t'l . ilk {lfl· Wl, Hi Uot.!, lIadcLmI~ OMU'11 Cl:· r "'lI.ln nn. n Ulll!H' II yf", h;.t-kt-

",Life! !.ada c,-,nn~nnd:.J. d.(l.ir!!n.in. riilttlicrintlen Ll7_alc
l~ruy!Jr,

In," $ll t U'~IYI ... H::tvll. .oS;u]., her tru:rf Ilu.,.: gl' ~~l, ttllU ht') mt;:W1imi. Oc.rin bi" l~n~t J.'ll gOlllllll'1l

_o\..Li~

~~i~'Ordwn. 01'1 [}{'~i ,irmi ,J.d i.rr:lt I'UZa. Ug,;fl mfl81rm !'l cbcll UJ.l~nioo.e olilm lmlindl" biro n~r.r\,; t"al~Llu-';lm nhn, lle (eo intllmra : ., .,-.dcc' -k 11 i!>-f;i al fi.J{<llan var· bu.lUIHhl !_. - Pt"lti bn 1111 lry~ hllb'~1 W· nr! t3l. S'On"'t cihelirlllen. "uziy ti blylc .. 1131.1 11CJ.
;,iyo unuz' .( ·::;It:!r

Clinl~t.t Mr'~·lm,llwn. tcl·-·fonu Gn·
ITjcdil'OI'du.
A.nlru1l'l~

-

Bl! il1 l~~mi bulQ.n imyol:".

l'~n'den ('it.liini sB)'ledi, VI.: I.m lnuha.\·trr..: 1Je.:i dnRilm ("n""

:"('I.il\_ BUfHJh w.erin~ t::tludl,~I. ruE! (lU<tI'flcrc!t tler"!!] f.i1.i h1.lll ti~ M(olili uY1l111,J:,'ur, hafbit' hol( kB.7':lurll~t lilt 17,lt! dill' f"lml"~1 lnlinnIlip rIi1"diitll ..
Wll(· r'...l.

rI~ ,d a~!J1;' h:\o;e JllI c mini..:; ~·ijylii·

1'llzl

'.IIl1l

,,·e.l"CC! hI

r1l. inJe f'\'vcll-IJ a~ ... I'll rib -tl(' d' ha (1.1< fl 'to 11 '1 Ia lrlt.bu1 lit.-me?: hir I/:},ZlyeI f'11·~3. 111 Ict·
tlDl,

man

CII-

~i.in.l{ti Son zam;,uti~rdu liir lUt!":!!! I ('et iyh. ylL111l';1 miltaJdC' I· II_lihi.ni c[ley,

gl\hab;:a cJin-!

gu

knrkucr.
E-:in

tLin kU~IUlw iimrUJdc Ne V.lZlydle-'J

-

HUdyoctLIlI i~i'r~rruilH7. mi? F.vc:t. ismi 1-'01 {:.'yi., HiiSai!",
T.liIJI.eli

miil[('m I di.... O},le isc'" I \'h~ 1t;lliycsJ, ba~,m lr l.ra· !'l,Li.. 'til- k ,,~l~: "au iJ;<ll.: bulumk b":':'1 r ') ]O::f '\Far!,. L:<.:dl.Bunl1Jl hZYI in(J' tiL1ph(,'}-~ ~lu;:"'I'''l; arm ~h!t iJl!rJ IHlINLt'.! 1tI1 i.. li'J r.. 1t Ldcl,.)ft:'l8 Me I kiln~" rtu ui:'tl-il.

mi?

u('ii-j

- T· Ul:mtiyle ~ lInkil;; ten garip, ELrn'Um II:llumat tl1,)lr ~'J;. yU'tl. '1[" C:--I3yrek t;r.a ;~ Yr,1luc!cn lcl~f 11 J:!t. iIler'I' I e!t' (,lTII~ blL·;ll:ar:.Lk dU·
~lnHU"L~'::c dnllh.
~lIItlL:ll

lJ.Dts<;tlllr:-r_ Dj ... l::lI1eai: .- Amlri ',1 ~] il giwyor. Dc ~l'i1S.l h.,hy I'" ~l;i,;J Di~ r-l I'cmcn ClC1,,'l.tp li'crmf'(1i. Sigal\~nl Yl.J.:makla. 'mt:!iellLuii.

H:nldll'lmda. t'1t:sidee j'-."n il~i adam hirbn IC1-iJHl bai llf .~ gil--

I

SOllla

Y01'llul\illJ,

na IlllMjl bir tn.arruz h:ub dC'lTlcll: oln.cv.u_

hl rn:·ktti 1n.gllt.rc-rc",in Il..LmanYiI. iIe !!Il Ble Nllr.LOL~an
;i1r)yh.inrilj dogul')tlli.ilf olrluk!nn giliJl~re dair ~'iliIidan vo Hitler aftn..mn Okli1'lrrlIJO (Jldu~u Ul-

Etl cfl\'ab!.l Ahft'1.I1 lebl 'r-i D:'l.D7lgm Ve. K'Jndol"LU1 !\_h.,allY".;,I.y ... l:u]ejll eu r lH' V (. r.n.y 11 uabed l'I.F1me3iJ1II:1tn bihmdeJI ...~ LehiL,L~nnn m 1.1 tal; I la -lmh.nn. daJd ~ lman IFmHdl!1C TIl cl:n.lhyctiCrill h·y Il'TIIlTn minal 'lill [j', 'tlJ In'] 1~ i.ln r, t ()idur:u lJto.y n cr:lIJ,yo

;I'i de: filJ rAt"· k, ff" ~mdal:1 pi[lfJd n dUl"11:U 11 tlutl nJo·n ~Lkly(J-" Hinle!1 td~,r,·lill ....111, (.Kluun n
l('.( I

gorTtu'lc

iAllY 11 ·.. mz. l • rn [l. hil' t k~iye ~Llbynr k l~njOTm h' h· rll2:. Or;lyn nllklettill!l·. T ltl',lir M"'llll'l. G,dijl'fi.

1;'"HI2Lg1nl

nIl

rhr lilh:;:il' ~~'iJ.p Ilto"l]) w':'rme· nwlrl.c tel ethlut etlt. Nih'l:yet (1~I' hir IJUoI"dleLie teIer,mlll! lhl<I'I.'!.,~(l,1 I;llne nlth. Ve bll IJ.' 'III" !H !~, Ki..... I((HII ifill.! Inll dl'di, Mcr.·l'z irlareallld II It·~IIVlI, 'f ~ di.i L

kim aruyalulirdi?

IJ'JZJ!u,

bUI:l:lD.lto

Me-

Gnr"'IJ'dcn telL2'frLn e(J_ Ili!Z IJ, Oe· 011 IHl~ [l.rd~Wj Po'Ii ~nmlii l11f'll IIi ]tlJIIU"itIIULI n.d • arl.a- ,,'C gilzc~ bh' L ..i..I!!J'!"Jl(iti. U I ,t~~,lll11. Fllkat 1m yah nCl 1\:11";).Jul 1IJ1!.la ar: lyle :ulM!\ n" diy~' ,,,mini IiSU}'lcml __i'~ t be r.lbCT dWl!:l ec1t'rJrC'll blnl~11~ 1: heL!li OI.'tlk dahn fBZJIl. zlh1111, dam; c'!..Iui~r v·~ n.r::l.llif·ml1::l . I{J ].c 1111 I i.1\i(lro'llIl"l lJir nun ~ _ bill- aLillm UYlI:llitJfi~1ol. b.m.l§ti. - MilJ1l.'h Li In c-dilen bir le- niui ylll"mMlt. CekttllotSlI1de 1(lI)anC'!I nl:LL-n]. cebine .iudw"li, I ki ~£"rl~, nihayot; yun: olnIrOilU!~ k· Ii'nl(<lt kulllll\tnn Imlhne;l~l I [('n '~ntlru:lS(·htiyl' niy 111di 'l'c IlUI'ia.tJ i:l ~llrtl. ra.lt i)UlU~II'l11'i1, gc~. Ala· :'·8.rdc-, IJrdlQ "t).'.udl" ~~(J[lli_~.-_.r'>I. k trm. -\rlllrtm mnl l:;;apl.L;lnlilln~11m.r~ InrlmJ.e.kl aJ';;'J13 eidg_i b.i.r h!lL nJ· 1MII r,.__"y hill: bk Lal-.:r.a. (hi ~Itwjli. - Dill' u;"t... -.tU!. 1t:rlwlJtofi. 1111Jml. f;].J:lil· k " 1.:1l(1l1'm>lll yanlmln bir tl1l:- HU!j. tC'mi ... bir !'L!Ik ~1 I{::wm, ~JIJ (I nf': dJ..l1l('II? rUm'1 "I duralL1 i~huh~l11 it:i mil.l]1.C'ri 11~,incll.!' n(tllyatl ,w:gl uim Prillhl TCj'~dl~~i l1(lrl~'lli (l},u· lr~1 UQ(lHmesu l!Ielx 1J11ll 1) D La~'lIlm!lgi:mlcri \'0 ,hn'I !... tn"Hlc luI' ttwrmz.o. ll~r:lt1I"Jru O;:lI1y.nn:~1't~nret c-I ti. Ai'.!\; YLi. n:'ln I, _'~(' r';llldj ,",un ] ~~j f11r1lda ijOJ'¢rc; B}j - lrunlml .fl""hri,Ylc li't1lr q::kici biJ: H-a.lbtj)tI, Mer<i.l11J! }'I;"~~'ll i ve r (JyleTr'li~tl d~·... - H;lnu lrlllld· It 1.11 selm~.L..' no. 111.; lIfL'lfL1'~!l.buk gider. ~D 0 Cii~.'I:I~L" II .1111; aLan .IirlI. ()turill]J P<ll :UIDefl.iz.'le IJ.crnlx!r 1 Ullln Iyi, de~ti BH 1)('1~ll!le dL ~,I'IiIl bir r,;oc1l1£tn. (Ariuw "ar) 1

rni"
-

r cit ij rl,1\·t"'l'
t1

T~'L"'fo'lIl n

aynlflr. k 01 t."Jan ,!mybo'ldlltar.

Sir III ihh Let ler. B9r m"I(O

guru 1'1 ii}'orou.

b~ ;1411 ~Iladt.
\-i.l1l

l~{r<;:di

yawl yli I'i.i,diJ·

~W~'OlIliI

Or! nd~

II lund

:;'(.fi, In'3m

i.I

Cullin

,Jm.-.k ii., re.

I'll dll. M rl~ IlOl) HI'l:

:tlimdi ~!k-

li:i!er M('d~nnhlIJ poli 1 dilirl'he-nit" ('ll;t.u I!'lC, ~t'ndi 'ine

Em Jtt'(.!;. umA

-Il-

I~~I.t

N· l:'ldnr \J!du" n lta bit' iki d1.Jltii~a .. 'I '1·1 tQ1(.1I Y ( .(i) L14isOt.1 Ill. L;vL'-

-

L;.

D:Lim loll.:.!-

2
dr ('If 111uyou:Itf• mil'! bi nlmustu, C 1..11 , hU-rnllllJ.
OOTlWl
flo

Y nan .. l{alyan har .. binin "t;iincu ayma gi -erk n
1':(1 n 'tll
[iI.

,u,rOo"
" 11 I,)f

1 I"", 1.;1....
lW.1t.lt'Ji"

e:llm,

~I

.u, T·.n

rut-,

Zilul

d... iJ!'1 ~ "hi!.-

,

r
Haur, mlllmfllza
dllirl~j
1

!:lIiJ~cn;I'

lnr:llth.

11\'1 U~, H,OOlJi:). H;.li h i~ t I'lml ..:J,I.klcr'.J.!un Ili:urml111J 11[', J<"~ru;' muh.h~l ~!ll v.,-

I

II~lo

,~) UJ hd.yj~tiyeti

Ju if

Hntidm

'CC! lak, I;.."'y" t1nuuru ~Il
-.t'1
!'(

yii.:il. gtizti , il}rni~li, illdjl atr::r;."t, C:ILpmarak )·crin 1

"dOl.tmi ~I';I .J,<:.lle &"'!,;_L:_ F~l'i.!.& t

euen A~ifin

~a ~H i.I i I'-:l.;t~

fIL-mYIffiI':

~....I"

Boyu kftll"k" lli b"6r,lt'SlHl 3-·vl'dl,l. Fakr.t !l.Lll~. ill;: karurmd
\'{Ll

Il

c ·OC·l'llIst....i_ J.!ollaYI bOl'lil1' IlnnJ lu nlUl1,a tl.hp I'm!' k8P~D.I-1 1", ~'<'r. c ·kU. O. b~lserc]" k ! ,t.

("ki::...lil. g'~\'1e-· . bk ,ltll"~ ul1,. Irk Colal- Mollal:3Zllllt') d~ ~'(~Imd:(! dkiip duo rUj ordu, c;'.ola.k l' in 1J0~'l:fld.lll1iU9n ~;;u;, t G.lm~k "'u.£tii. Anc:-ali mutt a ,'eI t (tm~k lil;,. ill..
IT
Il

r L1,d'

Gi.h. OC. .:l r bJ!

'1.11

O:YlUlUiH!,

uuru· anc:lli 11 mukabil ()hrak iC'YQ}t~\l. dUnllJ,

r.
L

1~n~l:ii j

ui.
~.z

rlJt'l;en ~
\'

hl',..snilna boo

pl dl. n... nl-tm.o.i:Jr ,)ld~:
_

Y!JIlIl rul:

(_;ok ~)'1P sa· 5c.::b~~]~e-tr~t:l,ll bag.

m."k

A~'pUr." Bil('.a~ill inLd:ll' C{1{ 1I1~ ulark yu:odu::u':;l1 .. b,il iJ~

molialar

JJCl. gtiriuli.i.y

:::,h1.zda.n ....

~============================,
1~~W1~~
,.

oCr,l.11 11" ·rnlflIll h r boynudur 11 ).u ll... J'I"~'mn arl\JIl;;J, ". r. m olI, 0 -\1 t'lldatr;:J:...l~ il in til' numnra ;C"a'!.cHi. - (l)lhUlln bu tJUln:lrMl b3sitt. , Hasnuna boyunduru]: g1i:;t~.IJ"I I:m~dcn il:.:ifl p:J.ra dalacn1:11. l':ltddm de bCiJ!C- oltlu, Hall.G, .b:'L"mDlll biT'dCBbire lwr'-1udw'w. \ Ut.'~"lllil I.lcrke-n par:d;lTllU b:rp· dl. • !n.glup olnnyaYIl1l. d.i:rc d oon'jp bi~'cnbire iU~1kfl. '1.1 fli 'ni yl"rc ath. Ha ~d.. I·'I. rli1~n!}ti.i, kl!~~mcy~ g-ocU. Yt", bir :m lu kI@di_ J\'(>fe:;:icnw. ni w('!'!bire lialJcl.iin ~'<'I'indtl-ll ~~i:ih.~gjj gOI'liit1u. Vt', tm'lC'zUl· :am He ~~r:r'-l.bet· de ~n.k kUnl~5i.J.l~

'-'L'

n •• dU~fi'lpCI,;li:ti.

Ia

e!..

Il'nn b!!'~ da kiku

aiPla-:'da hir II :Iy:n:li#lllil 1.':lrih. IC.ing - ue 11:11.. fr.l!'1 tal'\]Itnn!j) aelar merel'l'lll'l.-· r1u. C[j~

Ill' 11.ah:d' ordusunu tn·k1~ "Ikn til"" 1l1ft:u ftrk.'U!I'_ erin,' bt:~ (rt Irk hul~ ve b.'lKi mrtl;a,rt' ul'lLin • a birincj j.....m u ~.~ri.'r ve .U· fi dU~_: i.mi:;. D.l...af'IUl{ ,\ 11 duo:,:.J.A.I nu te " lam\) iJ,1l ~minl' doladJ~ U li· ""oolin \·u.w;,n.btnm ~ru. i~'in I'il' l'npl:lM olm nu~ da ArlL.1.mrIJ',!!,kI miid:lfm irUt k,riyill~ !:iyd3l'1 .10.1 1'11111 .Inr. !SUnil in1.51" tmr k J -iJ.lp; l'.Id ollll'. "4IliDi:nm b, ill db'ih'l~l[~t21". mWlilrl 'mrlmtbt '>Ii'"Ui.h.l~ dor hirl.ni ii~","Ul rt ' "f. l>ilJl.Il~ C'.l:lm eslr
~1~dJ. t;.Jr:'Il1 leb!li~ril sa.nki miilt"(' .. l'ml!"..:nWnr inlit- l;ibi

'1"-

gat.
r

f a:zi ltot, \'2 Lil npet"'I,'I';!! lik c:i~ lJi lnr (.'rll: ahl;il~j mc.;,o;J}'L.:llt"rin mucessem 1:lJr timR.&li c.lJ.1'I A.kiii

AZAN:

r1!J.l

b~H'Igi ci.b tten 1.(.11 ....1; ,e. c Ir",mltlil;h,wn !Dr!" r U...: J,Jl~

Kemal Elker
[i!ij '].{or
-1lI15

I

kadu
li;;lll

,ihw;

gc
l

C;lCl
\'r,!

in

muhtelif

,u

dl:.~1r; It;i . - eluin tarlz ,.~ hucumuna :::. ~ me~h~.r bir m~l ]Hde[ clmasnu i ta.,; (,t1.L A.kilc ulan llliiIit tu'refJ mull f ct cd~n muuf alnr fc:.h"l'ru;mca umu, e Al~iJj mUuafan edcl~!cr' 1;(3tanbn wlH bOl,.!,J],I. ii(, :J,'ruba 1.1mun ~ ettigi hell"Iikrm ziddmJ. rnJicbfu ile l:e:!Ibi (jolud e~al'!;lbjUrl;o; : deulae, 1 - El1lem~y~l).!li2.Ir.. }(oz· BI.l ~e dahil ~I}"~e uir mopoliLizm, KomWl;;,:;fi.1 \" rnaJtesaYW ettim .lu, bu sonl u l< li.ibi me-wet. ,6 .Wi \"C maruI· imen '!l: nUllr:tim izin lbiln'!Oe-srne kat' iyc~ zat AkiIi bii} tedkLk • }".r[ll a~dti ru bir n uym.l)'aD mcn~j een bi fiJti 1"'- 1\I~n" l~~l'l'it:r:1f crre ,;i,~ t O]ilJ1 ~r n-ya bunb.nn i- gere ~ pek mil ve a,'maliru:- ~€nk b' era);: t i ':."'iin ..I:.kif ::Ul'vbinde Jluol!;.ru s(i.~'~ gereli bilmiYClcK hlzmet eden - Ilkldclli mr ~ le.rii_Fek mUd vir If,'.l~ik J'I.elLc.~l.er.
\'C;flil I rl 1, l.oevi:ni, gcu __. tc)i!1l ~ an ~[IJJlan bf:r talum ItIltii i oiIm:Iy:Iif.l

h'.1

[".alliLWT. Hc:-lumgi bir rna Wli menfaat eve ent1i.';Iewo irnah]lldJll en ufak I:lir Cn}lil"~ husule geti. rr..Jwyeccti bit mu.mirnHr. S!!ri~ hl;:l.ll::i1. bir tel 'kkUrl: ahib 01.
m&SIIla.

ragn. 'n

A\

n.lpaYI

'1,'(1

garb med ruy tmi en iyi anlayan ndilir m Un , '(;rlcrimizdcn biridir. ooyJ.e.o.WgiDf' g6rl! <::a".
linllah
••~

P8.!;i~n~
'mmII"TI

'i.I!]'

J.J.

cl.Iu,n 'mbsu ill ilm,. M15rllUU (ok t.d!'krllr l'II'e["mi_~

B.u li"::.F.l.klu zam.a,gmd~ rJ da ,:;eri k.almamak i~in, mU.9bt:l rhmlerle l.eva~''''ul ooen.:k, B~:) i'tl e ;tcbi Alismi Ibiri eilikle il;:'· m:!il etmi ir, SagJ m d i Iluli.
sa~am vticllIlda, ~IIILnUr
1'(1('<-:e.

lluln illJ.ay!ll bir LiL!l;!iuliidi. ·'lill1l.bl~ Ot.h~lJ:" Il.. ",tm.iJ~ t~~) iii'
\ ;l;sFI'IU,

1
'

~dlil~1ti
D.nl\'a(

I.:m~l~ kiimm

l::l.nmn

Lu.k:I~'l.lth~ 1;u'klr rW~Mlgim
i,'!·Ol" •.
~D

ilio.n

.2 -~- Ma7.iye a,iy bi.lUiJJ loy • rr..cU~r('. Peyami Saf<>nm tabjI-jl'l'mo, bi:r pi~ ~].;;mesl :ttmI8..1i. !.S-

sil1de ~ bu ku~iJ JriD i:J:MlSbir

thi.i.]tmi.i

l!::lT2.·

I

lIed ~~i

muWle~ilim b d.i11iilil,

ll,,~rtdi ~Il

lin'Ddinr:

~al:'

Ilhlmj

film: ·_m,;,,,

oiOVII ..

Wo\:,,>:i.i.

V:J.l.;at" i. - i~i biG tc W~'lc- de)lIa ~ .1.ilntCfli..m:ml.l~h. R~t:r, 11:- tf:lIi doldurmll~ olsa

r\ d ~ i :gal o~ luu.du. '[I'I,H,lfle'I'D bil' ~~(Il'nbel'i }' ulHm ",f! ltn.lyD.II ublllJ(1ri H.rll.Smdalkl5lll11;.oI::lr. Holt ~hir hem r.~ alh.JIfla b.oi1N1 3--k...

lki

,an_ '_1tna kar§1
i.Jh"
til ....' f

Avrupa

h j'ti ml~dakm.Q8,

h l' I. ;rli.i. ~..kJI' hi~

id . t'e .... ~iya:t;r t I:.ebedc1iiliinlle c

idi lis.lid f~
r..lCn:n~o:.dT•

It:(1 lEI ·, kol[i..Y dO1

~~iS~~r=~~--==--"':=:---:==--"""'!I:!:j
-o~ ~l!iuna. 1.78 atlet
tH'U-HI

I
A)"!p 1r, 3~ .ptIr~. 1 , I;. t I-~ id, QI.":JJarda ... rle;?il-l
~ - Uo la~'l _ti('h..~tl_i su~ctte 00.1 l:Juyclldu. '\ t, :$l.u;i1tle:r1f! 20da

L-..-J~~JU~.:,~:::..~~:....--.::::_~=..:=:...~~rsE::
·D·· ~ "'.-A
tutur

.. k k

t'Jtma a!wa[ia ~:iJ·]~yordlJ., I Nih, ~:~t, ~o!la hiru: d.n 1;:(.n·1 ~ i!ftirak e (1i ;st{'~i}'le:llLP.. ilti!;ll.ii.. :H ;J.tid• h~ itlt~t ~iJl" .u.lln.~~ hcmoen _U2tUrl~ ko!fUSU ~3.1 kuru l~ mau€ye 1.( t-. ViE', ~ij, denbil' 1 j' r 1 till Il;itir:!:!ci. 11: ~' Mul.13._- 1 ~t1~rr::J.m girnlck h.... lBu it·' gd~ll.dcn 10 d"J.1uk:!..:sen. bbiisiine g-c ray y~l bitircn 3tl~~• -~t:, f \''i!,.:ili..dl! hltikte buI riD _;;;2 I{i!)iyi I:ruimasl melL1ul'1:J.!l r()! ..k, !Jf...SDll k1li-lh~p:tru. lIlUID)-'o,;l1Cl l:;.'l.T'~llal".!dl. Biih:lS!:'x. ua. gi2:rkt:n bi~·,-,c·?lbrt'! ir klld: b lItel.' I d.l:.ad~.. Irrm.Eua .i'-'iliI·U e.1 n nth, dC'll bPu(:n te];biycsi 111'~; '.cll<:nt~ :r.i ~'irndiyc kaclar munlaz 111 <:~h'im ...a '.I.run \"e• .imli ll.etjt'~l l

.seler~ aras1Lnd. voleybol misabakalan
E lu.J:: r." U to_,rlilJ r

kCllribini j!'.tiyec~lttir. Bl1J dah,01 Hillltllltlf'l.l l"Dmlom. w:rn,uu M ~ C\"1:1ki bil' I~Sl1l1l1 ile' Wi; '\l~ :n.r ~ctHeu ...ir·r.t!e iJlki~r edt"mii I lU(;Idi~i icin CiJmhm." RciFli Ru;;:,'ut, ni.P~ii unWa, n.r.-.zi I~QI.; I valin bu;mlgtl bit' "hilci l!Cf'iye" ,,:u.L'· .:itil'. l."u.ll.al!lllaF j;iir"~Ui' i-;:).~"a.!ill iffir.j[rezele~. 1<IZ~1l ~_I ilir, iimhur Reisi, sun mill H) r.Jl.k.rr- IwJl.u1 t..;;I(1] & 'be:-) ),'Jd,j d., Ull iJre~i m~lzel1lC 11"'lliIL"'f.:~ 1I11 llki 1 g:r-"hilt dn Vo,: J n- 1 sebebm.i bah el]erken l,.l'i ._ ~ uL"\::-a:!Jifu. t.lt:di ki: AH.Jo ~.'l cmluk UD~Ul mill,.ti '·El.-jnJ.!: y~llg]n ~Jk;.n brr " rii be· rn i'lD o.l;: It.a.I~:a iil kCI"Il!j1.1)'1! y-...rdl.m i-.:in htt JrIru:JS'i II~ rb euG·(lr, 0I~1.lW.fiI;\D" 1IJ .•r. .bir kirru::c, c,;!er ~T;.nmd.:J. ~ir bo:ru run'~] 1m' tQD3n "ullmnl.n, (III .iw~ dli,,:m~![! tayyn..-x......rne hiE" ,'3.I""a bu I:IlJnl~-U I.;cmen mU::31U-j ~a ta.kar. Eoru.n~ pal"-<'.£Jnl he- I \;':llfl;!.f'l G ~i tli' _ o~n~Dr.

il;'iJ!.dcdir.

1 lnotlllld

·1

I

.1:

I

t..

~,~au

.~Ilik ,,01 _ 1 milF:t'..oal{dllrHt:! do..:. B"~~Oc,i;-:tu 2Jkc\"ina() H ()..:\"LLm ecLihh_ J-hyr~ btanbul ]u,o;.;jni J [) • io, ],(i • 1. ~J:..tasara~' citl.
'11 .. ;)t
(!

~

ilJI.'fl E.

lo...i_r. Ii, "t' mol,ijrHZ~

Iii, 23t I~·"'~· ' bWld:.:m ["' til... Rin;tt, I.. I .Uilll:ill

"I'3f[:JlH~I.tlr -lii. II~j "~ iflu&~H:Qd. .·ru ( dlr hW.Nlyloe kllr-.
~llIJ.~·('fr"

n.~t-I

I

bjr il... [azaj}i ca.D'li bir Mrel.c,. k timlell bahEe'h:oek «ri.in~ib1iL KocOi. bi:r kin v'e .gayz dUnraSl bi;.l.l·be ~i nm-p 'i'~i~'etint.Ie hali Inhil;llde buIunall llimanll 1'·1: b-yUk bir degi!'.iklik 1ll1suUe\'letill'li ta.mamem i!lrt~d2.n 1:;-,'le b'~~Harbin 1 m"n ka.- Wrll1al{ il_;in her tii:rHi ~lih:::. ile zan~ tcmin eJl'mt.z, 'nIni.i~ehbez blr onlu~ u, son bk kii _ (]a buyle!Jh h I b i- F.... ll.lisalill l>rumrunu memlekeun !;iiI'! .rem yem ha:zlllnnmal;.t. dl1'. h"nmi iamelilll!' s.ald.lrtIDl~ ~~ ..le\OIetkn rolil('~' kkil pln.l'I Men !eket. '\7e mIllet i.il€ her liirm 10m Am~ C;imh ..rjy~UerlfiiJl ,,·~aitt~ 1'Ilabrum, yiLn.!.Z lman toOp_ ~. gell1.i 'i'C tanl, yarhlV"· ..·tine g u,ve:nerck buy[fr bir 1I1"1,;kba:msm:ldn. tn~ab::!'C'y-e \: 11'• ikJU1Cd~ mil.Jj)lll!:~·c at~lJf" dl.ml - IIrrUOl: J) .h3 o:>"cnk;le- Ce-blh:den Hk iimltltah§i .za.l:er L'il~illi pmlilik !n;.Htf!"c C<t_lla, h .. ~r]el'i gcuyor_ Eu slralarda fl1en b'"lD11;UStinll:m IP'"t Be'! :ll"oanberi at;.Il::ln J,.'[ill.i U.a.r§. mti:sab8.ka~gm l;iQ11':ii.acn :5 mNt l1.'11a k_HI_Ia.- ruiM~ ~. 1 YOlpl1~ y.mIJ.m, gilit m.llli~\'ea Hlrak c rnDJ50 oLan 724 ki~iPjD ml:H:~k halde hie he,m,1>ahllom daha s-mdid-'Il late~dd:-- ie iade ~diliL". E~l' klJI- mt"t k~ ~erindm hi~biri bc;;enilmh or • al't"U . ~biler::(:k .bale ~c; irill. Fal:;:lt tm m. :ibd.a edebiletl:tk 1 ~lI.DUy[1.ca.k h.,.l(" g-e!rni~ I.om'0

ri, ~ de :son OCTet!:! {:' 11 miyet ~" milyonlarca as.ke.ri ta.l~ b~awl~tlr. B'JguJl. Amc:rik:m.m l.ngillC"l'ii:: )'anJDd3 biJ:

bir '\'3Sll tebilil.i g&.:itennoCm ·11113 mil bir UlEaD uldllgm.1.l ll::ibat 1mil;lt:i.r. ! Buradli A inn meHn .~aya·
nl imtllial

a.ny

- Wut miilAi:Hlhll

"C

~:Z' Y:ul'j

15 - 15,1-

"fu!te!'w ler, 1l\.m:tanUn IA.

.tlll'l
~

l11;L~l:u'r~ t.t1.i.

51 ha)

'l.ll'UlaUla".

ilii~

~HUll

1m

ne' h;:L]d~ bunu gij;['ur

'1'C

bir

Hi 1:J.lrigiItereUe

biT islil.ii.y

I:III-

1!!.IH

~.·iil.j!"~ la..E.r....l!.m::.J]lha([l!~..

YClli"ini WI"r.lcj.j 1.dilif del

-"

J

liektebli1er araSll1da boslar

ri~ltf, hlkriYif'f ~.vi.e i:HHI'!' ~ul'la.m,I'~t'-~. Elk.: { hnll~lIJ.b. 1"£'-". IJ.i r bru:\, l1n.rh m;.dilill;>~inill lien

N(II

13,li, _

~13, :: 6,

Softrat

I Bcyo-lus £lor)

H.:.1.!d, gu,-, bel~, ba.;..;m]fI diTtd 11 kUl tutup doi;,nlla"l:liJdi,Az, 1... .n ye-n.Lli>-orou.
IT l-din, DO.lc lW~ikla so"ku·· li!p r tI!ma"'l, hem. ki1dik IllollaJa "c :reUlHe
I

I

n:"... u;- urn Llm1t.:ls:llift~ h!;.'lnd 1 ~ "4 M i.J k dJ<.;fl~t :i£1.Dde birim! t ib~~wi -[..til',
TllkH'Il ]ilib;'l"ij 1(': 28 BaJ'!'
st\).j.

3 - I-::''i~f rAlIe1ik l·l!dt..-I • F[!nc~' (l..fJlI:elletl£'Twdell '1'3.-.

mdaJ:i krOs.!dr t,ebi ile: "J!;;_"J' t 1 J'lIJ,1.lldi. B :k(l. i!;ii.ira1: !::ui. tit rfL' 11 (5iW.' .... fl1el:tebi) t riOLi di·~i
{Kab;;J,~"'.").

I

Eu s(;ueL'lC' Cilmhur r..._.jsli~.[lL· l~c::lillci.i, deola, in~jh~[l ~dile.n Ru. 'rddn lI!£i!l(1'l L ~'" y n.1!1ll n kg,da [' (;llCIlllili. ( t -nd i'; i \'C UIL i~; Lit" iearC1 lr:\timJen t'1-

.'}] 1l,:o.antk. buh:mmak t:i 'l"<lrkm .DJeni!:df'

me ... ul';Ycb IU\\':"r I:n.l'a.
artlh Ildl.

hn1.lJ-£ s,u'I.';].tk~r clru'l. ~>\Jl;if, fla~ ra He mal"'1 ya:nimaslRl mm'.(Iflk

bu.lml:l.illgwdan

tpiisab:lkaya

1~-

ve u..:::tH::.

bn'ctkn

'.~n.
•r

Illu\l~Ll

(iaofu :;;~r.'

.w

hir

;,.:,tilillf

Kallli ], 1 l' )It>r;i..a [ill'

ro~tlpi
~.\,ln

.'1VO..ll.H.ll 'I~

~'Irb:ii
b!I~;i[l

jJ;j

Sciiiu'!

kllrt> .. kbilw.\di. t Ichlil;f'JI' J.:;irmi,,'

I ---- .... __ -------~
"'I

TIVATROLAR

Dulullunlu.

~

'=-ebir

tiyatro u temsiUeri
:l .: fl L.

Haydarfl.3.'j2.

do --nnliltu.

rlf'm tle I!!eyirnl.eri

haS-

:2 -

3-

l\uI'lw1.1" 3:; 53)'1. Robe-:r lwn~j 3D 48 i:\tleU~
Ha)'darpW''I.

.l.:r.adoIu K tl gilre'ij~ ~ilari Izmi le gi U
.. u flauolu
tlU,l

Ilrnl'-

.. 11(1:

l"~\J

CL..r"
!:;: .•

i.i .• 1' molla!u

~l["lyo;r.{Ju:

Ko"u:ru
bit.ir('1"1

1atful: l{u 1.la.51 ile l.9lLiI eIJi Im'IIS, I r~iiJ{'n!eI 56 liilo 11hi!iD1i Ka:pkro;llmn:la denK'fJ Yl:!.['an aU~Uc· Oytllfll d~, 61 kilo Burban TOp~LW~re 'i:looen l.c-rhiyeEJ djrt.:kti.idi hru'H:a idi. 1ht!~;al' Cazgl[" tlllY111 ti:l kilo Palis 5en1;)1, 66 ililo i idun Di1:i:m 'J"e:kin 'c8ra[il"l(i:::.n ~-1h·re d·· ..rn i.J~lli. -.II.~ 1] 72 kilo rayl,l~ mad~I~':J.Lal' l(!\'ri .edilmi~tii". Kd~iiJ:: mc.lI2.l;G.rd;)n iri i1 ti1'::'"1: 'WI.I'. 79 k:ilD ....{ustJI[a c;alnl' - , r <l 731::J. i:J.n~lek : 4! 111 '\-'€' ~ i" thid il·. riU' - U t.a "Dull? GiJ lim. rr.il ... 1: arne.. . Qlu l-.li.ib unlin .• l),;cim .iiJUaYI '." io~:ljl,aIll N ti Onla l'lya~e-L etfudbol aJanl mB DCYlnce, Ca.zgu: md!.tedir. - Ugul, bu Klz;t.n ccilUlidJ.r" }!.rnldohl kI~(b me:m:.il b ~. BeD, bO:llc ~'I11h-:;m tQrm''tlim, V r·fa - Fellerba l1~e 1I1;;1'\,;1. 1m- f'e,1~lkr ~ Jdmanyurdl.l gLi· ~imdiye kadar .. ~erninil'l cez.a. heydi tarafmd:m H-~t:!h;T'i)'lc pamr gUn;) :l:!ar'!'11-1 D~y,!QC,"I'IP \'t'nj:i~ iki ay boykQUi!.tldmU'na.!'..mI. Ihm)jtt}i.C<llWL~. =u __ Ei.i~iik -, !lalar, bOYUl1dm'llk jli ,'a.zife ve ,"aE1hi}r~ll(,l'jllc mi.i- DlEiI!!IIm l:u;lU1da F.(:\'·n~ icillde 1311luOIurdahale adclcd~rck \'azitesilld.~ ~u en.birdenbil a i.nk.i~an l1:lya~ i!lti.fa ~eJ] fu1.bol ajam Haa::rn leul;raml:,1ard1. IUmilin yerine Nuri Bosuduf!

- Y~l.:1 c Mt~na!. - G-081.(;l· tum]ii'li~ .. C",,!a_;; MlJn;;)n~n yapllil

\'::Lkt1Jl~ pc.tI' At:iii-j

i oo~ t_ eniy1e A"~-lm giir"!1 tn.kuru
. i!jl l'(]Li'_

lzmnc

bart

Fe·1

Hasan Kimi.J tel oluyor?

=====================;:::::;:===::::::======-==
met!
bil

:u'tesi, ~:,", j~ t~n 2tl J e lmd::: Maksim !'.~ ',T:' hlflnda \',(r ·im.il: l'lHEk t ~fluH&ln o~""LlyeJcrir1j, R:n~l~ Ve i.l:Uci.imilitii :Eev-en1er, h. g~ln, S~d.ot..:i $I:luinpa J. otcl.i ~1!·~1 No. 61 d~n alabilirlt.>r. Umull i It'-.U!

dar sol:aldan aGl,!;mda sll\'~ni~ "Taco: dm U ,""iih I'ld:J." ,g-ilnl '. -•• d lrfu_ t e k lpanr..r.:t - t ·1il,l;i[ .Mar.·'1) J gi~ r, l'!1 m~' ~,g~tlriyo:-. ]3.l~ !rndar ya IIan \,:1.1 (],m ny. ,,'> .ll;rUl ~'J' Abn:nuall n..: l.J'Iual."1 "] ~,[aL't 337 .. Cacinin tindc- tOp!.uW1D Uit~U te M=htl:.1';-:l rl~jjgil J.]JlII'..DE.._. ve -11\h.il.lbet kudlic]_\,...~i: lI.a:mma. sii:ylenol.·n ~~·z· rif'l,;.JIHi reti IIl:'rkes t.ar.tl!t.lldnn m.ilse!km lE'rcl",r., 'I.l'tJ Arna~I!::t~ a l\.LU;;il 'y3~ I r._j~.1.clIditli. .Gf.'ll IWh'''l!l~;(JJ du_ Ha.:muUlnh SUbhi 1Ig;t:' aglr ~;ih:;Uye <;llrnrJok kurmy, ba.!;lh~·o,·: 1 :1l;a'L AmeriIr~J;J. lm hOZlL\"t~ }JJ1 II te~..MN a.J1 ihm~ p.rlrll 1'~m:uki1 Ie o!C.EI.m ktl'C: r. I! 1.: - lu pal;unn ili:n.l,dan :o.liJler 'Tf3"kill rio aya~·la J]"",!7U
I

Hllliluki .6.me.:i\'Jmn kurilugu \iln wrdImln . It <.ito: bu ;i·a;::\' haHw.- CmWuUzci£'ki ~.t e r "flUdIi n t· I I iruri:J;lfuu blllm:L'~l t'}"'Lin

j

·W-cll: elm~mi~l". :Bizzat :M:3snf \. !!kill Ii:ou.nu.n i~in AldJe mijr~· ('aal edi}·Ol'. Alkri[ An1::J.ranlD

.,1-:"

A I'! 0. A ILHl.lill '- ~d,~ !..lQ!I~L ~

II Pili

I
..

I

'iiJ':::

rur

y1l0.i:,l.rl

1111-

-ala:rlll ~ ;;m ..lbp ve tamamlla

dwlu nefit; Fj.lmi. rrtl'l

T ~M.PL£;

l't'.,kli

=

... ~ ,ae

1 I le,

Col. I ,{lUll! mi-:IJ. Fa!~at.
:.mburd, ~lDl:tl~ kJl'arl~

iJoyWIdl.Kuh jo'ekii~ilI~ bayn it£:<
inLikanJ.lfllJI
... ·r::rIliJ..i:<jti,

in!l;} Gdildigini
'(JcDI;l]

jiauw

11k.

," J.i~iHf.i(· ilirIh'o dar.. dWM dtil'-rli Y'"'~-. :!so \~raJ:. l';llldtl ~n bH dalUl,:i_!1 {"lb..n B.onn,1. kf"lldiil Mli'r,~!, A· ki~iil bu.dil{ en iWf.iLkl ;~i lie k~~\'ul ;d.lmi~ oluyoL M::t:"-rif V~kili .kl'ndh;in"\-erllme:;i tab,rl·ur fcJ.~U b . yiiz lli lyl AkUon "3l'ihmlDl t.k.s:il1.~cegHlc .H'L!I'mu;.:'\h' :liiffil nl""l ~ttigi ,n, 11. Q SU~lI" \. bijf.iQ1 bu leI dil iran-· r.,ti J;::1l'iy~~ll: rededi 1)[", Faltat 11:1' ~ hruih: g i fll I~:menfn.ntiTle l.!JKIRI olUl" \. !t... r.bi1" In· ~(ILlt"ll.d,}n ucre.ail..iyor ki bu pz· ~llh: < Lualmdt.ll. 1:!lz~l.mlm:J.g} l·rL te1.lifi vuklJlbuldl.l~u .zan;.r..Jli ir-in ~tI'i gllri.UlUNc hD.l'be de! I,;tjbil1de birl1l: ev\'el uir al.b_daIlm'll81'1 ,(ldiU¥,; ol,lrrtk .:lldl~1 ik i girmeld.en .;ekil mlycc:eU].r, lirolJan 'ba.§!to.. p3!~ YDktu.r, B~t'la M~I Joponr:UUfI dll'ruAkiJin :l-:uhw: 1)u srlo)"dt£mnz: t:'l. mlll"l(bi.1J belMhumyor. JaponY:l Inn.ii[l, t~bcll il~ yud.mll ldIayct. \ e }...m~ dOfUlunolnn arasmed('tl:~n daha nun "DlllH ~a.i!'" oa bir m --Ye!OC giiliin<:; blr ne,·a.::>[U".il me,,':n1U babsetmeioJik, Atic ,. - -~ BlIgllo J~]lOD,\ &f'_m e· Ilnde .g, ~ harl' go Ill) "'ar- kifin nn.u '1'emini subu.let. lie. 56 l[en ~ ~da 15 !'l~l.HIh l'1!l "c- lii.tJet cilililldf'n lID iyi istimnJ eH I.!rlMdadlr h Abna,;.Il ,'H, It Iy .. ~ J."tlmnl" :lra&f1l1, J,,;i p ..1. tm. A:m-ti'il~a}'1 ~ Jl1 (' 'c J 11c:i!l~!"l")y, y~nbrndal' <: ljL~yJrtHl~ i;::o:ere OiIn ~ldi~ ~izl' Al~miI'1j·l Amrril.-a i!}:n~ un ~.gllt{!r.~y de I
11, 1JJuc:ulemisi \·~·nbr.On 1"ILnIl~si t"'~'~:J.ht:l.- drn !;lairimiz 0 d~ I~i lUiJ'cm~klJ.wi k.ulemir~i Bene b1teat'kile [lrd~luun we b:i.1k111 imanliu tll·. \:edi tall.e..si de yellisiJ\rL+~ n ~ de "i!'C(! te;;..yj ~ !;lUi;; ni, ~ ]1:1\0 godUTnlf;lJl'. Zn,'l'Il, hrn'l; 1'U':01"hri

sn rn aldugu

~!..JI"

n: lm:jlll i in

wr{:ktul'lilk~~

ct-,~.

du·. Dniim~i

Il bUDlll1

.. limaIDamei;i~:ml~

Mi~e:dr(', ~-DI. siirmedi, Bir 1.ii<;i· mi.nc g~til rck ir;;. gBvdcli hasruma.
uri!

zogl'IJ bir bo)·u.n1,,·',lI.'du. man AUa.fl ne
lkL YC,

yap]la[l bJ. tadtJ.5.1. bl,lndall Eonra h~(·:r.1\~ , h:llicm J!(ul'IHesinin ul_j az".<temm dahl] ()1:a.c~iJ. bk 1:1 yet taI'Mu" Llan cnalandmlm:H!H L""b tl.irml'l~le.dir. \·:J.ZOI'Icttcn SOllLa bot n.jn.ni Hasan K; mUm to 'l \,::t.Zlf .·jL1C telITar' ~"'l,'~ ~I \t; BOl-ludun da. hak m kurnit.. ...... n<i(l.
~8,11 :i.(. 1..'1 h~l t

ALTA
ILiII.j;;;,.wo:),1.O:G1

IniiL.:ak ~b

Ha~A. ili Inilm·
k,1'odi:,;in i

w.'mn 1o:f'1HI ;:.(lSI Si~ide O~m::Hl
~ILIW~,,"'

S~"-

1 N'gn

mil' y.r.mn
~';>

L"IE 17 den i.lIul H J'_ R 17 dm lbal"<:tt.lf.

(';uld~l M!)1i,\~ l'fiIl.:lsmda

.Ha!"bdt:', Miillalkm J,;'-::;.-r:l~JIlCI,,~ mlwurral fiDi'i:tt-o

H:J.rbinde,

Umnmi

boy

.uW'ul; ...

!:lOkK

El

'!I1'li:U"tm·
aU"C:II[Uueu

annL.

:1 n1.ll~

-l.mla

Hal·

u

me)
DN

u:llI

yednd~

kl'o'ra-

lU}'ordu-

tu, cyund I ·at ctmr,- tl.

lebilirdi ki, Molla, I'U].; uAulunu kendi ulld, Oldl'~'lJ ,j'CI"-

'ye caD_imcl, !fa

.wiLm.ln;

Am me~3l11g'!:.

i"llmrm

~~ ...., r 'Sj ~hllf:;mm.LlllJ.l1 H~l '" rd.' ball t lL !C'ktcdlT. Bugim tinat ] de 'l't"I.ll!l.d 11 JlLat!n~ ii,"'vllnJlll:::1

O!ilI:J.l!_ Rel1(

df.

d

r,:

F'.l.

YENl

S

.11

H abesisionda ~ karl.~lkllklar
Buna [uzLlm \'"A.ftilI".Talbi - nle8'I-1 hyr:t.1 i ~}'lIJl ark daslarumWl It,i'U'iIZ e ilm.f.!m.e:.ti lazrmdrr, Zlra 1Nrn.d.D. rnevzuu bahsedill p te is'81 olummay;m dilekler pst .rt.ili <1J'1c!..da.::J.arLTI kuvvei mane\. i)'~in l kumaiiadlr, vni r ga. bUi.nhulilli muhtellf tllldl:] rt arasindr bir dile~ ~b iy l:.I. UUB.n itibara

.Iapon bar J".(JQn· 1
ett.i:gini I,a.!"i&n.it <.' Lari hi,'

(B",.

Uor::lt

1 Inl:icio::
'L

~1I
blli1 of

N uru ada_;:).191' de A 1nl,i.li
bulunu}"OrdU. ..'ak~

iJi'of

il..lilk l!JilL"".

ve bir hI! r¢kel
1

yor ar
{~~ "".",r, 1 Iptel")

Amerika VB harb
!alii
Ur:.f. 1 ",eld

Euru. 2, (a.a.] IJ.JItUs <::emaJ,p ve lianc:sbey bnv.et.Dlsrr d y LJ [] darelv t.Qw.q ,; Iile]'1ib ~!tiDl.it:lr. Gil:nler •
denb.:n de... rn ~ I.odu
A

la.rd.ili kulJLn erit:tigl gilri bit " J;i1c~bl!.ri df de-

suret e tel Ink etmekt.edir ..

I'

):'eri.en: luli;uru!niEo!olUin meni, Inmi.zlik arabalaruun ~V~ •

¢
1

u;rn~

:I.luJ..a.lac1.

!iieb7.Adeba~mcta. !f1: Bey8.ZJdda bU'el' 1,IJIlum.l hcli ~at. Kii.<:liIi:puuda md!! ka.d:Ln1arw ~ocuklllri kin PL!' ba::]um e\'i, ah.Iili balnmdm kCitti gorUlehi-

1t:e.clIIilmlerin men'i, matiaelerin ' ru giin~I de 'SUl ) 6 d a b~ lamam, Ze;":rek civarinda bir ~rl4 oIrull~l! fakir \:~uldan"IUD mekteplerde okutulmala la.nwn temilli. yeni Akl.Hytk cad
",,~L'I1t:":re terkos suyu \'crilnLesi, Mel1m~ p~, camii yanmdaki ~e:;;ru..::t<>e terk~ muslu" • Ib~ . k kJarm YE'desindeki

lk'h i~ bir tcsl:ri 1L. pir IliTa2.G:ila dOIaYL btolde mllyto!:lla.n:a am;: run kl'Hll' nl lun~k. tt:.aly.1'l ,'atanlJlln Irt h li'f! SI.!ldetln1 ~a.r:snHl.k, ish II teblikeye atmak ne r~l[fed 11, r li t lr. lngi!lt'reqiu j tal)" .... a

nidoen . !p \'oC" 1.amrri, Sultanabmed civ;u"I[ldr-trt paza.ra giden t pnLk yotlliJ in ~lea diIe-klel'
::I..rnS!

Karagi..imnik disptln!':etlll~ her

nd<l.c,llr,

nJi~ muhalef t u e ii.i"tl ic::m lj,.::r'" veorltI eket tiro rngdtel"e

2:o'l.lllan 1:1:1;;;VI lIC!uulu, I;O(:uk l:rak:Jm 1!;'Il'1nm le\'sii. &.'I::ttlft umu· Illj helii )"R pI 1M a.sa. Samaty~da (J ollul &(' llmaS1, la.z.a daIJi... lrnd~ yeni [crkos ~e.'P'1(!Jeri t.~ !il.'"ll • .l;(tkllkl~l"ln ta..mii' ve ytoniIi 11' ,KOt"Imlllil af&pa~

c;aylnnm
ifra.ga,

i.:;in bu.!l.uRl ttamva.y :le'n"i!li.eri ihda. UDUlmi dilclW:T :Il.r'lIli.lndadlr, tHl~ht!lcr

~ljl;;

bt!.h~~i

haliDe

Kurbat"d .. dereortiD h

temidnI

'1..rr!

mi~ kii-;uk mIl •
I

run zihnmde
~ k ~.. m

me:sj, mestLul yer!eroe ~ ocakIaru "_llJnlL'\;I rlln mr;:n' i umumJ b~alar ~, :I1.enli \' Oyijnde bir ilk [)kuJ ]rI~ Ka.d1.ko yiiDde bir m ort.a 0 ulu yaptl. ,En=okijyiind bi,. erkek urla ,tllmlu ve Ka.dlk5yi;Lnde biT 1w. i~ \e5i ..i, !l 1 klara yangin mualu.khn il,;;ooulm.oJ.:u, Ka· rl!k nyu ;;I shye m :ilikem [l.e!j.L..;i umumi dj lekle-r ara.smda •

biiITll)'df 1141)1;1 II hw e i h..:iiz olnll}"an hi ohlugll :gcrn.iluyor. ~ rh' 1 1\ ben fie ~LOiJn, n e vrup'

duo kiiy~: I.l.Llhm~lI7. kijylU"l,; mu.aUim
UL 'in;, Pendik1._.e orta. m~~tcp bInUl yapllma.5l, Kartal dirtr ku u~Lini..ill CllI~leti.lmesi umumi diJekler anl.E.1Jvla Ir. ~ ka;w:.l:

_eD-

mr

IqJ~nI]li~

buglinku

1e-.II:kir ve

oillr? harbin sebetoi, mlmlJ ;k"h in.san-

I,e!j.XlliU d.:ihiline ahnm 1::;.1, Bu}'tikderede bil ilk Oklll binam j~I, S~!"l}'ert: Aril,tJlr :-luYlJ!Illlll :oLLraUe.geti('iln]esi umk>lmi oil ·k 1t r lIarll!ilfJda.dJ..r.

KliZOl dMilinde tlili Il!;o!r aI'llmasl, Ka..akd~.reoin temizJ.elilmesi, Ye.aikgyne llmumi l'Ielli yapllwaa VI.! 81tm a rniicad~ll"

i-m 11.J.wil,m:: ..
SillekH na.biYHill.f: bIT- disp8.l1ser in~aJC:. SLrll~k.li:rm.blyesme bir ebe tnynrti. :,Hil,.·n ~l1aki sulann ka.bl!i slir-b otmaorhg, II.n],IId.J.glDdan "iliyet~e bu ke)'fL)'etrll ~minl umw:ni wielder al'aSl nda.dll'.

iUi ~efin

te~BkkUr Ie ri
a)-hid 1

:,il

1m;w.I, :

b ,fJKn:. Rcfik Sayrhurt Ya.rti gtllt:1 ~"krelel'i Fik i
I' tar;:!. mda.n da blrl~~rte, .Uc U! 19-ra.i l .tle C-r:!V;l b \ e·

III "r;or, 1 1.,.;:1 nin teJgraflal'1n

."igvlll rle'f"e:'limn lemi7.letilme.'lI. ~ n.. hiyesin(.!e uvu.z hast..all&11l1n b fine JfeIJ:lJ.m~rn b>mini ~ilMe dW[lall8eJ' in.:ja.sl dilekler r!nHlnd dlt' T

umwnI

l"llm!~tlr.

Bclisin dun1kli toplanhsi
(8 ...

-- ... _M_
t.r"r,

Sogwk v~ kar : .oIJ 'i gijli.iDb. ll.llht!31i3. Mokfil daglaR1l,L""lum,. :n Ui.a...) Reuter liirilme.&i.nlll '1 mi.ihlm brr ~ ,Irwln eereyan I.!lJmekte ()Iall ~ ajansunn Sl.Idllml.ki tHlSW11 mu 4'$kil ettJjull l b:u1.i;o:ettirmi~Jlwrnala I nltitema.(hyen ~ ethabi ri bildirl)'or: tlr. mektedir, S()n U S:;Ullt i~i.nde ha.ssala Inlolilluwnda mgihl'cl':.t1inin i:znlum lerin it!c'lfiveo w..rekc:t:Joari vent_.;1r1deUj tol)r; u atest !iliitemadiDileklc[' h.,J..I:kll1.iJa sOZ a18'9 den faJJ blf . kll almrstrr, -DU~- yen devam d:rn.il;i v e bilb ~ d lin l'~lt ve Beledive Reisi Doktor man i~gali.ID.d~ bI.hlgll.(l Kas.saL:a, ~9.ktllll niraz I!:V\ ul vc sabab LlittL Klrdl!.r',· Pl.~ 8Za.laI'l ta- Habesistan hur:ludundan 20 mil dllh<l ziy;-.dlll! !;Iidd.etrnimflan ~I'i lluoJUl dileklerrn kndar bir mesafede !:l11llukla jw.. sutl\.:n.nde belediye ~erinde. da.ima esas O' raber buradaki tlalyan askerteleurnist.ir. Mitnllyoz atqi bi~ larak n:IZH.r'1 rtibarn 1!1lnt!lgtnl ri biiYllk teblikelen m~H"1..1z. ub d.~. laydederek eiia· dHek1enn lU'cmaktadIr, F,;kbel!'i... l.enha :0,0·,il Yu.nau ile-lii J.toI13f1mn Lme yo!. l::;:Jk, nlt:k"tt:p Ii L' ha.Ikevleorl kak ~1."JnJll Q1dtJnilm~ a-,;- girmesmden ~onr<l, Yllnan kalamt:,'z;\llan UzErmde Lopl.anci1i'111 kerlerion ceserll . gorillmekte Ian lD1di .strateji baknllwdaa t.eb.a.ri..iz d ir.mi til". Yol i~i.1ill ui.J". 1z:;al].ll Ijl.lnduju da kolay 0 ~().k d.a.l1a mi.!.1nm o.l.ii.n Saaasa:a BUtiin \iluyunt:.a, !D~iz mlldll?Dl mh ~el1 VaJi \'oi!: br- d"l'll'riyelel'l.l.tududaz mikla.cdn Suo ve $ukus' dognl yurHmekti::ve lediye rels) T sim - HarblYIi'" dan a~ker]~ri dU!;i.malill Ha.be • micr, yolUflun "'aziyetil'li mi:.;al oli::lrak ~i,.c.ana. dogru tardetmekledirNoel geu.illi, MJ,lnaJ;;tllr,jam .~d-ele ala.n k bm':a.da. mt'Cllri l.eA iler dlf't1i inrilaklar iljjidilmi~Lir. Bu &all n: m~im do.la)'silol!' inlfaa~ Eritrede AsmM"l-l "e Agllor- wL!aklar, Yunan ge"l'i mevz:.1eLLn sun.tie ~'aplLIIIlIHl.dJgmJ~y dat $f:hi.derinde bi.r ltalyan Dr· rifid~n g Imekte ,"eo bmili..no 1lem.i~tir. Yali ve Bcl!!di}'e Re.isi dUSlllnun tahsid. edi.lm~te oldl..ldaha "l(1nl"S 939 ~ . illl!!9411 ~._ lalycin bornba:r-dnnan ta.yyareBu ordl,l.. K:lF1lt'!30-mde:mop a.D },ollal In muka - gu o~Dilmi';'lir. lerinin bjt" .btieumundan dclpu!J yeBitli bir c.iNI ehw Qkumu!i VI: sallB.)'! rnudafa ya. memllrolur. oldugu_ Ilma.ktadlr. ¥unan ft Halteijjstanm :<,imta.linde Con•blHlun uzerin de i..r..aba. t veI'IDi.~ dar'la Ta.na ghli.i. ci,,"annd.ki di. - jlllgi..LU; born bardun&n tayya.r.ekri tiro '·a.li 'fe BeJedi.Yi! H£isi mute&- l?er biT" QMU di. GaUaoot'l mUbilibu! tWy;m sen. m~ ha.f:wl. etmlo!"lrtedir. k'iben U!nvirat meeelesi hakk.mni bomoorrl.l.Jna.n e~erdiJr • .da da izab.a.t yerentk. ~r~ Yf:-Kezalik Add:i.s - ~bal:JH. civ::Jnllha re-oorul) ~iddeti dim .uniden I;(lk m±"'tarda. ~imba. ko - I1r!da. da mi.i.him kml"l,'.etler tIlIb'»Un azalmllJtlr. ~[dd~Uj topi5D n'UlduilmlJ E1iy'Je:m'iliti r, ;;:id edilm ektedi;r, .1U!!ji i.,(jidilmemiJjti:l.". Bu, 'lrti:r 9.lk SLI i!;!1eri bakkmda, swal' mli~ lng-iliz ve lru.pilratQrl~l;: lutndi.irii. Zi!'1l Eren d i:r.aha \'er-· yerdl;l ..dort mei:re}i buIA.D ·Icu iUfl t..akviYi!: edi1mi~ olup hu m 1!1 "e B U ~ ei!ln ill i.ste!nlen ot yxsi) Ie mllhimm.at nli.k.ti.ya dudda fare beldiyetl btr kedi hal,e ilragl i~in 31 Illllyon lirfl.\'!l. tmda \'UkumilaD teahhlirnatigibi miitltyakJuz bWl.lumilkt:ullr. li4t.!m olduiunu te- . riiz ill!". BunlU'dM baJika Ha~i~ - eJiLme.ktl!dir. mi~tir. tan, Kenya ImdudlUlda gef1~I:'fLl H:I!W8 1I:a:rN!~'llt Ialol.rn Nudum Tc-vfik Kut dlJ Cllnnmgham'.tn ku\'ctleri taJllAtma., :l7 (a.a, 1 - YuJl.ania mckieb ,·a.z,yeti hakkmda iza· findan da t 'bdiG edilmekt~ir. t.1wJak! 1ngiJiz bavl!- lruv-vetBeri hat vermj~ a:\;llan oltullan tad~d Diger tar.a1rlan :\!UHI..n bir etm iii ve mekt.ep &"1Ilma.s1 teo umumi ltarargU.h.amn tc-bligi: bere J5;ore_.H&be§.istalld.a ihtilftl Wle-nnilerini:n: nazarl iti b.a.ra. aI1-· k.3. VI'I am:!l]l;:tarllr _ K-a biJt'.JeTin Ta.V)"'Vt!liltilniz, di.iJJ, ~e'iil • .D&ea~1 EloyltmuItir, N;ift ted.ri· mt:Jln.llul'I.i:rel! i7Jlgj (;'ittlkc€' 8.11· ..iJer h R t lal"J VoIl: tlt;polada Arion-. l sarm k 11dlFllmi!fl 'r.in 100 Yell' ma!tbdl ,~ist&rlM fblyanm ctllubunda l.i:llim Pnoooom~kt.eDm m~~!31n1flzaruri oldu· vlI..Illu t.ar~flnd;'lJ], ta.hltim edilen yu IIDmbardttllaJ:I dml!jilerdir. 00 gun\~ i!$aret c-dcn Maarif Jd'UdiiZtskt.trl eheml"eti baiA rnt.·\ kilL .. ri.l mf!ktep ihtiyar.mln yeni "1an· rin lngiliz liin bombalar hedef ittiho.z emhal'a kuv"ellerill'': lere b~ ''llrula.r temin IJIWJ.- fasllii"llZ denecek l~ !;.iIhaya d~mijiftiir, 9 aV bir $UJ'ette ma;1l ralt';'ll<lliJfll sOyJemiij '~i! bmnbardLman edilmcsi de ksbitayyaresi blz.im tayy.uelerimi • meJ.:tep tnrrurl nnE! 40 bill lir.t. leter a.r.itSllldaki muka,\·'e.m~t fikzin yolu uzerine ;;:Ikm~ \'"e a.m:!I<!rr.[)Jufldugunu ka.,'detmifitir. ri.i'li km""etlf' Mli rmf:ktedil', WI 10 da.k:ik~l ~en bil' mYhBft1i~ tidJUL' Li@~l'tinln intil1am ItnlY,l.HlI noosmi k-bligil be oLmuliitU!'. T!!Y)'H.re1erimiz Aot;lk reylo:: Y:l.PlJ<trl. intil'hlh tWyu.da I:m m.a.hal, 21 1;1. bu harekiU.a.iJ, s.a.Li men &!erme netice'!Jiml,.... idare neyeti asH altalyan ~mh.tlarl lUllWlil i UiiJmll u.lllel'di.r. ;o:.allgln<l.,AZI:;>: Ak, eel!!] Dil.! - <!,.) I men, Faruki '!)erell, Hamid. kaHn ,gah I.n111 2'1.13 num a ral! tell· C i:i,pl,h.i~ mem1eket J.B.hi.I:i.nde' 1igi ~ OnglJlll>U. Hasenl2' I:Jiga2, Thral'llm Bii.Jru.n. i ind~ g~i!itir. I Binga.zi hLJdud~ lIWluk&!ilnJ"l kemal Bayburn. Mithat Nemli j;~.. iki tanf ta (ntx;U VI!' ke~f I:bd:Jo':I..n'I'!!!11n ~.,funI'iilt1e:ri \fe d9ktor uT'~din Ali Be-rkoi kolu £aaliy tind!! ulwlmu:.jttJr .. 8e~i1mi."llerdir, n,.111ndl'li Bgyijl'- KIT7"fIU:Jn_ P11"('i1P1I Ha.va kLi "veLl !"imiz:, ouytik Atina, 21' ~a,a..l ~ Elcn I!.m.lllj. bir (aaliyeU I:ruluna.ra.k He i lklofJ:elt"11F neebir jj~sti'rl limanrnrll'l, bnlunan ~('- yet 1.Ie.za~~WD dLiD ak~ Bi.lyiik kurultaya de!egl:' 01.[1,rediJen t~tiligi: miler!, bataF!-'"A.II.M veo m8.ldn~h rnk 6 am, il:ltt!l3:ri NJ,d~ )'apllan vesaiti bombardLmli1l etmi~leI' lla.!yanlill'" ETgirid~n l".Uii.c eoi.ntin:ill:! netice&ind jttifakl'l -dir. derken, :fe-hine olara.k y~ F&nIII:i ~ro!li. Ferid Cema..J GlnSLe-T ta}':"J['el~rindL!1lI mi.i Ham id OngUJ1lilLl, !bratJim K.e- ~ eijn~rtan ,J 9 k [~iyi be-raberllEri.n. '['"l"kk~b, Inn,'etli bir ~kki.il mal Barburll, Nad Alj MoraJI,1 de gotiirmuJj!.e-rWr. BunJ.a.rm.o.· lie muharebep:: tl.ltu~an aV~1 R .. flk Ahmed Sevt!!lg'iJ :se~ili:'a.s~nd bI .'lvllkall"l". tlkcaJrb!:.r. tayyarelerimiz, bunlard-an til· mi.';il('rdir. ~llnii dihiirmi.derdir. Tay}'l!ll t,'doktml.u, e<:uCJlar, p:,t.~ Bugl! mil1 eaklb lilli $ef hl- lenmiu\en bjM dijDm~IJitil",. "e bIT ka' yahudi va.!LDr. mt'l Jn6ni.i, B 1jV k.1 doktor Blflgazi sularLIlr'la .11m 26 In~i t~tJlifj R ftk S.aydam I,'e IF!tnel Sek~I giill'lii oglcden e\'vel ~if u~u· Alina, 27 la,a.) - Elell. ordurd.el f'ikn Ti~rdeu gi'l 'n 1.el- !jill t'SnR:!ioIl!Jcia denLz layyaJ'CI" ~ grarlal' a.!kll'll3.l' an Indo. nkunbaskul1iI:l.ndi!:nhgmm dlin nmizdi::'l1 bid bir tiii"lman de . 1111'1 mlH~lur. Kongrc 'Partl ~fi:irl2'lti- nizalu!'lnJ gQre~k miil,;&$ir ~ll- a.k~ 11t'.flfOOilenIII l1L1mwrall ahnmast hlf.umunu .k.ay l~erek herkes i In t, buln Ye.l}iLJenD[l,~.h.t:;uJ(IB
,.;;a~r:l' II.U

I

bir ,"WIt ral r~ ha.rb gem;unne teshm '1.111n~tu. Ed a. .l.ngt.u~. A'VU;:;;tratya ve 'hm Zt-liinda devlctlertnin mijl;jletck mandasi ::tltmrl ldare edlunektedir,

P~d ten &glJ, n yoL ii.zerinci~ mllhiD:! bir nolrta.}'L l~Jnl cde-LI .L..iJ:I k as:!; b ~ n gin::ill§J.e r J..i r, $iimd:i
lo)u
(Ii!'".

ut.a.lanun.

Hen kollul
5UJ]

tak .. ye M«t:k n
ilerlemclrte.

kJ La.lar

Ilir dugru

gacbmdB,

nece.li. wcetl.t': ),:a,gm1U' yagdlgm. dan Il wa.K al~iII.III.l~ Run. \>eIt., Am n k ltm tvnl1dan g KiI':fi. rmd~ i:nJlun:l.n Alm!W \'aFlLrla~ ~be)' J.·~!iIo!.IlQ;iW runn miisnderesini Alm.n..nya _.1 kMI Ham h~ Uo mn bJ.r' har b hureketi otara.IJ te- hUL menCuler"i a.g.a.rak &nZIJl'I ETvaki gcmi lak.lll ~(;eg,!le dair Alman h - istiJi e~..le~lLr. b,.. ridy!!: n~ tin in rcsmi sOzcu.- Ktfi'l.ll.l pa~ !.Ie" .K..H.nl m akamlar'llldu ve R rntis i.i tar.ilmdlln yamillr! beyanat dtiriiflldtT1 viLayHimJu: g~J("fi telhakkmroki sulLle ,~ ceVabl Vel" gn[l.aria "ilZlye1; bildinln.i~ !/"I meklc lk.tif:L I1Jb'illlj' : Klr.m81!ti 'l8Y1IDn mute.ma4Jl)'eD ..Amf'r'lklill..lll ltiilli.i. hOZCillri.i yU:~)mOlkte aldLII~ baber V dlmi~i. E"~ bir h . evvfl yoklur." In ."'1111 rika II1II ~lIn hl'lrbe .IDbU VUJ.tI.tl grol r;I ¥yl: b gel'clli se.n~lIli teoCl"i.lbclti!:rdt!ll rie (l1w.'9kt i~lfallle ed'lent. Wl1:! terl,.lbal N evyorK iT (a, a,) - Me!u!i·

ka.~EI. muvasalat Harbm me';!hm
den _Il,,(llprikall

eden UmlJDd . yyaree~e Fmytilb!<1 1?dnie

ve tedcirlerm
~rillmti:!i

bu)'ilk

fa.yd~

l&icckeoooclief, beyanflull bu lunamk d~mi¢f Jlti: "Amecika. p1unda. diin 'a en ku ~vetli m<!tt!I·j d~\'1eti 01.3 c-a.k, gcl~'k yu. Almanyaya .kar~1 b. rbc ~ktil" ...
--lt~,,--

~ddugundan fI'I &!]I' iUbd& d;i vaklim.l1.t ulman t~ birlerk: ean t.e-hHkli1:f1i b.c.rU.n.f l?diJfJll!'jl,.,r, yu.!3,ye jandarma .. I.ay knmand .m ile nuia mUdiirii !'ieybib mmbJfum gt~ l~rdil. Viliyete 30n g'll.'D maJ.it.. rQ,;J, t.a na.z,a.r n Kirm "N:ustaJa Keml\lpI"L .utI top .

.Hava aklnlart lekrar baJladl
011,. t .. r"r, 1 In.c Ide) UyrU~ ya.pJla.cak nucumlarm lemin edeceti mewaa ten ma.h~ rum etrni!}tlr, Londra..la ijg-renild.igme gor!;),

rijpun guzlrrin.i l1kam' , !lU • viyt'8i kO[lri.i ~ ,'akl asr.ru.qUJ:, Ka!"acabey, FeY.lldecle. ~,,'kctJ.. ye ma.halleleri ."IU. a.~tlndaka.imtl
hal),: t:rmamel1 kurttltrll.mLJfI..!r: Hiikfl'[rll;!tl" celffi.iye ~'I.nm~l.llill mahaUeLerde her' iu1 Le:bJil« ,art,. ru&k'l.ad:lr. Bunbrln da mhh,)'11siue b.:ujllanmI1Ur. E 'elki ge t.eYI balk lley~&.;.an1a sah:tl13 kadar uyamk g~irmJ,tir. ~uJ", rnij!.J;:rnadiyen ylikselm ktl! olU[l gunrurn m ilrl tr 1'1 t m a.h:J11~e!" 11 I suralle: yii'ks.ek m I[ll:\k iilar

·ttir-

ha'-I

dun 11Jgal edilml. OIJrA.zlde btlJa.1d ma.hlllie ~ :Ur1edi.lmektc1UIH11I bi.r ~ct>ki'ia;,,'l ML!yJ ... L.al"~ djL'l\'r. Son daklka.1'a lqW:H hil n bh: insafl \'e hayvall royiil.1J 1 oomb:itniln'L;t!1l f!~ilmi!ltil'. maml ~t1r. Dig-l'l' ta.r"«r da I1K~1. n Dii.a g~ 1.ngiliz oom.ba.rdi - ca.bey Ol.";'I;!o1.J'liJl:lkl d'::JI~r Uh ... man 1:ayyarele-rinden k~iik bir abat ~)~1!Jlini ~ur. H miJ.ir grup Berda.u:x :i:stila llmamndaki !r'o! kaytine ait bir b~di 1u3m hedefle-ri oomba.lam ~U", yOO.lml!(jiJr. Sekiz kijy balkmu Noell takib eden 'it:iin - i.i ge- qallflDaSli ile- bioi. billld tamir c i mi;jtrr. 'J'enhkc aneden SaUl e zl\rt"lnda da lngiltll!!· ha\'<1 a· ilga "be-ndi de 'lakvi~·1!t ilm.i.:l. .In n 1a.nnd'!lll tamllnl iyle nl!lSWl tir, GOynilk ko}i..i hn.1k1 !,ell!' kalmUi V~ bu 811f~tle eylii1 ba. .• d:il:m~li.t. Bu tkOs' rnahsuliiniiJ LangIcll'lda Alourn huo;;umlarlJllJl yarl~ zat:lI.t gonnii$iir. k"esatet keslJ.etmege ba.tiJadlg.j KaraCII.i.ey tiara. mihiLilruniiiJo gii..ndell bt-ri ~ lI::':;1.J 1 S i!kuu del" 1 verdigi Diitiimmta gi;k~,"am mearedt'ril ]" lid g~rmi~, Son iio; gUn ca-De .... !'Ioge!'indeki Urfl0da ~ggiltt'rt' i4erin~ yal-l tJkn.nma.s1 l'leticesi !k;lom treler I;; t' I,IIl!, bball k ha.l.ka a:i t II rn.Z nJ7. g't.iN!. ti.z1eri batil h .,,·u faali'l ile mUe.~nlll bjr klSJID araP y 'li olmu§tur, 51 !i;Ll4r ~ibllldadu, Cfirell:ii ~ ~n.iz: harbi h. fintdi C;eriba-"'l me'\'lUli!:tindcki b. t"1.')'ork. 2,1 (!;I.a. I Nev· !lil aluJ'l:U1a, blJIIlerCC dii .. yOI' Tl..!l1oe.; ga.u-t(!S, 2[) Hkki· 1 I'i!.ri u i.;,tila& lehlift; ""in' m:l' bull.mrnaktamr-, Ya.grnul mmdll ItllteD Ilanll i,;;inde t..icaret ruz de\"llm I:tdgtnden !;IJhmn dtillJ filo:,:uTI'Il1ll uttr!l.di~1 La.,rlli lID "";.o;i}'~dc lI:tb;Jrrll.Cl1ig,.tflhmin 011..111!.lIm <LSlI'Il A 1.J:tla.:n. deruzc.lll Mil· mf"l~t8 VL~ana gore ooyliib un[] rettetabtuLl1'II dlJl)'du.itJ ~mil' gel'· Uika..smda il',w,b eden ihti~l I.ed,. ginLigrne atfednyor w Lli~'or Iilirtmnkt.ildtr.

'II

kl:

omen

FILtL~ki1l:!L, D1.ell:Uir Ilaitaya a

i ;~ayi3l nka.mlan bacbiD haf· ts 11k VililS tisme nisbetloe ('ok du~uktLi:r. l!jte g~ell llu.:rbdc de bu sjnirler gl;!q~:tnIi~dir ki Al· mn.n diU! i?all:lla.nlll renmi. ti.
AhtlHtl d~Tliz;:LU.Jiannm 7.eyiatJ llakklJ:lda hi ..bir ndr:an'l n;l'I1mi. )'I.lf' V~ Hem bu deni.;:ulWara kax·

Miibayaa
nin~ti(:a.reWe

miiddeti
Zur •
1[110 VI

Arlkalrll, 2i (HWJlh'il u~3:!Jran

I

tah ~ilkr d('n ga~'1"i

bUkm i:

".I yeoi
da

nftlnki e~b:l:.o;;dan mubayaii ollt> rUI C[I.'k 7.Ah tl"\e i"i!l k.:UI'lllt.n • gunlii..k mub!!.Y<Ul mi.i.d.detinin ~t gUn!;! 1;1 9.rllmasl k Hey 'I.:i \ I' kilOc"Ce ..1mra Fl [l f;.1:J.nJ.m:lthr,

hiicum uS.IIJ.~ri bakkm- 1

1 Illd lIoIi,hdll)

r,rl!.ln·bLlet Krne, 23 h~lran 93~ rihb aaloIJ;ua y& m ',bI It pr l' ikJn'l UIa. lr! l h k UiJlle\1'ika.o F'ran!'!ay~ v-svi)'" hl~ 7 ml Yyun Fl-n run..: ,"1'<1.11glJLIU h.'nZi.llitQ. ti.bt h.ltulmw-rf DR ,Jrur kWlIill liyihalan da
muz

kern

ve

kabul

oJunmu"

I!CIt.! g' lee k Lu ,Ia:ll tlBInl

gUn~ ypat:.JlktJr.

("ctie bnmbardlman r;.tmi,]t.il', p.amm~lIr. V\LMn cl.!"phel5inde tQ'p~u ffl1I.' KIJIIJ.;.fl' ri, :L"Ol!tinin Ilih.'.krt--r liycti. Vif' mev:cii mllhiyiM.t.e b..L.l:1 h.!l..Iidnnd:8i. i7.3J1 ~.h Ilarek Uet I)lmu,~tu['. BombaJ' rlJman t>llj'yltre1, rWllZ, 1imall l{un~l~'ye ill z.."fllli:n drll;/w;ler haklcJn('b· tty. ~et tar,l r~HtI1,[n r si::;mtlna, d'2n1irh hulllJlt,I,Tl \'aptll' is.I· "'_' Irar h rek t ,Ie- d,)gnl' hlr muh_;uTirimi.v.qag.d ki clan i(Jgr l' ali\k ad:-. .. Ohln h bL.,..anatita hulunulml5t.ur: ;Jf-'ftf'f1.' i, Ib tl~r' l\f1yil~tml~,_ :l.lllill11lllnU7..dUr k i ddcklei' l~lul.!lln O[:ak. N hlY_ V . II."rdn·. { ..I('llmillden birine t3.'lrn.u: liaza k'Jng-1' lennai.enLi1:tll 'TQ"k ~eJir \'c blL I F uJ1lumUn nct"inl2'l elmt'k i ,tlrC'll Ul1ljm !nln. bu h,;r,· nml:z:m 5(" lIllJl.e<:I.llll~(!ldujiUJll.rh,n her yur~l. 1'"i,;1({:1 I, Wl'~'1 tayy"rc! I"i hlr mi..idah !II !;I ,;:a ,'I ;;;inoie t::h.r· J".ln ~,rt1t:1.J1u~ktl· ;M>rbei;l nlUu. b.Lraf ~dllmi~hl'.l Rlf:irlli(!i'rtl ~Il fS yl('l·t.h'r! bullJgrluR-u dh"Ue rli.J~i.iruLlml~'!.tlr, Im)'11 [·okllll'. hnngll' dUrlkli re~ IrK! A rrlk"ld.l kaw1:..L dt..g( r llrilUJ ld L ,1,1~k ClH!Um InultasbirO §€y yn).;1,.I,Ir. Ik (1.illl of luglJ hll ISlI'I.;:Lerdl':n bir l~W1ll gu...den gCfirmi.· \"(" hUkOmeUnin nhul d.nli..';llr Bunl nn ar" • Rumanya sll1la .:aD Ik ~ pi 11 C k 01 ,,bir mUSaadBsi luI' blJhn]l;lll~ IJ jll:il h.'mE" ya. Llilrul)'" l!'Iml rl uktur' Bi.lkreE11 1'1 ra. ,I ."iU:fil!u 'r.! n:Jb.:inl OJ bd 'I kl,Jlay o. a.pll1~n Ii hu IIsi Ill1Jh .bLn I:lIlilldn \'l' I.lLi~u • olr muhill \'1 y.i ny()l': bll)'"ul ~ (! bit" n"rnI3)'l IlI.ii.k;d';!l1• Ruman .,'11 h II k II tlH.II. >j.OIIn :;,;: 1_ dLr1HL It'l n c\\'cl ~';q~llltr mn!}1 rd I flilm .... ~·adnrl Tilrkl. J'f..jil~re)',· ,.l.r7.•,o:lJlf'n IlilcJ(Ir.-r ( Y('i':' gl{h:on 'fI'lrld 'r' t. l'IJlIld,ul 1~lJ] de 11,,· m tc. hi mllh lJ yo> ELIlIHI.IlY J mlTli b nk, &ill. ),r;I.U. Ilatli bll" HOk~",fl 1,] olanhu'"l rllmll] ol~ I n~k~llH.I m[l\,on ~ v OUJ1 nr 1 J 1 n haI"yc b I~' via 111 mebl,j~lll y U 'I: nmllllll hilI In nlan r)k- Turkiy 'f.) D kJmt" nlll nll~ T lJ1fir.

liinLI1 bir

kuramiJ

nU'lkile

ka. _

LP,bl.igi; MClOUd m Lh filii lmre.kil.t, J;uta. 1fl.l'1mlT.ln itl"rls.m~im "\'E' d.ilipnJin mevzih"rlnill i~gal.inl ruilmkun kllml III E:>irler ~ld1k ve muhim nukhrda h rb maJze.mesi Igtinn.m etUk. Rarilll nul.\t'ij AlIna, ~7 r • 01 Yun n 1 • 'mi I>.li?.dbiii. fliill ob.a.m :J.Ii. Kl'ri hiJro.'kfl.l b:lkkJn(i ••. ~~'ld[(ki. ~Jsll.I.LJ \,'{'"rrrri);llr. lLi.1:lyalll.~r ~lmlll1tmn !JiTualj[)t" VI" l~l. Ii garbiliJJ:lle dO~r LJ yiil iHllU..;lul. 1[ .. I), ill! l", bu mmt-uk du, trlflhlm sl.mll!'jih I>.!'hl'mrniYf.'lt UII' htl i lm c,;' Je i:J.:.lp er 1 ·rkf'imWt.'rdir, ltd 1 kula:rlll I karga.~ ilk OllUl lIn11.". [}i"11 I Will· k I mlltl 101.: e. • dil~n U·~. YilIl3LlhJ lr lli.mfllld'tn t('mL.l·IJIDl'ki'l.Hr. FllJrnct 1 [iluhLI,lu l:IJii.rt 1101 ~.. 1'IlCllf'.UI' ~ It::tl,},· [I tiLlOO~'1 11· 6!'.i !;:it' edlltm>l H' 1)( n "'ht hr In r;tlitt '\ ulllLnltJ,!r ,,1m .. tlIJ~mWj·

I

t.-·

I

o

r.

(IL" her denizu!tl gembimn f!'Iu· r't'lteblJ,lI, .. f:" ltaIOIlllJHln "ii· ztimleo korlm ille!"i bli'~l;'OI'. tn~jltc.rl'.:rt' 'LLl"J.I"I A"Il!.... lli~·Jlh h ~iT(ltlllr l...onI1 ....... (a.ll..) , Jn~llcre i~in 1Jal'bd . mc-k iiure b, klSm. 3U InO H:Llometred€1'II razla bir m . Lfe a;arn.k gel n A\'ustr.u ,till UlY~'fl r?clleF be.' 8:11.11111rin· d~ b.. Ilrn••n.n, ~lkml.o:'ardlr· Bu Knnad ,j 1 imp:l.t"'lltr'rlulk i;1 Ii D.L ~'" lerbiy,' piKul 11illcittirlC~ :r'l'Ii.l :,en iJk Avu.sturya.i.J. t;1~'Y3re>Cj k3fk 1i!S1~1ii r, Flu l:J.y~·ure(:ilerdelbin A\ u"~.. ,IVall, Pasafl.k denlZlnl, Kllnud.IYI \, .Atlantiki ~l'LJr To.)'y,ll 'f'11"rl gdlrell 1.' purl:!. bUilI r; r faku.t eden n hflyerJcr -\lm:..Llll rilL baln"t.llklarJOl iddia 1,"l1.lkln ,ap!Ll' IIst"lerrnJedi •

(III 1Tl;'J1uruat yoldur. Ancllk' :-<lIn.1 .min olabliJrl7. HI AhoaD d 'ni illl1hm mille-Ill di\oL:n lan· rib cdiHyol' veo Okya.llustn. -layb-

Bu sen vaziyeli

11;0101.

mahsul iyi

A.nkar ,I :2 f (Hususi I - Vii:' !leU" I her (on b~~, z:wrfm,11 vil'lyellt.'r L1ilhilintleki m:~h:tiul \' zi\~tiui ZiITl3t \' k&lctine kill
di"rmektedid.cl", Bu maH:',)113Uan ~ol'e b:LJ Y'I mllh!>lIliin i)i \'~ btl ol ..dli:'I anJQ~llm3.ktal]IJ·. B.u m lluna t.lit. r1l, ~rC' bu }"11 z r Iyillil "~,Ln}'eLi ~i].k: i)'lrur-.

Dail"BJsrda ~,IBI" cabuk giill'Ulecek
Ankara Ti' (Hw"w;.i I Oil". b~ e \'l!kiiJeti yeni hlr mmi g:lJllderel-el.; \'llayd \' Ie' JAllll' cbkl ~Ierrn tum! ~Un~ t:::;irii! mes.i:ni I,'C hnlkln :;:;Jluiyc-Lilll n.H.·ydan \!.... r·ildig-i t.akclmie tit ernro!! ayklrr iuuc'k,2'l eden meIIW r 1:J.I' lHl.k.klll

da

!oj iddl'U

l!u. tIllbik Lir.

C'iJL1~l'l!ini

i e.c-m bihlh'mi",

Yoni

Vek.iUel' Heyefnia

bir kararl

'i'!

.,.r ,'-

I

Lw'

~~tlrUlip mull Ii.! Ir::lal hlHgel~rit:lde kuI11lJl.t;m roo,l ·tu l:inmL Dlfdll.iu lerillde.o Cilrloih:n bi.i}'uk jstlrFldvlli'r il~ rinl' bu H!ll.kindl..·I'd,,:-l'I ) I'llidca Jnuroy-all. hU5U."Ilmdu t!!'lkikk:rn. b ullJ I)'ulmn k tn dlr. Hu,l"rltllllll'l P1uba),a..'l Ilrojf'.og i~ill :1 nlil)'Qn lirohk lliluuSld llyrllm.i tr Bu makln01 n Ak . i.z yotJ.l gl·tlrlln c&i mullL.a III Idl"

mcl'i.kad.'lfl

ziraat makinelen 1!)8UlrmS'cr;k A..I:Ikaf~d. :!i f Hu sO si I - J -

28

1 S
Alemdar kohmdaD : 4.1.4:1 umartesi glinu saat lot te Divll.Dyolundaki ~m:uk lrli.lliip'hanesi bina:;;)n<iS. s("neli.k un . .::mi t..or-l::u:JiUmlz Y8.J)]iacaktlr. Azanln geLmelcri rica o.lull!ltI:t".

c. '. K

r

I L A. N
cemiyetinden: 22-12-!JI10 tari hind e yaptlan __ Dp-- LoplanUsuullI clisl2riyct G

~Verli Sahah, In ilan fiyallarl'
~!,!ilk

_

(n

lt4!mz,

eJ,!;,~I<l11ilrt; i rlhh!ll t'lrJ~-1 Ftemli nl1cl<l-ilill"ilr

de'fterdarhgl muamele ve istihlak vetgileri merkez tahakkuk ,efUginden :
It
Etaj\"r t.:lkunl
hanft'I,.
VI;:

8 M

..
2

2:000 = 2000 ...... l!DOO' :::::. WOO.-750 ~ lWO600

ZOO

IC"

~ij.-

100
IiO

10

=

2OOQ..-....

N" .....

,Wdll

:,<uiPl[n
I'I....

~I

".:0",'1

IOQ

20,

1<01.01

""nn"t,

~!.')'tlchr tillr
... l:linl e

Me,,·

m~d Akifin M u~!!"n .. r urIi'll tilh"U!il! ft-m:Jm cyl" d+n

hokka Im::.15t-

rllk

nill'
Ie .. 1

dl:n hill .. rln:

t:emini. L in 29-12-940 paz-l1(' giinil saal 10.30 a tilik edilditinden muht<:rem. axarun aylin gilnde te.'jrineri l'iCil etunur.

maim olamk ~rinci sa:rfilda !OaiIIitiml Oll.!lci JO I, lJ!!.:iliocii.. "
.. I. I,
"I

1.iu
tdlHJ S!'liIl

.,'uk"rI{11II ~irn. vc '~i ile i~l YlIZllJ mukcltcf )"Ipl. Il ara~lI!;1a bulunarnam» ve Y<:llI ,.dl'e.<;Hll (Ie ~utn:yC hllwnneJ1lj~ oldulIWlliIltl 938 - 9!'1l9 yllllip ~".,tll)'ahn., kHlI"~l vaki itiruzm to1ot"l • inde- ! Lahi lzahat ~"-.rl'l'lt-k UZ!!["O! 1!1 gUn zartmd kik lIoml5,OIlIJDa

"tI,.

Isve~ ve, ~ekosl?vakyadan ~IV. ve ~lnko
hveci D 400 ton ~jvi ve Ce'" kI!Jslu\'ak)'adan 500 ton "inkon n ithal edilmesi kararl~tu.lmttbr,
BUlllun

,

iIilIijrt11liiM.tl .H -inci

300 ]00

fI1~l1om"d Ak .•f hO d"'Vip tirli""s~ r.hl"t "yl.d! TO''1'1" ydi l..:.1rJ hi vra~;]lI 1I1 IhJni £1'iB1Ji2rml-k"c(ilr. ~SaJ'l ml~;'I 1:M~ dw-. .A h d'rI ed!!'I".] G [h'l' MC1:m!JI 1355

Gill

l1i11n.C;l:l.lL

t,;1 fI,J.1i V,·"dlgti" hamnd. h.l:r.UlllU komisy~J.nu" '10
I,l'_'

I.n

N,;I. tu

i!i.lmzlan

teL-

11:1/m/9-110 L'lrib vc 1i50
ml<oio:!ie-II:: me j,,:;ii,,::Idell U~161) 'tI1b-

1>19. III '11;,1 n ru

ithal ediliynr

---------1
Alhli::l "

15
5U

".

"iiiiiiiiiiiiifW;i;;;;;;'--;:d~~~:;:-bt;i;-;-iii.iiiiiiiiii. J I f!..aklavaYI icad edenler, hugiin; Klr'k K,aU. Haei Bekir Baklli,VilI,Slnl
d 1'" ilii:sttim o]duguge erlertli. Tiltsal!'lrw, kenw baklavaJarmdao!l1 mu ,;uda.makla kark kat ye:ria di.bin

li.&

Iktl:t.¥" 1I1<~.'1ll1!h r, K(',)o LI)'el 3ij~2 S::JyW kammllJ1 yerll'lot lujm olmnk iJZ4!'U'- ll!ln

llinll

OlUII!JiI",

T rtirkiyc

Devlet
hiz It'rJ •
flrli

HaY-a

YoUarl

Umum

brma.k1a yabnz para biriktirml~ ,ohnaz., ayoi zamanda taiiinizi de denemis olursun z.

It B a nkasina

'~.lJ.~!. .

illin llimmJu

.!iLk1 ~. ADII.H:l _ 'tc",lIlulI)" edn~ltr-, :.! _ TaJoyiloTe mt-yd;lIllutLnd.1

Miidiirlugunden ~
- Ad ••nO! m",.d.mla.n kull.io.tll.1m:lk asrt 'lcO"'lf uuri! klir v O/;Lt.'ll.'lrlle iel;;nmklnl.'I

l'edirtifin ac;llmasl "(aliye ve Ti· 'a'!.n't Vekalcti ile h'll'~teJri ih1I'a.r.::aJt: Iirmalar; arasmda tun bill" H n tasma temln edildliginde-lil 'bll [tlaRar !usa biT zamanda mf;lm1('k~tiJni.ze itha 1 edileeektie,
da milU.l!- bctsi2:1cri yere yuvar-lamaga

kllrtJ)'1d'-11

"Im;ll(.akhv. flrr ik~ j] ll'il1 teklifd~ lInhlllmrlk ;I!itil-e~ fl'l'ffi:ill:lnn. feTIIlI :.,-,l!lh,..enl:'l,lmt etmek ,..,rlJle p1iin ~'''' Lz.shatl alaknl«cldl!rj lI<ln tltunur_.

'1.

Me:rk~:2.i: Bah~oI.'!kapl. ~ubeleri;
ElIl!:l'l! . :aSII . MHnr

ALi MUHiDDiN . HACI BEKIR
(Elkn.hir-e I

&~ ... ~N '3 ,y:aa. 1 ~. "llcllliCl~rm tMh1erlnde Y'lpll'r

.-I!

Kmut..rili \L Icurnb I' 12>lu:sapUU"lnd ell TZ ('HI 11.t1ll>1 bl..!Il"
I

BI!j'o;g]u,

'1taruoy, K~lko)·.
-!III

N"~.I:;"I

~,LolIdtll"j_ flhold 5.1r..!;L>IIU

(:ocilPi
m:itJ;l;l;l,tl1

Ii"

(K8~1)

,120Rn~

VI: C"iII,IllIIddU'l

CiUlkii bu deb

~bbUs er3ecek olun:;ak yakayl e1'~ vCl'c<:eglmlz IDu.httJrkl'l.'kt!. N~ me ikinel bit' gUrilltiiye nwyJan kalmadt, Tt~n bllreket ,ett-i. Fredl"ih:
Ob yjn.e Y(lln!:t k.!I,ldlk_

Alferd, dala degiliz degil mi?
~l-t

dogm

b'2 bu-

I
I

ya-;t;:~bi~etiliz.

- Li_ki~ AIlerd biz bell" gil-! ti,g:imiz y,erie ~yl.e I:!avga do-

Giiruyoraun

ted~gimiz gibi yaltp

IiIJ idir ? _ Uhy~r!AAcolI 0 ll"rilil!l!llaru. dt!n tcrbiye alabilir_ n Iii. ~fIj: ]arrn:uJl. yummklarJ.m.l..z kuvve:lli. _ tlite bu oirnadl! D'RLi?k 'Ill- $atiodla hl~ "kims!'!: ile d6~~ ij9.klardan biri b:-J.na nakaret et- M-rllk ~t.rne :lrl-!ad:l.!i'_ Bu tUn m(jj? se B('ri.a I) her-iii kQ\mmlyacak? b."J1Jo31 Jllk bizde vuke-n hi<_;hir _ HEll F'lr1ederlh ~imd,i ana - Clyte! yerde zal1met 0;; ekmeyiz , yoksa l!iimiz fcmL budala. wy~girm, yava.!j yava.!] _ 0 hald ben n~ I}aloYlJ gihak cdiyol'SlJD, §"atrJdri doguij 0- nlrilTl, ml dll" Bcrlayi rLhrnn. B ... n Dedirn. Ark3dl~Url sordll.: lur mlJ? 'Onlsl me &Okak, De i~· u~!lklal iI'1! li)il' ,olc:lu.kt.:an ~mra. - Nic;in A1fcrd 1 ta!loyon, n'1l de !'jlmencliUl;!rpa.rotJali'rl;lul man g~l.!.. . t't I:;af "II! iy-i - ,tlyll2 ya. Viyana it;tasyat;.1. kalpH bil" .;neuk: O][li.Igu.nll lleR on IiiUllda hire tgT-:at vuran heI'ife - Demek ~rl'lda yUMf"uk t£l- clE,lfH siJylmni'l idim. Z.att2'n hal ve gfu.elc~ blr dD)'ak at Uk. Tr.!r.1:1iIlavnndi'll1, j!lOzle:rilllden al1l~tll_", yegini ,·(-rt1ik. ~imelldii(crd'2 bl- limjl!l;: liizlll!l'll yo1l?' _ '[ok, yoli:. il.:IU·Ill"fl hlJ.(!!;lt Y{lJ.;, ~illlld. bLlyle zimlc alaya k!'lllr.l fin lurk b~~· _ M~e]i. orada.ki 8!j~1 \'IJ',Y:tbll' IjOrlilgul1 inkiS1:I.rl111\l.lll111tnUlik k~rl ilc l~ot.:. .unna. lIad1erini .Imt u~k_1Lai'cl:a.l1i bitl £erlin ik eg,cip Oll'llaH: iyi dcgil. oflun i(,'!lftI; hi d.iIdik. ~im!]i d(:! uyku :lra- Dur[.Tcdrih (J kfltlar ac.cIDdf) senin ayaklanm l1utda - len ·de. olunnl. '! _ H:.nl!dinR mt du,:,m~u,? Del"Ie ctme! Valo' Hel"'ln Hilmlilik lim!] etlan herj[ ile arkada-§lal'lDl hi .. hi7.meltl,;i kllil!r, S Dill lie izyere yuvarladilc. Araba bi7.e kal~ hal matmazeJe malum'll ,'criMm. I) dak-nkada t.e:rbiye!-lini d.ivaf': {'ltikttln gonra oil un bit' cIa. Yo!l>is.a a.c siz iki bu.- Herifin ven'!", lI1i\dlll<ll.d ill['[WI!l1:l gel; coe-k!,le dala ols-aydlk rut;; bir t8Y Ylpa- Z4.:v~m Bern da vu !oi 1;"- ul}nldill iV"rinll' hullmlJ 1'111'1 n·mlYtl.I"'Ll,ktIK.

tlJr~)'abjli-

JIis-

gull -

edeookeanu;n icabl 'b al gike! Yo'k miyiz'? Bi':ile haka.ret eden al,:["$~ tabif bMj bl:rakmayu; . .-;ok I;lWrur kal-

1- 1dYilti hail:

I.------------~
II]

'81·' ~alg-Ic r

Ol'

a
filITi mUyafl.K [, ~gil[Ji. Ben [[I" kasma .;'Lklm1, b~1I" udde'L lamm bnnm lraflru rnuayt>De!'Him, Hi1;: bit u.C'1I.k yok 1ili.
ArKliJailm1JfI

l:!.y De yapa.yLll!l arkadiloll'r df<!'dlm. L5umba yukan ~ gidiyol", 3.§ail gelwyor. AdlllT.l ~ de kimi:m umUrunda: 'elini ';:ab!lk rut, J':redrill in d,etljgin.i ~'"ap1'lt'lak:ta1[J b-aljka ~lOIl1e k.a.l.JiDJa.n:ll~ idi, Lim\m._yI 11llwdaiD yakaJadlm. Ko]u:Ill, L :itIrHHIi bi:r VMlllet "'fOre!"

- '0 hald0 ,.- Ya.d*r

yukD..Tl

ilJe?

(iHyaIllYei:.

118 'lB:c~l<ItIr: I:? vn..k it sen d~ b(l)li m I gJibl IluJ."ya OI~t;HH:I'IJn. Dedim. Fr~ilJ. Yltoi Wjlaldl:n" baHI biT ~ey yapanu)'IU!aklal. Dedi. -HaddluUi~ It'd t.lUJjillUI}? 31naellHI~yh I2'k slklya gdir' jac'r hcriIi l!Jahf,Oenin bir ko!}esme 51kt!ilinr. gii.mtcc{: bil" d:lyak ta 11tabilil"iz, - No. ,)~,o[r:! Ho5yLc_ ~tc boyle! "irtlili yatacn.k onyn:? j
- a~lllIm hillii. lI\kmn \'lIl·, - B ~II n 11f' II 1, II'I~ In :-'IJ IJI!; hi.mba tin ~mo:iJlnlJ k:ll':LIll '.:a mil f

dl, FI~IIdjl

'it'rtl

-

ntnyQr

&ndiH el m!l,
.. onll tlLI.,tllitJ)o"l

-Ben,j

urn,

aednmz

:faliat ruuuJ yap1mnh ':
- Sen )'llrle ix-niIIl:'1L 111ft C;:Ika.r1'lrl, mmba}'1 LIn", 1(1 pH!'1l1iJ-

barice dogru itiver~ilil, lum!:l;t l~pey IltIr (1]clLlg,IDFn.'tll'ili'l. -..u:. madam ru~· sonnayl.DlZ~ dlll1 bll I~ e.5nru;ll~dl\ lu-ndirni p- Akl;jan:uJaobe:ri - Olrno.dl WI? kU:rl koca bir t n(>lllcdim_ PaldJr kilJdii:r yere Delli Iihzu uyb."lII oyuyamathk. ytn.·tll'lundmJ, Fru.Jrih fltbmrla Dllr w'kada!j i.illJ}'ecek bir - C-3.filill !;Ill Y8.flul'lIooaki komkaLmIIl1. CWlllUD al,"l md:tn: dehk bl Il....rUL'hm , T)cdim. r p!Lr'tima.na ikj ha}"l"8.n koyrnUljNc b('.'e;riks~in bl::!? Car.[twb;}IiIJU rdtl Yl!!::)"u"arlak \.c lar. nli§amdanberi gUriilt[ilerinbUlk aya~!;!. k!llk, kt-ml1derim kl' ~iitlln hi! ~'II <i,ln ibl(ret idi. m den duruLmll.lyo:r, $Li.pl:ICSL<l. l{ine 1imlc IlLt!llyenc eU.~ I!oIrElda. 1"1.1...11 000;, '" h~.'inerdir.Ht"I~ ll~k kabnhatlB.mW:! :'t.:nr'lf]t>n Ll}'nflJ1liLga, bfHjAL d b,~ Illri Uzt'llIlLk tluh.t ;;t;iynItn'iILl. Ililiyo:rl!lr da h~~ ii!i~ ~Ikol."~ La 11 J1lllW YHkn ['I ([(lyanrnrn ve d.' gih Lilli~ \'e ~!111gl["ll 11~!'Ill 01- lD..Iy.o. rill r. I~ml r"tl1ln blL· leI l' mcri:lU'l bunHlf-) , Ii. BCD R.ya~,1 lmJkilm. rucki ko.:dm.: Innrrmdl"lnl an.ladlm . FrL"I.11 111 f': d~\Tl'lml1 Au :nr: ,1:1 - F. ...,'t, e\'Ut! M(!'ydalld3 ki,m~ HI. (> Ll kika lambayl C:;Jka. hllrid(,jl hi .. tHKll11 l: !t·t i~itlhdoktor ric ~'(jk Iri ~il.H 'I C'(lC'lifl'l I'U~-Ilglln d ....." t U~nllTl!~ Llilm )'I''lr id! [d.~tirl1lt' Ii 1 HI 1'I.1).ll,1I1 Do:>dl f'l.i k!, 11 mubav -'I' yi, F 'drill: Ilt' 1"1i h' ['it'. !. 11Ir )'111 Il ,,]tlu? Yil1c" JJ'~ nl(:~n' TUI'ltfikrl'l..ml II~ tn1Hllnrfll_ - A1..,·rd ..~t'l.k Ill. b"hi:tl agI,ll. T::-, 111 I oil' hayvan ii? rin mt 1 c:ui.J n herH'lt 1-1 ~ 11.IU ¥i'l- Nezll,ll] In .. '1'151; birJ~llbire

k

d~mlan IIU? Ba,.....ka bir pensereden b'ir bmn: - YiJ!regim nCzmi a geldi _ Va;. goDun iizerwdm blr araba &e-_ r;iyor zannettim. BI! mUnBSI!'~ sizhk nedJr7' N'iI!I ter'biye5iz Jilay~ V,aD 9:-d~ldar vnr imi§! DiyllrdW" &1'1 Fredrlh ile hi~ ~ (fiknrWl'orulJ k. Dedte-n nf'~ leli heriffu karun olel<~ pel!'\je.reae1l\ Ilk ~adm Desi i'l-idir ~itm ez liLkl.nhy.o. atllldL:

E-1

I

r-ilrsiln.

il

nJl

)]

I l\ 01",111'1:'

raht,j!

Yf

"';:1

h Hl!

I tl:ln :-t-

;""'1

,~,

Bo[:Iediginiz

Polis hafiyesi roman-

BORSA K IRAATHANESi

e xt s

Z SA
DE

llER YUKARI
L
yarln ~,kl"or
~
-

tan serisinden

N,(2Zih btr aile £W.OIJ u clan lnraatha~mi7i1e bel' ["AZAR saat 2 - 16fa kBda1' me.mleketi!:Di.;rio tnmm:m~ Bay ve Ib.yan ~f'lanl!ldan :riI.1il.~kkiI. wiJkem,. lI:tl{l'] SAZ b e)'el::ini dtmlema fLnatmli 'l'amburl~.&LII
-..

yiiz illincise esi miiaasebetile
(kll~

..L Martine m

--

Ilillrh bi:r ~f
:.Qa ~~

~~l
If hl!'O.lIJmhi ~
Il"l.~ II

51 btra I

,Ia

I

.~

Tesbit edilen fiyatlar dahilin de serbest sattslar ba,ladl
( Hiikumet bir kaarname ile ,eh .. r'imlizde'ki yapak S' okuna ellkoydu
BlJgday :balJ:i i.;;m
ve hllbubat. l.IJJDIn memleket. dahi.Jm,de TOPfllk MahstlliJen Ofiai vaeila.sile ~t(jlt11i.r temin etml)'1:' Ii!.!gimilk"l] i1..ill.a.rn ij.ehlfl1l1Wleki IulnuiUr. buj'day ~1WJh~.n Ml"hcst. bINI. MiDi kOl'"w:mm kmnJnuoUl1. 31 lu.b:w..ijtlr, DtlrJden Itt~ bui- ,in~1 maddE!:llj,nm 'klnei flkrllJildH~1 tacirleri bug;d:iY mmf.(Lka. • WIl ihtiva etti,fi sa.iahiyrte milAlanndal'l

~I

La.m rt I:!S'W dgju-

munuD el..li4ciai sen~i mmm· ~"beti1 k tit muld"ek.klr "e !tlut;ebahbirim.iz ae~dI Saff'et A·bhln'J1. bl knnlerxll>l nri.i \/13 eRi b....TLlrk do:c;LUfHld hni..t!nlHJm tebcll "'~IiIJ t.a.EeIedi.. Ttkk!er, climb.uriyet ink11iLb1[IfII geliuciye kadar l"&1"b dilil • )'8!Ullcia e.rJ.diiermt1' pek q GObt IllmLI ar tr. Bum) bizlen garb d a~ iran LtirlU lurhi m8l11ill.laflD 3, tlmalan ~ol( Z<"1r olmU.l •
lIa Avru ak ya
mt'D!:mb
I'

Bar diada topcu 'Petain Nazi . ,ila~ya,n ri c ,all b UIUn ceb h,elerde tekliflerini alB,i ,iddella devam ediyor reddetii devam edl or

Habesistandaki
isyl.n
FraDsa

1;1

~t.'r·_

Tiirklt"

deruyele

f~

J'lrdlll!"'- ve blitim AVDI1JaJ1 bLretillw·. Irk, dill, lJ~, itdlrt hilhassa irlHHlJ bl.ltim. biitiin

hareketi mutemadi ..
yen geni~liyor
in".llzIBr HabBifJl.i1era ilah veriyorlr
Lonal u 2B ta.a.: - Burndo. bilyiilol bi r a.ia.ka ile k 11 T'ilJ l;;man

bukinnetinio Afrikaya gitmesi .. 1~ln nUlrhklar
yapllLyoirmul
----0---

~----Z8
l:IUL.)

Yuuaoldar mel'kezde -1 muhim mevkiler e e • dOl ge':;'lfl er
h.a.yan~ar ptrcvezoyl bombaladdar
Yt.lWin R.bmli Tel JJ}i Atin;d., 1~ ~8._a,) §iddstli IPlJtbare~ll.!.l!'den 1M b.br mikdar
1t4" de 'l'llnul:t II\Ot '

I

Ims.ule gelecek mLmenm resmi g:Jizetede ne:Jrl g61 , 0 ts yelll kar-arllUft..Il11an lI:e1en.ne gO~ fiiyRt te.nezzW.i.i mi.l:ilen w: sa- giini!lni.il !.Akib eden bi>ij gIln icinfiy(,ltl~r ii7.er"1nden t.adrlerden a.J'3i.Slnda karAd~~J r118('.ak • de bJlir bevanname illt Istanbul bu bugda~lllil'll1 buyCk bir lus • D vahain bi1dirmr.>€ In ehur luI'IMflI ~ln;Jba·YB.a E'tm~, Vii! mah - til r. twJnWjlJ ardir IDIfeli" t..ar'aftan 20 giinlfjk swliJ:l lrl yrx:Iet il'Ii It rttl rmrstar, Ofi!JJn ~.Jrrjmizdeki mub.FIyfUl' milillldet! 15 gUn dalta [I. l"lH:arelr.rme veya iluunetgRh· bul rift v~t mlo1 r'k"'lI:i ["1(.1" zil.'bWuIj. ohnasma rogmJll:t11 Iij.C_h- 18l1. .Lm~. b lkmal ethJdigmden An1mra dan gelm 1I:IiJ' ,E'l!I']jl'lf! ti''''I'(!ll!i .riD:!'lime ~tHillllJ" I'N~ (8bfltl -ii/a 5 mi, J fir) brra -

tJtnlum.le 1JeEj.D'eltigi bir karnr • Dame lie elmde M(J kilodlln flU.la bugnay obm tactrieracn !blrer beV1IJlba.n:i!! 1oI1tl'h!; ve bu huI:ill'bata el koyn:m~tu. Bu k I'U'RJ"Il8.JTle hilk iimlenn

rer

"C1'€n

hilkumct

5·. 12 19MI

w&.k adar ()!UI,,k.bLmJ a r::t • mAln .. s1;: ver meJj en j~ilgi k rrmacl}'a veJ yabu.d aiIC!Y3 MUibil'llce'k1erCir. Ywmz t.esbit ed.Jlen fiyatfunlan
fazlasUlOl satista buluu.ld'!l.k m u Illmill'ti.-. SugdayJal'll1 kall-

ge:ti~ElJ.tlen

ml1lJJan

tenitlieJ!] ticarethane \/eya I!.Hmetgil.hlan lmmbulua. bu.hman we ntil!l.~ rnarlded.t! saplan hakiIIi ve hllkml ~1.sl:iJ ItUeriJld~ hlll.lI.Daliii l'Il$!IiII.b b!u!.ITl 1 nrt III aaI

da,

memlelretimizde
y.a.pagnlarl,
I

bilfimUM

rbu karar-

y.eti~n

myaa

mu-

b&uJta IW, Vin hislertnln V~ t.a.u.srbun pek k!.ln etle ...L-daruu.r'fl. i
btl

m

01

ugu

uruk1Mlcri
~11: A vrup

d -rirlerd.e i~il1 de lItri.lo'cn bir 0

'u

l.un(lrfL, ae -iunlan

-

Daily

dev

I

'I'

aJeyhmd
Irh.! n d n tnbl

tlc-nmn 'TUrk 9lf 'P libr In

Telegraph gazeteirlnin daly husIIIl'l1 muiuDiri., ''LizbfJndll. bf!y~calJ,b bel" dolqrnaktBrllr.Bu

LizJwn gasetesi-

;\i.rhl

Ui bulunmabi" f)~y la8aYVUl"

n

tm· h~,ll.s[' dc' Hurturu ve Nalro\ \.~ ~\ I , _ Jar J~H1 g"iUik~ h:J.kt ukl1 U'I. • di~ .,rel·ici bir n,ahi>'d alrnaktu IOldllgunu gUilt,,! m~kb;_'(llr_
~ 1, "I

edH~t:?

'ILfI"
I

bJr
:u

iJ~JrulD
VI:';

0.9-

niun

endiai-

buI<:l.l '1 im ~ ~a.;:el~m~ geleu tf"lgTar~1IJ rll:r. BII It'lgptflrrr HnI

ne diUm.a ~u~mllll JTltJ 1", Latbik 'dilrk 'Omn nil saltaDali Avrupa-d.a payidm 01 IPI miJ dtleb;;e, siHihb bil:' m kavemet "eya t.'lMT11_ 'Mill lJn~lgl ~m;tJlIHI'
mi.in:kkl.:b l::Jir di..l 'manllk hlh:umll.J!la r,larlJ7. kRlLll_ Btl sah.adJt kendvrnll;1 ~ mil. dafu.a elrn.ilji de::iliz. Onul'l iQill I'll gi.lI'!.lI;Ic i.l;;llUdLardall tm¥1.!),.a _ nk en Dl~nfur ifUmLa.r.a VarInVYllltadElr tlir'lll tilrlij te.Likk.i _ IIf:I" blZim hakkll.lll2.dil. bIT h _ kbnde Avr pa e:fk.ii.l·lUJlU\Itft,jr-].II dan

hir b ababelil giire m~1 Petain, sen nll.z.i tflll!ool rrni !'eddetl.ig;. 1~ ',A]ma;nhl.r .F"mn9aTIJ]'"I il'g,ar itmelD~ oCl!rm kl I l!'l Iliiva ha:lIr·

ya:rmakto.dlr:

bm
q

.J

e mi, 6 sa ife.....

aonra

YWl..Il.J:I.h·

esir Hlm11ll1U' mr, Bu esrrler arastnda &B!bit.

lSi,

iiI{

8;;/,/1

)

w'

"fUll,

I~nn
Ll.l'lIif'Si

il.)].I](.(l

T DiD i i D YEPYENI BIR

h

Ff'<'

Me.zkilr Le~an led ikind-eD llu d.Il.l:l~lld.Ig1na. "1m Ha •
~ll'Itallcliaki
ml.i~mll'l
lllr'

Balkanlard ki A,Iman tah,idatlnln ash ar ml?
ecari,slandan

milrtir.
Atina, :lS (a,a, I - Ylln~ resmi sO?..ci.isn 8.o;.a,g.dakl bL,yana.tl&
bwuJUll u.~tu r ;

tahrik

t

l1ikgtl

malJiy l li.lro 1.:1 lIO d.ahll mli.llbet ve ~l 1U":o"_+.:'tnu:kte • dir. BlI .... ziyet ID8Zknr memli;! • a klf'tle [hllDli ve I1l,,1rmal bir baJ LWiI t'tWIilH islidaJmI t8.1i!IIlUIk. tadLr, Y!ll' ,)I~ gorii.le.n 19)'an hR-

,millen giine; muan'Cll bu

hal)'1l..l'1 rica ti t! bhe-1lIiE. bet"" y~.tinde de\' m blnlt-ktOOir. Me;!' ~ez uebh~lnd d YWl Ellllltla.r 1-

118~8n Iranlar lPe~rol Ino k l&di)'Q rmu",

miye6Jne y nC!ju. Ale n.mizdeki cerl.:,)'1iDlImWil _
IIa&lraIJ ~i .l l.a.a.a ,ulur. bit- dti~fl'IlI,ruhk ElU_
nrur

retitl~e

DU!:illlanlMlI.llI?.di.n ~ IlJI.mimi ldilel', yam "ilyiediJtk!. rine ken rlih:::rl U'l m~}'orlard1,
A'IInI[lIlnnd

.

etmek ~1J.Il

re"keUeritwl .b.ll.kilci \'e lllDumt bir Intllal ~n~I.iSi sJnuy ba..'jo IlIdlW lljjbh~ilir. Ti.mei-llD tnulhHbi,rleri bu l:iaTPkcl!.: sebl,dJ olll~ r"d.k in~vlii. HII.ImIj: hll.lkl.llln 11:A~,.umtnra k&l.c-~ bvt-tled:iii kmi., iiISui)'ot.!l9 1 ngjl"i.il II.blull8l>!9d&DbeTl (,&m,it, ~fQ ;i ,wi, :J t.&)

talYaIl hl!'J pU.,;k i.i:rt Irek miihi'Q;l IIDtp.,krl .... ilJ.gal etmi~lerdl:r. r 1l1llyan k UV'I,!f:t1f'ri m miah:a • Kn~i.ik ~azete, bi.iyiilJ: gazei.e. Ill_%, f.:6~'lcrL:: kBJl"'ljl hlPClImlarmli mlil'lf~ka...."'I!I.Sl de\'lIm ediyor. Elledvvam elmiqle-rdu" Ml:!7..klir kll"·j rindc k~ld Iilh:ilil1'Ln ye bUyl:lJ:t vl;itler Pt'e\"e~yi cl bomban::h· la'l:u mumeJen bulumw gaze.

Bir bilyuk ticare' ve bir buyuk kazant;: muesses si hahne gelen gazete gittik~eazant; a,daml nnl yahud kazan~ glrupllsrlilnln me~,ru, gayri me~ u t sir vas.ta~arll ha-· line gelmez mi?
g.
taranl k.h \-'t·) II :;:;iI ,I rt 1"1 ml-tlnlle a!a.r.. k bil' Uti! YS'_" f':'ik Il"~tnd.i bir ihtimal 11.II'RJ. UH.; ~3zPtl Ipri 11111mul znl'n;lf1l J;udll.. tJl llgu glbl Jr.!,,-, ut \'fl~.b, V· ~h,kl' nndl\n II llkl'n :;lbl \:Ii]

_____ .•.

-----

10

AI

l

n~an

p.mw:

y

:b~~~~~llW~~:~!~i~
y

bizi bllmr:JIIl, oldu • ~bi gbnne.<;j c;ok 2.O"I"dH,

-;=====::::::=================:::....... ~

Londrn, 28 fa.R.l - Mi: ll;wari..tandan Alman iluta. Lannln g~gine dal[ ven]e.n ~berill z.ib.inleli'i ImrlfJtlrm.ata hi!" AlIrn.&n blofU 'c:llduiu D1W.y Skotcn ga.zeteBi t~lI"EI,hMIW bu. gUn. leyirJ HIitmel-i~t"IHD", (Soimu. ,lI6rrfa .'i .!Iii, j M)
'1

maD ~i."llllrdir

Almanlar
Sa-. ..

da 15 t r k a ..
II

nln ceo nubun ...

Fran

M

lLe.cr, Rll.yfa adedmin s;.ogwW tnlllla,n1an ma.brum vlan hu- dft a.ksini. u;}(3ia ediyorl!lJ'" "Hzi)'et till l1I()ktn.druJI GIl tfier· r-ili:'!tlJ ~ltildi: dte tcdkik emiml
m!ll:llnl,
De-lite

j",liJfad~

icin

inm,Hllt'll

SJ.·rbPst

'IlS!rll~""lIk

,r1n11"

9lJlI; b.iiwt-

tir:
H i.H.: umet, ya ie,' k8iliide yllZi· 'y'r: dlilaywh' ml;:mle~l'1:.e Ioraj'ui!

bl.nufB,Calalr. By takdir(i~ kii ~ilk gaz~\I·ln fl)'Rl]unru diil:}u • ~rek, loIyukler S<l~ t'alo.nm (.'"0 • grul.au-:il! VI..! ikl g-rull d.:t 'biiriiil: maddf ft'daliirhldnrn katl::uu ..
·l"\Ilkl.'n
(,mIl'I

at

~ we hl£mleketinde ~ r>lTCq;~'f;! ihtiyat Y1I.nhr. __ ~

AKIF'in mezarlnda
,"..

ta,h~id e'tmi~l~er
I

T"Ur1riy y~ I" l~ 8eyy~ til kreml m ml!'k!:tle-rilldeki a"IrdMe Klln,w1Itri.n jlli..IlIb~J.Jtuu anii!.~[Q.r' ..e Tiirkb' b.n:klunda I'ItIP;itl iuymLllflarwr, Bun1ar.

u:-

II

River

h ,airin Fa 'URU taz,iz el'ti

·t /'"...... ,d ·,I SI .e gen~lgl . un ml" t ".

LIilInd.ra, ;J.S la.a_, ~tliiQine

-

Li:zbondan

A

'1~ba~

,..

WIt.

y..rolkl esen",rne b' k'lun(l:ikl i}i ;ij8.ha.d tJerilt' - VIlIi''ld",\.ti yaM, u:1iJr Ilr·rde-n bir kllimllu, 'he mu.
I:J, Zil. 1'1

dan

Tilrkicr'

Nl)rv()~I:~ Rag-lam yol1!iJ,'i' ili'l~ etmek'te nldlJokl,ftrLI)J "I' liikOljya.ya 'kUU - ~;almde biT ani~ ~. rek,d:ind~D ",llrJ hi!,! !d Ihi 't;lnl !;Q}'lui. A"ni zat, I\.bna:nhmn i.kin-

be:F:!

.AbJiMl!l'l"ID

~ ~ bk ~t fUhakHlEl aylaroan-

larl bllldlll'ffitlj'lli.r;

News

A:l.i~ ChI'"DOiClel

i!i1:iIlJ InDI urbrmAmak lI;m Ray' ~dl;.'o(lillln \andidi kal"lIn.nda ili a.r ~cc ~, l"i'lbud gH2ittclc:rd!?n ba-

mu\ ILfr:lki • .:t iimi" -e'

liDi

d~ ""

"
-....

IIHW ,,~....... bA~~ _fR~'l_~_~_I_~_m_~_&_n_n_rn~B_e_~~D_I_I~_[_.~.~~~_~~~~~~~~~~·~~~~~~(_~_o_~u~~~~_a
-

ZJlarLnm .;·t;k

ballll9nlli11

<LZ

l'Iay-

C\tma. gUnii all

.

caklardlr.

"
JlU

ti ida·

Amertka

a1yda

SA'BAHTAN SAISAHA~

15,000 f,ayyare
yapmaga haz~rianlyor
lngUtereYIi!

c.bki'I,TI1IDun

SljS!!

ha\·a.lol'lnda.:n

ve

vaifll . olmutllanllr. 1. In" U hwmgta Tlli'killtf: QIlk b[.z _ mel r·tmi§ bi Fr:a11li!z. muwrl;<J.o:_ .•

kiTi vt: anatkJ.1'"1 rl.r, o yn:radJllij lbba.rilr Ijuln an.
h}" blietf.'k bTl' m..al:dli}'tU.c idi, bLr yazl uu'ca ¥iyle diya ; "Ta· bl,d b"n i ['rmJj I\h_-ffil i""iJIIIya.rataml"h • BurlJ.t1~ ".. .n.llll !kah-. l yell'. Sr FI l'J:irkh flog-dum, g,ilTKh hr, egim, In?lvfI, ~I'lI,d~. dotIa.-, aU r, f_ biaUa liaminii ha • 1:111'1 I, ,ilcu'k bir- k!lulJ1, IInnn, !ilIhu.:nk tkllil, ~onru Osmanhlunnkl yr' A 1"11 Dliu I1J.k I gibi ~;!. tllli ~'F Ii'lF.lC'""r,lb i, r,mt. lll;i ha.

hldfol2:J!l rlaimj ol ...n kHl1mlIkl.$1a iBtifade ~' rek );..landa'YI veya Ka.rJ 8iI!m 'Vl 11'1[11t ya kClijCbbw. l·· i ,deli I k'd'k ICl"'i 1 dOt' llih··" ,1!,m1i5fir: MuhHtUl', nt'IICI UhiJ ;Llt ~.~'h: dIlmeklp~ill·: .~byl('ndlgllh' ~rlrf" F'ran::;atlm e~ml'bIJ ~[1f'bU'l1Id~' ~nhll r..r}'Un-1 da [;, H"I'lu'lll III 1"",111,,;1 ;, rfl. "Joda 1" \Im. II fll'I<;,1 .' tal, ul

..

$imali ve $arki Afrikada

8,arruz ve miidafaa
vaziyetl

yarJ.m
)'a
'a

y ••p.lacak rniihi n lnik..

a getll$ ehh"'cek

..

••

nil

~)nl ihlhi'lit, ~~

K~;:''''ri

M.. lJliuxl

A.kitin
c

~

h.

.lndJJ.,

Biiyilk frJill~ ~lrimH': 1,'(· IlIIUkhd .~~I"Q1nHT:II1. mulrlilil M! h. ~ APl:1.f'1111 1I1"!i.mGIlUn t IJn,'u y~lljonuJ!liil d!J.~ rJnn~nllh' ~~'II{-rekL.t L I' I .... :Ufi ve m~humlIl'l hll.yr.li'llun <i.l"I1J.Un,b Imnuf!1 .H1I1'i"UI' kllll;UIt t, ,ark h~I kUl'l.1. bOyl!" hu' mll;Jor, Had)",a ilAn UCl"cUeril l1ntv",,",ite E.dl' lj' ~ F.lkull.et<II ..1r-n boll .gnlp bn.lf1llnnda Dodin J LI II 11finY,lya G1 T <]I J: Il';; Ankn ' ,:2. IBm, 11 Lfllfi~biIfI Fran II. 'XIJbJ 1832 de ,I kt.o J}<'lli Nih IQ TArIIiJlJ, <pldugu h Ir., fil' l'jllUilun Edirn, knpldflki I"HI1I1A.lnll lla,j:u dl.l-u'I)'ffllI .. mrhw h gul.urf"k ... Yfll l I II I. alJl. I-:: ,~oJ t -Ii"" IFld, I DoIJ' ill (_ I' I V.iUA.,iJllii Um. lil,."1' lien tarut""3i H~yctl V£'.;t:n..' Ali N.iliad Tw-iwi v 1 I'IJ !'CRl'-'- g( 11('f,·I'Hnilul I ~,.'I;ltI kll-<fj (Bol'lu yft", 5 . 1 ri.(; hi. lerde bu.lunD'lLl,la dn kill? hl'ld n sdih HllIdi.

I

....--

l

r,lrl'l

In'''tllfl.:;!.Ii. 4.•.. -I rrHO(,t"I110bll clidus)irisi,ruu bii LUn \"''''llaJaru,,1 blr' ara,ya g<l ir· I(I~I-t: H!lrl,hll,.· gllm1.> SOO tLJi kl '1"1 lllyyan 1'll'InJ!,'II1 I'nd Ilu! 1..-1 it: J , ·1rkLJlI~ II l.!(m~!·L'!'jJ ~un!1hndull ill!"n LI'lil[;!l lckliI JII hi.ikumcl.(l0 I.:ILhh biT lP.dJuH-I' I flbi ltl. Idngu· DU RI~[ f;\('\'cU, dUn ll1atbu;]1 T1J II. ill I'ITW .si.iyrc· m l!JllI . Bu lc hr, bll·ka{' ~lIn vvel, eml i~ l ·kkiilll:lii kQflgIe!i1 • tn
l"lkfln

J'

OIHIl h.o.l.p.ln 1t.1I\1velllcn!le y.ol'liin Ulllr'lllI! b-~8hml Utll· ynnl Iru I't'k I,i"" mi.itllmmaLl \'6 31 hill PStre Inut nldu \'II! H, Iylln. llll' t.. Ir tOPI [Il~l' 1mua bliyilo:l 'mL,kl, I' VI" uniiUt.:d iligt"!l Hill: ~_~
(SQiIIU N',.' ...

M

1811' tOPI ...ldfi.1 tlJo1

J:;"iJ"llllI.'l

........

(~u

'!I/o:; "11, 6 til)

Illl!!'" 4dill I

_iii__

ili:::r._-.;;I!':''''

SDAK

Halko istfir iatemez eenabt serm8Y6si~. a~lml I brlka. rd aneak kuru
Ikmek lemJh odabilecek

EHALIDE.~E ...B
YAZAN ~ -

b'r IlcreUe ~all,~..

r-!

- 0 halde, dinw i'l:tima'l v' a.hhilti f::i.Y~ oJ, )"lill1W"l ill;) h), linn I:mlhg"lt\1 kendi ballerlnlol

biyat sahas.mdll

endJi y.erli

a,

32-

IJ:UW

en ali.
- Hayir .. Btse hccanus "1a hcpsr, ya .hi.; biri; dedi, llbni. udl)'P tefsirlerle Kur'anu lIY' durmuk ta i~jme geLmlYQ!r. ~t"yh AbdlU1U1l mlkrob ...."em", demesi· ni flkir JQ~uiU mUluna t;i. kin huluyorum.
HII i;tltJ,;'&11 diioY3!ilUda. bugUn

Z'ularurn en bil.yUk mev:kil veriyor. bUDI.m ham:mdl!, labsil herbH.ll,gi mcldep I.;a.hsm gibndlr. Kii<;i:ikII.iM taJraJl.I1Wl, ~k UZWl ~-l.Uell' ltaldlm, ItIirulIan ve vnslwh,m f!likimil', fakat temiz v b-liMld.i.r. Cllclilk geld4,';j Iikara muhitin V!I:SIbu!l dah'hndc

.1 Ok arda yllba~1 I 81 diyeyu y ni Aim· yadan mUDIYORKI. K- b . B Kecaeli Maarif Mu.. V8 ur an 'ay- bir t ht yap Idl him mi darda m I diirlijgiiniin tavzihi rami tatillari idhat edilacek Yddlzlard T klll mU.aid
OKUVUCU·kJJCl'le.t.li Muril mr.L Urtu}llildco rn l!.1l IlLrlllb:
,qIDlQterLLlJ n
LDIi:I

Uzdllak

ar
rlrnan

~DI'k

Il$a~ldull;'l 1.irnJ.hll
21.1 ~- 11J411 II< lfI];.1 ""j'tJUID11')

I

1;;1 rlhLj
5.

.dll.w.tl,I.Il. J.. "'l"uk.ar1 paznr H olnLlunuD ,,'1<1tNlol"I"l E'j_n:Jdb'~ !I:.:J.O IlIr ki!.t.nIInl di-· Intl.!IR, ot.IIlcbwm bg ~uk

Tatil mUddeUeri dUn vokalaUen bUdlrlidi
1!ran'rif' Vekilleti, 1i>j·£inru }, ildIE ijgi1ne ok:uUann yilb~l vo kuTl>an • Y ami Ul.tiUtrlJ hakInnca.ki karllJ'lIlI dun lbildilr"J:Ili~

gorUUJyol'
Iirraast l;1li,llediy y~ mtLmMn.t cde~J:I Iltotilil; satmnk tekUCi.'lJde bulunmustur, Firmanln Y(l.ptlgt t klillel' Belediye Riyaseti La almdraa mn.kllJ giiriilmiti~ ve [kin 111i I.emo..sln.ra b~l~tJ.r. bur tfllo'i"re

derslar
-1~
ll1j.ln,m.ami
nil!
rI

Ji"'ros R.azi Kampard

lsmlnde

llbbi ecza '8 boya stpari,1ari Y.lnhy,ar

mgiliz

Sir

Ie.,

med(:rIiil~iyor. El i!lle!:il ~ubellUmd (,or!uhJann ~ak 5efbest bllulalcbtgull ve
.D0t)C8.IlI]l

teessus elmi~ al~tn ~~y abl:U.ki hlllt! katlerle ilim III. kik:1. tl c:rin i 0 birbirinrlen ayu·tlLUl.ktLl:'. ODlm I~in bi I ha.!J!S& A.!:!l;h.l • Sak.sotl til·
lem 51 urusmda ~ok di.i'ldnr 0]',J.;le gciriilJlUyQr, Vu Cimia, Jslamrl.1 illt.e bli yeui vRzJycle gut'[1 enim g(irdugum ilk mil·w!'edir. Hili ki.nl::;C Einsteilll UdZ I·i}· sin;, y:.l'luL Kuv!I:.J'Itom D zJ(nyesini din ile katl!jtlrm.l11

till"[ l~_m

Gidu,gu vakit

Mdiec:tI bir ~be;r QJ,d~u gurt'mm. 1Ihm1.'l.!;'1J1J aphg. y Ilyunt!a]{,
tahta

I'

dikk t ..lI ~l!' . a e .,.,~et.

0YJ:lllalan,

b1l!bas,..._ resi.tJr.·

~ H't~ Ii:ld. r hi.,; Mtobr ~k: ",cl1~lI di <;;: nm mLhrnl:allt VI) Ik~L1~ b~lun~y ~r I. ....u· II m;.dUttlll, ~k.t;:1D ~L'lIlfD.qI ("k bIt' ~
hill

da et5yhyeyml. kl, esasen l'e gilbaM A\'rup...\l1 v~ Ameri_k.WIl ~i'fIcuktali dah.a olg!JD ge!d.i. BJlhlJ.5.l:la ~ki rasnu
Hintli ncuk mu_bayyilooi zemlr l!li~ itibariyle
1ti~l"I!

I

aftnlill'hde u~m~~ Ye hll:!l1a J,mm,,1da I'hlldu tznutten I!bn ..~ ibir l"'~llil.!,... tit'" yazdm kit. 01unu (llrudum.. OI,;u.DUJl b~ lfi'L"tmellinl !;"L"IW'ltIm K>Cl'1.i:!IiIJtl!,jeq mcvr:uLl.blJl!.s yl! = :lI kll!lkk:mdilki mto.l!.il~eMlru IIOf·dum, Dnrut; ,·ltw Ill.(I h.oUll. bll

tiro Bu. ailcdilll

u.rnra nRZ&Mm ilk okl.ll·Rilku.m.etin
sal!

lru" :U bill"i1!it;ikftl'lllQ

olmadl!Pm. !Jllu.
".uruL!J 0

h.. !ltlUillMJ.. n

ugunu"
Inl:sW'

~o)'[edl.
b.1I11t ma-ko .. ind •. , !;-d~b~l,~'

tooo

~c

iimilelerini

yor, !nzlhut bakJmhldan C~LmiilnlJ1 "rlln.'edeki yolu.ml he-m 6h;i.i.m, hem ,]~ makuJ bu..luliIID. Hii"Uk Sin! Jaroa hurl"llyet inzibaU'a karT J .hl'. (.".oc'lliun benligiDl, isti· dadml jfllde etmek. I5tedigi 5oIlhD.larda o.nu serbest tlll'a._k_lyorJII.[" fa.kat giinllik naj'atlan m.az bu Ibir protram i~inde g!N;iyar. Slnlfl,tr yiik.s!1'Id.ik~ hiirriyet latarl yavllfi. ya ~'.II.~ miiesses in~ ~b.aUa.n fa2:la illllmya ba.'}Jt~ril1". TalE-be ke)'tld.,j llIa~b.ru, ~Jenee.
!;ini, m );aisim v~ hattii. ill.zibab-

pek oriji.nM
!!;Iir Tejjal

bu.hI.JllID. Birmin

resmi vardar. Bu bi::rl!lklJl<l~lil IDcel:1U I" so.:i \i:dlmllClya mui!:abildir, E,iz 1 li"),1 t kliLnilrii m ~ ll'.vt:'lll!l'dl!lli C!hh.l 'Il htlltt;: 0;110~cn:uH:kel'll lLm.m..lliCl1r'1 korkum; !"nn d<:~d!in<;l<;:-'1 miJJlev~lII~ piI..ahByyiil edel'dik. CamilLh !;O ~';I ada lill,tit. kim LIm bt.L.I\lr~r[1~tuk korlru UD.SllnmU lUl.ytJetmi. • d.i~lIld'an - knnun1 fqrIM.H~J.ueo

dol!1':1hBnooeIoIlI.llY!m :lilt ollCul'WDllIZ \'ardl r. Bu ~l(lIlLtIInr. roba.tan b.. llunclI \I'c b.. 11;" bil ly oCvvcl ikll.nd ....u'J.wl'. lzrnil, rr\'] h n.aut \: :tnunumJ, Ie" rHt.;rn

9.j'lrr 4 iliJJl:ii 'cumll.~t4si gimiine ~ cfuviz vl!nnegi t.a",l"i Ju~ma· ikadar talil yapaeaklnrdn-, maktadrr. Bu itibul.IJ. temaslaOl"la okul YC liseler de flv.arnl] mUsbet eil' netlce vertl1l1:::,l;l t~i gilnli 'b:JbnlLdall bllljl!limakmw'o1d,illdiir. ilzern pel'\lembl2' giinu sabahlll!ll Ftrmamn l:J&.li hazmla 15 hakadar lat.ill yapacaklardrr, ~:r Qwbfuru vardrr, AnIWj.P1u.ta· Biittin okullar 8.j·ln aek~ziD- ba.klmk ettiii takdiroC' ilk ola· deu 0:11 ii.!:;i1n· kadar dB. kurb&R ra..k 1m otobUsier GetirilCt;.'Ellitit. b:aycafrl\ tatili yap~ea kJar-cll r. lfurice yal • t l'apLlnuyooali: . . manyaya I I m) yon MUIf"i.f V~kideti ab.v.ah RaztrB. dCll[l<]'1sLle wmeslr Ita.hlll:l"ii ~nB.' !;l.n.d.a Ouivennte ve d.iger o~ul l.al~bele:rini ..~ ml;!mleke'~ h:fl.ri&:ll'Ide- tetkik s~yah!lUel"j. y.apmaillribl menel:mi~rlr. Ok'lllla.r telk.ik seyn.hatle it'lL memlelc@t dahiJilll-

some.

b~Jamak

1w.l"re,lpn bir ~lIinlj milyon liTnllk li!ii.r allil:(q~·1 oldaU,z..E).r!;l undan ot.obilsleri.n i ahnmasr pe--

29 .A.lma.ny8. ile aktedileJ) 211D.iI_ agu~1OI!uni.l<L,. Ilk defn t.o[;.w.i<k yon lirahk an1a.ijma bUkUmleri·c~ujJl. ::lyalanllln al'ullizini yalJne ,Gore bu mem! I.e V\'",lce IIHl.g'& muvaffak olmu U BLln~ Enpari!J edilen ve yenidC.III sipa· d: n ~ sene evvel AI I I limedilccek mo.lla.l' ic:;in IBlw.:!bul 1~~Dd"n Ki 'hoa tie Bun Hen Mmtakll. T'icar· MiLidiirluklerine ~llneij iU...:.nnd(!kl ·tu le (1..ayf • '" ri len beyamlamel ar TiCfLl'let spectrum) 1Ln. IZ ua liJonu bul· aenesi

WUJ.i[J.tn H11ggIrulo 1864

n

. -k' 'I ki10 incir gonderiljyor Al

I

' Almany::t He aktedDien anla!j' rna hukilmlcril!lc gtirc bu memleket.e ib.rnot;ed.il:ecek ohm 2 milyQO kilo H:i,l1'\ii inc:lriil h:r.nil'den
fiehrimi7A! s.c,'ki.1Ull ba"'lnnm~~l'.

de yapalIjleeekle.rdil'.

Bu incirlel" ~Drintizdi!'n manya tarikile .Almanyayu
derilecektir. BllJl,dru; bal;ika

Rugon·
Ylli

"kalel bu !lipar'UJleN goro AJ~lt:j, "if' eismin kim\' ~rkibi rnanyoo&ll getlrileeek :lil.ill.1IJ!1" kl1Js.y v~ dc-in! nlarak !:..,l!mllr:" l~m kOlJJtenJaJl 1istelerine: gi::i:re tlpJo bir kIM)'4'I.gerin labo:1-l ;;tl.u~ lIislele:r tHl.urlam.lijru, Bu liate.... ~nia bir eisrni an.,Ui,x tmesi Ierin C1:uyi bbbiye ve boyalara ,g1bl. ~U~giJ1H:1n ve daha ijOnm. aid nlan kl~n'll ~liD Istanbul Bowen mu mu-tlrJ.ne Ir>n hu yo.uuntake. lien:ret miidiirlUgime bil ~~n flf: kad. r dogru uld'Jg,lflll dirHmj~tiL Mal ithaJ edec k G- Jsbat etml§"tl . Ian firm alAr 'I'iearel Mtidurmgu· Huggtllll.'ln kl5.silr "tllli k"n1I1{l' iiracaut m ederu kendi bi.a- dl3ind~n diul' yeljm: '~!lt:kt.seJerine isat-et eden kt5'l'Jfllal'1 r .... loIko~ baklJm, Ekkl,n i"i.lll. .og.r~nece.lder \Ie der!l.aJ Veki.le· bit' laytfl:i J\..Iif"!!,'llEllIm Ilk "fliib: mlir'IOI,:a.H.t cderek mu:&aade is. ~ilflce-m prii:.:n.u (m 'n::u. lin ti~·eceklerdir·. Vl:kileUl'I \.uNibiyeJ'EH(it:!:l [',:in,lmasl v V:1l'd t!LJ] Ie blJi m='l.ltartn derh al ith a.tine g1:1ell 1~1~r.t bl.HIIJI1 ,C1 "Ul.iJllbaslanuji,kln', dCll ill'i\"asl lYI. Bunun \. 01_... ...... ll1adl,'111l g".)l·lml'(! 11 J' bll' ~im~e-I{ g-lbl zlhmmde .. tl Ne--

Ve-klile'lme

gBnderihni!Jti,

Veo- 'Itlw;larru.

Bu

u.":ut

-'I

m ].:: g-1:ik

"I

tiro

Ku~klel"'in ber dedi ki.:

D::II:JI.doWer

Ek -

- Co~uktlU', burnYQ, ilk geldil'!ll!!fi zam.a.n alb ay mi.iddel]e ~8.yl'i tabiidirler. Hoca a~1:1.I alSip bil" ~lifs1iylcrli:ellL b.em~1'Iarkasmd&D yumnJk vtrraeakDiL'i gibi ka:rk11 iI.i!' clIer.ill~ l!ia§1anna

NI'l!ri!k _ ""I pt1et:lllrnpr ;J!.lDiIhlll£ ::iUn!11 "1,, almIlormll~,.i.M:iJ'4a onky blllccelli: udWI l,'"@nIrn~ bit" tlu'lI(lan d.a J'CIl tnlnUf"8ClIlil

,)'m

~lltfl

~;Uq

\'tUllf'-'llliyli!

lrornD.r

I

S..P3rl:l eti:irJJmt,.Llr
In "v,sim

OI!.1.IlW.runJ;uJ;!

I -elHu tanzim ed_iy 11". Ga;l{ltel~rLlll kenwlerl ~llI;a.nYOl", konf, ra.m;.Iannl, oku}aca.klarl kltap Inl1. !iube, !lube hel' nevi a.aliyetlerioi kendileri tanzim ediyor. CamiMlHl, mekter ''e Uni",el'"site ::untflalLJ barh:inde tetkik ijube-lert de vaX', Om de dabil 01-

~t iirtirl~I' .
Biz yqtaki eelti b(lH;!M ,zanneci'lm:!m r;oclliun ~lio.i ba!lma gotlirii~un.il esld $ark ta.hsilillin ~ mi.oidar fla.t! rlar. blli alimeli
~kJD

i.~JI'lc C11 ~It& i!:fk'tl btl lWyi:lGniL o;mli)ye~flmek Irm ;.llnm 1m !.edhlrd!<fl b~. oJullbl'dllk.i ~k m, S03:J Dorularuun dcJtisUrebilm.!::.Ik VI!' ycnl .....,l .. n dC'rr.hilllel~ borLJ tc:mini I~.n _. "'Villi MIiI1! dollll,1. iy'lr i Iirulunnm.'ldljmfilm - gal \'aUl'I111 011duleli s.J.~lar 1;ev!iiye i2tli:I'U~rek. bu lhtiyut; 6nlCIUIIlil;ir. GiIZ4Ittn.Wn I:,'tl.l'" lP~JtdlI:,L Clrullll.n b,r tlelC'ihane:riJ:I.li'i !Klba barLll.:irl 1:1:1 llTiIIe,llled.iam omiLlldl ;5iJ<;laroilli )'.i.!r>lbm:S~Lr.

BalIk ihracatl if;in buz bul1u.namzgor

yoldan C koslov.ak;lr'.aya da 3 biD limhk beYiIIi: 5abun giinde-

alara.k

Btl. ha.rek'lil:t e~

blll'"all
midir,

ooen

~ti:riik ~
bWj1lLa

j~iJJ i bir alemecel[

dllfu

ha.lde bi.itiin .MYSmman dun} aSllldu burada muayyell bir mel,TZUU teWk, ODun ii.zerine
bi

DaiDla

yurnrugu
ilad~i.

'bdcliyeu bir zihnjyctin
Ana. lbahl'l, hoes, janda.~ buM.sD. ]H~rkest n ~fJcuk

I BELEDIVEOE
Ka apIarlb kontroli.i ic;in yeni bir s·stem
istanbul Belediyesi, lwiablaiyi bir 51.11'\!"ttekma trollinu lemir.t Vl;! et fiyatlalrmda ibti kifn y3.~:IIJmagma mani ulmak iize:re ye.n.iden hal'J ted]!)irl~r aInn
maktadlr. Bu tedbir]e-ri ~tmiil'1r ili:Q: ynJ'1.n sabalJ

bayh yqh Were vllJ'dJr.
:Mekteb, biitim ledri3<1b.ni pek

eie

madan,

yazrnak

i~ill g~If!11 bir

ve

a.r. I:-<l(. n& ile wdu. li!'i.'iD.lnda yapar. Hil"ldiala.nWiM lu.an me.sele~!Lb.911~ine ~ll:R yerde te.mas edl"cegimiz i'lfin bWlda dUrDl1Yo-

g n~ yumruk b.l:klc. Onun i~jn sLnik, biitUn telje1:lbi.i5iinll \'e ces.aretilli ka.ybe~ biJ' lert

o]:Lnl.k buyUr. Buna muka bil ,~eJ'ld:i flrrB8t !:lulU!" bWmaz I) da; he-men yunmik lI.t::Inlll.!I" a.r:U1I'ISl
fi.rer.

L:"ilmil}ltir" Uuht.elif memlp.kr;otlet"~ d,.!' ~(ll) l{Qcarrll,l ..;"l$bpa.:!laot'la oturac bin 1iralIl;: III raca t ya(fllm]~tlr, 10Q >'8.~l:.l"IEldaki Asiyeyi igro'~l Bu malle.r Dlt"yamnda. l!wir;reye He sokaga I.,;lkal'ara.k koynWly.@"k:; 2ClCI bin rir.allk tJrtik \'UdlJ", Rudort be§i.biryerdeyi gn flbelme:'k Ie lDWlyayn d;l mUhil:l:l mikt£trd.a suc;iu 1t.rehm~ DUl'du lJl.iin ikiDci mand:'l1iDr:t tiAlIlml_.ijtn·. ag,r cczada mubalteme edilmi.!;t Bu mahsuUl mt1zdo!1 is~ \'c dUFU:JmasJ. lrarn.ra ba.g]anis'Jill;ra ila t,caret marJo iQin yeni (,edmIl3tl[", gUQle!lU f..:hmcJ Durdu, ;-;ted~Dberi birler ahnlJor nld~llu blldigi ihti'T'w'In donduktan sont a .is,,] - altmlan SOD iki gUn z.arfl'llda hta.nbul ~'ar ;;'\!'.iyeyi bir ge:c.e: re ile icaret i~IC!·i PE'k mqkUl ve civarmda 200 bin torik - Oghlll POlilllcr- tmllfmdan I giL·mi"ltir. Ciii'lkii ya.k::JlB.rullll:jllr. Bu balltdarln bir bil' vazJyete ~'akal3.nml:j kard.kClld::t !Jimdt. taJ'ikil~ l·usnn ~l:Ift'.:. edilmi.!J ve bit' !na- 1'l1mdiye 'kaoil.1'" TlIM ki acl"lc seni is8ra.ti!ilavH Uzerjnd~n ~;a!JllD.n Bt'fLi ~ouderJi .ml da dolIi1da istihliJr.: cdil~lliy(lr, G;:!lib ... si:iyliyec.~kleTi "\'aI". se'l.lkiynlln a.-l:1k tamamf'n kllra yerek dell1ze dokillmii,tiir. bleb~~i 1stiyccekm[~. Alii.kadar Ibabk lacirle<r1 m.em. ~'olJlijl h:r::t l'Iii.Imesi l:i!.Zlmdlr' BII Diye rgfa.1 ed~!·~1r !"okaga Stval h:yet il;l teri cl;~htl 2: i ydo(> giit'lek'E!'tjrg~ heI' ~ne 3 m,ilyoll ke Fmt:!ll v~, tam karaJ:illlt bir \'01!e:$l:.i ttktil". lira temiD eWJen bu mah.su Iii· da {",dlrun ."i~ldlrli-rn.:k muziiD varidlll rt .. " il'm.pm .. k Itln fiyaU al'"I yU kseriyo r ko un ki ( '·r ib·ri!,;in i4 jirol i\:m l~ii.fi piilt:ta,rdl\ IUn 1 tl y til 'gil " ~erdl;!YI a. p llc;i'ill!j r. Mebmed lb\l.z. krnluil'li h;, .,rni:ijl ~Idir. den.beri stiratJe yiil;;:o;elmego;" ba..'$' Durunun bu .3U~U sabit goriil • BomoIlti fabrilmSlllln elilllde In1!lll.§ur, FiYlltiar genl..' 2L) k\lrUfl mu!': \'e <'!tm 2 sene 6 ay hap~in" ~et az amon1r'a'k nlcl.1l.i1li ifOin "'irdeo "'e- Il-ci!;C!.. ·tllt ay dB emm,,·et J'ilk!ielmi~tll·. Dun bir b.a.hk~l!arrlD jht~}'TaGlnnndEl!'l an- aH.ln 23 lira 10 l.I:uru~taH mml.· n .zanti nltmda kahml~lna k:teak encl, bl1:"i1l'!i lmllan ed~bi1· me:le go['miillotiir. rar \'erllml'~tlr,

igOn g'"' 51

I

bula'1l1u 1 I~r (t, " renklli till.
11{,!':

Jk

u
~bl
I

Z-i,lo';1,o;In!

'M),;1..I

~!H ila

b.rn

1.-I) ~
I

goren

dlkten.
{.f!lIrak

Eu

Y.l)'Uyl ih
SOn"1

en~'Un

n go

rum.
1[-

r~ll'

dlLmi.ij l1lt.lU, lJ.u nle,;("le bl ~u r)lsa ~erektir, bultL. Zannr tlildjgl t:oihi gr Ubll olm YIP ziya

ti'k II rlak !:ttl' hat .kal,ilgLl1I ~ordl1ll1 ELI :':!.INebl,lh lDua.mmiUll hIll..:·
11Ui CC ~ ,1-

\'11

Bir Nc1r ri'n hr!'

10m

I

ga7Aen Ibar 'U .'" Ingilter':'ll n ye~tlrd _;i bir· yi.iH; .... tronamllarda[1 5 tilr t H..:·rsLi1oL:l bUllU d,dUL orr . iZHll: aSfiD slJ~llanll a ta.lunm (tmlgli. N~bLd.a'l~(' u nnd' ynlll'iI~ oldugu m~roder' bunbul1 a·

"0:

E'·!'Inille

,'lh1J:lla r In bll.nhtrda n t.J:SCk· kw' etme5i 1,lwm, ri (rkrill orta· 'n Iitml$t.L OnUrl .lad " Ii bu,.... l~e~hul 01l'mlni hiz~ rty d,..
,.ni

l€~in

bU!1.Itlarlan

ibn-ret. olml\lJ~

an p8. lal; blr 5eyy .•.. oyle bir saba. ki )'cm "ni nle!humbr d·

non

mekteCiir. Bun un

[edeki buz fabrikaHlb:llD

i~jl1

Tahlaka-

os

is -

==========================

I

cag.m.

ektep ipt.idai hceasJ. yetiijtiTen tiir~ubeye ''iOk ebemmiyet verir. Ayni z.ama.nda HiuWstan· --'-cia !ii.zam '!,'iIl o:rada, pazan olan hlitiin el 5anii tlerinde ikl'tisas s."i,hlbi i§~i ye~k iQilU fiubeleI a,.:;ma.k ilzere idi Bana uu &1ha Mti.slilinanlar af'.Q.Smd~ 11".11

I MOTEFERRIKI
Cocuk Bsi,rgarnlEl kurumu istanbul Markezi bUyUk e!)ya pi,ango15u
Cot;ukEa.i.q:;eme Kurumu to· ta!flltu.al morke:i tarafLndan, bu. ytik ve ~.k r.engm hil' Bijyill pL. ya.ngO!:!\lI l.ertip ~h.l.nmu$ur. Ke~ ,idt<: yeri olru'ak Tabim Ciim. blJlriyeL Pastahamesi k~lnda.ki Ford Aa.ien~i binast tefrik 0lunm~ ve biuRD!DJ bu. i§e l'arar bir §ekilde tamir ve lamimiue
bffijl1l.rul''mJLlr. Piya.ngo ke.l}idc:sine, 1 .Kanu.nusani 941 ~mba

misyol'l topianllea.ktlr. Oil'mdlig1mize gore" BeleW)'!! perdkenrl~' et fiylltla:mu!J1.I ekil 01 = dukc;a SlIh biT kontrol a1tma a· lacakbr. M~bahs.da kesileu h pan tJ,th,:rinin topdan sahli lfiyaUan
uzerinde.:nl peralnl.llde sab.!}lor i"iD mu.ayyen bit' em.~ ~bit ~d~kHII".

te!tDut bir Jil:o-

ti.hsalatnn IU"L1U'8.1'iolok bllhk~l]a· IrI;L 'buz yeti,tirilinesi i~m t~ebbiis1ere ber,-jlml~tir, Bah"k:laflD bll' H:l!'!ml kera yol ile se,'kedll· rne·kted.,iT. Yunanist:lIl, Bulgarista.n, RWII1JllIIya ve ttaJyadan yeniden bir c_:ok t.alchll?l' alm • If,Il.szUi'' $chrimizde .. tol'iiin r;in i 9(J kurn~tan saUlmaktad.ll",

r

i

---

HAF Z
flO

I
..

.....
,

hUl'cunl.JJ1 etraf.u1l1 altn'll~ dcn:celik sent~ blr ... (".-kil eis den bij~·iik paflalo! bir bulut. Bu· nUll s.a)'llrna..z yliduJ.a.mrHl miirekker btr 1!rup alm[l$tnd\l.[1 zi· y~H;le pJil'tak madu& gibi kablli e'!Ij 1m e.g!

te O·

dlll:Ja. dog-r1.1 olur"

Kolunu belime dol· dl, Elinide kaynuma soktu. Der <en efendim,,,.
Mwhur karl 1.l'1 aVCI Sl Eyii plii HnJidiln dtLn biTinci aglr ('1,i7.J;lclaw mlJhakem~~in~ dr;,·,'.IUtl o· h.w.dlol, Bu Llu~ad!l Hlllidin avhyn.rak bir hayti parmmn dolllJldlriilgl Hll,fize. ismjnrielu ba.yail amnLl:'~ P.hJril olal'3k dinlendi. EyiiplU Halulin hlnlercc .:1.Efenin sU\'ari:;i~'im, Bu ~liI"!tle otflIl1obJI Bllylikcl,,'I!.!"YC' do.gru YQl alma,',l tJq. l8.ml~tJl', ....rWI. ya\'a~ ya."R.'j ;lhoopllj!L :<\rturn Ur' duk. D~rkot:n bil' k~JlllflH belUJIC dol~rl.I. Blr ",linl go';sl\me ko :numa ~rJktll ye kan:l1rm ba~Ifi("II. U"rk£ll ..,.(1,;110im; :!lIt ibl 0 beet' kOYTnunua ~ocuguma aid ,~t .n bID lira l,'ardJ,

I NebuIyum t II k~.ti iizermden sek:sen ~ Ii 'j'c y~\kln bir gilJll<1.11 g~jyo . 186~ ,';en~illde L ukver adl! marui

HL!ggiri~ III

Valinin konso[o~dara ikinci ~ayl
Vali VI! Beleciiye r~isi Doktor L1lLfl l<Jrdar, ddn ak'>'l11E lSaat
1'1' de ijiehrimt:r.d bullJl'Ilill'l bwlll;'~~evlct konsoiosl<1rmll. lkinCI l;ayllu venni§tir. t;ayda da,'etli bw.UJllan bal\i.lJl kon»oloslllr 11liZlr bwamnuJj ve ~aj" !;E'C;; vak .. te kadar nelS~ kinde deva:m cl-

Fwm gibi c;oriimlti. CUn.kii 11udut \'lla.yetJeri hanci.ndl!! MliaJil. .mr.n koylu pek mahduttui".

lIsas sahihi .ame11tde baklm BIZllk ve me.ktepsizli~ az.drr. Hindulann !hem kOylii, hem de kasaba halkl i:c;:in Ea)'Hll ~ok 0Ian te:'j€kkiillerinll: muko'!i.bil, Mi.is· bii;;hir meklepleri yoktur" Halk, islEir isl:.emez t"cncbi. s.crDlliYeadiyle :LI;lllmlll in hl'"ika!ardo. aJlcak kuru. ekmek tcmin edebileCol2k bil' iicretlc ~ 11 IT"

Pemkende eI; MUm lrillSa blu mez:babadlakli tvpdun sabtJ fi . y~t1i!L r1n[l! bclediyij' tarnfl.llldan tL2csbit oJunan btl ems.ali ilave edel"ek pel'8 end Ballj yapflf,:aklarciJl'.

ta-l

bij ~dan ('I k ~ nlJyo r "e ba.~CJJ:Jlama kullamh}'.-.r. Rel_"'l.!l!l',a 'l.<L7.Ei.r'<l.11 da.ha zljo'ah Cldcdilcfl Nelnl15 um'un h:::Lk.lkill1~i) J<'ti daba
rsitesi fi· zik libQ(1ltu\'urmda c;a.lJ.§:1n pr'l"" fe>ik Bowen olmu lur. BunlJ.D escn.ni Vall~tQ. blrnklyonlz.
"Oni\
--11111--

astronQm gun ~ .LLnmo,f~rinde Hclyum ad.! n~rilen diger bi hIT" .fif ~::J.ZJ kt'.1[~tt~. 8UflChn otlJ.% .sene sQmlJ IngiJiz. kim:r'o.ge.ri RamsliY bu all) gtuJ 'Kel\rjt'le bli1mlol~hl. ~ll"I!di bu gaz Amt'rik!l, E irle,'jjik Ctiml1lHiyetindl~ La~

tlimanlal."11'1 hemell

giillii, mezkiir mahaldc

ba&lana-

Bil:("! SJr)lflardaki t!ldtil;l8,tLan babmiyecCim. Tanh ve ede-

t:.:ak !,Iek~ide 31 H:WDIl.llus.a.ni 941 ak~nuD.a kad[lr bljr ,ay devlim e· dece'khr. D3ehel' biletilil fiY:ltl 1 ]jl!"awr. Hill b41~ nu.mara yoktllr Vie ~lkam e§yaWl!' kct;lide yermde uel'tl~l liIaJ;tiblerine verilcci2"ktir. Piyango blLlillah kurumul1 fi4t faaliyet devresil il;ii1de ",iii ,.. tie miz htLdLJU~n ir;.!ode D.~1Im 10; t1ll. rjUniilLtfl bit'" !;;".ok !!Oc.:u'k disp:lll~l·

Bu itibarLa. kaublardaki et fiyatla.r1'Q1D ilalbii "e.y hud do g~Yfi ta.bii oJdu_;u ko.layhlcla al'l· 19.:::;illabileoeklir .

!lonra anLI!)illdl. , 'an Kaliforniya

Bu

mua.mmaYI

mi~lil'.

Taksimde bir abide
yap]jlacak
Nejad

~an'atli'lr abdemi~ ml.lallimlerinMn bir grup dun, ynnlannda m ~hlir heykeltra.:larlIJlll'.dtm
bullllfUhlgn

Gi.lz.el

VrnnsIZ ~Hri "aliyJ Z:i)'1'lJ'et Etti $ebrimlzdc: bulll.lHln lii"rUl'I:ElIZ st"firi, dUn yaumda Fr:m517. b:'l."I konsololilu aldugu !lalde YIlIi \'C

gmdo'm bidlle d\.!jmii~ olan b~ kadlnelli":tz mah"k:ertH~de b,ts.n· dan ge~ n ,,'ak ayl -tabl; ha.· belil.:ab lfLLLJ.Z te1'i1lt I't.: bll'az. dl!L kitn.l:11n<l 1.l~'dLln'ir;lk!jliyle
an Inl.i';'Qrdu : - Hildibt: gecesi Ci.irunuriyol.lt loahu;esim)e ~... ,";f\ktC' Imdar ,.,; otllrmll~ll.1m, Oradan kalktlktan 51.lnnl t;l:'ldm1. Sir de- ~"C bllktJ.m Id !·w Ill]: LT· k ••P:UUIIoi"", ,

Eline

ollial

&ec::moez 1fI1 ?. Der-

Beledly~ Reisi Doktor' Km:Ian riyaret etmi!Jtir.

Liitfi

Ilahlc Vall ve Belediye Reisi Doktof' Lfitfi Klrdl'lrl :;:ivaret
~trn.iliilnrdi!r'. Bu :ziyareUe' Tak· si'm meydarnmn mUst.akbe.J ~kli ile yap]lacnik abide l·lrH.[]fll1':l ndi Vi:: Bfled.i1>'(' Rei:!!i Doktor LuW J{l'l"tin.n i~nl'lllt VeFRl if;llt~I"

Vakdlar umum mu" diirii A It aya
diindii
lairkn.'I:
giIndcnbcTi lj:l!'hr

Tllrl<l),.

14'lC
'1~ AVL!I'( ; AVUK 4-DO

I't.rw, lrna
10

1>11"1

1(1"1II

14ao

~

11m
9 Z1lk .. d~


1~a
1.B5!1

.

ve Jrn'~leriniD ill;; ae:~ ITUJ.5t"af. 1" rlns l,ah"i., '11Ilfl3C&ktll', Eilet fi)'atlna n.azar;lJL, ~acak e'Jya klymeUen kat kat lam uU!llnmaktadJ:r. Bu husl.Il:Ita odaha ~~tm-I ruden Is'lI.1f) bul Met'kel iDe. biT I cwloi: bilJ;!:t 1..alepl~r1 vukubuJmakb.all'. l~un.Jil'lUn Cagaloihmdaki mcrke:z bil1ili1Jnda ~Ylacd:.mlJ.ct'll
dev::J.lll eden keljide hll'.1rllkllrl l1'm.n hcm'i:D . BOna ermustlr.1 TaJ.lZlM 118 te!Jli.IT o! UIlllm.k UzC-re el}yalann bugiinle.rdc k ':,ide ma.ballil1~ "Q3.kline ba.~'a.nacak'l.It,. K1.Irumu.n. 1m !llJk hayu1J '1,'<: ayui zruna.nda lIalk ir:HI bu -;ok kflrlJ _b'IJUsUniin viliyetm-ti.ll halkl taraflLIld.an biiyilk "C gel'liij; bil'

imi:o:d,!
MiitlU·

buJlliiaD

Valuflar

Umu.m

Bi.zim ur'nda lid~ttif'. MlIa.j.' .f1 ~fLlt It soma en~· gi m~ylz, Bi..'n de l.1e y paYIm? BII" arkallll.~mHI gi~lip QI"811'a OlisaJir
alo.Ylm

lautl2}'oC b;l~l::ul.t. SUJl.ra doktiL Ben tabillti· rn.z ~,tlim, Oll{" bl.'li yiiz 1i1'1lYl verm y..;; ~a.lkt.J,. Ben he :,;ifli istc,'inct" bur;:biLh'i" FllraJlll'lll usbme ' tll q.. ::;_;;of(he- eslells ui, OtumobJli dUrducrtuJal·. Beni }'olun u.zeI i[l" btraklp ka r;:1Jl gil ti leI ' "U;te efendim b '!lim g,jrdtlgu.m hil(ligim bW1~
Di;.'1.l.
j:!jli

II, 1 ~ekiJ1 alrk ELIIUI ~)a>·IOl!l'o.hm!" cicldiye

izmitte Beled~ye i31
Bo'Zuk
ka dlnm

ra

I'll Fahri

Kipe[' t1iln AIlka ray ....

d~r,

29 BlrllfN:lkt'l'llin

PAZAR

111 BI~II'IC~hdd'lll"1~ti Ciln 364 ilY 1.2yd: a40 • K.I-ln; 1!2 Cl U rill, ;l,31 lUll 1110 ... ", 12.00 J1.48
OCI;! Iklndl

b:rnit {H~ IJ n - A haZlda garip hir biWs!: olmulj k<L;~k UIhm \'e alga... k-l';ldl satan hir nf!am, bu k~J{ ma.ddcll.!rj g, tfI~n~k 1'l13hR.1li inhisadar memu· rUM. le:.'dim V· bir tl(lil:t 1 jy!e ka('8.11 etl-ya aatmlya.c3l,.~nll tovb~lii;[" 1.!t:rni1tiJ'.

Tovbe eden kaf;ak~l

l;I.\"l:h:tetmi~til", Bay FLlhr.i KJpE'r ~epr[mh:{le bIJlulhl'Ulg,.J e.!lmHia ba7.1 ~'vkaf i~lel'in i t~tl;;ik ctm i~ ve Evkar - R~h:dlye iht il· nn rImn h!lUi hU::ltl:.SlJnda Vali \TC 1

lltla d1111 0 .lOll':llda bu bey I j-', II A. oldu. 0 dll ~ofori.i 1\ ylln!ua olurdu, Sur ••dan bL.lr<:tdan derken ahbab oldult. Cllmm I;:ok

di.ye d(;r·hn.l

bir tRks'!> e

Bcled~ye
Kln1ar]o. till',

R .... isl

Doldol"

Lillri

sigara i5t('ml§tL .l'''ak3t U LU • de y ktu. 0 .za.ma.n g('ll C b 1 a·
ikrom dll \'8

iema:.<lal\la.

buIIU'LlI ,,_

HALKEVLERI
MoUircUlllk
kul".u
Em3ihillu lTaI!l;f" ifllll'li: Mo'l~rdHll k t un;unun :l rllC [1 kl1mu bel' h:tfta rurn llrl('si ~Un. len sat l14J d.' \'l' f'rlr~amba ~Unlcn !jan! I de Hall{e\rinin D.rl~I\,,'nndu.ki T.UiVil' f;okllglllila Turn!} g:u' .1m!!;]. 'qrlliacak \'~ ill{ dern 1 tl,lnl'lkal'lun 1911 ~: t~rnba gilnii ba 1i)'1l{"~ktll". Evvelce de.mh·re d \'}JTli ,tll~i 'l1.ll'1hu'tn ltIu ameli h;ILll!ll[ll~ Ih gelrnelcri dlikD niUllUr.

geldi ynmnm otllr,I. Ot mo' bille dog I'\! "Mi:cidiYilko) 11 Iii g~zillllva glltik, BQkhk Id Or:lSl tln Llfl.plliL J{I1[1I'1r'a Ilnlll
mHd,unn:

dam ba[1[L l;igal1l

chIn ibarelLir, I3ayHfI Fi.!lnz.f-nm hlkii..yI;!5i bura.da. b.itlyIJ1"d~l. lddirl maka.· mlIll i:-;ga! ~>d.Jl mliddei.urnu:mi mll~"ininin a'i!tJgl blrka~ (10lunobac;h IiU!J.l !lahidi bazllII l.i kiil vat..iveth're soktu ise de gc.!le U,Y1£lID OO..·n.pI3 Jrt hi'i,11 i hil ~ dn.bu ll)"dllllatmllj

ol<.lu.

'1'.211
1;J,11l VII"'I

i,4'1' l:i.U
I"""k

[Unl
'111&11, lEulll v.gU

Komur
lzmit

UI
U.ziI'

12.50 S.:!'

ragbet g-ijrengm(l §i.lph

yoklur,

hall dildi

d eTdi

-

Ben Egl'

!!u\'ari i i.1,Itl i

e~ad

D iK K
...i(" I S.h"hlt '
v~ wr lot ., red I In

T
Uilm9ln

kunlar

MimarDglunun
nSI

• IIlInd~..tI!)n Y

"".1"
J dOl

Bugiin, saat 1.') te ~~IJ Halkl'" viade, LtanhyJ !.'ilAyeLi C. ,P.
ids.r.e hcyet. I1L: I Vc ttmll!" me· bu~m He.,:lt Mlmarnglu lara 111dll.!\ anva.!i· b~lra)'a miL'ttllik llIir konf~rans ve-ri1ocekti.'.

~l...n ~ vo bllnl.lrln kio1Qoim •• .orI"dOl dol!!}'! llili! "'r m"IJII}'~ k.blil

,I

ddl'J1O:Z:,

(Huswnl - BuradJl. fiia,It lie lliiktim sil~n m(!.ngal l!;Qmurii derdi, valimiz ZlYll T('lc~linin v' Bcl,\h' JlIn aJ-k,uu He klsmen on~enm.Jr; "C I.Gmiite ve· !II ;":11 n~~l'"hJ((nIH u"llr. 'Bu llIarh ml.cibinr-e bundDn oonra. kURIU, din Kllot11J kunl~tan ~ltl.ar.ak:. t~r, CdlllJUID kilocsu d 5[) PII.I""'tllr.

un

liapLrullm!. I~ncti.na ~ (LIm sCi;" le.. Ne y Ipflhm btl f,l. :n 1 I 1:>rnLo't Llc:;ilmi'" Bn~kn bu aH:o;:;:ml ~1"lHl'i~
alll].;,

D!y~rE'k

(,tt,IlWOII.:>

J
-

18.[1 !..
kLl'
II BIH:J.

1:: ig r tal aftan ~u h Halid iSL~: _ B It bu kadlru. riC gL'L'dfun, ne konu:lJlllm .. , Ne tamrlm, l1C ,I'l.Iilillm, I )iYL' llJl le'l" tepirlel~k lientlirli r li.idr~rna e-di)'Or W:' - He])!;1 fL ira ... Hcp;:..i y.a..
DjV!)1 (Ill.

- ~cl{ BlI,).' kd 1\.0: Dlye ~llllr ~ l'tli 3 1 I.J do. lIayrcU-' SQrulll • - ~'n: k'qJlar ml Imz?,

-

E\'et

diye

c.;('\ ,~~

"el'di.

me

l

BLlIl bn SClnI'O. mah 1111 11 C.' Ibi ! k 1111 I ·n i" in 1 u mn b 1,1 hlr giine blr,lkllma· knrar ",,·nIl. \'L.J mulL k·,h"".r
]iii QILll\dll,

-

~irnaii ve ~ar!~~ Afrika a
je~fWr"l , lnl:1 ..",yf~d~1

2.1
OJ
M Ihru;o
)'0 11

:tendl"j·

..
rtE'

nslliSl idi.

ill¢ ~llI ..:t

lir:'l

I,d btiliin melT.lde,<n t~lllhy ... (' y meebur Qldnt!ar. o l1kkolnwulc" .. inki~af ctmi-, l' arruz on gi ()n,. :ad. fl):,llh ir.inde ot...~ln; . ICill'_. Emu lj,,,,l'd t,; n:... lif idir.

hilintiI;;...

HHtr..'ll l:;~lMd.Iill-u

M ,H!i.r'm

Su.:>·u!c J rle

kara Erk.clr: ~ k.a:plr' mnda., j('eriye girctken, bamt~ ka in~ !.'eht'}"Ecan i~i"d 'dim.. t~an, i~rr1l:: a ~yor. I alblm hl.i!l hn..l1 lyoruu. ';;i:h'ili:1J ben de D' mr.:h~bte yillarca oku .mu~~.OilUU ell (~:;i;;:1i semereleriot
e]Jc I.Wito;t m. BllliIUn dis~ I: ~.or Y8.f'tlf1m
jcin

Yszan:

OGUZ aZDES
r.;.!iiI!lc1an

miidiiri1mtif.
T!J!]U

Bay

lhBADlll tQ. en ~

Uann JlcrleJ:lilesmde

1,"at'dJr.

Etl'U1lnI Karan hlklx::l'erl,a I.i,birgellll; Yrhyara.k ya· Hiil:mi"{
E1"'~L ~ltJ"ler:in.i2deJl bhiIJilli okllrr

liJJ. ~

l~ziie

izei

olttn!ar
Ijz-

mIDi). yaklt!tl'}lyor.

du:.
f'~
L' ("

aim·

-

!liz miSJD.iZ ~

yiUkH::e

rl

m,

~•

HattA, bir ].
u:M~

, r~ul~ o!., pel.Jn":l!nL. bir ara- I

s

F."
fI,

n nil
-If.

roporli:!ji:lI"iI) hie birisinde bu Kadar hr.~cean '. e bu heyecans, k.!!l isan bil_ ul bll" !ie\'ill" du:rma.
IM.E:! im,

musunuz ? H rwnii bir h;: yJl 1'UlZ' dr ::1f11'L 1)1\Ml, belrlra. \Ie arkadBR1:lrmm

SHnki .8o.LJt'~ ,gi'iiJ. hep ~lm ba"i'·~.l'1!;·Qr]ar; - h~·i)ltm.. - Ben. drt .. - Sell !.I{'",

l~~ 1 \'t;.; ~

da rrtmurlren Dell, pelI1h , rJ.J.l: 1idl. _ 'I;l:. ;".r'R'·u1da ;;u yo]!, rl bir ~Ilm!£ l'Ol1""IJ.l'Il1.lliihIm:
SLlytrlc~J, C 1.-fll hoeasiru:

wan w:erme bir .ijin'lJ:li Okl1mlya M~kl;j;.tdlm. yl lana siralarmI ;i 7.J oluyor .. da okudugum m~klctw]j z:jY<l.-1 rette ziv..,.ii¢. b,h:br:kde konu.~()LYALAmM In:)!;. r,n.lnrla ~·l)l'Iip. kahn ak vc I Y;\lnlZ" i't)iit~l.[· &tClk!1 OUiltt'lll duy ;;;ill~r Ull y akw clo'rnr dinicnu>}: iL!:. Bahce l{3. ll'JM[l.n. iI'''riye girince, kulaklaruna scrtn ve lath hir rUz.gu tin. ;.rasma kanitLll, ('.1-1 nibil, .:1] '"0 93lrrak b,!" t;ok s ~ anlanrr b~re:r, bir.:r 1cr carlC. 0 :r;rmaJJ aeladim Iti, , 1 U f~l burasmzn i 11 Off aile 0<:3~.dan ' GO;:I~:,jm hayaJ!md~. g cenlere bitbh farl.] ·uJ-tUl".

I

Gi;jrill~'Qr

1 i, blzim
I

AnkaQ

li!:'cJiJ.cri hep

,he·

..pon:!:II

;;en'fl U'•
1m: r~inizt1e ~ klderuliui:: kmt~· Bir g('JI~ ::irkada.';ImlD I QJ:lm. dan nrll,,,:~rII17 b:ma. goot.eriyor.
l';(;1"uyQl"i

-

- .At:kr.da'}Imtz klde t t htr' m. eidir. AyJll z;w::mnCia dign- lEt·
KI!a;_hIlIl.t b
JIlld

I

Ii . rmda) t:m.,

it· gCH('iT)
rnl£
!lO~'orum,

-

~e., bco}i bi mnce

~ ob

~J.:8Jn".

t 1.1,

0;

xu

Ill: m

r

dl:

ibnyrete

tel',eniic' j bul'flOr ~ .A\tLlntug", 8iill~ym.. l- Her liri t"'lL!mln bt gimJni "au· I ye - Thpkapl. Fc.m:dlO.hr;c stn-' yeti c ~Jrr: Sllicynl.:l.nl" b~ '" iistlln go iinLlj'('l', G~.ell Il:::.fi m av '"l.llduLlI.En~' ~[! e '))" IP dl.llda da V~a . BeYO';h.l.s!loOr., Fel:l~~! • L('yk~ Gal1t:u,:l' E \'Q,;wsPOI1l Dl:.if;lilp eden .qu51rh13!:u bit' aneta ycrc ",Lll"du_ ft)'- l~~~kLl:; R:U~i.lM;Jyor. Hi.· leymao iyeli It;rJn bu~r'Li Ug-, '-I r anbur HatiJ. m~ii:.p olmustu. i.uU1~ d.;:v<lrl'l Nom yagnmrtar l""llm da ka::unm3lmo b~J.·lt:rur. K'Lldik ntr lla l.lll" ~[1" i'1,' 1~·1jdu: biIIgfrnkG ll!I.W.~ lW'Jr! iOC'biriw ico.p F~nubtlh~ E:.tadtnlr. ilk nt<L~l - y~. ::icr7[1 MnlJ:t~. Htil"m ~llgiiDilili yspllMak: "~fa lIc E'c_'ogJus;p-r:lr c.m"mda· ludbol tpmnal'l)"i.!!1" lik mr('Jarlid, 0 Yl.:ilJ dQl 1t,!.1: LilT" lUll i.tiaci .W:!.vrl.:1Oinin ilti ci b ~.fla MiHi l;iin~,··y g;rm~t az.nll~'lL" gjJUlJ I.i. e-ydan yer:illr1{' ~kiE1Dl ofa.~. 'bi.itiln ga}"rretlm-llJi Barf fl'CD tirlIen Col. Molla, or.tinr {,'irti " 5tadmdnki 1sln "ml _ lBilj:mn g:;;~'elen11or: ula.nabil.ri coFJil'li alili. Ii tU, batUna koydu. spar ~ Attuntu~ mg_~l her iki lao 1 ri r',;in E('yogll1J>p ru lr·jgi.in J{;jnhur H:l]id d~~ kl~r,;ii1 Mo - kImln da tniiM"i ku.vve te dr,,"ma.~llp f:i!tEU alaca1..·tll·. Ay- I btl I al.w.nd.:m opt U, O! 1"\ ~ 01- m iti~1e nii :s~ ikinci vc BDIl ll.!l1QUJ.I I oJ; clUB etti ~ Sill~,.e ile Tor.kaPi }·ap:"J.- AIerm IT! U'm.'.c ~.. JJ..l.al:J seca.kbldEr.lkine: devre lik nu: ~laCI da.ha bLi.yti.k pehli\"'tUl eyl~. J."iIDa talJ:ml;U'lm talrviye en{'rek 'CalK lIiQUamu kau:bul" Hn1idi TeJI~ lrir '1'<' -llde en&! f=iill 1"~ bll~fi 'I'DVl:a})l 1i:{)4t_yblda: mat:"lfiIp clm<2 ~ bi1ytik . Imc L1luk'tu. kur uJma· mollaJnn, Dlutlen"1"""rl. hoc ilim ~liJJ 1arI .~ kazanm:Jlanwn durn
BugiiD

~l'er

!:~dm~

.lSt.u~·1 ('oldIE,' znu

t ... l~.jlf· t'd(

Sirnrli, 0:. trafLDJL b~r ~ml::l.cr gj. bi ~::lran takbcll'l', iliiyUk hir ya- I r;;izYa$Ian::m tho .derC', f!'H~JlciBlr7p ~ lnnllkla blmlll hi;,luyorlar. oiill:fUyor. HfP~rnin b~~,-~I2.I'l n kadar lofiit1'Lde d'lt:l"'I.JYQ;lUD. k~y'b 1. v'mi:.: i. 1'l'!loiI1l1 fnt·k:l."IC'!in 3£cq;imiii .. nlSlnda ri!r.ruyorum. Y-uzlerinin ih.de .;;1 Lie· 111' LI<l daha azaraet. o :iin1f'~i !:rh· ~al1.;l ac P Y&"..:J.m:Jl 1
lid."

Dj\-! ri i.'l' llr buWn e

I:l Olk'I~'Or. I

seueler

'B1.I, on bf-~ )'aijlIll 1'1" u.i;U, I durn~ "I.'; oldngu yerde. c.1iz!. I hi· Jurruayfl.n gene ce'l"ap
:t'OL

\'In-

-

~. iitE'ndis ..

T~D-:llrrOln . - l'aldl'mtl. mllb J s'i mi!. -IhJH· •.Elclnrl- ••

-

¥a sJiIO?

.Etn.frrr .....Liiyiik

blr yumilJiot-

I

lr! SJII'an ~cm;lrTirl ant.S'inda lllendimi, ton mnud l.ir adam saYJ-

Onllll mek~up]ru'ml

icin, iinij,me seri}'ol"um?

I
I

lo'~trum.
SOlll~'Orllm :

da.~,

m

Ve-I

y , ; ciel'l3 programuuzd.:1lll In'l"i\ln nHl:oUflu 7. '!'

Bet"'llbt'r kOJ"'Qlukt.a. tekrar- J .... !;~. m ... j(iill. k Bu (,1~:ru:l.T. il(·.v1eri. hw~am~ V(>rj

Agu ro>l!r gii:rb;i bir r.~ - Df1t or -dlY@- ~~. Si'llJ.J'll. ::itrn ile ::;orgu1:.l1mt, nt; •. :.dc:"'):l, ~!:!. 110m, ~t~
l"ll.m,

a-

-

Sum::v ..
A.'l"Uka~.

'orurn.,

HIF'!II

:lilen

ceviLb T[!ri:y

1"

~ur biltiJ;:t.::11
1.';;01 R I 11.0.

f'C'lIlr.'l,

"trcllm~

>

- J?ek ~Q~ ~ Bit ge.l1~ o.l1l!yor: Hd~ j.~l den ::;:(\nl'~larl iki
e:aal

g!.'rlsIerc

<iollcrl:

:a

I
1

-

Ta~:"Jreci.,
.. En1;II" ..

;-I.y

-

Mifr.nr~.

k:2uar

nti!:ta101l<a Ot:m.!l!Jl

Vii:

aile ":1:123~tl j_r: olml~'an arka

da:flarm:~~n b .. &l~tteirdl."l: had<r co (;JHi'~ 1.11mcl, ri hl;d ~QH:

-I

l1(:k~€billizJ~ 'b'nl' [I:.utlr?

t{V.Ji.1Llr-

1

Bir &el't~ uniinme
lr:lfl1=ya

gel(!r('l~ 1I1l.1

baJ!11'yol". 1 ETbelte .• Bil!hassa j2l"i, !'.l·w I U::. bj:d ses::;izc::e dili ICyrn"J: fa.lqt Vf yal'dm~ If(;h.l l~Htl;:.n I r, • I ~o;l l'ITlilb:i :a.nlataGZ gihi giiI'DrnL.;J e1QJlleidir. 3.11 boil n~ dl;l~~ Ijl..·t, r."!',·("'i gz, du .. un bir ~ (Ill

M. ~lT IIHin:n. bUtli.n iU;uoe • il..llla:r1 ~Ir. (Ima. l.t.pISJUIll.5W. J En "l>m':'~ ~mn, bi • .:u;;.uW-

dii!')l:rm~ti.

huIt':0n.

¢

·'·'[)f,

t;ok iJE.-

Kallbur Kalil, ColuL MrJl 1Wl ~W lIltl.han:tlnj tc:.Jlh ve tM ilk ~~ Hal ikatcn I.iiciik
molln. ~'1r.l!ldl. Scyircl.er, mo1lB.Jar ~ll]]!li b.a,R;;kill "Te, dahn ala]; II b-z!'" r;-:LrelJI

c<!."t"ll'l "Cliiml:;:

hi kararla.:

-

B~n k,jr ,i'a"TClID~n.i olaaS:-' lli

~ m. r]\yd".." u !;il"~ulji ~l

rft h ~·Ol".
\'e ISC~

Hami~7eHi hir
vat"'1nna:?
lu 1(1. 11MJ1 1::t."I~1lI gOl"md.

DJ~R-'n~·. !SLl"ir "·C

ml::.oll

Il{'~'

id~,~e £"kb.lru-sa

bclfli}lotlimh. lI.Bkezj hHeI~:1 ill"asmrut li ~·ti b M~lLUr bUjliik m:tau <; Il~-ene eiW 1;0"'1'1 nit [·1U1. dUn )'(.",,')g. A medi bil da.b.a 1Il1.·Y an ~ Illu halIwmri:ndrJIl m~.k:.dLlrla D£ g~. klttw. HOT. r t'rIdi.

hl' t·

i"eri~'~ dr.: ay.m ~flim1:Lilolilcl2. gil" 1'1 g-~ "' an ba.

ii:t;t;re

('Oro

~

Yll,

r

D niz)

.a.d(t·

\111"( e ambu . Haf..din ~iJr, r.i_ yt'(!itigi. ~an l:o!n~'u-,3,J ;:;,r l:IlJytl .h:ru; tlg m! ~ n.l.aull,'·'LI. ..

tit1 ,l.Ialtcpt:,
'hlJ}r"cil

-i ·lf~'Vr. "t
si.il,'lh ,; J h't

galih.

Cola!;; .1.!oll.!.lim 9)'1(' iu.JI1Y, 110'l.ity ,tD1le.I.uiYI2

:2 - N'Ilrt'I1W!l I faU.;-pt' J ~\:\'. .k j t Deniz) ~Iri gay. bt'~tih:! ., •.Ilb :J, ~ik ~ICuleJi.) m.IIl'l.~i

ll:l,ilr. P,: L.t
-}:.j

b .

r

s,.elJc.,'-;t

en

m~

dol a)".

s
S j.1
.AIDY

tu h:l.fta

y
E MAS [ N A
B:l~ Rollc:rue: .ORt'A: ... r
\"I~

iI!i~lbu h'~ Ul'n.~

.:::enr:< - huh:udc 011'.(.I!; Ifi. b.m.a
::-.iUjtiba.t'l.URIl

K(lIiHrCl~;

eo,'iI:IE

J,~"J;.

lm:::n ~. ;jer-hll! g~ tlf.rmi dq;i!Rirmicti. EVhli~ lui himarnj 1(1 !;oi!' iQr.:.

t ge.lll'kffi;jr
!

W!!IJ.hj· , -fit. BaYJ h

yl kIll' •• Jr:
- jl}.'r'

n.r..

}~.~~Ii j t;-" t"'b:

t-

~N~~I ~ 8ltcpc) lU>maJ ti.li~·1 h,

bile C;-llh II~weli I 1..::"11",,,1
F

I O!' '·.rn<.rZ n: ' 'P"::I:?

r..(t~ll.H MOUSE malhL"

HiL..:.'}{E'':
1.Ir

All i.aJ.':1. D .L. I nlrrl,om. bu'L tini.l

5-

SeyI i

bl!o ;:;:: b I (.Deniz, !I dl:-o g.alib J P.
h'j

Bubu.1Il

s.r..::o:' 1 de flo 1

tI

, .. I'

tM

Slyfi Ali

If.r.J!II!lJ
lil'Il.'i

b ~ J Ii D. az)

fMaJl(1

i1 ,In

SB..,Yl )W··"'ll:ulc ,Talib, Ilmum. I:o... n: l! rh'l' nt' r ',[,.(' i.' r:

r.

W·tl"· clr h il"
)"f'(

0 t. It

••. 11'"
IDI

ti Lr. crucsi ilj l'uki b~l 5j1'rgu bC!fJ j r yrq l-o.'J.lIU§ gilbi

1-

ld.lI.rnil ~-

¥;I&;r

lD<;L~J:O:} , IH."

ir'li Ijmi
T.

i.

r~1.

slkll tin~
C;Q'I£I!tI'!l.IlIII
:l

l.alJ I I it k"h~;1

(lk·L:k. gacc',,"a'b veT-

IIJU"l,

·,r IIn)'1

cr.
Ui Il-

l.lu'J:

''UI1du[ ul 1:111;: eJ

3-

Omn~n U· .leli) NIII lit! "t

r

pt'",'1"1
2'

JHl

IIClt'r!(:l ezmel~, hur~a1am .•1 1: yen_,rr, .j 0. I"a~.rJ idl.

. u'fW lSikl ,..10

n~t

hl·l!:'Il. " .. AElDJ

thn.
1 J II ., L

r ••

(; t I " I.

bu

ri:ngcn"
lOr
U' lI"l~

\:lrO\flna

p;.,

ill.

oyan
on.

rna. aea.hm.

MI"lJjOlDlD I{om.

HailId. ~lllb!.)rf:lw"'l 1rtutJerim:lihv(llfllU''llu.
0,

tid!,;, Mol!o:.nu'l
AJI~ 1.alJklJ.
,'!JiS •

I

,I~'b'l. Ll.;IQ M
III 11£-

l-~ki m~aj _ - Zeki tKukJ') 3 - Nw-ed\ ill ( dJ r-p") t~ 1(}zd(·mh- IM<!ltep! J 2 - §aliIk Oi 1lie.Li) :3 HUb:':'I.II.1 (DcJ;liz J

~'C'filtt "crtl),['t

HID. ;lt1l

~~ rJ I·
-

tLlt"1

(t..oJ:;:m 'l' "
L'Lii:'lr

vJldiL ••• 0,

8!JI

t:

I":-wol'l ~!DII.. [i"f 11In.

y,')ks.:<t

iyat ID- 'II'

Sinpm:K~fld::.. J::<t n11uhll1. iW: de[i\ 1)~n:hlll bi~~'lll: =I~i.i.z.er,:t Eo:..!'" loldc; S J:i~ Z A I~ l~.o 111 e 0

l~mi

Moll 11 lU ~ ! klmdi". Drua m ~Iii.lan Mrb t ,·ri -, 1i.W" uy(,r.
Ia
J

~ -m~;:

~ bL.'. L Si 1 t ii n j'3.:l: .. ml~m? 1. ~'II .. FaJwt.. Ar~
Hu·-nt' t;~l

2 ..:; AlIiBAP
Btlgili'l saal

.,ill Ter YB7J11".

TlirJ(('~ Suilhi ':C m~~lnu1

rlll\k f'ol."DI) 1l.. tel1?iKtl1 JIl.r

n,n'm

de'

.IIl{,.

kIm". ....

-

.....

MIlLO ltim· ~ c ..~p \'~rn'iJ

iiI.! J.. ~eJ r "n gU;: - Eklki, '<U'ibl.lr I.ihIM~" _
Dr.ill.
I

,jj~r

,

:

- Dogrud1nyru uudr[o
• .dmL.

... CUI,I
fl' ..
1D I,J

I,JI

I

J

I

III 23-

yri (I~ulr,1r ~

" Bill

I.w:n ::\', lttu.

Ali { a.I pel &dll (P flJZ'

r
.'.'.

TO'RK(:'BYF. ,(:EV:li1EN

.

1"

L~ Huseyi,n C a h i'd 'Y··ALC;-.N'~ .... . .... , ':: I"" -77'""""
Aim nya lI~Lehlstiln Q..'l"::Lstnda dogn dan dofrruya milzaki releT yap,! 1i1l!1I.t~ ve \·.ar'l!~!JmkIter il~' gl b.it hnl t."rz:mLa b:;:ynelnule[ ;llr.wti~·1,l' tii:bi lu.tulmas.~ 'lJlIlcbsiude de, eV"l'dl, Am:'l:Ul nllkO~
CAhlIWID1D mU'L·afrc.kiy.~ti

hezimeiinin ta,ih,i
I Kahv1eyet lhlamura
d air
tm~u:
6nH. mUllbirimizdeo
kl~ttllI

=r

elMo/LIK

au

KADAR

tw olabilc-ccgini ULMi!tlL. Hn-sl
i~if1. Ilin inu\,'afa·

kUYII.('a,Stftlz haYllI"h bi.r h" 'be,' V,('L : Harb bit-az d es naf datad!\ho L:\'V lln~ilter hu!kat I elzc rn bllllllrillly,m-du, B~LDU \t~re.."Ii yi1zilndcH tnmamile I ilj k:lla v(!l1in nnd~~' ,r,a'le g'l....:,:mC'.si ~l:mU1e 11I~ dU:rniJada:m t; ('IlIi'!lJ. ()tZl'l'i iUU.L'l" 1m kl'v c ycl'1ne lIill.n btiylU,; hatust lng1IJzl~.rd~ ~ I ii.zerine M.I'l:'IJBa.Zo. bu fihlr l!lt!lf~d~r mesJ;>li1. 1h1tiir.ur ro~[1kuu icme r'I!~lLftI'!lI t;ehisto.:n ile clogl. tld.1d ld. lllrl aJllik, JI'I!lfinLy~t \'C hill'· bU~E1m4dl. K::unpt'n~l i11;l! J...!1Hlfl (l{I~' uYfi, mil7.J.kCl:'<'leri -Iil~".~f- riy·t Ili:;;sini a.ulJya.bilme-ktcn ra- ~e ka rnr '~r~j~l il'rdi r. E2t'l1lIlI(B'liikirroetin ,~imalj AfdJnlIhlnmurdn hem. kriliveain 2~f:lkivet llihm~h fI!l.klum:isJn !')ufi- mamen :1ti~ ltalmasldu·. henl de hemline h,.let, r.lgm"'Il,- yEJ.1m~ ingil,tCl,{, o ~k:<'1I1n 53li(!;oli\'e:Uk G1:a.i.r.csi I ran yok:tm", t'llvlbnsmdlJ.D I:J.ll~ ym. (tckilme:'!,i lazlbIg'eldigi fl]~d,ui " • mo1Uill& liitif HCl'iye silrdillf,J,l". ilc de\'Um]l b'h- doetlinl" temini ni g~ly("t karanhk t.a.hru.i&ler i~lll It;;in kabul et\lg:i, l::.kal, .tm';· de tCl'k~Hlm, Uitlcr hgilLz. dost- J~a gOgi"1B ywmi,:D. t.rntlk vcsuire Bu tek]jfl r karaismda Marcsibi saYI!;lZ b,idcleri vardir, yen. p.ra.;.:i~'e :'iill ilc-rhlll'lg~, nnr lu:;,u flUUs,unn teyi!:] tflLigi slra!ilri!l Pc:itaill sO~::tl r:-tk Y:lV:!"l ya.= BiJ" zamsnlur i.C;kiyi Yil6f11tt ~tadil:tt haktuud-l. Aim:J.1I. hill{Ll- c!:,l Almn.Dd'llIlln hnyaU menro:ut· V~~ ,'e her Ite<lim yllal1:::!.l.uk dedc,n I) zaJnallin 1100lcarma ~ metilltlll '''' lemkde R. S. S. lert adieU n~rdigi 'leyl n bUJT!'i. di. l,j; ile isli' r e'ltlle\lcn ~1i~bir gao Fiti!1 {'ll'h ~ln'C bi:;.i fEU~\ ctmek uiyet"md a aimad!ga ru Bi.HLin ib~1fLILlnn i~inde buraub a!hna girerni)'acc~ ynhud Hey ze IllerIIt' Irq/L." lla lnsr"lh otu, Sf!fI 'hlir L",'h malundugumUJ! va~~yclle bit· .o.H'Ul:ijhiqbir g3t".lWtiye i~DrllJt~d('.mlra.hhal;J rHn mIiiVlL'Salat:J t;i[I '0' 1mD.iye C!'t~ piis'kLir~1'L &a111" .sag yec.l:g i sO)'hmiyord~. BiitlW. no.81 y6kblI'. a~.,:n her ~:at kay(iJ"f' kisa bi r z.rtrn3[1 tllyln cdii' • olsayw k.ahven.i9 cit! clint eteta.,'] dikl!blt Ile okuclum, Bu aiOOdllmi~ bir seutur. Aln:umlann mesine Ita MJ.l prooosto c:=t:tlgim g.iru c;ckti If~Jii goTii,inee: rndll. Hitler lie fl ib l::ieo:tmp benlJ :;:UlTl.:fI, el"k5.mh1lkfbiYoG:S~n in bia' istcl(lel"j F nn::>12: topl'ai~lanncll~ t~Utik ~diyorlardJ, Mosk{lvadan OJlamum C3tJrtlt karar \'~rilmesi i\<in stlm~tlU'· ne l'ladar Her'letse 0 l~.diJ.I' z.ty~o Ole. 'un l:I!lJt~e ragmen, to. so Yanrb, bu ~I(: sa.ad~I m::lkta oldll1g-1Jl'm. ~ lk~a iljUret ciimlr-ye g linceye kllllJ.f hi~hir dele~e(;eldir. DOlUmm:unIZll'l VI;) Diyc~ginde terNldild cdilruillnle:!l de~yat'l etmedim, BlI C' ti. "Askerlmm,., dedi, "benmemelidir. Kahveyi miil~eyyc- ordUiIlo'Hlzdnn bil.yUk bir Imllnm.m den c\' t )'s..r.ud hll)'lr ml diye ~","'l ~i.Dllede "Alman hiiku.metisutlam bulu[JdugIJ ve )'Iaginot OrduslI ,'e haV:l fU.tl..1ll sny~!] c ki uau! liryaklill Bl!rline. cl-tc;;;.i giinu. 30 a,- soruyorlal"". S;1YISIZ knnvel'ul.nehll~ll IlenLiz :mUdOlfaa. balinde kU\ 'etlel·i m;uha~bc ..'c h3Zl.r j- Iile yurJda !J$tv~ ~. giliIii tam sadjJel", 2'5 ~~ust()stanberi h3.Zll" ]c;rm de btni:ll olrnu.lltur ve kah- oldu,;u ~n suarJ::L bi~ :rutitnreke hill t ... cti l::tioz. bir Ldl ;::nnrah,ha· bulmlUyorlw:w. Bunhr Hitlcrc vamill y~rini till nULr tl.ll:.u.nca istiyelim. BUlIU yapmozsak gnli.. ~nmn gchnl"sin:i iJoC'.kledig1" :l,tl·bi.. l1aft:J.nHii. kflybediiwl'1 ,olrlu. - :t.cimbiljr fie kad(lr "killwehant' .. bk[l her arZUSLrn:J. ;ram O1mak ula.<;;LIJ1fl~kt.."L Ek&eli'ln.siiL nrdiildm" Jo'ahud da ~ nu, bask:l bill" ha [t;a dahl'!. :Ie 9.y- }'.a "ilibmurlnme" giDl cl'\'9.bda btl. eev~~111 Uplu ~i r tJl"s,l"lncia. kalaca.;;!fl:uzdan. ko:rku." d.a~a ij'i!>1 "kll"'d(i.Ul"Lf.le.. olup ~rul1iyeceklerinj l:Ioyluyorbr. i.lltin::atom gfbi kul a,;:a t:ru:"]Jt Ig1lW". dl. Ciiollil Lellist:lLlda y:lgmlll: i~kn i~indel]j I;lkol:aktlr, 111 ( Ho.rtei!l~r Klang Eine:s Ulti'\" J.1~J8. bi r fi,nclU'l. Jrnh,'e v:i 111Clriminian c\iismOLItlli.rm:lL mn ... Fr.oaslirJ.. §lot~, Baudoin vc D1aturo) bildiJ:dim. Bizzal HiUet· if;menin kend.ine 1.'1Hlm "'hnesi klJrkusll \'rncll. A- hOlllirlieterek Bou~ hillier 1btiyRl" Marflialiflj !)ll1m JJidd 11" \'12' hBrllretJi lIara&iderlicll ifttizl\f OdOSl ltm.l.15us biT 1~eyfi oldugLinu £r~ noldai ullZarlna i~Lirak el( ih~r" ntH jnk~r cW. ~illbenlrop dn. l'a'b~m::l sij~le.illi teyid eylE'lli. Eu, Go- or U :;o;nbitlerile lJo~u ~t.li, Arata - ba.bl idtliii ede.rle {\1'IIlm a M!2'self' "tima ~\.iO'lSilin nluvasa!atiyda\'Ul;1 ljeklini. dcsbe1:"gde'ki "Dkt~te" \'~ "M{'~ nnda K~itel il.: Brnuschil:.z de bir memleket lQ:biT mUddet inlnta.a uj'radl, Ino.lmca lzmitlHer gibi harekcl!: bulunu),ordu. Onida on] fa te" m(lreR eJHIWl" he.diIOesinin etm~nill doha bli~'iik l!lir I!eyfi giliz NllZLfl OIIl,P b.iile:Jn.iogreninC{.'; 1)1 l.~k('nii.rii .illi. mtlel"c ~ot'e, sadiil etmek 'benirn endi~lerimi r ~ok miil:l!~:o.if aidu n: U:31eyC! hi;met ~tl!lledi liiller - oldllgu mub!l,kkal(or. b~J C:Wn~ . :&;lut'l::e Wn son dcrccc .k::mitli yu:rdila.;=lllfl bLll Em·l"lfmLJ"d.n~ oldu~l.Inll ifa-de €lli - d~n "hayati Almal'l menfaat1erl" - IC:u'k seklz SO-lit daba. mudclnyt te1:iril;: Y 11du, Eu iell(;l1 ~;:llnll!: iki "eo- I.iJ.birHe ne ka5dettigini sormlJ~· 11 lIaT.:n!larmda.n ke.vemet ~{.Ii,niz;, b'Ltgeu size bin bum, B~l F1, v!l'rm.i, old u£U cey8.~ CQrt(jm. i.:rhl:r e-.. lml~ ,m;hl 1cnT.~lkarh lane bambarwmtl.tl 1taYYlll'elIt A. C. SARACOOl.V .lilya ulJrduklarl 2&ID1In bw.Hse'- Itn hatJrlattl, bu cevabmda Aim::UI ~ndeririin. teap edlell !utaatla l(:t ~L!."1llaSl ttlilike'.!ind~n Llerl J1 iiLkilmetiJrin Leh mes.e'Ie.si.ni [J ma1zemeJfi de scvkedeFtm, Tavgdmiyoldu. ul1.i..t.'\llda Abna1'l- ham i.;in H(1buJI) §ayail'i goroiigu lartllo kaUediimEkte ohnaill dn teklif1~ri deorb.lll .seroedecqini siycsinde Dtilllilldu" iljJe: mi1e.ssir oluyoniu. Bu. mu.- ve IbtmlarL LeJ!l illur.al1l!1 3.SllHtn IllU Rskere lmsebetle, ckseliins Lehisl3Jlda vasalabmlau c'I.'l"et IngHiz hi.ikQ~ Aynl ;iiniin !:fecesi. Cilmhu:r llIe " AJ.marnn katledilrrni~ lxmit 'lfl!.ISHSi) - De:rhct lHlm~till!iJilitlfnna :;u-zeyleyeceg-iJli Raisi Lobron'un riiyaseli nl'hnda. .olduguI1R ehemmiyet I!'en:ncdigii-l;j'~i. MiidOrrn, Te,·fik KanWro.ml lW:yl~-rli. Ma.je::t"llm hilUt.u- lililtfum~fJ . Illn :Ilika.sl ile D@roont h:l]]o;J" yen.i. bir kahine toplnn'b.sl. dElhn. Ei11a~llale'yh he'l" ~y Ilii Ijeye kil.b.r.a.man askel"lenmize metona \'~ bM h.akslZ YE[e at· 89~ Yilpllll'li. Btl lGhma Langeais;&bagh g~bi gOl'Unllyordu: Teklif[o1.IlIUlfl b1J ill~!:.l:iitlik i~l3.· pat'f,;a p.a!'l'iuklu gom 1ek. ~O'rap tosl<lnda. Y~Pllc1J. !l,e topbrn:l:lda, h tara fllndan harll.r-.eUi bit· :mu- leri[l mahiyetl \1''(' L~h hiiki'hm.eve' el,;iivell. l1odi~re I/ilbni§lernir. 'General Weygalldl ooz al aruk 1.abl!le"i dnvd dti, Mu.l!!Ja\'j{re- tiili 11 Eerlin~ bill" mii.zaliere me>de-l1u ki: !'111 tnmtb (l. r.;Oru"J.Sl bir del"f'Ct'- mU'-'l lI'nbud murahlllA5l gOl'lder- F..fmd· r, lt~dlJi...JI1,9.g• t'! k, ,1:>" ~ln.mail bit' v~lf "ldL rne~.~ t.ilt:!'hal razJ. oknwn. Sinn1zm1t lHwu:l:si) ~ ·ha-imi.zde ~.k,W;a!:Il, nmha:vere Jnsa ,'eo wi ballll bagb. bir :!lie)'degtl[Ji. 16 senerl!it fm;iliJ.s1z ve mi.lkemliip olmu~, mamIDlU lek¢lenmiJ flknr" ~Tma.men namuaKii. ~ F kat: ikirJ.C'isini lLeh se:firinden mel bir :;.ehllde inti'iolil" etfilektc! bir asker vardJr" SililhianDllZl n, 'ur.J:a~ 0 !j\!'adllkii hi~iya - o ::ll:s.am b~n Lo.ndrnya. bir tel- alan 'I'iif'k Yolu ga.z.cl£si baJTam mlim ,ctmektel1, b~k.a yapllaLJ' I ad di,,.orou- lSir bitl!b~ :;rafunl ya.mrk,.ftliL beni ::Lr:'lJl"LfI:!;lnl e.rtesi YCni.'li obl'ak !:iliac.a.ktll" call. bir ~oy yokl!:ur. i1 'I ih3 j ct b.tld . Hitler tngi!~ ~oyliyerek kmi:,c ~o.h~~. f Al-I Harbin dUl·duru!ma.slnl tavte, a:.1 dliillltJugunu if;&<l:J.rllllD.k man cevabU1l, Hit1erle mwiikatlml 0[101Dwattlfli: ketldisil'l.i der'iqill rilJli.n[ ""1,rM.~e !>U.TrcUitl g3:"siye edel:l bu buyiik ~~f huzurn.nre Uerin, 1., ~l',;;:; inlF;)..-at.(lri ~ '{li- hal hi:rekete g~m.ek bl.ZUl!llUDa I Y'anya e~r3(1nrja.1[J methum da .FlI:am!larJm mukaddoc:rntulJ el,n a ·k:J.nll1 be.sll;!digj J. ilrCl r-~;11 le'''' ilmlllll, ~tJ,lI!l1bm, LehiEt:lm:w A] - B3.jI SuHet :l':oNccsi v~ 8.Vllkat leriml~ bu]umlurRl:llnl' QrnU2llU'lu.n. umi~<etJc- In gi.ltertye tm r.'31 numyaw:n [lek zJyademakiliiel~· Cezmi yeo tiicc..ar,dun Ul\'i S::Lffc't' na yiikJencn me:s'uliyetin ag.rhmi!j O~L1 f:;U1l2 va eZlc-j surl;:Uc C!IJydugu tffil::JYi.iliUI samimiYI?t.i iisti:int bava kuvvetlerine ktsa v"Jidcgl B.~yan Hntice vefat et, gm] hisgcttiler. Frossa:rd hl~kl.ra bakktDda 02; lIDyledi. lD~ttir. HiUeMn Bi.iyUk Britallya ile hI~Jn"a aghyordi1. IDigerleriDi[l blr Dluddetten ziyade daYllnmali: Cmazef'li bllgiin $iljLi BOIDoniyi m.iinaseloeti@n:ie buluru:n.ak Jiabillyeti oldlllgu. ha.kkJt'lda W'lKiitnm pa!'§3. hep.5inifi gllzlcri },.a;lOl'Dll§.tl. l:llakikaUe daimi surette liekcr ~ bitt" z.:lnull1l bil" bayal~ kapl1ma ~ ti isbts~·onwlda. ,Once ,a,}jnan yegiin~ LmTar PamlJhm, Bu i'mit'D] I..ch arkadaapar-tlID.amoda.n kalwnlarak Beriir eden beY(UJatl 8t:lk btr nyuri!lin a(j k flehir o!ara.k lIin. edll~1I]ldfln gjzl~mooiro,. Lebist...'lDIIil y<:L:Zld c.am.iinde ij~le nama4!1.11 kirll.k degildi. Zamuma k:ilIrsa eeu,:w namazl k!i111· mcsi cldllL. §ehr.i mUdnfaaya tcbir ~o'k: Alm:mlll yaptlg. gi ~ mifnIa.atL~ri Illlml1llri, ona hiikli. _ mtiteaklb metini lJj_~ "skit ~'KybelJDede[l tlaktu n .soma Ndlrnelmpldaki ;[!lilbiis etmek giL:el parisi mahbi, IngiE~ l.r)anakar~lba.ynilih· §ehitlik mnkb~eJllne defned:ileBerlonde 'ce:re,;l:an dm.oesi teklif (1kt' gJ. fll'llan!il m.ul/alJaki.yctlerinc \'11 ha.ralJiye mllh1rllm kLlma'i,( 0ha.m,an miizakerelffrcle kemiisi.llIi ce ir, kar,el booed \"e Almal1yaw.n muJ lfl.c::)!.ktl. DiGer tars.ftafl bu mu.------~~~~~~.." rit emell'ltl'i]lc gost.erdihle:ri Dl'J _. telm!i.1 edetek bi:rini tayinetm.edefaa. keyfi.yeU Alma[l ileri ha~ g-e ilma. eyl~me:;iIii cioCcaettim. III VENil N'!$R~ VAT hafete k!lrj1 kin ile m~zccd[. :reketini. !ulcal[ loir Hd gl.i,n yn~ Fakut bnnUfL ifadl2 ,et tigi min.a yordu. G~rek Ji_mal H'kilSMfiln en vaijlatubilr<:cktL hakklnda da hj~ hayale kapdmll ~ili ve en l'I'luvaffakiyctlisi £1 • Y()l'dum . .Ay:o.i zamilndla Lord Diier iaraft.an Tours :.:ehri de h.tile. ge:r k ke-udisinin Avruplli.HalifaxTa c;ektitim lelgraIta d, Alman AkiIDivetill'li tenlin. :i~gal ro~dit1i. altmiia bwundtLHitlerin ~ledeIilerine v.annak HUbakklodllki gcni~ pli1lllla yega.. litikfimet bu ~h1rden Deg.erli. mui!l.~I'riT l{aZlPl Nn~ fnndan kamrmo. 'l,'e1"mi~ oldune ciddi 'Io'e tehllkeli bll" mii flIis smmnda iunlJ, kili gelj.rse bllll'LJ hir kuv· mi DllnlUlln bl! eseri "'Yeni kill- BDrdeaWi::'ya t::U!imdl. ~kil etmesi ilio.lll.·iI(!, bliyil.b! Ed tiir lle;;Tiyatl... ge;'iSlU i[l birinci 14 H1tZitandu Almfl'tl klt.aab t.anyaY:il sua Slk.i bir ku:r ya[llL· "et gtistc!'i~i. i~e y9.paca~~I, kiLfi hilabl OIil1t:ak ;I'lti~r etn~i!(il:.ir. gcllll~c guvvet is tim a 1 edl'tCflgiPan.ste g~it resmi. ynplyoTla,l'g.m soylemek .miibalaga iilel:iI Ede h iya t merikhlar:UUl !"e biittin d~r. Burll~:11 Mf'in kwnpf'da al,"lk ni bildin:lim ''Ie iUn/e eWm~ "Bell dJ. 11 ret1eLavsiye arm. 00 ya huh olahihr yall.liId bi r ruiJnevvm;'lere Bordeaux ~hr.irl!]ll!. in!l!ml:m~ r,K il;Orijluyor. J:ngiiizlcr' I:Mai:Ul.·' ederiz. kuv\'et l1ilmayi!ll sayesind.;l 0. bir' ;:m muita<;11 roed muamelesi dl· keN: da.ba gtl~ib ~Ikabilir" Bu da. ye tclakki ettigi "al"ek>et1er~ rag gelecek selle yahud {ibu.. ~1I0 en, en son dnkika.ya k:lidar Yl:1!I1den ayni yo11ol lakib i~in ken gaYlctleru,de sebnt etmi~tir. disini te~ei roel.'",,, D~'hi1er garib mal11Uklardlr. M.ajestenin hiIil{llmctl 29 (l.gus. Herr Hitler dc, ,1i;el" p<lTado'kstos !!aril1ii Alman not.L.smn co[;vJ.li:l ar'asmcia, llZlm ve derin Ite\'erm,~kte ,'aklt kaybleth'lecii, Aabln,TlrI '\'e kill v~ liUlf['etlifr tl;1rafmdan levlld ~ilmi~ !}edid l,'e gW;t05UIl :m uncu gilD ii. sabahlc-sevdi£;"i genf'; adamln r:iJr.l1 ;;ll. Vale ~:n~vkiiDdoellsaat l5ekize 1 yilll (lrken(len (Sl;,J.t dorUe) Ha- nil', ~~!?klJ,nllg.l:~l tahdir ~ai- d(lg~u fnktiltc- ye JUl.l1:~l,ct iJ2'diyDr, kUvl.itha.ne hamleJ'lliB bir halitarieiye Vek5.1etille benim l"Ci)Il:U YOOOI[I. F.ak:r.tt baZL kereler, bu PaI'islc ogle :yemcginj yi) or ve smdlln 'Iitticud bl.l.lm~tw". Birlllbi:r cevM.llo gQrJuer~rek nolawn ]- dddlytll.illciem llll.flr t(":rtip ~ka~ ha,:nocIlbcr gUn SC'.ll Llli:llr'uan ci <,'aslt 0111l tngilteremilll clO!loU... tina He millfi1laza cdilccegini y!rlt<:; bJUlunu~'ol"c.lII· guuu aramn';:1. ikincisi. de nlbaita.llrcan Srult OD b~i 22 tIe-ruDe bjflly~mlu. - Pol, neye da.Jmo. mnh~n yet agiltere He lIar-be gjrillrne - HQyledi.n::l, [akat maj.e.sten.ill hiidllru~'orsun"l' Mcs'ut degiL miBaZi zamanlard9. (la, ya tiYfLt· ~e siirliWedi. Budan ba.ljik:l, kUlllctinin Be.rUru'k. ylrmi durt .? Bllal ia;i!lde ilir Leb. mumhhrun Sill ... duydugu R(:f ret \Ie iniiauo to:roya. gitmek, vey::n fakillte 3:ck::l- NeIer ~liylUY0r<lULI ?, mamile balili ulduguna mantil. yaral1l'l::t£lm beldemQ'k: ma1.UiI bir dal;lariyLI2 gC7.mck il,liu ak~mlu· Hig bir ~y. F. kilt arlm1'1 getj !talty-orau. Filkilt bu ~~ ker ve z.ablla kLlwetille mii~- - e)' olamlyacaglil1O., Allman h likllmctinin 'bllllil. intiz.ar clmeme - da~Jarlndali ne klldQ d~ii~iktCl'Iid iljlibdadmlD ne.defl dolay. kfllmalann hakiki sebehi de .Tisin.". OoUtt' nc:,;e'li,. gi.iILip ;ll3.,Y e:seli Lepik sokagmdaki l-ii.i\ltik 0Ingillzle.deki ft'rdi 1,'e mim hUr· sini biJdirdlm, Z~vk 'Ie cglcnce biz.i.rn .0 g lin, gel; vilk ~ dogru, A I ~ diyorlar. "i)'(:t id~~II·ri ie-in moenfur nl d~1 mJu. ziyaret idi. dugunu. Y,[lJuJ.d k('mlisme net1cfl YMtakilere mahsU8 ... air ak!jam Pol ilt! J l~el dD.nS man hil!d'hnetirl.e teblig edihncl!: Ell. hQmtJ~mfl.~ElE', IIctiL~ecl'~ daidol.!t)'l kti~iik \'e, willl~kisil1e 1l3.- ijze~ ii", mesaj drrha aJrulll'l. B[etrn'lo!k i~in 11ir dIL.fI~i~e g-itmil'1\'e dQiJ.S ile biUl.erdi. Grada Po!, al"lt:l~l Ga:>;rl.f]c l'5i BaF,i~I#ki~ den ~nB Lllly<:!yc ;rna. Ibi&-topla:ou Zllrnrl. a,.'}:)g~ lUlI1.rve'i.::le:ryW:ilck yordl.l. AJm all Idlltur Vii!: l:.an,lffi~ DIll t3. bi §a.hsi bll:' rn.esajw. 09a ma.jeste.tom). rastgelw. Br::raberceil':~ller. FnH:J,J,t mtifett.ilj ~{cml,y2gcnthudu.d hale Elok Wmak Llzerc w1;a Avrl.t- Din htiklJ.meti talOlfl.mJan SOAn (ilflStOfl g0!H~ klZI d.al"l8a ictiuah r-t:iilme.si run ~1I milmL.l:> l'Dt! tlDj klilmlYQl', p"ltlu. 'II ~J,ti AVl"l.JI:i~a hart':- h;idiae1eri:odcl!I. ltalwrw. Orkes1.ra bi:r talll~O 'la, geD':;: adamla. s:!JlJn~ L dc ogl Llnuo hyordu,PoU lImgo sctvmcZ!cU. \1alli'H:1Jida V~Hiiova:ra yopllan keot sel.'"bet!t~i ·,crilrn.ooLginl bir ti1rm anll 'IlmIlLll. Ke1'ldi genill ta\'siyelcri hatll"f' \~~rorek AI - bazt (.rectl~r g L~ geln1eBine gVLPol, dost.wmn, GastollJUf1 kolJ~ nra~Lntlr\ fltilldugtinil gGriIDlerlru iutp:illlaW mtinasip goriimaTI hilltumetinden >lo.yni ihtij'ut ernel VC' t rtiblerJue lmgHi7.1erm yord'll. BYlIlm hl1t'i!'mnc .,em; fa.- ce I:w:mn..~ b.r.~18m.l~inde .6.det.a. tedbldf'l"'illlm ittihaz dlime.'1ini mU'L'llfaka.lioj b;tillil: imparatorkiHtl'llnlfi J.IIlV!!lUsnair sao.tine 111gu de IHif.u.k \'C !n,gilW QlJ1pa- hl.!3, yhyorJu. bll' Iti.n duyu.vorn~. K~lIun m,11nl:u;,lufl Ilk ~_,;,,')!~l,l:t J rll 1'" 1!.1·· yi.h:ilil:e (Arka!llD v r) a.tOI"Jugullu g''.ll''Allti »luetiie .. 111 eurn ,et ti,S:i iii II:i iflSied:ii.i

munsu ·u.muzda

aJdl·
.0-

Reynaud hall muhasa rna iii iii dl iii va m II Ii, h r~nl, .Uizam ladiyor~ 'Qor!!;i.'u, Isleton eder,ck son. bir konferan _ta b u I u n m a,k UZllra kandiaini 8lordea. Il:.xiya davet ediyordu

hi" 00poratorh.liun ancak kii~iik 1lir parg.aa.ml f.e.rn.sil etmeklebcm· ber [i'n.mm, bliyiYc devl-et roHiD!.i
S1lUCt10 ,CI:.ilim.

c~r~ti.DIl

,HiikGmete di"en muhim hil" vazif.
~- iIar'b yUzUnihll! kiiQ Iler"" cede V'i! ueua 'IJyatl.a. fPlbm ipt(o!I dai maddeyi tedaltk. iBdhliy{)oo rum.. Bwrula i;;m bn r:nadde'ri iBteriigtm fiyata tedar1k ~

Qylt,tmakLn

devam ctmi.§

olaca.k-

h,
Dahiljy~

Nann

MArtd
Gcngral

~L jj,c

Ha"biy~ mu..tc.Q.VlI

Do

Col bu tdr11 fe but. Lilli .kuvvetlt'rile milanheret cttilot:L He-isi Ci.im.:hUI' Ruz".c1l'iI'I Ba.~\'t;i-J~ lwyn.."1ve hl.lmmllll bir hA.\U\ ic:;inde bi.iI[LlU11l."f. gililde bit' lu~~ kCr'l! i(,!llma ecliycIl" v\: B~'e~ ~il RtlyJ'lau d '1'1 U n Birl~~ik: Arnerika [}cl.'Jl'tlorj CUl'!1hut Relei RuzvelLi: :':rLpnll1~ o!dllb'lL 1l'IU:ra~
IWr'IJ:1l1t

ye

kodar

yor um, ver.iyol'um."

Sma

imalil.t'l:m.nemi

de

1!llJlJlZ.e

knp!jl'I!J. ~

nlh.:l.)roil I

del'a:ede

u.

E'I1'\flcc SODIJI1Il kadar aebut tnr'aIt'lri. 0]3.n ~if)e13've Ybarm~gnl'uy MIl-

ud'YEl v'fmiir;i cevap dimlclnoon ibaretti.

IMzikAn>e

;rt:>!1al p.et.Wn'le Geu':l:ral Weygund
esbabl mu.t:ibelel"i o3iindc onIarin Iikirlerinl:: iltihnk etti!.er lie h:l7.Jrnrun 1(1 nOj [liD Ll. (m IJhC.Sll·
111

"HWI.l!I3i' otom(lbt!&m.i kut l.au&ml:fornm_ BIl k Ill" bUk:lIt • meb;;e tadil ediilnCI)'C. d' l' ~ l:iue iht.iya.clID y.olrtur Gn'l i. .;in sizJ. a fsela iytiliarml otde;.o miy~."
.1 '" II'

m

n~tLCl<C'!'lmj 'bclt1Jyordu .. :au mi.idlkot zUl1"ll'Ida 004.U NazLl!'i,ar hi.i,kflmeUn Fa!lD., Cev_Wlre ve caaun

ft.,

hi.ltt;1 lngilterl2-!>fe nll1:1ini derpi~ cdiyorlanh. Biiytil i.iJlif~lrma.Sulll liibis bir haLd PCtaiJ:L bi;r Nazn.Jan digerine blUjll1.3illyor, lOuflkirdl;}o \'a,z g~i!erck vakil ka,lo'bl:tmeden bir

II'lIuk!l.lIemet) cWnle3iyle hLilii.<oa edilebllecck Reyno. ud -, Ji,IzmdeU - Ill{; Gol nilzariyesinc salhk D3Zlrla.r Louis Jllnl"in. Rollio. Ca.m.pHlchi, Yvon

mato. devam

ve

Acab3bu
Hilde

.... l.lanfj~1.an1l

I

iru ~

hal"eket

etmcreri

dogn

J

Delbos ve Mmlllct'deD
!)lIoutry Eynac

lha.retti.

miitL"reddid

ler. Blln1ar e1d~ mcvcul
struI 5DO tayyarcd81l

idibirinci

miltare~ c akdini tn5iye edi.yortlu. lhtiyru.- Ma.re~al: - Eir kerf: dii~ilnfu1. diYOTdu, boyle yapllJrsa. Fran.sll.Dul is· tibbali ne olur? Bizlm:rncmlcltctimlz:j kenai mnkad· dC?rahllD v nlilst~'Q'H dii,,· mD.fla yU:t.ustu tel ketlemcyiz. MmeLimizle me~gul l"Ilil'bilmek i.::in mll'kaddeos toprakbumllooK kalabm. Ve galibin bi!; bir ~eoyden (lckineeegi kD.lmay.~p diledigi gibi. :IHl.f>E!lrel ed0cegj s~ti gccik-

b~ka bir Ila \'liI l~lJvvcti lra.lmad.t.c,"'uu tigrenince tesi.- alttn.da kaLmw[ar \'e l!Iliitnrnkce ile.r tarafma me. ,jetJ!l'1,j~]:>rcli,

mudn!"'? Hir bakl.lil.:J. !;hre i) ~ hi oJar<l,k milta.lea eU.ocf.:h . IIlP 8ak kendih:nlli JlaIdi bulmall: O'Il1mkilndlir. Faknot ihl1n d .rin bLl' !W:1i:£lde D\~eyi Lnceliyt>ce'li: olUJ'S;,(l>( bi1yUk g.ir 11 I~hk ve adaleldi.zlilo:. ~ar§'blUcl.n b lundu.gumlJ:ilu .mii:tJlhCdc eder.iz,;)11 rJOkt.J.Yl ilil. hemen ih1.ve edp.yim

l,j b~
dOgru}il

h:'lkE.1;,:hk doirudulli

Derbeni haUUnln
hediyesi

*

Tiirk Vatu gazetesi

Ziya Gokalpclen 5e~me yazdar

I

ilon'ludur. V~ mn.J1i!1'\lbir cemiyet ilii.ud~ bir fabrilm sahibi dik:wgi 1:I..lJJa, b.i~bit mucbir sa .. bet! Qlm1l.dan f",bri~m!llrJ! 'm1l'.I." up hl'l' bin binl1r RilL.: sahibi oLan tirerC!!k Ej.(hil]ea;~ VI!' Fran.i~~ileri yLiz il.,.1;ij Inra.kamaz, Ka BlZ. geni$ligme dolCll,I,i1Wmlllyacag. nunla. bUna milE!.llid dctildir. hakkmda ken.fuindeon tem.ifiat MuUaka i!) 'i!cI'lne tazminat V'cr& amuya (,jall~m. Bill suret]e yemege mecbuHlw. ~imdi ~ ~lUal nidef'll dilnyoya ~elmek e.sbabInJ' l,'arill Olllbi!k, _ ·'b bU"ilnkti. haZlrhlnu, \'~ elimizde bulundw-· harb vaz.iyeli mucloir bit" sebeh nlUEr olllfU2 ..... saYLlabilir mi? E.'et, egw....... N.azu'larda.n Ftossa.rd, BalJ.fabrika, s~bi hakik tl!!-n i~ledidQin, Proumst ifill Bouthilli~1" d~ 1 Iii ibtidai madrlt!'11 bul lnIyo'r:::u b;I;Y<lI·_ ]J:;ijTC§jll gibi kOiIJiuitlllyorl:.,r Vi! 0.- tiy1e l~atlllrlabi1ecefiru I:'lrdL ~()tan Hitler'e 1:n i~re I1U, ~'e irnal e:ttitl m3dd~ m~nlleket QUiD. fikrinc iitil:'ak cdjyodardl, i"tli. 1iiz..JIlHJ. fiutd.ak bil' m:ltl~ Ceneral Weyga.nd'a liJ[ri sCH·ul· k UIl'teti ,':ll;l ta.siyle m wac' Lat efnbrlkaSlll1n im"'L1Cltlm dlim!3;'!li tel>linoi j1.eriyt:! .~u.rcrelt de~13e dUg.,l zamlln bJu tecru.beli lUl.n'll1l!J Tlluvakkilte!'i taliJ edebllif, F4 ~ Uti Zld noktai na:zan teliLe U~dan ~I.I ccvahJ 'IIc:rdi: !f t bLl takdirde ll;l~tlerl[1~ ve En kohl ihtim.a.l tal'! 1.kul, nlqt1 i4(' de 1'I.eticeJe mil tal' C memm·Jal'Ulil. kemiHerine )C'ni ~ictti. Magmot hattJ muhasara e- tal'M 1.f1 cl::seriyeti terrun et· rer i-s bulufltli':1 k dn:r ib I-h\~.il. diIm~ bulunuyor. Birnz !lonra. tiler'. mecburdur. Mecbur tululm!l· Alpla:l'daki kU'I,'veUerimiz de ~eyIldmr. zi.r3 di.ln)''tlln u buhra.nBa;;-vekil ReYrlllUJ. 0 gcc~ istirileook. Bu saatte elim.izd~ birII dev.rindc L?Slz kal:1J.'ak ollll'J bu birteriyl~ 1,te erkft:ruharbiye He {Mlill veroi vc yeui l-iabineyi lIl::J..va tal'! Cl.a~lar bu. d~f Ii hiilnllHctin, re,].'ll Pet:U[t te~~{iIetti, ~mli Miihi.;: loir 'I'':::I101tIl.Sllml!:nanll,1lniinfebeleo;1iyo!].erin l'e dohl}' lSi I" cemldala :t'JlI.Zl'l"hgma da Gcltl..'!"al rid mUdal'lila adaclldan V:lr. Tay::';"E'tin S.Ll'tll1D. birer yillR:. o!acak Amir;ll DU"~ yarelerim.iZ<ien k1snn a2:mll ~.ij- We}'g:iu;I';1'l gdirdi. lardl!". Fa.blika sa.hibi isc ~ p:J. min!le tahtip editdi ..,,, 1an Ral1.riyc N:J:.ZU'i oIdu.. Bir harr:l ziy:tn etmcden m·· :lid amn ia zaI'!lnda ihtiyar Mar '. li bir ReynaUd hiHa muna'SBrllatin hilliiliinii rabat r h l b~llh~ dl:1vanu fikrini ilt.ii:am -ediyor, :saniye bile terkclm~mi!j olan re'ktir. §iibh-c yok ki 'C6r~i1'e telefon ederek SOn bir Baudom Hariciyc NazJI'hg na tlbil" hDJ:~U!lhktlr, kouferrulilta bulWlJ]]nk i1zoere yin olunc:tu. Bir lu!;i giln c.-v,el Hcl~ ikinci misabn ht~ bil' tl.l!kemlisiIli Bordeaux'ya_ davet e- hpanya se[ieiyle mi1teJ.dliit mu· :Z8k~rc1a:r l'apm.1Sj alan Pierre La. tar tltJ'!Iil yDktt.Ll', fhLSus.i ot"'mu dij.'orou. ingiliz B8.!ivekili bu dabil IiUllilLllolcak kar.Jn.r ,:~ngifl. Vii! veoo j"::[lbett~n imtiu.a cU.i i1Ie de \'a,l',e Mue~8.1 Adti~'12! .NazITb~ 'b~~ etti. Ltllr::d bu tcklifi rcd- hali vakti yennde olan 1'atllD Lif 1Jir mtiddet SOJlI'a yef.ll bit wklil {la~:u'rn wfurll2't'ine -.:dt.-IlInuuh1t delli. Harlely€!' Nazl£lIgLnl isti5erdletme:go<l ha~l1'1ru: Mllha.sa:ma}jlu1:',bu. maltam ,·erilme;t..:;~ k - Ian moiddet ;!&.l"fmda rlillat r:l-· n[l dev~1 miiddetince bir Fransu. - lngiliz hiilrulWltj, te~kiJ et- bin yl2' girnieg03 T:l.Zl. olmu.·o Ju. hat nH1~ \'el.'Chlle-ct!k1cri bbLi ilirmek, Bu mnht.elit !kabi.nL"ye her H( kil;;at hliide miitarek('n!W1('j'i ljte huk ~metin hir \; -if .. ·r ~ iki hi:iltllroetilll ~a:91 da i~'::Lk e. Lmzll. cdecek ka.binede 5.z' :slfabU.gfulkU diinya :;o:c1'llil-l il'inti" ti~'le bulu.nmak i§ill~ gelmiyordee~klcrdi. Muhtclit hiikCimctiu ;'l'll,andB. nlisaUerini kaydcLti .. du, Maah:lZa LrI,\';1) hpmy.n !Iereisi bkl."F'ranslZ olacaktl. Frangim 'r'aziyci.]t:!ri kar 11lydC tk 11 .. :s:!'IIe !J,gillcrcnin biitiln mili;tf'!:o firi Lelmrik3. M ya ptltJ mi.izs.l~cbi.der a,lmc,?o.!ulr. lekeh::ri Vel uominyowlll'1fl1 bioi. ["\i!\eril'l !leotk~.<Iilli M.lle:taleo l:iilMURAD SEflfO;:}r.U dlt di.. (M1rn.s I V'oU') ml.lhtijiiht hu!.::um.c'l idare eyliye-

Ayni giiln os-lC'den sonra 1'>1(}ree~l PetJ.il'l kabllleden lu,t'i bir kill"a!" isl!:ihs~lilli di1~im Ii ,,-e CUmhIJr Jl~L!;!ik'tlr-un'u(l rw ~. ti alt1nda bit kabice tOflLant.L<il yap'lldJ.. CUlllhu[" f'.,ciaj ci.:! M:n e· !}alin sorli~ tar.ruu kabul etmiGti. Le'bnlJ'lllmriardufi derba.l h~f karar 1,'C'rmcl~rini istedi: ve bu l~arJU'1D miLlete hU1tik askerlerin immt'll'lm !ajIYIlO bir beyan· name jIe bildirile~?ini iliive ctti. N !;I.;;nrlar h allun VIJ il.$llerle:rin it.-tinillbl kOobi] olmlYilH alobete :mcmk PelAin gibi Weygand gihi halkt itimat uramiu fu1li (J.~lI:e:rIQr taraimdan talep edilru~ji ;u"-

i~ ·,-erendodi.r. Ey",'eli i!je fub ik::LtbrllU! b~~ Iwallm, Bu. fabrikatijr bUgiine n.dar kazi:ln Ii-I pilrayl, ~!I !,lok
[' 'brikw,;ILtda (; L~lln ~ilero

*

~ITef

~
yordu. OnUnd~kl i'GT~:i h4lhbl..b'lTlll ~ir h".Lfll.cd~ bitirdL Dans bitligi !ll["Jldia ayago.. In<ill,tl ~'e dan· , :sigdl1'lil c.:=llHJtaga kanH' verd1. Tom bu Sn:ldll Gaslon ala) et· ll: - Dostum, aTlmda.~m gaye'l ~ndlk bil' lca<Lln dog'!1JSIJ. I{'::lilii im yarlll gezmete davet et· tim, Reduedlyor. T\:lu:':'JIsmduldnin yil:..iine vurmamal, ir,in c~Drir'l~[s r:!clen P131:
:}a~lrfl"l!t~ Silmlml 1;)11:'1 das.l!.IDu lmylbr:Uigini ilDl~tm~tJ. I Ya]~mda bir ada.m. giih:1u". F'llzoln ;'}III: 1;l:i:'rTlnmi!;l, ba11Dtl ~-;lk bir fut'r ge~lTJ.ni!l, guz ahcl bir Lml''<.It takml!i' g~;l"Lhl bu 3d ilID, lll~t giinkil eglcuce uk::Ldl!!}lllrlllila.n AJltOllYO idi. Mu&neIt bir rn~slegi. YLllttu. thrHC t 1~onlis}"OIlCU91l diye ge~iniyorrhl. HeT hali kMunt'l. 11)'gllll Olnlly.m bil' tiC!lNt Iwmi;-;},Ollc."U.. ll idi!... Ekseriy, bu gL!nd~'fl(' bulu~H}"ot !"e i,;;i)'ordu. P',Ll"V.O:~ ","urth. B;~:i;.iJeofalo.r Gng.· hH'ltL mali Y Jr;ilmlill'dJ. d.hLbulu.lluyurdu. OLuz b\:'~ yo.~lfId[l I\ru1ll: go.rilDen Alh'lllyO ~..:!ccl ri ('~I nell) Illwmlkrind,' goriinen IplcrtlL'De

ika -2

o.

tav-I

tt.:====::::::l;!J tt. G;u;ton
Cen" ~d n
ka.;111';~1l 8'1

Erl~,;i r.i.m I
..>t'll1

n

lll_~mmi. tier' i. !II dan 1l'Uf:wo:: ~d ~

\.~
11 a 'TllllU~

ra On belj yu biwni~ idi.
bt!\s~onda

~ Ne
-

An]adlk
BalHI

.aiy

e~vap

(I ('auln

flU Blluld1?

vcwu.
rle

kD.tinT sevdig irW bllme~ill, A ~. lfl.1WrJ. bir ~tL1L~Ulllllla.ruElZllk1;1IHl!" nut, Yolum, her lkini.zin dll !olllilii.lliil:.:d PR.I ~'1lamllga mccbur ulll· rum. Gem. fakillteli Cf'Jln.p VC'l'memil;1 Im'tn e.linoleu tlltarak WljarJ,
fIf'lo.m 1.!!1I, G..ulonull
..
U ZlIttlg,

bnJ~ 0:15;0011, .Iiseh

muhtelit "[lgollm bimll L" 1..1. .u. ,'agon k~l.LarUl or -"mol llUlunuVOIUU. H(!r "aki~ bUll;! hUlerJiw Th incj mm'kie Ilyuliln lal;ilflmJa ayn l;;QS)clclde; iki ~r'ol~lI \"'-I:nll. ZtlJJeIl. tali \·a.kti, ugleJen oSIonrn~ kl trL"nleI'de [u:;!1!;Lkilll1hOlhk. 01..
m.!!.~LlJ ~. F'en\;~r ...nin kiJ!ll~l"lDa otut'lIl1t'1\

Jisen

Pol, ytnl aJ~ bil' kit.abm mil· tn.leasnm dnJdJ. Tren JnlLbl~li(
j5t:e.SYOnJ;lL["(b. dUl':l1'!llt \'ale'ye

-

Gol{

ileli

'vanY0I'E!UII.

di.

'Hh

~l'mCtll('.zJt!!

~ekorek sll{maml"l"

~IH•.tC;;i!l'sma v1l1·m·u.k: f-lll.lo1lti ~cI, bu C."1[iluc .. lIrmfL, b,n UD ~J't' vjski it;elim. Ald.ll1 b~"'ll L ~IIL'. 11 'di.
Ca'Shmm

omuzunu

y[],.k1al;;l!yofdll, Bu SUtlUDCU ista.1 ::IlJna vn.rmadan birnz e 'vel yo1,enlRlJIlI1 b.ri kalltu,. (t\rkil.'ol1 \".U')

n

uz IIi ci se esi 'irlcecide hatton fl an 1 iinase beti rab berber dii.kkanlna ir- Fransizlar kur u...I Bardi da topeD te i §~ detl. i, seferler 1saat gapli mad, tu~u ing" 'z z f (D"tm.IaIU::lfl'l

I:

d

II~",)

yah

lU'

t;lkh.

~:Zl'

un gee
dde

9 U d 8.irkcrnilllim tnr lrH 111v y kaz,'l,a
81)~t

olrnu Vo: ~Lr di.ikku.nm i~Jle kadar J,;in:t bir tnm'(\J' :'Lrnbam
vil.rinl.~ri hllrd~~ ede ~ rek ~:-t§ H:8 h ir hJl>ia E~1tvol I!tl\mll.flJ~, Aym z.a..Itlanc1a Illlia.n.ca, dH hu;bir u.y"ll ve y raIl ol ;;WCIUt IllBmJ§UI".

rak dtl.kkil.ndall r~riyo.: ginni~ ur. ~:atmaa her nEi kad. r Iren
:rapml~1I< ria tabli :l.'O]unda 01 ml)·.JI.I) a.r~ bu kH.."mlLl.ar[l illvan e-tmi!} ~e eahlann !-llll'ilan-a dl.lkMIId:= girene k:<l:dar )-Tol

ri d giirUyorlar

merika a da on ~ bin ta yar ya • am II Iyor maga hazirlam 0
Util. ~r .. ft 1 tn~d.}

alirUndan bir ~ DC uk t hliye

mil on edfldi

NE'vyerk, Y'.lrk Dai1y

28 (a.a.] _. Me,,- ~!il'(1r gaztte:;:illj~e

HddlS ei:r'.ulllda tahkik ru::JI Liz re gonderd gimi bir~ da Ozu h:1k~lnda su mall lopl:lillJ§lu': Hareket
1'1000t;Jnau

t,

8hnJ~L1f. Vakit hi\yli llerlemi:;: 01du0Jnda.n ar Ihad yolcu adedi
guscl a~ blllul:myormuFt, Bunu f'l\b."TIleu heyecae ve reryad lIlil'

PH!f're 1..l\pre 'll'e AVeI'I~l Root, Almlu'l)'AJ:'U'1l isgnl nt~l~du. b~hj nan Fra~amJ1 lal}e6ml temll1 erliyoTmu, gibi gorun r k I:raki -

I

nrdusunun illLly: 1o:1ilr1111 tntmln mai,;:sadile miistevlimn hal k I soymak j:'Q1Wl \ '1:1 1. 'JJ ~ olmasrm gurmu:::kh'dirle.r. B To dan balJkn bugi,ln lngilWer.& yO;! yolu Ha~~i!:lt.afla. 511ih h.Vutl
etmiya mu\'.aiI&k OlJllHkta.~t\t,

,T.~

[B •• 1Ii1fil~' 1

i"o:;l .liyfilldal
«

Lcndra, 28 (1\ )- mgiliz. ba,. vn neD11eti.nin iallhb!l.rn.l '~ biJdinyor: 1ngtllz bomOOrtlulH1n Layya releriajn

ma relsi Phillil' :MUJ ('tty tara fln(lan &ya<'~~H·n!r'a bitdwilmi:j.tir. ~f'k1il, ~irl'ldl mini mJirJ ~faa ya t~n.!!is edilcn istih:-!idat mii • dilru Vi,'illium Knlll]'~"'fl tarafmdpl'1 ledkik t:Jilnwkt.:du',

i8gf&li alu ndakl araaida Vu.kl getirdigi hasarlar hak~CLnda. bu hasari gozJC!"i lie gOl'f'nJc:rin baftahk raporlur, ,<ok sarjlJllI. Bli raportar, tahmunFlL olmnktan ~k u~, ktir \'0 binaJ!U"1n temellerme kadll r ydnldI~1lI1 ve bilyiik yanglDla.1'In <;Ikllgl J gormu.'j otllrt ) rmselerdee gelmek -

lUmaDyada

ve A1tmUJ

P
IU'-

mar-

h vii u..'1la "ltnWjtur,

Yoleufnr

8 NlI. lu plakaj'l t~, ..'an \'€ Rarbiyc--Ak_ y h .tLJ nih ~.a.Lqfl.n 18 :uyul Mlri~ tra.m"a.y a rabas; ~sa9 Nn,
11 vatrnamn idmi~S'mde Qtarak S'tkcl'iy1.' daf;I1.1 gelmekte ik n [821.1 !:iiratil2' dnnmek ist.ecligj ki.iI.lilt bU" vird.Jda hatbm dl$an.· 9kIw~t..Il', Bu. "1 raj Sirk . CIUetl L ill;. Ut'rL1lrk~\lll)[I ~'t.! biri de EbusSLJud l'wJrleslle i;lkalJ yoUll.rJD. blrleosb~1 b yol Ilg-.u lJu!IUJ,ill km;iik me.ydnnC'lktaki

il,b;:J, durur durmaz mrnisler- ve tr2.lllvayu'l devrjl I'fI !;;flW, oLm [1S1ria dualar le-rdir. ve hamd ler etm L!;I-

katte halb tazyik slllel1le Al • man iradesine r~ trnek g,t!<'csinl takib etiglflJ 'lJ.:l.makL-adll:'lar-. Bu I!Jlllh:'LLI'irlt:t', bilhl!5~f.J. 81nemalanla halk, Inglliz lut::Jhrln1 ,dk-I!';ladl~, A!lfilUrl ve h~lynn Intwfl.I'1Da ishk I;alrug:. j(_;in PD.lois ;.c.-b r:i ni 11 j ki haft.a II'L 1:flt(!st.en mahrum kaldJ~u t.ebsrilz eltir-

f;:u suretlc silii.blanmak imlD: ru bulan Habeshterin It.alyu,..,
k
I'l$I

yenid

n

h~l..."'iki bill:' bart.

BLI pla.run tatbikine intiznren m h;' nazm Morgen hau'm \I ),Cl'bl bir slsteminm latbikll'li Lru;

tedir. Doklara bir raper

\'I,:!

tic tret g muerm

'

3.[}mn.k Istcmdw-i d~ gayet blbildir, EvYelce- Habesliler, ka:lIIlI • lenni mildafaa iqin ancak IhJ . yanlan:lan igtWam eWkleri iii I ~hla
r]

r'ik ell1ll!jita, Bu f<i~t(!m~ gore lngllt ere I'eillieti m hur ROQs.eve~l
tarHfJl\dan vazcdtlcn "yari 1'1)'8.,; ka.ide!;hl i r'llinJ I irlbara

kal1il
m'VYllU

yapilan

hiicLJntlan balua eden Ha\ 'dnn Ilhna.u.

y.',nl-

diyor ki:

BIl yu~d~ Islanbul tarafmdaki trainvay seferleri fl.lHlt 10. U I bulunctya adar s kteye Mattlm LLk91i1 'Til dtikkina grren motris d]ger 11.r~ b 'tria 'kilm k \' bil' s.aat Ii r ugnu.lllmllk slU"£!tilL' an •
u~lilmI!'ItIL

I-tulIa nahih)'o Il:u-Jt. elde ettikleei Yu mur.d:' -

cak ~a1ll 10 .... U9. halta 0
bilfl~tir.
Ih«'1u;.e btl sUI"t:Ue

alma -

vmljdu'.

hj~b!r' call!l lULL~ hoil' :t:1Lrar ,,'ermeden :ka ~

mektedlrler. Ayni mul:Jarnrlt.l'e gcil L:: '1I.yni mahi}'ette melOl]lar Petain hii ~ hlJmetini tazyik iI:irt knU,ulllrnalt tadil' , Bel~ikada iR*e l,az.jyeti daha. fcnadll', A 11'1'1I'lhL!' F18.n1ladao I H Be!~iKaytl. gu4 m~delerl :!;Ondoennekte~lI.rler, E.,aseo Vlcl:Jy II jj k LI !"rHdi ia~e m~$cle:sUle I.aytk <'Jldugu chemmi_j'eti verntf!:nLek •

DiJ¥:r' tarnftan lfigiliUerle
1'I0nl!lulD

akiyetl.erm Habe"jJ..Stamla. duyul dUiJ,l da ml.1hakkit t r, Bill. mlJ _. z ~Heriy 11 r n6 kfldar viisat keslleuo:l's H.a~tandaki ihti· laLin de 0 d!?rec~ ~ ~i,jbbesizdir. ]au. takdirde hareketmi 1:t.aly nlunD ~onlrol

madan en mubrcm iht1Y;1~hH'rlll temin edebilecektir. Ru fllL'<:: '!i!mil t-eferrlJ:itl lrlgHi;.:: m~ibayca1. Komi..<;.)"rmu §-efi PUt",']S Jle .II1org 'ntbau 3.l'asmda. t,esbiL edllml. .

lk: .h1lfta mlltt:J.D8.i,liy .n J.ngil~ bombardiman Lal'y~relill'J'1 ~tJI:'kli ii~JrJJen 1111; eksik olma rnli;!tI1'~Bu miiddet zarfuirl

bll-

hassa hi r' ~l't· > bornbannraan lH r I evlraiadc §iddetli r,imu tur.
g-ee dlll'lTiadan dpvMl1 b,)mb ..dlmanlar alh Ua scki.l 3 at slgln.Lklarda k hM, C'11-

o

ihti1il1
gOre

.iI. Yem rnilIi miitl3iaa meclisi l1in ~u pl'e~ipin kabuliinii ~~ -,
tca~l'Ih latbJk:;ttA ger;;llm~i .l:iur:alle liZlm~ele-n emir len I·el'i.;~i ku.vvt:llc t~ilt t(O(]ll'. Vanlan illlaf
It 111
'I-'I;;! -

ya1lglula.r Heroull'dll hango.nllira sir-a~,r~t dt i \' bu ;u tl
bii) ilyt:~ m~ln?~'lII1 yflllgm, ~ ~aL :<:ifroti, Gl'Ce ,,]ur olm z. h~ lle~, il:HtiAlm!Jn nskedcri oclIl~ hi, S'lb'lnakia.rll ~ir1l1~ktedlr. Bu '\ az.l!i Hi-' il~kH(. olillnJ.k .,11 clnet de tebari.U; ettirilmektedll' ki li'rdMI;,: "P ·tlt.J urnru .. gl;1].e~I, 70 bill \lmnrulJ Havre'd:}il Clk"lIl!dl~fll K1 r 1 u;I, slmln C'llldi ha uKraihgUlI, I){; 01 de~Jlr. I II b r Il'.ubim.·

'u ,I llrtm ntl bJr fclah,t h;ln(h. ho J'lI IlIt' ~!lma[Jd.l Re5irl ~altlll_nLn biz e' In tl1r F'rnn

r~k

Ar D;]. mLlkllJ6eb hl7.1 lie "Lf.llpanil\19ill. i'almz Birlik ber It lll:imdD1I;; ve 0 silrntlrhat- r nrllD 500 lira kad,'1r Zf1I'Hl' V~ tetlir. tan .-11. nv H~Y r k kl'tMrrl:r.1)'fJnl bulullD'laktadu, Ka;';tt t!tBtl t.azyihe ragmen Fn:Ul~ul!l.r nun iistiiw.· ~kmUi v~ Hakkl Ay[' lmda polill \Ie tram,,'ay idar.::si elmekte ,'e galiblere ~urflt Il:smaktadular. do'::al1 M (ut>ta!a G.Jrlcnce !lid tahklkata devam b un:m nllmarall Birllk Hel"1 ~ru,l-:iT' saJnnllnun .zarar \'e zifHltiin Ymidlel'i, Ingilizlerin mu'bennm \'1' riD-InI de beraber ala;":JnI te3blt edllrnekted.1r. I zatferj~'etilllcdir. Muhal"Ilrterin anlattlklar.mu. I gore Paris i1:f£1 itlthm u~an bir

-I

edeliilMt'ni de gittilu;:e ~ ceklil', Buradalti ka.naau !t.aJyall

edl~me].{
mUt:LbinNI

hi.lkUmeti ~imdi I;:oli: vahim bir m~ele k r.-,uumia. bu IUIIJJJiaktadlr, Zira bir tar.dtan Arna \'1ltlu irtaki muh:;;ri:loolule c:liter taraftDll Afrika. cebb.t:i sinde cereyu,n e.den harbJerle
kal'~ll~mt12 'bulunlJYto!·. ttaJ::rao Tl;bligi ltalyatla ilit' mahai, 28 (a..tl.J ltalyan ordul::Lr1 umuml k8. I'd.rgabmm 204 numarall lcbligi:

JI1~ilterenin ~ec ir'-nli edilf'Jl tuy yare mli<: armm J'811c,mu n [n.zlaswa ihllya'i 6hlt,,~ ..... merika
hH!,;ume1.1

bu

t<lleb~

itiLaz

d

-

miy cckth". .o\.me:llikll'll IIaJl{1. ::;i.t.ltlc-t
hitd)'Ur

mal; treniDin

Ingiliz tRyyal'.i::di ediJmi~ bubardan

teks, if bil" iz bU'att "
gokte

~I~.tlr. Bir :>aat ~Ollra biittin. rIsliler bir 1'1g'11JZ tayyaresmill

~a-I
-

I

~'FlZ.dlg.. ic;:-il'l

t.aJluib edll,ugim
lll'_

kapatllnl

icare V ·kaleti bu m nase.. betle hir teb ig ne§retti
'l'ic!:.aret ikl[lcl Mmult aYlrun l"cillmjllllir: ~ah gUnlJ 1l<:~lm8""1 kal'arla~llr1l. !.oge llllntak:I'j1 tilhitl pi_·a_<;li- I'lil\';llr. l>l lin yak la:}m a.-;t dolaYlsile bir Bunu.an evvelki b:bll~'d ~ d , nHi 1£1 l E:'o'vcl '-ek.ii et larailn .. b!ldlflldlgl gibi diitlJ!'a Pi;asil Ank:il"a. ~ (a, <i..) -

~okle bu !<Lhirli ke1imeyi lesmet· lTIl$ oldugullu biribklenne all Iii t!n1iIHS. j diler : "ltUIHLd,,, .
--;oc--

Binl;1W hLldu.au mmlakasJIJI Ma BREum: c blrl~l[Jde WPlEIi D·
aliycti olln IJIitLJr.
kuvvetli!til1in

Nr!"vYCJrk.28 l:-L.TI.) ·'Ame-rikilnm ~Oll ~rll'll"I" baf:lJtJ 'lltlllda Albert Carl' hl"8imdu .ya.lillian makft]eyi "Nation" m~ mllasmda t.'1hJiI eQt'fI .\Ugurnr:l,"' .Amerik rnn ljiddet istinl:llin~ a r:u- "el'mesi hususunda isl [II" e • meek edir. Muharrir, 1fO~Ie yaz-

Hava
ile yapllan

yardimJ

b~IL'l'-dlrnan e<h1ell mlntak;J, ne gibi ~~J Hill hill.'i.im !'i-iirni.iSilnu gost(nnekt I. AI. m 11 g' zetol!.!li, l" ,-jrtisanlnJn ortala.f'HlD. d-ogru, 1;111 ana !tad r
Ian.!

"Berlm~l" Horsel] Zeltu.ng" I.ll bu DLl' mi lyo'Oa ~'aku:l ~CCllgU.11 tahIJ)'ei9i l~,mi "gii2:el 1Jir fl sy<>.l e~er" ul8.[':lk tavsif ctme5i djJ'

mukabil
iiLlnking, 28 (11,11., -

bir nan::'et Ml!J1l~HIda se-ri Imllarl1l'J.lZd ~ bin dUll manm bir makfueli ll~iifrezesiDl t!lbrib clmi!l '\'11: l11Llcotleb".i.lml
esir :ai.nu~lU".
Lleu,i; W:;uLl.m lJ.I'lJTlJ:7..Q;:m bi ri 5-[Ihll ooyuIldalri ZIL'hll miih-eI';elere 1k31"ru tOIl at()i a~ar:at.kdUll rna."ln ku\"\'ellemll ,laglt~ vc mooolli.i to Ian.' ·tlJ.nnWjtum-.

\~ekileUnil

il

~lJlig

,,'e ,"ok n:'lwll('nil\ en i~llibald !5e • r It llahiltnde ;.:atHjlnJ tt!min e· decal;; !J,utuli 1m 11: :ililiLnn I!I"I C"i,! uf13

d

n • .lJlllan tebilgde hoI

diyetine

I~r~t

edilml'l- ve attn -

r11aM;1 rJl:in haZlrllk I.wbirteri ~ n1n yaktllda ikmal ctllli,:rek PIYII'
salUfl :lC:11I

gilnUnun

il':lI1 0011("-

(,;t!~i bildil'llmr.
clkmenlD
PJy~IJJn

~i.Bu senckl g(:tm~llc.a sebebl tlitiin en lJ-'i ~t'1.it :lltlllt.!.Il

c1lmaslIlJ h:mm elmek maksFl citdlr, Hill.;: [I iJu Yf,lld,1 mubtelif !i<:'kilde llazlrllklar tarn:'J.m oldu-l.Uld:.LLI ~iiLill1 piy;'1BMlnlJJ

-I

silAh allna ahyo
fl
• '~g (a.a,) _ iriYf)r:
!

n 5 SI

n.

N. B.

110lLLt.II'Iu.. Irl!~.'ll!lillr. k'1.1Hd 'llrcU- Balkanlardaki li]l liu.rar mur,lIJIIH't" 1!m7. HIIDO,
EI1't, Hu t 't' PI r. Ihth! 1111.n tJir ~y tIill.m: Ji'" In... U:.lF,'.. 22 Hi rt 1 g; I i ~ ~IJ~ h altll\ll. 1"' ....
~..o..-_

'redill.' hir 1r3.l.h,' HII HI IJj:~. ' 1illZ1 I'mIiI t lifN iizr~ri.1

mu!;Lab!<iJ ve mcmle-krtt I~i'r. en Vc blinull1 bir milyondan fazlnt ~kJl L·y·1 yiiksck bir 5eviyede geli!' ternJi1 51 !':':YYilr euzutamlarl 1 ml;ktcdir. Halen y~:ni !;iiJili .bJ.l-, edet:tk ~kildc saLJ.'ilndan emill lItHI almnul;! r>UyUk mikd1l1"t1a Ciill oh"nllk gcrektir. Ii de Lalim ~,jjrm "ktedir. Cin uaGe"_t:[] !)Ii!ne In1tJiLppIl1yuslnln dk bilintle e!'llihn endu.srism.in inkihllr".d,]('tij de~'l'e~ir.tl miitEi'nkib za· !}IIfl ~:lyli)smd~. Cin on:iuln n, man zarfmdu dabi fLY;J,tlllrofl :i;limdl her ~a.lll[lJ1darr ,la.na i}'i lee tiaglarnlltJn d~'am ,e-Ui!;! \'e ht~ tu ba:.ll iHtlhslI1 L1lC'rki.!·ziel'imle hiz l:dilebilmektedlr. ~ Uk';1:dl? se} 11 gbriildugtl llatll"-I I"lll! ak mustan!)lle yenJ h'am 1J nyacltJ hit-bt .. 1':fI rDlnll hH;;bil so:l:Jt:lJletelir}a kItpdm:UIUI."I, [lliJlIll I?lnmrel vc telln;' ile ha· l k.. t ;etm'l:'&1 kuv~ l.'tl . t:lv!:liye ohU'lllr; Nan .. Veklll Ii Flmd Celx! 150)' dun 8ilbahki I'kSflf '~I€ An •

(l!'dil ~ LlnUn IJzt:li~u dcmi~lj,r ki ~ nuda tuhinlenmtz I~i!t ihtiyaq l'l41 sene.si, C;irrin mLlk'lhil her' :;,;HhaJ1dan [.'1 '!la "e serbest. taR 1 '(·lH';lHII.I \'e bu n lin l1etic~mfJlya.salarda fiy~lI;ir )'iik!Oelm~e g~tireer;:kt.r'l mUlemayil oldllgl.1Ddan, her til... de C;iJlin zafer-inl lu Lec'lbillerlmizin jnz!mam~le, l\farG'~al Can~a)"liCk'.[1 61 dm.I..J, sene[~rde.llberi gorillmemijjl l'1e- ,imdi ii\,; rtlLlyun munti:lMi'll er-at- ~ bulUJImaJdailll, rd:sdte bulu.rlan t iitilil !c-rimil: i q tan miirekkeb

la-I

Cin

I

I

Allman

--K--

tayyare-

leri londraya h,ucum, eHiler
LOlldra, 28 ~:'I,,;l.) 'fogiliz halta rlCZrtr tinin tl!bllg!; DUn ak~m. giiJ\C/ilin butma smdan bi a? sonrll, ,Hi-mAIl oom bardunan tayyart'leri, Londray~ hiicum eLmi:-)lllnlir. Dorl s.aJlIt k.a diU" Riir"n till bUC'l~m e5.Pl:I.5.1llda p.ayt:tllt iizerine bjj'(,:QkMmlba. lar atLlrru!jlur.

h,u-eketi denizi ic; nch: "·ii:f3tl~ lief' liY(1rtl .., Fakat 'idi, na \'t ~€riy~ -dog ru gilh)'C'Jl'u.l'.. nlger t3nlfda.n a.hJl:uJ baJik:!r uJh, bilarafllk "'Ii!' ijl:hr~d kclimeleri ,qgzmuzdan dii..~mi.iyor. bit l'aflCiI dll s~iyl~ de-lI1.ektedir: AS.];li intiba. \'erilmek UZ'rl2! Halbuki bUr)hlldaf1 orladll. e. r YH.pllan butu[J g:1j"!"CUere rag , kd.imam ~llr, R'Ayle 11I·{,ru!j~kr. men, AlJITan .... ad he eu b rkeb, lupr-a.ga :_ofitrnek d hn '),idil'. IngilJ:.~ klomba "dlmanlanruD ii, yuk sJhbalmdll[] hli}"l'et eUn kl{u",,'etirniL \'e mdklil'l~~lI'l Il'IU ' t" hcr-hangi bir lrivil he-de len 'i"b oliln ~Lg''J' ihtlll1 I" 1'l~abet \'aki olur:"1 bWlll!l bi bes ~ IIJ;'riYII;!! t[agI U gitlnc'kt(' 1'!f;adiif eSCL i t1.:i$kil eUigiuden ~min bul UJlITI a kadu , di.I·, Am:ak biz h~rl;w Illh;tyct ver-r.:bHiC'~'e ciel)IOkr;t."5iye l.Iygun in~ Ii:: D 1l.1l1lDJIlo"'IIlJI[J hlr i:llem y,lI'!\l:'l.bHinz. Ellf-'L<,:d~ :llu\'dblrl:re,tl ri

m!ilkt~~dlr: "Bir di.lnyR

bl1 )l1lnUlk:tlnn'lan &'0 ~jlll ~Q cui!'un \'~ Berlin \'e Hamburg • (IOlD 0:'\ 2200[1 ~n(;ugun lahH:re (!-. dill'rliolctc[w'I1I bildu' '-.elM

r~

-I

"L

ll'Iiikemmel bll.- flrsat \'I! rdll', Hu flfsat, ikim:i ue[::\ olar,lk elimi;.:i
ger;iylll. Bcllr:i bu n fI s(lm ,I (,(' mi) cekli! ...

Lollllr8, 2S 111,3.1 ~ All'Ilrallik rnnKanu llLlllfindan n~fi~ilen l'8killlliln, IngBiz \'e mi.it leflK

I

~- ....-

--.....-~~.~.-----etain Nazi f - • lified n i reddetfi
(13-",

hu\':J. dar]

1n!;il1ererun
\'e cenubu

~I

rk

n:unW:II!01

tOF.Jfl1 I"",

""'1'101;.)

"e

Nafia Vek iii dun
~ehrimize gefdi

IiGLrlj

II1ll11ta.kDSl

ilc

c:en~lb gul1i1Hnuc bit Ilokla Uze r-inc de birka~ bon b~\ il~ t_u'.

li:1l1ruaJr:!ta idih:r. Suylr.mdiglHtl gi I'IJ!J .\Imanlar llerl'l1le~e ba

lu

!.n!Jltunaz
II'l'ka.mm

PdiLln!le

iltikn-

-

Iman' 'l,.ay)' r nnin miltllm bir' yeklina 'balii 01. uufun Ll gli5term eoktedi r, 1 ilkk.ii.J'lLLflil karla,. dcrLi~ yal e uafi bal.urya.lorI 192 lay .yare dli.,ili·roi.j~lel'r,hr. !n tuyya" de 1]!I;sarn ugrat.lldlgr ilijil'l bLmlimn l8.hrlb ,Jildi*~ teyid ctlilmemi~tir. A~'ni mudd l ?~LI lliirdiikleri
j

1,o!l1annID \' dOll nrl\ta '3. ~UCI1,.lilJ tBv'tarclerin dil
0

gemilt1lile

y~·lf'.3tirileH

t~w-

nil' rnil~(]ar
)'Ht

aJ] \'arou-.

ul~\ e

bjr mikdlll'!
l&.hl"~b

BJn~uk ev

tah~idab

In

Alman ash

liar ml

?

€dilDli~ veyahud II:L~<Jra ul78. m'll}ilr. Bin:Qk }'8ngmbr i.:lkml~, kHnHlil[l ~tlrlmlze gelmJ:-tlr. 1ft si.iratl~ \'c Vdcil bil' mu!i1 l IlFlML1.d@ l~a-I fa]{at lm Y<lllgmi lar;!.k Vek!llC'le b!lgiL mUr.>SSl_Ll'· miiesslL bil" St1l"Clt~ l"e~guJ chin InU, LLi , YDngmlRI"l1l btiyiik lilr ll>nle l..edJ.uld f1d . bUIUnf.J.Caktl~'1 V t,k,ili I bltk ,. giin i' jilT ra I.;: - kU! Il!l I. daJla liii~lrJ(1 dC\"dm tder I'~n s,lrlciUriHmii, luil, :yaY'l dt! gi1..mt:. I n1lll1terni·ldll·, hl,L:;lIh: Th)) it ,col 'riniD. ---)1-1--

ACr-llt'L), J klelm('k i.uwre \ ic-h)'d(' tnyy ler h kl ltlnl.ml"ktedil. \'jdl',' itt! IKI tr fIla~ lmhlllh.' bl:..JhmB.n JJ1 ~. Idler<l(' bu~lo_'rd'-" Int:t'dkll tll;dOl sel-et' c'er"yan ('LiebJle~12 ~~ so \'l~tlm~k~c Ilail" tdllmckledlr. 'u m;~hfllh~l'd..: tl~l~Llu ot:.LtI I{,lna tof:' &i.;r~ j'ettllll, netH'(' lu ,I 01, un Alman nh ilJl 1uI b U1 l't m i :,>'('tC k11 r-, 11~

IIILl:!. dOI]~.nm~yll

•'nr..Jer 52 Layyare du~ut.mli lerJi~. 10 4Wlfnrl'nin t.laha tallIb eilcHp 't~y!'U\l e'lrn '1TI1~ -

men ub

til:-

til', twrnNh
mL~lIr. :Sulld:J.l1

m!) II in

bn~k:l rt~"li d IUtt~I'll'l I,.r:ll, findnn Q fhiq.· }'.r8.H~.'IIi II a:;.ar ,'I ugl til· .. 'ri
--i".---

Demir hlrSlzlarl yQkalar dltar
J\dall:],
lIlli'

Orman

~s (HUJu'i)
II

: bur.lUu de-

mUd U:",lsri I!Ira:smda

Bir

yaralama

nl.'rl
LorU}J , 28 la .. j - SaIMIiycLt,tl Lir' fni"mbwi 'I oj(rcll:ildl' ~iJH' giil'~, lugJII7. la}'yal'~leri,

Bil' mud Idt.~'llb
hU'SlZl bll'

I'l

dun
VI.!

gcc-c, 8m'tle UJ(, Loriellt, [-{ \,1 ~\lu ,1:11'11 '!I'L.i}: W:-ct'{',

\I,J II
d

1)[1

tll :('[' llkbL!rlct;('
"~

- 11'.

I

L l~')'llrl"1 'rl Imalt Jl.fnl.;lIYu

~iw dt:JlI:!.:l!· 1!jr,I,-.1
il~r]!,f

lTlir Idl

I,LlT.1 klll'lan

\'l
r'

I'den

de1Y1 nail

Ff lll" Ili;l dokh~' , lnYl ure mt'}-xl 1:1 .. Jma Ii'~ d 1l1!r.alLl l.S1(!l'Ij1{' 1111 un Jar yapm I lundll

If}guJ nlllritlaki

cLnH LII'

l~I~JI "iil1 Irllrel"ihf
LII!li.
TI

I ,\ ullllrl\'nr
(!l,R )I{'t~

ru, ;p.

Ank r
~ BUyU
2':;: (

ily l:'tt't II g.

nkarada
I,

~miz

i~ml t~IlII~'ncak

ola!l

bi[

h

lLIIl

l

I)"

I"

lilC"I"C'i-,Ur.

~tuttg,JI t • ml) ,3UnlU1 F'rntOSUl t'.k tilll h fi I [Ii fr'r-rdQ IlIll' tnIH bu I~JI b~mtla buiutlnJ 5L (It' G u)t' t r, flli1dnn g05WriJe.U h I Y tilll Iilnny t n :1zllen ell dl ye dil irdlPlinli !j

r 'k Ii

I

! lcdir.

/:iIi'

;f,fJn

.:Jj~If!"

.•. Yok~/uJo ben
m
».

,z, en.tUn

140 ~/(;',#10, flpfH'1 IHU}fI{'M
,m.

..
•••

.,()QstllJj~.m ~ellel !;I1!1'«e/(_~
del'Jt!

AtJruk gcjr:_me ,.,

ol(Jm()h~'I/m 1(}1q(,(J'~

~l'

~Qlmt;;l'

t'4N6O'· '" uiM 'rlllJ.4~' ,JJ.lel'l ltfifN·t!I"

I
~liIn LJI;lI r
I

y
misaldcn
nddil1YI

BORS
l~hl f'r.1~'~

1 Ind.:l."

mC""~ld

yLizIN'ee

uir

m]'~ ~ lirdi:

apuj

II

lllr fur

-

28 Bil1'inC jka'nruFl 940
1
1

EYin.ln onune 8.Ea dlk'''ll bir [ adam gilaue Dlfillfie UU1IW1 g01- I ~~.irun t'\ IW gim<>.·lcn muhrum M(ldl r1 ede;;:{'~.m, dallanrnn J.JZUtl ~()rB.eI.rrad a.l'I~ Ile~('n Tiidu~ ede vPlZlyt'tin lxIyloll' 1- Dle5Jn mini (lla~ugilll Y!1!lrohamf! nUL. l:-.I 1'U.rk ~et.del'.LIllL. bu- hesab etmek meebursyetiadedir. :;kikti;,lm G~ele 1(':111 de ooj'lre! Dernokra;r{ilil 'Il ::-UYaIU bW-:l!llt l milll muESHAM "I: TAHVlldl"T esseselcr gibi milll davarun en t.ik &'m!yNl:J>ri 11 te" Iddil vc Ilk E:r,li:lml HI. '1"1 ho..hf'eyc diY&r.!!Iek1!" "UI1J_t:" 1;'.!Z,,( •. .;;jF1L11 ls011 Lmdc yel' a.bill$ nlrnalm t. IDkilllnf devielerinde, SivA:; • J:o;nnrurn 3 19,1.S kile-n !'Id.:mb.r glbi goze V~ kalbc , MI!lI"Kf'2 hru.IHi.rH pt'.liJrr tanm.lll munlt"S....,ILi Nr.to-;et H III !u'{:u ... r me&clefl!luilt bHyilh ~azei ]D!!.2.CI telu lchinc I1nlli lakdii'iude is • uUjJ rnh veren g-azetc I~I, dal butikbalue did' bOyle krdacagill.l u· da&! salacak kadar DU) lidiHden M1. Y;JI ilm;irt:t.i mitl etruemtz i~i!! k5 i bir se h memleketlcrde, \'12' 9()l!Iyal cDlniycll golgellycn ue';lldlr. I:!."\....·el('(, tWllle·!! her. i Ire-blike-h mUi2 • del" ifI01.li'nl! J;;;dmeslekh' y-eli~mi~ ~['k Uiul?lalln Tilde ~1l;!.I'1.lllt;pnib diode bulunan ga.:&elelr'rimiz, )'tt mi~el'l..lu. lIBluki K1rrnlzl l1otlkf!.Lt ~~).Yl('bu' l~tJkoolc dU!!ru inl ifia,vc DIMyl1 bir noktai J1aJ:~!' "I va~ j'II.Va.'f mijcSli'[,"'l'le~m('kll'. l'~hul" d~Ul miit 1f'.J 'cUi. Dedi ki : I haUa bunlardan ba?!lanJHI nes- 11m onliYf'C(,K Mer hale-nil! 1am b~lr.Id.ilya.l, Ben , mcrnleke! ~8l:etccili. I'i)'a! ilc liIit;) alakalar, elrmyun

~li u:ifj.l rm Ill.., I em R"~1d 3.ra:::lunun gn1:~lL'i.,nC'r ,'I;'~ 'C' lilu! vl!lllii! zi:,,::tfdtt: arkatdal:j' lann konuama rlle\'Zu]au bu ;d.l. Ve tabil !tr"l\diH<lardflJl hi"bm . . Lindeen dl~d I lchine fda.! karhl I till k l'iL ftlirord\l. Mal. arl buy I ohm, L rlnde I stoll .. ulunan • rkadli.~,I'lr1nuz I ILabdidll1 ,I"':l IIII uidan, I.ltdui'.' f ydahnmctrm buAS'" h~'''dlll'(h

t..cki ile dahi btl etmt1k Is oomem.
kr'tt 'rill

l..fflkiJ.t

miiJ blLim~k

hi wnrJI.t',
Lm:i~tr6 New - 'lurk CeDe "n' AUn Sob a

Af~/IJ
,1:_~pCJ

V~

Bu: toptan dernekra]; memle .
gaze.tc ml;p$SC5~rnilt IbliytiJ.m.i;iIe miltenasi!J bir kuvvetle hh:S('l!;.ikJeJ"~"".} bU),'Uk J::;tn-abl !':dl r.

A.Ltly, ."l[;"'.unu '\IoY'e bi-

.!!!L

I

St!:f'bn 15.2 h!D DtlII(ir 132 20 lOa b'll'h~.FT~. 2!l.'f7:h 100 n ....ftml o,!lI 91 F11 If,IO IRI/::L 1,6-:135 IIIII P ~ I 12.93'1!' Joo OJ i~r 161.1 Yen 3l.I:r!'iS. lOU bv~ ~,f', 31007§

gilriin bBU:~ ]jej-llo!'llllllf'1 fe"k.IIFl· 1, vaziyetm h'!;iJ iLe iki gJ uua I Lynll~lm \ e llii g'1 ubun ;1.:)'1'1 Illyrt id ialar]: n ithiyett.al rna kam(lan karnr l!;.tcyi5:11·l1ni "li'lil'krYt<d' gazel .., rlik miiesse ~i • nin toptan vc isUkbn!e s;un I

i

mutalca

,

I m,.rtlilL

HI

en biro ha-

rek t (!duill l['LU COil Iaydah t",lA.ilkl cuenjerdenim: Uk fit l' • b~(.'Ih, dt:tnllkrat dr-vlctler tes]..I i1ii I L esa ryelerinde I'lUlSUn ise •

til k sarih hr.i~· umlerle leyid tM n •. zi hllrri_Yi!!tl haklari ile,
bLly\ik lill\: z;ad· til- re t mi.i -~!Oeleri
,1-

I

g

·Iel gazete l'Il"'''lndaki(.is 1 f"l 'I biltr, j.leuelil.,;

i:; adarnlnrnnn ~eri1l"lIlyelli!1"i kami Ii"""~~~--~~----""""""""""""'" muMa ve bellibfl~l! gllZ let'ill'I irriiz bu mi.!~~'l"l"'rin iirrdli veyu m~u'!;ih m murlar: halinc gelmektedirler, Yartn gil>' t· In1yildi.ikre, g'dze1.e !iii II artuk - '!'I,OIl )0'[<'[1 In u'''o HI.30 ca V[1Z~,ret daha .nleyble degi~ • 9.0:1 H.;;k,,-;-lf'r 19 r. '11,18 miyecek, g:a.zereler bunlari ta • ~ 4;' I~... 1'" m '::01';11 rnamen kenai menfaal ler, lchi2fl.l, r,~tI~lk IV' kullanmak istlycn 'btiylil~ i~ 1:2,3u I'J l~r,'1'P) K{l-HI'" a!.l;1mhrlnlrl ve:'lla bi:i:\,·iik i1'o gIIJP 1:.1 ~J I'll t ,llJi.l~ hI min r-llerine g:e;::rQliYft"~k mr- 12:.:'1l II, I rJtl' M" t, dir ? M. !l>l'Lli.!th.ilye tllr mak~ rn ele I 1 'fIl DljjlQet \',I,! m ill ill 9 '11·

DYO
l

TIK

Bir 'ihtikir
12mit tH~usil
kUl."tl~a m.a1iyeti

suclusu
Burada 11
olan makSi1l"aYl

KURTULUS
Dolma
Flyal
a
I

Kalemleri
her yeHl~ 450

"1~. *

gelmi§,tir.
'kuruliil'lu r.

1Smmd" binne 101 ih Ikii.r yJ~pan lJ"ik i Osman Bayra.1rtat ha.k· Ik ilIdaki ka rar 1 'I'emyiz rnahkemesi '!l.a!i.Olk etmistir Osman I Baymktar Si i'rdc- iln sen stir~n ed.ilpcck 'I,'C ,')!j)Q h~ da para ee.-.a.o;l Qdrye-r.:cklli,
lrurutja !'tataral!:

~'r7.i Kemal

!

J

Il;'!r bu bakkl '1· - Tl'I'Inrll' bi.iyiik ;stl rnayr- olall~' kenllile11 bLiyiik tir::-f1H'LmUes5ee1ll'ri h:;.-S's ikllclltrlndJ. aJan vat.uJ,dail1 ~ I it:I~1 I'rll, >' oks.:J. mnli kabiliyel !;Mhis ml;'!V:.'.LI1l olmnk::IilZiln hut Uli \'l:Il.;:mU :!f:la[" j' 'in IIIl H: abLil lnll~lt'rdi r ?
.etI Han esa~iy

Ga.7..c (;.ilia hiqin

lktlg.n:t

lI~

bit dnwli ve

kll.r~ul'U

D'Ullthll!

r-

sn.nra \ l'rn~ltdiL G:'Izd" hir filrar

'1'1!

rn lieSS'e"esi

:11

idij.. l'o:k::1H.

bir hEl~JL'l hil" 1 I i·

C':-.ret

l'l11J~"".

~~t;!;.i flli.:-

A)·nl
I'

Ii; \.,:

.~i

uk," kr:nal1': adam 1:'1I m!~. !I'll -J huil ikaz<Lm; :.tdafl11l'-1llmhll1 mti rekikeb gluplanfl me·lU 'l,,'e gaya

hlr biiyiik lic'L' U' baivuk kllj(~1'i miies-l ba.hllL' gel...·n g3i!l~t'>, gil -I
8UlltUe;

ri mcl"ru t~5ir "iI"ila~.rln haliDe gelmez mi? En i'1 W I'l'!cnllc.k:ette ~ylf'. o~kin(h' bij ~,!.!il·, yahl,ld 11111 n
f'i:an, !'aLall memle • i~ C1~,<LIU.lllliI veya i· (·ar! •. ,:uai jf;: g'l U IaTmlL~e[l_ri" meml k('t.

B. r fil'dr \ t! tllr h'Ia bC-I' 01 h.' S{'St,sl i~ ,]riT" ball;! iki !myl I ifay~t ed 1'. Fi:kir vc babt-rdf>ll jrla~.ka i"t'yle-I' iii !;fiit~l'1 bir if'a· ret mih' BI~;;i ii'ilL! 1:11..1. takull de ona bugiinkii va2.iyN..inin dl..'iJll.1 cia, lkaret odQl>l.nUl\ lC'ljl!lJati i"ill de bil' ;, er \'"iI;"l'mot;K, zamall dOl 0 gaze1~nI[l ef1tinuUlllml)"of:ye b·l· kin l1i~J'rL;relil1li MlLZanl. 1JIa.ktlll -I

·1

I

'~Yeni ~ab h Han fjyatl

--0'1 rnl>
,.
"

In"
Ut.
,,;j

Namh Kayserjli ( APIKOGLU
sueu'klannl her y·r-tde araYlnlZ-

)
1
2{)(14l

I
1

Taklidle den

lJ.::l!I;hfi:
Birml'i,

J!1ll1n IJ

I

Ta~ra sjp,arj~i muniazaman, gonderilir.
sakIDIDIZ.
istanbul deposu direktorlugunde,o:

3 2 4-

1000 7..0 SUO

1500.-

=

sa
gO

8

2.~
101) 50

=
S;'iOO.-

4000.-

~j;lIJ\iliu, 'Mllliflmi

mm
:&;.It 3iJo11 11 ~ !lUI

Z~ = 6000.-

I

IlIc:inri..
'!,'II!H"!i"

.Dordiilld.i ..
8t·~j[}ei

..
.,~.'j

.Al.iItnL'1

'"

"

I

Klzllay

15/1

ve

16/1 ,NOli b

ke! ~ fa) n'

[l

irketi Hayriy
I
}'"" "3atinjn j"'l"hild, n]ma.:-., Uzi'rinl!' m ta hl TNH
ll1iliiW.17il I" .. ;'>

U

ge-<,:t'll bn~,dik r;;3zeldf'r, (I rtul':mh::.keth:·r'.rj~ ,",oS-Yr-Il l1a,lr','tlm I J.U:tamlzmmi :"uyjo] riu.rchwmLl.:j lM"(hr, nH~'mlet[oeHllurid l "'l'I'Ini;oetiru ~ ~ndllrl"i; I i \'E' ktd1.~ i gtli)) IannI al~Jl<lflar (~Cn n1.em[aat -

klarl mH"I,vt"Dl(, t("lIhiri .in Ikaldlu:kulnDD1 ~J'lJif:i.iJ11 F,l,U ,I' ilhfi nwl ... ·• ~t
(':H'Il~ll.n

k_j" .....~ ri~ll>r tan~~.amd{' 11 1 ~H1 1,)lImb"ol ~d:hIDiIMi iUhln'IH rJlthil;; l'IHi,,'I·!Jili.ne h'~!I1ul:1I'::1. :'t!·I·n.i im\,1' \'1' buliU ..ri ~G~M~w.n~'{D"'('I )'W"Ifilli ]1W'.arh'!'Ii
~nl

aiomrnil

Mag aza m .zda d iizunesi []estesi
Adr
Siilhlbl.

.L_.(il-

22v8 181 kuruit,~n

I

Tu:rkiye I~ Hankas"ma para YL" hrmakla yaln1z para biriktirmi~ uimaz, ayni ~amanda taliirnizi de denemi~ olursunuz.
K'2ildclcr: " .';;1I!J;a:t., II: MI:!' ~ Kumbmr ..dl : "I: 1'... mb:JI'as;l~ '\;1 , I Agwkls, :3 I.Rml:~teti~ hl!'lHlpl':lif'irLcl,l I!!'u!'il: ",Ul 1J~ rln iarihl.,..rlnde Yil.l)lhr ;}<'} 'ilLlhmMI'Il:i!" I.UrilYIl . J,'lh.l edilirJu.

~Ii.i j",IH1rr:k'~ !I'3P",r-illIiro

3I.'rI11r:u·:r:.l!I1:Ir'f".

Io;;rre \'

;0:1.

l-;uJI:i1erle tehiikeler

i,irilkh:mi"h:rdil'! tarzmda mi • saller vlitTJlek halta baflZlI.mda hmlrTl Mw.lam RozaHam-

Kr., ~rihiliiill"" I'k ~J,laraJl I~ ii.r.4' Jl"illlllrl~i .IIJ I 11t·(~I·r ~)IIIP 2 kuru!) "",ltlll'lnlinl d'~b.I~bli. • y!lmj". ~I)k jyj olu.rdll B~n dl..· ak:jamd;lTlb",ri fare G'Uri.illi.ih rl 1-

mil

i'illilf'1J hI.) taTifp :I'.d.-.IZ 1.11par' mukahiJill1de 1-,1·

1"(.'1. aJ,.;",ndl' O!llPI~ sahlm.aJ.t~ar..l.ll' ~: k.lzllay Han Nfl. :ln, V~l'Iipj}l:ltgLilIC kar~l!'l
/1"

I5t,mlouI
fIllllloollS.l}

Ccm~1
:)lC't'.

ddi!'1 5:lir.!i6~i~ CH, i'leklr

N ~I'IYl!lt MOdtll"lI: ...e Clmlll~ddirl '

II .~Id e'!i;~p

lEl;;rnldJ~,

Ci.!rlooylar

!iiara'liil!gh.

r.~ rmanrill'. crridir. 1iJ~i.
filaJI,

Z~'·t;im

pR~hrmH. tao

'Ml'llli Madam Hamwlt::f' Heflim 7.~"'cillil de !}eyni,· tru·irillir. Lakin ~Im"i yal:nmrn, Zf"\"Clmill i~i oltlu~ndan \lfll'lI:l, tc·h.kat e<h"Jjwr1i. hmim AirJb-

f~~\;I~,aC~b~~:I:(bb~e~i~l~t~~ l' a_ Ir
liiti)'oNl1JlI.
1),1-11' J'lilk

Mefc~> hay"~ljlhlr

rahat. ,Ioslidir, _

:ikJl hr m(:'f! l<'n."<Inhe: Arkafhw dogJ 11 sOyl uy1mB \I, 2' nll? de<:lim. - N ~Ien 1i'J!'uun'r Il,l. c-;Hence j'lktl, ._ 10'"" gibi7 Bi:l.i yaban f1.dRnli lel!\ldd edt"fL 1Jiez~E.'li htl"ifin k<J.l'"I81 Ik hayvan yel in"" Knyall ii1le-J:.ci ka.diD! hld~le-t1t"ldll dim,

-

Sell bilil'sin,

erllr I I nO_:C:J cyj a~ll~i kHliiJ:n telcume-i h:llIl('1'illi mag o,'Ujl,t I la I'W.

at.. tii

p-II.-.;ilJnna! Bak! lia It: ~ ~ kolwsu buraj'~ (icoJ[ym', ~J_!!!!IID [hlll_ Kadmm bu ~1l'r",II" hidd(linl _gijtT'l"lclj ilk Ayal\lall uJdu. YQksa. day3K ~I'yt;, eogl mu-· He Lcpiruy.Qr. Elh,l'H1I 1['11'('1 lUll ~Iakh:-rk l(ti. k n;lrlnlL vurnyOl', hl.\rJp Inrl(:,.l Dedi. atzmdan '~lklf![l la'kll(lalft I" .lul, Mlld,an pou.llr"IIHIt'l ba. Inn l~ejiJllml}illl idi, ; I !,;ck(']"'k Bi;.o; FI'f!-illl"ih ilL: Imllkrh IMI. l'HnllYl. bll ne Uykll: 11'1 Bl' Iwpan:lIkot;a IP:~~LIImfl('l 111"J~fl' f::t.Z lIalk . II 'l;apkml:LI,1 hil' ~y ~HM1 pr'j'rlirci hldri"lIr·l'rndlf.:'1l Ill' I';<>ylo-, Alu',lmdanbo!'ri yapm,\(hkyapacakhu"lnl "'l~m~'iI)rin.nh. F'- Ian rl:"7.flll1't )(alfl'HuJ~, tlittim, rcuri.h lak.mhyn karll'ilJ \'''' ag:.ll' Bittim! b::t~'lI.'H.'~glm. i'I~ gol'l~()i sO)'luyomu. :J~li. Mad:un pastlnrllH.'mm Madnm llejl'nil\;i: Il('zleli kr'!.Il~JI t'IlUIJ[I u}kluya - Arnall DC .k.1ldDI' d. t{,l'hi- t:aimlij, klll'l, ~oC;lHml uyan,jlryesiz ::tdl.mla.:r V'-ril'rliij ~ Ah ,lm· rnak ilzerc :p;ndH"IIl.gtkilltll NJi.·
7. \'ci.Iinlmrnda ol~[l io.l, ~u I'll) kmlanB haddini bildirirdi. DedI. Fredrih' - UwJdlDe Jll'i dij!}m.u~! K()('u,-mz mi,j:JYo pcynirdnio hurada lbu.ltmmaJ1l'l.twl bakkmda ~Qk iyi

.--!IiIl!!II!!!II!!!I"" __ •

g ..' n .·· .. ..• ··ICID.,119
na brtgtnll: - $ill'lw
B:qlw Ilasu~aya ait! i" Kuhn

ha' tsey" a .),
I,:.

-

gii"le-, ftC dedi!er? A.h ~lIlJ1n \,arnllyor,

Banll

lIle.mnwn uhlulm, Mari dmlE' nil o.nJatn):,1m. D.iyordu, Kirntnlit lwrif ;;nlion. rliyasllHl~ p~tlMlallk be"! (111 okili mu ,[UftrdJ. Ne )lspLI 1 p, • ltnnaCHun Giir~egi r'liyll. pillel
:kOI:Lll' I' n1YRlml ~[raS;1

p;arl

I I

detJ.1.
I;jU

iki ~rb-eri}'e laklEdl ;lnlal, BI" raz ~vvel irit~LiIlcll kOMP;l!.f'tiITllm. !.fa hil" l)'nu't:inin z.e\'cf'(II;i Ile ta~llk, GiJ"..!,'l ~i1l:el ka.-1ln ilelw·

rcnlZll!'rede-n ~Ikl:ill" Ilhl

Ben muh:w J'l!lerini kestim ~ - f'().l'tlon madam. Bire blr Iiaq paralll{ ['l3J.Itu-ms v,IlTi I' misiniz, All bLlrlU Dk~a.mdo.n e3yle..

I

fi~UyOI !.ken !;' l!kJnlHr pen~i,"" y,ordu, En nibayct bizim aru,baJUn illcrisiof' k, (] l' lr.sir Q'tJcn ~"'n bru;tlU'Jru Ikararnlt yinmii'lr' paTabk pa!:ltJrnlll i~temezl{'r I;Ifd~eUi hi]' n.kiunk &.Ida."III]QIIIlI nti?, ll!lrifbl uya.ndJg1 Ilnlaij,dw. Ku.laHem. ibmJ I) tara!a vcrdkn, I~I'I.f: - Llkin Matlcli'lm, ~[llId IQ_ - Oh ne ~I rti".n.? a"tu."~1J

N~' soylu:yor.-run ? Yinm pru:urmn S[Ltmagn uhU'lmIY(I('ak mJl'iIR"! S<1If'1Q: soy. hlylll'llm ~'lbul( b.eriflt"J'l1'I ~ doiJ ~il1i ,'er, ("'flnnn p:astlr:ma l~iI1 bir ;t'Y soyl~ m!;';~ Ei.flklulJ1 yak K~1I11n pEl.:iltIrnl<1 Jtle.r'aklm koC:::iSIIlIn b~l tUlretic hiddetin.i tah· Iik ('Jl!'mi}'l'~'etlni lli11adJ. ~ Boo Itkin val"! H,...·lo·d!i fI!Ullll'llUl ir;;in bir ~cy demeo. ].,.{lkilll .H aim h;ill soyledild~Ti, - Aman Murici1;;'im 11 .Boyledil~ ,!, - Ah bilsen ~ MI.!IU{lk ~ he· rift r'Il1 kl'mLk~e'l"inT hun mm" -

[J sllrtl'la olll'ladJg;a.w fiI· r.;in ~lIyL. medin. p(lmsl II detll mi" EU:lf't ist-erler dcdl, 1 lnl12.Ua

atm parahk

Kadln hLL'klnk1rIl'(1 biraz. [asl~ \'~r"l-e-l~ : _ Dink k(1C<l1:1&1D'l dinle-? Ii .H k!fIIDI D1I ~R.pk:ml:Qn:1an i§itm i:jf olr'ilJgt ~rua ,,(;7.1t.!.ri llIlam.LD, ba barotn !J.g InldlJj~ I}ule duymruhm!

bmkn.nt .... Ko.dui "ij:.ti.i.nri ta._m~h)ra.D1adl, yu'l.Jiiul1a ~{l1tk Ik~:i. atl8.1T1l1.:p hrur lam 8u T,)l henial iiz.el'indL;l dcrhaJ 1 !Oi rln'i gOsterdi, KarJ.slllil.: Maricig-w. ~irll'lcli bf"r,tj de aillD.tll1~m AIJ[]!.btan bulu1]I ed p!;i1. l;Hpkm);lr I Dogru soyle, ne gibi hl'Z 'J.'Slnln.rda bLlhmdul r?

wziiniike"li ~ Serli bG;rr<l. 1m?
_ g .... ct

\.

nru~'t."('eklel' nil

\'I;lt.

- Sehep De id1? 18en. Fl'ol'dlriho: _ ArktUi~ t}iltn,h za1lIled~r~m komedYldllEl en mtlkernm Ii b: ....lJyacak, kal."~ 1>;1,J("R, bir' g1.izeIlilt iddi:dliOlJt knlkl!jWar, DedIim, H kJkat n boyle oldu ya.. herif~ • _ Sem 0 kada gUzf'J df~i. wo, ~imdi r;i.Jz mgi 11d n hm . h ~l·tmenin ~u'a...'11 .Berurn , "i!MI',
M-)'l!Iim de sf'mn ill' izdiv3CItr'l1l asia mll.'Ii'afRkal etmemj~!erd.i. T..tikil'l bpil i:!t'111n rkalanDtl tlll.ya~
111 , j,{il{hrr

All

,ld'llt't:I~iJo

her

trogl'U klZlrIlIl! (;ok ~zel,,, Diye' l''ek y.l,h·rni t35d.i~ 'derdi. Matta b ·,,11 ~RIl I .',~nniyecel"erdi nma

tiJbtillin ka.dar gL!~ lsirl. SI:'ni kims~y,C!' 'I-'("~racm gU_zel Ma· nClg!.m. riel', Dabam In "Cok
~(,11

\,.::tJd.t "KI&1I'1'l .nama.dJ

ne btl

_II 1":1Z1 \It-tim, $imdl is(l' allh.lnla.l' •.. ,Ir'i YO, pMbnrHlet 'kanFIWR

I, I.:

blZlQ'i :..i.jJl'ledl~ilnii: J Ii .. f.m-mI:-.ri i!t'1kta.n lll,ulmu.~" arhk 1l0l'lL\ima .:;t'ne yl!'ti~t irm '[j'e !o\alk. mrs idi, Dedi In; ~ ~Irndi iioyle 1m', Bh" !l 'ria al rl ",.-iizulll: bn.k, Bt'ni sorenh,; d(' nail u;in .;yl /l,]er. (1'1 L \'U)

o

HA RA eel
beLlr ...~ Ank.a.ndJi
blubtIr!la do. b~

KARDESLBR
Clll'.lulU 11M
h BalimldI
:I _

[
M huer
peI.i

Oc:ilDeii Yd ...N•. '58 ..__~.-~ __ I 'Her ~
...

J

M08iLY!
ttl
II'i - aUIID

.~.

I!uink..

"4Iw; FtaeaJ:iclar, ~

Ili

:k:urqtm-I

SIYASI

HIALK

SAZETESI

11:_.' .. -

Jih,!_JgjJfa Ol AlN!liilloI!'A- IIIIl'lIIlH.VL.

evletlerinin vaziyetleri
yakwllR
18llllnl ~~IDI far I'lIyuJid'IDda gil

Fransa 1_ anya Ihtilltfl
HOkumeU gef;Bcek

,Roosevelt miihim bir IIUtuk soyliY'B'cek
ArmB'rika InglUlare,a Qok bUyUk ,.("dlm-

~~tA:-rf.;JliP

Alnm:nJ:o.ra
'h'r r"i.q
'lb.n~.

MarS$lIi'

Pelai'n IFlis.
rrn

'1

larda bululOuyor

N
.
In'

V .~'1f~8~n~: H~D...""~)i~B==(~W~I~;.,.~o:;:.· Genera I de Gaulle '="'=:= = ., Uh yeU~nl'lI
D,,\fleUItlEID,OI!

'un
I

bit

hi tabesl
~Il,

in twreniu

1IaIok.i ll~J..ktan

va.mbil·

LomiX'ill. 29

a.l -

.lID luil1 yoFtt 1.111" • CUn.-kiJ her iki taJ""R.1 do ue kadar Blinn Ll IGIIDde bulllD."..ua.r bunlRn heUi eunemt:g--e Co illilflac. Ui.inya )'3.1111'" b:w aLinu: !~r 1;}"karll.li bu I:u-

Ilj<I.iiJ2>1.1 om dip1mna.tik ibiJcLiMy~r : Vi{~h1'de VH.Zly~L I,jok ikft.nU'l~ Ilk oJara.k ka.lma.kta betdelt'B..lJ1o dir, Fukat ADU.'nKan im.vnakln ..

Rc'lllWT 1M u.habi til

VW.o!.mgto,o:29 a, iL Ammb Sirle.llik De:vle.tleri:wo b ~nd"llldair.l beyaz l!8.roy Re.iB B.uzveJl'm D.utk~ habiB mevIUU ed.il~ maddeJer ha.kk.w:cia mVI!J.y&eri ]btiva etm' i.li2& fG bi.Weroe teJgrn.f ~~l.edir. Bey"llo.Z Ml"II.)'llD leJgr-i-lJ bi.1roBu, hi.; "biT ~a.n btl dereoo 'l;jI!Jk 00lgra.f gelm~ old~1!I bMir-

-

. ~.k.arffialaa.a

~ka

nnd.n.n verileJI berlerirJ telm.b
buhIllJllIl
Ywr~~

Slmsa;.~O~

Ib ettig. gibi biJ
ben:t..e:m..omek-

tedir. Frn.n"-lZi na,zlJ"M
mn g!l.Jet Slkl..,Ik bir ¥~iy~tt.e bulundugu Irnnastw ve.nyo rlar , 'Geld: li.oodJ ~"h.nlll!;lnn.~. gt:.relil
)'alw!i I

hll.l.li mJJZa-

memleketler
(I

halkina

..."''""4 ........ ·

kadar

L hle-

iltm-13dl!dirJ!!1I'. A.nwraJ Darfan 'I'D B. de BrmoIl, PuI"l.5 11f' Vichy II-r.ts! nda mtlllill doku..m.H..JrtAdlrtlif. Bu da sart'h surette goS"tcriyot (3o;.m BIl1JJ(j fo .riI- ~ toeJ

edinoe nisan
l;!ti

llii.kmil l'enyol:

l_u:u-.,.r>e Deml"k hu-

kLkntte hi<; tntrmn L'dH!1 bir l'&ziy degilwrlel kl .fRlan y:mI.JIj: lemm i \ prITt!''' yohmu miubP mecuur ohlY(I.r-lRJ", s» bakimdan, 1:) ~~le hall 1 ... "HmFln tar: fL..iUl ID ItII.rmil hJl f IZ~ [11'gli-nJ bulunnn eu ntul j:!llZC"l.C!i.Lmn 12.121 40
l..'1n

hueumu
B rdia'mn
mukave« meti gev~em ge balladl

hava

za n eva m, e Iyor
M..Kemalpasa kazasmda sular goriilmemi~ derecede yiikseldi

ursa aki feye ..YeniYuna~ ileri d · harekafl
Y'unan ..tar cal\1ubda mllhim terakkUer aUilar
A OM. Z9 I • a.] ~

Jretw:myeti wrlB.m:rik guye:rri yle iI:~ tevdb edl.l.!m 'btr QOk 1I!IlB..hle"", rn~ cevilLhv&nnek'b!n imtioll eIm.i.ijt.i r_ B'ukesin m~k1..edir_ bi.L.di;;i ycgimc !;leY bu koll~aB. Ruzrell. IHr !;Qk "kimt>¥D11l kwlaa.ti.a~ gor.f:., tli.r tano. dek- run Ingilte:reye yardun t.cz.i Iiz~~ nl~d.r. BlIodan In I· lira.syon maihyYelIDI ha.i:z nll-Lc ~ nutkunu, bu alqam mahalli sa- r-medAnn De kadac I;.Ckindlkl 11 1I11e 8U.Ill 2:1 ,.sO ila - yan i GR.'4::Il- 110 milycm J.l.ihv€:"!" Devletlerim wien u..ati.yle 2..30 1"IffiIIIflk llOilll. I1e y pm6.k lizun !dye '. ro1. toJYlLtryle Rliat fJl.3(J da - ge UTEM ya.pIlltlllJ;l.l iJJ Legi fie rEO' ~• .oyh;r ooktir. B. Ruzvl;'!l'I:'1tn nutku, A.Jrrrerl~ I c:i.i:m.b1Dl"l! gontl,,·dild.eri mek tu bda 500 den fB,zla r.w.yg i~lM- bn nt'vetmi.:;' old LI~cla n d'n. 1cH.y1 Rflrnw:'I,-'"lli ~I,",detle lakblh Y(lnu t.'U"II.flQt1all ReI}rOOiJoe-.ek ve bUlldarJ ba~ka 12' k.Jsa daLgR i'fl- l!!bp.elBrim;len ~f11:ulIll'JI," (;111, tasyOllti da RelHilllllutlrunU Ga.rb Wi!'"&lc'.lann rou i'lir u

saat

we 'nJr-1

ya.nmkUJ'esij

ve uzak,

'k

ic:ifl

.muhtelir diMe y~ya.akbIr, lnfi1'A.tc:1 grnp, Ijlimdirl II raMo akfl8,mi~illl radyo!w-da kmdi tf'Z 1crin.i miidafoa bIlb5in e terb bat IiJnll~tlr·. Yaril'l a~ radyolo.rno infirab;;! gru.I:mn jez;tll
')I'M fu1:a.<uni:Jan B. Wbil3!cler

elda

y u:n8.I1I

Ii nushDSmdaJu
l

mr

m.~ale

a

_Qahdlr.

G:tZl'iJ!'nID :'iofgulpt:mbi:

ya m tun vn.ziy ue-nfll

t

hllkllmeti ~II, ~yQDatta. IOuItmmnf.'l1i. mez.UII §hsiyet., 1j:ima ra'nm VI.ma1J garbiemd.e l'Wl30 IclMtlrun hilcum ve Bed harek ti e llluvsIfli].uyetle d.evUl ~tigini 'bildirml=i]tir BIJ to..Ultakada. Y lUlan.l!b.r yeo nkhtl harb J.llll.I2.I!me-.s, Ittillam
t.

dataa eyl iyecgJrtir. ROIlI"lj' .... o!Itm !tiJ,yk-l'I:t.~ nt lk VWJir.lgLon 29 1.I._D.l- Hflklki ·lbir !'Iiyw;Cl adann olnD Ro ev ~t "Oc b~1 musababB;i.. it>mini verdigi bu ~'ki 'kOdUSJrIRlllfim e!iUIB! baU.odH. gazeteci·1 J ii.;ilk bur ip L1CU Vf:T1Ill • [okli'l ga_zetcciJ.f'r bi1!tiln A-I

-I mii-I

den ol"ta.l'B. ~Ilrnllii oLmal 1 n Jooevelt t. nIu:ldan bn akl!aIn soy II;!l1~ek nutku hH rrci :11 "-el all ik::J"Dda yHpllan iddiiililrin _Ikl l mor-:kezi baHn getirm '~lLrJlr+ a.m.,; Ioll& ,dkiin UDHIlIIIQ ......i m
IotMwati

Bul garis tan b·taraf kabyo
il

Illi~

Bunu

tal) .

n'SID .

tbIlfj

~ri~alllMIJI u'lbf'di?"D I ~Uetl Ik hm ;l, Ii:1 Iival dar. ~l.ha -ka konC, ran.smda
~

Dlf, J

m~' bll i,ij;..n~l tbJ.J.t kinIII' I '~r 1. flf~tl i.t f loll:;. ola.nw.lrwj..i l' u-

,..-,;u-

fi.31 .... da bir mahal, a 29 [a... a ) - iLqJ) n WIIumi kD.J'"8l"l&-lun. 205 IIU1D.1rnb fehlJgi: Btngaz;r b-udud IDillt.almsulda Bard ia. uehhf.t8ind Iu...u-u.kol Vll
~idd
b.UIL

diilllrii. lril:llbllat Re:i..-.iciimhu:r bn WD1.I!fID3.Y1 ib La -e

n-

l.ij tlI~U

IlklI1.iyQti

oimWj, -

Sir

'¥11M.[1

t,u,ht:eU1.!l!bLrb:!io

r,... v ..rdltuc:~~nE' em:!D i:mlwm yorhH. Berlin. lng'lllf'I"I'Drn pek yakindH II rn ul~ru loI_nlld 'I'aY)'illr l~nll tahrib t:kJeri IngIJu fabnk~~ btgij. I.e~ Iii I hI I)'llii: u;u RIl"tIk t_sm_o _ IIJOenri)",rlar_

1)1.

Sui Iwllanmu.. 'I.lI;Y.ynrelviLIj butlji ederek 9f'} Jm.II.lakastnda dlri8Jrumlil'l btt ~ ZU'"hlI otomobiI.i..nJ IahrIIb ~ lerdin'. Tl;!rpilci t&JryareDmmir; mi..:&ll:! den Iki.sl bi:r lIl~m'l.o!' JiI.e; bif ~

Mn ..uHak!r,.'III....f.i l

II. '
~.

p!Il!I.'IIi

~

ftIY

blr

~ruJjhJ;i

gs:r..etelem ltDn~n vlduJ.ll.aJoJ.Iu yazmaA~. .8(o1gr&) wyB.lii mtthWli TiirluJ'enll R ya Vi'! AI~ !laB'~ilf:lo'
\til.

,P.lell

'I"w't

r~idCl mu.b.ri.IDm> bllcum 00neIiI: '. a'bl-t kaf~)qr"dir. B~r rJ,,'O"(!!l iA)"l'are.mi.z ~ dllcmeltiltl tiro YIlHA!!li ~ mIJ.hIY l'I'.e~ur mll~tID'. ~ maMlI V1lI.hI bWF "top.. fil6 eta)

SUrll,.

'Bb:nm. 29 (A. A..)- K.ern&l.~ tBknla.n lIlo.1Jc.nm i..cil ihtiya<;lll.VliI. ~bey HeYl. db IiIlI.D.-1 n:na £a:riedJJmek UZI!'f RILII~y mnum,1: meJ" ezilBrfmdao '\PHil.-

-

kom'lsarl

Be,ruU.
Be;J!TUt 29 ~a.. ) ~ D. ),I'. D. iIi.jImiInm ~ muI.uIli1t;l bildil11)'01': ~~ ,fHlh-l Im'mII:, ~'rfi, ~ ymi riye 'VIe Ulbww lIwb.Jl:Mo 11.0(8... 1Jay/rJ 6 ri, ! k)

1-------------------------

l&on ....... )lr. 2 .~tl.ll'1 , dol)

Turk .. Yuna,R
dostlugu
• Yunen, ma'lbuat
bayansit.

Niblnd 'm I"dH.r"('~nDde bLllun[)n "Papalllu.olis., iBllloUl ue.ki 'wnm dCl'lil'.a11:.i ~, Adny~lik d~Tl'il.l.O , i3.1'el!ldiZlderi A,'louylJ.),B. uker

Alio.R 29 hl. ~ I ~ Bah," N~ti tebJ~ oedi.yo:r: 2t bkkaRUD gUDU, ~anUllD

Belediye He Ev arasl'oda ihtili
BaZI
1l:ilmblll

noktalarda heniiz b .. , anla,maga TJ'orllamad,
bele~Yi:BI Lle ,,~lot hf
U<l.5J1lu Il.

,·c mab:eme

~;Ak.h:d~.III

ve

bir

harb geml.8mifl ku",vetli birn;1yerun.d ~ bwu nM bi:1I' dil ~ g~-nn

Iw· Umum Mild i1rJlilgti

.J'I Ml i1 1:1l'1li III) ~~'LIlI:Idm!

~
(I

BU-I

II

dan

'1 bLlmb~·

om-

( Imlt: arl.l' lngillBe il ohm dw;lIugLJlldan vil,zgf\m~ ~. r~ ulu~.l'H1 glzi iDlyl1rla:r. Ti.i.i"" Iycmn bu y,m! nall...l ha.reketi Elil 'ldn da II)PJIU:lUD ediyor. B~I~::ttJ!!IUw, Yt:lD~!IUI i&kUI!>1 , le \.Ie flo; rill' !!:biot dAJh~ urll}'c .;"l'lyelJ lIl:u.'be ~I_ ;;teal-.. 11'. Ji:lI.~I![&l' nil.lD'j;w 1.Jn~ll, t:rkiln ,I D' - eU.oz, guetey go-

'.. '... HaEta,DID S,UrprlZI --------------~~ Beykoz F'anerbahGuyi magl01br aUi
'BB,iktq Gala'tasanJ I 5 - 0 "endi

r&m.~

B8ZIrPlni n

kM'ile.sille 'hurum etmiutir. De~Ul" D\Me'l'n& J!l;pli-Iilk, cem'W] 25 ili 3lD biD tol1l hfll!!m.i.nloi, rmnleye ll.llhi! iI. ' bi)yi k \r 'PI U"'lI tnbri'be mu '/I'm_I
I1Ijiolkdtl cu.retk:iJ nml
(.Ilk IDIlfIo twill

mC\'l'LId
&k.od,)'e

riDden

ib.HIi.C1l1t~n balli i'l:"iD. ile Evkaf m.Ume!tkl1l1e ~ e<I~ biJr kllrtl.UI-

yum.1ll! ~1i1~rllfJdlw, rlI.)l1.l1o" y. kw,. ua Bahilife ",ij>Lialf'1 me gmll!ot'nlL.'l:~'klil-. O~nmthgU:nir..e gOIle, I..i;,o: lWi
[i&001'"

Ayh!

.<!

ILJtu,,"

..

d~1

~ ........... -

oLm u~tu

1".

Atm.I1, 20, '~L .1 = ~ aja.oa.! IlIlilidye : Mo.thut DMIr1 NikolwiiB ld), IJQ"da -:lkanEilId!~Am pu~iDim IlIl!1hml:illrilll?' l:ij,r rnI,~tta
~~flemir(t.i:r: "Yun o.nh!1Li.t1D t!l.l"8ilndnn YD' pIllacl h~'l"bln mMiill9! LUl"Wl'!" irual.im.e ceva.ben Il.8.ZII"' domi.ijti k:i :
,J}1JInian

D lliJlHRfI

bd.oo!! d~ tol'"J!)i cia m II II ntllel"i delll,zBI-

g m iI~M

e:l'.it'umle

run

.' bllrbrn bOil t!~ I l,'1 JtJ_ biJ. ~ S l.
l

A.Im.s..rlYIJ.lri~

-

B'u hrurb
VI"

Yu

Il

I'l1l1W,.D !o!,ii n

aUercc sur n bu tJ-tKlb c::mn...";lmIH bir r,"Qk bo.mbailu [Iinult!an.llr. DC'l'Iimcla.lmI:!l1 Ohlo Yumlfl den[~ &ll~"1 rnoJriralH' mnncvr:JI.]!Iria bu oomhillamM kllrlulmll:!'i \'11' ilit~i1n~ Mid m en donmlliltti~, "(]IBm J:'t"~i ~b~ Aunu 2{ i D, [1, I - DUn ;.)lK(.unlt ~I,!a :; :'?ltull 5 d )

In.ldbm

'",.IJrnlhjllnr"

SR-

k _eSI' F181· t m ura<a b ..
!!!I'.

SAB.AHTAN

SAII!AH·

I

Kom'i.y'o!lUln, el:e ko,ydutu oath - 'lid ,Riinde r," UZ lDuhtekir ,_ Yliz 'par,;dlk ihtikar

bir IBukl I

m mle.Retm

mti-

u,

dnf~I.HI hu:rbi,Ji,r,

GWIol

YUfl~i':ltM

1L,...

La.lya

oU':u;.Ir.lG,a

DIIJ'1J I~III Atiflll,a

bilr aJiI~ c:umoo.kit1r.

iJirmndo. .IJIW'Wlhm mil~~k('b IrlImi..8'1:.ttn <l.'l In.ill'uR
ilnpnrntorluk

Duhi.l IImlimi lilene1:lilil' k~, .8 milyon
iI'i~[l1l

Yu-

IiiH'u~1y

Alma.t~'ya u(! YugWlla:vya .lrIdA TOli.:l'-<liwrel'· ~~_

Mao-

h,uIYaBll'lrI,

bi,a;t;ker·

Refad im,aroglunun konferansl
"art.
(~illl ~1"lj
hll..lJru"

Parh

ufetti·II

Ir, Bumm
II

ID

nyu

II

-"_'nlruumu
rill I

"lY.!';Qsla.v. imhnl etmem

Iii ifl.C~l wl1nlilfl bul~m[nl ye i'iI(''I" lUrlu tedlt~t o.ltHlIdn .>,H~IYfin biili' A Vl't1puru.n o .. I,MlIldiJi ,; k.lYlr,. C vlI.bulIJ vL'rdi~1 vakit I "1hin HC'~mQl p rhl<. Yum.H1 mPdeDlyelllU yo.rdlrDl'l ol'ln mancy1 kl.ytr! til!'l' •.,In b~ti.lt"ir.1I bel".keJifoil isbal ittlnL~tJr. Sl!tilhl )I'<I!k I YIII'Illnlhlnrlr'l OCS..LIL'II, goJ~~lel"i v.~ brl~'I"C"!'kIJ b1d..illciUl~JII,
I}~

r

mtiil'lll~1

~hm~lI"ol-:11I1
"VIii'_!) I

ltll,~\'md'
lllHi

li

Bw,;w-lul lilt! gOfo<:, AlmaDJlii ilIu Yug ·l:l\ya Olr..!hlIHia.ki milllaseb40:tll~ nu kat' M ¥-,kli m:1lflm 0]lJ1ili11 alltu.

a.r 1 nu k

111......I.... lu .

1ul"'

k('Il~

rr'l au~ will \'P

dlJM':.i.r1

!W.IU"e.

Jwgiltererun

BaI-

t..a..n v.m a..mlyll!" y,drm: Ita.ln.cakttr.
~Ig:t &:I iDY::lIiilIliJi.hRl.k!...

lI:'*'1lard:;a.ki mut"tf' n.ki..ki YWla.n.iBVOJ"J Aw,mn.tlo, ,liB.1l'm:t§ ol.

P~'fi'm ,

t'Ln..lyan g&3l1erdigl

iiUII!I':Illi1.1.1nmm

kll

\'1 nULJIh·. 1'::,m"'1 "m-: :I, bt'l 1"(1Ij!P rol.sl .JokimL_II £1 KII (hll If;rlllll.'"'I·l hi Ihill. III hIO:dfh:'1 ,\1..011111 n' k<lJI.bah~( bil '11111.......n l I.{lilil 1 11,,,,:.11" Lllhll'l' IHiI. I Ull h~ ,n rI M im'll ,,&::1'1 Ihm (VI I' rlt1l1lti:1 I t.t,hllk .. ,h'rnl:'oll i~ kl
'\h'\'?t111 hHhl'<1..:dlt:o!'~ml .~)III

('"f'1 f1"t i'i

illl.kl:'1

1

IL"'I

"I. :,iilnilr. I "I~r, yt'nl

h-aia:n .u.rhL I..·krnt· .ltl'mnz o'hhl,. o...raltlL>1IIHI,~r'm "n all] lion.."I...it~mi:l' ,LIn
\'",.

'0aJUCI YALQIK lIIJ.y/u oS fi!ii. J de)

~Ibw

I:4r ,btU

dJ.M,c:lcnll}

c 'reyo.n

UII ... ..tm
81".

l.. h.'~giJt·

(Brmu

• .4 Un,cU sayfaml.zds, )

brmiIJ "CO bl'lj rlyelil'l (BMni MI?fIO fj

~l!lIIdi:'n I d~ ,

I n.t

h'l

kInH;CJ Irl

1lIIIlII..:dl'~1 lj.i.,_"..r"r'

~llddl. fJ.-llim
{So

kHMr.u r.nl d
ol~

It

I
r

III ,.. {·IIb..·n, d

c~\IUllild~ 'h~1 ~ill"l

H-r
I-

1m

jt'

1i,

II~h'

,[.-41,111('1

It III .tllH

i .. iinLili~iijlil

III hhr mlJll"1l.Kflbeye

ihHyfl.~
of .UII.I"
-4dol

go-

YM.lye'hluk

TU('t:ar,

......

.1I'''n .2 ""1

Ii'a.h • tl il.LI~1I1I

• ~~"'Ll N}rfa

Tarifm mel"ak!l bir Turk -

iI;:in Hindislanl tedk~k bjraz da kendi maaisinii mu kay.seU bill' ,8" _ IkUdo, ya~ - mak ds,meildir. I
..¥:l yum ru k ycrni

gore, lIu kalJibye'll orta d vo-Iurd 0:,;,ruk ai.anUI'! .. ~te 1B18ll1l1:.u- • modern derirdp ~nnaya't [~h;(:[es.i. §al"k. in:o.ib:Oltlli giLbzler gostJ:rmi'jtir. HindLSln.nhUnt~'c:t~ twlsLlde V~ 'leilllLy de dlLki lngiliz meWdiyl,e, Yalun-~ , yJ. yllIlDienki ~ark'ln
bi rblll"i!'le tam 'i;'il~yle kar~i1rma:lSll IB'lJ.kbali ~ok k..!lI';ll..llJTM rr, ~kl&ki
.... "

_Ut

H' _A LI" D-·E EDI B.
No. 33iru baw--

YAlI',N"

~

Prof. 81Ufi Murad UZ~1I9k
OKUYUCU-~

'!.·~I{f ~km~k.i Y

DIVORKI: Bir ,i "'yete cev b
.~] ~1I1!111 ~ .bli ~ IllUru:.o:.da..ibuJ NiLunl:ard.,. II.~11 ,o!lm) ~I!lmr. ItJm..him HdJ~)"m hi:r ~yrii in~3r oJ1'~ ~iltay td kt1][IUlub iIi!i a..,,'danl1N'i HKw evleume nrlflg,l1miltt.•""tj,

taur, Serum :J.1l1u.dt.,.m

arasmda j'htilif
(B ..~ Lor,.", 1 incid;;)

e ediye

I

e

vk f Ka~a.nc. ve~gi.s~ninKe§iflaf ~hti alar
Iklne,1 lalkslll
V.ld Izlarda

.nan

O:WlB.J1l.li
-y-

'lli"UrkiCi'III1U1

.....,(odundlJl. ....... I'loeiui"~ k
~

nnkta-!

Bu nolft.adan Canll yll Hmdisin n Iusl iiman dun }'.3.SID da n fa.ydalL unsur gibi ~firdUm.

1 1l..I41idl d!:l i.,imo l-ir

Tllrihc ruernklll bir TUrk i(UI Hindistanl tedkik li)irnz da kendi m

lar \' mil!'.

tubla miiaaAt

.I::titi

q

Baz: nokiularda heniiz bir 'QRla~maga oartlamadt
mood tlenbcri faaliyette bulu _ IIlaD. tnl kern· yon L - 'iy ile VakIflar i.daresi. anst.D.Wt. mev'l:U.d bulllD.M biitliQ thrui.fh nnk-

Kagan~ 1,r()I"g1suun ikinei La.k~ siUnm udenme i'amal'iJ J] bi • ril1r'lkimuc1 ""ItO ak!$-aOtl n.ilhay l bu 'JtHLN Larnr,Bu ru il(loile~in hitarnuta .kadar kazane ve~I(iot"iniD Ji-fIlH'J Uik.i!itinl ven:n:iyen Vt:.~~ mUkelleJJerm l,<ergHerinin. yw.~ de I;JD zarnrnile t.ahsil edilmesi kanun Icabla.rmdand.tT. Billa.
kalmamak
--II9I1f-

darsl .f
Hugglns'lI1o mii..7~lhiMele:r:mr.lell BtJIlra N bulil'lar Laytf1IHlll1d.a biod:f(~ jen h ~lYllm, Jo!arbrm. a7.ot ve ()kHiiJ~n'e alt hHlhr !i:"(Jnin. mtl~tiir, Bu elemanla r karakteJ Il;tiklf'rIllC g(1l"e HuggJ 'in gQrmtl ...I( Ug-LI I'U..il:.lar1l If;k&b-I.AL eo!,!q ga..:.,,, all m 3.g.rh~ dw,uk

. h"ti '

ballki ._.

-~ini mu.ka.yeseU

bit

!]Ckil_

I
I
I

I

dfll1l

rdu,
- • e\'

Dij;g

lYe i Sa'ba

N!." bH.~·oE"'!. ~ Lanbul beJediy~i, v akJ fl ka:zas,l llJiDLbilJo:nhr. Bir [(a~ senro~nbe. I ~1J'!'mWld& (~ kanun bJ dulaytai1e b ·]io!tliyt! lil~)'· • _1 k 11 . _ "d . ktll~(I dl] iii' iii) I Evvel~i giin P.IlJjallmaru Galin· birlerin if:ade ettiti yerJi ~A~'1 :Ill e1l'iiiQtil. BugUn r~ikC'iler .USSt·U'I(} ~u hrnde tallukku.k ettirilen bu mun _IDilJ..If'. e~ [y. I W"esII.1,C I ve Jb --~f· Iir.ubllir kavrndtm, .,;UnkU bUfllar EdwJ ,)'01 Ne ~l' Qr? kataa vcrgisilDin Irkrlni kabul cd.yur4tr: "Nehula ~1tI1t ILir-az de t.lalgaJann tesiriyll!: hll' sandal muL.ema.dllyen a....rian b50r mesuliIill..vetn~ iiHrl -, Vaktfiru: id resi bcl:f:diyedcn blr'ku~ bllrund8.l'i miin~ li!'di· y. 'lie lmIih.iyeUe ~tink eden tmewekle berabel" vakdlar ida- batrms ve ilk! yo] USH il.· Randal taYlfl:ulntia gbriilcn m .hul h t, (:00 d!J'~_, )'01' \Ie bu . .~ mikyast.a muka.l&I. PU{U>l resinde[IJ .kanunri<l, rl:I;~·veucl Ib:l.%1 liyoY"du. Burnda b1IDlal1klsaca !Hlhibi ~lnl.rtan yeti$ell Ige, Iar 11.f'i.il [i Ioilinmlyen atoml,lrHindliler, barir;,te[l gdp bir kuyza ile . olrnaY'I' n!!'I'lferi istemektedir, :iJ:Jlemektedir. lsten.i.bm bli!J para- 'If . ibelerm hlda. edcceg-iz. ~iiDlrii 0'111 'I' \oetm Lazyiki ile degil, d.&bi!dclU an,l:1.1 Ilar i:.anftndan kurU!. Ll.. dan miitew'llit .1 Ill! _·tlW-~ miiIKui Ililinen atnmlann blllnml\·el mo ~ 930 nem.mde C;tkal:l w[lflar ida~i Ib lediyeye n~ubu.gtinkii Hindistandaki ~ ,W tlr. Oire.ndigu..mi.re gijre ka· IJOLrlla r O'Iltll')(18 bulu.nmasrnda·n i· 'n .:~ ·d 'I bi!! k \'lIIrnlKdm:aihgl Q:Il~ VakJ:fla:r kanurLU.na. ist:i:rJJ.:ld ct kotaa vergiIerini Ila"~i btl' liste mil ituy I D.re:Sl)! e YM3Y ,oce l'yfi.Y8ctin "'-lift-ber ~m... 'anlar Vi'" !FIlnsIardaJl'l balL'*lider; len geliY,::Ir., mektedU'. Bu k~mun"1I. Da2aId.ll \'crrnex 'm~bUlFiyetindedir. Be· z,a lloylc olrm.lslu:r: bki' izI:Jm yn.mtma.~ dillJlinilyo.r Ie • :rI.-" t~,· Ur! gmm ~••, 'I'll 'o.JI' '__)"'e"~.,~e ken mUtcIImdiyen l.eknlr ed:illr. V,abflar i.dilresi \,&k_fu aid b-u. • lecliye bu lisWi:le 1Ill~Vl:ud buJuI{opn1d ell Yllplll"U kll.l!lmm BI. I1okta([al'] ~'iiri.iycn r.l.rl\'!'\'el1 LoM. . ., •.. ~n,'1lImmI .aned!2-1'im:_ ll.lJlacD arui iLiz.erind. lllliiJ, olunal'l IIIan "clrg~le.rm ntikdarlll18. ka.r:;,l 1C31Dm~m, TlirllJ:~ K.aa."."lIIllcuk silkinlerinLden Todo-I {!>UoYIJJIllU:j aLombrj iizeri!1l.l~ lstikW davwarmlfll blnillci ~f IllgIu, E:Viclltoe :memmu 11:!!'uil:Unbe.Lediy'l.! tfl1IlI.ilriw:leD. '1im- itinu: hakkllll haizili:r _ Ve i'l;w - Ii il~ Hiil!ameddi:n sandaJ He :it· f c~maat~ Li!!:, yallli hel'!jeyi bir M[]liks n'la. blrlikt,.! yapmL] oltlt!· bum!!!a Milsliimiifi li'ii!' Ri:odu N'I1ri 1_ diye klldal." 1.0fl1anun 1_)!'!!""alUn ij. djib ZUl'IHln EvJiafa aid oldu'Tu [erdrn melm1b oldufu ~ut .a{{!.I;;tIJ·Ql(t Iii rtla ,ke.."l.;lft'tler-i meyi kamrl~tJl.'m.J!l1 vc Ahmedio.l tLl CI!DllM'li biro mmM ~t b:lka· deomesil:lJi ist -mektedlir. Valou£ • ~ddia ulul'Jan vakfiYI,,·leri t~k~k ]'Iek uUIf"ilk ,..t'Ln hazlc 1;JI L In'bilklm.mdlll1 giirme:si demektlr. ka}']~Jia blm::n~Ll: KGZgunc"ia ]U'I:' idaret:l] 936 !;eoeaioden jtiba.· etm.ek 5 Fmyeti1l.i haizdif. nundiiJJ. bir]~. Fakat ·yaselin [SE LEOlv IEDE ]ye!ll ta.Ylf hatiltrl ha.!ul .-ttlgml •..-e Cem3.atrn lJrl;hc.a bel;l ceh"hcsi ten 1() SC'D.C: :o..arlmcl.a bu Ipara :\'e)'ul.lil.nl1:u~1.ar-du;", Hu.v:;J.. flrimahl Va.kl l' ida.resi lJimdi Irarkmimda her zaman me\':tId 0bilirtrniYl:"n j diy • ' tiil"'ilm~~ takdi.rde v&k.fa ail] ~UII· dar beJctliy -ye bu 'jehJde bie ,·c d _1HZ !;ok d Igail oh.iug-undow vardl • Din, ccmiyet. b.al'5, iktl· l.an i:ktJxadi unBID" e.nri 1M :ihtil~ gm_. 1m oJ".1 [m. Beledi,a caza1•• zi uerifid~ mev lid bulJ.lfi:J.n 'CIL'tiV I giindennemi!i·", Pn_,"lim:lnl:l :'1,1'1 r ~li.d-' e gf'L sad, siy' et. Hindistnmln bir c;.tka:rdl. IlIIkan l}ualiin E\'Velki giio bele-diye bilimatbi.i;Lciin~Iye fJ1uesr.;~e ve emHunda.1lI marla belcdh'e beledlmislcr' v,~ nibayetLam bll.rayu oe-ema.at i bu be§ saftmyt birbrri· La bu r<:.tu\'arlard n, J.! ~ eJi Bu ihlilif intibab meoo.las.in.1 na.rtll~~ine m.uha.bf olarak. h J'e- Ja!ti 'i:akiflal· ida.resine birinei 'eyi alikada.r edpn hl~ti.in !"a gt:·I.t;Iilderi slIll.da bir k~ bUj:'uk bJi' <1tolnun diger !l.t.oml ("1<1 IIoe karl!;iUrl'l·, En vazili HifidJioLn, 'l"L~ d~ bali ~ !Ie !pm.dan iba· ~et eltilderi gQrii],[:!'l'I ;5 ,lJOtor He dececede i.poteJ.( edilmi.~ oac:aJ.iklll.a:rl te-dluk ,etm.ek igtc-m~l\1.,. • zihninde yer b:Jtan !feY dinoiir, dj.r. 1;tan bu 1 d beledl,~,.eyi ala ~ dal, ... !'.ancla.la bi..ktim ederek ~u ya rgazi ha~'ialan ha.l~ tuple-ri· rett.ir: lnt.ihap daireleri mijjlehr. -5 seoe SOnnt mu.kacw ver!o"'a[lDlI'j Qldugll Su- n.i.n ocidal'.lariyle oteki don c-ebbeyi bir-biri.ne kll- rek mj yoba ,!illY-In ayn mI oh- f:a.z.lll.ll!IqlEri Illd1klBnndi:m do- giai ,Oden:mOOiji ta.kdirdeEltb-i:a fa 1 ka.du eden vukfiyf!leJ:' milkda.n· doIOLL'r1'n,Ull Vol; Dittlnru1jtrr-. ]j{i mi1~-I!ikiIJ IIli.i.laCi m ... ar-~n]a~"L 4 eto'bWo biJ.et~is:illle pax;; c~ tUn 40 bin kadar oldu?;u 'l::uh • daldakilerin i.i~ij dill: d,enize dokiirJ~tU'lr. Orad.a I:l.e k:adM ~ok c • mah? Ya:ni HindI)] \IE. MiisluotoOlati.k ,olllrllk hinm:i d~~ecl.e I mill oJuml'!lJak.tadJ.r, da ge~erl zam <10 ~11 mlli!au ::ut· Z9~l vel"ilmi~1ir. Bwtlarda..n ba!}lUll, ft'.fya.d.a. ba~~amlllliar \1"(' ct· till" aJtmda. "anjyewll m aal oldu..,~uve bu I::ioei smitH. mall If e.rthaLinde mi. ymk:sa. ceo Iota yii..uyi'fl tnmmylardm bind<= bid· at. .ipCltek. li!'diteoo-k oLa:n belediye ButiIn !:louv;lklh'eler mi.ltch~· rattan yeli§-en !'anda.lcllar ta.ra~ ni ge.c1i1ti. Nebula'larda ataml:n J;l:lonJan aHika we memf3atlerin emJiki !U."1ISlJI'Jda, ~e ll~et..ima.al hali.rlde mi rey vermeil.? SIS bl.r lI:om.isyr,n t.arafmd~n lc !IIYIP i.n~n 42' kifioij"e de bi.rer I,ifmuan Imrtanlml. rrllr. a.r;;U'andaki mes:il'e pek biiyu.k (1llepsinin IlJl'tl Ole ekseYi birlrlrine ne lah~~ ed'ilm..il\l o!:8n bastaha.· ~ b~dan 1m mk:t.a ceo l~ik !;idilm42dik~ vak~flar ldare • ral..J.k peii1'i p 1':-:1 Ceza.9J bsilmi §- D~. V~ ir m.iicssesa t da va.nlllr. lup lki miiteaklp mlisa e ;u-Zit oldugunu diiljUriiiri;:c.lI: omda· sit1in beledlyeden i!>teJigi mil • ~~ hayall illin. miiII~dir. I tiro smda gee n rniitld"'Lin 10, .1) ile M --eli ValnflB,(' jda:r~ H&seki hayatm GHII bir cidlll i~inde ka a pa.-r31F.LrDHD ha.kild mikda _ ~iinkl1 lorr90k meDlU'rlac mute· I Beleruyc ve polis me:mllll'lan ursadaki feyeza,n, ]00.000 ;;.aniye arasmd bulun~ 10 b-stahanesi i~in 1851 bill, FloI' goe~tiginj tasa.'¥'!lLlr edebmri.'Z. FUll bulmak imkafll mcvclld buhabWir.._ .Ka& :amdu, ka~ M~m- muhteliI stmltlud allgn lilhmin ediliyor. Su kaeJar de dilendjl{· yada belediyenin ililijaut j'aptl.gl Fakat halrikElt haJoe cilia!. deva m ad iyor len gijl'iiJen 15 rnle.neiy:i yak.lt[I- .a~i i"in ell" 8(J b.in lin mu.ks.'taBl 11.11 IlnIlJ1l;:!ktawrr. tiZ1Hl fasilaJarda m Y.1i' K ratll g&rip ve ba.zan nil ~ir aJdlDiger taraftan "blanbJ,lI Ilclc~ it;ir.tile om]] i.!rj !Jii.yiik «m.aat bir l1alde ulmadlg.:ndan dota}'1 vergl'Si illlhalklRlk ~ttimU§'tir. (Sil tillrilrl 1 In~1 ._:rr.:ild.lJ man m!l1i.mur olacal:?' Bunlln De yflraJ~ adliyeye \'ermi.$ll!rdi:r. diyesi d • Va Lufl.ar ida.resine ka.r pek gdsteremez. VaMLr: Hilldu 'I,'e .Mi5IiLime.n n, yct emr.i.ne ,2000, lira g1.iindtr-iU- mevcudiy~tini g:.ru ilerd~ g&re~. 11 bil.1;tlk baklar derm~ya[l fi!L Bi!' (,;ok a.nLlil1.a.rmabrtian ~OJlr... Ot;eki cemaatlell' biT. der.~e klc~ mil'll,.ir. mekt.edir, Buma( a!'!l..SLrlda medl2 - Na.tioua.lli!m,yani milLi· B"wen N~'httta'l;H'tla ~rill,,"D dar antl;rrmda miina5eb!tierioi Viliyet blJ pu.mrun L20U JiraIrc1!eler.. uvanz va]~Efla.rl klll1~ cemaabjilik i"'_inde .ba~- 1 . , :!iln ~':lUi..iiil."""'_J'" •.." Ul -1. ISU nkitl"iiJllii 'Ml! Tn t~me-tm~r. I'tIt§ alan oksijE'D "'e GOt giu.larl. la.m.J.tbr. Hef c.em.aa~ aym za.j , II mC-akitly'e gOnd 'rmi~til'. ni 0 lik IUD atomlanmhm fu·layal1 elEkt· Gerci Hindu ve J,rl,h;.roman. Bur!ia 29 (A.A" - Kemalpa vergisi melcmIllr_ Medreselecm mm:I.I:l1.:l. m.i.lliy-et;;,htir. Yil:.hut 0:1'-' rpnlarl:1 ham]"diyor ~a re Karlll0t!8.beyde'ki seyliib gec . aat!2Yi a.rns.rndaki. ibtilif """l bmllm.1 helll1z belediyeye devreEe gi1~ek m~b. ~iy~~ndt!dir.~ Eu ke!J.ilastrofizik eli b: ktdilmemi.-, lI'Bkfa aid !SulMln be- ~en senelt:! haddini b\llmUij ve ya dosUuk b1llll2llm tesir· y pl~ ler. ~Lmkii haIk. 15lis;na.~l2i olal'ak I -. Ie-diy y d~v:ri t:Lm. 'bir !Je1ri1cl.e K rnr:a.b!?yde bu h' ddi. de a!iml§- mmdan pel;. rnuhim oJlup bu nc\r. yol". Fak:8.t nzun 'liir ~i olall. istiklile taraft:mhr. ·Falcat c:rud'ya~y!1ri m;~redctl }'udl~lar 51.1tl r. Di:.i.n a.k~a.rna kadar viHiyet~ yapllmamJ~ttr _ bu ibtili.frg] :mfhalanna kendi· mgt zilmi.yel::i Ue millet zibniy hwu:tinin 100,000 de "'11 [1 Ne-tice iliha.Fil btili.in bl.! ihti· gehm malLIrI'Iata E:ore Uluabad Itrw lIl'dl.hrm~ t.eerU.be ile ijg~ ti birhirinc !j:ap olmam :;;;1 IllllmgclIyor Bu· kan5JUilea her ,ceman.kopri.i.!OUl! d ~li Ka.:racabeye kadar IiI m~VELJ1!U'1.Wnlam kill" ~kilnun maddc bu.:Dye::;:lnlnmihlyetlrerunillll!:rdi'l" . oJiLn :$059. .... iki tarar tamamen ~ tin ~ gOre l:eIarr dIligt gil. Uf." halli. l\:ill "'~ bir umana su ajtmdarur. Karacllbelo' ile De nit IiIlC'l!elcmn 11 Uin"r,i y:",:m~ .hliy-uoc; vardlr. .Hindista..n. yetii CCllUlatlerdm rib ~iI !!:!atiOD.lllism doguyor. t Bursa. arusltli'lll, miinakalat dm· j'hlrnlm dahl i'l'i'i..ihimarr. B<:h:."!'l.iye iJe vak!llal" ; d fl"resi IljMne liUelUlub olmJyoo yah:aD.Cl Hindu m i.istakil oJu.t Il-tmaz Mfu;·1 • nmi h~f;> d tele-fon VoS! t.elgraf i["- Bu );ur~t1~ ytldlZd.3n 'I,.a],tafl a..r ka.nW'lundia me\'clld e· ~irnal:l }:)oj r biikUmelin jdaresj alnnd.a J ijmgJ 'e.zJ::i!leyi dii;i.iniqroJ", Mils- i Kem l~a derslerle l:iboT:.Ilu\ra.rth w'Ildde~1.uhtac.J DJl4ll.a",e.tltlt~~ aiJe:· mik(1uJIUI itiraz elmtk edli"I~I". s.aslar Uz('!ril]~ Lam bir af1.la~nla tilmtt kesi.1memi!flil'. 1!im1lnJ 1lIII.:Il~ oiu, olma.z lter.-I lerme Y:aJi3.dlk~.a cemaa~li\ payidar He t~le1Qn ~rtibatL ke""ihn1i~tir. nin bi.inye!01uuriud.e l;akjianlll'l ki.fiun1l8anid~ evv,eh:e Bu llUsl1s~akl kanun; I:m i!ie· ya[Jm.ak til': r\! tedkilcat yapIDak oldll. Onlar a.rasrnda muvaud.isini yeo..iden b~im milleL va· htl\rl~ Bu kaz:a lnerke:2ind~ki V'd.yanlli"i'l. edilmi~ oluyo . Yani Ne· f:Smslar dai.re5inkilde miinLell..tl1l.1"i!;in h~1li:r mer· Utdn .. ziyi!t ge~];I sen~ki ill z:..m· bula.'lara ta\.' 'ih lilm~ 01 n t~ d.e 1lJi!&.'1 e£ilec klir, Eel.ediye d g6siLerme,hjinden kH.za ida.re Btl anlaf.m(lnlll \'aklflar kanune bulmak, menbatlerini telii z.iyetinde g6-liliY(lf. lngiliz impabulunmakla herll"Iuhasebe miidii:r1i.lgtm • --glr - hcyttUeri tarrmndaD yapilim bl.l. nund mukata.a vergi5i ijden - '{I ;].lm~ leskopla("ln getirdikl i rn ll.lunat d --luju buan Pinduyu, ba elmek 0 yalbBI1CJ. lIitwetin bel' ge;;~n :seyla..bda.ki a.e" k"C- y3lnll lr...oo:ra.tuy rI n1aln ilmi letii k~. M·~:r ,aUeleri - talmkkWtatDt iUraz ed ~tr-i[l iti.- miyen emliikin vllkIflwr i.dllI'ezan M.fwiilmanl luluyol'. ..'s:dfcsiydl vc tabu Oianl-K Hinistifad~ I'dih"rek l,;. rnl!!>aiyc yard1m etm(!kie ka.h:[t~ne )'an:bm.l.a. mLikelJeC tutl.lbn :razlAn kaYI1L ku.ml:t.kllU'c!i.. bu.,e sin" binru!i dl'recede ipotek e • rlibcl~rd~n di~tanJ idaR men logilli iruiM'kMI var) vatanda§la:r b.aklaIlda ~uk .kilde biE 6eVllb la Nddedl i!ln@k - J:iecek. m iiddetin h.il:.l! mmdtJ n ev· ~5.yet~ (ok ~311 t.edbirie-r !lld!- yIp 3.yni U:U~!lIlJn. Ii.'nd.ii5lri ~e· pamtol"luC;u remaatferio ,~okluniml-lj tJulundl.l,gundan §i.Jndiy~ m.imie mtihim inlnIaplar meydaettirile:n pan. mikdn.rlan bi1d:i· tedi:r.. j '-c! ak~liJ'lc 4:.:a.h!'lliacai;J;t~r. guLdnn ia.tifade e'btt Qunaatri1m~tir. Bu mikdar .=jimw" .... l~·ld.ar insan \'~ .baYVIi..Il;,o;ayiatJ 11:<11 g~tiriyor. olmadlgl anl8.§klrna:ktadlr. Sular kadar 000 bi:.(lllimy! bWm1.L~tiJl:r. I ]el"ill J;1I.)'lS1, Hindisb:m. milletl.e':r BowEn'Ln m.i..i.!}:J.hedE'l~l·i laltoKemlllpll.~:anm bir kac< ffil'lllnTle- r.'I.tunu:~al"'lJ.a. YBrdtm j~t&hrakkU!.lr dtiril.eo ~, wioi.k,..JD.:.lJ..l..l d· m.o:>.aytkL ha.line S4lImtam orllSJID ~ill1i j.,tl,;j l'"t.ml';! buJunmakt(lrur. parI! tar-JiD t.a.fJ.gjJjl!1e annal Iwj -, bn.zl~:da eld.e edCI Iyeceim"liz ta· :z.apleden j,rabanClbr i.~ h~j' Su b~~ ve-rl(!onn hiJolkl dahn. I~br. S,i:mdJ.ye k4 1ru ~- I li[ gazla.rdaD d::tha. llim ga.z:1 nllr n.m..m! bit' IruvvetD. ~ bu eVV 1 tahli)''; olunm _tu. Ke-ktlde t.ahsil ~.ilcnplll"1llwm m..~ me\'cy.d!iyetini "e d~ge1' bill tl'lill lji~1..L'un rta:,!lDd!liti o be on Ada!M'll'I Siriu ytldwnlD wk.'!.· !fckildlll: birbirindn. a)lTil W._Uk dan. 80 bin litm)"ll 1:1\1.~lor_ I kopriiyii de larnnmen !i lu.!" kap Yudlm lahakkukafl miikellefmilleUe:r gibi ya ..'~]'y&D birhalk da¥l ilzmnde yal'ID.i ,]dU2;u miL. llnu~tlr. Uluahad 'ki.iprusunUn Ie den peydcl'pey laJW1 'niuna. h;in. yabancL b.ir kl.lvwtin 'bliki.;!'!a.h,ooelerle ba.zJ )'1lLhzlann pt.a~ list h!'mJlldaki koru.'lukla.r bile I::aktll". BUi .:iy ml1htaCi. mWlve • Ii.9tedIgli..m ~y b~1"TUrk ·va.taooa· tinden bin def ::tgu- ola.n ntorr'lmiyett arleta lazunm. sular.... gomLHmiliittir· Vildy-et b1C:LW!llu:'r aileierme yapdaCtt~ lardan miite~il'kkil oldu:gunu g6:;:. QIJllJI. !LIt Ii.illi J!I:azmia nasIl Fakat !bill billSim bir ~ti i:mda.rm.a ala.}' kOilluta:niyle Na· yardun. 51J~ bin Li.1:".Ii. araamrla· t~'jyOl", Btl ha.lde ru;trorurik dii:jiimne!ii, nasi! .hw'ek'ct eLme- llrr-; Y ~rWm il.enmJ. e tole II i:i.il~.re idaroe elmeill de 9011 idMi: WiU· t'Ja mL!di.lri.t l{~m-lilpm~Elda b\.Ill1ndo'layisiyle ,.\ rifill to.: ~ekt'r v.adis.itlde .';1J!Il11a.n k 'ne:.r ill" taEV\'elki gU[I Ci.i.rmijm~hl\ci· nUllctadlr. Btlhkesir lr'4Ii'li.git1m m liwm cleg:nldlr. o$tibh.oes:i.zki bcr 1!'.:9.zalara ya.pIlan mtirwl:aa.tlM' yete. sa.glarn 'bir il'adeye, V1lZJ], salma.':ll rla bclediyc-I.:tiirnal.a;-aitotn bjz( kiinatl \'t' dig-em· tado. bir :iilhkil" daV(IISmu hakd"iliyetimi:r.e g-ondero:ligi bir le]bill" kafajla, ihtil"at.;l~. ~r.a.-, vatan~ bu.b.ran.I.t gtinlerd.e I1a· deviUl'l. etm.elrtHlir. $imd.iye ka l1;lfl1 ·no!.' gON b1.r :;u~tUT'. B ... niftan mi;l.ddl' 'lmfulye"i.n"in mlhi .• 'Ib, As~i:re dordi.iJ:n.di !:emya " dar y_dtm ya!ulmQl ~ • ~ii:rri'ioIm.eik ve KiJl~ yetivi ogutmek itiooriyle_ ~l ti-L1t;: yeli1ITlIy~r1l'HL'i gib'i bir d m:wl::!. de~n !!!iIelod iead.!.J:iLa. :s1l Win·Kat eder.egini :J!IIliidrikfu. n1mi!li QW1 bu 111ti"ll:a~ >1lU;'ttr,!lan Id.Hkera.ilelerinin mLkdD.n de -ele~iniIl de tasma]o;t.a oldugu cepheliditBund,a..l'1 erJ Jji5!rHUll hum SnH:a.nalul!'Iedde Ki1-:;il.k *ekcrin ki'oslUm muaYY"n muktecljr ida~re b1lgbydl.BLI .Hacb Ilyl:a.:nndlll. biltiin hami· 32GO die. Bwum IUlOO ~ ~ 0bildiriitnektC'diI'. Il'IiktarouJ1 fadaslna ~utml~ • istifade edN'cgi !lUptl<!'SI:IDU• park kar linda bakk 1 Ari[ bakvtul.an Hindistan:m i&I'eHl yetli vat.MId~lar bu:nu h:tsset~-"jj.-~ lit 'att t.a.h:mm cdllmek'te!lir. hr. Vak,'ilj'1hiz. arkllda,::u11l:':idi.mililer iI' vc. ODlI. gore ban~ket Diger W'l"aitan yal'dJ.mJB lJILu.la le;;biL cttik., I\hrhlHI' Ke· Mu.bRkewe !:iIl.fahatl.na \'oI;l keUci lutubn nilHflofl.lJlArdan etmekted~. mg.I, i\rife kll·l~ k'l.u u~ ,'cedi ve tU'htlr:m 7..lJ,b'W "'ore bu ihtiI ba7,'lI a.rl k diler-i t(,;in t.abak • ikl kurll!J lIi g-eri [lidl. DeBuln-a.n..h J;;unlru'de hi" Tilrk kh vak'aSl ;.Oyl~ olm~tul."= !mk eUirilen yarrhm (DiIU""dSUUfi m~J.;: oiuyor ki toz :!il!l'keri::lS Divanyolu fl!dde5lDde 15 vatand'a.el nrwl~ d~bllir ve J{urll~tan ~tll, nrurnarab dukkii.nda liueulu.k nDI1 harekd oocbi.Lil:'. Tm-k IUm- t;!lzlcriW. ~le n.LcelC'ndinnilj • Suc:lu A.rif iae k~fldisil'lj ~ Hemal bakknl Arifi.n lI"!liPkl)l'. 1Il!IJ!.'1 di ~rnn 'lJe:!laZifele.riirl~ c;:ok IIt ~ ~oJ'l~ mu.dll.[:J&!l. e-d iyordu : di.ildl.jinJ'!~.I;l gitmilj ",el;£~o:. ijC lliilMEL.lK 14Q.Q KI"I- I17Ga It.... ,,_ Si:r.e 1'ili"kkin Dcla- yapiyi bilir. :tn!:Ia.!I.e:a:ml..a:jmD.k VII! - Bir ken: ~~k-e"'Lben SIItkef' i.stemi.glir, TCI!7. :jekerl[l ;r-.c • • AYUK lUG • 1"I'l:~dlm ve para da 8 Lmcuhm. budud:!ull. bi..- barl§ Tiir.Jri1fi Co- mak ikl..ida.nnda fiyat i't1rllrllkabelmanlliynnu oldujunu 'We J AVLfK 46!lI it IiIoO Ii Sam·a bir nnkla d;.lu V1U"d1 r: taratrnd.u.n tuyin edilen nyu'" melidir_ Fl!rd ve hUkiime1! lete ~m i Il! len yltZife edineceiini '1 ......lIK ~1I0 • §ek ..rin tOptUD s.atJcllard<Ul lI36 .kUn.iJj oldugu halde Arif bu g yeDOl ~e ~ekte· klsaca h.il.ffi.sa. ,elLim. Hu, nokLa10 Blrll1oelkl!Hln IHQ PAZARTE.81, h!jilmlZIn fiyab 35 kurw; gus. J8 k~ ilr.erind:en fiyat ver· dir . YaJmz. elverir ki 'l'iirk 10 ZlIk",dc 1~t hn UM.am~1I. miidril.! lao biiti)lrl terili '01", halbuki aJdlglm12: mi¥tir. B'lJD1.I.n U2lcrine Kema.l 17 BlrfllolJ<lnun 1354i mi1l1 JIlemaatine, topr.q,,~D.Jl s.a· vaLsn(lqlanonz. JJlIm~ birli.lI: 'I;'e dUkimdan c.:1km1~, dogru. A,.. ~(!kcr bi 1# ol.w; b~ kUlll:; GUn ttl6 ~ 1Z }I'.r~!NO. 1(;0,,,, U ykmi iii i at ad!l.l1 \'erildP·i ~I~ olm:ls-m.. 0 :zaman JDana bath buh.lllm.nCktndIrlar. I01l'ldfl..'!'pab karakohmll gidegi bi buna l'18.kliye L1.creUeri \'10' 'l"l2k va.ziye'li m.nlalml~tIT. Bu GUIIIII, ti~11 TUrklerin l:Iele:r ya ~gun ild"ilj BUli.in bu birligim.L.zi ve Imw:wnlhllmmli1l,lo'o(1 de in:!:rnla.m etibbar ti.l!erme iki elvil polL'i ::I.,:lfl rUT "1..2.'1' mazimiz ve ~ bize gos- ZL kll \.",eUeo.di:re'I1 jj ~ !JC.yi ldual" m ('K tcdi!, Bu takdlrde ~ekt"l'i Kamal ile birliktc Aril'i[l uW!i:· 11,2::; , 1~.3"l' 13,1'1' '~rmclrtedir .• ' e.d~cegi.m: otu.z. .alb ~un.l.l'!E..an $.Iltma~fl ki1maJi1ll ge:]m .~leT' l,.'e; K'mrml hir Akpno V.t'!!, Imull: Y~1D 'FW!~ milleti. ;y~. p~rtJ. m iifeUi:!li mii1ellrld.belll 7,utl;"l1 ]rnkiil'l ~·oktur. kilo li~k!Cr allp as itl.ll"u~ V!2!r'n,oo l.31:! • 12,'1:11 1:-1111 lI.:lil.Ii :}of lie y~m. kalrrIlbSLloJ;lllntm bu :'j-ekiI mi.ld~, lia]'j',~e , HI.21J ditl SU"lIc:I:-a. diikMmn girerek TiiI'k millcl.inin tarihdlil ~imdiye tun s! il"~fin Jl'l.li.h.kcm('~l;lekerill ciIrnl{jm~hm;l"l Lesbi.t el-mi1]man TUrll: 9musu, " I kndar gi).sLert1iii WdI bJiz kli-h· 1In1i.livctnvntl ill:" 5at!~ riv lh::J'dir. DiKKAT Re~f~d Mimar oglWlUD !;Qk ramanllfJ venneg. l.e:.bartiiz veiorn-ill1 '1t'ker is1criy!c d[ikn~hhl taharl"i mem,u.ru lnt.v "I fI..boOn. II gJl.ntl"r'I .." )10]1111' V:1I.tan. top.-a~ tehlikotye alii til gil 9l1ul-ilanan hita. bt>Slrti mUiLeruno sn:rutmll"ltulln mba l.efllir edIJlI-llW], di- d r mnknmlordan \Ie Il'l'r.. k nc,~cllll.ln l!dllmtlln J.eI. Bay KGnn1!l Sun r, :I1br-ahim A1.fillIan QDJ.I m.uhafazn. elm."k lin ]{ara "enii "e mUhuk;,>me· yor ki: . olun!'JIla~ ..... bU'nl:or", ",,,)',,,.. 1,,,111 1'1". i~in :yapbg. fOOak.5rlLkla.n can - laeddin GOVS&DJII] "ham ve Sl!I.ih" yi w1ik I;!Ll1. _ Giinlerd 1'1 pwr.IU" olmlli~' IIl1n dol.YI hl~ I:!Il' m .. ull,..n Ik bul isimli !fiirini oku.muflt:ur •. mo~l!.r. P.!lI'ti milfettil~l 1~1I1111I,
Sor.illiism, ntl.liDIlI~l,liI, m~DllJi IiIm, DB.~filma tom· bu lB,·
.i~LT1~

B'l.J.giinkii HiDdi5L!.l.1lI :golZl.lnyabal'l;;l n cok UI:( Lab ir iifidir.

)r~ak deme!rt.i r, .. HL.n.dl.W::f', i&~~ is.tcdikl zri gUD ~I]] aa t ~k:iliIitimioo ~~krl I~nr esasa dayruUl!l bLl' l~
muhL1.~ oldll.klo:n:m

I!."Ti ~da.o 1I§I.pb,.. I.i l'evWJI IJi!lL _; Ill' J.Wa
d_i~'l)ruz: "MllteOOr

I Il"IIiye

:r-il'll·lkU.u.-.m

t.eub:i.JJJ Zl bf. 940 tari_b[j?{~ 9>19
~

1II11

I

In.ii :!Ii,IlSIll!J] :d~
~:J.II}.'IlI.

iikbmiJ

sahi!-

iIAlaxi. tedkik etrm.5, baziI Mkta.L.tnw t.elif W' In IDOkt.l..i nazar~I l~ eticbil~'k bit ~kli h~ lIIuJmu.wa. da, room !J1Okesash lIlokt.Ji.laron II.JJ.la!;ma. tem.in ede-

,~lnu!kt!.dir "

OW ndigimize gOre bu ~u retle VOlluflar idaresi tal afin dan y pllan. hesn'bat !144lit an P. rnahal belediye rueybimJe tahak uk utlir"il~ mllkaLaa par3.lilnJfi mikdan biT' mi1yon lirayt te-: .~m:
Be'IOOlye E~fbm

il;fln ist.iooL et-

P a~alimafnndaki sandal

018.11 11;11.1" ga... nlma!<l lmm geli. yordll. Atom bU'·!{(~nnc ;~~~ ern bdJ;ilcl"im i,,; bhyle LLlPt"'1l II hit" elemamn rn veut ()Jaml"'~ ."Ill/I rI !'.i gOl:!1;.eI"ilj'Qf. Bu haldl"c bu bihne» yi lljlRll ~hO?;meH ~
r ,

u&SJrn.

r

I

r~~,

A· k.. r al ..e·e-r..'IlC r I I. ·s e

h a k RU k ,ettlrr en para ..L .. ···1

~imdiye ka,dar dokuzyuz bin I liray s, ba'li·g ol.du

P,arti iifelli¥i 'Rept Mimlaroglu-, nun konferansl

-=-=--:::::-==-=-=-=-=-==;;;;;;;:==================

,r
1

- UHTEK,iR BAK, AL-,

I

Hem'lekeri pa,zar 9 una .satml~, hem ,de pahallya verm i~f

~-a.tu.

~------------------ .. -------~

-f=
Barber dilkkinln ..
da tlr's mva,
N~I_n'!n'\ sah i bir ll1cktuP Ilc o~}edeD sonru rniir:;CIii.n.\ll'ybfO(l' "<:;nd~rdim L tldH":~ 1!Lf;!1:aJa 1Il~~d .;:;. t,('hllt! Lchls1;ap.J.l iticlrd tavsrI )'t'I,m L Ah.llll.n billn'n"Detine lu ... bel' verivor VO! Almanyll. tarafmclRU da -ayni muamelenin illir.... • lBl1IilU H:H'ki~~',

~

9oiI.JiIa :

lJ ~~J

ND"

5

hezimeiinin iarihi
,FrarnBa '297 glUII'lUlkharb va 47 giflU1k, ~aUn bh" I mllicadeleden sonra mUir toplI'aklarlmn U~18 ikililil i$gal dililmif; bir haidsl te.Umli silah adiyordu

-_--

Paris ..Soir"1n Babik

YAZAN;

I

$IMDILIK

Pierre LiI!!Izareff
lUi muba.sll.m.~t ~rtfunma pe:, agar v~ ka'lru.li:i iim..dim!lZ old.u1gu l minasm1 ~l'kar.m_fj,k mUrnkUndii.1!. Bu vaziyet k~ JIl8:ZlJ'Ig,r Afrikaya ~kil.mek Iztu"'lll'llt! de!' [ltK etmek mceburiyehDd,c knldllar vc muzakereles neticesinde c'lqrnan taraftndao lhtrlye :~fi.iriileeek fj4lrtlELnn kabu.llinc .i:mkil.l1 g'OrUlmedig:i mkdirdeJ htiikil.me hn l;Iim'Ui Af,rua.ya get;me:5li 1>:.0.ragir eldu. Hiik Ci.m.eti.n ukIi i~in ka.zu·kkIEliF da yapllnuya btujlan· dJ. Ne~~t e''l''atuI'U ve memu unu C~ire: C~Y!lea 11: arabaInr ve ganiler bile Ihzar edlhli, Rf'LZiIl"M.l.D 23 iLDctii gbi.i gene· T)l HlItzjng~r AlMIU'i liekcrleri tarafmdan viic:Lldie getirilen tel.efon hatlarr s!l.yesmde MLl~ :Pelaill'le gllriL.,Up Almanlann j. Ieriye si.irdi.ilrJeri :miltm-eke !J.'l rtJaTlIlJ lJU!!:tim_ete bl1dhr'mcge muvaIfnk Qldu. Btl !;1artll'lnD tefer.nJllh a.id! bDl: noktalart !l'i":lJl.iJ.z, murabhaalari tarafmdan ladil edildikten aonra nihayet kabul olundu.1ar. Ert.et!i giinii. ltalyaularla
da \IiI' mutmekename .i.nt:!1;I. roil·

ba,rnuharr~rj :

BU KADAR
Tar,s istikametla

--111-

'yapillin y-a,.lIm

-

B. Lnynli dOli tVlfUftSl n I (i ii~ma.n IL teslim edeciil'k bu- mi1ta.rekeye ,ytl..'lla~~ -

zun i..tiyorou. O.;iinci.i.Bii t..Iaru sahlhiJ'dli bir Leh m~trll111h4:il;;ln!.ll
t:eh:liflerini. almak

AIElllln.

Ljz('f~

tebW '["in ona tevdi mtililbil~e· iHnI si:i;l-:IiiY(lrdu. Bu son tebli da AI.lu8111 biikiln:tebne, tefe,:. ruat t2h l.ifle.riai Ma.J~!'It JlLI'I. lIukilLnct;ne tcbli~ etmr:yi vade~'le. mie uldugll ve §a.yed bu.n1El.1:' rna-

7,UH takib cdebih_'ce~ni V~ AI, : man toJdiilednin Inii.zs.keratJ.n (dUel'1 twkklDdn bil' IoISld karar!A.'ltml m all ~ Va~v8ya

BerhllC' gehne;:i taJebiflifl gayl'L m;l~lul old~.Tunu llildirere1t .~ ~ mnn lli.ikiunetillin. Leh :;;efirlll! davet "'ibi norl'oa.ll rnuamele tar-

YUCll&o hasusnda m utalolk kill wl~. Dlger bir u::tialHl,Q da
Framll.z lunirnl.i Dar]IliD jk:

lust.

cat

liz amir'liliIDuilley Pound Fran. BIZ harD g~milerin.m mihver dev· 1.E'tie:rinii:n ellerine ge~emelerini temio edeeek .a..meli lie tekm:ik 1J8l"t:.l&[' \i<leri_nde gllrii,tillcr. Bu iki arairal usu I!l sen~lerdu 'ben tam1jl)'OrlW', WI ~i I"ibi r'lerine kar!fl oogJ~m. hir dOlltlulu9. bag. IJ blllh.lllluY0l'Ia:rdJ. B~ribirleriD den aynl1rke.l"I el soojlll.a.r ve her Ikisinia de aizmdnn ayni zama.nda

hta..mbuJu.n bi:r§QIi" GIiD1Ja ~ rmda birer y~ 0!!JIIII,pI!i VE'" dr, En "anUm ri. (II m~ktebm bullUid. L .. deki va.rI..J.kh Vll~ JI'IIP" tlklAn yarduul.a:rla, ,.. Vit gayt:!i (I mektebM fakir till ebclere !lJ:~ JI!IDIII*,. mr1d:ieI;j J'E:v!I.ZImat:J.., 1!I\1I1mk1bI. ~ 'I:.aW djrn~ de e1bme, ~ r~ temio etnlekti. C. D. Parlht geCeli!l sene DU ce:m:Q:dll!ri Lev • hid: etti, B6ylll'lik1o Lbobuhm hiillin mekUlbl _' &.kir u... Iebelerle a~Blwlar DIiIIcU b~ bir hima~ hi'l'1.igi fzItIIH etti. T"ekkill eden bu ~ .bir~ lifinin, ,..,w,aeim 118 -.ce},,8 hol,ar yapbtJ, bu "ri"e;rjJ~ .. tirme lwl;l,ril1!ke~ n:mafaD da.ha ~Umu1m faydayu. 'b!ldIia edip e.t. medjgt 'IIokt.a!unl ~, etme)'i ~ka bir yanma. ~ 'ldila..

l:olll:rla~ll'rm61]:;: kin V:3.r~()\,:lnl"zdimj,e elmden g leni y~pm:J.tarnjlje.>itenin I.!IW{ill?etinin 1;: rar ,'ermi~ bu1wJdugunu iHlbrl:J.LI~'(l1 du, Hakihatte, rna • j~ te:nin l1ukumetinin iyi nrvetIeri .nell: a,cu, h, .Ege.r H err Hitlel' slllhpnv(,~E!.ne hi:r hal Ii ir~s;irti nnmIJ5kM'IHlil' ist~eytli yo.hucl znl:erntl tercih
tu:1:ibJer etseydl

IruJ, tilT teme\

a.nediyorlar;:l

a mi.i:·

uimJ..

ayru eii.mle

d6ki.ilQi,i.;

Teknlr gorii.§t.!.im ve Allah bu ilJin encamun ba}"Jrb eylesin,

-

*

bu gayeye
daiTe<lindi!'

hi<!l~et
bu. •

edi.'Ce.k b~!, tUdii aruo1;lm:llm· ,'e
Ul1k.!ill

di, Almanya hiil~UmetiJ anenk birkn~ kllcmetre murnbbai melJah:ai sa.Ulisesincic tt i Frausie toprogJie jkUf& etme.si hu:-rusunt1a 1talj'c, b i1l{Umeti'ne tesil' ve
t:lZ-yilder yaprnHjD. H02'iralHn 25 ic)ci ",iiniJ s,"I.at on ikiyi 3:) ~C!ie Dlllhammai::t r q

BUt hll.j~rll t.bb~ ~yesl ill.lbhe yuk ki. ~ok estir. FiliI" ~cl.lldara ';)l1I!d:l. giyee~k ve m~k!:.eb J~ t~.llD etm\!k kaDC i1lSll.Di bir e1Iet cill1 tasavur editehilil'. He'Ie 1m YllrWm 1:f'~kkiihriDm yalru.a lBtantlliia mu.bsu o~, bi..itun memleket llik okclluUllh meveud {J~dutunu . lIer kalbe irH)irah ve m!mImDiy~

,,'~rir,

lU"LJ~ onlu, Kend.i>;l;n ~ bu tebli,Sall
rnak, i.izere Hariciy+;l.

y::t II

N3ZU'111l

ag.

ledoell .;onm .on biT buS'ukLa. g01'mek i... :n icab eden !!!,yl~d ~'apl'Chl~tml.

Muayycn

clan :;aatten

biraJ'. e\,,'e) m3j~tl!'nin hilkWn~Ii UlraImdoJl 29 al."iJJ:jtos tarihli I\Jm:'lD n['lt;U;ln£l verllme5i ktH1U' .. l~mlfJ ee\'o:!bt .:::ifr.:: Olllak a.l dl rJl, Bin 9.~I.lAIeyh, Ri bbclltrop :lIe mi.il::'hturun, btl son mes:!i.jllli ,~Ift"esl haJledihnil} olara]{ ~ -

lim.l ....Jlu,ufltlm'abillllek i..in, YII.saat sonn'lVa hbir >b'dilm.e· sini rica:!!':l meG'bnr oldum, Ma· je:s tern.in hijlulm~li btl C'evabw 5011 tba.smda, mUzake:r lerin
nm
D~Ia.mOl.SI busu.sunda isliclll Ill- . 2:ur.rHl:rUli tFlmame.n teslilll VI! talt· clir ~'~aabe milzllk:~raJ e8 rlalltn(Ja Th.i t[lr-,Al'lan do- mYte&~nznne asile.ri har-eltetlel."e gjri -

lee h~meD, hemen 'll ilk okullara m~. Ortu 0..men nihayet verild.i, Franu. 2!:17 kulliu-d.a, lil;ll;1lerdi!, he1lt ani 'ergOOlill~ haflli \'e o.i'i' gi.lnlill~ I:;etin ,sitlCde bali '\rakti ,~ oLaubil" milC,lulcleden HOIlHI. mill1 tOl' YUl!I ge.c:l~leli bi:n:mye edecelt, Or~· rnklannln i.i~te iltl.ili i~pl ed.il - lara Yl~rd.lJtnl bnJllII&Mk ~klii.iller mU.;lI.esef YQktur.1hI' ynz.. mi!j bir hill{ie t,e"Ii.mi l1Biih ~didtom lisei'l ill, yahud iiIri:-RrBirenin Y01-dU, Pi~ore L.a:mref son 51111fia "Jn3 lc _ g~ldi.iI - SON' balde ltI'h 'iilini ik1ual edemiYffl1 ....-at::mrla~1.a!l"1n sa)1 ~ ce ail degi1Wr. Bul'il!lr btl Bie:htIxIf'1'l istedlldf'ri meileldere sahib 010.. ~ mlyorlal· \'C cemiyet . rn.a:nnda 'b~bin Vii: rer '<at!lltd!l.~ ol£l1"ll.kvaile u.=
ji(lfl;J..L', '1'~

Bir~Qk g("r.~]el' de phsu,b.k: b~JumEHZlt.ktan Ei!J,j; 'l"CYtI tin i-

iiiJ mcmcsilli ta v.:;;iy~ wi,yordlu, B"llld~D M§Kfl Alman hi.iH:lime1.i ill.l ),01(1;1 kminat v~rirs~ Lell 1lill!:lilmct'nden de 9'\'" bih temi· nat dde ede[eii.lle it.im~chm bU·

'\'ell;liten in son :um.fnub, mCflIllm bir lu:o;.t;.\ll_i:i W'Inlar:IlI: ~ .. ii m J,'a'}t::l hay:d.n go;; lII)"Drlar.
Halbl.lJ.;j

tlUJl~r

djdyc,rdu. D.uuig i~in mu\'ak· kat hi[' mndwo \'",enw leklif 0-

hmnu-Ikla id.i. Bu de. AW:ia.n Leh mi.inOlSebeUerlni dahL!. lor air hnll!' soJi!abilee-ek hidisli!er ~1M::ror:t '!l.! lthli k ~inin [;lin i1Dii a1 . male ir,;inlii. RilDool1trop'u l.iiLill gCIJe yat'lSI
g'ordum. AJm.an Lt;ik(;meti bill
SJi..

iein bit' iki sene rufnk IIir Idll."lirhk yaprlmn.Wa .! . b.iM' ],er'! \"e btl sureUe bDli!. riDe hll;'nllin k:u:andlr!lan ger'lf'le'l". OO'mi~,i!'t i{'ln !Ie k:adar .wnno:U" ,',;;:~i'iknoJu. t,;a.~'~
yukrlJlya d1ognl. de1N, ,QIJ, yul,{l;lf"luim. LiniYdsiteden, ~h ~. pilyn dQ~"''U yapdmal I.izJm ~

bk himmelle

"C

M'

bib. uiak

MCllkblltJileri

Su .rolln.hmi~in

ilk

o@iruldilD

otl:(!.IlI vvel Bedine bir Leh mu· e rahbaslrun mu·.'asalntm.l. bit babane lll.ilinuk i~iD taleb Illmi~. "Bahanl3' buJrnak i~in" myorum. C;i.inku be l'litlerin De Ho.rieiye N aLU"l.I1ll'1 mUza.kere I1:tlileCoI!'k tel!: hfierin t~m~Li nelerdell ibaret oldugu bile e.... velce biLinmrtdell tlir Leh murallh.n..slDJn kendl It~dilii'indell BlOtrline ge!me. g.in.i 'lx:klIy~bi1m:.lIerl 31:l11:1J d~'I'~e

Keru:lisinc- arbl bU3lmJya t::a.k lise veyn imiv~ biI;l1i:;
tillJ',

ynrdtm

g(inneden

Inla'C~dc. nl"ti0l:!de lImn.fClLkiyelsizli:e;e uj:n)'a.~ oMukt.:Ul sonra 'b~ I;OCUgu SidDl:eilk Qku.lda okurken yardim ll1eye varar? ¥:anm adlllllDaegLm, tam itd'ama iMiya.cllilU ~.

aa

-

b1t:.J.-

de ga~Tima'k~l olur;:lu, Ordu Ii. derhni Ftihrcrlerine yirmi d(jrt sa.atlik bit teebhiirLin fena havD\u'm LehlSLa.ll iQirl de. Alm an iI...r • yi~jDin siiratinI :kesmek tchli • .ge;sini 01,1'1.. tti,illli soyliiyorlarih. Fakal bOyle olsa, d::tbi. {lel"ey~n ~en vakayie bE!.lnIarak denile • bi!il!' ki tck:liiE1erin hadd.i z.a.bndu dtinyaY1 a.lda'lmak i<;ingoze I;~rpil.i'i"li~ bir Itol.(l:nD ib::lTt;:'1!.old ugu Ve Alman h Wdj me-li tatafmda. !I b.is-bjr ZElm.:ut cidi b;dak'kl edi! n.;.qjgJ

MURA

II)

SERroCLrJ

~,

,r

MACERA
ROMANII
,;,;;;

I

I=~
du, lilt;! yC&ii:n~ yoll;o
U3''1IYClI'

llulkllIl~hlhb nr8$1!l'!,la, bil'karnr ver~ceg~ d.il:";] • .ed,a Hitler pelt l'I3Zlk bu' ruhl l,il(:L i('irlde deIjllrll, BUDIrn i!:ai."!le., Ribbelltropa r~t.ibll rf'n, g!i.yel ~iddet1i "'-r hlil. _ 3L1fl1l!t v:tZiyeti iIii, Ben £1J:'a. i]e I:L~F.1.~lilil=ti yap'tlkr;:a '!:IIJI II LJSLI,r;, e'l g-Dtlik~ [llddctlemli Biiyiik b.ll:' sillh·rilih: h:i'l'Idr: .a,ya~nJn !jatlln ~ de !l:lUl'll'llyor 1m- halde dull"'du. KOUa.[,],D] gogslinltnJ lliil.illide ko.vLJ~tunnu~, daha b:3fjlHI biT' Ijey sOY]i!'yip stlylemiyecetilni f;Oruyordu.. Stiyliyeceklel"im oldugu. • nu celr'llbel1 blldirdiltl. Bcnim va~

zoru~1:', He;rJi1de,

l:Ietice;linu

1::I,I'mrn'l~mak

,
g ••
bi dl.lrJl1~um)Dn Om.L1V.WHl, YiJra. l'nk I..ul -11 'I n10k ietedi.''ak t derh r; I d~b, et i",illctc gC'r i r;cl~i1di. S('I~1l1'l hiir gcm:: ~dlWl )'LI.:l:uo.

I'-?]
Blindu
r:tilb!1e ('Wl',;

,
;"1

TO'frika HD. -3
V~

muh!l.l!!kll.khr

ki

na

as.

in ild'i.s ~I:.m.i~ti. (,) akF!illI DaIr:J.:rJ71 v,uiy...'>ti, !l.i,la!ll~l~tan

gay] j clo!;j.~e olmlU1lal,l:lab~ra _ ~r buy~k b~i" stlmim~yl;!t iID soy. ~yt:Mhi!"illl If! bOy 1 olrruum'i! mao r ~I.r !Ie mLLbik go:;t.!.J>"'·'l;;ck blr!iCl];:

ziyeti'm

de oll.llinkillden I1lLha a.z

Fle~bler

V3.rdJ. FiJ':Jr vC"ltL15.laIe.
bildi.me I~te heJldislne

ScJyb.:',.hWm ;o.wnUII, hJraz flilke, _ iIltlt bu.IIJu, blUlta.1.'1R k~nrJi ikir

a1ru Ull hdlkfun~Lilne IWUJI' ('lnIJYI'l'(:Kimi

..

dell Jmhl kan 5C1:lyorau, Si1&.h ae:deM I!;ij r Immclnm ~ItBil' tinay t ~lenmi:itJ! etlikn ":,Li.i1tt::. \'ok .. llJ.Yl~ ~ibj 1:Ji< sc:;: ~I].(rarak, tre· CtD.l'ende h\'."n. dl~rW'l(,:U! bay- Rupo:dn? ninki(c:rle k~1r11}ll, I'ol bnIjLllclFi.1'i I gm bir' huldc dur:J.tI 1;L"!l.~ i"t~~- Deruia [h yolt. Z:J.t~rl II'~ vW'1t1arak '\"12' juliyen:iik !If>["12' YlII.· r ,YOI'lI'l 'i 11 1m i~, ~alntl LjI.L h a bl!r t(l 11 llmla lJL'n b:1 ~ ~cl'Ill. jl1' kct ilir.i ~ ,'arLanm'l1lu, VE:l"ilmilj veo fllblli imd:Jd o1..l)mo· jt;m g".:td;: T' II"~ hl.!!l.I1k. j',\IUllte -.1 Ale:; oden y.glcu sHfllH t.:c:bi fli! oHi dcrh:.1 Boj('t'l ha."'Ibhl1nL~ir~c ifliindl'. - lJiinl.U blJ ::,l'nL' hu!wk Imya.rak: -linydi 1wldll"'UI, '''.iJl- yQlJuIDm~ltL CUILIr.U PHI (lnl'lll tnlrlJ. ~iu[r '" :::~rck!ll.: Vllllf\lc Ylll-Il [l,edel'~em be:i<ibml lemi2iledilt. 1.Igilil :!!,I~ l I h;l1dc bir ndke· yr'~I~'ordl.l. D~..(Ji. ;;e ...~r(h, T..:rbllcli, ~alI':k3n bil' -JDDiger yolcu dtl .1'alda!']u. g"FH';" "libl1eli .lliha VI,_" mtinu uLl Z 1111'1\, .• l[{uJlfar ic;mc1e B~\rimlj duran Po. scbdltl'j yok! IU lu.tarnk Icci~1.:Y yCl"'le~lirdil~f'" B~~ mi.ifeUifi Riv<:. :lIt:Tdlin -"j uaillni:ln! ~;~!'n\al{ I~· Ru 8W"cilc 1..IYIIJ.ldilyor gibi 'Iilir ~tiyh.'(lild( ri i~ ,.rin{> bir miitldf;)t krine hahtm!' Dll:' vlUly,,1. L ko.lJJ, Bun(jalrt l1om.[l - 1-1 ),11', I-l"m ~(:ye y,l,T'I),a· dii.riUnHH.i:'l 'It'" IlCHl nL 'J,'cnidml loiki yolcu I.b, sakin bir lu,'>,ldli. yi..i. ('~~I~, Sir '1:1 gmld!l , ~lln,L lN' ~ l~rOIDD:t iJa'jll1;J. &(:t.;mi .. ii. a'l 311· l"u}'ereH: \'agol'ldan I~Lk1.Jlar.~ren :r,~t1'" Kolumb k(;lnjis"tli~ill len Oli. I.ill t:..llilarJ1J!c: f 'ych:J]ltdl['. HoI ' dI;! bu :!JII'ada Va.le'yo g~~rnl~lL t... khll'u, clflllil wl'~k!(· .. " \'elhR· beEJ. ,22 'Lre'luncif.! bir I'tfo;JL[ in bir, Ul2'rhol ;d,lJyuitll J!ijardallJ siizilles.il [11:r tnroJFl r:iIlV1,lt.... yah:ulu. n kllLlj yerJlildcll vuruhl.,1'.,lk :1jflr t;U· l'ek ~ 1'1 a c:a.dde!{i bll.ldular 'l'~ bir :rC!'UeyaraiandJilm bElbt'r alml!,!· rLri bl ,·a"':J.l:'nl~brl,j""r ·lI(,;i. ltit' otobliBe bimI'ek lI.Z4.klillltlli"!.r. ~u'. i1hfl~~ F lJLI ~pm; Pol Riyii dU,1lhliul~h, lmkitn' ye')';' uli. Ko~r: Vlll~ j.le Garen Il.rn.amlia bir - lP~ki :S'izl" ,l;Qrc bi1' I 'no..,' t m I \~ .. CiI'to.(I:i·~ K~lh'fuJ.nj , lcvllib bile ekvntrolor g ,leol:' k biletren l"Q["s

K;tublM dil~l~atle okUj<'aDPol buna dikl~D.t bilc' et met! i. Fak£l t bu ~'QI(;Uyanm an &I.:QCl'kcnyak ill:!lb Ve gC[I'S oIluumm Uzedne bir broileD. c;:t:t\'1 I'~r<'k iltj (:1 ate:) eui.

den'! ,lim (liyc ilive elrni!jti. - Nil'raJin Llt.mil'li [,.yl'di m.i" s - Bilmlyorum, Eger );'u,l'l nlJ" i!:e. foci. Un henhm birhu, da· j'ik [,III"n kendi..silli hill Jl l:on- I lrfllc ~ ;ylcmj~til'. Du cJ, , ttl w:im

d~gil bi-

le, E~I' bit· intihol' olsn ui· lfu~1 geocill }'ulllnd.l bul lllmL'Z IdzlDnJh, HaltR I,alil tar :limd n "r~tJrllln)'1 i;i~a.1 m~kstv Ie l'c:" 0"': b~r .LkllmtjJ olStll(cli ~lel hide t'hmi~d~ kalilin p,~rn\aJ: .zlcn! buluD:!l. bHi!',Jl, i DO~l IJ! FOlk nt hu gencln, I m~r<.)tli'l'lerdel!i birinin l'ii'6"enJ ul·' LltJ~un.[.:.lf'l h:..iJel'iruz var .n'llYd!,?! Hal'll"! - B. Illu Pul Riyii, mdCelti!,i ~rl:'l'Ulil'l rC'~cni, HIlHmki MI;!U1l bu"un izinh il;;t"n {'~'U1C biLisl teI '[,m ~I~:rck z::tlnt.a\'a men, till

yu.. ,

diye

(11.

dii5ilr!dii

telie.fo.ntl k

p,l·

I

k! Il.r.lda M~rkaDVDIi\D ELn mag:! bk poll!> m mu:rUI J'lJllR . nlL'll.L MCffiLLI' ~ ~r i\"'OJUI evind"" 1J,'llmu§!, 0 dn" hoy1 'r ~y& d~1'1 h:;!Ji,ri u1mfl.tl1~ gt'bi tddon da (·tp,.:>dl~'ini bil~ Neti-

t:t'dQ, mi~h:H.l~n ismind.!:m '\Ie 111~ mll.riy,"{h ..dC!n liIc.rnli hiF tu::ag:..

cliisiirmek

hua1l8ullIt'l'li

rJilmil'ti,

ist.ir. ... l· d

e-

fti\'C', D.r~1 n :Jimnl..D. 1mnul~lIrd! klan gibi EI !a..m::uhfug J;oriiul'fi derbrd tdel .. .Jnn SmJdL Fakat
bll'
I.:,;)·.'~b

ul ItIQUI.

suy1cmili , ..; bu eiHIlYc- Lir, di}'9 dill1tlodil. li 1\.1 b r \'eri:ili~ti[·, JlatLi& BojeP<!.rde:;;i.isilnii g~ dl~'I ..n n L ~ltme~IJli bilL' l:I ..."t}~~lltmi~. I r.Ll:tl ':e bir t!lksiye 'W Lln - Filrrilkiln, i~mi,l~i;l: bir lull· I be:'l d.J.1'.i1;;!I. 50nra b:i..staha.Jl,,;,.t.1LIl
1,lrl'1L'ILIlU

-

1-llJl~!\"t~.k &jarJill ~lmi~-

r11,il LJldu~"'IIHiLin ya.rnh.1l1 b.:'ll llIdtl~llil'.linl.

BtDjlJl1:L-

i.iI'lUn@' :gekli,
Yarall)'l.

- Demel( ('tineli in iz ?
Hi'H'!!"

Ik:i M"r .... JUl.beb'd li

II

I mu~IH1.Ile;,tlndea
gli
Zru:D8lJ:

,anLlarmdaki ~ara'0 t1 bllr~iy(,rdlUDl 14:i.•• ,. ili e, u.ylc i:;;c bill b1r tuz:JIk,.

yaret elrile.mi!iti!.. Ri durtl.rornu.. A~li ~bI~

koo-am.e.u :ml!hyoE ,. bal!lm. ki.ms[" 7.jmdi~r:1i _ w.r)

dimu.ii.-

Filit muraka.besi
(Iilrl!lo Wl'ilf~
VI.,;
:!o inee, hen de Sy.~r('lJl..lI ~Ich· I,ll I'rillh,rta. do ne nil! ; - Ul<t. u ne :Cal "., Ben !;tm· w)c " r I.lli ~_(JJIII.lL1D. IJ tli.:;tl

I P'ndd"

I

~rl,&.f

ilJinde nuda

!biT"

~ta-

'

22

d ll.:l yi.i.l"til'lieu, dJ vu] :Ii\' 11 lint B1i:HJn i.lz\'rine Dram, h~!I1' UUrdurdu, SODl-n 'll~.:';nil : , ~U. bl, ,·c IJ '~~('::o bu rift f}.."7U. - <;in,;ene Ahmed, t; I 'HoI I '\gll:Y3U ;,,.';11'.:;1 • ., '1I.::ruyot'llu: bilir.J.i&.r .. Ihlt-. • !ihuiu i~tn o· III akazan d.ibinll" 3"';n·fl tllll;l!iY~'I" - Bu ue yaman MlJlIa'1', .fu ply: L 1fIt.'C1t u:asmda. yazdl£Lfi1 lDl'nmab a,iaTal' j!;i fBrk:lh-la' - Bu IlC Allnh1n br'lil~nImg~! 1:Ij_' } :\l;l!1.a d senin r-e.smini nest)olrllHl.dl[dn.rmi!la1ll b,l~lI1~lIl'l1r ~ I .d Ip, \~' mu...,tu ust:-'~"il ,suvolJCu, M ,-,lIilt, h ernen ,"o,!nm l:tu;; h:d i, _ y ~Lllti~_MoUn. da.b ~~.}'",I'li dur L-U:i c Llllu; ,~twi:'ltim., ,sen de L1f"~~il 1,:,1 <.Ii!;ml hi. 1'kJ y~ifHII, BltlllHn lli ~ L: Eo~flitlm.l.:1.ki pe di'l"atl mID.ill.l1.t;H'll ~ :IYnl.11e ;(nLu.i d'tli,~~il:l.. S;]I.;, ~Lire.r;ll!C'!'1 ~~b,.. ,,'. di 11.ti ,,·urhu.- .IlC iliY{J1" ~• ~ lI.t"[eslen.':i ;111 ••• d yokbm~ unutaradr, DJ.:i·'·JlJ. 'bumlll i" -r-ifit: S 'nl'II C'a;.l"gl~· blUil.lJ1l! Uzl"rulC GlI..II;aIt OU~I!1 r hli\'UIi muakasi dll b II.: ('ttl: a..,\~ 'I;;di. (.11 I,d mus]mYl bizzlIl. A '!,oar) - Ey ahali.; Gw-o!-i N ,1Ir! is- I ..11m y.,UI1

l:I!lafllf't'ln ul;.1'i'lthklaF.I :!;:t.:yU eeZ:.J.iHJ..:t.n :l!lla ~ 'kimmycn VC' dilu.lik1l;"ri rbyo.lI il'lt.emekie lFl.l.I' (,:ueruere leai ~1 II.n..CITk (>nlrolU

]
§n

..
Yazan:

e

ir?
RECAJ

smnanlarda g;LWt~ler. lC] sabrr lilkemni giL hemc~ de belki. sizi]l U~ gozlinih.c ill§"...e lta.t1~t; - AJt bcyef;;![l r1i iIlaLimlzi 1JjJ... , miJ;>1..il': A,lr'a~k.:lbl i!lk'l LruJe de J ~"..:I!iniz., Har'bd~D ClI'Vel kdu· ihtik.lr aldl ytirii... 31) • 35 Lir.bl.YIl i!l:aw ... 1 ~, i!'it.edi~ yerind-en J.:eabiJ" "J.ft ayrurbh1!. nun escri elneak, btr:u:JibU:ldll. 0, 'Ji.tnc.k ~Ic H!t! Lruru.~!! atugddi.:n... ,salun blr enbire ~Pi~ntilljz Jllt.. ~imdi "h.anlt.d halinde .. lo'n.,.. 't tuz mllhl~kil" ,;'ou.lanarll.lr. u"ah~ hoplamnsm., T.ll~ij, muay)'cro I ' iyi V~ kiill'i tarn!ll'1ll bnkmakemeyc vcnJII'li'i! .. AJiL. Krrr:dprg, j!'llcrlDdc ':ill a13:o .k.1Il.I111}a alryoruz, Den l"e~'krdc v h!"a~'y~:n ~alitcd • Yahn ... bu }'BkaJtIllItw!nr if,;rnalm j ;,rtl ar tb nn gar _ Btl vazi.• ayakka lJlJarda