Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

birliğsağ i lamak. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası . ahenk vermek * düzeni. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. * Yavaş ı . ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. ağ r.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ahenkli * Uyumlu. . * Eğ lenceli. ahenksizlik * Uyumsuzluk. . ı ı r r. soy. ı ı r r. * Eğ lencesiz. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. düzenli. ahenktar aheste * Ahenkli. ahenksiz * Uyumsuz. uyumluluk. ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. düzensizlik. ahfat * Torunlar. uyumu sağ lamak. değ verilecek bir ş değ er ey il. düzensiz. ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek.

nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. ancak 2. * Bkz. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. zanaatçı im . bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. yakı nlarda. i * Antlaş ma. son olarak. * Son zamanlarda. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. k * Son. cömertlik. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. bakı z. ant. dağ k. Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. harap duruma getirmek. kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. * İ ömrünün son yı . ndan ahi Ahilik * Cömert. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. değ verilecek bir ş değ er ey il. eli açı k. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. * Devir. zaman. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. sonraki. Muhammed. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. ahret. en sonra. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. son günlerde. sonunda. ahı r. . ahretlik. . * Sonra. * Bkz.

m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. yi ahlâk bilimi * Yarar. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. ahlâf ahlâk bilim. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. rdı. eslâf karş . ı ş ı u kendine konu edinen bilim. bilir bilmez konuş larda mak. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. etik. halefler. * Birinin yerine geçenler. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. alı. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. reseptör. ma. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. ahitleş mek * Antlaş mak. iyi. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. güzel huylar. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak. ahlâk dı ş ı * Töre dı. . ahitname ahiz * Alma. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. lar. * Antlaş belgesi. kötü gibi sorunları inceleyen. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. kuş aklar. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. antlaş anlaş ma ma. * Kabul etme. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan.

ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. ahlâksı davranı na zca ş . armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. yasaları uyum içinde olma. ah etmek. ahmağ yüz. terbiyesiz. ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. yol iz bilmez kimse. ahlâkla ilgili. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. * Bu ağ n. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . na lı * Ahlâka uygunlukla. k k raşrı ahmak . ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. * Kaba adam. na * Dürüst davranmayan. * Bir karım içindeki parçalar. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r.ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. reti. moralizm. * Ahlâk bilimi. * Gülgillerden. abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. aç. * İ çekmek. ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. bunlara uygun davranan (kimse). bir il. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. ögeler. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. ah çeker gibi ses çı ç karmak. z * Ahlâk kuralları uymama. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). kötü huylu.

insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. lsı k. ve an mur. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. ş ahmakça * Biraz ahmak. r iş ahretlik * Besleme kı z. öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. ş k. ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. aptallaşrmak. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. * Dilsiz. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. ahş a . bön. ı r * Dinî inanı göre. ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak.* Aklı gereğgibi kullanamayan. ahret yolculuğ u * Ölüm. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. aptal. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. sağ ve dilsiz. * Bir an için ş alayıbocalamak. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. ş . aptalca. sı ahraz ahret dünya. aptallaş mak. budala. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu.

ahududu * Gülgillerden. kı zı rmı renkli. aidat * Ödenti. koca. * Bu bitkinin duta benzeyen. * Karı . * Olaylar. zarif kadı n. ahu parçası * Çok güzel. ahzükabz * Kendine mal etme. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. lan. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. ahzetmek * Almak. iliş kinlik. * Ait olma durumu. tahtadan yapı ş lmı . kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). ş . çekici. ahş ap * Ağ açtan. yayı yla e. bağ ı ciğ gibi ş rsak. aç i. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. hâller. karı ı na . çekici.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. ahzetme * Ahzetmek iş i. ince. koca ve çocuklardan oluş topluluk. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. er eyler. kabul etmek. rnaş k. sı nları * Eşkarı . . kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. m m. ahu * Ceylan. * çok güzel. * Davranı ş lar. çocuklar. * Güzel. ahval * Durumlar. polip. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. . ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. karaca. * Kesenek. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). vaziyetler. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü.

anlaş sevgi ve hoş ma. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. kla i. aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. yakı ş ı n. aile adı * Soyadı . görü. -e düş kin. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. ajan * Ailesi olmayan. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . için. hayvan veya bitki topluluğ i u. . birinin olmak. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. u. iliş iliş ilgili. birine düş mek. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. *İ lgilendiren. * Ailece. * Aile ile ilgili.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. en. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . geliş i ev. doğ kontrolu. * Bütün aile birlikte. ik.

layan iş kolu. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. * Sınt ız. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. beyaz. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . iş ğ ı iş görevlisi. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . katarakt. temsilci. rahat. kara ve siyah karş . ı tı * Bu renkte olan. yat-ak vb. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. * Bazıeylerde beyaz bölüm. * Ajanıgörevi. kı sı * Beyaz leke. ele-k. ak demir * Dövme demir. süt gibi ş eylerin rengi. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb.* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. * Bu iş kolların çalı ğbüro. gözenekli. ak benek benek. andaç. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. küre-k vb. -ak. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . * Temiz namuslu. * Kar. ak basma * Ak su. gözenek. bı tara-k. casus. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . un için ş an * Bir kimsenin. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. ç-ak. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. perde. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü.

k nı diğ lan ak gün ağ r. özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. kları lan lan * Çoban yı zı ldı. ak pak * tertemiz. ak kan yangı sı * Adenit. ayıkiş lar.ş . *İ zmarit. turp. temiz. * Bembeyaz. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. ayıise pratı ak kan * Lenf. * saçı sakalı armı ağ ş . ak pak ak pas * Lâhana. akı karası geçitte belli olur. omuriliğ dıtabakası an in ş . ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse).* Bkz. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. lodos. abey. süblime. sülümen. ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. . çok zehirli. ş algam. ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. beyaz bir toz. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. istavrit. akabe * Güneyden esen rüzgâr. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem. parlak.

yazarlar. akağ aç * Gürgengillerin. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. ark. hemen arkadan. * Akarsu yatağ yatak. mecra. * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). akademi * Bilginler. * Bilimsel niteliğolan. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . * (su için) İ yeri. kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. akabinde * Arkası ndan. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. ardı ndan. akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. vinti * Eğ inişfazla olan yer. ı . çay. lan ka * Kanal. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . sarp ve zor geçit. i.* Tehlikeli. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. i akak . akaçlama * Akaçlamak iştefcir. oluk veya baş araç. * Irmak. imi. sanatçı kurulu. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. * Maundan yapı ş lmı . * Yer altı suları toplayan tesisat. dere. lar * Yüksek okul. hemen ardı ndan. i akademisyen * Akademi üyesi. * Yer altı oluğ su u. akademik * Akademi ile ilgili. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . * Maun. su yolu. drenaj. küçük akarsu.

ban. vı akaryakıistasyonu t * Benzin. aralı z. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. sık. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. dükkân gibi mülk. akarca * Kemik veremi. en acı m acı .akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. Meryem ana asması (Clematis vitalba). akamet * Kırlı verimsizlik. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. bağ mülk. * Küçük akarsu. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. z. ı . ları üsle ik. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. dükkân. zamk. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. meteor. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). * Kesintisi olmayan. akan sular durmak * itiraza. sokucu veya emici knaz lı . ksı akaryakı t * Benzin. ahap. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. * Kaplı ca. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. olan bir taş . lan aç * Baklagillerden. motorin gibi yakı n satı ğyer. yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. arız. gaz. * Baş sı k. kül renginde. ağ ş en ma. beyaz çiçek veren. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. yaban lı cı asması . acınkine benzeyen. ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . akasya * Baklagillerden. * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . * Sürekli iş leyen çı fistül. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . sonuçsuzluk. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. söyleyeceğsöze yer kalmamak. güzel kokulu reçine. tarla. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen.

iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. ekmeklik buğ klı day. n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. eti kı klı lçı . sarı ve sulu bir tür armut. * İ htiyar. geniş büyük olan. beyazca. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. akçe. etli akça pakça . hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). kın ı kılara göçen. akbuğ day * Kurak iklime dayanı . bataklı ı ve göl kıları yaş k. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. başve boynu çı olan. rmak yı nda ayan. bronş çuklarıson bölümü.akbaba * Akbabagillerden. erin. plevra. akburçak akciğ er organ. (Bemicla). * Bkz. nda . beyaz kabuklu. oldukça büyük. nce . leş beslenen. sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . * Sazangillerden. kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. ile lan k * Akya balı. akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). akça armudu * İ kabuklu.

akdarı * Buğ daygillerden. lam aç. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu. örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. keşleme. * Her tür madenî para. akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak.* Beyaz tenli. akçık llı * Akçı l olanıdurumu. akdedilme * Akdedilmek durumu. bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. n akçöpleme * Zambakgillerden. iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). . akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. yaprakların uzun. . akdetmek . geniş nı olması . akçalı * Paraya bağ. akçakavak * Akkavak. çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). lı akçe * Küçük gümüş para. rengini atmak veya atmıgibi olmak. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. Akdeniz humması * Malta humması . malî. parayla ilgili. akdetme * Akdetmek iş i. güzel (kadı n).

lan akı seyelân. akılı cı k * Akı olma durumu. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. okunabilen. ve mı cı i. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. sonuç. cı * Söz. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. bir yla an ğy). * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. nda. akı l. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. * Öğ salıverilen yol. muahede. * Hafı bellek. i * Kolay söylenebilen. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. üt. akı karası ak kara * beyaz tenli. za.* (mukavele. k * Düş ünce. anlama ve kavrama gücü. akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. * Sonunda. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). akı cı * Akma özelliğolan. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. cathartica). aksungur. gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. . kara gözlü. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. ğ lan akı l * Düş ünme. . anlamca açı(anlatı selis. i lan * Beyaz renkte olan dut. kanı . akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. us. eninde sonunda. l. güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. kara saçlı . k m).

akla uygun gelmemek. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. inanı lacak lmaz. * Us dı. l dı ı sı . deli. sı nı rrı çözmek. en içeride çı azı i. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. ş lı ı k. gayriaklî. l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. not defteri. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. ru il. yirmi yaş i. insanıaş rtı şı rtmak. e. gerçeğ uygun olmayan. irrasyonel. herhangi birinin aklı gelebilir. akı l erdirmek * anlamak. na na akı l almak * danı ş mak. muhtı defteri. vaktinde hatı rlamak. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. . ajanda. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. sı nı unu rrı çözememek. akı l almamak * inanı gibi olmamak. akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. görüş almak. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu.

akı lcı * Akı lı ilgili. akı l kutusu * Çok akı. usçuluk. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. akı çı ldan kmak * unutulmak. akı ı nı l vermek. akliye. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. akı retmek. in ini. usçu. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. ünce. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. akı kalmak lda * akı yer etmek. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. rasyonalist. zeki kimse. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . akliye. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. mak. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. unutulmamak. n l var. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. umudunu kesmek. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. rasyonalizm. lda akı tutmak lda * unutmamak. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. * kafa yormaya gerek yok. kartı ini reti. davranıbeklenmeyen (kimse). lcı kla * Akı lı yana olan kimse. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. unutmak. yol göstermek. rasyonalizm. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. .

llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. dengeli. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. ru. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. . arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak.akı çı ldan kmak * unutmak. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. aklı baş getirmek. uyanı k. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. ru * Akla yakı doğ makul. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. * Akı olma durumu. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. tasarlamak. aptal. akı uslu llı * Akı olarak. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. n. llandı i. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. n. ı lan laş n ndan * Uslanmak. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. yaramazlıetmeyerek. akı çı ldan kmamak * unutamamak. lı nı ş llar . akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak.

düzensiz ş söylemek. akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. yöntem. i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda. * Akı olma durumu. * Hava. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. cereyan. ş kan ş ı iş * Sanatta. akı m * Akmak iş i. hareket. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu.akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. * Düş toprakları tedirgin etme. akı mtoplar * Akü. yı rma. hücum. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. baskı yapmak. üş * düş ülkesine saldı man rmak. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. akümülâtör. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. * Debi. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. siyasette. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. forvet. cereyan tarz. amperölçer. eyi lsa akı z lsı * Aklı . üş mek. ncı akı n akı lı ncı k . yer değ tirmesi. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. anlayıkı i li ş t.

olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. akı cereyan. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. * Akı n. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. im. akı ile birlikte sürüklenmek. akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. ş kan i . i * Geçip gitme. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. eğ meyilli. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. iklik. * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. çam sakı. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . n ru iş m. akma. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. * Eğ eğ meyil. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. seyyal. ik. uzun bir balıtürü. sürüp gitme.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. tedirgin etmek. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). man ı ldı akı rı ndık * Reçine. akı ş * Akmak işveya biçimi. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma.

akide ş ekeri * Bkz. ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu.akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. dökmek. akide. olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akması yol açmak. eyler lan. din inancı eye lanı . llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. nı akil * Akı. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. ş veya pekmezle yoğ . süt. . durağ mazlı ı iş an. ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. kalseduan kuvarsın bir türüdür. n. * Enli bilezik. yağyumurta. saydam. akı ş malı * Akı özelliğolan. zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. akı tmak * Akması sağ nı lamak. ağ güç eriyen ş ı zda eker. yarı ı . * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. erin. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. akil baliğ olmak . akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. parlak ve değ bir taş erli . daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. n nları na ru * Un.

parlak bir yüzeyde görünmesi. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. iri baş. ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. sı * Sonuçsuz. yansı yankı ı k nı tı cı ma. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. termit (Termes). göz etrafı ı z. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. ağ burun. eyin ka ey ğ ı * Evirme. akilâne akim * Kır. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. ı z iyi miş lısıcı u. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). verimsiz. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. me. ırı böcekler topluluğ termitler. yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. baş sı arız. baş sağ arı layamamak. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. * Akıca. iri ak kanatları n. Hollanda kavağ(Populus alba). kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). * Bir cismin. akkaraman * Vücudu beyaz. ile en lem. kaba karık yapağ . akim kalmak * sonuca ulaş amamak. * Akkor olma durumu. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. fakat kirli. * Nikâh. su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. akçakavak. kontrat. akkirpani * Ak. evirtim.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. . . sözleş veya mukavele yapan. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. ilgi veya tepki yaratmak. akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . döl veremeyen. . tartılması yol açmak. * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi.

zı ldı vanadan çı kmak. yı cı kuş rtı bir . akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. makul. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i. temizlenmek. it-ekle. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. akla yatkı n * uygun. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. sı nı ndan * Aklanmak iş i. akla gelmedik * düş ünülemeyen. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. çı racak gibi olmak. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. i. maile. . akla hayale gelmez * inanı lmaz.. düş ünülemez. ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. ibra etmek. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri. aklama * Aklamak iş ibra. ibraname. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. tebriye etmek. n i.akkuş akkuyruk * Atmaca. akıca. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. güçlüklerle karş mak. makul. * Baş lı arıgösterilmek.vb. değ olarak nitelendirilmek.

kusursuz. * Akı bulunan. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. kendine gelmek. akı ince. beraat etmek. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. ağ armak. çok korku geçirmek. ak renkli. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. kavrayamamak. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. sorun üzerinde toplayamamak. temize çı kmak. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. çok korkmak. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . ş n ları şı lını ru * ayı lmak. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. aklaş mak * Ak duruma gelmek. ş ı aş rmak. aklı almamak * anlayamamak. beyazlaş mak. llı * doğ dürüst. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. eyin ine * uygun bulmamak. na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. beyazlaşrmak. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. * bir ş olabileceğ inanmamak. .

ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. aklı karalı * Akı karası ve olan. ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. ndan um ey . umduğ göre. tatmin olmak. korkmak. olacağ inanmak. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. düzgün. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. nı aklı evvel * Densiz. nca. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. ş ı ı nı aş rmak. aklı oynatmak. düş üne göre. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. beyazlı siyahlı . * akı olgunlaş lca mak. ilerisini görememek. sağ duyu sahibi olmayan.aklı ermek * anlayabilmek. münasebetsiz. bayı lmak. * çok beğ enmek. bocalamak. i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. aklı evvel * Akı geçinen. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. * Kendisini en akı sanan. llı * Ak olma durumu. aklı ra sı * aklı sandına göre. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak.

aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. na . bir ş telkin etmek. ey * kararlaşrmak. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. çok istemek. aklı düş na mek * hatı rlamak. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. kı namak. tı aklı koymak na * bir kimse birine. tasarlamak. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. anı msamak. aklı gelmek na * hatı rlamak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. * düş ünmek. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek.aklı mda! söz. davranmak. aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. aklı eyin ine almak. * olabileceğ inanmamak. bir düş ünceye saplanı kalmak. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. * bir ş yapmayı ünmek. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. kavrayamamak. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek.

* ayartmak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. ldı * akı şiş yapmak. aklı tutmak nda * öğ renmek. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. aklı olsun! nda * unutma!. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. hiç unutmamak. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. kararı caydı ndan rmak. aklı oynatmak nı * çı rmak. tasarlamak. yersiz iş yapmak. aş nca lsı ler . * unutmamak.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. çok ş ı aş rtmak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. aklı kaçı nı rmak * delirmek. bellemek. * gereksiz. sı aklı kalmak nda * unutmamak. baş çı tan karmak. aklı ra. * hatı rlamak. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak.

* Reçine. lcı k. rasyonalizm. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. kları * Akı lı usçuluk. . * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. * Akı l hastalı uzmanı kları . bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * (zaman için) Çabuk geçmek. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. * Çabucak savuş ortadan kaybolmak. yersiz düş ünmek. akı rı zı ndık. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. * Art arda ve toplu olarak gitmek. keçi mantarı (Agaricus campestris). * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. akma * Akmak iş i. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. katı lmak. * Karı ş mak. mak. mek. * Akı ilgili. * (boya için) Birbirine karı ş mak. * Sağ duyu. akla dayanan.aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. * Sürüp gitmek. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. çam sakı. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar.

akortsuz. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. akordeoncu. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. akordeon. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. akordiyon * Bkz. uyumsuz. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . akortlu * Akordu olan. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akordiyoncu * Bkz. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. akortlanma * Akortlanmak iş i. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. eş eden. gölet. akortsuz . lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. akort edilmiş . ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse.akmaz * Durgun su. akortlatma * Akortlatmak iş i. düzenlemek. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. ses veren araçları ayarlamak. akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak.

akort edilmemiş . * Biri. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. ür.* Akordu olmayan. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. akran akranlı k * Akran olma durumu. nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. akromatik . * Cambaz. * Yaş denk. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. örneğakrep olan takı . arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. arası akrep * Akreplerden. akrobatlı k * Cambazlı k. yaş boydaşöğ ça ı t. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. uyumsuz. sı rı * Kredi mektubu. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. hım. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. diğ erinin sonucu olan ş eyler. * Birbirini tutmayan. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. i mı * Cambazlı akrobatlı k. . Zodyak. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. k. yaş k.

akromatopsi * Bkz. geri kalmak. * Vurgu. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. ih. * İ gitmeyen. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. hafifçe topallayan. renk körlüğ ü. * Aksayan. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. * Hafif topallamak. akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. ş oluş turan bölüm. iyi iş yi lemeyen. * Türk müziğ oldukça kı bir usul. * Kımlar. çene. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. . * Ermişevliya. muvaş tevş ş ah. sı * Aksamak iş i. renksemez. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm).* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. aks aksak * Dingil. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. büyümesi veya uzaması . * Aksak olma durumu. grup vurgusu. * (bir işGereğgibi yürümemek. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. kelime vurgusu.

aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. ş apka. bir işgereğgibi yürütmemek. akselerograf *İ vmeyazar. * (ığ Yansı şı ı) tmak. duyulmak. yaymak. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. ı hapş k. yankı p lanmak. * Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . lmak. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. * Ulaş yayı mak. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . * Bir aletin. çanta. i ğ ı çeş eş itli ya. yankı vermek.* "alma ve verme" Alıveriş ş . araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). rma. yansı ş ı ekil) p lanmak. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. aksettirme * Aksettirme iş i. * Haberi. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. mücevher gibi eş ya. eldiven. hazı * Aksesuar kullanması seven. akselerometre *İ vmeölçer. kriz. aksı hapş olayı rma. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. gürültülü soluk boş zlı alması . tersine çevirmek. k aç * Aksatmak iş i. aksesuar nesne. durumu. * Evirmek. * Aksaması yol açmak. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. * (ık) Bir yere vurmak. ı rı . bir makinenin iş levine katı lmayan. ulaşrmak. kemer. duyurmak. lı kta lan. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek.

nda aksiliğüstünde i . hapş rması ı rtmak. münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. * Uygun olmayan. ı . rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. aksi * Ters. rı ı k k ran. natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. aksileş me * Aksileş iş mek i. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. inadı direnmek. t. hastalı . rma. huysuz. aksi hâlde. i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. aksi takdirde * yoksa. inatçı etmek. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. zıkarş olumsuz. menfi. aksilenme * Aksilenmek iş i. aksilenmek * Aksileş mek. sısıaksı hapş klı rı a . hı n. * İ . aksileş mek * Huysuzlanmak. ters ve kı n olarak. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. ters davranmak. öyle olmazsa. * Aksı aksı biçimi. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. huysuzlanmak. ağ ve burundan hı . zgı * istenmediğhâlde. aksilik olarak. huysuzluk etmek. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. hapş ı rmak. ı t.

* olumsuz davranı. perde. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). ak basma. uygunsuzluk. aksülâmel * Tepki. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. hikâye. elveriş in sizlik. * Yankı . uyuş maya yanaş mamak. pay senedi. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. iş . ndan * Akdoğ an. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. * Hisse senedi. ka sı akş akş am am . aksiyon * Bir kuvvetin. lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. * Oyunun teması geliş başca olay. reaksiyon. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. k u ı mütearife. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. lı k. inatçı etmek. aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. huysuzluk etmek. bir düş üncenin ortaya çı kması . maddî bir etkenin. bu hareketten ortaya çı geliş kan im. ters davranmak. ş lı aksilik * Terslik. * Gece. geliş nı tiren lı im. * Akş vakti kı namaz. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . aksilik etmek * güçlük çı karmak. * Hareket. anı * Tersine. * Sermayenin belirli bir bölümü. * Ada soğ . * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . inatçı huysuzluk. belit. katarakt.

* Akş n olduğ ş dar zamanda. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. kı. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. ) akş sabaha ama * Neredeyse. akş kalmak ama * (işgecikmek. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. * Yaşlıdönemi. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. nda. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. akş kadar ama * bütün gün. akş am amleyin. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. am lan akş saati am * Akş vakti. amcı yla . nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. pek yakı kı bir zaman içinde. bitmemek. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. güneş battı sı in ğ ralar. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. Çulpan. simit. özellikle akş doğ yapı gazete. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. ara vermeden.

akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. iş i. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. akş amki * Akş olan. akş olduğ am am unda. akş amlatma * Akş amlatmak iş i. akş için. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. amı akş amleyin * Akş saatlerinde.akş amdan * akş olmak üzere iken. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. . akş amlama * Akş amlamak durumu. akş amları * Akş vakti. amı * Akş bir yerde geçirmek. akş vakti. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. iyi akş am lan amlar!. akş buldurmak veya ettirmek. akş doğ am ama ru. te ama mek. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş amsefası * Gecesefası . akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. am ı rken. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. am * Her akş am. akş amdan kavur. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. akş yapı am am lan. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. am akş k amlı * Akş özgü olan. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. günü bitirmek.

aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. kâğ tütün vb. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. ı t. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. ı * Aktarı yaptı iş n ğ . gereçleri satan kimse veya dükkân. albino. satan kimse veya dükkân. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. ka aktarma etmek * aktarmak. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. ine aktarı m * Aktarma işnakil. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. iyle raş aktarmak * Bir yerden. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. i. akş amüstü. ağ üzerine yükselten oyuncu. i. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. * Anadolu'da iğ iplik. ilk * Alı . ne. virman. ka * Aktarmak işveya biçimi. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar.akş amüzeri * Bkz. * Bir taş baş bir taş geçme. zarf. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. iktibas. ev ilâçları . ı n * Baharat. baharat. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. ı . ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma.

* Etkili. aktifleş mek * Canlı hareketli. plûtonyum. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. çanı * Etkin. nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). aktinoloji aktif fiil . * Bir ticarethanenin. aktif rol oynamak * etkili olmak. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. uyarlamak. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . etkili olmak. aktiflik * Etkinlik. e * Bir kitabı . aktif duruma getirmek. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. aktif duruma gelmek. iktibas etmek. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. amerikyum. aktifleş me * Aktif duruma gelme. protaktinyum. canlı . aktif metot * Öğ rencilerin. etken. tulyum. yönünü değtirmek. hareketli. çalı ş kan. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. ilk *İ letmek. * Etken fiil. tercüme etmek. nı * Etken. kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek.* Bir ş yolunu. aktinit * Aktinyum. toryum. ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. bildirmek.

ses dağ mı bir ı lı ı . aktörlük * Aktörün görevi. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). inde akı mtoplar. yankı bilimi. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. aktörün yaptı iş ğ . aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. * Edimsel. ka ka * Kadıoyuncu. veya * Etkinlik.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . n. acil (hastalı k). * Günün olayı konusu. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden.Kı 89. aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. * Azgı kı n (hayvan). zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. kendini baş türlü gösterme. * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. yankı m. aktüel * Güncel. ı ı rlı saltması Ac. * Etkincilik. iddetli. . aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. akuzatif akü * Yükleme durumu. n * Güncellik. radyoaktif bir element. * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . ı * Olduğ undan baş türlü görünme. ini reti. lı lanı akut *İ lerlemişş . ka aktöre * Ahlâk. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. ş imdiki.

lökosit.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. al (veya alı n) * iş te. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. al al * Aldatma. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. yuvarlak hücre. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). * Bu renkte olan. doğ öz-el vb. tuzak. * (at donu için) Dorunun açı. kı zı n zı rmı. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların./ -el*İ simden fiil türeten ek. kıl. düzen. sağ lam. * Kavimler. allı k. ufak pullu. Al * Alüminyum'un kı saltması . vı nda akzambak * Zambakgillerden. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. fat -al. kıla çalan. gövel (< gök-el). elde eyler -al. * Sulu boya resim. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . güz-el (<gözel). hile. al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. akva * Kuvvetli. k. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. * Kanırengi. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. ğ ı al bayrak (veya sancak) .

it-ele-. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. hepsi bir ayarda. nda ğ ı an . ş -ala-. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. âlâ -ala. kiyi ala * Karık renkli./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. yi. ş olmak. çok renkli.* Türk bayrağ ı . al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. * İ piş yi memişsuluca (yemek). alaca. çekiş çekiş e e. klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. ı * İ pek iyi. m düş al birini. . al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . elâ (göz). kov-ala. parajin. ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. ş ı * Açıkestane renginde olan. silk-ele-. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. vurularak ölmek. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . kak-ala-. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. al kanlara boyanmak * yaralanmak.vb. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz.

sonuna kadar çevirmek. * Olanca hı ile. ş algama benzeyen bir bitki. alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . soğ ve duru sularda yaş uk ayan. llı alabaş * Turpgillerden. uz alabacak * Ayağsekili (at). borda karş . sandal vb. alabalı k * Ala balı kgillerden. * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . * iş alt üst olmak. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). kemikli balı n bir familyası kları . eti turuncu ve lezzetli. ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. z. paylamak. alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. alabanda vermek * azarlamak.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). alabora olmak * tekne. deniz araçları devrilip ters dönmek. dönek. ru. a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. ı * Ara bozucu. . haş lamak. . Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . gereğ ı rı inden çok. ş * İ piş yice memiş (yemek). * Aş derecede. su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. uğ ursuz (kimse).

daha çok üzüme düş ben. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. ş ka ey. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. ş iliş alacakarga * Saksağ an. ldı n ları lan * Meyvelere. kül rengi. alacak verecek * alıveriş kisi. mal veya baş ş matlûp. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. ı ey . ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek. en * Kötü huy. alacaklı * Birinden alacağolan. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. borçlu karş . * Para verilerek alı nacak ş ey. * Aş ure. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren. * Ağ ilk olgunlaş meyve. uzunluğ 50 cm. sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. akla kara karık.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. alacağ ş ı ahin. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. açta an * Keklik. yarı doğ ktan nlı karanlı k.

alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. sı zarı alacalı * Alaca. ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. alacasansar * Benekli sansar türü. alaturka karş . alacalanma * Alacalanmak iş i. alacalamak * Renk renk. alaca bulaca. alacamenekş e * Hercaî menekş e. âdet ve hayatı uygun. alacalı k * Alacalı olma durumu. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. rengârenk. miş * Alafranga saat. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). * Frenklerin töre. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. * Keçeden yapı çadı lan r. Frenklerle ilgili. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı .alacalama * Alacalamak iş i. alafrangacı lı k . renkten renge girmek. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. itimiyle yetiş (kimse). çardak. benek benek boyamak.

alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. alâkadar * İ ilgili bulunulan. as-alak. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. * Gönül bağ ı . çök-elek vb. alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . alâkabahş *İ lgilendirici. alâka duymak * ilgi duymak. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. lgili. ilgi çeken. alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. alâkadar etmek * ilgilendirmek. erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak. ilginç. alafranga davranmak. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alâkadar olmak * ilgilenmek.* Alafrangacı olma durumu. fat alâka *İ lgi. alafranga olma. postu benekli. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. sın (Dama dama). * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). . alâkalanma * Alâkalanmak iş i. alageyik * Geyikgillerden.

maskelemek. ey alâkalı alakarga *İ lgili. ötücü. nda. * Kargagillerden. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. saha. açsı . ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. alamana * Rafadan. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. * Saksağ an. * Alalamak iş kamuflâj. kayran. harf gibi özel iş marka. * Gönül bağ lamak. yakı k duymak. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. düzlük. * Yemek listesinden seçilen. ilgisi olmayan. kestane kargası (Garrulus glandarius). tüyleri alacalı kuş bir türü. anı hemen. ilgisini kesmek. iş iz. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. alâmet * Belirti. rlanı alan * Düz. iri gövdeli. ayrı kisi lmak. zevk almak. yası yayı tanı aret. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. niş aret. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). ayıcı rı özellik. alâkok alalama alalamak etmek. i. k yer. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . yı ğ ı ndan lan. iliş kalmamak. an. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. * Orman içinde düz ve ağ z yer. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. alâminüt * Çarçabuk. açıve geniş meydan. * Beneklerle.alâkalanmak *İ lgilenmek. ş ak. tabldot karş . * Büyüklük. o eş üreten veya satanı tan resim. * Ayıcı rı nitelik. *İ lgisiz. nlı * Bir ş çekici gelmek.

mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. dayanabilecek duruma gelmek. p tı * kapı yere vurmak. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. ş ma * Yüz ölçümü. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). açı ktan. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. allak bullak. karı ş istememek. n. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. yağ etmek. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. engin. saha. ğ ı alan talan * Karmakarık. dağ ı tmak. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi.* Bir konu veya çalı çevresi. alan topu * Tenis. P. * Açıdeniz. alarga * Açı geç. darmadağ k. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. agorafobi. . atmak. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. park. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. ilgisiz davranmak. k * Uzaktan. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. alargada durmak * uzakta durmak. ı alaş ı ağetmek * birini. alarga durmak * uzak durmak. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. kovmak. * geri çekilmek. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. bazı ki durumlarda metallerle. engine açı lmak. yaklaş ktan ma. alt üst etmek. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. C. uzaklaş mak.

eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. * Kargaş k. alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. * Alaturka saat. yöntemsiz. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu.alaş ı mlamak * Çözen metale. ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. yalanla dolanla iş görmek. * Düzensiz. andavallı . düzenli bir iş yapmak. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . ezanî saat. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. * Eski Türk gelenek. alavereci . söyleyen. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. alaş elementlerini eriterek katmak. görenek. töre ve hayatı uygun. alafranga karş . i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. alavandalı * Bkz. * Türk müziğ inden yana olan. alaturka müzik * Türk müziğ i. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. abraş . na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). alaturka eser veren kimse. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak.

i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. birlikte. spekülâtör. bir ş bir durumun. davranıgibi yollarla biriyle.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . vurguncu. küçümseyen. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. * Çok miktarda. onu küçümseme. söz. * Bütünü. müstehzi. alâyiş * Gösteriş kamaşrma. pek çok. alaya almak * alay etmek. göz tı alâyiş li . bir ş eğ ş eyle lenme. lence konusu yapmak. . eksik vb. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. eğ lenmek. it alaycı * Alay etme huyu olan. gülünç. arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. * Alay eden. küçümseyerek eğ lenen. hepsi. * Ses tonu. * Çok kalabalı k. alay geçmek * alay etmek. alay etmek * bir kimsenin. alay alay alay * Kalabalıolarak. fazla sayı da. işş konusu yapmak. alaya bozmak * alay niteliğvermek. lacak alay malay * hep birden. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . kusurlu. yönlerini küçümseyerek eğ eyin.

kan l. eyin * Sı zlatmak. li. * Fı na kuş rtı ugillerden. alazlanma * Alazlanmak iş i. müstehzi. ine * İ derisi için. mektepli karş . usa humması . alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. hoş güzel göstermek. an * Alay edici. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). ve . yakmak. * Kaymak taş su mermeri. n albeni * Alı çekicilik. ı tı * Gösteriş görkemli. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. albasma. alaylı alaysı * Alaya benzer. küçümseyici. alaylı * Erlikten yetiş subay. m. aleve tutmak. acı vermek. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. ciddî olmayan. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. albatr albatros exulans). * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. cazibe. 1 m uzunluğ unda. * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. ilgi toplamak.* Gösteriş li. debdebeli. * Alev. miralay. ı . nsan zık zı albasma albastı * Albastı . * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. yalaz. * Alev alev.

ak tutma. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). suda eriyen. rezil hain. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. kendini çok beğ enmek. nı ğ ı albümin * Bitkilerin. alçak ses * Hafif ses. özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. uzunçalar. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma.albenili * Alı . * Kalı ses. * (boy için) Kı sa. n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. yüksek karş . kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . aş ı soysuz. oksijen. * Bile bile en kötü. albüminli *İ çinde albümin bulunan. yapı madde. larda ağ k. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. azot. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. * Akş ı n. nda. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. alçak * Yerden uzaklı az olan. çekici. alçacı k * Çok alçak. . kötü havaya iş olan hava durumu. durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). n alçak yaylak . fotoğ pul gibi ş raf. mütevazı . eri alçak gönüllü * (makam. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. hayvanları doku ve sıları bulunan. beyaza yakırenkte. namert. cazibeli. i albinos albüm * Resim. para vb. birleş karbon. tekerçalar. nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı .

i. alçı ı taş . * Alçakça davranı ş ş enaat. * Toprağ çöküp oturması ı n . taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. bayağ ma. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. * Değ azaltmak. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. * Alçak. cezir. hor görme. . ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. zillet. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. i alçaltma * Alçaltmak iş i. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. zül.* Devamlı oturma bölgesinde. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. aş ı kimselere yaraş na. yüksekten aş ı ru inmek. erini alçarak alçı * Az alçak. alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. alçakça * Oldukça alçak. * Aş ı ma. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. eri * Küçük düş ürme. alçalmak * Alçak duruma gelmek. mezellet. nda n i * Düş künlük.

rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. * Alçı şrmak. yanıcı i ltı. tuzak. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. i aldanma * Aldanmak iş i. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. yanı e larak ş ya lmak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. kanma. ı * Avunmak. an * Alçı lamak iş i. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. * Alçı sı ile vamak. alçı lı *İ çinde alçı bulunan. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. kandıcı rı. * Bir hileye. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. soğ sebebiyle donmak. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. sı vatmak. bir yalana kanmak. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. * Alçı sarı ş ile lmıolan. . oyalanmak. jips. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak.

tasası k. iğ etmek. * Ayartmak. ihanet etmek. aldı rmamak. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. baş çı tan karmak. i aldış rıetmemek * önem vermemek. * Sı rmak. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). aldı rtma * Aldı rtmak iş i. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. ilgilenmemek. lâkayt. umursamayan. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. umursamamak. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. * Getirtmek. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek.* Aldatmak iş konu olmak. eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. * Önem vermek. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. veya ine * Oyalamak. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. yalan söylemek. i aldatma * Aldatmak iş i. . avutmak. * Aldı rmak iş i. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. ilgisizliğ inden. zlı tsı k. ilgisiz kalmak. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. aldışz rı sı * Aldı rmaz. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . kayı zlı lâkaydî. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. kayı z. kötü yola sürüklemek. * Bir ş görünürdeki durumu. umursamayan. ş . aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. değ vermek (bu fiil. bu anlamı ancak olumsuz. * Birine verilen sözü tutmamak. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. ilgi göstermemek.

özellikle. * Her zaman görülen. alemci . * Eğ lence. genellikle. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs.alegori * Bir görüntü. çarçabuk. ince. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. çevre. bambaş ka. en çok. * Hesaba sayarak. alelusul alem * Bayrak. düş ünce. * Durum ve ş artlar. u * Dünya. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. * Alelâde olma durumu. alem olmak * sembol olmak. evren. * Bayağ sı ı radan. * Okuma yitimi. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. kurala uygun bir biçimde. ivedilikle. * Hele. olağ an. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. düş gücü. tuhaf. kubbe. baş . * Herkes. garip. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. . ş * Duygu. alelı tlak * Genel olarak. * Minare. cihan. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. kaları * Ortam.

uygun olur mu?. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. alessabah * Sabah erkenden. minarelerine alem yapan veya takan kimse. alerjisi bulunan. herkesin içinde yapı k. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde.* Camilerin kubbelerine. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. alesta durmak * tetikte beklemek. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. ilâçlara. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. açı k. ş . * Önder. * Açı açı herkesin gözü önünde. zevkusefaya kapı lmak. ı alenî * Açı ortada. aleniyet * Açıolma durumu. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. alerjik * Alerji ile ilgili olan. elin ağ torba değ ki büzesin. herkesin içinde. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. üniversel. alet . alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. âlemi var mı ? * yakık alı . alesta * Harekete hazı tetikte. toz. kça. sancaktar. gizlemeden. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. açı ktan ğ a. ı ı ı yan. evrensel. na * eğ lenceye. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. meydanda. lan. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. r.

alev almak * tutuş mak. * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. kılcı . yanmaya baş lamak. tehlikeli bir duruma gelmek. önüne geçilemez. n ş dili. maş a.* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. caklı vı m. alaz. uygulamaya yarayan özel araç. lanmak. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. alevlendirmek . e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. öfkelenmek. ateş bacayı sarmak. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. * Aş ateş k i. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. * coş heyecanlanmak. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. ı m. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. . te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. * Bir sanatı yapmaya. * Ateşsı k. heyecana gelmek. alev saçağsarmak ı * bir olay. vası olmak. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. telâş mak. un lerinde kullanı bir araç. aygı t. * Mı uçları takı küçük bayrak. zrak na lan * Alevli olarak. flâma. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri.

* Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. * Zorlu. onun için iyi olmamak. * Bir iş baş cı in langı. ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. çoğ altmak. karşduruma geçmek. t. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. .* Alevlenmesini sağ lamak. karş . na aleyhtar * Karşolan. w. * Etkisini. *Ş iddetli. . yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. yermek. hararetli. . aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. alevlenmiş . öfkeli veya heyecanlı durum almak. ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. en ı t. alevli * Alevi olan. alevlenme * Alevlenmek iş i. ş iddetini artı rmak. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. tutuş turmak. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. halı mı kullanı bir bitki. Türk alfabesinde bulunmayan x. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. * Karş karş zı ı ı t. q harfleri gibi. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. karş lı ı ı k. ünceye karşolma. bir * Parlamak.

algı cı layı * Algı yetkisi olan. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. alfabe sı . * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. kı n algı * Kazanç. * Su yosunu. rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. . * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. o ş bilincine varma. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu. inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. idrak. * Vergi. i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. * Rüş vet. i. idrak etmek. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. çak mı lan lü ı m. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. algı n . alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. alacak. idrak edilmek. idrak ettirmek. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası .

talip olmak. vurgun. * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). görme-y-eli vb. alı verici cı * Bağladını alan. Harezmli yolu. teri alı çı cı kmak * müş bulunmak. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). mı alı ka * Ahize. * Görüntüleri alan cihaz. teri * istemek. en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. klı * Birine gönül vermiş . kameraman. * Azrail. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. kameraman.. alı moru mor al. * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. budala. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. kamera. f. alı bulmak cı * müş bulmak.. algler * Su yosunları . * Eskimiş giyecek. teri alı kuş cı * Atmaca. müş n teri. alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak. lı z. ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz.* Cı zayıhastalı .-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . sersem. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. algoritma * IX. ş tı alı ç * Gülgillerden. * sağklı lı . alı k * Akız. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. ebleh. tutkun. canlı . -alı -eli / * ". almaç. gid-eli. alıalı k k . lsı alı k * Hayvan çulu. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse.

cazibe. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. ş kış kı aş n aş n. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. * Alı mak iş klaş i. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. ine alı koyma * Alı koymak iş i. ş kış kı aş n aş n. la-y-alı bekle-y-elim vb. ş kı mak. * Mani olmak. ş . -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. * Birini. u i ten * Ayıp saklamak. kasın na . engel olmak. gönlü çeken durum. alı çalı m m * Gösteriş . alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. alısalı k k * Aptal. alı m * Almak iş i. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. alıalıbakmak k k * aptalca. tatil edilmek. * Gözü. m. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. ş iş ldı ı i ube. çalı gurur. baş stek i m. * Aptalca. aptallaş aş nlaş mak. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . rı * Mahrum etmek. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. menedilmek. m. çekici hareket. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak.* Aptalca. * Kurum. kişeki: al-alı gid-elim. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. alı konulma * Alı konulmak iş i.

). mukadderat. galeri. kı ı rı rı lan. makbuz. çekici. ön yüz.alı mlı * Alı olan. kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . cazibesiz. alnı . kader. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. çabuk gücenen. msı alı n * Yüzün. alıteri n * Emek. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. * Bir ocakta her türlü ayak. alı ngan * Aş duygulu. mlı * Alı olmayan. larda alı nma * Alı nmak iş i. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . gururlu. li. ar damarı çatlamı ş . alıdamarı n çatlamak * Bkz. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. cazibeli. zahmetli bir iş görmek. kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. ş * Karş ı . alıteri dökmek n * çok emek vermek. çalı ş emek vererek kazanmak. alı nmak . * (bazıeylerde) Ön. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. paket vb. arak. talih. çalı . alı nganlı k * Alı olma durumu. alıyazı n sı * Yazgı . baca. mı * Kurumlu.

* Almak iş lmak. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. adapte olunmak. münasebet. derhal. aktarma. * Uyarlanmak. alı r almaz * hemen. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. mları i. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. yayı lmak. * Almak iş i veya biçimi. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . mı alık olmak ş ı . kılmak veya öfkelenmek. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. alı yapmak. alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. iktibas. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. artmak. alıverememek p * anlaş amamak. aktarmak. çekememek. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. çoğ almak. geçinememek. * İ ki. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. iktibas etmek. i yapı * Bir sözün.

alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. sı * Etkisini yitirmek. mı * Yakı k. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. yanmaya baş lamak. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. alı ş kan * Alı n. intibak etmek. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. * Alı ş iş mak i. bilinmeyen. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. arkadaşk. * Bağ lanmak. * Uyar duruma gelmek. alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. az rastlanan. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . huy hâline getirmek. itiyat. huy. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. alıklı bı ş ğ rakamamak. mı alılmamı ş ı ş * Nadir. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek.* alı k durumuna gelmek. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. ınmak. * Sürekli ister olmak. alılmı ş ş ı * Her zamanki. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. alı k. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. * Evcilleş mek. ehlîleş mek. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. mak. mutat. itiyat edinmek. ünsiyet. uygun gelmek. * Tutuş mak. ş mesi artlanmı ş davranı ş . .

âlicenap * Cömert. temrin. alinazik * Közlenmiş can. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. ş an. bilici. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. * Bir beceriyi. sakat. ı kası ğ da ı ini . âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. ağ daki âli * Yüce. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. ğ ı * Açızincirli (organik madde). ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. yoğ yma lan it * Bilgin. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. Ali kı baş ran kesen * zorba. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. ş erefli. ş ma. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. egzersiz. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz.alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. alifatik alil alim * Bilen. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. ş ması * Uyar duruma getirmek. * Onurlu. k * Hastalı . Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. yüksek.

alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. alkı m * Gök kuş ı ağ . kalevî. ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. k alkarna *İ stiridye. alkalimetre. uz * En güzel. alkalölçer. sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. asitlerin kı zı . alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. alkı ş lama. en iyi.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . midye. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. dağ ı tı ı tma. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. alkalimetre * Bkz. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. mükemmel. rubidyum. ı smı z demirden bir ağ . rpı alkıtoplamak ş . Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. alivre * Ürün daha tarladayken. potasyum. önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). lityum. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. * Dağ m. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. . ğ anlatmak için el çı ı rpma. antiasit. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. alivre satı ş * Vadeli satı ş . alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. alkıalmak ş * çok beğ enilmek.

ine alkil alkol * Alkol kökü.* çok alkı ş lanmak. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). cı * Alkı olma durumu. Rab. C2H5OH. Yaradan. patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. renksiz sı. ş gibi sılarıveya pancar. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. * Ş akçı akş . yüze gülücü. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. takdir etmek. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . dalkavuk. * Bira. *İ çkili. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. Mevlâ. ispirto. lması cı vı etanol. ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). * Her türlü alkollü içki. yanı. alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. yağ . Tanrı . k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. uçucu. Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. en usta. * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. ş çı * Alkı ş lamak iş i. alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. bazı nda * En büyük. vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. etil alkol. * Beğ enmek. Allah (bin bir) bereket versin . kokulu. ş lamak. alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini.

Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. ini) kazadan. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. z ini Allah bana. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. * bana öyle geliyor ki. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. usanç bildirir. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. yarıaş yollu.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. Allah bilir * belli değ il. ş ma. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. esirgesin. belâdan korusun. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. ş ş ma . bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. kazanı öderim.

langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. doğ rusu. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. i ğ ı Allah için * gerçekten. bereket versin. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. . Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n.

kötü duruma düş ürmesin!. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. * ne olursun. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. nları . Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. * karşk beklemeksizin. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. Tanrı güvenmeli. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. en yakı na bile muhtaç etmesin. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. ya iyi olsun. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir.

lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. yaşlı kı göstermesin. Allah vergisi * Tanrı vergisi. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. Tanrı ktı ru tanı r. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . Allah vere de * iyi dilek anlatı r. Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. kul taksimi karş . Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. çok hı yası rpalamak.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . Allah yazdı bozsun ise . Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. * "keyfin bilir. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. yaradı tan olan yetenek veya özellik. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. bazen de takı ve ş için söylenir.

artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". Allah'ıemri n * kader. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. ş irret. ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. . Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. mescit. Allah'ıevi n * cami. Allah'ı insanı bir yer çok. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü. yerine göre ant verme. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. kkı k Allah'ıadamı n * garip. inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. saf. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. * insan gönlü. zavallı (kimse). Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. az * pek ı z ve kuytu bir yer. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte.

Tanrız. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. insafsı acı z. 'nı ğ ı sı * Acı z. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. Tanrı n varlına inanmayan. Allah'tan * iyi ki. n) aş lacak nda lı r. aşna ş mak. ş ı * (aklı. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. ru allak bullak * Alt üst. Allah'ıkulu n * insan. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. . cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). aldatı. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. düzeni bozulmak. kiş i. Allah'ı seversen nı * istek. düzeni bozmak. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. te k z Allah'tan kork! * "yapma. . insafsı vicdansı ması z. z. karı l. Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. ğ ı ün nı versin. utan. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. * yaradı tan. ş ı bir durum alması kullanı in. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. ş ı aş rmak. altı ş ı üstüne gelmek. karmakarık olmak. cı z.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. dönek. karmakarık. nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. allama * Allamak iş i. yazı r!". ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. kimse. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). ulu allak * Sözünde durmaz.

çok bilgili. * İ sı çine ğ mak. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. iktibas. nda * Birlikte götürmek. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. * Allaş iş mak i veya durumu.allamak allâme * "Süslemek. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. fethetmek. * Al olma durumu. * Satıalmak. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . * Alı . ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . eyi allâmelik * Allâme olma durumu. reseptör. kaldı rmak. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. alı. na * Derin ve çok bilgisi olan. donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. * Allanmak iş i. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. neş zlı nacağ nı r. n * Ele geçirmek. * Yanı bulundurmak. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. alma almaç almak . allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. nları na * Almak iş i. ahize. * Al duruma gelmek.

eksiltmek. or. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. * Kazanmak. n ğ ı * Bu dile özgü olan. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis).. iş çekmek. * Kı saltmak. * Görevden. sı . * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. ile evlenmek. yı lı n ka. kanmak. * Göreve. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. * (süre için) Değtirmek. Almanya. * Gidermek. ten * Kazanç sağ lamak. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. iş * . * (içeri) Götürmek. * Davranıveya makam değ tirmek. * Çalmak. koymak. yı .. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). * Zararlı . ey. tı * İ sı çeri zmak. işbaş e latmak. * Yolmak. almanak * Yı gün. (mesafe) katetmek. ü rı ı m. * Örtmek. iş * Temizlemek. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. yok etmek.. m meteoroloji. gibi anlamak. * Baş lamak. * Yerini değtirmek. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. elde etmek. çekmek. la * (tat veya koku için) Duymak. kullanmak. kaplamak. iletilmek. * Soldurmak. * Bir yeri savaş ele geçirmek. en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. * Bürümek. * (yol için) Gitmek. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. hafta. n * Sürükleyip götürmek. kadıiçin) .* Kabul etmek. sarmak. içine çekmek. * (duşbanyo için) Yapmak. * (erkek. ay gibi bölümlerinden baş bayram. Alman gümüş ü * Çinko. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. * Yutmak. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi.. koparmak. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. * Kendine ulaşrmak. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. almamazlı k * Kabul etmeme durumu. Almanca dil.

alternatif. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. kötü talihi. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. ması lan . keş iş ş ması ikleme. inin ı na n olduğ inanmak. Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. baş göstermiş arı olarak. eyin . alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. ş erefiyle. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. takdir etmek. tertemiz. yapraklar.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. i * Bir ş ön tarafı yüzü. münavebe. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. mütenavip. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. Almancı lı k * Almancı davranma. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak.

nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. ayrı larda ldı ı m.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. ocak alevi. * Bir ş yere yakıbölümü. Güney Amerika'da yaş ayan. * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş . * Karbon. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. n * Alt kelimesi ". ı * Dağ . üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . simyacı imi raş . alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu.. alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . alt alta * Birbirinin altı olarak. * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins.. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. simya. cı * Dağ lı cı k. * Yiğ kahraman. lan . b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. . fosfor gibi maddelerin. memeli bir hayvan (Lama glama pacos). * Mücahit. it. yiğ kahramanlı itlik. uzun tüylü. Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. Alp eren * Derviş . eyin . k. na alanı * Alş ile uğ an kimse. * Bir ş yere bakan yanı karş .

alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. alt damak * Damaklardan altta olanı . oynayabilen çene. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. * yenilmek. . ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. biri tikel olumlu. öbürü tikel olumsuz. n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. sı nı getirmek. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . alt çene oynamak * yemek. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak. hipoderm. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. yenmek. n nda u kalı mıözel hipoderm. nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan. içmek. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u.

Moğ Mançu-Tunguz. * iş daha sonrası in . görüntü).alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. raş Altayist Altayistik . zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. lan * Çok karık ve dağ k. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. ı . i lan * Altayistik ile uğ an kimse. * değ olup olacağ eri. alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . kı * rahatsı zlanmak. kanalizasyon. tedirgin olmak. rahatsı k vermek. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. tı alt yazı * Gazete. ş ı * zarar vermek. yı kmak. yılmak. düzenini bozmak. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. * çok karık duruma getirmek. üst yapı ı karş . ş ı * heyecanlanmak. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. sonuç alı namayan iş için söylenir. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). elektrik gibi tesisatlarıhepsi. * Türk. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. * huzursuz etmek. üzülmek. sı Altayca * Altay Türkçesi. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. ol. için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. su. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek.

ka * Almaş ı k. biri tikel olumlu. yöntem. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. Moğ Mançu-Tunguz. altı kaval üstü şhane. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. kültür ve tarihleriyle ol. üstüne uymaz. iş altı kaval. altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. muş tane . sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. 6. biri tümel olumlu. altı alabilen. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. seçenek. uğ an bilim dalı raş . biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. üstü şhane iş * (giyim için) altı . mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. Japon ve Korelilerin dil. * Dalgalı m). alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. Vl. eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir.* Altay grubuna giren Türk. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. altı yol * Altı yolun birleş i yer. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. altı sı taneden oluş . biri tümel olumsuz. eyden altı bulunan. altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. altı gen * Altı kenarlı çokgen. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. tane *İ skambil. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. müseddes. * Bu unvanı ı kimse. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. edebiyat.

altıbabası n * Çok zengin. kolay iş sı ı ı rlı lenen. sarı na . değ i erli. üstün nitelikte olan. kı saltması Au. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. * Altı yapı ş ndan lmısikke. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. parası olan. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez. altıkesmek n * çok para kazanıolmak. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. yüksek değ paslanmaz erli. en. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). altısuyu n . altıgibi n * altı benzeyen. kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. * Niteliğiyi olan. atom ağ ğ196. * Altı yapı ş ndan lmı . 10640 C de eriyen. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. altıadı oldu. nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . parası olan kimse.altı n * Atom sayı 79. prime time. element.9 olan. altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. i altıküpü n * Altı para biriktiren. n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n.

ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. üzerine dikkati çekmek. altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. . baş ü armak. n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. becerememek. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. * kendini savunamamak. ncı altı kalmak nda * ezilmek. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. altı duygu. mur u. altı kalmamak nda * karşğ vermek. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . üstesinden gelememek. parayı üncesizce harcayıtüketmek. altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. nca * Altı sın sı sı . lı . parası olan. en. . altı duygu ncı * Ön sezi. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. bir sorunla karş mak. kalı kabuklu güzel bir kavun türü. gelirli kimse. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . * turist. altıtutsa. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. altı his ncı * Bkz. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. vurgulamak. yumuş huylu görünmek.

uzun. revolver. karmakarık etmek. * Yükseklikölçer. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. z * İ çeneklilerden. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. greyfrut (Citrus decumana). tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). altlı üstlü * Altı üstü birlikte.altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. kımemesi. nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. greyfrut. * Tabak veya bardak altı . sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. . birlikte. nan eye. altı ntop * Turunçgillerden. tadı msı acı sı acı meyvesi. ve * Alt ve üst katta olmak üzere. ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. her sı altlı k . ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. * Bu kumaş yapı gelin giysisi. her birine altı seferinde altı bir arada olan. * Altlamak iş i. altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. n altı noluk * İlemeli kadış . n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak.

alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. 60. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. alüminyum . LX. alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. * Altı renginde olan. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. n *İ ffetsiz. alttan alta * gizlice. ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. ş . çekiş mede yenilmek. viyola. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. elli dokuzdan bir artı kere k. nı ve yı * Altı on. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. alümin. nda lı r. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. * Alüfte olma durumu. an ı ak. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. fakir. el altı ndan. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. ş * Altmıyaş olan veya görünen.altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. oynak. 20500 C de eriyen. * Kontralto. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). alümina * Bkz. cilveli (kadı n). altta yok üstte yok * yoksul. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan.

Kı saltması Al. * Eriş ilmek istenilen sonuç. alüminyum taş ı * Boksit. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. beyaz. lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. alüvyon lı ğ . alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . ma inde . * Niş yüzüğ an ü. * Gaye. am * Diş organı ilik . ı ı rlı parlaklında. küçük hücre. gümüş 13. kör. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k.98 olan. * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. * Hedef. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. ferç. eritrosit. * Para babası . * Kana al rengini veren. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. ama ne * ne hoş . * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. yuvarlak. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. * Alüminyumdan yapı ş lmı . amma. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. maksat. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. * Görmez. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. * ş ı niteliğolan. hedeflenen amacıdında. çekirdeksiz. dön-em vb.* Atom numarası atom ağ ğ26.

r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. beğ aş enme veya beğ enmeme. amaçsı z * Amacı olmayan. aman Allah (Allahı m) * ş ma. istihdaf. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. gayesiz. ine amaçlı * Amacı olan. aman bulmak * kurtulmak. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. gayeli. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. * Rica anlatı r. * İler. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. istihdaf etmek. tutamak. * Bir amaca yönelik. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. zor durumda bı rakmak. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. * Usanç ve öfke anlatı r. i. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. . iş ş lemler. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. kaç-amak vb. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. * (bir iş Yapmaya hazı i) r.

* ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. acı z olarak. amansı zca * Öldürücü bir durumda. . böyle bir iş n yapayı deme. unu amansı z * Aman vermez. profesyonel karş . amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. yayı ı t. ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. hiç acı mayan. sandı eyi) klamak. lanabilir. öldürmemek. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. ması * Hoş görüsüz olarak. * acı p öldürmek. aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. i il.aman derim! * sakıha. cana kıcı yı. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. * Ata binen kadı n. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . göz açtı rmamak. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. amansıhastalı z k * Kanser. hevesli. kâğ tahta. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. plâstik madde gibi malzeme.

* Kum.ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambargo * Bir devletin. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ekonomik. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü . * bir malıserbest sürümünü engellemek. kül renginde bir madde. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. müsadere etmek. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. bölge. amber balı ğ ı . * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. ambarlamak * Ambar işyapmak. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. * siyasî. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. çok yormak. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. düş ünemez duruma gelmek. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. ambar memuru. ambarda kurutma * Kapalı yerde. n * bir mala el koymak.

pratik. * İbakı ndan. cankurtaran (arabasıcankurtaran. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . uygun. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. kestirme. n k ya. eyin. li. an amelelik amelî * Amele olma durumu. tatbikî. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. en. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. edim. çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. ishal. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. rtı bir k. ambülâns * Hasta arabası . ). diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. ötürük. ğ ı macrocephalus). * İe dayanan. * Elveriş kolay. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. amelimanda * İyapamaz durumda olan. n lu zı amel * Yapı iş lan . amberbaris * Sarı . * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . iş ş mı çe. * Hareketle ilgili olan. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. fiil. lı için lan * Amca olma durumu.* Balinagillerden. ı li. amca * Babanıerkek kardeş n i. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. tatbikî. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. amele * İçi. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. iş ş üstünde. emekçi. ş ameliyat . nı kları * Sürgün.

"doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. ğ ı * ç. Amerikan bar . r. ı en aç. cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. kaput bezi. armuda benzer yemiş acı i. Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. ameliye * Yapı iş lem. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. operasyon. Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . İ faaliyetler. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. arka ayakları uzun. ik ndan * Amerika'ya özgü. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). Amerika tavş anı * Kemiricilerden. hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). Amerika ile ilgili olan. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n. laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. Amerika armudu * Defnegillerden. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. ş ler. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. lan .* Operatörün. amerikan * Pamuktan düz dokuma. Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse.

otel veya evlerde içki için ayrı ş e. amfizem amfor * İ kulplu. * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. * Metal olmayan elementler. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. amerikan. Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. Amerikalı ya ş an gibi. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. karnı ki geniş testi.* Lokanta. dibi sivri. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. amfora amigo amigoluk * Bkz. saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı. Amerikan salatası * Rus salatası . ı t). raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. Kı 95. yeşrenkli bir silikat grubu. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. saltması Am. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. k * Toprak parçası . yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. dar boyunlu. ndan iş . Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. esmer. * Amigonun yaptı iş ğ . amfor.

tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. ğ ı amir * Buyuran. ş an * Amire yakır biçimde. âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. amire yakı biçimde. . sebep. halk deyiş zı iyle. amir gibi. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . etken. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. faktör. * Amiralin makamı . aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse.amil amilâz amin * Yapan. * Sı radan. amip * Amipler takı ndan. * Kibarca olmayan. n nda lı r. ita amiri. ı ik. bayağ ı . akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. * Amiplerin yol açtı. * Amonyaktaki hidrojen yerine. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. emreden. * Amir gibi. ş ı * Bkz. üst. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. etmen. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. * Amir olma durumu. it amirallik * Amiral olma durumu. * Amip.

amma * Bkz. ş lı ı k. amme * Halkıbütünü. amme hukuku * Kamu hukuku. Ama. . nı r kaymağ lan ş adı ı . nı r ruhu. amme idaresi * Kamu yönetimi. amma velâkin * Ancak. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. çağ vı nak. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. * Döl kesesi. amme efkârı * Kamuoyu. amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. bellek yitimi. azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. amnezi amnios * Hafı kaybı za . keskin kokulu bir gaz (NH3). amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. n amme davası * Kamu davası . amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). amor * Bir çeş kumaş it . amme menfaati * Kamu yararı . bununla beraber. kamu.

amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . Kı saltması A. üslûbu. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . yükselteç. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. iş *İ çinde. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . mobilya. dik. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. mölçer. yumuş atmalı k. cihaz. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. sallantı hareketleri en aza indiren. giyim vb. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. yık kârdan ayrı belirli pay. ampermetre * Amperölçer. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. nı amudî * Dikey. * Bu düzeni kuran öge. amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. gözleme dayanan. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. amudufı karî . il zca ampirist * Deneyci. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç.amorf amorti * Biçimsiz. ampul şe. ampirizm * Deneycilik. dikine.

ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler). lâhza. yer veya durum. i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . z-an.* Omurga kemiğ bel kemiğ i. * Fiilden sı türeten ek. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. ana arı * Arı beyi. amyant an an an * Zihin. i. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. küfretmek. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. bir tür ak asbest. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . nı * Çocuğ olan kadı anne. * Sınt ıkalabalı telâş. kı lı k. faizin dında olan bölümü. ayrı ler). l. * Alacağ veya borcun. * Yavrusu olan dişhayvan. asıesas. baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. * İ tarla arası ki ndaki sır. ı n ş ı * Temel. ana bir. . fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . dik durumda. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. o çizginin. u n. tehlikeli zaman. * Velinimet. lan. amut * Dikme. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . n i ana baba günü * Çok kalabalı k.

Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. ana duvar * Bir yapın. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . kı ndan ta. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. umman. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. ana kına taht kurar. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. okyanus. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. defterikebir. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. . büyük ş ehir. ekleme direklerde dipteki temel parça. büyük ön kapı. iyi n. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. büyük defter. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. i * Gemilerde. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . ana kapı * Bir yapın süslü. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. un. metropol. büyük ş landı ı ehir. metropol. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. aç. aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. ana gibi yâr olmaz.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. mutlu olamaz.

ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla. ana mektebi * Bkz. ğ ı altan . ana ş ehir * Ana kent. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. n * Arı beyi. nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . holding. langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. anaokulu. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. laytmotif. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif. k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti. * Bir gözlem evi veya kurumda. ana saat saat. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. büyütülmüş çocuk veya genç. lere ş mamı nazlı ş . ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. * Sınt ı güç iş alı kı ya.

sempatik anne. * İ yurt edinilen yer. anabolizma * Özümleme. mı ana yarı sı * Teyze. baş buyruk. * Sevimli. eyin tigi. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. ı na * Ana olarak. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. anaçlı k * Anaç olma durumu. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. n ldı ı * Cadde. ana vatan. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. * Kurnaz. doğ ve batı u yönlerinden her biri. bilgili. z. ü * geleneksel. tasası sağklı duruma gelmek. . * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. ri.ana vatan * Ana yurt. * İ kart. deneyli. ana sevecenliğ i. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. * Kuzey. anaca anacı k * Küçük anne. önemli bölüm. anacı l * Anası düş (çocuk). na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. * doğ tan olan. güney. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek.

alan ana na maderş ahîlik. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. eğ çevri. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. anaforlama * Anaforlamak iş i. girdap. u rim. anafora kaptı rmak * emeksiz. ahî. * Karmakarık. . burgaç. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. e mın lamak için kullanı düzen. uzun saplı dirgen. açar. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. sinirli. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. yaba. güç durum. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. yetiş ebilen. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. * Akı lı ntı cereyanlı . eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. lan komütatör. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. araç. ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. açkı p lan . . ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). maderş matriarkal. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. kurgu. ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u .

kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). satan veya onaran kimse. vası ta. eskimiş ı . a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. anakronizm * Tarihe aykılı rı k. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. delikli metal ve plâstik gereç. ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. nı ı nı * Vesile. * Çağ uymama. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. a . . e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. araç. analı * Anası olan. anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. açacak. analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. * Kapı . kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz.* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. ı . analı . lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) .

anam! * Kadıerkek. * Üvey ana. ağkesen. * Anaca davranı ş . analı k * Ana olanı durumu. n * Ana duygusu. rı ma. analojik * Analoji ile ilgili. benzeş meye dayanan. me. * Analiz yapan cihaz. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. çözümleyici. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. anam babam * teklifsiz bir seslenme. bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. anamal . acı . tahlil. aygı t veya organ. analitik analiz * Çözümlemeli. analiz yapan kimse. analist * Tahlil. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. k nlı analızlı kı * Salça. tuz. * Bkz. acı duyumunu yok etme. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. kapital. analiz etmek * Çözümlemek. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. su. * Andışandış rı . kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. * Ağyı rı dindirme. acı yitimi.analı kuzu. beğ aş enme. * Sermaye. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. * Örnekseme. * Çözümleme. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. tahlil etmek. üzüntü gibi duygular anlatı r.

kokusu çok beğ enilen meyvesi. nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . an'ane an'aneci * Gelenek. bu da sana öyle helâl olsun. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . gelenekçi. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . ananas * Ananasgillerden. ı boş * Anarş i niteliğ olan. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. anan yahş baban yahş i. * Geleneğ dayanan. lı an'anecilik * Gelenekçilik. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. sermayedar. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. i * birini. anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. inde anarş ik . * Kargaş baş luk. geleneksel. anamal sahibi.sermaye. ananasgiller * Bir çeneklilerden. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. kapitalist. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. * Ananeye bağ olan. kapitalizm. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. puluçluk. * Bir ticaret iş kurulması inin . a. başzlı sı k. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi.

* canı bezmiş ndan . çok üzmek. ş . anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. ü . anası bak. . anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. çok sıntı kı çektirmek. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. anartri * Dil tutukluğ u. bezdirmek. bitkin duruma gelmek. üş engeç. anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. bütün aile. bakı ndan anası benzeyen. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. mı na anası (veya sarı turp msak). iş ist i. esaslı biçimde.anarş ist * Anarş ilgili olan. eziyet çekmek. anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. anarş istlik * Anarş olma durumu. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. i ile * Anarş yanlıolan kimse. anası l * Kökten. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. bezini al na zı al. ası l olarak. anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. kını kenarı bak. anası danası * soyu sopu.

çok açıgöz. aldı umursama. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. anayasal . anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. r. * Anası olmayan. yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. anasın gözü nı * çok kurnaz. gövde yapı. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . katavaş ya. hinoğ k luhin. yapı bitki (Pimpinella anisum). * Beden yapı. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. ögeler. teş sı ve nı rih. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. nsan * Unsurlar. anatomik * Anatomi ile ilgili. bunun için gam yeme (yemem)!. anayasadan yana olan. * Anasıolma durumu. dalavereci.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. yasama. * Anayasa konusunda yetkili olan. anatomici * Anatomi uzmanı . anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. teş esasiye kanunu. rma. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. kanunuesasî. lan anatomi *İ nsan. anayasa okutan (kimse). yürütme.

ı * "Lâkin". "daha çok". bir ş daha çoğ eyin unun. . "en çok". andış rı * Andı rmak işveya biçimi. * Belli bir bölgede sısıgörülen. gittikçe. * En erken. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. rat. * Anı . her an. yadigâr. andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. temsil. * Genellikle hamsi. ilerisinin olmadını ğ gösterir. anbean * Dakikadan dakikaya. daha hı . bön. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. analoji. saş n. rı mak i.* Anayasa ile ilgili. beceriksiz (kimse). zlı andaval * Ahmak. "ama". andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. kları lan lı * Ajanda. bazen de çaça. beceriksiz. anca beraber. *İ ltibas. anca * Ancak. nı r. sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. aptal. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. "güçlükle" gibi. kı andavallı * Bön ve görgüsüz. benzerlik durumu. andı rma * Andı rmak iş i. o iş te kötü de gitse. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. andış rı ma * Andış iş analoji. . * "Olsa olsa".

anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. andoskop * Bkz. anemometre * Yelölçer. acı kokulu bir ot (İ ve nula). * Benzer yanları bulunmak. duyum yitimi. nemli yerlerde yetiş sarı en. * Servi ağ . angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. çiçekli. en andıotu z * Birleş ikgillerden. angaje olmak . çağşrmak. andoskopi * Bkz. fı sa mı kra. lan * Kansı k. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. endoskop. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. anestezist * Anestezi uzmanı . zlı * Kansı z. anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. endoskopi. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. taahhüt etmek.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak.

sı Anglosakson * V. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. ücret vermeden yaptılan iş a rı . Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. zorla yapı iş lan . * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. hur. lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. taahhüdü olan. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . taahhüdü olmayan. ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. bı rı. *İ ngilizlere has olan. ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. angajmansı z * Bağ sı lantı. u . lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. ve VI. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara .* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. Kı it ş ı nı saltması A. i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. taahhüt. angudî angut * Angut kuş unun renginde. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). bağ . üstlenme. * Usandıcı ktıcı rı. tüyleri kiremit renginde. angajman * Yüklenme. anı şmeş lmı . angarya çekmek * bir işisteksizce. Angolalı * Angola'da yaş (kimse). angı ç angı n * Ünlü. * Ördekgillerden. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea).

kaba saba. * Hatı ra.* Ahmak. hatı ine rlamak. anı msanma * Hatı rlanma. anı msamak * Hatı rlamak. . * Anı klamak iş i. anı msatma * Hatı rlatma. * Hazık. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. rlı anı msama * Hatı rlama. anha minha * Aş ı ağyukarı . durumuna girme. * Hazı r. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anı mak klaş * Hazıolma durumu. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. anı msatmak * Hatı rlatmak. anı msanmak * Hatı rlanmak. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. taş yla al. * Anmak iş konu olmak. hatı ra.

* Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . anı mezar. telmih. ü iyle anı tsı * Anı benzer. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. anı eri kazanmak. çarpacak büyüklükte. anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. anı tsal * Anıniteliğ olan. t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. * Önemi ve değ çok olan eser.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. * Eş in anırken çı ğses. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. bir rı tı . dolaylı anlatmak. anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. ü. anı benzeyen. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . ima etmek ihsas etmek. abideleş t tirmek. abidevî. abideleş ve lı r mek. abide. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu. eri anımezar t * Görkemli. * (eş Bağ ek) ı rmak. görkemli. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. sembol niteliğ yapı inde . anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan. ta anı z .

* Bir anda oluveren. birden. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . farenjit.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. * Benzenden türeyen bir amin. animasyon * Canlandı rma. birdenbire. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. zı * Sert. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. anîden anif anilin * Ansın. kaba. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. hunnak. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. m lerinde. * Bir andaki hı z. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . birdenbire. bir anda. * Ansın. * Canlılı cı k. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. fotoğ lı bası iş rafçı kta. * Boğ mukozasın şmesi. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. apansı z. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. . . * Hemencecik.

araşrma yapmak. tiftik keçisi. lan n rlattı ı ünce mana. * Anket yapan uzman. tı anketçi * Soruş turmacı . bir tasarın. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak. * Zeki. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. semantik. Ankara keçisi * Uzun. fehva. eklem kaynaş . sözlerin bir araya gelmesi. ş ı ey. . semantik.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. tirilmiş (tesisat). anket * Soruş turma. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. sormaca. bir sözden. anketçilik * Soruş turmacı lı k. anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . * Bir önermenin. bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey. en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. * Zekâ. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. . Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. anket yapmak * bir konuda soruş turma.

yararlanmak. eyi ş . inde ka * Sorup öğ renmek. genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş .* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. bir söze. isteklerini. * Doğ ve yerinde bulmak. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . kayması bayağ ması veya ı laş . aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. dileğ yerine getirilmesini istemek. eyi ğ ı ş . bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. yilik * Sahip olmayı istemek. düş nı üncelerini sezebilmek. ya anlama * Anlamak iş vukuf. na ş anlamdaş * Eş anlamlı . yorumlamak. geniş lemesi. anlamamazlı k * Anlamazlı k. yanlıdeğ ya ş erlendirmek. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. isimden türeme fiil. * Bkz. anlamlandı rma . i. ru * Birinin duyguları. anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . inin anlamamak * hoş lanmamak. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. müteradif. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. ilgilenmemek. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. müradif. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . sinonim.

düş ey ündürücü. anlamsı z * Anlamı olmayan. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. gerçeğöğ in i renildi. anlamsal * Anlamla ilgili. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. manası ey z. mak i. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek. bir ş demek isteyen. muğ güç ş ı lâk. kimselerden biri.* Anlamlandı iş rmak i. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. ma. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. . bir anlam verilemeyen. önemli bir ş anlatmayan. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. manası k. karık. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. galiba. manidar. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. anlamlı * Anlamı olan. semantik. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. ortaya çı ine kmak. manalı . anlam vermek. anlaş Vehbi'nin kerrakesi. belli olmak. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. anlam kazandı rmak.

anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. bir konuyu söz veya yazı bildirme. inceleme. ekspresyonizm. ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. ma anlaş mak * Düş ünce. amaç bakı ndan birleş mı mek.* Devletler arası siyasî. ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. kültürel vb. uzlaş . övmek. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. antant. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. ki n ı laş ünce arası lı k. ünce bir . sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. bir düş ünceyi. tahkiye. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. stilistik. ihtilâf. anlaş malı * Anlaş maya dayanan. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. * Anlatı iş lmak i. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. uyuş itilâf. tahkiyeye ağ k veren (yazar). anlatı * Hikâye etme. duygu. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. anlaşrmak tı * Anlaş . anlatı cı anlatı lma * Hikâye. ma. alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. ine anlatı m * Anlatmak iş i. ifade. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). uyuş mayı mayı mayı lamak. ekonomik. * Bir duyguyu.

anlıanlı ş * Güzel. bir hatı lan . * Kı süren. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. zihniyet.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. vurdumduymaz. kalı kafalı ş t ı z. * Hoş görüsüz. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. k. li. belirtmek. gabavet. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. kafası kavrayı z. anlama gücü. entelektüalizm. * Söylemek. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. ş sı n . i. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. yargı müdrike. zekâ. izan. * Anlatmak iş i. telâkki. i * Anlama yeteneğ feraset. * Hoş görme. izah etmek. *İ nandı rmak. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . zihniye. zihniyet. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. takrir. anlayana sivri sinek saz. ihtifal. bilgi vermek. lama. anlayı ş lı * Anlayı olan. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. açı klama yaptı rmak. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. ş tlı. usa vurma. hâlden anlama. anlı k entelekt. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. zlı * Hoş görüsüzlük. ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. bir an içinde olan. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. nakletmek. izansı ferasetsiz. zeki. izanlı ş ı . * Hoş görülü. ferasetli. ı zlı n lı k. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. gösteriş ünlü. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. gabi. z.

. ş ş ı a rı * Bkz. * Bir sözü ağ na almak. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. ra. gayritabiî. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. anla * Adlandı rmak. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. sunucu. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. hatı rlamak. k. e. zı * Bir armağ gönlünü almak. duyurma. anonim ş irket. lmak ey. anonim * Adı bilinmeyen. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. n) anneanne * Annenin annesi. rı k. su anorganik *İ norganik. anons * Duyuru. bergüzar. düzgün olmayan. lı . * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. zikretmek. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). bir haberi halka bildirmek.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören.

eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek.* Dengesi bozuk. anormallik * Anormal olma durumu. anormalleş me * Anormalleş iş mek i. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. 'yı iyi. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. kan kardeş i. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. ğ ı * Bkz. anî olarak. . yemin. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . artı mın landı ı i uç. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. ş sı lsı * Birdenbire. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. anı msama. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). ra rada. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. yemin etmek. bilgilik. anı msamak. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. anîden. akı z. deli. eyi ant kardeş i * Bkz. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. habersiz. * Bkz. ansiklopedi * Bütün bilim. özel adları içine alan sözlük türü.

Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi. itilâf. yağ yemiş acı lı i. antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. cı nda n ini antenli * Anteni olan. ma.ant vermek * "Allah aşna. iskeleti kemikleş . stı ı aç * Bu ağ n. antant kalmak * anlaş mak. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. güney kutup yakında olan. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . uzlaş mak. ma. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. antet . iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. lması sağ * Duyarga. antarktik * Güney kutupla ilgili. tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. antant * Anlaş uyuş mutabakat. nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . ince ve sert kabuklu. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz.

* Antik. virüs. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. antiasit * Alkalik. örtü. başk. sı diş ajur. kalevî. larak lan diş çan i. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. rı antidot * Bkz. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. panzehir. antibiyotik * Bitkilerde. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. penisilin. e rı * Mendil. * Bu çağ özgü olan. acayip. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. antikacı . olağ geleneğ aykı. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. antetsiz * Başksı lı z. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. tuhaf. a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. ana. davranıveya öğ ı ş reti. * Genele. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. parazit gibi protein yapında madde. streptomisin gibi maddelerin ortak adı .

zlı an. * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. ı ı rlı nda lenemeyen. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. lk . Kı m ı mı lan. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. * Tuhaflı k. haddede veya çekiç altı iş 51. ş kı * Sevimsizlik. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). antipropaganda * Karşpropaganda.76 olan. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. uk. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . ı t * Antipati uyandı sevimsiz. antikalı k * Antika olma durumu. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. soğ ukluk. antikatot yaprak. sı ülkelerde yaş cak ayan. * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. antikomünist * Komünizme karş ı . antinomi antipati * Çatı . ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. soğ ran. rak saltması Sb. 6300 C de eriyen. ı antisemit . * Karş duygu. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. kanı kaynamamak. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde.

antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde). çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. seçki. alı rma yapmak. ı antitoksik * Antitoksin. havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. antlı antoloji *Ş airlerin. büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. güldeste. karmadan. idmansı z. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. duman çı an. methal. . * Güçlükle tutuş koku. nmıseçme parçalardan oluş kitap. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . ta belgede belirtilen durum. an antrakt antrasit antre * Ara. egzersiz. idman. pakt. * Bir yapı girip geçilen yer. nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak.* Yahudilik aleyhtarlı. ahitleş ma mek. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). antitez * Karşsav. da * Baş ç yemeğ langı i. antlaş mak * Antlaş yapmak. muahede.

antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . derisi dikenlilerden. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. nda. insan nsanı bilimi. insan bilimsel. u antrepocu * Antrepo iş kimse. leten * Antrepoya bakan kimse. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. antropoitler * Bkz. insansı lar. antropozoik devir * Antropozoik. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . anut * İ . antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. natçı . biyolojik özelliklerini. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. reti. tiren ş tı i. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. imli antropoit * Bkz. ayak direyici. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. yanı u. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . antropoloji * İ n kökenini. evrimini. nda iten. rası ken. ş cı tı k. ardiye. insansı .

gürbüz. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. makat. rada. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. çok anî olarak. yaka paça. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . iri. cihaz. açıbir biçimde görünmesi. * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. apar topar * Telâş acele ile. kuya rakmaksın aydı k. acı lan * Rakı . * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. ş rsak kıdeliğ erç. ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. * Çok açı çok belirgin.anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. zı nlı k apak * Çok ak. zı * Abla. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk. ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. eksin. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. . anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. k.

apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . * Doğ kemik dokusunda bulunan. apazlamak * Avuçlamak. açar. apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. hayta. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. kabadayı . * Külhan beyi. bambaş ka. alıkaçmak. * Bacakları aça yürüme. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. * Apazlamak iş i. p * Gizlice almak. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. iki . apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . * Çok az. p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. ada.aparmak * Almak. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr). * Avuç. ş kı aş n. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . aça * Yorgun. ayrıbacaklı nı k . * Yelken rüzgârla dolup şmek. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. güçsüz. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. alıgötürmek. çalmak. * Bir avuç dolusu. al apaz apazlama apık ş ı .

* Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. * Derli toplu. ş ı ı nı aş rmak. * Apı rmak iş ş tı i. r. karanlı(söz veya yazı k ). * Duvar ş amdanı . unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. kan apoş i * Çember biçiminde. aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. süslü. sonsal. omuzluk. * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. * Apı ş iş mak i. duvar lâmbası . kapalı . apotr . * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. . ayı * Ne yapacağ kestirememek. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una .* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). ş ı k. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). büyük gözlü ağ lma. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . nı rarak * Oturmak. bacakları rarak çömelmek. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. aplik aplikasyon * Uygulama. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . apiko * Geminin. telden yapı torbaya benzer. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. * Hazı tetik.

aval aval. * Nisan ayı . mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. aptal olmak * aptal durumda bulunmak. rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. alı ahmak. azarlama. lı kta lan * Apre yapan kimse. lı kta. * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . aptalca. iş yitimi. * Apresi olan. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. yla apse * İ birikimi. ş ş . aptal aptal aptal * Aptal gibi. * Küçümseme belirten seslenme. apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. apse yapmak. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. * Aprelemek iş i. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . koruyucu. perdahlanması . çı rin ban. abril. havari. apraksi apre * Bkz. k. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. önsel. apseleş me * Apseleş durumu. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak. langı na ğ n ı eri. koordinat. perdahlamak. * Zekâsı geliş pek memiş . * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. zekâ yoksunu.* Yardı . . * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş .

aptesbozan otu * Bkz. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. . anlamaz gibi görünmek. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. ahmakça. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. * Bkz. abdestlik. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. apteshane * Bkz. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. aptal gibi. abdestbozan otu. abdest. aptal gibi. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. * Bkz. aptalca * Biraz aptal. aptesbozan * Bkz. Ar * Bkz. apteriks aptes * Bkz. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. ahmaklaş klaş mak. ahmaklaşrmak. abdesthane. alı mak. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. kivi.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. abdestsiz. aptal duruma getirmek. aptesli * Bkz. abdestbozan. * Et kesimi yortusu. eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . bilmez sanmak (sanı lmak). abdestli.

bat-ar. siz -ar. * İ olguyu. utanç duyma. ar * Utanma./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. ki eyi ran k. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . kı ar etmek * utanmak. geç-er. çı "menfaat" vb./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. haftayı m. mola. suv-ar-mak vb. açar "anahtar". anlaş u mazlı yol açmak. * Bir oyunda. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak. r: kar -ar. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. antrakt. ara açmak * dostluğ bozmak. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. utanmaz. biç-er. fası ran la. bir filmde dinlenme süresi. ar yıdeğ kâr yı lı il. gid-er-mek vb.* Argon'un kı saltması . klı k. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. ölç-er vb./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. utanç duymamak. kalk-ar. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. çı yat-ar. aralı boş mesafe. na kları * Aralı k. an ş ı ara bozucu . -ar. yüzsüzlük etmek. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. ar namus tertemiz * utanması olmayan. luk. -ar. Bu ekle k-ar.

sözsüz çalı parça. fitçilik. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. arkı tası na. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. münafı k.* Ara bozan (kimse). katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. ara kesit * Çizgilerin. k k lan ara nağ mesi * Bkz. klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. uzlaşrı. fesatçı . lan . ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. fitçi. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. türkü. fesat. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav. tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. ara nağ me. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. yüzeylerin. k. ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. ara bulucu * Uzlaşran kimse. arada önlem niteliğ verilen karar. n na deniz. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. . ı na. me rası ndı ı lardan her biri. ara nağ me * Ş . ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. münafı müfsit.

arabacı lı k * Araba sürme iş i. arabacı * Arabayı süren kimse. nda. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol.ara sı ra * Seyrek olarak. arabalı * Arabası olan. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. ara cümle. araba araba * Arabalar dolusu. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. * Araba yapma veya satma iş i. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. durmak. * Araba vapuru. birçok arabalarla. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. * Araba dolduracak miktar. vapur. ruya ulan lan söz. arabalı vapur * Arabaya taş vapur. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda. bir işbir süre bı i rakmak. ara vermek * yeniden baş lamak için. araba vapuru. * Araba yapan veya satan kimse. ara tümce * Bkz. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. garaj. aç araba kullanmak * araba sürmek. . * arası arada. zaman zaman. nda araba * Tekerlekli.

müzevirlik. fesatçı u . aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . arabizasyon * Araplaşrma. anlaş sağ tı ma layan kimse. * Arapça. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. Araplara özgü olan. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. münafı müzevir. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak.araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. i. sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. . büyüklerin yaş ş uyarlar. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. klı aracı * Uzlaşran. aracı koymak * bir kimseyi. mutavassı t. ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). i Arabî * Araplarla ilgili. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. k. ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. * Giriş bezeme. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı.

eyi lan ey. ta. nda * Mekke'nin doğ usunda. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. * Taş ı t. aletli jimnastik. ta. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. yoluyla. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. araçsı z * Araç kullanı lmadan. gücünden yararlanı nesne. vası .aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer. vası nı ü . vası yla. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. ları nı kları . kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. tavassut etmek. araçlı jimnastik * Bkz. in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. z arada bir * seyrek olarak. vası z. bağ kurarak. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. hacı n. unu ü. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. araçlı * Araçla yapı veya olan. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. bilvası lan talı ta. doğ rudan doğ yapı veya olan. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. bilâvası ruya lan tası ta.

iki dostun arası soğ na ukluk girmek. benzer nitelikler çok az olmak. uzaklaş yanı ayrı mak. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. ndan lmak. il. araklamak * Çalmak. çalan. kiyi . * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . seyrekleş klı tirmek. kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. eyini rı plak aragonit arak * Ter. çaresiz kalmak. aralıolmak. * Beyaz. * Aralı duruma getirmek. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. k * Gitmek. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. tiftikten yapı ş külâh. hı z. aralama aralamak * Aralamak iş i. * Aralanmak iş i. aş i. ı rma. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. araklama * Araklamak işçalma. * Seyrelmek. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. seyrekleş nı tirmek. rsı * Hı zlı rsı k. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. * İ taneli bezelye. u. yarı açmak. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. n. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. ri * Araklayan. araları iyi * dostlukları düzenli. aş ı rmak.

eyler . biraz açtı k rmak. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. araları açı k bulunan. espaslı rlar nda klı ı . kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. ilk * Ayakyolu. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. aralı z ksı . koridor. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. tam kapanmamı açı ş . kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. bale. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. fı li rsat. aralıvermeden. espas. arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. lı n . iş gibi yerlerde. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. ik nda klı * Sürekli. arama * Aramak iştaharri. araları açı k bulunmayan. * Bir sesi bir baş sesten. * Kesik kesik. geçenek. * Yarı k. i. ra. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. * Uygun. * Birbirine bitiş olan. mesafe. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. yarı açmak. m m i aralıetmek k * aralamak. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. harfler veya satı arası açı ğolan. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. elverişdurum. barı rmak. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. ik nda klı * Dizgide kelimeler. klı * Sı vakit.

* Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. ine *İ steklisi bulunmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. fellâh. u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. * Eksikliğduyulmak. tı * Ziyarete. kta eyler * Ş koş art ulmak. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. eyin unu * Önem verip istemek. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). * Olumsuz. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. * Bkz. * Ş koş art ulmak. * Koyu esmer veya kara. mak. ine * Söz konusu olmak. * (küçük a ile) Zenci. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. özlemek. yoklamak. aranmak * Aramak iş konu olmak. r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. Aramîce. hatısormaya gitmek. arantı Arap . çok aramak. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. * Araşrmak. * Düzenleme. erli. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Düzenleyici. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. * Aranı çözüm.

Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). kararmak. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. lan * Bu dile özgü olan. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. k il olan kça ağdoğ . arap saçı gibi * karmakarık. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Araplı k * Arap olma durumu. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. ak. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. Araplaş ma * Araplaş durumu. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. mak Araplaş mak * Arap olmak. ş ı Arapsaçı * Küçük. lan. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. Araplı benimsemek. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk.arap * Negatif fotoğ raf. zamkı arabî. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r.

ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. sı ı cağ cağsı ı na. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. müstemirren. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. inceleyen. geçirilmek. araşrman. tı i. araları gerginlik. lması araşrma görevlisi tı . araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. mütecessis. araşrmacı tı tı tı (kimse). ara vermeden. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. gözden. arası geçmeden * vakit geçmeden. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. iş n u araşrı tıcı * Araşran. arkadaşk bağ kopmak. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. arkası kesilmeden. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. * Meraklı . geçimsizlik olmak. ı araşrı tı * Araşrma. ararot kamı ş ı * Maranta. nda arası olmamak * geçinememek. vira. Arasat * Müslüman inanına göre. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. tı * Sürekli olarak.

* Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. aratmamak * yenisi. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. asistan. kaybolmak. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. dostluk kalmamak. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. araşrman. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. eskisinin yerini doldurabilmek. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak. sormak. * Aratmak iş i. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. eski yakı k. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. istetmek. araşrman tı * Araşrı. araya gitmek * harcanmak. * Arzu ettirmek. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. eyi iş . yokluğ duyurmamak. karıklı kurban olmak. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. soruş turmak. araya vermek * yararsıbir işharcamak. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak.

semptom. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. i. . yerey. yer. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. çevreye uymak. * Türk müziğ bir birleş makam. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. arbalet arbede * Gürültülü kavga. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. görünmemeye çalı ş mak. * Belirtiler. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. patı . tetikli yay. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. * Kundaklı .* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. k. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. lan * Ardı l. toprak. k ma li araziye uymak * ortama. * Hastalıbelirtileri. k *İ linek. tahvil. *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. rtı arbitraj * Hisse senedi. arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. arazi açma * fundalı koruluk. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek.

ardı ra. halef. peş bı ndan ini rakmamak. ardı ra.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. ara vermeden. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. tükenmek. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. takı lmak. * Servigillerden. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. ardı kadar açı na k * (kapı . ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). aralı z. çatmak. ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. sı kahverengi. u türü (Turdus pilaris). hemen ardı ndan. ardı nca * Hemen arkası ndan. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. pencere için) sonuna kadar açı k. i la . ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. * Birisinin sı na ası rtı lmak. öncel karş . ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. ardıardı n n * Geri geri. ardıra sı ardı ç * Peş inden. * Musallat olmak. arkası ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin. * Sataş mak. arkası ra. ası lmak. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir.

* Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. arefe günü * Bkz. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. n nda. ş . ardı kesmek nı * arkası gelmemek. tamamlamak. olan . * Kayağ taşkayrak. mütevali. antrepo. argali * Boynuzlugillerden. arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. peş bı ini rakmamak. a i. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. argaçlama * Argaçlamak iş i. * Bkz. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. an . ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. ardı bı nı rakmamak * Bkz. durdurmak. lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. iki. arife günü. önlemek. Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. * Ardiyeye bakan kimse. lan ya * Ardiye iş leten kimse. son vermek. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. arife. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. atkı nda lan . depo.

Kı saltması Ar. aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. arı biti * Kör. arı gibi * çok çalı ş kan. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. z. saf. * Argıolma durumu. boğ . * Yabancıeylerden arı ş ş z. ı ı rlı nda olmayan bir element. acı söylemek. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). ı * Günahsı z. iş * Temiz. zayıbitkin. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. bal ve bal mumu yapan. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . n * Geçit. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. n na lanan ağ parça. rengi. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. ş nmı katıksı . iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). * Zar kanatlı lardan. derbent. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. münezzeh.argı n * Yorgun. havada %1 oranı bulunan. boğ dağ azı az. arı sokmak gibi * iğ nelemek. f. argonot * Kafadan bacaklı lardan. söz arı kil . ı * Serserilerin. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. * Söz argo durumuna gelmek. halis.9 olan. * Beceriksiz. kokusu ve tadı 18. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo).

k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. arı k * Eti. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse. . * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. cı kuru. kaolin. sı ı zayı lı z. karşğödenmeyen emek. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. arı mak klaş * Arı(II) olmak. sı sarı kuş rtı . ska. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. k arı klatma * Arı klatmak durumu. Kuzey Afrika. açlı . ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. lar nına arı sili * Tertemiz. bozulan arkları temizleyip açmak. arıemek k * İçinin. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. yağerimiş f. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. * Fide veya fidan dikilen yer. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. Orta Asya'da az ağ klı il. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. arıçekmek k * tı kanan. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil.

ı * Arı lanmak durumu. i. özleş mek. tirme. kovanlı n u k. sı k. arı laş duruma gelme. arı mak laş * Arı duruma gelmek. * Katıksı k. arı ma laş * Arı mak durumu. arı dokunmak na * utanç duymak. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. k arı k klı * Zayık. özleş me. saflaş mak. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. ş zlı ı * Günahsı k. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. laş arı lanmak * Arı mak. arı ma. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . arı lı k arı nmak . iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek.* Arı(II) duruma getirmek. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. i * Temizlenme. zlı * Kovanları konulduğ yer. tenzih etmek. özleş tirmek. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . arı lı k * Temizlik. vücutları . arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i.

* Katıksı arı ş z. .* Temizlenmek. ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. arı za * Engebe. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. tma i * Deterjan. petrol gibi maddelerin arı ğyer. * Çözgü. k . aksaklı k. * (petrol. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. * Katıksıduruma getirmek. ı * Rahatlamak. * sonradan ortaya çı kmak. tasfiyehane. za. * Aksama. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. arı tı cı * Arı özelliğolan. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. vb. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. arı zalanma * Arı zalanmak iş i. tasfiye etmek. * Arı iş tma i. * Bulaş ş mı musallat olmuş . iş lemez duruma gelmek. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. duruma gelmek. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. mak. tma i. yağ için) Arı iş rafinaj. arı yapmak za * Bozulmak. rafineri. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı .

en * Bu halkla ilgili. arı z zası arı zî * Sonradan olan. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. m ı lı r * Aristotelesçi. varı . ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. m * Engebesiz. nını u * Soylular sıfı nı. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. mutlu. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . biçimde. Aristoculuk * Aristotelesçilik. arifane * Arif olana yakı yolda. idare edecek biçimde. arifane ile * ortaklaş a. ş tan * Geçici. aristokrat . ön gün. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. arya. iş lemeyen. * (Araç vb. * Çı plak. aristokrasi * Ekonomik. dı gelen.arı zalı * Engebeli. bozulmuş . * Yarı yamalak. rahat. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. * Özgür. hür. için) Aksayan. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). bu halka özgü. arife * Belirli bir günün. bozulmadan iş leyen. * Aksamayan. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). düz. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. eğ reti. * Huzurlu.

aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. ndan ark .3. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi. * Büyük bira bardağ ı . ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. ağalma. * Ritimli olmayan. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. Arjantinli * Arjantin halkı olan. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı . aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır. düzensiz.7. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. n lemler olan kolu..* Aristokrasi yanlı. ariyeten * Eğ olarak. sı * Soylu. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. gezimcilik. her yönü ile. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı .5. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. ödünç olarak. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. reti. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. aristokratik * Aristokratlı ilgili. lar. * Bu bilimle ilgili.9..

* Otururken sı n dayandı yer. kayıcı rı. arı hark. * Arkada olan. arkada bulunan.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . tmak ı lan k k. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. * Önemsiz. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. * Koruyucu. n arka vermek * desteklemek. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak. arka bulmak * bir koruyucu. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. kayı na ı rmak. gibi arka arka * Geriye doğ ru. . kayı bulmak. rüzgâr almayan kuytu yer. arka plânda * Geride. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. art arda. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. peş . ş mak. piston. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. iltimasçı . * Art. sı rmak nan arka olmak * maddî. manevî yönden destek olmak. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. dayamak. beden. sı nda n rı ğ ı . kanal. dayanı mek. yabancı davranmak. eyin * Ağ ı l. cetvel. * Geçmişgeride kalmızaman. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. eyin rt * Geri kalan bölüm.

* zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. lı a er ları kün arkadaş il. m. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. geride kalmak. gizlice. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. geride kalmak. * değ ileride olanlarıarkası kalmak. ünsiyet. destek olmak. refik. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. eskimiş veya eser).arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . i. el altı ndan. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. * Arkalamak işyardı müzaheret. birlikte gitmek. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. refakat etmek. * bir süre beraber bulunmak. ileri gidememek. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. korumak. eş etmek. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. yüklenmek. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. içten olmak. lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. yâren. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. hempa. arkadaş ça * Arkadaş olarak. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. a ş ı ş . erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. arkadaş na çok düş olan kimse. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. içtenlikle. dedikodusunu yapmak. * Konuş ve yazı dilde. belli etmeden. dostça. müzaheret etmek. m .

güçlü olmak. ı arkalı klı * Arkalı. semer. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. bir yerde durdurulmak. taş rtı ı mak. arkalı rken kları ğ ı k. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. koruyucusu. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir.arkalanma * Arkalanmak iş i. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. lam eye arkası ra sı * arkası ndan. kalı bir tür kı hı nca sa rka. * Koruyanı . peş inden. * Sı dayamaya yarar yer. dayanağolan. ndan . sı dayayacak yeri olan. sı dayayacak yeri olmayan. bitirilmek. arkası ra sı * Ardı ndan. arkası nmak alı * sona erdirilmek. arkası kesilmek * tükenmek. ı kullandı arka yastı. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. arkası almak na * sı na yüklemek. sürekli olmak. arkası gelmek * devamlı olmak. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. yerinden düş ürülememek. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. * desteğ sağ ini lamak. son bulmak. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. destek olunmak. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. m arkalı arkalı ç * Arkalı k.

li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . geriden gelmek. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. sonraya kalmak. baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. iltifat etmek. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. ğ ı * Koruyanı olmayan. arkaya kalmak * geride kalmak. * İ ana madde. ertelemek. övmek. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak. koruyucusu. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. arkası z * Arkalı olmayan. arkası sı nı vamak * okş amak. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. görüş fı aramak. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. taş ı nabilir ateş silâh.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. arkası almak nı * bir iştamamlamak. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. lk . dayanağolmayan. arke arkebüz * XV.

armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. ip. nda açı ilik * Kazı bilimci. kı * Kuzey kutupla ilgili. ş ta arma * Bir devletin. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. nı * Arlanmak iş i. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. armada armador * Donanma. kazı mı bilimi. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. halat ve yelken takı . arlı ndan. seren. nda armağ an . arkeoloji uzmanı bilgini. limanda kı ş lamak.organı . sılmaz. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. sılgan. ekil. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. harf veya ş ongun. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. * Geminin direk. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. kuzey kutup yakında olan. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim. kı arlı * Namuslu. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. kum taştüründen bir tortul kayaç. seren. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. utangaç. su nda.

* Bağ. ihsan. * Ticaret gemisi sahibi. n da) lar armut * Gülgillerden. ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. ak. mıka. * Armut biçiminde olan. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. en. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. ı z sı zı * Akordeon. armatörlük * Armatör olma durumu. hediye etmek. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). * Gemi iş letme işgemi iş i. mutlu etmek için verilen ş hediye. ey. çiçekleri beyaz. letmeciliğ i.* Birini sevindirmek. * Armonika. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası . ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). an armonik * Armoni ile ilgili olan. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. * Fazla bön. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. . armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. armut gibi . ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. sulu. * Ödül.

Arnavutluk * Arnavut olma durumu. nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. Arnavutlarıkullandı dil. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. sır gözü. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. n) * her ş kusur bulmak. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. Arnavut biberi * Acı rmı biber. aromatik * Öküz gözü. bön. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi.* çok anlayı z. mastı ğ ı çiçeğ i. armut biçiminde top. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. . tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. ş sı armut kabağ ı * Ürünü. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. nda ğ ı . * Arnavut halkın bütünü. Arnavut bacası * Çatı penceresi. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek.

* Bu bitkinin taneleri. arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. * Arpa konulan yer. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. * Yabanî arpa. sulamaya yarar araç. * Arpa biçiminde ş ehriye. arozöz * Kamyon. yurdumuzda mı lan. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na. arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. arpa * Buğ daygillerden. arpa ektim. harp (II). * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. . llara arpa suyu * Bira. arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. arp * Bkz. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı. aromalı . * Tüfek. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. i. altma düzeni olan. k eyler * Baş k.* Hoş kokulu. * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. arpa tarlası . yiyecek gibi ş veya para. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse.

ş * Aç gözlü davranan (kimse). arsı zlanmak * Arsı k etmek. sılması lık.arpalıetmek k * arpalıyapmak. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. kudurmak.91. arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . Kı en. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. yoğ 33. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. arsı k etmek zlı * utanmadan. acak ş lıklı rnaş . n çan rnı saltması As. yıı yüzsüz (kimse). sı ı k. * Kolayca üreyebilen (bitki). * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. sılmadan. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. . sı arak. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. arsı z * Utanması kı olmayan. z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. arsı yakı biçimde. kı arslan * Aslan. ş klı * Arp çalan kimse. yıarak. zı k. sı otu. metal görünümünde basit element. arsı ulusal * Uluslar arası .7 olan. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi. aç gözlü davranmak. mak. z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k. yüzsüzce davranmak. ı ı rlı unluğ 5. k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. arslanlı . arpası gelmek çok * coş azmak.

* Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . troleybüs. * Arş idükün karıveya kı. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. arş ı nlamak * Arş ölçmek. ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. ivde art * Arka. * Keman yayı . eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. arş kadar. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. adı mak. ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. * Bir ş öbür yüzü. art avurt . * Tren. geri. lk * Dokuzuncu kat gök. nda * Belgelik. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. arş saklamak.

art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. fazla bulunmak. alan. artçı lı k * Artçın görevi. g. artakalmak * Artmak. bereketli. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. geriye kalmak. ğ u . ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. . nı * Art düş ünce. a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. iş sı nı i. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. ta.* Avurdun arka bölümü. p. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. yında art damak * Damağ arka bölümü. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. hinterland. bereket. hareket). bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. an. diyakronik.

* Katyon. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. ey ktan * Daha çok. sonra. * Sırdan büyük. daha fazla. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. sırdan büyük sayı areti fı . pozitif. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. pozitif sayı . fı iş ). artı çoğ ş alma. artağ ş an. * Artı klamak iş i. dört yı bir gelen 29. . karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. lda l. *İ çildikten. artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. gün. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. * Artılmak iş rı i. daha. ldı * Kalan veya artan bölüm.arter * Atardamar. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. artıdeğ k er * İçinin. i un * Atardamar bozukluğ u. artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. karşğödenmeyen emek. zait. yeter. artı m * Artma. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . * Trafiğyoğ olan ana yol. artıemek k * İçinin. * Bundan böyle. anot. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. metal uçlardan artı yüklü olanı . ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. iş ş gücünün karşğolarak. . ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş .

* Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. * Eskisinden daha çok çoğ almak. ince ktan * Değ yükselmek. n müzayede. alı . iltihapsı süreğ eklem hastalı. tezyit edilmek. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. en ğ ı * Arttı rmak iş i. * boylu poslu. artma. sanatkâr. çoğ altmak. tasarruf etmek. artı çoğ ş m. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. * Artı rmak işyapı i lmak. artist gibi. * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. ş ta * Artmak iş i veya biçimi. eyi rma i. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. ekil z. artma * Artmak iş i. * Müzayedede artı rma. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. artı rmak * Artması sağ nı lamak. güzel ve alı (kimse). * Eklem romatizması . çoğ lmak. fazlalaş eri mak. artmak artmak * Büyük heybe. * Genellikle ş bozucu.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. * Yükseltmek. * Artist olma durumu. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. mlı * Artiste benzer biçimde. * Artistin görevi. artı rma * Artı rmak iş i. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. sanatlı n i e . sanatçı .

* saygı bildirmek. n. * Yer bilimi. * (büyük bir makama) Anlatma. arz dairesi * Bkz. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. arz etmek * sunmak. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. istida. ü Aryanizm * IV. arzuhâl * Dilekçe. arzanî arziyat arzu * İ dilek. yeryüzü. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. * Heves. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . stek. jeoloji. * En. enlem. eye ı arzu etmek * yürekten istemek. * Enine olan. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. sunu ve istem. enlem dairesi. unu . * Yer. bildirme. arz derecesi * Bkz.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. geniş lik. liğ i. arz * Sunma. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda.

* Ast sı nıkı lmı.arzuhâlci * Para ile dilekçe. öfkelenmek. i As * Arsenik'in kı saltması . sinirlilik belirtileri göstermek. ü it * Ara yön. * Sinirle ilgili. allerin. arzulamak * İ duymak. yazan kimse. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. hevesini alamamak. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . sinirlenmek. istemek. as as * Kakı m. n kları asabî * Sinirli. eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. özlemek. asabîleş me * Asabîleş iş mek i. din adamların güç sembolü olarak. hevesli. asabîleş mek * Kı zmak. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. * Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. *İ skambil kâğ nda birli. arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. arzulama * Arzulamak iş i. asa * Bazı ülkelerde. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. asas kat as yön asabiyeci . ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). mektup vb. stek arzulu *İ stekli. sinirsel. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. hükümdarları mareş n.

neon. temel niteliğ olan. asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. * Bir görevde temelli olarak. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. tufeyli. parazitoloji. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. ş ması sağ asap asar * Sinirler. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. soy gazlar. ekti. öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). lar.asabiyet asal * Sinirlilik. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. esasî. na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. asabî yapıolma. ası l olarak. asillik. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . asamble asansör araç. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. * Baş nısı ndan geçinen (kimse). lı * Başca. ı tı * Kendi adı hareket ederek. argon. asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. * Yapı eserler. yaş ş . vekillik karş . o görevin sahibi olan kimse. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. . asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. kripton. n * Soyluluk. asalak parazit. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. ksenon). * Bir görevi yüklenmiş olan. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . vekâleten karş .

baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. düzenlilik. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. i aç * Eş zamanlı olmayan. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. ases * Gece bekçisi. asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. eş lama baş zaman karş . msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. senkron. u. yadıkurun. asbaş kan *İ kinci baş kan. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. ortanı n çorbacı ına verilen ad. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı .asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. lan r. saydam. acın çizilerek elde edilen bir reçine. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. güvenlik. * Her türlü mikroptan arı ş nmı . n nda lan ş ı . ı tı n * İ kullanmadan. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. lar. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. * Sirkeyle ilgili. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). sarı kokulu.

ortak payda. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. * Bir ş temelini oluş eyin turan. * Gerçek. nı ğ ı ası lar l sayı . asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. asfaltla kaplanmak. ana. asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. e rakı ş ası k * Somurtkan. uyuş konu. * Soy. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. lan ş * (a'sıBaşca. sahabeler. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. nesep. ük. ı lü ası l * Bir ş kendisi. hakikat. eyin ı tı * Kök.* Asfaltlanmı ş . baş gelen. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. sağk. * Gerçeklik. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. örnek. kaynak. ashap * Sahipler. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. köken. nda * Asmak iş i. fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. esas. * Hz. ulaş ve kültür gibi da. * Ası lı . en düş . Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. en aş ı azı ağ en ndan. * Minimum. lan ulan asgarî * En az. gerçek olarak. kopya karş . l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak.

* Tutup çekmek. ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. sonuna kadar mücadele etmek. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . ru z. ası ş lmı adam * Salepgillerden. intifa etmek. süspansiyon. dayanaksı köksüz (haber). çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. i. * Ası ş lmıolan.* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. tebelleş rnaş olan kimse. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. temelsiz. kökenli. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. tavik. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. ı * Asma iş i. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . . ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. ası lanma * Ası lanmak işintifa. ey ı sı srar * Hı eline almak. ası olmak ntı * tebelleş olmak. * Sı an. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. ı etmek. idam edilmek. sı mak. * Ası iş lmak i. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. tehir. * Israrla üzerine gitmek. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. süspansiyon.

ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. sonuş maz. asilzade asilzadelik * Soyluluk. * Bir görevde temelli olan. isyan eden. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. * Soylu olma durumu. isyankârlı k. bakımsı ş z. asillik * Asil olma durumu. asık rlı asi * Yüzyık. ası rlarca * Yüzlerce yı l. isyan etme. vekil karş . * Bu söz "benzeş mek". * Soylu. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. asileş mek * Karşgelmek. * Yüksek duygu ile yapı lan. bakımsı k. baş rmak. asilik etmek * karşgelmek. baş ı kaldı rmak. soyluluk. isyan etmek. rsı lı * Un. asil * Soylu. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. kendine uydurma. özümleme. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. kaldı * Hayı z. et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. dik baş. asalet. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. aside asidimetre * Asitölçer. kendine benzetme. * Benzeş me.* Çağ . llı * Baş ran. . lsa tı ı riyi ru. ş zlı ı * Simetrik olmayan.

asistan * Yardı . ini. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . tahkimli bölge. asker tayı nı * Erlere verilen azı k. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. ale * Askerlik görevi veya ödevi. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. disiplinli. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. askerce askerci * Asker yanlı. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. mcı * Araşrma görevlisi. düzgün. borik asit. asit alkol asit borik * Bkz. tı asistanlı k * Asistan. ldı ş ı la. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. * Bkz. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. z * Topluluk düzenine saygı olan. ş ı . ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. z. sı askercilik * Askere yakır biçimde. asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. asklı . gemi. * Bkz. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. yı man yı na asker gibi * disiplinli. fenol. asidimetre.

rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerlik ödevi ordu hizmeti. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerlik * Asker olma durumu. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak.* Askerci olma durumu. askerlik niteliğkazanmak. askerî * Askerlikle ilgili. nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. . askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askeriye * Askerlik. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. disiplini. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . askere özgü. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. * Bir tür çocuk oyunu.

u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. meyve. arslan. . * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . * Gürbüz ve yiğ adam. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. Afrika'da yaş ayan. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. ı z * Askı olan. boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . tabanca gibi ödül. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. yı cı rtı. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. Zodyak. uzunluğ 160 cm. ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . erkekleri yeleli. savsaklamak. * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. lı p * Vestiyer. * Zodyak üzerinde. * Ası saklanacak sebze. kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). fener. hiçbir biçimde. n * Hiçbir zaman. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. rı n larak u * Çay.

aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. aslanpençesi * Gülgillerden. aslanı m! * gençler. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . yer pı lan rasası (Leonurus). ı * sağğyerinde. i. lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. aslan gibi. mı aslı astarı * iç yüzü. gerçek ş ekli. aslan gibi * boylu boslu. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). ası z olmak. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. sarı . aslen * Kök veya soy bakı ndan. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . lsı . delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. raca aslanca * Aslana yakır yolda. yiğ ş ı itçe. türlü renkte. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. güçlü ve yakıklı ş . nan aslan sütü * Rakı . aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. itlik. aslanağ zı * Sı otugillerden. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. *Ş irpençe. onun kiş ini belli eder. doğ u. güzel. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. eyden korkmayan.

aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. aslı yok faslı * yalan. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. . asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. * Asmak iş i. asmalara zarar veren. sebze olarak kullanı ürünü. altı kat. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın. lgan. lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). larak lan asma yaprağ ı . aslî düş ünce * Ana fikir. nı altı na asliye asma * Temel. sarı renkte bir böcek. aslî * Temel olarak alı esas olan. * Ası şası lmı lı . asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). asma biti * Eş kanatlı lardan. * Soyu sopu. k . * Bu türün ince uzun. çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). nı na il lar. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. nan. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. esas. uydurma.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. filoksera (Phylloxera vestatrix). * Asmagillerden.

birbirini tutar renk ve yapı olan. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . * Asması olan. birbirini tutar renk ve yapı olan. asparagas * Uydurma. * Üzerine takı nmak. gerçekmiş gösteren haber. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. genellikle saksı yetiş da tirilen. kuş anmak. asrîlik * Çağ llı cık. her dizenin sonunda gelen. da asrı saadet * Hz. * Modern. * Havadaki duman. emmeç. gerçek olmayan. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. ekş rak ilâç. asmagiller * İ çeneklilerden. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. çağ laş daş mak. Muhammed'in yaş ğzaman. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . idam etmek. gibi aspidistra * Zambakgillerden. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. çağ l. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. cı .* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. toz vb. daş ma. * Asma için ayrı ş veya toprak. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma.

ı r. kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat.). astar sürmek (veya vurmak. olmak. lı kta. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. halat. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker. çanta. * Alt. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. astarlanma * Astarlanmak iş i. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. madun. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. nan . astarlanmak * Astar geçirilmek. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . astarlama * Astarlamak iş i. nda nmıve . elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak. * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . ağ vb. resim yapı lmadan önce sürülen boya. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. çekmek) * astar boyası boyamak. perde. ayakkabı ş gibi eylerde. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. astarlanmı ş . * Giyecek. astar sürmek. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. astarlatma * Astarlatmak iş i. astarlamak * Astar geçirmek. * Birinin buyruğ altı olan görevli. * Boyacı astar vurmak.

astigmatizme tutulmuş (göz). müneccimlik. * Asmak iş yaptı ini rmak. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. müneccim. . astı m astı mlı * Astı olan. gök bilimci. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. felekiyat. astronomi * Gök bilimi. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. ı i * acı z. astı astı kestiğkestik ğ k. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. astatin * Astat. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. * Atom numarası olan. * Yı z falı uğ an kimse. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. 85 ş yla ı manı Kı saltması At. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. * Aş çok yüksek. i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. * Gök fiziğ i.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. * Net görmeyen. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r.

a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . n asude * Sessiz. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. * Huzur içinde olma. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. mutluluk. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. mutfak.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. aş nlı astronot * Uzay adamı . astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. * Gök. ayan * Asya'ya özgü olan. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . n. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . . nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. sakin. aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek. astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . Asya ile ilgili (olan). gökyüzü. rahat.

tiksinmek. er * Aş ı yere doğ ağ ya. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. aş. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. nma lı r. çok arzulamak veya nefret etmek. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. niteliğalçalmak. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. hor görmek. daha az. yer. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. imli * Niteliğdüş kötü. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. * Bayağ adî. aş ı ağbitkiler * Su yosunları . mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. lokanta. gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. eri aş yermek * Bkz. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. adî. i ük.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. ru. im im * Genel ev. ı . yerleş bölgesi. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. * Daha küçük. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. . aş ı ağalmak * devirmek. değ yönünden daha az. aş z ı tı hane. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. denk olan. beğ enmemek. rı * Para ile yemek yenilen yer. miktarı . yı kmak. aş ermek. unu r. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini.

benliğ yetersiz ve küçük görmesi. hafife almak. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. merhale. evre. n. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. aş ı yukarı birlikte. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. alttan almak. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. hor görmek. paye. me. tezyif etmek. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. mertebe. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. lması ru . tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. i ük. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. tenzil etmek. rütbe. adilik. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. * Niteliğdüş adî. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. basamak. hafifsemek.

* Yemek piş satan kimse. evi. * Yemek piş kimse. aş lokanta. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. kiremit rengi. hiyerarş er mı i. * Aş evi. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. aş amalı * Aş aması olan. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. irme veya * Onluklar. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. kademeli. aş erat aş hane . çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. aş ar * Ondalı k. hiyerarş ş i. göz. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. * Aş (kimse veya bitki). ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş . m nan * Ondalı k. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. irip * Yemek yenilen dükkân. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . aşbaş n görevi. * Mutfak. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. ahçı iren . aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı .

çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. gibi * Aşyapan kimse. yarı ş ş mak. * Ahbap. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. aş çatı nda. lerini sazla söyleyen. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . arkadaş bir seslenme. tutulmak. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. ı rma. ı aş atmak ı k * yarıetmek. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. tutkun (kimse). âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. en na e * Dalgı kalender (kimse). âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. aşyapmak. düş künü. * Yapı ları uzun mertek. sevgilisinin kusurları görmediğgibi. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. en ndan . i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. ı k n * çok seveni.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . âş olmak ı k * sevmek. vurgun. n. aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak.

ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. aş ı nma . aş ı lma * Aş ı durumu. * Yeni aş ı ş aç. muaş ı seviş lı aka. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. telkin etmek. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). uğ cak. m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i. uğ cak. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. ı * Aş ı ş aç). aşyapmak. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. etkilemek. ilkah. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. * Erozyon. * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). * Aş ı latmak iş i. * Aş ı nmak iş i. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek.

rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. * Aş olma durumu. aş taş ı ı rı rı * Çok aş . aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. ı rı . taş n. koparı lmaları eritilmeleri. itikal. çok. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. aş ı rma. önem veren. * Gereğ inden fazla. müfrit. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. yı pranmak. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. * Aş ş ı yer. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. usandı rmak. fazla miktarda. nmı * On sayı. ötesinde. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. * Eskimek. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. ta ş pratı p. * Çıntı silinmek. kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. erozyon. düzleş kı ları mek. aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . * Ötede. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi.

aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. ş * Siper. * Baş nıyazı ndan bölümler. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. dost. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. saklamadan. lacak * Dağ geçidi. belli etmek. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). dı . arkadaştanık. * Aş ı rmak. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. intihal. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. * Bildik. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. kuytu yer. na * Çalıgötürmek. aş çatı nda ı k. aş olmak ikâr * belli olmak. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey). * Aş ı yer. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. meydanda olan. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). kça. belirginleş mek. * Aş ı rtmak iş i. .* Aş ı iş konu olmak. ortaya çı kmak. bakraç. * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. k. k. aş ı rma. * Küçük kazan. * Yapı ları uzun mertek. kova. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. * Açı apaçı belli. iş * Aş lmı ı ş rı .

ı sı nama. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. mesken. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. fazla. sitem bildirir. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. coş eyi mak. coş kunluk göstermek. tanı tanıklı ma. ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . aş mak * Bkz. seviş kide mek. aş ma . * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. dı aş k inalı * Birbirini bilme. tanık olan. * Aş iş mak i. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. . * Benzerlerinden üstün. zahire. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. ş k. ş an aş lama aş lamak * Bkz. sevi. zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. * Çok. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. tanığ belli etmek. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. aş düş ka mek * âş olmak. oturulan yer. Aş ı lama. Aş ı lamak. ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . * Ev.* Bilinen. * Kuş yuvası .

k k n. -at. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. aş ayı ure * Muharrem ayı . * Aşrmak iş tı i. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. bitmek.* Yüksek. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. onun tutumuna göre davrandı nı n. kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. aş na * Aş ina. ey. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. * Atgillerden. açısaçıkadı kokot. * Görünmeden kaçmak. * Aş iş yaptı mak ini rmak. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. * Oynak. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . na * (süre) Geçmek. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. sona ermek. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. sivri köş yuva. it at binenin (veya iş bilenin). aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. kuru yemiş ş day. * Gizli dostluk. atlar anası . . * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. binme. üfte At at * Astatin'in kı saltması . ları inin nda kları anlatı r. aş fiş na ne * Gizli dost. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. * Aş olma durumu. ı ma lan * Satrançta. aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz.

at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). veya bulmak. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. . * bildiğve istediğgibi davranmak. meydan olmaz (bulunmaz). i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük.at cambazı * At alısatan kimse. at kestanesigiller * İ çeneklilerden. at koş turacak kadar * pek geniş . * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). geniş yapraklı . at çevirmek * geri döndürmek. at kestanesi * At kestanesigillerden. at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. se lan eyler at olur. an. * yarı ş mak. p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. sabit fikirlilik. 15 ile 30 m yükseklikte. n . değ erlendirememe. at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. at oynatmak * atla hüner göstermek. at sineğ i * Atıtüyünün rengi. meydan olur (bulunur). elmas. koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i .

* Eski Türk devletlerinde. atı yapmak. pederş ahîlik. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . n buğ atalı k atama . * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. atabey. rı rı . hamle. ata * Baba. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. e lan. pederş patriarkal. iş ş siz lemezlik. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . tayin etmek. uygulamak. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. uzunluğ 8 mm kadar olan. ata et. * Atı akı lı m. k. bir at var. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . yalancı . atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. yapmak. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. ahî. i. * Saldı. davranı cür'et. * Atamak iş tayin. * Tembellik. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. meydan yok * yapacak güç var. eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). ama kullanma imkânı yok. n. saldışhücum. atavizm. i atabek atabey * Bkz. at. * Geveze. ite ot vermek * bir işters yapmak.* Çift kanatlı lardan. iş kalma. * İsizlik. kanatları u büyük ve küt. ataya çekme. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. atak atak yapmak * akıyapmak. ş .

geleceğ rlı e yönelik. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. rı * Soy at yetiş tiricisi. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. bilime ve gerçeğ dayanan. lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. * Bu ilkeye bağlı lı k. enin ğ ı * Tutacak. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. ate * Atacı lı k. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. atavik * Atacı ilgili. daş amaçlayan. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. tayin edilmek. atanmak * Bir göreve getirilmek. satsan satı vb. * Ataş görev yaptı yer. uygulamalar ve ilkeler bütünü. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. Kemalist. ı er ı yan ş iryan. ya u vanca karşda ilgisizlik.atanma * Bir göreve getirilme. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i. elçilik uzmanı e lı . atanma yapmak * tayin etmek. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). evrensel ağ klı e ı . ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e . * Su aygı. Atsan atı lmaz. akla. tayin edilme. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. . i ünü. birbiri ile uyumlu amaçlar.

* Gümüş ğ balı. * (ateş silâh) patlamak. ateş ğ balı ı * Sardalye. önüne geçilemez. heyecanlanmak. * Coş kunluk. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. i mı ateş kmak çı . nç. sılı baş kan yürümek. hı hı rs. od. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. ateh * Bunama. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. acı . tehlikeli bir durum almak. atölye. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç.* Ateist. coş acele davranmak. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. mak. ateş almak * yanmak. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. cı n lması * Vücut ısı sı. k k ateh getirmek * bunamak. örneğateş i böceğolan böcekler takı . ateş basmak * kı zarmak. acele etmek. öfkelenmek. kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. * Tehlike. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). tutuş mak. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. * Büyük üzüntü. cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. * Kı zı renginde olan. alev * Öfke. felâket. rmı. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . k. li * telâş lanmak. * Tanrı maz. atelye aterina ateş * Bkz.

ateş püskürmek *ş iddetli. ateş pahası * Çok pahalı . bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. yangıçı n kmak. cı ateş gibi * çok sı cak. ateş püskürmek. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). * çok öfkeli olmak. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ş kan * kı rmı. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. man lmı içi . ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. öfkeli konuş mak. ateş saçmak . meydanlarda ateş yakmak. hareketli. * Çok yaramaz (çocuk). pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. becerikli. çalı ş kan. ş kan. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. * zeki. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek. li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun.* Bkz. çalı ve becerikli. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. in * Çok canlı . ateş parçası * Ateş bir bölümü.

* bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. çok öfkelenmek. ateş çilik * Ateş çinin iş i. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. * bir yeri kasten yakmak. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. vapur. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. kun. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. ateş lası tuğ * Ocak. . * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. e klı la. sinirlenmek. kundak sokmak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. ateş in * Ateş coş li. * Ateş hüner gösteren oyuncu. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. ateş vermek * tutuş turmak.* çok kı zmak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. le * Fabrika. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. coş mak.

* Cinsel istekleri güçlü olan. ateş lendirmek * Coş turmak. yakmak. ateş leyici * Ateş niteliğolan. kı rtmak. * Top. * derece ile ateşölçmek. lan ateş li * Ateşolan. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. ş iddetlenmek. i * Coş coş kun. un bir . z ları nı ncalı unu söylenir. ateş lemek * Tutuş turmak. ş ş kı iddetlendirmek. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. lı ı . bı ş ma. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. * Coş mak. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. kış zı mak. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. coş kulu. li ateş letme * Ateş letmek iş i. hararetli hararetli. i * acı. ine * Vücut ısı sı artmak. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. turucu. yanmayı yı azaltmak. heveslendirmek. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. cı * Kı rtmak. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde.

* Atları ekleri ve zebraları . çevirmek. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . lütuf. ihsan. * Yöneltme. e ateş gömlek ten * acı . çevirme. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. isnat etmek. * Mal ederek. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. lı k. inayet. * Ateş lan veya konulan yer. * İ kili bulma. ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. yilik. lmı atı . atısu k * Evlerde. tek parmaklı memeliler familyası . atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. yüklemek. i. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. üzüntü veren. liş * İ bağ. ş ı atı l . kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. . attını yi an ğ vuran kimse. dayanı lmaz. * Atı ş lan. li ateş perest * Ateş tapan. atı cı * İ niş alan. tüfek gibi silâh. sıntıdurum. eş içine alan. ası z eyler * Atı olma durumu. yükleyerek. i * Yöneltmek.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. kayra.

* Bir ş doğ birden gitmek. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. n tı ve * (kalp. birden bir davranı bulunmak. süreduran. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . * Giriş ken. lma i. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. ditme iş yapan kimse. * abartmalı konuş mak. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. e * Bkz. atı k lganlı * Atı olma durumu.* Tembel. savlet. nabıiçin) Vuruş z . acak. hamle. hamle. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. hallaç. * Hı ilerleme. çarpı ş . * İsiz. ine * Saldı rmak. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. ş * Etkisiz. hücum. atı yapan. lamak. * Atmak iş konu olmak. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. . * Atmak iş i. u. * Patlamak. atı lmak i lma. * Atı iş lmak i. hücum etmek. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. k. iş yaramaz. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . atı ş * Atmak işveya biçimi. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. * Konuş yazacak söz veya bilgi. hamleci. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. aylak.

kadı ları ı n * Büyük yaba. argaç. * Ağ kavgası ı z etmek. * Eski.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. * Atkı lamak iş i. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. ş tı yapı * Atı ş iş mak i. argaçlamak. çevik. yandan iliklenen ince uzun parça. çeviklik. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. * Çabuk hareket edebilen. atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. * Atı rmak iş ş tı i. atkı * Soğ a karşomuzlara. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. uğ ı a. üst eş ik. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. veya beton destek. sı atkuyruğ u . baş sı veya boyna alı örtü. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. n ş ş ı * Saz ş airleri. * Çabuk davranan. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . atkı lı * Atkı olan. çevik. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. eski zamanla ilgili. poligon. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. ş tı ati * Gelecek.

lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . * Yanı lmak. * Çı kmak. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. kök sapı ömürlü olan. aldanmak. * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı .* Atkuyruğ ugillerden. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. ç. atlanı lmak * Atlanmak. inmek. n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. yazı yazma. . * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. * Binmek. * Çocukları atlama oyunu. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. * Okuma. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. ı . atlanma * Atlanmak iş i. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. atlama beygiri * Yüksekliğ1. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). atlama * Atlamak iş i. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. ara bozanlıetmek. atlanı lma * Atlanı iş lmak i.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden.

* Yüzü parlak. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin. * Savmak. atlaya zı playa * atlayarak. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. atletik * Atletleri ilgilendiren. * Aldatmak.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. * Vücudu geliş . * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. biçimli. atlet * Atletizmle uğ an kimse. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. * Atlamak iş lmak. erkeksi kadı n. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . * istekle. atlet gibi. miş . isteyerek. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i. nda atlar tepiş arada eş ir. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. i yapı atlar anası * İ yarı ri . parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. rafyası ekonomi. * Savsaklamak. raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . * Kötü bir durumu geçiş tirmek.

ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. atma Recep. eyleri) Hedefe iletmek. tı * Koymak. tokat. tirmeye yarayan koş atlama. farkı z. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. * Yalan veya abartmalı söylemek. çki * Bilmeden. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). kı Vurmak. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. uçaklar vb. * Kovmak. ilgisini kesip uzaklaşrmak. dı ya vermek. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. atma * Atmak iş i. * (sille. ilgisini kesmek. çevikliğ yetenekleri geliş i. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. * Yay ve tokmakla ditmek. * Yerleş tirmek. süvari. kestirerek söylemek. lı ç) * (top. kabartmak. atlı * Atı olan. ndayı atmaca * Kartalgillerden. i * Sözle sataş mak. göndermek. ağ k kaldı ve atma gibi.atletizm * Beden gücünü. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . * Örtmek. erini atmak . atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * İ içmek. bir eyi * Çı karmak. * Uzatmak. çarpmak. * Ata binmiş kimse. * (kalp. tı rtı kuş * Sapan. dı ya çı ş arı karmak. * (kurş gülle. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. bir kenara koymak. tek u.den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). * Değ eksiltmek. ok gibi ş un. ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. söz * Çatlamak.

* Mercanları bir araya toplanması oluş . bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. palavra. hava. bağ ı rmak. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . sperma. atol atom parçacı k. bı rakmak. sahiplenmek. * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. an lan . 76 cm uzunluğ nç lan. * Götürmek. atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. n ile muş k. * Haykı rmak. an elektron yüklü merkez bölümü. * Etkisi kaybolmak. palavracı (kimse). * Göndermek. ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . meni. er suyu. atmasyon * Uydurma.* (renk için) Solmak. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). atmasyoncu * Uydurmacı . bel. cevvî. artıbölünemez. gaz . yollamak. * Hava yuvarı . ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. halka biçiminde adacı mercan ada. alı ş mak. * Söylemek. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba.

terileri oyalayı. karı p lan * Atomla ilgili olan. ilgi çekici gösteri. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. eğ cı lendirici. sı * Atomla ilgili. attı rma * Attı iş rmak i. denizde. attı rmak Au aut geçmesi. gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. * Yeni bir bestecilik çırı göre. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. * Altı n kı n'ı saltması . atsan atı lmaz. aktar. . atomculuk * Evrenin. attar * Bkz. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması .atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. av * Atmak iş yaptı ini rmak. atomcu * Atomculuk yanlı (kimse). in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. iş ları yla raş n şı tı lik. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada.

avanak gibi davranmak. kendisinden yararlanı kimse.* Bu yollarla yakalanan hayvan. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. . bön. k avangart * Öncü. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. * Tuzağ düş a ürülen. avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe. av köpeğ i * Tazı . * Halk. lan mı aval * Ticarî senetlerde. avanağ uygun düş biçimde. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . av mevsimi * Av dönemi. . lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. öd-ev. avanakça davranı ş . na-v. aptal aptal. * Halkıaş ı n ağtabakası . le-v. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. iş türe-v vb. nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. av avlanmı tav tavlanmı ş . aptal. a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). avanaklıetmek k * aptallıetmek. * Avanak gibi. kopoy. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. iş .

avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk.VI. kâr. ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. beleş bedavacı karcı çi. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma. çilik. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. n ğ ı avare . . için * İe yaramaz. avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. beleş ten. yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. lı k. peş ı na lmak lan inat. yararlı (durum veya ş ey).IX. kötü. ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. avans almak * öndelik almak. Avarca * Avarlarıkullandı dil. avans vermek * öndelik vermek. macera. ladı ı avantacı * Çı . avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. avantür * Serüven. stan ayan * III. avantajlı * Yarar sağ layan. avans çekmek * öndelik çekmek. avanta * Bir kimsenin. öndelik. . avantadan * bedavadan. . * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . emek vermeden sağ ğkazanç. . ey.avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. yararsı z.

avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). raş . baş . engeller. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. yüzey biçimleri. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. aylaklı ş ı boş k. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. baş luk. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. tanı kimse. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. * Engebeler. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. iş güçsüz. avareleş me * Avareleş durumu. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. siz ı boş mak. baş .* İsiz. kokusuz. aylak dolaş siz. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. belâlar. parlak zehirli bir bitki (Adonis). nara. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. baş luk. * Kazalar. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. aylak. tümsekler. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. k avarelik avarı z * İsizlik. ı * Yüksek ses. * Avcı özgü olan.

avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak. çok . * Yardakçı lar. * Sayı . diri * Tuzağ düş a ürmek. avcuna saymak * peş olarak ödemek. avdet etmek * dönmek. geri gelmek. farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. lâmbalı . na * Tavana ası ş lan. avize ağ acı * Zambakgillerden. . bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. billûr. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. amdanlı . avlanmak * Avı olan yer. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. acı avlak avlama * Avlamak iş i. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. av yeri. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. avlanma * Avlanmak iş i. kurnazlı kandı kla rmak. avdetî avene averaj * Ortalama.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. ve na avdet * Dönüşgeri gelme.

Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. * Avuçlayarak. Avrupalı gibi. . para istemek. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. Afş ar. * Kadı n. m avuç avuç * Her defası bir avuç. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. pek çok. ine * Ava gitmek. nda * (para için) Bol bol. nda k. * Amerikan armudu (Persea americana). av için dolaş mak. Avrupa ile ilgili (olan). yardı istemek. Avrupalı benzer. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. * Yarı yumulmuş alacağmiktar. Avrupa halkı olan kimse.* Avlamak iş konu olmak. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. avuç dolusu . * Karı . * Elin yarı yumulmuş durumu. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. ndan * Avrupa'ya özgü olan. avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. nları kları avret * Ut yeri. ava çı kmak. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. Avş ar avuç * Bkz. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. davranıve yaş ları benimsemek. * Elin iç tarafı . Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü.

teselli bulmak. ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. teselli etmek. avukatlı k * Avukat mesleğ i. * korkutucu büyük sözler söylemek. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. avuçlamak * Avuçla kavramak. boş savunma. * Avukatı yaptı iş n ğ .* (para için) Pek çok. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. ey. *İ nsanı avutan ş teselli. acını sı unutturmak. mahkemelerde. yetinmek. * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. i. avuntu. ı * Gereksiz. teselli. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. müteselli olmak. sıntı kı lardan uzaklaş mak. * Oyalanmak. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. dar (yer). devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . avunma avunmak * Avunmak iş teselli. avundurma * Avundurmak iş i. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. avuçla almak. * (hayvan) Gebe kalmak. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. luğ iş avurt ünsüzü . avuç içi kadar * pek küçük. avuçlama * Avuçlamak iş i. * Acını sı hafifletmek.

al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. gün-ey. * Avutulmak iş i. * Avutan. hesap ortada. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. yüz-ey vb. açı ey k. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). dene-y. hale. el. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. teselli etmek. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . ağ veya aş rma. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. * anlaş ı lmayacak bir ş yok.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. avurtlamak * Büyülenmek. . * Çalı satmak. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. yüksekten atmak. a a ndan an ndan bal. r. fladı ı avurtlu * Çalı satan. i. bel. düz-ey. dal. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. teselli eden. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. -ay / -ey. yüksekten atan. yapa-y vb. kamer. avurtlama * Avurtlamak iş i. ay aydı hesap belli n. lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre.

ay parçası . ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. pervane balı. ay örümceğ i * Ay modülü. Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. mehtap. geceyi açı geçirmek. 3 m boyunda. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. tı için lan ak yapan araç. * Bkz. teber. kemer balı (Mola mola). klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle.ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. kamer takvimi. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). ay evi ay gibi * Ayla. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. husuf. görünüş balıbaş benzeyen. n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. ınlı ldı ı muş .

* telâş lanmak. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. ayağdüş ı mek * Bkz. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. telâşkapı a lmak.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. iyileş mek. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. avuç içi. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. . n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. * (hasta) iyi olmak. ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. yolu düş mek. dikilmek. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. heyecanlanmak. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayak tabanı . iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i).

ayağ sı su mu. . ilgiyi kesmek. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. ayak iş lerini bı kmadan. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. gitmeye üş enmek. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. na * emek çekilmeden elde edilmek. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. yorulmadan yapmak. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. yürümesine engel olmak. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. ayağ donu yok. yarı sevinçle söylenen söz. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. ı k * dikkat. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak.

uğ radı ı ursuzluk getirir. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. ka lanı . ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. uğ ramamak. henüz dinlenmeden. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda.

* 30. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. * girmek.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak. * (bir yere veya mesleğ girmek. i * Aş ı ağdüzeyde. kendi tutumundan ş mamak. destek veya bunlardan her biri. ı raktı n ı . n ağ da * Bacak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. * Ayakta yapı sohbet. fut. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. uğ ramak. avutmak. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. sa * Yarı arş veya 30. bağ e) lanmak. kadem. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. ün ı rlı * Basamak. * ilk kez gitmek. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. * Vücudun belden aş ı ağbölümü. ayak atmak * girmek. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. sı radan. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. bayağ ı . uğ ramamak.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. rmağ ş an n * Göl ayağ ı . ayak basmak * bir yere varmak. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. * Halk edebiyatı uyak. bir davranı sonuna kadar sürdürmek. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. ayakta toplanan meclis. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. ulaş mak. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. gelmek. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan .

ayak topu * Futbol. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. ayak teri. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. ayak tarağ ı * Bkz. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. ayak oyunu * Hile. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. n ayak yapmak * birini aldatmak. gözden çı lmak. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. tarak. ayak satısı cı * Gezgin satı. ayak kirası . ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. yeri. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. nda ayak yalı n * Yalı ayak. kandı için dalavere çevirmek. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. karı . rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser.

çerçi. korumamak. ayakkabı dolabı . ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. ayakçak * Merdiven. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. * Ayakkabı lan yer. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. pabuççu. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. yok olması göz yummak. isyan. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. i.ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. n. toprakbastı nan . ayaklanma * Ayaklanmak iş i. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. baş rma. ayaklama * Ayaklamak iş i. ayaklamak * Ayakla ölçmek. cın i. kı ı kaldı yam. kösele gibi ş li eyler). satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. * Dokuma tezgâhı ayaklı. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. merdiven basamağ ı . * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. . * Gezici satı. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. ayağrahatsıetmek. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi.

ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan. ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. * Ayağolmayan. uyanıkalkmak. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. istemeye istemeye gitmek. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. baş * değ kimseler baş geçip. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . ayakta . baş ı kaldı rmak. ayağ sürümek. yaramaz. ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. * Taban. cin gibi çocuk. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. pedal. ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. çiğ nemek. ayaklar baş lar ayak olmak . ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. * Ayakçak. ayaklı * Ayağolan.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. değ kimseler ise en geride bı lmak. isyan etmek. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. . ayaklı canavar * Çok hareketli. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ı * Bir destekle yere dayanan. * Uyanmak. * Ayakla iş letilen. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak.

* yılmamak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. rtı ayar . * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. ayakyolu ayal * Karı . helâ. kenef. çökmemek. na.* Ayağ kalkmıdurumda. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. kı * değ yitirmemek. lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. . * İ gelenler. heyecanlı lı . a ş * Telâş. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. . leri * Senato üyeleri. ayan beyan * Besbelli. k. açı k. kı sürede. * Hazıyemek. apaçı açıseçik. sa * Acele olarak. kademhane. bilinir olmak. r ayaküzeri * Ayaküstü. tuvalet. ayakta durarak. k ayan olmak * belli olmak. eş ayan âyan * Belli. . aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. önemini korumak. abdesthane. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. * Oturmadan. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. kı na. festfut. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. ı rı n. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa.

ayarlanmak * Ayar edilmek. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . düzensiz. doğ ruluğ e rulamak. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. ayarlama * Ayarlamak iş i. ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . * Baş çı tan karan. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. . ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. ayarlatmak * Ayar ettirmek. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. doğ yoldan saptı ayartan. düzenli iş duruma getirmek. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. ru ran. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. ı . * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. birbirine uygun duruma getirilmek. bozuk. * Ahlâk. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . ş ta * Değ derecesi. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. * Davranı ölçüsüz. doğ ru. düzenli. karakter veya aklı yerinde olmayan. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. n. vata nıkı tı yla lan. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. ayarlı pense * Vida. z * Ölçüsüzlük. düzensizlik. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. nda * Kandı rmak. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru .

rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. eline bir ş geçmemek. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. ine ayartma * Ayartmak iş i. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. * Kandı rmak. * Birini. doğ yoldan saptı ru rmak. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. eline bir ş geçmemek. ayazlanmak ayaz . ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ukta * boş beklemek. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. * Boş beklemek. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. * (hava ve gece için) Soğ uk. ayartmak * Baş çı tan karmak. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. * Ayazda kalı üş p ümek. * Duru. ayazlandı rma * Ayazlandı durumu.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. sakin havada çı kuru soğ kan uk. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak.

ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. lmıçörek. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. lan k . ileri düş . it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. münevver. saydam. aydemir aydı n * Iş alan. tenevvür. ukta * Ayazda soğ utmak. gündöndü (Helianthus annuus). ndan aybeay * Aydan aya. taraça. ünceli (kimse). ayazlatma * Ayazlatmak iş i. hilâl. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. ay dönümü. âdet görmek. aydı nger * Parlak yüzeyli. aydı k. h. nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. tahtaboşbalkon. n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. ay ay olarak. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. ı * Kültürlü. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. sarı renkli çiçeğçok iri olan. ıkl ı nlı ı k ş . okumuşgörgülü. lmıay ldı süs. ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. i * Bir yüzeyin. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). gün çiçeğ günebakan. tenevvür etmek. i . * Ayı ilk günü. i. n * Ayı ilk günü. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. ayazlatmak * Soğ bekletmek.

. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. * Kötülükten uzak. temiz. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. ş ı * Iş alan. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i.aydı cı nlatı * Aydı k verici. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. n ndan lan boş luk. aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. ık. * iri yarı cüsseli. güçlü (kimse). ı k. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. aygı n * Bitkin. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. aygıbaygı n n * Güçsüz. aygı r * Damı k erkek at. saf. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre. * Kendinden geçercesine âş vurgun. çok yorgun. * Sahnelerin ıklandılması i. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. bitkin. lmıalet. vazı lacak k h. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. t. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . cihaz. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan.

ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. anlayı z (kimse). ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. ş sı ayı gördüm. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . * Kaba saba. i. bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. kaba ve hoyrat (kimse). ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. luğ bir * Anlayı.ayı * Memelilerin et obur takı ndan. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. ayı ğ balı ı * Fok. ayı içine alan bir familya. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. * Memeli et oburlardan. ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). dan. * Ayını iş mesleğ cın i. ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. yurdumuzda boz türü na bulunan. ayı klama * Ayı klamak iş i. beş mı parmaklı . ayı gibi * iri yarı . * Sarhoş u geçmiş biçimde. tabanları basarak yürüyen. küçük taneli yemiş veren. * kaba. iş * Sert. uyanı ş lı k. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r.

lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. . nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. kendine gelmek. kendine gelmek. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. ayı k klı * Ayıolma durumu. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. uyamayanları n yok olmasıı fa. temizlemek. işyaramayan. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. ayı etmek lı k * kaba davranmak. * Ayı nı lamak. mahmurluk. luk. aklı ı gelmek. k ayı kmak * Ayı lmak.* Bir ş içinden. ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. stek i m. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. ş . m. uyanmak. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. . * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na .

ine ayı plı ayı z psı * Ayı. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. i. kusuru olmayan. takbih etmek. miyar. utanı durum veya davranı na rı lacak ş . * Kusur. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. ı yalı ğ rma i . ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir. * Utanç veren. ayı planma * Ayı planmak iş i. bı * Ayı. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. eksiklik.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). kusuru olan. rma i ayım rı * Cisimleri. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. ğ ayın kı türküsü var. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. tütün. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ayı plamak * Kı namak. ayı nga * Kaçak tütün. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. * övünmek gibi olmasıama. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan.

iş ini * Seçmek. mayı mayı * Farklı davranmak. * Birbirinden uzaklaşrmak. farika. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. tahsis etmek. mümeyyizlik. hayı(Vitex agnus-castus). aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. 1-2 m en. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. eyi rt * Bölmek. temyiz etmek. tefrik etmek. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. * Bir yeri bir engelle bölmek. ikilik ortaya atmak. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. ayımlamak rı * Ayım yapmak. * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş . uzlaş bozmak. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. saklamak. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. * Ayı rtmak iş i. mümeyyiz. e boyunda bir ağ k. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. fark gözetmek. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. nüans. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. . * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. fark gözetmek.* Ayı rmak iş i.

* Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. bir ş yapmayarak. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. mugayir. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. ş ş ı a. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. muhalefet. boş ş gezen. * İsizlik. avare. mugayeret. kestirmeden gitmek. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. karş ters. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. yapacak bir iş ta i olmamak. . düz yoldan ayrı lmak. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. avarelik. ters düş mek. ibadet. zı t olmak. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. * Çapraz. aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. * İsiz. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. avarelik. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. î n in ldı. aykı olmak rı * ters olmak. ters gelmek. boş oturmak. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. hale. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en.ayin * Dinî tören. ı nda ş ı * İsiz. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. ay ağ . aykılama rı * Aykılamak iş rı i. ters. iş sizlik. ru e ı t.

* Aylamak iş i. aylı kçı * Aylı çalı kimse. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). * . aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. aylarca kalmak. maaş ıı lı . görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. bir ay için. gafil. ayı baş na lmak. aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. boş oturmak. maaş. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. aylama aylamak * Beklemek. * Kendine gelmek.. aç aylanma * Aylanmak iş i. çalı ş mamak. aydan beri var olan.. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . sa ip ğ ı acı dikilen. aç. aylı k * Birine. aylandı z * Sedef otugillerden. * Ay ığolan. devam etmek. mehtaplı şı ı . * Sürmek.aylaklıetmek k * boş durmak. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. * Ayı dolduran bir süre geçirmek. iş güçsüz dolaş siz mak. aklı ı gelmek. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. * Ay olarak. ı ı kla lı * Aymak iş i. * Gerçeğanlamak. k lı * Karş ğaylı ödenen. na aylı klı ayma aymak aymaz .

aynabakar * Büyük. anı me lı sı levha. * Hoş gitmeyen.aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. na aynası z * Aynası olmayan. varlı n görüntüsünü veren. ı * Polis. ters. yumurtamsı rmımsı . ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. bir tan. yakıklı ş . * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. * Küreğ yassı bölümü. durgun. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. yakıksı çirkin. kötü. gaflet. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. * dümdüz ve parlak. . iş hile karı ran. aymaza yakı na ş durum. düz veya az yuvarlak kıbölüm. yi * (Karagöz oyununda) Perde. ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . a ş z. biçimsiz. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . yolunda. ş . in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . z aynaz * Bataklı k. * Aynası olan. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. aynası k zlı * Aynasıolma durumu. * İ bir durumda. durum. ran ey. * (deniz için) kı ltız. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. * Işı tan. acak ayn ayna * Göz. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . * Hileci. cilâlı sı cam. güzel. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. * Parlak yüzlü. kı zı mavi renkli bir erik türü.

. olduğ gibi.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. aynı u iş yla. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. nı * Olduğ gibi. aynı zamanda * Hem de. araları ayrı olmayan. aynş tayniyum * Bkz. değ tirmeden. lik. pkı. aynı ünceyi ileri sürmek. kası il. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). nları ğ ı * Yay ayraç. * Değ meyen. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. * Aynı özdeş lı k. aynî aynî hak haklar. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. ı nması kolay eş ya. il. bununla birlikte. r * Hiçbir değiklik olmadan. lik. * Birleş ikgillerden. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. özdeş ayniyet. einsteiniyum. aynı mı sonuca varmak. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. * Baş değ yine o.

ayraç açmak * söz veya yazı içine. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. safdil. değik. * Baş baş türlü. ayranı budur. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. coş mak. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. ka * Yalnı tek baş olan. ayran budalası * Aptal. * (her biri) Ayrı olarak. yapı ayrı çanak yapraklı lar . kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. budala. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek. heterojen. ı rı ayranı içmeye. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. sersem. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. na ayrı cinsten * Farklı da olan. z. yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. ayrı * Yerleri bir olmayan. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . ka. ayranı kabarmak * öfkelenmek. iş * Her biri için. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ayran delisi * Bön. sersem. * aş bir cinsel arzu duymak.

miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. ayrıotu k * Buğ daygillerden. ldı ı * Ayrı ş lmı . kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. ş ı * Ayrıotu. ayrı . . na calı * Kur'a dı. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ayrı ca * Ayrı olarak. ayrı klı tutma. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. müstesna. çarpı k. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. * Baş na benzemeyen. müstesna. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. k * Düzgün ve uygun olmayan. ayrı tutulma. ayrı kaları tutulan. ş ı * Ayrı olma durumu. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. istisna. müstesna. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. . baş kaları benzemeyen. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. ağ iki . imtiyazsı z. * Ayrı tutulan. istisnası z. istisnaî. bir * Bundan baş ka. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. imtiyaz. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). . ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek. * Ayrı önem verilerek. kural dı olan. ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. * uyuş mamak.

* Birinden uzak düş me. k. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ . lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. ayrı duran. parabol. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . kalılı k ı tı . * Düş ünce.* Bir konik (elips. bir ş eyden uzaklaş mak. istisnası bilâistisna.. ğ ı k zı z. * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. ayrı lma * Ayrı iş lmak i. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. * Ayrı olma durumu. şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. laş i. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. bir kimseden. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . ı yan lantı. * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . * Ayrı iş lmak i veya biçimi. ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . eksantrik. daire. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. teferrüt etmek. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. munfası l.. kendilerini taş nesnelerle. ine * Bir yerden.

araları ayrı bulunan. teferruatlı . eyleri birbirinden ayı ran özellik. farklı mlı lı k. tafsilâtlı . cümle veya eş mcı ya. detaylı . na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. çeş çeş muhtelif. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. baş k. farklı mı nda m iş . lı ntı yla i. bir ş görmek. mufassal. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. fark. detay. değik. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. farklı mak. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. i. teferruat. mı * Ayrı türden. mlaş i. ayrı msamak * Bir ş anlamak. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. fark etmek. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. aynı mlı . malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. fark. olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. . eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. farksı k.ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. farklı ma. kalı * Alt bölüm. it it. ran * Ayrı noktası lma . farksı z. farklı ma. tafsilât.

ufak çekirdekli meyvesi. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). gece). ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. tüylü. * Moleküllerin. tartı ş münakaş etmek. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. sarı tüyler. aysfild aysı z * Buzla. * Ay ığolmayan (gökyüzü. çiçekleri iri ve pembe. kararsı(kimse). . n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. tahallül. n iş i lan * Değ ken huylu. mak. sarı acı renkte. şı ı * İ düzlemin ara kesiti. bankiz. i * Moleküller. n * Birbirinden ayrı lmak. lçı z. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. mayhoşdokusu sertçe. ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. yaprakların altı nı tüylü. na * Ayrı nı lamak.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. . orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. aytı ş mak * Atı ş mak. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. birliğbozmak. aç * Bu ağ n büyük. * Gülgillerden. iş z aysberg * Buz dağ ı .

dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. biraz. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. içken. nitelik. yayı lmak. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. çok karş . * Dolandıcı rılı k. yavaş yavaş . Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . ş ş ı ı tı * Nicelik. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. Bu saltması de gösterilir. umulandan veya gerekenden eksik. erkek. sıtüylü. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. * Ayvazı görevi. sundurma. mı * Uzun süreli. ile * Alılmıolandan. ikisi de bir. az saymak. işbozulmak. güç. * Küçük ölçülerle. ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. tı * Koca. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. bekri. az buz olmamak . açların u * Teras. hilekâr.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . eş . kün. azı msamak. * Bir parça. n * Dolandıcı rı. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). soluk sarı i k çiçekli. * Göğ en yüksek yeri. süre bakı ndan eksiklik bildirir. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer.

* Etkisini yitirmek. az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. azadelik * Azade olma durumu. . * Üye. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . erkin. az gelmek * yetmemek. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. azaltma . serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. az çok * Bir parça. oldukça. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. ı boş * Baş . az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. serbestlik. aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. * Azaltmak iş i. gerçekleş mesi. erkin. * azı msamak. tenakus. bulunmak. n. aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. doğ kaynakları gereğ itim ük ş .* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. daha çok istemek. vücut parçaları . n klı tüğ nı azade * Baş . rslı çı aza * Organlar. serbest. * Vücut parçası . organ. hafiflemek. bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. i. ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar.

. tekebbür. * Çalı . azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. * Gururlu. azap vermek * acı çektirmek. m azametli * Ulu. * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. çok büyük. çalı satmak. ine ı laş . * Debdebe. mlı * En büyük. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. azar azar azar * Paylama. paylanmak. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. i. azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. heybet. böbürlenmek. heybetli. büyüklük. m. i. yavaş yavaş az. * Gurur. * Görkem.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. azarlama * Azarlamak işpaylama. * Debdebeli. azarlamak * Paylamak. ezinç. azar iş itmek * azarlanmak. kurumlu. * Süreyi uzatarak. kötü sözle karş mak. tekdir etmek. * Ululuk. en çok. * Çalı kurum. kı rmak. maksimum. az * Küçük ölçülerle. * Görkemli. üzmek. hafifletmek. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . en yüksek.

* (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. * Okullarda paydos. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). * Azması sebep olmak. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. azatlı k * Azat olma durumu. * Azmıolan. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i.azarlatma * Azarlatmak iş i. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. ünü azat eylemek * azat etmek. * Serbest bı lmıolan. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. azdılmak rı * Azması yol açmak. serbestlik. na * Azgıduruma getirmek. * Azat edilemez. Azerî halkı ilgili (olan). azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. salı vermek. ş azelya . * Oldukça az. yoldan çı ş ş kanlı karmak. köle). ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. * Azerî halkı özgü olan. n * Şmartmak. * Açalya. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek.

biraz. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. u u . yarası hemen kapanmayan. azgı n. ütücü diş . çok etkili. k * Hemen yemek üzere. az bulmak. azı i. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. ekalliyet. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. anı erli azı i diş * Azı . azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. daha fazlası istemek. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. * (çocuk için) Çok yaramaz. besin. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . korkunç. * Azgıolma durumu. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. u sı nı azı k nlı karş . ekalliyet. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. *Ş iddetli. biraz. ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. az görmek. * Azı olan. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. azık cı * Çok az.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. * (süre ve miktar için) Az olarak. gı da. * Cinsel istekleri aş olan. ğ ı * Yoksulları doyuran.

yola çı kmak.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. muazzez. iddetlenmek. azimli * Kararı tutumunda direnen. * Ermiş n. kararlı nda. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. ı azil * Görevden alma. . azledilme azize aziziye azizlik . * Kararlı kararlı lı kla. n * Çırı çı ğ ndan karmak. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. azimkârane * Kararlı . azizlik etmek * muziplik etmek. * Azı iş tmak i. * Azı ş iş mak i. . azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. * Gidiş . kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes. * Muziplik. * Ermişeren. * Sevgide üstün tutulan. nı i * Aziz olma durumu. karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. azimet etmek * gitmek. olarak.

azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. i na . metis. taş rmak mak. için) Kabarmak. azmanlaş mak * İ mek. gölcük. miş * Azma. * (yara. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. * Kerestelik tomruk. kötülüğ artı kı kta ünü rmak. rma. görevinden çı lmak. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. azmettirme * Azmettirmek iş i. * Azı k. k * Cinsel duyguları artmak. ki ı rkı ş ması an. azlolunmak * Görevinden alı nmak. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. ı vb. azledilmek * Görevden alı nmak. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. * Az olma durumu. çı karmak. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. kocaman duruma gelmek. hastalıvb. için) Etkili.* Azledilmek iş i. * Çok geliş . * (deniz. görevden almak. * Küçük su birikintisi. rileş azmetme * Azmetmek iş i. tehlikeli duruma gelmek. karı azma * Azmak iş i. * Bataklı k. * Taşnlı ileri gitmek. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak.

sabı * Azotometre. * En eski jeolojik (sistem). rengi. aznif * Bir tür domino oyunu. bütün borçları kurtulmak. aznavur * Gürcüce. nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad. kokusu. sert kimse. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı .azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). azotlama * Azotlamak iş i. ı ı ya azvay * Sarı r. .008 olan. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. " rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. ı ı rlı te nda olmayan element. havada beş dört oranı bulunan. azotlu *İ çinde azot bulunan. tadı 7. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. asıyüzlü. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. iri "yarı"kıcısinirli. Kı saltması N.

için klara rlar. iri demir. ağ lı yürekli. baba bucağ baba yurdu. dededen kalma ev. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. * Bu gibi kimselere verilen unvan. ağ veya beton dikme. baba değ tı il. oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. çift dudak patlayısı mı cını b. * Türk alfabesinin ikinci harfi. yurt. * Basso kı saltması . * Yaratı. n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . toprak ya da yurt. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. baba baba adam * Yaş. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. un * Çocuğ olmuş u erkek. Ba * Baryum'un kı saltması . bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse.B * Bor'un kı saltması . baba ocağ ı * Babadan. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi.kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . toprak. Be adı verilen bu harf. lı ı . baba koruk (veya erik) yer. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. babalıduyguları dolu kimse. ı . m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. * Koruyucu. olgun adam. cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. adı ı baba evi. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. kurucu kimse. ses bilimi bakı ndan ötümlü. . * Ata. k baba evi * Babadan. up ü. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . B gösterir.

babacanlı k * Babacan olma durumu. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. cana yakıolarak. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. paternalizm. baba yadigârı * Babadan kalan. sempatik baba. güvenilir (erkek). babadan babaya * dedelere doğ zincirleme. * Sevimli. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . babaya yakı n. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . cana yakı k. n u . baba yurdu * Baba evi. ş it sı ambaba. babacı l * Babası çok seven. nlı babacı k * Küçük baba. iyi kalpli.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. * XIII. n rası taş yan. hoş n. * Cana yakı olgun. baba ocağ ı . ru * ataları beri. a n babaca babacan * Baba gibi. babası çok düş olan. görülü. hoş . yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. .

na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. yetim." anlamı kullanı bir söz. * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer. * Baba olma durumu. . * Kayıbaba. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan .babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). babalanma * Babalanmak iş i. babalı * Babası olan. öfkelenmek. * Üvey baba. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. na babası z * Babası ölmüş çocuk. * Diklenmek. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. bir ş ı sı olsun. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. z u lan lan. kayıpeder. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. babalıetmek k * baba gibi davranmak. babalanmak * Babaları tutmak. bizim kuş aktan öncekiler. kabadayı davranmak. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. ca babaları z mı * bizden. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar.

* Osmanlı hükûmeti. huylar edinmiş iş alı kanlı . babayiğ it * Güçlü kuvvetli. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. ı nı bacak kadar * ufacı k. ayak. ama değik. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. türlü türlü huyu var * daha küçük. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. bacak kadar boyu var.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. yüzyı İ lda. lı k. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). * Su yolu. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. * Mert. kabadayı . babı ndan * Bkz. * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. babı nda * Konusunda. ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . babı nda. ı yapı nı i. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. ı tları lan. korkusuz adam. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. * Oyun kâğ nda. oğ vale. bacak kalemi . herkesten farklı ş klar. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. Babî Babîlik * XIX. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. destek veya bunlardan her biri.

* Zorla alı para. uzun boylu. * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. rüzgâr. * Tarikat ş eyhlerinin karı. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. abla. * Kıkardeş z . kı boylu. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi.* Kaval kemiğ i. baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. bacanaklı k * Bacanak olma durumu. * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. baç . bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. * Felemenk altına verilen ad. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. bodur. * Dost. ı * Bacakları uzun olan. nı p bacaklı * Bacağolan. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). arkadaş . ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. haraç. i * Yel. bacakları kopmak * çok yorulmak. ı * Bacakları sa olan. * Baç alma işveya görevi. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan.

badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. badem ağ acı . badanası z * Badana edilmemiş . badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. badana yapmak. * Badanası bozulmuş . badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. harman döküntüsü. *Ş arap. bir tür yer elması . * Ondan sonra. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. * Birleş ikgillerden. badem * Gülgillerden. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. içki. ı badanalama * Badanalamak iş i. badanalı * Badana edilmiş olan. badanalanmak * Badana yapı lmak. badanalatma * Badanalatmak iş i. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. ş ekeri çok. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ .badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n).

badem biçimindeki organ. badem bahçesi. lan sı . badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. k * Ördek. fasulye. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. * Badem ağ açları olan yer. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. bundan böyle. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). badema bademci * Bundan sonra. içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. z lan badem parmak * Baş parmak.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. * Badem satan kimse. çok * Badem biçiminde olan. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . bezelye gibi taze sebzelerde. halat sargı. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla.

* Kı boylu. sa nek. koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). badikleş me * Badikleş durumu. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. * İ iliş rabı lgi. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . . lam. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. büyükçe su kabı . ki. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. genellikle arkada olan bölümleri. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. ta. * Bağ deste. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. n u * Otomobillerin yük konulabilen. palaz. badik * Ördek. sa badikleme * Badiklemek iş i. badya bagaj * Ağ geniş zı . bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. demet. kan * Çöl. * Tren. yayvan. erli . * Sargı .badi badi yürümek (veya gitmek. * Yolcu yükü. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. baget * İ kı değ nce. sicim. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. * Bageti olan. düğ ümlenebilir nesne.

bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. otur-up vb. bulunan. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. koş -arak. bağ z. sonbahar. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. * Kaplumbağ a. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). üzüm olsun. bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. bağ bak. u rı * Ur. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. * Kaplumbağ kabuğ a u. ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. * Bu iş yapı ğmevsim. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. ulaç. * Ölü doğ kuzunun derisi. an bağ an boğ * Küsküt. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. * Meyve bahçesi. zarf fiil: gül-e gül-e. ı sı bağ lı cı k . ı lı i ten ini yapmalır. güz. ş eytansaçı . yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. düş an ük. * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan. bağ doku * Hücre sayı az. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku.

i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. çelme atmak. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. mak. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. uymak. homojenlik. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. homojen duruma gelmek. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. lı k. bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. * Bağ kurup oturmak. homojenleş daş k tirmek. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. daş . mütecanis. k. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. daş i. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. imtizaç etmek. kör düğ etmek. homojen. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan).

sihir. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. mla * Büyü. tâbiiyet. bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. mı ş n ı i. geçimsizlik. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . etkisi altı tutmak. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî. z. bağ ı l * Görece.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. * Görece olma durumu. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli .iş sın. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. rölâtivite. bağ k ı llı bağ ı m . bağ mazlı daş k * Uyuş k. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. izafî. ı er. bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. izafiyet. * Baş çı cı tan karı.

özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. a. gücüne veya yardı na bağ olan. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. tümleçleri. bağ z. izafî. rölâtivizm. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. göreci. rölâtivite. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. müstakil. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . kavramları tasarı birlik. hür. izafiye. mutlak olmayan. tutumunu. özgür. ka eyin mı lı ü. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. görecilik. izafet. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. * Eş . tâbiiyet. görelik. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi. göreli. bağ k. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . özgürlüğ özerkliğolmayan. veya nitelik. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . nispî. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. yüklemleri ayrı cümle. rölâtivist. rölâtif. tâbi. ı msı i.

ları n ı nda ayan rsağ . bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. bağş rı mak. görelilik. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . çok acı duymak. * çok susamıolmak. * Yüksek sesle azarlamak. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. ekilde dı vuran kimse. ş amata. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. rölâtivite. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. nda n . rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. bağş rı ma. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. bağ ı r * Göğ üs. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. ı ntı ka eye lı izafiyet. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. * Gürültüyle. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. * Kendini belli etmek. ş amata ederek. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. rmak i * Bağ ı ldak. bağ ş ı mak rı * Bkz. bağ ş ı ma rı * Bkz. * Ciğ bağ er. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm.

acı kaçı madan değ erlendirmek. ı ş i. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. insanları özellikle çocukları bağ n. i. öldürürüm" anlamı korkutmak. teberru etmek. bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p .bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. ı ş i. ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. rması * Bir haberi. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). geliş nı imini. affetmek. kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. teberru. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme. ş * Görevden çekmek. almak. ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. ı ş ey. askarit. * Bağlanan ş hibe. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. * Bağ ı rtmak iş i. * Bağ yapan kimse. bağ ı rtı * Bağ sesi. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. muaf. af. immünoloji. muafiyet. bağ çı ı ş bağ ı ık ş . rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. * Hibe etme.

* Bağ yapanlardan her biri. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. mukavele.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. kontekst. ya da birer t: bağ r. kontrat. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i. me. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. affolunmak. ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. bent. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). * (herhangi bir olguda) Olaylar. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. affedilmek. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. ya. deste. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. an bağ laçlı * Bağ olan. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. durumlar. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. âkit. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . demet. rabıVe. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. affa uğ ı ş ine ramak. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. me lanmıolan. . veya.

* Bir dil birimini çevreleyen. irtibat. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * Uyulması zorunlu olmak. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. * Gönlünü kazanmak. ka le raş * Sona erdirmek. . bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. lanı ey. ma * Birinde bir ş karşilgi. tutmak. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. içten bağ olmak. lâç * Denk yapmak. kontekst. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. paket yapmak. ka * Düğ ümlemek. tamamlamak. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. bitirmek. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. tahsis etmek. * (bir iş için) Anlaş yapmak. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. zca le raş . bağ lanma * Bağ lanmak iş i. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. ine * Sevmek. * Bağ çalan kimse. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . meydana gelmek. ondan önce veya sonra gelen. * Geçiş i engellemek. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. onun anlamı. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. * Oluş mak.

bağ cı layı ünlü. irtibatlı talı nda lantı . lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. ki ma. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan. müttefik. bağ ünsüzü lantı * Bkz. bağ cı layı ünsüz. laş k bağ ı laş m * Eş leme. rabı . bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. terim). bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. kolona ileten boru. kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. bağ ünlüsü lantı * Bkz. siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). bağ yapmak lantı * iliş kurmak. bağ latma . bloksuz. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. laş i.* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. tahsis edilmek. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. * İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . bloksuz ülkeler. ş * Sonuç. lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. * haberleş sağ me lamak. nda lantı * Askerî. iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . irtibat. anlaş sözleş yapmak. ittifak etmek.

bir düş ünceye. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. bağ olmak lı * tâbi bulunmak. eyin. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. un nda * Bir halk inanına göre. -l-mak. üzüm bağ çok olan (yer). * Sırlanmı sırlı nı ş nı. ı . bağ kalmak lı * uymak. saygı yakı k duyma ve gösterme. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. tâbi olmak. ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ . * Sadı k. * Uyulması zorunlu. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. ile nlı . gec-i-k-mek vb.* Bağ latmak iş i. ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . sadakat. bağ cı layı * Bağ niteliğolan. m.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). tâbi. * Kapatı ş lmıolan. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. kapalı . bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. nda ı ilgi. * Gerçekleş bir ş gerektiren. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. . açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. tutkun. bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. mesi artı * Bir kimseye. ları bağk bahçelik. lı * Birine karş sevgi. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. vabeste. bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. ı . merbutiyet. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb.

bağ na basmak rı * kucaklamak. bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. ş amata ederek. bağ nı rı ezmek * üzülmek. bağ yufka rı * Yufka yürekli. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. ş . bağ naz nazca davranı taassup. ş amata. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. bağ ı çağ rarak ı rarak. yetiş tirmek. bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. Bağlaş lı ı m. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. hep birden bağ rması ı rtmak. ı . bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. merhametli.* Bkz. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. * Gürültüyle. taassup. ı rma. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek. * Bir düş ünceye. dertlenmek. acı kı çekmiş . bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). bağ naz * Bir düş ünceye. içine iş lemek. bağ z sı * Bağbulunmayan. sıntı . bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu.

i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. eyi bahaneli * Bahanesi olan. baha biçmek * değ belirlemek.baha * Paha. bahar nezlesi * Bkz. . Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. zencefil. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram. sı * XIX. erini bahadı r * Savaş larda. yüzyı Babîlikten doğ olan. ilkbahar. * Gençlik çağ ı . 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. zencefil. ilkyaz. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. bahanesiz * Bahanesi olmayan. s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. bahar * Kuzey yarı küre için. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. karabiber gibi lan n. i. maddeler. saman nezlesi. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. .

ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçeleri olan (yer). n * Sebze yetiş tirilen yer. . iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). baharatçı lı k * Baharat satma iş i. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer.baharatçı * Baharat satan kimse. bahçeli * Bahçesi olan. tarçı gibi bahar bulunan. *İ çinde karabiber. doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. bahçelik * Bağ . bahçeci * Çiçek. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. baharatsı z * Baharatı olmayan. baharatlı * Baharatı olan. bahçe gibi düzenlenmiş yer. layan kaside. bahçesiz * Bahçesi olmayan. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. karanfil. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. bostan. * Bahçe yapma iş i. lezzetlendirmek veya baharat ekmek.

mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. ulan ey. mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. bahis * Konuş ş konu. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. ı bahir * Deniz. k k ları u * Denizle ilgili. * Söz. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. söz konusu olmak. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. . * Bir kitabıbölümlerinden her biri.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . resimlerin bulunduğ eser. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. * Yalı nı çapkı. lanı bahis konusu * Söz konusu.

bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. nı unu i . baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . . bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. mutsuz olmak. istenen sonuca ulaş mamak. kader. mak. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. bahsi kazanmak * ileri sürülen. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. bahş etmek * Bağlamak. bahtı k açı * Talihli. talih yüzüne gülmek. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. talih. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. bahtı kara * Mutsuz. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. ans. lı. bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i. talihsiz. sunmak. konuş sözünü etmek. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. * Ş mutluluk. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para.

karı aç. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). özellikle. kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. mutsuz. * ş ma anlatı aş r. üstelik. mutlu. z bahusus bak bak! bak! * iş te. genellikle milletvekilleri arası ndan. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. hükûmet. vekil. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. kemik çıntı. mutlu. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. * ş ma bildirir. bahtlı . bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. bakalit kaplamalı . ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. * küçümseme bildirir. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. * Hele. an . nı tirir. talihsiz. * Bakmak iş yapan (kimse). tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. talihli. mutluluk. navı bakam bakan * Baklagillerden. mutsuzluk. bakaç * Dürbün. talihli. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . aş * Bahtı olan. nazı kanı ktan baş na r. kuş merak.bahtiyar * Bahtı olan. baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili.

vekillik. nezaret. sır. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. darülâceze. * Bakı iş lmak i. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. * Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. * Kalı lar. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre. * olur ki. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. . ları ları u * Öküz. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. * Kademe.bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. nı * Fal. bakar mını sız? * seslenme ünlemi. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. * Falcı lı k. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). bakılı cı k * Bakmak iş i. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). barı kları . * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. eyi n düş zca * Falcı . vekâlet. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar.

doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan. olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. bakı r * Atom numarası yoğ 29. * Bakı yapı ş rdan lmıkap. ş ş ı . * Bakı yapı ş rdan lmı . kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. ı ve elektriğiyi ileten. yönü.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi.95 olan. değ erlendirme açı. 10840 C ye doğ eriyen. zı renkli element. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . bakı zlı msı k * Bakı z olma. unluğ 8. bakı nmak * Bakmak iş lmak. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. Kı saltması Cu. yüzüstü bı lma durumu. lmamı ş . i yapı tı * Muayene olmak. bakı r rengi . terk edilme. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. -e göre. araşrmak. bakı ndı bakı nma * Bak hele. çevreye göz gezdirmek. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. * Yeş çalar mavi renk. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. * Bakı nmak iş i. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı .

bakıaçı ş sı * Bir olayda. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. sa p bakık ş ı * Bkz. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. bakımlı ş . bakımsı ş z. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak.* Kıla yakı kahverengi. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. tenazur. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. nda ş ı ey) arası ş ı ey). bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. bakı ı r taş * Malakit. mütenazı ı r. görüş sı açı. bakı r tuzu * Bakısülfat. bakı r sülfat * Göz taş ı . bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. ı bakıksı ş z ı * Bkz. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. konuyu. göz taş r ı . bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. simetri. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. simetrik. asimetri. (rengi) bakın rengine benzemek. zı n * Bu renkte olan. r * Bakmak iş i veya biçimi. ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. . n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan.

ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. baki kalmak * sürekli. * (toprak için) İ ş lenmemiş . * Baklagillerden. lmamı ş . i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. kalı olmak. mlı * bir ş eyden artmak.baki * Sürekli. kalı. bakkam bakla * Bkz. ş . ntı * Yiyecek. * Büyük bakkal dükkânı . taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. daimî. lerle raş bakkal defteri * Karık. bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. geri kalan. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. cı * Bir ş eyden artan (miktar). bakam. öteki. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). mtı . k. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. el değ memiş bozulmamık. * Kalı . bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. kide ş * El değ memişkullanı . ş lı bakiye * Artı artan. geride kalan. * Eskimemişyı . bakkallı k * Bakkalı iş n i. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. lik. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. * Bakire olma durumu. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. z. z lan z. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. düzensiz yazı dolu defter. erdenlik. * artakalan. pranmamı yeni. kalan. ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i.

baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda).* Bu renkte olan. baklamsı meyve * Bkz. . * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. akasya. fı k. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . ceviz. renk. lan bakla ı slanmamak * Bkz. bakla oda nohut sofa * Bkz. bakliye. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. baklalı baklalı k * Baklası olan. ağ nda bakla ı zı slanmamak. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. baklavalı *İ çinde baklava bulunan. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . baklagiller * Bakla. badı ç. * Bakla tarlası . baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. bakla kadar * (bit. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. baklamsı * Bakla biçiminde olan. fasulye. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). keçiboynuzu gibi. nohut oda. iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası .

rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. * (bir işBirinden beklenmek. bakterileri içine alan canlı lar. ilgilenmek. * Bir işyapmak. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. larda klara kı k biçimde olan. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. Benzemek. ) * (hasta için) Muayene etmek. * Önem vermek. küresel. canlı bulunan. eye lı * Gözetmek. * Yoklamak. * Bkz. geçindirmek. mayalanma veya hastalı yol açan. farkı varmak. . çürüme. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. * Anlamak. suda. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. bir işyapmakla görevli olmak. * Bakmak iş i. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. baklagiller. önem vererek üzerinde durmak. denemek. bölünerek çoğ klorofilsiz.*İ çinde baklava desenleri olan. bakteriyoloji alanı çalı kimse. * Renklerde. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. bakteri * Toprakta. nda ş an . incelemek. eyin mesi için * Beslemek. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. ş ı ey * Aramak. tedavi etmek. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. silindirimsi. kimyasal etkiyle öldüren (etken). * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. tek hücre canlı vrı alan. andı rmak. * dikkat çekmek sözü. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r.

bal dudaklı . bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. bal baş ı * En temiz bal. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. bal dudak * Bkz. na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. niteliklerini inceleyen bilim. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. baktı rmak * Bakması yol açmak. llı bal kabağ ı * İ turuncu. vı * Olgunlaş ş mıincirin. çok iyi. ş ı . çi bir idi * Aptal. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). ndaki petek gözlerine doldurdukları . sı madde. dına sı tatlı. bal gibi * pek tatlı . bal dudaklı * Tatlı dilli. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. adamakı. bakması sağ na nı lamak. rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . koyu. beyinsiz kimse. aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. i baktı rma * Baktı iş rmak i. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica).bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . *ş üpheye yer bı rakmadan.

* Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. nektar. balı la benzer. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. balabanlı k * Balaban olma durumu. balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. gürbüz (kimse. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. çocuk. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. * Ş man. n mı lan. arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. balak balalayka * Bkz. * Yavru. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. çocuk). (Botaurus). iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. malak. . bala balaban * İ büyük. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. irileş mek. ri. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. * Bu renkte olan. .

mil. *İ çindeki kil oranı yüksek. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. kıkları * Safra. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. yavaş ı madde. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . * Karagöz. su geçirmez. koyu toprak. * Kabzanı demir siperi. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. daha çok killi. oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. yapı çamur. romantik. muvazene. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. da. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. yağ. yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü.balama * Orta oyununda Rum tipi. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. itli ş kan * Güçlük çı kartan. balata . an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. koyu. pedavra. da. lan * Denge. lik arkı * Serbest biçimli.

balerin . unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. karı * Balçı olan. ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. karasineğ çok benzeyen. mı siz. ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. ran en baldı rgan * Baldı ran. hastalıbulaşran. adı atı çoğ m ş lara. hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. * Maydanozgillerden. pilâvlıpirinç. karabaldı r. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . iş serseri.balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. sinekgiller familyası ları ndan. nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. balçıhurması k . baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. *Ş eytan otu. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . incik. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. ri k bale * Belli hafif figürlere. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. en . kan emen. (Conium maculatum).

balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. ne zayıolan. balıeti k * Omurgalı lardan. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. suda yaş ayan. ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. yı ş k an. tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. ç. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . * Zodyak üzerinde. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. balgamlı * Balgamı olan. biçimli tombul. solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . bektaş ı taş mühresenk.* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . dalgı kurbağ adam. ı dı atı sümüksü madde. Zodyak. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . k balı k balı k * Omurgalı lardan. . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . balıkartalı k . . hazı rlanan bir çorba türü. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı.

yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. kla k * Uzun bacaklı lardan. k * Balı lara özgü. kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. balıyiyen. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. mın kçı mı balı lı kçı k . su kıları yaş yı nda ayan. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. kahverengi çizgili. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. k * Yayvan servis tabağ ı . vitaminli yağ karı flı a ı lan . kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. balı beslenen. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . üremelerini sağ layan yumurta. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. azlı balı l kçı * Balı beslenen. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. su kıları yaş yı nda ayan. boynu ve gagası uzun. balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. boğ k. yavaş k kları kuruyan. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. ticarî merkez.* Kartallardan. beyaz. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. ı bal rı rlanan yumurtası . havyar. kları (Anamirta).

* Balı olmayan. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . balı n kçı * Perde ayaklı lardan. düz ve baş ağbir biçimde. yassı na . ı nı ünmeden giriş erek. avlama iş k i. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . k ı balı klı * Balı olan. esnek. dar. uzunluğ 20 m. erinleş buluğ ermek. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. a l baliğ olmak. * Balıüretme. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. yağve çubukları avlanan memeli hayvan.* Balıtutma. uzun ve çatal kuyruklu. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. k balı klava * Deniz. akı ı na mek. soğ hava deposu olan yer. ğ ı . deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). * erinlik çağ ermek. ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. uzunca gagalı . eriş mek. ağ ğ200 ton olan. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. k aş ı * Bir iş bir duruma. balina * Balinalardan. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. falyanos (Balaena mistycetus). balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. baliğ olmak * bulmak. uzun çubuk. atlamada) Balıgibi gergin. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. süslemek.

Balkanoloji * Balkan ulusların dili. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. * Balkı iş mak i. Arnavutluk. tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. Bulgaristan. sancı rı . Balkanlar * Hı rvatistan. Balkanlarla ilgili. * Ş ek çakmak. Sı rbistan. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan . dalgalanmak. nı nda ş arı ru kmı . Romanya. balkı ma balkı mak balkon . imş * Su halkalanmak. kla * Örnek hayvanı balina olan.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . balkı r * Parı. içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. . * Ağ. KaradağKosova. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. * Bkz. * Güzel süslü. sancı rı mak. parlak. . imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. Malkar. parı ldamak. * Kesik kesik ağmak. Makedonya. ltı * Ş ek. Malkarca. * Parlamak. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . * Balina takı ş lmıolan. balina geçirilmiş olan (giysi). Bosna-Hersek. Balkar Balkarca balkı * Bkz. Slovenya.

balköpüğ ü * Açısarı k renk. lmı * Ballıhastalı olan. * Bağ larda görülen külleme hastalı. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ballı darı *İ ncir. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. tatlanmak. ballanma * Ballanmak iş i. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ballı baba * Ballı babagillerden. düzenlemek. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. atmosferde uçabilen. balkonumsu * Balkona benzer. küre biçiminde araç. ballı börek * Çok lezzetli. llı ballı babagiller * Nane.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. ballı k * Bal konulan kap. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i. * Tatlı mak. olgunlaş laş mak. ik lardan oluş bir an familya. k ğ ı . ğ ı * Ballı baba. mak. ballı *İ çinde bal bulunan.

baltacı * Balta yapan veya satan kimse. koru). antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. belsem. k balta olmak * direnerek bir ş istemek. demir araç. n an * Bir tür kudret helvası . ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. merhem vb. danslı yer. yükleri bindirip indirmekle. balta vurmak * balta ile kesmek. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . * Karnı yuvarlak ve şkin. * Bazı açlardan elde edilen. iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. baloncu baloncuk * Balon satan kimse. balonvari * Balona benzer. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. aç .). musallat olmak. * Kesmek. balon gibi. parçalamak.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. baltacı k * Küçük el baltası . çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. * Gemici. . yol açmak. yarmak. lan ı . lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. ası ey lmak. * Odun kıcı rı. boynu dar cam kap. iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. * Küçük balon. parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine.

ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. balyalanmak * Balyalamak iş lmak.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. iş m ini balya yapmak * balyalamak. ini baltalı * Baltası olan. balyalama * Balyalamak iş i. balyalamak * Balya yapmak. * Sısıkesimi yapı orman. pot kı nda rmak. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . tlı kacak davranı bulunmak. balyalanma * Balyalanmak iş i. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. denk yapmak. i. sabote etme. sabote etmek. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. baltalamak * Balta ile kesmek. bir sıntı kurtulmak. . * Bilinçli ve kası olarak.

mobilya. balyozlamak * Balyozla vurmak. . hem kurutularak yenilen ürünü. bamya tarlası * Mezarlı k.balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. * Bu bitkinin hem taze. * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. baston gibi birçok cak en. ban ağ acı . kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. k lerde lan. i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. * Sakalı alt dudağ hemen altı n. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. ı r. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. yanı mı lan ş . sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. İ u * Taş kı ları rmak. ka bambu * Buğ daygillerden. varyos. ları lan. balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. kahverengi. uzun menzilli tunçtan top. ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. ergin evrede baş akları kemiren. merdiven. hezaren (Bambusa vulgaris). balyozla dövmek. bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). balyozlama * Balyozlamak iş i. . kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). ı n ndaki bölümü. değik.

ile bandaj * Sargı sarma. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. herkesin anladı. bandajlatmak . ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . . mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan. aç * Sepetçi söğ sorgun. madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti. ses cihazı bant üzerine kaydetmek. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). banda almak * bir sesi.. bandajlamak * Sargı sarmak. üdü. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. çiçekleri salkı m durumunda. lokma. bançolaş ma * Bançolaş durumu. nda ı bana da . ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. ile * Bağsargı .* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. * Banal olma durumu. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler. bandajlama * Bandajlamak iş i. telek damarlı . . ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i.. ban otu * Asya. aldı etmemek. * Herkesin kullandı.

bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. bandı ralı * Bandı olan. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan.* Sargı sardı ile rmak. bangı rdama * Bangı rdamak iş i. * Yapan. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . mıka. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. hı karak ağ çrı lamak. mıkacı zı . unu * Yabancı devlet bayrağ ı . bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. * İ dizilmiş pe ceviz. kuran. bank . bangı r bangı r * Yüksek sesle. u bandı rmak * Banmak. kumaşerit. bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. gürültüyle. badem ve benzerlerinin. bandaj yaptı rmak. halkı bani * Kurucu. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. bangıbangıbağ r r ı rmak. rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. * Etibank.

* Para. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka .iskonto. değ belge. raş * Çok zengin (kimse). bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. * Banker olma durumu. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. * Bankacın mesleğ nı i. . banka defteri * Bkz. tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. banka cüzdanı . ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. biriktirmek. banka gibi * çok zengin (kimse). bankiz * Buzla. * Bankacı . kasaları para. altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. * Bankerin yaptı iş ğ . * Faizle para alıveren. na banker * Banka sahibi. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh. ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. kredi. banka cüzdanı . bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse. kambiyo iş p lemleri yapan. parklarda oturulacak sı ra.

* Banmak iş i. dolay. loto gibi oyunlarda. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. nda. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t . * Bantlama makinesi. yassı . * Su altı tepeliğ i. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak. banko geçmek * Yarı ş veya toto. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. * Bağ ı rmak.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . * Katı ş sulu veya tuz. çevre. deş etmek. banlamak * Horoz ötmek. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. bant yapı rmak. banko sayı * Sayı loto oyununda. banlama * Banlamak iş i. ş bağ erit. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. ensiz. . banma banmak bant * Düz.

lan lan banyo kabini * Duş kabini. * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. husus. lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. içinde yı lan bölüm. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. hamam. bar . gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. başk. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata).banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. aç bap * Kapı . cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. banyo yapmak * yı kanmak. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. baobap * Ebegümecigillerden. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. * (kitaplarda) Bölüm. lı * Konu. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. banyo * Yapı larda. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu.

ortada olmak. . barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. kı çuha. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . baraka barakacı k * Küçük baraka. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. ı r bar * Danslı . baraj * Suyu toplamak. * Hava bası birimi. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. paslanmak. kebe. * Tahta.* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. ncı * Cam kaplarda oluş pas. * Ayaküstü içki içilen meyhane. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. duvar yapmak. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. ağ ritmli bir halk oyunu. barak * Tüylü. gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. reti . içkili eğ lence yeri. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. baraj mesafesi * Serbest atısı nda. büğ yla lan et. * Apaçıgörünmek. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi.

barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. * Taneleri yuvarlak. bir tür fasulye. kale u kı lı ş n korkuluğ u. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . n. vücutları pullarla kaplı mı iri . ş * Kaba ve kı . barbarca * Barbara yakı bir biçimde. kı zı rmı pullu. uzunca başk. beyaz etli. barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. .baran barata * Yağ mur. rı cı * Kaba saba. n. * Uygarlaş mamıkavim. it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. barbarlı k * Barbar olma durumu. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). . * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. ucu kı k. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. oval veya yassı rmı benekli. topluluk. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. baltacı kapılarıgiydikleri. ilkel. nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü.

lan * Bir bardağ alacağmiktar. ri. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. kâğ veya plâstik örtü. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. lan. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. . * Bir tür küçük ve tatlı incir. * Fıcı çı keseri.* Bar iş kimse. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. barçak * Kı kabzasın siperi. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. nı ların nı * Çok beyaz. bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. ı n u lan. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan.

* Çevresiyle uyumlu. barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. sulhperver. melce. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. barıöngören. barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. barı ş ı ş sever. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. çit. barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. metal veya plâstikten yapı şapka. k * Uyum. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. sulhsever. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. yası yası * Bahçe duvarı . nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. . * Göç eş . a bir ğ ı * Yerleş mek. otağyüksek divan. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . barı ş çı * Barı seven. barı ş * Barı ş iş mak i. sulhçu. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. * Barı amaçlayan. küçük kervan. çine . barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. sulh. göç. ev eş . papaz takkesi. * Barılacak yer. geliş ortamı ecek bulmak. * Bir tür süs iğ nesi. * Kafile. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. barı nma * Barı nmak iş i. ş ları lmış * Küçük takke. barı . ş ı ş ı * Bkz. * İ izinle girilen yer. dirlik içinde yaş amak.

barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4).barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. dargıveya düş olmayan. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. ağ küre. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . ilse. öyle ise. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. zevk almak. uzlaş mak. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. * Sevmek. bari * Hiç olmazsa. anlaş mak. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. sulhperver. . * Keş ke. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. ma. barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. hoş kası ş n man görülü. barikat yapmak. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. barı ş sever * Barı . uzlaş anlaş mak ma. barı l. al baritli *İ çinde barit bulunduran. sulhsever. hiç değ o hâlde. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. ara bulmak. barı ş mak * İ taraf. * Bkz. sulhçu. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. sevecen. barikatlama * Barikatlamak iş i.

içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barizleş mek * Bariz duruma gelmek. evlenmek. barklanma * Barklanmak işveya durumu.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. yükseklikölçer.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. * Bkz. * Çizgi im. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. * Basso ile alto arası ses veren. * Bkz. barlam. bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. * Büyük sandal. mimarlıüslûbu. k. barok * M. k . barmenlik * Bar tezgâhtarlı. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . * Açı göze çarpan. i barklanmak * Ev sahibi olmak. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. belirgin. pistonlu bir tür ağ çalgı. ev bark. engel.

* Koyu gri renkte olan. sert. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. düş nda ünceden çok duyuma. abartmalı lması kuya . nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . * pek ekş i veya acı . barut fısı çı * Barut koymaya. aksi (kimse). patlayı. katı li lması n rlatı na cı madde. doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). * Baron olma durumu veya baronun görevi. barometre * Bası nçölçer. sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. * Gösterge. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . sinirli ve kinle dolu kimse. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda . . mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. barsak * Bağ ı rsak. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . etkileyici. fı. huysuz.* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. barut gibi * öfkeli.

n * Sesi böyle olan sanatçı . * Atom sayı 56. katı basit bir element. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. basamak * Merdiven. barut rengi * Koyu giri. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . baruthane * Barut yapı veya saklanan yer.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barutçu * Barut yapan kimse. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. * En kalısesli orkestra çalgı. git. n sı bas (veya bas git) * çekil. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. yürü. gümüş renginde. lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . defol!. * Merdiveni olan. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. u ada havada çabuk oksitlenen. lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek.78 olan. . baryum karbonat * Karbondioksidin. bas * En kalıerkek sesi. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. Kı ve saltması Ba. yoğ sı unluğ 3. baryum sülfat * Baritin.

* Çok yüksek olmayan. ı basar * Göz. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. . * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. * Derece derece. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. bası cı * Kitap. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. ama. * Bası ş lmı yassı mı . her rakamın bulunduğ sı hane. . bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. mak lan i. * Kık. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. kalı mı ı da eylere yazı . * Dalyanıkapak yeri. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). algı yetisi. alçak. lan * Görme ile ilgili. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. dergi gibi ş eyleri basan kimse. k bası k klı * Basıolma durumu. tâbi. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. *İ leriyi görme. na lmıbir nı nı u ra. aş kerte. * Derece. laş ş . ine mek basamaklı * Basamağolan. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. resim çı karmak iş tabı i. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. basamak basamak olan.

bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. m lmı . tabı iş . lı k. * Bası evinde bası şmatbu. nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . tipografya. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda.bası la * Bası lı provalarda "basız. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . matbaacı m leten . matbuat. lmak i * Bası iş lmak i. matbaa. yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. n n nı nda n nı sı p . mcı kta. tabaat. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. * Bası işveya durumu. basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. bası n" anlamları kullanı terim. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . * Bası sanatı . i. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. bası n * Gazete. * Bası i. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak.

uyanı k. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. uzağgörebilen. ş . bası rgama * Bası rgamak iş i. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. ı rlı * Kâbus çökmek. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. * Doğ görüşuzağgörüş ru . nç ş lma kı su. için nç lamak veya ayarlamak. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. ı . ı rlı bası ş * Basmak iş i. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. tazyik. gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. görü. basıgitmek p * birdenbire gitmek. bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. na u eyi u mak. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. basiretli * Gerçeğgörebilen. anlayı kavrayıdikkat. kâbus çökmek. bası rganma * Bası rganmak durumu. * önem vermeyerek uğ ramamak. bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. seziş . bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. sağ i ı görülü. basiretsiz . basireti olan. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . barometre. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. sağ klı ş . basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.

sağ ı görüden yoksun olma. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz.basite irca etmek. sade bir biçime döndürmek. gösteriş siz. ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. basketbol * Basit olma durumu. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. bayağ görgüsüz. n lan . basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. kolay tarafı ndan. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. yalıkelime. karık olmayan. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. bayağ lması ş ı ı . * Her zaman rastlanan. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. ileriyi ve uzağgörememe. ileri ve uzak görüş olmayan. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle.* Gerçekleri görebilmekten uzak. * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. kök durumundaki kelime. basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. sağ lü görüsüz. özelliğolmayan. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. ı . ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . * Süssüz. basitleş me * Basitleş iş mek i. basite indirgemek * basitleş tirmek. * Kolay. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. basitleş mek * Basit duruma gelmek. basiretsizlik * Gerçekleri. olağ i an.

kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. lediğ n u lan zı * Kı süreli. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. lı ş * Bası sı sayı. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. kıtlamak. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda. basketbolcu. beklenmedik saldı. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. lı kta iş * Kıtlayı. zorluk bakı ndan) Üstün. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. mı baskıbasanı r n ndı . baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. baskı lı * Baskı olan. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . tazyik. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. zor kullanmak. pres. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. kazı resim. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. sa rı * (sertlik. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu.* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim.

* Terbiyesiz. * ansın konuk gelmek. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. m mı * Pamuklu. basklârnet * Kalı sesli klârnet. üzerine kalı desen basan kimse. matbua. *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. ahlâksı z. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. . * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . . zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. * Disiplinsiz. n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. * Bası ş lmı matbu. . basma kalı bı * Kitap. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Gazete. tülbent vb. üzerine kalı desen basma iş pla i. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. tülbent vb. üstünlüğ göstermek. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. tezek. manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. * Matbaacı lı k. baskı ncı * Baskıyapan kimse. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. dergi. ı dı * Gübre. basma * Basmak iş i. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. * Pamuklu. basmahane * Basma yapı iş lan yeri. basmacı lı k * Basma alı satı . saldıda bulunmak.

kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. eyi. * Bastı rma. mı l. harcı ü iş âlem. kliş e. bilineni tekrarlayan. a * Çevreyi kaplamak. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. * Baskıyapmak. kaplamak. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. çökmek. yı rmak lan aç * Ağ k. bürümek. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. ilbiber. taze soğ yeş an. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. maydanoz. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). basso * En kalıerkek sesi. baş tarda. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. n sı bastana salatası * Domates. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. * Bir kimse bir yaş girmek. gittiğyerin bereketini kurutur. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. iş * Örtmek. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. . n * En kalısesli orkestra çalgı. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. baskı ı rlı . yük.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. p basmalı * Basma özelliğolan. * Bkz. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. * Yol yapı nda çakıkum. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. tabetmek. üzüntü ve ağ k duymak. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. değ iklik göstermeyen. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. durumunu kontrol edememek. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. ey p. kı k * (çocuk için) Yaramaz. * Bası i yapmak. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek.

* Baskı yapmak. nemli ormanlarda biten. * Ansın birinin yanı gitmek. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. basurlu . aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. bastonlu * Bastonu olan. ı n nı vıp * Gidermek. zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. hemoroit. * Üstünlüğ göstermek. bastonsuz * Bastonu olmayan. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). nce. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . * Zararlı olayı bir önlemek. basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. * Bastı . ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. üzerine iyice düş mek. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek.

iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. Asya'da yetiş bir ağ (Basia). en önemli. nı ı yan indedir. * ". bı nlıvermek. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir.* Basuru olan. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. * En uç. basya baş * Sapotgillerden. ı rı . eyin * Bir ş uçları biri. baş ağgitmek aş ı . * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. langı * Temel. sarrafiye. * Bir topluluğ yöneten kimse. baş rı ağtmak * tedirgin etmek. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. kafa. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar.. * Deniz teknelerinde ön taraf. * Arazide en yüksek nokta. uğ tı raşrmak. baş * Çı ban. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. burun. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. hemoroitli. kulak. ser. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. esas. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. yüksek nokta veya en ön. can sı kkı k kmak. u * Baş ç.. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. raşran rsat baş almak * fı bulmak. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. göz. en aç * İ ve hayvanlarda beyin.

bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. bit. baş a bı baş rakmak * birinin. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. ı na * baş vermek. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. aş . baş belâsı * Sınt ı kı . baş çağ bı ı * Ustura. nlı baş döndürücü . eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. baş biti * Bkz. baş çekmek * ön ayak olmak. baş a baş * Birlikte. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. beraber yaş amak. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. baş çanağ ı * Kafa tası . baş bezi * Mendil. ndan kla baş döndürmek * baş dan. gururdan. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. * dayanı ş mak. ı rı * baygı k verici. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir. sürekli zarar etmek. üzüntü veren. baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. intisap etmek. beraberce. aş heyecanlandı arı ı rı rmak.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek.

baş kesmek * selâm için baş mek. kabarmak. gücü yetmek. kaldı i. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. baş kaldı rmamak * Bkz. baş olmak göz * evlenmek. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. baş kaldı rmak * ayaklanmak. arı baş gelmek * yenmek. vuku bulmak. her iş onları te örnek tutarlar. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). ortaya çı kmak. baş etmek göz * evlendirmek. na yat baş elde iken * ölmeden. aş na. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. inkı etmek. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. ı * iyice coş mak. baş göstermek * belirmek. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. te ta baş olan boş olmaz . mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. başve kı üzerinde inip kalkmak. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. yönetime karşgelmek. baş olmak önemlidir.* Ş kı serseme çevirici. zuhur etmek. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. isyan etmek. tan ı çı baş rı fes içinde. baş nereye giderse. baş kaldı ı nı rmamak. baş kazanmak (kazanmamak). baş da. yaş arken sağ iken. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak.

. değ hiç yitirmeyen eser. ı sı baş tacı * Çok sevilen. baş örtü. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. baş tutmak * elebaşolmak. çevirmek. m baş lı rı börk (fes) içinde. baş tutamamak * rüzgâr.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. fı na yüzünden. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. baş örtüsü * Bkz. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. * (buğ vb. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. * (gemi. k k lan. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. rotadan çı kmak. baş oluş ak mak. kayı döndürmek. el üstünde tutmak. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey).

baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. denk olmak. * Arpa. ak mak.baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. i rabilmek. buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. dengeli olarak. baş k akçı . buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş baş a * birinden üstün olmadan. arası . baş baş a * Eş durumda. it baş baş a gelmek * eş olmak. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. ı yan lçı baş . baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. * Tarlalarda. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te.

ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). baş lmak arı * Baş ile sona ermek. muvaffakı yet. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. performans. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. * Baş göstermeyerek. baş aklama * Baş aklamak iş i. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. tutmak. arı . baş lı arı * Baş gösteren. * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . baş gösterememek. muvaffakı arı yetsiz. arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. * Baş lı biçimde. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. takat sırı i nı. baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. .* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. baş aklı * Baş ı (ekin). muvaffakı arı yetli. arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. arı baş m arı * Elde edilen bir baş . * Baş göstermeyen. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. baş aklamak * Tarlalarda. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . muvaffakı arı yetsiz. baş göstererek. * Baş lamayan. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak.

ı vekil.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. baş k çı . dominant. sır başsatan kimse. . arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. baş bakan * Hükûmet baş . * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. hâkim. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. muvaffak olmak. baş arma * Baş armak iş i. ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. kan. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. muvaffakı arız yetsizlik. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. efe. * Baş asistanıgörevi. i baş asistan * En üst derecedeki asistan. bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. * Çiğ veya piş koyun. baş çı * İçi baş ş ı . ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. . baş çavuş * Astsubay baş çavuş . kan baş k atlı * Baş olma durumu. hâkimiyet. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. kuzu. n * Baş bakanı makamı n .

baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. baş hekimlik * Baş hekimin görevi. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş garsonluk * Baş garson olma durumu. ş yapı aheser. baş t. . sertabip. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . baş tabip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. sermürettip. baş eksper * Eksperlerin baş ı . * Baş hekimin makamı . baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş kâtip. baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i.baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . i. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. . n ı . baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş eski * En kı demli kimse. danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. rlamada en üst sorumlu. * Baş garsonun işmetrdotellik. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat.

baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. gururlu. üzücü bir durumla karş mak. bahtı k. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. * birini yandaş olarak kazanmak. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . ğ mek. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. sıntıbir durumda. başdara düş ı mek * sıntı girmek. açı başdimdik ı * Onurlu. başdertte ı * çözülmesi güç. ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. ön ayak olmak. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca). kendi yanı tutmak. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. sıntıdurumda. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. * Evli. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. başbelâda ı * çözülmesi güç. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. . kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. kı lı başdevletli ı * Talihli.

başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". başönünde ı * uslu. ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. başyerine gelmek ı . kı nlı üzüntüyle. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. eş n dönmesi. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. rgı kla. ağ ı rlanmak. bunalmak. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak.başdönmek ı * insana. zor durumda kalmak. unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. * bir düş veya davranı uygun bulmak. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. a başhavada ı * sevinçli. çevrede gözü olmayan. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. a p ş başyerde ı * utançla. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak.

eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . * Düzensiz davranı düzensizlik. tedirgin etmek. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. * Yönetimsiz. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. baş beraber ı mla * memnunlukla. söz dinler (kimse).* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. . kendini beğ enmiş . na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. kibirli. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. disiplinsizlik. seve seve. ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . içinden çılamayan. başyumuş ı ak * Uysal. musallat olmak. karı . ş . * Baş örtmeden. ı etmek. kendi havası bı veya na rakmak. nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. kötü bir duruma düş ı laş mek. karık. denetimsiz. baskız. baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. başyukarda ı * onurlu. rakı ş . baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. * Kargaş . görüş olmamak. sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. inat etmek. baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak.

ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. ı na * kötü bir durumla karş mak. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. ı r * üstüne kalmak. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. ı laş * beklenmedik. nefretle geri vermek. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. baş geçirmek ı na * baş giymek. raşrı bir e . eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. in * bir işyapmaya baş i lamak. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak. ş ı cı olay veya durumla karş mak. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. nda * bir iş yönetimini ele almak. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. çok yüz vermek. aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak.

eğ lence peş koş inde mak. baş vur. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. önde geleni. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. hiddete kapı lmak. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. işkoyulmak. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. * (gaz veya sı caktan) başağmak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. zevk. kontrolünü yitirmek. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. ilgi göstermek. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak. lan inde in k ini . zor durumda bı rakmak.

tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. iş sizlikten. cezalandılmaktan korkmak. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. uğ tı için raşrmak. lı a. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. baş beklemek ı nı * gözetlemek. sorumluluğ atmak.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. * bir iş birini tedirgin etmek. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. baş belâya sokmak ı nı * birini. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. savuş i mak. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. baş luktan kurtarmak. baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. . lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak.

baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. sakin kalmak. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. yataktan çı kamamak. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek. nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. sis bürümek. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. * kendine hayran bı rakmak. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek. i ksı * iyileş ememek. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. baş dinlemek ı nı * sessiz. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. kellesini uçurmak. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. . baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak.

iş . baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. . ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r. istihale. metamorfizm. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. rolü i. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. iş baş kaca * Ayrı ca. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. baş biri ka * diğ bir kimse. değik görünmek. baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . uyarını sı dinlememek. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. özge. özveri. değ ik. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ.

er ahı eri.baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. iş * Kötüleş mek. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. istihale etmek. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. e mek. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. değ ik olma durumu. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. değ iklik. reis. aslî tipi. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. . ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. isyan. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. farklı kazanmak. bozulmak. un. değmek. riyaset. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . baş kentlik . baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. * Alılana benzememe. iş lı k * Biçim değtirmek. baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . baş kent * Baş ş ehir. reislik. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. veya u. herhangi bir kimse. istihale. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. . diğ ötekisi. metamorfoz.

* Baş konsolosun makamı . yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . n * Baş komutanımakamı n . n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. Baş kurtça * Baş Türkçesi. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer. ta baş kumandan. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . serdar. n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. kahraman. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir. nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. katedral. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. lı baş lama * Baş lamak iş i.* Baş olma durumu. baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. bu halkla ilgili. ş la nda . ayan veya n * Bu halka özgü olan.

baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. e mek. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. belirtmek. baş lı * Başolan. * Çalır. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer.nin ilk bölümü. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. ı * Olmak. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. ı na. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. baş gelen. baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. doğ mak. baş lmak lanı * Baş lanmak. ş ler. müptedi. ine * Baş mak. * Etkisini gösterme. fı sın. ortaya çı kmak. baş latmak * Baş laması yol açmak. ta . ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). i. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. * Görünmek. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin. baş lanma * Baş lanmak iş i. oluş mak. n * Ön söz veya girişmukaddime. .baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. başca lı * En önemli. in. bir hayatıvb. iş yürür duruma girmek.

has. sermaye. takke. paş makçı . ı baş muharrir * Baş yazar. kapital. serpuş ı . evlenirken. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. lı ı * Antetli. * Bazı bölgelerde. baş mak * Ayakkabı mak. n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. paş * Başk yapan veya satan (kimse). ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. * Bir yazın. karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. baş misafir * En değ konuk. lı baş makale * Baş . lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. anteti olan. serlevha. . baş maklı k * Padiş n anne. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. erli baş muallim * Baş retmen. antet. satan kimse. başksı lı z * Başğolmayan. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. baş mal * Anamal. bir direğ tepeliğ in i. giriş bölümünde. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. arpalı k. bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . sermuharrir. z lanan ödenek. * (camide) Ayakkabı konulan yer. a * Bir sütunun. top. külâh. . na başkçı lı başklı lı * Başğolan. na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. * Camilerde.

baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı . baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. eş nları nı kları arp. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. sermürettip. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi.baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. . * Baş müdürün çalı ğdaire. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . ı baş mürettip * Baş dizgici. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. müdür. öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü.

baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu. üstün durumda olmak. * Baş nı görevi veya makamı savcın . * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. . baş savcı * En üst düzeydeki savcı . başz sı * Başolmayan. ı * Yöneticisi.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş rejisör * Baş yönetmen. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . kent. erksizlik. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. anarş ve i. kanı * Başveya baş bulunmama durumu. baş ehir. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. baş olmayan. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. baş rol * Baş oyuncunun rolü. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. na. in baş gelmek ta * önde olmak.

gemi baş karaya vurup oturmak. bir uçtan öbür uca kadar. baş maz tanı * Asi. baş tan * baş ı alarak. u baş tabip * Baş hekim. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. yeniden. düzen bozucu. * Baş ı sonuna kadar. baş baş tan a * Tamamen. pek çoğ almak. her zaman. ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. na amak. bir kez daha. isyancı . baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. bütünüyle. baş mazlı tanı k * Anarş izm. baş sona tan * Daima. kötü yola sürüklemek. baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. baş aş tan mak * pek çok olmak. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı .baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. özen göstermeden. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. . doğ yoldan saptı ru rmak. baş tabiplik * Baş hekimlik. baş i ı savma veya atma. hepsi bir arada. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. baş savma tan * üstünkörü. bütünü.

çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. lar mı türünü içine alan geniş familya. baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. baş vekil * Baş bakan. baş vekillik * Baş olma durumu. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. i. semtürreis. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. müracaat etmesini sağ lamak. * Baş uzmanı görevi. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. ufkun i üstünde olanı .baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. Kuzey Afrika. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. tankaragiller familyası ndan. müracaat etmek. ı . müracaat ettirmek. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat.

baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. baş yazı nı muharrir. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma. baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. * Baş yaverin görevi veya makamı . . baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. bilgiye ulaş referans. baş kâtiplik. baş rejisör. baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. cı mazlı ü . müracaat edilmek. müracaatçı . baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . bat . baş t yapı *Ş aheser. i. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. * Baş yazarıgörevi. sermuharrir. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. . baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. ı ma. anlaş k durumunda. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n .

uzun kanatlı . bataklıgazı k * Metan. batmı ş . bataklı kları klarda yaş (bitki. * Kötü durum. rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. yarar sağ r lamaz. ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris). ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. bataklı klarda yaş ayan. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. batı * Bataklı seven. lan. rengi kahverengiye çalan siyah. bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. bataklı klarda yetiş bir bitki. ishak kuş (Asio u flammeus). hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. pamuk otu (Eriophorum). bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). li yı nda en llı batar * Zatürree. ğ ı . kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. * Bataklı olan (yer). ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. batak çulluğ u * Çullukgillerden. sı tüyleri pas rengi olan. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. içinden çılmaz iş kı . * Eline geçen parayı ran. * Hayıgelmez. batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). imş lmı ucu .* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. ahlâk dı durum. bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. hayvan). * Uygunsuz ve kötü.

* Batı sı kimse. lı laş i. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . garplı ndan . u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. * Batarya ile çalı (radyo. davulcu. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k. telefon vb.batarya * En küçük topçu birliğ i. davul. kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . lı in ğ ı * Bu yönde olan. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. garp. batı l itikat * Boş inanç. batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). gizli ve akı şgüçlere. batı l itikat.). garpçı yanlı olan . temelsiz. * Çürük. lar mı * Bateri çalan kimse. bu yönle ilgili. laş . batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. garpçı lı k. batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). garp. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. * Orkestrada vurma çalgı takı . in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. garbî. gün indi. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. * Batı sı yanlı olma durumu.

batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. * Göbek. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. ağ r. te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. * Bir iş sermayeyi yitirmek. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . batması sağ vın ak nı lamak. batı n * Karı n. bati batik * Yavaş ı . ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. nane. rmak ine * Yok edilmek. tahin ve limon suyu kullanı an. * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. kuş ak. garplı tı laşrmak. * Batmak iş i veya biçimi. niye *İ çrek. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). batı k lı lı * Batıolma durumu. soğ domates. * Mahvetmek. garplı ı lı k. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. çalı ş mada. dövülmemiş ceviz içi.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. lan batı ş batisfer batiskaf . maydanoz. batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. laşrma. . lan. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. garplı mak. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. batılmak rı * Batı iş konu olmak. ş . tirip * Kirletmek.

* Daha kötü bir duruma uğ ramak. kullanı ş lmaz. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek.) ufkun altı inmesi. GüneşYı z vb. harman dövme makinesi. nı i ile n batma * Batmak iş i. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. * Dokunmak.batkı batkı n * Batkı k. yok olma. ra. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. * Saplanmak. lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. ldı n ü sı na * İ etmek. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. (kimse). incitmek. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. * Yok olmak. tuzlu çubuk. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. flâs * Kirlenmek. vın * (GüneşAy. . inkı kı raz. battal * İe yaramaz. bozulmak. çökme. battal olmak * kullanı lamaz. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. * Alılmıolandan büyük. iflâs. * Çökmek. iflâs. müflis. ş ş ı * Harman makinesi. . . * Yılmak egemenliğsona ermek. iş yaramaz duruma gelmek. lan. * Yılma. * Bir gök cisminin (Ay. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk.

içine eş konulan büyük çanta. malı olan. zengin (kimse). bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. bayağkaçmak ı * (söz. hiçbir özelliğbulunmayan. tı * Avcı n. ağ k. için) yakı ş mamak. âdeta. basit adî. bavullu * Bavulu olan. * Bavlı iş mak i.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. * Gerçekten. ahin i ş tı * Yolculukta. ı laş * Parası . epey. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. * Ş ve köpeğava alı rmak. * Çok iyi. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). lı * Kibar olmayan. pekâlâ. sı radan. çok. ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). davranı giyiniş ş . * Her zamanki gibi olan. lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. çok . amiyane. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). banal. uygunsuz olmak. i * Hemen hemen. köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. bayağ ı * Aş ı pespaye. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p. oldukça.

nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. . . özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. * Gönül vermiş . m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. * Güncelliğ önemini. tazeliğ yitirmek. * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. bayağbir duruma girmek. * Taze olmayan. ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. çok . * Eşkarı . ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam. p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. . ini . * Süzgün.bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. * Bayatlamaya baş ş lamı . baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . bayatlamak * Bayat duruma gelmek.

cak. kendinden geçmek. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. lması lması sağ bayı r ndı mamur. çok sevmek. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. * çok heyecanlanmak. n * Çok hoş lanmak. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. bayı bayı la la *İ steyerek. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . * hayranlı seyretmek. kan ı n mı . uyur gibi olmak. kendini kaybetmek. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. kendinden geçme. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. * Sı açlı susuzluk. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. nı ş ş ı . baygı ntı * Baygı k. lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. çok isteyerek. severek. istekle. bayıcı ltı * Bayı ltan. * Vermek. telâş lanmak. n * (göz için) Süzülmek. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. k.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . koza yapamama durumu. bayı nı lamak. bayı ltmak * Bayı nı lamak. bayı na yol açmak. çevreye göz gezdirmek. ödemek. bayı lma * Baygı duruma girme. baygı k nlı * Baygı olma durumu. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. . bayı ltma * Bayı ltmak iş i. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu.

baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. imar etmek. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). yı cı kuş nıgenel adı ı nda. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. ine lan baykuş giller . ndı * Bayı r duruma getirme işimar. ndı tı i. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. dükkân veya kuruluş . * Bir maddeyi sürekli satma iş i. ndı i. ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. ümran. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ru. * Bu iş yapı ğyer. terbiyesiz erkek. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. ri * Kaba. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. rtı gece ların . ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici.

bayrak merasimi * Bkz. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. . * Devre dı bı ş rakma. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. . mideyi bulandı nlı rmak. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar .* Büyüklükleri çeş olan kukumav. etki altı bı nda rakmak. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. naz. * Öncü. . açı kapatı kol. * Aldatmak. sembol. * Simge. belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. baylanmak * Nazlanmak. ı in sı bayrak * Bir milletin. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. baylan * Nazlıı k (biçimde). iş ı klı ve. baypas * Damar aktarma. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. midede ezinti yapmak. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. bayrak töreni. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . * Gerektiğ indirilip kaldılan. * Baymak iş i. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. kandı rmak. daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . ş ı marmak.ş marı baylanlı k * Zenginlik. baylanma * Baylanmak iş i. * Şmarı k.

n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. ş evval. bayrakaltı * Ordu hizmeti. neş e.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. * Bkz. askerlik. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . hı nlıetmek. lmı . ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . il. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. eri bayraklı * Bayrağolan. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. yol göstermek. tem * gösterilen bu ilginin. bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. bu yakı ğ bir sebebi olacak. * Bayram günü doğ çocuk. bayraktar * Bayrağtaş kimse. * Bayrak yapan. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. diken veya satan kimse. * Bayrak asmaya uygun direk. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. * Özel olarak kutlanan gün. n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. * Sevinç. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. eli bayraklı . bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. sı .

eli. * Bayramî tarikatı olma durumu. bayram günü * Bayrama rastlayan. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bayramlıağ k ı z . bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. nadir olarak. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. bayramıkutlandı gün. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. arada sı rada.* çok sevinmek. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. lan. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. Bayramîlik * Bayramî tarikatı . * Bayramlarda verilen armağ an. nadiren. bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top.

kimi vakit. esasî. kimi vakit. * Taban. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. baytar * Hayvan hastalı hekimi. bir çeş yanardağ it kültesi. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. bayramüstü * Bayrama yakı n. * Temel. kadim. ş . ra. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. Bayramüstü. esas. bayramüzeri * Bkz. * Ara sı arada bir. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. baysungur * Ş cinsinden. bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. * Pazarlı alıveriş k. mak. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. * Birtakı kimi. ra. yı cı kuş ahin rtı bir . * Çarş pazar.* küfür. m. çok n ı yan * Koyu renkli. kı dem. ı . veteriner. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. esas. * Ara sı arada bir. sert. bazal bazalt bazar bazen bazı . * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde).

i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. ra. sı n * Bazlama. * Dikdörtgen biçiminde. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. * Baz niteliğgösteren. bazlamaç bazlaş ma bazuka . iki sı sütunla. Be be be bebe * Bebek. * Tatlı bol. uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. yahu. kalıgözleme. * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . hey. bazilika * Kral sarayı . fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. küçük çocuk. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . * (teklifsiz konuş mada) Ey. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. kimisi. n na bazik (tuz). su ile birleş baz etkisi gösteren. mı baziçe * Oyun. * Roketatar.bazı bazı * Ara sı arada bir. biçiminde kilise. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . smı m kı sı * Ortadaki yüksek. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi.

* Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. n bebekçe * Bebek gibi.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. * Vücudun. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. karşklı değtirmek. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. budala. ustalı maharet. * (küçük b ile) Sevimsiz. i. tahta. * Göz bebeğ i. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. * Plâstik. becelleş mek * Cebelleş mek. becerikli . bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. karş klı değtirme. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. bebeklik * Bebek olma durumu. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. bez vb. bebeğ yakır biçimde. * bebeğ yakır biçimde. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. k.den yapı insan biçiminde oyuncak. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. bücür erkek. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. beceri * Elinden iş gelme durumu. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. * Yer değ me.

becet becit * Serçegillerden. mak . Beç tavuğ u * Tavukgillerden. na * Birini öldürmek. eyi lmaz * Irzı geçmek. beceriklilik * Becerikli olma durumu. mahir. kirletmek. bedavadan * Bedava olarak. lı z.* Becerisi olan. ustalı maharet. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. Beçene bedahet * Besbelli. kirletmek. bedavadan ucuz * çok ucuz. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. bozmak. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. üstesinden gelmek. ansın. küçük bir kuş (Passer). * Gerekli. bedava * Karş ksı parası emeksiz. apaçıolma durumu. maharetli. k. vedi. beceriksiz * Becerisi olmayan. becerme * Becermek iş i. tavuk büyüklüğ ı plak. usta. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. * Bir ş kullanı duruma getirmek. * İ acele. rak ünde. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. lüzumlu. usta olmayan. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). düş zı ünmeksizin. ı z. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. elinden iş gelen. bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. evcil bir hayvan (Numida meleagris). bedaheten * Birdenbire.

bedbinleş tirmek * Kötümser. bahtsı talihsiz. ı r * Mutsuz. zlı bedbin * Kötümser. ilenç. kötümser olmak. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. bedbaht etmek * üzmek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. karamsar olmak. bedbin etmek * üzmek. bedavası na * Bkz. beddua beddua etmek * ilenmek. intizar etmek. *İ lenme. karamsar. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. * Asısuratlı k . bedavadan. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. kötümserliğ kapı e lmak.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. bedbaht olmak * üzülmek. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. karamsar duruma getirmek. bedavaya * Çok ucuza. bedbinleş mek * Kötümserleş mek. suratsı z. karamsarlı sokmak. i bedduası tutmak . bedbahtlı k * Mutsuzluk. * Kötü yüzlü. bahtsı k. lânetlenmiş . k. birinin işsürekli ters gitmek. z. pesimist. karamsarlı pesimizm.

veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. it. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. * Bedelci. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. vücuduyla. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. ak.* ilenci yerine gelmek. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. * Bkz. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. beden eğ itimi. . * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. varlı n * Vücudun. gövde. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. başkol ve bacak dında kalan bölümü. . i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. bedel ödenilen. erli. * Bir ş yerini tutabilen karşk. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. çoban. bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. fiilen. kı er. ş ı * Kale duvarı . eyin ı lı * Eş denk. bedel ödenilmeyen. ndan bedel * Değ fiyat. vücut. kasın na ile * Uş hizmetçi. ymet. * Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. bedenî * Beden bakı ndan. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak.

* Kötülük isteyen. bedirlenmek. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . beğ enilen. * Parlak ve sağklı lı görünmek. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. * Çölde. * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. * Estetik. bednam . ayıon dördü. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . * Besbelli. * Güzellik ölçülerine uyan. apaçı k. çadı yaş göçebe. yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . bedenli * Bedeni olan. ı . * (büyük b ile) XIII. * Bedevî olma durumu. * Estetik bilimi. güzel sanatlar. ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. bedensel.* Bedenle ilgili. bedenî. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. gözü gönlü okş ayan. kötü yürekli. mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . bediiyat bedik bedir * Dolunay. bedirleş me * Bedirleş durumu. bediîleş me * Bediîleş iş mek i.

hünkârbeğ endi. tma sı * Son derece. . zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. * Hint prenseslerine verilen unvan. beğ enilir olma durumu. rma * Beğ enme duygusu veren. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan.* Kötü ün kazanan. pek çok. ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. gusto. * Övücü tanı yazı. beğ enilen. takriz. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). zevk. kötülüğ ile dillere düş ü en. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. zevk. * Beğ enmek iş i. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. * Bey. yi * Sevilmek. bedük * Çam sakı. beğ endirmek * Beğ enilmesini. begonyagiller * İ çeneklilerden. hoş görünmesini sağ lamak. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. aş . beğ endirme * Beğ endirmek iş i. hoş gitmek. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. reçine. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. a beğ enirlik * Beğ enme durumu.

* Kötülük. * Onaylamamak. * Pay. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. hor görmek. beğ enmezlik * Beğ enmeme. ya k * Cennet. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. uçmak. nca. hisse. bîbehre. * Küçümsemek. nasibi. * (duygular için) Hayvanca. kuş ile karş ku ku ı lamak. behiş t behre behresiz beis * Engel. çı behemehal * Her hâlde. * Onaylamak. yi * Kuş duymak. hayvana yakır biçimde olan. ş ı . beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. beis yok bej * zararı önemi yok. nasip. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. zarar. beher * Her bir. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. ne yapıyapı mutlaka. p p. uymazlı k. kabul etmek. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. beğ lik * Beylik. beis görmemek * sakı zarar görmemek. hissesi olmayan. yok. behavyorizm * Davranı lı ş k. * Sarı çalan açıkahverengi. iyi veya güzel bulmama. ne olursa olsun. tasvip etmek. * Payı .

bek * Sert. önemsememesi. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. ı * Çulluk. evlenmemiş olmak. mek. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. * Hava gazı lâmbasın ucu. eyi bekçi kalmak * koruyucu. kı k. k. gözcü. radan gelmiş çilerin kalacağoda. * Evlenmemiş kimse. z lan z zlı * Saflı temizlik. masumluk. yenilik. nı * Kalılı ölmezlik. . cı k. denetleyici olarak beklemek.* Bu renkte olan. * Sanat ve düş üncede özgünlük. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. tazelik. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. sağ bek bek beka * Savunucu. bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. erdenlik. bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . * Doğ k. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. bekâret * Kıoğ kıolma durumu. yalnıyaş kimse. katı lam. .

eyi. beklenilmek * Beklenmek. in * Süre tanı acele etmemek. bekleme odası ı tı lan . avukat vb. bekinmek * İ etmek. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. tı kanmak. bekleme salonu * Doktor. ansın. * Ummak. bekleme salonu. mak. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. korumak. direnmek. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. muhafaza etmek. * Aramak.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. ile görüş öncesinde oturulan yer. . beklemek * Bir iş oluncaya. * Vakit öldürme. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. bekitme bekitmek * Kapamak. nat * Kapanmak. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. beklenme * Beklenmek durumu. istemek. tı kamak. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. durmak. ı sı bekleme * Beklemek iş i. eyi) bekinme * Bekinmek iş i. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). * Bekitmek iş i. beklenmedik * Birdenbire.

Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . *İ çkiye düş künlük. lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. ak veya kara yemiş i. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . ayyaş kün. ayyaşk. i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . * Bektaştarikatı olma durumu. ünde. bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı .beklenmezlik * Beklenmeme durumu. bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. lı . Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. * Bekleş iş mek i veya durumu. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. . î ndan bel *İ çkiye düş içkici. bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak.

nsan üsle n nda ş * Bu bölümün. a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. uzun saplı ı . bel kemiğ i * Omurga. belden sağ sola bükmek. ayakla bası yeri tahta. mcı ı na bel bel * Durgun. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. bel bel * Atmı meni. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . sperm. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. te) n i . temel. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme.* İaret. iş vermek. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. k. güvenmek. bel bellemek * toprağbelle kazmak. sı nda * Geminin orta bölümü. salı salı rı rı na na. bel kı rmak * gövdeyi. esas. sı n altı rastlayan bölgesi. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . ı bel etmek * iş koymak. ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. deri. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m .

ı laş belâya uğ ramak . ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. * Bir ş gizli olan derin anlam. -den sebebiyle. yapmacı uzak. eyde belâgatli * Belâgati olan. * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı .ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. rma i. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. retorik. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. düzgün anlatma sanatı ktan . belâ *İ çinden çılması sakı durum. * Kavgacı irret. belâgatsiz * Belâgati olmayan. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. kı ya * Hak edilen ceza. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. can sıcı kı. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. nı tiğ belâlı * Yorucu. belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. yorum gerektirmeyen. rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. kı güç. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. üzücü. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. musallat olmak. belâhat * Alı k. * destek olmak. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. nları * -den dolayı . .

çevre. belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. im nlatma. belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. beldeitayyibe * Medine ş ehri. * Bu teş n bulunduğ bina. belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. belediye baş . * Yerleş ik. belediyeci * Belediye iş görevlisi. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. yer. ta belediye reisi * Belediye baş . * Mekân. leri . ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . ndan belde *Ş ehir. aydı l. belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an .* çok kötü bir durumla karş mak. üyeleri halk tarafı seçilen. kalıkumaş n . iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. * Bir tür pamuklu. belediye * İ ilçe. bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. belediye im yla kanı meclisi. su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. beledî *Ş ehirle ilgili. tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. yı belediye polisi * Zabı görevlisi. belce * İ kaş . belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse.

eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. * Bulamak. belertmek * Gözlerini. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. bulaşrmak. belediyelik * Belediyeyle ilgili. * Beleş olma durumu. akı görünecek biçimde açmak. örtülmek. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. belenme * Belenmek iş i. belen * Bel. lüpçü. belerme * Belermek iş i. belenmek * Kundaklanmak. çocuk bezi. çi . belek * Kundak. ı z. bulaş mak. çok beleş * Karş ksı emeksiz. * Belertmek iş i. llı i. parasıelde edilen. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. iğ beleme * Belemek iş i. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. yüksek yer. belemek * (çocuğ Kundaklamak. * Tepe. peygamber çiçeğ mavi en. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. * Bulanmak. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. * Beşe konulan yatak.belediyecilik * Belediye iş leri. bayı r. dik dağ yolu. bedavacı z . kantaron (Cephalaria syriaca).

doküman. fotoğ resim. i. karı belgeli * Belgesi olan. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. i ey). * Emek vermeden. raf. okuldan çı lmak. tevsik etmek. para vermeden elde etmek. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . belirli bir amacı tan film. beletmek belge * Kundaklatmak. karş ksı ı z. faks. yöneten sinemacı . belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). belgeleme * Belgelemek iştevsik. ortaya çı ru unu karmak. yansı belgeselci * Belgesel. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. arş ları ğ ı iv.beleş konmak e * emek. tası nda layan araç. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. film vb. beleş ten beletme * Beletmek iş i. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . vesika. . belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. belgelenme * Belgelenmek iş i. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. karı belgeci * Belgesel filmler yapan. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer.

belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . iş edilemeyen. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. gayrimuayyen. ş iar. niş eyi ran iar. zavallı . belirsizlik zamiri. hüccet. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. belgileme * Belgilemek iş i. me rası boş beliğ * Belâgati olan. an. belgit burhan. ş alâmet. fatı belgisiz zamir * Bkz. aret belgisiz sı fat * Bkz. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. . belâgatli. beli * Senet. belirli olan. * Belgin olma durumu. belgili * Belgiye dayanan. beli çökmek * kamburlaş mak. * Duyuşdüş . beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. * Belirli olmayan. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. sarih. belirsizlik sı . ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. sarahat. belik . belgilemek * Belgi ile göstermek. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. ru ka * Evet.

determinasyon. kapsam bakı ndan daraltmak. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. eyi belini vermek * dayamak. belirli kı lmak. beliklemek * Saçları örmek. sın nı nı i. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. açı bariz. belirlemek * Belirli duruma getirmek. * Bir kavramı anlamın. * Yeni bir kavramı . i. belirginlik * Belirgin olma durumu. n nı inin. belinleme * Belinlemek iş i. sırlamak. belirginleş me * Belirgin duruma gelme. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. . özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. besbelli. irkilmek. genellemek karş . tayin etmek. k. . belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek.* Saç örgüsü. örgü hâlinde. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. belirleme * Belirlemek iştayin. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. belik belik * Örgü örgü. belikleme * Beliklemek iş i. belinden gelmek * birinin dölü olmak. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. sarih.yaslanmak.

gülmüş lamıgibi. sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. -miş geçmiş 'li . determinist. biçti. indeterminist. tezahür etmek. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. gerekirci.Aldı . n ka n nı unu reti. . meçhul. görülmeyen geçmiş . belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. -di'li geçmiş i n. determinizm. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. indeterminizm. belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. ağ ş . sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. kesin bir biçim almak. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. (-di) (-ti) ı lanı . muayyen. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. * Bir düş veya durum için. az çok belli olan. i. müphem. * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. indeterminizm. ş . ini . belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). i nda * Bilinmeyen. ini kası olarak bildiren kip. yice ı lı * Belirli olmayan. belirleş me * Belirleş işveya durumu. uçtu vb.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). gayrimuayyen. belirlenme * Belirlenmek iş i. tebarüz etmek. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. li belirlilik * Belirli olma durumu. n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. tebellür etmek.

n k ya. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. birkaç.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. an. u. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. biri vb. müphemiyet. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. * Belirtilmemiş olan. k. birkaçı sı . belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. * Açı belli. çiçeğ kokusu gibi. fat: . an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. tasrih. eyin. Tuz Gölü gibi. kabataslak tutan zamir: bazı. m. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. sarih meful. * Tamlayan. birçoğ azıherkes. belirtme durumu belirtme . her. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. . * Belirtilmiş olan. belirli kı lı nan. * Gösterge. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. belirteç * Zarf. sarih. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. birtakı filan vb. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. belirtili * Belirtisi olan. * Belirli kı görüş lma. ane. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. niş niş lması m ey. bildirme.

* Doğ olabileceğgibi. belladonna * Güzelavrat otu. belirtmek * Açı klamak. keder. ya. . belli ve kesin olmayan. i hâli. akı l. programı iş değ meyen verileri. yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. arcı * Bir bilgisayarda. belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. ihtimal. Evi gördüm. olabilir ki.. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur. Yazı okudum. * Felâket. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . ru i ş lı . tasa. Birinci dönem. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. * Belitleme kuramı ortaya koymak. ya . soru. belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. belki de * ş da olabilir. olası ihtimalî. * Olsa olsa. lı . * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. n belitken belitleme * Belitler sistemi. mütearife. beliye belki * Muhtemel olarak. -u. ş durumu. u belkili * Olası muhtemel. tebarüz ettirmek. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme.. za.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. yanlıda olabilen. * Belitlemek iş i. hafı dağ k. bellek * Yaş ananları renilen konuları . öğ . yükleme i . nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. ı lan aksiyom: "Tüm. akuzatif.

yarı belli. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. iyice görünür anlaşr duruma getirmek. ğ ı * Bellemek yetisi. ı lı * sezdirmek. * Bellemek iş i. belli olmak . * Belirli. yarı bellisiz. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. belli etmek * açı klamak. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. belletmek * Bellemesini sağ lamak. bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. lda * Sanmak. * Gizli olmayan. aş ı lan. çok az belli olan. duyulabilen. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. yapı a. zahir. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. anlaş bedihî. ikâr. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. hissettirmek. tı belletme * Belletmek iş i. belletici. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. haş . öğ ş cı retici. öğ ine renilmek. müzakereci. muayyen. ine belleten belletici * Çalı rı. ortada olan.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. öğ retmek. muayyen. belli baş lı * Belirli. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. * Önemli. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. belli * Beli olan. malûm.

* En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). * Böylece kalı tılmı(ses). * Pıl pıl. marka. bedahet.* anlaş ı lmak. * Belli olmayan. bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. * Bana göre. * Bkz. balsam. üm bencil olmak . benbencilik * Benbenci olma durumu. hodpesent. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. hodkâm. koyu renkli leke veya kabartı u uş . un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir. bilinemeyen. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. hodbin. bellik * İaret. ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. benbenci * Kendini çok öven. bencil * Yalnıkendini düş z ünen. apak. ben hancı yolcu oldukça . bence benci * Kendini beğ enen. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. megaloman. gururlu. muayyeniyet. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. egoist. açı klanmak. kibirli. tende bulunan ufak. ma * Saçta. nı * Bencillik öğ retisine inanan. hep kendinden söz eden. ego. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. kendini her konuda üstün gören. sakalda beliren beyazlı k. düş ündüğ gibi. apaçı rı rı k.

bendegî * Kulluk. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. bencillik * Bencil olma durumu. egoizm. hodpesentlik. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. egoistlik. .* bencilce davranı bulunmak. köleye ait. benden günah gitti * Bkz. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. * Menekş e. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. al benden de o kadar. bencilik * Benci olma durumu. * Köle ile ilgili. benden söylemesi. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. köle. hodbinlik. bendehane * Bendenin. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. benden de al o kadar * Bkz. bendegân * Kullar. egoizm. kendimi suçlu saymam. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. kölelik. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. köleler. kölenin evi. bende * Kul. bencillik etmek * bencil davranmak. ş ı bencileyin * Benim gibi. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş .

ebedî. ebedîleş mek. bengilemek * Bengi kı lmak. ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. ebedîlik. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. inin ini ü. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen. beneklenmek * Benek oluş mak. bengileme * Bengilemek iş i. bengileş me * Bengileş iş mek i. bengilik * Zamanla ilgisi. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. benekleş me * Benekleş işveya durumu. * Sonu olmayan.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. ulları benibeş er *İ nsan. benekli * Ufak lekeleri bulunan. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. ölümsüzleş tirmek. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . hep kalacak olan. fekül. ölümsüzleş ama i mek. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. insanlar. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). beniçincilik . ölümsüz. puan. ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. abı çene ine lan hayat. ebedîleş tirmek. nokta. * Ölmezlik. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm.

tesahup etmek. egosantrizm. benlenmek * Ben oluş mak.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. benildemek * Belinlemek. beniz geçmek * benzi solmak. benliğ inden çı kmak . kma. senli benli. güçlü olduğ inanan. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. una benim oğ bina okur. benlenme * Benlenmek iş i. benizli * Benzi bulunan. sahip çı eyi kmak. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. benildeme * Benildemek iş i. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. benim diyen * kendine güvenen. lanmak. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. kabullenmek. benze sahip olan. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. inin ini ü. benli benli * Teninde ben bulunan. i beniz * Yüz rengi. i. * Bir ş birine bağ eye. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. * Bkz. ınmak. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup.

* Suyu biriktirmek için önüne yapı set. ş n ları inin i. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. kiş i. * Kanun maddesi. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . sı benmerkezci * Beniçinci. benlik * Bir kimsenin öz varlı. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. * Sanını sı uyandı rmak. ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. kiş ini üstün görme. t. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. * Kendi kiş ine önem verme. gurur. ahsiyet. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. * Kendi benliğ geliş inin imini. benmerkezcilik * Beniçincilik. bent etmek * kendine bağ lamak. andı rmak. benzemeklik * Benzer olma durumu. onu kendisi yapan ş kendilik. bent olmak * bağ lanmak. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde . bent * Bağrabı . gibi görünmek. hep kendinden söz eden (kimse). sı * Bağ lam. tutulmak. kibir.* kendine benzemez olmak. benzeme * Benzemek iş i. ş ğ iliğ ı ey. hep kendinden söz etme durumu. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. kâğ tları ları . * Gazete yazı. büğ lan et.

benzersizlik * Benzersiz olma durumu. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. ey). dublör. * Benzer olma durumu. abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . * Bkz. aslı kopya edilmişteş ndan . . benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. benzeş * Birbirine benzeyen. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. ve mı andı kimse. araları benzerlik bulunan. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. eş siz. müş nazir. bih. * Nitelik. * Benzerlik gösteren. benzeti * Benzetme. nda abih. benzeri benzerlik durum. -ten. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. çarş amba. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . abih. o + bir < öbür gibi. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. kehribar > kehlibar gibi. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. ekmekten (ekmeknda ten). rnap. benzeş mek * Birbirine benzemek. benzeş lik * Benzeş olma durumu. müş olmak. benzer. benzeş me * Benzeş iş mek i. müş abehet.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . benzeş im.

benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. solmak. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam.65 olan. unu benzetici * Benzeterek yapan. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. * Dövmek. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. vı * Benzen. ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. sahteci. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. * Bir ş neteliğ anlatmak için. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. benzi uçmak * yüzü sararmak. benzinlik. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . uçucu. benzetme * Benzetmek iş i. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. bih. kopyacı . renksiz. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. benzin * Petrolün damılması elde edilen. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. yüzü sararmak. özgül ağ ğyaklaş 0. benzetmek * Benzer duruma getirmek. bozmak. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. arak. . benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak.

beraber * Birlikte. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. beraatı zimmet * Borcu. yla berabere kalmak * (oyun. vereceğolmama durumu. bir arada. benzinli benzinlik * Benzin satı yer. baş baş a gelmek. temize çı kmak. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. beraberce * Birlikte. borçsuzluk. * Aklanma. berabere bitmek * (oyun.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. * Baş a kalma durumu. baş beraberlik müziğ i . beraber olarak.). * Aynı düzeyde. beraberinde * yanı nda. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. makine vb. ş an beraat etmek * aklanmak. benzin istasyonu. * -e rağ men. * Benzinle çalı (motor. -e karş ı n. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. canlanmak. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. * Bir nesneyi benzine bulamak. beraberlik * Birlikte olma durumu. baş baş a kalmak.

oynar başklı koltuk. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. ı n. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . kuyruğ unun çatalı uzun olan. beğ enilmeyen. periş viran. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . * Darmadağ bakı z. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. kirlenmek. * bozulmak. Berat Kandili * Bkz. Berat Gecesi * Hz. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. ndan n . mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. * Çirkin. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. Berat Gecesi. berbat olmak * kötü duruma gelmek. patent. lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. Akdeniz'de yaş çok ayan. tan. * Bozuk. berbat * Kötü. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize.* Orkestra. * bozmak. ş an berber dükkânı * Berber. aylıbağ k lanan. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. ı berceste * Sağ ve lâtif. u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. san. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. lam * Seçilmişseçme. . Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. msı an. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan.

berelenme * Berelenmek işveya durumu. yassı sipersiz başk. . i bereketlenmek * Çoğ almak. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. sürüp giden. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. Tanrı ş ki. * İ ki. feyezan. berelemek * Bereli duruma getirmek. bereleme * Berelemek iş i. i berelenmek * Bereli duruma gelmek. eyde bere * Yuvarlak. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. * Yağ mur. neyse ki. iyi bir rastlantı yi olarak. ezik. ve lı bereket * Bolluk. bakı z. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . an * Herhangi bir ş görülen çizik. bereketlilik * Bereketli olma durumu. bereketli * Bol. gürlük. berduş * Baş . bozuk. artmak.berdelacuz * Halk tahminine göre. ı boş * Pis. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. verimli. feyz. serseri. ongunluk. teselli bulması . bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). berdevam * Sürmekte olan. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü.

kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. ra. ey beril . * Büyük. * Yararsı boş z. berhava etmek * havaya uçurmak. ı . * boşgitmek. kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. an. yaş * Mutlu. az çok. beriki * Beride olan. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. * bitirmek. kullanı z ev. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. biraz. * Beresi olan. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). canlı ayan. beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. oldukça. * Bu uzaklı bulunan.bereli bereli * Beresi olan. . msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). yok etmek. . aç * Bu ağ n. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. a berhayat berhudar * Hayatta olan. . * Beride olan ş veya kimse. berenarı * Ş böyle. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . harap.

berkemal berkime * Mükemmel. berlam * İ pullu. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. pekiş mek. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. aydı k. güç kazanmak. saydam. her zaman olduğ gibi. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. ş ı u berrak * Duru. berkimek * Sağ lamlaş mak. tı berklik * Sağ k. takviye etmek. lamlı * Sertlik. temiz.013 olan. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. berk * Sert. * Sağ lam. durulaş mak. 97. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). katı . sı açıkahverengi. berkitme * Sağ lamlaşrma. atom ağ ğ9.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. unluğ 1. ortalama 30-40 cm boyunda. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. 29700C de eriyen. . ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. takviye. pek iyi.84. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. tahkim etmek. katı lı k. berkinme * Berkinmek işveya durumu. ı ı rlı Kı saltması Bk. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. * Pekiş tirilmek. * Berkimek iş i. tahkim. açı nlı k. Kı saltması Be. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. i berkinmek * Berkimek. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon.

* Morarmak. * Anlaş ğ göre. duruluk. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. durulaşrmak. k. burkulmak. * Kı dar dil. * Berelenmek yaralanmak. . ş dursun. bere. k. * Bertilmek işveya durumu. besbelli * Açı apaçı çok belli. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. anlaşyor ki. lı k. karasal. çürük. uzun uzadı açıolarak. k * Bir yana. stak. bertik * Yara. bertme * Bertmek iş i.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. * Deride mor leke. * Yiğ yararlı itlik. çürümek. eselemek beselemek. bertmek berzah besalet * Bertilmek. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. burkulmuş . i bertilmek *İ ncinmek. k. ya. *İ ncinmiş . tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. gidermek. besbeter beselemek * Bkz. bertilme besbedava * Pek ucuz. yok edilmek.

ı besihane besili besin * Besi yapı yer. * Yaş amak. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. semirtilmiş . besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. n * Yumurta akı maddesi. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. besinli besinsiz . * Yenilebilir. lan * Semiz. beslenmeye elveriş her tür madde. satan kimse. gı z. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. gı . besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. zlı besermek * Bkz. besi dokusu * Besi doku. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. esermek besermek. * Besini olan. da.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. dalı * Besini olmayan. besi dokulu * Besi dokusu olan. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. azı gı li k. nda an * Sır. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. yeterli besin almayan.

oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. hizmetçi. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. * Besleme olarak. u. mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Beslemek iş i. * Maddî yardı yapmak. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. katı lmak. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. çevresini veya altı desteklemek.* Besinsiz olma durumu. * Semirtmek. nı pekiş tirmek. evlâtlı besleme. doldurmak. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. ahretlik. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . * Yedirmek. desteklemek. çoğ altmak. ine beslenme * Beslenmek iş i. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). besleme kı z * Besleme. m beslemelik * Besleme. lerinde çalı rı kı ş lan z. herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. gı zlı dası k. * Eklenmek. beslek besleme * Besleme. ş tı besle kargayı . i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. beslenen beslengi * Sönümsüz. . k. * Yetiş tirmek. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. * Hizmetçi.

eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. ine besletme * Besletmek işveya durumu. besin değ yüksek. bestekâr. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü. nda beslenmek * Kendini beslemek. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. kompozitör. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. mugaddi. itim nda beslenme saati * Anaokulu. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. beslemeye yarayan. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. nda lan * Besmele çekmeden. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . besili. p * Bkz. besleyici * Besleyen.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. beste bağ lamak * bestelemek. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . * Besteci. * Beslemek iş konu olmak. . inceleyen yetkili. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. beslenme odası * Anaokulu. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak.

koklama.besteleme * Bestelemek iş i. beş kardeş *Ş amar. . besteli bestelik * Bestesi olan. tokat. nı ve yı * Dörtten bir fazla. * Beste olma durumu. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. birkaç. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. bestelenme * Bestelemek iş i. 5. atı zarlardan birinin beş lan . öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. pencüdü. üç aş ı yukarı ağ beş . * Bkz. * Çoksatar. görme. sıflı * Biraz. * Oyunda. bir parça. bestesi yapı ine lmak. * Beş nı ilkokul. V. tat alma duyuları . beş beter * Besbeter. bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. beş iki * Bkz. bestelemek * Beste yapmak. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. bestelenmiş . pencüyek. iş itme. k ı t .

beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. yüz beş aret * İ haber. lı ı . yi tu. beş paralıetmek k * Bkz. z. a beş parası z * parası yoksul. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. eri e beş paralı k * Değ ersiz. aş ı bayağ ağ k. *İ nsanoğ insan. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. her birine beş defası beşbir arada. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi. beş eriyet . muş erim. . bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. pencüse. bedenle ilgili. da. kusurları ğ çı açı kmak. on paralıetmek. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. lu.beş on * Az sayı biraz. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. beş para etmez * hiçbir değ yok. beş para almamak * hiç para almamak. lu * Bedensel. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. iş yaramaz. k beş paralıolmak k * alçalmak. müjde.

sı dördüncüden sonra gelen. hümanist. beş etmek iklik * beş vazifesini. insancı sı l. beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. beş n erinde olan altı n. mak. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . beş inci * Beş sın sı sı . * Bir ş doğ geliş i yer. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. beş ibirlik. hümanizm.*İ nsanlı insanoğ . eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta. fonksiyonunu yapmak. ik * Beş olmaya uygun. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. beş ibiryerde * Bkz. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. k. düş için çalı örgüt. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). man ş an beş iz . tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. n ve sallanma. ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . insancık. ölünceye kadar. * Beş kenarlı çokgen.

* Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. kentet. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. bet * Beti benzi atmak. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. ınlı ldı ı . beti benzi uçmak. gülümser. beş lik * Beş para. * Beş arada olan. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. beş parmak.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). beş alabilen. güleç. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. beş leme * Beş lemek iş i. konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. beş parmak otu * Gülgillerden. bet * Kötü. kurt pençesi (Potentilla en. beş izli * Beş tanesi bir arada olan. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. muhammes. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. * Tahmis. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). beş lemek * Bir işbeş yapmak. ı lan reptans). domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. taş . * Bet bereket kalmamak. * Tabaklanmamıham deri. *İ skambil. yollu bir çeş kumaş it . için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . * Bkz. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. eyden beş tane bulunan. beti bereketi gelmek. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. tuhaf. çirkin.

bir kötülük yapacakmıgibi durmak. dikleş ı mek. figüratif sanat. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. *İ çinde insan. etelemek betelemek. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. .bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. kafa tutmak. betim * Betimlemek iş betimleme. i. pusula. beter * İ kötü. nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. kı mak. korkmak. mektup. hı ran betelemek * Bkz. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. lı ey. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. betelenmek * Karşgelmek. * Bir ş bir kimseyi. çabuk tükenmek. ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. . a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. tasvir. tezkere. figüratif. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi.

demirli beton. sı betimsel * Betimle ilgili. tasvir etmek. tasvirci. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak. i. mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. klı * güçlü. üroloji. dayanıı layı ması an kl . kları . beton * Çimentonun su yardı yla kum. betoniyer * Beton karma makinesi. kendine yedirememek. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. betisiz *İ çinde insan. betonlaş ma * Betonlaş durumu. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. betonarme * Yapı gücü. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak.betimleme * Betimlemek iş tasvir. bağ cı yapay yış ğı ım. betonkarar * Beton karma makinesi. sert. tasvirî dil bilgisi. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. lam. bevliye * İ yolları drar hastalı . ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. beton gibi * çok sağ dayanı . betimlemeli dil bilgisi. tasvirî. nonfigüratif. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. betimleyici * Betimleme yanlı. k ile betimlenme * Betimlenmek durumu.

* Çöl. ileri sürmek. * Beyaz ı olan kimse. düş üncelerin. bey mi yaman. beyaz adam .bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. * Eşkoca. cı * Mahalle okulları hademe. bir bey erki * Zengin erki. as. beyanname * Bildirge. uş erlerini. kanı * Komutan. söylemek. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. plutokrasi. * Zengin. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. el mi yaman. . *İ skambil kâğ nda birli. bey mi yaman. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . bildiri. ürolog. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü. ileri gelen kimse. el mi yaman * Bkz. beyanat * Demeç. beyaz * Ak. * Bir eserde. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. bevvap * Kapı. anlatmak. duyguları hayallerin doğ ve değ n. ri. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. bay. beyan etmek * bildirmek. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. bildirme. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. ı tı * Bu renkte olan. kara karş . bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. beyaban beyan * Söyleme.

beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. an beyaz eş ya * Buzdolabı . beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. * Avrupalı . beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. yı beyaz ı rk * Avrupa. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. beyaz zehir * Eroin. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. . beyaz oy * Onaylayı oy. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. Kuzey Amerika. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. ı r ı k beyaz et * Tavuk. beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. etlere verilen genel ad. kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. beyazı msı * Beyaza çalan. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. ı ldı ı * Sinema. çamaş makinesi. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. balıvb. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . kan dı.

ağ armak. ağ lmak. beygirli . * Ağ . beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyazlı * Beyazı bulunan. ı yan. * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. beyazlanma * Beyaz duruma gelme.beyazıadı n . artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. nı n lan beygir * At. * Yük taş araba çeken. üstüne binilen at. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. ağ arma. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. * Atlama beygiri. ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. ağ artmak. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. artma. beyazlı k * Beyaz olma durumu. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek.

* Beygiri olan. * Yararsı anlamsı z. beyhude yere * boş yere. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. kafa içinin. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. beyin yı kamak . z. eyi * Bilgisi. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. zihin jimnastiğ i. dört boş undan her biri. dimağ u . u una. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. eğ itimi. beygirsiz * Beygiri olmayan. * Muhakeme. beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. * Beygir gücünde. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. usa vurma. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. beygirlik * Beygire ait. beygir için. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. boş boş gereğyokken. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. beyhude * Boş una. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan.

beyitli * Beyti bulunan. beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. * Rahat yaş ama. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. devlet malı olan. düş lsı üncesiz. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. . herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. mirî. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . beyiye * Bkz. lmayan. içinde beyit olan. beynamaz * Namazsı namaz kı z. beyit * Ev. satı k. ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . * Beyinle ilgili. * Beyni olan.* insanı . * Akız. * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. çok bilinen. beylik * Bey olma durumu. * Beyni olmayan. * Akı. * Devletle ilgili. p. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. emaret. korteks. uluslar arası . beynelmilel * Milletler arası . emirlik. * Beyne benzeyen. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. düş llı ünceli. * Herkesin kullandı. * Hükûmet. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . etkisi kalmamısöz. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. dimağ nı nda. devlete özgü olan. pis (kimse). çe. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. enternasyonal.

ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. cı k. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. bunalmak. beyninde * Arası nda. * kötü bir ş sezinlemek. sarsı lmak.beynelmilelci * Bkz. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. cı k. huzurunu kaçı zlı rmak. t. ikna etmek. düş ünemez olmak. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. beyzade . beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. * Bey oğ lu. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. tepesi atmak. beytülmal * Devlet hazinesi. uluslar arası. beyni atmak * Bkz. beyni bulanmak * sersemlemek. kanı tutamak. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini . a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. delil. bunamak. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek.

ziynet. oval. lan * Pamuktan. kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. * Hamur topağ pazı ı . nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. bezdirmek * Bı rmak. bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. * Usanç veren. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. . söbe. çaput. bezmesine yol açmak. çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. gudde. * Özenle büyütülmüş . nazlı kimse.* Soylu kimse. düz dokuma. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. * Herhangi bir iş kullanı dokuma. ban an iş * Bez (I). beze beze bezekçi . usandı ktı rmak. beyzî * Yumurta biçiminde. beyzadelik * Soyluluk. bezdirme * Bezdirmek iş i. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. * Bezden yapı ş lmı . bı nlıvermek. lan it bezek * Süs. * Herhangi bir cins kumaş .

dekoratif. bezekli. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. * Süslemek. bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . i * Bezenmek iş i veya durumu. * Gelinleri süsleyen kadı n. ine * Kendini bezemek. ı bezeli * Bezeğolan. süsleyen ş ey. süsletmek. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . süslenmek. nakkaş . rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. bezetme * Bezetmek iş i. * Süs. * Süsleme. * Bezelemek iş i. süs. ı bezemek bezemeli * Süslü. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. tı cı bitki (Pisum sativum). bezen bezeniş bezenme * Bezek. tezyin etmek. süslenmiş i . tezyin. bezeklemek * Süslemek. bezekli bezeleme * Bezeğolan. * Bezenme işveya biçimi. bezelemek * Hamur topağyapmak. bezenmek * Bezemek iş konu olmak. donatmak. . dekoratör.* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. i bezelye * Baklagillerden. süslenmek. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. bezemek. süslü. bezekleme * Bezeklemek iş i.

ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse. bezik * İ üç veya dört kiş ki. * Bezmek iş konu olmak. bezir yağsürmek. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. bezginlik * Bezgin olma durumu. . ı bezleme * Bezlemek iş i. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. ini * Yahudilere verilen ad. bezek. * Bkz. bezirleme * Bezirlemek iş i. bezir yağ ı . yorgunluk. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. bezginleş me * Bezginleş iş mek i. bez. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. ine * Keten tohumu. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. bezmek durumuna gelinmek. bezirgân * Tüccar. * Süs. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. * Bir çocuk oyunu. ile . bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. usanç. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş .bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi.

kı * Bez dokusunda olan. * Bkz. dost toplantı. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak. bılgan. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. çı * Bezmek iş i. * Bezgin duruma gelmek. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. keskin. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. bezi andı ran. lan ı zlı * Jilet.* Çocuğ altı bez koymak. * ameliyat etmek. bezginlik getirmek. bıp usanmak. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma.manifaturacı alı . bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. bı gibi çak * ince. . * bı çaklamak. un na u bezm * İ meclisi. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. lı k. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. çocuğ belemek. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet.

kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. bı yarası çak onulur. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. dil yarası onulmaz * hakaret. konuş sohbet) birden bitmek. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak. bı çaklamak * Bı kesmek. bı silmek çak * bir işbitirmek. ma. bı yemek çak * bı çaklanmak. ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. i bı vurmak çak * bı kesmek. bı çaklı * Bı ı çağolan. çakla * bı çaklamak. bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek.bı gibi kesilmek çak * (söz. * Çok az (fark). çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. duruvermek. bı k çaklı . çakla * Bı yaralamak. bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı . bı çaklama * Bı çaklamak iş i. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. çok yakı(aralı n k).

ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. * Bı n olma durumu. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. bıp usanmak kı * çok bezmek. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). . yürekli. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. kma i . çkı aç * Bı yapısatan kimse. bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. çak * Bı yapmaya elveriş (maden).* Bı koyacak yer. ş an it * Saraç bı ı çağ . lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. bılmak kı * Usanı lmak. bı hane çkı * Bı evi. cesur. ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . * Korkusuz. * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. gözü pek. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. bış kı mak * Bı işveya biçimi. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. kalaslardan daha ince tahtalar kesen. çkı p * Sel veya dere yatağ ı . * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. kabadayı . çkı * Kı ve tı sa knaz.

me kı bı ldama ngı . bı rı ktıcı * Bı nlıverici. dolgunca. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. yurdumuzda en çok güzün.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. boz renkli. l önce. * Dayanamaz duruma gelmek. bı rcı ldı n * Tavukgillerden. yumuş amak. bı ntı kkı * Bı duygusu. usandı kması kkı k rmak. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. alı (kadı sa mlı n). benekli. * Tekrarlanması . bı ma lkı * Bı mak işveya durumu. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. etli butlu. kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. ş . bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. . bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. usanmak. bık bık llı llı * Çok tombul. usanmak. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). zedelenmek. lkı i bı mak lkı * Bozulmak. bunalmak. bı r ldı * Geçen yıbir yı l. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. erimek. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . bı nlıvermek.

ş ma karş klı rakmak. lan . artıuğ mamak. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. ünü kası * Engel olmamak. korunmak için vermek. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. * Salı verme. i ka * Unutmak. döndürmek. in unu. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. eyi * Koymak.) Kalmak. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. . nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. * Kötü bir durumda terk etmek. ateş yapmak. * Ayrı lmak. görevlendirmek. ması sağ * Boş amak. artı rmak. nesne vb. bı ki rak * saymasak. terk etmek. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. * (ölen. * Sarkı tmak. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. * Sıf geçirmemek. terk edilmek. hürriyetine kavuş nı lamak. * Bı rakma iş i veya biçimi. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. titremek. yı * Özgürlük vermek. ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. terk. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. * Bakı lmak. mütareke yapmak. kta. ayrı birinden iş i. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. ı bı lı i. u iş * Saklamak. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. yanı götürmemek. hesaba katmasak da. * Bı rakmak iş i. * Yanı almamak. meydana getirmek. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. kes.* Bı ldamak iş ngı i.

na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. * Ufak çocuk. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. * Balı klarda deri uzantı. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. klitoris. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. k bıksı yı z * Bığolmayan. bı rakması yol açmak. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. bıklı ı yı duruma gelmek. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. bıklı k yı balı * Sazangillerden. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. nlı nı nda olan . sı * Asma gibi bitkilerde. sarı tutunmaya yarayan sürgün.

ini mak. biber gibi * çok acı . * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. kötü talihli. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). na lan iş biberlik biberon . * Patlı cangillerden. biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. en * Bu bitkinin. biber katmak. zalim. amansı gaddar. nı mavi renkli. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . * Hoş görüsüz. biberli * İ biber katı ş çine lmı . bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. çiçekleri soluk en. biber gibi yanmak * (deri. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis).) çok acı mak. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. * Acı . biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. * Biber konulan küçük kap. * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. biberlemek * Biber serpmek. * Payı olmayan. lan biber atmak * içine biber koymak. * Biber yetiş tirilen yer. * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. z. z. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. pay almamı ş . göz vb. llı biberleme * Biberlemek iş i.

* Meme. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . bibliyotekçi * Kütüphaneci. * Acız. . bibliyografi * Bibliyografya. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). zavallı (kimse). sı * Babanıkıkardeş hala. bibliyotek * Kitaplı kütüphane. cicili bicili. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . kitap düş k künlüğ ü. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. * Bkz. bibliyografya * Kaynaklar. bibliyografik * Kaynakla ilgili. * Kitapsever. k. n z i. zavallı çaresizlik. * Üslûp. cici bici. vazo gibi zarif küçük süs eş . bîçare olmak * çaresiz kalmak. meme baş ı . * Bkz. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. kaynakları bilen uzman. lı k. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. zarif (kı z). kaynakça. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek.

ran. biçim biçim almak * biçimlenmek. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. morfoloji. * Biçmek iş i. formalist. ekil. morfem. çoğ ek durumunda olan öge. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. en uygun durumunu yakalamak. belli bir biçime girmek. bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. punduna getirmek. ş ı ekilci. içeriğyeterince önemsemeden. * Herhangi bir ş benzeri. ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. döven. davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). * Tarz. yalnıbiçim üzerinde duran. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. biçimlendirilme . formaliteci. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). elveriş (iş li ). * Biçmek iş yapan (kimse). biçim bilimi * Yapı bilimi. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. biçerdöver * Ekin biçen. hem de bağ durumuna getiren makine. biçim * Dıgörünüşş ş .biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. rası. ekil. ş . ekil. * Özü. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . ş ekillenmek. * Biçilmek iş i. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. biçerbağ lar * Ekini hem biçen. sı * Alılmıkural. tutum.

biçimle ilgili. yakıksı k. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçimli * Biçimi güzel olan. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. ş formel. hoş olmayan. * Çirkinlik. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. amorf. biçki yapmak . biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. biçimi bozuk. ş ı * Biçime dayanan. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. biçimi bozulmak. mevzun. yakıksı ş z. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. ekillenme. ş ey ekillenmek. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. * Ortamı uygun düş yakık alan. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . na en.* Biçimlendirilmek iş i. ekillendirme. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. ş eye ekillendirmek. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. * Kötü. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. ş ait. ş ekilsiz. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. ekle eklî. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde).

* Yabancı . * Bîgâne olma durumu. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan .* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . otu orakla. makine ile kesmek. menş prizma. k. bîdar bid'at * İ dininde Hz. biçtirme * Biçtirmek iş i. * Bidon satan kimse. boru biçiminde küçük araç. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. bîgânelik bigudi . iki yı bir olan. er. * İ sı maddeler konulan. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. bidayet * Baş lama. tı rpanla. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. ı * Ekini. fiyat) Koymak. baş ç. * Yontulmuş taş yapı ı . * Yaylı ateş öldürmek. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. metal veya plâstikten. an ur. biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. * Uyanı uyumayan. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. m iyle * (değ paha. . biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). sac. *İ lgisiz. ı * Biçmek iş i. * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek.

* Hakkı hakkı ile. süs eş . günahsı z. daha sonra. bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. * Bîkes olma durumu. olarak. bilgisiz. aksine. erdenlik. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. umutsuz. baş nda * İ z. çaresiz. bilâder ağ acı * Amerika elması . deli. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . ki kadı bikir * Kı k. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. sonradan. gerçekten.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. herhangi bir kıtlama olmaksın. aklı ı olmayan. tam tersine. lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. sonraları . bilâhare * Sonra. aş n. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. * Habersiz. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. ayrı yapı z. ksı m lmadan. z. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. zlı * Kimsesiz. lan . tersine. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. n ı durumu. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n .

duyurulmak. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. . araçsı aracız.. beyanname. dolaysı doğ tası z. i. rudan doğ ruya. ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. ihbar tazminatı ı . bildiri * Resmî bir makam.-in hepsi. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . bilcümle * Bütün. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. tebliğ .. bildik * Tanık. beyanname. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. sı z. tebliğ . * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname. i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. n ldı ı ı t. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. hep . bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. eskiden beri. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. haber verilmek. tebliğtebligat. bilâvası ta * Vası z. bildiriş .

kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. bile bile * Bilerek. . dahi. da. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. gelecek zaman kipleri: Gel-di. i bildiriş im * İ im. bildirme * Bildirmek iş beyan. * Bilgiçlik taslayan. ifade etmek. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. de.* Bildirmek işveya biçimi. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. kolunda altıbileziğolmak. gel-ir. ukalâ. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. haberleş komünikasyon. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. . bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. ması . bilecenlik * Bilecen olma durumu. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. geniş zaman. her ş eyi eyden anlayan. bilerek aldanmıgörünme. ş bilecen * Her ş bilen. * Üstelik. bile * Birlikte. * Aynı zamanda. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. kasten. * Anlatmak. gel-ecek gibi. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. belirsiz geçmişş . letiş me. önceden tasarlayarak. i. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. gelmişgel-iyor. belirli geçmiş . imdiki zaman. düş ünülerek. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. isteyerek.

ayakla bacağ birleş i bölüm.bilek * Elle kolun. bilek damarı * Nabı z. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. keskinleş tirmek. e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. keskin duruma getirilmek. basit olmayan. * Güçlendirmek. bilek gücü * Kol kuvveti. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. kol kuvveti. kasten. bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. * Hı rslanmak. mürekkep faiz. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. etkisini artı rmak. bileş kap ik * Birleş kap. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . * Bilenmek iş i. mürekkep. * Bilemek iş konu olmak. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . en fazla. ı n tiğ * Güç. konsantre olmak. ik . kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). bilek saati * Bileğ takı küçük saat. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. ı rı * isteyerek. keskin duruma getirmek. kuvvet. aş derecede istemek. kalı n.

ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. it * Bileş iş terekküp. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. me an * Bileş işveya durumu. geometrik ki na nı toplam. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. * Bileş sonucu oluş cisim. biletli biletme biletmek * Bileti olan. bilet satmak.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. terkip. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. * Biletmek iş i. lence yerlerine girme. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. bilet * Para ile alı konser. . mek i. muhassala. sinema. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. * Bilet satan görevli. tiyatro gibi eğ nan. * İ veya daha çok vektörün. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . * Bilemek iş yaptı ini rmak. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. terekküp etmek.

* Mobilyaları ayak altları takı kare. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . malûmat. inin i * İolarak. bilezikli * Bileziğolan. dikdörtgen. malûmat. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. vukuf. * Bilgeye yaraş (biçimde). bilgi toplamak . cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . ı r bilgi edinmek * öğ renmek. gerçekten. bilezik * Bileğ süs için takı halka. ş bilfarz * Tutalı ki. sayalı ki. * Bilgili. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . * Motor pistonları yağ na. lmı . bilgi almak. * Bir durumu öğ renmek. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. söz geliş diyelim ki. epistemoloji. iş ş edinerek. vukuf. . hâkimane. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. zağ . araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. olgun ve örnek (kimse). * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. soğ utma. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. hikmet. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. * Bilim. vukuf. malûmat. hakim. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. iyi ahlâklı . i * Bilezik takmıolan. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. lama. m m i. nsan nı i * Öğ renme. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . malûmat. bilim alanı uygulanan yöntemleri. silindir. açı * Kelepçe. bilgi kuramı * Bilginin temelini. sempozyum. cı ı k. * Bilgi.

* Bilgin olma durumu. bilgili * Bilgi sahibi olan. yapı sı mühendisi. * Bilgili kimse. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. bilgici * Sofist. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. * Bilgisayar programcı. ş ı nda. bilgilik * Ansiklopedi. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. haberli. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. âlim. elektronik beyin. safsatacı lı k. öğ renmek. malûmatlı . bilgin geçinmek. bilgin tavrı bilgin gibi. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. bir yapısonuçlandı elektronik araç. bildirerek. sofizm.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. * Bilgine yakır. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgili geçinen kimse. kompüter. * Bilerek. haberdar etmek. . p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı.

bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. rı bilim kadı nı * Bkz. baş özellikle. bilgin. her ş eyden önce. ilkelerini. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme. ilimcilik. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. rmak karı * Bilen. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. malûmat. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. bilim adamı . gayriilmî. z bilimsel * Bilgin.* Bilgisayara geçirmek. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. en çok. ta. bilerek ve isteyerek. mahsus. bilime uymaz. malûmatsı cahil. z. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. bilhassa * Hele. roman vb. biyonik. tı süreci. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. * Bilgi. . ilim. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. cehalet. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. bilimci bilimcilik * Bilginin. âlim.

ş rı i uuraltı tahteşuur. * İ ruhunun. bilinçlendirmek .* Bilimle ilgili. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. nanabileceğ savunan felsefe akı . araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. bilimsiz * Bilime. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. ilmî. kavramak. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. bilinç kaybı * Hafı yitimi. Marxçı lı k. temel görüş . bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. n * Dimağ . bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. uur. bilincine varmak * anlamak. bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. bilime dayanan. ş ve nlı uur. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. * Temel bilgi. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. na bilimsellik * Bilimsel olma durumu.

ş uursuzluk. ş inin nda uurlu. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. ş uurlanmak. bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. * Nesne. bilinmedik. meçhul. agnostisizm. kuş meçhul. 'nı inin ini ini reti. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. öğ renilmek. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. bilinçli * Bilinci olan.* Bilinçli duruma getirmek. malûm. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. ş k uurluluk. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. bilinçle yapı ş lan. bilindik * Bilinen. * Belli olmaz. anlaş ine ı lmak. ş uursuz. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. * Eleş tirmeli bir biçimde. ş lere ı k uursuzluk. bilinmedik * Bilinmeyen. uurlu. agnostik. eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. muğ güç lâk. bilinmeyen * Değ belli olmayan. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. bilinçle yapı lmayan. lâedri. kulu. bilindik. ş uursuz. . * Bilinci olmayan. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. eri * Bilinmek iş i. * Nesne. bilinmeyen (nicelik). kendi etkinliğ farkı olan.

ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. mak. . kristal. nı n ğ ı kin * Bildik. "sayar". ehlivukuf. uzman. informatik. ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . ş biliş im * Teknik. lı mak. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. sibernitik. vukuf. cahillik. kları * Duru ve temiz kesme cam. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. ehlihibre. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. cahil. * Öğ renmek.bilir * "Anlar". biliş * Canlın. * Billûrdan yapı ş lmı . * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. ehlivukuf. bilip bilmediğ göz önüne almadan. bilistifade * Yararlanarak. dost. eksper. * Biliş iş mek i. ehlihibre. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . biliş ağ im ı * Teknik. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. tanık. bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim.

anlamı bir söz. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. muamma. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. ey. ran. billûrî * Billûra benzer. * Bilinmeyen ş muamma. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. ündeki saydam cisim. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . gerdan. * Belirgin duruma gelmek. koloit karş . kristalleş mek. * sonucun ne olacağ kestiremeden. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. billûr gibi * çok duru. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. billûr durumunda yoğ unlaş mak. çok temiz (su). * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân.* Koç yumurtası . irisin arkası mercek görevini yapan. * (ses için) pürüzsüz. göğ üs). ı lı mamak. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. kristalleş me. pıl pı parlayan (yer). billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. ı l * Billûra benzeyen. billûr cisim * Gözde. ı tı * Bilmek iş i. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. billûru andı kristaloit. netlik kazanmak. * Bol ıklı rı rı ş . niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. bilmeden * bilmeyerek. eyi nda . billûr gibi.

hatı rbilmez. nasıne) l. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. * Anlamak. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. bilmezlikten gelmek. . * Bazen "iş gelmek". *İ nanmak. kim. eyi * Bkz. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. bilmezlik * Bilmez olma durumu. bilgiçlik taslayan. sizlere de. bilmiş * Her ş bilir geçinen. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. tecahülüarifane. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. bilmemezlik * Bilememe durumu. i. ş ma. ş bilmünasebe * Sı gelince. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. cehalet. i eyi ka ş . farz etmek. var saymak. bilmezlemek * Bir kimseyi. teçhil etmek. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. tecahül etmek. bilgileş bencmarking. bilsat * Kuruluş ş lar.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. kavramaz. rlamak. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. bir ş bilmez göstermek. irketler arası bilgi satma. bilmez * Anlamaz. * Sanmak. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. bilmezlik. sı düş rası rası ünce. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. * Saymak. bilmukabele * Karş klı ı olarak. * Sorumlu tutmak. nda im. size de. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". çok bilmiş . * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur. "edemez" anlamları kullanı nda lı r. karşk olarak. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. mı * Tanı hatı mak. elinden gelmek.

e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. man * Milyar. * (birinin) Aracı ı araçla. çı * her iş baş e. bin derde deva * pek çok işyarayan. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. kamu. bilyeli * Bilyesi olan. maden. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar.. . bin can ile * çok isteyerek. * Taş . gönülden. her sıntı gideren. kı yaslanmayacak ölçüde. çok sayı da.. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. dolaylı ruya . * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam. M. toprak. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. ğ rudan doğ olmayarak. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. eyi bin bir * Pek çok. -in hepsi. olacak bir kimse gerekir. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. dil dökmek. bilyon bin * On kere yüz. öğ ütlerden çok daha etkilidir. 1000. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. bin piş olmak man * çok piş olmak. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen. bilyeli yatak * Bisiklet. sürekli olarak düş değ tirmek. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. hep. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. rmak bin iş bir baş çi. küçük yuvarlak. ünce iş bin kat * Pek çok. . doğ lı ile. misket.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. çoğ unlukla çelikten.

* Çatı . yapmak. binaenaleyh * Bundan dolayı . * Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. -diğiçin. bina etmek * yapmak. -den ötürü. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . bin zahmetle * çok zor. .bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. bunun için. beynamaz. i * Dayanarak. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. kendi eliyle yok etmek. bindi * Destek. dayamak. rma. büyük zorlukla. hamil. bindirim * Fiyat artı zam. inş etmek. bundan ötürü. bînamaz binbaş ı * Bkz. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. . bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. . olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. bina * Yapı . kurmak. ünce binaen * -den dolayı . bunun üzerine. bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek.

kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. ahş parçaların durumu. nda bininci * Bin sayınısı sı . katmak. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . basit mekanizmalı kilit. binmeye yarayan. binek atı * Sadece binmek. oturtmak veya içine yerleş tirmek. * Ata iyi binen kimse. her birine bin. lan. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. lmış * Üzerine binilen. * pek çok yapı pek çok olan. * Binmek işyapı i lmak. binici * Binen. ndan ka ı ta * Eklemek. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . lan * Binilmek iş i. kiremit. biner bingi her biri. dolap gibi ş eylerin. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. * Ata binme ustalı. kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. * Kapı . nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. binmesini sağ lamak. bini çı ta. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak.bindirme * Bindirmek iş i. her defası bini bir arada olarak. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan.

biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. mek * İ parçadan biri. * Atlı alayda giyilen giysi. vapur. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. nihayet. * Üstüne binilen hayvan. * Hamur durumundaki ekmeklerin. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. ş ı lan bîperva * Çekinmez. * Eklenmek. * Biniş durumu. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. öbürünün üstünde olmak. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. u * Birçok bin. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. gözü pek. otomobil gibi bir taş yer almak. fına atı rı lmadan önce. i * Atlı alay. sakı nmaz. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. uçak. ı tta * (bisiklet motosiklet. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. korkusuz. pla biomekanik * Biyoloji. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. * Sonuç olarak.biniş * Binmek işveya biçimi. * Fiyat artmak. katı lmak. binek hayvanı Kullanmak. * Binmek iş i. pek çok. binek atı . ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. . için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak.

. m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. * Ancak. olabildiğkadar tez. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. . te * Odun... bir sürü. beraberce. * Birleş ik. bir araba bir arada . toplu olarak. hem. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. pek çok. bir * Ortaklaşolan. yı * Bu sayı kadar olan. I. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. fazla. bir fincan kahvenin kı yı rı r. z nda * baş birinin yardı olmaksın. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r. it. i bir ara * Kı bir süre. ğ ı * Tek. müş a terek. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan . * Birçok. bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak.. bir (veya bir de) * hem . ş * Pek çok. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. mları z. hep birden. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. bir * Sayı n ilki. kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. bir an önce * Bir ara. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. onunla övünülmemelidir. ka mı zı bir .. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. * Sadece. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. korkmadan. yanı kimse bulunmadan. yalnı z. er.. * Eşaynı boyda.* Çekinmeden. * Toplu bir durumda. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez.. birlikte. sa * Geçmiş bir zaman.

bir bir bir bir * Birer birer. . sa bir baba dokuz evlâdı besler. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. ayrı * Olduğ gibi. tam tamı eksiksiz. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. nı nına bir ben. ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. buluş mak. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. ka le. u na. bir araya getirmek * toplamak. küçük bir sorunu büyütmek. * Az. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. çok yaş ş lanmıolmak. * Bkz. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek.bir aralı k * Bir ara. ayrı . çok az. bir baş ı na * Tek baş ı na. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. hepyek.

bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . ş ş larla bir daha * bir kez daha. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. bir iki. baş baş tan a. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir boyda * Boyları it. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. ünce iş bir damla . çabucak. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. * Biraz. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar.bir boy * Bir kez. yanlıdavranı bozmak. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. * Hele. * hiçbir zaman. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. ş ta. bir çift * Bir takı m. bir çift söz * Bir iki söz. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş .

le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. . * "ilk önce". bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. * Bir kereye özgü olan. bir deli kuyuya bir taş atar. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. birazcı k. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. bir de * ve olana katarak.* Çok az. * (çocuk için) Çok küçük. çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. bir kereye özgü olarak. ğ ı . bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. mek bir dolu * Birçok. bir dirhem * Çok az. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. tutarsıkonuş z mak. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. fazladan. bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. bir defada * ara vermeksizin. bir don bir gömlek * yarı plak. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak.

bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. bir gece içinde olup biten.bir düziye * Sürekli olarak. bir geceye ait. ü i. bir evcikli * Mır. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. tek hücreli. i . bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden). bir elden * aynı kimse tarafı ndan. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). ceviz. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. akrabalar eğ lenmemelidir. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. ladı ı karla bir elmanıyarı o. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. bir gecelik * Bir gece için. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. * bir merkezden. ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz.

bezmek. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. k * huyu değ mek. kötü bir durum karş nda söylenir. ı sı bir kafada * aynı üncede. m. a sa bir güzel * Çok iyi. benzer. bir hamlede * Çabucak. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. düş bir kalem * Bir an için. bir da. * Aynı . lı ş bir hayli * Epey.bir günden bir güne * hiç. çok az sayı birkaç kez. ölmek. duraksamadan. bir gözeli. hiçbir zaman. i bir hücreli * Bkz. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. çok. i r bir iş oldu tir * istenmeyen. tek tür. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. iyice. iş * kazaya uğ ramak. kı da sürse çekici ve güzeldir. usanmak. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. iğ ipliğ dönmek. garip. . bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. . * hüzünlenmek. ı esizliğolmak. fenalıgelmek. bir atıta. bir hoş olmak *şı aş rmak. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. biraz.

z ur. . a a. mak. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. ama o. bir kı bin kişister. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. * bir karı kocanıçocukların.bir kalem geçmek * boş vermek. uyuş bağ mak. telâş rtı olmak. bir kalemde * birden ve toptan. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. i rda bir kere * Aslı nda. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. bir an için göz ardı etmek. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. arak. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. bir koş u * Koş koş koş çabucak. * Bir kez. patı . * Çok az. ancak bir kiş kı olur. sa bir karı bir koca. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. bir defa. bir karı ş * Çok kı sa. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. belli durumunu değtirmeden.

bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. belli oranda.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. değ olmamak. itli bir olmak * bir araya gelmek. birinci. bir parça. bir numaralı * Birinci. derviş geçinmeyi anlatı çe r. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir bir o yana. bir bu yana * rastgele. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. baş gelen. bir katı misli. i bir ölçüde * Biraz. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. birçok. bir nebze * Çok az. iş birliğyapmak. çeş yönlere. bir numara * Tek. yeknesak. . bir örnek * Aynı biçimde olan. azık. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. biriktirmek. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. çok az. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. birçok yerlere. bir nice * Bir hayli. m . nan * Çok küçük (çocuk). bir parça * Biraz. işyaramaz bir duruma düş e ürmek.

tutumu değmek. lı r k * ölmek. ardı na. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. gereğgibi söyledi. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. inden. değ erlendirmede yanı lmak. kı kesmek gerektiğ söylenir. yarı akı. birden fenalıgelmek. z kalmaz. bir ş söylemek ey * konuş mak. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. da. bir tahtası eksik * akı eksik. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. lı z bir sı ra * Üst üste. bir ş eyler. iş * bayı gibi olmak. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. * belirtmek. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. yeni huylar edinmek. anlatmak. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. bir sı n çekirge. çarçabuk. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. lca m llı bir tane . yekten. istediğ biçimde davranım. iki sı n çekirge. ardı bir solukta * Çabucak. hemen.* istediğ yere gider. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. sa inde bir tahtada * bir defada. durumu. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. çok kı bir sürede. bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. ifade etmek.

hiçbir yolla. ertelemek. bir tanem * Sevgi sözü. bir temiz * Adamakı. lmazsa. artı . bir vakitler * Geçmiş zamanda. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. bir torba kemik * çok zayı f. unu * hiçbir biçimde. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. hem. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. kuvvete yükseltme. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek.. hem . bölme. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. eskiden. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. vaktiyle. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. yegâne. bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. eyle ı laş . bir yana * -den baş sayı ka. hariç tutulursa. benimsememek. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş .. eş görmek. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme.* Biricik. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r.

* Az miktarda. p * Çok bira içen (kimse). i birahaneci * Birahane iş leten kimse. i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. * "Yahu. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. biraz * Kı bir süre için. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. eskiden. ş . ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. * Bira yapma ve satma iş i. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. arpa suyu. vaktiyle. bir sürü. birazdan biracı lı k birader birazcı k . dost. il. çok az. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. erini bir yol * Bir kez. çok değ il. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. pek çok. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. * Masonları birbirlerine verdikleri ad.bir yın ğ ı * birçok. * Erkek kardeş . nda. * Pek az. biraz. eskiden. * Belirli bir süre. n birahane * Genel olarak sadece bira içilen.

monizm. na. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. * Tekçilik. tutarsı z. hemencecik. olay çı nı nı karmak. monist. birbirine katmak * araları açmak. müteaddit. hepsi bir arada. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. dövüş mek. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. bir hayli. * Tekçi. bir olayda sözleş gibi. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. öteki de onu. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. birçok birden * Oldukça çok. beraberce. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. birdenbire . araları bozmak. lı * Biri diğ erinin yanı ra. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. * Ansın. sı * Bir defada. sayı belirsiz. ağ birliğyapmak. birazı * Bir parça. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. zı * Birlikte. * (iplik vb. birbirine kötülük etmek. birbirine düş mek * araları lmak. mak. * karı ş mak. birbirine girmek * kavga etmek.* Az sonra. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey.

birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. nohut. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. an. beklenmedik bir sı zı rada. nedenden etkiye. soy oluş ı karş .. * Bu biçimde oluş bütün.. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k.* Ansın. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. fert. im . duygusal. uygun. kullanı tohumun belli bir katı day. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. terkip. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. * Yalı karmaş olana. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. bire bin katmak. sentetik. abartmak. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. sı . birebir * Etkisi kesin olan. narak yapı eş lan leme. n kları bire . öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. hemencecik. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. her birer birer * Her biri ayrı olarak. sentez. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel. küllîden cüz'îye. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . vermek * (buğ arpa. bire beş katmak * eklemek. lan kadar ürün vermek. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. bire bin katmak * çok abartmak. bireysel duruma. *İ stenildiğgibi. k. na. n i im ontogenez. fert. sentez. fasulye gibi ürünler için) toprak. miktar. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek.

kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. * Bilinmeyen bir kimse. i. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. birice biricik * En fazla. individüalizm. politikalarıgenel adı n . bireysel olanı n çekilip çı lması karı . ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. kendine özgü olan ş eylerin. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. özelliklerin. ferdî. i nı * Bireycilikten yana olan. baş kaları ayı ndan rmak. ferdiyet. bireysellik * Birey olma olgusu. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. . bireye özgü olan. individüalizm. bireye. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. u biri yer biri bakar. tek. tek. genele değ de. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. iyi ran biri * Bir tanesi. mesinden. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. ran * Bireyle ilgili olan. ferdiyetçilik. bireysel olarak göz önüne almak. ferdiyetçi. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. ikincisi olmayan ve çok sevilen. ferdiyet. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. * Bütüne.bireyci * Kişhakları savunan. ünü r. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. yegâne. * Eş benzeri. il yan . tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini.

yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. bir yerde toplanıyılma. koleksiyon yapmak. ünite. ünite. biriktirim * Biriktirme. taki * Dilin. i. p ğ ı * Gözlemler. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. birileri birim * Bazı kimseler. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. oluş turduğ yapı u içinde. vahit. bir araya gelmek. birikiş mek * Bir yere toplanmak. * Bir ş parayı eyi. lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. tasarruf etmek. birikme * Toplanı yılma. ölçülü kullanarak artı rmak. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. * Öğ renme. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak.birikim * Birikme. birincası f . p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak.

samimî. arası birinci olmak * baş gelmek. rada. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. tek duruma getirme. birinci zar * Yemiş derisi. rası * (ulaş araçları Mevki. uçak vb. birisinden biri * içlerinden biri. birincilik * Birinci olma durumu. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. da. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. 'nı ini . * Tanrı n birliğ dile getirme. dıkabuk. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. birincivası f * Birleş ikgillerden. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. birisi * Bilinmeyen bir kimse. ı k llı ı . temel. sın ra fatı * Zaman. ta birinci orun * (tren.) Birinci mevki. az sayı az. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. ana. esas. hekimlikte kullanı bir bitki. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. orun. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. önde gelmek. birkaç kiş herhangi biri. birincil grup *İ çten. tevhit.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan. rada. vapur. * Bir etme. meyve dı. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. onu denetim altı bulundurmak. susturmak. yer. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. sıf. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). lan birinci * Bir sayınısı sı .

hissetmek (< hiss etmek). . lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak.). birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. kaptı . müttehit. buluş mek i yapı ulmak. sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. sim mı ı p en hissetmek. i n * Birleş iş mek i. (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). kelime türünün değmesi. kaybolmak. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. tedavi etmek gibi. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. bir noktada kesiş (doğ yay). bir araya gelinmek. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. birleş değ me eri birleş me . birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . * Bir araya gelmişbirleş olan. zikretmek. birleş im * Birleş iş mek i. hasta olmak. ses türemesi. * Tanrı n birliğ dile getirmek. bakakalmak. bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . başehir. inikat. en ru. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. birleş kelime ik * Ses düş mesi. ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). kaçtı kaçtı gibi. lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di).birlemek * Bir etmek. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. ) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. tek duruma getirmek.

. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. birli birlik *İ skambil. halüsinasyon. bağ . dört dörtlük. vahdaniyet. i n * En büyük değ erdeki nota. i birleş tirmek * Bir araya getirmek. bazı u r i . beraberce. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . * Askerlikte bölük. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. birliktelik * Birlikte olma durumu. birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. bir arada olma durumu. vahdet. * Kaynaş mak. bir olma durumu. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. * Uyuş aynı mak. vahdet. as. nda. * Uzlaş mayı layan. * Bir taneden oluş . muş * Birleş . lı k. lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. miş * Bağlı benzerlik. birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. görüş olmak. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. tabur. birlikte * Bir arada. alay gibi bir bütün sayı topluluk. * Cinsel iliş bulunmak.* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . ı yan ı t * Tek. * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). * Yanı beraberinde. kimi. birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün. kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. * Sanrı . sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. bir tane alabilen. mak. iken * Buluş bir araya gelmek.

onarma iş i. lan * Bisiklet satma.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . bit kadar bit otu * en küçük. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. * Yayıdövmede kullanı araç. bistro bisturi * Neş ter. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. k lan * İ kahve. çifttekerci. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. çkili . m lar mı n ayan kehle (Pediculus). biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. bisikletli * Bisikleti olan. belirten söz. çifttekercilik. itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. en ufak. gevrek kuru pasta türü. küçük lokanta. in ı t. süt. çok küçük. bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. tatlı ekmek türü. bisküvi * Un. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. ş veya tuzla yapı ince. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. * Sı racagillerden. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek.

mümbit. flora. in ş . nihayet. yansı davranı z zca ş .ekli. dolaş ş ı ı k. namütenahi. * Bkz. bîtaraf * Yansı tarafsı z. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. bîtaraflı k * Yansıolma durumu.* Bitlere karşkullanı bir madde. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. nı rı p * Bitirilmek durumu. biteviye. verimli (toprak). * Bitik olma durumu. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. bitimli * Sonu olan. sürekli olarak. yorgun. * Durumu kötü. yorgun düş mek. kuş bîtap * Bitkin. ine . bitiklik bitim * Bitmek iş i. bîtap düş mek * çok yorulmak. bitey * Bitki örtüsü. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . z. fena. * Son. münteha. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. sonlu. * Yapık. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. sırlandılı belirlenmeyen.

barbut oynatan kimse. * Bilgili. yer). bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. lan * Yaman. yandaki. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). kumarhane. ken * Bitiş olma durumu. * Yan. * Onulmaz duruma getirmek. tamamlamak. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. sonuçlandı rmak. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. açı kgöz. komş u. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. kumarhane. mezuniyet. i. tüketmek. kahve. bitirim yeri * Kumarhane. mahvetmek. eklerle türetilen dil. bitiş * Bitmek işveya biçimi. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). bitirme * Bitirmek işitmam. * Güçsüz düş ürmek. çok beğ enilen. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak.sona erdirmek. yormak. i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. bitme. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. iltisakî. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. nlaş ş * Yandaki ev. ik * Bitiş ken. a * Barbut oynatı yer. zeki. . bitirimhane * Kumar oynanan yer. sona erme. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin.bitirim * Çok hoş giden (kimse. bitkin duruma getirmek.

bitki bilimi uzmanı raş . almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. kı z böceğ ağ biti. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. yosun. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . nebat. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. mek i. bitey. flora. bitiş me * Bitiş iş ittisal. ot. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. aç . bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. bitkin . en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı .* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. nı ktan ğ ı sona eren. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları . botanikçi. botanik. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. rı * Bitki yetiş kimse. bitkiyi andır.

yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. pirinç. * Cimri. * Sona ermek. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. güçsüz kalmak. . bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. * Bitki. beğ enmek. bitli kokuş * üstü başkirli. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. * Bitlenmek iş i. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). saç gibi ş için. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . * Tükenmek. çıp yetiş eyler kı mek. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. * Kendi bitlerini ayı klamak. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. ayan böcek takı . bitkisel * Bitki ile ilgili. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li. çok zayı flamak. tüy. bitki cinsinden olan.* Gücü tükenmiş olan. mı bitli * Üstünde bit bulunan. yağnar. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. nebatî. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. bitkiden elde edilen. vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . * Çok yorulmak. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitme bitmek * Bitmek iş i. bayı lmak. * Birinin bitlerini ayı klamak. * Çok sevmek. çok yorgun.

*İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. yoğ u n. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. kol. vefası lı z. antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. it ç sı * Acı çikolata. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. * Bir çeş ardırakı. varlı n i . * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. bir ucu pistona. uçsuz bucaksı z. eksilmemek. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. sonu gelmeyen. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. alev ve koyu duman çı kararak yanan. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. * Makinelerde. al ile. tabiatı tabiî. * Biyesi olmayan. biyesi olan. bitüm * Keskin bir koku. kömür tozundan briket yapı nda nda. ı t ları mı vb. elbette. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. küçük hareketli çubuk. biye geçirilmemiş olan. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. li. yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. lan. t . bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . * Doğ olarak.* bir türlü sonu gelmemek. sı . bitümleme * Bitümlemek iş i. * Genellikle giysinin yaka.

biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. * Hayat hikâyesi. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . me. * Biyoloji ile ilgili. gübre gazı cı . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. * Dirim kurgu. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. biyoloji uzmanı raş . dirimsel. n biyografik * Biyografi ile ilgili. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. . biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . dirim bilimsel. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. biyolojik fizik. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. hâl tercümesi. dirim bilimi. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. ayıevrelerini inceleyen bilim. tercüme-i hâl.

* Bize göre. özünden. bizar olmak * usanmak. tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. it * Çoğ birinci kişzamiri. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . bizcileyin * Bizim gibi. ul i * Resmî konuş mada. kendisi. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. lmı . nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. * birbirimizi çok yakı tanız. özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. aramı yabancı kimse olmaksın. biz araç. el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. . bezmiş . zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. akrabamıbaş nı z. kendinden. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. mı bizdenlik * Bizden olma durumu. bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). usandı rmak. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. yardı eder. değ biz bize * Yalnıbiz. bizim gelin bizden kaçar. tı ğ . usanmı bezginlik getirmiş ş . ş (Acipenser nudiventris). bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. * Bir çeş kara renkli mika. bı kmak. na m . bizar etmek * tedirgin etmek.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. z kaları rahatça içtenlikle. ı bîzar * Tedirgin.

bizimki * Bizim olan. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. bizimle ilgili olan. ş ahsen. * Kadı n kocaları nları ndan. blokaj * Bloke etmek iş i. Kı rı bir saltması Bi. * Ucu çivili değ nek. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. * Hareketine engel olma. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. . * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. kılı beyaz renkli. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. hareketini durdurma.3° C de eriyen. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . ayan * Kocaman ve ağ kitle. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. * Voleybolda. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. * Bizlemek iş i. 271. atom ağ ğ209 olan. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz. bloklaş ma . ş ı bizon bizzat * Kendi. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek. u zı msı kılgan ve katı element. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. durdurmak. kendisi. morulâ. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar.8 olan. * kapatmak. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. bir bütün oluş turan. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9.

* Bu kumaş yapı (giysi). yı nını lanlar takı nıbir bölümü. boyun kürkü. bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). knatı kuş ı ka boca . zehirsiz. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. tan lan n * Boagillerden. güçlü bir yı (Boa constrictor). kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u.* Bloklaş iş mak i. kaba pamuklu kumaş lan . mın * Makara. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse). lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. r. boalar bobin * Sürüngenler sıfın. *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. bağ sı lantız. * Fotoğ filmi rulosu. lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. bağ sı k. çok iri. bloksuzluk * Bloksuz davranma.

ileri sürmek. belirtmek.* Geminin rüzgâr almayan yanı . krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. dökmek. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. baş taraftan. rüzgâr üstü. . genellikle güneş görmeyen (oda). * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. ne yapacağ bilememek. ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. bodoslamadan * Ön taraftan. ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. kararsıolmak. bodoslamak * Açı klamak. ı nı * (birden çevirip) boş altmak. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . poca. orsa veya rüzgâr üstü karş . boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. sa'nı um * Domuz. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . bocalama * Bocalamak iş i. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i .

vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). bodurluk * Bodur olma durumu. boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. * geliş memek. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. a aya boğ ası * İ bez. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. nce * Sağ anak. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. astar. * Damı k erkek sır. boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). . * Anjin. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. bora.bodur kalmak * boyu uzamamak. \343 Zodyak. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu.

tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. na. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. * Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. n. imik. hazı rlama sıntı . iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. . * Ş e. boğ derdi az * geçim için uğ ma. boğ olmak az * boğ ağmak. raş * yemek piş irme. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. * Yedirip içirme yükümü. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. keleye çekmek. boğ ola az * "afiyet olsun. iltihaplanmak. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r. derbent. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. azı rı * imrenmekten boğ şmek. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. iaş e. * Yeme içme.

boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). ine.boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. . boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. sesi çı kmamak. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. boğ na kadar azı * pek çok. boğ ndan * Gaddarca. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. kan dökerek öldürmek. iş kesilmek. sıntı kı vermek. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. aş ölçüde. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. lüzumundan fazla. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek.

yla * Peş e yapmak. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. iş . sarmak. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. * Silik bir duruma getirmek. yı na * El. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. ktan tı yla elde edilen. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. yemek isteğçok olan. azı * Çok az yemek yiyen. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. boğ durulma * Boğ durulmak iş i. ş maz . iş z. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. * İ dut. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. * Tamamı kaplamak. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. boğ azlı * Boğ olan. boğ mak * Bir canlı. azı * Çok yemek yiyen. soluk alması engel olarak öldürmek. bastı rmak. t.

ma i * Solunumu güçleş tiren. boğ bir biçimde.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. * Çok sı sıntı cak. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. . kıklaş uk sı mak. . boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. * (renkler için) Uygun düş memek. ş . um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. boğ ucu * Boğ özelliğolan. zlı * Bunalmak. boğ maklı * Boğ makları olan. * Geliş mesine engel olmak. * Kılmı(ses). kı veren. * Bunaltmak. nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. mak ine * Havası ktan ölmek. iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. boğ mak * Boğ yeri. kık kık. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um.

ı luğ z tuğ n kak. * Sınt ı kı . boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. boğ sı uk. boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. bohçalama * Bohçalamak iş i. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. ı z itli rayarak ses olarak çı . lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. um mak. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . boğ umlu boğ untu * Boğ olan. çı mahreç. ıı lı boğ unuk * Kık. boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. * İ ip kakı tiş ş mak. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. telâffuz. e i. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk. . * Ufak ve seçme tütün dengi. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. * Sınt ı kapalı kı lı . * Boğ mak iş uş i. ihtikar. eyler e . donuk. dövüş mek. umu * Zor soluk alma.

tiksinilen. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. bok atmak * (birine) leke sürmek. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). i bok püsür * hoşgitmeyen. i. burnunu sokmaması gerekir. kara çalmak. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. boklama * Boklamak iş i. ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak. berbat etmek.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. her işkarı e e ş an. güzel görünür. . * Güç durum. çok berbat. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. ayı ı veya topluluk). iş son vermek. a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. bok * Dı . bok canı olsun na * bılan. z. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması .

her ş öfkelenir olmak. * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. yumruk oyuncusu. pis. * Kötü durum. boksör * Boks oynayan kimse. u una. i er bokunu çı karmak * bok etmek. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. * Pislik. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. pislenmek. boklu bokluk * Boku olan. i) boklanma * Boklanmak durumu. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. boktan * temelsiz. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. yararsı z. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. ş arap. boku bokuna * boş boş yok yere. kı ı. derme çatma. dar karş . lan ü. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. boklaş ma * Boklaş durumu. * Korindon. bol .

ölçüsüz. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. eli açı zengin gönüllü. bol bolamat * Refah. k. bolluk. . bol bulamaç * Bol bol. bolarmak * Bol duruma gelmek. büyük miktarda. geniş lemek. * Yahudi kadı. bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. zenginlik. sıntı düş kı ya meden. bolca * Oldukça çok. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. ş al. * Bolarmak iş i veya durumu. çokça. * Dökük. * Bu dansımüziğ n i. bollanmak * Bol duruma gelmek. pek çok. * Bolalmak iş i veya durumu. * Cömert.bol bol * Fazla. * Kı ve kolsuz kadıceketi. bol keseden * bol bol. mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. * Oldukça geniş . ndan bollanma * Bol duruma gelme. * Bollaş mak. bol paça * Geniş paçalı . sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . saçı apş . çok.

bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. geniş letmek. türlü büyüklükte patlayı. bombalama * Bombalamak iş i. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. li * Büyük fı veya varil. çı * Bomba biçiminde. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. bolometre * Iş mölçer. bom bomba * Bir çeş kumar. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. Bolş evizm * Bolş eviklik. it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. ş . sı * Bolş eviklikle ilgili olan. cı kı maddelerle doldurulmuş . cı li. yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bollatma * Bol duruma getirme. bollatmak * Bol duruma getirmek. nı lan bomba gibi * iyi. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). * Her ş bol olduğ zaman. komünistlik. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. cı ateş silâh. bolluk * Bol olma durumu. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. sağ göz alı. eyin u * Fazlalı k. bombalamak . Bolş eviklik * Rusya'da XX. kalıdemirden kap. gösteriş lam.

bomboz bon otu niger). ş bonbon ş ekeri * Bkz. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. kabarı k. . bombardı man * Topa tutma. kabarı tümsekli. bomba atmak. tamamen boş . bombalanma * Bombalanmak iş i. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. çok berbat. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. iş i. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. bombok * Çok kötü. * Patlı cangillerden. nefesli çalgı n .* Belli bir hedefe. * Ş kinlik. iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. * Bombalama. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. turucu ve zehirli. bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. pistonlu. bonbon. ine bombalatma * Bombalatmak iş i. iş k. hekimlikte kullanı uyuş lan. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. bomboş * Büsbütün. bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. çoğ unlukla havadan. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. bombe * Ş kin.

plâstik gibi maddelerden yapı ortası . li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncuk gibi * küçücük (göz). ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. li . boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. boncuklanmak * Gözyaş çiy. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . boncuk * Cam.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. lan. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. taşsedef. vrı her it ak vb. boncuklu * Boncuğ olan. mak. tahta. boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. boncukla süslenmiş u . delik. çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi.

Kı saltması B. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik. bora bora gibi * çok sert. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . bono * Belirli bir sürenin sonunda. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. cömertlik. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. atom ağ ğ10. * Uzun siyah ceketle. ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. lı (toprak). * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. eksiğ paraya çevirmek. öfkeli. n. mıbir * Yağ murlu. süresi dolmadan. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. süs eş oyuncak vb. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. ş iddetli.45 u olan basit element. borani * Bor (I).8 olan. an * İ yürekli. satı büyük mağ yası lan aza. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. temiz iş ı. bor bor * Atom sayı 5. nda * Züppece giyiniş biçimi. ekilmemiş ş . yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. sert. k. bopluk bopstil * Bop tutarı olma. eli açı k. yi * Eli açı cömert. çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. * Bu biçimde giyinen kimse. * İlenmemiştaşk.bonjur * Günaydı n. ndan mur .

borca almak * veresiye almak. nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. borca girmek * borçlanmak. * Bu boruyu çalan kimse. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak.* Pirinçli. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. * Birine karşbir ş yerine getirme. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . ey borç altı girmek na * borç para almak. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. . borç para almak. borç harç . borca batmak * çok borçlu olmak. boru. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . borca batmak. gerekliğ yükümlülük. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . borazancı * Borazan çalan kimse. borazancı lı k * Borazancın iş nı i. vecibe. * Pancar. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. borç etmek * borçlandı rmak. ı eyi i.

na borçlu * Borcu olan. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. verecekli. ancak hasta edecek kadar üzer. borç edilmek. borç yemek * borçla geçinmek. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. borç almıolan. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. i borçlu ölmez. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu. aldı nıparası hemen vermez. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek. ş * Bir yüküm altı bulunan. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. borçlu duruma getirmek. borç ödemekle (veya vermekle). nı . iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. i. borç yapmak * borç olarak almak. medyun.

it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan.borçsuz * Borcu olmayan. geniş sa kollu bir üstlük. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. n * Banyo. borda etmek * yandan yanaş mak. . n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. borda bordaya * yan yana. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. * Etkisi az. lmıgiyecek. rmı. borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. k. arap * Bu renkte olan. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. kı . asit borik. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . ru lanan halat. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. ş tortusu rengi. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. beyaz. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. sedef görünümde bir madde.

boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. nı boru çalmak * borazan öttürmek. boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. alıp satı hisse senedi. * Tatula. lan . boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. . uçları k. borazan. borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. boru hattı * Borç (II). kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. küçümsenecek. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. içi boş ka vı .borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. önem verilmeyecek ş değ ey il. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. uzun ve dar silindir. erli ı t. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan.

boylu boslu. bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. kı landı ı boru yolu * Petrolü. borumsu * Boru biçiminde olan. boru gibi uzun su kabağ ı . e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. en. lan boru mengenesi * Kesme. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. işyaramaz adam. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. * Bkz. lan * Borusu olan. lan bostan korkuluğ u . * Sebze bahçesi. payplayn. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. p * Boru montajı çalı kimse. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. karpuz tarlası . yetkisi olmak. yüreksiz. boru kabağ ı * Boğ umsuz.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. boy bos. * Kavun. bostan bozuntusu * Korkak. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. borucu * Boru yapısatan kimse.

ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. z boş ür böğ * Bkz. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. li boş *İ çinde. n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. raş * Bostancın görevi. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. * Verimsiz. boş rakmamak bı * (para. iri ve yuvarlak bir patlı türü. ey * İsiz. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. görev). * Anlamsı z.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. ş * Bir iş yaramayan. * Görevlisi olmayan (iş . boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. ilen . bir kazançla çı ten kmak. e * Bilgisiz. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. bostan patlı canı * Az çekirdekli. * Yapı iş lacak i olmayan. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. böğ ür. sonuç vermemek. boş kalmak. münhal. boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. z. m * iş bı siz rakmamak. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. . ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan.

boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. boş söz * Bir düş anlatmayan. sı i anma kâğ . * iş kalmak. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre. boş lâf * Gereksiz. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. mahrum etmek. raşolmamak. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. dar. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. verimsiz. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. dipsiz kile boş ambar. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. batı l itikat. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. bilgisine dayanarak anlatmak. ey boş durmak * iş kalmak. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. boş i anmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. biçimci inanma. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. . çalı siz ş mamak.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. boş koymak * yoksun bı rakmak.

boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. boş vermek * aldı rmamak. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. içinde bir ş kalmamak. boş alma * Boş almak iş inhilâl. * Boş m. ine boş m altı . altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. boş almak * Boş duruma gelmek. deş olmak. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. * Derdini birine açarak ferahlama. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. boş gitmek a * (harcanan emek. para) hiçbir iş yaramamak.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. ş arı * Gevş emek. gerçekleş memek. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. açı lmak. rahatlama. boş m alı * Boş almak iş deş i. arj. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. boş koysan dolmaz. nı boş çı a kmak * (umut. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. hava boş n boş altma makinesi. boş yere * Boş una. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. ey * Dı ya akmak. i. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. rölântiye almak. * Derdini. dökülmek. inhilâl etmek. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak.

* Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . * (hayvan) Başğ lından. arı * Dertlerini. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . * Sı lmak kurtulmak. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri.* Boş altmak iş i. * Dökmek. tükürük. ndaki idrarı ve ter. boca etmek. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. açmak. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. boş altma * Boş altmak iş i. yrı boş atma * Boş atmak iş i. aile kisini kesmek. nı * Çok ağ lamak. . * Gevş etmek. * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. yakı nmaları anlatmak. koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. boş ama * Boş amak iş i. * Derdini dökmek. * Kusmak. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. ifrağ ları ş arı lması . ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. boş anma * Boş anmak iş i. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak.

nafile. ihmal etmek. çukur. beyhude. Boş güzeli nak * Sarı . yersiz. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. siz boş kalmak ta * iş kalmak. * Yetersizlik. i. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. yoksunluk duygusu. kapanmamıyer. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. al yanaklı saçlı . * Eksiklik. boş lamak * Bı rakmak. lgi boş luk * Oyuk. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. boş una. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. * Yerli yersiz konuş (kimse). . geveze. * Boş geçen süre. boş tulumbası luk * Bkz. yararsıyere. boş altaç. sı r saklayamayan.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. Boş naklarla ilgili olan. siz boş boş u una * Gereksiz yere. ablak yüzlü güzel. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. boş lama * Boş lamak iş ihmal. boş una * gereksiz. boş z yere. * İ göstermemek. ndan n * Boş naklara özgü olan. nak boş gezmek ta * iş olmak. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. kopukluk. düş üncesiz konuş mak. ş * Kesinti. vakum. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil.

boy * Ortak bir atadan türediklerine. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. ı tı * Uzunluk. beyhude. boylanmak. lmıküçük sandal. yararsıyere. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna.boş una bot * Boş yere. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. * Yol. tevekkeli. * Bir yüzeyde. klân. * Uzun konçlu. nafile. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. için * Süre. botanikçi boy * Bitki bilimci. i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . * Destan. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . değ er. * Bitki bilimi. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. k. itli . * Kumaş ölçü. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. * Uzaklı k. geliş mek. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. gusül. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. nebatat. boy atmak * boyu uzamak. z * Küçük gemi. sı mı * Geçerlilik. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. ı rmak. * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. kabile. gereksiz. kapalı ayakkabı . deniz kısı yı. boylanmak.

75-3. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. ğ boya * Renk vermek. sarı beyaz renkli. uzamak. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. boyacı . boy otu * Baklagillerden. boya çekmek * boyuna büyümek. boy ölçüş mek * yarı ş mak. (su) insan boyunu geçmemek.50 cm uzunluğ e unda menteş e. boya vurmak (veya çekmek. boy vermemek * sıolmak. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. çiçekleri mavi. * gösteriş yapmak. boy bos. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . ş yanı lan * Renk. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. * Yazmak için kullanı mürekkep. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. lan * Aldatı görünüş cı . lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde.boy göstermek * görünmek. boya kullanmak * boyanmak. ini * büyümek. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak. makyaj yapmak. sürmek) * boyamak. boy pos * Bkz.

boyama * Boyamak iş i. * Renkli. lı meslek edinen kimse. ğ * Boya satı dükkân. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. * Boyama iş boyacı ı ini. boyana * Boyna. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. boyalanma * Boyalanmak durumu. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. rarak * Ağ söz söylemek. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. aş ı ı r ağ lamak. makyajlı n ş . ş rı ş . kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. boyanma . boyalanmak * Boya sürülmek. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı.* Boya satan kimse. itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. * Renkli yazma veya mendil. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. * Boyacın yaptı iş nı ğ . omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. ı boyahane * Boya iş yapı yer. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı .

al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. i rı boyatma * Boyatmak iş i. * Kendi kendini boyamak.* Boyanmak iş i. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. * Bekâr. Transilvanya'da. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. z. boydaş * Aynı boyda olan. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. yalnı serbest. boyar madde. makyajsı n ş z. . i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. yüzüne boya sürmek. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. * Tuna bölgesinde. boyası z * Boya sürülmemiş . boyası atmak * boyası solmak. * Boy bakı ndan. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. boya sürdürmek. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. * Akran. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. makyaj yapmak. ş ı alma. * Renksiz. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. boya sürdürülmek. Rusya'da soylulara verilen unvan. boyayı cı * Boyama özelliğolan.

çı kmak. * Yükselmek. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. boylu boslu. boyu uzunluğ i unca. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. boylu boslu * Uzun boylu. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. * Destan söylemek. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. anlatmak. değ boylama * Boylamak iş i. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. boylanma * Boylanmak iş i. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. sağ * Boyu olan. * Boyu benzerlerinden uzun olan. boykotaj * Boykot etmek iş i.* Bir kimse. kı sa . * Batmak. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. yakıklı ş . boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. boylanmak * Boyu uzamak. boylu poslu * Bkz. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. gösteriş ı li. * Düş mek. ş ı almak. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. tul.

boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. i boynunu bükmek * acı rı. * Bu organdan yapı ş lmı . bir iş i ister istemez kabul etmek. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. ı n boynuz isterken kulaktan olmak . boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. boynu bükük * Üzgün. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. karştarafıgücünü kabul etmek. çaresiz bir durumda kalmak. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. ndıcı * bir durumu. boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. olmak. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. gebersin. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. boynuna * üstüne. tı n ı nda rnaksı maddeden. kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. kılmı kimsesiz. hacamat etmek. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. zimmetine geçirmek. boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. * (bitki için) canlı ı yitirmek. nacak ve yardı bekler durumda. * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. acı rı ş . eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. uzun. zavallı m .

boynuzlama * Boynuzlamak iş i. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. sın n nları ine * Troleybüs. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). * daha iyisini. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. boynuz gibi. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. nda . boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. boynuz yarası rı almak. süsmek. boynuzlatmak * Erkek. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. boynuzlugiller * Keçi. omurgalı n memeliler sıfı ları nı . taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. koyun. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek.olmak. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. sır ve antilopları ğ ı içine alan. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). mı boynuz takmak (veya takı nmak. boyunca. * Boynuz batılmak. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. boynuzsuz * Boynuzu olmayan.

na boyuna * Ene dik olarak. güğ gibi kapları veya vida. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. enlice kumaş parçası . boyunca. na. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. * (bo'yuna) Ara vermeden. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. iş üm n vata n * Sorumluluk. kravat. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. boyun bükmek * Bkz. boyun vermek * buyruk altı girmek. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. durmaksın. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. cı gibi araçları dar olan üst bölümü.boyu (veya boyuna. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. boyun kesmek * baş eğ ı mek. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. altı . boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. vecibe. boyu boyuna. süresince. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. katlanmak. ayakta iken başöne bükmek. boynunu bükmek. u * Sürdüğ zaman kadar. uzunlaması tulânî. la nda * Ş e. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir.

boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. ş .boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. boyut kazanmak * yeni bir durum. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. nan rultudan uzunluk. . kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. * Açı lmamı sürülmemiş ş . ini. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. an. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. geniş kapsam ve içerik kazandı lik. . veya beton kirişlento. boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. buut. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. lan ey. içerik. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. ldı ı ları verdiğbahş. beklediğyakı ğgörememek. geniş kapsam. mı * Nitelik. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . boyunlu * Boynu olan. * Boyutu olamayan. k * Bu renkte olan. lik. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. boz yel * Boyutu olan. lik. * Durum. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. rmak. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. boz bulanı k * Çok bulanı k. geniş ve lik derinlikten her biri. esaret. geniş kapsam kazanmak. (toprak).

boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. bozahane * Boza yapı yer. bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. mır. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. bozbakkal * Karatavukgillerden.* Lodos. bozacı * Boza yapan veya satan kimse. rengini atmak. ş * Bozarmak iş i veya durumu. * İlenmemişçalı toprak. tatlı mayhoş lan veya içecek. renk değtirmek. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan. bozum olmak. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. bozdurma * Bozdurmak iş i. bozdurulmak . boza * Arpa. ham tarla. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . boza olmak * utanmak. ç u bozca * Rengi boza çalan. bozarmak * Rengi boz olmak. ş . day lları itilmesiyle yapı koyuca. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. i bozdurtmak * Bozdurmak.

step. bozgunluk * Bozgun. * Bu durumda bulunan. düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. çökmüş lgı . i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). yı n. p . konusu acı türküler. hezimet. klı * Bozlamak eylemi. nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi.* Bozmak işyaptılmak. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. * Bozgun olanı durumu. güç vb. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. * Bu ezgiyle söylenen. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. * Çı k koparmak. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . hezimete uğ ramak.). dağ an ı lmak. ı * Yenilen bir ordunun. bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. ğ lı bozma * Bozmak iş i. * Morali bozulmuş . lan. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş .

ekş imek. n * Kı ğ zarar vermek. yenilemeyecek duruma gelmek. karık. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. * Bir yerin. ufaklı bozuk. * İ ve değ niteliğ yitirmek. huzursuz. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . bozrak bozuk * Rengi boza çalan. * Madenî. bozuk. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. bozukça bozukluk * Biraz. mağ etmek. bozdurmak. * Geçersiz bir duruma getirmek. içerlemek. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. yenmek. ine * (yiyecek için) Kokmak. bozguna uğ ramak. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. küçük değ para. k. . * Bozulmuş olan. lını iş ş * Bı rakmak. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . erli * Kötümser. ufaklı bozuk para. ş ı * Türk halk müziğ inde. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. * Bozulmak iş i. * Bozguna uğ ratmak. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. k. bozuk düzen * Düzensiz. zarar vermek. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. dağ ı tmak. * Kötü duruma getirmek. lûp * Altı paraya çevirmek. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. eyin ş tı * Dokunmak. sıntı zgı kı lı . * Kı n. bir ş düzenini karı rmak. gergin. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. bozuk gibi. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. lmıolmak. * Bozuk olma durumu. * Dağ ı lmak. düzeni bozuk olan.

açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . bozum havası * Utangaçlı mahcupluk. bozum olmak * utanmak. inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . böbreksi * Böbrek biçiminde olan. * Ş kı ğ düş aş nlı a me. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . hormon niteliğ salgı olan bez (II). i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. utanacak duruma düş mek. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. bozuş ukluk * Bozuk durumda. i. un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. ı u n sa. olan. mahcup etmek. lik. idrar salan. bozum etmek * utandı rmak. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen.bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. yenilmiş k. bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. döküntü. z lan böbrek biri. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). k. başküçük. mahcup olmak. karşklı ı bozulma içinde. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. bozuş mak * Araları lmak.

* Böbürlenme. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. haş * Kelebek. böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . kı kı . böceklenme * Böceklenmek iş i. kibir. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . böcekle beslenen (hayvan veya bitki). entomoloji. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. ta böcekçil * Böcek yiyen. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. * Böcü. böbürlenmek * çok böbürlenmek. yaş ş ve ı k cı . böcek yiyen. derisi benekli. kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. nı. entomolojist. rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. . sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. karada yaş hayvanlar takı .* Memelilerden. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). göğ karıolarak eklemlerden oluş . böbürlenmek * Övünerek kabarmak. sarı u renkli. kurulmak. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. çoğ ve baş üs. nına ayan mı böcekhane * Böceklik. böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. sı ülkelerde yaş cak ayan. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). il nda ğ ı * Bu renkte olan. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. n muş hayvan sıfı ere. * Böbürlenme. uzunluğ 30-40 cm kadar olan.

bahçe çitlerinde. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. böcekhane. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. böğ ürtü . gibi hayalî bir varlı verilen ad. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. soluk sarı renkli. birer. böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. diken dutu (Rubus caesus). deve) Bağ ı rmak.böcekler * Vücutları . hortlak vb. böceklenmiş . * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. manda. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. zehirli bir örümcek türü. boş ür. kanatları er. yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı . ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böğ ürmek * (öküz. böğ * Yan taraf. böğ * Eklem bacaklı lardan. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. böğ ürtlen * Gülgillerden. l) böcü * Kurt. * Böcek. göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan.

böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. ş ampiyonluk. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. * Büyük bir yeri. böldürmek * Bölmek işyaptılmak. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. * Cins kavramları tür. "a/b" anlatı . rma. birinci olan (kimse). * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. sı ran * Bölmek iş lemi. "a bölü b" diye okunur. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. mı ka. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. i. güçlü kimse. * Birliğ bozulması yol açmak. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. * Bölmek iş ayı parçalama. yangı gibi durumlarda. * Gemilerin içinde. * Salon. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. parçalamak. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . böke * Kahraman. su baskı. taksim. ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . nahiye. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. mı bölmeli bölü .* Böğ ürme sesi. taksim. * Böke olma durumu. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. ş ampiyon. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. ş ampiyona. u. taksim etmek.

mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. bozmayı amaç edinen kimse. i nda . * Çağdevir. sı * Saç örgüsü. münafı k. * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. bölücü * Bölme iş yapan. un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. * Hizip. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . parça parça. nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. kım. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. departman. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. sıflandı nı rmak. i. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. nı rma. ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. lmı sı sı . bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. kı smî. kım. b" diye okunur. sıflanmak. bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. departman. bölen. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. tasnif etmek. it kümelere ayı rmak. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . tasnif. bölme amacı olan. ini * Bir topluluğ birliğparçalama. fesatçı u.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. bölünebilme . * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. . ğ . bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. seksiyon. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. sıflamak.

belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. * Bölüş paylaş me. * Hücrelerin. halka. taksimat. i * Bölüş iş mek i. belirli bölümlere. eş lması gereken miktar veya sayı . * Fraksiyon. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. bölünmez * Parçalanamaz. taksim etmek. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. * Budala. halkalara ayrı ş lmıolan.* Kalansıbölünür olma durumu. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. ma. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. parçalara ayrı lmak. . saf. payı almak. * Bölünmek iş i. bölünmek * Bir bütün. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. ayrı lamaz. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. üleş mek. u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. bölüntü * Bölünmüş parça. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . bölüngü bölünme * Fraksiyon. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma.

börekçi * Börek yapan veya satan kimse. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. k. . spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. haş lamak. bön bön bakmak * anlamayarak. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. aptallaş mak. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). * Genellikle hayvan postundan yapı başk. börttürmek * Börtmek işyaptılmak. börttürme * Börttürme iş i. saflı k. kı ı n na. bönleş me * Bönleş iş mek i. budalalı aptallı sersemlik. bönlük börek * Bön olma durumu. börtmek * Az piş irmek. aş n aş n bönce * Budala. safça. saf (bir biçimde). * Börtülmek iş i. börtme * Börtmek iş i. k. ş kış kıbakmak. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. i rı börtü böcek * Çeş böcekler.bön bön * Budala ve safca bakarak. bönleş mek * Bön duruma gelmek. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. luk. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. yma. börek için ayrı ş li lmıolan. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü.

ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis). gene de böyle olacak. böyle baş böyle tı a. bu biçimde olanı . nda * Bu kasttan olan kimse. . bu biçimde. böylelikle. Brahmanizm * Brahmanlı k. böylelikle. infilâk etmek. *İ çinde "ne". o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. buna benzer. * İ yapı bacakları ri lı . lan il * Bösmek iş i. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. böylece * Tam böyle. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . * Bunun gibisi. "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. * Bu derece. bu biçimde. böylemesine * Bu biçimde. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. * Sonunda. böyle böyle * Böylelikle. bir rkı * Hint kastları ilk kast. paçalı tavuk ı . * Bu yolda. bu yolda. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . bösme bösmek böyle * Bunun gibi.börtülmek * Börtmek iş konu olmak. tüylü. sonunda. böylecene * Böylece. raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r.

branş bravo bre * "Ey. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. * "Be" yerine kullanı lı r. hey" anlamı kullanı nda lı r. ki ı yan * (bilim için) Dal. * İ direkli. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. kavkı kabuklu. kı kafalı nı sa sa . * Linyit. Brehmen breş * Bkz. ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. kol. * Aferin. yaş a!. branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. * Ş kı k. lı . hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. Brahmanizm. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. coş anlatı aş nlı ku r. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. briketçi . brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. yaylı araba. astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. * Doğ çimento ile lâvlı al . seren yelkenli. birkaç top taş gemi. * Briket yapan veya satan kimse. kın zak ı lan . tutturulan asıyatak. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. yaylı arabası at .Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. Brahman. kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle.

briketlemek * Briket hâline getirmek. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. briyantin sürünmüş . rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . zehirli sı bir element. Kı vı saltması Br. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. yeşyumrular hâlinde olan. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. içeriden tutturulan ince perde. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. bazı 35.909 olan. bronz * Tunç. brokkoli brom * Küçük. bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. tunç renginde olan. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.97 olan kı zı u rmı renkli. * Pencerelerin çerçevesine. * Atom numarası atom ağ ğ79. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . broş . deniz suları az. brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . pis kokulu. bronz gibi * tunca benzeyen. bromürlü * Yapında bromür bulunan. briketleme * Briketlemek iş i. yoğ unluğ 2. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i.

broş ür * Sayfa sayı az. buna. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. * Birlikte. risale. bu gidiş le * bu biçimde. yakmaç. lan ı rlı bu * Yerde. Brüksel lâhanası . vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). bu kabilden * gibi. bu tarzda. bu arada * Bu süre içinde. beraber.65 mm lik otomatik tabanca. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. bu haysiyetle * bu bakı mdan. biçimlerine girer. * Diploma. bu kabil * bu gibi. çeş idinden. bu kadar * bu denli. bu birkaç gün içinde. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. bunda. bu türlü. ş . bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. ş ahadetname. bu gözle * bu anlayı ş la. bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. Bruxelles lâhanası * Bkz. . Çokluk biçimi bunlar). bundan. nda. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. küçük kitap. sı brovning bröve * 7. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera).

bu meyanda * Bkz. köş yer. e. çeliş ş ları iyor. budak özü * Taze sürgün. bu meyanda * Bu arada. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. bu sefer * Bu defa. bu kez. kutu. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. . tek baş kullanı fatları ı na lmaz) . bunun için. ve yarı m. * Kesirli. bucak bucak aramak * her yerde aramak. bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. bu türlü * böyle. bu biçimde. *İ lçelerin. bucak bucak kaçmak * bir olay. nahiye. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak. bu arada. an ı * Kenar. bu yüzden * bundan dolayı . her tarafta. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. * Ağ n dal olacak sürgünü. bucak bucak * Her yerde. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri.. lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan..bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. her yanda. acı * Dal.

budalalı k * Budala olma durumu. ı budala * Zekâca geri. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. * Budalaca yapı iş lan . budalalıetmek k * akı zca davranmak. ine budatma * Budatmak iş i. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). dallanmak. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. budanmak * Budamak iş konu olmak. yla aç. budaklanmak * Budak sürmek. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. . budalaca.budaklanma * Budaklanmak iş i. azaltmak. budanma * Budanmak iş i. te) nı u * Bir ş eksiltmek. budala budala * budala gibi. nı dalları kı nı saltmak. budaklı * Budağolan. * Budamak iş i. * Zekâca geri olan kimse. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. budala gibi davranmak. * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün.

budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . * bugüne değ in.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. bugün olan. etnik. bugünden yarı na * az zaman sonra. bugünkü * Bugüne özgü. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. derhal. bugüne bugün * "unutma ki". kavmiyat. *İ çinde bulunduğ umuz gün. etnolog. budun kavim. *İ çinde bulunduğ umuz günde. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. millet. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. n n ü ü Budist * Bkz. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. budunsal bugün * Kavmî. dil ve kültür ortaklı bulunan. ini. ş imdiki ş artlarda. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. içinde bulunduğ umuz zamanda. * Araları töre. budun bilimi * Etnoloji. salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. bugün yarı n * çok yakı nerede ise. bugün yapı lan. Buddhist. nda. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . bugünkü günde *ş imdi. budun betimci * Etnograf. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. ı rkiyat. . budun bilimsel * Etnolojik. budun betimi * Etnografya. * Ulus.

mır. buğ daysı tane * Bkz. buğ daysı meyve. çavdar. kamı bambu olan. eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). örneğbuğ yulaf. .* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. il. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . buğ daysı * Buğ andı dayı ran. patates. iki hörgüçlü deve. buğ benizli day * Açıesmer. vücudu yeş başsiyah. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. sı k r otları . bugünlük * Bugün için. pirinç. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. ş . k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). ekin biti (Sitophilus granarius). ekinlere zararlı böcek. buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. ayrıve çayı i day. buğ daysı meyve. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r. buğ daysı tohum * Bkz. day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. arpa. buğ ra * Erkek deve.

na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. tephirhane. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. ma. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. buğ u ulanmı ş . buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. u mak. buharlaş u mak. u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. domates. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. * Süzgün. lı buğ ur * Buğ ra. yaş. n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. buğ tutmak. cak cak. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. dolu dolu. dalgı bakı olan (göz). uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. sarı k anı msak. uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. . k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. arpacısoğ .buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. * Buğ piş (yemek). buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak.

tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. tebahhur. * Buhar gücü ile çalı ş an. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. buğ mak. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek. buharlı * Buharı olan. hayaller içinde kalmak. kaybolmak. buhar olmak * yok olmak. mak i. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet.). m. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. ulaş * Dalgı mak. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. m . kriz. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. tebahhur etmek. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk.

mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. rayiha. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). * Çı na göre davranını karı ş . ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. bilek. lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. * Güzel koku. lan aç buhurdan * Buhurluk.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. demir köstek. görüş değ tiren kimse. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka. . bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. maddeler. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek. lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. tütsü. ı . bukalemun türlerini içine alan bir familyası . ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. bukanak buke * Ayak. 20-30 cm boyunda. buhranlı * Bunalı . hareketleri yavaş .

bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. * Yenge. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. bula bula bunu (onu. * Bükülmüş iplik. * var olanları en değ n ersizini seçmek. nefret uyandı ran. oradan buradan toplanmı ş ı ş . bulada bulak bulama * Büyük piliç. pı nar. lan itli * Karık. n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. cık hamur. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). * Kaynak. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. * Küçük lüle durumunda. ı n rası lması lan * Sulu. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak.buket bukle * Çiçek demeti. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak. bulanması sağ na nı lamak. bukle bukle * Kı m kı m. * Tiksindirici. kı mlı vrı saç. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. * Kirletmek. bulandıcı rı * Bulantı veren. . vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. * Bulamak iş i. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). bukleli (saç). bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. amca veya dayı sı karı.

sı * Karı ş mak. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. mide içi) Bulantıolmak. her yanı ş kaplanmak. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan. midesini) bulandı rmak. uygunsuz iş yapan. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. lan bulaş deniz ı k . z. bulaş sri. ş kan. Donuk. i * Bulanmak iş i. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. * Yapı sulu. k * (bakı için. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. anlamsı fersiz. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. ş * Bulutlu. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. kapalı . k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. bulanı kça * Biraz bulanıolan. ğ ve klını ı ı * (iç. * Açıseçik görünmeyen. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. ş yası * Bulaş ş mıolan. * İ etki. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. duru olmayan. net olmayan. kası an. bulantı vermek * (içini. çok duru olmayan. ş ) z. kalı . sataş alı ğolan kimse.

nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. yapı tı ı ş kan. sirayet etmek. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. lan. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. ı kamaya ayrı özel bölüm. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. ş . uygunsuz. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. kirli iş . * Sataş kavga etme alı ğolan. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. kçı bulaş ı khane * Kı okul. ma. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz. bulaş mak * Bir nesne. k) . bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet.* Mayıtehlikesi olan deniz. eye * (hastalı Geçmek.

rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. sataş tedirgin etmek. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. bı ı yıp ran. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). buldurtma * Buldurtmak iş i. buldurma * Buldurmak iş i. * Bulaşrmak. netice. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. bulgari * Dört telli bağ lama. mak. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k.* Çatmak. n n * Bulgaristan'a özgü olan. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. molosus hibernicus). Bulgaristanla ilgili olan. Bulgarca * Bulgar dili. tı karı .

bullak bulma * Bkz. i . bulguya ait. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. un. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. araz. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. allak bullak. semptom. ı larak rlanan bir çorba türü. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. bulgur çorbası * Domates. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. taze biber. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. * Bulmak iş i. bulgur. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . ebe bulguru.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. . ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak.

bulunmak * Bulmak iş konu olmak. eyle. * Bir ş bulan. nı yrı n leniş . * Bulunmaz. eş benzersiz. * Cezaya uğ ramak. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. mak. detektör. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. yaratmak. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. * Eksik etmemek. duygu. ine * Herhangi bir durumda olmak. radyoaktif mineralleri. * Arayarak veya aramadan. nail olmak. siz. * Bir yer. * Hatı rlamak. bulundurma * Bulundurmak iş i. * (bir yerde) Olmak.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. erinlik. * (kabahat. bir ş elde etmek. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. icat. bir buluş eyi yapan kimse. i * İ defa yeni bir ş yaratma. temin etmek. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. mayı . buluş * Bulmak işveya biçimi. uygun saymak. * Sokakta bulunup alı çocuk. keş fetmek. suç. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. güç bulunan. ya * Seçmek. * Sağ lamak. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. bulundurmak * Var olması. * İ kez yeni bir ş yaratmak. * Konu. baliğ olma. * Gazları . bulucu bulûğ * Erin olma. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. e. bulunma * Bulunmak iş i. bir noktaya eriş ulaş mek. kâş if. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. * Eriş mek. bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. icat etmek. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . bir ş bir kimse ile karş mak. kusur için) Yüklemek. bulûğ ermek a * erinleş mek. icat.

bulutçuk * Küçük bulut.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. buluş mak * Bir araya gelmek. yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. yla an. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. ngan bulvar . bir araya getirmek. bulut gibi * çok sarhoş . net olmayan. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. açı berrak. endiş e. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . karş mak. bir * Kavuş mak. buluş ulmak * Buluş iş lmak. nebülöz. çok alı olmak. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. ş . ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. buluş turma * Buluş turmak iş i. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. hüzünlenmek. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. an un ğ ı * Keder. k. ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. * Kederlenmek. ş k * (bellek için) Karık.

gerginliğolan. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. a ş ı * Bunak olma durumu. lı f. * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . iyice buruş olan. geniş ehir açlı cadde. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. al an rı k. sıntı kı veren. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. matuh. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . * Bunağ benzer. ı rsağ er. kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. yeniden raktı nı seçip alarak. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. yma. iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. bumlama * Bumlamak iş i. kriz. bumburuş uk * Çok. bun * Sınt ı kı . a * Bunağ yakır (bir biçimde). bunak gibi. satıdeğ mesi. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. ateh getirmiş ş olan (kimse). biraz bunak. kriz. kriz. lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. i . çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. bunalı mlı * Gerginlik. buhran. uzun bez kı uğ ve kları lan.* Ş içinde ağ . buhran. birdenbire olan fizyolojik değiklik. muş bumbuz * Çok soğ uk.

ateh. çok. bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. daha iyisi olamaz. lmı . bunaltma * Bunaltmak iş i. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. kanması iç sebeplerden ileri gelen. * Epey. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. çok tedirgin olmak. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. gibi ı ntı ateh getirmek. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . na bunama * Frengi. durumun gizli bir yönü var. kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. . alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. ev. bu denli. ucu. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. bunaltmak * Bunalması yol açmak. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. buncağ ı z * Bunun gibi. kı . bunalmak * Soluk alması güçleş mek. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. * Bu kadar. bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. bunamak * Frengi. kma ş bundan böyle * bundan sonra. kı. bunda * Bu zamirinin kalma durumu.bunalma * Bunalmak iş i. bungalov * Hindistan'da tek katlı . * Çok sılmak.

bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. * Bunalı sıntı m. bu yerin halkı ndan. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. azı msamak. * Beğ enmemek. kı . * Bunun böyle olduğ bakmayarak. bununla birlikte * Buna ek olarak. burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. buram buram * (duman. * Sınt ı kı lı . bura. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda. buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. küçümsemek. burağ an buralar * bu yerler. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. buradan * Buradan. * Güçlü esen rüzgâr. ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok. lan eyler burası * Bu yer. . ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir.bungun * Sınt ı kı lı . buralı * Bu memleketli. n * Bu yerde.

54 cm) olarak çevresini belirten birim. Baş Terazi. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. burcumak * Güzel koku yaymak. Yay. . dört köşveya çok köş kale çıntı. lak. delik açmak. m ldı * Ökse otu. burgacı k * Bkz. burç * Kale duvarları daha yüksek. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. yuvarlak.burcu * Güzel koku. ır. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Akrep. * Telli sazlarda. burgulanma * Burgulanmak iş i. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. pek güzel. keskin. tı ı burdurma * Burdurmak iş i. çelik alet. Yengeç. burgaç burgata burgu * Anafor. * Baklagillerden. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. burgulamak * Burgu ile delmek. kizler. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. ine burgulu * Burgusu olan. tirbuş pa on. girdap. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. yivli. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. lı * Tı çekmeye yarayan. Oğ Kova. kargacıburgacı k k. burgu ile delinmek. Boğ İ i a. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. ı ğ ak. Aslan. telleri germeye yarayan mandal. Balı eş aralı ak. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2.

burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. * Orta sıftan olan kimse. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . . burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . m diş * Musluk. ini * Üzücü. * Burkma iş yapan. * Acı vermek. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. * Belgit. * Burulmuş . * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. burjuvaya yakı biçimde. * Hadı etme. iğ etme. * Üzüntü duymak. * Burgulanmamıolan. * Burularak yapı ş lmıbilezik.* Burgulanmıolan. * Burkulmak. nı burjuvaca * Burjuva gibi. iken * Kuru incir. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. burkulmak * Burkmak iş konu olmak. üzmek. * Yaş burularak kurutulan ot. komikliğ dayanan bir tür. kent soylu. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. nda e burma * Burmak iş i. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. eyi * Burjuva sıfı nı. ş burgusuz * Burgusu olmayan. ş burhan * Kanı t. burkmak * Burarak çevirmek. burkucu burmak . burkulma * Burkulmak iş i. kent soyluluk.

m diş * Ağ kekre tat vermek. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. iğ etmek. burnaz * İ ve uzun burunlu. amacı ulaş unu na amamak. burnuna girmek * birine çok sokulmak. burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak). uzaklaş ndan mamak. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. gururundan vazgeçmek. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş .* Hadı etmek. burnu büyük * kibirli. * Üzmek. büyüklenmek. za * (mide. çok huysuz olmak. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. ünü * umduğ bulamamak. ini . burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. burnu büyümek * kibirlenmek. sıntı kı vermek. kibirli. i ey. bağ ı Sancı rsak) mak. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak).

nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. çalı yer. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. acı * Burs alan. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. burukça * Tadı biraz buruk olan. kibirlenmek. * Taşk. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. * Alı narak küskünlük gösteren. * Burs almayan. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. gücenmiş (kimse). buruntu. * çok öfkelenmek. bursu olan. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. buruklaş ma . burnunun dibi * çok yakı. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. iyice yaklaş mak. bursu olmayan. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. ödenen aylıpara. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. çok üzülmek. * Tadı kekre olan. buruk * Burulmuş olan.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r.

burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. burun * Alı üst dudak arası bulunan. rı * Alı narak küskünlük göstermek. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. a * Burulmak iş i. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. büyüklenme. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü.* Buruklaş iş mak i veya durumu. enfiye. k burun kırmak vı * önem vermemek. * Buruğ benzer. buruklaş mak * Buruk durum almak. kekrelik. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. n. burun otu * Burna çekilen tütün. doğ lan. beğ enmemek. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. burukluk * Buruk olma durumu. küçümsemek. gücenmiş lik. mak. lı yı ş * Kibir. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. * karş nda hissetmek. . çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . . birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. * Sancı ağmak. gücenmek. önem vermemek. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. buruk gibi. * Küskünlük.

ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. muş buruş ma * Buruş iş mak i. burunlamak * Dı ş lamak. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. hoş lanmamak. ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan.burun yapmak * üstünlük taslamak. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. buruş turma * Buruş turmak iş i. buruş buruş * Çok buruş . uk * Ciltte oluş kış muş rık. * Çıntı olan. uğ busbulanı k . a. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. kibirli. sancı ı bozukluğ . zda) * Tiksinmek. buruntu * Buru. * Burunsak. bağ rsak u. . üzerinde kış ve katlamalar olmak. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. aş ı ağ lamak. pek düzgün olmayan. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. i. n na burunluk burunsalı k * Burunsak.

buse * Öpücük. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i. inde ik busines klas * İlik orun. öpüş . * Yanlı k. buton buydurmak * Dondurmak. * Soğ uktan donarak ölmek.* Çok bulanı k. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. hükümsüzlük. * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. * Geçersizlik. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . ka buyruk . * Uzunluk. * Giyim ve süs eş satı dükkân. inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. n. yası lan * Butik iş leten kimse. buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. öpme. haksı k. çok üş ütmek. etli bölümü. buyma buymak * Buymak iş i. * Çok üş ümek. butlan * Batı l olma durumu. ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. buut * Boyut.

* söyleyiniz. buyuru * Buyruk. emretmek. buyurma * Buyurmak iş i. * 'Etmek. buz bağ lamak . buyruk verir gibi konuş k k an. buyurgan * Sısıbuyruk veren. vezir. geçmek. buyurucu * Buyruk. * Almak. demek. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. ferman.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. girmek. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. buyrukçu * Buyuran. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. buyrulma * Buyrulmak iş i. buyrultu * Sadrazam. buyruk kulu * Emir kulu. emreden (kimse). emir veren. sız?. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. düş üncesini bildirmek. emir. emir. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. nı * Söylemek. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. ş ta cı * Egemenlik. buz alanı * Buzla. lan *İ rade. * Gelmek. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m. emrediniz. gitmek.

* (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir.* (sılar için) yüzeyi donmak. k. arada soğ kan. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. donmak. çukurluk. buz üstüne yazı yazmak * süresi. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. buz gibi * çok soğ uk. i * (et için) temiz ve yağ. ukluk yaratan durum. * çok üş ümek. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . . buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. buz durumuna gelmek. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. ve dik. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. ı sı buzcu * Buz satan kimse. buzla kaplanmak. *şı aş lacak. aysberg. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek.

* Buğ ulanmıgibi olan. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. * aradaki soğ ukluk.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. glâsyolojist. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . motorla çalı dolap. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. uk buzkı ran * Donmuş deniz. aysfild. buzlanma * Buzlanmak iş i. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. lan * Soğ hava deposu. kı açmak için yapı ş lmıgemi. buz tutmak. utulan kap veya dolap. buz lamıolan. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . uk ş an buzhane * Buz yapı yer. içine buz katı soğ larak utulmuş . * Televizyon ekranı . buzlanmak * Buzla kaplanmak. ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. saydam olmayan. dargı k. * Buz içinde tutularak. * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. nı * Bağ lamaya benzer. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . * Buzu çözen. gerginlik ortadan kalkmak. donmayı önleyen alet. buzlaş mak * Buz durumuna gelmek. bankiz. baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. defroster. . * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan.

larda u * İ yiyecek türü ş çki. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . eylerin satı tüketildiğyer. . bodur (kimse). * Bkz.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. n ı yı ltıveya lar. * Buzulu olmayan. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. leten * Bücür olma durumu. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. glâsyoloji. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. Edi ile Büdü. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. * Ufak tefek ve kı boylu. u dönemi. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. pleistosen. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi.

uz * Büve. bükmek . bük. * Su birikintisi. u * Dönemeç. açan karş . vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. * Kara çalma. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . * Dönemeç. i * Eğ mek. eğ büğ ri rü. iftira. bakı perdeli veya lü. * Büğ emek iş i.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. viraj. lü. lü rdan. pistonlu müzik araçların adı nı . büklüm büklüm * Çok büklümlü. kı m kı m. kırmak. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. lü. vrı şeylerin oluş turduğ kat. vı * Sertçe çevirmek. bühtan etmek * kara çalmak. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. büğ rü bühtan * Bkz. gölcük. * Bükülmüş kaytan veya iplik. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. * Böğ ürtlen. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . vrı vrı bükme * Bükmek iş i. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. iftira etmek. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve.

bükülü * Bükülmüş olan. vrı * (iplik. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. fiil. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. bükümü olmayan. bükümü olan. ine * (iplik için) Eğ rilmek. ş ş gibi. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. insirafî. bükülmek * Bükmek iş konu olmak.* Katlamak. iş olması . büktürme * Büktürmek iş i. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. yün vb. büküm * Bükmek iş i. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. ilmiş olan. * Bir ş bükülmüş kat. aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. kı m. * Yönelmek. insiraf. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. katlanmak. * Döndürmek. bakı ndan iş air. kırtmak. bükülme * Bükülmek iş i. iir bükünme . * Bükülmüş olan. * Eğ ilmek. * Bükülmüşeğ . bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. eyin yeri. kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. ilip * Bükünlü.

ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. * Dergi. * Sesi çok güzel olan kimse. * Bükmek iş i veya biçimi. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). yine de yurdunu özler. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. an * Bağ ı rsakta olan ağ. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak.* Bükünmek iş i. i. vrı * Ağdan. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. bükünmek * Kı lmak. kla mak. rı * Dönemeç. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. . sancı kı rı dan vranmak. bükülmek. büküş bülbül * Karatavukgillerden. viraj. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. neş konuş eyle mak. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. itiraf etmek. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek.

yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri.bünye * Vücut yapı. dürülmüşkatlanmıolan ş . * Soğ ukluk. bürudet bürük * Duvak. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . * Kamu yönetimi. * Bünye olarak. * Kamu yönetimi ile ilgili. güçlü etkilemek. bürülü bürüm * Bürünmüş . bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . bünye bakı ndan. kaplamak. * Çok. ş ube. ş ey. ş ma . * Bölüm. basmak. mı * Baş örtüsü. * Yazı masası . bürokrasi * Kı rtasiyecilik. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. örtmek. bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. * İ perde. * Bürülmüş . ş an * Kı rtasiyeci. kuruluş . nce * Bürgüsü olan. bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. bürünme . * Çarş af. bürüme * Bürümek iş i. istilâ etmek. * Atkı . bürümek * Sarmak. sı * Yapı .

karımı rı ı irilen bir pilâv türü. örtünmek. bütün bütün * Büsbütün. e büryan * Bkz. biryan. bütün bütüne * Bütün olarak. büst * Vücudun. bütçe * Devletin. * Birlik. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. bürünmek * Bürümek iş konu olmak. biryancı . k. bütünü. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. bütüncü ekonomi . t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . tamlı k. büryancı * Bkz. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi.* Bürünmek iş i. * Bir görünüşgirmek. * Eksiksiz. tamamen. ine * Sarı nmak. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. baharat ve yağ ş yla fında piş an. yla. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. pirinç. * Parçalanmamı ş . soğ domates. . daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. tam. bütçeleme * Bütçelemek iş i. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. büsbütün *İ yiden iyiye. iyice. omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. tamamı temelli. tamamı yla. içine alan sanat ürünü.

inde . bütünleş mek * Bütün duruma gelmek. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. ikmal edilmek. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. * Bütünleme sı . bütünleme * Bütünlemek iş bütün. bütünletme * Bütünletmek iş i. tamamlama. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. mütemmim. ikmale kalmak. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. i. tamamlatmak. a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). tamamlanmak. total. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. bütüncül * Totaliter. bütünleyen * Bütün durumuna getiren.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. bütünleş me * Bütünleş iş mek i. bütünle ilgili. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. ikmal. tamamlamak. * Bütün niteliğ olan. . * Ufak. nı ve um. mütemmim. tek parça durumuna getirme.

lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen.bütünsellik * Bütün olma durumu. Büğ et. i * Üstün niteliğolan. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. füsun. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . büve bovis). lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. ı k. tiyatro. büvelek büvet büvet * (istasyon. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. sihirbaz. * Bkz. * Biraz büyük. küçük karş . * Önemli. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. n nı zıları * Büve. benzerlerinden daha fazla olan. ortalamayı an. afsun. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. bağ ı . büyüklere özgü. kaka. büyük gibi. * Karşdurulmaz güçlü etki. a . ı ey nda arak büyük abdest * Dı . ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. büyüğ yakı e n. rsağ ini büyük aile . aş * Niceliğçok olan. sihir. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin.

büyük ana * Büyük anne. ması büyük lâf etmek * Bkz. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. yüceltmek. büyük söz söylemek. gelinlerinden ve çocukları oluş aile. nine. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf.50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. . lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük.* Büyük baba. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. ları lan lan. güçsüzleri ezer. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. büyük anne * Annenin veya babanıannesi. büyük hanı m * Yaş kadı lı n. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. * Büyük elçinin makamı . büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. majüskül. un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . kilokalori. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga.50 C den 15. dede.

cemaziyülevvel. büyük peder * Büyük baba. majör. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. ve ilere ı ça büyüklenme . n. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . Yedigir. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. a ini büyük ş ehir * Ana kent. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . kuralı . dede. * Oldukça önemli. büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. büyük para * Çok para. rebiyülevvel. arkadaş davranmak. m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . büyükle büyük. i. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. mak. o. büyük ünlü uyumu. büyükçe * Biraz büyük. ö. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. Dübbüekber.

unu büyüksü * Büyük gibi. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. büyüleme * Büyülemek iş i. çekici niteliğolan. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. ine büyüleyici * Etkileyen. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. büyükseme * Büyüksemek iş i. megalomani. teshir etmek. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e.* Kendini büyük gösterme. büyüklerin ellerinden. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . büyüleyiş . ekber evlât hakkı . na * Etkisi altı almak. büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. büyüklük taslamak. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. gösterme hastalı. i büyülenme * Büyülenmek iş i. kibirlenmek. birini kendine bağ na lamak. böbürlenmek. n üne . kibir. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. büyümüş benzer. büyüklük * Büyük olma durumu. ululuk. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada.

büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). sihirli. eyler ini * Abartmak. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . * Yetiş mek. eyi * (resim. er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. * Büyü gücü olan. eskisinden büyük duruma gelmek. ca * Geniş lemek. raf t. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. büyütme * Büyütmek iş i. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. . büyütülmek * Büyütmek iş lmak. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. yaş ı lanmak. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye.* Büyülemek işveya biçimi. a büyütülme * Büyütülmek iş i. bakmak. büyütmek * Büyük duruma getirmek. ş iddeti artmak. büyütmek. irileş n mek. * Yetiş tirmek. büyüklerinki gibi olan. büyüme * Büyümek iş i. * Sayı artmak. büyütken doku * Sürgen doku. büyültme * Büyültmek iş i. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . mübalâğ etmek. raf rma lemi. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. boyutlar artmak. * Abartmak. * Yaşartmak. * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse. * Önem ve değ kazanmak. * Artmak. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. pertavsı tıcı z. geniş letmek. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. güçlenmek.

torba vb. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. dedikodu yapı na engel olmak. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. anüs. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . lması * Toplanarak büzülmüş . vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. büzülme * Büzülmek iş i. n ı n rsağ i * Yüreklilik.). sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. i büz * Künk. büzme * Büzmek iş i. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. büzülerek dikilmiş olan. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. aş nlı uk . büzdürme * Büzdürmek iş i. büzgülü * Büzgüsü olan. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. bir kenara çekilmek. kafadar. * Korku. büzdürmek * Büzmek. unu k. cesaret. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. * Kalı bağ ısona erdiğyer.* Aş laşrma. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. zı lan * Buruş turarak. ş kı k. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. * Ağ büzülerek kapatı (kese.

-ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. binler-ce vb. * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . yaş vb. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. onna k-ça. baypas. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. ev-ce. Türkçe vb. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. yavaş k. * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. karş ksı fazladan. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. dil adları k-ça. * Fazla olarak. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. günler-ce. -ca / -ce. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. para vermeden alı ş bedava. mı na -ca na sen-ce vb. büzüş .büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. aylar-ca. üstelik. ı * Bkz. Rus-ça. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . cabadan * Bedava olarak. İ ngiliz-ce. türetir: Alman-ca. biz-ce.. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. ben-ce. irret n. soluk-ça. ş ı caba * Bir ş ödemeden. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. cadalozlaş ma . ). iyi-ce. i büzüş me * Büzüş iş mek i. -ca / -ce. kış müş rık. açı mert-çe vb. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. na ca vb. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. usul-cacıvb. . "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. köy-ce vb. c. esmer-ce. "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. sert-çe vb. u msaklı tah açı yiyecek. iş cı * Bir tür ot. * Karbon'un kı saltması . ı z. kış rı mak. ey nan ey.

ihtiyar kadı n. cadde * Ş içinde ana yol. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. çirkin. k. ya ş ı ş . * Çok güzel göz. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. cafcaflı Caferî cağ cağ . * saçı ı ık. cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. . * Karık. cav. ş ı z ğ ı eyi irret. arak ine lan * Huysuz. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. fesadıçok olduğ yer. . n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . ı atafatlı k. n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. iîliğ * Parmaklı korkuluk. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. kapamak. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. * Büyük bez veya deri torba. uzaklaş ı p nı mak. cadı davranmak. * çok becerikli. cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. * Gösteriş fazla ş ş li. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak.* Cadalozlaş iş mak i. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). cadalozluk * Cadaloz olma durumu. atafat. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek.

* Yol yiyeceğ azı i. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. uygun. toyluk. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. kuzu-cak vb. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. ş ı * Cahil gibi. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. * Cahilce. çalı lı k. ini * gençlik. -cak / -cek. fiyakalı li durumda olmak. kabadayı fiyaka. cahiliyet cahillik * Cahillik. . yapı nda sakı olmayan. cahile yakır (biçimde). ş . yerlerde atısuyun akması sağ . m caka yapmak * gösteriş davranmak. lan. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan .cağ * Lavabo. k. yasa. caiz * Din. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. * Cahil olma durumu. bilgisi olmamak. duşbanyo vb. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. bilgisizlik. * Deneysiz. cahil kalmak * bilgi edinememek. * Hamam. caka * Gösteriş m. caka satmak * gösteriş yapmak. toyluk. cakacı * Caka yapmayı seven. yerinde sayı yakık olan. bilgisizlik. k nı layan zemindeki delik. cakacı lı k . deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. toy (delikanlı kı veya z). * Gençlik. çalı satmak. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. banyo. cahil * Öğ renim görmemiş . cahile yakır (biçimde). genç. okumamı bilgisiz. töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde.

saydam. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. * Kadeh. ş effaf. . li. nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. * Gözü takma olan. cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . * Pencere. lan * arkası görünen. ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. * Cakası olmayan. * Aç gözlü. tamahkâr. meş ve gürgen ağ n. hortumları körelmiş kelebekler familyası . kanatları na camsı . * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. Kalvencilik. cakalanma * Caka satma. çeken. ile lan cam suyu . cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. Calvincilik * Bkz. caka ile yapı gösteriş lan. içki. düzme. * (göz için) donuk.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. cansı z. Kalvenci. cam çivisi * Yaklaş çapları mm. * Bkz.5-2. kayı kavak. boyları ı k 1 1. ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. * Cakası olan. e açları zarar veren. çekici. klı calip Calvinci * Celp eden.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . sahte. camcı leri lan . cakalı cakası z calî * Yapmacı . elma. cakalanmak * Caka satmak.

camcı elması * Ucundaki küçük. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. tehlikeli. p tiren * Usta. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. * Göstermelik. at. üzerinde dengeye dayanan. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. * Bir yeri.sı. vitrin. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. heyecan verici gösterileri yapan kimse. k. hileci. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. n i i. bisiklet vb. camekân . ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. camlı ran k. * Ser (II). camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. sergen. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. k. cam yünü * Çok ince. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. becerikli kimse. * Gözlük. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. * At alısatan veya yetiş kimse. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. * Kurnazlı hilecilik. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. cambaz akrobat. * Yerde ve tel. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. * Evin içini pencereden gözetleme. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. suyu bol. * Kurnaz.

camı z cami cami * Toplayan. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. * Camlamak iş i. kömüş ı . n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. * Cansı z. camlaş ma * Camlaş iş mak i. her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camlanmak * Cam takı lmak. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. * Manda. camia camit * Topluluk. çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . cam takmak.camekânlı * Camekanı (yer). camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. olan camekânlı kutu * Televizyon. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. camgöz canis). camekânsı z * Camekânı olmayan. bir araya getiren. ile * Bu renkte olan. kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. * Donmuş . su sırı ğ . camlanma * Camlanmak iş i. boyu bir buçuk metre kadar olan. . içinde bulunduran. * İ alan. pembe. zümre. * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n).

sevilen. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. nsanı ğ ı * Gönül. . ama. * İ n kendi varlı. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. * Güç. * Kiş birey. i. camlatmak * Cam taktı rmak. ş irin. özü. laş ş camsı z can * Camı olmayan. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. eyin can alı cı * En önemli. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. cı * Azrail. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. camekân.camlatma * Camlatmak iş i. camsı * Cam gibi saydam. dirlik. . * Çiçek. sevimli. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. can bayı lmak * iç geçmek. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. oda. * Yaş hayat. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . olan. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. nlı * Çok içten. takatsizlik göstermek. can dostu. en çarpı. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . can baş sı ı çramak na * çok korkmak. cama benzer.

bitmek. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. baş a baş * herkesin kendi canın. candan. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan.can beraber * Çok sevgili. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. can borcunu ödemek * ölmek. ini lamak. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. tükenmek. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. pek içten. pek içten (arkadaş n. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. can direğ i . can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. kıkı ). bunalma hâli. bir ş yaş eyin aması en önemli araç. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. can damarı * En önemli veya hassas nokta. ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. ı rı n kı can cana. * sona ermek. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek.

* En duyarlı yürek. sı . can havli.. * Yüreğ altı in ndaki bölge. sulu bir tür erik. can gözdesi * Sevgili. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. gücü tükenmek. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. . can kurban. yer. can olmak * sevimli. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. nı nda can korkusu * Bkz. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. n arası can dostu * Pek içten dost. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile. vurgulanması gereken yer. can havli * ölüm korkusu. güçlenmek. can kulağ ı * çok yakıdost. can havli ile.. can kuş u * Ruh. can kurban * Can feda.* Kemanıiçinde. hoş görünmek. can noktası * En önemli husus. can korkusu * Ölüm korkusu. an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. davranı karş nda söylenir.

cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. * ruha güç vermek. ğ ı bunalı m.). eyi can yakmak * zulmetmek. cankurtaran yeleğ i. can yeleğ i * Bkz. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü. * üzmek. eziyet etmek. can vermek * ölmek. can sıcı kı * Üzüntü yaratan. cana yakı k nlı . can sı kmak * bı nlıvermek. cana yakı n * Sevimli. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. üzücü. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. * canlanması yol açmak. can tahtası * Göğ kemiğ üs i. acı vermek. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. cana kı ymak * öldürmek. na * bir ş çok istemek.

candan yürekten * içtenlikle. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). yı cı rtı hayvan. *İ çten. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. canavarlı k * Canavar gibi davranma. n.* Cana yakı olma durumu. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. * Kurt. * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. * (tasavvufta) Tanrı . ması * Köpek balı. * Korkunç. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . n canan * Gönülden sevilen. *İ çtenlikle. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. canavar gibi olmak. . istekle. gönülden. . ürkütücü bir durum almak. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. zalim (kimse). candan geçmek * ölmek. tiz ses çı karan alet. ilgiyle. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. gönül verilmiş olan kadı sevgili. saldı * çok fazla. yürekten. kötü ruhlu. yaramaz çocuk. canavara uygun düş biçimde. samimî. candanlı k * Candan olma durumu. * Haş . lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. arı * Acı z. canavarca * Canavar gibi.

canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. ı a. kulak tı rmalayan. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. tahammül etmemek. çok heyecanlanmak. ince dokunmuş . canhı raş * Yürek paralayan. parlak. * aş duygulanmak. için) canfeza cangı l * Bkz. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. canı mak acı * çarpma. ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. tok. * Bu biçimdeki gürültü. inde lmıbir ik . ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. istek duymak. cengel. sonucu acı duymak. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. ipekli kumaş . periş olsun. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. arzulamak. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. acı . * üzülmek. * Karıklı kargaş ş k. rahatsıolmak.candarma * Jandarma. tüyler ürpertici. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. taze ve sinirsiz yaprak. canı çekmek * bir ş istemek. vurma vb. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . için) lı azalı ğ * içi ezilmek. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak.

kı i * keyfi kaçmak. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. yarı öfkelenmek. nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. canı istemek * heves duymak. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. * acı deneme geçirmek. * yarı üzülmek. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. bir te . canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. sabı z. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. bir iş zarar görmek. canı yerine gelmek. ya. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak. canı ksı çı n! * "ölsün. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. canıkı sılmak * içi sılmak. çok isteyerek.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. canı gitmek * özen gösterilen. * çok yı pranmak. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. * ölmek. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . * büyük sıntı düş kı ya mek.

* sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. an canı rahmet na . canı değ na mek * çok hoş lanmak. ndan canı geçmek. canı gönülden. * ruhu ş olmak. sen bilirsin. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. öldürmek. çok değ verilen. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. gücünü kazanmak. * (ca:nı çok güzel. canı dese. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. * kendini öldürmek. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. batmak. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. canı kı na ymak * acı madan öldürmek. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. sağğ .canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. kendini koruyan. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. kendine bakmadan yaş amak. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. * birini öldürmeye hazı rlanmak.

eye kün canı yakmak nı . canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. fazla çalı rmak. neş kaçı esini rmak. yı prandı rmak. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. canı susamak na * ölmek istemek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. canı çı nı karmak * hı rpalamak. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. bı kmak.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. sabrı kalmamak. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. canı sı nı kmak * keyfini bozmak. ey * bir ş çok düş olmak. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. canı bezmek (veya bı ndan kmak. bezmek. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. * birini öldürmeyi istemek. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. * hiçbir ş esirgememek. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. çok sevmek. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. nı * sıntı sokmak. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. çok yormak.

ı sı m . ş ı * Cani olma durumu. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. kürekli sandal. çok sıntı zarara sokmak. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . fosforlu ş lan. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. ambülâns.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. çok sevmek. * bir kimseyi. cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. cani canice canilik canip * Yan. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). caniyane * Cani gibi. yacı * Cani gibi. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. caniye yakır (biçimde). yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. amandı ra. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. kı . * Cinayet iş lemiş olan kimse. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. taraf. filika. canice.

etkinlik kazandı rmak. u canlandıcı rı * Canlı veren. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. yaş ayan. * Etkinliğartmak. * Kiş tirme. diri. canlı canlı * Diri diri. dirilik getirmek. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. na * Yaş atmak. * Güçlü. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. canlanmak * Gücü artmak. canlanma * Canlanmak iş i. canlı * Canı olan. ayı iş k. diri duruma gelmek. canlanması yol açmak. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. lokal vb. henüz ölmemiş . f. (birinin) kı ı girmek. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. . lı k. etkili. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. hareketli. hareketlilik kazanmak. i * Depreş mek. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. lına ğ * Yoğ unluk. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. * Canlı tazelik. var gücüyle. canlı kazandı lı k lı k ran. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. * Heyecanla. hayat dolu. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan.

nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. k). cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. cansı k zlı * Cansıolma durumu. nı cantiyane * Kantiyane. * Durgun. cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. * Canlı olmayan (varlı camit. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. capcanlı . canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . nı ine ş . sönük. hareketlilik. * Neş elilik. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. cansiparane * Canı verircesine. . özveriyle. cansıgibi. * Güçsüz. * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. z * Hareketsizlik. cansıcansı z z * Cansıolarak. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . hilozoizm. * İ uyandı lgi rmayan. mecalsiz. alıyla i anda yapı yayı lan n. una canlı lı k * Canlı olma durumu.

yürürlükte olan. ilân etmek.* Çok canlı biçimde). söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . k. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. * Akan. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. ş arjör. geçen. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . na * Fermuar. yardı m. carcar carcur * Bkz. carlama * Carlamak iş i. tellâl ile duyurma. (bir car * Çağ. car etmek * nara atmak. yürürlükte bulunan para. carlamak . cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. yaygaracı . * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. ilân. * Geveze. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. car car * Çok ve yüksek sesle. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. imdat. alıp satı rı p nı labilen. rı * Tehlike durumu. haykı rmak. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. gürültülü bir biçimde (konuş ma). arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . nları na af. * Olagelen. cariyelik * Cariye olma durumu.

ey rtı rken kan * Carı olan. carlı carsı z * Carı olmayan. ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. çok söylemek. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. çaş ı t. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. casus casusluk * Casus olma durumu. hiç tüyü olmayan. rı plak. cavlak . bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen.* Bağ ı konuş rarak mak. haykı lân rmak. abartısöz. nara atmak. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. * Çılçı örtüsüz. önemsiz. * Yellenme. çaş k. z. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. çağ (II). (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek. * Birdenbire ve gürültü ile. cartayı çekmek * ölmek. derme çatma. cavalacoz * Değ ersiz. duyurmak. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse. cav * Bkz. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. * İ etmek. cavlağçekmek ı * ölmek.

ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. yı lma sesi. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. uzun. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. * Kavlamak. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. vazgeçirmek. yı ldını ı ı lı r. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak.* Çı tüysüz. kararı döndürülmek. caydıcı rı * Kararı ndan. tüyünü dökmek. caydılmak rı * Cayması lanmak. çı k. gürültü. vazgeçirilmek. *Ş iddetli. i . sözünden döndürücü. kararı döndürmek. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. plak * Ölmek. çı kalmak. cayı ş * Caymak işveya biçimi. dönek. * Caydı işveya biçimi. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. etkili olarak. cayı rtı *Ş iddetli yanma. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. gürültülü ses çı kartmak. plak.

cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. * Çekim. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. mek cazibeleş mek . * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. * Fitneci. kararı dönmek. vazgeçmek. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. * Alı alı lı çekicilik. nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i. * Sözünden. alı . m.cayma caymak caz * Caymak iş i. na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. cazibedar * Çekiciliğolma. i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . mlı k. albeni. * Cazgı r olma durumu. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. * Caz müziğçalan orkestra. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i.

* Cazı olmayan. li. cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. alı duruma gelmek. elveriş lgi ran. alı . cazlı cazsı z * Cazı olan. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. ı ı rlı * Çekici olmayan. alı duruma getirmek. * Çekici. ağ ğolan. msı * İ uyandı çekici. alı . albenili. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması .* Çekici. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek. alı z. r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . mlı cazur cazur * Bkz. mlı cazibeli * Çekici. n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . mlı * Önemli. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. albenili. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . . bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. cazı r. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. * Kucak çocukları.

merhametsiz. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. cebelleş me * Cebelleş iş mek i.-ce -ce * Bkz. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. * Bkz. çekiş raş mek. zorbalı ndan k. boş toprak. açıgöz (kadı k n). * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. ldı * Becerikli. cebbar * Zorlayı. Tanrı . * Ekilmemiş tarla. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. cebe * Zı rh. -ca / -ce (II). tartı ş mak. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. zorba. cebin . * Silâh. savurgan. * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. cebine indirme. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. zorba. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). cı * Kudret sahibi. * Sahipsiz. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. * Acı z. onaran ve bakı ile görevli bulunan. münakaş etmek. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebelleş mek * Uğ mak. züğ parası ürt. ekime elveriş olmayan yer. -ca / -ce (I). z. cebi delik (kimse) * para tutmayan.

cebrinefs * Kendini zorlama. cı k. zoraki. zı nda . cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . kaplanan levha. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. kendini tutma. cebren cebretme * Cebretmek iş i. larak rı * Zorla. cebriye * Yazgılı kadercilik. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. fatalizm. * Alı yüz. zorlayı ş . ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. cebretmek * Zorlamak. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek.* Korkak. n. koaptör. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. n mı nda lantı kuran matematik kolu. cebirsel * Cebirle ilgili. cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. lan. süyek. zor kullanarak. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cebirsel ifade * Cebirsel deyim.

üzgü. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . cefa etmek * üzmek. . cehdetme * Cehdetmek iş i. cefakeş cefalı * Cefa çeken. * Oğ burcu. tamu. eziyet. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. bir çı da. lak * Yeni. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü.ceddine rahmet! * "aferin. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . cefalı kı ya katlanan. eziyet. ı r . Cedî cedit cedre * Guatr. sıntı kı çekmek. guş a. eziyet etmek. cefa * Büyük sıntı kı . kı ya. bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. ş ı cehennem * Dinî inanı göre. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. bilmezlik. ş lara n * Çok sıntıyer. cehennem gibi * çok sı cak. kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. cehdetmek * Çalıp çabalamak. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. cefakâr * Cefalı . rpı cehalet * Bilgisizlik.

havaya dayanı . yün. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. ceht -cek * Bkz. * Çaba. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). acı z kimse. ıkta bozulmayan beyaz kristal. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. kollu giysi. i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. -cak / -cek. * Üzücü. cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. çabalama. * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. cehennem olmak * defolmak. ı lan. * Pamuk. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. bilmezlik. k * Hamamıocağ külhan. * Bkz. Jaketatay. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun.cehennem ol * defol!. korkum yoktur" anlamı sövme. kalçayı örten. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. meyve. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. yakı. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. n ı . cehennem gibi. meli. iğ irip . . * Kök boyası gillerden. istediğyere kadar gitsin. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i.

Galata. katı ması yürekli. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. cellât gibi * acı z. n * Katı yüreklilik. celâllenmek * Öfkelenmek. celeplik celî * Koyun. zalim. kı zmak. iri sı celil * Çok büyük. * Avcı çantası . Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. coş rçı kun. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). ğ ı n * Topkapı . * Açı aş k. k. ikâr. * Hı n. celâlliye benzer.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. ulu. * Tanrı n sı ndan biri. * Öfke. * Büyüklük. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. celâllice celbe celep * Koyun. celp . * Parlak. zalimlik. kı nlı zgı k. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. * Acı z. keçi. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. cilâlı . ululuk. keçi. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. kolaylı suç iş kla leyen. celâllenme * Celâllenmek iş i. * Celâlli gibi. sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad.

edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. * getirmek. celp etmek * kendine çekmek. celseyi açmak * oturumu açmak. kendi üzerine çekme. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. * Mahkeme tarafı dava edene. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. çağ belgesi. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. ı dı rı celse * Oturum. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. * İ kalabalı. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. . z klar. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu. çağ belgesi. cemaatsiz * Cemaati olmayan. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. cemaatli * Cemaati olan. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. celpname.* Getirtme.

* Tanrı n sı ndan biri. cemiyet * Dernek. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. büyük tövbe ayı . * Toplama. 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. * Topluluk. n * Gönül alı davranı cı ş . veya iyi yla . cemetme * Cemetmek iş i. it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. çokluk hâline getirmek. cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . (bir ş eyin) hepsi. bir araya getirmek. cem'an yekûn * Toplam olarak. * Toplama. * Çoğ çokluk. hep. cemilenme * Çoğ ullanma iş i.* Toplayarak. cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. toplum. küçük tövbe ayı . teki cembiye * Bir çeş eğ kama. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. cemi * Bütün. cemilenmek * Çoğ ullanmak. hepsi. hançer. hepsinin tamamı . * (erkek için) Güzel. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. toplam olarak. cemetmek * Toplamak. * Düğ ün. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. (bir ş eyin) tümü. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. ul.

pazı . Cenabı hak * Allah. gömmek. * Pis. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. ndan * Saygı . Tanrı . sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. cenabet * Cünüp. dağ k olmayan. pres. * Cemiyet içinde geçen. rlanmıinsan ölüsü. ş * Cenaze töreni.cemiyetli cemre yükseliş i. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. cenap cenaze cendereleş me . ezmek gibi iş kullanı mekanizma. kötü. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . taraf. derli toplu. cenah * Kuş kanadı . rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. lerde lan * Manevî baskı . cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. * Yan. * Kol. cenaze gibi * benzi sararmı ş . cendere * Bir ş sı eyi kmak.

iyilik yapanları günahsı n. ehri) ndan cengâver * Savaş. * Atı ş mak. kavga.* Cendereleş iş mek i. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. çü. cenk * Savaşkavga. cenk etmek * savaş mücadele etmek. dövüş çı k. huzur veren yer. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. kan. a cennet * Dinî inanı göre. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. * Çok güzel. cenkleş mek * Savaş mak. cenkleş me * Cenkleş iş mek i. çekiş raş me. kan. kanlı çülük. uğ . mak. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). zları a acakları yer. çekiş münakaş etmek. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. cenkçi cenkçilik * Savaş. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. kla mın mı . uçmak (II). mek. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. kavgacı çı . . * Büyük çaba. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. * Cenkçi olma durumu. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k.

* Henüz pek küçükken ölen bebek. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. mlı cennete dönmek * güzel. ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. yi lı lı . ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. * Güzel. anı r. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. bakı . bakı (yer). cennetmekân. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). . cennetmekân * Cennetlik. alı kadı mlı n. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . güney. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. nda cennet gibi * güzel. mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. güzel bir yer durumuna getirmek. güneye özgü olan. * Güneyli.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. çok cennete çevirmek * temiz. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). saygı görgülü. * Güney. centilmen * İ arkadaşk eden. * Centilmene yakır davranı ş ı ş . kibar (erkek). tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda).

cep saati * Cepte taş saat. * Belli bir düş ünce. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. ğ abilecek boyda" anlamı verir. taraf. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. yön. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. ı n ü * Yan. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cephe * (yapı larda) Yüz. alnaç. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. taş ı nabilir. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. cebe girecek biçimde küçük kitap. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. çökertme. kablosuz telefon. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. cepçi * Yankesici. . cepçilik cephane * Yankesicilik. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. cı cephaneci * Kara.

* Yara. ceplemek * Kazanmak. bir istek çevresinde birlik oluş turmak. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. yı bilmemek. cepheli cepken cepleme * Yönlü. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. ndan cer * Çekme. cerahat *İ rin. değik cephelerde savaş iş mak. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. rin cerahatli * İ toplamı irinli. cepheleş mek * Bir düş ünce. taraflı . bir sa. z * Ceplemek iş i. bir düş ünceye karşolmak. cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i. cebine indirmek. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. sürükleyerek götürme. cephelenmek * Cephe oluş turmak. kendi malı ödemek. rin ş . direnmek. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. . cepten vermek * kendi kesesinden. * Kolları rtmaçlı uzun.cephe almak * hası durumu takı m nmak.

eyin me. olmak. kayı t defteri. * (bir düş ünce. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. * Beceriklilik. * Yara. ceriha cerime . * Cereme. aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. cerh etmek * yaralamak. mlı cerh * Yaralama. akı akı . * Kurnazlı hilekârlı k. cereyanda kalmak * kapalı yerde. ceride * Gazete. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. ru ş ntı . * Bir ş geliş olma durumu. cereyanlı * Akı lı ntı . u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. * Süvari kolu. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak. rin ş . * Bir yöne doğ akma. k. yapı lmak. * Akı m. mı cereyan etmek * geçmek. girginlik. * çürütmek. ceren cereyan * Ceylan. kolaylı ve inandıcı söyleyen. kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. * Tutanak. hareketi içinde yer almak. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. inanç.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. * Girgin. * Aynı ilimde olan. * Akı . veya iddia için) Çürütme. cerbeze * Güzel konuş ma. dilli.

la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. * Önemsiz yaraları tiren kimse. cerrah * Operatör. yiğ yürek ve göz inin u itlik. e mek. irilik. atı k. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. cerrar * Çekici. cesamet cesametli * Kocaman. Cermence * Cermen dili. sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. yüreklenmek. cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat.Ö. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. sürükleyici. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. 3. k * Dilenci. cesaret pekliğ i. yüzyı 9. * Zorla para alan (kimse). iyileş * Cerrahlı ilgili.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . * Çekinmezlik. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. . cesaret gelmek * yı nlı gitmek. ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. davranı güç almak. lganlı * Büyüklük. yüreklilik. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. iri. .

yüreksizlik. yüreklilik. birini yüreklendirmek. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. cesaret vermek. yüreklice. iri. cesaretli. cesaretsiz * Yüreksiz. cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. i. yürekli. itlendirme. yiğ itçesine. cesur cesurane * Cesaretle. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. korkutmak.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. * Çekingen. yüreklenmek. yiğ i. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. yiğ i. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. * Ölü vücut. . cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. yiğ lgı ğ ı itlenmek. ceste * "Azar azar". yüreklenmek. ceste ceste * Azar azar. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. kocaman. itlenme. yiğ it. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. naaş . cesurca * Yürekli. ceset cesim * Büyük. yiğ itlendirmek. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu.

yanı e. lganlı cet * Dede. büyük baba. cevaben * Cevap olarak. * iyi sonuç vermek. cevaplandılma rı * Cevaplandılmak işyanı rı rı i. . * Doğ çizgileri çizmeye yarayan. soyca. dereceli veya derecesiz. cetbecet cetvel çizgilik. * Atı k.* Cesura yakı biçimde. yanı e. ters ve karş ndakinin beklemediğbir karş k vermek. p * Bir soruya. yakut gibi değ taş mücevher. ata. cevaplamak * Bir soruya. erli lar. inde * Elmas. ya ı lı t. ş an cesurluk * Yüreklilik. gözü pek olma durumu. * Liste. yapı rmak) ş tı * kesin. su kanalı . cevap kâğ ı dı * Sı navlarda sorulan soruları cevapların bulunduğ kâğ n nı u ı t. çizelge. plâstikten veya madenden yapı ş ru lmıaraç. tahtadan. * Atalardan beri. mücevherci. ya ı lı tlamak. cevap anahtarı * Sı navlarda sorulan soruları çözülmüş n biçimi. cevahirci cevap * Mücevher alısatan kimse. cesur gibi. ı sı i ı lı cevabî cevahir * Cevap niteliğ olan. cevap hakkı * Bir kimsenin ş yla ilgili bası yayıorganları çı haberlere karş k olarak ya düzeltme ya da cevap ahsı n n nda kan ı lı verme hakkı . cevap vermek * karşk olarak bildirmek veya söylemek. * Ark. cevahir yumurtlamak * cevher yumurtlamak. iyi sonuç alı nmak. cevaplama * Cevaplamak iş i. bir isteğ bir söz veya yazı verilen karşk. bir isteğ bir söz veya yazı karş k vermek. karşk olarak. tlandılma. ı lı * ihtiyacı ı karş lamak. ı lı cevabı dikmek (veya dayamak.

ma. ıı lında cevaz * İ müsaade. gezinme. niş acı lı astalı yemişkoz. gezinti. gövdesi kalı kerestesi değ yurdumuzda çok yetiş ağ n. uygun bulmak. tlı cevaplı telgraf * Cevabın ücreti bir ş sorup cevap almak için telgraf gönderen kimse tarafı önceden ödenmiş nı ey ndan olan telgraf türü. erli ini cevherli cevhersiz cevir ceviz * Cevizgillerin örnek bitkisi olan. en aç (Juglans regia). bir tepki göstermemek. karş ğ vermek. * İ yetenek. eyin * Değ süs taş mücevher. cevapsı z * Cevabı verilmemişkarşksı yanı z. ı z. erli. yanı. gevher. ceviz kı rmak * yanlıtutum veya davranı bulunmak. yanı rı lı tlandılmak. cefa. i. ceviz içi * Cevizin kabuğ kıldı sonra kalan iç.cevaplandılmak rı * Bir ş cevabı ı ı eyin . cevher yumurtlamak * değ sözler söylediğ sanarak saçmalayanlar için alay yollu söylenir. eyin nı ı ı lını tlandı cevaplı *İ çinde cevap bulunan. uzun ömürlü. yi * Töz. cevaz vermek * hoş görmek. tlandı cevaplandı rmak * Bir ş cevabı. i. hata yapmak. ş ş ta . * Bir ş özü. u rı ktan * Cevheri olan. * Cevheri olmayan. maya. * Ceviz ağ nıkerestesinden yapı ş acın lmı . * Eziyet. zin. . * Bu ağ n yağ. üzgü. cevaplandı rma * Cevaplandı rmak iş yanı rma. erli ı . yanı rmak. lı tsı cevapsıbı z rakmak * karşğ herhangi bir cevap vermemek. cevelân cevher * Dolaş dolanma. karşğverilmek.

hareketlilik. rı * (görevli. ı ı rlını kı ve . sı ceylânca ceza * Ceylân gibi. atmosferik. cevval * Davranı çabuk ve kesin olan. * Uygun görülmeyen tepki ve davranı önlemek için üzüntü. i tanı ince bacaklı nan. cevizî cevizli * Cevizi olan. hentbol vb. cevretmek * Eziyet etmek. bakı lı ceylân gibi * yapıince ve uyumlu. *İ kizler burcu. acın u * Cevretmek iş i.cevizgiller * Örneğceviz olan. ceza atı ş ı * Ceza vuruş u. suçluya) para cezası verdirmek. cevvî Cevza ceylân * Çift parmaklı lardan. ceza çekmek * hapiste yatmak. . taçsıiki çeneklilerden bir bitki familyası i z . ş ları cevvaliyet * Çabukluk. çöllerde yaş ayan. ceza alanı * (futbol. * Cevizden yapı ş lmıveya cevizi andı ran. memeli hayvan. ceylâna uygun biçimde. acı * Suç iş leyen bir kimsenin yaş sı özgürlüğ malları onuruna karşdevletin koyduğ sırlama. na ceza almak * öğ renci cezalandılmak. na. gazal (Gazella dorcas). cevizlik cevretme * Ceviz ağ nıçok olduğ yer. zarif. ceviz katı ş lmı . çok hı koş gözlerinin güzelliğile zlı an. de) Bir oyuncunun bilerek yaptı kural dı davranın penaltı cezalandıldı veya ğ ı ş ı ş ı ile rı ğ ı kalecinin topu elle tutması izin verilen alan. ı u nı * Atmosfer ile ilgili. ceylân bakı ş lı * Süzgün ve tatlı ş. boynuzlugiller familyası ndan. ş ları kı . üne. antına. * manevî bakı mdan iş lenen suçun ağ ğ çekip sıntı üzüntü içinde kalmak. sıntı veren uygulama.

cezaî * Ceza ile ilgili. ceza vuruş u * Özellikle futbolda. cezalanmak * Cezaya çarpı lmak. ı r kanı ceza sahası * Bkz. . cezaya iliş cezaya dayanan. mahpushane. ğ a cezalanma * Cezalanmak iş i. ceza kesmek * (görevli) para cezası yazmak. ceza reisi * Ağ ceza mahkemesi baş . ceza yazmak * Bkz. rı ş cezası bulmak nı * hak ettiğkötü sona uğ i ramak. ceza alanı . ceza kesmek.ceza evi * Hükümlülerin içinde tutuldukları . kin. cezalandılmak rı * Cezaya çarptılmak. tecziye edilmek. * hükmedilen cezayı bitirmek. cezalı * Cezalandılmı(kimse). * para cezası ödemek. ceza vermek * cezalandı rmak. cezalandı rmak * Bir kimseye veya varlı ceza vermek. bir oyuncunun oyun alanı yanlıdavranını nda ş ş cezalandı ı rmak için. rı ceza hukuku * Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı . hapishane. karştarafı ı n yapmaya hak kazandı serbest vuruş ğ ı . yapı ceza görmek * kendisine ceza verilmek. ceza verilmek. ceza yemek * cezalandı rı lmak. cezası çekmek nı * yaptı bir kusur veya tedbirsizliğ zararı uğ ğ ı in na ramak. cezalandılma rı * Cezalandılmak iş rı i. cezalandılmak. rı cezalandı rma * Cezalandı iş rmak i.

radikal. saplı . temelden. * Kahve piş irmeye yarayan. e ru Cf . ş ı ı rı up cezbelenme * Cezbelenmek durumu. açımor renkli çiçekleri ve k ortası çukur taç yaprakları bir bitki (Vinca). * Cezbesi olan. * Alçalma. * Kendine çekme. cezir * Kök. kendinden geçmek. ş ı ı rı up cezerye * Ezilmiş havuç içine fı k. rı ş . olan Cezayirli cezbe * Bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçme durumu. Cezayir menekş esi * Zakkumgillerden. cezbeli cezbesiz * Cezbesi olmayan. cezbetme * Cezbetmek durumu. cezbelenmek * Cezbeye tutulmak. * Cezayir halkı olan (kimse). bağ lamak. ş vb. * Etkileyerek kendine bağ lama. * Köklü. cezaya çarptı rmak * cezalandı rmak. cezbetmek * Kendine çekmek. * (denizde) Ada. kendine özgü mavi. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen. kendini kaybetmek. cezbeye tutulmak (veya kapı lmak) * bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçmek. silindire benzer küçük kap. ndan cezire cezp cezrî cezve cezve sürmek * kahveyi piş irmek için cezveyi ateşdoğ itmek. eklenerek yapı bir tatlı ndı eker lan türü.cezası z * Cezaya çarptılmamı cezalandılmamı rı ş . kökten.

ev-cil vb. gram. * Süs. f ve * (ık için) Güçsüz. parası geçim darlı çeken. hı rpalanmak. l. zayı flamak. * Derin. yavru-cuk. saltı ndan an fizik charter check up * Bkz. * Derisi soyulmuş et.* Kaliforniyum'un kı saltması . cı gara cı k * Bkz. nahif. ca-cı k -cı -cil l/ cı lı z *İ simden "seven" anlamı sı türetir: adam-cıinsan-cıbalı l. kürk-çü vb. * Gücünü. öpü-cük vb. * İ organlar. çekap. cı dak * Mı zrak. değ yitirmek. * "Yok olmaz" anlamı kullanı nda lı r. fat cı k. ş ı cı ma lı zlaş * Cı mak iş lı zlaş i. cı mak lı zlaş * Zayı güçsüz düş f ve mek. balı . çartı r. büyük çı ban. -cı -ci. dara-cı bir-i-cik vb. * Yoksul. k-çı * Çok zayı güçsüz. -cu / -cü / *İ simden isim ve sı türeten ek: kapı .usulca-cıvb. su-cu. * Önüne bir ünlü getirilerek sı ve zarf türetir: az-ık. cık cı * Güzel. CGS * Santim. türkü-cü. simit-çi. na fat l. * Bkz. saniye kelimelerinin kı lması oluş uluslar arası birimleri sistemi. erini . z. ama k. sigara. -cuk / -cük k *İ simden küçültme ve okş isimleri türeten ek: baba-cı anne-cik. * -ca ekli zarflardan pekiş tirme zarfları türetir: Yavaş k. cı da cı ı dağ -cı/ -cik. yoğ fat -cı k-çı urt-çu. cıl bı * Çı plak. * Atıiki omzunun arası n . ç * Mı zrak. iş leyen yara. köfte-ci. eneze. ğ ı cığçı cı kmak (veya cığ çı ı cını kartmak) ı * çok yorulmak. sönük.

cı zlamak mbı * Cı zla yolmak. cı k boncuk ncı * Yalancı lardan yapı ş taş lmıküpe. sürgün. cı mbarlama * Cı mbarlamak iş i. tabak gibi sı rçadan veya porselenden yapı ş lan eyler. vı *İ rinlenmiş . lı mbı kta ini cı zlama mbı * Cı zlamak iş mbı i. mı . cı ma lklaş * Cı mak iş lklaş i. üm. boş veya bozuk çı kmak. züccaciye. çürütmek. * Cı olma durumu.cı k lı zlı cı lk * Cı olma durumu. lan . kadeh. lk cı zcı mbı * Dokumacı cı zlamak iş yapan (kimse). lan cı çı lkı kmak * bozulmak. cı çı lk kmak * kusurlu. mbı cı k ncı * Bardak. mbı * Dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri cı zla temizlemek. lk cı k lklı cı mbar * Çı mbar. doğ ve uygun yolundan ayrı ru lmak. * Özellikle dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri temizlemekte kullanı el aracı üm. cı lkava * Kurdun veya tilkinin ense postundan yapı kürk. * Cık. cı mbarlamak * Dokunmakta olan halın veya bezin kenarı cı nı nı mbarla geriye almak. * Filiz. cı z mbı * Kı ince ş l gibi eyleri tutmak veya çekmek için kullanı küçük maş lan a. cı l ngı * Küçük üzüm salkı . kolye gibi ş eyler. lı z * Bozularak kokmuş . * Sözünün eri olmayan. cı mak lklaş * Cı duruma gelmek. cı etmek lk * bozmak.

a lan cı r r cı * Durup dinlenmeden ince ve usandıcı çı rı ses kararak. cı rı ltı cı rlak * Cı r diye çı ses. * Ağ ustos böceğ i. f. uzun cirit değ i.* Boncuk. cı r delgi rcı * Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanıileri geri itilmesinden alan ve küçük delikler açmak n