P. 1
Büyük Türkçe Sözlük

Büyük Türkçe Sözlük

|Views: 83|Likes:
Yayınlayan: karsibali

More info:

Published by: karsibali on Sep 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

düzenli.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. * Eğ lenceli. ağ r. değ verilecek bir ş değ er ey il. ahfat * Torunlar. ı ı r r. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. soy. düzensizlik. birliğsağ i lamak. * Eğ lencesiz. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. . ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. ahenk vermek * düzeni. ahenktar aheste * Ahenkli. ahenksiz * Uyumsuz. uyumu sağ lamak. * Yavaş ı . ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . . ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası . ahenkli * Uyumlu. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. ı ı r r. düzensiz. uyumluluk. ahenksizlik * Uyumsuzluk.

* Devir. yakı nlarda. cömertlik. Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. son günlerde. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. . kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. zaman. ahı r. Muhammed. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma. son olarak. en sonra. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. harap duruma getirmek. ancak 2. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. dağ k. i * Antlaş ma. ahret. k * Son. sonunda. bakı z. eli açı k. sonraki. ndan ahi Ahilik * Cömert. değ verilecek bir ş değ er ey il. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. * Bkz. . ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. * Son zamanlarda. * Bkz. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. ant. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. * İ ömrünün son yı . ahretlik. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. zanaatçı im . * Sonra.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek.

antlaş anlaş ma ma. rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. güzel huylar. rdı. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. kuş aklar. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. halefler. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. kötü gibi sorunları inceleyen. * Birinin yerine geçenler. ahitleş mek * Antlaş mak. yi ahlâk bilimi * Yarar. . reseptör. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. eslâf karş . * Antlaş belgesi. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. bilir bilmez konuş larda mak. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. ahlâf ahlâk bilim. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . lar. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. ahlâk dı ş ı * Töre dı.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. ma. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. * Kabul etme. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. etik. iyi. alı. ahitname ahiz * Alma.

ah çeker gibi ses çı ç karmak. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). ahlâkla ilgili. ahmağ yüz. bunlara uygun davranan (kimse). ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. * Bir karım içindeki parçalar. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. aç. abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. reti. kötü huylu. moralizm. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. k k raşrı ahmak . terbiyesiz. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. * Ahlâk bilimi. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. na lı * Ahlâka uygunlukla. * İ çekmek. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . yasaları uyum içinde olma. na * Dürüst davranmayan. * Bu ağ n. ögeler. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler.ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. ahlâksı davranı na zca ş . bir il. yol iz bilmez kimse. ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. * Kaba adam. z * Ahlâk kuralları uymama. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. * Gülgillerden. ah etmek.

ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. ş . ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak. ş k. * Dilsiz. aptalca. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. aptallaş mak. ve an mur. budala. ahş a .* Aklı gereğgibi kullanamayan. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. sağ ve dilsiz. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. ş ahmakça * Biraz ahmak. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. bön. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. sı ahraz ahret dünya. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. aptallaşrmak. * Bir an için ş alayıbocalamak. ahret yolculuğ u * Ölüm. lsı k. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. aptal. ı r * Dinî inanı göre. r iş ahretlik * Besleme kı z. öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru.

* Ait olma durumu. vaziyetler. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. zarif kadı n. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. * çok güzel. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. ahzetmek * Almak. ahududu * Gülgillerden. iliş kinlik. kabul etmek. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. koca. sı nları * Eşkarı . yayı yla e. * Davranı ş lar. rnaş k. kı zı rmı renkli. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. m m. çocuklar. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. ahş ap * Ağ açtan. * Kesenek. karaca. . er eyler. ince. aç i. ahval * Durumlar. çekici. çekici. ahu parçası * Çok güzel. koca ve çocuklardan oluş topluluk. kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. ahzetme * Ahzetmek iş i. . karı ı na . kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. bağ ı ciğ gibi ş rsak. hâller. * Karı . * Olaylar. polip. * Güzel. ş . * Bu bitkinin duta benzeyen. ahu * Ceylan. lan. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. tahtadan yapı ş lmı . ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. aidat * Ödenti.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. ahzükabz * Kendine mal etme. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan.

. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. yakı ş ı n. görü. -e düş kin. * Ailece. en. * Aile ile ilgili. anlaş sevgi ve hoş ma. * Bütün aile birlikte. birinin olmak. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. doğ kontrolu. için. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . u. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . geliş i ev. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. *İ lgilendiren. hayvan veya bitki topluluğ i u. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. ik. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. aile adı * Soyadı . ajan * Ailesi olmayan. aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. iliş iliş ilgili. kla i. birine düş mek.

ak demir * Dövme demir. rahat. * Bu iş kolların çalı ğbüro. -ak. iş ğ ı iş görevlisi. temsilci. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . süt gibi ş eylerin rengi. ı tı * Bu renkte olan. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. kara ve siyah karş . -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. * Sınt ız. gözenekli. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . ç-ak. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . ele-k. andaç. bı tara-k. gözenek. * Bazıeylerde beyaz bölüm. yat-ak vb. beyaz. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. perde. kı sı * Beyaz leke. * Ajanıgörevi. küre-k vb. * Temiz namuslu. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak.* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . un için ş an * Bir kimsenin. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . ak basma * Ak su. layan iş kolu. * Kar. casus. katarakt. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. ak benek benek. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek.

*İ zmarit. ak pak * tertemiz. temiz. kları lan lan * Çoban yı zı ldı. ş algam. ayıkiş lar. süblime. ayıise pratı ak kan * Lenf. istavrit. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem. turp. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . k nı diğ lan ak gün ağ r. lodos. ak pak ak pas * Lâhana. . ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. ak kan yangı sı * Adenit. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. çok zehirli. özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). * saçı sakalı armı ağ ş . ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. akabe * Güneyden esen rüzgâr. sülümen.ş .* Bkz. akı karası geçitte belli olur. ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. parlak. * Bembeyaz. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . abey. omuriliğ dıtabakası an in ş . beyaz bir toz. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç.

hemen ardı ndan. * Yer altı suları toplayan tesisat. i akak . i akademisyen * Akademi üyesi. * Bilimsel niteliğolan. sanatçı kurulu. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . ı . imi. vinti * Eğ inişfazla olan yer. su yolu. küçük akarsu. drenaj. yazarlar. ark. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. * (su için) İ yeri. akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. sarp ve zor geçit. mecra. lan ka * Kanal. * Akarsu yatağ yatak. akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. akaçlama * Akaçlamak iştefcir. * Maun. çay. hemen arkadan. i. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). gereksiz nesneleri dı ya akı vı . dere. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. oluk veya baş araç. * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. akademik * Akademi ile ilgili. * Irmak. * Maundan yapı ş lmı . ardı ndan. akademi * Bilginler. akağ aç * Gürgengillerin. lar * Yüksek okul. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. akabinde * Arkası ndan. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir.* Tehlikeli. * Yer altı oluğ su u. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru.

en acı m acı . sokucu veya emici knaz lı . ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . kül renginde. aralı z. z. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). acınkine benzeyen. akan sular durmak * itiraza. * Baş sı k. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. sonuçsuzluk. * Kaplı ca. meteor. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). dükkân. dükkân gibi mülk. akamet * Kırlı verimsizlik. arız. güzel kokulu reçine. * Kesintisi olmayan. beyaz çiçek veren. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. * Sürekli iş leyen çı fistül. Meryem ana asması (Clematis vitalba). yaban lı cı asması . gaz. lan aç * Baklagillerden.akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. ahap. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. ları üsle ik. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. ksı akaryakı t * Benzin. akarca * Kemik veremi. tarla. ağ ş en ma. zamk. sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. vı akaryakıistasyonu t * Benzin. sık. söyleyeceğsöze yer kalmamak. akasya * Baklagillerden. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. olan bir taş . * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . motorin gibi yakı n satı ğyer. ı . * Küçük akarsu. mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. bağ mülk. ban.

etli akça pakça . u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. beyaz kabuklu. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. akbuğ day * Kurak iklime dayanı . nce . iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . (Bemicla). nda . * Sazangillerden. * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. ile lan k * Akya balı. bronş çuklarıson bölümü. n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. rmak yı nda ayan. * İ htiyar. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen.akbaba * Akbabagillerden. eti kı klı lçı . n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. geniş büyük olan. kın ı kılara göçen. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). akça armudu * İ kabuklu. hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. * Bkz. başve boynu çı olan. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). ekmeklik buğ klı day. akburçak akciğ er organ. akçe. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. plevra. akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. sarı ve sulu bir tür armut. oldukça büyük. bataklı ı ve göl kıları yaş k. leş beslenen. beyazca. erin. kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa .

akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. akdetmek . geniş nı olması . . akçık llı * Akçı l olanıdurumu. akdarı * Buğ daygillerden. akçalı * Paraya bağ. yaprakların uzun. parayla ilgili. * Her tür madenî para. n akçöpleme * Zambakgillerden.* Beyaz tenli. Akdeniz humması * Malta humması . lam aç. rengini atmak veya atmıgibi olmak. lı akçe * Küçük gümüş para. akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). . akdedilme * Akdedilmek durumu. malî. çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). keşleme. akçakavak * Akkavak. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. akdetme * Akdetmek iş i. örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . güzel (kadı n). iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu. llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak.

nda. * Öğ salıverilen yol. anlama ve kavrama gücü. akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. . * Sonunda. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. k m). aksungur. akı cı * Akma özelliğolan. muahede. kara saçlı . cathartica). * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. okunabilen. i * Kolay söylenebilen. kanı . güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. akı karası ak kara * beyaz tenli. akı l. l. sonuç. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. * Hafı bellek.* (mukavele. lan akı seyelân. k * Düş ünce. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. ve mı cı i. anlamca açı(anlatı selis. bir yla an ğy). akılı cı k * Akı olma durumu. eninde sonunda. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). za. . i lan * Beyaz renkte olan dut. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. ğ lan akı l * Düş ünme. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. cı * Söz. üt. kara gözlü. us. akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n.

ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. en içeride çı azı i. insanıaş rtı şı rtmak. not defteri. ru il. gerçeğ uygun olmayan. irrasyonel. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. akı l almamak * inanı gibi olmamak. * Us dı. görüş almak. yirmi yaş i. muhtı defteri. inanı lacak lmaz. na na akı l almak * danı ş mak. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu. sı nı rrı çözmek. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. ajanda. akla uygun gelmemek. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. herhangi birinin aklı gelebilir. deli. ş lı ı k. e. . l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. akı l erdirmek * anlamak. sı nı unu rrı çözememek. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. vaktinde hatı rlamak. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. gayriaklî. l dı ı sı . ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak.

akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. yol göstermek. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . n l var. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. usçuluk. davranıbeklenmeyen (kimse). akı lcı * Akı lı ilgili. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. umudunu kesmek. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. akı retmek. akliye. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. zeki kimse. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. unutulmamak.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. akı l kutusu * Çok akı. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. usçu. akliye. akı çı ldan kmak * unutulmak. kartı ini reti. in ini. rasyonalizm. ünce. rasyonalist. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur. mak. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. * kafa yormaya gerek yok. akı ı nı l vermek. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. . rasyonalizm. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. lda akı tutmak lda * unutmamak. akı kalmak lda * akı yer etmek. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. unutmak. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var.

aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. lı nı ş llar . tasarlamak. * Akı olma durumu. . akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak.akı çı ldan kmak * unutmak. n. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. akı uslu llı * Akı olarak. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. llandı i. akı çı ldan kmamak * unutamamak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. ru * Akla yakı doğ makul. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. n. dengeli. aklı baş getirmek. aptal. ru. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. uyanı k. ı lan laş n ndan * Uslanmak. yaramazlıetmeyerek. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak.

i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda. baskı yapmak. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. akı m * Akmak iş i. üş * düş ülkesine saldı man rmak. * Hava. * Debi. yer değ tirmesi. hareket. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. düzensiz ş söylemek. akı mtoplar * Akü. cereyan. anlayıkı i li ş t. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. yöntem. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. üş mek. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . hücum. siyasette. forvet. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. ncı akı n akı lı ncı k . akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. ş kan ş ı iş * Sanatta. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. akümülâtör. akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . * Akı olma durumu. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. yı rma. eyi lsa akı z lsı * Aklı . düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . cereyan tarz.akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. * Düş toprakları tedirgin etme. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. amperölçer.

* Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. i * Geçip gitme. im. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. akı ş * Akmak işveya biçimi. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . eğ meyilli. * Akı n. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . iklik.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. uzun bir balıtürü. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. man ı ldı akı rı ndık * Reçine. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. akı ile birlikte sürüklenmek. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. akı cereyan. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. tedirgin etmek. sürüp gitme. * Eğ eğ meyil. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. seyyal. ş kan i . zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. n ru iş m. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. çam sakı. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. akma. ik. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme.

* Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. eyler lan. durağ mazlı ı iş an. akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. nı akil * Akı. din inancı eye lanı . yağyumurta. dökmek. . akide ş ekeri * Bkz. akması yol açmak. erin. akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . akı ş malı * Akı özelliğolan. n nları na ru * Un. parlak ve değ bir taş erli . akı tmak * Akması sağ nı lamak. ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. saydam. akide. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek.akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. * Enli bilezik. n. zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. ağ güç eriyen ş ı zda eker. süt. * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. akil baliğ olmak . ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. kalseduan kuvarsın bir türüdür. yarı ı . ş veya pekmezle yoğ .

* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. ağ burun. sözleş veya mukavele yapan. akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . * Bir cismin. . * Akıca. me. parlak bir yüzeyde görünmesi. akkirpani * Ak. su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. iri ak kanatları n. . * Akkor olma durumu. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. döl veremeyen. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. verimsiz. ilgi veya tepki yaratmak. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. evirtim. yansı yankı ı k nı tı cı ma. kaba karık yapağ . * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. ırı böcekler topluluğ termitler. kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). iri baş. sı * Sonuçsuz. akkaraman * Vücudu beyaz. fakat kirli. ı z iyi miş lısıcı u. Hollanda kavağ(Populus alba). ile en lem. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). göz etrafı ı z. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. eyin ka ey ğ ı * Evirme. baş sağ arı layamamak. tartılması yol açmak. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. akilâne akim * Kır. . * Nikâh. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. kontrat. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. termit (Termes). akçakavak. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. baş sı arız.

çı racak gibi olmak. tebriye etmek. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. akla gelmedik * düş ünülemeyen. makul. it-ekle. sı nı ndan * Aklanmak iş i.akkuş akkuyruk * Atmaca. değ olarak nitelendirilmek. yı cı kuş rtı bir . n i. güçlüklerle karş mak. ibra etmek. i. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. * Baş lı arıgösterilmek. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i.. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. zı ldı vanadan çı kmak. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. maile. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. . aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. akla hayale gelmez * inanı lmaz. düş ünülemez. ibraname. akla yatkı n * uygun. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri.vb. temizlenmek. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. akıca. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. aklama * Aklamak iş ibra. akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. makul.

aklı almamak * anlayamamak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. beyazlaş mak. ş ı aş rmak. . temize çı kmak. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. ağ armak. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. akı ince. çok korkmak. eyin ine * uygun bulmamak. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. beyazlaşrmak. ak renkli. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. kavrayamamak. llı * doğ dürüst. kendine gelmek. beraat etmek.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. kusursuz. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. * Akı bulunan. sorun üzerinde toplayamamak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. * bir ş olabileceğ inanmamak. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. çok korku geçirmek. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek.

ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. * çok beğ enmek. aklı ra sı * aklı sandına göre. ş ı ı nı aş rmak. aklı karalı * Akı karası ve olan. llı * Ak olma durumu. i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. * akı olgunlaş lca mak. aklı oynatmak. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. ndan um ey . bayı lmak. ilerisini görememek. bocalamak. beyazlı siyahlı . nca. korkmak. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. düş üne göre. münasebetsiz. olacağ inanmak. düzgün. ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. nı aklı evvel * Densiz. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak.aklı ermek * anlayabilmek. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. sağ duyu sahibi olmayan. tatmin olmak. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. aklı evvel * Akı geçinen. umduğ göre. * Kendisini en akı sanan. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde.

aklı düş na mek * hatı rlamak. aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. ey * kararlaşrmak. kavrayamamak. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. çok istemek. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek.aklı mda! söz. aklı gelmek na * hatı rlamak. tı aklı koymak na * bir kimse birine. na . aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. bir düş ünceye saplanı kalmak. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. * olabileceğ inanmamak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek. aklı eyin ine almak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. * düş ünmek. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. tasarlamak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. kı namak. davranmak. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. * bir ş yapmayı ünmek. bir ş telkin etmek. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. anı msamak.

bellemek. aklı olsun! nda * unutma!. hiç unutmamak. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. tasarlamak. * hatı rlamak. * gereksiz. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. * ayartmak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. baş çı tan karmak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. aş nca lsı ler . aklı tutmak nda * öğ renmek. aklı oynatmak nı * çı rmak. aklı ra. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. ldı * akı şiş yapmak. çok ş ı aş rtmak. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. * unutmamak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak. kararı caydı ndan rmak. yersiz iş yapmak. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. sı aklı kalmak nda * unutmamak. aklı kaçı nı rmak * delirmek. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak.

akı rı zı ndık. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. yersiz düş ünmek. bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * Sağ duyu. * (boya için) Birbirine karı ş mak. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. çam sakı.aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. mek. mak. * Sürüp gitmek. rasyonalizm. * (zaman için) Çabuk geçmek. * Akı ilgili. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. * Reçine. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. kları * Akı lı usçuluk. * Karı ş mak. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. * Art arda ve toplu olarak gitmek. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. * Çabucak savuş ortadan kaybolmak. * Akı l hastalı uzmanı kları . lcı k. katı lmak. . keçi mantarı (Agaricus campestris). * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. akla dayanan. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. akma * Akmak iş i. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak.

akordu bozuk * Birbirini tutmayan. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. akortsuz . * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. akort edilmiş . akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. akordiyon * Bkz. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. akortlanma * Akortlanmak iş i. akordiyoncu * Bkz. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. eş eden. akordeoncu. akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. uyumsuz. akortlatma * Akortlatmak iş i. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. ses veren araçları ayarlamak. akortlu * Akordu olan.akmaz * Durgun su. akortsuz. akordeon. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. gölet. düzenlemek.

yaş boydaşöğ ça ı t. * Yaş denk. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. * Birbirini tutmayan. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. hım. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. diğ erinin sonucu olan ş eyler. yaş k. i mı * Cambazlı akrobatlı k. ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. uyumsuz. akrobatlı k * Cambazlı k. arası akrep * Akreplerden. Zodyak. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. akran akranlı k * Akran olma durumu. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. örneğakrep olan takı . k. . arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. * Biri. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. ür. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. sı rı * Kredi mektubu. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. akort edilmemiş . akromatik . akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü.* Akordu olmayan. * Cambaz.

ş oluş turan bölüm. renksemez. * Hafif topallamak. iyi iş yi lemeyen. n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. renk körlüğ ü. büyümesi veya uzaması . inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. * Aksayan. . akromatopsi * Bkz. * İ gitmeyen. * Kımlar. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. çene. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). * (bir işGereğgibi yürümemek. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . * Türk müziğ oldukça kı bir usul. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. * Aksak olma durumu. kelime vurgusu. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. geri kalmak. * Vurgu. hafifçe topallayan. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. muvaş tevş ş ah. akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. * Ermişevliya.* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. grup vurgusu. sı * Aksamak iş i. aks aksak * Dingil. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. ih.

ı rı . ı hapş k. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. mücevher gibi eş ya. yankı p lanmak. rma. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. * Evirmek. * Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . lmak. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. duyulmak. * Haberi. durumu. hazı * Aksesuar kullanması seven. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). aksettirme * Aksettirme iş i. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi.* "alma ve verme" Alıveriş ş . tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . akselerometre *İ vmeölçer. lı kta lan. akselerograf *İ vmeyazar. yansı ş ı ekil) p lanmak. yaymak. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. gürültülü soluk boş zlı alması . bir işgereğgibi yürütmemek. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. ş apka. bir makinenin iş levine katı lmayan. çanta. ulaşrmak. kemer. i ğ ı çeş eş itli ya. duyurmak. tersine çevirmek. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. * Bir aletin. aksı hapş olayı rma. * Aksaması yol açmak. eldiven. kriz. yankı vermek. k aç * Aksatmak iş i. * Ulaş yayı mak. * (ığ Yansı şı ı) tmak. aksesuar nesne. * (ık) Bir yere vurmak.

ı t. * Uygun olmayan. * İ . ağ ve burundan hı . aksi hâlde. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. menfi. ters ve kı n olarak. hastalı .aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. hı n. nda aksiliğüstünde i . aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. aksi * Ters. inatçı etmek. huysuzluk etmek. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. ı . aksileş me * Aksileş iş mek i. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. t. rı ı k k ran. rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. zgı * istenmediğhâlde. aksilenmek * Aksileş mek. ters davranmak. aksilik olarak. aksilenme * Aksilenmek iş i. inadı direnmek. sısıaksı hapş klı rı a . rma. huysuzlanmak. * Aksı aksı biçimi. aksi takdirde * yoksa. münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. öyle olmazsa. huysuz. aksileş mek * Huysuzlanmak. hapş rması ı rtmak. hapş ı rmak. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. zıkarş olumsuz. aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r.

k u ı mütearife. ak basma. maddî bir etkenin. * Ada soğ . lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. katarakt. * Hisse senedi. aksilik etmek * güçlük çı karmak. perde. uyuş maya yanaş mamak. pay senedi. * Oyunun teması geliş başca olay. geliş nı tiren lı im. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. * Sermayenin belirli bir bölümü. ka sı akş akş am am . hikâye. ndan * Akdoğ an. inatçı huysuzluk. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . huysuzluk etmek. reaksiyon. * Yankı . aksiyon * Bir kuvvetin. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. iş . aksülâmel * Tepki. inatçı etmek. bir düş üncenin ortaya çı kması . aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden.* olumsuz davranı. uygunsuzluk. * Gece. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. elveriş in sizlik. * Akş vakti kı namaz. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . belit. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. ş lı aksilik * Terslik. bu hareketten ortaya çı geliş kan im. * Hareket. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . ters davranmak. anı * Tersine. lı k. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir.

akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. ara vermeden. ) akş sabaha ama * Neredeyse. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. akş am amleyin. pek yakı kı bir zaman içinde. akş kalmak ama * (işgecikmek. simit. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. amcı yla . kı. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. * Yaşlıdönemi. bitmemek. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. akş kadar ama * bütün gün.* Akş n olduğ ş dar zamanda. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. Çulpan. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. am lan akş saati am * Akş vakti. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. nda. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. özellikle akş doğ yapı gazete. güneş battı sı in ğ ralar. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti.

amı akş amleyin * Akş saatlerinde. akş doğ am ama ru. akş amki * Akş olan. . günü bitirmek. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. amı * Akş bir yerde geçirmek. akş amdan kavur. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş amları * Akş vakti. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş amlatma * Akş amlatmak iş i.akş amdan * akş olmak üzere iken. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. te ama mek. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. akş için. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. am ı rken. akş vakti. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. akş amlama * Akş amlamak durumu. akş amsefası * Gecesefası . iş i. akş buldurmak veya ettirmek. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. am akş k amlı * Akş özgü olan. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. akş olduğ am am unda. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. akş yapı am am lan. iyi akş am lan amlar!. am * Her akş am.

ı * Aktarı yaptı iş n ğ . ev ilâçları . * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. ne. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. iktibas. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. * Anadolu'da iğ iplik. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. satan kimse veya dükkân. gereçleri satan kimse veya dükkân. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. i. * Bir taş baş bir taş geçme. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma. ı n * Baharat. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. albino. ka aktarma etmek * aktarmak. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. ı . ı t. iyle raş aktarmak * Bir yerden. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek.akş amüzeri * Bkz. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. baharat. ine aktarı m * Aktarma işnakil. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. kâğ tütün vb. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. ka * Aktarmak işveya biçimi. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. ağ üzerine yükselten oyuncu. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. virman. ilk * Alı . i. zarf. akş amüstü.

ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. aktif metot * Öğ rencilerin. plûtonyum. * Etken fiil. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. protaktinyum. nı * Etken. nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). çanı * Etkin. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. amerikyum. tulyum. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . yönünü değtirmek. aktif rol oynamak * etkili olmak. e * Bir kitabı . tercüme etmek. aktif duruma gelmek. etkili olmak. aktif duruma getirmek. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. aktinit * Aktinyum. canlı . dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. * Etkili.* Bir ş yolunu. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. hareketli. iktibas etmek. ilk *İ letmek. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. çalı ş kan. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. etken. aktifleş me * Aktif duruma gelme. toryum. * Bir ticarethanenin. aktifleş mek * Canlı hareketli. uyarlamak. aktinoloji aktif fiil . aktiflik * Etkinlik. bildirmek. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem.

* Günün olayı konusu. kendini baş türlü gösterme. aktörün yaptı iş ğ .Kı 89. iddetli. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. ses dağ mı bir ı lı ı . ini reti. zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. ka ka * Kadıoyuncu. ka aktöre * Ahlâk. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. veya * Etkinlik. * Etkincilik. inde akı mtoplar. aktörlük * Aktörün görevi. . * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . lı lanı akut *İ lerlemişş . aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). * Azgı kı n (hayvan). n. aktüel * Güncel. ı ı rlı saltması Ac. yankı m. radyoaktif bir element. * Edimsel. ş imdiki. aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. yankı bilimi. * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. akuzatif akü * Yükleme durumu. acil (hastalı k). n * Güncellik.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. ı * Olduğ undan baş türlü görünme.

yuvarlak hücre. doğ öz-el vb. fat -al. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). düzen. elde eyler -al. güz-el (<gözel). kıla çalan. ufak pullu. al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. k. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. * Kavimler. * Kanırengi. kıl. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. gövel (< gök-el). allı k. sağ lam. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. kı zı n zı rmı. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. Al * Alüminyum'un kı saltması . süs bitkisi olarak yetiş tirilen. * Bu renkte olan. tuzak. al (veya alı n) * iş te. lökosit./ -el*İ simden fiil türeten ek. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. al al * Aldatma. akva * Kuvvetli. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. * (at donu için) Dorunun açı. ğ ı al bayrak (veya sancak) . * Sulu boya resim. vı nda akzambak * Zambakgillerden. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . hile. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i.

* Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. al kanlara boyanmak * yaralanmak. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. silk-ele-. ş -ala-. * İ piş yi memişsuluca (yemek). âlâ -ala. alaca. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. çekiş çekiş e e. ş olmak. lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . çok renkli. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. yi. nda ğ ı an . boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. it-ele-. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra.* Türk bayrağ ı . . m düş al birini./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). kak-ala-. kiyi ala * Karık renkli. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. hepsi bir ayarda. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim.vb. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak. parajin. ı * İ pek iyi. klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . vurularak ölmek. kov-ala. elâ (göz). * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. ş ı * Açıkestane renginde olan.

ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. ru. alabalı k * Ala balı kgillerden. a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. gereğ ı rı inden çok. * iş alt üst olmak. eti turuncu ve lezzetli. alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. haş lamak. ş * İ piş yice memiş (yemek). zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . sonuna kadar çevirmek. alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). uğ ursuz (kimse). sandal vb. ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. z. borda karş . soğ ve duru sularda yaş uk ayan. . kemikli balı n bir familyası kları . Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Aş derecede. deniz araçları devrilip ters dönmek. alabora olmak * tekne. ş algama benzeyen bir bitki. . dönek. ı * Ara bozucu. uz alabacak * Ayağsekili (at). llı alabaş * Turpgillerden. paylamak. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). * Olanca hı ile. alabanda vermek * azarlamak.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması .

daha çok üzüme düş ben. ldı n ları lan * Meyvelere. ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. ş iliş alacakarga * Saksağ an. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. kül rengi. alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. alacağ ş ı ahin. açta an * Keklik. * Para verilerek alı nacak ş ey. ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. * Ağ ilk olgunlaş meyve. alacaklı * Birinden alacağolan. eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. borçlu karş . alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. * Aş ure. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. yarı doğ ktan nlı karanlı k. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. uzunluğ 50 cm. akla kara karık. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. ı ey . ş ka ey. mal veya baş ş matlûp. alacak verecek * alıveriş kisi. en * Kötü huy.

ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alaca bulaca.alacalama * Alacalamak iş i. alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. alafrangacı lı k . çardak. miş * Alafranga saat. Frenklerle ilgili. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. * Frenklerin töre. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. renkten renge girmek. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. âdet ve hayatı uygun. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. alacalanma * Alacalanmak iş i. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). * Keçeden yapı çadı lan r. alaturka karş . * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. alacasansar * Benekli sansar türü. alacalı k * Alacalı olma durumu. alacamenekş e * Hercaî menekş e. benek benek boyamak. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. rengârenk. itimiyle yetiş (kimse). alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alacalamak * Renk renk. sı zarı alacalı * Alaca.

sın (Dama dama). ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. ilgi çeken. alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alâkadar * İ ilgili bulunulan. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). alâkadar etmek * ilgilendirmek. alâkadar olmak * ilgilenmek. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. lgili. alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. * Gönül bağ ı . alafranga olma. çök-elek vb. postu benekli. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak. alâkalanma * Alâkalanmak iş i.* Alafrangacı olma durumu. alâkabahş *İ lgilendirici. alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. ilginç. . as-alak. alafranga davranmak. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. fat alâka *İ lgi. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. alâka duymak * ilgi duymak. alageyik * Geyikgillerden.

alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. yası yayı tanı aret. * Beneklerle. iş iz. iliş kalmamak. ayıcı rı özellik. iri gövdeli. tabldot karş . o eş üreten veya satanı tan resim. anı hemen. kestane kargası (Garrulus glandarius). alâkok alalama alalamak etmek. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. maskelemek. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. * Gönül bağ lamak. niş aret. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. açsı . an. rlanı alan * Düz. tüyleri alacalı kuş bir türü. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. * Saksağ an. alâmet * Belirti. * Alalamak iş kamuflâj. harf gibi özel iş marka. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . saha. yakı k duymak. düzlük. alamana * Rafadan. * Orman içinde düz ve ağ z yer. k yer. ötücü. kayran. * Ayıcı rı nitelik. ş ak. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. *İ lgisiz.alâkalanmak *İ lgilenmek. * Büyüklük. ilgisi olmayan. yı ğ ı ndan lan. * Yemek listesinden seçilen. açıve geniş meydan. alâminüt * Çarçabuk. nda. i. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. ey alâkalı alakarga *İ lgili. zevk almak. ilgisini kesmek. nlı * Bir ş çekici gelmek. ayrı kisi lmak. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. * Kargagillerden. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek).

park. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. kovmak. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. ilgisiz davranmak. mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. dağ ı tmak. alarga * Açı geç. saha. açı ktan. ş ma * Yüz ölçümü. uzaklaş mak. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . ğ ı alan talan * Karmakarık. allak bullak.* Bir konu veya çalı çevresi. . * Açıdeniz. darmadağ k. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. engin. alan topu * Tenis. alargada durmak * uzakta durmak. karı ş istememek. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. P. k * Uzaktan. engine açı lmak. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. dayanabilecek duruma gelmek. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. bazı ki durumlarda metallerle. C. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). ı alaş ı ağetmek * birini. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. alt üst etmek. * geri çekilmek. yağ etmek. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. alarga durmak * uzak durmak. p tı * kapı yere vurmak. yaklaş ktan ma. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. agorafobi. n. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. atmak.

i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. alaturka müzik * Türk müziğ i. alavereci . alavandalı * Bkz. alaş elementlerini eriterek katmak. * Düzensiz. yöntemsiz. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). alafranga karş . alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. düzenli bir iş yapmak. yalanla dolanla iş görmek. * Eski Türk gelenek. abraş . alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. ezanî saat. ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. andavallı . * Türk müziğ inden yana olan. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. * Alaturka saat. görenek. söyleyen. alaturka eser veren kimse. alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. töre ve hayatı uygun. alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası .alaş ı mlamak * Çözen metale. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. * Kargaş k. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i.

bir ş bir durumun. * Çok kalabalı k. birlikte. eğ lenmek. alâyiş * Gösteriş kamaşrma. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Bütünü. müstehzi. spekülâtör. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. alay etmek * bir kimsenin. alaya almak * alay etmek. it alaycı * Alay etme huyu olan. * Ses tonu. gülünç. alay geçmek * alay etmek. küçümseyen. lacak alay malay * hep birden. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. * Alay eden. davranıgibi yollarla biriyle. işş konusu yapmak. vurguncu. . alay alay alay * Kalabalıolarak. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. küçümseyerek eğ lenen. göz tı alâyiş li . söz. * Çok miktarda. lence konusu yapmak. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. kusurlu. pek çok. eksik vb. hepsi. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. bir ş eğ ş eyle lenme. fazla sayı da. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. alaya bozmak * alay niteliğvermek. onu küçümseme. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı .

miralay. * Fı na kuş rtı ugillerden. 1 m uzunluğ unda. m. acı vermek. yakmak. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. nsan zık zı albasma albastı * Albastı . ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. cazibe. eyin * Sı zlatmak. yalaz. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. alaylı * Erlikten yetiş subay. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. mektepli karş . * Kaymak taş su mermeri. ı . müstehzi. li. aleve tutmak. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. hoş güzel göstermek. debdebeli. küçümseyici. alaylı alaysı * Alaya benzer. ı tı * Gösteriş görkemli. ve . alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. an * Alay edici. * Alev alev. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. ciddî olmayan. usa humması . ine * İ derisi için. n albeni * Alı çekicilik. albasma. alazlanma * Alazlanmak iş i. * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. kan l. * Alev.* Gösteriş li. ilgi toplamak. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. albatr albatros exulans).

alçacı k * Çok alçak. hayvanları doku ve sıları bulunan. mütevazı . rezil hain. eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. uzunçalar. tekerçalar. beyaza yakırenkte. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. * Akş ı n. azot. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. oksijen. eri alçak gönüllü * (makam. * Bile bile en kötü. fotoğ pul gibi ş raf. cazibeli. suda eriyen. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. para vb.albenili * Alı . nda. kendini çok beğ enmek. özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. albüminli *İ çinde albümin bulunan. yüksek karş . n alçak yaylak . çekici. * Kalı ses. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. namert. alçak ses * Hafif ses. aş ı soysuz. birleş karbon. * (boy için) Kı sa. nı ğ ı albümin * Bitkilerin. ak tutma. durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). larda ağ k. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. yapı madde. alçak * Yerden uzaklı az olan. . n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. i albinos albüm * Resim. nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı . kötü havaya iş olan hava durumu.

* Devamlı oturma bölgesinde. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. i. hor görme. * Toprağ çöküp oturması ı n . alçı ı taş . alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. * Değ azaltmak. alçalmak * Alçak duruma gelmek. ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. zül. i alçaltma * Alçaltmak iş i. nda n i * Düş künlük. yüksekten aş ı ru inmek. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. alçakça * Oldukça alçak. * Aş ı ma. zillet. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. eri * Küçük düş ürme. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. * Alçakça davranı ş ş enaat. mezellet. . aş ı kimselere yaraş na. erini alçarak alçı * Az alçak. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. bayağ ma. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. cezir. * Alçak. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu.

alçı lı *İ çinde alçı bulunan. i aldanma * Aldanmak iş i. * Alçı sı ile vamak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. * Alçı şrmak. tuzak. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p. . n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. yanı e larak ş ya lmak. jips. * Bir hileye. oyalanmak. ı * Avunmak. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. an * Alçı lamak iş i. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. bir yalana kanmak. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. sı vatmak. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. * Alçı sarı ş ile lmıolan. kandıcı rı. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. kanma. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. soğ sebebiyle donmak. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. yanıcı i ltı.

aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. umursamayan. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. kayı zlı lâkaydî. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. . aldı rtma * Aldı rtmak iş i. i aldatma * Aldatmak iş i. avutmak. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. * Bir ş görünürdeki durumu. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak.* Aldatmak iş konu olmak. ilgi göstermemek. * Getirtmek. * Aldı rmak iş i. bu anlamı ancak olumsuz. aldı rmamak. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). aldışz rı sı * Aldı rmaz. iğ etmek. ihanet etmek. * Birine verilen sözü tutmamak. i aldış rıetmemek * önem vermemek. ilgisizliğ inden. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. yalan söylemek. değ vermek (bu fiil. ilgisiz kalmak. * Önem vermek. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. * Ayartmak. umursamamak. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. ş . lâkayt. kötü yola sürüklemek. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . * Sı rmak. veya ine * Oyalamak. zlı tsı k. tasası k. ilgilenmemek. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. kayı z. baş çı tan karmak. eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. umursamayan.

olağ an. alem olmak * sembol olmak. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. * Herkes. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. çevre. * Eğ lence. * Hele. özellikle. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. * Alelâde olma durumu. . garip. kurala uygun bir biçimde. çarçabuk. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. alelusul alem * Bayrak. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. evren. ivedilikle. alelı tlak * Genel olarak. düş gücü. ş * Duygu. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. * Minare. alemci .alegori * Bir görüntü. düş ünce. cihan. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. ince. * Hesaba sayarak. en çok. genellikle. * Her zaman görülen. kubbe. bambaş ka. * Okuma yitimi. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. * Durum ve ş artlar. u * Dünya. baş . alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. tuhaf. kaları * Ortam. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. * Bayağ sı ı radan.

alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. aleniyet * Açıolma durumu. ı alenî * Açı ortada. üniversel. zevkusefaya kapı lmak. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. lan. kça. toz. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. elin ağ torba değ ki büzesin.* Camilerin kubbelerine. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. meydanda. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. minarelerine alem yapan veya takan kimse. alet . alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. * Açı açı herkesin gözü önünde. alesta * Harekete hazı tetikte. * Önder. evrensel. âlemi var mı ? * yakık alı . r. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. sancaktar. ı ı ı yan. herkesin içinde yapı k. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. herkesin içinde. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. alerjik * Alerji ile ilgili olan. açı ktan ğ a. ş . alerjisi bulunan. ilâçlara. gizlemeden. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. alesta durmak * tetikte beklemek. na * eğ lenceye. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. uygun olur mu?. açı k. alessabah * Sabah erkenden.

alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. lanmak. zrak na lan * Alevli olarak. caklı vı m. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. alaz. aygı t. * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. * Ateşsı k. flâma. uygulamaya yarayan özel araç. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. yanmaya baş lamak. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). ı m. un lerinde kullanı bir araç. öfkelenmek. n ş dili. * Bir sanatı yapmaya. alevlendirmek .* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. * coş heyecanlanmak. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. . alev almak * tutuş mak. önüne geçilemez. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. ateş bacayı sarmak. tehlikeli bir duruma gelmek. heyecana gelmek. e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. kılcı . * Aş ateş k i. telâş mak. alev saçağsarmak ı * bir olay. * Mı uçları takı küçük bayrak. aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. maş a. vası olmak.

* Alevlenmesini sağ lamak. . alevlenme * Alevlenmek iş i. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. na aleyhtar * Karşolan. öfkeli veya heyecanlı durum almak. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. alevli * Alevi olan. Türk alfabesinde bulunmayan x. . ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. * Bir iş baş cı in langı. karşduruma geçmek. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. çoğ altmak. ş iddetini artı rmak. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. ünceye karşolma. en ı t. t. onun için iyi olmamak. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. hararetli. bir * Parlamak. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. w. * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. * Karş karş zı ı ı t. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. tutuş turmak. q harfleri gibi. * Etkisini. * Zorlu. karş lı ı ı k. halı mı kullanı bir bitki. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. . yermek. aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. *Ş iddetli. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. alevlenmiş . ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. karş .

i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. idrak. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu. * Vergi. idrak etmek. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . * Rüş vet. haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. algı cı layı * Algı yetkisi olan. idrak edilmek. çak mı lan lü ı m. * Su yosunu. alacak. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. algı n . ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. . i. o ş bilincine varma.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. alfabe sı . alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. kı n algı * Kazanç. idrak ettirmek.

* Görüntüleri alan cihaz. algler * Su yosunları . teri alı çı cı kmak * müş bulunmak.. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. ş tı alı ç * Gülgillerden. kamera. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. talip olmak. teri alı kuş cı * Atmaca. Harezmli yolu. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. ebleh. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. lı z. alı bulmak cı * müş bulmak. ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. gid-eli. f. * Eskimiş giyecek. lsı alı k * Hayvan çulu. tutkun. vurgun. alı k * Akız. almaç. görme-y-eli vb.. * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). algoritma * IX. kameraman.* Cı zayıhastalı . * sağklı lı .-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . alı verici cı * Bağladını alan. alıalı k k . en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. budala. mı alı ka * Ahize. * Azrail. müş n teri. canlı . sersem. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten. kameraman. klı * Birine gönül vermiş . * Kendisine bir ş gönderilen kimse. alı moru mor al. teri * istemek. * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. -alı -eli / * ". alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak.

* Alı mak iş klaş i. çekici hareket. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak. * Mani olmak. m. rı * Mahrum etmek. -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. ş kı mak. * Birini. * Gözü. engel olmak. aptallaş aş nlaş mak. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. ş . alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. kasın na . cazibe. tatil edilmek. ine alı koyma * Alı koymak iş i. * Kurum. m. çalı gurur. alıalıbakmak k k * aptalca.* Aptalca. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. la-y-alı bekle-y-elim vb. alı konulma * Alı konulmak iş i. ş kış kı aş n aş n. u i ten * Ayıp saklamak. gönlü çeken durum. baş stek i m. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. * Aptalca. alı m * Almak iş i. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. menedilmek. alı çalı m m * Gösteriş . alısalı k k * Aptal. ş kış kı aş n aş n. kişeki: al-alı gid-elim. ş iş ldı ı i ube.

* Bir ocakta her türlü ayak. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. alı nmak . baca. alıdamarı n çatlamak * Bkz. çalı . alıteri dökmek n * çok emek vermek. ön yüz. galeri. ş * Karş ı . gururlu. * (bazıeylerde) Ön. kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. mı * Kurumlu. alı ngan * Aş duygulu. makbuz. mlı * Alı olmayan. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. kader. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. alı nganlı k * Alı olma durumu. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. çabuk gücenen.alı mlı * Alı olan. msı alı n * Yüzün. paket vb. zahmetli bir iş görmek. kı ı rı rı lan. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. arak. cazibeli. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. alıteri n * Emek. alnı . çalı ş emek vererek kazanmak. talih. ar damarı çatlamı ş . cazibesiz. alıyazı n sı * Yazgı . mukadderat. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. larda alı nma * Alı nmak iş i.). çekici. li.

alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek.* Almak iş lmak. kılmak veya öfkelenmek. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. alıverememek p * anlaş amamak. münasebet. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. çoğ almak. alı yapmak. * Almak iş i veya biçimi. i yapı * Bir sözün. mları i. artmak. adapte olunmak. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. alı r almaz * hemen. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . aktarma. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. aktarmak. çekememek. * Uyarlanmak. mı alık olmak ş ı . derhal. geçinememek. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. iktibas etmek. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. iktibas. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. yayı lmak. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. * İ ki.

* Alı ş iş mak i. ehlîleş mek.* alı k durumuna gelmek. * Tutuş mak. ınmak. * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . mutat. * Bağ lanmak. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. alılmı ş ş ı * Her zamanki. arkadaşk. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. huy hâline getirmek. * Sürekli ister olmak. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. * Evcilleş mek. bilinmeyen. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. mı * Yakı k. mak. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. uygun gelmek. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. yanmaya baş lamak. * Uyar duruma gelmek. alı ş kan * Alı n. alı k. ş mesi artlanmı ş davranı ş . itiyat edinmek. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. mı alılmamı ş ı ş * Nadir. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. sı * Etkisini yitirmek. alıklı bı ş ğ rakamamak. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. huy. intibak etmek. itiyat. ünsiyet. . az rastlanan. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan.

bilici. sakat. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. Ali kı baş ran kesen * zorba. ı kası ğ da ı ini . sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. ğ ı * Açızincirli (organik madde). alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. k * Hastalı .alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. âlicenap * Cömert. egzersiz. alifatik alil alim * Bilen. ş ması * Uyar duruma getirmek. ş an. ş ma. temrin. ağ daki âli * Yüce. * Onurlu. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. alinazik * Közlenmiş can. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. yoğ yma lan it * Bilgin. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. yüksek. ş erefli. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. * Bir beceriyi. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer.

alivre * Ürün daha tarladayken. antiasit. potasyum. alkalimetre * Bkz. k alkarna *İ stiridye. Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. alkı m * Gök kuş ı ağ . aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). asitlerin kı zı . sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. dağ ı tı ı tma. ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. alkı ş lama. alkıalmak ş * çok beğ enilmek. ğ anlatmak için el çı ı rpma. alkalölçer. rpı alkıtoplamak ş . ı smı z demirden bir ağ . uz * En güzel. kalevî. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. midye. alivre satı ş * Vadeli satı ş . alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. lityum. en iyi. * Dağ m. rubidyum. mükemmel. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. . alkalimetre.

yanı. * Bira. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. kokulu. * Her türlü alkollü içki. etil alkol. Tanrı .* çok alkı ş lanmak. en usta. alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. cı * Alkı olma durumu. * Ş akçı akş . Yaradan. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. * Beğ enmek. k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . dalkavuk. alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. Rab. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). yağ . C2H5OH. ş lamak. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. ispirto. uçucu. vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. ş gibi sılarıveya pancar. renksiz sı. patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. yüze gülücü. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. Allah (bin bir) bereket versin . Mevlâ. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. ş çı * Alkı ş lamak iş i. bazı nda * En büyük. *İ çkili. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". lması cı vı etanol. takdir etmek. Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. ine alkil alkol * Alkol kökü.

Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. yarıaş yollu. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. esirgesin. kazanı öderim. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. ini) kazadan. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. z ini Allah bana. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. ş ş ma . unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. * bana öyle geliyor ki. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. Allah bilir * belli değ il. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. usanç bildirir. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. ş ma. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. belâdan korusun.

Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin. ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. doğ rusu. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. . Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. bereket versin. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. i ğ ı Allah için * gerçekten. sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin.

Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. * karşk beklemeksizin. kötü duruma düş ürmesin!. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. ya iyi olsun. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. Tanrı güvenmeli. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. nları . * ne olursun. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. en yakı na bile muhtaç etmesin. rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir.

Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. * "keyfin bilir. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. bazen de takı ve ş için söylenir. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. yaradı tan olan yetenek veya özellik.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. kul taksimi karş . ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. Allah yazdı bozsun ise . Tanrı ktı ru tanı r. Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. çok hı yası rpalamak. yaşlı kı göstermesin. Allah vergisi * Tanrı vergisi. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü.

Allah'ıemri n * kader. zavallı (kimse). lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. mescit. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. ş irret. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. az * pek ı z ve kuytu bir yer. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. . inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. * insan gönlü. Allah'ıevi n * cami.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. Allah'ı insanı bir yer çok. artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. kkı k Allah'ıadamı n * garip. ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. saf. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. yerine göre ant verme. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek.

ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. kimse. aşna ş mak. allama * Allamak iş i. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). Allah'ıkulu n * insan. düzeni bozmak. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. . nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. ru allak bullak * Alt üst. karmakarık. ş ı aş rmak. Tanrız. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. Allah'tan * iyi ki. yazı r!". Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. kiş i. ğ ı ün nı versin. aldatı. ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. utan. * yaradı tan. dönek. . n) aş lacak nda lı r. ulu allak * Sözünde durmaz. insafsı acı z. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. ş ı * (aklı. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. insafsı vicdansı ması z. Tanrı n varlına inanmayan. 'nı ğ ı sı * Acı z. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. karmakarık olmak. te k z Allah'tan kork! * "yapma. Allah'ı seversen nı * istek. ş ı bir durum alması kullanı in. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). cı z. düzeni bozulmak. altı ş ı üstüne gelmek. karı l. z. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek.

donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. * Alı . * Al olma durumu. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. çok bilgili. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. na * Derin ve çok bilgisi olan. * İ sı çine ğ mak. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . reseptör.allamak allâme * "Süslemek. iktibas. * Satıalmak. * Allanmak iş i. fethetmek. alı. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . nları na * Almak iş i. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. alma almaç almak . n * Ele geçirmek. nda * Birlikte götürmek. * Allaş iş mak i veya durumu. * Al duruma gelmek. mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. eyi allâmelik * Allâme olma durumu. ahize. kaldı rmak. neş zlı nacağ nı r. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. * Yanı bulundurmak.

* Örtmek. * (yol için) Gitmek. * Gidermek. * Bir yeri savaş ele geçirmek. Almanya. ü rı ı m.. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. koymak..* Kabul etmek. Almanca dil. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. * Bürümek. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. ten * Kazanç sağ lamak. * Görevden. almanak * Yı gün. yı . * (duşbanyo için) Yapmak. * Yutmak. * Yerini değtirmek. tı * İ sı çeri zmak. * Baş lamak. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. * Kı saltmak. * Soldurmak. m meteoroloji. * Davranıveya makam değ tirmek. * (süre için) Değtirmek. yı lı n ka. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). gibi anlamak. koparmak. * Göreve. yok etmek. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. or.. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis). * Yolmak. ile evlenmek. * Zararlı . almamazlı k * Kabul etmeme durumu. hafta. sarmak. eksiltmek. elde etmek. ey. n ğ ı * Bu dile özgü olan. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. * (içeri) Götürmek. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. * (erkek. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. çekmek. iş çekmek. * Kazanmak. Alman gümüş ü * Çinko. n * Sürükleyip götürmek. kadıiçin) . en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. iş * . kaplamak. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. (mesafe) katetmek. ay gibi bölümlerinden baş bayram. * Kendine ulaşrmak. la * (tat veya koku için) Duymak. * Çalmak. kullanmak. içine çekmek.. iletilmek. kanmak. işbaş e latmak. iş * Temizlemek. sı .

Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. takdir etmek. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. keş iş ş ması ikleme. mütenavip. alternatif. inin ı na n olduğ inanmak. kötü talihi. nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. Almancı lı k * Almancı davranma. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. münavebe. ması lan . eyin . ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. ş erefiyle. alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. baş göstermiş arı olarak. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. tertemiz. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. yapraklar. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. i * Bir ş ön tarafı yüzü. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan.

alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . eyin . * Karbon. n * Alt kelimesi ". * Bir ş yere yakıbölümü. alt alta * Birbirinin altı olarak.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . ayrı larda ldı ı m. Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). * Yiğ kahraman. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. lan . . cı * Dağ lı cı k. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. Güney Amerika'da yaş ayan. fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . ı * Dağ . * Bir ş yere bakan yanı karş . uzun tüylü. na alanı * Alş ile uğ an kimse. it. simya. alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu. ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. ocak alevi. Alp eren * Derviş . yiğ kahramanlı itlik. * Mücahit. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir.. k. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. memeli bir hayvan (Lama glama pacos). fosfor gibi maddelerin. simyacı imi raş . ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından.. nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş .

rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. . * yenilmek. biri tikel olumlu. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. hipoderm. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. n nda u kalı mıözel hipoderm. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. oynayabilen çene. alt çene oynamak * yemek. öbürü tikel olumsuz. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. içmek. yenmek. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . alt damak * Damaklardan altta olanı . sı nı getirmek.

* huzursuz etmek. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . yı kmak. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. düzenini bozmak. yılmak. görüntü). kı * rahatsı zlanmak. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. * çok karık duruma getirmek. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek. için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. su. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). kanalizasyon. ş ı * heyecanlanmak. ol. * Türk. ı . alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . lan * Çok karık ve dağ k. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. üst yapı ı karş . tedirgin olmak. * değ olup olacağ eri. sı Altayca * Altay Türkçesi. üzülmek. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. sonuç alı namayan iş için söylenir. tı alt yazı * Gazete. rahatsı k vermek. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür.alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. raş Altayist Altayistik . Moğ Mançu-Tunguz. elektrik gibi tesisatlarıhepsi. ş ı * zarar vermek. * iş daha sonrası in .

ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. altı kaval üstü şhane. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. 6.* Altay grubuna giren Türk. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. kültür ve tarihleriyle ol. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. eyden altı bulunan. biri tümel olumlu. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. uğ an bilim dalı raş . ka * Almaş ı k. edebiyat. seçenek. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. * Dalgalı m). üstü şhane iş * (giyim için) altı . mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. muş tane . altı gen * Altı kenarlı çokgen. biri tikel olumlu. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. Japon ve Korelilerin dil. yöntem. müseddes. Moğ Mançu-Tunguz. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. tane *İ skambil. eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. altı sı taneden oluş . Vl. üstüne uymaz. altı yol * Altı yolun birleş i yer. mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. * Bu unvanı ı kimse. altı alabilen. altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. biri tümel olumsuz. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. iş altı kaval.

altı n * Atom sayı 79. prime time. 10640 C de eriyen. altısuyu n . element. i altıküpü n * Altı para biriktiren. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. kolay iş sı ı ı rlı lenen. * Altı yapı ş ndan lmısikke. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. parası olan kimse. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. parası olan. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez. en. sarı na . değ i erli. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. * Niteliğiyi olan. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. altıbabası n * Çok zengin. kı saltması Au. kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. atom ağ ğ196. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran.9 olan. altıkesmek n * çok para kazanıolmak. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. yüksek değ paslanmaz erli. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. * Altı yapı ş ndan lmı . altıgibi n * altı benzeyen. ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . altıadı oldu. n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. üstün nitelikte olan.

altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. mur u. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. . gelirli kimse. vurgulamak. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. altıtutsa. * kendini savunamamak. baş ü armak. altı duygu. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. nca * Altı sın sı sı . üzerine dikkati çekmek. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. lı . ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. bir sorunla karş mak.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . en. altı kalmamak nda * karşğ vermek. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. altı duygu ncı * Ön sezi. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. parası olan. becerememek. yumuş huylu görünmek. ncı altı kalmak nda * ezilmek. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. altı his ncı * Bkz. * turist. üstesinden gelememek. . altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. parayı üncesizce harcayıtüketmek. kalı kabuklu güzel bir kavun türü.

altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. uzun. ve * Alt ve üst katta olmak üzere. * Altlamak iş i. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. greyfrut. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). karmakarık etmek. n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. birlikte. altı ntop * Turunçgillerden. nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. altlı üstlü * Altı üstü birlikte. n altı noluk * İlemeli kadış . ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . kımemesi. greyfrut (Citrus decumana).altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. her sı altlı k . altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. her birine altı seferinde altı bir arada olan. * Tabak veya bardak altı . * Yükseklikölçer. nan eye. ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). * Bu kumaş yapı gelin giysisi. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. . tadı msı acı sı acı meyvesi. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. z * İ çeneklilerden. ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. revolver. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba.

ş * Altmıyaş olan veya görünen. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. * Kontralto. 60. el altı ndan. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. çekiş mede yenilmek. n *İ ffetsiz. viyola. fakir. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). alümin. an ı ak. alümina * Bkz. * Altı renginde olan. elli dokuzdan bir artı kere k. alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. 20500 C de eriyen. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. nı ve yı * Altı on. alüminyum . LX. ş . nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. * Alüfte olma durumu.altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. altta yok üstte yok * yoksul. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. oynak. alttan alta * gizlice. nda lı r. cilveli (kadı n). her birine altmı her defası altmı bir arada olan.

lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. * Kana al rengini veren. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. gümüş 13. ı ı rlı parlaklında. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. eritrosit. * Para babası . * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. kör. Kı saltması Al. yuvarlak. beyaz. * Görmez. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . maksat. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. * ş ı niteliğolan. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. çekirdeksiz. dön-em vb.98 olan. ma inde . * Hedef. ferç. am * Diş organı ilik . * Niş yüzüğ an ü. hedeflenen amacıdında. alüminyum taş ı * Boksit. 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. * Alüminyumdan yapı ş lmı . * Gaye. ama ne * ne hoş .* Atom numarası atom ağ ğ26. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. * Eriş ilmek istenilen sonuç. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. alüvyon lı ğ . küçük hücre. amma.

amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. tutamak. istihdaf etmek. iş ş lemler. aman Allah (Allahı m) * ş ma. * Usanç ve öfke anlatı r. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. gayesiz. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. gayeli. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. kaç-amak vb. * Rica anlatı r. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. zor durumda bı rakmak. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. ine amaçlı * Amacı olan. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. amaçsı z * Amacı olmayan. i. beğ aş enme veya beğ enmeme. * İler. istihdaf. . * Bir amaca yönelik. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. aman bulmak * kurtulmak. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak.

ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. lanabilir. hevesli. unu amansı z * Aman vermez. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. böyle bir iş n yapayı deme. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek.aman derim! * sakıha. yayı ı t. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. acı z olarak. aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. kâğ tahta. amansı zca * Öldürücü bir durumda. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. cana kıcı yı. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. ması * Hoş görüsüz olarak. hiç acı mayan. plâstik madde gibi malzeme. * acı p öldürmek. amansıhastalı z k * Kanser. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. sandı eyi) klamak. . aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. * Ata binen kadı n. i il. profesyonel karş . öldürmemek. göz açtı rmamak.

kül renginde bir madde. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . amber balı ğ ı . bölge. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. * bir malıserbest sürümünü engellemek. ambarlamak * Ambar işyapmak. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. n * bir mala el koymak. * Kum. ambargo * Bir devletin. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. müsadere etmek. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . ambar memuru. eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. ambarda kurutma * Kapalı yerde.ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü . düş ünemez duruma gelmek. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ekonomik. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. * siyasî. sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. çok yormak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer.

* Balinagillerden. en. * Hareketle ilgili olan. ishal. nı kları * Sürgün. ötürük. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. an amelelik amelî * Amele olma durumu. * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . iş ş mı çe. amelimanda * İyapamaz durumda olan. emekçi. ğ ı macrocephalus). amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. fiil. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. eyin. ş ameliyat . altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. n lu zı amel * Yapı iş lan . ı li. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. rtı bir k. tatbikî. * İe dayanan. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. li. amca * Babanıerkek kardeş n i. tatbikî. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. uygun. çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. * Elveriş kolay. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. ambülâns * Hasta arabası . pratik. iş ş üstünde. amele * İçi. lı için lan * Amca olma durumu. edim. ). cankurtaran (arabasıcankurtaran. diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. kestirme. n k ya. * İbakı ndan. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . amberbaris * Sarı . ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma.

"doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". armuda benzer yemiş acı i. * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. ameliye * Yapı iş lem. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). arka ayakları uzun. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n.* Operatörün. ğ ı * ç. r. lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. amerikan * Pamuktan düz dokuma. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). kaput bezi. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . Amerika ile ilgili olan. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". lan . cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. ı en aç. acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. operasyon. ik ndan * Amerika'ya özgü. İ faaliyetler. Amerikan bar . ş ler. Amerika armudu * Defnegillerden. ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek.

n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı.* Lokanta. amfor. dibi sivri. * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. saltması Am. saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. amerikan. yeşrenkli bir silikat grubu. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. k * Toprak parçası . yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. karnı ki geniş testi. amfizem amfor * İ kulplu. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı. Kı 95. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. amfora amigo amigoluk * Bkz. esmer. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. ı t). Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. Amerikalı ya ş an gibi. dar boyunlu. Amerikan salatası * Rus salatası . ndan iş . * Metal olmayan elementler. * Amigonun yaptı iş ğ .

n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . * Kibarca olmayan. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. * Amiplerin yol açtı. amire yakı biçimde. halk deyiş zı iyle. * Amir olma durumu. * Amip. amir gibi. ş an * Amire yakır biçimde. faktör. sebep. n nda lı r. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . ita amiri. ı ik. ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. amip * Amipler takı ndan. etken. ş ı * Bkz. vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. etmen. * Amiralin makamı . âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. emreden. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. üst. . it amirallik * Amiral olma durumu. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. * Amir gibi. tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). amipler amipli *İ çinde amip bulunan. bayağ ı .amil amilâz amin * Yapan. * Sı radan. * Amonyaktaki hidrojen yerine. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . ğ ı amir * Buyuran.

ş lı ı k. bununla beraber. nı r ruhu. nı r kaymağ lan ş adı ı . amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. amma velâkin * Ancak. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. * Döl kesesi. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. amme efkârı * Kamuoyu. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). çağ vı nak. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. amme idaresi * Kamu yönetimi. azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. kamu. n amme davası * Kamu davası .amma * Bkz. . amme menfaati * Kamu yararı . bellek yitimi. amnezi amnios * Hafı kaybı za . amor * Bir çeş kumaş it . imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. Ama. amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. keskin kokulu bir gaz (NH3). amme * Halkıbütünü. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. amme hukuku * Kamu hukuku.

yık kârdan ayrı belirli pay. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. cihaz. ampirizm * Deneycilik. iş *İ çinde. mobilya. ampermetre * Amperölçer. sallantı hareketleri en aza indiren. nı amudî * Dikey. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. giyim vb. mölçer. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. dik. gözleme dayanan. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. amudufı karî . na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi.amorf amorti * Biçimsiz. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. üslûbu. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. yumuş atmalı k. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. Kı saltması A. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. ampul şe. yükselteç. dikine. il zca ampirist * Deneyci. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. * Bu düzeni kuran öge. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil.

o çizginin. ana arı * Arı beyi. asıesas. lâhza. * Sınt ıkalabalı telâş. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. bir tür ak asbest. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. tehlikeli zaman.* Omurga kemiğ bel kemiğ i. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. z-an. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. . i. küfretmek. ana bir. ı n ş ı * Temel. faizin dında olan bölümü. * Yavrusu olan dişhayvan. * Alacağ veya borcun. baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. ayrı ler). l. * Fiilden sı türeten ek. * İ tarla arası ki ndaki sır. yer veya durum. lan. n i ana baba günü * Çok kalabalı k. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . u n. u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler). * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. kı lı k. i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . dik durumda. nı * Çocuğ olan kadı anne. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. amyant an an an * Zihin. amut * Dikme. * Velinimet.

ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. un. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. ana duvar * Bir yapın. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. ana kına taht kurar. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. büyük ön kapı. ana kapı * Bir yapın süslü. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. i * Gemilerde. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. metropol. metropol. mutlu olamaz.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . kı ndan ta. defterikebir. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. ekleme direklerde dipteki temel parça. büyük ş landı ı ehir. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. büyük ş ehir. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . iyi n. umman. . aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. aç. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. okyanus. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. büyük defter. ana gibi yâr olmaz. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil.

n * Arı beyi. ğ ı altan . ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. laytmotif. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. anaokulu. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. büyütülmüş çocuk veya genç.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . * Bir gözlem evi veya kurumda. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. holding. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla. ana saat saat. langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. * Sınt ı güç iş alı kı ya. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. ana mektebi * Bkz. ana ş ehir * Ana kent. lere ş mamı nazlı ş . k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti.

anacı l * Anası düş (çocuk). * doğ tan olan. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. önemli bölüm. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. bilgili. anaçlı k * Anaç olma durumu. sempatik anne. . ana vatan. baş buyruk. deneyli. tasası sağklı duruma gelmek. güney. * Kuzey. anabolizma * Özümleme. anaca anacı k * Küçük anne. n ldı ı * Cadde. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. z. ri. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu.ana vatan * Ana yurt. * Sevimli. doğ ve batı u yönlerinden her biri. * Kurnaz. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. ü * geleneksel. ana sevecenliğ i. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. * İ yurt edinilen yer. ı na * Ana olarak. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. * İ kart. eyin tigi. mı ana yarı sı * Teyze.

burgaç. . alan ana na maderş ahîlik. yetiş ebilen. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. anaforlama * Anaforlamak iş i. uzun saplı dirgen. ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. araç. anafora kaptı rmak * emeksiz. yaba. eğ çevri. ahî. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. e mın lamak için kullanı düzen. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. güç durum. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. açkı p lan . maderş matriarkal. u rim. sinirli.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. * Akı lı ntı cereyanlı . anaerkil * Anaerki temeline dayanan. açar. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. * Karmakarık. . girdap. ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. lan komütatör. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. kurgu.

kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. analı * Anası olan. deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. a . analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. * Çağ uymama. araç. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. nı ı nı * Vesile. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . satan veya onaran kimse. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. . avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). * Kapı . anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. açacak. ı . eskimiş ı . analı .* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. vası ta. -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. delikli metal ve plâstik gereç. anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. anakronizm * Tarihe aykılı rı k.

rı ma. analı k * Ana olanı durumu. * Anaca davranı ş . analiz yapan kimse. * Bkz. anam! * Kadıerkek. bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. * Sermaye. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. me. k nlı analızlı kı * Salça. üzüntü gibi duygular anlatı r. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. * Örnekseme. acı . kapital. * Çözümleme. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. tahlil. tahlil etmek. ağkesen. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. * Ağyı rı dindirme. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. beğ aş enme. * Andışandış rı . analitik analiz * Çözümlemeli. n * Ana duygusu. tuz. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. aygı t veya organ. anam babam * teklifsiz bir seslenme. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. benzeş meye dayanan. çözümleyici. anamal . su. * Analiz yapan cihaz. acı yitimi.analı kuzu. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. analojik * Analoji ile ilgili. analist * Tahlil. * Üvey ana. acı duyumunu yok etme. analiz etmek * Çözümlemek.

nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . ananas * Ananasgillerden. kapitalist. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. bu da sana öyle helâl olsun. gelenekçi. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . * Kargaş baş luk. a. ı boş * Anarş i niteliğ olan. an'ane an'aneci * Gelenek. * Geleneğ dayanan. anamal sahibi. geleneksel. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. lı an'anecilik * Gelenekçilik. kokusu çok beğ enilen meyvesi. * Ananeye bağ olan. ananasgiller * Bir çeneklilerden. inde anarş ik . puluçluk. ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. başzlı sı k. * Bir ticaret iş kurulması inin . bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. i * birini.sermaye. kapitalizm. sermayedar. anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. anan yahş baban yahş i. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan.

anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). i ile * Anarş yanlıolan kimse. ü . anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. anası bak. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. anarş istlik * Anarş olma durumu. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. eziyet çekmek. mı na anası (veya sarı turp msak). bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. . babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. ası l olarak. anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. çok sıntı kı çektirmek. iş ist i. anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. anası danası * soyu sopu. üş engeç. bitkin duruma gelmek. bezdirmek. bakı ndan anası benzeyen. bezini al na zı al. anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. anası l * Kökten. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. ş . bütün aile. esaslı biçimde. çok üzmek. kını kenarı bak. anartri * Dil tutukluğ u. * canı bezmiş ndan .anarş ist * Anarş ilgili olan.

dalavereci. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. hinoğ k luhin. yürütme. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). lan anatomi *İ nsan. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. rma. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. anatomici * Anatomi uzmanı . yapı bitki (Pimpinella anisum). anatomik * Anatomi ile ilgili. teş esasiye kanunu. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. anayasal . * Anası olmayan. anayasa okutan (kimse). ögeler. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. bunun için gam yeme (yemem)!. kanunuesasî. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. katavaş ya. anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. anasın gözü nı * çok kurnaz. * Anasıolma durumu. * Anayasa konusunda yetkili olan. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. nsan * Unsurlar. çok açıgöz. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. aldı umursama. r. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . * Beden yapı. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. gövde yapı. teş sı ve nı rih. yasama. anayasadan yana olan.

beceriksiz (kimse). andış rı * Andı rmak işveya biçimi. . andı rma * Andı rmak iş i. kları lan lı * Ajanda. andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. ı * "Lâkin". birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. "daha çok". zlı andaval * Ahmak. * "Olsa olsa". kı andavallı * Bön ve görgüsüz. rı mak i. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. andış rı ma * Andış iş analoji. o iş te kötü de gitse. benzerlik durumu. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. daha hı .* Anayasa ile ilgili. aptal. anca * Ancak. gittikçe. nı r. * Genellikle hamsi. * Belli bir bölgede sısıgörülen. anbean * Dakikadan dakikaya. rat. * Anı . bir ş daha çoğ eyin unun. bön. ilerisinin olmadını ğ gösterir. analoji. bazen de çaça. "ama". sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. "en çok". andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. . ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . yadigâr. "güçlükle" gibi. k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. *İ ltibas. temsil. * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. beceriksiz. her an. saş n. * En erken. anca beraber.

çağşrmak.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. endoskop. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. anestezist * Anestezi uzmanı . andoskopi * Bkz. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. fı sa mı kra. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. angaje olmak . * Servi ağ . en andıotu z * Birleş ikgillerden. lan * Kansı k. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. endoskopi. * Benzer yanları bulunmak. nemli yerlerde yetiş sarı en. çiçekli. duyum yitimi. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. zlı * Kansı z. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. andoskop * Bkz. acı kokulu bir ot (İ ve nula). taahhüt etmek. anemometre * Yelölçer. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü.

bı rı. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea). * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. ve VI. bağ . lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. Angolalı * Angola'da yaş (kimse). tüyleri kiremit renginde. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . *İ ngilizlere has olan. angajmansı z * Bağ sı lantı. zorla yapı iş lan . lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. sı Anglosakson * V. u . lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. hur.* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. angudî angut * Angut kuş unun renginde. angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. ücret vermeden yaptılan iş a rı . angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. taahhüdü olmayan. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). * Ördekgillerden. ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. Kı it ş ı nı saltması A. taahhüt. anı şmeş lmı . üstlenme. angı ç angı n * Ünlü. * Usandıcı ktıcı rı. angarya çekmek * bir işisteksizce. angajman * Yüklenme. taahhüdü olan.

taş yla al. * Anı klamak iş i. * Hatı ra. anı mak klaş * Hazıolma durumu. * Hazık. durumuna girme. . r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. anı msatmak * Hatı rlatmak. * Anmak iş konu olmak. anı msanma * Hatı rlanma. hatı ine rlamak. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. anı msatma * Hatı rlatma. anı msamak * Hatı rlamak. kaba saba. rlı anı msama * Hatı rlama.* Ahmak. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. hatı ra. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. * Hazı r. anha minha * Aş ı ağyukarı . anı msanmak * Hatı rlanmak.

* Önemi ve değ çok olan eser. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu. ü iyle anı tsı * Anı benzer. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. çarpacak büyüklükte. tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. görkemli. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. * Eş in anırken çı ğses. ü. eri anımezar t * Görkemli. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . anı tsal * Anıniteliğ olan. anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. ta anı z . anı eri kazanmak. bir rı tı . telmih. abideleş t tirmek. * (eş Bağ ek) ı rmak. eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. abidevî. abide. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. ima etmek ihsas etmek. abideleş ve lı r mek. anı benzeyen. t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . anı mezar. sembol niteliğ yapı inde . dolaylı anlatmak.

anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. birdenbire. * Bir andaki hı z. * Canlılı cı k. farenjit. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. fotoğ lı bası iş rafçı kta. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. * Boğ mukozasın şmesi. bir anda. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. birden. anîden anif anilin * Ansın. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. birdenbire. hunnak. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması .* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. m lerinde. . ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. * Ansın. animasyon * Canlandı rma. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek. kaba. apansı z. * Bir anda oluveren. zı * Sert. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. * Hemencecik. * Benzenden türeyen bir amin. .

kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. anket * Soruş turma. tirilmiş (tesisat). anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak. sözlerin bir araya gelmesi. . sormaca. tı anketçi * Soruş turmacı . anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. ş ı ey.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. bir sözden. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. bir tasarın. en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. * Anket yapan uzman. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. * Bir önermenin. anket yapmak * bir konuda soruş turma. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. semantik. bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. Ankara keçisi * Uzun. fehva. lan n rlattı ı ünce mana. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. . * Zeki. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. tiftik keçisi. semantik. anketçilik * Soruş turmacı lı k. eklem kaynaş . * Zekâ. araşrma yapmak.

anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . müteradif. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. yilik * Sahip olmayı istemek. inin anlamamak * hoş lanmamak. anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. isteklerini. düş nı üncelerini sezebilmek. geniş lemesi. ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. anlamamazlı k * Anlamazlı k. yorumlamak. müradif. na ş anlamdaş * Eş anlamlı . anlamlandı rma . anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . inde ka * Sorup öğ renmek. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. ya anlama * Anlamak iş vukuf.* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. isimden türeme fiil. eyi ş . i. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . * Bkz. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . sinonim. bir söze. ilgilenmemek. dileğ yerine getirilmesini istemek. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. kayması bayağ ması veya ı laş . eyi ğ ı ş . genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . ru * Birinin duyguları. * Doğ ve yerinde bulmak. yararlanmak. yanlıdeğ ya ş erlendirmek. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu.

galiba. manidar. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. mak i. bir ş demek isteyen. anlamsı z * Anlamı olmayan. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. düş ey ündürücü. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. semantik. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek.* Anlamlandı iş rmak i. ma. anlamlı * Anlamı olan. önemli bir ş anlatmayan. manası ey z. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. karık. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. bir anlam verilemeyen. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. . ortaya çı ine kmak. belli olmak. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. manası k. anlamsal * Anlamla ilgili. kimselerden biri. muğ güç ş ı lâk. anlam kazandı rmak. gerçeğöğ in i renildi. anlam vermek. manalı . anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. anlaş Vehbi'nin kerrakesi.

zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. stilistik. anlatı * Hikâye etme. tahkiye. alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. ki n ı laş ünce arası lı k. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. övmek. ine anlatı m * Anlatmak iş i. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). ifade. ma anlaş mak * Düş ünce. bir düş ünceyi. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. uyuş mayı mayı mayı lamak. ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. uyuş itilâf. bir konuyu söz veya yazı bildirme. antant. tahkiyeye ağ k veren (yazar).* Devletler arası siyasî. * Bir duyguyu. * Anlatı iş lmak i. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. uzlaş . inceleme. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. amaç bakı ndan birleş mı mek. ma. anlatı cı anlatı lma * Hikâye. anlaşrmak tı * Anlaş . ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. ekonomik. anlaş malı * Anlaş maya dayanan. kültürel vb. anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. ihtilâf. ekspresyonizm. ünce bir . duygu.

i * Anlama yeteneğ feraset. belirtmek. anlayı ş lı * Anlayı olan. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . zihniyet. li. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. vurdumduymaz. zeki. anlayana sivri sinek saz. bilgi vermek. ş sı n . kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. * Kı süren. kalı kafalı ş t ı z. izansı ferasetsiz. izanlı ş ı . *İ nandı rmak. i. z. * Hoş görülü. usa vurma.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. ş tlı. zlı * Hoş görüsüzlük. zihniyet. ferasetli. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. * Söylemek. bir an içinde olan. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. anlama gücü. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. zihniye. telâkki. gabavet. ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. lama. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. yargı müdrike. * Anlatmak iş i. anlıanlı ş * Güzel. takrir. açı klama yaptı rmak. anlı k entelekt. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. ı zlı n lı k. bir hatı lan . anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. gösteriş ünlü. ihtifal. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. zekâ. * Hoş görüsüz. k. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. izah etmek. * Hoş görme. gabi. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. kafası kavrayı z. izan. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. hâlden anlama. entelektüalizm. nakletmek.

iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. gayritabiî. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu. anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). lmak ey. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. rı k. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. bergüzar. zı * Bir armağ gönlünü almak. anonim ş irket. sunucu. anonim * Adı bilinmeyen. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. ş ş ı a rı * Bkz. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). anons * Duyuru. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. . * Bir sözü ağ na almak. bir haberi halka bildirmek. anla * Adlandı rmak. n) anneanne * Annenin annesi. ra. düzgün olmayan. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. e. duyurma. zikretmek. su anorganik *İ norganik. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. lı . layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. hatı rlamak. k.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u.

ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . kan kardeş i. yemin etmek. anîden. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). deli. ansiklopedi * Bütün bilim. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. ra rada. bilgilik. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. * Bkz. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek. anî olarak. .* Dengesi bozuk. yemin. habersiz. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. özel adları içine alan sözlük türü. 'yı iyi. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. anı msama. anormallik * Anormal olma durumu. anı msamak. eyi ant kardeş i * Bkz. artı mın landı ı i uç. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. akı z. anormalleş me * Anormalleş iş mek i. ş sı lsı * Birdenbire. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. ğ ı * Bkz.

rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. iskeleti kemikleş . nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı.ant vermek * "Allah aşna. itilâf. antarktik * Güney kutupla ilgili. ma. antant kalmak * anlaş mak. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. cı nda n ini antenli * Anteni olan. antet . antant * Anlaş uyuş mutabakat. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . güney kutup yakında olan. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . yağ yemiş acı lı i. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . uzlaş mak. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi. nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. ma. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. lması sağ * Duyarga. stı ı aç * Bu ağ n. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. ince ve sert kabuklu. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet.

ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. başk. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. antikacı . davranıveya öğ ı ş reti. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. penisilin. ana. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. örtü. antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. virüs. antiasit * Alkalik. tuhaf. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. sı diş ajur. antetsiz * Başksı lı z. antibiyotik * Bitkilerde. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. * Genele. olağ geleneğ aykı. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . * Antik. larak lan diş çan i. kalevî. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde. rı antidot * Bkz. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. acayip. nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. panzehir. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. * Bu çağ özgü olan. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. parazit gibi protein yapında madde. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. e rı * Mendil.

kanı kaynamamak. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde. 6300 C de eriyen. antikatot yaprak. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. ı antisemit . antipropaganda * Karşpropaganda. ı t * Antipati uyandı sevimsiz. lk . antikalı k * Antika olma durumu. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. antikomünist * Komünizme karş ı .* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. antinomi antipati * Çatı . ı ı rlı nda lenemeyen. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. soğ ran. ş kı * Sevimsizlik. * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . soğ ukluk. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. Kı m ı mı lan. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. sı ülkelerde yaş cak ayan. zlı an. uk. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . rak saltması Sb. * Tuhaflı k. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121.76 olan. ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. * Karş duygu. haddede veya çekiç altı iş 51. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse.

ı antitoksik * Antitoksin. . ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . methal. ahitleş ma mek. çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. antlı antoloji *Ş airlerin.* Yahudilik aleyhtarlı. havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. antlaş mak * Antlaş yapmak. pakt. antitez * Karşsav. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. idmansı z. güldeste. yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. * Bir yapı girip geçilen yer. karmadan. alı rma yapmak. duman çı an. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde). antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. an antrakt antrasit antre * Ara. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). egzersiz. büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. * Güçlükle tutuş koku. nmıseçme parçalardan oluş kitap. muahede. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . idman. ta belgede belirtilen durum. seçki. antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. da * Baş ç yemeğ langı i. nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak.

insansı lar. insan bilimsel. yanı u. antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. natçı . imli antropoit * Bkz. rası ken.antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . reti. biyolojik özelliklerini. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. tiren ş tı i. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. leten * Antrepoya bakan kimse. antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . u antrepocu * Antrepo iş kimse. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. insan nsanı bilimi. derisi dikenlilerden. nda iten. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. antropoloji * İ n kökenini. antropoitler * Bkz. nda. ardiye. ayak direyici. ş cı tı k. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. antropozoik devir * Antropozoik. insansı . yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. anut * İ . evrimini. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik.

acı lan * Rakı . k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. yaka paça. k. kuya rakmaksın aydı k. apar topar * Telâş acele ile. cihaz. açıbir biçimde görünmesi.anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. ş rsak kıdeliğ erç. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. iri. . eksin. çok anî olarak. zı * Abla. rada. ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. zı nlı k apak * Çok ak. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. gürbüz. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. makat. * Çok açı çok belirgin. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i.

bambaş ka. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . alıkaçmak. hayta. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. ş kı aş n. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr). apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . * Avuç. * Doğ kemik dokusunda bulunan. * Bir avuç dolusu. ada. çalmak. nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. * Yelken rüzgârla dolup şmek. açar.aparmak * Almak. apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. * Apazlamak iş i. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. * Çok az. alıgötürmek. iki . içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. aça * Yorgun. apazlamak * Avuçlamak. al apaz apazlama apık ş ı . p * Gizlice almak. * Külhan beyi. p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. * Bacakları aça yürüme. apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. güçsüz. kabadayı . ayrıbacaklı nı k .

* Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . ş ı ı nı aş rmak. apotr . kapalı . * Derli toplu. bacakları rarak çömelmek. nı rarak * Oturmak. büyük gözlü ağ lma. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. sonsal. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. * Apı ş iş mak i. ş ı k. n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). omuzluk. ayı * Ne yapacağ kestirememek. apiko * Geminin. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. * Duvar ş amdanı . kan apoş i * Çember biçiminde. r. * Apı rmak iş ş tı i. apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. . apokaliptik * Anlaş ı lmaz. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. süslü. telden yapı torbaya benzer. duvar lâmbası .* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. karanlı(söz veya yazı k ). aplik aplikasyon * Uygulama. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. * Hazı tetik.

* Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. alı ahmak. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. abril. k. . lı kta. * Aprelemek iş i. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak.* Yardı . * Nisan ayı . zekâ yoksunu. aptal aptal aptal * Aptal gibi. çı rin ban. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. havari. aptal olmak * aptal durumda bulunmak. ş ş . rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. perdahlamak. apseleş me * Apseleş durumu. * Apresi olan. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş . apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. perdahlanması . aval aval. koordinat. apraksi apre * Bkz. yla apse * İ birikimi. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. apse yapmak. koruyucu. mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. lı kta lan * Apre yapan kimse. * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . * Küçümseme belirten seslenme. azarlama. langı na ğ n ı eri. aptalca. önsel. iş yitimi. * Zekâsı geliş pek memiş .

eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . aptesbozan otu * Bkz. apteriks aptes * Bkz. abdestlik. aptal gibi. aptalca * Biraz aptal. bilmez sanmak (sanı lmak). aptal duruma getirmek. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. alı mak.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. abdest. . ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. ahmaklaş klaş mak. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. aptesli * Bkz. abdestbozan. aptal gibi. anlamaz gibi görünmek. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. abdestsiz. ahmakça. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. * Et kesimi yortusu. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. kivi. abdesthane. * Bkz. aptesbozan * Bkz. apteshane * Bkz. ahmaklaşrmak. abdestli. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. Ar * Bkz. abdestbozan otu. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. * Bkz.

/ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. siz -ar. ar namus tertemiz * utanması olmayan. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . bir filmde dinlenme süresi. anlaş u mazlı yol açmak. * İ olguyu. -ar. * Bir oyunda. çı yat-ar. mola. ölç-er vb. açar "anahtar". antrakt. ki eyi ran k./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. -ar. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. utanç duymamak. geç-er. Bu ekle k-ar. kı ar etmek * utanmak. utanmaz. aralı boş mesafe. fası ran la. bat-ar. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak.* Argon'un kı saltması . ar yıdeğ kâr yı lı il. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. r: kar -ar. kalk-ar. ar * Utanma. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. çı "menfaat" vb. luk. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. iki olayı ki birbirinden ayı zaman./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. klı k. biç-er. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. haftayı m. gid-er-mek vb. yüzsüzlük etmek. ara açmak * dostluğ bozmak. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. suv-ar-mak vb. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. utanç duyma. an ş ı ara bozucu . na kları * Aralı k.

katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. ı na. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. me rası ndı ı lardan her biri. ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. k. ara kesit * Çizgilerin. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. yüzeylerin. lan . fitçilik. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. fitçi. ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. fesatçı . türkü. münafı k. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. ara bulucu * Uzlaşran kimse. arada önlem niteliğ verilen karar. tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. . sözsüz çalı parça. klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. fesat. k k lan ara nağ mesi * Bkz. n na deniz. ara nağ me. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav.* Ara bozan (kimse). uzlaşrı. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. münafı müfsit. arkı tası na. ara nağ me * Ş .

n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. vapur. * Araba yapan veya satan kimse. birçok arabalarla. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. * arası arada. araba araba * Arabalar dolusu. * Araba yapma veya satma iş i. * Araba vapuru. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. * Araba dolduracak miktar. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. nda. ara cümle. aç araba kullanmak * araba sürmek. ruya ulan lan söz. nda araba * Tekerlekli. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. bir işbir süre bı i rakmak. ara tümce * Bkz. durmak. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. arabalı * Arabası olan. . araba vapuru. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda. garaj. arabacı * Arabayı süren kimse. zaman zaman. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. ara vermek * yeniden baş lamak için.ara sı ra * Seyrek olarak. arabacı lı k * Araba sürme iş i. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . arabalı vapur * Arabaya taş vapur. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol.

hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). * Arapça. aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. anlaş sağ tı ma layan kimse. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar.araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek. büyüklerin yaş ş uyarlar. ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. fesatçı u . arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. müzevirlik. arabizasyon * Araplaşrma. i. ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. münafı müzevir. * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. mutavassı t. ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. * Giriş bezeme. . ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. Araplara özgü olan. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). k. klı aracı * Uzlaşran. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. aracı koymak * bir kimseyi. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. i Arabî * Araplarla ilgili.

hacı n. vası . vası z. nda * Mekke'nin doğ usunda. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. * Taş ı t. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. gücünden yararlanı nesne. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. tavassut etmek. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. z arada bir * seyrek olarak.aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. ta. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. bilvası lan talı ta. in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. ları nı kları . vası yla. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. ta. bilâvası ruya lan tası ta. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. araçlı jimnastik * Bkz. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. doğ rudan doğ yapı veya olan. araçsı z * Araç kullanı lmadan. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. unu ü. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. yoluyla. eyi lan ey. aletli jimnastik. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. vası nı ü . araçlı * Araçla yapı veya olan. bağ kurarak. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer.

* İ taneli bezelye. çalan. aş ı rmak. * Seyrelmek. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. tiftikten yapı ş külâh. aralıolmak. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. araklamak * Çalmak. yarı açmak. * Aralanmak iş i. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. araları iyi * dostlukları düzenli.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. ndan lmak. eyini rı plak aragonit arak * Ter. aş i. hı z. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. kiyi . aralama aralamak * Aralamak iş i. çaresiz kalmak. rsı * Hı zlı rsı k. kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. il. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. * Beyaz. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. uzaklaş yanı ayrı mak. * Aralı duruma getirmek. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. ri * Araklayan. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . u. seyrekleş klı tirmek. benzer nitelikler çok az olmak. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. seyrekleş nı tirmek. n. araklama * Araklamak işçalma. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. ı rma. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. k * Gitmek.

geçenek. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. m m i aralıetmek k * aralamak. * Uygun. ilk * Ayakyolu. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. koridor. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. ik nda klı * Dizgide kelimeler. harfler veya satı arası açı ğolan. arama * Aramak iştaharri. aralı z ksı . lı n . * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. espaslı rlar nda klı ı . ik nda klı * Sürekli. bale. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. barı rmak. iş gibi yerlerde. tam kapanmamı açı ş . arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. elverişdurum. ra. kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. * Kesik kesik.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. aralıvermeden. biraz açtı k rmak. mesafe. eyler . fı li rsat. * Bir sesi bir baş sesten. i. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. araları açı k bulunan. * Yarı k. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. * Birbirine bitiş olan. yarı açmak. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. araları açı k bulunmayan. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. klı * Sı vakit. espas. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak.

u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. * Olumsuz. * (küçük a ile) Zenci. kta eyler * Ş koş art ulmak. erli. hatısormaya gitmek. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. Aramîce. özlemek. ine *İ steklisi bulunmak. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. * Koyu esmer veya kara. * Bkz. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. fellâh. * Düzenleme. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. aranmak * Aramak iş konu olmak. * Düzenleyici. çok aramak. mak. * Aranı çözüm. tı * Ziyarete. ine * Söz konusu olmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. eyin unu * Önem verip istemek. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). yoklamak. * Eksikliğduyulmak. * Ş koş art ulmak. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Araşrmak. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. arantı Arap .

mak Araplaş mak * Arap olmak. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. arap saçı gibi * karmakarık. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. kararmak. lan * Bu dile özgü olan. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. lan. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. zamkı arabî. ak. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). ş ı Arapsaçı * Küçük. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. Arap gibi olmak * simsiyah olmak.arap * Negatif fotoğ raf. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. Araplaş ma * Araplaş durumu. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. Araplı benimsemek. Araplı k * Arap olma durumu. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. k il olan kça ağdoğ .

arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. müstemirren. sı ı cağ cağsı ı na. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. araşrman.ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. ararot kamı ş ı * Maranta. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. inceleyen. arkadaşk bağ kopmak. Arasat * Müslüman inanına göre. * Meraklı . arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. ı araşrı tı * Araşrma. iş n u araşrı tıcı * Araşran. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. tı * Sürekli olarak. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. geçirilmek. gözden. ara vermeden. lması araşrma görevlisi tı . ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . vira. arası geçmeden * vakit geçmeden. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. nda arası olmamak * geçinememek. arkası kesilmeden. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. araşrmacı tı tı tı (kimse). araları gerginlik. mütecessis. geçimsizlik olmak. tı i.

araya vermek * yararsıbir işharcamak. eyi iş . araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. sormak. asistan.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. istetmek. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. * Arzu ettirmek. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. * Aratmak iş i. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. araşrman tı * Araşrı. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. yokluğ duyurmamak. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. karıklı kurban olmak. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak. soruş turmak. kaybolmak. aratmamak * yenisi. eski yakı k. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. eskisinin yerini doldurabilmek. araya gitmek * harcanmak. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. araşrman. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. dostluk kalmamak. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak.

arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. çevreye uymak. tetikli yay. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. toprak. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . * Kundaklı . arazi açma * fundalı koruluk. patı .* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. * Belirtiler. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek. . arbalet arbede * Gürültülü kavga. k *İ linek. arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. görünmemeye çalı ş mak. i. semptom. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. lan * Ardı l. yer. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. k ma li araziye uymak * ortama. *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ. k. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. rtı arbitraj * Hisse senedi. yerey. * Hastalıbelirtileri. * Türk müziğ bir birleş makam. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. tahvil.

peş bı ndan ini rakmamak. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. takı lmak. ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. arkası ndan. ardı ra. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. aralı z. çatmak. pencere için) sonuna kadar açı k. tükenmek. halef. ara vermeden. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. ardı nca * Hemen arkası ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. * Musallat olmak. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. sı kahverengi. * Servigillerden. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. * Birisinin sı na ası rtı lmak. ardı kadar açı na k * (kapı . ardıardı n n * Geri geri. ardıra sı ardı ç * Peş inden. ası lmak. hemen ardı ndan. u türü (Turdus pilaris). i la . sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. arkası ra. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. * Sataş mak. ardı ra. öncel karş .

arife günü. argaçlama * Argaçlamak iş i. tamamlamak. * Bkz. n nda. * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. mütevali. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. olan . ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. önlemek. * Kayağ taşkayrak. iki. an . lan ya * Ardiye iş leten kimse. argali * Boynuzlugillerden. ş . ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. peş bı ini rakmamak. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. durdurmak. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. depo. ardı bı nı rakmamak * Bkz. arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. son vermek. arife. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. * Ardiyeye bakan kimse. arefe günü * Bkz. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. antrepo. a i.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. atkı nda lan .

* Beceriksiz. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . arı gibi * çok çalı ş kan. saf. n na lanan ağ parça. * Zar kanatlı lardan. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. z. acı söylemek. boğ . Kı saltması Ar. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). münezzeh. boğ dağ azı az. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). n * Geçit. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. * Yabancıeylerden arı ş ş z. arı biti * Kör. ı ı rlı nda olmayan bir element. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan.9 olan. halis. zayıbitkin. * Söz argo durumuna gelmek. rengi. iş * Temiz. kokusu ve tadı 18. arı sokmak gibi * iğ nelemek. * Argıolma durumu. aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. derbent. ş nmı katıksı . söz arı kil .argı n * Yorgun. ı * Günahsı z. ı * Serserilerin. bal ve bal mumu yapan. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. f. argonot * Kafadan bacaklı lardan. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. havada %1 oranı bulunan.

açlı . cı kuru. Orta Asya'da az ağ klı il. arı k * Eti. lar nına arı sili * Tertemiz. yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. yağerimiş f. arı mak klaş * Arı(II) olmak. * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse. bozulan arkları temizleyip açmak. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. . ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. sı sarı kuş rtı . arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. k arı klatma * Arı klatmak durumu. Kuzey Afrika. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. karşğödenmeyen emek. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). * Fide veya fidan dikilen yer. sı ı zayı lı z. arıçekmek k * tı kanan. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. kaolin. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. ska. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. arıemek k * İçinin.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil.

arı dokunmak na * utanç duymak. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . tirme. arı ma laş * Arı mak durumu. ı * Arı lanmak durumu. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. özleş me. i * Temizlenme. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. laş arı lanmak * Arı mak. k arı k klı * Zayık. özleş mek. * Katıksı k. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. arı lı k * Temizlik. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. zlı * Kovanları konulduğ yer. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. ş zlı ı * Günahsı k. saflaş mak.* Arı(II) duruma getirmek. tenzih etmek. kovanlı n u k. arı ma. i. özleş tirmek. arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. arı lı k arı nmak . arı laş duruma gelme. iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. sı k. vücutları . flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. arı mak laş * Arı duruma gelmek.

duruma gelmek. petrol gibi maddelerin arı ğyer. vb. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. * Aksama. . ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. * (petrol. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. * Bulaş ş mı musallat olmuş . * Çözgü. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. * Katıksı arı ş z. arı za * Engebe. tasfiye etmek. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. ı * Rahatlamak. k . iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. tma i. tma i * Deterjan. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. arı zalanma * Arı zalanmak iş i. arı tı cı * Arı özelliğolan. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . yağ için) Arı iş rafinaj. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. arı yapmak za * Bozulmak. * sonradan ortaya çı kmak. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. rafineri.* Temizlenmek. mak. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. * Katıksıduruma getirmek. iş lemez duruma gelmek. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. aksaklı k. za. * Arı iş tma i. tasfiyehane.

* Huzurlu. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. ön gün. * Aksamayan. mutlu. en * Bu halkla ilgili. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . eğ reti. hür. aristokrasi * Ekonomik. * Özgür. bozulmadan iş leyen. aristokrat . rahat. arı z zası arı zî * Sonradan olan. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. * Yarı yamalak. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. dı gelen. arya. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. * Çı plak. Aristoculuk * Aristotelesçilik. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). biçimde. m * Engebesiz. bozulmuş . * (Araç vb. arifane ile * ortaklaş a. m ı lı r * Aristotelesçi. varı .arı zalı * Engebeli. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. nını u * Soylular sıfı nı. idare edecek biçimde. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. arifane * Arif olana yakı yolda. için) Aksayan. arife * Belirli bir günün. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). ş tan * Geçici. düz. iş lemeyen. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. bu halka özgü.

aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. Arjantinli * Arjantin halkı olan. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi.* Aristokrasi yanlı. ödünç olarak. aristokratik * Aristokratlı ilgili. reti. her yönü ile. ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır. gezimcilik. aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç..5. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. n lemler olan kolu. lar. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. sı * Soylu. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı .3. ağalma. ariyeten * Eğ olarak. düzensiz. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. * Bu bilimle ilgili. * Ritimli olmayan.7. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı . aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. * Büyük bira bardağ ı . ndan ark .9. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın.

* Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. iltimasçı . ş mak. arkada bulunan. beden. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. dayamak. * Geçmişgeride kalmızaman. peş . kayı na ı rmak. arka bulmak * bir koruyucu. art arda. manevî yönden destek olmak. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. sı nda n rı ğ ı . arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak. eyin rt * Geri kalan bölüm. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. yabancı davranmak. arı hark. * Önemsiz. * Art. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. kayıcı rı. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. gibi arka arka * Geriye doğ ru. . arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. * Otururken sı n dayandı yer.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. kayı bulmak. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. rüzgâr almayan kuytu yer. eyin * Ağ ı l. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. dayanı mek. * Arkada olan. kanal. cetvel. * Koruyucu. arka plânda * Geride. sı rmak nan arka olmak * maddî. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. n arka vermek * desteklemek. tmak ı lan k k. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . piston.

yâren. refakat etmek. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. eş etmek. ileri gidememek. el altı ndan. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. hempa. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. içtenlikle. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. birlikte gitmek. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. lı a er ları kün arkadaş il. korumak. destek olmak. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. ünsiyet. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. m . m. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . arkadaş ça * Arkadaş olarak. gizlice. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. refik. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. dostça. * değ ileride olanlarıarkası kalmak. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. * bir süre beraber bulunmak. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. arkadaş na çok düş olan kimse. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. içten olmak. belli etmeden. yüklenmek.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. * Arkalamak işyardı müzaheret. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. geride kalmak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. a ş ı ş . dedikodusunu yapmak. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. eskimiş veya eser). inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. müzaheret etmek. * Konuş ve yazı dilde. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. geride kalmak. i.

kalı bir tür kı hı nca sa rka. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. destek olunmak. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. dayanağolan. ı kullandı arka yastı. arkalı rken kları ğ ı k. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek.arkalanma * Arkalanmak iş i. * desteğ sağ ini lamak. arkası almak na * sı na yüklemek. sürekli olmak. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. ndan . lam eye arkası ra sı * arkası ndan. sı dayayacak yeri olan. sı dayayacak yeri olmayan. bitirilmek. arkası kesilmek * tükenmek. arkası ra sı * Ardı ndan. ı arkalı klı * Arkalı. arkası gelmek * devamlı olmak. taş rtı ı mak. m arkalı arkalı ç * Arkalı k. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. bir yerde durdurulmak. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası nmak alı * sona erdirilmek. yerinden düş ürülememek. koruyucusu. * Sı dayamaya yarar yer. * Koruyanı . güçlü olmak. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. son bulmak. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. semer. peş inden. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek.

ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. övmek. * İ ana madde. koruyucusu. arkası sı nı vamak * okş amak. geriden gelmek. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. sonraya kalmak. arkası almak nı * bir iştamamlamak. iltifat etmek. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. lk . arkaya kalmak * geride kalmak. li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . arke arkebüz * XV. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. dayanağolmayan. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. ğ ı * Koruyanı olmayan. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. ertelemek. arkası z * Arkalı olmayan. taş ı nabilir ateş silâh. görüş fı aramak.

ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. seren. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. kazı mı bilimi. arkeoloji uzmanı bilgini. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim. limanda kı ş lamak. nda armağ an . sılgan. nı * Arlanmak iş i. kuzey kutup yakında olan. arlı ndan. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. harf veya ş ongun. kı arlı * Namuslu. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. halat ve yelken takı . sılmaz. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. kı * Kuzey kutupla ilgili. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . utangaç. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. nda açı ilik * Kazı bilimci. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. kum taştüründen bir tortul kayaç. ş ta arma * Bir devletin. ip. ekil. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. * Geminin direk. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. armada armador * Donanma.organı . seren. su nda. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda.

sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. an armonik * Armoni ile ilgili olan. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. ak. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası .* Birini sevindirmek. * Ticaret gemisi sahibi. ı z sı zı * Akordeon. n da) lar armut * Gülgillerden. . en. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . * Ödül. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. * Bağ. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. mıka. * Armonika. ey. ihsan. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). * Armut biçiminde olan. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. armut gibi . ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. çiçekleri beyaz. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. letmeciliğ i. * Fazla bön. sulu. mutlu etmek için verilen ş hediye. hediye etmek. ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. armatörlük * Armatör olma durumu. * Gemi iş letme işgemi iş i.

dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. * Arnavut halkın bütünü. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi. . nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . bön. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. mastı ğ ı çiçeğ i. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). n) * her ş kusur bulmak. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut.* çok anlayı z. sır gözü. aromatik * Öküz gözü. Arnavutlarıkullandı dil. armut biçiminde top. ş sı armut kabağ ı * Ürünü. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. Arnavut bacası * Çatı penceresi. lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. Arnavut biberi * Acı rmı biber. nda ğ ı . armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak.

arpa ektim. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer. * Bu bitkinin taneleri. tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. . ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. * Tüfek. * Yabanî arpa. llara arpa suyu * Bira. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). arp * Bkz. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. * Arpa biçiminde ş ehriye. harp (II). arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. sulamaya yarar araç. arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. yurdumuzda mı lan. * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. altma düzeni olan. * Arpa konulan yer. aromalı .* Hoş kokulu. arpa * Buğ daygillerden. k eyler * Baş k. arozöz * Kamyon. arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı. i. ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. arpa tarlası . arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. yiyecek gibi ş veya para.

sı arak. yoğ 33. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74.7 olan. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. yüzsüzce davranmak. sılması lık. metal görünümünde basit element. atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. arsı k etmek zlı * utanmadan. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. arsı yakı biçimde. arsı z * Utanması kı olmayan.arpalıetmek k * arpalıyapmak. mak. sılmadan. n çan rnı saltması As. ş klı * Arp çalan kimse. sı otu. arsı ulusal * Uluslar arası . yıı yüzsüz (kimse). k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. arslanlı . arsı zlanmak * Arsı k etmek. yıarak. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k. ı ı rlı unluğ 5. acak ş lıklı rnaş . Kı en. . sı ı k. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. kudurmak.91. ş * Aç gözlü davranan (kimse). * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. kı arslan * Aslan. * Kolayca üreyebilen (bitki). zı k. arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . aç gözlü davranmak. arpası gelmek çok * coş azmak. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi.

arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. * Tren. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . lk * Dokuzuncu kat gök. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. arş saklamak. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. arş kadar. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. art avurt . * Arş idükün karıveya kı. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. adı mak. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. geri. troleybüs. ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. * Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. ivde art * Arka. * Keman yayı . arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. nda * Belgelik. * Bir ş öbür yüzü. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. arş ı nlamak * Arş ölçmek.

. ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. geriye kalmak. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. hareket). nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. fazla bulunmak. a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. bereket. artakalmak * Artmak. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. ta. ğ u . yında art damak * Damağ arka bölümü. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. an. alan. g. diyakronik. nı * Art düş ünce. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. artçı lı k * Artçın görevi. ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. iş sı nı i. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. p.* Avurdun arka bölümü. hinterland. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. bereketli. bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k.

artağ ş an. *İ çildikten. gün. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . artıdeğ k er * İçinin. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. artı çoğ ş alma. karşğödenmeyen emek. lda l. yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. * Artı klamak iş i. . artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. sonra. * Sırdan büyük. artı m * Artma. daha. yeter.arter * Atardamar. fı iş ). ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. i un * Atardamar bozukluğ u. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. ey ktan * Daha çok. * Katyon. * Artılmak iş rı i. daha fazla. . pozitif sayı . * Trafiğyoğ olan ana yol. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. sırdan büyük sayı areti fı . artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. iş ş gücünün karşğolarak. dört yı bir gelen 29. pozitif. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . ldı * Kalan veya artan bölüm. metal uçlardan artı yüklü olanı . * Bundan böyle. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. artıemek k * İçinin. zait. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. anot.

artı çoğ ş m. artı rmak * Artması sağ nı lamak. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. n müzayede. güzel ve alı (kimse). * Artı rmak işyapı i lmak. * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. tasarruf etmek. alı . * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. * Eskisinden daha çok çoğ almak. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . * Artistin görevi. sanatçı . en ğ ı * Arttı rmak iş i. ş ta * Artmak iş i veya biçimi. ekil z. * boylu poslu. * Yükseltmek. ince ktan * Değ yükselmek. artı rma * Artı rmak iş i. artma * Artmak iş i. sanatkâr. * Genellikle ş bozucu. * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. artma. artist gibi. fazlalaş eri mak. * Artist olma durumu. mlı * Artiste benzer biçimde. sanatlı n i e . tezyit edilmek. çoğ lmak. artmak artmak * Büyük heybe. iltihapsı süreğ eklem hastalı. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. * Müzayedede artı rma. * Eklem romatizması . çoğ altmak. eyi rma i.

arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. * Enine olan. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. jeoloji. istida. bildirme. * Yer bilimi. unu . arz derecesi * Bkz. n. * (büyük bir makama) Anlatma. yeryüzü. arzanî arziyat arzu * İ dilek. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. enlem. * En. arz dairesi * Bkz. enlem dairesi. * Yer. geniş lik. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. * Heves. sunu ve istem. liğ i.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. arzuhâl * Dilekçe. * saygı bildirmek. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. stek. ü Aryanizm * IV. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. arz * Sunma. arz etmek * sunmak. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . eye ı arzu etmek * yürekten istemek.

öfkelenmek. *İ skambil kâğ nda birli. sinirlenmek. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). istemek. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. sinirsel.arzuhâlci * Para ile dilekçe. özlemek. sinirlilik belirtileri göstermek. yazan kimse. * Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. * Sinirle ilgili. arzulamak * İ duymak. mektup vb. asabîleş me * Asabîleş iş mek i. as as * Kakı m. stek arzulu *İ stekli. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. hevesini alamamak. asabîleş mek * Kı zmak. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. i As * Arsenik'in kı saltması . din adamların güç sembolü olarak. ü it * Ara yön. allerin. hevesli. asas kat as yön asabiyeci . n kları asabî * Sinirli. arzulama * Arzulamak iş i. asa * Bazı ülkelerde. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. hükümdarları mareş n. * Ast sı nıkı lmı.

ksenon). onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. o görevin sahibi olan kimse. ş ması sağ asap asar * Sinirler. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. ı tı * Kendi adı hareket ederek. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). ası l olarak. kripton. asabî yapıolma. neon. asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. asalak parazit. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. esasî. lı * Başca. * Baş nısı ndan geçinen (kimse). temel niteliğ olan. n * Soyluluk. * Bir görevi yüklenmiş olan. argon. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. ekti. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . tufeyli. asillik. vekâleten karş . asamble asansör araç. asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. * Yapı eserler.asabiyet asal * Sinirlilik. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. vekillik karş . lar. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. yaş ş . soy gazlar. . asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. parazitoloji. * Bir görevde temelli olarak. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek.

asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. düzenlilik. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. güvenlik.asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. saydam. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. lar. asbaş kan *İ kinci baş kan. kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı . * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). eş lama baş zaman karş . yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. * Her türlü mikroptan arı ş nmı . i aç * Eş zamanlı olmayan. n nda lan ş ı . senkron. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. ases * Gece bekçisi. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. lan r. acın çizilerek elde edilen bir reçine. * Sirkeyle ilgili. ortanı n çorbacı ına verilen ad. yadıkurun. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. sarı kokulu. ı tı n * İ kullanmadan. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. u.

ana. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. örnek. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. * Minimum. ı lü ası l * Bir ş kendisi. l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. * Gerçeklik. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. en aş ı azı ağ en ndan. sahabeler. ulaş ve kültür gibi da. ortak payda. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. baş gelen. kaynak. hakikat. asfaltla kaplanmak. uyuş konu. esas. lan ulan asgarî * En az. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. * Ası lı . asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. eyin ı tı * Kök. ashap * Sahipler. * Bir ş temelini oluş eyin turan.* Asfaltlanmı ş . üzerinde anlaş ndan maya varı husus. * Soy. en düş . Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. gerçek olarak. asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. ük. kopya karş . nesep. fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. * Gerçek. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. * Hz. sağk. lan ş * (a'sıBaşca. ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. köken. e rakı ş ası k * Somurtkan. nı ğ ı ası lar l sayı . nda * Asmak iş i.

ası olmak ntı * tebelleş olmak. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak.* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. tehir. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. intifa etmek. . * Ası iş lmak i. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. dayanaksı köksüz (haber). * Ası ş lmıolan. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. kökenli. idam edilmek. tavik. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . * Sı an. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . süspansiyon. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. ası lanma * Ası lanmak işintifa. sonuna kadar mücadele etmek. ası ş lmı adam * Salepgillerden. i. tebelleş rnaş olan kimse. sı mak. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. ı etmek. süspansiyon. çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. * Israrla üzerine gitmek. * Tutup çekmek. temelsiz. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. ru z. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. ı * Asma iş i. ey ı sı srar * Hı eline almak.

lsa tı ı riyi ru. aside asidimetre * Asitölçer.* Çağ . baş ı kaldı rmak. soyluluk. kaldı * Hayı z. * Benzeş me. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. baş rmak. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. asalet. kendine uydurma. asilik etmek * karşgelmek. * Yüksek duygu ile yapı lan. asileş mek * Karşgelmek. bakımsı k. * Soylu. ası rlarca * Yüzlerce yı l. . isyan eden. vekil karş . isyankârlı k. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. llı * Baş ran. rsı lı * Un. * Bir görevde temelli olan. kendine benzetme. * Soylu olma durumu. özümleme. asil * Soylu. bakımsı ş z. ş zlı ı * Simetrik olmayan. * Bu söz "benzeş mek". et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. asillik * Asil olma durumu. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. dik baş. asilzade asilzadelik * Soyluluk. asık rlı asi * Yüzyık. isyan etmek. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. isyan etme. sonuş maz. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme.

asker tayı nı * Erlere verilen azı k. tı asistanlı k * Asistan. gemi. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. ini. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. borik asit. mcı * Araşrma görevlisi. ş ı . sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. sı askercilik * Askere yakır biçimde. ldı ş ı la. askerce askerci * Asker yanlı. asit alkol asit borik * Bkz.asistan * Yardı . * Bkz. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. z * Topluluk düzenine saygı olan. ale * Askerlik görevi veya ödevi. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. z. fenol. düzgün. * Bkz. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. tahkimli bölge. asidimetre. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. disiplinli. asklı . asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. yı man yı na asker gibi * disiplinli.

nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek.* Askerci olma durumu. askeriye * Askerlik. disiplini. askerlik * Asker olma durumu. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. * Bir tür çocuk oyunu. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. . askerlik etmek * askerlik yapmak. askerlik ödevi ordu hizmeti. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. askerî * Askerlikle ilgili. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak. askerlik niteliğkazanmak. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. askere özgü. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi.

kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. lı p * Vestiyer. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. Afrika'da yaş ayan. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . * Ası saklanacak sebze. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. erkekleri yeleli. Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. ı z * Askı olan. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. arslan. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. rı n larak u * Çay. kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. tabanca gibi ödül. hiçbir biçimde. n * Hiçbir zaman. Zodyak. * Zodyak üzerinde.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . uzunluğ 160 cm. yı cı rtı. meyve. fener. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. * Gürbüz ve yiğ adam. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. . savsaklamak.

gerçek ş ekli. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . aslan gibi. delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. aslan gibi * boylu boslu. aslanı m! * gençler. lsı . güzel. yiğ ş ı itçe. lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. doğ u. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. i. aslanpençesi * Gülgillerden.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. raca aslanca * Aslana yakır yolda. ası z olmak. eyden korkmayan. aslen * Kök veya soy bakı ndan. lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. ı * sağğyerinde. beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). *Ş irpençe. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. mı aslı astarı * iç yüzü. yer pı lan rasası (Leonurus). aslanağ zı * Sı otugillerden. sarı . türlü renkte. aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . itlik. aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. onun kiş ini belli eder. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. nan aslan sütü * Rakı . güçlü ve yakıklı ş .

k . yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. aslî düş ünce * Ana fikir. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. esas. lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın. filoksera (Phylloxera vestatrix). asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. * Bu türün ince uzun. aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. aslî * Temel olarak alı esas olan. sebze olarak kullanı ürünü. asma biti * Eş kanatlı lardan. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. . nı na il lar. nı altı na asliye asma * Temel. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. * Ası şası lmı lı . msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). sarı renkte bir böcek. nan. asmalara zarar veren. aslı yok faslı * yalan. larak lan asma yaprağ ı . uydurma. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. * Asmagillerden. altı kat. * Asmak iş i. * Soyu sopu. lgan.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak.

* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. asparagas * Uydurma. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. birbirini tutar renk ve yapı olan. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. gerçek olmayan. * Asması olan. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . daş ma. doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. cı . * Asma için ayrı ş veya toprak. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. ekş rak ilâç. gerçekmiş gösteren haber. gibi aspidistra * Zambakgillerden. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. idam etmek. birbirini tutar renk ve yapı olan. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . asmagiller * İ çeneklilerden. asrîlik * Çağ llı cık. * Üzerine takı nmak. çağ l. * Modern. * Havadaki duman. Muhammed'in yaş ğzaman. çağ laş daş mak. toz vb. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma. genellikle saksı yetiş da tirilen. her dizenin sonunda gelen. da asrı saadet * Hz. emmeç. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. kuş anmak.

halat. kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat. çanta. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. çekmek) * astar boyası boyamak.). astar sürmek. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. * Birinin buyruğ altı olan görevli. resim yapı lmadan önce sürülen boya. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. ayakkabı ş gibi eylerde. astarlanma * Astarlanmak iş i.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . astarlanmak * Astar geçirilmek. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. * Giyecek. * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. astarlatma * Astarlatmak iş i. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak. astar sürmek (veya vurmak. astarlama * Astarlamak iş i. perde. nda nmıve . * Boyacı astar vurmak. astarlamak * Astar geçirmek. ı r. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. lı kta. madun. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. astarlanmı ş . * Alt. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . nan . ağ vb. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. olmak. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker.

ı i * acı z. * Gök fiziğ i. . astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. * Atom numarası olan. * Net görmeyen. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. astatin * Astat. * Aş çok yüksek. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. felekiyat. gök bilimci. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. * Yı z falı uğ an kimse. astigmatizme tutulmuş (göz). müneccimlik. i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. müneccim. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. 85 ş yla ı manı Kı saltması At. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. astı astı kestiğkestik ğ k. astronomi * Gök bilimi. * Asmak iş yaptı ini rmak. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. astı m astı mlı * Astı olan. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay.

. astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. sakin. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. mutfak. nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. ayan * Asya'ya özgü olan. mutluluk. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . rahat. Asya ile ilgili (olan). gökyüzü. aş nlı astronot * Uzay adamı . asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. * Gök. n. astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. n asude * Sessiz. * Huzur içinde olma. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı .

irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. nma lı r. ı . çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. aş. yerleş bölgesi. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. * Daha küçük. ru. rı * Para ile yemek yenilen yer. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. beğ enmemek. i ük. * Bayağ adî. er * Aş ı yere doğ ağ ya. yer. . verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. değ yönünden daha az. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. daha az. unu r. mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. denk olan. niteliğalçalmak. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. çok arzulamak veya nefret etmek. tiksinmek. aş z ı tı hane. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. lokanta. eri aş yermek * Bkz. aş ermek. imli * Niteliğdüş kötü. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. hor görmek. miktarı . aş ı ağbitkiler * Su yosunları . im im * Genel ev. adî. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. aş ı ağalmak * devirmek. yı kmak.

eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. merhale. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. hafife almak.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. tezyif etmek. * Niteliğdüş adî. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. hor görmek. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. i ük. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. evre. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet. n. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. basamak. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. paye. adilik. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. rütbe. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. alttan almak. me. aş ı yukarı birlikte. lması ru . hafifsemek. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). mertebe. tenzil etmek.

kademeli. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. irme veya * Onluklar. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. m nan * Ondalı k. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . aş erat aş hane . aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. aş amalı * Aş aması olan. hiyerarş ş i. aş lokanta. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. irip * Yemek yenilen dükkân. aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. * Mutfak. * Aş (kimse veya bitki).aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. göz. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. evi. aşbaş n görevi. aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. aş ar * Ondalı k. ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. * Yemek piş kimse. hiyerarş er mı i. * Yemek piş satan kimse. * Aş evi. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. ahçı iren . ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş . ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. kiremit rengi.

ı aş atmak ı k * yarıetmek. * Ahbap. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. sevgilisinin kusurları görmediğgibi. en na e * Dalgı kalender (kimse). ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. aş çatı nda. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. n. lerini sazla söyleyen. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. âş olmak ı k * sevmek. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. * Yapı ları uzun mertek. tutkun (kimse). ı k n * çok seveni. gibi * Aşyapan kimse. i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. ı rma. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. aşyapmak. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. en ndan . sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. tutulmak. yarı ş ş mak. ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . vurgun. arkadaş bir seslenme. düş künü. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez.

m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. * Erozyon. * Aş ı latmak iş i. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. * Yeni aş ı ş aç. aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. uğ cak. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. ı * Aş ı ş aç). * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). aş ı nma . ilkah. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. aş ı lma * Aş ı durumu. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. muaş ı seviş lı aka. aşyapmak. telkin etmek. acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. uğ cak. etkilemek. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i. âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. * Aş ı nmak iş i.

aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. önem veren. * Aş ş ı yer. aş ı rma. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. çok. * Eskimek.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. ta ş pratı p. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . * Çıntı silinmek. düzleş kı ları mek. nmı * On sayı. fazla miktarda. ı rı . yı pranmak. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde. * Ötede. * Gereğ inden fazla. aş taş ı ı rı rı * Çok aş . * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. ötesinde. koparı lmaları eritilmeleri. taş n. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. itikal. eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. erozyon. usandı rmak. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. * Aş olma durumu. müfrit. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm.

aş ı rma. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. * Küçük kazan. k. k.* Aş ı iş konu olmak. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. arkadaştanık. ş * Siper. dı . * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . saklamadan. aş olmak ikâr * belli olmak. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. dost. intihal. meydanda olan. kova. lacak * Dağ geçidi. aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. kuytu yer. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). iş * Aş lmı ı ş rı . aş çatı nda ı k. * Aş ı rtmak iş i. * Aş ı yer. * Açı apaçı belli. bakraç. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. belirginleş mek. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). * Bildik. ortaya çı kmak. * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. . na * Çalıgötürmek. * Baş nıyazı ndan bölümler. aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. kça. belli etmek. * Yapı ları uzun mertek. * Aş ı rmak. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey).

aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. dı aş k inalı * Birbirini bilme. . * Benzerlerinden üstün. sitem bildirir. coş eyi mak.* Bilinen. * Ev. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. Aş ı lama. tanığ belli etmek. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. fazla. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. * Kuş yuvası . zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. ı sı nama. ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . ş k. aş ma . * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. tanı tanıklı ma. oturulan yer. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. sevi. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. mesken. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. seviş kide mek. * Çok. aş düş ka mek * âş olmak. Aş ı lamak. tanık olan. zahire. coş kunluk göstermek. * Aş iş mak i. aş mak * Bkz. ş an aş lama aş lamak * Bkz.

*İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. k k n. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. * Görünmeden kaçmak. sona ermek. aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. sivri köş yuva. kuru yemiş ş day. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. * Aşrmak iş tı i. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. ey. * Oynak. * Atgillerden. it at binenin (veya iş bilenin). ı ma lan * Satrançta. aş fiş na ne * Gizli dost. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . * Gizli dostluk. binme. * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. * Aş iş yaptı mak ini rmak. na * (süre) Geçmek. üfte At at * Astatin'in kı saltması . aş ayı ure * Muharrem ayı . kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. onun tutumuna göre davrandı nı n. -at. aş na * Aş ina. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . * Aş olma durumu. atlar anası .* Yüksek. aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. . bitmek. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. açısaçıkadı kokot. aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. ları inin nda kları anlatı r.

n . sabit fikirlilik. p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at çevirmek * geri döndürmek. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. at sineğ i * Atıtüyünün rengi. meydan olmaz (bulunmaz). * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. elmas. an. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. at oynatmak * atla hüner göstermek. meydan olur (bulunur). at kestanesigiller * İ çeneklilerden.at cambazı * At alısatan kimse. se lan eyler at olur. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. * bildiğve istediğgibi davranmak. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). veya bulmak. 15 ile 30 m yükseklikte. değ erlendirememe. at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. at kestanesi * At kestanesigillerden. at koş turacak kadar * pek geniş . geniş yapraklı . çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. * yarı ş mak. .

i. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. meydan yok * yapacak güç var. k. n. * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. ata * Baba. iş kalma. davranı cür'et. * Atamak iş tayin. * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. hamle. atabey. * Eski Türk devletlerinde. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. * Saldı. ahî. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . * Tembellik. ataya çekme. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan.* Çift kanatlı lardan. iş ş siz lemezlik. atak atak yapmak * akıyapmak. * Atı akı lı m. at. pederş patriarkal. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. rı rı . * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . n buğ atalı k atama . i atabek atabey * Bkz. ata et. e lan. * Geveze. eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. tayin etmek. * İsizlik. bir at var. ite ot vermek * bir işters yapmak. ş . uygulamak. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. ama kullanma imkânı yok. uzunluğ 8 mm kadar olan. yapmak. yalancı . atı yapmak. pederş ahîlik. atavizm. kanatları u büyük ve küt. saldışhücum.

satsan satı vb. ı er ı yan ş iryan. atanma yapmak * tayin etmek. Atsan atı lmaz. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. * Bu ilkeye bağlı lı k. tayin edilmek. atavik * Atacı ilgili. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. atanmak * Bir göreve getirilmek. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. uygulamalar ve ilkeler bütünü. ate * Atacı lı k. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. enin ğ ı * Tutacak. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). * Su aygı. akla. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. ya u vanca karşda ilgisizlik. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. * Ataş görev yaptı yer. Kemalist. elçilik uzmanı e lı . lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. geleceğ rlı e yönelik.atanma * Bir göreve getirilme. daş amaçlayan. i ünü. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. . bilime ve gerçeğ dayanan. rı * Soy at yetiş tiricisi. lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. birbiri ile uyumlu amaçlar. tayin edilme. evrensel ağ klı e ı . * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e .

ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). * Kı zı renginde olan. ateş almak * yanmak. tehlikeli bir durum almak. öfkelenmek. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. ateh * Bunama. k. i mı ateş kmak çı .* Ateist. cı n lması * Vücut ısı sı. felâket. ateş ğ balı ı * Sardalye. atölye. hı hı rs. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. * (ateş silâh) patlamak. ateş basmak * kı zarmak. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. acı . * Tehlike. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. alev * Öfke. önüne geçilemez. mak. * Büyük üzüntü. coş acele davranmak. od. tutuş mak. örneğateş i böceğolan böcekler takı . nç. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. rmı. acele etmek. * Gümüş ğ balı. li * telâş lanmak. atelye aterina ateş * Bkz. * Tanrı maz. k k ateh getirmek * bunamak. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . sılı baş kan yürümek. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. * Coş kunluk. cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. heyecanlanmak.

ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. ateş püskürmek. öfkeli konuş mak. ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ateş parçası * Ateş bir bölümü. çalı ve becerikli. cı ateş gibi * çok sı cak. becerikli. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. man lmı içi . ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. çalı ş kan. ş kan. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. meydanlarda ateş yakmak. bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). * çok öfkeli olmak. ateş pahası * Çok pahalı . li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. ateş saçmak . * zeki. yangıçı n kmak. * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. ateş püskürmek *ş iddetli. * Çok yaramaz (çocuk). ş kan * kı rmı. ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek.* Bkz. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. hareketli. in * Çok canlı .

li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. kundak sokmak. le * Fabrika. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. ateş vermek * tutuş turmak. coş mak. kun. * bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. vapur. ateş in * Ateş coş li. . ateş çilik * Ateş çinin iş i. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. sinirlenmek. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak.* çok kı zmak. çok öfkelenmek. * bir yeri kasten yakmak. e klı la. * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. ateş lası tuğ * Ocak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. * Ateş hüner gösteren oyuncu. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut.

coş kulu. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. kı rtmak. * Cinsel istekleri güçlü olan. i * acı. * derece ile ateşölçmek. yakmak. ş iddetlenmek. * Top. hararetli hararetli. ateş lendirmek * Coş turmak. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. bı ş ma. cı * Kı rtmak. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. turucu. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. lı ı . ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. heveslendirmek.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. yanmayı yı azaltmak. lan ateş li * Ateşolan. kış zı mak. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. ine * Vücut ısı sı artmak. * Coş mak. z ları nı ncalı unu söylenir. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. li ateş letme * Ateş letmek iş i. i * Coş coş kun. ateş lemek * Tutuş turmak. un bir . ateş leyici * Ateş niteliğolan. ş ş kı iddetlendirmek. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak.

* Atları ekleri ve zebraları . lı k. eş içine alan. * Atı ş lan. liş * İ bağ. yilik.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. yüklemek. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. e ateş gömlek ten * acı . * Yöneltme. ihsan. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . . lmı atı . ş ı atı l . atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. isnat etmek. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. * Ateş lan veya konulan yer. dayanı lmaz. sıntıdurum. * Mal ederek. i * Yöneltmek. kayra. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. atısu k * Evlerde. li ateş perest * Ateş tapan. attını yi an ğ vuran kimse. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. i. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. üzüntü veren. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. tüfek gibi silâh. tek parmaklı memeliler familyası . ası z eyler * Atı olma durumu. * İ kili bulma. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. çevirmek. yükleyerek. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. atı cı * İ niş alan. lütuf. çevirme. inayet.

hücum. atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. süreduran. hallaç. ine * Saldı rmak. ş * Etkisiz. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. * İsiz. * Hı ilerleme. savlet. lma i. * Patlamak. atı ş * Atmak işveya biçimi. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . birden bir davranı bulunmak. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. * Bir ş doğ birden gitmek. e * Bkz. hamle. k. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. aylak. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. . atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. * Konuş yazacak söz veya bilgi. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. * Atı iş lmak i. hücum etmek. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. atı k lganlı * Atı olma durumu. * Atmak iş i. u. * abartmalı konuş mak.* Tembel. * Giriş ken. çarpı ş . * Atmak iş konu olmak. hamle. hamleci. ditme iş yapan kimse. nabıiçin) Vuruş z . atı lmak i lma. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. acak. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. lamak. n tı ve * (kalp. atı yapan. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. iş yaramaz.

ş tı yapı * Atı ş iş mak i. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. * Eski. uğ ı a. * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. poligon. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. çevik. argaç. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. * Atkı lamak iş i. eski zamanla ilgili. sı atkuyruğ u . atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. * Çabuk davranan. kadı ları ı n * Büyük yaba. n ş ş ı * Saz ş airleri. belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. * Çabuk hareket edebilen. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. * Atı rmak iş ş tı i. atkı * Soğ a karşomuzlara. çevik. * Ağ kavgası ı z etmek. çeviklik. atkı lı * Atkı olan. baş sı veya boyna alı örtü. veya beton destek. ş tı ati * Gelecek. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . yandan iliklenen ince uzun parça.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. argaçlamak. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. üst eş ik.

* Okuma. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. aldanmak. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlama * Atlamak iş i. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. yazı yazma.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . * Yüksek bir yerden alçak bir yere. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. ç. kök sapı ömürlü olan. * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. ara bozanlıetmek.* Atkuyruğ ugillerden. daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). atlanma * Atlanmak iş i. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . atlama beygiri * Yüksekliğ1. lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. * Çocukları atlama oyunu. n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. * Çı kmak. * Binmek. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. ı . atlanı lmak * Atlanmak. inmek. . * Yanı lmak. atlanı lma * Atlanı iş lmak i.

ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. nda atlar tepiş arada eş ir. * Atlamak iş lmak. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. * Vücudu geliş . parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. atletik * Atletleri ilgilendiren. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . miş . atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. isteyerek. biçimli. raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . * Savsaklamak. i yapı atlar anası * İ yarı ri . erkeksi kadı n. * Savmak. atlet * Atletizmle uğ an kimse. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . rafyası ekonomi. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. atlaya zı playa * atlayarak. * Aldatmak. * Kötü bir durumu geçiş tirmek. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. * Yüzü parlak. atlet gibi. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. * istekle.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin.

den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. farkı z. ndayı atmaca * Kartalgillerden. ağ k kaldı ve atma gibi. * Yerleş tirmek. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. * (kurş gülle. atma Recep. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. söz * Çatlamak.atletizm * Beden gücünü. kı Vurmak. eyleri) Hedefe iletmek. kabartmak. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). atma * Atmak iş i. kestirerek söylemek. erini atmak . ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . çki * Bilmeden. * Ata binmiş kimse. * Değ eksiltmek. atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * (sille. tokat. tı * Koymak. ilgisini kesmek. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. dı ya vermek. * (kalp. bir eyi * Çı karmak. göndermek. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. ilgisini kesip uzaklaşrmak. çarpmak. uçaklar vb. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. * İ içmek. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. bir kenara koymak. çevikliğ yetenekleri geliş i. tı rtı kuş * Sapan. * Kovmak. * Uzatmak. * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. lı ç) * (top. tirmeye yarayan koş atlama. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . ok gibi ş un. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. * Örtmek. i * Sözle sataş mak. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. tek u. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. süvari. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. * Yalan veya abartmalı söylemek. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. dı ya çı ş arı karmak. atlı * Atı olan. * Yay ve tokmakla ditmek.

* Söylemek. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. bağ ı rmak. cevvî. atol atom parçacı k. * Mercanları bir araya toplanması oluş .* (renk için) Solmak. * Haykı rmak. * Hava yuvarı . atmasyoncu * Uydurmacı . sahiplenmek. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. * Göndermek. * Etkisi kaybolmak. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. artıbölünemez. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. bel. an elektron yüklü merkez bölümü. hava. yollamak. n ile muş k. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. alı ş mak. sperma. palavracı (kimse). atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. er suyu. an lan . ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . * Götürmek. * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. meni. palavra. halka biçiminde adacı mercan ada. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. atmasyon * Uydurma. 76 cm uzunluğ nç lan. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. bı rakmak. gaz .

aktar. i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. terileri oyalayı. iş ları yla raş n şı tı lik. karı p lan * Atomla ilgili olan. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. attı rma * Attı iş rmak i. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. * Yeni bir bestecilik çırı göre. attar * Bkz. eğ cı lendirici. ilgi çekici gösteri. sı * Atomla ilgili. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. av * Atmak iş yaptı ini rmak. denizde. * Altı n kı n'ı saltması . gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. atsan atı lmaz. attı rmak Au aut geçmesi. atomcu * Atomculuk yanlı (kimse).atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. . in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. atomculuk * Evrenin.

. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. le-v. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. avanak gibi davranmak. av avlanmı tav tavlanmı ş . artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. avanaklıetmek k * aptallıetmek. k avangart * Öncü. avanağ uygun düş biçimde. kopoy. * Avanak gibi. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. öd-ev. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. . bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. * Halk.* Bu yollarla yakalanan hayvan. avanakça davranı ş . aptal aptal. * Tuzağ düş a ürülen. av mevsimi * Av dönemi. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. av köpeğ i * Tazı . aptal. kendisinden yararlanı kimse. a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). iş . nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. iş türe-v vb. * Halkıaş ı n ağtabakası . lan mı aval * Ticarî senetlerde. na-v. zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. bön. avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe.

lı k. . için * İe yaramaz. avantajlı * Yarar sağ layan. avantür * Serüven. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. peş ı na lmak lan inat. avans çekmek * öndelik çekmek. avantadan * bedavadan. beleş ten. . kâr. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. ladı ı avantacı * Çı . yararsı z. avans almak * öndelik almak. stan ayan * III. yararlı (durum veya ş ey). avantajsı z * Yarar sağ lamayan.IX. macera. yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI.VI. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . emek vermeden sağ ğkazanç. . ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. . avans vermek * öndelik vermek. ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una.avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. beleş bedavacı karcı çi. avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. kötü. Avarca * Avarlarıkullandı dil. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. ey. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma. avanta * Bir kimsenin. öndelik. n ğ ı avare . çilik.

nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. * Avcı özgü olan. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. siz ı boş mak. aylak dolaş siz. engeller. nara. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. baş . belâlar. baş . parlak zehirli bir bitki (Adonis). avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. baş luk. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. k avarelik avarı z * İsizlik. tanı kimse. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. yüzey biçimleri. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. * Kazalar. avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). baş luk.* İsiz. avareleş me * Avareleş durumu. aylak. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. iş güçsüz. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. ı * Yüksek ses. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. * Engebeler. raş . kokusuz. tümsekler. aylaklı ş ı boş k. mek avareleş mek * Aylaklıetmek.

avdet etmek * dönmek. avize ağ acı * Zambakgillerden. avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. çok . * Sayı . lâmbalı . avcuna saymak * peş olarak ödemek.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. ve na avdet * Dönüşgeri gelme. unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. billûr. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. acı avlak avlama * Avlamak iş i. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . na * Tavana ası ş lan. amdanlı . avlanma * Avlanmak iş i. diri * Tuzağ düş a ürmek. bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. geri gelmek. * Yardakçı lar. * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. . avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. avdetî avene averaj * Ortalama. kurnazlı kandı kla rmak. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. avlanmak * Avı olan yer. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). av yeri. farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu.

Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. * Amerikan armudu (Persea americana). avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. * Kadı n. * Avuçlayarak. avuç dolusu . ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. yardı istemek. para istemek. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. * Elin iç tarafı .* Avlamak iş konu olmak. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. pek çok. Avrupa ile ilgili (olan). elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. m avuç avuç * Her defası bir avuç. Avrupa halkı olan kimse. davranıve yaş ları benimsemek. Afş ar. Avrupalı gibi. nları kları avret * Ut yeri. ine * Ava gitmek. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. Avş ar avuç * Bkz. nda k. ndan * Avrupa'ya özgü olan. Avrupalı benzer. * Yarı yumulmuş alacağmiktar. av için dolaş mak. ava çı kmak. . eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. * Elin yarı yumulmuş durumu. nda * (para için) Bol bol. * Karı . Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü.

*İ nsanı avutan ş teselli. korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. avundurma * Avundurmak iş i. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. avuçlamak * Avuçla kavramak. * (hayvan) Gebe kalmak. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. teselli. dar (yer). ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. ı * Gereksiz. ey. avuç içi kadar * pek küçük. * Acını sı hafifletmek. teselli etmek.* (para için) Pek çok. avuçlama * Avuçlamak iş i. i. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. * korkutucu büyük sözler söylemek. avuçla almak. * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. avuntu. avunma avunmak * Avunmak iş teselli. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. * Avukatı yaptı iş n ğ . avukatlı k * Avukat mesleğ i. boş savunma. yetinmek. luğ iş avurt ünsüzü . müteselli olmak. mahkemelerde. sıntı kı lardan uzaklaş mak. devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . acını sı unutturmak. teselli bulmak. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. * Oyalanmak.

* Avutan. * Avutulmak iş i. düz-ey. yüksekten atmak. ay aydı hesap belli n. teselli eden. dal. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. ağ veya aş rma. gün-ey. * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. yapa-y vb. lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. hesap ortada. açı ey k. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . dene-y. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. -ay / -ey. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. bel. yüksekten atan. fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . a a ndan an ndan bal. hale. i. teselli etmek. ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. fladı ı avurtlu * Çalı satan. yüz-ey vb. * anlaş ı lmayacak bir ş yok. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. avurtlama * Avurtlamak iş i. r. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). kamer. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). . el. avurtlamak * Büyülenmek. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. * Çalı satmak. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse).

çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. ay örümceğ i * Ay modülü. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. teber. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. tı için lan ak yapan araç. ay parçası . nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. husuf. * Bkz. ay evi ay gibi * Ayla. görünüş balıbaş benzeyen. ınlı ldı ı muş . ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. geceyi açı geçirmek. pervane balı. ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat).ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. 3 m boyunda. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. kamer takvimi. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. kemer balı (Mola mola). Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . mehtap.

heyecanlanmak. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. * (hasta) iyi olmak. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. * telâş lanmak. iyileş mek. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. dikilmek. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. yolu düş mek. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayağdüş ı mek * Bkz. i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. . avuç içi. iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. telâşkapı a lmak. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. ayak tabanı .* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü.

yarı sevinçle söylenen söz. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek. ilgiyi kesmek. ayağ donu yok. yorulmadan yapmak. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. . ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. na * emek çekilmeden elde edilmek. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. ı k * dikkat. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. ayak iş lerini bı kmadan. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. ayağ sı su mu. yürümesine engel olmak. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. gitmeye üş enmek. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek.

ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. henüz dinlenmeden. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. ka lanı . ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. uğ ramamak. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. uğ radı ı ursuzluk getirir. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek.

* Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. * (bir yere veya mesleğ girmek. uğ ramak. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. avutmak. * Ayakta yapı sohbet. ün ı rlı * Basamak. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. rmağ ş an n * Göl ayağ ı . sı radan. bayağ ı . nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. ayak basmak * bir yere varmak. ı raktı n ı . ulaş mak. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey. kendi tutumundan ş mamak. ayak atmak * girmek. * ilk kez gitmek. i * Aş ı ağdüzeyde. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . sa * Yarı arş veya 30. fut. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. * girmek. * 30. gelmek.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. * Halk edebiyatı uyak. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. uğ ramamak. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. bağ e) lanmak. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. n ağ da * Bacak. kadem. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. ayakta toplanan meclis. bir davranı sonuna kadar sürdürmek.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. * Vücudun belden aş ı ağbölümü. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. destek veya bunlardan her biri.

u ayakaltı almak na * hakir görülmek. ayak topu * Futbol. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. karı . n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. nda ayak yalı n * Yalı ayak. u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. ayak tarağ ı * Bkz. ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. tarak. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. gözden çı lmak. kandı için dalavere çevirmek.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. ayak teri. ayak kirası . ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. n ayak yapmak * birini aldatmak. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. ayak satısı cı * Gezgin satı. ayak oyunu * Hile. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. yeri.

yok olması göz yummak. baş rma. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. n. * Ayakkabı lan yer. i. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. ayağrahatsıetmek. ayakçak * Merdiven. merdiven basamağ ı . ayaklanma * Ayaklanmak iş i. satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. kösele gibi ş li eyler). ayaklama * Ayaklamak iş i. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. kı ı kaldı yam.ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. çerçi. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. * Gezici satı. pabuççu. . cın i. isyan. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. ayaklamak * Ayakla ölçmek. toprakbastı nan . korumamak. ayakkabı dolabı . ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. * Dokuma tezgâhı ayaklı. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k.

* Taban. * Ayakla iş letilen. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. uyanıkalkmak. baş * değ kimseler baş geçip. * Ayağolmayan. ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. * Uyanmak. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. ayaklı * Ayağolan. çiğ nemek. . baş ı kaldı rmak. * Ayakçak. değ kimseler ise en geride bı lmak. ayaklar baş lar ayak olmak . ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. ayakta . ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. cin gibi çocuk. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. isyan etmek. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. ı * Bir destekle yere dayanan. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan. yaramaz. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. ayaklı canavar * Çok hareketli. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. pedal. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. istemeye istemeye gitmek. ayağ sürümek.

lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. leri * Senato üyeleri. eş ayan âyan * Belli. kademhane. sa * Acele olarak. abdesthane. * İ gelenler.* Ayağ kalkmıdurumda. . memiş nsanı kları nı alttı ı hane. * Hazıyemek. . bilinir olmak. * yılmamak. açı k. kenef. k ayan olmak * belli olmak. . ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. ayakta durarak. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. k. rtı ayar . kı sürede. festfut. * Oturmadan. aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. çökmemek. a ş * Telâş. * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. heyecanlı lı . apaçı açıseçik. önemini korumak. kı * değ yitirmemek. ayan beyan * Besbelli. tuvalet. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. ayakyolu ayal * Karı . na. helâ. kı na. ı rı n. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. r ayaküzeri * Ayaküstü. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na.

ayarlama * Ayarlamak iş i. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. karakter veya aklı yerinde olmayan. ru ran. düzenli. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. vata nıkı tı yla lan. * Davranı ölçüsüz. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. doğ yoldan saptı ayartan. ayarlı pense * Vida. düzensizlik. doğ ru. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. düzensiz. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. birbirine uygun duruma getirilmek. * Baş çı tan karan. bozuk. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . n. ayarlanmak * Ayar edilmek. z * Ölçüsüzlük. ayarlatmak * Ayar ettirmek. doğ ruluğ e rulamak. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . düzenli iş duruma getirmek. . ayarlanma * Ayarlanmak iş i. ı . nda * Kandı rmak. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . * Ahlâk. ş ta * Değ derecesi.

ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. ayartmak * Baş çı tan karmak. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. sakin havada çı kuru soğ kan uk. doğ yoldan saptı ru rmak. eline bir ş geçmemek. rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. * Birini. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. * Kandı rmak. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. eline bir ş geçmemek. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. ayazlanmak ayaz .ayartı lma * Ayartı iş lmak i. * Ayazda kalı üş p ümek. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. * (hava ve gece için) Soğ uk. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. * Boş beklemek. ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. * Duru. ine ayartma * Ayartmak iş i. ukta * boş beklemek.

çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . hilâl. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. saydam. lan k . aydı nger * Parlak yüzeyli. ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. ay dönümü. tahtaboşbalkon. ukta * Ayazda soğ utmak. tenevvür etmek. nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. lmıçörek. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. gün çiçeğ günebakan. ıkl ı nlı ı k ş . ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. lmıay ldı süs. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. sarı renkli çiçeğçok iri olan. taraça. h. gündöndü (Helianthus annuus). i * Bir yüzeyin. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. * Ayı ilk günü. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. ayazlatmak * Soğ bekletmek. âdet görmek. münevver. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. aydı k. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. okumuşgörgülü. ileri düş . n * Ayı ilk günü. i . ayazlatma * Ayazlatmak iş i.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. ay ay olarak. it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. tenevvür. ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t. ünceli (kimse). ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. i. aydemir aydı n * Iş alan. ndan aybeay * Aydan aya. ı * Kültürlü.

vazı lacak k h. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. güçlü (kimse). ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. . aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. aygı n * Bitkin. cihaz. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. bitkin. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. * iri yarı cüsseli. ş ı * Iş alan. ı k. * Kötülükten uzak. * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. aygıbaygı n n * Güçsüz. * Sahnelerin ıklandılması i. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren.aydı cı nlatı * Aydı k verici. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . * Kendinden geçercesine âş vurgun. ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. t. aygı r * Damı k erkek at. n ndan lan boş luk. ık. çok yorgun. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. temiz. lmıalet. saf.

kaba ve anlayı z (kimse). ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. ş sı ayı gördüm. * Sarhoş u geçmiş biçimde. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi).ayı * Memelilerin et obur takı ndan. * Kaba saba. küçük taneli yemiş veren. bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. luğ bir * Anlayı. iş * Sert. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. kaba ve hoyrat (kimse). anlayı z (kimse). ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . tabanları basarak yürüyen. ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. * Memeli et oburlardan. ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. ayı gibi * iri yarı . dan. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). ayı içine alan bir familya. ayı klama * Ayı klamak iş i. ayı ğ balı ı * Fok. ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. i. * Ayını iş mesleğ cın i. uyanı ş lı k. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. * kaba. beş mı parmaklı . ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. yurdumuzda boz türü na bulunan. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden.

ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. kendine gelmek. ayı etmek lı k * kaba davranmak. luk. ayı k klı * Ayıolma durumu.* Bir ş içinden. kendine gelmek. m. uyanmak. mahmurluk. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. uyamayanları n yok olmasıı fa. . . * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. aklı ı gelmek. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. temizlemek. stek i m. lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. * Ayı nı lamak. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. k ayı kmak * Ayı lmak. ş . ayı klanma * Ayı klanmak iş i. işyaramayan. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak.

kusuru olmayan. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan. i. * övünmek gibi olmasıama. utanı durum veya davranı na rı lacak ş . takbih etmek. ine ayı plı ayı z psı * Ayı. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. ğ ayın kı türküsü var. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. ayı plamak * Kı namak. ı yalı ğ rma i . ayı nga * Kaçak tütün. miyar. * Kusur. bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. bı * Ayı. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. eksiklik. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). ayı ngacı * Tütün kaçakçı. ayı planma * Ayı planmak iş i. kusuru olan. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. * Utanç veren. tütün. rma i ayım rı * Cisimleri. ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan.

uzlaş bozmak. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. ayımlamak rı * Ayım yapmak. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. mümeyyizlik. mümeyyiz. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. nüans. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. fark gözetmek. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. mayı mayı * Farklı davranmak. saklamak. eyi rt * Bölmek. fark gözetmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. temyiz etmek. * Bir yeri bir engelle bölmek. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. farika. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda.* Ayı rmak iş i. e boyunda bir ağ k. iş ini * Seçmek. * Ayı rtmak iş i. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. tahsis etmek. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. tefrik etmek. 1-2 m en. . * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. ikilik ortaya atmak. hayı(Vitex agnus-castus). * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş .

* İsiz. zı t olmak. mugayir. ru e ı t. avarelik. * Çapraz. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. aykı olmak rı * ters olmak. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. avarelik. ters. düz yoldan ayrı lmak. ibadet. aykılama rı * Aykılamak iş rı i. muhalefet. ters düş mek. ters gelmek. ş ş ı a. boş ş gezen. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. ay ağ . * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. î n in ldı. kestirmeden gitmek. * İsizlik. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. boş oturmak. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu.ayin * Dinî tören. aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. . yapacak bir iş ta i olmamak. mugayeret. iş sizlik. bir ş yapmayarak. karş ters. hale. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. avare. ı nda ş ı * İsiz. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek.

* gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. devam etmek. ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). * Ay olarak. aydan beri var olan. aylarca kalmak. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. bir ay için. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. gafil. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . aylandı z * Sedef otugillerden. * Ay ığolan. aylı kçı * Aylı çalı kimse. sa ip ğ ı acı dikilen. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. ayı baş na lmak. çalı ş mamak.. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. aç. aylama aylamak * Beklemek. * Kendine gelmek. aklı ı gelmek. k lı * Karş ğaylı ödenen. na aylı klı ayma aymak aymaz . boş oturmak. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). aylı k * Birine. ı ı kla lı * Aymak iş i. * .. maaş ıı lı . * Gerçeğanlamak. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. * Aylamak iş i. * Ayı dolduran bir süre geçirmek. mehtaplı şı ı . aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. * Sürmek. iş güçsüz dolaş siz mak. aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. aç aylanma * Aylanmak iş i. maaş.aylaklıetmek k * boş durmak.

ran ey. durum. acak ayn ayna * Göz. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . biçimsiz. * İ bir durumda. aynabakar * Büyük. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. güzel. düz veya az yuvarlak kıbölüm. durgun. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. gaflet. ters. * dümdüz ve parlak. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. yolunda. * Parlak yüzlü. yumurtamsı rmımsı . * Küreğ yassı bölümü. ş . * Aynası olan. * Işı tan. aymaza yakı na ş durum. bir tan. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. iş hile karı ran. * Hileci. * Hoş gitmeyen. yi * (Karagöz oyununda) Perde. * (deniz için) kı ltız. . anı me lı sı levha. z aynaz * Bataklı k. aynası k zlı * Aynasıolma durumu. yakıksı çirkin. ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. cilâlı sı cam. ı * Polis.aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . varlı n görüntüsünü veren. ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . kı zı mavi renkli bir erik türü. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . kötü. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. na aynası z * Aynası olmayan. a ş z. yakıklı ş .

aynş tayniyum * Bkz. bununla birlikte. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. r * Hiçbir değiklik olmadan. lik. aynı ünceyi ileri sürmek. kası il. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. * Baş değ yine o.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. * Değ meyen. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. olduğ gibi. aynı u iş yla. lik. aynı zamanda * Hem de. nları ğ ı * Yay ayraç. il. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. araları ayrı olmayan. * Aynı özdeş lı k. einsteiniyum. nı * Olduğ gibi. ı nması kolay eş ya. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). aynî aynî hak haklar. pkı. * Birleş ikgillerden. özdeş ayniyet. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. değ tirmeden. . aynı mı sonuca varmak. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili.

* (her biri) Ayrı olarak. budala. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. sersem. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek. ayrı * Yerleri bir olmayan. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. ka * Yalnı tek baş olan. ayranı kabarmak * öfkelenmek. z.ayraç açmak * söz veya yazı içine. değik. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. ı rı ayranı içmeye. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . * aş bir cinsel arzu duymak. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. coş mak. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. yapı ayrı çanak yapraklı lar . ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. na ayrı cinsten * Farklı da olan. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. ka. * Baş baş türlü. ayran delisi * Bön. heterojen. ayranı budur. ayran budalası * Aptal. safdil. iş * Her biri için. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. sersem.

ayrı . ş ı * Ayrıotu. imtiyaz. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. kural dı olan. imtiyazsı z. ş ı * Ayrı olma durumu. ayrı ca * Ayrı olarak.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. müstesna. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. istisna. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. * Ayrı tutulan. na calı * Kur'a dı. istisnaî. miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. ayrı tutulma. ayrı klı tutma. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. müstesna. kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. baş kaları benzemeyen. k * Düzgün ve uygun olmayan. ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. * uyuş mamak. . . ayrıotu k * Buğ daygillerden. * Baş na benzemeyen. . çarpı k. ağ iki . kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. müstesna. * Ayrı önem verilerek. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. ldı ı * Ayrı ş lmı . bir * Bundan baş ka. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. ayrı kaları tutulan. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek. istisnası z.

lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. munfası l. * Ayrı iş lmak i veya biçimi. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. ı yan lantı. daire. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. * Düş ünce. ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. bir kimseden. ğ ı k zı z. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . ayrı lma * Ayrı iş lmak i. bir ş eyden uzaklaş mak. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . ine * Bir yerden. eksantrik. parabol.* Bir konik (elips. ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. laş i. kalılı k ı tı . odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ . * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . * Birinden uzak düş me. * Ayrı olma durumu. ayrı duran. teferrüt etmek. * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt.. istisnası bilâistisna.. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. kendilerini taş nesnelerle. k. ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın.

* Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. ran * Ayrı noktası lma . farksı k. baş k. farklı ma. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. eyleri birbirinden ayı ran özellik. farksı z. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. çeş çeş muhtelif. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. mlaş i. laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. bir ş görmek. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. farklı mlı lı k. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. farklı ma. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. teferruatlı . olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . değik. ayrı msamak * Bir ş anlamak. ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. . msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. araları ayrı bulunan. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. fark. farklı mak. farklı mı nda m iş . fark. tafsilâtlı . detay. i. mı * Ayrı türden. detaylı . aynı mlı . tafsilât. mufassal. cümle veya eş mcı ya. fark etmek. laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . it it.ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. lı ntı yla i. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. kalı * Alt bölüm. teferruat. ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu.

kararsı(kimse). n iş i lan * Değ ken huylu. * Gülgillerden. şı ı * İ düzlemin ara kesiti. ufak çekirdekli meyvesi. bankiz. i * Moleküller. . türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. * Moleküllerin. na * Ayrı nı lamak. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. tüylü. mak. tartı ş münakaş etmek. n * Birbirinden ayrı lmak. . sarı acı renkte. birliğbozmak. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. tahallül. sarı tüyler. aysfild aysı z * Buzla. ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. iş z aysberg * Buz dağ ı . aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. gece). lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. mayhoşdokusu sertçe. * Ay ığolmayan (gökyüzü. aç * Bu ağ n büyük. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. lçı z.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. yaprakların altı nı tüylü. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. çiçekleri iri ve pembe. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. aytı ş mak * Atı ş mak. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris).

sundurma. sıtüylü. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. içken. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. * Ayvazı görevi. işbozulmak. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. açların u * Teras. ş ş ı ı tı * Nicelik. güç. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). biraz. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. tı * Koca. * Göğ en yüksek yeri. erkek. Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı .ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . ile * Alılmıolandan. kün. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. * Küçük ölçülerle. ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. az saymak. Bu saltması de gösterilir. soluk sarı i k çiçekli. süre bakı ndan eksiklik bildirir. yayı lmak. mı * Uzun süreli. azı msamak. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. yavaş yavaş . hilekâr. * Bir parça. az buz olmamak . umulandan veya gerekenden eksik. n * Dolandıcı rı. eş . * Dolandıcı rılı k. bekri. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. çok karş . nitelik. ikisi de bir.

rslı çı aza * Organlar. ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. * Etkisini yitirmek. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. * Azaltmak iş i. gerçekleş mesi. bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. vücut parçaları . hafiflemek. erkin. azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. ı boş * Baş . oldukça. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . * Üye. azadelik * Azade olma durumu. serbest. tenakus. azaltma . organ. azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). bulunmak. i. erkin. n klı tüğ nı azade * Baş . aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. serbestlik. az çok * Bir parça. serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. doğ kaynakları gereğ itim ük ş . az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar. az gelmek * yetmemek. * azı msamak. * Vücut parçası . daha çok istemek. . n.

lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. . * Görkem. * Görkemli. * Gurur. azar azar azar * Paylama. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. m azametli * Ulu. maksimum. az * Küçük ölçülerle. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. * Ululuk. * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. yavaş yavaş az. i. * Süreyi uzatarak. azap vermek * acı çektirmek. tekebbür. azarlama * Azarlamak işpaylama. * Debdebeli. * Gururlu. hafifletmek. i. üzmek. en yüksek. mlı * En büyük. azarlamak * Paylamak. * Çalı . * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. çalı satmak. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. büyüklük. ine ı laş . heybet. heybetli. çok büyük. kötü sözle karş mak. tekdir etmek. kı rmak. m.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. paylanmak. böbürlenmek. en çok. azar iş itmek * azarlanmak. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. * Debdebe. kurumlu. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . ezinç. * Çalı kurum.

n * Şmartmak. köle). * Azerî halkı özgü olan. * Serbest bı lmıolan. yoldan çı ş ş kanlı karmak. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). Azerî halkı ilgili (olan). azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. * Okullarda paydos. na * Azgıduruma getirmek. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. ünü azat eylemek * azat etmek. serbestlik. ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. azdılmak rı * Azması yol açmak. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. * Azat edilemez. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. * Azması sebep olmak. * Oldukça az. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. azatlı k * Azat olma durumu. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. * Açalya.azarlatma * Azarlatmak iş i. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. salı vermek. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. * Azmıolan. ş azelya . * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i.

* (çocuk için) Çok yaramaz. ütücü diş . u u . k * Hemen yemek üzere. azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. *Ş iddetli. az görmek. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. azık cı * Çok az. aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. azgı n. biraz. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . gı da. ekalliyet. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. biraz. yarası hemen kapanmayan. ekalliyet. besin. * Azgıolma durumu. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. korkunç. çok etkili. anı erli azı i diş * Azı . rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. u sı nı azı k nlı karş . n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. * (süre ve miktar için) Az olarak. * Azı olan. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. daha fazlası istemek. ğ ı * Yoksulları doyuran. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. azı i. * Cinsel istekleri aş olan.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. az bulmak.

iddetlenmek. . azledilme azize aziziye azizlik . ı azil * Görevden alma. * Gidiş . azimli * Kararı tutumunda direnen. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. * Azı iş tmak i.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. kararlı nda. yola çı kmak. . azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes. azizlik etmek * muziplik etmek. azimet etmek * gitmek. azimkârane * Kararlı . n * Çırı çı ğ ndan karmak. azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. * Ermişeren. olarak. ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. * Ermiş n. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . * Muziplik. * Sevgide üstün tutulan. muazzez. * Kararlı kararlı lı kla. * Azı ş iş mak i. nı i * Aziz olma durumu. karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak.

* Azı k. * Taşnlı ileri gitmek. gölcük. çı karmak. taş rmak mak. azmanlaş mak * İ mek. tehlikeli duruma gelmek. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. azlolunmak * Görevinden alı nmak. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. ı vb. görevinden çı lmak. * (yara. rileş azmetme * Azmetmek iş i. için) Etkili. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. * Çok geliş . * Kerestelik tomruk. azledilmek * Görevden alı nmak. kocaman duruma gelmek. azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. i na . azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. görevden almak. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. kötülüğ artı kı kta ünü rmak. metis. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. rma. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. miş * Azma. hastalıvb. karı azma * Azmak iş i. k * Cinsel duyguları artmak. * (deniz. azmettirme * Azmettirmek iş i. * Az olma durumu. * Küçük su birikintisi. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. ki ı rkı ş ması an.* Azledilmek iş i. için) Kabarmak. * Bataklı k.

kokusu. * En eski jeolojik (sistem). . havada beş dört oranı bulunan. ı ı ya azvay * Sarı r. aznavur * Gürcüce. asıyüzlü.008 olan. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. azotlama * Azotlamak iş i. sabı * Azotometre.azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. aznif * Bir tür domino oyunu. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. ı ı rlı te nda olmayan element. bütün borçları kurtulmak. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. " rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. azotlu *İ çinde azot bulunan. tadı 7. sert kimse. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. rengi. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. Kı saltması N. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. iri "yarı"kıcısinirli. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad.

baba ocağ ı * Babadan. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. toprak ya da yurt. * Ata. Be adı verilen bu harf. ses bilimi bakı ndan ötümlü. adı ı baba evi.B * Bor'un kı saltması . cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. Ba * Baryum'un kı saltması . baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. lı ı . baba baba adam * Yaş. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. toprak. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . * Basso kı saltması . * Türk alfabesinin ikinci harfi. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. up ü. ağ lı yürekli. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi. dededen kalma ev.kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . ağ veya beton dikme. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. baba bucağ baba yurdu. kurucu kimse. rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. un * Çocuğ olmuş u erkek. . iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . yurt. baba değ tı il. çift dudak patlayısı mı cını b. için klara rlar. * Yaratı. k baba evi * Babadan. * Koruyucu. olgun adam. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. ı . * Bu gibi kimselere verilen unvan. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. B gösterir. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. iri demir. babalıduyguları dolu kimse. baba koruk (veya erik) yer.

* Cana yakı olgun. ru * ataları beri. * Sevimli. babası çok düş olan. babaya yakı n. görülü. baba yurdu * Baba evi. sempatik baba. iyi kalpli. nlı babacı k * Küçük baba. baba ocağ ı . n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. * XIII. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. babacı l * Babası çok seven. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. . cana yakıolarak. hoş n. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. cana yakı k. paternalizm. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. babacanlı k * Babacan olma durumu. a n babaca babacan * Baba gibi. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme. n rası taş yan. ş it sı ambaba. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. güvenilir (erkek). baba yadigârı * Babadan kalan. hoş . n u . mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek.

kayıpeder. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. ca babaları z mı * bizden. na babası z * Babası ölmüş çocuk. . nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. öfkelenmek. kabadayı davranmak. z u lan lan. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . bir ş ı sı olsun. babalanmak * Babaları tutmak. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. * Üvey baba. bizim kuş aktan öncekiler. babalıetmek k * baba gibi davranmak. * Baba olma durumu. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. * Kayıbaba. * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. babalı * Babası olan. * Diklenmek. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. yetim. babalanma * Babalanmak iş i." anlamı kullanı bir söz. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar.

ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. ayak. bacak kalemi . *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. yüzyı İ lda. * Osmanlı hükûmeti. destek veya bunlardan her biri. herkesten farklı ş klar. bacak kadar boyu var. ı yapı nı i. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. * Mert. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . lı k. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. huylar edinmiş iş alı kanlı . türlü türlü huyu var * daha küçük. ı tları lan. kabadayı . korkusuz adam. Babî Babîlik * XIX. ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. babı ndan * Bkz. * Su yolu. ı nı bacak kadar * ufacı k. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. babı nda. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). oğ vale. ama değik. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. * Oyun kâğ nda. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. babı nda * Konusunda. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak.

bodur. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan. * Dost. * Tarikat ş eyhlerinin karı. * Zorla alı para. ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. haraç. * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. bacakları kopmak * çok yorulmak. * Baç alma işveya görevi. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. kı boylu. abla. rüzgâr. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). i * Yel. ı * Bacakları sa olan. uzun boylu.* Kaval kemiğ i. bacanaklı k * Bacanak olma durumu. arkadaş . nı p bacaklı * Bacağolan. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. * Kıkardeş z . kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. * Felemenk altına verilen ad. baç . ı * Bacakları uzun olan.

badanalanmak * Badana yapı lmak. * Birleş ikgillerden. ş ekeri çok. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n). harman döküntüsü. *Ş arap. içki. badanalı * Badana edilmiş olan. badanası z * Badana edilmemiş . çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. ı badanalama * Badanalamak iş i. badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. badana yapmak. badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . badem * Gülgillerden. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). * Ondan sonra. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. * Badanası bozulmuş . rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i.badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. bir tür yer elması . badem ağ acı . badanalatma * Badanalatmak iş i.

badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. bezelye gibi taze sebzelerde. badem biçimindeki organ. badem bahçesi. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. * Badem ağ açları olan yer. fasulye. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus).* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. çok * Badem biçiminde olan. bundan böyle. k * Ördek. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. z lan badem parmak * Baş parmak. lan sı . içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. halat sargı. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . * Badem satan kimse. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. badema bademci * Bundan sonra. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek.

* Kı boylu. sa badikleme * Badiklemek iş i. * Tren. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . * Bağ deste. * Bageti olan. * Sargı . badikleş me * Badikleş durumu. badya bagaj * Ağ geniş zı . erli . ta. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. * Yolcu yükü. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. büyükçe su kabı . düğ ümlenebilir nesne. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. ki. genellikle arkada olan bölümleri. lam. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. palaz. badik * Ördek. . ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. kan * Çöl. koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. sa nek. * İ iliş rabı lgi. sicim. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. yayvan. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. demet. baget * İ kı değ nce.badi badi yürümek (veya gitmek. n u * Otomobillerin yük konulabilen.

ı sı bağ lı cı k . sonbahar. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. * Meyve bahçesi. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. ı lı i ten ini yapmalır. güz. üzüm olsun. bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. * Bu iş yapı ğmevsim. u rı * Ur. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. ulaç. * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. bağ doku * Hücre sayı az. bulunan. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. an bağ an boğ * Küsküt. otur-up vb. düş an ük. bağ z. ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. ş eytansaçı . koş -arak. bağ bak. * Kaplumbağ kabuğ a u. zarf fiil: gül-e gül-e. * Kaplumbağ a. * Ölü doğ kuzunun derisi. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan.

*İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. uymak. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. çelme atmak. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak. kör düğ etmek. lı k. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. homojen duruma gelmek. k. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. daş i. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. imtizaç etmek. homojenlik. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. homojenleş daş k tirmek. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. daş . * Bağ kurup oturmak. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. mütecanis. homojen. mak. bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta.

daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . geçimsizlik. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. etkisi altı tutmak. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. * Baş çı cı tan karı. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. izafî. rölâtivite. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. ı er. * Görece olma durumu. izafiyet. bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . mla * Büyü. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. bağ ı l * Görece. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî. z.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz.iş sın. sihir. bağ k ı llı bağ ı m . tâbiiyet. bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. bağ mazlı daş k * Uyuş k. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. mı ş n ı i.

hür. bağ z. gücüne veya yardı na bağ olan. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. veya nitelik. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. özgür. rölâtivist. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. * Eş . bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. ı msı i. göreli. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. tâbiiyet. tâbi. kavramları tasarı birlik. a. rölâtivite. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. rölâtivizm. izafî. tümleçleri. müstakil. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. göreci. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. nispî. rölâtif. görelik. ka eyin mı lı ü. görecilik. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . bağ k. izafiye. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . yüklemleri ayrı cümle. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. tutumunu. özgürlüğ özerkliğolmayan. mutlak olmayan. izafet. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi.

* (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. * Kendini belli etmek. bağ ı r * Göğ üs.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. bağş rı mak. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. rmak i * Bağ ı ldak. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. * Yüksek sesle azarlamak. * çok susamıolmak. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. bağ ş ı mak rı * Bkz. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. ş amata ederek. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. ları n ı nda ayan rsağ . ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen. rölâtivite. * Gürültüyle. görelilik. bağş rı ma. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. * Ciğ bağ er. ş amata. çok acı duymak. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. ekilde dı vuran kimse. nda n . bağ ş ı ma rı * Bkz. ı ntı ka eye lı izafiyet. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak.

bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme.bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . ı ş i. * Bağ ı rtmak iş i. ş * Görevden çekmek. karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek. teberru. ı ş i. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. af. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. i. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. geliş nı imini. immünoloji. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. ı ş ey. bağ çı ı ş bağ ı ık ş . muafiyet. muaf. affetmek. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. askarit. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. teberru etmek. almak. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. rması * Bir haberi. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. acı kaçı madan değ erlendirmek. insanları özellikle çocukları bağ n. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. * Bağlanan ş hibe. ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. * Hibe etme. öldürürüm" anlamı korkutmak. * Bağ yapan kimse. bağ ı rtı * Bağ sesi.

deste. bent. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. durumlar. ya. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. mukavele. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. affa uğ ı ş ine ramak. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. ya da birer t: bağ r. kontekst. veya. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. me. ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. * Bağ yapanlardan her biri. âkit. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. affolunmak. an bağ laçlı * Bağ olan. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. . raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. me lanmıolan. * (herhangi bir olguda) Olaylar. kontrat. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. demet. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. affedilmek. rabıVe.

onun anlamı. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. lâç * Denk yapmak. ma * Birinde bir ş karşilgi. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. . * Geçiş i engellemek. içten bağ olmak. * Gönlünü kazanmak. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen.* Bir dil birimini çevreleyen. tutmak. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. ka * Düğ ümlemek. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. lanı ey. bitirmek. ka le raş * Sona erdirmek. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. meydana gelmek. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. irtibat. kontekst. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. tahsis etmek. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . * Uyulması zorunlu olmak. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. tamamlamak. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. zca le raş . ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . * Bağ çalan kimse. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. * (bir iş için) Anlaş yapmak. ine * Sevmek. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. ondan önce veya sonra gelen. paket yapmak. * Oluş mak.

* İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. irtibat. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. bloksuz.* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. * haberleş sağ me lamak. müttefik. bağ latma . bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. bağ ünsüzü lantı * Bkz. siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). kolona ileten boru. bağ ünlüsü lantı * Bkz. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. bağ cı layı ünsüz. iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . bağ yapmak lantı * iliş kurmak. irtibatlı talı nda lantı . anlaş sözleş yapmak. nda lantı * Askerî. ki ma. terim). laş i. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. rabı . tahsis edilmek. bloksuz ülkeler. lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. ş * Sonuç. bağ cı layı ünlü. laş k bağ ı laş m * Eş leme. kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. ittifak etmek. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan.

* Sadı k. vabeste. nda ı ilgi. biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. tâbi olmak. ı . * Kapatı ş lmıolan. saygı yakı k duyma ve gösterme. * Sırlanmı sırlı nı ş nı. * Gerçekleş bir ş gerektiren. un nda * Bir halk inanına göre. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. bağ olmak lı * tâbi bulunmak. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. bağ cı layı * Bağ niteliğolan. m. üzüm bağ çok olan (yer). bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ . merbutiyet. ı . kapalı . sadakat. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. mesi artı * Bir kimseye. tutkun. . bağ kalmak lı * uymak. ile nlı . bir düş ünceye. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). eyin. açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. -l-mak. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. ları bağk bahçelik. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. gec-i-k-mek vb. tâbi. ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . lı * Birine karş sevgi. * Uyulması zorunlu.* Bağ latmak iş i. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan.

ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. acı kı çekmiş . bağ nı rı ezmek * üzülmek. sıntı . bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). hep birden bağ rması ı rtmak. bağ ı çağ rarak ı rarak. * Bir düş ünceye. bağ na basmak rı * kucaklamak. Bağlaş lı ı m. ş . bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek. taassup. ş amata ederek. ş amata. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. yetiş tirmek. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. ı . dertlenmek. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. bağ yufka rı * Yufka yürekli. merhametli. bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. bağ naz * Bir düş ünceye. rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. ı rma. içine iş lemek. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. bağ naz nazca davranı taassup.* Bkz. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. * Gürültüyle. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. bağ z sı * Bağbulunmayan. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu. naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu.

s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. zencefil. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. . sı * XIX. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. zencefil. eyi bahaneli * Bahanesi olan. ilkyaz. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. bahar * Kuzey yarı küre için. maddeler. baha biçmek * değ belirlemek. * Gençlik çağ ı . bahar nezlesi * Bkz. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. erini bahadı r * Savaş larda. ilkbahar. saman nezlesi. itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. bahanesiz * Bahanesi olmayan. yüzyı Babîlikten doğ olan. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. karabiber gibi lan n. i.baha * Paha. . çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse).

baharatçı lı k * Baharat satma iş i. bahçeli * Bahçesi olan. bahçeleri olan (yer). baharatsı z * Baharatı olmayan. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. layan kaside. tarçı gibi bahar bulunan. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). bahçe gibi düzenlenmiş yer. * Bahçe yapma iş i.baharatçı * Baharat satan kimse. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. lezzetlendirmek veya baharat ekmek. bahçelik * Bağ . ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. bostan. *İ çinde karabiber. n * Sebze yetiş tirilen yer. bahçesiz * Bahçesi olmayan. bahçeci * Çiçek. . * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. baharatlı * Baharatı olan. iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i. karanfil. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü.

* Yalı nı çapkı. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. söz konusu olmak. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. . * Söz. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. bahis * Konuş ş konu. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. lanı bahis konusu * Söz konusu. ulan ey. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. k k ları u * Denizle ilgili. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. ı bahir * Deniz. resimlerin bulunduğ eser. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak).

* Ş mutluluk. . bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. kader. sunmak. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . ans. konuş sözünü etmek. savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. mutsuz olmak. talih. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. talih yüzüne gülmek. talihsiz. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. bahtı kara * Mutsuz. bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. mak. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i. istenen sonuca ulaş mamak. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. bahtı k açı * Talihli. lı. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. nı unu i . ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. bahş etmek * Bağlamak. bahsi kazanmak * ileri sürülen.

* ş ma anlatı aş r. vekil. navı bakam bakan * Baklagillerden. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. üstelik. karı aç. talihli. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . * Bakmak iş yapan (kimse). mutlu. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). talihli. hükûmet. nı tirir. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. mutsuzluk. kemik çıntı. talihsiz. baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. bahtlı . özellikle. bakalit kaplamalı . * küçümseme bildirir. mutsuz.bahtiyar * Bahtı olan. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. mutluluk. an . iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. mutlu. kuş merak. z bahusus bak bak! bak! * iş te. kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. bakaç * Dürbün. nazı kanı ktan baş na r. aş * Bahtı olan. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. genellikle milletvekilleri arası ndan. * Hele. * ş ma bildirir.

bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. eyi n düş zca * Falcı . * Bakı iş lmak i. * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. * olur ki. sır. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. barı kları . lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. bakar mını sız? * seslenme ünlemi. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. darülâceze. * Kademe. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). vekillik. nı * Fal. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. bakılı cı k * Bakmak iş i. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. ları ları u * Öküz.bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. nezaret. vekâlet. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. * Kalı lar. * Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. . * Falcı lı k. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen.

ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . -e göre. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . i yapı tı * Muayene olmak. yönü. zı renkli element. çevreye göz gezdirmek. bakı ndı bakı nma * Bak hele. * Bakı yapı ş rdan lmı . * Yeş çalar mavi renk. bakı r rengi . * Bakı yapı ş rdan lmıkap. ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. terk edilme. 10840 C ye doğ eriyen. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. * Bakı nmak iş i. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. değ erlendirme açı.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. bakı r * Atom numarası yoğ 29. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. yüzüstü bı lma durumu. bakı nmak * Bakmak iş lmak. unluğ 8. doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan.95 olan. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . lmamı ş . araşrmak. ı ve elektriğiyi ileten. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. ş ş ı . sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. bakı zlı msı k * Bakı z olma. Kı saltması Cu.

bakı r sülfat * Göz taş ı . göz taş r ı . görüş sı açı. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. sa p bakık ş ı * Bkz. bakı ı r taş * Malakit. . bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. tenazur. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. simetri. zı n * Bu renkte olan. bakı r tuzu * Bakısülfat. r * Bakmak iş i veya biçimi. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak.* Kıla yakı kahverengi. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. (rengi) bakın rengine benzemek. mütenazı ı r. bakıaçı ş sı * Bir olayda. asimetri. simetrik. n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. nda ş ı ey) arası ş ı ey). konuyu. bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. bakımlı ş . benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. bakımsı ş z. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. ı bakıksı ş z ı * Bkz.

kalı. i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. cı * Bir ş eyden artan (miktar). kide ş * El değ memişkullanı .baki * Sürekli. ş . * Büyük bakkal dükkânı . k. ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. z. baki kalmak * sürekli. erdenlik. kalı olmak. kalan. pranmamı yeni. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. mtı . lmamı ş . bakkallı k * Bakkalı iş n i. ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. düzensiz yazı dolu defter. daimî. ş lı bakiye * Artı artan. bakkam bakla * Bkz. * Bakire olma durumu. geride kalan. el değ memiş bozulmamık. lerle raş bakkal defteri * Karık. bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. lik. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. * Baklagillerden. bakam. z lan z. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. * Eskimemişyı . ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. mlı * bir ş eyden artmak. öteki. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. ntı * Yiyecek. geri kalan. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). * Kalı . * artakalan. taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). * (toprak için) İ ş lenmemiş . yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen.

bakla kadar * (bit. * Bakla tarlası . ceviz. keçiboynuzu gibi. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. renk. ağ nda bakla ı zı slanmamak. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. fı k. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. baklagiller * Bakla. bakla oda nohut sofa * Bkz. nohut oda. baklavalı *İ çinde baklava bulunan. iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . baklalı baklalı k * Baklası olan. fasulye. badı ç. bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. bakliye. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. . baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. akasya. baklamsı meyve * Bkz.* Bu renkte olan. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). lan bakla ı slanmamak * Bkz. hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. baklamsı * Bakla biçiminde olan.

r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova.*İ çinde baklava desenleri olan. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. küresel. eyin mesi için * Beslemek. * Renklerde. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. farkı varmak. çürüme. . bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. Benzemek. bakterileri içine alan canlı lar. kimyasal etkiyle öldüren (etken). bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. bölünerek çoğ klorofilsiz. * Bkz. andı rmak. larda klara kı k biçimde olan. eye lı * Gözetmek. ş ı ey * Aramak. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. * Bir işyapmak. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. önem vererek üzerinde durmak. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. tedavi etmek. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. * Bakmak iş i. baklagiller. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. geçindirmek. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. bir işyapmakla görevli olmak. tek hücre canlı vrı alan. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. silindirimsi. nda ş an . * dikkat çekmek sözü. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. incelemek. canlı bulunan. * Yoklamak. denemek. * Önem vermek. suda. ilgilenmek. * (bir işBirinden beklenmek. mayalanma veya hastalı yol açan. bakteriyoloji alanı çalı kimse. * Anlamak. bakteri * Toprakta. ) * (hasta için) Muayene etmek. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r.

*ş üpheye yer bı rakmadan. rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . ş ı . bal dudaklı . bakması sağ na nı lamak. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. dına sı tatlı. ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. bal baş ı * En temiz bal. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. adamakı. beyinsiz kimse. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. niteliklerini inceleyen bilim. na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. i baktı rma * Baktı iş rmak i. çi bir idi * Aptal. llı bal kabağ ı * İ turuncu.bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). koyu. sı madde. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). bal dudaklı * Tatlı dilli. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. vı * Olgunlaş ş mıincirin. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. bal dudak * Bkz. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. bal gibi * pek tatlı . ndaki petek gözlerine doldurdukları . çok iyi. baktı rmak * Bakması yol açmak. aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k .

(Botaurus). irileş mek. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. nektar. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. bala balaban * İ büyük. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. çocuk. gürbüz (kimse. . * Ş man. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. * Yavru. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. çocuk). ri. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. malak. balak balalayka * Bkz. n mı lan. balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. balabanlı k * Balaban olma durumu. . balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. * Bu renkte olan. balı la benzer.

mil. yavaş ı madde. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. kıkları * Safra. yağ. itli ş kan * Güçlük çı kartan. balata . muvazene. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. da. daha çok killi. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. koyu. * Kabzanı demir siperi. yapı çamur. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . lan * Denge. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . su geçirmez. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. pedavra. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı .balama * Orta oyununda Rum tipi. lik arkı * Serbest biçimli. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. da. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. koyu toprak. * Karagöz. romantik. n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . *İ çindeki kil oranı yüksek. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta.

baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. pilâvlıpirinç. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . * Maydanozgillerden. ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. iş serseri. balçıhurması k . lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. ri k bale * Belli hafif figürlere. sinekgiller familyası ları ndan. hastalıbulaşran. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. ran en baldı rgan * Baldı ran. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . balerin . ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. adı atı çoğ m ş lara. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. *Ş eytan otu. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı .balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). mı siz. karı * Balçı olan. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. en . karabaldı r. hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . incik. karasineğ çok benzeyen. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . kan emen. (Conium maculatum).

solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. k balı k balı k * Omurgalı lardan. balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. balgamlı * Balgamı olan. balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. Zodyak. balıeti k * Omurgalı lardan. yı ş k an. ne zayıolan. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. bektaş ı taş mühresenk. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. dalgı kurbağ adam. ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. hazı rlanan bir çorba türü. * Zodyak üzerinde. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. suda yaş ayan. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. ı dı atı sümüksü madde. patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı .* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . . biçimli tombul. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. balıkartalı k . ç. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. . balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı .

k * Balı lara özgü. balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. havyar. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. vitaminli yağ karı flı a ı lan . balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. azlı balı l kçı * Balı beslenen. balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde.* Kartallardan. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. su kıları yaş yı nda ayan. mın kçı mı balı lı kçı k . balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . balıyiyen. üremelerini sağ layan yumurta. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. boynu ve gagası uzun. yavaş k kları kuruyan. kla k * Uzun bacaklı lardan. lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. kları (Anamirta). ı bal rı rlanan yumurtası . balı beslenen. kahverengi çizgili. boğ k. ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. su kıları yaş yı nda ayan. ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. ticarî merkez. yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). beyaz. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. k * Yayvan servis tabağ ı .

uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . düz ve baş ağbir biçimde. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. süslemek. uzunca gagalı . balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. soğ hava deposu olan yer. * Balıüretme. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i.* Balıtutma. akı ı na mek. balı n kçı * Perde ayaklı lardan. yağve çubukları avlanan memeli hayvan. k aş ı * Bir iş bir duruma. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). balina * Balinalardan. k balı klava * Deniz. yassı na . uzun çubuk. ğ ı . dar. * erinlik çağ ermek. a l baliğ olmak. ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. uzunluğ 20 m. ı nı ünmeden giriş erek. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. eriş mek. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. * Balı olmayan. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . atlamada) Balıgibi gergin. avlama iş k i. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. esnek. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. ağ ğ200 ton olan. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. k ı balı klı * Balı olan. erinleş buluğ ermek. balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. uzun ve çatal kuyruklu. falyanos (Balaena mistycetus). baliğ olmak * bulmak.

imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. * Ş ek çakmak. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan . * Bkz. Sı rbistan. sancı rı . * Parlamak. * Kesik kesik ağmak. balkı ma balkı mak balkon . parlak. balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. balina geçirilmiş olan (giysi). imş * Su halkalanmak. . parı ldamak. ltı * Ş ek. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. kla * Örnek hayvanı balina olan. balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . * Balina takı ş lmıolan. * Ağ. Arnavutluk. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. KaradağKosova. tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . Romanya. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . Balkanoloji * Balkan ulusların dili. Balkar Balkarca balkı * Bkz. Makedonya. Malkar. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . * Balkı iş mak i. sancı rı mak. Balkanlarla ilgili. Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. Bosna-Hersek.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. balkı r * Parı. içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. . Balkanlar * Hı rvatistan. nı nda ş arı ru kmı . * Güzel süslü. dalgalanmak. Malkarca. Slovenya. Bulgaristan.

ballandı rma * Ballandı rmak iş i. olgunlaş laş mak. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. ik lardan oluş bir an familya. ballı *İ çinde bal bulunan. ballı baba * Ballı babagillerden. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. llı ballı babagiller * Nane. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. düzenlemek. ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. balkonumsu * Balkona benzer. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. lmı * Ballıhastalı olan. * Tatlı mak. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. mak. ballanma * Ballanmak iş i. ğ ı * Ballı baba. balköpüğ ü * Açısarı k renk. atmosferde uçabilen. ballı börek * Çok lezzetli. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. k ğ ı . ballı darı *İ ncir. küre biçiminde araç. ballı k * Bal konulan kap. tatlanmak. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). * Bağ larda görülen külleme hastalı.

yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . boynu dar cam kap. yol açmak. lan ı . * Bazı açlardan elde edilen. aç . ası ey lmak. baltacı k * Küçük el baltası . * Karnı yuvarlak ve şkin. * Kesmek. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . n an * Bir tür kudret helvası . balonvari * Balona benzer. . sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. merhem vb. antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. balta vurmak * balta ile kesmek. ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. yükleri bindirip indirmekle.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. baltacı * Balta yapan veya satan kimse. belsem.). baloncu baloncuk * Balon satan kimse. * Gemici. iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. koru). k balta olmak * direnerek bir ş istemek. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). danslı yer. demir araç. çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. parçalamak. yarmak. balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. * Odun kıcı rı. lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. musallat olmak. balon gibi. i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. * Küçük balon.

balyalanma * Balyalanmak iş i. . ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . balyalamak * Balya yapmak. balyalama * Balyalamak iş i. * Sısıkesimi yapı orman. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . balyalanmak * Balyalamak iş lmak. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. pot kı nda rmak. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. tlı kacak davranı bulunmak. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. i. bir sıntı kurtulmak. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. * Bilinçli ve kası olarak. sabote etme. baltalamak * Balta ile kesmek. sabote etmek. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. iş m ini balya yapmak * balyalamak. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. denk yapmak. ini baltalı * Baltası olan. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma.

man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). baston gibi birçok cak en. uzun menzilli tunçtan top. balyozlamak * Balyozla vurmak. * Bu bitkinin hem taze. bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. kahverengi. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. . sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. ban ağ acı .balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. ergin evrede baş akları kemiren. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. balyozla dövmek. k lerde lan. yanı mı lan ş . balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). hezaren (Bambusa vulgaris). varyos. ı r. İ u * Taş kı ları rmak. merdiven. i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. bamya tarlası * Mezarlı k. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. değik. bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). ı n ndaki bölümü. kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. mobilya. hem kurutularak yenilen ürünü. ları lan. balyozlama * Balyozlamak iş i. * Sakalı alt dudağ hemen altı n. ka bambu * Buğ daygillerden. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. . bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek.

ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . * Herkesin kullandı. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. aç * Sepetçi söğ sorgun. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . herkesin anladı.* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan.. üdü. ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. bandajlatmak . mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. * Banal olma durumu. ses cihazı bant üzerine kaydetmek. ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i. ile * Bağsargı . aldı etmemek. bandajlamak * Sargı sarmak. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler. banda almak * bir sesi. ban otu * Asya.. lokma. . bandajlama * Bandajlamak iş i. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. çiçekleri salkı m durumunda. telek damarlı . meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). nda ı bana da . ile bandaj * Sargı sarma. . bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. bançolaş ma * Bançolaş durumu. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti.

niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. hı karak ağ çrı lamak. bangı rdama * Bangı rdamak iş i. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. gürültüyle. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . bandı ralı * Bandı olan. halkı bani * Kurucu. bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. kuran. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. bank . bangıbangıbağ r r ı rmak. * İ dizilmiş pe ceviz. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. u bandı rmak * Banmak. mıka. bandaj yaptı rmak. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. badem ve benzerlerinin. bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. bangı r bangı r * Yüksek sesle.* Sargı sardı ile rmak. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. * Yapan. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. mıkacı zı . bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. * Etibank. kumaşerit. bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak.

parklarda oturulacak sı ra. * Para. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. kambiyo iş p lemleri yapan. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. . bankiz * Buzla. kredi. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh. * Bankacın mesleğ nı i. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. * Banker olma durumu. banka cüzdanı . bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. kasaları para. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka . * Bankerin yaptı iş ğ . tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. * Bankacı . na banker * Banka sahibi. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. raş * Çok zengin (kimse). değ belge. altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. banka gibi * çok zengin (kimse). biriktirmek.bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse. banka defteri * Bkz.iskonto. banka cüzdanı . ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. * Faizle para alıveren.

banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . banlamak * Horoz ötmek. . eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. dolay. ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. * Su altı tepeliğ i. * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. nda. banlama * Banlamak iş i. yassı . çevre. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. banma banmak bant * Düz. ensiz. bant yapı rmak. * Bantlama makinesi. * Katı ş sulu veya tuz. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. deş etmek. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. * Banmak iş i. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t .* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. * Bağ ı rmak. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. loto gibi oyunlarda. banko geçmek * Yarı ş veya toto. banko sayı * Sayı loto oyununda. ş bağ erit.

bar . * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. içinde yı lan bölüm. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. lı * Konu. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata). lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. * (kitaplarda) Bölüm. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak. banyo yapmak * yı kanmak. fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. başk. hamam.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. aç bap * Kapı . * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. baobap * Ebegümecigillerden. husus. lan lan banyo kabini * Duş kabini. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. banyo * Yapı larda. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri.

* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. kı çuha. ı r bar * Danslı . en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. * Hava bası birimi. * Ayaküstü içki içilen meyhane. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. * Tahta. k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi. . baraj * Suyu toplamak. ağ ritmli bir halk oyunu. kebe. ncı * Cam kaplarda oluş pas. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. reti . baraj mesafesi * Serbest atısı nda. paslanmak. * Apaçıgörünmek. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. ortada olmak. baraka barakacı k * Küçük baraka. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. barak * Tüylü. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. büğ yla lan et. içkili eğ lence yeri. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. duvar yapmak.

nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. barbarlı k * Barbar olma durumu. baltacı kapılarıgiydikleri. * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. uzunca başk. ş * Kaba ve kı . it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. . ilkel. * Uygarlaş mamıkavim. ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. rı cı * Kaba saba. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. . barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. beyaz etli. barbarca * Barbara yakı bir biçimde. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. n. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. oval veya yassı rmı benekli. kı zı rmı pullu. topluluk. n. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk.baran barata * Yağ mur. kale u kı lı ş n korkuluğ u. vücutları pullarla kaplı mı iri . bir tür fasulye. * Taneleri yuvarlak. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. ucu kı k.

bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı.* Bar iş kimse. ı n u lan. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. * Fıcı çı keseri. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. lan. bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. . ri. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. nı ların nı * Çok beyaz. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan. * Bir tür küçük ve tatlı incir. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. kâğ veya plâstik örtü. barçak * Kı kabzasın siperi. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. lan * Bir bardağ alacağmiktar. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi.

barı ş ı ş sever. ş ı ş ı * Bkz. * Çevresiyle uyumlu. geliş ortamı ecek bulmak. barıöngören. barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. göç. papaz takkesi. barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. çine . yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. * Kafile. sulh. dirlik içinde yaş amak. barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. k * Uyum. sulhsever. otağyüksek divan. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. * Barılacak yer. barı nma * Barı nmak iş i. küçük kervan. metal veya plâstikten yapı şapka. melce. * Bir tür süs iğ nesi. * Barı amaçlayan. barı ş * Barı ş iş mak i. sulhçu. a bir ğ ı * Yerleş mek. barı . sulhperver. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. * İ izinle girilen yer. nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. çit. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . yası yası * Bahçe duvarı . * Göç eş . * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. . * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. barı ş çı * Barı seven.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. ev eş . barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. ş ları lmış * Küçük takke. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam.

barikatlama * Barikatlamak iş i. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. * Sevmek. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. anlaş mak. ilse. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. . barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. sevecen. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. barı ş mak * İ taraf. hiç değ o hâlde. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. uzlaş anlaş mak ma. al baritli *İ çinde barit bulunduran.barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. uzlaş mak. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. * Keş ke. barı ş sever * Barı . zevk almak. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . * Bkz. dargıveya düş olmayan. sulhçu. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. barı l. ara bulmak. ma. hoş kası ş n man görülü. ağ küre. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4). sulhsever. barikat yapmak. bari * Hiç olmazsa. öyle ise. sulhperver.

* Bkz. * Büyük sandal. barmenlik * Bar tezgâhtarlı. i barklanmak * Ev sahibi olmak. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . evlenmek. mimarlıüslûbu. barok * M. pistonlu bir tür ağ çalgı. * Bkz. ev bark.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. yükseklikölçer. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. * Basso ile alto arası ses veren. barklanma * Barklanmak işveya durumu. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. k . bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. * Çizgi im. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. k. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. engel. barlam. belirgin. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. * Açı göze çarpan. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . barizleş mek * Bariz duruma gelmek.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim.

patlayı. katı li lması n rlatı na cı madde. sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . sinirli ve kinle dolu kimse. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. aksi (kimse). * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). * Koyu gri renkte olan. nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . etkileyici. barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. barometre * Bası nçölçer. * Gösterge. yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. * Baron olma durumu veya baronun görevi. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . sert. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda .* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. düş nda ünceden çok duyuma. zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. barut gibi * öfkeli. it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. barsak * Bağ ı rsak. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . barut fısı çı * Barut koymaya. doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. huysuz. * pek ekş i veya acı . abartmalı lması kuya . fı. .

defol!. barutçu * Barut yapan kimse. * Merdiveni olan. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . u ada havada çabuk oksitlenen. baryum karbonat * Karbondioksidin. basamak * Merdiven. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. n * Sesi böyle olan sanatçı . baryum sülfat * Baritin. bas * En kalıerkek sesi. n sı bas (veya bas git) * çekil. Kı ve saltması Ba. * En kalısesli orkestra çalgı. katı basit bir element. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barut rengi * Koyu giri. yürü. gümüş renginde.78 olan. * Atom sayı 56. lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. yoğ sı unluğ 3. . git. baruthane * Barut yapı veya saklanan yer.

sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. aş kerte. basamak basamak olan. k bası k klı * Basıolma durumu. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. ı basar * Göz. * Kık. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. ama. * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. . taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . resim çı karmak iş tabı i. alçak. her rakamın bulunduğ sı hane. algı yetisi. na lmıbir nı nı u ra. * Derece derece. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. laş ş . mak lan i. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. * Bası ş lmı yassı mı .* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. lan * Görme ile ilgili. bası cı * Kitap. * Çok yüksek olmayan. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. ine mek basamaklı * Basamağolan. * Derece. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. tâbi. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. dergi gibi ş eyleri basan kimse. kalı mı ı da eylere yazı . *İ leriyi görme. * Dalyanıkapak yeri. bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. .

basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. mcı kta. matbuat. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. bası n" anlamları kullanı terim. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. * Bası i. matbaacı m leten . basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. tipografya. bası n * Gazete. nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . matbaa. * Bası evinde bası şmatbu. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. m lmı . bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . lı k. * Bası sanatı . lmak i * Bası iş lmak i. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . tabaat. i.bası la * Bası lı provalarda "basız. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. * Bası işveya durumu. n n nı nda n nı sı p . tabı iş . basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme.

gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. barometre. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. bası rgama * Bası rgamak iş i. ş . nç ş lma kı su. basiretli * Gerçeğgörebilen. bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. uyanı k. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. sağ i ı görülü. tazyik. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. görü. bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. ı rlı * Kâbus çökmek. sağ klı ş . ı rlı bası ş * Basmak iş i. * Doğ görüşuzağgörüş ru . uzağgörebilen. basıgitmek p * birdenbire gitmek. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . basiretsiz . bası rganma * Bası rganmak durumu. için nç lamak veya ayarlamak. ı . seziş . kâbus çökmek. basireti olan. anlayı kavrayıdikkat. na u eyi u mak. * önem vermeyerek uğ ramamak.

* Süssüz. basitleş me * Basitleş iş mek i. basiretsizlik * Gerçekleri. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir. basketbol * Basit olma durumu. sade bir biçime döndürmek. basitleş mek * Basit duruma gelmek. bayağ lması ş ı ı . şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. karık olmayan. basite indirgemek * basitleş tirmek. yalıkelime. ileri ve uzak görüş olmayan. sağ ı görüden yoksun olma. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. kök durumundaki kelime. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. gösteriş siz. ileriyi ve uzağgörememe. n lan . basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. kolay tarafı ndan. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. sağ lü görüsüz. * Her zaman rastlanan. özelliğolmayan. ı . basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . olağ i an. * Kolay. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil.* Gerçekleri görebilmekten uzak. bayağ görgüsüz. * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan.basite irca etmek. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri.

baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. beklenmedik saldı. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. lı kta iş * Kıtlayı. kazı resim.* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. kıtlamak. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. zorluk bakı ndan) Üstün. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. basketbolcu. zor kullanmak. baskı lı * Baskı olan. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. pres. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. lediğ n u lan zı * Kı süreli. sa rı * (sertlik. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. lı ş * Bası sı sayı. mı baskıbasanı r n ndı . basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. tazyik. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet.

* Pamuklu. matbua. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. basklârnet * Kalı sesli klârnet. tezek. * Disiplinsiz. . manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . * ansın konuk gelmek. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. ı dı * Gübre. * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. üzerine kalı desen basan kimse. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. saldıda bulunmak. üstünlüğ göstermek.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. ahlâksı z. *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. . baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. dergi. * Terbiyesiz. m mı * Pamuklu. basma * Basmak iş i. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. tülbent vb. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. baskı ncı * Baskıyapan kimse. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. . basmacı lı k * Basma alı satı . kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. * Gazete. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. tülbent vb. ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. * Matbaacı lı k. * Bası ş lmı matbu. basmahane * Basma yapı iş lan yeri. basma kalı bı * Kitap. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . üzerine kalı desen basma iş pla i.

aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. bürümek. çökmek. baş tarda. üzüntü ve ağ k duymak. * Bası i yapmak. mı l. gittiğyerin bereketini kurutur. maydanoz. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. n * En kalısesli orkestra çalgı. taze soğ yeş an. durumunu kontrol edememek. eyi. baskı ı rlı . kaplamak. değ iklik göstermeyen. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. * Bastı rma. p basmalı * Basma özelliğolan. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. * Baskıyapmak. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. yük. harcı ü iş âlem. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. * Yol yapı nda çakıkum. tabetmek. kliş e. . curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. ey p.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. iş * Örtmek. yı rmak lan aç * Ağ k. ilbiber. kı k * (çocuk için) Yaramaz. basso * En kalıerkek sesi. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. a * Çevreyi kaplamak. * Bir kimse bir yaş girmek. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. * Bkz. n sı bastana salatası * Domates. bilineni tekrarlayan. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek.

aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. basurlu . * Üstünlüğ göstermek. üzerine iyice düş mek. * Ansın birinin yanı gitmek. rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. bastonsuz * Bastonu olmayan. zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). * Baskı yapmak. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. nemli ormanlarda biten. * Bastı . hemoroit. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. ı n nı vıp * Gidermek. bastonlu * Bastonu olan. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . nce. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. * Zararlı olayı bir önlemek.

kafa. * ". * En uç. bı nlıvermek. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. can sı kkı k kmak. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. * Bir topluluğ yöneten kimse. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar. uğ tı raşrmak. ser. kulak. göz. burun. yüksek nokta veya en ön. basya baş * Sapotgillerden. eyin * Bir ş uçları biri. Asya'da yetiş bir ağ (Basia). baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak.* Basuru olan. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek... raşran rsat baş almak * fı bulmak. nı ı yan indedir. baş ağgitmek aş ı . baş * Çı ban. hemoroitli. * Arazide en yüksek nokta. langı * Temel. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. en aç * İ ve hayvanlarda beyin. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. u * Baş ç. en önemli. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. baş rı ağtmak * tedirgin etmek. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. esas. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. * Deniz teknelerinde ön taraf. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. ı rı . rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. sarrafiye. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan.

baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. ı na * baş vermek. bit. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. ı rı * baygı k verici. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. beraber yaş amak. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. üzüntü veren. aş . nlı baş döndürücü .* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir. intisap etmek. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. ndan kla baş döndürmek * baş dan. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. baş bezi * Mendil. baş a bı baş rakmak * birinin. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. baş çanağ ı * Kafa tası . baş a baş * Birlikte. sürekli zarar etmek. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. gururdan. baş çekmek * ön ayak olmak. beraberce. baş biti * Bkz. baş çağ bı ı * Ustura. * dayanı ş mak. baş belâsı * Sınt ı kı . sevinçten çok mutlu duruma getirmek.

eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. kabarmak. ı * iyice coş mak. yaş arken sağ iken. baş kaldı rmak * ayaklanmak. baş kesmek * selâm için baş mek. aş na. baş kazanmak (kazanmamak). tan ı çı baş rı fes içinde. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. isyan etmek. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. te ta baş olan boş olmaz . kaldı i. baş nereye giderse. mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. baş kaldı rmamak * Bkz. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. ortaya çı kmak. baş da. baş olmak göz * evlenmek. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. yönetime karşgelmek. baş göstermek * belirmek. arı baş gelmek * yenmek. zuhur etmek. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). vuku bulmak. gücü yetmek. başve kı üzerinde inip kalkmak. na yat baş elde iken * ölmeden. baş olmak önemlidir. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. baş kaldı ı nı rmamak. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. baş etmek göz * evlendirmek.* Ş kı serseme çevirici. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. her iş onları te örnek tutarlar. inkı etmek.

fı na yüzünden. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. çevirmek. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. baş tutmak * elebaşolmak. m baş lı rı börk (fes) içinde. baş örtü. kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. rotadan çı kmak. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. . k k lan. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. baş oluş ak mak. baş tutamamak * rüzgâr. ı sı baş tacı * Çok sevilen. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. * (buğ vb. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. baş örtüsü * Bkz. değ hiç yitirmeyen eser. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. * (gemi. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. kayı döndürmek. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. el üstünde tutmak.

baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. denk olmak. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak. it baş baş a gelmek * eş olmak. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. arası . baş baş a * Eş durumda. i rabilmek. baş k akçı . buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. dengeli olarak. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. ak mak. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. * Tarlalarda. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. * Arpa. baş baş a * birinden üstün olmadan. ı yan lçı baş .

baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. arı . tutmak. muvaffakı arı yetsiz. baş göstererek.* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. takat sırı i nı. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . . ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. baş gösterememek. arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. performans. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. * Baş göstermeyerek. * Baş göstermeyen. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. baş lı arı * Baş gösteren. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. baş aklama * Baş aklamak iş i. baş aklamak * Tarlalarda. baş aklı * Baş ı (ekin). baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. * Baş lamayan. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . arı baş m arı * Elde edilen bir baş . muvaffakı yet. muvaffakı arı yetli. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . baş lmak arı * Baş ile sona ermek. * Baş lı biçimde. arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. muvaffakı arı yetsiz.

* Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. . bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . kan baş k atlı * Baş olma durumu. muvaffak olmak. dominant. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. n * Baş bakanı makamı n . kan. hâkim. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . sır başsatan kimse. nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. muvaffakı arız yetsizlik. n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. . baş bakan * Hükûmet baş . * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. baş k çı . baş çı * İçi baş ş ı . * Baş asistanıgörevi. ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. baş arma * Baş armak iş i. efe. i baş asistan * En üst derecedeki asistan. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. kuzu. ı vekil. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. * Çiğ veya piş koyun. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . hâkimiyet.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak.

baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. n ı . baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. ş yapı aheser. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. . baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş tabip. i. baş garsonluk * Baş garson olma durumu. baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş eksper * Eksperlerin baş ı . sertabip. baş eski * En kı demli kimse. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . baş hekimlik * Baş hekimin görevi. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen.baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . baş t. sermürettip. baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. rlamada en üst sorumlu. * Baş garsonun işmetrdotellik. . baş kâtip. * Baş hekimin makamı .

nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. ön ayak olmak. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. başdertte ı * çözülmesi güç.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. sıntıdurumda. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. kı lı başdevletli ı * Talihli. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. üzücü bir durumla karş mak. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca). ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. ğ mek. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. * Evli. başdara düş ı mek * sıntı girmek. başbelâda ı * çözülmesi güç. . başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. * birini yandaş olarak kazanmak. açı başdimdik ı * Onurlu. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. bahtı k. kendi yanı tutmak. sıntıbir durumda. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. gururlu.

ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". a başhavada ı * sevinçli. çevrede gözü olmayan.başdönmek ı * insana. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. * bir düş veya davranı uygun bulmak. a p ş başyerde ı * utançla. bunalmak. ağ ı rlanmak. başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. kı nlı üzüntüyle. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . eş n dönmesi. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. rgı kla. başönünde ı * uslu. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). başyerine gelmek ı . ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. zor durumda kalmak.

p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. baskız. * Yönetimsiz. karık. * Kargaş . musallat olmak. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek.* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. * Baş örtmeden. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. disiplinsizlik. söz dinler (kimse). karı . başyukarda ı * onurlu. baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. başyumuş ı ak * Uysal. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. . ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . görüş olmamak. baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. ı etmek. kendi havası bı veya na rakmak. seve seve. * Düzensiz davranı düzensizlik. kibirli. inat etmek. kendini beğ enmiş . nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. kötü bir duruma düş ı laş mek. rakı ş . ş . tedirgin etmek. içinden çılamayan. sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. baş beraber ı mla * memnunlukla. denetimsiz.

haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. çok yüz vermek. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. in * bir işyapmaya baş i lamak. nda * bir iş yönetimini ele almak. ş ı cı olay veya durumla karş mak. ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. baş geçirmek ı na * baş giymek. ı r * üstüne kalmak. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak. nefretle geri vermek. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. ı na * kötü bir durumla karş mak. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. raşrı bir e . aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. ı laş * beklenmedik.

ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. işkoyulmak. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. * (gaz veya sı caktan) başağmak. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. zevk. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. hiddete kapı lmak. zor durumda bı rakmak.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. baş vur. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. lan inde in k ini . baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. ilgi göstermek. kontrolünü yitirmek. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. eğ lence peş koş inde mak. önde geleni. lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak.

ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. * bir iş birini tedirgin etmek. uğ tı için raşrmak. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. sorumluluğ atmak. iş sizlikten. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. baş belâya sokmak ı nı * birini. savuş i mak. . baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. cezalandılmaktan korkmak.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. baş luktan kurtarmak. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. baş beklemek ı nı * gözetlemek. lı a. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak.

sis bürümek. i ksı * iyileş ememek. kellesini uçurmak. * kendine hayran bı rakmak.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. sakin kalmak. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek. yataktan çı kamamak. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş dinlemek ı nı * sessiz. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. . baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak.

ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. uyarını sı dinlememek. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. metamorfizm. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. rolü i. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. özge. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . istihale. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. baş biri ka * diğ bir kimse. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. değ ik. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. iş baş kaca * Ayrı ca. baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. iş . . bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. özveri. değik görünmek. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r.

baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. baş kentlik . * Alılana benzememe. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. değ ik olma durumu. metamorfoz. reislik. değmek. aslî tipi. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. iş * Kötüleş mek. isyan. . baş kent * Baş ş ehir. herhangi bir kimse. . baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . un. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . veya u. farklı kazanmak. baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. e mek. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. bozulmak. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. reis. ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. iş lı k * Biçim değtirmek. baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. istihale etmek. değ iklik.baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. istihale. riyaset. diğ ötekisi. er ahı eri. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer.

baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. Baş kurtça * Baş Türkçesi. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer. * Baş konsolosun makamı . yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). ta baş kumandan. ş la nda . bu halkla ilgili. olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. katedral. kahraman. n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak.* Baş olma durumu. ayan veya n * Bu halka özgü olan. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan. n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. n * Baş komutanımakamı n . lı baş lama * Baş lamak iş i. baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. serdar. Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse.

* Etkisini gösterme. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). ine * Baş mak. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin. baş latmak * Baş laması yol açmak. doğ mak. ta . iş yürür duruma girmek. fı sın. ı na. in. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. i. baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. belirtmek. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. ortaya çı kmak. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. e mek. bir hayatıvb. baş lmak lanı * Baş lanmak. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. baş gelen. müptedi. n * Ön söz veya girişmukaddime. . ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. baş lı * Başolan. baş lanma * Baş lanmak iş i. ı * Olmak. başca lı * En önemli. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. * Görünmek.nin ilk bölümü. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. * Çalır. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. oluş mak. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. ş ler.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i.

serlevha. bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . satan kimse. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. baş mal * Anamal. * (camide) Ayakkabı konulan yer. külâh. top. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . baş misafir * En değ konuk. kapital. z lanan ödenek. * Bazı bölgelerde. takke. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. * Camilerde. serpuş ı . na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. * Bir yazın. ı baş muharrir * Baş yazar. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. antet. yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. . paş makçı . has. * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. paş * Başk yapan veya satan (kimse). bir direğ tepeliğ in i. başksı lı z * Başğolmayan. sermuharrir. sermaye. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . na başkçı lı başklı lı * Başğolan. . öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. baş maklı k * Padiş n anne. arpalı k. anteti olan. a * Bir sütunun. erli baş muallim * Baş retmen. lı ı * Antetli. giriş bölümünde. baş mak * Ayakkabı mak.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. evlenirken. lı baş makale * Baş . ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde.

eş nları nı kları arp. öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. . baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı .baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. * Baş müdürün çalı ğdaire. baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. sermürettip. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . müdür. ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. ı baş mürettip * Baş dizgici.

na. anarş ve i. * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. kanı * Başveya baş bulunmama durumu. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. * Baş nı görevi veya makamı savcın . erksizlik. in baş gelmek ta * önde olmak. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş rol * Baş oyuncunun rolü. kent. ı * Yöneticisi. baş ehir. . başz sı * Başolmayan. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . baş olmayan. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. üstün durumda olmak. baş rejisör * Baş yönetmen. baş savcı * En üst düzeydeki savcı .

baş savma tan * üstünkörü. bir kez daha. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. yeniden. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. . ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. u baş tabip * Baş hekim. baş mazlı tanı k * Anarş izm. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. baş tan * baş ı alarak. hepsi bir arada. baş sona tan * Daima. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. gemi baş karaya vurup oturmak. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. kötü yola sürüklemek. pek çoğ almak. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. bütünüyle. özen göstermeden. baş aş tan mak * pek çok olmak. düzen bozucu. baş tabiplik * Baş hekimlik. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. * Baş ı sonuna kadar. bütünü. na amak.baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. baş i ı savma veya atma. her zaman. doğ yoldan saptı ru rmak. bir uçtan öbür uca kadar. baş maz tanı * Asi. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. baş baş tan a * Tamamen. isyancı .

baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. müracaat etmesini sağ lamak. lar mı türünü içine alan geniş familya. i. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi.baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. semtürreis. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. * Baş uzmanı görevi. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. müracaat etmek. sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. Kuzey Afrika. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. ı . vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. müracaat ettirmek. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. ufkun i üstünde olanı . bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). tankaragiller familyası ndan. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. baş vekil * Baş bakan. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. baş vekillik * Baş olma durumu. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak.

ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. baş t yapı *Ş aheser. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. müracaat edilmek. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. anlaş k durumunda. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. baş yazı nı muharrir. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. . * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma. i. kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. müracaatçı . * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. cı mazlı ü . ı ma. bilgiye ulaş referans. sermuharrir. baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş rejisör. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. . * Baş yazarıgörevi. bat . ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. baş kâtiplik. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. * Baş yaverin görevi veya makamı . baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan .

hayvan). batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris). bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. ishak kuş (Asio u flammeus). bataklı klarda yaş ayan. * Uygunsuz ve kötü. batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). lan. rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. * Eline geçen parayı ran. rengi kahverengiye çalan siyah. bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. yarar sağ r lamaz. uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). uzun kanatlı . içinden çılmaz iş kı . ahlâk dı durum. batmı ş . batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. * Bataklı olan (yer). imş lmı ucu . li yı nda en llı batar * Zatürree. batak çulluğ u * Çullukgillerden. bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). * Hayıgelmez. ğ ı . bataklı kları klarda yaş (bitki. * Kötü durum. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). sı tüyleri pas rengi olan. pamuk otu (Eriophorum). ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. bataklı klarda yetiş bir bitki. bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. bataklıgazı k * Metan.* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. batı * Bataklı seven.

* Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. garbî.batarya * En küçük topçu birliğ i. gizli ve akı şgüçlere. * Çürük. lı in ğ ı * Bu yönde olan. garp. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. telefon vb. * Orkestrada vurma çalgı takı . in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. lar mı * Bateri çalan kimse. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . davul. davulcu. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. garpçı lı k. * Batı sı yanlı olma durumu. laş . batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. garplı ndan . temelsiz. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. batı l itikat. lı laş i. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k. bu yönle ilgili. garpçı yanlı olan . * Batarya ile çalı (radyo.). batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . gün indi. batı l itikat * Boş inanç. * Batı sı kimse. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . garp.

ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. dövülmemiş ceviz içi. batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. tahin ve limon suyu kullanı an. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. nane. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. ağ r. * Bir iş sermayeyi yitirmek. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. * Batmak iş i veya biçimi. batması sağ vın ak nı lamak. batı k lı lı * Batıolma durumu.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. tirip * Kirletmek. . garplı tı laşrmak. * Mahvetmek. batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. lan. görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. ş . maydanoz. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . batı n * Karı n. niye *İ çrek. batılmak rı * Batı iş konu olmak. laşrma. garplı ı lı k. * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. kuş ak. çalı ş mada. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. rmak ine * Yok edilmek. lan batı ş batisfer batiskaf . soğ domates. bati batik * Yavaş ı . te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. garplı mak. * Göbek. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi).

. * Bir gök cisminin (Ay. kullanı ş lmaz. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. iş yaramaz duruma gelmek. nı i ile n batma * Batmak iş i. iflâs. inkı kı raz. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. * Yılmak egemenliğsona ermek. harman dövme makinesi. * Yok olmak. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan.) ufkun altı inmesi. yok olma. * Çökmek.batkı batkı n * Batkı k. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. ş ş ı * Harman makinesi. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. bozulmak. vın * (GüneşAy. çökme. (kimse). tuzlu çubuk. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. * Alılmıolandan büyük. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. * Saplanmak. . incitmek. * Yılma. müflis. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. flâs * Kirlenmek. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. * Dokunmak. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk. iflâs. GüneşYı z vb. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. . battal * İe yaramaz. battal olmak * kullanı lamaz. ldı n ü sı na * İ etmek. ra. lan.

* Ş ve köpeğava alı rmak. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. hiçbir özelliğbulunmayan. ağ k. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. i * Hemen hemen. banal. davranı giyiniş ş . zengin (kimse). malı olan. oldukça. epey. bayağkaçmak ı * (söz. * Her zamanki gibi olan. basit adî. tı * Avcı n. içine eş konulan büyük çanta. ahin i ş tı * Yolculukta. pekâlâ. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. çok . âdeta. lı * Kibar olmayan. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. amiyane. için) yakı ş mamak. bavullu * Bavulu olan. * Bavlı iş mak i. çok. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. * Gerçekten. sı radan. ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). ı laş * Parası . bayağ ı * Aş ı pespaye. köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. * Çok iyi. lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. uygunsuz olmak. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p.

. bayatlamak * Bayat duruma gelmek. . p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. * Bayatlamaya baş ş lamı . ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. tazeliğ yitirmek. çok . ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . * Gönül vermiş . bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. * Eşkarı . * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. * Taze olmayan. . ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. ini .bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Güncelliğ önemini. nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. bayağbir duruma girmek. * Süzgün. ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam.

k. bayı lma * Baygı duruma girme. çok sevmek. n * (göz için) Süzülmek. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. cak.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. ödemek. * hayranlı seyretmek. istekle. koza yapamama durumu. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. kendini kaybetmek. . bayı ltma * Bayı ltmak iş i. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. bayı na yol açmak. baygı k nlı * Baygı olma durumu. kan ı n mı . * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. uyur gibi olmak. telâş lanmak. kendinden geçmek. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. kendinden geçme. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . * Sı açlı susuzluk. lması lması sağ bayı r ndı mamur. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. baygı ntı * Baygı k. severek. bayı nı lamak. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. n * Çok hoş lanmak. nı ş ş ı . çok isteyerek. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . * Vermek. bayıcı ltı * Bayı ltan. bayı bayı la la *İ steyerek. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. bayı ltmak * Bayı nı lamak. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. çevreye göz gezdirmek. * çok heyecanlanmak. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek.

bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . ru. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. rtı gece ların . bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. ndı tı i. * Bu iş yapı ğyer. bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. dükkân veya kuruluş . ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. ümran. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. ndı i. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. yı cı kuş nıgenel adı ı nda. ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. terbiyesiz erkek. * Bir maddeyi sürekli satma iş i.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. imar etmek. ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. ine lan baykuş giller . ri * Kaba. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. ndı * Bayı r duruma getirme işimar.

* Şmarı k. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . . * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. baylanmak * Nazlanmak. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar . sembol. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. iş ı klı ve. bayrak töreni. etki altı bı nda rakmak. kandı rmak. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. bayrak merasimi * Bkz. baylan * Nazlıı k (biçimde). . * Simge. açı kapatı kol. * Öncü. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. * Baymak iş i. mideyi bulandı nlı rmak. baylanma * Baylanmak iş i. bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. * Gerektiğ indirilip kaldılan. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan.ş marı baylanlı k * Zenginlik. midede ezinti yapmak. naz. * Devre dı bı ş rakma.* Büyüklükleri çeş olan kukumav. . * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. baypas * Damar aktarma. * Aldatmak. ı in sı bayrak * Bir milletin. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . ş ı marmak.

bayrakaltı * Ordu hizmeti. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. * Bayram günü doğ çocuk. diken veya satan kimse. sı . bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. bayraktar * Bayrağtaş kimse. askerlik. bu yakı ğ bir sebebi olacak. ş evval.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). yol göstermek. hı nlıetmek. eli bayraklı . bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. * Sevinç. * Bayrak yapan. eri bayraklı * Bayrağolan. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . il. * Bkz. * Özel olarak kutlanan gün. lmı . bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. * Bayrak asmaya uygun direk. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . neş e. tem * gösterilen bu ilginin. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş .

lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top. bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. nadiren. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. arada sı rada. lan. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. bayramlıağ k ı z . Bayramîlik * Bayramî tarikatı . konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. eli. nadir olarak. * Bayramî tarikatı olma durumu. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. * Bayramlarda verilen armağ an. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bayram günü * Bayrama rastlayan.* çok sevinmek. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. bayramıkutlandı gün. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak.

* Taban. * Temel. kadim. ra. veteriner. * Çarş pazar. * Ara sı arada bir. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. ı . bayramüzeri * Bkz. esas. m. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. yı cı kuş ahin rtı bir . çok n ı yan * Koyu renkli. * Pazarlı alıveriş k. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. esas. ra. bazal bazalt bazar bazen bazı . bayramüstü * Bayrama yakı n. kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak.* küfür. kimi vakit. * Birtakı kimi. baysungur * Ş cinsinden. sert. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. kı dem. ş . Bayramüstü. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. bir çeş yanardağ it kültesi. * Ara sı arada bir. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. kimi vakit. mak. esasî. baytar * Hayvan hastalı hekimi.

* (teklifsiz konuş mada) Ey. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. smı m kı sı * Ortadaki yüksek. sı n * Bazlama. su ile birleş baz etkisi gösteren. ra. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. kimisi.bazı bazı * Ara sı arada bir. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. hey. * Tatlı bol. biçiminde kilise. uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. kalıgözleme. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. küçük çocuk. * Dikdörtgen biçiminde. * Baz niteliğgösteren. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . Be be be bebe * Bebek. * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . * Roketatar. mı baziçe * Oyun. bazilika * Kral sarayı . iki sı sütunla. yahu. üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . n na bazik (tuz). bazlamaç bazlaş ma bazuka .

e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. i. bebeklik * Bebek olma durumu. * Göz bebeğ i. * bebeğ yakır biçimde. n bebekçe * Bebek gibi. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. * Vücudun. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. beceri * Elinden iş gelme durumu. bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . bebeğ yakır biçimde. k. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. becerikli . tahta. karşklı değtirmek. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. * Yer değ me. bücür erkek. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. ustalı maharet. becelleş mek * Cebelleş mek. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. karş klı değtirme.den yapı insan biçiminde oyuncak. * (küçük b ile) Sevimsiz. * Plâstik. 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. budala. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. bez vb.

mak . mahir. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. becet becit * Serçegillerden. becerme * Becermek iş i. beceriklilik * Becerikli olma durumu. maharetli. ı z. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. bedava * Karş ksı parası emeksiz. usta olmayan. elinden iş gelen. evcil bir hayvan (Numida meleagris).* Becerisi olan. Beçene bedahet * Besbelli. bedavadan ucuz * çok ucuz. bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. vedi. apaçıolma durumu. * Bir ş kullanı duruma getirmek. Beç tavuğ u * Tavukgillerden. eyi lmaz * Irzı geçmek. * İ acele. ustalı maharet. tavuk büyüklüğ ı plak. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. bedaheten * Birdenbire. kirletmek. rak ünde. * Gerekli. bozmak. lüzumlu. ansın. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. k. kirletmek. üstesinden gelmek. küçük bir kuş (Passer). ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. lı z. bedavadan * Bedava olarak. na * Birini öldürmek. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. beceriksiz * Becerisi olmayan. düş zı ünmeksizin. usta.

bedavadan. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. * Asısuratlı k .bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. karamsar duruma getirmek. i bedduası tutmak . bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. beddua beddua etmek * ilenmek. bedavası na * Bkz. kötümserliğ kapı e lmak. lânetlenmiş . bedbin etmek * üzmek. karamsarlı pesimizm. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. bedbaht etmek * üzmek. bahtsı talihsiz. bedbinleş mek * Kötümserleş mek. * Kötü yüzlü. z. intizar etmek. karamsarlı sokmak. bedbahtlı k * Mutsuzluk. birinin işsürekli ters gitmek. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. k. bedavaya * Çok ucuza. kötümser olmak. bahtsı k. ı r * Mutsuz. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. bedbinleş tirmek * Kötümser. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. pesimist. bedbaht olmak * üzülmek. karamsar olmak. suratsı z. ilenç. zlı bedbin * Kötümser. karamsar. *İ lenme.

* Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle.* ilenci yerine gelmek. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. eyin ı lı * Eş denk. bedel ödenilmeyen. bedenî * Beden bakı ndan. başkol ve bacak dında kalan bölümü. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. çoban. bedel ödenilen. bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. ak. fiilen. it. * Bedelci. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. . ndan bedel * Değ fiyat. kasın na ile * Uş hizmetçi. . * Çok değ bedeli belirlenemeyen. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. ş ı * Kale duvarı . gövde. ymet. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. kı er. vücut. * Bir ş yerini tutabilen karşk. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. vücuduyla. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. * Bkz. erli. beden eğ itimi. varlı n * Vücudun.

bedirlenmek. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. beğ enilen. * (büyük b ile) XIII. kötü yürekli. * Parlak ve sağklı lı görünmek. ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. gözü gönlü okş ayan. bediîleş me * Bediîleş iş mek i. * Estetik bilimi. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. * Çölde. * Güzellik ölçülerine uyan. mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak.* Bedenle ilgili. * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. bedenli * Bedeni olan. * Bedevî olma durumu. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . çadı yaş göçebe. güzel sanatlar. bediiyat bedik bedir * Dolunay. bednam . ı . *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . * Estetik. * Kötülük isteyen. ayıon dördü. apaçı k. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . bedenî. bedirleş me * Bedirleş durumu. * Besbelli. bedensel.

a beğ enirlik * Beğ enme durumu. reçine. yi * Sevilmek. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. beğ endirmek * Beğ enilmesini. kötülüğ ile dillere düş ü en. . ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. bedük * Çam sakı. * Hint prenseslerine verilen unvan. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. beğ enilen. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). beğ enilir olma durumu. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. * Övücü tanı yazı. hoş gitmek. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . aş . begonyagiller * İ çeneklilerden. hünkârbeğ endi. hoş görünmesini sağ lamak. * Bey.* Kötü ün kazanan. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. pek çok. takriz. gusto. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. tma sı * Son derece. zevk. zevk. rma * Beğ enme duygusu veren. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. * Beğ enmek iş i. beğ endirme * Beğ endirmek iş i.

beğ lik * Beylik. ya k * Cennet. * Pay. çı behemehal * Her hâlde. * Onaylamamak. zarar. tasvip etmek. iyi veya güzel bulmama. ne yapıyapı mutlaka. beis yok bej * zararı önemi yok. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. hisse. beğ enmezlik * Beğ enmeme. * Kötülük. p p. ş ı . beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. * (duygular için) Hayvanca. nca.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. uçmak. * Payı . * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. yi * Kuş duymak. yok. beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. beher * Her bir. behiş t behre behresiz beis * Engel. hor görmek. * Sarı çalan açıkahverengi. kuş ile karş ku ku ı lamak. kabul etmek. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. hayvana yakır biçimde olan. hissesi olmayan. nasip. * Onaylamak. beis görmemek * sakı zarar görmemek. nasibi. behavyorizm * Davranı lı ş k. ne olursa olsun. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. * Küçümsemek. uymazlı k. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. bîbehre.

önemsememesi. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. bek * Sert. * Sanat ve düş üncede özgünlük. kı k. erdenlik. eyi bekçi kalmak * koruyucu. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . masumluk. gözcü. radan gelmiş çilerin kalacağoda. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev. sağ bek bek beka * Savunucu. nı * Kalılı ölmezlik. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . * Hava gazı lâmbasın ucu. * Doğ k. k. * Evlenmemiş kimse. bekâret * Kıoğ kıolma durumu. yalnıyaş kimse. cı k. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. z lan z zlı * Saflı temizlik. . denetleyici olarak beklemek. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. mek.* Bu renkte olan. . bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. ı * Çulluk. evlenmemiş olmak. katı lam. yenilik. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. tazelik.

ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. beklenmedik * Birdenbire. ansın.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. eyi) bekinme * Bekinmek iş i. bekinmek * İ etmek. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. bekleme salonu. eyi. ile görüş öncesinde oturulan yer. * Bekitmek iş i. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. avukat vb. tı kamak. * Ummak. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. istemek. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. beklemek * Bir iş oluncaya. nat * Kapanmak. * Vakit öldürme. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. * Aramak. ı sı bekleme * Beklemek iş i. korumak. in * Süre tanı acele etmemek. bekleme salonu * Doktor. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). direnmek. durmak. . tı kanmak. mak. beklenilmek * Beklenmek. bekitme bekitmek * Kapamak. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. bekleme odası ı tı lan . * Bir ş bir kimseyi gözetmek. muhafaza etmek. beklenme * Beklenmek durumu.

Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. . bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. *İ çkiye düş künlük. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. ayyaş kün. ünde. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . ak veya kara yemiş i. i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. * Bektaştarikatı olma durumu. bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . * Bekleş iş mek i veya durumu. î ndan bel *İ çkiye düş içkici. bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı . ayyaşk. lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. lı .

belden sağ sola bükmek. bel kı rmak * gövdeyi. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. bel bel * Atmı meni. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . sı n altı rastlayan bölgesi. ayakla bası yeri tahta. sı nda * Geminin orta bölümü. temel. uzun saplı ı . bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . mcı ı na bel bel * Durgun. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme.* İaret. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün. iş vermek. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. bel bellemek * toprağbelle kazmak. deri. salı salı rı rı na na. esas. te) n i . anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. ı bel etmek * iş koymak. k. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. sperm. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. güvenmek. bel kemiğ i * Omurga. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan .

nları * -den dolayı . belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. düzgün anlatma sanatı ktan . * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki.ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. musallat olmak. eyde belâgatli * Belâgati olan. üzücü. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. can sıcı kı. retorik. . ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. * Bir ş gizli olan derin anlam. -den sebebiyle. kı ya * Hak edilen ceza. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. * Kavgacı irret. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. yorum gerektirmeyen. yapmacı uzak. rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. * destek olmak. rma i. ı laş belâya uğ ramak . kı güç. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı . nı tiğ belâlı * Yorucu. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. belâ *İ çinden çılması sakı durum. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. belâgatsiz * Belâgati olmayan. belâhat * Alı k.

belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. leri . yı belediye polisi * Zabı görevlisi. kalıkumaş n . ndan belde *Ş ehir. * Yerleş ik.* çok kötü bir durumla karş mak. belediye baş . kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . ta belediye reisi * Belediye baş . * Mekân. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an . bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. im nlatma. belediye im yla kanı meclisi. belediye * İ ilçe. aydı l. belediyeci * Belediye iş görevlisi. * Bu teş n bulunduğ bina. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. yer. çevre. beledî *Ş ehirle ilgili. * Bir tür pamuklu. üyeleri halk tarafı seçilen. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. belce * İ kaş . beldeitayyibe * Medine ş ehri.

bulaşrmak. parasıelde edilen. belerme * Belermek iş i. belenme * Belenmek iş i. belek * Kundak.belediyecilik * Belediye iş leri. belediyelik * Belediyeyle ilgili. ı z. belemek * (çocuğ Kundaklamak. peygamber çiçeğ mavi en. akı görünecek biçimde açmak. belertmek * Gözlerini. dik dağ yolu. bulaş mak. * Beşe konulan yatak. * Belertmek iş i. lüpçü. yüksek yer. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. * Beleş olma durumu. * Bulanmak. belenmek * Kundaklanmak. çocuk bezi. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. * Tepe. belen * Bel. çi . bayı r. bedavacı z . örtülmek. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. * Bulamak. llı i. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. iğ beleme * Belemek iş i. kantaron (Cephalaria syriaca). eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. çok beleş * Karş ksı emeksiz.

karı belgeci * Belgesel filmler yapan. ortaya çı ru unu karmak. * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. yansı belgeselci * Belgesel. yöneten sinemacı . belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. tası nda layan araç. . belgelendirme * Belgelendirmek iş i. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). faks. karş ksı ı z. tevsik etmek. belgeleme * Belgelemek iştevsik. karı belgeli * Belgesi olan. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . * Emek vermeden. i ey). fotoğ resim. para vermeden elde etmek. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. raf. beleş ten beletme * Beletmek iş i. kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. belirli bir amacı tan film. i. beletmek belge * Kundaklatmak. arş ları ğ ı iv. vesika. belgelenme * Belgelenmek iş i. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). film vb.beleş konmak e * emek. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer. doküman. okuldan çı lmak. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu.

belgili * Belgiye dayanan. an. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. aret belgisiz sı fat * Bkz. belirsizlik sı . ş alâmet. fatı belgisiz zamir * Bkz. me rası boş beliğ * Belâgati olan. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. sarahat. ş iar. * Belirli olmayan. iş edilemeyen. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. zavallı . . * Duyuşdüş . belirsizlik zamiri. belâgatli. belgilemek * Belgi ile göstermek. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. niş eyi ran iar. gayrimuayyen. * Belgin olma durumu. beli * Senet. belirli olan. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. sarih. beli çökmek * kamburlaş mak. belgit burhan. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. ru ka * Evet. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme. belgileme * Belgilemek iş i. belik . hüccet.

irkilmek. i. besbelli. belirleme * Belirlemek iştayin. belirli kı lmak. * Yeni bir kavramı . determinasyon. sarih. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. belikleme * Beliklemek iş i. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. eyi belini vermek * dayamak. sın nı nı i. tayin etmek. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek.yaslanmak. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. . belirginleş me * Belirgin duruma gelme. belinden gelmek * birinin dölü olmak. * Bir kavramı anlamın. beliklemek * Saçları örmek. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. belinleme * Belinlemek iş i. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. genellemek karş . n nı inin. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. belirginlik * Belirgin olma durumu. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. belik belik * Örgü örgü. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. kapsam bakı ndan daraltmak. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. sırlamak. belirlemek * Belirli duruma getirmek. örgü hâlinde. . k. açı bariz.* Saç örgüsü.

kesin bir biçim almak. i. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. yice ı lı * Belirli olmayan. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. -miş geçmiş 'li . sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. tezahür etmek. belirleş me * Belirleş işveya durumu. determinizm. gülmüş lamıgibi. . belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. gayrimuayyen. uçtu vb. biçti. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). * Bir düş veya durum için. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. ağ ş . sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. i nda * Bilinmeyen. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. gerekirci. müphem. li belirlilik * Belirli olma durumu. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. indeterminizm. n ka n nı unu reti. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. belirlenme * Belirlenmek iş i. (-di) (-ti) ı lanı . meçhul. indeterminist. n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş .Aldı .belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). indeterminizm. görülmeyen geçmiş . ş . determinist. az çok belli olan. -di'li geçmiş i n. belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. ini kası olarak bildiren kip. bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . tebarüz etmek. ini . muayyen. tebellür etmek.

belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. k. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. her. * Açı belli. * Belirtilmiş olan. belirli kı lı nan. n k ya. u. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. ane. birtakı filan vb. belirtme durumu belirtme . müphemiyet. çiçeğ kokusu gibi. birkaç. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. * Belirtilmemiş olan. Tuz Gölü gibi. kabataslak tutan zamir: bazı. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. . belirteç * Zarf. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. sarih meful. eyin. birçoğ azıherkes. niş niş lması m ey. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. tasrih. m. biri vb.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. * Belirli kı görüş lma. * Gösterge. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. * Tamlayan. sarih. fat: . belirtili * Belirtisi olan. bildirme. an. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. birkaçı sı .

. Evi gördüm. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. * Belitleme kuramı ortaya koymak.. * Belitlemek iş i. belladonna * Güzelavrat otu. * Doğ olabileceğgibi. programı iş değ meyen verileri. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. mütearife. * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. za. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. ş durumu. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. soru. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. bellek * Yaş ananları renilen konuları . tasa. nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. * Olsa olsa. ru i ş lı . ihtimal. -u. keder. ya . öğ . belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. belirtmek * Açı klamak. * Felâket. . yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. akuzatif. Yazı okudum. u belkili * Olası muhtemel. ı lan aksiyom: "Tüm. akı l. yükleme i . arcı * Bir bilgisayarda. olabilir ki. belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. olası ihtimalî. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. lı . tebarüz ettirmek. belki de * ş da olabilir. n belitken belitleme * Belitler sistemi. hafı dağ k. i hâli. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. beliye belki * Muhtemel olarak. yanlıda olabilen. ya. Birinci dönem. belli ve kesin olmayan.

iyice görünür anlaşr duruma getirmek. * Önemli. yarı bellisiz. yapı a. ine belleten belletici * Çalı rı. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. ortada olan. bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. * Belirli. hissettirmek. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. anlaş bedihî. belli * Beli olan. belli olmak . belletmek * Bellemesini sağ lamak. belli etmek * açı klamak. zahir. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. belli baş lı * Belirli. ikâr. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. öğ retmek. malûm. * Bellemek iş i. yarı belli. aş ı lan. haş . muayyen. çok az belli olan. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. öğ ş cı retici. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. belletici. müzakereci. lda * Sanmak. muayyen. tı belletme * Belletmek iş i. duyulabilen. ğ ı * Bellemek yetisi. öğ ine renilmek. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. ı lı * sezdirmek. * Gizli olmayan. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse.

koyu renkli leke veya kabartı u uş . düş ündüğ gibi. * Bana göre. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. megaloman. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. apak. üm bencil olmak . bence benci * Kendini beğ enen. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge.* anlaş ı lmak. bellik * İaret. balsam. kibirli. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). benbenci * Kendini çok öven. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. * Bkz. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. bedahet. egoist. * Pıl pıl. ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. tende bulunan ufak. * Böylece kalı tılmı(ses). hep kendinden söz eden. bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. ego. bencil * Yalnıkendini düş z ünen. marka. gururlu. hodbin. açı klanmak. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. hodkâm. hodpesent. bilinemeyen. muayyeniyet. kendini her konuda üstün gören. ben hancı yolcu oldukça . apaçı rı rı k. * Belli olmayan. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. benbencilik * Benbenci olma durumu. ma * Saçta. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. nı * Bencillik öğ retisine inanan. sakalda beliren beyazlı k. un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir.

. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. ş ı bencileyin * Benim gibi. hodpesentlik. benden söylemesi. * Menekş e. egoistlik. bendehane * Bendenin. kölenin evi. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. egoizm. bencilik * Benci olma durumu. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . köleye ait. köle. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. bencillik * Bencil olma durumu. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. benden günah gitti * Bkz. bendegân * Kullar. kendimi suçlu saymam. bende * Kul.* bencilce davranı bulunmak. al benden de o kadar. egoizm. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. köleler. * Köle ile ilgili. kölelik. bendegî * Kulluk. hodbinlik. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. bencillik etmek * bencil davranmak. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. benden de al o kadar * Bkz.

beniçincilik . ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. ebedî. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. * Sonu olmayan. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak. ebedîlik. insanlar. ölümsüzleş tirmek. abı çene ine lan hayat. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm. bengileme * Bengilemek iş i. ölümsüzleş ama i mek. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. ebedîleş mek. benekli * Ufak lekeleri bulunan. inin ini ü. nokta. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. bengilemek * Bengi kı lmak. ulları benibeş er *İ nsan. bengileş me * Bengileş iş mek i. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. hep kalacak olan. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. puan. ölümsüz. ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. benekleş me * Benekleş işveya durumu. * Ölmezlik. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . fekül. bengilik * Zamanla ilgisi. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). beneklenmek * Benek oluş mak. ebedîleş tirmek.

benliğ inden çı kmak . egosantrizm. ınmak. sahip çı eyi kmak. i beniz * Yüz rengi. benim diyen * kendine güvenen. lanmak. benze sahip olan. benlenme * Benlenmek iş i. güçlü olduğ inanan. kabullenmek. * Bir ş birine bağ eye. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. benlenmek * Ben oluş mak. kma. * Bkz. benli benli * Teninde ben bulunan. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup. beniz geçmek * benzi solmak. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. benildeme * Benildemek iş i. tesahup etmek.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. senli benli. inin ini ü. una benim oğ bina okur. i. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. benizli * Benzi bulunan. benildemek * Belinlemek.

benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. t. kibir. bent olmak * bağ lanmak. gurur. * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde . ahsiyet. gibi görünmek. benlik * Bir kimsenin öz varlı. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). tutulmak. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. sı * Bağ lam. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. bent etmek * kendine bağ lamak. * Kendi benliğ geliş inin imini. sı benmerkezci * Beniçinci. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. onu kendisi yapan ş kendilik. * Sanını sı uyandı rmak. benzeme * Benzemek iş i. kiş ini üstün görme. ş ğ iliğ ı ey. kâğ tları ları . büğ lan et. * Gazete yazı. bent * Bağrabı . kiş i. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı .* kendine benzemez olmak. ş n ları inin i. * Kanun maddesi. * Kendi kiş ine önem verme. benmerkezcilik * Beniçincilik. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. benzemeklik * Benzer olma durumu. hep kendinden söz eden (kimse). andı rmak. hep kendinden söz etme durumu.

benzeri benzerlik durum. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. benzeş lik * Benzeş olma durumu. -ten. * Nitelik. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. ve mı andı kimse. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. . *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. benzeş * Birbirine benzeyen. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. rnap. benzeş im. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . o + bir < öbür gibi. benzer. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. benzeş me * Benzeş iş mek i. bih. nda abih.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . benzeş mek * Birbirine benzemek. * Bkz. * Benzerlik gösteren. abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . benzeti * Benzetme. * Benzer olma durumu. abih. eş siz. kehribar > kehlibar gibi. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. müş nazir. ekmekten (ekmeknda ten). benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. müş olmak. müş abehet. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. çarş amba. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. dublör. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. aslı kopya edilmişteş ndan . ey). araları benzerlik bulunan.

o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. sahteci. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. benzetme * Benzetmek iş i. . bih. benzin * Petrolün damılması elde edilen.65 olan. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak. renksiz. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. benzinlik. yüzü sararmak. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. kopyacı . kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. unu benzetici * Benzeterek yapan. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. benzetmek * Benzer duruma getirmek. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. bozmak. * Bir ş neteliğ anlatmak için. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. solmak. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. uçucu. vı * Benzen. * Dövmek. benzi uçmak * yüzü sararmak. arak. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. özgül ağ ğyaklaş 0. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi.

* Bir nesneyi benzine bulamak. * Aklanma. berabere bitmek * (oyun. * -e rağ men. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. beraberce * Birlikte. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. * Benzinle çalı (motor. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak. * Aynı düzeyde. baş baş a gelmek. -e karş ı n. beraatı zimmet * Borcu.). benzin istasyonu. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. temize çı kmak. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. vereceğolmama durumu. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. bir arada. beraberlik * Birlikte olma durumu. yla berabere kalmak * (oyun. beraberinde * yanı nda. beraber olarak. baş beraberlik müziğ i . benzinli benzinlik * Benzin satı yer. * Baş a kalma durumu. ş an beraat etmek * aklanmak. baş baş a kalmak. beraber * Birlikte. makine vb. canlanmak. borçsuzluk.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse.

Berat Gecesi * Hz. * bozmak. lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . * Darmadağ bakı z. aylıbağ k lanan. periş viran. * bozulmak. berbat olmak * kötü duruma gelmek. ş an berber dükkânı * Berber. u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. msı an. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). san. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. Akdeniz'de yaş çok ayan. ndan n . berbat * Kötü. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. ı n. lam * Seçilmişseçme. kuyruğ unun çatalı uzun olan. * Bozuk. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. kirlenmek. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . tan. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. oynar başklı koltuk. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. * Çirkin. beğ enilmeyen. Berat Kandili * Bkz. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. Berat Gecesi. Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek.* Orkestra. iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. patent. ı berceste * Sağ ve lâtif. .

gürlük. berdevam * Sürmekte olan. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. ezik. bakı z. ongunluk. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. berduş * Baş . berelenme * Berelenmek işveya durumu. yassı sipersiz başk. sürüp giden. Tanrı ş ki. ı boş * Pis. ve lı bereket * Bolluk. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. berelemek * Bereli duruma getirmek. artmak. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). neyse ki. * Yağ mur.berdelacuz * Halk tahminine göre. serseri. eyde bere * Yuvarlak. bereleme * Berelemek iş i. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. bereketli * Bol. i berelenmek * Bereli duruma gelmek. * İ ki. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. i bereketlenmek * Çoğ almak. bereketlilik * Bereketli olma durumu. feyezan. verimli. bozuk. . feyz. an * Herhangi bir ş görülen çizik. teselli bulması . iyi bir rastlantı yi olarak. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu.

berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). ra. * Bu uzaklı bulunan. aç * Bu ağ n. * Beresi olan. kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. kullanı z ev.bereli bereli * Beresi olan. a berhayat berhudar * Hayatta olan. öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . * boşgitmek. . beriki * Beride olan. . * Yararsı boş z. * bitirmek. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. harap. * Beride olan ş veya kimse. biraz. oldukça. * Büyük. acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. berhava etmek * havaya uçurmak. az çok. ı . berenarı * Ş böyle. canlı ayan. yok etmek. yaş * Mutlu. . an. kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. ey beril . berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev).

ortalama 30-40 cm boyunda. * Berkimek iş i. atom ağ ğ9. Kı saltması Be. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). takviye etmek. . çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. 97. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. temiz. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. unluğ 1. tahkim etmek. ş ı u berrak * Duru. berlam * İ pullu. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. durulaş mak. takviye. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. berk * Sert. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. tahkim. açı nlı k. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. tı berklik * Sağ k. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. berkitme * Sağ lamlaşrma. her zaman olduğ gibi. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. lamlı * Sertlik. 29700C de eriyen. güç kazanmak. katı . * Pekiş tirilmek. ı ı rlı Kı saltması Bk. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. berkemal berkime * Mükemmel. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. saydam. pek iyi.84. aydı k. sı açıkahverengi.013 olan. * Sağ lam. i berkinmek * Berkimek. berkinme * Berkinmek işveya durumu. pekiş mek. berkimek * Sağ lamlaş mak. katı lı k.

bertafsil bertaraf * Açı klamalı . k. duruluk. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. yok edilmek. bertme * Bertmek iş i. çürük. burkulmuş . anlaşyor ki. durulaşrmak. k. stak. ya. karasal. *İ ncinmiş . ş dursun. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. * Berelenmek yaralanmak. bere. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. * Kı dar dil. k * Bir yana. besbeter beselemek * Bkz. gidermek. eselemek beselemek. bertik * Yara. * Yiğ yararlı itlik. besbelli * Açı apaçı çok belli. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. * Bertilmek işveya durumu. bertmek berzah besalet * Bertilmek. çürümek. * Morarmak. . k. uzun uzadı açıolarak. bertilme besbedava * Pek ucuz. burkulmak. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. i bertilmek *İ ncinmek. * Deride mor leke. lı k.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. * Anlaş ğ göre.

satan kimse. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. besi dokusu * Besi doku. semirtilmiş . dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm. yeterli besin almayan. besinli besinsiz . * Yenilebilir. esermek besermek. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. * Yaş amak. n * Yumurta akı maddesi. gı z. lan * Semiz. gı . beslenmeye elveriş her tür madde. nda an * Sır. besi dokulu * Besi dokusu olan. azı gı li k. ı besihane besili besin * Besi yapı yer. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. dalı * Besini olmayan. yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. * Besini olan.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. zlı besermek * Bkz. da. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ .

beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. nı pekiş tirmek. ine beslenme * Beslenmek iş i. beslek besleme * Besleme. doldurmak. mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. ahretlik. lerinde çalı rı kı ş lan z. * Eklenmek. besleme kı z * Besleme. * Yetiş tirmek. * Yedirmek. . * Hizmetçi. gı zlı dası k. evlâtlı besleme. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. çoğ altmak. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . hizmetçi. u. k. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. beslenen beslengi * Sönümsüz. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Semirtmek. çevresini veya altı desteklemek. herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. katı lmak. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. ş tı besle kargayı . besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z).* Besinsiz olma durumu. * Beslemek iş i. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. * Besleme olarak. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. desteklemek. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. m beslemelik * Besleme. beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. * Maddî yardı yapmak.

beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . besteci bestekâr * Beste yapan kimse. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. . yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. itim nda beslenme saati * Anaokulu. nda lan * Besmele çekmeden. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü. * Besteci. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. beslemeye yarayan. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. nda beslenmek * Kendini beslemek. besin değ yüksek. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. inceleyen yetkili. beslenme odası * Anaokulu.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. p * Bkz. mugaddi. ine besletme * Besletmek işveya durumu. kompozitör. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. besili. bestekâr. * Beslemek iş konu olmak. beste bağ lamak * bestelemek. besleyici * Besleyen. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda .

pencüdü. üç aş ı yukarı ağ beş . . beş kardeş *Ş amar. 5. atı zarlardan birinin beş lan . * Bkz. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. koklama. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. görme. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. bir parça. V. * Çoksatar. nı ve yı * Dörtten bir fazla.besteleme * Bestelemek iş i. beş beter * Besbeter. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. besteli bestelik * Bestesi olan. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. beş iki * Bkz. bestesi yapı ine lmak. bestelemek * Beste yapmak. * Beş nı ilkokul. tokat. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. sıflı * Biraz. bestelenme * Bestelemek iş i. bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. birkaç. tat alma duyuları . * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. k ı t . bestelenmiş . iş itme. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. pencüyek. * Oyunda. * Beste olma durumu.

eri e beş paralı k * Değ ersiz. kusurları ğ çı açı kmak. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. . yi tu. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. lu * Bedensel. yüz beş aret * İ haber. beş para almamak * hiç para almamak. *İ nsanoğ insan. da. iş yaramaz. müjde. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. on paralıetmek.beş on * Az sayı biraz. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. bedenle ilgili. z. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi. beş para etmez * hiçbir değ yok. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. beş paralıetmek k * Bkz. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. a beş parası z * parası yoksul. lı ı . lu. pencüse. bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz. muş erim. her birine beş defası beşbir arada. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. aş ı bayağ ağ k. beş eriyet . k beş paralıolmak k * alçalmak.

beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. man ş an beş iz . beş ibiryerde * Bkz. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. beş n erinde olan altı n. hümanizm. beş inci * Beş sın sı sı . beş ibirlik. n ve sallanma. fonksiyonunu yapmak. hümanist. ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı .*İ nsanlı insanoğ . * Beş kenarlı çokgen. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. insancı sı l. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . k. insancık. ölünceye kadar. tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. beş etmek iklik * beş vazifesini. * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. sı dördüncüden sonra gelen. düş için çalı örgüt. mak. * Bir ş doğ geliş i yer. ik * Beş olmaya uygun. eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta.

yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. beş izli * Beş tanesi bir arada olan. * Bet bereket kalmamak. * Beş arada olan. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. muhammes. *İ skambil. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. beş parmak otu * Gülgillerden. bet * Kötü. çirkin. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. bet * Beti benzi atmak. * Bkz. * Tabaklanmamıham deri. yollu bir çeş kumaş it . beş lemek * Bir işbeş yapmak. taş . konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. beş parmak. muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. * Tahmis. beti benzi uçmak. beş lik * Beş para. beş leme * Beş lemek iş i. için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . kurt pençesi (Potentilla en. beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. eyden beş tane bulunan. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. güleç.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). ınlı ldı ı . ı lan reptans). iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). beti bereketi gelmek. tuhaf. kentet. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. beş alabilen. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. gülümser. * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak.

figüratif sanat. ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. . figüratif. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. mektup. beter * İ kötü. betim * Betimlemek iş betimleme. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. . beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. lı ey. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. kı mak. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. korkmak. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). *İ çinde insan. tasvir. etelemek betelemek. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. dikleş ı mek. tezkere. yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. kafa tutmak. çabuk tükenmek. * Bir ş bir kimseyi. tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. i.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. pusula. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. hı ran betelemek * Bkz. betelenmek * Karşgelmek.

kendine yedirememek. betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. betonarme * Yapı gücü. betisiz *İ çinde insan. nonfigüratif. betoniyer * Beton karma makinesi. beton gibi * çok sağ dayanı .betimleme * Betimlemek iş tasvir. lam. i. betimleyici * Betimleme yanlı. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). demirli beton. ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. kları . k ile betimlenme * Betimlenmek durumu. mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. dayanıı layı ması an kl . çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. betonlaş ma * Betonlaş durumu. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. bağ cı yapay yış ğı ım. üroloji. tasvirci. sı betimsel * Betimle ilgili. betimlemeli dil bilgisi. tasvirî. tasvirî dil bilgisi. betonkarar * Beton karma makinesi. bevliye * İ yolları drar hastalı . kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. beton * Çimentonun su yardı yla kum. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. sert. tasvir etmek. klı * güçlü.

kanı * Komutan. el mi yaman. kara karş . * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bay. bildirme. beyaban beyan * Söyleme. * Eşkoca. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. bey mi yaman. * Beyaz ı olan kimse. *İ skambil kâğ nda birli. * Çöl. beyanname * Bildirge. as. uş erlerini. plutokrasi. ileri gelen kimse.bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. beyaz * Ak. . düş üncelerin. bevvap * Kapı. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. beyaz adam . bey mi yaman. beyanat * Demeç. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . bir bey erki * Zengin erki. nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü. beyan etmek * bildirmek. * Zengin. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. * Bir eserde. duyguları hayallerin doğ ve değ n. ri. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . ileri sürmek. ı tı * Bu renkte olan. anlatmak. ürolog. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. cı * Mahalle okulları hademe. bildiri. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. el mi yaman * Bkz. söylemek.

beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. yı beyaz ı rk * Avrupa.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. beyaz oy * Onaylayı oy. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. beyaz zehir * Eroin. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. ı ldı ı * Sinema. çamaş makinesi. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. ı r ı k beyaz et * Tavuk. kan dı. balıvb. etlere verilen genel ad. Kuzey Amerika. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. an beyaz eş ya * Buzdolabı . beyazı msı * Beyaza çalan. . beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . * Avrupalı . beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap.

ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. beyazlı k * Beyaz olma durumu. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. ağ artmak. ağ arma. * Atlama beygiri. * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. * Yük taş araba çeken. artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. beyazlı * Beyazı bulunan. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. * Ağ . beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. ı yan. üstüne binilen at.beyazıadı n . nı n lan beygir * At. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. ağ lmak. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. ağ armak. * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. artma. beygirli .

beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. beygirsiz * Beygiri olmayan. eyi * Bilgisi. u una. beyin yı kamak . dimağ u . kafa içinin. beyhude yere * boş yere.* Beygiri olan. * Beygir gücünde. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. beygir için. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . beyhude * Boş una. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. zihin jimnastiğ i. beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. dört boş undan her biri. eğ itimi. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . z. * Muhakeme. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. boş boş gereğyokken. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. * Yararsı anlamsı z. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. beygirlik * Beygire ait. beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. usa vurma.

beylik * Bey olma durumu. emirlik. * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. enternasyonal. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. * Akız. beyit * Ev. * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. * Devletle ilgili. * Akı. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. düş llı ünceli. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. p. * Herkesin kullandı. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. dimağ nı nda. uluslar arası . * Beyni olan. emaret. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. . * Hükûmet. * Rahat yaş ama. beyitli * Beyti bulunan.* insanı . ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . çok bilinen. beyiye * Bkz. devlete özgü olan. * Beyni olmayan. * Beyinle ilgili. devlet malı olan. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . düş lsı üncesiz. çe. etkisi kalmamısöz. beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. pis (kimse). it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. içinde beyit olan. korteks. lmayan. * Beyne benzeyen. mirî. beynamaz * Namazsı namaz kı z. beynelmilel * Milletler arası . satı k.

milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. cı k. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. beyzade .beynelmilelci * Bkz. bunalmak. tepesi atmak. beyninde * Arası nda. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. ikna etmek. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. delil. kanı tutamak. * kötü bir ş sezinlemek. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. t. beyni bulanmak * sersemlemek. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. bunamak. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. uluslar arası. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini . düş ünemez olmak. cı k. * Bey oğ lu. beytülmal * Devlet hazinesi. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. beyni atmak * Bkz. sarsı lmak. huzurunu kaçı zlı rmak. ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak.

* Bezden yapı ş lmı . çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. düz dokuma. ban an iş * Bez (I). ziynet. bezmesine yol açmak. söbe. bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. nazlı kimse. gudde.* Soylu kimse. usandı ktı rmak. . için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . lan it bezek * Süs. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. * Herhangi bir iş kullanı dokuma. beyzadelik * Soyluluk. * Özenle büyütülmüş . bezdirme * Bezdirmek iş i. * Hamur topağ pazı ı . lan * Pamuktan. oval. bı nlıvermek. kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. * Usanç veren. çaput. * Herhangi bir cins kumaş . beyzî * Yumurta biçiminde. beze beze bezekçi . *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. bezdirmek * Bı rmak. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler.

süs.* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. süslenmiş i . süslenmek. . bezetmek * Bezeme yaptı rmak. bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . bezeklemek * Süslemek. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . * Bezenme işveya biçimi. bezenmek * Bezemek iş konu olmak. * Süsleme. nakkaş . bezetme * Bezetmek iş i. ı bezemek bezemeli * Süslü. tezyin etmek. tı cı bitki (Pisum sativum). ı bezeli * Bezeğolan. bezelemek * Hamur topağyapmak. ine * Kendini bezemek. i * Bezenmek iş i veya durumu. bezekli. süslü. süslenmek. * Süslemek. tezyin. dekoratör. süsleyen ş ey. donatmak. * Gelinleri süsleyen kadı n. * Süs. * Bezelemek iş i. dekoratif. bezekleme * Bezeklemek iş i. i bezelye * Baklagillerden. süsletmek. bezekli bezeleme * Bezeğolan. bezemek. bezen bezeniş bezenme * Bezek.

ini * Yahudilere verilen ad. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. bezginlik * Bezgin olma durumu. bezirleme * Bezirlemek iş i. yorgunluk. bezirgân * Tüccar. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. usanç. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . * Bir çocuk oyunu. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. * Bkz. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. bez. bezmek durumuna gelinmek. . ı bezleme * Bezlemek iş i. bezir yağsürmek. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. ine * Keten tohumu. * Bezmek iş konu olmak. bezir yağ ı . ile . bezek. bezginleş me * Bezginleş iş mek i. * Süs. bezik * İ üç veya dört kiş ki. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha.

lan ı zlı * Jilet. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak.manifaturacı alı . * Bezgin duruma gelmek. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. un na u bezm * İ meclisi. * ameliyat etmek.* Çocuğ altı bez koymak. çı * Bezmek iş i. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak. lı k. bılgan. keskin. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. * Bkz. bezginlik getirmek. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. kı * Bez dokusunda olan. bı gibi çak * ince. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. * bı çaklamak. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. dost toplantı. bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. çocuğ belemek. bezi andı ran. . bıp usanmak.

bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. duruvermek. ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı . bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak.bı gibi kesilmek çak * (söz. bı k çaklı . bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. bı çaklı * Bı ı çağolan. konuş sohbet) birden bitmek. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. dil yarası onulmaz * hakaret. * Çok az (fark). çakla * bı çaklamak. çakla * Bı yaralamak. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. çok yakı(aralı n k). bı çaklama * Bı çaklamak iş i. ma. bı yarası çak onulur. i bı vurmak çak * bı kesmek. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı yemek çak * bı çaklanmak. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. bı çaklamak * Bı kesmek. bı silmek çak * bir işbitirmek. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek.

bı hane çkı * Bı evi. yürekli. ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. çak * Bı yapmaya elveriş (maden). bı evi çkı * Tomruklardan kalas. gözü pek. bıp usanmak kı * çok bezmek. bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . kabadayı . çkı p * Sel veya dere yatağ ı . bılmak kı * Usanı lmak.* Bı koyacak yer. kma i . * Bı n olma durumu. çkı * Kı ve tı sa knaz. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. bış kı mak * Bı işveya biçimi. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. çkı aç * Bı yapısatan kimse. kalaslardan daha ince tahtalar kesen. . bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. * Korkusuz. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. ş an it * Saraç bı ı çağ . cesur. * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara.

boz renkli. * Dayanamaz duruma gelmek. usanmak. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). yumuş amak. bı r ldı * Geçen yıbir yı l. kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. lkı i bı mak lkı * Bozulmak. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. benekli. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. me kı bı ldama ngı . bı ma lkı * Bı mak işveya durumu. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. yurdumuzda en çok güzün. erimek. etli butlu. usanmak. bı rcı ldı n * Tavukgillerden. bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. * Tekrarlanması . sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. usandı kması kkı k rmak. bı rmak ktı * Bı na yol açmak.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. zedelenmek. bık bık llı llı * Çok tombul. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. ş . . bı nlıvermek. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. bı rı ktıcı * Bı nlıverici. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . bunalmak. alı (kadı sa mlı n). kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. bı ntı kkı * Bı duygusu. dolgunca. l önce.

nesne vb. terk. * Salı verme. ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. * Yanı almamak. hesaba katmasak da. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. i ka * Unutmak. * Bakı lmak. u iş * Saklamak. * Sarkı tmak. artıuğ mamak. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. titremek. görevlendirmek. bı ki rak * saymasak.* Bı ldamak iş ngı i. korunmak için vermek. terk etmek. * (ölen. ayrı birinden iş i. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. * Ayrı lmak. ması sağ * Boş amak. meydana getirmek. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. hürriyetine kavuş nı lamak. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. mütareke yapmak. * Bı rakmak iş i. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. eyi * Koymak. ateş yapmak. * Sıf geçirmemek. kta. in unu. döndürmek. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. ş ma karş klı rakmak. yanı götürmemek. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. ı bı lı i. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. * Kötü bir durumda terk etmek. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek.) Kalmak. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. yı * Özgürlük vermek. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. ünü kası * Engel olmamak. artı rmak. lan . kes. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. . * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. terk edilmek. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. * Bı rakma iş i veya biçimi. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak.

bıklı ı yı duruma gelmek. k bıksı yı z * Bığolmayan. klitoris. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. sarı tutunmaya yarayan sürgün. ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. nlı nı nda olan . lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. * Balı klarda deri uzantı.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). sı * Asma gibi bitkilerde. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. * Ufak çocuk. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). bı rakması yol açmak. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. bıklı k yı balı * Sazangillerden.

z. en * Bu bitkinin. * Patlı cangillerden. biberli * İ biber katı ş çine lmı . biberlemek * Biber serpmek. kötü talihli. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. na lan iş biberlik biberon . ini mak. amansı gaddar. pay almamı ş . yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). nı mavi renkli. göz vb. * Hoş görüsüz. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. * Acı .) çok acı mak. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. * Biber konulan küçük kap. z. biber gibi yanmak * (deri. çiçekleri soluk en. biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. biber gibi * çok acı . * Payı olmayan. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis). * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. lan biber atmak * içine biber koymak. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak. llı biberleme * Biberlemek iş i. biber katmak.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. * Biber yetiş tirilen yer. zalim. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça.

* Bkz. * Kitapsever. kaynakça. . kitap düş k künlüğ ü. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. vazo gibi zarif küçük süs eş . cicili bicili. sı * Babanıkıkardeş hala. zavallı çaresizlik. meme baş ı . * Meme. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). k. zarif (kı z). bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. * Bkz. kaynakları bilen uzman. * Üslûp. cici bici.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . bibliyotek * Kitaplı kütüphane. bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . bibliyografya * Kaynaklar. n z i. zavallı (kimse). * Acız. bibliyografik * Kaynakla ilgili. bibliyotekçi * Kütüphaneci. bibliyografi * Bibliyografya. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. bîçare olmak * çaresiz kalmak. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. lı k.

biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. * Biçmek iş i. * Herhangi bir ş benzeri. ş . biçimlendirilme . tutum. biçim bilimi * Yapı bilimi. ran. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. hem de bağ durumuna getiren makine. yalnıbiçim üzerinde duran. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). biçerbağ lar * Ekini hem biçen. ş ekillenmek. çoğ ek durumunda olan öge. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . * Tarz. ekil. * Özü. biçim * Dıgörünüşş ş . davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. punduna getirmek. bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. ş ı ekilci. sı * Alılmıkural. elveriş (iş li ). biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. rası. döven. * Biçilmek iş i. ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. formalist. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. en uygun durumunu yakalamak. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. * Biçmek iş yapan (kimse). morfem. içeriğyeterince önemsemeden. ekil. morfoloji. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. ekil. biçim biçim almak * biçimlenmek. belli bir biçime girmek. formaliteci. biçerdöver * Ekin biçen.

biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. * Kötü. biçimle ilgili. ş ey ekillenmek. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. ekle eklî. hoş olmayan. * Ortamı uygun düş yakık alan. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. ekillenme. ş ekilsiz. yakıksı ş z. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. biçimli * Biçimi güzel olan. biçimi bozuk. amorf. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. mevzun. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. na en. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. ş formel. ş ı * Biçime dayanan. yakıksı k. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. biçki yapmak . * Çirkinlik. ekillendirme. ş eye ekillendirmek. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde).* Biçimlendirilmek iş i. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. ş ait. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçimi bozulmak.

slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. tı rpanla. bîgânelik bigudi . * Yabancı . sac. . biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. *İ lgisiz. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). * Uyanı uyumayan. an ur. k.* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. * İ sı maddeler konulan. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . * Bîgâne olma durumu. fiyat) Koymak. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. ı * Ekini. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. er. biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. ı * Biçmek iş i. * Bidon satan kimse. m iyle * (değ paha. baş ç. makine ile kesmek. otu orakla. * Yontulmuş taş yapı ı . bidayet * Baş lama. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. menş prizma. boru biçiminde küçük araç. bîdar bid'at * İ dininde Hz. iki yı bir olan. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. * Yaylı ateş öldürmek. metal veya plâstikten. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. biçtirme * Biçtirmek iş i.

süs eş . bilâder ağ acı * Amerika elması . çaresiz. olarak. tersine. z. bilgisiz. bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. günahsı z. * Habersiz. zlı * Kimsesiz. erdenlik. herhangi bir kıtlama olmaksın. lan . sonradan. * Hakkı hakkı ile. tam tersine. aksine. n ı durumu. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. ayrı yapı z. bilâhare * Sonra. deli. aş n. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . sonraları . ki kadı bikir * Kı k. umutsuz. aklı ı olmayan. lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . daha sonra. baş nda * İ z. gerçekten. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . * Bîkes olma durumu.bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. ksı m lmadan.

bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. bilâvası ta * Vası z. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. beyanname. ihbar tazminatı ı . ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. i. sı z. hep . tebliğ . bildik * Tanık. .-in hepsi. * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname. tebliğ . rudan doğ ruya. bildiri * Resmî bir makam. beyanname. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. bildiriş . bilcümle * Bütün.. eskiden beri.. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. tebliğtebligat. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. n ldı ı ı t. araçsı aracız. duyurulmak. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. dolaysı doğ tası z. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. haber verilmek.

bildirme * Bildirmek iş beyan.* Bildirmek işveya biçimi. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. letiş me. isteyerek. her ş eyi eyden anlayan. gelecek zaman kipleri: Gel-di. önceden tasarlayarak. bilerek aldanmıgörünme. bilecenlik * Bilecen olma durumu. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. kasten. lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. dahi. ş bilecen * Her ş bilen. bile bile * Bilerek. kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. belirli geçmiş . belirsiz geçmişş . ması . i. gel-ir. * Aynı zamanda. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. . bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). * Bilgiçlik taslayan. . düş ünülerek. gel-ecek gibi. ifade etmek. haberleş komünikasyon. i bildiriş im * İ im. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. imdiki zaman. geniş zaman. * Üstelik. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. de. gelmişgel-iyor. ukalâ. da. * Anlatmak. eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. bile * Birlikte. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. kolunda altıbileziğolmak. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz.

bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. keskin duruma getirilmek. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. kuvvet. * Hı rslanmak. * Güçlendirmek. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. kalı n. bilek damarı * Nabı z. * Bilemek iş konu olmak. keskin duruma getirmek. etkisini artı rmak. mürekkep.bilek * Elle kolun. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . bileş kap ik * Birleş kap. ik . bilek saati * Bileğ takı küçük saat. en fazla. bilek gücü * Kol kuvveti. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . kol kuvveti. keskinleş tirmek. basit olmayan. * Bilenmek iş i. mürekkep faiz. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . aş derecede istemek. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. konsantre olmak. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. kasten. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. ayakla bacağ birleş i bölüm. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. ı rı * isteyerek. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. ı n tiğ * Güç.

mek i. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. bilet * Para ile alı konser. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. sinema. * Bilemek iş yaptı ini rmak. bilet satmak. * Biletmek iş i.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. . bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. terkip. geometrik ki na nı toplam. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. * İ veya daha çok vektörün. biletli biletme biletmek * Bileti olan. me an * Bileş işveya durumu. tiyatro gibi eğ nan. muhassala. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. lence yerlerine girme. * Bileş sonucu oluş cisim. terekküp etmek. * Bilet satan görevli. it * Bileş iş terekküp. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge.

söz geliş diyelim ki. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. * Bilgeye yaraş (biçimde). ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . soğ utma. malûmat. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı .biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. silindir. hakim. bilgi toplamak . bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. cı ı k. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. lmı . açı * Kelepçe. hâkimane. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . malûmat. * Bilgili. sayalı ki. * Bilim. vukuf. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. lama. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . olgun ve örnek (kimse). iş ş edinerek. araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. malûmat. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. gerçekten. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. * Bir durumu öğ renmek. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. bilim alanı uygulanan yöntemleri. * Motor pistonları yağ na. i * Bilezik takmıolan. malûmat. ı r bilgi edinmek * öğ renmek. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. nsan nı i * Öğ renme. hikmet. zağ . vukuf. iyi ahlâklı . bilgi almak. * Mobilyaları ayak altları takı kare. bilgi kuramı * Bilginin temelini. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. bilezikli * Bileziğolan. dikdörtgen. sempozyum. . inin i * İolarak. ş bilfarz * Tutalı ki. vukuf. * Bilgi. epistemoloji. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. m m i. bilezik * Bileğ süs için takı halka. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad.

bildirerek. elektronik beyin. haberli. bilgili * Bilgi sahibi olan. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. öğ renmek. bilgici * Sofist. sofizm. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. * Bilgin olma durumu. bir yapısonuçlandı elektronik araç. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. malûmatlı . bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. ş ı nda. bilgili geçinen kimse. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. safsatacı lı k. . haberdar etmek. âlim. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. bilgin tavrı bilgin gibi. * Bilgine yakır. bilgin geçinmek. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. kompüter. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . yapı sı mühendisi. * Bilerek. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). * Bilgili kimse. tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. * Bilgisayar programcı.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. bilgilik * Ansiklopedi. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı.

z bilimsel * Bilgin. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. ilimcilik. en çok. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. baş özellikle. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. bilime uymaz. rı bilim kadı nı * Bkz. bilgin. ta. . bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. bilerek ve isteyerek. ilim. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. z. bilimci bilimcilik * Bilginin. malûmatsı cahil. bilim adamı . ilkelerini. * Bilgi. roman vb. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. cehalet. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. biyonik. bilhassa * Hele. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan.* Bilgisayara geçirmek. gayriilmî. rmak karı * Bilen. âlim. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. tı süreci. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. malûmat. her ş eyden önce. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. mahsus.

* İ ruhunun. bilimsiz * Bilime. bilincine varmak * anlamak.* Bilimle ilgili. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. nanabileceğ savunan felsefe akı . bilinçlendirmek . za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. na bilimsellik * Bilimsel olma durumu. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . ş rı i uuraltı tahteşuur. * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. kavramak. bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. Marxçı lı k. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. ilmî. baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. bilinç kaybı * Hafı yitimi. bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. temel görüş . bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. * Temel bilgi. uur. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. n * Dimağ . bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. ş ve nlı uur. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. bilime dayanan.

* Bilinçli duruma getirmek. * Belli olmaz. agnostik. . malûm. agnostisizm. lâedri. kuş meçhul. * Eleş tirmeli bir biçimde. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. eri * Bilinmek iş i. ş uursuzluk. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. * Nesne. ş k uurluluk. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. bilinçli * Bilinci olan. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). bilinmedik. bilinçle yapı lmayan. * Bilinci olmayan. kulu. kendi etkinliğ farkı olan. bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. muğ güç lâk. meçhul. bilinçle yapı ş lan. bilindik * Bilinen. bilindik. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. ş lere ı k uursuzluk. bilinmedik * Bilinmeyen. * Nesne. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. uurlu. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. ş inin nda uurlu. bilinmeyen * Değ belli olmayan. öğ renilmek. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). ş uursuz. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. anlaş ine ı lmak. 'nı inin ini ini reti. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. ş uursuz. ş uurlanmak. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. bilinmeyen (nicelik).

* Biliş alanı uzman kiş im nda i. mak. uzman. vukuf.bilir * "Anlar". dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. ehlihibre. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. ş biliş im * Teknik. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. tanık. "sayar". nı n ğ ı kin * Bildik. bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. kristal. bilip bilmediğ göz önüne almadan. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. kları * Duru ve temiz kesme cam. ehlivukuf. cahil. dost. bilistifade * Yararlanarak. biliş * Canlın. * Öğ renmek. ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. biliş ağ im ı * Teknik. informatik. ehlihibre. eksper. * Billûrdan yapı ş lmı . cahillik. * Biliş iş mek i. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. lı mak. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . ehlivukuf. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. . "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. sibernitik. bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ .

kristalleş mek. ı tı * Bilmek iş i.* Koç yumurtası . * sonucun ne olacağ kestiremeden. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. * Bilinmeyen ş muamma. göğ üs). netlik kazanmak. pıl pı parlayan (yer). nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. anlamı bir söz. * (ses için) pürüzsüz. bilmeden * bilmeyerek. koloit karş . * Bol ıklı rı rı ş . muamma. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . * Belirgin duruma gelmek. billûrî * Billûra benzer. billûr gibi * çok duru. kristalleş me. * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. ı l * Billûra benzeyen. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. ey. ı lı mamak. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. ran. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. çok temiz (su). * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. billûr cisim * Gözde. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. billûru andı kristaloit. ündeki saydam cisim. irisin arkası mercek görevini yapan. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. billûr gibi. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. gerdan. eyi nda . billûr durumunda yoğ unlaş mak.

tecahül etmek. * Bazen "iş gelmek". * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. *İ nanmak. bilsat * Kuruluş ş lar. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. eyi * Bkz. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. bir ş bilmez göstermek. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. kim. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. kavramaz. . çok bilmiş . * Saymak. rlamak. farz etmek. bilmezlemek * Bir kimseyi. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. bilmezlik. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. bilmemezlik * Bilememe durumu. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. hatı rbilmez. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. ş ma. bilgileş bencmarking. irketler arası bilgi satma. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. * Sorumlu tutmak. ş bilmünasebe * Sı gelince. cehalet. bilmezlik * Bilmez olma durumu. size de. elinden gelmek. sizlere de. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. teçhil etmek. i eyi ka ş . bilmiş * Her ş bilir geçinen. bilmukabele * Karş klı ı olarak. * Anlamak. nda im. var saymak. karşk olarak. bilmezlikten gelmek. i. nasıne) l. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. bilgiçlik taslayan. bilmez * Anlamaz. mı * Tanı hatı mak. sı düş rası rası ünce. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". "edemez" anlamları kullanı nda lı r. * Sanmak. tecahülüarifane. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak.

eyi bin bir * Pek çok. -in hepsi. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen... . cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. . bilyeli * Bilyesi olan. kı yaslanmayacak ölçüde. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. rmak bin iş bir baş çi. M. dil dökmek. çı * her iş baş e. ğ rudan doğ olmayarak. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. her sıntı gideren. çok sayı da. öğ ütlerden çok daha etkilidir. bilyeli yatak * Bisiklet.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. 1000. maden. bin piş olmak man * çok piş olmak. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. gönülden. çoğ unlukla çelikten. dolaylı ruya . gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. sürekli olarak düş değ tirmek. * Taş . toprak. kamu. doğ lı ile. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. bin derde deva * pek çok işyarayan. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. * (birinin) Aracı ı araçla. hep. olacak bir kimse gerekir. ünce iş bin kat * Pek çok. misket. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. bin can ile * çok isteyerek. man * Milyar. otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. bilyon bin * On kere yüz. küçük yuvarlak. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam.

ünce binaen * -den dolayı . dayamak. kendi eliyle yok etmek. i * Dayanarak. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . -diğiçin. bina etmek * yapmak. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. bînamaz binbaş ı * Bkz. bunun üzerine. . rma. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. binaenaleyh * Bundan dolayı . le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik.bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. * Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. bunun için. kurmak. -den ötürü. hamil. . * Çatı . bindi * Destek. inş etmek. bin zahmetle * çok zor. * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. bina * Yapı . bundan ötürü. büyük zorlukla. beynamaz. yapmak. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. bindirim * Fiyat artı zam. .

* Ata iyi binen kimse. oturtmak veya içine yerleş tirmek. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. dolap gibi ş eylerin. ahş parçaların durumu. her defası bini bir arada olarak. * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. bini çı ta. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. biner bingi her biri. binmesini sağ lamak. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. * Binmek işyapı i lmak. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. binici * Binen. ndan ka ı ta * Eklemek. binmeye yarayan. * Kapı . ğ ı * Ata binilerek yapı spor. katmak. her birine bin.bindirme * Bindirmek iş i. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . * Ata binme ustalı. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. * pek çok yapı pek çok olan. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. nda bininci * Bin sayınısı sı . lan * Binilmek iş i. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. lmış * Üzerine binilen. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. binek atı * Sadece binmek. kiremit. lan. basit mekanizmalı kilit.

binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. vapur. gözü pek. ş ı lan bîperva * Çekinmez. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. pla biomekanik * Biyoloji. * Fiyat artmak. uçak. * Atlı alayda giyilen giysi. i * Atlı alay. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. * Biniş durumu. u * Birçok bin. * Üstüne binilen hayvan. binek atı . sakı nmaz. . p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. * Binmek iş i. otomobil gibi bir taş yer almak. biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. * Eklenmek. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. binek hayvanı Kullanmak. fına atı rı lmadan önce. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. pek çok. ı tta * (bisiklet motosiklet. nihayet. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. * Sonuç olarak. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi.biniş * Binmek işveya biçimi. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. katı lmak. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. * Hamur durumundaki ekmeklerin. mek * İ parçadan biri. öbürünün üstünde olmak. korkusuz.

ğ ı * Tek. fazla. it. onunla övünülmemelidir. yanı kimse bulunmadan.. birlikte. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. ş * Pek çok. korkmadan. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r.. hep birden. z nda * baş birinin yardı olmaksın. * Ancak. kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. . yı * Bu sayı kadar olan. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan ..* Çekinmeden. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. ka mı zı bir . i bir ara * Kı bir süre. bir an önce * Bir ara. bir fincan kahvenin kı yı rı r. * Eşaynı boyda. * Birçok.. er. toplu olarak. pek çok. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. te * Odun. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. * Birleş ik. müş a terek. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. . bir * Sayı n ilki. hem. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. bir (veya bir de) * hem . bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. beraberce. bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. bir sürü. I. yalnı z.. * Sadece. * Toplu bir durumda.. mları z. olabildiğkadar tez. sa * Geçmiş bir zaman. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. bir * Ortaklaşolan. bir araba bir arada .

hepyek. bir baş ı na * Tek baş ı na. ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. çok yaş ş lanmıolmak. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. bir araya getirmek * toplamak. sa bir baba dokuz evlâdı besler. * Az. * Bkz. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. buluş mak. ayrı * Olduğ gibi. tam tamı eksiksiz. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. bir bir bir bir * Birer birer. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. ayrı . çok az. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. küçük bir sorunu büyütmek. bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek.bir aralı k * Bir ara. ka le. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. nı nına bir ben. u na. .

i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. yanlıdavranı bozmak. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. * Biraz. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. ş ş larla bir daha * bir kez daha. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. bir boyda * Boyları it. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. bir çift söz * Bir iki söz. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş . * hiçbir zaman. baş baş tan a. bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. çabucak. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. * Hele. ş ta. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). bir iki. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak.bir boy * Bir kez. bir çift * Bir takı m. ünce iş bir damla . r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz.

bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. bir defada * ara vermeksizin. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. * Bir kereye özgü olan. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. fazladan. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. bir deli kuyuya bir taş atar. birazcı k. . bir dirhem * Çok az. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. * "ilk önce". bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. * (çocuk için) Çok küçük. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. bir kereye özgü olarak. çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. bir don bir gömlek * yarı plak. bir de * ve olana katarak. mek bir dolu * Birçok. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. ğ ı . tutarsıkonuş z mak. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. zahmeti çok olan bir iş uğ mak.* Çok az.

bir gece içinde olup biten. ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. akrabalar eğ lenmemelidir. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk.bir düziye * Sürekli olarak. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). tek hücreli. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. ladı ı karla bir elmanıyarı o. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. bir gecelik * Bir gece için. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. bir evcikli * Mır. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. i . bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden). fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. * bir merkezden. nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. bir geceye ait. ü i. bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. ceviz.

* hüzünlenmek. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. bir hamlede * Çabucak. bir gözeli. çok az sayı birkaç kez. * Aynı . i r bir iş oldu tir * istenmeyen. ı sı bir kafada * aynı üncede. garip. k * huyu değ mek. bir da. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. iğ ipliğ dönmek. benzer. . tek tür. i bir hücreli * Bkz. a sa bir güzel * Çok iyi. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. ı esizliğolmak.bir günden bir güne * hiç. kı da sürse çekici ve güzeldir. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. hiçbir zaman. iş * kazaya uğ ramak. duraksamadan. bezmek. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. . bir hoş olmak *şı aş rmak. iyice. ölmek. kötü bir durum karş nda söylenir. düş bir kalem * Bir an için. fenalıgelmek. lı ş bir hayli * Epey. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. çok. biraz. m. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. usanmak. bir atıta.

* Çok az. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. bir an için göz ardı etmek. bir kalemde * birden ve toptan. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. z ur. bir defa. * bir karı kocanıçocukların. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. telâş rtı olmak. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. ama o. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. patı . * Bir kez. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. . bir karar * Aynı durumunu koruyarak. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. belli durumunu değtirmeden. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. ancak bir kiş kı olur.bir kalem geçmek * boş vermek. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. arak. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. bir kı bin kişister. uyuş bağ mak. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. a a. sa bir karı bir koca. mak. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. bir karı ş * Çok kı sa. i rda bir kere * Aslı nda. bir koş u * Koş koş koş çabucak. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r.

birçok. itli bir olmak * bir araya gelmek. . bir nice * Bir hayli. belli oranda. m . değ olmamak. bir örnek * Aynı biçimde olan. birçok yerlere. işyaramaz bir duruma düş e ürmek. azık. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. bir katı misli. derviş geçinmeyi anlatı çe r. birinci. baş gelen. i bir ölçüde * Biraz. bir nebze * Çok az. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. biriktirmek. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. bir parça. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. çok az. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. bir bu yana * rastgele. bir numara * Tek. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. yeknesak. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. iş birliğyapmak. nan * Çok küçük (çocuk).bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. bir parça * Biraz. bir bir o yana. bir numaralı * Birinci. çeş yönlere. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi.

* istediğ yere gider. çarçabuk. yekten. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. sa inde bir tahtada * bir defada. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. bir tahtası eksik * akı eksik. durumu. * belirtmek. yeni huylar edinmek. gereğgibi söyledi. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. lı r k * ölmek. değ erlendirmede yanı lmak. da. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. ardı bir solukta * Çabucak. inden. anlatmak. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. hemen. bir ş söylemek ey * konuş mak. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. z kalmaz. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. ardı na. ifade etmek. iki sı n çekirge. kı kesmek gerektiğ söylenir. birden fenalıgelmek. lı z bir sı ra * Üst üste. bir sı n çekirge. bir ş eyler. çok kı bir sürede. tutumu değmek. istediğ biçimde davranım. yarı akı. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. lca m llı bir tane . sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. iş * bayı gibi olmak. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak.

yegâne. bir yana * -den baş sayı ka. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. kuvvete yükseltme. bir vakitler * Geçmiş zamanda. bir tanem * Sevgi sözü. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. bir temiz * Adamakı. bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. unu * hiçbir biçimde. benimsememek. eskiden. eyle ı laş . bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. hem. hariç tutulursa. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. eş görmek. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r.* Biricik. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak. bölme. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda.. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş . bir torba kemik * çok zayı f. ertelemek. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. hiçbir yolla.. vaktiyle. kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. hem . "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. lmazsa. artı .

* Masonları birbirlerine verdikleri ad. eskiden. * Az miktarda. dost. * Pek az. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki.bir yın ğ ı * birçok. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. p * Çok bira içen (kimse). çok değ il. erini bir yol * Bir kez. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. * "Yahu. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. il. * Erkek kardeş . bir sürü. pek çok. * Belirli bir süre. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. ş . biraz. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. nda. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. birazdan biracı lı k birader birazcı k . vaktiyle. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. eskiden. n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. biraz * Kı bir süre için. arpa suyu. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. çok az. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. * Bira yapma ve satma iş i. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak.

birbirine girmek * kavga etmek. * (iplik vb. miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. hepsi bir arada. müteaddit. birazı * Bir parça. sı * Bir defada. mak. beraberce. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. monist. * Tekçi. tutarsı z. ağ birliğyapmak. monizm. öteki de onu. lı * Biri diğ erinin yanı ra. bir olayda sözleş gibi. * karı ş mak. * Tekçilik. * Ansın. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek.* Az sonra. olay çı nı nı karmak. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. zı * Birlikte. sayı belirsiz. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. bir hayli. birçok birden * Oldukça çok. birbirine kötülük etmek. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. na. birbirine katmak * araları açmak. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. dövüş mek. birdenbire . birbirine düş mek * araları lmak. hemencecik. araları bozmak. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak.

bire bin katmak. im . sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. hemencecik. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. fert. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun.. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. vermek * (buğ arpa. miktar. küllîden cüz'îye.. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. narak yapı eş lan leme. bireysel duruma. abartmak. sı . duygusal. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. na. nedenden etkiye. n kları bire . birebir * Etkisi kesin olan. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda. n i im ontogenez. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. kullanı tohumun belli bir katı day. soy oluş ı karş . * Bu biçimde oluş bütün. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. sentez. sentetik. bire beş katmak * eklemek. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel. fasulye gibi ürünler için) toprak. her birer birer * Her biri ayrı olarak. uygun. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. beklenmedik bir sı zı rada. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. fert. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. bire bin katmak * çok abartmak. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. k. * Yalı karmaş olana. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü.* Ansın. öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. terkip. lan kadar ürün vermek. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. *İ stenildiğgibi. sentez. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. an. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. nohut.

individüalizm. bireysel olanı n çekilip çı lması karı . kendine özgü olan ş eylerin. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. bireysellik * Birey olma olgusu.bireyci * Kişhakları savunan. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. baş kaları ayı ndan rmak. tek. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. genele değ de. özelliklerin. ferdiyetçi. ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. yegâne. * Bilinmeyen bir kimse. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. il yan . ikincisi olmayan ve çok sevilen. bireye. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. ferdiyet. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. . individüalizm. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. bireye özgü olan. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. iyi ran biri * Bir tanesi. ferdiyet. ferdiyetçilik. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. ferdî. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. bireysel olarak göz önüne almak. politikalarıgenel adı n . u biri yer biri bakar. birice biricik * En fazla. tek. i nı * Bireycilikten yana olan. ünü r. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. * Bütüne. mesinden. i. * Eş benzeri. ran * Bireyle ilgili olan.

oluş turduğ yapı u içinde. ünite. birikiş mek * Bir yere toplanmak.birikim * Birikme. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. tasarruf etmek. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. taki * Dilin. lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. * Bir ş parayı eyi. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. ölçülü kullanarak artı rmak. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. * Öğ renme. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. vahit. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. bir araya gelmek. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. biriktirim * Biriktirme. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. ünite. birileri birim * Bazı kimseler. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. birikme * Toplanı yılma. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. p ğ ı * Gözlemler. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . i. koleksiyon yapmak. birincası f . bir yerde toplanıyılma.

* Bir etme. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. dıkabuk. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. tevhit. hekimlikte kullanı bir bitki. birincivası f * Birleş ikgillerden. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. ı k llı ı . onu denetim altı bulundurmak. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik. yer. birisinden biri * içlerinden biri. uçak vb. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. orun. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. da. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. esas. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. sıf. rası * (ulaş araçları Mevki. samimî. lan birinci * Bir sayınısı sı . kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). ana. ta birinci orun * (tren. meyve dı. önde gelmek. rada. birincil grup *İ çten. vapur. rada. birinci zar * Yemiş derisi. sın ra fatı * Zaman. tek duruma getirme. 'nı ini . * Tanrı n birliğ dile getirme. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. arası birinci olmak * baş gelmek. temel. birisi * Bilinmeyen bir kimse. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse.) Birinci mevki. birkaç kiş herhangi biri. susturmak. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. az sayı az. birincilik * Birinci olma durumu. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki.

üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). en ru. ses türemesi. -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . hasta olmak. bir noktada kesiş (doğ yay). birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. müttehit. inikat. i n * Birleş iş mek i. sim mı ı p en hissetmek. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). ) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. başehir.). hissetmek (< hiss etmek). kaptı . kaybolmak. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. buluş mek i yapı ulmak. bakakalmak. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. birleş kelime ik * Ses düş mesi.birlemek * Bir etmek. kelime türünün değmesi. birleş im * Birleş iş mek i. bir araya gelinmek. birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). tedavi etmek gibi. kaçtı kaçtı gibi. * Tanrı n birliğ dile getirmek. birleş değ me eri birleş me . birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. * Bir araya gelmişbirleş olan. tek duruma getirmek. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. . zikretmek. bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı .

kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. muş * Birleş . miş * Bağlı benzerlik. * Bir taneden oluş . tabur. vahdaniyet. i birleş tirmek * Bir araya getirmek.* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . nda. * Uzlaş mayı layan. alay gibi bir bütün sayı topluluk. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. görüş olmak. birliktelik * Birlikte olma durumu. birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. vahdet. bir arada olma durumu. mak. iken * Buluş bir araya gelmek. dört dörtlük. sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. i n * En büyük değ erdeki nota. bir tane alabilen. bazı u r i . * Sanrı . lı k. nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. * Kaynaş mak. * Cinsel iliş bulunmak. beraberce. birli birlik *İ skambil. * Askerlikte bölük. lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . birlikte * Bir arada. as. halüsinasyon. bağ . * Yanı beraberinde. bir olma durumu. kimi. . biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. ı yan ı t * Tek. vahdet. * Uyuş aynı mak. * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün.

belirten söz. çifttekerci. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. * Yayıdövmede kullanı araç. en ufak. onarma iş i. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. lan * Bisiklet satma. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. küçük lokanta. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. bisküvi * Un. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. bisikletli * Bisikleti olan. süt. * Sı racagillerden. k lan * İ kahve. ş veya tuzla yapı ince. gevrek kuru pasta türü. bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. çifttekercilik.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . çok küçük. in ı t. bistro bisturi * Neş ter. çkili . bit kadar bit otu * en küçük. tatlı ekmek türü.

bitey * Bitki örtüsü. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . * Bitik olma durumu. bîtap düş mek * çok yorulmak. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. mümbit. münteha. yorgun düş mek. * Bkz. verimli (toprak). bitiklik bitim * Bitmek iş i. * Durumu kötü. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. bîtaraf * Yansı tarafsı z. yansı davranı z zca ş . in ş . dolaş ş ı ı k. kuş bîtap * Bitkin. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan.ekli. bîtaraflı k * Yansıolma durumu. sonlu. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. bitimli * Sonu olan. flora. sürekli olarak. nı rı p * Bitirilmek durumu. nihayet. sırlandılı belirlenmeyen. ine .* Bitlere karşkullanı bir madde. yorgun. namütenahi. fena. z. * Yapık. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. biteviye. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. * Son.

bitirim * Çok hoş giden (kimse. eklerle türetilen dil. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. kumarhane. bitkin duruma getirmek. mezuniyet. i. sona erme. çok beğ enilen. komş u. * Yan. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. barbut oynatan kimse. sonuçlandı rmak. ik * Bitiş ken. * Güçsüz düş ürmek. iltisakî. * Bilgili. yandaki. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. bitirimhane * Kumar oynanan yer. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. tamamlamak. nlaş ş * Yandaki ev. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. kahve. açı kgöz. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. ken * Bitiş olma durumu. bitirme * Bitirmek işitmam. kumarhane. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. bitme. lan * Yaman. mahvetmek. yormak. * Onulmaz duruma getirmek. a * Barbut oynatı yer. yer). ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). .sona erdirmek. bitiş * Bitmek işveya biçimi. zeki. tüketmek. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. bitirim yeri * Kumarhane.

bitkiyi andır. bitiş me * Bitiş iş ittisal. kı z böceğ ağ biti. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . bitey. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . yosun. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları .* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. nebat. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. ot. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. flora. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. bitkin . botanikçi. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. bitki bilimi uzmanı raş . botanik. aç . mek i. nı ktan ğ ı sona eren. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. rı * Bitki yetiş kimse. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar.

çok zayı flamak. * Çok yorulmak. mı bitli * Üstünde bit bulunan. saç gibi ş için. beğ enmek. ayan böcek takı . bitli kokuş * üstü başkirli. vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). * Sona ermek. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. güçsüz kalmak. * Tükenmek. * Bitki. nebatî. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. bitkiden elde edilen. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. * Kendi bitlerini ayı klamak. bayı lmak. bitkisel * Bitki ile ilgili. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . çok yorgun. bitme bitmek * Bitmek iş i. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. tüy. * Çok sevmek. * Birinin bitlerini ayı klamak. yağnar. . * Cimri. bitkinlik * Bitkin olma durumu. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak.* Gücü tükenmiş olan. pirinç. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . bitki cinsinden olan. çıp yetiş eyler kı mek. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li. * Bitlenmek iş i.

uçsuz bucaksı z. bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. kol. eksilmemek. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. küçük hareketli çubuk. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. sonu gelmeyen. bitümleme * Bitümlemek iş i. yoğ u n. * Doğ olarak. * Biyesi olmayan. al ile. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. alev ve koyu duman çı kararak yanan. li. bitüm * Keskin bir koku. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. tabiatı tabiî. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. kömür tozundan briket yapı nda nda. biyesi olan. * Genellikle giysinin yaka. ı t ları mı vb. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. bir ucu pistona. biye geçirilmemiş olan. elbette. varlı n i . sı . yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. it ç sı * Acı çikolata. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik.* bir türlü sonu gelmemek. * Makinelerde. lan. * Bir çeş ardırakı. t . karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. vefası lı z. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş .

n biyografik * Biyografi ile ilgili. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. dirim bilimi. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. hâl tercümesi. * Hayat hikâyesi. ayıevrelerini inceleyen bilim. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. gübre gazı cı . dirim bilimsel. me. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. tercüme-i hâl. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . . * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. biyoloji uzmanı raş . * Dirim kurgu.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. * Biyoloji ile ilgili. biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. biyolojik fizik. dirimsel.

lmı . mı bizdenlik * Bizden olma durumu. yardı eder. bizcileyin * Bizim gibi. özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. usanmı bezginlik getirmiş ş . bizar etmek * tedirgin etmek. değ biz bize * Yalnıbiz. kendinden. usandı rmak. ş (Acipenser nudiventris). biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. * birbirimizi çok yakı tanız. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. kendisi. biz araç. it * Çoğ birinci kişzamiri. tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. bizim gelin bizden kaçar. bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. . nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. * Bir çeş kara renkli mika. * Bize göre.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. özünden. ı bîzar * Tedirgin. zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. aramı yabancı kimse olmaksın. na m . onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. akrabamıbaş nı z. bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). bı kmak. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. ul i * Resmî konuş mada. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. z kaları rahatça içtenlikle. bezmiş . tı ğ . bizar olmak * usanmak.

Kı rı bir saltması Bi. ayan * Kocaman ve ağ kitle. kılı beyaz renkli.3° C de eriyen. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. * Ucu çivili değ nek. * Bizlemek iş i. bloklaş ma . . * Voleybolda. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. u zı msı kılgan ve katı element.bizimki * Bizim olan. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. durdurmak. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. ş ı bizon bizzat * Kendi. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. * Hareketine engel olma. hareketini durdurma. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. * Kadı n kocaları nları ndan. bir bütün oluş turan. ş ahsen. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek.8 olan. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. 271. * kapatmak. blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. atom ağ ğ209 olan. morulâ. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. bizimle ilgili olan. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. kendisi. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. blokaj * Bloke etmek iş i.

çok iri. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. bloksuzluk * Bloksuz davranma. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. * Bu kumaş yapı (giysi). mın * Makara. genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. boalar bobin * Sürüngenler sıfın. kaba pamuklu kumaş lan . bağ sı lantız. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. yı nını lanlar takı nıbir bölümü. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. knatı kuş ı ka boca . kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. r. lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. tan lan n * Boagillerden. * Fotoğ filmi rulosu. boyun kürkü. zehirsiz. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse).* Bloklaş iş mak i. güçlü bir yı (Boa constrictor). bağ sı k.

bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü.* Geminin rüzgâr almayan yanı . ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . rüzgâr üstü. . ne yapacağ bilememek. orsa veya rüzgâr üstü karş . ileri sürmek. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. sa'nı um * Domuz. kararsıolmak. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i . bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. poca. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. baş taraftan. ı nı * (birden çevirip) boş altmak. dökmek. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. bodoslamak * Açı klamak. ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. belirtmek. krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. bodoslamadan * Ön taraftan. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . genellikle güneş görmeyen (oda). bocalama * Bocalamak iş i. * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek.

kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). nce * Sağ anak. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. astar. bora. * Damı k erkek sır. mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. \343 Zodyak. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler.bodur kalmak * boyu uzamamak. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. bodurluk * Bodur olma durumu. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. * geliş memek. sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. a aya boğ ası * İ bez. . bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). zlı ğ ı * çok güçlü görünen. vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. * Anjin. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki.

raş * yemek piş irme. boğ ola az * "afiyet olsun. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. boğ olmak az * boğ ağmak. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. na. imik. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. hazı rlama sıntı . iaş e. n. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak. derbent. iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. . güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. * Yedirip içirme yükümü. boğ derdi az * geçim için uğ ma. azı rı * imrenmekten boğ şmek. * Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. keleye çekmek. * Ş e. * Yeme içme. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. iltihaplanmak. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme.

kan dökerek öldürmek. iş kesilmek. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. lüzumundan fazla. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. ine. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. boğ ndan * Gaddarca. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar. sıntı kı vermek. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. boğ na kadar azı * pek çok. boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. sesi çı kmamak. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. aş ölçüde.boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. . boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak.

boğ durulma * Boğ durulmak iş i. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. iş z. yla * Peş e yapmak. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. azı * Çok yemek yiyen. i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. azı * Çok az yemek yiyen. iş . boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. ktan tı yla elde edilen. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. * Silik bir duruma getirmek. bastı rmak. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. t. ş maz . alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı .boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. * Tamamı kaplamak. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. yemek isteğçok olan. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. yı na * El. boğ mak * Bir canlı. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). boğ azlı * Boğ olan. soluk alması engel olarak öldürmek. sarmak. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. * İ dut. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek.

boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ maklı * Boğ makları olan. ma i * Solunumu güçleş tiren. kıklaş uk sı mak. boğ bir biçimde. * Kılmı(ses). boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. * Bunaltmak. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. ş . * Geliş mesine engel olmak. * Çok sı sıntı cak. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. . nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. boğ ucu * Boğ özelliğolan. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. boğ mak * Boğ yeri. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. kı veren. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. * (renkler için) Uygun düş memek. . boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. kık kık.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. mak ine * Havası ktan ölmek. zlı * Bunalmak. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek.

* Boğ mak iş uş i. ıı lı boğ unuk * Kık. lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. e i. dövüş mek. boğ umlu boğ untu * Boğ olan. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. çı mahreç. um mak. ı z itli rayarak ses olarak çı . ı luğ z tuğ n kak. * Ufak ve seçme tütün dengi. . bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. umu * Zor soluk alma. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. eyler e . eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. telâffuz. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. * Sınt ı kapalı kı lı . boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. * İ ip kakı tiş ş mak. ihtikar. boğ sı uk. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. donuk. * Sınt ı kı . bohçalama * Bohçalamak iş i. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una .

a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. z. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . her işkarı e e ş an. burnunu sokmaması gerekir. güzel görünür. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak. ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. i. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. i bok püsür * hoşgitmeyen. bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. kara çalmak. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. bok canı olsun na * bılan. ayı ı veya topluluk). tiksinilen. boklama * Boklamak iş i. * Güç durum. bok * Dı . iş son vermek. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . çok berbat. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). berbat etmek. . bok atmak * (birine) leke sürmek.

boksör * Boks oynayan kimse. * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. kı ı. bol . boklaş ma * Boklaş durumu. her ş öfkelenir olmak. lan ü. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. i) boklanma * Boklanmak durumu. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. pislenmek. boku bokuna * boş boş yok yere. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. boklu bokluk * Boku olan. pis. * Pislik. boktan * temelsiz. ş arap. derme çatma. yumruk oyuncusu. * Kötü durum. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. * Korindon. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. u una. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. yararsı z. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. i er bokunu çı karmak * bok etmek. dar karş . zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir.

sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . saçı apş . bolarmak * Bol duruma gelmek. bol keseden * bol bol. * Oldukça geniş . * Dökük. eli açı zengin gönüllü. geniş lemek. zenginlik. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. * Bu dansımüziğ n i. bol bulamaç * Bol bol. çokça. mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. * Bollaş mak. bol bolamat * Refah. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. bol paça * Geniş paçalı . bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. pek çok. * Bolarmak iş i veya durumu. ölçüsüz. bollanmak * Bol duruma gelmek. bolluk. * Cömert.bol bol * Fazla. k. . * Yahudi kadı. büyük miktarda. ndan bollanma * Bol duruma gelme. * Bolalmak iş i veya durumu. * Kı ve kolsuz kadıceketi. sıntı düş kı ya meden. çok. bolca * Oldukça çok. ş al.

Bolş eviklik * Rusya'da XX. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. ş . eyin u * Fazlalı k. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. bolluk * Bol olma durumu. ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. bollatma * Bol duruma getirme.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. nı lan bomba gibi * iyi. bom bomba * Bir çeş kumar. sağ göz alı. gösteriş lam. it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. bombalama * Bombalamak iş i. türlü büyüklükte patlayı. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bombalamak . komünistlik. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. * Her ş bol olduğ zaman. bolometre * Iş mölçer. çı * Bomba biçiminde. cı ateş silâh. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. li * Büyük fı veya varil. kalıdemirden kap. Bolş evizm * Bolş eviklik. bollatmak * Bol duruma getirmek. cı li. geniş letmek. cı kı maddelerle doldurulmuş .

bombe * Ş kin. nefesli çalgı n . bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. * Ş kinlik. pistonlu. * Patlı cangillerden. iş i. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. bomba atmak. turucu ve zehirli. iş k. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. bomboş * Büsbütün.* Belli bir hedefe. bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. bombok * Çok kötü. * Bombalama. kabarı k. tamamen boş . bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. bombalanma * Bombalanmak iş i. çok berbat. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. bombardı man * Topa tutma. ine bombalatma * Bombalatmak iş i. hekimlikte kullanı uyuş lan. çoğ unlukla havadan. . bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. bonbon. kabarı tümsekli. bomboz bon otu niger). klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. ş bonbon ş ekeri * Bkz.

ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. boncukla süslenmiş u .bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. tahta. boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. boncuklanmak * Gözyaş çiy. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). boncuk gibi * küçücük (göz). plâstik gibi maddelerden yapı ortası . vrı her it ak vb. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). taşsedef. lan. boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. boncuklu * Boncuğ olan. li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. delik. lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. boncuk * Cam. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. mak. i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. li .

ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. * İlenmemiştaşk. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. öfkeli. yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. çizgili pantolondan oluş erkek giysisi.45 u olan basit element. k. sert.8 olan. süresi dolmadan. an * İ yürekli. atom ağ ğ10. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik. Kı saltması B. borani * Bor (I). bono * Belirli bir sürenin sonunda. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. * Bu biçimde giyinen kimse. mıbir * Yağ murlu. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. satı büyük mağ yası lan aza. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . bor bor * Atom sayı 5. ş iddetli.bonjur * Günaydı n. bopluk bopstil * Bop tutarı olma. * Uzun siyah ceketle. süs eş oyuncak vb. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . yi * Eli açı cömert. ndan mur . cömertlik. nda * Züppece giyiniş biçimi. bora bora gibi * çok sert. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. eksiğ paraya çevirmek. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. eli açı k. temiz iş ı. ekilmemiş ş . n. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. lı (toprak).

ey borç altı girmek na * borç para almak. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. borazancı * Borazan çalan kimse. vecibe. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. borca girmek * borçlanmak. borca almak * veresiye almak. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . ı eyi i. gerekliğ yükümlülük. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı .* Pirinçli. * Bu boruyu çalan kimse. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. boru. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. borca batmak. borç harç . borazancı lı k * Borazancın iş nı i. borca batmak * çok borçlu olmak. an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. borç para almak. . * Birine karşbir ş yerine getirme. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borç etmek * borçlandı rmak. * Pancar.

nı . borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. borç yemek * borçla geçinmek. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. ancak hasta edecek kadar üzer.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. borç ödemekle (veya vermekle). na borçlu * Borcu olan. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu. medyun. borç edilmek. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. i borçlu ölmez. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. borçlu duruma getirmek. borç yapmak * borç olarak almak. aldı nıparası hemen vermez. verecekli. i. borç almıolan. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. ş * Bir yüküm altı bulunan. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek.

geniş sa kollu bir üstlük.borçsuz * Borcu olmayan. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. arap * Bu renkte olan. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. rmı. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. n * Banyo. borda etmek * yandan yanaş mak. . na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. sedef görünümde bir madde. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. kı . it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. beyaz. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. borda bordaya * yan yana. ş tortusu rengi. * Etkisi az. asit borik. k. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. ru lanan halat. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. lmıgiyecek. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu.

* Tatula. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. önem verilmeyecek ş değ ey il. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. alıp satı hisse senedi. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. lan . teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. uçları k. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. erli ı t. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. borazan. . an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. içi boş ka vı . uzun ve dar silindir. boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. boru hattı * Borç (II). nı boru çalmak * borazan öttürmek. küçümsenecek.

payplayn. yüreksiz. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. * Kavun. p * Boru montajı çalı kimse. boy bos. borumsu * Boru biçiminde olan. işyaramaz adam. boru gibi uzun su kabağ ı . lan boru mengenesi * Kesme. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. borucu * Boru yapısatan kimse. borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. lan * Borusu olan. e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. yetkisi olmak. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . kı landı ı boru yolu * Petrolü. boylu boslu. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. * Sebze bahçesi. bostan bozuntusu * Korkak. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. karpuz tarlası . bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. boru kabağ ı * Boğ umsuz. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. lan bostan korkuluğ u . * Bkz. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. en.

. boş kalmak. bostan patlı canı * Az çekirdekli. m * iş bı siz rakmamak. raş * Bostancın görevi. ilen . ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. z boş ür böğ * Bkz. z. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. sonuç vermemek. * Verimsiz. li boş *İ çinde. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. boş rakmamak bı * (para. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. ş * Bir iş yaramayan. iri ve yuvarlak bir patlı türü. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. görev). boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. * Anlamsı z. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. * Yapı iş lacak i olmayan. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. bir kazançla çı ten kmak. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. e * Bilgisiz. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. münhal. * Görevlisi olmayan (iş . n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. böğ ür. ey * İsiz.

siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. raşolmamak. boş koymak * yoksun bı rakmak. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. boş söz * Bir düş anlatmayan. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. . ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. dar. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. * iş kalmak. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. batı l itikat. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. boş i anmak. verimsiz. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. dipsiz kile boş ambar. ey boş durmak * iş kalmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. mahrum etmek. biçimci inanma. bilgisine dayanarak anlatmak. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. çalı siz ş mamak. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. boş lâf * Gereksiz. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. sı i anma kâğ . boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak.

* Derdini birine açarak ferahlama. boş alma * Boş almak iş inhilâl. deş olmak. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. dökülmek. para) hiçbir iş yaramamak. rölântiye almak. ey * Dı ya akmak. inhilâl etmek. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. içinde bir ş kalmamak. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. hava boş n boş altma makinesi. nı boş çı a kmak * (umut. i. boş vermek * aldı rmamak. * Boş m. açı lmak. boş koysan dolmaz. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. gerçekleş memek. * Derdini. boş almak * Boş duruma gelmek. ş arı * Gevş emek. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. rahatlama. boş gitmek a * (harcanan emek. ine boş m altı . ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. boş m alı * Boş almak iş deş i. boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. arj. boş yere * Boş una.

boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. arı * Dertlerini. . nı * Çok ağ lamak. tükürük. * Derdini dökmek. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. boş anma * Boş anmak iş i. * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. ndaki idrarı ve ter. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. * Dökmek. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. * Gevş etmek. ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. * Kusmak. boca etmek.* Boş altmak iş i. boş altma * Boş altmak iş i. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. ifrağ ları ş arı lması . boş ama * Boş amak iş i. * (hayvan) Başğ lından. açmak. aile kisini kesmek. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. * Sı lmak kurtulmak. yrı boş atma * Boş atmak iş i. yakı nmaları anlatmak. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu.

ş * Kesinti. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. Boş naklarla ilgili olan. siz boş boş u una * Gereksiz yere. yararsıyere. siz boş kalmak ta * iş kalmak. düş üncesiz konuş mak. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. * Yetersizlik. boş lama * Boş lamak iş ihmal. ndan n * Boş naklara özgü olan. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. sı r saklayamayan. ablak yüzlü güzel. lgi boş luk * Oyuk. nak boş gezmek ta * iş olmak. . çukur. al yanaklı saçlı . * Boş geçen süre. boş z yere. i. yersiz. * Eksiklik. boş lamak * Bı rakmak. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. geveze. boş tulumbası luk * Bkz. kapanmamıyer. * İ göstermemek. boş altaç. boş una. yoksunluk duygusu.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. beyhude. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. Boş güzeli nak * Sarı . * Yerli yersiz konuş (kimse). nafile. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. vakum. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. kopukluk. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. boş una * gereksiz. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. ihmal etmek.

tevekkeli. deniz kısı yı.boş una bot * Boş yere. k. botanikçi boy * Bitki bilimci. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. ı rmak. * Uzun konçlu. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. * Bir yüzeyde. nebatat. değ er. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. için * Süre. boylanmak. lmıküçük sandal. * Yol. * Destan. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. itli . * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. yararsıyere. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. * Kumaş ölçü. gereksiz. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. z * Küçük gemi. kapalı ayakkabı . ı tı * Uzunluk. sı mı * Geçerlilik. beyhude. i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. kabile. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . klân. gusül. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. * Uzaklı k. boylanmak. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. nafile. * Bitki bilimi. boy * Ortak bir atadan türediklerine. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. boy atmak * boyu uzamak. geliş mek.

* Yazmak için kullanı mürekkep. sürmek) * boyamak. boy vermemek * sıolmak. çiçekleri mavi. boy ölçüş mek * yarı ş mak. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu. boy otu * Baklagillerden. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde. ğ boya * Renk vermek. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça.75-3. boya vurmak (veya çekmek. boya kullanmak * boyanmak. sarı beyaz renkli. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. * gösteriş yapmak. boya çekmek * boyuna büyümek. (su) insan boyunu geçmemek. uzamak. lan * Aldatı görünüş cı . ş yanı lan * Renk. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). ini * büyümek. boyacı . boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile .boy göstermek * görünmek. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak.50 cm uzunluğ e unda menteş e. boy pos * Bkz. boy bos. lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. makyaj yapmak.

boyalanmak * Boya sürülmek. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. boyama * Boyamak iş i. boyalanma * Boyalanmak durumu. rarak * Ağ söz söylemek. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı.* Boya satan kimse. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . makyajlı n ş . boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. * Renkli. boyanma . aş ı ı r ağ lamak. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. ğ * Boya satı dükkân. boyana * Boyna. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. ş rı ş . * Renkli yazma veya mendil. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. * Boyama iş boyacı ı ini. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. * Boyacın yaptı iş nı ğ . * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. lı meslek edinen kimse. ı boyahane * Boya iş yapı yer.

* Boyanmak iş i. * Boy bakı ndan. boya sürdürmek. al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. Transilvanya'da. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. makyaj yapmak. boyası z * Boya sürülmemiş . Rusya'da soylulara verilen unvan. yalnı serbest. * Renksiz. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. yüzüne boya sürmek. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. * Akran. boyar madde. boyası atmak * boyası solmak. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. boydaş * Aynı boyda olan. * Bekâr. * Tuna bölgesinde. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. ş ı alma. * Kendi kendini boyamak. z. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. boya sürdürülmek. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. . i rı boyatma * Boyatmak iş i. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. makyajsı n ş z. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. boyayı cı * Boyama özelliğolan.

boylu boslu. kı sa . sağ * Boyu olan. boyu uzunluğ i unca. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. yakıklı ş . * Batmak. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. ş ı almak. değ boylama * Boylamak iş i. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. anlatmak. boylu poslu * Bkz. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. çı kmak.* Bir kimse. tul. boykotaj * Boykot etmek iş i. * Destan söylemek. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. * Boyu benzerlerinden uzun olan. * Düş mek. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. * Yükselmek. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. boylu boslu * Uzun boylu. boylanma * Boylanmak iş i. gösteriş ı li. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. boylanmak * Boyu uzamak.

acı rı ş . tı n ı nda rnaksı maddeden. eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. i boynunu bükmek * acı rı. boynu bükük * Üzgün. boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. olmak. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . hacamat etmek. kılmı kimsesiz. * Bu organdan yapı ş lmı . lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. nacak ve yardı bekler durumda. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. zavallı m . ı n boynuz isterken kulaktan olmak . * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. çaresiz bir durumda kalmak. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak. boynuna * üstüne. gebersin. zimmetine geçirmek. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. * (bitki için) canlı ı yitirmek. ndıcı * bir durumu. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. karştarafıgücünü kabul etmek. kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. uzun. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. bir iş i ister istemez kabul etmek.

boynuz gibi. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. * Boynuz batılmak. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. süsmek. mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. boyunca. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak.olmak. omurgalı n memeliler sıfı ları nı . sın n nları ine * Troleybüs. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. boynuzlugiller * Keçi. koyun. mı boynuz takmak (veya takı nmak. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. boynuz yarası rı almak. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. nda . boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. boynuzlatmak * Erkek. sır ve antilopları ğ ı içine alan. * daha iyisini. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu.

enlice kumaş parçası . * (bo'yuna) Ara vermeden. na boyuna * Ene dik olarak. uzunlaması tulânî. güğ gibi kapları veya vida. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. u * Sürdüğ zaman kadar. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. boyunca. la nda * Ş e. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. boyun kesmek * baş eğ ı mek. iş üm n vata n * Sorumluluk. kravat. durmaksın. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. boyun vermek * buyruk altı girmek. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. boynunu bükmek. na. boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. altı .boyu (veya boyuna. boyun bükmek * Bkz. boyu boyuna. cı gibi araçları dar olan üst bölümü. vecibe. katlanmak. kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. süresince. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. ayakta iken başöne bükmek. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda.

* Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. geniş kapsam kazanmak. ş . beklediğyakı ğgörememek. * Durum. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. veya beton kirişlento. esaret. . rmak. geniş kapsam ve içerik kazandı lik. an. boz yel * Boyutu olan. nan rultudan uzunluk. mı * Nitelik. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. boyut kazanmak * yeni bir durum. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. geniş ve lik derinlikten her biri. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. (toprak). sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . buut. boyunlu * Boynu olan. lik. ldı ı ları verdiğbahş. * Boyutu olamayan. ini. içerik. lan ey. k * Bu renkte olan. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. geniş kapsam. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. boz bulanı k * Çok bulanı k. . boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. lik.boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. * Açı lmamı sürülmemiş ş .

bozdurulmak . bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan. day lları itilmesiyle yapı koyuca. bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. bozahane * Boza yapı yer. ham tarla. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon).* Lodos. rengini atmak. boza olmak * utanmak. mır. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. i bozdurtmak * Bozdurmak. renk değtirmek. bozum olmak. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . ş * Bozarmak iş i veya durumu. bozbakkal * Karatavukgillerden. tatlı mayhoş lan veya içecek. bozdurma * Bozdurmak iş i. * İlenmemişçalı toprak. ş . bozarmak * Rengi boz olmak. boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. boza * Arpa. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . bozacı * Boza yapan veya satan kimse. ç u bozca * Rengi boza çalan. an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu.

step. * Morali bozulmuş . bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. * Çı k koparmak. hezimete uğ ramak. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). * Bu ezgiyle söylenen. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. ı * Yenilen bir ordunun. * Bozgun olanı durumu. konusu acı türküler. lan.). ğ lı bozma * Bozmak iş i. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). bozgunluk * Bozgun. p . güç vb. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). dağ an ı lmak. bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. çökmüş lgı . hezimet. cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. * Bu durumda bulunan.* Bozmak işyaptılmak. düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. yı n. klı * Bozlamak eylemi.

ş ı * Türk halk müziğ inde. ine * (yiyecek için) Kokmak. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . bozuk. * Bozguna uğ ratmak. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. lmıolmak. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. * Bir yerin. ufaklı bozuk. lûp * Altı paraya çevirmek. bir ş düzenini karı rmak. zarar vermek. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. huzursuz. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. karık. dağ ı tmak. sıntı zgı kı lı . yenmek. k. bozdurmak.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. küçük değ para. gergin. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. * Dağ ı lmak. * Bozulmuş olan. n * Kı ğ zarar vermek. * Bozulmak iş i. eyin ş tı * Dokunmak. . nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. * Kı n. nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. * İ ve değ niteliğ yitirmek. bozuk gibi. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. * Kötü duruma getirmek. yenilemeyecek duruma gelmek. lını iş ş * Bı rakmak. k. * Madenî. bozuk düzen * Düzensiz. bozguna uğ ramak. içerlemek. ekş imek. erli * Kötümser. düzeni bozuk olan. mağ etmek. ufaklı bozuk para. * Geçersiz bir duruma getirmek. bozukça bozukluk * Biraz. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. * Bozuk olma durumu.

bozum olmak * utanmak. z lan böbrek biri. bozuş ukluk * Bozuk durumda. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . i. bozuş mak * Araları lmak. mahcup olmak. yenilmiş k. hormon niteliğ salgı olan bez (II). mahcup etmek. lik. ı u n sa. karşklı ı bozulma içinde. böbreksi * Böbrek biçiminde olan.bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. k. utanacak duruma düş mek. döküntü. başküçük. idrar salan. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . * Ş kı ğ düş aş nlı a me. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. bozum etmek * utandı rmak. olan. bozum havası * Utangaçlı mahcupluk.

kı kı . böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. nına ayan mı böcekhane * Böceklik. n muş hayvan sıfı ere. yaş ş ve ı k cı . sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . entomoloji. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. ta böcekçil * Böcek yiyen. göğ karıolarak eklemlerden oluş . böcek yiyen. . haş * Kelebek. * Böbürlenme. çoğ ve baş üs. nı. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). böbürlenmek * çok böbürlenmek. derisi benekli. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . sı ülkelerde yaş cak ayan. kibir. sarı u renkli. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. * Böcü. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı.* Memelilerden. * Böbürlenme. entomolojist. rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. böcekle beslenen (hayvan veya bitki). böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). kurulmak. böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. il nda ğ ı * Bu renkte olan. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . böceklenme * Böceklenmek iş i. karada yaş hayvanlar takı .

böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. böğ ürtü . gibi hayalî bir varlı verilen ad. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. hortlak vb. diken dutu (Rubus caesus). zehirli bir örümcek türü. soluk sarı renkli. * Böcek. deve) Bağ ı rmak. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. böceklenmiş . böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. kanatları er. birer. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. l) böcü * Kurt. böcekhane. bahçe çitlerinde. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan.böcekler * Vücutları . ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. boş ür. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı . böğ * Eklem bacaklı lardan. manda. böğ ürtlen * Gülgillerden. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. böğ * Yan taraf. böğ ürmek * (öküz. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). böcelenmek * (tahı Böceklenmek. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer.

i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . böldürmek * Bölmek işyaptılmak. mı bölmeli bölü . su baskı. * Salon. parçalamak. * Birliğ bozulması yol açmak. u. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i.* Böğ ürme sesi. sı ran * Bölmek iş lemi. güçlü kimse. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. * Böke olma durumu. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. * Bölmek iş ayı parçalama. yangı gibi durumlarda. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. taksim. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. ş ampiyona. * Büyük bir yeri. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. taksim. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. "a/b" anlatı . birinci olan (kimse). "a bölü b" diye okunur. ş ampiyonluk. nahiye. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. rma. böke * Kahraman. bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. mı ka. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. i. ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . ş ampiyon. * Cins kavramları tür. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. taksim etmek. * Gemilerin içinde.

* Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. sı * Saç örgüsü. tasnif. parça parça. * Hizip. bölen. ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. i nda . turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. sıflanmak. ğ . un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. it kümelere ayı rmak. . lmı sı sı . bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. kı smî. bölücü * Bölme iş yapan. sıflandı nı rmak. bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. departman. kım. * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. münafı k. departman. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. tasnif etmek. bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. i. mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. b" diye okunur. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . kım. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . seksiyon. sıflamak. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. bölünebilme . bölme amacı olan. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. bozmayı amaç edinen kimse. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. ini * Bir topluluğ birliğparçalama. fesatçı u. nı rma. * Çağdevir. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i.

ayrı lamaz. ma. eş lması gereken miktar veya sayı . bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. * Fraksiyon. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. taksimat. üleş mek. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. . bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. halka. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma. i * Bölüş iş mek i. belirli bölümlere. payı almak. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. bölünmek * Bir bütün. bölünmez * Parçalanamaz. bölüntü * Bölünmüş parça. * Hücrelerin. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. halkalara ayrı ş lmıolan.* Kalansıbölünür olma durumu. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. bölüngü bölünme * Fraksiyon. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. * Budala. saf. belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . taksim etmek. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. * Bölüş paylaş me. * Bölünmek iş i. parçalara ayrı lmak. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri.

n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. haş lamak. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. börttürme * Börttürme iş i. saf (bir biçimde). aş n aş n bönce * Budala. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü. bönlük börek * Bön olma durumu. bönleş me * Bönleş iş mek i. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. i rı börtü böcek * Çeş böcekler. bön bön bakmak * anlamayarak. aptallaş mak. * Börtülmek iş i. ş kış kıbakmak. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. yma. börtmek * Az piş irmek. kı ı n na. saflı k. bönleş mek * Bön duruma gelmek. budalalı aptallı sersemlik. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. börek için ayrı ş li lmıolan.bön bön * Budala ve safca bakarak. k. * Genellikle hayvan postundan yapı başk. luk. . spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. k. safça. börtme * Börtmek iş i. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). börttürmek * Börtmek işyaptılmak.

böylelikle * Bu yolda yürüyerek. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis).börtülmek * Börtmek iş konu olmak. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . bu biçimde. böyle böyle * Böylelikle. böylelikle. raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. lan il * Bösmek iş i. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. bu yolda. bu biçimde. o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. * İ yapı bacakları ri lı . * Bu yolda. böyle baş böyle tı a. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. tüylü. * Bu derece. * Sonunda. buna benzer. nda * Bu kasttan olan kimse. bu biçimde olanı . bir rkı * Hint kastları ilk kast. . infilâk etmek. * Bunun gibisi. *İ çinde "ne". * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. böylece * Tam böyle. "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. Brahmanizm * Brahmanlı k. sonunda. böylecene * Böylece. paçalı tavuk ı . böylelikle. böylemesine * Bu biçimde. gene de böyle olacak.

ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. Brahman. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. * Linyit. branş bravo bre * "Ey. lı . kın zak ı lan . * Aferin. Brehmen breş * Bkz. kol. birkaç top taş gemi. * Briket yapan veya satan kimse. * Doğ çimento ile lâvlı al . seren yelkenli. branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. * "Be" yerine kullanı lı r. Brahmanizm.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. kavkı kabuklu. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. * Ş kı k. coş anlatı aş nlı ku r. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. hey" anlamı kullanı nda lı r. tutturulan asıyatak. rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. kı kafalı nı sa sa . * İ direkli. astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. yaylı araba. briketçi . i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. yaş a!. ki ı yan * (bilim için) Dal. yaylı arabası at .

içeriden tutturulan ince perde. Kı vı saltması Br.909 olan. pis kokulu. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. briketlemek * Briket hâline getirmek. yeşyumrular hâlinde olan. brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . bronz * Tunç. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. bazı 35. zehirli sı bir element. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. brokkoli brom * Küçük. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . broş . bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. bronz gibi * tunca benzeyen. bromürlü * Yapında bromür bulunan. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş .briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze. briketleme * Briketlemek iş i.97 olan kı zı u rmı renkli. * Pencerelerin çerçevesine. * Atom numarası atom ağ ğ79. briyantin sürünmüş . deniz suları az. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. tunç renginde olan. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . yoğ unluğ 2.

bu kabilden * gibi. bunda. broş ür * Sayfa sayı az. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. küçük kitap. lan ı rlı bu * Yerde. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. bu gidiş le * bu biçimde. . * Birlikte. bu kabil * bu gibi. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. bu haysiyetle * bu bakı mdan. biçimlerine girer. nda.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. bu gözle * bu anlayı ş la. bu birkaç gün içinde. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. bu türlü. zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. * Diploma. brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. yakmaç. çeş idinden. ş . beraber. bu kadar * bu denli. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera). Brüksel lâhanası .65 mm lik otomatik tabanca. risale. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. ş ahadetname. bundan. bu arada * Bu süre içinde. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. sı brovning bröve * 7. bu tarzda. Çokluk biçimi bunlar). buna. Bruxelles lâhanası * Bkz.

*İ lçelerin. bu meyanda * Bu arada. . bucak bucak kaçmak * bir olay. e. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur.. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer. lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. bucak bucak * Her yerde. budak özü * Taze sürgün. kutu. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. bu meyanda * Bkz. ve yarı m. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) . bu yüzden * bundan dolayı . bu sefer * Bu defa. her yanda. nahiye. * Kesirli. köş yer. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. an ı * Kenar. bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. bu biçimde. bu kez. acı * Dal. bunun için. her tarafta. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. çeliş ş ları iyor. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. bu türlü * böyle. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak.. * Ağ n dal olacak sürgünü. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. bu arada. bucak bucak aramak * her yerde aramak.

budanma * Budanmak iş i. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). yla aç. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. budala gibi davranmak. ine budatma * Budatmak iş i. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. nı dalları kı nı saltmak. budalaca. * Zekâca geri olan kimse. te) nı u * Bir ş eksiltmek. budalalı k * Budala olma durumu. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. * Budalaca yapı iş lan . azaltmak. budanmak * Budamak iş konu olmak. . lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. * Budamak iş i. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. budalalıetmek k * akı zca davranmak. budala budala * budala gibi. ı budala * Zekâca geri. dallanmak. budaklanmak * Budak sürmek. budaklı * Budağolan. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse.budaklanma * Budaklanmak iş i. * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün.

bugünden tezi yok * hemen ş imdi. millet. *İ çinde bulunduğ umuz günde. bugün yapı lan. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . içinde bulunduğ umuz zamanda. bugünden yarı na * az zaman sonra. salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. budun kavim.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. bugüne bugün * "unutma ki". bugün yarı n * çok yakı nerede ise. * bugüne değ in. budun betimi * Etnografya. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. Buddhist. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. *İ çinde bulunduğ umuz gün. budun bilimsel * Etnolojik. nda. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. bugünkü * Bugüne özgü. * Araları töre. etnolog. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . ı rkiyat. . "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. bugünkü günde *ş imdi. budun betimci * Etnograf. ş imdiki ş artlarda. ini. kavmiyat. etnik. derhal. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. budunsal bugün * Kavmî. budun bilimi * Etnoloji. bugün olan. n n ü ü Budist * Bkz. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. * Ulus. dil ve kültür ortaklı bulunan.

k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. ekinlere zararlı böcek. buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ daysı tane * Bkz. ayrıve çayı i day. kamı bambu olan. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. iki hörgüçlü deve. buğ daysı meyve. buğ ra * Erkek deve. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . pirinç. buğ daysı tohum * Bkz. patates. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). vücudu yeş başsiyah. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. örneğbuğ yulaf. sı k r otları . buğ daysı meyve. ş . buğ daysı * Buğ andı dayı ran. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. çavdar. buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. arpa. mır. bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). ekin biti (Sitophilus granarius). la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). buğ benizli day * Açıesmer. . il. bugünlük * Bugün için. day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k.

buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. buğ tutmak. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). cak cak. buharlaş u mak. dolu dolu. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. sarı k anı msak. yaş. dalgı bakı olan (göz). * Buğ piş (yemek). buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. ma. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. domates. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. buğ u ulanmı ş . uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. * Süzgün. lı buğ ur * Buğ ra. tephirhane. u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. . u mak. arpacısoğ . n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i.

buğ mak. m . tebahhur etmek. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. tebahhur. buhar olmak * yok olmak. kaybolmak. hayaller içinde kalmak. * Buhar gücü ile çalı ş an. buharlı * Buharı olan. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. ulaş * Dalgı mak. kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. mak i. m. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. kriz. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren.). buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü.

ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. demir köstek. bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. 20-30 cm boyunda. . bukalemun türlerini içine alan bir familyası . ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). bukanak buke * Ayak. lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. * Çı na göre davranını karı ş . mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. * Güzel koku. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. ı . buhranlı * Bunalı . bilek. lan aç buhurdan * Buhurluk. rayiha. maddeler. tütsü. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. görüş değ tiren kimse. hareketleri yavaş . için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka.

* Bulamak iş i. * Bükülmüş iplik. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). nefret uyandı ran. * Kirletmek. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). * Yenge. * Tiksindirici. * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. oradan buradan toplanmı ş ı ş . rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. bula bula bunu (onu. pı nar. . amca veya dayı sı karı. n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. cık hamur. bulandıcı rı * Bulantı veren. bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. * Küçük lüle durumunda.buket bukle * Çiçek demeti. * var olanları en değ n ersizini seçmek. bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bulada bulak bulama * Büyük piliç. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. bukle bukle * Kı m kı m. bulanması sağ na nı lamak. * Kaynak. ı n rası lması lan * Sulu. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak. kı mlı vrı saç. lan itli * Karık. bukleli (saç). vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak.

bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. lan bulaş deniz ı k . k * (bakı için.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. çok duru olmayan. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. i * Bulanmak iş i. ğ ve klını ı ı * (iç. uygunsuz iş yapan. kalı . * Açıseçik görünmeyen. net olmayan. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. midesini) bulandı rmak. Donuk. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. sı * Karı ş mak. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. anlamsı fersiz. z. bulaş sri. bulantı vermek * (içini. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. ş kan. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. kapalı . her yanı ş kaplanmak. ş ) z. * Yapı sulu. bulanı kça * Biraz bulanıolan. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. duru olmayan. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan. ş yası * Bulaş ş mıolan. mide içi) Bulantıolmak. * İ etki. sataş alı ğolan kimse. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. kası an. ş * Bulutlu. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak.

sirayet etmek. kçı bulaş ı khane * Kı okul. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. yapı tı ı ş kan. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. k) . kirli iş . eye * (hastalı Geçmek. lan. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. bulaş mak * Bir nesne. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. ma. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. ı kamaya ayrı özel bölüm. ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. ş .* Mayıtehlikesi olan deniz. * Sataş kavga etme alı ğolan. uygunsuz. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz.

Bulgaristanla ilgili olan. mak. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. buldurtma * Buldurtmak iş i. netice. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. bı ı yıp ran. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. bulgari * Dört telli bağ lama. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. Bulgarca * Bulgar dili. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). sataş tedirgin etmek. molosus hibernicus). * Bulaşrmak. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k.* Çatmak. buldurma * Buldurmak iş i. tı karı . buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. n n * Bulgaristan'a özgü olan.

ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. taze biber. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. ı larak rlanan bir çorba türü. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. allak bullak. .* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. bullak bulma * Bkz. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. bulgur. * Bulmak iş i. semptom. bulgur çorbası * Domates. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. bulguya ait. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. un. ebe bulguru. araz. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. i . bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day.

yaratmak. nı yrı n leniş . nail olmak. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. icat. mak. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. ine * Herhangi bir durumda olmak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. kâş if. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. * İ kez yeni bir ş yaratmak. siz. * Eriş mek. * Bulunmaz. detektör. buluş * Bulmak işveya biçimi. bir buluş eyi yapan kimse. i * İ defa yeni bir ş yaratma. duygu. * Konu. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. bulundurma * Bulundurmak iş i. erinlik. bulunma * Bulunmak iş i. suç. * Gazları . bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. bulûğ ermek a * erinleş mek. bir noktaya eriş ulaş mek. * Bir ş bulan. * (bir yerde) Olmak. eş benzersiz. icat etmek. e. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . bulucu bulûğ * Erin olma. * Hatı rlamak. mayı . * Eksik etmemek. bir ş bir kimse ile karş mak. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. * Sağ lamak. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. * (kabahat. uygun saymak. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. kusur için) Yüklemek. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. * Cezaya uğ ramak. güç bulunan. keş fetmek.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. eyle. bulundurmak * Var olması. bir ş elde etmek. * Sokakta bulunup alı çocuk. radyoaktif mineralleri. baliğ olma. temin etmek. * Bir yer. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. icat. ya * Seçmek. * Arayarak veya aramadan. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak.

karş mak. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. ş k * (bellek için) Karık. bulut gibi * çok sarhoş . * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. * Kederlenmek. açı berrak. an un ğ ı * Keder. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. nebülöz. bir araya getirmek. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. yla an. buluş turma * Buluş turmak iş i. ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. bulutlanma * Bulutlanmak iş i.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. bulutçuk * Küçük bulut. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. k. net olmayan. hüzünlenmek. buluş ulmak * Buluş iş lmak. ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. çok alı olmak. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . ngan bulvar . endiş e. buluş mak * Bir araya gelmek. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. ş . ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. bir * Kavuş mak.

bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . geniş ehir açlı cadde. * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. bumlama * Bumlamak iş i. buhran. kriz. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. ateh getirmiş ş olan (kimse). bun * Sınt ı kı . matuh. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. a * Bunağ yakır (bir biçimde). bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. lı f. kriz. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . sıntı kı veren. al an rı k. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). biraz bunak. yma. iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. birdenbire olan fizyolojik değiklik. i . lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . iyice buruş olan. kriz. muş bumbuz * Çok soğ uk. satıdeğ mesi. bunak gibi. buhran. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. uzun bez kı uğ ve kları lan. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. bumburuş uk * Çok. a ş ı * Bunak olma durumu. bunalı mlı * Gerginlik. kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum.* Ş içinde ağ . ı rsağ er. bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. gerginliğolan. yeniden raktı nı seçip alarak. * Bunağ benzer.

gibi ı ntı ateh getirmek. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. bu denli. bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . buncağ ı z * Bunun gibi. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . çok tedirgin olmak. lmı . ucu. * Epey. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. daha iyisi olamaz. bungalov * Hindistan'da tek katlı . ateh. bunamak * Frengi. kı . kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. * Çok sılmak. bunaltma * Bunaltmak iş i. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev.bunalma * Bunalmak iş i. ev. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. çok. kma ş bundan böyle * bundan sonra. na bunama * Frengi. kı. kanması iç sebeplerden ileri gelen. durumun gizli bir yönü var. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. bunaltmak * Bunalması yol açmak. . * Bu kadar.

n * Bu yerde. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. lan eyler burası * Bu yer. . buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. buram buram * (duman. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. azı msamak. * Beğ enmemek. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer.bungun * Sınt ı kı lı . kı . kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir. ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. * Bunalı sıntı m. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok. burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. bura. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. burağ an buralar * bu yerler. * Güçlü esen rüzgâr. bununla birlikte * Buna ek olarak. bu yerin halkı ndan. buralı * Bu memleketli. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. * Sınt ı kı lı . buradan * Buradan. bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda. küçümsemek.

girdap. Oğ Kova. * Baklagillerden. burgacı k * Bkz. burgaç burgata burgu * Anafor. burç * Kale duvarları daha yüksek. Akrep. Boğ İ i a. m ldı * Ökse otu.54 cm) olarak çevresini belirten birim. tı ı burdurma * Burdurmak iş i. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. delik açmak. Baş Terazi. kargacıburgacı k k. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. * Telli sazlarda. Aslan. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. ine burgulu * Burgusu olan.burcu * Güzel koku. yivli. yuvarlak. lı * Tı çekmeye yarayan. burgu ile delinmek. dört köşveya çok köş kale çıntı. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. çelik alet. burgulamak * Burgu ile delmek. Yay. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. ır. kizler. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. Yengeç. ı ğ ak. keskin. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. pek güzel. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). telleri germeye yarayan mandal. . burgulanma * Burgulanmak iş i. lak. Balı eş aralı ak. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. tirbuş pa on. burcumak * Güzel koku yaymak.

komikliğ dayanan bir tür. * Burulmuş . üzmek. * Hadı etme. * Belgit. nda e burma * Burmak iş i. burkulmak * Burkmak iş konu olmak. eyi * Burjuva sıfı nı. kent soylu. burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. * Burkma iş yapan. ini * Üzücü. m diş * Musluk. burkucu burmak . * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. * Acı vermek. nı burjuvaca * Burjuva gibi.* Burgulanmıolan. ş burhan * Kanı t. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. * Üzüntü duymak. burkmak * Burarak çevirmek. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. * Burgulanmamıolan. iğ etme. iken * Kuru incir. * Yaş burularak kurutulan ot. kent soyluluk. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . ş burgusuz * Burgusu olmayan. . burkulma * Burkulmak iş i. * Burkulmak. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. * Burularak yapı ş lmıbilezik. * Orta sıftan olan kimse. burjuvaya yakı biçimde.

i ey. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. ünü * umduğ bulamamak. burnu büyük * kibirli. amacı ulaş unu na amamak. büyüklenmek. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. ini . burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. gururundan vazgeçmek. burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak). burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. çok huysuz olmak. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak.* Hadı etmek. uzaklaş ndan mamak. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. * Üzmek. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . bağ ı Sancı rsak) mak. burnuna girmek * birine çok sokulmak. m diş * Ağ kekre tat vermek. burnu büyümek * kibirlenmek. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. burnaz * İ ve uzun burunlu. kibirli. sıntı kı vermek. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. za * (mide. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. iğ etmek.

buruklaş ma . bursu olmayan. çalı yer. burukça * Tadı biraz buruk olan. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. burnunun dibi * çok yakı. gücenmiş (kimse). * Alı narak küskünlük gösteren. bursu olan. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. kibirlenmek. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. * Burs almayan. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . acı * Burs alan. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. * çok öfkelenmek. iyice yaklaş mak.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. * Taşk. çok üzülmek. buruntu. buruk * Burulmuş olan. ödenen aylıpara. * Tadı kekre olan. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi.

* Küskünlük. buruklaş mak * Buruk durum almak. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme.* Buruklaş iş mak i veya durumu. büyüklenme. k burun kırmak vı * önem vermemek. * Buruğ benzer. * karş nda hissetmek. kekrelik. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. küçümsemek. enfiye. buruk gibi. luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . gücenmiş lik. gücenmek. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. önem vermemek. . n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. beğ enmemek. burukluk * Buruk olma durumu. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. lı yı ş * Kibir. n. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. . a * Burulmak iş i. rı * Alı narak küskünlük göstermek. mak. burun otu * Burna çekilen tütün. burun * Alı üst dudak arası bulunan. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. doğ lan. * Sancı ağmak.

buruntu * Buru. zda) * Tiksinmek. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. * Çıntı olan. aş ı ağ lamak. ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. i. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. sancı ı bozukluğ . ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. kibirli. hoş lanmamak. a. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. uk * Ciltte oluş kış muş rık. buruş buruş * Çok buruş . burunlamak * Dı ş lamak. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. pek düzgün olmayan. * Burunsak. burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. üzerinde kış ve katlamalar olmak. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. buruş turma * Buruş turmak iş i. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. bağ rsak u. muş buruş ma * Buruş iş mak i. uğ busbulanı k .burun yapmak * üstünlük taslamak. .

inde ik busines klas * İlik orun. * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. buut * Boyut. hükümsüzlük. buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. ka buyruk . öpme. * Soğ uktan donarak ölmek. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . * Uzunluk. * Geçersizlik. etli bölümü. yası lan * Butik iş leten kimse. buyma buymak * Buymak iş i. * Giyim ve süs eş satı dükkân. * Çok üş ümek. öpüş . ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . buse * Öpücük. haksı k. * Yanlı k. butlan * Batı l olma durumu. n. çok üş ütmek. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. buton buydurmak * Dondurmak. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i.* Çok bulanı k.

buz alanı * Buzla. emrediniz. emir veren. emreden (kimse). nı * Söylemek. * Gelmek. buyrukçu * Buyuran. ferman. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. emir. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. ş ta cı * Egemenlik. buyurucu * Buyruk. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. girmek. geçmek. buyurma * Buyurmak iş i. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. emretmek. * Almak. gitmek. emir. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. buyurgan * Sısıbuyruk veren. düş üncesini bildirmek. sız?. buyrulma * Buyrulmak iş i. vezir. buyruk kulu * Emir kulu.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. lan *İ rade. * 'Etmek. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. buyruk verir gibi konuş k k an. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. buz bağ lamak . buyuru * Buyruk. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. * söyleyiniz. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. buyrultu * Sadrazam. demek. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m.

etkisi çok az olacak bir iş yapmak. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. . buz durumuna gelmek. ve dik. k. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. donmak. aysberg. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. arada soğ kan. buzla kaplanmak. buz üstüne yazı yazmak * süresi. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. *şı aş lacak.* (sılar için) yüzeyi donmak. buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. buz gibi * çok soğ uk. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u. ukluk yaratan durum. çukurluk. ı sı buzcu * Buz satan kimse. * çok üş ümek. buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. i * (et için) temiz ve yağ. buz kesilmek * buz gibi soğ umak.

.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. * aradaki soğ ukluk. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. defroster. buz lamıolan. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. * Buğ ulanmıgibi olan. ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. dargı k. buzlaş mak * Buz durumuna gelmek. aysfild. lan * Soğ hava deposu. * Televizyon ekranı . içine buz katı soğ larak utulmuş . kı açmak için yapı ş lmıgemi. motorla çalı dolap. donmayı önleyen alet. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. uk buzkı ran * Donmuş deniz. nı * Bağ lamaya benzer. uk ş an buzhane * Buz yapı yer. gerginlik ortadan kalkmak. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . saydam olmayan. * Buz içinde tutularak. glâsyolojist. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. buzlanma * Buzlanmak iş i. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. buz tutmak. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . buzlanmak * Buzla kaplanmak. utulan kap veya dolap. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. bankiz. * Buzu çözen. baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi.

buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. * Ufak tefek ve kı boylu. n ı yı ltıveya lar. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. bodur (kimse). * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. . u dönemi. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. glâsyoloji. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. larda u * İ yiyecek türü ş çki. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. * Bkz. Edi ile Büdü. leten * Bücür olma durumu. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. * Buzulu olmayan. eylerin satı tüketildiğyer. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. pleistosen.

viraj. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. * Böğ ürtlen. eğ büğ ri rü. kırmak. i * Eğ mek. bühtan etmek * kara çalmak. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. * Su birikintisi. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. lü. vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. * Kara çalma. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . vı * Sertçe çevirmek. kı m kı m. büklüm büklüm * Çok büklümlü. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. iftira etmek. lü rdan. * Bükülmüş kaytan veya iplik. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. bakı perdeli veya lü. lü. u * Dönemeç. pistonlu müzik araçların adı nı . * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. vrı şeylerin oluş turduğ kat. bük. iftira. bükmek . * Büğ emek iş i. * Dönemeç. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. gölcük. uz * Büve. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. büğ rü bühtan * Bkz.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. açan karş .

insirafî. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. fiil. * Bükülmüşeğ . ilip * Bükünlü. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. bakı ndan iş air. büküm * Bükmek iş i. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). büktürme * Büktürmek iş i. * Bir ş bükülmüş kat. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. katlanmak. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . bükülme * Bükülmek iş i. yün vb. bükülmek * Bükmek iş konu olmak. bükülü * Bükülmüş olan. bükümü olmayan. kırtmak. ine * (iplik için) Eğ rilmek. ş ş gibi. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. * Bükülmüş olan. * Döndürmek. iir bükünme . kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. eyin yeri. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. insiraf.* Katlamak. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. ilmiş olan. büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. iş olması . vrı * (iplik. bükümü olan. kı m. * Yönelmek. * Eğ ilmek. aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i.

viraj. * Bükmek iş i veya biçimi. büküş bülbül * Karatavukgillerden. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. vrı * Ağdan. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. i. * Dergi. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). yine de yurdunu özler. * Sesi çok güzel olan kimse. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. sancı kı rı dan vranmak. bükülmek. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. . n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). neş konuş eyle mak. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i.* Bükünmek iş i. itiraf etmek. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. kla mak. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. an * Bağ ı rsakta olan ağ. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. rı * Dönemeç. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. bükünmek * Kı lmak.

örtmek. bünye bakı ndan. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. * Bürülmüş . * Bölüm. istilâ etmek. * Bünye olarak. ş ma . * Çarş af. bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. * Kamu yönetimi. bürudet bürük * Duvak. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. * Çok. * Atkı . bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. mı * Baş örtüsü. * Soğ ukluk. bürümek * Sarmak. ş an * Kı rtasiyeci. basmak. * İ perde. ş ey.bünye * Vücut yapı. dürülmüşkatlanmıolan ş . güçlü etkilemek. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . sı * Yapı . nce * Bürgüsü olan. * Kamu yönetimi ile ilgili. kaplamak. bürülü bürüm * Bürünmüş . kuruluş . ş ube. bürokrasi * Kı rtasiyecilik. bürüme * Bürümek iş i. bürünme . * Yazı masası .

bütün bütün * Büsbütün. iyice. yla. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. * Bir görünüşgirmek. ine * Sarı nmak. * Birlik. tamamen. biryancı . soğ domates. bütçe * Devletin. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). bütünü. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. bütüncü ekonomi . pirinç. k. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. büst * Vücudun. tamamı yla. tamamı temelli. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. baharat ve yağ ş yla fında piş an. * Parçalanmamı ş . . bürünmek * Bürümek iş konu olmak. büryancı * Bkz. ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. e büryan * Bkz. bütçeleme * Bütçelemek iş i. tam. tamlı k.* Bürünmek iş i. biryan. bütün bütüne * Bütün olarak. omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. içine alan sanat ürünü. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. büsbütün *İ yiden iyiye. * Eksiksiz. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. örtünmek.

ikmale kalmak. ikmal. tamamlama. a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. inde . bütünleme * Bütünlemek iş bütün. bütünletme * Bütünletmek iş i. bütünleş me * Bütünleş iş mek i. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. bütüncül * Totaliter. tamamlatmak. nı ve um. total. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. i. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). . bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. ikmal edilmek. * Ufak. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. * Bütünleme sı . ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. tek parça durumuna getirme. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. tamamlamak. mütemmim. bütünle ilgili. * Bütün niteliğ olan. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. bütünleş mek * Bütün duruma gelmek. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. tamamlanmak. mütemmim.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi.

lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. ı k. küçük karş . büvelek büvet büvet * (istasyon. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. büyüklere özgü. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. afsun. büyük gibi. bağ ı . benzerlerinden daha fazla olan. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. tiyatro. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. ı ey nda arak büyük abdest * Dı . i * Üstün niteliğolan. lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. n nı zıları * Büve. Büğ et. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. sihir. vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. sihirbaz. * Önemli. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. * Biraz büyük. füsun. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. kaka. büve bovis).bütünsellik * Bütün olma durumu. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . * Bkz. * Karşdurulmaz güçlü etki. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. büyüğ yakı e n. aş * Niceliğçok olan. a . büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . ortalamayı an. rsağ ini büyük aile . büyücek büyücü * Büyü yapan kimse.

* Büyük elçinin makamı . nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. ları lan lan. yüceltmek. ması büyük lâf etmek * Bkz. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük. büyük ana * Büyük anne. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. dede. . büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember.50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . gelinlerinden ve çocukları oluş aile. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. majüskül.50 C den 15. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük söz söylemek. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. kilokalori. güçsüzleri ezer. büyük hanı m * Yaş kadı lı n. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. nine. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . büyük anne * Annenin veya babanıannesi.* Büyük baba. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar.

büyük ünlü uyumu. Dübbüekber. büyükçe * Biraz büyük. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . arkadaş davranmak.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. dede. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . ve ilere ı ça büyüklenme . rebiyülevvel. o. n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. i. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . mak. n. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. majör. * Oldukça önemli. kuralı . ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e. büyükle büyük. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. ö. tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. a ini büyük ş ehir * Ana kent. büyük para * Çok para. büyük peder * Büyük baba. Yedigir. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. cemaziyülevvel.

büyükseme * Büyüksemek iş i. büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. ekber evlât hakkı .* Kendini büyük gösterme. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. megalomani. büyüleme * Büyülemek iş i. büyüklük * Büyük olma durumu. ululuk. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . n üne . teshir etmek. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. büyüklerin ellerinden. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. kibir. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. büyüklük taslamak. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. çekici niteliğolan. kibirlenmek. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. unu büyüksü * Büyük gibi. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. i büyülenme * Büyülenmek iş i. birini kendine bağ na lamak. na * Etkisi altı almak. gösterme hastalı. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. ine büyüleyici * Etkileyen. büyüleyiş . böbürlenmek. büyümüş benzer. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme.

raf t. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. geniş letmek. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. irileş n mek. * Büyü gücü olan. ş iddeti artmak. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. * Yetiş mek. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. eyi * (resim. eskisinden büyük duruma gelmek. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse.* Büyülemek işveya biçimi. ca * Geniş lemek. büyütmek. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. boyutlar artmak. büyütken doku * Sürgen doku. * Yetiş tirmek. büyültme * Büyültmek iş i. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. güçlenmek. sihirli. büyütme * Büyütmek iş i. mübalâğ etmek. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. büyüklerinki gibi olan. * Sayı artmak. * Abartmak. * Önem ve değ kazanmak. eyler ini * Abartmak. raf rma lemi. büyüme * Büyümek iş i. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . yaş ı lanmak. büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Yaşartmak. pertavsı tıcı z. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. a büyütülme * Büyütülmek iş i. bakmak. . büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). * Artmak.

anüs. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . aş nlı uk . kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. büzgülü * Büzgüsü olan. dedikodu yapı na engel olmak. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. torba vb. sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. * Korku.). büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. büzülerek dikilmiş olan. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. lması * Toplanarak büzülmüş . büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. kafadar. i büz * Künk. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. büzdürme * Büzdürmek iş i. ş kı k. büzme * Büzmek iş i. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. * Kalı bağ ısona erdiğyer. n ı n rsağ i * Yüreklilik. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. unu k. büzülme * Büzülmek iş i. * Ağ büzülerek kapatı (kese. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. büzdürmek * Büzmek. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. bir kenara çekilmek. zı lan * Buruş turarak. ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. cesaret.* Aş laşrma.

* Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. ı * Bkz. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. ben-ce. büzüş . baypas. na ca vb. usul-cacıvb. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. aylar-ca. u msaklı tah açı yiyecek. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . iyi-ce. c. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. -ca / -ce. para vermeden alı ş bedava. ı z. mı na -ca na sen-ce vb. -ca / -ce. ey nan ey. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. cabadan * Bedava olarak. Rus-ça.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. irret n. kış rı mak. açı mert-çe vb. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. dil adları k-ça. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . binler-ce vb. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. soluk-ça. cadalozlaş ma . Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. i büzüş me * Büzüş iş mek i. sert-çe vb. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. ). topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. üstelik. * Fazla olarak. kış müş rık. yavaş k. ev-ce. türetir: Alman-ca. Türkçe vb. "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. günler-ce. biz-ce. .. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. esmer-ce. onna k-ça. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. yaş vb. ş ı caba * Bir ş ödemeden. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. * Karbon'un kı saltması . köy-ce vb. iş cı * Bir tür ot. İ ngiliz-ce. karş ksı fazladan. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan.

dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. * çok becerikli. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. k. * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. . ı atafatlı k. cav. iîliğ * Parmaklı korkuluk. * Büyük bez veya deri torba. arak ine lan * Huysuz. kapamak. n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. atafat. cadalozluk * Cadaloz olma durumu. cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. * saçı ı ık. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. ya ş ı ş .* Cadalozlaş iş mak i. * Karık. uzaklaş ı p nı mak. cadı davranmak. * Gösteriş fazla ş ş li. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . çirkin. . gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. ş ı z ğ ı eyi irret. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. cafcaflı Caferî cağ cağ . ihtiyar kadı n. cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. cadde * Ş içinde ana yol. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. * Çok güzel göz. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. fesadıçok olduğ yer.

caka * Gösteriş m. fiyakalı li durumda olmak. okumamı bilgisiz. bilgisizlik. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. toyluk. kabadayı fiyaka. cahiliyet cahillik * Cahillik. ş . * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. k nı layan zemindeki delik. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. cahile yakır (biçimde). banyo. yerinde sayı yakık olan. çalı lı k. -cak / -cek. yapı nda sakı olmayan. * Yol yiyeceğ azı i. çalı satmak. ini * gençlik. cahile yakır (biçimde). yerlerde atısuyun akması sağ . i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. * Hamam. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. toy (delikanlı kı veya z). toyluk. cakacı lı k . cahil * Öğ renim görmemiş . ş ı * Cahil gibi. duşbanyo vb. caka satmak * gösteriş yapmak. bilgisizlik. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. * Gençlik. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. genç. caiz * Din. m caka yapmak * gösteriş davranmak. * Cahilce. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. cahil kalmak * bilgi edinememek. yasa. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . kuzu-cak vb. * Cahil olma durumu. bilgisi olmamak. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. cakacı * Caka yapmayı seven. töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. lan. * Deneysiz. . deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. uygun.cağ * Lavabo. k.

Kalvenci. elma. cakalanma * Caka satma. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. . tamahkâr. sahte. saydam. cakalı cakası z calî * Yapmacı . * Gözü takma olan. nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. düzme. kanatları na camsı . cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. içki. lan * arkası görünen. * Cakası olan.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . * Pencere. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . ile lan cam suyu . * Cakası olmayan. çeken. * (göz için) donuk. hortumları körelmiş kelebekler familyası . cansı z. li. * Kadeh. cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. * Bkz. * Aç gözlü. camcı leri lan . cam çivisi * Yaklaş çapları mm. kayı kavak. Kalvencilik. meş ve gürgen ağ n. ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. klı calip Calvinci * Celp eden. e açları zarar veren.5-2. boyları ı k 1 1. cakalanmak * Caka satmak. caka ile yapı gösteriş lan. Calvincilik * Bkz.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. çekici. ş effaf. * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv.

u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. sergen. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. vitrin. * Ser (II). ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. * Göstermelik. at. camlı ran k. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. hileci. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak.sı. * Bir yeri. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. * At alısatan veya yetiş kimse. * Evin içini pencereden gözetleme. camekân . üzerinde dengeye dayanan. * Gözlük. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. heyecan verici gösterileri yapan kimse. * Yerde ve tel. p tiren * Usta. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. * Kurnazlı hilecilik. cam yünü * Çok ince. becerikli kimse. k. tehlikeli. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. camcı elması * Ucundaki küçük. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. * Kurnaz. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. cambaz akrobat. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. k. n i i. suyu bol. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. bisiklet vb.

* Donmuş . camgöz canis). * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. kömüş ı . eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. su sırı ğ . kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . pembe. * Camlamak iş i. . olan camekânlı kutu * Televizyon. camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. zümre.camekânlı * Camekanı (yer). * Cansı z. n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. boyu bir buçuk metre kadar olan. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. * İ alan. bir araya getiren. camı z cami cami * Toplayan. camlanmak * Cam takı lmak. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. içinde bulunduran. cam takmak. camekânsı z * Camekânı olmayan. camia camit * Topluluk. ile * Bu renkte olan. her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. camlanma * Camlanmak iş i. camlaş ma * Camlaş iş mak i. * Manda.

en çarpı. i. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. laş ş camsı z can * Camı olmayan.camlatma * Camlatmak iş i. takatsizlik göstermek. camsı * Cam gibi saydam. can dostu. nlı * Çok içten. oda. ama. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. özü. * Güç. olan. sevilen. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. can baş sı ı çramak na * çok korkmak. . cama benzer. ş irin. sevimli. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. * İ n kendi varlı. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. . can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. * Yaş hayat. camekân. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . nsanı ğ ı * Gönül. cı * Azrail. camlatmak * Cam taktı rmak. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . can bayı lmak * iç geçmek. * Kiş birey. * Çiçek. eyin can alı cı * En önemli. dirlik.

huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. * sona ermek. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. bunalma hâli. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. kıkı ). bitmek. tükenmek. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. can direğ i . can damarı * En önemli veya hassas nokta. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan. ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. baş a baş * herkesin kendi canın. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek.can beraber * Çok sevgili. bir ş yaş eyin aması en önemli araç. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. ini lamak. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. candan. pek içten. ı rı n kı can cana. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. can borcunu ödemek * ölmek. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. pek içten (arkadaş n. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak.

can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. yer. can kurban * Can feda. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. can gözdesi * Sevgili. sulu bir tür erik. . sı . can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. vurgulanması gereken yer. can kurban. gücü tükenmek. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile. can noktası * En önemli husus. can kulağ ı * çok yakıdost.. davranı karş nda söylenir.. nı nda can korkusu * Bkz. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. n arası can dostu * Pek içten dost. * En duyarlı yürek.* Kemanıiçinde. hoş görünmek. * Yüreğ altı in ndaki bölge. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. can havli. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. can havli ile. can korkusu * Ölüm korkusu. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. güçlenmek. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. can havli * ölüm korkusu. can olmak * sevimli. can kuş u * Ruh. an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek.

eziyet etmek. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . * canlanması yol açmak. na * bir ş çok istemek. can sıcı kı * Üzüntü yaratan.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. ğ ı bunalı m. cana yakı n * Sevimli. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. can vermek * ölmek. can sı kmak * bı nlıvermek. * üzmek. can tahtası * Göğ kemiğ üs i. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. can yeleğ i * Bkz. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. eyi can yakmak * zulmetmek. üzücü. cana kı ymak * öldürmek. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum.). cankurtaran yeleğ i. cana yakı k nlı . kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. acı vermek. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. * ruha güç vermek.

* (tasavvufta) Tanrı . canavar gibi olmak. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. ması * Köpek balı. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. *İ çten. yürekten. * Kurt. gönülden. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . tiz ses çı karan alet. . domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. *İ çtenlikle. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. kötü ruhlu. ürkütücü bir durum almak. gönül verilmiş olan kadı sevgili. canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. canavara uygun düş biçimde. yı cı rtı hayvan. ilgiyle. istekle. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa).* Cana yakı olma durumu. n. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. * Korkunç. samimî. * Haş . ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. yaramaz çocuk. canavarca * Canavar gibi. candan yürekten * içtenlikle. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. candan geçmek * ölmek. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. zalim (kimse). * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. . saldı * çok fazla. candanlı k * Candan olma durumu. n canan * Gönülden sevilen. arı * Acı z. canavarlı k * Canavar gibi davranma.

için) lı azalı ğ * içi ezilmek. inde lmıbir ik . eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. rahatsıolmak. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. ipekli kumaş . ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. canı çekmek * bir ş istemek. istek duymak. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. tahammül etmemek. * aş duygulanmak. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. sonucu acı duymak. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. periş olsun. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. ı a. taze ve sinirsiz yaprak. ince dokunmuş . acı . cengel. tok. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. canı mak acı * çarpma. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. tüyler ürpertici. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. * Karıklı kargaş ş k. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. arzulamak. için) canfeza cangı l * Bkz. ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. parlak.candarma * Jandarma. kulak tı rmalayan. vurma vb. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. canhı raş * Yürek paralayan. çok heyecanlanmak. canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. * üzülmek. * Bu biçimdeki gürültü.

yarı öfkelenmek. * çok yı pranmak. canı gitmek * özen gösterilen. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canı ksı çı n! * "ölsün. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. sabı z. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. bir iş zarar görmek. kı i * keyfi kaçmak. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. canı yerine gelmek. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. çok isteyerek. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. canı istemek * heves duymak. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. ya. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. * büyük sıntı düş kı ya mek. * acı deneme geçirmek. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . bir te . nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. canıkı sılmak * içi sılmak. * ölmek. * yarı üzülmek.

sen bilirsin. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. kendini koruyan. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. çok değ verilen. canı dese. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. canı değ na mek * çok hoş lanmak. canı gönülden. * (ca:nı çok güzel. * kendini öldürmek. öldürmek. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. sağğ . canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. gücünü kazanmak. ndan canı geçmek. canı kı na ymak * acı madan öldürmek. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. an canı rahmet na . * birini öldürmeye hazı rlanmak. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. kendine bakmadan yaş amak. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. batmak.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. * ruhu ş olmak. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r.

canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. çok sevmek. canı bezmek (veya bı ndan kmak. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. canı susamak na * ölmek istemek. sabrı kalmamak. canı çı nı karmak * hı rpalamak. çok yormak. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. eye kün canı yakmak nı . canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. fazla çalı rmak. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. neş kaçı esini rmak. * birini öldürmeyi istemek. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. bı kmak. * hiçbir ş esirgememek. bezmek. nı * sıntı sokmak. ey * bir ş çok düş olmak.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. canı sı nı kmak * keyfini bozmak. yı prandı rmak.

kürekli sandal. kı . caniye yakır (biçimde). cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. caniyane * Cani gibi. yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. ambülâns. cani canice canilik canip * Yan. çok sıntı zarara sokmak. çok sevmek. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). cankurtaran gemisi * Karaya oturan. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. taraf. amandı ra. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. * bir kimseyi. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. fosforlu ş lan. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. * Cinayet iş lemiş olan kimse. yacı * Cani gibi. canice. ş ı * Cani olma durumu. ı sı m . filika.* acı verecek biçimde cezalandı rmak. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç.

u canlandıcı rı * Canlı veren. . * Canlı tazelik. diri. * Güçlü. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. na * Yaş atmak. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. var gücüyle. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. f.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. * Etkinliğartmak. canlanmak * Gücü artmak. canlı * Canı olan. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. i * Depreş mek. * Heyecanla. yaş ayan. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. diri duruma gelmek. canlanması yol açmak. canlı canlı * Diri diri. lokal vb. hareketli. (birinin) kı ı girmek. ayı iş k. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. etkili. canlanma * Canlanmak iş i. etkinlik kazandı rmak. * Kiş tirme. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. canlı kazandı lı k lı k ran. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . hayat dolu. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. lına ğ * Yoğ unluk. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. hareketlilik kazanmak. lı k. henüz ölmemiş . dirilik getirmek.

cansı k zlı * Cansıolma durumu. capcanlı . nı cantiyane * Kantiyane. unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. * Neş elilik.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. z * Hareketsizlik. k). z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. una canlı lı k * Canlı olma durumu. mecalsiz. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . cansıgibi. z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. * Durgun. * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. hareketlilik. * Canlı olmayan (varlı camit. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. alıyla i anda yapı yayı lan n. sönük. cansıcansı z z * Cansıolarak. nı ine ş . . hilozoizm. cansiparane * Canı verircesine. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. * İ uyandı lgi rmayan. canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . özveriyle. cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. * Güçsüz. cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef.

cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. geçen. car etmek * nara atmak. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. carlamak . * Geveze. söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . ilân etmek. ş arjör. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . alıp satı rı p nı labilen. yürürlükte olan. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. na * Fermuar. car car * Çok ve yüksek sesle. yürürlükte bulunan para. * Akan. haykı rmak.* Çok canlı biçimde). carcar carcur * Bkz. nları na af. imdat. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. gürültülü bir biçimde (konuş ma). * Olagelen. k. carlama * Carlamak iş i. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. tellâl ile duyurma. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. (bir car * Çağ. ilân. yardı m. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . rı * Tehlike durumu. yaygaracı . * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. cariyelik * Cariye olma durumu.

ey rtı rken kan * Carı olan. carlı carsı z * Carı olmayan. casus casusluk * Casus olma durumu. ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. cavlak . cartayı çekmek * ölmek. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse. çok söylemek. duyurmak. (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek. cavalacoz * Değ ersiz. * İ etmek. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. cavlağçekmek ı * ölmek. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. hiç tüyü olmayan. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. çağ (II). rı plak. * Yellenme. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. haykı lân rmak. abartısöz. önemsiz. * Çılçı örtüsüz. * Birdenbire ve gürültü ile. nara atmak. çaş k.* Bağ ı konuş rarak mak. derme çatma. bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. çaş ı t. z. cav * Bkz. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak.

* Caydı işveya biçimi. gürültü. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. i . sözünden döndürücü. dönek. kararı döndürmek. cayı ş * Caymak işveya biçimi. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i.* Çı tüysüz. vazgeçirmek. caydılmak rı * Cayması lanmak. yı lma sesi. etkili olarak. uzun. * Kavlamak. tüyünü dökmek. vazgeçirilmek. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. cayı rtı *Ş iddetli yanma. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert. caydıcı rı * Kararı ndan. kararı döndürülmek. ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . *Ş iddetli. yı ldını ı ı lı r. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. plak * Ölmek. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. çı k. plak. sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. gürültülü ses çı kartmak. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. çı kalmak. cayı rdama * Cayı rdamak iş i.

m. * Sözünden. * Alı alı lı çekicilik. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. * Çekim. * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. mlı k. cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak.cayma caymak caz * Caymak iş i. mek cazibeleş mek . i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. kararı dönmek. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. vazgeçmek. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. * Cazgı r olma durumu. * Caz müziğçalan orkestra. alı . nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. albeni. * Fitneci. cazibedar * Çekiciliğolma.

cazlı cazsı z * Cazı olan. ı ı rlı * Çekici olmayan. cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. mlı cazibeli * Çekici. alı . alı duruma getirmek. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . mlı cazur cazur * Bkz. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek. cazı r. ağ ğolan. * Çekici. * Kucak çocukları. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması .* Çekici. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. mlı * Önemli. alı duruma gelmek. elveriş lgi ran. . * Cazı olmayan. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. alı . li. albenili. albenili. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. msı * İ uyandı çekici. alı z.

cı * Kudret sahibi. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. cebi delik (kimse) * para tutmayan. * Bkz. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. -ca / -ce (II). savurgan. ekime elveriş olmayan yer. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. açıgöz (kadı k n). münakaş etmek. züğ parası ürt. * Ekilmemiş tarla. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. * Silâh. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. boş toprak. -ca / -ce (I). * Acı z. cebbar * Zorlayı. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. merhametsiz. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. zorbalı ndan k. onaran ve bakı ile görevli bulunan. zorba. * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik.-ce -ce * Bkz. zorba. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). cebe * Zı rh. ldı * Becerikli. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. cebine indirme. cebin . 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . çekiş raş mek. tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebelleş mek * Uğ mak. Tanrı . * Sahipsiz. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. z. cebelleş me * Cebelleş iş mek i. tartı ş mak.

ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. lan. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. * Alı yüz. n. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cebren cebretme * Cebretmek iş i. cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. zorlayı ş . kendini tutma. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. zı nda . lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. cebriye * Yazgılı kadercilik.* Korkak. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . kaplanan levha. cı k. cebrinefs * Kendini zorlama. süyek. zoraki. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. fatalizm. cebirsel * Cebirle ilgili. koaptör. cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. zor kullanarak. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . larak rı * Zorla. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cebretmek * Zorlamak. n mı nda lantı kuran matematik kolu.

. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cefa * Büyük sıntı kı . kı ya. rpı cehalet * Bilgisizlik. ı r . Cedî cedit cedre * Guatr. eziyet. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. eziyet. cefakâr * Cefalı . sıntı kı çekmek. guş a. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. eziyet etmek. cehennem gibi * çok sı cak. tamu. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . cehdetme * Cehdetmek iş i. cefa etmek * üzmek. üzgü. ş lara n * Çok sıntıyer. cehdetmek * Çalıp çabalamak. ş ı cehennem * Dinî inanı göre. bilmezlik. bir çı da. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. cefakeş cefalı * Cefa çeken.ceddine rahmet! * "aferin. kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . lak * Yeni. bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. * Oğ burcu. cefalı kı ya katlanan.

bilmezlik. cehennem olmak * defolmak. ıkta bozulmayan beyaz kristal. k * Hamamıocağ külhan. * Çaba. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). cehennem gibi. cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. . i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. meli. acı z kimse. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. yün. ceht -cek * Bkz. * Pamuk. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. havaya dayanı . ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. çabalama. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. kalçayı örten. * Kök boyası gillerden. Jaketatay. meyve. kollu giysi. -cak / -cek. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. iğ irip . istediğyere kadar gitsin. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius).cehennem ol * defol!. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. yakı. cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. ı lan. * Üzücü. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. n ı . mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. korkum yoktur" anlamı sövme. * Bkz.

coş rçı kun. celâllice celbe celep * Koyun. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. zalim. ulu. Galata. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. ğ ı n * Topkapı . kı nlı zgı k. iri sı celil * Çok büyük. cellât gibi * acı z. * Acı z. * Avcı çantası . kı zmak.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). * Parlak. n * Katı yüreklilik. k. keçi. zalimlik. kolaylı suç iş kla leyen. * Büyüklük. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. cilâlı . celp . sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. * Celâlli gibi. katı ması yürekli. ululuk. * Hı n. sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad. keçi. * Açı aş k. * Öfke. celâlliye benzer. Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. ikâr. * Tanrı n sı ndan biri. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. celeplik celî * Koyun. celâllenmek * Öfkelenmek. celâllenme * Celâllenmek iş i.

z klar. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. celseyi açmak * oturumu açmak. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . ı dı rı celse * Oturum. . çağ belgesi. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu. celpname. * getirmek. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. cemaatsiz * Cemaati olmayan. çağ belgesi. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. * İ kalabalı. cemaatli * Cemaati olan. celp etmek * kendine çekmek. kendi üzerine çekme. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. * Mahkeme tarafı dava edene. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek.* Getirtme. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek.

cemetme * Cemetmek iş i. (bir ş eyin) hepsi. cemilenme * Çoğ ullanma iş i. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. hepsi. çokluk hâline getirmek. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. * Topluluk. büyük tövbe ayı . cemiyet * Dernek. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. * Çoğ çokluk. * (erkek için) Güzel. * Toplama. cem'an yekûn * Toplam olarak. n * Gönül alı davranı cı ş . hançer. toplum. teki cembiye * Bir çeş eğ kama. bir araya getirmek. hep. * Düğ ün. ul. cemi * Bütün. veya iyi yla . (bir ş eyin) tümü. cemilenmek * Çoğ ullanmak. cembiyesiz * Cembiyesi olmayan.* Toplayarak. cemetmek * Toplamak. toplam olarak. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. * Tanrı n sı ndan biri. hepsinin tamamı . it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. küçük tövbe ayı . 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. * Toplama.

cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. cendere * Bir ş sı eyi kmak. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. * Yan. pres. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. cenabet * Cünüp. Cenabı hak * Allah. lerde lan * Manevî baskı . cenah * Kuş kanadı . dağ k olmayan.cemiyetli cemre yükseliş i. ndan * Saygı . kötü. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. cenap cenaze cendereleş me . pazı . ezmek gibi iş kullanı mekanizma. taraf. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . * Cemiyet içinde geçen. Tanrı . derli toplu. rlanmıinsan ölüsü. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. * Pis. * Kol. ş * Cenaze töreni. gömmek. sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. cenaze gibi * benzi sararmı ş . cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ .

ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. * Atı ş mak. mek. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. cenkleş mek * Savaş mak. uğ . çekiş münakaş etmek. çekiş raş me.* Cendereleş iş mek i. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. kavgacı çı . cenkleş me * Cenkleş iş mek i. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. kan. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. cenkçi cenkçilik * Savaş. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. iyilik yapanları günahsı n. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. * Çok güzel. cenk * Savaşkavga. kanlı çülük. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. a cennet * Dinî inanı göre. ehri) ndan cengâver * Savaş. mak. kavga. huzur veren yer. zları a acakları yer. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. * Büyük çaba. * Cenkçi olma durumu. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). cenk etmek * savaş mücadele etmek. dövüş çı k. . kla mın mı . uçmak (II). kan. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. çü.

cennetmekân. * Henüz pek küçükken ölen bebek. anı r. saygı görgülü. * Güzel. güneye özgü olan. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. mlı cennete dönmek * güzel. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). nda cennet gibi * güzel. cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. * Centilmene yakır davranı ş ı ş . ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. güzel bir yer durumuna getirmek. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). * Güneyli. bakı (yer). centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. bakı . alı kadı mlı n. rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. çok cennete çevirmek * temiz. centilmen * İ arkadaşk eden. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). kibar (erkek). mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. güney. yi lı lı .cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. * Güney. cennetmekân * Cennetlik. .

alnaç. cepçilik cephane * Yankesicilik. cepçi * Yankesici. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. . * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. cebe girecek biçimde küçük kitap. taraf. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. ğ abilecek boyda" anlamı verir. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. * Belli bir düş ünce. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. çökertme. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. cep saati * Cepte taş saat. taş ı nabilir. yön. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. cephe * (yapı larda) Yüz. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. ı n ü * Yan. kablosuz telefon. cı cephaneci * Kara.

cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i.cephe almak * hası durumu takı m nmak. bir sa. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. ceplemek * Kazanmak. rin cerahatli * İ toplamı irinli. * Kolları rtmaçlı uzun. rin ş . alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. taraflı . cephelenmek * Cephe oluş turmak. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. bir düş ünceye karşolmak. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. kendi malı ödemek. cerahat *İ rin. yı bilmemek. bir istek çevresinde birlik oluş turmak. cepheli cepken cepleme * Yönlü. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. direnmek. cebine indirmek. . z * Ceplemek iş i. ndan cer * Çekme. sürükleyerek götürme. cepheleş mek * Bir düş ünce. değik cephelerde savaş iş mak. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. cepten vermek * kendi kesesinden. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. * Yara. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi.

* Akı . eyin me. ceride * Gazete. * Kurnazlı hilekârlı k. hareketi içinde yer almak.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. olmak. ru ş ntı . inanç. * Aynı ilimde olan. mlı cerh * Yaralama. * Süvari kolu. kayı t defteri. rin ş . ceren cereyan * Ceylan. cerh etmek * yaralamak. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. ceriha cerime . * Beceriklilik. * Bir yöne doğ akma. yapı lmak. cereyanda kalmak * kapalı yerde. aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. cereyanlı * Akı lı ntı . * çürütmek. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. girginlik. mı cereyan etmek * geçmek. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. * Cereme. veya iddia için) Çürütme. karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. * Girgin. akı akı . cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak. cerbeze * Güzel konuş ma. * Bir ş geliş olma durumu. * Tutanak. * Akı m. * Yara. dilli. kolaylı ve inandıcı söyleyen. kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. * (bir düş ünce. k.

yüzyı 9. cerrar * Çekici. k * Dilenci. 3. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. sürükleyici. cesaret gelmek * yı nlı gitmek. * Önemsiz yaraları tiren kimse. cerrah * Operatör. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. lganlı * Büyüklük.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. . sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. yüreklenmek. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. * Zorla para alan (kimse). Cermence * Cermen dili. atı k. davranı güç almak. iyileş * Cerrahlı ilgili. irilik. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. cesaret pekliğ i. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. iri.Ö. * Çekinmezlik. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. . lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. yiğ yürek ve göz inin u itlik. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. e mek. cesamet cesametli * Kocaman. cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. yüreklilik.

korkutmak. naaş . itlenme. yiğ itçesine. cesaretsiz * Yüreksiz. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. ceset cesim * Büyük. yüreklice.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. yiğ itlendirmek. yiğ i. * Ölü vücut. kocaman. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. birini yüreklendirmek. ceste ceste * Azar azar. . cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. ceste * "Azar azar". yürekli. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. iri. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. i. cesaret vermek. yüreklenmek. yüreklenmek. cesaretli. yiğ i. yüreklilik. yiğ it. * Çekingen. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. yüreksizlik. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. itlendirme. cesur cesurane * Cesaretle. cesurca * Yürekli. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. yiğ lgı ğ ı itlenmek.

cevaplamak * Bir soruya. * Doğ çizgileri çizmeye yarayan. ı lı cevabı dikmek (veya dayamak. cevap kâğ ı dı * Sı navlarda sorulan soruları cevapların bulunduğ kâğ n nı u ı t. erli lar.