................

.........
~
.-

u- ...

. ..

.

-

-._'

':

-

-

... ----

-

--

--

--

-

....

,,_11 gil .. III ... la·lIIaC.... __ ib1

IQbII "Ill.

Tarin Bragati .'arSISI da
iIIldLftmlJZ 1• Tim diipJ1l.k.
.JdIiR

,..-

aONDIELIK

a/VAsl

HAL.K

QAZBTESI

KURU,

E
on
klildl-

• ak Inda ~ehirMe lSI• .... alA.m zaI r jst a a
A-

i,in

mi1-

11:00

ron

lb...

!D!I!!CII'&~"'~I

yapl'llAlk

mUron lin. ] bun. BeLedb'I!!I' 1 Ret.ii $oahU- M'.cli.inm tGpI1l1llbi~nd. l.bpLuIun ya.l.n.u: iIri ih(~'ilClJ'.l .... urell ,1&.bit..tH. Rak!!.iDlarifl bu behlliati klu'~\nda ~nnnda Hk b81!11 0!.8.1\ Lilli~a n.iL" bedblnlik: l'ttbill.Vfltdi!!llJr. Bu

'iii'.

Me,hur Tayyare Kaf~kt;ISI Lonclra da Delil Amsterdamdadtr ..
,I{(mrn hjikiy~He

Etmeli midir er?
Bu Teze Cephe Alan iki Gazeteye Cevap
---LKI

Diin, W ~(l,b&b gill!; tMi ~Mir lr ~1II:'i 1 JIl K.Gni8:'J:n kJl~laM sskerek, bJlrtrp ~lk8rKk Lol'.lW"8dil. ~d~u ~ t.bh'bWl'lll. rUTumeie k8Uanmald:tm, 1;l4jlloJ;hm bi~ bayan] gayet ltlkii 'bIr lbAYM;' l-np bolrtHnhirH. k.a,n~an IlltamlnTl g~jztligini habe!' vermaktf!l ldii. Sir hos bulmaktan ~lul y~.1;)auk bi r ~ok noktaJarl \ uydiunDa ~, re k lrmror gibidir. elan bu hllvadWi,g lrIugU bilint-II ~ehir - llsi SZ3!'llndan bin r salliiiJlll'mduJI. bir 'killminil EUI'f elrU17; YOfH19hilp'c""l( i:~hm:i~ bab~ekin lJ.ruumiyed. ya.nh. btr Z..mllb> diyor. Bf'led[:r€ T'~i£irn1zln bi.;: klir UYiruJllit.iJ:lUI mani omllQk it:fa. Y;liIr4' ibl1Tlm~ti e"ftgemediA'i" hi~ Ilk un. milk iztu i1.nnda. kaldJ . metten !l!l!'klnmectiti gCi~ontilli!!! gil:} iAmerikafL'i'U'I b1r IiHuJ.iyetil uyrili1'1 ee, IUlrn."Ilt yapl~bil4;!Cek Bedurulan Vi!' b1r aileuin .:peN! V. hayI~i"v l!"lerinde ltu.!lur edilmtyecesiyetile perva.8tZca oynanm bu )I'll.I~ne v bu Folds hattrlamlacsk noszidli eecilmle Ekrem KllmillUt< refll.481111arm de hal jz, 1~ OhlIIIU!IiB'lli lIatindeki bflY:mlO halen Londnadn
nnllZI

bil..... rllkunlot· dk

kZLl"!j!~BUld&

ko.U-

Bayan Mefkiire Ekrem Konigle Londrada Yasamryor, Amerikada Bir .Kolejd Lisan 've Resim Tahsil Ediyor
g Hille i1' Londr
Q!:!lI n

k&,ru~ruru:p, k.ddlrnn~!'!: S{D·

d.

t ~ryl:l,re

1.11 ,~y1edil": BB,l,'m ~efkJJlre rem KOnifin refak

,S ZIL' A'·
mnml.ij1 wier g<lzetelerde bilW'lIl rezimizi aempat; ile icarl}tlndllar. YIlI IlIZ ortada uf.ak bir nokta hh111~. Bu Unkil sehl meeli inin )'elli l'c:i1mioi olma:u 'Ie eski vail VEl bcledire rel52 MlJhididin U Ittlndatt .11>8 sneak bir but,;uk ay !tad-ar berabf'l
~l'! ILl:In11~bHd1d:nmfi.!ll~

i!l:1I 1E1iftmdt deglill. ha-

I

Amerikada.

kollejinde liilan bul'lllDW!l.k tadlT.

Vi

Pin Mauor Jlunior sim IUllllnde

Bayan elkur. ~en lle,jlU ..•.. mekwbine d~v.... ederken pek gemc m YII~u. D,bin d evlt'l1Dti~ 'ie llli se!bepteli!! dDh,y~ hL.h silinii ikmllil~ edemem.li$tir. ,:;l:imlM Amt'rdutdSl !m1' yll" fula kahm tabeilhIi bitrrlI\t'k iqln bllll.UmDllkt8ilrr, BaYIi.B Me!kUn );0]· lejd.e Ay~~ Innne m ukllyyettk. Con ilu nUfu.s kAguhnd.at Ii- i (AY!§e

t$tH n b~,1I~hj[' Mecli i A:':1if,jil ~ Daimi Encumen AZMdml topun isti-I fa:r.li. davet eden Y07.1mlZm i.3b••nb I 'balk. Ears.t"lnrlan ne kxdar bll~ Ilk bir semnatl il~ kar~llal1dlgl maHhndUl·. ;UflmHDl', '.<naf ""C her illlmf_ hw han" hu taz retl'ailllrn.il badz bir ittif.~klj,1 birl(!~'mi'!l huluuuj or. Bu biiYllk ~ehir davasmda bitarllfh.R'1 ve dozru so..:. I (Jlllg.u il~ tn....
............

Buna
•• ..-_

hiz: de t;ok
(5!mDU

"nth hit
I•••••

,ekil~
...

3 l.PII:U ... ,1 d.. JI
l!!!lIIIiili •••

_

&.111111 ••

1111 ••

II iI•• IiIlWiii

,..111l1li."11.-.111 •••

~ii.

1 •• 11•

.:1 •••••••

,-Ilil

~iHi!iiiijjiji.. •• !I

lII

min olabi !irJ'Il'.

FtLk t pllll"ll.J.~a VI]! bilha 11 \~k p.liTaYII ihtiYlly g09tern Bell"d1Ytt ,hi:tnletlerilI1 M Y!lp.8.CIi~:l!'? Bele~ diye Be.i""imilz hilk6m1!tin ,·l1rCllm:da bulunacagml ·teb~jr ediJ or. Bu ,lnGjdeyi kliU bir mlll."'afiakh'el bed'i diye kabul attikten so lf8., meelenln :rine te,;ll'jYI! edilh bil1ni· "11 m1racaglm Irnriivoru%. ; Glinkli hdkllmet Beledh.eye ant~8k yardlm edebUir. F h,t 1"h.nIbulun bUtun ihtiYR~latlnl hllkllmet ~~eme7. Rl,Dgi;ln miJ be<t bi ... hakl~ t kn 1';;L1S111, btl I unU.HlrU7.: 1:!!s:rnbul ~el.e(]iv!i!I;:JnEl' aid olmak i'ea.J1 edll11 bir tl:Iklm val"idat df:~Jel; azine"iJle kl'lfltj:lycr, BIJ vlIIridahu ii ij k \ ey'i btiyilk bir kHlmLn n eletii~' e lerkedilmes' hit;. bir z_ an bIr yardlTII 8a.f1Ia.mIJ7lll.Ca;'lDl
t

bulunduklarl a6yleomekt>PClir. l Yeni Sabdl' m Iru!:iIJI8 takJbl:i.t ve i13tihba ntUllB' !!:tll'a Ek III Kiinig.

M@£kure diye yazllimr.
VakJio. Ekrem
8fM.GUld9.

Ronit iJe bu. &il~

Lond:r!ld!lJ detil, Al'!1l!1terd mdll bUh.mmaktadJr. Rd'k9timleki ba-

Arasmda Bi Hidise Franslz Hududuna Hu..dutta Yeni Carpl~maiar Oldu Va r ' Iia r !
Olenler ve aralananlar Var
Hudut lu,p~bJdl_ Baz. h.;dYl!loJar cephcdca geri abndl. Miollor-ka ada!1 i,gal ediJdi
Ra["1.Iclon 9 (A. A.• ~ Franklll'!. ) ktJl,'utler, 12, yl Hi r,~e Perthul!
civ,t~rrndl:i lirJHI:iIZ hl.ldudl..lna V8r _ mlf;llar 'l"1fi I'l~Y()Daligtl&1.'" S.lil'il Juan deJIj,.~ ~ bllldl!iO'ltll; i ~re Campufedofll (SIImU J limeD ",,¥fad_)

I

·ovyet er I· J.apon I· F rankocular Dun .. - e S ar
(Semu J iilu::u .lIoyf .. d..) I
.1.

EkreRl UHnig

blr slhriyet mevcutttll'. Nlt.ek.im bUJldB[I ik'i ,IWrllll evvel Ek-

italya; Libya VeSomali de yen; tahsidat yaptyor
MUs.'o'lini, C;f mberlayn'm Nutkuna Ka.r~1 Tebligle; Askeri Hanrh, Sir g.n Siir'ai'e ArttlrllacaiIm Bildiroi

~. rill etmektt ll.llum v&r Jfndlr~ I Domek olu)'!)!' kI, tshnbul Be:fedfY·E!!>inifl Junca,

varfdRh me\n~lJbil.h

oc-

evve~emirdl!:

Bf.'JedJy

fll
,F)yQt-

,Ilufn.e ar.ElllIM.a M1"bMap eJJdtl'. - HB.'la;p gorul'meli de.n'l6k
am3T1li11.!l"8

g~i~,
dav-.UillJ&

aid

laea

[fade etmez. Hli.ngf "'lIridfltrIDnn Belediyeye aid Ihn hazlneye ~ bndiitull ll.Ylrmak Vi! bUI1]8r1 t&amen bele.dy"i!!'Y'Iil Reri vermek 11k
limn te~kil ~tmeHdlr. :M I28ehm rn bu ufh II"'1 t.elklk .;ltiHrkl!11 umU!m~ hIZI1Ietl@re a'd I1'1ftI

I ,a!l.lnl

:dkma1c ve bunu tetkik

etmek m.li~

$ehrimizde Almerli kanV,8 ri Bir Haydufluk!
So~t
t..Irihll[l~.

Lol'ldra,

9 (A,A.)

-

Havo.a a-

rin

ni~ OlmaZ::lA Framllt k!l(ltl.r lnKil-

e rill ve hUfllbuhm deniroe• !'.OkakTfU"1 addedUe.hileeek ~rlere
li,ye naldl' vasltalannm k millltl]j ,elediyeye inrlllnhnafll llizllmu 11.

J,\uull mubo.bldl'uJe.n:

.. -

~uko hudiuduml'l, JapOD mubafn:lat.

ITramV'll.Y.
t.t1~l,q
U',

.e

t'ifl1~1~1Z:'

t~anbuhHl Mle'rm,
Elektrlk.
HXVA~

~1Qlkov.:9 (A .A.~ -I Saba&( kvllil1indell mw-akke'D bir milfreza JalPMli \1'. MS~I1c'1 H,s-I (Sonu'1 iDel sayfada)

.

1111" Ilalyan z'eninlnE e erla blil,lllar-k ·0,m k i' tiyen bllr I 5vl.; 1"011 yakiillandl I
Poli!! cvvelJd
ger:l" Jojet"

tl'i JDalmnat aimBLkta olun mohafilin istibbarlannB g()J·o; lLaJya, eV'l'~lce Libyaya gOl'ld~rmi§ oldug, 30no ki~iHk 85k ri kuvveti blk.,1l·... etmek ~~IH'e 111L'kOr mi.l:stmlek"y~ 30.OCm ki~i daha g{\I1d~rn1ektedir. Sfll.H.hiy, tbu'mllLnoJil, 'till tedbi-

de istlhdal etmekte oldu:;'llnu bcYIm ve Fn,nsanm §.imah .!iftef'y:i

TLlf'l!el.

IIHlller
tmYllt~

rik da muazzaJil'l ku,!'Vet1eriblilunmruuna binaen bu teodbirin italy1. braLmdan 'i'uulsn k8J1j1 bir tc~bbII~ o'lddedjlrnesi ihtinKl~n mevcui 01l!naliagUII ilil.\·e etmt'kt~,~itle-f. Hf'f
~ I:i ... nu

te~I"Iatli ile dievlet- hutnf!l~r

Lmlinde bh' ecrat:lb~}' i adam

:I "n~'J

..~ ...fliT'

... • ... n

I

~.rumdB hl~btr milnallati9t
r. BUDltam

nkKadf-

men ,ehrfH mAII-

H8iIl~te. BilfA.2lr~lnde. ~jjyt Olldld&l' V,Q AdBkIY'
(II

uflafetalD.•

gellp

deli vBpul'lanlll

Deniz nakliyecilerinin diinkii 'kongre9ilJe polis miidah.le e mecbllr kalark i~timal daiJttJ

m"lk !luretlrle hn~TdutJuk etmek is~C!lrken ~u~(j~HI !)k!ll.t1ml,:;ltlr: y lilvi~re Leb'll1£!lTldan ollJin '0'6 ~g
YUlflannda. buJumw bu a.dam; Zjl·

H~R
~I"' •• JL._~A

SABAH
....... , ... , .. ·I .... .-. .. ,., ......

rJMe Ibaballl

Albel'in. bl!"

mlkmr

IE.

111 3DkAk~a.nndl. l,Uyeo otohn."Il r:1I m a.id at ftib.lriio ne f rkl an dBT B111111nn1'l htanbul btled!11lt! aid 'lJlmal.u:l loa]) od ecetln.. e Z 8!m1i 1wdo.t kirBd dm adUeb1l11"

paral>lllu ~a.llIIlI"ak yo:1 po.rasl yl!l,pm~ V>e koJayc.tl 'ZellRiJ'l olm 11: v if Ie Jinea it' plan kurank (I) ,ebrintize Reim i~lir.
(SoDIJ ,.

Hangisini

Tashih.

Edelim!

moE

5II::rlad

)

n

iSablll 118I1'n5.11, l.iihik Anikara. t .:: dUn U mu!>!lm.suulll lIir a.iJ"lIiu ~eF'\!~ Imi d., bi~e i!Ol:!.y8.filJi: h...,_lnll:m sonLJdes' _ ·'-!o..-i ~'Ilni hi'll: "u;rwl'i1l'T" DB kM:Il1' 3''tl.Il.h, Mr hllm-ri bil.'l"i sl"ldUnyarnn blrhirirLi If;'cli:tl'rniy 111 [I t.c-. 'L'UDIol'UlJili &>!l'!;ill'ml"k gl.llfll!.l IMUJlt MIlIUds~ ~n·8ruJan !l)lIrnli~UZ.

_ . Fllbt bU,ftln ;!U'8D ,,~ ityJ.e e ldjr. Umlllnt iijizmetmeN

Bu',r.sada Miihim

ererden bepail BI':IiIe .tIM" I!!lin«le Jdt DevJ« bun],s,. P.... vererek. ban uahhCltltr.e lie'll utln Ald'L S:tmd! btl m 0 iHJerln 'tab ttl'b!lI"Ue befedlye,re t wMup lfabu1 edill'le de yin!!! b.... ,ill'<.,ftlel'llll IIIItlrl'l a~~n ~hIl vflliJmi., 0abUeel!l1l: rmr-ala" Beled.l'y:entn ha..

d mI

Sir ihtilds
r.yyare. cemiyeh mub'lIIi!1ebui.i '1,500 lira ih'tiJ aa et IjiiadeD tll!lv"if o]urulu
BUM. (HUJIUI!IU

(Yem SabCilh}1 kruUerl EkNrn Plnnt:u.:d1w.w hUrDn i~ren~llCil'e QI'. KijnfJ~ Hilt by hIM" rio aSo.bm; do~~ biJfa utbi!1" ,kit hhi' klyBlll1t~ttil nptu Ill. Blr 1ki I'(lfiklmb. bll:d mini
elu~mmJy tt;.iz hll' hil1k@1 II· IfItmll'lte ltham tlttll~~. Bill' illlerl: «()"r;mdo. ~ 'if : }',clld I' Yflk] 1 babbe)'iI Ikubbe YDIuYQI'SUlDnor.) dedt. 'Bqko., bbi'd: (y,~b'll,yilllll'l ¥e YDtB.n) di)'IJ )'IrItl.nlb. DLIi'iI (!leh .. ;[imn'1]~ (CMllIl ~hre) "flt!hm ~e,,(\lhi ml~
I(

,(YemJ

8o.bllil)

EI(]runll

Kti[l~'

)':tlfunl~br .

Im-

"I>]

IlI!lllbllh)

III hu m

ledtl n~l'Q1"

rtmeldl'l

[It! I1CR'Cll

hakh ,o.Jdug'1~ IU'f1-

~lRey

fade etmelli

davlUn O1'taya

abUIr.

"iii_yin e.h1d TAL(:fN (SOEl~ YII.c:.U prf.cia)

I

rnJ,yeU

~ rnubasebeelBi

TQ.),Y!l.re ceB. M'iLImt;u
0--

ItiligIIUJ!i'lIi ort.tlJll r.'lki!lC!'l'rludlliU ~i_I .. " i he trlI Plli'ld lbembElIl" (bll.!f'iik!!iiy"

OtD.iz nakliyH.

ceml)"ftti QaI.rlllJ IDIVIlI:i aJ.....dbku lopla.a.tlDlD

fen

ill r... ctU~ir aanula
Y u:
I

teldl

ed

and.ICI

'l'fli

7500 ]In. IhtUls IItmit 'Ie tevkti lunmWjtur'.
BZDIUl,.

Il'I1yu_rOlI. HalllnJkli .
Ileri ~ill D, (l'om .maldm. I/ltbam

lI1e

bazill,dir
Ill.l

kJ."

bl:m let!ilIIfilI m"~13:lL"iinde 1IaIJ). e}JUyeo

zil'adi]<

r

Ierne), n1n bUh~ {;l\ZctecIUde rusllm bLllZru'l 1m dll~iIDdliirilcu u.ldbetFe

ilri1.kl'edl~LnI

. ,yd 'ml

"0 ~e-

3 Iluca •• yfacl

birincd kiUbl

adil hay

f!Ur y' p-

mecHK.

(:so.

oJ iJn.ci.i M::rhdiU

bill' S,!llZi.1to , A. Ce'llJl..~eddil!l SARAi;OCLU .

ID ~UBAT

1!!IJI

$8

Intihab Hazlrl,klarl Tamamlanclr

Oku uCUlanmll
Ilzmlrde
danberl

Son Yugoslav

Ii umet
!'fa-

buhram
So-n gUnlcrd Yugoslavy.u]a
hili siyasol bakmundan ihcmmiyat. ~i bjl' hfi..d~lJeolmu~, M. Stoyadino, vig kabines) istifny.a mecbur elmustur, 'ML. Stcyadinov1~, bu ka.ramn, kublopsindekl Dl'l.ZlrJardSiTI belJinin iBtifa.e'l lIz..erine a.lrrll~r. ..

.4rkada,larile Birlikte En ,Evvel CepIJ.eye Ha r e h et Etti
:Askel!'le lin IIkrk 1.181'1 ,bnden yIllIm;: UI" en cnls!' de. 8f'kada.m takdbla ~a§lEt~ r;bJf!.r. Yi.lkselm.i~ ol.::h;ldB8In ~ir toe"dell askerlerin iJe 1"1'~yi.¥inj d Rho.

1y1g6!'ilyorlardl. Uza.klal'da gorilnen kay de yaru, :J>QnJu. Yilbleh~n we\'ler ar mdaI l ILIlfIki feryatlar ~1llu'ieli'yor gibiydi BWl1ur duyulmiyoedu .. Fakat Clurbia iJe baJuhhpr.amun 1I0,ydeki panik 'COk i!t'j fw-k(!'wilyordll. PD.$, bu MAlI:tar8.l'1 gtotunre nrUteessiT o'lmadl dL"gil.. .a/II: at aaker-

.• ere dalHi ~,ok !"eS.!l'l""t vtwmek itin rem ye.Di ~mil'ler v~rmek luund1. rgte pa;;;:81l.lIl emri )'i.lkscli)lQllhl. - A.akel·ll.'J' soldnk] tepe.yi tuL ...
1Ur118.1". Di.i~m.~" ilerlerneden iTe< l'I.ii.kim oluT'!'Iak il"1 netiee
(J t.ep~ elde ede-

intilill do!t rlerlnil'l bi",oiu H.mD.mbmlTll~ ve ta d~k 01 1'IUp YLlrm s.a'bah malJnllclen;: ailmnk liz~nt kaymj,J.k:unhlda.l!'!l. 16nd~rJ.imJlj'llr. Bu ak am 'Di1iliD defterlel."Ul tetkiki 'b~tiriJlecektir" Ve yarl'll ~bEli.h bJl'dirde boiju bo~I.mR blr kul.'~wiI& nuillllller~m 9lUI g,n.ktll". DeIlerlerlfi gO:l!:!cdru fBlll diioyaYIIl k,~pIiYUlbllit- t.... kli bitirilin(:e t ~hll1bwd Wti I!Illln· tld eli, u.IJibi I!vvel :mtlfta.rl tal1'llimen belll Fruml EDvcr IP hi.; ~_ bOyl" 01 caktir, Bil mikLar Ibelli elunea dU§il.nmiyord'll. 0 'kendi ini bill' 0111:- lstanbulun ~Jl'Hl.. cllj1 mebu "der! .a mim bc.kJedlglni ltabul euruyordu. tfl.B.yy1lin deee.ktU-. Yalnu horb ,elmp].e, dogIJlilDlek VfIi Kuvvetle :oij}·~efldi~u.e nazuran kenw tlhdVllOe dilljE'R vazif'eyJ )fap-. ',t..a.nbu]dn ntlfus bir flU.]&' meb('~ milk IsUyordu . .N~teldm bunu dlti::iU- t;lkRHI:Ctlk J.aldn r a rLl'Dlljitll". ner.eh: !lU'liadll:ijllanna iJerJye gitme'h; $" balde evvelce 17 I'lI'I.ebllB ~'tU"a'!'l.Il1 bildllmJ,ti. Ark ad qlarmm kall"dlg. h.aJde bu deii'll Il!'1t bill 11') J.1l Um o]arnaz~ BOZi.! ki'ltl?l.EIwdlt p~ meblllBl ve ,ecektlE. lI:endi noktal nfUR.r:U'U mlidaf"R. ede- ""''''''''''''''-A''''''''''J'V'''''''"._...'''''''"..,.........,..,''''''-..''''''''' .........

erm

I

'I'eltil} heye.tl '\lazlfe::Wrl g4l1'u, beled.iye tin imf endim'eru IUlaBl dUD de milnll'h.ibi evvel deH.erlerlnL teE-

IDIor kr I

Olldlil gUn.. Iilmlv ,gtirmlcaddo

~

1,,1 rile ~lhr. U.z: kazalarda

yan

flIIiye-ootUli

bl.1lrir:.
PII§!I.

tepeden

a.'lker1' vuiyeti

Jlo.ntrol ed1rordu.
Kendi ~ker!erl ~ok: iyi In \'kia:! diJer. Nilf.ekill1 n..uhtelif tpeJeri de mu ] rdi, Eu pa.~YBl hU,ytik bir )UVV· ve iumat l,"~mri§t:i. A% a . Jlerill )'apml~ oldl!lju tIL.I I1IU,vdfa-

Inyet

klll~ll>llld:a.

p~

yem ~il" ha.

rd:l;:'t yapmlk W"Zusllltida id:l,

hkat
De

pl1o.C'aR hi~bir llt yoktu r, CUmru burnda COk dn 1"8.1I1n:: hiM Akai U.kdil"'llie yap Yllhm: kalaeaiu;. 1leri bath.ki Bsk,erlerimizte de irtil:Jaa kesecegiz. Jete 0 mmrm f,t"ti vaziye-te dii~mii o]uruz. Geri)'t:' gidenlf!Yiz ieriden de hayi kalmfl.L Pa,a. bundan SOnTa Kendi nokw .naZttnnl ml1dllfaa eden 1I~ linin bt'Y3JUlItta bulundu,

rek Uerl}'e gilntek hrarmdan donbiJdinD~k iBt '"e dedi .. ill: - Ha.k1unl7. VIU'. !Jeriall! lehliike varmr. ama .. blWdMl ba...,ka da y ..

'fIde bku
ohu'(Ii.ll.

da. n~ti.'"Elt ol.s:lIyih

1),1

RADYO

Pap.hln ilk deb alB-rak :!l.!':ke~z: -;." 'yette k!lhn8.::>1 ldiok mii.t~-sir etIOUti. Bu esuada ta.rih~1'I bin_;ok babraJar kaf&;l;uda canlaruyomu. Kendi Jt:e-ndine J'tld.1rlm Bal'Uldl dil§ii.nii}"(1 dIL. 0 as. bi.:i;yJe \lL..iy tte kahrul;l tltgil mi yd i ? ! P R& k'lI!lulisim onll.lli[. muk ayl'-&e! Iftlltide: i~tjl'o rdu, CtinkLl netiee hit deahiJ.~ garUIIde eanlr,.DJyor ve fe-tiket kSTlfl:.!mda. Lirkilyoniu. Halbu~ ,Id 0 burada y~n.i bir hareket, ytni I birhamle )l'a.pmak Iil'ZUSUlIda id. Fakat De nlurdu? Bin..z ibillyat u-

keri olsaydJ, HT..l::u gi1::i ye~ mil; o1ml'lZBQ mirk.a~ }'u.z bastD.&c] bwmumydiJ. bs.Jmlac.llarla da alAka. ve rabrta BeIki bu ra'tiIl'ta,dENIi!!m etal.s.titydtorahm::lu :Yanimlr1bulmak Unklm hB.sJ..Iolurdll. P a IIll'ib.k hub MhillKlllda ber tel'dm IWI.k.. Rf~ geJecd; uker c:epb1ll.lle ve el"'Ul.!rtatn mab.rIum. blr "myrtle doguPJ;eJ.l:: mE!(l1:m.riyectinU. idJ. GIft ¥ali iJeri vvdt.. Bu esnnc:b. RIl illartl'!! iJerl!!digi g6t'1.ililyorou· Pa.'ijamD btrl..-tuPl b~ ka hH. Sag ve so! ceuMtaki RUB 8J!s .erlerinin i1erliyerek llrendi!iw arb

Pa

1Bi.rk;3~ gUnlll.k fa.!iliyet

~_

kesilmiJli.

I I

I

Ilan ~evirm.eleri. .

.I!Iyordu.Bu vwyet ku!.men deiil. t.a mlUUe:!l lehe [eli ama., ilbtiyat 0!Jm.dj. f;I i{l n ta k vi.Y.~ kl U!.l.h i'tlndJ8Nn:1eBtUe ilii. E:IJ.\'er pqa ynmdaJd ukl..dq..
bitrl:ikteo en ,fin cephede buill' er1erin yamna dtmekteD 'bqlc _ 1'8 buhmam., SO! nret:lfl he.&g dtl;tlJ.ama. Jdmde ole I8k81ien ctalftt lu.v.et '"ermlaI o~ II.J!'DJ ..... 'trlIma fca.beden:e luID:!m ~e tbbanCUlfil, m.avzerim .illJJla;rwU:
.lariI;
0_

. u taJt;dirdt B vaziyel: baltikg;ten eci olacaktl lUiJ.8... iii e yapllaC4k I Pan buti.in. if.I3keri ....-aziyeti hlr ken daba l:Iafasl i~iode toparladL. geriye ka.;:mak icin ic.abedecek ckat batl4.ton da goz o:ni.ind~ tutt~ Ve Bonra ileliye doCru piirLl:mekteo bqka c;o.l'"e bllbunam. KeniIibd de pht:de doguf.".i!nokistiyordu NJtekim 'hlu eHnadll ileride.ki 12kerlenl IJi gel~n JiJs.be:rlel"(,h~ RlI.sluUl koyden iJ~ril'e ~]lmladlMan bilmn-

tin.,

w.

'troamurUBll

au. b.ran.m
-

UzeriDe I.tQcaktL V8Ji!~DdIJd 1Il'lJ.ad.q.
D.D!iI,D

IInna Il:IYledIfJ.

" itiyo.l. JUdamCl gb.dfll!1illek ~
"dlr ...

Bu Q1amu . DfIdIler. . ID.ImUz4tt1d .

tlep

bird.ell :
....

~,....,....._- -.dopu. tIJm¥J

Illy .. pqonm bhzat telI.llU
II~ ..

Q

_.-.

__ ....

a._

__

--

~-,

-

\

l

10 $UBAT

U~I

ehir Mecli I 81 • Em Ir r?
eller., gilti tabirlerl IUI.ndi.Jl1. tall· :,j,i!i! eden hu gazete d'l~ hir gHUttl ile hemhl'r, f1Ahll vli!ljilnlcrdl! .AnUTa mi.ltirieiu.nlllm.iAinil'J lAt..n but ga7. tcil'l'inin aleyhlnde !.IJL.! ort .... ~·-yl djii 8oz.1ere nak venn· VI!! hLJWIl gaze ecilerin !lntip .. t1 inl bir uuku J(!t~.1\11ml\'l1J.

rem

Kanit

(~lh.r

•.h

't Ind

• rM'I1IIo1

p~

min1e (·r!liUI rl hat ctmu,lndir. GeD~ un koca Pa. rU! I'ICl"g1!1ini g~zdik "n sonra Ekrerr .Ktinigden aYl11ar Seyruta ~.tt· mittIe£" ve tekrer P ri condi.J.k :en li.Oill'iII Ba Vll.D M £.kllre tah 11ni bltirmak U7. ee yabu:z.ca A.m died)'
gitm.lJ;jti:r .

giCl.er.k n cay F~ Il.yni tirentc s.eyn.-

Bu ahbnphk oolAf1Sl~ l:Jayan McOrf~l"e.nm. Ektcro KOnlg:in bLlZl ~izli ve dalCVCleli i L .nj bi rfI<'c"i ihtimalinin nlup olrnndigmt bilmiy). ruz. ¥ aln.tz bildi r imiz b 'I Ya.

o da );:;.Ien tat, nbulda buJlI raIl !,fcfkuri!1lin pederi He 7~vdni.n Bayan Mefki:U'e' bakkmda iBnadki·
rane ve ~reflenni mu.hil n~ rita· t.mdan doLaya bu galL!te aJeytlin(ie davll ikame elrnls nlduklaridrr, Bl;l hu unta yann da muhterem ok.uyucuLanmll:8. yeru ma.1Cmtat verecegiz.. Diger taraftan me7..ki'i Ifn~elf!

hI:! J Z191nda ~ B.a.YBD fefl(Url"rnn ;D(jtogrlflanm t.e.nir olunarak dilil.
ya zabltll.>IIHUIoyoll,a.lldlgwl Y!L7.ml~

ita ya; Libya Ve Somali de yen; tahsidat yaptyor
(1 inc' Avfad~ll
De kadar' tt.a1ya.

sa da dun Rlirii"ttljtllmuz

~alihiv-e:t.--

tar :zeV!l.t bUM da kat1~'ofll& tl""hih e~.mi~lefdi'r.

dcvam)

Ubyadald k.n'W't· leriala Fra.nl.!l kuvvetleri il:e .D1I.1YRune ".ti.cud{! geti.rmell: Jruj]ulAiill tal!. ·d ed.ilmJ~ o,Jdujum.u iddia d· rnekte tse d~ umumi~lle !lerdOlWell miltale!l, bu kuvvetlerin illJill!' \"t' SUdllllfl kllI1l bk tehdit te.ijk:il e1I;. III lite oJdugu 'I bu tebdidin top. r~Jtalyu itihlI'Illdan cvvel Lilbyu.-

-_-,......---_ I
rasmda ittifakin

lrlL

F-ran.!lanm

lI'11fili be:lki

lu~\"irI~reri

Fa ,i t .:.1 yhUi.n madJ~ birll.z bllm ettiklui IU'HslI1dll. ltiIIlY.lllmR Cbam

tum Bir iht;~ds

berI.itl. tlllrltt'wTnb,n y~!pIIB.n tll!!~'A • na] k&~I:!I.lltda .indiiinde-n tblLb~tiiileld@dir. Ihl mahail1, hir kere !!I.ha VI! pl!'k ~ok IIldllnlya'll'. ~t.llIldl F~i!lt lb.l.r_ Fra,I'I1!8 ill! fl]tiUer~ bilflil rnevcut hl:Lkiki blr II.I!!kl"n oldui'nl1l1 dftn

d.. KIIuD. ki.nfveUerinln t hdl~irie miiDl8.8i1 bl.lluudugu. merkezmd:edir.
Kem .. , iii (A.A..1 ~ 'YWMelrm • dltfu ktJmn J! btl. nbab B. Mu'l16(1 lin in in bMkanlljmdl IlIln.e devl,Dl etmUiiI:iI". SO .'l..LIDEKI rJAl.l'A T~mA.'I'I1 ndra, 9 IHu.s.1IlIIlI - Cibut!· d n bilJ.inldjg,f1e gOre IWY8iD kuvetleri mtiteflllldiyt'll IFndlSlZ 'lie' In-

ohe'llm.j~ degjldJr. ~llnlll (llktanh ri bilivcr. flu ubrl Ittltalun

J

I

UJn;jU .14 blal1iyeti .\o·u.lh old:lIp ~k.ilde" k.r Ii hlr coi!:l1l'~1 ya.plldlkhw 'ii'~ bittahi t'edafiiidir. Fa ut. uu hi.i bill!' bile krltl~m ...k ImU,11l t&. limerLin mPUUI."I! i.IzerillHile fJtzlH h.:.loYil.1~ kapllm.llmu lhlRldlr. fiPT!ln- min . dildiUe', M!'If.lt ". -11 ol8.c.tm~ mu: netle n.i" Is nbulun lei! ViP! lIZ • Ingiliz .~~~r1 ittil.:tn l.datU{ fe.vbJide iMi, arnu kal'jlllol.maldMn midir j'OIU. toblull" dP'rll!itl1Jl'1~ I.eiz kit ltlH:la ,a pbl!i ynk'tLir. J{8r~il hlr hcollyu;t!; .. bil1i de ~.zH.mhie 1:1 l. n'lJIlU I.iiy k imar m~r,fI • mun ediyor nUl! 1," bilinm9i liI- rin r tlr k I in hllkD.me:Un f'o.rdlgdlt. Som~i yakmli::lnnda Y'lC'Ll. ZIHl (Iran cihet hudur, mrru rie· edlellillr1z. ml:lktaihr. Anelik ~jrndirik bu iklnci FPiI"::I~'tinUU l bel~di!r'~i j~ini bl!o:rl ASK ERI HAzrRut.[N ARTT1RIziy""ri mii~l~bu l joI'ijrmll!'k IAzmldlr. illolgl~ltl surette hI-t.n7.~nl ptmerli ik(,e. 1...... CAt:.i RE.SMI SIR TEB:L!CLE C;un kl1 .' k.1'li t akrlirde tl:.iol,Y ....n - In~iddi barrk~t dec itin~. rn""'Kti BILDIRILDL !IIRgll:l.m olduguil.li rJllir hil\((jmet.e giliz 111~ma"Ll'le Frlll1."'IIZ - Alma.n Rrlmil: !'l i .\ .• \.) - Slid ni .0\. verm edlkce (lnd'aH l'''Ifl"h d kle ... "Y(Jmwun mana I .Ilaltnaz. . emni"d D:'I I I bil Jiriyor : ure arrhm J!'OTI!I'Il 7,; ;l;IIllnpdeBurm nla htr!lb~ i "kb&l f) kkllJdla "I nffll"m~lin'me rli PJ lomatica" kut'I bir hti KUn1 vermek dl) ~"Il 01.. - rim. til aVldaki tp.ligl ne retmcktedlr : maz. hgill" b:l.~H·jdJj Chambt'rbillJ 1... '1..11 Rom.wl !'It hafilind@:ki .k..... n Fr:ln., l](' Irrgilt~re arasmda naatlol. ~ore. hlllylt., ulh l'1iy. etl i~u 'J "~lIsh'ri sllon tesani1d Ii takibinto dl!'f':l.m t!tme:kl,e b~rHb~iI' :'l.kkluu. kf Ilutku Romarl'n1l1 mez),ukand.w. . izileu \-az[;vetfn ic as _ Gr nlah:Lfilinde hi", bit· hayret trn~ t~vl'''I,:d.l1 imek mecburiy'eLiu _ ) ~olI1Ihrm:; m~hr. Dun ~a.at 101 dt' F.minonii I:·,dH!. liE':dir~, bu Ii.. ~ly fI namt'!tinin alia f'\'\'~1 d!:', Cham h,.,.rlsii'l vi 1'1 de 0 niz n3'1r]iY1Icileri cemiJ dihp!!:1,;lrhklnJ Uerlet:nu:k V6 _ mad' bullJudujtl,l nID -11 \'C A,- 'ulrer1 uin _eD 11k lHlfIl!'1'!:' i Akd""dill'll i,tiro v 1, m LI mUlII."I1 ndii. mu.M l.if 'ole i· mIJin:mmelle;tLirmek. j~.A d.ll:!'i1I l:itl- FI at Ift1ma ~ok n~UIlRk.!Jill -le1 rll! II1/! l'1i llT'ih beYllllatta bUllun_ mu Ye 80Ma C1lrfilUl biJytamQ,.ttilr. ylillk biT gayr~ :oQIIrfJ Drll:."" 01dU)fU~ Nih ret idal"e beyet! InUhal:lI IIHl'~tUt. dUI:". Bu Irlisret. rtei!l'i1EK:111ktir. ."i1zihH'~l1 ~tkalll illtiUl.f l'!'iM!k~e' art:tlgHII:!li1l'l ..... i"e pCDli>"l mlio:hh ,il'l ctmJ~ V~ ~ctilm!lll dai'Itn.UIJtlr. Oller ta"",fbn ,ehrhnil:dekl E n t (!emiy~tJerinln en@lIk kong .. rt!! rl devILm etmekt~dt..·" 1i}i.r:ndlye Qd r :VII [lIlan 1~lfIilah,r _ l11mda Sril.luel. II (A. .) - ji!1&.D.W:1 L • l • I.] h t l.)lh.dn. D lA.A.; - Ted.hiJj Opel.1lti:it ~ I'lI.m&n ~ JI'Il2;l t:eri'l1~,Te"a,r yen] t.llBln:!."f'f' reketi devam tIIIf!:ktedlr. Bu II.bah, lli!<rin] lI~mi~lerdir. Bnl eemi.'(et... ,angm qdr nrl blr bombA.. Ecigwll'e m.i.ai uahtmll tayini lI.etttemnde a..,. Il!!rin kOR!P'~ler1 I~e; Ilk l~madBo Road 11U!ha.Jmdu.d.e hlr y IlguJI 'ag. Zlrlu BIni.a.U1d. edw1 filkjr ~e.~t!('rl et oh..-t.J'i hi! n c!;llI 2 nr i t".lJ)a . . l!l.ngll:!m II &ebeblyet .,·tl..m ll}'tlr, Der- n belille' k!ll.bJo!jle\lbJide bir LIJi. liin'b~Jl,rPl teohlr ljJ]ullm!.il!:1ib~T., BIl1IU. mUl.eBldp iol!tita etm.D.$ir. hal haberihu; oMil~1lJ U..faiye efrillw.

Giiriilta Iii Bir lctima ..

~lbdi?,-;t bozrnasm rllye bit' t~1 e~kroj~le1!"di. Pujrun 0 du kulm h.h. Bu
tllll i~I rI i~;o;!:Ioh)l~Fli Yl.'lRlij.nl.plIr
~"11 mlJirbi

IhLIf't,
~ele
•: taJ:'1'.f

'1 l'lnm:ml.a
d

tikau'& \' -

-

UJardli.

ro,

bu. ~-

Lin du~lti.lme:ime l r llJtIyo~. YemJt, L'Ik

~.

'Ieak kim8&-

nd:
- s..-neleroel:lberl :arulti.yal'\1l, ~yette bulWlUygn:lZ, n-deke-hfl en bi!y(ik HCil.nt ~erked ohm I1U

Londrada Dun 'Yine Bombalar Pat'ladl!

"8-

8el~ikakabinesi ISfifa Eftl
Oniversiteiilerimil

t,g,

:!i.tLniliin en i§Mt kJ.snnm I\an1Y I'" yaa ohnakt.an kurtanmeicblf. y'IJI yok. be[il yok, Herkes sok:Dla b-

deBt bozuyor.

BlUDlan

dl1T.elt~1t

kim. el roe ihtiyaClDl~ Otohllil ~hip ~n

w_

D~

tw.r. ~lllI: - D i.in. !if!l hittin OiolOtilnda,g
bllLli..lllU BD.D

y!.';!ll!lu...!: balNl(etleriDiD

Hondlli-mlhjlerdh'. Amblll1:ij kAiIdl lomllTll!UtD _ k nul. mu oTAn diger ikl bo1l1ba da King . gl'OSS istasyonu antrepoillUlWil tlnli1l. de infilfi.k eLmfll I.sc de bir g1l has ra sebe'biyet vennell'll~Ur.

bombaYl

RUr tIe

Atlnlli: 9 (A. A,) ~ Bll lH.rlndill DOkt',r

Atioada
HdzlVeld&t

I E k" ..S.I
I

hurreii

..,..e k·l OS
("'I

Zar8i f"'1'nl

d~ btnbUJ

t!ni el1'il ~rndefl.
gUJ'llj:JU

O!d:lltu

i'1I!~L

N k ..ewyo : '] (A. A.'

Amerikad
-.

,",vak . C-·· _tlm-

p.IJgtird tJgllin1111z eflc:Uftlen d iiI.
ca!Uji-

bugtlm ~Hu'('k('tiTli deti:jtirmi.ll

illr.

Ab'baphnrl1Jl

oto'bLL.'derini

So!

II •

.bug-Lin bu 'uya geh:i1I:!j1tir. $l!'tc.
(]IU.,mLl~tul·,

l1l. Be3.
Zi..1..!:11t1lr1i Irll-Ilun:iuz nlur"k !If'tildiJ.:;''ini iddfa p.hni~ illlj!ili7, "'f' onUl1i .J~(n I{!lyet n3.7.jgtln~ hlr ~ekrMe ve !l.z.anan add!l hill i~.H.tml tnhrik ~llh:'}Qtak kimrlill!r1nl l~titmr9 flft-

~['mak

i~

Ellm Izden

f'U h£ifl. 11 III ')-

Bulgar Krall Belgrada

ki,ilik: bit" bleb S.eLilnikd.ell bllr&y:

bUl'tln

kabul rf'_'1ml terlib
Bene,
ell k V'll

fine belediy(> dolrB..'1inde. par-14k brt

Il"rtmizf i'I.l1l1l btl cllcUmm sun I1liiracatimlze cle srrf luhittin O<:ltLin dn.gl tutmak y. mt ev,\'clkt bl1reket· lerini llognt gO:!lit<,;'rmi~ o1:m:ll; .i~iR JIIl~[lf1 c;t'va.p 'I'l'NT1 ill I1dlliine ),alVl(et e(merni~tir. Hntll' i1;;111 hlu"f.'ket enf:ll hi' eo· dimendrm ne haYlt go lir? Umumun selilmeti nnmma t; kU· mel:erI ~du.'. SB.h5Eln biz ol;obU:" • ¢!ler hllkka:lnIZI mak l~in RiyaI

g'El1~
hl!lyetteri

ve

j~

taayollda

IJrdver.l!lite,

'cara-

N~\'r,,!lol:'kb t-Ieki~ g-tln ka!fr blJ e!lnllrll1, ~lL'refjl'l.g t!!'rl::lb e-

gidecek
Bir ka;t ,gila_ bed jS'I,'i!;red8 'buh.a1l.im larQJ Do. • yalunda bllni.ya. di5lleoek. BIUl1l~11ftna. g3rB de dOnUtte Belgnd'
I -

~orya.. 9 LA.A.

uell

b

mHddet htsrak

p LI1

no gilrtlueCllk~.

kl'1i.llna.btl p

flndaIi br~1lu!.ml",lIr. Ti.ir'k tl'n1.. Vel"llrt. t.a.]ebes( "lie [I:!:IeTi ttnfvft'ta re.kt~rtl tarlLflndBn ks.bLJf edna mIt vo t'fllct~r H1rk tAl'!obe ~erl!frne ~Jr 15jl yerneil ve.rml,tir. c'lp-le. den IOMa A To 0]0 '\Ie mtlzeJert Ileze turk taT AtiD_1fa il9 KUn kfW,I&~

bl konte1'"atllI!ar

dfllf:'l·tlIk ;!:1.'I'nfdlerde blJluH!]'CIl,tJ. gi_ da vEl·ecektfr. MQt~akibeM I'lllInk Oeko~II)Vfdc rej!o1rcum hurn ,uJ<n"'(Ita gidecekUI'. r.h.

10m oldl.lku tlz~rt'. R Relle~. Sika:0 'Oniveitosindle profc~l1r • Ifn\Jleo

nt ettik.
gtl'al'a. kendl~n~ .!'Ian ~mmll .~ ... ~aylemek AAlllhh'eti v~~"·lml~ gilbl Id8.- I tel kell1.m p.tnu·lded'h··. '''Bfz gazd@Blrn:6 II

demo,k.rallHer ha.kkmd. .. Iar YeNf'ektir.

'11:01

for

JW!...

lei 'bOW,.. mnHumt

eetlcfunhur. BalJvek hrt. DRhili}l'tl VakAlet! ma.Rrunlurlnltrexmm 1].

nu:.8lu.teo luwr1o.WIlakto.y;Ll.

1'ENII~IA'"

."

."

-~~-- .... 10 ~l1B41'

--~..,

19'39

-

E

fmp.q.ad& N.alincl yCliIlQU1L~ - b"jk hath .ll'e~t:l1tIh.1 Cam ~lItII'IH'!.Z] die:n.ilen bu oleak ","utnl Ill$ ..,. -Iel,:tri i1ten maMllm ~ma.k.11

~

iSelleloerdienberl mfl.h:f!I:I,m,l,rive kU.II.[lli.k l~lndilli r&flY'" 1111 ~&Ik lIUhlINlIIi "e.~EIl&ri fie fQ'k l!k1n 1I ~km,1rt. "e )'N'fi ruYM' Mll.. k· I~gdfl"' Vol \'@aydml!lkUemOe&d ,~.na ItUI'" mI dlill IIlr .11 .pl ~,1u'J d,ikk8.te &lar&l: b:lsi ydulh:k ~:i(1nde YII~!ltlic'tnl'l belcleril.,
I

..•

Istanbulsporlu lar Lik en Cekildiler
T'
1 atl!

I ULUDAl'i Kaya'k Cenneti
ainkil&-fJ i~iD Kay.k9dar ne istiyorlar?
BuranlD
Uh.ufll ottlvi. bu ne ~Mlr n
VEl -b'IIYT&1!I

. ~illll.'ti

biil' IUt'aU

~eI.rU ".Ij..

b·e.eT,n K'..g,l.lS, ,.. I ... up,lf!rae
_J

Ba Gaze' Kaso'bacla ~ok Kry
Tarihi Eserle» Mevcu' u
iSJvMm en lIe tanm&.l Jii:r.el kaaab"lal"mdliW hiM de. GI1tilodilr. 'l'!.i.ribi durumu oLdul,tc:a es-

.,p'or

~

v
:f

de,

pamamtJ/ar. Ba Net,;ceyi Verdi

1m h:mi:r.. mllldt.ind,

t,KtiUenniJ dt. l!ecJm.ek Ilz.a.

,;l!"in ve

SlY

(HUSYElU

m~yv8

bait~leri

~

NaHr!l:i yuIIIt;\.! tamcl ~]kRllUi N. :u. N. ToluOli'
XllinmJl!l:l;f!IlId&

pazar g-til')U Ih..Iillbel ica-b oh!uk~ bilyiik bir ka.lllba.h.klil Si".3!lm 1'eni mez.bHhc cinnndaki hal:felik n~lJnilrle anllan meurhtlna gitm.i~tik. CQ.'II. eski olao bu .meA
2.llrhkb ins II 11 duygu:3u ~!J'IiID her f,rnii hs.yrdllfl"e dti;;.Oreee.lc eirkin bir m nzara. ilt: k:lU"ill.a~k. . anMt'Z.8l"hgfl gi.:rdiktEoIl ve takriben 2S - 30 m re yurLidiildE>1I onra (13ki ve 'el1i muarlar; tlpkl tHki

U 22-1-9.U

nasrl Kabristan l'

:ICt

~

K

zara ,IJ:

Suini n.ndna.n Inlerle dell 6 d ,ik olD1U~, bll demd~ri tetl:clk etti bir de ne forelim ~e"f:ide irili ui kh,
Istanbul LiJMSi hlel:!eleri.nin muhtdJi kLlHlp1~'I'"eintil:'l-fl.p et~t Iii, taJh~illerini !"iazil"l manzar (lr,(l~ d.,a l!!'ozi.lmi.J:~ yoptlkhllT! ~. tl Illbnd onlarm spor z~ il! ti, Hernen orecikt elirnize ,·apmaI.anm tE-mil1 mskaadjrle 14 ~eTJ 'kuma kilTtlkle bu d likl~ri sene vV1l'1kurulmu bir' l ~ek~ii]e er 1-; l.R.vli.lh cesedleri ki:lpekle'l'in ri Lir. KClldilrine \111.6 v kart lle, agz,mdan kurlarmak ist.edik, k;-tl ntemleket ve llor lVj!i!'liyl,e muhibun m Ivaffa.k ol.llmllllllk, Cilfiki.i ~ ifld~ gel1it bh' ~emftllti temifl etkfipekler f1.(t:thkta. otkme klel'ini '1,' mt!;! pliL"ib~tI:i:. 'If! .;'ou['i dolu hir 1113I oj LI fk.llim de meurda ~Lh:riIli yedikz,ir-e malJ k blJJuflmll~ fJir cemjyetleri bu ins I'L me7,.arJ!II rHlI d I ik tiro d~~!k etEni,ler, biz bir t.arafhm \0;:0SOIl kara1 mlJnhlil'lr~1l mcktebc pckleri ~Ik rmaj:a lJIir, lrJ.;en on· i~tiIlll.t E'deJl .'e TIJektp.hdell ktlVl'~t Lu meZarlJ'l diter biT deli~il1d Jt alan bu te~ckkilltl tamllmClI san,:~,lnp lco,arak d.:iM oted bi b9,;!- ffill5br. Isbn! ul Ii!l.~~i tal"lJe-sil1ill 1(& mezarm kovlJg-una g·irij l'Jrl fr, \"e mnun1.umm s or yapan §.. 'Btl it'barh dldi,melerimiz bO~;l z:lLl~lll U 7.lla1"1 hu kH ra I' kaql!'ll1'lridi}·ordu. da kilmplini korum,k i~ifL t.ahSi'va!! gibi e;_'I1:li bir \;l.ayeUI"I bil· I!dlleri.nden ,fd!,; (te(l!cekleti11j mLln· l'lluloa ~ehnl yal{1l1 O~l'I.n bOj'le blr telj£ !1uretJuh.' beyu.n \'t" lz,nar ctmi::::lerdir. :me~arl1i;Jndl.} iJ.1-.:n olill"l)'rin kopek. hne pal' ohnAAi "I! ma.al ef btl h8KafliRJnbed.;lnhr mute,",\zin bir aheTlkle inki~!I(lfla tu {tar ol.an Ii ,imliiye kadllf kimsenin ijrmem,esi ve:yaJml .illika.d -f O]U'Il'll'la.'mIlkuHip idllre L gjjz ya rt:H!ak ka81 dngl"tlsu. bu (;il'kin mSnZ raclRll dar t&ha~ti~l !lola; bll fenun.dli d'ah& fnia b~rJli'!i!: biT !la. ret uytt:n- miinutl.nJ·1 (i1'll1~m.d( \'L~ {ilen reddlrd,.V~ ]l;:hma plel'l gun fikir d .. tm1, Qlmll.k m. k-,Hliyle muvak<de tIJ Qldll: Jihm IIBJlsan bo~ le !:il- kat bir ZIHrL1ln i~ifi Jikten "e!k:ilmde mekbm v- hoylti! Jtli, koptkli me· l;anl' .... e.rmi'iltir. zul.!.ra gomiHmektel'l \'III.Z l.e~m, 1IUll;11 GeJ'lli!i dire-kborlUgunu"l,un m@mm ve t.hllelJ.e' Db n. idm!lnClbr 13iilm~m :kj !!~ I11ii! dl!'nini'l? Si'l'H! D, Q. Yoll.ll.l"1 tr!!l1'l nil klnrldi v~rditj kara'l'" dah]' Amil olmlil.,tIlT. tli'Qe ettigimiz k~nliHli N.aml'lrla.rmci f1 , tIiIebrpler n-al.&rl iti'b NIl 31~nmamr., 10194 Vl! m~mmiyett! illns:l[p t ..hi moik, Mehmed El"tut., ~".Ii""!lliiW.iI"NU" ••• __ ••• ", ~-".-=I;!I--"";::'"'' r ~be I.fl't~'lt huihinden ~1'U'n oiSl..!l1IIl_ , rOl. W:uli.:tl;(l.rnuzde mL:l~aba.k.ll. yapmal[ jJlnkil.rol tHLh~edilrnemi.ll'l.jt. Li""dlilfl meZlJl'I olal'l biT' ,encin ilk gaye~ Tl'iemu riye-tAJ! (lil"wil Unh'€!r!';i· biJ vnj· EvkMa &It, ~.mllk. ILrazt, OI"'Q'UUI, h:!'f,! k::trdolun&Ca~1I1d.iflil int~b' ~e zeytinIaJenn, kirfI.YiII verliOO we yet kar.fIlJ.lnds. memllIlY'f!te wah'lJ . ,ba ta.r~.n hi Wi! bi.. d,3i:nl~ kaydlndan r..oor. i1InzubJt1..' .:I'" 1- d b Q.j7*mlDa.[IJ.@' U. teahit edam" ir. Her "_I!'! e!.u~ecelCln en U lea r D1uya_.. • -~ . ... &it omllk \Ie IH'IPlIi kl.ralarl lie ce h. es~nue I,Pl!ml.ll' hlpb"'d~n ~k' :-''If t/: Iii ml a d e d'"~ m(Jml'l.ijll olam.IY.. I PI'haW: bedeUvi. vllridilt bii~~r de lIiIemJj il:'a,il!l!InDI. iM b.1dolll!!II~ r~ J.rb '1".' B !J, k:a 'I'" l'rIa bira:a da 1I;(i.~
l!.fl:lI!nbu,brpo!"

bjrk8.~ tane kupek ~'eni gomtllel'l !biT rHti te'::H~.dlnj rem iE'k1e me'H'ul ler; diif'l" bir delig-e Iro!j.tuk ayni

ku1'1tb[i

Y;l1n-1 dlktat

i'IirIiJen
SGRra

e.ih

Knrardl:l.n

"J

olur, mjJ,tt!llki. tlni\'er~Hey~ kaydediJirse 'klil]Jilpte mii~b!li.k.llY if1tiIlI.k etm i kabul edildiii halde mezkilr ka.· r'8rd8!'l bBikl Beneler.te ewe~ me mul"iYlf!te: intiup et.mi, ve h:kd m, 'k.t~be duhlJilt.i m@mnrjyetl! inti.- r!'rnptan mukactdem 'b~luJlm'U" 01 'ID ~:;:aml'.t kendflerimhm !;'ok :RoeDl; fiLm ve ruk.Elnd8 !~lIret ettigimn ben

rene

Liileyi:

~U1dm·. b~l.irel!1bil'

I

evviI!'liI rnemur

f'ooerrasyaulLullin balt'I,'Bmdllt~r tip eWl'i mlL9llbs.kllllll.r dB. krJil9.M,... h~ bb kat daha uttlrdlilo(l"!,Ili, trvvBlce meldlilJlhl yer ledlll.ti'k (lot· mi lillanlar yiitllkllmnM iltj~r.i~eTj h.a.bel:'Biz gelel'lJu is:e I8J11.lon· ds, lioltllkl,ar Jilz~rirlde yatm.aj(Rjjce mechur eldular, Simel!tr ta:tm e:!.tl'li.f!!ndia 2 kafile haldl'lde !;lk!lll Uni'Yerl!lrtelilere dilha iiol'lr£ t!!hUli:Jll] 1m'!,ve etkek Amerik8.11 koHej I~nl btal'1GlI.l ve BU8& Daglll!: kliiplt'ri. AnkarahJ3l'. Suba~']ar. G.al& :,_ y lcrlfile... Jeri jltibak edince It; Jaoahk 2.8.mt haddihi bllhilli " bit kerr dahg, gtil'tDJldll bUI'OJ'lku ouBer, gtJn geo.;tit~e att...m I':fIj'fbeti k&flllliliYII.~ co:k ".a.ziy'8tt~ degillerrnr: ml1cak 70 _ 60 1I~¥i aJ.fibill2'cek 'o'IlLZiyeth! 0laD, 1i:1l!f.ilkevleriOOlI!l, bL' Illd kdi1enin ~Hlmli1elliIlr rallmell 2(10 .. ,.a1n1l iIIpol\'!:llDu[J b.ulndtihm lI!iiylell'lek. nibetin f8ZIa.hilftli yeri,. I!.Zhj1~ n~ goaiMeck en liyj b.lr mif! ldi:r. T~n:1:LI.9ir 1.&1!lUilWl.& hill' .e.ihei

tat

go@~WI

ylLz.llltl"'Ooil apcm::u. Ui! d()]u~

b.

ki (DIan bu k~abaJlUl ,adJ (T,up;o rim) dlr. tannin dogumumllan 1500 }Ill evval tt!~~ OlUllnll..if, coirn6 lI1'levJ.l:u Jtibarile ,Imal ve cenuba bikim yilksek daglar' ~1"UUlda kurulmLIf5 oldugundlli.n aid Biya.si veoo. :keri irl9.l'1e te~kilu.tme gore son de. ~hC'mm.iyeU ball: b.iir yer if Ci.iriin'iin tarih! bslumda:n tei:' edllen dneU(.:tinin lilurll.lllll i1lI klnleri QI",r'Lir HiUUer idaretdna kalmis l:lir kasuus ,aldugu gihl SLra3. iJe de Rorna, buyU]:( I<llikya" Kapn. dokyalartn idl.reBimI~ kalm!§tlr. O~rjjndo bugiln kirnin tw'flf1l'l~ dun YfL.pddt!J Ill' hangi yIlll.rda. mey

xi

dana geldigi ta.rim wsikAlarlB beIU
olliinyan bir de eski kale har.e.besi nUilvcutbJr. KMl.u'banm nabiyeElii elan ('GilyekvirWll) cia v€' bllZl koy· lerde Hibleril'1 mede<niyet i.2;_ler:ine Lesadil1 edilmekterur. GiltIi'Wt 3018 kilr"nndl"e muubbaIlk bir saba i.lze.ri.oe yapiliru.!iJtlr. KJ\saballlifi belli ba,h SIl}l1ll Tohmadlr. Bll su ,olduk(a Iillwetl:i biT eudu'l". IlkbA.harda ka.saba bll myun teyeozan I!Itm~deD sel tehlikesi fie ,de ka.r.lplalJlr ve bu fe]iiket kAstL,ba.y hell' ,YIl bllylik za,rular II.Il:m.alrt:adJr" Bugi,ln GllrllnUilerin hayau. ilItiyac;laT1 H.l'll.SUIdll ye.r rua.n bu, se] Ie-

GUfliJDiJa rel!1-; we. ~a'qkaD

Kaymakaml B. CeliJDeier
rosunda §.Ilh§BII kuvvetU eJemanlar

bElyilk fasliyet ha.Hnded.i.rler. Olrullarda. kooperaill" K.!zlla:lt. g.en~nk ~killit:J .... himaye heyetle. e ri iyi bit ~ekilde ~ s..lli11l'l:E!J e,:rnm d.e· \iar.rl et.m~kteditl~r, Hima!r'e heyeti
~ocuklara g1da temiJl elmekl.E!dir. her yd f"kh'leri g:iydirir. ve gIdaslZ' Gikiind.e bu gUn kultiir 2-ilh[lSlDda ihtiyai; olar.lk hiss dilen orta oku' 11m a;tlma!iudU'. Uk olmldan mezuu alan bi£ ~ok talebeler mal~ fl.ziyetlen doh:.yulil ~ orta tElI:lliile: deva m etmek imk:iola.rtnJ bularruyo:rlar. Bll j'iizden 'b.i..r tok kabiliyetler sO~~ Bl.ll'1lda bir oria ok~ acllacak olu~a. Da:rende, Ka.ngal,

hirinci vniyette-ki aZ!:lmlZa hlliza1- r'I dal'u4 y ,tL 'lie kldemli mernul' olduklart h'll.lde rntl~ l·.u.p8mwncak1. r EgDf m~!'nnd8n n7..a.laT'lml'l.oillp bllgtinfor IJ l.8kIB~tlflhm Hse "Ie

l&ketin.l onleIn~k ir;in yapmalan iCB!p eden ~a1!~mlilanyapDllS ve bu:nun jj.niine ge\.mi, bir hllJdedir. Ar. tJk havR.run Imranna.sl GiiriillIillerill ka.1ptednde aCl bir yei61 m yda.na ,getU:-miyecekfu,

+--;;~;: ..
lit,

Oniversih: tal~beleri kel'lci.i mekteb fonn:dari,'le mcmJeket !lpof'tIIlld.e. biT m"'vcudive-i oloillna .:ion karlll".

Gtirtin SIV!U!!l 190 kilom.~bl'"e UH! aafede flO ko)oil iJri nah.iy-esi val"d.u·, ~ ;;,:~~;::,:~:;;,;~'~;,~~~~"":;~~;;:,,,;,;,;;;;;,,.....-~;;;,~;.;;;;;,,;;,...r,h~an~m~-~b~e-~r~Y~!lru~n~d~a-=:bil~" ·~~k~.;:ali!}mo.,
yt~.

ml~ olurnz.

Bize dtl:!llecek va·
],Hlnunu

~ar canItve

mdd3~agld.B.ki t.tefU~I(!rimize te~kllfibn emri alhnda. ~lLli!,:"m.laMm t€-F,:vtkve temin e-tmektel'L ibal"eUi:r. C finel Direktfuolilk~e hlflh!]~1!' h~kkmd.a veriJell kar.arhLn kallUl1'I;'

zife b~d"'n terbiye~i vince lily-in edilecek

~ ..
<

""·i,jkGrnh~l·

kOI".l;JL3<11'I1ia

ma.fevk idar~i
~~,:c __

Evkahn yeoi ~ah.;malan

mak~.

Onn

1m. 2e,t.~
(l)Tt

ve l'FIembl

Sti-

::======~~====~~~======~=:==~====~~==
Ka:HI I.u~i.le mSlou,n
adam
Evvelk.ii
IADlIn

lcaz.w. mer~ilC'ri 1iIezdiTld.~ kuHlp cep-I l1e9ihdieIl bozdurmak imkAn 'lie .ih ..• timaneri de mevcP,t ifle die btl hill:;a a re. en horeketi id9re heJ'eti mu\'aflk <7ormedill-inclen \"i' n til' .. I'i. .. itibl!Jriyle bu ... nkil va;::.iv~t b.i:l;im u .. " 011 dorl: sen!) f'!,'1,'el temiJ'lIl "ah~'h.::;I" 'iI & m]z "'f mU'I'dfa:k oldultFumuz te13(!ob... "i bGslol'ill umumt bjr .!:lofi!Jdldet~tbiki: T dell'lek Olhllui'Ul ieil'l mllb!ldlaranu.cia1'l aY].:1ll lJuh.l!lma.d]"'lI'lIdian lle'l1~ let Sill'a inS m LlrllH:.at hUSUSUIl& k.1iIrar ittibS/Zl keyfiyeti zaten nlizamnom,! l1rldllclbiOC!l! bu oy if;lnd.e kulii.bun ,apll:acak OIlannorma.1 kllIngre_ ilillde bir m3dd~ ohr.alc .Iu'z&dH.. l' ktir.

-=-_~~....__
: ,"

Uludagll.n

Cannal Kay_"

Ibtl' llti, '
I

Pmarb:1.jl .ka.sabll.lan da GiiriiD ila b faber istifadelenmig o]aca.kJa.rdll" KtlJSabanm gelll~ v~ i~areci '-fC' Gfu-Un1ille:r memleket ~ocukla;rl' encll"jik kaymak2..DU C~IB..I Deger her run oria ta.hsi1 ihtiya~la:run kanpb~" q-te biliyiik ~ll§ma]all'" vticude getir. milk i~ln M&arif Veki.letioden bfrF digi gibi bilh8..SS3. !roy ve koycilliik ortll okuI istiyorle.r.Bu cia oruaJrlfi d~VM!] He daha. fa::;l£t yaJn:ncian a. inkll3.p ve: ciimhuriyet a.te§:i i1e ya· liUiadar o1maktBdJur. IIlEl.n .ka1pleri!lli,n en bUyilk 'vunJ§U< 1311 giiEIJ ksaabaJrJllI biT' wk kOY'~1 du. Kasab.tJ.D.m. .s:thbi vaz.::iyeti de lerimde kay kanunu cidru hir saba I ~'k tem.iz Vll nol'IIls,] bir haJdedir, CIa btbik edilrnekted.il'. Ve bUJoun G e~ hUk1lmet doktoru Veysel haletmektedir.,
klD slhhi ihtiYBl~]an ile 3.laka.dar olmaktii.dlr.
~ln

fs.al lhil"

~€J.cildt devam

biF jd.li.J"t: 'tar-DRill. tab.i tut:lJ.lmaal 11nn I'~ea bu.J m;e-yZiIlioni'll .I,letilme'il

le! gibi

Sa~1 I n

ba iun

tedavU Rrmaye lira t~i8 edJlmi~.

~iill ~drBnaalil milkanUliUl L1e WOOOO

Jolmu, mu?
"zde.

I

,IUD

te'h'
11

yllh·
mr
de a.ila dilH

Alman Ikon.oru.unun
vafat aHi
'Abnao. Gem!n.I 'I'e'lkul U1M.

k.I'1..

h,tiide
d.lt.s. k&tll

~lU'a dUn de

L.ilgadlll. otW'11 D8.'Iplna hir B<IIf1 k0nlllu[an:nlll
\I'll

il!lmiD~

n VadtiTill.-

.a.dam

i:r'"

tutnlmuip.

.rika tandmdli.b
IIJlI. een.aDa d.l!

i

~ls.r;IJUD

IUUD "S;an ~yb" nu!",;",.Z'hfi1k~yiJft~ ISm~ AJ1nu hMtaltiM~1h! Mme.. Loepke, L:tIUR den :Ka.y& iikll.d'hmllld'&1:11 ! milltl at· Dthipj.fUl! i hlkimin buzu.nJ~ II1Uddri:Uln~ hll81:a '¥iii teda.:i .J.., ·hl BliyGlar i'lnWide buh:I'IIoIII" b'iil ~- I'BUlie slinde ltin.. 1M. tllM,.ugu 'btitmda, f., dam iddl.a,a rire "Ordu" dill 1& • ,.Uk biT tutlLm 1!I~1 hAldme I.IzatBarb .rlar meklebl
I

iI!iIen IIIQIU'II. "dat e~.

rr~

lIoru101o;B1U!ir1.'l1l1

bll,gllin.

atJe-

GfimnJ,hlJ'l.nic

lre-iW kM.lJja -

kopal"'lldlil

iddi.Yyle

dOn Sult.a

ifllIl1meCll iruri lIi11J'h C6~,Q m.'Ilte.m .. milracut IIIl1iQj~fll".

BiT m dddet:t:enbiJl'i binJWli.ltlr: • pilzunden t.ed.riaat.a deVllm ed mi",en j'glltrlMrlM JIhoaktebiJM,"iI!tlmi,..t

...... b.,bror
bQJm~tul'.

.

-'"

iBmiulW blrlm: \'urdukt
h.rin1it:.

Mn-

mq we 1J01I1Nl. DII,nn gooteM.r.k: if..

.....

k~mlftu'.

- t,te

:tJu lki kadlmn

b.a:jund.JID
1j.Q.~

te1'l'i bi.l",.

M:~k.teb

iOjvolln;y~11J"dUd mi.ilt1.0rek Wl!laf urui~'itlIW'L m(JrkUi hilrOill.llilll1'L iBt I'll. I'...lel)eCe Idlr. irndUik l1Iell:;teh., "0 &leOt h.

IromaU oib~ HaydM- d'ln 1H'fi$ tan'fmdsl) AlsliY1l!,2 i1JoiI C'IlZIl mab-kam_ine wlim o.]u:n.m.llI,lu:r.
Mlm.latleyh.; ndi8im~ il!rNl.i! et'fthlln n f:UnnU' tanmmiy)e inkHr

vo!dljJklM"~ ~l&r ..• Villifle krdUl.ic kEi,la,. ~ud'.Iiom L

1:1:

[lelUi~lir. MlIlhak(!'m1l!' IIIdl1l'1Utl-ditJ h61" lid b,... duu y :2Jj ~er IiI" ~MA. ll:eUIUu, m'ahk1hn OI!l.Rmu,llIIl"dilr. F Llh " otur.l1,n

}; ,. bu mlktar jl«rhle 1it.1:t!.nbr, MUkb tom h~:tIt'Lan.a.n tdl"l,lnQ biqlanmu,tar.
IJirHlmOdeld tJatta

i1 ... iJt.,ie

bll" adpml talllmad'fgl.

KO~Uk klz. I'glal

mllmr,

7

I.tin-

.... ~~~~~aktadll'.

H&kkl ifl1ltln.de lib' ¥llIrDl~lbw da l'Ior1 mi~r; biri Ilynl ~vde bsra.bsl' Ibm t ... Mnhkem&; k nuL.: ina- "OE"dI()"" tikleri 12 Y.ll~lfIdaki Mend@ ml1lll J\a ,i"dnjiI,BI. .Imerri.ni kll.. rad",'hfEu, ~ deld ].;1;-'1ii-fol f-~ ve dUn 4, llqJc1l ar. IIQ ~kl hiikilnlitIll& UlIlLinl edf1e.rek l6VJd1' iUJ U11m LlI:¢W".

iile koyliiDiin kWUi:re] da var&r. KUl.bmm iktisadi vazi)"an tole bn v8zi"'e-tte ~ BIktl d4!liTnl:'k _1" , _, ~ ve tmg~rtu ve l(:tIm," 'r'asIflan il~ yeti de koyun, z:iraat ". meyvac.dJlI mLillHIii.1 :Ih I)lma~: JIIonra. 'line ten ugt'a!ima k on J art lilyd lrulltlUBk, ko.\· l§Jeri ~erlnded.i:t. 111 Z;If,!lt! iliaI'd. hltrl..l;:!,sin oJ ,,',ata&JfI, .. t" l ,l'l ~ru I1l h ane l'en ve o~uma odahtTI thrac.ab. ya.pagt. bugdllY. alps! da ik' • aUanly,I!', bfr Dt mjnder-, hiil" t1J..l"JD :a 1[ ~a I 1j:i1Blj ~n:n ar~:m.dlli yeT 1 ruLa mlktuda patates, pekme7., ~Jt~ tHI1Ul'IIil:t'Ht'tL, kiLl:II.bRhk geEincQ' alalll me\-7.1I1a1!'rll1lulIT, eLma ve diger kair !;ok meyvval!a.nhr. lIilatiflniyelJ!1' bire i1'lfli, ~]t;.o.liI!r ClIT>KI.~hr:lll'ln. kiiUiUrd "llzi.!j/'¥ti.,: Gil MiD lin her tarafta. dJlikrde hda1i1 kayboldll, VI! nitl.f.llet b~'I'"ya.I{tI,'i~ ~Ilida ~ t~ L'IP. ii~ mf':r)u'2:de dt..\StaD olan ~aJl!1.I:'Jru meydana r;etir .. hkt&fki k.i,1 yaMmag~ T)'IOCbl.H' 0- diferleri !luw}e \'t k[i-yle!"d,J;!: olmak m.elt: i~] D. tellgahiar 'b.er evde blill!.'nUl k~·11 IJLlgU:n Bn~a.Jc: 2'ID kA.du t-. lundo. '(TaibU J'IH"l.erin e'01'V@ldllll te· uzere rnek~b vludlr. HalkliD kol. glib iHi.lnu§bl'. milli od-enlfi1' lfIIevzul:lIihatir) f'el - lure Rr~l ylJdlln )'lIE!. ~.uta.n alaka."l me-den l'l'll""!1el 7M aylrlm ... 01 n]ara ~ok fa.z.ladl . Bugiin kasabDmn Vtr Bulllar dB! kll.;Dk mikya.sta. 'w@ bil"l!ll' ,.:iJte He, h.el"lc:es ~.ekiJdik = kdylUnlin en bUyttr~ ihtiyacJ f82111 ~lk&nlbibn~ktedifll!'r. EvveJc-e 3000 tlll1 Bonra .I!ilonfi& UywnlliK h.il.kkl okul Ill;llmaslrh.l". GUf'iln kiiltiir :ks.d. .M:ll.dal' rtezgiilita.n bugtin kwan yu. Il!ifrldJ. kall"daki rB.kl1;amdllf. GiJriW ~Jan M. filHT'RHe daher piyasRc:la tutlm ur \'eo herkel! ta. Fede:rasyon Nft Hi. tl}'lIiil \"e bulununclyaklld,ll,l' r'\.tmdQfI eeV'llip aTmlU'il bir emtia ~a !toll: f.ll.YC'lll1l ie,Jet Yl&pll.abiUr. lIur!!lI, Datc~hk kHlblJ r-eiei Bay S'. hll dell, bu gi bj 't901ll i,!'etlfti Ye 1 - Bu:q1il'lkU JMi.yfl.k ~i IM.:i:- haUm:B-ejkeo gtinuilk resmililil fwa, oImUJ voe t~'i'iki Mnayi kanUlilunIdlin kB!T1~lkhtlil.n 1~1011 bar jd:i1!:- yn,Coa kAl'i gi!lm:e-di~IJldf!'I1. ikinct da.n iisHfada edllmeu,ooi yiinLnden l:mhle d~hB tyi b~r ~~lde koyml!ll'amn bUr by- ke.,d im:'laSI elzemdir. butiln IIoJH)[,'CILd'8f bekJem&kteliirler. 2 - f,cJI,bmd.ll BUnia l,Mhrinde I bu hale geld.iji de ~u i-¥le evvelN lIgra§.anJ.RTIn yegAII'I!E! ij.{i}tlediklerl Ulud.ag.Iil. bAlh.n.ssa iLk dell. V !IIDlI.!Ii~n!mal( Hz.,ri! ';&hlli!i.CRk bir konU§mlllar Rl'8..Slndn not edilenler~den ;blr IpOt'CDl kJn '1!If! J'ol".n:o 'II!! .ka'Jl't.mi:zlenu! IDuln.:'llile :110 te6 dk. K9.Saba.wn en bUyW_.t ibtiyac~ e zI3'!!lUi kll'!llfI, II:SL t·...ell 1eri I k! atel mizlen.irlllle aUa ~ekili!n IclztI.kl.r J\8lIgu. AnIHlfHL1Q jetll.s.yonundan od,l:j,Ii~n.dll.:Ir:im ,f',ll'dh. Otoll'MI6rin vey!l .otabl.l!!llerle (lttill!er hdsill" ko-Gil.rl!rne ~ir :!)L')OO 1\~I.IJTSa me.safe dB. IOn m"rll!;IJes~ 1],18011K&-lahollllend~[i . h.yllldli. gidll ebUir. ha. InsalacaJ!: ve CUrlin'ilrl tit"~j va, hflTJi hYiliklAt1 t.lc1p 'N otel.c' TniMeT Uri ~klin t.ahKkkllS:u. ile ziyetl dabollI"lOl'l'I1al, bir !;!c~llde- literd Ilr ~a k IQ,J;\ 1fIi'l'Li' kt, I:m ,iLq He.. IIJfudoitln datal r.iYll.de ka.l.,a:.bohk remj~ clacaktll'. CiUiin b!illn tenU!il, mil&rI Te hH1iIa.ua banula.l"l eok gLkatl'llA"li mllhll!kk!lktl1"~ bilh8Mll iI:I1h;o1u'perver, birbirJerme Illlrl;1I ,orm ll1rtao{) I r. fl!lridle telefenikte yapl~c.a 1Yi b.it .snYf:1! ve- ll>e"gi tJesliy 0 insaulardlr Avrupn d&~ I ~y'(:ml.annm Jt.6,. KasablllU!n killtur ihtiyaClD. kor!Jlla.: :ld8'ffi! kuVYetlf boll' PrQ;lJ6KD n men hapl'lindo )mnllml iii hIe eri ., Ue bUI'lISInHl mAfa ~ah~an bir dE! oda..o::mdW'l bilh. Bai.kRl'Ila11n IHiI IfUZ~]1 VfI intizoml
j

ten 1l'Diikemm~1 ohm bu IIhllerde lwilab:ahk 'bH-::!tlTLlIca hilyiall: bir za.1 ,fIf nl,~ydan& ~dllli'or! .dare zaafl! NitekiJl[J kR!{s.ikevlen'l'ld'e ali: kimse 'Ye:rk€'IrI fazlasiyl;j;JJ !mol oJ,an yem~k· lu, sO'ln'~la;'l"l hi!Jedi]iI' ~Il!:kilde a,. bll.l.'J8~mak, kiiy mektepl€n }"'i.I.kse1.t. zHlnni!llga l;taf11l1b. battl, ba2.~ giln" mek, kiiyun bel" baKlmUIUl te.mi2lik lerlie e1.:!'Ieriyet lairD-dAn yan a,~

dQ kByHi iizerinde bam te&ilbilrleri tatJiidir ki goze 'la-'I'"pmaktadJr, Ka.sa.ba ile nabJiyeleri \'c. bwtlu&.rasJ kay yollBl"lDl inti:la.nth bir hale getinnelt ve kov]er] munla2aman te-..r teton muhe.bet-ea:i iie nahil'eye VII!' k~aba:r8. b8.gla:mItlc, koy QC}C\J.SulliU id!m!l kavniftU'l'"mak" k6y meydElD-

yaklnd.a."l

bilhassa

yolla.nn kapaD'

DI.!lil'll.nd.a.n her tarafla irtibmtL kes9 '1 ka.sab:!tda me"lcut alan di:spa.llL&erirr dBha genlj tlill" hale getirilmesl va . bastaJarm YIlUrJ1.m D.SI dill. ist@kJer arasm.i'ladJZ • R'asaba koyl.ermde hal.:J '11'~ kjJjm

i1l1eri ile uin~

kilGi.lktezgii.hhr

i,

,,]1.0,

lin

aur
Co.'liil

(haval i:ul.t) kiW taJU'liMt Ilulu .. bu III n"ma~ Ulu d n.!t a (La. .fa ptl.lDev~ubahY tfl,e de. bah [Nit

dar:- !iPO.ru r~~u h~lJni ilh.~.Il.fl .k.on:l~UmemJeketlUll'dElII (!o,k I'll)' Ylllh cIIJJ:bedoo8iirLe. ,1lphG f~hLJ'I".
1'f!'

bolYliUll

setmedc-n de ge~mn.yen;'ghu. Rurac1a kita.plar .. e ga.utcl~Jl. (Sollill

'J lncl say1'ada)

......

IIA .AH SERBEST FJKiRLER:,

zim HARBE
ft

ekirin at.ra I GiRDiK?r

ilk Terbiye
Biros YBYr'U11U11Jt111 If,ib bit' fQo· eWI:, ha.ttasl) nrdJr. Bu yer.U gI.i.D i~lfIde bit 90~ Inymctti doktorlill"l· mlZ 'bUSi 'Ire terbjye, 1nIyUkleJim.b, ku't;Uk1:er i~ fl!ideli Vi! Sg11UU ylU1l

I,
I

z rl

_8

M

... aarrII!If S' • t emlIDIZID ··IS·

u

Iar YO_:r.Il..d.&r,

II!IIl

ideal liemeDIIHM'de

fbl.dum

Utr]u .

u -, i~inAvusturya Donanmasmm] ile Gelmesini ist·yorduk
Do.fmanlarrn Bogaziarr ,Kol~yllklq I,gallerine Va MevcuJi.}'etimizin Bile Tehlikeye Diifmesine Kendi Elimiz/e No .1 Sebep Olabilirdik?

V.ka.t blltihL b1mLar y&I'lIIIi 1IQ8ywl to!pl.wutumUZUD. tun V,I mUkeuuDld mrer- blic;:resi ollleak 0_ 1"ll.vliu19nmlZ lOJa .eka.dRI' v.erilnll: Diu bilmem, Her balde (lyle za.n.uederim Id vanlmak lstenlien gBlYo@IleMennit u bi rlIT hiltljJii jlra t olarak kallu- .... ran yal'l YEI.noksan netiea verlr .. 'Cii.okii ; rt;oeuguo terbiyeai
!rlllll,

Noksan Taraflari

te.mayij.Ue:rinin

UyiI)

V&

ve b&(gIl-

zen iI gaye edirune!1i IDlilIar1 yeU;tl~ realerin sosyaJ IbUnyesile be aber yulilyen oldug:undan altha 7.iyade
, dcu~
14;:1I"Ie

;13:r..lerini. atw.gm mu-

hitt 1.UlIIlaomrJ1':JIIllk ve tetkik etmelc: litzlmg,,·!jr., An~ak aile ~lJtfiIuzec:le~m:il!tkik t
ederek verilecek

zi ~cuk I'l.I biJ' mebJda ve !o.r.

hi.i.kUm1~;r.d',ir~i bltertliyesJ hall:klllda. ,en dogkaTIlHlt

sahlp II]~ Gec_:en gUl'I Ma.arif VekiJi Bar Hasan AJi Yuc~],in gaze1:ecilerle bir
m1ilakal yapt.lglDJ i!litWt. ~IWlter~1D Vekil bu miillakl1tta ontimU2:dcki aylarda toplanRf'llk M.ul'rii eiLnilll j~il'l hiiyuk hR.zu·hJ·dar yapl1mgm1 biile:rf! mi.l,~':leledll.eL Bell Du, yazm il'lIaMMrif '~ura,slUt yakinen alaH:f' dar edet:!lk .ikj I}ej!rl~n b::lhdedecegiL
!lIZ

fl1!te bu I!!ebeple-dir k] ben lbul'a.· dA; yorlnm vatan 'Ie ulusunun mukadderabm omuzlarma yUk[ediiji gen~ \Ie gU'I'hij2. oldu~u kadar B<:lS)lB.] bl1nyel!li sJlgJam nesli yetilijllie~ cek W'lRlann -bugihll'lU, g~ll~ kizhgm- !Va11:!!ma ve YD~'mtll. sistemlne temlllfl edeecg;m,. M:llfimdllr :ki bizde aile hay-atl hemen nev'j If}B.hslDa mun- l h8.!l!l" ve turld tiirlii,diitF. Aile te~ek-

ramlan llllAha. ~k muh~r. BIl mue~]er gocugu el saoatlori il-e,
alikadar olJmyan

we!rteb1ete ~!1IJ§ tmE.!Lktamr. Bugfui biz3.m ellll!loli!:ean oldug,.muz Ilieylerden biri de: ku~k ml:!Iatllll.niJr. FabrikwarunJZ da bu ibtiya.!:tari d.olaYl birsok el![Ieb~ ~J.r~

hemen

1 - Tahsil yaparrnynn \'e kun 9lz (O'CuhlaL

baklm

kiitUerinin bOy!e ziitmrelern
91:

8~T(]tnn.

1- Bll"birlerile temas etmlerr
fie man.! clur, ,2 - Ku.JtiJr birliglnilJi te:cR'I'li.h:ij· nil temin imk.m. gilt.:'le~tr. 3 ~ Bu gayri tiU~jj_ kabiliyetleri m ute<:!Lf.Ii!S'Lik her battalar,

2 - 'Cocu'k istidadlarr. Tahsil Yllpanuyan btikimsu: vkim~!jiz I;ocuklar meselesi: U:l':eril'lde c"",cmmiydle dUl"ulmafll ieabeden blr ~ydir. Een Cil'!btl ilj bLigUn hi r mem leketi n da Vasi addedilm elidir, CuakiJ meraleketin i~tikb.1Jj lyi yetiqip yeti!;lruemsi illi!! ~a.imdilr. Sokaklarda L'l?:jrnurde kly.afi!:Uerle gordii.

rusyen 'lnLIlanmak r.llecblUiyetindedir SlmElit meki.ebler'mm t.:tbil oldugu 'k.ad nr ljogalt.ruAII. 'ge Jslih etmeli~!]y~ Bi['ltGk aJ.ft!ttriJDjz ~o.cukhu.'tilln kabi liyetil::rinll \)akmadao Drua ra. zorla lise tahslli yaptirmaga ~ l1J'TlarSebeb~ ga.yet baait- tyi .kof.U biJ'
hilku.met kaPletmek, Villar n~'~ .sarmtkiir nlrnak am bir :l.naan o!lmak demei'i'tir., KitB.[ltan IjjU par>l;:Q)l1lE'kuya1!m: tDijrt yanlmiz.3. rukka.Ue balunea bit sUr-ii yanil.'5 meslek se~me Jimr ba.nlal1 goriiriiz. Bunlarlo ha.ya.tlan p~mBnhklardUl, tiksiDmel~rden. di':
;81113 (,':11'"

llIahll.d(:t-n!!J!i1€ aldmp

Btitiin bunl r ntl'den ileri geli. yOl" diye du§unuiigiraiiz zaman ill evvet akhnuea gel en '1 ]I; iptilaJar

Ciln kk •• harbin.
.'Slfa Enver ~a.yili. ge1di.Ljmall
pi'L~1l He mIJPUi"'ert"Illizl, MutaJea Vii! endT~lel'imlj kenW!!iine eOyledi1!ll. 0, beni .)Ia,.! dinliyor gfbi geldi_ Z.ihni me!}gnldu. Aldama daha iyi bi!:' hal

Ciu!l1

,ndn~an blr

labr.
3~

Yazan: General

Birlul!i ve :ikiltJd maddel,meki fenahk:lM'ln huaultlne mi.ieaadf'

<;aresi geldi
iDe soyledim:

Vt! OJHl

lfOylece kendisi.

Kazlm KarabBki r
fa:da lmlmlyarak
trlibiJ:w.r, ljiu balde:

€'tm01de; tngliz ve RUti.lann bog-ula·
n kolayca iljigaUeril'le va mev<:udiye-

43 .......
~pkilip gidecekler:i
IIIi""

tehlike)'le dUIJDte6ine .!kendi ~Iimirle lHLSll M~b 01 blli!'~ dik~ tim.izin 'bile
Almanla.l"lfIt 1:1 8nu,sU. \'~c;Mle hifr·

- Papm! Limalf1 palla }'iJ nl'll ~l1i de Banru.rmada dordu.uci.i Jt:o. lemhi man(' ... ..,e&lne gCitt.lrt'l"+'gini tf'blit ettL thtimai ill nazik Z8.PlanLa.r. tis bi['ka~ gUn ;!.;3!lifJ1iIe:rine vekilim Iforlrak I,"'ermek za:rur~tindeka.lacak hI". BUnll.O i~in bil' muhtlra gibi ya.

ansunnycr, di~r biT ki.sl'.rnn:a da aileler] ta.r&frnda.~' profc!;YOl'lel dilt'tl Bu : biz-im karakterlertmia ~iJ:it~l ill'! rl Iil cillk aanati 0'; etiHyol"_ Son ZilIDB.U· ekadar menfi. bir teslr yal"lltmll\ltlF" lnrdabevaa zehlr satanlar, rni.i~leri· ki tcUildrilerlmiz gLln gct;tik~e i!t.de· lcrilli ~ogaltmalt i(in. bOyJe ~cuklatRlIl;8lJZ buca.k91Z. bill" cTlg'inde !';eo.'1 F1tLI'~~:O;lZ nlarllk zehire ah.o;hrl 'orIa .. se:rilelilmek istid'fLdUll gosteril'or. snnlY [l sanll~t;"j_ bttillant) ta\'Rl'ISutun Ve bi.! men!. tCl'Iirlt1 biz; as'I'ln dan istifade edi)"orlar. ba!} d1irldilriicii "e glln!len giine in(:elt:J'1 1.e\'klerin~ uyata1mek
klli gu.str·n~nle;rl

hunlarui basmda da henllz il"lltuBIlS ede'll'u:digimiz (mCldl1~ olu)'ol'
\I'll!

i;limi.iz bu g~bi c;o-cuklar ne"adar ha:liin bir manzara te3kil ederler, M"k· tcb ~a~.mJa olan bu ~<:uklann bir kisrm is.te-miy'" Hjt~fIliye hmn:::hga

vamll

muvafiakiyetsizlildernen

rilLmiLi.ij1tlr. Eo ekadar Ijok goriilelll ~ir haldU ki bu 11itatu okUy3t.1lbi.Tdllll hi]' ~ogu kendiler:iruo de kw'baJI-' lardan eldaklariai anlamakta gii.~~ ~iik ~ekmez.le r, ) . Bugi.inkii i:mtilin.ll §ekilleri de

rou

~okc;ocllklanJ1 kabllil'dlertni ~'inden t;ok uzakbr. t;abll"lan be'I"Bbell' oklllya.Iu:n: (Bir adamm !layab ictimw '\iIenmi:mjn me4TyeUe:ri.ne bagl1du'. lmti~ h£l,HJar iBe bu m~ziyetl€ri ortayaka~ makt8.l'l .;;ok Uzuktrr. Ferdimk;[U"l!kten!1i gereg; !radar gostel'E'meUel'. hntihan yalnu: bilgi iste!'. hay-at klll.akler meziyetleri lste:r bunlar r;ok ayn i!jeylerdir. mesiek bbiliyellen'oi tayin ic;in pl'atik krudeler p_n]aT o]moluDr. 1 - Her h.aJlgi biJ: me-siege, her hllngi bi:r ~ocufun, bil" gencio kabiHyeti

,U

][ -

lDcnfllln:umuz MrtJden
'l::Jogazlann

velki zaYlf
Ha]'buki biz

vEl<:iyiy,~Hne dd.,ecekt:il'.
mudd,uSI bile don.aIlmal!uUIl

girm.eyi Jrllbul edereek: G~r~.a Karade-n.i..z II ELkl nfll Be 'kiYliIlt 'teye lJ,gr-at:a.l"ak: ve buailltlo.nm.ttdR VEl Ru sahillerind\l daho. inalacEli ikuv

:i(;ln 011"-

F rden

'bir-er JrabiliYii!:t ol~

DIU

(m,gkl]~ dtitjl:ll'lti.lY~I"'

dire lo.!{di'l" Ildiyor, dlger l.nrlltJhl'l b.ny.i:t1Ia:rlnm 'hcYC(lrJ.I'III.CLfUn al'lci1.~
SlLClilk

i'f,;in AvUtsturya

vet tutarak Almu,

A"lmturyalLla,

ve !oMit

yuvahu·I'I'l('ia
goruY0rLIZ,

tatmi!1

no hat lk~timden eVl'131 takdim ede~ celmesini i9tiyorrluk., Sjimru. e~de :lJiim, .kJi llti gemiyi liIa8d hi(;e indirebllir" F.nver - Pek ali yal , Fakat b,1J d.!.k'! 'AlmanJarla pek oazik bir variyete 2 ~ lIi1ikumet parul2:dl, Sefer!lirdik. ~LI. se('erbel' nzly,etimizde ~n halde beklemek imllaulzlJtt §3y ~erif1el" bize para. ve-rmeZl6e dahl ba ~e d Ur.ljun hazen 'i"az:iy~te gll~me-k 'tim~ haraptrr. BUlldian baf:j1ka. bu bile iud!lY till' ill de'gildi. BlII :hal mem hc1amJPilf gerrnjler:i b~alt.p gitsil"ler lekei;tQ mi.iJthi~ .a9a.y.ilsiilllere ve
bile bunlian
Rru:l11

ra Ylirdlun ctmi~ ohm::luk. Bogwa.:nn mijdd kudretilri d~eazal.tnla~ olacagmmdp.1I. m\!kadderabmJ...
da :kebdi cNm.ia1e tebH keye 'blQd.Jk.
,lI!;t

rderueri hkir

Bu iSuretic pe'k ttabiidir kl muh· t lif tip aile]er lQiIl'li'inde yetillien i yavru]ann b~tblrlerine
kRI".§I

kayam~-

tieliikHlJeri. degi~il~ oLlJIyor,

gori.Js bunu]t

Fua t: 1- Bal~lLJily,a,lu Iil~ll

,dfUJ oophanemiz. bi ter:se IDe o! Eluk ?

me-tic(!si oI8.l"fI!k bl. YiIl'!"m i~:n b-ekl edigi~l1i.2.v~:rimJi neUre b.'~1l1{kuk t:l

~ocuklar hima.ve cdilm~cli]dell"i i~i1l1 vIIJdt:l!lZ, sOl'li.iyo[' vee m~mlekeL il;in bUyu.k bir lehlike t,,-,~kil e<:iiyorlar, J;.f ab kern elerim.t.Zde btll11arn ai t lo·u...• leree \o'a!<FlL cernY,ill ediyor. 'Je~.enler de boyle ~ir ~o('ug-lm, yata'cak yeri olmoolgl i,!:;io, bl .nB.[)eye srves.eve ,gitligini gazetelrde Clkudllli" Bu gibi mUl!'ssif ball "'rin t.ckerriiriinde:n mii.tees:~il' ohl'llyaca'k bi~blr "ulan. da~ to,sm'vul' e-deomiyo-rum, .iBug~nijl!l :tIliy ;~dlf'r:idUniln ~ocuklan degil mi-

fR.uslar h

'en

kullamn2, Eger ka~lIW"li1na bizimle

)'llpRI!I!IflikJe:re

~c;'ap !;ormeye ce1eceklerine hi~ iiphe etmiyorum, ne y.apacak]3:rsa ."ri AlmanlarlH. .k1[,I~makhglmlz dan ewel yaps,ala.r. DonatmLllyJ ~1" .~,armakt..an rnened'emeyiz. Cilnld'i IRuslR.l' 'bogaza t(lTJl~~ doJ:[,er VCI blr tr.!Jjebbiiste butl.lIn.a bllil". 'lngH21er de

.. lirdi.

meyd&D .~.-

.2 - Hnsu idle. It!1M 'k1J\'Vet1ef~ bID fa.zill yIilklemil"8'e De olaellk?
a.r~ bu 1(1 EaveI;' paljjsnm balila

mi.ye:re:k
I

r~l'li! biT

k8biliyet
~er

dilofill'.

~Lllllln.rlni~lndiiln

Y0rlIllIl bii-

kill2.M11

fOt'.

Bil!lael1lal~yh

~e~'(I,eJ'll nVl'1

ibtar ettigii gibi PlIIlltQ
lItC'

mUd1Lirtlt eJan bir erk3Jiu barb de !lD1!hiyeU

v~e]en 1IJ"9SlI!Is,gir.en LJ:lJerde·

il!tih brrrat IjUibesi bmbaII.I·~ 've n~

bu aile tlpler;ini llyn i hi",'erIe yu.. riitmek !;:!u'Iel.edtnl dli~ulllmek Y fll· fllteak i.lderin b~mdlo. gc]ir.
Netice o1o.rnk: e;-ocl!lgu,lIfltm'ki 'yoP.-tifi irme
11£

,Ru!;in da islterieroo IlIanna'l"ny.a ~I.r. ·kao!} dl!nizallJ gemJ!Ilj .Rekup Yavuzi1,
t

bill" ;suikast

yaparak

SID,op v kMloa,

'.Dnz, Le

Itensi1c
GlDdll

yapabilir1er.

den tbgllzterl.n

olmadJk]anm j Sen Sulgar- Yunan taa.rnJz1ail"l hak.-, -JUlloa Dill yapac:ak£an YIlP fa'kat istihbFl:!" 't !fube£!i :mudlirill oldu,Gulllu

DOl'I :nmal'l'LIZl RUI!! donanma .. kim k.,e&tlrebilir

hel" Uri 11alde d ahi ka:r. 1~1E!: !fd~Cilifu:nu: te.bllkeler inltUlIllJ aUI - l~hule btll1J'I!'Idugy ane baktllt.to.D metlledecek kad&r dat: deh~t. yatm& tetkik ve lIr1nh tmex, I.hilr, BWl1llD iC!io jki~d ortHtBJ aklLMu I 2 - Ai1e hill}mtmdll M:.l!im 08'elcrli 'U ,lklot olallin Envet' pa 0 l&y ~Rn temayUiller1n nel rden Iblt~t o~:uyer.ck belk1l!1-it y~_mun olur diy~ dllj;unu bilm If tetkil< edilecek en' IiIJ§"llindllm : m~him tid r10tct dn". 1- Alm.!mI!U"laipi koparrmBdau mUmJl:U.JlIHl bugiln )"i!il"m diyeref.t: Rug
ta~fllJmm lIlelkail!li gOnil'lteg,e
'Ire

ifj!ldlr. Fakd

me.vki in i 'benirm seleuk

kurnn'lllrlam Vf')'8, airing (;IkIDUYlieai'Ina k"nn idU'ia cdebi1il:"? Slimdiye hdnr ]n)'lkitie telkik edilmiy.en Ibu mes leni.D topla.allca.k Mnarif ~ihrRSI i"l., iyu bit tetkik mevzuu o)aenguu zannC'diY()fum. ~imki.l btl. m mleket; bugilne klldlll" b!llkunslz veil!ltifllde!;iz kolan Yill alb S?n'ellerinden J stlf ade l;a:re1i;ll"ini ara:rJ.te1'll lQ.iz 'I..' tan I!;Ocuk!ilrm1 h:l~b3r S'LI.rt'~· I Ie ,mma] edemez.. Bilhll.MOlbirim. g:ibi I fazla IilllfuSEI ibtiyae! 01B1I miJl'r- ler' il1lDbll hI en hatynti bjr i,tir, Coculk il&ri.iatl."1 = Bu hal her aile ~ocutu.nu
yakmdar.l
ZIlIl

yiH~ blr

i.mlj. hlUl YIll"I~'a.rutEI. hazrr'llllll!mk gUillJ \.Te kab1liyeli k€1'ldisinde Val" mB.dn'?~ Cocuklarm kabiJ'iy.etleri, h:~ilk ya~l!lirdlUl. itibaren, hOCalM veo aU&1 f' tlll.rnfmdun k()Dtrol 'edilmelidir. Bu laJ:li (;ocukJara ihss.s CdRk ten· ,(fi ~a bilhretlerini. tayllll etti.:rm eliyiz. .AJ:rn'j blLld~ onlUI bal~l bo~ blr beygi r giibi ta.hsillenniJl I:IQouna ki!Llli'ar' buakH'Sa.k giRce1tleri me~e"kl~'rd~ hi ~bil" ffLyda bdden.emez:" A1et~e!. iBiB~ileD bir me!l~elrten faz.'la ne bell:lenelhlilitr ~ Sir ferdio m s]ek[ kabiltiyetini ani!I!IDal! i(;i.n iki §f!'ye t;-ok ehem.ru".·d

vw- lrudaf', )1'01-1:.:lUUQu.r? 2 - Bu meslege yo] ll~

pel{

HalrtahkllllT

~bis

00 i1dt'i4:en t

Zamamml" ruhi)'~t~:t1'artrllYaIDn('n nlikadnr
me!igul! eCilt'II":

vermQ)1I lilzlmdlr.
12I£lm.ai!i].

Sill'n bir vilcutyoldamW:1J

l

SQoro. kOlllulat'£lk Ledllvi LlBlllleri ,$ilp'h el'l,il': toplu LLJ IUlj!CltUtu21da. k

lll,i'

i

!cla

unlltma..

HankMa

Veo Bol'H'-,a

d~ho.

mLih~m olarak devletin BiyosetinEl .it iljler,e k&TIpl8.. Ceca sab.ahs:. kadRt" dB. ey.tle u .. yudum lUyumadun yine vuiyeti dU.

ph.!Pnak
IFlQ

bu

anul!a

,doI'J.Rnmnml~
VI!!

zen][, bllgill ,ret

l

dU: hanH .iyi .zi.im~lel" Ylt.
t

eden va dil~l1rldnen bl!l.meseje: rnaalcsef bizD mem.lekctimi7.de 'tllm~~ men ihmo.l ediImlijlb. Eu vuiyd gerek maartf projramlanm:mzlll iyi tertip ediimemesimie'll gef'!ek!;e ebmn
,ed.ilememeainden

SOO bit

akLl 'VEl tllllwi1

,ok-

Katmden.i:zde

doJijJma91I11

bu

ndum. Bit' kagado fayda. 'Ie mah.
ElIdarJ irat ma8t'id gibi Uti l.!!ll'aiU mflj,lad.lm. Aklmla geldlk~ 11'\I'ell.!tt ~alJarak IT:ll,lva.zeneye utrqlYQM'1IlDl

i!ruret1oiO,launRuslann serbeat naklUyab.na ekte vennek \'e Dahillennde faz1n. kllvv~t tulmaYIl mecbW' eWlmemelcritDit temin i~ de Ode.8Jl
Iahllh:rill6
png'l1ndl.

Ii.IiIker Qlka:rll'caftmw

pr.J

harba girmeyl kaU olll.l'Ilt 'I''Cddj'dereH ilk b!l'tt lI.r1 bekljyeCl?giz ee~k n'lil olur SoUHlDu:m.a~lln1Etn yazoo
~u aruhk

etmeok. Fakat .a't'aRulJ
\1'18 httr

IIUllarll'Hl. J"1lk:1~1'lI1yae9t,l11a

.. Bulgnl !lnfl,
dar

lR'yetj bug-Lin i~in bald ef'leyce takdir mi1te~ditd.iIl", BuHtJi.mm,drNrr. 'Vw"i [ado. PnskallD meil1u:r lbir si5zil!11.ii I!E !!!!Qd yIJ It ma.ce.'g la ~d IlIUr(I)~llyecek!er1fi- tekra 1" edecegim: (fIfiyattft. keDdihf!! bit' D1e:d~lt: gell;mek en e-hanmiyetll ~eE korkuyordllm. bir ilJtir. O,yle iIlen hI:! i-" rutgsla ya::i! - Rube gh1ls:iin gLrihnesiJ~ pllmBktad~r. )
callrtil". • vllElyebi
Q(MJbln'4ya Itu,..

ro.t·acoktJlI" kl. bUJIlarm hepsj kll,YVol varllgln lImja:~fl.t l.t~fldDlC'ri ol'a.

lBu ilcinC'l yok~:mJa rul'n:m bUtliD kuvveUerine Mt olec&k. h@le nahl IirI.Z!iJII.l' i}'ice elel'llx:ckul', ZekbQl voslfl.an, melek-elerwn s.erpilme. bu.. yIlme der-et~leri. karakterin hali" abJik degeri m."ydaoa ~n.r.d fllCJlkbr. uhteretl!lprof~s6r. Dr. PG] $avlD)'J'JilIm bu hllJ;;iustald ttkfrlerJ (lUdurl (C(}~ll~dU'm,gen~leriui y~tilken le:rin mC9lek IIdWyeUIl i anl!s.mak lie blr pslkoln.!tWI, ne bit pedsgoD.u tek
'b.J'!'IlII.

I kendi
4.n

a~mlY,il.CiI.f1ll1l dair yemond.nn
Vii! rn"mUI

Ildeyblm!1'.8 Bu.lgfl-l'o- YtmBtl

m'iJ,.,j-

Btl yaztmda; 'I1:llyl'!1in

,StrJilJ!Jiburg' fa., bb

iIIun:

'

Am[ro,(i~ ~

el !"ftZI8iyJe

, a:lIa

Bun Ii. lin lID .... affak olup boll mgt gea~lk veya kapall vaziy I mumi h.,pte SUnni ilk d ~ 'iinnek bi.z:im f~iJl pelt bUyUk bit kll' min r hmnmiyeli kainnyacag,l1ri,J t• Ibll zllmanQ kada .. k!kll?-f'eJe:r r.Jrlhl bu ge'lrea ve dlil~m!liD oogu5iie ,eb~t Z8.1J'; oIn.cakll. HaToo girnek, Alrmm" "cai):et te arUil Pileml1:k~ we tiJllli oliil:lMullzim Mild.fa Nccip hum kl~1 b0ltlemlyeN'k Enveri bU.
111

Avuelurya. ~lal!llr1Ertn.n cephesl IahtliH ederne arhlc AhnanlurCll bo-

.. skarUk ,erst
al1lla'k.

I.Izel'ine .o~ la1"

ter"El1I: mooaislni
CIVlI.I"I.Il.da.n

kabul edere'k bosazaItl 111:000 ctnJuj,'U ek6lk I

1dJlteiiJ prcfoo.t!rlel:"ioden

Dr, Po~ ~a-

edemiyecegim1zl Almoni 1"8., Biiyl&yer'4?'k hrabt ginmkle girm~meJE a.. ta.el.1ltla bttyUk 1rlr f 'k olJiuy&CDirw
SiWlII.tm&k.

(1:DC1lk IsHd.athll'l) "dh eserlnden latifll.de etmege ..u.h~hm.
BUi kl,,)'ll'tetu
('Se-r UsanllDlI.za

dir_ Bunlal'

ynpnbilecf"gi bir l:j degH~l elc YoCrselt'l· J~, .)In

mu-

ayn aldl~lan

nr.

BI"dIn DRY MUAtaf!l ~ksa1 tunlmdan gUile] bIr 1.1Ctb Ue flerkesin RDbyo.(·o..g. btr ~'ltllde terclim,a ecJiLmJ" BlI'-de- W(, ,;ro ort1l. tabsU pmg.

ndi(!~I('l bide ·tinlei Ie dt:. )fme ·ujr :iey yapnmlUlal'. ~·linkhi i§in doktOl'luk ta!'w tn.

mllwil~ oldarm gu.;:i.inden
.(SaaQ

.7 ~i,

-,""d'.l

Kal;jrnt.!,ebr.

Sordum,
alAe SiIiD. hi" MG'E!tl \feda m.bmuP'lllimta 0 ku,dlll" II.rti.dI.k, t.eJnid. .. bl.r pi.yee! lndamadlllf, Ii. [Ie katiiu m~

'I$.e

yfln!

oldugu iPhi

IN t

L .. bu. ~yad r her HBJkevlerindl!! de

o,yaamyor'.

i,'i lem4IW edeoeldor"

.

HaBtevJ tam. mtrn.~. hlllkl.lI. QvII oJmdJdu'. Peki ~imdJ 48y:J. eoI II'8.bm.
~

Tefrika No. 28

Yaua.:

BEDIT

ESEN

I
•• 'Karim:tdu.k1
:ldalDlll!

~
-

obi.
ufiytltind.eu yIklIl ~ Pl,bi hareketlerl tiylerJ ".ell lbika!'e.\iic.i ani tlYoruU: - KamD u~1 ~U, H ]I bmda biW dar am bir glUn dtif tInedl!m. Dl1l!!tim. tilr kue .., lBir uI~'" b.emde l'lwndlc lll.lT bir U'i!uJdo. IO,;b. A rhdEl!;UJmD anlattJil v 10111.1,nm &a~lfJ.rlll.l hll".yw. diken korkull-; '.y iDin nnlAaa.sm1 dinJed.ikt:l derha] eevub rerdim: ·k d !.. 1\h,cl"'mid m. an i~inde kadm var., Her y bek I n bm r. Btl IlHihH1k ~II. iI de ev I rut- bOyle MUidcbu:r blr lHjHkl d", Ii r..• Arlu.dl4l1TIlIl kll.rlt'll yiiksek bi~' :,111 'nhl klZl 11k Iyi l.a.haLi gormem'
Slll(,

b,lebeD!Q

K6a1.. ri ~'~,

tee.ssurden

bir adam gbrdL $oyle tlo..fwli. l!;O~umJ.lt bir b kmdlktoD D.l'i \.1,,111.'t)yo1YWl 1M m bWjma dikUd', Zanfi mI.U.em. ... dtytll kslligindlill kudW1ll"~.aI!lw'l Ilinirleoen ad birdenbi:re lI)'og'l kaJk}l'iI.lI: - IDa n l.. Nfl:} diyt! b lmdl, d • Iriliyorsun Y St!.n ki.msin! .. - BtUiu. BtLi..rim Ome!" cleric!" ... - Sen Bitirhn ,(l.r:ner lNn .. &h de Azrail Hilmiyim- .. ArltllriHJ!l bUrRI Zoillgom.iil Iihlr,1 degi! otur nturdug"tln yero~. D ]i, Ad m Ibirn:r ij'!:e~ d duran fl.D.DdtlIYH.)'1 .. h ~rek ka.hveciy Q !'lIe di:

.Azr'luldell'l Bitirlm.
fir! ..

In k

\I~ !il'6·

r(l.g,tlon

";01< yUk!loi:iJt rrlLlhakl'l1e·

I hir kadilldl.

AI. .. k hill an bit a.thuulll

a.e tn o!, -ut Ild~l I

i.~inUl!: ~ea sad. lie.EI I ~ ~ti. A.nl!l~dRIl ~u ad I1I1dOIl ,herk 1 Azrail gibi korkuyordu. Ki'lhn:d t:al'SIZLuJ1dLgmll bi~e din e; ~ Hilmi blrlLl!. II'! !' ne ..,

K8ln~nin

sesJ ..n.:h.
Yllnm ::';9 ll.:anberi ctra lllI gcrmi:rtm adatn. Zl\rIUI bJrnklia' 11; tez. gl1fiHl YfLfiIllitl. l\aJtl.·~cj beni goate. rerek bir ~eylel' IlillldBidl. 0 d- d;:>]"'dIaJ ce\'.ab verdi: -Emrooe~ln a.gabl y.. Buyqmn b~yim! J.iy~rek yol gOtil rdi.

Cay

PU8&IDI

bir ti.irlOi ~Ilhu] et-

a Ailabi\eUen
~IIr.
UII'

ruh-

eigurulnl

k~D1jrl-

mlyen kah 'ed hjzi k plya kada.r u~rlB.JI. Fllinlt' Ikl~ mfl~lm ilU iiI" da'll hlZ al!l.n li.dllJn kendl kendim~ bem blJ.!itm ':';Alhyur,. hill l~ mlrlldilL flIyordlil :
Rt),

kiln
~ 1

~.ll1ugL~IJ"'rini leo 11L_'
1C li

11;~::d"'rl-

::;ldf diUlyu

bey! .. Demel.:

dik'HtI.;f ...
dlj
- .... (: ( 1

bU_DU da gtirece.H 1Ii: bil.. Ge.!;en (tin

m -.. SOOFJ 1il~nu-s111 .. MilD',
iifl

mzin gibi bif' be-y, d~ )'tlIle ben ,goij .. _
.slUtme.E .. Rehl AIIltb b&bll., e r:ra. 1 bir11:2 he,)'azJ.ablln; yerlertaJnr tol!uu" ol.un riisgir am Colli d.lil Jnlp!<lD &anHhl'll [I 'lnpU d (dnrtm Buml.f'PJ11l.. Evvelil !ila.nte. ]nnuDun d LikJerlnl blr Ttllll:le lr'lLDHli SUI da SOD .... bli4kli i4l~ II:,~. KI.Jnn~CMtt pn'1l bd't8d UQ lin .. " ]niWru wdatara.1t ir d kmdime dil kt.iJJ .(l.~e.lnru.§ ..
terdll'l'l OIllLl .. . j~

Bu

'..,:)un ..

n

l\

1) Ru ~!Ul&~1 kn:van!ar TIirk gen~llginrrl muhtelii rine ilz.erilldcC..e\'J.(l \'ernlooim. )'IlLl'uJ: d!!rIn 1rI::i Z u,(lni MU grirUlu~l('rdjr. E~er bir 11.; cektim. bUJrlu gu.rdtllul"'Be k lb.nh t kll'l!Id lir? •• ii Cevn.blnl ~D ve~yi.m. )t"\'cli pi)~!-< t'!!IHiyeti if de ... Boyle bir - y y ktu t:,te I lubdel'. SOnfll ('cmj}'~tte tki cin~' V· rtelif mf'kl 'pl· rinnz v i l kl:t \ e du'. F kill bu i~ili\.t: fizyoloJik QI&_ erk~1P1I hir o.r:td ~all l-gl Hall( ,!_ rale kf\uul ~dllir. SoRyoloji ilalnmIDLeri. ruHI bLl ik1. eLm, ar.ll,s!nda hi~ fa.T'II: .21 Her bll..l!lgi I'"IL U IUITI II in e.g~l"iolmam-Ll:~H loZlmdlr. BLUla 15 Y11d911ni tuhr'ir ~tll'l1 ·if .. kimlfl h .. lr:lo HIl"'bf!r:i. in ruWIl").4.... CeruiJ'eUiII'l" mutt'dlr. kftbiJ ins,lerin uyu*m.aJa.rIl1,m yeKuIillduT. EI'I ki..lC;iik birlik all if. BUi EgP,r kadmb erlle.k oy!" ltg-I hllr:Jure'IJe cin~lerin 10m i!emlyeUerY Y till hEr B mc1a kM1dmi g"!. d~ ginnet! buooa.H b~k8. mUon lar te.rmi" o~ idi bu Y I} I 'lzma:: l;'lkBI'mIlmAlu1n', Yeni ifl ooliirni.in f' Judi la el'kek ra::ul!lda hi(_; fax YOM' ~i":\·klil.lide TIl J1a 17. ~"1'11 bu yahJr. Kadm do, fl!lI"lif~n ya'It1~u buso .kf)lkllktaJ1 lInr b!rbiril1" yatull i:l,'ll ri Y!lpabi!ll:'. Bul'lu lekNi' 1 kni klr: .... 1li.fM:ek l1lekt~pl~rinin BPQT e li!!tmege bill! Ilh:um yektu. Ne ise, mi.i~abHkalar 'Ie !lU'Je!l'ik t.e.rruUlleri lc'ad.LU5J.zcemiy t yo ktur. Cem il'et.i !1 ".rn",lerimizi holioy.ala h.JZH'hll" ~"1! kOlraoYI'l f1l ol.J1 pi)' m kRcbn. ill OlIHIi. rllikterleri ~rinde iYI ti".'1'" yapar dig-. gim. IUUllioliot1ndeyim. FERAlP

e.n! dttdt S1I a6y .,. d. il eJ.lm. liem ben \Hi 'chilccegtmil; bir !buc1iYOlum. (hllDIlH etmek i.tin [liye oog, nllllcdi~J' dem..iYONM. OALllha i, erke . mekt.eple.rmde klllara Irn] verilraealnln )'o.SSLkol~uau· IIlIJ l.'!IiLmiyorsu DUZ. Ge~eIl g"ttL11hocKml:l: ~<ililll'di. HUl "".... k{'!1ii: lJ1e.kt.eple.rinde knd Irll. ret \. rilmesi, ve h"m de cl'k~kl(lrin luz roUil'lle glrrmmi YMalrmuJ ... Onu 90ylli}'ordUln. (118tlkTil) piy ind'ell ba,kll il;illd (r.!l"Is· ma'hr-c1Yl I olnuyra1!l piytll huI mad , imdl biz de bir ~nre olarak TIe yo.plllml d;;~'cdii~i.i.ndUk. 11flIamimi;r:lc :;IU kar"llri \'crdll-r ( ...... J' pi.vesind ... ·kTIk dm l'GliiIlil erJ.reg~ \,,'e<v[r ~(,~:I, Ne d~J'3init. 9i~.

tp.,M

tet!leU ko1knnda. f'l"b.k tatIileoo v ' ' ci arko.d.l'I.!tI fiTI ;.n.I1,IYO HUJDU bapiml7.. tabil gi:k6yal"uz. Clyle iilt! ~

01 lUi' ? Hili oie.e.ak de '8'vt ~dU!l". mkim oilltN
MI

yor 'II kbde'r,

u...r.

m

AllmCCl. qekUl?i imrab, karultl IUIDd.i.rlli. uulEJ.rrn ug~(l buk!l.Qllr h~:r camaaa ),ctmiyormWj gibi neredeysll kendini Imrolu ~l\.!onu:8.~tI .. tJHt.el.ik!
jnilJ1mlgt mazeretlerden 8f)ll~ ken dtni 1l8J.l aldattlgJJll anlatiynrdu, Ci1YII onu unutmnk i::l<k~hli~Li .. kendlnl nir; In unutrn: k ill tiYOl d u'! on aldatan, ODa ihanet eden, kalbi bir all. onun ~.; ·\'git;.infllen busalun bir

I:Il.llMe.nL gtl.nlerJ 0 ii!:ruII.IU1 g~,~m i.fl.h. Ofl:l'tE!o odasma !l:ap~m.r uyumadau. 8II.II..llel'ceaglar, Y8.Zlla yaz.ar ..tLa(.-!'I.· ue iFlyam bile dli,unUnlU, FaIH~,l rnuh2:.ffll;;:'hkar
Viii! hllitim f rdler i~inde e dOl bart;:ok F.~yle.re lnR1UJ.:rak vetil mi~ti. Sonra y~., bui':arhr 111.iyuk

M£"kl.eplef

eJ.ri

mti» .JII1~r lar ·Ie

Halkevleri temsil kolu musamera len araBltld~ki (Rrk nedlr f

Erketin.

k 1idm £'OJ line QJ.k.m&&~

!lo.KiI ve sog,J k, BlIIIU :kn bu I ed iJ'orum. F!!kat biT I;U:rIii mu I1LmJ~rnezan:tiT'ld·1;' IU! tatebeve 101 vcrilrnem sinin hlkmetini an:uyorum. }i;ger bu, ~UZIR e ,k 'kWelwmfl miil1~ bet! ri1lrn zecrl tedbirtelin· den. ipe muallimlecia lRI('bel~rine lruvvetlei bir k r k ~J' ve 1(" de 1,'~reml"dil.!lcrini if dli 00 r,
oifmt.li !tOru)"orunl,

ka.lm

d~gil{li ki.,

Bir an, t:evera ,lir-dhi kocusina hak vermsk iatedl. f:.o:;l"1i Ko.ylll,;tm:il), butun umitleri ortadan kat irau U. :S~n terre bir rahib 1I!!.)I"atlatil mege ouu rn chur ed 'I/lewi ~i., Ncbi.l. y . Ian si..ylcme.u1i. ~1fj'1f.h na,:.. 1 (mil unu bd)ilul£'k ieln klrli kucal IUl'8 atrldrIhn I stlyliyon8. ~\'\ eire d ~ fcl'\li. bt.r mlitJIUj'b, t i nlsaycll tll~mW:tke:llir ha[ande i'~jl'li rloker. or.lcl:w ii1 WI U·.'lftl[j dll~:nij{lj. rend'sinin nak.nda htiyillc kalLJll oldutUl'lU Nelli' bilird.:.. Bil.irdi xi alLlann ... ktan ~Iyatle uag-. ruyu ogrenmL:gi terClh eder, evetl kalbil ·u Ian FlUcdel', fair t a!dn.tllmaktan. nef ret e-cI rcJi.

bir Bilklnmeyi yapa'Ji ~ ~ ::Iar Herlem~ 'Ilegildl. .Him.ayelu1ighr~ kor~ kusile itnuttan bSljka clinden bir it)'. !;':l'lml.VCIor', bugiln .iztll"ablnnru COIj" kuu haddinl lriLgrtlnra dokilyordu... ber Bi.lyilklctL. onun YllZtligml ldilar .. ria b.a·

- Boyle tie·,lerle ka aJ11 th"uur· ma.. BLmlat anu }lOt J§II1az .. diYfl oniiJ1e dikildile«, Medlt iyi yBzlyorduo HOc::lln,r.l ve QJZl Yl!ZliarJ.D.I okuyUll ... yani itirnat kifm'leler istikbal 'I..!m r;'llk ~ylar !iadetot{LnL so.ylerI crill. -BIl"akm l)u i.stIdadI olsu.n kor· letrnoyin., Jiye yalvardl. tlll.kat .BIb bir kuntrol altma ahlllD.l§tJ. bOyl. ~yLrje.u II" may! bir l[enl i~ D t.ehlilreU bul1JyorJan:h. B'r Ikl 1uJ a}'esim EH~§retm.ek '~tI.. lm 1. n.bhaphtr ~lk edjyorln... . t cart
lJZLr'

e

kLZ

e"J'rlcllerl ~ocuk KI!IH:lini h\] ellel'e rev cli I.:J:Lmi:jtl BUti..in I;;OI"'Ukl ut,'u. f{et'l • l.nzhtJ blr J:l,nda gQ7.1enJ'!l doldu ~ .
Yo.ruhbl
11 • t.:Jz.e

thmer.ek

j'1i~t;.

II.tlyor
~j

b1..iyllklerl ~

..

..

wm.

.... --11

.... ........

UllIllUna.k;

,~

fub d'~1'111

alieni

IL!d~

&111

,ill\,,: lritdalr tIIk.i~1'-

Muhtaf oeFaAirl: Ails'ler'a Yardrmlar
1:\'3ul
trmlllfl

...... . ...___. -~

TIYATROLAR
~"Vr.

i

~ngin degill rdl. &ba!u mUte ,,1l7.i: btr m'murdu, om ... dl ndb ge~ml~li. Az azarl('1 iki }'~rde I!\' ge~mdir"m';; mW!itd' d~11Gl. mn ,~·u.klugu :Ulli~.inden uzakg~L-mi~Li T ",hsilini YFrfl'.ib.lffi£'k ... in haliruml"l Yilnmda k.lllIyor. tatilll.:rd om,arB grrtiyordu. Faknt 0kum' k il,;Ln ok.::tdar buy-fill! bir ~kI \'9.rdl kl kil~lik y.a~ta bilti.:1lI !Jell.e anaCl~ndan uz:ak kalJn:aJr onu ,:.'.ldu.1 nuyurno.l. 'alii bu yiizdel1 D.1lll hi,; gillmetl:i. 8i r sllrii allpYj set-eo~ ,

- E'I.'I~nsin de De i8tcrse yapsr'll mdi olnLu. diyo r1anil. Su~ m.1.1? Y(J.tI yazm3.~ kahil·

cullin

hal ml? Bunun ir;in Mn:i almak istd nJYe<1eae kadar kaiaslZ bir iIldamlil t:vl8rnlem ben :zate:u ... diye m.zIilLDdL.

k

- l8ya.n ediyol"'Sun. Btiywduma i1 kUYUYOr9iUD. diye aJnma biJ' itaaunih .. damg;u,., vuMUlnr • .&deU

aile i~de
1m llaz:J..f1

krcdis.i
iti'E:Ja.m

bo:zuI.tD~tu. Ya.ILlm.adan '~k:

gibi

Il2U ~ltmeJ.e.r'.

den b~

d .ma. ~ttihAID aJ.tmda e2ililtONU.

e

TUmA.N 1'j"fADOSB 110 • ...am

It: prisleri OIliU ~1lI t.J. agI tJ; rtu klebindll ayrrdJlilT. -::b. ~ bir eski zuman Mkeri olal'll Jli~' e:Si CYcter. k c:;ocukrur .. Kitip mi ola I c[lk ~ E" kariml r)I~Urli h.:il1w1JJ.k ./Jgrt'Jl::li.n ~ diy'1rdU. B:!Ib~1 ibfrw hTl
yer.i1.:i:

.1

i1temadiym her rer@D. II:!W:fikir beyan

f#J"Zedtm tma bir korkakltk
Z'U1Ul
l'Ie mem"U .. 'll

oziine mani uya11 ilyiilderi fU'lIJimda h&r?.!d-

~ini

Ki.mli.
lIk:allml~

HmlerJ,

8.ro-

g:hi ta..,.lp
m!",
~)];!

bir nehl:r k6piinneg~ unade., .alb~
(l

m:iidll.i:rm~[j w.uIh~

'-r .•. Ilr;u11l Lntdn n.o:kUer
:>:1'i.llI]r'U~
':II

l\·nml'.

AdlllllUi &nIMM1 nu tamllmil! l&kllyt blwj1m hat e, birde.nbire bir sua] !'lOrm Dltiy. :un hi __ tint.

trl'!, ve, f. kir .flih:lere yw.'Clnn ic;in e!.!W,1l

Yijk~_1; Ltutl'1lL

[IIrUYUl~ll
'I'

MIL ..

II"

f.;:I"'Rl'lIIi

uretlt:'

mGfgul , lmakladI.r

Ldi: S.di

.. rk.dtl~lli.rl

ray \'~ Uilkiidac gi bll.lhmo.rI him!:'!!! jz mLdlt ve

TiI!!!lI::
i!.1Ln1ha~

- BLiular yiyjp u:mezl@f lnl ?, k~dml , ' f ~ by Ijrkin 1tI"I!Ih~yibi.r - H~rif Iradlfim eU"Ii~:illU !Ill. tlp l f1 ~"EIt'r·imJe ~{"j~.k QI"2U ud.UFIolYot. H H tti kadll'ILI:I !lOC~IIld'1lD ~ 'I" Jj... It·n<lj-l IJ.e;nd.. d~ U~-nnml~l'l. kalm!if \'1Il.{) llU'il~ bRl,l"li eu.wJa.rl bil~ MahaJJ~m SIJ·[arlnl bilel"ll"rilli t~ .. Klrne de lO.atbgrnl billyonan b~r IIr:1J ~kh!;- 'ri kah\"if\'e gtt~im. - Slea~!t kllr m] dlly,ullr .. \rf-!. VI' i Ib ni: ~rii,. ~ F"IIIl':7. t "gdZrlh,l'." tl1Jbakalnr .. Jl~~ler, moobily.ii_ • In:! bll' IBktrnle atl-! .k: lar t;abuk gider,. o
lll"

IIi le-Icl"@ ;.;apllaD YludlmIou; her '"II b·i["~z ddlH. f! rLm Ilk Lad Ll". . EfoC~.rnlli' lJID'lll..m mootirh.lil, ~Ol.

Cllmllrda oir l__ ail lIi.imbiiUiJ:
P1Hr'llirml'l'lI

:I

p.

(\~\ ri.l-c

]

P.

i!>l'llelel" il;inde hu iki ~1Dtt.ekg Il~h!lnelerilll"H (65000) lIil'8..ilk }'efllf;k t v·
~ ctmi"k sUJ'etHe bir GOk .f1i1rir1eri

M',~I

·v ~etl!.i. ..

ok

IIYIIl 11 ,!:;If::!mih..

Birlilne

se\'; Il dirlfti~li .

Halk oper II

*

i;iJ»"Jeroe l~kil~'I' k·, hj'ol', an 11t'C iiii t ha"iIOll :[ilrrin~ mlida!~a cJ~miroroll. ([liz kwmlZl ~"'lL.'ttI:rac:lk d tiliz, nil. "lliu.s.il t!'vlen!lifl 0 ye ~rL) dJ.ymilll.rth Medr~ I ot' lklu'~m 2:(';0'1 i~inde 'I., o.yo,r. h F"sin aj rJ YilInlnj'or : - B.·IIi .!IT~ <1' ~J:.nmda.n aytt.1 maY1D., t~im,Jeki bu I1t~i e6lldu" m.2Yin... Sir ad.wD. mdliriiyot'lilllRu.z. Okl1mW;l bir adDJl1 ii1dlir1lyon:.unu' diye :!UZJlWJ}'ordu. BOYlece daha ort~ tMui;iJiDi b~tirmM.e[l On dolt y~an(l ODU biI~:k:tbten al.wJa·, Uetlidit. l![

l"l~dw. Adeti.

yn."iIta;

~..,.k

y&IJa._

tUr.I1i~ ins

iliaI'm

bezgjnll ..

.bj~ duygullln )'olnn'l..l ~1l11·or. ra.lm!, bulIl1'11..Db ve dai.ma JrontU::II1 (. tmd ~ pr~terinde oKuilu 'b"b U. u'lu)o'ordu BoylE' g~D u~ B8 ~eo l!ionra. C1:aU. sBeleyip ortaya D'kllnru$J!IIrdI: HBYU'k blr .In..ln:tet bel liyorlanh. On yedi Y&jlJldlJ!. evl' _

.mete

isym ed.m Medit, yavq yr... "WI tlu .fikno &t~1J. ~iludI De !:ocldC ne ibliyilk, ne: 1:&l:fb! idl .. (.I)
0l1li1 ~ ..]

~~~~~~~~~~vvvv~~~~~~~~~~~~vv~ A,ij'ubc)' !.. Zatt"tI in ~i' m Btl i\<j'h.'1nel"'l ilavet.el1 E rup t"~in }'~k! N (1 • Mii _ I:&kIr.. hi~bil" ~y k Imam].".. If~mdi t ftil! Illun" yeni a:;lhlllle de )' ,kIn1'01:1~. :U;Jt' I j'1' llnl~ttlm. Bana 'yardf: kadlO diurmadan. gil 014 mtlkda bUr'lIdliki fakirlcrl ~',..indirecek dlm fll. ilu i. :dnn, tup )l8gdlrantk p r u.1.iyor ... btr Son Temail HI'. Rir:' )'jt lib:llm y~lk.. l~tt'l'Jii1D verdilci' .. .iii l.'ernilt'f .., 6 dill. BluyunlU Cum.;utcs.i, Pu r ,llUlldLiz . If!' g'ect! D~ge ra1..:a'fhJl E\,kllf mllum milb ~ ol!'lunL, !ill krl.!"!;fldalri ildam tal',. ~lrtj. dilrmgu Itlebrim.i%den bA~klll. ,Y2rlerde ~KL TA8 ~K! H AI \i:IJ 1:1 rna bitnsin . l!';t~igirl reM j.;oste. EtrrulID:&I H l-lIrlrn.m ... Bir.u 1iI"r'V~! buluD!m mubta-; ve kiim8es:i;r.) re =======::::;..::::;;:::;;:===;;;;;::"'"'='=====:;;;;;;:::::: l'Ir ~. 1r- • ~n ~m I'~yl i~.. ~olrd i.it":ti m B. plUtJ m llIlluJD ye:rine yaptJ~~ nakd:i y.arnJmlannm mlkta.. olarak t r8.!!II~JlIt1en 'fa.·11I I '\.'11 I} an ,;dam mlilh.i sut'j:imdj Iilt;.a.k ve.trW tlbeye herurlyeu n so ZII.Iill:liilllnla arinn . r, .\ asam I~ frI~, etrafuUl f iln 1,957,890 IkM sarfolunlfl .tUI". evl~r peym.. olm1ll.fl.u. Blr &ukllk q_ I Ayni zamand im.a ohlpp ta ~ba Ktlia _{)k ~ h:.D:l diyen 1W.Is.' _ I zina gelmi:;lik .. Bur ..da .dIun binu.. ~ BUlILdm ~a mWll!a.k bUti;ed~D ~ym iiiluhta,-.lar1i. BoQ 14 )'III J'DT toptlriiiyor, tam Q mrad!B lta.Jbvc. dull" kl'aw. ,de mUtea.ddit rardrmJR1I' Y plfml"_ i~md 116000 IJn1.U.k nakdJ JI.I'dtmnil! lopmnJ !!I.Cdc b:!nbrak i~rly !lh. bulu nulmWj, bu..olann hariciode hr ..

,;;hfoy .. De·di. ('ok

.

Grip, Romatizma
mti.ntJ.et L.!j"Jlilnamool. faJlllZ:

- Bun .. teebK ~ II'.abIrtm.I diald m.ahliilnm fI=oIdi lILIablamJyor. MWodati 8 -;UilaUt. belli

Etn' bq
IllY.,
~1i!M'
p-

Lunll.:
-ifIIiIIIII
l: V\!

-

ILl

-

CRDII.\·u, ",ill. !luil1l.Jlllu blra
gOIjWla;~ wayw. Hayu'. tbvir ed.J1.
JOI"

LlLDII:

tJzi.:ilme.ril'l, d~\'arn eW.D ded'. CivlllJ"dllk:i b Lk, bllDrlu. Iii'!.; al' ill n bilyliik ku.~im Reggi
,·oyuyOl".
I!m~

Silt! by b1.M.9il.d ~e~'Ie:ri n

iIIfiI

JS.B,!jlyonun dofnu;u.

hldJt.. 11 lIol.:.lta.

,..

yugt ._ Fakat
Y
1'lUJIyor

OUu gtireDI Id da kortuhU

~ 'Qok garip bl:r ,doW. U::'.. na.vu y~ IL.immd &.ilem ~ah

rio dip mmluddt~
[~intfe ya!jlJ!\1.' aeaba aedMi'. '!'

oLdui-:.nu -

0.,;: ay

ta.m. OaBllaa. ..

-

,,~t, ILhH.Ii hunJl. kani Biiyiil!;

da-

wm,}

IbUfiun I'nILlLUJ

"",Id m
-

bahsetti~niz
l)"Or mu?
IUUR,

Kd is.
[1.

dokto:rlir

m..i.&rbI1

bstiler.

Me-nem, 6.Iikj bilr lu.. ll d can va.nllm ba.hsediyor,

-

2

- Evet.
ltenrd

fjiD.rJu

ISI.I.ue'k.ildedl.rl ebecilly D !ball

van

rAUeD.bl tm)'lIbna

'bihr.

i!lemekld f.'liInII.VUiWI yqB.IDU'I~ ~ iilim hem bi.r §&DB hem.do 'bir fe:]Aket. B~ a.ciyip m h1Ci.t hl.tkmd Ibin;ok: YBlZLlar oku.ml.l~. Blr tan H~" IfULnd~ birisfnhl uman I!:sman kuban edilme8fuden b-d.h6ed.iiyonJu. Hir Ib kWiI d8. ,aLac! gi.!H hir od,n, run birinl.n v ~nde'ki eBral"'l!D:c."'iz fi~yl~io mlh.takbel . e reisi yirmJ be(ii y~ .....nb -1 zaman 811" ha.lin. de, kcndlsilll: biJdl11ldlgtlli teyU &0 diyordu. Ve bu 1!1ITUl m Ilthi!J bh~ §.e:y olduju'[]u. ~lm.diy ud buna: li.glb ohtn] J.n ki ye .oyliyeme-. dJgi de iW.ve r.1i1i;yor. Svanild gen~ ka!llnl.ll .. Uali bs. ek il!ttldd... tako.t Luna. Bille d durdu.

Te&~bNo. 11
nizm ni re'isi ~:rarell~
OOjYOt
,)'!lmll
\l'e

Yorift.n: R'. SAGAV
odayt i..~
k:endi h •

b~

de\'i.rlerde,

l.;:el'~inde y&n in~a.na j'~.rl haY"IJ1i'..i IbenziYi?n bi.r m ehLiikl.m meydall1'
l'11('I'loliln hl'!r g'orllnU D.nden mU.lhi~ dra..mlnrm VUku.a geldigini mUl"allt'de Jihyol'. !<':iiphesiz .ltl bu tllf.aifii.t balkrn d di 'klld-l iliti. fa eml ta !:mill i~IJl ul d urulmU¥I)l'. Fnk&t bUnli.l"agm'!n bun1 . 1 ll.:.wu'da tutmt'lmz Ib!1r1. Bl'LekR 1 iVQyell~t bllrru for !)l ulElun 11.2:? 811
Il!I

lllahamtn t;Himii.ndeD sann, 0 bdm. hi bekc;:min btili ofar!JL.k, iki sene ey\~~lsonbanur mevsir:nwd1: bir Ii" es,
J'llllimjll

- CilnkU bll.!Ifl itimadnuz ~jmdi size bir §~y s I."Ilca~l'Il. Ca.a.\'31', ormanm J,ari('iIld hit kCfldiBi..Dl g&.dC'''"d.i mi ~
G-i3$,t~:I:'fIli K

"'&c_.

OLi·.. r Ela.mof.id ve kt~ uzak LriJ yer. .e
de sey&h.Rt ooerl.iell oldllrilJdiUer. Y<l.l'IJnn'fl'tii'l. Itiluhr Hill "e bu r lI.('i Bldg kut'tulan Codfrefl r hib [.IdlJ. .~da\'fI,"'1iII anca.k h~ geoeJe-rindc zuhur elm iilia ~Debjl.Li MIlo.magn. ~a.U;jma..k I· Zl 1.
QH

~w.

baha.!D

ulIill.ma.k ir;m bir iJmlln kur. baD'! tmek yoluoa. !:iI:l.plyor, lilt€! lnI.lk Da.zarlol'ld I1lUliso.b.m CaDQ'Irar ilk ct:.dtlin i:;: uluclllk rr.
S\'llDih .

g:eidlgi lcltiyor.

\'e ~l'i.tnda

'l<llkl.uH11.!1tda fl,E}y-

l~ham -·trni;;:lerdi. BtiyilJr ba.baD.m dOl. olme:li, b k3.D<Lab I.akv:iye etti. !\fis Sa
Dtl :;efkab

,t

kazaen

Oleo

en

J..-UCiilllrumu

C'n W. !;e II\: Inza biY il

rut-

bllKIJ,'(I.rdu. SabahPl

Eve1t~ httlkm DskJettigi n.\'&bu !]:eldlde dll'e tastik etti. Aym z:Ilmll.nda. bu ilk coo, ym6 ~u rlvllyete gijrCl, 0 derece korkulll~ bl~ ~kll!l bllMl.nmI±'iI ki onU. rlimn I 1'I!rf.l'lJ ClUlme mn.hk1Jro. oluyoT. tr'uk ...t Dl.utia.k; 01 blr Bey V&1'9f1. Mm Bar~ t.ott.. giElJ. ,!:Ida yo tnr gia~
~tler'

-

ilk llilg'nlD ill I nd , n gilzeJ gOzlerin be~k1 ri l:Juyilro.iif'l, k.r.II"'Ilnllkta prull y, n kedilt"'I'l!lkille b ·nziynrdu. Yli'
\'~'n:

LuJunUYOT;
C''lmlarJll

-

Ra~ka ilut' sarIn buns 'malar~lk nlarflk htJyijdii;1J hOJ !lret.sill btl-

-

T,('criibe.ln n(!lice~i, !fO}'JWc'rin

yelJcrcl~,
,>",L:l

....... u:1t:.LIgiI:

Glarak g63terileD

- BMt ....

11111111. nooiJdf!D.

DftIila
do-

riya _, Tlnu.,
Il!ll.D'lUl.

d'vIlII"Iilll· ~

&ittim.. ~n.

III

aiuyor'll.l'I'I "eo el:l .k(lI·kLmcu (]a. E:J manrlhlT'1D. gl.y-r; 1i'1l3l'1 ~l.I' ~Irlldtt Vrulq:llI' old... t'I va ~,"lcrinl...m biriD~n vukib!iz ol~mU hullnc1e, i'iin. deW cnnn.v I. rbeot 1caJa Do_ JUwn. C"cJd!p DU'IrLr.;T.rnuuw.r. w: GeRl; K1&. n~fe&i • bir hilda dUM'lL

-

Dele. la.$nvvlll· ve tnha,YJ,IW eU.t>bile('ekler'ini btliyormn. Her yerne buyf'idi . Tabittile U dedi kuduts.r" ka J IJinizi fa I miltee!1. ir' ediyor
dr-g.l mi!
BUIH.lan 9.;lkll blr IfilY dU.-lin-

yn'

YlldJz!cu-.w aJtmdo,
.i,USUZ,

~:I::.ma.odhu'U:I laea.ktir.

"eiSii 6rtllllil1'1u
Ctul

-

.I."l@t1ceolarnlr

var, 8.Ilc

bu mBlikil.neya
fl.1J.'i1'1lr~

r.u}'or ki. Bab~
oIIIeN,

ha..C'bd~ 61dlJ.. Alt. k~~mda
IlIZU III

kJQ.l'~ sanib bl1llln&fi11U'B l.:u!r:'E1! ...... 1iyor. C.-

va top

hili. fel ~ket

ptud~ hie

.!'~rell oI;fu,

(D " nil ...

m'lr .,·l

10,5.,

Bellm P yolm!JU 19 Dum.o..rada melri iC4beder.) l.ir. fB.,t!&'I'.f1 Y b:leI .. ,..f.d.) [m.Mrezwm bu Adadl.n ta'f'detmr, - Dil.uk:lm II yq.mda. SIU" okLu Ncvzat Bi.z:im i.!jin. 'bu. ftltrlD De dere.ceye Ctha.ll F. I(1n lab bS'2U 2;2'00 16511 K. l.a rf If) rhir So\'yet hLld.IJi!! d~!i'TiYe.!ine Ar: _ I tiro hpOnlar tim 5Qba,. nlm&k tI- evi.nin kB. dll.ki. IJWllda. itIutuna.n h,d ordogru ol ..c~ u.hfb salWP&~Rlim.hu 11'"" ., .800 MS 13'21)0 99(1 ., Tfi,:~rl gillil n hrinde.ki 2~7 uumarah .Ie" U ld~ ka.yb&tmi~htl'd1r. :B()!il,,; dl.",...,. m.zwlne ~Ilcnl~ ve A)'lI.g! ka.yet. ~ hU'1l.lnyorom. Yn.Iluz I -1d&fem.lzde m.evcu·l ~flrt.lHl'DH! VI' eb'1'\t lil!.'tll'l~ mlll:.ibint"f' I Lyetad!U.ulda t!Cgmen Yll~k'l)nlln yetllllllr ta.ruw4IJ hlr 11~ ". {k:I fay.m.t S metre )"tln1-en.dL.!IjeTif'k ba· IU kad~ ililyUyeyiDl. .Id IIJilgumrll. bali tn'brlka!l ieln Cibaliye te8Um "anJy]! ll3&mmll!l VI! PII blll ~V fidarl'5i I.lhnda. bulutmrken, ate~ rlh .,Ardrr. l'ilm.J..g oldugw:.dllJll bB.ig~n b~ teheb.et. yw..l.nu lm..Btu..hk t..da\Ulla fabrillkmlZ ~~i1'\ ft('fO tn~tre nlikA.b~ tahtu B)Tl :i.j·n knpalt .... fLrflll rla ~K• k .....~......_,{ldl.l~~1:I .u. I·.'-·t-.-_ CerrahpEtlJo. bB.BtRh.!me.mll~ . I! •• 1 I_·vor• 1- timnI __ o hay"'tlDltm her .a.f'rnJ~ tIT. S O"re t d e-vriyeSl DiU a.II. ...... ;J' J!U 0", ~.. u _n ... I!I'" 1:!IiW!I.IU.... ~ ..... aUbDl!I .Ilretll' I aatm .ahTla.co.lchr. I .bele i'duek 1 pon _ Man~ukCl mUf- •• T1, Dyflyeti .1&))011 htlklmeti ~. !lubesi.nd" mDhi..m ro r Q)'WIDUYIl n - lnI),ammUl bedelle,;yl tcmip,<J.t ak~f'l~rl Ilizalarmd ... RO Il'ez~i:lini eudi hudud k.a.rs..koHUlr nezdinde pr ]f ..... d b.a bfr Kundur rDlildl ba3lityar. Btlh!lS!'8. tBbabetl rubiyel"llin¥'fr. na dojru ric alta Jn~cbllil" ebnifli.r. IE ~ gUn il!V¥el Japa bU'ktlmefl1~ Ye~ berber Ilmer cadde- Din I.lHiye ~ OOkyan:lum Onlarin t.flr a imdan ); 0111Vii ., nit )" pllJU1 iht8ra I" tmeD .,Japan - Man .mile 62 1I.UP.1Z'&iJ. lddaiilD llle:!f'ha- dQku....nm.Q.lrta.mr. Oyle u.n:nediyoru:rD :IIi Itn. Ui-2-939 1.arihiu. !·~etIJyan e.ar~ami)1oL ltIi hiube I rl(· "flrdU'. SoV}'etler1n biq. .lI.yia'h !;u.ko Irnnetlerin'in ta~riJI:, ta d. Leon, Sblllk "e YlilUVlL Re- ki Heride Ideal bir mahkem.e heyeti ulillnnd. ya.:uh tJ.B.a.tle.l'nol!: Kabnta(".Jl. levElz,m ve nlllbll.yfl. l'o.k~lH" .... ettikl~rin' bn,lu 8:m UleUHl1I' I..ml~ cep,.e R )ruH.n ralanndl. f;l an UL'Ilnd. bir a blye ·muteru..\t.lBJ.UUI Id .111_.j knmi"!!YDnulilda YBplilWCa.ktll'. 7 e.ubM_ tniMnde, J.!lJHln _ U n- I!lJ,tir. mUnIlEI1Q,dA. Hl'\yrllllah klmduraCl. d glrdttlnl gl:lreceil1 ]V' - Gib,diye ail ~Elrtnamo:! '1'1" li~teI r 110 l.!urLI~ mukahiliride \a .... "f .M kt 1. ....E: t·",m-~~"nl· l .. lItl tD.!I'1_-hinde bJ~f' l«I.J:IUD. 81)1 kOl'ilDdao ,arl.8&mi Bop P&4:1lbDJI~~yr <iii olom ll'ar:Ll'.IZ oliJ,r.il.k her giln levustm ve mUb.&y~ at Cl1l1.0 n1u I'€Z~:i1 a.L'l,~t~ 0 Ollr&!'L....v "".....-,.....,,1:1, 1:1 a..sta.ha d . riD tl'"'. R"" lm ...... -r]u"'u ar~ln~ 1' Iad~d£U1 Bey,otlu h ~eAblle ~lI.lDe!lindlli!n ahnahllir.' t v ~ ... .." lJII ,~" I!< _I I!InTI d 11:111elfllu~n Yu~nn(t\efflLdedl"l"'n ~l'pihlll' .... I..II.~nlU~ 1ka.ldrnim~. l!1J~U !,al:~ll.DiJlll}br. Tsvldl ed••d. V -- JIi1nak~l~a)'& -I1I't.irak etme isliyenleri:r. auunl 'tI'1! aiki, kml'ye k 0 I una nilI' mitralrQzler]e tek- d II• ~I<"~,..,.J.. 'f rar a.te" ~mJ~ ve 22'/ l'lomll.T.Ilh aerl!k 227 numaralr ,d run I'~rek BII'"d.llnln marl ell ~liLljl ismindfi bit" adam Gtl!miJ~- TIU ak!;elli makbuz ",ey& banka mektnbunnn ve ayrH:.a k pall fiya.t tekday da 41 ki j t.ab~!d ederek h'll~ 81 ki.nlWllu~ nide bir mi:l;>llademenin tcndiye m'lh:a1lesinde Dolap 001IIi1'l!deotordUKU zaman lUnCaliHPlIIn Iifletini i liv etmesi Iblm geie1'! kllJ.llI.h zarflarmm miln kay. gihlUII l!um.ll ge-:mi~tir. T.Il.kv:iye kIts tI 'V'ukl.l.buldntll 2'1!ll1umD.r 11 u.d.aaln. k.a:-mda J2 sayrda oturan tr5k1 !'!lll' I'e.,~ ,Ie gi..lrbi.lz evlatllglfu• gOz kaj'a d~ elt!'jiltm .. ~alltlerinta"'n url'C!f saat evveline kadar YUklll'lda. IIdl gr.;~Jl alnn Y~ko mQfrezesi bu taarruzu ltllS)r£'YIl ald OlrluglJlllI -M""rih etbeJedty~~i.nde klliro 1r itlafllJa. ill mUT rnus VI!: onun TI"Zlnol tecRvU2. e tikkOn1i!I.I,'un rei. inl! makt)u'Z mukahillnde vcrmeleri Win Oli.U1U.1'. (717 'Piisk.6l'tIn~ ve Japo," • Man-;uk'o me'kt.edir. Tevri~ oglu ~asan tudUTmllJ~ oldu- tf'" !'IanNI. ~ehrimizden kal;lJ.Ir k h1q ;""~;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;""""iiiiOii~~~~"""""""",~;";"'--=""--:"'!lfIiiIiiIIiIiiiOo"""~"""..r'"""'!""""---_" tu Iji.iphe ediJ!;oll bir k15pegi.yaknta- ~fL lair isim fI UmdJi l'iiLh'k~llLk I"tm@:lSHl"1nllm('.:'i muci~iillce rnfU~ left!rruat bfr fl.dtlt 'bllhar ka~am d:Lg,. srtaila nillbll1 dere!i t'l"!lJD'l"A.Y', it-e l);l.,lOLml{ihr. ~.IIpah ;',arl ~1.nliylE! ~.k"';lll'l'le,·e kflnnu,tlJir. CAdn.~!'.indil: a..r::llbFl. to..rnirei.1iI1 At~ Kl!yfiyel ni.imlit;lh,ulf;:den ht!l.n_ H -- IIluh.tlm men b~delJ ~if l",unhul 12iiOO Ura ve mU'\.~RlI~t temiM" tmroin mr 9:y e""'e~ enlarD ak ibul zahlt :'lilnn lJildirilmi~ ve t1R.lil . nAtl ~1:.:I1.r)U ]inldu'. li~'(' hilst.flha.ne5ind~fi -;lkan I'Jglu JbBranlrk!~m: Gal~ltl.dA hiT :IIirkai Sl: HI - F.k[l:illrm 14. 3. ~:~~Imih'1Je t 1-1l.~thyan Mil gu.ntl lAat .1.6 dfo' t'~him HflJIIomD kendisi.n.1t l''I.ITmuk.!.'1 su~i}'l~ Yl'llutlanml t1'. (Btl{'f4lI"Of, .i cit My/adal l{a.hIlU&,ta I,"vazlm ve. mubaY3.w.t ,It.. indl!ki .11m kc.miayoDllud ~I'1'i<: RlIC;llll halt FLlk~t i'>mini egi~til"mJI! IJllu met:r'I\llalu b~Uu . llwede.n Ilz.~kitl.~- vurdugunu iddili c~ 1.IIIl'.ltktl • Fu lar ido aocak biTLt:.a~.it kmdA ta.hkikala bEl~lllllmJ~r. !til illi,l eYV Ii r; irnLi lnanerl'ki ~H tlrml~ bir nrudedlr" ydte ho~ yer bmilkLlac::dt I tV - . firlnnnwlot:!r PZJl'3S1? Ill. Tak her" glut ~ozu gelicD ,u.beden allSirkal ~un fBili huluntlugunilan ~iiph~ eBel"diye rall!jmala.n: n~bliil'. ,. Ankarll: 9 (iI" A,.) - cumbU-, Ka.lyoncu. Ceilfle soh}r IS nu· dnmenli~ lakin bir U!sndiH bil'ki Kasaba btlediye t kil:fi.U 1284 ;riYl!t Ba.lk P.artJ ... Gene:I ikrete-rlij Ek.jltme.H girm(' k j ...l- f'I tinnnlal m{inlllkaM tIlnninden niwar.u:in oWI'tlIl F.eraa.1llD @vine bJ.rkati meydH.l'Il1 ~lkIl.L1TI1~.tlr, de bUgUl!I10 gllldeh ..._~relH1ij(inli7.e gore, onu - 11k kUIli.hnu~tu.-. k(lAAballW bin Urn S!Z. g'in:ligi ihbiii'" editmi~ ve Va~il hayt"-t bil' hann cv,,:eline kadfll" I lIZ tekliflerini LnhisB.rlof mnum Ralil ~iin Su11 ~l.l1ahm ~d 1 inc] il'I~r" ~ r, ile b tHtlcdiye III ~zdeki mebu~ :n.·"irninde bf:itilJ1 b esiu vl!!l"I'llefe.r] ve te.klifle:riniJl1 b1<17.1 H~Lr1kliya ka['I1ya aTlilhlar ~ay- S.lll'h [:'C..... mahkt'me"inl! \ t'rilmh. "'Ii': murlnl"HI~li muskLrat 1<1 :rikaill.f , ~arlJUl n!"'VflllLl .e,~;lmeIrtMir, wilit.yd1er l~jn ~fltjhabl mebn- all eUiltm@' g-umiirJIden bil:' giln e'Vv@'1ine bulimii ml111t1.~Hl1mJII bir veflikAl'l K>LS:ib.il.du. s9li v \"o..rru.r. H~pgi d.~ dlll"rlmk !'!uretile t~cri ~ireT~k il'kHt ~v'kir II'Ilull:lrak Giirn(i~hilL<'r'~ Eri-IILkI.!.mJntlnun hu.ki.imltotl dfllre.::.in e klld:u :J.Jrn'Il:m lhlmduika MflCl!'ii ~!r"ad8 :nli!; u.Htii yalc:.1- d 'ri1nu::;1 klil".JIJd~t1i'tlml&lIr. y~il :ajada.nn ye$l gnlg~leri altrn· ,,';J.ayetlenn ~1ka1"8ak..lar} mebu!! ]anmllillr, ~~~=='"'"'---=-~-I:"""'--';"";"~~\'1 - I~ks.iltrncrll girmek: i8til'e.l11~riD tektii meJrtubuDu. mllni da su·a1:lJnr_ 'apka va ••'arpln Bded] ni~beti~dc partice "'''' ...111· rilzrl 1,5 giivemne ~arn!U v... banka teminatmektubuDu \lC Belediye r- it;i Fu~t Orh.:l.nog!tJ k;sl!'ar zuhuru hlrSIZI na.mz.edi go"terilecektir. Anta'k k.asabanm .,. t i!jtirdig; :}<ehBlyetlf r mUfiak&:!aVJI i,Ur';.[k vesik.a.8Jnl ibnva edecek olan H:apab zarflanm eJrBursll ilmkuG"nd!:l. P.eriklinilll i_ Cibalid~. Fen Jr <l':'lddel:lJl1d. 2iil ir ka~ vil·:r,clte mm;ta1ri1 m~btlsdcndir. KasabasJnlO Imarm~ I.·e he: ~iltmf-' ghl1iJ en liCe.;: 'I.~at l...j e kad.ar yuka.nda -adiJ ge('en komt~7w l ~ kcm~('i diikkahmda hazu' g,en~e'k nwnarada. mukirrrl Mari.ka mur.l(:a1ilk itin hal'! YB. buraJnhu:aktlr. b:J.kundan gi.l!el biT hale gdmef:1c'_ vtrrnelel; Han olunur. (691) ,olUer y·e Nwi jdlanndaki $airn!l:'if atle tic:; gUlli ewel evine ~irelll m~~- Iwnl1f,"1n1-l m IldHl~ mukllbi!inde 13ul.'iUt'i haricoJ1rle ba1a gllzet.eL~rdf' hIi3"ti~ I"'YT~j-- I\j-rll"lrnekk<l:!'dil". K.abirbil"leril~ lkavGfJ. etll1elel"L i.lzerine hul roi.. ~ 'l~a.filldUJ. bi r ~m 1!:J.pdllen llevi:rat 'hl~ bil" e.saSfl i 'ti- "-1.b3Jun ynkll.nna, kopriil.fr1I1e-. kSilr .- rlJ:da~tu~mJZ, :i-;:in ~artnan:nU'll rnudbim::e 90 odet vagonet II-;lk merki'!'Olide ii'l~rleT'i.nde yapllarl a.laJ.t:npil1 ve bir N"kek ~lI.fllilumun (,:allid ebneme.1rtdil:-_ dU'ITIl19.!I'1I1H laC'lmlanna diKkat e- mana Nurini:n. i.i~nnde yarIm gram hnc:hgJn1 iddia etm(!~i U:r.t"l"metabof' k..:i It lIlll lJ!II ld i.vIe .su. tin ahn a csdrtu~. ril1mektedir . C-"U'1Irzuh~u etml$, la.hkikata baJ}. kikal YSj1!brak Loricada olurrut 12 nHf·p'4.inin nmharn11lfl bedeli Ii[ HaydB.l'PlQ,u 4100 I:rlL n Dltl· R::t.~ba ~ll}aI'Ulln r nni tahlill~ri l8.nml~llr. y~d.a OliOmUi YIi! 15 }qmull tlrkFl!v:ikkal l('minatJ 352.:;;0 ]iT,:idrr. y ptmlml.!j, i~m- ~l n bll sure-tie K. ,myonl yaralanmal d,aij] tarafmdan 'i~d.mdJgl iU'i1~]1m.1Jl: 111 ~ "k~i1tme 10/3/939 t rihine 1'lIshy..a.n Cuma gllff" s.all If, de mtizama giLm". bir I1MIi ediT_ Kii&1l .. Ka.dlkoy TaGbnh!Ul! s.ukak 13 'Ii" h!:'1" ikiR! ~!Jya ile ynkahrnml!fln-. Kau Ln_.to L@\'J\l.lm 'lfe MUbay lit Ubil:.lfidtkiJ a.hm komisyon.mda .. :"iIb.B.. i~('risinde bir kflr. dlikkin mstim· 'fIum:ll'ada 1nLlkirn 4 YaJjlllda Mlhran Blr'" )Jd!lc~i.kIf' ~ l"dilmek snretile odun meyd:m, ",aid !'IT !tfllr"yam tarafmrlan ben,YI Ktimiir b'hmil,' tahli: Bme:le--!;). r[l'I .. rnlu pgr.d.'1lZ o·I.kIrJlkhe lin sBzil g,~en ,ubEdien al!na~ vlll.:ude 1(t,tirilmi,lir. Cumhuriyel (BqtuH. 1 inoC~ Ryfa..lrilZd.l fJ1l.J1syengoliirli[dJiigi.i e numune h'!i.!'i. sindel'l Mehmd J.di og\u Azili \'e YAbilir_ m )-'.18.I'lU:I/1 d.n bir AJahirk bii:itiiF&.kil.t kendi:l!l dall:w. hlHhldda j. hbane:;indtm !limit aJmlLk iiz:~[ Ii: sel, Kacrn.. Artin, Melnl1t't, HfI'kkL. V - F.k~.iltrnl':ye i~tir3 k etmek istiYiifl firma1arlD fly.blz. tekljth~'" I" k7.edilmi!)tir. k~ lHL:MJjJ'O.nUlHlIl vii!:eoiz OJdllgu caddey kl1~Ilg,:. :!;.lrarJa Yusu( Ogll' K'lIInJ~eo..§mc k.i;imii:r depo::'Lrndan Bey I l:"iHl, Il~L;ll ve IIb·tl.duu If~terir re.!!.iml,enn y,eVIlKr:lnetlerin y.&U!kI~1'l SI\'a::; k~L~:IIba1. 1C'1i~ril:-iinde rl i1lk gOl'iilen:k lDemlrrlar WTiIl. fmdan AI'IIlwciin ·idar InrJe'ki kamyona~.JU" leJ."t<eyin-c gitm,.,.k tm":n' Ortakoy i"hilkkll1Lh :JPIC.il Aufa!'d8.1 iza'b,at ile det.ay re~mlp.rinj [ba.I~ k:lS;.tCa burnm"Strke i" is't.rul~'onundg 'Poli~1:! te>l - el~ldrige ku"u~m p:Jl'ak hafif surette yaralarll]ll!j VI:: ke . inl! melliiLLp 1057 nUIIJJlC!l.1L S811 giir.t:indt"n liir han .. ~vvelil'le kad!ar ll'Ihi.:!<8J'lar U1l'I1I1'I1M'ld- rlDglI Tuz WI'. Elektriliin. ka\·L.I~maSl He ye.;ail lim -di Imi:'}tir_ 5U~Jl.] yakaJan~. daD ile. Oml ily iIe Beylerbtlyi :1ljl.kliurWl daha gii:n:~'1air rmlRzara iceen ~ll be~inl' ..... ~rmld'i ri e wkliflermin k.'lbuliinij !II!Iut.azamm'IID ., ita l'd Liller i burada. P:J.!ul.]JDrhmun Z Irlenme lAlli'll bnna glt'ld' .. cri. slr:.l.da K8.1ad ni,...e rifl..iD.dedir, . dog-iii gldeD Sovyet bayr kh hi!' VR-I H1malnrl h"h:.Jrndlr, HlIr\ ve. CeZ.H!lilRlOdiyerek NO\~otni Elektl'ikten 'alnlz ,.. imIJilik ~alf'OskiJda.rda TWlltSbaiJ. 'C'add~n· pur-un dalgflBlIHID te--ril f;j_Uld.Rlhln \'1 t,ll'klil~rin i!k~ilhne i~ifL t yin ~ilen gun ve saatte Vilzde 'l,B olelinc y rlc.frnl~ "H: bir 1.al. fi.l.n da ~i. !Ie mnh;alli 196 Imba Uzerine d ... 2 numaratia m\Jltim sa y~rntlH devri1mi!l 'Ir~ defiLze dokmm~Lel' Lse. gLivf'nrne (In.ral.tJriyle ve tuz fell ~ub ~fndelll aldlkTa.n ve.s:j "Joe '.JirJlk. kllrdugu pUnm ,~) l:atUkTtle ~>;.istiiade -etme tlffijr. Bu yll g~n", ~~Iini L)glu ML.i~blfa ".~ JlYlll evde Oil: or"ad8.ll gecm kte oltl.1l Dl'l1izbante yukand'l JIllL g~el) kom.';j}"o!1a ,elrrnel~r~ :itAn ohmur. ~6J5J ml~ ir. hym.n.kanun ds ,'ardunJ lie <elek- 75 ra!l:tDilll Fua.t bit' giln ewel ~fiInn Abmct lul.pt!ll11da.resindeki. ir'I.~ I Mi.ilh~l' pl~J111) e!l.a~nl ; Il},.ku HittTik proje:;i yaptml.mak SUrttilli! evlim!' ~lu!'l.!IIndW1 a:kl1tda.n boru ~i~&-:mo-trirU tHrafmd.an hersi del'li:o:dl!!!l 'Cl ve.ya '''kloroform'' tie zcngin. ~a1 - $a.l"Il'1l1mele:rille ekE H!'tedc cins, eb',st n mikdlllllrl 1,)z.1h lerilll de 1btiY=:JtI ka~da.ntu:aHtll'_ ginI 14: ynatlp ic:rnelc netil.'"eIli her t· toplani1l"~k k~ ... a~'a (Ik MImi hr_ 'hulan uytrtmak Vii! -=eplerindell Nlmu M~lir r nkt~ 2800 adet bobin lIig:u.a k:ligldl 8,(Jk eka..:tm.e g uliylll< t; a&a 'b~nllD eV\'eJce. ~1 bJ.Jn.riba - kisiDde zehirTtmtll!' aliiml gorilmerJol ndlrlclhh !'alanm ~almak t~~kjl ~tt1g'in(hm: IUllll'l a 11l'Hli L;Hldl'l'_ tmdan y-.kt1an hamammm yel"inc !lIi iizerine niil1!Tlunf' hastanrl1lr'sin C'e!jli'lt! m 'yd~l'1l AI'sp ca.m.ii. ea~~ mumaileyb g1lm:rOk mlJayene.si ,.e1m uhamme.1!! liIedeH b.!Jer mJi]imetlie;i 2.20 .L1lJ'11I ve rutan pri till' ham.aml de. bl'lHliye YIi:pb.r. yat Ilmle \Ie tahldk&.ta. b~Ja!lm $deJ5i 1.2 S8}'11 dilkkfwda mukim M'ell- , fbrbiyJe tevi{rilden getiremei:ljgi 1:180A.U Jjf ulup mU'Takka.t tembN I 96.04 linodlr. ~r. Belediye biitr,;l;!:l1i mliaaadf' tlr. m t 'Einin eu....a fBlirllcaatie . Yeni klDl'.ofcnmu ~ehrimizdeki eczah.a nl - Eksiltm.e 14/2/93'9 t ri. lne ra.~hy8.n ~ah iildO , aat 1 d~ cttiji ila.kdira(\ kasnb .il:m.e suJan Kamyon 1f;2rpmll!f POStRlillDCHekhn ~lkm8.Z1 7 saYLb :neleroen ted,2,rik etmek istemi~se Ka.bIlU~hl LttVU)ln ve MObaya t ;Jubi!.!'Iil'Jd~ki ahm komrsyonunda bOnl i~tlliiJle ll.hnlluirbr. HiJtr sa. lDPWl& Bek!:i ~kal-t 6 1'JoIlJdlikklnd.a. m.u!{ini Ca ~T Ta.yys.r Tap; ,de hitt.abi :mu\·aff::l..k olan,am~.tlf. ),.IIpIJ.u.caktlr. maJl'o:d oturan Mustafa. Jstiklfil krran ile Mehmet oghw HWleyiD! I h !Ida bciediyl;' ki.i~tik ye- dar bii'L;;esi Av""ntlirye ecnebinin bu baJe cam IV - $llrtl1!1me<len: ]Hlt3!,u.: olllfak h~r gtlu li'J'O P!;<lC ,~tn.jen shcadd~ai.J:Jdli"llge~el"kel1 2,l,02 11lun a.. Hen il tarMJ £d..rlnda SHrum an doiJe biiytik tiBJu~fi1I1J.li..I' gii:;;term.ekt~ I CiLkl1mskia berl'!!',et bit ya:nu:];m d!l I..ifllbHecli!~i gibi nUmu.lle!er de ,gorill C'bilir" 1'411 kamyonufi s.ademc.:;ine 1'IIl.filJ'U,Z 1t'lldulh ..hgllll jdfl.in clmi~ 'II<e w~.hJl· Wr_ Ka.sab;;mtn genq kaymakamlllUJ . .c-ebindeki p·araJar Ditmeie blll~ln V - 13tc II: 1iI e Filii ek!i 1tm. iiin tal' in eilI.il tin giiJi 'Vi(! l!3tte ,. 7.5 stJl dizi1'lden hafiI rmrtttc 111!' yn.kal~1lITIIl;itir. I \l.K1ndL~1l nihaYi!t "l..lorQi"urm" y~~ vc oolediye niJ:;inirt faa.Liyetli ~all!j. ktdara1r gUvl,'nm(l 1l'll.'I'aluiyle ilirHktei }'Ilond am geili!lli !i:Q1P.isy::Jom.a gehriP. lTl'm!1andJ~m irldi~ eylediSinden Kumar rnilarl ile yc§i Gurilll dalJa gU2e! Til'le ''E~r'' kullanmata karar verIll'ri ilfin otllllUf. (516) tahkikata bQ.§hlillllJ$lT, T!:I.hwlI..lcdl..' t;'nnUl.ljllrCl sokllk bir hal alacaldl1'. 7il i¥ till' I.. ·roJI'1 Osm!!lm 6 snyd~kah\'csinin Ust!lnFin..akika. ~f Liller evvdk1 ge~e MLlh, m.m n B. ~ 7,6 u"'l ... t t bk 1 i· dcki od<ida Immar O,\,. nnndlV} bQ~t f ~cutl' nelerin birinden 10 kuru ·tuk ""'" ," :} sa I a 1 ero n satwlln.~ t~min.b Deheri TutlU"L rmdan LIlZ Ahmet "V@ Q, 'k8.d8.~lun almtnl!j \'e all! "In t rtibat n~'fice:!!i:\· Eter a1ml, ve lI!:'i.lncl!Oz ijz:ij:n~ ke~. Saa . Lil II K, Lira Kr. lJra RI. MUf'tnfa., Hallli~ KemaJ, Selu.nikli du Hi.'is~yin Ilglu "'kmek~ Ml.Isl.J:l.b Iltirdigi "Laronie" tlirketi m~IU!Il.IbHi.i:mU \'e kalil Ahmet k:trnn FatKlimil o~lu 1I11?hme. zar ntmn:k eu1'209 '2 - - 51981 889'9 08 Kere!l1e I lar~ndaTi ve tt.a.I)"a teb'.;l .lndan Ro~ ma is.imlerinrleki e!ihilill 45 gT.(J.'P'U n.>lile kLIn111f oj.'1'I:l'l.lIkl(ln halde de:rnfifiOa .IIc]et - '70 3B038 - 2471' f8 Be}'nz. ~IJI Mo lIhrktap~.,;;jn l~inrJ en CJkma,mll f'roillh~' tilril'llll m~l:n.lt hlllimilll :vade.at ve 21.(11 lml"lllj kumM pH.l'9.'3J He, ''1ln.~] brl~h' "kaolu." •'til. kn b~D" bekliy!!rek nh:!ll [J~ dii~mii~tur!. lial,an hllalar. ve kWanarak chi.m.buri'!(et m.U~delLlmu2 ZRI' mu.5adere .edil~I'el" J'I1:1hl1!1i:.me- D iiz b·ey l} Z 2(j000(l metre -15,6 IU~1'50 u..m -ileyh tam @vine gireuti Fran liZ Somaillerj m.ilijirle tesliJn edilmi~li:'rxlir. y~ v~rilmi~lcl'dil'" kanavI~e 1!I1' dM ('LlUer: dl!il1iimhmbecri inlll!l

yetlerle 'Japonlar s n -----"!I:CZ~~~ a r Hidise
rso-v.

Duvardan
Eklynut

dlilmu§

Miihim Bir Me'seie inel .. ,-FlLd."
au hn.lde bir
fBql.lliraM Ii doktoruu

lnhisarlar ll. Miidiirliigunden :
-~-~'"--.~n Bed~li Lir. Teminal .kllie Ekailtmenin $ekli I

K.emal !pap cadJl?Siode

da BrflJ'II. gIr-

~!!e

ft

In~allla:'

m-

'l

..

M.iistakil

SilJosln

Saylavllklar

En Sl~r;n Kasab-Garon

v-

*

~Sehrjmizde Amerikanvari hir haydutluk

za

rv

'*

I

l

•....~~I···~··············· ••.....I.•••~..

Soma/ide italvan Tah,idatr
Inglllz
Ind ,Ia.i'lyoli".

I

I

...

."iI-

ileavucunda sakladlj1i EWr i ti.. "ci.nifl akZJ111 ~ ill'll It'Jyanm 'burnuna tutarak uyu.tmu. (!) il!temi4-

Cibuti: ,. (A. A.) - ~l.iIt~1" Ajan:unm lbi1dlrdjiine R'th·e. tUi.lyau

O m d I fara'in.dad ...

B~ cia dam.r ;rala ....an
Kurlll ..e~me. &mam

di:iv Imu,

tir. hadar Hlivvetii d", ollJ bliyle lrlrdl!!JIbf:re uyutmly._ BJ'ttabi Der
M

lutuh
l'!1rbjllde

lng-iii;,; Mm. liainin 30 mil Vi! FI';,tfiSIZ l!om.E.lli!:linin
Ii:eIl'Ubll:IH~a

e.;J.tmdan ROoke mUh:cuiztl ul'fl l~t'U~k ll'ltfmdada ba~l.m!~tiT'.
_ l.[m Harp-;!.salFdlglnl gllrel'l Ml1l~!li' )c:~mlk IoeWm" de hftie1l yaIkaJanmlfbr M..

de 121!ii 'RIff etm ekt&d il'.

ta],a~~u'll:I

Ni.gdede Feci bir kaza
, Jiaem:
NU'da. (Bu."u!liJ Hayd.riPa.
aon ~lU.t taJe'beslnGJen Ni)"a.z;~ Bev-er ~un.d b.Yr&:nl bltilini &li;U1D.elrie Illen oyna4J· I bir taJl'Inle.ltntQ pal!Jl&muJyt. :r~~a.IIlD~rU. l,hnOtf;6y. almndan

i
I

!?chli'cmin~, EregJi mu'h!l..l1esi. Yu11M Emre ~okllk :2 [Itl1DnJ'adR mukim CeIlJ1ill km Huri..Yt:! mmcaa tl~ druna,h Dceniz...'1Ma] DD.a.ha,lhlsinde 'e:: ill m f II D Jii: II. .k 12 n U m -it _. r;i1~a mukim Ali og-Iu himall Hakkl tar[]lflJ1dSD f}ovWdlll?ilnll Idclln etmi!) veo 9MC]'1u YJlkll,lanmJ.ibr.

nunlarada Oglll y~

oturan

T

kim

BQ:knk

57

gh

Ali

Eeme

Tuf!ln Unkl1pnmn~a 11.:y:tzma. add..:.inde BaIt:k~lya:1!R nif demit" maiaz,asl . y In 'en otuz kblo s.ikleti1ldoij bir demiri ~aiJ.p kllp.rl«'ln :y£L.kaJa.:nJmIllr,

$artnameJerl ve nDD"lunelui mucibinee J111b." YJlZJh 111811Il1pa..b zarf \!:!Ildiylll aatrn a.hnl!.ce.kbr. n - lIu.hl!.mme[l bedcHeriyle m-uvalrk.at teru.inatlU'l !riz:alarrnl!iI ,ti3lerilmf~l:ir. ill - Ekailtme 2'1 - 2 - 939 tRribine rastilr..an tpUll..ftesJ k'OnIl hiz.a."
:Jiyn pyn

I-

OligUlmelic

hl.'fLl"lda yEL:!;1h IUl.athm:'le Kabat&';ltn ohm ~Omii'!yoolu ..dll. yRl:!'llac!I'ItII:'.

LC\'iIlZlm

'VE'

MDb.!lI.yut

~1l:l"e.xJmle1d

Yangin

Flln,tiA konfer.an,!,. dUll a-;llabiJdi
LoDdra, 9 (.A...A.,) I'l!.pbu'1 heyet:le-rl a.raam
~Y.IL
te1'8JlWl QIi~eYeflj

FIIisUn abliJr iIIIllll,' vlU'l.1mru:H. Uz.el'inti F:UlatJg konI

I[umkap.l N~anC.iUmJ.I1R Li11f 10, '!Ilak2 bum.d otm-an \l'e. '" makGllarda Ticaret lllim biriD,.!:l kat 9 mumarah dl!lkk1bM. ka.sket<i VruJ. It Oha.llne~ ogl'ILI Ye~ant Se.meL'['i:,iWll'l keket tmaIiti1B.lilesililden )':tngm .;,kml, va dilkklilnm. hlst r.t11Sn11

$i'1ri, OsmanbE'}', khU"ailiye so· ltrllk i9 numnrn.dn mukim AdU kl%1 umli'IJI. miiraClla,tJ'e e can RU~tu pal18. hanillda ka.hvec.i BI]lU. warm· dB:!!! ddvWdUgunlil lddla etmi, ve tarafeyn rnnhk,emeye !levkedilm.fi!l. tir.
~i n 'lIml

IV - Eered.e ~'rtnam~!i 260 kk1J'Ill1l ~e~z. ~UllPrb:Hnnesi 165 kill" 'ru~ kaf]avi~ ~Brtl1 'm.e!'I~ al!' lU kuru-i beM~ mulbrbilU'lde bel' SOn f'iQ..
t..il ~e~'el1 "llbeden V, ltfi1.H:1[

'lie tzmir BrJl.fmUdQr]OlllndeD

alliutbilir. ,;e'[)rl JDktupJanm

Ekl!lilbneye gJrme<'k: fstiyeDleriDmfihOr!~

ve~ulik

t~min t m

ne

yEh:de 1.5 Bilvenme
j}.Itiv'a. e-c:Iecet

pST.&'!!J

makb ..JId'II'I!I
lb."
OlDls'fU-ll

ktubUfllI

k&pah n.rfl.HmJIt ·'826"
'f"!!i

l!Jjtilllr &pat C'!!lIilVU:r16 kwtu" yuk&ndll. ,ld~~;D mfl.kb1l!~ mlJ'klLbinl1dfl vermii!lt-i;l[; (III'in olu~uT.

eyl. ba.nlt& IUtlerfJ1dl!lI b 'IIh Ina

A:'lBYD ilkI.rtaI '[1i1:w .. .I'fIi' m.:u!I ~
UUl

He i~iudeW. maJJar
DlI3tlr.

tam.am..He)'

n.
I

gtirUpnelen

dabiliade IDlUebet lbugUn IIIq1antlb.ikru.1_

iR.

.i\[nJdlr dflkldirun niJ"OIl" I.om kumr~Yatllfil. It 11m. Dray&. 19orta1L olJu!'LJ att!UJ._':nlm.Jg ". tahIdkata t!lifll I ..

I

!;IirlmUne :[Itt rti't.(.!fI it UJ 1 Li m B III n.ll m I.lJ k.ayyet Sa d II n va.pum 1/2/939 -hmd~ 2'.clr~ ruldink ol1inde demirlii bulImlT'."' '.• 0. len zuhur' eden ].'IJd rlr11 'I , ,'uzfinden ErC'!i!ai fltT1.AI'I'THI 11:~rt",1 lot eo derek:? 2 9~fI TMlh[ ...de mt'7.ku," :Ii-I
II

IIlr

CJ~I1IIIl:rn

ollm b84lrnt
ft;

dEmirwdikte

yan eden
pr.nH"IW'II

bapt. ceruato gBat{l"'ir d~ n·
b9J

De

800m

ftflli1:r1l.l

lwldikinl VilIifdl" ~ rt-:,DI r 'Tu r~t Alp lar,_fmdrul wep erllli"l ' oljh~" .. lIIfd"Ul M3Ihkem!~c: ~'.1:.hJe~ l,li~IQn(l'l ·si VI' • P".i:i. ,HoOf mu'! tnfl' dUa i(!iQ 11 r . '" .. r'~ trlK: I ce...l

I

mult "..i tf(TfD, krn~ ~ f ~~fm1rhlA b1il "'umst.:i.. ~4!l-,il.:. .to. yu.. kanda f.a,)iD u~1HI. 1 ""I!...n Vi a..aatto ..1UI!b.kodn._'_ , 'Illlunmlllnn ",eo-: . • oU' Vl'U _..undenn"'l!ri ~eJilI:z Li... ean.t hl'll;;'lIl1lD 1005 i.nd mIlddMJ .ne t'.mf~ Uln olunur• (H~)

, ~adl!D1

erkek

'rei

btr

4

}:rJa~t.IlIIb,a.bhll'l ilt, kl,II:II1 •• hJ, k..hve klli'lg.

HazlllIslz:bgJ., rnida yanmalar-nll
gtdr:rir, b.1!I:1111U17hikt&IJ get .. uykuluduiu deleder, MidI!! Bmnald rr bo~,.HM'illl

WOE ~
hissettitinUl
rieUdl1DUZ Dar.bl.l bdifle dr,,'

8a u.ru
m

,.

II'EH.: S1HSlJJtI!I

Kh~ lrtrJm
'Villi

Eebak

&taJl b L11

l
bat'

bh ..

Bfzdfi Je.nJdeD canlunmll.ill

&1maJu:br. Sl.tlJim niullurur.

KABIZLIGI.

Jdyu kilbal

etme •.

by ObporunliiD dort DU!;'UK &AU-hit mal: ,t ..ll'lhilli gijBter~n bill

Aglrilgl

MAZON i im HOROZ
mulru dOtaL

mDhim '"
tMim:iel

a..n

,eur a.hiren bir9Gt

... 'feJ !kala!."l. ill tI ~ar

"ttl,

Fiy.b 80 k!.trU,tur.

ANNELER

WILeD -"un' g,_.£!Q 1" ,6,0£ u/maL,' 1V.vu T,IOPiK mo,rieA gelml~tir
"

/JtlagOJ!JlA

_II

6li.yUA

rei." {r:Jm;f.a.n ,~

~

.u...

ldrirtd
i;:KU'

a ••clar. 1Ii.i,-iJII
...........

.~ v ... iob:. A.iJ. dotdOfi.lBl,.ljl: .. dU'll,LDJ • DIXXATr KuJil.and~Jrtul ylrnti .doli: &at k-Ionrlil Aooll.lcanlolJ'l' dUIJ~.e 'IlOClJium:uH.III 8'VhJ;CIIlD 0fmiildl1gJu itfm.-d ooilliz. Slhhat VekiJ.Hini rami IFriii4l1i11.ol:.11I'ltl h,,,dir. TM-nl .i,"Jtimali kuhila.rtD n;iDde Y,IIIIhdLI.

tiro H.r d f. iIIti,.t.

:VoM'.

v.

'kiliillde

Ie

c;.cukl.l'ilnlz.

I

K UIII.QIf lAJ'il.I: Sir It· ilv1l il. ~J miil.vi k.lm •• ,ralImftlr. ilY'iikler: Ge y rken ilci. btu bi.k i.ivii, f;oeukllll': 10 _ 15 , .. rna lI:.d ... 'bir k b.l, '10 'M'mnd ........... i. 'ocukl ..... hw ',"" .• I ra.ta.rkt!iibit vi1p driiTit erilir .. I tl ber oozlI.nl!d-8 20 kur tur, f LSMET) t mine dikkaL.

~iiill'.

Adliye Vekiletinden:
y' 150 lira matktu ucretl imtih.llllll:lli Villi) dte 16 d v Dllffiabakw. il

ir mtlterei
rnu adf!

e

IT. Mil.sa.bakw.
IUoi&t

ba]

939' taTihiD
til',

ell

lli.1nti

l'ap'31 .. e

1m .£h[ln~ A-

l.::~b(!1 . ar1lllln ~unlru-dlil'!
k!lHIUIlLJnd,Fl >'IIi~h
rC."If''lli

lll'mlll-.in HlU'il:'le

VUlf

V

oClA

'I'thI. n h~,i;1l; orm.llic, ve )'i.lk ell: bJr'

bll~kll. Lilr vl.zif~tl.i bulLJ1!Jrnarnak

mc-kh.J,I v ..-.u f~kUlt1tde

tt.1""ue clrnamnk.
i.tidll ve \'~

c-

l:.-L:,ulJ .. l 191' J!lM.lMC'te~i K"LillUi l'oDd frhni", buhl!ll1Hlk. r, fran.l'ljil.cadall
UT'k~eye

vt ... I veokil1!1.6
Franslzc aktrr,
ya

"rH-

ISTANBUL
lstau'ilul

SUCULAR

VE

KOULSOZ

n/

v)'
T1Ilipl

Tfirk1';d.en

t~:r-

Me,fubab;dar Cemi,yetinden:
ueular yf" kuu] iioz; me~Tu~a~ILa'll' cemiyetiuin LJmLJrnI .ej'etillin 2.1-1-939 t..'1r[hinae Y::ln:n~!Ilc':o!j,il ilo.u edi1el1 i~Um.<Lmdl\ eli. pnyet hastl .0 1madlA'J .rdun 13-2-939 pahrte.l!!.i RhinD'1lf' blJ'alulnu,!,lll'. C'e-miyet meusublnrmm mezkQr g'1.mde "a.at ][6 den 17 ye k,.dHr . taabul Beledirooi ClvRnI'lda 10 - Q. h Esnaf c:~miy Ieri bil1l:3..ilndaki
. etimiz. idare merk~ziJlde e If'iy-t cii:zdnL&riyle mllam..:liit }.,/kkmda \Ie h!;"S.:lb::"tifllll n1U?'li!Iku.Ii,t
If!.

l:'iiJn.e.den imtih~11 IIfdilecl:lkhw- ve tngiljzc~. Aim nC8 vey; btrilft y kif Dlllnlll.r!a. di tilo rtdi blleuler lercih elune
(236) {492)

ta1y He- dan

b raber

hazu- hu....................

Istanbul Be ediyesi Ilinlarl
--

..

Wn.1IIlalul lliin IlJlunur. RUZrulID,e-: 1938 'ene'li "teyetini" ~ ihr.ll. I. 1939 . en!li mesal
tll"Z1

·lk..i
Ktih
I

\'(>

Idare

libnbul
leu 4.'0
bIIlle

vs Beyajlu
'~Y~ zmiIe

,
ic;;in tedarikins
Vi!

1

Tflphirh~neler:i HI tane
~~8ij~

liizu

g-Bril_ _. I .•

mlilk,iue·

e fft tirtW!lti
~Ik

100

taRe

alhi e 'bIJrbssl

If

-=--- -

_

._

-

t

~ ~,

I'at edilme i.

........

-------~------- ..----- -----_ ...... .............
DokURlacllar.
erili)~~ti1nizin

l'~rUlin

t~bdili icabeden id.nTft ~u,·l'·etitlil'l 'I Jlidel'l ~e~ilm si,

n .. me.' i I" lItimLme tutulan Buranda bez.i [.81\rgZIft1 liHldLirltlgulJ1n-eg{i1"i.li]e'0 iiir. 1stekli~ r 24,'9C11 IUly~h kllirlUndl.K ~'.azlh ve.sik.a ile 60 Ii.N 56 ~u'ru..,lli1k Uk tCm.1I1Mt ma.kblJ.-Z 'Io eya mektubile tHi gurril nat Hi bU~l..Ikta. Doaimt EncumQude
T

~'I~a ~ kuru~tshm~

e~i~rneye

kQnulmu~lu~.'p~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Istanbul Onivcrsitesi Rektijrl.iigunden ~
EdebiYHL fal-ilill"linde debi)'at d l;E!tllikleri rnesi
a~1 kh:r.

,

blJealar. C;:'orapv,lilE" e ml,ellndan:
~JB sen sl Yllull beye'l' muci kar inca e.al~8 r~l ~t: tarzunn umurni ve hdi uat name 193ft' cUnl!l'rLeJi
Il.1an

Yazl1ll~r-ar'.

I.-lam _ciler. Trlho ..

.id muamel ve hesab .arm.'n ve mda letkiki ]·1,. id're heyeUnin
he) eti

id8r~

iiz.a rmn

,11.

[man

)'eniIt
~I!I-

, ell .i'ie~ilIl' .. i i;;itl kaynth

a'l."'IlJIlZm

eoerni,'lil-t karneleriyle

lJirhkte

iPlRil. ..aat

1 de Eminonu

Halk.el,,'inillf haz.u- bulu 111-

:ri~a

0] UIHlr,

.felanbul

5 ind

ten me.rnurlu-

iWlldaJi ;

Bir bar~tan do~ay, mahcw:: olllP ah.ki.IIHJ.r ya ~Vl"ilme!:iine karar 'Ii" rulm mma le"':fikan nizamnamem.i.zin t&DlUb ill reuJrl..e ~ iULlii kum[l~ a~1k dill v~ yeni i n heyetinin intihabl artlon:oa. ~artile 1712/93'9' tarihine i '. 1IHI-939 taribiu te.t!B.dtDf d~R ra:l3tllynn cums. ~i1U ilarl.t 15 de BIil- pFLU!D' giinii l!Iaat 10 d!'). \f,e ,e'ksenyet yog-lu bt:ikle.l caddeaiJ'lda 98/1ttLlI temin edi..lmedij'1 takdirrde ]5 giin No. lu Ida..rti aiJarbman1 birim::.iJkat.· soru:aya taUkiie S, 3/931 tarlihllH~ hl fllltiLllCaktllr. AJma.k istiyenlerin ~duf eden pazar gUnu s&at 10 mezkfJ.r mahaJd gost.ecilen ~aatt" da cemiyeHmi:rin mcrkez.i ulalll Be~ 2.11' bulunmJIiarI iJjill olLJfll!1r. yoghl.mlla. Yemenici: tiO!kagmda 9 No.
1

Ha)'lr cemw)'eU ~a.: '!'~W cemiy.pUer kanoou

Ml§NE TORA

(8'8J li~~b SuLtAn m.!lh:allesinin L tim"e cadde inlile ellki ve en.i 309 No,. lu 6V'191c1:l ir,run k!t;riYeoll pazar kaYlij'Ul81 ma.hsull kaYlkhane ,,'g ~o~.me mahaUi bugun _ ~'IIDn t,ppu.d1a ka~'dl m8l1'cut olm""Idljlndatl se:lllo&1iKii tal!JLITu.fo t PI k inn III OJ. tedjk~ Til 1.8 l a Ilibu I ,]=I cl e d i.re!!ii IUl.mU1.[l. h P Ill' a tesh 1llo1l1.ammell b~lIeLi y(lz al l~ yooi billli1tml~ dukuz lim IIH:nlllll' ciJ ooile, ektir. Bli. mahal ha.ldnudla gel"ek e~h&:H ha.kiki.re "'~e gerek~e I!ruru.,hm ,,~ mu.l,',',kkat tem:inab d~kuz Lin .alh ym til} Hra kirk !!!e.ki;,: ku.~ e~luul hillrmiyedM lasati'!llf'l ...~ taaJlttk iddia ellen 1'a.rsa elli!!1'lndekj rLJ~lHn iburet olup 20.,L!l'39 tarihlnde kapall t&rf U~UJj]fl Dlflmika~::IY I koN! 'kalarla birHlrte iliin tarihlndlen itibaren 16 gun zarfmd Sultanah~ flllldl.lgLJ ilh edilmJ~ ulan SiVilS - ErzurLJIJI haitmm 898 irlc.i kiIomdre mett.e tapu da.i(·e.sinde San1!'er tupu Bidl .sind yapl!tlcuK o01-1n yll.z. )'lrmi metre atlk.hgllld.t!iki de-mil" kopL'u}'e &it H D olunlJU'. (SUi) • tnukal ere. proje inin kopri.lnUA MU.iine getirilm~i, koprtl :mahnlli.".

San,.er

t.P!;!

..icil

mllh.ilifw:fbjmdan:

..

hlrlikta

27-2-!'l!3S :p'Uflr-

tec.,-ube:i rLlhiyat

ve Arl.l.!;D \'C Fars dili ,.~ e.

bu tunms !Ldu·l.al'. (816)

T.illimlltm Boi8z.;:~inde:

mucibiuee

.

btl IH'eme. Nes-

b.~h»'l!Icaktlr.

bteklile-ril'l

'111.111'

ni an 18.39 arYl iClude imtlhanlan sonuna kadnr nkto 101' ba}vurm ..l n.
1

Nafla Vekiletinden:
nakli
Yi!:

m

ra)' reri!liJ/.atm~ g~it

VerJIlie

t.arihle.rinde

brt:ra

y!l%'l I

"wlan oh!lrLCuma

(14812)

~ta'Dbul

lu;llye

4 ~Wlil;:iiHukuk

Ju bmada i'GUma edileeegtnden cem1yetbn4.ze mellsup azalarm liD tarIlI1 \Ie SB,.QUrrd~hlLZll' balunmaLan

TORK HAVA URUMU _ ·· ··k .....Iyangosu Buyu _ p'.
4 UncH Ke8i de 11-Suba'I'-939Idadlr. BUyUk IkramiJe:50.000 Liradlr,
1

gundall ME!zkur mfirwkli:!!i8. oHynii :;Iartlarla ,gi1nu ::HJ8-t rm be~e tehill" ~dHmi~tir,
2Bu mLl~aka!l.t!.ya aid eVl'lIkl

17.2_939 t.;,U'lhinl' 'n[iJil~dll-

d-!:I,bn ..llmli' OIJ111hH' VtlkilJetJmi7.
lIlLikS'litc"lc

D..
Pn). !Ie ~

mi'l";'ollar- inl}lWIt Dall'esioe milta t e erek satin a]d!lkl. rl jel!lil'1in tB"'hih n l' ltllaD bn ~Ilhlfe:i,i.ni Ledarik edebilirl.e-r.
3~mDakM(I}.a ginnek

i.diyefiler

mima.k.s.Ss.

larihinden

en

1.

millhketne'Slnden:
l:5ta:nbilL Evkat: mu(fuil'etj veki!.i t"nfmdan L8.leHde M£;sihp!l~ makal!esmde: AI~ili.a.ne soka~dIa 13 ~o. lu banede oruraJ:l. Osman oglu

kil

ri61 olunW".
!.fiJll9 Tof'1I. helieti idare It N"egQ

:A.hm.et aLeYWne 3.8,99,7 No... 'Ie

11~1'

~~-------------HulWkh&.~---O:ahl!tb..r SuJl\ lkinci
kimJiimllie.n ~ Uakildartl. Rae1r'1'l!ddin Q1I,VI.ll, aahaUet>inde Ferah 8'Okajmd 42 nLJl'Illu&d-a. mU'Idm Kih;Ut Ferinabm, blilbH.Sl Vra.hiUe I1nU1 HQrmU:Elln v@f'IIt!a'Il h.i ebUe pu,hJnr,mem1:Z1n e :2 _ 9,39 t01"II1U iurl"ari1e lIlynf evd!e Dtu.rml loa:rdef'll jQndBl' _ ml. a!!tegm Qn.! Sw:letUIl in VQ!llljeti I&ltnw 'V,erl1m4 oldDi'lli h;;lll by hLllm

reoo'

l

Iln ell\'r:) refer8.llsladle. diger esih.larnu ver~nk el1liyd ...e~ikll!n almahm JBiIllm.dlr.

bil' i:;tida ill<' \'e

.a.letimizlI

;

-t 81 biJl~rEer.
fi -

MllillaJitl a evrELklm )'eniden

.!!litUi

.al.mak .L!tiJ'enJ~.r bu EHrl'AlQ f~aat

l!Iekiz. ~Tiilz Qtua !lib 'k:Lliru~ mLJ.kalilililllde

DgmiryollUi

D'_;r~IlIdelQ

1m dll.vadan dlo]a.p ma_maileyh A.b.!IIledln eh'f.!Vnl ihmet QUill mahaL

Bg

miilnMilc8MHya airm

lin b'lHnm.ecli~i dB.vetlyesine ya.zWtu III rub t:I4.n anllllJ1ldtgmdan iHtek \!el,;jtw.e kGWaine Uftnm davetlYMd ta'bng ~bt.'i!I ," bu husu8 lf~ln

bndlsine
S8 at

tI!.r ay m.il.hlet verilmeoigUnili
!l!'

ne ve mll.b..akeulenJ. 10/3/939
1.5 It t lkhu~ mallimOOll v,·rllIILi.j oldl!l~nd.pJ tulranda
\l~

wiD!

Bundan ba,ka,: 15.000, 12.000, 10.00,0 lira/.k ikramiyeler/e ( 20.000 De 10.000') lirallk' iki' adet miikdfat v,ordzr •..
1

A'mda. bir d emi Il' kop:ril

hr.

(5810).

imM (950"

\1'.

i!tiyenleNllll tll.a.kaJ eW metre B\'l]ldJ monmj m~ Yi!iPmI~ olmMok I ,3I"IID <leak-

Dr. Hayri Onl6 r
Oaol(!den uolln 8'fiJr'otl\ll At_cam

blll:.uamaul< "cora 'tnT' vekL1 gitnd n,:dn tnd~iJ'de 11ll.1ililnda g yap :kFl. l~ vC'rH et-,i;;'i.,'e bu. L~pt:J.kl db.. e. '

adretlli yazlh mlldd?RI~/jLlIll y :>1." gUo V$ "tta ma.hlremed hazIJ'

fNllta

i~

Zl

()li.n]arun an

de

D1ahkemenize

iG~n' milrac.a.atlal'J iK'[llll ifllJl:I~

t

11 OllJDUr_

t1yeuln de ma.&hme Wva.rma

IWI oldufu, UID. O[Uinur.
,(l.'~g3.t,

'erllplen IIlr bllet at .-ak 1~lirik alme),. Ihm I atme,lnlz. Siz de plyangununl 111, 'Iud ballll,ariar raSllna glrmi, olursunuz ....

lur~~mda

NB.. IS T",!eIon 413

H., yude

I'"

-

-

-

-

-• •

;

•.

-•••••

--

,,·v

I

"

~

.

:

L'

_..

--

--

GONDELJK

a/VAsI

HALK

QAZE'TESI

...
_
...... •
Wut

...... ,hl!

[lIMO &I'~ I-,r .........
fit .

IlL 1 IVhJ'Ii HI lb.

-

N ISBI IR SOKON
",i.hi iT aUlWn Mikiim iUil70 .... T. Un.k .!1llll'kLan ba,hyarak U:za:lt;; Cuba kada.r. hell' lIanft.!II. "ADki y:z:un bh- "oil"KVn'luk'ta~l dinI~.ni-r 'f(e yeni Y.:n.~ ha'rufelere haz n-_ IIlDLF ,Jibi. bir 1~ ... i.zHk vlIlr_ I;in J ..p-on Ihl!i'i'bm~ dllir Ib,ir ,eyler i,itmiyol'u;r; •. Japonlar eipl!!Y~ hiiyiik: bir ~)(rllr .... rfettikl4!!n, IngUlz ve
al'[Dil &iyaMt • hllla nd ..

e Koni
'_'" Mefk·u.... S re
O;

Bu Hususta Kuvvetli Bir Savia Var
Bayan enebasi ati In re men a a n I re orusmu Ah 'met Ermn Y.aIman' •. Ref·kras -I G""
I
t
4. ....

.hayet A~~an~~6oo bin • 1§ly Slh It a •
alrmya karar verdi
6

. ,.' T

-rd

A·- " ilk·_da
I'Ityevm
VI Ahmed
1

I

ita(yanr.n TURus Hududuna Asker v~.. L. Ol-·~...... 8"ld·- At".,
IgmaHta ,aUgu
,I.

1J"'llyor

AJQwikan m~nfllIIotleTini ihl"'! .,. d ell: mahiy~U. harekeLlerde IbulID ... a not,aJu tl!'UQlllle meydan 'alihkt n 10M'!!', gliriilti.iye birn f Ida vel'dil-er. ~i.nM]e!ll" dll!! bli-lilu uf .. k tefelc: lII'IuvafflildyeU!I!l' eld ~r etme15 lI'"Cillin evJemek 1· ...~~ b.l"- ve-I1e biliyor]ar Bu kUliUk
.. .......' ~
(lI."pl"mlll~
T

Dnn gee vakrt, Kndllr mah: Iiliude
k[l~.fI.kCl~1 Ekrem

~ ht-imiz
.m ~hur

in ali-

ht.rarn~

KOllig'in Am .... terHollxnda -tallltu?:!1 hu-aIul. clan '''0... tevkif "·d·I" rtli>l. utLlllU-U hukkrrretla colt kuvvctll bi r ~r~}'il-l de\ eran t lot J, r t nIt damda mn.hlm:1tIlIH
nlt'!.tI~ ... ~, ;{fIII': a

dl-I gibi LQlIdt'a!;lOl dt'gil, k, nat' . evyor'.l: rlvl-mnila kole-jLndeo1:1ir.

Amt"I."ibir kiz

oze

rl'li!rnen

Am6l'1..k&da BlI.yaD

bulunan klz k.nJoljl1
min Yalman'tn RIi!'lzak Emina

re 1108

suk

mtlraeaal

11"

uti

etW"imiz'
..

rusus

8

lar da olin.,,,,, Uz.a !jiarkta sanki 'delL bi.r lIlUYazene h~,elotkul e -

m" zanoDI.,. .. cak·'lm
.....\'TUll~JJt l,h'll~

ui}b[.t~i !1l(lddl.j munn I ve l1obeb;:i til' \ C Ne\''I''''lrkta" tlo1h"ilde buluuun ev t;;,u\,B avet I'oli.:<: I'n'IIIOt·li bit· ..ev hllm t1il~If'1'fni l>'ttzt' t (' I B 8,· Ah Ill!'u teo· ,I vJ I\olt"fkllIT dnvet9 I'AI"lJlI • Ii h'mi~1 Dun
-<I

EmjJl y",ImRna b,J,u me.!eleti'811 balri F1~1 i~Hr, m Baya-n ReZUK I'I! son ':'Ielljj IUI.~H~atillnde 11:0 ('1 srB 'r.r ,. [Ie'Ii""',n 'N. "'VY0I' .. IhriJU '-'" b oy 11 kadaslarmdan l.IflZlhuiy1tl ber __ lrer J d'" }.' .. " " 1"._ N k lrui un ueunu ,~aller ! mea .M'ld.18Hi.l eglf'Jlm' Liz>"I' o:VYOl' 11 ge 111~ rl i'
habarlere gijre ."
Ha) 8]1 Me leu-

Aldtgmml: m L1telllIlWH

ve mevf

1,Ie e:nj~telSt Ahm

,. I"

t.

I

.etm. rr,
.

.

ran

lCllb~t

etm~

~l&y n

'I'tlil'
11U'1I~1

daha y J

lu.l.i'. "~II

dJld';jl

Rdeta bit muamrna e"il",'\'l'1 ll.,;'i.lldB d..il:. Bu it ibar!n ('lkl~ll I;1tL~'ianm dB hulnurluguuu klrH"eye i'li.iylefllBBE:LyulI i.n0fkuTlll'lIin A~erik-lloda rloi";ru ohnasr ihtlm;ll rle ltihntlediz, . meslnt BII";, St·'n"j"ty""''' srkies ... L.....[. L"I·h ~. nrtarian 3iHllrn;~ gibldil'. A.,,'rul18da " c u.., r.S '" '" ul1lllnlJ~I.I.11U bOyI·, ~I"kl' pl!lrdt!!i JcIyatn t kuptu~'11 ZlirnanlanT bile Bavun ('lIe. kure rllol'~~r(,!lil'lt! ge- l'tll'li~ \'t> nu hususta rnusrrrnne rl- II. i1dl"e~1t!k jF1temesj ve hU-,wib'e!:i o sas nl -,it irmed], Ukram'fLIUJ1 is. llnce • .diin de {l:rledii!imi~ If'tli c~It\I'd~ bulu nrnustur. ni miJLelll&-ci'iyell ~ide-me.ie oall r_"o.!l1._L n ismdu n, 1",t iklili'l'l d l' 1'1 bah olu It- ~__k_e_n_d.t'l;_b_iillii ... ... i a_h_E_IilZ ... _t_I?_,,_i n.........;}... Z_~ . . ~... B_a.;,y i1_)ll_n_i_~le...f_k_u_r __ ... ... e;.y_\o ...e_r_d·I.. .. l1'1_H.;,S_1 .';ll!ijjOi,;;' · .. i_i B;.;£I;.;I..;d;.;i.;.;'K.;.;k;,;;R;,;,tt;;ir;.;_;,_ ..;:1 du 91dll"l~ etm~di. lIalbllki Ukr311(ya' nillnce iHIT] ~klu Ire-len '1Jke bi1yilk OkrannJ. olmak 11,;11]) t'd r Ru,>y.adan A\7U1l'ri.ya a~!:-H·"ak

f,.ik, Rn nl jJ l.'_l~i]"-Zlllt.:. Bil lid I t I. DlI;.O rlct nb eri manab bir ~1ilwt muhaf'azu eden S1"I'I'relier RLl!':)'9:;iI

_

jL11lllZ.tL

du-

man'in kaj'h~ II !Wll~ :Ji e l'B
IHjj:o;.1~11 '''Lll .' \[ •
• _.,

biraderi B.a~' Sillilnj. k f'11 d-· -I got'] , '! .. fit 1::>,1\' f' rlildmUir
•• .

u.~ I..lU~ullmu~ Vel:
U k('ug'1

m
.~.

IleRl"indi

-

LI",I!{

~.~nld.~ LouJulHlultlriHI

Elcre m l~olil~'m ..\111~terhul.er "I;!I'nli:r

~H\:HI1 . ..

kj

fkH.· ... k''lldl~ln1011 AlIllinkfi

r:l,'l' -

bl k 1I~ r' Imoye _Yle nwrne.:loi l'il.:[;IlIILrH t~kJ"o.rlF'lJ1Hfhr.
It

nun

''''."

'"

tl (~

_I lkl

J x a mana
~t1f11

z anurn

1_

lIy~llezza.

..

hl

JH'nu.l!lInJ
C

A

k

!!!
IIo!"

11H~T'll1tHI.a
_

m~-.

'!~

!
AI,rnan '. 118r18'" blr .011
:1.0 CA. A.) Onilmtizdui rlk'b.hard-a Alman,'s.da. !ri-. lih altl11.d .. bululllln lntfilltm nQr ~ Pu'jd:

Ma

deuk gibfgijrLim-'n

~lollhLim.i itlf:d e. OtL.u AvrUjJI1 gill'ti1 Lllerini IInki "'alumll~ mDI huluYOfU.Z. A\ru~lull.llIIn Alfi'l~n.
Sri

bir-

i~in dUllra

I

I

~

~~ 1

I rlil

ur

Hamln

SI

Negrin ve Delvavo Althanta'da
san neferil! kada.r mukav~fspanya hiikumeti

,1 '!-efe ber 0dHe~ektir. Re.me-n ~ijyle dilmilrnektcdir ~ 1 flora \1& 19007 :-Ieflel·nlldlB. doi(Sonlll 1 inli! I .s.ay1uda)

mal

toiktonlllJ.

ild!,'etel) fiOrO 'Yiu ki-

ya

birle~rn .j nlesele-:-li I;l)kb n tanh karl~ I; .Hi,' eski zaman nl~all nhlu. Ceku"lorakyn. IHlr~:llnl1d!
jJ

Dun de B'u Maksadla

v ha.zlln bile ediJe)L BolJemya i",JenIle aHlka. gij~(e.nl.1ek urtlk kimsenin IikllJH.l ~hlliYOl', Hn ~buki dahn. dun deni lel:!ek ka.d,1iJ.kL:i:1 hir zamanda gi'lziirnuzi! a(hkBnllllo \-'3. kit glizet~m[l,ue Cekc:ilovak)·8y

Halkevinde Bir T oplantl yaprldl

Eminonii I met
I
I

etme.ge haznlanlyor
8ri."i, 10 (Husu~i) Wrans&d!l

Kii~iik Deniz Es f
A aSloda(;1 an iht· a

ispanya bruwekili Neg. in) He hl1l'ieL}'1,; na,:m 1 Dt'l V'lya taYYllTo:l! i.e- AIJKanln'ya :;;illl1i It'rdiJ. l"pan} ~'I r1iplollll'ltlnrl m 'kozi MlinlJnetluill SOil n~'ferl:' Imdr'Ll' m'l.l!ill\'e:m, II. Clmoe:,ii iqin ~[lh~tH:aklardw.
bulu:nan

dair tel· sHan .;myorduk. Hitlerio bile nutukJarmo ~eki dLlzeTle merakh. tunlflUne q.k ehQlhID 'yet verii' ,khl).!lIoIBte maliRLIB Ibir a§1rllrk \Te reba.vet Z!:Ildl. Arb.k .buwar illl'er oOmbal'tlman lIejiJ; olil ulm-dar iibf z:araJ'lH~. h lyanJar h Q rtu k gtir II J UUO'r Ie f.~ Ii k

Fr:uiki£l kunetlet' n aIde bll.ll n(loktahrl f!otrnj"le 1ii',

btl tun i~gD.le det'iIlm

Cemiyet idare Hy Ii iie Qf ,i. ihtilcifln Sebeplerini izah Ediyorlar

nNORK

t\1J

I IN ISO r..1

Barselona, .10 (A,A.) - BurRda Milllorqu~ ad:UHllI i;'lgal 6!'tmi~ ohU;I
($-onu 30 ilincU ... "foll!i!l .. )

dumll:nlar

ove aJ.ev]oer

n~'bktaD

',ollra. b"- dunbir,e atalat 6WoNine - ell Vezu've ya.n.ar dagma b fJziyorJar. O:rtad.lil. Clfak t'0fek .ir dumall fllaJiyetin bDtUD butOn kesl1medigjne bir ~!U·8t. Fakd De Tr b

Papa Olda
Yleni

PapaYI Se~mek

lUll garhe g'ond&:rildii' sl,l.ylenen ~ Oil bin ki{.iye kImsell in ~1Ie liHmi'yet vi!rdigi \HII', I'll taiim ~i'r. Roma. et;.. 'r bllB 'lor)1atllan n:lili'l!l@l"llii-an korun val',
Ya IIIPII.HS'll. '!

i~in hazlrhk b~ladli
VEL-tlkan. 10 ( .A.) - 'Paps IiIn gU.n IUi.H.hIeym 5,30 dB. olmhtu. Son dint IDerK!lirni 'kendlsme .k.Ei rdi' Dint LaU1'!. yl'l.plnl!l'll r_

lk!l

6en~d

nberJ

OnJ!mij
e.d~
~fin.Ii'I)

neticesjni yecllI i!

btiyllk: bIt, erldi'~e VI' h"~

belrlf.XIigimiz bu ganp mU'harebeo i~te artlk ~Ofllll. erdi. Fa.lI]a fil Jay
vll.Ei)-'&ti

h.aller ve dLglmiz (MIIlRn! Dm bRZlrla.khm IIfn,·lem-eJ.i-1

y

1,.1Dde

te.l}ek.klU!

Bu. ilIlaks.a
liliJiU bClllBI"J

dUn aaai!:.

edebil'al.
1(;,

twih y'

dill. Eml\:e

noniIJ Halke~'D.d

toplllDml.lJ~8I'

ted.ir.
.··-II~"!!!~·I!!!!IIiUI!lJl! •••••• I.I>I!!.IIl •• !II.iiil • III ••• ~

(SCJnu 7 n~i: "'I'f.d.)
•••••
ii ..liiill!!~!I!

kat tDl"k A WUP'&

amet1e nee

r .lrok.

biit1lJl b(it(.lrlfena~al!!'lk diye beklerken slInki ber'kes rnllzjc bir .ka.bu~trm kurtu!-

1III!!~!!!~!!!!!!!!!!1!!!!~~~I!III~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I!III----.
•••• , iliilr4.iIJ!!l! .

P P' DJIl ~i yirnu Q:Tt I'lut" SilffiUn kU.sea.inde te"bJtr edilecek VI yann VBtik fI Bnzilik'infl. nllkle-dlJe-ce~tlr. CeollZe meru 1m] BaziJiiikt(l ys.pdal"akbr PAP1\ND1l I:IALEI' HII1I ~ ·I[4.zmr .. O[ f
'!"

i

MER

mll.l~i

gtbj :rahat bir

net'i51lo all]tOl'

deI

nnse pak nata edHmemi~ L1JsCflH.
Ha1buki cluny-a ne heypcanh da.-kiksl.ar ger;llI."di. bnrli!lfni haflbe neada:r yah[J zann@tti. SaUd de I1a.kJkll.t-~l1 b~Y]t! oldl.l. FllIk!lt .i!imdi he,pJ:li ge~fIl~ [lIrtinuyor, BUfun dUD)."a 90ktalldJr mahru.m -I;IulunlIiugu bil1' l!!loe'lo',ekll.k j~jndl!'. $1mdi ~u m8i!-!1l.1tI n i.Jil' B'Hyroet ~ hI:; e i ~Ik{).rmak ~iZlmlIelf1'!oIe dly~bilirfz kj hll d!lhj.'llt'la. 0 k~dar

K,orsan Kara Mehmed in Habra ve itiraflarl
Yazan :'
IBtlbdal~ .., e,r~tl,

Klll;uk re ileY(lti

denlz esnaf ~Dliy

tJ ida~LkBD

c;ilriUIUU

intlhu.ptao

ma

bllytl~

l1e

a2"lll~~

orrainndla

Vatlklm lO (A,A.) - ()~el'l P,ll!o punm. b'8.fefil.'li Be~ecek ohm HllrdJnalll!'r me-ellsi ha~""n 62 :ll.Zadruii miltel;lclddldll'. Bunnn 32 sl nalyandlr. Dig rle-r.i &f"iunnda alll if:I"rollI1812.. dol'll;

IbUliif, ,e-vvelki giJn EmrnonU Halkev.i:J'lde y [ulan lie YR;T.Lda. k!llu

miiiJjikir. lhtilfi.fm

iiil.eclenli.eri g,eolwg-inn. fij.
(SOI1U l' in{)1
_)"1

da)

BAH

M.Slfrr

!ilok blf1Bbll1 Qlmamall, Yt~kll1 Mik.bali pck ka.'all Ilk gijnngF'" m yll!1~ memcll it. HIlrb1n deh,cti . tllh [ili nU.1hafa2&9Hll hrt~ ed n Amm Tin

NihaJe. I ,all s _enelerlnde Iii,"; .u; Iia rio heyecanll a macel"'a larlnl. 2111111nl0 "1 d urdura C iIk. 1 okuvan,11arl mel"alk ve hB',ecan i~lnd _ Inrakacil dar,acedle zekl, VB ,aylan·" tlyle iihrel bulan kar an Kara Mehmedl

I"

AlmEliu. 11\.: ~1D1nU: merik81.J. bir Ce-k", !hir Lelitlii. bir Bel ikal1. blr Macor, bir :tllglliz, biro I;Illrktl. lDir Bnrilyah, bit' ArJantinll, bir PorWki;dJ. bill' trhmd'u 11, blL' K81Lo.dlall mevm.ilttI.llr.

Kucuk Fakal Ehem1mlyefli
meydeo_IU i,ind,!'! t.lllkdllF de - e-r b:ill' .. yret vo I!IlI!kr: ilk mey' velcrin.i ¥ermeye ibll,ii!l.ch. Nefi'!,Ie muhltif!tem I!.ri,. .iinat .e~il'iI oll1l.n ULa m .. bedj a:i'Eliy n 10 .. kil. 'Ill uygu'O-' IiUJI binll!Jj1.r olrlad n dkb. Mu!'it'!IIremA1i C inkayan11f!o dUl'ual "''' tem~z; eli)"le lillanlllJo!hd r .unduh~dliyeIL"t' II.rB,Blnda en mak'l:lu]e gt!!c;cnl~.r-de:n bj~'i de ['lrliniinu meydllo!l1lnl 0 mnbeleli.k m. .. li!l1l.d!!ln 1I:wrty iI;.. rml1l.lIl. 1:11

,oksanl'ar

min!:lnti

r

Ize

OIUn haill-alarlni anlatlyor.

~n kuwctll~r blins gclmi~til". in."lIlnklt kola.y kolay bathe J.c:o Ileak biT 'I,I'!liZiyettFo t:I~~ild rr!el', fE'akik1 hurJ)t 1'1 I orta-d!l. bjr nutl! kltlr. be}·IHlatJu.r, m.k~Jcler hUl'bl Y8nhf'

!!''''""

Hakikaf I Heyecan VB
AKI D AS I
"II"

erak
RU

Akagii'ndiizu 'Protesto
Akogi.lJld~IZihl
J I jfllure" jrl ,1(11 "'eMl-

"I
lni linne-cl ell·lm.

Y~lI'fiioe-k. ilInJl!llrl bir n e\"VeJ i.kDl..aJ1 ~'Im~'k iC'llp t!I1'i1l1!!r. MeleM lEmil1iiRU m.i!jyd nmllil Bahkpa:zan "1I'bili'nde. kj "liIILhm mriili:~mmel' 'bi.r ht'llide ylIIPJ~d1!L LAkin 0 n'htamd ki da!l'. e:li:1'1b i:iotri.ive y.l!l n t;O i..i bir iki h. h",t 0 ih rt!1: k.t'l)'lk i.ke~Ii kuc;i.ik bi,' lliPlITI~t. uFI!I lIir IAYJ:'l!lt1e 0 meyd tlro v~ b rLhtlm r.Ioi.h1luip bir hl'ol I I!! letiri.loI!me;il rn~ l' V .. kt& bl.JJ1~l1Jr I.t~ f.nk h:r~k. n~k:!anl~nilu·. Ji_kin !!iilyuill 'Ve gu:z.d bi.r II!!I.!.Bnn hoeyeti UfillJl IT'!,llyelin!C nil kiloD. Il!l!:t ireb I~ecelr: noka-a.nl rdandli'. Tlpkl mri.lkemm~1
e pahall zi.lndf'lft

ye

lJell'l.~tm~'

l1i;'Bt

namlll!1

rro{e;ihl

Solulktn bid." adz

. . ~e !JuniaI'd SQk *r" n1Qbllk degl1dlr.
, •• !'

~(lkUr 0

tadar

Hib~yill CaMd YAL~IN (SonUi 3~di layf ~da.)

..

hid ·tarttflm]Hn bl))CI~ ~~I rf~ctil fl oml d i'l"h!11 biT to,krlUn'lll'l bu Iut1m·. Acab.ll. o l.llI" ..n d.a Ab UntlLI:;: tolnlt. 11' OU nil h iktlT1'l cd~rdi'J Oro'og Dt'. FC'yzi O~G'EN

meydlol!n.a.

AVl"lJllPl!I.ii

bit'

mlfllfl%IIIl''' "'i'rme

imki..nllu

hllzLr-

16ml bulunmn.!-u:1ir. Bu gi.izeW vc tel'flll! c er L,ir hU"f1h&n t.ma.ml n· ma'k uz;crll ikell bit, tllnftaJII ,d uf,R tefek hok n ar~ ehe-rnmiyet

bir ko;dumu 8l1Mbini'l'1 gal dUfUren Yilt lekeai eibi bit'

,ey'

A.

ICf!m..Ii

leddin SARA~OCLU

Vali Ab asaga

aziyet C;ok Te~lik.el~ ·r Sa -baya G rmisti
·ier Tiifek Sesi Enoer Posada Yeni Bir' Endise Uyand,rlyordu
Uertden ~'be!ll etmiyorlardJ, Yokea btmlalF da Bu so'!:le!!' olurken IIr.m] Ru.aJuO.B.ft b:lJ)'dl; a k eot. baljla· t1.Ilt llif~k eslerj geHyordu. rmdn klOUl gUG ill.! lim~ti oJ&fl il;larvlHer tiifenk seei }l.IJi!;eldil'I:~e EnJe.r yoklu_ \' r pal}8. \'C lII.!rk8.dii!:;llarmm yU~a B~gmBaJRrda.n oldu "WHJ mllbuk u:.h~rordll. C;Unkil di.i~man1ann iterktlik olan bu 1Ul1i~. I t fty, gidmyor. lewtini z m hllBl1 oIU~() duo p~ lnrdi. Birdennire ilel:"liyeo bll askertW' nkler p tlarken Inra.z durdu. kl.tla~ k~bllrltJ, Ve ..ow-a bi~blr !je- let Dueol!D gelmi!liel'di. Bunlan ill:r"" ehemnH_ et vermeden: R!D.JlI'Iek j~ln ~U'f1man 1Pa§.n eJldj~1J - HaydL Dedi. Gidellm, . en~fdj kODlli§!urkeD Mid ,gi,jnIlI1U ~LkAUa.r birbirini tal~ibe'!:lere\oi; 'I,'iIIW1I. Bunlar Cidip ognnecek \'e gEleye do - u indiJer \"e or&da.n kal1Jl teo ctklerdi. PS,!JB giliDertlk btinlarH tzin pedekl aakerl.erin ytU'bU'l8, !;lkitlru-, !"e.rdt Vt'. 1ki AAHt z.n.rfmdli. pathynn' Uftmk ~ Raydi.. Arkad I&T" Alh.:l , leri hel" IB8.niyede b'r: d yakmu.ininiE Q1811'1I .. Deod.i. Iu~:or ve giIriiltw!'u drllla bilyi.ik BBir~ Eonr~ 'I,'llZayel. t8\'llZZUn , t" kisleJ' 'apIYorUu. Fak tED J" pU-~ Ilk ri~1" kortJk 'i:liHat harbill iemf! girmliij 01- m~ Klblydt Uerllyt!n }"Illil. gfU"bindr'kl :;rttiark lcpc!J,'i2 dogdutu r~m emi:l!ldi. Kalan ~lyCrdU. 00 dll. di~c:ru~erlef gibi: !"i.I~u.n gU .. .N lillirntl-e \:,lk:lycrhLrd1. HLlnJa.r bu\'ifnil'ordu" Y.IiD1Dd.!l.lli .Rl!lke:rlen iti· yl.lk bir'mIJ'I'afruiy t de ..hIe €(I bi. ,mitt. ediyordu, Nilillyel arkELdatIanIirlenli , llin:it hil.glly6rdu, Env r palJ8,llIn bOyle renB.SJZ:C!I. t.epeye karu..T ~km ilze:rine nmd ki ackadai;lllan Cllllun etralmdan 8'1,Tllm.adllar. Ona dlihB fada. ~olruldul:lT. H:l.U5. hi:rka~ y~mda ve aTkalHntla 11a.ttii.. onUnde Mf!;'j" aldllar, BlI !'IUTf?t1;e JlM8YJ hl.1lloaDICI1 geleceh: di.i§,malJl kurpnlllnl1dfln .hi· maye etm.ek istiyotlanh.
liB

I

ezarl glDda Ted.kikat yaph
LftW
hlr

o u ucuJanmlz
:1 - nbulun
de, In
SIt.y111

Kopegi i oldiire

Adam an2501ira Di Dr kl : Tazminat isteyor

mesetesi ve Fransanm vaziyeti
. Wonyarun i1jt;aH 1spwya gi1nlen y II makta
JJ

VaU l'e B"lediye l'\emt Doktcr Rlrilsr, ~vveL'Itl ti:nkll.
mecllsi topillnf}l'(lndn ml:lfll

t;k

UmulII1 btL.kk E J& CI full mula tllm olan ft fil\l1 Illllktg:ft)'1 120, H(l v 180 Imr",~ clan ij~ nevi lcreYlltl halJu.nd.a B@lewyemizill aJAk riar 'olup ftlI1H)'i'r1e ve lll.hlH elmi., O]I"IUii'u hllk md,R 1Q.a:;;:etel tiP, h~ bra 11 ,. {'II.!'II JH:lJi , I!Ib·utml.n ~11m&M .k:ual" barB l@u..dUf etl'llemekt.eyirn. ToQ-· I~{u,bi.n BarbtHCI! tth'be.sil1i de Ii'pj'arrJil'u ;;ik.l!eri)'al. l1o,q,ulflflml'l',a H~ olD gormll"tiJr. I 'f>liinnl(ll(te IllduguTIluz"dltn Bf'~kt· . Vnll v 13,1 diya rll!'i.lI1nlnt4!tlrikatl nstieesinde ~ehlr mecllsln JHpdw.cIl'k lek1irLe tl4.dll 11 III, m ItH I m uhteme Idir. Vali Be~jk'OO..Ql.oki ~·fI'likaLI 11 y.a~lllrchm hu~k.H. YJlK h\rlH.TlI dr1'1 rruzd - n nUlhllii nl~" r,lmltdlH InnndHI1 mill ch~~b)jz. 1 lmleri her Denisba 11k rn il FlOle l.aWe 11 "a.. pur i§i '\'E Sa.tie b[1lI1.'ill li:iII:~eli!IPiiloe:1.11. \ T.a.~an lkti t VI!! Ma.Uyc mille-Uiale. rinin "i:alJ~maJa.nlll bitinlikler i haklunch!. bir aba.h gllLcteBinio babe ' dogru deAildir. H )'tt I isi lk1:i~ t Vekill tl 'b m' fetli~i Fa.ik lumdi· 8llle mlit caat ~~n ibir muhllrriri'zC ueool§ltir ki; Tclkiklerimitd d ha bitif1t] dik. ~imrJ.iye kkdill.T eld~ ~neD MI'!liceolel hakktnd!li. bir IJ~Y !!oyUym"'m. BUfil fl 11lftlJ'rili \'dllclt' hitdir'e~etLz. ~

,1I1.ra. z.arlItnu

b 'b olan Abbas A lietklk etrof'!k il:t4;!r I mr~trr.

E y,

Den1zbank i~j

diJk'kAlldll

ay'l'1I

ohm "Bur

a.,

"Po-

Ic:m~zk"r" '·AI!!'rndllgl" l!:ihi j,nmlerle etikcU~rlmi~ ohw bu YIli'la. rm muayene Vf" t.[i.hlili 8lhtUollimr1. 1t,ln eb:e1l1 ekl LlKu!'li! R n lIel 'din: nln hu hususta IU.ZIJ.rI l1ikkaUJlt cfllb,.tmpnizi dill"l fir f'"n ;It :1(11 1"1".. 1111Af'lm.
:S'Y"~lI,lfthllm.llltnllndli

faeiasmlJi IK.ID DlmaBIlla. ratm~n eumhuriyctei Im,,vetlerle FTan:ko tarafdFJ.rltl n araeinOl"lltkO)'de. IltUU1J'l KFi,rlr1 tsmln(hlk~ mi1,c.t.Ldcle ti(::nllz bitmemi[itLI", d-e birisi eCIII yotJl'Hll O.rtH. ktiyde deHatta bugUn M. Na~drt'ili1 a.§aj1 "~vun.b,n .l{C'~ ... rkFl:r'lBahaml k1J... ~mka n ",shRmd Q eemm Li eden urn pej-i on(lai" ~Iktm Vii! KlI.dri~in. ahunyett;:i siy ei kuvvet, bu muca.serine aullp I l-.n • ist.emll~ I _ del y devam 'yetiTidedil'_ Fakat K noini mUd a f;!. m~cbIJfl' tinde vazi ~ o}'le bir §ekil alrmstrr kl :It.Tan Kadli yotrl& ~uldl1gl1 kQ{."'2eumlilltiyetcl]er lion dereoe teenni ile man bill" l ~] k6j)~iln llr.~l;ne JirYC di1",lmorek ba"k~ etrnek mec!u.tUIJ.III ~e IllOmllne elHo'b elmus bu i~tindedi!"ler. Cillan efkttn ntor. mumiyesinia tat:edigi ~y, zaten salKtipej!lnlT1 ~j]k 'klymetli nlduhnmakLa elan sil'~j 5UI.h rnanzume iLHll1 ilcr! I!.unm Bahar n'i&hkenH!· 9in.i lilii9blUuII] ytkt.cak bir mahiyet 10e 1I'l IleS, t uh'rek 2EiD Urn tal" gij~t bilen. bu da.hil'i harbin bi un minut I temi~tir, DOn Yrl.pIl n duevvel nihaycte erraealdlr. akat bu s u~lldu .kiJI'H:i'i tildurefl .Rifat da 11.u.1.a vete erme Iash 0 k.il~e clrnamukabll idd.h.d.ll. bulunrnustur, I (Ilr" kJ eumnu 1yelr.,.ilr de F uJcocu Monk l'IW, hh'n Q}lt'gil1 hakild lar arasmda yiLlnn ,'cy uza.k bir IJ:!.klYTnt!tlniJl tllkdiri l~ln averlar \'IIikbalde harab nlan Ispanyaqm yemiyetlnln mllt'a.TafL 1n!t mnn.c~i!t Ilh..len knrulmasr milml<iln l;,L.bilsin.
etmiyt!
.)'1

,k .. ra.r

vel7l'li09

'r(!!

J'i'"jllha'kcme.

lm~k;li. biT ~tlne t.Idik etmf~~

Buna e!'BIlI itib H'ite k~-lrW' ver~;;k ~umhuri Yf:t~ h il kClmet tir. YaJ:r-o LZ ,) • nun da a:zah.rl arastnda dablli milca

dclenin
preasibl

d':::Valnl

,~'a adem! d
noktai
OnEIll"

V8]ru

ii.zerinde gOirt

ihti-

C:D.dduinde
n]fatlll.r.£J

26

,"re'e", di
rn ... Avclotlu

lnhisllrlar

lI!Jm .... ada

V eki linin tedKikleri

IIUl b8.6

rmeie ~'
ewnhu.nreil!l IrI;l'.!!'Ij Company!!

tIr.
A· ve:

Hatt.5. hpanya ?~(na Kntalon.va

Y'IlIiuf

,1.-

p~ 1bl!n1ill'l sevindi •. Nerclf!l

guriilU':'e millhi~ geldi leli belli 1_

nIzb nil kadro u
D niEb nk kadro 1,'£ bilt~@ll!rinin IUIZIrl nmuSI bl1gUn bite"oektir, U·
mum mud~II' YLMU( Ziyl.l. Erzin
)'a.-

Btl an.da biJ'~a~ 'basmarmm Jeda.klitbg. bkika.t.t:n ~ok :ti~'8:de tBk· ~ !ia}'an.tl. KormadaJll , lma.dl.!ll .......~ ... teblike gelme i mt!'lh.uz. 01 tarnfa dunlyoJ'larw. Uukta gofiwm m ama:r a. tiU idi ~

11'uyan hu fL. k. rle-n )'&1'1141 mda 01" .. Direr' kucB.klll!)'l)) iipecekti, Hele muv&ffakjy~'l]('rindl'n I>OnrH M'Hha bii" l'i.ik bir nf' i~m~ d~ldJ. Gl'l'lleri OTil arlilJ hlLr'eket I rr n~ adlm ad IrI1 t.kil!:i oo.iyo'fdill. Gidl;111 g{illillh.il~r gtlll!UPjlerdi. Bu.nIu T.laleLmeu be)rf_ a:;!io!cl'ler IIId.@ndi. liel"liyorl rdL
PlLl18 haUL durbm tuJUbediyor \.

YENl SABAH - Bar tcrC"J'argl hill! j~ silt, u~·I.t" )'umuri.N mfa.;\I!!Ip.. l~ri I hud.HilliJn ['.;eli tlert~ .. rinriL·Trdir, R.Ii.:l1 e!'lll dlnlL;!;1II ill rH _i~ t'lIrm.w.'k mUmkOn olamly<tl' k klldtll' f.u.i.I, 11I(ri: dH1,r nm d01'1 ),lZ(iIUlpll !It'k 3Z La i)[llill btl Iliril! ci ~ rec~de h1z1Jmlu ibli_ II • TlHlddelf'1"ini !:' f olnT!lk t· dflrik d il(.
] ri rti lrihliH,

Jnhrl>lU"lar Vekili Ali P.JIna Ta h HI diln inhiMrLar IJfflllm nnidiirlii gunde me'ii~l oimLli, llmllm miidul Mltxt Yen.'ll ve ~Ibe n1iJ{liilrlcw'll' iHt iJ'fllo Ie bir torlantJ y<tpllml ilr §lube mllduden ~llf'ri h.llklu~d[l, Vc kit, :iz.J.b, t . rnti~ler \'e l'eru I. k-

Baak blildlmeti rejQ A.gujrre'nm lis liB ziYIl..l et.luiDlD !II, Neg'l'1.D iJea.·
ra.larwda ~l:Ul.InlU.h.k mevcut oldu,!:unll i.J.Uet ettigi eO)"lenmellu·

dir.
kanjjl:RlDWI cumburiyc~i bUkUmpt. lspaoya 8.razisindoe lmJd!jt milcld t!,;e hukuk '\'e Ilakkml mw.afllZ8. i2d billr yokJ3a ec.uebi bir devlet a.ra.zi..s.i Uzerlnde lB.' aliyete deli'am etmcsl obun bAkkloda 'Ie milli b~lmdaJl mevkiini der'llall l:l:J.}iu eder ve hll hulriJm t mUllta"l,WI'l, I'i'lfLkuli va.'i1m1 kaybede •
BugfllUdlr

\'aZiyet:

nr

alulllP,Il dlr.

elJfJde bun).an tan dill ken-

bi

t.~T

di :askerleril1t' kUl'l1Imd \'e-nYOl'du. CUinkii sabahtan ~ri s~':i.i.z !M~i.z.

)\i§aIUTI bulundugu Kay haJi y.mayordlL. KIm Rn~yli dill'B.lII du§mlll h. nd11 dll taR rr'U1;fI g~m U:lti. .l-i:aI'J1 ~'a a.i'1:Mke.t- k·ijy etnimdlii. mevlti tepedeki llSkef'l~rle 1IIg. ::t~n Ibir ,"1ml ludL OnJiU' baml'l.C1!:lnn iler-

Jemes.ini bekUyorlaNJ, Ellver pa bu m3Jlim.ra k~lr.mda_ blrdenbJre i.r;tldi, CUnkii RUlI!lulD kl)y etrafma cia . 'w}'eUeri .;:olr milkenuneidi. Tamnmen tedafij ¥nzJyele g-~ .. 1 rd.i. Bir ta.an-uz da yapabildiklcri takdlirde ~eriluindeki koyde ided.tk J'ffl §e'ld!de tIlI,bmaWirLer we ke:lldl~ ~eri~ birliikh~koyiillui de muhdag edehilirierdi:. En\O'ell" pap bu ~ 1[1l~ ~ ha.ki.kat il'e QFTI k~~ ya gelig yapaClk iPli geci.k:tJ.raLe,iii. 0 da bulundo:gu yerde aetJat e-

diill¥naJll hoer t.arnfl vardJ..

roiifa-Itz.esinrn allah ,s~Ieri EiararkeJ:l P8.i'JIUIUI kal1Jldlli§mlLD "f;keI"'Jeri de

mnd.ll. ilerliyel'l

i!lit etrni,l • bunL1.i.l'l11 r l'in .Ali A",adan, Alitmet {)~I, Mlli!lt.lif8., \"11" nu!'!, Ahmet Kal a, Mehm l Usla a.sli az ola.rak: 'ntihap oJunmu, Jar" dJ:r.

·fI!'~iJi ... C(,gll IIH!:t ~. tik~l.ildn lemiDllrrinr. ~!'LhcmlTl \ emf'lI il:!<"I'C Ankar.aya &c.ttil'~l.:ektir. Blil ay mOnl~llrlflll yanm alII me. min Iil'dn ~ inli.nmll k mel~ IHI riyetinde k!l.lln~. HII i~le B!;!]I.'rriYl:'lIin mil rnurlarR umum ~ihlilT' d'AindUkterl , rnkahe !liftclQtini oldugtl k.1.d"r ,Sonja te\ ;":lli.l y""plhH:l'lkt r. n~fm -rl . m,eslt':ki In Ii fHlri,l dni Lebl Ic~.e rln h; mall h.hrik etmll!!k 1 zlmdu, M,,~t'18 ] 38 }'lh e aplall'lDI tc kik ie mutndldit mU&}'I.ne e murl!.~J\b~. lin 11 &l.&'I rtrnn )"eniden mtiha I I!rd y glul t Miz "lkml~ p~JI;)r i ItI Leblebicilu ~mi}·et.i dUn ,t;.H3 bi'll" 11Iuklifat olarak h!llkm g!:l7.;Urbe 14 teo Thr~ki 1!il'l'UoL! reJDiyeU ri l;;arpacA.1o: lIolJ:tet1 ... bl!'l dlYf!'" ilall salonunda p.djJehjlir. Hf'r mlil~:Fe[le.:lf: k,filii II1IJilanhr. l'I!! hileli m i!.11 _"lim lIkll t~nla~lll!n 'Riril1ci (·il.Ll~mll ~'1.1mctFl.ki ~U':j(]H "lw,lm diJlI: 'IIIJ.('IYll1Ul klipalllm~.

rm bm~....ve kadroJlln

t8.2clill:

eYJl.

KaT uz

yerrek

I~ki kat;.1k,cdarl
Tevkif olundular
Sol!;(mni Vak.kum kl.J.mp.anY~I_ DIn ~en vapurundB ~ki ve diR<er ~ak~ll IJ . apuhU'ke-n yalul.nan .. IEI~lu :Bey oz mildd-elU~ ,molQIIJ}i tamtmda.n :0 .klidu .dlj~ Ye8iru;~te.alilll e~i1~"

Arab II rflerl d v...
DUn, rap h&rl]edl~ tedriS!l.l yap a.ktIrn auqlu <l2 yqmdllll Hal'ri)'e l,'e 50 YSli1a.rlnda RaN.illliD hirioci cua m&hkem!lliode ed· ekte ol'Ml. dllvliI]anna oll1AlnYjlu.r . CilI.mIil m~l.lt
cl.liun

,dec.ek e 'Ruslum l1eTlem!!IIiDelllaal alacakb. Bu dd;jb,daki 'Vuiyele gone btmd'an daha UJIIl )'1Ikm hi~
blr I!ti:i.B 01 Ajlma:zdJ.

eu-..

Rsliye

liiy t
d.evam
0\'d'!

.I

ED~r
tf.Mr:IiI

n!!51!1;}, ~

he~den .

i.n:r:ni1

~i§ti. YQ.DUD:ruILid arbdqla.n \!'e ml.:iyetl Ve b:iJhusa !Dirk baBmaa Enver pepnm ttahm 'U atmJ gibi idilef'. DlIllB biT f "e. .raDla flertye .a.blmuIo.a mw olm hili 'orla:r dig~r ta.r.aftfl.n d. hPr ~htimale kal"\ll CJDU mtthaIa..za 112m uirqly,orial'du.O gilD ay1eCl ~. (keelcym koyde yanan birkBf kl:ir yQlfl .... Sei ''Ii'ij: eadll tamBllliBtl "<&Sil. mi~ti, "!i"abu7. arada Slradia. garip ilU

I:lIAm.ail,re

Su~ruhlardl.n dE.po mI1dilrli Makvapur ,ikim:i Opta!l'll Oz-

f'Snrunmi!l.

nIt ta.rla Aqele.sk,j) Vf' depi!) hek~ili 1sk6nd~1r lOrn. hU:imUgi tar,",,_
tlndllD te'lfkif edtlmi~Ie.l"dir. V.bllz dil,PQ Ik.!nci rn [jdDri

ledrisat ;l.',a:p.ukon lI.al!allUlQD ik.i ~
ru aergj almada klarmI ve lill{;:lulo.rm LQorunJIiliJe ,oynamak ili.er! oraya, go -Iduderi idelia .i!dilmif}"

'lltil

te:r-

tiro
Mahkeme h yeti bi~ ~it

beat

bn". I1ml.1 r. Mul kemc}'e Jr..!tkllida bru,JlLnacakbr. VIiPUT dIn q.m I{ara.d J'li.ze itrni!;RJr.

tur.

, 'celbetm

j~io

talli.k ohrnm~-

I.ndllJlltindan bqkaili~!r"y
n~FanlD

IG. U'·."mru·'· k

Komis,yoncuiu,gu imtihan,

lJ

hayklrdlWvI

dIQ1llIUY<l:!".

dill. B lJ kltelann ses~UinI dlnlem baldkBte Wyler Hrperti<:i bir, .ttlihiti, SinJrieri ~n aajilllm olanllii'l' blJlf! iJu feolj'liIt klnJJarm ' '1'1
kfll"9lSlilu'a

o geee

BU

ar ve

-en

tltreMl.

lij~~

!'lUll I'e-:ti, sabahg, ka.dnr biru bil~ uylrn. glr'!bJy J]J

hlltimli:Wan.n ft!I y:.k dlklUlt VB ltfina ettikleri pap idJ. "liB ra.hat.g.a blir IbCt: geqlrndrt;i. Sabahleyin alua ka.ranWrta bUt\tn ov.ada yenfden ha,.. fat b&gIa_rkeg k6Jl1n gM"b 't&rtifmla blr i1.areket: g6l1ihfIlj. ~ &Jalar II a dojm l«!auPyop, VVi ,iJ.nder1yor IIoCIDn< ~ID.II nd&o , r .. a edeblleook li'lnr ~per &l1yorifll'w 41, - He Qlmqtu I E.u hlltekd rI!l' Wl! &.\O'.ar pya biln:legbire gturdu,ClJ j t:l'dtn .d.oiruldu.. DUrbkde ~
£&mILD. IOnlard.a ~ rubun. Ili!Irl'ed.lttnl haYf t K1zI] .RimIar blr gOrdO.

Frunsa.Y';[J. utica e· bilti.in. i:riyrud bulruk l.. snJalli}'ctl rin.i aybetJra~ e rDir Ibaldedicle:r. Bu ber yerde carl sasJIl bir duktrinrlir. Fransaya. bu I!I.a.:ii. erki:ndan ~ka bml 8..Iiker !:QJuk !,'Oculi: iltica etmektc ve ayni mm:Jul:da 11!1~ Dllkdarda askerl hatb maJu.me'l'!f' nwtn.1an da getiKiu:hn ),UzOn-den riJme:kudir, Fransa hUJIUm Ii bunBe:!Jlikla~ta Dikili ta~i.a ot'llraD LI:Lltd. ~ ~W'etJe me~SuI OlmaRBe~ikts ~(iprii b~1 soJ.r.a~da. 57 tadar. Fakat d\gec ta.ralltan da Fr.w .' kjJi ddUhtir. Simd.), ka.dar nmnarad!!. "lr&m Tn.llia Oghl Kena "I I>IZ hUkfuneti, Franko i1e s.n.l~. In~ip edill:'D Illilnh !'i1l'QII za'l"for e vc; arm :!:iok. kl:a Ii numand.eL oruran me "i..,lemi yerln~ bir (if' milkHf.at nrad:tki Dan tcfehhul1'll: i !iilmek }'yar sllr-I Albjdin a.calarlDda ka· i~ de 1JW!UiDllllrtadu-_ Bu arada balamhn)ll;! u"'lIlu tHlbik l"£li1ir,e bel111 yii:riinden r:;lknn bir mlinazaad n go llnallar, Franko span_ :asmll 'ki bll t~'.ik !'.a,YC<4j de kur~nklA.rlAbidin Ken8.lll tok'at ,'e yumrnlda giderkeI1., FtanslZ. narir.iye ruw:n n.H nf terii'yakJ_ hi] 'iz, ,tit, tUli!; yii~iind('l'1 vc bllnlUOdan yar ....udlgJ J. Bone, ru::aiJ ri.r~ne a,e,natOnJI !ii.l Ylln-LUrn "irli:"l'l h.bmbulllllarm !'lIli~in ya.ka.Jamru§'Ut. L.lXJfi Berard'l F:mnko nad.i.ne tt6nYI:'II 'griollr, KSllHlliIljmlzci' bu j~ nyDayak de'['nLi~tL . Be.ra.nl vel."d iji De3iaIe gorn I1cltigLi ~Il-dar unH liegiJLiIlg-ad . hl:;:a..Ila cadde.sinde 0' dlr. UZIHI \~e Ji>.\'amll bir ugr~.Q Datta seyahal:Iwn sad~ce bi.!" tttkik iLU'8.o JSlelyo km Desplna _ynio, iatiyen muathbl bir me ledill". s yaba 1 oldugunu,,, &adeee mliia· L !!i .~ k.e.kta P W klZ1 'Va.s:ilil<i ve kamehedelerde bulunacagm. soyl esi.n.e !it Marik ta.ra.flanndan d.ovill Ugii. ragmen, Fransa hLi.k6mf!tinin bu hol k~1 Inl lie I,. mu. iddi_ etngmden u.~Jula.r )'llkarckcti Romada lyi ~anmWDI~ e mly . in ' I ip. kk r laruru llr. muh telif Wsi r'lel"ll YOo]a."w"m. 1tt11Biz ('.ski etnek~j uba.ylaf'llil b'b • EminOl'li.i Sabuncu lHl.lUlIId'a O· l'anlarti gure Bu:rgos.a. M, Buard se miIJ.ete vedia tllT.s.kb1dar.a clu] ve yetUT8.D 1Det 0&,11.1 Yiilil.)'im lUble {~jyaha.t~ mmiyet~i 1:;;panya lie Fra.o.s!l tim l;'e ,iehit anu1ILnYl~. 'Cokmlltea DIe caddE1!lmQI!! ~~, BUsey!n tara.llLm:s:mda :wla::;jmalarmt hEl.Zlrlamak bel" '~e nltlhterelll'l gnzetenizin vaki fmao }Tuii:ilHe tahakla vun.IJdugunu ~ prtJfLt all.mda BUI'g~ b~e alan HtllD u2.erine bi leri ailelli eam]~ idrliil ~ylemekle su~lu yaknl~tlr. '0 nezd..i.Dt" hi!" siyw mtiml'~ gonwnna fllrru~ obm ve ,u ~1§ gUnlerinygnglln ba~"angici denuek- ttl.a1yan gOlliillillerinil'\ Pideki 'Y8:tiydirnitL daim gO;!; tinilnde Galata Y niC.u11 inabaIJe.sind'e rone etekl "rine }'wwpn :lila mani buEundurnn umum miiilekaidini asTlin I addesinde 34 DUIil:aral! N _ olmak, netieil'd'J butilD J..-uvv Uerile er.iy~ cemlYl'!ti her s ne oldllju gibl silo Iotal. y3!lit 'labak \'l' ¢nl'o tWyan siy;.J"~llDe, J.spanyarta engel. bu sene de erzak 'I.'e komtir gibi ui'ikkiinmu9.11 yangm ~.akml~ ve gcJer c;:J..k:a.l'muk rnu&;adile j"aprbnJ.jtJr ~iddcUe mub.ta~ oldugumuz lla,,'.FlyilJeD iUa.iJfJ tltrMmdan Bi:induri:llerek1"'akat nooe olsa F:ran${l ~imdi ~ok cI za:rurriyeyi hVfI ire hilled s.e'll'intAhki.k[Jttl, ba;Jlr:lnn:lI~tlr. IIFlZik hir vuiy~tte bulUJlfii3.kta~lI'. ilirdi .. Su yarnilmdan dnlaya. muMeOovUI'm,ek Bir t..nra1ta.r1 budlltJanhlll girrem c~miYllbqn:he. !fi1JUafi1c.rWUZl Hel'lletid£! I:,;rneil: P!U}Il Cllddeaib~ nu'ge IJjr~ bjnl~n::e mjfljy<!'t~iyl! lRmarken b.iz.leri Illanffi.'f hi.rn!lyele~ doe 1 Dllm.Hrndn mukim 17 ra~J.armElk! bh- na:z:aret 8.Itmda flilrJ..Ilhlnnm rinoo tutan mll'tfiber gazcleilize- de dJi l"ani oglu Yorgi tartOSInd.ll !:a.h. tecrit cderek banndlnn.a.g ~1iiU"minneUarhgImlzi lljjdiririz. t;;ll"ken eilim va Seyfi taraflannk 11 bir taraftan dll YBl"mki !spany!!dan do\.,uldUgunu iddia eylewgindu om m1.lkadderatnu linde tUbnasl davasl 8u.,lu1111" yaknhwml§tlr. imkliru azla omn general Franko ]J.Jad'II..I!IAlma J§i dolaylSii lev. tomabll .; rpmalarl lle i~f'i blr mti.n.a.sc-bet t.emini i .. fa:kif edilmit Qlal'l ~ahitJ~ritli maltke. !Karn]~oyden B~JrQ:t.!ja. gitm('okt'l! a1i)'et s.a:d etme Jrtedir. KarlP1tJtlL bll Irlcs.ine bugUn !:I1li1 tUde tilf'VQlill oiu" olao IJl :J:lW'llflrah tram'll'ay I:I,rll.blU:iliki ,'1ivasct. Frao:!'i~ i~iD haddl zabnu~J'. run.sol tarnfuldru'l ~eJII SSl6 a:lumad. oek n!ldk V8 DlujJlak meaelder fill1 $Oftir Arif oglu ~j}ktU otobilsut !,rlit eCnekte:dir.

yihu1'" den kavQ'ft

I

~i~lide, $li!Ii-Fatib. otobU:s.leriude pLatt 011 AbdiilkQ,dir Qglu Abd.uUalI 1i}'1'Ii mallnl ola'bUslerinde ijOfo[' Abo dlll1la.h oglu t alarmda lU"pUZ '" 'm ,It mt,!!'lel~;;il'lJcl' ~lkan miln" ~aada Fu t AbdllllabJ ~3y banJag ~l~ ba<lmd:rn yara]adl~lndal1 derdE'st edill'lli~t.i .

au

s bebden

dED

hilkfune.t

erJtaru

Ma,dam A tina

.-------'"
TAKVIM
11 ,subat

:nn

19' 9 Cum., ten

milk

tramvfI,lo'1u
l!Iuretile

yUWJUQilltn'.

II

I!OIt.aI',IiJHliI. t'81·Ptu'· ID'a Qgratb8111dillb ~~
I

Dr.

R~'lit

Sagay

Hi"! 1 21 Z If h i III e _ U$7 Rlt It 2t Khull U5~

'0.

dIlm.tati.r. DUn g'Unu1lkte
Iyet melllW.'U
kOI yOD~U

• BilyiiI bll" kamyonu ldore etme..kte olm i!of~l" Hayn'ti ella e bll.jlllldlllD g~ke:lli yoJUB ke!lUtq.. 4B durmal!:tg oJan 2Uti '1)'4,' 1723 nuII oto:riJ.obmere !:1lrP'~ k '1 ~ hU<UM ufrnttr,flnds:n de-rout lEi-

.Etru5k
~-

V

-purunun surati
:ranmq

Etr--Li.sk vapllll"1llnU tdkJk eden t.omisyOD ~ bill:] I'"'IDek lliendi.r. K,omiS)l'~n dLW dll vnpurn fiderek

ma.k

KuanJo.nJaa
k6m1lrlerdu
Bunl.ar tet1rik

'I,'f!

, mlllftohri

DI o .....

'J'81d'ar tBtkLk

iI¢nr AIIa,)'.L

bu.a.Lu

14' . t
dna

lirt.iy.e.olorto

yaptlJm§tn- hntlhBJlluu +l5 omiayonl';lII. 6-1 1Wi1J.~llt IIUUlLilru 2B mlbilt.Ji.htlMI:I

'lIbtiha.o.lan

derilmbJtir.
K68termektedir.

Otm.
Ak, ..

• 1.:128 I

tki dr

I

15,IS

ReRJmr

,tihlUldl11l

b.I1' Ba!

11.31 - Y.DI. 1!MJ8 .. Laullli :1.2].

:D.UI!t!.&l"nda

, I .ngael sokak :2 m.1JI 1HmailI cglu Halil

.-1

1

.Ibrahim E VU' IW'hq 01 taJrtu wet IFk.lit~ mahto.
meye verihDi§tir,

IIlttmunel€il" edil C('k VI AlInIll1 k6muri.flril 0]&0 farklnn arqbn]Beakt1:r. Vapur t u beJeJe Alman klJmilrli yakarak, istenlle.n Iir, ,tj tldo 'lltl::lllieti.

ySlD.Dl~ iB.1nuruljbr,

, •••

1....

11

t.. intihabat Defterleri Bugiln ASllacak
Is
nbulun bu Devrede 17 Meb'us C;lkaracagl Anlqlldl
bir mab1ll ruT hi !flkn acak kadar bir tmaytlt Prerme~. Bu sebepJe htt!lDbu! rei mLf~fljh
nbll.nl'D.

EkmeA Yapa:dan Toplanhsi

I, R8k1lrU DldUrenler
Idam Edllecek
.. 10 (L n'IdiarIIl
'y& klQll
A_ -

RAOYO
OlJMARTESt11(1/9311
13,30 PcogI'liIJD.

memurtlDuA

it&tili
y"piII.&n

9",

Cluj, btr ICluj 0-

l3.a,.,.
be

'!bIll:

(1'a.ngoliu'-

PI)

14. lI"mle!kd BUt

~

Stef.lD.6II(1U

GetI·

a.)"8."- a.jauH,

me-teo oloj b

kri

.l1li.kllSdin

IIIlI::I Dlm tkI. t:l!ebeJi. m.abkllm, ...

1.4.10 Tilrk Qltizi~_ OkuYILD: Haluk ~a1.
C!!J8.I'I1J!!';

mil til ,
!8.I'd.h-~

DelTlirmWlBfl2.1Q"I'

te§ki~D.b

VeI!IJn~,

Cevdet

dJgel' maznum1u b.d::1I:~ndl.d.l. III b.i.l.kUmlll'li vermi!f-

bumdm

ohm

e.g-Jar,

St~ru t.eft~ hl!)'~b dtlll a'k.lj8.W S"L-~ val.."te tadar ~ll;;jl(1 DlllhaLle!ero aadaeak ohm mu.nttlhDihi e",'\'v] cet\'eUeriD.lJ:t tetklks.bm biliImf!Jla Defteder h"'yet tll.raIwdH.ll tetkik olunduktan sOllfll.lniilliirJeDmi ve meusup alcll.lk.lllI1 k yrod.1r811lItk'~nI, gfinderitm.i,.qtir D 'ftc-r1erm tt:t.kUr! nelice uv:lttstanbulun nillll~u dii. Le-3bit~lIn.~ bu :!IIuretl senrln '!;1k.arClc.a;" mebl.l!' I miktlln tlul.j')'iln th1]~tir *brin

bJ..Imul~tu.r, 81.1 n~lkll1'

g~~

deY-

bu devredofi! BuyUk MI 'et MeeUi!l.IL~ 11 mebulII vere eld.lJ', Defterler YlLrHl ptbph In IIAlle1en!' halkm gorebilere~1 md.mU~1'P. 1i.9I.II~r11.:lJ ollu~Dk! rd!r. lntihap bakkl·
III baiz

Bir ~i, mi1ebbedl a.Ku' hi .... metIKe, bir ki 1. fedt sene gal' hlzInetlen! ..'. 10 kid mullbelir hapis 00:JIalinloa II'IIl1ikUm edilmil!lknUr. 9381 lubll nita bert Romanyada id m Ge"Z1i.-ill ilk def olalj. !;tt!!,tbi edili-

y~r

~fllhkilmI8r.

kUrljlllH'l

diztlecek-

le-Tdir_

o\du"_'

balde

defwr'lE!'"I"dle' i..

niiIu u mlktari 600.61~ olar k hu-

edl;!miyt'lnle-r elf\l'ehl tcfti~ hel'ellnIP bi~ih4rll. ~ul1l. mah· keTJl.e.!<linemlliOcBnt e-d~kl T'dir.
mine,

rte adiif

,dare: hli!!lyeli llltihap tapla .. bsi dOD Yllpd'mlttlr. R~aimde b.. hliiJhA.Ntt~ bir .. ha lar'J~OI"JiUDI.lI.,
1II8flloa
~~.V·VV~VV~VV~~~~~~~AA~~~~~

Ekme.1I: yapU::11.n ...

lir haftada yakalanan
kat;ak';;:llar
Ank r : l() (A, .-\,) G"'tlm hi!' h af 8 i.;il!1de, Sllri~' hududunda. ~O lWl"'l{k'l. 500 llIin kilo giimr(lk ve inhi Fl." kOI,;!IK mall. 2~fI Tiir"k li1'8.1'11, iki all: fI lira. iki !Ioiliit. hC-!}IIll _ H mi. yedi k c;ak';l h"1"V:UII, :lUI kesim havvaru. !rlnr hududun.ln ; Ye-di k.~k~l. Ll~ doksan kilo gilmrilk ve inIrIhlll-lil.t b~' k mall "I.. dort kl!.tak

TOTh' - Bizan

a
~raRrif
baD kararln

Sanat Eserlerl

Kiiciik Den,% ,
Esnafl.
(B •• t ..... 1'. I bled U."'1i d. ) renmek :iiz.ere kendisi ne mUnJ.c!llII.t ed.e[] biT Bol'k!li.d.qlLmUrt Kli~Uk Deu

R""fi'lt FW"IIIIilD. Komal N. ~. 14·,40.15,30 M~k rJtCaTI~k program, Pl.. 17.30 Program l'il ,35 11li;tik (DofllS IIUtJ.pJ.) 1'1.55 TUrk milziti (Si'll'Ls hallt mUl'I.ililiaiJ S!vull A.!}1k V,eysel v>e tbrehim. 1.8.15 Tl.i.· mi1zigi ([UOO liP" fuh: Aoem <UJlr.1n Iaslr) TILhIli.a K aku-~. Derman, E.:,teC Kadri, HRBQII GUT, H m di Tokay, Baeri UWer. 19. Konu~m (Dl[J polltika 11'di..s.eleri ~ 19.15 AJaOFl, meteoroloji hnberleri, 7.'LrJol.llt DornaflL ffiY.litJI j'[9.30 Om EllUl I.'~ M y ... iinf'i a.BJrl.a.rdll.: c I - 5u-k ve iI;;'a.rpL.a milzlk. (orke.stra, (yil}'Lt ~;>;1'8.r) rei i.im'l"nku-

yueular,
2 - Temsil. {:Moll" A..b.Dl 1 V~ fill: Pali"-: Zor nikib ~ ,3, ~ ~ll.I"l< ve giilrlkJ milzik. Orkestra (Yayl~ tlulnr) ''1l kU:me ok u YlI*.:wan, n-ivR.ldLI, Kassam eade, Purcell, Ka.l_u; pose, Palestina, Seyl't: Nu.h.
v_e,,)

I
md ... .,.f.,d. l
1I "Ore e oll/Jlel'Ciil'. ittih:u

I
J:tatl~n tertlbi. Bundan bH~k" liolilHt bocalnrimn mernurireUcrine bir derece Faala 0ISI'9.k h9~ malar: ..-e terfilerinln iki senede bit' uln 11,.1 II!' afmdQ gQ['i1~meier y ~mn4Iaf',j_II·. Ve.kal"te bildircrekl'rj oM. esash dilf"kl\!l de-n biri~~i dJl" FI'":l.!Illi.lnll kitaplill"ll1 dl& Tkirkctlh~!1 ribj lH(jl'lI11nlka},a_ knnlllrualH ''"e lyi 'tale-be y-eti1ltirebllrnl1'k I~ln GIlLw.~l"oII.~' lisesw~

(S....nai. 5 ~ei Mrl.d.), t
'l"\irkICl"lI'1 s.!l.lI~t ze .. lctc-ri.n~, yapLLkkm mUhlm tahillimLerini "if!
kll~<l1l

(BatrA,..).

11rj,,,e1I:! rim

gOBt.erml!Jtir.

Sonra

§:u.r:J.;ilUl8 bildu ihnek

Fizik. klrnye ve rly r;1\~ 11 Liar) d kendi lnekteIll-'nnd", tvplanaT k gorii!}mi.ll11erdlr_ Lis.ruJ bocai.un bllh:>flB ki p, htlebe \'e den .. sl~!l.tleri uz:ennde gorl.i.1l'iip ~u kElrnrWl \'el'IllL~ierdit: 1 - E:'I!J.!'Iiu biro l·andlnl:1.T1 SlflbilD1ek: l~in n:.Jl.ad:11 &bg"ari 1J.e.-" am·

(1'iil"k aanaxrna 1 gec::crek bl.i)"ti.t 98,. oatkilrh.lrmll2:1n eserlerinde ,.ratnus cldugu incelik "'C yticelik testrini verdlren wu.teca:ru.a killet'la. toplu 7,unuel Ie gu.zellik nJsbetleri· ni plBnlo.n iizm.,nde o.yrl, yn b\rit ctmt~tir.
Yan ~'an.R
blihH!l1l1l SUUlll]

F.!mi.:h eemlyeti reiJ.'l~ Mebme-t lilk ~unl~.rJ ao,vlemi~tir:

Fe--

,'uz;

( _ ~hrimiz gel n "nebt V8ipurlarile Wi, r Urn nl rd D selen po til. l.'lipu:rla.rmdIi.l!1 Sirkeci. saadalCllu.n (02:111. pan alrrlar I .~ ~lTde se1:ielll' olurJaJ"dJI. &m o' d n 50 annda.lcl_'"' L!p Jnllh~cLif iskele-Ie-r-e da.·

hnvvam,
l~hlnhuld;l:
.n('lkul': kill'

fI'ert.ip .....,.idare On Lir k ~ikCI
I

edenler : Meerut

Cemil, E. Rqit. C. Re-:ail .
2l.15.-ldemleket 8"Qt &yan21.150 EIII bam. t.mlIvilAt. ka.mbiy,~ nulrut boTt BOOlI. lfiyaU 21.25 MUzik (FolkJ.or) 22. Ba.lt.d.!.k po.sta. kutusu. 22.30 Mlii ilk (kil~l.lik QrkEflt.ra.- p:f: Nedp AtIi:LD)'

on bell gram u:'o-I,I~turl)c

ma£lde iii" yuz clok!l.&R m ht.li' i(;l.:'l. Yur11ln l.. ..Idl.dulld~:
~lik.\,l. d~_)klil',

yedi
DOli

AI'1I-

mi seki7. ooat l)kutulm 1. 2 - Tale-be mI1rtannm b r 1mf en - <I: 2:1. e.n ,.ok Il olnl I"
daha fazlo
S1nlnlirl.l'1

ben::..e .
Sldrr.

lis.

n 6-. ->too h~ler

ll.i,;llmll.-

(kur

Ion

tty-

nlJrull!! ~:

3 - ElI" muallimin 0- llltma.gil b.l:uJl dig, biI !!lollJ..lf! .:i:CJIlIUli a knd ar hlkip etnle-BI. 4 - TUrk~e gr.am"'l!f bilgiB.Ene I ehemmiy~t .. rnme<:], ~ 5 - fll!:'II'('ul lUi.ll.l~imili'riD bi!- FIn mUlredat prog-r8.Di.lan dkmda l1iiLKl& dl. .. I'ldaki hocal. nn Ii n ,,mhai flOlrtaJ nllZllrlarJnI teGbit etmetod 1]e-~riyatianll1 ta.k:ip ~ -bilm!! me-k.·liY.ere i1d.nci biT tGplQ'Db Yl.pdJe i irukumm ~1"l!lni, mll..>iJ.rui.karar verilmilllir OLgunl'JI{ imhhaml:llll. lifill· nLllI da dahll alilRle~i i - Li...i:\:lo htl'CaJMllIlll _1{JIlJ.k l • lm",rl esn e.1llJ'i.da. Vek8J.d t."I r'ilItndan grup hELli~d.e mms:ur olduklA.t1 li!:;a.nlarw Wl~.J'\I.rthril...ll letkik 8eya-_

fa Jlwl eFk~k' t db. muIlllimltrilid~. Ek'rem i!'!iligi 1.1hnda tilp1Dmlll I.aNllIrih~l e, brill d ted~bnm Ii sen. znfll'u]g_ YllpuanuYlIlta.trna w bu tedril!latllill d~l19 r.orml.l i}ekiUef'E' 90kwa. bile<CejiTle ds.ir lea tJ.i eIklif' e-t:.ruiIJ.le rdil'. lRundl..l:l ~ka. tllrih It;:1tapla.ri~ bwdl!l-

rne-t ill'. A.Yllsofya..V'i ka[,~lh.l:!ll-llrlp mhuarl tar. i1.9.t.i[la giri~mi1tir. Te~· yini tefen'uata alt IDS1'I'W.ar tLzenn· de bHba.:iu I;;ini.lerimlzrl'i?ki.£'en oorkibini. Hiilklid \'e i.e.zb.ib u8uliUn ~ ya.pllnn~ iDc.e nUJij hlinerlerin;, lni.i§ebbeklerin Hindi o:;'n'La ~ekjllerim biz ts~1r ~tm;y{'tiJil!l. ~"'te gijl: ollloilu· de de mj'ltlr. Nihaye,t 1Wm.!!l AJtaruu konfe· II"WlLElI ~u Rtir.h;: de roitl1ti~, oldu:

- M uhte"l"em
muk&y~-~d

a:rlr~l.&!rI.B:l . .Bu

Evet

G-

ki daha dUne" had r benimsedili.m.iz kendi taf"7.I~, Jrendil1l" Bi:iItlin lise 8debiyal hO~8.I&n ILl '(Ar- beJ'j;k J diye biiyiik 'iIil!' iftirn !kat! Ar.ih. Su'rlnll1 .riY!l~eti HnliRd" mliJ.- duruy@orduk_ Ollh~ g3r1b~ "'lU k~ gUy' AY810'It u}1Ih bir top1udJ ys:pmli!l9." !If' bir m till U~ Ildebiyat I1Jrng-raM!arrnlrl Vf: "k~tnp- yEll 111r'lc: m]lIuui!!irle' hammll>: ?! Bi.:rinl dpgtJ 'l"Urk medeta:rLnln tll.li.ilof! l'Iluhtae olufl nhn.ll.dl~ bleseld",ri g.ci"l"tifi\i]mi.d! tiir. niy~ine )(1 k&!i.aJIllil'llli buna ILDcak dili u?.atabml".
:ZSfI!'l1

hazmwl'

kOHr.el't!!nsnudan ga)"e.._ blL" TUrk mimariBu V(lroLI', Ne

cl.ort Jl1!.I"<;3 g.ttlm .l;.rad.o hil ~1!!~UllHtll:lik b.tJ.-",ladl. giimdlk ka~a;!1 Jle tl'ijrt lJ.t. E~f! Lh'llizirH:h·; K.I[1Io Ni.l111·1 tkl giln evve] HaLk~\+inde l-'liIlpllan a\"l.:J.I1:...n eene..Li iki kag:li.k~1 inHhall buul8.rln yuzi.lndell 1'jj,r1dolll mll:d.1 hlml!jittr. ReBiU] Ci kilmekli;fi'llll.i is- ilC:' !-)ir h.~ hk [ ka\'I~1 ele g~rirj] mlli." ti)"or! .. Ik>nil!ll ['til ... yedLgimi sOy. IIiYOller. Eb!iy~t vesikul olm!yao., verb'; \·erm:iyeu. kaJ{,fl. k ta.~an ~ kavusuvor nllf til -3000 ~alldnlt'I.D.ill hemea. (: iJ nl ~haIlla: '1..1) I( A, A.' VIl,jlll) U h~k ~h~I" - Dl!llilrJlI bil."I<tlld~ h r ket e-.1iyorhu. Ill{:tt-ele k!Ju· Uion~1: Ul1l1.1ml lUe'l'li!li dli:J1 vaHnin bim' Jur,~1 rlLltku ite I!'IC1]ID~br. Bg toplanbDiger t.itll'ilian • Ga.l ta SalOnLl, iii. .'glimizifl. ~Ec"hrin bir!i11 en'e] Si.rk~ci :-l:BndPl1cllBo dB bir B.l'l-:ia.dB.\jJl(!lUtI-L"t! ka!lU1m~1 !~11l hJl.sl1Bt mmtl h~men he-p bir ag,-wi.M.n Uruflml.lllli eb ni.n d,e }·:l.1'dimllll temiD eIn ooyllfmi!FIp.rd.IIf· d, ceki h lund~ 't;,aidde blllunmarNiz(lmnAnu.~,j~· oldugu hltld" 1-41~~hh' h& .kl taTa{IlI~liI.n buyiHt iaalre ileyetl hilEfl:ahgImIZlIli, ka.za b,ir ~".irntl hnJlZ!Hml~br. g~:iren, ~dlilUIirI p'8.(,~81Il"1iI..IIIlIir&1 diy ee it-<tilnldk e~i1~ce'k >I.' k.ltd~IRnr.HIr.11L h.i allilkadair 0]0118.· ]I"ktl-ik Ylnl rahr" 1'1 kU.FUhl.l"!l.ih m!l
]dl(1
[1[8

1PBl"IQ&J :I -

Dnebel-

B.ir

Ihlk.ly.e (kli-;illr
°

Fetra - H:alk WI" _ Mo"SZJmvii'l'ki-

ilib
~I'?-

3. III!:d I.

Brahms- Ma.rar da.riB:J Nr.II

Giimu,hane

elektrige

t

paolo'ol

:s -

J. Strau.s.s. Ritter P

'miIi,D-

Romlt opel'UlDUJ bBIleai. 6 - LiaH:·bOhu' 01u:r Ohl.r 'l~ J.JU~,) 1- Amad.ei-la'l"I,l'IO (Se-reu!!d j 8: ~ Bn'USelman.sJ men.lr siiitinden U.!jk gijUU 23.15 _~ll.Iik (Ca~haDl) 23.45.21 &11. JljtlJU; habet-leri v~ }"'ru'DIki pmg-

ram.

mqlWlf.

h.oJ mul'limdi

1

Ii'

LiJnfll1rl.lln

te~b'

I

HiilbuJU TUrkl~rBiUJ.man

kU'l·aklu.dlklan

SD.Ilia.t-

hi.;bir "e~hlle iUuuu alman'll!j:LuJ.Ir. Aneak kendi temiz U JIlIbuna mahsus ~hjkrnllra 'Ir' sJ3mm ~Rb ~rit"'rini yi.iceltbnj~lcr~;r.
~DrUJdall

~ B-. l..r..f~ 1 iftCi

.ali.d.)

mu~ olanhu'lll

a.<:kel"1 alim gormemi,:, ,lduklal'lIlllun i'!.:j t<;lll Ilull

u,-

!alllna dlit' "1 'diiirr)I'ilr. alihl:. e-t !H mah3fil. 25 kaDllnll Dllhk I! w"

ti.. um aly' e liptaD

dol~jo" GO bin IhtiJo,'It e-frlld1nl ",iIi h "HUla ~8.~m'fl.;\ -I( k. r.. Hr· rll[~ oldugllJn l.. 1J.ret ej,rnF'ktedll'leT ..

g,end, !l.dn.ml fl1l.d.il.DI ~l8i E· ytipteu KoI.l"wenu.e Ye 'ClinG kklLk'ye bd.r Qlan wbiid.kl hi>!;;bir BiI'niialClyS i'iIJlli pI!YJ,!!rrlumll1lL "uIUllRla~ IBnllr. Her :iske-Ie.:ie k nd' n W8.tUlA !i'lilri I I;lI.h,tlrml~l.lI· Vi> p Y alllulj. hmil,r. Elye,'111 :;;irke-ei 8~10l1W1d!ln fei"! !tft'Jll'Ilel F~lt'k 3 pa) :'1111'. - Rei!!imb !}w.ldi~kadllr ya.pl]an in Lihnpll\rn idu r 1'1 yeti Zior dJ illltih.Hfl edili1'O:rcru Bi1:im id I"e he-. y"ti i... ul memurlann,i;lIl mUtei;j-e'l{k kildir_ tda'l"~ rm mUll 1'1 is' ndlLlui4ra i~ledikb~rine: ft'y ,. Inf" Biz HaIkeviml tam I'"C ' ~AJI (" ktlk. Oll!ar 12 i!;jl11 'fenliler BUlllan r Y V,,"l '_ nil'l de,d.H~l. nlu.r IIilU. Rel M~hJi'l.. t FI'I biT mudr:let !lw\'el ~l~cl.iyi" emrH V~ i";Jff'~irL,ien
~.kOllrl]mrOi .~,;j ~1I~

edilmi "fro Ollurn.[]l;ueki HlI;bllh,9.N.a bu 1l1i~ him i~ll 1) nlllc.IIjfI ktrrvetle i mtd edilmektedir.

(EM NESRtYAT pollkllnUiI
Aj.'hli: po~
Illei G3.)'li>1 m.eeUUJ'3&ImD

m.

lilll!t1i

~~km!.§hr. l~i:nd .;ok v mar vW' '. TaVBiye

myfl'--

65

K P II zart u.ulll

.k 111m. IIAnl
tnciralb plij yetinlilf: 10k !Ita,
l'iIIl: I 00<.

Izmir Viliy"eti D,aimi Eneulhenindel.1 :
Il;l)funrn!l

VtlI'I£'ri
id E

Vii! mOl ~r~rtj!\t:L

ilL.,'Yi-atJ. Iluru~. .Il}D!!.dl YUlhdr'

Ke'}if

bl'dIl:'Ji: "10:l1!J8.. lira "SI'
iOllIt.1l1Hllt·]

flu i~
A-

r VtJ ~Hd:

"mme
Y;

Iji8rtmHne

i
rlnamMi {enni

BCDtnk EflrJde

)tuko':el",
BHymdlrhk Y

r{)j~ i
i~1 'ri 1l~1]~1

I li;lleri limum~ 4artl'llll.m~f,i,hu.nl'!.i
~!lrtn,snu'.lel"i. Ptdojelu. . <,n II: TI!.. 1.hu.blJi

n.' ~llIhi. t~'1it-llih Kt'~il
ill!:

ct!t",dj
hmill',

~"lIrt9

R,irt:, bilEim 1htiy 1~nm:1M. h ·yet CKo:"riz_ J l'i('.a~1 oo.tiIol

i4~ m!'!r: ou i!vl"a.k1
lil"orilp

J-l"a:fill
!I[l,lIti:

M UdUrlid Id ~
nllH'~W~V p

IOI!r'@hnill'ler.
,,"pI},Il..,:I.A:1

Ek~iltmerlin !lernhe gUni'
iloI'I1..Iliyle
'Hi

'1

r,

t-.ri

I.

1Iil.1lI ,-e

:!

t 11 d"

b.mir

1"ill,

U dllim~ ~n('OIlh nind~ milhendl
,.,~j

kap

11 r. .:JI-

,\rapd'~I.Clllc:tlr"

Rk.:~jJ nun (' nlHll1
'V'

In.·bilm.-l! bit

i.;rin i,t.klilenl'l

veyll mimar

'JM. bu ~tli!.N.hiyuotte k"m,,~I,r
till ~lkJi

e ~,"ki

eyHyeoceji~p

d!loir

Notedlktllitll

tlll.bbOmlIl'l". ",d '~"",k I'lt'a)i v-e<Jik ...
1

ikllHtI
den:~k

ikltonl'1ll'

tth'!tjj.;

bu f ibi i!jliflri muvaffl\ki)'eU. H~ bmil" 'li'al'n~*il!ii!l.ti.nU1ilt 119~9 ytllnl
llt ..]1su,",

lJ]or,ti kID"J ehri~'e,t

t.

lI'fll Na

MJ vitllik,!I. mill ibrll~

llzln1du'.

I-

8(:11a fhan<.!e' m~J"kah

VI!!. Bki:l Nil, lu thni:JUrlll IV elekt:rik nl0tlil·U.
TlllinSlI,,-l

Tri

nt~j

JIn!).o.

torn.
Otnmati"
jHk.it:r fll~kill tTlkotllj rnil!!tamel.
!jIlHdll

SL."tI"M 1J1:tI'1< lf1~e h raber

dikiQlfJri.ld@

diki,

rna.kln ~

lToplantH:l!l,
run liog!dt1Inlld!'! DUImUgtUr.

~~ 'm'" iJ'llA.
rlolaYI 'fiUp (j.it.nu.

n, M trill.
~lli

~cmiyetin
h;ia I;illre!

gdirf'l tlr

m [JnllkR'i~ Ill,.:
K6IIHl.Il

Bc~nct:a~ h!lll. fm!l
",I

80lrak gfhu]

trlJ ota.jcl
\1'41

Ge.&UI'I

m.1.!

mel
~ .. .!IIIJNti~

I)ij_FJll-

'r ·.J'Ik
j

"t!m.l, Drmr

Or,"ul.D

vlirgi~jnden

tPlhb

ht.lc:&e
°

1I1UJ,d.-. Yl1ktH"l(hald

list«le

YiHUt.

1'\!tilurin, A hw ... "tlI
,iIl"!'-

Jtilill

H ['rli
VIll_1I

b.rJ 2."-2-931,1 per-lUCIe Ie' ~tl.lac.a.ktu'.

11M 10 da. &elk

en! Lrtt1nn blrJ1kt8

BUJn~n Ll;lD fakir lalt;Jbeye dQD §!ekiinde husu~i m8.hi) . t

Ih.un
I',

(":~t1i~.

~>ltllI

Adr. Sill
th'l

ollLnhu
j

fill"

,.. ,Ia •• l! "''''

!"t., kc)

d·- dfl.ol~h.r-

megJklll· ,&.1.'1, jtiJJ

Ve SII.att& B&lJikt&f,
L1

I'"

ydzd Ai.I.I"~lw· "huun,

7,6 PII::IY "kcIldlJ~e III N(), L>~ yarde

yevml Ih..IIl

n..a1iy'lll . (II 81)

f"1.111.!lIA

AH

Cocukla
)yil KaipU
Ira hi_
(l,IJi.Ian
n 01 d: IDI. Sent mlikifa.tll.l:l.lIP'm.llik i~ln. ~m ,IOJ'l,dierd.'i! dccn. biUil&l.wd~ ~ Ayte dtrb&l. anne.sb1l.n. j~ I .A,y IIIikilr blr iU1J~l]iD k h 1li1.r. -11'11. v .!lJ.(isi klldor kuvwili o1ma.:J..o.arnJ lie dI1d~, dlkerek gf't;'inJrl 1'. ar g\bI A:r· RiD ''IIIne"ji ha .. HIiuiIyor I1Dl i8{etlii im,i' _~ ledi, Per' A)'.,.rum: bu isWgu.e daha ¢o emn ll.I!! at· IU'hmI t.IW5I""ry.lleak blr bal .ellyor - I.r!u! IIiIOIlI'1l ~n biUp ~ kul~ mu, Cibi ggtUnerek ~ - ZbI. ten ba:bem-el!lin bu LAte \rte I III tehUke i b&1i' @,&iten Al !jI!i IInlua.Btlilguu biliyoroll. (H~tin n· :r,\llMmi ~~k fepbmIIJI -dm omum~rina~ duran Ot1:a.M gO l~rt!rek) b\1 dB d!olal:lH'k'lm! btr ~ kaLfm~ ~ihirliot!&fl ik'aynat. J\nfl!1'11!1113 i.!;ir. ya_l!'dlm fldlyor; bll~ Qurel tIIlu Sol'll"ll 'IlIabam in &B.II Ei gondrmigi dihill" ku 101,W~ koJ:mlj bLr ~tlil',n' £rer h~ye1eJfl!' bd! D~ , omit!'!! bb>f. kayboldu. ~ri b~·bohl.IIica A3' r'lI.Il ann '
:mcUlll!l'IJ
I

I

-2bq.b.r]~ l

Aneci.

,
1

FA YDALI BiLGiLER

Canav rlar
EirJcac. :lY evvel Iloma
... b&heesine t

das

harl,'a -

Yflnl btr mi8l!ifir getiri1m.i.,tit. :Lmll V,,("ono 0 [an bII Iw "fa!! Afri.ln.dA I~)i !uulEl.r nevi lraulL. Dati 'VI! Ijulzllnn iki 1Il'letrl! UZIJnll luna il"i~en k· rtenk!del~!'d~II,1 I"hmDlda.:ki btl varano - ~im'4.ll flUolJ tUr • bu cesam ~li til' gcc;i}'oli"du .. RI yu b=m n ~Dl.eJl 1I1f metn.oye yal l~,yordu. Bu bu,·u k kerten'kt!le c nubl CiJ'l d nizlpl'"indc. SUl'Ili'li. CI' t.ir!ll~rind~, lsrnine "canavaelar d.a"I .• deni It'H KDm(JUO

yak bnsan h~)'.IZ urlaan olduk I'ip b~r m suaaru kat:,;lllslr" Tilh;d" ku iKumorlll !il3.'kinl rtn in hoi'llOIi. n 1 n g~ n i~ g6z[ii klel' t.a~llllg, [I] 1'0rur. Biday~t.t~, Oil ::I!'HI,,1I11JJl lit" hir goz h~~ta.hglna mililtdii Dldlol kI ••

~.i M":J

Iarrm

annnederse

de

!!oDrnliall got

_ r:iriitI :aobeUeJl gozJeriDi
tin

::lI~tl, Ay

&eniD ~buca!k

hllZU'hHh~ ilicm iii:tl.

Ruta.rw:I. ate!;1i h

n dilptege

b~

I'RW. Bi.ru :ion ra ya.taktim ~a.lkh vaeswind.en hlllQklJv'ljreot dUl'dlll;u.:m.I aoyledi. Bwuo iltf'rine AY§e bi.§lJldam

~,;:en Ileyrl!!ri ~llre.1' blrer annestne anlattJ. Ay~ ehemrnlyet \Tenncdigi bu hedireieri nereye k<)ydlJ~1J he-

-..ImrI:fanJot. A:r
d Pe lo~
dlblndJ kIi koyma,AlJU, dIU& ~etii diJUrkeD
'brl;d
(I -

,~~tmII

iIldlmektfln
llyaiIlIll11

men ha.brbyamlldl. Ostunii b~m arlj·at1!.k eeplerinden birfnde kurbai'IUUQ verolg; ta,l bul U. On. ba.kbkl!lln zrunan bunua dUnyad::t mlsll olm'yan gayet biiyl.lk hi .. pulll.nta ~ldlll~nlJi gOl"dW~f'. 'Yata.trn aJ.U1'l8 dii::;;mii:J ohm k lHlb.! n hcrli yesi kliJ rEI da! ~a flSf.i alhn olm·ermiljli .

§ll!!ldilri halld~ dimy.'Il1D lid yuinde b!h'b O~Q)I'or. 18P!1Il~',10..... ve. C;i~de. Y~ud~Iri' . de lta."Iz.. b.ilhJ!j~~z. kalml§ bir tnlh ~!Xuru gl~,arak yemek ye:rkc:IJ. gorilyor~1IJ uz.

1--"""'i'I:--:-......... ~----==-------~~-~-~------...
kincik.inull bllmeeemizi J;OZUP hediye kazanan kuciik Q'kuyuc~lBnml'z
Ij~esi, orla k..lliUli Blnt;R KU~m[ Kf:rAP KAZ N AI'I;'LA..R (111) No. Halide,

Bu. Y'lian glLl"'et ablgo~m, insana hilcurrula tereddilt e.tmiy~n ve ~~t1110 d~rlill"n haYVIlJ' to1 tehlike kn1loljlllnd.1, o!mu:i3. tiile re u"lllnllJKLlI11l::i,ltr. Di~el'" taraft: hueum eden bir hayvanihr. BlJ ]I'lJHlgnl. tll1 diirt tarafJr'ld;ln 110;""1 I 1:111, '11 ,,'et miles~ir blr zehiri Irr • i lHI adarnn b<l,·k. bil" isrni de .• lntamak hassasina maliktir. tlll'ulflrnlyan ad" ir. Zirn.. AVI Hu mayiini.l1 !;!c:.rAdJ .1 rleri krspahlar bUlad:i nemen hilf duran nu derhal temialcnmezse, e i ve lur. C .ada~'F.l sahip olnn Hollan aitmdakl Ml.bakaJllr ),llnlll."', I. 6 z.ehir da, bunHllmlan ,\'etli k~lrl2!k 11'1::111 kana kan~ar.ak, IDs!!. bir znrnandn kirmhll"l snklama'k h:rir'~ l"lirru!1i!: ed jjliimiJ IDI.IC~P alur, yo;. Bu mal1kiiml!ll". bilhasas Jo' Egl2l" on zehir go;?.!cr 'n~nr"a lunlat In Vt~ di~er hayvanlnrl a mr en seri 116 kuvvetli liu,'aj lara. rag.arlele ederc k.,~£ihltl~ hit l:'Hl.y. men kurban g1)zieril'li k yUeder. h~~iriyor1 r. Bilha -a yrlanlar 1 Yerliler, bu yJlanm ~ilhas a r.ijzle1 avalide If y t urn Ie takemm re bu zehirinl firl.atttglnl ;!I;~;,..larse ederek, g!Jlllln'lemi5 bUYLJkluk ar de, ala keyfiyet isbat edileme~r.
g"'ti,·i!mi'lti. Buralurrla.
T

aL1asnul, r~tlr: V!lr hezan rl5rt m

dLigii ve i~fttigj !,levier k 1 diHifle llil ga.ri ILlv.aziyetin :nrrml a~.j,I'. Knmoduua, agaclnr arni!Jnda Y':"'~IY. 11, ,·~rliINiTi. "tilkii.'el"l" ytlan tesrnive c ikl~n bir nev: kolera yrlaru varduo.

Ire~

AM.lk yavl·ulanm! 'a:!ana isle .. i'DaIlln, isteT inR.I1!l"1l1Yln! Benim biJTam kDrlll1CB Y1U'ill!lIlUU yaDllll' d'gim bir ~ , varsa A)"~enill annesi clan reonken blJl seIer de kal"mcaia:iy1 oldu. Ptrlallta ill!' altm ubugu :1'1D: GatWar. Bunlaroan aldtklklt"l para l-Avfje dur! §U!DU Ill! diy~ hak ijmiirlt'rinin sonW'l;Q kadRr m~~t I • 1 flr&klanm j~it1i. ]31.1 kii~ bir Mn- 'Ve bantiyar ya.~.e.dlla:r. rmcll 'YlimlLntul! idi. AYlJecik kafitlC[d An e: Wacltli da bllUrlo.n.fll kl.rmarnak i,·, =;;==============
~!I

mroponp' sepetm, ziira. bunhlno IIdbrtdaoa oM.'Q thum &oyiJJ(lT'. .&~ ttmlm gaFimJI1UgiJ (Ii Ian kopa:np .sepetinfl ye:tl~tinrn..1..en ~D roi d \"IUlII effi,

eJlirorh1r. Yaranclar da bu c'umledEIImr. :laten ~dfl!l'.n birka~ ~::t.!lt ge-;irmek dan 1151 No. Adilc ~encaIl, 41 KlZutoprak,
(il)

Bunun i~lndrr ki herke ni~ !!"ozlukler ta.."JJr.
Yine
y.'l:}lyan
Ve

ad ada. ge-

al-Am'in,

24 - YaJOV'8, Kadlkoy ilk oklJ. JIiI. &min kH~1 NerilllaJil. Oz~en. 25Co om lstiklil ilk okuTu (419) o. h1'llet Tetik.
BUn.~,j" 4R1' PO TAL
KAZA N 4fI,~LAR 26Orf.lillc,y, (39l UD1CU No, Ne\'in D~li~aill, 21-

kl.h;:iJcWl yumUi"taYl
TilCLJD&l

bir

ba§lacb. Fakat daha iJ" l(lIm atm ;l'IllJh ik:i sudan kurtanh0.l 'u lin ag. Izmd . -uru 'bir daln "crm k ic:-in
~bqmm tistunde kanal ~lJ'ptlgw . duydu. DDW. da nediyesini te~ekJ.r:iO r ede:re:k rum. 0 anda ayagma ,~'uvarLak blir 1aJllll ~a["])tlgw_l hlssettL Yer-e baklnca biz kurbagan.tn aYlliJna ~paD blJi;l kabul etmesiJ1j nell, et· tigilli gordo. Onu da aJd1: soluk 0Juga eve geldi Zawall!. h8l>ta a.nne.si .Immmfl1lUn

sarm.

me-ndili.nin :

kOJj.!l kO!\fi gilmege

! Blr Azda $aka
.

.....41.-

••

"!IIIII.iII • ~ •••••• OJ

I ••

I!I~".

1111

.... ~\

..,

Ir!!!!!i_n

"'wo,l

i

- Baba.m. yiiz lirQ vererek bir antiikacldan tam. be~ yilz sltDellk bir cedvel a.lm. - 0 da bir ~ey mi, bendli IBCneli.k bi r cedvel var .. - Nasll ct;!C1vel bill
-

Cetvel

A~'~ Ahm~t Ballar 0iJIl. Sunt BaUar. 31 din, Yedj ey~U1 illt olclliu talebeHin- Trab.ooD, Esk~lldet pqa ilk oku1 ,d,(:n lrflin SlJ'cyogh.l.. 28-- Ankara. (141) No. Orhan Eyiloogl~. 38O.zgel!l. maliLlillHoi, ' z..dilI sokaJc (1) 1!:zmir Gi.iJ!Jeiogdlll, Gazi oku[u (lSB) No. Nm1:en Karubir. 29 - LiileourNo. Dogan 1ki.iIer. 39 - Rize. Om gaz, iskln m-emuru Veyi!l~I, KltB.bllof1:ul {134:, No. Shlleyman A:r1C.i..
DIn
M:I'l:1

r 415)

NikEar P.T.T. ~!j o~hjJ Cevat Akilk Clkl.d mR.1'1. 3:6. - Gazi allteb, Sulh h.a'kimi

G~i okulu (l85) Nil. Fikret P~kcan. 32- 'l"urlnu, 11k o· kulu (13-9) No. MuzaIfer tlz.gen. 33 - Zile orta okul, (In) No. lIiIsla~ fa Bezen. 34 - Slirmenf', merkel: 0kill (76) No, Cihat (l'ali OZlllI. 35lstanbuJ, Beyazllt. l ) inei ilk okul U-d) di! o.~m!ln Z . S nus, se -

l(alamJ~. Feller

~add Sli

K'1. ",aid FLJlld. 42- Bor CumbU.I·iS t Ilk oKulu. (336) No. Raslm Capur. 13 - I";:lr lare-li. koca. H1dlT ilk okulu l ) Until (8) decsbanesi Mn..hrnuc Erer. ,\4 !sparta, (

I

bu ~dada. oUar I'lfMrndo. y,~~il nnginden ve gao yet uak boyunda:ll dola~ 1 £ark (' • dilf!mi.~,..endiger bir !i'lilln ash.t vnr dn·. Bu 'ha:rvamTi si'lIktllilu kiJ'"l)<:eJe. rin 3zalan ~i~er. Umurniye,tle hill" lilliJn ehlike'li mevcul olmamaklJ. berau r bu hal. U:z.Ull tlslaT uten
ta.hamH'lli)

ki.i ilk okulu (105) No. !?i.lkrii. ~5 i'2mit, or1:a oJrul (689) No. Ha)'TeI. tin 16 - 'TophRne, :Oojuke&el1 C8{J· d~si (87) No, dEl Selma. TB..Dgu.;:. 1'i - Malatya. liBG til.l 'be~intlej] (1010 I

ICdilem&i. ls.tlraplar

tev·

lit ~der, ,:o.1~tice ot.l:Lraik KomQdo ado'l.!;l. "burada Y~~'1mak ,<:.tp,.dim ... dene. c~k idea t llir ada. de.iildir.

MI1Z

ftlter.

3(l ~

lBU1l"8Sl.

:r:

4:0 -

Hendek,

lsmd

P3&;a okuiun-

No. Nizamettin Silmengc:n. 49Gorele, Cllrnbuliyet ilk okllllu (2621 No. Mahmut e@ooci. 50 - E1Bzi~ Atatill"k ilk okulu, (HI! No. Nev-, zat.

~ikagodaJ.d dunyanlln en buyiik yazi makinesi
§:ikagoda ga}'et harDer .80.s.antim
jo'llZl rmakin~gj y.apdnu§br.Ell

Ie

:iJ,UlkDiJI, )' all' ., (' ~ r.r i lJ.
11""'"
I

mUIlt~3.m bir kiii~iik l'e 'en bi:iyiilderii

d~ 3 metre. yiiksekli!;'iadedir.
Yaz:I mRkineli:riItin £ill bi.J~'i.igu olan bill makine, mahsus su~tte yap~ bill" bmaya yed('!ltirile~ek. ti 1". Bu binamn yi.ikse kJi~ 60 metre Uzunlugu 2()c) metre 'Ve geni{oli~ gi de 120 metre oiacakb:r. Tabiatiy1e, m.akiae eiektrildi motar v.Il£lt:u:1y1e i~lirecektir, Yazi· les;l bi.lyiik ilanlal", tape etrncktir. $iiphesiz ki bLl m.a.IrLnenin eo bil.\iik hiztl'ldi, onu in~a eden normal vakitt her giihkU g-orni.igiimU:z: }'8Z1 mao Jdoeleri~i iDja eden firma j~in bie N'kllll:fi olBc.n.kbr: :J:: 00

P~f

'I S t
(I-

4<;

nlyorou. AYie anne~;hio tCY'H aim. D1 aill'l'lek iJ:;iD mendili.ni. -;;ikardl, 11~lrn8.

~idd~ti!e ~Ylr

r;.aYIT'

y~.-

Fayda vermedi
1ki anne kO!'lu~uyorlaniJ: - Be.nim c;ocugum heniiz red] YII.!jlnda. Fa:knt biimeM meredeQ oj· fenm1j, gec:-.e gi..indu.z mWr ~~yor. Onu 10u rello hl.lYUlldan bir tLi.rlil vaz gewelJllf'dim. - Adruna.klI.IJJ bir d!ayak !:ti'kiu.. Tecriilbe cU.im. Falla! C~yaB. VCTMCdi. Ilayag. yiymce Q' kadat ~k

I{crnlt ~&dveli! 00 00 II:

IrA!:Jo

.sardIgl kanoca YUIl'lurl~lR1 mHlt~rak bie kcre ~iIldi. KannC!l "I mUTt-alit da. }'ere dlijtlL Vii! ]m JJI. !~lnd~B gsyeL g-'Ioi.Mil minJ Mini bje' peri ~lktl. K.ana.t]annl ~lrlQaraJ,r:'Ay. ~nin kwagma kadar yiikseldi n alla; - .Ben orrnandaki peri pad,i.,;, _ b.uw:J kL:%l}'lm.. Balbam l"..a\'aJJi hay· \'alliata ~art!im .. iyiliklerden ~ok
~1II 1••••••••••••• j.'IIl ... II:•• iII ..... IIII ••••••••••• ~._UP' •• !r111l 1Ii11!111!" •• T •• II:.I.~ ••••••••• - .11 •••

bailnyo:rki

Islllktab

yii.z
_

00

k,~N"

fazla

gtirtiltu ediyor.

iIIl..il. 1111•••• '.

i::~~==;:::: = :=:::~ ::::==; ::':1;=::::

Yen' usu~ Rove.verle
ID UeJ I r--j Dla

mer,ikah HayduUarm'

$ubat AYI Buim,Qcas',

Eski Zanl:lllidElki Ameri kalll UlD dUl;lllQhm olduk~a bOljtu, $ahiUer her ik:i ha.smt on biT onnanm heor iki ucunda birakl:rla.r, ol!J1ar da rinde bir tUfenk birbi lerini artYlllr, lPOsuya yabyotbu ve ru.;:lk gill! kim i.se mgerini ,fjldiidlYOMllJ • .,ikago haydut1an tlu Fkild!:! da.ba baPll bil' n~vin.i ort:a.ya ~Ika.r. MI~lQrd~r. Ri:l"el"'~.rIif'rden i;lirinl n.hyor, Bun1arla Mb deja ate~ edllet1ili. yor faJ.:io.~ bu albkur§tmd8.'D iIfj, tao nesinia kurIJ1lII1LI. '~hU:'1 di!e1i"leri. }

~ne·

Din vardu".
Bnkernin j§&tetl uzerinc duello· cular sllfilLl l'lakakllU"ln ' d~Ylyarak titlte bns1rOf'lal'. Ve artIk ta.lie bcJyun egmek Iii. :run! Kl.I.qunsuz kartu~ te:sadUi eden yiizUnl10 ]!ulfif yanmasHeo ku11u,. lllyo.r. Atlsl takdirde dlJgrud~n d!l}~. rllY!I ab Li.r diinyara gidiyor .

" i ...oSubat Ia.y] bulmac
............. 1111 11

.

i ~

51

kuponu
'lIlliil 11"" '"

.

11 ,UBA:T

'IS'

·V··k lAd .. b 0·' h- .lr' l •• LM··· B· ncumem vuseia a "Hrarnetzerna IB'· rr:urR. tmart.tstzans II Z' uar aamaE·· Girmek Liizumu., NaSI} Gor··,iildi? runda Ayasolyayr Nastl Tamir Ett;
Dan o.k§8,m
KlI.dIkijy HBlkev.i!

uyu
• ••

ab

··'IzansSanat

se I rl

1t1iizaie're Neticesinde FiAir/flr ikiye ,Ayrzldr,. Bir

'BuloDundla milzeTelr roiJna.rJ Bay Reomali AltaR, TUrk, Bizli.'D.lI uerlerin.b!.
IIMat €'.serfeiM Uzerinde :!I!.l[lkg.Y6iMl1 • bir kon:f\e-I'BI.DJJ w~tlr. f EYve~i (BizHn.!!) admm Dereda. geldiji bakkm~a. tiuibi rl\1Qy~tt.eri anlattt)rLnn 1!Oill'J. Riza.n1..u: dire c::ok eaki bir trak is.mimden dolaYi

Harbe Derhal Gireiim, Diter Kistm Kif' Bu $ekilde B,itaral Olarak Gecirelim Diyordu
I'smr
'ibahJe}iin daireyt! geRr I,elm '"

derhal !1UlDutaleaml, lubece d8.h'Jik -velden t. r:LZll1"la tl:.llg-llIl hesaplara i!atina<ie'Q yazd.un: ve Hatu:
• }'l' SODTa

Ba.kin Be-

lWew Yummiler (Mila.ttAn 6~8 S&na evvel) TrakyaYl irsiBllerinde 'Bt: 1.a-1'ltion dedikJe-n nihllyet .f;a:rld Ro·
ma imll'liT8.tor'1ugul'1lll l(!I!~R eden 1myUk Ko!!tant:1I'l lstanbulu Jlllyil;aht ilttlhaz llttigi .ZoallWi.n'tiLl kelimeyi DI.ZSIli!1I. !:evirdjgm_i Htl.atliittgtk. Bizans deil,Tind bi,rtakim mm~ t ksJa.T8. s.ynlm.14 ol~ tsla.nbulw

da Enver p&.pya 'birind , madd~de'ld m utaleana say1ed.lLm va 2 md maddeyi. da. talilriren takdim. ettim. (1):
{) manti Or.duyu II'Dm.fiJIiD B88lnunnndllohk Vekiihti ErkiJuharbiJ.. • e l!ttihbaf'at -ulwtii

Dersa~

t

a.. 1- ~

ISJO

330 senesi harm Ilmumisin~1! :r.. tilii.f miiseoUese ilh.haJr ettilden takdirde BIlJgar ve. Y'l..ma.n ordulannm devlet aJ.iyeye k~1':\,tl hareklt1l'i1U", terekelerinin en m ul2'ssirL
1 - BllIgH I." ordusunun Cata1c'll Lj~ri:De yiirume!'li, Ywtan ordusUnUl:'l da klSmJ kiillisiJe< Bahri sefit bo~B:El

Hali'!:ten Yedi kul.eye kad r sur wvarlartle ~\'rileu Iil.ahasl i~da 1!l'liI!Vki alan ilk Bi2S.lOfl mabeUerini asyar.
kEn bunTum molo,z t8..IJl ve tnjfu kB.TJ:ilk w:v,f,l,l" orgtisiinll g6steren !\Iekiil.le !l;!:l k bUI! 01dllgu,nu n p]lnla.. rtnda esaah b.i:rtarai tertlp bl!l1m· madl,tJ,m· ptojeksyoll. ile liJazl plQ.

:nzmire aeba.r1ai::um suretle
garlar,

n

ve ikiDd dareee bit !ku\'vet)e de orouswlU Bu~ BlIIlgar erdusunu da Yunan-

)"Bpm&91cbr.I-~------~~~~~-"" :eu

de Catalca

Yazan: General

HUe tJrtaya U!i teklif ~]lnyoT: 1.AJmaJJ.hmn ;a,rzuu gl'rlliim, 'ii'~hU:e all"tlJl: barbB duhal
Z1

makta l,,€ taisiJat resiJnleri C-C!s1:ell'erek, tarif ve i2a.h 'etmi~ va §lU &:ideri sBylem.i§tiJr, - DUnyaca. bilinen bie hakiika..b !ilura.da sil:le-re itek:t.ar etmeik iet~rim.
Ege:t TUrk Irk!:run seciyesinde l'IaJu!.,t dogi'l'll yiksek ~im!!.ye his-leri O'l:1iIii asaydr, 'bugUm. eliraiada

hlar hj!;selen[]e ahrlar,

2 - Romanya hesaba katJ1m.aIt. !lIZln hareket halinde dab] SofylldP bir Bulga:r fR'kasl. Selanikl de brr Y'UJiL8Jl kolorcIusl1 bidayette ibtiya,t
elarak biralclmasr agJebi ihtiraalBu su:retle mukabi1 emaiyet te-

I'all m IK,arabekir
44 _,.

sevgieirlden

ruT,

...isi ve hinihoOLcette de Sirbiye ordu-.:una muavenet mii,mkiio olur. Lilz1JJD gortitefl yet1e:re likla bu licu·j."vetlerin celbi de kolay~"{)J' olmaz;.

Yunanhiann .mukadde.!l Ep.ir tabllrJarI arna\'1Itluga kMi gorill bilir.
3 - Bulgall" ordmnrnuil serer-berliginin 18 giinii hudutlannnz.1 tecll.\>iiz ed-eceii mticl'elJdir. lIuduti.aTl

pek mijesalit' olahilt.t jinden li.yllklil.i. -iniildai'aa£l i~in belki iki kolordu)'ll ihtiya!; gO:!'1tenr. t.z1!DiR buadan azami bir hrka. kili goriil,ebiJill". $11 h ..l- biyereislsa,n.i..:3i HulZ H&kkJi be-yle de mi.i.tebal,d dort kolordUlllln bidll.~ Alm8J!l 'kuargallluun,u.misine gtde. yette tedafil 'ilir lruvvet Olmlll61 do- rek Ikinel fikri:n kabll1ettirilmeaine laYlSiy1e mee-burl olarak Ergeoe hatkanr v~rilmi.IF i.~incidldli ve !lamitma veya daba. ileriye silriilmffil mi oldugul1iJ go:sterrnek I~ill de erkiteWikelii olur. Soma ilmkabil mharbiye reisJ Bronzarl dll birlikte:

2All:!. Bif dahn bit&ralhitmm· muhataaa ederek kl~l gelJ:irelim. C'emal paljamn ifad.es:ime gore Ca.vit tleyle Sadra:zamdw. baska nazjrlar ; derhal harbe girmek taraftan olmu~ar. Neticede meclisime~ busan reil!i Ham beyilll Erkaluhar·

c·amj o]o.r8,k kalan bu ueder mun run:rlardanbe-ti aeaba boyJ~8 dip mril dura biBr P1IYcb, uphesia yerlerin~ de yeller eserdi ! MirnaI' Rental AItB.n, bul;tine kada:r komyaJ1l,K

ya~attl!bumz.

caroie

qevrilmi~ ohm Bizal'l!1

eserlerinden

Alp u.Wn dewinll! aU Vo galU ill! VBokalesi &eLt TlrlE: lIu!ti,miydinden k.Lm. h.uabe bir

,arasuuh yilk ..
II!.5U

mevzuu ua esaa elmak I.:izere (Feti!li,lle, Kaanye, Koea Mustafa ,a.~a) camHer,iw ei,a a]m.lli!, bu mahet phln-

iko,!!

Ib,e rill!lde: I
belldin
j.

te~inillle

m.absul

k~ymetLi Plo'zaik bina3mm
k.S.~Ull)

I

larmm tBI:r:utertibi ile mu.htelilf deviderde yapl~an tawl §ekillerl iti..ze •. rinde Komnenlerden ba!jbyarak
vuku gelf'lI Latilll isti]iismm tahribatmdan Bonra oeD :ziyade Pi:11eolok']a.r zamanmda lDtlza_ yik v,e na.k.q 9uS:~I2rim.e bi1rimen orlI.ekletini A:nadol'lJdFl,ki Tilrk ,ese-l'le-I 12.Q.Otarihil}de

a.cia.lum'

brriiirli·
al.mma·

gonderillyor!
Bu mescle ~ok llIa.zikt.ir. Ctiiiki1 HallZ Haklk. bey bu kl!~lln harbe

ne mani olacak t:edbirlerin Inna. yarolm ed~r;ekti:r. t§te bunu.1l i~in tarihin

I!>ek de"lliIlde.n rY:mra! a:s1i ozlUln~:niil kBybet'DD.1ye.rek en teIILi.z 'lie en. :sc,(iJmi, 1llD.!l1J1'lan lie Os.manll TUfaleriD e el'ietire.nk giizel sa.nat1.aJ"ID1I· ZB. lIlir muhtariye1: ba.b§.etmi§ bulu:ndugun:lJI iJ.r.k DIU'S ad a" lzn.ikte, Edir· nede\fiicude gelmi§ klymetmi e:ser·

bk PUll

~e :ik.iyiliZ :kademe mina.n y'<clu ill!IIa etmi~ kral dahibu merW¥ep me· dil" illye sual ellfinee: ( Vakb haeette 1ru J:1junhaga ';;:1!Inlnrlak Uunl icl'A eyledim.) ce'Ya'lll· 111 vermi; badet:taam lIDmar Ali

kr-1IDiz.densoma
muz tru::allDllanarak

Edirmede yapllan
en yiiksek bir or

Erg~I1e hattma kadsr azam.i mesa.fe (100) {ini~, yuku~la£' d~ dahin kilom.etredir. Kura1c havalarda v.J:In'IIi 1.1 giln, ya.gnlUf' 01 u n9; iki li'iJoj filii &\in e.ar£'ohmu.r. J3u haJde seferberbgin 25; 30. gililG Ergene kar§li;mda SuI. gar ..... ordu'Su mll!har~beY'ii! ba,bya.liillr Bu he anuJ,gar l'f"r\tJi'!:ni1n rusbi.r
mul4::avemete ugralllladau ile<rlemesi-

beklw&

gi

511.ttrlLk yeri a~lk buaklyol'um. 25 (12)

cevabla

dolduflJl!mak

fJzere birka9
gU.

bir.iocli te~.. Pllzar ill

nu ~'a.ni Alman sefi inin lo' mete Ve
karbe davet eUigmin ert.esi giinu enclimell l,"Iike)! toplam}'or. (Har",
d!erh!tle trrmek res~ lil;illlYDr, bat'lciYH I]a:;tln vid bey aJeyM.ar li1zumu} Burada m~eklc:eveo Sildrazam

gimumln tamamile .aJeyhiode idi. Bir mdov:sbets.izLik I~lkanr kaygurdlll mUH:Biy,et;e etmjljtir. !!litem~mlekeltel1 ~lk.aFllaliJ 8.n1~I)] 'I'urk1\'!'l:"i.l1 BiZlilIUlldfl.r iJe ilk :mU· yo)". ~ti bill beyetin hll.l"f1'Ket tti. him temaSI, 1070 tari,hindekJ. me:jgi gun Osmanll donrurtmasl da En· . ill..Il' (Metazgirt bar!'H) oldligunda.1'l '!,rer palJadan 1azun ohm emirle:ri a- el,yevrn Van golU ile Von kall,:l~j
lar.ak Ka:rad0nr.iz.e ~l~uyor ~
top&.
VI!

('O~~e_ feli C:<Imii) ile klisik u!!llilbu~ dirneye. geldigi
negulllZm Illeydll"u. km:lIUldugu_nu aruatM mhn~:1' Kem,gj AJ'taJ'l, Dll ]Zaillltt.an scara. s.Qzlerin.i 1staoouldaki en yUksekBizans eseri olal'l Ayasofyaya. intikal ttirc-rek bunan iizet riDe §U arihi l:iikayeyi 50ylemi§t.ir •• Fatib Edirne<ie ilreo bbnbuld1!.
VlIlku n glen lI:nir zelzele n~tieesind,.: Ayasofj.'s. kubbesl ~imn1e dngrl1l ~ gi1mi~, I{ral luunhe.dim olm el1dis.e~ siyle havre OOl§lmil!l'l derbaJ SuJtu F'atihe ~:ir meklui:D t..akilim edel"e~ mllktedir bir TUrk mim~mn.m go:n.derilmesin.i rica etmi~, 0 asrrd:a Bursa-

N~e.ar kraldan atiYrei flr3.val:l ahp ZMlan Fatih :Sul·
tan Mehmede ijU C~VabJll'~: (-P.El:di§lahlm. o:.'~,e ~e:nt rayeler bina eyl,edim ki ,oJnl' z:ll.ItIanda Ha]iiel Mensu..rWl yapI onlinde top SI1' gam DlisaJi galtOD edip fena bulmaya, (famir etmek benden. fetheylemel!:: ~mien. SRlJa hir m.ula.l'e yohl

RUB

labillerinil

tl1tuyor.
bir
(n

BuradR, M~lil beye larihl

gu-

Binaenaleyh kii~ gUl'I 'kazanma.k 1izlmgelirse 1O]l~ ,gore kllvvetde ~tr kUV'll~tleri 'tel:tihi '1;'" ileri SLJrUllllesi li.LlmgeHI'.
4: YWlan
OnlUllU kU\1ayi

ne goridir.

S.ait HaHm pa~a te-

111.1rLha te.l'ec:ciib ediyor ki d
dur:

da !J1.1-

arasmd fI. Alp Aslall d ","rine rut TUl'k medenire-til"ldeo kalma eserler i.i2~rindt'Jd, bilhafl:se. Alikn. denilefl ko~e U::;.yiI'lim~ mahsu$ 90k lilymeUi mU7.aYlk Gijsler~11 I"Csimleriru gO!!-

reddlit gl:isteri)'ClJ" IQalJye nlUm bUllllnayor. Ell

Ca~
:O:ll

Tli.rk tll'kfl 1:llharbiyesiT:a i ttmsil edf'1l. reisisalllJ .HafUl H!l.klu beyi, ha.rp aI yhtanmr lekeUe'Jli Cliyt'! 0; j,ual.ik mel'Q filkrini kiJn uzakl~h:nnak

kill-

liyesile (8 ko1ordu) Bwiselit '130fazma h aki kil taanuz ya.pmU.l ve trir ko] orousu ile dah8 ewel lzmir~ Miter I;Ut&1"Ul.Ii81 ,eD. miJ.eseffii.r. Sf. tinei Atma. kolorciwru en evve1 !LTkllb ediJ.ebile.ceglDd(lJl sefe-rberIitlJI lO. gtiJl.1l bIni.r chrarm,a de ha.rl'mlall Ii
hazlJ" bulUllIU ve bll. il!urdle dli.lliWl hareki. U:ru set.re ~ll". l:.ise1lt boga2J.DB. debarkman asd
Ql">o

termLJ, bilb8SAi3I AJIl ArallUl 'lie !Ielik~R'h devirlerinde btUUn Anad,oIu Suriye oEhhiJ olarEik lrl!lJ'1 va kakt,,~ tii Hmdi9tall .i~lel'ine It; dar yaytla(l

yaptun. Hemen fethine loe:ilihimmet ci.i.mJ'eb.Uzzan rn<ecliiiJ dua edip '\'<1'; uc; l'11dan sc!lra da fet. hi miJye."I8e-r tllmll~tu. Ye 0 minan yoll! Uzerinde Fatjh h.tm:lbwl:I aid I· g" zaman 'tt.a:'itl kadim tugladan 3l ihane loi.r m.uHl1'e yoly :in§& etmi~ti KC'lllaJi Allan, Ayssoiy8.lll!D., imeyl13 ~) Deyince

ortaya c;1Ic:arc1l.? e bu vazifeYi H. V ill bey ne diye U.z~rme (lldl? •
BUI

tariM

Collwa.ba. da

birko.!;

biiylik bil' Tiirk medeniyrtim anlatml~h'l". _ f lik~ahl'n veeif' hncl.lHI sgn:rp, dorde bksim edilelll Sel(I.lKilc>;r.crefJ
MEll.do]u dev1-=ti

9,[1.-

hi' bolt blra'luyonml.

da kaydedeylm km kadnLI;I n Uzer[nde f1kri defa. Enver pa.~a.mJ!I.
llclimeD.i

Bllrada ljWlIII Ham beyJn &flo
J] i.I111ZU

01-

Bah.
liIeferbet'

dugunu j~itt!.gim gibi ke.fldim de; bir

S IGukiyesinLin Sil- " krale dill.bj haz edip m~rkum mim8l' leyml!.ll bi'D l(utlumlJllhlfl 801'1 A[iI,. Al.L NEIll'S!:', A,:r'lIl!Iofy.aml'll cevanibi e.... inl :Ke-ylo(ubadll kllciar ild bu~uk i2'l"b~ a~nl"la ,!l2im pf.lybe.ntl~l' iJ'l§;Q, et· J lLlHr.h.k birr devlj.rlU oldugLJIm. ~ayet ~q sag :a'l"n,rt~!.tj lJ8.l"Juclllll' ml1lbey. ~irk SeJc:uk slU1atl, ge!,ljnlli,ei yUk. nmde i(~undikb Y8.0ml, ohm adiiye

pa. ... tol" Jlistmyanila a tarafmdan SO<Il da bulunnn tUlu camiil ire EdimeijU yolda izah dcki IEsld camiH bina eden mHnUIl" .1]01] lop edlldigini etmi!}tir: Ali Neeal' hayatta oflmtk:1R F lih !bill" d09th.l.Ii: vesile:sile kraJa gonderip I Aya.s.ofya j!:;1.0 esld Bwms ulke!Sine dahil .m.illtt81i ewelki pnrlaJi :medel'lliyetinilll lOelr'Cllt abidele.rmll kUll Illdeti li:iill"YEl.gma lleferbetlill :Y8.pllml~tl. Anadol ud 8.]], Su r;l,yedetl haU! tA lIlmrm HllyopoUs !Jehrin .. den k1rmIZ~ve gri re:nginde Forfit,

kOllaimdak
de-

ligin, 12. gUniJ ba,by lltir. TabU, dol!laJllD.lJann bombs.MmUUll altha M"1.'el bWlI.r. Delate-n: (llebarlm:llma

vUke14d1i.. bq Dllfu.zu.n :rece.sini gOzUmle g8rmqtllm..

siitunJ8l' ceJbedilmj~ti. (ADtemJY(;9, :hjdor, 19natiyos), lI:dmdakll1:!II me!}hur mimann mlLiyetinde yi.iz Dllla .. \'fin mim&!r" ve her bir mU&.lrrin JidUt9-ra. yIl.~ usta verilerek mp.ab ilze· :rmd:e tam on bin lfl,!;j ~aIJ~makta illl. Yaplel tDJiiUI.Wa.nWjl mm.nn imPEl" rater JiI.£tbl.yanl19, 'lrrUcude getlnligi

Mesll!le harb!l'i
\fey
VEl

,gilip

girmemek
degUdit.
vql bJr.i.ncl iiiiidiklerim~

1!Iltie.lt 1"1I.pu.ra Yu.nani.stn
(l1r!'U~ gtbi is.tedlfi Uk olabiliLr. Ihmda.n man D:!abaUerl:n1!l 8akl! gtbl ad:al!l..~ 5 - Selerberlltbl mj:rden. 12. gi;hl1i

mallk

zQ,m.amru.

intlho.bta

k~ da mfl b8.§kJ ilSebaii'ko Y!I.'km Tn.ethlil. !l8tif'a.de Mor. lC]I, g\l.nU ...

Belli billl!o.r ha.kJc::m.da

R1UtnleaJD.rlMl blll'ooa

iklt.epta B8.YJPdllktlirm, 411gu gibi bugllu

0 zaman

N-

B!I.,h_rloof1tbo,t&-

upadJflt'Il.q 1lI'b1 1ft gilnU de IiMfme v.ilA:yed hudut..

zmda.n 1:.a!.a.ITuza

Iannde.n butrn.u:a mAr1I..ri lin!! Bogaz.a taar'Euz en kula. 2:amanm~
(it) ltlo.Q.o~ a lliI En WIt' pq!ll mao. gt'll!I.!ruUerUe Ib.ru: Huldo bc!. lin !bW babeo'l ol"ll:ad.!m l:iru'b.e kg".. I'D 'IIUl'1ll~ler. Kuan Imz,i),lo hli h bugtln de I..IJn;uj lEa.nLt;gillu mtln.. mlYilDe EJndJrl]mf~ :Bunll barb!! IfI.. cl.IJktRn !5OlU':II gti~ceg1z.

de III veYIl bu tiltlr 'de bu11lDaolam blr goy deni1mez.At:!SDa o'rtadiJ,. m.~rulj blr htlkllmetiD a~1k<; ha.rekcti yer.ine YllbapCl "11'
davletln Il.f!ked

:J'il~.aek mabed.in
v.am a..I!8e~ti.

kubbesj nltlndo. a·
i-DUI iBi'LDBi gnleb. aIm kubbe

ettlmr

-

Ey SWeyumn

v.e oiYW!li ricaUle giz..
oynn.ndlgli

Ii kllpill
1 vanbr1lillJ

oyunJlU"

facia .. I

iBrab,ca

eu eUzlere

makl's

tAbirle

.u.

dot;ru

c111.eU<Ill lc:i: edeTlllyeeli.'lkVfI

i&da) mwdaba Jd dahll JiflStinyElrlQSllil] la,gillf1r'1d~

(Aletiket.e ve tJel .. geldigt i~ olmah

MePi'Ullyeti

deruhrte

~tilrup yel"ia l.nml.,tt

ler ~eJ:dlJ.I.". u dnvay:J bE'wlilllleyeonlo,£' b
~ btl lDB gaUr 'olemert~e

mevu-,

&"

tiyete ldY.,J!k bir tn:rzda. 1§e bDllanu-

I-_..

Cizerinde K.ymeUi TOrk qlcJI'j akleri buluDIm 14 &neg asra, ait 011 yelli BI, 1111uerl,riacioeu. ~ Fetbiye c.ami)

.fI

'P.luhtelif tarihlcydc~!( SJk ~ff. :kilP Y1T{]la,H H,lbbeyi, f'n SCI ra l'llrJt mHo!l,llnn til LluJ'Jl'1'lt L lelll. m Allan, A-}'Il=-af} J n lImlimi lJIAn VIl'" l.iyeti ihcllmk. Riz;tn. • (SUb" '] iJ~ci

-

rene Kadln !.
_ Beyim.- p~UI 1:\1,(,1.. eUnl lhaan Vi ., Ilmdi g~fimlz )"ClI"lcr t m D'lMuile CBmIlLt derypl, H d~ hlr battm In1! b1r d.mha !,2lkam.a.1~0d \'e

Izmirde de Ell ,iatlarl Gunden Giine Arbyor
IUlydlJ

Tefftk. No. 29
du, En m!l.8um

Yaun ~ SEO/T
min ed.ecek bd.lllf'
mazhut,

ESEN
dCl1f!tm ahlilkll
Ol'lQ

Ne eld uglJinlJ kudJ. de bjl.ollyorI blr egIenceairu , 'm ufak bir ZH.~ (Ko.::a. kll; (1[. dun) ciJyt' hit BLIi.II' klmtITJ,lI.or. kil· qUk, temi~ bk- H1bs heve.q.bt:W. (daba GOCllkflUB I diye onum" gn;;;:Uiyol", fU7.:IOl kurn 91Dfl. ke"di keIII:li!'l9> )'FlZ1U!l8JIla matli o!unuy@rdJ,J. Baka.lDn lBl dl1deri OL~lHI .s..lkl evde :mtdJg.J l'IukClmeii bu ~fJ!ld" bu Iurdu, Ninelezl rllDl dorl Yll-'fllldB. an [I' olnl!J~li1rd.~, ~e'n~l bi! e:FlJ.d man kl:dHrI g11t1l ~Hl !'lIn hrameil ne h'rkf'Lme~'e karnr verdi, Sessiz~ blr Ita til 11~,- I abul Gijnli belu-si ..('e gch 11 gUvf'rcinl re kunrJini ~"n
rfu'md 11 k ill
H:lf'JrUIl

Rs.kJ.n.ln KU'tkgnu ydmll Illibn
hi.8l1 ohm blr tl'l bll'kil.lQ del'z dJdIkloNlBlilJ 'b!!,ta yiY't'r;6k bir u&4ib ...EmeAinin ill .a pffij"iol )'IDCA, hru tMlatI pUr i Lih Y mato. b~lHdl, Ad8JmW by. IIIUW ......es h rek.tillden klldm, da benim kadnr ndnt etm.f" olBlcl.k ytikl:iek 9esl : - E:JyBla.nml aa IP ,:mhp I'm i~ecetloe Kit '!jaJlI~ da e\ e bir . ellmek ,KetirL. diye bayhu I, Ogl ye, megipdt k t.a!!l!i' ye Im., Inn Jo'&m~gul.d~ hakezw. . ham gtmde be rim. ka.r.:wuroruun, _vi ki koc Jl, ~,. YO]lIIrlnl gOnd@mim._ Yok. /I onlll.rl ds s!lIl.o.l"ukl1D.,Zllten adruuui \l1lV)lartle bUD e~8.I.aI"'l.Jl1 .flaUm! . E1ind("ki kuru bao!:!l YIl.1QJ'tl ~~t:ln \ .t g~rn.iY~B klhf~u: ,'t ~ri )'111 Ik Ylh~lk gl11erok_
SLU, be .. Stlll b IIIIl i Inl rnB... IJe<Ji. C mm l8tt'!1~ "ah.ljll' rim, Biz.de ('aJU}.mjj, do el ,etild1r. Ko.rlmlZ him'let~i1il.! !..'tlel._ bll de ott! rLlI"!.IJ: y~r1r.! .. Alii' dm m11 .. Ke5 fir101 ini. , I

~"'Ji

m~

Uz&riJUIl

Bir kat; Giin i-;inde Kilo Ba~lna on Kuru, bir tereffii kaydolundu
lz.mtr. (
)ir'j

(II:;I!zifd t.elltizdl.

H:IZ!.&·

em.. On UD
basus
Altak

em

et,.
om)"B

NB~".

Ut1LI.a'i) 11

lki g

II

---entae~]

nom IbLltiin kuau ..lnrnu, DI !lOJflp d6ktiller."

nokaanlcn-

civlI!rmdu.
rlfl

jc'aruld1lfJ

tr da

kOIlkm:'ll'1

n dfl

b!Jll.
&rlLk teUl!lke

,I!'lhrirulzt!l

e\'lel'iDI ycrine
SOI1l1l. 511,

eJU

klJ1'~t

koyuu flU IlYKtiltU1 ~I 11111 klJru~a Ylil!k .. 1.

h!l}"1.lli.D utlildonlHt

kulU!'oIeler kahn olmuutu.
ytLrUdUlfban

blru ddt

I

w&fm.aiskil!-

Rli~tJf'. FiYMl l'lII bira.'Z dwln, fUk~t:"JTIl i muh\pmol ~ dl' lJ.elecliye, el.u.tl"lllnnl'lf . piy 1M" K,)ntrol etmektedir. Et liYlI.tlal'lnln
iii >I I

I.e knrLl'lmLLij. lCE'riBinde UnUIlI buhmdUgw,1 i.nanmak i!;ln bin "ah~t bittl"en iran blr ,e'li' ~]kb l,uU1jimttl:l.. Adamm madenl "eal ~iUldi;

;!lIla

auret,

m(m~hit. hare k t el!L-ruk fiy.llJ veruem lel"idk Ull yf.l;uiel'l bil' ku Ui') u16f'lerln oIIIfllTilHl}'@lorirrf bile W:lj~' • ot'ttiklNi lddh olunmuktudtr.
OllilA

zli-I

yUk
["II II

~lm~K'
:lr.
'1'

-

4t.e

b

I n" eiv

h VVyft

":1-

Ot~de~1"1 et ply.8 k naracrlarm (l

IL,III-""

d

11

hAr 1m kaldml
'f11 f'V ~

- C~1l kapab ize 1,'enyoruz BU. L...liy eeksinis.; df.'rlile.r. Nehiltn e \fa 1.1 a~llp ~qDlI~ ilim dereeesiDi buhnu~ bil" tRt.fllli yoktu, Iyi 00kumll.~ u.- Birknc lisnn bll!yuniLL Fukat bil' iht i_'i::t3 yaJullJ1j. deg.h:h. 1'illiin iiz.erlfit" t;:all-!jI.!{lJr, hUll ilo'i bUT tiiti.lm:ou "",lmllgll I;:'ayret ediyordu. Btl i~te k8~: senedrr L'JrI('k v rmi.~ pi.r;;U;QnU1 ~(wdi~i, iLmml ~.C' htirrn.ct etugi bil' adam olmusu..
Iv

bu

1..

Ev dAti m!Li 1I1'ek

l!IId hurnu .. R 'B.zm iJllii.s. 1I1J1rodili .k sill ., -11 11 kadm d mtiz.e M !lag] am yerden alm1\i' , clognmu b\J !-iUr:ntAlZl da se''I'i'Iek i~jn WILd: JJizim f .. $Ill kum YJgrnm MZILiS.LIJden b:Lk. l:Iir J!fIk g6r c~t.Ain .. itjte (If ,cif!! ikE!' Tll..:t bUYUI·uY'.lrlllr .. YB.I:L.i alH1rlLDJ:'11 00drum p:dru; bir oumara .. lllisu. d If le., burada ev kiralan dll biroo!! bahalJdlr-! .. &k:~n kurn.!jt n bllHI r. 0.; lint a biter .. Se:n :jimdl kum y~mm al k mda saklllD. il;:e:risinu II)'llli gibi !,::orunill'1l.. btll"l gidi)'Oorum. Ad!ilMtn lH.rili ii.zenne Il .. ~ker ~t"rek kumlug'1.lI doj:nJ yUriimiftg-e b.9.,h!. lin. Arl-!(tma dbnunce._ AdF'lDllD gittitin~, 'lanD. !,!o.dlkmltmek i~ Iko -k hi! yeN! &tt.klILllmage I. hijt&gml gpr i.im \"e dil-line 1 b~.lI.ini." ri Lit' ljOflk iJo·j biT t.,.ir bUill{; mL1LI.

m ~~in

ndl!.
@\ •

n'I~.r
b,rllilrll!

elJ,e-bi
elirilen

CU

de. Ik siln
'" I

(It:..l'l'

I, rrn ..,.t

I

rl

Iii.

ur, ", bun bayr .. ml muu ~uLIt'lhl~ Izmird~ 8000 kurbanlrk II' YV' n att Im t.;Lr'"

mn ru:

(l11

1'l1,~gH itir 7 etmiyllJ. pl),Mdu.
l'II[1f.1r

rio"I'IW!H:
" .. .-

Zar,! YlJk bel aber f)~n:llIIU: eendinl ouun cl ('Ce~,"A iadirek in('t' bir nezekctle l dtlf e iyorILl Ya~ml ;lgteHdi 'i 7.31l1,1DI, Lyli
dl~r~rl lud~'

-

(o~nkHIHd~ gil7.f.'l U~rJlIgUllU her ~uren
yf!PI~l~

Karaburund« odern Bir Eo
6Lun! , ,H IfWi'!I) r 1:1[11 '" I'dhre- r i i E, Zt~;j, ku.~thu"lr'l 'l1n TIl (Ihim ihtij"'iI'WIOII'"tm kfl~.lhnn ...k iller ebel >iiyder- hl1kjj, i1ndllll bir j"t ikr 7. ''kdwl' ~q~hhtb (l fIlit;' ve ~Id .di'f mecwind"'1 ... LI"hl),et 11.1- b a.r itir o·

TireJe bir Yahalandr
riM III U II

kalLy

hrrSIZ

Be.lt!'diye lir

SO bi

Til'''. (Hu u it - S HI 1'1['1:" kn ..ll" I nrlLt iI. liy

yilk~eklt' '11:!m uilesl i~h'rt h m hrr nloId(1·· g !l3.ldad·lldnrl bu gilz.("1 kiT. 1 ih 1"1:11 da.ha }'u.1k ~klNini bf!'khYI'H>k ,111.1 redct"[diyorl, rail. Hi,' 1I1'nlll~ ; iI k 1 g~~i-en
I~I!II k.\"mell1 l':ln kmmaklafllHi. i1l1'3.r-llnl<l,!1.• 1"1

kupunnst.r, ~\ ralnrmdn , , Y hi r yiJ~ f!lrk. varxh, Bu y.orgLl1J ik II fa, YLprak vilcu tla bu Oil redi yacljlmlaki <;:1Ir::u~'I.i talmin tJlJecek.aJ

tit

ClnlJ.1l

haH

de oyle !:air

80-

t,

I

u-

M

·hTlH't1

glu

Ii

IlIIda
w

hi.·

hlr~l?

':I:ahllllll1.'a

'>'lk~I:{11

K9d In ilsfet ,UI. l'1'l...;: llIU ko.ldlrll· r .! THk tehcl.it ed~r bir n.z!j!-etti!' i.;Ld:u'ili" Iliir :;eyler ~~ ..Ied~. F III ben iaiL· !1.1'1 iUI. Kadu:t s.ozlerlni bllirir bilk· m • me&r:!pi ICti' kldlt ,. ·t.;l· iln ll"!1innl'ld~n d tj 'r' YAbiini k .. 1i~1l .....r .. I; ~ }fH~·m III 111I1 k U. Son l:iirill"lIb~n!' ,~ri kildi. ~ EH~rim giiGtis bi~H,"'';' klt!lhrdlk.t.Ii..H SOil If.. liIJ!I'".n koku811 II.Lu bir 'k6:pek ~. IIi .klolrnl!i durdn. "f Y 'If _ Y.II.'Yi!Uh kbpr-k !II.Wmlaril). y.t.a· d gru iiil mete bqJl*dl. Cirlri1'l Iten ftl'tre<le)·. kad.mlll'l ~.YtlL ooytll.mu Ic:mltl •• . k kad.m mU:t~madi fery UarJa. rn· !JI W'I"iirl;f. ®g-J III l·ui.'l!:Uf'. k;:n'kl"ld.1I bir.z dld.u b.~Jn.ak llltifor .. flint alii! l'I.a~oIl'til~ bfim 'ddftJ't cbli'llll'j_ ~rpl J'M".. tillldi II.rtlll: JI! Gl d!1Ii] !I&1~:iYim!l'l'lll. 'Cti:nkl~ aiJlu tiz.erin!ih cuUllmml,b. Y.ln~:r ."k bl.!lguk Ibir Iery&.t i"i~ 1m.
• I

ril'lI. t LI' ....rinh~ Tiri1'tlie clil'llhlil"il"et merll!HlInd::. RlIotlliLra II R ;){ehrne -I dill dnkkliilln.]on ~iM'Ara. Irll'JJbtlki. dnnlij'::.I pulu, B. Ali R17.lItlill dtlkl\liI1tncil lit ikl hah l'lECCRdl.', IJ1I' lIlH1"1:.1o a.ari, bir ,em:liye f.'1! R Rohu.r R ~III Alilnun tlkktilnmdlL 11 d:t I n Ii-

~jrtJikl('rin~ tiu \ ' lerr InrI! b bk, kaulllo:: bH I] SI fl~all fbll tii"CIl tlnu 1:·.... I~HdiI E:'cekll"rtll, Arltk bu n selF'! dt, 1I.!{·drl 1~.'I'Ufl bayr:lltl. r :L~ t ~!
~(_"fl,jU'!ll s,
tllll_\'.itl·IiI·{1

k ul~o.nWr, tatll I;CJcllk yUiiinde oyie munj blr Inkl) \'e ~mdehk \', rdJ ki !iok g~medl'rt sine kR.PJ Idl. bu
-;Ol!'U~1!l

caziba

E\JcncliJI'r.. Klsn ni~ .. njJhk r1e.\I'e· leri daimi bir na.:z:aret L~lD.de gl~ It.
E\{]I!I'i.d.lli1~ri rIl:!UDan, Medit bifClerl'bi r .n~.!I'.oJ.l bu.ldil. Gilz J ['Ie t!.I:lt, yeni. d n (~d1l.IaDdl. BI1 li!oeydigi gogee b ,lm blraktlgtl8.m.8B a.rltkke dinden, hUrriyetmdell em bir Ii \·a.rW. Amk buo.li. da k8n1'1.a.J:Mzlar<ih lo'a.. !tte sel'gili e ine isOOd ig,. gi. bi Mk"l1'Iuyor, biltUt!! il!!teyip rapllma:-f"ylcr bir de'fa stiyle-mel'!.le y~'Ii..1ieg{'l:i~·oro.u_ eu vaziyet Medi..ru .iIlmarhl'li.ld~, NokiBW1Irli biliYDr. ODl'l taylk olmaWguru d~ilm~rek i~., i~inentil.il1i yiYOl . u, Bir g-Uh !iu guo ~el ·!PVgi'H.I1ID lDiteceiiul. 'Z:alnu.n JJemili.~indt: hH~g mmyetlAJ arll"!1l:ag.LDl dU,tiniiyoroLl. Zeki btr kwh_
ill~1

11. dl

T Vt!kktiJ "~flim.

'iUII'Ii!I'~k bi.itDn

umi II~ h"11 i!t'n~ I.' d !rapl'i_ 1 nni;>;". b )yt" E'otkHl I.HIhlheh: f)\'unCMk ('1 .. _
\'01,;'

r

rna r h:hgJ

r

111a.!'ItI nlll;ltil'.

'lll,:lu

Ku.oli.l,IllgUD iIlTk U'llnd~ n. II'dwfun i~i gQ["mlllk inLkimnzm. Evin mer, d'iv~l,n p.arnta.khkll id~.Birk&(' IIIIII."!' I!ii"e.n ~b.m ¥'e biru dli. pill"llll;!!,ldmiJ. tu.tup - Irtu!rt. $irndi i~lI'riBiRl 01 dUitu ,gi'hi goru)'j)rdum. Bq1ic:a OIlY" YI ~In 1 tOw lliIi\. Jg. d., Iba! HI b «b.d1btm tUl~1Iitinj aIIhn.dlUl sui ~iMn gil;U.k.eo sU.Hil, bt.r bdw 6h1rmtli __Kt-sUDe- l"iyor-tiu Bu. .kadJ.D uka~ kaJ."W1 Kli. 11118t.a: oiduj:u yi,WlDilnl q,n!ifwdll!oo, ~ ~rini!I deri~ iiiIIIirdl. ill· c~ltle 1iWI.:rdu1iu t~ k.bl.lk· J&n!:!!t W)1\Lk 'btr 'lmbBhlrL ,.e~ at-· yordu. KiI'.: - ~elrl" adeU bir giipU.ik andtnyordu.Ol"i,afla

(,jJdli}-eY<Ji !i~ ...... '(illrlli~H" k C'lIld Ilfl e~r lHor tl&tn m~1l m~y'rb.lllj ~lkl1lI'l.L1l:llqtlr • n L 1 'Iye re1Snn i!JC.C··

B

d'·

...
,ar

gil.. HI'm kPftdimi, hem elin ZB\'I~IJli a~hllTll IH b baht ed~mern. Bu earn' ~(kp:i.J!fijz hu.lil'llJe kalbi.mifl temizli. ~l:t1i kii Ii godl!' dol! bcnim isted.igim gibi bir adlun olma~a raZl olur!1a giri:<lDlhY'" 6gim.. Inti)' '.r blfl" 1m,,;olural, knJLf'lm .. (;H.denm yefil, YU1!iim glizeh!.e topI a.ga .s.llkl.tya. Clttlm f:J.kat birkal,; a\'lll' o.It.m·. ind ve dnHl!'IIJura (]e~~miy r~~~im. evlmirim. pnzllrb"a
Yokf:iH. blllka.cl.ll.!l"

cvi n i

~OY d u

iidi bir

I

BoII.Y1 dlr, (1h IJ I) - R.li)'lll(lli'. dill el diyf' :rei4i. B. N d'lli '" inde

Url.d

bir ci'n.Jl!t

bir llltSll;h.k. niuuu ohnu p@ncere ioin 1I(lk
h8 .. 11 I'It('I<~HIIhir
I'Il~lil

tU.l"_

So lin • It,irIi'I'll. 11.-

~Iendi
'dll, (Hu ..u~q - Do:t"'e.=i kl!>,-dnJ~n S<"fhl 1)Klu Tahi I', kloLrJ!il;\li N.w.7Hnl-li t ria mCl'l~l~"Ulm.:It'11 min,,k'.iol!l~WM.h loInn~. InunOi.;CIB.-}!i.DI ,"!rI. nLllt..i1l Tahir! nAki nl bulUlI'lutu eil'-

o!dui'urlu ~ark
1_'1nrt

~iJr del-!'IJ k. bil'
nalllD

It"

iJt'riCHot

i(iJlidrou

11fwwlll" ~1I·l"

nil' "I!',m~iyt. Yf! bir

I _ ..nefn<t :&liJJIeri liI:orkun(' , .... ir; 8IZldu:[

:aDIw..ntak . tem "'!", aJ71!lilya.n bll m.a IZliril.Y1, bUIlundnoi-liM , -if·rika.nm.bk v,en.:l~Jl eo• J.illl f :.:1:11 f"cy ... demiyer~k e tim. Fakat c!lldaklartm
uP.:_kl s·

Nt! ",Idttiunu

k~l'Il1~tl". H lr,"'lZ. !taIll1Gr.

F uara gonderUecek
'~!jivalal." ten"! "lit
te-:'Ij, ~j3~
fUIlTl

m

-a. m

nUl ya.nmdll.

lltir ,!;;'H; 9a 1

'k:lfJlnh.d

jCiIl fJ1uhtdif
f'IJ.r.Il"

@l'fll'hi rn u:"~-

dig. duruyordLl_ BIl d;a dolap },!:Irine kullan~ gl4 Nk .. Ka[ll a~\l;;.iI. Beni fiiot!'t.inm
aditml'l

lki kelimil" tallLffu:z: ctul~klt"ll kell' dimi ~hrnadil'tl 1~r ~nr' k~Hl1l'l~

f,l!iu."ketl,=1'i Ite Llilg"1l"11 ri1ecek
mi

:Ill li rail."RlIlIli

n.n~,.-Llt"1.i~'I-eb;mil'€!

lJ:!.'i'I"'tli'k

ohm I.H I:Hli-

d.ed.ig-i ~ibl l.."1ptl:»uralll._ sOIt.;lan y~l. pOUI!' gibi havaya. dikLhini;;:~. Ayagan_ dill ilWi tolu.mu__ udan. Iii. tiktll;!~ parmaklarl ~lk.uul;l_yili.§Jik 'JI1 h
11'"11 n mUI~" ..t:'!'l hil" ::lilueti ' i~l:riye gmlL K duJ ses i.ni c;rurmadan kes t8!~~ yemekte v~ ~buklan.nl Y '" alm:ak0:t. devam t!diY(lrdu. Adam kt r~k maBaJlrn iUeri.nJeki itillLn"ni.fa n. tillni ~;I.k.lirdl, Gaz !:la.ndilguld,lj,n YlI-lI't bir pa.k€'t .1:1 T nl.k 1tIa.':iillI In itiHnn koydu, P&ketin lI~del1 lnr ko} II. b!l.. .... .drtI. l\ilumluuhm c;LkardlJP itt kI . in:i diiicl:rek nefM': .:.dmadao j.

===::::::_==::::::====;:;;::====::;;=~=====-:;~=::=======:====
H.

-

SON-

e<;YHli~ill
'Illtll

tt'llziliit

l)llm~j1111 i~t'llmi~tL Sf! 'dd

Romani,
~I

yuz({"
1:••

tL'mdl

I Yl'lP l('IHhl11
!!!!!IiIIl!!II!II ••••
iiijilli ••

lid1I!

din~ i';ltir.
'I •• I!lIi III! •••••

Alman konlB"toBlu
djni
Alman
fik~iStnLO

unda
r-e>-

-"In
rnihli'lllebt.·l.il:> clun knll!o;olosh3IU'd.' 3

o al:',.hl~ bir topJ!lIILld!li N ..hiJ," MUteD'! !bye]] okuYlJr, ht" l illJl'tZSlI. te·~Il.Juf ~tti. 1')'1 titt-iyer1fk: ",afIDII.I'd'a bg,~ blrakll.!I..D. ) ~trt!'.n :'\u· Bu adam olstl ... d i )'e tlii:::jilrld pj l""Ldan. buradal'l lopladJg, n-uli'lme.Ua AIi111 kim bilir hLlB.LI~i h.(ly.Jll nW:ill'Ilall'L(j;.magli, bii~iitiln gijlilru; O~rtl'td~l'? ZH..hiri gibi ~,. 1 mii! Nebil e m~k i';;lll hill;L"Iim:ll!;ki d~lik d·t'. L:ii ". lfiI1U beSenmi~ti. BY kl~l, ko.ml,lfllUJi)'le hi Ibil' surette olsUIi I('rt lJ!e~f" h~l~ 'bURl! imu l!di. 'ol"(ilJ. Otu.z biT y:fl~l'Ili J.·ordu klld<il' e\'lenmegi !'Ikill'1a g~tiI'mem~~BiT giio, bir tolplanLllir k~1 u1~i. ken !bin:! oblrl" 1m I!{en~ kl7.1n sakin min tahsil de['t$C'el;,ui !:t"1i'f1bir adarqoi[' giil~ benz.i~'tm t~ml'!l, ye!;!il gOzle~ nude ['MaLI.g~rI h~Y!lbum dUrlll kim bili!' ne gibi bir dli~Il"'.e il • h ~ dugll ruu hIs.s-ctti. ko birin.ilil. izf1ivliCiTl1 me-nuubll.hl - lete bir gt.'l'l\; lux ki tema el~ !!derek (TlI.tH!.ils12 tI~,.. kit "!I~T8 p"lf'!1' letlnlil kotkmudan haJ"Bt1nU t{!fllim menin g~ glire g1Ire l(e'Ildini ~t~ cdebllinn di}-'e dtl~1'1 d ii Birka,\: gUn atmak oldll.gunll!. 1 soylemi, geltD; ::lOIlJi;;L ark ad, §.lB.tlUdan birisile M _ clk gibi kLzaran Medit bU.tlln kutdim iBtetiYOOOlJ. ldll~nu h-sledit 'IJgm bu- s.:\'in'_le 6 gun 5etmi!lO. Cehlini ~;J.klam::lkl.tUI Del"Onra derin l:lir kllrktlr", Kapllw. 81;1 kllll)\1 tahklkat ne Iletire ver~e.k '! ret ed~l'. diizg- Jl kODUilm;iUDII. kn.plOna \'>I·mt·tl~ [,~ZJ n!al>~lhlar rut" di. Ill' kendin{' mHllim bi:r ~ ;y l1nkkmd )'I.!' dli.'7ut1ciii Bu siyah gozlii. ~'!meL Iilril' sordu.klarl 1:8.man ·biltLiI'l kll.b:J.olellii. Elg.r ta,.,rJl i!'rk(,K l~('"ru~"fz k:dbhl1h' rlt'rin Llir ll}'~lr Y:.pml~LI. NeY8c talduk.aL iYI nf"tj{~ Tel flu"
ili. Nebil

~eJlt.!r~.1 kl1flso]U:.l\lrmn

Hllb!llh.ta.n

"dall itib",rl
Sl:i:-ll

hall kel1dis] ndC" iQ'l ict; g1'bi - f'('rdrtan rellge gir nk bilgisinin pe'k $.lI.lb.i oldllgunu,

ooyle rue\"Zulan

hhlil

~-

........
..

111. lurlkhk .' ...
tc.blnd

IOn .lnlarlnfZIJ dttI:"h •• k 'DUnd•• kq a .nab fir .....

r

n

7,nl&n

g,J,yel dolgun

bll'

de-cck kadnr

tah.!:iili \'e rib'; terbi)-e(Dev.m~ ... rl

kOIl"uh"h.·tn", li ' dill!i bir Ill~in Y!l.pll~('H k:hr
BUgilH

m:-lJ~hl bir e;cnebi '1U"ketle direklluf'lHi K:l.Unt'l .. i1esi1'l.in trUi1aml t t·
gOrUni.il·oN.Ul :

si oID'larn.~1i1l si.i} l~rdi_

- E\.'d, bir kece. Ail" rets.i, , "akit .l!'i .ilJin. tOl"\Uili.JI sihiroll.F. N:II~'
rlW

tk~yle rivilJyel~rift

idli. - Oel:ilili.n

b!l.hil!8ttitinir:

ri""ay~t~
I',:lenoereRint

bal.] cs ..... 'l.lH.f' uJJlnk.111:, yl gorme1i! JiI;vw_ ... U.!~,.<riz ul'tlan d

illi~iruJ.t etWc:iel. $1J girJu UU;,joll:h..~ dt!w.

.. ~X'l'

- K'Ir-d~inmn hadi~ haku:n.iR anlatbk.lRflmJII ~nr ~y nRJl',Ml dil,.
katimt" ~rpLI,: yuldll!jlmastnl A(i'~gj
atTIElY.l.nn

hi lir:' gQ.,;I'Il'I; kn
[lH

Luna.

t!

Iii :

bill'

t.ll.VII'I-

Irrdu bhill.iD

ku.rbaru
QUmblnn,

de,f;i I mi?

- £vet,

1r~lg~ledikJflri g:izli udull ibirb I_ dak. ole boerlyi klli1"l ttn.clI.gUl: fhy hId.a lIIe jill olll1rm~. CIID ,\ll.rln korikarlar, yarWliilll.DJ istedi.kb!:n IIOlIra, onUlIi - Me gibi ote heri? iE;lllIho.')u altlllda y*c:h* ve' D1uko.- A~~ yult:an l.II.buflltl..L\'&I" k oiOOde Il:kh~illc biT ~euk k:u r-'l:il<IlD e1!:.n lmd~ tllDliul'IKn bu (Hh,daki k'l~blll.r ~ dedikodLl mah~yetij]de saliyor. ve W!hikl~r oiduklllll'l gibi durtlyor, lar Billman d I. zaVl.lJlYIi. 'J1I1! foe-nlll.- MagnYI< OIur].!eo bUr'Flda b-Litliin e!,;nI.WUar, korkll[l~ bi.bieniJl !MyLer

Bizila.l Korece.!c ~niI.. Ya.lnl~ bi.! ~re: 'et.i.z:- Zir hiuneib;ile:r gR-

-

habet" venn 'mi$. - "man All· 1iIU'I.'IJ Otoml,bili,.se. ~J.kIlI'·msdal1 idare coden Go,daM ani gir hareiketle dam·
111U~tij.

- D~hn bltll de t~ml:j,rn;~·I"" IIki.-lerimi tophya:n'I-Hchm ... Otolllobil
l·en. tb]U

arh.k

'kum.taplC'leriua
~

~akla'i-ml~. hlmtJi.l"m m13..~lndall brn1:m~ rl!k.. lrilye
II.

Tcfrib No.1?
v ...ffak Qlu.bilinern i.h~(Jtrlali El..Zallyur. - NlNioelll UtlbhiUll, bLlgUill il~r!!l VII! fen esk.iden ol.dugu gibi degil ki_ OUl"mu.dun terllkk.i "eo inkiija.f e~hyol("' - UQgry ~yh"y()rcia.l~HIz.. Me "hti belt p:ayd ille Ollill !!Hlne, tll.;'SIRl nlslta ..iyle "in:I' arm i:l.IIfIl!ll ul niH 11da bulabili rim, - Eu IllhTld his II d ~mek,J ~ 'nlht ~~IUr' d nihm ],j.;:(. 'Mefl, _ Ui gllyri IhtiYll.rl olnrak bUZl .k:itEU>e.
]1IiI:rrl'en ~o!i'ki.l1ifl' bUiihar'i;

<;uiren; R.SAGAY
ol~.n ht'r
ZiIll.IlIIHI,

d ~ru

hl1<sidil, HLI !iallli) I, iihhiken ,,·{'~,o mildcl('t~1\ bl~e~;11I ~

i!!Itfetmiyor

ibir

nrI

Iilnahlll ..., bllllJlI1du~nlJ LLlIIla ~i:fo!!'ecini

n.v~em.iFj-

rB'kll.aguiH.Z 7.li11l:m,

Ul".

,'am IgUll1

dt'dlH'! fl:L"I"'k1ll1i I~ir :<lhllill1lr: Hizli H: l'iI.roIl do::

Luna ~~k illik!tdar -

gQzUkUyor-

~LI.

Sihirba.zl[), &ki be li !ll(l oldu?
I{an.8ll1lD

ani olUmtindt'll 50Drl, kendillL de bu dtinyada kaJmadl, K~ll Ca.nav .. rw. I}Oc\Jgunll ii!dtirlip
lI'ed.igmi

Ve dortyirlz. sen.edenoer de bir :eey k~fedilemedi demek? 0.1 ildakl Wjya yerli yednde mi uur'uYlJor
II.cu.ba ?'

-

dlr.

!l.'I'arm, sibir. bUIII 6lUmitn~ef'l berl gizll odaa Ii dolqtl.;ma sOyliYlOl'llI!l',
koyUHer
CUll

b.wn

gonnU~"

Ml"Z:&n kli eda.-

I 8a.rdanvol. ~.Ded eUfln .... aI~ k bit" ao 8i'lTuya dUvllA 11 i. Nih yilt .
m

eSn1HUDdd, bi:!.' 1.J C~YIIY1 ~IIIHD veya klran CrOlJ]vel. In ukerierindtJ'1l. bllJika kirtl~ hUh. lara el BU T'1J'lt'wi,a.. Faht bazl t::uuWkl!ll'1mlZII. g~ r na:rd Lltlar b['l"~ I{ hemmiyetH YIl.)'iII nllfl gotlit'mtifl. I •.
~lOflllJJ

i"g.di

ttl bn:kkl.nl.E oldlL~llll .men:mun Dlmllldintz nn;~et: rdON ..

l.IU bU~Mhit::' go:rllp,

- t~ e, inUD.IJ.I,slE.e

~

Bu

iO'll'lf.1

!.w

b

1111

d'i! . U

Dt

l11Z hub~

allw1:I lIL~I\' nu.l~ &.net, bL! bu" hlkildl, i!1)gn.. gill:

goill . F~n!l. ditulliCelt'I", I'; Iln:tii 1m' tabial, ~ictdo!'tti bh l111im l::J.1J1i nlle!lg-i bUI.(Jr. f:'azl kllTl- ,~I(,l'In I11li:'ilkl "c'II! resmc '~~ldatlHrl t,ILl!!.}!11 ~ibj SPOil 1ir.n :I('llflrlll 1m IHIi 1..1. n k.lhilh·( ve istidH lIilr! \'ardll' Egcr Ji'JlI g"('C"e" 01III:lIl~.u 1 ~...kalii.de I't' 1,:d'II'Ll Ilari~j bl1' Ilfldl~I' 2:f11HH 0&1mez"it', bunUll l'n1H dl:!l'ini bl.llabilll irl'! I hUl.Jodtlni 1 hi' I lull't.le-'11Ili~ iI~ g"11I' Juzu.m bn,::J.;I1"lllm \l'\jr'II,'lLm:1 udal. I ".i, "1"", lJil lfl"\' i.~ lrt>t ettl ml"
flilikrtr 'lnu'dilll 'I dlll1 ['_

FillutJJciklH. bu g"ar.ip. Fakat DliNel bl1nirLrl j;Lnhltlrk~1l Iazlo he'ytl':nn :i~L'l:'iGinde iui, BU1 teflnruah s;oylememi~ oln·biJi". ~ E\'ct, LWm dii~ii.m:e.\'t! dil.l m I=;!b. 8"'!~mld ~Ddil$e il~': 50mll.

I!"idiyon

()lodar~

fren]e~'e

lJ.H."I3I":!IIk:

- f::;;lf' m.'flUlH ~Iii'l "R,fwtend al. d i.~"rl' i~fll'et e Lti. Ll! tl8, daha il"j g-imtc-k h;ill Iy jja k~dkll. Ya'lhl art!'k a 'dInI n. nll~tL, ('lllleriI1I1C'li;i tel)!:!. :L<;'lk n'!I!':_ Ii o;;ema iizerinut! klJyl1 Llil It..ke g;ibj gi'riillilJ,
on] u Tl"pdf'r Ilra""1(1.

Fikriniz Bu

nf' nll"I'ke~lie':'
J'):'

Jly bulun·

nknll fI Tt"dkle[' g-umii-7- L'ibi TI~Ir-1il.ahl, aSlrJrrl'lIl .-;("}, Yilnlu \'~dlllill digC-1t~H3fll1d~ln, rin,l~ hU~jLJJf'g~lrni~ klioe;jjk bir hadi].;:l>~i 1'01 LI'1U I:l tJjh.~yeUtlde, C1rmrH11 Fi ~C'diJ b(!lki. l.:-ote bUJlIl ~l1tlll!lilk lii.;-:Im. bn~l~lLllgL IL1tvlridt': ku\;uk hu' fltLltllO l{an] '!ji Ilh ..irl kI1rlt'~nill ki.'l1diRU1C.
dllg.J 1\1117. l'I'UT'U1
(·tl.JkD\":::1I111

~iJ~. I

n.

Irld\l

mt'vf'udi}" ..LinIJf'n.tln bcl'LllnHHIUll

hi[

dUl'nll1 }h.i.

..\rfl.bRIHII

)'flnmda

d:u
~jl:l

l

(ml!i
l.illl

umit ediyorlllTl_

iki ~HtLmb ..kliYllroU:

bunl~rd

r.I

It h:t.l'ici
kOI"1i,

hir

n\L'~Cllfriret,

mol r.<in

II

llktl~lllll!-'.!.

m ·n'r'lIr. g ihi

de.

til,;;,;.,

-

Rh

1~.II·,·kete g~~e~ kti. f. k !,( ~izli! III JrlOL hh' ii:>.

er bi.illugUntin bS~1 \'~ hir klllu ~ II", gllul' i~indf'!~· H.

", I ••

lar

NISB(· av BIR SOKON
"ile

uza eret ara Verdiler
AI any.

Yeni

Yugoslav

hiikumeti

. Iy)
..

mun ebetl
ell"! : 10 A..) Be'I,,hdda toJi?An"Jnl~ 0 n'Hrh.al.fet; rl\e!:UI. Srrb ve Hln'&t mull!dl.flerb'l H1l"V&t m@~fltft."inill b.a.1tini iz.hllT lQin SV-Itkovilj htikll:ml!tfne KlltiZ.1I lIIere± ef:iru.ege Jural.': ¥ nul~lerdJI" . B. 8v~kcv~. S:lr,s,ybop;na "dllT'i UAlnJl.Un::1 bir tel,g1."3i ~ek l" k 1-12"988 in ~h:A.b~tUld~ Ma.~.ek li~m ~ilH. V vernl], alduklsrmdnn do-

tesu. edeeek
tcuunlU)tur;
,,_ El!8.I! ~:m, A:mJp4I ItlJUinBun istikrann& yardrm atmak mak sadlyIe AJmllll1111i ill! YIlllllilaVy'll .rasmdaJi;j :nl.l1ncuIebliltJ derlnle~rD'l>Rk o!IiI.C:B..khr. YottU h1ti~erek lH1dDdUD:I!J:!, bJ:zlu.m ya milt.'ekllbil bir \i uzuh VE 8IlUlimly&t!e bllff.ket 'tmeke frbill' rhnl'l~k~dil"" ,YI,lgQ3laVY:lil bariciYI oa7.1 11"1 , 1'11.-

v·,

B.ilJk~n Ant.a.lib datm! k-o~:ri It ubFlltta toplWiUi.cajll.DdK'II. Sa' t:.n .Antanbnm Albl1amMi II'lUVbi 1"~:rtin.l!TJ uvak.kat nUlV zone- c.ibiJH:)e R.om IlDya harlot,.. II '1m. I m fllIb ttMI. M.1bar koDH7rmJiiini JUn aeb bi nadir,. Bu neticelri kenANKARA aJ"llj b~:mlfbT, di Eendll:l,tinden mj Me e.ttik? 'Bu mQnue.Mtlli!' MId reid!! »08Bqveklle1:;i deruhte bd.)flll"l:!:ukZannetm6m. Tehdido mHO.! o1a.n nm tum biM..iren 1'lI6.i;jkine tebllde'll'letlenn Niuk DIlhlIJdarul1 ml.'l Ia has ne ltomilo.nYIi hane ire llUiIIJri ad~J1I€D BI"UllUJ.. M1g1'a.t[~ I'atlndllll dol YI ebe!9.mlhmna hd'aza e:tm.,l rinf1"l. ve dell'hll mll.~ dafa .. vnziYIZlt!ne g~elerlnin bu h8yu'h ne-tlc:cyi temlnde te:!llhi olduIII kaduF hilr tehllke ve harp
"I'f'

ta....h I inEl ... yf. .., IIIfln, fuLl I1ikbfn el, afiedjjm&lll: btr Inti t ~1d1 leder. :Bug-an btl. k~dal" g~l pe.mbNi bir reu altmda IrYTdtlill.ma .. poJi,.. tUG ufuklll'f"lll.dlL ihi.lma.lkJ bu abrhmn intJ,a.r I!MhlUi"i g{ln d tr teb like tt rtmMI ytne top. bHir. N, Qldu;( DClnyi. palltika:nnd&Jd bu n.1 b~ IUk1)tu II, b!'6Mill etml,

,Refik aydamla Balkan Cezall ~tobUslerln I Ruhsallyelerl A nt an tI Ba ve kiI .err· I dB edUmiy .' .raSlD'·.,a T eg.••...•.ar A d I ra fl
VIili
Vel

belediye

r

I

i

uh.ltU"

. B(rin'~: 10 (A, A.T, Ajan91 tebH~ ,ediYQF:

-

or

'08tllnriaj zam mrl eh mmiyeul1l. lilebepl,de oto hiialeri ceza.hrndnilll.· rak n1Illin.tiyeled ellerhtdott ahnan otQb~~~r:iD evralclnn yeni .... all I'ID bir I!.uette ~rlld. mesllidl!lll LilUi Rlrdan.m runriI.e bele~1i'ye dB. 1II1Jt.nllhJl bU:rtik ]JlQl"UliU jy,,\ifll~ !Imi. e.ncUmt:DinCEI bi". Ken:. duha tettwmtn 8yl-bm@kten bilhB.IJS. uv'k klk oLunmBleIDa ha,lanmlitl, Haber du.,...kta,pm. aldJ.gumza C6~ daimi cUm n, C~· REFlR SAYDAM zab otobilalerio evraki iizerindeki a..!Iba B. Refik S.ydam tetkikabru bttirTni., ve 0101:111 ~tiJe. Rq.. ~ rio ruhsatlyelerini lade talebini redI

detmi§tir. Otobii!.~iJer

te.atii ohmmu ..lur.
1

lhta1c:!!L'I, gonderdip

teliiTdGalerur.o.
11[lia

har&lul1e t.. kkOr ederek, K'0rek :kN.liyet bi1ktl:m ti adma ve I( r6k .kendi Il&mlma en n.B.ll"All"etH tebrik· l!l!rimin kabllh.inu kendilerinden riea ederim. Balkan AntAllhnl 11 ham den nlzam ve DILI11i' runu ds-] Iresfnde Bamimi do thJk ve Utifl:lk i,iJlde t ,r-[kj mesai He rr!'ut~~

tu-

ta, Balkan Antantmm.
• un riYlI.:l!Ieti 1I1tmd,

burunu

t:skjp

edIJecd

slya.l!ete

%II vey'li tebdil edilmit;. memurJllnn de-rllal m.emuriyet1el'inil'l
- !'1

tdae

edH.lUCilini

e.mrotml~jr.

rUGOSl..Alrl"A HARICll'E NAZIRININ SOZLERl Berlin: ]0 I(A. A-) - YUgll'a!I'll

kal'i beY3119t181"1 da mUtecaviza.ne emel eri :,!,otlflUrm9.gD hizrnet etwJi,lerdir. lZ]fe21inl IfB.da ~lm n hil.k(lrne\.1111fi Frl!.n~[ly.il. ka.r~l b.ir tecavb i.llk .. \TI!I AJJIlIHI matbll.aOlim kendi!lll11e d'irimle tn~meI'e~L1:n li'raTli:t!!. iyn:pmli elduklari Yllrd,md8.JI dCDI.aYI tl!~ekkiltl"'rilli beun ,84.mi~ 1I'f: le bi"dikte 'nllreket e-Je;cerr!rll~ dair ,,_ Btiyiik 'k>om~umuz. id.ar~i Alm~n ,llbnr t'&h te-

dair xi i det"e ~de a~lk

me . elmek ilzer
edecgi i~ ir,

,at
D1

da.h

hil: ziYllde inki-

bel rliy· dnimi enatlmeni tan.fJnG.an verilen bu kararr hab;1Z bulm.ihktadJ.rlar, Haber 8..1dIg'lmJz,a C-El"ll l!-t?zFLlI otoblis~ti1cri wmflil edecak bir beyet Ankara.}'ji. giderek ve m eleyi alfll-tadar mak mJ.ara an;~a:eeekt:1r . D1in d~ cualJJ otobii6~erdetl
Bay F'ahri Ibir mUlh ·ri..Miz.e guoIan flCiy1enitir: (-HiHt:um tin en hii,",'If.i kiiqtik esnah kOnlil'l'HLk oldugu. halale bl.liinJi da:iml I;!ncll.mcn hunun

Kanlla ini h:har

.yr.. -

GahnkD verdi~i eevabta, ~e.k.kG!" etmj~ ve mji:yterek e-!II~ri jnlod,llfa MIUln kllV\'etis1e !;lIl1~'LC.lt~I'

hR:cl~i:l!l glurak,
rim,

yhik~~k
[L,'11f11

iM~ram,fl,tllI'ica lijd~-

rnm kll.~ntl bu}-rLJlm

ijiiiyll!l d~ml~ir:

h rit1ye

n!llZlfl

B. Tink.sr

Itulletine "'-

FLlhr rinin

bu,-ijn kimsede '1\l:p"11e kalrnamrs, tlr. lnR'ilte['enil\ ha .. ati mcnf-a.uti r de bunu .io.aI'l ettigi du,uniilurn

teruin

eylp.fI'Ih~ti,..

",lBrkovI~ \'el gaut

erlin'i
CJlt!l'ft

terketm
~IJ

den

beyal'lDth.

bu -

da ~o1c: da.tllL bUj Uk bi ilneTHli Bilerim.'·

Japonlar Cenubi C;inde Bir AdaYI I,gal Ettiler
Adanln I,gali Ingili:z Sevkulcey,i SistemJ'ne Bayuk Bir Darbe Vurdu
Tokl
Q • iI -

tngmz B:a~VI2'kmnin sozleri foB al(lk bir mUl'Ihed 'named-e.n dahu klY1n~tli bir "'6~ilra t.e1okil eder, Dflnya sulliiln(lll ~imdi dllha ]lh~ ..... tAk~r gorunmeainde Amerilcn Birlp.~lkltle'l'leth~rl Ct1mhn1"l"l"i:;!.j ftl)(l:!l;e",~H 11n die. \lOlk bi'HlIletl oldUa hllu teslim etmli'liyi'l.. AmerikRTlm ''!a1rAvrllJ)a ihtiIU1I'I3J rhkrJ.yd kaJIL

Rf.F'K. SAYDAMLA 'BALKAN A.NTANT[ BA$VEKILLIER ARASINDA AI1K;RI'a: 10 CA. A,) - Doktor Refik Saydarn hi1kurneti-rlin b~l!kki.llti miina~t:'bctiyle bli~vekj] il@ :Bglkan AllWl1b 'I;'@ Isa.dabat !)a"kh l1I:i:ikii.met I'~isleri. lHulndi:l a,egJdaki tel grllfllll' l.p.r.lti ohm mll~fur.

Bli-+vekil Miron C'r;'lea B. Nlft).wIino\i B~eki)
Be.lgr a .-I derufte derken, ~kl':e'Am;.la rIIHl. _.tmimj fieW pati ""e dOI>Uuk. ni!lsiYrI tmu anet Mck v~ mi]",a]emet VI!C' mnu.mi ~aM iillR takvil"e".'-li eJ;.e.rine I;ok derin hi BIIH-ette merbut bulu.Ila:n Brukl Antanh meml1?k tleril'li birle§tin. lII'o-stJuk \-'e ittif-ak h<lglnrunll PI'!It ",hili d.a.iret.Il'Jde inkiq,afl i()m keno leriyl. Sllkl bil- SUll1ette t.e:;.riIPd mesaiden mi:itev llit ~tiyiilk memlm.ni· yetiml eksel.f.l.nalarrna temm f!yle.

l

\lazi(~.'l.i.I'li

tamamen alrninj lo!aplyo:r. Bizim. her birimizin 3000-5t)(Kl Ira. kiymeilJld.e otQbUslerlmiz. 'far_ Btl sennaye. S& 0'11 olmlyan loez.aJ!a.r :yU.z;iinden ~_ yor, HiI' ceZ;i'l!l11l blr mudtJeti VarHalbu.ki. bizim ,ev.alanl'Jl.U. h.i~ bll' :ZAman1.11..e.kyid ediliinemifllr. t

mr.

J. r ma.nyada bir ida.
BuUn. 10 (A. A.) ~8J'Ietinden dol.a)'l

Vata.ru hi-

HI:am cer.aB1nii

nuyn'ClIgl1ll ve li"Tnnsny:tl t~c.nvilz vuku I.llJ1U1' DlUdah.a1 •.'IQ. cd C13ri:ini Jllllhtl kka.k ~ur tit:! bilmck btiyJe bu' tecavuz niyctmde bulunanl r vars..'J. onTari derin d~1I"in d~_,iinme-

h ,FI~vked~bi1ir.
G~r[jlUyor
I

Ci~e- ..aI M~tflilc_. B,.,vek.1 ATiNA Blt~vek~ lI~t,'nxii qrni clPII'tlhte erlerken, e.k~ 1kTlI'I1 In t;fimim! !'Iempntf VO dOl'itllilk hi:l, iy~trm] arZ
E'lueli.nl

m.ah:kb:J. edilmIlj olan Rbeiphile Dziu:mwa. bu aaba.h id.a:m edilmi,..
tiro '. ·ldD.:::Jlllrma temm etme istenm. ~'ekil.

'ki d.liill"l,l.o'amn su1hil,

10

CA. A.} -

!JiPClnl

"'''!1Ikerlerhtin

blltinl:l.n fida~lIlda
llUyLik

kabjr

nYIl ~. kn:n;>: oJdu.khn • hlfl!yecan uyandlrrul~tl.C.

in,:tilLert!nhl za k ~lirktaki I!!I'I!.'" _ klikeYlii si5-toem.ini]) me-rkezllile rni biT darbe imlir.me.ktedi.r. Ad31lln

dtiniJp do.1a!l-lP, kolleklif eml'liyet IY;l!Ib;minl.lel'l ziy,ade kuvvet mUVRz nesine i!ri.inl'ldl ediyor. FLlh!!J'k:ika

3QO kilometre .pmaii ,a.rki:;illde bulunal'l Hong-kong in• Hahr-ive mnh ...filJ, fJek memgili:r. mustemlekl". inin urku I li~ 'nundur. BIJ mah&fll, bll nd fll'i'l Imm)~ o]uyor_ I . ~vkiilcey~ 12:1lemmiy~tine i flret • ein:iekle-dirlcr. Acla, ..JliPUUYH, Jo.p"n (}onllflma:<tl, ilk dt::f.blota... Fmns-a ve tngllU:l'"I2J'C' li.id m m1 .• rak Cib'l ar.Hzi:dnrie - Hairn.nn, i:1Ieyah!·ti cc~aflmdal)dn·. :ke{llil<rarasmrb bahri bar kal~{ nangiOlwg

butlln

u pa lrndaF :.l..rUihda adl

hl9

gE!~iyen biT mile.." e!'le V'l1i1'i!ll80 ds Mm 11 l' C miyetldir. Onun nrbk

6c:al"~1S.mdailf;rr; lib mtvz.i buh,ede,din, bir ~m_hllhir hnhriye bakanT;cek. JaP'On b.y-yaJ'1l1erini Tonkin' gmm saJa.hlyeHnr memuruna :;;ll lin payitahtJ alan Hlinoi'ye 450 k.i- Bualj l'I'iU1Dutur: Jometn: mesflIieye getirecekHr. "A:o;kerl 1c;m:pl r zoll DhmeR, illl'lgilte.r~e geiillte, (}antona l.l!l ninllyet ollFncHk Dudu?, Bu ~J':J,'p'cm kcr]Blrinin Cl:ka:nlm'unme-mUll": "Muht m Idir" C8'1l'ah1n[ dr.m Il~ iI,}' tOllra Hafna'lIlQ i raIl vermi,tir.

ok e]veri*li Li-r na'ktada kAin ve SingapoUl< delLiz ~'olu lJ2.erillde He- ile bli mlleBsetionin te.tfUIl merasikolaybkJa. fis~ii. balui llaHne g ti- ri bir m~\'zi eltle elmi~ o~llj'or" JAPON RF.:SMl MAB~\y;'IL1,NDE fill hm:l edilir.!!emu:t ...~sllif Ol:!!ill}·... . rilme,<; i murnkiindur. Ad:ada f .... K1;;T ~.!I'rET cak dl!~ili:z. Cunkii beeelivet i~ib nJiide tnbii btl." limn.n ol:m 'ulin T~d<:rQ: 10 (A. J\.) _ Halnan ha'kik ten yilksek bir idenl s6nmu, lim, nl'Y8l'(hr l1e bu lim and" lI"U)oO ~UlllSJnln i!'1gHI l1ludde1j' haJ! kill 0 a ol3C"aiktu, ton h8cminile o~ kadu kruv:qzor re ~mj 1118 h II fill er (1 fa m bll" kctu.- ~====R=U=~===hl=d;;;;T;;;;~=;;;. ';;;IN;;;:;;;;;; Co oorInu biLir. Iniye-t m~hllf.az:t f'dilmekledh·. HD.j:Tra.n~1n da iml ~u:rette j~gali Hl1',p:u~i !Hm:'.H~. davet edilen Jap<m dOl').8JllfHLf!IJH! I=rindi CiniTiin l·abaflEl gazetederm k(lnf~,"anSIflI
I

bu dllny..adll. m8srafiu,rTlll klsm:1k '1.f1rI!I,uhlj dlJ",tlnmekiu. L~~k8. bi:r roBi k,lJ,lma.ml~ KLbi g-OrullUrOl'. 'YakHida muhte~em bit cem..az.e o.1i1.YI

'!,Ie, umumi bJjjrl~ITl tllk"ij'E!21i £!!::,emekten hIlI1Bs...~ ze'll'k dLJYn'wkta rine. ~ok ait'lrill }Iir I'IllreUl' merbut 11m. 1:n:dLJmm Balbn ATlhm~l memleketIWfill{ Sayclam lm-inj bi'l"le~tiren do.. ,t1uk ve ittifak Ekl!Jl'l n O. Hdlk 8::.ycln.m b3i~Dr)mn 'Jl kt ]'u111l rbire:!intle ~\I,elill inld:$afl i~ill kendil ri I 11n hi lie_ Ankara ki]d@ te!p'iki me~Aid fI miltevellid Ba~ekiilet vo.zifesin'i den1!bt.e el· b'ilyilk m IIIlTIuniyelnTli t YJd eyletitini~ IilU,mum elll bararetli tcbril-; me1{l@ btlh S!l1l Z \'k d,.~'mak a teriDlru 1'7 fmekle bilhtiyanm. Sf! Yl1in. mimi sempRti .his]erim..il elrs~lnmdR REFI K SA lroAM rma. temim ede:rel4:, Uti dost 'Ie milt EklM'~.nlli B. Refik Sillydam t.efl k memlekeU pek meaud blr BbI.BII,vl!!"1t:il rette birbirine baglnma.kta olar
m

I

Malu~

Ha.v{m

Ek.t.t'rijn.s ."IJllkftmd Can Bq1'cki1 nLhr:an \,':u:ifesini Ilhnibte

ederken,
I

ebelarullanna
ar.zetmek1e

~ami.mi hisbllha.&M bahti-

siyabmJJ

yiirml,

Se.ad&.liat paktml imza etmiIJ 0lUI. iki memJ.eket ru-asmdfl:n pe.k Dl~sut bil" flurette me\~cut k8l"d~(e. dostluk hiilM"l.lml. inkipfl l~ elllid:l;ms]anyls tqriki mesaiden mi.l· 'tevellit biiyiik memnwtiy timi t.en~ dilerine temin. etmek isterim. DI'. R8fik Slolydci Ell!'> IJ1I1Jl, dORtol' Ref"lk 'ydam Bq\;'ekil Ankam. Yi.Jksii!'k Ba§vek8Jet \'aziIesiniQ tevdl II"dilrl4,.li.n.i bU· yIIk hit .se.liDl,le ogu.ndim. JIn sa.. m.im.i tebt-iklerimi V,..:l ~Qdab::l.t ,ulI; tiyle 'terii1hir ~ olbp iki 81
ekse.l.ans,1o.[U.!!i

ANKARA

Ba!f\'ck;'ll;!:ti irsu] bl.lYlIl·rlulrht"J rnfwn

erllhf.,e ederken llllzildl.ue lel~ mUtch!iS~j. ~h.hun
tebrik.lerim11i1 mu -

IJllhll.~.

dOSUllk :aiy tiniD inJdijuII l~i.n kendile.ri).'le w§riki m~ etmeki bah 'yar olB.cu.~ml arzfylmm. BOj\'eJriJ ve h!Uieiye S1u~'l:I:tJioovl'i:
D.&zln

ve en 1'I1I:r:lretli

Neg~rln ue Delvayo A.likantada fS .... .".'.d.1
. -

v;;lif':J.klyelieri iC;il'l o)lIn pek so.m.l!hi ternl2:nnlleriIrlill kHbuliintl kendilel"indelli rie~ ede:L"irn MUm1.az
selel1etiyle )'apbji'nn it.ima.daver te~rlki mesfl.iye kel1dDeriy]e de devam edebUm-kt kendimi pet

IIh,jud HtJ.lilf'l. .HOli B&!fli'eki1 Obi! Blltjt\'c-kiil t \lRiif'eSiini duuht ~ eder ('n, eksems]arIDR sarnimi hislAiyatu:m a.rzetmekJe bllhass& Ihahti-

t."'i11lfl

I

fnci

FranlOBt

kuv\'eUenn

'b!!!lk biu"afm-

dan sevim;le kH'lill~ oldugu. ehemmiyetJe kaydedilIrl@lded.ir. A. bill' hale gelm.l~ bulU'I'I~Tu~u lJeyrul, edilme.ktcdU-. arefC$inde Ada, hali:iki bir a~him l:m1l.1nmo.kl:a idi. Fr~n.
Vel

bahtiYRr a.ddetlltimi elt elin'!J9rl na temin ·etm.ek istp-yim. 1.h~ t~~. 'lUes-ai, gerek Tilrki\'e ile Y'IlTI1I2 ni!l.hm \·c g'l2'l'ek bLJiill"l BOlIl!an A11ta"tH~1 mO~ibere1< bh' mfumle lW~t Viii

Yanm, SI'I.8.dabat

paktlm llmza

t[llli§

0-

1aJl. ilrl me.mmek€il 8J"8..SJD.d.a pek

IDl!-

m Weott pelf meBUt bir !llntt birle," tiren batLum inlriRfi on tn.k'!;"iyem ~iD ~yle te~i mesai· delJJ mI.JWil.<dlit Ur.kiJd aiDa we mem
nu.nJIyetiml Illek isterim, kendilerin

mit bir sl!IreUe l1li&'Ii'c.ut kan:lli!~ aO:!!ltluk baglar'11HI1, iJnki~a.f1 :itJn ek-

temln eyl~

Selinikte I Alman - Fr'a,nslz Atatiirk Caddesi Miizakereleri
S Jhik ~10 (A. A.) An'Hi,oJuAjSJ1!f1.1Hn ihlHIll8i muhabiri bild.iriyor: Ebed.i. eel' AtlJ:LOrku]J elim zi'»'lu tliolam_yle Tl!b'lk:I~k &leminln lI'~rl!'Betlin, IB (A.A.) Frans&. bariclye JJ13zareti harid licarot dw~ til lian B. A1pnand, bu haCta I!'OfiUoda Berl.1ne g~lel::~k ve 'Olr k~ , ,2;8In:md.t!.uberi dostane ifJbidi~ zihni. yeti dllhiHtade ",ap]~ma.ktD. o'an eJt:oDOmi

klsUcrjn
fludzclI10nin

eUel'iue

gel;en e.ilihll

pek mi1him

milkt rda

oldugu floy}enmektedir.

I3tl8lls1M'lna teariki mesaid~ llI:l'UwbiT' !lU'!I'ctte 'hirh·,tir~n do!Jtll1k 'I,.'e ve lilt bUyiik me-DIHI urniyetimJ ~e.l] r:ri~ iUlf ...k tJaglatmm dAM ziy,ade in~ ~erlne 1e91in etmeb: mterLm. Dr. fIli: ~I dlUU ki:}ufl i~jJ1 It rek ek elAnslarm.ll VI! gerek Gnlln IIIs11millcline ka.TI}1 0Ek~i WI RefilL Sn),w..m B~0kil hill dnstlllk ve . emJ'lati hisl nmin lIourdmilij('iJ1cJ'en m11A(,fl1{hr. ~
'ban:!!! g:!l,1lreti i..:i:ru'l.e
SIJ.l1

,~Jaos

!Juri Eli

Md~ IJ.d C"am

Salt

Pww. ((ad

Ba~"e'.kiI

rnm

B[l~vekfl.let vazifesmi deruht@ ederk,w, tdme!snll]annB iSiUilimt dos1uk biMLyntJmi a.rzetmekl billiru>!ill

bahtlyanm.
S9.i1!dabl\t ~a.kt1Dl imzn. etm~ (IT la.l!a ik.I mcwJeket arWiimda ]Jik me' nt blr surette- mevcut II~ dostluk bg.glQl'UWl inki,w i~ (lit, M]IU:II!lnrlyl~ ~rI.kL m.esalden 1IV.ll:. kvellit bUyUk lZle:llUluDiYBtiml kendDerLPe tenrln etmt"k illt",rlm .

BUl'ukse] el~imilin

M.E1'AKSAS fat ... !k Mu-cn C.-i.ten h",:uedui. " Ba,vtlkil

mit

Qhluty kiln. gUllde, SQlranik lbaleruj'U md~inin toplanarak Am.. firk c-vinin kn:ln blllLlIldurrLl Apos~lCl PavIo st'lkaimm 4150 metre u· zUlIll1,a-undaki kLsmma Ataturk 80-

ziyafeti
Ih-lJkse]; bUb 10 (A. A,) BU¥[In tf ..

Ek~e].ulllIlLl1..nln bunim ~lliD ~ok ktymem i()lan hisa.iratl m\ll.litle-wi telvafl.a'l'm'I Tilrkiye alme.lt:la bl'lllltlyarlD'l
VEl

mlJzakerele-nn·e

dii!vam edlJe-

cektir. Bt!.rlin ekomomli mahfillBiDde, mil.zcJcel"elc:nn az bi zamandn IJcliceleneooii tahl'llin edtl mll!ktOO.ir. lfii~a.kef1 lerm ef'IB..iJlnJ, Almaq kOmUril VOJ kok-u lie' :Vram!lz l!Qadcn mvherler:l aramlldih Ihijbadele ynpllma.s1 telJklj ed'(:cektlr. AlkuvvetJe

di~n bai,e}'l:ll

Sp ,a_k,re:l1l1 _

ROM A Nl'''A Bn~vClka]et 'nziI~t:l.~ni deruhh
ederk!!'l1, ~ahalilerrJlc am.imi dOilt luk hi slYMbml lilrzetTrlek ve mii9aJ'~",et ve Ilmum'i ban,Tll tlliJi!vlJ,'eaj

tibe]n.ruilanon

we Ikard",

mill9t!e
be.rum ve

.h'le

1mnin J1 v~ri1rrle~ hilkkmdn lIlir k.8rlU IIJm., (ltldl.lKunu eVl"e-rce ihilmd,tinl. Atatdrk IIdam t.a.s;,lylti1 lcvha y Ikll':lCla aokal.: b~Ula Il.!IIl~1lIk VB lulla.nm k'Orutl:lll!l mUl'lllflebetiy'Je ar 'm yaplllloCalmr.

k

erabDr elf;illiirniz.c1e., ne t rt.Jhl1dilmi, ohm a~~m .il'leelmi~tlr. Bu ziyatet
II!I

Climhurlydine

118m 13,1'1111ilc dllDu I gal"

.Afp.!!1 dosthmk

milletiniu lluin ve cbed.[ hiuiyahmw ~arim.

Dr. Rltlik S'-"!/clmn
'f 111M dokt.or lk: I k So..ldarn

I

hr~mIlii

JinQ5y8 rnak~

':nhn.lll"ka,

S()\",·

t,

~f'ine ~{)k detin blr s nUe mel"but bulunan. Balkan Ant~n ~ q~m.leke1le:ribf blr]p,tirllJl1 dll-s1rll'k \,'e

YlJnan'.

Sa.a abat pakbm iM.l!ll. cbni iki m mloket arB1!l'Ilda P!lk
bjr Emrctte ~jjzUlme~ karde§t;'e

o!on
lJI.t d~-

Ba.§vc.kJl
Kj)mQU

malJ)'amQ

E'rIlll!lIlSo.n lirllJ mab.uu-

_"'''''__

Itt IIUl.tma1JllWIl imkinlan d.a blJ gij_ i'Ilemilli!af' tIlifialwd mevzuLi. ba.hsedilecektlr.

el~ilvj veo dJi"er Z6\-&t reflkalari.!r'-I Ittifak NiflllrlTl11l Plllr~ rubu d.H.il"Q-l luk baglunwD dlkl~8.il f~nlmnkdiIe f~Urak ,eiml!;1lerdil'_ ~ ,RInd,!! itlkt,nfl icin keJldnel"jyh~ ~ iim QJ1I ho.u:wcm tcrru:"I;).llilcri.mi

v.

n

w-

hurlyctiD:In dam. Pek

ili:.an1e§ T[irki~'e ci.imyu.J h bif'lesWi t ,klJ
Belin!;]c.
Vi

Yun_nlelan

,anll,

h ,b rlr

hakllltn a
a41J,. YQ~

Karadenizde nrhn
Sinob: 10 CA. A.) lin Ue b.qh:y •• ~ Dab r[JzhU.llIi

Giirii!!"emi

rAKS/,M

bir muvaffa,kiyetle

SiNEMASINDA
gosterilmekle

olan

h1Nr alm:iI; 4G9lIllftIu aamlmiyetJe lrutlulllJ" ft 'Tttrkl,min \.!IaUHhle muvalta.ki,!,'etlel"l.ru ym~ dHe:riIn. tra:k \"8 "lI.'rirkil'e
bu:rumlilklanIu
IDnhtenlm
V

Atfnll~][O CA. A..) Ihlel' - b .JU6~ealaJn. _de

nJ.i.~lI.ndI& dUll1 Tazactm e.al o1.duh ba.kbndll r&Zd.tj1" 'encfl'bl ~lIatl. b.tdu:ul.all -",lil~.diIli11. ~_'1. "' ~n~'kt,dt.... """'" '" ml5ill.UOb .. lli7le, :Atilll& Ajans,) bu rtvqetl RD et'I I!!d~· &di~·~r.~Kn!.~_!lIJ~lI~e!!Ib!!!(lk~~iQm~e!l!t!!B!!r!!ii.8!!l!!'!!'!n~da

"111

I'ddetlJill aJttmnakl&&r. Delib; 90k daJphdll', Y'oU rdl bulunam &'Q He:rra vlI.dyatle.rbtden emd:i'ile NJJ~

TURKOEE SESLI

VE S,ARKILI

Q1"il8fDdl. dDatlulr

IIU'ID.m Idame n tt.k'r"b a:In eumllhlm.

kardaclit

btl! ru.r tte tekzlbe lbeZu.n bu IundutullD ..

bildirlyor VQ d1Y'GI ~·lrIemIUetID.da.h.IJ1 'l'ulJ'
fI'tO:r.
mfU1-Nnm

li:

DitlJA( olduAund
t&JiUilmlllD

bM)'D I

bahse.deD16r l' teyl~rI

BU,-Uk VB IhUra ,ar' Ba, R~U1erde: RUDDLf' VALA

.,k

GLU
Vii. B _,NKI uk va A~k Fflml. 2: BUyUk Film bird n

gayeh:ainden .agio... IIU n netmeyU evldl b1r VEl%Jfa:nelda .. 'II "I'ku mubteu:m bilkClm. de R~-ru hisl0 milt oldaa.tu:na ve ik:i komeu mWetic ,olh y_. __ ~ mill; el ek g;W.yduine im e "81.1 dsvam ~ Idarloe ........ __ ReistnvUlar& vekili Nllcl ClI'- It

!!Wtm '" gerekoo :trak Ii

hDldkat IiUiI
NII'.!f:

Wi

'J'&n-

v

au,ult:

n;

C•

7PARMAK·LI

CASUS

11 ~UBAT

1931

Elektrikle Yaz. iki Misli ':las. lit All

I
ftd

L

A.'N
T.ioam ....

t anyed. TUr

81lnay1 BanD8m !LIt DaJlI.md ~ lItJndQ mcveut kuUamlmll buhW'b lokmnohil. bubarh !Bndir. bolya moWrll1 komprP.t!or. Ii&g-irmCD ve !lair • U zUrr it' m,a- I h.lllnde tol'lslhn !iluUyJt!i V. pllAuhk 9t1UUy'le flaWl.wkttr. rl'aMp1erln
DUlkince!,

p
tras bl~ailnl
~ulJ a~:r.

martm
Ud
kAma
DlfUJiU

iJdtlrJ pw:'!3emba gUnU oo.at B".hljil"kaplIl:'la ~Iumd'. Ban· T !lo.lrG~ malt Ufl I dI. tufiya 111gun~ .mUra.Cflat 01U11111R1!1.

Her J,erde Poker Tral
bl~aklllr]nl
arllY1D1Z

Esb bl Matltlbu Davet ':
I hID~ lId M Udd~li bttom bulmn olmum'l, Linam WD!I1m !IIlli'eld:nd'i. Ittitakle tel:lcil WI ilJim alJ.retJ]1t hall t~yOtyt. \"RzedUm~iJI 'bl[h.allllf'l '~Tllr:ll: IOtap;jl. Uk Li.tJru:t.edJ flfketlnio drnnli:ui !JI_E"
kel

Bat

a,

Kin.

GENC;LESMEK, t s r i YOR?
Ba,an Marcin • nasd on ya" daha geniCleiligini anlahyor

'Id

IUlttr~mt \'11l:m.kuJmDU

Ilel·

uaul ab t Vi'! kai'll.: tl nnk u.zer~ ~l"lmUIl t~wry. m~' .1Ii. rt!a[unru-. iWlruJ Aaka II eadd :.I!lDd Huiiom Yurdu

mn~!l

Kolayhk .. Rahatll Ziyaettin Sa-d Erim: G

Siir'at
LATA, Va
'1'00...,

No. 40/t2 Tddo

C.dde

20
I

Kopya
43225
.~.v ~

altlntJB k D 42 DUDl !J ml;l,fiye mcmurJu.l;UIIHu:.a IljIbu U~1lI hirer tmflB foali lie::l i.i.nclJ delm ru1'1r1 tarihiml'en itlbar en bu' Kr;me ;7.:n.rfmtla mhracaatlara Hi· ;rl]mu KanUrnLl He trettn 4. 5 iaci mn~ r1e!li [llllo;;!lnunll [evfika,lI ilin rrI Linin , Kati lu fll.l>t.Ee ~{J'un 'n ,Turk - itUlrH;,·liIII~.. Limited ~irJ.. .1 n~1'! HI' e

I

SOMER BANK ----

Birl ,ik Pamuk ipligi ve Doku abrik ·Iarl Miiessesesinden: Pa uk ipligi Satl,):
Kayseri bez fa.brikasl mah 12 No.

a

... 1

L TiVA'fROLAR ,..., ~
.y.,~

~
................ ,~

Sir Kavuk Devrndi

TURAN Ttl'ATR~

Kolumbia

B

n

Mit

cll'al

10

you-

Hu lIlli

UndU~ l.IIlebey~ 1& J:!IIIl4t Gee Um1DlUl.

Nazil 1.1. hasrna f,ah, ikast "
Erei1i bel fabrikasl
Y,alnlz F:.regli bez
tli

24 24

.6 " ,.
~~
n

P,,"cti

41S, kuru,
460 .. S80·, saO
575
Vedv II 3 perd.

SAFIYE
I

:dilldeki

:;.,.

,
Lutfen

l'ilzelJik

b~yrct te hed dOUmll fotogranan

Fabrikas.lhda :
n

"..

..

I Ik opere.,
Bu gUo glIndll~, 181 da
lr!}ii ( ..... kJ H '8 da

..

Siz de boyle muva'ffak olabiUrsiniz .~!~db~r:kdo~:f
bunlari
okuyunUlz Bioc!:t TokaloD
1)0 • 70 ~'!.I1Il1.n ndaki kadmlarm uuru: ukluklari :&Ilt1 haita zB,ril'lUia u.LI ulmu tur. }~te, ha hh u lerde
t(!I?T

i..,n'llhiJl ~ iinru ~
~iIlHI'Im:

If'ftI

mC'HIILrhl-

15
25
50

10 Balyahk sip. ri~.Ieri'iill

510 "

E Id T

~

Op:trct 3 ~.rd T611e'HI~1 Ora,n BU
IiIUI L

rilmesine 11 fL I'S r verilen 1b11i~1l. iskemle if air ku.b,'ehane e§ynsile home e~ya.l:llnlll I mel a~~k arUlJiil.a.,n 14.2 '939 truihil'l h~:gad'lif eden sah giinil '1'oplJ.a.ned Ne-cattbey ~adde~in.d~ ~ I["~ sokaaraya
i;t'\'

lIe<!i) prlan ve bir \'iYSD3 'rIb
I

K~l!!millllii k!;lll ..ndL~Lml lHll .. ttlm. Bir -roklArJ lfilm~ Iililldli!er, f kall: biz211.t tecl!'u~ Hip ,aYl!Ilnl h yr.et Ioemert!r.ini go.-imce, hepili de h. verdiler ve mt!'mnun kaldll r hnn.zdan l!V'¥tI!!m pemboP rl"nktei Bi~ el'li Tablon kremini kuUan
y

mecrnua
;;llifu.m

tarahfldan
ret
\'11

.iF n

&dilel!l

U
P'II11illFla

I' f~b"Lb.d"
teJlim
yu kard.

n
.lI.lI"li],11! 1i.t~1 ..'kt .. du-, y •• t:lh

*

lpWik mi.i.r.tt!hI~1-!18I1'ln in

f lib rika.1 .. rIII nisitetiinde
mlllhldif

Om.d-erMi! k-

k'l'Irtll

11!'n 'JJ;ed.,lIeri
...eri!:h.il~k1t!

m. ...1!!abili.nd

i.hIt.i.~"li'la1'1
radian

ipUk

lip'llI'it~

AK~AM 20,30 d Ii

.., ve

2-4

IUlm

~Dl:e ... e

me.batllYl'lIl

.rarry.bllee.eJit Ami taTtl.ad.
orWln ....

pILmuk ipliii mu.e.teblildutinin ~e ihti~ ... I.r~l. ~~>e y.]ntz E... i'lj fl!tbrik •• ll::1a. aiparlf ed.blle 'Id;en dliln e

BIR MJSAFmR GELDI
"lllllil c .. ddll!!!liinil. Komedi lnilinIJmd ..
!Oiat 20.3-0 dl.

..

T.. ;lQ.af1S Vekileti mudiirliigiinden:
,1 !r[ubammefl ve
IJ

mastd I!". Ilu k~.~metli 1.:1:.'\ h r, 1'~'II' VIJ I~e"t il0C'!:lk ve i-uymetle'rinin yu.zbe r~'IIkt"kj Toku 'cw kremlrun ter~l'-' .ydmi!J tJi.'.~i 'bulm.llllJgl lakdlrde kfiotr.lde \ ardrr. lkrnei il~Lk arttirmusuun 2{1 2 (I~N : te till kre mi kulla nun n. \'UZlUI' Larihinc ¢dad Lif ede-n Iw.1..arLe!i:o gil d ki . j ilL hayre 1f1J?('llik tebe [j" ,ayni mahal l'e saatte ynpII;\l;agt rllBatl[1I yuk:{f1daki fotUg1"HflillT'ln~ ilfrn olunur . da g"uru]en P ariste B~y, II I H· tt'criib,."illi HUlll.tlioJl :;IU IOftilh $"Ib 1lA- ClLLA'mn me tutm llkuyunuz: kimlifjndtm : -'I1L11, lI<enim. i(-iD bit- h.rika o!dlil. Y D nii ka pHi 9. T.1t.§~lll1l' Tiltben ~iI
HU,samet'!::in mn.baJleej
Vif!

gmda

GNu.

da

saat ]2.30 do para-

atoczr,

h J}
e

J]~tic~lt'r .. ,
ri iJ~ besleumis

'ildm
[-

ruz. Siz uyucken cllnlnndlr~r.

1:,ldrni:;d bell]er c

HI!'J' lIilb!lh biru de..ha. 'ie.n"ICl· mlt k lk.a.oakarnlz. CilIldu:deri do beya;z: renktekl Toka.lru~ krellliDi 1ru1lanmlz. I!u 'U.l"et I! dldini% yu. mUf.mIJ

,,@

be .zJIlfDJ. ... 61ur. Bil •

tiim

liy h boktMlU"I.l!:l'iti'p

.~tk ...
HiIii..

"lIlmele-l'i

.Jd.. ..brlr. Binlereli kUY'II'dIiii

~'St'Bllbul elektrikifleri
lil'& tu,tan

umulll

ye.uikapJ

cl'ld~

T.kriben iJri
VII! Ili:deri'mJ15

7' orwyor:.

..lrumd..

v.md.~ gariiJl!.J]j te:liri

desi '~'l.ki45

Y'ANU!jiLI'KLAR

I{OMIEDl'A.91

.!.Ie ~li l:JOne liaydll!! """ te· i
IHi.h

t .jiId.t; ,tomatil.

wrnn
100

tlmatlk

mll,tBharrik ,"'·eher def ... mda

ZA'F ..

r
. ldlgun

yew 13 sayrh MrgirdtikkIuJ OiU!1ll.nlfl te.['lci(ooi m~'y9.· nlncia ~Atlbu;a.k'hr, PoIulul1!lmoo k:IJ.'-

_g::iJm.m

ellr.fmd.

mu

bW'\Lty Iclukl.r "'.lFd~. 8y ri.in i.e bil. ti.in uk.dll.ftM'Ub klldife gibi yumw.,ak W'! In.iln.ltuldllklardan iri 0I• .n yiiz:iim t.'kdlirl-e q-orl D. H&p in IH! ,. .. li.ilil'iill H"leti:~DlI..
I.

uoIil:itidlilF.Hemon IItU~ 1III:I~rI [t:ib.8iren Ih~r iki kr.em4&L birtl!.r va:zo ala. r.
I

~ea-ilbe ediini:ll.

lirb~

l!iafta IfSrm~-

KK, 1;ar'I:~n knnt8r ~'e konm .~ ur. E.b.iltmo· 2B-2-:!':V

knp II z.an I]sldh'le

~ile B.sk·diik Itubesinden

eJnilbne-

a:slteri terbilll VesUla.mII ZItI.}'1ettim. YrrusiJli I:martaCEl.gJ.m e:.oo8inirJ
'HJ)

me'li HOI limd II'. T~Uali 'e resmi 20 6el1elik taVlL bedleU illale pulu milij. teriye, d1ger mUtern1nm V "r;iler terekeye aittil', Talip ,oTl:I.llInnn 1-1.1z. ~e 1,5 pey a],n;el!criJ hersbel:' 17 3 ' 93~1 s~t 11 de Fatih 5ulli :J iinciil Hili ku.k m;ililk~mesine mih"fl.CMtlllf 1

zarfll'lld. f&Y!lkh teririAii j'ini:z t.akdird.eayii re

i:z. iad. Illd!!-

gill'llLl. sa:l\l U

~lnd.a: Metro- Hali biru,j.clrnn I 1:1 mil ekl5iltmll' ko i('t}'l)nllndtl. l Pll.a.e.lJilrtIr.

Tunel b&kJ!ltmda. topl'IllQc~k artiu'-

te idnrel'lin

==:::::Z::' ~CC"IiiiIiiIC---!:;;;;;=;:;;;;;:;::;;;::;o ..; <c;:==;;;;:;;:;::::::;:-cxcx;::t ==:::::!:=====::::::;:~~===

paraf. glrri:al..biJir,ID.b!: ...

hUkmU yol:Ltlilr .•
iIle ojlll Hamitb

~ijyiindea

HaBEm

Kayseri Viliyetinden.:
BilnY1l1l cival'll1ciJ.tLn (lk:m ,.. Ik,l.'df1.Kirme.1li ~ cl'ii'.lof.l'llId 1'!.1'l.u ~l;kti lell 'Slll.rlm"'~ 10:" ",u nnlil n 1110 irilllllldrellk KljmUHn etUt edihJlli;l ~e fE"hJ1i ke~fini l.,llzim i::,.i Ii! nleveut !'l-:utl'lame Iftllcibince ek iJtrneye kormil'l1111': \. bed I k !jfi iki bin IIrlldfH ;11~ .. ""t ... ,~1nIlIT111" P"'~.vpti III ubut l!t~~ ,po'·I" •• l'mlle .I{(ll}fl icE' klhn. wimdall taHplerilU rilzde yedE bu\Uk tBminab mU'r'iIIlkkate ak.(eletiyle blrhkte sy er.l \/Jliyet JaiL. DWllll milrsc allarl jlin ohmu. ('jOB

H~yin

K!lLti!rm 'l'e.\'!!lHil:

321)

Bu i"ll3' Bid ,~artrmme,
ml1.dllrl'llj[lndeft

JnuKH.llele IZ i!I~a.r~

projelerl
tedarlk

tdEirenin
&dillitQJ •

Le.vH.zIm

daha

(azlu.

Dl.aJfuDllt a1m!lk i8t1yen.

1.rnu.k...

p.a

sUrtl tl!;YIL(tfi lIukudi:
UygllD

t ~ Mllvakkat
, .... Teklif ~iiiue

t millat '~15 dokuz
2490
en

~·n.zyetmi,

h·e lli'o.dlr.
komisyo9 (B70)
rtli~-

I11ektulllnnnlll

ilU'itll

:kanun ah.kiD!IJLnm

OhLfak Ve eksiltmedcm

lIZ bir !iIllalvvel

- ahken) _~D: I Klrkol" )oz. Neill:ta.J: Vi!.!Un Avu· !kat A.rllio Ka.vuk!;1u l.a.rafind!D.1lI mti. .

lerim de mai1kcmenin '98611[13 ter~ke dO:>fuundan SOrrlll.hlTl butiln a. F 1c tCi nUlla tebll~ makamlliR knim olmak: fI:ze!'e iJm ohmUl'.

"

m ••kbuz.

mukl&bUinde

"etl'Hml~ hJunma'l

Ibun d IE.

wekkilinin

m~U IClld<B .

kcx:ul N~f.alpRd'a
jnd~ ]11

Gtinei

Rill." apartunllPol !ilBS'

rund& 3 ,No.

dai~emlJkim

'.

i
,i
E E

l-n'hisarlar lJ. 'Miidiirliigiinde'o :
1:ub.ammen bedet :yilzd,

Be:ro\.1~ aleyL..me' mnbl.lemel1m

Dahiliye MijtehasS~SI
Di".n'Q~u 104
MI].8yene fk !U18U@T:i PEliZIU hD!ri't
911h.

0 r Ha f f Z Cernal 'i . ~-.
iii ,,, .

11-

lokll!3JQ

heKi.n

j

=

Istanbul intihilbl mebusan fefli, hey·eti.den:
1h[p]et'in

Mebu:'l Illtiha.tanda
Q9-smi.':llrli lTI~ibeYl in

res'l;"ermek d~nerhH'
kohl.}"bkla.

h!lkJ..-.nl

halz.

Oolan
L

llliint&-<

B41 No. ll.l. dosyasl Ue !l(j'llo.n ilLt.ar davaBmd_~: ytern.i ikam.etgi.tullm me~ hl.diyeli
tabakkUk edeJ!J

• =
= E
:

::

n·,~-939 cu.marie
g(lrebilecIi:'gi

gilnLirrdeD
mll-

7,6 muvakkat te. minatl.

M.oleybe

= her gLllli 2,5 - 6
'VI! CI.Hli'Illrte~i
IIJO ••

yevm{J ml1hakeme I!;ln tlAnen ,. li!gu.l :YA.plldllfl btddfl rnllByyen gUnde mohkemeye gelmediginden kmda gtyap kill'Rrl vcrrl~

lie,,-

a.bahlan 9 . 12
T. 2.2398
,,iJl
tf'1r.III

I'erfl!mbe

i

• itibonn !
:; te~i

bali
2'~i

Dl

IHIUede

he-ifke:;JilJ

mlifmsLp

Uru.

LlTa

!nee".

ka.hn

~r¥jli

III -

!S~rt'llama
l!tt" HA;\k

ka~rt~ 2400 SiC 4820 824 ve Jl unume[en mucibIIIu yukulda. ya.:l:Jh kaYl4Ilbti1tmeye 'ko1Hnl.ll~w mulliammen bedeli,'lQ temillat

.h k· \.'. mu-

b.ak~IDe 13,/3/'930 (1Ia.?!lI.rte:IIJi, gllDU !'IRl!lt 1 lit talik edilmi,IJ .wdugund.all

etkfik eTInii!Ie-rj \"e inti1uLb hakkl @,ll1p La ~.dl ya:l.llm.amll Y00 rahut adl Yl.IZlhnfik !tizlm gelmezken ya zlh],l1~ Indul1ldugunu g-ijrdiikle,rj tllk-di.rda lLdlj hir vtJ;tr.llka ilzerine Vii' beSir bo~'hrn doluYl J'IlB.hcll'z olup gllnll ~lI.r!!ya ~(!";'ritmesme knrall' ''eTHeh Yiilti teni~iye . re h.il&btlm b;iE' ili!HdEli ~·a:zara..k !Ei-2~939 cu.m&rte&i
t~h:m.bu1S ~]ndilD:

u u_

aray

e ..
o;,..
u-

h t.1l1et'e 0911 m l~hl'.
Detfleder 15 gu.n

muddp[le

Lli>lbado. knl.n.CRk Vi! 2ii-:!-!Ja9

CLimllE'.

to

ak"aml

!lskldan

indirile·cektir,
defterleri

nn

IIIIlcmu

~-

MunLeh.i]ileril1

&k~e

i hiz.a.lal"llld",

u
IV -

2.1'-2-939 gLinU iJa.d t4 t.c Ko.b.abl.,ta eva>!Ull ve lrIijbnyut ~ube:slncl~ki o.hm ko mUn~onul1dll )'Ia.pllaeBktll'. artn IbElleri IllirIJ.91Z ()lara..k her gUn si12.U K~en ~u'bedell 8lmablleedl gibi nUmuneler de Ir'O:rUJobilir. 1tekHkrin eui1tme gtinil lDL1ayyen .:!al!l.tte teminnt p~ralarI Ii!! tJlrU;ktE. muk:CLr komlRYDfI'8. gelT'l'leieri ilb ol~ nur. (81)2)
ZAk'~ ~ okllilulldan
VEIl

Eksiltl'D.l

g68terihDi~tir. lanhln6 1'8 lllyliR pazarooBi

M.a.l@y Pol'lln mezku .. gUn

Vil

eaat.

t.e

m, hkem:ede

vekil

bulumnwil veya bit" gond (·m.elli, aksj hald!e !Pya.

muilteliI dna "1:.'1 eb'u.uw8 wClbHy!:l. iIJl ImlEt'l'"l Piya.no, Kernan, Ut'l"'I:'!:J,EIir (100) ,kiisitLr r r~o. £IV e~y8.tlt 16, 2/ 939 Pc~~rnhc {;finu SQ t (11) den itibllreu vii yU.zde 75 i bul.madJg, takdirde 18/2/939 curnu.rt~si guni} ayni !/lwtf.en itibaren. Buyti.kad'l Ni~Ei!ll caJdesi 42 nu.ml;lfHll hlin~d-o \'C' diger ifl' l'2:~r8Slllln t1aLJlrll!llt:[ fLr'ttumaS1 21 :; 939 ~Llli giluU "9 ytizde '(6 j ';II~lrnHdli;l ta.kdirde 2312' 939
per~embe I::i.inil ElPlRt HH dlln

'ak~!lmmu kDd~n" Istanbul
)'tltIIlC) nil '" ":rmett;)Jri

bl:lll:'diyeslnd'Q tarihiDiden
-l

(intihab~ mobu:i..'Ul tefti!!o he80m'a. vfiki olHlL:lik itirazl8.(811)

ve

21)·2-939

IHlzarl

dikknte.

lllinamlya

iUlin olunur.

bwdo mllib k lIlt-yO! devam iliIerel1; b1l" daha. kabul edllmiye!!cgt HiD olunur, Jl4BS1)

EliZlt ort[! ~S 1.8/B38 ta.rih
aglmdOD

l'IldLk:"lm 156 No, Ill. l.a:. I
l'

l

lknamefJll zayl ettim. Yeniruni ula. 1l1dsinin bilk ,S·oktu•. III, I, A

nyt - ~ mUYII!!I U3m tlirihin.. Gtirrta ~I!:e rlik ~Ilbl:l' de 51 inci i3r.kanrn 37 rnci .ItI.OaYl;n. giuden aIml!} oldutum Ilskc-rHk tet· dan ulrm ~1l.ha.iL!lm h.bbl tezktf'rem keremi zayu Htim, Yenisil'li ~llmnJ.~ kazaenzll.yi ClduSllndan hUkmij yok cagundOJl >es,kiFil.,in hUkmU yoktur, Kuunpa a BahTlye tC8.ddetiinde to , o. 161 de 1318 dogumlll ltIaniMlt 1.32:2 dogumlu
ZA YI GUvendt,

(11) ~

karl r

Beyuglu

tlJl'i~.rti1'l «Jdd£Sll
apartlmunrndR

938 YlllTia Id be: bat ,"@ mu8.rne hllill.rn ve ~1I11~nUl; tOI"ZIIl'nnl:n tetkiki V(3 "eyeti b Zil"::UUJ1 i.brasii.@ Di~amn!Jm& mLici ~ binrB l:tereh idluc azasulln ll!!'Ifmm yenitlen se~ilme:d i~i[b J,Pl.zC'telarle ill\l'i ediJ~rek SOal.~39 paz.HrtE!.'!i Irtlnu tOI)In.i1.f1n ulllumi he,'etlmiz;de ...t'i."~ ~.... 1..1> .. .... ...."l'·I·".. t 1enll'h e,1;lemedi"'inuen 1 . lS.'2-Da9 pa21;[l:rlC'si Ktln! l:Iaat ~ J ten H) "0 kndar ik'm:I d!t.fa olmak b ·Iediye dVHrlnd::Lki eemiyet mar k~zi"d~ tOlllanac.aKInI bl1c!irir \. ~I) In azaIA,·muzln mt'zknr 71Ht \'Ii! .'I;IlHtte ll"!;!riflerinl dlleriz.. C(:'mi}'e-timi
...:~.:..!:~~~~~~~!!!!!!!!fII!-!!!fI!I!I!~~..!!!.!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!'I~~~~~-~~~~!!!""''''!!''lS .!iahibH AhlliL.,t C~m" .Ieddm S A RAe 0

Istanbul kaplicliar c.emiyetinden:

32

llwna:r~ll

.Raiet

mto' Po[lt! ojIU I"ud

a~tk B.rt.tIrma.1al'

t1nttle

sat1.lacB:gt

C L. U
b£iz::ziYIIi

Din o~unur.

lic;ll'l,.t

mUdUri.

MacU: CETIN

S .. lllc1t11

:rei'

N.tb ..a..i

I'~·
"

.
'--. "'. ~~
,. ~ "-.'

..
~~

-

-, ... ~... ~'-"" '

.~
U.-.'_

.._ ----_

..

~li.::'

- - ...;;: - .. ~.._ __ .

,-

_

-

.

---,-_wV' -

-

""!I!I"""".

12
tUBAT 'S8'S
,I

H
I
--

y rd.

.

-

----

- -----

"~

--

---

.

----

-

GONDEL/I(

a/YAS'

HALK

QAZETIESI

URU,·

./

-:

_,-

..--

olD
illi $ef lsmet inoniiniiniitu" Diinyaya -Ian Ettigi Hakikat:
"Sulh ue larakki yo/una buliin gayretlerini asil bir surette Va Fe'· mi olan milletimiz mecbur olursa, k~ndisi ue $anlr. Ordul_ u ger;mi , Kahramanlarln hayranll"nl. celbl#c!ecek yeni hahramanlarla dol" Ee',d«k4r _G.i.$gsiinu En Parla' Zaferlerle Siislem~,i!e II.QzJr.d,r,.

",'an

Vs,lafinin

ah"liye

mimi
.~..

z HibQin.

C!d!i

YAU;IN

j'az.iJ,o ihle

D.. Rk. b"u

y...... k I'Lon d· K'" f eransmcd"'A ran eyeti• urxiye ..utu maz e •.nu utmal bH . ra .•.. on a- .' -• L ,. Reisi-, MandaDln Feshinl Taleb Et j Istiy·ene kankusturan bir okmadrl ..
Tam Istrkldllstryor.
r

J

I- rablar fi.'istintJe.

;,1'

T·· ki

fR GA 'ET S
v

I

V

hil~p VekiIi. mwUenm
ba.zl dedikodulaTI

Oz·

LOfidl''': U (A, A.) ~ Fj~i.jtill'

Y.IJ.J:iye1 i h.nvir ml1'llilm

j
,

J

.,dde:f:li. Bill tmh1il' lCiddi, IIUih ve kati lllanl Juk.iki bir memnu.n.iyd u¥AlndlTl.· pDII". HiikUmel:in biiylr; -!ilk kOPUtill'oS n uf .. 1k,.y~Lall!'l bile d.h .. ~h!olrund. iz.I~"1!! ehemmi~'et ¥eJ"JD ai mel'DlekeHD. liikUDI'" hu.1"" ~I.nd-e ~.. IJ4lf'i&i .. dO!!II1111'1l etmeli hakJl.lOd.n ,_yet hayu·li htr hare,
lUalilm)'IJ,

~ bi-tim l5ftdermeyi

flIaye\lel"e bw

Arab lIeyetiniu Cernal ef ndi 8ti~yul 8!!1.tJlt Jume ::;uarillda. tOll1:lnnllo;' olan konfe"~l1!1ot ~H!r!lin t. ta lUJ.1Llllil-L'ak Al'abllUnl mutalebatuu i'Zl;Lh ve te~LI n ~mi~til". i .ArllhhH'1I1 msmleket lerinin tajn l:itiklilini lde tmek hElk-

Butan Tiirkiye Tam Manasile Teshir Ed ·'mez Bir ~elik Tab.ya Halinde'cli.r. Ve Bayle Bir VaT/rga ~al~ manrn Ne Biiyuk Cinnet OIJugu Diinyaca Maidmda"
Son .t:finlerde

lsrnuu tarnnrnusr,
Fili."!Umie milll It' ¥ahudi yurdu vtlcude ge Irm k te~e~ _

2, -

IHI~i.i.1H1 i!'11 \':!Z

g('gill'll

si,

de ltmlYli halkkln a a !lJ'iyat y~\ptll' yo . Bu jill ilk oltaYII f! . gazete,
'bir ulgHiz m'('mu8smu:m inti ... r c-

bH'l.1 g~etetel'imilJ;·l

d~1iL bil hadt:a)ll da. (Fl'ftnkist:t: fermI ell

nesretti Vi'll ~onI"8..;;lILm ba.~ makate

On m.il}'on .s:sker ~mk.R.rsbile eg'iD.den

bahscttl.
Bu "raZllan olru,ya[l \'e hnrituyt
(Se~ ... 3 wu:w ... " ..diJ t

heyuli)

~hkh

biro d

3. -

Mu:nd<1Il111

e hi, bu

yuZd.L BIl~ks1 brr 'l'IzeLedf'

It Iy .11]

111;11U-

Ret ire~ek ahedeoillc

Fill In] lulkllnmllhl{ .• oa """1111111 01all JUJ!'nter-e • irEi. k 1J1Urnun rsil bir muabecle
• ODd!"

jkoml:.Si,

d.1 i

Inda
~~~~~~~~~~~'~A~~

1roaf@fa "II e.)'fiti reili C Elen i Hiiflj~yni

ur.

ulJT:t.l'lI,

aL~1

en

muesair

lltikum@l 41erinin halkin !.lof.IJu.l1de, glzli .kll.pokil til" tarail bllaKllm,ldaH tedvir eJdLll rioti} ftlil!

hi

clair herkesa

kauaat

v

ilmhtt

''tel kin etme-ktjr. ~ ITa\ka bu i'i::!rn.adJ \"e"I·i!T1 u.millerIl~ll bid hukurnclin memlekst l<tle,,I'Lm idarede .t:il.~l:el"ui~i duru. t 'tu-

Bunu y izan yar. resmi bir fa~ist gazetesi :"F ransa:, Tunus, Cil uf~ ve Nisi It Iy~ya vermeil yo ksa h rbe haz~rn In iyor!

~

yanlar Fransa .. II trol i~in ... anya, s a alacak ardlr!"
-- ...~~ .."..--_
RUmlldli!l 11 (A. A.) -

~u;ay diun k In De" e " r.c Iimiee bit ~ay 'lmYOIJfe· verdi
Anhre., 11., (A. A.I ~ 8u u ksam, Reialcumlnu: lsmet
II.

p

I r In y il'k er
r
tarafmdun i:l • til almun Tnm ny ve TiJJ.I~1 ~il"-' ketlerinil1 die-vir vu Le: lim muam ! l SUl· tie ilerlemektedlr. :;;ebe1.:: nln Iamlri Z:llk 8.1'al:Hl:ve taslH ~:oIplla[,:Lk: gmiJikleli t bi t e ecek alan kom i.. }'O bir ~ II \le kadnr ~ehL'imlzl! g~lel k flUl!!

Bozuk OIJuh/oTI Anla,llan Arabalar Seferdan Men I:.dilelcek
Nafrn V~k;U~tl

un ii

L.1. rlliL:c. dan

ell nJm. ya.da
kU:olkunde

Ri~',(j,_,,""~i

devet

Oumhur rieali ~rdjn

b'

k 'bul

I----------------~J .spanr. da

resm] y:\pllnu~lll",

~Lk \'e ha lls hatu har~kel i!'!1ol 'wTeri: de matbuatta tenkit 11Ilri':\'el.,inln t nT:llma~mhr. Mat[)u.atlJl n mahkllm tutulmac:h~l memo ",I de Ili"l!ir rledikodll m mlea t 1,,111 zaTl:Lrh, rejim i~in muhlik is- rna hh·~t ~JafiLa.z_ GizlideG gh:,~iy" vncut uul1ln ~llphe-Ierin. fena
run. .2:crl!llatLJ1
J

Paris:

bildiriliyor:
Ha.ftahk in1em~tionari ve Y:-!JI'I e r

m1 relazlQlli

"F ansa, TUliu~. DJiuuti. i IJI·~. ,:.Jika ve hli 1Ll.iI.rll,>'!L lei ke 1H~Ji "
1,11'
uiu Sl.lv(·y:;;, knfl.ahl1a I ~j"I"1I
It lite

1-

Sonuna Kad r
Dead
181

ukumalciler

reta ba~lIyacaktJr.
11k dll
j~

olarak

bllZU

~ilfel'den. menedileaekt]

. B ikt~j - 1a~ka a !lUI U ~ I~m let nlan tramv ~. ;irketine

n1t~C'mua.,I:

.3 iincU layf.d. J

decek'
f

n.z~hir"j

nH! ~buat

h !.lFl"i-

'eUd!r.
RUIN bu >,arHlirJn jkil:!linj de t t~ in dmi . 'blJlunu~'oruz. Drlu iI)I • .kalli!lo timh:ee; IihLrlt \'t.' h iiktlmet q.!lerjDde efklil."lullllJrniy f.-II

orsan Kara • ehme • n atlra ve It·raflarl
l

Mag-h1p Cumh,urreisi boyle S'oy1 uyor
Vahlllsil!., 11 (A.A,J - BO!Ju· ~ N'CgriLfl a.!-fa~lI.h]ki yana.tta bu· '
hmmu tur: Ktt.L!!.loIliY On:!USWlUll 'lmtl'me ve orad ki rulJi\'8rra.ki!~t8· .ge ragmcn I'll.ikumet daim milletlo JII-

:.?irk_,_ tit III Bozuk!l1 zii d n 'falda S"katjaQl ..n
I

'ray

I akl

tnlJ&h~I':,1}

illi ve il'lfiaHni

da-

Yazan:
III ceralarldl.

M. Srf,r
I~I I

Anb ,

Tlndalll

Bin

aid otuuthll'r de uun a1 n I,,;; 01dugHlldan bu hat -tlltbik dilmckt2 011111 filkgek. •ht t.i indirUecektir. :Build n her i:ki i1rk~tte bull.lll n v 1'. blle-t~i \"t'sair mi.istnhdeml-e:rln te fihi 1~in fMbeden k.fll·8.rl.~r Ai c!tk. vc bu.nl:!'!" tl;in de digE!1' e\·t~t mlle, i3' sl t'inde ohlu 'U gibr ir bl.kRiid Slll1lh ...10 bir Igi ku .. uI~cakhr.

,

.... edebUeecek hadi.J!·e-J'er t1kllmaz, e
DDnyu.d.Jil h.adi.sf:ll.in ~~Ik r!l..H i)ile-, ~e.i;ne Ihtlm,a.'1 1'l!rln'ek IW.I'diH.ik Q.' luI'. F.kat hll] k, ~e~ekw.1l inciL~n ej~~l eSe edi1eeck hit' hi!di.l:H!llin , bir fe hil rl ?uhur etmesi dejl;iI, vrlfil,(j b.L tmlm '. him ye r~dilne idir, Fil n1fJ hahn ·~ill fihln
kanunl1uzllJia gOt; )tap-andJ 1 goIJldLlgil zamuJldlf ki efk'-rmmu ,i~ t"dl;! derill mi;l"mnlllliyebizJIk ve !;Ji_ ;[i,~t dn 19u1lm knbOlfl11aga iJ!I.",,JilT. BUlllrtf bir rejimi mndl1elcu m.ajiL 1<, .fi !lei et:ek blr ,iduet . aJ . lule blJ gibj hillieri t~k.

Isllbdal'~ MBIi'ruUy I va Nlhayel
enlelerlnde

kal,iilkcdarrn heyecanl~ zihl lerj d... rd~.n~acak~ o ",yaln.a.... merilk va heye-::: n lfilnd bll"akac k darec de zek,i ve ~eVliln t yle ilhret b.,.1 In hor n Kara M hroad

mC!ilij lii.zllif\ geldigl.

~tmemieoke-tin muknddf:l"Rllna bi:.l.zat l,n."l1dls1niJ'l hn. (SQ1'IIU 7 l1I:i vh.d.)
Wd~iliJili IlOfluna k.El.dar mUdafaa

RahatIz, Ciinkii loann Ba, ml dad
"'Turk V.'lAin nUl bi:i]immut ~i:!F bir t "i.i2, mtU etmu. "ir,r hi" zor k r,llmdlli mim hakl .. rm
dan
""liZ

Fi lall
g'azetll
lUll,

meelTIt! [l Ile l:il)ek'

'iz

Ullin hatlrill rln

nla Iyor.

sma
Yani
Jlt,!r('I"li rlLllhnrril'
YCJrli
~iI

Cern I
almllin

ne yu.2:ml~

d.c-ml~. Cal II lQmurLl!1'1dn bill:"

de!:Cil. mH'adj!":

r .~ Qrt

ul:tn-

Heyeean

e

rak

mandan'

Cem
'1'1 ••

illt

h

aj 14':

irH! J,fil'mi!(til, "'iBrni 1.m
'(Ill

rJkllylllJlll~I'jJ'ilJZ..

11

t;;ll"J:eve clI.nlu1,,·.tl ozl~d lien. 11<1niLc~rilljll " 11 ]1II.:i g[h1l1, Y81h' ui'illwrrei i 81(:cil(liLoi v(ln, Mm. ~ef 1srmH tJlt)nUTlthl a~z~ru-Inll Millet Medi~LIHJo

Bu

C'I1!;:(!J1e Y pilla k illtel ·~I~rdi 1"

!Jt1,;Zl:ll i iUilll.

HilI

Lik

mn.t(lHl

rl1)1n.

r

ullil

jlk,

ZI1'1JIII

4 tllle'

Iflbeyin C.hid VA.lII;'IN (Sanu 3 UDeti ....Tf.d.)

u\Janm:d.u 14:' ddlo

IHtl~ akl'I',e ...

:(;('\'k-

cdeceklel'di

j'l'li,vl~ Iwzllnl(l flLk:\t \Iakur. lok I>il· 0(111 11(> 0:1'1em: 11 bu eli m lel.in kU\·~"t, rh:i. manel iY'lt yUk. 1ki a"ki Je"j h'ihl !kulukh'trlmun ~lnIlyor.

If.l;UO 1111 rll1H1 o...~I yu thklnl'l e pulnk m ili!llllg$ mi. a !..:-ilai hi] golged blr.ilk11l1 milYI"ml.lf ('f.~ane I T11~'k mill oitin i Ork[llme Ie ~ij,'·le d ur>l-1tJn k Lc~iLk (,il· tetiJ. H. bi I ~ ~J[i~tiremet':. R..:1hllllm, n~hfll.z; i;UI.kti· 1,111 rnU~ I tlde~iz ~artla~· il,'inde "milletill Jl1 ] Ll!<i t:!lliirli Y~1l II" bilyllk. askCI', milli ,d 1811d tn611il ba~lml~d dlf,

,snn"a.s:on

A. CEMAl£DDIN

SARA(:OC,I.U

,.

Veal Sahllllm Tarib1 TefrikU1: 69

nver Pasa Birdenbire · ..o kb erlye D···ne e· ..aglr dI
v

istanbulda Yen; Klitiiphaneler ,At;I/,yor
Mnlllri( V~ldJj HUIlfI Al~ Ylicc] lHlanbub: ge~l.ndei tat8.nbUilde. mevut kll:tUp'tillme-]eroden. )"ni ncsHn 'I!hQ8.llR ilk \iEJ erts oku.l hllLttn llse

I

Okuyu CD Ian m Il
,Dilalf kll,
Bir
luunnada
fUiDClnl'n

Kanalizasyon Tesi atmdan istifade
vlk 11!t:lm buhl'R 10 ml1yolJl lin. 1YU'11b kl de geUrlle.n. kall&llza.iy~:o t.u~BaU ~imdlj'l!l koo!!.:f te8iQt clVli.ru:I" dlillri evlerln kmlI!H:zaaycruJ. 17ag!lW:mamrun yilzllnd~r1 mu8..t1:.&l k:almlltr, Balb1JLJd 10(. million lira gillli muazzam bir parll 1!Ia.rfile vlJrud ge _ trilen bu 1.eeLeabll hlkm~t1 \'iic\Ldll nltfi oIm8kt.. Istanbul beled.J~j lill.ueU k..anOW::W:lyonu faa! blr 'JIIFlle gctlrmek il7.lw rl,i,o.Hyet glE!ljl!I'I.l ~I:i.l". Bu nun i~in de ka.nalizattyon g -

SOD

beynelmilal

bJldia:e1erin

me)!-

da.n.u koydugu baki~FlUerdeJi!, bitt de. F:rarunz.1ngHJz dOJ:l.tlutmu.n ka1:.~ klirdn teabitl mes~'lesiwll',
glll'bk'lde kU'If\I'elli blr "dck vUeude gutiren bu lki diIWld bl.Jhfl88il. hfkdi8o:b:o sevklle umlll.'liLl harp lI8.§1aagIcmda birle~I€'l":I 'me ked hnpar ,torlukla.r :zllmresHi ik, 18mda. bareberce h~ t et.mi1'l.. Ierdl, F t 191.4 barblnde:m muza.fAW"tIpamn

derdi

,ubtl.vut

k~y, kl::ilk oCB.dde:s~ 53

blebel

t.itnln hrtif'l'lde

dem@diiklt'riIti

otUlrfIID fmrU;J Ha.Wu aUn U'l,tba:mnzB. gele:r!i' f;lunliIU'

,t Gidecegiz
P~4

gOrmUlfLUr,
" II

l!11iylcd!l. ;

! OliiF sek Oliiriiz, '"'J .... , Guiecegts: ..' , Fakat Mutlaka
~~,.;-- c__--

K1Jtli[Dhaneledmlzdtl mevcut kl.tuplarm hemen he-psi ~ ,t'RZllal"hl
11'8211.1

~-letmLbuJda

funm ll.ltmIlII:

bugUn.k8 'e

t. ollMDda h.emen he..-

bU!lllan !Q!dukJ.ar1 dun:lumlLk: derl.e-mell:.'rine m,

:lI~rde ni (11-

biT iklnC'i IU1fF,lIlIl, d3rdl.htcll kur'iull

blr "~u.n~l},
dnblll. fwlndt.
0'6

BllI me taDHl.mel'l modern t.ulebl' Jcltaph!iUl~lerJnln 8~lIl'Irrtl. mccbw1
Ier,
'I,

oldugu i.~jll, tiu yUZl)'1 okuyamayan t-O.le'beoll"r' glI~}m{ ~{,'I£mektedh"

e zarur] yle

lulm.aktELdu'. l111l:ibe Hk.il [taphane le hi'ldltn adart y~kmrlEl a-

it veyahlJt pilsktirtm k iBLiyol.'dLl. FU8t klzd Rusla.r mlllhi§l si1ah gs. baljhuni§lerdJ, p~ bukfld:1I fazla rnarml He mu~albelc -

d~ek cesareti yolrtu..
dak:il!;lI.d<l. her y 0111' IWkerlera bakll. 8unl!lJl"Il1 adedi tah:mm eLligi gibl degildi. Hill' dltJ.Uka ElrkaclaB daba buyilk bir IrU\'1"e1 ~"Iyordu, Add:"t koyden dogrl.l 'lJZllllsn bir' rit 1'IIlLinde f! ker !"fi!r!ll. Pap tmnla.rl 8eyTedl'rk~n: _ Ah_, ill ·onlu .. Bunlil.M mlahvedf"D bir ntnkineJi twenl'l ollnl\l 14:8r~ lclL Fakllt." Pli~ k~ll.J.i. I{cnalnc nllflldandJtlilll goren Yl1D..lDdakller l'l Jllki (1nun me tioyl~mel!. Uitedijini [lnlaml 1.111" I'Ibl telll:rarladJla.r: _ Al ... Sir .ag-u" maklll~ti wr~nlk oIsaydL. Fakalt. ku;I[ RuslaT ilerl.J 'otdu.. Bunlarla arW!: ~l kar~nyll\ OD. I'l t k dar dQ~~llIleli Jiizlmm. PB~ kendi as.kerh~ri.n1o \'8ti)·trtini kar!iil. Imdaki dli~.nui,nJarut il·rl~yiRll'li go_
SQn

Ultif.1I

oaktl. Pa§a,gelen

bee kl.lr~un ~lkw ..... I;ddini bulmu§ I:lbiydi. H"'l arlt9U'1cttli bi!' bA~nmcl yet"· YU'''l:i.I'J. nlj'oOY ve rani . d~nyaya. I.... Uata) tresh"rife giizierinl II: plyorlardl. Bu umn l,:l'IJH~'J' I lI'1lL1l'd '-o~t do\'am~lmetl i, Ji:nvef pag.l:1JlU) oe1ru[mil tOp~ilIl"'" m.&~ysil (,I"kn.m yavel Iert bi!:' rel~~eLG ugroymen !ln~ arm hiDlay~slm,: kOI}:cm"~ kallh.tln'rl u.lhl1a alrm ;malar gibi t l~lulldJIBr. Fllkat En" I'll ,I bu rlllkikad \ hi.;: t l~h.HImalll. Hatta f'Hki heye~ ~~ru bile ka)'IJVlIJU. D rbnl soguk knnhlitlllJ II H llnll bakmak \'e II ~era l"iJ'l1muhafazn i,~inkllffil1l'H'iRlr \'erm-ek i1::tiY0l"dll.

"way""

lalanbuJd
(;llaca.ktlr.
I!'VI'1:Il

Bu.nJa J bilQa me!ilcluj 1iJe!e:diy , r ve mllz.eler ld:il,resllp. Yll]lIlun

milZfl ~(>J't!~el' l'i@tic8llil'lde. ha11ed.iIlJni~ ve Ogle ih:'lanh. A bmed1ye medr'f.'Be-i ~ll'Iin, l~hlf'ilbuWo. Illf!mat1 .tbra.hlm Pal111 m dTc'wail~. FoUMel!! TlilJtHlnl', NJ.lTuosmn !II1}'e me{h- .. ~Ierinin bi.r1>r I;;Oc:uk kiitUphnnlolfli lnaHn 'etif·i1m;."si kararln~ll'['llml!~t.lr, Bund,1dn tla.tj1l y ntd
'1'1

huyuk

bkr bina

~nl;la t'rlrilmesi

"'e btl rulll1nl1

bil" tUrnwnJ kllll1pnillle) il':uln~ ~,etil"ulmrsi dllEjfllnil1meMrJuir. klllttlpbanl'lerd'J hu g~e J(lldar l'lel1'redilcn bllllin e,er)el" bLlllunacak:b. Hel' kil,UlpbilJlenin muntuuLlIIl bi fihrlsti bulllJJ'lIte8. aro.wJan tnp W)·leUkle .a'bucd: bulllD 'ktlr' KutilphaneJerde k nfl1}r11 da r f:OlM

He-men S!I~1l liIlladJ

'I'e:

A~Wleak

runel!

dUlramad!

'hF,!mcn mS\1'Zml"li

IIYJ. ",e i1edye

.aUKlnaIot:

aledo. Likin

- Ne chlym .. TuH'uZ Ill' tan? I!:li!mege kaJmltidI. Bll' SC'fEeri ku~ul1 'lam koJbi n· zerine i_'1abet ~Ui .. Bu III':jU!!l nueden g't!'lmi!tU. N d olmulJl;u. Okad>lr j'i:lIkmdnn \' lam hedefi'ne iulJe.t (Idl,;'llkllf-,un IlZ bt~lunur. Ern'cr f1'ill n ttr.ltasutl!h ki !input raIlmdill'l ge~el''t:k hlbin!n la.m bb:~r~n.e ffia~t eden tHl 'kl1.l'1lUIJu. )'t:odiga :zarnEln bimn'l;iir'E lja'i1rda,

llollH-f- barf

lnluH'ibmda.n

I

1"V'> ...........

"""",_fV'o.~ __ ......... ........ """'''''''' ''''''''''' KOL T'O~· I'.~~.ERJ
dart "'e b ~d

I._·----------...... -~
IIi;; i~ip delire,o AdamlD iddiasl
oehmet i!Jll1ind!!
dliY,l'ye
mUTa!!;

men tmkM.H!.l. gibldi r, lat.anbuhln btiyi.ik !':~mtJeril1d'Q bil yilk Fe nnaye dnrlnr ~kmll!k IHU.h1! a.llnl tamamen lnhisar ,albnD ulna lardl:r. Sun )'el' d~, AD{Ldolu Hlaarmdn RumeJi hi~Q rmda, (rilkildMw!U. bUHh'l hrlibs.n~ ~n bi5.tU:D okaklar civarmdakl Illii.t bir tell :ki,iuin elinrl ilir. K- 1jlIeI' kanaliZIUIYolJll1I. baglal'lm&ga. mec!lith nl4:ll~12!1 bulnnlllamruu ylizUnbor edilee 111rdi . BIbI me.cbu.ri)'ele d 'n. !bu.nlru. cok d fa b ,1 c1iy~nin riayel I.:hniy~ rderln c~za.lQ.n.lhriliM.· forl1'lolitf'ainden baRka Dlouyy.n I it;ln IeOJl C leu kanuni imkJil'1hl :!II' !l'lt1l'l1ac ktrr, nevlde ekmek imal ediyorlar. Her d1kk!l11i g6:z; gijro hillT M Bf'lerii~'e nya!ltti eu huausta 1\a1'1 kararlar almak lizeredir, All· J!'Itallllo\! hrn m uh:te!ir aem tie rindek i nan bu karar larin tatbimne ,f'.w.'atl ... ekmekh!'l' baska ba!;l1ill1dw. BiHilu bl.llliaru fle1.Je'b beoll"dry !tin tefti,lcget;!lct.:ekln. :-:'amdiye ko.dl(l.r Ic:QlIali2.W:!,)'mui lJailanltH )'egime cndde aH' rinde dikklltli dAvrannWnumo.lU !"e klt ..iHi .!ICI'ma},edad;,u'rn [m'un faJb lah"IJI "lIlayl~ll" Ankarf' cad d~ irliJ. ,R~I' r habet :vnpaffia.mu ilir, MeB~Ii. hfon bit fmn tuttum. Bir 1ll1i- ~~ di mll8a if de YHphm. Belediyeye ruh!!l\tl'lllmlC al.lllHlk ~~i8 ml.irae.::JI.l!Lt fotti.m, altJ KY l.I!jTa!Jllm, m.uhaaUia.mt': nJamfHi.llln, Bu 1I'IHda fl;erm~ Kaymakamlar toplanh:s' ycm. de bitti. Finn I1Ij;SnHldlm, Bu Bcledi),c reJs mun.vIDl Lutfi Akc !::ok n1iiliim m tit"leyi ga.reLenlz n'lSOYUIl riyu:set..i aliutda dun hlta.ll" I.talliylll!' U.inw ri' rim.) bill kaymaklLrnlarl hir laplantl yapY.eni Sahah: Kariimizin bu sijy- I mJ~lardlr. Tupla.ntlda mevzuu ba.bh~t.1iklerinin hakikn le oc1mdRr lIIY- sedilen me leIer, kaz;aLarda. e.-tIm iuD oldugtu ..u bilmIYOTUZ. Beledi· t~h!:;i~aUa. yapllBJl '\o'eya.pJJmUl j·cap }'enm l'Iaz~~ dill:katllll telbederii:. ede-Jl,yol] n, hru,mbuJllD aga~d,TlJmasl i~ill aimma:q i'CUp eden bitleri 1,' nia.l,;~anm.::k.IH lM:-.m ge1en mllJh1l.lI 'I in t ·lJ;biti me~le]eridjr.

m'e

fer !:lktJd.dan Zlmlaa da arala.nndll gllrll, blrliil baz'l lloktal.uda lIyrtl. fQ.II.!;I. hgiJttN FranslZ sJyasetin~
manil olabUe{)ek vruriyetlerLhda.s

e:-t..

migU.
rn.gtItereni.D ElIas preDBibJ, Av"

rupada

mUvaztue

t.eihli ve buouu

ii,ilD de or-adaki devletlerln iDi["lnrle.. rirre Calk bir mevk:i elde edlmemelcriydi. Halbuki harpteD aonra cum1'IIn ikinci ml.iBt.eJnleke Imparatcrluguna sahlp olan VI! e:reli rakibl AImany~ blr mi1ddtrt: .i.;in kollai rm

blO.kh;flt.n
I)

Fl'IB.JI.IUl~

mcrkui
klJlvvcUi

A'V1"Il}.la-

dB ku.rdl.li'F'
zilman
AVI

f3~ya3i m::ulZumelu:i",

va

gare

onJuM-He

upndft ba.kim biT' mevkie mlliik olmu. 'Ie Avn.lpa,. hattA cihan ":yas ini fdareYi! kalkmu~tl. Bu sebep_ en lng' t'l+':: bi harp BODU muahedelerillde bu vaz.iyet'in lSni.ine gt~· mege t;fl.h~ml". AlIll!Ll'lyay tahm.l.L cdilecek billl:i1mleri hB1ifletme j~h1 up·ltIPIIL!'ll, !IDniIldim dEl. ta.mk t e· sde1..: rinrle AmHL.lIlIynya mllim.n.da.it il buhmmu.l!J. nihn.y('l 1935 de .Almania r-la bah'l":i bll' EUda§ma btle .. lid t~ mi~li. Franf'.;.t bu vuiy t :k~I8lJ1dB ltalyfiyn. donerek ywe 19J5 da
ifjULf A.krletrni1,
0

z3m.IllIkJ

b3

ekiJ

ted-I

B. LR\'8:r MlUIo.'IlIJillln n lhb ~il.Iltm istilisJpa, ba:zl !}art!aT altmda, flel!!l (llkannan1.ltiu.

Fnkat

bu hic!.i6 ni.n &b.iil~ellWY.fl·,AlmBDya
ijti

• YWl'nndakilr:r:
- Aman pq.am.- DedLlel". Sonm. Enver pa a. mlllhi!;i .sul~tte nfla'b1lqmiljtL - Ne He vlscak! oH.imdcll'l mi kor~ aoogm, .. PWjD bWldan. S1lll'lfa fllJSIl'I Ll ve. glzleli'iln I etraIl1IIdak.il~["e hirer bilr€'r gez.dirmj pi. Du .qnl'yHlI1 onLIJJI rode rindeki derirl lJ!lao.a.y< okuynnlal" 01aym fUDa hij.km~eraf'rdL PatjD. un

-

Ay ... Diyebildi ..
birdenbllre k.s:rrrr'b~, yen~ ]o'l1uhVI'('R

Ilk. mektep kit plarl
. IIkakullnl"ln
51·

Anluu",aya ua\ el e :01 lien

len Wl1Slnda

",y..

P~l!O.k g6~eri dL Ve bir h·'1 (it di.

ruIhmndk U &ene mliddetlc ,o1{u u~Pl' k Tarih) 'Ve" fYurd bilgi il k·taphui!e
m[lOl nuda

dam dll.n tie §ayaru dikkat
bir l":

rUsHEr

bi". !lilniy tl.e

llLl]IUJUlIIlllj!;U

Etr~lfIdak]lt! r., m ly~t ukiru. b mfLc..tB.&r beyi.mJeril1e birer 1.1;\ yemi~ gJbi. ftJlidwar '1ekaWd.Jlar. Beyill1eri illiyordu,
ml:§tl.

yine

IIkokull.a.rln

'btd.tUnm-

Umd .. ~' IlIIlhid ttenberi

has

kuUlll!Ulaca.1t: (OkllDlOi ki:l!:Ql'Iu1mn§tlll'.
-

~ki:llln

:kWnu~-

t.H.pW[ ~ fidiH08.baJmya ~
,_

haatruh lI.lleslllle murae ~t ettiiini
(j·Mu::la kCllidisiDe

vc

~ tanbul §Chir- ti:yal.rn.':iu artist· let"imd·1'I TiUlfi Riza. Bedia. ~te I _ HUZlm Anllarada WIll giinU all:.§:l· 1)11 \I rilecek bir te:mailde hanr bu lunma1-4: ~I e AliLkILI'D.Y:;j,.davet DIu
mlll:Qlwxiu,

birl~im:e ~ deg-i3mie, FJ'ansa Jt..O.giller; ile birlikte ha:reket m bunyetmde k.a.l~ Ie hadc.ti z.atinde
mii.m.ru!i1 ve mlJ'lt:.e.cek menfaatled yeni bir liij.·asi blot k!ll"lillSmcb.. amlormda ka ...i bir tes.alIut vUcude getirlUl2gc

bill' i]i~ ver:ildig;ni

Dli korkLl'Ca,guo.. lite baya.t.. i1JDUIll en miilhlm ,'e eJiI ~tin ),ofla.nnl gf'(:tim, IsttlnbuJdan Makeclil!luyayu.., ora liD MSJlru!lbro.. Ni.haYf't ~liwik ]stanblll. 31 )'uhK bir Ilalifeyi tahtian iudirf;lI rDJr gtlrub 3.nslniia .. Ni.haytt Ilihayet" I :Drt:Idu mevldi .. Cihan herbl .. bLli il:raria Y!lptlgI i~er. Ba..§kumlUldan En"e pajo.__ lie d!:ilstlU1 Abn&n.lara :brtt t Enverland) ~EnvcNlan) tEa, r In@D11eketi) diyec.ek kada.r I btlyUye Eover pa.!]a •. buqd tiO[JIII'~ I led !k.ibet.. mug]ubiy t.. Cirar•. Almany... Till"ki!lltan... Niha. yet Bl.I.ka'l"loy:n kitlometrelerce U&ak hi:r }'et' ... B.;:deivlIJlJ, a)1U §ekilde u.uk bir tag tepe.si 'voe "lmd;: miithl bu- vazlyetee kalm.lf~tl. A.rb.k uke-rJik, nUlDb denil DI esasl'2:.rdan umk ir RVU'(; a.I!Ikerle hnj15mdaki m Uthi~ d~m anlBr,a meyda.n okumag .~JUJ'yorl!'h~. Enver pqa hirdenhire 60~ elJou b1dtrdI va Mill'S akbEiI. IJir tiy gel,mi., gibl bil'ti!enbire gerlye d5ndll.

ki~ -

OHim .• bJUmdleu

Dun Bir RanJevu EviDaha Meydana Clktl
Dtin lIeh.rimime gilli bin" 1I"a.nd.~el,i ,Uba me~'d.ana ~a.n1mJ' ve bu :rub.§ )'£l tagJi milhilr!endigi cibi 6Ah.ibi olan gen!: biT kadm dB mUddelum1ll:lliligo tesUm ohmmulf;W-. Be),ogilmda buJunan bu gizli ev i¥1eten CGUhdbn) Un aJlIiii I&DlImda 21 y.upndan Jl1Il~ o]an l:mIilJIn fuh· II da tegvlk. ettlp ~~di..l!l ha.klnnda hel' iId cihethD ta.'k lootg
VlI

It.,.,.

gtM;ilmiat:il". CIlfuUm, dUo t IIlndl sorgu b'. kimHIti t:a.n..nndnm yapl1an itrt.i(.l'Q' bIm mliteattip levkU olllUi..mlll!Jlll1".

leri bitunbu.l hir liyatl'08U basi' lat~ l'tm bir sekte ~kil l"dccegm Hmanl ta.nmin eden blanbu3 blo:leruyesi ri m.i!Jtir !, y:tSeu ik.i i:l t Usti :;Iill glin!.i al(~w:n Karaen1zde ,Jr'Lfpdmallll k T8 rl • r [l.I(h.l~iunlUmi1i1'. '~l I1ruedi lHbiorad bwu.nmak 1U:c e ~al[ sab.11l :>iHl lluhln bLiy(lk limlunn IH'OjPlcril1i tot- bi (.Bide rnm.l!·cno et1.iriJ.1iktt'1i ha.r ketleriJlln milmldin olu:p (llma) l1fUrtakik e1:mek U!fN bir m1..lddettecnb12rJ ra. bir ke~. d~ We:rrabp dl~L AJJ araya S(HmUf>ttJt. Bu su1ili:1.l11l De-nil: fFiC-.ElRt MUd.Ilr-Hlgllnd !:ahlj- l\l:lrle8inde de lIIull.j.'el!f'sinc I Ue til' tek tC-Insil l~ln Allkanya gO.fnii~, ve di~er ta:rafl:an d.a. jliiclll makb olan lI:omiByon :Faellrim,izdekl r:clboluflR.f"I i1<; arLis;tilt'Uz hal!2ll or. mS.llisinj bJtifDIj$ilil", Vekruut bu hlJ~ till ltiye-sini lTl.bbl ad.li) kimyahnnem.u:ltk!<lll ~ehll' tiy.2IT()Su komedi :sine gondermqtil"L. kl..'inllil1 n taW oldugu ~'l.m Anka'SUB'lalti kara.nnl vermeden mll.Melif projeier IkeriDd@i Bash fetklkl r raJa olacakla.r, 'ou sm~Ue Istlil.'I'IbuJ }'Ul!lacngm.d.an 'me!kfir l4:onUsyon n~ehJ.f ·yalrosu lIlfiNerio'" hi~ bir Eiekte ,~erilmny..:-c:ektU-. Ant"ak artistwarl bu yolda Vekiilete 1zDl1at DondeD H.1baren Karadcmme !:em f5:ill ab' hi Ankara}a muvaverrnk i.iizere elUpr 1 Ifk'ldetli bFltJ rll~gkrlc..rl eamekt~ o· salatr:ln \'(~ 0 nk~m veriletek tel'[1Anbraya gideceklerdu\ Konusyolll dugu~d:uJ. fulmu, tekrar b IllDlllJslJ i~i.n llj~ olmaz8:J. bi!.' pro"ft yapulan bl.l.mesele etraf:mda bil" mUdhr. Scl'er.de bWllIl'ItJ.n bir iO,;ok vapurml~ oImulan liirumu Arlkaradan det I;¢ Ankarada e!Lh~caJUardlr. tal" KW'll.d.en.izdei{i t.a.bii I,imMllaru H[lt,'i ol'ar- {Ii: hl!tEiriJicse 0 Ut:lJ1WI lU'!Burn:]an liO.ru'B hamr!ll.fiwcM nl!!Il£'tlmn~lllrdn... De:llia Ti~nret Mil. tistl('[ lJ'uzarl:~sb gi.l7Iii ~.k'3:mH An. pollor lIrtisat VI!i Nnflil Ve1l:l1eU~ri diirltigil aJElkr-IJiFlJ:: [J.centt: "e \'!l!PlI _ karaya h:m:'ket edli:cekloerdir, ............._ ...... ~~~ w:l:Lfmdan ayrJ ayn gLJzden g"giriara, .rniiteyakkl7 buhl malarl.lll bi.lll'cl"lr if. WrmiIfUrc
-

.~ DEN.iz L.ER .D E .

.

C;'at lag:!)

[akat: bu iUi. tlU'li 8.I:lc.a~ iki sUn birer k~l:k l~tikttn ~nra ~eennlln eder.ek oteye benye saldrrm,plll iloyle-

§I'hir liyaht:l Lmun bh en ku'\' vtltll in: elem::tDlmn Ankaruy!l. da.vQt

mthv~rilJlll AJtdeniz.

Roms. - Sf'Il'lJD bmu.s,!g. \"e JsJl&l!ya meselelEri blli • d~tlugu ,,'02: te&aJIudil 3 rttl.l"ml§ ve ~Q n giWlerdeki. F'nImalZ v logILiz balJl.'clrll1eriniu nutu.kla.rile kat1 FkillerinJJ alnu,ur.
ba,h:ml~_
SOI!l

fuoliyeti,

r~t;e.r) 25 kinunU&llD.ide Fnms.tz baridye na2ar:l B. So et a mcbuS3,n meelisinde, Fransa. ilr In!rtllerellin sUrl]kle~ekl ri bir barph BiiJ,oj,jk Bri.tanya kuvvet1erini.g F1'8Jll!.IJIya, FU .. llSIZ a.sJi:ederin.i..n de tngtltere#l'e yardun edeeegmi beyan
etmil!;l ,,~ bunu muteakip mgitiz ~ 'II~i M. N. berlsya:l, li"1'n.!rlsa

eim

ile

mililB8ebetleriniiQ.

~mdiye

ka.da:r bu.

eu ~

Fakir

Talebe/ere

Yardlm

Danlzb n kin
[l<l.n.izbD.fL]un rImn ha.Zlrlanrmi.lln
~!'(:l'Ii

enl sene
kadrula-' i~i gl;;!tbJ:!lll:l1~ ('II~ne

kadro' r
dugunQOJ!J Dun.kaTlIl'l u.mnm miicliin.l YI,I~tlf Ziyu Erzin'ill kadroyu tu&hk eUinnek. Ibcrc Al'lkarnyn gill:n~.a..i hir ka~ Jnin g-ecik{'cL'ktk, I'h~ hafb ADkat'{lda lktiaat \ kili Ziya. Co.· kInD batkanlJg.. a1tmrla bir taplanb
yapllaCJilk. D~ni:w; lllll!'lte;; I'lnm dll h!l!Zlf' tmlun.D.C8gJ. bu toplantlda ye-

Giimriik \Ie Inhisarlar Vekilin;n te kikleri
Bir mildd~ttl;!ilberi !i~hrimizde bulUrlllJ] Cilmdlll 'I.!t;: lchisa.rlar v~~lli Ali Run'il, Tarhan diln salba.b ~rtniikh:~r bCl~mi.idiumgunc gel~l"('k bir s,Hut kad81' mc~gul Olmll!i 'e gtimrUklcr miidiiTLI Medhj'den bU1 :t:lnat u1ml~l. rdtr. Veh:il bum!an Sunr-a inhisar]ar ldaresine gidctel~ flgleye kad!lr hu. SIl si dni.resande ftlll'hteJi r i!ller Uz-e-

Gitle~~gjz dtldL. OIUhek 010... 'riIz. Gldec.egw. Bu 113t1z1~rin SOhUllU Y;Hlmda.kil~
dlllYBltJililller. ~
lWyll!

-

kaduSlk.J '\! e sa m im [ olmo.ru.gUII 15yloo.;lrten !Sonra b1r lkI g1.i.n e\TVel AyB.m kamarnsmda resmen, FrS!llS8l !Ie memleketiND mwaatJerindeld t.e::!l.iLudl:l te'b.aTilzJ el:t:i:nni~ 'I;'·r ez.cUmle Il.IJI ~'r:iJ!'iy~t'n, FtanS-Bnl'j'! '!HIY3t[ ll1eniD.8:t1enn!ll yapdactLk 'her bangi bir tehilidiIJ, bmlgi tarafta.D. gel:rBe gel sin de hRi 1ng:ilterenw ya.rdlmuu tel·1it ede«:-gini de tatlyeUe il!\vc etmi§tir. Bu soz1er beyne.lmilel kanlpk hidisf>lerin ilil"li!ri.n. de i.ki siy~i zU1IlI'enin mevkilerlni art lk tamamile tesbit etm.i~. Ro~ nUl-B~rHn ruihveri karfflSltIda lI:yru LeS&l!ii.idii goste~n Pa.ris - Londr3. bolku meydana. .,;lkml:§lhr .. IngiJterenin bu kadar kat1 bfr IiCkilflc Fra.n5aD.m yanll.lda reI' ruma!i11l:l. okadn.'f' ihtima1 \'ennlycn Rama
"f:

G1d~

'\fer IP
m.eydan dUo Fakat

:vanmdakJ

.. beyglriD.e hlile aiUakalmadm U Y'UrIl- I
U'~
I

13...lin bu son nutuklar

ilzerine

b~: - 0lmSl'!.. diyorlardl. Olamu. Fakat PEI§aIlJlJo .karan btl IdL G6zI rlndm q;gM w.ikaD .balerl rWyu.rd1l. A.s:a.biyetten Or hi' tftri:5'oll'lllil. 'UthI, h~ [d:I. Bayle 1dr ftdyette Olil. men 'da 'IIjrapl_

ni kndro gQzden
-

~t

i1eee!dil'.

,._ MOTEFE;RRfK" ~ .....

,

~--

riIlde ~lJ~m~.

T'ino Rossi lehrimize geliyor
Slnem.
hll'J1ldw

TAKVIM
Hiler! I 22 1.: U :h, it' ~ ill 1357 Rum_; 30 10111 KAOUD ;U,st

-.

12 Sabat 1939' PAlAR

Iwulu YMlmm - ill..
~

oJaa rtne bopq. tlkacUtt. Ya. mDdaId adamJar EDVfl' pqajll 111venIIIcmek Idn bahUle~.r ltarte-II blr&nbire RmeI'l blr J[1li.fVUD geldi, h &ada d'uraD btl" bamiCI:
~MIiII !III ..

Ileminm
Tino Rosli ko~1i'

JDcP d!r yndtti,.
mem!tm:eti.m.i.:z:-

WI tereddUt edecek varlyctlc kaJ· ouyaCflLkl8.J', hie harp Ibtimali J'lnili:n. d , Fmnso. ile fugiU:ere.n.in, kar§lJit.rlnde. mevlti ,Ili..hl.-c~a, m~ mftcburiyetindc bullmlleolan.i Il'. Bejrnel.m..Ue bi~]erde :mUtdar hi! tarufiBl'ln hattl bU'E:keUerlnin 'bu Bllm!tle hi'U' turtU t.e.f:el1rd~.ii azade bir geldld.e ttilbit edllmeslmlbrtakbel JUfnllp8. Gi) tindt! ?e lIIulb yo-

~un4il milhi;uJ tpjrle.r
ma~ttedi.r.

te¥lid

~de.c:e.k

n.;ye )lera yu.

e:r.l r 1.t8.IUQd3 mUlthh iitr heyecan hYlUlldlJldt BeE' 11M blrbirine !rangJluefi. Hi~ ~ bDy1e bir baskIn beJdem:l),o:rdu. .tIUi kal'~~k de\lQ.m oo.erkei ..

Bu M'BdaM

lntntm1, niokuDU'! ;JO:t.e\ll • ltebeye :yuh bi.rllJ.~, diIiD t Jf de Eminl)nU H:dI'le'lli ,1a.1.onunda. YiIliye! idare liLeyet!hdaB&rnkUD, rIJ'udi..ndQI toplU.tmthlMIr. TapImll.d..Q M:Hri1' rnLtdlkb Tey_ tik Kut't.a.n bqfl' a., H.a.l1revi reillJllld II&, hlllnbuJ vUAyet.loe baAI.l kaJ.a..

yanbm ~~kMm~rt

mura.tlhul,.

bWnm~lmhr.

J:.J.:k<Ik:u.llo.ra dn:am. ed'a muhtag ve yokBlI11 talebelere yanUm et.
m.-el~L~

vermeil: bere bu lIabal:!ild. eksprel10 A IoI'nIipad n ~. mire gellilt:ek \"e Pljalm dOimf~ Anka..mya hrekel edecektir.
Tino Rossl'nIn YllDlnml!fi.aJ]e51 d~ bl..llu,DmaktadIr_ SanatkAr Aniulr ela KlZtliil)' h.alos III m llno.sebetile Jk:l kol1

de bir kq

KU.lm

:

97

D!-. Re,. t Olomabll

Sa,a,

OII'rpm ••

~ relet' dU§Li.nlllin'lij

llgin g... ro.tun 'eota.ltnl<:L.k U
~bbUslere ..lim} tIr.

\1'6 bb' il;iD bam glrlJllmesl ill adqb-

01..
A.kp

I I

12,28 ..... ikinllli: 15.1'
11,318 - Yaw IIQ..ik: 5,20
I

IMinDma.a.ril rnem'Ur'ar~ ve ilk oku]

gljrttennc kt.e.dir,

R.e im toplaqtJd8..DI

hili' aahne)li

eer verdi kten .Homll (iI hfimjz.e do.. Decek \Fe vel rlrutzde de blr ka~ :kaDti~r ve!'tl!ektir,

'-----------fI

J9.'1J.9

Ye~ehlI KiI.~.jlk du:ny 21 ng.. marad.a otur.llD Y.ori'i U!t:iik.llJ u.d. de iDJen !ieee ke,[J 1789 nll'Dul'&h tutor Fabil'lDin Jdare!olndek:i oto _ mobilin !lIlIdmesine maruz; II: 101 k pI; bacllitnd n I'ldif~e]" nlu •
:mlltID•

\'e

~uelu

ya·ki.b,rum.IJ1:'.I'.

~~

.
--_. _" ~~-..... ~~ .

.,

...

-,:..........~~---

"

-

~.

-~~.

(~1

~

__

Jc...·,_L.~~_A

.......

L...

__

r

__

\',

""~

••

"""'.I'

--_
=>........&.c

...
._

__
....

•.•

...................

-

-

--. --

..... -

.. ,~.

11

AT

111131

,
Araplar Filistinde ltikldl istiyor!
(.8 I mci ... ,.fAJDllidA) YahLJ~ ilere arll1.i l! blmrr!1'11 derhal nihnyet verilmes], Hdlb. iddial rmi Ingmel"el1~n J 915 :;en-e9illde ve ~kL halde Balf'our bf!'.pumamesi[ldcrl evvel FiJl~Ur n ii!~kl"Hni bElh,ede~j"i suretlndeki ..,J..H;Jilie i."tIllPd cttir:mekledi'l", r

Etriisk Vapur.u
~aTtnameye
Dellizbarlk tarafmdan M rsin hatu iein Alulan tngiihlarmda, yap· tllltlllJR Etriliik vapurunda bazll aribUflule gelm~1!i li:unirue Veldfetin tenmbilt tetki.kl.tta bulnnmal; UzeT'fl kkU.l eden il:omd:ytln m Bai!:l i111 netleelcn d irmi~. 15 giinden'J:J.rri D-cnD. Tica.~'E;t MU· dli.r]iil~de ~I.t,an bu J!;cHnJ.S}1(lD, purun Alman tugibJnrwa 1StJlB.f'Jancbp ta.rih!elll biitiin. liC rruan u-

RADYO
12,30 Peogrum,
12.35, MUzlk.

MUrJafrkml

tKiieilk
1-

0

B-

e(: Ncdp

!JkAye
HaZlf

~k:t'D)
&1'1"11-

",(..,..r.

De 'fidl~li- iapA.nyol
2:SMtlt'i

nad,
2 _ KaCbmll..ilil- Her kin

wJU"

~.

KONFERANS
IF'hJSTtNDE t)LOU

DEVAM EDERKE"
ylNE DAlll O'Y OEU.AR

AQcel. Knrmfl'lista* 18pinyole e-ote"nnedwlRl. 4. - B~lml~- GilDlil~'l:e- vale. S - Thruer" Ku k.~l1k· polb. 13, Meml ket But a.,an. jan., mete roLoji haberleri, 13.10 Mii~it.: (kU (Uk... ff!)lre devamJ 6 - Volgmf- KHlbim a"k~a. dol· du., .A~ [ W.LllI. 'i - JonW'll"l Stl'flU&il- Bu llatmi1:"~ Ie-T 5 1'13J'13111 rij;Ydilnya, oS KalrnnnnCa~I:I~()pcTe~~Il dEl'IlJ potpur], 13,5 ·Tl:i.rk miwgi, Ca1an1n.r; V,:L·ihej fltlli't'D .KIITu, CII;vd('t Koznn,

a-

MIlI1J.

()nulmlJ~ r, Bir muddet ewe! JUzumllnda'll1 Li iyle artn meai LevaZllD 1irlDtllntle .Brl.ollehillr. t"'~eldil 1" lliZls. ml:~ YSPlllilJl iipe. veya un' I Z490 I"y.h ,lrlllnunda )'IlZ]! vesik.Ji e'(6 Ill'll. 1110 lUu~llJk ilk temina lllek kadin ((lrilpianillfl d"lyanJk"lz· ma..khz 'H!ii~ n.lI~kh.lbile ikte 28 • ~ . fJ3.!1 ~Sl.1IIrLlflH ul 1,1 b c . birf LIg.ndRR ijilcdyet edilmekte uti. aalU bll, bj[' g'fil.min 'IIneoelf'.lll~ Dllim~ Endimtnde tn.!~~1J1m hdlTfD.l'. .. (8·D2) olml!l~u.; BugUn .a.1J8.t:I :yulan Imm.a: benz.el' blr vazlyet dold.. vlird1r. bn :Bdedi, mel.(il'lu nakll 'V 81ta~JII,t1 l'!;jn. llhnm I Ujzl1m g6rfUtm n.a;oJT elbi.l!!le;y 11'1 diklflrrirufi ,ok '11- '9(1 Jud0m nrt.a ftl:J.l·k,a eJe.k1tik le;VltZlml 659 lira LUll, tahmi be 11k dikibnesi b;qhtn so\ma. yep." defile Ilt11c tk Htrneye koim Irpu. llil, I.i 1e It'! ".arh'll\m levi1t..Lm m Li. 820 luhmln

elbiselere

dair

....................
n obciJl'H1 !1Qkir va pu
ltalan

Istanbul

Belediyesi
i 'in
~tl.

~ riln~ iuzurn

..........
gortll k iltm)'t:J

~ n 112 kl-l

lira

I!delile ~Ik

••

muuibr.

eerinde eereyan eden

muhabe all,

!}a.rtnllm eler] e biit'iln rnuamelll tJ ye· gin Vegiw te1Jcik ~. ve 1iDi.ite...'UI· 8iirat tec:rUb~llfll yapilarn.k elde ediif')l11 netic ... .ler, k.azan ve rua kineler g.oRen get;irilm.iv'l:.ir.

wt

Komisyol'1 bLI l'old.1. Ve.l!:fLlete gdnde.nl.1ek iiz;ere geni:J Il:ur rapur
hlWrlafi11

'kud Lt! mlllhd(!IIJII~ l.ngi1JZ k nma.tldllnligl Ile1J eftiiri !f'mirlULmerle A.nd:! dilkkrinlan her htll"lgi bil" giln !!h~" jl.al\ ederler 'it 1]11 tliiKldi.l'Il~l"l.n CI1i,;f'li gUIlll de cebran polis tarafllld'ln l\ApaHn'd;LL'nf'Il1' bndirmj~·

ru

tlr.
Tldkt'I"Il'ildl-'

H.fIIZ1Telbil!(:I .l h, hllhlt i dli~me l~ri iki gun icinde l(o]')uym' 1111 'f;ilrilk ifl'l ikle dikilmekten [h'R'il iireLi ...e kh til dOOlmC'kLtl!l tablik if) g~nl]f<:k baJJ tan avma )'.R"p.ll'rn ~ kt.an 111ii'"i ~Jmek ted if". CorR.~llfl.( gibl lenWu.I1!l dt: 'l!Di~'. 8.Z fDsa.I.h d;Rwamnal.a.n.nl lstemek buntarm da &;nlu :;nlu kontrol edilldi-

diirlU·HI lir: I1lrlar.

nd 42

\Jr[ilebilbr.

t

lr]iI'

2A!)O

~nlL hJlulltti veya
II.

Y

ILrtI,llllk Hk temln

t

"I

lie

makbuz

to l!:t bile 'bir~

Z8 - 2: • 9:-:19 11.. 11 unu I'!a ( !!.f~3)
I"i1l'yda

U

IJll~llk

DRLm .Eneijm~n.de

lIa]unro

11-

111'.

Hiikiimet~i1er dt;n ~irf!rek ,,,·ll.plJinm iJ k IriIrn t te·(_' Sonuna kadar nibelerinde tulula.n evrnkl da na ltibara a Lnu!'/tu. V.apLir Ahnan- M" cadele edecek ~yadao geldikwn ~lnrtL. l"l.ipl1·, ilk
man tezlfahl.arile Denizbank ma~ln da cereyan ede.l"I mulllLbeT1li1 goz·
ImrJ

TaU:liLtat.a llic oJarak va pn :n kazanlarr liz.nInde- ba.§lanu~ ,Te AI·

ettlsi

bii' Al',lh poli miimbll len Ile vuru Imustur,

'mat

t cri.i~:riJ:nde

a1bo1.n kldi,

IS'

li:u-clal1D n PlS \.<: kuzanlarmm pa..<;'b olm!U>1n.a. Ir pneD 12 mildefl fa.!!;1

(Bd. t r fl 1 'ncr .a,. ada J kim olD'! ,ie bittlill j p6ny Hann

bIr liirnt ys. pUIJ~ 'll'gnti bundan IOElla el"'!iine gitm14 ve clijnlll>lC
de g:ijrati 10 mil~ kadar dU~ij~tiir. "VELPur buradili ill!. tec.rllbel!f'rind-e 12 'mlli II"llJm.tQa, tutmu.!j old~dan I Drml.z 'tiearet mi1di.irJ,ilgtince t,e"oCil ~,lir. Vapur i.lk Mel"'!!lin .fJd'rel'i1lIden son· n. btinyede ha V'IlUI. aimmJ 'Ve temWeDdikLen BO!11l" rsJ"'W'at:iD~ a t.elD'lir b1l1mlLl.titnr. Fakat wapllrun da.bll i.l.k foU;l!erind uUl"llt.inde- bu §-ekilde bir akaak· hk gijruImes.i efkan wnumJ:ye ara, IIIDdA rena bir te5ir uryan.dJnbt~ glbl' bll:yti.klefi..mjzm de dil.Ean dikka.tin:i celbetmi~ \Ie Millet mecli,siod.e bir ,m~bsuS'umllZ tarnfmdan. lkUsat VelD.I.inm bu hUflU9t..a izahat venncm ·kin bir eu 1 tukrlrl verilmisti;r. Ve. kilet bUDIJ1!I. lUerine bu i.Ji bir krJllni.syo~ .b IIvale- etmiitir. "'Komlsyonull b.:JZIrh.l.dlg. :tI.(JOr.J. gOre 'Etrti:sk .... purunda a idwa. eili). -dig; ~c kilde bir m jjvazeneo;i.zIik tCl rm:. 'dJtJ gibi yoluIIdan da. k.llybdmi§ deI

birll;lm~1 I' (ll:-liGillfll!'lI mLilb~1l1 0·, maklaillr, Bu pren.'lip miicadeleYl zaI'"w-i kJhyor. BLI mili"3dc-lcye t'cnE· bi tahakkUrrtil a1lmun l1iho)'l'1 veri· lem~z.. 0 "'amll blr sulh kUrl11aik ~. c;indir ki, m~bll.Eian meclif!lnin BOI1. j~Umamdll. tc blt edil 'n V milH l'4f.1 kimiyt:li l.llr!iUl cdebileec\t Vf: bUtUn b'p.a.ny{>lI~11 baruillrnenk neoe[[er istihssl ulUnllnl.'l)'a kadar lDii~de· [ey,e mhayet \'eJ'memek ilL! u.sWldD.1c:i lLZmiml bu~rlIa hir keli~ drtl111 b~z )it ediyOl UM. kATA..L:ONYAD" H· EnD) P SONA

"inl ~'orVH~k hl-LkklffiJJ: de n nai.lirl Ol.my .1!I.ia. Mewk Tokl;~_iZ.. :JG - ... Mubayyer p€;jTcvi. 2 - Udi Ne''IIr Muha) ",j'r ljarkl· tGill kuvulifl,u) Fa.tiht.e Alt.a~· mahHlIcsi ellleriT 3 - bbnk \'.;u·on· KUrdili Hii"'l~h run ancaTo! yU,.:.de m:lllmla. lerkol'l v.nr· k6.r ~i\[kl ~'CIlglnea. ,';-\lvip) duo. fl'1'a.mvny duraimtiln bulll!l;[\I' i - YedtlL ~ A$nn- SU2i.nak §iL.r· umu.mn m~hl!UH biT t,.:-I:t013 mUfilug-l~ tel LA.yn dtJ~til III ~~vgililndcD) dige-r evlel in ihtiyll. 1nR. 'k:Hi gelmi. 5 - CC\'llet l{o',r,,,n- Ud Lakllirui, )lor. ~a:haJlf'li ~ok m in I (,;.ekiyor, 6 - 13imcn rl5en- Segab aarkl Jpelk gibi l'I'kan musluktan be~gir1i rSunda i!;Kin ,)'f1r 'Iinden) sn.l{alardan b~ ahp RU 1cDliB tltlemi'l ..... &gah sema..Uii yorll Z. SIJ~uzl LIkU.n lUll tu Imd ll;in 14.15 11.30. ({ul'HI.,ma l'\' kad1nl Bli' rua:Kad;trLII'1'I'I hart'ket.e ~e~mesini aLl

·sm·

ac

k~~lt l:It'delili! 'i;'f!I kal'HIl :-<;'lrfla cksHlmeye kenulrnustur. Ke:rit lIlV'f'akile ..,.rtno.m LevaZ1Jn llldl.irluiHIrHllle gi)rlll bi ir, Ell iJtme. 21-2-939 ]'"I z; rt i nei !il,,~ 15 dI J)il,imi Elltiillil"'i'I!1l: f. rnt: e ktlr. ttteklile-r 2491) Ylh k l1und:. yazrh v sika Inn hJ~ a Fell i Ieri Mli [rrW2" ~l1dn 'II it j~in al •
'f~d<"li III nunn ta Il"jtb"lr 597 Ii li I'JI 19
kU!'t11;1

-

Susuztukt."

'1kay~t

oc~kJ8n

fen

hliy

t vesika
!oIut

lyle 4,18 lira 18 kUflJ"luk 14 de ka.d.I1J' Daimi:
~lIrfl:1t'

itk lem.inat
2.

makbuz

ey:.J m ktubile b 1:Jo.lli;l· t kill' l1I~klLlr~la kliJ.rdu. y
till
:>"111

lIlI havi b~31 Entlimen

t!I, rtm yu·
(894)

p;ilnrie

·unn .. lidi:rle'l'.

1'I,flH1leI10llf<i. verjlt~d[

;k;ltbl~1 f,I~llI'J\lI7..

}(e if b

eli 6511 lir kl~mma kLiltmeye Daimi v~ ·ilcaflafl

16 .ku.1'"d., 01 n TaJurim

...

Harbi)&:

lor:

dale:

R fdjfann pah
!'i.Utlt

orb

bii1um emf) 'yon
JumUrmlJ~tur,

wtoo

trotuvar

yarnlmam
2 90 8,1

....
-

zarH: 1- d

Eluitltme

2.8 • 12 • &39 &.ah fflInfi

,:12.

Endlmenrle

yl\pllll~llkhr. tllildik

bteklihrr

rlllll(rll Y~~lll
\cJO;i-ka~Ull :>!

ba{illfL ~'on

~ubeBoi..rJ.deJl a.iamkla.n
ettirdiktelli
!'IORra

fen
Tic:uI!L

fer!

i~leri miidiirhigi1ne

.utl-

17.30 Pr'ogmm, 'l'7,35 Mli.z:ik (poor l:aYl' 18..'15 HODlI§IDi;!, h.;oeuk 1Ill· ~tl) 18, 5 MHrik (pnz.nr (BY1 deVIWI· Vi' IIU5TUrk mii.zigi.1mce I8Z lash. Tahstl Karakll¥, \I'~ San 'e Tokay il!;lti:ri.ldlt" -Hicaz f.:wu. 20. Aja:u, meteornw,ji hfl.be:rleri. 2ft 5 Turk mUzi~:

pn

tH lIy!"'J1'

Ill.

\tt·~I]u·Llal yle ,]·93 livD. LJ8 kuru~h.llo( Uk 1em"ind mubllZ i
bl'ruln'I'

verA Bu

m 1ctu-

.. ·'k··· D CClZe,d 0 UWR'1em.
(O'dull k6mih-e
e iken

~

8ft

I·d· !ll lr

)'Ile

1vldi{

rne.ld.tllpbnm

havi kltJ)ahzii!rthl.T1'111 ;yukarda 7uili
it~~

gunde

S3.t 14 d~ katllll'" Dni:m~ Emu.iJD'llfJ1i! \'ermelidivler.

hr k
81:1"0£11111 KaJm..IiikllUD.1lEtnd.an
=

hwll1.l vermek

ba~lu.dlg.mlzdanh bl Ilffllk l/)ir par.a

191~1. ~3kl'f1.ugn ...... bu qi. S In'a, gi, i iJe

gormege ba.,ln-

.bih4iko}

Imla.rlnlll

0-; rLin i~inde

*

BIJ1 nmu

ik~ {.a.ne ktrmlZl Ryah urubi' ~lkmazaa aalJla..:.a...kiD'.

,.

Salamanka,11 IA.A.) - BuyiJk' Ui'numr karvgihm r'smi bir tellli. ginde '~zcnrn..le ~yle oImHmektedir: IUtutmuz m w:n.fft"rallle ilen bD.1'el{athtrine: devam edeDI~k dihl J'uigct'l1:Ju.'OBI1 Porl-Bo I'ya ~lOiula:r Fransl.2: ~ 1spEl:.llyol !llIdlld'Jl1l..l i§guJ etmil;i1e-f('ilr. K8.taloTIya~lfl 11,9 rp. so· mnm en:nietil"', (JEZA1'IR MULTEmLEntM.Alil:UL E'l' u::.m n..it Cll.rmellrJeCi gemisi i!]i3 1I1inmH: ad:l.q'lldurI yl1:,;Tilr. CC" mWteci ve dokllz Buba.yl.a yirmi :kad.ar dn II..!>tierburayn gtJmi~ de yol<:u!1il' bura}'a, kabul edilrnemiJj ve mlilLeciJerc hlnli olUinOlTI Orana sevkewlmi~t ir.

Calantar: " cihe. Ru~1'I Ram. Ce~ del J{Q:i!.[l.I'1, ... Oku)'lU'Ilar. Ner::m"i RIZ8. RiW-if':." Neydlk. 1 - Gir'irtzen A<!lm b-ey. Rutpe~re\ti. 2 - AMi d~nL1iRa~t fJ,srlu (sellin It§ikmla 4,;:ak oIdum,) 3 - A.rif 1Jt.yin Rast ~ark] (Za. hir tUlle ba)!! p) 4 - Renlll Fe:rsal'l· Mum' ~rk! W lin pee g I.InDmili: geo!;ti.l 5 - V-eeihe- K.JlllUfl ta.kSlm.i. {I Hahz Hii.snll efe-I1tU·MahLll 7 - ...- lIrllour J!laz SClI'lai i. 8 - Sll.d~1t.in KayllaH:- Muhay)' r varia ~Sa Lan gt; II Gana ~enz:ii) 9SadeULn Kayn;}.k, Til kill

rhk. TRIa! BobaJaFH lekHrnul dt~l'ildi. TaLi!j1 y,'lkan]ar ,r;ogald~. Bta def:l L 19.hi.~hUn~·A.m h8~h1ii.l. Clvarlflilzrla bit fabllkullll1 ~Wl' ftene 10 fI1.a.VLlllil k~l<jat' pil'illl.( c;eltigi!:Ii nI~ni!e llt)ktlirll.lI'or. Pil'illl' tl! lji'l de ma.hrlJkat ~bi yatnlT . Iiayvllll' !aun altma s.:1 ifu. Tekr r gtibre 0!all";tk ~1I1Ir. BlI tril1ddeyi f~C iu d{iIt: t"cek1~rine
lJlI a.h I'UJi:il:.t

1-

12 7ltb;Jt

1tJ39 brihinden

*~tib(i.l'ftn perakende
g>i:istelihnL'Jl"ir:

et !IUllan

H:1lr

t~lI"!Jit "dilmi~. blLw.n a.wrnf !hlUllr a""'ilcia. ... "{"' l{:fIr. mUll D~ghf,; SlkH ~_

r

41
48

Kuru,

88
Ilml.tlr.
l;;;;i

"

..

.;

-~
u.m

J

'1'0 Jtall

.t :<ah~13rl i~i(J mevZIl 3.Z8.m1.fiyntlar Ko,rD.le-n I

U~~J:iJ'Je

1011<11

.maJellmUlda
{lilli'

=::::::;~;";;~L~~~~~';,fl~· )..~~~t ~u~l~a~k~a~d~~r~l~a~rt~~=:;;;b;;;;i n.;;;;m::::;;:;;;:'=(i=2i=t!=("::I!~il;;;;&;;:ii=O=I=u=D:::u:r=.~~~
I~t.anhl'~ Br!J;IDci tera. rne:murio-

lize!" alma!! m i? ~

kull8.nmak

slllstilar

iYI

fitm dtm:
Pa YfiJIlj \'cle-di. Yo~ Ki~ollm1.in ih \'cl~ 'I f~da.ndl1l. .alo.eaga 0>Ian meb:lligdcn dol YI haclz edi1:frp Inn! "'u cevrilmeiri karaT wtma: aRm·

12'@ Wel madcf~ine tevfika.o hakIa.n ...~ p" sicilJerile Mhtt oln'll'llfLDiftnte.ilI.tl .. .._
I.i .!lilaeakWa..d;a diger ali.kada.r.a.nD:l.. V~ ittifa..k hakkt ahipleriDin 'btl bik.. 18l1fil 'I,.·ehU3u..sile i£&iz. "e DLIIArife [lair olan idd.iala.r ilin jlbmdm 1tiba.ri::..IJ. 20 gUn IaJj"il.nilla e-¥r.LkJ Dlusbi.telerile birllkte dWl' . bIldlrmeleri la.zun.drr'. AUi tA.ll:dinIe bakl~.n lapu IlcillerUe ealri.t clmIyanlar aatJ~ bed.tlini.n pa~

TflVtlb

Yenl kim {ubll
.Iillll.~

Pf ~ab;;UI~.knJ'!~T!um.lFl H~~
j. ';

jildir.

y t!;i lsranyollara

,krn!lZ1 solmfmd :ddJ:k:

oumul"Rlfa ~u mt I{.

Ya.huz yapllan inee telkililer Ile~ t.i.cffiiDde 1ls'flU.Ida. ebeDllll.iy tP.iz ba.
IJ

afcl' THyyur

T~J,kll'fI I,dan

nw, ohm

\'e tamam~n::l

ebH mkul

aoksaJl.hrr

teabji; edilMi~ 'lie i.Jl§.a.s]

bibtlc.k i1.Zere O~8.D Abn8..llyad(l.ki d.i. ~r vapurlaTda. da tadl'i.t ympllma.k VALANS!YA ROMRARTHMA._ izere bl.L Doktalar A..inJ<UI. w..!:glib.la. N~INDA BI R ING!ll.z: I1lIIiI bildiriimlifl,ir. I ZIRHl.~I:S1 BA ITl. Kom:1S,YOIlIIm n.poru.nB. gor va. Vale.l1i!iya; 11 CA. A.) - N,MJ,punia hi ~ bit' :!rlZa. mevc.ut olma. YOnaH3t t.n~"Yau=ler. Valli!n~iya li81881 sebebil'! itamire \re yahut tadll t h;io Almanynya gonderiIme..o::;.1 rna.mm 'I' '" ti'enh:e yaJCin m h~.lIeFi de meVZlliJ bahi..a de~ldir. lm sabah [I~ kere hambardlrnan ctmi~trt. IrJI[i1 z I.ur.i , gemi:'li bat • ml~, fakat miJrdtebah kllrtclrJlml~·
1

Uuz burill1 de !:I<llma,
21. ::'>Iemleket I!laat aYD."l"l, 21 N~cli plaklar, 21.10, MUzik. (Riyueti Cumhur Band:O~Il. I§e..f: llitlaD .KLin-

Mehmct Enlin bi..:~ u;oo.t cltigi nev.inden bir I;'t"lkraruu. k!jJW da

isnadnttFl:. bU]UI'1mLl~ 'Ile l1e~ d~ II!!' bIt olmillJrll¥ttr. KE!'I'.;Rbann vc i1rkll'

taraftndall (6 0, lim klymet t.ak· dir edilml buiul'lll.n Beyoglundn Hiiuyin ~gl' mM.aJIe-sinden HtlJbi.H Llell'esllHie Yt"llwhir cdde:sinde eEl-

~eTJ
S.anH'1 mattl· sanca·f.cJ r.

do.tuna.
8/2/9lU
kBlnu-lIl! hal

11; a rij] iBlIat elltiti

S'l.l~dQ

mf'5-

hUrl ci.iri:iJnli!:r miidde'umumiUginiIl

ki ";', i!] \,,!"rli n,HH kaPl :O'a~'ll]rliJ k dan hari~ 'hhrlar. H M~w:rakil:n ver. UI14/1 b.i!lBeSi .!l.~lk arrb:rrnaya .Ii·o· u_-"" gi, teIlviriye \Ie la.n.z:I:fiyedr-n lJ,IIII,Q;, nLlimu'3hll', El·SIl.f~ ayag.Yrl yw;dm.J~ olan lbelmi.ye rti.ftmu 'Ie dellltiye tn .. 90yle 10: 'CII.:ph· ': . .ke~l1k, z.e:m.int imeDk" I:J. bodrum ~rinde e nrkn klSDllllOOgnyri IIlIbili bUn b3h~l,;d~1l merdi ... Iii 013n h rab hir ada!>l VM'ilir. Sab.LIB!; 61 gre·tre murabb c.lup bUIlda.n 28/5 metre mu.ra.bbtIJl olllp b_mun :llh 1I!npnlllrrwl bcdnU1ldur. HiJyudLJ: btl' hlllafJ ka~p Y0rtJI Ii1Wl'sj ve dLikk;:iru ve BiilbiiIJ d r i 1"Ildd'esi. bi!' I Lr rl Mari.kan.11l haDe~ \'e va1nf 1ica.res1 bed mUzaYecWden tenziJ ohl..il.W'. ZO s.eBdik tam 1M: mU,tcriye aiU..iJ'. Dw f ' mal1lm:at' a!..m.ak yen1eriu. QM/lM4 Nl:I. lu d._, ....... ,... m.ev-cut e\>l'a.k
VI:!

,w.rih \Ie

!l:m - 2~

III umn.rah

2-

R, Strauss- GUlHl !jova!ye

huli;klllll.%da

ta'kibiita

mtlJ. . ~ldu-

. MAHKE.MEitERDE ' :" [ » ", .
, __ -A. r •

In'.

OperaslluB \'W!Il. 3 - Ro~:>mi- Hl!rSlZ SWta.abn kcunik Ope'filSIIlUli U\·crU.l.riL 4 - P. VcllQn~l!. Pr~lud vc Hint
d!ilJlSJ.

ohmiu:l..gma kll:.rlll' veril

JlI.tlhaJ.len ba'

ve

Okmeyd.anl katili i~in 18 sene h ..pis jstendi
Bund3ll bir miiddet e:v\'el 10k. mel'daru) ncfu: lbsan isminde til' manrura i~c:;;iBini oJrliJ.n~n Nap Murat hakkmda 4 Uneu so,'gu lllkimligi ta"l'afmdan yapl]mllkla kikat ikmal edEma, ve bezu mlllJkemesin~
QJao tab

Hakare

ve da ak
65 IJnylh
I!l,I,ffif-I

CiLmli 11H'J11111tJ soknk

~ - Bmhml! MacBr dansl N,7. 22. An dolu jallBJ (Spor ~rvi!Ji) 22.10 Mlltik (c:m:z;bMl· pi! 22.15 .• 23. Son D.]aL1S hnbe.leri ve yarwki. prQgrm,
-__'~'=;;"""""~~~.........

'lwu:liri luymet ra,anmu hyncakIa.n ilin olUDur. !"uod!lo: dtt

g6rup an-

TIJR.AN Til' ATROS( Bu.gun B"umlih. "e 8:l!c-e UmUDI& Brh'lynd SiMi Tel' \'C: H]o'klldll~llln K.ARMA I<ARI,$IK. 1 P.

evdle o1:.ura I Fuhriy

",e IhsIm

==o:;;;.",~_.-

katil

ag..r

eevkl')llUlmul,ltm. , AL'ab Mil·

4Un U .!'Iorg'tJhakimi

radut tebewllren
madel ye gore tl:r.

htUden te<:'t1yesini

448 loci . !.emirs.
I

brlnd:. tki kadm murw;:aUu nsni ~vde otUI"8.11 SnlilhaddiJlin '/l.rh(l~ ohm)\ol oda lal'lJ1lt ~irojgini \'C Fah. riyeye ha.knret Vi'! ~h. ani (Hlj!r)ti • ltu idd.a (!(liJmi~ ve lIu~h. Yllkala. narl.Lk oohkiknt bD~1 mnil~lt,.

Mszar par-makllilnl

.;alml~

H Ih op ret.
BII gUll gUndliz Ak~iun (E
~j ([allIUm '[I

*

:;Ii \'€ hnPt~ si IJir t.n.rll.fl b~h1t~1 KirT.!on.ll1 bnnesi tar&tl Tabu lari)U
am ih~ 1lI"IH:luttIJl". Yukllrlfl.I:L evsaf ifl
vo me1:lan::t. ve

rim.it.' biT nl1et bDJilk ~ ..t Ii va·

aUl.wll9lJll1.

kn.rnr

\'ernCli

6

<,,'

16 db).' da:.

erdlvendan,
Ta.k!l..im }{1~lagl;:~ Dizel Ktl1'l1r'HnyullIl'In

dUymU
J 21 nll1l')arn.
lJ.itl ntelyede

BUI crza, II!! ~De hap!utir.

I.J.dkl Receb
!'IaC1

ll~lu

IIhHlor ill;'. bli-da.-

cadde~imle dd'ir • men arkn .• 'I;Ok~{.iiHlrlnki meZ8l'hk j'l.'HLUC bllllJJl 1'1 rternif" IHl1'm:lkh'k _ IU11fld1l1l biril1ill E~'iillte klU u Knval{ dere !'lokI! "HIUl1 TUl1kim ~evk ~I il;etiik l..ara.fmdl1l1 alinJ[l g3 flrfHdlliLl zailltn. tarafu cl.ml gorlllm{lttl v '
A}'V!l.IUIIHll,Y"

~ududl~ ~6.sternr:'n gayri
hi3'.!lefllill'!;:lk nrttlm1aya

menklLlliim
vauWl.

zonun birillci Il-;;lk:ru1.hrrn 'l:l12! 039 tnrihine rosUlyrm ~f1i.Ii.iTlba gUn iJJ soat Hi de CaSnloSlu:nd:J Iilh· mye 1II'IIMlI.rlLigu.civnJ1ndu. am Teni lise binaH1mD l'il'lH.ndc yapLfa br. Bu ~i:r.i1lci .arttul1Hlda telllit' redia II! ~el muJ!ulllllllt"n I ymetinin ylkde 16 tni lbuhnoollP tak i ·nei rttumlU'll

E I' Ta)

,uiq,lir.
Af'ttn'ftLa ~. itl II'. Arttlrmnya 1Q'li1'"llk edeeelC mU§ter.ilerin klym ti m.u'bnm.ml'uenlo yUzde 7,5 njl.i~tJne pt;!}" Ilk~elii " ... a milli bir bunka· y nm t.emillJat meJrtuil:lu.qu bn.mll 01I1'l.lij,19rl icnp

O:l'~n::t 3 perde

Tl"'pf'I"H.l~l
Unll'll

IHIIlm,m

/3·/939 tarlhille

PaZPl'

l!.mbenin kil.f:H~mL1 1n.bl:icDUkk n cam Ianni ku·mr JII. DJ;lm'l~kta.ll1rken m~rdiul'1 kay . AI. It: lUYIf.rti'l! Mimar cftddcslfldc mt'} Ve JI'r~r:ldllerr yeri!! dO~er€.lJ koj 25 numarada kUli'ilLll'!:Ic~ :t;j'l1Ii:n1 "e hacu..klllrmdio.n lIIatlfi;e ya..l"al~I1veren kOCB ugIu n.~mzinjll kaplih buiul'lan dtik. mq, vIS mUda.",,,,tlan yaphrl1mll, _ Apvnli lamiDde IflIt: bir' hInn .kamml SlIJlt8Hahm.ell CllflillMba plI_ ttr. urlllda litull1bedlf;!: CII,lu:rilln tlya~ 0 lu . j dU.D milddelwnumlUje mUmcMt U-;IOI' IInrho !ukla w.arru.z el'mi~ ve • 11 JwcaJuJ ~ k1lInar& DIIUp Top,banBdo Bo o,zkeifond. k,1)1" elJndekJ h1~ kl ca.rnlan k1ll'm'lI al_ tell oJdlljuuU, keMIiaiDl Bvi!!rU: Jl.Un.in kabvl!.l!lindt! otutlln Bekir du u IddJ.&Iedildliln.den Y.. kahlll • .lIndeld 1DUUla kay""". ,"'" ybjuu otllll K~'r~m IJIQrll.caU M\1I"it~.Ji mLfbr· d*tIw. &lyl.emI8. dUn de b1J SMllh ila.ra.fmda.m blr de-mll'le iKl1 Dunn:l_n dU,rnU, "ple lI.!"alamllili ~~BlI blir ka ",. iba.ldmndlJ.:l) YlI.l'alll:lli:hA"uu Iddl.li. etFatUl AJf P!llIn cuddeillnde 21

yak[dllrmll~t1f"

Blft M1sAFIR GELDI
DU AK~AM lIIalit 2~.3t1' dli&

~MLlz

1'I1lat 15.80 d!l

ToMhyan

KarlS1nl

VUtUp

para

SiH'!l

ed~r_

Miltlt'rnkilll'l

""pr:gl

a\arak

kuma-ra

,aIR Mls·A.FIFI: 'GaDI
..

J.I"'II
PI.!.
1"

c.,ddlfl.i de Komed'. ..
Im,rnrlii',. gUl'ldBz ,Nat HI.SO da

tuz:ilo.t" ti'lilvimt Vit vaJru' Mt~1 n bon;Juyi] a.tttir. arttll1llB r;aa..rln.!lJII!~ IIi 11·2·989 tnk'lhfne mi4!'lEl-dlf GlUTll~J'b:1si. gUni1 da.1:rede mahlli mn.h.9u· !!WIa taJik e<Weeekt:lr. Dlrind arttJ:r..

~911a.mba gl1nlJi .ynf l'Il'LHt yo.pMcUtIr. mate . gHsteril.W1 gUB Vil IlUitta de buhmmru4..t'1 lS/fi7Ul lIa)pdl .IIYI;1

I.e ve

l'-eroe

I~e lli
I

O]UII W".

Deml

., ....1 nmr,

1

MEl. 14/3)0391 r:arlhine ml18mlif aoJl I gllall dlliNmbde Baat 1.4 deollll 1811

Y ANLI$LA.R

KOMEDY
D

ASI

Imdor tera edIlecektir. Blrtmcl

Ilttll'-

,ece

4 PEn

E

mada

builel.i

luymetl

mullPtmle.ce--1

lu ~~ ImJeUld 'ten ve klzl Sof}l'a U. ojtu Dtmitrl .I:Iamma wJ!yetQ teyhJD.dIJ &;1lan vl!lrll5et aellll!i!'liniu lp.taU da'll .. lmm

He.zIDe ICamImil1an f"uvf RIdv.nn

lII:11.ut 20,9.0 da ,. ANU,"UkLAR KO'M£DYASI

pda ~
WI

~

ytIlQ.r1:I.k

m!"

.u;:ll!1. y.ak.a!a

I'Im1fhr.

lskuph,

.ll.e J'd.dQ.de,g )"fIraliIyap

ID y k

ngmD.rB.da

otW'BR

i$em:l!edll'ljTl'

olio

gIb.elce dilvIllUgt!..nU 1ddi . 'fltmqtir,
DUliIlD lUerine m.ilddehun~ (IiIumarbai) koca hpJmu'll

b.Id:

Ye",UdJrt,k mile bdet' yummtdB muklm. AU .lnzl Hi bibe a),lli yerde oburilln Yony!! ve l!::l1iver iLa.,.. ratJllrimllll.n dog[jldUgf~IlU idcHu fitm'· ve .u!;lln yakalaJ'IJn}11}b.r.

.Abdurrll"hmll.'ftI E ~yernezde den'z kenELrmduJd knle !l'w,urlnn Uzederinde gezerken yere dil!!;Ierek IIPg bileli'i klnJml, uldukundaJl Cer _ 1'IB1IIPIUI hutobaneaJlUI Jdln,'~.

t. S T A F I L 0 K 0 K ASLSI
Islatnokoldard n mOleveUl1I1(·8r. KtsRllk, killin It tU.H, kO[tLik alll c: ..
bum,
llkJHID8J k8J'~1 ,ek

Dr, Ih..

11

.8._

J

I'IJnin yUr;de 70 lm buJdlll9 t&kdJrdo tlatte ~]rlll1klrur". h~ ta.kd~rde !lIJn .MA brmMWli ·u.ahIiUdtl. blld k!ll.lmu Qzel'e Ul'ttu"m (lD bf'", mun d~h !terg-

J71ipIlmfiktn oJ&o ~J.kQb:IiIm. 712/; 193-9 tarllI:tlIJ oelMalne IIIhen da'lll'd ediIen mUd-deanleyhln mua:F}'en gIlq
M8tia bu bal.l.!l" bul
oil

dit ed.i.le:rek 20/3/939 tul.hJi.ne mU. ladlf .;u,a.m.bEll gUnD I!!lut 14 den UI Y klldlLr d irede ,:rnpllltcak ikioU!Lttllllle

nu"ti.r.

BfpaCJIi:) Vfl bOW" cl~d htJ$Hle91rll bls ,1I~lfJlII" DivIIIA)'!IIb.! No. 113 _..

ci arttlrmu
tmln111

2004:No.lu

notiC:f'1!inde en '.:uk rtbU.l1k.d:.lcakllr. lera va m:tlb kWWilllEIIJD

.. b lrUUf'l t:tIvetahk.l.kal:m. da 2lIB/ .. TUtino mbndif flB.h gU.nU .8a.1iI.t 10 ft. taJik otundlLlgu teblli yerine p:Befi; Il!:e.re uin oJ.lI.Q~.

m llbni Ihll.kltmcla ~

t 2 ArBA'

I :III

Ve B I Gev

A

M

IKTID
ekligine

jl-tiUilllU

MDhd,...u

II'IJDt

III

karl.

l

tilt YDEN.). Y

ILA.N

BAKER Maiazal n
Zinr .. NIAll,
Yl

SALON.

YEMEX

3eker abrikalarf
I I

YATAK ODASJ

-

-... -. Uskiidar
'kUd&,l'dl

.-iIJ.r...
!pBtIlior
Q !,iCd.IJ

rnd.n ~ n.dld. h~

Anonim
1 M.l"t

!}irketinden,

t
n.m.lMI Vi!

Iera
!'J No. II

emarluiuRclan:
iBtl1'lQste bOL'~I~1

u.

~t".~

939 hrminden

Idb .. rflJl ,h'ketlm.b. lII',e edeWit,. intut

IJ'IMI'IIe-

edileeok makiAa. .IIt

itletme malkonm
1 II

bB.labdud.. und - Bie-kl 1urdll IQokuk

muhallesl liliA'll Ce'· {tin d.i1k.kilw 01111 Fatul"l dillkltlll Illl"lla&J Fatml. hi n. ~ bA.blllll' Dftdtla tlZf"U"aiyie TnoidIdut tlIDIdDJ ~2 ],(-; 141 liJettimotr-e J mlktermdQId: nrn laOiL'~JII Ane SlldhA:\-'jt ail G,~ de 4,0 t'll·'t!!'I'l'thdu ~280"N'o, h l<:anllR hllldlmlf6r1ne tevfBul.n i.CLk rtnrmn Ile ntl~lllliIiJIlila vnUm4·
l1;i,

Ana. SalDiunln K.a.dlkd,y Sliii:JJtlU~!I'J!Jnle elIki 121 ~aml ~:iI UI No, h. Y
Nil. da

i hnlnlll

Dlv OIlm&D

· arlar U. MiidiirliigiinldeD :,

I,"ok

fabll'ika. "'. mahall ..

k.dlU' H,,1n rnilPaklll&,.
25 ,Ll

UI'.

T"klifler

up....arFta
oniind.

!iIi'.ro

Cumartiui
l!;uf\e

lanD ..

de

i"t",IIliluin C~t.LiF, r';-[DIYIlt. 1'1I,.blklhi'i:I P.·· 812loll 220Ul IJ 11 GO
. sm

tetkill edilm.k

1..t:anhu1d

~!il:BPI

T.,h ..ndli. 42
PI!

DIilru.r.d ..

1I .'bQ) .liUl:r. . a' ... ..... yubrLlil!!It;i ... r.lton r d
.(1;0

".nt'

no

1610

1m

I.tlyenlllllu
a-ilir.

,.rlll.. me.~ p........

gl'

,.

16.10

G.
l'lbu
IS \'

ri I'nen.lodim

o!&ll'ufm I

II yri menkul 71@l'l.lin! t.. h~ d eli O]l1p l'kl. kbr:lr dlilmu' Impldart g.iI'ihiikl r..nuini ·lip ~Jnumlo d.. 11'11 bir )11'11 , IlklR nJu7.~yjk ta~h bir mUlliluk ,. luil.!ulB y~plllll1l!!;'I rn Itn: :l.'fl'l ve b', penuere vsrdre, Buradal'l l~ t 1rata ~lkJ]l1!' IIDt,l.liP m rdlvan IIlhml.a ~ b Iii \ ddu', On kdUIi KllI;tt.llJ bLt B-II.oonhkulIl birl!:lldtnln i',;indtllb 1II"1l1,'ime ikl Cl{la olup binst t6pil C n'llldi1" billR bOOAP du,ulll"l kAt'il, blJ.JD.WrCT b!l,kdadidia'. Kiir,i,' k~!IIm':n dtl,pm0l!1 \'IliUr. hO'rh'll lA~lh d~lIi-

I - IdUiltmlzd. ~vedt Il"hiilme Viii <tIb'd .WeIer!. ftIl1cibfl'lii:1i Cj~ bait [ ..brik!il~1 '~In C'ibJ-UYIIIiP.!lHm !1Drtll'll U::Z iDI.eti'eJ ... PI'I~ab ..h~" I brililmul. f"ln aoo m tre m[U 1 tKtI'" IIY a,.,. .. p.al Ali'f'lula ek-

n .~ lIunrtll'te
.l4tt.
D-

rll

v'lla

U'I." lD~.n.

IIbn

.. lin c thr,

~

SATIS

iLANI

yl. ~.ml

C I..t~

d

Ifur n ......

i'iS~t

0

s,tanbul Dordiincii tera Metnurlugundau

UII :;udanooi

ti drPI'!

me

I£\'jj H

I£L btad

EIMtIt.n.11 Hi~Z-f)S9 IIirlhin. ..th,j:lI.n !ilar~llIm bill gilna hi. ,. .. z~h Iaa.U~I'de lCili.b..t~ , J~UOilUlll u mtlb ..... rllUi.t lJubMlTldle. ·:ko.rnill~~QIDUnd,lj, :r [uIIlC&Hl'r.

U',

te,..dh'lln ba~~tlda ssndrk Od• .III1alup rib" "h,p ·]!ndL\o'&nle "l.il~l'I"_ I 9inlir do,eli ,<e tarat'l tabtu VWl'm tllk t-IJ"iU& 't: rd." Gel!. ndik W:,jl \'~ ereks llll\A. a e mel'Cii'Y 11 ' ml biilbL,)'1I IIDi1i·lI.dllll eld~nlDj" 'C ta m It ht;l"IP n·. :r.lud~ven .nndlk nd.li.!ilnB Ely lrn If i~G ~C Ie ill damlsh I 'oktbr. (8 I B~&tlll' klnn'ttl.,. In dA kOt! vo eIQ~·trjk i 11111 \'ttrdll'. CaLli "'<U iilll!j till' illit i filuy,iU' ~.!~ M, " menkul jle mil~terelctil\',

IV - Ctk.~dryl.'l aft .... rtrnll'n ve !iHteo161' 110 .klJ.rLl.f mukabillnde III f"1I,w.b-ih"eY1"! IIJ 0 lint !II Ill"HI rI"n h., lilra 11!!V'azul'I m lt~ ~i& iib.aHJ nd ltll alm Hb,IHI'. ,~ dnlllliu..'4.11}'1I i..,1:i~ ~ Ie ~ tI~ h~I'IJl OIIU" l' i1..'4 , If;llnlIl.l "k~ .. I mllkbu>l \rey bw.uka mektllbu'I'lUD va oIl.YI'IC& kip.1t ti"lo ;t (10k. uthui Jh iv &l:niaq I 11m ile-lI!t 1111111 ..11'1 I'UilU miloil z MUntin d ~ "'Iltm .... tlt}tilld,~n ilIlr~I' ilU~ eo vil!lllm~ k1!.dll' yukall'lda dl ~~en kom i"YOri if. i;:tin. bill kb 11 III uk.l!l biHmJe "'~rrn it! lin, HI n 0] u n 1.11', (n 7) ..7.

K~RA YAZIIVf:T! ~
lI(erhdndlt .:tyUll 20 Ill!! 'kt~'1II [Ia mihl-eci'l" \'.IIn)lr. IIJl'~" olullJln 1m • hll" h)Y& 1'I11Z8rol3.u ba Imuz 989 1') lllil bdllt' kh',w,1'II1Ul ~(lirek 1Il\kdl9'ft "{' ~er. I taunlrrnt IitlretirLI vll'dlmi oldu:it! Sa,bjh:.L l .. ramd II HIli·
I

Emlik ve Eytam .Bankasl Ilanlar,1
:Ii: Nor
'6i .

mC1,tik.

T'AKDJR KIYMET •
'-bu
il'l~ln.i

KI~'matf

DI:iPH'o

lli~Ti rnel"l..l.Lllliin LllIlundu
\'8

U

.ll.1II111IInI!"l"r 'fll

01.nl 'm

"

hr1'18 BtI~'i.I~e(e \lM tlJl:lr) Sflvb'illl !L'Ih"lo: o, 2'-2 N

T.L.

T. L, Ah 1~
If

getirdltl

[e!ill"

nlllb Wn

:IIJijre t..m1l111UJ'a tI~ bin ikf j'i.lz: bet lirl lJ'.!r'mell;i hnJdir.

va enL'lill[ lihm IIhnl k'8~1Ji kLlr~~ a20f)!if

p~:fll!!al'lilill

80 lUlrll

ta;

,.~ 1I

"

I~OD, -

1401. ~

A1:iz iarafmdan !",,,klf 1)lII~BI"l' id"r~;.il,den ~1f1g9 lkraz No. Ellie DO£f,) uJ 11I~n 1J~ rll.Y:o. mukabil birinCI Ililtloreee.tie !pot~k ,lJo3tetitnd!j) ol!l~ hoi-eun 1.iflonr.ilem~~lllden dolu.~·1 !3lLhlltHl.~!l'HL karat vluolleB VIli UnUl.mllli, ahlivll'kuf tllrafuulan {J912) llna l"Iymet takdlr oo!.imi" man .Beyoi1uni rb Ii! ki Kamerhutun yeni CukUJ' mahallesinln Boynu~ soh Lll'ld Id ::n2 yt'lli 1 kajn 38~ ada, 21i pnrsal No, lu .,a.rk8.fl yul, "lmIhm 24 IUll'Jlltl N,. lu ev g:'l1111en 26 l~[ll el N D, IIJ 1;."1{ "C csnuben )i 01 ill!! C8Yrill bir ik.H.l'gil' vin t\'suf ,'e mcsah !'ll R1B u] :v,lzlhdlr ~ JJII!~.~·1l t~ hir merdlvenle ~Lk1111·.Boloak kapUllndan girllill(1ij, tMr'1l'1!U' bjl." IlIl,IJllcluk \'Q tahta do~elUeII lIIr ~"r.tlve bu ~ota Qzeljn.h tlri IIch. '·~l'tlll'.Yine btl 8tl1fud~HI l!lht.ll IJlr mGMh'8nle Bl)drum bhna tDl .. HI', ]3urI:lO,. zemini I;;HMeonw Li kol'idor (l'z:er~nde tkl kiimUl'lUk, bir hid ~emilli ,intent;) "Eo c:.a.wh nrnh diger bir k!;mDrlilk v J~lnd ~l),it leknel i olan Zt!'milll cim'euto hi!' ~ trhk ¥'1I.l'dn". Bi.r~i k t l Hit, ~ora i.h:erinl1e ikJ odadan ~b8.rettlr, tkmci btl BidllCi: ka.m 81'm olup 11.1ml: buad. mtrdlveil'lle C\lD.. hr 1I1~ urk Lit hKIii. Vil ,Jr8nJ:oda merdiv81l ilsU.lliIl1e ,bn d&la, Va 8Ok .. rt cfrpbillde 2~milli \!inko \'6 de.ml.r korku.luklu V,f! Cllrn k3~lIh bh' ba1kon
'V.ftr'lhr,

!t;I rn...h, AItill l:H'du cadd&'li No .. li. 190, :n, 2~ tRj 17!l. 19, 21, 2S
Bil~'m';:ildll full

Bin,;uha

I!~ektdk

\'ij gil

t-esrsatJ

1II.1~VCUttur,

1 - I-tbll. gaY")"i mellkuU!ln II1rltlmlil. ttlil'll1llm ~'l, UJ,ilNt ~l;;!fI ~pliIz i g~nLi.l'lden ltiluu@,1} 987/18 0 dOBY!l lie O.!'lkudl;ll· rc.l'~ Lhlhllsinin Iotf!,) _ !IlLi No, !l_unda hli!r~i' 1'01 bilm i i~l'n HifjLkt!r. It ndlt J."lIl:lh oI1 Lldflln. f itl. IIIUIllUmllt almo!! j,Uyenilflt i,bu ~ rln ule u D87/U15 -'e memu I} ~timi~ mur \:H' L etmeHdh'_

lIiOO, -

Mc ..... lIn.I: Umumu l
"Llkurl1a

4'2.5 m:etre Jilul'abbJi.Idu:,
"0

n~
[

hudll.t,

e",-~ i ...

mesa'hD.

1 ~·QZI.i1Jil.Yl'i

menktlilln

taIDllmI

&;ak '

11' LrmSSIl

ul1mu.ljltll'.

1..,:t:lk arLllrlll'i , PIlli17 m'h: giJ.flLi u ullyle au
Ql'ld..w.

M~bu g-aYI'i m~!'IkuH.in nl'ttI 'rna ~al'l1nlme!lj
flltll

16 - 2 _ '9ll9 tart.
LJ

16 m r 930 ~at·411.In"" aal 16 dB. a.J~k~i[hll'du. th IMi,,'ll'cdt' :;;.eriflley ~e~e"f 30kRg]mb UNo, Iu IIdll.)'.., binlll'lllld _ "()_ hdar lcr l nlem urlujll odo91m:l& u~ deb, baglt"lldtk~JJ mlL'u en ~ok 1ri.lnli iha]e edlJh', Allc!lk II.rthnn.n l!iedell muhItl.JDf.ll·JI hym~ti!~ ~ 'is ini hu.lnHlll 'I.·eYRil8l41 j,jtireni ilJ alucHjm.. I'U.CLlliI1]ohm (]f,kl~I.' ala11:111111' buli.lllma7.~!J bedeli bLluhnn II g'Ei.)Ti mel1kul il-a 'h!1"I1ill eciilnli, 2Ga).'ri menlml
lie' khll'lBlH merrnUUlmau fazll1}'(I, ciluIIazl'lj,l, en ~ok IIIttLrll1l1fl tanhhi:hllO blJld k!ihll!l.k U;;:'I!I (If hnIn. 15 gun dalm Lf'm(]j[ edHel'ek :'1) lIlart ' !P~I per;;l mbe gUniJi slI.at 16, d _ OtlkLld .. ru.a th::03J1i}'tl $e:ril Bcr I;l;!lo'lHe~ I!IGkll~lnd HI No.lu adl.},!! bin ,.llldli 'O~kiill1!.r icnl. 'u~murlu- u odl:l In' t,de. yoapl.laclilik arH.lrm3d.H. bedel' "at ~ if;;Liyenill Ii I !I Citl!IIlH ruchmH ohm di~~r a.lfic.1illhirln bu gayrj m~Jjk I He hmiJ.1edjlmr~ 1I1!H.:a.klul IuecU1In.dan liiZlaya (:1km.iik; ~8rlirlil aneal!: t!;rk!i r olumm IJOOIIIH mu hJllnlea .klj'TIletlll % 7.5 ~rfli 1f"'~m~tliKi takdil't]1! 22"80 No. III kll UlInli. tev ..

~lTkIr~da. .) ztl! p.j11'
I

ga,p'inl!!'llkuJ] 23·2-IiS9
!,'f'

"III! pe~ln

hIli eu itib,
olollhm::l
til

~137 -. [I No. ile fs ~lIlbul /:!
lH!l'ke~in t.il·ei>ilme:;.i

dU.l'(llillC i~jn

kra

d:\ r

ll'lln
yazlh

He

I"

tIl

!tUl~'.h j

II',

I1l1Hl)'l· 1 Iltlrnarumdll .... i....

H-;lIdlt'.

U.;nda

.t9klljcl·in

G;

IntA

tl de"J)[uito 8.~~e::.lj nOfUI t.eZkCl~FlI \"e I; ('I,.'1il.:[lllI{ fttlt~~l'a I 'n birllk18 (lub.Mli:i:1iI IfEilmelrorl ('156) (Hf!I j
boildil'flon gtlll
SiLO

r:lzlo
1

mllluJuat
i~Ur8,k

nhIlak
i"in

htil'(!111er.

i~lJLI f,:.n-"ln,LmeJ e \'0 kljmelin %j',5 118.

~l37/2t1'~fI

t.I(l~\

No,

sile li1emuri~'eUmi:;!i(! m I 1t',Q'I;:aa ~tmeHdh', I :rukM'da jllZ.ih

KI),melli YIU'!

T.L

Neild

"

2Harita No, DepClzit.o

<\l'tlIrnH~~1l
pp,)'

Letinlle
1tt, 3-

vt'r

milli h lbi

hit> bankllJlIll
~JU.('3 'kIJlal'l~

emin, t mc1t:t L
digel:' liik ...darfa

t ,'di ediJec&J.:il'tif k

T. L.

(!I[addl; I:.. ~) l[HJick
fjJl

81'ii1 Be~'otlu lee~lkly@ III h. Klu'blnl yelli :lo'QIso· 17,888.l.agJl1 No, 100, 1~, 2 1
85fi! Beyojllu lBostarl o.kugl l'tmi Lt',viklYIi HarbjYIll yeni
~'IH'lh.

'III"

Ar~

1

3577.60

Imkkl fHtl1iJll~'111111gayr[ mcnku] Lizel.intlekI
nl8.:lt.:lfH

dail" (J11l'1 iddi~darlll1 hakllol,rl Gri~Lel'ileli
hlPliI

j('inde

Clnllkl

haklal'll1l hU;JUiSI ab v t lihilldell iUba:ren !lrirmI gun. 11iluEli,Jitcl!:ll'irle rnemuriy~timiz1/;' bilcl..irmel-e1"i iea.b ede ...
i,:,uu ilaD

lik 11 satl~ K~ri bu'aklllr,
~Arlbl""fll&

yol
:2I),US,_
n

Ak..,j hald~

1loi~m He Sllb~t olm

dlk\-Il

sntLi'jI b~de1inin

PI,)'I-

bedeJi lIle~illdir. Art tU·ma.l'1\ I~til'lik t~11l .nd<:.81·dli roll. £Ih kl),metill % '1 bU~lIk ni:sbett.nde PC,)' .ak,\: :&i ..• ... YIII.milU hil b nkl~nllt in t mektubu (evai 'I:ldjl~t: ktir,

No,

E~lcj 41, G, 81
D
8ullt~" ilki lJ~in
Ol.f'l"e

0, 12, 212,

k8l~ah

Jn~ll'I.Bsmdl.ltt

h!:LrJ~ killlll'la,',

03':1',GO
ZRl1'

·1 -

-

GB.}Ti mellku I kendi

I

Hr7.etmi~ dJldll.gu b~. iii! - HlPle 27. 2, !t3!J lJItZ~ U'le.ii gUnli Hilit 011dadu', t tekli Qlalllu.de e almaia rIIZI o ILl!' n (Ina; l'llZ\ I!IiI m~u.,'lia \"lzya IJoIl hUl11lU.z ill !I h~m(:1] 1'111 ~ubprtliz{j mUI'«CHIlt!:i l[1f~il JdmalIJrl \'8 hjl' tiro TIluka~ilindi~ bir,@li" Iii rarl mildtletle .uttlflnay!l. ~lkaJ:'lh~ Oil .11lllU'3n.1.l il12"11e etlilil', t':I!'Il'tTiIU1.1t!J edinml!lel'i, ... .1&111 rw;:mdalc.i a flirk VI ~1'I g"Lif1Llel' i-;IJ] 7£, Ii deu he!'lflJ;l C1Ih~ntL~ak ~fH1l1aJrlili!de J'IiZlll hu.ktimler d.li.lre!!!illde teklir mektuplanm t fJ ve diger m.a81'afI3[" 8:'1'L'IC.II. hQkme hlle~l ku.!nmktlIZIll nU'Jmll.ri;r6li. 1'1'1:11;1 t'ililJ'ldl'l1l ta'h!!i) OJuIJUl'. :n.U:I:il'ct Z7-2-'9:J9 j}aUl'te.1j gUl10 II&.u.t 11) a Ik:tuhl' ~l.Ib miz.e. v~rmetpot k. ~altloi ulacakl~lal'l.a digel' nlllca.k:hls.rlIl vt' il'ti Rk halt. lltrl v l'.anla ·lIldu. J1ufn lezker~j~'1 '~!: fldet \'e.\o1ikahk iotorrf getir~ • hill li nin ~3yri menLUlI Ozerindeki h.a klal'lDm hll!lusi ile ah: 'l'll< mlflcrl. (7'16} • f 1~hij nlln jdtlJalilll'lD1 gayri mill! ku I Liz<1'I'illde:kj !lin tutlli"ndi,en lh .. , No. aren 20 gi.lln r~rDd. elfl.·akl musbiteleriyle lIirHkte melDur.iy tmi7.'e Yui Klym~~i Depo3!:itu

.i1en l1lulth>.t i~jnclt: parD.}'l den I),\'vel en yiik:iek t kll ie !.lU!Ulul.ll ki11ltL l"

iDe inal ' oluna [] !qm~t! LlL!'rh il \'~'y:l \ eon!TmeZS~ ihahi karal'l flk'ohuhmBl'ak kendi-

1 - Me,· ·ileri ali m )'l2di sened
u IIlLrl

,\ ukauIa
11lUl'IlJ,\'i

~'aZlh tak rUe
lIl',

1I1.':mJ~I'1n f, '7,

I.~e,l{eri

i~ iIldl'!mek

name ... ni o'kurnu!J i HiZtlmlu Tn hImatl bul etmi cull \'e itib~r o)ullllrlar,
6. eL1
Gtl),l'i

"e

Irl.ind~ ,ldtJ1mlHl"a

i,UI'llk

edf'nle1" tni:tlrma

e-

..
k-

i.lml~ H: blltll:rf"1
persell1be

tam.men
gun"
ij~

iI'I't111'ffiura konl1lmlll~

nlliwkul Hi _ 3 - 939 t.arihiJlde

!IIJ.at 14. b9ii"lliedlf'li

16 l'B kada

l...:'lH[)lll IHlrduncu iCl"ii t
f,:. 75
iflj

memLlrlugLl.ndll

dei'a

~~*

l'lldlktkirl
n~~h{l111

.:-oonr~el' IJo.k ~'lrLhnlilta inal9
~'nrmetin

edil.i:r. Ant:'ak bedel

al"lhrma.

muhtl.ml1lcll

b!.lJmaz

li"e,lr'R ~&tl~ i.,;,tj,rellill

a-

011111

lliJtIt£

a~lLcukhlnr bulunu p (in

bunl,:uln
l.:lzhl,'n

alncRgm"l, bu KfI.yd
Clknl.lZ.
g' II

mel.Lkul il'l:l Lell1in
:Hl

edilo\;1-

'llacl.l.klannUl

1fIJf'cnU,IUndUIl

en ""ok arlhl'<Lmn

t.l~lhhiirhi

uakl kalmak
luemurlugu

Ui:en;l adtitma od8..imda

15

dt-

h3. lcrndil kl'd~r tl~ isLiyenin
~1'1

cdilcrek 31 _ ;J. - ~1~9 tarihiude

Cumll. gilnil s&ul U tlell ][6 ~'l

t.;llIl.ml dih'dl'ocu
a 'aca.glll::J.

icra

arttJrma
\'lkmak,

bL'dell

.!!l

I'ii\:h~i 111 ohm

di~eli' al!H!a khlanD 1'azby;J

bu R' yri men. arti,d

lJiNirtncl .£II.~I 'fera,

Ii lc.lilbedel.
Ahcl

tl,

Akaj haMe h khm ttapu lIicilJj IJI~Jl.dini!'l p.aylll~m~ mdan h3ri~ ~{!da"hJl',

1]6

Ij

bIt oJrna-

Ne:vi

T,L

T. L.
a,OOO

kill ile lernir. i'!'dilmi~ 9i<II.'Hkl:]fI mecmuundan

EI ~

llri:tunHI L,etLell har~cinde ol.lll'ak kRrM PUll1:lr11l1 liiPU bli.l·tJrll ve '200 Ill1clik V!l.kLf; L~!I'i:c: be.d~lini veTITlt'ge mecOUl.'dllt',

182

lJe~i.kha., l\'h~lilrt]tiret mJlh. ~'Id Ta~viklra ye~li
Harbij',e
HClka.~1

es· E.~k~ 8k:mek ill b-· 4(D.{H)Q. :riku91 huilD stt:idyo •

.:;r'k
6

Jlrthr::mQ

J"al~
lalt'bi

~ITili .., S;"yle hir bed~1 clde edilmez:;e
dil.~t'l",

ihale

f~?if-

pdlHll;'::

n

:olD tLj

Cl:IJ'Tt Met1.kuIU~i neif!inol?ll ,1riy,(! \'e dcll.nhytzl il"UBumu l' Go terU n gllhde !Il.amOlrlnl Dkumu. [(h.uml It ad 'e LUbin" ohJlnul', ~:.u ml.me.id

dogan mfi!erolll.kLnl \>ergjler. : lAIu.fr ..t. hmV luf ICaJ'e§l bOl'!;hl1r'.H. uiltir.
rthrm YB ¥i:rak od>enJel' 81'lllrn.ll
I'J

No.

-Ga'l'I'j

ml.!llkul

k~llfij::line ihale
\ ("1'nlC;,:,:e

01lUH1.n

kinue

tlel'JHI~

"e,)

E!'.kl lR, rani 1315
YLlkarda. 3dI'f~si \".ozlh g,u)Tj 'Dlf'nl\uJUIl 16 ..

riien

mlihlt'i

iC'jnd'f;

l\Ai'II\1

ih:de \
eyn

k!ll"arl

ft:'5nolUll.fLfH.k hem.en

k nd! .. 15 gUll

.,arL-

muIOm.a]

lII~m~ VI bunl

tnlflarneo

k.nln.1I

.a _ 939

pe£,~miJe

g-U-

~inden
alrnag8

ev ...el
razi

ell "i.lk"",I"

ll'klirle
l'LZI

bulul'lllrl olmaf;
ell

kim~e

nrzetmi~

f'!hlugu betdelie

YUlk!I da gijgterilen gayd 111 IlkLl~ i~~m i1~ll "!.'Sg(i.steriJ'GIl d!l!jre~inde sutlJHcat! oli'hl Olunllr. 931 _ Hl45

otrttll'm ...

nil .lmd o:nc:]nJ'inllbemiz !:Oat:!, komis,Yonu huzurunda pUiarhjfl yapllfltll.k ,',e ltlkal'" til' eden lJcll .. 1 genel dill'ekWrlugl1n l.r.i.:o;dildni lktifill1 te1ligi
taktlirdu

01111'....1
!,'("

Oil'l,

blll"nmliZ"~

mil fdctlf!

nrIIIITlHl~'n

~'lk;Lnhll

bjll.lIl t:aktll.',

1:.l1eldilerla

bilrUrilen

I'i.ill

\'e.."l

aUe ~ubcmi2
!Jubemize

.'mtJ"
yB~

ar~l'::'lIIdnki i:.l1'k

g\'!;,I'JI

!1ok arttJl'::ma ihllie cdiltr. Jri.inler j'in 'c 5 del'l he~p olllJl!lcnk

lki

ihHlc
l"il!

faIL

-

Beliktq

,Maliye Tahsi~ ~efIiiihden;
tJ ikotaj
nHiltil'U

klllmis~'OI1lHltllil hazH' buiumno.hU1 '\~e dejpl}zit'll hru.r.ak J.,lUOIrJlgo. ii';llindr ~hll("!ltl"L; (77u) l..,laDbu.1 Birind T~eantl; nolu.b

&k~('silli (1!!41 I

digel' zlu'HJ"lal ,1~'1·1[":l. hi.iJ.;,rnl;l h~IL'etktllft1lllNlZ:m C:ldsn t.'ln!O:il 0111111"', Phd.! ~ 1:::::,1;)

rneflllLll'iretimj:;!;ce

a11-

Adet

I SCH AFFkONSE DIIIJ'k.ll.h H Jj klz tiro. [u bnlllliu 1 Of...om Uk Jllkaii' 1l1akint!!li \'e lektrik mo1.ltrll ,
dil i, lerjad m.tthsus (lik~

1 SEnger I'll r·ka trikotaJ r b r lI!1ulllhllllI!l 1 Mil tamel J;1llrdun. hasfl.rlrl

mfll(1 tl~i!j\"le •

uo-

k me~iml U~ Mbhl{(~mete gatllnH.lslnn kartll' ,'orilmi, olu.n m~lhklif eb'nd a 5 6
milim tnli ~j6 adet. i.e-iii c!lmm ikjlh:i :J!:lk Illt1tIl'1l1a-l 22/2/939 ~al' amh:l un~ !!Ioll'Lt 14 tl~ 'T'lIht.a.
kaled!;!
.uCIH.l

Baylar


en
SIl!!lo~IBn"l

Il~de!i Iwl'irinde u!.a'l.':Ik ),!:Iim2: tR.llll fE-rag luu" [!!nl, \'kmi l'!CIL~li k ~.lkif la~; lH.'ueltui \'C ihale kar-ur p!.l111ll'lflJ vermegt m~cbm tim" • rub I'~lkim "(,I'lJ,aiel', tellvirat \"e tsuzIfat \'~ ueJ1iliye l'etlmillden niLl film kHnl~1 nJlllc\'
lYL}) !ll
'(I

7-

~\llcL j,ul hl'ma

DUnYB'h1n

·lIil

l,elt~db
1.11 ihtl'
I~

i:' !"l1.;;UlllU

\'e llluteraidm \>111uf iL:lare i aht:JYIiI.
enZl IJIUntH'. l.~bu
g'll.}"i

Sinn! lastikJ

t

Ll'ma lJeLlclillJl'TI

m Ilkul

"u~

tL rileH

Lll.LllI'l~1 dvt"lli.mdh icra

mE'mu1'lu~',1 oriJl811ldn
iHin

Be.';'ikh.l§
.'frriollinden

sokak

l1ola;n

talitl

da tril,ota.jcl CelJilJfI Jiluumele lillCZId ~hl1an YIl.kilrdakl H!lledl! ~'ILZTh C"BY!:LgUnti II at lID du ll~lk
ve ~denl arlhl't11a'
oIllJ.

6·1 No.

TlJnll'u.k:
linda)

SLJknKIJ~cl.1 25

No,
dail"T'i8

i~l.Ju iJnn \'~ go t"I'i II OlllJlIIr. U~81) terci h edin iz.

:t:rn

II

una

~tHtnHrn

M till ire.:;.iud9 satd!:lr~lgl

h AJbcl' Si,fI)J] \'ll hinlderJ
!.I(llhICRkLll',

~ilketi

an Z8 • .2 • fl~:l hltl'~"'ll1be

Istanbul

Oniversitesi
J;.'; nw
ilJillL'e 14
ma.ri

tlektorli.igunden:
1·llhi.\ at

le!,1
I '.

B&tJil!.C:i.kt.rr, Talip .1ok r VII ILIitte JJe,ildl
mllrac;.

olanhmn

% 7.5 pey u..k~e II

bhlilcte

\'e"I1'IL

akaJ' UlLll .ilr," olunur.

ta.r

Alm,fJ,k iatl)' nleri"- mezkil . gUll
"e snal'le nJaIJaIliIliJe n.f;l7.lr bulunn1!'dm 1 1'i?'lmu n:r.1l OhHa.tr, (] f~23~

'·.II:PI~:l"ll~ldc,(

62 Nc. h~ (lUllS),

tludti

m !J'~ tilhi:l;l ,ut-

Ne.riy

f

rniidiirU:
y~lIr:

Edcl}i "nl J.lkljlt~illd,\ [CU'iJln'i dehiyot dO~'L'l1likl~ri .:1 \1 I>tl1·.
T,dilll I'll

VI;! ArHll
ayl

\"C'

.'al'S (lif! ~'e e. intiintllli ba~nLrm&1 ( 18) 11
1'1.

lIi"'l,fl

Ba •• I.lIJKl

1"'3~

i~jnde

Mlllh

bi.l~h.\ 3cuktLr .. I.ll'khltfill

&UUUlHi

kad~lr

l-~kt()rhlj'v

T

• I ._ I •

.., I '""

,S 9

't·

t.

,

.._..

-

~,".

-,

....

_

•_

...

'.

t'

.

,~

....

"-,
~I ~

.;-- ....', ••

't .. ~

~I

L

•-

~'Ir'· ~. ~ ,_:.j,,:-," "7" _ I... •.
It! "' ••

~,..

_

I.

_'"

....

SONDELI#(

HALl(

ra
Herhalde, DostlarlmlZ ita/yan/orln
Hahxalart
Kadar
\'11.7'
'tl(!Q""H

Cumhurreisimlzin kabul Hesml

1

Tiirkleri Unutaca • aYlf il rr

Yazan :
hak

olma

If].?

Ieselenln b.aiommd9f1

b&J.=ih, hak, halUne

mlHlhk

!

!I_.-

&I111•••

'8- ••_ ••• .:: ••••••

HOSEY/IV

.

me-k i\'in bu me!humlan kieneeJerinE! t1lIJ1 tutars k
111

imkiili1 olilobil-

fII~iElt i~-

a.- s. a· ta yaya .
I
j'

1i1l

"

Ii•••••••••••••••••

CAH/D

"

11 •••••

Y.I!I.. ••••• Q/N
"'.!II
_

"..

~ft. ••• -.

..n

Cumb!!ll'l'e1l!1i 11m It looauolla Clakayada D ;~d lI'iuli ,('rdine biz !kabul .re.'limltertip et i.i;n az '1U Ilk:. I!IkUi(~(]ki rClil'Dcili!i
9c'giJi

I

... ,

... .

...

OumbllJl"E"lI!:ilimiz Veil: U· imiz :

II"

I

rod" gltdilmeldc.d~J.

Iwmglllfl-

idyir yo lahrif etrnekten hSl,~kn blr ~81'e de rolrtnl'. Fakat hunn da kll ve nHUlL! P II~ipl li"i .i heUir; kfl!·bof.tmemi., olu.n lnsanlurin
lmk nsrsrur. Blll.llc'Illilt'rl'l. i( hu k. udal t. rHamtlk ve tarih nsrmuu uzeriue 'lllfumllol!: J~tene.1 d ... ·flkltllkJard~l!. tecrld eder ek l,i~hlU ~J !'Il:flk hgl Be kahl1l etmelt'l'l

a
P dN 12. (A.A) - Epoql1f! gn ej tesiude lJoDJI' dien Y~ZlyO ; Paris \'8 Londrada k IhklJ tid
1N

e


.

o

r,'iz. dikdlkh"indell dO!.tiYl tt;(llyani:ai'.11. IHl& c,gk. :sovilp :sa)' cak o.t"giIi z, (ietel-tln Ie-lIp u,:.~lHlnH.lzl k~tm'an, bi~i zihl edeJl h"li ineklere klZID1I.1I: 'lfihnil1 akuuda II Ij:et:'~r', Bunlara ibuU'~l ueneereleuimtze ~UIJ.;t' lLil g~ r@rh:. odalartnnzu ilii~ serperlz ,
I[IIIL'I'"

dUi'lun.mek iktiaa eder, T(lrk touraktanus

"Kendimizi KOTuyac'aglz~ Franstz Milleti Uzun MiidJet Zaptettigi Hiddetini 0 Zaman Gosterecektir"
rneveuttur.
B,Wil.l:M ~'y,le dlyorhlr:

-~Ih Va
Anklu', 1.

m

v

Id II,ml
..

nl
II

koyu aneak barb bi inee ve yabanci gonliilltiler 'JI rnn .dad !;:ekm.nl1e tll.D)maluhr. NllSyonamistle Ie buku,. .ller Devnnhire 1.1rhh~lnrll~ mtiz-ll.~ Fr'im-II (:5.o-DU .3 ifuQoeii _,f.dd

Im~t

Hlikilrne'l AmstcrdamdBu undugu eshur SahteKann Teslimi i~in resml Mur81caatta Bulundu
rimiupn) - Cot 'll1nLn b{r menb 11..
iIIan
(I

(HI.l IJsi muhabi-

iJit,e.r. SUl"iiierimi;r.den

koyun
nufol'pt'-

k~ I,~it,
i"l"",.
~lDd

rg,iude
h.rit.'

1lZ'_

k&pma.'k

iAi.nm kur1:l.u·.Il. klz,a~
Rill',

rl.Z?
~1imiz
lC'rj ....

Kl7.m.[i~·lz, ) alm:?:S tllfl'iimiz.i
saldrran kurdu

Uaattt'E'i'I.iiit.
J"elii~

hu umkti
'loa~Ji,;;1

millet-

~1.k.1!I

leraf.IJ,j1 ~h·a.O'Iet
t1'uruJel"ln
IJl)~lll

YI!! iddi.d ... TI.iTk tlJ r 1.tal)'.n ~mol!!lnl!!rml! d ...ir bize yen; bir feY oiitutmi, deii1dMem-. O ..ma.nh im.IHI...... aIDr-1oqf!.1 .. razi.in-

Avrup

. e, Umumi

Harptol!:D e-VYe~. bU..,·· de lit-Hen. 'kol!!liIdi.lerme nukab.rL aYll"wL:ell

o :}U ba l tn.i:ih.H giW!t.em:.. niala n He dolurlur. Bunlarm i~ilHilt! lBLtl"Rada muhilll'l bit ihU1:[it!) ba(lhp,ivri.:linek "I,:u'tlliIll"H1l andu-au muZo' gl altsnda BLJl a 'l~lirk H,fI,'1'8, l{urui;;; seslerrle V~lIl·, 'kurd . uriJ.ll'rine h ~ II z.iven istll U 01"1'1U 13 1'I da g-Or.u.- rau nluhr:u'leb ,t'i!'inin 7,500 hra ihUUu·. ltaly:m fa~i~tlen gili"iHtll ..uz -!!!!!Ii,iI;;:;;;;&iEillI:I:::::I:ii== __ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arnamuy: kenrliler] i -in ,jat eainn1i~le-rdiJ·. !\r'~ml ketln d1ahili idill·e. inde, halkl ill. anhk haklann

da buyh'! A'; nwl rl H~ uldrr-

Bursa Hava Kurumundaki Ihtilas 8,300 Iiradr
las f!'tti.~in! Ytl.Zflll!JtIl.,. Bu ha~ hkkt'll'lda TUrk Hava Klll"lJ.my Bq-. ka'l11 CorYb l!layll1n'l F. Bulc!lI I~a·
ii:III__

l'9ulili

imoe

rHI hilen AlU .. l:eril a mdll J.J'IJ 1 1U11_

..

an~. 118.n
t.Ii;VYiU'

JJet.g.aIi';111II 7.krum ,K!inig'in memll1! _

ketimize dilmea]
!.anda
ega

iHd,il!'

jl ..

iein Ilorl.
.b U.k;(hnelimii a edilmi~ti.l· inin.

'lIZ mmt

h

I,

-

rd.

A

I),.

'VI!'

crvar nlltenim

-

"Il

mi erdi. Umuliii HArp ba~lad-ktan lonr-., h.a]YllliIll!!ir O.m.nh imp rat rJutu yqrn .. mdag hiue .1mlIk h k~nl mu.U:i!f~k~e:!I"irJ.e mtml, t

dan, ~~h"b l't

hurrlyetlerinden mahrum ya~;Lllln~·l mOtevekkU biro
\e

tB.lnh.

F'ak t, milli mucaJ.elt!I1Ln 2HJerindell VI!! Turk Clllmhuri) etiniI1 te_ H"ji"iinden :;.onr.n. bu hulyal r hll- eder ... ,·""rilen kLJmandH)f& 'ka)'ld"e - D.mden dO mi.i~. kendi~ini h r 2I&~ !lIZ ve l;=arl.,lz itaat gO:jif'rir. Ullin mU:dafaay bUll!' VI! ku",'etli F.a.;'i<;tlel" 111.1 ikol&jiyi pek iyt p irUr 1'Ork.i '~nin varhg] bir~k Im"S- ta.kdir etUkJel"j !lthl t tbikte hi~ lu.li ,ara hat~me I;ekmi~ olmal-t Icap e- SIU -tmlyorlaj·. Onlar daimi bLr derdi. ttalYSllla:r bizimle de dO'ltiht4I~(. dnimi l!I]C'!HdM;l'ler UIiumd II:'. hI. muabed@.!l'1 im.z..alama,k, z.ahme- SllAhlil: n Il.ciz lIabe~liIEl"i bog.lilnll
Hili Hi'Iliyar ttmi-il~rdj. Z.av~jhil' hm zaman .bit klLhrr nHm kel'lildi~

hale sokrnak i~ln LJi[' hll1'b vu.i)'6:ti raratroa.k :llu'ul"idir. Ancak boy]e 'oir h.aVfl i~gnd~dir lti bir miUet e.sir bir \'luI,'etle kalmaYl hbu!

orsan Kara ehmed In ahra ve Itiraflarr
, . I· .

.

ne r amen

Kendi

y~ ale

iJe--;tigi, ,i. hut cll~ I'e~me-k Uz.er~ @IdlIigy lUIIl'v,!:!'tle

Yazan: M. S"lr

oy~e-fil'nekte-djr. JOIliU 3 llntUde

Epcm 1IG30igin elde f'Uigimiz Sir fesml ACilb yanlnda buJu duru baJde kop ..rbJ.~n f at kadllD oldllllgu abl.ll~ 11 i Ibu:! k 'mdi:r?

Denizaltl.' Gem ilerim iz ,Biti'yo'r
Halt'i'toe"ki
tell.
0111,0

istinye HavuzlaTrndo i,siz/ik

null

.

TlIrk vablll Cizerind~ 1talY3n er- I~r ve ko].HY bir mU'i'nfts.k:iyet t.e.ellennin Brllk emu gelmi, o]du. min eitiler. I3l1li.1m di.ill:!!'a kendilel~z nblllll verebilirdi. Fak-at Ro- nit! art.k do)' lIgUl1O:1" bit- mnda tmpara orlu.guna vera et iddi. dBllc;in harp ve i Wi. e" I linin .IliTad buluD il bUl'unki.l fa~ist ltal ilJ gelec j:ihl~ iMima] \·er~iii f!mJ,~ 1"' if;m 'rOrk topr-8:k!.llrma mifat et. da, Fnl,lHlllYI'l t cavllz v telldit nlll~mek, OlllaM Rom.a t:!ibHYl€:!ti ttl- ff'n~adlLLrI yukI!. Idi. [l.{lzll-deDiden "hna, Rimae ,lI!n.·ef ve i:ll!Jadetil'uJlil'l1 A..kden!:z VI! A.Ulintilc denizi l!8.hilllll ahrum buakil'l'lr'lk nezaJkebloizlik 0- rhu!! varlflt:Jr.a kadaf 1::nirlj'loktopro.k lurdu. Roma irnpar,I!IiQrlu.gu varJ~le- in. &!Ja,tl irnparato:rlHk pHYlta'hh
.an l.i.lIbulu

te ~~nelerde yap!!nH!

ikl

D 1Il1zoKittgemimizin

D Iii! lllllk hhJ.l' Ilind h.lill..r~ h,,,,ul:J~rllli a

L.lllu ..
""n .8-

·.n~IaBh gllndel1 g-nlne ilerlemekte dir. Turk i,-;ii \'~Tu I'k f on dlimlal'"lIUl1 eliyle
pIpl

r. 11 bu

~l'miJel·iI

nwnlm·dn .., I~ gu teren i~Slizlik )'"u· ~wlfldl'1l I ~'md!." I;.lk' nlml~tlr, , pilan ten~lkl)-

I 'OfllY

~i un~u ~~"trHJI

""

HI.:R SABAN

Isrl I tedilil.r.
;[t'l':

Fakat Fram'll'zlal'
H"(j.

'biT

M'etal'let

'lennc , !n,lfllizler

Milli Klymet Olan Is,~mleT
Mlttareke demnde ,ak -1
DRn

unutup

dI

yall'11z

ufak bir InDllld111110CJt, Am@Ti'ka DB
'fif hir ok~iJril;n<: bu CeDI' 'Vl!!l' i!I _ leI" birdenbiro Nap!i goceleril1d _ k.i seren.adlur klldar yumllil}8dl. $imdi kRbiodaYlMlJlIIlr'lm $ol"ka ve Ti.lrkf.Y~>'I!i~evlrdn.lllr. ~h:i biJ O)'I..Ulda m~:z:ur ,gtirme,Jer'ir:d rlc,tI. edC:ll"i~. CUJlkti kendilerini ciddiye I

t !ya v. civarl.ll.nn ~Hoz dikmekle flHita l!itmelerlnl bii~'i.lk bLr azu 'len add e-df!rjz.

hi'r 91!te

tbll"al'lf.a~1stlednin b~ dRY sa .,.aha hall!;i mahke.nl>i~ 11!.10!;url1nd.a
Uedlli&Cf.iktL!,'1 T.1;Iri.h
hZIHUI'I,1

mahk

mel!ll

arz;&d,~bilmek j~ill. dUn",arlin tarihi Roma hnp.arat rlutu t bl!. Milk Iiktizi!I ,edel"di. 'Ctlnkil

ahllMIJlI7..bI. imkin
yo
d"!lSlI(l.rtml~

ygktLJl".

QtilllkJt:l h.aL
pel(

hllzi pekiyl,

lb. IlnkD dOnya hal'itaunL muide'. tltltlrll-Iara gore tanzim tn ek PI' n lib] kabLJI 'ilI1uJll!8.~'\f'!lell },an. rna~lye ehi!'mmlye.t verilec gini 1.aYln etmck Ik i'Z.il ~dlll", [IlQmadnn evvel 'I:Ilr mf'ci1~Tliyet yok m,u,1r'dll', lRomaun evv,e~ Yllrli'~tml" hilk,ll~ Met kllrmlil" k8.'llmler ~tir[Hm t.lyor ftljlUydu l' Romanlo mlrll5un ch." :!fUn bak VBr: oil. dlih ~ kl ) 011llt aha yem tllr ma:&Inin mir/il IIiII da.

yalel nd&n

tRnlrlar. K, ndilerile TIIII.lll U gllrp Vll Bing- z! abiUeri;ntil' hi I· ]!l'lr~ te~ rrU f:lTflI]Jtik. OaVel

kaJmd; alan blilUn 'aaU,etlerlnl ,h.kAy
edBcekllrll

SIZ8' harlkuUid a m'ilcarillarlnl nlatacak 1". WiIllZafC r oldluru bir 'k.B!lJliboil" ,dan Ko,raal1l Kara Mehm,_ d. bUl1assa run, hem de Ci z.il.ter]l!ri milH tari. MUlarsk. d.'¥lvhlde Anadollllya nih V8 himioz hedi'lr" d'~11 bt1yLlk milU gd m k' ~Irm _,lerna b ...devllrde '1IEu,.k: ~efil'l1jz.ln to.;Icl.~kl.lin "11'1 on i1" glbi kUI ed911 'lret lerln "Imdl,. ka Ir rnor.fhlr.JI ~ok ,fUCl! \Ie IJID k 1lI11l\i'gill bir isrnin
(8)

"Cumhll['i~'eL°" gllz t@.!Iinin "htim nalln.3i, In(lm mlnma" ttiitUl1I1lI mLJba..rrid dlOnkU. mllld hnb&.:linde pfLk lIakll \Ie yerinde bir infilllie KUj'lIhmtk hern Ttlrk ordU:ililll1.n II;' te-

I

m .. ~@1:'i .. ~ HIli :'UlCer kLn thanp.. si'" dij·. AIIL:a.k L1' maSoll ile don be i J<~mle IheM kadar mute-

.

'tu,.'Iit bir kurabiy ei dOikk!ifit "C tli1i'l h iJ riret Jl'8.ii1ta hanuj" III hlvennh:-tir 'l'e t~hltlbl.llliln till JH~ri~lm, '~,II ~Jllki bir dllklni:l'lll1d8 :p:Iektul tut\' Z~ Vill

mu~ mtU~'''!I'(,3

nma
ohm
\'Ie'

rill yeni,
Allk

Rnll imp.lol.Tl!I.wrJugu Ofj,j,.fll !'Iker mlJitJimmrrt g~ndermek i.mk~iT)J III b IJ l8.1If1l1l. ."b. Y ah"m:. be, GoflJ fe-Ibm kill' Tllrk z,aiJiU ghllicB A:f"rikl:L .I!I1libilleline k~~lLrak Ol'.Il.c:la tbl!yanlH .. hli91 Il'&ylrt 111tidJlt tar7.da blr mild8.f8..il. tB.tiball vi1 tide g,G'tll1ine.HiJ_l"ip C.hid YALCIN (SOhl.& J UncI.! .ayl.dIL)

Her SatllJ Heyecan Ve B,uyiik hir Ibretle Okunacak Emsalsiz bir Eser

n.elik ~3ki Me g~mh'~ \"erilmi~ oll111a III l!lyan ediyar. 1. im knym.tl., H.tJ vnmB hl.l'~ll8UJlIItia hit ilw.t·Jl dikkl:t.tli dlJ.\ranl11~rl. d~ril'l d[i~lll"lrnp.yi p~1<: llkhmlzn g til"'meyiz, R.nk~r:'4mlz:

bLf :i~Ik.am'belCi liIilkkfi· ~n h~!lflit'l. ebrimiz f',ttnm i~fI'Ii till!ld ir.

kl,)'m~t ohm, mefhllm Jll!H 1nUl'hte.r m olmB.~ I II .uti Kl-'len "'115ml'" g.ibi, "{:l!Im~ ~mriye-t'· ribi, btlyilk t.nkili'tHmlZ gLbi l1lukl'llddle!i3 [:-.imlerJ YIlir1nm

1\11111biter

maml.a.len

Va In

hruup bir kijlt~ci dl1kkA~ ~!l.mflkllll1mn ti.ililnd,1:.' "bJli:i'uk inkiHib kebl1b-;ftn" cHmls: i l'BIII I::Im~

kohn8,

muht,e,iJrn ml.ie.i'l~Ii."<lof!le,r'iDe. mi.ltJib huttl hllrjfD g~n,ilerimaze Sflklamak

zlhdn'. the lurUft:.l gl'Iz.tinUze kInk. duktlk bir k hvehal'l8 ili~[:r Vii!' bu (Uti tir mueesewJ:I I.(h,

,rook.

}-,,,df11zbill" neznkel e~Ari degU IlY~ nj znmllnd.n milU bir boll'~ \T~ \·.az.:i. A. Cera.al.d,dm

SARA';9~l.U.

dan He kes AglI ordu
o 'U
.SonTurk,stan sus: Bir Mat m Uyandirnu I
,it Blitii
Envel' pq,a)'. IWl ihl.iram vu;1f'Mini .. bilif ya~d:Jl.II.l. SUBtwU' •• Y'l9'de Up!,lE1.l.B ya.bu:I m . 1... il n.. dudaklD.i"l MP i&l"l old'll. G J~ bird lIre lbeyul ti, uw,n llirpikli g .JUI
)ty

Ever Pasanm Ar asm
I

une

••

ue

Oku ucu(anmlz .IDI r kll
Ankara radyosunda
• lr te

Ispany

mes'elesinde

ris - Londra h okuun f iy
, kerf \'a.riy~t mj"R.flt LIiLII ......... ' ........

bo.."...lI.dJ. .
S'

myo-r g'lbl aQlldJ... V zmdan ki darnls kan beyaz ~ne.si· nI.n \izer'lne dogru dti'kil1dlL Vt! E'!{;flerL pi

ra. gill'

du

11I.n bi

tartht. r d" gQW kubbe Rltuu1n.1d fC'nirle Ithdi.UiI~'ordu. n

b«U met-

1(\1<goz.let'i

tamamile

kapan-

d\.

IT rkes sustu .. lH.nUn .hal b ~Cy~ dAni sustu, ,"V hiJ'k.Il~ ta.rih B8.hife!l k(l"t i i d k"~laAd.L
.. • ... ~ • • • • I


l" ~

m~"rlI~m· arun eo ill bU' r..lin

IUn r I!ankl pm hlll.l"b m.aydanlnd Buh8,r }'a Vi! madlin IUlda..r aks-etil, ..

'Il gl\rlII

r

Nas,1 nImWl'lu.;

il·ld Bllbrler

BOll gUD1erlni g~. tmnb hltti. Th..rI.1"1 k Irlllan bu lmurdacnu IIcyUn glllrb Uu.Il.Ir'dmlo.tma.k i iD u~lJI"k-el.'ls'ilrle'bu [lid li'<'l I'h!:!l'lll . b.niL&.rmdlUD istila.de etti. gt.miz _v .AlmaJl m uhar

ulAkla btitiln eihanfJ.

]..,'rnrer
D.

papDO

Il1'1DlJ..Z

ride:rind.en

B:l..y H

--an, Ba)' uhitti lJe di - r t.etekkUr eder ~ ~
bir llIurmetle bo~ bni r1z. i.I. (YiWI Sabsll)

Kurt

Oka"

B."

8'1.1phl,

lenni urada ,I.d etmegi"bi

r etlcnn .r80YOlab munyyen saatlarda n,Jlm.ru ~aJ.firnk ne~riYeJit.a 'UlIlJI",_.l 'e mllli m.a.rQI mutea· !:!nelt!rdenberi ihy plen b tIll emil. dn !lib ( :o'rtk I!d!.il kadar] ptyalJ un" lliImul P" en NIT no ile Jimuutik yaptmyorlar. Uj"imtz 1 t bill [Imnnr &,i.In p.~ -, COnkU bl! Ihfylt.~lltn Plre Ilmanm Hl~ ~iipb iz ,!JI'ogr.8ml Ii ekte.dfr. EHkidrut Ak,. dn. 1 tllllbu.la DII. n dlLhlL IIIrcu:r bu iId cok.ta.~ L;tImai denizl .Klll"aLlen.l1i blr.lbirlDl battemi.n!l'd ,hilmektedi lcr. Bu .ll:i ~r vcrd' kllltllr ve i!lllghk ~ rth:LnJld ."k mLi IlJ'lll"tlk bh: 'triwslt merk.e:ti clan nljkbdl:lI"l1 blrtncialne ~i1u1-lluirni:iin IUOIIIlLml.Z.dnkl. f Q.lf.,et ,iilng ~,ti .. Illlklilgi Icbeb !lhn.ktn-dlrl.r" itT g- him bir kELI.kmmayli. Iluilllftur. Kti~lU( k1 UlJ p1 anonun I.hl'Hl· ~-t aIJnaktadl't'. liden kt\mfir 11.& "Ii b "pall bntun gi 11 ),8.pllnla.n jimnastikten kenKIlDotw,j hukkim limi ...~ uldrk~ilef1lcr 30 - M .ia .. aru IIHl nlduk, ,rmarurn] a diKln .. g re blr z vk 1" ;e~\'ik al'p g I .., ·'aR b\I-o' k m rafl rla I 'iy~. tun nu 8. da • •• !.I !,J'''' bah llHL l~'yen' een ec ob" ernileri e:r t I ill JIlmaktedh-ler. r Il f . r )r.li.k- 1'1'11 (}.a.rn~ i, her \TIi ttl ban (SUr) I.L.) i ta~Y'OflllfHl yl'l~1 rID I fJehrJ:fI]izd n teLluf malt mecbur Qlduld j'l hzl ktl~hrmaki adir, d r rken, z mil..lllB bu x j! arm mjlrden bn~u.!l1 rk ] mi:r panYo.nl'lm bU~'ukli!'t:i 1.Iu gUIlOtl 1l~llfl.n gUnde.n RllllO U. lmLllkta ian yaplic klan Il kUyatm pahah kticuklct"lmJ 1, miJlf ve iDlnli.bm devarn oLmi~ \o"C muht..u.1; oldu klarr clmasim inLar etrnektedlr. Bun kuru II" k611'l ur \ e hMt u larnu mu ko.b11 Yun nlslau eSFLl'!I n yeld v SI1llU1Tl UYb"l11'l ktilttirel dU~J,glL' $U'.Iaga \'e pr(lgrnmll bile blJ:4ka I'manlllnt. n ted rik ve gcni~ ohm T7c.li.ret fxI01<lI bilhiILZ'J' m, den ha tI n IJ neslin sa~'llrl • etl1ll! h l!l~hl.rdll·" lUt. 9~leplcrini gUnd n ne rttlra.nn ij em vermpte t ~k Me~, Bu )'Uzden m mt •. Ire e gir -n I·· 1" k yenllemekhHlIr. Yallull. ,1{f'I;('l'I .1'1 r 01 n bu hit lstm om d. etin iuhim hir kLSmI du Pire r - yll 'dnde 111.1!dlter 2:1( hlul1'ldil. ytlDlUZ Udi.lrrJ IWnt"i'!gill ba.,l&mlftrr. 1J YIn ni ~ i~ifi 1 feni n P ""PI tnmi~rete "UIzi)et' uht: if tll ti nhr. m~tH·. ~. Fit. t bunlarrl II II ,I I r ,rldLlr ki lsurnbu] !inllUlul1n fI1.ltllYflltm, emsall fJu'~n'Ji','~ till h r .. J:l!nrl'i 1l1cml-eketilfllizde. 1 Bndi ~lIe- :ni.lllTr".lllk i~]1'1 yu kUlda • &Vertli. cI.ddj "-lEsel I}zecind g5ster rimizle t(1]ll"akln ...rD'l1Zdan \;lklU dl- i[mlz bu iki m· ~nut'uD Uk e"el~ mekte r:rld UlfllnU'21 tlla.<r:"l8.::l.iyMte tmnz Idtrnur!i!nn c:n~bi It mil p.:rI I b~il~r~lf t!dilrne3inoP- CEl.h~llmlkta dol j~ bir delB. ds.ha. sanaiml tt. klLf'.lOdlin ylDe Pire.·lim Illfld D dLr. Bu d n b~kll r t1md.ki ant l£ilr y~ ~'n:lHm I "oIm Idlt. Bunun bebl d repo derdleri hiill hnll dileml!mi, • lia~fllI g l e b. ·ttir. YUWU.l. \"[lpurl n oldl1lJndl!l bircok Tic r t mallan 1 Iursfmdnl1 Eregttdl"n yUk! n 1" k d m vnallHla beltl, Itlektedir. LiPirel e kll.u r "litUrUle I klJrnilrl 'rio mllllTld . \I 1!Jtulu u fin IlIn-li - ',. _". r,.. tni.z 01' d 1st nbuldakilldt::D d hB eski1'lir~ aldu und :0 b.. e"Cl'l4l!bj dlYen tiratla.r!n !Ul.tblm:d<tndLt. Bun vllp'llrhm ytlkluinj " kUndl!: ~I

Li anlml,Z1 Canlandzrmak If-in Ne gibi $ ,,,lere' Liizum Va' r

• e DI

_.~ __ e·
e~

. mentntmr

r 1'eya muhalki dar

drvl.eUeriD m etme.m w mJ1li ~rn t~l ~ kuvvetm tan . B&l.buki tapl.llJ':i meselel!llnde mUda!hale.l.e r vuJrua gel. Lolldrad& lieu ~tirilen biro 4em.i mUd&h.ale komhlyon ra&m~ b:uJ ~v Ue .. ~p l' il ddt e mn.nevl baa '. Bu a10m eh ro.dJL 1iaI.yllW mnhemm d gen_ old\lk'_a i~jn4i! y~ , e bu k'u n ka:A.ndlklD.l1 galib'iyetle[' Rmnn Berlin mihveriTlo-e buy' bk hUmU but gonnilatiir.

Rom~~ Berlin millverinln tspany:l Ye

a.k.l bu dahill

hadisedcn

Fnw..sa.

1--

--I

gI ereD.i.n garb Ak ~deki nnfuzlannl lnrmaga IDJlrken .il:u· taraf da. efkAn umumiyel rinin te8inl lspaDyada f bir t t.lnb edijm~ll talenii. at FrankODWl nH1W' e:J1 yaJdqtikl1'. hulcftme-tJ:i 1..-uvveUcr
de tesli.m alm.alL Vi mile delifyl .uUk beyhude ye~ iU&.bnarun I~up tikirlut b.k~ 'e Paris bu. memleketteki r ye lerin.l lI.ftt.lnnaga ve m ilessi r b1r 'y..:t.e gl!mmqJe bqJ lardu.

, INHlsARlARDA·,·

Giimriik ve nhis.rlar

f

eydand. bb'
nv'

at ~yordu.

n Ike!llerlml i yer inde

BEZlen

~5k KUBUYOrdU. Bl.J

.,.

-rd~'bi~ phlandt 'I.'e: Q~ nya dogru bqmI &lank t t -' ginleri koplllU§.. lKmI diy IPI-hla.!:i.1l.rd: :re garip hf!.~keUer yapa' rU: k~a.n vr R:l'gem BenIe!D dela. M)"gir En\'U p8lJBnm BevftlU
t

t

Heybeliacla .Gii.zelletiriliyor
her tar dakl i kel leri ta,mir eta tirmea", it.far "ennui tlJ.zlflrine.bir mih:ldettelllbel"l J'ui b8..ftln Yllpll. Inairta

diU. bqka Pire If'I''l'lll! v,ItBElitinin kilde olmUI

D

i. Rallklll

I'IIl l!;"timizi

lniUn daha Llr.LlZ 5nhlm min bl-·'-llCl·.. U llieri Id [I bi ... n·i i n i U~"'I.]erjllu@dl. QUnkLi Ert;;'li ell ~'" ~. "-nblJ]· l·lIm_ n It! J d... "" urk .• n ...... ..... .tJepl""rl .... ¥UnillJ. Vll.""ur]aL'mlrl Pire"
L "

limall\nda..ki rilk - llli.!trn.adlklarlnds.n Um!ll'umJula daha modern btT muayye.n vlt.irilt n r zl be.k:len:ud.. ikinci lIir te.r~i!1 IU~CLHjriyeUudB kalm ktadtrl 1'. bebf oht gonHmekedir. Dlger tlLt:!lItan SQl'I ilP'l1ll8nIKrd.. YUfl ..nist Ildll bizlm kl.lmijrl~1 i-

V k"H Anka.rsya

gitti

8f:r mOddeite.Jd:leri ~ehr[mizde huhulmllkt o].nn gilmrOk .... in~ e
hj~rJar 1"eki!i AU Rnna Tarhan du I ILkum i ek.prede An:kn.rn~.a " dllnm i til".

ltate:n general Fnm.lmnW1 'Dfh B1 g1eTi @')de ett:lkten W"lI. baearmak mechuriyetinde kaldlg. ba)'Z.tf

bir mezele:
iki.

tn.i lspa.nylll1m
il.ren fes Bi.iratle

ktirul~, ti .dahili

~en beri harbln l.esirlednl

biok Hiec rl r da lim ndaki Lh-. mil lahnY''' i~lp';rindeki ak"ll.:khkY!1ll. .,i k-h et I!tme"'k d·J[' I r. Bi Ihti,:,&s i~i hMlini IJrrU!l oLin
)'ilklE!me SJllda bOl;l~Lltmll umel 1('1'1 Hrll _

'eklH

j"ta yondfL
sttllavJ

bu Iu 1\n haZI

~ hrimizrT rIa emniyc

mud urn "ek lete bag-II te~ kilii:!lla_r

im.. Glin!r~bui tmda laIjIyan at. kIi.
hayvaru

onU

~1I.t 'hetolllan lam.men

ola.n Hl!yb@11 tgkelesmdcld h.&yli iler.~ .. m1flir. fllkelenin
dllkl:'llmll~

oldu.

BlI .Bl!r'alarda 1Nk"t. ilQ bulllt pey d& oldu •. Ve bliUin barb sah ilar-

trmda...ll iIQW.&t In lDlD IftItilml,tiro DQtuD in~at 1I1r .J'1i Ira.: &l tamamJ.al'lmtt olaulrm.

[ ~d(hkl!ll'l fltlkJiye t1cretindl!ll chdm t!.1 u~ret I\!makbdlr _ L r. Du vuiyet t&bll: o1[1rllk Ji:fi1ll0:rlerjmh.in 'Pif~ LimallJnd. daba uC'UI'':~ i!lu.tllmORLJlH ,,~btlb o]makta. ,fe ked
<: r'

'1"

dlT.

:e
kib g~
~ Rl.lm.lo.:rile

teklld.e ¢lrtlL B
semnzlik
kanla!Jr yHrlidii., ehrd:i.yt!'~

do an

'iJl:l,erkl.l]j birbll"l

'll'lI!Izeki.1.ar IU'bIlnd.an kil"ndi
Q\1'UIJIll •

~lI.r birer bil"e[' yete yuvarJllnm., Arhk. tepa ibir harb a.has.:I drfIl fael:a11iU1bir araya. toplamly& biI' 1..' rib meyd.a.n olrnlqtu. Etrnftan KOiJwsanlar.. al1ibl.u'un I.f.p)ar .. lbeygir1erinii bill! 110: b»1i.· halIar .. oep t~peye dafnl t:Inna.m. !'or \·e blrer f.ll.tiha oJmduktao sonrB bat LLcUlm. g-er,:ip otw'Uyorhm:lJ. Nih.8yet ,..II,1j; J g'I.1Z er . rralll lI\uruduo Ve: bozul..a..rl W!R.b biraz dliz.eldi ~

BUlldan b&l1l(B ed:tn d. He.v- 1kiiici rllo!I'eceile !fehm ih iyofjlDl"l lbeHad,,,Yl aLizf'U ek ve ~.n.. Limalllmiza. ton ihtjJ'.~lan gidormek i9'D fiLAll- """'....,...--...,....."". ......... .........,.,.,.., ",_ ........ .rete P~ .. Ad.d&.1i:1 1DIl:Veut oLa.n y.ngm yet.! k.Amilell iernizle-. 1!1!1~1ik Vp-'bUrll.l'!1 IIJ;r PII.r:l!: balhiil!! goetirile-uktll'. BuRdo &qka. tlll'h.a IDRnduaJar h.El yolJa.r B~)ac.k bfr hmu da PDioI!l!tHec8kt!r. •

Kdmtirden

!!Icmra ull IlapUrrnTIJil

nki!ioru I1gU"hl1t1I~laid.n. degill'lkJikh:~rdel] ~-c.;::CCCOCC-.::""~ ................... ehlinLsiz m.el 1 ..... ·ilzI:iJtd~'r1 bi~ld( t"lIkil knyLolmnkta Ve bflhass.a ml!yve iflen y pan ~('('arJa.r d .. z.ar r Ircinnektcdirh.'r. Ali.kll.d rlar 1 tanbul lim nlnln bu _ gfinkil JlIllin 11 ktJ ulmo.!'l yolundJ.l t~dbi.rlcr almagn a~lanll.,Ia.rdlr.

JIlon ra]31lnfl

._,..;.:¢»:x:;:::::c:::x..

da Alimlillya Vf! 1 yawn laa.llyetleri, Po.rul e Lo- dr8.ll.JJlklni! 'nwbetle ~k BonUkkalabilir. Bu if" ~ ilri:t:i5la.di ve ITL1lli tefevYllk:. l'ur. Pan isidll·. F:ran1l(l A.l.mlWjr.a ,'e

ltaJyarun

kentlbiIJ-e
IUl'

;ft!.pt:liP ya,rdlrn-

lann m\!Jmbd.ini De . e &ij,ye-bilir'!'

Burad1 lid

hal vuWr;

Birmem
la.c
3l!yoJ

.1"YIoWILI_

......... __

................... """"'''''''''_

......~

:lIn~ .r.

Lip;mya anIisi il~rmae... fasmdan. boUl imti}'ll.z:lar rilm· "; ~ de bu yard.1.m.lann mueib oldugu m~ p&n. Ile ooeD.l!lleOli.
athtmml'l'l

Limanda
htanbu1

''''

Yangm
Galata Yi.iksekkaldll'IIlH11I 70 nUml'l.roh AYrm Sofi ·t.disjn v.ki.letiyllll i re edilell ve evvclee d~ yanml., 0 up rIo t kllrgj LlVBr al'B,slndlL buh.i.mm bpDanm fnfl~t~miIA tll1dnJII ~npk, Ll Y konun 13JHl ilrnyn AnaunTu

BU'Dd.. :a bBl!Ilta Hr)'b~nnliD pilif bin.ff 8i bll ene btl' v.pur iakel~~
.F.l.Jlllacak glbi
YUlll
1I~.8.C III

yenile~; yor
lil1Ull1lDda

KD,o,A'lu roku~unda 6 nmnu.a.u.a hll'''An k~~8 k~1 Ahmet otlu Nilr.:hetin Drerinde Uri paket IM"Oin :1111. hln" -c • indlm r lralanrnl!5 11',

Ern'" "u'undu

BiritJ.ci. nn:tl hal, ,!d~btr devld kabul edf'lruy~egi Te ge.
o1ma.d1guu da '!:luna. k:a.tiyen m:lit:ea.ddit ken!er

neral F.i-ankom ..Ul.
rul

bryan etti.ji bir Ire~'fiyettir.
bind lI(]Jreti tim k& bal, .n-r1I FnmJIo i.;"n mecburl oln.cakttr. Fl... - t 1m &Ierne \'amhBlru neredCJ:l bu. benJr(U''!'' Her h. Me !t:a.ly ve Al. rn.nyadan de-gL 0 vakit t1u meseled Londra ... Pnri!>ll'I faal.i}"t!tlt'ri Oil" -e brlL-{J)( 1I.c:..ak b r. lfop3nyallln yenid-:!n Imlkmm:l)~l l~U'!' mWlim roh! uyrn.. yaca.k. lngh.z \'e FrarJ 111% 81 bit' m~\lki rUlIlCak, hi Ir1 Ro-DUl.. JIIi rnll:l\'I~rin' besled'" j "ir. ~a ~eller Qrtll kalk.a1rtJr. gmer:ll on un la.t'du. tllk.be1.tigi my ~et de. yaV<lli yn~ bunu g&teriyu.r. EI. ~tim!e: LlUndan ba'kac .I!le"·H\ f!'I'v~.lIJlgr.
Zatc:n
!Am

mel;'('!ud
I]

D-

t;:anl

k - pma
ikj kadmlu akbHistif.:uht bi-

Ian
ullimit 'kul\l'
da.b

f1.\JI"Ial'ldll·!lIJn.nn

'i'i!

bUTAY~

bll:yUkAds.iilg Dldll.I"u da v!l.pW"lar

I

It

I

b'·.~

fiG ba.ela.n onde EDver
en "'Ii e g6tii['l!rek

rkclI3 tablatln

buyU1J: emTi KaI"~I1'
p .~ ye-

n 'Jrtno. =_~~~;;::;;;;;;;;;;~~~~~ II T oplantdar

,a.-

bunl ...rdin
mRndt

..

""~,..

J

ol.dull1l1d fI Bull bnalanm df'.frirtirmege 'li'ermi,tk Bu Aradll. lim.flf'll'i'i JlJ r
kOnlli&t V

b a :I mJeniz

II r I

t

BiTka~ zUn e-,,,,Tel j.'"atih SiD81l m:: h IJesfnu.e Nairn Ni U-M iJe

,1rkcU1J~

e

Ma lim &_
irketi:ne

CnbJde i~rmlerilHle ~Plfl1 ka.r~nhill1dfl,n

bl.Z.1

:ferlerin~

.de yenJ IjIn kt'lr.

teril1 700

Uril:ya 0 Il Lib

rind_" 6.')0 digerinde
birtnT e$ya

non
l

kuru~ He

T rh

ebe.di m

le-

. ~ koym~ . r5r 1 blr &Cl m P a.nm rk ndlln btltu.!J askeller .. b.a!ilDsml!l.r.. ba~lli.n j5l1de f tihnJu Qiruj!"UD.k tierUvorl. Ennr pa Il. )rine hir nnhtJen donij. vordu. F.ak:at bu hllJ"b dijnifl~ l'.n I II \'e tarlhini k IH,)'an bfr hare. J..I:t !tit A.rbk onUn pc ind~ ~'LLrtl.yuler ~bln.n.ru 63liJyorh.r \'e be 'girlel1nl . em len ..... aamda keyfli ve

TUrk duygu u y ma kurum n n m resl
dili Ye duygullu !aym<l kunUllu" dOll Tilk imiie Cennet kl'5, I.ulnde (:i.1'1! bir dan. mi.lg8.m~re31 ve:l"mi~tir. 1ifi.!!ll!.mereYflishkl!ll ma..l'~l lie tJ!l,lanml~ ve rrl'll::!'~m!l!:re~ 1l:!In.l1I1.wda tirprizle J~pllll.rak, I b ..lk gt zfl 'VB eglenc-eli bil vakit "Tur

• rl

Ka e

In

111m
I

mi.

r~jrml

lerdll".

li
IOU ~

(lArktJll..T

_a~·}i:'iOllardl. Yam]'!
dOltl1l'Entatih
J;l1ll.nJ1

B.II. kYIl Vllm Zln btl mUna ebetle IIljylediti nl.ltku d vdlilef ahut biJ' .. IDa ih, ta..kjb etmt.r,le.r _

I

4udak1anta.n

4ir. ~a.lrI:.n. Turk
Laml, DiilllZLI..Il I I oJmlJ1ltlJ UIJ I.IT ,.

P170nl u.

uU.a 1W'&da .. ~

er ya.

tJ i Tal' .h " ....e K de! II Il'emilcri ill, s_ 11,.') henrir. to.mll.ml nm ml_' alup .l'8kin blr '2.mand. bfUtileccli nla~I.blllkt~d ..". Hu aC'beb<i.en blJ vai rlftl rl nn deyri le.slim etlil • , ba,. lanthklo.t·1 h.kklnd.a bir .t!abah :R:ilzek ncle elkal'l i'lnvB.di8.a 13lzdlr. En en e.kilet Etta k TaP rund pll n 8OJI'I l lkikle ... en lIonN!. bu d gem 1 rde 11 ZI lildHAt Y \ptll"lT1 i k~["81 ~ erllli~ti. Bu i(i:llelilc bun}ar1n te.linti j~i bfr lIl1.1ddnt ged1ul-

A ImlUlY d oj tczg'iI pllm kt:a. 01 n ~li"kiin

s.lg'ortnil;LZ binnmn i e 8.r"~ esinderl ynngrn IC1kml!j \e yetf~ n itfniye tar fmd _n trilla sir liclill~ rney( n k lmnk zm ll-ndilrOlmflr. Yllnglnlll ebebi zLlh ru tab, kilt: ~dilmektedir.

I'rulunnfl

~ll.ntalELTltH

k:'l:plp kn' r~ Ed l"n(!.k 11th D1l1kim v Ie.. krden de mrd ~H alll -I 1'8.pm'~
",I I 0.... u

e ib t n tic(> • de
IMrm~ !.T.

f.,{>on In n ant Lar I~i _
yak ,.

.i:1Clblrllkte

I hdfl
AJrnp ~:1mjJ Sillm:e.rbek so knk 26 'flllm.:Jrad mUkllTI Mtl"taf. o,ll". lu H:omdi mUrDC.R,j tin r lim ogly
••

·f ral
B'e,ikt
1

mak

~ D1kilita, Sanka. sok

6

$Uk

tal' fmc:hn (llIIn11 t~hdlt~dildiglni iddlK . tmi~ v u~lu ak h:mar&k lehkik ba I I1ml~ _

br.

'tujiuh kJ ILr'1I m ;em-

cektlr.

OlomabU ve mutnslkJet mU. d mesl
ClJm1lu.lije.t G.Jlz.I!l~1ii mllllll ..... ()besinde ~!)J'ial1 Nil ... Ih.,)'aC.!ln .moto.'li Ii: !e.til" R{)ynkd eud'en l; elm" 'k ti! i~el'1 U efdiye kl5,rl1nde Dk& isti ._ k.:tmeft.l:n R'elen [10] ojiu Kll.ltl
Dill idarwilideki

- F.tiha.... au t&t:lhalu a'"l1d bUWn Bllhl.. 1'. Inl iBtIli etmh ve betkM.l ""j!Q1D ar'k.alllnd. btr f tiha CI • rn."lI. davet etmltti. Ra:iJe a:Qam D t.iJ ~~D kl:ly11oe celdj~ ta:rDa.Ii , arktao CU'bd1.D. bUtna bir IIgI

.a'DL

'iOl·*,1atc.lltanttllj

.

Olla mao

11a!l1.ar, 3I'\el"le:r, bilJlmU1l.ar, m.e.ILa. Jar .. arJi!sd.a!n1"l, 14alyt'tL tarlh.io 'bboli ettIftne gftl"l!!! t5,1lJOOI il'll!l.ll top
~

le.ll:ele ka.r,l .nblinel bVlII" taJnnmA_ rind ympil cak IdU I l;:;Ul V'I! Tnrk'te lroJlllllrIlYlP ,. .. b.IIU1~ DeDi'l";'I:D nkm liOn 1j1D.l!'okAim ft_ Col dille-de konuttukJumm teIlmb; y:ada ,)-' Iltu·dlj1 IIU teVl.1 wemileri. hme1 IIlO:nliqUn 'l'1i leV!giJj v.tam ,. rull m_ klnlerinliD kU\l'Vebti.z oldnJbl.Z1D haklkJ ve haklk:atJI ev'lllan g i~jn Ihiland.u kI lIU yetmcllimed~nilQJJe.h IllIi! VI!! m ta.h&.t (l11L _ ~~lirilemedi·~ bilmemlil. i;in. hepimize lIZlJ1l 0- UystJanu •• ,ailrdJe hak'klnd bUI allhdtlt"lof arum. Jail Tllrk nl&.ru. TIlri: klll'tlllrtl. 1'01'11: HUe iCllbuu:la Dld:Q'. Blze n nJ.1d .. d. r va yet Ie r d.:l.I malJit.u.d.ir •

08n~zbankln

811

tankla ..

*------.Jllf~ ve yo
1]12 il'li!

. (J Ural] Ab~dltl V!l lJ Fehmi HI' tl.},ni lIioka.tta N im Kenan rrllarmd~ eski biT kill yo. zilndc ~Lk;nl1 ka"ga.da RCililnlll Abidfn VI! Ft'hmiyi ~pa He bS!Iln _ tflLn ~ triLh)'1IIrnk kBt;tJfl i.ddia edilnUflHlr:uf I Mt

lU: serIl.la.lre "e . ii.l.urne:sj1e tahk,~ ed.ilen M~il''l)rk adWiltw1 .:?ranko ktl\T.
\'etle:rj taralwdan lDS1i1 umhe. tile. i!jgal edilml"Si ve IbUJ'lly yan Jru\"'~tJerinL.1 girme.D1 . yaw dik.kattlr. Aynca ~ 0'a.I F'1 0- Fran :hLBti\metine PirenclerrJe ..unl tab. klma.t yaptlmlyacag. ve hududta~ m&kul b.ir mi1afuye k.... 1 r tayyu. 1 .letuynnJan vUcude gctirikceti hs.k:IundalU 9i'SzIerl de bu clhe't"te.a ckem. "dltdir ..
'.I])&nya

nhJ.ar

Be 'QgJu ha!!t&lla_

",evkl!<lilerr-k Janrn~tn·,

b.hkikB.

~a,-

TA K V t M
1939 Paurte.i

i'

13 $uEcat

11

iIlllflllU'

h otD-

mobiHn I'Isdcme inc- uj"I1yul"ak dnrnID1~ iH d~ in nca biJr .kau vo. ku. gc.lDlf!m'~tJr.

a

H Icd : 13 Z il b Ie e., IlS1 II HaKbl!il!ll US4

n

Nftil!e wua· .. hid' ~t51n1n.

larm:uz!!, ruq.all d .. budur ..
Demifl,Lr.
B'liIndalll aon:ra ltllnUD'IIn b.kIb.rtIlaye VI! ulq:ma..k iried!iii h _
l{ire.kJl

hyw .. t~ anyaoJa.r .i.l'U11l. odefterdefl bahederek cia m-1I.11l deD.d.i cemub YlU'uilk tu,lal i~inde d,zlel'iq 6U llariy. r~tl Jll:Pnm mittiE.

frc...armtt

l:WytecD.d j IiDE! Illlrnral:l hu III!I1lllbmdl!re e&dd~~lnde 18 nu~ II'l~Te.r skHe,rlne nlll!IU",H'I dabD II. m.liira..IJTa.hu tabrikU!ll _hibr Ha. ,Jng ILa \f1J olU!p I!U boru1anm.o d_
poLara D.B1U\&n btl" pAr..

Hall.rel

KU!IIII

=

98

btlhBlLlhild ~ di!flJik Pl 'lUanllv ~eb1l de d{l~l.llldu.reoeJrr bl:r nolrui.rur.

gll1fbJy.tiD

Dr. RE$AD SAGA

gOrler .. htl1\g'[lT bftngllr

tiki

-nda

.1 _ olmllll

DlhIlYH 'YQ'-

"IfIJql[m.ll~ ve L •• U Iremlle.. ri.n«lIe iraheiJe.:n dill~ ~.JlIlmuJa

kan.r

"en1m.itth·.

, k ~A'lu IUrkor •. Ie diyedd Camhca -.dde 'nde 8.3 DUmarod mukim Artin oiJu EclIvMrd r Ind I n bD~ t4I!llUUU. bJdltun jd4", trn1t

V luglUJ ,&k.tIILDIDlfbr,

,-----------ttII
; '17.40 ~
'(ab •• I

I

12.28 -

IkJndl:

15,20

Pft'l"Dlak.kapu.hl,

I


AIr '"

]9,11

• :5,19

tilt latice CU.l11U' of~r H nwa tara1md.n dlhl"[J)dIJI'UnU IddJ& W.
V. IlUJJU

mnw. £kJ.nd

da.irc3.i.nde

otutaD

,rak.ll.ia.I'IJDlfI;Ir.

\
...

~

,

,...

,

,___,_.........---

--

-

~-----~~~

~_ I....

~

__ '----:"1"
~',~...___,.",.~~.!...

,

......_

.'

_

,

_

--l"""""I"' .....,.,. ---~
,I ,., ~,

_

~ _-

f

-

_.~

...

-

---

-- ,~.--

-

","_""

~r
i:il~; .. ,f. -e _DLdunurlf~ 1Iinorka d IiIJ!j D.LD. "W91yan ta.YYElrt'lteri tarnf.Llld r potIl'b rdimaru F'nlnkODtIlI. kararJa.

Turk opraklar n-Bur ava Kurumunda Italy mn Gui' k· Ih -I 8,300lirad
(8 .. ta .... f. I inci --1 l.tIm,,~ nh, BeJ!l OJ) TUrk bitin;1!I i iJiliMt, I.hinl_, lJlIlr .1;11210

-yf.

A

,

t

"aI. (

d., I

rrudir ~ Bi:a: ~fi diJ:i:l.J..zj m~do.f(t!l m~buriye'llnc!e kalacllgu. Faknt Ruma'dB btl hWl\lIlll~ mizi :!piMa{ edecegiz Vel FnllUj.l:I millel:i uzun rntJddet zapte~ hldd ti.ni 0 zamangbst recekUt. }{oma 12. ( ,) - taPllllyadR.ld ttQJyau n riplerinin iwCI.

biD' ihtilM' ~kuacak

bir mik r ku ...... et II. 1 II illan mfht..fiI um yetml~ eekeaa .bin 1111.,.(B.,·t

Du nevi ihtil.islann onine geeeeek ve H v. Kurumun. biiyiik maddi fayLalar temin edecek ,gi.bel bir teklif
1 Inci .. slyle aeilitdril:.ki tnvzi!:Ji ahb.k_ TIIYalht~ gtiTille • ve~hlle lbuliul edJten l'!l.ra 7,500 Ii dcgU .8,300 'Ur.a.dsr, "trfltetelllziH 10 ~uh t 939 u.rihH oiish 111 b wei sahife,ainll:l i!t;Ud" ,eU sUtunlllOd!l Bu .tid mllhim bir lhtil b.JljlJ~ altmd_ n.r dllen havoilil!!!in bl'\;;:;lL10JdHlan lfl.vzih '1'(' h_.I3- . hlhe .'1

hit

phe m

cut olmaBUl; :Kendi·

ra

hilim _ rle

olm.ndlgl.W iabat

te.dil' Di·
B.12e1

ise oOyle dJyoriar. m.J.n.nettar 0 1~ hulunalu:n..
O!l 11

koy

_{zrui!~

ka-

Lilt btr ttal,.. 1'1 ardusueu aylfl.tc. uhHe nuhh ba halde tutt.tJiuun eih n blHyor, F'tL!;Il!!tJE!r I terleh!41 hlk y Ti" amanlrl 1 ly n eldli C 10Uttffm: Ir I l Ida oku:I- aullirlar. lI&rhAI~ • d-O:Jtlal'lnli r rIP h fl' I M 'I't.lrkl ri urn

,.,.d_,

Mii§kiilat
1

ManaS1Z

.~ rem
tu

dilm~k~ ohm bu ~iygsj zaferm milmuha b ~ ~ nnsmduki da.fliaSma lUsnm 11 o!dug U tak~ I)lmfLlhkl~HIIII J,illyprlar tm dil e de'V!lIIl e~Ktir. Faka ttdl-I yor I 11r'lli, zf \'811 L Ville v 'ttl tit rl'l(l.p ..fl. klfidill". fa II: ndi3me iyui uten aali e-mhil 'eril1lj!";1 .~~rdlemlird !kl 1'1"1 uPOl.!! elmAJot t l'iIiV....tu1.mull cleoiJldir. Oroft' s-u te.til ReIRZziullii Ell·' marl otte~IJrll\'r, L:lrnili~onIill'nin dUnkil 'Q]ak ,Je"lini ttalYIl YfmlIki [SPfll:!)H.LUn ;,tiyW!!t Hij..e:r;n C.It'd YAlLel N tel.lnili ed~~k idiyDI" kj: rejimlnm !il. vey btl t nail. h~~I' Bu .KH.~I!I't.e hs.h'an he.r~:;:fllJltl.rI['l111 mill 8.yni olmaslnl iddll etm kt~ r r, • 1 Fr daiRtihfalklr blr silln":ltl(~t' 0, ,&I1HZ bu rrJuo1n d gru '0 I 1.11 ~B!ilrtabileoek ; b8.lleJ ,t Iii'" ve uti kU'§llandlgIm btlmelidir. BIll guctalliIilrrnda.n ir1 YAni I JI!W 8. tBoptlU. maJm.tl&mtK Urt Jarak kuJ) r lI...t... rl I if! i ••",flld.' oIanlIoJnl g~ bIZ da yo.lIIrmdu' formilJun u_ygua halJ;J t )i'fjre mevcllt <{md .. k-llfil'olaI'I11iltrvI.li IJ;YIU WI: han etlel"l til. gdmi!jl bir lsp YlUIlD ulHJf a.r-"LIfU. dan fi~ Td lyi"' vem'd@1l "i"O \'f'rilebaaUniiU.i iml-..... mall v~ Uriian ii rli tok&lDm elm tni IU":IU edly .. . n ~itL IlnJ,"""lruhlk~~lr. SIl~'lelid liilll ve koenail balklorl Val~IIBI)~: 12. tA..A.1 ~ Dli.o liM. ~rl!!: m Ie I"'H~I'lultJ h... er • M gtttLkQe artan hil' ,!lm l'Iaia.t 2O .... U·dll d~nlfltn uyy~ dll!!l1U rl ~ell'lle-kteril'r, e.i:>hretmJ:Ute: u~ olmal&:nDW 1eri ~cj deIl ohl.lu Vaiens:iYH_ Emil'll.'! II Y.<I.bJf.llcl bir ~rk l t!lil'lP'l-aaS&n1D habuil netioeBi Olmad~gl- klWIw bomburdlJ1i elmi.ilelll'ir, If buluII811 hy nule", +:&eler f bnka aJ kenCWeriDe 81y'lemek1it1n_ ~U· DilD ba.1l SIl t 11,30 d ya,pJ.lid1!ll'E'l'llnl1l U~lY lJl I 1'1 butUI\ 'H.baIiCI 'SLldeIerinl rica ed~ lEt ot.D i..lk bombudlwumd H, <,!;v tllkelermli.. :tp.lIA't jIIrop.llB'ltuti ye b.ilkOmetl.n pe:k te- g1bta edllmI]I'eO;dli: YlIklim1l B" . llolmq 26 k:iJP yar&1im tern 'Iar lletic~indl:!' bi!" e gUn lIir vuiyette olmJi.dJtuu g61il,yorot. ~, Digi!r tMaftan 15 ofi.!J!lyl.lay. Vii muhtl!llif milletl!!!-· K,..ndm,i Iq,ybolmq l'1ts!ted _ b YanJlJi Valmeyamn 51(11 1dI.9Blelre &e- boo~ k Jml,or fin b&yralll81"lnl ta~IIY.lln bj~'ok !re. nDlIyaea.Bl A.bns.mya da dabU oldu- nub~[]Idd:U MIIDu8 kMa bUill! Alllit mUer ~nlu.l1 lIm,l:lmIH~!I lstinya bald! bO.tUm. ctIlnyayR maJilm OraD S.de bolDbaniu:nU ~erdl:f'_ '"mlnt 1IloBvuz:lf.l.n !)Id UR-llrll.l biJdi klerl i.,Jn BoC.A.hettiii Yaki bur da h 'II'uza girlynr rdl By nr'lJ..:61; biElm ellmh' J(ectlktefl <iCH1rlll. \. zi·. yeo blr m [' I dahil hu .,loIkild deVi.111 "'tml~ t k t hir t,..iI.n1 II ~nrll h 1{1J:n )fino/l ecnebi gem J r OW' .'fillV!!. y IVf:l~ .1:7. Iml~ l'ioOn ~ IIll1nJ8rd .. dtt bll hl!l'll'Ull8,[ ,flllfll! Oe-

dar ~buk y k~ I) toP1'1l]II • larmda ycrit'~miu olano ynh,anC!larl okadar ~.a bnk bertaraI 00 blleeekliI Tutulacak o!:m )'tIluQ be oldulu lUJIl'Yor, aJlklimelt;:.i ~a.nya Deldindeki lngliz ve Ii'rn.!IlSJ.I; bilyU elc" referine dtinmemel n ~Im dide:n .kararla.§lnllt:Ir. - lulu YV' lun iyi old u,tunu anla.mnk ic:in Al· man ve italyu guetelerini IJkUJtl9

Franko.ntm

iBiyaat rAi'erindoC!n aonr:

kadar

l.

J1l

olac

tl na. thtl

I nor-

~elble~elderf baklQnda bugUnlen:l1ll ~ir makale n~retJn.4f olan G~ornRle 1)' tnlia bug"\iin tlkrini lIuNtle t;alldh etrnekbdir.

,u.

fl.ttlya
B

F\-:a.n kL)y"

I)I8,n

yal"dlmt-

mevia, Bu~fhlktl It!tly.IHI1I1 Iltmk'U ltalYd olmp,dlglnl bra biIIYO:rIlE. Faknt on mll,,'onh.k. bir tta.1,Ytt.n 1'_ U~II ;;b,!:le!"1TJ !!' Imt.'vl uk: unun a\'lll.lh rt,nlytudfl.rm b11 gIll
eekl

Fill dahl! FlZamiBi t.emiD ol.umnu nn VEl busUn.temio oJU1lll.11. !ayd&l&r Ilj:Mr.ni mllcl.lii.MI'l RlUllr'f. Bu SUllIe hl&YU-diyecegm., blUlun dB. bebi gellrl mRbUlJl bLLlunan. t ~ k kiUUn ifbu mandut gelJ.rlIlc nisbetle IUz~Im.1HU g"km~kte oluligu le~kilaUru[l geni§llgt. gil.z:iInrten b(J", ~Iritlgu h:z:lIII. mlll!lr&fhr. Ji~ IiJzUIIJl9UJ: elan OOf~kkt.illef\o

a

ane

hentiz.

~!['JdRn

ehdit e.

rlue

rruruz

Acfl.

Ifl

hill

bugilnklj

Tti klerin d e

I tinye

h.vuziannd ;~sizli

,11 "..

on·g r ~ak~ I a

In

Yap

-I

t.raf1 t ~ .. ,., d I i.PtIj1l II !:.aY)'iII r...It "k~lltil h aYukllndllki teIgrd, h!;a kl," I dJH8iIld~fi I!VV I De gibi I.,lerl", rut'! " It "'I EkTem Klhtig'fn "·elc:~ bfl-I.II old.,. tlull l YI ehnek yok m Iidjrdigimi7; ribi 1..01 erdUldli 01· !tim bir m!l'olM!l"di BLr adJlmul. ujullu teyid etmekte.di.r. btJtt!JI hj,yahnl diJor1bt gt'~fT(Hkf.€n EKREM KONIC VI: UYU_'TURU;U;mra biNlel1·hil'e rnLHi~'P. rn blr 11:1eli MADD£lER KA.CAKtIUlt.r oak~ll1k f~lni ba08rabUmegitJil' ~~_ Diger taraftlLu ogrendiJUmize en iml!1n yok1ur Bu btlb.bl.rl~ riiir6. Ekrem KOtlig Yl!l1I1LZ t J" - kS[ld~rnln d.a.ha eV"Otddl"n bir~ok yClr~ ].,:1l~liIk~l[lKI ~iylf deiil. biro .k&Q-lik~lllk i~lerf)'le me gul olm,lj,oIiil. jam b' ka k~ak~lhk i.le!"iy~e beynelrnll",,1 (Lk~llarlil t""mlL~ta ,e mB.,gul olin", t 1'. Bunl.fi oa,mrla u),u.,turueu i1'lildd a~lLk~Ihrl iiil!lmektedir. lddia edild.j'ine gDn! bundlill bil'k~ 'ne \'\'I!I AlmB.n)'~a til1t~r Kgnllfl .nlltJ Del C.oey. aduidll btr, kl.~lIk~l tcvkif' edilrJ1 ~ti, mJu h~&l~mln rll.HlJuh. 4QO kU LI}'U'llWruCI.I iidde bu [L1urnu~t:u. 0 :l:am&rU:i kikat, hyyal'1i!: Ht!! ,..pJI.n t.1.I {,Ihk l~i[lde Kln'em KO.alrl.n i lJ~frn _I nldut... flU' 'N" I"II'Iltttl',

ella.

l'

Ir?

niz. FInk
meg

vlllHlrkal"11I1t1

hlJoilr

.. fill-

~",rdik!~l"i

.'rl:h'ilImil"lW",

BLlHun n blli1h~tl ~eb bl t'l I Deniv. Rilnklli p,to!J ,linda t'. u ..... riyd i4 rvi lerin[n Dtl Y(Jldtl lort~nne"r Icab t!JI I!(";II'O i !Illrrpt .... m~nli, olfJuklarllldH U'fHJl II Ir. I ~ pur rirmaIMI·UlI,. mOte ddi1 Ire IlliT~j iniPI Illal lml",dll n ~(:'lIp g "I' li i!I' I ~I Ij I • !lo n 7. <I rt 'i n I iJ. rd u hi (' h'r t l I,,'-hi I{'m 1.'1 u 1 rlml7.U
BUnJ6

ynoc:a fh'at
II ir tJ.1U(I m

11<1-

h

Ii

I'bp

hi:!6

bulunm&lIl, bunt Iii yapmMBI ~bj ]'di. IElaem 1(6 il".ln bu
IUflilCU JILl l,

uht~1l1 1\Jliir Bill.lllHiftlpyb eJ.:ild@ uYl1~-

m",>JJId ] I'" k ~ k~lhA'1 J'loIp~ y"hlld b-v iOJ tEte ro~ O)"llil •

Ii-llII,,'U ~k kUV'I6Ua nll1hi1:lM1'!ldl. NitU.im eJdf' eWjimiil mlll.llims.L bll. ihUm.klf! y,,"nlID'loriodIf! 11&i. i.Io.boilt fIttI,

··Y.lI.a
IW"eV." p,J'101i1

..

I••rlnd.

dtkka.t

~O' ",her, b-u ' Itlmlt N r cok. IOm.t eLd. til •

"Ii
U

B\I hidi filiI! n~ 8tU' '·hjl.YIImittU'. OkU!111tlll nml ,.nnd.n, _liDi, EkJ1!lm KIrn~"'.hlr IUbU&lll 'h ~ mflutll mU8l'11!l .n . iKmJ\, (Hw>U.!!IJ! - A kme-~ n• aJ f:f.i"eitl itdm p edllrnedltiDJ lrll • B'IItualiutml!d. o.u.]Kl.tl .. rd~r. C .... 1'I.i}'OiI!HllHli DU:g-mec:llel' koyliudQ Mu. ~J!Gr."U.. T .bu.l, taYYilN' _ Mbiei ... lI:lld qlIm~1I TMl'h I.un TI-il:il. Ismla'ld€l 3 Ylll1li<1"1 k--CU'ilJlI ...~ d..,IMJut do!la.,dlrI Au..ra4. d&tEUmul. Milt I dl. h.antet:D ot'lu N~j 'da bit" qacull oeng dllMrek )'aDlb.yn&IntJk~ Wr nh na b. ill_Ida mil b:lr dDit!m ha!lndl. Ibll v. 3lmlhjttlr, Coculd!llnDl Y81m, Ibl i,] ri dA k<iil-.....hkhli b . hU.Induno br~ m eleh~r 'lMI-ylioC. teMlkeh l:H.r Qie lld(l tnnll<l'l 111'1111 Ikltr. E".QlI k,flDdJaI .,,.dl lanm . ol.c.UI:Ir, oJ II!I

w~

d15filD

ve

ek

ve I\glllmBkt4du"_

rldniul.!IJ', Bu tluretJtI bizde Avru• ' m nlUlr)'le ~Ik qf kurma ife "1'(1 Ii k .l.ltndllal", B"" f-1h'in me mLirlan bir al'ahk Toplc [H raVino K~lilel'. Bura.da.ki i'l( 'a~ bin tarih !,rad1'g nnl ,da t 1'1 if Uiler, fj lenni h.!l?:ITlacllh:r. &lkidtl!l '["t.lri!: hilgjfllil'l"l. l'hk mUtetebbileri J'III(1zeleriruizden, a:r,Lvlerlm.zfd~!I r!lltifade edernlyor!l.T[(I.bi tUiLutmok flur tiyle te.dvir.i halindt. M't1uletimJz ·/e b zlnel ev:raTrlurk Ha ....a KurulDti hilik !orlinda de 11m li'IoIL!IrB.fLn .Ili.ZalmiIUIl'l.ernin. v' '''''nma 11.1111..'<. ~n~bilere a~tkt._ IfUze.L bjr miUoill~u. h~m d jblt:iliGlara lJleycian kalm8.RlEeW] bller.n elin>e (otojTaf1 l"1 ,gelt· D~gE'1" tuaflRn bu ihbl' me.&el~, WI man I tlIUd31billr. Bu tnkdilrde ili. W e';'l('rJerimi Pl'k a'Z.dlr, lSi ml1neeehetile m 'mW"iyeU itibuile r t Banik3JU Idare.eri lIe tedvir' 0- memi E:'IK. ;dH.rei~ bura.U'd.1. bll n - 1 ayaru 1i8tahiyettHr bu ~ttliln (:ok 1 hmab vexnelert sahip alarM vUCUd.1;li iIIt 'h. dikka.t h.ir ml!!ktlolp aldlk" Hize ~k g tiriltni.Qo ,cdliDkoutrnifu illveten mill hil~ inhi8!ln klllrTIH1_,IBml. zin~lerimi2:den )'.lmz )' abillllc!l:lr milli.yiliD geten b1.l miJlale4y:1 aJlk&k@ffel memur o1.iiJ:Ji lilIllmemW"kr1-1 d!ar 8lo.kUl1llLaru dUj'L1rrmEllk ma_lt!ia. mJUII ilta ttIrlle.ce.k olMJ. bu hlu:;d ~ istit d~ idiyorlardl. Her-hall'" 1)11" bulm.s.k, ke~,f8tmek diile ::!iltlllliu.nll'llU'411 IIYlllem g~iriyo. h;Ln Ibir mlldd!!U) ammla bu tq:1ri., la.ri'h \l'e~ikBl:!llll'll ~ ;~:l.;mal!: .}t!reft T~lrklere blrl!llnlmlru.iE: ilt mB.l!ariflnln ~ onu liialiAJ' bir fordu, HI IflJ.bal 939 tI!L.I'Hili fiUl:lhanummltt&nnut aJikadsr memarhll'Y Bu feu, V8 inhi IIltCI :.t:ihniy tie biril'lc:i sahuesinde Bul"ll.lldu mUhim. DlUDl.lI.m tan~i t. oilltuk verilmePIlnin. lill ~leriDlizmoe, kmLll'lh nelerlmizbir UitilU Berl vhlLBlyle T YYlLr~ 00Ikal!mlU.k fj geli( 'kB:nllali. eylm, F'vlI'akl:ll mm:fiH bllLkh' miyeti mtLbulbl .!illllwdan Tuyl"l1.Bioi 8uretle kllfluDlanmlzln 1mbtl d'oI4, hfllzinei :o! r Vil me,'zlJ k&lmaml biydi. re blleti para.:. Indian 1560 limnlll ill- 1lII1l'UflI11rl(I olul!ik te."kH II arlda11 $imdl ganbii ,u ki. hll fen ltitili.8 ~ildiii II~ by P 'UllIn LiI: ndi.ll dBh~ yine 0 m.enb:a Y&Jl.llasi!e temirl Y ldl II izl~rine :s<JI1 ?aml'lnlam dJI ta,-ul[]d 11 lilt R},dll iUII wile(-efinj dileeelmekte buJJDl'lnHU~ olnn TI,\' fLll!tIJ,rOl"I1Z. MiI~ e~ler[ b.lll}I"nndt' noted l:uJ7.llmmola Uu Ill" oll1rn'lugu 'ill.re cemiyeUmizin W1klw.ltru 'bir d:l 'Lu !ulHl.nllH LIll11amen Lailon~ edl~ r I~ret .pUlldikt II Dlaadlil. bu lahn ~"l'lu.u;dtl hl!tlr'el3jjl~ ~l'Jjkillt It!WiCltfJ' hm V~ Turk tlillilller111in emil"le~0k yllk;:;ek l:m m.1.la.,la miistllhu8m run 1Il7.!:l/lmu.>qndu.fIb&Sll ahtio.:w.k va.ri rine .amadi? lululllla.. I hizlmltclen buluIImn.<;lna I-agm 11 kefate'ti oLml'lda~ tu.la.llg-wnd ' 1 JIlllllllln lrm kabil .. l'lel'i adeta :In. k Ilf)·nrJar. Bill e· d.JJ?I I{~ m~ aitc;Llardiln bin) Ie mli~· ihtilD.9lllnl'l online ge'i;ilecegi gibi bll , rle-rill fof.ogrn.[Jarm. Pari4e. A· te 'I«(>n SR,IU tya n bir e ~iQl;fm.. telj kldlller mYn!l.Sebetiyl~ biialU till9 I Ve dun~'amn h J. yerir'll:l. bm LIII }'llptll"aiJg, l .. reI edilmck u- zum in illde bnnm:brdlg. Ii ~Ieri, r.j~_ladIKIf1lIZ. hulfll ~jd i Iilirn lil~ ihtnum dati 'likl'l k mlkdafml.?in enel Jilerifll memlekehmizln daml..r1, Ilt ,"I rlC Llm' bUill rtl.~11 i tid'i olmlUll ihtimnjlne de [,",ret «In· ljIiddetle muhtu~ old~ diger saba. ·dtfrliyorlar. .-hru ~ LtL, Am -~imn annal edilmediginl gi':ll"dUm, Itlrtlll !;JlrfetLirmege nu~.ydllt1 ~:llrn'a- fJl!ie m f-I ik II d.1 H1"., iv 1~:rin b [H L111 \' I Ita.'J' ~ \ we emlydirldl' btl k I bildL"'l IMNk. vucLJUanndan hlll:tkiyle i:.. lientHrl OIHl}'U~lIhu';I 81'Z Voll fotLl!f .... f'HHir~ I,irrl1 Hot h.JtJ1I,H"~li" i~'ln katl .le l·dilml,.!~Jdt' ~mit1 edilmi'll olu.r. lnl'l da o(j'(lk llCll:.': hir iiytltla i!olltfyell. OlIfo1erleolli t:llyil] ~JcltliyoruJ'1'I a..mu Bu labii netieelt'ri vat.Hlli ~ok memh::keLiml,-'jll \ iloy L rfli!!rkezlcri.nyiJ'Iiliek ~a}'dcl"l~' .JgTultlddu.nlll g _ t ...t~ lemin ed ilnloli!ktedh", ORlurl~ri. Iii ldlhiphaIlelerdl', nlu;r.elerde If!:flo kl~zalal'lndakl tt!lekkUlle1"ini.' 7):wnin UhUllilrmda her gun intir;irert buzi bilgil1le1"ln II t.u.m nkaJar bil' <;C'!g-rm.ia .. uku_ buldugu ~ i dell 1'1'1LLelif pilruzliJ yurl IBeh 1 fda IJa?1 milze (]ir..: k 1'Ieri nden 6led 'nber' 01811 n '.nyatl.llil ha'lll _ flelel~1 imiz. bllkk1ndaki In_'meUi gor(ltiJd,.,.·i wdukl r biz;i bu,:, Lr~ hlDldklayl1'U nliilFlIclllm'LI'Idll!i1 IlIIlamakta oillulai'l Y:L1.map 1Ie [aurir Vekilimi_Jo,j'l'lb~ 'UIIUii Ollll1 .. gt'l;illlli1l mil'l gLIII'tI y 1I,. "'k y IlZl arkad 8.'1 !llnmtzl>1 .. in telkik ll:narl:mrn koym.)..t :'8h~el1 bv te~J.tkYlilIl t.>rllill pttig. C8.n~1 ~rad leri.·le telill'trUz dl.i rm II ~ rIlt"1:'iJur ('Hi. 1'll.yd ElJun n, :kJ,JrmeLi imklnudll sib; '~ure tile Lel!'il i'"''' JIfbUVIi ffru( dJ~lIl[1mr Tlirkiy('(j~ Lmli.'r'uh bir '1lll1r ~rleme.~1 ~ \'Lf ~Lj.ll'Uekt~vim, .An}'Urdum narm'l'l I:fLndan dUerkel \'~ te.1ekki.i1 y~JkLlll. Her Tilrk hil. calif: 'Wmin oh.ulan 'kll-'ltl~tli flli .... d:.ll I~ten Ol.tlll k!t11lI'i,llulmJ dill sun.atu:n. .l7.illi bu m('nlHlllllliRn i"lclll'i~1 gibl i~lbde ehn lidh', Bize habil!r '1e:rilditine gor!l' mUzelerin1i~ blr,\;o\( m let tlbil~ ..e rnll,'kill ~Iktl'thk· IM'I ItAlelI", h!l:r..lhmnll kapll.rml k.ll !m'lmt kl.d~r iltl~{(n'I.Ilrnll _ A'Il' ~yiAe:rt vali!ll Hillr' MlIliltUii. Ad.fllllU \T€ .>lmerika mhplel"J btlUln IM ~.;c: 1~ f~l\, AJI Bu ':n Ii !h~yruHUl htl'" fl n tt!an Kay~:rl bRA i !UI. l\Ir .tI.Y'IIIq.111 kurhllltJ,uJlun I lSi IIH!'U ~.• 1- 1111"eril'lin r~nkli ffltoirtlofJannL va kuru rILL! III uamlilUi.lJIIIII i 11~ll. .. mH hlll'hn'. BlI.lgtln elli kU!'1l, IIfbi IlL!iI:r cl'r~nflmtldUI·. 8u mlll1fl~~b tIt ~ V6' JtlUJlloLmm i'l1ku,llh IUJ~runda gO!!" 'flora JffJ"d('rllincc Luncl'ra mn-~!If -. t rllfillJ Clllldl1l1 iLl~Lk kUfUm mllll.• hir d]'l di.lndun h~~tan b~h. 11'1'" tphi"'.'terll'l"lIlden tHin h'f I'1ldmebU ve he.all.l'hlnru Iletkik oooeJl m~ lettmi¥ he-r torat b"'YI'Blkltirl don,. TIlHIiQf'l'l frrtolnluu 'elJo tTnoe'k f('ttL hn tur f~ndll11 tukdire Rl;lzhf:tT ::Lllnu;lhr. ~rlir.... ,hlJlr dl.l,m...'LJ1 11k rntlmkllnd(lr, 'Rizim 'tl7.eh:nmiz~~

InuhtoctLr: dell mLlle'rl'l'mt fllH. sri! varidutm muhRiliui M limtU'lO zim~Qgfllm~L!nna mum Qldu~lI. In.dar atlrneth c g~iniiga ne iCetHl]d~ alnln tahu alman ve IPmniyoettl> nu, nlqllAn a. tl UI.167) llrasr iYlII.n· h!l1cJuguna kan] OltLi'nHya:c!ik .ohm bLJ vo bileli :wlll.II"IIHian, 01,637) hr&l'u l ij.('kklil mensuplaruun sec!iyel rtni 11b.fi1JlpiyUD!;IJ biletleri sntHt beyi' snrsaliik ilu dart iLZ!lmJ istifadeye )leleruldt'o olmak ii7.~r· (8,3.00) lirasevketrnek sur ·till:c" ihtilii.J:lIIll'Q kad-lr. Bu Ml1l1lUtlp (lnl lira llicretll VI! rjlnr gijtiireC'e~ de tl'ttlIr degf[ midir" \/Iwl!iHi bir ntemtLl:'Jur, l{e1l1diHim:l Bioi itibiJJ'1 bl.l def!.lki ihti.Laa 'i -ri 0, YUkru>k m~ wr['o1igi VI!:' kerale~iA 11m l:Iul'1IadH o!filJgu gibi di~e:r viii!. _ kLlllnnlldlj;:i hakkmdaki flkrll yerin. yet merkezlerinldl,!. ,'e hlill..:i kualiu". dt:' Jegildil. Milintu IJ'lLanbuldfl. bir dR t~~IIil.tl 01&0 'bu nemiy.elimi:cill Slllema }'aJllll'l1'I~ olmAyl~1 la.hkikat miibdut ()J"",,\'Rndahmn t.f.Lfu~HUll c~lIi ,linda hi ... Blnemamn i:ij'1 tm~ine !}II.rk "'Ilayetlt'nmioo:in bJr(~r"Ik kualA' i~Urak ett.ig. aJ1I~llmti;ptlr. rmd' hlilf'u~i idIir 'lcrr ior;:in talbik eTevkif ve mUD k me aUmo almdilm kip ,"l'ring'll v ~hll~ uml.ll1i1lYto. D1Iij clan mubl:l.S·ibiD sUI:; riki olup Ie m ~ I1J'Ir1lHull.lkl,.n va;,nt.w,liyl [}ttl olmBldJgl teUdk- di~melrte(ljr. Alms· !3il edilrm k: \'eo kilo lI'Ielii evrakllHn 1.1 c.a~ i'l~tict:le gOH' 1000mUD~m~Ii:!'lIIleli! dltmt ve bal pullan gibi !-lair lollY J;'lIplln,eagl tli.\nidh-. men! evra'k: hl!lkJnl'ui~ki mfIJ~ ley ..

~lJre

terti,

R~lmii1:llJ;1n. df.regl bUfl~if. lIu'lun feln ~ok 0 um ay.& , ,!:()k bl~ Il!l~g& VII!! (ok IlKTellmege mlJhtnCiiI. flu topro.klua .liok aalan rejim bel Ibm 11 b I",nmedik-r I'(,!ilecek. dal, . ud k saln-ca.k, turd .. nimetlerlne garkooecelctir. [b:. le lmlz, ar(li.del'irni-..:, ktlti1ph I lerimlz, her TUrke k.d.pd.a.nl'll ar LIla. k dar Blttnalldu . Bu mil M~ialeiiLlI bl:l~l!inIHh. ~jlJIlJbl~IIJa.L' .okumak V· d~renmdl iBlly~:I'lere tliZllml Y.il.rdln11 }'lIf11T1ia!an I 2lmdlr. l8ill' ~Hn ribl evrakrnuz okkaiii I i1~ kuru~ on ",uaya DlIlga.rtar& E! 'hlml4li. 0 \'1\ it B vekH buill • I (J,II ,lI.I11li f;efimiz i met Inontli bu (~.Ldll;·1 hauer uhr, aln tLZ satrlan h<Lzinoelerin:m:i gittigi ~' l"Jell gerl gpHrttiler, SIlru'1i a:ia I tanbuld.

BII\'I'o"ekii'elL"

11f1W'J bir L

AI"~i'li' T<ur-

Yerinde Bir Taltif

Ma'rasta Kurtul,us Bavra,m,l Kuflurand,l

O\I1IIIo1Q loR'

kend~i

H!w

kurumiLI,!DI:m

Almanlarln Biiytik Bir
Berlin.II

df

j

IIbllir

_ Uk dliroeyl
uti'lyan
li-urB.IllHn arll

vlIrm

narp G." em'si
(A, A,) 81.00;0

Bene, Yak,ncia HaTb lAtimali Gormiyor
et'Yor~: II (A, A,) - (Jih N Nnyor Or:dvtel6ri wafrnd. ,erdlM v rileD blr ziyal'ette

hilr

nd

,imdlya
AI.l ~
nB' •

'I'IlIUI"flr.

k d'ar Ulanl ..
l..ondr.: l'I! (A. h .I'd.a blldlriHyol' QLn Mill1 jardult rle'~rl ttlti kOl'l'lite'lifnln
h.!i.fbln

Allin 01UnnllJ !:!l u r.
II

madill)· ....iylo!

tJlltif Mr.

i~g',.Ile
kur~rj&n

yur.dlJJ.lI'lnL

11k
IIida bl.~h

H£r 8~adtl i~tc:D leleoll bi.r sa· mlmlyette ~ah!:l.ll_fl Bl.IY AdAi Bflyt'l18m TUrldye
B@m.nlllnnw

Cu'itLhuriyeteI::1J.1'1d1~n
1'l1l1J1l

rapol"B gllr@~
lI.)'l :lil'l"fInN 8'(1

Ik ..

temin eden
il61i

Haya

mlldi'£f!l B.SID 1 I\:LlllJrnlllnUll Kay· \'crimll
Q'

ve
bnn;

rululldlJ.
j'I:I~Dmal

llHt)'1,

v II~ n i~ln bUyln!' blr
uilia IHI~I.a

o

yeodt

bin k:dlLr

!l1J~1iinin

~:k

bill" mil· bilJtik btl'

Lllirler. hliler

Sebrin AugiJn

her
h.il.t

t.ll.ra.fm20,80' d
gil

ray

IOU Jot a

Cillii

orll1o

e

eSlleJ:!e haline

gelm '_ in

da melrl
101l~IAJ')J

kllil'iLiI!kllfil.e doh:,.

AmU olmU§tI'n.

Bli

h!J

n

"t]'

him-

III kt l(ht'lllr.

de ~ @jIIftrl8riJ ut ~ I"dhl r Inl h iii 2mlaSiDIii r. hem, m titete libi lin 1,1 •• rinl kGliI.:dll~lfIr]lIr, hem de l(lv • me1li tarfh }·,Kligi1"larll11 tBrlltm ~ 8urehvlll!l l.rl bir propag;lIond.a ,.,.&. tl III itl!l~ e-Id't!i etm4- CJlur(orl~r, R bu~y. til ylI~t~riloi'eek h0r mU,klll kllvvctlendlrmege rnllhtac: Cildu~umLU 111m hay hnuli i(ifl bl!" d. rbedJr, MURAD S,ERTO~LU (1h,t.nfl r ·fllci mlz nllln lI.}"1 h:bnl!~ de'lliz.e. Il1d1rU,-,,cek ve (I p;!Jn bU1'01( l'D~rnslm yl pl~ ~lL(,Rktlr. A hnlLnyad& In,l.lan tam mJamut Sa.Idlr v Bt1.bJ'ay de· ni1.111 t I iUlllln limammn.s gelmeL... l'illC JI l bil' mu?del illliIU' bar» dB..ki@.!JlmideOemEI!!1."dI ..nrnmft,.Ol .. c:atmd 1"1 I::lu mfil'luC'hetl bir mern'lim
1"Il'nJ,!T3mlJIHlrhnmltkbd

, tr mrtuk
.J

11),80

Ce.kfD!l'ov&k

Ra,. "Edvard 13 r 'lnnbu lsHk aIde A\ll"Up-. bl.r ham ,IJrmJYa..c Ii.j?I keba:lletlnCumhunelsfl

r laJ1lml'fU. Bu mrlrldel it;1ndf! 51 hlr 181!! k~1T8 bombBrdU1J81I Builml" y _ bu OOrrd~ll.rdlm8n! rdlLl'I

d. :bb!u~tur.

Hal.f.ludl.b

otrnil4! \" 1lI4,OIiO iiJ'II1l mJ.Z::lkuvvetl0 tlrnIt ederb. A Anllkomltel"n A... ~!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'~~~!'!!!~~_!!!!!'!!"!~~~~
,36.151' .!IIvill
YIH'alfLHml¢!r,
IJ VI!II,imdltt vlI21iyetin Iu.n,~khW doJaYl.I!Ilyle k nodt rnemleJreUnln in. In 111 .kurb!lUII oll1naVh& obirinei oj.

mdli idlli.recimi2i te ,ik eder. ~Idllt' tll1 mmtu1!I.da yenl ~lc:n1 ba. unla· rln~ knyd8t.JJLek fU'1\Il.lLm blllu,c$'

,k Llzere Hnlh·\'1
tlll.nf1l'lilian

Deniz.lll gemilerimiz

koJu

bil' mUnmflr

",,'"d.l

rup tl& m.~ut hrctlme.rtl VI bu arel!lm-ercla dUl'l," lIulhll U'Z.8rhlde 'I' IHlbllec.etl t.lri .k"~Cl.k I'fiIm,.
Iii

,akonlaran

rilf1rekti~ .

I

I.lh't'c

ktir,

bt!l!lyl

lhtu etm.Ift;Il-, Rsv lien., .hm"oIIoth.l

GL~WjI.

~I..

8'IhI nanc.t11 4a. ol.mi".~I.' bIr- .tznif(fl.

Tokio: t-orloDRcllk
ikOl'lltl'nrl

12 (A, A.' - Tokiutlu ohm A. ya onLlkomitern 111.1 hli. z 0"1 allya nl~m Ul' dtll.n bur.&d& t.oplal1rna,.,t'lr.

til'oIik etm i~tir. Buol.arlm

tH"'ln~

~

Ital)'l&ll"

.Alman. "'f! NMYOn ..ahltt hp.lilly,ol d teeierllJ mU'\',lIIkkat Cin h!lkQrne-

-j

I

hmitt!,

t! delegeJeJ1

dfl vudlr.

G.! Sa a

e eraberlikl
I

----

---

oz let

.Diger Maf/ar: Be,ikta$ 6 - Hilal 0 Fenerbahce 14.. TopkaplO
Kasimpasa Ikinei Kiime A Gurubu ~ampi.yonu Oldu --~----------------------~--~ AnkaraJa; Harbiye- G. saray« Ank'oJ"agiicii Gent;lerbirligini Yendi
sektu, De\"nl bi"bcil" netic ye bRghlnma.. ko~ a:r&l!llJlda ve Taksim ~t8.dmd. dlln i!I,on8.erdi Yii ixi takun l1aitll}'lnu ),8.pllldl. BII m~ verdijti net.i.ce iiiDia· ri~r~ draflndR roplad3g1 &.1i:kIL lie 1-1 Mr'El.Den biti.rdilet, ikind dev["e ilyni de ee seri fa· mutena.!'Iip bili" en@mmiyeUe :ldi. An~ lrooi IIItrlnbile.n bir :11:111,..- kilt dalliJaBert oldu. nri takun OBI bera berrlig kendi 1I!lJ:lJlsla.rma lhl eJ j.;;in balllk c1'llmd~ OYOllfilm mllaa-b;aka y sert o.rl'lllJdlla.r. Bunun netic@.'!i B~y· G&llI.wuay IlJI kadro lIe ~ml§tJ. OIiUDIlJl-o LCltfi· Adll.a..n· u._ ~or;'U1n QI'"i.a mavini Mehmedill ra:!l1ya tekm' a.ttJ·1 i~in :1 badlu'iI BedU· Ekre:m Necd~t~ SUleym n-

AlIkarada:
Ankal"
:~hrlmi:z.
olundu,
1'1(1.

FenerbahGo

DOn 3 8nlida oynan n m'~]Ir~ dan en milhimi Gill ta 8l' ~. - Be)'

¥el )'eti!ilu

v

k:l\l[Ili1;[

hi r :pl!il8e ile '

lopu.,w.eye

Haya.U

Bellikta IJ,. larin ilk dn.kikada lhtt tiste "lka. d,lsl"1 iki (01 Hillllblan adam a.kdll ljID.§lI"tmJ!lIt!. Njtekim bu ~:!!km]lk Bqiktq[lIlil"
fUMi 8.

lkinc~ g,o]U ynpb.

rini

to!dwnJ~IH.rdl.

Oyun

h3-2:1 zaman e evan Utkib

Illduk~[I. mij,t~\'u..otin ~yordu.
~IJ

bir

DCU:

Mnm· fit! !JH_h· nln ~f1mur.

Ir. -I =
lik

..Gen-;Ier
2: MuhHil

kilPI a

'4·

TOil'"

v

hde haV8.fllIlgl,h

()Im&u o.

ma.~lal"mltL

devrellon

so!'llllllR

kadar

bikim

devam etti. 1.'1][' 0Yl.ln!·

lfllI.nl.l 100]( deiw.[l.f

falsolu bir ~etlle

gii~jj stadimla

bu haIt.!. da devar liav:UIlH bill"8..Zsr:rin olmll.5.~ t.oplan-

..

Xl-I

IS In el daki1uld:ll Uc;.Ul'lcll v e ctuzuncu daki, k da dorounc1..I goUerrni YBpark devreyt '0--4 bltirdiler. Ikinci devrede hillilil.l :keDdUe. bu
is.UIadeedtrek

ttan

sokuyord tI. J:k~ ik l a!;lhlur b u dcvl"QI ortularmda ,'t!' sonlurinn d{]j(fU Ha-

ragmen staddu tahmizrlerim Jev-

kinde kalab:Wk bif' meraku

F fir Btadlllda. iiU gui U'o.k1. Ian m3.~I:fI.rlfi y,s,'J)dm na dQvo.m dilmiftit. Hllkem Adnan Alnll .. FeDcrtH-nr;e T(lpk.Rp~ ar~nnd.ll. cere,YllrJ eden .II'Lirtlin rll!~A.ne lI:arl}l~ma:,LI ToplutplhJ11nrm 9 ki.,ilik

I

yati

be~illC'i ve

R,cl\'

6 inc: gll]li O-G iB .

m'!j bulunuyerdu
Hugiinkii rnaqlarm Jrnkarll. birm
h.i.libir cihgi Vce ikinci1igi lli:erinde

'lkHNtl.Jar, O~'un btl B"lretla

bir xadn ile: sahay .. ~ allm.rI. dan tnrnamiyle Fene'!;n 'niJrlmiyetJ

Cmtil· SaJU!eddin. Sar&fim. Beyk.oz de. u lIadR lIe ~tkmJ,tI!: Sal .... BUrhM, .BoUt· Sait~ Met! Ibet.= MuaW.1s.maUGaIt.J:I[~ab. M~ BD.hadlr· Tur~an, hpemi ~flik
a.ltmda

OIlman Tep

Oyno ~urhl. 11
]or

g,nl:!.f

bir sahada devam QY08.J:ldh. CfUnUir

oyu.nmd.anu harekatml gUr;lClJil:Jri)'Ol du, Top kontroLiiniil miitemo.diyeTl

1I1bnd ' ge.;:mu, Noctnm (}Inct da..ld" kada yaphih I'oliiuii diier 8 lar tesiri elrnamakla beraber ya.pll.acak b. kib edCT'elf blrlnd dev[,p),i 8 0 eyun itlbnrtle !;ok CDWrcSIUl goriilU. P'lairl0.p lla:;Jiy~tt£i \dil'el"l Top a.p~ yordu, Get;;en haf'talar z;nrlmd.ll An· ikinei devred@ 6< gol yi) erek -0 kara birinelsi Demiraporla yaptllt magHip ola.rsk sahadan aynlDlI~ • KaJ1ltJa.'fma.da birbi.re ben,beN 'ka ]a.rdJr. 1an g~n-.;;er b irliginin _bUgW8\.! ka.n I Te eil 1"lerl y nHenecek ]1I.~ffiIlyl uastl bir netice ile bitlreceAnkara ~ (HU8U i) - Beden gt eldden merakli 101. terbiyes: umum l1fIlldflrliJgu Juuu:p11kmaC;l, haki!m Bay hluzalfenn idaresinde yapan Anka.ra giicu lIe Jere birer tamim gi1nl'ler l"E'k spor
o o

lmkinB.lZ biro h 1 giriyordu.
il:il'ldir

Bunun

.ki mii!>3 't:Ia.k1l. her Ikii taJumm kabiliyetini maJruJ ~kilde millkaye.se cttil'O't:Iil~ek mr ~erey8.1!1 t:aklb.n-t m-ekten da.ima uzak kaldr, Ortada b.~1D11ann ve oyuoeularm telmtll! k1ymetleri dtgtl HLerj.i \'e mucadele

birli~' taknnlnrt oyun Hiba· rile loi("birl~riIle I_:;ok yllkm kuvvette goruniiyorl l"dl. V~ bLWUU ueticesi olarak ta kar§lhk:h yafl11an hucumlar her' iki kale t~in de ,nldukr:a ~ehIikeli oluyordu. 1ki talumin ria. bu
gen~le.r

kurumu zamarnndu ki tescil mnamelesinin tazulenmesi 1A.~lm ,eldigl'm - 2: _ !,j dan itiharen yen:!
U!J.!,J

I uz.erf': tcscll edilmem.i",
mal;larda

pereu-

lal"lfI

oj-·naynmIY8.cajp

leal!,.·yetlui
~l

!;;aX'p1tlyoniu.
0 hiuga

IHldirllmi~ir, mSKIEUM AJA.NUt.J K8r.!]l!a.~InaYl kazanmak azrnila J.:lar· Istanbul I~ Ajanh- 118. E.. fettikleri nerji o}'Una her safhasmmekli Yarbsy Orne'!' tayin edll da }'erri bir htz temin l;!(1iyo.du, Mek

Bu neticede
t8.ILI Ii rsheJiik ifade

gibi

oyunU1)

bll bs.kLmda:n lP.i.

bit

be.

l brIeri.n t,;:l"kilme-si iizeTil1e herniz !!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lal-U:lll!Jt' lam bir islilmi1' telnjn . (Ii e-hine ~\'iro:'.

d('memi~
zamal'l

oLml!Sln

ras-men c;ok dUz·
gCl'lr'leT
bjrhgl
C8.ll-

0yuD!I: l:Jqlandl.i1 l&m..an iki t . kun Qyum:u!an.n..w d, isteksiz.1.ngi g!iu ~iITpm ale ta fclli. &olJl,ll!o.zlula:r fUa evvel carul!.Dd1Ju \Ie o-ruanu I);:lh:rLlmUI oldLl. V€ iki t8taJ ella gayret± Galat&sarilYW.an cia~. gol ~.kll.ram"ldl].: 1111'1i~il'l rnrt~ 1-1 hrdli, DakLka.lar ile.rledilu;e oYLln bera'berlfge bitti. Inz]o Ifor ve y~r yet 5U bir'iltintilerJ_ le goUqen ~amur 8ah:uia imki.n n is. B£vikl ~ ~ Ulil 0 betiDde ri biro oyun ~lJuyordU. Ga. Hal'R yagmuflu snha ti;;ok:c;amur· latasara.yhla.rut &oyimz M'lidaf:&.iWl. 1111 idi, MU8yy~n ,mm:illfh trtklmiar ~1I DUI zo.nmdllD Iml"QI;rc4tu. bir'kei:; Jf~r· k ...dmlDrl8. ."':1lla~'a L ],(Lllu·. sat iyi k'o!iatil:amadl. CcmiJ San. BC:,iU l;i: Ml!!'onwt Ali· Hi..i~ni.j. kJrml.Z] hl.icum lIaUlm l!llirilldiyen Tali:6anHh- ll:"ayul1 liiisl'1'yill, E~de-lid blr oyun oynuyol"du. ref. bedij Rld,·a.n, HaY8ti.. Ylrmililci da1dkada Slhle,YTlla!l, ffilaU: lIhltl:lt, Akif. MU3mmr'r llU'kta b.ilr l;Iotl! t9PU blu2. q,1 rIM. Cevflet, ZeYllel, MIJ:itafa, Haltl", tak.tJ.. Isl,J_k top kaleci'l'lin mlldahali!. Lu.tfi. Ru!;;lem. Salim" Mustafa. 8iD ra.gmen. kayml~ ye i~e:ri girmi§. Be:jikt3.§hla. on da.luka),A Kf!. tir, dill" biT oyunculan gclm'm[\j o1l1u. "B!yklJzhulanl'l ihuk!lblL &alinD 1"i gundan on kL~lolarak sahayrl ~tkm1!} oidden t.chlikeli oluyot, 2Q UlICU dallll:' 'ole bUl'lld:Ii.R o}'UJilliJ ~~~ik Kadt,t) ile Idkadli. BahRctU" D~"I"~berUk 8.Qyul!1n~ oYt!a:mJ~]ardlr,

gi.i.li b.ir oyun ~J.kar!Ul :zam:J..n

tt

Ovunun
haide

SOli

dakikaJan
Fakat
p.B.f'~'Ul.

y. tam ~b

!In.
IIlU-

Galata.sa~ ~tmekteydi.

y ustUnlUgfi

tnra.rt.8rl"'nnJD

hafaza liler

bu

lSI nh i ·Digosln"n Ir u . ulan O"n - opkapi Snflann a Va ·lldl
Haydlupa~a lisesinden Abdu~lah 3500 metreyi Demirsporda.n Hliseyin 7500 melreyi kaza ,dl'ar
Gl"llel larl

h'ztl.huratile klir~l!lluyol:"r1l1. ilk: d \'fcyi ~~i m!llglu.bi ..... elile

:slrnda. birde-nbire
hi· ,.ocifle

H3.f"biy~

beraiw['1iii

te!llise

tiren Slyah KJ.nIIJZlh t.ak.uo iktnci cle.... renifJ Ilk da.lnklll:-tTlnda benbel li~i te-min~ mu,,'afbk olduy:;a
dll k:endilninden dnba diiz~l'1 bir o.

Lmldular.
Ma~iD bilmesine pek az bir Zaka] aJ·ka arka)'K i.ki laYl dalla C:lkal'aR Harbiyel.ilel" 6 .t sibt lDiI" fa.rHla :mhndoll'l ,\t'kildiDer.
ntlll'l

run <;tkaran A.J1i:8.l"a ~c;liilerin yaphkli\il i111 sa~.. ya fIlJanl olmadddAl'1n
d,lll

IKayak Inl~1

Ankara

,1-2 gibi hir ~ii('til1e

bll

f1U"kla J.{alilliyeti :l.k~rH k sahll.da

mUfiabakillarl

V

tllrektorli.ik

kUJlII

-~--"'.'_-kro,·.
.j

Hair '.Y6:

ttbnil. $aJn.hm

I

dun !'laban Yllij"murlu bil h8.\'2I;d tok rllur II hi.' ar:J.zidti> 'H~ fliidi. H8\'OIIilI hoz.ukluiunR tHi{ruen J t'-nhlll B(_iJg~:-linil1tertib ettij{i 1111 mt!\'~Jmi II seld2.irn:i
dOHUl.UnCll

U'ICU NUl'i Ka Impa,a. - illl'l Sulhi Ka~mnpa~ll. 6 mi:1 Todnr[ B. .J. IC T.kun itib:uiyle:

Hnl.kE'\'j, tertip ettigi ka.:lr'uk miisabaIii Gala, asa ..ay . kf!(armfl, i§tirak eden spcl:cular' bu Onll'rin hildmligl ilItlllti:l yap!mUSab:lkHbn SOTmna klldar bilyi!k I£Ln Harb yc Gah t>l,~Ml.tj' ma~l i!>e b,r allika ile taJClbetmi~lt'rdir., Bu• az. kaldl r.iiyuk bll' !'!i.iqmzle 1'1 -t..' gilnkii n iisllbflkalnrda a.!}nan Irllilc feniYOH]U. CLin I{Lj H;irhiveltl rin I a· n .. r I(,l'lt'f §anlardlr: ~("dldi lib t.llklma. 'klyon.·t'l'ermi!;;,1'1 oyufllfI,1'1 kai !jlillJJdn ['~i .lotio cillJ~ llltH.U Sn.
rL-

j

fil("I~r

Ankara. 12. 'IA.A..)- BugO.m ka. he..Lir.ld~ Elma dagmll ,pder'C1i:

yap Idl

.alhom

] inci K~Hm l1a~n:~ 12
MYI.

4
~1 -

5l~

1r)iFl;

1_

R.{<,fm Aklll

"' 10
46 sa.

kro~llInlla

Of)

rNh1:

't~

~Ir

OI!m_ Qlk21 yapm.al-r ~ kals'la OnUrldd:i QI.murfu 1'1: btr ttd:e*Ji 1m
I

i1eri pua PIl1!:.at

&.k.em .'$azl Tn(:.IJ."I1
OylUla lii[ilJWBf
b8~,llI.wilJ.[', F•.

~@kkille- m~n.'!ub jyi ,r1e"e~t'! aldl. BIi, t<llln me iljPril'lind
In iJlI~

Sf) ~dlrt. Iofil'di
:l.C!lnSUZ

2 inci
IIIlY1.

H. ,~. K. 2~

e

KlntIU:L hlklm

derhal

tistilnltlgt_i
),arL ilia-

I
n.iye

...

h;>F;liaeti-er~k
hA.!lIlnH

o~

HI1II

HElrMy~

n

N!l.Zlm Ki.ki.:ik Arsilln

1<11.
SFJ.l!Iiy ••

N.h. "~ 1* bale
CU. ev·

~

~

kip*

kat ,duhat t,opu kapanBe~Udqh. I!IIr I!Illn bie li.lieuln neti(.'f:tii Ilk dakiIt da. RlI!V81111J1 aya#il-e b1fioci go' :lerin:l y..pt:du. B'r daklka 1O]I1lll.

J'lI.

blr ~cld~- bu Ikl yaN. eak ol.n 01'1 birlinl!'l"kIl"Oi'IlilnUR' lej;ek tludk neU(!elllrl "iiyledlr: paz I!' ,Untli i~ln Heyb li .. ad .. d 3101 MefRI: 'Hmo metre (l;r.erirulle hUlrlfllD'IIItl.k· tI.4u·. y [1i\111yetl~ bflm~lc: I~III 1 incj Ab.dullah H.a,vdlII¥p1M , 2 Jnei J:l:8 Io! 1:1. S. K. Heybeljl.d .. y& ..-ltm"t nzeN klJp . :IIi (.i!ltCli SlIMl' y_ jf{. rilden fII:lUl.t: II diill \'II!.'I'1i oIlIut f:I d. 'kill}.. It (;InC! '['I EN B. I1. ,IE, 'bin upur)lIn 11l'nl\k Ih1nl'lhr. Ifl ff!!I i!j iner f{, iU1IfI K':a :!III:)1 flltI' •. Kaannp'. A ~g,urubu 6 mel Ji!i~YII'I B. H. Il. . T.lt:J1Il IhbarJyli!:!: 'Iamplyonu oldu 1 inuj HA T!1l1ir ... alUt]f. I, 2_ Q_ . I' DUI'I YBp.lm8J91 ]bJm gele.n :iltioe~en her
(J

Be~'oilu l'lle\'.:'illllde

Hal

ifI\'Jnill .p-Cl' ltolu b!lll'cmi7..de y ..p~]a _I

~'IOldu. "lite I;m u.nl~dil dill t'lde

ett1jt b1rflnnltlu Hk AI:l.!'110 d.l! kl'l. !I.fld~,Teblik~yi V8.ktinde ru;lA;lfi gi'bh gOrillll1D HlltbiYI! i1jj birD dlLha ciddJ
tutarak ber 'bEtrl.igJi ton...ili::lettiy.se •

3 ~ A.~lnl ~.J. ~Iahtllll:

A. NaZlm y.e 1 10.
2_
~-

Ktic;i.lk " ..... !56 B"BIIIJ)
61 .i'I.II.l'i.iyede

Rum
A
lID

San- 'KH'mlzl ta [urn Yl!ltllete Iki g0t h.a ~. Plll'rlK S·l \'K1Yl!ti )'in~ '-:PO.,

Kurt. 61

B-1II'11i)'~7 1:1

ile.

:2 .8

inr.i VAn; Kurttll~~

28 _ ,\'1.

I.Indl Ji:l)b@l't.koltlilj :!If! 1I1l.;n. 4, O~lt!fl B. 8, Jr. 4:1 .!Iayl.

G inci BUilt
(I

me-kt.e.blll!J

80]""\.

mel naYdU]l.!I.JII

]'~p:!!t Il.t 1IRJl'1.

'1 tnc~ 1'op,k"IB 84 1'l~}'1. iii, f1'l-c1 Fetll'r Yrhnu i3:1IO.lIISy-J, 7500 Metre. 1 Inc! Hat.a,vtn Alb ...nakda.r
D&miJ'l!l"POT

Te"- uloa

10

r

klw.

1D

bael A!l'tELD B. J. K.

'" lIin Ii Tez.

Ib

ImpEl",.

'Jil~ Beylerbeyi Da\'llt P.lliB. mu..';1 )< p!ilml!JII:Jr . Ncticede 8eyliubeyl. t.lnml 4:~ gal:lp gelmttti .., BUrl dim. i1allkll K llSl.nl ~8 ~-li. bo· Icm..e: hUko'leJIU Fl..ragfllmlll'1Ut !IiIII' b.aya 7 k!.airele.lIl f(,Ber fJlmazo. hIB" nli!lIn ga,Up gfllmh,tl1". l(llIdJktlyde de EyUp y~ Qrla IdS, taJnmlen ~ei. mediklertnden tiler lid tarat da hl..l.k· men m ilBh ad edIlm~lerdi[", bu nl~illrdan 1!I0000ra KUlmpM .t. rvubu Ill.mplyo:mu o!mlillJltul

rei ldl.fne mSf>lannd

au

-._\
-1.1 .'U1Il T .....
1-

~-~-------------------:--

--~

~~

~__.
'. J

~-.,.

-

-

\1,

--

--

..- ..

-.

,"

_

- ..

-

-~--

__.....~----.~

_

_

-

+- ...... ._,....._.

••

--~-•• RII

A.'

p

8.1"'.1 •

istik alhar

••

n

-

v
I.

u•
Buna arsi Ista bul Civarmdaki 6 Kolordu Kifi Bir Kuvvetti

as
JB. llW.clmJ. i$e bu tee ch.

I

23 Gan Suren ,Kanl, (:arpr,malardan Sonrci Fr'G'RSlz/ar Sir Gece Sildhl rtm Brrakt,'ClT ve AtlarUiln AyaklaFln'a Ke~e Ba·';laYlp Kactilar
Im'e !!Ii ............ ,..

(K~ ... ~t:in lIir bo;iupna) .ArtLk ~ .!!Ier tan.Jm1!lu kUl"" lJWlyag.,or, top18<ll" ,lIonna.dan atc19 ~Y'orln:r, 'bombaJu bi-!;, dlllJ'oo

IIlI.d.an savrubyordu.
1;m.k.a.d.ar

RapoTurnla Asd Yapmak istedii_im Tesir, Alman/orIn Enoer Pasayt Altr Kolordu lie K'f OsiiJ Bir MaceT'aya SUr'uklemelerine Mdn,i ,Olmallt.
DUzellm.
Srr!lUf G~~!tlf"cd A:'&~i1i XI.!1'. itI!lkt,",in A.aArah1n Mfl"l[tilnkm. !Jir Nil ,ll,hk ~5eri ,okl'Mk wIlei fJ~tf.k'" ~ milh·m ~ o.tlcl'1iM1.1l1r. A. lla,. """ yilt Gtll4'u'aiiH rl ;;:(.j·IJIa.n BI}lgl'h' - lrtu«m b!.oklll'lW.fJ 0,paT~
S1I-R,

Iwvvl!)tli ve c.o.k 'Ilstiio· 8.1IIer lie harb s.il8hlarma. kal"§1 Marq. hIM anw av We e yl mult.,. Hie eillyorlanh.. Gi.inlcr Ran fll5km'l ,01". t;'eceler "insan dot;nyordu. .911 bu~may8. g~k de i~ ettl, It1l:zgil.rlru-. karlAr. fn1:maJa.r. tI-

~

plJtT biJrbi:rir:!,o ka.nJ}bl! ..
Bo~ yii':rll bu.ltadii.r ltd dWttU1"Il" meal ve !}e·turdtll hiq olmU&lil ~~-..dI: bdm... ihtlyBrllWn ~kI.bn_1 J!:i;D :tda'l"8§litv FranalZ kumanda.nJ g~ne-

fIta1 baglang,lCl1
11)19' dllt umuml :II a:rb b1t-Dliigti. Bu hU"bd4'" niittef:ikJerim.ilI'll.gJQfb, ohlu

Iu t~m Canakkale
Iv de ye§iII

g,lli.Jjbler1TIlt'k·

Malia

b iljIl!Ddamag~il.b-

ibayraju.nu: ,derh:al lneeek yerime hi Ib~alk: Qelkilecek !.. Mahml!.lt bey - EVlm'ela Frans!." zabiti beyefendiye "oyle: ~kerj WIueslni ifa et~i.n, resml selim versin

1"&1 (Koer&tl dll meal

III.

eel~1 g30derr1TIer.

DolrWrMnet.atil\ beJl El.; g1t1i. l&.kllt

m~n~
t1l

1m-1'flJ"MO'I"luj}ll",a

tOOJTj_t ..

ha!: u·ldd .... J\ nlill)1' lj.1! ,"011.10'141,1 btlfla tl~,Ie.. tadlr. B~ lia:ttl~l ti{itl!l.j #k •
,zH''' -matJlf.l!ft
nt \I

·mkd'1.1 hnkJhnd.o.

muahedeslnin Birr ahk.ilmll, ist! kill bopm I!tyah dum.MlJa't "'haJ.inde A~
Jll.dGluyu kapliyorT AVl'Upamn IbUyUik kapltaliet dev~ U ri bam yur-

11.1' U'MlIl1dq, 8QJflhyo-du-'k. (Sew)

Cl'jjauJi11

rape-

t krrur kO-il1~!I'''ln'z. B I',fo0 K-UfjI l.Culo ".'f • ·1 • kayb~",uldMl 1fflhr.:d, t..ft/r·'1 im. kr:inmt bl/1·t:tlJ.kkrt'du·. Ru ut!lmUaGn d(l~aJj1 'tr~k 'U1IW Gt're tie
fit ~rJtlTl
.:.......--~~--~----_......

dtmluzun maden ve wpnkla.nll.Q ~
kurt! at' gUn gbz dlkmiitler, ye~il memleketim:izi sararak orta AuB.de]uYIi. d.o&ru don ,taraito If!tliyor.

:rrsmMl"P'I, g"uk.~f: (jl(11!1u~u'nniliti~"- rtii!flri::.
08111111'1,

I
, --I

UmldJDj
........ -----~

b.rpte

dum. lop:rak i,lel'ile, I,tlgali
... -- ...... gUl

Llnlt.· ..
"

htanbLl] dUli;lman donanmaluJiIDl'l

orduyu

il mayun ba!3-

kUmlUldaJlhk VekAleli Erkafll ~e.rbiye tstihbQ.l"1lt ~be.si, Denm!l.(ld 8/1,."Tf.lTtrin 13$1) 330 Bf'nesi narbi urnum.tE>irJae

aZI m.......... rab8kllrr !!........--=:..:.:.-=._ ~ ..........
I

Y azan : G. ne ral e
K....
~--i

46 -

iWAf miiselle.BtI iltibak
dint. Bulgar
\'e

ettikl~ri

ta'k·

Yonan of'(lularI1lID' O!wlli:t FiliY12re kar':;i1 h!l.!'e.ku.h mIJ...te mkele-rinm en :mu€ssiri.

Balu.'lsefi.t bog&:Zlna h&kik~ h..Flrruz ;yaprnasl VI! ilk kolorQU51l1 i1e daha eV'lr'~11zmj:re IUS.

lisiyle (3 kolordu)

1 - Bulgat· o1"dw::unun Cfl'l..R~ca rlnet uzerine yilriimC8i, YUl'lll1l ordU81L1nUI'I
dB k.l.iuIlJ killli~ltl BaAri ~fit baga. Zilla"e ikinci derecerllll kuw!l Ie h. kip

ker ~.ik;Lnml.ia eo mileeli!isirdil"_

Atina

~''''a 01· kolor4U9Ut en evv@l Irn "- Li- sd"erlUt:r gm

fdilebi.1ecegind

min deb kmaol'apllmsf1ullr. Bu ell lI"!'tle de tales. ordusunu BUlgula.r EuIg'.ar or dlOGUD.U da ¥unanW&r hll3· HI.erime alnJa:r. 2 - Rommny1l, hesatlll katl1m!li.k· ~tmn hare ket hllliDde dahi SofyELd ill

Ie

hazlI' bulunur. VI,! bu lIu.reUe asd ordunun barakitm~ set.re ~a.ben·_ Bablise£lt Bogaz;IHB debtikl1llll.lli ae·

on glinu. lzmir cIV~l'ma. debB.l".kmo.llIB.

(.erberligm 12 gUnil blilleJll.yabl.Hr. Irra.=bU donW1~ !UU'lID aomblU"dlm.aru dabo. ewel b~LB.r De!'llten: d:rilbar'k:mana mi.isalit lIaplira YUmI.anil!l'l'.p
D1flelik

bir BWgil.t

1btuJ.

SB.linikte aikbii

de l!Ii.r

Tunan

ko}ordueubid.ayele

ihliyat
ihtimRld_ir

Cllduju gibl iate.d1tl ka,daf1.!ll8.
ba'!llta Cle-

alu,1k bll'akJlmam

dll malI.k GI!9.bl1t:r. Bunde

'bllyUk ~ptillci toprnriy1e tehdlt ai. binds. bwunuyor" Ti.irklerflll eli.ndtn hill'll:hmn miiclM8.Mma. kudrd:imiz elacaglll.l kabul ediyorum. tiller b~. Ibi..itun barD siUi.1l1arl almnIl,e, istlhka l:iW"~IIJ~ teeslll I!!llkrs~ her hrue k~m ve tabyal.n.nmD! kendl ellerlmlskan L elimizdkil k.uvvetler teplu hir Ie tahrib eltiri~. usnum as.ker hahle oluugunfitln ieap edell yerlel..., lruvvetimiz ise Ui; m uyoJ1idan otw: Soe\'k \'e lIilkH gUQ olma2.0 diiyorum. b !jI 'tiline' ind1rllmi~ bulu.nuyordll. t~ AJ311 yapmak istedigim tesirde 11.1· eu Solrada da ArIBdolu lllk!;iimahnda manlRI'I!! Enve:r p~ayl 3111 eldald celllll:m §RrkI viliiyet.lerimi~ de FTanaltl k()lorQLl tie kI~ IlsUi bir I:nIIU.·~rllAlilum payma h!o.bet etml!ij tI !.. sevk eimE-lennl! mam oLmB:ktJ. (ll FII.~at om::edeTl ingli:o;lenll'l i!it~l:i Hal"cJ.ta.t ~ubesi miidi.lrli eJ'klima!tllDdll ola.n bu yerlcr; :her nedCD.t>e barb bmba!J' Ali .thss.n bey de nyui gi.i:rillen il!zum thwrin FtB.mll..darll. glliJde \'erdi!li bil' layllmda ' Ui haldtell."kedtldi Ve 33ft ~'Ihmn 80l\D h rm~ ka.tl bildiriyordu;: fHiJk!'i.meti Or:;. ods. ~ekilmll lngllzlerin yerlne Franma.niye Balkan harbinde dil~ar ,old\). ,In'll 3sker]eri girtH. l§te Fr~!I'illann iu, zayie.tJ te1lfiye vakit 'buJamadao btl h!lre1t:etleri Suri}·e.Menin. Adab~ seferb~lI."ligj YJ;Lptlimdan rl2'k ~o1-!. na, Kilis, Ul'r~, Gui Atltebden baJr ihtiYI:I.Q!,8,hn zobu1'1 udllr .. BiIlaeTIl'I]eyh byarak M~ a~a. kRmal" day.tl.J'Idl... Fa.Osmanh OMlIbiol1 bl!.lgYn bir taar.rukat blot ha.r'1l!ket J.fBI"Mt.a selIllieleodi. z:i bub, bah IlS us k!l~ :aden icrll titv'e dUirdu !... ,deeek halde de~"'ldi['. t'lplak1Jk d:er. ~lal"W2 FraIl iillan ~ Bltin hal. tesirRt1 valiiimesini C"o~lte:recek da: ve ordu barpten ziyade dilanterl Fr Sill ,£!lII'kerlen M&..ra§Ib kl~ kolera giliI emrazdan bitecek . . me dupe do.bj tstanbul!
ClI.tall;:a
;J

._:'Unk~l: V'uil u Jar!." Dwuw !benlli'i ha;ct; glttilc:t,4I TerclJIl'IIu, Fr.a.m81h hUIIID. f.i:iyle. lidJetJe iL1Ji! M Ilr"4lJll'U" 'li'ltr kuvved'ig;i U1ID1l1l zabit .mralti bir selam tlJe ~wmn.yC!rlW', IIQ'Vll1I ~d verir. M'ahmut !bey M:ru'i'llo: devam e- i~ k-etldi t!'Itl'lerine ktllrn eIlerilt: a.[eA1 veriyor-liudl. doer. 'Dil4oi1l...illm bukaJar hlllcumJlnl lfahmut bey - TLir k b yrqlJllD imue8ini mi i5ti~for8U'lillli'l! Gi~iniz I kanJI Ttlrlrl2r &tJi!lmz olar~ ~ Top rMl-m1.l0r': tmallht delu gi:lg-u. ve mulhtercm genetlitl rKent)lII BB)lleyiniz 1d. btl' TUrk. kahncrya kg- lerde eridi: ahlan oomtlaAar paUa.madan ~lu-o.r ~dlJe.riJHJ iude editdt dar burad an TUr~ bayra~'trlln lnrniYa';;ao ltW"§llDlar MaTa~Warm gil.,. yecegm:l dU~iim;memi§ mi ? ienni baTt k1l"pttamlld1.. 'Yk'mJ iJQ '1'ercti::maT!Ia Fr M:'1!IZ geM d~I1 Up gtin ,lrilr'oCll bi:lyle DW kanh, atellJ, g1tmelden bqka ~iIlre hlol.amaru!U'. kemikli, etll bu~mlidan flcml1l. Bu nllldise llzeriae di..llj11fU!D dabs Frana121a.l" llItJ.'1l!;i tc.prnkla.nn a aa[azla t.a.§lnnllkla.r ya.pma.ga. rt:J~I~dl. ha fa.z1a tQtun8.'lI!Jyac-aguu .llnIadlIlIJ' $ehirde emniyet ve 8M.yi3 lI..ama.ml· Bir g ee top. tilfen"le:rini bU'akarnll: le kaJktl. Ia,TBliiltJar I:nm\ll'iionone' gec;mek. ic:m generala bir heyet goo- atlll.ll"rnm nyaklgrJIDJi keiie bag'lal"lP bBbernizce lI:agWar !.. ,~el:'dilet.

'bakahm.

Giden bu heret: B izl ~n:l Oil dok [.n~1: elf b ~r damla kan )'erine ~hrin If1Il"ahn.·. dan ve mfulevverlerinde.ll irut1l. 'Wm~ Hie otU:I JDiilsliiman lla!tl keser1JO ",e
bllIndan soma, hl1kumet ttn da !Denim kontrollim mllamelaa.1tmda 0-

(Darl'WRUlll11

)

Jacu: !.,) Cevo.bInJ aJdJJar. ZlliUm H, Uk1:a arlo. Evlelie gacelerl bomlmiu atJidJ; CabJ9,n I!;ocuk lu ~ uw .kaza..nlannd.a kayrulbl· d1, 11:11h~yet TIlrk p.BI.m:n.G3Wla tccu.vi1I
b~l!U:JtL. 0 Nmana Ju.rln "l1yhlldtilk. gBst&J'eD kahraml.fi M&ra.,lllar b-

gaUbieri, bir a'Y\.l~ Mar!lliJlll:ll.U ~filh\de pe~i'I.fi oh.l.p kaI.'a.rken JIl'fukU:n §.1lJlln ba!r~ }lme kal~1! di!i.lgaJanadalgalana gtHtlll,t8 r..afer lieliml gtinderiyor', lmaBlDl ba.· b~lru. ka.nie'l'ini liap.rata g6men M~h]ar dA I'1I!:\"as.uu abr· (\'erdtiiru)

lU'ImmW edt:medlle-r' va edemezieNli

t9ahit wniik) diye O!;'i.ltDi.iyop. llU'm. Bu lIvlliuoede. yf'rden gOb adar hakhdtrlal". Ey Mar84~: Bek.Inw.I oJl!iJD bu kt.llilihJ." ibaynumDU beD. de IC:q Vill 1G.'llllden kutbJl g billa. d.erlm..

m;

wtikltu

buara kadar mUmkl.lundii r.

bu vazlyetin

. lA'lll Jema. bi.lytik bil1~annB. ymeatiler.

'[HijkOmeti 01'lmaniye ic;in ,lJimdu bi1fill harbe m.ildallnde etme1i:. gerek
bey.eti Umu l1i'I~ye j~; ger.el>i: kend.i I!i:ll1lfVeUno muJoJatam !r;in taydo defU 'M8Ulrrathr. Ode&a v,e Kafk .... taB.l"nn'Jannm "" t hlik.eaJni ,13 .iZI:'i. Ia liYlfHI.I!!lnl !;joyTe

Sehre bildm ilC; tti'p6y1 Wiklm &ttl .. JeT. Sotlra ~~dla puaf'dil gW"W'li\ i:ez.em IU!Ikerler. MIl~liI.lM'm ller tebre'~ri tB.l!:d fl'lricr, VII
.1!iCJ

,u.aJimbakVj

lan

lUll,",1I!IIut:ila

aM:u.

iliitme ....'

mecbllll"

neticeolendi

riyo:r:

mrde'Ddi OTdu ~
8\1. ~
v",

EI

Hye.t'lide dnel;f't' bartkef

hl.nrhltad ..

(lIYisllI"I!DHint VI!! J~pom askcri1e takv~~iI.pek mUmklliiu:l:Ur. Yllkul !lim" hneketl I~LD blUiln a.ahUl'eri. wzde mUiteYilll.kJuz hftklemeJr hf'r tUit'1U muvlW81ai. ·k!R..hf'~:veyi li:llld. mel!:; m. Ol"lduyu mUflla re'baye flak. mtlk lllii;; blr '-Llu:tie mQu'tip'

biUIlo allllllllrl tOl'latnrlldlm. Bu n.r,etli!N 'l"Urldor fdlh .... G ~ ,._ bah'a.f .. iii: a .. dllr p:ll"ncerelerdeJi Vf! e'f'lerd~ 1n

~Tii:4lt1man

glDom

kLifthle kan"lh: \:AlitJ. rllOf n :u et'lleri l!\ok&_ldall'~ ~D~dlln:ll.'ll. MB!Hu!lhlo..r ~u!ltul'Rt J' •. (- A.M.lk 811"..(' ba.yu, yoll!..)
dller_ M:afllrjhJl.r lIliyet n _mma
l!of8 ~

nt.-

11 ..-

emmyM; teOOrt de 91~lyl. orctueunl:'i. m1tl.venet :rnUmklm oJila'. l.iI.tmm ,glirUlea yM."lerde ,de tolIyhll. 1m klliwetlmn ctl"l lor ot mu. YWD.DWanD mllk Bdd~s EpiT t&burlan A.:riIs. vutlufl. 'kif! gl'Il"il],a~ bU1r.~g&2a
hllrlibll'Ceite l'i@rerb~l"a ,iin!.Q 18 I'UnI1 huduttllllnmlZ[ teC'B' vtU: eileca,ii mUetrebdlr. Huduttan Ergene Dattillo, kada.r l[l7.&nn meeafe U50~ (iro. yoku~lat ds. dlthil) knoOll"dllSlU1UrI

mukalrl

b kwul. .lPal'lliUerme y 1nD 'l'epe4~1 Nillb-. S IaJ glbi Ildlll&f1dan lstifue ~r. m. OI'dbnQJI kllJ-n milni6rld(,D. " - BeterllerllfLn 10 I\!mO lanll'" R~r tal"llmdBn perq8i1l edllmeaiy den 12 iUJli Babrlae!lt boiumun ]8 u dl.'r'a RIiJ JanTl Katkll.S,Yildllll t !l.1"N:2B Uinrugun1Z gtbi 18 glUDO

kuru I.ddl.r ~,.

~hrtn emnlyet Mara -,lu;

"'e IIIlIayiJi

wlf<h!~

tCUnkl! 'l.'tItlrkli!9 'C'8.ll damtlLn ulan 1:1&-1 mLl.IlUl'.la dD!rundwHil·, Tlilrk l)awUI;iU Dull olur I1B Ie ,.

Y&bw! bugUa dtlJdll ,. 1IUni:ret L\io.de yqarkGJ Marat brNDo de !(!ID dereoo ~Idk~ ~
reD

i_

,

Drl din. kllllinyo:rdu;

lmirdH..
Bun. nUll M.ndWlI' (I

tehltler

de Ilk1ulmldao t;J!IIm ...
j

"" Ire ve

3-

BuJ~'ar

ba.vall'l!rda az 1.1 gUn yagmur ,olUl'la ikii mi.sli gUn
IBHriolllnur.

m. redl.r. Kurak

1\1'

Mft'rherllgln h:tHma Vey", dllba iledye 1l1lrtl.1m~' 2'5:30. ganU E'rgene karijJ91J'g:!o. 1l:1l~· tr!blikeli o]ur, gar ordusu muhare'l:ieye bE11jhyabl. 6 - Her ha'ide ycgane ~im811dU. fir. Ell. h_ap 'Bulglllr ,OMUSU.nUIiI M.eri~ \'19 Archil. koprtUerJ !;p. hl~btr Dlll.kavemete utrlJl'Jladao j~ mir kabul .tme bil:"hallIe bell'finVD ~erlemeatne g&edlr. Bib:luma!eyh edflm.e'6:l ve dJter nnlla IHlprU:sU. Es. :ka; gUll anmilk IlIlmge~ ema. kr .,lmencU\fcr IloprU!tU de Hlllflh g.o18 kuvvette Bstr kuvvetltlrl terti. 'LHbrlp olunmu) eJzetlllllr. ltd vo Iileri aUrllImoo:l 18:zllnge-lfr. KlzuJ!lKa.rn'beWl' t YIJiJ\IID, Ordwru qvYar.i killBet. bu tarW:iaUa Canl.l't):ubo-

eu !!laMe

d.e Edime \'lllyeU buciutl.anlld& ta..- g!lrbt 1't1.U~YIIYII. a::-tker ee\l'l:1:dmelC'rI muMeme1d~r. MBlkSf!.t Si.iveYolil.e ilrJ'U2"[l mlll:"UZ kahN. nakU:y.b lIa~111yt'fl J:[I enetmek 1(3.8 "taarriUz I'I'lI kLl.l,Q, &i1tDlIn1ar 'bu ~te1erl'e. para He elde etlilml!!f!l d pe- mUe&9I:r oLibUeet,f.lllden Li.yL. ' ImUmlr01I1 fed!iiL~I"I(j: sllika.st lIjeklin. kUe m.Ud.raUI JCln beikl lid b.lOMU de, hali ba.rb ihdD.1!I tmNlen yaplla. e yB. illitty~ gosterir. 1zmIre bundlD 1Ill-'lIlnl, Mhd .tU1UO~ blr flrka kin gtirlUebllir. ;'0 blUr. Alrlkllyt. eenubi ha.ldc- mlitebilkl dort 'kolDT-.:h.mun tri:aBker1Dlu timo.blld Ol"aYB link I iC!!:b I!Illy~tte tedafm blr kuvvet Ol.mlU!l ettigtni de hatlroilJ1 I;lkarmnDlak dolayiBlle mecbul1 oluak.Krgene, Iblmdlr., (1)

dUe .. ! Gecel~rl hila ~mldlhil'l., .. " ReI" sabah hIUrt'bm,.,t .,tusu p.ult'l1 keslh~n dlUlerle ~Y!!ltdu r..

!erlllie Iilm.e-

1.s...Iiamll1UJ rdijird.1. Ha'clEvII.yB bey. Do.ktor)f~ ]e bi~' hale getdilr 14:1: be}'. R1yul.yl' mullliml B ~ Cb~IP kllpn1'!~JII,

'

S1h!l~rrp.ak i~D g,oztf:l"i b~yllmUIiI. ~tf1nlldillll ~n~elefi.

!:§!te h!lf~IllIll";
Kahra mlil'l
Be'lnisj; ta.ri1d

&)'LI!J1"b6yt. K"ti, M.aT'cu;ldlll'm yegAne ~

mUkam
8.1ci.lan

kalrde

l.nr&k

CIllUIUflUl

curnayn
DnJII.

mal'izlI'II

mWlln

daJ'gala.

dl~ yelellD da.lgaJannn bi, gUd kllkremek jl'lt~yl)rlBrdl ~.. (1I11l.Ji;1 ~lJyor) TUrk ka.dwlI.nn.B. sl!.i'ho~ fe1

TUrk b8.}fralm ilii. Blr gUn bu Ibayra.k da (;ok glSrUldH. Ku.mandAl'l ccne-raJ (Kenlit) TUJ k bayraglnlll

Sir giln Lkindi
";111:1:8,

i.i.stll l'l.a.mIiL1I'Idll.n a

IJ y, l:'c6rUk. SeJlm bay. lImr. IIIdI NlI.Irl liI!y, Sut~1l tmlllm. C'otk&du...... de An bey. ve digeil' Q.ehi.tler iJutlpbdto zin ~ad lG:Ib!un:ruJlIu:n.~, Son deRte- feda:Ul'lI1d!l:r ~ rip buglll'l bg,yatta "'fan Tl.meme~

,

t

man Tufan,

IBBb~

IJ'8I melrui.l1.

dall~l" ~a

ortaamda manuz ad.
ltalIH~tl1M.I'!.. Orfldu

rem

indirilme-si ve y~ri.JrleFl Dllslll b9lYl'llIgunn o(:eokilBnelll i~Jm lwJl"YI.i blr .ml.l. Jlizimi unJ gonde.rdL Mll.iyeUlllde dokU2 jEI.]H~!!lrmli bllhlfilllli Jt:ahil :muh•• 'r l) iihJt~[I dQJ!..l Brooz,wot \'0 fl2l1 Mtuitzim ~fDbmllt .bl3yle Frlm. EIIW'lI' p~ bl~edh-diltl_m It!llm I1iIU ~1Z; zabUi lU"!Ulllldu ~ll nnll~).(~'\fU\e g~ t.lt-4!.:anmm hlr mr:;li" Y~Dl!I.j oldn. tl.: ha.ribe glnllikt~1l 80wukl 9!1h1rtl·ord.e okuJD( L:'1mlZ Bronzru11D Mabmut be)' - ITerclhlltUln. hI~ yt.Iq&n.4o. e:«Inlct'kI2. tab Ill) Ne jBliyomunlUl?

NM: c.:eIIJ1IIaflll'l"lTII )'Irttllal'. gogtJ.slerlnil r:lr(aJilma~.'l

A8IlaDibllY, Mekt.upl;u mUte''krlldj met Muhtllr hey ve dI;m- ~ lar Si~lC'irde hep ya~ymr .. yapyml

te9ndlUft:-n

bulull,1iD. a.Ut-;ll imam

no-

'~IiII_B-_-~-~~;;~ __ JIII--

.&!ddtn II.!i!mII1b1.

~~=.;!I

nHndDi bir kllluamaD

(BI:l. ha.h:ramR·

nIH fibidesi }I.,h,nl§a dHrlImi.,tir. ~ btl mB.nZaraYlL tnhammW edemi~'el'ek ce'b!nden ~Ikll.r(h,t.l tnbn'!lCU II .sar-

twrn
u.,

boeJan bLr ba.mJeue y".
h dlil!liD

a.tqm bU~llmf!3ine ~eDeb

a rd.i. Bu
01·

(I) 0 nm Jk CeDlIhi A'rilutd n ",,1rtIft li obb'l.l!ill.u.

Tt:rctim<ll'l
Frlllliull

~

frll1;~

'1'&1(

eUndekJ

!J.£lyrllguu

gGater'1iM)

kiIu

~t

duo 'l'Ctu.k: ealen her tu.raIa. Idmettt Nj,h ,!et btJkJA.1lll1il\'a§.mm.~iI

Istanbul kalkl i~]D biiyuk hoi, SQrpriz I

"

zan
• rra
-1

.-~-----..""...~

I
21071 8(1l~

HI331!1 31(l() , ~9161

azana

g4~ij3 16il45 20~62 2522~ 51626 21152 349i 1430~ 16999 87816 1818 116' 886 2 ~9G48 80410

6324

316 7 S['O 1 6461 lu45~ 192Z0
2'9221) 171'ltZ lintS 12569 1'1:9 '7 Ui 1 fj'?; ~,'T810 240

TeFrika Na. :U
Ba yrp 'nmu.
vinn~

e

1l"lf16 974-Ba

c:;tlkm

~

Dmyonmn"

.z n; MUZAFFER SEVIL
(&:M blru Q ee b verrlim. un ua aeb bi ru gld nnlntmea b • IIli a.f!edec.egIDi tim11 cdi} omm, HI'lnrlnr rru.t'l1ll ninl"l bir }~ bW}L g • - aIla. toplnn 6111<1a ta.r~ml§l.lk Zann ('.rim 'bl.ID1l " da tf mbal» .lrumlnd!l q lmann ·cll. Blrlilltc If)'iJ _ :girt:1~ iG1n 'bil'lkf.e! k ybet. ~tik. BOy1ece yen' sene}; 1. llgur 8uzt kILl" 1\8. 'tk ~ ' .. K1I.8\,etIi

37~14 82~38 10085 2S6S9 Ll05

Cicbn.

Li a
7

.... n nl .. "'-'
6(HO 802.16

..

122 1 4858 2 0 S17 1 8DnB 1136 ! 166 6~ 2S0B 1 921~ fil9 n86 1 !702 ~a980 6186 ]r'l~fl5 '~7'i'28 .'U~OIl 25712 iaoao lA275 l~QIO 2Y50B 2ij~O~ a~~42 20!HB IS[) 2 1!l8Z6 ;)2] 01 5,J89
2 30U2 3.1) 2'H2379,4 8~:l 27U10 aFt[i15 l'2.tO '1511 3 ,is

17201 20U58 ifi20l a~10 r;

10

6607 8r.246 24n7! IBS1B IO~18 z n nl
1i7 39:8.E18 11 1 l' 43fi 82.!B

d6n.en IIl~vc:'u.di:Jeyimt 'lB· orbit., aardUn Yll nil aym mad.JI bll &Ie g Uverd LDL tJ,te iJimdl bo)·a) l'1 ddkW .. mli-ll bir ~ki,Ya. 1 gibl tlnUnde i!lilla[IBI1 k&dm., ki C8.TllJ, t~, d.lr1 Me"~ ~tkLIJ'"Aeaktu'. Ben I1B. LI ~ ;,en d oylclC avunu glder3tn.. Ve bi en lr d.uydugu merh met btfl9' k.o.'P'lI.n'ltiJaD dOllerel'l::

a.damt hB.ll
ilill.D ,

ba.n.
run diblnde, Benin u'Lmaga. ~acagm.. Ud

.

aerun

dJz1en,..

lrudluye'lino f11l: Benin tllr' aziZ6

r t.e.miz. rununun Ir..,El.di1lil I!"ld NeuU Cl1acllbm.. Meditciglm" Yay·
rum M1i::ditc: t,-i.m,. Cell ellel'inl fU·

'ZUndeu
Va Y" rak cllcrirn lwb. Bu. te c blleklerind n tu . y 4:z" is III ege Iio.ltJD.d.a titriY80 kaVdneti

3~~ ~6651 8~85 672~ 86922 367~4 ~21Y1 D06 30n8~ 26 16
862 2' ~950 5432 SII. i 35280 "131 21&GO tsOSS ~US R:t'2'2~ :36B1B. 14371!1 17482 IHJ15 !9'"i 1 tIl1~ ~fit..'Jg dt262 GflM 981
M2DlO 3'l"i'66 ~701~ !:I,JO 0 2~

_ 1'Rren;.el1

ntllhk

meye

rnf

t

aca-

om, StlAmuk
buguk,

Uli.a e!.I.eh!k

111. ."(1.

. gccc ... Bir aro
uk
OIl,

iI!le\rtr- ter

sond'U. Ko.:nw· vult
gciz

Il...... ka.dnl'

gar

~Iill. '",,\'uljl

d~"'·a.m ettl. b~IDlem. Ylll.
U1l\UlIl

1 2U82 11 178 !l0111

071

gc.ldlk ve (!rmu. ~;lbLl(".f\k \1.IUI~tlJ. ill.DllZlDm~Llt g~m~i ¥ \to III nni etLik. Sollflll herk~ rel I baIlIDA topl-iU'libjI balde biz lijtirak Onlarm d tgln1JtrndlLll I9tilade edet . billl.% h v dan sud ko DU t.u. u Iwnu.", a k Do d tu beTki hidbir'imi:ri im'lihundl O) I 1l'C'IrfL.§nlele-r ... rudrr ki altmda.a gJdi bll" iiW-~ a m clkm8b1 I 1r g-~ 'klllmu., u 'h p Oyle 01 lb. Itt do hn. uir yt bi Ufirn W12 tikbk. SeJl hi ~ gIbi ~!'iIlk de- .:n.i :!It'}"'J:'Eiden .... 11 r ha.relh~· HnI CoEdeo kBClrnll 11:01)1· 'Oil" k~i ","'oi In ,~1:IEa peIin.

ae.

1

Inn, Ei~.r 1T11'Z.1 kat1 tlir ~1 allm, 0 ZUUUln ): - i bir &IOOil bl1 [ursun Kint hilll . 1x'1J.!lyin m lit 0-1 uu .. bt'.IlJ belkl ulI.h&. '!It~k.. . TOD dao durmadan t;-Iw.l· len y:u!lar'fl rngm~ll ltadur gi.DIyeUi okad .item· 7. --ylly u kl hislerind« nkl)(.l r ami.,,'i tLlIi

ukayan hlD1;iklMklerla. eeu ... [.rl1 LmmII kapandJ, • _ Nebit, ArLtk biulJJ blJ liZab. :Peki NpbiL F&kat or y munlltftoe-cegim'!' Bu -;o'kmrll,l vUeulrDl1.~ , bu

bUzlllmug )IilZliml"" (ruJl&rm) D1:rurd zJ:ya1!"et et'tik an mme. OnllU ... a1B.yC1 ba' gUzte.riDw onfule n!
diiDece~im'!' ••

m.~,

Ur8

z n n ar'
Y~fil) I ~O;HJ 1 'T j~1

_lS20, '2~8~ 62lS ~~8 1G]1 OS~1

Cttr

250S2
299.0

iIl-·
(Sonu

'2 12
1 fi09 ;, ?li1 Ml -1 ~MI] 1 ~66!j,'1:1 ~1_1 11 6 1D516 t\HI'
I)

SUR

('Ill geliyGn1.wn Meaudum. qi.m3. bw.mu tum. Bub), 111 yLw·.. til h hayat M.na k_oll.anm....;·
m1~

cun:i.t
daha

A.gva dahaml ye tI'· a' ami - 11
Blr Val and
'.• . -

:n

saos ~ll ~

871 IOU

a099! 2.5l77 28'~

19'52 '2 152

S"1II B

bn~tle
1'&

e~
• -

1191 2G2~- 28G~3 ~~l 1~ 29186 ~:~~~ 21P 6
1'1'-1 Go 1 O:U ili UOl l:~:.Il 11l:!1 ~944

5~i6 1]5~
711:f;IUI

IJJoyl

oo)'liiyerek
0 it

I. o • nnun se.cb.n.m

lllmega Jyo.rdu.
eH',WilU""

~

&rttmyomu. Arka"d~ ba.klifarma eh-emmiyrl

klsWlQ

uuua birl.Ur'imlii
va IIi
I.

~u.m~

ftll'DI.lyere'k
JIreoo

a

Z Sg 12~G3 ~~~2 ~G&Og ~~916
419 121

-

Evet

Yin rum, H_I"
llilti1n

birecek,

EvimIT.tn

kmc!bnizJ' mlyomulL !Ill kIIdu- de\"am ~ bllm.em.. Y

1 nOll

03'2 ~al-7

::l2.H~8~'i~oi'J,

d!nl,dlll

"a:kJt;
}'1Jl.I.

1m - ,sa.. ~h1, • fl)"1f' b:lr a.ek sil.Idily ~ &illim 0 zam dar her .k.a.dJ.M
"k bUlbill IJm Me B5y~ bilmlyoniwn tI aahb!l ftI plu. r.Oyl1~tm. ""'" ya~ n:n. senli

d-eki bir &D_d d.a.)'u ywdut.. ~ ~...D

.tbUotura·

1 Sl B8~1 a72~ S7B1 ]B81~ ! 01 8191'8 rs 2: M SCl41

nils 10121) 31 ij~
U!D
8 Q! ., '72 11 l'2UJIl! 22Ji12

178 22_ 0 S i l268 24~Y1 ~95;] 2Ij~~ j7 31' GGG4 (604 ~.882 18 ~97~

6126
'

'2 3~650

n

CUD

2. Ii B 194..8 IlUi07 1 :..06 'Bfa 412130i 2GOll.i'i il3lJ2D 282]
1~051! 30B~ 1 2,6229 £lJ) 25953 L'l82!l 6523 7{j~'Cl &sg2: 3j262: "27 6

Nlhaye1: IIWeu bahia a~b.. YiI-' 'f! bndime dOn DIQ.
• im.i

sOp., .

!kat nil! y&Dk Iri cevab alamadm .,... 'Iwlqlu b1d al6il.ar. birIskele.!ine g:itt:1L

't'T 97 9~@IM49 .. Q 1111D 171i 663 13_9 38621
Ot04
rJ

I
nlal"
85~~ S088~ 8676 !9j~ 2ij74 33 55273 1&.11 1~-' 38853
U26 .....14 2 :~8l.4 ~077fi :.H ~ il3

I

191~ 2&
I

o~ l~f~]~~~63

l~~IO 25504 1117611
119:12 '-:,lIIS 16 34 ~8~6~

15 1 ~ 2

2,112"'7:'. l:~"1) lb;;l:Hi 4 '123 2Snll!l 3UW!

019 '99,91 1. 1!'1!!,2'r.36~' 40 19_ 2 :nmlfl, "G1!.S9 1 i 1AR,6 Ul ~t81. UOS1 2.920 2%58 U 9 ,9581 .e72:4.D S~!HJ :141461 '~"9P;' 3795 181'OJ 34592' 224-3 91411, ",UGU 30 L AA 9f3.2 iH KAZA'N'ANLAJt it - am ~1114

~~1~5 IJB13 3J~ 6 ~85~ 2 4 In
~2146 ~1~H3 6tQ2 158S~
2S08 .

8~!)S S:}OO6 210SCI
i HI(lt)Q

1

Z4-1O

I

LI...

10 _

Uk tat "'una _ .

.
If-

l~lO

Olinria
~
lD .0

k_- U!qliaa.l..

-Jdgbl _J"enl ... ktlpe,gu, Oakar Vakal!: II.flhibl ~ blf

• 'J1I

Uzerinde
ft

~~klinU ~qahk

ZM

1liN:1lW'tlI.I_~

iii' talom hareke11w Yll h&--'...... I:b kadm rtl"ll.fu:;dajjj bu
_I_M

Bird

al~

lI:Q'Ym gmg~ Iyo-:rdu.

""l'lilill1nl

vm
Lwu. bl:rdenb'irtl MAUUIDMBlJ.U .It. iI!PII'tIk dun'l' •. mien;) tw.Lugu d~!lQo ltD ~dan bir .~. ulld
Ibir ~. ~ Iwh.u UII. L c I':im~egn"ek balm: Clrne.aIlII I.lzrerlrld~ pllIti hWlnde k.Hl ,,£rdl. S am!d 'Curada, IU1.rd~iln1 orI!lIIJ\dM ~l"UkeIl blr" ulllLk, y~ btnJr ~ Ba eDlhl. llllDaD ~ ~indclr..i ~lkhi¥ Kici D yQla npb". lm.r1!.mot gc!'li. ArkadruJl:ln lieu IIi t Ib "ct' Oeb"1!l~k kalk:Jyor &ClJ'lm krar dt1~nyDrdlj, Gene kadul ikin. .~ ~UIIWl~k ga. do,gru meyl ttL Lt.l.JlIl'WO Itope. f1 arbJI c1'.irol.meg bYRD Iwl la-

sonru Svl.l:l1J:d..lg -, - rbw lu iQer.illi.u ba)o:i;m hir ~ buJ.· d\llgu meoe agnew di g ~ knd.l oldugu )·erd., durd\L Blra. t - 41, 'Stm.ra eddnt teruek
rllchnmL"1 y8li h~ (am a.~a.CLllln et· lfU dolru}t1. D4i'ne'll yalru.z. gelmi.l r.dd~ y au d ih _ r:diYQT du. ('..uu.an pi U pn illikCD Jj ~ 0 dL-rece blr: irln.e .... """';:1'1'1' idi k:i, l:n.m 1&1"1 ba :o:zaadan b ir ne:njrnm

yalWJ&

*wm

~
11.111

.)'Ied.i;i
btJ mliy1l1111'l .~!riz
SUnil

IE eltL ed~nl hi ounu o!nbile-cegill~ il
Of

-

~

-"am,

HIU.::;uUllz "!'

SAGAY

di. (~r. YaF maymundlJl,

11

c,enb
a""f"dl'

~1I"

hili muddi bir wbeb m"i

Bu bPlY'~an.

an)'QnR.llnuz. dt'di,

'111 Rrami} oMml ki, Ds-

kelerl.n1
I

b;k!,lnu.gu

~tJ..

Data ilertde

defuoII

de bopna 1Jrtf&u. ~

~ eydana~k

P'\,1

Ve yerde uran k 1 ~ - iiI!U gas l.t:n!r : ~ Bu. cesed.i, m.bu1l;;a. teUttil; IIdebilecegim bi.r}'e gotilrebi!ir mi1"11 diind 'Ylll1lailkl ri bn,ffit~~ Sllliz? Diye ild ~ ttL yo ~ ,.. :nlr(:iJk .p Hka :rnn... r 113. SvlLl11ld: _ da \ u, gnl!k saUlLDrlladl, - Nt.'.dcu1 diyt' -,rdu, alruz yin , k6 'Il va Ian.m~' 11 ~ Belki Ollu ,ofr Il.reo :mahJilk1; cu.(iWlIQl bm'WI.du:tu mflh. ~~ i i[j] biyeti bakkl.nda bl ... iz~ i0!;Rdilf ~. er;1ebiUrlrn .

yJ.b.n, ar.Rl.llrlndaJJ gerce hillrdi_ HaIuld I}llltlaJ.' Do:linlfllllIDlflL LUJ1u; - Ot.:nav 8. II b ngl yQkJ 0. geM.l .... gi tj, l' dlye mmldD.Ilw. Gc. p

a lkAdar iklln 1 '~leri }'cgne clJ.emm- , t.li . uk

gt

lri b. yu.Il"t.1·J bile. l1ladtl in M!'I anunJu 1.nrhm hlLl'"i kfila.mul H • Bu ~ilde y~ ! [U.D.( a~abll· ek: u;.In, caD~V8.rm mllddi ~lJe tu· M ilil" bir ~lrit go_ ,rtnC"si lilZlm V l,.k
hi,r-rH1:.'" '("
rlt.

t i,(l

oo"je

bend d~ iii hir hOy!l! bir bay up oJma.dJtw 'e 'eu t ise dl ~ I ~f'bihru_ F• N;lkm
1.

- lJa:lf. Fwl PQlh,t:, ~ l(nl hI iz r! (';u ':00 ot,;rm" !S-llTIdd teknr Qf"Il1.A!ld~ bir • m.n Ylipa.bm.

f

.wm.

J'lU~

!~ flU1I.11 rfr'1l in-

OTmanda .,.e.ru lIlr '1!~~ e I'~ lli ludllur Gt'n .. kti.dlll OrnlllD.n r) e L -. ra.fl'l\da ~rnlnl'hl. Dr 11m iiOilc inl:" l~~""ik ~I1Undil du.nlu, S"anild:
&ULlIl ~ i l:m' n lUi dt Jfu.nd~bl'ml1 dMt yam.acml tJtl:IlJI..l1'dll •

rdu-.
fi.
1 ik. 11.

Lu dar M"u -yti l1am _rlli ·tmclll;';miz deo.l PoH~i h hel'-

r'o:lk: ~

Afh ..de:f"simz.- ma.uH

U3,'D.·

~

h:Ut'lri nle\'ZI.lllbM.i..s (;!ttlleden hu ha.·

diaeyl i.m.h ~(k uabilir d ~. Oli er otdu:

bir "eylflT' blllu-

- P8killn • Vut:J1. m~"'Q (;{"hlla ~ "ath }r6pe~1 klJ.,lik aTB.ba.ya gotilr meg!!! yaT~ll1'D~lUk en 6 .on .l}&wy.:J. Gldi
h4t~a

Danai dal.AI ede: Lu - Aelba bou

j

01

t ~~

iJpeg;,
tnlt'.?

- Pili \
bu
.II

bn in

~ pa

I1loke bil" 'yabllir ml-

bll

'Ii: eel

'Ra.r~dol.ru
~e~ •

no

tl"Unk

01iWl':
i(ijpefiD
billa. b;ll.b'lw 'l'iJrW~i.~

I!oylf>yt:a, So hHberdar ~,
~oyn1B.B.1W

H

ik::i _dl..

cia

""'ll

n Buyuk Ikramlyeyi ~m, r Kaza· 'd I ? I
1I U

ll----=-R..:......:..A~D~YO ........... __
PL 13. emh:ket lIB!tot ay ILjILIlB, me'tl3arolQji haber-leri, 13,10.14·. Iliizik- (Ca.zb&nt, CigaD] l..IJ:ltof Qrkutl"l1Bl) 1.8.30 Progi' 18,86 Mtlsik (Sen:to~* pla.klu,) 19. Ko
D.UPlIi,

dtI-

;FAZARTESI-lS/Si/89 12 ..10 Program. 12.35 'I1ir

1;.;:..J..£~..l!!!~:!.!:~-=...==-=-.!~~~;:_.fS ... Jailor. DII kler

M""'_-~_1 L..!.!~~.~~O.~~,_ is .!~"":~~,·:7
'l'URA_"rl 'ltYATHOI:iV Ertutrul Ii Halk eeeai Sadl 'I' n Vodvilll &rka4atpMdt: P.

-~ _ ... _...............................

ViI' Tiirkiy
d&Jr
cibloc

ker F brikalan A. ~..Id re Mec1i

;.::il<.:~:,~.
. topllil.nAC

~Ir~".

lad

~::::I~: :;:~:~ B::~::m'
1'.

I

ad1yt>d

~irk

e&P1!II

mukav

I • mu

Doktor g tin
tiyet ma.halll"9btin
~OI!I

-'1

o eak
~,Jj

IiI.1.5 'I'IIlrk

1D1lzi.Ei.

Fiw1

'.' a I ae • eJoliu ra.bnllla!l'l!, ayazma. u::r.
I._ 1

nllbiy .

~:::t !(I:~ ~
I!OkakJiBrl

mlye

.-

b.~tJ

l&a.kaL,.o1. hilMYI ma.Uk hJ eodarlann. harnil olduklart hl ~ .II .' y a Inulu mlblb' \IDs Id i.;tlma ,.-I1ntinden blr balta lr)\'VtI,1
Ir m6rllezill. t.:lntr duhull,.

Ank&uQ
It q.,.detl&J' t.ridj .dere.k
R!i1~1

it. Z,iroat
nrak.

Blink.marIllA ve-ya ,"um r )b,nk'lI. 1m,,!,", ric. elunur,

tur,

rem

Ou 1I:e:,gldt:nm en. 'biiyiHt lIkranu<IJ~1L1li tOO) Ibm liril-YI. bsana.ll {2'91lt) nUfl1Jl.Ah 'bDetln. Abibi
bif'

htl)'llfii. CelI.l ToIues, HakkL De:rm.m ~t F.::-!d.ri. Butt Oller, HlUPdi '!"bby. (Baya.t1. tub) 20. AjJ.D

~pne!ll ve dahn !ilK!

t:ocruu
10 r.clLlfill,

100 HerrIt

.Pand[

@lekblk

L!.mbuJ. .lOt8'md'lIIn mahrum-

1I-

lirkettn

duro KaldlTlmlan ye:pdmamll}lJJ'. LAirmll!!iTl bir~ctk yerlerde ae:lktkma . !II~t.I
lRu

19.88 16111&n mliam ~ t " bUlI.baoh hakbnda.k1 Id..... '" m[Jn,kiplel" r.porl..&rt'mn lIhimmlllll v:II tal'l!diki
1935 nool bHi~, lI1eilll~lnll1 ibrul, kif" ..
'O:UIa'

m&o!J!Ii J
v tdau

~Z'Jl

Rlf lie :II " ~h k Ond oturan we , bUe~um d lbrl Eminol!LlliDde'NJMet ~m en Bll'l.n bu kll,dJ!I SenihB is.TiIli.rJ.dldir. VI)

cadde.slnM M~

osklldal1:la.

ram ~ -, .
K1srldtda.

AleJDcJaI'll

strut .. (:6p.U 20.ll§ TUrk m~.
meteol'O~oj Itabederl.
mkprogramBMtekh

b)nSiL. .. (kl&-

heaaphmJllln v-e

tuclild sureti

IfmlmJ'l

t IOkakJsl'IIl;m 'I1murd.8n
11\ ~lmbEI.BlZbktan

gEt;U

ak

9d

. 1p!J1I'OvJ.

diniD batl1'8BJ. ~) TanbW'i i etendi 8usidD

meml!''ktedir. leri bastalDlJ"a doktor- ~elbj mtlmkiin

ES'KI HAllAM

Ii
4~

Camul'

gooe-

~retS

pmd Pflk yBlnnda .Jn1iyo. '.

mezkur kOikte bek.,_mk "qlmakt&· !hr. BRYB11 Senih. 55 ya.;,md ~IlD kkalede ..,ellit olmU!;l bir b~'VU~

~lln dul a~ul1 olup.evvelki: e na.kk~l~df'n ~o:briJnu;e ge.lmlljl ve 5kideu t mrng. bu ko§-k sahi 1 Inc bek illk ,'aparak hayatml k rna~, lb~1a· Ul}t r. Nimet kl~ i hibeti Bayan N1metten Q r;am.andl'Ulber.i muntasaman bilet alan Bsynn Semha ge!;en ytl ba~l,nda 1000 lira kaeanrrus leo hisaesinc dU:jen 100 Ur \1 B!l~'al'l Ntmetten nlmisttr,

llttiyar kadln

dUn OskiJd

~[I

bir alom blile bUy"l1k m~ijde)-"i kendl sine Y' [!l;l' _ Sayan Nim@ti, ko kiin bUyuk kapulllhds goriir tonne, biiyilk b1r hey\!etiJ'ifl 'splhnl_ Vl' batti; he)'eram ok::lde.r artnwllr ki dU.leri hltmaml3: or.:tl:lf;'-l. ]illptnJll !:ini'IM 'I'turup. dahu Cu1a }'wliyemf."mi.ljtil".

0hunFl!lnakt~. 'fifo lrIaBtalaSIitlIn 2 - p:'Bbbllri AW, e-fenrn SiJ.Z.idii bUkll:m slirdugu yer de bu:rl'LSldlr. I mel best€' lYlklJdJ d.n.rb] Hitpmdl.:!n) ~Y()c:lu kayma'kiltnlljl'ma 'lJlliki 3- - Taniburi Ali efendi Surr;_idil2 mllrElC flatu 1"1 Ill. Ilzerine muameleyoll ci 'be:rte lbilmffiik JIM! kbn hlzden] .kon n iatidamie beledive mi.rhc:nr1i,,~ 4 - Tanburi Ali 'endi AtllT'!'.eUgi elinden bir Uir]ij I;lkamadJ, Nfl!DIU (Rani yaw lebinle) biye mudiiriiniin \·aidlertnin bugiine ~ - Refill FerRan- T nb k-· adt'l.l hir l' lc vermellig;ni g~)rC" . rex dilegimizm. yilksek makarnl ra 8lDll.. • ht t 6 - 'I'anburi Ali efendi Smndll duyurulm l ~IJ'I mu erem gazeeum (yand.fit'li oldu BUT. n I 1_ ~i ~lm:;. vuruyoruz, _ 7 - Tanbllli Ali efendi Suzid]] (Her- bir b:liullllJ1cil1 n(;'§o) Tramvay ~arpm!, B = Tllnburi Ali efcnrli fiuzltiiI Ka1Y(1I1Cl1 Kertlelfi soka ~ .:I nu (Btl' nigiLhJa ~y dilrilbn) maradR muklm 1"1..'11li krzr ZC1i 'rij. 9 ~·Tanburi All fend. Ylinl. nel nt yri.rulllldan gCC;I2I'ken 605 1It1em!ii- C\ det :IlllH' n did I girnlll mara [I I,llltmll.n ~uknmiin idare~i 1110 - Tal b)1 i Ali r nrli Sw: I'le " ; r~ m H\ iiI sadDlesln marrz alar' k 01 kolundllIl n;[lfif~e ]'111'9 bl' t'i., • IlIflm'~ hr, Vatn1!Ul hnkkll1da tflhki21. Meml.ekel "fwt ~Iy n. 21. Ronu Ip,tR brl I nlHfII!}t1r, Illa. 21.15, [;~11I"1l. t h"IIHt, kambl(l nukut b(lW~flSi! (fiya1) 2J J~ Miizill ~l{ii~i.ik Ol'kr2'irtra(!f· Ne..:lr A~ki.n 1(Fanta;':l)

*
j

edl
tJ, -

1!1~g p;~n 'j em~ttO it· k1n(b I'lI.l' lttih.aa~ 198.9 lefl~i mi.if"klph,rillin. .fu lilt al rnecllai i hlu .. a~
zevatm intihaular,
I.H~

Tlin z .... man

tellZli h

intibibI

,,~i.icretlerinilJ

kdin,
~~ilmi~ 001 n hi~

lanru& mmi;-ilk&.teLl

tatlldili, le.vtU111 m !l1detlen n~llIInnrrt 'j'i(m~den Intlhabr kariununun
itaSI

E';liI8i Muka'llelelliI'J

2i1i1ncr maddesine
];;1 are

saa
-'

t 2f1,30 dll

lJ,!m Dll.hm meclisi halt larinm tRyini,

ve hlJ2.11r

l"ANUSUKlAR

K

• EDYA!I

7-

letli

i id r~ aZiol91JlIItic.ret
va;.llll

PERDF;

ma dd I rinde

d hiyetlerin

SIRKETI

HAYRIYEDEN:
.~ ":""1 )1):) ~ "7

582

!~~
610

1S

~6

](')2 2h
r,!)ri

?~IO tOil

:~m

~'i7

2l,O
5M

1i~·1 ..
-

701
:~~

fJJ1-1 6;i4 7a7 752

1 'r'I'"" l"rrj ] 1 1 ,~I _ 1 ". - I , """(j') :l...... I HI 19 ]3.p:!~ l'--tS~!) 13E! 138;).3 IJ-ECS'j ]~rtl!) 13')10 14051 1418~ 111. I J 1218
]:~~J'O;io
,j

2".:211 272'1110 27:U3 2j300
~n,n8 27'l32. 27·HO 2752l 2766& '2'7684 U69'2 27'71iJ 27731 2'il'7S7 '2'l'812 27J20 27958 27~)6S 28 20 28130 28202 28255 28351 28381 28387 28534 2g6~3 2&5~a 28678 ~S604 28693 28763 28804 23800 291413 29176 29215 29:102 293501 29375 2912:1 29461 2~473

la812

27:UIi 27"'19
2.769·1, 27 16

14249 14~~7 1!267 1285
143lil 14.5~O H71J6 11805 119fil ] 1) 0 !H~
14::1 8 14446 1 '~fi8"'

27B20 27868 27871 27905 21921
28'027 28060 28276 '2 2 '1 2&462 2850:2 2S561 2857~

7~1

usa.
1128

1086

ll'iG 13~O l~~~

1503

U58

Oyk

Bayan: Nimet kel'ldiF;ine 50,0 0 li ra kazandl~1 hemen solemi}'oerek I'11tina.sip 'bil' tarzda bilih.an hakikB.-

Landne-r·

~arab
\' ne:dlk

yortusH

tJ anlatm~tJr. Ta..iIi Kadm:
-:- Ah ka~ biLindenberi za~n Mlim i~hne dogmu§tu,!. [)e(iikter. lon ra 5l€'vin\!ten YR:ij.i. ran gozlerile .tIn~an ila'lJ'e rltmL!jtir; - Piyango bi.igUn itndadJma HI· Dr gIbi yeti[itl.,, CUnkU ~n ne

2 -' !uDk~l(S-erenad)

t1""lar'lIsl
'I I

3 ~ C'zermkClizeJ sanatJ f livali I Ul'ertur ~
4; -

SmlUH~ Ada Ahrnediye(1 e San~Elyml.1 .'>okak 26 s!l~.nh ~"Tde otU1'lln tit. l~I'l QJl'hl ~allh :MilI t ~Rdd~8in~ de 91 m.lln 'Il.h fmAda buhlnan A~ Ii - J Ahme!: to:roflrldan hie fJl!'Ii 1"11 ''1~·le'j·ndeI1 rl..vill{\I~gi~n\l Idrlia chub; \ e s u~lu y.a ka l:l 1'1 ml ~tlJ',

l!J 38 1 (, 5 5 :!1!3.GO 18G1 R.970 197 oS B.!)94 2019 2119 2153 2""'7 _r.CJ 231.12 2GSl 27vO 2856 2S!l2 8019 302~~

~Hi 1008 1'l1~1 1~..1l 1'28~ l:Wl 141) J 1418 1 t·~ 1447 1479 1 Wi Hi7I'i 1 S~3 171 8 177 ti ] 8 U,) 1898 HI.,I1l 1 !164 H11~ 1981 1 flS2 20G~ 201H! 21 01 22Ul 2~1:! 223;: 2"'1 ~ '65:) 234 " It ".. 2721 _7m 28 HI 2~ r:i7 2'172 :W1U 3DFi6
;;C1167

81 Fi

14G1J7 J.1G2ti 146 I llG 147U1 }.1120 I17::!'~ 11'j''' 1~918 11~2G 1~928 l~~o 14%fi 150:3:7 15080 15 q' 1512 6 11513-1 L) 1M ] ;)~~ ]f~zr,:J, 1~321 15~34 ] 5:hl~ ];))7, 15.120 151:1;i3 .Hi158 ] ilofi61 l fi6'i 1~61'l 15·tj.·J5 15(i90 lii703 Ui70' lfiHH 15'39 15867 :n.MJ6fl: Ui9o, 160.~2 16u'j'O HH27 IC183 ]&346 H;:-I55 16375 16.J.36 16452 1615 HI- 175 16 'i~1 16:i10 16514 16591 ]G640 16fi7'l
170DI

28699 '28722

2:B-SS2' :2 8 89! 2'~2n 2'929~ 29371 29'3SQ 29-47'8. 29572 2~'23 29701 29712 29'760 !!176ft 29761 29173 29876 29886, 29948 ...9951 2991UI 299!'13 29995 BOOlS 30023 300026 80073 301'1'2 30201. ,3(291) 8t}!lll 303:27 3(H15 30430

Ili ~
I) -

DietrirhFifJ L'II-'r fm~l'r~) Milllec· La PIII.'II1la. ~al'k~~,
B{'-~lrel

.... akaret
Be~lkta~ V!BI~e .;e~me ... 15 lW· i flith:! mil kim. 1,'e ';;j~li lr.anW/J.y d~11o!lund!l biletci bmnjl (l~lu M ehmet Vati kO(1Rg-l caddel!ind~ 12 nuHlar.dl Refall uflMtm8ll1mn(!a I) hi ,'an M· na~ a t~ ..afllldaJ1 t.ahki.r I.:riildlgini id li~ p.Lmt!jo n~ eo -;111 yal'nH

~l<)!j

167'2·1 16752
17100

32Gl
3303

32]8
Sa19

3217

ilzerine fDJItazi, 11k bullfu
<;'arlc.iJton

3478
~571

3 Hli_)
3GIl:i

lml'loull (dans l

lldltJm para.yo Canakkalede
iannl8. gO denni§tim.

taTun'·

'I - Niem:mn·
81

8$(;1
.10,)-;-1 :"~'=l 4;'110 4tj4

:~8tij'
4tJ88

~~ig ~d23 34 ~HJ S 192 3fif)7 ~17M; 72G 3~n oJ. .'l'J~!'2
41:~~ 111,)

a2S] 191~

328~

I6!~
16~~1 l'i'lii7 17 ~41. ]75~O 11128

16d9B IG9UO 169Di 1G9~S
17117 17127

Riisagt'l'

Eir cnt"""mt'ztio KiI~ijk lopllUl
iJII

Bn ara<ia iki .:1)'dJI' c:ok para.sl:? ~aldun. 'e bHetiem bUe loesled gim lid ke~inin !'Jiitllllnru Eatauk, Dll iki.ire binktire ld,m .., Ei~r b ke~ide .raunmB.8sydlw C'.8JIJ;l.kkaJeye mek· ~ub Igondere-tek 6 kllru:!;!um bil£ kal-

9 - Ganglberger~ lRevu entennezdo) 10 8cbieder~i}yLivaT r tango)

4 a!S
ii]:J "'7 11

4~~1
.:!;J6:-t 47U'~

.. ,Il ~}
\.-f11 ·17'I~' ~61fi 48;~~1

Ie .. k man rku.

ka!:-\Jli\fak
Ol'takiiy

t hkik1~ta

ha~1:J IHm~t]1".

n

K za
sokak ..14 n1lmal"lHja mil kim Ovtlkim (Iglu 0hane~ C~dMaclll a:!'lken r.mrimlHUte

J~H!
51)22
5~19

,18B7
rl(121 6221

4f101
511 ,,\ Ei:!GS 5< 1:;1l

1nlfi
505 I

ItiiS

171fJ2 17262 17:~52 17:100 ]7·~!l i7b29 1775 l'l856 I7!J •."i ] 0111 lSP~1 19~35 IB~ 18 1 ;18 1,13~
I

11~G8 17288
1'1\114 17601:3 H(l[j~ 1771(. 177701i7!H 17'173

30J~7 30472 3G519 3Q531 50602 ~Ot06 90619 90640 a067a SflS77 30734 30'l'li8 30'146 30.783 30935
ar)!103 30gB

1fH;;9

mam.l~u! ...

Allah

si;!!den lazl c15UD!)
BOllN!.

H ubergcl22.30 Mfu:Br M loJil"'l
(C:lZb-1:!l1t-PIJ 23.45.21,

11 -

tl~i'irml;'nci

18'j.j'

H126.1 U~-;)8 1 G51 1871n

Vi 23. I1JlU:i!4: Scm Ilj'Ul:-;.

5)l~~
511 'I
1

18S.J3 18~O;j
1'!.Hl80 1 ~l &7 il ~ElO ] 12.3~ HI:i(j.~1

5~6'l
552-5

~ 11'1
558~

Mesut bek~i kadm bundan
parnI.£lfiDl tAmamell

Sayan Nimet-

h::J.berleri

VIi.l

yaJ mki program

a1nu ve kcndislle beraber bem~h lsta.nbu]a ~~C<£'I'ektelg afJa. bU~~i.ikli ·de,..·~ arnk oraya gel~e\teo Ad~t: giDi CanaJ.rkalel"e bildinnLstir. !Bi!Ahara yille baya.n Nimelm delal ,tile :It SCHAr-F'HONSE msrKfih \'ll ~kiz Xo. II.! lnnhtrrlLl trj'kohLj m,oU:ini gidip parnJanru blUlkaya yatJ.rn.'hlk 1 Oto!11l::lJtik Jak:u n1U.kljlcs[ \l~ el~klrjk motorU, lslkmi~Ur. Litkln b!l.aka ka.p!lh ol~ 1 StngeL' mnrka trikut~lj diki~h:'I'inde molh~u~ drki~ DiI.1:1.kineJiyle bl.:!' dutu,rulan bugtin kadar p ra.'lannl r.m.bcr m~::lhul'lel '!Dland,en bayan Nimete bLra.lup 1 Milstam~1 ~if I'dll n. !evin~ ve ne:re i~inde KnBlkb yal1lt~ [akat Il'l ut yo aIDa dOllmU¥tIir. Be ik~ Husflrm ohk M No, d trikobljcl eel-li:n n'lU'ilml!l Du ide in (lSI bi:n LiI"1lhk. bili- "'ergiolinden rlula 1 antI h~cze all Dan YII kl-li'dl1ki li.':ltedJe YlIZlh e~yal'il.k ikramiYe.'!ini de Nimet ki§e8inlUI 28 - 2 - m)9' per.')emhl:' g'u~ltl I!l1!l1t 0 du 11~1 ve :aJen[ a.!'t\lrma !'IUlien Ordui'ia Cemlil Carutez Iuu:aflretP}'IE: ~~~d;I{),:~kbr. TaJip oJanl.:drll'l % 7.;;' ('ley &k~eioliIEi birliklfll yo!vmi ml§l ve r3.rUI- bugiin banko. ::u;IltncBI me;>.!{Ul' ve !'!9alte Re!iolkt8~ akaretler '62 Nu. 1u gOf.llieTilmek li~ re te~,rans. l!!lujdeIl~im~ Il1UP\Ca:J.U~Il"l ihJH olLmur. (i!!IJH) len.mi.lrttl" . U2] bm lmen.llk biJ.yilk ikmmiy I~abet eden Uzun I;8rl'Jlda bakkal . Y rgi de dil.i.n paraHm lLina.rn n Ba Il.n Nimelten IllmJ~ ~'e diiltkiuuIII bi.i.~iJ.~rek akkalhg de ..' ede.

lD

====;;;:::===;;;::~=====:;:;;;;;;;;;:===~=====:===::::=;;;::==::::~ ~a iye T ahsil ~efJjg nden :

o~IL.mdc mu ...azeneo;ini klly'bc(jerek . irft.f.llvoydnn dil~mU~ ve Mol ka~1 U.

5612

57U 5718
582,(
6121

6651 56'H 6750
6S;~S
GII::!2

5(10·J ncno 66. r.1 5f},'i

,81005 81089 SIB 03 Snr.l8 3.1212 1276 312973131831416 31 23 314..51 31460 31484 31502 31G~I 31629 !l1633 51709 In':l'37 81'19 3156 318~9 31877 .31882 818 Ii 31!147 3200~ 3~o~nl 3~098 32136 32~05 ~2:31!} 82227 3221B 32345 82:855 ~231il 32368 32428 a~4~S S2:i.40 3258lj. 325515 ~'1S12 3~629 M710 31114 31U5

n1~

:1.9;)35 HI::I65

5680

6771
58~11
6

56 ,5792
fJ.!l1ii
60:;lj

I:~

1 ~Jl5. 1~ 157 ]~"j~;5 1(1;,'1 lUS~fi l' I~ 1~!)61 21u2J
2fl]:m

I~ 168 19700 19855 10037

H]<1 8 19778 1~376 20053 211 06
~Q2Qfj

IW77 6261

60~n

6096 jJ2l~!1 630:)

6] II ":';31

6.!02 fi;J34

llH38 20]·H 20]:)? 2u~ Ii 21)2·1!]1 20~,J2 20382 20>'110 21)110 2n ~9$1 .20,-:';)·1

3~7S7 82861 1J'1 3 SSl7S 86219 3364B
S~II)6 ~8S10

:'!Z803 32B20 12821 S2~4'1
32962 83005 33316 33152

~,32QS 332 33304. 33307 33389 8S418 33505 a3537 36221 36250 163 II 36349
335g1

~437
6.023

G~i5
6SM

6781
70ll-l '071
'7111

6~~~
700~ 701,
7134

61Gl 6(]'i~4 '0(;9'1 G8~2 6899
1031 "109S
11(00

G~~O

'Hl34

20610 20eJ2 20~33 20566 671.:1 20?Til 2117 JO 20778 20785 fi,n2 208~8 20S70 20890 20~13 7rJG~ :2t1~12(i ~OlJ.j:J 20a70 21055
70'!Ht
'1~02

GG02

38SZ2 3~021 3~071 S~089 34086 20827 3.:.1Hl 3,H:i4 84161 .sU13 20914 34248 S4256 3~327 84~~' 2:11J1I;\ 84378 344M 34'lS!L :is' 86 2QS77
216S~ 8.j55&
95664

..... 0;;.8.5 20585

33114

!lS6]!! 33630 lIS66'7 33.1380 337.j0 :t!SOO 83880 33!11l.f. S.J.OOB'

i,a9~
!W222

3435~
:) 513 S 6511
~-4E!OI'i

'W~ G

21.119:U
2.1121

112
21220

ZI5.13
212~1'

215613

3ol6!J7
34668

8."624 34626
3.o1i786 317f!S

7;:t13
7525

125
75;)4

136:1 7513

'l·un
7iJH

7230

149'6

2uiOo
2177,t

7635 '1:833 ~OS9

rmm
8010

76S~

77~8
8006 80,3

7777
grrlO
8U57

21~U7
2~113 22217

212!J3 2129~) 217013 217.53 :.'!1;i1~ 21 IJG 21842 21S~(j 2p)86 22012 22031 22076 220~7 2217] 22HH 22Ulii 2~~l)n ~2260 Z2R76 22231 22287 21 ,j'8

S,UIIJG 3'o18:!1 S4t11B4 94907 '3 9!Jo4 :fI.t~59S49E!1 350M 86007 ~liOO~ 35099 35161 96207 B6!26 g52~1
S;,.JOli 35330 ~53g1 35108 35:::39 3!§813 :31:l~56 3~.ln9 35412 35~40

8159 870~
.s77~

S171
~71g
a~11

81 ~9 8~03
8')j'J
!1079 ~J 2

8272 8504
8760
8:..7

828 g~S~

223~1 ~23Ll 2291~ 22~66 22~7I 22~'~ 22~6U 92517 225C5 22r.]~ 2271B
227:10 2:,,'j"6~ 2~ In 23.12:6

55S4n 85501 85S02 35536 35Cl~ 35Gb7 3~6G9 3u6 1 36 17 3~8&2
36110 86144

~eCilli suylemif;lt]r'.

ano
9117

9025
9187

I

·15

,

76'

~~!l2~ 22fltll
23 ~

22 • .4 2Jll13 23H!]

S6498 2;)90Hl 2~ lS4 2,1875 2~1&8 SG731 3M2;,

86 9

HA.LUK

CEJ1f.AL

9260

!J~~7

~a talsg-zl pro j Ie i
Karadc[lizde yap.lacak n!imarl J.l"ojeleri 1l24!l'imle lelkfkle.rde bulUU8.ll l1l!'yet dun k,am An ·araya dtmlti'tir, H('}'8t bu yuldnki ble'!; i ine bum!lan !Ill'lr ... Ar karada devam ed! cek ve gerek tk(is!I d VI_ .kiiJeU V8 gerlllkll.e Noliliia li"&kiJdiyIe yakaH'b.n lBmlU eder~k tetkfkaL Ia.n ~uiklulula IZ.l.h t V!flec~ hrrd·r.

9~29 ~S86 9~~A 9g4~ ~~5~ '~1~ 10020 lOn70 10111 102DS l034P lO~85 10 2J 06 l060~ 1"6&5 )0 76 1060~ 10632 IG6~O I06~1
10826 II 012 110&3 110~)2 ]]132 U61'i3 l09fUi 1019 H010
100[19

97?2. 9'h'l1

~ !'13 9no ~~03

~ ,C,_ ~7:U}

fI.17 !l7 I~' ~IS~9

!lfi67 97r;n 98tii6

Cunku Aspl RIN senelerdenberl
her lurlil log ulkBllglll'l iii k'i arrll1ill ve sQ..
rl~ar _ karl,.
I

1099 1l02~ lJ044 1 .1.113 ) UH7

11'209 1121lJ II 278 11293 Hsn n40G I HS:2 11537 U5.n Ilfit;.4
115.8.3 117141 116~01 116 JfII 11 G::IO ::I.H!£~ I nlf&~ 1 ].t!2.5 11829 ~~.:I

23190 2:~22~ 2~1:! 18 2;~:2()8 23~!&~ 23.i-,3 ;:::3356 2.:tJ7f1 2~H')~ 2:.r-'H 2!H'.r'1' 23'''- ~ 2td21 21021 2~Og7 241~1 24340 24~i~ 2j373 211e 21a~7 ~66t 245S7 24601 2 6~1 24707 24780 24806 24M 2 j Si)O 2 741 ~'lO 24887 2: 90S 25(101i 2GO(i"i 26087 !5U91 25116 2[):3l] 2152~ 25250 262CS 2C12D6 211311]

:36518 3(]'622 366'i'il S6~!)1 S5161 !31l82!1 313B!51 SGSe2 86~! 10 86962 31ii!19S :17005

24~2S
24671 21 18 2 88] 25068

252'13
25~OO
:25710 25'170

37446 ~7468 a G20 ~76 5 87777 878G9 S784 37a51 8789B 7!lOS SSO] 3 !'\80a.b 9 us S 116 281313 38147 JS2 0 88243 38Jl.OO !832:rJ 88SM 88884 8S4B9 3&j92 8851S .saMeI 3181ii1l!8 886M 31590
L

870a6 ~'71Q~ 371M 97271 31S0S ~7331 37~70 81.00 ~7123 37IT3 87 31 37419

37173 37261 37367 37368

2'~ OS 25438

2,s,lEiIl 25US

JUlG19
S8846

:Bilii'Hi
3892~ Si3!)'j,fj

B8700
3894G B8!l83

kulle'rjnln
It.",
Nat:lll

Tr mva,

we I! B1'1 eel nlyor V,eklloU taraJ1nd III

V

de vir

TUne. "Ir.

t!l!s'ri

i81maz _ bir

U.lQ

n

fin,

2tHi'10

2'&G82 26666 2:5668 267:29 2l)71)~1 :26'l6!i!

8852'EI SR7:!i17 88953 38S5'f
99087 9D!3

a8963 89211
8~:.I6.j,

i

orduQlunu

lab t etml~Ur lei ,rinden emin o!rnlilt It;rn

1]85~ 11862 JlgOS
1l'!144
1.2241

11031 11937
HU&6 1219~
12;B!U 125-33

2~81a 26902 25905 2600] 26011
2tmrH
26277

H~'~~ S913S SDJ4& 89]71 !9186
89220
3!J367

1200&

12292

tin ahun
li:6th:rinf

dUn ta.tll IIIi 11ll lnil rqmen me' ~ ' denm etmiJtt[lI". TIInel 'lrk~ti~ ne Dl r:I dolilvl r alnn a.ea!h: t.nf!'! t ve 1IlA~ .. 'ernel! 0121'lDlduhndan h yeHn bu

Tra.mvay ve Ttlnel fir devlr' 'Ie ti-!l1 im .. h. n heyet

d·Imll. ·

12634 U!5ge 12789 128,11 18021 13067 18nl 1.3222 UBI'1 1~857 ijil"ketl

26030 2627!6 12668 U'l2B 1~76~ 26,\1 ,8 121348 12819 12fUIOo 281307 U087 181]1 [I l~lllil :2eS2!l IB,215.fi lIE26B J3.2oSoJ269~Hl 183f1.J ]1.8400 18511 210<71
1211i'l 12305

26131
263415

26159
26373

2620:2
2GS'90

2648.9 2(1682 "68Ut
21!J68

2tHln
26696 :28804 2.6gM 27UI6

2nfi..fl

995201 8962"1 2filWO 89699 896241 89118 89778: 39 1'1 269S!Ji 2,8941 30S30 89MI' 39841 8'873 SSI'!!BO 2C4JS8 2"7,alIO{l 8!)f.IC1n 3.9'914 !l9987 99942 S'!l9f;1 27216 2.7280 8996{J1 989 tulhillde ~tJ(ilrn-el.i eyhuH

2663'1

,3!H85 39-194

1&260 89984 g9Ull

1&92'13 99296
9 .. 4 BMBD

mlmdaki lJlerillLlI b.l.rks~.ran b,. dar nIh frUeneedJ eOyl.nlUeJrt;.l _

d!ir.. Tr&mYl.Y .-:r.:&tInl! UtI dam
i.lamelJ.QD..D ~ 1iN'IiIt1~

U
..

pl ..

,---1IdII
3E

It-

ffi
.

IIayriy.e

N'lzomnpm&l
I lB:IIm!

d.ii.hHlSiniII

sa

inc.J m.ruidBBi muciihiDc&- 1 SulJd n ba.yr.l!.lbml.U 2

IAzlblil01Cl1 1mh.ll ku

tatillerd60

ohIO Kurh

bo~1.D.J' kl.llllIDUnWL II.m'!1lJ1! b' IrllmJlI:rIne imnadeD btiU ta edeD Uk! hlne iDft!adH P,OH" I ~nO ~Irk.ti Hayrly h:lIN:s:inde hllJdhn hmi ra1dp,griD hu..zurlle !,:ekllN'ak LiJb !SI CIl! 11: - lube

up

Dj

1'III"IIJIle

IeMdQl

'nden

laa.bta

v1lmlftir.

t olmak. 'ilZroTe 6 u t'9 Bl'.iuln lie eclisl IdlNl hey I .ruw 117 IHlet. hbaeye fmba kllr ..

-.... 1 'A." 1151JB}I. ";·~~·~·~·~~~~~~~~~~~~~~~~"""~"~liiiii~~~~~~~~"""~~~~~"m.~~~~~~"~~~~,~~.,m. I 1~~9 ........ .. ~~~~;;~~~ .m.. ~~ AI1"!nlri t.t!!l111J1.: '... {MI. K. tldJ,. ~d91 'far,. ". K:.dlll!l,t1l'tc.k 'hf!!rk _ ,. H :1.1 stlllt" mide 11Gb fI.. fM. Pilla hi ".,t. !IIftbtthl.n ,~ qmtr ~(I· 1 malany~ktea. nar. ~ Basurun teda,
'h1'1I'
II J

J

bir lUI b "'to k&f~ i1

MEYVA TUZU

d ,lin 1I'IW%,hktall.r luyltulllduf\J deMda.,. Milt. ... n.. ar hoo,.. It'IIr.1I

,KA8IZLIGI
, • Ie. e.d it r.

-

ye vue du uzd,

MIDE

"'-Drj~f;~q c;;ai······
.bPi DahUiye Mli'e a
Lokm
SIS

ku"*,, tU
Hit hir J
1IlU11Q.1111iU

eel
1Ii!1JI1:a'tuart.
'

hL e " "nil.

I

Aglrllgl
Dt!lrblli~

MAZON i im HOROZ

b.rule'tlr:

,

_b

Di .... tlyoJ 1 ••, yenl. f"1',d IIrj JUl.'.' h.ti'!ii

1.1 ah, Plrilemb. .••

I
.

,~ ,

.. ItfimaE'balllnh.ld.n'. 12 'a karaya T. ZZJII

. I~.~-

A -N K A R A, naemurl - kooperatif

rlrketi tar-ll.dan ptjrilen

~;-:;:i

OK
Klilrt¥O mUhUnU ;uvlla .. 1;lnd
;II.

e oda teslim
"

TONU 25 LIRADIR
e
1,11...

Or ca t

yeri
SiJlu:ddl.

Y.h~&,· iii

Ankara memurtar koopsrati Si rkeJi Istanbul irtibat bUra"*
CAddui
hUliIldia

d.

fllbru-dar ude

DEP ,S U:
:..
;

Kur'~, smede Alhn <; p,ad. 2 No.lu Kooperati de 0 u Telefofi 35.. 69

de. Limaillll ihaal kar.... 1\ No. 32 Telefon: 13074

.....
x;_ f

Ok.!

If~nr biu'illMlidir.

rllU.d _~kia dell

I~T E

riyaniin
10 Tane
Ya,lnlz

15 Ku"

T
ile a h~,tlrllml~

18

Gumriik Mubafaza Genel Komuta.nh~ Istaabul Sahnalma Komisyonundan:
IGUmi.-Uk Muhafa.z:a er LJ i~ilD 1(:,00
ZIIrl1S

IjhlbilHan 201 ,ubala kadar hal VilP rI rlln I IlII'Ileri, kanl gUn VB 'h kacaklarl rlhltmlar
Kar.d'l!lIIi lI.tbflta
:r:

Vapurlarm _KalklS Gun VI Saafle~ 01
aCiJlk

aallerl

ve

n

eift Irundur run
)'ilIpllaclilkhr.

U-2=939

hir sa~ tuvaleti Kayseri
V'j]a,ye inden :
t·-I
Biifl~'811 clunluloli ~I"wn kardiu d~Kil:'meni eivarutda KLUI Innliga dokUlen Surl rtt:aakh suyunuu 11.00 k il orILlo:h eli k kl .•rrLLIIIII etut edilmi~ Vi! fel1l1i kesriuln IHlIzim l,irle m nrtnurne mucibince ~k.'1111 rneye konulmu'.'l ve berlel i kc~if iki I!li I III it.uu·et t.~lllllmnl~ 'hlh~~ 16 :; bat 939 pe-l'~f'rnb~ gunli iera klhnucar.:lnliau talipl rln 'iI;.o:.i,lL: .... dJ bu,,·u.k tem i r....h muvu kkate 'ak~e-Ie>I'iyle I' "(' K:'1IydH i \'i1oyet rnakanlll18 m[lracaa11arl ilan edi lmistk 9 - 2 . rihinde urnum m("4,:11~ I ]'nildrletillil'l rrnesi \, IflJU"I"a l1i~" "·.bI7.1t. gi:irme'kte ol,:ln ]}.airl11 Encuman IU!Alaf] 'lllIzifeJt!ril'lin hitnrn bulrrHI...';;1 VII!' J(li;Iui e-lldlnl~llJl'I til~ldli iein MTkalJ J.l:iintll'l v.p.t;.1'lIi!~i muhtcrnel bulun tlUF:'lmlll'lR ihnlenfn 2.1 ~uhllt 9::HI ,pHzartr;>s.i g un Line tJdj kl nlLl\'Hfll< go
azatart intlhn n sona e bete n

&h I'Dntt .allt HI die kapllh
Ir.hminl
I ..... 'rilr'lllame elii'm

eluJiltml:' i

tulaJr'( "iOf.iP n n ~e ilk terninuta komis,fond.idlr.

liZ9 liradtr.

G6rilleb,ilh:_

.. ht.tldile.riD I:) iltln ~iitmi! I!ut.iuden ~ir l-iIat e"'\II!!I.im~ bdB.r 1490 IIIQ"Ib kAnll.lIlUn 82; inci m dd.i hiikmtdJn vore lIo1l2.lrhvacakl.!l.Tl tek11Kmekfiuplaruu G1I.tlJita OIi tthaillt Gtlmrilj1ind£k.i ~omL YlJlli ve meleeI. '''13'''''

TORK HAVA KURUMU Biiyiik Piyangosu
'8e, inci Ke ida; l1-IMart I. 939dadlr BUyUkkramiY8150.000 liradlr, I
1

===- S!'Ih 12 d \Ak:m). persernbe 12 de (Tan, Puz ar 16 08. (I~~l!le, Gal8tJt rrhhrmndun, - Crll~d.mlw 18 de (.\ntalpi.', Cumarte~i 1S Sartin h.llJn. de (Ulgl;lI1J. Sil-ked rihhrmndan. - Puzur; Sail ve f'er{lembe !1.30 ds (Uhr), TUJ.lh~lllc rrhtnrnndan, 1 vspuru ~.t!tenli Mud.'ll),. h.Ulfi. - Her tUlL ~ do (Marakaz) v:l.pU.l'!Vt'dU.ll i:liri, Curnarte ... i ayntl.ll UUW dll (Trak). TL.lpb:Ii1111! rihhrnmdan, l'aaarlesl, C~u:;j:iml.la ve Cll..Dla 8.15 de B.Rdlrma hathn .. (Tl'JI k) , rica Cal~ruba 20 de (8 de) \'1<1 Cum -t ~i 20 de (Bu.r:.al, l'u[lhane rihtrmmdan , ~ Sah Hi dR (BUUB), 'Cuml. l~ iiI. (Blililnl" TO}Jluo!.llt' rrhtrmmdan. _. Pa ..li.r 9 ria ~.TMJ"'iIi.r-). TophB'1l1J nhtlm1tldBI1,

l·tilmil~

oldllgll

ilil.ll olun ur.

Izmi,rde S rk San yi Kumpany
It

-

81

<;llr~llmlJ.iI Hi dI (Mel'~ill). Cilm l'te.!ri 16 de tSn~d t). Sil"1< ci rrhtrrrund fl.
I'illlr

hm if"
hllthn

I

iiI"

L

-

II

de

(bmir).

Gal. tft rrhttmmd

su.

f. A. ~:, BEZLERiNIN

Mo,..illl

ha.ll nil

-

36 metrelik bir topunun
Pe,in,. anbalijsll. ve fpbtika teslimi fiab:
Tip
I!;

l;iah Hi :J fEu-u:;k), Cum"" 10 d .. (SBdlkzade}, Sit'ked rihtmnndan. T c lefonl.r I D.en.i...lHuJk b iJ1.all 4'l!i49i ) lC ..nkoy l.opdfl,_" 42M2 ) SiFk~ci Y Q1cu .. 11n11Y 2'2740

Bundan ba 'ka: 15.000, 12.000, 10.000 liral,h ikram,iyelerle ( 20.000 ve 110.000 ), 'iTalrk iki adet muk.'dfat vardrr.
I rllptan IIlr bllal larak r,'llrlk Ihm Ilmaylniz. Iz da III, Dllonun v. b hU,arlan.r In IIIlrm, Diu unuz •••

..
i;

8 9
))

85
9D

,80

Sail ~illlli i.oro!. KJe:bek
II
JI)J

70

..

131 705 645
58S

Kutu~

IBoy
DankHl'Il1Z

Malzemesl Satlh
i~;n

...

hnDe

k

..
Ii )I;

Umumi

sat~1 acentasl

.

Dazl&.h~la. hi]" mikt.'ll:' bo'y3 m.l:zeme:.!d sutm aim IIl:;ikhr_ lshklilerin l\Ierlii 1 tig'l"enme}';: uzer nUmunolcri. ni Tupoh9IH',de D~Bi:;:. hamnda D,niz Baw;: ahm !lit .m !! [VI 'ne ,'e~'_ mereri, Vt' JHl.za.:rhk kilL de 2'0 - 2 _ 93\1 I{ilni.l !d!l.L on d(!.rl:,., Y18e ~.l'lli !:leJ·vis.e milr.llcaat ~tme]('ri L Zlmrll,["

ihtiyacl

Islanbul
C~fl'iyeUmiztl'I
he.ret]
huurunlH !;iamba

H arnamcllar
il.rrn$l i~ill J?:il

Cem1iyetin[ en, :
telerde

~33 )'~IIlH' todd h~"Jlb-.!lt 'li'e Illu.'!.m I llnw lelkikiyla

Sult ...hnmam D~kraSlyali

!han No. 1 - 2. Istanbu~
SA R Ii>. CO C L U yet' MliJtb..... E.bUz:aiy.

~C:lrt,to.L

IIDLidli.U I..u_

S.. h.i.hi: Ahml"t CemllJ leddin r'!lI~U "E N a.~ddtjl

edillM"~k 2L"i.L!:J:m ~ar ek!'1"riyet t~milJi ooj~me.d.igj~dell t.olJllIlltUlll1 ikind d~ ulandc 15.2,'93'9 ~a~ltmba gUfiD. i!J.l,Dt 1 d II 1 I bd,tl' B ledij'~ ci\'l!nnd ki C mi:rel IUE!'T.k, lI:illde to.planac ...... glfll bildirir \'1 kaYlth h::lma!llli n&rh..td. Jil'1mtleri Ul11. olunur.
~ inLi llmllll'lI Rt'\ et toplunt~uld

ilan