'\

--~..,_.. .~ -.!..~~

_
.~

_..~_.,.. r-_~- - -::--_.. • ~._..........,...
• _...,.. -

_~........-=• -

.. ..".. __
~

r",~"

.

H
Tel:-riu;
l'n~Bbah

rml.

g•.

d('1'11 1.
--

ihli

Teletool Birinrli yd No.

I

...

.....iII

-

-

-

-

-

--

--

1939

248

GDNDELIK

S/'VASI

HALK

BAZaT

81

KURU~

e etM··bayaat nda 0 isyonc lugun Ilgasi Cok ogru Harekettir
Diifiinmeli kiKom;syoncuya Verilen Para Hiikrlmet i~in Bir Ziyan Demektlr. Belklcle Ciiruk B'i'rMall Satmamn Makdfatrdrr
Yazan
~umhulTei.inin r~i..~igi .Itmd. ~n lop ••nan IUA VC'kiU~FIi He,eti i'ld l'l'riihim karat' '¥1!Irdi. Blman h{.. ri \lafl!m tadilihnllll t n~k edlYOF. Diieri dmolet mi.i.MJ'I!!I. .. IArLPdllli koI'[l'ltyo ewuk IlI'llIUoll kaldr:n.,or.

K
.

Birinci

inonii Zaferi

,

10 ikinc,i KanuD Bu Giin ..n Y Ildooiimii - iir
U istikbH bllrbinil1 ilk zatur i 1 ~C'. evvel blllgWt !.nonijfl(l~· kazamlbelitiz

Cumhurui liz Isrnet inOl1untin ill • v kumandaar altuida bugioin erdu-

:::;;:;;::;::;::::.::::.:

=

H'OSEYIIV OAHID Y ALOIN

:,::::::::::: :::.~:==:::= :U'UlI=:~ :;m.;~=:~; :~-::~:=~::-;
Inliaill kabramililu

y~m Le~k. D1U;;; i.-.zo!':J"mt: mi.iUJ.i~ '[nt savletle salkuvvet lerimn . drran kuvvetli dlil;jl~al1.t evveJa tavkendilerinl Uk defa dUifm,mlal"a ve kif ~trni~. ~aha /;.O.Ill"amagUlrp edeenlurin magrut mLiltdiklcnnf', iu~n· rek r'l">lOOmecbur et~tir, D!l1.'jh. Bu. mfl:'I,

lI:ilIl eden

TUrk

milli

1

di kuvvetinl

gO.::IJlerip taruitlg:

lari

L

0

Z>'Ifl'1{1!HI

kadar

TIi.rk milll kuv aayfa~lzdal

..

'Kami::lyoncuJuk,

1llA.IitteeiiStU',

bi'l.1.m tdul hay-a.tm'l1'l,da tyi Vidl ,8re.fii biT mar.l~'. ro.alik degl1dir. .o~m11<9t 1~111d" muhterem bir ha.tr bu-akmanusttr', Hukl\met ma.anizrn BIn] e ldinumumiJeyi goer

Tayyare Su iistim a lin de ydtnlana Yen- oktala
E
?

~la~m---ct-,-I-D-o-n-u~·--~~-----¥-enm-·.u,-t]-u--gu-·"_n_d~u_r.__ I_u~y~m __eL_u R_e_is_i~l

~(~S~nu 3

Unc~

c;e.kten mamnun edecek, memletin h } tl lht1ya~jl:.i.rml kar~tla.y,tcak uretta 1111ah Ve t!ln~im etrnak emelim tAldp aden fnlaHip biikllmetl l;in 'WsnZlll"l&rl pelt I'il<VA 1f:~JJ. bu icorn:ieyoncu]uk y.a,1"1Jsm1 d~ek lie temhlemek bir "'. ~lt@, jdJ. Mum. tib. fI'l6,.o;.elenin bru it ,,1rn ~ uu, bUUln mahzurl rm kola 1 I iinUnF! g~ilemiy e ~lnJ Ibi lere rle.dH~~ k gayreti ~ tll"Il1ak Vi! bilna~~a dllirnii hi • bll~ .ret \I'ilI mtir&kiI,b-e teals e.detek bugn~6t.mem~k lazlmdlr. komisyoncu1uktf!1I paluedt;rkim, L.,.lerl !'ilm! Sounl SYlr· male Vi'! ba~l {arklar K07..otmek la~undlr. Qiinkll lW!lJIiilyom:ulu un er mJ "'~r e [ 111. C~k ~ek:illen bldl1nduKU gibi, biz'nTI

bj~

T'ayyareler Miirsiliileyhlerin Eline Gecmeden Hiikumetimizin Bu 'I ".. Tefebbiisii Onledigi .Anlostliyor
Ecnebilere dll.yal'Hp devletln nafu..z; ve ~JllilhiyeHni Buii5timHl ~d@l·
ret!: hasls

IHr ken.

menfaatlerini lemlD

:I~.In

11: pek g6ze ~lll'ptlkl tarzda

tered- Fl'.n!nl'

iye ugram1':l vt ~Uli::;tim;(!ll ke.ynagl te~'kll atmts ~eiit1f.'ri de v81"llir. Zat.e.n kanun "devlet mi:lba~ aul rmda., komiByon~ulukd an oahsetmekle Lhyle lJir tsfrik ve +nsn if P..me Hye.si yapmll~ nluyor. Devlel, haz i!ljp.~rhtl"r \' '1'ti!C k, u sipar~ falfm euuebi ·;rk~t rnii·D:!i.k!l~a netice 11lfle tcmin euecek, Burada kornisvnncunun. vuul m I t.:w !lIbn rclu· lJcdir? ,l}im<iiy· kadur taklf dllcu 11aulde, de'llll7~ kendi ihti) aelurruu dali bir ~rtl'l;! file ~.a..rr:l'il'h ",Clt'n'l., ibllilU e.del' ...e b11 mUll 'I krt 7ap.AI'<lL Al'I'lIp<:r.mil Vt:: Anl.n11.1. :IIID muhtelif fabJ'ikahm, II~ '4.::;,.. G. 11 weI, Ibu [liilllj.l'tl:ill ht bl r .1-

8111,veltUhbQ

T'lmtlll!ll

TIWIDI~lillard.1D

::2',.lI"eti IU. lad.. bir ITUP

tu.bllr.1

yap.n

ingiliz Ba§veki i B Sabah Romaya Hareket Ediyor I

l ...•...Jra. ,
I - ,. i b~rn II IA.A.) I kal >!:!ind

blrr taknn vabsuvi kuvvetlsr silah tem.llli cu...etkiul"g!tll gfize alan k • ~li:.~lIM ~tn.t 'Ulile,d.:,dd -r:.dJ.4r.... . tahklka.t~ dClriDle:jtjt-jlm~ktedir. Bu ~iIkjn meselc hakkm a I'eam! DUl· 1uunat.lmI2 sikt bir ketumiyet m11he.faza etmekle betaber halk IltIl.SInda en hl1Yrup€ rest rnuhaJr'yi leylt blh, 'Pes dedirteeek ~ayial::l.1· tllOIR.o!jHHlk. tadlJr. Hasis Vf.!. re'zil mentaatl~ri i~in Tiirki.ye dimhuriyetinil'l . erdile 017~ uamaktan biJe eekinmernis ohm bet iLynetlerill berket versin ki le bblis lerini anea ~kbJ'flen mevkii fiila koyduktan &Qnra mS!lkeleri dl'i!f:jul"kUmus
Vi! bunlardan

ve esrae ilud meselede FJ a.r1SU zabrtasmm rollinjln nt'l~t:len bu~laym,1 nerede biUlglni kd'iyeUe te:"tuit ~i.m. dilik imkimslczdrr. Ve bu mesele hak

Maarnafih
CJ

auli turihimizin
nld!I1llillD

ikinkayder-

bir misliui hemen

memi§ old_tt1;u au uiiretkadlglrl yal' 11I.Z Ekrem KonilJ' gibi ku r(l,8,% ~ir lIV811!:.i.i.yenin YlllnlZ. bat~lll~1 dfindilrcmiyer::~~i blr dolap Qldugu Vi: itzenne liok buy-iik fie i'llaye "lIlnl.a.t!1ft1 ieti.l7.Rm eden bu rezule te Irir ,kHl1

gi:zl:
bn- l.i
til',

€,l'HlPbi

.~t'rrnaye inin de l:Iuyilk:
kOl;'knFlll Ekrem

nynurrus oi 11:101 rnub.akk&kolma-"nul tagfHt:lt

("Linku. maz;"'i itibal ilt:

nan

(,"ibutide Italyanfar A leyh in de ~'11 AT-Yap ,Ian .lyumaYlf• Iere Mukabele
Times: gaze· I!Z.diml,.. dIYL"

......-'[nUl

bir knlllU yak.a.lllI'llJil a d!iyen Utl ~el ik pe'rH~iI!S)irul' kllptlrinl.§:IaN!!', Ttirkiye t:iimhuMy,eti hll'l'8. ImvveUeri nam v hesa'bll'lJ;! miib;] }'Oll:l. edHip bil' ~'abllt.nClnorduya de,'! unislllda j~!:ltil'r:tll:' blr iki noklad' n 'bi isi VI:lJ1l& 0 d,(j,'I'th'kiye 'limhu.riyeti he· f!a.blliB. Amenka:ra. 3il'!U i!j1 d iImi:ijl olu IJ :lrTnboHCt klH'\'eL1el'~ 1eslil~l edi·
I1IILElllil1'l

btl" serserj

1", ilruek it;;in 'l'tlrkly'o bir a :dbuLliudurm.atl::, yahut r.<1t(!J1 tTlirkiyede otllrnn :til' adamln vnrdllfllnl 'Le.min l7,frrlardl,

Ir:l : Roma hJllfel'IlIII'II, [!'I~ih::: hilkil· mrtlnln di~"'r bi" mBletlL', l1'l1,hlhu-

~tme..k ihti,nl (:J nI d u-

ba ka bil hiikilm t kli uldugundan d.oJIi~rl an· 'a~trI, kt:1 1 ,imtina etmedlg'il:li toster-en yt2'lli bil' delihHr. lngiJiz hijku(Slonu "1 Rei iII!i,yfll.dlll)

bu I)\U'l'It'k~lk

. ve tesHm edilmek ist (len tDyy-..u-e:La!", gerek Va:ingiotl eb;imiz baY' Miintir" E.-riegi.in,ilin teyakkuz.u, g'4" n~kse .l:spany hiiki:tmeti mitlliyesinill. Tu:rk iye ci.irohu riyeti. l1eZliil'lde H: i el-

s.~1 dehllzleJ'i
olan

Avrupa.da bulunan It bl'jk~lar htlldhllete i)Jur ·dtI mi.hl'1eJ~illari.
hm v' IWiyle IJIIkdim

~i;'li

komJ~}'Or1Cu.

MECLisi

···E

,Julhl JilHlem:i!"'I1J rl ihhl:ln ~!l- I mek i~Luten Lnn·up.lerin rni.ll',;!('WlIyesincle. g j'zli lJ)iti[,L"eIUnlleyhlt~ri QI:itn ileyhlerjl11in t>lLl'rine g(:~ml'tt; VB kit
bay

YIlD[lP1G.:llaui tcsl:im edilrnecln

lj'llll'ltl-

e-diyol'lar.
ICtll'

~in

ebemmiyetil'le

gure

~.deo gorH';-

1If'!, ... !'lea

mUm€:!!~illE'r

dl:

riyodar. ~ooH~:rintil mlh,llk~ulllJ"l.
UiDe,ytn CdLid V.U()LN (Sonu J imC;.L Myf.dlo)

ih.

ah ifleri
"llll~
;,:I

eb

apddl

ImlZI

dB. mU5tld~re edilmi!lllenliL Yani bu mUfLUl:.[lm nolllllcill-U:1hk" kf1.~akC;l.
11 il;linin esraI'!
\'e hilt bit' dolgm·

tnrokmadLln

hUHlllHll'tilllizin bu mt_.l-

unane te-~ 'bbli~ij i'llll2'mj~ ohhl;lll.lUl·. ~()nra dA ffll."vsuk isllhb:ll"ahm 7:(1. ,1;01""'.bit' doe·gil iki tliyyar KS I}IltgL me1'lE'le:lli ..•..ll"dH'_ Ru ~Dpnl, Iii

ak·1

KOlI.i~i1J bu a.urmclH daJ.",·-creyi Yfli fIIZ ba 'JI1~l dOJ'ldiLl'1n~sil'le imbin ~,~ il:ltillla.1 t'asav'\'ur edilenlez, ~kr~'n HbI'-g kin~dir:l' Ekrem Ki)lligill ism; lImllmi .hal·~ ~lnlJarmtill i~hlm g baflhUlIll~ \-.; hazin ~ilhr:eti (Is. l~l u lum. n t~e:;.s.li" etll1i~tir. Cihan Iml'l.)l senel('ri zar· fmda '1'1.irkiyedt: \ a~Jf go[,en Alma:! asked hey~t~ tRllJ liyesi el'kiln II1klaTl Konig p8.§.R-NQ1 ierciill1':uu !Slfnti'e lI'.WlUi:II \'cdlml, o]an ililiyd zabitl Eklem, dJ.tml1 Almal1ca J.i('m.ll)lll!, Alnlftll, "l:iri Y&:;;Il.mD.YIi bzenclI tflma-tk orr zlrzoplu.. TI:l. ls.j~ioi AJmllD nel\tehin<lf' )'''' pn~1 oldug._1 ic;ill., At.
I(Son'Ui

J

i.illl':iIi

I

yfarh,)

~~OC~~~~~OO~~XXXX~~CO~~~X~~yX~~~~~

KIRIK

PLAK

HER

SA8AH

General KaZlm arabekirin
Bu fl!\'kalidic lI!IubiDl YUI ler 'mizin duo ba!¥l,a dlglmn! ","CaIlu:duk)! kl£:n. ber lIatanda III dikkat ve ibr"eUe okua:~11 laz1mge]tn bir bahisHr. Ha i~iDde bizi irr ·mizd~ 'r

Anbm: !:t (A, A,) BIl.vtik MN'li I bU$:!'i1n !l{~r~ CanttelH,,,hnliglnria t JlI,~mnlll ,"'e cE'll,,;lIt1l<1 Inl inti t' kip .~'f"lli 9("n@bU'1]9nlon Had/HI RI;f.l{ Srr-

l'.H.tF·kh " I.qLlInhul - \'[! AmiJlaj l"ahri En~il'l - ~flm '11.1 - amI i~miJi1l~rdil"" nundall ;l.()atu l'u:t.n.tnleye gt'~iJerrk Bl.lyilk Millet MC'disi biil ej.lniJI nluhlllif rllsll·,l\on ill']1 m[la G3
~Sonu 3 l~nd.ilIllyfllld.)

istanbullula'ra

Gi'zli Bir Nasihat

M~vsimiD Bu En Gille I Edebi Romaollu Y grind n itibarell Tefrika. EbDegc Ba:r;hyacilglJ;

e

kif
p

Hortlryan Canavar
Yai'l:luda
di.inyalum

vurm k istiyenJl!!!r~emuc.adeJe
rdebU
tad
'lfi!J

_e·

emtchr-Ierim, c1ikkat naO!,llIrlllollZ1i 5~ki)·Ol"dm .• !bllm g!l.fil lI.v)wnn.llym, ~urii taMara ballotP d .. h.are':.el baHnde !IIu.lIlnll" bw tranlvaya all .'oII:iml, y.ahut ~enijz durmomlt tTa,mv ydal1l ineylH"l odlemeyin. ';unkU bit :ill, n1 [' ,idde-tle leith' 01"'0 .. 0 iith: , ned nle bilihflr'e llit-el'ki de "Tii.rk y.!ag] ii~ rU.-L !lur,l'.... !oozu' no hid", Itt,:,Tm~k n .. in. lIiddeti lllhf1f Dillin!! ollJn. idetl\ hl\~lr41h t:diLen )'U.I kurwI pl!IlI"l'l CUI'U' iki. illJ iBnd,ii .. I:.ki ,iddeth Ie tllibik m~''1'" ki.ne
~onmlJ.f
lH!lIhlli.'lu)"clI'.

e· i.,iD onbnll
u ulletini

neIJre b ,JlyaCaKtmlZ
Heyc=cilillih
rOma-

t-

bilmemiz

!amndlf"

nll!un ismi i~te budur.

Bi'li,0TI.1iM ~ "bQylco lll.tlftmftC ee7i\ drirnlr ifiI? bu- ),IHll'Ill )'111 I~D.bik glumll" ,. hut alunm :0:: ',. diyece ~;jo'lniz. hakk.nlZ Y"'f'; Bded' y lBin P t' (:i":tfl II a tl'!1l1.lm en ya".akllJ.l'lnd~ ,ttrlrnn£.il.ln 'In, , hi ~iyi g",f' l!IIvl~ll1nk i Ie 11:,1= ,i .i'l1i verol:ll ~III!UP gl\\I' etm.d>.:rin I'ek yeri o\tP rnak In.ZIDI gelir. C ir "rna. it maD.lf!.!-ef II:i.-ere t..b f' vcn:U&:Un tt:kildedir. B;'n.el' ..~leyh I-I!Ikm gam 'I1'lanm rill, !rU..i.1 ll!lht.ytIJ .IIU..Iilll.yl .... l1!u nuihalim:i ihm~1 ~ize yiiz kv.ru. pl!lr.l!l Ili:I2l
:E ••

B,e~inci sa

lna mal

""lUI'.

\. Ctt:m .. leUiD SARA~OCLU

KANUNU~Ald -

191.

., Diplomas» istemiyoruz ..ilk Defa D'uyJugum yeniBir Bolfevik sozii"

bel' a.lcllk. au: komis),on e.fr dl WI" de p o p.9.~da )"II. pmn k vc Til rids· tand ki mrlletlerin ar"l IDa llifaK k lBUy·O lBJ'w. Klrg1 Ifl.r \'~ di - milleU l' arllSlJ1Ja p QP YIl[lWn.r ve bun un arkasmdan bL\· [acoo ltijiki de memlekele o;oktuJa " Ben bitu 1!lu ka.bil me 1cl ri n.1a.y!U1 'olr dlUnlbl. Evv 1et! de: bll· raJardl'l. CIl,rJn gondermi. .. oldugu 11.da.:m!lar 'If! o!1l1ann kl.1rmul oldugu (iftl.ikIou \'aJ LiI.. Ku1a.k iBJIll. ·\'~rikll. b1.l.adu.ID!nnn ~uradQ yapma.d.Jklar1 a1mllrn, OnJILI' gittiktCll. snnrll biz hUrriyete kaVUfmadb, Bu lo.kwro", 1dm olursa oL1>un blzim h:i bLr degil miT En\ r pq8 yine g\ildii \'e: - Baf'.kn.. tfulU tiJlmQ.l!1na da im· Idn yok. Boll;:(!J\·Ul:lerin mahl),eti d~

nnilJer~lte ~!llebi'lllll\hl IHme!itr llltilt .1!IlI\BmdllhELzadadiJI1 IIB.lkfln ri 11.'1 :r,I:I~ll'1da 'Imhuum ikl \i:1.hrl.lk turu 1Iu [!umll.rhl:li gLlnl!nden it!hlr'1111r. hak:kuu!aki tGllkika.t (1'11"11Ib.Tl?lI IJIlI~hy e ktir. mlr takim Tilrk 111!nlnllm::a;t :f&bkrrn A~liyeye te lim elmllllr. Kll'k IDII!IHk bir gLl.Up 1'I1IliJldt Ti!c:alfll'"lnlfl ~Lksrm~'.I old'ukl :n kuAt1met YIlVU.Z ve eu.kr'll tfjml'11' _Y01f!IIa.Cllk bu !'Icyanatte dC!'It Balmll,Ju AvrtlPa durng 'yiG piyade! bilJun n hill ~oc:ukll1rl 1la.lnr iV 8nK;Fi. B Ylil t,}cmaktadlt. Bu yUzdlen kkJ'l d \'1 t1 rinin ilirn 'Llnde D.,~I H sanm dnkkA.filna RI~mth~luf'!I!"leri 2iyarct edlleeek ve ya r y&.piJo.n bu kuma,l&r AV\1:&JlI.II lice. ril'lllek Idn dUkkimn klLidlnl do ..t david g n~liiiniJl biribirleriy. ku ml.1!j-latl diJTe metresi 8, 9 lir-aya temaslari Imk:llman et], klL'ml~]u..r \0'8 lSonr.a. i\:erilIu,bIItHLktadu·. S~lyed hu kl.D.ma_:;.. 10 riahn yakmdan _____ =-c_-rn nHZlrl!1.nu(~~ktlr. c1 en l''" IirR par El ';01 ml~I rtrd 11'. 111,1' f!!k;l bir kontrula tfLbi tultalull SCY!llmt csnasmda ()nh'l:'r!lih EJ'I'Ii'L'·rJ'a~1I n KI-"'" yo1di!l.n harePoU .. bllnhndntl Ahmel Yevuzu _ Ondan .... OI\L:.I ti\bH RU:9h 'h tn ~IJ~ fb aU.fl riy1e sat 1~ fiy.l1.Ual"l hrt)'cotinll' TillkLCik F ...klilte~i f,.ill;!d~r'li. kcte g~~mek i(,(l f1 ettigini biliyordu. Ilflln~lm.z: ve onhtrln idaresi tLlUlltl tetkik ~djh!I'ek olu 1'!!Ia hem lutl k al)'!lkalnml~ fl'lj.;[lL :;;L.lkrtl; ~a!ilnll1!l ye 11 ukuku d o't~l1ti doktur nIh] li'1L'kat ('Jli:lll~~.a kuvc tIi 1m' grub ... horn ,f1;l1"1 ~lkHn ku i girdln.iz degll rni ? k[l UikHlgUn rEll{men fin.. .· V , ak rlnnruuz. Vnlden rty.a ,et edecektir. mnlik a!El1I Ibrahim beyi elden ~l· ~an Sliltan plljanHl btl pka 0".nlll,lnml sllri.nnLl HUtld i1 gilM 811- ~""'--"""_'~ Iflnmuga muvaffak elmustur, l:\1 mak n latemlyordu. BLI ,Ill L LI~ mernleki ti l rine karsr: Ah Bum! el ~Irmek Icin en Ins I _ Erct.. Oolann. r m di'll01 Buhaea i i elup E{g ru 'hm 1 l m ik., Onl 'do. hi m k 1 uru g"itrn't\ 01 n Ln Ir It.lIm h I da ~mir bk UrI c kmag karar verdiLhleklrlllill ilu [';:6.;( k ursiz : SIll'~"lllJ.Lkill.r h 1· 1 '1'1 }'uziliHIHI cr. ok ~ecmcdcn ...edlsu evale JI- h'"~brtlt\C'kti BUI U Y muk ftLll e,.. II III urd, hem dl" il1r~lt: blomlJrmak icep edlyo du, yerms d blr RU!l ki)mi_~~ 1I girdiglni ha0 zurunda masum \'i'! pJ ;'f'lUln bir tn rurddn 'Z~·.'rgorll.\M f r Av u~
Politi, dUn birl lul'''U~ 14, diilte.

n an Sul11an •• •• r Etti ozu Te

.HZTSlzllk Yapan 10 kuru cu 13 n m IZ iki Cocak Di or kl Yakalancll

:

Oniversite Talebesinin Seyahati

Avrupama
AlnmnywulII

Umumi
denizn.L't gemll~r!

Vazireti
meBe.lellinde Ingllterediell toJ. (lIen., ltalymun iI'r:ln5tzlam 1Iu..r!p dermi3ytm etti.il lddialarln dOGw:-dugu neticeler, l.spBcaya lrIarb!'lIde Franko· nUD ilerl llarekG!tiil dlrYUDU, ~ k ve MacaI' ~arpl~millan A... rrupamn mlLlb lJJUf kl£nnlilrlnda bulunan devlet1eri hala me:IJgu1 etmekta bent l'amci'r. BIl meDelclerin tetki1dnde tota.1i· ter de:vletlerin, Cembl;lr.layiDJB Ro· mada 11 ve 1.J. iklnd kallUD. zmm,ja yapo.cat;-'1! konusmala rcla., eRnst. menIaatler elde ctmck ~aye,sile Iaallye-tie bulunduklart mil,ifAl1edli3 edi

Yerli kUm8!iI,ar ve Avtupa mamulih

If,
Alman diplol11ru3isi, MtiniL !LIlIa ~ mah'rlll~1rm soura !:!'liril.ltl'iet'"J1.C'ktcll vaz gc~.;m E:.CSslZ ea (1. lim:. £nali y c. Ie bulunmaktadrr. 1I1£Ork ti vc ~'l.rki A upa.la miihim m nkll "11 IlC lm k icin rn I 6 fr -n t ra tan da de niz sl lU vssrtal rmda deij~iklik ierasim, ~hfpn8.k· tad! • onl.1HluzdeKi gUnter l~ Alman. hLlkumeU Londraya Alman·tngillz bahr] mukavelenam e-Binl dil'nizal "". geffilh:rlne la.al.lllk eden birr k..ullln Men ism bll akilg~ te lJb l~lcnle I J]e suretle iBHfa ·dccegi.n.i oil r"· c 1I:tir. Yin.., aYlli can ile, Ben h kume!i IngUte -eyl tezgalla koy· ma.;';.-al(otar veroigi 10 bin toni· 1t iki yeni Ikruvv.orUn in. SlDa bWilh· cag, lal"ihl tebhg e 1 !tUr. BerU .. n10 bu ta!epl~tine. kar§l u ............... ldiden mgiliz tn3.tbuah gayri mihialll:

ue

-

Tabii En ....1' P lja bu i;'Jl i~in ken' dil!i gidemezdl, Faknt en emm alan btr adlill\l g.':lndctnlck IAzlmdl" Hu: m!!.ksatln )'n 1 i ]l.lullittm beYI €f. go.nistan gij.ntl:erroe~e k f1\1 \'erdL Muhittin be' yni zo.mlLllda. nuldlil bulursa Klibile ~ gid€'Ce.I~ ~e Et"g:w

.. II'

tllkmrrll

j

HgIW!l;TrL k :

PH $Ukdh..l.e, ..
I')'

J-a1ll1H I

m u tlako.

jj

i

1111 d it

: BIr

H 0 ktiy de n' ... n Ha ~ tor II"n
minul:'

r

-

o bill
til

_

DOWn

k bnhnt
8ti11tElkt

kluu11 ull • Dell bir mu liil' baktlrn 1, ••

~n.I.

dim, Yolmz

kime

kumn Itl h) iliginl H tLL,!.'flnlkh].!ml r 'kl ••m i:~hl MU m~ltlfilui A\'l'UP<L Tlll.Lh oluuguflu soyl!! meRe IlP lilZurn va.1'? Sunl'a ~ 8(llan .'I'el H blr m ml urn k in i... Llc AVl'uplI

liyor

hl.1ko.m tI lie

temBBS

da

g

~ecekti

n nti tiro 2 t d !!urg-u hdklmi

klh;l1k

bl1-

'rI"iamOla.h)

:siJ

ttni1

,eel"

(>~e ne lti

bit nr! m t.H.ln J}nl i'le muraClliLt del' k I( ,i~ukpnzH Ila Y.admJar ce. nl(' i ch'lrlrlCl g ~mf'kte Ik n Nazll i mImiif' I.Hr Jwclm t.arRIII dn ]ovuldUguult ve N'LZhd II d!1Yiik ~'c(llglni iddi ctmi~ti!"_

hlhlttin bey gidei ken yoldu. IZ} tev\df dmi~ vi! h v'ldfhallt"y Dii¥mbeden ge~rn g.e InecDul du, Bu gri IldC'rmi~Ur. sebepten AU Rlza be~', Osmf!.fl hoea • irnri arkaclu1HlH1 da ]l k }.u~ ve HRci S!Ulli i1e gu.rU f..'cel! Ruslo['· "lunda YHludB,ll:J.L:.agl frHl1al!mk g,'ldaD .lman :250 llum Em'~r PQJJ&" rUlmektedlr. y . gbntierl.lm~ioi emin ede<:cktl.
Dll.CagmJ

mb'l.. m

CUnkU 8an Rultan D.ll~erln blJlu· l!IoylUyor, til-kat lh olmn·
tl'krarll'yor
'1.1 ..

Bu ~ok dogru

ldl. BUfad;'l.kl

::\.9.

malCtm. Ga}.. tabl£ ola.rak et
tdlll"(!SI"~ ylU'8.~

CB.r~

ker f~in e .'ellJ. Billh \' ccph(!..ne te-. mini me!1c1e!!l Vllrth .. Bu kO~!ly bir i~
dcgildi .. BunUD yollngil..illede
lHICSl.H: EfgQ.1II

Ekmek

fiatlarl

ke't.lerLn

Uzerinde maksadile dugu memlekelltre dyorJar.

.rm.u

oldugu memht .. ye-ni kilL devl t D.nLI.D eab~!I 01hikim. olmek is·

temlnl

l~1n

I!!n

lmla ynJ_I~-

t mu etm~kti. BUI dtl.
yolu Uz.ednden

lobHilirdl
~lillhitHD bey bW'lI.dtill F rt;an:1 "ad.isine de \lft-I:Y ca.k ve orad bulunan H mdam "13 Ac;iI berte-Tie dt: gorn§ec:eokt:i. Eaasen d8..b.s e!''Vl?l Ha· Ul bey bur-Rlan cfolqm'I, Em \:;'1" pa. ~"'" t-;rJl I~ I 11 J.lfup.HBflI1QaYI

Dtll1 lllplll.na.fI kClI1t1llli konll~yoI'ILI t'<tnnlJL.Rlda birim:i I'H"vi t;kmerri 1 0 p~rlj telll!;da muvaffak aITl1U:'fhtt. RUgU11LlcJt hiuaren ekmek ',20 kur'l.'I It l!alLloL!aktar,

r.

Zur.Il, ne Ile hakklml7. \lirdlr. j"oH .. NazltYl l-+n l.anH~ \"e 11mi31~ ~ IlllitHtkin halk ~lktl\l'I 3· klKllta b[li!jllaml"tlr. ~!g.a .a.ldat,l ml~ Qlmuyor m L'"/ .Ell.! Yaraladl ya:.kal3.Tldl fu~ull.l !l:ht~kli:rllgl!. bir 811 evvel 1'op11 lnede: 1I[ elIcit Mka~mdd nihil \'i't n~rilme!li ve Jmllnm12.1Il TantOllun k 11\e~lnin u!.h'nd~ki o~ ye:! I. IlHtllonl!L11 llO~lltlllm8.mI.l.SI dadn )'lltT1 Isma!1 oglu Ibrahim j~il'l nlikndar1f1rlr" 1lIl.ZRI'! dikkati arhoi11uklll ~ ayni lJdnrln yatnn ni ~ kin. Mehmet Emin 0 lu Necd(!t rem Ii Bir okuyueumuz \'e Yen'stllt oglu RonJ1u dun u.k~am bil" kiJndL.lr. Cl mCl.kkabllt' yanLia ml V· Lululmu~ UI'. Yar altt r Bel' orh.l h8.!ltn hanE'; • ~in[l kaldLrllml~ltu:,dlr.

t.~fsi

rle-rde

bnlumuai!"a.

'b8lf11lJT1..»,iPr,

M8arift~tefti~1

er

Carp

~ml!l.

Fra mnz.lti.lyan .ihtllifu:td.o. .\1. maDyan1.n, :sel"n·Romn mihven.nin bir uc Inda bulunan de-.'lete t Jilay'U rlcceg-i tabiidir. BlI:gUn .A1.mnnyn ile Itoma a..rasandaki llIl.i.in:lJ!ebat do'l:· t:a"e o1rlllgu c;ibl iki d \ let J' j!;i f~. .kir t.ea1:.i.5j i(,;in lliplomasi Y{'Ilund'ln 1st.ifade edcc:e k yerde do~dnn dog· rnyn blrbideri ile temll! ed.iycrlo.r.

Bu.nun i"In gIizcl sUz.leftl 1 ':rum Ciiul l)7Jer sOyl~mi)'orlar. D 41g-iniL gibl I.g bqh Mlz b~ka.Bell daha e\ '~l 4l1eti I:II~mI.1'.an.u:n. Yal. ~ :l.in.OVl)1C III Ba..kll kODgn'Bind", yl('mi5 old.ugu sii... ler kWa.flmdn hala. ~m1Iyor. B1.I ~t BakOde (;lark milleUel'i kOD'1lUniBtleri:nm ·ongr-eslnde Buha· nW "e dlg-u Tilrkish.nhmurahh Jar ijze ~1al''1D.CD.: - Biz 'hlUrada diplomasi is:te.ml. YDna. d.iye b~ Evo@t d.iplomJI!S! ~temJyoruz.. §an Stdl;u En"~1lT p~ tel.:. ltf Pitigi bill ...):;;:I"rlni de tE'k.r&r~
\'&1". [

Ni 3nt;a~lndl1 oturan Muhhldil1iTl ~hurif mUfctt[~leri bngnl'ilden 1tibnrefl klliwdi bijlgeh!1 i uahilinde kl.JLlllndlgl 807 numarall hu"u",l otomobil !.lUll 'atmnll Cema.lin :idat (ti.. ,lell"ille b.a"hy. c8k1ardlr, re~Hldeki 172 Inumarah tram .... yla E.fgall! maa.mif mU!lte.!Jan e:trr"ll 011 or, Er~Blliltan .Maari! m( ~tqarltgill. tR,rin olL1I\A.n bmldl l (ikmet dUn A nk:li.l·udOJl ~ehrimizA gelml~til'.. Bi.rklliC gi.1ne kJHi~r EfgB.l'IJi'"ta.!lll e:;itm...... tlure k lHl.reket edecekti[" .. hlu!ladl!meJen :!'.IJ-nra ~oHif Multi,ddilliJ~ Yflplhm mll.:i)'e-oilj.l il'ld sar ho~ oldugll goruldfli{lnden hakkLDd~ bu ciheltel'l de zilblt tutlllmu~ • tLll",

Y9.pml!rtJ...

Do. mlntaklll

drl Er.L'I.'el' pa,!!.. i.;:ill

l!.La~)--II~ (:.\.IIIOI8.r - III) lao &II."t, Ajan!l J,alJerl'l!ti \'" meL·e·or • Al1lmfLi, HLU) Tilirk lililz.iKi l~rkl-.

,:;;upber.w:iir k1 Bitler, 1tnlya'l m ltaJebatmm tahakkuku Llgrund.a sll: 1m muracant etmeJ..-ten hit; tf.' ho ... • lo.nmaz ve 0 niydte degi.!.ti"r. Fa nt gtitli.igu s.iyasette Musoliniye mulltaql:ir. 1ngilteu'ye gclt ce, Fransa· run 1B98 ds kabul edilen TLl.lI.us:'li. miaea1ik aJ:J.l~malarl fi1shctmesi ha. linde ac:a.ba memmm
O]Flca.k mltllT!

tamamm baztrluaullu.
'kl HaY\'e tarat· mnna do giden BumRC11a.r ot!l.daltl hlllm dB. Rtimr .... ybine In.!fltu"blnll.e

1011" - f1l)
H!..~O TUrk mib.igi : 11H'.c -u't

adJ! -

~t!l

DiploJD8Jll;j lftemJYOt"iLZ... du.yduium yfrh.l hiJ:o Bot \11k

nle

ztL Bun4an IODra blr ~ ,dakUra :meclJse BtikDt bu'b.. EaVei' pa.p.mo r11r MIll bu m. ctisin ~Iit.l:rd d3,tltt..: I!Ia bU]WlI..ll adaml'a.r a'l"t1k TW:-kiB>o ,I..ink oywyWllJ.Jl.ZJla.r Va 'amniia Uiote.
Iillllerln.l ya.pUcamulnr. O.ll.1a.rmk 'l.Sl1lda biz de o;lIiplomasi 'J pacaJ[ ne-glliz. Flakst demir yu.mruklarl~ an. ceV8.p ver~iiz. B I u.retl ~ JrIlrlristalldll. d.a temWik UmJ.!I.D1 ola..

- iSoY}'e.Uer ve onlll,nn ba..,lanll.

gez.l!ll s~ ,h fush. lsblllLul (JllinT$ite~j ::Ioti,mesh" OkuyaTl: T3h)Jln KaraKtl,. l Uti 'I:.Ina61Ild. bi.r Uh,lIi~ - IIlg1'"llt!w CFdnnlar: Hakk! nenman, ~. p h~OJm"I!mh. terUb etrni~th. Bu tUtll& 19/1/;19 N!t 'Kadri, Huan. Gill"", H. Tokar. II r~enbe gUni Mal 9 dH bll~hya Bu VIlIiyete gijre blitu.n Bubara Hive aya.klMma.ga bU:11r" \'aziyette 19. H') SRat, Ajan!'i halJer!eri, cukilr .. hie bBlij' bekllyo:rdu. Meteol.'"oloji VI! zirflat bori,a,1 (fl. Gidecltk 1i:ilebeler 30/119::'9 gil· lIepst.n.m de llkrl (BUniyet) @t· yaH 1 '9,2~ ),1 U2.i.k (o-pnel pa'l"~aJa- n~ !stal1buln .sv-det etllli, oll!i'cH.klar. n. Ti,l) HI..s5 'KO!l'l!l-ma lHll1ruk H- (hr. U. gun !'Ilirec~k 01111 DU,g~dufu IrQ!. mpla:mak koLlym. lDi )'afTllR kUI"U.I'llU) 20.- TeTllBi1 zintide ~@'~'lI.h:a.t 1{e yi.recek ~ mel!JiriEDver p bJr t.a.ratta.n bu ill U~ keta pgerken dI~ tualtan DU· Bit' kll.ra.g3z pCE!l'Ii. Tertib eden : tat dghi1 i:j,lmak liz lI"e talebe-den 20 lira. -ahnp.ca]c'hr. fl!l!!lheye dopu Iblr baber geld! V~ (Ekr m Re~hU AynOll dajtda. kaymak i!rin I!Ik.i.i.l 1stanbul ~}dr Til'stU ..In bit rIln ISIPlII!wtamm Yfl.Dmll pIg 01mlyan Es.ll'beye tlllivenoit@ tara 'b1r adam bir tOJll.lU' kljldl San iiul~ klrl.armd n H,(Iznll :K.()rmilktUntln fmdall birer de Rki ....erilec ktir .. tan. blQkQ, teIDl!.I1I, Btl. tnleb~ye, ~Ilnta., eldiven va SIIB1II,klf!Uar (rUrklatandQj Bu.IiI!II.. :::U Saat, ,esh'!ml, t Iwillt. 'N.dlll RUI ta)fYlI.l'eltri tanfUll,[!'U ,- l'! D.m.~ ~y(l - 111.1kli! t Z:li. 'h Ll"e b ~UtJ.l:H!I] ir hW!l.znn ~Jder~ k taleba tardmrTo.n h:mlu oln ~lfll.!a'rt][·, Wml.ib ye I~!.n(ft Eln.ver PlIPym kiU· (fiyoU. '21.11;, Ti.irk .ndi.dgl: Ve ~~ dedl"rek· bir ~ok cUmielel' Yonh. Huki.U ri. ]. -l..enI'~ - Seni HI'ZU ~d.el' bu Faka.t En"er Pll~n. dahll ewe! bu k4g!tll11.n kRI'ljlhl.mll' \l'uiyette d Id"'m. l!ii. Halkln f!l7.1:t taassutmnu blldlgi 2 - LIlm'1 - G iltll-cr gtc;i ur. i~ln b£o", 'akit nlllllU1rl1 I.mknnyo~, 1'1 Lem'j - Ruhundol:i hulLlurn. tier vesile He k limei fiI 11II!;I;leU tek4_ Illdim ~'arill buhll;e:>,ir!t.rllyol" \'e af:tmdan bt>'srueif'aj2 JiLl' m~ - Ulrktl. t,;lk.mlyoiJl' I.'to i~e b<l!11nmJyordu. 5 -Ta.zl!lelldi bLIl alem Ru!;lano ta)'YOIrcdM Ilttlkl!1.r1 ill ~ lhthmi b(~y - Bnhut' oldll kagldJ oJmYBnlnrm hepsi l.:iUna .gU.lil7At ~lORdll butmMtltyorla.l'ih. 'CUnkii RIJ~l~lr bu kfi~II ta Tiu1 halk tUrktil:ll,t - TJzal4:. memleketlcrden gr..lICr 8l'i.lni dlll Cl' - halk HltDr adll.mll1 me-mleJ.rclimfzi kal"Jt;ltIrkil!! • dig" . godlYllru· " Bu v,atall bii:imdlr. • Y., klz gel \1\ klZ " lJ(Dvaml val" J Tilrkli . OkllYFlIL1;1I': Sero;lhnt, Sadi. C81.1mlar~ Ve~lhe, Re:;wtl [rer, Ru~on Kam, CQvdel [{nZ3.I1.

Bu yerlerden

b

OD~¥ersite

tal~besiniD

UJudag-

Gv~u
kaf1~1 EIi;Flry

yanm

'SUyl1 'derede otUl'-an Klld1"'inin ; Kom,U!lU A hmed.iIl ~villl@ mi~nfil'ligc gitmi,; fakat: meniivenden yuklll"l clkarken lIyngl k~".. rllk; 190fHdtl mallgalm (Is ~ HInde kaYlllly.ntl u!lhk tel'lceresiTiin tlz.eril1e d ij!fl!!'l Ii ~t u r. GLl'll~ klldlIlln gt:i~~ii !,.nnml" hastar.&nti'ye- kaldU"llml,tlr. YaDIi.D Ni 8l'1ta,mda ve

1Ia.lbLlki 1D!;iltt-re himaye H!jil!W.nl jj~i..i.ncB ~b..I.91and hll k:ukun.a riayet:· te ~ol:!: ka.n~ .. Eskiden, FIlS me· selesmde ta.kip ettigi hu~lkapl) B1yulili. bu bu u ta bir miuldi.r. Bunun i!:iDdir ki Fra.ns.tZl.a.r bOyle bir horcket isra.si1e, Lotldt- yl Jru;. dmnakta.n kotkmnJrtadlrlllT .. Fran·
WklTm IJUIB l:.eve.sUl ebnes.i a .MIlS!!·

liIDfI~n
B..rFUZ1J

i!;lUlLe de gaUr.

liiIit ldraCl

hastah.ane ~oka jjmda :11.9 IlLlmll-l"ab f:vlle otlll'ao Ha~ nile i!fminde bill" kadm dUn poli e fillli-ac.II.at ederek evjJldeki kiraC1I'
bulu.lHlIl kol'tuk~UJ R~cehwn Idra),l i~tem~k tlzen yanll'HII giltlgL fakat Ri!!ceb tuafll'ld.aJl d!!vtHerelll I!illte-

ttaly.anlann Cibu.Ure hi bLr tao hiLklml.d tehlike \'arlt de· gildi!' .. Blilldao bl'll§.ka. Ft-fIJIl.SlI hWrll." metinin oraya iki ba....rp gemW il, Ibir tabur SenegaU~ a.sker g6Dders mesi vazi.yetin ten.e\'V'£lrU bakikmda .iyi bir m addeme t~l}kiI! etmlatir. §imdilti ha.Ide ltalyan-F'ru.m: mil. n!l5e'tia.'u ge:rgm WLDye-tini mLl.bafw:a ,etm-ekte ise de (I esk.li §~adetl.ni ~oll :biaybetmi!jtir.
Fr8.llJl:onWl KataJonyadn.ki t&.&r· tuzu "hI2'TlUZ kat'[ 1oil' netic.e wrme.o mlij I.se- de, ile.tl ba 1l:lib..Il d c:l tl\.'Ftma I:tlu.fmade etmiJ}tir. Itnl}'a Frankonun J;:at'} wennin hLkJruJru nu bir -n eVl'cl a.rzn ediyor.Bu SIl· :rede C~mhlE'lr::lYn.i BLIrgo!:ii b.b ume· U nil nluhn.r[ [Jlik h .. {kIDw \'eriJ1JlU u za.ruretin~ ilma ~dL:-ccgilinlidindedir. Fukat lD~ b.a~wl!ilini.n mu.h:Cl.· £'iplil-t h.\kklnm verilmesini ha%1 !'ial~' lanD tn.hakkukunu gormehizin "e· remiyel'~ d~ a...jikalwr. C tc - Macar ihti12.f1 za.hir-e ha\ YOhlM ginnelkterur. Zira willI! ,<ok da.ha. kokteJir. Hali "aza 'da. M.u~8.r hHkl'l.rneti btL hidisenin bi.r Macor-

lik Cc-blilcle.ki 200 Ii ra:mHI'I 1I1mdlkt..aTl 90nrn kJlPl dl~tl.rl t.:dildigini :icylemJ~til". Rurllln i.i~erim volls Recebi y btl..,;laIlD'1I' ~

-

Beka;iyi doge

wzler
-

e.rm

S.. !tan

bir ka~ dalrlka
\i'iii.rrnem.

bll

cevap

Soan ~

BI.I cil,'il.r.dll. Dlh:embcde b;r ka~ Rwa ka.l.dl,Filvaki AJj Hiza be.;rln kU!i'"\'eUeri ODa ]ft.}'1k olan C !".::J.Ul \,erdil I' a.mma,. H ... ll. bir k:-u' 1QDt.. I r duruyor. Ol'll I'lD o.rbk !bur de yu. :tumYI!LCI.Ill:l.r1.W ke.udilerine bHdl ble

It UI:Lun.

Eilve.r pU-a !:j1Ul IIWl. In ..utI. rinJ d.iW .-k.en UZ\Ib mLldd~tt 'niPen bulundugu bu murw.l'<udakl hunl. ~·et ka bran:UlnJlIITIDJII It a. tJ.r11 j'1lI1' d 1..1. Bw:tmr p.l..l"~& pa.r~ el.ri:lf dag,l. ~lnrd'!" J\nlliJ'wdakJ bif'Ugi l.en:II"1 pit; vlmdiye .!radar mUmkun 01. IlItI, ill.. 3a.n lioultaD gU"i bi.ltlin .bur, riYl't kahr,n:tonlll.n • Eb\'er ,)fa n1 der~d· Itlmo.t ,-d lurlnna bu blrlik CllayhJd l.eml...., edDc bill nit.. l!lnver .~ s ~J\ID I;Itllbl~lIn 1M lPJrinI Oi!l n~i, Bun!! I' 200tll k.ad Taclktt'fl ihmn:tt..i. Fakat \m yellen 1 e UrdJ!1 InMnlar oldu.
_ _ ' '. J .~ • 1_ . I _

TAKVfM
~'''''''.I''f'''''dl~

B~yFl7.tlta R~klrC' I:Lr·dR so • 32 IHlmarada hl.l"ku'Clllk .rdf'rl ;\li .os· nw n d 1Itl fllllf,.alle be klfi.'!!i i VillI" • n tl'HIk" "P. tahldr Il'hlllllk 8u-:ul'!e .vakllInnar:Lk A1l,liye .~ '~lldl !("Zll IllahkeL me"ille "~ri ln1i~ti I', Iddbra gbr~ ~emli"rli ta*lfl B\'UH lla:i:HrI mrt h'-Lllc;;i bek~i!'li Sal,ll dtill O~nUJ.l1In cvine Blt bek .j .ayllgllll nlml.l.k tiz '[I Dak:l.fCllnl·d:.e.. ki d_lkknnr gilrlli tiro Ali OSTllan bck~iTlil1 dtikkll.nma kadtu" ~di~ine k.l fIU:<;I \'i?: Bon ~imdi sann PI.ll'II. \'er mem, I::1laydli i~lfle ~jt! ,.,
IJIIU

d" kkanCl

kl:dnnH~ H'! l.ahkik:ltn

tl
Yaral.ma G!'tlalada otur'an tbn1.11im i!lmincle. bil' ~H]i{m ?i.l.r;ohll1et oglu NecdH C(>I1Hi.I i:mlind(! btl'" a.rk'l1du~HlI kllll. dun\cI b"~flV:t11(l. d (lJl nk~r m a.i-IT !1U(L'1tC nlr!llaml~llr. lbrfthim'H'wl. nml~ \'e vgrall B~yoii:ILI hH..b'h3!iQ .... ine kald1l'llml~tll·.

lSi,.. oto1iDobil
IGbrrt

kaz.a:lJ

ltD KinulIlli!!iini 1939 SAU
AI)

2J.<16 KOJlu~D1{J, (Tilrklyo pc.no22"~ I\IUz,lk (klh;Llk otkt~lrii)

Diye
1aek~i

HI~rll ' ZLI II: ad I!I :1351' l Rum;;: 28 Uk K.hl.q US4

1 - Fuji - Sumll etrafmdo mU· zi]. se~h>l'i fnnlczi (E, T.) 2H :z.In vallil (AlDis Pacherl1e",·g)

arhrt~ \'I?rnu~ ini tekrRl"
i., bil' Tnimtl.:.r..tl.1.I. ~eklini

lUH"llHl~tur"

oyh.lylm:e

Ol:lmfln be-k~i~,j tnhkir ~ lpn' k .nYl'u:a YlImruklR. an
"I1I·mu~tl1l' ..

81ml~ bu l.llllda

KUIID

;

64

,Oi;le
_

I

12;21 -

Jl.:indl : 14,4' V.tll
t

r(jlls tgor opc-ra. mdMI Kon~8klwn'''111l =l:~ll kl::J,1 ([1onu:lin) ill - CigRI'l :o.evgbi CA, I"errjt d ) 5 - 1VFl.111J"· ller""n:Hl (A. Amnd(·t - E. Hnclll!ch h rUbj) {) tlnl~'cl (Dj G. 1\1 ich Ii
~,lJl"'kdllt'L I .. ;3'7,
__

3. -

hA.di.;.;e~'i tlnl:~tlllll}lllr

Ail, .... : HilS'l' -

I

18,35

I<

S 39

_

-

-

I..: _. _.. _.....-:"

.. ---

..

• potlluri 23.~ Mu..

-

11uhaK"11I .de ~~1iltl(-'"r ye biUlh3:rc tiir otohiidf" y;Jn~n nrllddl:::iu rll LllIll iddl.L~1 iHHe:-lllli llOYf\ 'r(';stpci l{JnltlL EyidJe !Sidell If'r11i'ili 1". ~orol" Zekinin id,llesindekj 2ml4 r.llhltlehllt1u I'I~ s.u~!u nun oil' [1)' ILllnl tn-III ot('lbi.l (In Nun ';;:llmh benII lHtdctl~· h IIIlS OIUlllllHSlll1 l~h'l1Ji~. III rh-"llosLi tld lI::lmu~'!.ft d ~ l"armH

lHlllkll

iJlhlliftrl mtitettt~te-dllden 1I1Rll:'lUT Cr:!Vfhd In jdar~!'lhH:"ir.-k.i Gd 1 nUrtHil"H.h nusl.I!ll ulolrlo.bil dUll T.Bk~ :;Jim bah(eJ:jl r..\ntinden .re~mekte ikeTl KllmbfJ.1I"H It'oku!).unQa. 67 Tll.'lma~ 1'alL ev!ip oturJlll HI\SRl'Illl ot!l.I 0lup e\' 1'1.'1'1 kll~:Ln I) .ra~lnd:iki ~erafeddine -;DI'PR11!;' \Ie bacMrmdlliD iu' ~:lIJ['ettL'!' l'fn"nlamll,.tlr.

Cck kOI!l~I8.y()nu Larafllld!lll tabkik edI1mcsini kut:ml etmi\jtlr. Bll mlth· telit kon:lIis~'on tnplll.ntllrlT1.nfl b!l.fl· lamJ~tlf. V' aziYf't blr Uti gUn i(ind ~ tamamile bnevv!ir cdecektlr.
V'em bi'!'" :!!cney gtrerkeDId bli· disat. ~ki sene-.n.in ayru M.discler;w nift denoHnl t~ktl ~tmekte mlduk. la:rlm \'e kattA kl~ Herini ya\'t1..j yavatl' kayibetm1!lktt:! buJu.ndlll[]arwl. gostel'!l)ckVd.ir, FlIktlt bo~ :r I't' de ~uIll hakkJ.n.da bo~ UI1lLth~re k 'p11mrr.k tn rai..z. dceu.d.ir. Esas hl.b.uil: nlyd 1'(:, bll huslldnld m~AInJn do. V:lDl v~ ink1 IIJ.llll t mill I ill , e.

_

--t.:::;.,

l'

~

---~......-...b.....
_

-,

.....

_

_

--

,

..
-

-

-

-

-

-.--.-~....--:._.-~

.... -,.._~-.----

_--.,.

. -- ~_'_~----.---

...-- -- ~
....

...

JO

UNUSANI

-- 193

"I'll

Amerika uazzam Dret 01 Y a yor
45 Bin Ton Hacmi istiabisinde Olacak Dian Bu Gem.ilerin SUT'· tleri de ~ok Yiiksek Olacah
-.-::::0

('BIl,l6.rafJ 1 ~nd .!l-!l.yf'am!lzd .. ) ti,}'l.ll;J l:Lr1 haber verii!'n., ~aklifleri takdlm husu unda I:av~suL eden

Iki

Miihim Karar

mu.a.Y,l. n hlr uisbeti e teCDIj"UZ ctUgi vaklt neden t1uill.),1 hu kadar faz· la hir mL.lkHr~t.A isH], kuk kesbedilmil} oltl'JOTl1lH1 mCI'!1k e l rn ernek I

Jt:im~elerin ynn.i milrnessil ve mi. yuneul.ar-m hu hiamefleriue knbil ,j'rkctlerrlen Iu..kdi bit' karat almalart pek tabi'dir • eak bu komis;tr'onun miktol'l

komu

mn.An-

MehmetA ife ~ata laraCevap
LTstad MehnH.'d Aklftn iiltimiiniirl ikinci yddoniimul1lu anmak ic;m g0n~ lerin tertih eUigi lhtifal ve merasim her nedensa bircok mUnJlkl1!ill1ar.fl yo] a!,;tJ, Gittik e h.iz: alai. I~ leh vc ah"yht~ ItI[itFllealnla dC\'IlI.11 l:1312n bu mUnakfl.ijf.llar3 l~tir8].:; ~tmiycC'eg-im Yahnz bil hukukcu 81ratllc nnzart dikkatirni celbcden ve manusl heniia kaveanmatlJg"1 a111a~119n bi mefhurn iizerinde duracagim. lehmcd Aki{ , i in verilen klym t] fvf gorenleriu umumiyetle birlestiklerr biT: nokta mevcuddur. Bunlar diyorlur ki: Mit.dernki IiLik bir millet iz, cserlerimli:l dind~n ilharn ahit'l. ... rli1"l1llei?red~f1 '~ 'oir adamEl fazla hir kl~'1T1Ct vermek ve onUn arkll~mLlal1 .\-'lll"i1mek mWT.kiin u~gildir. Edl~b; m vkit ikil1ci den~·eede kalir. Bilen, bilmi.yen .·I'm zamanlarda
laik

InHnu lalerl
vetlen i~mde dll..gman.l.a r"JmlZCBI kuvvetU bir U.IL"~lU' addnlunan 1:.31 Etem
kendilerill.e. iltiCB8Indan YO bu. IU'IllnTV"Jctleri takip b han~Bilc ga.TP' cephesinrielll mijhlm mlkt:uda kuvvetlerln Ge-di.z i:lltikanletinde hareket ettilllerini haht"!' alan
dtl6man ordm!IU, fu-sattan islifadt;,' eb:neyl .alt§ul'Ierek 6 kanulJiunnl 921 de Bursa, Ul;Itlk cephelei-inden E8.ki,et! if VQ Afyon istikarn~l.inde yijril. U1eg~ baJf1amlJjtt{:Bqtar .. fl 1. ind •• ,fl!ld,d

kuvvetlerinln

kuhil

de~ildir.

<=0---

k 'Tlm !'; gflzet68inin .a~il,gt nd an i.;! tihbarma gor kongrenin ta vibine arzedlleeek elan bahri llr!}gram, ~rmcli> E! k dar ill,aat tt.zg{~h18rm.\ knnulm mU;I dereeede b'-!Y.I~ ve ,,11I"8tJi iki zuhlmm irl.:,rS!llnl ihll\ fI t-

e\'york: 9 CA, A,l -Neno

flu j'llni ern ilerin hca b riz ean!1 _'unla.rrlll!': 6 bin ton hacmi .snnbi, Eslih ; 16 pustuk 0 top, SO ill 3J mil !"ilr:~t,
GemHcrin lb'.:i1IIUltJ ~Imdj inf::l c(lilmc.k llze.re bLlJUU.(l:fl S5,OOO ton-

deeektir.

-;et..il~cek Sll!"li1:tt~ IW;Il edilecek v btHun ~.'ll"t tekemmuhll. 11e rnilcehhez oJ,U':1l kill'" r.; e\':t'urk 'I'imes !!"[l.zetc ;irll,: gore' i,ltl mall! mot alrnakt ~ u lint muhafi] bu (]eVJIS,l! gr mllcrtn ill~IJ.::H kcyfiye. tirnn J~poan'l'mn 40 ila 016 uin tUII hacrninde z..rhhlal" insa eJecegi.l'lt: air olan ha liertere hir m lJka bele o ldujt'u mula le~ suul dtrler.

Buml III l) ';ika, bH.fl-ka '_e:;;it bir k mi yonc lar du vardtr; BUlll81' de letiu rnunakusa ilan etmesini IJ klemaden kendile ei mi.lrll~a:lt cdcrek bUI ;;Iililh ve saire gfol "lillian satrnak teklifinde bulunu r lnr; T'iirlti Uirl Ii iLl~Hat VI:' tesisat tr.ldifleri rle bu snuf'a ithal 0[unabilir. Btl korntsynneular-in da

Rej imimizin Lai k 01masl Halkln Di nsiz Olmaslnl iC'8p' elmez

KERVAN
Yiiruyecektir
CeHO sokak

Pora

yazicrlarina i~ I_;lktl, a lrnnk, ha~ gorlinmek, Hkil'

INGILTEREDE'TA

I"ARE

snrfettlklerl l.:"aYf'f'Uen:~ rnukubil Iiir mukiifu( heklerneleri llek tabii guruJelJilir. Aucak, U\I mukshtlartn az t.h- ZOlman uuflllc..l:l
hiz irn rnemleketimize gOl'e ndJllim hir server t..e~kil erlecek miktartla ,'fubelmcsi: ilzerinde ~e\lekkuf edilmegr\ dcg~l' bir m~::!e!e ;irzeLii· gol inkii.r kabul etmez. Ctinkti me.o;ele ~lJ tLl::wil' eLli· gimiz l'fi:lkfll \'~ mel;torll ~ckil d!lhilinde k.alnnyor. Erl'u~bl fJliiE!'!'I~!>;(."ler !lamIna hiiklimcte bir t klifte buh~llan mlJtav.o.O;O:<!.llI.!u' nl;'OlHl if a eUilderi hizmetleri bUyiik: oil"' rn YIl.!fnkirp.L ~tikli'ldt: {,... ,II' l:'tl'nek t1Iul'ellle k!tlld~lerirlj ~I,k ~. 1kst! k L m lik8.fRUur~ i~tihk8.k ke!o!betmi~ gilli go:;Lermiyol."JtI r ml '! "Au 1:HIJILa bil' ~e:y den;Jemel.~e de klLmisyoncL.lll.IgLin c:elueLLigi I·a.ghet T'l kaz.andlgl hemmiye-L her hfllJe bu i~inu pek karl!, fg:zla karlL hir

luk krunzorlerIrl leslihatmw ~ym ol.a~aktlr, Tonaj fazhi!lJ,fln{lan ge~ mJler.in ZU'hlnl a.rttuTllsir s.uretiyl B muna! ul:,r'''' ; liin 3ahaslllcLa i .
tif&de

edecektir.
11 IJ

haber r~ !fore, bLl iemile.rin her birinin in~Elsll 90 11111. 110 rn.ilyon dolara m.(l.I1)o11lcak hr.

11k neq.rul

Gemiler,

P8.n.am..a

k1Ill.il.hDl

I~·

IN~TI Londr»: 9 (A, A,) - Hsva ne.uLr~li blil'no;.undnn lJiidirildigil1e gore Ingill~l·e ~lukumeti t::.}'Y!lrfil illitllatUl! stil'stl[i!j'tirmck imkanlfl.rml arU$tlrl'l'[R k ve rm3 gOl'e phinlal" ha2.Lrlamak I\Zl'rE! yakmdo .Avu!:dLJralyaya bl!" heyet p:(liln 1."eccktir. HeJr'et. g~~(,llde K n.a.dayB. gidl'n heYltte rjl"s::;t!t et1'l1i~ ulan Ha.rd man Le"er, d..1imi .hav m{l~tee.fl.n Mir.ll.lay DClI1llJd "Bank'l, hlH'R mer,l~RIL!'Iir Arthur ve birkll.~ e.k!lperden miirekkeb ol!IJcukhr,

Yil:rli.yU~ iizerin derhal l1"ilel' va.r! !1emlekete gijz koyan. diUj!!rl - ib:cr1ne gO!lderilell ku v ,,'eUeroen bit roa, Milleti SOYI1'1I)'a, CiHhiJfllll muraba kisnu yaJ\i bir piyade fuk £ill ve bil' f'Iaclhra O:l""l1ehi propagandneilura, .su."rari grupu blr8.lularak digel:' kuvgnU ernellerle ,\:lill~flnlll.ra dc:..gi1,lje· vetlar si.ir'atle: VI! ce·'o.ri yUri.i.yU~!\l ref'e, faailetc, bi. ahhi.k mihnesailiInc)rllj eephesine sl:lvJ.loll1nmu~lnrtllr. ne bit im'Ul,nhk tlmsalirre, bir vatan9 ki.mmwlanl 1921 :akEJ.lttm iki erdu }rJtr~ll;"~~l.hL.r, BI1 andR mi.1tek:JIhil ~P\'~ I f" hiicum 'I"j~r, Ytikselm k. boyunu g(i!'ltcT1lH'l{ 11'1 I) dularm lnl'l{Yet!eli ~unlnT(ltr: teyen cuceler buyursun ; gene Illi Mllli: kuvvetler: 16000 Tiifek. sn eum ~"I}(ocl'k bir !)r;-rcf, ilzedlle baraakinell ti.lJfek, 28 top, 3.00 klll~, Djj~man kuvveUer': 2{lOrm tUfck, stlacuk hil i han mevauubahs. Kendine IL " ttu mek i~;n hastalik lead 150 ngu makineli turek, 50 top, 20() eden hil'itcl ikler gihi alaka cekmek ktll~. i~in muhakkak baskasma hiicum Gar", eephesi kumandanl Ismet rnu etmt"K laznndu'! BUlla ~('beb lie"? HIi!Y 10 Kihunll.ls:li.l'Iide cephe)'e gel""i. G(mr::li~in Akif hH]~k1Dda bm'iiz. h-!!'- MlJh;ueooyi bilfiiL idareye brlilladJ, yecam ml? Acab!l. neyi ,>ck('!'I1i.yorVe 9 kanunusan:i Il!{~ml b~l!yan lar. Keodi\l'!rlnlll eDeIIi3.cll nail ola10 kAnunu.s.anide d·e:va.m eden muhaffilyacaklan bu- lIlathariyeli mi? rebe biT I;:ok bllihraril1.1 slLJ1m.III.'!' ge~ Alei fill, sag ob;::J, kendjsi hakkmrla soylcnenl(Ore eevab \'~l'TIlege tenez ziH edip etmiyecegif'li bilmeHl_ F'llkat .finfidemki bUgUll 0, I{Otlll~mU~'0r na·
mlaa

atmak iateyenler

buyursua ;

ticum

k lirne~ini 'rolf kullarll;'M, Fakat yerinde 'l,'e Slra!!1!flr1a kulhlfll}"or mu? Haylr~ Laiklik si}'abl milnllda bir .-ejin" m~aele5idir, :!'.1I:.!leMl !:iik Fra.",sfl ~l.L.Irun.u'l'iyeti .edigjmi?: ~amal'l bu'kf~d

t;;irJiktc-n soma a.k§ialln dqma.ruD

10/11 ki.nmlll5a.n.i
rica til' 1!Ietke-

loel'Ldi
I!9tikJM sa.V~lmlZlR bl ~ ilk 'bi.iJrU k P'lujde.sWl kamnnn Re:i:!'li Cllmhuro110'1.12. iBmet. t'l!i01!l.U, bu zlI.ff'rue ben,· her bu,Ui.n bir mi1letin k.a1bind.e en mii.ml:a.z yeTi ili,!;"al etmi1l!tir.

ilt:er~dik

KOnl111!l.caktH,

Biiyuk Millet Meclisinde
(B•• l..,.a.fl 1 inc .... pad.) kilsur bin llrahk l'ni.il1akala yapll• l&.1 ve vaklflar I,UTlIJ m fi1udilrl Ojfil

Yeni Fra Sil ~ C;isi Geldi

mel i!1lennde d3n ve c:llii1Jy.a.yJ aYI.rafl ve fakl::f.t ·vicdan hi..irr.iyetlerine riayet eden vc 'bu din YCO nkirieyi otekiIle

mel!lek
YO'!',

haline I'l'OZI:' ~a,rpacak

gtllmi:;;
d""l'e~ede

uh:lugunu
jo.;hat cdi-

r1Z.

tererh elml 11 bir .si .. telu iJ,JilaT:..illiltligi, dik~}'(ll1c ..lel de ooyle:

.Bilmem .l!,':t'lu;lik.vUk::!lelt:: 1d:\o'fficHmi I:.alulir ed-erck hi.ssi)'atml 3il1,yledi, '1::1 hr asml tilzG: oe-tti llie blinds Akif I l e kaba hati ,"at"? So.z1ednil..i h;" .. r..........iiiiiioo __ wjileyinit. Sizin yapt1grnlZ de(j1iktn·. i.rli(;a~hr" "alana I'tiy::metill' 0..:l'iniz 0 zaman ,"1.!:!" .. bmL'Z1 dah b'i ahCSll1lZ, I\:!!nd.ini ~vJirmek ", k:. Uc. f hip~>ijk bi r c ii [ i.l n'i filii ki 0 LC'n.:.iz in~mnn. m(';r..Lfln(J,a bile I,;amur alL)'or·

Tayyare KacakclhUI
i.~iu t.aJ:ulmlIi1 y~k kadar oldugunu

==......

iii=== ..... iiOiOii~

__ ~--

...~~~

hut~ClIine z m t~h

63 bill liil:qur lira. mun BAt konuJm.aSl h.akkmdu)!:I kunuIl i1e illl:u~a.rl ...r Umum mfi-

dtlr d IHin 1938 Ylb hiJ.t~esindj] J50 blJ1 Ii -alik m.un.ak 10 y.o.Pllm h kk.ll'dal' Iranun lD.yil1n!!l1 mOzn·

kr

"e k bLJ e(hlmi~tir, I TlirkLY - Hollanda 1'kntet

DUI;l-i.lrlmeli ki bur:~t1l1 ~mll'l:edlleJl kiir hlikllmet io;:in h ... 7-iJIIIl demektir, Bu kal" mallr'l firH 1 li· zerine J-'III)ti:l'ai< fa'l.,laillil Lir kl~mldu"_ Rclki rl~ t;iiriik bit" mall satmanU1 miikft.fatld ..•. Hf't halde bLiWn yiHr hiikunw ill "Irtlll;~YlJk-1 lenmektc, bUl\,Pltin n1a~rat khmlI

larif rtc'£er-,i'lll'!al bu rcjim w si>.... l ~et Fr.an$lZlann r~rrlcn bil difl tanlmadJklllr1 ve Fnln~nz milldinin dtn~iz olduguJ.'lli iratl(' cllnf't;., fngi.ltL·r~de KiJi!:;e L~lerih.· l]~\'ln iS4lprini ~trli-laik bH' dedettu'. I F:J.k~lt tngiliz mlllc:ti ~~ in~lLz f, rJ.i an'aneye du ...lnin \ e t.' lK gRYIl't11 blT HLI'lStl)'< ndlr Btl mi lerl oem ,I~I"'&Sl e"8.sla lie In~H{" (lila I ,n hiJtlll.
rnulitll'_ 81! itibarla

(BllItU'.h 1 iDc:i .... "',~da l Jnanpe:restlik tasllyon 'bu ItU:reWV~ tamcW'ilan gonig likablDl tc .. m:u,_. k hlr ... bu l;fukabrn kend lsi le iHtihza e f.arkedeml~

~UIlUZ.

~a "n~l t tilt vrotokol Y Ll 0 LU·l'.3 lies-ret ve

anile- Tllrk.iye -

m k8.b;JrtmaktarJ1r,

a.eyrU3efain muk L clcsl.M ml.lnznm protokola .bagJ I ede tad Ji.t :; pllm dlf e r kIn po l"~ t.elgral ve Lad rc I vUsLta5iyle tebllA'~ne

dufr knnun lu) iha. lanmn birinc1 m 12.!lk rei rl yalll'ml~ VI;!. !ral1.lnba gun[l topls.nmak {izere i~tlma ....nil y t \'I:!:r-Jlmj~ti__r,

SaRArf DEVLh'r fAY/Nl-ER} Ankar,,: 9 (A, A.) - eiMr.elYl devl t r.eis1irl ile claire reiliolikhrl
",~ ha.ll -l.li.f1ua gostuileuk n m :1'. tleri elbit etmelt:: Oure topLana.n R. , bdUd a.dli;TS VB t"kil b e~ a3!i,r cil lenl!'!r! ref Ijte Ismail ll_ kJcl Cor L 11, MitAt Kalnballk, Silfre-t TUfJC8)'i Vf! dail'B rei likten M de ~etnl!Ieddin 'rem izer, NLlJ~ret DC) ~'l"'l.Jer v~ N U r:i Kaya! p' I :c !lmloed 01. 1'ak 81:!:!;mi,tir,
a

0",

Frallsa. hl.lkllmetinin ]l'ami A:nka.el.;:i!!i dlln abah PlIlnsbm ~ebri=

mize gelml:)tir, Yeni eh;i g.azetecilerl! Tilrki)'eye R',e.Jdi:fi'flen clolB.Y1 iOk m~mmm !lldUglJ:rU~,1'ki memleket arasmd'a i!$El:!Je.n hi l\ll'" ihhhif~ 11 nClkta mtvcut olmrl il'lil aoyle mi;Jtir, YLlk.[mda yen.i et~1yi gOI·U·
l'orSLilnuz,
1

Az.ah.klar
,1m hud If' :

l~lllde

SE~il~flI

z,cvat

Tillit B.aikU", Memduh

Zibni tnccotlu, ~",n
kI H.aydar Berbun, Yilce~, I.met BerkIl,
I"'IilI1,

I mall II.Hk.c

(horan. E!ki 1sp:mya k.rah ~Ie kralic;el Atlurel. rrak barltac:.ddar Dli 1
NII.IIi "I'ezgtl-

Londra, 9 (A, A,) - Sablk Ispaoy.a kraliQe.lli Ema., y no Romayli
ba.rekoeot edecektir. KlI"ali~e 15 SOil lliunda RotIlad.a ll:.ri!lya.n preD.Sfl!>i Maril3l. iJe pren.s LolJis de Bourbollun el,l enme metaBi m inde hl\%lll" bll. luoaca.ktlr, • Dol;!,ljIan bUI IJDyial, ra gore :B!llk kralic;e bu seyah tind III iiltifade :-derek bi'!' ka<;. sen denberi ayn l'a· ljjfl.dJg. &ablk Iomt.1 Afpho:n,e lIe bilnvat.:sKlI.r, _.tem"a!;;m Mo!:l.ko\'n,9 (A,A,) - Btr Jnpon menbrun(lM bildirjldllfine goro Ja· pnny;} scfiri Togo, H- I iciye Komi. tier] Litvirl(,tu ycnid n ziya ·t edl'" rek bahk.·lhk me~l('lesi hak;k.m,la go. [lijrnUlJt.lr. Bununla bernber vnzi. y(Ot e hil'" [h~~iliiklik y,)ktUl'o
R~.DIJ

1Ra.m.az.an AfI~t, Ibrahim Ali B.lIlkar, 'Naci Akbay, FAZd Ozt'lqi, PuIJ GLiIe.q. Talit Hltay, A_ Durm 1,.1 ~ Enend ire k , Ali R I z.a Ce \Tj k. Faik Turel, ].fuhtllr Akman, F'iJ,lk U!f!;iJn. II !'It Saylfl.m,li RIZ8 k y. A!JtlblOOk S.av., ad KI-

o

Clm&1II.

RUknedrlin NllJ.HJhoilu,
H;:lIid Ak-oYi Serlo.t

Frv.
Erlnf,

~ ToklN'.

All Sener, Sedim Nazmi Gr,rmell. 8Llr~Y'YiL KIp, S~lIl'l1 COrHl.ug-du, ,A. oil - m-l~i .,~lil('rrlen., CeltiJ _ nariciye bfrllllci d.&lr(! lloP1'; ., lsmail Hakkl OJkllmen, lGLzlm SUg1l'1, RO"W Kun,..., Be im K d t)i"fln, Avni Se rik ilrtlm, Avnt 1'fiN:1. klfll - e ki D. D. Y. Umum mEJdlh1.t~, Ibrahim B· lien, Edip Gelnll 0 r hon. EairJ B l{oryLlrek, KCnMll Galip B dlcflr, IJ, Klo:r .. m Tok, A, ~.at Albart, Bt:!k:lr

Japon

-

e,~!I, Fahl'i

__

W1k,

1 Irk fin, H.d et. K lit IJ t Y. I h :J II kr Ankar::t rneLIi.I!HI " All KemllJ

j"

H dlrf:

"
_ i!fl,-

A-

Meorlisin lalili An ka.r&, 9 l HU!lWli mu.b abirimi:;r; den) ~ BllyUk Millet Medis~ kurball
bw.YT1l.mlDdWl evveJ taW ya.pa.~aktlr btl ym. 28 Inde

ror, Feui - .£sparta \';~Il.1!i -, M. riHe: degi,i.kJ,k yak
a, 9 (HusWll muhabirimi7' Maarlt V<:ltb.let.i memurllll baZl. _dcgl"lklllder OIa.CR b.a.kkJ:ad.a ,"'cnl n me.lnmat dogru
den) Bll"ul%ld
. dill'.

A.a.

I

:;In yt dJwlet riya etin~ tayln. '~r1 m ftUU bnJuJ()llln 11,1 eli R~ foI vokIlleriDd T Idrdat .mebWlD. Falk • BYl'U meibusu Belet CEmIW Mid ",N6ld~l"lI:!a. kalacU.lardlT -

denlt:'klir, ':!ite niYll::li, il;tima\ "C lt~r,li h&, Ol8.m.il}'1 I{ H n~niOliihimi1:i t ;:'gret, klmn~f1 bot lin l1'I('Ideniyet Rleminill tiler. B~7. Yunuh Emre gibi bu ""dan· nnlad'l.j1 't" t:.. blk. !'!tti~i ladd'lk bu d da odul\ul1 bile ii!gri~illt,l: tahammilledur. HlJIlHlH: ilrtli, :'liyaf-tnl Ihmli"'l' 'Vorcll:'n\~yonui \'e dog-niB rb :sevi)'oruz.. i(:1tmai hlIgih~f de bOylE.'so}'lel"'. Me-hSize !tar!)1 vl.rJ.igimiz ceva.bl"r bu med A kif m~}n!lka~~md:1ll ~ "1JI1~:~.in..hlahB. mijbrihltigiimlil1:;1in ll1e-ticPSidir ,~'orki. l.:ii:r.dl'" laikW"i rlliMJ7.lik o')!aloak ki gl:l'I !Hehe:."ef'anlrnlZa ba~I~I"Iytn, Anllyaillar da vardlll"_ Bunhl'ra gon: Eg 'r- ~~n f;kril'li2:ce dinda (" 01· hit' lrlJl.:IJI Jindal' (JllIll nu, tl'eJ'l hir mo.k. ynni Akif gibi, 'g'ilmi~·C"{I, A.1l,m:9.fl.nd,.-. AgziJ lui.~ tut,s.[J, beynel-, t.lnlloHln. in InligJ II V~ h.ililetin t]mmild bll' ttlim ol~a, !;lair ob-ll:l, S.Llll·ut· Aynf zallllinda, :-;;ntLliu. lc]cl'in kir olsa d:;L kl.}'TIJ l VI! itiburdfln dUEJ- AA!i b~1"_\Hl.~liiman olmalc: bir jrtiC'a L.uJlLfm r Jl11L'iu:le~1 de ~[ijb;tintrtIQ 111ii i~, bM~:ISlmn yi.lzii:noC bir I..ked~r mil~'lih, OrH~n biitUn meziyetleri de· IIllhUr" n:,.iZ:I IJ .;:artn:~me I eL'l' uv1 frBye ynpl~tll'mflk isted'gin~z bu pageorleri u nu,!lIL1mahd I r. L~,le ~a.ll 0'.11hil' ]'1 kl".foI koniJ Li Ur hi 0 ~m (I Yill)'t1- .kork."ll'lm k~ ,ebllJi}'en size llasiJl 1111"11 dUll, I medcn.iyl":t rulnma, iU!;.lIIIIZ hir J;:il"k~ "'(' t mLie"'f;p"f> lWlz olmlj'acflkl:u', niyd ~ial·111a nylnrl ol:tn z~hnl}'el b:.· blJlunur, ljiJ''Hlenaleyh, 7..f,l.lLfl'en uKemal dcdlk, b?rh'IUll" dl'niler. duro E&~>rdiinyaJaki In:!'lanlarln hi'!' Illumi "f' alelli hil" mtlJl;loik ~,L ~t'k. .t"l..kir tii}I,)1 12:. $ Lit!, r\ifldarril IJ deakid~ \'(' din!,!' mC-l1IsuD olanlarile 01· lilli halz ltuhm<I1l bir "ul,~m..l€ ~:wdini~, [<'1 n.:l, ~lt ~l-t!:, cmi.rrinl It:, bl' mlynuli\1 m, "Ylrd tmr'k Ii:zlm gels-e, kik:1UJ~ tJir ~il'k,'liLJ nlt:nfn:lline hiz Tuk ~u lillllej oozmasm1 diy~n gedbil ilikad beslemiyel1lcrin !::HI)'I"'Ibiime- t 11b Itlka bir Hf'Y tClI11il'letmez" y![!!4zlt'l buiunacblit yijl( hil' kalabll.hk ir,.'indl.· kayb(,lun)II, [~ll hll Hlrlu ~lirll!al'lllf"lh·rjLI tam:iBu .:;:dcememezlik, bu kllj.kfllll;llk YHhIJi dcr.lig-lfiliz bllgi1nkU )'11InyalllmilHlL-' klJmi"yl)llclJl~rlll 'H'lll~ ::thiniyc:': I iii r biie b:Jhl dn o]:.'n bir iLilH11'l tfl~l1e-f'r'hlf'r1 rill bLiUlll IJuUiIl .rh,'immi. Hi" (j[nlll~<l. ba bag,t'u.IIL'lr, bjt~II" m!lkt.~.lfhrlnr, '1'1; ilk ill!lDnla["Llllnlm~1i 1,'1;:'1 \'r.< vatw mH k f'!!bf'l'IC!r. dlkll1.r1 kll.~fir olxmyl\ (-a.lIli'~nbL.n:h a bel>"riy I g Idigi \' gid~(,l!!g, 'I""'TnI Hll1a('ll~IIf1't"l, TlirkiYf'd," lHlI~t]ril' ImlUl"lu d llatira]lI.rI.n1 li~i;.: ''l' mli, il(lheli n,,'u"'''lItloL1nl k<i h '11 i1.ah i!ilt!q,:-k illr fel~1r Ill' Inlij d ~'l'kbir C:iil gelillh, 111:-l)'1t I vel ihJlJd. h l~lerill do~m uentlilll' [twlu illt' h:L nil ~I.lfl 811t'IIn Varin meml 'k{ h ele III ·t:LI~lflrlll m z bUyiik InJ\'v t ~Jlliindt' (' 'dmi,}d~II dOKI"uy:~ alukud:llljld Iliiklymcl hLiklillllerinill Jm:~'u;il'di l1J,lr)ti.:iai pUtilf'II'otLlktl,' blle bu Yil.k1lmel iJr l mda gljrl.l~ulln(' I t'IHI.k~nr.lilt;llil'" 101011, :']111111 k~ buJ IllmllJlIglllH1 tf,~II t·dl'- rnhn k:lI\'\'~LUI kaJ 1~In<jd chl~ ulall Bi.ltiln o~'ku~IIJ ro.: ro..I:l'nl I( 1lt:! k(Jdm hisi;iulunul, I'!:k hll b Ll)lrl f!~nc Ii I11lJ':~o"['"[ l"I'e jtaplt~lILl ,1 1..1111) ol'UZ, Mlgbm bir ICIJI,1,~11 teildul ctnw'k Ru fie kadal' dlJl bil dU,.Itim(;!'UIII" h,~'n r~rliyl'e~ktil', an I.' II I1nyll11 hnn' k III I ~l'dItJ' llirinj ki; rib, milyonTa:rea heL LrJd~Lf], her Tlb FnkUllt!-4I II'Fllol pdt'l:eklir, nll p!l!l~h bl1fikin:leo inB:l.Ilhm hi~e itH.}'wor ilk mUll 'dC:;1 !'iHlnn.lt-ln, ee ...im t&Laikli~ill bc.yle oil" l~MrI loll n II ,€bLiis I' i~Jerden ha~ka, r",ler 1~111I l(Olin bHUtrI kl" meU rilll Yllnll'ak b ... " OOZ.gUl1!L1 1,11lr. TUrk mlll~tI bini r'tI,· J\l.aliye Vi' kit leU"in TeAlftt!ya Ii ,I !,i~'1 !l;il)i 'n m~'IIHIll ,l\m uJ adam r yedlmi il1:->an I IJ 1 I ,Irtln I~" 1,ilillIygun tarz'n '1 iJ.n.vft.C.~lIll gl:ire. C 1UIIh'I{I(1 ... tillJUl"mi!rtli I unu r'cddehnek vo .kad'L hUrnwl t''1l il\i I _. fl'k duydu-'umuz m'~rlUIII!H!{",tirn "1111~ gOI"ml1'm,'k ,J I I k klpkwl blr I'1knn ~ rtll~11lI iIIi~ !ladi~"or:uz dlr, Bllm1yenlol'l i ilsin! , ('IN' Id.ridlr. "Et~ bl'lyllk ~tywt. tiiarl. ~W GiI .... l'![J~
t'lml~ml'k

Bu J1f'den IJdyl~ otlllJn: F.'I{el' komi~YOlwllltlk "a:--if{'f;i kudik bil' kiW1.dn iLl edel.Jj]~l.:e,:i:1 f il' tarzda mUllak.[l.':illlsll hal.tIlH· \'~)'ll11~k. k:Lp'lll l.arfJ.m gbhirup t '~1;il1 1.,1.m k gilli hizmdlrrcfuhi,;, - f"bl idi, gbri.lillilgii gl i nil bini 1'l:C lirnllk mukafath.tJ'a hak h!mlrl etmezdi. BlJ kadar yii k~ll'k llir n I k. di mnkM~~t intimnli daima :ii.iii:-ztimall2, yohw z m uafil!'~I(:,!E"rlC' tf',vik i"in a~l]m]~ b-ir ~lqH de-mektiT_ Bu ka]1lYI kat. ~~ljdtl' kllPllma.k b likftmetin tIl hil'illci 1';1 zif ... sirlir. BlJ mUlm~~betie flLik lmdill miibayaa mmllerilli a7, \'ClK ~Q7.d~n r~in:.'rek rt'alit~ye u.nnlll bit L.n.rZa okmnk z:li"\Ir(>1 i \'ardlT', B87,1 c"i'ya 'liardlr ki l)l1ll-lri mlltla. }f[[l fiiliPl \"e ralall milml.:.!;~~I,H1I.i"H111mu~a mecblll·.<iUHlJ7._ A rLI k hUBLll1 i~jn mUflakliLBllnln: kQf)1f~rOth."ulu :rjll, ka.('lah Zal'n<lL111 lW maJl!!:;!1 .... ..:lrd u '! Eiitil II LII me ..a~i m v . le,,Tifat "'I·ad~j [Llf~.)'lil('d artllrmuk. tall ~e cl '\'Jele fa7.la mllsmi yjlkl~ilrwkleJI hl'l~k!l hir fa}'dil Lenirl {itmot:'7.ler,

ut!

millet lere t~."ltIlI t:!dehilLfl:l Tud-:iv.r Cumhuri;.'eti 'Lie rim ve dLln:yn. i=il~riIli I!o'ir In 1.1lk ittl r JIn1r111 FJk,d_ 'flll'k llli1i('li \'1' Til r'.k t r 11 lc If tiill Illilldk! gibl dms.i? d"gihhr, J)IIII..1> dugu f;;jbl bugul o~·;i no! rtllr. 1 IIll
\"Icdanmd:l
&I!',

I

bUytikm:..i.tI, bllmem kim nc u(.!mf~, Akif 1I~1~ l'S"Lnn~, I u 11~1 be sc)'ll"l", Biz M if bii}ilktih Ii 'I ~.(.1 Fikreti in.k:u MI d ik" Du d n s:i.l genII:: elmll" nlu· kny'l1s gilll oIuf'. lkifli dc bir \'e ytik· ~d(, kl;;i de h:miz.
t-,

\"(Jk, [o'lkn,:t dnha

bl!'!'. ~ l.. gtinC'.,i ~ibl 1.nt Ve onunln z \ jt du\' r Ilftlhn .. eder,

Ell win j-ukselmesl rnut>:iI.~k.lk dirin~tl ("II.;'! Im;'lSlnl iltiz:un ~u~n r bi ~ y nn kJ T, il~I·,ti yuksel1 Ulck ie!Jl , 1 [ I dL.i iirn'e~e ~aI~lyur-:.;Llnuz, Z:1.\'nll' !-IXI L '{,l melll me"hjo~ .cil orll g"rd \'0 e mull.lkkfik ikinri d f:\ iJl II lUI,

zi.ippele!tmb~ olao bu bedb3ht kl'ldisiM Kong dil'e hI· ~tJ.p edilmesinden iLdctn ze k duY'lI olmu.!J ve JmltA soyaw ka.nunlil ';1kinca bu Konlg adll'll, dlger bt1' rIlI11yete gor-e de bu Alman im}linf'! ~ok beIlzcdigi i.;;in Koyniik ismuti kendine soyadJ '" Gmi§tLr.
Ekrt"D] Kiln! g miitArekeden !;,{l1'lra blr hayti mtidtlet csash bir i~ tut· UJaflll$. 1P:t.ir baltllY:l -sap olnm.n.mL~
\'t!

dtLima sergi.Lze(itJ~r peIi'lnde ko-

fC-limai mi3n~dl1 lilll-Ilk, \"l,..dan \'e 11m lsi ri'lde lmu'lrLmaha]{:::L[" h~r('J.c{'t dmcik: mana::<:ma g~Jir. Herh:sin biL' vicdani kanaatl varrhr. IIkdel1i lalk cerni)'eUer bu kmmatlere 11tH met '-"t1er_ FE'l'di manl.i.da Ii.iklik, kims{.'nl.H ilJkarl \'e dl.;danma ]{arLlfmOnlllk H: bnnlardan dolay! kims '~"i n'lUohM'e

Bi2, lstibd'ld, ~h;~mtjyeti Cumhu· 11)'L:!t gihL ttl' dc' II' garHp llG ~Ilh d ...· i:.i'lllrt'n lH1k'l Lcmunhrdnn iegiliz_ v88i1ordeo istifade ederek 'oil' VUfg!.l.fI Barb i"indt> I.h.l,bcJuk, S:()Il1'1I. bJrtul pe~Lnde doluaf.l bi.- kim.$e hissini .... emlJ~. me:,;.'ud bil vlLtfLl'l. ic.:Cli5~n,1c- bu~ ri~di. ~'ii!.li.ik,Blr r.klt, biT idCl:a~ tar.ldlk_ Ha..hrladlj-lUlIZ& gore bir arahi! 1hz cahilit., Bil: riya, yall·mel.ltk, bakS!lray sinemasJflda bif kadll1 dog· ~.izhk bll111jyorw:, Fi.lkat bl1'1,A muInU • 0 su-a.hlrd. v ka gnz.euler hhll biz,~ kadi.r~.inasll~. bu~n clu..,akse1mlll v@' bit' Ihayli dem kO-llYo. memr.: k, _'farm ilecl~mcl{ il.jn mtLZiy19 da ~ be'biyet vermi!jti. Ekrem K<idUj',~~i1mav.l, IJlI.l;fkal~Lrlmn iisli.inlil bD..!lnigiR ismi YaV'lJ7.-ba.vuz il!;1ine de ka-

~all bir a.v::tl'JtU'!'ye olar k ya1ja.lU.lij. br. Kcndisi. s1k su.: A .raya gide , gelir: kendL~ni DuluzlLl ~aMiye II riii': temasta gQnnek ister; hilli.!UL her

namU)t1.
biUerindte

Beyoglu.DI.1D
ge-:;en hie
;!jlk

eglclIC!e mll·

la.rda lsm.i

SI'k

nyli s'kaIldc.l· i:sihl~n Ek1rem
Ek.rem Koni!'l,;

Hamr.ti na mi diger $!I:'fikin a'krll.humdandu Ye1llLiSabah hukkll1da
}'Mldll

filt'§.bu.r y1tU: d.liti klet-den
lTayyare

Slileym.WlI
1't"zaleti

evvelki gun ya7.dl ~'1mlz.bir z!ik.retml~ oldugumu.z tJiI y~nlt§ belaJrki

dildigini 'burH.! jll.m:dcl bir :l:ibniyetle g~etelerill i ge~irmck t.eb~mlri.1m'i! gfuitel"ell ild

ctimhmiIil

te~si.lfle 'ha.be"!'almk, Bnrada

Di:l"Rder !;fiHtellw -;irldn ya":lJ armL :mevzuu bal1~edecek degitiz. "a1uII me'l'2llJubahs cumlenin I-te)'cti uml]' miye~indc1'l maales-ef ~fanh", bir m'll1a da ishn'l.za~ ewlebil~ce.Z:in1 iUt'lt ederiz. AUCH-k biziRl 0 cilmh:den mu· radtmu.. bu ka\akl;llIk i~i i!z.enucAe bnz~ mtbLls!a.rlmlZln da hbU>~a.5ij-,<'t gO"...tl!rdiklc-n ve mesllilerin bir 1\11 ev"c~ m~)'dana ~lka1'llmmn ~!:ilt ~l.lh~lIkh:mrJH', l§lte bll mebushH1n 1, :5inlhH'j bLJ \ ~sill'i II~ hil.di~ey m<lktadlr.

... kn113·

"'I~

DI1IP Uh,j~l,.Ii fazilc-ti ve yul't al:l\rl,;'rll~i kcndi~ine her znmn.B en bilyuk !lia.r 8djnrni~ oln.n go.zetciluzin, 01 tod .. 1Jil' delil )'oi-;ktm hi~ bir va, tan(J9,:;t1 ith:l.II'L ('bni.yccegi g;1yet tB.~ 'biltlir,
Bu, ckifnklllizdell kiitU hi l' m!lJl~ ~114: ran \'e bunu kotUi bil' Jurnll1cJ zilmiydile ol'tilyn atlUl l.l.Zetelerlo. bu hal'~keti k~l'unr.b nekadar teo

eSBUf e-Jilse azrur. Bu 'ceilo He hBkklmlzd.a ,s.o.rfedut'n kotu liatln.n Flynen kcnd.l1l:-rine iade tme~{l me~ek \'~eSi] w]Ii.ldd ederLi. d.ll hi"

T 1.'1111.1. AB .

10 KANUNUSANI

Ramili1erin derdi
lPflanbuhli @vvell YIII1!nllll<:ak ,[,leer, kOllil~I:"\"l1ilu1.l1.L" mHihri' YO'k!1li 7Q~ mudur'1 Ihl suale "'I!'l'ileo(l!:k ,,11 [Bah] 'II!' h8.kh cE\'flbl bulm.all: I~ln bueilm tal1bu]un 8ok&klarmda mtk him 'merk.:lozlerini blribi'flne ]bajhyall'l csd!deieri[lde of' k bie (I !"erlii'fl YlllpmllK . fi!iir. 0 zamlll 6lZ 12. leollil:e kadar illQTlYliD ~am lrlara ~lJjmlll" i,inde ~eltil Vtl mahiyetle rin] knybtden s.YDldr&bllal-uJJ:t boa karuk bu Uz.~'rlllde mtlnuk: 11 cdi len ~lIIa~!nCif.\'·:lbull 'Verirsinlz, Dun tesfld6Hln :yi bit, t.ilvoIl:rl beni lstaI'lblll~ ~e'k }'&lcln ve ~ok mlihhn blr kay alan "1R:lmi" yc BL>\' ktt1. Blzi Sirkli;'cid(!n ilib ren 1 nbulun uozuk kaldunlurt Uzerini ell' \. ·]iyerek mide ve 'ig, r tU13\t; '1lvan OlOJjlt:1Ei'tirot'kapllln.n To ,ui:nr Rio '['I YQI.Il -;:lktJH-l anda k n ilimiz: bir ~anlUr {!~l1jZj l-:La~ lrul r4111K. Otobu"Un t,LmUf i\,im1e gu-;lHd.u. d~nen l~'kerJeklel i ctrufa Camur p~i Ktirilyor!ar ve ya~',ln git~ mek mecburlyel inde clan i~ur len (H b lull n~8gl pi". bir perde ilO!

AI lanyada I I Ce,mi elle BI le,t-re
'fSdy ve Ne,"e Cemlye,tinin Faaliyeti Git GiJe Daha Veri1ljli Neticeler VeTmektedir.
k1IM.I, ccma~t hay lm.IJl @1I1l3l va blnnetlce onUlli ki.UU.ll"f'1 inkii} fidir, Bu le!jki!lLta.n Boon taut z:llna.nla· n b2~].dlAUle UF.oll:!IJHi,k l:li.mnOO-. SanCly1 haUlIIl1, her De euretl[l olueBEl elsua, tutU:::tI: anIanlldia ~lend:irm~k btl! w§kihltm g&.}'e1erimkn biridir. Ameleyc, tutU mmn.nhJ.l1n~

I

Kara Ahmel_
Tdrib Noz 21

aS11

Cihan Sampyonu Dldu?

~

I

V'AZAN : TEVFIK

PARS

r

Koca Yus,ufun 'G,Qziinii Arhk Kan Biiriimii~tii
Ringten Flrladrg,l HaSmlnrn Uzerine A,triml, Al'trnda Eziyordu

1\

I~·orlrll· de.

akat Dura'! hu Ec1il'lCk,l]l ToP'Wu1ar volu. Tl1 eulurdnn Itiun r n Rnrniye ,kndr.\r LIZ naen k kt rrn yanHHh rcni ~I'flpllml" n" pml I1m1 pnrr~k blr n..rl1lt kadur guzel ,'e tyi iml~. llunt.l:il;:1 yol (l) n nilell

canna ve battlk deryasnu

giJ.rme-

d n Lah lin mt:'l~ i~h .. in!lls!1 kni3mm kl..l reti imkii.f1I yok kl fi ,1;Wtmez. Otobti ·un kall ul r , k h t. ur r.:l glnnGIi'rt'k !l'n 11 101l.:ttla uz.:;n e knrknnl,i b'l' nlu('!\(leled"'l1 !lonra j'1l.l"abildi·j bu YQlu, feH!rJ.:~ d8.lma nUl\·t1..,.ala m~ebn 11) e Unde OLin" e ek~H>ri)'t'tJnt fakIr an: t~kil den, olob I'll" bin Ifle~'i ylld::l bfr g@!,'n hir ~lJmd addl"den 1lntl~lh R mi hallu nlyoll olorak 11 ge~etilir, BUna bur d~ \'f'lee k tek ce\"t\p ~udur: "t J in an ltudretInin haricillr
dedJl" ...

bKerirorlar, Fakat rill 'II 1 Bunll bLt7.FLl bir' Rflmi Utlin a.i2.11lrh.n n[nl(!tm!,'k io:t r minJ.z, baktmz '1e di .orlar, h~ \ im bir bu ynl \'uziJ:nden n ler ~eki\'iJrut. hit, niz, bu yol burada OilJrBIl lO,OO n III un busudur. ~enet~f(til"nben. 1.1] k bir h.mil·j

HlJ)fe-HB gordilm be, er i i f:I,;-umlliler

k; bu ff'\'knl-

iiJn.

l.'I!:,)"J.

li~

t1lmaz -a

~;lJt1lUnHi

0-

llihle g~~itm~iff ;...il'l YLLderce rlf'fa. .beleo iyeye miir.lti.rC:!Ii..u el tik. ller defa~J1:dR ~1ITt1ir \·;&&.dialdlk, f'lLkRt biT tDrlil -;actl>dJI~11 tl'll11'r ~!~llllmR<II, Bu ~ 01 Diitiin Rami I1lihiYI!!' ...inin ell belli b3.$h • CJllldur_ Vc mLlhak.l!:aK (lie ..alnrc~ ~e..;ilme:,1i lj;nm 11'. }JUDIl Diz fakiI- lt~ mi hll.lk1 J( -;i '(]I1.1.... Met::bLJnn t:Jrnu ra. her ~eye ragm-=n Keciyo:wz" TIamiJlia dt'rdi }"almz bu dpij"i1!iir ki bu )'1} t rj;:lIl 'ba"ka EdimekaJlI Eyi.ip )'o[u 'V. rdlr ki 0 bundan lJekrdir, 0 ~'r)I yolu dU~eIllerin -;~ktikl' "Illi :bir bi! eni7-. il;!in fena tarat. b 'oJ bah ettigim Yl)lQ.I:lll daha muhimd'. 1 t nbulda buhlll~.n 20 {abloikanm Ilmele:l'llnill muhinl bir kl ml 'burarlil. ooiurur, Ve hlirib. lie mu I'll Alalil.n blJ rill 1i'1Il!11;.a:oiiedir. Bittilln hunh.rl aLI' ElI"lJu.lda .soyli rCI] Murtazll. Selin' derin rl ~rin lei J 'Oi!!kti, .!Ionra etraflInlzda kahvenm 'Pl!yklerl [h:erindf!. oturmu!j- R miH IIrkada,Ifl.I'Hlln gozunlil1 i~intt baktl \Te ~on.r.a Ie nrevsm tti: - JU ...tru ~n bliyuk derdjmizrt~ ruidiT, A.T&zjrtliZ ),oklur, f.."trl!lflJI'llzd Ch;os I;iftlijii namlnL!a I)i I"

..

'Q~

I!,!ittlik V&l!'dlf. ~kl. .~jft1ik Abdullah I bey nammda ~elki haru~da m]an IJrr uta ~ilt..ir. 8u ~Ifm~in 1111kll met bra.fmdllil f'ltimlAk e.dileroeK ~H lk~ verllmtl!li lii.zlmdJr. ~blmid~ )lOO

aJll8 burl1l'i ItI.Jrazi Iz.t1ir. Bir kl nm &:raz.I.sl Va.l'3a. dll bu ih iyacfl iiJIYTi kJHhlij, HliktJmel Lunu' _ lm!" II: I::tugi ta kdirde d R rn.t ha I_I kl mllaYt~j1 bir bedel YL::l'j,;!I' k bUIIU' LltbltJe Od[!!lH~j~ i1.·~ZH'JIl". Ah 1 b'J1lU lJu ~mtl1l tElViek J;lu l'uliaJ I ua ulr ) il.4JtLn!~k llil tillllY~1H1L ~JL HI~::;LJl &darnJall uhll~aii'l;' G'JnJlunn' 1d aarhlmn, 1 lanLu.l. 10 Ull il ullk: bir IrHI.Ii:d8-Q oJli.n u 11 bl~'enill DLJ _un yol uziuk 'Ii tl a J IzUk "ib. ,ok mUbirn ve derr JlII,l wJunlii JC<&P IHjeu bir derdi ",'arIr. VO t.HI de.rdo tliir.:iUo d \'" bul JUl~'1l I:'l,h~rnllk ~eI1i,' idll bir '(jrllr ,lIIanudur'.

mnrl

Kfll'"Q Ahmed, poltsleria mlirillhalil" ten kendi1igm~n PlOW. k~1 kaecdeeegmi war U~artlD..Z, I:lritiin JilYa.. balDn~ oJacakll. kuvveUle Koell ¥uslli"lm bilekler] Kara Ahmet, Koca Ywnutan 10;'· den 7&kRla ~,iyi tim izu yere yaraz da.ha yalwpkh olduitJ iMn dahu hOIjl ge<:irmek I 1'1'1 muht.eill ImkfLnp ml~ hUffi!.O.l Filirln yardlmile ebirieci gUre~inde fe,'ka.llde "kale.ba· [ar haerrlarnek ve hem de haynl..w.'JI. linden al~ . 11k bir seyirci kitlesi toplamJ.lj. 'bHT makul bir t ljt!kl'!iHOnc onu aev1!iet.· Halkm btr kiarm, luzg'tnlddn"l ha~ll Parillli!l en guzel. en zengio rnek icab edcr, Yu:cufa db;l' >f'ini ~lklj!O(, h.ikemh:rin kad1nlan[J~, onu l'irJYllnmUlj VazJYf Bu killHir I fatiliy~Hc iki cine \'E1.~ prctealo etrne, i icin b:9glI1Y('lf, dl~P.l· te bogu;surkeIl gormck ,neyecam zif", nszart itlbarn alrlllj'oJ'~ biri!'l1 bir kl~ml dn )'ani mllfrit Ymw [ta.· F;armll;llL Alman g-u~l san'at VI! medcJ:liyet eraf'durlnrt da onun l'lu ~m-c·lt!ct.itli ;Lf· Daha gi..ire~lermr1efi b~r ka~ gi.1~] serlerfnln mlll~tl<: munia olUlasrnl. feiliyorla.r, haW" 11g111CaELIl8. alkl<; ev~'ct bliL.,i.in lccalar tulwuyor, hele digeri de gilz.el san'at Iil'sorlerlle yl?! hyor' rrh, kadmlarm, eengin madamlana tirkiilti.irel Inttzam inC. guliyetlerile nUha.ssa ka inial', gc-n-; madambirlurute ya[uklan eaka laruu , !;"Cl"r dog-rudan dogY'u~'a emEliS&girerek lar, yi;iz ylila danberi konrnue k' d.anll"l·mda, ;:;,B~illilc lnde, ell ,I,!' millet icinde, an tll'l f\"'Vet~rin ilklcri t;igneyeon, kll~ nea duny yl bi1cklenllrte. klllaklurL"l.(1o.ki ru eteikaz VI! tnk\'iy ~j'mclerini temin gozlJ gormiy'>n btl, }'ag1:t delLkanll}f1 nude rar11yall elm ",1 rm, w{h;evctmektir. Bu lk; ems vBZile at SS'J· bWi'bUtiin vurulrnuslar. ihlimal biro I herlerin go.: abc' manzaralarnu seyviye geni~til ve onla m t_ahalllulim -:;;oklarl, hcvec ..'1l1d n kuruyan rludakl'C'hncktc'U, mlnderde bo~lj!an Kilda bU}'llk blr 1e)'altkuzrJ. ltlzurn GO:!· ian a nsmdan ~iik pehlivanlar unutuluyordu, lerir. Yapl]aellk clan ve bu.null i~ii'\ - Bravo! ... Su-a KarOl Ahmedln gtir~J.l!erir-:! istimai tdilCfl §ey. u%Vi bi,. il"lkl~af Dive mi1·lldanml~1~rd1. • gelincc}'.;.: kadar hl,.·rku:; onlarla m~,dmidine lnUsaid olan ~er8iti ihdas Kara Ahmed, Yusufun ~o!una~lgil! oluyor, Pari£lin en klha.r !.!;a. lineylemekUr. rer ..k, fo'lhz de arkasindan rter 'k ll"l Ian bu w~:;]le ile huti.in l. ,,,W elMilletln gilz a an 'at l1iSljlil'li! mil· kin itl"8J-;1 d n slyrllly(~I'"IEl.r. ~r~ ye maShlTlnl, miirY'\'hcderi i h:§hir 'ltedtdr olnn in i 'alln e il'lc , milli rine dog-ru gl: liyorlarrJl. mek imkaTLlnl bul yo lan:"h. 60.,;yrLli:st kUltiit "I ~maDti1e blrle!jTamldarlarl, ort ilg. \'elw'l('v' 1(ara Ahmedm I In bit al" si.ire 1 D1t'k en n1In'uLk bit hEll ar('si ot;!v~rcYl, prl)t~sto v·ya ~l<lkaliry~ clire~ll:!n cS!l8$lnda ~lonhr 1'1 d 1,,1 1Co.;1 glbi f~\ k.dide mlihimdh de. istiyen bayklrm'1hlll, baglrmalan duran insanlar, loc ..1ard otill' .1I 2iJ."{L ill! cemallt, muntazam baJall, anUilnrla PonsLJ yerdeli k~i.I(hrn. il' ( zen;e;in kadltilal '!;aT'ilci hi-c deg.i§m1mLi"l.er~k ve kUUUrc1 melifa.8Ucr Ct· lar, hakemlE.>r bu \!fI,zi.yet kM·51:-;lnl'1:1 y.of, mi.itc.mruHven her g Ife 9.Ylfli m;tatlcri halind bir n.rnya toplamak De karnr vN'eceklennl :jFHjlllj'orlnr• ycrll':ri'lli muhafa;:o.a edtyorlardL kalbitiyetindedir. dl. Ve r.akikstcTl de (jyJe olu\'Or(iL , BlJ m !J:ai. 1I~, k tiyalro E;AIHISUI' Butiin g-ozler K':lr3 Ahl1'lecHc FihBilhs.s.sa locllihr, clha,n pt_hlhnmd3, bi1}'11khir ~hemmiyet kesbetmisL ;tin Hollan ara.;,ln Iii giircl'J 'ell ~ l1~run son gii"irelltine, on gcceC-lll tiro B" "ene e, aoun H~n,n ,'e teclogru g ljril l'! l'i{oca Yusufa dilolltan&r kamil.-..n klrlllann I , klbar sirl~ri c-emslctt]milltir PI'Opagan"a mi!]. binl rcc ilJsan heyec811rlan la.e i1eler, ~ bilyulL;. zcnginlcr ta.ra.fm~ J1('znr"Unin i~tira]d]e rSerbest mil'kesilmhjti. dan almnw;ltL !;..J.l:nu'('l~ ) dttire-.i tKu'I.'vetten nt~ Parisrn gobeginde bin bir t:esid Ci niin ]x4ll ivanhit m u:!iaba!ri:al!1 !JC"l!.!cmiyelinin lhdmi tlyQtrol::tl'l 01miUctt~11 ~'Il9anlarllJ kayn~t.I~. cllr ..In.lIJ h&ng-i gc('esinde git.seniz mIl rnak liz.ere, Bedintfe millet liytlt:romLlhlUe KIJ~ Yusuflln ~u p€rvilllilZ hakkak locnlsrl.la her :r;amr.nki in!llLn ~u, milH opera il MU:n~h'[]e, Brcsla,' tinin ;~tiT3.k et.mi~ olduklar.l 1maYlii atiw' i~inde )~'kU Bon'at.1o.n) ya.oj haL keti hel-ke.l!l dli~ii.ndurmi.i~, nP!Jt- .lUi, bel ~eC"€l~i sima.lan [l3'1li yerle\'C Dre-:;:de!lde- ·Mi.. Ii: tiyatmla.n 1 da ve hasad loQ)'!'Rmlnn !;,U sa-hnd.a IS' beykelu.a;:hk vesa.lre gibj eyler -1', la TUrldcr.len i.irkiiil:.mulJliL rl1'lllre gore-bi! ird:iciz, idl:lr~>;1 aU 1M ~'ml~ll .. (KIIV\'etten tih::nt] edilen nelic I~rimuknye~ etB~nLl.B i~in (Scrbest rniislUIlereler) Ha.keruler Koca YU15u:(un TIl\! ~to Rani. Atunet, on dence tatb ne§'e. cemiycli, SA.nA)'i halklTla. ti mgrP. kiIiidir, r.lilyonb.rca Alman d Ii[ 81 f!librika. 1,'e i.maHithanel rde karanru. ilim tl'rkcn. 0, gozlcnn"r Ve mU"o'flrf:'lklW.Ui gn~lcrile b!ili.in }'atrolan zlyaret imkimffil verebilbem!}{,h.risini bir amya tOf'lam~ Dgiizel san'a sergileri it;;i1'l g 11i. bir alt:.lj J1iisktiriiyor. homurJaruyor, l{a Pans hHlklnl tf'sh I' eo'liyor, blF'lJcrcc fI)·k ir·1ft Alm,Hl tlY trolarile mukaIan bu bayramJllf, I:lir~ok AlmanlafM.liye go_ t rdi. Bu sergilerdell ra Ahmcde donmU:;; insa In, hiJllef~(t kadmlarm kalbin.! v~"'lel' -iikdetmillitir. ra \'!~ billi3S!:;a bU!t'Lik ~hirle[' halll!,Ejimdiye ka.d::tr 1273 sergi a~l~llJ - A b Ahmcd. diyordu. blrak· giri~iorrlU. J H3j - 38 sellele-rinde bu e.scrt: na. mill{ttin f'uhu.ndfUl dogtl,ll Milt ki, b:ium.U1 hemell we;fl bll. liielleye is.amadm. ~unu OIdiiriip gazl ohCi'!l<OIl[] ,.'\Jrli!JJttyaa. ona qlk ohn,7000 ternsil tah!':u'i (>t1ihru~llr. Tiya.'::· bet eu(!r, Bll J:lesaloa gore fllbl'i1wlar- l'e an'nnelerin ne oldukln.r1l'u, bill 11- tIm! ylin gt!rI~ kadl.~ lmlmauu tl. rl'ltlll III, bliyk.ik Jiehirler }Hlncil'le te~- Gil gtindl!! lid sergi te~ir ediLIiyol" zim ve .irade: mrlmbala1"'ltll z.er'elmefhkt:'mlcr. YusUrl.ln halkm kL:'I' Tepeden Lwna;:;-n k~d:t['" pehlh'a.n mill 1l\16IJ~Un3. bilha:"s:J nez.arei ~ 1· de.mektir. nirl !'Ie kadar miihlm O]ftligtlL'lU I:ill' Ian sandalyeleri ustiinde k~zamJ'~ olan. her hll!inl1cl'l ~Il"keklik allan mi~tir_ rN~~'eilien Ku\"'eq e>miyeLI, NClj'e 'l!e km'vet I.:emiy tJ tFJ.l"a- lilt Jru~U'", galib:!:etilli kahul elmemi!;!ler, Rani. Ahm('t. 0 zaman Pariste hi .. .kazam;,tan hi~ -euar olmak ve bu $11- fmdan te~l.cml ffiilen milli terbiye e. ki.Htilrel ~i sufu tLitan hir r)k halkln mi..idahale· l'k k E!;ii~lhgi lniisaibakast yapll. rcl1 de jet,Lm i hal-'al edebilmelene ri m ami 8aY~l:Iinde .~imdiy~ ka. [Sl roost mtisamereler) dair-e-9il~ si kar.<l~lDda daha Fazla. ileri gi,-lp'_ ml- nhia.ydl. her halde on08 da en ni t.r-min 'trnt'k: j 'in uluz seyyol' tidar 10.180,000 AJman bundan istiiamulablk kalarak (l\Iili 'e g~nli1ik memi l r btl kad::Lfl"1k bir CI:!'ZII iI 01'\ 'hir dereee alIT, muhnkkak biril'i.}'D.lrularla da muku\'elclel" YIIPili.l~de dlI'li~tir, DlU-''likisi) namml ll:l~IYHn Alman mu iklif. ctrnilJlerdi: ci 1i~ lmZ.3.l11tOI. hr' tSC!"rb~:tj( mll.llamel:1elerl daire· Bugiin pek ziyade aJ.~ka gOliteri-' sLj(i oriasl dnir ...crindel!l biTi[:!ine merJ r Kaca ¥usuI 5ergi madalYlU!1 "e On LIIl gijtC~ millde-rinde; :si, owmohil Y(111an in~aAl kamplarJlen blr ~ey vars.n 0 Ilia Almfll"ll medebut bulurunaktaml.".Hill!~r ge-n\:ligjikrami.y i'ii.nL IIlmTYH~it.I(, ".e- de-I- Oha)'da1kl !.. , m([Jfaa1ine olarak bU!lllsi bi!" r~l tilj niyd i »n'a.ne!!i.lle k~U"!;ll gosieriJel'1 anin Vtl bU!'lHd t~~ekkl111erin i!!tirnk i- hal Parisi ter~ede-cektir_) Dlye nara a11P. kollllnnt IjQ\'urayet l.~ikJl etmiilitir. Bu Lttomobil yo}· L~kadll!'_ Alman nlillt krb.iye i~i, til .. l~ fNt'l';1'eden klU"'etl ee:mi~'dinin mk, .ya.nlar,na ,'urara.k bir de[a dcI~r, iD~!I.51 kamplEm m~.,faalinf:: 0 r-ihi) eden ve miizcl~I'i I hberJerlt'l mUBi.ki vc tegal'llli eem>la.lIerj bu seBu ];:arar Pa.ri!;te iJa.n erlilirk ... ·n la.§masl biitii.n kadl:D kalr!.erini hopIan r;lalryt'l, mublelif inijaat pr'ojeZlYFIret. {"trn~k ic:m bir te~kj]at vtieu. ne 1400 lumu.mi Leganni mUlJam~Amcrikadlln ayni gUnde biT te'lgraf Ia.t::maga kil.fi geliyol"du_ lenn~ g(ir~, hali faliliy tt~ olan bijdl:! getlrmi~tk. Bu, ceIlli_yet progmrjJlel i) lie (Jig r ml,lsiki milsa.merelegdiY.:Jr, Yusufu Ne"'yorHa da,·et flUin kaDlplara te~mH edllmi~t.ir.19~7 mmln rhl.imi bir fa.slldlr_ r.u y 7.1;hklal"1ml sakln rnuhnlaga l"I tertilrl etmi~ ve lI:unaOO fIrOOAT- diyorlatih zannctmeyin.i.z;! ''i"e giJre;lll yeriue ell sencsinde bu t:IHli 'el, 110.000 ki!jiiS 'yyar kuLi..HJbanr~ler ve bilhH~S3 marl Jkm!]~hri!ji i- tir ~k .::ttnj~nel'dir, nr;;'RlIi?rlti~rkr, b mu flm3l bil den Jlw.ret olnn 550 kampb t.a.tl)ik El:l.brika kiitllbh8n~1l:ld bu selle buyakm O]RU locaYl bir nydJUlberi t1i Kuk]a. oyunlfll'l. nmatbr 1.iyatrol'f'k he-m~n Ymmfu Panden uznkl~salHI~lna girmiijtil'. Her k:runpta, ayyUk bit' inkilja.Hadlr, Bll i!j, ge!e~k bill, han Ahrnec1e baygm bnygl1i lar, I1It'tldahllk \'csa;re egl nC'~I€'r tluHllr. da Btl veya LI<;~inl'mll tem~.iJler:l V;l'- 13m Ii:!, Ilk defa ol!lrak faaliyctinl t debakall sa.n s,I3.!I;l1 en~ F'rooslz klz!, g bi.iyli k ~lr ragbete ma:z.h ar ol1nU~Fl:IkH.t ·ibH.rI !}L'llllpiYOl'!.1\1gl.l bu \'11.r-ilm~k ~artilc .iJlllOo. It!o'i!lserle 3(}llO nilll va lrmllk sefcrlaM.ne t.atbik ,~do. UIl dikkat ediniz! laNI!'. ziyet lI.El.l'~I::lmdaPol POllsa bIMJulH.· mUgfU'Ii1.IIi1U \l'eri.lml!}Ur', eeldil.", Bu sen", i~ tnaUllle-ri, mlsyoTlal :i50jBu ku:, taw bir ~.>rd fi n ix!ri, hel' ~eMfLl"Ii" ~St:rbl:!"sl liHuBamereled dairelliBUyllk .mm!' bay:rant.lal.", bilhas,s.a yaHst cemn.ati c~el·illE.!' tlL10i lNe~'eC1' avni lOl':lda oturrnElkt.a, ,'e' Karl\. Esnst'n halk1ll heyNi Inf ,'r.J'IUH<!i1 1'1111bioi b.~nt'lii yeniligi, mUnhu.6l.faD propaganda l1uareti, Alman gene. dell kuvvel.) cemiyeLinin bUti..in terr.Ahn;c-dtll giir-e:;::lerinl mildtliij bir alibLll'l1:l ltirfl.r. t"iie 'ek, Ponll'llU dhiW a.s!keu! ifmBil vct n IA.5ker tiyauo) Uk mUdUrtinii. AJ.ntan CH:ln.i t,",!,} k' sillerine i!itil'ak etmi!;] 1~lif". kJl i1e kar~lla. llaktadJr_ ljjampiyo:al'I~!nu tekrar nlllhdtl 61Ii'Hlr'l iCathdlr. Bu tiyatrQJu, gal 1"'kimli!ri ve AlmIUl halkclllk cemaa· B. Z. Dillin hiO'ye("8.Ju!lI bifllerce ins 11..1 edebilm ~ii~in lier hli].if\ l'On blr glin1izonla:rdn \' yuhud manevrflA,r .1F~_"""'' ' ' ;' '====!ioii"~-=== gorilyo , binl('-rce balk gozler[nde 1 fi" daha rll pPla"l \'~ n g'1r'l-"~i dl" kllkilmpla mda. o}'mmll'", Bll ilk asked V J V T II znnmMll wa.b ede4't'kU. ka~ll'ml !>'orJu, liyatro fel'~ndRde ragbet gordUg'i.l i6 l{ara Ahmed, J-lftnkiljmit VEl Lora J Nihay~t kiilli.in P8l·i"ill gcizti. LiStiill G_;in,gt]~r::.ek sene yenl],0tj l"~kH ediII .. • gilol, Di)mi.irFl.:J,' \'e Fenelon gibi ~TI de ol~n I{arr'i. .c\hmed bll gtlr~ler~ le1,;f:lklir. O.dll, talil zamBJllfll"l J.!ad~ clllllil {o!dilm~!j. \' 11100-1901 eibl'lr I"mm !~lrltle u-~kil e-dllel'l mi.il:ia:mer~~ mllinlf PEblivllrllan yeniyor, ciha 1 i!;ill '1,'1.; g(:!ri!'1'i: dl!,l mernlekc-tll.:f'e ~'D.- peh!i\,Elnl1~H"Hi :tr·.... rli bll~t:an dif'Hlm pehlh'Wgl idn Ponsla ka.f1l kar<jl' I I' " Il>j·i Mkr>::;Lr'nlal'l l!i'I'Hh~rmek ",(I [1 rti i~til'. t.ul!lyonl1 civarlll.da YODea tohumh.t.rJ· p~bcaJ( sevkij'at i"in l onco. lOhl.lJi1imretile ISe:rbest ml.l!;;ameteler} d;l y~ K"Hyornuit In(, kRr~.1 old[J mmnettnrllg.!!'I3 ~Il KaL'A. Atlll1 \11 I ku '. ",II h..ikhnda ,Il~terni:zl me. llitasyonunuII \'Ii! hanBiHn'l Paris ve biiti.in diinya bll larlillin sag-Lim ollllasl kliskiJt dell1if'1I rdle bir mukabelede buhmm!'lk gnrlR.r,U'lin io§.aah da Bhiren iha h~ len zaral'll tufcyli me 'iHhlnn temiOl:~ !u:nuz kim~emn bir malLlmD.tl oLlt1a.- lit inci TiJrk. JWhlI\'anmlD gil~'erin.i idemL"tiI'_ IcnmciOj i.. ln bu istn.s~'()ntJa l<!tittin Jigl ic:in Kocfl. Ytl~lIfl.m yc.-ine h - dikkatle l:.aldb ediyor, bugUn bile b,,m~n Pol P 'Mhl on.u .f!'i1r'€~mek Nell-'er1pn kuvvet)ccml;'eli tiyll.tLr:Js.ile ijilr'C'f tllJydugul!m12: biiyiI Ii (-'l1nf tr:ubil h.'1 te\ •. ;sul nlUrHnlik. mlydi mo.hsLlsfl51 \'ardlr. K iysef'l ;~temjyorJflr, el'l'el ui-ge. nY11J n1li8abak~ ~ni1 yzn'lHl Y:IlVII..§ ~elirolaJ €sednin bliyUk '!r'e kliltiirel bll' \iliiy ,tilld~ y til'jC'J1 YUIlcalo.r dUIlY3tndli'_ lstLlsyon aIm t:'n de\ let z.ira.a.t I pd.lliv8.rJhl.rht t1lty.~tl1:rmA k, VI:! klit~1 ehcmmiycti hal~ I1l9.11 dig [' 'I t'dbil'yonilU. i~letmesi kl.lll umunUl1 Nnl'l aJtma 11m en fli'I(:~huJ !"e kuvvelli gJdllYi hal.kmdll bir mHl(~m&l alm8.k, ond",,.. Il"ri mF>yanmr:lFl (Tiya1 m trenlcd ~ Ili h.rLra \hmed, l:ijj,tu.n bUlmlflrU:l hai~<l YOtica.lll!'muanulI· . .AlmalLya VIt! girmll}tir ,'c kLJrUrrl mih'llahailin ehnde zihc-tmeJ.i: I:hlmdll", au tl"enlel", ~rlllra Pol POllsla ~(lI~1 lnu olIVa hlb;,~1I1. h.•~lrln ~femnjil, bi["(:·o~I8t':. u'il itJ,lihaaLiHlJlI ba '[ nwht .. l·urLerLl} l'akma.k istiya.-hll LlI. bilhOllSQ anlzisl bit" ~Im;llmetin I1tl- J\ml:lrikflya I\r-tyfteri \ri!iy!.:'tind!C" bir 11;:( r: 1 hayJi Jonca, tohumu l;!;~')';iYlI.h YD.' UCllZ flflflar!n Iflilb .taasma yCl' ~·e!"· dll([jllrJ U~r'riwlp llull.Hl~rl \'1l.1iIHE!';u!:!en 1":0.111. AhJ'l. t, PODs'tall - P('s' palmFJktlldlr. tJncmi iliba.rile )rtikRl.:k memek i~in tlogrudHrl dogl Llya ];:11- ev\'el diger It f,livflnladlii. J'apll.l'll~ dl1 I. r i~in ill"'. l3u flf'IlC k,orj::l~r i~i D,-'dirlml,ti ... Llt'~er ve Jmhtesi buluI191iJ YOllca to· dt.l iiytik lJir hamle Illtllll!! 11.". Furrum mUHt~h"il ehnuen mll.bayflata gtil'e!jl rdeR bmnde ItlHglllp nlRfl, NilHl.y~t dh:m pehliVIlJ1htl ~~i.ll. hUrnl[l.rlm1Z.1 temizlemek i 'irl b .. islavaengl('!. V~ SChUl kilt: gibi namdar elimine edi1t'" f'l~. r ih'lll jJ~hlivo.nhgl bllijl Illll~lu·.Yoncn zilnatinin ooLu.kProJ Ponsl£! gllre<;lm",k hakklJll ka."af dm'keslr'lel' umumlll lakdir \'(1 la: )'I'ln l<urulmul}tur. MUl1lahsHm c~- Ilk husuliine l~in hir bll."h,asil ~III nlek hahlmH mCYUH 1 \'rmiYE1:e~ lHlII111l':1 va ommla k!r..,,~ k "Iya ludragbf'tin.\! 4iw:lmr o.!mUIj]llrou', 11Iiybe-r1 ect"k t I. d(~ ,'11i~i tf)lwmIHf' bu i!:itasyondll ~ekildc YR!Jllrnal'iI ,'e nr:a:'.JnIll suhlnml1t1. llBll glin A.]m Il-I1 mjUeti ~Ijil'l ell! iti)'l1- tiCTl~lr-l;': j 'mi4:ldUrilD'llo.b!tcdir. maFlI tla I'iltrll11 mih i1dt'll:J"~r'lln kOH:$lIl'el bilLun ~ure::.ut'gi pohhde yab:lDCl g6rfuJen §cy, gi.!z;e] illlnGunt;lk rnemlekd i!:l.ndeki zeriya.t Lwl.u. namd~ i.Ju~1I11durLllrnnktlldrr "8.1l1l1.1 L sarasile yeru2-[!o[!k ~1""Ml Z:1l-

------~.~~=-~~-

I

I, gii2:~mRi

r

0

...

I

-==T'''''''=''''''':~== ==~~~~~

r..ayseriue .to,nca . stas .... yonu infaatl Ihale Edildi

h oum

........ ...... ..... __ __

I-

..

"."'I

•• AM

Kar BUyOK HARBE NASIL
a
A.
--

e
'_
••

I

atl a I
GiRDiK?... .1 _...~I
_ •••••
iII •• __
1

• •••••

I

I

... ,AIII•••• ...............

111 11.111IIi•••

··1 JIII.~ •••

111 ••••• iIJ •••• JI •••

1111111·· !I!. ~ ••

::=;;::;;

=;;-;;;;;:=;

;:=~ ;'=:1:::: :=:::: ,::::::::::::':

......... tlIIIJIi
.1Ii ••••••••••••

:

:...•...•....... IIHIIII'................................
_.~ ••• ~ •••••••••••••••

••••••••••••

III...

-~JtI ••••••••

Ii.1

••••••••

iL 'Til
Osmanlr Memleketinde ..Casusluk p_"ek Kolaydi Buna 5_ebep $a Ufo Miihim Amildi
CasusJann. n yF.IiJD.&D. ley]er 101· dugun kolayea anhmuya yarl:!r'.all bir omek olma.k ~['I~ Cihan harbm· den' ce Carbk :RUByanm cMusluk ~llAtlID maca CBrel.im.: 900 Japan barbi.J::llimtitcnkip Rus tar: Japon CII.!ru!l,luj'tmdwl dB. LBtifa.. de edcTek Almanya, Avustllry,fill. Mac:ar:lstan ve cmma..nb devletlerlne ka.r.§] easus1uk te~Irili.tla.mI! artttrdJJ, • T kiJ.atm eSa91 ~(!il"]e id.i: En az ilri )'11 klt'ada bizmet etmil; bLllwan zabltlerden i.steyenlel' ,(Oil mektebi) ne ahmr, Burada U yU gideceklerl meml Jreti ve dilini ogre· nirler. ~r&Sda Ti:il"kiy~ye gelecek casuslari eta alahm : Bualara bu mekteblerde TUrk dill ile birlikte
TUrk tarih], 'I'iirk CQgrafya!u, TUrk dinl, 'Ji'lkk an'anesi, Tiirrk a.hliKI, TUrk sTyR:se-ti, TUrk iktlsad1. .. Vel· hasll Tilt Jere aid ue varaa tedrtci bl sur He (lgrelilir, Bu suretle

(
g,

00

M

00

Gayri Turk unsur larm Turk dii,manhve para kazanma hnslan, 1an'ane

2 - Tiirklerin miihte~lilere karla halini al ..n itimad ve itibarlari ..

~

3 - KapitiHisyonlar dolayssile inki,af edemiyen sanayi Ye ticaret aleminde ecnebi ~ir.. ketler' ve ajanlartnm hikimiyeti dolayrsile memlekette ecnebi n "fus ve niifuzunun c;oklugu

J

Yazan:
Kdzlm
Met'btU'
tdgi

General arabeki
...... 15~,Jyi:ik

Tli:rk~eyi ogrcncn zabit TUrkJerE' BIt her mahrmnti da ogrenmi?j ve bunlar Iizerinde TiJrk4;e mi.inalHl.~ edebillr bir sevryeye getirilT.ili~ttr. trana, AJ.gaDa veya A.lm:myaya, 'Macari::;tana
gide~f'kle"l' de bOyle. ycti~tirili", illJtihaT1da muvalfak olannynnlmerduya gerl gi:mderilir. Bunlar da a7.. ~o\{ bir diJ og-renmi~ OldUlrlann-1 dan karargi.hlarda tercerne i.!!lerir..de kullaml duro Ml.i.vaffak olanlarn CW!IU~ me-kt hlerinde birkac ay cal3uslugn aid tarlhi ve teknlk 1l1aHl.· mat vcrtlir, Bundan sonra l;ideec-kleri memlckctlerin R.efirlennli! gijnderilir. Fakat gizU deg"i1, sefaret memuru gibi.

1

hz

Ca.SI!1!I5U

Lavrenee

ncrelerde easuslar oralara tekslf Qhmm.ak §liar· zm hareketlerial kolaylagtl.nyol"llllr· tile memleket i~Lnde mlikemrneL bir di. casus ~ebE"kesikurulur. Casuslar daBu UIj IlinSllra. bir de. icImizd!en baha z.tiys.de mUnel'veder, mem~r]Sil' z]i&nmlEl"o kaYlw121Lgt Vi! bilhu2S, Istanbul dhetlnde, muha.nebicl. a.1ii'!:1. ve zabitlerle temasa gele:bilecek wr.;!Jehvet d~kllnJ:Ugu il0 ugradJ!J gafberber, baMl~1'l1, tiyatro. sinema, kolayca her hangi biT inl}aat... velhasll her hile kendi y,eL'lerin,i tayjn ederler, Tal ret 'ekJemne iJin tecutl [irnlere, mansvralara giden ukqrl~· t kavrw:nr, yere girip (}lkabilecdinden halk aT!!·
smdaki
1811

muvaftk ve I:Jk de munalif gaseteler okurmya ve hunlardan c;lka.rabildigi neticeyi muallimlerine hildlrmp.~,~ de mecuurdurlar. l.liikemmel turk~esi ve mlikemmel tanuna kudretile ya.huz iba§ma da gazinoiara, aalonlaa, postahane ve birahanelcre 'I'<ElYs,

guw.r. Seferde ise hemen
dizilir, BiT harb

memlekette drlt atuken halk araI smd aki Mllsyonerler de .istedi.l.tleti zuhurunda ordularnma gim imiyane propagandaJArla halkrtopJanmak Jhtirnali ve:rss mlzl zehi!"liyebiliyorla.r va cMUH]a·
kut",1iI.W8.'

hnrpteo Ar~biilta.nda 42 ".e S5 loci alay slllc.llirl:a.mJa, maharehe 'mllld.I)"elail'i 'lak:dma me:rasimi
f'oHek;z ve Fra.nsaya da ya::,'tldl)·SD. ia proc testanlar ka..ni.lmuha.rebeler neticevifJik [i-] te~kila.b yaplldl.

dip haber ve.rebilmi~tir. Berlia'de istallll),oDlarda Alm.al!l i1Dil:otmas giymi~ asked Dakliy.atl g6t.etli'yll"o
Rus

cuu.slan y!lkalanml~t1.

muntelif ttlqtIitm recagiz.

eehhelerimiade biz.za.t kar casu.lOluli:lDeselelerw duo

musahaneler]

ve aedikodu·

gel' eseelmde

schl Osmanh devletinin Be:lrog. Ca Ilk RU5yasmm sefarctbanesine gclen bu yeni h:ariciy m~· murlan; gori.i.nil'lte bl1l'arlakl RtH tliplomasi heyetinin birer uzvu gi.
11(

luodaki

Cia dinllyerek noks~nlal'un taBu suretle bu ca~l1~ namzedi ~ halknruz arasmda kendisle milnaslh bi:r meslek Intihap ederek onJarm ara~!ilOa kansabHecek bi.kabiliyet de kaza.mr. ;$ifre a~mak, vesika e.almak veYB
mamuyaeilrr.

Biz.i"!", sind!! Almanya.'da 1555, de PrntestanlJ~Jl me§Z'Utiyelli i kabul et1hd~· ler, Bu auretle Protestanhk ~litii.JJ §ltmfLli A.v:r-upa.Yl ve lngiltc-reyi slU"d~ hlITekil.t arasinda ~ohatti. Fran:!;aya da ,gird.i. I{atollklik itIeminde husule gelen s.arsmtlya

• ••

Rusfarin easaalnk te§kili.holiL tarn
bir kolot uluk bildce sarrellikleri i~itmii,tim. Arbk c:lIaha. mahir daha. zen gin i ve

kar§l Fransada CIa hemen bir ref'erm ya.plldl, y:imi killselerm itikad ve clliiplininde ah.,win sarurl k:ddJ~
bazt tadilat ka.bul ohmdu. bte bu F'.dorm del/rindell ilibal'ell Mlsyonerlik ortaya ~lktl, Rata· Ijk ve Protcslan mi5,)'ol'lerleri. di}'e iki ~e~id te~j.;:i1at i!i;':eko)tu'ldu, a - On yedinei :asLI'da i:iJ:'1ce: Kata. Ill!: te,'tkil:i.h gori.ildrii: Rama.da, Pa· p-allk makaml Misyollerlertn yeti,. tirilmesi i~in, propagandaci rahibleir

bir!ir. Fak.::ai onl.m tahsjli henUz blt· m~mj~tir. lkL ~nl d:l!. ~efareth8nc(le Turk dU1n;f ve Tilrki)"E)'~ og-ren.ir. Ayni zama.nda bll zabttl<:Fe ljiJDhr da ogrellJlr. K1~laJar, kltalar, meld bIer, hiiklunet da:irelcn, hiikumet rieali. si.

fotografuu a.hnak. ec.za11 mi.inklf~tJ kulla:nmak, :m ahi mat :;I[z{'i1nnak.. gibi casu.slL1ga aid m~!:;lek:L.tam \~ prat:ik maHimatl da oir.enmi§l~ "!l'"dir.

Delel" sariettlklerini '1'e nastl ~alJ.!jt1kla.i"1D] takair edebilllriz.
de\'letlerio .Bu izahat, casuslarm IDQktasmdan (llduklanol
He

gerek halbrT

almak ve gerek p:rolmgaoM YIlpma.k

Casus namzedillin bu noktaya !{ada. ki tulisili maddiclir. Bilnun bit' de Manevi dheti 'iarolf ki 0 da ~u-

'korkune btr km"Yet
Ild.fidir, Bu-

anlatmlya

nun

jll;;in

her

zaman

\"e biUlas"Il

p.~i ~..hsiyeller, Ryan \'e mehlll":m medial, ~ .hsiyell!"ri, miiz3.keJ"i~lcTi,
mu",,'aflk VEl muhaHflc-d ve ga2.etel,,-

dur: Casus vatan ve mill tl ugruna Nl t0hlikeli ve en nazik bit \I'azifcyi i1zeti.ne alacngmdliIl i=ilTet, ~ehvet "{:
pijra. karl;jLSmda yumul}&yarak vaili· f€'sim thID II.1 clme:mes~ li.ZUlldLr. 'BunUll h:i.J:1 ruhJarl iizel'inde- -tesiryapacak hitabelerde l:iulu:nurlllf v~ tarihlen misal1erle de tenvir olunur.

iIlarbde: Vatanda.§! 1 - Sero dioleyelJi 'l.'e seni gijzefli· yell dti~.ma.n kulaldarlJll.l Vii gi:izle:rinl l.'lIlutm.a ! 2 - Her i"iU@.ne i.rnlnmBl! DI.i§',Ulinn~l'nm1Zm propag:llmlaJa.n selli :.'t"hi:rliyebi lir.
3K.a.1'§UlIB.

\'e mI.l8viniel'-c:erniyetl diye bir te.;;eklIi.i.l yalPtl. A.z 50nra Paris'de (Eenc· bi Mi.syaner c miyeti \'e mektebi)
te~is olL.l.nd'iI. Eura:!H )'eni Ha;'.ut. yon yeUlftil"mli'k i~in lilir fiillUlillkt]! On sekizill ~i "@ on dok.l LZlH1Cli .aSH'I;;,rda Katoliklik Mil!lyol'I@rligi bliyUk bir hlZ aldl, K3Idm 1,'.f! er:kek bEllnT~ rr.alik biq:o.lr: yeni cem:i)''etler ku.ru1. clu. Art.lk Katolik \'e Plrotestan Mi:!l' YOllierilgi i.lk havariyol:l &ibi gizli diu

lid¢rler-i, memJcketln ileri ge:. hmle:rinin ra.hhi:.k \'e ilil'lrl seviyell!'r;,
ri
Vtl

m~mJektttteki E!;iyasi 'l,.'C il.!tisadl C(!1""'yanl a. r, haLklD hali ve efki.rl, mUncwerJerin hayat ve irlanlan .., Vel.

Btli' Avrllp. giiz.uile
lar.

a.Y].'m1l11l!l

yerJi hir prea:!

haml BeyogJu Ibarl.an ve iultu~l1e.nelerl vc klJ.marhane-Jerinin mihla'\.imJenne 1'II.flllcaya kadar ber Joey! .. Es.aPell &i vi] veya. aJ! ~eri hil:yij k nu'!-vkileri i~gal ederuerin ( ••• ~ ::le.

tar.
Sir taraftan da hUSU8i hayatl miltemadii kOllitrolalbmla tutularak 1m velli bil 9:eeiyt'}'e maii.k mi dir;' Ge Ili~ bir ih.n.ta ~ahibi oh\bilrn~ m.idir'"

rimiz.i sezdirmedm gi:i:'!etlel1'lek i.,;:;Ir1 on1ann )'01111 ilzsrirllde bi:r i§ bu.llilr.

AlchkJan maUimatI yakln yerJerde .se{aretJllane vcya. konsoloSlIILl:k V[lSItasile gonderdiklen. gibi Osmanll. hududJanllll1 gen.i!;lligi Vil VWilltam~' azblP dolaYJ!I!lilc. daha kolay ve daha ~El.buk ol.ma.k tize-re. hllldmillla'rilb oteIe r-indekl eD!SU:;J yuvalanna rJa gondemler, Osmanh Mt'mleketillde

ya.riiJmiledi.r ki Rus ,erkitnmar'b zabitleri. §ar-:k vin~~ yeflen.miz.in ber hmuw.da d!olB!3UU
ve ihtidOli. edenleri vaz;jfe dahl alarak su!~abUmi!J[etcli. yetlermde hitkiimetimizdel istediklcri

"btl! bu imiOe-tin

~lkacak

para ve a~ka

ne§lrille veya bir
mezibeb muhafJlz~ma

Jr

enelki

gibi

gibi

fa.rethalleO (! mahrem Bieil deftcri va.rcltr. Her ta.rufl::an muntazamarl alll'lal! mahlmata gore bu deft~r j]..
z.erinde leI nil'. Bu sut'etle Rllsya hiikClmeti; Osrruuili devlEti hilku:rn. darIarm.m, na:nrInl'i'llllb, kumanoFUllB.nD..lI'l,dsjre reis1erinin \Teo erk!m'l' harb zal:litlerinin ahJak ve mElltuna. tUlI, i~ yU:zlerile Bgrenmi!,} oh.l.rlar. ~§tefl.efatet'banede ye~llIekhl bullll. IHII') C<l,("U8 t.aJebe! Oa.bJ bu ilureUf. 1,b wtan uIdll bllhml1H;'R.1li l!Ia.hsiyeUerlmiz ha~kHldf'l da, malumd lBa.hibi olurla.r. Ayrlca kendileri rgu.n 'Ie. f<)retbaneye g~l~n gazeteJ"nlen bir

Ve1hMI1 yabancl bir mem[-e]~ette \'IamiIJetl ugrul1'l:Q.can]a, ba~la e;-a.II,abilecelt rnid.i:r? Tedkik ve tea bit
V~

lam

Van \Te Bitlis villibir Rus erkiruharb teo.;;· rali tarn be~ yJJi ~a.lJ.p I"ak I) vril&yet '
iell"il'l mlii.kemnael istllli.!ll~ikletinl
IJII'lItJ. ('.".)

}'apl1ma! Bu talihi.n esel."i de-gil. ea· 61.1[; elile ~urllllilu$ hi!' tUzllk ola.bilil·,

4 - Bilbli1SS::iLbix v.a.z.iIe 8!lhib~ jsen
H rho~hilktaJl.

satu.ll! CUnki! koynun.
I!:olay

oIunur.

y8p

tki yll boyle slkl tlil" ta..hsi1 ve bw, biye ve tedkiktell sonrn fI'lL.lvaffak ohu:tlar C.!!.Bu.s81mfma 1.I.ynlu'mr. 0Jamlyanla.r da bariciyede .... ·a.rife n· hiJllr ve sefan~'t veya konsoEoslllklarda. vey.ahud tIa hanciye neu,reti.l1de "nirkJ:ye- ieleri ~lJibeslnde ~~II. §.IrIna" ! .
C.lUlU..Jl< IHHlfma gt:~el'i zabitler- iliil"l 'I'u.tkiyede bl:!;I ;yd ~a.Ilsfma.k m~cbl1ridil". Bu eS,lUaclagerek kendis.i '·e gerek.s:(! memle]{etindekj nilesi ,",01 msa" KhT. Ai'It?~i OnUD yerinj bllrru;7 faka! hirbir-inin Blhhat. hailer-ih;: aIJtlar, Mii(1delu biten CIH:iIJt'! ititef'::le bu 'l"azifer:le k'lill', wtemcz!'<:!! mcml"'ke. line don,-~r. !l.Ii..ihlOJ para miHrlifat. "i~ al".azi ve mt'ilkt:n ikra.rniyeEli I;IJl.f. [:!!I_ tent men-d",kclinrle barlcij'e l!~l':t erklruharbiyede hUi jill rde "'azi(~ 8..

Ja. v,eya kofooda.ki flsrUlll en arJtliElbileceg-i zaman budu:r.
1\11·.l'ONIERiLER

pek ko]ayJ ..
hint iLm:il!1i; 1-

BUna

ca:susluk sebcb §ll. l.i~ milTUrk

GflY")rip'i.J.dl. ~l>tlrlarll'l
ve

c~u.slnlk dD..ba bUyt:i1r bijr ehe:mmlyet ika:zal'u1". CO.n La dev]etlerin 'bfiUUn gtizli tel'jldlao ll!l"tliJi: orta.ya
Harbde !:lkt]~ ghbil ornuJIarm :I'l al
Coll.SUfl]U

~al!.§lDa.ktan ibaret clan \'u::o::ifelel"illden tamam]le ayrllm.!~]J.rdJ, Mi.srow..-r1.i:k gayesini. ve fll.liliyct s!lh';"'l'Unl ~ IirLJ \( Al'l'up.BI. miU~t]erinin Asya l'€' Mrik:a fiHi;j~ !18tuu l~ol'8}'18.¥tll'"mak it;!i.n SiY3Sr ibtillilar,n m8neVl oncLUUk Y!II.pm.agn hru;l-elmi§ti

dlil~manhgl

para

kazllnma

blrsJa-

tee. mmli. m11l-

rl, 2 - Tl.il·lile-rin muhtEdilen i([l.njl an'alle hillH1'!i ala:n itimatl 'Ie iUb .. r·
hll"l,

bka]an da be~1i o]ur, SUMar-I:o, de]'".

n

Kapiti..iI'ii,YoIJlar dolaYlsilc inki8J\f edemlyen sallayi ve til:!aret ,a.
rmln

3. -

fl.llgda.d u~i1iz konso o)!huoe!lj '·\1'1I.k1 ai'll ,.,u1
(. "") Clli3,l rbiOile
I:"lm'llZC

J

gl·t:£"I, orad.:.a.W

I~II

Dd~ D

\'e

ken""
[ier

If'minde ecnebi lilirke-tJer va QJ8I'11a. hihkimiyeti dolayu,dle mf"mleVI!

ed • Dililarb l.iIIbWerlmirln sic1JJ, IbJzi ha~tle re di.i~Utmij Hi: Ilamgi c ". Delli dll.l.n.I I!aWyor. ke.llJ.!lllyet\'a 1I'ItL'lkm dernc I, .kumar ve ~b,,'p.le ollln mll)·u. 1I1DiIU.D1 n tal'llhncluu \filii! ~vi1meillg... bakLandQ. .lDam~1 baldlw tl IIU''' un mn:lflnutt)' lim..,.

~cnebi n[J!uii r:(Jk!u~lJ.
mAdr1e

ni.lruzunun

labilit. Bunlsra

bu ka.dar rdoh

vc

km:tesinfn sebebibe, }'d pek tkh.lj_ kell blr hayat J~lnde ~ah o!rnQ.I~ndll'. CUltliC'U ale C"Cl'.; rJI celli:;!1 ll.-

lllJ..,

bn~h ba1'l~lIa r'!H'lIl'lhl. gu l.iit~digi glbi k'i')hl~'I~l;Illr::llliku~k bir dmJldt Mlihtcdi fa~h ,flyn~ 11 aIlR'tJdn gOl'let:e~lmiz l'C 'hilc hall~ ;'lra 9.1.ndll. misY0rlltrlt'r1n dahi I~ hl}'('a i~. .... lemelerine ve [·a._'l-I,jslflta. i t dj,kler-i YllrdJmlYllpma)Ill"1.Il1l mil.said ~11 teh. liken I tdl. CILIU tar iBt.edikl.ed (.Ibt

hLi klhnet. lerine yetl~tjrilmeai;no(" 1iIlll.dlli~ bir [lltir, hte biiyle m'U.hil1'll v.azifeyi Vll.pabi.lmelerJi i~Ln cH.DuilIOInll. Rlaruf hi.bide, ~@klrdekt.en yeU,tlrHm'l} 01= lIlaJ'aII."l ~arttlr. CihAe. harbi b::tijl 11.. dlgl zaman boyle bit FrOJ1I'1Jz CB.RII@IJ Alman on:llJla.rll'l1n tcr.(!ommll l~rzim (jgr{'ne"l'tlk k-endj OrdliBlJfia bizzat g-i.
hlr,~mdili.]l (""'l .. ) :U2i]u.t·nl nrul'flk li:u ....Hdn. l

Mllessir tkuv\'etlerJen mUhifll bid lit' rni.syonl rdu-, Bun!lll'llli faaluzuv. lal1na. miSlyotier demt. Hlrlstiyanl1gm i]\ti~nrl, Hlizr Ij t!l3nln HJl'Va.riyonuIlU f A,potrtl"~) ~tI:'lfa YIl),Jlnrak gizli ~"II!~mllhm ,sa)'e&il'l.demtimkiin olrnu!Jtu. Bu.ralaJ"Lfi
de fl:Hl.liytlt.lerile Hlds. liyanhk kaLolikRik lfll·.nnda Avrupa. ya Y )'lldl VII! Rom.n.d otunm Papa. 1'a llAhi bir nllflJz verrli. A riJk 'her mi.1fl-ith'l'In.in 18!1"B!itu klli L"ll4l' a~J~ tC'!jkil&tlla ,. -

[040] (.k51li.te) Cin~trt'r llil'Rllyrulflo l'llgbl"roll 1l1('zaUmUe 1t.)intdarJ mab
'u·1tJklc'ri ,:ti.;,i nr•. Hfu.Jd Y '.bui1J \·C~!lil·

lIinult4,;Hori1dl;l

IH.rpIdEiddar.

Pllrt -

I,iill!: ,~1'i'rUD"3.Y da tlilntyet ~rt' biiyuk I·mnd bU~!\[I lID'll te~rdlii.t I a ".,1 pu:rlll~"II.;'o.to \'e iitnh'er !f4' l' ~bh aldl. !E'·.... POI' el'"lzdt"B sonra ~I. ela Fr. I) a.dan tM.rdQuruilJ !fl_.

r---Sfllilll

..... D=-jj-z~e=..h-,
GftrhJ1'aU,z
~'f!'

-8-

....... ----...",
IW(lrcdllPII

~rlcj biT taUBlJp

Ut.]lltkl~llltlile huH!! (I'l'dffi
~H!{t;,Qt

lt1ar~ye koyulmLl.<;Jtl-J.
On IiItmCI buill! U)'.iiIU§ devdnil'l (J~n&.il:lii.l!anCIJ) ternkkllilll'i llafekklL' '!r'1f' \,'icl1anhl~ujyeLlli'rine ),01a~tl~I'!1. dn.n IlILmal mt'rult'keUerinde kl! t(lilk. Lik t'Ul ubuna 'Il PSiJD.lun BonsUz tIl.ifuzuna l(aT'!}1dlnr ve ~IYD.Sr bl'l:' proies.to· liar l-teti brnjJadl. AJman alJjhadeler~ tal'Bllndu hhnaye gfireu bu I<llilkllltlyU. kiil"rli J.!!IPllQy~'d .. CI.I-

f)[hlkt~

'tlsnwuill bit

trrrtu

hru;hnml'ill olan \ e ~'a.hw~nlti.Milr. h1'1'ii. te\ozi cllihlli'i bullIOn" lm e 'el"gplD II z de bir I"llj!olJiU I'hl .. ,I'd"rek JlIIlII"b. wnumlden ,,' '1 Tiirr,I.'t'Jo'c 1e....

"e{kti'1 2o!mum.i.TIt!:" ky_;m~ "i"l,' /CltVi) 'I r" balu'Iindf' ,~I" liiu IlfIld€; "dl$ tl! t'Yilti i'" '~u./r Mdt! !JQflferilmi\ Ur, .. Dt/
nllllrr-ll

'n

t! £'ortler",

ba,h/t.
b(l;JI

"diplo
flll(!f /'I,

I-

rqI'''

lmhsllril!

koua;.

'lime

\'t!

t..a1lJe llIrmlt1~ik.

~~--~--~--------~

t::aHu". Hm.

O,ej.l, [PI"' iii 'fJ~l'ek J~ H-

I'IPUJA.

AM

191:1:;1

J~~~~----~--~~

ildmmlarda
Yaz,liul {'irkindi i ~emc:r
I

C;iftler
I\but

y
I

11
~ 'I

Mrobme.dI

e
Her $eyden Evvel NaIra J,lerinin
Tamamlanmast /f,in
Ca11f,llyor

..
*.,,::
MliijklU

Nakleden: R. Giilseven
vpiYl9ta d;liiJEm, ooywme e lile

No.

44

zll~"lf hlr ku:d'l.

Bam :ragmen ne eogin blr ruhu ~r.
iii 0 un, Egcl[' l'abanCJ1ar kllH!. gtl:l.l rino 'bakm k zahrae Linde tJulunsn· Iar, lid 'bin b1r renkli rubmmn Ilk· Bini gorcct!kJ~r, faknt ne ya:z:l!k kI i.m.se b kmli2.dl kl%eaj'lzu1 yUztWr., Zalen 0. kalabahg,m ou.iinden g.rllt:cn, hele blr erkek gordii mY, yrgil. DC gi.I lligwi ~erge".ellyen IUUIl siIT 11kirpU:h'rillj yeTe di'keT, g6r-me~ d n g~p flderlerill. Halbukl 0, ;B('vdigi erkege De huai:m 11 giinJe.r ge(irtmeg-- t3!: 1"14'1.,:11, .• AIiI~l1a biittIJ ruhunu verecekti, Fa.· at de 0 erkeilr? DUt bit b:l.J:uU" ak§8lnl.HHf'a kararmig, ~okyfu;ilne .Gerpilm~ biT a\"U9 Ylichz., Ay kOClUli13.J'1, san IIJI.r karpur: dilimL .. Dlikkan c&Dll!'karuan r nIdi lij Jar h:ini'le yrnamyor. Rili:gar 91ru blr nefes gibl rOzhrrl okPYiP k.uJa.Jda.ra fiSUdlyac; [Belki bir

U:rlm bo~lu, genitJ vllcucUu 'Mr adarn, klyaI'ebiz, fllk t gfinij oh!!I gt:.Adam bu alngtan e geD~ klZln kolllllu k '\'T(I,di - Adm [Ie? I - BU'akm J,.;o~WDU I - Benl Be\'Il'Il!dtD niJ T Korlunli, (>,unm! GeJ!~ kizm scsi dua - Birakm d!iyoru.m,

re1L

yumu!ilak'i
gllreoekll9'l

beni ge~ kaldl1'l'l evime. Kru>k<lUiladam, tun kendiDo dotru I~kli. Adamm Lhk neie!'!l yfizUnde mn~1!' lrllrlulnl k ybedlyor:

Ufetin nnnealnin de Itlllv£I,fnkaU· Iii ell1e etmek \lzun surmedt, AltJ kafta soura IH tle evlemyord k, J1d'in, kimsenln eline gel:jir· Epey ZIl.m&liliu: va ki teyzern be mek i!ltemedlgi kalbifii elde ettlnts rum hu sonuneu va pnJJcJ erl n I bClZBU demek? Fnk t raukabilmda siL de harcketimi unuttu, K:1I1ml gayet sekCDdillizinkllli verdiginiz. i~in bu i~,i viynr ve online gd ne nu vimll fa eitlniJ:e .Rore haljetmenin ~.al'eflina gelin.i kendlsintn s ~ti~mi g1:l~n'J hllluna.IJ ... All£]tb vere de babDIIJZ MI.I· kaOaJtarll.k sijoyillyut. vafalHI t etae, zit!! ~ok gen~illlz ... oSimdi bu uzun hika. r-nu Irhllfl n - Babaram muvafakat edccegin~ lJ.flhgetml.ikdel1 kesemiyocl;!glm. Gi.lZeJ AY1Je nihayte Irfnnta '\'ICI"1In ~ f'!'D1.l.nLmJ annem, nblaturln1 evlenmeden bilmem ben! Halidle 1\ll,'Iel1didr !':u"I oldu, Or,; llyda.nl/ fl rl evlicl rTByz.em arnk daYllnamad!, Ufetlll y&ruigm.u. OqlyH 1"!Ur:
DU."

muzaHerane beJnyonill m,

XXII

.~
-

ler, B:e.kallm
ugr-at;I riz,

'i:..

'" '" '"

-~ Yall'arJrlQl llana, L1M 'bent ~ Fako..t beline dolanan bill Uk erkel:.: ko)unUlii. Iru cl ~tI, 'lilctidUnil B8l'~LlI1 eltL_BLI beyaz d i~I(,T, Inu eam g'Ozler ana nele:r lIloyUlyor, .. Kalm dud&kl.ll.'I' yUziin e y, kl&'1tl ...... Blitiln gece yatll.gmda dondU, c!.iin du.. VUcudi.i aankl ale ... iUmlJjJ, Dudakbnnda b.tl, erkcCin f'zi.cl kuvveti, El.tqi, lIIBlB.dctin arbk gel~i1na

•••

bahar
BW!ICS:

!ja:rKISI,

1

belkl de bie

k

Yollm

roko.ld BI, g~nin sefweo1::iiDJ,plsligini ,s.t!ntLk ziy&larlill m.IUIkelJyebilBII
dar :sokakhu .._. Kaldlrlm
ku;lhh, tek

R"ldtrlmllliNia. !;fmel", ~.. 'k \!enb~ tamamn LnELIDi1ljl gibi. 1fte mhayet t:i.klIm~ ddueg kaf~M" , pa.rb· aen.elemetlber:i bekJenelii qlk kalbl' yan m rLZalltlJ.r .... rdn kElipw:uu ~d,l! Gene kiz, Mrblrlne ,ge~ bIT In., ~j sa 'Clan bu· ije)1 hUI,QJD@' ,ed(l~ BMI z.ineiI'tlJ,j,n i~de etiliyOf', nahu ['Irk; .vden Q,kryol'. Saat bentlz dQ· abMp kaban, ~Qr ~'e tY ~ ... Iruz, Dalla. bW &&at VaT ODun gelme. l"&bblm, diyornll. Nuede bek1edigim ElDe. Get;mek bilmlyen aan.iyeler, til· erkek_ l'Ieden ge.Imliyor i neden ben:! kenmi 'en daJ;::lk~l 'T. Gen4; kIz (Ina kurtarmtyo:r !) gillz.8l g3rilnebilmek i~ln, en yeni e6~ ~t' a.zaldl, $li)kakJu tenh,lalvalilw giymiJ:l. Dul1aLldan ~lDJ'i tL Bil''I:Ii rille ge\"ti,ijl!I IrSllanllk Db !"eng! luIi!, pembe, bl!a<-!lI.Z da pudJ-lI.!

nne

.~Ilm.tarmil1de Ub.y Sui:ullah ve Alba" Komu,tsa Halid AkyDrek
dU"' ktem.L 36 kUomew

Bald.1i (Hu_susi) - 'OJk kul.a. blr' ZEl.IDlifl igerisillcile ; dbayullt1,;l Se.duJ,lBl,~ KologltOum :lsabMti karulafile aJdL· il tedb.itLer, ilimizin h~en her Bl'&' hada ~otk. miisbet Fkild@ 1nki.~,dlD& ubebiyet ,'eI'D'ilijtlr.
BUlIia m en bB31nda IHl.fl.li
i9

tJ.ZlUiilutun·

dndrr.
Bill VHZI.lIreti iC',ozOnlinde tutan ~Q" h§ItUl. ilbayml,ll derh8l.L te.lfebbuELta girq~ '''{Ii birlnci 'lflrlllJ1U niilfettigllk nafJa. mw,~lI'irt J\tJdullah Bayda.· rm !rJymetli yanhmlaril cab eden

evlenm min hik<!)-'c i! ki evlc rI' 1 ,et.t1kteD sonra (lila ne oluynrrnus, ninkine benzemiyor. .gcr daha maT yumi tamamlle h;.tedigimiz vaclkm~ 01zi:yele gctirmi"ltik. Ve ar~Ln'Ll~a gUo hlr biri inin kaleminden Aa)'(ll, alaka verlei bi r r(J ian mevlenk kii,ke dopu ylirudi.k. YQlda, zuu olabilirdi biz! U1'&mIiktll elan Reflk brye rastBell bu romnrn trf~ttn yru-'11'Id'l. Iadik. her gUll ya.!Jlyorurn. Azizjm her ne - No o? YiizLinuz l1e!j'e il;inrJe? SOyICDl1"se soylensrn, evlenm k, in. mye sordu, uanda meveud \'Ai!Jlna 1 n IY151dir - Ne elacuk Refik btly? Bu '1'[1 yin l, .. lc.hnZl gilpE!gwdUz yIldular-a b'l. • So kuke:n gi;i.CdlUJl_ Yani benim ljIlI U ':;1'1"1 HaHclI, kl7. '~1Zi ge\'me~~e' yeltenmi'1, i.§ifI fell8.!iJI, ys.raruaz klZlnlZ cia ayni bi.!iL~n duyduglJ nu .saylemi,. Fakat destura, i!til"l alaymdMUlIZ galib' Yllzi1I'lUzde k'l2.grnhk, a.sabiyet em" ?'.II::I'!in, (Hu!lu i) - $ebrimJz: nleri d gorliJtmuyor. adljn~"i 938 sene"'ine ait i~.ati.:>t1ki ITlnlumah ha2:III"hrarak &1 kaReIik; bey giUdiL dar makama bkdimelmi tiro - Uzun zamfWdanbeli i.:;jll bu 1fC'

Ben kabu!

tlJle Iffetle

GoriiYOrBUD

W

Mersinde I senelik Adliye fa.liyeli

kill-

kilde bitmesifli
- OJlill" ~y bera'OOr!

ooldiyornum.
degil, klZJilJ l:JabQSl dl"l
1 '.

llil"L§leri

geimektedir.

Bektiyo[', bellliyor .. Nihayet sev&j1
erk.ek, k6eeyi ka1binin flit11li go:ritndu, 400, dondili.. Yak3al;Hyor, Erkel! bUl1iyor. Saadet m8. '!

Hskfl.ri llama: iki yo-lia baghl'lill'_ BtmJlIlrna:n 'roiri'l'lcm 147 kilometre imtida~lnda bu1lH1an lJa-k~rl - ~ahmania ve 11111:1 YIJI]u,

h.,1B,rmdll

YJ)1t !!~Ier!

Uk gijlgeler....

:raJdD-fb,kc:a gene: kwn IlUarl:'l.1 filiI"
byOl-, bliyuyor, Belki! $~mdi araJaT'Ulda yall'UZ iki i1~ a.dun val". I{a..'lketli aclali1llD bW}1 !lClk,
lla~la1j.ru iyiclI!

yollandlr,

Ikinci:;i,

Hakiri - Ba~kDle _ ,ran

f~n.n.i k~1fleri y pbrM"8.R D,jy.lilFb~ ktn:IQrI celootti.rdigi yot a~ma :malzemesi drni'l,mlt, bamt gibi vc~a~tl~ :li,M;!lma i:~ine ba;!jla.rr.r let 11:'• Bu rada memn lIDiyeti muci b hiT' h'dise kefldisini go~term.iiliT_
KendUeriDe c;ok elvel"i§li olan Za!l

Teyzem, ne;ll'e:.:;inrll1ll !oj tiyord R~fik ky, ya.'llJ.c;ozle:rJe lHzm a v 3
bal,lyordU. 1ffeUe be n ~a'll'm.I~ bir halde :hIllL Reok bey, yanuIllZ.a gelerek elJerimizi biTle!fl;irdl ve hey Q.andan tjtreYE!n biT' ~.sle - CocukJanm. birbirlnjzj hi~ ~I' kIlmadan I!.1:!"iniz.T yzenizle b Ii is;ini;Zi gonluniize gill'e yapaeagu hl~ 2.1111 Hf~t, kalblJlUl, (} ll13Wm eerC' kt7. kalbjnin se tigi .... histE:rine hij 11 t: ba.na. ~fkatlt;l

Bu i.5tati tita. gore c:umhu:riyeot mud a'iumumlJjiitllE 93B Ime~i zarimda ]]25 bUki1m ilaml inhz olunmak iizere vel'ilm.i~ bunla!' clan lLl a i.I iru~7. olunm ....;-tu r.

'e hikayemn kah:rnllllaJl1 za)'lfJ 8'1· mer, ~' kin luz, !;'almk "abuk yruij.

yor_lki lie;

adun

otcde bir b~kR gol

ge onu takib ediyor_ Goof; luz: miYIT, diyordl.l, DIIJriIml:JJ'danberi a ..lmmdan gelen lou a.~ yak sesi her halde ben! ta.kJb etmi;'or, bl:'lki ayni yo! ~n yolcu.\:,lldur l ) F:tIr t bu f~s.lltL [Ie, bu adam Jl'C:l d:yur ag-ZiOln ii1iJldc? Kulak "elm:. - rrii~tik hanun, (;6" U' -eyuo ! dursana

Inrpb.nn~, ayakkabl.

Birincl yo] ham ohnalda iberabel' niBbcteu a~lk l'e ge~ ise de 39NJ metre irtifalDdli tJuJunan Kanldag n sel'lerun dokw yi§i H(lkarihin tince Van1a
\Te

yohmllii a!:llm~1 hakkrndaki knrarLan duyan balk; Cumhuriyetin feyizli njmC'tlfrini idriJ( l't rlerken: de- be. rum!bu i~c mUkelIefiy ..tl "ri It" d... en r:ail!Jmak Btlrehl.c: :. n
rieeckleril'li

2'12 mnhF'lkcmc y pilml fUJlll.UlD 189 U !lO:'Ut el"dirilml~ti.-. 8;1, :lue<.li de y;mi ,'t il~ d yr lun m , IIr. A 1i)7e cezll.rla da 97 l~l n j~ kHr'lra bagl.anfl1l 4 0d v dn.v.ll.y:tl !lit

}.\g, r eev..a muhA.keme:-indli!

Ja:rllla pel'l~e degilse de bir cila Vllr~ dl1rrnu:,. Giil H:urlJSu pa_ntalonu Lltil, JIl, 1ru1'1jlillr }'otllJ rnintam lli;tura~ a.y. lIli renk yelegiuJ ge~lrmi~. Otuz iki di!ji meydanda. :smtlyOr.
~D~

aymdll ge~d ven:ne. k13U1 devanumtidciC'-

:::en ,inE' df'vroJunmu~

tu .

'bilmLlIlasebe blitiin Tiir!dye illJ alaHaBmH1 kesilm in[

kill titred:i. Adam sotdu:

bira.z,

Hayll", dUtalIla.l, Fak:ll.t bu taU I s sm sahibini gormek 1~in kalb1 tarpl)'or, kendine boyle hiLab ed~n jJJ:;: erkek, AdJmIan gayrl ibUyarj .k'jljiUldil. ag:_rlagtL - DLlr Ul.clk, y:JJvannm, RaDa dly ceg.im l'ar! Korktu, sokaJrta b~ka kllnseEer yok. K~m9k 1s~dI, fa}tat bElcaklan ge\'~ek, yfia.ji kMmcoJamr gibi. 1 :nde eGFolJ"lJ biT ezikli:lL._,
~imdi Me La. )'aDyma. y-iirl)yorlu. KIUiJletii ;ndanlm lieyaz dJglen m ~,. daldlll:

Ne baJuyor!>lIJl oyle 9ucat1ma sogut flaguk, begenemedlJII Dli? Sonra, kLZa san.lruak ieim. h8.Z.1Tla., m.rken, a, kOJUDI,l JuzJa ~ktJ: -

inta~ etmektedij. lkind yol; Zap nelll j yatalilnm !limal cebbesi.ni 1akiben Bqkalcy,
kRdar gideulusmldJr, BurasJ SiiubUl dajl ve Quababntn dogrodan dogruya etegiJlde buluntll.lgu ilj':ill Tlllurrl1

tnahhlit edlnmi~ QMukla.l'rndan ha. dise hclediye mecli:!:linin ksrariY'" me"ki1 tathiku konmul'itUj",

y.aFhklarl mazbatalSl'l ...

ohn r:rhk ile beraber

ya:}a.

l$imdiyw;: kadar be!J metre g(!hI~li ginuG! a!:iImaja ba~YQn bu yol 939 ma.)'lslnda daha geru~ biT faaliyete
aahne

Itirn
kB,

-

Our, dedi. dur, sana. .soyliyeceva]". Hem yoJr.u geliyor, geli ~e-

G()zkrifii. Ulgu,turdu, 'Ri.lya I'D!! Ha}llir. Ka"llMDdaki adamm ~hre'iii

~jgek quimrlan He de!Lik d8-~ik, glj.ril, :niln 'biriode kurumg capall' Ve mln~ yakasmda ytirtlyeo maD 'bir tMtakuru!lll. tumm

Bana hie §eY sDylemedi ve elimi siknrken banll. atfe\tlgl naza.rlardal~i dJI 1000 i1~ 1200. Itra.swda tai:J~H"vill yaJVflrt~: etmekte 'bululldugun(lan dillma kaGonde:r\liiun J"Cl'lim ~ok faa! ilhs~ - Onu tlaimn ~e".iniz ,"'e me'S 'II I panmaci:m i~lemeye mUAaiddir_ 811- Ylml.ZI .lmluna911mn mu blqlandlgl edillj:z.. KIZlffi ~(lk ~amirn'l I,!~ m<l9illm nunla. bera~r burays y01 dc-met.;. gUn ilk mumayl vururken g(i~te[". dUI" __ del" pbi idi. • dogru degiJdil\ Cilnkii., ,kay.ahklar U- mektedir. z.elinde Ve anc.ak bIr U15111J1II:n g~ebi. Ih .. D drog,Iu ru tamameo ectkbr, a';;:llml~ 'r'e bi~ ola~

olarak 939

sonbai1arrna

dot~

anum da bLld~Lr. MC:.:J'ud Blr'ka~ !\y t;onra BT3J'l'lJ.2;dn.n a1'1'1I II) gi.Ui ~n zam a 1"1, gfinler, bann. uzun gelecek. fakat EC'ni ~even bir Irpf"':J,. mn YlUUlHla bahtiyu' oldu&lllillJ d;j· ~ul1etek mes'ud olacag1JI]_

Ye.;~n ' nlmandu.

14 ya§lodaki b:r genr; 1II kar;;Ir 11 r
11lJr:-lf.!,. (HIH'HI'<i) !lTD I k(lz n, hiye!'tll~ bAg]' bulull n "Bil:ldl
YUIl1F"

kt;YLllltien

d I nh '

171

I y:", T dilki Emmeyi. aym ,'. dC'1l kii~ k Ibn him, Kill HOlan, dilsizlerin Ibrahim 'Ie fehmcodin ];::J,~lnhkl an jaTHlarmaya h:~bt'l" n rilrnj~ ir.
BtmLl 11 i:r :1:,~Firle der'l1al jandar. m:l t klbatn ~llmll~ n~kapnlal'l 2 saal t;anra rakalmJll~11!1·chr.

..e.m

-

Sen heW. ta:wmusm 1:ammn.

RnU!

bc'll ka-

IUzm tuhu veLki allk simsl)'a1J 'r:ilr kA'bu.I:a hll. runmil:il, bogu:l d'lltumJeniyoF, gUOl;o

gen;; 1{a_rannlij. B1:1' aJqJ!IbID e'V'-

:euudl

koea.

lecegi kadU' dar \'e ul1urutn1udar. Halk ber \'akit ge~it \o'e:Mi1 digi j~in
Vama olan ticarl \Ie ilI:tiE!ldi mtloa. b
tUlI

Kasden yangtn

00

!l£

al'rettij:i

bUtlin

te<blik;elere

:ragme1i

fe

«aim a. bnJ r:a ile tem:in ebne~a.lJ§:malrtadIr" Yolun tehl1kdi 'lIe

~lkarml~lar

r

....

len Y.a.QIU'lYOI' ..
Adam Me

\l'e

bki!'liYl)'f' ,
l'

Gtlle Juz ilrke1: ilirkek

Y&11

hlnJlandJ:
OiUlYOri!UD

clln_Wrt.a, ODun yUziliJU ~:m2ge 1; •• ~, tL. Cam gibl paiIia}"UI. ild s1y8h gftz, e:omer heir halde. KoJm dUdalltll8J:'lhlifl

ni beiliYCl'l" da_. &D. bllkknla Ulnl'3.· c~m diye &a..I1& haber 'tI rotek ic;in gelriim

IGeo~ In:; cevab

vwm.eit.: ~:

,Wlinda
-

bl.flklarmm Biylllh ~olg
El1nI~ ,geleJlll'y~ gel

Sey.,. Beg bugiln. gele-me::m. BeD&o1e ••• Babam.., Onda. ~ be. ZabIb. ImWll uvU o.ldugunu bWyOl". dlL Z&ten Bnllt, '1m ~bl ~IU' Q. rasmd& vu1run geleo !Sltlm vak' ala. rille !11zbi. oJ ~ olmuym-" K!le. VD1 IlntDlUl ik birr zMilta memunmu

tum.

SoMa e:rk tiD ~ IcOIUP gitti.

Ad OLll B., (Hu~u,..;i) ViJa,l.'etirni7.e bail! kii'Wi.lk ('llda'lm koyiJr.~ di! biro nngln ~Imu-il, i-:;irlde ziraat ii' tletl buLunan bir :;fl1.l:1nhk YD.[1 ml"hr.
Yangmm l,ir gHI'a~~.'irlik n~ _

IllWlrllln

AI·
I

Ba" Dq;, Nezle, Grip, Ronla izma,
ol:wa1jt. lInnkhk batb ]

tic~i

'Ir'uku.a geldigi

zarmolumnak

.jn1..... DUJl

Mehmed A,lllnlt

t~uhr,

..

IClIm.ad.
edemeJIIlIi!!zlik

rlbu:l.

Iu,_

,clc:rb ..

.b•• bilir. ~

Czillmeyin.

pacnGtm. Ba.Imuz ~'l!md1 bmna b

dl. Brent Ihl k'oI!1U~, Pe'!lder aJey~ binde b!"blr delil rok BUillls gayat cldCU vl!aamllSlu ~ b1r 1.Ot' k.a.c::L, Ratti. BI'tIhk i1Jdaya. ~l!i bir
I)

nl:nta

mli!ettl!jJ

keodis'hU gnyet iyi

61dlkmilQ olmaBmducbr.
Belesine gelince V @I
t:Ilrte

Rontz me~
bUe._

tamdJimt. ~

hafta birlikte golt
kt

iiJdrrmJyor

o)'Dadtklonnm aCiyledi Korkanm :rmtlttl 1* yDla S8.p1).10l"tfUnlll%_.

Her ~ hal iRe, aTilt!: aynlaluQ.. diklm t ediD_
KOtkmfly:UJ, durn:uutlzrur,

- T~yoJ ml1? Fual Pedderm .viDdeld b1Ltebdill Iklynlet maJ..reme.
BI THl ola.cak1 Ne Pediblr va IIII'! de Reardon hakkmda.kl. d lWiUnce ler:lm· de ald.a.mwY0nml. YIlIh:ta, boa saylcdIgme gtlre, bu. Lu:I bcoennek ~ kndJ diDle ~a.htrnlam liwn geU, }tor.

~tere
lunuyorum.
C6'_._
of

Esa.:s ol!l:r1 ~y, te-Eger Reardon, geline: ben de omda bu..
N8.llfi.i Ayle:vada geUn-

Den, arka.dRij1llJn
- Bu ilJ1E: n ~ dedi.

BOzUnil ketli"..rek:: mt" g I olacagm- •• e lirdi
aR"

Ve Den, Inaa. bit' tevDkk'alftlUl &O1lra devam e:ttL - Broltt, J ennin in bqmo gelenle. hniycr mu?
YCllI

Ve otolllobiliui bllT'ek~t

Yat KlUbUo oniin~ g~ldiiinde

tl~t!,
'I.

EJ.t ikiyi gii:L»'ordiJ. Kf.lpmm orllindc birl;Ok ILik., atomobiller dUfuY(ln! I l~l'i:al '!,'e bahr'l'le£, kahlb:l!.l1ktI. il'a~ If''~d!1 ~rl}mek yeniliyoruu, Den, blr Ilr 11k gllz;)e.dw pen<:.e~ redl,lD denlza A..al1:arte evirdJ va gil~'Ti lhtiya.

-

V

naml ceJ'.ayan etmig!

B entln vel:'digi yegQl1e tarS'll t, lelU~ klZJ. 6Ldil:rm~er, lie orJIasl1\l altlim ..;tml&le • Bu dB K1a~ Itlill J.n-

r] eeri:r:J!,;,t.finU!redi:

topaiu:g

G14e rttigtn

e b1r delJIdU,

esJd J'_"'rIDdl! demirlomll

t5urn;r.ordu

tesadu.f· yapam.udt, ABtarlc'dalU 'bu a.kiil&m ye!Jle~, Heard on ile gem; 'kIzm bulu~ma.1!l:I'l. 11l iz.ah ediyord,ll. Relli'donun ark:lda.fllDlD 'atmda yemek yemesi 'i'e ha Hit. tmasl kadar tabu § .fo' SABAHIN ROMANI • olamlUdi DiH'etc ieElbet ede<:e.g;ru 63 ~.. ifrllo; R. 5ASAV hiro kagula yudl ve garSOlla. lTIe]!;tuIbu gCitilrmesiW soylediktell sana biT s.a!1dlhi~ ala1"a~ OQ1a.slll8. ~]ktJ, mektubu \'erdi Ce"'aDml saat dOTttl;l XXVlJ Ve t.I'.I.11jI oh.lrk-tln de NillLSr ho.kJun· alncagulll'lQyleJi. Dlflmek lu, Fedder ge:ri di:mmili_j:tij, da. beslerligi duygunun sCl:gi}'c inklD~n, ilk dera, Nabi.-!oinin C'IYI bit,. tier haly,e Reardon da bu taraflnJ'8 ..-arm. ka biT gUile tfilik etti~rini dti~ulldit ll:i.b t'lrr i!j' oldub"U.l'IUllladaILa. gelecekti. Fa.kat j,'at R~rdonu ne Gen~ ndnm, her hangi bir ka.dlIi1n Fa.kat u.r! a~lp, J~indeki kig:.dll'l diye Nt: '}'o£ka. sotUrmU§tli 1 D{;:n, flkirll'rin- "8 :Ita arlaClnl sarsOInuya. ba:;j tacaIrnda ABtflrle i mini g.arunbu Bunlm cevllblTn blr ttirlii ver· cagml bill. orou, Fakat Namii.nill tp· CB Sl ramflkian ken wi ~aptC'dememoot sirl ba.!Jka tiil:'1U idl. Hatti'i bu =:;abah, i. Ye okudu: It;ini i:j';ddeUe ~ekili, i, doll· kC1'l"ld'illini ~'alan Eloylemesine ragmen (A.l.izim MQAyij 0 1'1, Mi~ Ays]lI"na agio yemeiinl YBruamil;l gen!: klZ ir.in bu ~kilde hnrek~t et~ "M, kF1Ttl~Ai '{fl' N' Ernst, e~r ilnh~ olclugUllu hahrl,ttttJ. F a kilt mi~ trlmaswda muhakkaJ.! ~'bebler kalab!tlJ.k i~eri!l!llnde ultu ma~ da, hatl miisElD.de eden.!!', bu uk~&III yeo Elfl)'ornu. mc-glne Yfl.ta g{1lce~·kler. Kemlillllrine isil"miyot·dLl. ELini ylizilndo cczlj!rir· BtJwnn dU!.!Ul.lurken dl! Den W'I'IIJ k"'n tlakah.run UZanH!! oldugunn gor'~ i~tiraklc golh'&lli2 benl I;ok mlllnlta.l" oluyor \'I,;l gnliiyordu, Ve birden, Uz~· lui U1liillz, Yilt KlUbli! saat 7,30 d:l rIlL OdtUlirlda blr 5nnduvi'Q He krirD1· rine aldtg. i~in bu"iikli.igti:nLl hntlnnl dOji urnmga kal"rt!· \·erdi. SalQndan tele-Eon cdeee'im, Hurme11erimle. ml getitdi. Hiase .kFiptlmak dogru dh ~tkBJ'kL"D, IdUb garsonl!mnd811 bin Hiler Pedder.) gIJdi, Sa larlnJ sert 5ert flJ'~aJllrll~ BUDd bir mektublll ynrun!lt Yllkla Den, salona db&I.lIl,' k "mciiBini Nil ~I~i}'~dl.i§ iiIlmekteJl \"Uge~me 1j_, II, bir sandialyeye atb. TabiaU I!e Ped. hattd.Reo rdOfl.ill. Kendisini gOTdllgU. - Ihl "bah bi:r adaru. geJel'eli: b u derlo. dliovet!.D..a milabet "'I'lib "~I:'e'.~ 11U: billjll liIaklamu,hydl. Sa bIt 'i'e iMi.

TIL ARANIVO

cekti. Bu klldnr

yllZ0 gillen

t!2n Lstif.ade

KiM·OL pOLls UROO YENI

ya.

.,rr

yat dElEa es:;u:; prerufLhl idi, Rost-. monta :pll1j yol.undan gitti. Tat 0I;~1i.. 111.1', ~iI;:eklerin ag,r kckw.an aJtrndli. tenha i.eli. Fakat derandadll kaiabaIlk vardL HaSIl!' koItuklaJ'" gem iHDIU" blr~k Imdm vc rkt"k bLiZlu h· monata. h;i)'rordu.
Salonda !bir c;:ar bil[lI?si u ulmu~~

tu. Nansi pasta daglLwonlu. Dell' 1 ge1digrni ~unlnG.'e eUle kih;uk bir ~!iL. ret yaprp-a,lt gUldii. Mis Bn~Jl.Zkti a.Tnrken. ouu mee. loft!! za~"1f bir' 'kl!W LJa konUifUrk'E'll huldu, Ev .'laMbe. i n~[k bk tallula kcndc.mi .knr·lflludl
""ii'

- C ]djiiniz~ ne kad r da iyi e • blllZ, dedi. HSiciye soyl in dl.! size ~ay vel in. Koktey! tcrl~h ediy ts .

ruz, kiittlbhane saJonuna
Ve 1Ilis BreDZ1~r', lraJmL~l.

oidlu.

.;.'lr::r.k yamndnki

kad1l11a ltzalds.:iiu FaJc:at gen~ leW:, onfl!pnllg:. armmyordu_ Etmflll3 lbalonl;!8, Nansinin ya.lnJz; b<Upn:a durdufunu'I,'9 kemlisine goule i~I.,1 I!ttigwi farketb, CevBb \' fm~. HII gtizel yiiziin, glb: bebe lericdt'ki s flyetln l ~ir1 wboda k-hn!J~ IBtcm~

I.ebcRl'lilmJer's",

~olmE

}'onlu.

'1(1KANUNUSANl

-

lUI

ing. tiliz
mH.i

Sabah Romaya Gidiyor
(B,.. l.nfl 1 inei _".1• .1&) dotrHdan dcgn.ya udl!:akel'e·
bir
'0

asoekili y

Bu Jr1,U~A emestne ~. h a t·in... n~n m. a
k Diindevamedildi
Rande\PllCuluk
\'.el

lem

tJiJeceg;
lr.giU:erew

engeHeri beriHraf edetindcdir, RODla • Berlin rnihve-

illi ikiye bolmek maksndrm ~tittllcmC'kte-dir, RoIWI goril!PIleJenDm nlun.yY n bir prcgraau )'oktUl", 8. Chamberlain zcmini )'okJa:mak go.l."CSOO isllliduf edlyor. Gor~fI:l~ler Militih ve ,tngiliz-Uatran ll1lIruJl!Dlilu nna istina t cdsccknr ve netieeJenmcs; ihtlmali ~olrtur. (:cmherl__'lJJ1 hareh t ediyor Londra, [I r A. A") l!o.~'cJ.ci

Alman mnUru 1J ayW .z.un:mdll Akdenil'l me.selelertnin he}/etl uarumLresinln Mlllilll zihniyeUne UygUfi bit" IJekllde Romada biilledi.lmesl Ii· KltDlgeldigim iJeri sUl"il!'nok bIgiliz N.!IJ.ElI'Ja.r.l Uzcrtnoe ta'! 'm yapmaga ug~
l':.Ji:]Dlaktadrr •

g:en'~k1:·JElrl

Hasan Cemil Allman Arkeoloj i EnstitUsU AzallUlna Seci Idl
Ankara.,
1:1 (AA.) -

SPOR

KocaS1DI Tehdit Eden

Kadl
Saanet h'mind~ bir gen'. If& .. dm: kOCilillnH1 .zerine I:'Ikrn!lk b~~ ('8::ti.yle, lIUi(lyetek 011111 ~Hhnlt! t hdJt l!tmelo:en 31ol-;;~U ~11IIl rak A riy&
CII3:,Ul II'Tl-I.hk~m(l:-.ine"Y('ttijmi!jtUr,

Tllrk 'I'vIh

!u.h~ te~\'ik etmek 5u~larije ya.kill18I1arak 1 inc::i aslilo'e CUll m.uhllkelrIesi.ntl' verileo msdem Atwo. IJc aruavial madam Katin8.IUIl ve Almamn Juz~ Zu:i ilJaD'll di~r AJe:ksandu.'a

(Yeni bir Avrup Akdeflb: huhranma k~ bofI eUerle mit harekete ge~ilel:.'el,:? Rol'lls seyahatindeu evvel Chamberlain kendine bill suali sorm kLfldlr. Fakat bub· ranlar bu lj~l\ll e it Ie edilrnez;.l

Chamberlain
dbnmil~ti1r.

bu sabah
6g1eden
SODra

Londray:
Na%lrl r

meclisi toplanacalrhr,

Bu toplunn-

da Romada ){1l111<lca_krniizul{ relerio teferruati tesbit olllnat"'lgl giLl;, pot'k muht mel nlarnk Jngilt r ntn Japonyaj a kaf'lllD ('ngl hath hareal )tet te btil'ii ·il cektir, B vekil n c ~ In

Ilk e

Lonirnd<

un 0 k 1 Pans ehspr r;i it .. hill· ket edeceklerdir, Pari-, 9 CA, A.) ~ 1<fatbu.flt, Chambcrl~il1.'in Roma fleyahati hakklndaki tcfsirlerine devam etrnek-

tl'clirler.
Fi':';(lro g-a.zctesi diyor ki: {Du~e.J her ~eye hazu' olduF,unu vc -c bir ~yrt n kl'"Jrkmadlmrn C'hRmb rluin'e !lDlatmak ir,in biltim dirctLni kul1am!.r'1icLIr. BLI O)'UI1, teh likeli olmak1a ber::l.oor MussoiLni, bLittin rnclllU2 tehlikd~ri _goz,iine a[m~t1r., Petit JOLltnn1 ~oyl~ YUlyor: (F'1.'aJI. a lali ha7.Jrcla yen! bi! dbrtle-I' konferaJ]::l1 kabul edema, Frau.sa lie ltalya arasU'ltiaki m.i.inaF.: botl rin hCr§ }'daJ. evve! normal bil" aJ1mya glnne-!li Iflzlmdu.) Ordre ,!JCiy!ediyor: (Hi!;blr adcmi mi.idahale formum lt~!ya tie AlmAnvaya lspanyay3. II!:litle ballnde miida11:l1e etm~k hak-

ediamJ§tk_ Muhakeme~'e saat 15 teo 1b~11-L'1 rnl~ \,e::m., kuf bulunan madam A· I tina tevkifhaueden ~liril~r('k geyTi mevkuf olnn 'KatiDB" Zizi V~ ).florikanln ynmnda suclu msvklinrte J' 'rim alnueur, Bu gazcte, (fspanya mf.J;('lcsiniD Bu celsed ~Liki8n, H:uikli 'a, f,iin g~C;Uk~ce tebelliir' I 1e k yaku'Bedia ismin Ic \'IC; gcn~ ~alllt krzla dn yapliacak olan Rorna J,;{mi-'1rr14id:- berabet ayr rca Bay;m Hayat narimn bashca mevzuunu te~1-:il edcnunda bir ~iHS.lJk tahsil tale-besil cegini) kaydettikten soru a Franc" d inle nrnisl rdi r, tnrafindan kazanilaeak ulan 2.[1f,;,~ shitlerln ~"hRdt'ti ::I saat kaJ(l r rin I;olge:;linin bu e.ihnda gttt krJa SU I flm~tL'i. ,:511hitlerden Yol a nda'run sarih b~r @ekllde_ go., i.lIld-(';iiutl tCbfl.-1 MI::;1i"d. k<'l~b!1 nnla~ I hgtndan dun ruz ettirmektedir. lwm:lhji dill] mememislir, Dig r cih ett I) hu g ~';cr tnraftan ger en c lserl a b;11> m tn 11 t P dn le tl l :;;ahitlerden ikisinin: 11i Akde 11% , hn keme huzi runda bildikler Ita . '. dugunu ynzmakt ladiklari r; '~iLlmiI§tlil', ve eylemcktc ir. Hu sahitler, E'\ velcc sorgu bilk!-I (Gerek Mu:;:;,;;,)hrli, l"r'c'H:~ ['h31'1nu huzurunda Lerseyi ~mlalml~~ar" I bcr lain 11:)10mevzuu bahsol-ui llJ.)ktl1, 1-~1l §ir.lrJi r 1<' bir ~ev bilmediklerirn devlel!~r arasindn bir rnuvazena te-I soylemislerdrr. mini,tir, tsp.any:mm Mask! v mal hii lUll Uzt"rine mbddeiumu.mllik ~ubesi haline geld'kten SOIH'fl 193~ makamL; bu j kl :;;ahit haltkmua xa tarillli 1ll~iliz - ftalya,n itiliifllt> ,1;'3- nuni tall iba u gjrl!iilnlt'~ini k:...nll~ ranti edden Akdcni2 cki sb:thH1UOla~l crrulJlir. l'LJ altiist edecf'glnin Inviltererle anJa'lllma~1 lazunrhrJ Tun Jsh. y pdan n-im~yi ler TunUil, 9 (.\, A,l - TUI1ustaki itAlynn kJ}nStl~O~~JDun te~eb~l3ij U.

Mootagpost gaze

j

diyor ki.: bunnrn:ma.,

ve MllIikllnm 1U'I'tlhakem~lerine dib mukllr mahkemede han o]a.rak
vam

ri.,-

Dllokll muhaJ.lernene Budd cilrmllnti !tinf etmir;!: - R81' 7.:Jiman b~lli korkutu .. yordu, Bu ~{cr d ben kIlnol in mukabe] e1Jim .. Demi,tl:r. !J],akt>m.e; f,tlhit ct!lbi ),;in t.i. Uk 01Llm'fU.I:<;Illlr.
II!!;;g -~__ 2S

mWUl'lna. 1ilzum gti:rililen

BeykozdW'l Gll2lll'lfu, SUleym:fl1'liyweD Raul hire'!' ay ma~lani j ijtiralt tell menedtlnliiJlerd i1i . .

nhisa

ar U M"!diirliigu

den:

IkH'FnIi,;1

Sa I tname ve ~Ur.n In i muclb.ucs :'l~,t.n a} n' cr k ~J(too m lre (z,:riII 'c"niJviCt: kliP 11 ZlI1"[ II ulryle ek iltmcye kcnmustur, 12 kUl'U1 hl:8.abIYJ@ clJ~ul.rtc4!8i gflnli

I

If ]\fuh irnmen he-Ie li helle! rnelresi lira ve muvuk kat t("miJl8h :tI;HllilRtllr, nus. F'evkalfide gel'eli ."enl"kf gii7.l'l sc [gl9iyle
bll.

Ingoo
eaat

r,

bir-

liMe idareni7" :lltll"ldn iik t"n C's.ki taT'ihe ait

9

r'

Lllllnn
Ilh

u~ ol<ln
1f131dl"u

III - Ek><l.IHmJ::' 21 - 1 - 93!J blrthjne 1] d" K'ih.tl I 1.14Ie, az nn \'E' mllb~Y'(Hlt ~ a II' IltI.~a ktlf,

r"Jo\1hY~11

~ube'o;il,deki(lllm
sozu

Komi
It'
~~Il

vonunda
11-

J{ong!'C';l

ara~tn )

Jaru \'erem-zz, Bu murlabale, vicdul'!l
laz;ip etmekte ve Ak(l~dcki nlijs· takbf>l mcmaatlerimi;ti t.ehlikeyc oil. ~ektedir.

r Be a~ a-

Chambel'lam'in,ML1sso1iniye Ba'"'\1'",_1 ",_D.ne SUi;J.Ji ild 1llI'": § {Lolldra itil;iima uyrrrak klta. Iannr~ .w]':lanyad an ~~ke C.f.l· mlS LI~ k -, nb:~ 2E!krniyeeek mlFliniz:?) Alman gazete!erine gore Chamberlai,n'in her lepJcrini
filII

Roma

eyahll.ti

;a_rifesinde Alman mathuab.
De ~kilde Is' f etJ!:irecegicl)
natbLl

," lDetilretmek~dir.

~~~~~----~~.~~~~
jddia e-

Ut.alyaolu'rsa olsu'n taMIn tefaiderin1

Ihlep: ~J {A, A" - Frfln",<'l 100 kEldJ.r mUslumanla yahudjnin Sll['i)€ i tiklAI ilt1Ll8tJedel'l:lme!'.irilll 3 IkincIkj.nun gUll Volpleolli MIl'I- I Ie~ i'l1tim lir,e kRI..,1 ]Jr(,le tn el • I da.ki bir 1ta.lyan terz.min diikk~n1' m~k Ijzelc 3 1)00 l1umayi:-;~i ~'hl ir, oni.inde lIlimayi.' Y:1.parak Italyan ana cZlfideleri11i dola~rtll:;.lat \P di bayraglru ~'erinden r;1) ~-J.fmUj ve r~lcklerin i filU IlMIz.a a!'z.cime k ill.ere nne F'Ufl61Z bay:rag, a8mHf .. ]duk8ILm~o'a gitmi lerdi'l', Bir~ol{ 11l1hl klarInI meydan.1. .;;ll{arnll~lLr, tl8lYaIl tar ind Nli tmj~tir_ N"~YOI1.'llbt lUI' bu,~]ardllli Nazull bey ktl cl~i, fl,..ka· f b<t,)'TagullD '1'10oldll~'U rnrutHn cle~il. 6lnLD prote~tD nl:l1{anuml~L olmak ildu"_ Bir Franruz ka~Jnla e\'li I1lan Vj! zere ]J:i~artcsi [jk,*flmlll'~ k;tdal' ~ehFao;ist klrfll!\mdan Trl\llIayyet bulunl'ln knpall k dll'l;l!31111 lerndiul' kant,,'enni~ oldlJgunu Leyau eblli~tir. mtyan Volpicolli ~ik:ayette bWlllltnnmJ~t:lr. Ell nilmayi. 'n Fram,.a.'nm y~mi [IIi komisel'i n, Gi:Lbl'iel PUi1UX aleyhille 1ta1yan matbuab, Ltl hadise',rir millE!''''e~cih olmaYlp btiUin halkm lzam edereJ.r 1tn1ys.:n litIIilg1'l2alartlll SurJYIi! isttldiHnin 1ahakkLik s<.Lha _ ~ll tutulmU§, ttaJyan lllayrakJs..nrun kopanlJp ya"Urmt~ oldugu '\Iadj- :::Ima. isal edilm(tl!~i hU:;J,usul1 d,a mutte. hjd oldl.l~~1 tlU ]:;IJaia matuf bu lul'l. ~!nde J1et;1f'iyat'la buJUJ1JTlU§ idL d Llg-U :;Lnla;llm!~tJil". FnlDSa. aJoytdnde l'liiJlIl1.y1"l1er KRAL KAROL - PREN,S, PPOL Roma,9 (A.A ) - TUIl1.L3ta yaplJan ltalya ale}'hlndeki nitnayi!;!lerl pr..ate-sto l!;iD. biitiln arap garb Tra.b.
IHukl!i-

zcrioe y~ptlsn

Llhkikat

netlc~sind('

Suriyede Yeni Niimayisler

~I

" - lIunLir!U leklil' 'l)ekLub l"IU kanUJ"li "etlllik He !.uzde 7,13 gii_ parH..,1 fnJldmz ve b"nka tc>minat rnektubunu ihtiv l'dl"'cek 0taw!', Em.titihnilzilll as:li :l.Z::J1li;1I'1l:' lfin h~p.ah ;;; .riJarJll ihale ¥!iniJ en ~e!r u.J3l 10 a kadar I Yllilulr'IthL adl Y(L en l{on)i ,'.On b::l~k~llIhgLl,a mu.kblLz mukabiFinde vcrilmiW.fii liZLm '" l:ayinil1il., :;;ize n~ ~a~l~mala ltlll[l cltr. (1 I::I). bQl'~lu oh'lLlgllmllz ~~'yler il'in :J nt.ll·~ mu"te\'a,,'1 b' t k"'I \. L-n 11' ~w Kllr rna II.,.' I d,~dir.) '" 1 - Idat'l'mf4in Ctba~: '1'(lttlm \' kutll £abrikl1.lHnda h5.lePl me"cut f'l nH\}'f D":9 gay ',L~le krldar birikccegi tahmirl edil n 160_000 k.lo _"'_t ta II I ~~"I p,lzarhk "ureti,rl sabliil fI'khr.
\'If

hi

1~ 11'1Hl.)'n Jer !Hinl'llZ 01 LraX he ·gUn nal, I( C' gi !!ibi lIlill1une dl! g"riilebilir,
\'''rJl1!lE'

ubeden

dUhLim nokta!il

vIal i'lk kalnli kt<1
:1'-

haflzamlzd:l

pC'k cRnh

am'1 k

A",u.,tl1f

-y dl

-I

*

~ c ,I'

T

Sidney,

!l I A A,) -

~Qrld bi.V(! ••

11 zcie

tralY8.llln bu~ lik bu" klsmwdn.
hafbu:fafl bct'i ~jtifletli~lc~JklDr kuru :!:urmektcdir
Diil'lkil

~lu} !lmmel1 ll' (,lIlInah

bedeh
120

beher lindar.

kilo\lu

60 liilntim

h'~

biyle

800 lira

hii-

lIT } onjb.
jll

pay-a r' g iinil Sidneyd~ hamrct ~olgQde 31 de· receye i)lkml~tll" ,,\1cmlli:'lictin i\:I~· rjm: dO~lU 30 Ll~'r ee ,,~ (lalla hzln bJr hu!!re-t kay(h>di1melft hr, ~lca!c: .a01HYIsHe genis Vi'r!toria [)rnH\Ii'~.rmda hil f,;ok yangmlru' ~Ikml!;lhrr_ Sl(:aklan insan ~m~';nt' b",ihlmlugu da hhmin L ,]rnl2:kt'i!dir, .

da

Arttlr'ma, 13. L 9~!J tsrihl:J'lll r,lj,~"Y.l:ln cuma gOmil aa3l 16, I~~ bab~~i!I 1en,~lm "e mi:lbay~ at "Ilb~sinde mute:,ekkH komispllac;Il kIlL

~,-.[I

IV -

XLimumder

Cib;~li

Tdtill'l'

ve tutu

fabrlkumdlli

gorUlebiHl'.

Y"'lh~~di .e:l-]esinhru

_.__
ile

\' - L te>klilel'jn arttll'ma j~in tuyin edilen j(Un va saatte }'1i'zde 16 I~mln:ltl, l'i,\'le Lirljkte }'Ukfl'l"lda udl gl!~eTl komillyona Ke)me]er'll 1I1.n. (JIlin Jr_ 9484)
Ittl nr mb:.in Cibali toWn fablihl!l1 f.JC i mllcib!nc~ Mhn allll.acak un giibi ince llormal $lk ilrgLllii (6000) Ho,et ttl tum tOil!) Dum mb.l~,tUl". TJ Ylikk~t 1~1n ~:li.rtn!l.m~ ve DUrnil ..
I

oey lco·n.bn~clI!k Standllrt
~wVB!h
hii!~'boty!e

a.~lk eksHtme,yo
1620

h~Ui

MOLAKA1:'1

~n ltaJyag

lwm, AdisBbrba ve Har~mia bU Dii~e[' yap:liml,lu'.

Biikrl:f;I: '9 (A, A_) - Cum.ariesi gUnll ArRd biJlg.esinle bi:r all' p.a:rtisitu: i,lirJlk etmi~ olaf! Xi'sl Karo!
di.lnJI!lZ

Polony,a FranRa ~in/;ler' bir AI ... ile ittifak man vap,uruna i&,tiyor Taarru,z etti!er V,u!)Ova, 9 (A.A,) - Po]ony
BerllD, 9 (A.A.) Alman

-re ...i

E!izabet'.in

kardei\lo' eski YUDan malikfl.nesi

k.rali~ oJ;an

Roma, 9 fA_A._) - Yahudi mesele~i Ilakkrnda AFilerika biiyi1k e1· <,;isUe ttAlya Harieiye NaztrJ al"m31n· da. ya.pIlan miilil.kata Clair emin menbal8.rdan a.fihan haberlere balnlu'58 MussoUni wger ch~\'lf'tler~f ve bil~Hl50311.AlmRllya t.emllS

temil'llitl 12]_!Hl' ~J1I'8chr,

~rL.lhamm~11

bed!!!:li

beluri 27 kuru,

nrl.

mu. ..

ur ~ Ekstltm@ 25,1./939 rihinjl< ra~hyaD 14 l~ Kab, a.;.ta le,raZlm V@ mUbayaat ~U1Jesindfiki da >'i'I]:lUl~cllk:b:r,
IV e.~lItab~Jeceii
attJnl'I'IH~le'r p,ar8!!1121 ,O'la rak

~njI&nba 1'11.01 la.t .lIm. .tom 'on'lO. ..
III

her

rOft 10lia i

iJU'lteCIe:a.

~ttlktell

gibi

nOimuIII;e de

gtittilebiHr:,

BJl.nlok

'YU!los],av

naJbi:

j:J1'!l!!Ul

Pols

sonro, Amerikan
v€T@eektit.

mutrtJJ'aJ!Il.n'8 r'("VlI.p

mtiHUci ol'nll.l!;'otur, hi kul "e pnns
kll'lda nenilz

Bug-tin ijgl~ va-henllz: Be nlokti!l b IJ lu 1I1J1yori ard 1. G Ci r ti em e Ier h a Icbi('b~l" ~ey lie. redilmi!cli tllb.u

'If ls.tekliJ@rin eb.iUme: rl;~n byin edilii!!t:I I'fin 1"8 1Hta. J1lzd. 7.5 J{iJ.vil']]me p."I.rll~ll:riylll bidikte YIIkand!1I ad! P\len bmh,o:al. .. !. me~eri olunur. (US).

m,"

Denize:

dli~nl adam

DUn gece nat S e doW!!' t fin. Va.kjf liId.flmUl bnunden It'p.~4:ln
,1

Naf1a Vekiletinden :
Jilz yh"mi
rak
1-

NUl" Bet'in Bersclltesrad~[I'de lfitJerJe ya:ptt~ mUihlkat e&l;uunda ga.zeteieria inc lle.fJri:yatl pek a ka.da.r :!] ikbin degildir. Yan re.smj GB,.zda Poiska, Al~ manjla ile Po]onya lU"arunda ~riki ,~es&l l~lD berlaraf edilem.iyecek fDi1§ktilat bulUl'lmadlg.ru ve bir se• , • 1

lia:riciye

istili-

mi,tk

b-ek~i; hamn YANINrli\

Ile.den~ri

jki bUkllmet

ta.r::t-tmdan

tulup ediJ n :siy.a.si baW ba eketi I! ti3tir eel< ortallj bi;;; hir !ieY 01. DlACb~Irn aydetmelde iktifa edfyor .• Ol~e.r taraihll'l KLJrjcl' PO!llki tesi, Pohlnj'Il.FrIUHilz iUifakmm ' ~arnesi.nl ve Ilaglamla!jtmlma!!l lii.Z1ilIl Llny kayded Tel:( di,vo.r kl: (PGJ)onyrulln cogufi vaziycti iti. h rile Almanya. ile anla~l1nll :;jjya ti h1 zaruri i de Poionya yalnlZ 'lol1l.SUlui.le olan mU.nul!!betlerin.1 g!llak t Avrupa eiyasotind lmU alan bU tun dle\l'I~Ue:rle m ilnase bB hll.

barat btirmm, Sang'haydan Will], 0]. dugu Ibir telgrll.fI De(! retmektcdh'. :au h:1g:ra[ta Hanea adl1ldaki Alma., vapurunun pazar t'ilDu oglcdcoll l'JiI',ID. :rn Vu!!:s'LIng bal"1c'inde Y8.ng~e [ioze, rinde Elder elm lae uldLJPl ~Iradn Cinli korsanlrlrlD 1a.arru:zuna us-ralDl~, ancak flU hi (l rruzun al;:irn kalml§ oldugu bildirilmek Ledir, Kol'~n.nlar, bIr' ~'"ik sandullu.I'la ~em-'ye ye. na§rlll;j'litr, yiJzlercoe c! Bir~k

fir FUNK. MUS50LININ
Romu:
l!;J1~ naZ1rl

kapll;lmn ~n'slklam '1H3 p

linimde
rJ~lm

11s:Rfls-

bil"

min ciutdLliftHlII

g(kmLl~till',

Iilll;!tre aClklJgll'lda blr demir kftprUlnul] maltHne.d in.O;l:lsl kapah z.arf IJs1JliY'l~ 'trIul1ld.buya k,gnu[mll,rur.
Ek~iltme
20, 1, '~39 tarahine

de dah

mIL-

9 (A. A,) - AlrlHUl ikti. R. Flink hl..lgull lLalY.Iln
nazlrlal"J

YArd ...fl :!OTg'I..'I.ciH bLl o.damm HeyLJeli adads ~ijlH,~i1onba11M Hi.i.~
seYLn

'mllll'ldif c.umili gOnQ Hliit
mtlnll.lclL.!i.BI

illJl Ib~

kOrJlr,~Hly(lnJar ~ Jltti,mi ..e jle parti
SDllra du,e mi~tjr,

oJdugll

811J:;j!;ollnll~tll"',

veJ.!illeUmh
cnklu",

dl;'miryo!lar

iil'l~li8t dalresi

~Qmi:s"

ClJllludQ

,fDplla..

I.Jpkn~tf'r[_rJi Ziy8l'~t ettikh:n t,u'a1HldH:1l ).tabul ediJ _

Hu~ej'in; GaJatu lqzuen

rLlllinundl3ln sonrR IHl JJ' LI~tu('. 3ru~tlJr.
oj, -

rl('niil~ Llu~t(lgiJ"ii.

i1" RltmJ~

redj bin iJtXIll In yiJz
I[I.~

dokuJ. lira :lor

It-mq.

,JMALl
Tok)'n:!1
jliill

'C NDE:

ate~ etm
Qinli

bir lm~ r1aj~ih!l. 1 lcrdir,

it;inde
Inm

JAPONCA MECBUR~ (A. A,) ulliull lilrue~i ilk
D0l11oJ11 ~ijt~.

A-

I

kr"IHli k~ndjllp.

~1'kt.jbf1l t!ijylf'mi~tir.

loIli\'akk8t

temint\h

dokLU ek~jltmll

bin

Un

ro1cu yaral:ilnmLfJtil". Hansnmn kajltal'1l, hilmuk8belc: a~ ar;ml;lj ve silr'atini arttlrarak :rnlUTHl devam ('tmi~ ve kOrBtml:rmn 1'Ibimm suy,[l dUtJtinnl1~tlh,
AllIl1lU'1 vapmu 5.1lngl:tJ;lya gjtrnl~tit,
Mll:Elr

liildlil-diftil'i'l!'

~ifl IdJ kl.lm('ti

mckLcJJltl'!Te
smctt· emil'ft
dgl
L

JUp(JIL(:Hrlln

t;limrlli \'e orlu mecburj
bir

~"""

rfYA
,

TURAN
G(ifltl

10111939 S.dl
ak.,am!
fl~llt

TIYATE::05ll,fJDA

hakkmda.

20,M
f

plUM'

me

111',

l·r·[liInll.~tjr,

EmiI'J1o.

SDllDIJrar

Mljllml

a

hariciYi!

lDa'tln

Hedine

me nllkilmr: III bl.l kllr4rl JI~ Yl:!ni ne illl!rde Japull al@:JttHI'1 hi~ i).' ~ ttl] t&nlamlyl~ ortadnr'l kaJdlrJlrLl:a-

ADAU

Na~it b i 1" J

jkt SLJRI

\'j!t

('rmal

dl'l Sablr

1\181'tl'lflme,i, baj'mdlrhk nrl =;tadlUlme!li ras inbjs~t h~l'tlb!:ltl, rny pr-MlIi, tehrraf hath kanl;tlll1. kQlH'ii ~('ma:,jl: 31'Hi 1!uma:rah J;:O!1tr r~, tt'J'libRhnaan m~h'e-kkep bJr tIl,. lC'lm mfim,kaJil[L evrft.i<J .!ekiz yfll otuz alh lIUi'lI~ mul;:.}i:lilinde demlr
lIfuk:av81e projc.:oi, l'J)lIar ;n~ant dairL!... .. ullden
5-

tcdurik girmek
ft

olunabilir. i9tiyenlel' fiat
2,J90 nUfDMln!J

rK

Bil

1lI11nuk.a :lya

arttm:na
ev
VEl

ekvI'!

sjlLme \:e illf!le kamtnu

mucibint:e .lor

111.8.meebliF oldukllll'l taklifjrli lIavi kRp 11
It&DUIlIUn

k

da 'bl r mUvW'..Cn.e araml\YEl Jll"HaeburBudsp<!~tQ. '!J (A.A,) - HUk6.m~. duro PO]ODY l"raru!l,2.lt1.ifaihnut MilUn Ol'CaJ'lI ohm H('flo IJIlZete8il Ken t Itu;, ,"'to tanw PO]o.Ylinm meDfoaU C.al'llIy'Jtin \lu lijrul 20 !:line dogru h"abmdlUl oldut'tl kad8J:' Fr8W1a ~!tln AlmanyayB ~ldeCt:tiW yazmWrtadJr, ~ ebemdlr. Bitu.b.i eter Frantla Ayni gazeie, D anyifitn Almanya.A"rupadald \'liZlyetini mLlhafaza t:tdan avd.et eUiginI, takat utWD.IIUeyDJ"k tiyo ,~kU F:ra.nsa n.n . hln Ellyald JJlahi:}ett.e biQ bir mUlfiPolony II mutahnk bulunduiu rlinte bunu YB.pabUk.)

gidiyor

IJIlI tebarLl:z: ('lti"meklediv,
(:EJ< MACAR HiTILAfr M l1ear

11 hrlp,cikanun C;'Uiiamba aik~ ..~ !mlJdan itibaren caz krall Gregol:' [5 ki~mk eu
Te p e ba~1 Dram kumu

v~.:!ikl1lo1irl 1'1'111)l vesihllj.rIIll e h{lZtr~l\'Imtk tit d'ldre:'li

m(i}lt!rlU.

z.!lrfl.Llrlnl J"k~iltme qJ,rtIU!nUI,':!iyla

mezkOr

tar1fah

dnir s nrle

HAll£.DILDI
BudApe~te:
jlltU'll

III (A. A.> -

bildiriyor: btldJrildlltfne
.cllr

1011/939
~JlIlI
nk','!UTlI

20, L 939' i.Arihi~me ij.IHlt on dlirdli J:..tadac demiryalJgr in~_ m{lI'lliLkR.<!lIikon,l~yoIlLl b~k,lj,nhIUI~ numlU'lllI :ma.kbuz mokabl .. Jind(' 'i.'N'mi~ Iltm'~hm llizlmdiu,
I) -

5ah

Bu mLlll!liJca&l~0. gil"~eklerdIlD

liakal aim k

__ _
...

funkaean
N,

Qekier.

gt:i • h [IkOmetinl"

But 20,80 da ASl\IODE Ii perd

dalnir

kup i.i lmIiJ 'Ie moni:ajml 'I (hlaktuaya ginne.'k

yapnu,

Illi !lletre ltlk.11tJnll.a. bfr Hrb araDoIl.caktl •
rebu J8tidalannl TekJljeti:-",~ze

k-

kat. y

pmndJg:uu

!.lAve eylemek.tf'dll".
~Uhrll.Dl

ItaJYBd
~n1eJtde

.Kah'e
-

Row.f.I.t 9 (A.A.)

Babe

m1ktan

Dll1ljterl

bqw.a MO Vil-

teklftil'l u)' UTI olal"a.k, !dunk C9 c.lv nm tahJjy~ etIllu,lerdir. Ck bl!lkOmetJ n.a.kledil-eD nllllzemJl'!yr iade)"e A.nul:de old utUDII hildJrm~ _ ti r. Ellirler m L1tJlldele. edllecakt il".

JlA.LK 0

UO
Yolanda

Bu 8k~ru

.i.;in ehliret bit' illtldllYIiL

\',esikll8l q,lmak I 'yenlerill bath}'Grw<

M .... 'Y1

mn!!1 riyle

d~gitlr vesikaJnrml

mUnn.l
tt:'II'di

snnlll
!!derek

I'U.DlZ

Jr'Bllllacngl t'Lrjhten en II.Z seki2. gllil eV'\"eJ eWi,.ei ~'ellnlPal taJep e'tmtl Ii Jl.z.JmdV',

senen.in ieT!

_

- - .......

~

.-~- --

II

Sabah,

ve aksam her yernekten Sanra disleri

ogle

HayatlD

ESaSIDI

K A N'ID Miktar.

T e,kii Eden

Co
B
vilcllt
IUUi1tW'.

ile ni~iD f1r~aI mak blind

If

?

kii

~.lllIm Ib-lr 'ggnd. Mil"..rl",rl:. ~nrauzl ve bil"yaz yu"a ..~alO dd .... ilall mil:n!kkep olrok iz.ertl) l .. kribell YUCIIl: .;kll!'lini!ft II de Lir·dir, VII1Zifelt, vUewdu letkil den her hi.icre,.c Iblm o~lIon p. d lf1I d rli,,) otiinnek VI!! olmi.i, Ihi.ic'l'YHh:r'n t,!1II11: iEl tnl d• • i.iri.ikJr-J·(I l·lIlr·lc-p IJIPriCliktu". Ayl'~cOl d viicudiin 1i.i-zu!IrI ro terd'~lli mmtak WIII"da 1f!!'nI~ u7,vi inpllu' YiIlpms.k Imdl"rtini h i~ kimrevf 1I1;I~,ddell1'l'ro yen; hih:e!l'rl1'~~ri ihth'. I!d_. lJIemeli b~.. Inla.D ltanahnm biltilr"l'! l!JlEl'lnt t Io'e ,e'llketirl~ ~"'.fImll".J i!rln k mlily .. r1.rc. m. muhaf_ t.ftleyip ~e
ilnl!!lI"C1 OI'IIIII... I.Uil.l

Ren · "YJesu d SIZI-116 . er?
aOgI

u;u1.i:.u.n ~titnyen ~e'rin di.tteri. bademeik, kl2amlir. entlGeaz • ore h tta z .. tilrT'eeJ'e yol x~ ti:klJU'I, lltihap f"8.pan dit eth~l'iTl&
II e.rinin mido humm!J.fl. J.pa'IJdll. alt, rte'l;'reatUli. I'loltma'\'(1 romatizmA y,apUgl fennen 1L.Ill~J.l:mJ¥br. TeoIUJz I i'12, ve !'I e.g-lam. d ifliler tmI'I.IDI t

~yi.lil:e&orryyup 811nlllll i~rn:

ba kllTl

II III

\'11

dllIJi-

~ogo.ltiitl!l!l"'1 linmdlf.

FOSFAR~nL i
Kan, Kuvvet
V~

I~tiha ~urubonu

Tavsiye

ederizl'

ugbgmlIl an blrine] ,::lorn 0111BinaeLlH.leyb ~16f'inb:1 ber ran ):nbil I)rdu":u k:nhr fazlft - ] ] 3 dda ... (R!l.dyoLtm) dill Dla-

cl!lnirl
garaD

·1r,,~hr;lra hh tinJzDl I ed,ebilirzlilli~ veitmeli8B u[etJe mikrnblari di~ll;'l'lnizi lc'OrllnHI imha nlur-

t7•. Btl edI~r~k

I.nun:.

I

I

Us skbah og,le VB aksam her yemlukte sonra dislertn,iz:i muntazaman'_~t'!":·_;.~.t-,:- --. nil. flrcafaYI
._ . _;. i
L ..... _ ••

'OS Ifl' A R :5 0 L, uml.lll!l diinylll. dok[olr'llflll"lfllrl'l nli.iHcfnlu!In takdir ?Ie milyoCfiLi!l.lI'c!80 Y,!lt,l!Indo itim dill tav;!Iiye euikl~ri 1:'111 mill· kem_mel 'bi.-" klLy .... iksiridir. t Da.ima lurn l .. ze~ey·p lYoiahn', .lrmI1~ )"VYfll"llltlkllllTI lu·tlJr1r. taU. bir ·,tlihll b:Q!lin eier, ",ii~IJIlle l1:en~lik ,,~ di.Di;lik vel"ir. 'Z!I!!!lIa ve h _tlza)'l y.Jk&ehil!' ve p rJ lil'. .5i.nill" ...~ ad leleri ikuvvdll:ndirl!rek u kuauz,h..lij:u ve fenD dij,iincel~ r i gidil!'rir. Gnp, Ne:de. Enfluc="nza. Gtbi h.a!ltll])IJ.;ndlLn koru". VucuL m . ki:I'III!'Llune lB.2.11'IlI olan biitiin encr ji ve It;unrelj ver-en'lI daima .:ziJ(1 ve irll.dlll _hib~ ;!'d!!r. Mide \l'1i: ba.gll',!Ii!ik t~mbellil1jndc::n ilu~ g~hm mLllftnnid kablzlul. lic~illl"ir. HOi!"Re"'11~"'di,gi .... ademi ikt~d ... ill pe·k e d ehemmiyelli tl!iyd!'llll.ir t(:mi·o ec'er. F 0 S r A R SO L'ry digil.lr l!liiltiin Im\l'vel il"lIilaflnd.an aYI. ..&IU bca.,IaCII ha.!!"a. drl!!',,·am1] blr sllr"etb: kan, kuvvet VI!' i.,.lihl1 temin ~bne:!i v~ IIIze.mi u~ gun ir;inde &i .. mu.cize .r.ibi leairini :g'ih. 'terme,idir, Tifo., Cl"ip: Z ~ur["J'.ic; IlItm~ v~ Ufnum Ik(ll'lnzl k ve habizlikle l1~lil;eolene!1 ieh i "coli sl!!lhklarln ne-kahat devirle,r'illi. Ie ",Ily"n~ hayrl!-t fBydll.lar emin ed r. 5. Iilal Vek~letin,in TI!~rn'i minaade~jnli II1I.1:tdir. Hn t."C~lI.h.ll-

In KADlN DA :!of U FENA RENKTE 81R PUDRA ULLANIR.

PA
8
YUZLI-

~Sll
,.~n_ I.....; . .. eddeblli .

"i.hrl\miz )'cni

!i ~11Ol re-n k u: hi r pudra,
nLlO!.~korkuuc hir makv

i

man- _ ...
J\[HI

"Pudrll le~rii:be l InI1'111sur

a__-- ••
.Bll~Hy,.,de .~w.bjl

1 .......

l'Ied_e

bu.:alllH._ur· ......

I

...

zara

1111 \

I

I

ir

"I

..,izi !,.lId

II!:l'UI1UZ-

dan daha
Tunlnlxrra irllLhap

IIit.!iI

va ,l1

ro .... terir.
1,11'

Kapah

zarf usulii

He eksiltme i1inl

11\ V1111 rr-nkte

Pllil-

ramn I
.lo

!llIal.llli'!l~e

"'iJ

-

Kayseri C. H. P. ilyonkurul

o.;'loH!lml ~ %'}Wlle t:aI'C-j

ba~kanhglnldan:
H~~'Valll&rlTl u:fLIz},

.ii. ,\'lI7.U I ~1Z.lrn l.ir (aE1i"IIHil1 bir r'euk \'~ dilT",I' t Ir~lflilda 01:1.7 a renk purlr« jp, rube etme ktir. Bu tel.'l'ubC:j 1 nenWIl IHH'lW iZL', pjjT""'~ uluruk "l!'ril~1,;'k ~ ~l1i ve cazip renklerdekl Toka lon pudl"~:iiil ' L dilen
[(ill I'

temln eltigi aII'll tLl bii ifr<azatlJlI ruu ..,;enn~~ .iIH~ \'1.' bu ..... urcll~ eildin kuru. m: sura vc ~!:I'tl .m!"' i e 'e. bil'lneue
Dji

flO d· k~dm<L"I1H gitli pudranm eildin

,

burusukluklarm

zuhuru-

t.t11kLafl mucadelesinde

kullamimak

tlzerlli ,ra]-

1-

fi,k..,ihme-ye

konulan

L~, KJ-I.,''!>'I.JI'j'fh.'
V('

yaprlaeuk

1I~,II,,'n1lln ·,,·utiu
ol,illgll (J2H.HIJ
t'ih~tlc

'ranize

lIII~hll1 mHOILd "50"

~det

lIYUZ bllny~ulIJ kap8,}l ...ar! L'~ulil~ .s;atm ftHJl1:1l'!'UUen flatl

all-

ruu::aJrtlr', Bartyo]arm

beheJl'il'lin

"200" lh:'3 "tiO" hnnY"lntiTl "1'5f1"

z-emine
rIH1~tUl',

kad~JJ ll:Ulf)·1hair-i,yuh
)HII;H!!'fl

iLI"~3all yaj,llm.alda

~attll kO'lyl. Bul

mec.mUll fian "HI,O[lO" lira

D"lilVnkkrl[

l(1rnin!tt

lirfl,1ir,

7.em"incl-e11 Uli!clli!li ke~ifnam[!ct~ki

bil".nm
11~."J:ti

h~~'eliLl.mL.ami~'Iit:-;trliHill~£ii.lh eksiILme.,\'L!
u:mumiresinill katltLt' lu:rll;'li
~'HI)II!Jrl

:l-'~~)IJlIZ:.

Bu

YO!!I]j

"Cild m~L-'

ijn11111'J1."nn

IU';'<lalL"
[CLeI!

pJin ve i;I<Lrt-na.ll'!e.':>i paUllill olata.k ~~kiillet Ip",'Hllrn mu.:lw';LiiLiradoli'D '1~I1l'ta caktLr. thalli! IJ,:L939 t.adlliu.e 1lI1ti941dif cUlua J.:'lJlltl wat U te vekalet iW·
tJ nllhna.
• i.kaIarilll
]{()nlj~\'rrnllmll:1

ke~fi t".mcl

liru.fiu",
n:,

l"€-nkl-eri"

(Kt'OHH''1:5kOlJ)

talJ.lr ~
hil'

da m:.LI1iol ur, Her \'3K t kre!lop ugile kurrstm lnus m-elH11i' 'I'okalon lJlfI11·1I.:-l11l1l kuJLI:Lm· llIZ ve bil'lm~ giil1 2;lLl'fwd:t i.erHmil niz.d.e 'yap!h.-atl c~zir It'kemmllu.
." ljll~
L1 'I{

!:JalhI ?!;!mine ih~le

nH r;'j":Lt

in~~mt

kE'-l

I·fl '1fll! n' rrwf1el"H

~'a"Ha;;:ile

kal'l~hi'l~nll~tlr.

~.uri1nfiz.. Z~\'it'ttteki kilt ediniz.

d~Llml( kll\_ularm
TlllialOil

";'Pll.l£f~k

II',

m&kbuidanm
h:wi

..-e 24~HJ s3yll.l kapail (6223) zarflarrm

k.nunu

Tfll1plerin ti'tI1inut D!I.~ktup~at.'lI \'cya n '~ VI::! ,1 unC':i.i luaddelill;;t 11 )'01.111 ve·
tarilitr
JiIl3~Lt 1
~Ht.lit

11i.. bpt

11J:lI1'l'jJlden

tp'Il7.il f'cfilrlihtell

~Onl'~1

_I!""l'i kllbll

kl'mm

hL'!~'ett llmurni..r{'",i

!"dile~ ktir.

I!LJ'Z

mez.kur
~ me-leri

de k.d.ar 1'I-n.f1n!'l.lma
IHl.lI[

Sihrflmiz bir ~Pli!. tam ~'e ku"uril' i Ict'lilde rolnklt'li illti hap cdc)'.

dlk· n
"('I1"k

'f 'n.illiz~

intihabmda

komi1llyo])u ~kanhg:.na ilIuhmnllbn

t~lim '"9359"

.'e

15, de k..... lIondd. '·ni...

A} EksiJill1t' A.B}

4-3rllllurr'J.~.·i

Tene
pud.ra

lIlt.', ~l uyglln

-a:re"jnrlt'

arbk

bu. el i makyajll

Ek,,"i]Lm!;! "'iIIl'h~lollTl'lI1''ljiL~ ~k ';l:lI'lmunti

tereddut ttlgi uzde 1fit. itO ...t.anbulua 622 No. po. klltu adl'esille (Tokalon pudra~ G) l'I1muzile ,.aki ola.eak

B)

IItl.LkH~ L'It!n:~me 1,"uJ~"i .
BH\'I!~.ILJ'i II.. i~I~I'i H:"CIIC'I ~hlamt',.i ~u .

TORKAVA

3 UncI KBside~ 11·' kinci klanun-939 dadllf BuyUk i ramiye: 50. 00 LiradH,
1

K Biiyiik Piya gosu

C)

D) h~~if

';l;!t\l'el1, ..,iJ~ili·i rb~~ tvj>Ji, ..
C\ L'~' k

ffif'trllj

L'[.>I\'t'h

----~---.-~----~~-~------~SOMER B,ANK
11,'1" [

blr niz gOl'unmi:l, ecel-Lt LI'. TUokalcHl fllfura.;,ll. imti~'llzJl hi. milll d!lir@:'lifuJe "I{rrma k~t]l{lglL. Hi!

leptf' ~fz.e memr.lUnjre~le, rtlUMeJit' l"t'nkl~l"dt" nUl!l1uneIi k ::IJt! u· bk paket vudra gonciere-cegj2

l!,
1

Pn1J

L' \ (:0,;;111

tiycnlm'

h!l S~jl"inampleri
~I:::~I

ve ,\ nil" ',Iil' \'. bnhindeH
It

K~i\,"f<l'i

ha!'lK:'l.ll-

IllfLl'lda gorebilirler, 3 - L tkillf'ikarlilm meye
I

I
ih,u-J:'
11 30

!lIm rnlldll£'tl

t'ksjlt~~;It

konlJlafl ~-

IJl..l kUl'a~J

11ihales-i

:W t6:im:ikiimlll

~~;1!' 1I1!1.l1l'te3i

~(jJlli

11 de ~ il:lyel

f'i\ rl i mi;ldl '?';Lmh~ jl~'l:mkIH'uI ilu'!lI'1 r~(hl1 Yll11ilH.I.'~ kj Ir.

Ek.siltmc Ek~illlH,·ve

k:,'Lb,alJ z~r['
i:iih"l~

lbUli il~ .\o'~tj)lJ!lcaldl.l'.

Kayseri bez fabrika.n

Bir e$ik Pamuk ipligi ve Doku- a Fabrikalarl Miiessesesinden Pamuk ip]igi Satl,l, :
II

mah

12 No. Paileti

r. hir

I~~liillllilk ticaret
istilttlam

i.;i 11 Iw.tia
Od881

1I1 lLirlllgLIHd@Q! u
I rOI'r!:~~ttl1e

:Lilll. ...i "e

16))

);

415 klJru~ 4801
I)

Bundan ba~'ka: 15.000, 12.000, 10.000 rraIlk ikram~'yelerle I( 20.000 ve 101.000 ) l.ir'allk iki adet miikiJat vardlr ....
Veni 'tert;,pten bir bilet alarak i,lirik ebneyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud
ve balitiyarlarl araslJ)a girm,i, olutsunuz ...

t'hlh etmmH'
Itl'1Ih'ni1i3

:If:' ,~al'i

!<II"IlPI1ill

\"'slk~bllli

\'I'~a [I'll l'nf'IlIU I"ll

!'.\'IlI;!mli>.t'il· i' I"U Ir.

6

-Ml1\akk1Il

teminuL mik1arl

lfl:5U

I, liraJllf.
j(UlI

'i -

I'cklif

mt'kLupIHI"I Hlkal·ri:.!
g~ciknlE'~er

3'1I7.11J

\'e

.311.UlLl!'11

hll

";[1.:;1 l.'V

Nazilli' basm,a fabrikasl" 24 Eregli bez fabriicasl n 24)· Yalntz Elegli bez Fabrik_slnda: 10 Balyahk sipa.l'i$ler i.-;in
Ko

\.I

5 flO
580

/)

»

velil1i." tcH.dal'

pal't [ bL1~k"nil~llI;t makllllz 11111k!:lhililll:l~ \,('j·HL'I·l'ktir. kabul
edi]l11e~.,

p[)., •

----------~--------k" . oz G·· H:e,lmlr
\ ~~I}

tadu '1,ub,l:;n,ilac;lk

(955<1),

15

~.
,}

~i5

Ii

-_---Hll\ uk>ld;a

25

570
565
SfiO
JI

n

50 Fiatlal"!a n

:!~I 1 q3~

t.lmhUl.h
",
SiLllilVll1l

ibL 1li~tga1tll1llH.

~tt "d"ll
III

B(ldo.s
mU('d.li
].;[1 fl51
1

'Jglll Tod"1"l

dnamc

"IHHI erlll ,dill i LulLlnall

Inhisarlar
Oil? beyaz aIMmil!)'um kAgull Bl48kill "500 kiloluk"

Umum Mud iirl.iigiinden :
Muhamrn-en
B~her-;
LirlL

hal. IW~!l.Ha
getll"IJ"11

'·n~!llik'i\e
"e

" " fa.b('~k:ilda tes1im .liiarti[e satllmaktadu". iplik mLisleilLi.kletinin yuk:ard y llh fabrikaJara g6uderecekleri Ibede leri mukabilinde ibU a~W r oil'bet'l'lde iplik silPari~i ve-rebil~ckLri v 24 numaradlliD inc~ ve mubttlil mak!alian y:uayahilec.ek p muk Ipligi mus .~h.lik]Hi.nin de ib ·YIII;. ~ J II:' -I f '--J la.uD] y~ne ilIym .,artlada )Iii BIZ I:.t't!!:i I 8Drl ~3StDa ~Ipa:r'_~
li.

v:Ll.!'i:"t'l Ii~ 111~]U 1111 J..',llI'I iI m !I.~ ('In
Ekillihmenin .a ti: ---J.l
1 ~.~:U
\'E'l'as('f

I

__

edebilecek.e.I

r iBn o~u Uf. i:D__ Cz~;:::z::!m.lmm~.----nl:----J5 Uk;ill

!

1IIi

h.edeli:
TUlllOn

% eLc 7.S t~m;n"t
Lin

i I fH'lH 11 11

n::l:'>:OIr,L111

K..
70

lira

K.
31
112

K..

dH

\'~'I'a3etijl

nltnlJLlll·

ilL' \t;nrdeo;_1 -.

260 kilo

1I.

:WO

if

42.5

8~

Dr. Hayri Orner
ugtu

1500

an

A

c mi

Lokmanhekim

···iII.•..

Dahiliye

Miilehassisl

DivBRyolu 104 MlJayen~ BEHI Ie!'. pnzar Ilari~ .. her gUll 2,5 - 6 ah, per ;embe

"'Ii'!!

~•••••

[,llnHlrt('$i

sahutlillM
~ •••••

-] 2
~••••••••••••

.fllk::J.raYll
I •• ~~ ••• II ••••••

T . .22398

ftdIp

...... I.-n"
IttIb&4In

.....

H_ J .,

14.00 &r. III D •• Ql'ZIII UOIIll. I .. ~ I .J'l$ 101, 11:..
H lb. 1 1Ii:;'l:l.b ,:lot< Ib\.
(innl:mll mem· Un

-

"-'to

-

-

'.. _ ..

-

-

-

__

....

_

.. -

....

~

.

• _ ...

:. .1..'

II'

"

.~

i\~:' ~ .. '

I

Pat.

mONDEI-I,K

a/YAsl

HALK

GAZETB81

IfIIretIeII lola 21. I'.

'1,1'1

1'6 ,

KURU~

3

ve
Buliin
imnya
~~

, 'TAYYARE SUiiSTiMAL'tt- Hariciye vt: Ad iye Vekille
r
)~

....

Chamberlain Parisfe de Temas arda Bulundu
Ba Tarihi Mi1idkatrn Vereee,i Net icey i Atoka ile Bekliyor

I

Mecliste Izahat Ver iler
Ekrem Konigin Protokol Memuru 'aen .···af ..,arum C ,·r R Uhid. B' k·a C········ ~erl-he Yok

IlJle-LrIJ Imrln r ~ bQ ~ blr hal aldl ':l bill.Iu·rnifen i:ra"t't ~hH. ~ hl.r-d~nhirt' del" gu- ~e her IHilM az mkit j ,lode le kffl. l.:i_lb'~if gi'hl Q~ n, FiilhnklIi ) vad 1 It' f1~1l t.flprHI. r.rl liz&ri d ,m. ·... msiz 'n' faldn~1L .i 'r ltU'8 no: tanm d!1.ll;8.SI kabarnu h. Bundn n De ilmid edlliyordu j b bir iiey koparmak jt;.in ~okt!ln b1i.§1L· yarak F aza rllgo. k ulknnya b ir ya~ hsairlamak maksadile boyle yapllml§.,a biiyiik bir ~ikoloji hataEil lrlik"b edi.Lrni§ deml'kti. CUnkiJ Fransa 'bl milli §Ulll'Ull3. kU\'\"eUe sahib, \" tanpers ec bir mill "te degilber an j bit' Avrnpa. memJekettne kUoIl Blrdenillirc 'Ul 'ilifillHiIi.i

lIt nadan Son a j omada eler Gorii,iilecek ..,

Ekrem Ktinigin KIZ kardesile Bir MUla al
Ankara, JJ.O {A,A.)! - C. H P,llT· .. tiei g. M. Meelillii grupu IlUDm he,.. yeti bl,l~ 1.0/1/939 'ogLedMl !10m.
rei$ l'e'kiU Sel"hol'1 Say hun. }tUM

Unw·lD. Ibqkflllllgmda

top1andl.
KOllyt~

Mli~t.Qkn

mebushrrdan

mebusa, Ali Fua.t Cebe-soy ile istag.. buJ l1lelnJstl Re-[et Belerun C. Hat.k
PBrti8lne g1rdiliJeri heyeti umwmye. ye rlyaset makamiadan ~ildirilw,

Bunu

mliteakip

soz: alan B8Il}ve-

clsa. bils boyle. bir i.3lili emeU Hin
etmek ~id(]!etli bi:r
01 hill

am el

dav,et
l)lan'P

etmek t~in kiiti .hru. N9lIfIl ki dBlllli mii.naz..o..alarla
g.~ ti;ii gibi goriln~n Frotnsa

hlsset-

darbenin a.lbnda. dh-ild~, yIlJrnel· dii, bqlnl kalmrm VB kW-1l Ilxtrw,1aila isb&t etti. MiizakeJ:'leye, pazarbga gt. ri1me isleyenJ r sesleriai hir dafiiliyat M JI'IlIl!1ti$l1lr. -;tka:rmak meoburiyetb:u!edirLer. Simdi 'l..J.k crtada milU

DlD.thuatta m.evzuu b:al!iso]an MYneTmllel bit" tayyare kate.k~it 1M-inin bugUnJ-... ntzname}'e all" narak gorll§illmeslrU tekut ttti. Tekllfl.n kabulij uzerme Idl!n!Uye gelen Haclciye Veki1i ijilkrtl ,S~r3{ .... oglu 28 haziran 1f38 tarihimlde to_;.. ~a:UIlJ!l. grnp h@yeti umll.miyemn·~ Hericiye: Ve.kili Dr. lTevftk Ri~tll Aras'm beynelmilel bir ka~k~lhk ~tl'be~eilinin lepaoyo] muhariplerillle

kd CelMBayar, b~ Uti gUDdenbe~

oldutuo-,,- ~ bahi!! ;seVklyatm blr ka~al'i~1 ~bek:eEl.inf' lI\iiI· yeh hissi ve zaom hull UImU§tlL 13 haziranda gerek hpBJ1ya milmiO'.i\si1inin verdigi bab r va ger..ek \ra~lngton !iefirimiz.den annan telgraf birl~!Jtiriierek keyEI)d miUi Miitlabe Vekah:tinJeIl soruldu. 14 hu.•l s randa Veka.leHeo 1l1dlg~mlZ ee~'II.~tl'i bOyle 'bi'!" mubayaarun {I!'1J] olmt!dl~J ve bi~ birLal-'yne siparts i!'fiilmea:, gi ve Turlci},t! aamrnu biitiil"l aipad,lerin \'a~jJlgton f.'Laretimi:z: Vb,::;. tasiyle yallll~IKI blldlellmtstlr, Btl te'l.';lP ve Ispanya D1Umessilil'lin Lh.b I'l VasiHgton _etaretirni?e ebJ 1 ; olunmhl~ ve beynelmdel alr santekarhk wheke3iyle kai ~lta~tlgunl:Z hiasi hasil oldugundan sf'fan,-"tin e!
e

V~ington re biz die

oofaTetirniz
v i!!kit

meVl:lllll

Iinde mevcut eV,ro.k \.('! vf'''a,ikin ef'11Iart, fQtogra:lliJ.n vee mrll'Ulii:tn dej;lt-

Tirkiye
Londru : 10 (A. A.) B:r.,vekiJ

DtmU!IH!.ta)ryan

s

fa pabu~ blralimlyaca.gml

Chambe:r1ajn,

refakaunde.

Lord

h~ l:n:.eL, TI ...fis m~eJ~si poyd:1: olduk i.a.:D 8(lJ'lla, Framnmm hi~bir pazarbgll boyun egmesi ihtim.aJi kalm~ til". Bl.lnd<llll dola}'''Ich:r ki: HaTJ.'ad r.nri";l;! l1a..ekel: etmi~ti ... , gODiil rIZpile blr anla-jma teminil'le F'tilDsn: GazdeJ'erlnifi mute'eala1r t~ma} ti \'rtr~a b~ylill tec3vilzldlr Paris: 10 CA, A.) - BLitUn Ifabil' 11_8 l<ullumakla bil' flSiko]oji zeLeler, B. Charnberlllin'in Romadla b;;il~l yapml~r, diiyol'Uz. Pari3 ile Rom.:.tara'llIlda mutaV.1S~lt Aynl zamanda, bu 1talyada da·
bill siyaset bal:mnmdall da pek hoe

Irnlifax, mii~avirler v hU.'!'IHl kitihler] ohlu,ij'u lHl,lde hilkum et rels~eI'i ,a.1"I!I81nda :}ah i 'lema 1at' siyal!ieo3 tine d.eVu.rd ~tmek uzere Romn seyuhutinln birinci mel'hale i olan

banket etm.iyecei:i miltaltaBIni erdeUnektedi'l'lel". Petit Pa.!"! len, d.lYQf kf ~ , Tavb"!ut ITIe ele5l 'mn'fU ols mrlZ, CU[lkil tavlilBSut denildi mi bUl1d.lllll her iki tarafm I'red,~j"ibi

karhk"

dB. bulummasull

tAz:ammun.
1).11.),31n

e.der." Oeuv['e g.'H!ete inde b}luis, raz1yor:

Amel.ik&dan hareket >ttl ti1!lgini ve bunlann 1'Urkiye hi.ikl~. me-tine it buluadugunun idilia t9i1b~tJ.dataral{ izahatrna berv!'l:;l!iR.t:i digill1i HOl-,Li;ter ck rlogru olup olmadrdevam ettl, ill'll sor m WjllJ. 11 h al"oi'ran 1931 d~ - Hazira[!llll lIk giln]erilll.de V!I:!j:ington scfirill'liztien ;>!dlgnnw, 1)'( Franko ::!:sparlya.Slnm Tiirkiy,e mll.- teLgraHa a)'1'li me\'<:~l.l t~ m:1 H >I?i Ii\ megsili Harici:yt! V~kal@t:iTle mure.· r yo rfl1i , Amcrikada TL:rkjJ~ l!li~u'l' J.~I if;1ll:l'ile 'lI~l"~'Hl l>t'smi cad ederek bir ~ok tayyal'e yilkiU

kmda Harieiye Vekidetine vsJd illba.r UzeriDlI! ya.pllan. tahki'kabn VI!' i~in '0> v8.kit adliyeye intikal c-tm~k Uzere oidugu'nu biil dirrn it;!, oldugunu

tt.g., hsk-

Diln iEabal v;!ren Sokr j ,s'l nc,gglu
vagonlarm

!'Ie musaddak

mesi istenmi.!}lil',

i!Hl.relleril'lin g-nl'lderi-. 1." .tIJ,l!:l1anda ali-

na.n I!eval}ta bu \'e~gjkin _ merik.g Ek~polL"t mij_~s!nin i~hnbul \C UUi.51

tarafindan

H.niiciye)·e tevdi

il(>cegi bilJi.dlmesi tiz Line :l!y,11 tarihte A.nadolu. ajalli!lirl_ liir telI;~:ip ll~rullJIlmll!':i ve bu te~.lripte hugnp,r ellt'rJ..~ hi~ bil' ail;,: \'eri.E!r~ Tiir.kiy;e.. niu aliikul 1'Ite'l"tut olm:ldl~ bHdi. rilm i!'i.liI'.

Tn.- ~--------"","""",-_"''''''''''''----'-

...... -----~~.------

.....----~~_""",__..._

_

"Hi I&r ile lfuasolini.

Kanl, b,ir ~E===~~~~~~~O::::::;;::;~~=======~~~===::;;;;;;;~ ~~~~:!~b~~:~~YJ:~:Z,~~; ispanyada Dahili Harp. Cinayet ,olda bir k.adln bu;a ~~:~a:yg!!jk:;:~~ id e n A Ie 'vlen d i Gen,c;surette yara[andlkIll Yen aglr I Amerikada Cumhuriy,et~i spanya
Nice'i \l'e Savoi'y!

Fran il.I1Uli (S&nlll 3. lliu:u JI!.yf.ui .•)

Rak'l icerken •

ist!l!!dikten, 'l'tmu-

~C~~,:!l:.e

MiHakaUa Mevzuu
B~rlin.
j,tUi"!

hi ntbr.t ra.hat otu.rulrnsslbl
fld.n umumi}'esill'1m

ltaJyu

Da~nl tefsir

Vd

hazm0decegi merak edilecek bh !1CYdJtr. !Wyamn IsWi emelleri pe.eindE:'.
r,a.bat durmaz

melmlle! ~iy:::lSettenuan

biI" UJllllur olarak beydikkatt eel-

de ciha.n ~nren umumiyelII.n'lie kebdJell'J.e lyi '!Jir vaziyet temia etmlye~tt rutikarchr. Ell gibi lUzumIUZ tq1nnllk1ar \'e k,onIl3l1memeket. [ere reca 1liler SJrl soz vadisililde

betmesi

it;in K,ODU Ian Sil ih Am ba'r'g' osun un Kaldlrilmasl cere,yanl ku yvetleniy_ 0_ r

-

Diin gece Kodirgada nlu aleJninde bit· !!'inayet almuRlluJ'. N:tkilbendcle SUa hamalll1] sokafmda ]5, lI1lilnllraJl evde otm·an VI!'

Akdeniz Meseleleri de
bahso!El1U§
HI
j

Nil' di~·llr ': :n 0 (A.A.' - lGA7.o.::!. Berlin rnllhnbirinin emiD bir menbadan ogrendiigine gOre Ben:"ht.e::l~adl."TI TI1W§:kaU esna~w.c!a.
Val
~ll\'H.

PI I'kal

IlilIl

A,A.I

~

flu,'.:IS

l'

p~'HlrYl'f]E:'rintle s{'yy,:u ~lltJ\:ll1k YII pan Si.ileyman ismincleo bir adam dih a.k§:am lUarkQ iSluindf.'ki 3rkl;ld~~1~

n1UhHbi,'illtit'!'ni~ i ll1~dlm1<J.l a!I\lGlk· m:lhnfildc

s;1mimi bir 11 ~'a iflinde Ulllumi ..

\'8:'.1-

Umumd>l.'l~lJ

18.

I~UHlIf ("Iilln SL)';Ul!L

o~Bc!T'm~l"!.

}'tl<t

gD;l:clcn g\'\:L'rilmi!;jt!r. Ba2i.l ln~h·

bi:ro.bel" 'Wadil'gada
de 183 numarail

Li'!'tla:n caddesin
otUT'aal f?efika

J"etlltditi{i!u' gi.iH' Hitl~T ile B~k. bilhas31a Akdt~njzf' Iderle Bu mahl.lfilt'
YB,flln Ukrolll)'E\ Lerini iil,;alt> etm~gl!

f('lIf"r ta rafu'Id an .sOil Zli.IIUmhm:i..l Alnumr;rnm A\!iU amn !;I8.r:l-andulil siya!:1ii' ~melleri hakkmdil habe-I-IeI'

eva

Chlti>'IF!'urlell ghdl-;.tn('l>1:)·i e~nhlnda
It~Ut~allik meg. u] olmll~liH(lll·. t;orc f:litler, Pol(ll'1h3ttkJina::Jiki
",'!II!;:imLi1

kalsa b:l.le.bir memleketm tetler

maddi ve

ismindeki dir,

kanm1l'l

e,in~

~ltmi*lef-

I:>n l111ubali'i.galJ
e::.nasmda l\fuhabke

i~1 ~.rIrbn 4iy~!,pt
al'a-

vi pr~stijlni utUracak

teen'tit
gij[~

etmemjstil', iki hukUmft

bare-

tet'lkil edelDe:der. ttaJy.aun bu 'Yaziydten fi!llyrJ..lma~ kin oiimdl (lz, ;ok nlill1.kH~~ !:!ektii1 hlssohlnmaktar::hr. Miihim ttal!l"an
g.u:etele:rind.r:n bil'iode :son gtiriUen

Ale-min en Lath bir sll'"!lSlI1dll $efib., ge-cen g-lO:ce)'1 Marl<o 1Ifi': berabel' gel:irdigini iigzlrld'nll IHilClrmlli·

endi=:;l"·

tw.
'b. d er'nS 1 mu h :J 1J b e t'j k avgara dr-k e~ . reI!:: bl'l;:lgIlH C;oekligi Ribi ~dik-.LnliR

,Te burEl-

smeyma.n

't..

IbIlJ.na ('0

k

n.

l'i.l:'.ml~

\'IJ

dR :!:rll111>L-"Ciildigitw ft'LJrc 1939 :;:oeot'sjnin bail!hea nlc::.If'Je-Hi I1htn miiAtemle. keler me-!:lt"lesinlic P(lI(1I'1Y<l ile A'.
man}'Hnirn I'n nfn,a L1eri
.

1armdald iyl kOMij!uluk bli1l.'1ns~bet" ]erine ehe.tmnirl,:l \i~i n)'o:~': dCUl1I1 t k~-"" t"',! b \. d I VI '1,.
eme ~nllr, .... -e't IInFrlnl

0 a....SLu;:

hh:tddUs
\'IH',I •

eden YC'lli \'aziyet iTlkiijafma.

bu mil· olml-

yll2llar blzrT~. boyle bil_' intib te 'lit:! . 1diyol!'lar. Bu ga&etenin miital &.l1na
gore, CibLlt1ye, TUflu!'ta \Ie SUVe)'1\!6 taallflk eden JlWyan taJebTerl yalru.z Fr a.Yl d gil hLitilrl dunyaYI aJlikoda.r dec(',l< me.selell!l" imlj. Su Il"ktai nazann InMo.:U, 1'l19 iliabiU.r? Bu mfin~l, U~1Jn dtiijitince:Y1:l na~t kwmauan kendiffl:ini hmEettIri)'or, e "" I t;"orUIi.iyo:r Id ttalya

'klH'nU.'la

:"uplaml~llt. _" G€nl; ko.drnm fe[·yadl LizerinE: po_ I dug lila vaka

1l1nl~f'llit 01-

nlU'i'!'bellel'ill

mnni

kllr.

I 'I[

~tl1lJ:§tll'.

lis memUrIa['l

yerilllB yeti!,}miEJ- ~~~';.(;....-v:y~~

lel" ve smeymnn~. l'llIkalarRlHlaI'dll". Ya]'!l.1I kadll'l nHstll.hane.,'e k!l.I~IIt'll:mU;liLr.

HER

S A BAH

o

1'1 Kuyusa Bir' Bardak IY'i Su
Lib·rillii dei'iifth'me~i_ Z·u. memlr'keUe ,0, ibilh&IJ.BDI m n ba 11.118.1'1~1111 pahn.hYB In.tsllUli mMa.. 1 r :5olra jna. gelYti, Ortll boyda htr bll!l"dagw lil1l'ii!: doM ra.ba!l:n bi .. ,i~e me 1& ..uyu bii)'iik loklln'tl'lL Fda. vapurlard., ~Qkan'l. VaROn" i rd. (10) kuru,. 1I1IIt"OI', Bun _ y,u2de On Iinson bah!jliti alan lIir kuriU~LI. d. ilii."e edince bi,. bli.rt!l"k iyi 15Uf'II t.mam (I]) ku· rlll,1I i~mi, otuyoruz, "iudlllmUi (2) k~J:"U!~u. i1ii~I.C'nioU i.b~ h.Jllyd da ogillia pa.t. hd!r~ h~~h nil. Istanbul gibiJ ml!llIjbllll :lJU~,fIrl bl1k~muH:li:m lIfok z;enrm bir lJ!I!'hirde, ri:vk f oodareid ".orIn ~!D!ldui:unll fiYlltm ytik.r.t'kJiii.nde d-eciW ~.r'Gr'Lun flll'zllI.llij;mcil i[lil)"!ilimJ:lI!; ].tlzlml!'emd~iini tell.m ede-ceii ana kadll<r hir bDlI'd .. k iA.?de~enl (1) kull"u.ta, 1'9lUCY:!:!."

Fra.nea. jle ba!olbap kallll.UJd.an ih.Ura.z e mektt:'d.ir, CibuLi, (TunUIS \'14 SiliveYfJ m selelcl i. yulruz W},a. ile
Ftll.lJ.HQ:Yl aHikadar cder

Gelle,.]

FraDko l,plJ"yad barbed!!. gonulliUuiai !!.eWimhyor
.) DUn G Untlll BOlllll d

ItalYln
mall
till 8ur

KIRIK
tte

PLAK

A

RTlK

"Sndll.f11

diye kabul olunUl'8a ba,}li'a de .. letler i e kanj1YQ,cak, Fr,fJ,n~~ He Italya kozlan .. m. kendUer1 flay edecelc, Eger tt.al)'.a FraJ'l.l!la lie bll~baJja kaJlDca jetedJkhll{fij koparabllecegme emin alBa f~ 0 .t1WUlll ta b]i:dlr k:i bqka devHU (S
nil

n~1.I~elon:

HI (A,

ogol~den 8rmra Sierra lIena boyunca \'8. BClrju blan~ renuiJUl'ldlll f;liddetll mllbarl!belel" olmu,tu~·. ArleiB de lIeg-tL mmh.k[l~1 da b[]· tUn ~Iddetll mubar boaler!'! ntmOo

lIiyni mlil\'zll erl elleril1de iutma kta. idlter. Ii'rEmkistl~l'in Katslc.!I1Yl1du girl~mi~ QldukJatJ LIUi.HLlzLln ikinf'] haftaJ'II1H1'I biltlncof!u ~1.Icl.UIl'~

Mevsimin Bu En GilzeW E'debi Rom an Ll1Il Bugun dell hibarem Tefrika E,tmc.ge BiiII~ladlk

Cahid Y Au;m 3 IDcU •• yfam •

7in

.a..,

.ohnu.,tur. Cumltllrlyet~Her. AnDdane lI'1ukrweme: t ml!llril'dlr.

B!1 jiii!! blamC:~1I

diU g CiSanlJi I Un~'J.l n,.f.da' i

""It Allu"

=;==i;;==iiii==i

(6 nel sayfada)

mekte

devili.m

e4ecei*z,

A. CEMALETTIN

gAR. COClU

'lENISABAH

11

B -r vapurcla
Y.~Il: KUI'I
MuhWllZIJ. tC=JkiliUh DH"rnnlT 1OI!'l evvelki gill1 M!llllil)'fld"l!n hmamlUlZO. gelen Tth k baYTu.klJ Altay \'flP1H LIDdll. mlihil'll blr It:Oi;a.1u,id.t.k V ka~1 meyJafla. ~[kllrm1ilardJr, Vnpurda yarnlnn dlkkatli ve urun ara.ma neticesinde tehd?,; memuru Hl1sf'!r;nde DC gclirl~en ve ne iii:! evvelc rJd rken kllydelt.irilmrl.m.lljl D(!~lcrd'l hnrid 3B(m !-ira kada r para bulunmug VEl hu pura musndera c--....,."""' dllmi~tir. BW1dan b;..LflkFl gtmidr. klOlursek te l~lIhl'sl:l.k to; bizm ~~in\il".- reket mlJ.:liim olrnlU., biitilil aefer d",,· bir~ok den c;tlot eak biro kabrurnan \;lin id· rur ve ilkb[ll'n .... beld IlIc1rte1li b:ia~· me a.i nTdugu belli olrruyan 1 erke1~ eldlvem, }(lIdm e~arpl, elblseT edeeektir. Yokfla Im..,k meml ta l}'lJ'e kalrnzdl. Uk k malt, b'l~1 et konservelerl, e.' kf'1 te h~~ "8 baurntlG 'I'anl bu tra a hirdenblre f;lim~p,k kek mu:,ambala.r1 InlhlTlJTllJf.\Wr. BIl BWe.QJIti~ bir adam d-cgu.. (.u.kt.l ve gok gill·ledi. hu ust tahkikata bfl,:,l,anm!~ ve 1!..fl\'er [>U:;l3. d,l bu kiig.dl3.I"i !!,o~an Sultan !i~t I,u;lk~ Uli eyln tnnzun edilen evrakile berUne!! gilldll. GUldti ama .. einek uf k _ AIla.h AllFili .. dl)'ol'du. UJ§1n bu raber ILBlip3 brujinci c ~a mll.ltkemcmjda bu) ndull' &r11:':£"'p~ bu kA.- ralarda i}im~ek -:.aktlgL.rI1 da ilk demoe 'l'rilDlqtir. ~clI;1.T1.D l'apb,ft teslri o.nlllmak wefa. gorilycrnm. Galibn bu lHUZa, laerakina di.ifjtll. c~k YlldH'lm g(!Cill gitti. ~ ultan kilglll1ara. bfUU)or. guBiraz ~Olll"f1.. yola ~l]~an pn.lj&. il~ h1yor va butUIl j'l'Ur"kiBbnd' drL nyni e Ide k:8.r§llallacnguu vc bir k . ~aD Sultnn ve Il,llker l!ogukta.I1 bu.ziilmii~lliler. Em e pi1~a ikidc bi ..ev Paia ko.hadllD fazln nli.ka. toplly&.::tLIYllca. de elrni be"g1rin lDoynuna flll.rUyoT eU' ... glna kani oluyordu. Vill Olla olq~arken 8.]cak vUC1.Idijnden Ma\ lit a}'1 Erdiin ba:§vekili T~vfik It-eliim onl1fl dedita dogru idi. s.a.nld 0),1'I1&.m yordu, P3..!')1I. V:'ll~ \'e bel~cliye rei£i ao14:101 , Tiirkista.nhlElT !JIlI.hsi mcn.fnat]p,r (Devaml. vaT I mlletes.mlI, psytya bir masih gibl baUltfi Kirdl.'lll'l nilfl vilny-ette "t"iyaret elrni1Wr. 'k:Iyorlaml. Lakin i§ yaprnak j!;!f1 sl· AYOl zamandli lngillt. ltoruloi08'1;1 lAll V€l ct'llbane olsn im.

E ve Pa~a
G ~Ildjj Amma
O/sa Mide

agltlara a kmc a G
Sinek Ufak fa ulandtrtr Derler

....

--

,

18 ikinrilkinun 1922 de En .... paer tJ8. Ruslara kal'"§"!il.k defa orarnk res· men mileadel~ye gil·iliJti. Hs.:nrlLklarl tamam o1m.u§tn. §an Sult:.an.m yanmda 'bu1W1Uyorou, Ay· nea yerlilerdll'llI b.lr~k kabi1e riBle:ri. olnn moUal.ar dB. vardl. mn"'oCr
Paljanm. £PlIharebeye gi.di§i bakikateD goriile<:ek [JI31l:l:aT9. idi. Pa!iaDm a~ker]e:ri j.'I,Hli ~!Iyafetler. le euslcrnni~ler "e O("lluz.ranoda en g-iizel Rus fllinbJan oldugu haldc. meydru:!a t;lk1n1.§l!J.I'dLBurada'ki D":' k·etler de diger menllekeU rde til,· lun.nuyan bar fey de nrdl. B'u d.fI matra idi. Matta rlieyil'lce &.khml"UI. gelem alI1t3iJ yukan bit kilo ~u ahrn ~ir kllpbr. Hatbuki bu boynl1Za beIlaiyel'l UZlIll ve deriden bi.1I' su liIa'm idi. En: \fer pa.,a dEl m.1ltrn. yerme boyJe 'd:Jlr py almaya mecbur ()Irnu~tu. Arka..~mda filintasl dn bulunuyor du.E!bisesi ~ayet basit olup iisliinIle Hora bir Iculrk VO.rol. Asllel'ler he-psi wmn boylu ve l-!Rbad B.}'l Upli ad aUlla:rdo. Esm~l", ka.ra k~ll, kara gi:izhl. Tiirk rrkll1ln Eu!'I gU7.d (!"r-k~kler1 dI..;' nece-ll k~dll.l" ve ya.kllJlJdl jailer. Het'giller yiizlii ve dOfl.tca kOflu~\.1l"kel"l en aml.m.i ve !,::ok temiz kalblli, ya.r· dum seven i.nsan jdiler. BunJan goren bi.r bElTb eri dcgil, h~ oldu'I"DIle-gi. ile iist'l1"miiyeniau!all b 'o1dukJal'uu amarlard1. Ffi~:e.t artlJ~ o~ rut. esarrlli!: ta hEILn."lmi.iJI jj Iim~madJ~ iCm. he,si birer arehm olmUI}-

.

RADYO
I

';~AMBA

11/1/939

12,80 TUrk mi.l:::igi _ (pl) lS.SORt, Ajan!l haberlerl. ViI! lrIeleor A[lkarall!:l.HI.U. Mib:.ik (R.iya'lldi cl1mhur bando 1.11, ,at:, Thsa'fl Kl.in-

"erl.
1Sousa) .
dt5:feJ)

.Mo.r, -

Cldd~te1'}

(J.

P.

2 ~ Vale-us
.

patiDeureo

(Val-

S - &rbiye do SeYllin uvtlTUlrU (Ro~il1{). 11~ 1I1eltHii (G .. Bizet). 6Off ·~bahyana (J. Offen Ibsh) U!.30 'l'tirk m1bigi yurd 1'18\,'11.lfllT} ve balk tUr'kll1erl, 1 - 2 - 3 _ : Oyu,n 'tlavallm Sadi Ya"(!r' Atamnll.

4 - Balk turkOsti - A liv@riin bagl.amRml. iii Hnlk tilrku:ilil - Er ~etenI~r sere-nler'. I) Balk li.ltki.i!lu

-!:kj ksl.rpuz
J8jjlbiH nEi
Blilbtlle

7 ,_ Hslli tt'il·kii.Biil gczers.iL'l cukur crvarla.
E! -

m

kurdum

Halk Ul.rkilsLi tu.z;a~l.

• 9' - Tiil"1(u - Ay doidu 'bahp<lJp dlml. 1 Ill'Ttirkti Gm,en bahce linde. l! - Tlirldi ~ Gevenlik YIi!I)u.· 12 - Ti.ilL"ldi - 8illemd@ hi:!:' tiltll~lDU'i yU:Il'll'lll;! G~a.k ohla:l'dl. Okuyanlar:

1anh.
IDagda gezel.'"keo gU:rleyen seslen IIa!dkaten insEl.nlan korkutFlcak kadar klllv\,'etli idi Enver flrujamtJ bulullld'llgu yeT dRibk idi, Hcdefi Du. epeye do&ru gimyon:lu. Yol utra.itt ohm dag~aa ge~erkell ilk defn ola.rak ukeri biT' Va:z1)'1II1: PlI· D:11Illb. gijn 9..&k~t'er gidiyo[', Keu0 diJl] (h~ Y~.lIl1nd3.kilJ.damlorla dagn'l yan Yl)lunde.n a1iagl inij-'ordu. BlJ.l"'&clfl gi_izel a€a~1anl'l s;:OI;ledl.

Mll-z.eyyen
]a.J'.

Se-n,;::J.I:'1

Mustafa

Cai-

HU5

Sa-at.

AjOI1H

habel"lell'i,

meteolQ1Qji 'l;'e zir:JIat 'botlJa ~ (~yat) 19,25 konu rna. 19.40 Turk m(i:l.igl ~ inee flZ fa!lh- $~ddi Ara-

ban.

... · ,,·e iii I -arl I SF: T ali2lul K. al'akbl~, Hakkl Derman, E'~rcf "Klldri, Rasangiir, Hamd[ Tokay, jBa~ ri 'Oflec, 20.30 l\Hlzik (ra.dyo ol'k\;strB!lJ} Ok uran .. 1 - 11 Sil(iiO! Bru ebine Hit:' (Ro5"1ini). 2- uvi:r-

ji J'olda En"Eu:'pa~!l holdkate'n ~ok §ellw. Ciinkii :De lbrahim bey-in millIa:sebd1i inU, nt! de !til ""e bu gil i de~kodu varn .. lljte nibayet mUrndma ermi., VII! ha.rb yolu.na dli"rtlU~tIiI.. - AIIker bllrbde gerl!k .. diyomll. Oturm.ak b:lze yaklfJIUL]/O .., Oglt"!(0 kadar bOyh1ce ykirLldiiler. 1ler-lediJel". Dglf: Wllli idi. Yollllfl a- gumda biiylik bir lla)'lDa..k b~lD' da oturmuIJlar. yemek yiyorTardl. Sabahbmberi Qldllk~ gilzeI gide:n ,b.nVR~'a'\'q yav~ bu1utlaIlMl§tl. A. 1:1 blr ~guk ~iyol'dJu.

f;,ef: Pl'aetori~s,
St'"!lfoni - Fa mino:r - 11pa~lIjoll (I lo dn) Adagio ~ Allflgr'o r:li Molto -MQnuet - Tl"'i{l _ Ffmd pnsto. 21.S;'lILt, esh.a.rn ta.b.".jHit, kaIll biyo - J'lllkut b()T8lll!1 (fiyat} 2.1.1.5 M~ztk (rlldyo orkel!t)'8~] de-vam)

mevl'lim~Tli.JI yl!klll~m!l~l IjIUbeSl 113- 1~nj lCFEI tieyet[ riyasetlni Bkn,ll1 kcte: ger.milj bulunuj ir. Turtzrn Hlrnnum Ya tt!\oTcln elti~i Tokyo. rneselesi bOra una ge len malf1rml ~ naz arnn dan gell.m habrulerleYll. ~tmil} kuyubit Ba.kirkoyU.Ild! ntm": bu W1e tstanburn. goh:cck seyy Ll f e yeni ba~vekil vu.if' ine b.t ]H. .. eumuz ya.nyo r : hel eneden fuln. elueakur. mrsur, 17 -12 - 938 tar'ihli 221 Na.lu YeScnenin ilk seyy.ah vapUrUill.ill Prens X'otioya l ablne inin i W Saba.h ~lU.cte"_liDde BD..kJ.rkiiy\m bu aym aonlarinda gelmcsi ve kin· UiaRlrUl Tl)kyu lil,)'u I rn ahafiltnce Tn~ iakele civarurda J..r i lahi Ide dag! lJyeUi milttarda :!Iey)':J..h gelintlll:'H muht~lif fi.ebepler gfist.erilme'ktenlk ma.b:ille haklundaki §i:k!i.Jidin1 hcklenmcktedrr. Ondan senru ~ub1t· dir. iiz.erlile rnahallernlal te r i£ vt'J amrho 12 sirH:le cl bir v!lJlur r;t!J~f'ckLi" t - JUllon}.!i.(l1l e fi k~lvlI'eti teslarrn hldkik nuyt I rnldl.liunu , eo!'::;).- G("'leccH: seyahlnra tahr i.e odilecl.l. kll eur'n ordu v ig' ran ah gln fE>Cilfll in i y akmde n gortlp II.lilka. t~.rcilmat:Jl{Jl'jln II8.tclen haz.rlam flrka,ldrJ daha eneriik oil' gQ'Il<!T(>rI,l( V(·l.crinpr rl III gn rll'l;lve alaI, J".r urist aeentcl rine f:O • kabineni n vLcudu I'ltl. misse de urnr sahibler l uk 1 kirderilml tiro Mevcut terei.im:m::!t' lhh=tm Len I ati kalo.\llWk rt glb' UV'. II E:L' Uyllc l~iHl g Imciligl talduxl Y_' 2 - Ylne lIYllt !:lira ~ kasden - nrabaJ81"11'11snlmgrn :J.g - ruden t cum D alma ...aku r, yabanm devletl re kar 1 ('ok ne ya:y.a ger.Hcbih.:c'r-k bir yl rine kcduhn ,:,idd li h r k t deTuriam btirosunun ha%lr1nltua yal' k evlerintize 'roo.stc Ct"lip cpk bir !';ijill.8~tin takll/ 1, (Istanbul btr g-Undc rlf'!;Sllge:iol1llr j gitmcmi7.~ LIE:;engel nl makwn c.ekinIl Mil1iY(;!~~i v~ rlaha fl.'" mfJf!i!!lmH QOK prntik seyahnt jll"Og;nll'nmlyorllm,r, rit N·rt l nle. fa~t. t !.Ie\ 1 t la runn luglli:u.e 11u!:t'i ala f'!1'l.UI d Fl !:I1lNltekim: :\ - 1 - P;,i9 rUr~anu aa- Sllm:U3l tamamlanmi lerd ...n rntl lh em 01 rak to ur. Bunlnr derat 20 d llyn] aokaktlm evime glt· hill 1n il12: twist 1.Dliter biT siya i re[imln kua IItel (?riDe Sl!: 'J mcld~ iken bir t rOrl P.iLmUr deryaT1Jl'lHL81n8. %nllll lif I uklnolunat'aktlr. Buml:m sallra ruuhteIS) alan ve ahl 'lar tarnl d"Qha BZ f,;.11.- )if Ii anlo.t i.lz.el"ine de hawlaeak 01.,•• nTii (j;:,termek i temek -e w rnur olmEUllHd:an vc fu..kat bun1d~ dirler. btl fir grnmbr imdiye kada.. aolhllYVa.n glillrelc.i oldllgu h8ld~ oCR. aurulnmlyan bil"' bo:;lugu ni!;b-ct.e'ol l~te bll gibi umillerin lemri almum gtimWmck1.en ise ablrlar ODU bli!.fi edecclrtil"". hlldll kaliln Prefll!l Konoye'nitl i tinil tcrcih eden bir poli!::l nJemul"U iip fa lnltl da tabii oldll.l(1.l l1leycl!L11I"' l~a:r:jIlWjllm. FecalLti ve '!;lirkinligi ay" ~]ka; Den go.sOOrdim, bak venli. Cfu1lrij Fa kat impa.r.'\tol"'" eski kabi II-e~.elJdi:sl de be.nim gi.hi j(l'IranhktFl adeki he, lla.:tlfln iBtih~ml kabul da. v:aJiyi zlynret etmi~lLr. yaflJ:u b~!'lacak {lalla a:r.: ;amu.rlu bi I .Enteresan etrncrnj~tir. BUJllaf "SIr ~i1e. h~riye .. anyorou. d=lvasl dye, Inlrbiye. bflhrhe, dBy... 't:o s edi~imiz, e~asc-ll mLmtazam hil tF!l·hiyc. t1a:llT].lmdu. Bl.I ·a2.iyeti n yolu olml}'an ve deniz sllhiIi bu ma- Bir k:opegin atJaYfl~ i'ecegi duv!r de impruntQ1'llTI yine eski "lya l·tbalJenilll hem ha!{1,T!ln gUbrel rinden i~ln lI"a.h I 'nde Ir~~if yapll~t:I.\c 1 te dOVamlfJ lehine olo:i!:u ve :"cn1 ,,'e 1Hi!J1.n ,,8.llJyrundan yaz1n tazundl'ln Asliye 2 inci c.eza mahk~me!; hia. .b'w htleilip~ ... HB'11: h kurt.llnlma.81 i~in 3o:!ii 6ec;~n ahll·L".. (Hi:] 6ntcC'Il3an bir d:avaya. bRk- kabinenin e1'lkisiltin s.iya etini takip edec~g:i neticcsi I;Lkru. Bu fik l]Ii1~tlr: J!1 kJiau.lnlil9f1l1i 939 tn~hiTldC!Jl iti- nlll kapatllmm;aru ve arahalann~· b~1J birinci ekmek g lUol.llJ~ 20 Pol- diden sokELk ortH~lnffa bn·nkllmlyap. e..;ki Ol.'takoji ;w-Uunnda otUl"a'1 Per ri teyi~ edM ibir ):liidi~lI!'d 1'"ak YOldllfli uzak bil' meydan<l lion, ko"ttlokareJ i :m inde uki biT hanka I'a, ikillei ekmetlo 9' I!uru~, fU':1llceliL ba~\'eki]in yefli kalJln~v rlllrtfo~r1· 'ou~uk kllrui;itur. m;UIU."IDlll tellilinini dliJ;icrli k3ymamLirli.iri.LnuH ki.i., kii onu.nden ge~ersil7, nAZll' Qlara.k R"irme;·j ka1}ul k::l!mJfi'i12dan tekral" diliyorum. ken Terrnos lsm.inde hir coruglJ etmesldir. Ka.bzimaUar haMen ~ik3.yet __ • bu ko~k:tt'kj bliy'lk bir kL.pek 1.'31rllir:ml.H1'l3 kabine 'il'le muhnfa ediyor ml~11r. za kir par:tinin ve yine Hb~r I pat' Villi ve bclediy~ reisini nun kahn Cue J tJu I ll'mac.hm soma :umallar ziyal"et etrn.i.!jterdiT. Ziyuret tiniTl 1irluletinfn de girm "Ii bu '& ha!!.tll];lnJ"m~ ""'e iyile~inc~ de ail~si esnas.wdB kabzun~lJar vaHye hru· ni icrB. he}'II!Unil'l dahl!. %iyade hIt kOl}k ~ahibinl k6pegini :lerLed bl den !}ikayr::tlel'de I::illlwrml.l!ilard If, mill! iWhad knbille:'line do~ru til!Ip'':k .. 0\] rakt~~UldR.11 dOlrt~'l dnl'!I. etmL!l- .Va.ll yapdan ~ik::'yaUcr tnlmkklJk lTIOLyilliI'lttl~iTli r1:i tcrl1u~kttldir, VB Zi~'utEllnkEl,st iplik bl.lhrafH j'Litlr'. I dtigi takdin3e deFha:l oniine ge~L. ztrn-OritlJ. Yllrlfau blJ Ll.:i .lapon :!!iya!li m hn!i linTn Ilk ~ikay~tlfr .. ifl OllUr.e pQrkorrwkarel tl i.i'l'1:1ru hluha ke[eeegini vadetmil;ilir. dll,,"ullcelerim: olduk~a muha1imr. gec;mek iizere ban kiillin <.10kUl'ruu;l1I'1Ilitd;jJ : Belediyeye otoJ:,lJs ntmak i~in lara bu hu:sust,.a yardJm etmesi 'c Prem Kono!>·el'lin yilJe icfa - Ter:mo~ll l:'ilrfLn kopek; benim m" rr c1.a1tlal' mevkiinde yer al nlnrm nra!1I1u ka.t'ar vermh;;tll'. BUllU.n I~m el>nafrr hd:nalllm degi di. Cilnktl benim Belediye !liehir dahmllneki otobulumna;;n b{i),,[ik bir itidal ve led ~it-c!iyct etmiii oldugll m Ita"\Tfl.S!lItia", kiJpeKim rfih k dl'!l::Lrlan a~amnz. bUB setvislerilili i:jlelme"k: ijozere ra~· bit· i1mili nlarak k ndisini Il'()st~f"ortadan kaldJ.rIDrilk i.1z.er-e Siimer- Halbllkj I:;o~ugll J-.ll"mak iC;!1Il kopeHyde gf')~mi'1t.i. $imdlhk bu .ie i~i'l 'IlIaz.;lbmJk: fabrika~al'I'I1d;'Jn nleb:z.ul m;k~ girl dn'ardaii n.tl8 rn.'l.,~1 JiiZln'l K - mektedi1" . Yeni kabiuede 5004100 lira.hk hil" I:ahsisat h!i.Z.lrla:·:rl dikkatl cel'beden bir deg~~iklik tanhl j]lllik ceibedilerek muhitteki Ih..r" 1'I11!1tlr. Bill tahsi~aU8. garJJjl8.l' ve ~€ gen.e.nl 8ietsull'u'J1UL1 hari~b'i O!okumacljara",r~rilm e~ H: H. rada~tl . Dem~!joHr. laZJlll geLen (liger tesisat haztrla:nlj· nln'll§tlf. E:sn9la yapllacnk lo:lut-e,,'lUuhakerne l:"Ielicellinc1e bu ci • kalma.<:tdlf. Bu 7.!lt J'ap,onytuia tek ,[!aktir. Be led; yey€: atohiis satl1m1... PATti usulilniln kabulunu lsteD'l.ek .. bf!-nJ..ca: hilj bir komi.s},OIl al- hl't il;in k~~f ya.pllmai:1 yan1 mev~ i!,"il'l !::IiI:' c;ok firmlliar mi.1rs;('aat ...,t· z.ia.tta nb:l.hg dlV:ll'd.::m kopegin Stt3YIP t~ idi. mlyaeak ve haUa esnnfa b.ir ~It mi.!jtir. Beled:iye I'll muvaflk tekliIi atlIl1'arnaeaglnl!1 tl'"blli icin mana!N"etice olarak m .bbl1llt1n RO!Jte5 .....~- \....!. gOiiltJ;"Nt Btir. kabul, d cektl ... line gidilmt> i k~l"arla\itJrllml~ V6 h~rdigi vaziyct ve Ja-PlJn efk6T'lUTescir mmbka5Hida Adl~rikada\n . aJ 'pIer AZ:!h.lSH Sayan NigtJ.r S:lu'aeogloDIl rrmmiy sinilli h.vn Y@[lj k bineni.n "Oskihllar te'1Cir sahasmdllki he- • Alnel'ikamD tanmml~ yu"'''' mdb la!'in etmitlti!l'. bU!oTuk bir tebll.lnkle kaqllsnma.dlye]~T'I1d\lrn;unnal{ rnak~ilile bir !"~ firmalllrmdELII birisi Tic3l"et odasms. i1 hi~llini vecmekttdir. Umumi t~kocasJn~ hD~nna kll.rar \'e'rilmi~U. bun bu rnflr.lii~l\at ederelt kiilli\'eUi miktil:f\n.ll. !I'l&)'i11 PrOllls KOTloyellln siynseHni seddlll m§:!I.Sl 800 liraya miiteahhltalii dcris:i alm.at-c istedagil!i hiJcilirmi'l da.h~ :ziy~OIe !J.Bga dokl"ll k.o.y,:Ul:I,}C li:N ihale ol.lI.Iltm~tW'. Yar..lIlacak: til'. Bundan b~a Hindistand:l 1m. Vak'a.dI~D, yarum sa3:.t !-on"a devllm cd~cegi, fll.knt f"r;;Jizm resfd he:lieli.lll1 d1Hilurac~~ Clloi ora· lunan. ban [jrm:ahu' da l'llemlekeHhemel':l h"'p ..e mll'hkihn ediJdi farda~i ;;wkin maru:aI'ELYI da ruahl'mizden giiilyaiJ, zlrfilk e tuvalet OLin Adliyede hi' h&cli~ (11 .. iimine de girm.iy~cei"i merh2.in .. teE kapamli o]a.a::3.ktil'_ dedil'. malzem.e:si istiJ'el!"~k niimunelcr.i<JI7IIl!}tur: Tak~ m m ydant talllzim oillnuyol' Karl ko('~ da\'&lariyle .rne~gul Taksim helisl }'1kmldlktRn 8on;r'a te~lerdi1!'. Ali.kadar Hicca.r]ar b ... ohm 3 finci! Hu.kuk ffiabkemesi. orad'a yat1l.lacak 'yenilikl~r ruma.men nllmuneleri .l3.sg-arifiaUaril birl1ktco n Hastahanede t~!1bU edilmli!! Villi V~ billediy<: rei~1 Hind.i.stana gonrlermj§lerdil', 1Bil"!;ok ~i.ikrl ..e i mintie benil.,; 8 - '9 y(l"'~ I ~.I'I rmna 'CI1~ bir k!ldull ile kOc:a.!!l AtmR"Il mUesSl..!"-scleti "'1'" m"'ml"""C ,'tUl"afmdan knbl.l.l edlim:ir;:tir. Heli. '" '= .. "'d lHhr.eyilJill oavRla:rmg b8.kml~ Vi) 'mizJen kUfl1 k.aym lie-rme KliHiyerH Y1k,lihklal'l SC)l'IrH terlllo!; hl:LZ1'leHl Bahkh bUiabanest aleyh,i'1e :m.LIl-mkemE! karar idn k~lml,tll·. 19.ipari~ler l"ern'lj~lernir sedler.i iyi bir ~ekilde tez:yin edil('BI!;diJD :'2l'1yanl dikkBt bir ~tikriye mahkemedell ~Iktlkeek .... jkl hraita i1ci havllZ moydac Turk - Ameril.(an ticaret t!ll'l S () n ra kol'i rl ord a. k DCil5J1lL n 11. davaya b"Ik hvor nlil.gel:il'ile:cektlr. Bu. :havuzlarde fls. a'll'l'B~m"SI 2.t'rlne dogru yiJrti.mth~ \'e ba'lnp ZografYOil lL f<ii rnOdiirD DIkiy e d~ yapl1acak iIl\~ ll!;kivelct' Bu aYlIl 15 indel'1 itibaI"C'n meti~ ~ak'r!li ok: mitri biraflndan B. 12kh ha h[l. Dlilli baYn:Lmlarda renklendiriJecck. yet mevllcline gi:reJ.'ek 010.D TtirII-ABen de s~nin gibi kolum nesi mud,urii. Ba. k5.tibl irni d ler iI', meriitan ticEL.tet anl8.. m3!u ic;in tasgeTI~leri taklp gezt'ylm de gtir 1., va "'UneQ.o.rl ale'rhine Ji~llan ~Il;yaSIl hfLZllesi:nil'l ijsllh,de '.:[ ekler fiy,e oedilmekte oLw heso.plp:rm ml,- D~dikt n C'II1I"9 ktlfllrler !8YUMl1 u~- :m diku.l davayB. dlin Asli) e 2. indo yeti~ttdlecl!'k, onunde de bil" pa:rh tur, CPzu rnnhkeme$indl! bfLkllmL~Ut. orne I~i bi:r ka9 cUm:! karlar bitinl·ml2:ydana getil1l~c-ektir. Kala bl!Lhk bir halk onilnde bu mi!;l oTa~aktn'. ltldiB.}'!l K~L'e da"raCll"llrl a:mc.a.. IliilLretl~ tfth].Jr edilrul'sine tu.ham • til Teodori: blr mUddet evve' lb,-

Kar;ak Efya Bulundu

Dkuyucu nmlz ~or ki

Bu ene cok • Seyyah Gelec'ek
'fur-hlm

Japan
ve siyaseli
KCI"lloye'l'Iin rj)'ase~ UTldeki Japon kabinf' inln jsUraHtle J.lIpoIlYH.da bir kubiDe- bul1tal'lI bll,tndl~t,Mikadonutl

HENS

Bakirkcydek! ahirlar

~ scblla be lerl LY turizm

ik ziYRret

Valiyi

bir kopek

Ekmek

fiatlarl

ugu

A .:rliyede bt.hkir eden k.d:ln I

kaybola

biolerce lira I

-r~DE.N .iz,1..; ... " E.·· .: ERD .,
. ~. .,., .

,
,

askcrlerln hepsi kahn gi'yimno, 61dukhm ~~i'l, i~bi:r UI.h nfta.T1 IwrJru yoktu, EnYe[' pa.lll3.Yol-

Maamafih

m:rula San Sultan oldiJlgu ba.ld~ g&;.
III u,1a.rd.t.

lprini havaya iillluni§tI. lkial ,ae

iiIlliI-

San SuJtaD bn I!Uktitu bozdu:
- Bava bOyle giderae felli.ket.. aiyordu .. Fillhra.'kika (lyle idi. Dil Po.m~r eteklerillde
hQVIi.

hhden,bire

,sol I.lfI!R ha-

I

1] Kinunusini 1939 Ca.r~am:bii!i 4 - N.aooirnusik {gec@ mtizigO Son fJrtrnal!a.r yuziinuenETeg1j (Wedig) ]imflmnda karaya otlJlr n ve[pW'Ill.' 21.46 ~ollUl,m.a (nliza.b ~aB,tO. fln kurlarma ametiyeleriKa.radenll..:. Hiclri : 20 Z iii k ul 'e 1357 Rumi:; 29 Ilk Kh"D 1354 21t-- MtI'l.Jk (k.~.?iJk o:rk~st:ra). de tekrar kar.ayel fU·tl'l'lFi!'ll \1~lIiJIl1 - Raki!IiI:1l IIlJ1't:den :B13 allman- dan bir mLicl.ddi~i[l c;]urrrHa~tur, SOl: te. (E. Kllnnekoe) ha.ne ollililde tehlikeh surette kara2 - Gil hlYJlarmda (Karl I1u- ya otllT'Em Noatliil'lO~, T me). .II'1l1dnJe: va Galata vaprn],anDlJI kllr :3 - BagateUe - (,aJui) (GlIllt.W ta.rm.a i~ine f1rtmaYl mliteakip ha~. Lindner) . [:.In CIi'kht. I 4 - BJocehon.s 1 (,a.rap ilMI1 Bakos ",eHtine dans G. 1...) pm1 ClF'. Lehar, O. Lindi!mSln. 28.azlk '(!hati! p.u~lLlur _ AIq.m; li.oO - Valli : 18,l!) .5 - Prelild - Op. U - No. " (A, pO. 23.45.241. Son AjOTi9 hberImlik ~ :),39 Scriabine) T. Hartm~n tert. , --, I - C.s.uri!l operetindlm po,r!: - lori v,e ya~·ID.ki progr;a.m.

3

=

Pastora] d'ete (Honei"ger)

K.radenizde flT'tina

TAKVIM .-.T' -.
~T~'T+
-L+

..
I

.. "'rr~1AAlV

ketlo .knrlsmR. tHI" r['Ill 1J11 lIi'5ylemi se de dinleUilmemi, ~LlnUD ilzeri~ ne nemen c:ilrrnU u~~llutY1111hk:e .. l me ille mrlra('~d ederek hid! eyi te:!lbit et1.irmi~lir.

ml1~ eclemb en koc<l.; ~v'l1~l.ii.[l;i!1I~ hkll

llD.Sblhallhind" ijtml4t ' . Kendislnin YIiom:nd bu],ondurdug" bir Illmil:lgl 8~]Jdltl .z&ma.D 813 tngiJjp; IltUl JI, bir 116 TUl'k linl!'Il ,'e 60 kLl.ru~

l~lrH:1eD an eat

Sult.alllll1tme~ blrjJ"ll:t lu!h Crull. mnhk mosi dt!Th&l bu di.vl'ya bllk:~ ml~ Vii! (]I e.s.nELtia KlJridorda bllll.ll .. 1l.1I1I halkt.an b.irka.; ki-':llyi ,M.hjd ,0.Illrak

kaljl rubl~ para !flkillru)tlr.

Halbuki Dimitri: -btl !Ian .l.:l~ bi1Jlerce ~ill". para b1l1Ullml.!1. IZLl1l g!'ldil11'11 bUTlun 1!IutaHUtle. kl)?bolduiunu iddillJ 'liIIbnl,Ur.

I

dinlemi~tir. Hastahnl!l mftdlllril. y,e d[ie-r lIahkemc hak:.lll.r.ti "'Ilbit lor~ VB oIUfla.nla:r i!'le, Au(hglll l'e!'lmil lie hH..Id~m ~enf; k.BdllU 3 gdD mY bcy&t VI :hI 1m huzurun o~ nap'l6 m ~lrl1m etmi~tir, Sayan Siikriyc 2~O ku:r lit cia ~ddlg.m Vi! i~ndan fad .. btr,l!') madlglln be)Y,ft.]1 "'tml~len.Hr, I eeza: Ytr6 :l·kttr. Muhalurn16 "Bhit celbt ~i[J Kefal-ei r,t;,o,lterrligl takdiroi3 hrl:iMl blr l(i,8c.nktH". klll.mWtu.

II K.A.rffJlrnmAM 1~

I

I

...

NI ••

BAH

5a~.1 J

••
~ trfs., 10 (A..A 1 ~tyi

§U

••

·cisinde
ece
uvctet
etm02soinin 1L'11'1

B....t~r.f. I loci _yFa.mu:d.) leUeri bu kavga lr~lillak iste.f!1euH. kat ~irndl Frnnsn ile boy
iH!:mege
Cet'll.lT'et

Flrtlnadan Sonra
ederneyir:_ce
YOI',

(BqlaJ'...f • .I! :0,,1::1•• ,,'.da)

r

••

II
MtUl bpauy. Hukittnetim;ia limurnl AjaDl
Tayyare K.'Wak~lh:tJ bklunda

Ii
Yarlm V kt·nde Y'apdmall rr
i\icydJlna ,=Ikan BOll Tarvarc ' II jisl lrnnli 1I11.di;!ll~i, ~!:l1;e~eleorjn b.a~~

-§Ier
~...rmayele

kendi·

stne ya.niun arar gibi biltun ciWal-TQ:,Yl
:ihlihira kiln!
rJu hareket

g Meta a a vet edi-

22 bmrH.!lld'1l ffil.rieiye Ve\{ilw.. no gelen ved.llik AdIiye Vek!lletl!1ii tevdi olunmu.etu.r. Harie.iye Vekilctmdtm eenra i~-j\
adli cephc$il'li lz!l,h i~iD kUf1IIUye :-'3' len Adliye Veld1i Fikret Sllay bu Md..it::enin A.D..kUIl Ctimhu.nyet Mtirld'ei l1m.umiLi~ine

mat:lbu.ta t~""di eUitl B.SUIIII,KiIJI].1 '39 larihll ve i z"h mekhl.blolndal'l m.d. kcndil]l'Ie .IItfebuliin bl!yiLlllll lie iuhah lureH killt'iye:de tekzip me!;bu' riydinde kardl_g-m, I:IIII:Y::1J1] lI!!ylf!llf. 10.San.K~lEIutd939
dileOi
Vf:

baclan o~enilditine gtire tin bugibn ::i!,}tlatak olan i~lin1n devresinde p'!l'L..me.nloflW1 Wvlbinl3 arzed :egi lo..'Jbirler IDl"ya.nmdu inti a ai wlaha.l ilc Fransa b n'kEUn. oJtm stokuns yeniden f.:L}'m l takdir ve milli bereun Lal'll"'J1 e i!~ rnesin milt a.llik mllhim blr mali

bir menhi.i.kilme-

s.ali.hj)'~tt8i- m:li1ulfil.

ve yen:i rlisum

iT~ l:ijjt~ muvnzcnesinln temin l"tlll" Woi?sinin milll bOfClIJ1 tahviline ve Fransa bankast altm sLokllr'l:l rCl'liden kiyme] takdirine m i~:~t .n1:H '-

da g&f~rilen I\ikm _t i ni. de b1ITl.Z t~~ 11 ediyor gibl· dlr, i taJya cih» ru velveleye vererek
orluhl1:tFl bi:r harl.l tehhkesl varmis

bize meselenin baQlfi~riilHi ve patJnllf11.D

,,~/6/9.......

tarlhl

n de':

z~h-Rb1J'H IJYRlltfirtilg! zaman, intimal l1:i bdyiik devletlerln telili}a dli~ere.k derhal m iidahaleye kalkamk11111111imid etmist I Bvyl bir mud i haj~ oluncn, lx'k t:lbH oL rak, hi'l" pnzarhk, knr te,skH'L politi.ka.sl tn.kib edilecek ve Fransava clhnn sul hiinii , merleniyetin is.llkbatini kurtnnnnk ll,gllll~da fl:'(lnldirliklar tuvsiye olunacnku, Italya rln yalmz et rafa bIT gi.i!!da~1 rerrnck suyesinde knlayea bir t lUI!) n i Izi \ " 1I1('I1:.1fi elde ceku, Omid e-dllf'D elal': "CO mi.id, lIllIe'" LIkua gelmeyim:e. iiimdi bu tiir1ii llC!}-

inlikll1 ett1iinl ve meaelenln \I'&LI3f'J ellrmls] itJba.rile t'eS1I11 ~\'Tak sahtekil.l'ilg. SIl'!unu ite,kil c1tigini tetrarill: ettirdikten sonru iz::thab.na ~ijy-

]e

devam

~m bCf~n elm kl LHr, HlikUmet taraftarlariyle

muha-

_fall

11

~UlI

,....rur,

lIuhalf'fet

mevkiinde

bulunna

sol eeuah, ill liya.rlar Jcin tebijdiye ve 30 ik.indt£,~jr1 grercileti i~in on,
umuml istemek :S'Jretiyle hilku.m .... te h Iicuma hazn-lanmak L 3 o 1111 l)iIh a ~ IS in abala ait rslahat l'IIe<;clc-n doLn.)'Isile e-ok 'i'idd~tli D1iinaH:~a.hl:"

llfler. (lC1'ii'cmbe giwil ill !·.1i" I'i} a... 't divanmm lnt ih. bl munascbe: iylr " miltekabil kuvvetlerini ol~n~c:k f!'f'satrm bulacaklardir. He!' fIIC k~dfl"

buhmrnr Konig lakRbile m hur Ekrem Hamdi ismindCki ~alns 2 ve 3 tcu.rnm.: 1937 tarihinde Milli Miidnf,~:l, Vekili ile Harieiye mtiste~,anmn ir
lie rneakur

-

etti: Halen m Ulleket

anatrrru

vekaletlerin

res-

bu inti~af! her: tiirm si) asi m~LFlHdan ad \'C B. U~'I'riorrJun mebusnn
meclisi reistiginc )' nid 11 lntihl:ip cdilmesi rnuhakkuk i e rl mucadcts, komUni:1t Jaquel' Dudos llrafmdaa ~ga1 ci.lilmt'.kt _ ilIon ikin ~i l'I~isJi~

)"apllacng.

tine kuvnt \'of."rn'u~k \'e hn hu!'I'lIs!l. I kar;J1 nam~ ·Uerini ilt'ri ~urf'ce·kkr. mm~alHk I'Hr- kaBuD teloilif eyle-mf"k du, .Bu mtilHIS'ebli'tll:! raruka1 s.o:sy:-tniyetinde olduiunu beYIll1 lml"'kteliStll.TIl1 'r'C'rcli.klerj reylere husus,i'

edilm('ktedll'. olan mr.:..- hltihabl ('tnl fmcl;1 ccreylUl edec.:e~ alil, hlllrl'lmetin ueuz pun si}"aoo:- 'I'e m~f'kcz ile sag eennn D1'umn.ileyh"
tatll'l'1in

trt

Dlulii.mllt alma..kta

dir.

------~~-----~~----------Roma a Neier Ispanyacla GorriJ:(jiecek Dahili Harp 1"

~BIII..hl",afl 1 md ... vhd'!ll

bir

ehClllmiyet

alfe-dilrnektemr.

ml kigll \'1;:" mi.'ihUrlerifli taklit etmek 5Uf','tij Ie Kanll...ta'da bit" [ab~ikaya Ttirkiy .... Climhu:riyeti namn.a tayyare siparii etmistir. Btl sipar;"ji 91al1 fabrlka il)i Hal'idyemiz vasIl'.· aiylc teyjt t'tl1lek il:!hyerek 'l.'Urkive Harir.-iy sine bu gip.ari!;iin teyit ed~riyat ile ortnJ~l 1l1illletlerara:;:;1 bii" Lip edi1mctli~nl. 11 gl1stos 1137 ta· i]lmHf me,'cuLL ulduitu te.zini miidarib!! ''''llVaf1a sorrnlllllw'. Fal{at bu faa emtk ~rutet ke::lbetmi§tir. Ha.l- tel:;-rn.f H.ari.~iye. Vcki.letine degll, buki bu naktai U!tJ:;i nIl pek IhllaJ.'llkRanidye Pmtokol Ul'tlUm mildurli.i· I... kJlbll1 erlUC'1;: gi z,3.TIllohmamaz, gune Qekilmi~t:ir. Telgraf pfotokal Bir kcrc, btiyUk devleUerJe heradaitt'<li mUlUl'lanndan RuhL Bo.zb~r. biiti.in dhantn meltfaati ou i~tC' call lara.fmdan almmJ:t 'Ill;! k{lyc~ Fnrns.:: ile ~t:alya.Yl ba~ba!ja blnLkge<;idlmehiz.io Ekrem Koncge tcvrlj ma.ktamr. Ualynnl1'1 Ayrupa naulolunrmI.§tur. Ekrem Konig bu r~· nndu. ~1"b'l dog-rLl geni!11emesii Ak d~Hljze hikim olm:J..::Y. KlZlldelliz. ve ~rk.i .Afrikll sa!liJl,er.inde ~k kUTI"-1 vetlenme.si Alm!)nY<lt'lln za.ran.na h~r ill ki~a L.e~'.kil ~tme::"le die herhaLde A1mnnyaYl bir h be :irwege ke.decek kadu haT" i bir mE! _
j

aamim! k~rB-n oldllgunu lfade tiler, elti. Bu na 11 ka gf ise R1.lUUm olan nd Il dabil' blum vat lHll\~hH'nnzm da 'ice- s kiz rncrd Ti.J.rkull olLi hit en gun bile ge~mcdj. refl arinl 3pekubt"yoll rnevzuu yapmaktan kurtarrnak hilkilmptin bClr'-1 Dun uti :i.!,in hangi I!!I hada 01 en oldugunu ve htlkutrietin ~JoU iki tlugullu merak ettim. B &!hm de. Q,i'l~!:OI11110ktaYI aYl1i naeaasiyetf e dim. Oazeteter UZliH I]z!ldlY 11!!,D7.t'ttig-illi 'Ij,'f' kelldi.o;ifli bununla kikatin iierledigindeu mea'ulle, mllke!let' bildiginl hlldirdi, rin ~ffLnd It:lndau Vii! zavall: kur Basvekilin bu iOl:~.hBtl umuml banlnrtn Ilelerine .,Ur t]1) y rdun heyet<;e l.lL9Vib eluudu, i::eblE~yt\ niemlee _ginden bah ettiler, Vapur hay t \Terild i. kumpanyast In. hi ,i ill iI 3g 00 gu laTin dan m VLltlllra' Ekr!"m Kon'g kilDdir? Ilal'Q:'Iln n iki mi'tlini Cedar ha:-m c; dOl t gl.indenberi Ek:rem HanLIJldu~IJf'l'U 1\or'erti. Elb~ttl!l bu i,ler ill Konifin kim ClJdUgunll, eski \'1" hi~ olma::O:!i:1I ']..'1~men )'apl!ml~ olD. Son

1rca Iar,

TI1HZUlL

SfilUD1:l.l

eldu 'RrlUln ga:zct rru bu i~e tah la etHaluuki Eregli ODunde on

zIlman1ardaki

hayat.mL

ve eirr:·

(B'ui •• a!, , in .. ; !lJ'I"hdllll tfru IP'dl"ceti 7.!IIIIIHr1l:L H:M pLiJll1I~bricen Doktl., mll.ll~kAhH }"ol!llnna I d[l". S1nltli hu fIkd terketm@1eri ta betnH!kt !]ldugUfld[irL hir rlort1er h ki all. il.Du~ml'dloJ 'f'f: h "ktim@f~i-I lerin mtdd:l{ haUarmm IUI_hta -OnferRfI~\ toplanmo."lnl te:m.in enan mH~.be6i:nde kli. Anci btl d'~lIlemekh~iI endi~1! I:m ye ha!ll.a sele teikil i!'tmediti muhakkak~ Berlin P lonyanm bita..1 tJ:r. Almanya ibut:UfI t~krr..!!l" kaza.n~ lki meovzi, t l'I.fTUZlIn iki ci htl "la- nn~I8.f'd)r, da silk(it etmirur. JI,ill)b l bi - 1'f!fllgmdl\Il emi.., oldugulldl!m lta 1- dlg:. siyui Ve a.llkeri faik:iyete ragmci hafts i~inde d~melerj JaZJID yaySi dahl. ziYllile muza"eT'~t etme-I men SVUUl muhta<;:hr. Elde et i?H!i M.I. HIl dnl~ma.Drn iJeri h~Y' ketine ye karar verm.i;~til". lIitl~rin yen! tt'bli.key atac:-ak :5Llrette ~lr batiOO geol::ikmi~ oldu IHIIl gil1Jte:rmektedir, dll~G_'!'IC'~inin ~t.!ll}·!l.llIn FrnTl~ay3. (;irililYlcsi il!::ln ortada. Almanya hesah ['h::ldmll tAkdirinde 1ngiUenmin bi- hm.a Qok csasli ~t:beblt"r l1:tevtud 0[DtI.,oo.;lnm ilen h::uek ...Linin yeg-a taf'flf kFLi8cagma d fl.ir Lay Cbam -I mak ikbz:a eocleI'.. Cefllubi Fram.a, n8 mUhlm neticc:oi,. Mt"Il!ftbla!H:h istiknmetinde B(.IoJ·j.a,> m.aDCB,.i·,n t>e- be.r~.!i.in·d enbir ",nat koparmak Tunus .'e Clbuti me.selele-ri {hir Po· dui~1 !oIi'iy)el1nlekb·diI·. RUll;L lUll - m~ranyul..I 1'1 felin kemikl~t"ine bil':! nubona ni.it'uz ~trne.a.ir.llr. kalmuk oem ). Ge",en rt:t FP".allk.i~t1er taro. - kflbil _'\!many d bitaraf "'Up.led.ilm.i~tlr_ B\,I UcievklJJ-

grnfa. me\,hUffi bi.r i.simle ] gAil! toa. 1V37 tarih.i.nrie harid ....·
r1!Ji ~yi't

bunl'l1Jl'IlI ve p:;trmag~rl soktugu kirli ve !ll:ElT'linhk~leri tah kflot ile me~!1:"lI1019.1'1 arkad!lIo;r.bir Ekrcm Hamwllin hll)·ah. gUJi \'e igu'e'r\t; Caaliyeli hFlkkm03 c;ok pya.l1I di:kkat malilmat eldf." euni!}tir. Ek, ['emin Inz karde§i B::I,.yan Belkisi Ii bu!~n IIrkadaJlruza, Bayan Belkiol, dl" ... ro~i hakkmd:l k bal'..§1 stiz.ler

diye kadar

I:!akh,

t,t.e

I!l"e ~ltL~im

netieeh;:r:

AdnlTlak1lh "u bo~aJhc[ tr.:ltiba. h havi 'b1il1uomay. 11 biT Vl'l.[llJru,l, ~oyle bir t;:l1'1J1!fJ~ be .. da'kik~ it-int1~ pan,:alamp b Hn ve ka1ltan kti::-ldi dal~iHJfl. d[lg-illverece;: k, •
v3j!'11ll"llnU1

sev-I

J

d tiginj 'bildiren bi.rte~gntfl .. I['evap ""'erml~. a BlUllll.n iizf· tine taYYII.Ir'!l"I@r yo Is I;:lk~LH". 'fel,gnfl 1I.190.·.H.k e:1rr In Konige te di eden yuka.r.u::lll. isr.ru ge.~en llU.."ll 21 6 938 tarihlnde sorgu altma a ~ ve d.iTD1i1nUv Ekrem Ko.i gin :;ell'ik:i oloJugunu ~ -rat etmesi zt!rine. levkif oll.mm u§tur Y apl.la rI aT!li'hr:m.ad,tlJ Ell: rem Konigin AW\:a ~ ra Em..niy~t miidiirliigUnd~n aluim l;j

soylemi~ti~,.
Himal
:;;&yle an Ek.renl
\'C"

Bu !}:lyam djkI{!lt

'rna"

o:;L1rilk olua 51 ;l{,,1lE"Hklfillet hanftl me!l'ulleri el'nl"l tE!'l'Ibit edilm.i~ degildir.
l'

d

mlllitJ.w.tl.

a.l"kadWjn:tll>t\,

til tnta.ktadrr:

.!!iE!'mllhd

Iiamdii, c-s.ki :mUf;jiide.,. Hamdi pa~.a.wn (lg1I.1du:r. YI.1', klrlda el1i o.ra:SlDdadll'_ Kelldisi, hi" bir mcsleJ( ve'ya ihtislls sahibi d.:. gildir. Ballasl oldiiktel1 :!;Onrllo,eli 1~

den

OISt8li: b~grra bdlra. liu.ygulal'tIldFloIl halueden. bog-ulfln b~dbabUa.Tltl ailelerrTl& bol ke:-led~ll!rardml v ~dE'dell kurn'!)aura megil ta,;qnillat. henih z.a~
til HI ail~l@'rifl i~lemj maqlanm bilE' vermj~ deJtiJdir, V@ anla. dan bf'lki de bu :pa.raYI "t.azmillllt'· diye ,,'cI'lr'Lek emeli''1i tH~lI1'l.aktadH·. 1hz, ~irndilik, kump'liflv.anll1 II,el'i.

fkin.ci

ge~en miras~. lusa blr zamanda,
{ahelle,
j~1-!j, kadm
VI!

st-

oLan 18,'8) 937

ta rihll

~a9aporth\

01-1

n.

lan Ekrem l{(illik, dlger gazetTe jtl d . lazd'~ gibi, hir Almft.l1 kumandarutlrL "'~\'i'\rlik etm~~. KOrLik l&lulhl da kt'lldismi! 0 Zrlffiat"l takJ!m.lIilhr. tigt, Umu:mi harp lIonli'lIDIdruTI bo hT 3. - 0 zaman .vii kselt bil" v!l2.i ),lu:ak mi..ito.rekede "C daha sonra'lnfedt' bulumrn bit zatm E:kl~m J r:t bir (001-1 dolamb:!l~h '\.'e lekeli h1t'f'. l'iige Ttirki}'ooe saMe bir paBapo .. t giren EkrC'nl. H'amdi m.iz.a!C1 itlbari ,! :;:trcfetIi::III~kte alCluji'1l MLltalf_'bat ile reketl nne hJ:z ve-I'ITji,leTeil. L~riJ tapa. )'01 m~eJesiQi btribirine bnlt-' ... \'ererek VII! hakkmdakf lahkik.ah an'nI fifIlllTinde mohareb edl;'TI gay' sert, ha!;1in, aalr. dihril~~ii \'~ k ndisrne ilhbar ederek k' I'lrml~ bu Jru e lerr c nnbd. .livelte byacagl m"Ulea!llmda 1:1ll111I'1rn~d;;hO!tta ki.i:stah hi radamdIr. Erl u!a. taru:r. :\rLl~ oliPlill t rumy da'lri 1lull.dugu, IUD n kuvveller ara-olllldit ~ama 'I'esilelerlc- oDilne gelenj tokatJamak. 4 - Giimriik ~Glaresi Dczdindp.: ta.:n Z£'\'k almnktarltr, doi:ra irtib t min edilTT1i~I', Heyoglunda tIIIlysn gi:inuJltllerinin geri ,JmmB.7"'QJ: I SJII!!I rnllk.abil Gt.'neraJ FranJm'n\l1] 6. ~ y (, Ankara. rnliddeiumuDlililtinin me\'- bu)i.ik hir JSil'h:-onHl.da bir rum kSJhDun I.k,8fl11 ~rid. cephey 22 VHr~(H'; H~ (A. A.} _ ·'PI"!l.g'_ ZUu bahis t!J.narc~erln J'I'ijr'Idl!e~'t:' tum lo kath Tl'lI!:'1. buyiHr bi [' skllnd{! I ki~Ql'!'leh'el1k biT T1l~.aiede bulu 11- muha.ripJiil; h.kkmm 'kabul ediJmeGelip gelmed.ildt:-rl hukit1f1(h Ul.h~.,. I."Ilmutua". .:In ~ti l AjIlU~111~ bildirilil"IDl": makh. idL But U den Mol~eru!'ll I !'!ini i~te·nll!..8i ml.lb temeld!JI". , !tat icra et.mi~ old ugt, , !S:uk:i AfTiklldnkj tTl~lLZ v~ Dun :,mat ],~ t~ K.!l.rl"d~1H' .tdb Mur~re.kedcJ'l !:Ianra UUIIl.r.t gi. dti.,mn., n k~ama Kadar ~l1hamn :5 8'1,1 ~t~n dola.}'J. H'flrlciv~ tall' 1'1 B.ra..;;:il~ri an IIldaki tmd Lit- RuteI1~'8~LPHla kiiifl ~e",.jiu.~·de ~efli'!_1 den mU'f"'..t.b.h.n1!: l1eyetimiz 1llin SE"1"'L fyie temi~lemnli!siyl@ ugr8~llml~ _ 1& nil tahcilidi lie Ingili'Z - Italvan ri tar ...rlfuhut !le,,"kedilen bil' Kor ~ meDluru Ruhiden baJika kimsd('I·'.a I"'n 5exi!: k.ihlpte-n bihsi d Euem 1'. mevlmf buJl.Indugu. tical!'et :mi.IJbadelele.rI me eleleri- de patlar »[ rni.lilJ miifreziI!!'Ij PoJon~ LJID'lu~tur. FakaL bu nevideu ki ,·It AME1UKA. sllAH AMB'ORGUYU Hususlarl g y'ri vak.idi . datJiJ ohnak (h'.ere mun'ha 11"30'11 komolo~h' n ,ini l !j11Y:l1" k: -Clllmlave ga:rl'j, mesr i~l"'ri hither ahnm·' KALDJRlYO.R Mu ? Ekrem Ji:lu1igi.ll iadesi hnlolkl'lJtal)'a Ve III 'It re}i nTilkadal" e _ TlnI L1"ml~tl. LQz::L.nrl g'cjli.i.-il1memi:;;.tir.

bir harbin i'ini.lne ge~mlO:k ilj;tlyorl:1r'S."I bu hE'CillRU$OLECEK.., de(c vtHul olmii.lo! i~in en It C'stilTllle, en Rom : 10 (A, A.) - 'rHa\"~:-; Akdt'i Jolull hi~ i,je k:I1'l~m.l:makta TI ~n.hL'I. dll_'m8.nm ,"cTmi~ 0 !ill:!!: j~ml muhahirinden" : ih .. rd olncagul1 J~k kolayhkla ke.stehd!l. fl telifi edilmi~tiT'. tyi m!'lHimat alm ...kta olan rna-I tircbihrl~r. 1ta1Y9 RL"Ii;.ak A~rna.n:ra IfRANK~STLER N V[RDIKI.E'R1 hRiir Mus.solinin Charnbe-riaill ile gibl [}il\i kLP,'veUi bir yan:l.mloCl bulurMt.OMAT . :'lpac..aK'i mli1:'lk!lt e~nasmd4 Aksa sOzrlen fillL' gee- bllir. Alman.yailBn Lericl.a! 10 (A. A..) - Oiln nndf'llizde j~flkr~rl t min Chllel{ h;iJt mjjd~Jl IC-si ise c-iha 1 har'binin bap-hl~ak lTlel'1r~z ve c~nllb mlilt knlarmd fnuliyet oImuiftur_ B. lagultal;"lInIfI hakh 'Il1(italr.Oatlnln tem ~I clem kLix. P,tk.,t A.lrnan_l,'jj[ ka@r'j kap rl:Y.;l.TI l/r sis ~im aide hm·e- mill oedllme"j' ~~ru etine i';lHre-t ~- rH;inlAYI1lC. t ...va l,;Ii ciddi lIuTeUe I kete mini olm II!;tlll'. Utin iki ~ T- de-cegirli ue".::J.11 elmektec!irler. t\:I"dLi~iinme~e meebul·dilH'. Yalmz kade harek te devam edi1ebilmi~tif'. ni m hLlfil. Du~e'llin, Chamb~rll1lacaKma emin olal! ttaly<l. hi~bir .zn Bunl ,,1 II bin I;';~pha ne!l!l1 aq., in'e !l1gilt~f'el1 i n Fra!1'l8 ile tt,9. 1~'I' man F1"Iwsa ite OOl'T ijit:mege kaLk,iHuO:lmJh.. btl l.a\'!'IHsntlll. i;lulunmaJlJ;U:, m·tallk cia si,H. l.imanN< oTur, hih ediJdig-i Leridn·r.!ln ()nil, dig.eri olduilllT'la da ;~t!ret ,0J'IIiiI..".~-m C:alIjd l",\L('Do~ UI]denolIn~ • vl!!.XII.- fulll!!d~ hath- I 3lnn; zaruri dec'I!gi ve ttaly.&nul Fransa.ra dL.r. Bu hatta Ft'~lfIki~t!lI!r iteri 11,<'1I

rll~d n elde erl'iI:uj~ clan mu"afia klVet k tim.ahiyette degildir, Cuml1urlye~ilerTn kl;lybl"tmi~ oM lk!a-

"" ad inrl bu lu nata letlr,,, ROMADA NELER

Zalcn. bil) iik devh"tler

i'

24 8 93i taril'linde -y.ani me... 'hU'11 ~a.hlS i.Jnz.aBile cevab'i te1lrrruI t:;ekItikten alb giin sonraA\'rupaV.1 glttigi t.esbit olunmu!i!tur. Mu.m:.o.l1eyttin fia.m;ada aJdiugu a.nl~llllrak c,'rakl J<1ariciyeyc gtincl rilmek SIIr[!'tiyll>" iades] es;babma te'l;'~!-;5.ul 01111'.mll~tur, Adli tahlUlmtm bugi.il1i~la :sa"· I:w.sma gOf'~ l.Btanl:ml matbuaLrul..~a. inti:;:ar edm.: 1 - Hal~n me-bus clan b:l7l kimselerin 1:I!Ji~le aliikadar buIu:ldukbrl. 2' - Pos.ta muvezzilerirHlen b;,'

bilh:assa ],wmar~ :yiyip bi1i:nni!Jt.iT'. EJuoem Ham diye, mii.l~ I eke :senelerinde \'e daba ¥an I)lan on_.;ekiz: ai!I!:YE' y rr1 mm~ e'l,"I,rel, B~1'oglunLln gTzli i",)letilen ~rubir an cV'\'~1 YRpm.ll"<ITII i·· i~·oruz,Ye l!Jlflrhanelerif'lden tesadtii etmi.li (... bu hll~IIS~" a.lfl.kfld~t mab.mlaTm lanlar I:;okhlr, Balti, bir arahk bil' da nnzru'l dikkatini celbC'dj~,·o!-Z;, kuma! han e i!':lettigi de rivayet ed iI· MUt<AD ERTOl; lU mck e ise ric, bu ciheti e~~k ]h,bil olal'l1.anu~lIJ". Ye-ni hi- b"''Ipr r~ '01'u Yine, mi.ihtrt'ke-d~ Fr:LI1sa ~'I" Lonc1m; 10 CA, A.) -l'lizbtl;i1 1talya Ie-hine. ajanhk yapmllt old1:Percy'nin klll11.:JtndABI ~ ltlJl\l i'l.kl ill ,.In !'(i:rlenmekted.ir. Bu ~~iceo tr\o'"tmlleflLt[)rI~ If h av.~ '/1111111":.j'dl!-lik n' t.esbit etmek mUmkiln roIRm(J.re"';ae mt'rt~ub !o"lllc')n til vjllre .. i mi§sa rla. ot@denbe:ri bit ~ok g11:li Kl'oydon He BtLik~el ara"'l1Lctnkl \ e ka :wltk L lere ~ri.~tigi Dluhlllf. me afeyi ~Qa e 'I'"l'I!u!.ti '2~O il _~ilkakUr ra Ie 48 ojalrikoll.d b.te t:"-ek ye 11 Um.um· hpIpte ihtiya:t nom rJ·

bahsi g~ca telgJ' I fI E'krem !.;:oni"'e vennek sUTctil • .: va.zifei meJnuriyetini 8uiistimaj ~l.
yuk'H'lda

~ahsli1

bir AUTlYII t ;r.aret I"t: korll F h:l)n layyare ..i, l 'j • b

klnnl
t

tlr.

Percy-

den mfl rid:. 11 '\'011:;1;.1, 9 kj~irlcnibHrE't oh.l1 rnll:rcttebatlnl \'e hil ton Ri:1r ilgl fI d 8. Ii11:-Ita p a koetl(,1"1 t flTl-

nil _

kar~ll.:;;;;;;;;::=====::::::====:::::;;;;;;;;:========= Ru m·an ya db" ..r al

makta idi" fe1kirekur

Bu

~,;n1" ~l'Irlll

ruk, I..Hmrlll.l1 e\'1I;:t' "<Wen
0 .D.m n H\

Leh

Konsolo. s_-_

yukUn aSl"Ildl(, FakHt me~3fe ~3 dakflt'llcJ

f\i

k ledllnd

i-

han_es_' ,.

'an,d·

r

dJ.
L

'fak ha"';1,d~ i ..
.Herlin· 10 (A,

fe'

[.1

i

iile Ital!,a muahe.de
Dnily ,pjihm

A.' -

rip

e~mV()r Alman,.

LLI"aMndn gizli

hi..- n'l'k:;'ri

LLkt~dJd~gil]e dair d~ll!. - lEx-pres ta.r~tUldll.l] l1~re.1'l,;a,l;!er tt'k:.z.ib ~dijmekl~dir.

0 CA. A,) - ""m- den meseleler de milz;u.ke1"(l edileEiiJtli~e-den nBlb@lrci,LI' ,edil'n j~1}1 b lOBUlI aldlnil:nUlnJ teUdke c ktil', S.1t.lIi.biy tlor milh>J,fi~i 1.1 _ ilarma k~lm!lJl~:lm fiii.ltlalu:de d _[ III ur Irom.ite ",J,1o.run(:iI "l~an. .. gilterllo ile Italy!!. nr~~lnda brr U. mek illil illem~ ...~ lm hl-ior~kelini ".. OutllhariyeHne ail !ilabl.tl'l' U:l; _ taret ltiJMl aktetli1ecdani tahmjr.l lzak tmek j"in m.a'(~'t'Lindelci k LII,.- ~ riDe Iomba:r O'l'1Qn General Franko. eh'llek~dlirlel'. Veliln hi"lHeil'" miHealilk i~h~l'l;;, I rt Ie 1nde oldl1gu i~ilJ, bitar.lfJlk me~gul olduYullL.I si.j, lemi~t;". .... (,Eloye-sine mohBJif OJdll~.. tice- «;ek V'eMac""ri"ilr naslfida Hoidicrc! PolQI!Y IUn P:rSR' m illaba tgll.zu. !line 'JlIl'Dlaktad,r. Blld:J.pe~te, HI fA. A.) - 1Ia- 1'1 Qeko, 1m' k~'J' Imrici \.... n~1'...ar1J c;'!.ri.'!!Uf) l1ilkilmeti Pr ~daki mal!Ilezdiude J-.lldi '1eyi p-rote~t() I:'dl"re k Yeni Fr nm h"'rpl~rnif ri 1ahatgilzarlnl ::t.hCAf toPC.ukJ;.I.tLmnl ~ekO!l:lovtlkyoli hllkClrncLinin '" mHI Pa I) (A, A.) ~ Inlr.f.ini'lit.amllmiyetil1irl jltlilli dO]IIYI!'Ii.l'11! hllill [{IH'IUJlhu' !II I MJ.;;unH~tinin I'Ullt I's.zetuf yaZl!l"o.r:· (,fr"ko:!lov'l k hiJ.kumetjlll1~rl lsr[lrlu l.an:iye verm(' ]oI'd-ini hIe-I.! etmi~t il'. BShriy·f.l. IH:LZln 11. f'al'rq)in 'hf Larziye i'1t,'meie mcm'IJr dmietir, I ]'IH.!lll&tu,IJdiZllI' htJ It ilku ml:!tlerd l.l n bu fl.J1f1 17 Inde go bin ~j)n!uk !'iHfll~n m~~!ln hlllun41l Mfleori ... _ YJl!rll1. l.Iiri t~ r dill rr!'t Il 1a l'Zjy ~ \'echelietl ztrhh m ..n d[!ni:l:e indirilmerilerl':.'k ell I a JlLlnLil1 kif, :,--rlt'lii _ ~'inlll Pn, I~i i Welt t~in an~ak i mer sfmine b~kanhk edeCr!k _ iemi, eC"iilu il." \l~ eh',i~tir. !Jfln hildilleJcr hall'dildikten om's 'tir. !\.f[J akiben ylli SJnlftU CI _ fll'.uJn PaTi teki memullar • ..a2.ir~~tn{, d '\'am edecektir.
mtlTlceau

Vatlngto:n~

I

r

<laid

le§ebbiJlsiin

intam

bQWenm.e!~-

1".11 '"'"

te<iir,

Celdig-il'lde $erilci clirmti il.;, beraber ffiankt"!Dley(> tCl'di !ild.ilecek-

Ekr~m

H'lmdi,

Oil

dtirl !':E'fle kfl'

dar
On

evvel

Ur, h,tanbul

matbUllll

bu

me:!!!c]", ~t-

ii~ seliC cvvel bi r

tafLndDJl,d ~nn JlI2'!jriyatl u1.'enfle ('k lnhkikatlJll t<:lmiJdne \'e ilJbar edilL-n hlJ!!lu~L1.rlJ'l tC'I:sikin b I nnu!:1tu' I Adilye \l"(Okilinil'l bu iZj;jh~llm IDLI. tea.kip bit' c;"ok ha lipler so%:~ofledIkten ~0n.r;D Ba~\'ekilC'>jiil Bal'llr tek, tor kHf'Stiy~ gelerdr AdH],e ~'I! HfItf(:i;'e Vekillcril1in va r~jlderi jzanat;,r nazar:lJ1
IUDan

m!JI!jI, !ll.lill,

c"..lemni.lj]l, ilk k l'UIIlndan, Cu:z; ~OCUI~ ,0I· Mcnkil konlltlllJilj·ru_r. Bir,

ehmet'A·· kr.re'. r Cala nlara evap
1I·.6
. ,! ..

""""

miidde't sonra JW.IISJnlD tizenoe Y"niden e'l'lenm,,·:-;.i, ilk hi1lrJAlm ~fDk mii
t~if etrnis, kl'ldm, hI.! tee'3~tird!."'n ne ya.pa(,H~m bilmez bi h;:tl mi'J \, ... balkonrlafi dH~n~k {ilml.i~. tUr. nunc.i ka;n.smdan da bi.r crkeloi c;'%1 U;-U,l lJlmu~lur. ~imdl on iki .' I ~ ~II'I.CI!l.o1 n bu !"C'lcuglill adl da Han\d. CBJI'du", Ekrem hnml1i ~n~uJ.dB ,nA. f'O~~ djj~kundll"', Uti ffi"'ne I!'\.... ~l Pa ri!iL" giden \'~ · bir d'!l!a di1Tlmeyen Ekl"em Ham.(li, • gldme y kadar, Galatatc:arayda,l., tiklaJ c'lod c.:lnd hir ap;lrtlmanrl~ oturmaht j Ji. GittilrtP'Iil I.lir n1 [jddl2't
,sun

M

Tl!iq
1Il"l1

IllZl!<te,Imdl!!

flUIdS]

le,.hfndie

,~in

Ml!!hm~ Akif 1IiYIU:Jlmn ,..zlbr Tiirle

Ire-n\iri-' ve= mWt~yvr:lI"fll!'ri .1'."1.0d. Ihiiyiikbilli" ~nfi ,I uYllnmd'l. infial netic!I!IILnde' kendil ..ine ce.... ofl1!lllok iiil:eE'~ bUr lIIoh ~ak meldublar 'll'iI!!' mJ:loklll,el~l' 1Il1dill:, Her I!:!h-i yliilu.ek 'lie IoVD'letl. giirut mlll1!uiu oilln IHIIyaZIIAlf'dI bep&iini Iszeh!!J'e koymag_ lfiaddelen ilPk-n olmll.cll. "ir~r • m d nbu ~nUI..I!l'aki ill:e.JllEek mee!ulIriy!:tinde nu:. ne,riyah
I

filii h.h

bUoI::'lin l1i.Lkul"llel eHnc.le b'~de !.lUI? I- Li.z""I·il1dl? run] 01[[11;801 ..
'I.e

zlr.hh"'J tezglol.h.

kouLlla_

lakbr.

...

A~~rika
yett.ar

bi.r ki1ynuktan '" rilen rnaiWnala tliN, B. RVIlzeveU mdU m.~:~ raJ' hakif.llIri.n H:ongreyc gondere~cda Eaatoaat tezg4blllnndru:l ,,, rneBl\jda yen:i ukeri tt'Lyynretar Ii lndir.l! mlatlr. DeBtr10yer 16110 I lrulasrlr;,in 360 mllyon dotal' \'1' b",htanJuk YO ,T pueluk toplan1n.n bat. rlyeye ut 90 tayy.oTe Il'IljaSI kin rnu.bteUl' h n, I:.QpJarJlo'Jt rnl!ceh40 .milyon ollir tahlrls t lsliyeL:mdn., 1Q (A.A.) - Ur) ,unfl.l:HIllD yc.o.i bir destroyer dUn Wlg!J l

Yeai Mr l.IlJgiliz harp gemnu

h._qmg'ton,

tayyare

_-

lleU[·t"I~·I·~ ,gorll takib

dl~lli.

til. de\'am edilegeT' ,l,'8.I'1I'1 Ie yeni bir- d,'-

te I diyallotr
yaplyll ....
;SalahiP.ui:ol; HI (A. A,) _ Alman Aj1tll,1 blldiri.l'or; 1r!ln hukul11Cli, ikl rtlNllieket ar~ In,du dirJomatik mUJitHIE'.IJeU~_

() (A,A. J -

Iii g xI'SC Qnun iizerind.e de. }'lirllmt'klr"l1 K{"ndil('rini mcl'!1..dl1"cek bir kU\T\·ltl 0101, 'bHrrn ti"'bari.i.z ettitrli_ Ve \'ak8.TlITI m mlckdtc kfik bud'lk

d.n.

r'CJ~Hkral"lm}"fllllna

gE'till.

k,,11..,. ..

Dlilrtir.

rin keailmc:;{1 r:lzeritle ~i!i OJ,jni 9 memll1'1!11"11lL D'l1,tLl'. Ortn e.1~i B, Se,,~n l'todi i- n~ h.actdi Z.Lt /Ida \'akulDln t'E,UtlI birind kiLtib nl "Itl",oll1 U oll'tla k (I- l'iJ rll11~ib ulJugullu, If S bUi ,ahl:!1 ZL I"~ bUt 11 'IlI~n1U1-h~I' bougiJn PI, _ giiJi bir' l~fri:h imkin btrakm.itdnl'1 rifo!t"n lIyrllacll. J... rd.J!-_ mlJierlmjsri c~lZllJIJ.J]dU'mamn k .. tg-t

salmi%! btl' q nlulu,)"lf' menfl at Sri. ikaiJe mllllu.m olall adnmlarII1 ,)lallbgl bir feuh:lt oldut;-u anllqlldlg " Parl~1..eki 1.,1_ III \!r;! b~Y[H~lmilel bir Ie \:Bk';l.h.k "it'~ed ~nilrbd(t_<.:iu,", d,tl{andl;{un si.i}'Jedj.

mi~.
h

IJri!-Jte (Iolwtmaga baiJl:tmll~tlj, tki I\y kadill" p~"\"el, *"nmizd'
1..'

Celea meklllhl .. "d'Ro i.z:nll.l' t:di·
~I!I'I

:ttm kil'-l ol:.!.!'!!ve ge~k kl'fldi, gcrek btl hn:!iLnI iS1" inl \. mak is~m j~Jml:;o:. gen~ VII!'{'vii bir1.otI.1'l.1'Un~ ... lr .

iiiluygullll_r,

mi.Hii I"e 'll'Art.rloni

duyguhl.l'lmu.. tHlUlm.i:yh, ,a:u'Hdur. ToW-II lItoen,l~iilllin Tih-k

u,ve

bayan, yine z ngin ail It"rrlcD bh'i.· De rn,~up ohm kocasile ber-ao I Parise gitm~, ltoc !iiI bura dtlrdUgD h Ide It I!{si di5nm@~, or;(S4l1....., Qcl l&yh,d'lIi)

m~""'er;'lerinill'l bu tecaY'lb: Ikilllrtilmda wijatol!Ttili eri h>llllI

i.

el.

IIUi

kBdl!l.F

tddil"

@dilM

azdfl". YENfSABAH

welll.AIA.

'ii

"~t
TEVF/K

-

1'931

Kara Ahmet Nasil Ciihan Sam piJonu Oldu?
KO'y1uye loprak
'Koy]il bil.'" m:Ulet1D I!'(I( IbIly1lt IstfhBol klliV\retidlr, 19i:kil blrlm gibi memJeket i~in yI1z:ci" yUz- b'lr hRkii· kati 1lllimlt ediyCl'l".
VEit

TUrik. No: 22

YAZAN;

PARS

Son
,.

KillyWnilnmim lc;in mi.i.tibet

n~tisllt. rnilll serbit rol
O~'llD.m3.S1

I~ln, milU Jstihsalde te:z.y.id edid hilt unsur' olabilme,aj iljin ED bUyi.ik is'lih a.J UllSlHU elan topraga sahip 00!albilfll '~i leap eder. f-liikmnetimil hu bih [Ik "9 mlihim d.llVIi~r~ en btiyUk mulJ ,i!a ,,-alarrnuz arem.a irthal etlUC'kle 1C,;01!: j'lCrinde 10ir hareketts b uh.llImll!fl.i.I r, Ciln.kii bu butun TUrk H:oylihly,· nlin en muhim de:rtl~r;nden birldi r, Dun bu !liltull]~l'dll ternns e igiroiz R;:umflin dertleri arnsmda Jstanbulo 15 ds.kikrt D1('safede elan binaenweyh Tilrkiyen.in en mike:[reh nahiyelerinden hir:i o1ma!i1 Ii· ZU"llgeleo Ra.m.i. koyiloi.ini iginde do, 800 bl.l1lelik a.I'IlZifl.iz koyhi bulundugu,n11 youll.k. Gi)zi.iwi.iziliJ i:inUndn bulunan bu ya.raya tJema~ oo.mce ve f_Qt bi.raz t:amik edinee bunun ko]a)''' hkla tetklki kabil olduCunu, gordiik.

Kara Ahmet Nihayet In $ap alar. Pol Ponsla Giiresecekti
Batun Paris Ba Heyecanlr Gore,i Seyre Hazsrlatuyordu
ButlJnPal."lB 1< ara Ahm~d ·Pnl Pons gure-fjini bekliyor, hntti bllt.Un diin:\o'c::L heyeeanln b~ gur"'~lerin seyrini tHI·db ediyonlLl. Pnris sohuhlarmda, cihan pehh"lIllh~Hl1n b en son gtil"~lfinin reklam Ian g-i'l1:lt'ri kamaljt1rlyor, duvarIiin.lrd:i IlilnlB.r'. halkr heye('anl.and •• irlyonlil. p7l.rlHk W fa.ntltzi, s.1yoh renkl: haslrli8.U bir Illllp,i-ta. Ara ~ sindn aynl renkta lou !,TH T'd If. ~,:!) Matii' veo yumll~!lik, Y&!IiI renkll ,-'e p&N.V8.na .e;,kHrH~e ttltlr
biT ~3pk!l.

:Elui - PoOl POI'I~ gureljoi mi.iDaz.aall bitmi~. ve cihan .ptlhli",'B.i"I.1JgI bu BUI"~t· Je muessiE bidiae lle nelicc]emniijli. Ml:1bte.rem tlaHnn lBTJH'1 uzcrine Po] p<)J1.aa di(jflYR !:Illffipiyomll.gu un\"111 \red1n1fl'mlij 0 l!l!.rihle Istaabuldan ~hrimize gelen Kacll. Ahmed ig,. mll'ldeki bir TUrk pehHvuda da gtire~ etmesi itl'lefl~ti. Halbll.ki gUr!l ki!idelennm hil40flna olarak ya.paca~ bu hareJ:t:f't: kar~ISlnda blzi butun d\inya. tenkid edecektt Biz-ce bi.iti.in kudreti blr me~buJ .. en ibaret ahli:n yabanci bit pebliva.. rn, dogn..dan dojruya. Pons gibl dUn .. ya ~amriy(lnu ile kal1JtlI!.Qtu3m.a~· dlk, Ma.amafih 0, atr aydnoberi yJl.pb· hanklnl!We g1ii.re"lefiie biiti.!n kudretlni biBfiiL isbM etmi!!, ve el.l::J~11 ~a:m:pi.yollu Pol P,(I1lS1a gfu-e~mek fir!!3i.tJm hak et.rrJi..1Jtir.

(2)

'"

..

!II

Pnl Pons

»

Kara Ahmedgi.il~iiFiniil.
5

saati

YElikln~Ll~i zaman,
dU~mpj'.

0.1On j';I'~

,<J.t;:;al'l yere

(1)

Siyah

saHlrn

ha~lnlan,

Binat Rami halkmdan birlniDi kordelasi sari \19 kirrmz) 'Ciz'!ill (4) fanedeb bir tQrb5D:. Xu bim o.nlattlgma gore, Rami eivaembiT bere, da To~ulardB. Im:'itlik namlle H.ILi. OOOCCCO~C·OOC.C·C·CC~C'.:c.~CC¢,::(::C::::;;:;:;C(XX:O::XX>o(:;C:::::C<>C<XX::O:~O:X:::C:C::OOOOOOCCCC~CoC;CCC:C:::O::::O::=:X;:::XXX;:c()C()O 1M 40~ dt:iniim.II:lk bir araai Bu .Ilnm fbriBt.~i Iiltt.ir. V,e e:mvali.
IIlru:lllf.ul:!i

Wrlkllliz

renginde

biT

varcbi'j ,,. .....
biTi~@

~iiI.ii'" .....

lI1Iet'l'l.du~dClId Ir'. !..
' 11

5.

illI.. Ill' I E V bilgileri :
ii~ •.•.••••••••
!I..'".~ •••

-

''O II!!!!!!!!!!. i 111 •• I,l/J'

==~~~~======~=
'l'raDzo>llu
.'jielll

l1hmun smvall .anetru.l:!:edel!'l ablllp ball!:a dfl.tttl1ma~iI zruul~diyoI'1l!; ku ekadar gli~ 'I:lir i~ ehnaaa gercktlr, Kijyliille:r kendilerina taksim edilecek bn araainin bcdelini InlisiUe 0demege hazrrdirlar, Bunu alak&darlarm nazarr dikkatine araederlz, TIUC.t

Yosun nasil imha edilir?
Damlarda ve $31011 aga40Janm!1 tlzerinde husule gelen yosurdan luiha etrnek ieln pe-k kolay bir .;;ate vardrr.: Bi kilo kadar SlilfaL d1Sfer fkibritiycU hadid) alma!!, Bunu sucia ertttikten sonra ~rjjule on nisbelinT
buluncflY!l

-

~ •••••.•••

eko'ite

lIigi

Sahte para suren koylii
Bu parahr" kendisia,e vell'elJl adaflildla d.ln )'ak,]~nrh!
Adamm (ar~H'a

kluhw ~u tI5"Q; et-

t;:jhak i~mlJldc bi~'mize gel£!Tek k:'lJ~nh 7 lirara'satm aldl21 hi'!" pa1to mu\c:~bilinde 2 tane hlp Ii liraltk vert..1iiini ve Kiwrli"intn y:l.kHJLln~hgml YR:llm'~t.k.

meli. IBIl mahlU1 ile 5u.1an.fll'l yosunlar kaTIlnl, kvrll!' 'l'e ni.hayet kaybohJt. Ag.u;lar ,'eo nebatl:n bu su· dan ziryan g1j,rm~z;, loiHU,ds i.stifarje, erle-rler.

Kestane e- mesi
Kestal1e !'zmesinden misafirletini2e ikram edebi1~ceiiniz pe'k ~,ik I1adide !}ekerlemelC!:t" yapl'l'l:ak mum· kundi.ir. M.l"'r;~HflJl ~iv"lcCe ~ablr iill Hyen 1m lie kerl~!VIi'h~rden b[r.l'lIl.~Il'I' tarif edr!.]im: Si.lda pi~mi!il kest3JlelerJ aYl].;Jamall, guzel,ce: elm Ii, il!f'ris.ine toz ~cke:r. birkao;; damla koo)'ak yahillt

bir 'Io'ui1'ete gel. mi~, Paris caddeleri ana baba gIiIrliJ OlflliJ~~, gilt :e yerl!ni,n (iiflhi biJilleort"'k' lnaanla dolmustu, l~eride YIl'I' bulannyanlar, ayaktf\ duranlar, bir i!Hlndl'llyeye iiC; ki!}i oturanlar ;yetrniyonnllij gibi, hir d@I gijlrill'Ej: yerlni.fi ODiJ:, blnleroe inils..ullo. doh.ayo.r, pohs]er tJalkl d.a.t;ltuuya, YQJian a.~m.lya ~aJII~uyor,hdU muv~ffak olawyordlJJ.. 'Biitun giseler kapllannl kapanns, deha eabahtan itibaren satnacak bil" tek "ki~llk yer kalmanu~b. Salonun i~ibir m.8..h:l}CLi andmyor, bu mUclhi, rnanzara merakhlari bi,i t:i.itUn heyccanlRt1dlnyordu, Klh;i.i:k gi1re.fJlel" o]up bitrni~, r;nr:;[ Luyilk giJre~,. c1han §am1J1yonlu.g-unun !liOn miisa baka.sma g-elmhrli, Bu rniisaiJ.RJ.i:ada. ga.lib g;e-Ie(!ek, 1000 • 1901 senc-!!i eihan pehli\'arn tmvamm alara.k, hem de biJ11erc 1;nilik sergi mi.ikMatlru kaza.nac!l.k.

t~

Dunyarun Postan sonra en amI! pebliv&nlanm, birer gece ara ile
YBnmij

olan Tilrk pehllvaru Kara Ahmed, son gUrei7ini birll.Z BOnn Pol Ponsla yapac.aK, bu gi1re!ll yenl~ §oilinceye kadar uZly.acaldlL ! Hakem ]rlb.';Zr'Q '.1al'Gbf s5zUnii 1.Iitirip, elindekl mcg!l.(ol'lU yen' irlriiril'lce, halk miidh~ blr vaveyla kl)pFl.rrUl~, yilz biflle-f'ce seyirdD!n j".a
£lSI:

A

-

Haydi Pol

POIlli~

U.

b"ak
fJiiilmj,til".

rnlldu~illmurnmg'tl

le.-;.lim

Diln '1 mcj l'iorgu hflkimiigine R tirilen t~'f3k, aglayarak bll i~te kendhinin hj~ biT k,abfthllti o]ma. dlgml 90Y'I:lrni~ "e'

- B~n 'J l"abzonIL~yum, Fakat lIursa)'& i, bulm,aga gitliro. Or!luJa: cevi", kiitLigu j~i S8Q'an Mu:!taf.'iU'IIn rAl'unds ~.ar,~tLm. N1haret mem l~. kenme gihni!!'k ii:l.~rQ ge~el'llefde ya.mndan aynldm1. 0 zaman ~niLIsbar}!!. 12 Wne fi ]l,'ahk verdi. 60 !ir::l benim YI!'\rmiyelerimdir. Ve ben b1.lnlarln kal[p oldugunu ka_ tiyen bilmiyordum 1.. Dem'i~til'"
BLI BUIHJn

rom ve g':lyet ince kl~'llml!} portakal kabugu §ekerlemesi ~Ia.ve ede· rck kanll!brmah, JElu hilum.roan ~Ir kahve ka~ltJ :rru.ktarl alal"ak '!;e"kirde:ii ~]l.Ilarllml!iPtatl! In.lr"u g-jyah criklere doldu.rm:al I, 191.1bamlHdart bir kah",e ka,!'Jlgl, :.la:rak @I i<;e.risinde ~'I]v.adanmah s{)nu~ 11m iki taraillla en,elden ,31. ylli1anHll§. hnlrl:alllml~ tI~an yarlm=Jar ya.nml}a:r i~ cevizle-ri yapl.§tlr· ma.lJ. Bu kestane hamu.cu lie ,,"ekir· dekl~l"i ~Ikarllnl~ blJrm.lllar da dul ulJrLlJu.rs.a pek nefis olu'r. HI.'I'rma i~eri~in'l:! ~ekird~i.i ye.ril1e i~ kabugu ayildsnfnl!il ve haIif.;e luza rtllmlil;\
Tarlf

tala

Bu, brrr;ok oolomuan olan gure:;;i gOl'mek, ~ell~lcrce dunya ~rLmpiY"l1lugullu mubafa::m, eden Pill Pons'u ,'e Qnun ~n t~hlikl'lL rakil:.i ~J:an Ti.irkli ~y;re-tmek tCi!r.I. kim bi· I il ka~ grIT) evvel I!IOIl gUIX.!." it;in !'c:' r hl tmuiilardl. Salonda herkesil'l yi.izll giiI"e:j min· derine ~evrijmi~, bin FranslZ, tU'"l T'1lrk o1mak uZ€I·e iIII biiyilk bayrak gUT'f;!!j: yetinin ihdiine ~ekilmi:!llti. (] Solrada sull">flda bulunan Tii'l'"klet, kim bilir ne btiyil:k' bir beyee~UJ iq-lnde bulul1uj'-orlar, kim lJilir Da5l~ bit ku ""''et:ill tr:'sir;fe di:;;leri n i I)icloirine \'UI"U}·or. titriyot]ardl, Herkeste Pol PonsuD muhakkals aunacaG1 k ilmidi ko.lde§mi=:tl. Bilhassa balkm a:ra.smdFl. !'I'll yold'l konu.!jmalar knlaga ~arplyol': - Camm btl adAm Koc.a Yusuf lr... 00" olam ~ ya! d - Dogru .. I";:o~A. Y!.lliUITIll kar~.:8_nda iki bIJr;ux: saat gilre.s e·tmek! - Hem. de ikl dela y-eni~.mcmek I - trnk:5Jm yok, Pgl'l!i bir 3011.1111:t-l1 }: ara Ahrne-d i y 'ne-cek! - Vcy J.lud: tPes) tlttirecek! Di),cnler oluyordu ... B!nbir kafadlln t;lkan sesler, fikir. ]f'r birbiril"lii! karJ~1 ot. ya'l'~ y:rr"a!:i hiiyti_k ttire~jl"l sani.,'l:"lel"l yakia!jIVof'" du, " B·dkin hieyeoca.nl soOn lln.ddil'lc gl!l~bilha.ssll ayla,J'iJlanberi KRrn Ah. m.~dill giire§lerini m~r.lik]a tll.lrih t.'('!en ilk locIldak1 san sll.t:lI F'rRDH'Z l'l1zmm ~a.bln!il_zhg. herkesin 1[I11:l.R.n ojkkatini celbediJ.'oniu. GUm£). minderinil1 uzenne I:!Ojt-tl s.fIrkan biiyLik Frans12 - (I'lI.rk ba .... ~ ralP- naz:h nazh slll!an lyeI'. g~QClI RJiniyeler,i,. he;recanil'[e binlel"~@' In.tn11
~'or,

. mtihim

Diger yanm:
Haydi Ti.irk~ bai1rlp h;:tylnnn~tl.
sa-J{lnda giirtilttiden

Sadalarile
Arl1k

uurul·
insanl"J

muyor, mi.idhllj ugultudal'l kul~klal'"1 b.kawyn.rdLi.

SELlonuo kubbeierillde UZUll, btl, glJ.k ugultular gibi lik:isl~r yapan bu kalababk i.nsaIlJann sc!!lleri birdE'n· bil"e co~kun ~lghklara garkofmll!J, Pol .Pons giire~ mi.nrlerine- I],lkarkeo yiiz bl nlel ce insam i~inf' a.1:m:u.l} 01:1-11 bu mllaz,za.m SRlOll rnlldhi!,'l bir alkl=ll~ la dolmu~tu.
PO'W!lU gi.ire§ yer:inde goren tarBfdar~an, durmak yorulmll..k bi.l.mt'dell alln:ljllyo I'lR r :

-

H aydi Pol Ponl:i!

~

Haydi a.rnlan!
Haydi Franslz :arsllim!

uz~r'ine Bursa ria d~n

Adliye!li.

lie f.Lceh~ hi)· telgrllf ~ekiler~k
ti.ilt:!;:i.i Jdu!lotBfa )' a k ::11:nJ."nrll~hl".

knJ-

I;I,k¥Hm

Kefldil':l bug-un \'eyR yarH'1 Btlt· .!!adan ~~hrlrnize getidlecck ve me\'IHlf Imlunan tshakla yuzJe~tiTi.

Jecektir.

Hazin bir ijUi.,.,
djnk-tD:ru
Har:iciye VtkAletJ Muha ebe Hakkl ,Ah~'in tal'lll ta davide. bului"ldu.glil Pe~tc ~oehl'jll'a@:

b~ clem de k~nlJ..ll!lbHir. t!dilel'l keslf.llte ez;mesi i~e. mine daha bil'-;ok :meyva !ilekerl~meliii "kah.rak uvlz buyukliigundc yuva:rlaklalr::l. :Ilytll"n'lah, fionra do'Vill· mil!l, barlem, fwdlk, [lshk gibi nu~y· val~T'dan birine bula.mB.ll

bh' tlme]j'Yllt f1etiee):;inde .... efut 12't-: tiki kelln!li tl?:es!'li.irl~ ogrenilmL tir. 'Merhum, UZUJ1 mildd~t Dh'am lI-h:l. h.ll. eba.t Mura:iubhg-mda buhmmu h.l110k, C h!fhn, klymetli bir memllrdu. Ziy1Wll".
Rft'rut

GeflQ }'a~ta tililmu bfr Ailesinin, DivalI! ~Iu'ha. '11'6 Hl1.riciye ukada¥lllil"lIllIl
pfly~a~lnlll.

Sirtta ve g-tigii:ltegerLi~ bir rette a~lhm 'oilyU}( ak~lIm tlJvalet1~I'i anrak gtizcl bir dekoltc-ye nla-I Irk kadmhu tanlfll1cli.l.1l l;~~lnLlbi • lir, iBuyle p'lIz!.!l bir dekolfe .0 .. 1 d~\'amh ihtirnam \T@ 11'orarln vi.icuc:l1
bulabHir. ..

.'!1J~1 }fOllil-f vera
B~ dik

,
IiIUT!l tOl'bl'l.~1

dm."!ll.I;:il.k bozulrn.a.ri.'l1'1 bir mil{tar til',

"Ii!

tutmahdlr'l 1I1uwa:z.ena

ytirfinecek-

teLllnUI

HaJkevleri

Toplanblar
Sporcolnrl d. ,"'et yoglu llalke\'wden: ~ell yll evimlzde lletli jimuilSUk yapab BpGlr en al"kada"lal'llW.Z.lD 13·1·gI39 Cum<\ gUn'll snail: 18 de evirnJz spoor ,ube.s.i.

nil! mLtra.eo.e.t eflemeooti

mi)l"Cud1llr,

btl-dell "ll~rll, 1111 ~a-I l'~. lijln .'o'aplhl.'."Ia.,. flTi"l~:l::IIiJ'm, ].;11~·1 hu I~l" uoyauH 5.IL~l~lIll ~ht"'UTH-1 RO,j,'Uil \'I! ~cnc i~in hU-l'usi I'ir ye1']J f\uratte tlegH;Ltmr, g'lIzdl(>~tlk ['em ;';Irrllr, bu kr~m t!t]eri !>ert~ Til'. HutHi. adalele["fl' f1t.zla hi r m1~,tir('I'''''k deriyi Lrel·er Roi1'DZ kl);.. kif~!lf ve .. dirilmem~lidir, 811;-LII1, mllm gelinc€-, bunun gLizbelliiTi !'iOinee olrnllrnaluhr (b.nan )'nnh{;uk :-::\1 il€, h!.t:yik alimlill IILJ~larla ollrak [-Iksi :si5ylenir). IIeykell rin tcmin edll~hilir. l~u I a.da y:lllli :lea k: "kalon" ~ckHndeki bD~'nll hir gLi- h!'!' t(.Ir111 m<'l:;a.l ',Il'ya Criksi.'l'Oll olzellik iCade etlel', ba':ll dah~, kii~i.lk d Ilq)1I. 'il;lp~.elL ve ri<kt'dir, V£ ~e\rimli giist(,l"iI', H 'l III hki:;;af Clzgileri [I ~~kemnl(11 LL uukoll e pUtrmek .,'e dik lIJtm3k i!fil1, h~r i~tn kiafi deJi'ihlir. TCldn tm:eJigi, gi.in ba~(iZl'-1'illd .. 11'IUi':!n tHI ;~Jfll Ilkr{'llk lJil'ligi iml 1t,)lt'li de ('ok eta bit, e~)·a, me:sell bii:vUk bir dik. i. hl~rnnlJ.rcUidll·. TcnjlldL:! muntllzam -rnodnYI Clkarflll kim~ele[' bll :-::lYllh olmg'oll k::lual'lkllklfll IJulUl1.llH khn elbii:lelerL dllh~1 ne~eJi bir b~l(l koylmltir bazi l1ulOusi ~·DgIDr, nl~a.<;ta lI'1ak i~in Q~lk ve g-Uze( reJJ!di 1 p. ~'''-' faze linl('fl .:'II.>'U kuJI~'mrlar, kllllLr yupma khLclirlar. Bun l.ar ner.ilh~ssa k"lInr I'in POIH tfl~l hE· den yapllacaktu·? Ga,H't iDee m~1 edilmemeHdh'. ·rob!!. deri l'Ji.fd,g: irHtiirn. pannmn, Piko. i:1tle:,!ir ore InZArIT.

l:e~gt1l1ktl

I

(~Kel' (!'11S~ kioqmndald ~.-ag tab~,lralilrl azaltllmak i:;teniyo:r:Hlo jill1n,l1>tik hl..ln:i kdi ,gelmez. Elektl'lk I i \TP>"L If;" lektL'ik iz T1HiLsaja rniir.ac<lat Hi:z~rndlT,

Gibi kelimelerle bo';'ulA.rml )'1rta. riik. g'1[-tlaklanm pELl'w}'arak haykmyorlardL. TaTafdlll"lanl'l1n I;'llgm alkl!5larmt, ciel:ic-esinE!b!l~/klrlJ;lllnm duyru"J 1"",1 Pons gtir~ miDden iizer mde "oalQolar g-ibi ~iljiyor, flJ'8.hk du.r-an kollll!ll· lal"lnln altl bl.islbilti.ln ~eDi~llylJrdu. Bakl.§lan ca.n3.VBr bl'lkl~' gilbm f':crt]elIYOI". nmuT.l:ln, kalm e-nsesi biJ.g· biitiin dikle::iyortlli. Za.bm !Wflel!):rdc-nberi diin}'8 :jam· p"llyol'llng,mu muhafaza e-tmi§. I{[Iea ¥W51Jf gibi bir "Nrk PI"~I;VIU'1IIle Hli dcffl ticrRhc:re iHm ,Nlilmi~ CiJUIll ~hlivam Pol POl"lt<Ha'I. ~I~i kOUAfM" 1'U kabartlI1.lya, kOltllkllU1DlD Malib lllnm 8.~airak, etrPtflllii CIll'loVflIr gibl ba-lI:ml)"3. ,re [l kadar da kendlni a~ satmJ)'a h.n.kkJ \·Ilnll. IF'akat halkLIi onn Ilpbfl bIJ)'i1k 1::ezabiiril kendisini blUbUt!lc limr aj ..n~unl'ld8 gtirm.ege. kllnri.t.a meteU;,r '\.'(>mll~mi,yoe ~"ik edtyor, Fllkl,Ia.rla iweyeR :sa.iomll1 :hoJt oll .. muh!lkkak kl tli!!'yeCA.'IHi g~tiriYOTdu.

h:!'li<lihyordu,

NiJmyC-l bin:hmbire
fI II

hakt."rTl

minde-

Tt. [It]ann~, elUTldek~ megarom.l

abl·

almll}u. yu!: bil"ll{"l:"('~in5a.Jl s(llukf;,UZ du-' rt.I)·or, bif' leI kis:i Ii~Ie5 aJwilyor. duo Bi.iyiik madeni borunun HgnndR.l1 dtiklll n, s.ulonlln biHiin kQ'i'lerlnde ,b'ii.I"IiYi'h: - _I\]{'I ~ Alo r

l~te bu nuydJ.lg-u bliytlk gur~lrlin, Asablnl b(}zdu~ blIyUk hl"j.'e<:anH1 z!lTllT'larlH1 he-saba. katrt\lyan Pnl Ptll!l!'1, halktn da.kikaltwdfUI bit~ miyen tezabii;rh~rin6 bin blr t!1l'lii r~· \''I:'f"8l1slarla. milk beI~ edJyor, 0 Z&o mana HHda.r gorillml::.':rui;;, hariklllUdo numarah:l.l'lr.t hfllk:1 gUldUrUyordiJ.
CUre;jl hll.YlI.lmm en kudrfJIlli bir ';:-'1 gmda olfln (I uma.nlar (}o],~ti dUo 1erde dolawm P01lSUI1I Yu.sufun UQte blci olmlynn ka.b.ads}'l t VU'i1 hu TIll"k ~eugunu !:6vire .;:e\-ir8 ~"en.m~ I'" tek:r&r l!ihll.Q ~hll\' It olarl-\ Illn OOJlm.e.si 1izl1D S'~liyordu,

Sesjni, derin hir .si.ikllt ta.kib pdfYOT, hakem Mosyo Ciarobl !1Qz;lln.~ dev!l.TI1 r1iyordu . - 1Iluhtc-r m mfLda.rn..lar, muht~rem mo;;yOler! Binl..Z sonra dhall pellivallhg,nlO son glln4jl }TaplJacakbr! MftlfLm oJdugu. 'I'ecbH~ Ko-cll. - Yu.

na·

{Devam~ \1"3.1")

••

•,

G ner BGYUK HARBE
Bu Tehlikeli Adam ar, Din Kis··
vesi Altl da N -si Cah~lrlar?

Ka tohk M isyonerlel'inin biiyill! vir klsmmI Fran:s:a yeti~fumckte v onlarm idR resi I~m buyiik bir p:~ ra Earfetmektedir. b - Proteston Misyoncrler; Bunlirl.!il her t:a.rafta io~afl 011 lick!· ziui asrrda ba§~aDU~ ve on dokuzuneu Mu"da mUdhllj bir tnz almu'). trr. Bugtin btl maks;adl:l her Protestsa memleketinde bil'~ok eemiyetlcr teaia oltUI.mU§ltur, BLJI'1Ia-r kafll" xrnIetler (Hlirli!tiyan olmlyanlsTl dm!;iz sa Ylycr1ar memleketierine din nE'S

at a
GiRDiK?

Y. M. C. A.. Harflerile Huldsa Edilen (Hristiyan Gent; Erkekler Cemiyeti ] nin G,ayesi Nedir?'

n

retmek,

cradaki m8~1Jfi'1 -;m::lIkbrl d In!iizli ktl!.D kurtarm ak r Y9.ni P I'I'J' h.sta!!l yapDlak! ] ve -&ar,k mekteblcrinl hu ba.klmdan li;l[lch etmek l uzelie M:iB;yoner yeti~lir!l'hI~k ve 5ev"k: \'.~

Kaztm
jIII

General Karabekir
- 16suretle az zam,mda ihbli1Jci bir \H1. sur halina de sokttlm~tu! 3) Ml'ISkeli bi;lkiHit: Bu. te§kiIit mensublarr: kihk kJyafet, diD, diL. gibi kiiUilre lYIiit~li.nik \I'1L.l\1flar iri· bnrlle it;;inde bulunduklacl halktanmlj gibi g(5rilniiTler ve gayelerine ermek i~ halkln ha.ri..minde. Ga.l1~lJ'a lfiBYOoner te§.ldlB.t Ii1lD da. oynad

idare etmek!e ml'~g[]ldurler.
lngilizierin tei!!kilil..tl en eski VI! en kuvvetlisidrr. DlI.hB. 164fl da Ingtltere'de Cumhuriyetin !lin olumltl~ 1 }'1IJ Londra 'rla pal"l~.mcnto Hlrisil-l ~anllgln n~~ri icm bir eemiyet te.;kll tltL 1698, 1192, 1805 tarihlerind bu cenuyet yeni luzlarla teskilatrm j':QYd.1. Ingiltere, Almr1Mya, tm'i~r , Danlmarka, Amerik.a "!I;! Rusya'd" I 1000 den fazla merkez tesis olundu. Merkezi Londrada ulan yalmz Intilizlerjn (Hiristiyanligm btitiilll diinyaya n~ri1 eemiyetlert 011 dnkuzuneu asrrda 70011;\\Jbe FI 'I I " I 28..0no.OOO din kitab! bastirdr 'i'e d tlttl, Su kitablar hlitun dunya dinJenne de tercilme olunarak ~ogu be- I da \'8. verildi, 1824 de Fransl20 protestW11an d4 ppris'de biT (fndl Mif;l'OJ.'l eE'mlyetil i.Psis etti.

siyonlar,.,. lrdatlarla

~ibi mi.il'~~l·sr]f"r ve tesdH 111 ~,jfll ve IT1:-t11i:;~'i ya r·

JI: I

(Tlbl'll.eir

Hlri3.tiyW8U:'l
AVlUpa08.llI

katliiun kOVI1I,·

r

drrndir ~ E~'.jt<i Amer'iknn Kcllej leri olmak iizeru bu mak. db, memleketIn her lar:dInd~ a~LlmJ§ olan eenebi m ~kt('blcl·ile ba7. mil .ss seler gibl. BLl tii ..lti l'IiuE"~>i' ):',del'in ba:!?llC:::"~l y, 'M, C. A. t Vayrnse) dir, (.') Her devlotin Mi::;youe:r miiesseseleri ayni zamanda O:snm.n11 memlekefindeki Hiristiyae genqlere kenai milletlerinin mali ve ticarl miresseselerinde bol maa..ijla]1j bulduklarr gi bi ayriea Hrristi yan j~4jileriJ)e \'~ koyliilerme hlLf'i!:'tt· ve bilhassa Arne, rika-la i!j bularnk orada go,derini acryorlar-di. Bu suretle ka.fMI ve kesesi ho-S nlarak gideon ko}rliile;r bile birkae ~'ll sonra olgun ve dolgun bk hnlde rnemlekete donUyorla.n:h. BiIha~5a Bulg<l rla:r 'Ite ErrntmileT by

l'oll~r bizlrn i~in. en liN::1 bh" 'mhHlM1r. Siyo.si gaye]erle li"1!1 Misyon te§k;.-

,ettil.'el'. Tilt'kter

mah, r(Aya ofya ~k:re.f
1na1Jtln~.)

I:illIse yaPI]-

lktl arasmdak'i

miln.&sabetin ne ka111 hidlse)&r

dar siin oldlllgvnn

tU.

g"6&tert yor: a) 18TI dB 1ngill.z Liberal fukaK.! Iidcri Lord GLl!lldstotlWl Av8D. ka~8-

ZnveJl! Ennel'llileri
de rim:

lJu-i.13tiynl'1 dcdiklen Ermenilerd., ihttllile sevkeden Misyooer te!;lRil.iU.l idi! c) Mlsyoner]er, yalntz Hltistjyan TlirkJer'

unsurlari

I

dhrmak:

il;,;in ~illl~mllida

aley'hi.ne ayaklankalmryorlar :

dir'. l{endileri bu bafl1lUl .iImr RMBgi bi.:r YQ1E!.:!ju tiHderken., lileJk ar:a.ami> karl~:u!I N.1J!!lvinleri de hal.k:l. a.k8i ci.. !lete cr:kip giltiirtir. Bu suretle mUtI.. bet ve menfi ¢ki§.Die]f1 arasmda. tefrikaya. dil.;en veya. uyu~turu1a.!l bir memleketin bir 3.VUC;; A\'TUpah elinCle kOJrTIlilI silri.'ieu gibi gildUlme9i vey.R.hut bu hale getirilmel'li zor

Tiirkl~t'm g:iri§tikleri teceddi.\.di hareketlerjne MUAltimanlllibm \lZak· ]~malt mahlyetinde costermek su-

.j

retile cnlarin din karde~leri clan A· rab vesatr 19h1nl unsurlarla bile araIarmt a~maga
men isyanlarmda

otmaa. Vak.it nklt. Hindishllda 1eriun ve lioJecusl bo~,m,IJ.larmdal'.l, Fal!!; Sultan1sr.mu"I. birbbint Clill}efCk ),JII;'I."fca i~ ikaV'gaJ,anndan eoura ).'a· am psm;(I..Iamp mi'iste]IfJlek-e el ... .§lm.
da, Yemen Imamlaruun, ve batte. gUJo'a Hlri9tiyan]arlD ayak basmalal"1 bUe memnu alan M€'kke'deki 3eriHerin lsyanlarmda bep kendilerine hulfll yolunu bulan lore (mi..i§l!,vir. baahk ~), rnjtini1 ya pl'iln M~~l!I.e:rlo. rill bUnme'l...i ehi:k: dejild.lr, Btl J:DlilkuJederl aoamJaT irtinde 03· llIan.h devletlnin bariciYHinde. 'Sa· blalitlin dige:r dairelerindle terdlmao h.lI: lo'esaire gibi muhlm ve deY-let ea· rui1.: alakah \o'.a..z]iel:ere g~mek j'':J' lunu 'bu.laJ:Ilu bile ",'aml. Sadaret mevkiine klldar ylikRLe:n bi:r~ok mUhtedilet arul.nda bu ttlrliJ. IrI:lLn· !]Ilk .l§ler deru.b.de edeolerin Ibuhm. madlgw kestir..ebiliilr wiyiz"? I Misyonerle-rm ilti.nde b8.Z1l8.l'1 dt!l mu,vaffa.ldyetletwl danll zJy&rle ko· laylal§irrmak \'e b.iZl8.l'1dlnnak i~iD. girmi§ gii.rilildllkleri d.illin ru.haDi vazifeierini bile aJabihyorlardl: isHlm dleminde son ulrJar i'liinde dim me~ll",!klereait 'lo(!o!j;kiU1t pek :tiyadl' boziJlmU!l. dim ne~riYB.t to. i)te-= de-Ilberi gayri !:91im flldrle'm kan§-· l!Il8.Srna milsaid olac8.k bir kaYldslZ.

ug-ra$1y'o.rlardl. Y .imiJ. olanler, Haet

AIl;., .Abdullah Men..sW'.. adl.1 masks. li misyonerlerdi. C'ihoi:ln ba.rbindt
Mek.ka errl'Ll'jne nllMet malHI.mma ].nl.r:~lll~ya.n

...

Misyonecligin

..,

['" J \'. ~~.
oJunan l'oun:; dIU.

l'jU

k.i.5a t.arihino(>l1

80nra bugtinkU haline bak:thm: Milstemlekeei devletler kendi roiis
tll'mJekeleriode ba~lIba~ma ve Asya

1"~II1·"

C. A. harfleme hiilaSB (c~rckiilleril1J lngiliuesi Chriloitm.n Jb~ciatiGDOrn·

,ettinn

we :!"nI'Jt.allat va ~ol

Arabl:s.rmL Tt.lrk orou1a:nmn yan !ie gerilerine ...wdnanlllr' da bu kabil maskeli misyon

rlerdt

.BurnllU"dlLb

(Rrril'Jti;ran
bll~ICI

~ltti) d~R'll'k fllan hu

Vii') Afrikanm nero taraflnrla reka'bet J:.el.i.nde veya nilfuz mmUi ka!Fl'tlha 8ynl:ml!l bir balde hndi Misyonerl~rile mLl.dhi!;l faahye<tte:d.irr]er_Dolgun hlldcderle bu Ia.aliyet g'i.inden giln!! ITtmaktadtr . Ownanb me-mlelc:eUeril::Jjn de hcr tara1rna y.a.ydml§ 01ao Katolik v~ Prot tan Mis)o'ol'lerleti mlJhtelff §e. klller altJ.Illia. ~aiJ:!}lrJar. B3,iJhcalanIII kayderliyonu;: 1) Dini te''ilillat, 2) Mekteb milei!lseseler, 3) Maskeli t~kilat. \'e

on :redincl

C~mi. t€-'5if!l(kiiUlgLas. a UB ika.daT ~dillil"_
ErkekJer

Dlni t lj.kilat: mukaddes kita101l'lu d2.g~tmak, mecmllalar 11 e'itetm I?lt, telkioler yap!Ila'k; ve ins;m11k gos. tprisHe bl1yilk ku~Uk }'.ardJmlar Y:'I? mak suretile filristiyanllgl se,,'dirme ge \l'e ya,Ymlya·C;lilJa~lar: lngili2:!edn

M'iilsbet iillnrellr ortaya II.hllIl,c.a Inif.. nS::",'f'r Ihril'ltilo.n. geJjlI;I.q'1i'i dille ~r!;to, liiIta.l'iI bWUnm<fl~H "eo eg-Ienoo 1111.PJtma. fazlaea atJla1"8.k S(jf:.thll.te !iiir"ildcDloeg IJa ·ladd~J'. Du re]ii~etin owennl :;.i i~in mod I'"H bir' cemiyet~ il'ltiy,il~ giiriiJdii. BUlgiiokii ~IodefD :- [<Ii J8n de Sir G Dr~... "l'iHiams ad~ru:Jakii bir ,I~~iliz tarnfilldan ku. m.Lnm~rur. ltlahlld IlJri!i'li}a!l C'"oilD~~ h" nnw barJa:rdan rflU't.arn.FI:lIi: .Ill OO:di. mLllned Ve djuj kOJ'UlImul.arnn t-emin etruek"tir. tZ{'i.JillI:C dfodiguruz (Bj)j,J Soout OOu bekleDf.'1] tie I'IndUlI'. ¥. 1'1. C. A. ht~iII.l dili kODU~.D h ..1I" )'erd~' bu.lll1mnnk'l:ad~r. 0 1 isiLer ingillzf 'rin Marc mde o~ ·Do is~carJ koloOl9~ ol'sun. BIJ CJt'mjyeHo ~11JOOdeo '[azl:a, merl~ezi \o-e 1.500.000 LI.l8i~ I "'af(] Jr •

-,
Heyetl

maakesini dU~iir~n yruntZ LaVl."elHldi! Bu rnisalle.r dUJB. da BlraJllIlab]·
Iir. Mii:>YOlJer te!;klliitmm
j._
YUZl,ll'lli

buyu!i:: ~airjmfz, N,3Jmlk:

edeltliye Ge:1iboil!uila

dilfm.alt m,e.rmile:r~ne hedl-f olim Kemall11 makbe:rini ziyard c:d,erk~D

bilrniyen

lar, B:u. maksadla yeti~tirild.ik1e-Ti I rasmdaki DUtk ill ciharu Osmanh devlen aleyhine kaldtrm.ak i.C;iD iste-nii~in ~okmiice.hhez ,"'e mahirdirler. Maske altmda ve suretiha:ktan go- len tesil'"i ya:pnu§ ve RllSya ka~lSln2 ri'iinerok sal halln kollLyca. .aldat.abi. lirhzr. Bun).LUlfl hdefi; siyasi \'e di.ni bakund.fl'l'l tem:sil eU:ildui halk] tef·
riJl:aya ugr8l.tarak ,;!:BYlf dU~unnek

da o.srnanWarJ 'bu oofer Y8.~ bii.raktJrml!'jtl ..Bu !!Iiyaset adamn 0 me~hur nutkunu. il'ad e-del"H:el'L elmde

hil.kmm elk· rettc!l'l kurLulnUU11 1;lQyle dursllD, bll te,kilita kar~ kaydslZ kaJan mi.i.8ta· kil m.ilIeU· in bile i.tisi tehdid aUntdiidu:,~ Devlet adam]anlll.n ter.akki

m(istemJe-ke

ham-

w

tuttugu bu batak

Kura.I11

gO::ilteu~e k :

lelermde attlk1an Y&1'Ihe adl11'lhu' ve ibu yii:zden ],alkm yaptltl il'Uf'als.rda

~~lse. b

~Irn.. b.ir dpl ..leU.n ~"m'dundgjti

ter.a.:kkiye kar"l d'ti§ma.l'I ,'e-yalika~'d blrakarak bu suretle Ini.i.stemle:k~ halklllH'la :If<Jnllan iei.z ve miita"liul· tm. devarrum temtfl ctmeklir. Eu mru;;kelii Misyonerlel' 5ayesil"dedir Iii heniiz uya-nDlaml.!J lrklB.l: uyku1anndan flndald
ker:ile

(Bill ].;;itab ycryiizilnde kll]dJl.t;(:'~ kathiml gibl vab§eUe. de diinpdan i!J,rsik ~lrn(l.2!) Diye ha}'k!rmllllti. Halbuki Ba.tak koyu...nde vesa, if' }o'erlerdcki BuJga t· ihtiliilim yapallhLr MisYQlIoer t'e"kiJAiI:tlln yeti!!:ltirditi

hep bu te:jlii!u.tiu
c;wmiB..SJIlI1

!Jarfi'la.~

a-

ran rn all till'.
O~mB.OI~
[E'tlerin ondlllJll mUstemlckeler pa:r~8.hyan Vii lmpara.1'I dey,

hloc:i~inde :kalm~ ol,du~J1dan llis)'oOnerlik bu za.aUB.'l"dlin i!1lU.l'o.deelm!!, Ilin yo1unu bUil.u}'ol' ""Ii!' bla.mAlemi.
oi kendil i~iIiden bnd:ine:
mi~

siyasi ve askeri mU\laffB.ld. yeUerini kolayl8.§llil'Rfi d8 bLI kllvvetlerdil.

mal edil.

bir

ta1nm

di.i~UJllce ve duygular-

hu maks¥dla bin;ok yerl~rde

lill:l

ha.t.

kalkllmaz

ltiiir hale geti-

BuJ'gar

tale-be

H\ Na.'lturJler:i bile elde etmek h;il1 MUl!u'I'la Van a.raslndaki 1madive 'i'e COlemerik'e yakm ilti. k5yde bire I r~rochbj6~h~p oJ' CIll!1lt.erbm'y MIs. !!lion) ndile birer mUe.o;.seseleri 't' bun1ann idare,!Hride birer l'nekteb1pIi \'ardl. Bll te!Jkilat LDlJdrR b;J~pis. koposlukMisyonu ol«rak taa.lijptf"! idi. Amerikah!anll {BiMe House-), tl'~dLkleri loci) evi te~kilii.b d~ bumm \:IiI" nevidir,

rilmi!;jl o]uyor ve dUn),anIn her tanmiJyoniarca.

idi!
lilo) eifi'JlI.[I
JI..o.j(i

Bu nic,:~11boyle oiuyor?
barbj mtit:arekesinCl~ COl'![] 'Di.irldye'nin l1a.yatlna nimlil'1temJekf'

CiL[lkiil?
VI!

1&5,7 de e:r~ekigrilllkll:ldeb ayn \'8 mii ..... takU ornrak ku.:iar iI;u. de ld:iylB te~~Idf.rn ),aplltill. On-un remz· de Y. \L C. A. flit ki YonlUI:' Wuntiu'e Christia.n A~~dntion "·11111 nuiFJtf~ yan g~b.;' k~dJfulal" n:mJ~,'(:Ud mekilir.

k~ Avrupa
Osmlllm~

rui.lste-mleke: hELl devletle-rirun bit :a,vtH; ifJ.J. devletinjn ilihiJiilinde d.ilrmlll1da. Dhl i.I~ li1rJu

Mis),ol'ler1e:J:' mii8temle':kelet~
olm.ya 1!'1vili!fi.~li l~ o Helsler.in, ri memlcketlerde

I a S.lUSlYOroU. Dalb a aeJ81; Mieyo· nerllk te~'kilt\tlndan hRlbel"Slz alan mem.leketin 0:;0;cocu.klan !~ilfll:le bi1a
gafietie

.M; s:yonerlJgi1l

tefr:l:k.!ilocllik uygUD

g,e,

'ida" olLlnabtUYM,

\'e uyuij'tu rlll.cw!I.Ik ,emelierine

ger i.mi.lIer

bl3.yet vermek fikrimin. !l.lemdarhttrn yaparl'leD ~biJt' t-a.raitan lfllgmz. klllsel.eri balk.a§i:j,yla vbediyordu:

IfI,ac:al8.f.'I1'l, Ara'a>]l!tan JmamJa::rmm, Sultan. lo.fLlil ... bJadrnint! kRdar girebiJmi31er-

bl.r yo] tu:tan]arm koyu Ibk tlUlssub yHztlnden t~c€ddtid hareketlermli eDg,fi~ oia.n veya bu. hareketi geclktJ. Rnlerin ~Inm, ohnulm, BIJI"bi. 11)1:',ll!.i1"BUlef'de vlzll1irll.e, Idtabl.an.
.1:. )'~ d~ilncelerini telkin t"de.l:·_ ken MJlyone1" llfjk.i!UIlUB ~!IJ. 9rawndo. d'o]qaDI mllil.lfll'llierl de ~elk1n. lmin ed' msaruUI heyet!n.nla'l1ru nna, , ama:, ",ijllUj!1y"Or~'a.rd I,

Bu tUrlil t.e~kihit. A.s.yadll. ,\Ie Af. nkad~ uyal'lmaml~ ~avimll'r araSlfl, dOl ~ok kegir Ve I"l\a1(Hr. An~~k Isl,iYtl 1TIuhiUerde 111. fJ,raBlTHh .. IImut klaIk 1"1der cede al.i.ka gormem 'ktedh ICr. 2) Mckleb \Fe mUessesd l'~ Akal.
11yette bulLlnan HlirstiyanlaJ'tn n. r'uklarml talim \'eJ terbjyo Uc UibJIy ·linde buluntJukJ:l(1 u.r!!tU1'Il uSliltl bJ~ hale g'l:tthmege, h.alj:lka r1fnlere ml"~ ulJ !:oe~kI':GrJ .Ta }J11'i~linll yap. mags. 'be hJt; oJmazsa mHli ve dinl ·tiye)erini bo:z:maga r;Hl1§'ttl8.I", Bun. luran telkJn 'Ilasltrun: meJ.tteblerde d Tfller v Jbadethaoder: beden teribiyesl Ve mU81'Jd Rn.lonlar:~, k mpl.al", kInd sa1onllln, ktitliphanler, pan.
fl

hn..il.Jindp 1,,11('8miy,eUeIl' iti. lit dl'l-'reUori.rJ e .Co.k Ibityiik hi:m'leot. Jprdtl ~:nllllmnIU'5 Isit'dill'.
CLhan J..o.Iildn ~dI1 JflllILzwm
IJIIIJruan buJnodUbJ

bir

lberki'H~: IIll1rk~

gilJm 1LlZ.Illt:

e Dew .. h!U

., ... )

~angha..Jr' glbJ )' dcrde bUs lJillla.~.IUl \' rrur. f",tnnlml' mlllhaUI!! ..indD.

bl..iyUk

l'Urk

. General Kiizlm
rabekirin
'

~~unlf'r',h~ nwtnl dr). ,Ial'a, r1l IJlr ~kle II!iOkmll~larr:lfr.
r(uiS't:l,\l1 n

A),II.IOFyanLQ tll.bil lill'r"lIHH'IIJa hir nU'r f' Il!;Dn \"8 bu, liD'• uk • "lfnn • "",,,1'1 "'-~~l Ion .. III "'''1' DUW,}'

rar

tebr-iklere

Ka-l
I

ki~

te~ekkutleri
t!fao bul Say Ja ¥ 1 K.ti.zJ m
K :ralbeldr Sayililll.d1ta 5e~jJd iiiI1d eoQ dora 1'1 h etR B.r' af~ taD •.dCihg-l bir~o'k febrik tel-

g.em:1~rl blIrlM'dall

mp.yhnJlf'Il'rdi"D
dK
,"'e

din'

rekip btl bllm.!4~ l':Iall~lprl[]tJo bed nl, IUoi 'I'll tvbJyclr.F1n. cab Iba..

ret 4lllan IDsanf nil! k dln.nm TU:I1c Ken~edmle"D do, es geEn~kfedIIr..

~rl

graf "a mcktuplarlo. kar; J telflkkoll' Vii !'illimwmt duyguz ' J ID·LD iblAg,ilU gaaotcmiz:iD t.."almlluada.n dilemi Itir.

r.If.SA,.A

T
kalrn& ild bll.j"Uk Il.ps.:rbmana
0

.1

r I dillI Z
••

• .

Ir
belediyeslnia srhhat

e

Ye.um:
,.iblLl,

BcDIT

ESr=N u-o

NermiD ve ' J[n.le~ zeng'in biT anablD ikl gdzel km idiler, Analan Bayan SaIme, klrklDl gc~mili. kJ,zlnr· dan Nermio }rimli, In.le on 'kiz rueJamtda. "art yok 1.1101", Bnyan Saime ze!'l&1ndi, Babadsu

kot:lL8!

medium ~ ~kru :;;en de bir
l!!el'V'et: ilbeo

k

dill"

etlJl.i~ti. Btu:darm geU. rl)'le mcs'ud ve }mU~k uir hF.lYBot ~' K ~i.rmekte ldiler, Dayan SR1me ii~ senelik duldu, 811 mUddct z:;...··;r:b a.J:liille 4;lkB.l1italib-

Ieri ~i.km ~d'h~tmil;ltL BUIlll. i 'sa Vo valZ: ~l\indsi ve en. milhlm·
.n'I;1eti~kiD 1..L~llt'ln! everdikten SOil -t~c.ayi. gi me44:istlyorou. Ikinets] i e: R.l"ZlliIUnl!. U}"'g'1.ln biT koca buhmmnYI!fI ldl, KoeuL, merlmm Suo

krU

Sene

lUI

sekiz sma
i~1editi
iii

ze\'t!elik P'iiy do

yapmlIJ, istedigi

jjmrti g~emcmil,!l"

tI, lldnei
obDutm

kOCJI.!tJn.lll llI1

-orcin.
• ..

lid gen'!; Iw:, biIrl~ heyeclill di.i~ liller, BII)' ~'det &eimiljtL 8. CAw" d t annelerin1u 1i.vuk'atJ. idi. B!lb:al(!.o rma a.id 'hill" aiacaii1 kcndileri hesabmt'l. takib e.diyonJu, EllI. mtilla.sel:Jel" le' birka~ ken evlecme g;elip g;it~tL Aw1t t; old!ol.kcn 'Zan!, gene; eve beklrib. lki'~in~ de u]p ;!tifol lie alJ.kB iklteriyornlll, Eflt:egin blll a1u.'ka.sJ. lirI gen~ vI! ,gfiZJEl kmn kalbl • rim lyr-1 ayn b'lLllya!&r b.bul'lda i1t', gal ~deMJ, NermlD. Jalcniu ~iij'i:igi1 Oolmak iiolaya.siJe tahayYill ettig;. i~dete daha Ilok kendtsmi lI'Iam:z.edbllhtyn'l'" dlli. O)"le.Y!l, ilk e",,,el eviD bli~·j]k klllJ elvlendirtli r, SlDl!UD. kii~6iU.. BilirrH 111, a.nlH~S:i 1m kaideye mullaHf han:l·· ket etmezdli, JDle, C'onW 'Nmiiji bu adSDim, abo LUlUdl.l'l. gUzlI!:l bulunmak jtib!l.ri1e k.end isiJlle talib oiacaP.na I.!:a.mlnt .c;e-

timrl~ti. Onun da vaziyeti

bllDU

an-

]1l11yordll1, Da.imi!l, Nermi.ndim cok Ufilat ve a1!lka gorti'di.i, Dayan Saiml'<!!, bl1 k:ilba.r 'I't! i} • , en~le a'krab:ll ol.ma.yl elii-, lInmii",'l:lr ,degild·. Zateu kim:sesi.:t bIT g DC;:DllI·

'~MOTEFERRIK .~.~: :. .
Avrupa.ya.

gonderi'lecek talebcler

Denizb.ankm A.VTupad.a mO l:umdi9li'k tah!'liH i~in ~tli~ imtlh..an netienmde on dl:irt li'58 mezunlll ve on ill; om, m kteb m u k~br, BWllard lise mezuolo.n AVTUpad yU.kse'k: miihendis, ort&. meJrloep merunl.a.n lil!a mill· h.eDdis olarak ~klerdir, nk melrtep' mezr.mlan d.. wrta bEl..§l ye·

t1Qeceklerdir.

tnlal'l bJpll1ll.tllard ibu sene yar· bir 'gine aymhkl!Bn Sil,OOO mintrun .muhts.t e.<ma.f ve tlj~rlerine h'.-

Fakir nn"b, ,I1MID'!. Emil ~emiyet1e-ni\in IWU YHP-

IIbbet darulillide tevzi. edilmeflli l~i:J] ·derI bil' talnm karilflar v rilmifl· BIh~e" ha..'a. kan.nyol'du, Miu· f1rlu U'dl.nugi.1iiJJ hareketJerl hq. ~. Derandada. lnrakbb ppka.
amt almIya gi!i«bn N.!..DJ!.iyi. bpI. 1.ud&a billiD'no ~d.l' goriltll, I)e.n,i

Iir : Opu_~Orl·I' vc erkek k dinm mrs kadi Onll n '11_i d da Ian .a-da 1I'e'lmi~tir. IHI ,)'apt 1&1 g ni'Jo bir c d deden g - DB. gol(lru , Ki,h b neel In bir ko c~rlJk ahrin obur ucuna ~rJlI..Il~1 -~"deL i telkik ed;l~rek. ilh linJem c;irkin ve Bursa Zlillum; oort be~ d3HlIm bani; nin! him In sde ha kkmrl Gen~ k1liilll ~1iregi hor1bdJ.Tcl!tl111 ujcl ,h'r ~a rn k Ilrde§ind~D gi!.leme i-;in CldaRIortastna 1< urulmus kocamnn. ~Ik hut havadi Icr hlrden b{)~dhl .ni'll bir hadise!. i§leri 1:18. ~IciJd;. elel@ ere do~r!l yu:rilJ'~rr, ve modern bir J.:ri~kl-e 'kar9Jla~lrlilGUlnaI' (FlIIeILI!'I1) K!:IZ8rlllBursa, (Hl.LoIll~i)Snn bir Yak~ik1I di£voIl vekili. iki kw d1l. gil.lel ev ler } ok de TIll fin sl'nelik evlllik l1t!flut': zrn H 1J lig.da I' ktirul1de cirkln Viii 11IZ. ~eh[rde blirden l~hir ~tm.i~i, Ih,o;'UIi Onf.l- haJta lehude 63 fa.kir hasta b le . glldir; hkat Ibu, yll Ankaradan, blribil"lf"fJll.I incltecek Jjj'.ak blr va acikh b~1'hidiH€' elmustur, 24 Cakil" hnsta ne plkaTllll ona gilhiyor, go: 1~rde bir . dil'e dciresinde, )'8 lstanbulun meshur ;)'I'lli sorntla IJo: ecrnem]"Itir, lkillli de 8lrLl!'1ile Mustafa. YlhiU'lm isrnind e hi eylerillde muaye ne (Ilunml.~ \Te §ey :;j;i)~ lemek is er glbi giiliJm:l!U),or" rinin lrlnden buraye f'irlr nlrverb;ribil·l ·rir.rl hi 1 rill htirmet etrinin 11l·!1~7,. ] 2: l·.~,11"'IIl(hl hulu du. Ve bu ba.1, 1 i em; kJ..it,kllt1'1:tinc Lei diyeee ilAt) rl ve rilrnistir. mrs hi Jt ['JlYl'nl, );Ilk l,:e /F'vkfi - meyi bilmi~l(·r. Kil.h biri j-e inin damunla Byn ayrl nufuz eu n lIIu hal, yerlnl Aync' 3'1) ki~iye .;ic;ek, II 1(i" IIUR KIZI Abide evinin dir: kerlerlcrin! d::lgrlmrl.gn u as r k, ntururkcn R)<ni koy 1rJaHrmdan Ab J.llmru:J ZIUllIW, l@~1i bir ~"d y 'lye ttf~l a~lHl rllpl'ml~br. kah of.(>ki onnn \If.k ir ainlrinl (:1·n11,1 merrner mr-nllveulanterketmekte mill}HilIli. -;:eltmedl. $im A~'TlC. 450 pll.J'c;;a muh lelif e, dur'rahrn an o~'hl Hu:mil ve arkada tresl, u tu k~lp;dl ci",e,,11 ldl~ruk e ...kine ~~h nr,:lk tam hir hnvat di, iJ.risi de si.'viyor, birbirlerinclen, ~L M.Iil11mut o~lu Mehmedin let Q" YII ile .. II) :kila< yUH eti.ivden ge~iri" H halknnl [11'1, ~j~eklel'l.r. d. .lu io'I,"n, ee kalb !)I]~jih'l~ memleket!n gtJanaelerinden gizl~dlk]eri bu !;evgi, lcre k lenni lcmizlil?e. t.iibi tutu I" vth:Line IJlhlYllnll~ dlli.i;·l'lr.!iL H:8CL - e\'irt hoyunca yan jOiaftall lp:.:trllln zil nnlnrm ii"ltund "ydi Radin &fJher ii{isinc de, 1fiu)lI.yyel ~.tikb!l.U mu,,,lardll, rl!mtlilbT', I perVO!a~1TId8n da~ l'~ bahr.;e k~1l1 111111 2('1 ve aMini, Erk e k ~ akl~lkh. videder gtirlln1.iyorn u, rell~";\rell k Ill11" A Ic'~am edn e dUI'~ n ;l:8,\'alh I Ilstllfl Jen !;~ rkal1 inHJ lemiz g('zer \'c iki i t:; C\.r)lle s1l.lyu - Ne vakit f;c:ldi. Jwe:' If':rl, ;in1klfllla?1, yll.'ieT'1 C'n I F.' Iii ...; balm klZlHl Iml<lmBylnca \'ftkay1 ~On rll'l"l'ce b'l"hycii. Flu UHfun ya" - Epey \'8.r. mermer ha\'uza igHen 1i:tH!lm~[j - ~aYI~ h'l kcste gil) lJ. 'e ba.yrd ujam1.u'malal·Jl IHiUer verml!i'til'." - Nt! )'apIY". IlI,r, 8.cub.. : GOzei VEl n ilk fj, • - a. al cak m el~l .. Birkl;l,l; rJe- ~lll ersin (Hu" 11"1) -b[iy{lk \' hB J.1iI1l(llumalar ;Ikl bil' lakip neti - gutleri, Ita l~('nirl niha>'c. indeki land Irmll, F{l.kal bi ersinirnizh. en ku,;(l1c )' ,il k:l')ru j e I:m um1l1ma - tma kuptu. E...,kill:rln "nazaJ d 'gfa i~eri}'e g-irdU'll.. 6nlerinde kigld, cc.l'1ina hir b6~uk pUn . om·~ calla k§.h bIri digerinll'l fati bit jhJtIyacI olll.n lemiz. !Ill i3 bu dlk yeTde insan& ha) i"ct. 7.~,·k 'If m :i l,ilmi,l,.,.r, tedkik edlyo::nIHl.rd.J.. Vetrlfltl \"e' ,luin!no:lald ZrJ,\o':'l!l1 ImH llIene ti;!mifl edilmi~ 'I.'~ en,!!lki ~Lin k1ayrnnl1'k verir. r",mh 8(IKnk ku" ~ey cgcr h:.l.ldka~~ u yuva tLa. blr AVlIkat, odlldilll ~Iktt. Nem'loLO, 0b~lm~l~hH"c!'Lb'. ~aYl"amt tez:.ahUl'almJHl!;lIHlan 01'8)'8 hllrli \,;Iio kOJllll m 11 g In gOze. g~J\lj, liIa.lcl.e gl'irtinl!rlem~.k l~in kll~mJ;Lk is-· kLi 'kurtlllu, Al~akt;:'I kl".!:1 kirlet.en iki !'Iefil I IHi:lmirelef, tTl! b •.am rU:!;!I1 II :o;ulnn ,l,\1e.::.ele bjr nirLel1 ~lktL ER.~r j& re~rnit!U!J.lul meoT'::!.1limi icra ohm tedl b,'kif olumJ.["tLk hal1i.",hanpj'e abl~i~~\I;lel'i ",arkllu!nn~ gen[~ bir mt .. "nIlZ!l.r d~ lile., 'e "~lae Relmelt" - Sizi gOl-elrlem.[(bm. BaY!!!ll t-4'er- m~tUl'. ml~laTdlr. mii!l' merdin'n. ho~f' ::l~rJ,i4irllrnl'. dfJim fllma.'l.ilydl "'ey" "k fl.!!,. .. eo min. '\Ie gti,rmeder1 ~t.ileydim mllte-Bu USrel'ldli! belediye r~i!'li lI,,fiton se.n~dir biribirha,J,Jr kol1 uldu g6riil i.ir, P-;'Ill"f'I'e - iIJ3nma'l:aydlk, Il'SI!Iir ola.cak lim, elWJl olunuz, nat Torotlu bil!" nl.ltuk si30ylemi~tir. leri d" hilmiy~n .,en f;Ol"uk ..." lerine- ijtll@li 1m oz ii!Joylf':miyen, - Te.\'ecci.il!it.inij7. fendim. Bunda1'J lIoma detterdan.mlz B y pehJivan leri, mi.ltem:Jidiyen ,\"8 biI ta flit Ayni giile. yUzdu, GOzler.!8.yni at adan I'll un S l" t e mi. n bu Ham Sel"im kordel:li r1 ke mi, ',.'a Ad~ll.a (Uu usi) Ni. anda Anl2aruml iilli!'fI yanu me-tr.'ler s,ntrPm'llamma,;'J t&ljU'l1' t ydJ -;ift bli 'I~ .rolctall yere IlIr ,y. d vE'Hilere te!lisa.t gez.dirihni.~tiT. lemitllti>n niz - dl?" kar8dll yapllauk olal1l Tur'loriye - yi. merdiv~nlel·i - Bayan Jaloo€'n jlkiLyctc;iyim. Adiil'tDi, 'beninJle btllunJrulmak i~in fir mr.tt;:lJerin ~iri .. .r;:lkl';l!, .:l.l'H "1m to KODyahlarlD sene Fi]'Ll.Iulldira giite:;o ltiu;;abakalannR culd:l t'1l1 oyn all1Yl bil' f1'iy~t o ,<Po,li n S Ii.tllt;ollu ~Fotl ar. hazlrlsJlm!lk ti:ilere bl2'den tern·iya.SICR 1< ve !ri\,:,veUi ge~mi~ hir yedlg1 e\'e \'p harot',k('t ,"tlril', - B'i.I~kiR .. ll1YlI''1to~ !rD n IJ.rd (j. C ii 11till b tun Konya, ('HuSl]st) G~n bi!l" :'Ii genel direkt{irHigii tal'afmdan Sannt, BayllJ10 gJume~ dondii: KiU u~hfln(> od!];."IJnm ,,~'k ven· bogucu ~Icagm~ l'akmen mlll'ma~ yJl j.;inde Konyll. m-ezbahastnd!l, davet otunan 'i~ kil~ :'IlJrlli;!st gti- Ben, si1:i rn.h. tJ 1.Z mette gUn eer, inrlc.n gOl"illen hemeJ"l rI'im,L dj~ ~n t. ll$Ji.I1 N~b;lf f~113 halde ~s binG8,O b~ na}'Ya.n kI!!:l.ihni ~ refj bi['i11C191 ~i.i ~firtik Sul~rl~1:1011 ~~rm@'1iim b de, si:r:ler ve hHhasa 'ni kollilkla otuF8r k mlHema - .;'.lirlc Hlireil bir hiidi t' olml1J;+u: ti1'. Bu: 862 hin. S1I1 ,kilo e~ ,tu.t.- pehlivan Ankal'8.~8 gitr'1li'l-~il': • sa Ikerimelenn.iz, dab a bir defa Y8Zldiycn . igarll i.;en \"~ okllyan getlr. ..iT JOI" 'lunU:1 InRlllln h' .ci-z koy h8l1emi t 'rtf Illtrumill buIUIiDlW" kndm !"lel'!!'l be\ if! kan,adlr. makt diU'. Be]edlye blj' yll lI;mdeAdaqa beledJye r lSlnln dUim8.k ~ecbu 1\ elll de td, ~Ier· I.ar. F.t:r.1 ~Qk L!a C;lkmaz. Ve olllr 0" r im Idank 30 bin 334. lir.a t.ahs.il " k~2.d 'J'! bu ;'olda QrUlf I I~ 1, F sey. a· ••• I'tll7 hC'rk "~1(' I.!O "!l-I1'ledigi. he! lItm.j~t[ • kat tl.leizd(;!JI en'¢! horl~Iunt,n, rna AnI,d~ bir 1oI.}o' y gect:i, ya ge~meArnana.. nl~911~i) Be!ediye loplafltl~·a i~tir3k i'irn,.dig' It;l J1I11'1blr kl~1TIlm kn-;:l1dlguU halJ~i di. Gem;: avukat Bay Cevdetle NeT· kibin-lj, )':lkrrw::hr. A IJJlo:l I :dml [1, .re~:>irniz doktor Y'IJ~ur ZiY8 O~lJfL" i~mi milll ve Jalewn ·kldmu g'I:!~rrl~ aJIA" miicadel e kan yol i,l11:rinin halll i~!n Aflka-l mil [l7.ed ruhhl, ~ekjllgen .'e irL Dig"l hH'1ftnl r kl]) ... J,; • r larl Bf'iya 11 ~almen· n .. ,' lI;\'ndi k\e:nni n.ra. gitmi,tir, J I blblidir, ,.!!,namul', (H'u.susi) Mmta1 rdE'll 1,iri Xehil He_.,.ill h~mmld'llj'dum, ~r1Lk:lhilillLle hi\: h1r '(:"\' h 'k· k.a.mlz d8,hilind!~k; 5 kliyde ,,·eni. vet vel'digi bir 1 arL1J i lz'ice kit· Ali En\' 'r "I"oks:oy lefl1erlell miimk(in oldugu Ka ar p~ ml"tJ, On bPf c;l'n 1"1< i' h 'adell 2770. koyuna ~i~~k a..,131 ,r81'l1i. ,'iaya Qla vardlm f'tmeie kO'l II ' marifeti t'll a OJ) le bir 'ak~ I k d . baD'n~hl'. larl ic;fn It'ml .. ketin ~ kir nhakn Bahkc.!!;ir, (Husl1 1) 'llt1 geliyordlol. KII.l?;ulama rnevsimil'll y.n'kha1kJ OrJU n,' k,)C!I\<:lnl ,'ok "€\'er. ke?c bagh KaramBI1 It;I,jy~n.aell ci dili"tl ..t. fll\ml. hI \'(j H.·I~" MaCH teb'a mti3.n Molmal" is - la~ml~olma3l dllltll'a::liyle ~iirii l!Iaf'azilli lell il"l -lh'Kild;r!f"r'. Fllk1.lt Mehmet ktZol 55, YD.,lnnnda ZeHkill Li arlamrll. Hi ... bil' zaman ra" h~pJeri bu hutiihkh,n olduk(lI en rnmGe bit Bull!;ar ilE! ~eI'l~ karun ('ok C91l~nn ~'e iyj k:!!lz8n..Lfi ~tkek bpi l'lnln bt,y~e bir e:d 'apm3· di:fe gos:iermekte j:leler dl;l ieap e- hH.!r"'1 k(iy i~cri~illde lwdl1Z nil" kuVe.lTe ilolh! mUr!lo!.at-Lt ederek ikaa.i~-e:-;ini guzd y!l~.atm;J,;;lm bjllr, Z U'H nlet te.-;kere!li 0 Ill1ltrnak !'IlLIeu~'le yaiie'n tedbil'ler tllnnamill!l I)lmm~kll'ekl$l1"ml~llC, Ka.rhn ha~klh[lMd.: Hi~ bfr '/: I.o:it tornbnl \'{' J..'!'iir - lUlnJ::L mt:.\'d,ln 'l:erl11f'mi"tt. .ko I u de OflU ev t m !1m ])ir de" kahubliluk dun SultllflllllUlnf:t :It in~ tlulhr, teda); a]llIlfl. almU11!l-ltr, bib olmn'illl ~OCtl~ lar !;('TIt"f!in bit· I ona Io!i:i~t~rmeden kim~e,"~ lJer" kil( I\yrru ~vinrl~n vc koc.:l:3.mdo:1.l1 ci ce-za rna hkemediuit verj Im!J:!lermczdL dil', 1:I7"akta ger;'lrmelre onu rnet'but' e· . ., R,I.· eliyol'. Fa knt evi, I;ocukllm veo ko.1 Ge:mHkte.n eh rirnize ~e ben gene 1I~ U • 1:1 • \foeR; loJ'!!.TI61nm ha~tahkJ doT 111 ~a81 i~'n hC'r med"n"iyctE' m fltC\'eK bllll snn dereee boz h~nil!rl~n ~lklm:1I d gl e· '" git B.iyl~ poH:1~ gidemedigini !If)yle lrilane lH tlan!J.111 R'cn~ k:admda turnecli. HiI' iki til~c. r~.., bcralh:'l' ml~ ; bll na:rt.a.llgl raplll.r1a tevsik kenmu bir !Hlblr~' Omit nudtr.. . f!I1r:in .IlQ:ac;h k:lhH']ennden birietmesi i~in kendii i I'! karun E!ilir.Coeuld!lrm birl-ilgO biT' "'ell!li! lH: g1r-dL Bir ta\'Ja rrlll~I qerrett~" elfL' tstanbuldg I~yn b11' mektepta hINt bmliolll'tl~ll!.rdtr -ok1lyor" Bu serle ildn:cio:;;mlr.~ ~c- Soma ;n,.!n:td.a;:llann !:'!;r8rtl(' otll r3E!!"£;r-:-:sundM Sa'l'lta tnet:ell llBlrere ~'.i. ti Bu. !liilenirt qa~'lh bay".fl m giin- ra k: ii!':tLi.".:te jki parti de yenildi. deuk VI:!: hasta ohl.c.J! k biT eftla ftn Zibni. mtittm;J. i~ ell kal;' n tUleril'lden bin nlnu: Ilk miirih' el.. tlile-"liJ'le Qa.11'r:tLI II ol&.1.r II ol:sun D.)'!'~ tUn partlsile. klr.lnl n aIda hi. A em yakbrhk Ii e-,"t'Ie 118 yardJmd .. buluDuJa 11:, 0 ~atl.l o '1m bitince rlalgm, allfll1 k no:, reket zi}"arlcle~fr, G en~ knrJ.ln iDlensUI!) !Jldllg,U c.emiydlo yanbm. • $apkai!llIU aid] 'iI! pk I, goruml \'e ki ablm bll'alo'l". bi!hblrUtiiu!e' !,'e-tdlti pua ni!'lbeU td'kik (De .ml yu) ~Iil'de !:L(,ekler ~ul.lnlll"kt:!n faze bi'l" edllmiyE'llekb r.

l~.I"iy~ b;glivayi II.IJrlarcb, Likin, oI!!r" Yenl!}ehir, (Hll:'tllI'!H vm,yet ke~ dana il.~lJnlllmlliltl. 0, aeilmudrkbllt4;os.lnden .11) bln lira sarf'olunac dlo. k~mdiBi t~klf edernezc i. rak msrkezde n, te~kilMll bit• lkokul l"apllanktu', - l~ride kim v r; JtLle ~

Bnzu lot kaldlnmh 10JI Elrd terni" dUkkiiIl1al'la tahta sergiei r~n]Ji~!anllln oroll%. omuzu ~Iektebjn hu ~eil6 1ij lIi,in lil"D:l'T1I:: \'e diKi ear\udAn "e lkl Email uh'll'lll ikm II I OIUn1llCl\kl1r. kaklard g('11Je hir 1:1fi.ha k f1hy 1'1 Bu husu ta Vek~l tten mi1sa-

wv,aj;et "Ie ae .... in;;li bir ni.lljleyle:

klHlfith gClli~ kn tu ina LH!:I:UI3.1li kumlu Ylltdan kccasrna ko ar. On aenedi hep iI) nl .1jII'!Yb"kr r Ilj-

depolurin

ke~k:in bir tOWn koku -

aClkh

I

Mersinde icme torenle a~] C'I

Di,i~iiriik

Siileyman

bir et

de

"'t~~

I

L

I

hat.·

Anamurda hayvan hlstahklarile

I

Kuduz bir kopegin

v·ri'di

·hkemeye

::::::==========::::===========~=========::;;;;;;;;;;;:::=:========~
IP·

..

r

I

ile SA SA,H,

OGLE

·ve AK~AM

-BugUn
Ha.Vll'.

kemdlaini ~Ordu'lllUl m.iIl ? Y.lnli!.

DI![1 YQkk:t!n tete·
kODlIIJmWj,

tOil etmi . ve ~e

Daw-tini
E\'ei,

klbuJ

etttnJz

bll

r

raiu"dL

Zi8oDl!lede~.Dl

S'lZ

veo br-

Bu da\fete lJIUDimiyetle ceovllb ~erebilmek icpn ,kendi&ini rutm&R gene; kDz.m dlkk tini Of!Ibettl, Kqi:1iJruLl ~,1:ar'd:: - NeDiz. v1.r~ Niyoil somu.rluyorII.1Jl.UZ ? dJye 5Ol'aU, - &m mi? O.rtuia trW !tf'y)'01l k.i. - 8:izi ben r;~ deiU mli? Buns, ragmen gtldif;ini2den Deri neye be.nden ~tu!u! - .Beni mliZW' gotUnii.z. Sirinl ..

b~b
u kalsm
tIm,

konUla~
la.ba!drl:.aJ:l

~edeTkem

boiula~k.

Ben de bu kadEil" misrlirin g~~bilm.iyort'lrum. ki, Teyze:m 'bu. nU o.y1emegi. UlJutmu~ Nt o1aca.k, tlyle klm1.aym, beni terns kord.unl\ kad 'I" gotfuiir mtlsll.Dlk ~ E§.aTpun.

eefini

dejllW: d!!: lIsv . ia.lb ~ Gen.!; klz. b~l~ t8!sdik Nil\r~k: • - Ernst. d ge .. dedi. 64 C;.yUCII; R SASAY' ;..,_ NWof oh:iluiunu 8ImlY'lu'lIilllm, - HpiA degLL ki. BJ.d.:I:ttle benber ..... -,;;;;,;;;..... ---------------....--....... ge.lmek u,temiyoN.llI da oodan, Run (I'en.is knrnWltl. gelml~lerdi ,sllbah· mete bllJjlAdJ. li:el1disine hlll."]' Vtlnll)eIi1ell. dali'ett leyin 'talllli'gl ·Ciarpl 15lrerrtlfrnin ~, - MuhakKll Iiliin gece, rial" sold:Ji h'mlul etmi~. lsb:r!Btemez ~k, ri.nde dlLlnlyordu. EUni uzaLarak 6" gllordii.giimiiz. !}i.i.bhiill~aluB sinil'len· - MnI. Brft'LlJe d biimlf! bera~ IDe t~i §aTll aldllrtaD lmnra d~lg1D biZ" tn· tm.iiJtir de ondao, Het bal" brr mi! VU'1a; de .luz.. erken kallU:l1llil, bomn giinil- Hayrr, 0 hiG;:bir mu blI- ge- udzll lie,'" i<eiDde gec;iTD'li.~e. benzi. - Bana nuihl1t verserUze .. di)e miy~ binmez, ~i. biT hareke-l !r'apt..l, Rr ...,te ka,... yorsWlI.IZ, N lniB n~'eei ann yild.lJlU Ev!,l't:, pazllrlan, erken bar ktft nil gibi 'bit' taVlr tak.maYlm ~ b:itr tiirlfi gi.Hdtlremiyordu, - Ern.ste Iora:r;}l m1 ? edilml':Me yollU1lla. kaJs.bahlrtllE t::a It Ge.n~ jnz: deviII.ID etti : rnb.a.ts1Ji!l alunur, - VllZiyeti do.ha fazla kllr~~lli'B" - .AnlqJ1dL Bugiin fie j'1I)rdam HakUu,ten (iy'ledk U:ruo miiddet nrnm ki. K~nrii I;!a:hsmm tez;a;hurlin~ nafil e.. IRrralJ.n.IJl ~k a&k. B [J saba..b galt oynBdmJI tnI! mini alma.k Lo;ti yo r. Ell s:abah, ge~ I8Leu te)~f()nda tarketmilj;tJ1I'I. S.efIi.. - Eh'et. gcldig1m i~in oonimle ka"'!;:l ettL V~
nil; b!illa. ga"'; b g

TIL ARANIVOR KiMSABAHIN pOLIs ROMANI OLDURDO YENI

- Belki si:zin b8§k~ birlsini digirnzi i'lEL..Ill1 " tHycrr, Gen~ k12 b~ .sa.llil.<b. DeD: caba baklulDl var? djy~ IiIttt

IJtlV"

~i1hJJeEiz ki size h:ua aglr ai:izJer ~u}'. lemijtim, li..n:l..a, !bUDIs,rl birbirimiri

b.i, B~I.f11(:rleu. lIoCa'De. siLl tli""ittim

mi ','

Jsr&r

Nansi tekrD,l' ses ~a.rlIllLdtw b ,. ~ml t;alladt \'!: dl;l1!'eC'fl c.:num. ISlkilil~O:r ki! HADg! l'ohl. takib etmeno LaZU'll gcldigiIII :!Ioyll2's..cnb:e" dedi. BYloh[l"l yalvRnr gibi sii} mytH'·

o

t!'.nl1uao1an ~ ..'Vel demiljlim_ Ve benil ( u.er~ce lu~du1ytot eo Uol' ~ltlly1'~ dunuz k·. By1e gtinlerim olur ki kendimi kaL'iYlfn 1..II.J,Jl 1 BtlJii ~ok j1maI't.hlar, Zen~in ldugumw. za a.nlu da aktHha g lell her ~yj yarm.rrum., Den sog-Hk bu t:a'llrl ' - Bana 1:IoO.,'ledi~in.i.t E1.Cylerj bLLhLI bile !:~miy('hm, 8LI JiU~'nW.an dii."nW, mi:;.i!en s.1yl~di£:';nizi b1h)'ornm.

du,

- Size n vakit bi!' til vsirei!o bu· Ilmsam, bunl n nazan dikkale 31JJUyO~UDW: hi. - Neleri ima eunel't lstiyo{"ou.nuz? ~ Rea dOI1 ile ol~n crun~betinIGent;;: kli.1J1. YBnok1&r.1 mardI. l~ini

*

- F::lkn.l bit' b.J k1 U: iimdi .. n· mz uyle tuna ki.lh b ki bana knr· sempa.t:i du~ dufumuzd ba. ' mH ini::, Bund.:J.' jjm;dim pock yak. Bil:Iil~ fii~ ka.!.ijl b[lyuk air!:;eDl 3.. 1j m ".u. Bugti tl sizi g" rcregirni ,In·

1m

Wlutmu

'ltl,

dot;ru iJlCIDe1".
----',.11,·08

CArib m.i

-

Kard~inlll

e mi!

yemekt.e

DldIIi.n .~

NBn.5i, bJra.J: kwtrdJ..

tile bll1 1:1 al dcvum kilt kendisinde.n g1k&}'e
ZlUID.ebne}o:IniI

etti. Fa.eU.igimi

(lkfa,m Ast.art;"

-

Ha.ytf.

u.

lUIII~y

P

ptnIar Ib~,

Ye.Iru.B O)'il.fi.dJk. Ba a.III.e.mde.D. ta.maUJlla u.Ullan

1m. Kendi ini sevme'ihP1D f!ll'kmda.. bu dfi. In!rler1a.i

oo:myor,

g(l~irdim \' fie gelip de miadlrlcri gurunca LHJiiml'll - ail' giin ge:It:C'Ck }hli' ~.e~"J• i.t.e so~,rwldJ, I1eJ"l de ~a'll'dlm kaldlm. IiYi:lcegim Falo:at ~di ngzun k.apo.. _ YA.whyorsunuz, () d~,~ yn bdU", tabillik yak, Ne m' Jl,I beUe .. ". GOzJenni DeBe- kaldudl" k l'Ijl l:I.W'Hl..d gim ? Or bir - Muiyi ar a btraknnya &e~b yok k!! verdik. Bonu bomuya1mL. F (DevalD.l ",. ...) baoa kUflI vaziyetin:L1 degl§m~ rl.
lie 1rt1.

.,ilr)~rC'k \oukUllli

~

............

_

or

-,.~.J'

.

-- .~~__"_""~~.7'~,-:-=.--...,..~

...... - --:--_. :. __

• - -.

-

-............-----

1'I.NI!lA.AH

..

~lvan Teres e b eti e
--_"'" c:~::.----

.II.

• 81

Ataturk kopriisiinde hir kaza oldu
Atatiirk Bu.-ud
dun

Tayyare Suiistimali
(!:,jJ-;:ti'!.ran O~iiDdjde)
dR. kalml!jtl'r. SO'lra08.fJ. og[eIi.l.lm.i~tir ki, bu gem:: ve gi.izci ka.drn. Ekrem Hamd. tarafmdan kandtnlnllj ve ornda nhkonulmus, kendl,!lille b' raber rfUlamaga abljl3-11'l''ttll''. ,Sir arahk, Ekrcm, hir sili.h sat l~mdll.n kSI'a.IHllgJ R.Umllj ban [lrayta kizlarina kiymetli ve bnhah ki..irlder aldl(;nn da hildirmietir, hl<r ern Harndtr.in bir de sahte senet ii"i vurdir: Hiz kar desi Bayan B lldl':in imzalilnl tnJ.:lJt ederek ket.!Ii Iehine ~O Ii 1l1,k bir f; n t halarJf1ITII~. ~3~ \'11111 In hUfII) dvrdii'l'ti hukuk rnnhucmeslnc vU'C'I'ek pfl1 arun I ahstline tesebbus etmist-r. Fakat, (java dl vnm r-r'tl'! ken I!IZ I-!~ •• rh ·.iIl' U'lll!lltp h1.rJ;:")nllfi, Iavad-m (('ntgllt ('lll) i f.ir, EkTcm E:i.ini'ln hem uresi B t~nn 13 llns, '"- ~u 1iya - ti elimhur 'husu i kulcm mijdurii pr,y Hayatirnn y•. hld'[' }''')I IiClyah .. Ir:li..il{len hr

k(jllri.isi~ iJl~:lfl Illd'l diin

ara
G. Saray Giinefi 15- 0, Harbiye de Genclerbirligini 5 - 0 Yendi • Vehap Anka
Ankara. lHu5U!:!i I - AnJ.mra it ma(,;13 rna bu pazar d.a Ankaragucii aahasind I, nLduk.;:a kalabalik blr seylrel linijndL." d vam ~dlJdi

'kit!" kaza olmusun-: c;all~an amelelerden Zailzel'll1de lllgra~lfkeD blrdcnbire muvazenesinl kay-

YAZAN; BAHA OORDER·.
Ibrahim
kdt.e

nen

rlubalarm

T·fo~'[. bizlm

me-rule-

yapanls:r· dan e a dlli bakik<J.un iyi bil.enlerdeud r, Muht.elii glllOet~ ve mecmu \ardn !:ngiliz edebi)- B.t1Il~ It b reek _ U Ierinc muhakkak ki k ilel'irn;z l"iI..:U:!l:wl~I&r ve bu,:Ian hirer emek InllhSlllu cldugu kana tine \,[lrrru~Jardu". re son glinIerde, once tercuiI1I(!s]ni yaplp bir de:fa b8:;1htdlgl I uner .eniri 'I"agore'rttn bllh~evlLl1'mi ) em btl oruoz; ili\?e.'OiyJe. tekrar ~Iknml~ bulunuyo:r_ Bu aeies, Remzi kitabevinln flrma-w t.J.~IY n bu kJtnb; ~,I!.irin mcmlek mizrl ~e.".rIlmi~ Yllrd ve d 'ny , bu b~yl o.y. hi inmaji cvgi bah~el rl bu bn.h~evun'ln b ~kA bir tereume idir; Ve yinil bab~evan ismiyle, baska bit' rniiterclrn tara-

Ingilizc:,e

tercu.mll

bederck denize i!.'!na."Imrl , alrn

di.h;imi.i~

dubaya

ve bu sukul da t.nrpll.
yaralanrms-

g.nLlan a1;1.I" ir surette b hr.

!liiciine Girdi o

KibriUe

oy.liYAn ~ocuguo rifrh
AHnil1 kara".

Nuruosmaniye caddp~irJu Nruosmanlye apartunanmm alt kat,

n

edasmda

cturan

!!U1;!lJ.

trfw1 ,?'ataktu 5 yasmda].d oglu SIl· bia.i u)"kudl! iken bu akip dl~aT'l SlkDlJ~llI'_

Hava, tam bir f1J.lbnI haVI\SI, fak~d saha camurlu, ilk oyun: Cfliata!l8HiYJ Giine!j takimlari ara.slndo. oynandr, Gaia.tasaray ~e~en haftaya. naxaran daha kuvvetli bir takrm ~lkarlIlI15b. Bu I, ukabil Gilne~ takumm te$ktl eden oyuncular ekserisi mektepll oldugu i-;:in zaYlf bir tnknnla sabaya (,;lliml~t1_ Giin('l;lilC"f' yaprlmasim knlelerine Istedller, sonra "S('rcmoni , serernoul Y3· her i.ki ts knn
kar,Ilqrn!'l

Bill srralnrdn

rocuk

llyanmui

\'f"

ehne ge(,;inligi bir klhr ll kutueu ile oymyarak D.Lagl ve oradaki bezleei

tut

H}tU

II"

r,

A

~ biraz sonrx

sondi.iriilmli§ti.ir.

Irndan

ha \' rdrr.)

~ .afllln~'~ bir terchmeler i irnli kitnblardan

dason-

ra ~lkafl fakat onlardan bet azanan blr isimdir.

eok r.!l.g-

Edip

Ibf3 him Hoyi
memleketrlU·en !;Jeref yapl d\lnya e..serleriyl~
bizlm

Hakil nt J1 1i:rizmi kuv\ etli 0 18n u ihtiy:al' Hmdli, diinyara 8~k ,8 ri, p 'rdiye~i ~il" 01 r'_k ~I'Illar \ Ii ltinah b1r :;,urette t~r{'u· 111 ~-djlen e'H!l·de. e bu tarafl bariz Qiarak gBslerir-.

\rahll. bilhass

te mUtercimlel:e IIlZ i e de; ben,

Hell, biriTlci ba.slh~l dolaYI.3iyLe
.., 'lll.1mFlrnh K[llem mc-m:nuamnda, tllgiHzce bi enlet'imizil'l 8an1O ba,kti. hiQ muh8rrir yakmul;I p:ibi Tagore' plnl1nll~ olduklanna akll rdiremcdiidmi; ba.-;knlanndan tlltr c1im ,rap]l a bel" i1alde T:lgore'de'i kazancmdan dah!l ~ok ~eyl~r aide etia.ceKJmlzi yazmlitlm. Bug-un e-g.a'!'l ilibariyle HOY"Din gm;ol tercumo-sine hi"j bir '!Icy sol'-

yakJndan alit.kanm jJerl~yi~imii'le DlIHdm ami! ohtcfljJ ki:llL~atifldlo:: bl.1~uJldu~Llmdan hilj; de tbra.him Hoyi'uin £ikl'ine iitirak etmlyoruf'll, Ve onlann yapbklarl i~\Jl ehemmi-

l'etine

kJ.ni bulu.nuyol'um.

Vakl~l

e.ski fikirr ekrarlamfL.k lazlm g ld'gi k lUUL ine urdlm. Bu \' "~ile He bl1"ka~ f10kt '8 da tema! e-deeeiimBu, benim otoriter cLlebil aLa tar.aft-ar olmamakhilruJ.an; .... 'T.a_ e
I rimi b l'aua
gIJ·.-e·un h;inde bu.ll1ntlugl.I ~eraiti dii.ilnme.dell bil ~eki.l Clde.bit~tJ ter-

!e.remem kle b-craber,

B.::lL[ile tel"CUnle arasJIlda ol,un d~digl gibi miln&sebet rok deg-ildir, lakin bhlnl ~artb:r goz oniind~ hltulurOl!l..., bil:iikis mi.jtC1"crmJ~r biJJnmi" e.;;.erteri, tanlt Ill.:tk i:;.ini yap ml~ oluyorlar ki hu da ~eref b.akl • mmdllin (tabU para degil) unULUlaTmyaca..k bit ~ey degilcliL MeSEla lercLime vadisindeki yaptlk111n i}'ilik He RLl~en E~ref'i,. Mustafa Nihad'l. Na.·lllli Bayda:r'J, Haan Ali Ellinir'i kim Ullutllr1 Velhmul tel'c.iimelcrin yarll~ maSI, ~lji/.r !laIhipl rinin klymetlerini bi?.6 n.akletmek old.u;!lIl1dan l'.:d.Hina Htllacak bir ~~}' deiildir.

evh. mistir F:l\: vm, Taksimde LnSirke·dde Hocapasada 2'5 numarna r+in «: nddc s;" r l c' BE'l k IS a pa r~'~ raJ I kuhvede ol uran bmail isminde maunula nturmnktr In, lJ~ya[j B~1k IS, I;kt- U1 H md i lL'j 1{ Llr sabikalr dun iskambil oynarlreu kmrla l{ounlart anlatrn ktad r aralarmda <;lJ.:~n biro kavga netice- R ln1t> irn, bHdiginiz gibi .lti ainde YlH;Uf' Jsmtnde bir ~or6rti usdefa evlenmis, biri kiz birl crkf.k tura He ytiziinden yaralaml~ 'e yaiki C{)cugu olmu.§lur. Cocuklann n killanml~ ll'_ i.lz~rine titt'er, Bug1in de, ~o('ukl:l"l lektr]k ding-in!£: -;arph ParistE~,t!h~jI tltmekLeclir. t Ni2jantada 1ioroslu mesrit S~~'I 932 s~ncsjl,de, mt'vzuu ba.hi:;; :,glllrh;l ~ flllrnarada ohl.rall tbr<1 hml net rnes.:le-si ceLeyan elmi.§, GOaO Ii· l·alJ k bi.r s.clLl!di dordullcii h IJ k II'" oglu. 12 ya.:fjilaru.lda Hakkl dun soma.hkemesinc ibraz ederek berid~t'I ka.kta oynR.rbn cle-kLtik direg-ill'! tah~iliDi isterni~tir. F:lliat, sOnl"'ll.dl'lll ~arpmut ,·c }'an\lannll~tu-, aIl1a~hg:,mI.1_ i'!;llli d!1\,El,<lao \-'az g1l;;!('Tr~'D.de oidij! Trli!?tlr. DUn ak~Qm Haydarpa.§adRTI Pen· P36 s-enesind!;, bir knmisyon i~i dige giden trewo 2 ind ]uevki yoll!;in Paris~ gidc{'cgil1i so)'hycrek 10'1cwarllldan Abbas ogJu. Orner bi1"- redan ayrlldJ. PariHtt gitti. 0 7.illm"'l deflbi.re fenala~a.rak yCI'"e dii~Ttlu~ \Pro dan sonra da bir oaha gelmc-di. fstaJ'Ibuln telrrar gelipRomany.aY:l bil'8z ~I'}nra da (ilmi.i§tiir. gUtigi 50yleniyOl sa dOl, ~Y1" buJil.l. YapL1an nWDyeneslnde kel1di!!l!:· bilrniroruHI_ nin sektei kalt)telt old(igO anJa.;nlt.ki af kada r e\'\'el Parise gi(itlll m~tLr_ tamdrglmu:. bir kadlnltl karde~irt'l~ Kalp sektesindel1 iltihak ~Ltiglni ogrendik. ADi!UjllrlOsman oglu Sait isminde bir agllla gore. bu kadln. Mlii berabt"rj'ldam teda'ifi edilmek mere AnadQhlde olacal!i:.

Ustura ile yi.iz.i.j~n kesti ]

miid III

r.lllfa

(i'13 I

Bay

Vl'ysi

i!e

prlrh. Bundan
aralnrmdn

l~«-);;');~~I@~~L:=----

_ U.f111.sj hie

yapt'lar_ O}'1ll"1 ba~taD sona kndar GaJalilsaI aym hil.llliniyeti altmda g~c:;Li. Neticed -, 15-0 gibi bh farkln 1J}'unu kazaJldllar. ikinei n~'lm: l:Tarbiye, Gender··

Futboh~.y V~bap
Kayak miisa'bakasl
B81goei a.janllgmdan: 1 - Bolc:emi.z kaya.k birincisin.i taym elmek meTe, KU..-t;HU'I. bayramJ tatilind~ Uludagda DlIklsf1Jha.kalu y,n.
Bedell1. Terbiyesilst!!tlllbul plJacakhr.

I

tl;;inci o)'un,

bjrti~i tak~ml~~l ar~lD~a, hake." Oroelr 6relm ldM(!Sl aJ:tunla !laat H,I? de oynandl, Ilk on ua.kika umulrmy.an bir va· zi>r~tte ~en~lerbirHgi M.kim..iyeti o.J. tmda. byrl nelJ. F'akat r:bklkalar biy<>liler yovas J!-iI iJe-rledH::r-e Hal" \""i!) GenrolJ"·I' ","an

I
I

2i!:ln TUrk
tlr,

Bu miisa.bakal3.J'a
tabHyetir:lde

girnu,k oLmak !J<lrt-

3cirgi
g,l

liiisab.:.ik:<:I.lar, Bolge. binD.= oraca~ mektep icin her
D&II1In'l

ll'1i.isa'baka:n

alum

.snha:-:m.1 ) r>rle~mc..re lJ.a,,,Jadllar. 20 inci daJdk;uJ.t soJi1;:Jerinin :l'l.ttL~1 iU~ golJe beJ::Ib('J iyir-e Genc;;:kr kalesini (,;l,..'1Ii1berl:;~c(" aldtl;Jl'. 23 vc 35 in!'"; i dai"ikalarda attlllj:1r1 daba iki !toile ilk de"'reYI ~·O gaJip bitirdil I'.

kasaliql

ferd.cn \'e meusup blllu.ndEI-

kllli.i.p veya.hut i§t ira k cdebilir.

·1 l'oIusabaks mesdelerI mahalliT1de teshit edilmE:lk IIZtlr(!,Oni;.;,

slaJi.m 'I'e taklwlar
rp k) yarl~~lan

arB Inda

ba~"-

t linci
'kind

d lre:

olacnkbr.

de\l"tcde

tam:'lJI'J(>n Harb~.
nI.Z

cih etiiginden
tiro
C;unkLi

do-ttma hi!" ke:rfiyelT&gore ilharnH'II, isti-

HI)·a. utraml-9 m0mleketirl ku u.Iu:';! !;8relerinde dej:iI. SHima 1&kalina b~.l{1'n3daTl gen~ k"dlll ~ ti.. I:utlarmm beYllzhklannda a.rayan
,biT ~airdir. kurtlJlll~U:rlU )Ja. .. U'hY.H:::a~ "'''1.11 vB.t~J1d~l.irlDUI 11.bJrabml ba_ykrrac.ak yerde en~li. till qi.!!lD! dunll'lc. ecnebi emellerLWn :rolunu tutm&S1 ana empati mlndaIl ~ok ,@yhll' k 7betUr

E"'er!.le ente.reol.an iki tarill var: Bil-inci baslli_,1 gosteTen l\I~ .y IS 938; \'e ikiruci b3Slh~1 Kostecell RYTli se.nenin b~rindlcanlJ 1'1 tarihi.
Son zamallla.rc1;;tJ.ti but.un td~bl hareklrtleri dii~Lil1eljm: hakika.len m l.It.arcimin sevindigi kaclnr rnfjbim bir h;idl:le jJe kal!;IIIa.:;;ml~ tJ!lhHI uyoru2. :

. ..

dan Etfal ha.stahanesme gel.mi!} \'e uzun mi.iddet yattlktan sonta :iyile~mi=:;!tlW'.
Sa.it; duo C;lkmak sabah hasta.hanecT~ll bir l\a~ istem.i§; kendisine istil'abat

Biz, aile aT.asmd~, Ekrem.i ga.y,:>t.:
<li.iriist l'e ciddj olarak taruru:. Y~J, nlZ. tlll"'1l.z 8.!'i8bi !..'eo na!;lim::edir_ 1:r[ . remin soylendigi gjbi DOl-'le Ik:.an.~!k: i§l ere gi re hil ccegin i hi~ t8lu:l:Lin etJiliyonnn. Ri?im lamdlg-J.mlz" bilrligimiz EkreJlJ, bunlan yapiD.am~~. bu i$e ka.r~mnmI..~ oJsa gerektir. II. Deh!:...,t

ye I1Akim:iycti a!lmda oynandJ. Bu
a.-aJa Genl,;ienn d~ bir ikL neUeesi.z aklfll ,go,ri..ildiJ. Dene-l1in 12 \'e:20 n. d dtLkika]:ml1da Hci grJl daha YRfJ:n, HarbiyeJi!er, oyum\ 1)-0 k~'r;tTlth.lar_ Ge~en]erde AnkaragiicUne gllr,ec..-e,gioi }'azdl!pl'Illl:. hap. e'Vl.'clki ~fI ve AnlmragilcU., esk~ Alta},), Ankarnya girmi§tir. Vegelmi.

:5 - Kadlnlar amsmda dB. yaJini~ mii.sabakasl }apll!lC'flg.lldan
Ka.r mmt.:lk.r.LJII1Qa mjjrv~'.a!ltlel" n:tZKn

i§tir'8-lcieri. ,;.ayam aczudur.
fi -

JI\

L.

'l'akJ 1!iI" dikkele

gUn daha yatlp
nip (;lkmlijbr.

elm:;i
ve giYI-

almmlyacaktlll". 'boO! kal a.ra qti:ra~ e.k~aml.aT1 sad

Bu itibn.rla mRSfletmek istiyenll"riPl 1.8 den Bonra

si:iylenm-qse de dinLeme~

Il'a.kBOlgd

hastahaneoin
lip

Fakat kellcltl.sj tam dJ.~ k apI'S I Bnune geadmilW

simde
Dagc.l1k lel"i

tlhlJ.ll1i ftilicam

DagcIllk kuIiibilnde Aja.runa miiracaat

etme-

te sokaga

atbi'l

ZllmlJ,lI

I!:ele

mem'eJ.r~tin

bjrden bi re

fenaJ a §.arak

Yeni FranSII. eJ~~si A'lkilrada
Anlra.ra, 10 tA.A.} - F'umsarull yeni Anka...ra biiytik el~i.si R. Masigli r-efik.a:Sl iJe birHlrte bu !l1a.
'fOpkRIPI )'l;IklliullJarl kOl'um~ Rmunda.l'I:

yere

(U;i~. adCI~'

Yedj

aI)'d:q, bir

terC'ume

e#erln

miJ.!j Vf Blmii!iiHir. Vak'a hemefl liye bbibine haber verilmi§ttr. Adliye T bibi En.... Karan er

'Im-

VENt. NESRlvAT

tukenmi~ olma!11 keyfiyetL.. mli.~te·r"i8i~Hkten, mullarrirle,rin okuyocu azhimdan ~i bet ettikleri hir IHrada.. bll bi~ tl ellok miin.a.hdlf. Nitekim Rem~ zi kitabe'll'inill! evvelki Bern, ~ub!ltlnda mikt-ar baklmmdan Bahce va.ndall Gorki'Mizana'uD" dan Tais'in ikincI basklLnri bunu klJI,Tvetlendin:ni", olu~'or. Bunun ~ok ol!l.rllk

bahki

Kita.bedanl1

;0

f,jD de bahJlndllill f<eeaati d~f.illme den bllyle a.k ,~,ij1'lel!'.i derlemege

mi,tir. 1I.k:lb.te.n Hind.i5tamn.

Belli muayeD€ etmi~ ve selrtei kalr.· ten oldri.igunu tesbit ederek de.frun~ mlulat vennqtir.

Ikj

kin Sii:kriye

~arp~.iill ot1!l:lmobil'l ve Meoliihat il!im.!crmdl!

ek;:;presle. J;jehr,imhe ge.mjt. i~taElYonda liancLye VeJuu flaml \ hususl kalem ll1i1diir muavi..ni. lII"f.l.3 Ak«,:a ile SeyfU.lJ.....a.I Esin ve prot.ok 1 lImum miidi..ir mum'ini Rjza Rifat.
FTIlI'U;JZ

sefaret]

eJ"ka.1'1I ve

ko!on.si
MlI.d~ rli 1i!'(j;i1mi.f-

kat
'VII!

u.

roil _ den iftelPte ve Anadolu letl eJ:'in aftetmJrec.e k 1erli -blr haJ~
tul"lUilmilJum
bilmi~

r..ut

U1

ilyn:i ,arilarla

o~vrnndfl

VEl

ba.shf]

bhi 12 djgeorj heni.lz 10 YEl.~]armd' buJunan .ild mektep tal.ebesi dun a.k·

I.al'aflndan kar~IU'hl~hr. MasigHye bulu~tler hlkdim

~am Sehtad~~mdWl e1r'Jerme dogn gid 'r1-:en kat~1 kalm(tma. ge~mek
istemi~leTse de bu SIl'ada kar~ld anSlZln gclen bir otomobil bunlttrn. hariI~e "a.-pml~tlr.

tiro

Erz!'tllm
:&:rzumm.

HalkC:9";ndt ~~rgi
10 I A ..-~.) Erzurl!lN

Jruzel ba~ .6z rd n endllll!! illr ~ey alma,lu lumd' okuyucu zi.lmre,ginib togal _ ke. . der. Bu lI&brlan yazamn Js _ ,maslllda. !liil"um ,"'e dag,tma u,lel'ltek-. esa"en gilzd cl!!.n lercil!ll1' Din teJ! !lik bir ijekrialmtl.!lnda a.T:l~in b~r '(me-dhiye) 1uHlII.ktan ~i· mak ll2.lmdu. yade, ea.er hib~ luklrmdakl t!€l. •'" ,Unce-Iecrinl l!I~yiemelrtir. CU:nkfl I:l, T@krarhYEl!1m. Zibniye-i n& ,C). Dikken IHlk.lJley dtuL1rken, battl iur!!..Q. ol:!lun tu.tulmllk DakJmtndaD

Ibrahim R'oy-!'mn

mtiellife ait

aebepI enn!; ucnlukta.

.

lki lbralbim
lki ibrahirn

.ra~mda. bi"r vak'.., r
btr e\lde
oturll:l1 EU'aslnLlak.i

-'"'-

Hantevi !I.I" komite:mlin tertip ettigiresim sergisi dun biT ok daveL!iK let" ve be'lleskarJann buzuru ile a~Llm_j~tl'. i

KH~nkflJL:r.,u,rd:'l.

O!lkay

Vallo.

V~ 88,frOlldiIIJI

bile

bir h,il,dis8

tercOmo yaplhtalTla
It.)

wa!tan

..

m'Uvnllak olmu bu e tt[n torc(lmm hillkkmda klti mfl.1Llmat edi.
nebHmf'k i~ifl .mUbLkk: Ie Ho,Yi'nin titi'z, u ItiJl lJ lIatlrLan ckumak icabtder. bu.rad.Q., kv-lle-rime kll"l brilhim L;C 'rd.fgl Ve ben,

1ekim Rergide 39 ~scr t "~hir ediilmek· • • tedir. EsC'rlertnde mUJ\I'a..ffak OIM • •I • I c'r.il"t sanatkam mufitelif p.ara mil' • DivULYO!U IN 51 k- ffltl levz.i edilmi:jlir, lrrIua.ye:ne saatleri p.aZOf haric • • Digel' taraftan Hal.kevimlzd.e 8• her gtin 2,fi - 6 !!all, per-\lembe • «:lIm]~ olan lisatil kUTSullda hel' ge· ve I!um rtr:!si !:lbah Ian 9 - 12 c-e a ·zu ·Je1llere F'Jllnslzca d l'1Jen = iukul8ya T.22398 • • e rHmlo!kt.eUir. ···~····· ••••• •••••• ww ••••••••••••• ~••• ~.
I,

HafiZ .......Dr.lckmiJn Cerna' ."'-.... i

--------

Kilnunu.~Bni h9!yatllll ItlUe.s 3eosere 'll'8k[li!!d~n Inymdli m.Ue I'Iisj. miz Sinab mebusu. Dr. G.o.liitJ Os,.. ton'ij bizden nYU:ln giin,rltlr. MOe.&esemiz, bli n;:;h giinde rnometli doklAll"un hatlr~!:lHll t.aziz maksa ~ diyle mUlhitti1Hleki f.akil"elere Yl)'l:'~ek··ve yakacak ie.·.zjjni kararl.a~tlJ· m4ltu• RIl haYlrh 101"'1::"111'1')111 me]".-. hllnna:n .Il.jlesi H! bDZl do.sUaFl da i~tirak etmekt.ediTler. Al'zu eden diger haJ'1l'_ eVl'rh?rin de i~tir k eo deLilecekleri ilim olunur. -.........

u:

Tabii ve su n

~ ... I

karbur,anlar
Av-

Deg-e.-U 1d:myagederim:i.zden

ni Ynkalilogluuun tabH. V'e sun'£ kar'bi.irailll..lar ism.illde tlymeili bir eael'i inti~ ,etrni~tir. Bu eserde pcll'olliln harp VI!: sUlhte oj"1laal,:t mllhlm :rvl ~o:Minimde tutwa.rak me-miekel:lllHz, de al.HL~.r OlWn ya,pl.l...mut Iiilkkmd& O ;;:.ok Inymelli m,a.IWnit ~u1u.ruu.akta.dlf. Elser ayi;:yeten mYhldif memle· ketlenle ko.rbtiraB me!lel ini tejT'ln

---~-

ettikten .sOIln. memlekel:im!zde

y ptlabiJeeck i~le.- bakkmdB mahl~ mat vermektedci.r .

d~

5 Dahiliye Mi:itehasslsl

·
..
..
TURAN lCa

BeIld 'thr _bJm Hoyi benlm trk. rimde detUdil". Onun]. arnnnz _
'IIlaki e.debiJ'lI.l Z[hnj

· .. ·

AK~" lO'aJl Gir1!ger, Fnll Sennik

au

T.Y A TF:.05 UNDA
'Z

ytldl.Z1
Br·.I:

Eb"·YB!may.
Tom9./!!, SUlltka'!'

Z~nd ~aDtiJ2.il
~a.ntO~i1aivin

JJ.5 eevemlkmen

rarhm
6vvel

Ill!

.,...

1urna
ctlme

aLlUn

her IJQde.n
IlIlhledeUm.

Mr-

m.l kih.ll i~ill.de Y.EII:iIlll.ard.an
e-Py-l
I

"'.El.z.ifebi.r pu.r-

NQit ve Cema] Sahi7
bd:rlikr.

e!leJ\dl"fl

ayne:m aJmakla

yapl.\-'o"!'U[l1;

C ta
mllaUil

mil ek.Tridler bralnl
IG.d

'E, ,..iF ak,am ,.akl ....lyOl"l 1-11;I.4!fek.kU.r we ta~

HUR1YENIN DOLA~[
J Perde
Te.peba!)l Dr mkt~
mlpa d& 8Dst.nuhna,mr,
~Ilm_ij W!I Qli!-I.m~ I.m:. knnl

·11 -lQoleDeult:

klJ.r1 .JIb
Ese.r.
moll

1Ir.r:ed.ilditJ, v kit

m..he

• &kardj&o;

latm lurl-.ryor. "0 ~ilp.l'alnlZ ry;lli) Mlmd. Clnunlan .cm'i"1i.) IilQJn h .. be.Tleritd dillJ'UY _ mu _ '1
1I ,

..

ilk tl.b·l ~bt

I'linh

lti-

bilr ,,,kitde bM1:l bilttl. llnd lab" ... J~D bl:r m,ulul4demeclk de nave &IJU1~r tI. mll'i.erelmin

r-

{AEq.JUdI1')

dedJ

.. do] ....

dillliyCJl'UM.
''Yo~~11

Ctbtkd ••

ec

le

li:oJ"d.en bir.i .el&billr.

o~....

1M.

IUll"adaJU "btl uerln
.&Z&DiI

rdI.

olttlr.

CeviTenin

1.4]1 bMJI!l,l.- mi.
ortA-

4. h

(vurta) daD hath bl.r Cllmadl ru takdir e-dJyol'1l.m,.. linda brr u.,Yf.I fiz!J~. dum
i!t"YCll"I,IJ'TI .•

:rI
k.It

lerinl l(idel'dt. onlar l~~ koD' IUn dife Db t;;f ibtJ: i:r~t. !liz mu. ild d.il*tuf! Ii _ lUDllTlu _I • alb ,diy hUqorum. "H.yalm

~r

Jq!l"1I1.I (enS' kalMw

1IilqGn.e!::ek 011.11" • orad.., on)D"lll i.htir ... ,uk~. kimn oku)'lI.~k?
Ii

HMitillhao e3i ciWt Ye ziibl'evi hasta.bk.ar mUtebulU!u,
1

Deniz

11/1/93g
AS1J.ODE J1BUklftlI

€;~ ilmb .

K'QnUi .iI~("am~ aut 20,30 d. cadde-st Dn.m kmm.a

COK'fOR

"Ilk nBiF

un

z. .t~mm

:F!1d •• 1 kJ!lyb.l'uyor.
l%1.Ihll

Feyzi Ahmet Doaran
Pa'Zudc...,.nmad het' Ill:n 3J
1mb '
Jl~


So
I!

fi parde

11/1/'939 Car'Iamb ..
g1Lndfll RaJ 14 ttl

d!Ol .oM. h

8.11111.1 M"1m

COCUK
M U l\f ;[; 'P

TfYATROSU

... u. d

8' all tl.11~aml ~ru\t 20.:1-0 da

e,ijim.d. olwrur dI!! 8-

BI..b DD.rder

Adn : II bl Ii Cagalog-tu
kqll1 Ik6~eb!l'1

0

.1

D

0

43 Nil anol'll.

r 11 e

_
f

.....

"

I

I

T
MERKEli:

K

I
I

ANKARA • Her neot anka muameld IHer ay faizleri odenen:
f(UPONLU VADELIMEVDUAT
SUBEtER:
Ad .. , IU. .hudiu'ID" 'Oemllk

EN MOD'
iSTlRAPTAH

.

'ONflA . ~-

.~m~1i:
S,lIIfFilll!ll:i{Jlu Te-kirlllltt

Teldolli

=

inrr

ell'fh'll

ISTANBUL:
kuilanm,akla
..,.

8'IJ'1'IJ

Tiirkiyenin
TEL
UmYlt!

her. t.rafnld. m,uha,b~rl'eri vardrr,
G R A fAD RES
~ubeler:

Mr.dur~iik:

TORKBANK

TtCARET
... ...

habildir

iNHisARLAR
1 Ad(lt
1 1
I
ZHHl
3 111

UMUM

MUDUR,LUGUNDEN:
1~artnan1e;l.i
fI'

""'I

Bi'l" hamlede n _zl~ ve Gripi ge~lr~r _ H rar efi Ba~, di , 1';1'Iir, rnafsal, ad.)l!! agnlar ancak snretile i;.abuk dded~Jebiiir.

lcabuloda gi.iJld! 3 kase ahni'llbi~~r. lsmine
~c'li;J,n~1

dik:k,a t,
!:3!!:!_i:l::I~

..
"

IT Eksiltma 19/1/989 tarihina asthyars persernbe £LliIIU 3~at A 14, 'i.e Kabata.~b levaztrn '6 ml.iba~Taat l;I~d,)I::'_"iIHhd,i um kumL~YOIHlll.·· a . " doll. Y~I')Jlacakllt, 1 nl !I, 11 TIl - $.armam",lef para,;l?; olnn ... .; ~l.. r gun snzu R er-n ] suhe d e u ] J. IdB.l't'rnir.in Dirarbakllr fabl-ikll.-'j.J i~ill !fukuJda cins ve ~\'S~,almElbi1t:r_ ve ] 7/2 ·~1139 lal·jhinde munakasuya kouulau 1200 metre fL~lkhH111da i f'I. y&zili 5 p~r~ a.tol)l'e alfih ,artn.rnn~i mueibinc« &ijllk eksiltme 1.1111.1nr - l... l!f!klile:rm pa~3I"hk kin t~ylll edilen zun ~'.... "q,}ltlt' Y(lzrle dernir krlpdimin muknvela lH'ojesiniJl l,j" 16. t 7, 1:i! "'!II' 19 UDell liyle illItm Il.Ilnacflmr, 7.i gi.i ...enme varalariyl,'" Ilirlikte yu karld:'l .. d. ~er'l:' n kl)mi~_\'f']'I8. I!'C'I<iani f·elcri sehvcn eksillme sartnamesine Vi" akslltme sarlname inrn 15 DHeyefi unmmiyel'llJul!I l1ulhammf'!:l bl!!deJi 2245 lira .... 8 I'JlUmeleri iUJl'l nlunur. "46" " kk 1 hmillah HJ.8.38 Hradrr, inc] :l:lLhiCesl UC senven mukavele IJroje:oine rapte dilm i oldug-ILilduD m - Ek=>iltme 2S-1~9,a.9 li.nibil\1!! r ... thYRn Ilazu!e.ii gunu saat j~l'll sehiv nlit.kad'lrlill'il teLliv "'0 mezkflr milnakll;i:.l evra III ~8bD 1I.fi k l a ('1 Cio:li; Yilk Wi~lma Muh~mmel'l ''';, 7,5 tl:'mi- Ek:iill14.80 11MKillb.da~ta lev;,i7:lm '11'6 mUb,,,,.v8lIt ~lJbe!o!i!ldek.j ElIIITJ1komill)"ClIalunlann bu sahif'eler] yer-lerine koymak suretirle 'Yaki Flfhvi ta hih etklO.biliY8ti B, beheri II«[ me ~31I1l]nda yapllac k ir. meleri Hun 01LJnL~r, 0.79) (61) Tutar) anti W - $u.rtnamelifr para!l1z 01 rak he-r Jr!.ill :>i.izu ge"ell ~lJb dell 3T,;rOll K. Lira Ie. I.ira Xl",

motbrile :n~mDefkom]lle Makkap' lez iUn teferrtiatile komple Tern:! tez.gilltl teferl'uatil6 kom:ple Demir destere tifizgab. motijr we tu lurn basile komple Mak.as ""E' z., m 0:1 le1.giLhl btihil'l tefii!nilatill! kor:n"ple

hl:;iol te:l!:raln

6bin('@ 1150 kilo Bl't~i4l11uI

I:JiIZlI.rll k

U~I._

,iiillm

Hyle sstm almacaktrr,

I

I --~~----------------

N··- f·a .e··a Ie k

!alunlDlz. lIIIlRm .. IIII_II'!!ZIIIEI

Taklrtlerinden

~ __

ne

• •

*

]mabllir.
V-

Ek illn\

ve i.~Sr ...k elrnek

hiea.rI.,I'

Umlilm

Ml1diUrliiib

ve. ~hal& Itllli.i'I'Id1~1'I bir gila ~lil.lU:.[IImln ve illksi1tmiye

fermi 'lekLifletini lu:;IliJlle:jine "'f1rrncokil"i evv~lj'lle ka dar t~kliflej'Itiin kabul llnu i,tirak vf'sik~.!I' 1;I]h!Ii! n lizlludrr.
iatiycnlenn

K[lll'Jyo.ll;'~

MQ!Jk[rl3..t fabrikalilr

3( uu.2~O(lo_-

~25,~.Hi(l,-

K-a'myr.lin
K!IImY(H1

4lWQ,4CHH.lt.3]ol ~

14H,lS
] cL}!O

atl~ kemJ nnu

;100.,2.,~,50

H.15

miidill']~kl~l~ i~il_t 2 I:HJlel. hmir $lirt p. fabrika!ll i~ifl ,1, adet. V~ hmil' , b"'Jilmudur!ulJu ~CJn 1 Hdei. k<lm,lton ~~ut:U!imel<lri mUCIOlflCtj ;~yn .bIyn aetk ekslltrne uIliuliy1e satm a hnecaktrr. Mikt.It.t:Tliri.nwl. Mub.... o/r; I,S ",;u~J~ ,cmli: fll- MLlhammr.:n hedc-Ueri;'I(' lTlllvllkkOilt t!!lmil1atlan f,j'!alH,I'lnd~ k",biJiY4!lti 'bed.eii lemlt;!.1h IQstell"ilml'fhr, H:r Eksiltrne 2'[·U.-~~!) Lari hine l';t!)thy;pTI ~;:IIl~ limu h i:i'llillIII1:"Ul] a,det 3(U} ~g. 11k 1100 da y~zlll saatlerde l{atwt.:~!5l,'l II"'\,azlm 'I'e- 1'I1ub.ll,}'aat ~,.bt'!';irl(l~ki nl,m 1 .. 600 ... , 1113 15 knmlsyon unda yapll8.C!lktn· . .. 301:1' 1 " "Otomatlk" IJ rv - :$arlnam,(' II:! 1" p~ra~IOl: ol~ rak her gUn .;;t)zjj ~ cen ~ klecit!u ], ,~ "1n"lJln tartan" allrlahllee ii Kibi lI;,:op~h "... tl~ kIiJtl~OIIlI!1l'J1 phi.nl da gi,killelJ:lir, VYO"~IHl Tllz[aO'll i~ill alLrll!Lcok koliln.·yon ehiltmC':in..i!lotiral: etmck l.!!.tiyenJel'ill 'kato.lukll.l.ri It! ltal'ns~1 i ~I;:kfj !r'e dahili i,ak~imEitLru :$alter "2000 amp~rJilt gosterir htl ]115.11 ilh'!: ben".h sBrfiyabnJ go ..t .. rh- f~llfJl tekllflel'ini ih ...l~ 37;';0 16 ::t kutl1plu" 1 gilllllJ1~eH bt:~ ,Edin '''\'\'l''lim kad:1I illhi~.url.t!lr T .... . Fell :jillheo:i1w "C't'{I'Ie " Ampermetre "200CD 11"91· lpri liiz,lmdu, pecli~' B \' J - JHle'l,dile..tfl ek",i!lme i~i n I f:I)r'ill erlileJ'l glia \Te ~{j{llioerdil yiizl~rdaremizLn hmir bb.r.ik3.lil ililili 1 udet 3.00 ki]{J]uk kollu, 1 add, 500 d~ 7.5 !:nh'ellrlle p.:.u.:..thlrile lijl'likLI~ ,'I'!.Ik!t.rldll!i ;uil Iil'Q\Cjl i(cH'JllsYQIH:L kjJoiul: lmJlu" 1 a.det :W(I klloluk oton:Hltik ve :!L adet in~i~u tacllin bas_ , gl;!hl'l It'ri ilal1 ~JlllnllL ,(H;l) kG! ill Cib-aJi Fahriklll\!] i,~jTl 2000 ~mperlik S kutupllll t: lter \'e ~(H],O am~ perllk 8 lIdet ampelTIletre ~;&l·tnBmeleri mucibinea. s.YrI Ufrl a 'Ik eklli1tIKistt mUj(ldetJc leslim ~al'tlyle 2;~XS5 eo'<lidmdl.l bir tal'Ail TIle usu1i;~le :satin 3ilmaeakl1r. temjzlenmi~ i~l~~b'emonogr.a.nnnl h vi i;o.'i cin", I fjOOOO fidel rmmtar pnU - 1r.h"'llmmBn bedeHeriyi muv.alckat t~minatlfH'1 hi:r.alxl'lndil7,arhkh. ,o;.H.hn alllllicRkhr. rtikfteori Imi~tir. II - Ek:dHme 12 - 1 - f)39 trnihille r:1.'loth~ni.11 ril:~'r,=mbe ghnii. ;:;aat m - Eks.iltme 28(l1!.'13E1 tru'ihine rasthy.an pazartesi ,j[linLi h~zD.. 14 doe KnbiJlta~lB ~e'\·a7..lm \'@ mi.lba.~'aiit ~lI b~!lil'lfh~ki ~]lm 1,omis~'(lllLlHlan!!Hl.a yaiiah saatle'll"dc Kabatafbil l!l!!'~l!lzlmVii n1i11ul1r'ad ,U be.ilinde'k:i

k.4:eldii]~rin kaiFll.lll'ii \fe.:laik Ile Jt}UskirllL f. briklllar !;I b1!!sinahnilcak eks.iltm,eye i Lirak ve ika!ll ve yilzde 7,5 ~ii\enrne Pl1f:J.lan,le birlikt.e mlinak. ..... iCiJ'l t.nyill edilen gun ve l;:i' a YlJkar'lda ad] I' ell ~OmigyorHI i~lmelMi iliT'l olurmr, (44) den

VI -

L-

Iduremiain

Y~:w:;£ 11 Tl1zJa8]

i.:;ln. 1 adet,

izmir

\'e AJlk.u ... 11a't-

Gripi,

ner.'e:yi.
lEft

ba:w, di~ e:yj tli'itJr

Ye:

romatizma

ligrtlar.lnm KlIll!I

d~thaJ

ge~lreD

1. KBife. 6 6 hk

30 iJeullIt!j1tur.

l
istanbul
]_

Nafl8 Vekaleti
elek t.rik i~leri um urn mudi.irl iigunden
bedeli
:it

~"

III

)[IIIII'lInm";'11

(~IOO)

be~ bin

yHz liru

tutnn

40

to]]

Tr:uL. f(il·m"tbr ,2 ~billille ::: _ !'i _

)':lEI kapah 2!i-l-~'~!"I hJn

rf usullyle
!,;3t~,

ekailtmeye

konmustur, 15 e idHreJlil1 a,..Ulrlna

Ek~iltr.~e

mba giinti saat 6
LnCl

Tu"",

..

nel bR.~rl1dn .Ictro

biH:lSmm

1m :11..1 hpbnaC:lK .. prdJj~,:!'li

kl,m''\ynnunllli

raplla('~kbr, ve muku rele
(;J~2,ij)

Btl i~e lit ~a I tnfl.m~
~lLl":ikk~t

id arenin

h,·-,-:'I.~lm
I r81JII.

~t>I''1;h;illLlL' p,IO':I~I7. rl)lf:ol-Hk

tt"vzi

cdjjJl1ekt~rlir, iou,; }'ii;:. 3
Iwmara.h
e ...H k~l'll katlllil

..

tl"lni'la1

iki
re.i

b I~Llk

(:l;:li[ Jll~klllpbT"nml
1'"11 lJ.Z

2.190 bit· ..:1:.1.

:~hkirlLlI·!.1 ll~ , n

I.Ilal'ii.K VI" e" ihmeut'Jl
bulu 1.lI1Ili~L I H:Wll(il1-,

k,.mi~yoll

litint!

\'erilmi

(16

J...taf'lbl.ld
lle~ nglu hac]

A~liYI!
=

3 Unl:tIJ

M.ld[j~:ml!ltind.eD

HUkUkj'
TlUl',,[L

Bur,.:L

50kak lIyni

ZENITH
En
nkii
V'!

Si,hm komi"'yofttlnda

yapJJaciIo.l<tLr,
fJ.IU'3,SIZ

rill! J'.flplJac~kllr,

IV l1&bilir,

~ol"rnameler

t)larl!lk

her ,I,Iun !'If'~Ui Ile~erl

!}IJ iu!til:JI

all·

V - Ek iltmeye i~tirak etmek lstiyenl€'ri[l fiY::i 12: fenni tckHf l'8 m1wdllriyle ihale giinunuen bir lIa ta ev\'elil'le kadar Inhi~ar'ln TIltfin fa.brikular \,ube~in~ 'Vl!rrnel rj l'~ tckliflerinin 'kabuhinil mutazllm, mtn e~ika alrn.alarl lilzlmdar.

fs.lr!kljleFiu i!ki':illme h;in 'Larin edBel'l ,Q'iil1 \ ~ s:nlL!L· tt'Klif edece kler.i h'i rillS m I'Lnta1:" Jl Li1'llu tH~lerj v... ."tizd~ 7 ,J} gu\'~rm1~ Jlf'r31~1~ riyle birlikte YlI.ka:rld"". adl, ge~ n komis)'Oll9 gelme!ti ilii.n olunur. "114"

In -

!l.IHll-tllu,n ~ No, dll mukrm
Pi~'e!' t!H':'I.fllld::o.1l Holel mukim. PiYiH" ale\'l1:ne

H errna \·f'f-.:l~ ~~7

hali.h I!Illrda en
IIranl!li1llJ

miitekamil ve:d:iinytalw:I h~T
tarafmda
lI"adyodur.

en fazla
y",lnl'l:

153 No, i e 'l~'llnn ~3.iplil 11, f\ 111el tl tll,I' Yl a::ly.lb~J1 h:l-Il bhll.an
u\uhak("
I _j

BYDg5

lunda

l1<!licp"il"lf.

'Mul1l.~" .!l.vl.h·l

BAKER m ~.ua]adlr.
T(jl'lci~ r'

Vt- hteklilR-r eksiltme gihrenme purflhH-jrl~ birlikte Ii ml.tI olumJI'. "SOil
M!:ikt:ar'J: 4.10 adet

i~in tHyill edilen ~ill1 'IE Ilatlerde ~ 7,5 yukar'HLa. aw ge~en komi!;!~'Qna 8'~lmelB-

istanbul
....................

Belediyesi ilanlarl
1'.111].'1 rnuhclllmmen
klr.!ll! ;

lIe.yh h. ('1
AvrLllHlYa.

PiH!ti!l

1911 i.ll'IUIHi, ZAyl
AllI~lLjl11

,iSlde.-r"k 'bLr rlahll
,'i;j.
I

~~ ......

-- .. _I
Llk tf.!Wlinltt.
__ r __

Gtmedigi

ha)'a.t ve lro(':rnat~ hnkol~LrIhHm m~h]"c·

Klmla·mn!u.m:J.
JEd!

lJ'kuti

r

J,~

Il

~II k

I

!

L'tnu II

';oU n~
L

lna
1-

m~yi h ibertiar cLmelel'i hlzlll1mna kanuntl mcci(minil1 ;1:2 ilCi n"ndde."i mucibil u ya[lllan ilil.nn -

J'::Lnrdlibm knbil
I"

Bin TU1'k llrn'lI1
"'el'ill~1l 7~1~'

11

15,84f1o 1.11 3.!'l~1

400 X :::0 X 80 400 X 2& X 0,026 100 X 26 X 0,028
iii
'"

l:J.f.lflma 2:_.

llm,l-

----------------~----

135 .. 136

'I

;:uno ..
_I

.. KarallA"s~ pay N. de 1 No. h ot delll()31l
...
u

2 3 4
~-emti ytlhk
~OJlLlIl cI

"..~
III U II

'+1

150' 2M,

15

h

12, !J.:.& \·~td II

).'11,

iii

In.'

!)

It

200
20() kiral:ll'-]
a )rUlh

19,9!) lO,9!J1 oluo Ot depolan artFl}'T1 .nyn J1~lk

tll' dAni emcresi:z; klihl1gl [l.n1a ,11- Tti L'k lirnhk me\'dlilL illl lJ h, • 11ni k )' be tigimden hUkm li Dlmndlm;:UHI'I~ m lml k!lILlWU)l 34 llllCli

2' 271 I :Y~~nn'ldfi cb'R.t IJ:-iuiiyle

II

"
le\'llzlm

va miktan

YH:llh

SS.271 miUbl

metro!!. m!ldlDl hdJttL 940 ~9 cum. ti.lun lira ~flU DNtD.b.iyliio 1I... t; 110.41 . Hr. tubil')

Yu"kllrld:a
~ene1j tll'1ll::J.Y:'

muli:.LlnruM

maudo.'ii muciLifice nlUmaile~'n hacl Ptyel'in gaihl~giI1e dllir 21/1n
!l3S tJlrihind.e "E:dl~D l'Itikmu hnri 988/1141 lIaYlh mud'lcj!llc~-h hllCl pjyeril'l eskl lJ.:amet!,:-d1lL1l

1'1.9,111: e.k:Hfttne

S[l.tlll

[ihTlJlcil.ktJr.
IJ.h:~l'~

NIiJtI!I

k&dar kira,l gn~terilcn

\'eI'ilm(ll~ uxere

II! !II)'7,eO

!liu 11 a m1'l'lCTI bed IL h'~h~r
1,'j!I

konulmu
bpl'all
'I

.. hIT.
I~I 1

::::trlll':J.Ttl~l~li'!

Jir4i

rnuvakkd

tenUl'Il\tl liB. '1 ~iT8.dll', lumi&,FOD'ilud.

J.ilJtekli1l"l'

hizalarlflda.

mlJdu'I"lug'unde g~rlliebi _ ilk temiJlll.~ makbuz \'e~ a ruek&
1 ' btl~l

num

kcmc

dinl:llhalh. taflhi

sin

• u.hlmi'1

ill - E ·...h ";'Ie :> 1/\ilI39 iarihiJl81'09UIJ'a.n i lK.ab~ B I", L 'I";Il.lnl ,'I" mUb: yant !;'ubes.lndekJ.
~'B,p,1 'U~lr.1'i1l.11i't:'!'\liIt~:ll1 tari.} ('dihm \!Ona fl.f!imelr,1, l m:11 1,llJI L1tU'. (111.'1L
ill'lIn ".

fla~
I'

TlC'!''I{'mblil p:ua~ ~fIIl,t

kta

dllimi

~n _

teoL'll v.

Yluli~iDin'd@ metmi
te-\[i,kflll
V. k::lllUllUlIlUIl

me(:tml Dullllllell

oltlucumkm

ItH~t.
ml~ll.l'
I

II Jiil)

lit I

eUmende ht,

I

fila Ilfllrl

(:17)

masma kenleled

Hukuk u"uHl TIl hainci m .• d. i!~nf>n te_blLfi tcn-j bu· :3'l1Tdl de JIIllilh.

:n,
c,

gum 2.Rl'flnt1:..1

,d \'h huleuln, ! l ~~~05J
'LIII

i 'C'l'il! ti'nn
IlI1i.Kn.1 iHill

I':

"lIIit. .. ~ul~ 1'811"'" komi ..

."bi: Ah.met t.:fm ..~~ttin S Ii;. RAe 0 C l. U LI~ !Maeit CEl'Oi B., .... , ,.. Mlilb .. i EbwlIIlIrai, ..

deSi_ne

ceKi leblii{
uzere

,1:1

I.e.

d.lp klbntrn',

(;hltl~lI"_

.,,11
• _ --__.;._ -~~'!..-~_..,... .. --.--....-_-_ _
...l __ _

-_~__

-

-

_
_-

_,

--•• -

.
-

ID

100 ...

I

.-

_ .. ,

-=-- - -

-

..

-- _-.:__ -

-

.

_.

-

-

-

I
-

-

--

GJONDEI-IK

SIVASI

HAI-K

GAZETESI

I'.o.c.. U1'Ib:r..dm. p.nnt-ml, ~Il!'utl'w 'IC"I t8. 14, 'I,ll HI< t nr.

I.

MIl 1I.r. II .,... ... n:OIIIlr. RI. I """II IInHI IIIJ.
1M Ilr. 1

"'""'1111

.:r'I1fi

.'101 RII'.

KURU~

yi Italy anlara

ESI T
re
rezulat iu!n l'uili Ek

re
e glu

UI

••

Kon·gin Evvelc

riyenin , Rahab;a Yerlesmek --;-0 azrrlannns Modern Bir KolOldugundan Habe imiz Y oktn

s

e

Cekenlere Nasihat ,

Idug

,e
lcabe.der

Ekrem Konig, Hakkinda T evkif Miizekkeresi Kesildikten Sonra Acaba lstanbula Geldi mi '?
T~tn'lil'r'

I

rek Humdi Konig hakkmdaki tahkikst devam etmekterlir. Bizim diln yapttg-lnl1;t tahkikat Ekrltit1 Konig'in mal.i~i hakkinda baz.~ hll~

Hakiki ve te_~ell edilrnis iami Ek.l'em Hsrndi bakan old ugu an la~llan Ekrt'tn KOI1Lf', IM'il sene inde Ankat'ada 'el<aletlel'fl ~ bUYlik isler takib etme kle Tne~glJ.l llILJ1UJ-

~LJ ;'IlrfLr.tH AlpulJu ~tkel' tllbrik.ii::ll alcyt1iudCl! iJh dava a",mql. Ekt"em T{onig bu di.1\'<iJo'1 Lak.i b tme!i i",in till ada :\vllkat Necib Abdullah Kl1rm.in'a urnurnl v ekil tna -

Saylemek Mecbur'iyetincieyiz ki, 5uriyeye Herhangi IKon1 Ciano Bir Ecnebi Devl'etin Bir Musteuii Slfatile Yerlesme AYln 19 unda Tefebbiisii, Biz Tiirklerin de Kat't Bir Protestosu' Belgrada Gelecek l16.iJ ;1 v l Belgr.9.d: 11 (A. A. I' rue IF) i maneati J~e Aar " aflT
Ai..... I"lIiletolen1ild DeutM:he Alll"emeiae ZIloiltuq"'ua. bir J'IIi.ZUI ~iI td.iIl!., .. de", i .ulduliumuz nv'ktaluoJ bir ..z rir .diy .... n dikk.timiai o.J. O ,.:lif !'. Ha.IGIII oldugu u;cel['e, iLIgHteedea
1

J======~~====~~

kikntkl"i tu.

rla!ul

m.l!'J'dan~ '!;lkll mL-i -

yordu. ::;L ,~ hir ara, l'tirkiyadc maden i,letnN.k istiyen l1ir In K'ilh~ ruaden ~irketinJn mumessili slfati~·le Eti Ban ka rla 1l1ih·RC!l<itt:tml~iJ nil. sunru tl~ kl:'luJi. ..ini Pa r.i:!tt: g!irl!rO(U~. Pariste ,lliJiN' a.partmamnda ikamet etruektetiir. tir.

me rernli;;.tir.
Btl csuadu l"h::d~alde hit t.l:llnm .,; l h ku ~a. k<;l II R I i,~i I e ti'l'~l?g iJ I 0 lm y
rnag.u I:HI_,lama:;;l

'Iii

bir

Belf,;i ka ~ilii,. rnorika"l aleyhinde bir dava a~mak i::;temi~, hlu i i.;in de 1'"1'111]';,17, ~ef:l.reth~lle j Hukuk (Sonu 3 UACai o.1'f.d .. ,

B. !:ito-

t.r't

tuJ,.an

OIII.e-th!nnJ HlIl.1.dUtU

""-1-

Yazan ~ HU""S: ·fE'YIN' OAHIO
...

_.

VAL,O· ·.··/A' . "..

c&khr.

yrn'M ediLml~ OhHI Kont Ciallo, bu. .111m 1'9' IJTl~!iI, YlJgCD~].!I\ry.il·ya glill~ek '\'~ 3 gti.n kalacakhr, Xont. jlk iki giln ;r.;arfUlda lIlac.r hududu yo.k1l'lmda BeU min errnsnlarmda liLvlB.lla ~ yadil1O!l'i~ tJ<-1l"ofmdRIl

.. ··k K uyu .···.·umanad
. Istanbul

Ve Iyi Baba

re Ue
"'&)1'1

Fr.:Lru!

umumJ harpte

i1;iD

.k~:IHli l:sr~i.!arnna ceJp ana harp muvaffalriye!tle

letmD.k]
na-

thl-

22 ikincikilnunda Belgrade. gelel'~k "Ital 'an kits. _ blr. sergisTPin ku.,ad resmini iCf.lll edecekttr. Ksnt, hundan sonra IHlibi hilkume-t puns P.l!IuJ hJ..I'dm. dan kabul edlleeaktlr. l{onhm bu ziyareU i'sna~!HlLIJH AVnl})"Anl11
l!iyast ufku

Muntailerh

Me,busu Genetai Kdzrm Karabekiri Eoinde Ziyaret

-

ljceJe'l'ldi~i takdirde [atl r \·adetmi.,.lerdi,

bU1 mti.kAMorbi milt-

,'e ~ilha~stl T'una 113V·
m1kpJ.;:lb

-a7.il.ndJ, ftal},1J. kClldisi )1", Vi dedrl n fe-nidi lde tI ide etme hnnun ebe i u tllZ
(I

tefikler

zl\;-iomd li:i \·a;>;i~~et.geni~ tetkik edlleeektir.

anI

Cha.mbe'l'lai,a
Wirihlnde

ran
1915

"El-

dolunan mLlk3[3lill veri]medi~ni ttalYItJllnf Iddia ed.ryorlar \Ie' bun dan dola I c~ki m lItlefikl rin 1m"" bir jgblr I b~81;y~rl r. Ital'fa kuvvetleninee bu igbirar'da

kendislnl deht! ~iddetJe hissettirbaslad« Nihayet itall'lI He ,F:ran:·HI 1935 te 8=t]a~tll.aT_ ne~~flJerde h8ly~nlll hiiki.irmru:?,: cUre t'~iln dtLgi .anltl~ma bu d LJr. Ayni :ta.
meg m .. nda se ler klnrmdan miihim bie parQa. ·le her her K irsika adasnu, Tunus, Cibu iyi de j til' d rdr, 1talya.du l'i:ik~elell

azrrla aya Vardlla
NaZlrlarl ista,syoncla Mussolini ile Kant Ciano Karstlad:

B. M. Me lisinin • Diinkii Ietimat
.~

Ankara, 11 ( A, A,) - BiiyiJ k Mjli~t Meclisi bugiin Faik bztralnn riyELSetiIllde toplaImlllJtlr, Celsen.m acilmaainr mtiiea.kip Bolu rnebusluguna secilen Felhi Okyllf' ile Izmir mebu:sll.lltuDllL :seq:ilen Re,'j.@.t MimaroghmuIl Intihap mazbatalars Qku.nmu~ ve her ihis] de ant it;mi;lL~['Jlr. Bundan senra ruznameye g~ilerek devlete art \ra.zJ[el~.rrn birlestlrilmesl lrIakkmClQ·

AvrllpadBki

Fran.jlllZ

tcpr

MOZAKERELER
Rcruu, 11 (HLJ!llI~i) Inl5i1lz. ba vekili ChamberJajn i!e hariciYliI' I.H,,,an H~ Hfax bugun l'1aat 16,20 d.e

BA~LADI

ya· ordudan ~katnJo.C8.1{ 12 ya.~md8.U :rukan hay. ' .. nlann koym ve yeti!jtiriciye ~D.a
ki kanunun iklnci Dlili~ker~l
pl.ls"fak kabul edilmi§, bi.mns] h8Jkkmdiaki 'kanu.nun hirinci mWw.kcC"esi ya.pllml§.tlr. Mecl.istn )pine bugilnkii toplafltuiillDdtt, birin i

t,te ~imdi Anupsilln en hlm !iliyasi mC!i~i~i bu ha]ynn
VaSJdlr. davnnm

mu-

kadur

daAl.rnBfl matouatl t1a bu frllit uv,~ecjdir. BUTsyH. bizll'l1 bll' rlJncetrimlz yJ::lk-

Rom.aj-'II. \!urnll,h,[' lngjJ i1:
yan
b.1I~'1".l

\'ij

lta.1OrlaH

gtardla IU!'tsnliHi ve KUI\~ Ciano tll.r" rmd:tn kflr'i'lL.ll1liU~lalrdll·_ Misafirler clogrul".a VillJt !l.la dllm R'.\·a gUm r~]enJir.
(:50:nu J "nci..i lfiyfru:l'&)

mUzal~crelcr.i ~'apll.atJl rna.ddeler
smdl'f

.1nik

klar-jylt:

rlClna.rmll~

Ttirkiye-Alm:'lnY~l

araslfldaki

tilr.
"'Dy;'

Me elenin kendimize

dogndan
hir

Laalll1kunu

dog- ~~OCOCCCCCCCCCCCCC~~~~~~~~~~~~

ticW'I mi.1badel~]ere

a~t anla!;lmll

Ibir AkdeAkdenfzdeki .kuvvet ml.lvazene:-l.ine ya.kHldan a] kad.rll. Vi! bLJ aheDgln bo~ulmll\I1lU1.n1, pek tabii olarall:. lllcnfllUtim.iz WCObl addtderiz. Y.a I nu: b8.RI;l!tti~imlz AIm-an g ut.eHinln ne,riyatll.~, bl.] umumi noJrtai II.!lZ .rclia[] me .... cut aJikll
Cirm y ru~. YallllZ,

niz III 'V1~ti IfLIHtiyle

Ir r C"na e Fai'l· Yakalandl
oil' JIllUddet evve] FG:. tlhte Sanayi Ill.ektebl ta.lebesineJiel'l lhsan l minde biT genci , Or ye- .. inden. bl~a.kIayarl:llk oldlin:n e ::mnrn flr-ara mu.vai k Dhm Rifat jf.lm.ID-

iicaM mijbadeh: ve tcdl},ata mute. allik: protol{ojUJ] Tilrki}Te - Fenl;ut\1iya ticnl'{it anla.!jmas.mll. bnth Us· ttldeki poztsyolillarrla ~adihit yapIJm!l.l:ll b[l!kknHl.aki 'ka:.uun lliyfhal~"l da buJul'lmfl.kb iill, ·B'i.i.yi.i.k Millet

Meclisl
1

C-Unlu

giln U topl.u.'Ili:I ~nkti;L

BilDdara

1l1n

yaD!

ilLr

,bilh8..$8~

bizi

pek

'ole A 'rupa I.Iv'ietlel'jne- !fu] bel n tlce in blzzD."rLln iotu ,edlle. rnernL,tir. Su ikO:ldlLr ld Suri)'e Turk Cumlluriyetillin ukfim ran II h klo IIhasmd,fln hllLl'j~ :kuJml!jl \Ie 1I1iULda t nmdH. birr Idpre 110 mlJldJcr c~rni~'etl La.r.a.f!nihl[J Fran l!oH.yatovdl Oh.lilnHHI,lUt. Fr!.ln a hli.kumeti Su I"JYE:'}'i biT m i.h:li:.1 t jdll.NI ~ ttilri:1.r'lI (Antlil. onlln istik.llil1ni t fil H iheyiq C.hitil YAL(:U'" (,sOJliU J ling] .&yf.lI.j K
8[1

ya..lundalJ m . eJeye ebemmiyet,. r meh sevkedec.ek baz] Dokt.nlar bill luudutunu HrQyol"uz. ltilllyaYiII 1915 te lTlgiltere ,Ie 'f UI!a.nIU yaptlldB.TJ va.itle-r 111'iIiL _ 81.luh 4fUka. Lall.llOik ~en I.:ib.etler de Ifiifihr, V~ bu.nlann mUbim lJlr kJaml TUrk CLJmhuriyoUnin he!l il

General Ktiz,m Karla bekir in
-

Gem.eu. Ki1Lm Kart!bekir,
...... ••• _iIi ••• iI.iII ••••

(VaIlS) 4
I!!!I •• iII -._11

y.vndarL

HI,rd v'. BlDel
liii!!!!. iljj.i!!!!.Ii!i!i"iII~ii

i.ilill •••••••••
:.

IIII! ••

!.Ii ••

i!ijj

!!!!i!lIlt!lil!!!i!!!!!

III•••

iIII •• •• 1!1

uncu

sayf da)
••

UUI!:!da
.III1i1i I!!!Il!!

"11 •••••••••••••••••

IiI. iI!!Ii.II

HER
l.R

SARAH

delri katil, .zablh.nm mulemadiJ ta" kibi I1etice~'nde- ev\'elki P"9bah yaka.LMm.1.l)hr :
Kfl.til Rlfllt !o'Iwl!:lh:ede !lEl.1.dlglmlI libl lriIund,-p 10 seriO tl'lt'llcl. yi.nf' bll' adam mdUrm~ ve I:) ...Qkit ~.ked muh keme wrilfmclaD hap:l-C

Hatlratl
ncra! K<i:llm Kar.bc:kirin hllihratmJil'I b!!ligijl'llku kH!Dnn-

Biz; idare Eden Eller
ehemndyc:Ui
adll5mm 'llhaijleti Ve klytnl!ti, !"lEI!!." YI!o,tlulllgl muhin ... blrald.ijl !llJhi.lerden belllii !CI]u~l!a. Ibi.. H'll!'mJ,~lu!lt'i_n ~ .... kill,d villziyeti de i;i.lI"~«e .iljinden dej;i.I. ,di.lm.YIII,!!I~ YoIIIphi. llikliJC'I'den belIii ohm... Ci.inldi bir in:, 11, Ibir f~!Fd gibi hi .. DlElml.b:ket Ill!! 1iwJZ:It.ll k.~ndim. oMwKundall dahl!! iyi ,,~y~h1lt d ha. f~h.'" - .;ui)l'eUa; l"fin~d~bili: ... H kiki "'1Il~1yet ILne k, b1iz.den h"'I'i~. uz Iotot hulun:n biHI!.I' f Korul/"e .. den anlE1'lla~iJiJ'. ~imdi Sof)'lIldll Ii.kan Dne "Tilrkiyc, buliin dii..nyaliun hiirrnetinu Ia.y.k dillipl,nl~ bilF mill'I!'t oldlJguruJ i!lbal ebni,tir.,., Bu c-iimLC-1 lm£mJekQti.mi::r.rn Ion buhT'olII!1!id n ~ili1n manaai)lle &(Ik n.lmh, (IMlj~nI v(! Ibiitun diil'lYIll mu'Vacetieliimde Irii,~i.illlu i~bolll flttiiini c-n a~ik VI! dlllirLl bi .. fehjlde gii!'l'let"'m.e'kte-dil'. Bi.h efillll<=yb muk .. ddel"l\hmizi bUKjjn bizi ida.l'c ~dl,'!n lJIlIuhler m Yr wlmetli cll~re (cwdi eUitimizdefi do~ ...y~ rni.l&rrd~l y ..,.ya.birriz.

SaYIn t:staDbuII say].v. G~a

dla fevkllliacle
bahse

rnnhkf1m. edil.Jnilj [hill" l'1erirdil'. K ndilJ1 0 \"8.k.it tedavJ jr;in GtI~ ruU§Suyu h 9~ hllne.':line n.;"lkJI.[)lund1ttu bir zamw btlSt.nhanedcn I Br utmJ. ve bllabaro de bLJ ikilld ctnays Uni iJlilemiljU". brLa.nbul ze.blhu!L: RlfatLJ1 izmd gUnlef'C8 dOIIl~H1l!l \Ie ruhu.yel o)1l\'. 've1kl gUn memurlll r : go:derlmle IIIyah 'bob g0z1m~ QI&n bn!illllda lit 1r k !ret blJluolUl blr Ll .D'l1.O Q

tema9 rdilmek ... tedir. Bu km'lm, mU!ltemleked de'l[etle: ...o goz hoyduki lall"~meml~kd~et'i ell buyuk

bit

kuvveti ulan g'ItQl,ligini had

cdc:riz,

etmek liz.t're te~k il I! ~tikleri aMak bilzan cemiyeHerd;r, Bu bah~~ [b'er Turk geacinio dikkat~e okuma!um tiliv!liye

til Rih.t pk

laad,lIt

D lOBI ..

(SOD"

r .. -

,-filld

,

. CEMALErrlN

SAHACOGLU

Enver asa <;ayhanede rafmi Dinliyordu
Boylece On/arrn Fihirlerini Ogrenebilmek Cok Kolaydir
I
~<=<::::53---

Amasra Limam Temiz/endi
]](ti,..nt

V~kdldjliiD
f'

blrkn!i

ny •

Okuyuculanml,z IDJor k'i ; Du,irp aido...'
Pa'l.arhk.sn~ Sabl
iraznh bir k[Lnlm1zden fIldlgmllZo hakh ~ikiyeti <I),nen ),,8.TU'I"guL

Pasttrma Yiyen Adam hamamda
Bu garip lUUm !IIebebi tahkik olunuvor I
i!t&m ...m
50k.a -l

- llt?1IfZI deniz
taprakJarda

e r {mda)n

temizletul',,?ekt _ oldn?l1 I AmliBfll [irnanmdukl amelire In • tum iwmir;; DldiJ.~!,lrId;\l1 tu,lil'e'le

danueri

ye le~el'l dcv letlerden Ikl tan :Ill elan Frun a. 110 1tn.ly It. b I:ltl (l nih ti I hf ha llud Ii! ibulunmnktQ.dlIh,r, Bu ikj devl ~t araamdnkl gerginli'k ve dol.aYDl!lile halya 1!l~5 Roma lilllll~malanm

nezueet eden ]im~n mllteha slSI Celiil !;,ehttinli7.e donmu~Wr. Amal'l· r limarunda evvelca batm':( 1~limnna IiII~Lnll:n vnpurlarm barmrna ma
munl clan Rh:a ve .$ul!in vapurta
rnm •

zlyoruz7
Jan (Bir Ijjok dl.l.kk" I rin gdlt ~ryerlcrine I burada pazarhk~1Z Hlltl~ Y&['Illu·) dIy, yazll8.f1:l rasthl'ornz- Dill-!kina giren mli!',!teri be.. gmmed.i mi veynl1l1t fllitJ ~k goO d~l mrl tab1i alrnaktnn vu ~e~iyor_ F::tkaf, mti1:lt.eri kap'~'1'l d0S'ru yoi tuttu my tezgithtR r hemen: {(!-fen dim, buyuiunuz bukB)',im sia de bit fiat vcriniz l siizlerill2 p znrllget yul .a~magD. kalkryor. N ~tic;c[l mal nat"111 ile- mal alan

Be}'oglullull AkI.HYI\( harnammdli hil' hildiSG olmu 'llLr~

hozmus 2'1

\'e Fr:=J.ll:o!nrJann, Somal]

:138

Akbl},lcta
numarada
0 UT

n

Serer

hamama

Bu esnada

epeycc

iJel'lemi~~erili,

vadi~ geldi. Enver p~u.
']'ii rk kumandam

YUk:;.('k
ver p~a
baktr,

~ir' lUi.ya bfl,mda

idiler, E[imanzaray:&
ve

uzak.lBrdn.ki
UO'-UJl

Burast oyle:

anlR~tl-

kayahklanll ki.. burada harbetm 1 i~in ell miidhi§o v 'aitc mnJik almal .. bill" kiifi _gelmezdi. tabakasJ.fidaki liltiinil Em'er pall!!' M!l.nrnoi~ butlln Bd~mnc1.lUI' d~ mem.nundu," bira.t do. kl.Zl;l'malt ~-:!ll ya uzattr. F,rw[! r Pit,S Ii: u ldti ~ otacnk lu p~j birer ynnJk Uil'H:u l ut- Nargilrn i)'L ot;ekiyOL'., turmu filnl'dL En o'er pasa bu suzti ::.i1yli yeTo,e.j.: Yol UZ.:J.dlk'S3. lJzu~'Dr,lru. Bu a.'· H1.,Nz.UU ct~gi-'itLrmek L tiyordu" manhUun. '.;lld,iktoD snflfJ;!.. uc<suz. blJFakat §:an Slllt::tn si:ize knY'l~ll. caksilz bir 5t~11egirrni§hm.li. Cok bf::')'ecanh icli. Aya&-a lI:alkara1( Bodur al,l8l'lD n:rli.iU1dnngeC;IYOl . droi ki: laJ ve y-olu tamamlllm:1 I{ i!,;111 HiralLyarlanh.
r'rLIH~y~L urtall.k

mM daglar,

ismindek i. Buharulhl gelml~ Oradan dd Rusln.'ll kal"!'11 md.~'ldc· lo [HiD.Cakml~! Insallah mUI,'a.ff k clur.I Ihtiya koylii bunlarr sriylt:;dik· ten sonra nargilesiui c;ckt l, S<mra

le~ler1 pnrQ!l.lam.llUlk ,lul1'ln'a oij:LkarLlml!;1 ve m~wdiregin k9ray~ l'llkll1 0!8.11 kisrm klltnileJi temlz.lenmi~ti r , n:,'v>l,;lc~ 1,·:!.jlUI"Lln bannabilees - j ltv llrnann ~im\1i rahut rall'lt
\'C ernin olarak 15 Berni oSlilnabile.

Sonr:'l da ha.mama. girmil}tir. I Fa kat btr mnddet Ij,fjJ1rll ~& ~~ r efln L.i ..,;I.~~.jl\l! hamnrntla bit' Ienalik ge Imis ...e kendlei d[.i~[IIl biraa 8OJI-1 lI. t1a ijlm(.i~Lilr, Tablb] adli Bay Enver KanM tiro

p;itmrden r:i.H:P. dll~arH.l1l bir az ~k mek, peynll" 'i"~ fJaaitrm!ll Yf'mi~-

I

ee ktir.
Karndenizin butiJll rlh:garlarlflill knr~l tHbii olarnk fevkaii1.de mnhfuz bulunan Amasrn ~irnriiy~ kadAr btlliitl iIli';:3 ecl~li vapu rlara hundan ~ulwn en crnin bir liman nl a-

duu ce

PIli

rnu'I¥t'Ji'"
.F~

cLmi~lir.

bi,.. pazarhktrr

bashyor.

Lavha 1.1-

zerlnde godlier) dan a~8.~1 yukari
yol.".

mUtl~'Y~I' fiatb,rf.llll~ verll~ yapui

hili ile Eyilm au rnda blJhHlHn ve IJu I!.nLa~mo.hlrla ken I me biu,kbgl araz] pat'~Al'!nl • Ral etmem"!$UT. Buu.a mLlIUl.bil 1 I nlar' Fr, II IZ SomHli:'linin garp loU~l.lnt1 a HafJe~~L tan Il nlan hudutlarm I'll) rl rnuayyen oiltul.slndari dl;lla· yl l"I':Jll!~1: :l18zi<lj ii?l!rlude 70 kilometre uzunluk "e SO kilernetre derinlikte ~~il' ba)'a duhul e mu~Ie Fra.nm. ve Ital ;n m _ kileri hil':i~irkl ile karl~lk bir 11 ld .. kalmtsl ...11. Bu d il r1rl~ 11 2:1 fiK h.adi!'Jel rin VII iunu mum -111 k hnaktadr. J)i;:;;~l'aNdtJUI sun [tal.u7.81 rind:;. Fra n 12: 80m lis1 hudu k rmda il il1ynn kuv reUr] lnin t_ ~ 111 dtli2.l~T!(, dair hab rler de et . 1',Lrtll. rlol.l~rnl!' \C bu \'!'Iiziy t 'ran lilzlnr h~l 'flrtdnJ1 ibu i.1e dogrudan t10~L'UY, liir t('l, it nt~k mIlT' dB rorUJrnll hi I~u '11iI,usta U··

ru

cakur,

illlldt'il'lug'J Kal'lltleniz.de IlnHlillol" yapl~ hnc~Jra kLltJ.nr Eregli Vii! Zongul ~ dakt kQllr almak i in P,II';I bek~ Ii 'el"l \':1 mrl;lr1n bu mltdde za - Ill· da Ama~l'!t limlJo111ntiahli:kl~melerj· ni mr!cbuJ"i bir ~ek.l~ kO)''tlUJ.gl du • llIunmcUedir',
\''C

Ve Deuiz 'l'icaret

A'<!~,biL b\l ".'HZlyrot "8Ik~ atdatmak icin rni yoksa pazurhkla aldanan mU~b;r'ih;rm l\ltltll1m n'lnSI kin

Maarif Mliduri" ,:!elivor
Allk;Ir:lJ a ~'~trnis. 0111.11 Mnarif miidul'Il 1'1 \ fl l{lIIt, buglln heklt·n-

1I'Ii"
Bu meseieyi halh'hllenin ~al"('~in.i ;tlillwdal' mal~3m \'e rI'H_rnUl'lar· dan .i(ol1 eueriz.

mf.'ktedil'.
'fed'ik Kut'ull ],fMl'if Bat~mi bakkllldn \'C kitJetltt terllfi<l eet igi t:.hmin 01111111\'0['.
~/V'V'~~~

!3ya~ ynl'3~

!{-.-I

Jl'11ZflrL

AI

kaclfl-f;il....... hem~nlcr,. .-,. RJ';lbullmnn :zat I':U ihti'l'81 (')t'd~~

be hh'
T'I;m ,IZ

T....;.\J;,;~I':..y.;,d;..._~

<:[''1 Qlmamakla tJeraber nu:::nbalarmclan hllan m:L

rarml).'B. smda
101

bll-1Jnd1. Bu ellil181Ja Llzllktal1

ilii Y:Lmat"1n FlJ"tl.undan kOY U fak blr yt:rdt. BQyle bir- k.ahbllh~1 goren koyliilo:"f' ba~'rel1l1' geleDl~re blllu)'oriru' \'''' kim 011,]uld3.1ml sanki awum ya L~:r..bir lri>y goriindii. lank Ctinkii l"iOJ'i zliIDanLt lua o~'le g~l p g n va ill ki" KO~'lii1er de gelenJC'1 ill do:;!. mil, dU!iman ml oldugunu ~nll)'al'l'uYOI'~
blSlj'OI

nin htiYLik ~ir jF;tt)'llkl!l bHh:odtigI Em'e:r pa!l:I;I,('hr, U;.o,UJ1yoLlardan kal]nl~'ak YUI-dumuza gclCf! 'B!wer pa~a bize yeni ~all~ma :rollalrml ~i:i:;:. ~eroe-C>ek. lll§allah bi7.i lii:irriyete kaVU~

LirnHI!Ul tel'1lizlell -

tUill_'II
llti I

diktc!1 SUllra ll]dlib i}ekHn .ktoki l('ri fotografhm te-;sbil ecljlmi~ \Te I)u

hl1~u~tfli hit' de l'upor
hllgl'inlerdc . -

luuml::mmt,
VeJdilete

lIHLcakhr.

lab mnvuffak
plni.z;

t:i Giiniirt birindc il1~al- oJdu"UJ1dan (liuntak 0 zamfil1 h~· ~~

Ad~-~I\'eue ,1 . te\ kif olllnm~~tur:

iki S,ahit Kadln Tevkif Edildi
D' un
-,.. 11'01

(falr,rlll tin r,r C1l,1nllndlkTaCi lJ.u(!llfl mlid 1:!I1l.9trlln t.1kntl

Ereylide 1,urtarma faaliyeti
Bil'lw ~
gundenbetL

yOl'.

I..'l ~""1 .

k.·''"''In .II

Kar,

rl ElJiz.-

(Em'er p~a da blzlm koyd .. yatmlljb) di,ye ogilnebilirsi.,iz.) S~ltall1n bu ~ozlef'i Envl"l" ]"k:i~!tVl do h~y !:!!nl.andkr'ml~tJ. zak j]ll!il'Jell geTej'coK ket'\'an bile ge<;;miyen bu koi:iyde cillydu:[u bu .'io~ler, 'bl1has,!';;I jbti),'.8 bir zabn AgzI1l0afj oImasl kll!'l'ldiBin'l c;ok m-:mTIlll1 et Slln

1n.n:IL
&n'eL' fJ9!}', ~~ Bulun, l,'e faDUlclaki molLalarla bi1'likt£. koyfu'l Ort:a5UHI. dognl ile:dertilel' _ Ve buyiik Ibir '~ )"ho.nc oDiinde durrlular, bpy· girlcrllilden albuhlar. BW"II.Sl olduJc~ 1bi.iyi.ik biE yeN;. A.k§am oldugn il;;in biFG;:ok insan.bu de. 1;op1a.nmI~lu.r cit. Ask1i!'rl~r de di~r c:a}'bam'lere da~'J tllduJdan i~in nepsi irIDin biT' pkilcle ral1 tlarJJlIl- blLJd.llnr~ Bu kiiydelRllS }'Oldu., ~imd.iye k.a~ dar olaa i!ile:rde de RUB tazyilu "ill t.e.siri &oriilin ~IJti§ti. Koylhler' bQyle b' kij " yaba.n· Cl gozlind~ uZl!lLk bir ljekilde y2§.ll.' dlklaI"lI iC;im. memnll.ll, AJiLahlanna ijUlrredj.yorJar \'e illlicri Ie gU~le:rile me-~ oluyo:rIMdt. Ak!}Hlm iyice 1!U'LS~t1. 'Caybanp,. de otur.acak YClkalmW'Dliib. Ma&<I~ W, &Ll"8.lru- ta.mame.m dol.mu~tu. Ek Knyeti koylmel' ~i] ,etigi i'!liD Et-Veer PlIJ}II! ooyle hir yen gclm.i§ old1l1-

uT.r

BeyoghmJCl Qtunt.ll thllLife i.;; ~ bir kadm dO_"itll RlzarIHl i keI1di e\Tim.leTl 1rn:Z1 e,.Y.ii]anm ~IllD'ljllde

de uCl/ani dmckte 01.111 .K'1r.fl)' t fu'lmaSl IIIunden itibaren h:ljn~ tni:} oldugllnd('U~ Ereglide karaya oturan vnrHlrl<1r1rl tahli8f Bm61iy{'-

caitilitJkbnnl :E'Q~kd. hu n.o.ttt I'l.lnl'ln milrlafa~ tf.!dbil'lerin :I{ n uk: ol.ll.r.:\\c dii-, Frall~L ht.ildlrneti "llll?l"!:ille" ayiT 2;0"'11 lie ··Epcr'\"11er., torpu;Jr- 5urm \'C hi .. de };(:Il('galli a\'Cl t.n.burl.1 nil g '1l(1crm i~trI', Eu gondecill'll iakvive ku,,..vat· lel ine l'"g!fll,o!n FI'aJlS1Zlann SOnlll.lid!:! halYlllllara ni!O.bet!e 8z kIJ1,'\'r>t bulu rldukbn muhakka.ktlr. T~ talyanlarm. ~arki Afl'ikad biroka.; Milt icimle hank te gec;cbllt:~ t~k 160 bill kadar askerlerl .... u.rdlr.
Y'alnl2 l',ul<:'lzlaJ"1Tl eHerind-= bu I1lll1t"knda, mniYl!'tin "e men-

viyc'1i it,;in

Va. lin- n tetk lkleri
,•'Hit .
'

dlgUII hI~lo1
i.

etmi~ ve bUllun i~in

2

rni§ti.
SOz ,sij)'el1lek istedi. Fakat bu bir::!!z zor c]at:mkll. C'ilnki.i tetCuOl.ey~ ihtiyat; 'Tunlt,
!;"~kat ~ .. !'1 Sultan s:azlcr~ru K_",rnti!dt Ve t;6~·tece del'Am etti:

'T: II"" 1Dlill mankemeoc S;lniye \'C Ce1LlT1nm~ b v~unu Jllil~eaMp y.-ga og, - ,3D::!. f h a..,. t II h an!i'~me gol'd e~ mile isminde iki ~ahit klldm tim E . J un d 8 k I lk tI I ,,1 '1 k lel1mi~tir. II"I! k IJa.S a 3.1" a gor!ll~.mIJ,. "co UI e ~ . lerini b~sbi t!!'tmi~tir. Bu kllchnla· Rnanm t~yal~ir] ~a]dgllu gOIl"ITiedi'klcrini ~ollemi:;; Ataturk kooriis" niin in~a h
'-j

un 18~nn.~U .0.1 ....L1SeSIrlf: gloere k t e ft-l~ I er d e b1I.~ caat

"'if· oul.l

r,{ -" Iru~r

d-'

'~l

T.lcl Sulh

,e-eta mahkemesine

milra-

@tmi~tLr. ,

~ine ycnhlen tUI,I:1Il.IDlljolir. EvveHl. Buzh!lf1Ie ijJl~iULle lli!hlikeli 1lir ~UI'ene ICLrLLya otun,n Kap lan N Jmiko..;., Galata. ve zonr.:Uldakl kllrt~l11b,ca kl :Ud.I1".
JilLl \'apurl.8l' urgy.a oturdu kla.na.da biJyiJ.k rabntlet ala.mk kl5mell 'harap olduklarlFldall luu"-

ii

,-

n

l

lI.nm~
~-!"V'"VV..,.

B.meliyaainin
..... ...,...,....."

90k

p;.r.l1f1hya
~~

ti

~ [l1i,'ie!!.lbed~, Fe anada v~ tlllt Cenevooe hiJ al'"killd~!an.mJ~ In.~' !lah hUrriy,etimize kavu-

Ah.tiirkkOf,lIU1ii.jnlin !n~aab d[!,,"'am ederkc'l'l: 1rf:ip..uYI!! i,;lK-«n :1'01 l.arm da
Ulidlrn:lln!'U

~enjiI'.,

'11411 Qlacall1

J.ntll,,11mli.1ttadn·.

lU:ltlel'illifl

kO]'lII1m8~tnl

temfn

e-

l{a:lbuki
l~l"·.

ilk lahkikaHa
I'lf.l\'

'Ilerrlik"
~t
\01;.'1' ~ '.,

devam
.Ii"r1iac.ak
01&1\

Ij,:trdt;r_

me.ktedil'.
ni!J

Bi1ha3!'18.
mevcut

euH ~ .f.i !loylediklel"i;
ge ~
_lI.l'i

·f.ade CkWlJ:l,Ul11'C. ~

"(L~)'l'Ila"l

Rlzarml

}'oll:al'da

7.==========:::=~==7RADVO
(Devaotl yar)
12/1/9.39

atikamn

bal'.ab

01-1.'-1

k.t.an ku_da -

~ahp gitt!gLni ri 3Inla,11m1!ttll'.

gOI'l:!i.Ik T,.,. dedikle-

Kalil \=in:;enelerin
mu'lakemesi
Ge 'eli hafta Pirill!<ci kO.. t.lllde Halil iiSmil1de birini l:ildiiren Ah· met, Resul. )f~;;tafa, Mehmet Vii KaYE! jl'lmjluI~kiI) ~CI"~rill y~kala[J~ 1'azml~tlk_ Bu ~iDgcneler E:l-'[ill mahkemesinden t~bl.llblll adJiye-"'Lne deriJmi~IE~!' \'e .. ItCil. SD1-gU baklmdl~1I11

dcc~k bil' k.oJ.larl "..atdll". 0 d9. klrmlz,i lle.n.i:1lin obilt' ~lJ.hjljnde m~ •• ~.ellerinde buhmdurabflBceklel'i.lEI' blllmendlilP oogazmda bir nevi CebeItitblI:·lk te/ikil eden n~ se ktileey",j h~ik.l.n1dall rnuhim bir mevti 0hln bit loprak pu~ai!1 m~v I.IUur. BUCa~l ~hl ;;t"'h SAit ~rfl.z~;:ic1il!"" 1I11-

nlar. k bmir edilmcsi i~jn miize 1er idaresi t~tkikat yapmakt, dlT.,
KQF1·uniln Galata
m.B11ederi ol9.n :fazJa

ta;rafrnd:a
bu' tl;l:l'ib~

200
an5Jik'

Ne.is ke.ndilet ioe I'luj.'trul'u !loy lem.elerini ill :lr ve tt:!nbih etmi~se de 9.dl1lIaf malrlkli'lmw@k:i itade !erjnde ]sral.' ehni~le['dir_ BlHIllUl jjzeri!l~ muddleiulllumi hel' iltis.inin di! tc .... kifini tall1!lil et011.111 ~

I

juna da. memoundu.
temas

anlLamaJI: iiJ:iIli i.yi bir fusatl:lIlI.lroU~ ol.aeakb. Cayl'a:rdnn SSM. lIirer nB.l'gUi! i~m.ek bl11"ad~ Mem. En\'e.r p~ 1a
fikitleriDti

@derek

Ciinkil. onJarla

12.3{) MuzIk (b.il' \"i1"ti.i.oz.lu) pl4klan), 13.00 Sa:at . .ajai!U! babule.ri ve meteGr. Ank.8l'R, 18.10 Turk mhigi (PJ ..) 13.40.14 M i:iz.ik (uver;tGrlel - f.J1.). ~!!.B(J !.1::Lizik (dans pHi klan) ,

sal1atkll.rane oir iSureUil ys[t'll-

lalll bUgUn h!u·al'l vaziYeJtie bul1.H1an

D1i'l'tir_

8'?JI-!

tariht ~e!imenln tam.ir~ne 'b:l.1gilnlel'&

N!rtj,r:edB bU!hleb

kabul

mUll> v{! hel"' ib!lt d.e tHkif o]unmu@~

tnu~L;ll'd~r.

YItDi bir ~km~k ~e-1;i~i
ElL .se-mm.i.ll FUH,hk ihrRc8 h ba-

som: gilnl. r.:.1e bill :idete

"yke:

a.ll§f'.J~

gibi idi_ [:EIlba do,iru.su oargUe tirya.kisi ohmya brnlda.m.lstl bih!_ 0 .J;)J Giger ar~ "'lda.'lla.:'l gib~ bi!' nacril.:
doldurttu. f$an Sultan 'I.'e di· kelli r lli gOV"jl koyliiler etr-a.flar rna. 1I:opla§a:rak Y8ru 1Ila.1)ef' 5orIlyarlarw. Em'tn"

18,65 Jli{OI'U]iiom-a (Zi'raat saati). Be1ediye faki'r halk l~ifl ucuz U.il.~ Sa~I, ajalls habel"leri, mil _ h'kat ~ok 1l!o1hh:i biF e-kmek ~6~idi t.eol"oJoji Vii!! ziraat ll&nIHl] {£.iy.at) haZll"larn.::tktad~r_ S~rt luull1i[J( )1'8.19.25 Turk 111i.i:r.igj hn:e sa..: rash pU.Qca'k \Iii! ]IYe:rl.siJle MH!1l' "'e CavHliseYlli. ~o.oo Tem.s:ll (bil" kom.i'! 018n bu ,e-kmek Iii ~ ]3urClk suz ijy]ememeii CYa- dar karl~tll'llacQk

ligine verilmi~lerd.ir. 4 nei.i sorgu hi.tkimltgi nn Qr ulEl.rlnl ya[1ml~ da mel;."kufh"pt hallerinin Ju,rar vermj:;oti.r.
BunJunn

;,u:·azinill mesaha.sl ::l.nes.k HIM kilometre mUf.<tbb@.1 1u:l.1ll.:LTd][·, Faka.t 'haritndaki me'\'kihlitl mutaliL:1," i!dikbal.dl!' llt.mi::>IIUI1 Myiik biT t"ol Qyn~m::Lgolilnamzet olduinmu
ol"t,aya kgYilr- AI" bi tRR y.rlmll.da;iJ1'lIU cerlUbu garbi U(~unda kain ola.n Seyb Sait at Zi3i Yemen iki lngiliz topraB"J alan Aden Perfm adasile lllnnhrulluttur. Tem:ml.lz u170 tujhli Wanblll ahedWlj M~.r~illu.da .EL(IITtl11;l
k1.lmptlnf':'llUl'l

I

dun bU!le be~illjn devamllla

Viii

va
7 rota bir

ger

ra..ea ile.

IUbml:Jn birn..z

- Yen: .habtZrne var?
Yeni aabcrdm malif::!d II:.abill Hoi, fl;lvi'k:len:H. - Bol§elirikler I'le y.apl)'orIar'1 EnvIIZI" pa§a h.gd:m soldan &eie.o bu. swillere hi~bir §l!Y sDyle~ mcdi. Ynlmz kO;rede nargilc$i.ni t_:"lken ihUyar bi:r koym !aytf (l~rmll.klonnl rnasUln tahtaJe:rm3 'II'Urank ;v; a: hi 3...oqbi R6ylendi:

"ilk-

a.-k,ad~i.,;;ilarj jk ral"eUL bir ,slU'ett£ de"_'3m etru(llrlecU.r(imleri nlan Niyazi ve Ethem Hd firarlnin fa kalandir- Avrupl:Lya ~QL1 birk_J:l.~ gilill i~ifl- jsirniennd('ki d~ 3hrac edilen pltrtllf'l'il('n .!!onr.>l: rnmn j~jn Lie ayl"lc.a hl!:r taruJa eb:u selleJ'Iln mah ulU llemen 11~nHm mir 'J,'erjJmJ~tir. hakkmda yapllan tetJtikl 1" bitirilBunlardarl Ahmet tlLiil kelldi~i.1'zan F_ de Croi~et) tercumoe den .sflll1ml~ gibidir .. Ie. gijl'U~l!1lbil' mull. r'ririRli e t'il! Eedia SI.at11'lil!f. 20,30 Turk muziki: mek iize:r.edil"" Tahmin edildiitl-ne Ell birinei mll~t('rilk('(rimiz SrfLsebebilli !'oyie aill-alml~tl·: Muhtelif ~ar].nI81". OkIlY4lll Tan - gore hu eJ... .mek 7 kUl'u~tall vcri- !:11Ildn AlmiJ,nYR. m l'ika n, F~ yetin l\FI\3d!15nmlZ R':1ya ~ H, lilin .sin Knakull. f;alalJil'r: Eakin DIU" ]ecektir. rall!ID ge1mBkterLr. ,kJZl Pemh~yj !levi;rocmu~l kendIman, ~ref Kadri. Hasan Gur. ~~;;~==$;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;:;;::;:;::;~;:;::::;:;:::::;:::;::a5;~~=E5~:::;:;:!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====~ !lind!:n btt"milfl fa knt vermt'milf. !.,. Utl-mw Tokay. B.a$rj TIner, 21.00 ]lUTltHl u;;o;erine gene kI~l kJl;u·rna:KOI'l ~1~Tlila. 21'] 5 SI:i.Ht. esoom, tahI y!l. k9n,~",.. 'rn:ik. C Ve Bl1r:::nd an viliit, kamuiyc - Jluku.t borsaii:l {fi.. buraya g~ldik. Halt1irJ uhlmlll J'sl). 21.:W T~rk miliziii~ Yenl it8t kI1an:liiLll s~~ilrniJil plll'~aI8r" Oku _ rirdik. Orada bir boi~ma aldu. y.anlar: Radife Ne) dik. &d.i H0fen enrOl Hali1i kan]pf i~inde gfirdl1m_ NIL,IJ ,'ull'uldugunu bil !les" Cillall1t1r: C~"Tdd ~ail~. :Refill: Ferl'l a 1'1 , hire Feir"a:n. Eir,ei miYQrum! ..... Kadri,

,·t ~~..

Ycmenden

a1ml1il

Rektoriin Edebiyatr;llara

Cay

oldl.l'-fU :$!;yl! S.!lid~ mutealhk muka,Ttlc!I'i t:Hl1ffil.'I ve mh '~et hu kumpsl1plda bdtun h kkml 1886 da Fr~H1l'; hLikurnetir 1 de rctm.i4· l ti. ELI "\ln~tle Fran a. krTld ini hll a Rzil1ln yegann me.(lru san.i i oJ8rak gormektl'dil. II Ibulfi bDr3!UnI i;!gal etm~dif:ti gibi m1i bfna I

ielil de hllaurtllror. P'nll1t;lzlflr, i~inde
n I'm gerrin

I:Illhmdnld.vazi)'@tl!l bu lU'Ilzil-"'I

22.00

ll1li.izik (kCl~ti:k

()rk~s.tJ'a)'

Hs, ~ya

,p

peek hev t

kll ...,e:Uel' gbnder".rek 80 " mEl !fiJI. I I ve iullinli' Rnbfilm d p bogaz:nm kontToliinliD ie-minini isteme te dirler.
m if ar4zi"'inin

uker:i

Eskiden dl:lk derke:ll"

-

Carl ar

vardi,. kw'tu.l·

~at

Ufak bi:r tarJam

bir de lI:e~im lhti)"1I.1" nine.D lle bir de i'loruVEl

.1 - Viyano sCliti ~ KHeQk ge _ ~jt resmi 2 opl!radll. b.aB.et mll%l.KL .. B Graben de gtlnn'Li 4 p]"slen'!e 'It _ h k~nu:a, 2. -

OI'lJ.-ViI'!.J'!'1. ih! Ark. e(Jlojj ElIl titUtli.i tinillmi.iz-deki Illi1l'l.estr tatiliIlde ce- ,1
lDuili Anadll,IIliYB ve 1:)[1uada Holltal'S ka-dlll' bjr teH:ik ~~zis.i ter't:ip

I 'liiiiiiiiiiiiiiiiii __
.... -.....

T A K ViM
12 Kinun..sin.i
Hied..

.-_-.-_-_I.;i;.

......... -rv- ~

lien klyl1a:rlDda: - melodi
Lejiyoiller a.sli,u

ben evlmOp 21'1 '"

f'tm.i(!tir.Bu
jik

tAriM

ve Ark~olG

_.1

1939 Pe:r~~[]!Ibr

num yarumda... uw_:milz ~iDmek i-r.iD ~ah~IP c:ab!li,l,yoruz. B,ur ]okm3
e-kmetimizi Bulh I~jllde remek p bUyUk M'Zwnuzdiur. Fllkat bugij n fnem1ekeHe tam bir aukfm kalmadl, Bir lokm.a e.krnegi yum yiyip y.iye_ miyec~miz~ blllD~Ylln~Uz..ll)j].mem I:m ,rIdj,c bizim tnrla. t~hlik:ede~ Acaba eylmiz durabilecek IW? cvim.I.:IA cayu- ca:y1r Yii.fimtyaclI.gilll kim temin eder? Yum CUnki.i mem1pkette ba yok .. fll-

deyim
3-

(C. Fri.)

(P. Frie.s)1 R. Roland certi. .4 Brlio ve Viyana .. Vale (A-dolf GrunGv) Op, 126.
!'.l ,Mal elbis'i)U be'TiI~irel,eJ:' o~ pf:retinden - :&fa. A:r. Ii1mi.l.

va15 •

e y.alan m~""nJ bUyOkWtDntl Uml d~IiI-1 J I Pihal edell Antaky. ken-l d@l'iIo1D, A.dan., TarflllB, Mersill.

II.I!'Qbrm.II1&rla uLak

blJ1'~Ul-i!lla
r'11Il.rin

Ye llmllrdeki a¥1li

Tn

L1Mm

An-I

Ih,.i

Z, I k • d II: 1351 : .30 Uk Kia"" n~

:n

zama.nda

ne'triyllb

K
D~I.I

ED:
.... ti:

66
7,2'5

thli\1'oCulte

TJ!:ktilrll

CemU BUsel.

ti

J{gll1:!bek av~ - Ba1'E!t ({(Ier Bela)_

6-

m{lid,5

23,(10 Mti :dk (Opera pac'r.llia. n - PI) 23,20 lIIUzik (Cazt:l,lld Pq
'Ij1'

'Onill(l1'l1ite Fllk1(11telefiJ.'Irlll !!Ion mmJIIlatina bel" llel1~ ve:rr1i,iti ay zlyafet.. lenni:! d.Un-den :itlbaren ba~lnml" 1l'.

g!l!Cm.i.... lir. "OQivenute. H.ekWrtl. iCD!; muuo!ann gere-k (}llivenUe g rek 'kendi m~!'!' ldertVI].

i~nd.6

nin itrtikbilll dinlemi~til!',
muv.Il.ff.uklYlo!t

lin

nda tahminlerfni g~Ii~lef'f'! hilynt.ta ~tmi~tir,

d. yalldl.caJ..-t11". Blil Yll m~gllJ 01dutu ur. EtJ Hiyeroglii yura;1R1n Clyi]ing,1 kitl1beleTdel'l tetkiki im kinin] Ih. bize veren bo II yaha.te biT profutl-, ik: Ap;i:,.ttHl "eo birkll~

O~te
Aklllm;

I

12.'1'2 -

IkLnd!: : ]4,-17
b

Jtat

~1i1

gUlllcnl~ kuJapouza

blr hii-

23.15,2·1

SOft njnu habt)l"leri

Ilk ~ay Eflehiyat
lebeiJinc

yal"tnkl program,

f ('t.k'- it IIi ia\ eriltIli, \'", sa.mimi bit· hR-

,'e

t leb

i;,.tiruk

edc~ektjr.

~ :Ci1e

11.01 Iml;ik

18,37

temenni

6n!ht'ltl?d.·ki I ~~~r gW11J. prOf!:"'or[ B I):lscrl •iIr b:l" k a~. hMl l\ It IUd a h a reket cdtn.:ekti:r.

"'-lallIIIiiiiiI"EIii_IIZI_IIiJ"--IiI!II~

: 5,39

ANUNuaANI

~ It9

Sarki Akdeniz Bselesi
r
(BI'lIta.T.fl 1 lnci. .':"yf.m1
1'1

Tayya e
I

s
ID'UDlZ,

iis imali

Ekrem

l

I

Chnm bcrlnln ve Lnrd

Halifux

~nllt 16.30 ila VllI.ll i\fad~n1ati~lI Ourinsfn gitleHk h11~U i dt'fl('l~ Imuna In onra V~ru:'dik ~a. ayra. gitmj!,1-ler \: 12' 1t.a I)', n b. sv kili v . ici) e na IT! iii! 11k g,11'U'lrn Tcrin Ih I;Ilaml~'l\rdll'. Sant 18 de: IJ ,Iaynn bLI it rusmc, aat 1 ~LOfi e k cl nr Lip elmrstir. ChJtI10 rl:tyin ile Lord JIlillf.1 In RI)f~]uy'l muvasalntl.m bLltun f(.:l:z"tl"ll'nJ

rneselesi ILgiU·tu·f' hOkilm~ linln iberik 'I'811.marl P1. I [Ida dcvumII bh: "..1]111. [e i9i ior:in !lflllelmek t mcuuisintla hul1llliugu hrHt.nlfol
mlL'U

z

II\TIll

lardrr.

ele",i. Bk1 son mesele, Romadaki gutl1~mele ..in e It llokbdlt1'lmla.n bill otacakur. Dtvl masi !11~JldLli, lngilrere fI Fransamn lin huu;.<;t.iki mil. nl uazar] l'l ilr!l'5~mlA

me

I

da bir a1{ukat bLllm"~IU'. HAdJ:le meyd.t.m ;tktlktaa sen11'11. A vukat Necib Abdullah AT1koli~ A lmun j{a7..cte. ini)'l nf!~riYRh!1 .. rkYiIIL davet edller k rnaljlmetma dan ·~nllYllrll7.. k.i it!llYli ~1I1!'kta d.!ll JIII1l1ra~aat edihni,tk. hiase istnmekte ve bu talebl Alman Bu esnads Hp.zira~ 1 !laS de Ekmutbuah ~ anl A man hill4;OmeU
nezdinde iyi k~H",,'lIH\makta V8 te'it olunrnaktathr. Almllil g ze esl hal -nrun .:011 giinlercle Ie hetligi 193 ..anb,ma.'111 lle memnuu Ol~li1'll~'ElC'a~nH~iJnrem

(Ra, I.rail I ind Jffljd-llll k bir muahedanarne musveddesi Imaalnm Hj.hr. ~imdj bu muahedenarnenln p~rlafl'ilel1tod.u t&~ Mid 'f kB.tiye ke!lbetme!li mesele~i etrufrn dam il n it kasa CeTIJ ... ·an E.'diyur,
)'UTA

Kiiningin Eooelce gul OIJugu ililer
.. ·"f.d.1
B81~[kA

(B!IJ,tan.h 1 inc,; mU~lL\I'iri HiHQ!;; kelldiHine

yet ilJlimimi ve kat'ldjll". Eger heyetl umumi)'e ~iJndiy~ kadar ~iikUmetin taki, ettigi tarz; hareketl t.Q~ mLllbta~ veya ;¥EILPt8.wiy.elde
b~1m.lZ i,leri lkmal edebllecek blr lbuJu.nm..ak imka.n1ru Vt' 8.t1.UiJUIl'IJ. goatencse enlari da tit '01·

Kii~iik Hlrslzlar
Gp%etalerio sen zamaDlaral
fiW; :Il3, 1-:1: ya!jrnnncla

~ut

hI.nll2l tacuk-

Iardan b.afJE'f'rJiliyor. Bunlan okurken lnsamn gayrj ibtlyar i~j urpe1"1yor. 13 Yilli.illda hir ~clik .. Bu. ~k
tll",llZllk

KonilS' hakkmda

bJ t vkif

mu-

atile dlnleJrnege ve icra eLmeii"e haZlI"'I..7;, IBravo sesleri).
Hepimiz uzun se.nelerdir mlll1 baynb.m iqindeyiz. Ve. nayawmzm son devr sine yaJd~mlij bulllJlIuyocl.J;z, En ~ok ge.fi!f~ kolliyar.p_k; bu- iIInthl,YlZ, Eg-~r herba.D~ri llk ~afletll! -buuun ka!'ldi olabilmesl iliti· malln] dii~l1nm.iy{icum ve h:lbr~, ~eHrD1i'yol"1Jm. Bi:iyle bir ihtirnnl tamarnile gayri varittlr- Ti:lIkat her 111-1 ng~ bir gFLflet salkasrle l]el"ef. tehhkeye diil\!iirehilmek it)iltIa!< a. bizim i~ill, hamakatm en bUyliglldtir Biz, Iimtze gelen valk'ay, kanunla~"1mI21Jn bi~e ~izdig; hudut dairesin de halletrmege ke-nd.imizi mukterli [

yal'al~

zekkeresl

k.e~'1mi\'ti!·. Kendbj bu tal':ih.te Tl.irkircde bul nmumaktn idi,

ltirai cutu SU~ ~lemege, blT'IJ1Zhk yn.Pn:ll~ g t ,~ik eden a.miller arasinda hizim 08 kabtilrlatimiz vardrr,
Onu, llir diikkarun kilidini iurarak ic;eri girmcge, bu1ftuiU puralao ~nhJl kal(flIata
f.n·i\~IIIt.la. l;:~miyetiJl.

hazi_u bir §ey .. elmek Jazunwr ki, Q go-

tam bir

Lillik

meveul

ohlugtllHI

be-

Fakat

digar

taraftJtn

Ek.rem

ki hunda

vadedileu

Fevr.\i[1itl 1915

h~1I;~\mediyi tuzammun

e-

d D1 rnakaleler nesrlne j 01 aenH:;; t r. G IZ • eleriu S (hife~eri. ll~illZ nazrrtarma ai haller.et·jn 1'8,111,Inn. t nazu j arm (ologl aflal'l \ c. Londrnc n hnnil;('tll!!l"ine aid IlzlIII haberh.rl! do1udul". Mes'3 lilt~ru, HZU n Ilk nl :LkCllr~ln-

de,
1

ChAm
J;.! •

lH'rlJi

rn.,h1mat

"{'I'IIH~kt

if[ aile~i ~(I~"I ndl1. dir. i\!lIIunnfib

ur~Lda LltL11'mU~ 01all A-I d, ikh!-ri \"I: . .A inH"",H i"ln nui [l n{14 <I l:'t I P!l.~li!I~I'1Ui:klJ.r. BCTlin: 11 (A .o\,j - D. N, H. r ,11; Ial"1l r! ~~uet h~ kJ'lil~ lJi r ZIl mAn i~) 11kl('!'1 ~~\'. Aln]elu~i BIL Leklifin Fn:ll1;:1ii',; Vel Inil!l"iliz. mellbildiri,TQl' : gal l'tl1d~ olduklal'1 li:.barLi:t. eLti~ in ~t1) ri Ill' n e riere(' ~.\"e ka d 1111' liw,g· CaMe uirilAlmmlf!t DDT'iciyi!' nl.1iz1Iireoti ilE'! rjlmek:t.~flil'" ~otaJn fuk edt'C'egiJli \'t bu de\TI tll'rin a rkl j,lblt.aillrl huhman "jnforma - yun Yllohudiil!:ri mi .... il' dmelt: melJiirl gal'lll btl' rHIZIlI'hi!u ne lotd. l' ion ipl mHi(lUe" giu;el ;:;i. h,,(ele:.lyl~ ..,u I II il'iIHh' \ "'iI'.)o':11} bir uileme~ liz dB'\.·l~l H~ mhll'JJ1J11 Rom e\ - I mill i mLl.h\'~il'r~k IW ha[(.;lz \... - m!.·mn~at M'ost('I'-ee kli'filli !"IZ. Yflln17., -~inHIid~1l ~\.I kac:1arih tI muu.n l.t~lh,:.edilrek cli. lr ki.:Hl ..dodor-Ja nil 11 keJu.li mo;: Itll~ket~l1dl:'n 01 ~ijriernt!k nll~cbll['illetindeyiz ki "M1I hakk:tk ki me"hu r 1cdeaiz k:o\m;!~a J'!l<l.llf 1.I1'!Siya;;1 ~i.'l·tl;;:;'Ilrld A ktl~ltiz AfrikllIIIIt ha1i bir ~1at~k6SU bir rf''\lileuJ!· A",· lJ}UI • nh:.m" me"'elesl iin:l~IIH{" bh' fRrk I ~oliJ tloP.g-ildiJ·, A'<"rlC11Ii?JI1 ~I\Tk kl-1 Tllr1 "rtkti) Je Ii:i"o,];tte-n lel'! 1ilreli kan Id ll~U-.LO\'It:Ilmektc .'e i tl"i~ni bir )"llaJ'JlHb isWdiillerine ::.on d~I'~n tl~lIrhklar rH:aw ol:lin b1l71 f1Hllta.k,ihare kd (JIIlII Yalllldilt'ri mj:;::1'1 fir ~ Lngll, mi Iii lri.iki1meII1"1' vHf'dlr va lan, ~imdi nurmal ve ~ulhpeIl"l!r I"tm@k hll"iIl--LJlllb Flli!lLirlili diger bi.! hiikumetl ~~"Ult' ~C'llt'h] ni.ifuz .'a ' bil'" inkifa d'lV"fLi J. {h·(irkell. Inl- dliny.a m~mleke'erindC'n ziyad~ hikirnil'etme girmem ~k iC;iJ' h r f di J\ kd 'Iliz.de. hall h,iH:tr ,"azi) eli 'izf!!:..;ini p.pnll~ "lc1ugu z.jkre(~il !lakarlr*,1 h. zlrdll'lu.r. ;lynn n 'Ill llIniyd bulualnHlkl. 11 ll}\!!< .. dii", Nola :1 memlekete:! $inuli!d hald·, ~:lrki A kdenize ~ k uzak b":l ne\'raJaljik rwk Ie ilrni~ rl," B.dfllur b·) 'lm :tmf' dell I"I'alhanJil ~l'kilm(!:'li ~ih~u Suri Jar r e\'cul+u .... ~injll a(hi.l ... pren"JhlcriI1e·t tl)'~lIn, :'>"" lit1 it"_I~'all It;~r ~llli:t \·t;rilm~-i, 10k 9 (,11.1 k 'II. iil'TVL ll~lt.iSI·ih dil ~ II \ .eUC"f!1 Suri,)''''' "C Fnlll:.il Z. Iill lUi y~rini ltlll1"1':cyi, l"~li. tini VEl t~p'LJl)·a}'l s ~_I nl.Ii.1."Ik millctiliLIl dn~'u Jl11 etkHr rl'llllanil :dma ... r1'~mektil". $.unn:!. ! ililnarn ''1orna "ijzlCFine. ~f~rll! ~'nn~ '"l'\ d I,:ilirli k hir b:1 k51l;lt~pl 111!L[U l: ;ri 1.101 ke"eae::u lial,\'oLlilnra ttm~ktl"di ; Krdl1117 Ola~1 ... l h IJ('r~i:'r b II" rnilleti u 't!"klo!lllcr \'e Sllrip".n~ ~'~"I€~I1'1~k mll<lflt~q "'~me.,i I-;in Anwl'ik;lllln , A kcl emz mill tak~i ~IIHi IullnIL'lin] Iw,:;llye 111£'1'"~a_'Io'1 g6rmf'dell :an fllkttJn~IHlrl v. ziyl:'tj d ~lfln,j<L. I mCul hale:;j talt'b I:'tlilmelctedir. v p.L~';d, nlH '-IlVi\ 8U•. nd~ml[ll'a ben I til', Ru I behclen t!o]a'·1 J tly .• >,(etil 'bi! r. (uukil Sllnyenfl1 mUha~k~ tal bl rd I.mlul1abiHr. Dlir1- Hen-io l ge.n~ Frans ~ medid 11....\.\ el bil' kltu, iJ7.er;ut: .rilh.'!f~a -II, b \a'Z(I ..eli bilm npzlill:n ,. it;i oMu Y~'J"le~ml!k i.gm h!MJtinm~~ moflel'hl ~al mez. Emin ",'e kUl'\'etli dot'l.~nr jplHnl{ olc'lug'uluhn hl1b(\rjll'li~ Pa.ri-l: 11 I A A. J _ PM dil mot.'nll1.rn malik bLllluna.rt ",'e me,l"ft ;nti- to d iill ij,~I~dl~11 <I)nrll )-eni I'ei~j r1i YOktLll', YH~IOl.rU:JIIl z:lrnam~da t.ntmin oI'tlil. ;'uriyed e Fnl.llM;\l hn 1_lli lu IlI.i1r "I II ilitih.M.b e~mi~Lir.Hel'ri..,t ~lfl1'3 ]UII."-

zdelel'o lH!!ilizl~ I~ 'tnl \ Ilnlar iHd ludlol Y!Jfulac 1< mUza kere lerin nelicfI \'erec~giudl'n pe k a k d r I mJd\'8r buIUllrn;,lftlakt;1 '.'e f;llk ,W:1r me .elf'ltlliI1 rnll 11::1 k8~fi ~dil cegl In t:lle.L~![ll il~ri iJr u."k-

-I

·1

~pLlir"

L~lLdl.ll.: A) -:- :';uudi I ,~ikfl~'d ediyor, .Ar,d:n<Lt!\li !'i~faletu llJnIS:lUUnlllll ~,re!lH'le hu 'k:Jd:trl~ k~lnHYQ'l", .l:"Ih.:;tintn \,,[Lzi""f'~iJle "'If! Arapl~l'ln Ol'll\~'Fl !.Iil· ~I'll'kn V(, gllr-bL I\kfleni:o.; k nLii Tl'U~'lIJ~k'tI€!L'ill ... hip olm:'tH 'I'Ile.~ele~l de !:Iklyor. Almun 8.\,11H;jJlllllll !.lin li1a F'"Lire, li"t ill!:"!) ~8l"klllll !,'t"killlleli. Orl'l"lm itfll;'r'ara gQrldcrdi,ij-i 110ianlil H('~l1iJJj I'~~ 1el'k~Lmdidir. CllnkiJ "Fran., 11111 fetlJ'li~br" gm'biA ~tlt'lIil.deki menfilttltl~ri Nobidtf "Flli till Aru.plal'illl Ya!;iiLl'ki Akd 'nizdt'ki menfa.at!eriIlB h~ldjle're udiTDlI_·k It',;,ebbtl {lllitn" miHhi~ lJi,' c111:.t\"cL lltlugn b.\ d ...-' lli..;bdl(' ISnk daha ~ellj~UI'.,. GUI'filuYllr kj hn.h". nla!"l1 i... tl:!. dilmekte 1o'e '''Hhudili'rill Flli.;tlui

A aplar ilisfn jc·n 8 ika 'n ardtm Is i or n ( :

tarihindekl \!.:.LkiLl~J'e ui:[l:la:lUe Jll2!k ~1lt."mmin"'lsiz buluutl ugllf'lU , oy... I edi kl en orrra. birdenbir e Sl1J"iyo dek' nunda meselesine lHlhs~ W"I kTederak : "Su riy~ l!ibi yakin ~D.rke

hckf mauda
, reLle

me elesiuin es tslt suulJ1lR:>lru.bn

h.aHedilnJ['mi<;,,,

cd

Konig'in au tarlbten ikl ill: ,lIy sen[':-. tekl"l.I.l:'i~tall!.I~lda gurlilmj]~ 01dUKlli kuvvatle :-iuylenmeldf'dlr. J~te sahte PflSI'lPOI·t. Romnnva me.seleleri de uLlllidllU ~Ikmakl!ldu·. Hakikaten eger idrtia t!d.ildij{i gibi kaudlsi burays g"lmi~ e herhalrle snhte bil' p8.;,Iaportlu 'l~y8.iu.al etRlesi. icaLed(!l". Bu 'ahlt! flM;llpor~ 'ill dl~anrullli, mest"l~ Franslidan du Ledarik etmi~ nI8:biljr. Biitl'n btl uoktaJ~~rl'. Ad li.ve tiihkikatl fleIlluhaktk""t-i[]de ka.ktlr. Di~er ltt.rl:lftall Ekrem }{Ulli,(ill IF' .Y.llsadB.n levlcn·y. kal?llgl \'1; h'i.i1dl.rnetimizill kenoli'Lini }o'akal<f.t nIB};. i~i9 hvioe.re htikurnetill@ nalraClUlt ~ttigi de soylenmeklL"llir. Ankfl;ra, 11 (A. A. ~ - C, H Fen Li!!~ MeiJli~1 gnl fjlJ heye1i u..I:tI \1mi.Yel!iinill1 10 :I. ~3!} 'Jt,nrihli topJa.rn· h!'l!np.. ail oland.. ~iin \'crdig-imi". hobe-roe .Ba!o'!velul (' lill BFlJyarm j. ftlu@'el'i htilisl:lltnn kay fjdilmD~ tn. l!lrlll~'OTdu. Bu.g-fill bu l:Hlyanullaru

~(lPuklnn tedbir!eri

kim!> f:;d:, fallil'" hirnuye ieln liI?lm 0]110 ittihae etmemiJj olmasr,
tutmak-

sevkeden

sebeplar

her halde bliyLik bir' yer tadu-.

~Dililn

kopirilJ.

Sirkeel, G

Ia.la. civarlarmdan nno;, bu' ~ok bu

gef;e<Jek Qhrrsa91.!:vj zavalli ~DClLIk-

!!:,oriiyonJz.
y~Ue

Adli.ye

cin-azJITIJ ..z

emni-

hl.!'f

7..lm.all

Bqvekil in n ut:iU

\'e m:u'mal .l}ekUlde ~Iiyof'. 0I'Ilit ~Iyorl.lz kip FraIl!::la hi.i.ki'lrneti bu mutrirni bi1.:t"te.sJiru. ~tmekte d-:-, I1a ~ok r.ecj,kmi:rcC"~~tjl". Arkadaijlar. her hal1gi: blr sui IAtil"i'lu.Li biiyukl.'eYD kiit!;i.l.k berhal"· gj :bjr Yi"lhmzlugu ezmek blzim il'i" ka t.i bjr e,'Sa~br. BUTIWl Y8.l1imrln ill'lni eh(,lllmiyetie dikkat e(l.1I:!{'tl'~!. mi7 bir Dokta cialla 'li.'ONII"; MaslJlm olan intlJ1nlarlll1 ijoe'refhlli spl;ll{i.iI1e Pt. mf'glt
liLT I.

IRr!t be3adUf edebitinnniz:. Bli da 'lIH'IU g-r:i:.teriYQJ' Jri hl.ikCt.ane'lin ir.ti· mlli yardImJ te,1ciIAtnu leWI et';'cBi. bilbass:a bu ki.mse.si.l. ~cuklRlr~,,mcro:g'Ul olacak '1:riiyuk mi1e.s.sesele \'ucude ge1.irmesi lazlmdu'. KaldJI:'l.mlal'da veyihut hapi hue ko['-e h~['inde ~Ul'Uyen bu 2:ek·lar UII..S.UI. tla. kimbilir cel'!liyetin keodilel'inden iatifade ~ece~i n~ "kljrmetler "tal'dlt,

MU~D

5ERTOliLlJ

rm'Yi.hUl

bll'a k m:l mil. k

, a. uUI;l.l

I

I

tam meotinlt'!ril1 i ruz;
lS!:I.!I\·c-kil
Ar[(llda;;:;I~Lr-, g'fl'gt'n

U~'IL(,

u",l'elli!r-n

&

'i.k.

I

Jle~k~~

UZ1'fl.if I hf!.l.1f"lIn fl }'I "",Lrflndia Horiclye Vdfilimil ;,;i. b~· yn@lmUel l..iiT t fi)'lI f k a,,'l1<~'11 tJl1tJan bs hselmi~1 i. I3tlgiir. ~yl m.:v7:ur, e",'uet t' nlek rn ....hll ri'\.'l2'll duyuvaruz. Mii~Hwdf' hu}'ulIlJ hlr-ll\lo: bUl1u k.mu!'lmularlnlfl n 1Ilii1.;Lkf"te<!t.rliu dig.e j~e Lcr '-h:w nu,l.UiIW~yf' a~mn1aInl rir'R ediYIJnlll'l. 'I Ha_'lr' boB._'r' E:efii ~ri l.
::It:.!)!:!

Cf'litl Bayo:u

I

Hn,kilnl t, btl iki u~u ltym has" f'(ru>il • j'" g.uzetme-k n' ko uffia.k mec-buriy€'tirad ,dill". KoC"ndt$i 11I hlJnun);..L miik!'l1,,{ bi1mc-kteJiI. .Ark, th. lar.m,n lWzlel"i!Hi;,1rl ~n. lJ),orllnl. Ral!ll matbua~1'f1'll"'111 bil h.a.LS~1I bu In~!-;~11t" liz.el"indekl Il~.eri. ,-alL !1a7.all LlikkatJ~l'inl r',"IOOhru"til, BII, bcmm ,II.. mtZ31 HlHjlLfl Imr"" nl;.nh SlZI' 1':11'i1L1i ib [J]';TR oJo; "a':: Ill] ','eo file ra: '1 okllrn:tZlLtn P.\'. LIIVel ilil.,·e (1(0. im h !J~:. l,\r~1 ri y fst nbuln gc!mi ve·a g._ IIll~mi:

I J'aponfara
I

Ka rSI Ze'cri Tedbirier tcin Mtinakasa
Vli:fII1gi.OJl:

l1l (A.

A_l -

law

au

I\"~.I

).I(.Il1y.uya kar,1 ik1.l::HJldl 1I'f' IfIL1I~ sah ada zlH.:ri teduir Iell" .uhmna.lH lehillL1~ki ha E!ket (!umhuriyd-,;:i nyu,11 aZtt.:>lnJlan B{)rH h '1J1 mudahnle;-ii ilk deb oJ8.J"ak itjl-az.h k3f'lo1T. Jfllml:;'olir. Rm'oh ul:U1ijtir kJ: "_ tklhi!ldi ~[lha.d .. zecri te-d· llidl!I' aIm m1-i].,:1a h:Jl"lm dogru ilk [I[irrn [ltlll'ln~ olu!·. H,e11 Iwrbll JlJa.zlI'l:llIn1:fl !l~n ~w, I blJ tell hitleri II ~ lathtk ediilne:;.i tflran;u'] rlegiJirn. Bu tedbjrler hil:,: I,ir \"e,hil~ iflllh~ ru.\:ane bir hal'ekeL addedilem","z" .
A)';-m mec}i;.;,j hilrici.re ('neil men, l'ej"i Pittman bucllln :J"ko>i biJ' II"J:i mii,1afaa c;denl- demi*til· ki :

Cllma_ 1 ,'(

IJH

1 hal'

i:ewel

"imrd~ WYa.-

II u t y u.nh~ n~I"yall
lim,
Hu nlar

iixenn{101,;

d;!iJ-

zamalfl yaplli:LbiUI·

e'l

Harie..:iye

VekiiimtO!':

\'C

Adltv'

...

I

me:!i icnbt'd Jl muttr:1'! id lla h'kll1 milldinill te~klJ eylea'gi hll yl'ni re':llitenin n!i'7.. I\Tl dikkH. Co ilmur:RwI II mid 'dilir." INGILIZ VI': FRAN!UZ NAZIRLARI ARASrNDA YAPltAN Paria:

Ducln,,'ult laklHH illLinHbl dddi" lillidtlma.kta Or::l.n maha.fi I, ~hin I bir muc:adele.yE".yn! a~rnl~tcr. ~eUtiileden 30nra Fl"lln!'nz ve tllgiliz I cede <laif !:til' II!!k~eTiyeUe l'I'ltn;ab enazlrlarl fiflol!'olIld!l Yllptl n g~rtl~djh1li~tit" m e na~ll1da h.i:lt0k me!!elel~rln gLhl[J il1tihB.lb eoif ceklir. t .... kik cdilrni~ O.jugullU bC:YflJl elm kt di It'r.
1:111 :

11

GllRU,ME
(A. A_) _

Iy'

!

-121 I·~.'I{ ill! toeKI'UI'" dyaseh i'ntih~b t'Llilmi~til', Jntihab i>dJ1vl'I 1'kind rei ...ler lumlllirun' : HippuJ,:rl.e ducool. R..!tdiki.J1 - S03.~·<lli~L, AlhI~J1.. Ptl~llin, S(,)s;ytllist, Ft.:rdinft.lld ~hll ill, SfH1ll1list. oui~
;rl

cemin.:tinin tl'l:1lnd ~h'r!ufati]e me,,' ki :111'1'1 I 'ITA t'dn' \'e Stl"riY"'flin btiklillinj lnJ;.n;i-1 . fl"k ondilll c kilmek lHahhiJdtivle •
QnH] fl H.1II.':l1k m iII!1!:tieL' bRJ,!'lldu

V~kilin'j17., hin1olitt' Kj.lLllir bLl i~ hHI;:· klnJa tt1bl4yyiiu I.·J~n 'idtii Vi! hakikL sa.rhaYI ~iZl' r(:smi blJ :;:.ckLki.,' an; d,c 'klen4J1 . "'in sizin \'a'jllamzla vastl olunarl j'[1 J.tikf ve Nfiml ~af.hH.Y~ Inilltlle bllJirm k 1i;~'eLiftc:!l(l'j"IZ. RMtk1n~J.H uwhake111l'Y'[' bMlaI'I!;It:aJ.i \'e L ~'lliliaLil ml.ll1~k'·nw all::" n1 'VJ3I'uH lee I 'Ita nedt'l·j-Jkt~r. Milk :.1.1lY.IITllO: mlIIH~ tt:!n..... in:iir. OIJJI.IJIIIH,'I hli:ngi boil'" ~~~ll bt'nce mu II;bul~iir. I, Rlllldlill
"lOrJrfl

\'e hC'I' l:lm~Hl L~lj;1hihOhlnflhclit :jlli' 1~I('rclil'. Fakat !i-l:d'll!'li.:ua <lIt nl~'n m~s lehmle k.:dell1 snlnplerilllitm ~jtedl.1"b ri dlkk t chikleri l10klaI -

r ab
rinl_

u"dlm

~Ollr9

(Iahll.

bilyiik ., ~"'_
Ulni

sash"'L f;li·t recekktUH

e h-

I

I I

A.rHi 'e ~'e ll.Atidhiili>lilSlm

y~ v.eklllt'Ti
g,mlZ Bu tekr81'
'IHII,j~1 ('rl

1~1·. • ":~II"'IZ"LI'II! b1l,,;,-I·~d8I'III.a '1,'j~l'mt'l;:l' hir

S'lrI\'~\

7..u,,~,·b_i

i

dun heyallrllta

yaZd"1

beyanatl

blll11nmll~lardlr_ mUI:l'aklp BR~"eJnL
~lt']('rek
('L

BtJ~'Bt

l[

rke7.,

,T:l!jlle..<; dllc."IL'l'1.

ko-

m.all~-I

mun[sL

Bu meseleler

~lIJllRr-

p. T. T. muf tti.Hk
Ankara,

irnti~.m

M rlta7.i A \'rul'fI. ve bi1hu~!iA M L1nih Itil!lfmlm~sirid e derpi~ etl fl_ mi~ Colli Jg.u v~C~ill!> CeIH'·illov.,a'khucludlllTlnlll :zamAn altlllli .!I1J11-

11 {Hwmsil -

P.T.T

mUfettiEJ :muavinbgi i<;m 15 l]uba.tlR tltilkiye. Ticll1'et \'e Hukult fu.kl1lt.eJeri 1'I1e:mn],e.n arull'lda. bir milR8baka IlI'Itiliam a.~ll.fleakbr.

Yeni Frans z EJ-;isi Ankarada

n1!-'n raal olac"~1 zt'rrt' kHrhLI" If.'~1i11l tir, edil.emez. BillH('mllcvh, hlll~·lltWll SUI'I)"C\,1' J!t'lm ('!-Li :Jm a.k' bi r j"W[L I ~({'klil!;! "IH L!'ti I t't'onJi)'e \'(' hHkilri'l'l'!' MaI'lJ' Ill'tie(''lilld,' )"IHI'lllfferiy(,t k'lrtitl bugun III hlll'l j" i~lj'll-it ~·Ii~r'!·k U lUll'" I ta k(1iI'iII(il.:' l'lIkwl p:. I td"·!t-\;.II OlrlUgl1 I ·tkl yt .\(i1iw \'P Md.' Iit". ~ riciyc Vekih i,u'karhl.l~JaJ 1m i;.o;ah POt Sul"iy('lil~rin boyle hiT' i,..lililYl tiler Bunlarl ltkl I i) l}fLlr'Il, bu ne SUI' ll~ kat' ,llJV;1l·.1oIldarlllrla ~[ipgii rt '1inll'.l. g-e I ell dll,: I i11··.. . i ' ri r1 rI"-; he-miz yoi-lut·, F'll.k.a1 ,i.o.~li'mE-1c nH'~ ""w,al nlunmll' nt.:lil-ek,·dir. \',11111 I uriyelilule,\'i7, ki Sll riy n' th'rhllll('~el' dirllly.oJ: I:...t'i bu nl'tl'Cf'YI.' nl~i "ir ec r.e-bi cI ·"I-Un hir ll1ll"lll-'vli r'aibilll;;.cC'k r.Il III bl."(t·r:.~, (UlUn u" bil :~J[lt.jj'lf' ,.crh!~m(' te~t'tJl:iu ojj biz .l':,I~nnr L.' ~IJizi ) iii ihl1f"Jdwl •J Ilwn",dl,;Ti.h'k1e nil de KU I t IJil' p~'nt"''''h, ~LI 'lit' (,CH: h i,bi!" kllv\ d jll)kl LH. ' miimal'luli ile k'll.;l11Iii~1r'. tll"t'mltk~,t te b~lIIl11l kok btl. hilt Turk VtlUnl11L11 ~I'nniye[j k IVH'I-I .s~.rJ1LRrlIgl, HI1Ulk 1,11 kllC; kimse.lHl' I 1j hi!' IPl'P dedetillin ~UI iretlp. e~u h,II'lrtNl ~I'lcl '~"'I 'yH 11:L rn.Ilf}t;.(l , II ~Llr(·tt .rt'rl('~megil1t fkati '11 In (1: Ikrt,..jiL~ tllbil c:,]at 1\ l.Iu I·i'.idll·ll sandE; eelt'n e::z_ Buyll'k Avl'"u po [~lt'l1ikl(,rI Rnl",;o;llrul i-tl'LllH HllllHII de1,rl~tl~J'i <Jl"tlk hiLihl hil.I rilcl'min, I yu\'mllJ l>eyndl'll[1 I bil ~L·bf'kB' ul-emp['ryaJ j;r.mi 11 ~)rt~ubtll Ifa I k tl "'1111 1'I11l k il;o'!'rp rr.u'i{,h_,dir, . 1r;111anrw. irice ;;lind i rmdirll rlr'T. .Arllir~~ \\'Iullmn l;.:ahl1Llni \(;

rl

uJ nHIYlcagl b hul cdi l:'Ie hill! i1il'"

kiir"uy".
!fd.·n

H.'.';QI.t,ulaJiri

h:lklMI

r

\'j,( 1111,

Mest·lC' !liudm: OJm},"or'um, (Va· pur h,trm!,ull.l. gehrken y~k;,(.hmdl~.I l!tKihrdc bir tok eSI"IH'lfl o'I't;l1}'il (::1.1 lo;;;'Icag-lJlfhl.ll korj·w tI ~'e () 2,nHt'lI'I mi,- I him \,'e ~'~:JtJ" '1. hi]' me,"kll i.~:d ""_ ut'n bll ~at, 1';~:.tlllJUla gdHni~ \'(" Ekrem Kij.lli;:i limana ctir n ~,.,. ml),'(' ~'lLkh''':lr I;: milstea: b.1 n:tm il~ h:.lz[rlILUIF~1 1,)1( pa 'nj'lvttu F!~. fle:'m KiitHlk \"nmif) ve RODHmV3 t1fnkilt' tdtr~' ihl'upaY:1 g"itrri(' ;ini to:'nlln elmt" to.) G,JriiY(lF'Slmuz. :b1trelN Ill~ kndar ki-lL'idir rhn'.l'M· ladd d('-ll ·h;J~.llllllIKLl rii.\w' (t .. mm ",1 rl\l tJl ) flip .... ,

I

"_ WI" ndaml a.;: l)lnLknl'illi haklarIll12:'a. ri~';u~t CUilMl2!k jrnkllIII ";lIl"kel'l oHLI kur"un:l dizl]il'mc-kte Ill? mfi.!HI \·al.'"'~."
nc unwnl yeni iizal::n-I ~'arlfl ta)'il'l ediI",c:ek ir. Hel' ikj nleclisin h.alid· ;:I [' t>nt:i.imi,mlel'i hE.'t .e yd n en' ~~ ikti~3di "'Hiuub 7.e~ri t dhirlcl" I{I bital'sfllk rne~ 'It:''IN"ini n\~il.H.ko('n cdet:e1> lel'dil·. M
e1Hl;:;.aJl

rneclis.! hariciy

I

I

~~---mud :'irHgii

Bede'obrbiv'eo;i
Ankara,

I.IrnUllll

Ikim'; . aS11

rRLffll

Lrl)"11

.;:.Ibll:t·H
j ft-"'allrll-

Ekr'm

Kn i~;n

C'11r.Jdtl

lun mLi"t lU' 01 :!:lInu f;Lrl'm rotH n~ laJ.raC l! \'. ,'11' "-'d~1l hi.hiil:

'~"-i
";-

I

nlil"Hzlu
~H'Il

DLi-lalhnn tesiriles('r'b~ I IUI'3kml-[ r~

1\"1"'1i-1

I":nwri
g,'"'r

ri 1 kal iml

blr II,.', '~L" I hndi"Lj ,-" ...i'lldi I' ..... bWihl k )"f1I,·I" hi L em. ..l ...,nll'l ,I') .urllurllml m.Ii4:lul", j l. II 'L""IIll"! (,;I[IL.k I'" l~llI~err"~ oJai'";[k l)f(,l', II JWI k:u'l. trum I ~r·. yH?unti ~illo'i III t: h \' I r. bu 1It.·.!)I-iy~\. lIn II!:sir;rlll'lI ii 'Il,il:->IIH klllLwrJl.h 1('{'tooK I" blr J~I.b~, ulillU"
§UIU

~

'··eolb.tl··11 ,~

11 tHusus.i - 1\f3fU-if \[erbi 'CSl IlIDl.lm mudii.rliJ.S'ii tc~km hakkmd ki H:amm hUkiil'l1!erlne Tslin8d~II III ktepleTd~ ):cpr~r bil'lild",rl kurmak it ira l'lk1kh't yapllmaktailic. TeUrikl Tin Den(;el~rinin J'ak lnda almllcaiI tabwill ol1l1lmaktlldu". "811 :I'Ieticeler a]l1,• .iult1:ad" r.l ian,im cdjJccektir.

vek,\leti ~den

I

B~H@'m

kClflUll!J

~.l'ln

~'-'ll'

",I{ i",lIH···9 •• ~ctiri

""

Artlk

!),Il.rktn Cl:ne'l.;. :i~tIIJ~ 1IIIl mi!ol.

EJc.im Db Ruimdft k,eadilinl
I.

m .... 1 t eUigio.i e Fe 'k 11111111gardll gir 'Y rSUUUI
-.IIICtil'l'1lJ'1l.

.kIn llli2lkill b{)Y~1 n Ii!',i:te("~k. LQ '1111111.1 rUSla gi1·ecek mill·t kAln".ml t,r, SUl"'iyeyc bir cClIebl lslillbul1ln "ir~ me!'!i buLOn ~hl'kll1 y:f!.np;IJI t~lndr ,1(ll1m • dcmckli1", Hu ;ynngm dcr (oj lekmil dUn ""V.I:I 8i1"a'y~l erlli>c",gIJl. de de. ~fJpho yo ktlll.· , : pryall1:m OnuD j~il1 emp hUI:I'alaflndal"l billiL vnzp."e-~memi~ Ohlhilecek a"'Rlll nlenll ekeUe.rill v' onlarn arJut (lu~"Ii: edcll dn51.1.11TLll hlll hrikiknlI llimriirlf'I1 11,1k 1II1;,1k:JJiJI1'1L'1 rl cihan ulhlli ne.abm3 fu.vd.L<llZ ola.mlvlicalij:ull dt Lind LIk. UrU'Ml»1u Ilh.id l' U)IN

Ci.imhLJ)·j:.'( t rHillld('iunlllmi 'im 1m. Icdim. \'l'ril"n m.tli"trnlllLLrl ,mlar..ll' iIrn!t ~(lrr·. Adli_""nin IH1IHl,lIi Ilurudn p;lkli 1)!J:.tr'Dk J.Ulli Llllhm rnilbik, lcrill hMi()lf' im.1 edill' k IlIh:mJt'1(.·t.imizf' ~li'll1l1d;': 11 Cl"~f'Zi'ld{';[1i .... RI:i:lnl. hl~l~O.n1I t II'phesilll.lI;!I' bu \'1'" bilM tlf.:1Z"1 hii) iik '·l·.'IR kU. ('iik I:llr' H! I.'('''i~ilrllmll ti nwtiJ) 'llur"1 'P~lrm: \'azif,' Ilr)J l'l 'lndun m~lr'jiml Y'I.k1ll-imI1k \'e I'C~m';lnl "i'rm I( en P. ,,~h i-'iln\ Ill. BunUl1 lIz.!.!'rinC1• yilrlivrol,l7. Rlll1l.111 t1z I in,h' ylh iil'ken, lllkl'll!' bu,.'lH"lI • mul. lu 'U .ahll'. "I 'VI!. bu f}B-ills. $;.Ibl 1m' t fJ ilr y;.lp"
MHdn

BH lm :ar I,fil.·i J1.11~l·dc bldlll'"l ••n :.llnll)i 'L' 11 ~ 1\ C :;;nhtbi ,1111-1.II JIlI,

An Imrll , 11 ffhl.'louSi) - Mecli::;· t(." D<:t.I"I:'m kanUHUllll tetkik JIJU!lk;;:;a· di]~ ~~1kil 01llfWTl komisyQn ~~. malanr. dev;li.fI1 etm~kledlr. C· h le,xl..: .ijimdiye kndnr hl11 hW:lllsta ~'tLPIIl""Ln~';;::liy;1t tahHlinlerden ib;l· !"cttn, Kmnisyomm 41 I'tItldrJelik Ilir pro J1: hazlI"lad It I sijyleD1lI1cktewr-.

111m coJ.. klt\ \. L11

rL'

Ihip
Adli.
("in1'

Tuhvulden
An.Huru.
JlUri_\"etln un

k"'ldlll'lliilca.11.:
11 (fitUt~L) -

pl.llh.r
Cihn.

IllmlHU l;t~:rIl1J. !i' "colnh ,II '-ada
llurlrl..'L
del

t~;!l!l'1181cyh Im~a b('r'aber

ool(Hnd Y11clonilmli i.'ti

I1lld,ll'llIrlll•

IIi il\i

davl·t

~'k bll

j u:t.I)' 1 v~al1llLnn
..t:lLl

i1SJlIIl

ll'!ut'a

Illuhbir ~ktirl,l~ ni Ircndil ..rlnden ' f1f1~'j) Idard_u. t ... llw'Ijfll'J \

lI1utnl~. dilm..:;:Iim 1iJ.: iI i.~li(Ti.lP edilm..: 'ii:!l ~,tim. HIJnu vn-

tc,du,"Ule !Olk.mhm Ilu)jor kanLlliu· ..; uilli11 rlrn1i S kizindf'J had inkl hibl ~,"Ill ,lkftf'lUI.n pullo.r ~l.Ibah.l 1.'i Ivol!.) tl'da,·Wdcl!l. k. Ithn1nollk· 1:r.L'cilr. ci~,,,lnl:l:. Eu lllcmJekl.C'!tin ~l.Iii!ltima.l. let ~iJ;-:Umh:n l."7clltig! IlnmHten:l.i1t ru:aplru- I~Qfidir. cpimiz t~!lliJ kldmnk \' tem;~ kuJ Llll:1 rm ~erefll1.1 korul'm mec' bL1rirt·tind~yi.z,! I A.lkl:}18..I').

Ad'lida~l!lr, llD.yalla. t"t'z."hal IJlural< h:-,; biT ~ ydth gizli lcalnm'n· c& ';.w \ l'n111'1 nlnbllir~in1z. HI iJ,"Lltl 0.
v(Ll-ill 01
1

rtlik"-Iml

r

",d8Jldlrmai(

u-I
I

I "r R'tf'

t1

t

si gtin

~i1.·

malimEdl.

Hikim

BUTeO kaUycdl.'

12

Bir jureacihk
lIen.!J
ne y:Lp,:irl~lr ~:~li~~!.'!O~~~ ~tiz ken I.~rl dar lara bilir

A
Mayd~ gao. General KiLl.:un Ka'l"obekiri.D ~nn.
koyiindQ!kt

Kara Ahme1 Nasll Cihan Samp~yonu Otdu ?
Tefrik No.. 2~

Numunesi daha bularrnynn nUlbll"ri]Cl'
mi~irliz1 ll'iJGr :~~;~~:~

bLlnu size i[~,1 I!cl('yjrn.

'General' KaZI,.M Karabe'kiri Ziy/aretp" '0'.1 P.-··IO·_·.·.oc.._· K.·· ara A· h_ su n r di Y enm eSl LAd · aZlm I f;:;~ ':~; me 1 ....
'k.Q1\Iktilliln ~ah~fIlIl] edamna gir~rk'en g<5znnilze' bir Ievnn carplyor. Z"Tinde!ill. k :.1inu~lC1' yaZJIII: ~Hilr 01, esir Y8'lama!) t~riye gtrdlm, K;1rauna gelen bill" dig-cr Ievha, tit rmde >rine §u m~elimele.r y:l\ZllJ: (Hiir 01, s.i Y3.ljlllllo.!' Saym GenerAl, ll:Jrmlz~ bi.r m:uoken koltuktan \.ullldl, elimi stktr, 0" :z.e~'inde tTi bir illlibise, gT~ k IJ..1m !1V{,,wr, I'wh\,'crengi krnvat.i. Degil-mi, nembc bir kes.l:Yl'!e ~gi. urarak, ri.!1~Bt zeki, hareketli gozl~r.,. Ocni.~ ve lilzgil~r.i D!'lIisiz alnmm zerinde, Jnijnij'niln saelartnm bali ta biirle durusunu andrran hafifl;e yuk· seli 1 l:'UlfnHlan .B'I"kaya .u.ogru illE: 1. 1f!)'UI g:llip saelar, .. Boyluca. Kiil,;lih ve r.:~llf etlerile eeketlnn

Ve bunlari okurle muUaka bi nH'\lZll YJllu, U·. Yak:J,lanl~bnIJlr bile 0 ka· garip fiki:rh.·r V~ tuhuf y3~!tes:.IlHII eiierh~l' ki kaula kab hi j.r(llerlC!l· V·· bo,~!'t vakit ,J;e!;il'mi~ 01tI rlnr, H II rIa b Irk f" nll\". JJaydi buguu de beT:l bl' rce 0kuyalrm :

g"" ..llirill'ler. ,

Paris -.
rafdannm

Organizatorlerinin l s in e Boyle Geliyordu
~iiref
...- .......~.h:IiI __ ,

ytiz.

II),; l111t:{' \. 1~.1l gaze f""jlii "!lflhill. HiI,IIf'i ~:'~'(;HJa kcca J'lb. II bil l'liikaf,ltli mu .• aka ilam. )'hbn ua 1r1\"1!1111 rnCYZUl1 *1.1: En .. ok IWTI!!,i ~o'IrJ I) I b gi!'lli.
) "fSUllU.I: ':

Ellmiso

u-

I

dol ~llri'J_n bjH~~' rce tu. lIfl1b'mruliyn temkintl ijUrl'l~ tufilm Ierr, 0 aanian •. n ~i..Ir(':;; I.U~'OI",!-;ilmlilHk yalmz hesnunin hur l'!lii.l~hafl.HI9Ifll"lmn tahminlei I ldi ~ rUml.RCIIHl kar:j1 1{(},'IIY'Jrd11, Pol Pens, nora Ahmr'di yenmeBf'lkl uu Llf10 rinun icm bir Btyasf' ]idir! nlabilir, belki dr· hi'iylcllkl' haanuOnl~r, b~lk. fikirleeinde, }'iiI' ut,.· rll bir an garll a\ 11 ,-1),111'(11. tilikl'ri 8hmml~rin.de h:lkll idiler. Pol POll" Kar,l Ahrnedin bu kadar Clirlll~ii Ttirkiycd,t: tJir InCI 1-;130,,· biJ t vsek t;i.irq llilt.,;: IIlLI gurdukr,c
pchhvan ~18n Koen YlisllfI.1 Ikl ~ ill'
,j".fd

Bu, salnnu

:'Size ~11I11l d:1 ii~a
gaz~t[mm s.. II~1

edeyim,

Bir
mii bir

I:Jf_;;;,~~fI~1

gitmeg~

diii;.meBil1l

h:l~I:L(ll t'!H i~i k:1rjll'r ~r:'L-;m{ia subaka Icrt ip ('1ml"p:c oulrm

turdu,

aearnk

tekr ar y rinc

oV·

t:1kln.' ht'diyelC'l" dagltl1Htl( evlam: '11 .. knlkl.~lr,

\'a'-~dill'!l

btl ndadn, baMlk~"i ins;fI,nin kamna, costurueu lrir surnt ve har .. reuc katuan krrtrnzt bir renk I.;agllFabl yaD! var, Yan na karlar
dUVI'1

I
l{i'llim

he rabere

Iralmlll 1"'[,1 ns, P(1

Tu r-

l'Iu~biltti n CO::>U'I','r, h.1
yermclen .hl'lr. yakatamak, Yl.:il'l~ vurmak,

mim gHzeJllir

:kiy~.ocleih,iim'ii kl:i~ alr lr.t:hHvrln olan

Kara

Ahmtl'di manukan

Y!'IUlwlLd;r,

btl' arvla knlaltura alma" I·

Kii1rn1im Karabe:ku'
K.lrabekir'in

doh.. b~r k05esillde
. Jlemln

ko~kii::luli.I harp

ibatualnilC!.

FnkTtt

VAkIL

b(iyJC'

IJ'"

ten-

ll'll'l,fta
:lt1;18

bit ueu tavabir bay!':'!'!

e-lilli opml.:'k is-

like kar l ...mda ~1.~I:'i kaI1111r,a>f:aglna el"llin I'dehi1il'im. (,iink(i .. Ntl I"e kalsm. 1'k'J,d SfI\ fnda, AnJ·:rll':1 rb IwIUIlduKIl Tl\ol;nUl:,1 Ii.'ap l'IH'!rt'lllrjy,~ lcabl '·.lZl . cd!'! \'e t'~a!:l.:l1
II

) a;',
Y,I7-1

'

"'azdlkr,a
(,lIIU£l1H
7<lt11'1

1I1e\'~ut l)ll,bllhln godl~

kohl

ohmYlln Oklll"Llk~I)'b(>(]~n bll" hi!' jllfn.dl'11lk kokllln,
mah-ulij, llt'rh';l bir

menfi

yazISlnJ.. Rger rapm'Jar

Ull Ztlt.

':erlt'l'ill(> ,'enligi ic;:in IlL' g.'1.zL>t~leri btl ka-

fl.l 'l'e IlL.l 7illl'liyctle OKU.rOI'<:ll ("I~kct! Nel'de j.:;;e idam hiHrmi.imiiz yaklll du. Bel."do:t ki ~>lt.flerl, ~aJ'\'L.lr bil." mt.ib3l'dmLll {1elfiletile ez.berJi'rli _ "1 {aka mf1.lln~lm ::lllbm dlgl biltakllll frenkcc ultra.Kubik hlim<'117Wdtll ua"ka mahim:ltl olml.I';JIl bu kl"a ~'e m~llf' g-iirLiflii z.ntm I'a lVJrJanna ehemmi)'el '\'ermi.\'feek 'kF1(lur 1'I'llhl",I'om \'L!: ~i.kil kim:"e. Ierrli r.
Cl.irlJ~'OI'''m'HI z. \'a
mll nb'rem

karllu, .• ~uv.un ,IJ.:.LzC'if'If'I· J 'm le.'(!r eo.Q-Jem:~li ~cyl~t .' Ilk. Gel bugunluk IH' i:;;tl'l'I \':lz/lX'c:Plill1. TI I..K I

r
Lkanun (VHz.ife)

Te l"1li !i.j
FE:mil'lonrfii HIIIJ'kI!!!.,lrnllen:

J
I

Onla rru bu hall rind n -,evke geici 1 li-n Pnl Pons, buttm numaralarnu yrrrdu cR.11arnu btl billl rce tnsan, her halrl"krnc'k. hiihill bikl ik leril1' bu bin. Genern I Karn bel~u"e' kL) meth had(' hira:;;. OISlfl1 g:un:;'f)t<!'n ~IJ llyall, \',.,. IN~(' il"lsana gosterm,·k I~III bin b:r lll'nl.arl lhti\';;I, ~·d n ,-=::Iml'kamnl i~". ... o ~pnl;l bliyiik blP' mera k ~anll1 'k im· 'f.::~ld numamJ~Lr Y;'plj!LH', }I'llI' rlakiB~I('rJi. ret ICderc.k: ~:a ZJlYlf bil' ,y~rinj aradlgl Ahmcdi..., HOlYLI.. n1l'1~ ihalalR I' gm dr..il~, , - Bunlar haklmnLl j"aha1. li(~ac· ~'rJJ: 'lUll.!i'ln <ltllr,rm \'cson~uzm!"t~. A('~b:l onl:l rln hu hU"'llgbkl flH:irh,p ,Yenn ]('1"1 kapl(l y~r" \'urml'lk ir~iIl 1\.rUfjh.i.i.1 v:l.;.>;lydle-r ~pcjHlik, Asia Itt· lei'! '11: utaDll iaiL ol,;bilir mij'llfl! dedim. HI!:I' bit iIlin Il(:li 1;anH~mrln I'ii'L::mI i~1i~gu.r foder· (., ahyordu.. dalimi ka)'t](~tn1.l'diH', kendinc ~ol'e birL'r giiz~1 blkaye5i 0cesinc- uf~k bir y~:ZL i1e (('ilmn ~'1'·ara Ahmed.in bu kUI'li ih<!ll. Hrl Ceneral [{a7.1m K.,rahL'kir, bu SIltu'aj!1II1 L.lhwill ,·ttigim bu )"or1ig .... r'd~) kelnn leri ya2ah, GEneral Kit· Yinnl bel' daklkahk gur ~ mlidpiY·H1l11m y 11 I'q~'lm, ~mar glbi YCT" 1:11 nel rdi".? uda h;.tlnL r.:'I.m;:knlllndan lIZ11fi bir ]('1 In Kar. Abml d muhakk:tk ki zim Kl'Lralx:kibitl \"-cizclerirI!Jt:n bi~ devirecegtlli mi Lahmin cdiYOIhn:h? ku!'~u[l kalcmi !ilk-II {II Ciddiye11~ aYllga. kalkarak ko~Po! I'(ln~ta.n u:ottin btr gi.ir Ii gostPdi~en, D('ya.zlll ktr!~k bayr:l.k klr·1 Hl r hnhle onlarlll d::t dij~~iIHH~ld ...· r·o!"t,I"'rn ist;. - Bu. k31"mi nir;ill lliilkhrors,unu7? rl.·ld t:amlo!ldna clog-,u yioil ijdi:i. D ~'. MI1.l, .'lilli ~ehle~~iru yaz.1 ma~a' Ti, N,II'a Ahm !I hakkmda ),ijMittiik· d~r1im. h:11 Iwndisinl tahib cUlm. C~birlfl(,I' SInI k;'t i ~~,Ul cild cLld kjtablal1l, If'ri bir fikil"lcri v;(lr(h. ]1t'lki h:'llk. LJmlll f'onsun C" •.runJaBu. kalerlllC' llIg.;;!w ·l'im hcnirtl bll' anahbl'r ~Ikl'lr.lir:lk a.C;t..; b'nl;)Ia..~lfId~ ~.lIe s:ori.iy?r3Um~z. Nitckil1'l Kal a A tllTIcd gtillillul' nm O~I ~nm~·k. OI'UI gore g-il.rel;! etparmak1ar.lmn ~oylcc(;! \'ul"mul't~1 Blllll:II', de~lL, '~'H~nim Mt.uklllk 'l"1cn LI~ bLlYlik (':lrrL~kan nlf. B-Il1~ gorunmez. ;!'I' h)ll bil"l!lJ!: cvv~lkirH:ll'" l,tPl{ ie-in boyle miid:l ra» \,wyeti/il. zl'lmammd.m ba~l!y<lrak yakm 'l'llkitHayatlmda jo'WlgiJ'J'I. tt'k daya~1n h'l lamall birinds:i, rJSH;{,lljk '1'e tarino:: daha. l'Jlildhi~ hil" \'aveyli1 k"-'Il.myOl , de kal(Tigl!Hn fa rl< I 1l\J~i degjllerdi, Uf"3.!'ll olarak sOIklafim. 01ld~lI1 SonmLilc ..dlik \ . .:;o_;u FUrI,>:;lzca, ~\.lm211·" ]c're knnrll topl::1y.lp 5akhdn~Hm, Mebiitilln bu aiil illt iih.)rin ilSullL.llannl V, bundn Ja hakll iLlih::r, ·i.lnki.i ra dayak yern f'lIm. di ha)l'l!tlml;~ ~l::t~(hl.r ~ ')'lefl~e-n 1011ca e-serlerlc d!Jlu, .. ni~ri kemli tell! },Jrtarl mi.inferid seslC'r: Pot Pan<;, bir ayak ustUnde tieltse.o zlnn. - Ktlbah~1 [ini.l'. nc:lydi., Hi~i kitablarla ... Bil' ii(iin.cUsi;i, _ Bravo TUrk! n mJara yaplyOr, her harnlesindc 0.0, on bir ya~latltld3. kad;l1" Cnclilduk t.:l.I'IH'lnl d~rk~1l ~i:iziime I mckl~b ~Ir'll' lIndan bu~nc kaJAr I _ Bra.\'o Ahml'd ~ Kara Achrnf>din ~n tcl1lik [I Yf'Fl('riD~ slrmah biT ~jj2 ke'sc~i ilisti. ,'amnn. A;;abt-yim cogrnfya mHza. a~I'ri '.< ,::,:\"1 bulil" 11f1}'abmn bill n'_ . UE'1l k<L[Hn1y:tt ~~l1~'IYQrdu - nayd] Kara ~ I'Sl;l1l: kere ediyonlu. Hit.abda kul:ublar j Bununl., m~I.!:[~hE' bB.~I.n.ml~(I~R" l'lsnn hallraJ::J.rInJ iht]\.':l, ecl'en yu· Nidalarile hayku·IYl't'. b,lill'lyor. Nlldwn ~'anm S<'l:~tdQlflrken (lyle r:rl;sml~? dr-rHnl, d:lh>. e:;;;as itibariJC' ~yle dt'ni,l"ordlJ. varlak \.(' mWn 'bir ko.'2lflcamek£m"1 dlJ, bu' \'azip~t 'Jlll11l:<lu kit Pons kaplan {I(utublar Inu t'.~ bU2 He clolu(11~r i E\'cL. RILci.i~ It.:>l:s~si ~~:i'lb }lim. du- Ki, iq yl\fIlnda tn"ana ~'ilIHnh·' I J{ara A 11m(>,], k~mlistnc gibl AhlneJj[l "'2.{'rIH~ ah!m~, tes:;IJ?AkHt lm iki kf'llil1 EH'O!Ll1'Iri"l.i (\'! k· bC'nlbi;lr' ml!!'kte~ b~lfldbE:lm zayeTllc-n u.'l:'llty.~r nk a~:](;lya Jnlldfll btl G~1~ UCil to;:.:. h·;;u.r:::-.~L'1..-~~~~·-J.-"".Il.i.i F. .' I: 1~g1 k ... i.y! "IH:m:Rnl1:t, fi Len kelfmf'll'rI man miifltl"l'''kc-nklllland1g1fiHz ltCM"k'hr,:l~ I' ;1~lll •• 'Ii c mul{'iHJdhl 1131 'J LitiT(11ar ., (Kar-puz) diye OHUnH.l!jum... Ag>,' 1I!C!'l'l'ek~cl:.H· am~~le olm:J.m]~, k11uII bl.u !-;I!lan T\;1.ra AJunedi hir h:lmled"r. ISonra )'l!lfif~\: gi.i!i:lll!':iycl'l?k;) de altm,~ alfJil!rtl. k Iplr J atm:urm:tl... \.~ tuhaf bir IHlil:rasl da vltrc:hr; Abeyim sordu; ~l{utublan tarH et • Halk, :llk'l~ln salonll doldullJI, bin f'Or'I::5\.Ul e.- gee;, bddcilf'l'l b han'~' bakaynn ':! 1 B~TI sOyle ce,'ab v.'riypB(~n gdmcdl;'n UJ1CP. Gf'ncr!ll I..;, gnbeyim y~lii y3.'-;iolla idi. ~lt"kieh~ • rum: rKutllbll'l.l, ka.rpl!.Z ile k('U biltiin t:'\rufd.lll:mnl S ·'vinl.:e ilolubir li$an"h~n hin btr ltl}'tI\Adn :'e"'~r nbcklt'. ycni m(:bllsiligu l'I1!ina!'l('bf'- ~il~hY"H~~ktl. Bt:'11 lI'Ie kii~tik ohn~kh.1 bo -mus, ~alonun i('1n Ullll baba O'ij. J e h ay k lUP d urul'kcn, 'K;tr~i Ahme,J, dur ..) Ag3beyim bunun iJ1.erine ken. .. 1i1.;,> Lanldlk h:tlm.lI1· l'lr,,:,ok kim:;,." I glm~1 r:'lg'men - hel."l1aldc mQJ?raftan en kabuda.!r'l t.a"lrlmHc milldc['d" ni.i olmLll;itl, tii!;ill' ttlay etligim zanmn:a kapl!arak lei in .Il'omlenligi leLdk n,t>ktup ve ~a5a~F.ui ic:,:ln ol:1uk - ~il~rni::l, h"r dola:~lIyol'. n t a t,;lnl. luhaf luhaf, en. Lr){·Jlo.l'llllh \·3.kllf'ane poz a..Ion i;!!!tc 'i' kal~m1c hnllfr.e bir deb parl~·lg'l'.. l'I.trlfil ol·:.uyup r~~''''ablnr ya;;.:., ~H:i''I"II;r.lIt' beraoor l b8~latmaYI (Iii, ~~!ilinl1[a..<:l~.'('IltlL.l. ell'vlet ad:'l.mlanndan, :}L"hrin . n ta· maklaflmll'l u{'Urla "LJrnnu~tu. Ben !Tlt.ll.;J~ ml.:'~~_llr:'Iii>;, (lrtado:tlk~ m[p~ada l'jtinmus., nt'rl, 0 zamanm I'Is~er ~o· LIe uhlH1'I, si'lkladun. fI,llkm Kal'a Ahm{:di LIe-dt!],j,,;-c!'Ii- nJnfm~ :;imalflll1"l(l:l rU 'lutu]] da, h>dInllIlardan yirrni, Otlo17.hlH!!>] blr },I. 1.'II~durmrlnr1 '_'it~n;:;\,rada g5rii]clijgl~ Ilk di kilen Turk b;ty~'a.gl~ Onun ii1.L.ttlndi" rille l~H rmzt blr zemine y.azllml~ 1)\1ytik b.ir ~Tih'k ~ IToIUL.j' le ..'IHl.~l. Di!!kat cdilirH ("bu yllZlnl1'l ~am t)'rt~·

lIZ:!lUI"I

tij, n

Erzurumlu

1~J,if'hym. Knrs kale-inc

arzusuna

miisaade

bir delikanhum bu. dilerliJi;iTll fJ.rdatl-

beni, biraz da te\'b~h i(',;j'1 tl;llrrMla]'.p tulutlllgl; f AmiLn f. 1>::1lin ... E2im..:..li iztrn R kalpagml surauTJI.Z1\ atar l :SOzU l1allnmtl getir, r.llIiimser g!2'I,;'E'I'iTn, Ml.Ih.:lr~bl'lercll' lnzmaz mls'·

Kara Ahmedin laratdar!ari, yer'IC'1 ir; it: d u r·lInH:,·.~rlal, bl ... an evvel :;ihe:, yel ine gt'~Il1."~i, lev nJ cn(lsmmr ~I!I"'" mindet inde ~o~lei'
msi i"111 !!';allir. 1;1;I,lIl1ynl ]<In."l.
OMU

Lakin

.m neler ~'a.jimnll'll ilIJ. bu Ic:.ldH. I' ;1\'.\.11 g[ln;';Jni tarufdarla rl, mlltemadiyen aJlaf:~hyodal', snlonu bi buinc kati.orlardl.
r.i'il
€'Il

Onun

titan

III"U

aHn!jl::)n''lr'lk

Ar'l
ta.

I

I

c

i

12 ikiJ)cikiLnun
C'mHlrte~i

glll

~J""'nE:'ITlbc.

la ilciw'ik:ilI!1Ull ('llj'I'HL \'e 14' il-linci
;l.k:jlunll.lrl "n'Ll

~O,30) d~ I!~jmi;dn ~~~<IliJ~ll1rHra kl mctkeZ:lndc .Il:'O"terit .ldwf11 iz pj:re.~illi tenuill etlt!~("'k:-I tiro 2, - Hel· li~ g~C'e ilVin dfl\'etiyehi' e\'imiz h[jrO~l.Ondan A Illmol lil·. 1( QJitferans [""nd.nii Halkevind'en: gi..inu (l1u. 12-1-9319 peqembe

I
I

Uli. I gibL "',lbi1 unifm rnasl giyiIlm~, kiiAIt'klul.JlardHI1 bazll:mmn i.izerin. ~ ~i..Ik bir lI.]h~ 1akmmJ~ oldug,.nn n:'ll. rll", Y.ilplstlnb~ll-'i ki..i(:uik c;-ocuk rt'sim- i de- agabeyimin Y:'l.1l1I1da }o'eT /'llml!;let'i ,·ardl. Gc>n rnJ. be-nim merak'riH t:IlTI. Vaktaki mektetJor. gitlik, ilk !'ezmlfi ~ibi: I bn!ilad .. .AgabcyifJL okudu. Sit .. t'lnn;! hallildc
Ul!rUYUI

J~,.....,

bumlall SCtllU eamekan i~illdclii tnadalya.la'lnl i§,aJ'et eWm. Bunlarm en olta. :!lll,fla hdi[{' bir rn~hraza i~indc istiklil madalya!;J duruyordu. Dlge- _.
k1.lmandana, :m~d1l.1}':o.lar ...

MuzaIfer

!"Ie Hlkll';ll'JdlgJnI;

t.l:ihkJ9.l'1I11

oldLj~11 gibi 1;i!feye Yfltnll')

_

\'iv

Ie TiJr'k!
I'I:'1YKlnN!I("
bll7.

:.,rtl(HIUn en Ili.ha\·>!:·ltndd,j

tahtalaJ"l1

Seslti!'rile

bi'l

ell

Poll

xcnanna
In-kla,

'Pon:; asabiyetinden yi.i:r.Lilliin k1nklrmll!1 so 1 .ru1l~tU ...

gibi Qhnl.li) ,
ki.H gibi

IJtLlfl'llal[ it;ln )'R rYarill"8.\ I~(·ri g'lnni::; obn l1'IeJ.iteb omklnf'"
r::! kaolal' 1If'p.:;1 yerlt..rirtdeI:l

ren~d

~aJ'kra )'liIli.'}tirdig.im yellinl l'Of:l..lk'ann bjdt:l~~l1dan gclf'JI rntc)(luol'ardir, df'di. BUytiyi.'irl kelldi.

-

BIHllar,

~eldi. Btl i:!I1::}netlim. uynmyor, oK!Jma.k: AfltLem tniidii hr~lt'

A..,Jl'

hol.!:;]'}':!

lelri !.1~' c;()lulr ~oC'lIIk .s:Jllibl LJlm.u.~hH'. Ya"rui:1 C'111m r('i;il11h'ril'li go:nd-e"." y(U~lur. Vc- bJina mjjyu!.t: 1mba.~ di.

gUn) .!!1l9.~ 17,30 Q.q '1l\'imizt'O Caja],oglu,IH11aki: mf'rkez !'!.llIOnU~lda ~a.car p1"oiesorll Jail Bann taraflll dnJII M'aelif h.alk ml1lsik~:>ibaJdo!lllda bjr konfettlns v~rilecekll'e
yine
1iJ1I11U
I
I

Bayam H'ijfWt'ull tan kOllsori

ptofesar

Jan' bir yelc-

Ball)'J'ln reiakatiyle "'erecl!j{i takip et3eceldlr.
Dav@tiye )"Dktur. IIerke.
..

r
bilir d

HI .. tllf3lL.k IWt:i'll1ln I!!!ran 0 I k:'ldal' iL~d "';;Lrd~ i!.i. ben kl;;[::Ir:Jik kol-I ye bilftb edl}'orl;tr', paglml b:'1i!',lImdan ~llclU".p bocamln (:el1ernl W{nnllwltir, ml'lltuhu ba1'll:' sU'I-a.tma attml, IGeincral Rarabekir, uzatll; blr r.Jft'll~ml mHsaari('!;IU? kjj~iik Kar:::tbeJti:rm blJ IHlreketimde-ti hot eLlirn: hllC hOi1J:IJnmaml§ gihl halil bi~ Ul;Ul.- I (Uzml hir II!'\ rf'i f,!lhassiirdf';u tii ihis:;;ile) SlCb~b dL' n~ydi biliynt "'IUI"a :'I~nil.' IIIDi"~ lilltlul!l!r. daJJa bk musunuz? Be-nim de hi!' kil:lbfl''o1 "j! !,"rd. :'i"I'I'fij ~ 1111i"~f',=inrtl'n~li ('and'l)n cuz J.cese:m oltnam:.t.!:ll ~ Mevl::ucI (!ih~ .. l1Ii1it"I:"<'k I'n derilll ~l:I'1tl:'lbllL"llIIlI.n t'~le· kJ;)s!I!smjl1 ag&.\le~'inw ~~h::!i.'!!.:Iljl.h~rJ[J~z.dcll .olll"till1 .,1'I'I.HtIi hallam, .. , ni ooyJp.mnjUln. P,:;a.~l'n jllektE'b~ b'l~ iJ,h·· benim ~ibi hilllf'iI"l'I' Turk CIJ('~I- 1:lnan d::. 0 .i.rh. B.e!l .'i~de(:1! mnm y~_ ~11l1f, !1~{I~i ~!l~I'II~r II.Hli 1l1l'l:1 kr1111ml~tHII. Ayn(:a kendllll~ a ~'m nil" ~.€'iii'otir .. rUI,. \'1" lm~ihil !IU id .. anevi ziyneli b_,lllllffllYf1,1 u rthm ~'j>H¥en fidanl:Hln IHlP) ]ll1l'Jm .1a Il"asim lllbi olmu~'L bir l tirlu n f "11m!" goru).'nr..mlll:i:. i....... · ii.· )j'iK\·,rnm .• yr:tlireml'l'l"liljbrn. l~le 11) f,"'(jl1k~ k:a.vyon:ium.

tm~r,

H!'!'yIr.,.

'O,zC'rime tlill'l· , 11l1~lizlerin \'cniig.i madalya.,. Ya'll i.sY~l1da de"'r.l.1n edi-' tar~na, aHmda (Ct'l~dim K:Habll'kid

em.

'~lemiyuri..lu''''1

Dlin pRi';'ayu

Vc. baba~, 11l1erhLlln E. KIFLm mLlhal'f!'beslnde

:ty;:t,i.1

rLI'I.ama.kt,l:
I

kalk.

HakC'l'l1ler'
ahyor.

ya~.'a~ yt'rlcnni ;o.103~'U Ga1·llbi. pill' h(:y
YfH·;tlH.

't,;~"'1 -

I

Haydi Hayoli Am~.,

I'on!';

Fn.fl.<iIZ:

arshlnL ~

Ya7.lh

rr'u.pl1ip bir

TurJ.J:iJ.n

['['smi. kHllImJer

giire!;
He-r

ll'l

iJ1tkrine

athyonlu. elil~ t~""I.t 1"_ m Mad me-ra ...i

lbU-a kma t

Guml'ii.

Mil!;kova.

I{OH mHD.:h.ed~-

iki

J1ehli'\{;~ll

If'FiI'lL imzaJJYll1l d(tmil:-

dip
mi

~'lllHlI:l.

~Rglr(ll.

,.~,:[).IIIdll"-I
Y021-1
a.r. ...
'U

FlmI3I1!"1D1:T..J

t'(J'-1

Her bi"il1in i.izeril1rJe, ilmaljl f'Ulkle$itlldi binlerce I,isi solllksuz tlurtk ri tarihi hfidisenin me"'kii, giini.i, :::oeYOI', birbilrl .-inin el1~rini tulal":J.k, nesi yazlIJ. Gf'nf'Ia.l; kCJldLI "rini uTIuta[":'l k. bir ~irt g-02 - Diger .... kl),'lTIetll, nun" natJ~O::'I gi bi gii t'C,? i ~eYTerJi\'(l.fdu, ..alar 1,.,beraber bu kalemlerl P'1W:f'),'e Kam Ahmt'd, dahA b~...jtlci tlltufl,........ cegim, e diyo:r. madll h.'l!'lmtllm ~!I)k kurn.az bir peh· Fa tlh n.:s'ln·rj rii ~tiyl,1~ine gi ~ i:': i :$1[ li\·:1T1.8.1o'nJ ;!lmllntl:l ~o]{ InI\'ve-tH ~ I ;J,til. I:!lhiseslnil] yakaS'l1ri i!i!I~'Dm~"!J bir libun oldugllflU anlal1l1!7. 0 dO;, o· 1'1'It'klebiJi i!'::mini giislerlt'[1 SIrll1.l1l na gon tLklml 1::1B!'I.1"01 loplarnl1jtl. ),1'11.1,." VI" '"II Ii i~e riith.r! ... I ~itbl::\"f' Ri r iki A.dlm g't'ri ~eklldi. lmlhn. yiJk.;;..:'ld.k~{" del!i:C'1l apollO' 1>7'. ' i"i razllhilJ. geniI;! Ol1'11l.zlarl (;dik 1I:e. sihli.
C:Hnf'k~llIn en liM giizJ.ir<lj( ilOhk.

3:aph.

GON!im Benl Pol P~)n5~ SR.dnli-lJ·ile haykLr"maJdl.l. id:i. Ha)'klrml!it1, diyorum, !;tinkll bi.i. tun bunlar. bir allllan razJa siirmemj~, aLta diisi.'n Kara Alutu>d, biro d nhire: Otlhoydlla ~ Djye homba ~lbi hil I'lllr:1 saVllr. Imca p(.ll Ponsu n~al'llla gibi h.,v8.l'a kaldlrnml:, kubac' tibi yei~
mus, ... IITIl.U~tll. L Bu, 0 ka!l!ll'

si'r'a.Ue -

l'apllml!)tl

ani olmll"', 0 klldu ki binu: \'\"1."1;

TopJanhi;;.
Ii).' i

-I
iii:l'1
_ m~dzindc. adi-

gamlZJn

. Sir lni.iddf'~ dah;, .. l1ZL)'.fiD bu JIm allinda blr de ur. yavnUHlIl

dur! B"" J

me\':t.:uu ol:...n (,;ILZ k!'SI'SI bu-

MUll San
~

bi rI~gi to pl:il fI b ".

I

rl.t«lDbu l MiUi SanDY; SirJ

ZlrIdill'l yailJlm1~ Vtil l'I!lkikallen ~(izl{':, Yrl~aJ'laG;d'l kadar sam imi; mi.nl ......r. · oi hir m~l{tulJcllk l.'rH. l{flrabf'kll"IJ" " [·Ilnde y,etil'ltrWj Yl,tim ballal31'1'FHn
I...

Hj'ucek !lirmah !let bfl~hl.ttD.n. Mllra

k"SCrl'

IIH."alim!.le

hi.-· mild-

r.aT.-

:mnw·:
-

fKi·L.,;-i.lk J~·l'H·dlxokJr~ r1,..n SIlo

lal miic:::adeleSil'lr. aid dig-cr' hRllralarla bll'IUdc bLlyiik dOFitlH mIn fotng • cnlJarl •• ALatUf'k'[ln kel'ldh;ine \,Cr • digi l~alp:'llkJI, ll\'eJ ('Ihiflcsilc bi.,. reHml. HII re:ml'il'l kennt'mdo f.tlrJllI2:L
'ITIlir,.l~k!·bl~ ~yle
}'s,zI],OT;

hr.kll;1l1 ~o.zl. rif'!i hAra. Ahmedi sU.7;iLyor, he)' g,pw;pn!l [lly~ :I!Ierirdlf"n bUIl!ullH'Ql". aLl!!t:l il:;:uyoHlu.
IrU'pl!'>t IUl klrpl~t1ra. n~c~jn i, YOl"dll.

PI"II P(1n~ kllrnaz

Pnll~! Ha 'di 8f":slan!
Hilydi

I"rrlle bu~Lillkiin~

gel~~p;
haYfl.~Ifl1zdll
JII'"

(K&ld['-

NiZll.:rTJn<I.memizin de!iine gij,'~ 27/1/939 Uat Hi de Rirlikmel'k y~n yaplla.eak
JantulH11il 'aY1Jl

12 Dei
CUnln

ki:

"U

m~;;l.Il klirllk

ynvrulal'l

da

(.I'IVr ....
I

Ve bu haYlsenin

~'il[lu I

1Il!y~ti iz.anm

LJn1llmlye top
te~fir-l.l·ini

wle.ill,
'RLlznlljm~:

1) Senclik

mesal

rup(Jru.

2} Sel1cJijI< h~;:;ap

ra.porl1

nl ca.1c t. diJ!l.1;.

3) Nizamllllmeni:n bazi ahkamlll1da :1ii1~ ilt8Ylh k~liIuna gilre YII_

hi.tmi 111du '! d~c:hll11_ Qndkn )-'ine kU!makL •• tJe\"llm I'Uiniz mi'? Sizi kl1"(hran ~".l(' 'llal kar ::)ttllnd:lt. ne yolna har~.k.eL 'd'.~l"5~llrz '! - 0 ilk hiidisc, filhalnka bt'flnn hRvHtlmdn f1luhim bil' il'S-IF yaprflll-', til'. nlel(telje 1l!U~'a~hgJm gUlHlD sonrn. artlk eVllf2' ne zalTlan hid-dct ~. !ll"'ri gost~r.sem, (Al"riI::Jill, dF'!'lerril, Iilim:di [l:dZlln kFllpag-aw l'IUraw.nu:a atar ... Bu teimih bat"l1t. () k:afJar i~J ..... ) miJjti kif hiddetimi giiIilnl,; bull'hJ:ya balll dtm. Hayalla. dFl. i)J"J~,., Ne zam.an kWH-uti, kjjr:iiklli~UmdE'ki u ga. gibi
~nl'lla

"inJ Hu..:nm Kfl,.,..It.eI(ill" IJA,,:,~ ha/l"1!'HfO. lTillll', J .. nl,ut - iiJ;tl'l.) 8om""l Gener,1! l(arnlJeldr'in, Gell·rl.Ll 1Bm~ noni1 de b:irli.kt.t1 aJmnll~ b ... n'5un!t'i i.. \Jl:lllda ~tiylt)o Y<t zlyor: 011 ft.hut :-I2H. KI}'!~WII"'R IIfl1rl'lc"",r IlCihro.'1I •. ) ,
Yme l;;;;ml"'t Irli::ini.illiin Jshkllil haJ'birHla fK:"I!.rde~jnl l\IlZIM Karal:Jel.;·.
I e~ hlt:'i.Me blrkllt; f'@'ilmJ .• Ocnerdl AI'i Fu~lt Rd t. Cat't'l TaYVAr ve B. R~lIf'lIn Y'ldigi.rlan ... Gemnl 1{~21fll Kilrabekir:

Hulk, Lirdl'llbi1"e tlire~iT, Qhar bit. }'u re H: II;'I'll' i ti:!el"l neyl"r..a n. Il{r111m bhl1t'J'bire keAiJme ini LstiFakAt cibnn p...chli\' lollgl!lIn bu ell

r:iiye hllylnnrak ayakta lillran binlu('!e ki~i otUTmliS'il. \'akit blllamJ.I1l.ll;-lar, Ka,rfl Ahmed toraIdArlannm;
\-i'l,' I'e Tiirk' S~.llltl>d aralll1"lda !'l11!t1arw. :liull,mm;,

ltlil.
d~l~.

Salonllfl
Iib'lj;

1:i8.\'<I.ll1 bin.if'llbirc

I

'iirlhl~

I,"tireiji Ii)']

i:nNenblre

.)11 l)

bcnzcrn' nr, gi.ire~ bu, hr -_ II hir yn::k f;~Hlt oltlugu hIde iIi dc birbh 11"11 tta ;ilam1vor. tl l'r, rilu,
I'ilt-"('g,p 1'l.';:lkLkca :IIe-lhYDr. h€r lL!lmh~F.;i Flllu J.t:Ql'"kl.tl.lYOI", .her bit. h Pol
f'lJn~

-

Varol Pol Pons! YH~m ar..,]::m I Hayru l{orn Abmed! bomba gibi Aesl.

TE'mllcolcl'j;

-

H :J.ydi Yllgu T1iI k !
tcrketmi~t~.

I.'umu

f'ib

mad,

marlasl.Z

heyt;L;:JlIl"n~i3.

- Je!p~if'lin hajJral.LrlJlI mubo.lal'::'1 ~le-nm, dij'('!l·. Bir tek ki1~iik ~ey bllr, kayb tmcmi~iml'lir.
(50n'lll :,
MlC~

lnrahl!1.l"iannl'1 lil1lidlpTini ]Urlyor, hml;:lbyoMll. Fnkll.t bann nlgll'l'll'!n KarA AlIm I, nflr.larlnl I:!avu I'illj'a:
h:al'a. Ahm"d Qnlwydn !!! Seslnile tlrtuhg. k a:Slp O;J l:UIDi}tl. ka '1,'111rm
1 VII

Diyt' hn}'Jnr<m
rP yeJini

II.'

a.aylll.,d.)

ll'arafda.rl!1l'1DIn ~Igmr.a lezabi.i. an !:llnda Ka.l"~ A hmed, ~ l'I'! 'L'urdugu tlll.5mln\, bir nahA. kUl,!ltI. ha\'Dy ~&ldlrdt, kafR!'ll it tii yet .. ~nJTItl.
rat]

( D C-I'aml 'far )

1~

Nt -

",..
198.9
1'

-~

-

_...

~

_

_

- .. -

~

. ..._

__.

t

4...

~

.... ~

~-"-'---':'. _ ,. ._

-

_

-

.-

'....

-

-._"..,....-....

.....

-------- ......... -_ .............
.J _

'.

yl

.. IIA

....

H

I
I

B yOK
=~;::::::::!==::===::•••
-

. ~I •••••••• I••••••• I~••••••• ~ ••• I"••• ~: •• ••• ~ i ••••• II ••• -~ 1Wa~Iii~i" ••••

HARBE NASIL ~~;=~
•• :_1IiII :~ •• .::••

_::'11

_.

;~:::! ====
.

G
_ ·-..-···· !It! llilllll. •••••••• 111.1 •••••••

atlr, .. DD ... ... K······ In,1··.· ?
~II!I"j.I •• I ••• II •••• II••••••••••••••••••• ••• ~ 111118 ••••••••••••• i!!lI •••• II

illltl'1l.Ii

111111 ••••

" II

I;.I.II.I"

•• II ••• ~

fI

i ••••••-=tII L-""-"II!I!!!I!!!! Ii

H
I

R
•• .0

canuu
-

Genr-lig tni hun Bzr

A "/ Kudretini, Heyee i mek ic On Onun F oe Sehuetine Dds'I

irmeh Kdfidir

Istilacl ve Miistemlekeci Devletler, Bu VlklCI Miiessiri de Unutmarmslar Ve Gen~ligin Ahlakl'nl ifs,al Etmek Ozere ir akrm Cemiyetler Kurmu~lard)r
Cenne In yolu \u;lnchl-rl,n
OlU"!,-;1
~~f'('r'

H.Jri~ln, ,'I.nhnn UhLP'L I ...a rul IHI'm',m d~ni)~el r rugm bll~d III f.inadir ' Mii!>liimn.n rn ,Hdten. ya kli I 'tten • ya zilletten hali r,'al'll9',! lE" vehrniz sam, ilh"rill'llz sam I Bn )"J,gitt~ hujunnr ~ Ge~ olsun a gli~ ('1· masui ' I'ogru sO}'le~ eni doknz 1r6:,'· den II: ova 1'Iar. gibl uyusturueu n~ )~is \ crici :soz;ll..'rill 1I,;imizde na ,,111 ulunat)l.dii;ml .a -ast: trkcn bu k ..y,. 1:;;'1 ria unulmnrunbyrz

n:
arabekir
1'7
Lord Hidley'in_ guetele:r.dek[ ibn. ,
SUI.a. b.li:li'~tl~,,'jlll ka) ibrl,11i:o. bit' halds bij· tiin gUn a>·:.k~:.J.["lllln burnuna ba'r:r.:· rak ~ln ihlarmm fin ettuilmesi ~<:tJl Ilu:-ju rlr ;jjll.~'.d.n'l dn.kmii:!jo bulu-

c.eph,uil!llde: Aplk oMugihfa

,ti... ati~erimi~

bir z:afe:rdlen, 50-Dr. 1'lirab.aUa

l;sliunblr ctedc n bel I bil' Hrrist i I nm l!;1iim ,)lOlJg:1n1l 1.'iL'llLi"1 .ru art:~, nurlar. OD..i k;lI.~I, k 'ndl din '.' Irk karde=ine yaJ'll11aJ'~l. vardrrnlara Irt:n~.'1rI3l I Utihadl

I

fHid:lyl:!t dl!)

ir

u~ 1

I I •Mertebcyl'

islam

nl"ijl ~Y:ltlllll'l

Vi' £ie·

"r'.:lPfl Ilh!'lmll hir [HI.[(>I,~, dir, ihlll-> bliyldl.:'I'1 herkesin m h· rerni I~I. I' .ilur .• \l'all'lrmd:1 ·,'Ilva
merrdl"~LI1C k'Hla.'

~'bi'l
Jr- I

vHrdn I Tabiatil biiyll"'lril III I,;wli,,,t ve HI I1Zl1rn nsuh (11.
dLlgll

Jarllal

":'1

~ll~mIY<'l yo] ~II.

Imk:umdin

besabma

kL1\'\'I'"

II

bil nt du) a hedel otur ,

I "1'

rlikudulnrrmn Innl hir rievri olun 913 H 1914 1'1.;; islam i >lHll1hl ic:ine bu kabil ilt~8nl,tJ'ln c;:ok4.!l'I. kar~!II,::~rl gOl illiiyordu. :liit~l!'EC'IR.,ga:.::.elel ···nl;! ~olle okuynrduk: I rEl!;llleb) gazf:'tesintn v<lki olan nes iyatma gore lngiliz tCb::LOl.1'!111Q'lt'l. Londru ull-MI(lel-'5.nmdan
arzu.yi
i'1il5

Ull iw: (Yirmi ytld&Ii.beri 1s.1lmll,81 tetebbil ettim, Arabr!i!1Y~ !(IUI1!Il"(ll. tab.sii etum ve giirdiim: ki ].s]imllk daliia yiik.&eidir- .. ) Bl1 ifadeyi stm}i]!Dj kabul llts~-( bile ~iibhe etmeyiz k.i. bir 1ngUio; Lnc-

te cJleger beyanatl

sam ve klYIlf'eti BJ.ynen bell2e·Wdi.gw g.ihi m'iifus tezJ.r:.eres.inin de iCllblDBI balnlu-! 3'Il1 hallie bu A\'TUpa. YOCII' 8u Hil'ldietanda ise Hindi, .Arabistanda llfi! Arab, Cava.da ise Co.vaiJ." Mtmtdo. ise MliI!ll1."b ... hatti. Osma.n]~ diyaMllda ise mC3eli 'l'ilrk bolle olur! Ve artrk babahiJrun iwmde din, 3llia..

8.l.I.nlqmJ~ imnm oll'llaklmlmdir, bUll'byu eUer; hep Tllrk gm~1iii' Bu l-I:et'b.i.lkemale gelmi~ oll1,.:llit - run irade kuvvetini 'VIe :milU beyee:l\.Misyoolara gir-rnek isteyenler "eya I!UD.I oondw-er k UPU Ylpnatmak, OIlIJ.l htikume1; bicllce;i;i1e kii~il.ktehber1 y re \1'urmak i~in tertlb o1u.l!!i.muljPUtall.siUel"il1i, 'bu maksadla ikm.aJ edensulards, 'Tii.rk dii~m!lnhg. giiden baler bbkl m~slC'kii casuslar gib.i ana z..Ly~rli unaurlar da. il'ltikam \'eYiI vA1.andakj ,ark dilled meldepJerinde kEWm~J:IU'l il!;in bu }TlkiCIkuvvetl ta~~
gjd~k~eri yerlerj'll clil, din, anane, viy!!: li,2diyol")ardt. Fnrt'ngi whrihatmda.n giolfiJ buluna.n sa! halko. f,ft";~~lerin bastah" il!ll]amBJan da a.hli.J.ri bot.gw ya(.la~ cemlyetle-rin ll"l'ogramlaflnda yer 8.hyordu. Bu hO'L"ckct 181] de Alman' lae Pmrisi zabteitik1eri 2amandfl dahi SO.rillmull, bozgun ceml}'fttlerinin idaresile 'l::Jirsok gem; Alm9[1 zablt 'I'.J:
afradiaa

tal'"ih, cografya ... aim tahs.il eliiyor.. Jar. MU\,2IfaldyeUe tahsililli bitiTem-

IeI' bir miidoet dua. gidecek1el':i yerler bl'lkklnl:ia tehbboJerde bulu S'onr8. 0 dinii. kabul ettig:i OlUJIaIak vazrfe a1~ca!i1 melnlekele gidiyor-]a:r. Uisyon 9.2.D.'I'H yui Misyoner- l'Iluyodar. lIUyo:rht1".

rl!'itrrCI;:"';t;:

o::atisile

rndhenMlSI-

l'esmep

ilan

mllhkemei :ljec]yesine mi.ir3'caat edeTn h-ul v lete-hilii II IUl"'am \~I I'ck din; mubini Jslaml kabul I:'ctir,ina£h. ·kJi llir ts:lilm alimi ~hi bij"'l1 \'~ n.i 1,'~ liami co:'cii(lir,in )'lehm~d R11..g"jp nyle '-'(1 I R I.Hfu7 edrn ,'e dinLll .id'lbeyan etmi§ \Te jliml !ii'.'i['~ binI t1a onlar glbi )'f.lpa.r ~(-kiin{,Il till" I CJldugulBll A 'ttIP;", alirnl tslamhgl kabul edel I'c l'thzl: lemi~tir.1 I1H4 de Cihan hfirbinden onCl..:ki adHll ve l'-l1t~bll'! d~ J;.·Flm al::l'1lil'll.l' aylarda _grup haJinde ihtida.18'r da hurmpt~ ~Yflf"1 llianlarrjan sel;:l"l',-:e nrl ~'aJiI1lAga klld eti )'e'lmez
](0.

fir'"er.lgl

::l:;!lhtlJmISb,

e1a: 5f'rh RiLhmdtill;:lh, S·\·id Ahl')Htd". g;ibi, BUl'I:1 bk d~ hir kLJe~.t:
SA Ind ilavil! ohlnUI"S-H bO)·lelel"inin ,Il~-

gorullliyonlu, "1\ j:o:rd olal'ak j",b:: L(ln~ d ra ay;;ul vC' e~rafmdan hlamhgl 11: ... i:llIl ooen.lerin 'ell' ]j~te-5i, e~ki ve }'~ni ISlmleri: . Lord Hidle~.- Seyfmrallman ~('~'Iil. Rahrntlullahul Faruk. Kont Core I·

rna sImf1 ar.UlLnl-l kaTl§.maslJla

n' tao

rikatlerin en yiiks:ek mer1ebeIN'ill" 'Ilkma.sm<l. Mel" de·rde cleva 1ml.. n IJir tifiirtik.:;ii veya ~aipt~n habeT' ""'r'll bil' [alCl olmaSll'1H !Iie;' malli kfllJrl,l<'! Bel' Yll l.i;:]im ~h'rrdrI1f! hcr blr' [m. dan Mekkeyf' kO!j:up prien OILbinler. Ca\ :).11, HindU, Buhll.T':a.h, TUt}:i.t!I. fa I.ll, G€ngibarh ... Hat.'llar IIra<ll~rili bu kabll irmi§! ~('yhh'l\ S~yidlt'r cJ.c. '.k degil(lil' RlI"Il'Irm \'all~ h'&'cllar 8111ama

It,
--

Bll:'::Itir -:- 1Ie\·ahipmrah~.a.n. $eyb Salahafldm Ahmet BIl\·I.l.tlr, bmballl StaHley. l-loscrll.$€yh Abdiilcah· m II n , :O-"'~"Ar C· ~ S"\JOm Ahmet Ce-.. t>"..III. I.': .. "oi"'J .lilerLdin, Mister Kjl$eyh Mehmel AJ.~f11 h'flMn •• "I 1am R·I'! Drd - .,e~ c: ra. fal I ltide AYI;le, Mlid.am Fuvalit - Fat lila lbrahi ....., M:.Hl!!lm Kiim['un]sya jJ"~adJal'ile r ~~_ S e')YllJle ""1 lJ1, . -., L.'loe M]'· m ....z@1 L.'I· _ M II ,. ~ l-lnlHlJnIa ika. , Ommetullan Halhn· Madllm Cifur'

Iranda askerJuil1ii=Z
I " •• ~

: Yal~.1nte:pelerd'en muhare~

h..ttlna xida-ken I

~e

,till l~la.mhgJ <in ~n_cak tJ1lJ:fLltel'l} mem faaiLlle l·u~lIaTiabIJ!II". lsi' r '. . ,~. am ,a Ub el'llDU:'I mimi a~~nm dim ki" ~L.ibe lIe mt"$guj . . ojarak dUl1'Iyanl,n ~'. .

-r

I

1~1

rel~r-l. Olmadlg~

dejJJ::;l~n[J }I~~;. fnden, ~k" goz.onune: gehrihrne

Jglaml8l' a.raSH1.8. kanl}tlQ Lo:rd HidI ., ,. , ey g1'bl alLmletm i1a.J]gJ mertebelef'2

[.] Erzurum'o.n
kabdJ~mnu:
'i.1l.Wl

u.t.in.liJ.duHJa

~'n'

llUii.i..ht~dj hI.. Ru~

r,n:.,l!~

''joP.foo.t JdIl ~olli'k !:Ot1lk
bagm-I Iyur!lla:
0 nQ

tJlFplnEl

LrpIruL

inll !) IlI:ramn

(1M (hldayeol g-U nah h:r!

lecegi koIayea.. kestirihT "'I k 1- '", .' • • 1° as t' ~ 17 I_t;j.yo-nl'r,l'.r II s,1 TlI10!t bi:r de binbaijl .... Erkolilldel' aL yeti~(iri]il"? ~eyh, kndmlRf d.a .seyyide lPayesini S liI1~- h ""d b I, U Ioil. ve arb! birlIkte a1araJt bdam eihlllDlll11Jl al':\']1 b'T e u ",adnl" miihim ro er oYtl1ya I.en .·ll m:HkcI! lIfi~yo9111a ~JHt~yO'l·lar. nel'lerjn li!IBlr YIr''li;;;t.iriltliJ·derini rJ~ '.. giJrmek f8ydahcI~r; Blmlru" iki kl'lYnaktan yeti§tirilmektedir: Il. t:oeuklarnnn, b - Kemnle ..... eYYI e . lye, Kadm cl'ke'k het -;:e~lrli YIU", Arala·-

S

'd Ai"'

kadn

~lkalbileL'e1.ri

l'e

lI(ller

:vapRbi-

fie ve ~i] ,ogre-biro Za~en bu ~OCld:la: no .;ogu oralardEi dOfTmas.fl]a.r ( , tu "" Ie or.a]II.!l"da biiyuy,elllerdelll alu'Im1!i oldu,ttmdal} az ~ol-t dil de bmrler, lIa . ho.lI1 me'ktebl re de kaydolunarak halk \;oeuglJ jmi~ glbi onla.rrn. am .. :BInda 0 memJE:keotin WsiJ sitemine til.bi o]urlar, Ayda bir baballg. OIlL! mallalli'll1 hukuWle-t imiri vpva ~fi. nne ~CUI;I. Bu sureUe ~nk ~jk IilU'
k' fats! JDl,fJ,zJ!:lar olfll"ak

I

rirute tel.kil"llel

ve rU~1ll ibe. ~'apLJan,lk ~!;i.W:. rnJlH. da b-c-~Ij!L1ir. r' fl'B.m

y"'tint: ulan ~'QkaSl

1l1snnlli hnlk

('\'liiIJJ 11o.1i'l1(' gil.1l':'n r;u.

~clmitj
.l ~

iJlB:JJ:Ilal'dan.

I:;acllldllrdan Y1il1i ~~IHrdelr. ten yeligtirill"n MisyoncrlPE bl! Nl.zi· feye 8, HI y~lannd~ i1-(.£'I1 ahl1ldli1', §i.iyJe I'd: Jlk lH.h!3i11erinj k ndi Mil!i m(:kte· Ibinde yapmll.kta alan veya yap mI. O. la.n kjm~el!li7. or;oculdlU' \ley ... .arm '\.'(1 babalanUD rJZ.nsilQ hi.i1u1 ..... J"l
'"

('Ilk rtlk Mrsyoll rmrirlrlE'! bir AliB' YrHJ~r Oif.lnLk \'lIzif"~in~ ba."jlru:, !rJ - KelIIale gl!lml!jo i-nsl'tlliar k:. "'~ nagm ~"Iir,("(' bnu! !1UIllI billil~liyjz ki (al :I'I-H,(II'Hlan olJJI~llir yi.iIL,ek tah 8il ~;]hibj ill!!'l(ln!llr 01111:-1:ll~ :mtl \ <l~ tRn mekteple~'iJld'l:' birHz ilk ULh:'lil_ den BOnTa lllaJi'lall:i mckl~b \ j,:.'" fil .(-1_

Ah.lak bocZucu cf'miyetlCt" aj.'l'Ii za· Mi.syoner te~kililh 1I'1gilizlerin.kidir. Ciha n 11 arbind en manda c-'U!'lIstaI"J i~iT1dahi bir ifaaJ.ievvel m.1.I.hteljf meJill11ekl2'tlli!rdeki gizyet Sallasl a;;a.rbr: Kcyif \'erici mai 1RMisyonerJedll saYJsl 150 ve Mil!:l- delerle uyu~tUl"i11Iflll1Dr ,-eya !feh\'et yonerl ri 10,O(.HJ \'e bUl!llanll muakU!lI!nnda ge1j,'~etilenlel' caslu;slar'!I'I. vin:lC-I-jde 50.000 idi_ !l.g.l'! iI. dii;;:mii~ ki mse ler.jj r. t;'ljnk; L maJumat a1mak, \'esika '.;almalc: \'03f~h~ c;il1an lHH'binde- de lI;iha~l Hu.n yahud pf<lpagandalarla ;fisirilmek ielmi§ almaDllZ::t :ragmen ecnebi ist,.Iasla1bnda bl111llla.ll liIi.isliimlUl .IDem 'i:m kl'Vamllltli getjrilmi~ler oemek . tir. lekeUel' haJklJ11lfUbi~ yar-diDl elmeJ~ ~ti:yte dUTS'lIR hatta dU'lIman !!InIlUI Miles-sir kL.l.,"veller a.rULlla ahlild bozgUJ'l: yap.a.n ceruiyeflerin girebiJal"3.Smd.a goriinmererinln 5ebebleri diigind eThan hilrbirncle de g-ordilk. BH. ~rag!nda ~tI fun.iJ1i doe batl:rbull aI.lfy 17_ has.sa Balkan 'memlekeUcl'[l1deki bIt Ayni ami.l hLirnud1anmllZ l~inde bu. hman Mi.i.sliiman kUll lerindt'1'I bil" kabn cemiyetJer rnenslJb oldukl n klSmlm bil~ aleyi1imi~ bthr.ilk etmi, memlllC'keUerden gonderilen j.!€'ni 10m .. slJ.rl!l. .... t:lbi}'e edilmi~ledi.. Iu. ye ,',e b.a:l;in"'l.ta g-aiJ,"ier a~mlya mu. II! vaffak olmJJ~lud]. Ahl!al, bozaD ('t<-mi,VeU r Cih:m hlifbinden 5f1mrEi blJ.l C m.iyeUer tensik \.',9 ta..k'lr'i~'li: olu.J]dy. AilBir mm"'lil1 yii.ksck VI;: asH k!.Jdn'" lil1i. he},t'cJnn:n l:lol1diir.,ebilmek i(in li\Jil bCl:zgunclJIllrl, !.'latta bi)' m:uddet onllll gp.n~lihrjni keyif VC' !i- lhoetin~ 'ba.§lbo!l kahlin Alman ge.u~Hginc bile sa1d.ll-nI'lal'J Vf' hark de mDvaf-. d~i:Hkurl biJ' Jla.J~g~Urmek k:afidiE' IlJ. lak Oldl.l.hlr: Er·oin. koka.m gib.i u~e jt;! ilaci Vi<l mi.i8teI'T11~kQ'ci dll'vletylHltlll'UCU mnddelel',.!j h,'et uy.;rndl[ t bu YlklCl mi..it'55irj de unutmull1'Ui$rtCl at;lk resimler, J.·~%1lat, sJlI1ema. lar VI." bu i~ it;:in ~el'l~hg-in ahJiikml iC;13J;f.L ehnf'k U7.C're bir ta-kIm cemiyet. lar, t~rik edid ma.dde-Ien hn-J' ~Hla. latl!1af' ve Ilonhonlar_ .. Ol'lI~le..ri t9!leI' II~ kunl1u~huc.lIT. BUl"lla.r miL:I' If'tnll..'kl,j I d"11 ?iyade mi..h:i(emlekf' kail"ri i.istiJ nd· ~JP.h"eli:! dl1~kUJl bi:r
kU'Ir'"eUi h:"ill~ g('(il-ilm 'k is;tenin milletlpf [1_ rll:-Ol.tllI'1tfajIlI\'d krlirler. ~iinku mi-n!S-

En

hale gdiJ'digi
1m

Kfbj henll%. ibiUili YU1,'amHUiI'lI!i l:o('LJldar I do. SUilsti-

"'.J'..

'L..

re:ge·lerJe ukll:TJlU_'i olclulrll!trl1'ldlili ral. 1('1'1 rllU lHluddur. BUll 1;(1 ':H1CH k mur' ,a !lln vln bilirler lif(Omlllb o!dllkl.J'" II i~k1irnC'lil"l l"'vc'll r'df'<"('ii lll'J" ,'a,2;if.... ', I Bl '
....'I 1..Ia.~Ur:lIJIaZ <II.

It'mlpk .. IlnHwlI, iJ) liuIlIUl'lr1;'n ba~ml K,tldu'"mll;1"ak bir hallie tutmak ,. t;'111kan d~..eced kuvvl."ller faa.liyet. tt'(jJr'. Z~lh:ll A~yfIJ 'I'E- Afrikl'l haHra a[yOl1. E'~r" • i(ki gibi "e.~i~ l;'e$h~ zE'. hidi "co LJyu~tlJrutu Mnd(l .. lt"l"Ie YlflrtJ:nmJ~tl'" cia. BU[lL.m il;'in .'1:S1~ l;!!.'1e. m

mailer!! :-th_·laTh. Bugiill J.~..... d!:"rld bu noktndB. 'iO ha~~ao;tl1 'l.'e i:1U tcfllikcye ktir~1 fila"'. di, fI1:"I:"'V.L tedbnlE'1" almakla guldiir.

m,e."'.

Ah~·Llt b~llJf1 ccrri}'~t1c-dn PWll j. hi, 1m' ct"miretin fcrd!erifli, rnaddi' \'~ bMiltli il1tirH.:darlna ni..i~Jttfll bir hal! getinndr, Lj,'red.liy,· ugTatmak ve -,_ snrcte h"-zudo.makt~:r. 'Bu pl"t:'nslbi yfwiU'''_ek iGin biiluII h!;'r Hi.rlii nhl ..... ki I. ifl telkill "e tel'"\'i~t>n ~cri 'UI!" m!ll.lnT: A.Y"J~~hk. yahm(!,lhlf, dya. kiIrltl<. l!Iahteka!'hk ,tibi• Bu (ahliik bC;h::',ln) ("emiyetll2", bIT millo'>tin zincle ullsudanm '!:Urtltcre=" G;'Rl~:;ImflVI? mi..ldafilU JHul,"cotlerrudel' m::!.hfll!ll ed.eCf'f:j .i~in gcr,u;liginj ko. ftlYv n de\'letler, btl p:rensibin 'I,'e bu pren!-lib(' bagll fikir!t'rin orto.'l);a ati.~
nHU3-11U bile \'!l.tQ.llla kan}1

(]~rp tt:ph~rnd8

bir

I:..bit~nai:l

taYYl.re

iJe dii,l!II.u

emrine blr kllR.n. bLJ ,"'fiJ'ltnkilcr IldiRK h::mJ~kele-rde m.'ll nni hilkilmt:lllt:r V!l!jltallil~, mihltakil htl.kurnetfprd'l.l jl:le seiar.ethaJlL"lerin dl'hih:hJe P.ItGyOI't1a.ra. J'.r yd we t ·\'cli O]llllLli', Mia. yonJD.1" bl] ('ocLlkl' .. n FI!ld~Ju] tlCl'"i mll. et;!lTep Olflfl ail lere e!,'Iii.dhl vcl1f'i(lr. li.feseti HefQI1"Ct k.al'81iI:LFlmhm bll Landa evl:1dhJ.r yeUIlUl"4?tllf'r d '1,'31'"OIl". MihlJteml~J{elertle bu 1 d.o h!l I.u')layd1r. E\'lddhCQ girel'l ~ocuk r, ailenin dJ .• nine g-.rer ,Ie ail~ adllll (Ill nilI'. A{il,

llll:-lr

riall;i

.q.

Y~ld hulk 31 ;1Sl1ldfi 1"01 oymll"la". Bi.iy~k ,~JI'J' 11;;111 i.lni\' ['s.tdl~tin \,". lli!ilUrrlig-a y~i11twk IClbilIY"t. Ylik~~k eCrlyc l'e yll"f!il~J.t m(~\ Id ::;nhibl V,;> (d. ("') • ngiflzJerlli' II \.·ahl j ,\'j' hul~ JII ii. olu lila I' ni"n'{'!n 'HI III nUr-..a ~iII, fun<lU d4l' IIU ~'8.hl "'1111('1 Jtllu HJ.i'I' 111' kU':'Jlr]orr. Jill ("o.t·II~1I 1II0dll, :UI. "Iirh, 'rLlI'~b {'Ii ~ihi te:-.ril ~dllllIllP 1l.:J IkrMi' nna \'III' JI f'\I~rlllil"ilndan fgrkh bi'll' rnuame Tt' mnrll~ kllfDrm. BII} I
!'I~ hJ

bO)'UfHluruk :'lIt )na a 1m. I'll I!<mrl liHrf1 r \I.'rilc!'ll \'e~'H 1. 1;}'lf buJundur ulmMl ieab I>d~n In\l~lnkil dHlld!~ring-f·n.;:Jj~l1j t:okl1'rtn1rk~f • <llr. (;f'm;hgill ~U ~'f'yn "->U ~jbi l.dkin. 1'1'1 SJlhqlm<l~1 .111 k:'mcJlIl ."i~r·atI.: t ... IIIII"IIII(· h~ ri go.·nJmuIlij :~in anl~. t 1 h"''ylf \ • ~l ill'cllcrrnc du~kiin, be~. 110:111 v.' hlLgjl1 bit' II.alc~ ~okJl1al{ it;in 'J{LJn'~Ui fnlll:'lli, 1~'Mn r~m.rjl'1!I.r} iI . kUrL1ILJr. 1(' yt'fIlJil:'n () mn Ilh IIl('ml(·I'i: ...ll~ ..ind'l..• ... "I a.'J<i r~alwdl"~ j J< nl"lhldl FIlm meyha., nt.'JL'1 i, n!'\!{O~!U!lUl1marlllf babl<ha. ,wi Ii, "dha!ul be~iktt:lki TUrk yavrulsrln;l gi.lli uJku haplllrl (afYDull'
llCIi

lipl!rln:ine

barckeUen

eYVe.I

irtlkilil

iQ.

lunmulf: b.ir COrum

saYMaHt.awrJ'lIr.

(Devaml vOIr

)

1.2

KANUNUSAN't

-

!fJa,

Biiyiik
- 1-'

-. lyl

Baba
)'QU cegim.i aradu ...

an an ve
'f~frika
e.a.IIH

R, 1tfa.1II GOKSEL
Ben
['l

VMln.r1l11.L

l;r

D.mnnil;l.r', henu.z: on e~m; bLl gMc;tirn. Lis • i 11i11-

-

Rdik

"Ga~'y: ..

daha bi.. yrl '" 'Ill. T y bir c;ocul~ dc~Mim. Bu g"n~
erne

':wu'dlm ~u. ~f':r 1"1 Jl.fJl"C'u: _:_Bf:.,i UHW.'J.mbd r jm !h·fik nt.nb"l'?,. HaYlr! .. de im
'(;.tl;w s6~'Lt'mi

(llfl/JNrTnlt .. r.il n.rdfJdfl) _ Burnda llSll.! k,lu;III.I' dR, I'1I7.L'1 kuin;ll1T oln...:ak '? - E,·"'t, ilk kU!imlflL~nl k:iJu: bih·· hunlar araamdarhr. .~u ~<jrr1ligLiflil:;:, itr~, 'l:Di~}ri.i.k i!jlemcil p31D.}·1. ~rk harekih ~1111smd!i DlIg-ll11.nnhlar h i,.11~' I:tml ti, ~on laktJ~m lull' rla i'"'-

I LlG::m"IJ deu a.YlrL ed.e!l'[1ir"'r· uum, Hongisine ne simlll ~li III cdc-

No.2
b,illl~t)nd:!l

Yua.n
ko u-

~

BEDlr

ESEN
yava'ljca )Ierin-

ltallll"lyorum"

~l(;Lt gi}z~1 lsim degil m~! A.rI. iki eak bt'n, bu isimlcr] air yerr.le isitmitt ~ibi".(iim , Her her tkiaini "lr T!lhminimd.>
killl
:)!

h.J 1!i.:J.ntuuheri l
bekli.~·Nl z a.kta n gUI·llrlce

Bunlari

H6ylnl~!;l11

~ftl.ey!{ecl:,
verinden

onu

flrla-dl.

'1/11 11 IlolfLl'n 1f}lm ,
I

NI'~-

duro
MI

olJra

yin

'

'f)

'r'al bunlJ"I

'a.~lmcL'l.

btl ~ -u Iak- mueerulur ge-

~il'IDi"lim. ~irndi hi,IC', hlil~ i~ilU~.e g~~ifd]t:Tjm 0 masum SClwlenn ~o· HE'n nll,)o1, lni, k;i1l~I""n. kWlkllnh.mnl, dlol,YUYOIIiDl. ail'" .. ok kl:o:I~1t. Lamdire, If r yeni5i bir evvelkini ba.na unutturmak gL"dkme<lI. Hepsi d"', kay, Ian ~u on dii'rt )'1Ila bel u "I,

tlm]

.
fiu
';,':;11

hlerem

Generu] bundan snnr

l

hikayestn] nnlatu
rurdan G')!·llIklnrll'1'lln du I, dQtmalabirkaq >,11 evvel ko)'dum, de-

l~lt

1'D~l;mJ
dum ~

melllli.,Um.

ral.Utl bu I"; hL"'\':yi hu, g,;~" Evet,. Onu tan~mlyor·

ora: 0' kUi1l!k: hi!" defter L,i1H:o.rdl. u dettertn B

tekrnr

cameKiinu doner k

kalbimdcfl
laruuda 01'11 II da

llYrIldl. • I"'adlg.m

A

dusen

e-

G~n.;:kadm uirnz daha bitkln, tnliven scsi} I yalvararuk sordu: .~ Yoksa t: S nde mi ?.. B.'[li rum n.k istem t)'( raun ? !..
B\jsbiltunEl..!;}.-dtm. Emm) t

nn tntJl
mi§t1m_,-

!'Iiyall teller gl 1 3rudrm, 0 mesut rii:l!'a.IRhlHyalarlll1 bil 11:. ybe.i~ ilziln1.illeriyll:i kn··

veren bir sesle ;
UUldlnl..

YMO!-,

Bi rdl'll'ol I

hanrhya.\1ft·

Se~p!!i:o:

ramal':

l'and]g,m, ml.!'hbp:S12 gel"el~rdc " .. am. N<>"': ,",,~':'I . ~nur d" ..;t' Biili.i.n

diJ-

SeniA Fl.!"rhuno(;n!. Senin Ferhun!:len ! ...
kOllll.lJmadlk, D" ~'3.r o.gundaki \'~t o~'d'IJ!

Daha Lazla ~y
f'!llarJ

Gotle·

vnhp;un.I dQldUf'Cln hoi) ruy I r'_, GvOt kapnklarlml il1diri'l"; o bo.Uralann ycnidleo ~nnlanmasuu, h.i~ dcgilse goz;le:rimde- y~:'lnlltSnlJ
llite-nlim.

["im karl%l~amyor,

yilrl1t'rt\de

eziliyordu.
~'okli.l.dlm.

oir hlltlF~~·

hund .... BcIlim
d~rnL. YH"a.~ y;,J,vl\~'

m

Z

Ferhun-

LiSii?y1 bitirdim
s~llitlDI:'

Maddj
dah.u. (azla

iAak"llokll-

~-l..Ulinden Dul

ka.lan ::IJDI&m.L ,gell;i.fI.• d.i:rm.ege mec'b urdum. Bun u_n i Imy-atom ~!WIya lJ~bnl, K.'ldl?r, he.nllz: iki yll ~mltldell, Stlguk re karlI bU klinun aymCb, O1'IU da JiIDden a.'bl1o..kltt gecikmedli.. Y p ya.lruz kalml~bm. haj.'a.ttu..

yamadml.

an

••

Bo::!l1 ,I·· ih.:rlMim. Bil"az ow-~.k.i z:oJ{I~gP Elaph, ne Il:adu.r dull giH.u".t hHt1rlIy.a.n'U)'0I"'11m, b.lr evin onllnd~' Ullt'aJu: ~ntasJ.llda.n r L1.;;~ rdlg. all::lih Uu • ra lw. p1iJ'l B,<ta . OduslIl"n ara.hk ka{ll~lndan I~eli gi.rdi, mLnd l'C ~kerceBil!l.. Ylkl1.1l' nk .olgiin- a~ll!lm~:ro 'b~GH.dt Bir gBl.ge g.ii:li ofiUl 1.akip etth" ,
\·!1nJl'l.lJ. Y('l']c~tif'J.

ytirihlu.

kana 'fer-dim. Naaip degnm.i~, o!m.aw. 'f'a1mt ta, Kileme'di~ biT dU;;iunce ibWlB. mllUJl Evelenrn.i)'e oldu. A1"Z'LIDl8. agmen, r
Iil!\'

~ahiibm.. Kan ~a.nI1.gu.;:J diinC!'ll g&::_ letinin ya!:ilfil, l[U'!lldilimle- kUf1B. t\lm_ Mazisini .aIllatJ\.'ordu:

OIlU

Sushll'rn~~'a,

di H1Jl'kt,a yct~t)lirdi~im y~timlp>"" i· i.:;imle e] y[.L7.l::>il~ 'bir-~k rakA.ll:tlor j .'\'Iet cl.lmTelel" goriini..iyorJu. l.lel'ak ('diD ~ill yaptlg,m ,;linat oyununda \'C SI'IJwt) I mederuvet m ikl semh }lij iaaha L f",u.'d i m : 811 defter, berurn lkiz ~to~~1.1l olarak HliyHt V' Ern -II !"Iiye iaimleoyurula .. al1itlr )tl'Ir tocl.lldllnn.u.n dngdu~ gilfld~ll IU,",a· nll~lirn. Bu kllU:ll1dlI4b,n alf·ti vc I'lk II hkla n lill Ten boylarun, Riklell"l"ini, Jr'il!l muhitlerjni, husu -iy -I lerini, k{'f1u§ta1.il seyir 'iler It' gil tore ~k: il')t~ b[1~loI\l. i-,t .. I I 11'1. taJ"ZlllnnD. ~d""aJ lfIl, dokLol'la {l11l11 Y:.tta'll i 'iD 1.1!llm h 1·1. milnasebetlerini, 1<;"iil1i..i g-iinlilic lesnerl~r, Fhmlll Y!lpligUll zamnn u;i. bit etrnis oll:iT'l milhim 'bit' huura \'e etild df'fLcri~II" Bu uf'f;.erf' i;;ok ki~i·1 me bi~ hili ~elmiij~L: ll-!t rflUJe;""l ler D1er' Ie: ed,yo. ~'. Ha..th. cnCUkYe'llli!·1 oll.,a <1:1 bu in~ ~HU1';i t L klill:m' dGmeH adl \'er!';(;m rkmi!:lum lki HItirmjye mew 01i1r dlYill, b.asilrl'l1aml Cll~i1i birJt'!1l f.liiny;,tYJl ~1?1('Ii. K~ n· b.ql~YoJ:uler blle \'Hr. Bazi tUt'lIdlklar, dtl~rine b'l i. iml tl \'t'rJ.im, ~oC"uklQrI[UI bir ~y (tldu m.u, r;el:ip Bu 61fllua KiLzun [{:a,r"lbekmn ,'I'. llonu-lar, (Sizinkilerin b.3.~Inrhn bOyizeIL'rilfld('1lbirini ibllva eden ki.l·u]' le bir fley ge-~li Dll? Ne yn.ptlnlZ?', bir levhn d· h'l gi.izul'tl ilH~li Yod.Z1 diye tecrtihenliiIden is~irae;l~ elmek nlas~.HIUln lain kan;lHUl'Id,1 goru."d· if.lLel'J ·r, 0 zaman. hen de' d He j r~;H", t) !'a..,lll oyl . bi.r Imdi ~ J~m"~~I' yn-r, V~ \.jzcrin~le ~lL iki sahr y; 7.lh; (l~ir IIlHr",li Irull'j~fII.{"rn.. :Slnda lie gibi biE' l.@{jbirde bulunup .'Il "';oIl·1n .''1I.f\'adlli' anf'a.JiI. ~ l'Hl.>ill hif tesir gij,nliil~.n1"iizii klill1o'1~-. lIikrn'l:t 1I1'ijllir lcTin" bu deft~t'\chm laf>ii.latiJe uluar r a'lllalIr1l11 ... Ba]umz oe;acuklanrDlln en kl1~i.ik hUHusiye:Uerine VllrnnerlY, ko.. ",,","=-""'=~---..:.....---~~;;.....d f kaydelmiiJnndill" ilii. iierde kelldf· l~ri i(!in dahi vakit 'I.·akit tat.. bir me§guliyel m@\'ZIHI t~kiJ t'df'f, l'I.I,,sc:l;1 ~l,.Ira.'U., Ka.myon <;:arptl
GeIllN'

KII{liian t'1lI'lltLI'nk, h.n8"ikapl - Hir: dedirn . a earum, AnJnn a2dill' ~lk ~C.l:igHll k a.lirerneyip 1.11 EUl .i O.rllJ.ta}'Jtn CI "I Ji:nk,1 hvlder.l dol L ara k alondan ~1 ktl, dr, 00 k, dar. Blrak b-nl.. b1Tn~d,,'1 ,.( IItI.h~,t'I1illj.(·elli~ kumlu yolunda ge~r, alia • etisebilrii, On sencnln itiya. (1f.1'1 uznnnn dud dchtrmJ. ua~tnll Me41 it yauaklarindan tekl'r· ~Ihrna, t1!l:-lUnceJt ve lHmdine ta It"l1oen yael.J.t1 f,. kl mad T1 YI11v~r":l.!: m~lm.m Iflk:Jori bir hnrcketla uzn - Ni"m Nel;nl? ~r; nedlr il'llr.:rlne aid lille olsa h r silantm: banx til nn J uunklara degdird'i: 3.itm'YQr muydun'" l'l1 var Pe!JH'~ db'e "orcin.

del'l l~HH~ar;tkuna, «kulrnuatu, ~\~ten f;::}mhLly run YW1111d yL ["C diz o· lrerek unun brleklcrini ok ),onlu,

Nebil:

0

kad rr

i~t{'n,

" lHul1lf

f'bna <:.LIn' vci cek ul2'gi1'ilrl .• belkJ
seni teselli cdebilu m. Nc,bilin btlgtin aksl ta I b. 1':. mu: ttl. Bu kadar itina ve sevgtyle

·In la Ol,]'Jgu u;JiI! 11i1'; 11'·, "IH\'urrlu \'r.. ~afJl{l1 In! \1 !II\ rn l fllPJ'(li\,polt'r{' dogrou yLi rudu. 1 UI('\')"t'd. ),011.111 o,rtH"lIlrilt a n: endi~.:yl baknrak lmlmll!lt." r'llcnl.iven[r-re g.;llim~( It!lrHml ~'an dll 1,lr;ikiWlrll f'ark cdec ek, none 1:8k:

linlilnc

titrcyen

k'lU Ismu 11'11 Jl'18

},ahul

G~hw

ILl-' ym rU1l1..

ctiyecek

IJnu hcklh,·c,·1( ~aml~ Iyard . PRo\t,t ,bul1li1nH hi.; bil'ini
~';'l.l'l1lurlalL yIII·u(11J , . .: t i. I1Hi('y dUlLlt.
I'll:"
l'afOU8

ge~ka -

('d

·11~'111 rLih

11.1 bi

I'

KJI Ibn ~ika_\'l't eflell k;dhi· eherl1rni,).t·t "('rmedl:!'n:

d:wra.ndl~m blliyorriu. aku.t bugUn o kndar ainirh idl k.i yalruz 1.111· Jnak, ba:!:jInI umLcml;k il;-tiYOldll.. A.cldfl, i: I~rt;'n .Ejt!j'Len hlr Ilfl dil~l.illml'. meki-.;m uyumaga ihliyar.1 va.rul.. KarI:"mm, 0 kn.dar ~ vdi -j yc(;lI, lit· r It t0z. ~beklet· bir 'jr1 gi.bl i· 'inc batl),nr. anu ag-lalmak illi L ill! pa.1.am~k istiyor'dIJ, Son rler,·r.~ kaba Inr harekeUc bir ~cktj ve tekl'Sl'" g(l1.lenni kfJ.· p:.d]. Biitiin bll ~e}..jere 0 !$~beb 0'i ,Uij gil:ii bir bi.l15l.· kaJ1.tlm.l.ljll, ~I:m. rjj tit u5luoc d~y{lr. ~unun blUIu.nIOL.'
~I\ avutmBga

Onu ~'"k IIz.crl lJir .~ey 'I,. ar ~HIKli rl .. di~·.., dll~I.IILr1(I. Blnl i' rl be~niad~'1 ,F:I'i;ij:i; ... tJ IF' 11~Jllil' k~~kin bj]
1'161

gi1.J[

·(lguk,

~erl \'C' diJrdu:

"Ya

di~.-j, 11 1-:,((1. I' lioag-landli'J Ne<bil kelldini "lnllll,lo ....a .. Eli aCI blli~ka hiJ' kiidmallll gel;;!I' ac.~'... ..... H

Nebil 0 lHh'velll."

lin inni({itli kold:LI' ;:o.ev-

Il.glrfl..;!acagma

liiil6biJ;-

I un onu soyld.miyc hl!:llI.l i}'o.n!ilJ.

~aLUfly()r.

·,akIn-

Lin go ..tl.::l'dt~ ;

ye:rdli'

!:Iii

Hafif~c
di\'eTlli~TI"

ilm llOdal'
aLlldl:

I til

~nker·k

Yn\'a,!!. ,'<tv gece olmlllli!. ,e\T'e, g.'l:;la-r uzu,klarda Im'er flilet Q'ibi JJi
linmi~L b,gmR.rak
Ko-caBI

m(!T-

Medit
ag-llyor

I elleID'~.·

dim,
..... Dii.,;,Unuynrdum! Tarudl,gnm, k:onu~gum glotn~ kl21 r at' ~lmlli.kj
.kuc;iii.l- yaramuz Ferhund:mi dii<:iinUvGlrrlum. Ontl. " l'diCim sozl ri, ,lr'emini

_ (8em H:SsoottiKtt'n sonn, ~~)k ag-lndlm Refik a.gab~y .. HepsiIlie yalvanhm; -Ben P.t:f"ik aga . imi i... t.erim,
belli ondan aylnml)'m ..

dim1e gOlZuml! ili.:eli, ki ;J7S;iJ .,LlllHU'1i1l knm,rofl d.un. Cli(thlo¥il.t blll~iil1 f"ll I' hlakam 1:'1.1 U 11- h~l:Lda A.\'r,fl m oilu V,Ltini" i.'lmin.de rilllillK l'Ionlrl~] ![libi birr i!«!,' ... ~rlf'r.hh'~ • II ••• ~ bir ""1(,:uga "tar-flU k Yllr;llllamlt;ltlI'. ih8,..').iatib ••

::;ofo]' r:;,alii.haddillin

ldar.e:1incle _II

knt'Bnhg,n H;:me t'e eliIe kol\.ugun,
~:{m8.11

HR.. 'a.~

General

~!(IiI;nm

Karab1:"kl-

M

',(!

rltuJin pa as! - J

(:3

an

9" tU::1

rin klZlurJn.danbinnin

run

acb Erne..., lin

"

"

manki: gibi 5fwiyornll.fI1. RiJit i~il'J'lde nn.n. kJlrsl !;af bit a§k. kopmJ)"an
ba~J.ar nnlJ, Fa:kat, "nun rrmkabJ
o:r.:lcl'i, cttiw 0 biiyilk }'emill Tlf: ulnIlLStU? Oll b:J.Jm.n sUI:;lu. I;ok d f ~ .,,0.1.1 lurn raZl olmadlgl ltin hakll gill mege (ah;iITdun,

dU!fiini:iyordU'1U.

Onu ilk

ilkmckt

La-

_=============(S::;o;;;;r;;;;ll.I;-;;;;;;~~".lI=-r::m-::::)

=

Liileburgaz orta okula k.avu~uyor
LiJle1.Hll'i-:'.tz.
(liU!:iUii) -

--

====

bin b€~inci r, \'~ Genel"a.l bu y.ldan itibaren not tlltmak nzifesini onlanl. bW<LJmU$tll".

i.ki&i d ~'lh(]d3dlrlR

a.dlCbr, Ot ld· IriIT.di

Elmadalinnda
llCI

gtUl'rLll

Clrnr

"a-

.Mahrl~m dim T~la\'lnda
.:J.l]~ \'"'

:~iJld('n
ismindie

t'i~

Y<.1J.lHII

ken

bir k[lriHHIJ curmil me~tHJt

yruv ru)' III da kelLdi iJlI.Z.m~l .a It, 11'~a bir u.eftel' hedi~'e etmi§tir. H~r iki 1 ya\'1I'"1!l a h:ilu'aJarnu bu deItc-re y.o::n d

Uri

1H.n

mll;'~I!o·.

!rio! IicH Arka;'Ilntj:'l.U kO,ill, Sl.lolIUrJ N"azm!ye I bHllnma :II'1l n Ka.Pld:1UI &eld', pDI'a.,11II -:ahH'gi zam ..n. (Inti: UzlJn k ·t.. \ halillde ,'nkJ.:;:andalyeYl' tiZ=lnml~ :E:"j)~lcri krtP'1h
bu]du, .,tUl"lIn
'(,l\'al'>:C':l

~!

- SelJ.cLoi ne (llur"a ol~1l rl, BtlgLln () kolid.ar k~d"'l'li. u ka.d!ll' ez!fir, ki tesellj eimt'liyim. Deli giDi Oil !'l1;!11: t(,;illde BHII1.:1 ell ufak !lir lil,ap \'@rmi),l'tl :;:(1, .tlil Nebil il\in neler llu .lin llj'ftrum.

kt'IlOlrlanm
Ira.·dar Imba. yahnda III Hepsini

81lnyoNu.
hic,h!r' kendlsin(::
1 olrnu.
btl

davranm'lmls;tl t'n g\iv

h-

onUn ne ilziinti.il~ri

mh.'C k oil'" ar-

korb.!? gibi kctJ!iille a~ardl. au kedel', bu keeler kcndinden gLZlenc~ek
V{'

onu

kendintj·fiI h;~t;diyor, kQltt,.· llb~.k ot kO~lI
I

lI;oo; ItIa

hldn

bi~

~.vdi,

MoJil\'cudh·t:lmin

imdi £.ak'lt
11

Nebili
tilrl'l

Pa.1 to
K~mb~l'fl~J

Jur!u'll

y~nll'~ lU1~rlll.

s,oj.;:lIlanllr

::;HIS'Jru
,..j

hr

r(Jku~lIJH1,~

seru. f('lini almna
rak.

Ol·f.j

z.amuanuli

biI aglanamazdL di},orcium. ~te~, {III dart ,mr.ap y:abkel'ldi .konrJim.i buy.

HeDu2 e-rkeg-e

haj'utJ.nl k:1 d JeI. fazi.J.

kurmll \ ~ klJrllma ell-nUS 'ti g,~~ n ~Ul1 \'a limi7,in r~i;i.ligin

mekl~l'

di yaztla1 ilte :o.aptediyorlar. Hayat ile Emel'i gonniye Vii" t...... rabel'C~ r- :fiimJe:r1nifi al'nmUJl11EL mu-

Halio8n iSmlJ1tJe ur'l" <idam: 1:I.)'ni s. mtLt" komi.itcu HU:"!:1\ win pallo sunu cn-ldlRmd8J1 dun 'aki"t!a.nnll;til',

Nof'b1.1 bl! '"II tu Uu \·c y v~, .... ~ <m 11"111 bWllka· ::. - BIr;r.1-! Ali3h 'I l,ma J!, ·cJ.ld. b:, raz: rabat blr!llt . dlY(' rl' II :;C ;h: liu,...1 'il '1. C, zlcrim tekl,' r k
p~dl,

!.Jlrl-Lktp s-idemIyorJll,
''3Liyctte, t:ekinel'eK
r'

O,~'Je, hep iii".· k£'nm Im'H11 nlu. , "nun

t·"
n' -

,I arak ell

bir pLttll:l1 v1'pJ1ak.
r u~

h!' avuUnlya ':;81~lI.m..

"
1shw bu lun
IllurlLl birk~
ohmduguzg

rUh.betLi Vol! rag" (:iiniiydLL Yew tayin
-;;lkmlli. par-.m·

.

i!jimdEn

yon olarak
yordWll
y

kalfug,m e.... ime doni.i:Ga~3.lasaFay du.nH!mW

de toplanml.':l'hr. gil II"bi.i , ~evimI; \'t! haJuk z klZ j~t!:'"1 K""ynmkanllmlz Nfz.amettill 1'111 girdilel'. Nua.ketle E'l.imi slktLlar ... celi[) H diger a2.i.1lann i!}tirak et-l iF'a~tl.t bi:ribirletine ne ku.da.1"' he.m:.ihgj Uoli i~li.rmllla, ktl.::!ab~nllzd.a doryor· bu :l';H""I."llia F. An.dll bi.r ~ll'i"l. 'tta~ bh- orla nu'kl('!J _I.'a.pllma~] '~iTl "llnp girmf'k 2:aml"'ctinde kaldlkJ~lf'1 n~me!'n faali.'1,:ele p''''r::ilm~f'i kal'J:Lrzamrul tekcr Iteke-r giil-er-Iel'Se (till. 1!I~tJnlml:;: 'i'e Mr kmTILlt' te!;'kil o~ lunm~~tu... _ O'r't3o fI'1L'klebimiz; yen! dell>
ydl1l;1

:saa e ric-a t~tim_

Binlenbir~ .s·d J1Ifla bir
~'e i:,
'r.-l.k
J

A~ som"siki.

-II.

Tahlln hlr
"Oskihhrrlll
llkllHEl(1 .. ~JJ:lIan

marnl'"

1.i!·lgl l'<lIh!l11 f:lb-

nIrnasm Baba.

\'1ikit

Imln ;Idl"n halkl)-

KirknruTI

fll [ a.ld I.

Kl'lcl.1 l"i i~Jililiide btl!' a.meh. milzkilr fribl"i lea da n 2 te-u~ k c lao ha. n !;a. h'hgl j dOsm.al'l oglu djasi}'!~ dUn

eel'll> kadlil kalhll'of' _,ClllLh.:11 • at', 1.[1 nan f"J ~~,~uj.;, 1".1 t·· ' i11 :!':l.:.ik c~'. ki~dj. Ci)7.lcrin.i tJ,Iu.l'ln :l:PI am·yLl.· tak. endisc k~ 1'1IY:\il ) i.i.z:ii.nli b:~'($J, hrafa t;1 \ ir Lniy 're" ~h hru;~r koJ~ tuga c:i:ikiii.
l{ap<lh gliZ l:.apak[arl ar.l:!..;umdau

C'1f!'I,Lri@ yakaYII)I,

Almc: ,'e b~b~1 Ilj'lll

llam~n,J' flr-

I,l(.hlur,

,\I~IH

kLicuiN
iBtl),IIf'.

:-':1\I:;:c.a
bitba

~'uk.alal'lI1l1~bl",

~ll!'an niIal'llIltJ.: I',yonh.{

b.:J.tL-

R ...stl~lll
~T,.>

),l're

halt

di}'OI"11m

b.lin8"

ycti'itirileceklil·. e

tralnv ltdlioD illlcilim "10 eri adlml_ rIa ilededim.. ')IDurullJa bill" el haIif. ~ dolumdu, Di;indu,m, bak.tH'lj: kal'_ f.lIIHill tanID'lB f'~i:Jm hlr gen; kadm

G·ire.
O!-duda

Di ~
I;lkan

refikl~rimb.
Gjjl"'~~~

etik.i-

d.u.r'uyordl.l! Nefes
ruma

g:m-e ~

lI1efese

idi,

Zan.
i-

arka.md.a!l1

reti.t}mek

~in k~muLjtlj_ K.tsa E(Li.k.Cttu boz.a.rak

.rord u m ;

m

-

Ne .isti~'orsl.nr1Z '.

Yak.

beH '~.

birisine mi ~_z.etti.n.iz?'. can igeM.j de Ge':"-P ve.-dj;

mizill ~011 say:;i,lo Je 14 ya~IIHt. UI:l~bldl"ga:r,d... irrti~I' ~dl~n fh:dHeli .il.rkad3~lmn, dJ\ 5 jnci Y~H18 b,a,:mi~I~;-dtl". I M uhItlerine '!I'e Qklll"l~ l!"Ia illy aah ohnak i~11'I b,[,lylftil bir fecl.alclir IIkllL ~all,=8.n bu ii re i.kimizi teb:ril,;. edlel' vt" u~un ,.ll1al· lemenni I!-

onull miit~m llt~ -n k'~ I"iue baltll:;UiJ hjssed II ·k,;:l,;, Iki ti~ ker-'" b:'Jl'Ilnl 1 i ' oynatmaa';111 g-iIzl\ I ini • '. tl, CHfI iH]unh;ll:ilt' J;l11U ,.;uzdi.i RIIIlI.Hln Ilii-i"H:le ~re-[jd: - A.lla.h !I km:l, ,~iy'" ~al \":il'dl. Ni."'fi ,'ar? Ne uhlYorsun ': ooyl-= .. hi,' I~cdcrin \."aT"a ni h. b"n \ al·n.l "
L

leil,iY(1:;.;iz i1eysi 'I;:renmc'l'I

n .. d _

l1a

,."lJl"uroesl!Il

mi .

'h. bic:im k:j~~rna:k Uo. ha:' Nt: l:!i,in1 I:o~mak. o?, q, r1H !!;uruYQnlm, Il..: lit("l m kO!>l"naJi? Co~uk ~ll"mll;;._ dtlima mii-fik. (aima oe ..c.n babMln1 omriinde b:)~-

8a" Di~, Nezle, Grip,
aur.iji,

ROD1_
alulo11 bill
t' •

tiz

11,

f':ua? Ben sellUl

lunkJdr

....

IIIU:b,
Klhtd. J

ajrJlllf'il!lllli

dena.
duyuLacak birlllatJ ki ... Den bioi HOzll!!'rd.C' Sf;! kh dUra.ll ~. ma.)'l anlaru, V ilk deh ola.ra.!t r:en~ ku.a bllktl, 0 dfl elJarptnm 11· urimle.n heyecanta. &det,a dumanl!mmllJ gtibi du.rnn VI;! lJmwniyetle berrak giizlerini Den'e dikti. - Oklldlllr Yllll'1mm id. uiy~
mmldf.i.ldl. StiTII,
ld.

tc I.bUI d I

derh 11

ku:r.

lU,I

d""~'ll miyi t'IInnttmlZl
Ne-bi!ci~-'im

(m senehk 1 arm k::l,Llar senedir hl:[ pl1y1~mnilik ml'" GU7A" ...

nu

'''(;imwLii"i idn rar:.tll, kU ·"tle-n titri}'or omlJ1-lan k Ikmll'. pnrrn:.aklan birb·rilll didik1j, r
~liz.l Bn.bH .• Blioa
:0[".

'_' .. fliy·

Ie .eli-

neyin

"'ar

hll. '!.. 4&

Sebemni. bHmiyortiLD "e i--g-ren. met te istemem. yafu.1.Z ik.lnU bili.n 121 sizj ,gonn,ooFt1ll. oII!'1."I"eJ keno:lim.i b.lI:; yakla.mzunl§ ve Ernste ka.r!f! bit;J rim.i tahlil ctmem.i,§tim. Sizinle laru,· bktao BOnra i§ler degiJti, Onuril lend.ikten minrald \'~ye"jmi hit;
Unmemi~-tim, V~ blol.ll.l.l 'kat'iren

-

di.f:liru c;:agu-cll, Cok Hc"eliydi, 1m hU!iusi h:tfiyeJorimlen
al1bap olmll~, kl'ndil'line ~ayanl

Ot~· . !"
if::-

mz;
Dell ark:ld~lnll, Pn1d"'rill }I!b nu ne gibi "er:ltt lriflllnda ~.a~nJ.
I

miioakqa

ctmiyoniLl..k, Ilk

"lll.fal:t

maYlnu:

dB.
ath_
klZl

YEN; SABAHIN POLis 65 tniU:I1i: R..
Oau
'II'~

D ROMANI
SAGAY
HarblJKI bl!

tif3~e mulumnt
sl'Ibabbyin

z.:unamnJ

w~l'1lliltti. R'·,t.n:ion n~Ta.s.1Dda &1"g~' tar.
'.!. okUfil,Hm

dl';m
~

:.mlal:ll

VI'!,

-<;il'mifl. lokanl.
~!Z{'

da yemc'~ni

mi" " e bir mecmu
do'· ru

Imak t 3\''I'U. md:;t ohnawg.ndall. kul b~ StUlt docTtu dOne(. gim.i Un i e..iIYQrum. E!!er mudd ~mdan ill'! rnm!) UI bi [' Jl diBe lit r'Ba. tI~ lJJ.en b.ana lRlefon edin.
1m

Rr

e~l J.re~ k

bu gnyri tabil hah Biz fllIkettini7. Bu sebeMC1'1l.cLif Itl size kil~ tk',npa· ti duychml. sti\'lleril"lU:: "o! J.! 'l.Ibil'l iz

do"t olahm,
IlJk

hi.r gezlnLi,· clluIUl'Iu. On un .... a Mnra od:unna girel] RI~
1)Tc!

"\I

by)@

zILWlemyorum

hFLkklmJaki

~tk. lnanwguuz: 1la.:::1prena.ipirl" "''' 'b1.D1lan 5aklamlyomunuz.
IMlvliiniz nn '

l,'D,r.
Hi,~

nne Uynuya.
gorilnilz.

ki dQ-stfikirlerimlz bit ib iFIl.ka.t beni mazu!!'
Ilzer!e kulfabe

Ernest
bir

iJe iki
i~jll

g<tng

mu\-·~I.\:~t

Zliman

ya.

C1yinm~k

tin bit :s.a.lonunda hILp5etm,t'~i

sediyonrm,

Sel" haagi bir Il!rltek hayallndl!i YlUeden durur 1'Il.U? - Ben hur'ad hakil:i 8.!fk1.aobah·

-

dijJl)m~m Ia.ZUD. ~apk8iiin\ I;lka:rtlra1t selam .er~ di, geri~'e di:lnnek deDiz.e dogru ind.i 'Io-e NIl(l.si, gen~ ada.'Jm gozlerue
t.aldp ederKt"n, parmakJa.r.w.w. arB-

kan

i1:o.
BYlie

niycl verkl: bil'" fiH:JJ' gddi, Nan~i. II<11a offlda. MI. Brenzleril1 oo.asmun. yemck vi- lie teleforlla
.Yec-cgini s(iyienllJ!ih.
.k.S!:HIllD Odll.$l.n.a

,!II

I1tla,lna ~~kml~ll. ~imdiJilf buIUIl1JYOrdu, Ve .k.imsl'

d

l

,k()n~ma:mrlJta,
bir.karl

Ynl·
m

P.:-J.n. Fax

t

belli dllll('~n.'l.
Y

dehiJinde d gil
Reardan

reUe
oldugu

nliy'di? 8u kemali serbesti

lIZ sail.t (ina dQ~ru g'('lil

bulundll

~IJ

N n:Sln

0 )f8.Lak.

kendL
dD

11 I

'-ruIlL,!

'·e ,Yemek
bi!dirll1il~:ti

od t· .•

ha:reltet ed1!hiJirdl. PHllllnrl
takdirdc,

"Y~O ReardoDull Nr v.

trllllda,

biWJikti. 0 k"i. bu 10:[.<1btl sebtpten d liaYI ct klnh.

Re rdon otelden Ik.JDCOJ!. bM d hF'men £Inu L.n.kl L·
Reardonu.,

A-

pkl(' igini

0 tor
1

yotku

Den, 9Cs~nl~]Jmrmod.an, a.g!l~ dR.]Ian !U"'a.<;mdan dmb'i seyrediY('INu...
SizdlJ lnS8.l1l ~qJrtM Iff, ~ mtllevarl. olm.a.nudlr. Faka t duPnfilCCiiIc olnnm. k~ndI.sLr.u:len faDl8.mile emin omtly an , w.ukll,vemet edileme:z bir earibeytl onalik olmadIg,] neD. 'blr Idm£:erun ylUUn -

1ilDWl. e~arpmlD pliJerifii. iliuruyun;lu.

dondtiriip

o

valut

terketmi~ b1.llunm!l!B IIh:lmdl,. te Bill sa.bnej'~ &bnnjlj ola.

XXYlD Plaja dotru rnerke.n Den em:hiW: ile dti§llrunege Dqlad!.. Eger Pedderin da.veti §am yemegi
bWundu.tu

caktl... Fakat boyle bi:r ihtlmnl dab.illi:Ide, Y[l.t k uhl.be 1eleJ.'on etm.es]

bulun:ma k ben..I.mJ ~

aIle,'

ir

bir tuza.k id.i.BI!? .A_k. Z8lIlWll, odalB..rul !bOlj b1r t tlIr mUce-vher
11 milOB.Blp bir

mubakka.kb. BU:nlUi ir;in ,stiraJla kuJi..Ibe yoll8.nru, l~eri girdig;i zaman iimitJurl bo;jl8 gittL Bil telr;:fon et-

Jer ):'n1Hk buJuaau. JU2Jnet'l;ilt"T giilip gelec~kti. Ei ~l 111 IZ, ill'inj bu s1L..1.Ue yapmllk ti~'onJa. n!lf..Jt :IJlahmCloe ginw~ bu.hmacaktJ. Bup! dan b~kf:l. fWardQnuu Na.n!l,i He hu1Lt.~m.aal vardl. A.cn.ba Rp[U"d(1) Bili aU!l.tnll~ mJydl ~ Acnba O.slarl
yatuHIQ onu buh~ aklar
JI'II ,j, '1 H~

Den bu g nc; klZrn nu del'hal Willlm1Jll. ~bltQ siniz,
.'lUllU7.,

kim oldui'J • b'.

-emegjnde ak ~gm"

hul .. ~ Itt t ,; zi;,..etio DldJ .za.nnediYOl"'Uln,

nsyoniin.

I

~e"kle gGn
ola-

DaSitum dedi, .'dLikemmel
rnl'mlU'U

ymc· mzi.n yW'dlmunza

m~bur

g.b,

h::n:p.ket telef(ln

BanEt. n reden oldden m.i?

ed.iy

r.

memi:jti,

lunn.IlJiaJ

l!;liD

fir..

~

ACllba fiB oinm!;llu? Canl . Jkll hir ha1de ndasm I I,'tkll • .Elblsa-

IiinJ deSilth"diti ~l[ada aklmn em.

yIr h.l!anion i.rllngf ,. terlre Ine. mi~ mlydi? Bu.nun d !ill d~ .1.T'hal kcndisiI11 gost'I'dI, SflllL y"dlyi ~ y_ 1'I!'K g~ telefoDU utunda Bin ken.

- Ha~m'. kU1'1j1dald p:o.:;tat"1 dlli( kanmdaI1, BLmu bUJ,]e tercih et "'rl. HII U:,Jl ill fi_ Adame {,wlJe aa. ljyet . Rl.:'arc.lon. kendisinj gonernl~kl:ill:.m l-w i) ~n ~lkanlf).'Z, BintZ

Mllkelll.lnel! Iml.m de' i.stedigim bu. F~r kUlu'!J.e diJJldLlgvn.ul: ... akit bcn.i b~. neretl.l oldugunuzu bir ~ag-rtl.a bililirin, ~ Olur, ve, Bil dikknt edin. ya_ RIDl blr aillih aIm,

-

Benim
ha,bol

de

ruyeLim

oyle. ".f)

yemek

edihtrl1

ROT1rll.

yine otcl

"n'dan

1r'a.r ml? (Dc"aml

d~)lJIx' ~im.

Den, Biz u.e 1l1em.des!-

.,
._~
_ _ ~

,
__ -t ._-.--~~

12 KANU USANI-I

...".
_

~

---

.""IIf~

-

--.-~
,_"'"

---?"T.
_ _ \_J

~ •.., -- - --..
'1..~ _~

-- .-

• _.
~_

-

~

.__.....---

-

-

~ __'

c;lr~lr Cinayetinin Faili Yaka andi
('BqtaJ'aili

Tayya e p·yan osun
Kazanan
50JO 0Lira

I Tiearet
Tical'('!t
du'l'l EI uallk

'. 71·1 .,

Odasr idare Meclisi Toplandi
Odasl iri!1r~ me.c!1lti toplunhsllll Aut 14,,80 dB. Odnnllll .knnfarans Sil.IOfila.noll'la ,...ph. 51\At 16,30 !lI udillt' dei!1l1.m eden tOp]~lI1;J.dB ilk Cl"l,l"J,Ielfi. ye-Ili ida~ re heyeti 8G!!~im~ yapdml~ ve ge~el'l iileo@"ki beyat iLynllll kahu I e-dilmiQ~

BeYazJ.t meyd
A.b.o.rKY

nhgmm

1

mf:i

PlJ'faJda)

o$Smd.a.!li

istika.:metine dogru yti.rii. dU.guuU gorerek bundan aUpbelen·
~Ierdi.r.

Talili' er
Fakir Bir Tatun Amele,si 50 Bin Lira Kazandl
Tecdid edilhnediginden ke~idf." den y,anm nat i!vvt:i sa ulan hir b~letf!df: en buy uk
ikramiye vu,aUl
TaYj lire piyul1gor:iUtH1fl diinku ~e-~ide$il1lrll kaz a n an talililer peyda1'flcy belli nlmaktadrr : 00 bill liralik en bi.lyuk iKe. ml yeyi kasanan 34H numnrr II bite ' Ernincnunde Nirnet kises] tarafm dan Erenko>'unde BnHbll~1 s,okagl 11 nurnar ada FIn), Sermede snlll -

Akslnfc. lokSUrOr<",

uruns kmaSI. du§kunruk

J.lemurhr; do;lrhal kendJAini takihe koyulmu~Lar ve ~ok.a.g,EII ld~~~w sinde btrdenblre lizerine Il.L1J}-'&rnk
YC VI!'

It OlililrlDltutm.Il~13 rd 1"1" " Esascn korkarak yii I iiyen h d ki a rk:O!HDa bak.a:.D.·fR~ bu . bn~kmdal'l IjI

sonra : mcmurlarlll. maga 'i:ll~J1l~~lOa da

eH1UileJ1 !lmrlul·

~,aI

3441'
Kazanan
,II

Kazanan

muv.n..ffak ola-

m :uIU.9l1 r .
Ritnt bu suretle pJlaJa runea hemen hir otomobtle kcuarnk cm~ niyet mddiirlii~t,1 gt!tiril..m.iljUr,

Lira

2!1 00

tEr. BUIIJIl mliteakrp bL.It~e mfizake"lerine gceilrni~ Vll uetJede 9ag, .en~s.i bli~et!:i de tasdik dil fBi~lir. Bundaa sonra bu seneki kadre meselesi Iizeri nde g"'ril~me~
ler YBJ:111ml" ve narak toplantya
baZI kararlar-

@[fO ~
tehllikesinin ,anllmaz
Gripe habelrc lerl oJduAIlMif1U bUmlyormusunu,d hemen
karsl

bir~.

koyma,k ililn

ASP

I R· I

InJz-1

nil' T ~'E nIlTOR?
fatla

3 89
k an

nlbayet

!ilh.... ri lrniae

Grip,

sogukalglnhgl

ve agnlara

en l(lmniyetU i~at;: budur,

tir.

lsrarla Portakal mahsulii

Dun bl muharrirlmi» ka.til Rig ·r;ij"mij~ijr. Cift.-. ka '1 !>UC;Wi\1 sorgusunda
etmj~ ve
UnJUCl

Lira

am n ltirnf soylem!f'.tir:

4810
Lira. Kazanan

Ihsa I cakiden tarn-dim. K~t1dl"i bir muddettenbe i ~Ia.kbule i:,;;mind ki kadrnla miinasel Ue. . bUJUIIUYOlltU. M~I~bl1jeyi ben ({ SI·· viyord U In. defa h ina bu hissirni .JoGLIII'1 ve gen(; k9(hru bana getiH'rek bir idem 'apmUrl"llZl ~o)·IC'dim. Fakat kabul t medi, Israrl rm karsr.Fin{l a niha] et blr gi.in bana ,
1-\;1('

m!~t I~', Faknt Day S-ermet 11(' J.;e~idedt' de tecdil ettirmemistir, Buvan Nir-u t, bun LI n Lizel'inc keside-

Bu sene memleketteki portnkJll \'~ mnndalina mahsulil g~~en seneki kad ar nlma rna kla bernh ..r 'ine memnuniyet \Tl'!Tici bir _,{'klldedil".

Y~l"Ii ahnau
rllrlll~

mahsul
2.&1.'1'1

pirasaYA udan

~Ilr;!,-

2550

den yanm saa t evvel ~-i41 na yakm Durl:tk. I ve mDll(hdinR. rail bilc~1 bit- kesl.lelik bil et alrnnk ~~tlrilmi:}tir. i tiY!!11 ihtinu bir kiiyltiye ~atml!!,Btl rna hsu l Anta l\ a, Fini ke, tr. Fak. acele ile bu J.;uylll IH11'{:· Bodmm ve Rizerlen ge inln~l"kh.· -I

muna-I
ki!

l'lld~ltllll(l ~ Jl

.~I'llrimjz&1:1 (l

de

SOil

g(lnlel'

iki mllyo-

~teyiniz I
20 ...e 2 la.ble~lik ,ekillerde markasi bulLlnur. ah!:li.fmlz malin Hei' ~eidil"l (istundcki
_

$

sinl

"I l'memi~
Adflm

lira Kazananlar

- Makbule ile ikimiz ~y1e ilem yapalun L.

lJil'l

38012
1005

23999

J. ume

dedi, F(l.kal bu vadiui tutmadi. B .n Ise bir kac defa ayui ~yl on"]. hatrrlattim ve l!'lrar!:.:r..; Makbul yi getJrmesini soy!edim.

I

500 lira kazanan lar
6059 12'06t! 13~60 16 27 19010 ~3,84 26030 26-100 356,!J 3b~H 267.1 3,5S

Ved.~]etill bu -ene ald~{l led I ~lL.lL)_Urml.l! Hell' ihlil11Lye I birler sayesinde 1111 klymeUi rnuh-] ;lk:lll cIa." de~i~ V~ yijrtinl~~tijr, I 8uil~ri~i.d~J1 ~U~Uk bir kl~lTII A~-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i~te yunm saat :50m;l (hi bu koy 'L dil hil l.ti ' bil t' I' L" rupaya mrac e I e uece ... r. 1unun I Ii! me ram [;0 un 111'3 lsa-I ~
C li$

-

sndece : ..ell de,., Ben sirndi

ha~iki olduB;unun ve Iyl tgsirin!n

garantisldir.

I

dir.

Is nbul VaktHar Direktorliigu Ilanlan
Muhammen
ay

-

bet

ve

kandisi

birdenbire

f

Nihayet vaka gtimi i-;in sozlesti.k. 0 giUI ~ gene ka din, hen ve lJ:J. Ban kirlara giderek ko",u;;:aca.k, ge. jIlip egl "'tl.e.cektik !., Halbukl 1hsaT) yine v!\dini iutmaw. t)st~lik te 0 ge.ce l1'll:kbu1evi yanma alar;li~ :61I1emaY:Fl ,gittig;]1j ogrendlm, Ben de slnelllaya dam1adun.. Gee; vekit sinemadan C;lkWa:r. Benim yantmd~
at kaclB.§lanm

200 lira kazananlar
613 2270 4983 874~ 9965
100&9 1~)58"!' 1 0761 13322 17243 ].0998 21575 22.')20 ~~i3S. 25727 2&16D 20150 2il184- 29522 30451

z ngm olmustur, F.n biiyiik ikramive kaxanan hi I tin djg~l.· bir pan;""'l rl~ Ortakoy de tatun de posunda ~ah,p.n 133~'afl Estenledir. Flyangonull dah~ ilk

~ ~
'",,"HI

rtv AT ROLAR
TU'RAN

~1S'"t
K,

No.

~1I

Cill'i

Lin

Ev
TtYA1"E;.OSU~lDA. BU A.K.$IAM GiJ!eg'~l" Fran31Z j',I01Z] Zend ~aP"lto~ti "Ri·":.!. S~vC'llil{ ~'llIll'7.i.d III a:L\'in knll:JI N~I,:,jt w C'emlll S:.hl' l.J i t I i k .. e l1ah~""k:Lpu.13 h:1ntl1 ] inc! Dbrdiincf k.l;l.hlld.a l}j:j:'!L! KLitupbane lIe-kim pasa J'erJik~ilerde (.nd .... rami cl
VAkiL

]0 00

kesidesindenher!

~1121 35238 35735 35926 ~101Z
39257

'..ard]. 1h&lUJ bizi gOI'-

100 lira kazananlar
.A73

m~t kl~C';1Lmlell bi let al;i[ n bu ka dill, iki ki.l~uk ~(lelilk s~h~hiU'ir. Eayan Nimet talili m Lilb~l·is-ine bUyLik J'lli.i.ide~'i goUirdiigti :;;::1.]nR.n gem; kluhf'l ~llg1r1 bi:r sevin<; i,~inda Ba~

muntnzamun

Ni-

Caa

kraJl

OdR

115 CO

Ebvyamay. Toniu, 1 ij ~e\'eml S,lll;ltkar

]J'H'llt J;1.;:':1

l<;iEilc- .Ali
l~:Kj' ala "KIJIIlkall, .-\hm

11
7

dlikkan

1 00

du, fakat yiDe a1dlrmadl. 0 vakil arkallU1Dda:n gjttim \'tl Ihsam bi,... !!enar ~J..terek:

- Yahu ill ~rii nell.{ bOyle mi du rur? Hani vadin?. Ve:rdigi m
[iillt

10830 13892 14587 16043 17064 17272 17404 1i6~1 18~45 19248 20211
2213.2 22361 223m 22673 23314 2369<1. 2JOO6 25481 26236' 26327 21394 2S{J213 '2825'9 2.8612 28624

IBU 295Q 3433 559'1 ,)103 5715 9797 10734· 100.53 10978

61

I':I~

yan Nim£ti kaT1ul:nnl!ji \t(l or"31!1ktll p.m;Jlan ahm;a htmen i~ini Lel'ke •

lKi

1 Ul.LU KA L ~N

94&j

I11L~tir.
Barall Ester: i~ I.Irlo(!"!u~.:;;lurlna O'\~ll' jir;, heel ire etwF!k curnerlligi. ni de unut:mi!l.lfll,;.'.i'. Gell~ k3Qm d tiJl t 0 ~k'Un JlI2'~e.'li ir.~i lul e clem i,tho l< i~ l{r)cam h~rbH; ~eJ1f' v"Tel bit' tl"arnv;;ty kazul ~1lJ1llrHla iildU! .. iki kli~iik j'a.\-TUYlll Ylolti.m kal'mca bCI] meclJurell t'iilun .am£'reli~jI1e bn!}la dm. Senelerdir "her gun ~(lcuklu • r~ml ihti)'IH Hlill'Jeme blrakLYOr, ak11m evde j~e gi'diyor H yaIDiz OYJlar .i~'in -;;lh~!YQr. ra~I~'l}rdurn, -

J Perde
'J'el1eb~.l:;;1 D.wm klsml

..

Bodrum

1 00
1 (10

L C'e! bi C8mi

"
YuknrldR ,'erilme'k 939 .'wll gun.u L~a!:,fllLicliirt(\!(ijnde KI.·nwti

'"
!)3!:1 i'lenui
!:lk.anhDJ~tlr"
Cembertlta."tt'l

g.
ma.ps

.,
SOnUIl1&

12/ 1/939'

Per~elil'lbe
~'lM

.'1'117.111 f1.l;lhaller
.-t<lt

I!VZ ne oldiu Dedim.

r..

gli ill ii ;a'l.! ,1l1"l"ll1 • 1:1 at 20.31J

iizer~ a«;tk al'ttrrm:.lYEl
on b~1!

kadar kiuYiI 1st~k1iler 24 R. SAllj
ht.a.Dbul (2:11i)
1i!ak1fhLr

AS~ ~8DE 5 f'i~tde
~ Istikl.5.1 r:;J.{!desi Dram
1U!lIDl

kadar

Vnlffi

Rka.rlar

knielJline

gelme]~rD..

Bu I:li:i.zi('rim on .n ki.aflir t! hid, deU ile kal"§lJanQl, lhs;a.Jj ban a a!h e JriiffirJct SllV\1t1mca. kcnmmi kaybettim. GO:zlerim dODd\i !... Sanr'f

2 '50 29226 29i.J5 30203 30991 31600 31823 31993 362·!8 36392
37131 37545

12/11939

*
LIra Kr. 89 93

PI'r~(mbe

'm~apau l;eketek iizerin.e attl.dJre. Art1!'!; bwnlan. 501ll"~m hatu'bya~
m.Jlr'orum,)

50 11takazananlar
314
102
1918 2014
2865

447
918

557
1001 27()4

HANll B[f.Ap:
Ri!atm
geDg

5,95 12063

644

.gUn(luz ~Ht 14 te (~OCUR: Th"ATROSU gLlllli ak~aml ;.18.::tt 20,:':0 (h~

Lir'\

Kr.

]312
2010

MUM

SONDO

Vefa,[l.a bernmci
Ill"

DarulAJ dilli. rna ha.Il€.d]lJjJ1 tma.ret .,;okatmda
m~t ..e
gUn

4 No, hi
Vela
.

ve

19'82 1990

~t::ugu

vUl'dugu
soru1d1.lgu

2559
2!)91 ·~H65 5857

kanhbu;ak
dlliinc

meydanda
ne y~ptI~

yoktul" • .E:en

:.\1.49

2030 2705
3218

Baz.,m:
-

6.Perde
IIAu\ OPEKETt Su akeam t)(' li'lJ... TJIZ Yakml}a :senenin ~I."I ope-reti MODEBN KrlZLAR Ya2:a.n: M. YCJlitlri Tulilih zin

271D
3325
nlez

Yl. hEl::lla olursnm!., lUll ? ..

1<;:e girle
dil.!!IUllul'

...

r:~lll 2'7~,73
lllUH.lml

mYfabbaulda

DIIIJllnan ~J"b

tmnrd

!I;:,lfllU iha!esi

15

mudllletle

ili::Jk AT~h...J'M.:lya ~d(.afllnnrtrr
Hi te icra

bJl,;aj:t

3907
5489

za.ma1l:

ad~ce!

-

Biliniyorwu ... Flriattilll .. At-

6666
74fi5

n90
7605 6322

5959 6554 663J 73 (I 7320 7388
7621 8315 9D3·t 9820
1663

1552 4916

27-1-939

~'!.1ma. giloliJ ::.ad V.u kl1lal'

5026

Diye

kendi

kendim.e

\foe

o 1.'akit za\Ta.lh 3.'; kalacakJarlTl]

yavrlJ'cukl.anmm cl u:;i.mere l{ titl'E~r

e.rht

Ccmbel'lit8~h

b ,miidlirliigIillde

sdil CI!~illdetl tlJ.lipffiahHU t kaltmllJlI
(235)

fI'Ii.iI·IIC.Hltlcti.

Um !.."

Cem:iJtir.
Falr!:.t.t cliriim iJeti olan bu bH .;~..:~ mU~a'kkak buhrnma.sJ ioop tlgmdcn dl1nd4!'fl itibn.rclI },I'l]lard'l \Ie ci nn:b aranrnn!?n ·ba."lnrun.~tJl'

8.028 83M 9555 ]0523
12612

BATU .. NLREL'~
SAKL l\",]IT~ Z

7~ 8424 SMa 89.82 M13 9521) 9151 10351 ] OH6 10595 11269 113~7 11487 11586 118 6 12029 12144 1231Q

dim!...
BLiYUH: A1IahHU bizt aCH1., Hi!; til'" Zi.l.mlln(!a ze.ngin Qlftum. ~imdj artlk L~~J.:itm ryec~k l{ii~iJl{ lJie v f.atll1 ahll~k GlllaLl.. da Kulo ~1tbillde 122 llufll.ar;dl kirn ,edamlzr).n -;Ikacak Ve yahuz ya\,-

umnl :'l.dlgnn

--~.--

10 - 1- 'l"I~S t~Lrih Ii Jfa7.~lemi~ son Sal'f8.!':Ill(la 'Ikan AdaLu:

12819 12M.fl 13587 1-1804
l5308 1542B 16m 6 161·19 16291

15134 15197 1520
1559G 15GB

flll:\I·'mlJ'l,

~ot:ukl:lrtrJllIl

saade
!.....
Cerna)

v'

Rit t; vaka.
blT

ge~dr.1:J Ba.li£.Iantbg.m

maddd

Ferikoyiindeik:i

6011r~ n.rka.dalJve bli!.

i3tikbali

ile lJgra.~acflk~m
HaJllk

ilanmda B'lvefllt lArihi 2!l _ 1 - 938 J,,~zllacr~k iken $t:hn'lj
!:laD yazdml~
IJ.Ul'.

.8ulh n1ahkemesinin do!:! oglu Todorinill

olmn 1(18 Ia.,hih

P]II.

la.nnIl'I yanmdn.

16523 16591 161~i 17]25 17380 17512' 177.17 17fJ32 13Hl7 18315

mda ~o!or S lilJeymanll] t:viJHle y3.'
bp kaUr'tlgl1;lI, ton ra da rDkm!iil\'. dantl ddaki te13iz ku.ilibdf!Tind'.l l'eceledltinD, .ak-at ~o~uk "•• YlOj. mlU'h.u·.lJ] ke.ndiaini harnp ettiii I lIu ytizdcn edilruleye gLtJnek Ii-

18358 1~599 18865 10070 19075 19105 19281 19(31 19581 2000~ 200181 20436 2mm1 2066A 2-O~09
20868 210'Hl 21198 21211 21460 21791 22333 23129 233,10 237H
23344 23880

·1[116 1ti53
5015

36G5 3728 3921 ·1055 4318
4113 5117
4737

~n28 43907
47S2

39S9 4405

20219 20zt5 20381 20aD6 20843
20973 21036

4,s2Q
524 530.s 6212
1

:2 :1381' 21 Hl5 2] .563
22 )"tmi 3S numar.1h
meti

52,'j2 5704 6271(1 6826

5282
5866
6559 6~9

5165
5291.

23931

24.05,1 24'095

616
6431 6997

5285 5ZrJ6 6205
65,n 7274

2165e 21734 21918 22432 22600
.2288-1 2.363.8 21192 :,H194 2S41~ ~6Z97
26730

terk D yaltalandJitru, 130Y ~ 'r. Aynca; kmdminin Ga]atado. bir !II a.mda da yattJtJ_ a[llafIlm.~~, ['olia; d Iln ka,tiJi stt.klty mar
Ilak.lruu:fa cla tnkibata b~, KCDdisiDiu O'Ilmii p.li.I.YUhutaba!iI esindeo ka.yUktaD SOMa Ba.WI.D~

24178 2 L3!J2 24.195 2-1G85 2-1722

24791 25123 25376 2~44G 2~639
25007 261)71 2G281 26 93 27511 Zlg2~ 27Q] 5 2S1JB3 "2'8241 28367 2S(79 28512 2B1l·28 28956 29377
29465 29'7'76 29001 30256 :U.l227

6tl4.5 jH41

1463 7MB
Be 12

7664 8304 8526 8609 g731 8111
~]02J OOJrl 9010

7585 8111

1820 8161

78~1 8369

m 16

'B8~

~0142 30781 308~1 31179 31381
31498 31533 a1612 31748 31762

alii ,rorlerde al"a~tmlm.ak4dll.Ka. til It.It t bugUn adllyeye teslinJ olu.
MCak' .

9238 931~ n50a tfi21 9536 96S3 9162 9929 10149 1017~
1102'28 10268 1,0911 10050 1098..!. 11077 11115 11132 115i4 1.~6 11591 1658 11685 11750

I

aJ821 32033 32051 32086 32344
S~28 32417 33037 33304 8354,7 39.787 83821. 34211 34313 34~22 35047 35289 36007 36230 36259 a0346 31649 37833 :iB22J) 382&& 38744 3~12 3~132 89771
1

274{1~ 28189 28529 29'111

I

.., ••• Dr Ha1flz Carnal··... ., Lo~anh~kUD , Dahiliye MutehaSSJSI i
I

333U' 34481

30~86
0756 311l'n
1

35115
36728

38483

39171

11164 12307 13082 14191

12072 12426 13257 11211

12146 12641 136~~ 14301
149trr

12171 12~93, 13172 1~18

12262 12170 li179 li102

23039 23281 232"99 2.3561 23639 23&55 23926 2400:'.1 213138 24558 21567 24568 219.21 24998 2517n 25399 25698 2575~ 2U072 26187 26386 26182 26576 2~03n 26172' 2378'1 26906 27024 27~19 27663 21678 .27972 U2U 2821.2 2.8245 284'ill 28741 2.lu.:n 2!H49 2E1~i9 29713 2'97 4: 291;)0 ~ 2iB31 aOl~l 30196 30267 30353 .30818 30923 31027 313m 31745 :820192072 322m

450t) lira kD!)I'~
el,"~ar:RI"I VI'I·

Ak~
iHlb.it

muh.nmmeneli

h31cle 'rulklal'l I...a.pu icilJeril!!i olmadllu;& sab.,. b deLni.n
han.; k.n lacs ktlr. lb.ih.tmuR1 veri"iler

kilrgir hane~ nin izole-i ljIuyuu znnmnda. fi1ruh c
zi.\i ~t zllpb nda y~zol1 to.kartUr y ed~ye llkillC: edl2'rek ayn ayrJ

paylllr;m;ismdl'lln

M lItf'ro.Jtim

bon; ve tel
m ud-

"ru:olunmu:~tur:
n~lk ,8rttll"'mll.

mha-I

I

1a1'! l'IIi~bd!ndehissed
hl.liye. .... e
"·8k~fbr

rbrn

kal'lllllll

32tl2 32513 32692 32755 32846 329a~ 33081 a3~ 3 33241 33400
335-49 33622 33!lS& 34312' M001 34658 3-11(1) :,H937 3511.J, 3529$

u.~2.g3,9 birac.e V~I"[lmlf;sj IIl:wll geJeD yitmi hrihine mL.hwdif ~Qr~!!imbH. gantl sene-lIk l,1vill bedeU VII J hill~ pUhl BI'UJ.t n·~)n ti:orttElIl on ~lhy& 'k~- lore tap III ma.sll."aflan mteriylO o lIitd.ar iCl"fl ~lun8",·aklU', •. tit. Klyme mlJ.lhalDmen.eJ fln:n % Arttumap..rtnam i ~bu Win 7,5 rDi buldUlgl,I takl1itde 0 gUn j torihindJ€,l1 jtib~ren IE hk me i .. lei k iiy Ji IHlud::trr. Bulm_nbano,'ilil'lli ls!lik kdlJlM hr. dIA'l takdil'i3.e en .;ok Il,i!"tbrBlmn t

I

D(yanll~1u
liIaat]~rj

11M
f'

30 lira k zana.nlar
Z06 478 513 821 104& 1039 1145 11~5 l1n 1210 1295 1158 1412 l581 1716 1863 2016 2 36 2165 22·18

1.4'118 l1B49

14!>19 13,238

her IiUn 2,6 - 0 sah. p lI",em ,E \'8 cumatle..,1 !:lab hlarl 9· U fu.k.arA1 T. 22391) I -.

= ..

MUIl)"eJlI!

Ul'

barJ;

.. .. ._......

15479 15821 15701 15181 16088 16871 11092 17~01 17466 18020 18026 18188 18457 18462 18910
18934 18942 19157 192Ul ID4~S
1 541 196t9 19718 197'10 10'7-10;

......

3.1303 35-136 35651 3SB32 36131 36135 36310 3~l71 3n9ti~ 3714ij 31153 37269 38112 38198 38240 38302 g8375 38502 38ilOO 3 01

36095 36601
3S161 38358

.b}")(hW ba.k.i .k.nlmak Uzel'~ OD glln milC:]de~t' temdrt a-dfl~rek_ 1'ki.J1 ci ~rtt1r:m81I1r~ 2-3-93D ~arJflt'l1e1 mijsndlf pp~ernhe glll'lu ~aat on dcrLtcn on ,ultlya :kad.a:r lem klhaaeak e a 'In Tl ~olc nrt lra:
liD

b-e'l

'Follp

ohll'llnJrl

kl)'m@ti

Ulu

_.

ham.m~nelerlnrn
~I.lk nll'lbct:lnde len
I)

ytlzde

y~cli

Ull •
Di llUk~lk

pey II.k~a$lni bJimJ Istanbul IDlilh

rOn

vo llAatle d.il.ireI

'Van~ Ollimh,
rn 0 lu:~muI

u
9:q8-~H "Hiu oIu-

Sl11lnTI!1hmet Qc{lncQ sulll

38180

Hisle

.dilenktir.

ba~kAtipliiin9
mi.iruc8utlOl'l

2507

2523

2826

29801 8100

197ti~ 20044 200DG 20137 20201

3 00!)·1 39188 3934..') 30399 39511 397M- 3!i~:zO

IpOtek

!1nhihi

gel u.lhhdllrlann

:llattJ.klllarln ~bil gal'~;j

moo

dJ

l'Hln13'4 ile
I'I~.

..
I

.fl •• '

.1

HAV ALANDIRlLMI~

YEN'I ~

S 'bah"
.!onra

ot1e '"va

aklam her' yemek'ten

G 'nee· _

. UM\l\\lUN
EW "T fl.%.e1\\C.

PU

A

Di~iD RADYOLIN dil' macunu kuU.nmhdll 1 C;ONKO

Giizel Yiiz,
i~ID Uk ",art. gil.W iii,

Di§
iPD ilk
'Ie I:D

e.1uli!'lh ,art

da

RADYOLIN kullanmaknr

II

P'liIdra.

hU9U!mllCW yenl V8 CiZ[p, blr fiki!!", en son

~i!l" IUAul
pudra
nubjtmlz
¥e

bu liIimdiye. kadisl' ta-

ne

y prlan

,MiL::roblarl YUzd!1t 100 ijldl1l'iir.
irie

Di leri ,IIr~.anlg Ii remediii
I

Satll ilin
Istanbul Emoiret Sand_gl Direktorliig-iioden:
~!liyrm Hatlccnin
lit
)'11

pudralarda»

dfthu

tercih edlnlz.

fe:rJe:r. klid.r nQflrl e:de!l'ek temiller baler :ve I:UlIsblllnrnaiarma, Sibaib,

,arl. itr.
!lonrll

Dit etlcriD;
ilulJianLIILIiI,

Bir'ku.~ gUn zftl-fmdJi. b!nlr.llizde ihha lu.fiflit. 0 klid.u· inee kl ~lU!\uli!' ge.tlJ"cce,ii 'JI.)" ['It hayre.t oHdde In ,·c:udi)~o.W bile hrkm-dil· mez. ,aya:m iHlyret bir ten temrn guziIIlIi,ii g6rumllz. Klldll'llorll~ GDMer. Giindh. rli.z.glll· \'fl Y£lgtlHl ~ dp dokuzu tenlerlne uypn o1m" ••
nIB
b()Z:linll ...·lI.c~g~

ogle

'1'0

,*'

mini olur.

U"dl~mlZ;dlln d.erec<td~

II. 74Bi

hessp No. Rile aldlj'l, 150
DOrCLJ!H1

I!!J

her yemek1l:en,

kal.~l I.tirincl

if!otek dip v dejLmi8

Bd.!!Im

bir tu-.:.elik

\'CflS-

rir. ge.ce die an 8)cak rbJr dan
IOIlRlllda te.esair hile klltiyeu

le:rdeD ruti· bb usul

olm z, tmtiya.zh

dairesinde
.. bnbm~

krema

kiSptlgLi

iie
btl

].ea.l;l'eni

oldlujundan

~"an fena rankte bit l!lIldt'lI !cudl... I'Itr 'Io 6 ylizierJ Mll.k]fajh ve d'lr blr rna liZ II I;'l! ke-sbe.det. Tenlnlze UyguD renkt..ek. pudl'·.a)ll buJmlillltP ~"egllIJ8 ~al·esi. j,OdnUzlln 'bJ:r l.afllftD!l bir renk ve dihr tardl •
T

-------------------------.--

Vekiletinden :
15. 2, 999 eRl·~lIltDbll:. gtiinll SRB.t 15 Ie A.nkaradll;l. Ndis vekii.leti bi:us.iI~ i~inde lllal'Zeme mi1dtlrILll!'li ooflsmdll tnplanan mulzerne e-kBiltme knmi-yonunda 7530 lira muhammen b&d~Il~ ::,() ton telgr.af b~li lie ZmJ kilQ (Y~rU mah l\,in de t@ldifte b~lunlJhlbilir.) ElGittm ~rlname~i \'6. teferruD'l~ bedelSll. olarak
ll.igunden
)'IloZJh.

,,:ligind~n dolll)'l ·IULkkll'ldB. yapJ.Ia.1l Laklp lJz-eri!le . 3,202 No. h k;i;Lnu~ nun 46 ~I mudJesinin n\;;ttufru 4111ct maddaaine gore. 8f!.hhlHHI] iC'abll de.!l Bo~azi~l!tdf) S,lj,.tlJ.'er,[l1l ~8k:i drne cadd~si y@ni Ot'lll en ),,,,oi h.naf~
tar ~oka~~ndB eaki 89 ND, Iu yenl 1 Nil. III kil& blr ahmn !.am
mJ

birbuiI;u:k
0& g(ir&

~~y mi.idddle

a~lk a lbrma)'
ballJcala Iml~dall

kenmustur.
ginnek jlrt.lyen birtnin

Sa.tt, t.II.PW

iell kIi dJ

...pilm ktl:' o.1r. Arlto'maYIl MilJi

verecektir. bu] olunur.
celli t-Kl'h:

lirikmi,
bedell
\H~

i.lIJUI.Il \'ergileT]~

51) lin pe: II ~e.ii teminat mektub u dll ka beledjye "uimleri] \lakl( ic.paittir. Arthrma ~lir'l; ..

7.ob!orl plldr..'lm saatleree ~abh klh:r 1HI eildln tabiw yaih ifr-s.'z.attpl tlIil.SetlYio~intl rnii!.'l'i o!ur,
kliru·

mil bo~kBl rnnk pu,dra teedJbe. et.. mektir, flu SlItlltle I!ID mml'1&.rLk 1ll1ldri'loYI il1tih,p e.tmi~ 01ursuna z. ~S1yet flJllgin illltihabmdil tenddii.t edirorsamz mue ...sesemlze mliracaat ediniz. T rUbe. ieil1 nlllihtelii reulderde Vo p&r"!1!1I~ oh,rak; ilt.imunl!llik!~r tlilkdim.

tenalb e.

I'i.isULJ'l.1l boq:h.l)'H

n&meaol U;.1~939 malaeme
mOdur-

lnaktBu iflluhd;llza
ukhllkl 11
l1i

ederek
kopliglk

burubullil -

almabillr,
k

ltbv~kkllt teminat

Iifi4 lira 16
lilt

rsn te.,ekkLilUnid

meneder,

Terk'bindeo

KI'ema

Istek1ile veaai

bu meshur

Tok!lll,oll :p,udra.3Ull

edecet!z.

yona

in t,eklil mektuplarun muvakkat iI!;.'i b£rHktu. arn[ glJJn. SOSit 14 ma.kbLlZ rnukablllnde vermetol'i Iblmdlr.

kurustur. temLJ!la.t ve artluu;ne:ahnfiekadar

(3508)

mez.ldlr 1w'11I'Ii!'!(9498)
-',

..'-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiliiiiiiU.lliiiiiililliiiiiiiiiii __ ~ t

~

Jl

inhisarlarU.
Ii ~
~ail"hname

Miidiirlugiinden :
Z5mm
U'i'60

tl:!-lkik etmek istl)·~rller.f illtlldlk hukuk 1~lerj :'I~rd,<lind~ jft~.k Imlullduralacak'i,lf. Tallu cl it k ydl v. aalr Iln:LlmllJ h.ahat ta sartuurnedeve takip dOi:iYI:L~lur:l,a vardir, Artttrh1ay'll g:irmi, elanlar, bunlan l:elldk aderak ~ahh~1l Itlkarllatl .1 'rl menkuJ ba.kklJ.~da her Iijle~"i og['lmm]~ ad. Ve ilibat etunur. Birinc: arttJ:rrnl!l 10-3-939 tarihine ll"ltl"'utif cuma gllnu Cllgaloglunda kaiJl ,\11 dlglmlZd!1 Uf)!t 1-1 ten 16 Y'" IUlidar r'lIJ11 ncaktlr. M uvakkat IIl.... yll Ie pllabilme5i ir.iH tekllf etiili'tf:l'k herlalin f ercih an ~hllm. lie. uerl II gayJ"f menkul mllkeUefiyeti ih~ sandrk ~!n(;'atllll tamamen g- c;l1ll.i 11

tarihrnden

rtiburen

mas: ~al.ihr.

A ksl takClirde

son

~l'"HlrEll1Ill

hJ.bhlidli

bllki kalrruLk

~

kHo bel ilPi k&l)ah

ve niimuneai mucjbil1iCil satIn a.h'I'IfIiCak znTl' m~uiiyle ek!lljltrney~ kOJ]mu~tur.

KIZILA'y

CEMiYETiNDEN:

tiyle

2S-:.. H:139 tarihiue miradif s It gimiJ ~yni rt1.1l.hulde" te ~Oll arttirmasl rapllacakLLr. Bli arlLlrmnda. g:aYl'imellklJl
dsLlinde
lJllakl1 .. caktu:.

n~'ni snat-

en t'ok "rL
allit 01ml-

'luhBll1rnen lira mUVELkkat lemin.an ill Ek~i1tme

n-

tlf8nIn

Ua

bed!;!li bebel' kilo~lI S9 kuru
II U6.25 lirJi,dlt.

'he~abiyl.

lac) tallU

siri Ill.:'L'j)Ie

'16. b KalJlIl:qlita

LE!\'ozlm

16, 1, 91HI tarinino f85tllYtLll pU.6Irtellii g111lii sut ve mlJb.a!i·aat Ij!ll e."indeki aJ1M komi~YlJrmnb
IUtrHtHZ

5.500 metre kuma~
{y,II!lIl'U YII:II! CCD.l::bi ,milh~ lI~tn' ahfl.I!i.r:a.!khlf.
1

ve iltifak hO!kkl s:lhiplerillin bli haklaflJlll \ e Ill' LJ J le r iz \'e mn ';!I'il'e rbi, iddi!ti'lfll'H ilan t:lr·ildIHi,.::n itiu:Lrcll l'irmi gun i~ir.rd~ en-dkl mi.r::JIJihdel"ir1e tJirli k.te ria il'~mJZe lJildi mi!!h"ri liizr rf](hr..
Bu sur{!lIlil h .. kJa.WH Lildil'mli':mj~ I)lunllu·\:J. pCLyla{lm ~3S/81 lU:l1dan tapu
ttari~ .;;iI.:

Y.l!Ln alak:J.dadal'

l!I.a yapllacLLktll".

J!h.·ri)'Ie:. s~
ar. Dahll

rv IllHbilecegi V-

~:;rrtnELmelel'
gibj
IHimUlle

ol~rak

nel'g'til1

,.. i~z(,i, il'e~en

fub~den

T~lip~~rin
llilmy

'lII{lmulrI~yi

ah~

bj~ Illhmllj'::i Ilia I'

:t\I.~

bed elirlill
i"tiyenl~l"in

ll ... dM." m

b.hrl Htm

d~

rOrlilebrlir.

,ro:rm~k ¥c tl!ld~6te ·bulullIm,a.k. tEinn

2'4/]/9r39 lall

l<tat

I(IS} e

fazJ.a
In I;>,

mahim.at

!llmak

dMya

H1Jrna.ra::ltyle-

'.Wt1f~·'.

lr.hihiJ.rlii teklif 1'I1~'ktllblalllJ.l k:ll1UUl ~'egaik iJe yilz.a& 1,5 gi:ivrmme par,as] makbuz.u !"~)'.o. banka temLnat melctubmnl1 ihtiv:t& edecek 0Jan ap' BI :za:rflul' eksiltme gunti en J;ee saat 14 e kadal' )'Ukal·lda. adl R' (leI) 'k nm it>Y 011 ba~k8nhilnll maklllr7. l'I11ikilbilinc]e \'el'nmfi'~i hL~ zlmdLr. ('9485). ., mlbt.l:I· meJ r,al'lr'alLiz 1f'e :.Ial;,;bidon 500 ,adedi derlul \'e mtlt.eba1dsl de ell kl$a ,bir 7.llmancia IIJ'11dU'llmfliK ·ariL)·It" ';.[hl[lclJP'LI'Hb.lif"l kapah z.an ll!lr.q]i:t'te
idH.l"emizll1 PO:l~abah~e

hukuk

i~lel'i

:.::crvl::lit.e

mi.ira(:ant elm(:leri
DtKKAl'

hizumu

ol~llILlr.

*
g3~'l'imenklJlii

..

1-

hbrikaslJlda.

ErnrliY!')l

Sl1]ldlp'r

j

Salll:hktall
edilEiIl

UIIllSU1

iJi S6par
(212)

k gii l r
k ll~LLlli

me"",r;:ut 30 (l (III IIdet

Emhik ve Eytam Banka,sl 'ilaniart
'fell!

mek

i.:;tiyenlertt

lanlTIlll

kn·metill

JoJlrbHlI

ikraz

ne. gLire kola)'hk

go:'!tr2lrmc]{t~djr.

.rttnma.YD kOllmU!,itur.
IT - nlun.llmm.em bed@li bell l"i 2. 60 U... e 15 teminah 1120 lit'adn. d lira. heubiyle 7500 lir~ ve 435 Eyub ball

Nr.t.

~ll

Ne'l'i

Senelik

kira

ue]1l,n:ito

T. L.
:;lah~llltan
j

T. L.
"".l 0 ...

. istanbul Belediyesi Ilanlar]
1_~ ..nm.m ..~
Ecyoglu berlel 11,"' RiLene!'lin hLe!'lil

m-

ma

.18.-60

Fi';1

imalatlla-

42.-

1
]uz lnl I .olnll \'e IIf'PRiH~ Cerrflhi
lelr"tl.am I'iG6 Ii.. 5

Ka1J,ata~ta

Al't1.n'ITHL 20 - ][ - 93f1 tarihlne u;;thy.nn [umB. dJ1U lun 1(; d.il. t.~,'azlm 'I'll mlilJ..l.yaat ~ubesi[lde rui:itE·~ekkll IIlJUU., kODlbyo. 775

kuru, konul-

e.a:ki

Hahri),12

ta.llmill

I:!-dilen 10 kalem <:-al"hl",mr:;;i

ul:H ~'lCI!:; ~k~iltmey nlliuudl.lglmd[' gOl'u1"blhr.

~l1ndi8 l'ap,lacakhr. ~artllafDeler p.ul"li.:\t;lll. olJjuk h~r gLiu. sozii ge\:en .i;jiJ~edefl ah1Hlbn~rrcgi gibi bjdeiliur l·lqa.bRh~e fabTjk:J~muh. gori.lJebiliL V - liWhurlil teklir lTI~UUbUIlU kanunl "~3B1ik lie yi.izde. 15 gii. ¥6DJbe P:ll'jj,!H makbuzu "'''1'a b:mk:lll teminat n1ektllibYilU thtiv8. edecek
01&11 kapoh z,arflll.rLfI ilmle gilnii en IJ['~ Bpat 16 ~e kad,B.1" yu.ka:l'"ld,8 ""1 I!'e~en sat) kumi ~ ant! ba~k: nl1i~1lB m'a.klllJ7. mukabillnde V Rril-

SOkogl
B!'Ilorko:. SalllzRg!L~1 [jfl,IiiO/l Sille-Illft ve
i ~82iill{l
oJ

J:nu~lur.
tJ.-

1,-

,ry -A:rtlUrfi3

72.-

1l'IlJah. .o!iw.~m~!a su'ka \I
Adl'eSl ki."Elsa Yllikarulill '\..el'1~ecektil'.

60/2

bah~el

t';klil~. 2490 sli~'lh k.Llltmd3 raz.JIJ 'res.ika \'I~ 42 lim ~!::I kuru~luk ilk terrlilla.t m~.kbuz \.·~.ra u1.~kwbihl. Locl'nbrr 23·1-93~~ 118zaii"lt>;,Ji gUI1'u. s.:J.llt H lJu!>~lkt:l dllimi: ~ntiimeutl.~ huluHlllalldH"hn. (i.) (148):

)'a.l.~h gA!t'1I"i menkulle-r

;a'C~k

~rtlLl'm,a

u!>uJi.v~e

---~---- .----~

me . la'z\mdlr.

11

4"

teklih!l'lll bildirilel1

llH!i!e 2R-1.·'93'9 pazarte9i gCinU sa,nt ondudlr. 19gUn ..~ laa.tte de~IO'a1.o akct' ile birlikte t;lubetl1izl':l ' ,237.

Haydarpa'll
D \ l·t kurn
I,

L;sesi Sab!1aJma
\ atilt
Il

Kurumundan
Jl (, I"

:
[u·

11,' ·11 11.1 i)kll~;m
..... tlll

t L!ebp
::l1'LJ"

i ·ill 2113

elbi.,elik
UI

gel m.e-Ieri.
('hkUdll!.l"
lCl'81

civel.

allllmak

n'

('l Illmere

j.;'llrulm r~

Mikhlr1:

-140 ade~ 1180 "
135 ..

15.840

:M.II

3.921" 3.510]1

X 3D tOD X 2.8.X 0,.[1126
400 X 50

400 X 25 X 0,026

no
1~ YUlk9.Tl(hr.
i~lj(

eb'al v~ mikt.an
satl1l

y87.lh

28.271

meh@. milnlbl
lira.

lal\ta

eluilbne u!lIJliyle

ahnacaktlr.
he8!1bjyla

n07,60 lira

1IIubD11lmeliL bedeli

behlll." luett! mik,[d.J1 39 ve mlJ.'1l:1.kkat teminall 68.IJ"I' Liradll'. tariMne rn~lhyall
lJuLe.:blde.ki
~tll1 LIl\·aO':I!I'1. Vel

m,.pJll1cak1nl.lan

E'kailtm~ 18/11939
jlllteklHerln hyil1

cumB. giil1u !mat 15.46 II.hm

KlIba.LBilh.

miibayut (167)

rou.

edLlell

\'& flDlltte

komieyonunda .adl :gI'U;OD komi.:cl~

I.tanbul Alli)'~ AltJftcl Hok.ul!!: M.ll kefTI!iMt~ndel] : Eil" hC}rcurL hnnini i~tifa,.. [-;.iu AksDl'ay Babll H~LSlUl maballe Blthell' metre kumi'l~l!I tabrnln hedeJi .( Jj.r~ 50 hlllU·t ..... ilk Lell:li· ~ 11I'I!lhClll "e sa.tl1ml,u!l~ muk~uTer slntle Topl"a.k !!ulkl'lk 21-1 B<LYlh r1Hll 9 ,Iirad,r. m.llrnngl)z1!11'::L Mah~u3 bit· ad.et :pi- .Q'I,'de olurrUl $eriIe t8['3flndlr.n ko$artname \'e kL1ma~ IlUlHULH:!3i HI ktlt'tJd~ gti:rillebilir. Hi.UYH I,'e bir add k.dml\k mak]n~ Ci!l51 ollip nlu\ouldcma htanbuJ lstekil,crin belli giln \'e "aalte cari sene Ticllret Oll ... 'e H. 1111 ai 18 - 1- 9S9 tnrihine mlj~adifl Ku 'uk Lting.o.da trllm\'Ilj' caddesin. e Celliit ~e-i"mesi kar~i:;mda 1 !'la- dan maada uu nevi kurna~ yapar Falmka "epl imilliltnalHl !:13hllJi olduk~ I;IlTsumba gi.inij 8aat 10 dan 12 !'6i YI]I evde IJ'turmaktu j en halen hl.1"ma dair ilJr~z elm ge mecbur hulunduklun \'('sik!J .ile blrJiktfl komi ~ k .dar tbkudllrda Dll.labaTlda ciilk.i ikamt:;:tgiihl me~bUlI Te'l,.'iik aiel' ~ rOlla gelemelai. (li>l) Kerestec[JeT .'loko.~lIl(ta 6·8-10 hine BClian bO~!l.nma ~~n'I:I.I!IJIl!l.llit Tu fabrika derumlUdli "'tLk alitl!'· !l.t:t!.l.Ifull ~ul'(;!ti bil~ tl:!llli,i{ iade kl· mao ile sat'llarugmd:J!1 talip olan ) ImmlLkb rnez.kClr arzutrulin rnaftT,t. faklilb':::li l~j)ol'atu atlllDIl. ~sl~mak rlzer& laborant n m ~ talIkine \"eJsrm mezkClr ~lln ve tBl·illte mn - Heme [If'\.'.lWIHlll~Slrle
Mernl.nluililndlUl;'
kBl'~I.i~.fLda

Ek"il ml 2;~ I 9;1~ ).I.D.:lHt·le i gUlIl1 ,1Iul lLi tc ne~'Qglu l{lLllm n Lj,,~l~r ~lJm .iRbm komi!!YQIlLJ billa!'!! i~ifll1~ Li"'IL~ler nlul'Hl~ebedlcl'iginde top~all.l.l.e::llk k0mi=lo.n.1'll.da \'[!Jlll :l~;.IklH.

0.1

oniversite
Jhti)'a~

Rektorlugiinden
1hg~n oda

gelmeleri

il.iin olunul".

IHlllint1e h IlZlF lJulllIlacnk memu· l'tI mu.r.acfJ.atlan Win olu.ItLlii".

M.nlllH. k8.l'.ar adl

kD~'fiYl\!tin (Ill be~ gun mudddle i·· zetlel'me erllmi~ oldukundan
gt'~E:ll TIf:",.rJk'jn 93B-202~ flU·

,'nrdlr.

Oksiirenlere

: KA T'RAN HAKKI

EKREM

marada kaYlth zarfmda Ctl"ap te'hlliv Ohll1IH',

dllv ya on gU[lI \'el'me i IfI'Zumu l(elnYlII1

Ii hlbi: Ahml!!l C~m I~U.n rnihUirii: M.c:it ~ET]N 8 1I,ld'I'

-------~----'!""'!'-~ ..... ----~
SA R A ~ 0 C, t.
yer MAtb

mekt~T'

tllhslli

gOll'llE"k H

g: rp

u

i EbW:zi:, ..

~,

II" •• ,r.tJi un ....
... .&r. ~Ufl 116111111\., MIl 1I[.r. I .. ,1111

u.o

Uri 1\1. Kr. J .. ,.1111 100 Kr. I~ i[lnTII'lm\J

1939

Puh

_118

GONDELIK

S/vAsl

HALK

(3AZET'ESI

I ' ",Ulr I~

ftl, 11, l.S "11' ,

KURU~

·iikiimet Ve Matbuat
a uat Iirriyetinin Bir Milletin _'ayatinda Oynadlgl Bayuk Rol
Matbuat Susdu mu, Halk Arasmda daDedikodu Saltanat Surer. Faka'l 'Matbuall'D da Vazifesi Vard.r
YazlUl:
HiikUmet lou, umumi
"mii:natebetmer

a sa
y

e

....

9
?

• - mlyor IS

HOSEYIN CAHID YALe/1V

ile Malhuat .rallDd ..... . d.h. dQ'" e .untie [Q.i!ltblilli.t mUi!: e.-

Havas Ajansrnln Nesretiigi Garip Tebligden Crkan Mana Nedir?
bu habei ii .... 1 ill~', I u';.o;ll I koeyfi 't_' rem b:e~'an t tme-gt:' rr":;lII1I1IZ ~i TiirklY curnburiyctr nr Ii 1l1~·J~HI')I .. U Eb Lll l{bmgm tutul II' Tilrk a I-I liyesine teslhni u:m 1'1,,1);';.'1 rnakamati aidesine, PaT'i.,t~kl bU\'ul- el !:Uigi_ vasrtasiyle, Jlliit('-a,lrlit rnura- , o:::~*".:o::XX::o:::o:)C;::oCOOCCC;:::::~~:<::::::x:x:' XXX);,::c:):. :X>:X-..I'\J~~="'''''''~~~~.r...".._ Ankara, 12 (A.A I - Havas jW191 taruhndan l'Ie~rediren bir habet~e: Ankaracla tayyare kaca kctlIg.mdan maanua Ekn~J11 Wjll[~ namiada bir TUrk vatanda min h:>l~; ki hi.1,'j!l~tmin mevdana t;lkma51 serine uzun aamandanberi rkamet etmekte olJlugu Fransada tit\··!tif edildigi Habel' gazetesindekl bir yaZll'a atfen, bildirilerek Fransa Jlli~Ji emnlyetinin bu huvadisi tek~ib ~ttig-i be}'.:J.u ulunmakta \.'10' bu ~'l!;l,

Ibtilo'uk eJtl!mmiye tle i..i.zer'LDdedu:r!llp diiJt i5lI.e.eeii hlliyati ltI,f:v1uLli.rdlln birm~ t~,kilI!'djYDr_
OtU7. ~H,lllttdBllbf'ri bu meae~&

li buriin

memleke~in

a-I
u-

sele hukmda TUrk z.ablL siruu 1 Fr.au-.,;.;t Z8.btUt"IIJ:iJ kahYI?Il bir til' lepte bu.llltlmillfll'-' nh'lll~ da JJiu''I!' I edilm~ktc<J ir.

hallolunamarmstrr. Maamafih, at:kada. kDfi hir tecrllbe devr esi biaktl-lmlZ i in, bunlanlan nlmacak der ..Ierle ilerisl hllkkmda fa:rdah bir yof tR 'n r.dehllmekten umjt ke-

Ha v·Hs aJ<lmll

tru"lfllld.HI

verrlen

caat l.uria bulunmus ve nu lnlil'lh:a· ;::I113ra kal'!jil:hk olarak Frfllllsl1 hariciye:.>i 11 12 1938 taeihli hir notCl. He FI~II'HII:>: olisinin bu ~ahsl takib p etmekte nldllgl. bildirilmekle her -

her Fmnsn
hakkinda eldf'

l,ablt.a'>mm
tti~i

merlruTiI
h

ball ~ml[lm

.1&

vo:"lTIlI~lil

911 eme-:'l.
M~mI6kl'timizrle-. ir,:i.nde rlugumul. ~u ter~ddLit lie inkiliip deVTinda matbunhrmzm Uhde!line] dU~1J \,11 ifenin 'tOle nazlk QlduguI:LU takdir etrnek zor !btl i'~ de~i1dir.1

I

vermis

Yeni ~ab.J.h - Havas ~j '''~l!Ug._1 bu malumat,

I:iU110)

m2U'11

~a"'ittl ]htiY~frj, yoksn Fr:nunz

poli!J1
"..,...........

..... i/'t.,.,r-,,,:·'''''..r~....

Iatbuatm

bu l'm:ife,"Iini hakkile id-

e ve' a. tmi.:;l oldugu knti surette 1ddla. edilemez.
, tbu ttM.n sadlr alan hir ...u"LInin dairna bir nilrdebin Jle seyre'diU]:!, blild.lt{llme~ine biT j;:;tidut Vl'U'chr. CtinJdi matbuata ananevi ~untte ah~km I(IJmadl~hm12: eihetle, ile:¢yat b llrL'i~ etinin j·o.nh_, aula_lima.!!! yuzi.inLlron husule eek rnahaur] r pek goze Bundan dolan. llek tabli Ulebile-

i

Fr.aldst&ere menaub iki uker bomb. allllr-larkm

Frankistler Nihai Zafer ic;in T aarruza Ge«;tiler
Taarruz Aynl

Fransa Suriye MandaSlOdan Vazlge~miyor
Eleynlf:.. 12 (A.A.) li'll] i:!l

Havas a-

Roma"Miizakere eri Neticesiz B'itti
IngilizNaz'If larl Bugiin Vatik,anda Papayr Ziyaret edecekler

~~rplrQr.
suretta,

btl mahzurla rdll n ictinap snU!HI h' :;edili}'or ;g-er taraftan, rI111tau hn hrriptinden mulazari-u {)t&.n, rnemlekctl n haYl!1' " .. !;d;'~meli namina dici!il Ile sahsl menl'aatlei-i heaab: na rn!lti:III='1t hih riyetln] istemernekte mcnfaattar bulunan kimflraathrdan
Buular ufak i:l ifa(Je erlerck mat untm ler:J\·iizler.irHiell. tlol~kmhkJnmrian :;ikflyet Merl r. Sit: onIili.THl saJnslarlll1l innis.o.T e.(]eoeek bir tenah k tltfl boa h~eiJ l'il.eTI iz ~8 hl!lht T'1 <.!Jeyhinneki YI..L~]la]'1 [I!1:]·h rejim!:!', ...l va.tana tiro etmege kalkar]al:'. ;;;uiuslarl i~in clegi l d1! m!l!m leket i"in }'arnp y.rd(]lt,..ortarml~ gihi bir hiVII' ah1"lar, Hak suretinde r;todlnell 'bu mutaIAa!' ra kapllanlar Oil ek ik seIer de mevcu
t r.

Te'kmil Cephelerden Anda Ba,lacll

hauari, IYlI.In;u'illl1("1 ill eHIJ[g~J~I. 12 tA.AJ B"'rnnki:~l tahkimat krta at, diin MOlltblanc~ iiicf1l"ini \'P line geilmi~ti"", Yrrrni gi.:inli.i.k t~aITUZ netlcesinTal n~goI1l' ~yHlct1nil1 (i:1;ghk muide Franklstler, 12i'i kasaba il;!Bal takasinda ~.ain bir cok muhim ruev
zilert I~~al etmislerdir; Ciimhuriy(>tf;;ilerin hu m inta kadaki biitiir:l
f'tml~le.-dir-, (5001;1 1Y.ncu :!!ayfllldll)

muaabi rinden . .Ali: komi ...er B. GabL1el Puaux, 1'.,01),0 He ne~r'ed~JIll4: oln ~ir nutkunda Pransanm kenml:!iLle tevdl edilrnig ohm manda vezaifiai sonuna kadar il'a etrnege ~ ani Suriye ile Lii'bnanUl milstakil birer devlet olarak tedriei lnkisaffarim teshil eykrn~gE kOl'rlU' vermis ~klugul'tu beyau ttml::,th. lITu!'t1alleyh, ~7.i.inc devamla ~o.{le delnjijiUr: FranSoa, hiqbir Z:\.M'L'i I..!,hdca-indeki mandayt kat'j bil' fo flItiJ teHi.kk; c memistir, Fransa, lladec'

b'lt

Suriyenin samim! dostluguna taliptir ve Suriy!.!},'" ona has olan mill;
hayatl tet'j_)hl call~maktarnL FI anBanln Surij.·c I!' me\"cutliyet:i Sun-' yellin rnUlki tam.amiyetirlin ve i:stuk· Hilil'1il! Y'li:gan~ mile::>sir zimanldlr.

Filistinde ~iddetli uharebeler Oluyor
Arap Kuvvetlerinin Reisi Arif • Abdiirrazak Ingiliz Muhas'ara
5

Tevfi k RUstU londra
AllkUl':'lI: 12 (A. A.) S8~Jlk nal'iciye ,"(',kai Doktor T~vfik: Roil,:--

Elcisi Oluyor
LOlldr~

ohna.z_

eu

vs.zi.\'ett..e. gerek meml.-.ketil'l if VI'! naldu gerek rejimin men-

tii iIl.ra;!llll

fllaU namlnli tli~ ~(jphe,~iz. f!'1~em 'rMrun bulun'll" f:ikil' '!,te ma.t1nJ1lt 1ht"liri)"l!rt~ ile memlllketil'l m'1'li derecede muhb..l; i'ildllgu "'Uku~ \" i~nl .ranJI nhdoet; 'Ie tecanOsCl. otoriteye

"e

YQrarak

Kac'tl
I

tl:.L~·ini h!lkklllc:h.l r;u.flll~an \'~ ki OhUl ii>timzllc<I gillel'e hLIl\Ul'lleli .l!.gnmnmnl mi,;,tir.

!Jtiyi.lk eJeiligine hukiJmeiimiz t01

-I

Inxiliz Naz~rlal'lam bu.gulli ~eJeD.k. koydukJan m,~b!llJ a9klZ'F otbidleSlnde bir mcrlsim
Kowa" 12

Italyaa

tn \.'er-

(A. A. j

-

t'lgled.en

SOflfllUil 11,300 da Ve:nedik '118.1'1)'lnda lngiliz-ltalyan gQril!pueleri
bEl~ja~tlr, B_ B. Mlllil>oliol Lord ve Rati. CJ.1embel-Iaiu

W,i; bir taa..h.but altll:l,1 giritlmC'digl :tanllllR!l,kta(i'lr. CO-r1.i'ljmeJerjD tumgi noktalarde. mlisbet netic 'Iere \'n ... • dJiI hellu IlU.LJ(lm dejildir .
Ak.§aID Ilzeri, 1ngiliz Nun hm. Kni.liyet opE'raslilda kendi ~eJ dl'tfine veriJen galflya "'itmi:;Jli!.·]I' ,"e op rUIl1J ~eyt..":ia· 'aliI" zjynr~t lay-fa d ) Verdllliin l(Ialstaff

IhnrrMtf n.a.!lLl telil ~ecegiz '( :II tbuut hblrriyetinin ](l1;UM ve b:ydr.un hakku~da izahat 'Io'el'mege
,k&~kmAk bug(ln giHUn~ gtil'j}!lf;bilil!'. l"akat bu fayda, da.r.m dogrusu bu '2fl.l"Uret 'Ie ~htjya~ 0 k:adsl' rstibfaf Mi.!mit:tUr. ki h [h- m.atbl.Hlhn klymet Va ~hEmmj}'etine hi~ olmua& esru!~
~I

! Siy~s'l Tevkifler
I

'YllgoslarJyacia

8.taslJ1oa,

fa..'1{ \'e Kont ClammullI. da i;,.tiraldte YB!Hlan bu ikin~i gorti~me, bil' blJ. ~u1t: sa.a t sUI·m.ii~ti.k jn.giliz • Ualyall l!IlIu2-a.ken:le,ri,

nolrtala.rda

I~a.ret

etn.ek

mecbu-

riy ij v81Jlr. lIir m~mlekdte kanunun, ten !zligin, fnzHetin. haklun Mikiim-I
ran o)m9lm

Belgrad: 12 (A. A.) - Yremi;; gazet~~rll~ lildi~'iJdjginl! g(',n!, MOl~ek'jn HLr~'at ko.vlli rWI'Li~ille mel'but bir te~l'lck~iI 01'1.It k[,yl~ m~idHh.£1.'i1ll1ln ~efi m[itek~ld ~U:l'.:btL~l Kn"u.;evi~ ile yedi arkm[iJ~1 Agr:1.md:l. b?\ ki . etlilmi~ti... Yeni te,,"kiflere :intiz8r etlilmckt diY, TRAMVAV $J'RK:£TI MUMESSIILL[RI ANKARAY"" '::'Ii:LlVORLAR. Ankll,ru ~ 12 (A. A.) - l:itlhbHI'HUlIZa. J1I";ta,rtl 11 h LIk I' mctimh:cc ~,,tm nl1Um~~'lll<a.rarhl':1hl'lhm istanbul tram'll"Y 'loir:ket!l) i II (llUrrH~~::;.illc· "Ti hitizakeNtD bll'!l'lam.ak: tiZ:ere bir ka~ gune kad:J.· Ankanl-,'EI. gel ce klerini blldirmL, Ie dit'.

,r'Ol!bni~l.erdir.

M i.i.teaN ibellKcl1t bi.iyuk
ijpcu

loilfi.il hitmi[jlir. Yann :mtlJu.m oldllJ~ i.i.ZJ:r'E!Vatikana tflhsls edilmi1

no :eenfleriflE: 'I,rel:'milj till".
, S~ I'IU 3

bllluama]~Ladll .

Her

iki tarsil.a'tl

HER

SABAH
mlYZZ
ediyol".

l'c!hn

matbllatl blJllabilir. ' 1I41ltbuat hU!Ti)·~til1l kaybettigi gUn ware hllerlnde. !lhlftk~LZhk ba>llf1l' gcinku krJrku k~d_kar. m~..'!uHyd 'kAI~ k I. ~ri.lleu.e hL.lkflmet.11': kRr~1 emruy~ tee.~(} e emt"7.. hleTin millen 2U onffnde cer }'.R1l - Iginf!, R'lzli pflkJI ~ey er olmadlitnll dR1z k.alllUlt vuclii bulmuz. H IbukI 'f njimit! clddlfCH. ~ re n h y~

yummel olHr~k

h·>uef lttih~ eM.. bir l val' i-'!Ie en iyi miltietik ve I

Bir Ciho.n Harhi KarflSlnda
iinya mllltlluat, .. Gi-1li yeni

?

de bunllll:"dll.n baba.
nun y. ALn'lElnynlilln

bjrine:

[lo!!¥ld.l!n k,!!'ho&ne-Uer tUt"el'li. Di..in '·flll'llli::,el,dik:. MD.iFUf biIr diplQmat, .ilk iddja, Ve: bujtB1Y.B.I'lIn

d. bir Cilium t.1!.1i"~iyh~ kA~.~mo8i,acB,=lm~zm
Ukr&nY.(IIya ya.11utd. Illllhll1lin

TunUII8I t.IU-I"II.%

etme-l,y1e Ii.zce

b .. ,111D.cag,n,

ediYlIlIr.
biT h

bu fllrl!l'Z;iyfJ. hakilkatl~fi i.. oldusu in
llllPll!llmiyle

y1i uza]k,llr. Mi.id"f.1l
II

Zi.r-

harbin
V~

A ffl:difen

vergiler

hUIUn. ma.-lup felio-kel oLduiu
...... 11.&

ka."~r g L~p ii~ilii de muthi,
.ftI~B,d:ml,trt". aim dia
l.!ll!l!"TlIIza

bir zi lill,D
niYt'l

en e-h!lmmiye~ veril.hallan bill emnlyeHdir. ll'at~u.nt 8u.S.tu mil, halk ,at'IJl!lfIb ded!kod.u IUlIttmat llltirer. prl, mo.rdu. it;reJ}~ yala.nla:r. ~ftilrRI r H in Cuid YALCIN

liyeti

*

llamll'i.Q.

lloktQ

KlIldl.i.!te bir evd~D ibti]5]~i a.rI,p~ar.
Kudli : 12 (A. lcJtRatl. 4;'c Pl!i ilf. fur:

(So

1.1.

3 weill ....,.f&ml.ld)

A., -

ate,
d:l

eden

I~ giJi...~er
I

m...ki.neJi tUfeld

AflkaTa~ 12 (A. A.) 1310 ma.n ~ lh ba~~Jld~Ul Hl:.J.5 m r ytb sC)lll)n:o. kadurki 5i'n.t!leu~ ~it t)i1lruk b1hllkkuk ~Hh'ilml" , ,e !;'Illnd[l'~ kEl.dar tllbtlil eallememi. 01 "HI :bi~ rllzi 'I,'ergisi bak8.'1'a~mUI,mlll11\am

~il;'hJl!lnlllln

ta.He<n

ila]"lllnndilln

dlllhlll kll",veUi.

de ....et1oe-rl biro h .. yli l
,

d:u~iindilarlle yeridir.
niyelilli.U'edil[en kuY,,"e'i.te

But~m b'lln]u me.:tdtmdlolo
Alm.l!!DY,B il!e

ike-n. keJ1lld':I~~i"li'iet{'l .. nu'iE
bi!lj

h.IY.1ln,n

Q~nHln

lI1;enOli1e:riinll! d!!'nk

Dian SCi?)'ft

R,u!J'''

~!e

kc i:r

Yi@

,tczaill.dyle bidikte,

iIIffmllL

Fl"anJ,lIr

il.Iln"UZ

elnu~yj lo~e me~lel;di.r

![IJlmllJarl,
Lr:1L1II ....

'kendi [lam ve hellia..,1I!1rm.

Il'Igili!)
burnd.lli

d,

m.1kt ohm <L.!ilcl'ill rciJlli A ~ ,(Soma J urn:ii •• )I'f dill J

dliir bir k.anlln I yihlt, hUkilm~b;8 B. !lot Ml!dhlillin tal< 'ibi 19 arz.edi1rni~tir.

bir h.lIIWi ee.

I'Irl

'jpdryiz. A. Ce,mllileU'

SARA(;OCilU

Yaun:

Kurt

Ok.y

Enver Pa,aDID Gozleri Dolmustu Haykirdn
U;

.... ~ E mlnonu Ve Sirkecide' .. Kira Ihtikdrl
Emino!:lll Dlcyd~allL'm 1'L,=,I'IlllQ'H monaer ~lll!l': civarduki blUU.n dUk· 'kfinlanil yllull"llllBl )'i.izUnden ~abk pw:un. Y' m.i!j \'0: Sirk(!(;i ctvarmd; bi dOlt Hili buhraru 'Yo a,'ni zarnanda bi!' de kim ihtiki1.n ball gostermUrtir.
.l'l~ a<idelel"in

Okuyuculanm IZ
Alikasn:hk

IDlor ki ;

onbir KamOTbaz Yaka,lanJI
Poli!l drill. ak~am 11 kum.r!ball
1!lUi;

Avrupa umumi siyase ... inde Fransama yaz;y~ti
In.g-lIi;.: tJD;O;lrlrmnm 'RQTrlaYI ~;i • yard eltikleri VB m uhlm k(lfl\J~m:ll. larda bullllldu&Jun bit arrada !i'.. runsanin umumt IPl.5ct 'aha!lIiHt~ ki mevkiini tetklk keudlalui ILl. '7.11 nlu hi 'Itttirir. F'ilhakik I lion hdtular zarrmdu I air lie 111il;lfh bir v zlyPlt~ bulun n Fran anlQ

ATkadaflar, Bizimle ist;yenlere KollaTlml'z --.......... ~ . ....,.._ ."''1'1 SI~Hfull.l saat ka ar .si18h V3:rdnr.
yrl1lm "£clUlh s5~·

Gelmek

Klra ihlikfi.rl

yi.l:...Lindel1 fin U Llr'l !lrl.:rriltldA

bir~o3r
old u-

"All k,deli" in,....,jj,:!.i ....le IlLdlgLl'llLZ rnek ubu BYAn. II ',n: i.furuZ.: D iinkii ve blJJ(un il. Y!U1i ( JIl, 11-t-~3!l) hrih Ii g azetelerde ~ll:hir tiYi,ttOSl!ndli "A 1'Ulldt" mY~tlltljl'l ltll'll!'li] edildj~i ihln edihnekwdir.

ilatii yal:a.laml

br

~nhil1;

~fi.b.all. SHj('ymall.

Ibrnhim,

Eiz de LLJ ilii.nlara

klHlblfak

rW n

QC'I;a,m I?CI D uzun '"~ h

Jeri Ibiitiin halk. ~d ta mestetmisi. Rerlt ~. gbilc-rini Enver rL,~aj'a di· Qjitji hak; 'o..;r<iu.Btl ar da kaptlar: al.!:W!'l a,,' ruh, COlyhan yc miitemnk diyen k:J.tabIlllk geliyol'. Bir a.tJillk o}'le eldu ki, biitiin ~R;rhIlM lUI:\CQ' III",!: doldu, Ot urscuk dc,~il, Il)'i'ild,:'l duracak Y~I )·oktu.

~j kiyeller de l'oAm elm ektedir, B'llItl]ar1 dll a.l'kBdil~lu'tddiAya: g(I:re btl y~rlerde esklra da_jttacagu. .' den Oil, on beiJ liraya elan b;r UkBI1 liOz.ler ~ayhane.\'l }'t:I"L~del.'l '!.can kir,;'{ 1 'l'imdi 100 uroya kadar 8.I'Sh. Eve ko~n.nl ~b'llk FllYQl' 1)1"1~br. ve: tstimJllk yiiz~ind()D kirulardu ta~ B~nii de yaz .. beni de.. diye habii bir surctte nrtan btl miJdarn ay· glnyor. Soma: . rrea bir de havlII paras; inzimam etNc: zaruan I:Ulreket edec12-giz? mrekfeclir. Bu s.emUt!roe klh;lik blJ" Aman karde:jim. beyi.rn .• bans all' di1ldrtln klrulnrnak meeburiYP>Unrl~ bel' "eTm~gi unutrun., ~iinldl eve &1' kalun her hilngi blr esnaflnn H~

iu.nda n IlJ~klHlJad.fll·f!I

I:J.ki/-fim tiya~wra (l"ittii{imiz umll.lI kapilari k:apuh 'Ie kllVIDn Ij<Il ilriru ,'jj,IHltml!;l bulduk: "Aux.1 ilaTl;'it~ kHfhr (; rlpten YH.lLL~1 iljin hu. .'1 k-

Tevfik, Z(:kj, Ali Ismlnde 7 kuma baz Gah.tHda Nec,.tj bey carldeslnde Necat lnln kQhv"lIIfndp cflrm U m eshul 11M 1imle tutu lmll.l:ar. drr, 2 - Necoti. H usamerldin, Ha-

m nftHt\1eTlnlm

H,[inVii! Mehmet ismindeki 4 kumar, b~l..ll'l !ill Rlzururl kahve-rinrlrku mal" uYl'ludkl:11'1 '1Idn~Liltll. ve .m; il L I yak iauml~J;, (\II. RI' kum: rb:J~IJr hugtlrl Arlli •

111m ternsil ynlctu.f

...

dip

ELZli;lwl

J'apiJ.C'acag-Im .. diyor-<lu.
edece-

~ ' .. , .... .. Em·er pa"H h:lllnn gl;lBlcmigi

~ giz.

Yan'[1 a'kl(lam brtrekd

-

bu Le·

kad:lu· hava p:Ttra.s1 i~tenrnektedir. Y:1ptlgJmlZ tja.hkiknttIL kira ihtikihlna. ba:illlc!J. ebep teo hu ha\"D par' ~r sebep olmHkla.dlt.

dart yiizlit'jt

Ttlbli ij:r,i.ll rek ve I~nm..; mU!lraiJara acmnra Sl'rl rl onrlllk HLlgim llyn; H:ln ifdit J, pith, UUJ'ulUgLl Il'dd~ g:12,dL'I.p Itlf> il·!i, ...l i ... rjldigi ilnn ediJiyOl", ~ A,"llba h:lrl!l'j!'lil'l~ u.anrna lt ? GnzelcJctdeki ilAil1a ra kapilaruk bu l~ete de aYlL kad r girlip do

.,.t ..

rHU ne J;I~l;:ildf' korUnnCJigl. C~r" .. I;n'::l'l,ayi r II bu hu I.lsil;L not J I 'blr hat n lHJ.r~kl>l ittihillz erh'cfl:il'li dikkAUI£ ~A~d(,rl g""t;if'm.-:k laZlmdl""l, Yalruz bundan evvel ['L'fm antn umunu siya el al~mindl1'ki tc ir· ve fl\.ali>' li in muea jrly~t der ece lrl~ de t :lkik zarurhlir.

Rom

ko nuam a I -

UmUirli
AVflJTI:J.

hal'O

80ltU

devr

inde,

klf;1 .nda k ri hlr kuv~'et olar.l!.k biriD(:i roo> kH alan Fran
SI)'i.I

sa A vru pa

,,1
J

Meyva hali ta mir diliyor
Bclediy n'o, scbse ve meyve halind bir fen heyetl marlfe ile y p. tlrdJ~ tetklkat neticeslnde halil _i1ratIe mlr rn:Iilmesi li1zumu hl\'
Halin. bUl lmlllIlJarm d;l. okme ihlimali mevcut oldugun. dan lanz:im enile.!1 k~ii t:l.porollda 1638 Ure.hk bir tamiral:a ibti)la'i ~Il olmll~tUl

tlirej.; ti r verebiiecck br v zjyde ge~ rni,. lrarp en elde ettigi meua,

et manztlIJ1e ind e,

fii lalNiye

eceklerin zohmet ve mu r:Li'lndan m~.~·1LI1 clacak kim- Y'Jk mil?

Uzun m~dl·ttenlJ ri Ca 1J~lD eIlar eti altLnda bu.lnnan \Ie hiirr:iyeti ILInutlinl.l!j telakki e~enlere tnm bili a::evab te~kll eden bll IHJ,rek4~l kannslnda ta.kdirden b8.~d(&. lden I1e gellr'! Eo e

halilk

kar:;ou'!maa.

bS!'l"llfl

olmu~tu.

Alakadatlor ya.plhlT'l I';.jJ~a,"et1(!r u· zc ril!lC tet "'ika.t Ii 'hlaJiIJuf1i1§lanlJr. lzl~ HmJr'Lk il)lel:"wi fIlS-at bi1crej( ki.r:.t.
'l'rtt.ll"anJar h <t kkmda lflki'bat yo.pllacakhr.
1M]

AU

ko.n

urn

SD5en vardl.

iii'll

ylllnu~ ibutoda .

deti~

IDem·
I

leketin hfr h.1'"llfiRda Ilia. bi::lj'le i.d.i. Her tRraf a da hl1Triy~t b;t;l'l"ek{'tli

. GOMROKI.ERDE
~ ••

Gihnriik mell1urlui-u i~in imtihan
GiJmriikleT ~d~"'esinin gUm.rII.:I: memllr~ 0] ma k ~n lise m~· lan 8!1"a.alndo. B.!;tliJ mUsabe.kB. 1mtihanma .;'IS ki~i i~tll'~1r tmi!1til'. Jmilium neticesincfe 24 kil;i k3za.nlllltir Ka.:1.an:mlar yer n~JldJkC;;A tuyin edilece:kleirdir.

Y~ni .s.bh - Okuy!.u::umlJi.uo meklubufLdlikl kelimelerl aIle tt£'. ii~ti.rmellen a.'l'lJcn y"zlyl)rlJ~: Burs.d!l gaz.et~lel'tl a.it bllsmu biz CllvJlb vel'elim. ~eni!" TiYHtTl)~!.J Hanlan bicgtin eV\,'L!J gliz.eteter giinderit!l ve gazctelerde Ii", Han coili!', Ell 5ebebl1? ,!!fi1 te14!ri alii :Kadar eden .tll;raf. 'oktur. YaJJi117. ~bh 'lfiYlltrO.iundlll iJirtl'l i.;;1131'iylll me.tgul ohm z,€\'Dltln b1l lU.lsuHta ftLtln l'la~. Ri!! oJm:1IJoion ],9.
Zlnlci!l".

ji;<in muhtelif siyA: 1 -.rat r bas vunnu~. anla m I rapml~h. F:LkaL kau;.1 III1;ta a If)n.r('lnn ri A rrupadn bir muvazene 1'1. terni te~i .i itin l; l1J3nn e 'ku " tli ir Tnkibe kEl~1 de1"h 1 ve )'1 Ili Illr iik.ill ~tk::I[an Ingllt.ecryi bul ..

nte.ydana ~lkrnlstIF. Tami!"~tIn bal}lRnma.smB Ellirntle lihrum go. riRmq ve daimi: enclime.n l TlUllir tab l!'j.Jtlru ..thli.l vecmil',l. o1rJujtun ci <UI meyve hal iade lnl giinlerde faally te b~laflal!likhr.
Aync.a balm deniz ta.rafma dog.fL1 evve1ce me"z1JU l:i'li.h;l;edilln bir !;ill!:tinhl I)I~p o~madlgwL1l tR:lbiti i~iIl de W:UTI 'Oil' zamlm aU recck 0lan daimi
lnrat'

oldugu

VI:! btl J,i!lz.jJ·e~ dl" •. Irngilh4l.UI h._I'l'!ktei, m. gJObll. Almam'~J'l tutroak olmult\l1r. Ve lllJnll. dah3 eM mdan H'orerl'k, V.l'"53y li!iu.lh muahede inlfl1Tl1lz;lilfl'reler.i 2 manmda tatbike lJl1:~ra.. rr.. ~tJ. Faka.t FnUlliB d. kuvvetH biT mevkie sab"bdf. mu~tlLr.

terenin.

Frlhaltika umllmi h~rpden

!loll-

ra: F
nI~

!if!!'!:!,

Ren n hrjrdn i'I~1'ke.na-

:MaUfD1afih
r[ hit'

h8.stallk

J.(ibi

mecbl.l

bir ~ij III ev~' e I KtiIHJ aril en i1l11i h mil

sebt3bten

dc!a)']

gazateLe.r

RADYO
Ule i.

fln;tenhll 'l-'I<!l"emiyecek bu' vazi )Tet ha;:!li nlmu,sa D takilil"li erte"li Kunka ilaml'l ta ... ·zthi 15.zlmfi. _bt.hi· kadat'l:u-m nazarl dikkatini ~lbe-

'bit kOllll'Q]

"el"ilmi~tlr.

tleni.re bakao tml i~retleri

yapW:n!W.ll8 i~iD. Jnlin taraflanna, bazl kOIlkOr1ulmu!ilur.
BUlllln

deri~.
] 2.80 TUrk mih..jgi • p!. 13.S.flClt, IIjal'l:3

- .\rk!l~Ja~II1I'., ~di. Bizi!'l11c bed moor gelmek ili1.eyell herkese 1101·
hm,ln.lZ a~]kt.H".

An knrJ'l ,

habe-:rleri 'I'i! meteor· '13,.10.14. Mil~ik (kan~lk
pl) ,

Motorde alii bulundu
De[li:zbanlnfl (Hiz.me1.) mo'lb,rilll de ~Qh~~LrI lnebolliJu Kah.amall i!'lminde bit' Layfa dun sa ba.h kam:trw:llnda.o1" ol.arak blJlunm'lJ~t'l.lr. C(!set mOTg.:1 k.aldInJrr}lli "Ie ~. Jtimiin lltbebinin tcsoitine b:;Hjhmuml!}tlr.

EP'lver pn>i4J1Tn .i5ozltri miidhig bir alkI;J •. f:: -

uzerim:

program.

-Yeni Bir Cinayetl DaVaSlna

Piyangonun yeni talilileri
T.:ij·ya I'e l)iY<lllko:;u I'IUI~ tHII1~Li ,."e evevlki gunkti ke~ldelerinde kazarllm talihllJerin ne-psL d(.ill b~IJi "l!mU!1tlli'.

on be, '1,e,.. muddeHe j~gal hakkm1 I'\lnn~, Alman ilAhlan nll1him nisbe:Uerd6 t'I17.·1 eoil!nll) illL Bu tel1l41!111emniyet tedbirlerine Bel~ika ne"'letmin i Ufakl ifl2:im, m etm), idl. $ .rkta. Fran;')lz i sl'Ietinin 'I~ ki barajl.iTI liya edilmieti. Polcm· yD. Roma.nva, Yogusl:w ·n. (,~ka IOIl':J.kvBll Ii, _yani 8 (ll'Lg-1 yulHln fiS mil)'nli bir IlLiltlSlIn yilT [!'rnrn e1Ja.
l'mlj~ti.

rml ve k(ipr~i ba.,1anm

Fakllit

Btni de Y3t.1Il.. beni de yazm, sullen yYksC'Jdi. Btl arada gl,;nt;, fakat gilz.el gil ..nmis bit zat kaptdan gitml!}li. Dnu gorenh;r yol a-;;t.llar. Bu .lat en unde Enver ra§.l"lrnll ynn:ma. kadll.T gelcli. Ve;

lar)

18.3-0 Muzik tegl~nceLi pU.. kI I). Hi, s.aat, ..jans bsbel"leri, 2.1 oat borsa31 (fiy.at mlizigi: lI8z I!se:rleri VI!

Ba,landl
18 yil~tnda ojr g~n~ i bi~ yoktaQ
filli=in ka+i]
Sili.'!.'Tide yi.1ndc Jiuseytll1
Bldtl.ten

meteoroloji. 19.25 Turk
]-

50 bin Ilrahk en buyiiJt ikram • yen in diger' bi.r p::m::asIDI haTaka,,· de ~p ')'. r };"ndura boyacli"l n.J'kk,da olJugu nIMllm1!}tn-. Gltlatadli. DOKru yolda
mda 1L-I.ari ve aiie.si.

!;Illtrlnh.r \'e tU!'kliller,
P~~"e'V.

K"pi
l'!lI.stafa

oJmu",?
110

ktran

s3r[b'i!!lt~

-

BeDdeD;Z,"
§iurada

dedi. KoyWIi

mllla..lli-

2: - Saz:3emai:s.i ,a.:rkl]ar. Okl1yan: )lahmu.d K8r:Jlldlli~ .. !l .J ~ lSazsli!Q'la.il!i.

ismbde

biT adam R:a-

(KU~llk ScmerH)
j.r8..§lflda

ile

5 Duma$iijhaJ"le yo-

bUT1IRr e ,ra r:lkib bil' dev]£'t ~Lkarmak Istiyen Ing-ilte1"e. Ye lW Iftl rl111hede:<:·lIl1'i. ke11di\ll1L' ,,·ukl mpk . ~ tedi~d .aiLr ;mi.ikellef·yetlerdl'~l kur. tulrnak. millL hen:ligini bu.lm~k i.,j·
Liyell v~ bUlH.lJl j~in \all-afl Alm.!l.l1·

za~lflab\(:ak

Fransamn bu me",kdni aflllller t1 Vrl"dt. Ye d'~l) ord~, f .1~ta. Fa' n!'l<3.·

miyim.

kapldan

gel.iJnceyoe

kud r duymU§ o!dui'um siizler biTdenbire b\!n~de teshir etti. ArkadlUJ-

tan ml

lheyec.rnh.llld Irmak 8 urcUI9 yaphgu:nrz: bu t~~bbust8 muvaffaki.y tIer wlerim.

Udi Ahmet - yete'l" ';eemamnI.a sayd eyledin. Ei -$I!hane giS:zle:r TUrKU.
fi klJl.

r&g-iImri1kt.e ot'll1'8lll Baya n Uftadl:lDin e!"me Ba1"hl}~uk1a taarruz edcrek 1ca.p1,Yl IuniJjJ i~in dUll .)'akaIIIllDlUlI ve \evkif ohmmu.!}tur.
Polis; dun oo~ uyu~tU:r11CU Dlad. de ~a~ak~lSIDI yakB.l.aD'll§ll: Ui!lkapilllbdGl man ,c:rtlll'a.o K.irya.ld~ Safiye. Ina.

]'a

irsmiJDde bi.r ~;(,)bam
,ALi Os matlIn

muh&kemesme b~lQ.nmlm~,

dila

ag,.r

1le2.n.da
aD-

Yakal!anan

~lL:tllar

Kl:LranfH o~,rJumoyIllm-tQr ..

EDver ~aiifJ. bu =>iiz1f'M3 I'!l~c;bir §e¥ ,Flijylernedj plhnz cle1ibl1lLmn \TU_ ~line ba.ktl: - Mad-em lei mualiimsiniz .. dedJ ,~irnal Tiil'"kJerinm tli}'ilk ~l"i Ab. dullah Toklly'm 1500lerini gayet iyi btli, c:miz. Mlsrahm a.klunda degil .. fakat !i'tl mealde biT sOzil van:h: Diin;rarla elll btiyii.k 1&1iWk "e ell b ••,ilik ~7~11'lk mIIIldlmile .... l'HJ'~ dLlmdlldlll". Onn. hizmet edell"kel'l tliII.kflki ~kl'Ve baldfoli ze,,~1 boJuyQ1IIlun. Cilhkil mlllete, YUl"lIa himurf ed r' eo bu ajk buhlnu.r. Gen!f IJ1IIaIllrn: binlli!'llbi.re heyel!Rnlanw:

Ok:uyamlar: M'ahmuii! d8~ ~ Safi)',e Tokay. 'furk Rdik miilzigii ,..eJ.nWar
I

aamm ril.iger M'elelk. ile otu~ Pi~ Os.
\l'e Q,ynJi ,evde oturr:m
eB.fal'

Fero':!:I!.l1.F,i!!Ih:i:re Fen!B.1l1i.

run

ka~8.k~wgm yaphlda'l'"J ha-

Kem.81 Nl~ azi Seyhun, E. k&dr.i. 20,- I{lmul;lma (haftahk IJll)!'
l'I,ulili)

'bel' ahnaral{ dun ellnnilme,o;but
[indQ y.a.kalanml!'~lan:h:r.

KadIkoyUDde !'ieyya.r :rerzevat,'] I.'r iCl'a kUl;''Jp'etinill jo:tikr r'llzllj(.l Abdurrah'llrl8.fl ile Alpulluda Ba~... bulullU~'I.lrdu. Bu imillerill tf;$iri Latmlibr' Fnit le 1.2 ~r bin lira ka.zllnrl'1l1'l· y:ul'a~ ~'a.I{3.4 kendiBini g«k.ter-cli. - Gece &g1lda bera~r yllb)'lI1l.rlnritr. Fran ·lz1ar Y~rs. y mu hede~id1Llk. Sabaha l4:1=tr~ Hijaeyin brme.; Bah~ek!:tplda 4, ilrtdri V:duf hH:1J nlll Kel1di3ine temin ettii(i menfalltleri LiT'er birer e!indell k:'ilC;lTih]::J.r, - Bngiin koyunJara . tBe-n h!l.k! altJnua z.ueeac·Lye mag!lza91 .'iahil)! d~i Ba \' Remzin i fI Eminol'l ij_nde N'im cot tam1rflt \'e t.azmlnllt me~eleh:1"inde, alamatl,lar. l1H.lbuki nobel .onuD. idi, Bilnu ki!Je~imlen a.khg. bilete de 10 biu I.mid ettij{i netkeleri 19~i.6 mal tLnda Almnnlarm g:l.1r"Ti 'Kendisine hatu·lattlm. Dinlem!!"cU VI! lira isabct etnilijtiT.

AU Ol'mllll diln. Jnah;'11 ~un~tle

kUijulIda Rosft ilo , Gelz.ede IrundIJ' r.rl~l Meh1'llut ve K:ayserLcfe imni.1i biBdirmiYln"l bir zal ta en Duyll ~ Ikfami.)'eyi kaza:l'1;}n taLilimer a.rm!lTI'Ida buhmmnktadllrlar.

"Yni hu1qdq" In,.li~iyctia'['z:1.I l!.d~11 It~dy:'\ \'e hilllas!!<I. FnlnSoLnIO zeTIlrin· Uk i'_eri ...Jldeki j hurri ... ·el ~nar§i.::lt
F'rlU1~a

yo.

ile Akdenj:::d~

kemcdo

cinayptini

18rar etti.

AramOOtl
alwm.
1
.l.:l 1.

k::i,\'ga

Qkh.
Bay

K~~dlhiijtiiode

P.azar

}'olumla

20.]16 Turk

muzigi:

tlllCE!$a.~

Bu baskmda

m.erdken

aJtmdl3i

EJime
.... PI.. • "'J'LUID

bJ.sag.ml
_.J'.;I

N::Ji.SllBa HUI'

blllL ~Karcigar.
Tah!lilll KRll'"aku~. Cal.anJu: [fakkl Derman, E~rd KEldrl. H:l1H'1ng'l~r" Hamdi Tokay. Okuyan;

89 pa:r~a esrlll" vEl 78 plI.r~a ka}l11n-

vuClII".tma

SBPI3DIDUJ....

ID.Iti esrar bulU1lmu~tur.

T-epeb~~ll'Jida o~ ~u:r.an Melili \'eo gemic:i Sille~rmlilJl
i.ETl1iin.d'e.iikil eJl'"oilll ~a(al'i,!:lhll d.EI. ttI~

Diger unutan

sai
.l

BlI.sI'L tt II er •

tulmu'lI'lu1". b.hv:iUi.t. kllmbiya . nukut b(llflUl!':l Uiyat) ~~~===~~====S~==~:;:;:~~~~==:;;:======;:;;;::;~~~== 21.1I'i kiHluQma. 21.50 MUzik (ri.

:21.- Sad.

eaham,

Bundan soora ba.z:l IJo.hitler run· hmmJ!:j'Ur" ltIulb a.Jreme gelmiyen 1B.-;1 Babrka IIlIUetio ce~bi i(in ta1i.k olwunurrur".

IJI

m ....

0 I

"Idl.l

':nlle.n. ""as.'iillUe Jillr

"" ,_-

k

Y 0k•
..

Be}'))azarmd'a Bay Cerna] de :nObin lira aI:m~lBll'dlr. •

Fehmi ve

~ karl lckrtu
Hill

hoLe ifrag
i'}~ullerint:

rdi1en nllntaka.YI \'~ :s.i ,Cd:J hi3.tll~
edemedd

Ln~ 1..':>lfHI mOrJl neal

r.

e'L

j

e~me·

DJ.[1

.

Beyazltta kUildl1raCI kalffJ..!Il All 11.'1 tin'" ~ 1........ '1' 1- I.-t
uL C '" I!:Lfl . oJ

etrn1~til'.

""ill

lC8

mB_,

f·llerillrltl LokarfJ ve Vera}-' mua .. hed~lerinin bukuki me::lelel~ri de 01 d ugu hRlde.
,

... h.stabanMinde
'bir
paryoD

"'t![]]

~.

A..rni Zll.mandll, Fnm a 1933 d& , Oi:lrUer misakJ dolo,..,siyJe POIIJII .....
l'lIn

- Evet, dpdl. iyi bilj]l"i2:.

0 m]~rahm gay t

Yll:!nilW:'Ilmhur
(II,

flsrmonlk

'orkestra-

Rektoriin

Fencilere

Blllorkoy EmrBiZl akl.iye hasta· him mde yapl.lacak OM yenJ pn-

dostiuij:unu ka.}'betti 7e 1937 d. en fazb :{ih'~[Hliil bir mUll tiki !)..
'Ii ~;;n..

$l'f; PraetoHllll.

'ViYODun iirntIe ikmlll ediLn.tHl l~Tl faaliyete llnt1e devM1 edlleeektir
BLlI paviyollllJEI

lan BeJ~ika tekr r bitar fh

Atllatlim. bUl!!Idan SOlll"a, sOzleriJli 1916 da.ki illlklhlba i.ntik~ ettlrenli EDvel' PIl.l'}a.Y!l t.~tihi vak"a!a1'J, Wlbt~ tJ ve Tijrki~tandaJriba~ilu;!leri de

1 - 4. I.Incll Semfon:i (OrijinJll metl'li} - (A, Bruclrner) Harek@t!i ~ A ct.a Il teo Sr her ZQ F'jnaJ ..

iDeaah

tamunilLll-

dJlrlau

lIonrn

hIlT~'ketli.
22.80 I'IIUzik (ki.lJll:i1k o'!"kestra) 1 - T!ltil ,lit'd'llierii.l.it - I - i~tQ daA-Jar • 2 Bek~eni]m[)'e[l bir te9a~ diU - B S,ll.arld 8tlk1lneti - .. Avdet (E. Fifer).

kmt.l.uJJD hr.

J!lMltabanedek:i bir SlOnline- ge~ilJ buJLlliWCU'

du. Bu dc\·jr e:;.na!Jmda llllya. ile dt' bC;;tl14tu ve ¥OgUS!;H'Y mil ken· di.!'lindcn aST·llma IUl ~mil olal'1 bir ~j:ltt\.det lakib etti. 193B :u"lleli Fran omn A,VTupa l8iYIlil!!tindeki inIII'admL go~el'meJr: ~ tedir. Kij~ijlc: ittiliif ugllml~. Romany!!. siynsttti r'l" n a hn kll:'lua mGt~reddit 1Jh- )'01 takib etmi!itir. Ru_ iUifakmlI1 kU-cuk ittlI fm :)'e-

birer birer BBy{ll. Envel' pa.g.a bID; 1>0z1 roel!l hakiikl1kn illtifa..de etmi~ti. Ctinkll (lgrelliDltdigi hit.d.i.l!elen! de va.klf OIUYOT du.
'i3D Sultan Fnver ps§aya bi .. ~ey &iylcmck Li3tiyon:J:u. - Bit d!l.lUka dedi. Sizirlleko.. 111L~ istel-lm.

TAKVIM
1"ii •• rfVAIItf.· ••

-_·-t ..·..... ~f

f#%~

13 KlauDus.iioi
Rwat
I

1939 CUMA
]354

rine bim olup Oi~JI'IIY:1Cngl
Bfe dleger. Bu Ilebebden

da

IJ-

~-

FifreTer •. mot'\! (P. UillttertibJ. Ozer.il1B

:rich - Op. 24" L. Wnlnger a - 1.f1 'PIl9loma 'IIrkm fi'll'llezi (Pl!lpi M[]lIel')

Hlerh 22 Z n k " d. 1351
31

FraIl';;lI ar-

nil; KiD1'JIj

Il

nazlm bil' roI

oyn3)"amfll'1'lllkhl.

SiUlra Cayhaneu.in kef.lanno. '!f'E!'ki. h"n bu nki ~a., oozlerlni biHrdlle;r. !j.1Ul Sultall yiliksek t>es.lc sBze bW1Lath: - Ar'k'adDll§Iar. dedi. Bmmle get. mel{ wteyc:n atkadaljlarnl'1 lliimicrI. ni ynza¢ag,rn. ~hndj 9I1lhl olanl r evvelll kaydetbl~ktlr. Cimkli bu. Ifio~QDcak eUmi~e WI& oJarak I.E,

iJ K,oy II"dnde ll!lllrhLF val. 'E. SorroP.) E. AI. Nau:ndiJrI hlrt. 5llltb .. !, r • walodi Becker - Op . .3 ; No.8) ,g - Gb....,l CzeI"ifli'k)

Kal!!Um : 67

Bl'":lmlal"lnl kabuJ dtireme:rnektcdir. Flltlflklk".. F1"d!.U.llnm g~r nti aUm. aldlgL Al,'ust!u-ya. AJmnnyn tar!!, -

CndrHlllhnk

~dilmi

Vi!

bun::l. l~k bi:l'

• ( B.
- (W. belel" &.:ra81ndu. mubtelif me\'2ular etrnfmda hll.sbilt8H~r ~er(l 'lUI et

Oni"e~ta Rekt.thi'l Cemll lUi -, anenin ikind IIfl.Y}n1 d dUn 2:'1.30 MUzik (h6{j, plliklll!i) 21l. Fen Fa fillest lion .1Jllf ttLlobeoltriD~ \·e-rmj.rtfr. TQphtnt~ cok Ili.l:;:el 46.24 8011 i1j,ma hahe:rler.i 'VB 1'aOI1. .t:i, pro,Fa D:! • ve oIW.mjmi elmu., VB l'QkUil'le hill·
anli:Ltlar t6nlni
15]

_

mJ,t!r.
Resimd.c Rekttir'l"
~lU."Up

bltllkl@ tolebl:!-

Lllrd~n bir

gClrUlrtli?ldedil·.

,--------IIII!!!!!!__
Ak, .. m:

0110

112,22

-

H,02 -

Mkindi : 14,411 "{.tIIJ : 18.38

Im!lik

; 5,38

itirazdl!l. bulLlIULm;,aml h. "eo yine mlltte [kl 'CeJmlllovakya Alma.llya lehlne D.rad~inin bllyLlk~e bit kl~1Ulnl terl{e mecbur oldugu cakit, Franallll1n t8"~iye31 bu i¥ lIe~ ("1karnut.m:'!l clmll~tur. 13u ~e)'dhJ~ AlmanYl:lnUl "al'k[

lrJ' }r.Vl'Upll.m.:..r.k.i f,ll,aLire.t:i ~ok d.I.ha ~,lir.

!,

---

-

......,_.__..--

.----::-

-

~-

---

.,- -~-

....

::<~...:.-,,-- ~--:.-

- -:_- . ~ -

-.

-

__

._ -~--

- - ~-.-

-

- - ...... .

YE

HOK MET VE

A

• 01

(BII,t~r(llfl

1 ~m:~ ....

r

AT_y'..

rru-&d.)

ida.re ba Ifill ki zallnrt s:rklian kaya l;elci1tirme<g-e, kirletmeie
lar. Namus'n davlet

aD!lI.ml!u'll'lJJ'1

~ekleTMacar, Macarlar da Cell arazisine ~~c=--~----Atef Aft,lar ______ •
Bud.a.pe§te, 12(A,A., - R ron n lbildirildJ; . bt! aym 10 unu gii_nU saat :::1 de r.ekvslovak kI-

rb~.

taa:t1, B:rrkaaza

adindaki

Mac&.I kaA-

lab'

rna kGJ"ill llt.e!) agml~lalf'lhr'.

te~, li.!.lLcal irtibut b ".·skt muraeaali tir, tJ

zabitinia telefuniizarine ki:".sili.ni~-

Maea:r hlikumet], BudapestedeCello Jovak sef.are li nezdinde Ildd~tli bir protestoda bulunmusIllr. EKLEJlE

Pm , 12 lA_A,

OORF. Dt •., -- Bu 8ytr1 10

Roma iizakereleri eticesiz Bitti
(B~tara.il 1 Jlci iailfa.dl.1) 1I'11GILIZNAZUtLARINI'N ZIVARETI Rom a. : 12 (A ,A,) - Jllgi1i;:. vilik3U ve ha.rieiy~ flnz,m bugiJn PoutbiPQll'do kfillla.rlll ]ln~:zarl1'1l11~e IiODn da me~'Ilul B.:.1I!..1i'!r abideRil'le biRr ~elenk. koymLJ,la.r-drr. Mi",.

fider hlk

t.arAfllH~!Hl

h fluetle

.lkl~lanmlilla:rd\r. Sut 1.30 de k.r.al ingili7. ·mi;udi:rll.!f'i k~bul t'M-

rek 5ile yemdiIle

n.IIKC"~ymLl'ttur.

Ciano - H ..lifll!!~ cOaO$MI£SI Roma: 12 (A. ;'q - R{lytl'l'" Aj~n:>l mllhabirindf'fI;

L[Jl'd Halifax, I!al'li~'ma giderek
guru~m((,~tu1.

bll KOD

.sabah Ghi~6 Ciano He

Bu grirLJ.me ,10 <IIHlmadan ev\'el ml1bim hi~ lir m[h:aker€ lCH!. cdil-I mi),f'ce<g-i ,"'0 b~ ziva~c1..in !del,a~ bir neznket. zl}'aret! oldugu Ibm ~djlmi ..tir. BLJnLJnla bl.:!rabe-r Lordj . Ihlifax, hal'ici:r'€' neZ;!::Lrl:'tinl~ ber~-l berinde mi.i.,a\·i.-lr..!ri oldlJgu. hRhle gjtmi~tjr ve bir .:!HSL deval'll etlell I"\r(ij me eSH.;i. mll.a Kant i:.iJliJnun t1.JlyanllJ ;-t.fI1aliile \'1'.' IngiIteren'n b arnali hakklnd1l hir aIlla:l~ gosiermek ,':iIuretile .!'ulhtlll Id.tmein!:! rardlrnda bl1.unm&,-,IIllHl mute lliltik :nuktai TlRzlirlanllll1.ah \'(:: 1.ai~il etmi~ Dldu.gu tahT!nill t:t1.im~kt.cdir, lhlimal Krill t Ciuno, Franco kltaabruu hail h..azlrrlald mu':~ Ifa~,etlet.ille Ve B. l'.luj;:;o]inin YahllJi mult cil~1i me;:!ele~j h3kh.:IH.I' AlIIlerik.a tar<Ll!ntllUI YIl~.Il1mc; (liun

I

miil"aca,

I;IllarnJ~ i2. nazlrlf.lnnln

rnihl-l.it Oi)' urett 01 rn;::Pil kerfi} din'
'1

k:J.rInKi-

n8.zul

dikkatiTl!

'ce ~b etmi~ tit, f'RAM ,uz GAZET,~L.£R trill N MUTALEAlAR~ Pari:!!; 1'2 (A. A.,) Ga7.'" ~

Ler.

est

Mu!! 'olini - Chambi!rlliJin gil h k 'Lfida UZlm TIl Li lea.lnr
n

1

lIerdetmektedirl~r.

Gi'l2,et~h~I.,

1),60 buailnlo daha 1,;iy de lti(.liIfl k etmj, ula.n IL'Ianm i \'e A]m .. n l't'Ia.thuatmm italyall mutillebine mfrzll.hetl.":t ~tmekle o!ma'll k~yiintiT!e i.~t~t etm ~ktcdirler.

Lngilil - It.al:.an
hBkklru:l
~f'

giJru,meleri
vr lI,Ialll1 t:ta-

J'Ulrnnl

,Un~J1l1n

)"'Hl.ml~br. Niha~ ~t ] 931; 011 g'ilnl~dnd!! .T. Rii1lJ at rub'UIli Pui:'f. eYlI.b.ll. l milnu~ .. tiy], bir nl rn .. im:r.aht.nml "~ 1-:1\1nun I iki he-n.lu.lnlld de"let ~!'Ulndll rl~'l.ai11 bir me"'-eh! olm dl!o!'1 beran i'dilrui., (a.kat !l.Yllj 7. II. nul.tIrh.l Tlln!JII, Konika!l'~ r:i.butiy .. ta.M.lluk it ly.Jl id-dLabn (IrhJYr.. I;lkml'('l hr. ~ bu l·8.dyet 11: l~nd

ul!.i'liye

C

mb

ria

il'1ln

ROli'la

,

ey .. h tI c;.n

dlikkale d ~er. Fraruo fin ul11uml 'Iira - t:i bl~ konu~malll.r Il..nm I!n m olneak; 'Ie yelli bir ceph Jdll, Ndic~ .iUb d}-'le. i ingiliz bf~veki1illiJ1 FrannYI tuta~att, Yill kendi. !![yJe hemiikir oh]u.~ul'lu VI!! hal yOll - Frnnsu: iht~hif1nl hal -;al'el~ ttl'll IlrElyacag.. ve bu lI....Lda hill h'I' D 1 pan), ml'!l!lhlaini kijkiln n Wfij' y1 .t::mio i1illl "a".,'ltCII~l muhakka"k iribll! 'I I UC-4k, k(")nU,mll menll.1arwdll.l1 ola<:aktu"_

,.1 '

Dr. RE$AD SAGA Y

~ , H'ergiln ag-.r CI dd'I m V7.lJl.'l1" PII.I'b3, 12 (A. A.I MebUflan· -- Diinyo., jd.nl blr politikedlJD cllln bllh!IJI.dl!cl!lk de-' Hz a., Jh.:qfim II meclisine altanci rels \'ekili olll:rall ve iyi brr adalet teveilnden ~ok u- de ()Iyh~ biraz hilvaiyattllll bahaeGUH.dcll.lp mebusu Caadaeenun ~ aak bulunuyor, Hatti:suJb zamadelim : bill' mernl kette her Iuulgi bij f'inl ~ilmcsi ikerine blu dnr.e !i)'asct .runda bile, mu.kBvelelerin k1ymeti Dun By-Ill 12: ~i ldi. Yam T y_ uneu gili!i;i ak~m Rutell)'fl.-Maca,hilt' k~ derhnl gazeill siltunlutm divaw twnliLmlamml,! v bu vesile va vaitl ria ehemmiyeti k.almwn~· v e pi::mgQ~unun tali ku unun ristan hududunda ni bir budut g~er" m tlletln gOZoU ollililde 0 ha- ill~ mecllis reisl B. He:rriot, ogloofn ur, Politik, blirr.iyeUer ve \i.itriRll b: I'Iti '..sr kullae bu a)' i~Ln~e kenh;lAiif,~si olmustur, BII' RUlen men- rek t h:B.h. Qlunur....KHntm tabit mee- 9OW'W eelsede siddetll alkl~a..T'1l bUcriyeti Lihasara ~hJm.i~ bulumasrmn !on gi.lTItl. GfJzl.i.m hu aebamdan alman malumata bore, MR' rusrm takip eder, Artlk herk in, k~lIlana.n buyirk bir nutuk sOflenuyor, 'iflk 'nee ve si1.rgi.il'l ye j eft f~1" ikra~lIye kazanan tal Iileriu carlar, Barvinkos yakiniml.e atc:5 kalbi rahuit: 1", hatrr i~in J:, gijriU. ml!ltir. huktlm sunlyoT, Hak olUyo ve isimleri ilit;lti, a~11li~latd.lr, Mllcarlnnn enda.htL, dlii'tin~. nufuzlu kill1:!!elrin kflban&t-. B, HC.fWt, F'ran:;:uZlarln sulha b~klFt beraber Rtik humanieml ltQ 50,000' lira kuzanan : Kllrllk(iy taKrI be-n blr saat devam etmlstlr. Jeri ortllldU~(Jm~ da~r kimsede bir olnn bagllllldurlnl bildlrm.i!'l 11;1 seeznnelarr ve fe'lse-fi idrakm zaferleri ~e)')'111 kuncl LJn bl)yaclsl H!I kkL, Ma arl HI, bir .a,g:.1" 'ire iki haf i F m it- lereddul ve :';iuphe II,~'tll.nlfLz, CUllkil lerine ¥3y]e de~;':Im etmi.E}tir: tehdit alb.na ginnilj bulunuycr, GeI'Zede kundurnr.t ::'tlanmut. rnLy(;~ kullannustar ve el bombaherkes emindi r ki bl;:~di£' rezaletler - F?lI.nsa. hiitlin rncrnlekette Bu aDn.J'§l ie;indr, \'a.z.iyeti pro15 GOO lira. k.azananB[''il!llt1R.T1 atrmslardir. olsa i di heherneha i mat.buat sutunmantrk ve hlkrnet f..... ini s bUttin teste icin ancak bir ka.;;:ses -uk- La kuaduraci kalf'aar Ali, ~Iu!hte-m kouW..J {}11 top dl lsmn" (Hi~ cektl ve huklimet 1..I.. 11ememlekete duyurmak, ii;b' I.\IUS ~Iri'lek edir. Rornad muhterem AIlI~ dan tali kUJ~1I koum: k tBudape.]#le. 12 {A.A. I - loIuhtemehal kanunu albi\.; Qri'El'CQ!kf. rui:SI.Z butiin mernlek terle fl,j:u:!nk blr iMiyD.', !lpiritliel cesaretr ile ~in bLJ Jda ~ml1tlL.:l"at'l1Drl e~ 1. lit !-IacBI-~k askeri komisyonu bu F kflt hiz kalem sehlplerl fie h:.ilinde Y~!lmak istcdiglod'n bu tahkir- erlil III zaytflarin harilll.i~nj BIl usu l f'ena rlCg;1. H m de bak sabah saat 10 dB Munkcsdli Loplan sulamahyrz 1 i matbust hurriyeti memleketleri temin etmegt bu mern eden bU. 'uk papalarm ananesnu b,niyet1i oluyor. Boyl ce b· i11ci rmsbr. uize i::t.tediZimi1.i y&zmak hakkmlB leketla e. Fransanin muhtelif !T'ilbJ. yeniliy,-"r, Yen! oi'rlyada, Ainerika defa kundurucilar, ikinCI dr.·a mayUllIMCB. vicdaul VI' ahlik.i '·fII2ifele-· dl'l.biUt:Ilrl anlaama istedLg-rni ve nil· cumhueiyetlerl kend] w.l:i<l.flu.tkrini nifuturacuar, ii~ iinciJ de I -1 muhaltl, me~lek It~nd VI!! HtetinJ m'llhaflihayd sulhun Fnmsfl. i~il'l biitih teY1l erler, d.ellli1okr~tik ~lVfilli }'UJ-I: Icbicilll:l' zc.ng11l oJs<.I.Lar, h ..rk~!:I kl.l..i':<:8 l"~mek lI't'r1he'lir!! dJt YllkldiYQf. ul'l.Sllrl.~n red degi_1 bilnH:is lckmii ::leJti~ VI!': cebil' l'e Itidd~t ~mJ"liyOfldligu hayalJel'i11 hHkikn~ r laragl [)unyamn bu!'\uJlkb ha]jlli, matrnernle-ketlen~ ka:r>l\ hii.nnet den,"k ~a.rum ihtorlarda. bullll1L.1rken, Arnemesut gunii bulil. itt: rrlt!mlll.ln .i:jlbUILL hiirrlveti prel1-'1Lplerinilil tat· oldugun_u 80ylemek al['ru$uIId~l". rika Birl~ik De:detier'i r12:1si de- hiir l'aRlnt bcklf'I'. liter \'(! 1l11itehakkim 1'eji.rnlim..l1' ne Fakai.. aUlhlJ a.l$kmda tamamHe riyt't rejim.inE ve hu l''''jimin l'·mr.!TiliU-<-I.bi a)'lIi ((llliLkilr kUlj, her k:,!Jdl\r '1 k:ar ('riilriligini, fl'l~lI1l€':k tirni birHk 0)8.1l Fr8osl.l.lar tehditlere bR!.ij lerlll te~kil edf· hmmla.r.. ba,gh nU'fllek f"1·IJI1. ,ibi bi;". 1lM.2leiecilere hI ;r;in 'l'akm m ,j,,;ini hUSI.];;;yetl rini dOl f'grnmnek at:mmde !:" oundan dllha Itguu km"1'etle Ha.n E"j,"lemeJd.c.di d' birJ.:iill KOILi.H: klil. 0 zlI.m .. n. zetelel'i, .l:to.m.a'di:lll ldmL1 oldlJk· ~il~e-rek tok NII1~t. temkinli ve v R7. b}rlik detildirHib bir millet'l FranslZ mebusall mecli&inil'l (',\"rediI1 :-li:t Allklll'a clidde..iJ'li .. "Bu Ian hl\berleri ne~l elmektl"rllll"lif'lI". kl1l." dtlYr8Umak: bide .. i~jn IwoJ,_. v~};i' Imd1..ltlannl pt:!Jzarbk me\'1;U!I yafl-· seaJen aksisad gihi mliltabclc ",~2i"' et k9r~llillld~ l!Oengin Olfi1! gaBu h!l-L-e:rletde B, Clmmbel"ll!I.in'illi Ie Le~k.il eUi~int' iman ~tme<11yU. ma;:. Fakat onlarL ru1ildafl'l);l edCI'. d~~eg;JlI ziUluc!;.hynrurDl, 111l!;fanh... zfOle(;ilerin" bO>'l.I.lltli tj,ikillYeL P.ttili: _ B. :'1ll.:'~.;,o]ini'den. bir htHJI.i,k D.)' Evvel'il. hir ';Iikayeti ga~ete;'e ~is Hen-iot, bk.md.tJ,l1I oonrR.,.i hays"iyetinl tejkil ~df:n bij,tlil'1 bmlle:ri 11I1e",[eklerini b'l'kedip b&'lklll dill tleri blililblml¥< oldu klan F'Tfi [l -I Y8z-.l:Lrken bir t.""'1'i"', hir t.a~..:, lIiF Ii~ FJ'1UISJz impar.ato:rll1!gwum kmlmo,'Ull lara bagllh!fiml.Z, bizl~n birbirl"'riill-lel'l" lir!~ecekloft!rinL z.urulf'de.nler SK Hieyhi...l!ldeki IilicllmIQ~'ll niha~ san mt'-~ele!:l-J vl:lrWr .ld iU.el'ilf1dll -::ok lie S.arsl1m.8.1l b:i!l'ligi Uzerillllde: i!lt,ar 1 mize ya.kl~bnnall ve u7.I~t1mallkala ~l!rl<rlF. BiJakia Em 5ef~1" Ih.er yet 1,Iel-melerln! ttab'a,n l'n!ltbualln-I dikka, !4.... rfetmek Ihl:llilidlr. hi KIiL- ebni:, ve Fl'fuiaanlD pe'k ysk 111ft=:!. dLI"_ Ciimhl.lrlyet hll" ktllayhldar 1"('-1 j!'.:J.ze1.@d l;-f"ndi ha~lna bh gaz te ~ldun rica. etme~il'li i tmi~ olciug-UI z,ete fu:zla a.hnolik i'sriyormll.t1'Jz gibi bilyU'k inkilabm l.''141;nci )'lIdijnil.. jimi d~ttldir. Hi..irriyeti hak IPlntf'k karmafra kafkaT, f~tc hu [;\'1.... hir 'oyienmektemir" Bunu. mfit~akip vaknr 11:. bir 1i90B ile Jln1'Bllllr Iltamiinu lrutlaY!I!cagml hatrr]attJiktnD rnZ1mdU' ml.'dektir, lng.iHz ba~vekililliJ] in iltere'[Iin I'lik arlAhgl ,,·ch'ele.\ eo l.'r2I"mll!.k mtiBOllira si}1'J1(>rihl:l!~6yle deVil. etmi"lBi'l'bkimi7.e yakllUllmak: Vt birMUKA.D SE.RTOCLU FrlilU1Z _ Ital:, ....'l ihtil;iIlna l mutli.til"': le!jrn...-:'k.bu en eb~mmiyf'Ui tl}imi;. dDfa.'l I!ttitl'jmi;o ll1<1tbuat hjlrriyeti\'.HI!Qt ~afi'ltiy Ie r:niid.ahH.l~e builln- 0 zllmanki ~lItLatuniZ gi'bi, diJr. MiJli menfftntil'l her ~t!)"in (e\'~ ni te~1iJ etrnek olac _g-Inl iyite biJmlYJlCail~l I..a.sJ'i.b. etmi~ Qlduii'u rit~b likeleri k-o:r]~m ild tin go.rmek ve k Hne ~' lrlljl 7.1,1 lHH.nJltrd~. rn ~ru id·· melbiz. BIl tiirJH Ile.';i[·i.l'a.t mal<il'la'o'tlyct t'dJlmb'!:kte-dtr'. ayrlhkl~I'lrI"l12 (Jrlad;.:Lf1 kalkar 1'(: 1 dm hir fHdr ve h~1 kik~llfu mudafa.a r burn]a.rn kal'AI li:oyma.k: m('cbnr. ye. B. Chanlbe-.rla.in'in tnKHteu'nin me:.,'dHI'du. DII' b"k dUIlIlil1ce kalll-: y~ hil'.mei dgil tie suh~1 be~ on pElril:l~ tindeyiz.. Sil' kere daJm. biT lruvW'i; Rom&. ile Paril'l o.r&.n-nda dogrlld:m Ciimh Ilf g)' ,t \ 02' \';.t h~l\ld kH r.!'i I l'Im]!<.artllfmak hLf';WlIn hi.lld.im Sjil"dtiIPl I;!agrndll. p!Ujlj.'orLlz. Son tccrube1e.:' dugl'USil mLlz.aken!lere ~iri;,me.....ini tI;:r~k • adaJ-::lltllui:t. ,;.:aibe..ini bize surl!loilir_ isbat ctmi.!ilir ki, gti. saal1er(ll': bume.mnunjj'~tI~ kl:Lr~ll.8.yacag,m \e feJis, multi fik bll -\:110: lo,' B 1 hareketi v(': bunla nn Kirk el1e{lellueri bell eel bi' \'6' kurnf'tlerit'l bihlhlll ~ jk_j Uirllilo L temesi bu.linf1'cl'I'io'un btl IHI klll'lli $id It:tl' alic;m, elzcm. _ burhn1'U iya'i rrw,tbllllt n,~lnl:l.k$l~l-l.llOrlmn i- diplomasilel'i de 1m m[jz.~keCl:lerin neticlll~lLme3i kll~lalnll:!" b. tILl mutc-:~klll, B, He!'kusul'Su.z m,"'uldi k u 'I've. te~kil ",y(inde buhHII.i)'t'1nIITI. t('C'rfIIJeh"rim i~in yardnntla ..~ hizme'i.te bLJ1LJn " ,·iot, b3t';vekihn l klifi U2:.~rill~, rue· mag t Clmade O[[~ll-:'II rm i lin e et _ daYUnlkr:1k ternin ~rll;'bi1irim ki !"n lemektedir-. (Ba.!!t"rIl.FI , :l1ci rlyf.d.l i';1I..la.Ell'l me:~'hsi gnl~J \'( ,rL'llmenlcr' ktl'l'\'etll, en ~~ade li Nl I11Ue:'J,~ir lI-leclhl n::i ~i. bu rulan ~rHJ.-a R-IJm~, 1 ~ LHkHll'1i) Iluray,1 mi] Ijll hu](lugu d a ~'i"';Il~'l:'i dilmC!k~ komit~illin j.'!tl.[lrian itil1l.1ren QJlu, hlicu.mln:r .aWl?: a.'ail baglr~L11, ;ii.ogi,iIJ ~li'rl!l.l'IJ:m.nm ku~uf1luz Z>1:rhb \r·uc ti!l1ir. ingiLtI'r.e, :wcak It1tJya'nLn rrelell 11luhlmah gore, Gener;ll mu.zd~Jd J~r'~eml:leyc kadll.r biji,l iil1 sa.:nLll ya .... llar r1etrildir. \'t).K;lr, cld· ar:l.ZI Ith,-..:~Il'!",mi ileri Ilrmemui getirmek iJZl:!!rE" nom:n:tI degil [&kat Fnmco ku\,\,et1crl btlgii.ll i.Jill.J.ill cels~le.rin harit,j ;}(Ilitil.;.l i::;til';.Ihl . halinde- lava..: ·uUa bulullnuq~J klt- d~yl't, :;;ukull itid~1! mudataa E."di len kahramanlC'R hir h!tib,1\.1 u;;i.n i:jl:il~n~llh~letrl~·n bir .a:ndn ~ok Ijlddliltli ru'lll:' n1iiZakl"r""~in' tJoh!'ii;;lni ';: l)tl] fildr \"(' hakibt nf'snbma cok darln "f: i~ veril"ileri vatau[fljlf\'erligi ~ t II I edec-d:i ~oYL['nmt'l<tedir. hir laSl'.-u7,.U gl"'.;mi~lC-l'dir. Huklletmili .Jldugunu bildirmifjtit, 1\.1 '11 h.u h'i biJ' ildtlll _l.'Ult t 11'. ~h.in; ..d,cl- 11~ 11lt.ap etmi~ ','(0 miiteakilben mrt k1..lv,·('tlel·j '"ekilme ktedir. 8g t"n. Ordre di:rlll k·; :san mecl1si, ~u k 1'1 t~\'ip l'tmi~ndu, hii 'lJnln.. mlies?-i I' Oi;clll JIltly td.81'rllZLIf1 nihl-l ":aflfTi ililac .. dece"G fil avIan ,yalmm, Va. MUll .. ternasyonal 'll~i)'cl b<Lkkmda ~unve yarm ngle-df'n i;OnJ it t !)}anmak kjjfur rI~ifil l'lakik;itnl', ,,~k'IHlr, gi l '"un i'dilnl('kL~ilir. ~Jmi rnyti!llieboabnd JI"I hi.~ 01111'1111.:1:;. hm ~oylem~lir~ fizer-e dagllm~tli". M,lk~I~. kll\'vet1l1i jhti\!\ P.'ttiib hl:l(. - Umc..'IlrETC'iLEH' GRO ..... : · bi.- kl ..m.:I uzerillld~ '"11'1111" ve "bu b.u.kikallL'rLlIl!I1 ulL ... auslll H itler"in miill!.ah~eti.:niii!! idi:.; B~ln;~h-"J.. ]2 ~A .... \.l - CimLSUn1'Fl, hh: IUl ....~u..~dtt're dt.i~l~n, n!ld edeeek vt! 'yQhu~ by mtltlllll!l'bat.-1 hu.l·iyelr.;.i kltaal. s.a1t- .. ar~mbg ~ Iliti tan ""'z !l:l!iiecektir. 'il'i..i.nkti k-em:lli!li-' 'I,':!zifeierrl~ en milhimlerind~:m I<'.~i FI-anld!"tlel"in mukabU taD.rruz~ H' ne, E! Ide ed e cei i hflkliuD dla l~ I "utH'I1-rl<-L~lifit'll1l id!l"~ ada.ml.c.ll"Ulm M t _ 1.'JnnL t3TdeUikwn SOnia Eliuama~en:~f ",e haY:!lj')'etin~ \!'{' nammmrm CB~tiJfl'l"lI<h r ~nci 5Bvf",,J,,,, 1'111.11. v.erilmit ol!!ln dii4t1" lIIi'l' lakun dlll"'e'de L:a.a:nllZJ.. tec;.rn.i!llerdir. bilrmertir, 1m;, iftil't! kadilr dddn Ekrem W:irllgi Tti ..k.i},--eyelc:.lim f't· mut.leblil voIUI'drr 'VIE ·D1II91!, bunlaCurnhuch'et.c;l Im.a t, dun MODI ir ,.wF hi 1.1i". Ricl' tle\,[et idal'l"sirlilt, mek i9tem1)'Ur mll dlye ~i.lf1hl','.! 1'1 &izh:mehtedir OJ (8." ("rafl 1 ill'Dci IIolI.vfAd.l terubio mmta.k~l.nm imalind Gas bil' }'nlsuduk, I..oi.iyiik n·\,. kiic[ik di.i_ljUnuekl.eJlr, !"ij !J"IHhir,ez,zll.km Lulllllduj(u reJNGILlz GAZETELERJNIN I tuerll. ga:idin] zl:l.rt£lmi"J VIil ("(01", E.krem IG.nigin "'''I'a:n.s.a.d<l hu" ri J,;"'lf~ttiklen or1l''' sidrlt!tli lJir tST!HBARI ! bil' mPI unltl I}ir milll,l,.:e!J,'Li;zlik. !mc j a] repe. ..i.Jle \' affiJ nlmUl1laN IT. otamDbi.l klt'7.aSl "'edrIll~!I oldllJgu Vf' t Jt IIrl'~ ~,11. j,{e,," i., I~rdiI". ' m Lrmdn: ] 2' (A, 0.\, 1 - G;_jZcet~-' CUlf!hLJlilct~i kltaat, ~enUlptlll. bunll hi(! I'IlItlf g'011ill j;~!lLrnHtllHI. bu 'Ir'esile iI... Fr.a.n~m: l'olisillin e.Jill'l"" Du Inkum, ll!.llttreree de\'!11'11 h>rdeki IJ.Hlum1 intJbH, B. Ct1H.mherDellpui~ \'e Suli\'eli~ istikameHmle hMfin l'IJlhlk!l~1 HI' 11l"(,I.I,nl kl.l.1 !'111m i':ll~li~tiL c:J:ti!l-~ii.~ mufuokkakllll". Nltplo;Lm tlLIIngili7. klla..tIJh, li",ilt'ri'l1 Juill1 fltli B. )]u.~",{)lini'lIin ~Imdi,v~ I FUi,nka;Uer hrafu.ui.nn )'a.;Hnl.n..ll Mifi':IJO~t nt-Ji Ii. j..;h,Lt. ill' hidikl .. ! p.~ llul[,L elmi:l'ILl"r i,,1-' de "'lilt!" kordoII:I)m~timii'.irl I'l'llirl!;~w,I1"FI n kn.d~ll· al)ceok flllevcl1..Id m·e~ajli go,,:l.ldllhLn t..lUl"dllrroU~Iu..rdll". min nlmariigm'l1~ ~l""ldt', l1.e}'l'1;1nJ.t~ Fl"RnSa, yl1'k.a.... RIl Lhl aHl~lln~lI.J!'l d den ~,e~Lrmi.~ r;Jmakla iktifn dmi~ nil Y!lI'IJ1 ka 'm!l~1'! mll\',a[fllk 01" bir vutp.'Hhl~ln ~il;>\'hiJltll' ()IIUII~PIl'I-6 Ll'ERE'~1'!,f I"RO'l'~'fUSIl w'l;hile J.ielldil:'rni hl.ltip dtigim I"t't-i. old'lkhu·1 fikl'illdF!dil', mll~lardll' H r Iki Uu' f, muhim nf v hlH'l'liytilli klrF!l:1k I17,f'I'ft mell lbildil·miRti .., LoI\dra ,12 IA.A.} - .II.ngifu. buDail)' mu..il ;r~zctl!~i. Rom Hhut za,Vi.!ll \' .... i~1 ir. m k,,1 mimizl", 11 ~arllj{1n1l1l. Imr:;-III\ ip~rmdi b\IDI~1 It l"11 l'..:ki,1fl IIlkiu d kum~ti, I'i.inlhm;yel.c;i \'apunrnbim~ . tihlHtr ~d-)'OI!': Hayr 'df! glln Ll!Jttlkt'HI ~OIH'l:i. tids. bizlm I'tnr i . t i nlL>:i pnraljf'l". kalklljima,).; 1.;·l1k t;,1J1'ip hir je$tbr. barcil1lllnmHi i~tiruk el.mi:j 01 n,' B. l\fu~~(JJil1i. !lIpnnyul nle;'!~IeI,ll!; )'J\kllma~1 ve Ilokjj,ld~rd:'l ge-z.ilHem k IHlinll:r.i u-tu,:-iirmi.i:,; IllLruz. ,igel:' t~l ...ft.,IU, I:Ckr'tlm I\:onL~i::t youalisL gt:milerin lngili:z !tar !>III ~i hakkuda muzu hrede bnhH'1In.ll. k I me~r \'lUUlk f'd i [mii;lti I'. A,,,,ile.l.' H8},b~m matbuu.t el'b~1bMIll nmnlLUit F.rnnsu: topraKlannd::t b\Jlul1mEldl~ Il1n'mda. i II a["~il:eti.oi ~[le:ra.l F'ta.Ii.H: ji~temlil. kl.edia·, ClinkLl F'.uncQ'IlI.ln I ::-tmi'lolcr hUniyd ii1~ Iii; de ~Hhul"l;u' nlmH- [H.'tilt Iki POH"l' l.WI'r'II"'; ,'e baltka blf mel1tilll'kt'l~ g-ittig; !jC"lr. ktl Jlczdincie ;§Iiddetle protesto ~lmuJ pek Y'1;Il!i:IIJdH muzal'tr:r I'JIa.c.llglJ].ll, Vl' hu n hun an biri"lini IHrWI'rn il~lel'dlJd!'lJ.'I, m.:ltbuel hLirriyeiinin mcm~ lilllde: Fn;tnsl!du[ gel~n ma"..:mHt In \'u ziY£l!l l~lem~l .. ha.kkml rnuhHftJr.M. kllnjr] ir. I}LJ~,,'nh1 lIlt=n~k h.il.l,)il;i. il@ lekele fenallk "It'uliil yoiulI(lflki" 111clk5.rl ulilllmiyeyi ll.~rn lnlnUfl ed~· f''t!nekte r.Jldlll~.mu bildirmi§tit. Fl'am:a &1·aslHd. .. mLJtQlla~lt roli.mu riJi~J;Lnr, 11" k.<tl..ill1~hrml~ OIL.aI'Y-l'l, d bir mahiy It, d~gil ir. Bin':lcna tf'U\,umptin a.ld.,; l'llhirllt'f ira clm·~k! K'" ek uMluml .... I.Iif€tte R'hi"l<t'J,in ('~Ihid ", [.(,·1 leyh Frtln a hulk: ~It1Clilliu bil· iin y. Corllklarm eleLctr-ik tebJilceAvrupu.ya mii Ilik m . tol 11'(""' "!I Hal 'don, 12 A.A,) - .NUl:ll'lJl' ........... I •••••••••••••••• ~•••••••• &•••i "el \'aziyeo t~ \"Z1I1 Clfl~~'i,ni bt-kle SiDd,=!1 KQrUmUI bHI1fi.~ n ItnlYoO\Rln 'i:.as\ em.U,lIril mcell!-1i, :JS dell .j 1 yqm8 klida.r ill PoLo~ya YabLidilu~ m~~ Ie i nz. Z.ira Ekrem I{ijnjg y k lanrna7.' me'<el ini 11!Ii.I:r.u te edt' 'I'k nil' Slnlfl ~jJi'!rr ~ H.. na'ag:..uru'lor. k Anklll"1l7 ~2 tA. A.) YC ITilEk ·dH)·cl'Ij tinjjlndc k(!onru~in. Bc:-lli1 I:! U ..A,) - AlnUll'l.'''' d~rll~r. lHmfel' n~ill(1'I i~t~r_nill[ll~te-I '" I.! Iud e I:.i ha.U;;J nll7.111 hilh,a.ulI F'ran.k1isU"nn jia~mnFlI lIyu, dan !;Ikrl lml alan Pn]onYJl Yilhuden. h(':;ol> I·t] t III 14 ,',l'1lI zU bLjyi.lk mill Iljtn R Cho.mb.lll..in In tilUIII-1 mu~ heyec:mt :renidcn cQJllnndu c(,n.;lddllrlmlzr Je"'lrik It'hldu'] I'i - I s.aht.ekitrhk -i.. i a.sIO! torn nl[l11tHlilc' ,i\iJeri mel ('It.~i ha~l1:lnd" Almanya . . .... IIJJ1U I~timo 1 etllletilmi IiJ t.l.J etmle"~ m.mtl'l!'_ .Milteaddlil goniHll.i de-[1.e , i.l~' f"'olol1YIII FlJI'a,."Ill:1du ye.pllm '! np klll"r,t-I icr'lf""llnfHHllIl'lIH temir! 1ll:1l.'kWoevyUr ede-1'JIiYCL!~kUr. t~ 0~duRu ~ikilrdl" ?I1"1I4u'l"l .. fjt!.11 o..;:alrnu;:tll'. He-I""t~ndtlil elt ::IilMi. t 1~ huJUMlf mU~nkell~li!T, yel'lla'11 iJl'Hi.di} jIlL' l'ih,'(ll( 1""I!eli ~(l~ ,'e bru MuddeluIITU.!Inli., tn.n kim~ledn Chnm IU"r-lai n'in d,j!n kil ~~r~mltl ~"'-I III1:J.kere ,)'.fImlm ....". . kiUl.Il IljranU!iltf Po!on),a Ii leg'!" ,ur}if'T" t!-l-IH!'llil'rm"l.:'h·dlf. I1[cml",·"ke. n,a mda DuCI"yl" In,-Jltve'lliJ:l ~bll~ lllakJ.ut'ld:L bey:uuu:.mlfI r )laJ'll LyonD, blikullll ti il.. iH~red~ bil fI-eti nokknld .. nulLlmAl "e iZIJaaJ nn~br. Ht'I"' Yll~ta erk", -le-, biiroltLtli h~l' IIH':-cl lLHI I 1o'7.-i l>dihH~pk OIU!1 btaubul Miiddlfiumllmi~i A.nh.utll"'ak u.U"re \ I-LI;JUVK)'1i hal'el: ..t \ll!nni$ Il]m~"l muhtlllm~1 gnd.lJm.e c1.mj:JUr. htl l'lfi,ler e! ktrlk t Inljk~l ...rinin k ..lI' daD ,,1d'g' ~mill' U'l'lI'i Ie :rnD1iinJ,CDJi~ 'I;!'QtE'!!!!k goni.illi.l Yazllmektec1i"r. R. Cham.b~rl.'ill dUn "'!..."!.... __ .... ~ '""!I_!I! mllkl~dlt, I'klller'l'lI R'ij,.....""rell mtl- dUn L!!tan~'U1g1zeh~CI[~'lni davet Ebre oril'.Jl::ilJnllak. poll .II .Il:ulJ'L-i oldu(ru gibi bu tin d. ~ilLdecc H. [ Ii OJ""', m ydilindlll'lhl". Bu oyun, t'liddit [i.~vhtllardHII rniu'ekhptir. ~derek 'tayyan ka'ta...kt; !'!>;I ha. ["lor,dii~rutill1l. 'yolu kapama.k: ·('io Mll!';'-Iolinj'yi t1inl~"i1e,(11! Jktlf~ d - blJyiiJc AI",h:nY"·YI Fl'tlln:p,·y, m{lUnro~l1rlf'rd' tehhkelel"dtm fl.A.!iid dis.!!Ii hakJnlllldlll m3]umo;)ltl rma. bir mllliluJdu:'m boil.l i~1 1~11 bll' ru~ i ~ok muhterm"ltti'l'. 'ZlIIhe~t elmemet~ jH1l!1f~ ~tmekteJIII kf}rLlmlh-lI:'f-l~L Vl' tf:"h~jK~ IInlfllilfIJ 11- murae a~ dmi~tilF. be~'l.L.rmam.e Ililt~re~.mjljlti.r. Bu l~ i!;"in Di~er hi' <III ,1.1 roill ·li ~.~!ld4 ;lHl"lI:tttr. MIlII.01il'li, Fnn!os"Yl Imli~.Hk ild I 1~t1l;lJ"le!l'"hcr.'ke:"in an_.~IN AMERh::Al'A zoo TAY'lUI bin 'k.t:,ty. ii.'.Jy!l~ vordLr, debiliri:... ki hlgllb: 1m1J~1T~lfrli; [,0..1 m;i"ferid bit' 'll'iII;r;l),r:ioflokma.k. II~_ YARE [SMARLADI ,':mk[,m-et makll.nlab, ccpho gc· Jna'Yi hl'!rhsnKi 1Jb tcdtlKlrh_ II"cl:y~e nnd .. n bit ta.k.tm f.r:da'luir. t.1~dir. d~i.nd ml~hruazll ... te!ilkil;iundQ ~allNe\ ... 'ork: 12 r.\. A.~ - \'jI,!'.iulr~ l'udlJnmak t'!,'ln I!EJrnJ. dl"!{ilrlir laldllr l~op."'Plbil .. ceiini t.hmin I!!_ T:1I1l1:ll hnl],:11I dahna Loplu bu~ol ~enal'IUl n.rn~irl ,('ko 1"1 oJa.ri d:yc)l'. ll.md,jolll Ne- .... yrork t{erl:lld Tri"'i.HI "''''1 it ik!:l"lcrir.. he;ten de rhal cellIUIUlI.JJ.;IJ m"ll lI~l 1 y bllh~ beye gtlndM"U:Icsi Uzerlne bw-alar" I' zet~ler, bit n b:i!' Ildl~ iz·hl,l.r MIII&!'Ioli:ni, A." aulhunun ~:lZ te ill biltlirildigine gore, <lin mp].lf'I,Jt_'n.l .. L 0 Ik"u Il1lzln e h ,- hnku nl ,ti , m 'rikll.y:a mart aYIIHl du vazifC' gOrmek . ..u:ere 19 :va~1D' etmelrtedirler. ·~t • ,t·di!n ve • r:u1,ko!;L SU\lty drul 25 y~mn IUldar ko.dullian hl.z.~~1II1im di1mek Ih.m' ~,OUMml!Qr kin .l{ol'UII 1".11 ,lI.h <XIQbilec~klD I1y HeruJd YO!' llI.h ..k ..iyonlllrmdnn d"h .. klymelmete kanr Ve.ni:d~U.r. j·M~lIalm.l"'n· 0,"" maJ.; mlcdil-! It ,olduQ'und ihlNlll ~tmelt i.. tiyol'." dlmfHl tIlY£lII'M I:!ip~rirjl e~ml~lir. 1f"·I' JH~IHl !n',lid II' I --_ t I .. ~. ••

bu !;irkef d!l.JgalarmFt. ka.I',t k] we mtlessir mfltlclfflll.. ~('eleri aneak VI;! .r.Ll'lcu.k m!ltblJl:lbn hGl"liyetifliT. 'CLil'lkil. hilt !l'l!lthll.ll'la mSilik

Herriot Tehlike Karstsmda Batun U~ n Franstzlari Birlesmege Davet Etti Oyunu ll!lki~
arLa

~I

l

z

I

I

Taarr a I

Frank istier ihai laler lei

Filistinde Siddefli
us'ademeler

Ta,VJ~are

Kacakclllgr

I

I

l

I

"to

~ariul

Is·ta.nbul sinin daveU

bir

"p.

klli-!

~~rn:I.

Sarfll:

"

'1RNIIA.AH

Ser'best Fikir/er
C;ocuk Esirgeme
.KW"Umu
Caruk bir
E~irgema
I(Il1"Urn,UllUiD

Zirai Kalk nmam z Nas I

Kara Ahmet NBSIII Cihan Samplyonu Dldu ?
l'efrika No. 2'4
I .

I

Y·AZAN: TEVFIK

PARS

Ylh3.ti YIlpi!lg,

~~I'BI_rllullkkll!ldlll

6603 Ijoeu gun dil}leri my yenc vo' Ileda\'i. 23221 cocuk ...cak banyo, '9810 BUt ya"'rUI3W!1Jl. &ill doml

,1.1 molam,~b (ij(:relldim: Ankarada Cocuk Jr.s.u-gema Kurum II Gi;:1il~1 Merke.r:l. gaS ydmda 1159 ~oclJlk DiW!:~e ve ted.a¥1,

Tahakkuk Edebilir?

·· 10,. O,er).. Gure~ M· d '.Harman
Verine Donmii~tii
Kafa, Kot, 8aea 8el Bli rbirine an 8 -'8, Olrl'ada Bir Adalia ka1m ~S11
l ,
l
.,.".,.,......... '.,-10 ... ..

dan 24638 ltIio silt "'ecrllm~ mo.· Kurumhimayesblde Leyli :melli'Plerde oOkutula.n .n2 go. oCllgn I'Itl2'kitl'p Ievazim, takBlt o1uIllk
BIZ, 'a;)ab3f:llZ

34:22 lira 73 kurulij, 024130 ~C1l.tll. slcak },e1tIl'l(, ya..zul yi1zme havu· .7.lI d. 1'1 1)3 1 I!;ocuk ietifElde vo 18 cecuklu muhlo.t,:: a.ileye ylyecek. yah ak vtrilmi!JLir. BllIDdJUl bqkB.

b.ir vv.iyel(' .r.h tt'D POnElU Kara Ahmed r}](]ug-LJ ~~hi bIFa.kh, ve ntinderiJi kOryf'.:-;i1'Le dogrn yUrllyt!rek, nazflrlarmdn.-. H·
rena

Son dereee

I tJ iliiln e-dilecek.

eunak ifade den manalar dbkuil::rek )l'roe y.a1an, ve k.a.1Juruya (,:ah!jan
basmmSl bnktr,

babadan mahrum e' erbd btll' g:Un,li.ikten alh- yedi Ilybk olmak ilzere 140 yn\'I'u l3~ralet ve tiHLmilD
,1l1"I9..

pen~e."'inuen j·z1JU1:.a.rlla Ku rumu lJJ ra k Kel!:iol"e!ldeki ann lruca~da 'halol.· makta hllllDlfr'll.l§tur,

C'R.b~lCl i~i1er1.n gij:n' due brrakrp aksam aJdtklBn Blit QD' u Ian da dahil alb ya_.§lndaki ';0euklar Kururnun Ikend.il s:araymdJl Kresie ; e1tig; kTC,t~ bu Sll r tle balutan 1249 )'avrLlya sabah, ,ilglc,i.ki:ndi 01ma.}(ilz.eN lU,1'70 kap yem.ek \leri1 me k surel:ile ana, babalarmlIi eng~1 Qhnak~ kurtan]· ya.\rrnJar Iyi mlh-ebbi v·e ogretDlcll'ller eh aJtmdat j_yi duygd. ve bilgili ~'avrul:ar' halli:nc konmuJ. (ul'. Bu .!H.ltetie rnubtellf yardlml ..... • }'apLlBD IJOcllk saraYJ! (156,4:;:: 0 0111' rak ~J!lJ' yillna prmi~tlr.
mli, bern

testa

Cumburrei.!imi:z;
hi~ .,upbe
10k

f!limd I»Dnil

ki bu .zif'aat

l(,r;mK

iljledne

BUtiin

'I"Iarlig1f1Jl

DltiUetin evhH
alar.['1k ~u· Ku~umu_ntm

seVIP Me muiJabhEtind{'rI

~an
dab
j

'Cocuk_sirg-eme
fruda yanJuilds

buhmabilm,.·

pe:l!;esinden ~'ok~ul }'ll\lruyu_ sag-Ilg,a ula~tu-abilmesi i~in'dda biT lira 1,;er Kuruma :ell de O\"E 01 !

\Ie tilil::'llllhi

I

r-

T

:.------...... -YUKsek T ~ Cemiyelig~n

.oplanhlar
topllaDtlSl

---

-1

-I.

e£rr'liyeti 939 sen si ilk ir;timalnl kongre h lindl? :yap· nlllj ve beyeti idareye altta isiml ri l"a~lh doktorllln se~ml~tir. Ilinnci Feis: lk ~jjkl"ii Ha;,:;lm 'D.'i III rn-r, tkinci Dr. Ali E~r-ef CUrsel, n::if'i~i reis: Dr, HU;Wl Suk" I rii .Aksel, Uml,lmi kii.tip: Or. NUII Osman Er"n, Ve:medsr: Dr .. iFi'I;lthi

'f.'i.ir1( TIp

re-,,,:

]Drelen,

Gillhane

11i.!.!armClrftlrtri.
:k_dulicD i·

Kulliane tatbikat Mp. Ve pnm seneljk BliiSllllle.relerin kimcllii 13/1 g'.39 eurnrJ. giinii 1 i ,30 da GiilhaJ'le kOnrel'"[:!!Ds ratnda yapllaeaktrr. Aczl!l eden
1e:kd.al)lann il:e~rj_neri rica

!:lad salameso

olul'w r,

(Ilkl!l:ek Ikt:iut~dat n Tophnhs'i

!~8e-'-t lktis:'iit '·e Tlc:mtt 1/.1::11(-, l.eblDu1 56 me. }'lldoniimiil1c '-MIt!!yaH 16 iki.ncili:anun paze;r esi ~ii

i....... ....... ·~.... ····,.III(··ii i Askerlik f~leri
1I!1i
iliL •• ~

meldepb;l biT tner_;:udm_ Yl'lplla('ak v~ I I!Ie2:WiIlar cellniiyeti taraflfldan d::t. ayni gillide BeY'lJghli T~ikatiiYEll'1 0tel~ ~on~al'~da ~,Ilt 1 ~-22 iliL:ras1tl.1 da bu' ~)I' ,zayaieti ~nle[!-ekti_r.

I
i

•••••••••

5'
i •••

~ ••••• I ••••••••• - ~ •••••••••••••••••

EmmOlilti A.B. il.Q. 33,3 dotumiu

' ... 'II'" an

i
I

ohJlp Y'okbma ka-: '!:-kJ ve !llii.khlan:ial'l mu.am.,~Jelel'i I t.Jk'emllli:IJ e1:1bj~ oianlirrla 816 W ; 329' do.tl.lrolulR.r~hm bakl:l a. kalmu:1
" t)la.nJar lie Qimd::iye .kadar IIske:rc ~Rlil1lm81'il1' $30 dQiturnlll muslim ve piy:a:de IIlDlflllldan bulunanlul bu deb, iO<lkere !tHvkf'dilpcekler <lit, •

s- Bine

ml2n~mb 31 G

BakaYIli V~ yokh.11'IfIl ka\='lI.p'~ 1;'111 n khl rdan ~hnaY1f1 vaz.iyetled

nm-m&1 ~"t.nlal'dHn
",ef'mel<

....eriEli

:nakUI

i::ltiyenlerin kabul

2. kfinaml93!)
nakad!ar

CllmB

boo~l1eri 201 g[inC ~k:Jjl1ml~di1~eklil"'.

Bed~1
cumuteS"i

vermiyotl'celderi~il'.l

do tophmmB

rdofi

n

,ube~
_

2. k n. 989 H"k~dile

4 !oqlri

I'dnli aakere. 11111 '1!I1UlloUl'.

mi~. blraz ~'\-".'(li dille,.j lJogul!'lnna Ve hakikaten Oi!' oylc OIoJILI, ,tiro 1l:lne l!i~ IliUpl1e yell; Id kl)Tme.tk~!<;lU'l Pons taraIdarlan, Kara Ah YI'!-rd '1'1 k:nlJ.i:~rI, ya..-q j'£lVIlfj' akliH basbakammtz II. F8Dk KlJrto{:,. Ylii k!lLlln-dl.:m atn :lnilYGnu ria ktu:lIme-lden brr huu: ~Iknr-mak, cihau !u gibi ~lIk 8.zimli, yiLksek i'htah L"etsioz addetip enlardaa da bir s,.@y ru b;i~lna alan Pons u I1 serst!m[i~i pchlivanhlb-llI nil' f;e]'aldoe olursa 01e edlllr, bir zatm ~Une zif,8,.R.t vekiletilli tev aranml!-'lICi!Lk, Onion sellt!l!ie Ilj-i .... eml~, y rinden o~ gibi iflf'laml"" sun onun elinden almak j~ili, bu l~ar'9- A.hmedin btig-rline dalmlliltl_ I di etmekle bill kalkum mutlaka l!).ij:rdulicU ihtiya~ da kDylfinUD olmadl~ zama.n,lards elH kIJ1"1l1!Rus hla~peibh\'<lmrul1 ddekler-.in i mil. Bira:t. evvel !1e,):elri kll..,an POll!'! I temin ettir€coeklerdir. yetir:tirdlgima:hsullil'liJ halk~ QeD:n- g-iind8likle key yap~mlllda Sah5i'hdaIaa ~tliyorJar, be-p blr agudan: laraIdarial IDJn tekrar tI agu, 9. ha',-· eli haW dtirdtJn.l!u elden ilO1ll"'Jli uY!'IlIuz bi:r vazife o~i;!,rak degil, rlliNJi ]:urk ~[jfll i~in "irmi lira t~- TUrk, RLI!<la gUTI'·~f.I'Ic]i! On~l I'" dl~ dllyuluynr. bi.r.I]~r-cc insaru"l iQldlr. :Bu fijhl k!l.ri m\ltB\'aEl.~ bir k6yliJ a~kiyle ~ah~i'1I'1i ziraat ""e_ blma min edib Ing!l kendi!ilne !lIBfl da. da ycner.>e cihan pt"hli\·.anllgmI ha:k b~'naiillg-] H.alOIl. her iki t.arafln kllimiz zir.a~ kaJ1um i"il'll i:z.b:a:, et- 81t] Ii r Ii~Z illlUnlll. kta :m t1.stu. bsil It:az.ii- I.!~fer·berlige etm ~lid ir, ahll1IIlt"a.k 'ki bern altl -alkJ~larl, bagn.sla.ti!e Y;!!;h_udi nal.'~ n<lrTHl.rtl~l'lR'ibi iilIhc~do tflh.fllliImili I:!tig-ini g!l.-rdti~iJmil.z_ brU2~ tl'lmamilc milyon utalu:'la~.fI 8 !tmJ, mil,von ]j-' r~:B"']nda.n b tel" oluyorallJ. Dlya.rbr. bag,ll[l haylnrma.kl."lTJ clilme:z. bi:r ~f!lr1:lde .i.htiYOi;llif1nl paoilmlfl, illti:'lr~'c!1l ve derin leU,ike salonu birb.irine ge~j .. iyodarol. J'8. vell".ileci?k, hem de on.dlll!l !1ltmnJII Ran. Ail moo, hasmmJD ok glbi h.ailJ,'aalmaktadlr, ~te'lel,i ou,Un i"ltinatla me,!HJialll4 lC~titjlmi~, es:ls· milyo1i liF!l !lhmlcak, HarkIn kl?nriif-'ini ilUzrul1 eUi.gim ·.~I ;nd'en flllaYlp i.izetine ahJd-lgt· linn ikl, ,on lie :kLJrl.l~M bizirn e-]li1'lli2:~ It VI'), nrhk p.ratH'i,;:;tk bit te$kigoren TIu;·· ij-ampiyr.1'I1l b.a.r bar bai;'l. Geriye kala," .... I mLlIfO-l'Idltl1 iki 1 III ~oriiJ'!re, 0 da y~I;Dden ll;dm~l. lliltlr, Zi.ra'i ihli}'a~l.arl etkik ede~ den ~lkan zeylini halk 3(1- 40 Im~ milyoilu rJ~ or: 30 HlO lir.a gelrri alan J,1"j fu'laml~:, POIll51ln bacaklarma ru,a, yine 8 - ~ kUfU~ eiimiz;Iie[l IbiJen ve- bu yolda ~ah~!l1l hi~ kim- Turkle giif"'~ elmeliyim ~ (litlmHtt1 Illr t~~kil eWgind~:n 1::Hllijka \'erg-L lilktm guzeJ elma.lan 25 - 35 kuru. ~I' bUIHhll1 fayda gorlilrniyece;"iiil D1yordu, iJe mlJkayyed oll'rllyan bu vatam]a~Giire~ mjnd~n harmrrl!l }'erine d::· ~l[l. a]lnmllktad!r. k.o!hu I I,;!dell1~z. HaJu~mler. organizat6rl r, bu j~hm:h,n !ll;,i, gtlirlnfll yuzde iki"j a· 'I'liyor, H:flJa, ~o1. b8~alt ellerine ne I Vaz.i)reti urnun'liye Iholikkmd-a. Bu haki~mti kabul etl'rIpkle be· te sCz siioyliyekHle<:ekler, hemen mil1'a~tI:u":Sa tutm:Lk, 'birbirlerini ne hnrnakla 3S nlilyoli'l lira LernLn edi!;:ok etrafh bir lilyi'lila.1'I'IJ .ziraat fa b~r lIi I it f,'l~llfl. 30 sen@ bu davlI dUrlyet oojas!!~d;.i tor1:'llUI'llfj, ba!i1a· r~ tl."t-qlnl'\ olure;;B ol:::ltn yete \·~Irma.~ lecekUr. lUlteba ki dnrt mil.\'OHlllli kOilln~""ine we d.aha ~,'v,!!l de alt\1'IQ,. p~~inde lle7.lligimllll'l1 mf'r.nlekel~ l';m Ilef'cll n.!ml,'nr, bog-uluyor, oHio t rUll a,rur;la:n lI;ifl(~ ,lim!.?, (liJ~jjyor~ ga1irinilll )-'ilz;de dOl·dii df! ]74 mil. !n.n itibi!rJ~'le Llmumi miHeUI!;Ilik"'e )'ol'uJilllak oihll , I-:l>'l'h~tli zira· yorll'<1 ,3!. lar, Ibu v!lri}'ei kan;'"I[lda en ma· 1'011 lira olub UnlIJ1l1J 27() mil,ron lere dIS ta:lulim etmj~ti!'l'l, lkind l.Lt "'II-'kilimiu fllzrnel edece~i r11 zan i J-h~l...tf'[l'Nien tlrnag.a kadar heyeliraYl bulacakt11'. kill [Ie ~kild\:: l'uI.rek t etmek laz"rl1 mLiftotti* cok Klymetli GenerAl ediH'ek ~ol"eu;ldikterilJli &n1.;naea. c&n kt'sihn_i~, h~rkesi!ll bUll2i geldlgini hesnbiIyorlarol. Muhakemel:i bir hoPsabLa tJ!l:k[k zlm Dirik Uiyibaya ellcmmiyct vegnn. nert'~i celd]mi~ti. olIJl1unca !;l-ll he:,; a bola ortada .s:1l',n IaOnlar djj~tinedllf"sul1lar, slofl r2r~k Dllkili1i)'e Ilekiileiine gonZira! k;_;lklml Iki l,,~lfh, ya <l)'1f a,1 nrada SalDIld:>.i hiyle-I' i.irper'ti- bjrine gi",yoI', gillli'~ mmdeI'inde bire~Jk kill'1.i1e yolrtUl', "apIJan i~te top dermi~ti. mak 1hlmdlr. biri~i m!tnasiyle. il. d mi.idhi~ bir narll duyuidu:: g-tbl ~J liyen Rus ~ampiyonlll ilaki· memleke-t ebe-rj~'lltin'n k,,]:klml BI1 mlH1ZZ!Ullil' lIi~ ~[jpht>~i2 ki mi ziraill ~.'apmak ikincisi D@ bu . - (loho)tdaaa! ! ~ kalndanbl'ri n!ILI,k \'edyordu, we lJ'1\'5nYI~!_ ve );HiJH:lan da blitlin ehemmiyetli bi< para i~]dir. Unlet Zil'a.,di Y',q~.:1c:.lk mCl'lil2kel eksl'triBu ses, heni.iz yirml Yalll!lda o.]an Karl'!. Ahmeo 18 rafdarlan: rnillr.'!tifl menfl\Attal' o]dugur1lll diiblitites;i bt'lm~ tel1Illl edemez;, Pakat ya~1:I:'-d€'IiJnmlm Ill, esmer Tlir i'I: peh. l'cii:nin ,\-T87.b e~i Llm~miJ'e-si ni 1:'>lah bilhesab mill~te hie d.e yilk oimlya. "_linm~k kah.a:der, - Ha~..·. OhHI"I3.Z, .!jil11di}'f' kadar . HVAnmm .gen·i!,! figerkrlfldeTI fll"h· etmekti]'. 011 lart bjr j;tb~ i~indi!!!~ cuk ~ekilde bUl'Ill'l'l d.ei"hal t!O.tbikf~ aklm llereJe id.i? Bugiin ar-bk catl8Jl RQ;']e'lin on dort bin d@g-Irmerli yan tI.m~ sesi idi. \'~ tJIlY\':1lllr]e bcraber 'a~am.akta.n Ill;.!imktill !"Hl'dlr. olub h~ps;i K~Ibur-;l.Izdur. Ki'iylti. p~bli\'.~mh~L [)[mu~ bitmh;: . .aylardB.pBLl miidbi=i1 ruiranm de-h~etill! a{~dkUl"tarnrRk benligini bildirme-k. nn "f'kiz mlryon hallnml2:tn null zahi'resinrlen mahalli tohum beri eu mindt2'1!' iizerinLl .. gUT !ii ,eden hvan, ne- Clldug1.lnu .anhY8JIuY.iil11 yuz 70(1 :,t'ne e\'\' I :HI3vatand.:::t nell'l\-en ,nil.cle dok!lallll bilfiil ,"'e biI- !';e~l'Iiedigi !fibi za.hil' nil'l i~ind~ki Turk pehli,,·3.fil ~on humJ clan Pol b[nl~cce ins:m, agl.2:1i'l!.nnl lI!,;ln1!j duo yt>rll<!~tiiimiz. Zllm:ln ZiUatla ya va~atlil hI! meslegin saHki y~ mubirinei, !killCi rle,,'re ail kl'i;~t,111~rj Ponsu d:'l ye 11-1iI-! ten SOlltR cihan ruynrlu. bel'ki de kti~iik fhlleri 100' ~<tmak 'buntl zamanla inki.:;M ettir. alddbi oldu;E1I.l gibi geri:Jo"c l<ala... de unla hf'rllliu:'r Y!I?digi i~in ....ltaTI- gazlfll'Jrlfl h':;'-1~l'l1'~ yut1amuyoriardL plOh lhram ilin t'dllmi,tir. mck ga~I?:"i ta. ib O]UIlITlU,:;tUl". 0I on hUJ ~k'lerjydt~l.I <I 11ldR anll\'ahind;l il!:k::H~t'ili'el ha]Ji uu I;;i.i:nkii Karn Ahmed. a;,;glD bir Diyc ha.ykn·lYflrl:H, Rus pebli,,'a,:':lImank~ l1~ktaJ II;-l;.o:;a!' fn'<,!;,jl diJ~ ~, yibale _ok t . 1 ' I ~R.ii:1 'lfarhk hIJili;"elfyleo i.:l Y.aPI1-1 ~eh~bre ah~a)'i b:<llni)'E'dI"JI olm~k1'f13J'ldNYl ilJ;j pen.c:;ed~ a!tmI'J 81f\.11. nJ.na h~k 1.'ere-nleI1e bu ~f'kilde ,('eva-bt u CII::~veS:;LI etrlle", k lHIL'ct \'1;: bi:J.gru n~ diJilet in i ge, i I'ip dgerlell'i. Is r v~r-i.'r'orI8rd I, fnnida1'l bLI dUrumuD .a2.lImeti dethall t~d!l" Bu ki1lbm'lar mNhalll~n mf'\'cudiYiIo'!ti muhl1f37.3 iil;"i III~ ~ ui pa.ra.hvall biT kaplan gibi HOt'B. gi.ii!:iimLizul1 "hdln~ ,.",Iel'~k bu me - tobumll l~hLhla bl?ra'b~ji" \,~l"kii:,iz WaNat arz-uyu umuminin gUkJ} a.FI·U1.t!!I1i ma.su n. hi.; fllmazsa bi:r !111i'1e mCmlCKlI!tin meyturiiv, . t i!'lij ·:1.1" 'b. t ,'erece .k ,\'P k'i "" d a Pol rorl!;~L iki klindvc:1e pltLr1a alml" seyretmck uidygUDLl hilefl v Rus ,'til ume I'HlDaYt;! J kar; l~I";,l!tlll1tabiatm muhafazao,m-I WEriR banml~tl oI cl~lJ(lI kn.bul f1hI7lILlr. k ~amp_iyoDu'l1un Henwsine meydaD Il I IrUIC8.· on para . lie dE . efl!rberF dan astJfadt! ~decek ~ erllf.!' ."I.t,'ln SaJouda bi:r: okuyu~ul'ldan izzeti n@f i zed Lenen ligc 'l(>)'t,t'de J2 mflYOII liea l!~)il" ml~. ol"lllara bal'lilllrHl>hv 0 7..0'1-1 m Bu, zlr:i k8~klJ'n ve in~j,h-lh K;ua A.lun~d, hal{elll heJ-'etinill il..am],!; Ie . elHCI e Vetmek Il;m rnur- I(]mil[ ede 0.:. 'ektir , [-,_ k" '1" k :1I CIt! man l'iLTf harb n!lktil i 111'1Z1'1 rillda rl I k .l( ,~ o· lIlnUTl l"aruu bc-klcmedell. birdeD bire .lrIilli It. I .1 t8,r~f11 yapllnHthdlr. km" ~~In oldultundsl'l hlllg-iil'l hlhur DUYlJllmuyo£, binlerce insan ihtil:it';;;ilen ~u y .rI~n ~irndi ,..,jr~i illki-I yaJllaH hJi>:;::aba ICora I ._ ~ufllnlz lI;m I~tlt"'d] E'tlemL':l'i~, A - '."' Tahntllill mal Defe· ;J.Lmlyonlu, Kalll. Abnl!i~d, kl~"afeti]~ gUJI'e§ yerine hrlIyor, onlll I.'" . ,.. () R.n v'HZI ,"iep-il"fIIlelle ~'Imli pflr.a uml1l1'1l1ye :l·ll'fer. koriik gibl !jl~ip sOl'l('n ci gerleriru bu :!Ie1.1 i1de goren taraJdarlan, ~l.lAll"Jlk tCJ:I:'i.l bGler. bilha!<"~1 rUffi- i !'i.ey tmul'l "a:tlyetl f'Hhlt'l"liii 'l~:nf!de 300 trlJilYI:m I'ira ver~;g_illlden em P,flr::t),1 meml'lLllll1la.!:Hlrnmn btig]ri..irl~ daya.mll!9. kdlilll' g1Dlar gHri!i,Uu!jiunya: buriret irl.ar~rni:;l l'hernmij'eth-' flU. y,lttle verecektk, FIJI 1co]1~Tlm slmsiln k3\'u\ml!jtl. ralarda. jmarl laJ.:ib eLUgf ve Idl), I st\rf~rlilm .. J{ f:il'iriiyl,!p a.-neak :r 2 :'Ie- Vi v Ie-j'f'Urk ! n~de m(imkilfl olnca"k \'p hy i~e m~SilAh 8lrtmdaki ,,"'at Bcla~.lH1" ilia Her ,g' '{en Haniye P"'ns tRrafdR[,,' bi.lt~ele.rinjll }'fi,kunu ki rJ~I,I'Ie-t biB. I SesLe-MIc- hay!m ~r.ru)"a b-a~hYIl:r. llirifi kUfr€\'iv.e ~e Rirponir",,('egi Jribi[ .1 lIl.y hJ2.meti !l.sk~l"iyelljfli bu eierla.nin.B. celIlennem uRbl olrnl!l~, ~!l.l~r ce.sil'lin tl_cte birini . tE'~ldl l!(il~11 80' ssLlol1 misLi goriilmemiO!! tezahuI"8.. bll paradllfl ~1T'al J.:alklrl'l;. d<t ~arfatHt:rIi'kte get;lriTS(! (j'@lil'"320 miJyanll. ~nr i:i:teD l'oL PCnlltm d~h!Jetli o· mlJyon lira s:nfeclJlctij(i barcie e ~ E1!hoe (lluyol"-du. lu",' bilececk ir. Dalig- oll'll(!akhr. Ru p3tlimn l'i.I:zdl!: D1iJLIII .... minden bulmllllltu. !o!il!'~J .biT \'DI'lIH elltl' ~dilmuni :lif.1 :K_a.ra. Ahmedi tld.anJar, onun Her VJllInlllll'!-ll kal1}U1t Ji{~lecJ!!ok dok~9m yine meml@Jc:et lI!\.'lddl ~;)Salonu doUlul'ao yiiz bin],grce in. ell I Ibarra. n·Hlhl~r 111 Xlf'~l[l \,(,].:i. b.adaylligma man an] r, daha (}DllI] hll i~il'l tll~~abIi11 jfQ"'lf'l'mt!'k iGin eV-1 lJi(ltmlillgmdl\n tina. verilecektir, sanm bir klsml dQlmll:'1 II'fbi dul'ukilirni~ bir t.arlillHrl zil'.:·d kAIk:lll11 Dllndt're i!]lnn891ndaD, 90~ saylemcv~'lcf' bNl~lln trlllj", I",lit~n ..-r:i'i.1 Koyli.miin vEliliLyeti I.lmLlmi~·e.!ij yor, bir k'l.S1W istt ~lIg1nllkt.all ne to kib e~@rk Il digu t fll'ftan Itdy_1 if' hanr-I& nm.u alDdan ne diyeceg-ll'Ii yo pWclll I'IJI I bilmiyorou. 1lI)~"k('~1, hllhrlJ.~l. ,o1 vergile.ri dlJozelm~si .!ir.aJn:nflll vLliyet 1tIi:'1'" l@riJil Vlil>iycti IJ mLlmiyer.ini do[! hll Illn]flm'~lar, or.tIl bi.r kat dabo C' n· on, sirmi, Dlu:<l, a:zAm1 ~Irk pnrJilYI kezi.e.lrindl!' !-Ill'llilt, ~iraat, nH.>"a;t, Pol POI'LBIl )'tll'll1'lt'k 8Ul-e-ti!c IM101!1< • I!derbnli I( lci;n.r;>FllrrH!"'L lfizlnl dll". (bn nlln!ilJaml~'Jl.rd, v.e£mem k n'.i!fit-rll3 lier-lIf irj ~lAka-J :!lIlla] !II1f1.ai ;,:.iraiy,e n\ekb?hl~riflde 1901 ~aetli doan Qmpiyonau~:u'Iu ESi'Ji~en 'till 'H!fpl'berI1k j!lrni 1ll·1 Fiilkat Pol Po: un bedlbahl tara ~ l(aluwDll RaTA Ahmed. halkm gil~ tl.lir olaf" rtl ""ylel" i_-I rim' ;:a m kiiyW iCm .IlZ urrl!!!l1h bir IJJ!lIU ted- I ml,k~lzm (In b~~ ~enp.di.· c'l"'\'nm pdldar]an, Ka.ra Alunedin mind~r(! fIrye:r'in hycUDll ~tine.silldeD, binD.el"C(! PfTill('n'k nih'a'Ht.hl t.lib"il e(,lIlib l'IS k.ubHI ",clile-r'!!k ~a.1HtH ~nii'nla Fe. )'or. Senede 80 mih'on Uri! "::trfe[ dJ~uu. Tjjrk~ I'lOzJe;r hay:lnrolgmm tara __ .fduLn m so nbp .8 il,f'IJ.hp kendiBi· IJilh8" a ck'leriYet l[i1ylU Lhr'l.lcU bll len ko-,", r:olluklul 11I&mya .nhnlb diliyor. Rir kfidii rie\ I~t ""H'jfi.:;induyunca, hepsi Ru pehlivflIilllm ni opml!sindc.n ko:rkaru bemen vergiyi V.H'me.x i,inden ~ok kola), I koydtl yediii ey \I~lisindn alln _ tip,. fazhl. ro".1 i~c ]'l:llr ve_riyor. ~imSjjZleriIl~ itirflZ E'ttitillli, onunlo gUminden1 fl fu>J mIl}, soiugu giyin.me odeme Illekl,hu konuL'l.rSlk del" - 1'illik, elbiAe~i icinde her I;ocuk hf'di bu I$e ziruHt knl'kun1 gibi resr ~ etmekrel1 imtina clmek i9tedigl0'd8,.ljlnda ahnl~t,. men ba"lant'ill \'e e "ki kurnmda berlik i\,jTl n::izlI'hlnm9.IH'hr, rII'lablna tok;;;itie .ikl koyun veriJib Iii zBDJletmi~lndl_ F..s~n .-vveld(lI l'HIZldllrLJma 'Dhm 'ii'cl"imsiz, IIlhllS! l::-:IZ, hn .. Y~J"ler _ dll r:H':I ...enrbi gini ilu rl5rt \' ril ),Un ri, '1IiL'tm dOJlilm pamLl k. ~'ImmI sergmm .rtltInmadlill]yalaf1, Frll!:l:('l1Z V.llkt~ki K£jr Ahmk!fJin ttrrk~e dell lJalkl ..:'og...[lfi vaziyeti iti~I1i.' hi::~f'dilmek lloin all !1nll;l kJa idare..i I d1i'l1'l11'm keten If'Idlrllib ahmrs!l llem lbayrFJ,glndan Y-llpllml!~ 0T.t1l12dan ge~. sOz.l"l"i hcmen terc-ilm!:W11lII' \'Ftsllar-iyle i·c3b~den j'~J'len' hh-li'kl~ yer. h LJ~m.irel,pril1 de "az:iyetini dti~~lte-I tlJbl"iku.J!l.r,a i~ Glkl'tr, "em i!'ltibJl:Il' sUe tucllme e{jilmi!j, hilllkli biJdiril. m~ gellli§ cihan ~ mpiY!)1l1ugu k()r... le~lirl'illllfdir_ I\r-:I;dsi mL1 it koy. delItlE:!.n hemen mI.". ]eriD uzel·i.ne ~o. rek m~mJek~tin inurn j) cihetlL!l1'l1 lat I&rts_'r l'e hem do ~o[!uklllnn bsmi§ti. (j .21UtI.anonu se\'miycnJ r, 'l:t" leri de bir :nJ'J.ya tnrlnmnk ve- t.op~'In bir nlJ!s3t'Im lLzc-nl'le i!'ir~hnm~~. ~cm~'limier bile all{]~amlya: dQ utacag! gibI :z:i'raat k"on resinin klml nUkOmete ylik [)lm,n:l;, Al. ZIlulunZrBn lopt"ata. nhip ~lImnk. tJ. p:ni - Viv Ie TUrk ~ bug-On yuzde yinni bC~ll'1i alma.k mon icinde , kurulan kose. ye· zil"!l.' kalklml daha kuvv~U~ mm'af,sc.1 rile haylurmlJ a laml_ijl r. ](,1 Abm.ed, YllkandllitllJ1. ten iBLcdi~1 V&ridll!'b da pok kol y II kJa ni zirnnt yapl!l'1 koy-lil !I>c nra..·nna, blllyetleJldireccittir, Bil e iU'I,&--dl. kllfulnndlktan, g1yinip tIavtlandlk. I!i.lllu.kht. yelli ycti~!!n Cum9uriyet 11'!1 I'.!llim y1 ,ebe-.kuinin ~e kuru Ima. 1 milKIU"Q Ahmod !tOrte dem !7ti: l'VllltJSf'l dOl iltili k ecleT. tan SOMa gUrBit yeme CIl:ncs.k bU· hIm :reI' 1l.ldl(rlnt'ial'l kar.nh.fll!l lIoKOyltlniin uziyeti IIIt!'I.!miyuini <;ift!fi Slddlk yt:11f biI' wlU"uhnle ~u peh.uv Db. (fIinllQu vn')
s w

zirai kallnm Ji;;:iJi;l il.k: yapDlan ~olti: mdhim bir bareket-

rasi mamlekette

'!

Ion liirallt kODgruiDitalirip

man ekMniain.de ;allllitmlan ittai,~ y-aci, IIlU(.U, &liilm'ikti1lj:l bUlil18UD
bunlarm bep!lJ l!I!linatk.ll.rdlr., ttfa!ye garBljlaTIl'wn Y~l:und.a meydau getinltcfi!k bll' II.blyeye. dahs birkR~ sal1atkb nllllmaklg bu L, te Lemln

I

edetJ~rken

dbeltmek t.i2.Il.c"e 1'8THlacak Ref"r~ berHh Relir i~hl On .seki-z milyol'l R1ol1uIDlzm .altl11ll'ldtLll bir~ok sebepler le bil" li'ey i!lr'aI'LTrU~·:'I..caknr, G eri-

Bu gorule ek, Ti.irkliik naml.na 0iiinUlecek bir manzar» idi, 1Koea dimya ~3mpiy(lIHl Pul p,.!"., }'erde krvranirken, Kai a Ahmcll, .hem~n enun ii"..Etin~ a.tllmak tt!krUJ' aiuna alrnak i.stememnij, !;Ioyl ... minderin gerisine cll1gru eekilerek, hatt~ yeni t rl mit) blytklan.nln a~tUldan kahn rludaklartm buzerek j;i" Uimsemi!;l i, KoHan kHrt I klllladl gibi gerilD'ljii duruynr, yerden kalkan p•. ]
P0fist.al:l

ayaktil

bir hiif'UI]'I

b,:kli-

ikr arniyesi verileeek ve nillfi mad,';llYAlaJ' gi'lg-~1il'.ie di.z-ilecekti, Tam bu 51rarla I'IIl.r-iKl.llade In • gozl~rindl"l'1 attll I-Iar.rm yaman yarn· II bi adam gUn~~ yerin flrladl, irt dlerik halkL !< lamladi. BJr'R2: evvel e£'1an h::l~'kll'an. tees.3i.iJ linden put I;lbl duran, yutkull'lan halk hep birden rlikkat H:el:lilmi~. tlu tuhaf tavlfll lnS<111t1'l gu l'ei yen[]{Jen "'crdi~ hq,'[~ca"ll nut kunu dlrul'l'l1ill-b, Bu ir-i yaplI] adam kendisinm iki saat evvel lr~nd·o irHJI~ni. Rusyarnn b, ~fJehlJ\'anI olmasr t:hdaYI ile yaprlan ·nHUl • amplYvnl -II Ir'lO gilrelj etrnek i!!tl!:digini I'o:rliiyor, ~'" Kara Abm(;!dle muhakkuk surette gurCf;! etmek i~in lsrtu ediycrdu,
SBlc)l'ltll'L hi'asl birJl.lflbirc

yordu.

J~gJ~.

Ka-

u(mll~'1

-I

un

ta-I

I

~r

tH·1

>-

i

I

If,,-

su,

i,

I

~ . _...::: ----~--_:.p_- _
_£-

.

-

:t

_

~.

,

~-::-:

-=-=~~~.--". ~ - ~~-

~.

_

.........,__

~--..~r·

_

"!''ENI.A

A'H

General

~QY~

.i"ciii_..~~._~ ._~~IJ!I~l1r,..~-='_m"'---"'--__
Herhes Ist;yordu?
..

KI
Harbi
1\1· • tvictn ,

Istanbulun Tarihi Dert eri
ET M SELESI
[lort bU~1LIk Ulrdan~eJi btanbu.hm k apunm ealan her 11 ara In,; Jjeh" ~ eraak, i~ ve mahrukat, i§lerinde b:iI'~ak buhranlarn ve ihtikirl1iL.Ira gebe olarak gelmiJtir. Asulardanoori !J.ebr·Ln ikllsatU ve haYlI.ti li;l!erilli ~Ueri'!'lde tutanlar k~ \lie J!ran fevkal id c! ikten ~rna]"am8.diI:ar. fg~ tanbul daima kl!il ve karl bir buhran vesilesi ve feliikel olarak tamrrnsur. Garbdaki biiyuk. sehirler kaII, flrtmfl,!t'l. !'Ifli ve tabiatm bliUin Ijiddetlerrni hesaba katarak ha%1rlanauslardrr. Ot.a.da gokten t8.lil bile

• IttihaJ, islamcllar Olsun, Turanctlar Dlsun, Edenler Anadolu "- TiiT k~ii fiilun ii Miidafaa Olsun Her h e s Harb e T'a r af t ar dt
Bir nlukaye:se !':o ,:;nrlarda ll!Il~ kuvvetler; 08-

manh de.. letinin yahnz ha b ;,Ierln .. d~ degil. suLb j§1crlnde. hatUi taazimat gibi t::unamil@ mill] ihtiya\;lar .. dan dogmuj 'lie ona uym~ olmrual Ul.. zun gele:n lS'iahat baffketlerinde "-

Ie mileseri:r olmu~UI'.
O~manh devlelinin som ,1lllardu, 1"1 \'e OU} kun'eth~rin yaptLk1an teslrler knrsilastmbnea tii.yii.k biF ]nd .. madill ..... manev! bin bir vasita U~ e i~liy£'n cJ.m kll\"Vete. nlsbetle i~ l!.uvvetin ne kadar clhz VI! zavalh "A21lo'r:tte kaldlg. apm:;lk gorii1Ur. . C'iIHl-fl b arbine takaddiim eden zamantarrl«, harbe git~~imiz 8;lrB]annda V0 sonralarmda ise dllil kuvvetleTin raemleketirnizde na~ll sistematlk blr Inaliyet lie i§ledigi.ni ve hunun kar§u;;mda i~ Kllvvetleri:mizi:"l biisbtittin k nliini zafa dii~rdugul1jj. her ilri kuvveti ayn :R~.T1 tedkilk ederek gordtik.

)'agsa buhran me:\'zuu'iJahs degi]dir. 'CilnkiJ b€loediyeler fcvkaHl.de 'J:fiye bir ~ey tammaetar. Mel.osi'mlne gil-, Halbuk], kalmca bir kar yagsa. siddctli blr soguk \'.3.ya.hud don elsa Istanbul t.a.bu t;.eb.
re:;:;ini derhal degJl?tirir: Nakil vastWa:n illl!em~z, m.ekte'hIE':r kapamr, halk ekrnek, kdmur, ran ve ihtikar re her Ileytalbiidir 51Dda yen vardrr, ve hl:i!yat harjta-

A.!!trJ,I,rdianben h.al1e,diilmiycD ,d derdlDlD hur£inkfi milmeuilli:

K

p

lamas. Hayat pu!;;iasunn ibresl buh·
no!{'l:a.sunn iistil.nde

odun

VI,:'!

uu bu-

titroemiY8 ba§hll·. er.itl,;j,1 dUQI ederkl!:B y~ai, dahiliyesi ve erkiJU hfLfbiyed n in mii.~ "8 If ve sistemli ~alJ~maa] Ii zim geten bu i~; eilllm harbi se:i'el"oor Jiginde tamamijle ~ulbemin ilze["ine
yiikletilD:iii~ biJ ~ekil aJJdl. Memleketl:m]zde m J.tbil} C(l.Sl.nl vi!! pl'opagal'll da )'1iI valari oldugu malU:m'Umuzd'IJ Fakat ne yapabilirrlhl-l:? ECllebi ban kalan, ~iJ'ketlerj, tiearetimoeleri, Istanbul Kanu:nidenbe:ri en btiyi!I B~kmhYlet yiliziinden ~ekmi.!itir, Et9izlik bill ~ebir i~itl her lu~ nukseden

Yazan : ibrohim Hakk', Konyal:
her k6~esillide narbmdan ~gJ sa", tIlmssmR kat'iyen musaade edilme" mi~ ve sa,tanlarlh mubke1ll'l hakkll'll dan geliQlrd~tir. 1 GeQell Sf"ne Celid Bayar hiikumetl.' et Uatl.;l.nm indirmeyj blr devlet i,iji 01&1ak e]e aldt, Galiclll bu mi.izmin dl!.rdin kokum:'len kurUI:u1maSl Eil~refl d~ C'umhuriyet idaresina I'IMib o!.acak1.1r. Atll;;lll ilk fldlml.an fllacak tyt neticenin miljde.cisi gi.i i:iJyol'Uz," v~gibi

Simdi bu iki kuvveti.

lH.':laea. mu-

kase ye edelim : Miitetakki devleUe." siyasi faah)'eUe rinde de 'iLme v.e t ej.: 11 ige rl a Y3.l'· d.lklan ir,;io nufuzlan altrnda bUJUn-! dUr.ml' k istedililet"i miUl't \Ie me-mlelr'e lekl1i~ me~mlJ.a'rl:l te<lkik ehrll.l!k ' 1I rehlt! 15C girl, -Irl~'" 'f' 0 n 1ek ,t, :.t:'lr!jl taklb ed'l'~ kleri ·-i • st t' I g" mlIll {)]IJa go' ~ ha;.:::Ir'J:l rlar. Osm~J111 de\ lr.ti. ilml v .. leknlk I('.!:kil:it ,l;harilt' ...k ?ay,r oldugu iGin ist,laoCl de\'h:Ucno hll tilrlli ledkikleI'inc \'~ n,ali~et'~lirl-' .. karsil I..f.k mlisa.id bir s;} l'ia idi: 0 ... • ma1'll Til. kleri, keJ1di milli H: Aiyaf;;

Yazane General K. Karabekir
- 18-

»il' felit1£;et
loTI;!

tstanbuililll et bBbmda muzayitka 01maiin tahb ka:z.:.nJZda olan eeleb tayfElB Inm haliy~n irsal llJWr.lIcak meflumkoyunJan fie 'D!!1{dllr olllp ve n~m.ikdl!lM 't,edarlk ohmup iJfa.a~ oummek Uzete hUlgii ~\~;11I71le:Jc. ~5i!im olmsgin 'huyurdum ki t1e:r Lirtr,iz bizzat Dldkayyedl o]an ko)"WIu def-

olmu§tllr. tsmDbulun eti yilziinden Arar l diagmdan (Eftak)
(Bugdixn)a kadar hiibiin halk tahakalan Blkmh 9E!kmj§ Vii!' zalimane hijkumlete marus kalml§tll'. Et OamaIili imparatorl ugunda bir~ok ttl£'eylileri Karon kadar zengil1 etmi§, irti§ayl en yuksel{ haddine !:lkar· mJ:thr. htanbullu]ar kasab a.k,!::es! diye bir para i:idemlt'\l'e veo kasab em mininw yiiksek zarllrlarml cekmi:ye metbL!i1r edjlm~ler, ~ehiFde fazla kasab diJkkii.ru a~hT1lmaml=i1 ist.anbll1 Zl1'nginl'li:'n zoel a kuab yamo ntml~,

ter mueibince tedarik Jtttl.rip 'I'!lltl,.i ve .nevaimi ile her rnevsim koy;tJnlIH bikusur ihrae enlrilip dihi imll!fl gibi mnl hlzmetinde ola.nlann'lz yarar
bayilerinu ve adamlnranz ile mal hizmtUne Ilnemur ol'mlyan]aru'llz biz.zat buyuru[p btkusUT getir1.~ mahnl.sai mezhure)'e teslim ~rti"" siz. l;:oyle ki birilli:z tahtl kll2l.Bi:mzda ohm celeb tayfuUla defter mildbince }'azlilan koyunlan.n bittama.m tedal-ik ettirip sUriip ;:etirip tesliru etm iv(>::.iz veyab IJ.cJI noksao iiz.e.,re ,g:"t:lrrp veya.hud her kOYllnll b.yin OhUHITI m.evsim.de gel,; get lireslz veyahud lbold'a kos&bla.rabe),' ~ttinp hid eUi! ~siz <llila bjr ferdin tizrii kabul olllnrnayrp siidtlei ::J.udetin'lde ohm uefterln.e tatbik ohmup nol-llian iizere getil-enlerlIl mQru;lblan a1mmula kOl'lulmayllP enVB ittab \'e ikaba karreT llih;tahak olll!' ana (I]m.ak
g~ir'l!

keUeri, ilmi

I

ifif'.aIJrl'll1i lmrmnk '\'oJillHb tamnmiIe s('rhe,,, kaJarnarh lar. ECl1ehi knY-1 nakla dan kendilerine l' ideal' diy,· sunulan fikirlE'ri, ke-ndi lo!lldr t!'n!c (ile;med'en VI!! haWi ka"l"~.unarl:; 'J ba~kalarmlli hf~<Ibma taLbik I/tl'n">!k r:ulleiine du~mcktf:T1 kCifi~r;lerini km taram ltd liar, M~l'utiyetin ililnmdan SOllrlol 01"(:1)';L

i1rlU hirlti. milli \'1" ~iY3Sii fi· kirJer at t1mllrtl: BUIlla rdatl blr klSTlll , r faD haHni bile aid); a) J tiha:m ls];im, ib) Tur.an~!llt· c I AnadoJu Tiirkd.iltigu, .n) Osmnfill ("amo ~:s) gibi.

Bu c rey[]]hll' ctr.rrflllda toplnfHtn .z:iimrcler '\Ie flrJ.i:alar go.rtildu. Btl ;,:;iimreleril1 ve f1rkalann i(;lndeve dJ~mda hi~bjr fiI:tre I!amimi.yetle tarafdar olmaYJP ~arlna l:;1kacal[ flFSAtiudan $li.hBi menfaatler bekI y(>n ItimSfler de az de~ldi. Bu c: reYMlliil,r, mtin£l.V\'eder arn~ mnda az .;ok alilea uY:!lnd1lrlYOl'du. Iw<e.ak bun]BiMliI dogutat::ag:m en a,gtr :m:lllllillJefiyetJen. bizme:tIeri yliide. ne-cek ohm ll4:oyl.l b;fiJk ~bakalarl lbou:n~ h1c birini kavnuruyordu. Bub ba mensublan elilasen Meq. rutiyetll de anla.m~]ardl. Mime,,l"«lerla bile benll!needillderl i.deal-

I li1l1 iiz.erinde nas!.1 sathi: ve sUlk bir surette il;!lediklerini go.diik. ajanlan :!Iraltumd:;lkiler Bi'iyle bir ceITDyeti dl.li kl!.wvetler, bluikaltH'l ~i)yle dunlill bizim narimimi:le kahit dikleri tarafa stiriHdeyip gotii~ dar g:irmi~ ~upheli kim~elcr de 'Hlr r m!?z mi? Iiele harD dahi baljladJk· dl ki bunlal'ln ~ocukl8.n d£vlet me· t.an Sott1'l'l. bu ~iiri.iklem!il am ~ijyesi tnurlukJarwd.a mevki. sahib] idiler, tlaha ~ok k(lla~.'la~mli '\'e genil;!leBtl. ~Clcll1tla.tID TUrk Mad8Jl V~V:'l tnistir, 0 kauar ki dllha tevvel nlU' Tilrk babadan gelmil,;l olma.]arl, TUrk ayyen fikir](~Tle a~:nla!lm]§, ~';:,J,Hd b~ [iJ:.tirleri brkmda olmlyarFlk be"Lrns mifj ohm rertl~r ve :zumreler ~ orta)'a ;~tJldllar \'e arL.k: a I tttll'ladl islim'm Lam sirasldlr_ Bcklelflcn fll.Isrel glinii se)ml~ti'r. harbe gir lim ~ b) Tlll"snclllk J('in bllndFln 1;\.gun zliman olamaz, blJ fu'Satl ka.ybe tm iyel im, h artl('~ ,i;irelim ~ ':) CartJkRuf].yasmdan in.tlkarn I g1iniidtir, batb.e girl1'hm ~ Gibi !SOLler "ta propagandlalar duyulmlya ba.'j-ladE. H:ll-loin dogmnr$ k.arga~ahk i~hllde bit, kijliih ka.prnak. w~ya hu'b 2engjni olm tt isteyen- Alllllan ileri yiJIriiyiii$iiDun mute,lllip merbalelc:ri IeI' de birdenbil"e l1arb 13r:'J.fdan 01= duhlr ve 6te-kilerc kall~arak barb me-kt.ep] -'ri.ncieo Turk husile 'yeti~fT1i~ llitcginj alabl!digille kotilldedi1er. l:Jakjki !:nil" Ti..i.rk olduk! 0 FI'IIl1 ka.bul'dr 13U manZair3, ,nljUeU ;ideta hrlrh~ t ereddll t e'l:. yeLil11. fak at muh1et i mi te:!jne lmi!;j: gibi g0stetiyo.rdu. Hub baba veya. aJlnelerj helluz sag alan aleyhdan ol'anlar; pek mal1du~d~l. la.l'dal'l ~VJ",uJar1nln ma.brcm neler.! O]]Iw- da. Si[]IDlI!J ve belki de 'll'a.ta:!']- kalabilirdi ?. SOll.ra Ibariciye v,e £boll,. perverliklerinden ~iibhe tdilece~ ]iye melDtu'laruD1Zd!afi bazllat.r1f1m 01 kaYglisde ijrli:miiij bir \'aziytette rdu,gu gibi zalbilth~!l"imir;den lire hatt ;', d.ilel'. 8[jyle bir mileti ; -tenndjgi bi .. erkibubar'bh:rrimizden d,e bazlJarlntl1 zamanda harbe si.idlklemek ?.ot hir eCl'lebi kanla.n 'L'EU"dI, Hir Ur;lInc", i§ mjd ir ? tip de (I'iJrk dl.il'jmanlJ,ft. gilder'! O!'i mnJlih teba.a.smdiilll! j§ bll!jltlida VI;! Cn!'ins~~r \i'e eell~bi prlOp.ri!.g.andalarl:lli hllSsate1grafhaneieroe 'Imyli ml2' muead I

ce'lebo ni2a.mlan y.apIlml.!ii, buirralil1 zaman1:ard.::t klarL 1rl uJa getirilell .sil· riJilerden hi r parUde 30 bin iJl:oyun birnl!"n dent yapllmt§, al'ilrllmJ§. tstanbulda birt;<lk kasablar iflas etJ]'Ii~tir. Her ~eyin narhtalil. 3!)ai1ya SHtJlmasma mUsa.ade edildiii iIlalde 'tUn yatmz tstanbulda degil )'ID'dlllil
15] "e ~ nim d~ brill tedbilrlerle me m' leketll'le rasuslllg-un ko.1dmlm 1!1j ok mlyaca~1 hakkmdaki, m,i1hilea.m tiz~

Ba3vekiilet .1:nallbldl ar~i" dair>esinden aldl..rLm 9155 tarihli biF bijkiimde Kammi Sultan Stile:vm.an hun buldaki et :lll:uo1. L::amil el'i sij· f'e[~~ Rumeli taralrndan koyun gih uerilmE!:;lni i:stemE'ktedi;:r. Rumelinin sag kalul'ldaki biitii[] kadtlara biminJ, §Cklindt' gijnderi1~n bu h1.ikmii a}'· nen a~ll.l:.~ya a.1l~'Orum: (Rurnelinin sag kohmdfl 0131'1. kadtlara hiikfun ki; HaHyen mabTl.Iso.i vii kittiblerlndt~n biri[lin i:igrendigi ~eyler:i ak~Eim C::1kt,g'. Fatili miiillall'<t k~hvesjndC' eil·""fnl," alan .arkada~la. flna an]atlrkell hi~ tammad]gl bil' aj8.llllm1Z da kendisini lemii? ve e,!"tt"si giinii serbesb:e dinhaloor vermijf-

""

mumu.-

oiu[l ihl'HvJ v€ mLi9!1hel~de ... \'e ldm::;em~y~ sali;a.bet ctmekten. ziyade ihti~lit \Ie' iC~la'lab

k~i~red

rille louyie cezri \',e keyfi bir

kElLraJ'

eyl€yii.p her biriJ'liz tahtl kazWliZd'l
viiki olan eeleblele '1eft.er muci:binC~ tay.in ohman koyu.ilIlMm valt:ti \,,2 ettil'i nlal hizmct.inde Qlm<llarlHI2 mublerlnl:!. ve y l&r ,ul.a.mIa.nllll:l! ile g:etirip tcslim etmekle d!Utika fe,·t etmiy~. Ve

dan vat'-ge(ilmi§ti, Huhe giTi.~in.i?: baruind~, 'bulllJndugum bu n;:unrlar meclisindelJ ita fsil aLil@ ba lu:.ec'lecp-

tim.

It

iI

ti. Derhal !;lube ~fine vaziyeti a.nliJtarak bu kabit blll,boga.z.hklann onil-

me, ;;:.imi lJe tedal"k

Benim ~n biiyi.Lk bikayyiltlcrim 1ta.rargiitm.lml.lmiye Cd!:ms]a!l"1Il :lO". kulmam lIS I, 'I;"e He r.a tgllhlu rnulmid en ma.hrern iljltrin harioe BlZmamasl keyfiyetleri dah.i rnesele jdi, FalHl.t bl.l i'lHIJJSb peM: basil degild.i. C;i.in-

Illi aldiS-Lmlz gibi I'nllhrem emu VI:' rapo.rJarm da bizz:liI,'tt a]ak.adiir olnn her l:Jif'illiz bil{HI rontl kaz:IJ1IZt:l,o zablUer tacaflildan, beyaza r;ekihn - ne mlkdar celeb ohllp .... Uu:r~.eni!if!, e !;ine de §ubel~ra:c 'lhemmi.!"et vell"djJ~, tal-ldir OllllirHJ.Ph,Hiyel!l 1!"S1I1 ohmac.aik Havadis b klb:en mer~ kJlIler ].;:in d~ "'akit \':1kit mahrf'nl kllydBe .'1. nh" m:llufnEll ya~,::tTdd,. Almanll'lr {'a5IJs~ug.akFll"!J! bizim kadar Slkl oavranmamlZl istemiycnlar(h. GaJibllJ, memh~ketimi:z,il1
0

ne mik;dal koyunlan ol\lp tedarik o· hlnmu~Jard1r. Muf s. al YIlZlP muIlll'

110 Enver p~amn odasmln ya.rllndaki bilyi.ik salah hergiin tiirlil. tiir]ti iniS1i.l]larla dolar bo.'jal1rdL Ayr'lca EII\'er p8.:ptmn bit de rjubei .mahsu\Oatcll. Yi.lz.bEl~1 Omer FIof"zi bP;... idare ed iyord I.L lEl1l'er Bedi IlJde- ate¥,m Hi t('!l' jke-n bu ZII t da Ahnanya.dl!. tal1silde hululluyorfl1L111. Bu l'juoonin 1I11ZDJrdaki i~inden biJI-' kat'iy'm bitim habe imil'l olmazdl ~eff!rberlikle b~raber bu l;>ub'" o.l [;1:\liy€tinli h-, n '\!e A ""un llz-erin ...o: l wJ!lsif eui.
BasJl

ile' lUlrrtm

(1) arzede_ iz. Fi:leltd sene 9671

i\J~-

b.'

hel

Kanuni IIsbmbulun el mlizayikaSim gi.dermeJi iQin bir wafLruu lila
AI1.ado!1.I beyl~rb~gleil"ine hijjkil:ml~rr go:nde:riyordu., mu.:YILI,1li rnUhimtEe <\,i.ddetli Divan) bij.

taraiml! da.gllml!ji olan
SIJ!llarmm da vllZifelet1ne 11 lei gete. II ce~ndel'L ko:rlmYQrI8lrdl! Hazar Ol@saimiade

Dlfi In.l.vv~tlel' bBhBinde verdigillH taffl;i]i!.a !haJ'.n]I M bu.nun Oiilm!it1lb bUkfimetindc ria (,;etilll bi!' il!l oldlllgu kolaYe'1l amla~)llr, HUKll.metiD hllrici

flll.url iil!,r \.TElJ"dI,

dellerindi!' ka.Yld-

Gobenle Breslavll!! Canakknl riCIl i~eri girdik!er:i gece merkez kum II· dan) il'Jali) bey Ipallj:3) de 'her~bj'l Reyoglu tclgr-afhanesini. kon't""nl' gilmi§tik Tdgr f mllha.l:lerel 'rih' m~gu] olanlilu In <:ogunu.n ErmCl'l oMug'Lmu hayrcUe grlrdtik, l~ll:'rind, I.'ala.na 1,re .hl1ku]I'f!ete iilJD.chl~ (1JaD'lI. blliunaloiiirdi. F,akat elimiztlr.:ki nl,' ]umat; Ii:rrnenileril1 RUSYOi \',(;)~nJ'il. tere eire-rind bulundllgunu \'e TiIlrl~ lerE' kar I dlahifi hlll'"be ha2lr bLllun. duldan hakklnda idi. Ben bi.itiin bll I-HiSIJBisl' hal{kmd. rnarevklerimin 61ikImt ba.ltl!jllnrlrU ~eH:lIm, :Hnr'bE i'jtil"iiki:mizdE'n 09001'1 ta. Enver [l~af}1.n konagmda b~ hlllemdRi:"l mllz!Lker~ jli;ill toplEl1"lL'l1"ll NiP'zltlar medifii n ~ he'll i de I;ailrrhh' ve malLimatlma mi.lracaat ctmi2'r Tarat beyLn fi)j;rint:' RaJIiIQydl I'lC kndar E'cIlebi mUessu .si ",'sma KlIpn. tm:aktl. Falta1. blln1illl hnrbden sonraki ~ mal'llar j..:in zararh netic!'!! r:I gi:irUlecE'gi Mecllsf me~'I.1!1 n rei"!! Hklll bey tarnfondll.l'I ilen i1iJriUm "

'oil

tune

kocam

I: I' geJf'n bu kn bil kfi;:?ldhm
dUTlllyl.\

e-·i"J·ak.llliico- II alan !j11 hiikmLl de Diynribe:kir m ku'rn.IZI bir l1IillH 'I«(ly- bey lerb~iti,!li~e gonder rek Turk _ mell koyu1)]a.'j i:'lotenli" tk,. \'t' 1:1,. ""n~t1e masBmU7. mahrl'ln k:a:rllidan (Diya!t"lookir beylerbejUtine.

hu-

lSrnveidn blam il{'miJe irtibn'l1m '~esis eden! ~;] I ib fl. bu I$lL be i.e i, tJo[>J' gltin Enver1n luymoet1i "'alutl~r~ni alan blJ' tlllnm mill:afi1'Lc;lT hakkmda hlu ,ulo.;:nLlll rnaJi.lrlltt.tI olB:.iigcrck. B~i'I bUl'Ill:Irla blzzat g6ru~memeBini 1"::.,. vel' P §!ldan rica eltig;m gibi YRVl!'tlerinc dl;l Ibuilim l'luk,kmda gozti ;ll'lk bullllnmillanm i'lbyli't'nekte ilrtifa ettim.
IlImumi C'iI"karnliiarbiyes:iJHl inhi!1tlr ct

grir r k kendilerine habet verip "t"rm('rllglmizi kontrol ediyorrBrdl" ~f'. ferberlikte Ica£jIjJi"lal'dll1\ 1flEi.'kanUlLZ'l niyr> rlu\'ar il.iinJa.n a:sm.f!khgull'l2t lIr7.lI etm"r]iler. Rall::llLJ:i:i AlmD.nrrJ.d~

lBtubulda et In:urusumla ziy, d.e miimyik IOlmagin mFl.hm.iJ'f'~ m~zbure za1D.iresi i._i,n 'I'UJ-~l:Iill?ll kO}!lUdo.rwdo:g 110yll'n gooderilme'Si[li '~mr -Up tmyurdum gin ki- Sf'IlI!'i &s'cllkfildH IfClmlerdii. ilz;ere T{lrkmren ko).'U1II.Iumdan

kiirn ki: HaJiyeu JlIahmi.yei

btl kabil yaplldlg.,u da:
re~mmm

Uml.lmi

\'Eo hUSiU~r ~Iiinhw o~rt'niy(lrdLlk, Bll. ihin.

(_K~c~, kH.lilkh bir Fnmnz Zl!JJbitl I!.Istllne kahn ha.rfJerle d.d,~ ht! Altma do. cii.i,mah bizi dlinhyor' 1r'~:W,ii bulunuyordu.
• • • -.

Renlm

taJH:L ...·)oiIUt>tim

kwr!llrgaJII~

H TDiy. De~lIil"oti IIIJlnde

mitln:r

beyeili

m~li, Bu dali"cye yarnancJ!ar. \Ie hnt. th \li1~ife.tli olmJy.::tn ordu mensuplarrnln da,l:Ji girmem !!II i{:ll'l emirlcr verdlrmi!lthn ,'e tedbirler- .llm1~hk_ Ayrrca flif:r!!! kale<mi 'I'e' ~l k.:1l'1lharhil'e !jub Il,!rinden malum. 1 ~lzmnllJ.l'I!n i.;;in bnZI konlrQIl I" de }Taptmyor_ dum. Blr g-iln tmrckiit !Jube~inin !OJ.

AI a .811"8 b'z~,al Lim&l'l ra.-'$!'I b.lll'l:! b~21 r:a~us~:llr h;lkkmdll Ember ,'cdr. ai, Rir ot1l'fnSlnda scyyar ~ahc~ ~lIyafeUnrle Beyo,!{lunda bl~:':l Japon zatid J"rinil"i doJn.sllgllll bildJril"di. N~ b'nr-ib tes~difLilr ki ben de bU.!aral1'( bir Jfll'lonUI'l deli1 >tile Nikoly·r erBnlllc~irI(kki faali},.·ti yulihuna ettirlyordum ~,.

J.t:oyun ~kan.p adllm ko~np sambleiI"i ,,'eya.hudi ,'ekiUfri it, ma.hmiyei _, , mezbure}oe J:r~B.1 edesm lu getinp , . . !j.IJJ," edJJ!l' !la.habIllJ tlcaret Tll'r@ .1'111"l'U~l'j mezbure n.lllkUUl 'I,"Li~l!Lti .maf~ct 01:1. Bn eo kO~liIp gi:il1del"dij{ill ad ~m !unt geregi giJJi I en1Jih '1.'11' h'kid.
\'e

",d It,~rll kj } olda \"e h:dl! hihiJJ l'nnun kaMl' 'Illi:'\"i (hiM VI:!
I'
11 ~ \'\'{ll

fer'
hJ.lh·.

1'L1ZeHiI'mC'~'~'

')67)

( lJevam~ vat" )

(1) lnt"zburtlian Itll;d '-IUa bu.kmii ,J!i.;ti.lren nlllUtnllU". Pad ~b l: valblll.I'm bu 11111.[1 la g-iil'u]tE riRrmesin:i hiM~m riror,

YEN.SA

AH

I

u

-2I"fafll COKSEL
den. verernedea
den, dii~U.nmeden Ondan knctun ' .. l\'I"iye1L eden?! .. HalbllKJ onu on d6l1: ylJollC' arannycr ml.lyduill ~ Oylcyse!. Nefcs11lcl k~ilim'~yp. kn.diH·, ondan uznklasmuk bi;ul k "rnak oiyf'" ..... Bu clamazdr! .. Bu OlaJ'l'lv, I!_ Benlsn Ferbundem. fum sev·miye !biJe kl m lila-1m Yl1rarm:z Ferhundem herkeain kl1dm~ olamazdi, ICadel'"_ OnUTI masum kalbini bOyle mi mu'kii.faLlaJ'II'hruc1Iktl ~
~~'''ll

Lira

kazanan

V,,:lAlIi: R

Ne gOz ).,~, ne de dlnmi· yen 1.1II;lnn.klaTIID bu i<;teD isyamnll o \-'0 babama duyuramnd). Zorakl, lurklki. y~L(1rmdnn n· g:i.n bir tUccou:la bcn.i evleJ'I(lirdilu'. N6 yapahillirdim '!! OIL di:inlime heDUZ Siren bir g·cn~ ku. ne yapabj]j rdi: .... z }'Wil[lnmJ v i~i~c o.k:ttlll1'_ Mukgdd~ra.tJmB. anne ve bnbamrl. ki.lstUm! Sabah ve Iiok§aDlI evlrnlaiu DDilDen gc~tigiDi gorniikC;C, bir fe- , ahhyurdum, Cok g~r:den bahlID bunu dEl.!mana ~ok gonill. 1kir.cl bit darbeyi de kocam vurrtu_ ~~i dola,)'1.s.ile ~1'Li. ali:lJ"ak A..Imrul}'B}'.B Ilallmm, SC1Id*:_ u.zakht$il:l.kq;.a,seni daha c;ok !lnYQr-

2

l' 012 22313 26982 "'YO 4721 JljiSD 312 0 1'i'7t1 :!B6;i9 6150 ::lJ)!HB ]7879 j!Uj, U:;H ~ 13~H Y :!'ij)I 30614 2~M)O 266g "30493 2630 111 ~uw~, 1~~03 ~~ 231~2 ~ 4:;'~ 11 J 7 5fl26 277 fiA

rlI

Terri".

No. .3

Yazaa:

BEDIT
UmuJe.
VUr'lllak:

ESEN
i~in
k

506 35323

25121

ijO;~ 118 r,

Lira kazanun

T'G" ~G _) G9~1? 291'!3 1058 21 -8 1191~ 1'2~ 351 3~O~ l3518 428.2 '!1612 2."13112 37GfJ7 ,f} 11) 1~Ol '-1 t61 Ifl336 29836 ~1(ji.HI ~!l1n 103~ 29R42; USl1 3'i'JU:1 371JZ!1 1~!W(l 5m2 2"1917

"Ie b!lqa vurmak lcm IHtlb.lI Li1.. ' gittfkc RanuiI, 3.:i.."-.n. InJdurYll "lrslnE! kUI llmu, tu pal' 'k kada ii ii ,ya T" diir' zaYlf litrcye'l, u, rarnn !}e)'lll til'ltUnP yfirii dil l'rIt"di m[JilHhule etrnek iBt& miyor, l(,1 )! na, yarll:\ bu manzara)I eyr !ll?rt::k onun ke.ndiliglIlrJen ~U\.!:Ut'l bulmasuu bekliyordu, Hall buki Nebilin atgm hidtldi bUtiin ~nfkat sed!tMni YIkmL!lI. kuduz blr uelur ~bi "a~llyt) , k5pnri.iyCtJ:', gilti",..." - alb, leo nne I)ir I}Ckil al tI ) ii,Hle iidc;] bilHin gtinun hiddcti1.1 bu kU -ilk ~ydE.'n alrruya haz; laT, I,'(.11 .lu, Nihayet; irtru"1 kiJC;iik di.

kan eLi e-

nun yanagllL~ indlgi zaman af dillyer_e-gi y 'r le aabantanberi biriken birsile A.d~ta baz duymu~tu. l'tletlit... lIJ~di '., diy a.rka mdan ko~mak lsterli, Ji';:j,lml 0 lI;okt.a.n odalardan birine kllparunllj, I erden 1d1l,1Iellll; tl. _ apL.nl.ni:iniind. y "idem den.rni blr mtlca.de.le- b3.ljla. dr, Bir hie io;:m beynini ~a.rH1'l hirs ye>o alden a!evl(!'nJyordu lE •. ne olrnuatu Bankl? Otluna vLlrmak isterken on g lmi U. B1J.

2~fil1 1:~21 l~9al 312a~
311l!5 :J61fi 2f13'13 21 J [) H27 22
'ilti2' :.!':;[lB~ ~77! 8

LOra
SonIal'
5;nn

207 1 6542
r02 1
1

azauanlar
h:'

3221

jo,

cst ante

un

6321
HIOO 2 P34 'J 231+;6
1

b! ton

nUJtna.ra

goti.i:rdli. , i1Ii unuturum

leu ~kil;ft'r 1m! am, 'rll 'iii rial'.
In hln

18j'1l 3 2~7 S~J(i, 1 ~352 3wmll:

Goz:Jerilt1,

1m 13kl A.nRl

oJda I'IIYIU'-

dum. Talihim.l bll1l8 yelli bi.r aA'lr do. be daha vurmakta gltcikmed i
,Zengin lrocam butun sen'etini ku-

du) Yo.mhyonh.lm ~ Hayrr l. Dahu. dOgrU511 •• CI b.i..- lllklKtlt rti}'DB1 giiiriiyordum ..

IIr:LIIf.! IUlilJl.rtt~

3 I 3;.'S ,
2C.I',fIl1UllniliJi Beh
1:'

isoss

il~'i 1 ~4fJ 30811 10!!75 t 1 :r.1 190_ 1921)1) 5nno 32't-t)2 129 1 2~2H 3t-l20 369!J7 18]'76 219Q.l 30526 15;tO ::W;071

6:iij4 270'.9 1.0931 10 l) 15536 35721 2196·1 260

31HI,'

kadar

hiddete, 3iddete
onda

ne

Iuzum
sua-

2ft~~(l 8£92 :iUI!;)

var- h. ~t.e bugtin
SUlU'

f 'lik Tide

ta if dilrnez hir knrku.y.
siper rJlrrUja 1;'11lohltl il'll!€,

bir ..ini.!' vardi, H lilli anlaytp ya,!-

U2n5 6385 Him 2
3Q·QS 5129

It! )"kizLlne V8 b!J:,lrttl

korn

~!k

in-

11U3.

ml~"du.1

12333

lG9~ g3224
2"
I~O

9109 366~1

••
.Arad h~nilz ilc ~p ge(;mi',mi!}li GOzlcrim. I>lr sabah gazetesindeki £f'.r,l hi!" ki1rJlllltl t~ r"i1:ittrlll ltakih:h: (F'p-rhunde uBimh gl'lJil;; bil' ka.dm. tllz.1R ge~en trnmvaym tinii'ld.om kaQ."mu'yHrnk, Itlhr surette yurn1A.nm.J~b['. Derl1.l1 iDJ.:illd1 srnhtvh~ f ) ha.stanesiu· k IdmJmJ~sa sa, Yi!llda a1dlg-.. y ral I1n tesirl

ma.rda kaybetli.

Bor~l:IW.rh,.

num .ra I.J;t~er YIIZ Itrw. mUkfl.(.'lt anr,

106("16 25589

aasse

nakarati

SO y te ne bi~ i.. mlitemadlyen

k'"JlI1a.k

Q? te~ ra Ian -

3~4Q4 2334~ 159~5 39490
:17261 39436 12 26341 3~894 lJ4.19 34501 38250 16180 5329 38PS4 13~66

&\'U ,.

ma.k i~ill kcndioi. i~kiye ... ·el'di. Sur· dlugu bu MIll hayaU bi-r gec~ il(:l'1linin SCIUI1!taO! kendl eliyLe nihu.y"~lendinii, A.rb.k '1:1i:i~'I;l'jjt Itimsesi "1 lin bu yaoollc! m,emle~ette ,Y,lImw kalbu. Y::l'nanc,1 mcml~kdte Y!!Ilnttl kalmJ~.

1~ 30555 3060~ 30335 2887D 19522 38052 32616 2150 14433
22019 15,763 102015. 4848 ll4516
92<.12 JH)~6 36062 12-5 i2 ll7z.t:n4

555 30055 39(141 319&2' n51ii~ ~3S9 34962 ~16Y 1 31256 250'31 BaM 14222 HI513 375U
$844 30033 352!H ] 552& 12178 IlrB ~agl
I'

Yol p l'8.m.I UitJu..kla tedarik r., ~bi1dim. tstanbu.la. ,!llIn \ babamm yaDlDli donu}'O'.nnum. Arnd 11 VI! fms. mikto.rda ka.n my; etlitinon yLI g~mi![ti. 1ki.5.i de. tCokt.nn hL. den ,1:ilmu§tiiL VatmFlJl .... "-'. !<.. 'I filni diU:r:.j'.a'y.liI ginleMfll ytJm.mll .Z!I\'Jlilh F't'rhunde.

lam.

Cilem dahB d:oJmar.n1;d.I, PaT"'lJZlJk ban 8. hel" ~yi ynptlrnl, ()Iu 11:'11]~dhn. Fakllt 'Imn'ld~lI ¢\<v~l, senj 1101\1 ~ir defa gormek isti-

Z:waJh

yal"f:lJl'I8.Z :F'l'r1mnd~rn.

R_ 'r1'il.1lI GnKSIF:J
········~··~ •••• ~•• ~•••••• I ••• ~ ••••• ~.~ ••

yor-dum.

.lIstanhuld o)madlgln\. bulundug,.mn ~ndim. gelcc> Iclim, para bnlam!lrnm, 1311 gUn, rUin iii],<e, tam "].1..1 dahol bellledim,

Adanalun yeni emniyei J\.Tiidli,.-ii dl15arld'1 Adana. (H i!I"u~n- COt'Hi"i em ArkRndan

38838 253.57 37162 153n 231 SH 2143 2R40~ 14933 35151 10089 2789~ .u2 '621 13032' 16298 '857 17748 2l2'19 2;012 .31524 12216 25272' It!M45 2879tl, 9481 2489 146]16 16191 6162 18494 20238 22701 33823 22502 lOti Ut"a: lm7.anaobr 241107 32516 176D~ 16145 54-H) 36'710 HIS'S ~H025 6987 512l 16270 IHl5G 35318 12384 33093
399 5753 20258 3150] 13394 16t18S 11273 &321 2G152 Sfj31 .L121 1194: 29624 37614 3198'1 1453,2 .1[.1.50 2940 910B 397m 14--.-_ 33461 31010 -"::03 ::J,9077

10622 10~79 22~5a 3027~ 25M2 2H772 15&'] 5 2S.t 05 30 lim 1luJ.zn.nn nJ.a r 2~H35 1600 1 2'3392 33&63 32821 34134 32007 2lJo761 34:~ 15339 835 9592 8216 3,9- 22 25857 Salt L3220 31131 31 03 38968 19957 12025 ~Q91 15]96 5138

5171 :lUI1 2:i."i43 35199 3672t 3f1.172

It lir ikinei hir u\iUllch. bir beI, J:'"8iitge1e ir ·yor, hie a.IJfiffi drg. bu ofke flagann~ altrndn i.ltTi rerek :

w

!ijimdi ,AS) djYIil l"a!\ral'Ulta 0 da b8.~uya.c.akt.l. Aglam8.lar, arteleblerl, teselliler .. daha sonMl opliijmeier ... V~ hayvanl ihtlraalari i~inde gU:'!'1i ba~acRl«l rd.].) F:iJtkin ht-nll;;ml saran acaib ofkesl araamda tlu u~iJlII!~onu Igr ndirdi, h; ride, elleriru vilzline II JatIWj an ve hl1ii. iolr pi,manhk, bir rlieu bekllyen kadm 'Ienmedell d(indli.,
Ie::;

Y"'I,TU

Tooo .• babo:a.clgun...
babu .. lglm., c dLye

Bi

dahl.

yupmam
ZlIJlU,

bag,nJtl

mOL mtuli.Y~n kilh bit' ,OmU l:di.lrI digerilH! 5nilLrip ~Jdln),Ol, ba~lnl '''ozunii tr!u!1;lfazal'a, l'.J' ]1i}lyor. llle:' k(lllJ!<r hidd('LIi, g'1Izah11 ,~llel" bjTibirjrl~ dura.mn- k inI)'01. kalkl:l' or.
Muof\yyedJ; "" ~l Hnn:
aI' Ik

llTedit:. kllJ~I ..]fl.EI k;l(J 1r gf:'lenv .. .soma uzakla,!'laD :l~'8.k sesr ... din]irerek mil!.c:'Ihi. lJir kllrar verdi'

nm

-

Muhakka.k

bir b~ku1 var_ Oli!.

:}hammiiJu

'

5M3 10~52 13?OO ,:11195 23310 21H3!l 215f1 3721..'0 30436 1~ ~

~pmdjk ,lu':;llmIY"" I!,;'l,detb e ~okuIan z i!-1i 'bir Yllan b.a.§l VRT .. eziImege taYlk bir b~ .. urnid.si2lik, ~re:sizhk i;.inde ~. tonm ~eke ;;eke mledl ~

Ey .. NebiL. N~bi:l.. di),'e fn-hdl.

S~256 261i5 2151~ 198fi4 31700 675 ::l.B2'il 20816 116 532 111 35 27575 j20 38363 161~G 421 3095~ 12969 21116 1~17 35255 2·H2 12872 320fl:J 2 '221 25-142 14155 47R~

4140 21=1276
36."517

23309 T21~ 26425

Rl.9

niyt m lid arH.i~(J ttde vilil;:,-t'timi1.; E'mnryet m udt.irWj.i'(l rlli! ta}in 0111 Ilnn Ba.r I~m.flil l-I:1kl(i ~chrimi:l.:e geJmi, ~'e \'~;.;.ife:'lil'ie hll) a III ll}br.

337J9 2l5S5 22055 273~Il 36 i86

l1'159 8211 A58 31531 1'~736 19111 ]9584 11093 1092~ 165G9 20086 39271 ~5373 2864 7 1;l:)~1
584'1" 128-14 31~7n Z30S2
28258 307!.itj H~l.qg.J 8841

r:.ir "ji1<' r'or:ug-u bi.f' ~ai'.lf .. it"· Oll!.!. sevlYQl'_. Qnl1 -.;:ok seviyor .. n:!k digcrlle et·k~gi lutmlya il:'a.I1ijl'. bana. el hlw-rac:-ak, m.ni tahkir e~ yordu. Nru'lll ",Idu, ikl.si de bilmiyOl, d.e.rek kanar... DIIll Blkrnn.kta hi~ Ylld.ll'lm !ribi kalkan p.1. kad.mm Y'l· manH yole .. her gUn hu hal tekerrilr I .1~1I1da "al l::td.l_ edecek degil ni'o;o ;:;imdidcJ) gitmeBirrl.. I. li blr 'Ill gijzgoz~ gelb m'n gimeh . ~hler. r.lIte ya'l'l::lgln\ t:utafl kadmm Bir [1Jl olumu dUijundti. Fakat ]~,", nln Ii ,Ill ozier] bir k~lim+-', bir muhaazakal't m;tn,l!' rU),\I l.i fikr! 1.-\ fe ) be-J,-Ij)·ordll, FOl.ka~ !'iI"~bil

r.

Bu dart ~'l[ icerisindc, kaderirn ba.na 131' mtithi" ell &lD d.f1l1'b·~i",,~ de VUl"dll_ Jiaslalanwm. Bir ka 8)' B;ni MYlk·hyarak ge~irmlijim. Bur~lanmJ,bm, Bana. yapmacm bir ana fkati _;osleren 1k~lnf gi.zli ar zulanru 50nradan ogrenebildim_ PamslJU llitiyordlu, Gilzel bir kadlmill bllllilli oo.ey('bi1ee~gi.ni soyliiYOEdu.. Yalillllm1a bWWldug.tm m:;unlma, g5.z.1~rj 8.~lk ~riJ]dendim. Hi., h..zaga dI~"iti~hin'l. Hill'rtesic

"'y ~n;

bir laboratuva.r
_

391.3
14583

k('nnisinl!' $~.Fkln .. 'j~~km ,·e di.ilp!lQ.fl iBy.nn ~tti.. Ht'm bu ~.!{ul'lda.n bll ka. dar ma~lllb l'lkmak istcmiyordu. g-ozlcrii t.." kl:Clrdu, Cok klsa silren
A

hmi!, (H lh 11 J !'Ii

ve !s t. syon
~ehrjmizde

31730 1631B
27799 In44!4

116 16:163. 12792

4.2.,1 33515 1iJ,u i::! 381 H 366.59 ZO!":O1511 R 143')" 1~504 30a7

!'I' '0
1:11.

bl~ bfJ,k'""'fJ'!I\'C flU dr1.ljtz miitadeli' l lI:r h .I·L k.' i_\"11:':':o1'i~ el-di: H zlr. II" fil, n' ~rlJ IWf!ml}'a bal;!b·

1.7..z.et[llefl5yarnEl

\'C U~kl

I1U 0-

kan ve D;.t,lg.a.rI1 ~ Jtlili 'Ile muave-I ~I lin. Iknzanalllbr ne:<li Y3pmn k ii7.eH' v~terjn!"1" ~jj_ 103$1 403 32010 22291 di1rllijt(mdp y~nr bi!" laO[)ratu\ .... .... 3527 26726 1149a 25646 ktl~.1d oj unm U.lllrlH'. toh . urn \'e lun.ll'll!.l~tur. 18Jah
"i

5443

15065 1233.'5 29736 31221 133 , 335'14 166~3 13470 2 ~O~~,2.'U83 3QU6 33572 3 21 0093
152.82 25984 1102{ 3421 ::1.2901 2547 20.1-81 ,17054 1.11.r10 :22R8.J.. 4269 17922 30~H9 38411 33017 1~9·1 754!l 1777 14271 335&1. 37208

lijml(! 'gotiirse 0, )'inc k.endl kcndine olumu I;~{]rn IY tl, !lthla· nan glil-Uru bnumie iki ma..'Ilifil b 11"1 kt.

-

N_"

• '''' ..•

ft.·utL_, uFak
diirldLl

l~i timh!l(

dolll. IJnd:m en

setti.
[(t.l

ndine OmLdl·

50ku1~lInu

S[LTI.k1

EllieI.

hele

hi3Emel."

Ayrle&

, Ad.apilZarll1dll

cia bir
h~.~i!":

:J:2062237rJ7 3~751 ::l.2363 I'll"
. 11'l'Cl0737380 (].,,2 36200

~"ItrL"'~'{)rllJ

o~

25464 ,2'" ...

187 10150 10636 37465 22~n 3.s230 5981 34-36B
1:11 £D5Slll,7o.9 Ull16

18722'

bil' p!~n1;1rlhk hekliYl!'I'ek mil' ml~ke ~ Nc~ye?
dlye SOIdt!

Fa-

'ueiik,

mlmmlni. hlmaye.siz

Eme-

15228 3iSO{ 136~2
5516 3.11$ 21 34]72 3 nH9 19527 ~H57' 129(1.9 7125

ki~t N(-hilill bO:lwan yi.ir.ufle g'c~irnll,-lertii

bir de.

:'Hmki. !lJ1J-

Le .sOfn3 kim bakablbrdl' mam:llaFI, tlyku sa.J.Itkri ..

tl:i.~l:'lr'

a:admJJ

ka.d.1DJ olduft;, Arbk, pandao, bcrlt:e5'1:el'1, kendi kflldim ·'en ij'reniYD:rdum.

,a.r&9l OIUIn

~_~~~~~~~~;;~;=::::::=~======;;::::~=====;::===:=:=
39952

~2'!)3 29i5
~'i51

~Fi1ZrI IH55 861:'1

nll1<. ~k)'U1k~
Ne ohl)'oriiun kuzum ~ Arttk bu slHJ1 fnzla gdgor,-1.iig-ti yen~,. sen-

On seneni~. fil lUi. gozleriTlden g('" 'i:lyor. biitiin tath hMl .al r. ha}ahnm en guzel part;: I 1"1; iIl",a.f~1z bl' r 'j" lthan gibJ h,,~-uinde z n.kIJ~'a.l"" I; buglinkii za\ i..lhllgmul ilstUne d~lIi. 'Ol"'dU.; Ye~iJ ~am ornt ,tlannd.a ~c-·:ell IIi. anlthk _giitllOln, rneg'ud bir pt'ri gibi ~Lil~lek dO.l!l~l1 naz.h ~eJi.liI. II!:h:g:inin djbm~.krt l_"Tdmlyall !liyahJ t;t:"n ~ da.mad... SU"!HyLl.J..arla ~n
ihtir;lllil bir a.":!km yavr.l.lj, ya'f,·· y~ rirli :1 em.my.:ti.I \Ie dinlendiliel sc':giye tt=rk'~~~L. HU'l'r, bip'r

36560 llWHl

mi:;;tj
~ Goztimi..in

ICot ZB:InQ.n g:u-tlajuna. UiCBJ1 a.n Uerim belli 1x:tgmHdJ, bogEl.!I'lIarn.. yqJyordum! Sim.i son biT d fa gD..nnll'k j!:l-n bu CIon yllh!ll D~t1t'nba

34231 30S12

S5 31&03 27277

4910 33532 30050 II.ID91

den LIzak olan her'erE"._

belli dove••

om

katl.&ndml-.

5tH 9706 0013 7535 17167 236J~ 2~047 J95~3 ~1S63 30798 2~928 22017 35562 5961 12{5J

miy ~'kHin rt.k" bern d(i\'emiy~ mk:sin. b:u:l.a el k Idlrd.ffilYJic-ak!iln Hem yyrt1u, Il(l!r'tr b.a~r1ytlJ\

hem k0::fU-

Tekrar DliDdl!1'"e ytklJdiL ..tn Ifye. N'k . glil'or. haykltnyordn. -Fe:r:bIbJ.~!.. Y<lJ.1'1lblll..Z Fer~ b.u.ncfe •• Huke::;:m kad.J..ru o1du, Anr,yor mW!U.n? 1.. Alibyor mU!fljj_[JI?!,) Ka~bm !., !til; hir te.sdli " rm~

Mersinde bit ser i a~d('1

Bae. Di" Nezle. Grip, Romatizma,
1;'I'I'.lji, Ionlth.k ...

bmt~.


11:1111"1eti. kopacak

~c."J.d. ,Gild. J .
gibJ gcrlilmigtL

!!jnlilnIDD

der tll k.,. ab•• hi~jr,..

lkel~r.

-

Yak, Fakal ti-IlJII.lanwp kallaEvinizeben;hm
:i~iJl !Lon-

].[crsin. (llu:luln) HaJkevi ar komite3i tal- nri;'J.i1 her )"ll 01dugu gjbi lHI .!l!lte de bti,!{uk bir "re,'j.jm sergbi,. lei tIl' Dlunmu~ \'1!i p Iti bn,kamrrllz, ~'Illi ilikncddin H Nuuhi IJglu tar fll'ld.an 8.C1Imt.,br,

BLrden bli bagntlta~ kO~.'ltl ince kadln golge&i N biLin uytJ~]] dlm8KI.I:Ifl, gil" [ hlir ~e!>t it gild batu. )'UI)ml~lI? Ouu Srvl'(lektel'l,

Ne.

:w.km

r;nu le--

.se-UI Viii! c;m:L1gu'I'llJ 'Ili.idafa.adB.l1
nil" ~y

ba."J.:a

dog..

~IlkLH'

Y'P::~Ylln bu !!('vgiii k:ldiru n!'l:;al hlrpalaJlll~t:.1 ';
mi=lmiJe tanlf.:Jlkhlr

'hi' I!kBibl)ecl.en arl,
~rmill h;a.sn-l!erl..

\'~ onlm kalbinrll.) II. buyUy n i \'.

atindeyim. -

Iii~-

'f DE'vamJ vilr'
rneg~ dana
V"!lk..it. val, OnuJ1 i'rin ,iQldi bcu-uakl ru Uluzd kl 110 kteyJ1&. ri bjlli~lim.

dnu!llT!I bit' kgbJugt'nm Hayu-.

!;faT' mJ? §i'imdil!k

U'§a..gun il.e konUJtI.ll.m.

l:Iir 11il.t1.iukendJ9Inl Fette iA!}J.l'tiimud]_

Bang bar IJeY flfiylemedi_ AllnhmarJachll:, Gille gill'e Bill. DefiUm 6Dfinde OD

!lirtlk !lil'1li 1:1]1' !HI A$j1y1l. LDdlgt ~ saJondan pl;erk'e.D B UlliI arkad.!Ii'llnB tastJadl, Adam Delli zorI~ bir koktey) i~megi' W!.vet dti, 1~-

tiki
,iakika k,dar gliB
bjrj9i:

bj,- barnak
.IIIl.Q$i:L)'lI.

IIJal:'t:ini uri kuaBardQiU'k.&llUl.d.sn

Ki
"

L ARANIVOR
OLD-"R
POLIs
ROMANI •
C'h'il'lli~: Fl... USAY
I_(I.

Blitll!Hlntllk kin gu-madlm. Pcdi1er, IDundm.n
knktey'l

len

.J.rasuu.'hlJ'J.Z. Si:taz:la da\'IiLJ:i .,;a.
~nrll

Uurinde

bru'rlllk~an DIan biT m.ll!!aJ;

rUn daha! sR.glal'llJn~tum:lfll.,

Y£NJ SABAHIN-

'r zaman Yard]. Gi}"'iUbH!IIill.( bittr .. di.Db:iset,;iW ~lka.nr:I:J:eJil 000 IIlRti1l:

b,u'aklrken

YPmlar-Ula do~ u ~ekti_ Ve m.isafil"!eri]1(> b.il"i'tr bB.l'daik: w:aJtlkhrn son.

Ru t banbtgrn dB.ki .tU '"al1e'11 u~ti, Soil d8.mll-lSttIU d~ bitLrdil\lf!'!)
onrl\'

L,'

n.:
h:inci.~idl ile

-

Amnl,

J:.1.l

!.lbtm.

hulll~lciniz
1m i-:ll

tabancasmJ,
lilli, U.D.

eiizdamzll.

an IIhto.rla·

Salltigj, bi:r kenara kOJIIDIqlhr:.
L¢hd klLl'UJtl.nh. Rollt!:'.

-M.ciMyil Den. dill'" ~ lffi1er ~dde]"', .ll:1I{I1.IlJZI ,j5.m.llndekg

~d.!.~ IIl.nIda
ke-re-kl
-

RuIL, Oem kenam

g..

eli ,)iUmu§ak

'I.'!.'

ter

- Mo. yO
Dli2. ,sjl

Del •• sizQ gar:ronumull Mce.-. ser-

Cil.zdMlU'lm

m.e1rtnbQ MandervoouD" york pnliS'mUiilhime yBZdl.jt
tubl.l1 J&Dyana

Hev-

mek ..

d.i.si.ni beJdiYII)n;lu. Bilm mafJud 11."'" ~r.Lan m I1sallde alar k a,ynl!h, Pedder. oki§aYII
I

Slzj gi1ril1r gonnel!

ciIluruyordu, OUlldant-

mr

m k.p tb, Ve hepsi.n:l vallzinin iGiDe kiOylilU: kiliilledJ. lFaht daba
en'el

Sizj 8]llnYDrum

-esIe: ,caUtl.. 'P dedi

d.i.Ju kl Gdmiyeceludnlz tQnfw:n. Burll&!i can mkmbttmdm 6Ulyonun ,Erust'fn balloden ideta . rem obbUDj libi bIT miolll ~I.kttyor_
Ne
I[

ii,le: s .,..,m" diY''' lEorku-

N!IJ'!.l!Ji i..ge mncak biT tebes;sum Iktifa effi, EnuJt yorgun biT s.e~e; - Bu a.k.iaw liizle
g~jrtmi}"'C1;;egimd: n
tun

y ptlj1 bir kokteyl ilrram cd~.
K:i:J:Qe ~null giili bu ~l~ri
BJ:l.8tLyukaf1

halri k ten ~.Qk m nlr bH· adan dedi.
N!;WSlI

hi.-

1Je)'

~.!r'Jern~m:i.§ti. [).ene, be1Ji eLmeden
'J(.

i;;ki:n in

anellk b!lkm..l~tL De",
gt'"J'!t;

ho§ hi
VIlT. ~1irs8

\"lLkit Dog)"'1.-

ben oJdugu bit mentleketteu YOnJunuz. my] (~ Ba.bm b6)'Je bi..

gdi. kl]k.

Lu..z:J tedkik
F clikJudJi

ediyordu. SaJ1:in ~;) at bu lu.lin labH bir na
dB

rintlyordtL

ko-IruYQ["Il[D"

Vali!de.D bir

iiiII..aymoocuk

a.!.

Biru fel; kaJdlm. BelrlaUeQb. Ma~ Wr iilt k.~id"fi flUilA ad'am lqJ..lMi.dtgI. j~:i11 DBafiJrl(lri.Iir;U tll'1;lUk gryp. ~IU' !ba.lina'\! YI:lt.a. goWrmek me-c bl!l.riyetiDde I:-J:ll!IciJm. l§ini.z yoke Gide-

dar

.meraklL

Nana.i.ye ge..
§lI~

dedi. Mi.i~
n.t.5u.QU tlll~ta kB]mMII

hie nedcm

mit r Bu, Yat KIll bll.i::ti 0"'Di olmB.!llD a.
a].

dug,..
mDZd:l_

ka.-;Q-

lillc.e, miidhl.~ III.B!!lbt Ha.yw

aoylcmeok I

l>Fu:mntk -"ltiIenc.1!! benzeml!Z. Yc:mege g;e:futce methelme.k m.a, fevkahlde.

mag.
Dl!ttiJl;

Jhmal ebnrlUl~.

SoIEr't1l , ato~

bir

yet]&. ,getirin de gillllp

egluDelim.

tabaoca.a:uun

diginj,

!§ll1ilyj, dal:n o]up o.bnad.!bm

Aflemo
tedk]k

etti. Tam hI.!.arahlr gozlrn. .karyo!a.ru.n ilwrinde duran Narulinin el d1 nine takddt. Ta baocaalil.e be_ra.. .r buu cia eebin't) yerle.§tirdi. 8t..

lim

mit

blUlll.!ll1i 5ril'~etkCll,pwdu cb y!iD.larma yBJll.a§lyontllL CUlInr'-

B;qt,

Ylita gid:int;eye kAdar Fedder IR. :yet Il.II.Zik ve 1dbar d vt"MdJ. NIho.y.et )'ata ya.na.g hilt!: riJve:rIeJ!lt Ql.khll1l'. PedderlD. QWb5.rU bnt-

temn.
:u,

teQt.e lie brtil.lm~

bJF

kwi:u-

Ve bMntl.an !J.Ut ","e clddi IllMarJnr atu_ Rllt klzgm bit' ta\'U'la:
Al:IlIIIHI.

dohn iyi id.i. oylel''kea de N"rrnsi:yu

Koiltleg1Llo
MTUHI

Bekft.r bill" adam I;~r.

i'l:meDli" b_ rd. girl ke dill d.3.k.Ia!1ll.L degdinnekle .ik. .N~ di}re oul:lrlar.I.fU DI).
djtmi;jl d:lIrlJ.)lordu" R~.

duglUD I~ill btl ~~iIj!I~riInl'l

U§tagun

tiL

etm~

Manuel tmkar. 0 bel' ~yime
1Ia,

,YWl!l ~'erc aro01l1.lll

dogro gittiler. ~ Ye Nu ko1tuklara gllmWm Dh:Jru~'orl.a.rW. him bl:r mantoy: bLirUamUa duruy.ordu. D"eneo t.l1.B.ttJ-

da ca.o

I!tlJnyonUmul!

EIl1isc tor.

"'i'e (}Wina.~

dolablarutJ, nez.areli m(]kemm

gelmt"Bi.nJ mi bekJiyordu'" .i vuiyeltcl!1 del ba~kli

1110-0

dlye bayklnh.

Sizi

canlaadlraca1t ':

y

t, he

I

ODUll

aH.w.

Fnka.t et:raft

ey. ku'V\'etli bir l~kid1r.
Pedd'er E1.faYll gi Mbsyo Dell, rO~DUI"

d cllr. Bundl1.D ha.,k:a

I YI:)

bir mi afir bekl ndig;l'l dece bU'!feY)'o

r

t

..

ta-

!Dek piJiriycn·. MeharetiDi

de biral.'

daD go:rcccjinizi

timid edertm_ Yeo

t. y1 ba..rilag.

da

Ill.....

euilm .m:'iti.
ar}

CD.e.'_'amt

13

UNUSANI-l

:If•• ,

Bayuk Bir Araba Vapuru
Yaptrrli.yor
$' H.yrlr~ni.n !J\d 1m veu buhman a:r 'ba v.apurhrirl Ion samanlll.rda lIahilier &r.1ll!llndA milt&ntodiyen artmakb l'Iian '" otomobil

.~MAHKEM EL~R DE -

GiimrukMuhafaza
IMu:llb:lif nurnar

Genel KomutBnhf1
taMe nllbm mite

15t.nbu~ Sabnalma Komi syonuadan :
h.htt, hili·
'
pi

SATI···
he!-

Dun bir kii~iik hirSIZ

ahul ikiDci icra me:tDUrlUfuadan
it ta.rat'tndan. Cem.alettin, RI.Z uJ'aid~f1 blrl:nd frJlote1J:• .osleri1DIit olup 6dl!nmemeirtnde doll.}'1 aliI mbln k&J'U' eri !en ve m min ttn~ Li 1l~ ehllftuf afmdan (2 .OOo) Un tJymet ta dir edfl ol&!! (Be1"o luDd. G,....0-...._' __
Aliy'll, ny

daha tutuldu

r /1/}39
u.kbr, Tahmini H:rMu, ~ - OrnekJeri "' -- t.t~kHlerln
Y't!eiltalari!'h:

yeJlhlleil tutan 189 Ii... ",'5 kurut;lliO,~

""(,It ek~ltm
nthu u ilk.

lla-

entin.u 48

P Jl derted

ml

uklb,atLnl 1 temijn

et-

Hub 14 ;;pndaki boil' ~oeuk 12 i.!kemJeyi •• d ..,a]ml'l '1
Polls dUD yin 14 YlL!illn~ k;j,· ~k blr hlrBlZl yuahyaru &db~ rt It.ti::!limetmi~. N~ati !!!:Ililndcti bu <ljGcWt dilln pee evinde.n !k ~ 'Ve blr mUdd~t

mel!:te gth;lllk ~ektigindlen

l'~niden

om' J'ondl\du. Gi:jr~]e.bilir, B1inve eantte iJk t ·mina.t mak'Guu:;larl Ve taBU GIIIJl.tlll. ~ki tJillaHit Grillill"'iii[indeki koCl'nlisyo-na

vc MI)'Llk mikY8sta. bill' Kli'aUa va· puru nun pu::nlaf:aiTIl! "I!1'I'l.If Itk, . Un b'll mllnaflrbetJe .Irt '10.

Iillrbt:akl I!!OIl 'hi
metre

Dalia. mabaJl~ndti 8JW • dl!l .. J't p jl 'll'e Dam_] Ilii~r Bait p. bam namib :'fini:D i!ahlm~mJ k ar \'erl1m:1.¢r. m

DADIJ

diier

l'Uf

lIa.nm U2~50

lEna! ..,

lII..

l .....

Id. yu.dJd:ao=
250 ml!tn

UmIm1
mdNbbl!

me.u.b.l
p m

mlll'abhal

o.Lup liUlJlldu

Ke2inti

Kara 6yddi reli om
S

mu1l:ez:iJ]d~ bir toplaDtm fa 11m
dll bllUln

~ogI:unda BODI'II; n .emle~.
~}'1l

Berse.rlya.n.e gezdfkteJil
ka.rgli Ql,n:Jehbllm

1 18

p)n.nn

gireMk munulif

. artIl~e

12 Is--

I~rdjy']e Y pl11..n bu topl ntdu. Ilk 1111 ,.11 mec.Ti.si Idarenln porn flJcu.nmll~ va bog:ilnUI arab 'f II:HU. f.'lriyle jbtiy!H~rn kaJ1UlanRmlYIl(:a~ hakkmda.ki madle ler tiz:erinde rniinfl kn.taJnr
"dlgl IIOD

Nec.Ilti bunl'BrI saMh.. ..... ym~gtitiirilr !'lata I"ken yakalanmI~-

trr,
Kli~ilk ll1r:<n::-. 1 Inci siJ.lh ce~q mahkCU1l;lsinde Sl)f'gU9U yapllnH~ vc tcvki ohmmu!thtr.

TOR K A V A K U R'U M U ..yiik Piyangosu
u ncU Kes'ide: 11-Subat-939

lidJr. Dig'B!' JnmnIar klmil!D blna fie m~guJd6r. GQTI: men I lIeyoihmun en "enfli btl' "iinde o)up P.II.YLjllt ahalli 01&1"1 ti. m yano c ilm.ln£' .a~IJ,IrUL~ dol Yl'!i,le pet I lek hir vorl ttl l'ar ir, lDahlH s nartmanlarmdan mrUlim bl1." kismi baklm lzhk y ztlnden Il"y:rf kahil] i~lIikb bir haldedlr,

nlrnu

lilt".
V

~i1"kfltin yn 111

.EL1'.Hba

\lmr

ancak
v

niek-

h tornobil il.akle(lehildi·l y rdunc: 01 r k cHII~~1 ~riya bt tJsk d r

i~m

r

Adlive mutemedi miisahed alh da
thtil!!Jtan mazm
hulunan Adli:; mut medi Em:w dim asabi a['a~ g!3::;termi!'ltil'. Bunun \it.crinc:: kendLm tahibi a.tilt tnrah:ndan muaycne olu: us ve m~Ali.~ d alt~n a mma ~~ ira !:1~tlnlmLli· hr.

i' ra

I

mden
Herl

bit" rab
uruhnu

ba~ a: 15.000, 12.000,
lirahk
ve

o.

dadlr. 00 lira~dlrl'
irahk

mermer uka etbethlllie aync.a musluklu Vol! ba2.i. nell hir mutbah: alan \'C mcrdlvenle i~ nde ~a ka nhlJlu!l hi, dilKa kiln e lup aytlCa [h;,tililue u't od bl.r banyo ve pasa d4 ilinde eamkiinl I. 2 kapi nt marah 1 k'II)JSI 1 h 1
Demir kepr-nkl: n cnmekilnll \-

mara.:

d mil' pnrmakhkl, Iki dairedlr

p bki

aim bi.iyuk k pusudu r.
170 num:; tali

Fa

nurnnra pe}kt'- rnahall] Bi.riDci kilt! dir,

ve dbrt numarah

10,.000)
iikafa

ikrarniyel rI

apartmanlarm

f'liilmi tiT. Sant 18

7 t;OClIlIk}u bOr lursrz
kllouru 8ilrf'1J m'll,u,

kadm

I

a- et

va d ....

ker Jer be -c!!'!"inde pdm ~lDa ekgeriyetle r eli ' idllJrey
trJ

aputun:!< ](11 r r \'eri I.. -

In IIly.e!

vE!'ril-

} l=ni It'apur 1~O bifJ li:ray;a mal ol&t k "Ie ljjirk lin end; a I:elfrind~ Y pll rnkbl·. :Bu \'~pilr 45 otoDlubil igti~.b eLlecek ve ~irtdjll li LHiyuk ar~bl'l ,'It.
l1f1Z rn

i~lir. Bun

p"ru Oltlcakhr.

7 "(lelli.:I bi· kad1n dun tili'!ln:hk sW'U Ile y Ik J!l rak adllye'~ "f'l"'i1mT~jr. P.t ell&-,ll]"£: i.6mrn I ki FatilJ t~ (J l Lll a.n k c n~ !1~l.J ooasmdan 1 t;.a WL.II; .. e -:urahi hie bUI kih;:uk eij)'1\ (]aht1a..k zannile bt· rinC'i sun. ~ rn~ h~, m sinE' 'le.slim olunmu;;;tllr. ~'[em~uT1r ,-HinkU mabkemesinde hUngiJr nfingUr ~glaml~ v kabah£l' lIr_

Bu tertipten bir bilet alarak i,tira e eyi ihmal etmeyini:z. Silo de piyangonun mes'ud bahtiyarlarl araSlna girmi, olurs nuz ...

diikkftmn tlzer1n "'ki daleearahktan rbarct 011111' bo tlJ..l'. Ikioci k61~ birinel ~pariman c!ort ad bir mutbnh bit banyn blr hellld8I1 ibarettir, O!;iiru:ii k.t: lki dalredir; :1 nu rna 1 all daire dud oda bir ban_ 1"1, bir mutb:llh. l,jr hela 010 00 tur, .. numarah dnlr : di- er daircnin a rm ., ci.i ktl.t: Il>i da;r~dir. nurn rah ilaire 3 numaraam !o m-

Diil:·

iki aUA

bit piwarh

,

6 numara

4 n urnara

11

~idir_

1c ei
I ni

kebirde zemnll .;imentn
.::ama;;ltnane

bu tar!J ile

ee,inci kat ~ bir ltl m gua
me me:r kab.

koridor

i· heli.
:zemi-

hit ka~nnh kat '.l'Ht'n bh·
jilf'l'iTlQ .,

iki teklleyi

v ardll' ,

Bn ksmm bodrum

tifT ko.
z:emit:d bir mer-

rido!r

g.jj'l. ktlmfirlulrten Io>penkli bh'

.ib8.rettir, 10

PUBIl dahili
ve S

diikll..iJoilar:

liraat

Veki.ieti SabnaJma Komisyonund.n
B~
(On

:
_1£.

6 num moermer r1ii
DH'T

ra zp.If",inI ~ermer
demir 0111 u.zerinde zemini lSirinci
LJ~i.llh!iii \'e a)'i!.l'bn

ve i!l;'nde
il'kkaIlWr.
1

rna k.att alan

nUInArI.

.sUlfi.ir Diii karbon .ln11l€&l.!. I1lfiir 1)0 Karbon ...11):.1

nl1rna.ra. zemJnl menn

in

bi .. odru

Ill"drr.

12 numan zem[ni lnsmell
JlUmfH'8,

-e h mea

8.n~aJl d~e!i

U olma':iJg,m,
.:II.":.'.-.p~......

,,'I'n Ie li"t kDUakj
~. _ HeJj illin elli lJraull". :-LiHullalp
11Uln,U'I1111l'll ueueli

fki b61meli dokkfuJ DIuI'I ~irnento muthllha g€lI;iJir 14.
l<attu

- den biT merdialJrlman. rodalar. mlltb~b~ rnuhb.c1

- KOL TOR ~-ISLERI.,. ~
I

haps;olunur-sa ~O(:uk· lallnLn a..; klllaeaglDl I:liklemt!ijtilr_ jriiz Neticede, Il~ki1i1 kt"l1disini:GC! bc~f' bll'akrnt:;;:tw,

tk:i birl ..

lint, nllr\'akb

tcminlli

l.al'll'1 lHHr~."ifljr. dlr,
, Ve bir

Oth,htl." dlikk.li.nlarl1l
bep!'lT de

i],zerindeki
bOlrur,
Ve

..a muddeh

10 12/938

den ltdwreu

_ .. 4.n I!\:Ufldur. Mlllla.

tki ci v~
11

[lord LIned 1t tJ.tl.rd!L Ii

~at' o.di1.• biT n

Maarif Miidiiru degi,iyor mu ?
f tanh Maunf mil,-1iirii Te '[[1 Kut'Lm Ankal"flya gittigini yazm! • l1k Haber alti~t:.::.a gore Te , ( Kutun m~Ikezclc or1:a te'in t ,.mum mLi6UrH.iguuc, I.shnbul kiiltiir dJn;~k ormgiine de hmil' m,.:nif mti. d!ll"ii AJi Rizanm tayin uhlme· i kuvolC Ie soylt'nmektedLT

G ar d'lyan~ .
B!t
gtLl

d" ··ovC'o
~'eJ Mchmcdi

I-L" ID8IrnKum doven

Q

ld U

bafta

h'l),js.hane<k mahk'-Ir''T1-

ka-sa 24 ,1 r.:19 tw'ihine nnl",tdif Salf giimi s;lsl .. . bloJl,'llnda sa1malnLi kfllllis,I.IOllUIlU.l'I >'apllacakllJ', ,L $ar111 I II!,

15 ~r' %ir;lrH \'f'kahHi <;atlrwlma - Ziraat ko

tam'r-ir
Zemln mini

iii. ttl B~inc;i

:~n tnevclJ t OlllP

kat: Bir t~ras

k't Inrl.a m~rnu.'1' II
"'C

hi.r km-idor ve ibllindl"' mtlharlhlir,

'}.1.Ll

Aakill'arla

ZiIaat

Vekaleti zmird

Jli5j'(l~

uzerine 6 goZi magaz:a biT "hel.a \rarUl.f. u:o;erJrule (j kern [irHik \I~nhr, Hi numara 'Z~iJir rb,"l bulullan dfikkandr, 20 lDums .... :
1 1 Ilumar«lda 1a. i.i

lal-d 1 Sabel dUll ,nuh kl.!me IX,) ~- aUI d rl, j ..tlmbllilin Ziran.t • riidi-i hl~~lnden, nti§ VE' d mli ~ bi ., -- 1'r l· 20 11I'eisli"jn{!~n l1m.-aslz (lhlak \P..-ilif'. ttl SO Imn , I u-a llZ;l<:lI I m;illkflfll

]\. iiI' de!."
\" 2190

hntred

P .. SAj ,dalhll.i k·k numaralal": re .•-a mll blJzlHrl
nllll'l::U
V-C"n1 ill

kan\'e
Ve

oL:siiu:hr. Elr nuH!tmB.

n-]ullmmrtur,

I

fi. -

1!'l.liplt'tiI1 mu\,

kl{ It temina.Llarl

fI1:1:r ~,"m'L kat bir ada. alup kontrpla,
{L

hOlmeye

fat dtiD 3dJiyey~ \'el"itd~ l.i\a~...ll kallUllull:2 . \'e 3 ~Hlni maddel~rinde r:l.zh \·l> .. ikal:-u·lyle Iri1'llkLt' YaJcal.:'llld~l.lll t..f$IIi!,l ile (illl"l J,." m~7.kLIJ· taritl tc komisY('IH.,<I [1;e1mclt"rL "498.2" ~~S.')5} h r~'erdiguni' Sanayi m{>l;t~bi tao ., -~----_,__ _ Ilbi;sin.dtu NUl trI katlh r..ifat, o~ YENI NEc:.RlYAT . "II u!'!;kiilhtl'" 2 inei Sill 111 Hlll."Uk Talebe ve''']e.rile al;ka , 130 ·,emc:o.l D: letl"n .i:OOn:1 Kiil ur R kaDlI~mm ilk mektl'!l Onun i~in yazllanlar.!j:ijylenenler mU3tur O:skiidarda S lin<'ln aga .nlahn!. I.e 1 taleb.: veliJerinin I'll 'kt P l'~bcdi ATATOIU{'umiiz i~m ciliiIcsinde rar-""aza.nf S()kagloda.2 mfal SulLunatm, 1 tal beLrIc 01 temaslann art:tH". mt.i den l:Ionra yaz lmlS bl.iWn yazl No, lu hanecle 5<1](11 iken 16 12 93S -lakinu B, Y P.o.: .. lt }W2:l run'l. \lkarll. mak i~m enj tJ.ii' brill" v -rmi.:;ltir Jar! topJI'y1ID F.atlh HalkE:vj bir aytarihindc \'efat e(j!;!n \"t tere-ke:sin" ml!jtlr. Bunun jC;ill ilk mektepll·:r-rle ay dAAb>ri, ~e:ce giindiiZ dOl'mada!l llIHlhkemC'rn:izce -;az·~YE'ter'!ilm.i$ bu.. lfU1l1 mUayyen +ll!lJan1armda taU! Cifte ka ttl btu ada tina-yeti I'll C;:"lh~ma.k !lllreliyle (O'null i~in yahmal'l Zeneiye Zehtll MCl.:bu.reden gi:i.n1crindeo istifadc edNeJ{ Web .. dilnlrii nusn<J nllz11a yazdlgJmlZ gibl zllp.nlar, st:iylenet'llC'l') adl] c;ok lony· ,a1a.ca k ,r'e bor~ iddia.!m:ld.!l buluII.8Il, VL'1 Herin Ii) i.l.samerel~r \leti]ec",l~ Vi! tamamile iljra1 'tl'ni!jtir, m(,tli bir oese. meyda.IHL g'eLlnniI}tir. b <l hiT" ay \Te \'etn..o;:el rddiaslnd'~' bu toplanbdll mualllinlel' d,' r IIfddm kll'ndL-<:ini 1 "kiF eyleml~Foil tarUIln11:t: kal Dl liIriliiplerin. buJull3llo1arm da u<; o.y iljinde ve9atir. Yt"n mel-'ZIlla!'" etralJ.nda k('>l'1ferarmdell 00 muha.rdrin 2'15 tane mBk'!lik ve S€.Ileda.h kaDLuuyeleriyle bir~ ~~~ lar v tec.eklerdir. If'sini ih 1\'1\ edcll hu bUyiik eSt"T,

Ka til R

I

i menTI{!

I'

iki klSlm-ua.l1 iba:retttt.
tiyatT"fI

aYfllm'~tlr. 35 kuh vllrrhl",
diH: kii n
j~

'j ]lllmJ.J'R

P;f1 :U\l d.a'hillmie 9/11 1~ ~lJma!,alar allr.
17

"tij)a;:~mdu.n S rlum~;ah Hi TIllman, mnhallidir, 'U ilnCl ap

ie bkllkle
mevcuttllr
ne1lfndE'n I'

j,timal·edilil'.
IlUmsr.1)'rl

As.rna bt.,lmt' .kalJ \'.im.lu'.
rl:i,kkitt'ltlll"_
Ilmnra d .. pel,'ke

OZQrinde bir tiyulrn

O(lR

em'!oda';J

16 numara

ustllnde ul'rTr. 6

hi
NUli'll

oda:;l

v.aru.u-.

14 nl1mlLlI"'<J antTe'1idil.'lj Birinti

iHckandlr

bit

1:2 lIum:tra pasaj

nllmarall
It":jl bi .. unh~

rtm.a.n antre"idir.

ilzerine blr k!lJ1ICI (]~ tla"l bil' ht:lurhm veiki O~.R.riRJ1 ibaret hit YAzlnllnedir. J~in~i dau.e.de: iBir n IIMarll 11 rl.o.ires.i 6 adl:L bill' mntb.n.h llil' bsrnya bl!" heliid::lI1 iIlare.traJIIJIJP,I!Iirt:rIUn1:

tir,

KiiltUr Bakanll~ koyJLiniln hf:r ahada t Ilvir edilebilme.si LriJ] ni(!l D DUl tedbirler almaktadl '. Buna n~a ran kaza ve "rjrayetlerdr~. 10 ilk mcktep ligretn'le:n1eri mIJay'

K oyZiUeri tcovir i,_in

,.j- K T I $:A'1:'; J~ . ~_ •t~ E~,~ . _."0· ~

kronolojik

ve alfabetik

enD gOre

li~te mahkemeutiz

muracaatlarl

Turk Yunal1 anla"masm
1 I...i.ll U:I Ll••w icl'l1 iiibar~rt mcri. yctrz girmll:j ~}Ir-Ifi'I'ilrk- Yunan tiearet an!3.ltmasl1'l1r1 metni dUn Turkofh rnildLirlLig-i.Ll l:C'lnl;S1..ir. Yent an b.:oo:rn:lda: e81ri (' :lSla", nazar.QJl ba. Z! liiVu!( rh~gi!':iklikler y.aptlarak ayn k'" btll :edilmiljti .

Imvvetli birl:.asniIe tabi tutulmufl hlIl'. 5(}f) i!allifeyi miiteci'lViz bulunan ~u bi.i.yl.lk es<er mnliyt't flutl ola.u 15

ym z:am.anlanta

koyhlre seyahat e.

ImJ"U~ gibi gay!:::t cti2;',

bil' bedellp.
l'.

d~rek muhtellf lni,;vzu)Qt etraf'l1d] kow eranBlar verecekl~rdir _ Bund an biJRka. okuInIJ. odalarmlll ade Ie' j fa.z.lala§ -tlarak her koydtl be ]dId hi o]ruma oc.la.smUl ~11n1. I!UlU t,;..ill~iJ.C'ak v bu ~dHlara fai~ deli kltaplar gunde:riJc:cektil.

"a.LIlmn]dallU", Okll:l"licuJaonuUl bu kwmdJi rz~:f'!rden birel" tFine

dinm~lerini

t vsiye ederiz:.

we mlilteveffiye hal. Ihayatmd 11skUdar 1ki:nti Not ligin~ tanzim etti I"m.i~ oldut.'ll OJ ume liJagh va siyehHlme ile menklJl el'l'B,a_lini Hil. roiye 'I'e gaYrl mellJmWnli. de ~en. feye \'.a.stj!~t etmi~ oh:lugl-u,ldD.n ~~hlJ l!'uuye'l1ere karlil bir itirn21 Qlanhl.l'JIl da bir a.y zarhllda mahkememi. I ze mliracR.atia itll'azlJll'lnl derin~)pHn cyleJrle[eri Iibumu ilu.n oiunUl".
(1386f1)

:2 lIIIumarllE. dlliRdeo: Sir kDridnr Oizerine Le~ odD bil' heli bir muttI b bi.r b m-o dair~~ll1den fbarettir. 4/6 iki numarah dnil:"en:ill e~jdit" numtll'ad bu- oda fa:zladlr, ve 3/S numarah dalreln bil" numar II duirenin
mQra da

1jdir.

4

n!ilmnn

dlikkiin

jjsWnd~ biT od

1

v.1rdJ:r. fki nuiI~~eli menktill g:tlnil ie

d ukkfJ.lldlT"

I!!tl I.ill ...... dde!!lh
dllkkflnd
!I;1llt

) 7fj rmml:i

1!'8 h

d [ikidi.[ld

11'.

Ze

I'll

in i marmet'
gayri

..,

Yl.1hrlda 12

hududl, eV8!1f \'~ ~neS:!l.hll$! yazlh 1..:1 12/!)Sg 1klnci it:rfl
tal"ihill\'l!

n(lk 31'1 tll'mHyn
10 dan

kll1'1mIJ~ ohlll

l'CI!'IUayan !ah

.~'e: ktIdaT
g:Lj"Ti

l.,t,

duirE"mizde iizelillc

a~ak

IJ" tuma

dugu blkdirrlf' ahi

menkul ~n Cn1( mttm\nm
arttlrll.nln

ill Ie

~dill!'('ek,
~.(3rart.

Alm'loyaya
~Uti lrl.

yaphln
r zlrrl
,'L

ibracat
Almaru~a_Y3

tf'LH:di 'de en ~ n

taahhildli
~l:ldRI'

baJ .. k.Rhnak i
1 '~1/939 tDTihill~ yin'~ dairernizde d:!l artt1rm.a

Ul!lere orlJrm rasthyan ikinci
8~lk

Londra Hayva'oa Bahc;esinden hir Parska~tl

yaplb~"J bu~Jay i!u ac<stl hararc:tJ.e devam etmekledil', SOil, ol!lf::lk A1"I mil;,'on Ir:tlrl bugrlay th.
1111;; edUmietil". 'IN!

Ji.lel"'Sin

BUlld!lD ioa,k.a bmir Itm:lnlaMntl· u tia. bu '" ai p ihr linn b~laD.

Lon Ira, 12 r A,A.1 - Paign n D tDuanin': hny\'8J1 t b.1htE'slnJen ka~ml§ ohm bil" 113.1""I!I, ba: gUn bir geo devnm edt:'D takiptt:1!I RODm Yilkalell'llrl tUM edilmJ.itir. Bu h:I},,\':m.n, dUn bayv.rm.llt bah. civarUlda, Iillr bIth~ .)'.FIkinandl'! godllmu§. ,'e bUllun lizer1ne kiyo, tfnH kafllEl nlan hir !kaf~ tuzak o. ~ k kurLtlmu ldi, [ak.a.t haY"n~ kortulmUf 01 mu8.:l':.
-!;UJDJ

D3Y~zl rin
Orijillal fklu."a

tahrl]j
\'Ii! mr"n."e

~~.

~l2:lJ CD(lhi

pnrllla-

no TUrk panll'lmtl

~vrillT1el~TI1'Idl'!

Oeuncii S!.Ilh hu~l!k mahkemeainl'leo.: TURAN TIYA.Tf::.OSUNDA DUnlC! is. t~l1h'~nite kimYIiBU AK$AM lle:'liJld~ h::dernc Sule~'man tur.Jilll~. Caz kmh Gil'egel', V.I"amllZ l'lld!Zl (L1n KadlkQyiJ.nd l Naci !Sllkru !In _ EbVl'lI.fi1f1.y_ Zetlc:~ ~DntoZiIJi Sr' z. k .. li .35 l'Iumltrlld'l Call'id !"a~fl kilTODllLS Self' l"Iik ~.B.ntOz[j l!J atvi 1'1 n m Nig.5.r ale}"hjnc 38/164'0 No. Hi ~evemikme(] h d09l':t ile R'!;llal1 ] (1J Ii.. 91 cak Sallatkar N~i\ VI!! C~D'I~l Sllhil' d·j ;J,'I1I1Hlyal"l]milkto Jail rtwh,!I • birl.i.kte It:eme''linde ITIlidd iaJr\'llin I~~'me~DAI(TILO viHmlln me~hlll (irma 118. Jinaen di H·tiye Vd munmelEileli SJlyalJ klL. ~ P~rdl!: ra:rllt.1'1 leb]jg e:di1ciff'i halde itira.z

sur~iln hml!l ...

011 be~ gun mlldd-=tle
!iJ::l.llha

h~l!TuiiMl edilerek

~lb!U saHt 10 dal'l yapllaci"lk ve

12 ye

tU'maSl

boo ikillei

adhrmsd.a:

bedeli II'IUltJJlIl].--

men klymetin "vllz(Je '1'0 inj buhmUL barr, 22BO mlmlirB.1I Jmnun hElk:Umlerine :tl'ITre be~ biJ'[j!'l.A.vi t.akl'l.itie odenmek ii:tel"! teoJ:'il edn~cl!ktir. Sa.tt, pe~i1ldir. TlIliplerin &.rtlbnnBya girmezdetl JeV\'el nm'l"l::lnlmen r.(J.I-'m tin YLhde 7,Iii U ni betinde pey skr;esj ,"ernleleri V8,Vli mila bil' bankn nm tel1linlif ll1ektu bUllu ih .. z etmeleri Jdzul1dll", Biri kftli~ v~rgilerl!l!!
Yi' t(>simleri
",1'7.

KOCOK

1 ~ubat 93~ dan 23 ljIt!bat mm tanhine kadnr nal n itlb3.fiL ~ fizlmgelcn horl!!:).uaki kote olB.ci Il~ nlml)'3n drivfzTerin II 9 tf fiaUa!"1 ~lDrti~1 r jdare(in eo Ilhlkadarlnr" hilriirilmi§tJ.r.

Telf,l 'b".1

..

belpcliy~y
uti

~t tenl'Lriye,
beol~lind!:!n

V:l.klt fClln~~i b~rleli m [i~t~l"iyll; .aiWr.
VI:!

tan,(fiye ve delliiLitenzil edillt-.2'O !ieDelfll tao
126 ipotekli
))0 inti

Dl'lim kl$fflJ

13/11~J9
Jf lni til c dd'si

Cuma

ml'hkeml('de >,: l.i:cut edilmemi.';! DldugundJ'ill
Vfl

e:dIJmem"
deabfh

'spat'!
mOd.

2004

I'IUffilll'Zlh

iers

!oI'ejfli~ lilllllUl'IUU'lJ1l

m!lddesinin
VEl:

t
hllsu-

Ul1ClJflkra!!llil1ca,

bu

gapl
\I''''t

m~r:M:l11
hakkl

uZ-'Ill"imle

I c kh1al' ile dJR8!iri

gUni.l ak~flrn! 81l:at 2Q,30 da A { DE Ii perde

6{)

1i;rIilI'ilJl'I

ma faiz \Ie mll-

",oar;! mUch:ff'ble.\"JlIR: Nidl'd:a:!'I

hmr

bah k~
\.',::mnrlaki tt~l~rde

gormlU$Wl". Paignton 'ci-

Dram Cuma
(la.

mIl sn~jlm1ljl

\"1::

gOriilmli§,etl" iuoif edilmi~"

Bursa ticaret Sarayl
aC;lhyor Buraa,
(HUJIIllst) Yelli
nUl

13/11939
guntl
y!I.

8k~aml .:3.I1at2G,So

111UM
.!I~lbirlll

6Perde

liitler

0

Berlin, 12 (A.A.) bugU: ~ u.i Bo.vvckillet

diploma tjjiabu~
Jonu) nda. I m~bctile

eHi

B, HjUer,

pJ! n "tkareL Ple.rtly~" Wreni cumlirt.elli uno
fall. oj LInne klJr.

i!!w.Lt;

18 d.

IIALK OPEREt'l
Bu. nl{§flm

..

SONno

bHtu.h.iil Il1l1dd ire it. Inn 20/121988 ti ihinde 1fI}"aben hllldtm 'W'e klll'liIr v~j'1Imi" Q!dugundan t rihi IIAndaIl Itlb ren sakiz glln zar Ifldll t~myrzJ dav& edill'bledig[ ~ukdirde hllkmtln ke..."bi Ir!'itiyet edecei1 tebH,(r oluHur. (931!. ]MOl 116nen

hI"

.ololkndarnnln

j ... tJhk

!!El.niplel'inio

bu haJdarun
HAnn

Ei'yle 'aiz e nlli3l"'!!f!l 'lib reo 20 111'1 itinde

dair Qla:n iddlllll'll1Dl. n kl mU3-bltel~tlyle

tmihinden

hlldkme]en

icabader.

Aksi fulld. I'UII}r t.. pu ll!cHyJe HAbit o]mlldlk~8 .!illb~ bedelinin JUlYla-,m lIlTld 11 1'1 rf~ bb tf.lkla.J1 '!on!daha J'nzls maJilm.!lt aTmnk ktiy, n. lenn 80/l/9a9 tarnllm:J~lI .itjbarelJl herkes.in gijr('bil m!!si i;ill II.l,;lk bu. lundul'ulacl'lk ola'l"l IIrthl"nHI ~at1t1am('.::irJ·hll 34/,1%06 num.nrsi, dl}!yasl,
nn

milraea.atll'ln lI!1.l'1o]unm'.

r Moz!Uk.ler
g11'l

blnasm1n
kordl~fil. arzet.

.Istanbuf Sut Mu.stahsilleri
Ceml}'elimizin to kik~ ile idare he'

...Siit~iiler Cemiyetinden

:

Ttirenden

IIrJn.ra d veUiJel' - ),e

C

l'lLDlZ

111&

:ylJb

Uki Ii temoP.!l.Diyab

kabul

etml.i)tir,

hi y.rBym llily(Jli:

tonl.llnl')dll. D'ltl
oti
V6J1]rilC.~

Ya.kmdll se.nenm

kellef bir ~ll ~

JODERN HlZLAR 4Za1l: .M. Ycsa r

~r.:

opereU

1038 YIIITIIl- uit nIllamrle e hllsapJannm 'e ~lIh, mEl rZIHlD umllmj hey' Ib, md tinin i rn '11(' taHml1.tnnme mut.bjn~e idare hey'ali liz 1mI'! rudulIlI }'prtidell !l.fltilmeld iC;lll kaYltll flz.aml~ll'l ('emil d hil\1iy~t eUzd nlariyle birliktr IS. lkinc.ikinul1l !:IS9 t:n~mb iiln,[j ~ut de Ttlrbede B~bnU cn.ddesinde.ki Cliilm1ret merltuinda M:tJr IJLJl1Jllm~llln rktlo olunLir.

:n

LlI"EIA

All

A.itz biitii ikro lara Daima acik bir kaprdir
UrvU'TMAy'INIZ KI:
tilrti,y1Xl. di!Jl ria ri!tter·, badomcik. l!uumJ.lr. enfJool1za, Ve hattl za.tllrreeyo yol &CukliS lUlIllitthtt.u. lari, tilLihll.p

l'Bpa.a ~

e1;leTile

kelt.

le.rinden midi! hl1l'nm~ apa.odt It. nevrllKkni, f1ltm.... ~ lOmatfunl; yap tl~ f'enn ...n a'l'l1o.1;I;11.ml!,du. Temis • .hl
V9

sltflaffl dlr~ler UmlJli!:I] vUcat 1£l,Ii'htLDlD en bil'inel ~ olmu; mr. Bl.
her gUa

J'I~erHdey'n dli~luimizj

U
l.:;:..:.;~_'-01

oldligu kadar ful•. liakll3 def& • (RadyolhJl) IIIQ macWilile fH'II;:idlyarak illhho.tin:bd gar&nti edebilinrlniz
ve efm ILliini'Z. S'L] lIutetl-e mi1u'opIa.n imha eder~k d4Jluiul:d EOl"UD1g
L'lIh.!nlUflIW,

nt s

MACUNU
:,,1"1 ~ •. ,-'
,I. ; ... .1
_ .....

BUtUn tahU kelere karSI S~hhatinizi koru r
r.,;

inhisarlar U. Miidiirliigiinden

:

s

400 X :;10 X 3Q

I(I.IPIOI
v-e
1(j,~lk

L.n.. "
Lhj ,.

;L~Ul"
:;.510

401) X 2~ X 0,026
4100 X ~ii X r!,rJ26

7111
YllkarH:l~ eh'at

2~,271 "p
\'~ mik
:.LfI :;UI I

empuuen Avruperrrn en modern

:.!:~ 271

metre

mfk~bl

tll.ntil.

~k>lrlttlle

II"ulij le sal nt atmacak

If.

en vasT imalsthan,ele,rinden addedilen TUNGSRAM fabri K,al arl n In i cad Idll r.
SU," k blr cera,.n la .arru'u temln ad n TUN G,SA A ,.Krlpton ampulla Inl kullanlr anlz dati. gUzel va gDlfldUz zl1,lIlna dahB I'akln b,lr Ilk aIde edebU Ir inlz.

H907,60 lirs, ,TTl -

Mull;tmrm'[J
hk".Hmc l~

bed e li beher

metre

IIIlk.ibl
lu<u d rr

,~~ lira

11e-,auiyl.~

\'00 muvakkat

~«Ilhllnll ti8,07 1 ~f;_{~1 tnrihllitl

r~l.tll~ an (urn

gunu "aat ]5.'1.

toe Kabr
YVflll.

111;;

a Lev aztm lte
.IU'l

ve ruubayaat
l'in a'lll

suhesiudek,
n

uhm "H~t·

kumi-r
.JliI g ~t' L

nund
omi-

~'allLlLll'~t!lfid<ul
J,:~lrl1
'1<'11

III

edt! 11
Uu7)

111 V

olunur,

:;'1tlll mui

..

IJ[ -

Idar

ahnacn

mlt.lll P~,.,alJ'lh~f k (,-,Ul tell ;-ir.mik(lk

f'abrik

u-t 'PI ~.altHR'll~"1 1H'11,; t"k,,[ILnl('!>e koumusl.ur.
I

...

mucibinc

e

!I,fllh~wltllf'Jl bt'ut'l'

~kk:J.( tl'nJirutll III Levnxrm

~mlf1"dll1r
\
f'

Iot'h"r

nnu

:,n ln-a

Jl<'''::1bi.\o

IE! 1201)

IIl'IA \'~

~;k."jI1nlt' 2~1 -1 - '1::1~, tt.rrh.ne
t1HIh.L\,

J~n[,Olta~tfl

~l~uIJ'_':-iind"ki

1'01:.111.'1<1.0u ma guru! c ilat J!i t" auru komi J onuud a ~, -

prlucuktu-.
I
Iiae

V

~arlJI lUI. ler V'U·:I~IZ ola r ak her gun ::!u.:d j,;t:CL'1I -ube den ' h-

knr, "-

Iste klileriu ek siltmr i~ill t:.,·ill c di k-n gun ve suutte 7,F. RU\'!':'rlme plHI·dari.dl' bir-Iik l e p knrrrl a ad, r:l~cen knrn i 'yonl-l If'l"i il~n uluuur Ot;l'i;)

Imucibince
k.CJI

[da remiziu
;I cnidon

K.'I.I'IHIVH\

fI;lrl.1t

\ Rptml,H'IlJ..i

.'1h... I11 i k~l,. 1 liru
\'l'

.'

yuzde ~t"lm~

(i~llLI

uuda
..

}liJ"tnurne
D!;lk

ve projesi ak iltmve "214.25"

illSfi:dl

rl1u7tm", '{t:..f.;1

. ISTANBUIL

BOUIR

A

Bi RAD
AINIKARA

-

RLER
II

II -lir adir,

be d eli "~:tI!'ir. IiI"

rrun akka

terninau

HI - EbJJtl11W 30 1'~':1) tarlll11f.' ra-Lhvau (l1t7.llde i r.11I1\1 ~Hat 14 te KAbHtfl~t'l le ..iil.lm H m iutt,'I"e t ~llhC5<lllt.lekl .\J I'll knnli.o, wllInd::a '
~'!I~Hlacr:tklu'.

IZ

MIA

IV - f1'ul"lname ve j1rllj~I·!'t' _(oe;;ell aubeden alnabilir. V[nhisa.rll1f
tlrak

10k

urus

lleLieJ

111Uk:.. ilinde b

~ozG

Nafla Vekileti
1 - M.uharnmen ber.1eli (5UlO) b~~ bin yll;:; lira tutan ~O ton ~l'B.nd rum a. tor yag! ka p .. II zar f u su I iyl ill e ksl It an e,YIB konm U ~tur, :2 obiltm.
.El:!:siltme 25·1-9S~ ~Elq;;lmba gunii saat
ij

....

Istanbul elektrik i~leri umum mudiirHigiinden
lEi h ldarenin Tu-

Turk Limited ~Ilrketi
T!ll!lfiye me fiiIIilJrlu iU!IId a.n : 133B1 1'Ium..ara lie Istanbul gi· ctlli Ti!.'::II'lJt Blirosundu tescil lulJ.rt. mJ.fl olan $al'H: Deri 'lUrk. Limited $i.rketinin miirldQ'ti 31/12 938 tarthindv hiLam bularak ttasf:iyes.ine '\Ie tasfiye InuamEl~t1mn sirk it. blj. diram B 'fl Ahmet Ka:ra ve Ali UzukcdPrii tVde ~ldv~ifl1 Sor8~._tarafla-1

~,ARK DE,Ri

Hi\1i Ta!lf~)I',cde

F.1i il tmeve j~lirak dmek iSii iye nlerln lenni eo,'!'. k ve vesaikl tn~aat ~uLe3ine iljY.B~ ders k I 111)1 t'hliYIi!I "f' ek iltm • e i..
I 1'1 I rna].'l. rl

vaslka

1:ilzllllcl1r J f"lfhl(' ,I.· 'iluien arlll 11"'1

YI -

Isleklilerin puralarlyle

kHUIll'

'c-lIik

\'t'

1.1i:

d 1,5 gu\'enme aaatte yukurrd»

l,irl

«1 -111nu
'~II:I

i';ln

.r.J~in ·rlliI.'nun

'-HT! ~CI't:n

komi 'J

!-'t:'lnllel'i

---------

,lilJl olunur •• "2iij]'"

g,1I!bqHlldlll Metro han binasrmn
komis.yoTIunda

LD.r~ katmda

top!anarak Idarenln

arttlrma

ve

istanbul
K~~if bedeli

Belediyesi
013.11

Ilan
plh:lC3 khr,

arr
umuavra2-190
btl

yapllaca.khr<
19\'SZlm lira{lJr.
urgU[] verHmiljj

" __ .. __ a.~ ........ - ..~ ...... -.
'9056 lira, 75 kuru zfl.rflo eksiltme:ve 15 t~ jlsiml ".nzllt Taksimde
)'li

alervi.slnde
j-

Hill.f~e ...it ~artname, ve mukavele projesl par&dLZ nlB!!"l!IIk tevzI edllmektedir. Muvllkkd

~'::lrhrllac.!lk

tEmJ:nat (382.6)

(lC yoz acksau

jki buguk ahkimlllo,
:re.jsliili:ne

6 - Teklif mektu.plll.l''lnm 2490 IHLMa:r.ll.hkmlUll I. v I--·Iim.ll en a:l; bJl BUElt ~V\'e.1 .krllmi~)'IHl . IlIJar&1I!I. a I.Il!.:!I elile.n
;ulunms51 li:lzlmdU'.

asma xarar v rrUmi~ v k~yfiyet te8~il \'G! wcW\ .., t t" 12 1 ."" .." t 't. Id.rare agze rsnun annrm an
·"HI' .

e vir ,'e

IVA·'
~
II

C.
I

i~ icin Q'IlCBklll~ "Ff'fI ~b1ij,~t\.'~:;!lkaSL)'le 679 lira 26 kurlJ~ll1k ilk t~ml· o1d u- iJ!!!iiiii1llll3illlln_~~"o!!. !!""''''''!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II !''''! nt:lt makbuz \Te~'a mektLlbiyle LCl'aber teklif n\l[.'ktur~annl h.avi kllp!lh gunda.n "dl'kette !l.lacaldl QJamI.arlfi taleb 'r~ i~bllt frmelcri nl bu 8m bi~ gilna I'Idk iddia (,"iien]el:' miiddetio bitamlllda :'jlil.kf'l mCH:U. zoril.linm Ylik~U·ltl" }"azlli gtinr1a ~B.tLt 14 de. kR.daf dalmi encurnena \'er. nihayel bir ~Da i~inde Slrkecid~ dum.m IjUr.Qkaya t,"'.' ... v taksim e· .i rnelidi IP1', Bu ~tUI.Ueu n Ira \'@.rilecek Uriloll' kllbul Qluml'l.l17., '1\b Martelli mboratuvanndlil. eB.1L,}msk ilz.@f'e Jabonmt Dam _ K(lprl1Ul banda 36 DUmfl.fa.da hts l· dhlEl'Ccgi ciheUe I.ljbu. muddet zullo· (B) (9S) hakla:rl. :lstlerillul Jhti!(lIL~ Val"dll. ABI'tl.rJ on: me-ktep' t!l.h8ili l'~kllJ!lek VB .r1H'D lOll] Kasapla I Tllrk A.nonim SiT'ke- da mllracaat elmiyenleri.n tl yaz1ha.ne ine veyahl!lt Karaaga('. run said! o1all:'ag. J['icRl"et 1 Ii!l\.lnll ~-""!!~~~~!"'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~ dJUer'iuden bjrini bHmek IbLmil:ll'. • ta $»11 men. Fllbtik8.3L dahilind,. nlUl 445 mc:i mlldd£'sine te,iik[i'l S.hiboi,: Ahm~t CCTlilalcttm S A.. RAt; 0 C L U uriyenlerii6 Tl],l flikilltafli deluHll1~ln8 mlh'RI:H.a,ll ri, Jd uirket )"a.mha.nCSL1II.tI mur 'CaM Vf: 111'8birinei d fa olara.'II: il~n ohJ1l!Jc. N"'~liy ... L muu:JliI'l.l= M.dt !l;ETIN au,1,dJ;' ,.... M.tba.j El!iizzjy. r

H

wlhaD U

biB. ~ i_ S d ki "",. 1 a u.;e. .. apl ,a, I ye

AR.·- Or.:::rLU A-

mi hela euma kiy1c

kapal,

konulmll~tui,

Eksmmc

20J1/!J.39

if nu saat ~arltl

EnrUrm~nde lJiI'l'h

Ke,it ht-ckliler

me i h~\·tl.Zlm mlldtirliigl.lnd~ gorLIe.lliJir.

.t!I8.Ylh ,lulI1Ullda

\'E!';!.iki;l,oan

Fen i~lel"j mtidl]tl UgUni!en

USI)

1i1 Ilti!:ihasile

iJ.im da~i

eddmi.il

Oniversite

Rektorliigunden

.

.

.

,

-

-

..

_

~--_..--.;;..;;;;:.-

--------~----.._..-.,_..

~

..

·IJ'~_.;..-=-~ __ ~
~

__

\\~-r",-=-----~~,,-:-

~r:~~~_~~~ -

-~~-.---- _~_ -- .......~ ............ ~_

.....

I

l

..
~.~."" __ •• of, •• ': 'r •

...
... ...... '., .. __ 1 _

GlONQIELIK

a/YASI

~

HALK

QAZE'TESI
r

~

la/yanln

Akdenizdeki
elleri Nedir?
••

Tiirkiyedende Dahil Olmak Uzere italyaya Vaktile Vadedilen Yerler

UAMELE YE YER ILERIN Yani Te$kilat ~all,mrya Baslad:
1...t.an&ul DefterdarililJ mU.IImeht ve i"JI~h~i'll: vcrKilLed ,.ube:limlodeJ 1. k- nllnu~Mii UI39 ~ Irwh in d!en ;til!lIlRD YU'li bir te,kilit y .. p.ml,tJlI". Bu tl:e~'k.i·litl:a. l'latZ·II:rAIll. 811'"vI!lee Sal'l.yi ir~pLar. ~iH'I'iyLe )"illipt1mlt, QI!!lD ,glb. W'e Hi""; l6fkii~itl dU'dmut!ll. ve .... er,"ii k.n'lln!.ruu.D t.kib etri ~i tel •• I.... u.yu.lar.k i,LUli.imi.l yapllm .. lclh"dlr. Yeoil tt1'kil.tllill ~ 'bu ,ube ~fCi alilUi.dar 011.9 Sa,.; ... yieilel'e>. Ih,ok.l.r., IHlDlJerll!!Jl"e yeo ,i.r:ketlere lIep,iI~rini .:z bir' z.mand. (idtlmpk hualil.luT.ut m'u.. h.lm kol .. ,.hk1.r giil&l:.eriJmektiMIiM'.

iII.'-

den !-!IIn::lyicile'l"i:n mensub o,]dgk' .. rJ le~eki.iI [:olil1iy~tl~t"e lebl~8: edilmit.tir. Yen1 kll.~oiItrnlllmede; IT'lIlI!1.melr 'Vergiij lir1iikrt.. ~idEoli'ioi mllmnou.n ~decelil ie:llIi" mH'YIIII~. hrn:t:iJ.i.t:
m]~[-w 'Va-:rdl!'.

M.lid.'::" mU.I'III~It:

... ~,,: .' ~

Ialya
ro~"

~.II!l.n .mukeUe:ner

Ve S

MUhtBl.if uU.lo'ul.:: devleulerin .:il .~j:gdlel"il1d6. h.alfhlt~lI>da birinr~ J:lliTlda y r tutan Akdotnhdn ,ark havaasr, dev]e:tloC!:rin tl!llkifl el tikleri tfn''li Jll-ograrn IHI d (lla}'lsi e ahemmil'ete dei~r blr m \,z:u .e~kil etm ktedit, ~Ilrk~ . kdeni ... aVl.lli~lnda u(: ..._nt;l.@t Dlal'lZUme i i c.arpH.]· ~ 1) Simall J:l,"ari)i: Hu r ve mi.l.ltl"'

Dij:er
1D!ln

t.ar .. fhLD ·Vekillt!:r HtiyetilJ1c'I!! ludi!!r olu-

iiIF Ion ka.i'iam fIR! tiU.kiimlera-1 fflmmuz 1938 l.lI"ihinden Vr diiM' 5an.yi mu.e."i!. liI!t~"1 1~i(l! 1 lcanuneyv,eI 1938 tli't'"ih"inden i.tib.reu -atbi.k edil ce!ktir . l!iuJ"itllile k,.dall" miikel1efJI!!.-,dil!!l'I faz.tIl lab.il .dilen v'ell'iirler &o.r~.ru o1a.n]ii.rm bon;l.rlllll mabl.l.lb ~diII!!Qek. 1101'(,;11.1 CI]mIYill~~,IU'''''d ... iUl!mco i,..d.1I ,al'un.:l!Iiktll"".

1938 m1li1i:

I"&rn&m.ill.i.

ip,tid~~ m .. dd ... ler 'en~i1il '11... d.... Iik.d!arrlllra. IlebHi edih"l~ bliJl,un,m
.41bIl'!Ii

M'g,.(!jm.,J~ ... .j'lti.h'lilc ·eo "lI.llnll-.D te ... ilitJo k

~i----------------Bu b..-arnamilt mu

rnakt .. dll".

me!m.

nali)'ec:Uel"imizdeq

Vi!!

id:iMik

,ulle.ln-

ai vllz·ifesilll! baf~am~,llr .

takiJ TUr!.:.iyc-Cumhurlyetl Vi!} I" .. krs: mlarl d3 Iran • i , 2) Merkui garbi: BUrelk clev ietle.rin niifu2lu na t6.bi Ar.aJ' dev .. M.leri. manda altnda bululI~~ rmem.lekaUe ve J.\11!!U'j
3) Cenubu .. arbi ; I1h.intlfm~'8n

Tayyare Ka~akCISI Ekrem
$ilphelendigi Bir YaZf Llzerine Bir Guzetenin Ne,riyat Miicliiriin;{i An'karada Resmi Bir Dairede Nas,l So·rg'uya If;ekmif?
l\IU Y8jZo[h I1If'.:jIretmeld.eydi:

,

'Vergi.leFi ,liIh•• nde yoni f,=,f,l;i~I'I'1i tKyin ",dill!.n lI,u)',metm, lDeyko1 IUlI.bniiidiki ..ii E'c;TI~m, yeo

J

mbtemleke

meruleketlerludea
Hab ,.i;;bm ,

~tJt.e:ttekkil, ,'Iorna.ll, 'e SUd llt. Bu tlllDtakalorda (Mh Iari, II.sl.l"l.mn

Konig 'in Bir Macerasl ~----------~~=-~---------...
'

dev]lltlerm
~i;)Yljl1tcl tl ~CI. all].fII~ •

yuna blalu,

~UlJh;1ml.j,

h~r'P]e-r,

tak:.;im ler :meydan&

geIm:i,

blils til devletler
kuvvet

nit
al.araJ(

vaziyete
bu adarmn cilana evvelk] f~LaHrli!!ti ' ne daiJ· j~luc I telakk] edilehilecek Ekl"em K~rlig halcklHda h,H'a~ 11 ZI j .,ii\~ Uft hlJ lu II 1111.11;<l I.Ir. reo k~Qk~ll1il U1alaYLSyle. tahklMevzuu 1.. 3110: m!.!'~lekt·!~ NH.C'i kat PI. ... mahta ilnw, hi r mi:'.-:dek - S.Ii. u lnhlu-. HUMHPlkLJ ''1''11011" g ta.~ ullgLln ill:4reW~j bir zetesimle, iIP~i.Ode!ll~r ~Z! ~
g

IIQl}m· '. mifuz alttuda k~lanlloir In·m benll k lc rinin t.ariblrin.in hlhll·tatmlljllardl''_ BlI ;tda O,;m:lnll jmlJaratol'lllgu t ihinde uzun miicadf'le lcrrle bu _ ,~UTlTl'l ai-a. :m ec I; II r u I m L~ ve :1I rr fl.k ,'iXu:rldy~ Cum hUl'j,~'e.ti kt: ndl r~1H.1 ;!rurdu:ntla l'! lrtlla oT'n~k ohm lJ~r II vlet kurinu .. ve sulhcu bir ~i~'::Let takljl tDli:>liL·. F.Il.bL ~aL'ki Ak denizil1 mel kl'.;d ve eenub grupla-

Uunki.i Haber

z ctcsl

ynen

l"1 "Z

Diellndl!m etlerinin

mevcudi-

Ita.iyaJuD

Uby.

mUltc:

lckuioe gideD,

It

mucf"rii iken it" o~(,Im()lIil k aIna ku.rban .rid n ·'ra.hinletH hire aClk me.k"tu p.. b' hsdj 1& lUI '1 te \ ele 11 ~:IDU
r:S4111'!iU

JY.1iI mubacirleri

"(I

li p~a

m te~kil eden memleketler gi.iozerini b3Y11lfi ihtiraalardan kurtUi" 'n1aga nmv-l-otffllk olill'lflll.m);~lardlr, Bu yer!etde d( \'l"'Uelin ~isll- I setleril ~rniJ Ol;l n mE'nfH a:ller mllwJ1c"\'i \' ~okt Iii'. RJ Ihf!"'>;H
.f'r!! Jl.".R Lj LL h L1;';IH t iI ~!ll"rc:tllli Jerrlil. Jn~Ht 're. La ilk Z:1m;a d.lnJan 'tilJaJ"en i\fvur, AT:IIlJi·tan v Inlk. la yerlei}megc ~Q.IL ml~ \'e bUI'alnl111 w; o;ehepte!l dola}'l elillr'r butundLJn1aj'l istem~tir: 1) Zengj 11 J,le-r t o' miLl L k;.d:ll"l_ ng-ilte re j I.e ;iok faali!r'eL run me\'cudireti, 2) lrnl'l k6dcl.jni lrllJu IJugll,&'lln j'rlllar11} ge>:;lii;Li: Flu "oILLr'ti,U) Ibir tane i Hind OkY~LIlLJ [Hill, klt'1Z1 deniz \o'eSl.ive.'l'o\Ik!ln!llli \-·.. 1. tasiyJe AkdeJri~e lHlItlar, dHren e Hind Ok~'8.nu.lJnu lrall !rorfei ve ",attuIHl"HP V31'1Dt;:;L!lIiyle 1nn.n.
eo lr.a.ln

Roma Temasmdan Ne Netice Clkacak?
Ingiiiz BafVekili Ve Hariciy'e NaZlrr Pap~yr Ziyaret Ettiler
Vatikan,3 (A,A.) B, Cham-

'Ismat tnooi Trakyada Tetki,kle1r Ya1pacak
KlymetU
lIl'ii!lt

ClYmhlil,-rei.imiJ:

b-

Stadlarln Derhi Baslanacak
Yaprla.n 'Toplantl,da Ba,na K"arar Verildi

-nsasma

ani rt.llYC)f : J UnoCi.:i I ,.f.i'il.ltztI ..)

.noni, bu liymtIOlJ;tal'!fiJlIi. do,s-II'Y htADbuh, l'elKetderdh·. Sliy~n l.8!me~ ~'nj)n"ijni.illli I.t.n··
buldll!.l11 Tr,llkY.!I.,a I:I!l~eRk tI:Ir.ld .. i:i" y~Id!llmberi II:l!ItMk edi.lmekte 0Ia.n k,l!llkm.m' h~re'ket1erifiti:reI:';nde ltdkik ve mi.qllhede buyu.
rlll.l;:a.!'dar,

Valinin Riyaset'inde

bC'1·11iin .ile Lord

HaJ.if.ax,
Pii.lla

berallJ~;r-

T1n1 Vill m. da.mada
te tCldukla.fl sarnydan

i.h.met

obnek.

l@rilld~ logiltercnin ki cl~isi bulundugu

n~r.d.indle." hald~ !l.;:il.at 11,

sJml,t1r. Cilzergi.h bir !;ck balk birikmi!3ti. ~ Papa. 1.ngiliz nUII"]aTllllll hu.suijI[ ldi.tUpbaneginde kabul! etmilj,
"6

tahmin oLunmllkltlll'lllr.

..

~5 te Vatikli!]Ji gelmi!JIlerdir. Vatikarnn n.l.omobilJel"iJ tngili.z DlWrlallisii!=.......

-=---=~ ..... ,_...... , =.............. ....... ~....... """"" .....,,:--~_ """"'~~~~ __ ........ -"-~ ......

Fat5h

mahkemesind:= feci

bir

cinayet

Anti~al1!i~!ern
MiJ.c:ari,
tllJlID

Macarislan

Bir zablt kdlibi, harlSlnr r1Jna -. - -. '·l'J. -J ve k a'J . n,QS'lnl 0 UuraU _.
H
H

~~~~~~~:I'~~!~~~~~.A·~"kB~:;
PSllTLif'linin i~timlluH1a

vfi,kll1dn jl.ntlkomil1h~ui paktma tlhak edeccginf bi]difmi~lir.
BUlld~11 1:1I~ka

l'I-

.

• ize

~Il

wn

'Ie d~]a'llu;jyle yine A kde O.ll,glOit'. Ayrl L.i.r .karlt. )"ohJl ML..lrd!an :kalk.H·p k t5 A frB ..g .. . cenUbUIISl. k.a d Ill' gidJe"l".

:lB. C.::laky, Berh-

S) MI!!Ilr J,"C ltllk biJy'Uk mUJlb[tljjfi. Frll.n ~ iHt'. val.iltilllil '03

topraJdal"lnm

ne. Yll PllJ~agl z.~Y!H'et t"snasll1'Ci!.a iki memleket ~rasmda zl1hur eden flU!tefehh~mh:"t"i'tl iz.ale edile('('gin.i ,t.Iij,y1emi~t;I".

-il.rihte SU1"iye 'lie

vlere b 2:1 tllhhnda h1aUk almak htemilfl:ir: UZ!J!M: ",.:trirlllki mi.i!'lL~ml-eke!erinJ mLJ"harU.:il':H ve huraya tidcn .,olhLlI"JfI nuarrUni totlTlin i~in BrIt n}',. 1mpafWt..wIIJa1:1.J yoHanl1Si IDtiVflzi .lJil -eri d LJI'uklara ihtiy ;, ~l nokt .. hu' go lerh·. 2) Fr:~n J7,. imparalol"llJgul1un L.14m ",as 1, lm.zl hliim kLlJtilr me'r
uzleri~.j l'lt1~

dikmi~ti. sebeplet

0 dB Ibu

Ba,vekil Somer Bankl gezd'i
13 (HUDaliJ - BH~"'I"'ki1 Ce~ll Bay~1,'" bug-Un g~al 16 da

--"""'-----

Ankara.

Dun a!kleaID Istanbul Mlge Ille dahil 22 lnlJi.ip l'e .1Ilpor ajaBI n Us moniWrler.i \"ali \'~ bel~diye r lsi nym z.ama.ndu, 5l'01" bOTgel'linin b.n . kam alan til.UJ 1{JJ"(l.ann tiYll~iI'ti Illtundill. saot 6,30 dll iSlunbllJ.1 bOI-1
~sJndl:
tOl"la.flcilllill". BII t.op]~ntHlI,9D

eWi!!'1 glLlet.ecilere ,'eo kuhi.p nHJ.rah~ hliLl!IlontiEli bir 1;')' verHdt \'~ bundan l>4,mra kulUpit' l' S8.-

lunda
Ilk

topJandliall".
:l.jj~'l

Vali LOt Ii KU"eHi,

dIU' Loplanrl!)"l1 I"iyuet

S1mlerb-an.1u gezmi~ \'e· ~anka \..1m.UM ro.iidliirilndelit iZr1hat nlmlijlu'.

HI.HI kuJ ttlJo l"I"i'li f'et(Somll ';" ~d ~1:I.,fiad!.)

Yiksek 'talldiktelli ft~kaD
Ankara, 13 (U~8UHi)- .lBmrind '1!Imum mufettt Uk cmmiy' t mltija,-

hrilllller

SABAH

urii"tli ::llllhilleri bu hU~ll, i~in ~lve

R'e-isicumhurumuzun

Seyahati

wUgin~ 1o:1I.1(111p Knragiilitin.
)'£1.
I

Ma.lat-

t'ordu,

tutm!i~l

it':ip!

eltirt.

Vak'.'UD ,.eliae
N er1marn
IJjD.adll:ll

.f&hidl.

f'eis~igine Te\'fik TeRlelIi nm, Y ozgUbeled iye n,~j!lllt1me Seb.n ErOllli m. "E.qki:::<:hit· b2lcdiy~ belediy,f

ve

c.eBd.l.c:ri D

l¥t& lJu dd 1:h~\·leL'Ju am iljer ul tmdl. mGl:.8ilJe!~ ederklilll, bit" Ak~

~11k I.r~b~l

reisligme KiLmll Kapianlln.lu, Klrk]afl.lH belediy.o r isliglrll.:· HfLl1inl
PekogU~lJfI, Aydn1 belediYIlI reii!lli-

i.jc:umhurbn1'I.1'~ I IlIe1 lniinuniin 'yaklD,lIa Trayad biir .. lelkik 1'e}'lJhat i YIII~ac.j{.ln] Voli bu mmt:a.kadA I oy k Ifun111110 tlial~yeotind~ ,imdi.),e· Iu.dli eld6 (!f1ilen IH::ticeleri teLk:ik ~d.et;r· iinii duywyon.lz: l8u tt!tMk ~e)i'rltt,~ti. Ht'i. LClImlu:rummHl memlek~ ~in 01:1\ k [abAhk lid.ill~.~ oilin ki:j,~'Ju..In.r~ i.1i::: ikim~i cleF kB.ql kllr
'I)'.

Jl'etircc",kr~r.

"en!z
~liLkl

dt!vJeU tlJa.n Ital~'
topl"a.k1al
,tCl_

dtililya-

i

• AlmllnY3

Jle bitlikt~
;"
~~.

i~.I:IY!~mEt. IIi W'leti g~ dn.hjl
,!E\C~
,.

Du [] Ilsboh Built
I

,JOIVAQI

...

,f·."hI,)

-

ml1hk~mtl bit- '\"~ka olmLl~; IDi!'1:.kur mlthb. me 2.t1blt 1(!lilLjul~rilldell ~h'vket;

B.·,>, znlda, "Fillih i .. bill.l!l.;!Indo feci

gine Etem 8en~ Irml Vild.A111 ,kaYI ndiLlc.;:Ii Nnzlfe.ri ~ k~lr ,unlll \'Llrnrok )1 d (it"111i.I IIr<l kp.l'ldi1>1i dl; bir kl Z8 (Sonu 7- nei .lIyf"d ,
D

~'rendcre8in,

~Ir~elnir

100-

reisligine TLJr.l':ut Ropurun, Deni2I1iye lsm.uilin, Bunmyn N~t'ot I ipcrin, Sipab.! Abdull h BatUl'LI'l tayinlert yuks k I .!-If'lklcD R·lkll, ledJye

'Koylul'~r!~ kOn\ltfL11!I1!llh~ ,",ok iyii bim@n, QmlIiV,ln dilini ,"ok iyi hillY tin ICVRili RdlilclIJmhllJrumUl.un lioyle hilts!; tabak{!lltiyle dogrUi' d n dOR1"UY.m y:m.phkl 1'"1 hm,llllliarm mcm~ckl;tir. i t~Mdl '!i'e if;limd hILl" til d ~ok me.iul il1Jki.,.. nl.lll' ~1li11l.i;,fi,c-iJ [Ouh kkaklIT. H(!Iydi yol\l af;!lk ollUll'I'

200 Kadar Goniillii Asker Kaydedilmisti
Envier Pasa lie San Sultan ,gecey,arlSIDa ,K,adar Koyliilerle Konustular
EnveT
pal}8JUll

Maarifte Yeni Tayinler Olacak mr?
!f!tanl::ml maariC mlldlll'u 'rel'n~(

o kuyu cu 18 rllmIZ
!!!lor

Kutu.n erta tedriaat UDlIJ.1n llEiidi.ir·

lug-una

harekete

ge~tigi

tarthlen

tesadilf edan zamwarda

T~llend, Holm a, SE'merkptnddl de Ru!<lBlil karsa lb~liYfin kiyam htLll", It: ti giin g ~tikce Ilerliyor ..-e hududunu gen.i~letiYOl'du. Fiu~lar bunlara karJI nrtrk ket etmek mc~bij. i)'tljli.d~ kalnuslard). Dcrhal kendi hudutllan I~:",de 1l:llIllln'!l ntmlnkatla umurnl bir v:,;· klPr toplarmya karnr verdiler. 19 YR' ,Indan itibaron -13 ya~l.fl~ kadi I' o· Ian bi.ittln I;r'k'i!klpti silih alunn ria. \r t 1 iBe .. , Bu da\' t ill'! e!':kisi ~bi koHl rrukdarda a~ker top]1yahilecekl('rini ,. n ocdlyurl ardl, Fak~t bu .a."ker! da.\'cle 0 zoma.r .. l kadar oldugu gibi tMecbul"i ~~met l .slkj:;iJ vermegi de l1lIJ:vahk gih-. IIUler. QiinkU < Ha.che ~I lieyi.1'Ioo kim '5enin gehniyec.egine emin idiler, ff!1lt.e bUi emir Enve[' p~un bulunouill ka~'e kadllf geIm.i§ti.

Ciinkil R\lS ~Il 1a.r1W1fltllzyilnndan kurtulan To.rkdBt-llnit1ar arll1t hi'irri:yeUe.ri,l': ke v'l'§.1cald TW• II

na'-"J

F-fLVE'fpa~a He ~lUJ Sultan ve 30(ka Ju.~lrrrt 0 gi."re ,-arlSlnB kadar ,,;ill lijl~da kontl~tuIClr, 'iEsner:l iki )'W:f' .,rakm dill. g(i.niiJHi lui va(!oilm i:!;lti,
ile ~:m Sultan atlarim ,'a.kI"'f}tlra.r: k i~etIiyoclat-..1l. D'i~f'mbc yalimtarl'!'1O:J idil~f'_ ~ml SllllllD bir arahl( aOze ba1'lla· d]:
D~fl

yin olll:rJaco.gu. )'crine tzmir maarlf mUdUrU AU Rizarun geLiriJeceglne d:tir dUn blr gueted.3 ~lkaD Ji'H1. vadis hakk mdu ruAkadllt'· I..ar ad mi ma1.(lI'na:t ~yap tmektemrler. BULlUlllll. beraber D'lauj{teYlilrU bl\Z1 d~gi~iklLkleT hakkerda b1r i;ok lI"ioI.'RycUer dsveran e.tmIlHtedir. V, [a erkek lise'si mildurLl 01$man NuriJ1in yiiksek ted ..iss,t u mum mUdUt Ui);i..!ne, ilk ledris:lt umum miidill."llilgtlinc:. \lekil l milifet· tislerlndert Ham Vedad, kay terbiy€'s~ g nel dir~ktorlilgil.!lie iUt t~clri8f\1 urnum 1!I"I.Udi:.irLllsm~un Hakki:rUn geliriJecegi .wy]~nmekle.JiT.
Fa kat f:,,(ltfll'l hunlnr

'I"~

Bir Karllmizle hasbihal

Uniuersiieyi hll ~ Ziya,rel Etti

,.

Rom
merakla

Goru~mele ri
dlkknt ve nl-

UZWI .il.arnandanberi,

Leklem!Jl llom

l'(Jril~:mi"

leri hir,;bil' neticeye

vsrilmadan,

haye.t huldu, Ve Ale enladekl JriY.&IJ'll 1h-tikrarmz1lfm Jz.al~iji, fii~ clegU5 ,;,..
za.llilmll.S1 hakklnda. Des! en en I.hrud· Ier de biJ k,.enard!J. k llli. H!ilbu 11 i Ingiliz nazarlarile 1 a.lY!lD e.a"v I'uti

VaU '\Ie beledbye relal Do1tto!" Liltfi !urdn.1:' dUn V'niv~n1:1ttyj ei]zmirde, KUMItma, .H&leplil 00 Rektorii ve bl1tUIJ klll,k 27 numarada Va-yd matba~- yHI t et:miljtir. Iaklllte d.... kanlarun ziynr{!t eden .I ~alolk miidWil miD Edis'den 81· VIlli nlv l"Slted~ki blltlin Jlibomt11r wpmIZ bir rnektupta fzcumle t'oy. VflI1'l1l!.n ge:mt.iIJ, W(>bi!nin lIhtiy ~I-. I.e dr.:oni.y.or: rile m~gw olmuJlur, Vali aynl Z!l(Yenl SabiUt) gllZeteeini Uk Di,l manda Vniver.:!ljteye bagh 0')3.1'1 ibn_:31mlanberi takip e:d~rim. KeDCenah [ll8f.ta, GlI.U!ba. VI? H~4;jllj dlm de cslti blr g.a2tteci ol d ugum- I In,l3ta.han!!'!erini g~lijtir, dan bu. gaz.ele ha.kl'(]lI'Id.abir kii,9 ~',~ Bursdaki ihtiyal;jlu da leJi,bit ilDylem.ek i.ate nm, olunmu tur, Yell] Sabaln lzmiT muhitt ~oii. Valinin rnlistakbel Onivcr!l1td iyl karijlLlamlijllr. Faknt lzmlr b"" tnBhallcl'Il ile me~gl.ll n1dugll tahmin yUlIe n.z mikta da gOfirierilrllgi anolunuyoL IIL,illyol'. C'Unkti hi (H;k lllnJdJ.kbi·

arasmda

muhteut

\'e

muglilLk mese-

Ielertn konU'It!.la.cagi, bunlara muyyen bazl aureti batl r blJJunBca~ ftiyui lllll.lUiUtrc~ umu1uyordu. Bu konu~maJaT'1Il umurmyetle Akdeniz m~ltleri hzerlnde ve: bmm.a'i olan., da lspalllo'a b:nbi V4!,ltalyll.YII. Bil.:;iilr Britnnyamn, y!tpncag, muhteut lktlll di ve· mali mi.i.ftald.lt I.lzerinrie cereyan ede~eEi ka.nu.aLi tag1IDY r,

hattll

£ngltere tar fmdal'l

nva

,imd1 Ilk l·~~-

~nver

mi makamlrrr 'tamfli1dan mamairtadarlo.f.

tP.yit olun-

- Bugiil]e' kadar henuz KlzllordLl :u:;.ke.rierile kar,,1 l.!afljJy.o gelmedik, Bakalll'rll bunlll1 !JOllY nl! oln.c.a.k '! Em"er Pi.~" gi.i Id t,j : - Aocli>]e etrniyetiD1 .. doed.i. 0 da (lIm-, Yulmz tl:!mcnnj edelim ki lHII'~[ ka.'r~Y8 mel'{'k~ ~Jksmi.o.T da, ArK3.da.n V'lIl'JIlr-l.k siya eUni takib et·

""(unanistana 2idecek talebeler
Yilkse'k lkt'isat \'e Ticant .mel,,· talebelermden bit' grt:lp s"· mestr tatilmi gC!:irmll!'lt Uz.crt dicln Tr.ansiivllnYIl \raJpurile YIIJIfHUllflitan.a hareket et.m.i~lerdit". tebJ

meseler.,
Muallhnin !'),Qylemi olc'lujlJ GOzIe1" de dikkat edilccek ~k ~eY'ler vanh. B~h kendiJ hesablma lounlann l~lel."i·, I'lekantl !!:ok tt'dlbirli lUl.l"CkllZ't etm.ek mel:: bL.Driyebnde}'~m. $8Il 8uJtafl: - EveL dedi, Fakat bizim kaQ ha.fta,wr )o'olda oldu,gumuzu t;oktan duy.mll~lilidlr. Ciil1iku. Ruslal"1'1'l oyle kuvveUi {;:nsus t ilkiliiill vard!r Iii. blllr,ada, bir sessiz1ik i~iJllde ok· sill'seniz mlol a~kak Bu.reLte Mosk'Oh vadn dtl~'lllur. RU!'llal'll'l bize kar,l ltIu J:.i.adar:e:"liz tJurmasl b~ra2ida ],ay I lI">G!l U,;,van.dlrd~, - Se"-Siz dllrdJuhla!·1 ne ll'IaJiUm., yarlJl. ijhur gUn D~ernbe civB.rmll gClim:e va:ziyeL tam8.ll'lien anlQ.."ijn~

Ge,,'i muallim R1l.l.s]armker lo,,1!lDl3sJ hakkmtlaJd Illnli O:klLdti
'V,e: - G~riiyOrsUl1U l'D,,, dedi. Ru.s· Jar bizi ne kadar abm<llc s.a!l1lr')~ !.:Jr_ Asker lopIt}rJlrak ka:l"Ih:1Ji k!LN.I .. ~(;! llldurteceld"ril'li soylemIy(rrlar. Fd'kat imdiyc kadlU' biz k.B.£jmikctal". da Rul:"ltm hesfibIDa ~all!~bk. Bizi alak, dar eimi!>,'cn yer]enl'. A'''nIpada qa~lfltlk. Bundrn onrn boyle bil" 5eY ol3.cC<!Iglna p:!l!c ~lUIi t1etili1l'l. MlIalJim bllUlcian 80ma Erwel" p.!i. ljIa.Ya dOl diiJ v~ dedi ki; - 11lklJibln Ilk Yllllarnu ~olk i,Yi ibabrh)oOIUID, 1916 daka bll mi.i.il!ufJ de-·§1klikt.e Ruslar Tiirkistalll eld~[1 kaClmtnmr1k i'in klu tarafQara Oil~k nskct gi3ndermil;llerdi. BunbirJ'_, ba~mda [hl bu knmandan vardl. KumanJ'Ml blJ.raya geldi. Ve fl. rib bir tesadiil sizin bullID.d:ugw.JiI:t pyhMeye gelerek koytln ileri 8e~ lenl.elini top1adJ, :Bunlada kOI'lIl,m, &111m I;m~p giffi. Bunda toelIUUI @tti~ l';da:m1ardan memnundl:l. Ve ken disJne tarafdar zan.nedereJr aynho gitJniFti. iFllkat 0 gid r gitmez yapllan i§ oe oJdu blli:yo,r Mmum,uz?

A~maDyaya giidel:cek UJlilivu:sib:m@:r
'til'liVl"l'site talebeJel'lnden bir g:ruplill'i AlmBnyaya ~adar yap'aca~ buyll~ tome }'arlnda.n iil:ibEiren 1:l9.§hya.~aktlr" 40 kil]J.dleo i~t 0l;:aTI gru[J yarm salll.t dort.te Ga~ala rlh~ bm.rnd:l.D Ko!rt.e:nceye hal" kel ede(:ektir.

Rllid)'olojmemstitiisu
miiiIieba:!lsl!Ii

i~in bhr
I Q-

getirildi

G ure ba hattb 11an esi:n e bail

11th radyoloji @:tl,st.iti.isli j!;;in Viys,1'Ia· d,an g,eti rt i~en ViYillHI._ 'Olli v,elr'Bitesij tau.l'oloJi miltel1 :1-~S'SI Dol', Cia1·1 Weisslnsla yapllan l'I1ukavel~namd. dUn hnzal:lIlmJJ~tJr. P:rofoe-siir tad· yoloji enstiUisimde tll.'lmik mUteh&8Sl1Il. olarak ~ah~8.eaktlf',

cakbr. - Askederimiz.
Z:lI.iMIDdMl"beri

de mcmnnn v(' oiraz da sabm;lz. Ctinki1 hepsi !J2un
Rw;larda.n intilram (trplDlyor]arcl:!, BiiyJ.e

, DENizLERDE
,
.

alJ!TJW!:i~in ycl i1z.erind!e ohwCll ta'bH oiara.k he,. )fe!18.TI~ancll.lalr 'ore !Ii'!\.'i.Dri.l~r,
YakllldllL

d

~e:vtan18fib ayat.

Ja:rlnl

kJnrrlar. Yalnlz btllnim dij~lin.d,ilgum l'ii. Ra.smacJila:rdlr. DtmlAr kendilc-

ilk

gel'

-

RlJ!tlanJ'l olmak.
.BIlDIJ

d5~eciljgj telgl",af

tamu kesmek vc irtibat1!lrma ml.ni

hat-

I

riDe lizlm olan siJWan we celli. ne~er:i tamamen t,er.m!n ettileme Di;i.
~bede ~k'
BUM

KIiIavu:duk idu~inil1 ro:mork:oru diLn Tophane o[J~l\rinde :le;y.re1!:rrl!ek~ te iken Barz.Ui.y vepu:r aootltesane a.it Ayakapu rO!1lOrk~dne bindh'm.i§tir. M~dem& ~k ~ddet1i: ol. dlllgundan BanHiyun [1omorkol"u

Bir romorko'r bath

me::;~inin kat'J nlarak hall diw(Jc· ~J'iV'~~~ sj V4i! mi.imkiin i e muhasamat.m rrm gaJ!:ctefllzi mi.i"c~il~'rde huladerhal durdurulmr m ,Yolunlia 11,..marnaktadrr) ur, Ben bUl'ldl mel1lH: mSl"3 yap]bu:;t~ &byleluJionlu.. Fa.kat et tirn, bu B(Jr'I haftn iqcT'lliindcki varuahlr Yeni Sabs,11 it>liye"ltll" mU"t!zzo'fofor a.ya bilh:r.l.iOM IllpanYii hfLdiliC'leri bunun lei!": (Kalmadr, gelmtL'dlJ gibi fi!.Q1,J:il.Ppek [I'U]\ (lffakjy~t g-<iS\2roocgini taalarla ellerine b8!}ka g'azeteleri I!IUmin ettLi'fillj-'Ol 1.1. F'ilhakika ml"~i nuyoelar. Valna bu cthet beninl IIlh· Bundna blr mUddet evvel Lilcli . vaziyet, gf:c:;en ilkbaharda gillz.-[kudar olaca~Jffi keyIiyet dt<glldir, eivarinda feci hi .. olornobi[ kazas\ bL1YII.n anlaijJllllli!n.Jn akdj SJ , . m,j~ Yahua hashelmeslek bu hU~lIBU ~ olmus \'£! 'r 11 met tl:lmmdtl bi §QfOr ki ·a.zi~'ete be:nzc:Ine tedir. 0 za· .renerek bailer \'eTiyuruw. aHd me,'1,5 yaflwdn otOinobili He; henuz man clJ;loldugu gibi ~lJera1 FraUKO ZlIU bahselmek lstf'digim m~elt' bu]unRn Nihal isminde bir kl:z.caglyine l.a.ar~ u.z.a. g~~milj;tir,Foot bu ;ii!u'I'llardu-; ~fol,.'r G~rseloi'l yolunda nih8.i mfe· ZI !tfKncdikt~)t S07lrB b~ml!job. TiLl. Yen} Sa o:lhl I.:iddiyeti Ill', d~H re intizann, m uhik o LacagunJ Mk{"l i (} vaki t facia yerim!e bu'lum.uIlI!!f1dii\l,liij'iyle mLHena~jp irlti~atlfl~ vaziye:t gt5!1termekl di.r. ~al': M ehmedtD Nihsli (Jgnedikt.en temenni ederi, BL.Dsebeblc }.fll&3Ol.iniDJi.ll !epnnyll l!Ionl"a araballan ineruk yauuJ~· Ya.zllan KlldRI.' laIn lie lll;;i,nihi il inde oezr,~ harek t bnek istedii:;i. n.i d~ temiz gormek isleriz, Ga~de cu.gu. kucakla}o'I[) tram .... 'lly yolun ~ Ingilir. b!kliflcrini kabuL etmedi~i maddeten sicZin i man n de !Oal· gO,"L£..... Ill; ni.i ..e myl&[' ikeri.ne bl' ncti cesi I.;lka111abiHr. kmdlf, Bu gante liloe kaJl'\\Z 'bu-." 91 rakbktM ,"!OMS, 1La~tJi!nt saylemif!. dan jlelii geliyOl" Diget tarnftan, italyanlarw Fran· bu ~yam d.iJl;kat iddia JJI: ehemm.' Geten seneb3.JI niliIDoJa.nruz lz.. sa. hak1undaki m'JtaHbine de tara!_ Jel"dl. ....ere Ii 1~'L! nadif!eye lore gerel( da.. olrruyan M. C.Ila.mberl..am'iI!. mke geldigmde Q ni.isblil becabe.rin ye-tle ml2;;;1gtl] olan a!,'ll,jl'e 4 Ul'lC~ e'ebu husuts Fnlrum.Y1 tmtm.Ul ve de LUlllmalJj'll H{wum,dan :l1lla n Irna1l kem~] clun bu dlLvaYI biti!· AkdenizJekj statUkonun mubuf~· §llan]smet IflO11lUniin nsimlt"rinden mj~ ve Mran-Im \'enni~tir. Y,apllan li.;in gt»;terdligi 'hllYasiyet ve bu blF tane biJe bl~ mil\'f'7..idh.·. !"'er. hdtkJkfltl • !}afar Mehl.'nedin t;ocugu I'loktalar iizel'wde 1ngiJiz • lWya.n medi 8o..rdum: sonn, tramvay yohllla a.nIa.e}m8.8J.aln hukQ~i hi.iki1m1crine - istanbul lDize de gOJldertn~'1i t;Jgnedilden daY4!!'lmasa bu hUBU8al bakklnda dl ki. \'!il('1'lim, dediler. koydugu 1'1 kkUl.daki Iddianm dogile bl.t rikir mu· ~Wlda.n a.nla,lIYJo[' In poslat1nJ olmadlg. ve bilikis kazada ki.i- ltalyan ~velilili taloall:ati tesil1ine im - n bu·aJrma mz da dUdultoiz hareket erliyut. t;Uk Yol"runun dB. dik:katsizligi bu· ma.ktadJr, Eu clirdimi: hUBnu:niyelime at. ]undugu .a1lllUllmL"lbr. Eli sebebde.ll. mutemru.im male..· ed..:ceiirdze !liiphe yoktm. Gjyabi Muh9-klli:m~ bloJ -"leboeJ)le !}OrUl' :rrut. t gellnceye kadar bu konup!UlJ.aokl'rak hi.lnne1tlf'rill1if} J-rabuJi..inii tclfC'lImlS'r1i S ay hapsa Illll.hku:m ct,. :rill, llriya&i mUzQ.ke:r,ele<n:Ie .ddet. QIl'I:lt"nni 'edsr.i.m. l' miiti .... dugu \'€.c!llile umumi iiijy8.~t bll.k~ Yern SabFllD - Gazt'temJ:le. ka.['~1 Ki!ltH R.fet yine adliyede klnda iifili s;0rU!}melltl."l!'!' i.n.hl&llf' ctgo:sfel"d.igD1I; I'L.IIDIadan doluJr'1 (Ierin Ge~en hsft!'l:larda. Fatiht.e Ha,/ie;;( ,ddl:tlenmizi l>Ufiarul. €sa~~n 1l1:1i W3.!1L1maktad.lr. dar ismimte gene bir Sana}'] MekteBi1yiik iimidJel' 'baglarum \'e Mliga:ze'itemizin gayest okuyucu: I;) nna; nih arua~IJl.amndan 60ILra vu.k na g~Ti"lli.fiikilin Il'lcrtcbe iaydah olm.a k, hi tale~.Hi Ii '"ldw-t'n ''I,'e e"l:','elki gLh dogruya temas u· istcJdefini y.erine g.etirmeklir Cum. yakalanao katjJ ball'l"iyeli liltk:abj:~ le<!eJr dogrudan olaa hp',' Nisillliz lsmet tiii'i'lilntin btil [i}; ma uf Rifat dun tekrar IIdii:rI;!)'~ :t!Iuliinijn r.n:mblci bil' neticesl: bu ID~ - ltalYllf,l i'i:onu§malannm resim1e:ri i~In Dir "ok Okll~'lIIClllal" I g'eti rilill.iiijiti r. bu ~ltilde bir liJeOceYi! ve.rmw\Zm ]]'IhZd:;!]U bll ~kiJde mof'ktup]8.r.l'.l1 DUll: 2 i1i'li;is.o~-gti hakilTli huzlI'bitmes:i, hiM A \7U,a siyaset. ufkun-, :ma.:ktaYJ:!:. Ayn] l"8smi bill ~f«.f' )'~ rWU1, ![lk:!lflLnn katii Rifat ile, kell-

Bir

sekiz mahkiim oldu

s

:ruden taht!ttirnJete

f-------------.;
.BE.LEDIVEDE

!,'e da;g.tma,ko.rar l'erdik. Bir ka,c: g\l_nl!' k~d8.gaze~:mi.zle birrlikt bu gii:ze'~ Ir"e'Smn te ... ed~.iz. 'zi

dlliiml fi:r:H1

e.lH'I::U:1B"1da

sakh}"91'1 ~-

da barl~1n hu:,;ule gelemhre:ce,ti,
lIiden

jo

e.

fur Silleyman '1'e aggzhk~lHaydarL"
me"kunyd hal'rini tar verilmiijth·. Ge~n ).iiIlideki de,-amma ka-

~·~~~vvvv~vv~~~~vv

ugr.qmal M'lfl , del;'ilm edeceifini gibterna@ktedlr. Dl'.~ AGAr

littf bl:l'at dti
nelerde Arna"l1lt gazmDlal:ldan birinde k5bir

Rektiiriin HukQk~u]ar,B
c;.YI
On.i'fuaite Ro\.tarii

~Qbuk muwffu

oJ.!!.-,

g,a:yet itabiJ rDulnmk liiztm ..

c~,

kanaatlm
(,I)I:

r*r.
u \Iv}

(fel."h3Jplll'~lilIl:mJ;l ve b~tmnltlr. Kaz.a ini i'J)l~ug-unl1an i1j;JndlikJ, l[rU. retwba t derba.1 dCMe dokiillm~ fa,-

kat etr.aitan yeti~l1 kaylkll1T tara.

IH narkl
hltaubul

i€"~n hir
T
VI! zirallt

UcuzEkmek i~iR Tecriibeler
Yap Ilrylo r
Belediyen.i.n fa.lW- :baD! ltm iIJUb. ci nevi bir ekmek hazu·la.dJ.jl \Ie ~uIlLU:li nilmUDelel1.nUn b.iJr f.mmd'a t1B:.mr14tll:1n.1dJimt y,UfIl..g1Jbk, YapJilan bu nlimu.nel.er, j!,;ii.mJe
~_zde
I

II

R' A 0 Y 0
~"~!~tesi

f:mdan kurtMl!ldJ~ i~in 'bil" zayi.at Cllm.am.J~bl."" Liman, i:da.te!!:i k~8. tahkil<ata blli)liIl'l'i'1~tJ.r.

nitf119t;:8. bakkmda

muracaat
cclepleri kt.. rumu. vall ve Ixolediye Teisi doktor Lut[j Krrda a mm-Elcaat eGf'rek bu

,14/1/91?

13.00,Mu~k (l'Uiizik hoi pa~a.aN). 14.00 Saat, ajaru3 tla.i:u;)rJerl \'e meteor - Ankara.

Nomiko!l vapW'll Hmanda l{aradenizde evelki balta. ~Ikan bi.iyW!; fLrllIm.da Eregli limat1'llildn

g;

(PL,.

15 • 15.30 Mtmik (Operetsaati

14.10 T11rk rnii:n-

]er - Pl.,. n.l(jJ; Mij~1k: tdans

~ PU.

19 vata'[Ida§l1.n haY.lhna Millet npuru :faci~llla :soe'Depo.l{U) Yun.an bmldU"ah Nomlkos li'aplJ'fU bir ka~ gUndenberj ilmanu'lUzda bu. ]urlmakl.adu·. Miisademe n(i\'tice.sinde Ytllla.D va.pun~ dB. bUyilk bir rahne alml!} oldugundan yal'alUj. DJll tamiri i-;in bir muddet limal'}'ImlZda Iraiacalrlu·. VapurWl tami· l.".atJ biWktcl'l. Bonrn Deniz 'I'iearet Mtl.dJUJrliigL'a .fen heyeti tnrrumdal"l m'iia\yeGe edildjkt,en soru·a. ha~ke·

gunkl1 et Il.QrhllnJl1~Z I'.llduglilll.l V~ kendilerinin btl ~cTl'ait nttmda millI:em!ldiyeliil :lara[' eUiklE'1irl~ soyle m.i~lerdir, mal alan _.,---........ vvvv""""'~VYVY_"""""'"

CemiJ Hg:~Lt fakuJt~lj !iilahipletil:'ld~n KWi.zann ~(fStu. lire BU!!ld dun SOIli SlD.lf t.lebesi'l'lll! bir y~ti" cskikoml.se r mu a1.rinl~lin.del'l Latif ~a.Yl 1i'ermi.stLrr, CaY. blUhI lsrn inde bir ad m, Gi.ilizarl a. ,ahil.a. 101] .SIIUf ~atebe!i i~~if'a:k e't .. da.r Q]dukLaT'lDdan dohYI ,Mar 8i. m,l,ltir. C:;ly, ~ok iI.imi gCij:yarnettin Voii! Halidi ya.ra1aml§h. mi~tir. :I uncil asJiye mr-k11 ell'lesind 0'
kidiS{l olmU!li we m.s.nIf umumluml' vakiUen veri devam eden \'c miite-

adillt

ilJAhit diniene(l

bu dava dun
her ~liJ'le

-GOMROKLERUE
Giimriik
- -,

.

bitrni:!jtir. Muhakeme. kFl'l'ar ver~tir" !Diin Edirn

I~.!".

r

;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

Helkevleri
----Ef'!Iiiinil H..lkevinde n1

_j
sail'

Llilifio

25

nil!:lbetindil

n1mJ'

oldugiJI

l~m .sarI olmalda. ga.yet ilridir,

bera. belr

~ez:zeti

Bu IIii.muneJe:r son Idmym tn:h. Jlillen :ya.'plbnak iirere bBlediye kiD:! lTahll~e j'n!! ii~vkoll]nmll~lardlr. Ki'Il:Jya,]umeden alJ..o ElCI1~ r.aIXIr. Jar lIzerioe bUi nevj ekm!1!'klerjLn lma. Ii i.;in emir verllecelitir. pi}'aRada kill miktarda rl'lllilr okn8dJt;wdan lekmekte kuUa.nmak IUzere Adapaz,rmdan
JnUS[t

lB.Ot]' Kor-lU~ma (ch!) politika M,diBelen). 18.15 Mii2ik (dans SRati deYam). 18,30 Sant, aja.ns haberleri' rneteorolQj.i \'@ ziraat boma.sl (fiat): J8_40 TIkJ~ miizigi, Jncf)' 1iIa2;, NiI!Ia.vend: fliBh (T.ah5in K~J'a~. 1!aJ.c1[J Dennan, EID'ef Kadr.i, S, Tokay, B 'Ofler.). 1'9.40: NcrJ.im g,eOOtli: Tem~ rai~. ~iil!", MUt:ik
§'e.b

Mu','d-uru"n.u"n

rende hU'SIZhl:c
• llit[lIlbul trerunde bir yankes icilm ... kru;:J olmWj • a HUscyi.JJ YIlmu imninde bir yankeBic; ellrmi..i mc.§but halinde Darak Mliye 'I UJlCii cem yakala. mahke·

tefl"i:jleri
GUmrlik BllflmiiJilrii Medhi dlW:li lsLanbul Cd:letindeki giimruk ancreo. polrLl"lru, teftl etmi!j ee Den; ... oRn.~ b kLn amba:rlanm dol~ar9k ~erJer. den 1zaJJa.t a1m1§1lr.
,

l7/1/939 WI giluii ak~'8.ID.I 20.30 da Evimizill C galoglu.ndaJd

merke.z salonu.nlla t.an'bul Uwwrsit si Edehiyat FakuJt s.i tarib (Btlf;l'il U Hay M Likcrrl1il1 RalH bra. flnd;ll 11 (AnSi d 6J 1.1 Se I" u kilt>.i)

m~.-

Bekdiye

getb1::lleccktir.

Beyn!';!milel Ave.lar Birligi reisi ,ehrimizde
M'erkll."z.J Parurte
Il&n bcynel.D.l ile! Dukro dun sab!Lhki Iil~SPlleSre A.iU~ marlan b.rimize gelmi!}liJ'. . U.ifl.>"ilDukro AtiJrnrla bululIdll.. tu Inliddet(e Y11Ilnn Inrah Alajeste Jorj taraimda.J kabul edl!lm~tir. mll.d!d'et

blJ1l!mm&irlo. 0.Rvctlar birlig:! rei:sil

Ekrem Reiit. R.u= time mUe:;aruie edUerelrtir. FerH, Mesut Cemil, ql'itrk mil, ,!!!!!!!!!~~!e!!~!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!~~~ z:ig.i kume Oku}'llIC'ldl1!1"l,radYoianl1c ti = 5 • Ka vgar:Wk Vi! bar.IR-' temail kohl :igtirak edeoekfu J. 21.0Q mB. gaa.t, eshD.I'D, I;a,h..rU€d" ka.mbiyo • nu3 -!Barbele • follk:a lB. Jlunkell kut ~~~] (lint)l. 21.15 Mli2:lk (0" ~ Venedik ha'bralt] .• ~reoad da lD.~IJJ). P1yano: CemaJI Re~it _ HI. IIUDkel}. KelWlD.; Nl!!cib AlJIn:m - VlyollilnBe] ~ fj - me Hydrcpatbell • VIti, (J. Ed:ip &zen. 2 nci tertib SI berne] rna. CUlIg'1 ~ Op. HIli. jol' Udou:n~ AJ1eg-ro l..MgbeHo, 6 ~ A!:Jk hu.ben . ba1et mUJ:jgi A.li.egretto. 2t-us :Konuer.nll. (I&.fta. (L. Siedc) Op. 63 Wminger uk posta kutIolSU}, 22,~O MUzfk (lrll. ter. ~llk. orkesl.raj '1 Es Id
1~ Orm.anrJ' lich} ,

,iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii__ liiiiiiiii__ iiliii;
..

rn esinc ver11rn:ifllti r_ Kompa ..tim UTi 9.l"kw:lilljl FtJ'molan Naznnw dhd.PI.n1m ~lan bu )Tanke1II1ci dun mahkem.ede t@vkiC "Junm~

zlJII.I lJil' kvn ~'.lm \'I;i'rijec~kti:r. SUI kOllferans j~in Ua,,'eUye l'ok. tu.r. lIerkes glll,ebilir.

"e da.\~o:

Kadm hekiml~rj

toplmhJl

l1ahit relni j~illi b~k

I

14 KiDJ!muaini 19:39CI!IlIlat"tes'
Hiul: 231U II: ad e 1].\7
RUllI il : 1
lOD

b.ir gW:i.e blrakl.IDll~bI'.

kiD lola 1354 tin

VEFAT
Knnekli el'.zaCl binbajl Niz!lJltlct. Mehmet Mirel bir tlenedieDbel'l kur. BEl bamUpteli oldufu hada.b.ktan tullliluyarak 13J 1;939 ClJIma

To,rk ginekoioj.i kurumu bu flym tu,plllnh!UDl Dr. Alimet AfllQ] OI1UrUil Ii !'Ikaubgmda YlIP.tl. B,o

celtlede

Dr.

Hadi

l'l'InLgenin .I11l~k:ologhi tl lUlllJ:!mdateb]li;;atl

Dr. ZeJri Tek'W

n Gediz ki taLbika blll.undll_ nm@1iyatlll eMe

tIl

q tCI, Sthnlals,.

-

~ mel'a 8. _ b:detindoll glf villi." • (IC. Dligo) Po1 K

0'1

I

hI \'efnt p mi"tir. C~lIaze::oi btl Un ti,ele \'nk'U Qie'mberljta~ kal1!HlInd'l

~.ter.

GtJe

!

.2 ~

Muma.iJoyh mnamJe~etimizdtt ka1acaktl1".

mJ"

Kti:pfdml ve Pri,e • 5 kI!:3~Ilk qlI biklyelJi (el. S-ck.) 1 _ Ya.~la~ma .2 -.A§k wa1!Ill ~ :] - BElIiIbq..a ~ '51: .. Gezin&

I

Ninn1 (A... Gret~) ,'e h3pauj.'ol AL:,.m: dan.slo.T'l. 23.00 Mil21k (Eg-, leaceli pUlk) _ 23.45 - 2o!: Son IljanB ... II EIbederi ve yarmki. pl."o,gram.

B-

Jm.all;;

12,23 ..... 1II,jllldi: H,03 ~ Y&Ut:

I

14,49 11.39

1

S,3B
"

Diyarbeldr lu.raathane5.i yalU[ldu. Karab ba l!Iokagmdllki 13 numarllh c\imlen kaJdInlQTA.k, Beyn2Jt CJmhdnde cerl[UlO IHUlUI.2J. kJ.lmdIkt:[I!J
~1Jllm Edll'neknpl nedllect!.k til".

~ebith.ltllu

dei.

ctti:iti dJ1f .z;u.rriyet aletlerille ait bir holluB~8D:1 pendulum plyasi gi:l:deniL iii m.e,'zular tiz~Tine Dr. Ah. met A!!lm Ollur. Hsdlj!h n Gs • dliz. Nui SOley-man CA.nb kall, Zel~i TcktZI.!j:. 1llStl.n Arif. $Likr(lj F::lzd tllo~l, Hali.i S!1r1kadlogllJ, Leon tiyatlis, Abrlln8.ln Salomon :;!!J2 &~

IJ:u~larill'.

T _ __ __ _ _~ ~~~_......~_.........

.

-

.....

l

_.-

~~---~----------~--,-~

-

-

~.~--~-

__

".....I.

I_

~

....

--~-;;.

_,

_____Aa...

_

r

_..._

-

-----~

--

,__...-

-",._.--

14 L(NUNUSANI

-

l!t

.1"11

(Ba.tlAl"afl 1. ' ci _rf .. dI.l' , ra - Ummar ,_ lI.utbah Vel • B'ag~ .miidiiru iken, Naei Sadullllhm oluyo.rh"rdl, Gen~ 111o'a, Afrika (larlJ h~'I,'a yolu ]'927 de a~lldl. Ve mesmualaedan bidnde 9lknll~ birr da b3.z.~ nnntakalarr clde edebUimuntazama II i.,ledi. Framll:Z: ha\'Ll .r az LMolIJ.l gil Z et i&li Ile a.]ml" "H e r do. bfWJ' bulWlIIlU !Jtlll'. Ytlhla dll. 11111kend]~inli hiV de lat. 'h a H.. ReYfl.lh. geiEl're-k d.ogrlJlldlln delr"1'jn lldl!tm~.. b!l~hR'1D1 tll.~l~r.lI.n BUyUk elq.inio ml1l:'MaJlI.t ve !tv· min etm.L),olrd..u. Ol'lUI'I ursusu Ad i10gL"LlY Balordada gidiiy~r, Fakat bUJ ya ...lda ·'lIrn.UlnL 11 arpte \'.11.11'011, deUnde II.Ske~i merusim yapiJm.l..9 riyatik V.!nedigil1; Akdetliz havbakikl muvasaln lile nddiy yolla- kacak(:llJgl ,ra.pmL~, Ynvuz • H.I\ve FransJ.J. IIIlilLi murlJl ~all1nrn.l!;jlJr, z;~. ~~dH ~ki Rnrnumu hatrrusm: 1'1, Ji'rb.Il!>I:r. \'e lRrftll.Dl-EI, "llJ.,:UM~t~ v LI Z dal i.veres in€ h U 1:'11 LJ n 11 an k m u" KI, zenyah iyi can1 ndirmakt). lerinin rar dvnn tIe ITH.1nn Ibth'uk ve her devirde reran i<;inde YUljia.~ Ankar , 13 IA. A. ~ Devlet blr kH- jlf"trol kumpauya laruun tal)'!) bill emetlecinin mak, iLiuar ga... ek m imk'im!annl meteoroloji ~leri umum mooiill'ltiin on, 13 f A.A..) - Roo<:emrm umuml hurple n j if:afle tile ile rneydana xetirildL bulrnus esrarengiz bir in an tipl .. giindeo aldlCttruz Tn IUflIlat.a gore, velt, rnilli mULl fUllya rnuteaJlik. otllhakkuk ttirme k i,..tedi. Sth eJ.":r kauahndan petrolu ge- Rrllablmakta imi!!-_ Bu ~' ZIIllIl m;).'1 1988 bifincik' lin Ryt bel ya.gJ~1I larak Joe l1g'reye g.~jl1derm~ oltlugl.l Frtha klku :itbllil de... t leri 1 IJ clrrnek LI:OIuHmuJI r.~bell olac3.j!1 V3,I keli bir haydut resrniyle heral.r-r ve suD.uat bakwllodan ~~1'I - neblr me.s.ajda uulli mudafaaam 18larm utnkalart elde etmek iein 1 ~]4 kil a)'iil m'lt.:>flilf iazlailglm hrti:lrflf gAz.eted~ intisarmdnn t.i~ gun l@l\l@i nisbet1e daha mutedi! ve ranhi j.;in d~rh I 552 mllyon dolar tesrlnevvel lle 1 SUS Ic_~t'i n"'l.'v~1 lei!l n~ IHgibl A kdeniz filo.illnul1. senra T~ hir - Nlld Sadullah n ifasa.rut ge~r. l a:rD.3ml1n lni.i;r,Hk~re.~~ imsa eltik1ckrcdi j,I.cLl.m:;llsml tnv!:i.ii'e etmi~ir, m.i luuke.t ihlr,n.l.Clnl Sahl'aclnn ge- i1t1l'!l1ne gore - ellerine hl'U'P~p \'uBundaD isllia.de edilerek kl§1tk I BLlII~m 210 fllllYQlIu lr-1-(J Sli!l1esitdf! ri bir~ok :lftlla{:ml.llara ve ~lik_i;;m ~ell bi I" "Pipr- - line" in~ erlildi, rularak g.[jtL.iTiJ]mjj~. zeriyd ~ mikyuta. ~e.plllUll}b • u1lamlacllkhr KrMinin yekiinu prDjclel'ine bel !jag.laulh.IL', B\I Ill·O flu ~I'1L Hitde g~~Ukten snnraikiBir l1.D.fta sonrs Tahh', Naci ile VI' umunUyetle elcirnin t{rkll.<\1 alin:j u suretle t.e'l'Zi edileeektl r : jeJer a zurnuuk] C' rhl;; Rll:-Iy~.Ja ye :1.\ rrhvor, 1'f\""1~ kohl 8Uliye bulll~tUgll zamnn 0118 "het' de\'~ ~b'. . [jO milJ' n o ['cluya, ;" milyon dahil olmustu ve bu aru l.I OO:ll'ml'l" ~oUil u gul:' rek TI'ablus~ama ku - riu adanu ;·.Il:Z:ISIJ:ilsenin yazmdan Ekim. balnmmdlln. ~ mev imi-, J. na.n1l'l8ya, 10 milyon S1\':il pilot. 11 frnpal'alo:rlugunun t ksimi i,i de dar g<!liynr, • ngili~ kulu Ise Jj.'hwe- jktih!l~ etUgimi ktm e~e 30ylc· ne ~ umurm surette lldlsait fla:rtIann ntr enmaflms, 27 milvon Pa halledilrniati. [,[iyi E·cIOIHit.::n g'c~err.'k Hayf'ada me. 0 meemua IHlsll~a g.oZ{l ~,arp Iar dahiliode vuku bUllmu~ tur, Y e fI m mmtakasmda sulh zamanmRu muahedclerin Hal;. a,. ~~UI- nihaye] uliluyor, Bu ,!':ebeph'll btl. m.ilml,. Eijer 0 l'ill.Zl,n da gOrn1u!!' rine giire. k.tgllklFlr, iyi.ce ~oklellmia da askerl gnrnlzonlaran takviyeaiue kaJ~r ;;!derl "!mu'FII.urnumi harbe i:;. [iman, QLuki A kdenizde <lovldll • tnL"ialar ikimi~ birden ~-fIinml~tlk" va ka.l'd.e.3hmm.i§ olarak uygun'S1l.I~ tnhil!is. olunaeaktu-. 1i3'aklni t~mil"l e(]cl1 ee 26 ni~IiG 915 tef,i lIoktlldan en mi.i.lllm 1Jir m f'V· de.mi~, M,'{iI. §&~l:I. koiayln kl a muka·1 PrflogT1lmrDl ~!oYI .. llll"l de im7.alnnlm ~;;di Lumlri:l mUHh~· ...,.t ""obao.ok duro., ... no., I riQ:o:icilir, Ru vf',;ik;,lnm B. !'I ,.~ 10 ki m~lhi~-e i Ili ihri'l ~ etti. GetH! Nac.' Sadullaha gon Ttli V qing-lo[J, 13 f:\ _A. ) - Ji_l'(l!l1 B1..I vazj.retlll bjl' lletJccs.i, bu llil- *u (ahIIIAt] ",ermi.~: bu1.urunaktad.trlu. \'e mebu-ilan me-clis1eri Ronsen-Itin unelil "1nddc]c ..i ol:J.\'alll lIikkatti..-, ntllllak.ahu'da iPlgihere ile FI"alba"B[~lli rrlel,.'klllfell Ankanlra gnmil1i 1'l'Iliid faa hakkmdaki mesajlm Bilhlli;.!';A ~~ Ullt'1J madrl ~\ f' gore: 11m., btlralarda Ifil'&l uir !'iii'a:'!:! La- lil.t'fhiler, Fetbi YalflaTlln evinrl e dikkatl , fakat biiyUk bir iB.IIIl1t i· P' N w·YorO, 13 lA.A.t lfI F'ra:bI7. Biiyiik Bl·itltnpi \'e kJP t:tmelel'idl~'. Melfi Fran:;l.!, guo Slkl oir i!;tinhka (ekildim. RaI;mde dinlcm' erdir. Asket·ncl..iri~all kuhnp ki~i1]erinden Lim~ol'\ Hu .. l>tiikfl,11~ I rio ital_nlllill A kIlt!' ri,H')'i klJ~ivl'tl lJa,l bO-l birolllkrnk 1 Ila ~ "SefliJl Ekrem konigi tOlllrna, menlerin azasl tlu mu.'Ul.jdun mtU· Amerlklil eumb.und,si Roose, __ E1leworth; cellJup kUlbunda I 09- l1i~de miH IlZen;i!,dllmhafllz~ edili!Lt ~r'lo!"1ektc-djJ·. ;:hgml biltyoruz, Sana QIlLIn hnkhem pro)eler hll7.1l"hy caklntdtr, siiLhue'k,~sim:len gondermi!j oidllgu nle",; kej'fiy~ti1,d" rtli'ik:lldal' uldumalkt!l..d.tr, Bu §era:it altmda A.meklllrl.,''1 b~. rnalumab ve bu fotflo~falFukat lwlJ.·a, hem ~lU'ki Alul,eEn t:!i.im.eDler kQtlgre I~ rarorlarlID rI.k8Jli ebper-leri, fabriko.Lar lbitiyi1k bir meslljda (kliremize !jimdiye k'l.- gLlI\lj v~ TLirkir~ A"YfHlII111'l b.ma t,e,·di e-lmeden ,evvel 1l1.esajl wtk'ik dar ins!n gm..u[JU[] asia gOl"JIfl~mi:;! miyJe bod,:,; it'll ~'wlilll1 12, fl~' IY~lllITl 11hde "I'Iliillim bJ:r l'OL oyaams.k. \'e fl kim ~"!L-di"1 • tiy I e .... di,'12! 1'Iu;du~ :.>el'il-eif ha.1i..nde i.nljaat yapam.aWk. edeteklerdlr. !~", )'!liZlfI I II. kim::Sf'~'i :kll.!".tctrnedf1)I..:m d~ A.lu:leni l. -Lllb! k.a5lrll ~~rk.[l cldugu 80.000 m'![ murab'b&md.a biL' A Hdelli" ·lllJitak'.]lll'1 nd;fl tmn 1;lI·a ltl.l-I mi!ddet~, Ui.hakku.ku imkiol ~rl\i, muhanlf:l oldugun.u !l.oylleUagIHy:rJ,J1 ~e~id "01 htnnda l.'lti::dd:ll Siyfl.9l mahfel'lel". RooscveLtilll saha) WZlmam etmi.): o,l(1\'1~nu bit- It\uu.uil kl!l"metLe al'~:l\l k 1:''1 mlf1 n I1tolJm}'an bir pmgr!lDl.l te-klif ewe· hsv !:iihihlatl taleplenoin V~ing~ leen me...dl~ri elde dmek ve lli.lrIa- (lim. Eger l'aZ1YI !'lenin vllzdlj"lnt ! dinllektedir. m!lga haHn ohtef'll~'anI lH"diit ('j'h~\·Din f id.~.LZ oldUlg-l!mu befall tdmek· ;:;Gy,,~_.e:rdjm hthlike b(lyuyecek.. tonuo muhteli.i a.skeri ve ai.}'asi ret hllgll11un Ci!:'I h\'metli l':en'eti o~ l"ly .. ,'m II tedirler. Agu- bomtiJa:rmmao tayys..· - Bu "i1!hniyet Ibu[Jd-an f'n~ 1i!Iulhu bir ler. Bu ak.:;.am, Il.1I1.nHllIl mahfeJl d tar fllldan yapllan tab. i. Cunku ,;II·nrJ1 Konigi t mdlitlU hOI lu:,lfIJl kurularml kume;n ol.:mn hukuk n." mel'lurii ;kLi:jftl1 fy!emi,;, i relen In§a eden fo.brikalar biLbassa kere daha. lku.ctar~tJ.. BLlllda.n biliYlilrdum_ tninlerin U.l'I unde oldug'ulnu bcyan elil'le J;e~irebilm~k illin bulunr'lu*,u \'e Italya • Bu),vk Bri· tamamiyJI! blJ toobhiirden me u.1 lultuJmakta· 5OR[,3 da idiJ.ibe ,'asJl.a.lairla hilUm etmekt.edirfe, Bir ~ok Amerikan \'alnol cev.!l.b~m e"\Ce'I;;' onla ...l fna!n l'hne kermi wn:nl'ktedir, ti'lllY:!I mllka\'e1IH,ioJi mucib OlOil1 du'. milletlere ~8.mil :thrn hayatl zatUtayya.re fabrika.larilllD l'l'rILiyeti 938. taimin ~tmedi. Fakat. 3.:ll"li.rhmlla; Anta.lya. l1ioillaH~illi!l iHi!'illk IU>'~ da BaZl Aln all g'a;r;del'l2rinin btl Al.le, !..an' lclerile ba.fif burna ntle.re gore suUm ti;ar::;in ell.memesi sen i bidllyet.inde ek5pel"le.ri:n tahra.g-men. ifa.d,emin degi~medli~il1 erhnliii mmhlkf'1'" ,'dlr, A.vrl('a h'l.l,"l~,.:tu ttl! I)'a.n~ (in ';:i,\ flit QIm.i::Ilarl b8i.n:hman tuyyar-f'ler:i ~osa eden fB!b i~ifL hi~ bir sebep YoktuT.) m...m.etuf.i sura tte t1i.1 are in!ia. ~djjgorti lire, ifll:it'lJ:tlJ.J.k mcdm.ri~~etin ' bn~kn h<:l.1u~mlet, flfllnul~~·SI ~Hhm~. "Hde :1( £' ~,l~ all ,ij Lr_ ri:M:.aln ise 1'1 ipari~Leri 1'1I.ldinden evfi811SlI!l ~'1lUtel~ri.Dti!eki me.sinol? mlisajt degiJ c:li.r. de kulcldar, D.r. IRIE~AD SAGAY [jn] 1'1, Adiryat'Lkde mL.ihim me \'J.d~e i ltli:il:ll"la IlloA!!tAd lr la.r . 1"a.uk .. Roosev,eltiJI taya.re f!l.brikalan. Hele foloiraflll "Polii hg~!. tarllh~'ordll, 3Ii: 00 00 p llis, 13 lAo A.) - Ma.t1l uat, ler.i ttalyaya Al.Jn~H1rar RU'mnllB d~~ mn bit an eV\'el inkifi.afl ~~in 5ij1 1.iIl.. d Lin ke ildiA'ini ijijre-lliJJc~, Fakat lL.bIIYlillJUl mell £aaUel'i l:m Berl1n. 13 (A .J - liEl(l.'WI a· C.l:temberlain.i.n RoJrta seyaltatinin mil yon olar taJep etrnesi manida.r 5uiuiyetle d:avl'amnn(h~ll'll kat in, .811'1'11::'1 kendj ,erdigi m.enli .l:iet.ice dcdllymile bll· vesika_\'1 jmzlliark jansl mtll1ahitinden: a.ddedilmektediI'_ CUnkii, inlia.at 1"1'0 ~'etle tl.lhakkuk eli. Ve "erlile.1t O'lf1!,:mll 1m par.t!tarlll yii.k bir hayret izhar etmemekte Hl aralarllldtll grnmmlJl baLI klslmJan hcnUz 'lat. Ah'il3.n "'azete]et'i, B. Roas.el.'elt. bll-akI1r:ilLm. gunun tak."il'llini gizlicl.! kOllll.;tulal". Ankara, 1.';; (A.A,I - Hamad;]. ~·ekilin. Kact':j b:ir ~ekild~ harek'f>t blk edile-memi§tic. 1937 DHl.li :r'ul to dun Amenkan kongre-'Jine gi:inMeg-eli' "Poll" lfuf:'azin, d.en Ve Ita1ya hllrj~ tLituldll, B~n-d:'l.ll ~lklln Tribuna gaz.ete~inin l.QndHi. etligmi tebaru.l ettirmektedir. U'lTfInda A.m!'l ikan (abdkal.Fl!'l ~r. dennii!5 ohJ~~ A.rncri.kl-ln teslihatl. k~~tigim:ii!: Toto~ntr. E krem KOlli· iJ1tiz;.~mHn rnuh- lJiiri, Deily Herlild;da mimle· Al:tioD Fr;m'll~D.ise ga.7..ete:ei, (1,1- mug-be1' oLaH ltalya. d u vc donn.nm.!'l i',;rn 858 ta.r 'I'e lid miHefi lIiK mesrajmR ~iddetl!? hufnla bf'n mugber olan ftalyll, intik~~mll'lI ,~~r 'bit' $am uu~kt'l.lbw:lI.1. StfclII Suo ge kendl re\lrnl.,.rifHlell gdi.z. NE:lZI'l"'Iannm bu !E":(\ri.i~mclcrdCI! in~a et :T'li~lerdir, U)39 !':cnt'5i p... ocrcnm f'tmekt.c \, .. mi.i~Jlrii!'lite"h~n 1.t:I. :r.;j~·u'mlL~, Ynzl'yl tht L'endi h:.n'II.[.I [[c gibi bir netice 1;;1'ksw;;u~.;;(g-.I\H S01·· RUS)'IUlIIJI Ilrnum'i hllclH..Ien ~<I;ll;:ijme- njr- Hn~veklli Ct.""tIlil Ma.rd:&nlU'l. Pa· r-ammdn 1150 tayy;O:renLn lll.Fj.OSlI taliter dedctleriu A.nu:r.ka klt'a. 1111 bellz~~eTl Ekre-m Konig- de ~u~ ri:sLell D.\'drLte \'a.ki b(']IliJ:lu.~I:nd'1n ve btmlln, ,anum liurrJ'.tl ~i Hzel'jne. Sell J~Hl de lHol'yell <.l1'1. r'lorpu, edilinektedir. Amer'iltan (:11Sma til;' t-eeavuzrt· bulufltm.alan ill. makt3 .• 18~nw,la.rirle ,aldl. N~tjcede, Fl·an. ba.tI~ ml;!-ktcdir, MumaiJeyh.in bu CUl1m L~~ ,,, te;Jltil ettigw ilfwe ey1e:mekli:.edil', ~i." rilerinin gaYre1ine rajmlm tcs-1 timaJi hskkrn J:'I ki di.i!jjililcelcr:i.ni Nl.lci Sadlul!llh Yfl7.lllln S01lUfl3 Petit Parisien gafl:ete::li., ;!oylc su \'e tng"iJteJ'e RU".raI'Hn dH. mil. _ meyanda. (E.YHiI ~uhram emasmea llb.at maWlp mHrtarda }'apilama. j (ma..m,1 J diye telakbci etmekte-diller, d:, T:lflirin istic.,·:,;,UI 'ar9~l1ndZl ga ,.. faka.t etrnesi ikl i&l"l j,urdi ...1e, !le- Ankat ~ hiilkum@li harp OlurSll bita}'3.2:1yor: f <l.rkada~Unl? ~he'm U~!l.k~il renlde bir mml3ka ill: lz- [,8J k. ]mah t~in Halep ve Cezire zeeci (mgiltereJllll azimki.f'<'ane tanl h1;ilill de .sOI·gLl '3, "ekihliglJ1i bil ha'I'eketi Romada bir mkisar tev'lit mil" VQ AllIla.ly:lf. llavaJiilini !kspla _ Il1Utblkal3 lnJn Tiilrkive mandasma. dirm,e:ktcdir. blfalubna.snru ;stemi~til'. I dedigi etrmiJjtir_ MU830tini . k !i1"§1.S1 ada g..:- .\'II!I bil· Imn t.Jik~ 11m jd~ ro 'II' menta-

Amerika Teslihat Iein 552 Milyon ha cayacak
Amerikanrn Sildhlanma Projesi Almanlari Memnun Btrahmad«

Cumhurr,Bisi franslz Elcisini kabul alii
Afi.k

italyanln Akdenizdeki

Tayyar«
Kafakflilfl
Rahmetli Tabir bir ak,fim

ra, 13 (A.A.) - Frflt.Ilsa· .IlI1D Ankara buyijJ[ e1~t.:D B. Mas· sigU bu.giin saat 16 da rei!;i.ciimhur tanImdan kabul ediLcrek itima.m.a, me5.1fil. takd:im etmtsttr, K bulde Harit:iye Vakili §li..ikrli Sl'Uiilcoghl

Emelleri Nedir?

aetesinin

!I'azi

i,lf;ri

'.C'

g .....

mes'ul

Yeni .razi

bulundu

Hiiku "letimizir.

tekz~'bi

hir

Roma Temaslndan Ne Netice
(B.,
1_ ...

fJ. I

mej

..

kcnrulc tiil".

il

yllnm

~aa.i

,f"dlal goM1'111lUfj"

Cha.mberlain ile Hali iiX, mUte. akiben Po.paLa.k Hariciy NUJn Ka:rdinal PB.ceUiyi ziynl"tCll etmi~! rdir. Mtiteakioo"lll JIl~rliz Na.z..ldarl, Vatikand~kj IngiJ.i.z ~fa.rdbllne-.ame gitmi~lerdili_ Ol'alla serir '13, E'iborne kendiLerine bir ij"'le ziyafcli

~kmittir.

t>

Loodl"Q!DID n:mdi,~ lnl lum t Londra, 13 A.A.) ~lIll\' .!J. jUisuun mubabiri bildiriyor: Roma ile temaEJarda bulu'I'ian lo,giJiz siY8.:Hj mllijahit!e~j 1~lgiUz \'e ltalya.n devl-iilt adatUl!n[,1 araalncia ,.aptlan noktai l'Itl.Z.arl..tenti;:;in9.n ~ lii biT teklife \'eya arairmda bi .. ~~_ ~Jap;im!lJ'a miil1cf!r olmlldl~ml bildirmekt.~i IN_ mahfeller. Mus!!'nhninin d~.J pony!! lie Alma.oyn 'efirl rile K'orli iii {"ill kendillel"iYl Cnemberlarn U y ptlgl JiuiJakail. hakkJllrfa rnaWCl.l'IUI.~VermC-Bln i Ita Iyan ~.[tll\'e~dlif1~n Roma._Berlin-I"lkyo mti~l1eJllom mnCudlyetioi yel'lide.n :l:evjl etmek IbtiYIIt;:1l'II ciluydllJ..gUH<Il· tfd .• ~tktedJ.rler. . Il:t.
.. SiYll8i

b II ta ftl h reket AIIL880r In1IiI.lDi t _ . -. . Y fi tafepJmm t[]P"iJi.z N .....,-' nna t>. ......u~ kabuJ ttirem iigil1~ bir- den te~o

Bu

1J'U1b

eUeri,n .k n[il tin

gvl"f!

.:.I.

kil 61111.ekledir,

-

Sly!l.l!~ mall feUer, "~llii2. do;:.ru. dll.l'lI do.tro VB Rom.o.d. 11 mB.d.J.klllnru an . abel" n.]a. beyll''l ed~rek ~H~I' tllrlu Leffllrde bUJUIlfrlfJ kta I mel..-l, •. .>1 1 !1 -.;:t1nap ,t·
"Ilo-t:'IJ

Yl _linin'"
hi

t . i1

r er.

hfeoUer, MU.81r.rpuyol mlllie1e.sf.nJ h rn Il
bel"
aJtlt] linD

fll 191hdal
P;f

lB-lI'l In;;,: me\'wbah et H~dik!L'ri !Of]KudUs, 13 ~A.. A.I' - Gal~fan hi, TtiTk mill~tinin lI'lill1 al(:illI1i dev:[lll'lll etmel<teliir, Olin :ak~ Satil'ld "die. Biitiillll 'lIIe5\lle, Be:run.i..m ne mel v~ mi:icadeie"li bu projele'l."i alt ma.I"Ya IrnmtakuH.da a'Skerl kit',. dcre<'Q:ye .kada r Roml:i.nIJJ. D n·k8.~llt:l. ulil ('tH, V ~ me\'htlm Sevlr rn un 11~~ la.rlo oett-leT 1lTB.:il.Rda ¥I.I ~m btl!!:I.' dQ bulUll.d.utwll~ teytn etmektir'. de:'iilll! I'lll'rl)ul li~ lurafh liriln~mnbir earp~l11lad!l bil' I;okasil.e[' yarn· Bhr te~ seJiimet )'Ohl mevcuUlli!': nm, hmir harjc; tellubi All j"[tohl IEI.liI1U~ \'e miihim I1lI.ktal'da sllah H~r zaman i.;:irl ve her sllh.tldI mil,. ~'\.1 \<e Ere-·lij'i Italranhll'a 'If~l"I~Jl \'c ID.Ii~ ~-me eJe ~i'rilmi~t.it·. tebcr oL ak Fral1sl.Z • hlgil"lil iti. hOikumleri 11112' tatbik nll,\·kii hlllh ..n.nyfa'dn t'~kj bir' MIi.P pol~ I'IIl lUI akd tm k,) madl. m'U ['0. .;w-~1n.1nr o:rtasulIla !;ldi.lrUl· Ne"lredilen tebHg BUI1I111 il:i:el'irn! HLiapua ~i1>·'..mii.!jlilr. Sir" anlyon kafltQ.si Lut Homo.: 13 (A. A,) - It, I 11;\Ii mi.iclldclc ler hll~iLl tfl. h 'd~'11 d~fJizi cf\'a!1.IHJa l:aaITUza ug-rllo1J;: lng-Jjz goruij1'I'leler.l hakkLPlda bu tc.'eJt:::l-ui.imJ ba~ka y I·h.·rde Ill'l-Im",1..1lr, Mel'lilllu bihTh t~dlKlanndul'l g.ece a~B.gld8k! teblig lIe!i:r(ldi~mi!lga blkli'l1. V~ ~j:'ltr:Hnl'lltik bir ~iyad(l I ayti U\" 1J.rap id.ll!m e-diilmi!ltil". tir: '. Nli!t kemJisifli Habc~btj,lJllm fethille SG>1lgiilde-r l~dmdr~ Dl.n,' '- 'em. VI@! bir Jmp;iI'nll)l·1uk klJrm.w.~a ~C'vBa1k:an IIntaah merkez Fll.ilat bl! 'l'a'ZI,l'e:l lngilhm: tJe1'1 ill l:J:n.:il11da ikL memleJ,;~t !tn- bUt baDk.l~afl toplaJllibJ1 \Te 1"'rn.IlSaIUll miulllh._le~i'1i de iriciye nUim·hll"l B, (~i8IW \'~ Halinl{p'l- , 13 (A.A.) __ Bt'lgradfr:uc'm ~tit'lik:rl' VUkl..lli g I(,JI go. _ Clli belti'l"dL Ito. 111';\II "'e~isbm fet- drli 1.7 ve 18 iki.,d kiim:nd.a y pdHea~{ Wi iin ~1 Balkan &ntnnll TIl ~rk 0; ni~me! r eSI'la.:mlda hali hDl~lnn en hindell htm amiy'~ Uif~ dc e:debilInlJhiln ntc'lelcl ti ·,·e jki lnl ~lrli~Dr_ mek i-;iJu serh('st ban {Ellis. I" I, guvcr.nb rferillin t"pl CH'ttlhmt'ket t"tmck. luk 111 ult.L'jehetieri tetkik l"di I mi!'l _ !'Ierm~ye S1lmJa bulu.r1Il'1 'k lizer~ ~{e'l'kez Bu.uve. !lVi' iJUJms.k mecbul!'itir, ' k;a~~ umum mi~~lIrii ITema.l Z.aim j'elind ri~r. 131111LHl i~ilt tit' AkdeSUl1et, b:l1ni.rUr\I}' nlAli ltru~avu~ NaG (jI'£l~ITltf'~1;'r J::'l-llld LIZ b(lrL.ik bir nL... e, S(.Iv·en \'" KIFnmn deHiuh~ d :!>lIm,[rnIY~t i~eri::!.inde c~I'@yall ctmi~ Ililrl2-kctf gerbp'-.lti.-tme millik Qlrn.a'il:1 mlk Zeki Aral He bi I hlltl~bu ak.ijnn1 g't!1l1 n I-lclk tlir fikir t\1Hti~i tI li.iz~mdlr_ Ru ;eb~r~tcnrl:iI' ki Sil - Ankll.mdUll hB.O"lek@'l C'd€'~kl(:I'fI[I", n ticelt"tlmi.,lir. iki m'mld:t!t a- \'eY·-r- k all~ 11 lmm [Hi n.I' U,!'I111l11 'Yermii zira,;d m'idel5!nr1 i:dil'ilK Ankam 13 lA,A,) - ZUi"llllt \.t>ra Illd ... me\'cud miiu.'1"E!iJetleri 11; tltmeld, garb de-\.'letJl.!rindf-> fi\~1 bir kwetll nli.i;.;L~·!1arhgurn SLartifltiik U.NnHIJI pliktnllfl !lo!illlll:k ~lhlli\' ~ti prop' ga !Ida tertili,i \' !;3, I'ki ill kriCT mum milduMi liil A.y'b.IiT lay.iFi d hiljnde inkj Ilr eUirnlc eti nizi'l1 rm~dlHtl Alintakli '1I1lFl 01'1 iki dilmi~, bu husul:iJtlki k~ rarnnme bit' I. l'e ,J.u.116 It\'I'id oli.mmll'l u~" ~1I1. l'lii hirli kle i.:lIIt\'I;>l Ii i'ltimld CllllL'iUr. Bu l)ak"tLL mel.'zulmhi llll!!:u. i lIlobi:1ahl;tl h~.~ki! ede-I,:ek Suri.re sa _ Mmi Ii.rru;lcye iklirnrl UI1IH,!mJnm r.llumkii II ohlllKU ik!ldltf ~li 11.'r1j11.~ 1 "e[le-tlmr~I' Ra)'e~Jni- t.ll~ •• I:ldJIJk bir 511rCU(' Jtk[~dilllli:' ... ll(> ma.kt:-Hl.lr·, Artlui~l;\llln i bu mmtbl.17 !U)[I kanun kun4!'la~trl"1lml,tlf', (;1llil rrh'!ltr e .• I. ~llm-mn Jng.illero .. _ Frlln!l~ mHI1 iTn l .. 11 a.k~aml !H!.lItt 21 die: n<l.~JmJn It,Ll ...;.! \Ie l'l.uy(,lk III jwn~'tll f ~1jyt'thn'd,~ lJulunmakta.dll"l!l'·. I TiYdtro linda n~ n, m.l~e ir 1'HII.e I ' 8U Ih!lll i1IftllJl:;,.,i- Hdhll~;;' J> lrol mMlenleti uoJ:1.rIDI:i1akal!' '\Ie m~~hUlr ViyoJ()9!ill t

.:;e.n f ylUlde gardug-;ii Chern ber1air.i gor Bll: m..D.i t..i['. b Drdee gaz.etcsi, diyor ki; ~Bu mcnH netice', ortllya pek nii!'lbe-t ve pek vliliiD1 netit>eler ~lk nyor. ltalya, gOrUlJi.i.}e gar€, !sps:nyada faaliye ini lek.!lif dme:'t meebu'I"i)-'etimfe kalacaktlr, it.aly , Fr9.iliSBtya ka.T;ll taleJllpri.l1i :uittu'mak degilse bile ilEa. etrnek ZllIruT'"C'

atl 'l"i hu~u~~uH.tIJ\lI)'ni ~,H'llar a] _

tllllh
tillar,

ItJllya,r1l

Bit old,.i(uma

t::Wl -

lltaydolWlII)·or. Anadohl ajatllsl, katiyen iIlSl. "6 ~iI'IIlBlI oblll1yalll hu l'Ie~riyab bkmtil'

Bli "a-Zl re~'ine Ekrem Uilakll ~orll.~ttik,Biu ';\u nl:JillTl13tl '"e'l'di;

gjll~

U.nnUlini 11~r.bin lIi~llnmttla mil..l _ zafierola r cU It: nrta \"II {,'J:.; IU itt iIU 1 v Idlt'l'le be abp.t Allnan mil ..tem Ie 'ele~nd~1I1 \ien~celderi mmtaka K

d"'~'le

leri,

itlllYf;yr

y ptlkl~n

btl

Filistinde g. aleyan Devam ediy· or'
C .

============.==-===========~.

mezundur,

- G!lz.ete1l1~1~ me,'ZllU ba:hf:-: yazl,p N~ri degil. l";1.hmeUi T!l..hil" ~-azml~llr. T:thil' gu.zeL.::ye aru.'l]I~ I"n hik:Jwe- de J'n~' rd1. l\f J\'CUIt hild.,,·elc"'Il'H.h~n lIiri - g~djL:;I ~'2 93~ e.n.:loarinde- - m. "keli bi r a-

dam l'esrniyl-e beu!.LeL' g:u:etemcJIe fle~redlldL 1'llmamj~ h: hiJ.!,.di ohm bu rlJ.Zlni" illti:-!~I·lnd.li1l SGlu'1l
bil- 2'ec~ m' IJu,;. n:!' !!I\'uKat "a:.lfj Rn~id t)1II11i1 .el,d(J1l edltrek: - .N't' I', .... ,l,'api3grnl:': ') d .. J.i, .irn.i kasl ed i,r "t'-1.U n HZ : •• Ev\'e~;;'

ne

{Ildu((UIUl.
j.'~iZhlIll11

iiig!' 'ninee bu nl• aldllp(llliU, kimSl!;,i., k.'I:;teJi!ml2di~llli 1J~'lcdim. () ~<j.nll-Ia .s 'I.. si Ir;lH::L.oJitini i,dll1r elli. EI'tI~i gUllii Dl!hilj.I'e \'ck.iiJe • tlllden llc.h-s V!l:';ltH~iylf! ilir kii.lt'l~ gl!idi. .'\nk.:.'!.Llj" :.... eoL IlIIUIlOUK .. _ lH
ZWtI n1Uhalo'.l'd

Ifn. '1 ~hirrfl bah~o!duguJlu

uhyam "'-~ mc\'7. J.I.I

Fakllt l'ahi,';n elh1(~ k lcpl;

"11-

I'nhl~ Cl. Talli~le LcratlCl- A 1k·I·. :nl g1t tik, Biti lLl:lhilj>'''' \"ek.i,et;!f1Je hn klJk trJLi~aviriJlill UdUl'fHI tdd!h.u_

Oriel fI I:2 ~

~..

Zot:\'.at

\"o,!'(i1l =

11uk~lk IlHr~D,rl~·i.
J~ult1l1ormH kUJmarub.i'II,

fli;

;1 Io;tr.;::m Sen"nC.fjD (E;,;l;i o bili.ll~ ku I~!lr\ m.ll hsuil. mlidt rl~ ,ij,bll< ~",L.u.noUI heledire rei mmt"illi \'1:' ~imdiki Bodnu'l1 ft ...m~ku.
IHrj, 4 "_ r~k"ern KI"r i~. F! ¥j,wllmW((ir 8rn rn iJ ~ t 4"~ .."i-I.

DahiH\'.
A'l'.:tIIUz..

BI:z:j re gl",ti·

;J(II'I"gu)'a

~'~k~iJf!I.

FRANSIZ·

da I!If,ag! ,I'll kill r! ~1'ir1t:' bir

mu !'IllY'

yll.'e-n

ki

h(iJ-a1 I"

iti

:mUnaJtliJlll etrl'le{W' . tOOirI r . .!:1-.n! tlylel11e • , l.i.QQJ[nJ, al'!kerJ \l'li.ziyell.o

}'retl ~rilll k' IHJ i j IIz .....rn.le . It.! . I'tmi, \' c~m l nr.kle bulul m '1131'1 poliLi1, {I LIt V:J.lil .iJ.ZI'll bir kHA dELh .. rrdl<"ah,'rl,· p,filmi lir.

I) Ie Lu

mlllli"l.koll,rUil \'i.h;I.Hh
IlrWIl

Ingilt"re!
II",

'.1<"

FnUl

Ji

lIf.'ri UlDllu'I h'ltll-ll"l,

W\

\'.1.

n- ,1'ollal'l
kc;>
I

gelll'c.!

H:Ig'-J
mer[lII hit .....

IH U B E' R

dad mHhtollf
0 Id 1.1,

yoll~I.lnlfl

A It: d(' n iz d (' II,

GAL AKaNSERI _Y.t.l".li1r.iillili.iiz.iiiliid.l".Dii'riZ.' ....

.tl

N ',II n

Bu y.lzllllzia niz?..
Rjml!-e~'i

Jdmi k ~Ietti-

ku);;t""tmeLtik.

0

y.e.'Zl
d(l,r •..

InmllTi1!)'11"

h:'l.ral

mnh;::ll1rl~

iki

Ahbap

\

,

.... il~!!!II •••• il

;I •••••

Arkada"
BU!l'uk §ebiid~rrle 0 kudu I!:I'JK I!'V I \'a:rdlr ki ba'ho!;cler-e yer k:llm'll. 0-1 nun ir;in blrenklart pct'lC(I ~kl me Iwy duklart ~ak"'ll(lrot.l:a l.il;(']; yet I lili rir '1'(' onhlrg bakarak Ierahlamr Bh 2a· maalar' boyk kalu1Jahl{ bit, Fjel'lirde ~ki ki.i!;:ul( arkadas VIlI-OI. K81:S] karstya iki evin Y!it katlannoa oturuyorlaHll, Fakat iki tinft.yl n~'I]'ru'l snknk 10} kadar dan'll Hi hirinin [1 nee:reJ;;lodh dig~ril'l.Q kolayc:II atlanabil3rdt Cocularlll anneleri Holi pencere a ra.."'ilna bUj'iil~bir sandlOt ye le~tj mi~ !{C i~ne toprak deldurmuslardl, Yazm bu kii~iilt sLlndlH 8.5M:I. - Aiml.la., go&ome 'Du' ~l' kli~b, k91birn de (ella J,al.de ag-r'J.d.d Ku!",;uk kn~ ark8do.,LI1R\ ,gti:Z kap&.~'mlkaldlrara.k bpkh,aikat bill' .tey I c;ol."C'medL I

Sava, Ka ramanl ...
dti~mlln Jjlir mi~ len!;. ihti.var, k!l.dilTI, klz v@ ha.ttill I'CIl~, ihtiy.sr. Ikadln, klz ve lo.rml1k iii.11 bt.i.tu.n g'Hlyretl riyle ,~a.h~.lyorJard], nlemlekette Y81mz ihtlyular l(D.lml~ genye karan bi.l tiln he 'ke~ ceph!!'deyd.ii. Koyler I~9Izla~ml~l B~fl~Ja'i' kururnua IHole rin rcnk lari bir durnan barutu il;illl de kayboJ,rtlu~tu. U';;o;akt..I\ IH uz~lda bir kL~l';: ~-artl g.ibi akan flere klplmmLl.l 01T'11u"'tu,Kfj ..... umle y.almz kalmlto;l hir iht iyar ~alt~I~'or ve l!onra. hir ~P.} ler dll,tinlir glhi

~ ••••••••••••••••••

GUZEL, Y AZILAR
1iii ••• --.
I1!:••••••••••••• ~

.

liI.liil

. ou

••• IiIiii.::. ....

!I.....

..- Ii•••• '-_' ••

_

'IiI.ln

I!__

•• ~•••••••••••

Ii!!liM •••

II..

....

..

1_-,._-_•••

1: •• 1111 •••

11•••••••••••••••••

'"

,

)

Mem1eketimize

Kay: - Ge~ti, ~ti!
Ileoh, fakai

ArtJ.k aglrlnuyor!

zuv::IillJ g(l:rtmre ka~an!FI.

h.anl oiyl ~ey]~ell".i gootenl1eyilP h~p fena o!;ie~'1~l'1chftenu §e:yt.an ayna· g &mln toZIl ,oldl.lgunu bilmiiJPtlft:hl" Parcanm biri de knJbille glrmi!lu. Dill d.ik Jel'"~laya: baktl: - Arnall 11(" c:irkin suratm V(I.r! dedi. Bu l!i.Hlel- de ne kadar bi"imsilln, ;tl.nlarl kOI':III'I'P all ~.ID'i... . Hemen ::J\'IJ~ awe; giUler~ yalnuya h~ladl. Jertitl hUllgih- hlins-ill' <'I~b vordu,

rllrElllan be~ da}.rikll gec:rr.It!i'I1i~ti IIi Y~TI,e ayni l.arl1k:t~,·. bjr~ok 01.1I seI lill ihtlyarm i)hfl"d,e ::ItJ.~ -ndan inip ena llyni 8u'dl snrdular VII! Ih iyara para bile t "kl:r I:'Uih~1r Za\'31Imm parllli>! Ih )raCI oldu Evue )ok aiu bit hast ...:'!1 ;'I,und, 81eak bir ~OJ'baI'o1 YOKlu 1{oylu d Li~m;:J.n llef~I'I@rjnll"l (iJ1lin~ dil.}tu ve onlaTI dM~·1ucs Ile~.ide giAllr -

tu.

DI.J~nlfln cl urmularuu
131' ieinde

neferlHlne

buraa!oi
Ye

s1,yiedi

kt!1Ul isi su

d"hyordu,
yurulrnus etrafma LJz9klar~~n bir $ti _ ;r11 nth!1111 l.endi Ilzl!!'h·il'l~ I!:f'ldiij:illl gorrn t.I. BU.11ar1 111 f,tktkll i1k once clLi~m,::HJ :1:11:"'1etti, fakat ·:Jrilf'1' yakla~lIic'L IldaITllll !!!,o:tleri ::a~nT'd i, '.i~flkii l,ul'Ill\!'" 'nl1"~ er"rjydL Adarmn \ 1J]ltI::I. J,. 'ldk' ,1·. xsman sunu .l!ord...ar : [)Lde hlll'atla l bir A -tJk ('ok

hi

zaman

karlioldu_ Aradan epey jo!"tl~liii hale}.,. ki;tyli.i. go
askerl~riJl

bal,nmyoftlu.

zi.ikmt'di,

c;ok

C;;tl"iJ;.to1'l

mahalle-llLn en tetbiyesiz. ve ala;,!:! I ;;;OCI.Ig-u Kay cldu, BuyiHr annesinln bjol~ ta.klidini ~lapL}'or, gelen g~e1"l~ ta!J: atmaktan zev k abl·ol"d u. Kn~ ge-Ilnce 001 bol }'ar:a.nuL.ZlIg:l frrsat buldu, Bill" giin loz<lg,l''I1omu· Ztl1ld aldl. Jcrdaya: - 8ml m ydaJ'l1:l, il.t'kadB~l2lir~mla ;luzak ka}111IY~1 gidiyoru:m! d1lye ~E's·
;]('Iluh~

o

gtmden senra

Bu kil:~nk !lI'awu;kipe,ginj me lIadar ,~ak- I!lI'Vi),'or. Ol'lun Y<li·nnu:lia 'j,u~lilm'lDl1l1::!aDl nekadlr evlll!'lh.yo:r_ Sizil!ll de hOJ'~e gii:z.e:l Ibir kedi yabut kiptklc !ilh'l:l'IDI~' Ircsminiz var tm ? varsa biz!! :ronderin. Gllizdeye hUlluD. Qblir at'kada~larlnn: gorsull.
dU:1 ' trnek

"'u ..

;1;Ikllml~1.I. Ac:aha Lu .utam bize tuz ak mt kurdu diyp. Kendi kendi. leri tl~ kunusuynrlnrdr, Baska liJir ge-~it ararlH) a. lJa, ...LlH:J IIHr ve tJj~ 1i!" .verde hiT. ~e,· bulamadilar. Buyuk gole b"l:ki iki sa at evvel girmi~ elan ihljyar <;lIhmn ka.u Sl"()Ij!eleri ieinde diz C;fik.iJ K bir halde ca.1l ".enni~ i. Koylti ;o;:I,vHlll Koylil 0 earnrn anea k vatao ugrllml venligille h~rh9lde ihgu.ll de-

iHledi, aklma kerrat

oeed·I
E \,

,'elindC'1!. ba§k~ d , i.
1\,'1"1..

Ibi r 'aJah-;;eye benz.c:rdi, (:OCll kl a.rm eld~gi 1I01:lUd ve fasulye ~at.tla.ui. tol :atar \',e gLizei bit, goJgelik viicu:dt' goetirirdj, $aHdlliIn iki IIlmna birer giil fidam dilm-,ll.~rernj, Giillel:' a.ot;;tLg-. zaman 3!5ma bw..h~e.bi:.isbUti,in gU.zelll.~~rdi, C'OeUkla.rlD bid Inz. dige. d erkekt i. Kll~1:Dadl r J erda), erkegin (Kay) irli. Biilun YiLZ kardelJ' karde§l bJ,llc:;eciklerinde Q;'nar.l:u lUljm da Dirbirlt'riDe misafirlige giderlenli, Yhne '!:IiI' k~.lih (J(;rda) J<ayln e'i'irae gelmi1joti. 0 gece lillpa Lapa kin

Meydan (;o~Hklarla dolu idi. Kay da onlanl k, rll'lll. A.nslzln bey~ boyah hiirtik bit" klUl]:.c g5rilndu, 1- Sana k'i.!r'ki.imti verel'lm, 16m.i" Kurt;:inde b~~il7. \!turk \re b~hkb bir a- kunu Kayaorttili CocllIk biT: ylgm dam otllTuyor \'(' 111113;;-' beya.2 i:irt\H1.i !:Lar alllna:'!. ka3.dl. KrDli~e kayl a.lmnbiI' at !;p.ldyonitL J{ay. kuagull hu-· dan optli. [l'uda.k1an buz r;ilbi iru. So yuk ~m:~a batla.dl, bcl'ab~[' kaymlSogukluk ~O~lLIgu[l i1i1'fl!l!'l""i1'le kaftl]'I' ya ba~l:l,jl. HLMyuk klUk )'(lri !':oll\a],:~ lardan b;rin~ saptl. Cittik1l;e fnzla-· !§Iedi.. K]zi'l.gI. p;L1i~l~D--den birine bagladl. 1l1YOTdll, J~ind~ki adam ik.ide bill" Ut';tular, uli;lllllaL ELraf1anndan $]donUp K ..ya ba luyor ve bernber yah blL'llutl;a'l" goe:~iyordu. ormanlanb, gelmcsini. i~ar@t et! iyorG.u. SebT"ll'l goll~:ril'l Vt" deni.derilil. tisttinC!en It%, kaplSma. Kadar J;pld"ilcT". Tip.i oyle blar. Am<'LI'm<la builu :ti.lzgar kor'bas.i.l.'rdl ki ::1.I~k iJl.san burnU1Hm kiJ.n~ Ilir §arkl s.<5yliiyo:r. Qlil T \1:ucunu gomliiyordu, Kay kl7.ag1l1 i· ~uya,. l<urtl. oluyoJ'. Siyah ka:rgatur p.iIli t;o.:zdi.i. Fakat ]{uc.:i.lk l,m:ak ViTle bagmil1!"ak UI;iuyorhnd~. Ot;lIer~!ide b~ll imi!j gib~ bu)U\;;le be]j"lbf"r :gitde ay taU.I yuzile giiiilmsiIyonlu. F-auliyc devum eUi. kat Ka.~l bi~bjir ~ey gormuyor ,~t: j. Ka.y Da!.?l.'nnya u..MI.a~1', Fakat kimsc t:$itmeru. Ra:r ya~yo", lnzak l.I~lLYOII". Llo;uyordu, Zavalh c:o~uk:

, lUeyaz PIn!; oldiu.mrdenbi~e bflyii:k k!l'.1l;k dllm.u,_ . 1':~:il1d~lt:i ..,datm aY9.ga kalkb, Bql'u~lDl ~Ilrol. HAy kD.rl~u' ~ kr8.lir;e~ini tarndl, Cocuiu kenclikl.. zag-ma. a!d\: _ O$u}'or musUrt ya.v.rUJ.n, a,edi.
&'IIlhIBlye t
I..

Kar taneleri C]ttik~e rnle~lyorlaf'-1
u~l"IIiL.F.I
1.."

~ir,Qe.Y~~tm:di.
b''''
u-er

.

"llI •••••• "".'I.I!!!"

Fayda·11 B·'l~uiiI8r
'n."Ii!i!!il'lOlI.lIilfill.If IiO .. ii

*..

.

. II,

II

"

5 I

A'e~it

var'nlfoj,

~lIfll;

hI].e

~h·.

en-

5 rupbaya sa.bn ahna.n 0 Sernn.· -'Cohirin man~ . g .. tosu bu gun bit servet t· ~. .' goe IrJyor . ,
Blrman!ada
me!}h!ilr

vsr, Il'Il i 'fIU . ago f lim h:!u', ~ a k a l diri]l bil~ 111: It'i:JJun u7.~rjni vii~terdi. Rihr}ll'il' I" ok J ibi ',rlay.r o· J":tY:l km:' J!ar 'I,'~ hbiytilt R'QIIIII H.l'kaSII"lr.iI.HI knybol(lLll~r, Ff'Jll~Z

Vildir ...

. anunuevve

K'"

yag-~yordu,Ka)1
BUl.lhu

Ul

btiyiik annesi;
a.ylatdll.- ~ di\ldi,

beyaz

Rl1~g(lu cW:l_nndaki blr F.i111btdm bek~ls'l ola~l ..... Serang-Cahir ~k z:eki ve kum8.Z 26 YalovRo!:la, KadLkoy ilk R","'''n, b-1'1' ad!i.mdtr. Ya.r~m aSlf ,ev"rel biJ r.J]HllLl. Emin 1£1''1 R"yh.'I.~.' I J,'...... .,... 2,'1' Brtl is, belerliye ti"tiTlde at\,.a.zifeye getirilen btl adam. ka.w;;lIk tar Fa ik O;l'.t'lrun. 28 - $ehremibir e:mp~rmes:b~ laWl a1ank. m[1be- .rli. G8Pfl, (3]) inei Hlcl)kuj (0154) di ziyarete gel.en :me~hur ",e' bulmAyten r1ncel, 2~ _ K~n, Il!nlet m.l§ ~atla.ulll he .. ~indoeJ1 bu ma.ntn<I p~'iia ilkokuhl :.lnLf 2 dl:: '305) ··~I"'· u" r; l·m.,... .fI· J atm"g-I rl-...... Cil-n""'r C:O"l"uk "0 ~ "E' y"cn']. ,...... .. .... ., ... v ':k, .," J.\.~ etti Bu. 511rr~Ue Serang-Cbir' dilnY1i!I~sinde {U9.5} Nuh N.aci O~uz. " c1a :,.'Iegine bir [rnza \',e el }"fI:lISl kol31 - 'G allen, Ish Jill tend 11:mc'i ,,",'1.H kk 1_ ,..' leksiyonW1B. sahip oldu. Sir ~ok me-. S<i!llul !'I. -I KI7.1 "Ikiriye ;:'f>kcl I 32 T~l"'~arlll, ekrnekliii Hi.heyln TaJ.!hhu: b1:k~iye mUaZ2am paralai' IlghJ nor. A!i Bali, 33 ~ UrlH, Alate,kHf ~Ulll2'l':f:e de, [I r.edriel;ti, Zaten Ui'l"k [!addeslnCl b~ kk;l!.J Hasan 6z ~iblliyG1J'dl.l, kaI'hr kra:ic;e.sillio.:1Ii"1antosll ot'l.l k:lZilIlll;; te:mil1 etmiyc)(' can flglu All, 3.:.1 _ i!lparh.l, ['Ikil t' b· bl k d ~'] 1.yaklafl dit.limde de-rilll biT" ujP,r.tuYA.E!oJ;l I'IJ,1.'i: !yf"n, II' meag mil ~ oklIllq "1m! (3) dE (105) $i.ikru b'l' Ind El man._osunu .J.. _. . A·1. ...8lHl. t." "fj ._ ,. da'm·II"'t.I, L '">' I gos t enyor. I(C;I . Gilm~.~ H<lci _

~---~~~------~-=--~~~-.:..----~~-~-~~ e
I
-p

I b.u 1macamlZl ~ozup b-ITer .... Kart kazanan ku~uk okuyuculanmlz

2 lie (629) An 'OzC':tn. 38 - 111.1. ladan , 4 ...., Ld ~lk akulu ""I"l • I'''~~ " ~~'I~ ~'i,HH m[),z Uz. 39 ~ Gey,'e, Kazlmpa~a ok Lilli (90) RLJhh'e Dogan~'vri, 40 TariHH, O,-laoku: (liSIi) EsalJil r~kun. <.II GiL' ';lln. ortakoul 5fi6 Ziilfi.i B:UU,'ikan_ 4"J _ Bor. Ct;;mOrta okulu (11)1 I
afLllr

huri:re

an

tel. 43 ~ Eamko)' lu;uncu okul (92,~ Namlk. -'II - Allku3. or l'lJan ~iftJigi okulu (].il) Sel~llk. .15 ~ C'a11akk:ilJ,·, CUlnhuriyet uklJhl nu.) SlJa~ 1'Hlh'r. 46 Iz, m.ir, rki "f'~melik, A~·m!l.]l mcscit (136) 4.7 "Be~jlo:ltl.:}. 2rJ m:~ iIk()klll,

No,

Berb-el'

L'lI';:LKl HLises"in
lH

~rll.il!.rm bir lU'a~~c:e-I:lj ol!:h.lgum.l og.ren.m.i~ti. - Buruann da kraJi~el Ii .'lit iI1' buytik. anne'!' di]_'ll sordlL Bii~' ilk anne: - Elbotte )lanum, dedi, dikk~t et, am SlIra biiyi.HI. bir kar ~mr~a<:'1 u~u~'or ya. i!Jte kra1.i~e odur. GeceJeri illsan luyafeUnd@ &ilkalilan do-· la.llil.r.BaktLiI pencereler hep buz ~~. ~klerile tirtiili..il'. Ki.l:tiiWel.": - Ev~t, ~vet- Bit lIer saban pen cere~eri ,c)-'le b\illu)'onlz!_, diye !lai!lf'(h]~l' ve artlk bikaxenilll dOgrll' h.lguna ill aD~,ar, o ak§:a.m Kay ~atmada.n if!\."Vcl bir iBkcmJeye o!;:lRb, bU:Plla.rla o:ru.mi peD c:e:renin bir ~l"i.ni k.azlyarak dJ~a.I:"I~ ·ya baku, KaJI" yagzyordu. ·Biiyti.k oil:pa~a .;i~ek saumm tisti.ine kon duo biiyijdii, biiyij.]ij, (Jerda) d1a_n daha bi1yilk bir kl..Z oldu, Cok giizeldil, bleat bu:zdamlll_ GOzl.eri, Mlk boil' IUIJ ge:oosindekt Yllruzla.r gibM p-.a.rbyordu, P'€'I1.cel'eye dogru b.a:kb, Elile Kaya lf1.:ll'et ettt 'C'oeu'k Hark· tu, i.skeml~;jeol'LatJa.(h. DIg.:rlda. bU. yl]k biro kll.~ u!:UiyornluQ gibi ~il' hl§u11 IliIUlyuldu. Scm:ra !Ses kcs ildi , Erte::J:i 8abQh ottahk dQnmu.~tlJ. :sa~aklards. lIIuzl.ar sarluyorol!l. yine ,eI!Cerelel' 3.p,lldl. ~(Jcuklat' iliIi rna b!\h!jeleriDC .;1knuyrt. ba~ladl!r. Bir gl:'1I Ot1'l-llIlu, hir kitLllDLn tt'sim. Il"hlllf: b~kl}'orlardl, Ka:')' aruuzl'n b:l-

Kay mektebde

kH!>'. ha'l;.'l kUrLnTIu .~uhe-,;i ll1uhasibi kl ...1 Nedime Simfti'i. 3G - J:l.la..
"y .,.

I

k'a,1t a.r ';;H/tI~
"I6;t.l~
l~r,nJt ~" dd-l
i'

k<1. Nal'Jl1aJlllJ apartl')18rl Og-e Kermen_ 37 Eclil'J1i}. fll'tH,)kul :"Imf
,iJj

mf 2 HaY-I. 4S -Yal"uit, r:aozipn,a. (Jkuhl. (I B2) I'.., hi I{[frkma.z 49 •..\nkara, N"l!t:t ibe~' okuln 12)" }fIel .:'Ull ~an ~ I' I· ,;:)~mnl .• 50 - Zoo !fuldak,
mf
1.

lIfitllat
den Sarnj
tiii!!! !I••••

,"~a
"t••

ilk
rr'!lllllii ••

kuJ
!!! II ••••• ,

.... 1.

~41

l.~II~'gLll,'en.

eu.)

111 •••

1 •••••••••••••••••

1••

!II! ., •••

:. •••••

iII ••••••

I!!! !!lll1I.!II

Billinc:ikamuJmI
d,8;1iI (25~

~ihllel:"mi:zi
kl'l.dll!r

""iP!l:eo

olnmyucl.llarlmi~dlin killlll't dl:ga.1 ~birer
ckli..lYllcUW&I'Jml~ln

(6)
kii ..lik ii'Q~

~
::l
OJ

i]J'Ciye Bircr

Nilhm]~ .. binr

culc; hikAve.li)

k.ftzallml,lndn·, kart
kll!!IUIIUI

Vii!! he,cliyel"llri! de kli~ijk

kndilell'BI'lt' lIr0fli.imlc-

......-...,.,........,..", ... ''0/' "

.

derihnilltir.
...n' i buogiirn
lIIiii.I!II.II •••

• • .. ,.
ill 'II

• • • •

)'l.IkftFI)'lI!
1IiiII!!!IIIIII'I!III••••

kQydllk.
'i~ii.!I~!!!!!! .~.Il!!!I!II! ··~11 •••••• 11i ••• 1I1 lI.illi.iiillliil!, ••••••••• ii.!I!!! •• _ ••

.."'

'*••••

illw.~

~

•. .•

'V'V'Vv~

1'abl:lUe bir ~nk· r;anp h~al:1r1i
I"Lll:.Llik llil'bal1a~' \'.Lir.l~I', Me!->I'!f; ,TAU.I

olduren Agac

Ilkinei Kanun Bilm .c~si
1
6 10
--

:u'l.:l."'lIlclfl t I'IIS isnli.mie biE a ~ a,( I vanltr ki, ne51.-eU;~i kolowlo'il'bile '10[, I l~II"Hl \'i! bi ~k i<U~u\!: i'll'lyv.lnlarm olUrn1.i.niII tevbt ,edel', Pnl'1Hm~da loli~ka biT ugac; tlll hu!'usta dllJ~a kU'Io"Vetli h!ls!'l:aJar a.rzea~m:iJ1 .\nlprMklI:lH cok hI,tII I)ir )'e~iJ 'i"IHlkt". ~e pllv]akhr. Elll1aya bl!J1z1y"tl m~yv,iul korkun~ bir zehiri havidir. Bundan kL.l~nk hir par.;a }'el'nlf.!k biro daJI:ilc:EI. sonI·a du(i:l klanH, diltn ,,'e bvgSZ1D hrtdlSiz l1i.- ~Iltcttc 4iEjmesin'i mucip ohlr. Bn hal bir miiddd SOmli fiylc bir hal allr ki, bundan !,;~'eTl kill"lBe Ile e.~ ;;tl::!m1Yflf II: gayl2t aelkh ir ibliz dan :sonra tilth, Bill mtlthlij flgl\CLl1 \:h'::Jf1l1cla oir MUddet "kall.ndl~1 h ....• dirde ~iddet1i :GuHHl.llili'lrJa I:II~ra~r 1
drr bu

4

jl

~

7
11

I

16
BIO,Ibaneleri (1 den 1It) ., kadar o]an I!I.d~tJt"rle) i:iyle bir doldwlunu. ki ¥ililglya lajdllD SOO~1iiI YIr! ber labrda, haUa k,B,dcl!QJ!. bde celli ~dllimc'e hotl nhrdall:i raldrar:r:I1,Ii& tanda
W;! m~cmU,u

g.r~:lI:
1I111 ••

I
i "'

.. KarB A hmet • .. .
••••

."..trtJrI'

!l11I!

II! !I'

111 !!!! -.".I IIII!!'

•••

.... _ 11dsd

I.!!!! ••••••

'...

ethan ~ampiyonu

Oldu?
~~.i.J'

ilir b81f agrl!l~ Ihj~llle geli:r. ElIJe!'II[J' ;~ra.sl1'ldai1 blqr~tUl'ula.n y,BPl"flk~9.:r1 deriyi tahrill5:cdcrpk vurudtm lJuyi.lk ibir '1w;rnlJ1d.a ~kzemll vucude get i:rir, Kf':'!'ildlkten sanTa bile bl.l go t:. ik:i sen 1,l1lt]!!· tle bu ~bil'li hQ.:;'~;' _ ht.mn mubaf::LZa edt'r. Ell rtga dki-: denbE'ru ),crJiLcr'lHI';lllll{hll~ b:IlIlniy('r(Ill,

(34) eta i•.

E Va.lUlllZ10 d~VIiDlJDm y~rlD • = yiPt!! bu. lIayE.ds, huLacalk:3HLIZ:
I ••••••••• ~"' •••

I~

..,

U ••••

In

.

Bl1ndan

"lkanhklan

z.t:1Jir]l'!n

~ ••••••• •• •• ~.a w

i i~

Ikin,cJ k.inun bulmacaSlt knpon,u

~

OIII.o.rUlHl, si.lri.lY'I"I.r~lI'd~. 1

~

'··"'t

"'" ,,,.._

,•• "".......•• ,,;J.

I

I

,
~--------_. _=_--_... ~~____._~~---~----.

......... ----~
!>

_,

~

_--

~

_-.,

... _..J

'=-

.~

,ji-r--

'-I~.......,.-...._._-- :.......!...._ ......'

._.

"

_

.. -.

-----

--- ....... -_

.......,..--_ _

14

_NUNUSANf

-

8M

Sari ~I

Almanya Mektuplarl :

a

8_

I

II

Almanyada Beden Talim .. J ve T b· ~ermyesttu Tesot'·k ....
Bu Sene Miiesseselerinde SpOT Te,kildt,1 Yap rim I" Olan Fabrihalarm Adedi 10,000 i A,mlftlr
Berl in, (Hususi] - :Beden alim ve tetbiyEl'sini teivjk. ehemmiyen! oldh.lgll kl:llhtl" vas[ clan ta • til :l'.lJ.m9nJannm da hir s.aha.'3uhr. Gi?-;elf! Rene, mlm s,o!'lyaHst eernaati" ('!'lerin:e tii.b! "N'e:fede:n klJvvet,. f:cmiye'~i SpOil" dairesf. speru, .!iJiddetli bit' surette fB.brikala:ra kabul ettirm '~ti:r. Bu suretle ehemmiy,etl takdtrin :t\!\rkjnd~ elan yeni V't ge

ingiiiz Ve RUB Casus/art Mahrem Kararlartmtzt Sadrazamdan bile Evvel Ogren;yorlardl

ni~ Ibir vazife. baslarmsttr,
tir,

de-melt.

SPOl'U f.ihrikaJana kabul' et .. tlrmekle, bedeni tallm 'VI! Lerbjye frkrf milletin buyiik kitlesine ve. en SOl'illl'l~U .i11'11~]eye kadar n~fl!l.2i eUird:hni'll oluyor, Bir fab]l"ikmya mel'l:!!UIP olan ve !;Leiil'lc'len bill!,jhy.a.. rak en g~n~ ~IT.agn'Ja kBd~li" birlik

te ta.tbik sahasma ginn S[IOo~', &lh1hatin kuvvetlenme5ino ve sporn iClra ed!e1tlel'in l1e~el€Tine Medal" 0] m.akla kalmlyor, carnaat fikrinifl! fleVJra Hide inkii}afma da yardll'ill1
bllhassa ekip z.ih ... te~kil edfY(Jrlsa da, fabri~ kaya mtitealJik .spcuJu da esaaru li..'l o}'J'layamlYOr. Du g'ibi ma~lara. mahdul baZl heve:!!:karhu' j~tirak niyetini
Il~U::'lor. Maclal".

ediYQl', BUJ1unla heraber fab:riIM.larda teskil edilen birinci futbol talunu bu sene "Munih .. te bir tlaly-al'l ta.kuniy]e boy 61c(j'l:mii~tiir. Bu sene, rnuesseselerinda a.pOoI" te~ki1,:,"i'h Y.:iljJllrn]~ elan fabJ:"i]:.[...laj

r raDIU.
Beyoglu 11U1I Mell{ millt:t1erin easusluk mcrkaz.i olduitmll billyorduk, Hatta bir ~H'\hk l.elsiz telg aI .. muhaberesi yapll~"Jl'1l CIa Limen pa~a haber verdi ve boel1l!'ltl hal bulIlJ bulrtui unuz dedi Polis mi.idli'l"i· yeti 'Il€ erkez kum(illuanllgl l't<!'Il. tasile FLpll!l.n arastsrmalnrdnn njr §eY ~lkmlYOI'd1J, Lim ...n pa~aya bunn foylcdim ve takribl olarak l~!t:. algi mm ikarun f'ennl vKSltJlarla tesbitini t~k lif ettim, BlrkalJ gUn snnra Ahmdai ormaninrmdnn bu

mccU.i m~busl'nin lirIarbreikar3.l' vtri;.i

I'm

adedi

"10000"

V ~ spon, i~tirak

Yazan: Gen.eral K. K,arabeklr
-19 VIE

rln 1330] da_ Maliy~ !,8ZITl Cavid beye gelip (Harbi gay,.i ka.biii letlnab goriiYOl um, siain haberinia 01,· madan blr va.:k a. J,hdJi~edilerek har-

b] menedcmiyecebsj

nJ2.

!J dedi~i

gi.

oi ErlUJ ~~Il~ de FHI,n..,l7- sdiri ,e·' ll!!rek a;yru tel.a~Ia. IYakmda bir emtees-

icaburda

baljkum,mdar.dl~D

rividli
bInd him

'Si1~ edeteg-j bu y,enle ~ilbbeh unsur-

Iarin

bulundurulmnsa

digrndl:!:ll Enver

pasamn

em

liilJ"§Uilmd.J. kataeakssnta. lea. a seni ve sa.ciraz<lllll hi.ik[I1'l1~lte.a

gorillm~.

atmak dahl mutasavverdle . .Pl!k mii.
kararlae sizden gtzli tutuluyOI' !J d mi§tir. A§aW bahiste gorfcegimiz vcchile hakikaten de EnveT

rnrile bu

beraher, sanaeski spor ceo miyetleri de. Y~llj cemaat SllOt' Ila~:k lini kabul f'Lmi~ler<1il". :Bilh-a1!l:ia rmiessesel e~'deki SPiJIl ]nkj~8fl i1@tice!'li clarak, !lI]10r dai:re!dnin \r~,.ifelf'ri l;;'ogahmdctOl de. val'n ~ttlii'iTl(l.en "sponl rn (iteallilc n-lil~a',,'[rle'l"in, ve spov arsa!anmn yoklll,gu cldukca kendini hissettit"iyOl·. Ezcumle "Ne~eden kuvvet.,

milYOI'Ul a~lyor. istisn.alan olmakla )Ii miles~e.gelerll1deld

e yak1-1.,'lYor .. de ik~ Ufak telek: basi

edenler

Almanyada beden tel'biyesi l~iD 'tesis edileD bir 1ii~me havul.u
cemil-feli spor da.insi, bllahara hi I· gllari iill.hri olar ak ib edeeek elan lit G~<:I vi:rl e rin ta I iIII ve' ter biye leriyerla:r. lIiktal"i

tan fa~r:ikaJII:r,

giinden gun ar ~ ,jpl;!f' en:::.tHa!llyilmlla,

kabil muhabere va 111dlg-1 neticesino varildr. Orada eihcti askeriycllin d.e yerlerde bu 11: a biJ tahsildar ]al'ln vp_ j'ardIDlilc ;·Hkl ma!;jotamalar )'arlld., hatH rek iyiHk se\'cr insan]arln asElI' r;ey hlJllltlamatlt. Fnkat §ijbl:lt'~ kerlerimlze bizzat hcdiyc dagJtma.k ieI' Alcnuk*"nda. l;:arargarul1'11"1UII'l'L ~\,'irtl doia@malarmL Illl.yni. :r'oJ'Ln:amak

Kiiyi.i tahliye etttrdiler. Harbde kitalarnmam

lIlulumlugu

pillja bazi nazirlarla

artik harbe giro
iIe 00111· iJ arbflll

m~ye kara.1' v,ern'J i~ler,Berlill habere ,oJU'hamk !'Ie §ekiJde

Ankara Halkevincle

rim kendileri tanzim atmakle me~guld.ih'ler, Muhh!lif :gaye}er De :rilksek miik:l'llSta alarak baslajl!:.in. :mesela, dmnastik sfllonlan. mak karanm !i"e1'l'fLi!}LiI'. Daha ~il]l yUz.IT'IIil havu alarr, spar sabalan, -eliden 16000 milf}8vi'r spor dairesi Standl.a.r, Kille ovunlar: ~~eljk <;0 namma i:llh~Jyor, Vee dana bir~,Qk~ mak oyunlarr] Skatil'l8' - ring gelarr cia idadi kunJ.IlrlJn tllkip edimi hangar-larr, tenia vesaire U';III 120 YU meveu tur, Bundnn rnaada, mucssese slllnlsl·1 i-.]l1 23' yer ikm,AI I:tdilmek uzere bulunuYOT.

Qlar$lk int1hal:l olun3.J1 Errneni

ko.

vtinJ~ t0l'l~mh il..: h1H'aSl sL'l'l'] k'JI1' trol aJtma. aImdJ. fuhahe~'er ,l~ , J-tl'k ~kiye1 j mudh olmaktan uz.ak. h~tl! Bl1 kuyc aid bir hatlTarru cl'a bllmya kflydede. .).im_ ~ Ben istihb:lr'I'l.t :!lIibe8ind~., flY' ..,Iarak kuvvci sderiye ile: lr.a'l'l yo. l'ol:'lu lLlttukta.n 1i01:'il":'J. iI;idim]el', Ix:.
f')r ~I

daha Irakta Emin

hayn:h

bir iJ;!til·! Canakkale lnsanial' c;Iahi

ve
D~..:a

blJ ~C~!rl in!jaruD.l' da ~o"rii,~k ohlut'umuz h~sa-

bUIillann do bn~bogaz.hkla.!"nl

gelmi~ken

ba katnnlk lut'alar arasnnda doja~. hnlt!Hl.malaJ'J hH-Ylrhdlr.
Csus!uk .h:tkklndA bu:rada d,ciha fazla tafsillta 1il2L1rn g1kruiiyolI"l:I'tl'I.,
E::iaEEm bilinci

girecegi de tesbit oei::lilmi!1 buholnuyo:rdu J GariMiI' ki. ~adrlza'W, Vi:! Maliye DoIlI,Zlnnm dahl valnf olmamk. tarl bu sU'n; JtUU sdaretle.i.i pek~{. haber almw1al·odl. Bu tepe-den i.nn1l'l!C;l!i\L'!ollllga ku§, rniJcadele ~decek k(ldret 0 ZJIlMM
lDizdlii:yok'tll. Alman ~ile gtieiil bu
kllldlll"Jn8.

Gaze',' B,ir Ko,nser

,Soprano Bayan Hofler ile Pr,ofes,or

"Ne:jed.en km'n~.. cemiyeti rlIaireSIIn'ill flililli.retini I-! u~te • ren bir lisieYl a~aA"lYfl k~wdedi spar
yorl1m~

Jean, Ban C;ok Alkl~landllar

Selle

spar

munLoI;:!!'1ip)'eri

i,liulk~adedi

edenie-ri'l

il!itiblxi:raholft yeti;'lemiyor-

H)34 ]935,

11.343
114.453 S16.::lU

I !:I3'ili

ni orarhm Ol~.Iya k!1!itlWm.ll~tu_ lIa. I~pte iken Bagdil.da gOl'ldatildim. Birka~ gUn ::ronra de. lstanl:iu];fl 4iagJrJ~d1rn, fcrlwzi Ka:rtalda ouJrunan

lu!':unda

bu nUii!:ush

dli.!L.
A1mlllllal'lD bize veniigt bb"'rler BrF:lsmda mllhlln oOJarak Ik~IfIcseJe dllha vardl: lj Ruslarm Romalilya • tst::lnbul hillileri. ikablo!iunu 2} Bentleri
susuz

1937

5n.Girt

1.938 ,~6 ay) 365.!D21

4'j!rI.D21:! 3.0'07.14,'} 6.3\16,~G6 9.5(:'1.17n. 5. '6] 077

la2.lml kad::tr yazdLm vc .... utanda'· lu.nmlzm dikltaUni t;elllim. Ynlnl! HamJ Royliyeyim ki harbe gil' ee.ii.
mizl lEt.anbUidakl gentler '''flktin-

11 uncii

lr'ka kuruandanlliJrn

Zf!ma-

kesmek tabrib

te§eb. cderek

S~l:iit· rbire.si iaaliyeUnin diger dOl pek i~'i neliceJer lite etmi,J~rdir. Bu "ene ~por dakesi t.aL·afmds.n, ,deniz Il:ulIlyol<lTlnds

sahalar

nmdf! Riva deresi boy-uDca yc:ni I'nmtakay.'l ~jttig-imiz 8Hsda Jut.a.at-m In bulu.ndt~gu Tiil"k koyJerinofl ge. ~el1 "c kC:r:Idi.::;i:nj Singer dirti!] maki. Ildc ri la Ill.fl,Hdan riiye biJdi~g heli bir Ermeni Ya.kalanmIQb. ~iib

den ewel pekiiH habeT a18hilmi~Icrdit. Niteldm 101.lllU liltS sciiri vat., I mcitn i.i~ gUn cV1Jel Birincite.~.

Ista.:nbulu

blnkmak

i.:;in Atl1:1nl,nda. 1_

r13

mal'lca billi' iki Rus-alll BeYOgIlJ:IIIH:ilq,
(" ... )oJoI .. r;:-ln~8. f .... ,., ki!!.[I'Uil:t ettllder-i.

tei."lip edilcn cimna:::; ik l_;;8atl~'ri, bllyllli; bir muvaffakiyet ka:Zilnml~tlr. I!I~ mdt', taLiI zamlll'lhlrUU bm bil' harcketsizlik 'l.amUTIl Itihi lelfikk] ,etmiyel1Jlto]" I!czdinde 'yi bil

Ala.

caklannl

koy ko] deftcrillB yumn!}<;Iktlgrnl sOyJuyordu,

Verlle:n 'bu ~e!Jid ma1Cu:oatm ilk ~lSmlo da hakikate uygun 'il~mrullgl
giiriHUyordu Demek Alman ujanlan dil bazal'l uydurma YOI"]ardl.

m3 kt!!1 buh'lHI~
idmj,\11 Yflpmak m"'I!Jot iJ'T.
Ge!;'~!1 sene

\'@

onl., ..,

IH'ne-Il'
dil,.ill" j.IJUlll'J
'iI'

t:.I!TI'C!1:Ili:

11. TahsiUita

R;Jkllmla.r R.rS.ll,dllL OeI'lIHi Cll"kamm ",II\Y nUl1'Iarai run gori.ince I[ ~ndiBj.
nl nezatet all)llUl aldlrarak mafev.k m3.kn.m'l. vel1J)i~tim. Derhll~ Alem. d ag EJrm;;ni koytinrlll llapaBl !'fa rar~hltln'a qf'll1uie ~eldi. ~NfLmlJ!Jh.IJbiT

ra}Jor tertib

di-

QtomoIJiJ

ItrTamdw, ben te-ir.:('fnH oe;d('fim) diye J;er best iar"aillllm.a~lm iRt~clIi! Kendi.sin .. ~rdUll'L
PekJ an rna! Sen bu k:1h,n p nezul'et altm kimd 'il ho~r alflm ~ damln ya... Lmdlj{Jnl

enAnkara, (HlI1ILlIri) - Macu;lsta· la:rm l".a.po:rlal"llIl verememes] ve;lJ.'s filn Pe~ ",hi kOflS{!f\I'ah.avarl :rnu' hlli;: dC'gHse vakti.il,de ve'l"meme]e!'l i'll siki prQIeso:rd ve Tlh'lrlo.log BflY JI2'3TL, d~ v.rrrdlll". Bun.un iC;jLl iI'~ tedbjr oln. Ban iIe Mat& m uganniye.s.i Sa~r.a. no Bayan Hotlel' iIlb g-ilfilU ak"llm~ :rak 21) Agust'os 1330 dQl limanJar,. Halkevinin tjye.h-o tIIB.IOIl~ndal; '9C~D'llzda;ki L-elsiz telcraflat hakklluJa tedbirle[' U.Rllldl. MU:him I1arckit 2a. kill! bir diflleyici kalnbn.hgll ollUnde 9011 muvafh,I'll HI hir 14:oMel' \,f"I"T6am d biHiln muh4be:re~eJ' tebire
ugn.tJI 11'dJ. B:i.lbl1!!1sa harbe girdili:. dHer,

Crulll!'liara:.

J.I arl}l m ih:adelede

in~asl kamphlrJIloda faaJjye~l' h)ral'l ilolll 81'H;I'1" .i~i. bu !i~ne fURH.

1»,-

~'e-tjn.i, Clrdiu. IUU.'l \'e buill'l irna bllhBlSf!l8 Madam Bult.erila-ycl::m (Ariit) haliuD isnm tlMFiDe iiljj dl'l'of[ IA.th alMil'lel' IIIl.fl'lp 1;\m'l 011. te'l':li etmi, tiro Bn .'Ii~:ne il'}'hH :!'IOJ!lllna Ij;,adar 'be-I>!: I'ar ohmdu. 31i U:Z9 Leflen IF.rbi.r ..<iil ~~mtin'i!, Tcga.nn~ OlWle.n p:an;:alar,et Pro'e· -sor Bay J, on Ban piyoll1'i:iO ile rfilfa. G 6filj 5,7.11 ki~i i~'IHlk (lTm'~:Jr. V& bu ~lcloedrn, sene ':;OTIun.a Kadar 9 !kilt etti. milyonu bulacaA-I hhflllln cdili~',or . •

AnllldLk ifl by ~Hlllm lludiye mill Iroyl~ri du[a!)lrk.~n ken.disini l'l]r-Uar. dnll gi:i~etl.l)l~n dig-er bi.r ,hi knclnl!~11d'u Vt:lrmlij., lIooi!!ceyj uUllihfi l.akib e d~II;:'k gidj,p kijyUn f'loItpilBma" hn.ber

ten sonra bill mese]e d.l1ha zil'ade: e.
hemmlyet f.I[l2o.nm1fJD.
nHllImz Meselii dOl'l81l1 Kari'lde-l1i:il1i! ~.kllgl gun ve. y&bud 1iS'k,~rr mLihim se\'kiyat glinl.l umum5 sl:rvil:'ller \'e !laHa. tre:l'l]erd~ 'Kafka rc'!l;p.i.l~8Inde: dlu§mail1l iarll5-Sul

Kon!:J€-l'lien (_"~ -1 f'rofe6ol'

Je[lJ]

Ban (BugLlnki~ MUR.r mini ve haJk

mIJ.siklEli natSll dogd1ll.?' m"'Vz.t~ll llzcrinde bif kO:n1H~mt!l y,u,pll.
'l3:UII1Id'1Ul ,sonr... sapnmo Bi;lJYillll ::fi.'Laria: BRrtok, l\oilny. Dohnnnyiden li.laur miIU v 1'Iwk iltkiil"n ile S1'huberl'[n I Ukbabar rii)-'MI1 ve Puccil1i'nin (Madam Butterfly) JOh fAria) yl tegann~ eUL Konser ~{'1ll buyij,lk bil' llIIu"afrr~ldyd ](!lZDIlJI,

w rmi~ !.., Te.bii mer.~kyi oldugu gi. I.li mr r,~"l( mnlmma bJld£l'dim. BI, kQY zatelll "nbheJi oJdugUIHhn htl.
kil:metce drJJla I)llu lahkiJcal yapLh.b

bile bu h rzda g~ bll"~J[Jlm.rdlllir yup. Inrdlk. Bu, Ii,["m ml~lu:tte yapJI ~
isle.:I"de-n lr,

no'br't~ilell"i tar8llSut

goztcrke;o

aYD~siJe.

f Devaml

Yoilil

J

Konse'rdell sanra. Pr>lii{ A.OJ" Je n Bon lie- ,gi'h'li:!,itUm, D1'ITU1. Uk !IIu!t kiendilel"i 3O'tduhu': N'ru;II] tlJrlt,e;.-oyi :iyi konu~uYOt' rnuY\l m ? dE"dj "I'oe' an[atnliYa. b8.~tj\d, , ~ .B'I.Igilt1 1anyuhmdlli m'i defa Q~a' nl~ jTilrlt9fl kDl:lfernlls v!E!rdirl'J.. I Bill!l'niz 'Fi.lrk'!:e-yi ne kadm' 2' f!'"luklH. ii""elldinl, CUl'Iku Mnea 1£t:'1.11. dll. hit; LililrL<;ekQnU~fin yok. . n 5\l"f kefldi kclkif> ve tele-bbillntlmla , ok Be"'dlg-irl'l ,JjliJlliz.u ogr.entbillwm.
(SI;l'IlIW, '1 nc:; .a)!'f.d

lcu\',,'et,. c~miycti, lhtiyn.~ RQlItetf!11 ."IporJa.·. hoJkn t.'1tbik {lair~ mel. i~in Ski tnlilmJlIol"I, raht, VB
mll~l'llfli
ni ti!JaYLLla1R

"Ne~eden

patt'HI~l",

be\'egk~it][u

(!m

I'j Ill'

8-

made bululldunlluynl'_ Billtci~ik, tcllis ill:! !l'olf, gibi sporlali. rnhBtl l'l"rirnl'll ol~nlara maims liik!'i ~ir SPOt ~,wJilhgurhll, "N,p~ede ku\,-

,'et..
j

cpmiyeti Lu :slH"rl.l do 1I1i111!!m ~jl r i.;in milmkiin bir hllte Illoknlu~tur.

)

B· Z.

N T I K AM! ..
Yuan: R. lRF,i\ N GOICSEL
2-3 l2ubat UL sayillBmb. W r~ i kl..uDln Jou baad isi 'j.'11 00] ~ I[Dilo gECe 63al yirmi d:or.tie. iaJI.:z:eliz deki '•. ,_) slnemnsindan I1lkQIl tilcar' MOB")'B Ro be:ri'le metresil ltfJ:.dam JWy~t, tUyl~::r iii:rper'i;.ici feeL ,llIir otGmobiJ ik.a.msUlD kurb gi,tmi,Ie:rdir. Iofiir aj'tr- yaI"B..hdu-., v.. v,

Sivas Kaelrnlarr Icin Ye.. nr• Bir CO/rIma YuvaSI
I
I

..

VaKil:
Rer Be1I.e ~otukln:nn 'l:cbdiUhanbi:r mecburl 5~hp.b~e, b;.l b~inWm :).Ylt:a.mlyan koea rndaD il)"l'lhrken dblct:iibrU. goz ~Jarl.. nynbf11l sonunu biJ.'mcl gil.nUnd n ayank, hesabliyaral; b'\'~kkill ve Umidle belderken ge~],rdigi buhranlr eLnlar.. her .zal:lWl ba~w i!:oydll.lgu gen~• .kuVl·etll. C.B~, oz1eyi!J1cT, OI'lUIl kokuGuna uuydu~lIl bMr~t... ~imdl? VII. imdi ne yap&uk? 0 sevdigikoCJkuyu duymadan n&lul ya"lyoe ? lzbrab m ddi biir ~y gibi kalbine bab)·or, z;avalh muztan"b kabsl feliketini bi.iytittLIk~ bliyilli.iyo~duo Cocuklar-I kim soydll."l Kim yatu., dl? B11miyor.. Emel g~ ib'll kere
ai, ya ba§b tllrUl ~in.i:n

BEolT ESEN

(Paris •

Soil!")

gazetesin.in . joel

iJ;ir1 &1J oJ.R'r9ik, lii.istah bit" §~kild~ bll !:l.l\,... t miicade eaiDden btmt 'I Gen.~ erkek g ~ \'8kiltevil'le gl:!£tii. ginde,. k:iJw:eyi bulan'adJ.. Ka:rUl~ bir dahl! dijnl]jl~mek iizen ifLl~ti.

rak, l!U'ad.gJ lillui ve konrM

I cd:h_

Gel1~ b8U,~ karrsim arumadi, GlIruru, bu ba,y.c.j1 hnrelwLi sessis, i.~1_i bir ~Dkulljlle kll.r[ll::uJl. Kti~iidi.k ogh.l. i.;jll. Hanrmin e ..gis.i~.·J~ hu hi die ' hak etmedigi aet darheye hl:lan ~ B",) • ., dJi. V~ bu tah ' .. ~ 1b ,'ili dolddInD giin It , h !U', a:.rl3 ~~~i..n7.2 $qnt lJL •. de. bu geceye, bu • a kadar M.iri..ip Gece. S:wt 0JlI 00.. YagmW' •. harg-itmi§ti, d - ~lI: yag:.l,Q .• iaD~imdi, vet 1 ri bi.rknt (1'1I,1.,g11 zelli:e daece1eriDi g;findu lilgma bomukabill karisun, s:ayri m~!iTU bir j:BIL, nurln e.lektTilI: l~r.I heniU: haiIa ba,!o_-ncl!~, bir erke~ otosi1~ lk~. ~yOnllL (.....) Iiirumtasl biraz souea bite-

.. ..

!D.tit iiniia
"", (HbtJ') IIIIDUm1 m UZU'all

biru 8llkline:t bl.llmg ilnUdile aylarnak LFlliyor, rtJ.k blr dam1.&. y~ gozUqdfn dWj.mnyordu.. YeDiden blr lee k, teplnmel! 'VICm)'llJl!1JJJhaylun trgil'1!I kapildr, Iakat kanapeyo n-Ilhlanmilj gibi De yerll1di.:n I-UPlrdLYOT', De kulllnu ul"DatlvonJu. Bir.llll g~Ju.1 K.-ialtf}lUll-da!]beri birbirine dolanan, kau!jan mutemsdiyen JLi~ir k.okl!'lurak hep biHh:n ainnine hdeum eden oil§"unceler, fikirter, balltfLl irdeuhire kafasuu boII1bo~ mrukttlar. Simdi h.i!i di.J§tinmtiyo. d~unemi. rordu. G.uib surette mutf'madiYf'D eanernek gel1yor- ve 0: bu n me;e mimi ollillti::a ((;J.]I!}IYOl'", zihni he~ bununlA me§.glll oluyordJ:Jo Kederl arasmda kandisine musalla]; olan, W:!eta aClS.ilp alay eder gibi: yllziine
dUll akltrnak.

1gertdm

kai.a.Rb1b.

i-

kap:umJda yiire ya'lan t _ w kri • ommohim be.kli,yor. YIICmUl' gi.tgide, he_ dakik • h~u an hwm biru d.ah& artunyor. Si~ nema kapl!Imd&ki ItODuk ibi.itLifi w ... ha.Llr YiLIlW. Bu W! pm, mg. hEttijm ' ili&re1ttL KapIdan bop._lM insam eli, kini I:alari ve b~ bi.Wyor, digerle~ ko~_ yagmlDlian ~a.k, P" Ie-rill ~rlu.
lIot?:J:IiB

kadmla beraber uyuoh,lgu. QU diiikinc1il. asum yniVl"llEURQ! -kendiaden0\ .CJ~ Of \.I, Bu elim. sonuneun mti.scbbibi kaml deg;_~ id.i? Direk.ii:i},tmu rotan m.i e-lleriliLil1 tibrOO_iliin~ giirdIi. Xede r yiiJ:i:in:de dum ~e:r. gijderi_ntil (l; m.i.o.ab II ~u r'U-.;glar a.~! t~~ld d:erm brio gOzl~rinde aJ~vi "anIl,
b.i.u'ileb;i

Sekiz: _ ;l71n.&

girell

Dg]UIlUll,

evde

!Sebrimkin Ibu Bi1ihare rilruhrn bilgili 'Ii geDl~ og!orllJ 'mm mc-vki.i.nde yilksclen A". rebnenle-rindea Rnglba De~ Tekia. l.i.till' ilk okulll Kiiltu.r- Ba.lcllnhg.l d-e k'lyruetli lrir 8Oy1 vi j]p umn ubr;d'DUU.n §am KI% Saa t olndu UdIYIL clJmh· I.Ueri ile teknik CIhaline Urag ~ \fIe dil,g Q'"y1lk ku.lI.arm~ Cwnhuriy tteD sanra ¥e.
onlinde t6renle a~d • mqtu". Torene olruhm gmi§ bh' Sill.Ionunda kiilWr d:~rekllirU Ci!ma[1 ba.ltk :l::rir rilen o:nell'tini ve bu okullarm Ti.ir\i)'edeki milidlU'lOl, VI! Ilqa.m kill aan'at okullann~ edileoo~ isl!ifa.

I

l.IY!llw! ~ An.fiem .. rliyeutlllrdu. mu ? J4te biti§lik daa hiquirirtiD far-klnCIa 'Il'Ima.dlm geeeain karanhjtll gomli1mU~, bir divanm ko..]eSine Ill!iJere kavustu dllgo JraIJariJe iil}iimililjl giliJi bilzi..i1d1ug.'i:j yerde sallanarak sabahs buldu .. Nebi! hill-Ia gelm-edi. Biti~ik odllda oldug-u ha.lde Y"!JbgJ hatayl t&.mire .ko:;:rmi.... .. on 'lJr bOyle nlU,;li ihma.l Mebilir? En ufal< bill" Ie«;il"rne-k j~in her 7.aIllil!l gOzQDiin i~ine baillalJI Nelllil, r lk Qnun olJblyan N@:bii: elirll I!lZ.atsa Ollt1.
I

lii.k

bie m.ask ge~lrml!'gi;! uiT_bu esnemel reo g'I ikc;e bir Ium duy ra udaklri.nru aim I yor, asd liziintilelinu un 'bn ikinci esaemenin nit v: kit g ni tel ikte beJdil:erek gec;:irici sebehjot

1~1·II.r9=;lltt.yo r du,

Hi!" arablr gilluI}
Illth.
CillH.t

bu haline giildil. Vi" bLli
nlllJl iliine fu--

GiU fA¢rtn llyn S.

ii:n.ilI1 mymetli Gtiylevi ;~e b~~
direktiir !!oy1evinde Aqam KD: San' t okulu-

teknrc_d

Tltr-eyen dudnklan:

lliDdL Eamle,
'as

deler.i te-baJill ettird~. T,orende buWnRnll - iii r,elu!"1" iitnuu !d!Ud.i. .BuyU'"
hi r- itina ile hKlrlaDUI okuJ d r:shaltelm guildi Ve ~Il begenildL 0lml!.m bllgtm :aderre ~~ dliizegIi temi:dik \ e tertib ~eri ~lk t.a.kdir ~liI_di. ~ii balde akld'u.o 100
Webesi !YardJr. Oklillillll
1il~I1m~]

'Yltni

tile buhmn.

eslrisind

'!J

Oto i3'bllioe ~liy m mii§tsiiyleniyordUi. t,· d.e bir (tntikaru! ~ •·ire:. mo.,alD:lbuma ~ n]m • ~a[lk:' ~ a'l"';1:lISIII uYBDdt. B 1m 1liI" menge • 81 g6derine bdar egik §oro kAP1)1 DE, biitiln Ku'!-'\'etile s.anki Slktyor. s,1:;1:L Bu iki m.ii§tetinim hi.ri erk !i. , ;:ILL K!lJn1;lJl.l. [lila bJ1iLiin bll lena. digeri gCD!;: bir bdmih. Otomo.biJ! lllduJ YiLpan lJ:Rn5lm. :i.mti bile b.1.~ kuruhw.Lv. Iof'-d:r uJnyt opadJ. t Ii 5e'!ldijini his.seW,YOl."IJu_. ftremer.ek,
~rinm di:

- Kahbe! .. Kahbe L dire

.5f'-3Lzce

kUltiir hayahmil

tJir

do.

Er~~k., eo ~ - iofor..
dir!..
,1Il_(s.ut

:lJ!guu

yWc:tL, bi" sOyl n·
gez,.

IIlUrntlelu.rJIj1k
d:e~..

birr

5e\"'giyle

he'm

bid

§ehiJr d.L§:uuill

Otomobil haNket etti. ot.oOU'l yoUard.& U@,FCaBJlJ!I, kO§Uiju" lioforiiD bu ~mri all ettig-illi goste.. riyordu.
'Ii
ji

Owmobi] hula IG U:O[", Sii.r'ilti. ni gOsteMn kilomdre i. . 100, l2\DI, 140 a yUiseldigirii gostC'nyor. M~teri: - Yn~al9la ~ofor! ..

nOm rial« oldu.gun iJa.reteder- it Tiid: 11:, dmlJ.glWn ilen \'e lI~l. ]WI bu ob] ill!' SJV8.B ill a,dmlJimtn U)U b" ihti}'3:cm kat'l'JdMlJ8.k ~. .it ]a)f1.k o~dugu 1rI}'Tlult!i d!lha. kl.liV. \'etlc-nditeee:ktiil"l demi~tfir, Buodaa SOIllM A.k~ Ku: San'at o'ltvlu jti. rre.k:lliri.i. K .... i.ye ~hin klumklal'1 S-oe'li.mJ di, t'eij~kl{ij_tJerle 'I1I11II,d,.

en

Jah~. ~iddelli bir lmJlI'lln lJlIL,1.dl. F&rkmda olmadan ab. QlmU3'bl. ~11i. inanm dig. bir itmicHe ODU btkliyor, ondan arUk at'talebi degi]o.:r..ar kanJjtk bir ~ui, n bek-

ile
'\.'e

S:tvas b.dInJafl, 8J"&.S1:mdHi jyj 'Ill' buhnlq \'I! Il-Waf'l yem ~ma
YUVUlIllii

tesir :i¥

ka VIl,j

tunrlU§tLJ.r,

doku.oaoo.k k;htar yahnJay'kcllI na. .811 u~~ .. Me kad r lIU simdl!,.. Sa~Ia.r1n1 !fekmek. t ·pintl'll.!k, caml~r] klrmt"ttk. li-iL ~yler fl1'latJEl nbntlk li:iti,Yel .. (.Jna kO~IJP riizlenl'ltl saruHulk: - BIN\.kJ'na .. b~ni gi.LlllL;;;;C blrakI d· _. d I..A • ma... D_' P1.:111 8(;-" [gun sen en. ~tt1 pn'amdan LJZ..'lkJa:jrnlJIl. l!lI·ukma.. O181J ~if'l1dl. beni allknymMk ic:in.. iil11di beni tok",Ua, ::;'3.~Ialtnll ~I" beni tarlo.lda., gitnlege bll'akI1l1Ol, diye yalv:lmllfk i~tiy(1r. hiiti.in bu iCLi,in istl'digi iWylerh..' \:arpll"all glJ[lUU ~lLasmllA benligi (:zilj~'of'du. BirdE!nbire ~arih \)i, !!>iikuneLl. rakibe£ini dil~i.irm_l~ b~l ..d.,ACA I:!:enrunden '1M .. .:;ok mu gU:o:el-

tiyardu.
CamJ1l.l't! 'II!! ap~Ln UYUYIllI yapndds:.J1.IHi.a giin~in liIlklJi.rJ tit.remeg,,-, ba~LlyOlr \'!i~ I) hila {gelm(. yenil bekliyol"du. Y B "aqcu ~eki rl!D ~ok:a.k tapl rru.f1 sc~i)'I[! Ci:1 ttl i. t'zildi, ~ BitU .. .artlk hepsa bitti.. d
V~

Sah-.Ltl

kM:m:

4500 kl,i postahane isttyor'
At('8, biT IfHLJlUJi;t) l1ahLy'!.~i @hUl merkezimjzde
IS][:Ihmf!.

IiII

.!jof3r beLi~-ce ba.too.oI ~riy,e i;:e'\irdi. ~n.;- k,."dotrun Besi OIlUi d riDi h'r hAyrete diig;iirmUljru, T adiif-.,. Bu 1JeS.. KI1iYboruu rnarisiln in h a~ Ib.raIla.ruu giiderinc:1e binll,m ran lan • ~.y~<tb! .. B'tmda.ii alb - yedi yIl ev\, 1m: • z:engUi.d.i, 0 z&I:!UUllal'. Hu u.si bilI . ke.tiEi . fiydi Sirketin iDisJ i..iz-e• rille-, .bu1 yij:_ksell:. mevkltini ta llir ob.I'd kaybettt Gii:n~eJ!I tilne m,aild!i va.tiy;eti • gitgide - sarstlJyordu. SOlI b.Ian bide ~ ilturul1ile bsa bU- Dli1ride dalla.·id.!rre etti, So:nUlUia: Tak.
8j

- Oi.izel dej11 m..i se~'g-jlim ?. Sgl(j llcuyoruz! .. :eofor- bu so:zlerll::J ht~biri:ni duymll),ell', i§itenliyoT, Cozlen 'IlfL:i:' IlOktaya sabit D8.zariarla S8.p)ahm~ .. Olmnobil gen k012uYOT, Son birr

Egenin ,idl'l va de ~
I

At" kamyondan iirkiince
Ce.;o.mO'.
K~Yflllk tur. rHLI.\'lIn~OKB.Z81'1'll.Zlfl me"'kLlnd~ bir kllz ... [)Imu~

rinn"Claki'

kanaUann

vam o!uJlnlRktaall".

Bu . u_ 'el1e;
kal.l-r

O'll ~~ne 4-[JCW dOl'1ilm.

siir'atle_. Ge:D-~ bdJll'1II.n bogulk fe'ryadJ i~D~ de, b]r bo§.luta YUl'ar-IanIYO:r., ......... ETtwi gUn, bilrun Fr-.!i.lli!l2': gazel!2'lm'i1Iin bah. ettigi, 1Ju. !..if; ki"JOlilmiYJe netiede;&leR feel hza, bi1:inmil<'e.n biT eif1ayettl'i bakild mao

rlizi dal1a ~lI.lalmeakhr.

Hulk bundan
Fa It'-It : J 250
0]'-11]

~k

e"li

memnundlur .. ve 41'if10 niifu lu Mta lHllkt bi."

nllhi,re

merkezimizdc .. ()~mam~J~1 Bu mllP1h~.--e posh-lha.ne

Sofol' R~,~llt DiFLrm i,Tare..'tin _ deki ';~.~mQ: 8 numAc.ah ktlmnm, t(.tlin vnklli oldugu h.alde Ce$lm!!' _ den lzmif~ gi'd'erkl"H 1{JI)_.ullk me'l. kiinde be~'ll'ir i1!;tunde bl.l~llm:ln bir illtiy I' k;lJ(hnlii ~1ln.lla~ml~llr.
BiTITf'n'hil'lli! beJ,&,ir. kam','f)IIdflfl
"Ii!
l.II. ... ~l' I

inh,Ji. tTuliln VIi' g'Jzlt>Tini kapU)'l n" 0 J gozmez bi:r h,il...gt~tir 1I ya~b. no .aJk.,s.II'~::111 (0 I mm kumlu Yllllau.la.n t;e,+;:jni, bah~e dU'I-'Jl.TIlH 1. J.ro:o;u'!;lndC~l kayb..!u:!junu p~r.nak· 1l'lrJm ~S;Irn.. ISII 1 ,,*,.V1'elti ._- Bu onLi I;iOHi;{irii um .. ~Oll ;1;0ri,i<;hT[l".

di?)

aa

"pa.stahiane bi:iWn balk limizcletl db'. hir

~ok
yeki-

mr'[

bb..E:lr etmeUedk

mliln.:is~be'tle mllofu' bekleml{ollde.

wrke1'ck min~tut,

~a.hJ!lnml~

ihti.

A"L1~ i~i k:;1I1!.1 rnemlekeU.4' butUIJ bildig;, tarucilgT bi! d'e[a gOJ'{:Jilgii yi.iit:le ..~, '1riit"udihul gozLiIlun tiniin"! getiriyor, l'li~.bil-iI11bu un S~rle usHind.:! ~Icnmi!l abrueyi Ylk.'H:uk ka· dRl' kln"i'IHli bulnlU)'ordU.

k irhd ki l'nl1;i· kin] tedkik idr! - &ym edilell hey .. + !e beraber - 0 gUll crkcnuen }'oJ.• Nebil, F;'e(jrdJ~i 0 urku ~lI7. \'01:'- pe ~ill~Ul g' et.:<1 ~DI fl(JlI)ra homho:j bh ka[aylll d;,,g bl:LYIr ak1iia.ma l·w.tlar dol:llStl
I;:lkmlya
l)l:-Ul

.. Ayn' bor,_hulllIl
m(:'r-bur

ynr k8dlr1 attar!
K ...d.lll, Ntlirll!ll d~ hi .. kO'J;"ltidur

}'er-e rli.i~erck &1 _.

SahydL

i mlllple

'10 rfl.~ln

fiQfiidugu Yapa,rak, kal"U!l ve 0 Z&manlar- bellil~ iki Y~1d Dg-lu H.aruiniD_ j~ j~i:n ~ ... ut[yoml!, p
ll8o=>11

=====::=~~=====:::;.=:===.:::::::======;;::_======::;;;;;;;;;::::::::::::;;;;,

Ca.ld. satd mlyan lutiinler
Cal,
l'illlierden
(Hu"lu~n KaZl.l.OllZ

Za,;'lf tammtlll \'L'Y!! g;li':'::I!1 buldugu her klldUll1l ustiiutic ,h.u'u}'or, kocnsit blml:l1' R I ~mJa bit!,:1 bire'l' a. " sBlhnel ri e~iri)"or', 011:> altl.a. gelm~dik
keli_meler-

Vc g~.. "a1cit hUft.iU, bllkjn bir halde e\'inc a[jIl\Hi E,' SC2i 'il, hareketsiz girli
V~

karanhktl.

OtnDLobil
anLrenlH

duran ilizmelt:il r
yakar:l.k

sesini ·Ieklri-

Oj11.1 k1ar§,Lladll· I.

HWJ·

Hu L1t"Lui fedakirllil ~b?.~~,.

k

1'=

tii.o udl:l'lb.hsllinllll
2fH]
VI!

~'eti,tin:li~i

hiHi _

soykli~'Or,

kl'Jcasm!

BtII. ymi ifj, ~ki kiJ'lIIDI ~ok uzak bir miktar..lJll. ,1UIca& te:min edeblli. yordu. Bl.I.nun I.~ b.ns.lfla. ~ri~ Cli lUkBij artLk: yapllllIJyornu. , Henliiit dort sen~Wt le'vliydt K6if.1 m se~k evl.enmi~. hn U:d!va!;, bu qla daha kl1vveU_endi~ Ne yank ki, obu anll~mJYBD k • l1.1li, ISOCligunu bir kmfl!::1J.YR bJ:1"l.kll~

blm'lm~~

bill kHo~1I1 '1E~l1liz s;ae1rte klljml.'fIl_T.
'(!ilcJ

go ..... erincl - pek i}'l 1.:amdJg-J . ihllrs.sh 1~1kllJorla utll:'l.l--uJ gbl?Uslerinl'
kapamrkoo
denbire
:r!Lkb.~1

lennde !Sui dilklD~ ked!j gHn bit kOl"k:<lkJ,,k, birb.rle6D.tI: ba.k]~'p 1;i.1Vl.~\" ... mclenIldl:" r !plib.
lie ~OoC-uklHr ort dsi

Ilf(j.<ijla.hsil;

be-klc:l1\~kledh',

tahan'iiI edi.yur \-e l)jr. oLinl2l'l ya~hnn kupk:u["u bl.

m H. n-a

'I.'arJI

83f. Di" Nezle, Grip, Romatizma,
1Iit:.....

60 esnaf cezablll .J1nidl
hmir. (Hu.:iusi)
:'1.bIll*
kGHl1rltl

-

lji, lunkhk

1'.

blltb ~d. J
Y.:1.

uz:crimi

Pa.zarhk.'>t.<: ki IJclerli.I'e

gOl.lede bil" ~inema ~YI-ed{'1'" gibi tl.ltuu, ilCJ, !)uruk bir lezmt 10. la.r:tk bu frlanzal\lYI scyr.2dil ardu. Gu:;:; :ril;:lHLnoill m.-,;:m'ha1 tu? S balun bu saatirl~
~i.ndcki
illl

Ne lti-e)'y~i. yo.k!an .. h

Ferm )'H[1tlm .. diye u~i.Jl'uiu. GIIJuf1 OTI!J Yllt.1gul ca~trn'I Ilydlm,
'i"

J::llrllnlU.I\!.

..

fcaln.iiI.

airdllruull

duhlll

kul!l'.

loll"

a.z..••

hilh-.

, Ems.t titnyor, mb.yor. luavad.aki 1Serinltik: wrilb.llbetten .lpi:t,.v' t NiYOI', mBJl.tOS1.ItLlI. diaha ilruvvetleo
anhyoMU.

ya ~)·ordu.

Cma .. ~JbI ... l'lii'iiik

Gooenio kuanh.
pehrerelenlen.

elide!', Dena h!iblben:
'Ernst"iu

fer' • tel'HlLis. ~Bg,y. ilmteden bir

Illrak, ~da.

hash:iJIg,m djlt:_kate a" yemek j.1yecegi.z:, E.

kokteyl daha i~im! dedi, FUat NiMlB1 inIJ t,e]l]jfj, redd@tti. Rl1t Vel Dec. de N'~)i ~ icl etlia ~. BunifoUl iU.i!f'ine yemek lIa1m:liUnlJ LnIld.L MeueJ bianet eliIY{IINU, Ueg lta:bak:.Ian Myth. Be, t&b.e idi. Do,,mek Iti. Reardon gelmi)'eC.ekti, PeddJ_ I'ayd:oazlk nil' ev Ilhib vuif . g&rUyordu YeQlek'tePi ev .... e I' b.n:iule g:ele.q soj;ulup gt_ dennek j~w liJ.k.lrch bu.h:mJYIi, eflf'n~ celi saa.l_er hu1elJya gayret ediyor. duo N'etltl~. )'emegln ol"1:.uma doSru Dell'I! \'e sobllt-t vU'C'lIId bulmJya,

ttm tekn~c rpan da!.galann gii_ ruJUi.,U ~tiby(urlu. Den, k-nrlisind~ lIIukaveme lEldiJe.miyec k bil' 1-'01'gunlu hisaetmiye bqla.ml§h. Alne. rtkaya geld.lg;l'Idenberi ml,i dl.lrn!:: • dan t.aafiyd 'arfelen getl~ lldlun 11. deta. 'bu mlJ:dd!et Ml'fll'ld!! uyuma.mU) gibi idj, Bu m!J13J\ hllljmda; 1Il1ul:titia I"dlli'\\'et getirid hBVBJH l'IJinde YO.r'-III. mamak fiu ~mru.nd!dti ~CJ1sini.n kJJ. rilnu-? oldiu.g,m'll farkttt~. Go.zleril'li pam.amllk i~in c~brinef:s e ciyor _
duo

L ARANI OR
YENI SABAHlN
67

C'ew-irtDI ~

kQ~lttolE:.tl'J

surntle diikkall

~iddeUl'nrlil·ilfni~tir. Btl ,jon gijlllerde 60 mai(lI':!.:l ...e
'\f!,hibi
Cr7.l'IISil'ltlll."lhnl~hl".

kadar

eel".

pbgm,

o~afi'l_ak

k~tinf! M~lve1rlJo]i~ miydi?

bu aplYI, d~melr.

~imdi igozh;tin-

kadar

k{lb.allk io;m l'1.f dilemc!l, ~Lir)lurlii Imahydlm. Bu ~:n('dH' hi!.' .' 'pIlllldl,run ;j: v ..

( D~"ami var)

OL URDO
POLIs ROMANI
R. SASAV

- Yal K.h..iiIN:ie Qa.k SCI' i~kiJe!' j. .;iliyol:'. hgilidel" b~m l~el'e :'lLI. ~yorlar hir tLir1ii .. dOOigind it!tt1:1. SomA Rutu.u berra][ l'>eSi: BulU!ldugum liil" topllUltlcj bir a.um1n -azlil i{mekten ij. JeNik yC1' Y1Jiv!l.rlndJgtru gnn:1iJm ..
geD4~

Birden idetll !JeIes ab.mlyalli.k b~r haJe geldi. Yi.izti.nden tel' danf'. jt"1'i dAmlJyOlf', etJ-M'l1Idaki II.damla. no :lJi)z,l.erj kulajrn_a nlnlligibi 'le l:I afiften geliyorulII. GIll'SCllI an ~i.. i! b:w.'I"du!li Erui .i Wj, Ve finide konll~m~larln dLJmugunu
bj!3~Ui, Na1l..;i

-

Kendine gChli,Si zaman utJlD bil' u\·k:uda.n U_"',uuldlgl zaman hissetJi~ • 'en lEH!yleri duyuu, Anestezl yaplh_l~ ·1' baste. gitJ1 lidi, Z[I,ma.n vc mesB.l! b~rJaki ber turli.i b;lgismi kayT betmitti. ne cevab

~i.}'e (!~'ab !,IIf'rib.

DeIII goz1eril'li Itcb, elrniuu blilr. IlIk vee !jf!ll"lbn rutzlll'ta.da !')~tl. ilI-tl,., Ion d1.lfmnd n dOllil}'on:hll. B8§] one dog-ru dUlftil, ~M kap9ld.an. kap.1.rl' dl, Pedd rill:

Saat kar;:tI? Ihm sue,[lenn

idl'!' Ne ollmmJI u. ?' hi~bill'ii!lj. verentil"om u. Nerede

N8.D.IJi, Cenc, Wgillere i!uJw.lldaki mbb&J1 nru anJata.L"ak q.:ilar n~'e. tenmeg.e bqladi. y: Ibek ~ok nelis, ·ljilell ~pan_ ),3lar giJzeldl. Kilc;tU: yemek Sill II). lC.\Wda alia jllr!1I.l" HJ'ORlnda }. 1m aD I)Jelct:rtk LlmhaJan etriLfe. ta tIl hi.. ._

irendmne bi sua! .son:!'It.I~ce\'atnlll ~kliYo~u, Bu De mii.ldhi§ bir ~y_ di. Oidugu Y'fi'r-de j,kllnlllj hie blJ.ldQ eliDe tutu.~turulan bvd C'J i~mete -,;all§I)·orrlu. KendlBlni beyhUd0 }'eroo wparlamly !;ah~tlfJ bir Irldl.. Pelldi'nDl:

Yalll.ll..Z ml.!l.llll:~ bir dlll~Q ~ii· rlHtU"U kulaklarilll doldurIJ~'ordl). Bill 1Wldugu odaYil gOZdf'fi ~~j nli.
Bu .... a61 k u.\ji.i Ii, Odallln ic;:indl'ki calr dalgalarm yordu. Zibnitll 't1:. glI.,yet kacanhk id.1. der-In l3e'.ssil:ligii 8J'i,akllilfll ildiJ.J ~diali Inparh:yam nl1ll-

- YIi!:aS"lm gorurmelI ]izam. En iyi Wi~ uyurnalrtJr .. diycn li.lmd.tl _ II kulakruC'JlIa i;a.hlil!Ull 00[1 !liiuer 0>1du.

d uYilugr... ~iddt'tli bi.r Mll llkhru )'eriIa.r~IIln, 1.'azil'dioni gozd'n ge.;,:irw. 'ij!:;tu!lte a..!;il!m~ :iki l~ar. Rendisine mutlah bit kat:tl~yl ilr.. yoi.adu rut bulunauda y. tml.q idL ram I~io u~m~ Pedd rio Idb&1[ Ayaga kaU.'1 ken de ba.-'}IW list hl.- ta"Jrmn lie 8."iyi dig-i ik:elliuelel h h raHakine ~ml!\itl. Egildi, alnull I'll] geldi. 'l.'~ D n. iyi hil' tecti.i~ Ugu~l.urdll. KIlIktL Fa.l-iat kuvetli bit' hibi ftlaf(n~, Eko-I1 nr yarthn I' .. b d5nll1esi kcndisini tC'kru otur11m edt'Ceg-i buclaml, !,'OCuk ~ibi DlUlga sevkdtii. BIJIJ:lWl u;!;erine butuz gli Jiu"mti!j\,;j, Ru ollar .\ rru tim hiidiseler zihninde tophlldl, Yeidj? m.eH:, i~ki, .. , !Ye n~ hdaL' ... mRheuh RiJ' lopl;wtJ e~naSJ.r.ltltJi 81~mak, fllacak bir Ioraziyete diJ!pnu!j-Ui. Sa.lI.- jo\merIlmdn. ol.ag;w i.~1lue.ndi. lfi.di. tine b· kl!. Gec:e yansml bir t;e-y.rek SIlt. Pccldc;r~ ya..rdJln ctmi.!jli Yt gc.;:iyordu. B[l-den dcl'i gibi y~;rjndM mUbde Deni i[okteyl i,;: 'rkell goirdu. Ifb.-l8.w, -0', bellri de dort u.iat miid';i1nden; bu ::;arho!Jlug DU ~.~ d.a i~. ddl yatttll, b.iu.b, hi 'bir' !leyden hoi' ti~i se~'lere atfedtrek herl'w-l:!i ~ ben oJmn.kruz,m, ~'atml~!J:. Hcr balde bunn inl!.rIfJlnl'l~ ola.:a ii. Artsrtc'dllki topl ull ~ktan bi~. Bnnl!lTI rhi~i.lnt.irkera, DL"n biJ- tao mil;l, Nilll8.i \'1: nrklldlll;i!an donmllr,. raIt,lh r1a e.:-bill4JcJ.-i tatllll1CaYl ar'1L.';1II'f>rdl. Ve Reard{m d~ t~u esnada., ? tardl, l'llbiI (1lflntK !J-iloll Clrtaciu FB!k!lt IUlkikatell Rea.rdon !i)imdj Ill" ktl) bolmu,5tu. rede idi?,. CC'biQllJe knlan )"t!gil.ne :JCl,N\liDen, f;limlii nOr!I'l<il olnr!l.k du~i.i. .... irlill elrTh'eui itlt BUnlHI t.lz~Jille kdniljornll, Bir, hl\}'u', iki ronlak kokplyn. d(lgru lIeclf:'di \' ihUya.lIa ~_ ley I, biI ba lak ~atnpanya kendi ...iwlya ,\:a.llQtl. Tallan'lIr ettigi glbi kll!Ii bu ~ 'KJld·} sal'holl ~demezdi. Ba§pl kilidII idi. Kulll,trni ince (h,l\'<J_T1 ka blt' ~cy de j\nlemJ~ti. Ona mu. tapl!fbrarak J'jnledi. ff.ic;bir ses duy. hakkak llyuUI{'ak biro ilut; i-;;irlrulljmad., M.IIJ]l1e1 yBtnll.E}, f't'ddel' d" fer. hu ImJe sol<mu.:jllHr-w.. Yerllektco'1 Rf'i.1.rdollu bulm]~·B. 6ritml.~ti. 6V1,'-o..!'llu H:QJ'l U~t u klal:'lru ve a.rklidatj.. (DeVIII'DJ ... r)

ne gctirdi.

~

.. --

-

--

.

--

-

-

-

_

-- _
......

L

-

~-----------....--~- '_
~

-

--

_

~

------...._,

-

__

-

~:.~

USANI- 1

AH

Stadlarm tn, Baslanacak
(B
1:1
!'

51
71
d,a)

a

abl

tan.f. 1 i'D&i ..

ldJi e: _ Bu Un Imrada. yiikR iTIiz &ltmda toplaruhk.
Burada toplanan
flO

ay
(BqEarJI I .
£1

nassm
Y.3.~malarlIll

Id·· d'··
Elayan Nerlllli!n d<i~I:n1nranma.

an

Inl
(Bqtarlh O~i.intlide)
.!!Il:!ikiJir..

kulllpler' '"1 h In irer a)'a inti) ~ ~'I"rih1'. (aka t bu (22) s.aha)'!! bird .... n

unda Olm[4tLlr.

,f..

cia)

r

ye rooD.k zordur. EgCl' kulllplerin bepelne ibire:r ruz : saha varileeekse ilk e\'vel6. bir iki Esk! mcbualardan biT'inin aglu. kulllbii.n sahasr Yllfnhr, senra da olan Necdd henuz 24 ya~mdB budiger knl'p erin lIIahalan i.k.mal. elu.nm in _ ragmen dah kii'Yuk jniB d I, tel) vhmml~ fakat ~11l1'l bir a.,k Bunda.n ill, lle .I'I1!\'diiii gf"n., ve gUzel k.litl!ll 9 dar e: ill' TV I; OWl. u uk biro yavru In_ Bu eV1preli iki stad yapttr'l' ra'ld1ktan 1!(1I11'a hastalsnarak 01 "n,gu, J,lu tadm biruu:is.inin ner
jfA.p,lln Wl.pllm I l.HzJmmr. dedi.

Bil karpn hi.dJ I! bft nda dUll bi~ Mtlhl'llTirjmizin Yl!.pt1fP tshJrik&lI butt;n tai"l!.iliilyJe ya.Z.1YQ -

gmca bagl:llldJgl iClll ;l.J;TllmD.k t k1iflerine ra:n nlmanushr. BUm1n Jlj;in: k:1(1S1m:l maz]sini unutup D,n'l ev tutrrc.aglnl. blr kiiItilk ~a1..1 uluna ~ekiljp natnuskarane ve l'alulZ kemli :jH.adl;ltleri i)llil
1I.Igra"l.[l,ak haraberce

teklif eLm:~"ir. Fakat Vildan bu tc klife - Ann ve l:nd)Jl.Slnm 1. rarlarl u.zerinc r<.IZI t1lmnml, ve : _" Annern, ba.bam ek t: senden 'tl:'·J'llmaz~.firn belli redtleceldcr; eye
koymu
lyUtI kJar

eroito BuC k~llJib nn Yi.plyor ki - Yapm'kardeqim" Se. df.oli- uze"l"ifl~ bnmi.f 1.. !Blsirl'i 'Sil.kill 01 katde ..iD'l,,, iu ,ekilde- "lBUCV(l.P ep~y lUI' IIem.i~tir., dli ve h tllllflda kaldlgtJ1 ,i5re SIN. Y..\$.A.MA.USIN 1.. iki ~o!;!lsede ilrtintak olunduk, ~evket kalem HrkAd n lmHl. Bu i tintakhJl sonra Ekrem bir naznr atfettildell (I r onu it;... ].{Ol'lig 11 !'Ii buldilL l'e: ·~8i2.jn '!m li., ve : Jl'az.1 ile a..likamz.olm tb" naat gdirdik. FILkat Tallinn uu- Sen daha il!;t!D!; ,in Nerimlln j nu birisinin 1.l·ariyl(! yudlglna Ya~amalllnn, .. C;ekiJ )'olumdan 1,."
Dem~~Ur, V& nkabi nde etumatik tabnncakanlirn .. Beni ka: tool),.oT1Rr." de • di. 1'llhirle IJerabt'I' otele a.ondllk..

gi!:n~ ]cal-em. ark.a(ltl1l'lU VII ~

un

-

Mrrem KonJii. kastetti~ini~ Stiyleyin. ,. 0 y zuh e.roiu ka r.klJgln
ICi5ni

tur, YallllZ i: imler YAml11jhr. ~Ekild jsimle:r .b.:vde irmedim.

0

b 11 dUiY(I)".. Rkrem

GazetecileTin ifadelen dun Ankaray, gonderi d"
Ekrem Konig r ul . muna
~

betiyle nefri;y .. tt.!\ bulunan O!zetill muhr:trrlrlerinin mubblY .I'IIfntiyli! rnalihnat!arm.a mliir.ll.c·&&t edllme slne dOn de mU.d(lefumlllllmk~e d(!~
vam 01unDlLll1tur., BLI.m~)'audlli; gilZ temiz H.li,hibl A hmet Uemaleddin S' ra<;aglu !ill! :y .:1 j~len m Ltrlill i.ifnuz Iurad S!!r~ ,)g-Iu da mLidd1~i.umumL B y Hi"kmet OI1a.t tarafmdan dialenilmi ~

•. Sonra

san de hiDaha

mfl~tur.

Kuhip

murahhaslarr ilk clr lizl..lIi g Ien st dm Gaz-

baned

pilmasmm

dnha dogrn

Kirdar s· adm anilmiizde i hazirandan it iharen inlj'l..fl It::!. ba~1anacagLDI ,"c. bn :;!ene tah);' atmda.n da. be.':;! aitl bm IiraYI
j~il1 :Ra.rfede1:e~ni

utfi

, yl{liIer,

Tali ve te!'H.dUiu.n bu hain DyLLnu : Ne~deti umid."iz. .. e hayattan be7.mr~ bit .a.l.i.yl!ie rHi~iirmi.I~; gen~ adam, en me. ut o}nc,agl zu ~ manda ehedij e ybettigi knrist mn bulun sel gisin] cnun ';OCl.Igun:l overuek derin bir mdunkoli i~inrl~ yu;a.ma~n b3~18n1l~lJr, Vll.DANA "(,ESADOr .. Fukat arada11 birR7. ge~tiktel1 IlClHr<l. uir t.:.""f1diif~ bit' gun Nect:ie till kal'~IS1THI "Vitr1~n" 1 ~lkarml~tn: 28 y ~111dn g 114,; \Te gUl.el J.iadll1 OIM"! Villl,l!1 Ak,31'ayda sek.ide Ne;ci.letin hala mm bitil,'-ik oimmakta(llr. bir

rskrr, vden sokaga atnrsan peri~an. sefil olurum, huudan korkuyernrn.; On un jl:,;in iyi L ..••
;{),r11A lim.

lerulr,

YI Qvve1.i k.D.1'I~1J]r1 ~e"iref! ~evket; bil" kursurila onu !;ere sermls, hiM. bat·s [kine] kursunla kayunnasnu
d.ll karrsuun varuna l olladrktan ~01t 1'3; durmadan ale .1edig" b[.l.l1easrm Dluiemadiyen l' erde ki ecsedlel'e dogl'LJ hOl1alhl) onlHrI d,,!ik rle~ik etmi~th'. Eu

Gace 11i ri
V~Jo

Dernl ~UJ'+

_

rlukuzala ott-Ie gelarek Ta _ ~RKII'Ll rlar. Ben de beraber g;trrH'~ lstedlm. Kabul etmediler
yalmi.. I'ahiri ",hp gCI i.i.rdiJler.

Tan }t·a.zete.:liIHJeki mez klir n~~ riYllt dO~fL~'J.iiyle Aukaru rnebusu,
muharrtr dcillJl1umi tir. ,k. Akn Gl.llldl~~ d.e dun mild t~,1"nfHldan rlinle nilmi

-

I ...

AHKEMEYE MiilJRACAAT •. Bu kal j' ilztrine Vilda.n 20 gtin ~vvel I . lih Stilh ffi.ll.hkellle::;ine fflCt!st ~det'ek kOCDSJ eelo'keLtel\ bo-

n,u-

nc{le bitirilecegrni

"l.e fJ'tadm lki sc!;)nyledi, lkinei

lltiyiJk *!"ht1: St..adlilLll da QUIHlfbo:;wndn ve :2' milyon Hr...,Fa. ~j kaca k 1 alan stu 1 n da birinci slad hiUikte-n ~on ft. b~l;macag:tru lioy1cdile". undan soma giln!§! ujam Hik· met te j t nbnlun bir ka.paLt salon,l

~allmak i"tedi'ini hi! OiFm.l:;;tiL $e\ikel e\\'eltL mahkeml:'de ,,'e:lonl'!l J't'Ltii..l"Rddit dda €\'d.c karli:llnil. ;j:'uh'nrarak hu k::l(.al"md:m nu, g~ltlesilli silylem i~:'Ie de fnnla d1Il em ti 1',

i*

lb..

DUN SABAH .•
\ e nih.ayet
da Vild~n alar.ak mahkemeye

o1Jw ihtiy.a~lanD..l telllin edec.ell: bir
~apalJ :salon yap!.l.maSIru ,..e bursd bir .;ok ka Il aI.l salon ~porllloJ'Dmn dirilecetini s6yl-e(ii. Bundan i;n1tI',II, lill.hatq ~ tJ!nb mua.tHmi $.amih Nafiz de: - Bu yinnl kulupten. Be~ilf{:e" bi!' hey tin kultiplt'Te verilecek ekul"I!iz ~ba a.nnm tetkikini lsted.l. Ve. bu dilek DlBQnunlyetle kabuL f1iild.i. l{lI1jjpl~l', blJcbclerifi .,':;po~ kwi.'iplerinde t.ekrar oYl'lfLllltnalBf"I D.gin biT ~.are rica. eUllel"_ V.a.Hmi7.:, 00 be.9 &Un ooma JistanbLJla gelecclf olad geuel di.rektBrle bembE-r lrm l!ji gijru!;'ec~l1jj de a)'Tu·a. l'lldettl· 1 i', En on olarak her :l1''1:n birinde

twine

dLJJ1 SJib;:tl1 F.:II}i[t 9,5 )"lUllLl;l armesi Na?iieyi
gitmj~

"Vih.1al'l.. d!l XecdcL gibi ewelee nh.·llmf!;ll faJHlt bll b.:dh'a~ kenrl.iai~1j
f:rll~hI'.

"kat';
ka-

bQ~~Hnml., !ja.'Ol.l'l :li.~m~tlot .izli'!l'e I

me.;!ut -etmedl~ind('n

10

Y!l-~II:~

lem od.ull"Ul g:irmj~tir.

aia bir -;o;:u i{la koc<t!llHldan

LlIYJ!'ill ..

~evketin
~ki

hllhl

1,

gem;: adamm

Bi.ra;;o;. SCUlra :;;evkd de '\J!l2.Ubl ba.~l]n. gelmi~ \'e orhl.j"a girdikte:n bit" 5tllliye sOllra. kal'l!llllln .sc::litli du-

k~n~m::J. olan

~ozmek

anladlg,n<hn 1.aL·mak iC;in blr;[l'lil~ Xc[.'detc ~a.:ra.- i~in rehllklerilli yanlarma gi:dip htl kollii te~el<)bi.is nl dikki1t LJir t~kHf yaprll1~ Vj2: ~ok

bH'J.ghhgllu v'.O!onu mel.illlkQ1iden kill"

rubi

tar<lf:} dOflD1U~tiir. Kendi i~ ana kJ:inn "kat'i b().,~.artm.a.~1
0

yunca hemen

::;tralal'dn Bf.lynTl NeTiman .kemlini OdilU an rll~IU'1 :IItrm~. :i:ilab 5e.slHini !"e .ilk klJr~un aillrhl!J :aa.-I :!:ik g.urm Li_, rlldu~n apR.,.i~. a1' gti~ man fer:"Rda bll\iIIYALl ana klzm I'U I i.i.yord 11. ~1Khklarml du~. 1 l1alh·me1Gr 'Ie OmJan oirendi~ime gOfl! Tflhl halk ise nday.a dolmu-;:.lanlll. ri Fe hi Yllm nUl! ( t:j B.'1llkiil.. \ • 'lI"am bI! C"snaua ~~vket d .: halkmil eski Ankal'a !!-'lb ~i mLidflru, tan VI;! ha.tkmel~l'den ilrke,'ek malJiliihara . "nJl'laJllar irke:li mlldQsa laTlll D.r·asmda ko~up ka~IIl.a.fr.a rti iken AiI1knradll kaza ile I!..aban wliebbus ctrni"!'JSle de aY<lHI bir JnB.raSJ patlIpH"Dk olen zat) erine sara tfLkllar;l"i!: yere d li~miJiI" bu !l"Ugohiren!K ol':;)da sonrny . C.ekmi:r retleate;.j alan h1;laTlc..['Ld~n ~lkan l;for. kHr::jolln Lam. ko:llbine h::1 hd cderek Diu l'Im'glldall sonra. TahiTi \.'~ c~",a~nfll \·erlTli~tlr. b~J!i ~erb st bUfikhlar. IsilHl.tuda. Odp.yll giren V@ tiL: {'esedle kar_~lh~~Ui halk ve hademelcl" d.CI'- donduk .. " Dun Son PQst~ l!fa~,etegjJlil1 $:t.~ bal vakaYI poli. e v~ 1l1iiud",iumllhiTJJcrinu.el1 E n~m n.-;.akhg:ilden milige halJu ..ermi)erdir. ayni ft§cli)i.eyi ;>;onlu.k. Rizo ,1..1 ce-

Tabil sabaha kar:;-:l aihrarak dtlll(lii. Bitkirt hil' balrY@), H. Fa.bt .an a.k } edii!ine. dair ba 113 bi]' ,ey ,o;i'lylemi';l tlej,{ildil' ArLcak l1alin cl "n, l'nfldclj n~Y!l m~ne'\'i -;ok tnz·

=============-=======;;;;

luudeiumurnilik makanu ; bu tie tamam OIA11ifadeleri dlin m Ankaraya gond.ermj$li.r.

Ankara Halkevinde Giizel Bir Kooser ·
( Eh.OIl:UiLh 5 inc:i SlIl),fll.d& , _ Tlllrkiyeyi ve 'tUrkleri '!;ok lSeve- 1 rim. bun dan ev'i'el lstanbula d', r"lt dela g,eldim Fakat emelim y.oktan varetti.g:i:niz bi.HtilmQt mlfl'kezinb 0'" Jan Ankara:y:II g6"rmekti.. ~ !Sok ~ku.r ona da nail c!duJ!I". CU§8mba glini.1 ElninonU halklvil'llin dawti i.:iz;rurine,. orada d "bir kolfS''' \'ermek liz!!", Istanbul gidiJl'ont.:!:. Ornd.an ds. niyBtimiz SofYIlYaIDr

M'UDDE~UMUMt

vo!

EMN1YET

ulUp murahltn..s)a.riIe bOlge merk.'rlnde i Lutfi KHdatUl riya.seti :altmda mus.alud:~·"ler yajJlImMln'l

me ve ih Ie kanl.l! ntH11I
bir TrHh.ldenin

ka:rar I,'Eri1dL Topl!lntll:fan oonra Bogaz.i i tUM II!IHHlu dlll1a fa],le mllkavel'l1@t edeIilbii reil!loj "Bay Aslm vall l.utfi KIrnu~ml~ i onunla e'l1]enfl'li~tir. dara lBtanbuJ spOh:Warma katl'i~ bll izcti"~c:; ilk zama..nlal'cia gQ;;;;tel"digi a.lakada.n dolaYI 22 ~1.1- -Ve l1cl kt~i h kanihrnn. tml'~ndjren ]up namlI111 tCJ€kkUr etmi'jtir. bir safiyet \Te s:ullimi:rct i.;imlle gun lerCr! rlevam (' Il;!; h'LUI1 $e, ..1tet uil' gun 11:1101»111:1. ".-Id..,lm]en rTnha dilnYlHllitl. en Ankara; 1~ (.of'\. A.) - D "~·u.k mnut oJdlTgunl1; bezdiiti b!r ~amnn IUly~bna. yen; Millet Medisi bUl!'un Rr;let Canlteden kavu~t]~unu orH.rere.k on3 (l;ill ha,klliJllij(J.J1d!l t!)planl"l1L~hr, te_;;.ekkur et.mi.~ti1". P1!"vle-t ~ill·a!>l ~·~hiKi .il~ bl.1~Ind .. 1 dail'e reJsJii'i ve illTl aZ;lihk i~in yea • HA!N BmR TE.sADUf ••• plla.cak SEl'W1n"le godel"ilen mlJlll"etlFakat ~aad(O,!t va sevinl;le ge~efi 'ere a~d mazbah.. uBye eJlciimeru Myllll'lD omruni1n bir ~aniye kad:ar I.:irafllJ1J n vaki l.nlelb tiz nne mez... az IJldllgunu birgiin fine h:lliTl bir l." enciimene geri vf:riJmit~.li:r. le·a.diif ~..! ... k~t<c ojfretmi¥ir: A k~ri fabrikalar iekaud ve Hil' tYllem.ada l"Iist :R:BldiiP oil' MtJal'ellet ~andJg! hakknulLoJn ka. al"kaOa~lna }'eni ve 8'C!l~ k.i1Tl:!IHlI nllll'lU !'Iciimelfloe vef.il~l'I madde i fa. k cl~mad e 11 ~e '10' 'k'et; ar kil.da_~ll'iI(bJte:;lJ'la olmak t.h:eo:e m iI:z.nkensi nm lull takdim esnasllu:la. !l8ranp Ikmi] edilmi~. TLirldylf.l ile Alman!I(lJdugun~dikkat etm;ifii k[j~lIk bir ~a arasmd:aki. rni1badclat& "Ie teuj. labkikat ne"lic-etli]lde ~e :'\tJhlanm 8'a.1.aa.'d 30 a.i:ru!!tQ>'l <J;~s. tarihli :111- e'T\Te]ce bu erkekl~ alikadilr oldula~maI3'1"m tai:luikil'le, rl).·Hi$dlellmyu k~nrlisif1e ~dyleJ1mf~tir. JlIl chiire<;j te~kilahflli muted ir Halla. bunu temil') edenJet'; Vilk nllmlD bllZI mnddeh:!l'in derri~tr- d' mn k-endiRiylfl evlellmeden evblrnc ine :oid kanlln F~yi"al ..rmln ..:1 d.Lha ba~ka 'rk~kl~rJe dtl,up birincl mUz:akereleri. yapIJmi~l1r. Ikalkt,!:pm hl~i.a ederek genQ- .ada~ugu Ilku LUfJI8.nt1da hmuta. _ ml lli.h;lnltuil zchirliyec~k kada[' )'1fJ biril'lci mi)z,-;LkiI!relerjtl L yapt Lg-I ilel'iye g'itmi~ll'rdir. kallun 1:.1 r al'IiSlnc!:t ...rttuma. 18k!;! it- I I~te. bll ntLdi.:lef]en sonrn. $evkctill

,,'arrmlga ba~li!Jmii!j.(1r. Bu Slralarda aYlli kalem kihtiblerjnden BaYlll1 Ne-riman dn vuifelesi ba~l1l!l gehnil} "e. iki tarai'1I1 miinaka~ahlf1m dinlcm~ge kO;Ylll tiT. mu~tur. :;levuti Uk zan anrln bu teklife l.abyd kalml~ a da bil.aharEl' o{; MEKTUP .. Vildanm cskt k,:tn 1rL1 uDlitur.acak Nil' al'!!lhk ~e-yln~t cebimhm Lie; dl"rec~dc goz ahm g[ha:lU~i k.8q.~- 1ilfi!ktllp Ipkal'ar8\ kalem arkad!l~11 bfr .!t'u~n kU:rmH"lUH Ve lH'!yhu.de bir m-e".!:.ar ;;trk~'i.Hu. b~gll!.~hi'L e ·ki a~lu bu y~Jli h~tlh a~t.'l :uam ,,1 111 'llirlemi~ b~~an Bayan

mi.itena jp Vilda.nLa ~\'lenerek rUzel,

ve n<Jmfl~11.1 (llal'1

ten

~a.z .I!"e!imeleri i-c;il'lteluar

~r£ll -

MUDURU VAK'A YEllIHDE ..
I1ir.az. I!Ol1r!:i. mtlddeium1.H1'1] H.ik. met Onat iI@ emniyet mudtirli Sadri Aka bizzat valt 11 ye[ine gelmi~ ler t..ahkikat l!;in ir.:abeden dil'ektiCl vln'mi~l{!tdir .

VSbl

ve.l·rli:

KeDdilerindeu gazete i~ imadl f·Qb~irafl.enQl a.lara1c:. tqekkijr erlip
ayrudlm.

hi I' zam2ln ge!rkmj~tik 'rUIl'Ll!] h~yeti umumi yesi.lle Uiin ['cill!cc(rim bir !joey y®!.t.
•• Ii-il .

-

E\'et, miHhi~

==============;::: leF.
m.taulnl1 iUlIlda.n.: Ulj-iincii MeJIIIII'lu-

lP,t:VK£TJN MEKTUP A~ILlNICA

. III

Tamamma InS Bra. klymet Uiku.it edilen But. d.ola.bJ. radyo V@" mu.htelii cins hah, IlId taJnml~ VB sair ktlllletii e'o' 1i.'1o'a!:lIDl.n ~k art· SO yan pU.'!l tJrma !!uretJ.le parayA !;evrU:me:iilne BeYbitta Zeyn£p Kimil s.c.ka· luu'u vel'].imieti:r.D3iri.nci Si~lk aJt.. .~mila 14 nllmaraI! .aportUllUlJ!l1liJ. ko.tUlnB n 11/'~9 hll"ib ve .ash gli[riil [HCJ.SL Mel1m~din: muhd.a:za!iH ilze~ tmat n d~11 iliban~n Pang's.lb cs..dd.e rille mevdu buluna.n aparlm18JldaJri simle SiP8hi {IeaSI kgr~mund'l:ii 22m

Nerim~ma u~atmn;!I ,re titre.

8. M. _e,clisi Icli'ma,

yen bir ~o!!51e: - lI~lntan A."kal'aya gander n,ek irtlY")1"llffl. l(ltfeJl se-n po.staya \,'el'il'ci", de bn nk~~m Ankara,· ya gincc 'ilim. CUnki.i l:I.fi.nem. ij.l.

R~disede!1 bil'.1tz e .... .,~1~el,·ketil1 " kalem .arkllds!;H N limana vudig.i ni yuk8.r!d.fI },Azdlirm ti~ me"klup

Beklediii aparbnBnl
ka

bi1AlfIare; talitkikatl
fUl.dl:\l'I

yJ;ipa.tllal~ tara-

n~Jl

3.lftll'm~~r.

Bunlard""ll biri Vildnn1l1 ilk liD-cat<1l'ladll". Ve kindlt ez.cilnlle:

kiri]lctlall dan

Ha.saD.H1da.iresinden

Dum an.

l)l(J~! .. ,.

D m4ti2,
Nel'im:an da. bLl mektu.p~an ahp ~l'bine koyml]fmr. :!:; \1:liJ:.e.t btmrdr.n 8onT.'" !kani1IJU'l dijllmii'jo Vf: J!n1.!.tn.;!~]r biT eda He: - Vildal'l yavnH:1.1gl.l:m .• (Hir1:i " yOl'lIIun ki ~ok mUees..drim. Aflfiem 6tmn~, :Beni bu kede.rli gll!1j],mde d8..h.a fazla agJatma. Gel batl!~.a .. bin!., ... B
jl4fi

"Kahil. validem be:ni V jrlll;m an lDuh liI ~manlarda miiiteadctit e~lI)·rrwHl.k i£tiyot'. 8ebeIJ cl.i!: benden ya lJaldlgl an1a.~.llhnl§ 'I"e: kendlSi. u.md'llgu kadnr iatibd~ ede.memedUQ yak .. lafUll.l@ul". id"il"" HnJ'buki b€:fI Vilda.m .oclI'i.l{o..
rur;n, ArnlmB.kmYllU'1
01lU

II eV'de ,..npl 1aClI.khr,

Art·

oldi.h'e~~~

iPmt
hem ell.t@dir. ObUir mektublardan bid baba.sma. \Ie digeri de ij)eill ilk k~l'1 nun
al1ln~&inedir.

D I!J.n §el:trimizde oImYi'J: Hd kl1C;:1ik
nm CeZllImJll,

Iki aakH

ltrnUl. bedeli bel bir e~"yg \'Ie talarnll aytl SyPI takdir edilen k1ym~ Un ~ 75 illi; blllm8id]g~ takdirde ikillci
IlrttU''lD8:Sl

YlI51hl.j

kll.lUl

Uti fed k3Zr.l

tl!'~iglifli1

21/11939 ellmu8.yn1 s.aatte balil]amsk flt~

~C-llta,

ffilsalle:l"~
t.m.kLlma

gilli tranTI'l'SY ve otomo:bile

[liye ml~tlr.

tekrEliT :vntll'~rmagB

ba~la-

$e.'II'ket bu rncktubundll.
l'I,a,

·Vihla-

,etJediye.n :I!.a.kat .kala eak dereced; yarolanrnalda Odem~1.e:rdir, 1 - Mercllnda.n ~~ekte all!.!i 743 numt'lrah otomobililll arkasmu
heniiz 5 :ya,ljJ.lnda. hu]u.I!1l[I
R'ama:r,an

:zel'e rnezluJII- e.... Je ikir.u:1 katta ya'" d nnla~aitll~lln t.aJ[ip ol8l!l,Iann m"!"1Ckul' giln VI! aa.UndemahaUinde
i1lln ohmuJ'. btaalm.J hU~
Ma.bk-eml$.ind81U Tiitkiye \ru.k.at yi,bIde : ve.kili a.Bakl'rl«i·

Fak ...t kmJ~1 ve lIilha:.sa kay -

·nana..~: bll
yalval'.~a
(hr.

cUllll~l~lI'e \l'e !lon ku ~a"k bile asmaml~hu'.
~ol'1

ve DlllI Oldii1r'1!et!2 ihu]en b8~s~tmekt;fl, ilk k,'lTlSoI!l1n yadig&'fi 14 ayl1k Yr:L,'rusuna biilun bjj' ihtimlLm :j\~fk..llth.·!ba!0'I1.a,·lHfll Y8tv:.lrmaktad~r.
Iit;OkiliUhm

{plan

Ildnel

Timrri

"e

1l1fl:[;lT BekuL

:i.sm~de

lin sUl'etle M ,bkika karblr biJ' zaman grt;tikt 'n ~nnn:l. Sevke hiTdcnbL t[~Vl"lm d~- j~i.rmj~ \'Ii! 3{!!lifie kat·~ ~i" lon vel'erek : - Vildan bu Falla SOil intal'1nlIIIhr. Sadccl' ,ra. "pvet." Jahut fll"" d en1 e 111 iMf.iy (I rl1m ~ ..

"ha-

BIl fe~i lIitoi:;-e dilln AdHytn..1e ve h itte [lerfl'l bir tee~sil' lu'andlrnll~lll'_ -r..Ia1dtilhu'n ve kalilln cesedleri bilit.naJ'e tnbutl.rmll konaraJr flka mah:\lIinden kald .... lml~hr. HALOK CEMAL
U1U

bu' ~oC\l.k tak]lf.in~ vebil·· mi:iddf!t oyle git.mjJjtir.

MUui.r tamfmd.a.!n iSaMag-ac1

Fa..H.;(t, otomobilin
e.snasmd
Jl1ij~

1Dir SarSTr:ltI!n
yc.N

YIml..D'lu; ~c-w.t :rilzllnden

dti •.
I!IU

,,.e ba§lIldan.

aIiJr

I'ette y:u-al8.llR\D}lu".
2 - ~i.§1ide oturnn VIE! 12 yn~m· da tbrahim oghll Mchmel di.in sa.bah m.ekteoo giderke-nPugaJtlda vo,tmlHI niJmaraJJ k~ yr
mJ.ljU.

mnvu kkat

-·klenme.:ioi hakktnda_ Jd JUyih~ miL t ~eli}·eL k r: riyle m Izakere V& ab I) edilmi iir. 28/4/938 urih ,"'e .3525 Mi'}h Gen~ adam i k.l.ll ma kar~l hi!." Ell. muvakkllt madde ,1.Idur: rnnjretsi1.lik hl..!!cbn ge b3~lo.dl Iwnunla . dik t'diien kredj a1'11t1l;'- ~ll'Ifhlll ·'n,. 1111 herke~ten ...e h"'r . rn· Dlukavelesl mucfbinc..a mi1ba _ "" yden l.r!*flTImp. 0. koyulmu~lIl', TAUl kao, den 8:}Y.li. ve leV8.'Zlm iUR SAC MODASI r~1 2 .... () 8l1y:h a!1:brma., e.k;!!iJtmc ve 9 Ua.tta; bU.llrBlla.l:.iir gun Vild:ll'l. ihale kam.ll1U hj}'~(Jmle.rinilll tatlllikj 8.D.~lat1lu BOll modo. ke.slil'J1'Lek iJrle-· *&bll olmayaJl hBllerd~ aid ol~lJJv.u yince "kUrl knca :t.taBLTlda. t:'idddH 11' t J tJl!'rin i.eldill i.I.:zerIn muliye bir kovgo. ~l m ,VHdunln Ilnlle.!!i v k lethull mutaleaill .sIlO rnk icr bu kn'l."SIl.i'1l polig~: GlTaJl" n dll. Icurveklllerj h )yefince tesbit e-dH cek mil mc~hu.t mshki:!me ina adar ilJi5f llSI a fa J:!'on~.·lIlli bay,n e d iii . tOrtmU~Wl·. 1Ill!l'fik Millet lIedi!!! IIHIUdcl3i Faic.').t kiln 'koc mehk mof'de lJaII ':nO to]ilnnlll.cak.br"

Demi~iT. TEK lUR KA$ I $ARETI 0(: ya\'R~ ya.vl'!~ s.nnmei· !i'~ Y'IHIl'11 HAY VA. MAL OlDU "kl!'llutn~hlc"" u h~rkdml'ie b8~laViJjllln: tlemindeflbel'i YlldVaraD nll, lr. fakat ,irnlli bi'd nbif'e defi:i~(!n P.T-

ViJdana.

01:.1'1bOlij'llhk

ve 81ii.ka~1

[~jj2!:~~~]
TURA~ TlvATJ.::OSUNDA .Hug-iin giladiiiz Talebeye Ak~am Um!,!llrn,a Caz kt'ah G.iregel'. Fr'.rtnf;lz Ylldl'Z] Ebvyama.y. Zend ~nI1lUj.z.[j B['3.:Z; "ro:rntl.~, Sevenik ~BntijOl:(l Matvil}

R.emzlJ] i11 ida.re:sindekii tramvaya asllmak

179 jl:ite~-

Ku.rtopo sokak No. 48 de mukim. :t.1YllJl fl.bmi oglu F Ya.kup Hilmi t~rekesme. imfeten oglu Zelrl aleyhille 1988 lira 38 klo'lnl~un tahsiline miit~ air ika.me 0tuan d;ay;a.n.m Diu.ha.kemesi lira" smd&.: l1d!.1eia.l~yhZiltkin.in veub ha&ebi Ie varisi aElliile1.f']l 'fe- 'Viodlyete.a. kanil] Nadi' nin ilrametgill1unm
~eqhulj.yet..ine
biT1!Rf!1l

dil~rek.

801 Il)'ug. lm"1I-

vaki

ilin en.

tehligi'1l1t ro.gmen

mahkemeye

gel-

k,ej{inin

bll stln t!lirnleleriTldf.lkj

k~

tiyet ve . c indeki r~mi~tir,

ciddiyettlHl
.ai1nelilin~

litevi-

Oil' t,qlebe dii:!ii.til
Pcrt.e\'7liy.a.l Ahmet lis.eai tll[f'be~lndel!L eamii ogh'! N.i.hBt dUn Valde

ittiha:z olu· 10k ay mUd· detle il:inen tcblig;ne muhakemeni'1
me-dijindel'l ha.'klnnda nUll £lyap :karal'mlD de 27/.219:19' bi.rih Mat: pEmU"tesi

Ain a£b:r
r.e:rek:
-

bH"UII

emril

Ne yapnYJnl? .. Denlek it<ltll~:r glbi omm JJ [Jzllile
b.:.']jkml!;l
VI:1 BOIII."il.

15 !;I'ElVem.ikl1l1!1!11 S:ilOflRtkir N;!lo it
biJ'likt~

\'i'l

Cem::Jo! SlInill'

,lilllililden g(!~tr-I-!e-n a.yagL ku.yaro.k rere d'ui,mliI'l;lUk

14 e lHuJnhtHL..':una kllliW' VI3ilan o]u.nbr.

B.u. suJrut

~Ilumdll

Nihu.dm

kgcll.Sll"lfi.

blrden ..

bir~;
£IYI.f !.. Demi'i'Hr. C;i1nkil; g<efl'l; iWodlll!l bu ·'boyu-, .•

YAnAN CULURI J P·eme
TepebBlI-l

n~m~ Ia l·dlr.
Vildalllll. a~ueEli NJll.zife lie, trl'Lr.rtVIiII)' ~irhinde rn thrtahdem Il:mlu. • Dlln bab.a:tl ebmct Ali bu h1irHeden /iiCiJ]1'D. dam:ldJarlna di~ bill!111 ie ~e cnu klzJllllnrl )'l.trnak iC;ilrl q;8.h'J.rnag~~ koyulmuttlnTdlr, Faka. ~ vket; innei hr) ]run 5Jilmtimlflll !'Ionr bOtLin .o~ktm v.e llmjdini VHdll11.ll \Terdiiti "'<80 IiIna '1:11_

ke lime.!!iJ1i ll.oyletllD'ek i~[n .onne.qinln bill' goz i.,areti ve lka~lflr~1'I1 tlratle
yu klU"Il"8 kill d 1:m1 0 Ell k iifJ gill miljiti r, VildH.l'Idn:n :OHm cevafbl till su _

Dram lnrmu

..

bacai1 ya_nlu;ru1H.!lw.

rilmi~til."'. Key!iye t feb-lig Makl:UfUna kai~,l
olmak
i.LZi!'!~

14111~l9
Il'i.l.ni.l

Cumartf'&

'2/3/tlS!J
.HUII

Nafla Vekiletinden:
peL~embe mBlz~me g-iin{l sliat 11 tIe Ankm.'ada Oda~qutdn Naflll

Veku.leti

ru·

1 - Yedek Istibkifil {2090e) kaYl J tbrallim oilu 13~O dagum Ju . mail K kkl. 2: - Dz. Sn. Hr. Em kJj bfnba '10m n oilu n(l~t Tekirdll£,
(698)

Da.vet

ak~aml J;.Mt 2{1,:.JOrda Hnsdll Uar 5 ll'ercBlc

illinde

Mild [Jrli.lgil

topb.nan I'ilS1lzeme ektiilt-

-retle- alan ~c\d-!et hemen bir rll _ gin gibi verinrhm rl"r1l1ml~ ... c ",im • ·
~ek ilfi ratiyle !:n ntll.~l "dan hil Ul'n\T_ Dig tnllanClHlI lil knrnr9k eS1lR~ n krr. p II dll.Jrti.n odn kllJl1SIl'Hl dikilm i.-

hLHdfl1 1':Hlrl('!;;i Dr:lrlll

¥

kLSml.

1411/9039
'Ull4ljjz gil n i.J

Cum art
J'llIaL H ta

!Ii

AIlkel'Hk IIub06ille mo.raClI.lI.t

_

til'. Ell be.ye~anh
sUfnR

Jtrt Uftn oJlilnlll'.

kal·~l.~lI1da

COClJK TlvA TROSU il k: ~l1[n I t<aat 20,30 lin Ogh11ili11lZ I~flm~di :3 IIp.Tdft

me komi.9}'l"InUfln{l. 275!lSO lire muhammen [,edelli U26) ad·e~ bll,it (4) ac1.r:t ingilioz. lIluZIl.01f mgkn!ll i]"S" odd I'fly jnLi!'!nl tertibllt..II1~.n k,ul1alL zRr1" 11,ulJ10 ek';!iHme:!li yaI'lIh,caktJr. Ekslitmtl ;&l'tnaTm":I;i ve t6iel'di tL 13 lil'8 gO kurll~ bedeJle m !:Ill.eme l\ItidUrlilgl\ndem ahnllbili~', 'flJ.vakkal tcmin~t 14189 lin 26 kuru tlll". 1 teklilerin teMir mel{~ tupiU1Ill mu akk ••t teminat ,"'e ~8I'tnames.inde }'142.1hv<I!!aik ila biTliltte : ,rnt gun ~wlIl 10 a kmhll." mElzkllr kOl'llis.j Oila mukbu.z mukl bilinde "el'mt:l~ri I{tzlmdu', "ICG" (2do.l)

114

MODEL

YERU

CELIK DOSYA

120

I

TAKUT HI~ BIRZ MAN
AYNI OLAMAl
rak ,lit benzeri
demektir

Giizemlik ve sihhat i~in ilk ,art
,S..hM. 811e ...11 01 lim b or yemeldea
I OJIr _

KHE_
8 u itibaJ'~.en GltlD
kremd,ir.

Kullanmakur

11.,1., I

ddi oau I. I m Z· '8,e..... S'I id Erm
iNHisA,RLAR
1 Add

METiN ..ZAR'iF

EHVEN

OUnYliniln

,eu, .aGllem S.hhf Ila'tlikllerd ol.n
-

~OD"~TEX
Prl'ze II'v.t Ifie rl..I
,a,!'/iimliBI

i

tel'cih

edjniJ.:.'

UMUM
olt:Lra.k her gtin ~lizii ge-.~n ,u.oedtm ~"tl~ k81'1llyonlill1uTI vllir u dll gjjri.ilebi~l['. V ~ YB.\"~nr TlJlzl!lSl i~itl ahnscak kJ:Ui')'On. eksiltmesine it;!lir.ak etrnek i::l.tiyel1lel'in lUlltaloklarile karuser] .~tl'kli va dahm taksirnatnn lI{.oste:ril' biJ p!till liB benzin ,urfiraimm goslerir f nni tekliflelini ihale gi.il'liinden ltJe~ g-iiln evveliut: kadar imlhr~mI181' Tu1. Fen ~ube lne verme iel'i li.zLmdu'" gibi kapah VI I

Radvolin disleri, Disler_Gehreyl Hadyolin dislori, 'isler mide i
IGuzelle,tirir.

Saglamla,b:nr.

1. :I
1 1

" "

Zml.p.li.l"ll. t~~1 lezgilln motorile, ueraher kom~le ~Iakkap lezg:i.hl teferruatile kemple TllIrml, tez.git1ll tef~rl'l.i ...ile kOmlJI~ t Demir de sl ere Lezgahll molal!' ve tulum hHlsHe komple lh.ka.s ve :llmba tezg~hi bilhin left>l'rnatile kemple
1

IV alunabilecl'i:i

$artlifime-lerf:Hll'!II!'Ill.

RAD d~~,~amtem.iz.~er VI! III.rJ~br, mikropJarl yih:dr: rib: oidurLh·. D~~ etlerini be31iycrek hastalammaflrma mani (I~url-in: kokullUll1I kesl!:l". SaLah, ogJe aSt!j8!JDhu ye.m~kteD !lonra. dlj~leriDh!i hI~ala.JIIiU.

'(oLIN

I

l. - Id.:1remizin Diyatb. krr Ial,;ribc 11yazlh 6 p,H~fI .[lti:i!)'!:' /J I~tl ,'liftl'l[~me~i

i"in yu

kSrlmti

mnelhince

cins ve ~ ik ,ek!';iltme

eV~Il=

====::===========================================:::::::=:::::::;;:::::::::::::::::1
Oniversite
Tlb

U~U"

Rektorliigunden:
r.s.bOl·utuvaT1YHia

liyle !atlll a.lmacaktir. n - Hiil)'eti lln1llmIY€:linin muhammeu bed~IJ 22.-15 lin ve muv~kkat terninat. US.38 lir:lldiu. Ek:;iltll'le 2S-1-!:l'S9 tarihine ra ..thran J,hll.Z.ilu't~i ~iJ.llU. ~a,at 14.30 du Kobl;llJ.~tlil levnzun ve 111UDI!;_"'tHtl ~Llbe"itltllekl alim kurnlsyo-

de 7,5 gU'l"enml'. paralartte l1i',elmel,e-ri Han elunur:
1_ Idllrem~z;jll

t

tekliJel'in

aksi1tme i!;'in lllr;~1 edilen J;ljjn ve saatlerde yU;tl· birllkte ;rukamla ~~dl ~~I;I:!':n k!]n~i<'ly[)nR {]4B~

mya

Gilw.li tLli

..

t'Hki1lte..~f

~illh rnak iizeFe

Jabol'llllt
\TU

nam •
iMP

zetieril'ls
dille.l"inden

jht~ya~ vardir. blrin.i brlmek
Til)

Asgar] (Ina mektlilp hiz.lmdlf', d~1c:.HnItLrllla

t~h!llm i'iirmek
mUI'.I!C6:ttlc["L

un

fabrlkasi

icin ljl<U'taa.m{" 'Ie ntimu

_

l~tjrelLlt1'rin

faklilte",i

(256)

Dtmd

rlacaknr, ,lIl'lnameler It" 1'~i!1:l. olara h~rr
i'ula

IV ~ hTl3bHir.

:;(~zi1 ge,.!!

1

~ubeden

l1&i muciblnee s tin ahnac kill! normal !loll. OJ'g\lIii (6001) adet kon:mu~tul'.

glbi ince $ef konabllecek tandart U tlln tOKll ~uw~1t .Ii~lk ek.;i]tn1t~v_e

Vfti~ar ve; ihale

Ek:;i.Jtmeye it-ti.ak ;r(ill Lillden
bir gUll ehillmjn~

ctmek is.tiY~Jlle:ri:rl fe iii nl tekli.Herini:
klld~I' i~tirak ve,:;ikasl

in-

I mlln'\ Mlidurltigi.l Mlli.kirat fttbr~kala.l·

eweliDe

rnllt,g~II.l'flmU1 \'f!

lIIbe;:;in.e \'em.,elt!'rri tekliflerI:lJilJ kRl:lulfjnU alrualari li&:zamdu".

H - M~hammerl bedel; beher; Ij,'okkat temiflatn UViQ i"iradtT"
In

:27 k\II'U~ ha",aLiyl,-

1820 IIr~

1Il.t1-

Eksiltme '211i(Il/~a9 t~dhrn.@ 14 (~ K alJ IUJjjta l.p,"a7.~ m VIf!m ijb'Il~' 11 L iii

ra;,t.l!lyall ~al'"~anba gi.lRU saat ~I.l: besi nd e ki 11 hm k (I m i~YOln:r 11 .Ii!i.in ,():o;i~
ge~C'1I

15 Son kanundan lSI .subata kadar
IU.. aj muddlet1e Stoldarulll~z.Lnbuyull
Beyoilu
Bir

b~ Bahar mevsimiae mahsus yeni gelecek " MaliaI' i~in y@ri~re ihtiyaclmlz oldugundan

Isi eklileein kanuni \'E!'saik lle mii:ikirat bbrikalar ~ube.'lil"lIf ~k!:Mtmeye i tirak vesikasi n~ yiizdl! 7,5, gU"~"mme paraIllld,.le birllkt« mLinllka$,- i~in tayin edilen glln ve saatte vukarrds rICh gl!~ n komic:vtma gelmt"1 ri ihln ulunur, (1.14 "

den ahnac

"i -

da yapllE!lCakhr.
:;l;lj,rtml.m.eler pl:H'jj, LX o]a rak bel' IcIIIHHUiiecl'gi ~ibi numune de g'Gti.ihfbJ!h". IV -:uhl!deII

biro kl5DUillii her yerd~DI mil,aid ~MtJiar ve mutedjl fiaUarJ .. elden ~lk.artyorY:l. BlHlia Daireleede me...sim .501iluUun flT5atJarm blJ~aeak51Dlz.

V7.5

Jl3teklilerin

ekailtme

1IT -

$artname

kwmizi ~i?gil:

ve nirmunesi mucibince IWnll'l,il,;'e Hl:IflUhzarf usuliyle til uhammen b,..deli bchar metres]

*

satin

almaeak 9'0000 metre
konrnustur,

paraladyle. meleri iUn elusur. {19S).
g[lvenme

i~in. tayln edHIilI} gun birHkte ~·IJk:.J.nd.a :-tell ge~611

ve

ttcll rti:r.:de Immi-lrona gelM.I

AKEA
f.ruh:
miik ...mmd

Mai:a~t.r fiyat
'~lD

ad.

Me!lsim

!!IIonu

eksiltmeye

12 kuru~

h~!ltlbi~'le

II OSQG

,ira 'I,~e mU'I'iLlrkat
]I

terainatr

i!l:IO lill'~u]u".

.--------SOMER BANK
I.

~~-------- - ------~
Kapah

ell

Iste"~n c,:iostir.

ill - Eksritme n - 1 • 9;:!9 tarlhlne 1'1t5thyt4f1 eumnrtesi gllnl.l saat de Kabat:l,,;,t1:!. I~"'inlm ve m ul)aY<ld ~Mlbe!lilldeki 811m komi!!}'QJlI.Hlda
TV ~
;arl:l'Iamelel' pUI'loI.: 17: obrak Kibi niJmune de gorlilebiJirr.
hCI'gUI1 ."'i0:1' j]

:lo'apdacalctw,

ge~en !;iubeden tlh-

nabilecellri

MtinLlrli.i teklif 'IIektubunu kammi Vlh.liik ile ri.iz.de 1,5 gi.i.Vf'n.me pal'a~H m!l.kbuz \'e bankn lemillat mektubunu ihtiva @declllk '01Jl.1lkjj,pal~ l.mflann 111111eol'lllll.i~a g~~ .:;ltat 10 It Kadar ~'ukln'Hia ::Idl I 1N~~11 komhYQII b8~kanl1gll'1a m :lkhu Z JT!ulI;ilbi liJICie 'I{~rill1le..;i l3:01am01[", 013), I - td:u'emizin hn,ir lLiU.l1l hb:rlkllisl I'Ll anoame8i fl1llcibinee paza hklll ~.ahn IT muvaklrat lIuhllmmen bcdcli bt:hel-l eminall (45 liradll1:". (100)

V-

Kaysel"i bel. fabrikasl

Birle§ik, Pamuk ipligi ve Dokuma .. ikal , uesseseSID d : · ..en Fa brl~"a,arl. M"· Pamuk ipHgi S,ail§1 :
mah
n

zarf usuiii

Kayseri H. P. ilyimkurul ba:,kanhglndan:
1zemi.,
mll~llll',

c

He eksiltme

ilinl,

NaziHi basma fabrikasl

16 ))

12 No.
I~

P.a.keti 415
),)

i',kslltmeye

konuhm

i" K:lf.J:>I!!I-j'de Y~~!llltK.M1k
\'f'

Hnlke\·illin

(I

24

580

480

kartnl' lcmel hafl'iyah

il1~rL!Ltr HI[lll mt.Lld ..l '

oldlJgu ~1lF'tle
(J !1l-J9)
\'e!

SlLUII

:z.~minden itiu\l'l ren binanll'l bel!eli kl ~ift£'n ~aliH l!l!mine ~ifIUi.lned~ki nil'lwl

heyeU umumiye.:lin kad!u'

in impllt1

ek:'lilllne.). l:! kOrluJ· Iit-ad Ir,

i~il1 hil ad('t plektrik a.hnlicllktlr_
lira hfrl!lahi\'le

mot(j~

Eregli. bel. fa.brikasl n 24» Yalnu: Ereg]i bez f'abrikaslnda: 10 Balya~lk sipari,'?ler !~in ~

580 575
570
I'

tIl:;oaatill ]u;~Yl"tillmiJmirc~iJlitl hedeli

ke~(i

au
[J

)'aplll:m fe-mel ~Ud.Li)-~t

1111}:l<lt k~.

il?crimlen

tell:r.il ~dildLkt.@n snn r:. 1I1t1·i ktl~:,m khmr i':i.k. ;';<lire ~unlal'dl r

(fWO) l'ira ve

1~5
50
Fiatlarla fa'btlkada
t,
It

'5

~1€Vcti ~lI(1llmiyt'"i 2,L\j

ihale

~dileeeklir"
I

u
n

»
).

Bli i~e

it l;'aI'lwlTl'I~l@1' ve
~al'hIIUi1t!'I

565

Eksiltmo:

111-

Ek<iltrne 20 -

n . '93D

~rihinc

1..:1de Kabab~ta y.(l.p~tllcakht'. JJ~blhl'.

1~I,T3zHn \!I!

miibaraa~ olnrllk

paznlitr i :l!'unii l!.aat t,lube"in.de!{i ~hm kllml.svol1und,a,
" her ,gUn. s(h:.ii
ge.;en 't1becl~1'l

ru[hyan

te.'!.I'im ~arti[e satIlm.a.ktadtr.

~l,,:Il) Eklliltmc B,
D) C) B.lywdll'hk

~U'llltllill

"ille .

('k '.'

I" rllime

. !V V~

Sartn;nl'l.{ll.~r

par3~IZ

ah-

Eki;!i~tm@'ye i~ti 'ak elmek jstiyenlel."ili fiy_uu i.@klif \'e k8taLlJoklannl tetkik edilmck iiz te ilude gUlJul1den 01'1 JOiII evveline Kadar 1nhisn.rtar IiImum mtidtirlligu tiHin labrikala.I' ~ub~sine "'ermele:ri \'I! t~klil'lfloruin kahultinu mllJazummUl v~ika almal.li.n li~lmOir. _ VI - Lteklile.l"in [HIZarhk i~jll tllyl'l'l edUen glln ve !laatt~ ,)'llzde. ?t!! g!ivenme. [HI["~dl!lriyle ~!(·Iilrt'!! rllLklL:rldia Udl Ile(;tlll I:Clmi:'l;'Onti g'elml'Jeri n~1l olunur. (B!ii) Till ll1l1ml!l kabmydi

tpJik .i.istehlikleIl"Hnin yuk:arda 'I.a'Z~JI faJbrikahua gDDde] ecekLl!:rm bedlell.eri muk;abi~indc ib.tiyar,\'!iaf.l ni~bdiDde irlilol: i!lipari,i vell'~bilecek~er.i we 24 rliumuadlan iDee: Viii: Uluht~Hr m;l'k~il:tlara, yar3JyabUece:k' pamuk ipUgi mjjstehtirk]~riDin de ihtiy!!!~Janrn yine ayD1 llartlarli']a ydum, [reiU hrbrik~!nDa ~ipari$ edebilecek:et j ilin olufllu:r.
lk.,ik ta.~ 8ulh (rib..

Mukn.vE'~e!'Iame

projesi

i~lt!l'i

J!oflld ~jjrtn.(ol.n!1,;91

K~~uf ::elvl!!li, ;;;il~ilei !'iut cet\'r..H. n1elraj

C't'l,,'~[j

IE) l'nlje 'l'e~<Iil' e\'L'ok. i:;.tirlmier bu ~. rLlIl'imeleri l.n . e l n ...lh.1 ;'ULLI'eri r{H~'l'o.;ri flllrU b !':It.. ... LlrihilldC-1i
itilJHl"PH

hgaldlil. gon~bilil'lf'l·. 31. lkillrikfinull
mL"ye hLmulutl ~u

~m~llJl rll(jddell,
III

I:'Jc~lIt-

..

li'nlU

rtu-I

(~l:tmlm I 11'!:iim'u tera
~'lImdIlDl~

llru~mH r~n-

k

rugul

.11.:1[,."·' 3iJ 1I\il.dkii.IHHl. ioJ39 1',t?'Plle'j
11."01 ii,,, 1 1- II lfiPl:IfUld lJr. Y<lplla'C:-tktlr,

glinti "'I'ai

!lund:rm:
Bir alJ1Cllgm t~Jtlil)i,
buldlo J{ih;tikpllza.rda
~IJ

III de ,,·il.,ly~t 1monotu dolaYL <t _ :') _
Jtl]~

p.LLdi lllltlk~t!.JILlh"

>toIptlll(;:)ktIJ'.

ic;in

jsLfin·

M'LlIhammn, % 7,5 tem[. Ehil'lB. bel1eri DtI~ IILoI~: sa· a,au Tl.ltarl Lira K. Lira K. Lira Kt. 30(1).2'25.~ 3E10.3(11'1.23'2,5fJ

SWll\:1 yoil:u.~

cami ko..T;;!J:imda 13 n mna I' he"· de· h!lciv. alJ.:m:l allll'l'fn \.cansol, kilim, sandnlye v~sail' C\' e~ya.i'
25/1 reUle 939 ~nr?amba. gUllu S51at dJBU-

Ka.DlYQn~t
&:.am)',
Ka.ll'yon SlI.ti!jl k.a moYOIlU

1 adet :2 " 1 ,.. l

1

too

.,

S 5,
2

5·6

..
!J

1<1~H.IS
14';:10 14,4.0

2400.- 480g.<1000,3100,~

kuzrlan

oM kadlll" a~lk artllrmo: pa' ayf:l, -:evrileCl'klir.
kOD8.D

SaWa·

mllhcLl~ ,'e 'I.'e:r-ill'.n bil' I:Ldet piyau<!I ]st:bojo'e.de btillji;;: caddeslllde 8 10 No. h ij.lliilll~ de 21 /1 '939' IJIrihille: mli!S!ldif cuDloriesi gunU saal 10 dll.ll 12 ye: kadar' bariJllc! arUlrmll il~ sablacagl ",'e muhtl.D.1lTIen kLYJHelm 75 ini bulmllocllgl hkditde 28 1 .39 tori· hine mUlI!IEldif eum.Ilrlesi tiinii :!lRat Sir
p!l:raya !;;1H'rilnlt!'sinL.:!! k(!'f'ar

EJ;::,ilil)1E!; F.k:liltml:!vtl

klipah .Ie Cfll'i

1.lll'f u,..llii
~~ne!LL!l

".'in
i!'"

i~t'rl1k edlio\!bilJllek

llkin

tliH III

n'iLI(J(1

11111hndt:lL I'.!hn11)1'1\:il

ehli\'l~tname 6-

!ilir mi.lhendi

veyil. fen IIwmuru

tiellin~'t ad~sl ,oe&ik~1:o.lJ11 j:rHhcl. m e) lemesi ~rtl1r.
fJ \

e-tme"l

\"

Muvakkat parti

tcm.inut mlk1.
jU

F!5ttll) lirnJu. glut \'~ ~amhHl verlletl' (95ij.4), lIrl' _lJ~l

"i -

TI.:'k!lf mekluIllRn gecikmeler

arril.

nlZlll

\-'eline kaciar

LB~kanhkmD

mol:bul. m.l.1kabilinde
I.'uilmel..

til', " POll

, ••

bldg \,uluJl.)u]aeok .. _

kHbul

call! eQyays

l'!uymetirri l!at1§ta

101oon 12 ye k dar lklnci a.rttmn9.
iJe sliltJihu~ag:r. Han
O!tlllUl",

ukidllremHl,illi Yav,U§L.n rU2.la~ i~if1l 1 ade!. nzmil~ "I"e Al'lkil.la b3~~ I dirde 3 1 939 (lfL2ll.l'tl2's.i ~futU Bnat mudbltlklf!rj ioln 2 ad.t, 1z.mir el!l.iil!.p f~bl'iIH:101'!Il i,\in 1 adet V~ tzmlr dokw.dan olla kadlar ikinci :lT~tirIaI ftl1O,dlbiugli i;Ln 1 adat kflmYIH1. ~ I1namelerl mucibince a]l'l ayn ~lk eUlJtme u8uliyl':l sah_ I.h1'1~akbr. JIIJ:ull yaptlac-H kbr. AlHYllOI'JD vergi. m - lluia&mmen bl1.d llerIy) lW!\'WkBt teminaUan bizolarlDda Icr kendilerine ::tit ob"a I{ uzere ey,· gO riJm~tir. Di giin !"e aaaUen)e mah;;tllinde bu· m - Ebilt;lI1~ U-l='~39 t .. riJhlle rr~hyan Ball gun.U b.lza.l&Ell1llundllll'"lilIacak memuruna w.W'a'lJ.aut· da .fUlll il!lf.i.t1etdl.e K.[lbo.tK~ta l.v6.'ZI. va; mO,lbll.yaat ~lJbe.!lillldek.i allm

l-

yi.izde yelmi!l 1)c..!jint bnhlnac:lJgu

U1!!J01)

Dr. IH5AN SA.M~

t'~I{Udar $1]111~ incl lIuk~J.t U"-

GONOKOK
I

A~[SI

ZAYI - 3836 ~kil LLUlmPHlh a· ra'l)acJ!lk ~hliret1l!l:1memi kaybettim Yilnisini nl;:l,caKm1d8.D.eskisi.nin Arab Sa.hibi:
Cl

kimJ.i~1nditll: met Melili
D:.:b"d::mJa 'l'Utl1i.lS 9illd~ ~ 1lI1i'll!H'ah ,d
~oclUgun

oa 'L

Dl1baEtle

caddemukim: Alb
:lDDe·

Be]so~ukh.l!ru 'oleihlliil1ai'LulJ. ka.r,l pek tesirlrl ve laze lii1dl!'. Divan) 01 Sulhmmahmud Il1rhl'"i NOT 1 13

~l)lUiqOgUltd.

fl!.ilI

la.: ,), , kII',

lu~ lli QbmlJr.

(13'IJ02)

tJlnuU'u hascbi: ..... gUl'ld.~ 'bu hususta itu4n oln.n18JL'IU aYlli i:lvde 'Ob,ir;:Lll .......~ Ill. lJab~l AL· all ,pip iqLDde nmh l1:emeyt> ml.in.cllmeilil'l, lrli~llge; "'RBi ts.}rlilin. 9 1 atliH'1 lIiln UhUlUl". (l.,I!~t:lti. ;jhlin \'\rl'ut dmi!j

-----=--------

till"

mU yoktur. Hazaro::!

A. Cemlll.~l:!ttin Sa.r&~G III M.~i.t ~IETI PI Mlltb •• ii Elbllqi.y.

Netl"'yat miidi.irU:

93{1 tllll'i.llwde

klllnir

,·erll.l'lih;l

lJldl.l-

O•• L1dlii. yer:

...__

:__

_ _...

-- _ .... _

-.

_

~-

--

~

-

__

--

,,- ~ .......,.-

-

-

-

-

-

-

, --------......~------------.....,_._
--

-