MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır. . sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. 1. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. 1.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.b. 1. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle.b. 1. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. kilitleme. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. bölmelerin.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. gaz. su. boru kılıflarını. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. uzaktan kumanda.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. yakıt. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir.Otomatik kontrol şemasında. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. buhar. 1. Boyanmış.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. malzeme ve hizmetler (elektrik. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. koruyucu röle vb. işçilik v. pis su tesisatı v. bacaları.

BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. 1. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. cihazlar veya armatürler. 1. kapak v. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir.1 Kapsam . Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. hiçbir şekilde boru donanımı. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. ayarlamaların.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. Sağanak. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak. bu esnada gerekiyorsa. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. depolama.b.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. YANGIN TESĠSATI.

hidrofor tesisatı. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek.2. termosifon ve şofbenler. planda. akümilasyon tankı. Montaj detayları. armatürler. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. ölçekli teknik resimlerini. detaylara.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. sıhhi. . İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. yangın.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde.Bu bölüm. su sayaçları. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. borular. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. boyler. aralarındaki açıklıkları. Normal olarak boru montaj detayları.2. 2.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. Bunların içerisinde.2 Genel Esaslar 2. temiz su deposu. İmalat projeleri. 2. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. ana ölçülerini. çatı üzerine kadar çıkartılarak.2.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. 2. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır.4.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. 2. teknik şartnamelere ilave olarak. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.4 Temiz Su Tesisatı 2. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. 2. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. bunların bağlantı şekillerini. imalatçının ölçülü. cihazları ve yapı elemanlarını.

Flanşla 2. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. haftalık ve aylık). Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. Tesisat. tesisat buna göre yapılacaktır. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. ölçme.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. Termoplastik kaynak 2. kesintili veya devamlı oluşu. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. 1. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. deneme. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. tüzüklerde. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. dona karşı korunmuş olmalıdır.4. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır. Temin edileceği kaynak. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. numune alma. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. vana konacaktır. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. Muflu yapıştırma 3. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. 1. . tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir.

Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır.5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. aylık ve yıllık). Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). Su filtresi olarak. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. emme şartları tetkik edilmeli. Seviye flatörü . depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. Biyolojik. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). haftalık. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. yatak geçiş hızı. hidrofor tip. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). su deposu konacaktır. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. Emiş yapan hidroforlarda. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. en çok 20 m/saat olmalıdır. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa.

Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. tankın hacmi. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. basınçlı su depolama tankları membranlı. Basınç düşürücüler. Hidroforların.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. . Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir.

Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler. Kesme vanaları. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. Temiz su tesisatında bulunan. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. 2.3 Su Sayaçları . otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. buna boru uzunluğu. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar.4.5 m/sn değerini aşmaması gerekir.

4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir.4.4. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır.4. çarpma. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır. sıcaklık göstergesi. Sayacın monte edileceği yerin.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. 2. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır. 2.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır.4. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır. 2.4. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır.4. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. .Su sayaçları.4.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. donma. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir.4. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Su sayacında basınç kaybı 0. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. titreşim gibi zararlı tesirlere.4.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak. 2.

ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. pislik. Isı depolama tankı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. 2.5 katı olmalıdır. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. pislik birikmeleri önlenmelidir. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1.4. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. Sıcak su sistemi. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. . Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır.

3 Pompalar . ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. 2. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.5.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.İçme ve Kullanma Suyu İçin.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda. tesis edilecek ve onaylanacaktır. Bu yönetmelik hükümlerinde. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan. 2. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır. 2. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine.5. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. tesis edilecek ve onaylanacaktır.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır.5. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak.4. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak.

yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun.5. Hortumlar. 2. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" .4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. Hortum. orta riskli bölgelerde 125 m. . püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. riskli bölgelerde 100 m. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir.5. 2. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır.

Hidrant sisteminde. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir.3 .7 m‟dir.. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir... 2. / dakika / m2 6. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir.. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir. . Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. 16. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır. orta tehlike sınıfı için 12 m2..6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0. / dakika / m2 12.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 ..1 lt.6 m. Mahal sıcaklığının 14.3 lt.. 8. Sprinkler başlıkları 1. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2.5. Basınç : 0.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.40 C üzeri alınır. Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3.8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min...1 lt.1 . / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. yüksek tehlike sınıfı için 3.

ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. Sistem. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Sistemin kontrol paneli. pnömatik veya mekanik olabilecektir. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. ortamdaki oksijenin oranını. boşaltma hattı boruları. Boru.7. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır.OH3. 2. ahşap vs.5. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak.OH4 sınıfları için 100 lt/dak. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. CO2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları).OH3.Dolaplı. HH sınıfı için 200 lt/dak. kumaş. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. 2. elektrikli. Kullandığı söndürme yöntemi. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda. Tüpler. lastik. Sistemin aktivasyonu. püskürtücü nozullardan oluşur.5. 2. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH.5. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması. otomatik olarak. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. Kurulacak sistem. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.7. yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir.OH2. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları).OH1.2 Sistem Malzemeleri . Sistem. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir.

Gövdesi bronz malzemeden olacaktır. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.2. 2.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde.7.5.2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.7.5.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.5.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. 2. 2.7. 2. Ayrıca.5.somunlarla birlikte komple olacaktır.2. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.7. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir.5.2.2. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli . Sistem devreye girdiğinde.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.5.2.7.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. Nozul tipi.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler.7. uluslararası nakliye standartlarında. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.7.7. yedekli sistemlerde. Vana aksamı üzerinde 185 . ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı.2. vana aksamı pirinç olacaktır. Bağlantı aksamı.2.5. çek vanadan olası sızmalarda. 2. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.5. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. 2.2.5.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır.7. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. 2. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır. Tüpün gövdesi çelik. Tüp bağlantı aksamı. 2. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir.

8. dedektörler. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır.8. 2.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2.5. 2. 2.10 saniye olacaktır. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır. çizimler. . buton. Sistem koruma. 2.8. söndürme kontrol panelleri. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir.3. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. sesli ve görsel alarm cihazları.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. İmalatçı firma.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. FM Gazı boşalma süresi max. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır. FM200 silindirleri. boşaltma hortumları.3. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır.3 Sistem Ekipmanları 2. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır.5. Sisteme ait mekanik. söndürme paneli. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları. siren. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli.5.5. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir. durdurma butonu.5. uyarı (sesli.5.8.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır.8.tedbirler alınmalı.

vanası.9. Söndürme işlemini. Sistem. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. pnömatik veya mekanik olabilecektir.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. 2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. Sistemin aktivasyonu.5.2.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı.2 Sistem Malzemeleri 2. sistem. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır.5.5. Ancak. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). Sistem. elektrik iletkenliği olmayan.5. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar . Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C . 2. solenoid vanası. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: . Sistem.9. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur.5 % ve 42. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı.1 Söndürücü Gaz . 40% argon ve 8% karbon dioksit. Kullandığı söndürme yöntemi.Inergen Inergen. A sınıfı ( yüzey yangınları ). 45 saniyeden fazla olmayacaktır. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. boşaltma hattı boruları. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. . Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az.FM200 silindirleri. elektrikli. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. 2.Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar .9. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir.8 % olacaktır.54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Sistemin kontrol paneli. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır. püskürtücü nozullardan oluşur.

9.2. 2. Bu vana. pilot tüpe takılacaktır.9. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. Vananın gövdesi pirinç.5. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır. Seçim vanası.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır.2.9. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla. 5/8” çaplı.5.9.5.9. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.5. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası.5.9.2. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir.5.9. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. Delik çapı.5. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. gövdesi dövme demir. 2. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır.2.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .2. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. Bağlantı aksamı.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. 2. gövdesi çelik. uluslararası nakliye standartlarında. vana aksamı pirinç olacaktır. tasarım . kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır. 2.somunlarla birlikte komple olacaktır. 2. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır.5. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır.2. işletme basıncına dayanımlı. 2. Nozul tipi. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. 2. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.2.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. Solenoid.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.2.9.2.

bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde. 2.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen.Ocaklar .10. Sistem.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır. Sistem.2 Sistem Malzemeleri 2.5.5.2. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. 2. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır.2 Söndürücü Tüpü . ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem.9.5.2. 2.Kuzineler . potasyum bazlı. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar . kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.5. çek vanadan olası sızmalarda. 2.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır.Davlumbazlar . mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır. Sistem tasarımı. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.10. Bu parça. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.5. 2.2. 2.10.9. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak. yedekli sistemlerde. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.5.5. Ayrıca.10.

derin çekme karbon çeliğinden mamul.5.elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: . 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde. 2. .Nakliye sırasında boş. ağzında bulunan zarı delinerek. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır. Düzeneğin kapağında. normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır.5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. paslanmaz çelik.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında.5. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde.2. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: . sistemin elle boşaltılmasını sağlayan. emaye kaplı olacaktır.2.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .gaz regülatörü .10.itici gaz hortumu . pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek. her bir nozulun içinde. yaylı. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan.5. 2. 2. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.boşaltma mekanizması . 2. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür.1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi. dolu durumda basınçsız olan tüp.10. Ayrıca.söndürücü tüp 2.5.10. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır.5.5.10.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi .3.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği.2. Borular bükülmeyecek. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır.10.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. 2.2.10.

Sistem herhangi bir basınçlı kap. 2. boru tesisatı. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir.3.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan.5. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek.5. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir. 2.10. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. 2. Gaz kaçırma. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen.3.5. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. gövdesi alüminyum. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. iç aksamı paslanmaz çelik.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. yangın anında.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen. 0 .10.50 C sıcaklık aralığına uygun. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan. . Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir.3. 2. alüminyum gövdeli.10. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı.5.

) .Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir. pis su ve kirli su (yağmur suyu v. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır. 2. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır.Tasarım. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır.1 Genel Esaslar Atık sular.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri .6.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.) dan oluşur. Yatay kanallardaki hız en az 0. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.s. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine.5.

görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. Öğütücüler Mutfak artıkları. daha sonra 2 nci. cihazlar.6. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek.0. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. . 2. vb. ancak bu gibi cihazların. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır.0. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. .. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Gürültü Pis su tesisleri. çelik borulara vidalı. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. Boruların. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak. bitirilmemiş. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. çöp (süprüntü). hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır.8-1. . bu tablo Tanıtma. mutfak vb. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb. açık. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . kâğıt. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır. 2 nci ve 3 üncü kat. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. Bu adaptörlerin diğer uçları.

Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. Benzin vb. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır.Bina içi . 2. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir. 2.6.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda.3 Yağ.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır.b. 2.Bina içi . benzin. alkali v.Bölüm 3: Çatı drenajı . 2.6.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri .b.6. gazyağı v. Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane. Mazot.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.6. mutfak. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.Tasarım ve hesaplama . yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. Zararlı olabilecek nispette asit. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi. Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır.

Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. bitirilmemiş. 2. pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır.Bina içi .Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır.7.Bölüm 3: Çatı drenajı . 2. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır.Tasarım ve hesap 2. çelik boruları vidalı.Bina içi . Boruların açık. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.Bina içi .1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .Tasarım ve hesaplama . plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.7.7. Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak.3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri .7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek.

pompalamak v.b. drenaj çukurlarına.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri . kalınlıkta kumla örtecektir. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Müteahhit.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. boru. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı.8. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. Bütün boru tesisatı. Bütün borular ve eklenti parçaları. montajdan sonra.8. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. . Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. Yağmur Suyu ve 2. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. toplanma kuyuları açmak. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir.1 Genel Esaslar Rögarlara. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. çamur v.Bina içi . su sızdırmaz durumda olacaktır. çöp. 2.8 Binalarda Temiz Su.b. drenaj noktaları vazetmek.

uygun seviyede monte edileceklerdir. HDPE rögarlar. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. Tercihen duvarlar en az 15 cm. kalınlıkta beton olmalıdır. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. 2.8. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır. yukarıdan başlamak ve 35 cm. iç ölçüde olmalıdır. kenarlarının intizamlı yapılması. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir. toprak sıcaklığına. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. kapak üstü toprak yüküne. kanalizasyon. üzerindeki trafik yüküne. Rögar boyutları.8. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. yeraltı su durumuna. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. Ø 15 mm. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. 2. toprak cinsine. HDPE / PP.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı.

suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır.8. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. Müteahhit. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. . 2. 2. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. Böyle hallerde dolgu malzemesi. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. Bu husus. kazılan hendeğin kenarlarını.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. gerekli şekilde. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. 20 cm. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. Pis sular.8. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. kavis verilecektir. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. hendek derinliği 120 cm. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. toprak. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. Hendek dipleri yumuşaksa. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. Bunun boru üzerindeki 15 cm. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. Hendek diplerine. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. evvela büyük bölmeye verilecek. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir.

Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir.50 metreyi geçmemesi lazımdır. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. Fakat her ne sebeple olursa olsun. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. Bacalar. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. ne üstten ve ne de dipten olmayıp.5 metre olduğu anlaşıldığından. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. den çekebilirler. fakat kapasitesi artmış olmaz. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Fosseptik projeleri yapılırken. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir.

Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. L. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır.G. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. P. Havagazı veya L. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3.P. muayene edilmesi gerekmektedir. Doğalgaz. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma.9 Doğalgaz.9. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. İç tesisat boruları.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.8.9.7 Ġlgili Standartlar TS.5 metre kadar olmalıdır. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. 2. muayene edilmesi gerekmektedir. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. G Tesisatı 2.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.b. 2. . arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir.G. Havagazı ve L.P. muayene edilmesi gerekmektedir.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Filtre ile hendekler v. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.

kapalı hacim içinden.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. içinden geçirilmemelidir. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli.9. yeterince aydınlatılmış. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır.Gaz boruları. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. havalandırılabilen. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. gaz boruları geçirilemez. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. 2. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. çelik veya PE boru ile döşenecektir.2. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir. Gaz kolonları. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. . Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. kuru. binanın girişine en yakın. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.2. 2. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir. kanal vb. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır.9. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. Kullanılan sayaç giriş vanalarında.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. Her iç tesisatta. Ancak.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri. Sayaçlar. kalorifer dairelerinden kolon vb.

tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. Hastaneler. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. sıcak su borularından minimum 30 cm.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Sayaç.2.2. Sayaç. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir.2. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. 2. 2. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Sayaçların montajı. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. daha büyük kapasitedeki U 100. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. anahtar priz. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. mesafede olmalıdır. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar.9. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir.9. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır.9. 2. .

9. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. yoğuşma suyu sifonu. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. manometre. dış hava sıcaklığından etkilenen. 2.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Doğalgaz kazanları. baca blokajına.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için. 2. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli.9. emniyet ventili. 2. Kazanda sistem gidiş.3.9. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.( Dış hava kompanzasyonlu) 2.9. aşırı ısınmaya aşırı basınca. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan. doldurma. emniyet ventiline sahip olmalıdır. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. kapalı genleşme tankı. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.3.9. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. susuz çalışmaya. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır. gazlı merkezi yakma tesisleri. otomatik pürjörü. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli.3. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır.3. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı. sirkülasyon pompası. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir.boşaltma ventili. . Kapasite ayarlanabilmeli.

9.Merkezi Isıtma. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 2. Soba. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .Gaz Yakan.9.3. 2. 2.3.3.3.9. ġömine vb.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar.3. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb. 2.9.Merkezi Isıtma Kazanları.3.2.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.9.9.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları .8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Gaz Yakan.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci. 2. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.9. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.7 Soba.

Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar.2. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar .Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.Merkezi Isıtma.Gaz Yakan. Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura .4 MPa .Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar. Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Genel Özellikler. doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.

Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Tek Brülörlü.Gaz Yakan.Kon Bölüm 2: Sistem E.Müstakil. Kurallar.Radyant Tüplü.Çok Brülörlü.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Çok Brülörlü.Emniyet Isıtıcı Sistemler. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t .Cebri Konveksiyonlu.Gaz Yakan .Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Kon Bölüm 1:Sistem D.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Gaz Yakan.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Gaz Yakan.Çok Brülörlü.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Gaz Yakan.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Tavana Asılan.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Cebri Konveksiyonlu.Tavana Asılan.Tavana Asılan.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Emniyet Isıtıcı Sistemler.Çok Brülörlü. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Radyant Tüplü.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Radyant Tüplü.Gaz Yakan.Emniyet Konveksiyonlu.Gaz Yakan.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Radyant Tüplü. Doğal Gaz.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Kon Bölüm 4: Sistem H.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Radyometrik Metot.

cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1.10 Cihazlar. tespit tırnağı veya kelepçe v. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. duş.TS EN 1856–2 Bacalar . Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. cıvata. 2. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. Armatürler: 2. kaplama. ölçüler. kaplama. gözeneksiz. malzemeler. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. pisuar. depoların dışındakiler. Aksesuarlar. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. Sınıf olacak. krom kaplama. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır.b. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. parçalar. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak.10.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida. hela.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. sınıf olacaktır.10. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır. üstü. Özellikle lavabo.b. 2. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . cins. Diğer hususları 1. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. kaynaklı olanlardan.10. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük.

10. armatür v. armatür v.) 2.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA.4 Armatürler 2.b.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. havalandırma. uzatma parçası.10. bağlantı parçası.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir. temini. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir. 2. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola.10. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. Isıtma. HAVALANDIRMA.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir.b.10. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler. Krom kaplamalı boru. . montajı ile ilgili esasları kapsar. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3. Gizli kalmış tespit.4. soğutma. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. 2.4. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. SOĞUTMA. deliğin çapı.

2.Kızgın su sistemi. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. . etiket numarası. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. cihazın komple karakteristiklerini. .Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). detaylara. .Buhar sistemi. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini.b. . yatay ve dikey şaftları. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. Her bir vananın tablo numarası.90º-70ºC sıcak su sistemi.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi. imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. . belirli hacimde boruları. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.Yapıda mevcut diğer sistemler.Havalandırma sistemi. .2. boru geçiş yerleri.Klima sistemi.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. bunların çap. işletme.2 Genel Esaslar 3.3.) her türlü bilgiyi veren resim. v.Soğutulmuş su sistemi. ana ölçülerini. . . eklenti parçaları. kapasitesini. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. belge ve grafikleri ihtiva edecektir. ihzarata ve montaja başlayabilecektir. Boru. teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. 3.Soğuk oda sistemi. . . İmalat projeleri. cihazları ve yapı elemanlarını. . şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. aralarındaki açıklıkları. malzeme tariflerine. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. Yerleştirme ve montaj detayları. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. yazı. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir.Kondenser soğutma suyu sistemi. cihazların aksesuarını. basınç kaybını. boyut ve bağlantı şekillerini.

Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. Bunların yapılması. pislik ayırıcıları. 3. Kontrol kapakları ve kasaları. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. işletme talimatı. bir pompa grubu v. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. 3.2. kondens ayırıcıları. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. bir havalandırma veya klima santralı. kış işletmesi. ilk çalıştırmaya hazırlanması. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden.2.b. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. kazan ve kontrolleri donatımı. 3. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları. damperler. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır.5 Elektrik ĠĢleri . Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım.2. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. Her tip cihaz için bakım talimatı. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. yaz işletmesi. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı.

1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. şalterleri. elektrik bağlantıları. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. kanunlara. 3. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. boru donanımları. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. 3.4 Isıtma Santralları 3.2. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır.4. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. vanalar. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. denge deposu v. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. hava boru ve kanalları. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. . Bütün elektrik motorları. Sistemlerin bütün elemanları. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. kapalı imbisat deposu.b. 3. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır.

Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. brülör v. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. malumat verici belgeler.4. temel veya kaide detaylarını. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis .4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış.4. 3. 3. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan.b. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. tablolar v.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. Deprem riski yüksek bölgelerde. 3. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır.4.b.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.4. 3. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. vantilatör. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır.

Kapı ve pencereler kaçış yönünde. Pencerenin olmadığı yerlerde. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere.4.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. 3. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. yeterli kesitte. Bunu sağlamak için. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. 3. Çatı kazan dairelerinde. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır. Yakıt boru hattı. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. yağ v. duş. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler.5 metre yükseklik bulunmalıdır.4. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. lavabo ve wc mahalli olacaktır.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. çelik. kapanmaz panjurlu. fare vs. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. Kapılar. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. Gece için. doğal havalandırmalı. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. içeriye kuş. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır. Bu odada soyunma. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. giremeyecek aralıklarda. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır.b. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. idarenin onayıyla belirlenecektir. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. . bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1.

Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır.5 m³/h olmalıdır. ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . Havalandırma bacası kesiti.4. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. sonraki her KW için 2. 3. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. Binaya ait bölümler. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Kazan çıkışından baca nihayetine . pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. kazanın her KW için 0. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında.

Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır. Zorunlu hallerde.9. şofben. Kömürlük ölçüleri. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. Bacalar. ısıya. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Duman kanalları.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. Kazan bacalarına. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. kombi. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. Kanallar. 3. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.9 Depolama 3. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir.4. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. Kömürün depolanmasında. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. bacanın bina dışında yapılması halinde. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek.kadar duman yollarında birleşmeler.4.b. .

Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır.3. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir.4. 3. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. ısıtma santralında depo edilmemelidir. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo.4. kanalizasyona karışmaması. Yüksekte. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona.9. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. Ana depodan.5 m. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Yağ yakıt depodan.

Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. gereği kadar priz tesisatı konacaktır. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. gaz. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. su enjekte pompasını çalıştırma. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında.4. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. 3.11. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. plan. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır.4. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik .

su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır.4. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. 3. .besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır.4. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır.3.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır.1. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon.13. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. 3. Kazan ile birlikte işletme termostatı. 3.4.4. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. 3. bir adet emniyet presostadı. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.2. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. 3. Bir adedi işletme. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir. 3.4.4. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.

İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır.4.13. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. 3.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır.4. Açık genleşme depolu sistemlerde.) olmayacaktır.2 Sıcak Su Üretici. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı.4.b. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir. Kazan. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. Depo mümkünse doğrudan kazana. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.15 Brülör Tesisatı . Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. 3. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. Her bir kalorifer kazanı. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v.3. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır.

Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. Buhar kazanlarında. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. ön süpürme havası verilmelidir. asgari 5 saniye. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. . kadar 30 kg/h. brülör. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. alevin sönmesi hallerinde. Normal çekişli kazan deyimi. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine.Brülörler. kadar 10–30 kg/h. Tablo 1. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h.

yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı.15. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan.4. hava türbülatörü. hava türbülatörü.4. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. arıza sinyal lambaları. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. hava ayar damperi. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. 3. tablo için kablo bağlantıları. gaz basınç presostatı. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı. buşonlu sigortaları. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. 3. hava basınç presostatına haiz. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri.15. ateşleme elektrotları ve kabloları. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. Hava ayar tertibatı.15. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. 3. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. Tam otomatik.4. yanma başlığı. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. hava damperi. min.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . fotoselli olacaktır. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. yol verme şalteri.

duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili.4. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. gaz için elektrotları.4.15. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yakıt atomizasyonu. pilot hattı için uygun müştemilata sahip.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. fotoseli. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. 3. 3. atomizörü. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. bujilerin çakmasını. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. gaz için magnetik ventili. vantilatörü. yüksek gerilim transformatörü. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir.ile kablo donanımları. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. yakıt pompası (ayrıolabilir). ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. Onaylı projesine göre. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. LPG ile ön ateşleyicisi. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile.15. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı.

15. Baca gazı analiz cihazının.4. Yanma Verimliliği Hesaplama 7. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. Uzaktan Kumanda 9. . Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Yük Regülâtörü 3." 3.15. Brülör Beyni 2. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır. Baca Gazı Analiz Cihazı 3. İlave olarak CO Karbon dioksit.4.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3. Yakıt servo motoru. Alev İzleme Sistemi 5. Başlıca Fonksiyonları: 1. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır. Arıza Bildirme Kütüğü 11.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini. Yakıt seçimi 3.6. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir. azot NO oksit.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 .15. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8.4. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5.6. 3.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün . tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar.6.4. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. Yanma Optimizasyonu 6.15. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır.1 Sistem Bileşenleri: 1.

16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır.15.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi.4. . “Buharlı dengeleme”. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır.3. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir.15.16. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir.6. “Havalı dengeleme” . İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. 3. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir.4. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. 3. Kızgın su tesisatı. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa.4. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir.6. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır.4. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. Su seviyesi kontrolü ise.

b. lambası v. elektrik sobası.Sabit devirli pompalarda. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır. . Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır.16.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır. radyatör ayarının değiştirilmemesi. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. odadaki su kaynaklarında (insan. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı.4. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. ocağı. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. 3.4. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır. 3.16.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. Kolonların ve cihazların da genleşme. kontrol. askı. gereken yapılacaktır.6 Kızgın Su Tesisatı 3. Branşman. donatılmış olacak. kompansatör v.6. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır.b. denenmiş. PN 40 gibi). Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. PN 25. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Denge deposu montaj. kollektör kullanılacak. tespit. imalat kontrolü yapılmış. imal edilmiş. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. İdare talep ederse termometre monte edilecektir. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. (PN 16. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek.) sağlanacak. gereken tedbirler alınacaktır. hava tahliyesi. gereken yapılacaktır. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir. . mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek. donatım.

ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. gereken yapılacaktır. basınçlı kap. Tespit. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. askı. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.5 katına 24 saat müddetle denenecektir.6.6.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. . 3. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır.b. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. sonra su tamamen boşaltılacak. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. PN 10. 3. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak.Bütün boru. pompa v. Sistem suyla doldurulduktan sonra. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak.7.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. Branşman.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. gereken tedbirler alınacaktır. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. vana.

boyler. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. Genleşme deposu montaj. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. kolon boşaltma musluğu v. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. plakalı eşanjör v. termometre kılıfı konarak. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. imkan sağlanmış olacaktır.Kolonların ve cihazlarında genleşme. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli.s. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. otomatik hava atma cihazı. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. pürjör. fan-coil. kollektörler.b. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. hava tahliyesi. genleşme deposu v. radyatör altında döndürme ayakları. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı.b. donatım. konvektör. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. hava tüpü.7. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. 3. kontrol. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri.2 Denemeler . ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır.

alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. filtreler. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. sonra su tamamen boşaltılacak.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. Motorlar. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. akışkanın. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. . pislik ayırıcılar. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. Sistem suyla doldurulduktan sonra. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi.5 katına 24 saat müddetle denenecektir.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme.8.

aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir. 3. 3. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. yüksekte (asgari 4 cm. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. kullanacağı elektrik voltajını belirtir. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. döşemeden en az 6 cm. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. kapasitesini. m2 olarak ısıtma alanını. yükseklikleri buna göre seçilecektir. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. hava debisini. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır.) monte edilecektir. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. aralıklı. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. vantilatör devir adedini. Duvar.8. . v.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır. paravan. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. Müdahale kapağı bulunmalıdır. İmalatçısını. dolap.8. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak.b. İmalatçısını. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. gibi malzemeler olmamalıdır. 3. kapasitesini. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar.8.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek.

2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.4.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş. Döküm radyatörler astar boyalı. eksenler arası ölçüde ± 0.8. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.8. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır.4. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. 3. 3.8. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1.4. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır. 3.8.5 mm‟den az olmayacaktır. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. 3. Kabul edilebilir toleranslar.4. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır.3 mm.11 mm.dir.

iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir. 3. bir iç.5 Fan. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. Hava soğutmalı kondenserli olacak. 9 bar işletme basıncına dayanıklı.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için . 3. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal).3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları.4. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu.8.1 mm. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları . yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı.8. et kalınlığında.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. salon tipi. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama . pürjör. konveksiyon yüzeyleri en az 0. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. sağa/ sola yönlendirme yapacak.Bö pompaları. vida. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş.11 mm. 3.8.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1. Cihaz ısıtma. 3. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır.8 mm. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.dubel. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli.8. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. kaset tipi.

). tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu. tesise monte edilmiş olacaktır. F410a vb.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları.b.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . hava boru ve kanalları. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. Diğer hususlarda tesisat. split). vidalı.9 Soğuk Su Sistemleri 3. F407c.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir.b. depoları. İşaretlenmesi 3. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. vanalar. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. su veya salamura tankları v. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. santrifüj. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. boru donanımları.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. kanunlara. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. scroll) olacak. elektrik bağlantıları. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları.9. vidalı.9. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. santrifüj.9. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. kompresör v. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları. 3. 3. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır.Özellikleri. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.

2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35.45 gümüş alaşımı ile. . Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular. belirli şartlarda. . belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği. 3. . vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır.3.Bakır ve çinko amonyakla. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. .Yangından korunma.9. Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar. temas halinde bulunmayacaktır. Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1. .1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular.9.Kompresör dairesi ebatları.Mağnezyum Freonla. . Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı. 3. Mesela: .Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. flanşlar. çalışacağı gazla yapılırsa 1.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması. .3.S.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar.5 katı. . Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz.1 katı kadar olacaktır. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır.

Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. 3. . Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır.3.9. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir. 3. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. 3.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.9. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir.3. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar.9. makinelerin. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili.3.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. patlayıcı disk. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler.25 m.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır.

5 m/sn. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. . 100 Kg. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır. F134a.9. .Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. .Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir. 3. Duvar. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır. etilklorid. .Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. . aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir.yi geçmeyecektir. 3.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. . dikloretilen. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4.5 Kg. dan fazla ise. Amonyak.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. sülfür dioksit ve metil formiat.3.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır.3. . dan fazla ise.9.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır. F407c. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir.

tablolar v.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir). 3.  Yüksüz yol verme tesisatı.9.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir.9. 3.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.9. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.9.3. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri.b.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır.9. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.3.  Kontrol termostatı. temel veya kaide detaylarını. 3.  Yağ basıncı manometresi. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir.3. malumat verici belgeler.) 3.9.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır.  Termostatik veya elektronik expansion valfi. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.5.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. 3. prospektüs ve (veya) katalogları.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.5. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.9. 3. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler. .

 Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley). emniyet tapası.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır. tecrit edilmiş olacaktır.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır. kompresör emiş boruları. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role.9. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır. 3. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve). Su veya salamura soğutucu evaporatör. F134a.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  . serinletilmiş su veya salamura boruları.5. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba.  Boşaltma vanası.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı. 3.  Yağ diferansiyel basınç presostadı. (büyük kompresörlerde). buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler.  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). F407c.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.5.  Kilitleme rölesi. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır.9.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası.

. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır. 3.9.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir.5. Yağ basınç presostadı normal sinyali. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. ilk hareket. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır.9. Seçici anahtar (selector swich). pompaya yol verilerek başlatılır. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3.

6.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak.9. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser . sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Sıra ile kontrol cihazı. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek.9. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak.6.6. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. 3.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları.9. Grup harekete geçince 3. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. 3. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır.9. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3.Sistem.

Diferan Kilitleme rölesi. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi.9. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler. 3.3 e uygun olacaktır.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.6.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır. şartnamede istenmediği takdirde kompresör. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır.7. kompresör duracaktır.8 Kompresör. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat.9. Su Soğutmalı Kondenser Grubu. 3. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak. 3.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı. 3.6. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak.9. pompaları duracak.1 ve 3. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır.9.5.9. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı .9. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir.9.9. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak.5. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat. Kompresör ve kondenserin donatımı 3.5. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir.  Yüksek basınç presostadı. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır. dış sıcaklık. kullanma ve bakım kılavuzunu. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. parça büyüklüğüne. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir.  .4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. depolama şekline. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. Soğutucu yüzey sıcaklığı.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları.10. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir. elektrik devre şemalarını. 3. oda sıcaklığı. duvar rutubet geçirgenliklerine. 3. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine.10. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi.

Motorlar. pislik ayırıcılar. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. kaplanması. nemlendiriciler. . Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. filtreler.11. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. 3.

Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. hava sızdırmaz damper. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. Laminer hava akımlı filtre sistemi.11. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. v. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir.b. Bütün cihazlarda. cihaz performansları. imalat. temizlik sınıfı v.b. parçacık ve partikül testleri. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. lif tutucu menfez.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. sabit hava debi kontrol cihazı. Ayarlamalar yapılmadan önce. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. sabit hava debi ayar cihazı. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. Cihazların seçilmesi. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. 3. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. Hepa filtreler. değişken hava debi ayar cihazı. tasarım. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. gürültü ve titreşimin önlenmesi. yerleştirilmesi.

gözetleme camı. Her hücrede bakım kapısı. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır.  Statik randıman. Cihazların elektrik bağlantıları.11. aydınlanma lambası bulunacaktır. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve. yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. projesine göre gerekli damperler. .11. Santrallerde. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. 3. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. 3. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. ilerisinde. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre.11. ilerisinde ve 1 m. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır. aşağısında.  Statik basınç. 3.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir.

alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25. esnek fan atış ağzı bağlantısı. Standart fan motorları. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. v. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır.5. 3. fan muhafazası. . v. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Bu paneller santral karkasına. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. ısı direnci. cam yünü. Fan rotoru.s. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir.3. Santral karkası. ses yutma kapasitesi. 3.5. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. Motor. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan.11. sızdırmazlığı. Paneller. kayış-kasnak. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. ısıl geçirgenlik katsayısı.11. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. fan. ısıl köprüleme değeri. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz. taş yünü.) göre uygun seçilmiş olacaktır. Dış kasetin mekanik dayanımı.11. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. motor. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır.2 Fan Bölümü Fan hücresi. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır.s. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.5. Panellerin santral profiline montajında. Fan. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır.

Ses yutma seviyeleri.11. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır.11. 3. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır.5.5. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır. dirençler en aza indirgenecektir. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. 3. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.5. çelik borudan yapılmış olacak. santralin içerisinde. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. Kollektörler. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Isıtıcı batarya.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. Isıtıcı batarya. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır.11. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. . Bataryalarda su girişleri alttan. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. Elle kumanda edilecek damperler. 3. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır. konum göstergesi.

11.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt.5. 3 mm. 3.11. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır.11. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. Su girişlerinde drenaj amacıyla. pompası. pirinç.11.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket.3.8. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek.8. tek veya çift sıra püskürtme memeleri.8 Nemlendiriciler 3. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur.5. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını.5. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.5. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.5. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır. bir sıra hava yönelticileri. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon.3 Kanal tipi sulu nemlendirici . şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu. 3. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. vantilatörü. 3.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak. boşaltma tapası.8. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum.11. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır.

ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek.5.8. bakır.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. 3. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır.11. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. Projede belirtilmediği taktirde.5.11. 220 veya 380 volt. paket ünite. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt.  Paslanmaz çelikten mamul. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. 3. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek. takriben 40 Watt. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu .8.5.5. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. sacdan alt tablası. arızalarını.11. Paket ünitenin içereceği elemanlar. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0. elektronik kartı. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. hava sirkülasyon vantilatörü. 200 Volt. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru.5 mm.8. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında.11.8. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. kontaktör ve kablolanması bulunacak. 3. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. ayrı bir bölümde kumanda panosu. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları.Saatte takriben 5 kg.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır.

Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak. Temizken 2 m/sn.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır.5. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.olacaktır. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. paslanmaz çelik elektrodu. Dolayısı ile. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak. 3. 3. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır.11. Kanallar ve askıları düzgün. 3. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir.11. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri. . Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır.8. 3. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır.11.5 m/sn. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. 5 veya 10 cm. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. norm ve standartlara uygun olmalıdır. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır.11. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. hızda 10 mmss ve 2.

Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları.yi. kiriş. (Ölçme yapılabilmesi için). Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. galeri. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır.s. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. gerekli açıklık bırakılacaktır. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. Kanalların etrafında. ana emiş kanallarında 6. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. baca. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır.5 m/sn. Kavisli dirseklerde. . 60 cm. Bu işlem statik yapıya (kolon. Kanalların. v. v.s) kesinlikle zarar vermemelidir. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir.yi geçmeyecektir. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. perde beton. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa.

Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. ve daha büyük kanallarda). 100 cm. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda). Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. takviye yanlarında 30 cm. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır.8 mm. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm.5 mm. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir.den az olmayacak 25x2.11.50 cm. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. ye kadar olanları 1. . 3. askılar 3. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır.. (büyük ebadı 50 cm.11.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. İki tip askı kullanılacaktır.5 köşebentle takviye edilmiş olacak. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. daha büyük ebatlı olanları 3 mm. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. den fazla olmayacaktır. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. duvar.den fazla aralıklı yapılmayacak. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. Saç kalınlıkları 0. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır.. ye kadar olanları 2 mm.

Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. 3. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir.11.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. Eni 60 cm. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. 3. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır.25 m/sn. kanatlar 15x 60 cm. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. 3. ye kadar olanları 1. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. den daha büyük olmayacaktır. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. yüksekte 0.11. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır.11. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. Hava yayması döşemeden 180 cm. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. Anemostatların dış kısmı iç (şase. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. den az kalınlıkta olmayacak. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir.11.11.5 mm. . Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek.

3. 3. .3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. Bu tip menfezler düşey. 3.11. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak. 3. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak.11. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır.11. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. düşey. 3. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek.11. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan.11.11.11. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm.11. 3. emiş menfezi olarak kullanılacak.11.11. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir. yüze gelen kanatlar yatay.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir.

Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır.11.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.13. 3.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır. yer tipi. kanal tipi. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. . 3. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır.11. tavan tipi.11. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir.11. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. 3. duvar tipi. dört yöne üflemeli kaset tipi.13.13. 3. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir. 3.13. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. iki yöne üflemeli kaset tipi.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi.13. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. yüksek basınçlı kanal tipi. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir.11.

3.11. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. Yüksek basınç anahtarı b. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır.13. 3. fan devir ayarı.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma. Kompresör gövde termostatı d. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır. Yağ dengeleme sistemi e.13.a. 3.11. Yüksek akım rölesi c.13. sıcaklık değiştirme. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .11. fan kanat ayarı yapılabilecektir. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. açma/kapama. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir.11. Kaset.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. Yüksek akım sensörü f. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır.Binalarda.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir.

Hava Perdeleri vb. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan. diğer yardımcı cihazları. Otomatik kontrol nakil hatları. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri. Gömülü tip termostatlar.Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) .TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. göstergeleri. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm.Klima Santralleri. elektrik kaynakları. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. . yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. Hava Temizleyici Cihazlar. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Vantilatörler).Bölüm 1:Sınıflandırma. filtreleri.12. anahtarları.Servis Tesisatla Damperleri 3. performans d kuralları Hava Filtreleri. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. Deneyler ve Hava filtreleri .12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA). Soğu Fanlar (Aspiratörler.Havalandırma ve Klima Sistemleri. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Klimalar. ayar başlığı.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir.

Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır.3 Termometreler. havalandırma.12. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. 3. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. kanal. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi .Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. 3.b. tank. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz.12. Göstergelerin skalasının seçiminde. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır. Manometreler 100 mm. 3. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. röle. anahtar v. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır. Tecrit edilmiş boru. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır.12.3. Manometreler.

12. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. soğutma devreleri vs. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. soğutma suyu.12.5oC taksimatlı olacaktır. Isı sayacının montaj yeri. Soğuk su. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. 3. uzunlukta. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak.3. 3. 20 cm.paslanmaz çelik. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. skalası 0. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri .12. Her tip radyatör için uygun olmalıdır.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır. 3. 3. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. her radyatöre monte edilerek.12. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır.

13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. kabul. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. basınç. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. kontrol edilecek ve denenecek.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. dengelemeler. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. Hiçbir şekilde borular. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Bütün denemeler. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme. 3. ölçme noktalarını. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. esaslarını. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir.13.13. .

5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir.13. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir. 3. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır.2. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir.2. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi. pislik. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm. bütün pislik ayırıcı filtreleri.2. 3.13. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak.13.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Eğer bu miktarlar. 3.13.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak. . Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. 3.13.13. 3. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. aşağıdaki denemeler yapılacaktır. 3. vanalar ve eklenti parçaları.

ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. Megger okuması bir mega ohm. Bilumum yol vericilerin. adresi.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. Karbondioksit (CO2). mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. tıbbi gaz tesisatı. Patlama. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Azot. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. Solunum için Hava 4 Bar. Azot Protoksit (N2O).13. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. 3. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen. azotprotoksit. dan az olmayacaktır. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır.b. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. şartname ilkelerine uygunluk . yardımcı kontakların v. 4. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. Oksijen.

tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Malzeme ve teçhizat TSE. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. sarsıntı vs. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. adresi. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri .gösteren kataloglar sistem diyagramları. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. TSEK kalite belgelerine sahip olacak.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. 4. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır.4. 4. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır.4 Medikal Gaz Santralleri 4. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir.

Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Temiz Tutun. sarsıntı vs. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Merkezi ünite. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. 4. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe. . Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.4. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

Sisteme 2 yıl bakım. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Sistem kontaktörler. Temiz Tutun. 4. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. Pompalar rotatif. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. döner kanatlı.4.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. .

01 mikrona kadar olan . Kompresörler hava soğutmalı. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir.4. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Kompresör grubu soğutucusu. gaz halinden sıvı hale dönüşür. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. ile donatılmış olmalıdır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. yoğunlaşarak. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs.4. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Bu filtrelerden birincisi 0. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. Rejenerasyon sistemli. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce.

5. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır.5. priz sayısına bağlı olmaksızın. 4. Alarm Sistemi 4. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. kullanımda olan. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. termikler. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Tesisat. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır.partikülleri ve 0. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. . Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli.5 Tıbbi Gaz Tahliye. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. Her bir prizde. 4.

Birleştirmelerde. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. . Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. yakıt boru hatları. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. a. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Performans testi yapılmalıdır. gümüş. c. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. b. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir.025 den az olmalıdır. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. Boru hattı. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır.

0 mm 1.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.0 mm 1. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu. .5.0 mm 1. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1.5 mm 1.0 2.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.0 mm 1. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.5 mm 2. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları.0 mm 1.0 4.5 3.5 2.0 mm 2. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır.0 mm 2. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır.

Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. 800 Kpa cerrahi hava. Karbondioksit. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. %95 Tıbbi hava .%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. 4.%50 Azot Protoksit karışımı.5. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. 4. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır.5. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. Vana kutusu gövdesi beyaz. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. 400 Kpa Tıbbi hava. Azot.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. Azot Protoksit. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. %50 oksijen .5. Manifoldlar.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. .4.

Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır.Zon servis üniteleri kapağında. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. .  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. Vana kutularının ön kapağı camlı . Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. Arıza halinde. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Panelde.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.5. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. 4. Zon servis ünitelerinin kapakları. İkaz ışıkları LED olmalıdır. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır. panel içi devrelerin. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. Bakım sırasında. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Alarm ünitesi tamamen elektronik olup.

Tablo 1. 5.Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. diğer engellerden. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. yağ.b. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına. kir. su v. Tecridin.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri .Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. maddelerden arınmış olacaktır. deliklerden.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . adam deliklerden. Yuvarlak Borular. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. 4. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC . Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz.1 Kapsam Bu bölüm.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri.

içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . depoların. mekanik tesisat yalıtımının önemi. Bu yüzden. Tablo 2. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. klima kanallarının.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) .Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. tankların. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. Enerji kazanımı. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. vanaların ve armatürlerin.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. mekanik tesisatı oluşturan boruların. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir.

Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. 5. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. 5. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır.4.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Vanalar. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. pislik ayırıcılar. . Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. Koruyucu. desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır.

Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. 5. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. 5. camyünü ve taş yünüdür.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. kapak. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir.4. 5. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. Normal olarak sökülmesi gerekli.4.4. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. 5. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir.1. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. elastomerik kauçuk köpüğü.4. Köşeli cihazlarda. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. . Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.

Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. Tablo 3.0 1. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. 5.1 50 .5. .Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5.4. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine.1.4.4. Su geçirmez. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. 5. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. yanmaz ipliklerle dikilmiş. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana. sürvidalıanalar.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. pislik tutucu. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. kelebek ve dişli küresel vanalar. çek valf. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. vananın flanşlarını da içine alarak saran. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir. flanşlı küresel vanalar.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su.

8.4.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. Tablo 4. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1. donma tehlikesini bertaraf etmek.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. depo. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) . tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak.1 ºC ~ . Tablo 5. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. depolar vb. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı. 5. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru.4 ºC ~ . akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur. 5. cihaz vb. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir.4. 5. tesisat elemanları. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. korozyona karşı izole edilecektir. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır.5 ºC 1.18 ºC -18.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra.4. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir.

6.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda.1 Kapsam Bu bölüm. TECRĠT. 5. Yalnız siyah boru döşenmesinde. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. BORULAR. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir.2. borular.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. vanalar.B. müşterek tesisat elemanları. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. ĠġLERĠ 6.2 Genel Esaslar 6. VANALAR. .9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI.4. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. BOYA V. pompalar. Bu maksatlar için düz. eğri. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. boyama v.

kaynaklı. PN16. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. PN10. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir.2. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. 6. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. PN40 gibi) 6. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. flanşlı veya wafer olabilir.2.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. Vana bağlantıları dişli. Bütün boruların. . akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. (PN6. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. dökme demir. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.

düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır.b. 6.b. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. kir.Bütün cihazlar (göstergeler.b. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır.2. maddelerden arınmış olacaktır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Sismik önlemler alınacaktır. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir.4 Cihaz Temelleri. . salmastralar v. toz. pas v. su.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. Vida. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır.2. cıvata. 6. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır. saplama v. Tecritteki eziklikler. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. yağ.

her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. 6.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . sıva artıkları. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. 6.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6.2.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. yağ. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. 6. Her bir kolonun en alt noktasında. kir.4.b. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır.4. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. v. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. Sisli. artıklardan tamamen temizlenecektir. adam deliklerinden. Tecridin. deliklerden. pas.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. diğer engellerden. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Boya damlama. 6.

den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 6. Kolonlar. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. ucu çatal.3 Tespit. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. etrafı betonla doldurularak. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. Asıcı. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. ankre edileceklerdir.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. 3 mm. Tablo. Bu işler için tel. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. tespit edici. Boru tespit parçaları. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). takozlarla. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. asılacak veya kılavuzlanacaktır. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. Dönüş hatlarında pislik cepleri.4. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. taşıyıcı. tespit parçaları. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak.

tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir. kontrol ve denemeleri yapıldığına. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir.6 Malzeme Seçimi. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda.4. 6. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. . Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır.4 Boru Kılıfları Duvarlardan.4. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2. dış duvarlarda. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. 6. çubukları. taşacak şekilde. somunları. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. rondelaları. kontra somunları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir. cıvataları. 6. normalizasyon v. (Kalite belgesini haiz olduğuna. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır.b.4. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.

Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. soğutulmuş su sistemlerinde. vakum tesisatlarında. 6. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. vanalar. Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır.4. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . kondenser suyu devrelerinde.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak.4. toz. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. pislik ayırıcılar.4. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. alçak basınç (0. 6.6. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. sulu yangın söndürme sistemlerinde. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. basınçlı hava sistemlerinde. basınçsız yakıt devrelerinde. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. basınçlı hava veya suyla kir. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

25 inden fazla olmayacaklardır. çatlak. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. çapak.4. alev aynı anda.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. kendir. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. 6. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. oksijen. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. . cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır. 6. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. girinti. alev aynı anda. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. Boru cidar kalınlığının 2. 6.4. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek.4. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. Kaynaklar köpük. Birleştirmede keten. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1.4.

22 Buhar. 6. 6. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. minimum statik deformasyon imkan verecektir.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. 6. Körük kısmı. 6. körüklü.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır. PN 16. rakorlu tipler kullanılacaktır. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır.6. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.4. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz.4.4.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. yekpare paslanmaz çelikten silindirin. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. vidalı. PN 25 gibi). Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. 6. PN 10.5 – 2 mm. Esnek kısmın. Contalar 1. kalınlıkta olacaktır.4. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır.4.26 Kollektörler .4. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm.

Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik.F.Soğuksu Kollektörleri: B. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri. müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır.Dikişsiz yuvarlak borular . pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Polipropilen (PP). Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. 6.Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri. vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları .İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir.4. Kollektörler çok sayıda vana. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.Polipropilen (PP).Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U).Bölüm Plastik boru sistemleri. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. kollektörler için imalat projesi talep ederse.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. İdare.Bölüm 3 .27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır.Çeperleri profilli. kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir. Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri.Sıcak ve Soğuk su için .Sıcak ve Soğuk su için .Polipropilen (PP). Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.

toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır.Polietilend Borular 27. EPDM.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . PTFE. baskılı (oturmalı). VİTON vb. kızgın yağ. gazlar. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . sıcak su. mili ve volanı yükselmeyen tip.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . 6. .4 Kelebek Vana Düşük. PFA.3 Küresel Vanalar Düşük. BUNA.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6.5. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.2 Sürgülü (Gate. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler.5. paslanmaz çelik olarak seçilecektir. orta ve yüksek basınçlı (su. katı partiküller ihtiva eden akışkanlar.Sıcak ve Soğuk su için .Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. 6.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri.5.5. olarak. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.12. Konstrüksiyonları gereği. sıcak su. pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. disk malzemesi. doğal gaz. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. ve orta basınçlı (su. basınçlı hava. kızgın su vb. çamurlu su.Sıcak ve soğuk su için . 6. ġiber) Vanalar Düşük.

soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6.8 Emniyet Vanası Kazan. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır.5. Yaylı veya ağırlıklı olarak. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır. Basınç düşürme vanası. Basınç düşürme vanası.5. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir.9. 6.5. .7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık.5. 6. Kontrol ünitesi olarak. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. 6. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur.5. wafer. 6.5.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir. 6. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.

10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak. fan-coil vb. 6. 6.11 Kontrol Vanaları 6.5. 6.9. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. 6. kızgın su. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır.Buhar.5.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. on/off. Basınçlı hava.9. 130°C‟ ye kadar kullanılır.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan. 6.5. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır.11. Vana çapı. kızgın su.11. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. çiller. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli. .2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise.5.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir.12. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir. radyatör.5.5. projede belirtilmediği takdirde. sıcak su. sıcak su. 6. basınçlı hava vb. kızgın su. 6. kızgın yağ vb.5. su. kızgın yağ. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır.5. Buhar. akışkan cinsi. sıcak su tesisatlarında max. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir.

6.5. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. Projede belirtilmemiş ise. Tesisatta oluşan vakum ortamını. HVAC.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. Buhar tesisatlarında termostatik tip. 6.5. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. 6. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır.17.5. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. 6. 6. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.5. Cıvata.  Termostatik tip.  Şamandralı tip. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır.12.17.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) .5. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır.5. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır. Özellikle buhar tesisatlarında. Projesinde belirtilmemiş ise.5. sfero döküm. 6. 6.5. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.

Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1.  Cihazın. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. 6. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6.6 Pompalar 6.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.6.5.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. Pompalar. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir.6. .2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir. HVAC. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu. 6. basınç v.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde.17.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. 6. darbeli. 6.6.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. ölçü.b. 6.Yangın söndürme. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.5. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir.6. Pompaların çalışması muntazam olacak.

Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır.7. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. 6.7.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. Köşeli cihazlarda.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir.  6. ek yerleri sıkıca birleştirilecek. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. kapak.  Projede öngörülen basma basıncında. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir. kalınlığa kadar tek katlı. Normal olarak sökülmesi gerekli. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. varsa değiştirilecek. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek. 6.Projede öngörülen basma basıncında.8 Tecrit ĠĢleri 6.7.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır.b. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır. . tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.7 Cihaz Temelleri.8. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. v. 6.

b.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları. 6.9.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. pompalar.b.b.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır.9 Boyama ĠĢleri 6. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. flanşlar. eklenti parçaları.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. bölme içinde. flanşlar. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v. vanalar. . askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır. depolar v. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. 6. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. rakorlar. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. cıvatalar. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. tesisat elemanları. 6. yeraltında döşenen bütün borular. korozyona karşı izole edileceklerdir. eşanjörler v. borular. 6.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır. 6. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır.2 Pompaların Tecridi Sıcak su.9.8.8.9.9. 6.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında.

10. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6.6. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır. arayla monte edilecektir. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır.10. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. borunun şematik planını. 10 m. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir. etiketler. 6. Tanıtma. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. Makine Tesisatı Detay Resimleri .10. 2” den büyük çaplı ana borularda.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir. 6. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir.

7 .59. 3.9 2 4.-790..7.8 3 -:.7 5 -:..0390/43. -7Q7/:7/:72.7.3...5.7 .08.72/Q033./09 ::3..08143.-7-47:0 .3/.::3-789.5 2.4. 32 4.0.3 .:920.080791..9...7 -:.34209700/43..9 2 4. 0920439.3.%.32...../0980.3.043897Q843/.09. / 7  Q80-.8 3 .78 .7 90/-7.0-47:8:3/.3. / 7 .03.7 D4:2:8:. 3 ..7.8 3 52.9 7 472.8:::3 0707/03.4 : ..3.7-...0.. -:2.309-08020.0907.709032 42.890/002309.3420970Q073/0 72 0 .3420970-70833997020830.7 -3. -:30920 070 439740/20..::3.3/ 7 2.7 .7 3 /.-.089070838:03090 5425.209.7 30920 3/09..0.7 3 39.0903/72 4.3 2. 9 72..7/ 7 2309.3.7.1..7/ 7 '039/0..8 3...8:80.9 7  :.02007:.7.2. 32 42./ 3. .7 03.8 3 4.7 /..3 .0390733. 0920-. / 7  :..8 3.. 3 890703Q4:2:8::2..30097...

3 -::32./Q 208..8:80..9 7  7/034-:..72/Q030 ...Q070-79. 3 8:.7/.9 .7 %Q7$9...9 2.0.9 7 3/..9 7 030/0548:8::3-07-780.7 3/./ /Q Q8:80./7/007 .7 80...9.3 -.8....7 3 43974Q3Q..3.7 .09072420970070/43.3...3. .7 8 7./0/ 023095708489.8::39..8 ..0830::3-... 3 .8 3..7 ./09023095708489.-08020.9 2 4..7.0..033..8.7 3/.7..0-:...7 .9043974:8Q70.033Q89Q30 9 3/.::34./Q Q3Q20/7 $89020-7/031.0. 43974.3/ 7 2.9 3.9 2 4.9 -7 . ..3.9 7 2309.9 .39 2.8 .9 7 .38::.8.7 4/:../031.3 2.5.3.0439748890243:2.3/0.3/0 ./0/ 0920 -7.. -0790308.7 .79.9 7 :./. / 7  38::908807.097    3$:. / 7 $0..3./0980.7 -080209088.7 3 .38:443:0/43.9 2 4....9 42.9 2 4. 8007.0.3/.3 2 .-7 0920 -70230942.. .793..04397400974/.33.3 2  38:. 08.7 0/43... ...843 .3/43.0Q89-./43.9 7   38:..72/Q/Q Q0/43.7.3 3 0230938..9-::3.35708489..79.7 3 .3-080208:: .5 .7 -08020-47:8:/ /43.Q070. 2.03/43./09./095708489.54.7 .2..3/ 7 2 8: 2.72..9 2 42.0333472.0...7 90230/2 4..8.7. ..72439..0/5-1.0890708 ...9 7 7 .3.5 .9.. .7       /0-07903090..7..30/0..3.088902Q.3-7Q7902007 ./Q 208 ..3 3 38: 3 3..7 0 :.0802309/Q/Q Q3Q8:80.$:D709.083.0.-7Q7/:7/:72.3....043./099072489.79.20/0-07920/ 9.8 3.903 30::3Q0.7/.780.5 ..09020.7.8 .8.7/ 7     $ .043..3..7..Q070232:2..3.47107 .. 9.3-07-780.2-.7.3/00704507.8 ...7/ 7 7.

.

3.::34.. '0..7 3.%03$ .$:D709..$:.79..3.7 ..9 7   $ .7 3..730920 0.7 %Q7 $9..47107.3/..04/:.202$ . 9 .

.

..7 3.$:.730920 ..%03$ .3.

.

7.7 %Q7 $9..3.7 %Q789.70 90724/3.5.3 34/:.072 /030.3. ...32 %Q7 $9.0%.097  . 32 &:3:008308.2.89030343897Q843-.9 023099072489..757400730.5 .3 2.04/:.097 .7 3/.3/..-::3..0$.043.%.3/.7 .3 :2.02:.9 .0-:/0 0707/03/Q Q...79.79.072 ...5.709..890.8 3.9 7 3..020908.0 8 ..348:/.3. 3.30-790 09209072489.7/ 3/.-0003/70.3.090724209708-::3.072/0 0707.5.0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.3-:843:..3/.5 2 2.7.5.3 3 390- 3070./ 00390- /0..9574007%$ .7.7 3..890.7 30920.7:..070.3/....0 8 .3.5.

3 ..$:D709.9 $ . @0..020/03 . 9 .0.  $ .3.. .47107. .

.

.%03$ .7 3..7 . 9 .$:..3..730920 ..3.

.

.9 7   7Q7%088. ....0/20/7    4 .9907.7. .5 .072 /0 0707.42.3/.02439.%.-0003/70..020908.Q4:8 .0::8..3/..7083.9 7 054 .332Q89.3.9 7  .5. /. -:2Q2Q3/0 80.7 47:32.0890703-707 /7420970 -7079072420970.. .3.9.3./43..47107. 0 ..:98:80.-:43:/..3..8 4/.5 2 2.0.38::38 ...030 20/0548: 43:.70..8 3..7090724/3../00/03. 890303 43897Q843-..7:.. 08..3 2.9 7 : 02309-47:.7/ 3.7.. ::..8 3/0 073/0.0/0. 8 .3 3 3 90- 3070.37 3043..043. 9 7 .-707.2.943974Q/.-0.3707%Q7$9. 8 .400/0.::34.79.. .0Q073/0-7.-0003/70...54.7/.%Q7$9..-47:.8 907.0.0/.3.9...757400730 ...7.0329 9072489.0..0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42. ..9 7 030 20/0548:4/:...9 2 4.8 3/.3...7.3 20.3....28 .730920.3.3/.2.. ..2Q8..8 07003. 030 20/054:8890207/007.097 2.072.9 43.709. 32 &:3:00830 8.003 8. . -:9072489.0%..7/ 3/.. 3 9.5.. 030 20/0548:4/:.70/0..5..097  7Q7Q..0.0.44:.2:39..7 %Q7$9.020... -::3. 8 9 .3-:843:.37/03 .7 3.3/ 72.04/:.80. 9 .3.2:8: :0/43..9 7 ..99 3. . ..5.7 %Q7$9...33/04/:.3/.. ..7.7 %Q7$9.. / 7   ..3...3 2.0.39072489.3/3Q .5.3 2  .. 2907.3/.82:2.0/3Q 02309 -47:....7 3.7/ 3..7 %Q7$9.3 34/:.097 07-7..3707%Q7$9.79.097 .. 3..7.3/.7 %Q7$9..7 .0.9 7 0542Q2Q380/4 7:/./ 00390- /0...8 3.0-707/4/:72..890..5 ..03472.9  .92.039::3-.32 4.7 .99 024390 0/20/7 .3 030 20/0548:3..332Q89..3.0070/43.890.02:.3/..083./Q0307090.2 8.0-: /0 0707/03/Q Q...2.39 8 3 90230/03/ . .7..9 7  030 20/054:8890207/007.3/.::32.-./29542.030 20/0548: 43:.8..9 7 !.5...7.7/ 7   2Q7Q.7 3 3..0/2 .08 .9 . .5. 3 -08 .-03070. / 7 8 07200730.9 7 :9072489.0.7.7093.7/.0.. - 42.7. -47:.7/.3.007339.3/.08 '072/030.70.-4 .7 2.7.0.97Q0.7/ .3.32 %Q7$9.7 3.8 343974 8890207:.4.0 8 .9 7 2309.7 ::32.8 3 8.7 383/7.0$.3/.770Q.3 2.0 8 32....79.5 ..7/.79...3/.043.7.-:0/0.9 7 3.3707.5.0.702.9072489..439748890230::3-74942.0232:2-.9 4.7/ 3.38::8 .3... . 2 432...9 7 .::34.3 .9 574007%$ . .. .0/2 4..8 -789.9 2 4.7 3/.5. 8890207/02...

/:7/:7:2.::3 4.0.9 3/.3/0 -7Q7-00200020./:72.. / 7 $ .0 8 92./:72. .7Q707023090. / 7 . 8:80..0.7.5...34/:.94.9 7  7Q7.0.3/.. .3./Q 208.7 %Q7$9.8 .7 -.8908 ..9088.30/2 80.39.3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.97Q3/:72..7 3.08339..8 .7. .-00200020.0/03/..79.0.7 3/. / 7 :.073/0/0 -7Q74942.. 2. 2 3/..

9 ...Q.70830 ..78.8.3 3.30.4942.32.0.. .8908 .94.2.-03-7 .74.5.5.0 ././. .2507:.7.. 95Q8Q79Q208-.3.7/.3-7Q70720.3 478...

..3 3.4.0720/7 .5.90 0Q0920208 .3090 0Q09208.8.30 38Q5Q720..-4 49480:2.8908 ..2Q//0907 9.020/7 :-.8 .Q//0907 7Q7.5Q8Q79Q208302Q8.1.383208.3/.7.0/.07/0 .3-7Q70730583/0.073/0 -7Q7 149480:2. 9 3.-4/089072 97    %. ...8 3/.9 4..04942./0 0/032Q//0907 149480:2.0.2Q//09073/0-40.3 Q.3/.0.3/.7 8.0. 9 35Q8Q79Q208083.82:2 .

 .7  ./.

/.7  . .

3/.8 38.039-7Q7202083/03 .70..3 2 3:.9 7 472.-074.7.9 .0908020/7 .30 8.3..0.7 9.3.7..Q.. 9-47:.7 3 3. .3 ...5.32.0/...8Q0-208307003 -.3.3 3/.2. 8 .7 3 09208/4.7 3.2...8 3/.3. 9.073/0:7:/:.. 2Q//09%.2..9 ..2 3 34. . 9/.0-7Q7073900-7 0/0 8 32.0 ..33 82 3/. .3/43.5 .3/02.30 8. 9.. 9.90795. ..47:.30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.8 3..7 49480:2.3.8908 " .7-07.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.7-03 8....7 3 39.77.5.-79083 8. 9-47:. .8900.2 22$$ -.2..3.34.3 2 9 7 7Q7:..39 ...2.2..397. :../7/0 . .3..8Q5Q720/:7:2:3/.34.

...790/2007/0. .-47::..-47:. 9-47:.3 2.0208-0/03/03-.3 . .... 9-47:.79-0/0/030.2.73/ 8.7-47:. -:3:33 :.072.097   . 1 .3.8:..7.7 3 3 8 9 2..-7 :/:7:2/.3.8:: 8 92.097 47:.7 . ./ 8..0  1.7.0.7 3 3-79090.8 070478.2 4.9 7  .-0/0/03200.0./038 .-:. 9 3..90.3 .8.5 .02439. .9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.-:.9 7 %.

.98 9 .0.890/Q Q3. 8 7Q7 7Q707%$...2 942. / 7   %.90-004.2 .380208.479. / 7 2309...0/0.3/.0. " .3-7Q707 .080-QQ .5.3/0" /0. :7.9 7 .799 7 2.3 47./. .

.

3 2 -::3.39 8 .-4.3.8 3 8..39 -47:.8 3/.7.7 .. 90.7 971. 9-.7 .2 942.7.9Q7-Q...0..34 03/04250-7Q700979.9.0720 ..-.0097-.9 7 7Q70-7Q7 00979.%.Q070 .9 Q073/0-: 43:8479. 9.7 .90 0209023 0920Q070Q80072.32.5..32.98 9 .. 3.5. $$&.97Q . ..739072.3.. .0... /.3-7Q707 ..79.381472.907 .7 -7Q7-Q3083/0108-.. .039 .-.3 .8Q70803 8Q5Q720.03020.5 .7 47:32: 8. .0.-07903/0 07070::342.2. ..::342.2-.-47:8:3/03.0.:: ./03.-4/.9 7 .3/.70930.9 7    %.2.2507 -7Q7Q3.02.. ..42.90 02097..-48:.83.97Q 1494807083/03:2. 7-47:/.730920 .3. / 7  8 .3 149480:2....-48:4.0 .907 4. 7Q7 7Q707%$. .024947.90-004.7 3..8490.30947::.5.7 .8 3 . . /. .-4/43.90 020009749./0Q0730-.0.3/..3 9079-.309.. 9.

.

. / 7 %. .42.7 3...730920 .%.0 .79.3 .7.9 .::342.2 4942.70930.

5.7. . $$& . 9...890/04.8490 .3.7   8 ./.

.034 $$ .3. 9.5..8490 .890/04.7   8 .

 .7.2507.7 -7Q70-7Q79.. 2.72.-47:/43.2.9 0708.7/..5.0.8438 . 9Q7-Q.-4-.:.02. .907 9. 7.:: ./.70/003030 03.3 .3/..9 8 9 .8 3/..0. 9...3/./08Q0730 8.0/0.0. ..0.094257087Q .3/.843:34/:7:2..3. 95425.03 8 9 ..Q07000973 8 9 .8 3/.8 3 108.7 . ..02083 8.97Q .2507 .780   8 ..9.90 020 009749.7 47:32: 00979.2.. $$.-4.7. 90. .7 .-47:8:3/03 0097.1.8490.7 . .7 4..942.0 .02020..000974/.890/04.5 2.03907 $0034/ .70/03 . .9 -7Q7 .5/Q2/030./03. /0.-4. 9...97Q.8 3 .7 4. 8 . .-48:.7 1494804.Q0709072489...9072.0990-.0 8 9 .2.7.. 3 43974 0920Q070.8.9 7 020./.3. 383.9 7  .32.5.8 0702090/7   7Q7074/:.0.700842..::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2. 5740830::34.39 . .7 %Q7$9.03..0 8 9 ...-43.024947.-7 ./08 .381472.71...942.73::3.7 971. 1494807083/03.479:2.79.309 47::.79079-.3 2 . 8 9 .32 08.7 3. 8 Q073/0.8 3 3003 9079-./0Q073/0::30..90 02090230920Q070Q8007297.-.43...2. 9 3.. 9.2-.. 5425. 2.02. /0. .0Q90009724947: 24947230-.7 -: 43:8479.309. 3.32.1. .-4Q073/0.-48: 9.. 9 32020/03..5.39 .7 0-.Q23:2.5. 9-.849083/Q Q7070.8 .

.

.9 3..7Q7Q .9 3/. .024947:   %.::342.1 23 .79..7 30920 . 4 .97.8. .-.3. 5 ..7 07002309002.90 020009749..42.5 ::3.32.2 942.. 90230/0.9%03.. / 7 . .3 . -.5..04 :..1.5.8 35708489.-.7 3.90 02097.84034/.7 8.7.8 3 . 9Q7-Q.7. 9 72.890. ..%.7 ..32.84300974/:...0 43.3..3.148:3..3 ..70930..083/0 8.0. !.-.9 ...3.7 9 7..8 35708489.0 .

7. 3 343974Q32.. 9 . .47...7.39.843:8.3807.. 3 30820838.942.0.. 9 -.7.7 7Q707%$.8 3 3.8 3 300..3 3020.0::3.3 3 3-7Q7Q073/038Q208 ..83.79087...97Q .424947. ..9.9 54 .9427Q.7 8479.7.-48:4.9 953070 070478.-48:.0./0208.381472.3009749../0208 . 9479:2.0. .38.0. !80034/..90 020 -:079072489.-7Q7-Q3083/0. 3/..0.-.3/0.. .30947::.8 3/.5Q8Q79Q.5.3..0-7Q7Q073/0. .97-7Q7/ 3/.7 47:32: ..70.. 57207.7 2.7 -::3.090724209708/:.7.89083232:2/.32. . .7.2-...0.9.-Q9Q30097 -.08 . 2.7 4....0.80/0.38.3.-03.54250/43.3-..70070.5.0.. -7Q7Q35Q8Q799Q Q./:7:2:3:89070383.3. . 3/.942.8 3 .0 :.8 070832083 .3.39 4.7.3 ..97Q-7Q7Q3 .3.7.3 003 8 9. -.9 .08043/07.9. .. 070908590/034384 0/08.97Q!03. 2.3 2. ..0 8043/07.-48:00979.-03003Q0-..0097. 7Q7Q    .700730. .38.43974Q -7Q75Q8Q7920 002..424947: 807..33 90 0QQ3Q8.903..8 3 9.../0208.549..99 3::32Q 902.0/03..9 ..::4942.0. 7-47:-. .8 .39.3/0.39.148:.. 9 /4.32.5.1..90-004.09079-.03020.7.... 3. 987Q.924947 47:2.0.7..82:2.424947.:2.. 3.0.0-7Q7..24942.-7Q7. .-03907.8 ..-7 .9 ./:7/:7:2.3 .-74.0. 0097 8 9 .3 3/.843:  -.-7Q707 9. $$ 8./..793.39.7 ..24942.0. 9 3 ..424947.5.39 8 .9:2.5.0023098Q7083/0. .890833Q90 -730.309..7 47.39.7 070/:7:2/...2-.5. 95425..2083/0-079038Q70/038Q5Q720.7708 807. 9.890.70..-47:8:..39079-. 8 1494802439.. 7.90 0209079-.97/0-7Q70.3 3 3.3.8 .7 4942..7007208.90 02090230920Q070.5. 3.3Q07302439.../. .94.3... 7-47: -.05Q8Q79Q03.90 0Q0920/ .7 .0-7Q7/ 3/. /.90 0.057207.3/. .907 .9$89023.94 4 /..-7Q7.90 020.3-..3 .-03079079-.7 -7Q7Q3-00208.8 -7Q7.39090 . 987Q...94. 8 0. .32..04942.9 .9 7   #49.942./0208..843:9507/057207. ..-03-7807./0208.9 3/.0-7Q7Q3031.29./0.843/0. ..3. 209.8 3. 9.3.8. 9.2708 9072.7 .039 549. ..0009749.0.43974: 7..9 7 7./0208.3030.039....7...907.04942..00-7Q7Q3 ....39 8 .0..8 0903 .0 -:073.309.0.02.8438 .7 .0907.5Q8Q79Q.90 020/:7/:7.79-..8 3 .3..7 3 3::3.7../0833 ... 0/0900/0. 5 4 .3420970.7..8 083.. 929.32 -7Q7Q3031.32..3 .3...439749079-.39 8../43.3 2.8 3 9590 . 97 3/073/0../.942..70-.7.5.92. .-48:3/0 14948070890 0209079-.3.8 .8.2.70097 8 9 .5 2 -7Q79. .7..32.9 .. 0 -.0.0.88902/08. -.7 8.4/: :9. 2..39 .3.Q002.8 3/.. 82 3. .5./.0.0 0/0/.7 -7Q70730583/0.3 2 4. 9...8 ..0 8 ..89083/0.. #0/44/.2507 5Q8Q7920 002.747...00097435747.03 .-40/43.0.- 5.0.0. /.097 ..32 9072489..-7Q7. Q8007297./.9 -7Q7/.3-7Q7Q3 /:72.8 3/0/ 032088..5.009749. ..843.7/0.Q002. 2. .5.7/.9.32. 574083070-7Q70709.0./.8Q5Q7208 0-790/0.8 .3.8 .. 3 84 :2.9 2 ...8 3.::3.25070-790..3/..97Q.90 0209079-... .9 7 3.-:.7 47:32: 473.7 3.0.5 . 4....7 /703.7 .2.9.7 -::3.9 7 Q9Q3903.20208. 7.30. . . 9.003000.8 3.2..9..8 7.7 0.7. 2.../0Q0730-..7 3 80374304.7.0.-4/43.72.039 .3/.38073.3 3/..70070.3.3 3/.89084942.7 0 .70/0../ 149480. 4 4 /..0.0.0.8 3 90230/0..9078990....549.91%57Q7 %.890/0.7 Q./0.57207.3.90 02097.2Q.90 0Q0999038437.-0..

3....0274 57480879./.7 .5..3.7   7Q707/0 803%7243974Q.7-43243489Q2..803. 3 3 -...5..748:3: /33::..32...072 0232:202843/0 07073/0 .39507 .. 803.8 2.39 /Q030 0.-032.5..0 ./.5.9 7 3/.3092$8902 03.3.2..... .82:2.0. 3. /Q Q.5.7. 459200/07 ...%7243974Q.2.3092$8902 7Q7073 .3..-.2.5. .890000.-.32.3 .0 ..3/ 9.....3/70Q2. .0..2033032 4..33:2:30.-20/7 %7243974Q. 439742.7 3..0/:2.-23070 5747.243900/03-.38.7/ 7 . 0.. .2.32.2..3.-0. 8.2. 80387Q 4803 .

.8 ..8 9.0 97. 4803 .. 3/. 803..-.0...7-43243489 .382907.0.

 29.0-30703 . 3.070302843/0 0707/.7.7 Q070 Q0329.4.90.4592:2.07.7.3 8 9..7/9.097 .7Q39Q030.3/.

..3843.8280/0 03-.32.. 9. 592.0 .0797Q 9Q2 0920 .3843./33439740/03..843:3:8..097 . .03092.0.0797 70.3-.3 3 8.79..34592.43974$8902  ..0.2.1..5 0/0709Q2 0920/3023/0...  $Q7Q. . 9807.9.07978020-.424947:.7/07/03 20. 843:. 70. 3 3..2. 28 4: 9:7:..32.32..'07233$Q70 030-/ 74 02..32. .7420974 :...7-43243489438. 7Q7Q3 .'0723$Q70 030-0374 02. 3.32.508807.424947: .. 947.8430 78 4: 9:7::5.4592.397.7 3/. 0/0.32.0.:4: .7 .890 803 78 .0..3 170.9.4 4947..903/0 0707 -./0/0.  Q#0Q97Q   .843:3.3843.Q07 $07.070..8430 7838Q704.7.5. 0783/0 803..7     $89020 0307 . 459200/03 .

32.  507.843:  . 970.3/.32.002843/0 07073439740/070274 57480879.3  02/03092. 020$8902  .43843.9.843Q3908  0..3:2.0.-.'039$ / 72. .'072 08./  &.  .5. 43974Q  !43974Q4/Q./7  .2. 592. 3 .7  7Q703  ..843:7:2.

0 ../720Q9Q Q ...04.890$02 7 ... 942.7-43243489Q/083 972 439743.7/ 7 . 0783/003.  803.. 9802   .49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0. 3.30928890230903Q390/7 ...7..9/:7:20. .  .5.2..7-43/489 .

0-3070.3.9 3/.830.97Q 092033 8 9.5.   Q#0Q. ! 80-7Q7Q3.843 5748089..3Q89Q24/Q./ 83.3. 02/03092.890 -8.

8900 783070 0704803 /0 070...7.42:9:-23/0.8 3/..44947.1 .97/Q7    . 9 4803/0 073.5.0.7 803 . 4592:2.070370Q.7 . 9 7. 9$07..

3/ 72.439740/20/7   38:87Q.943974Q 7Q7Q.043974Q.9 7  .7 Q89295708489.98:80.-.:99:7 43974 007/0 -.8 3..8:80.7/.7 /030020 !425..7. 942..720.3/ 7.7 .043.9 4942. .3902070-../03.3 2..5 .. /.043/038/0548:3/.70730097070 .3. / 7 $:80.8 3.8 35708489.. 3 3QQ7947443:3.8 .09072489.-07-780.3/ 9.7.3/08::39.043974 0/20/7 3..0833.2 /.9 3.3/. / 7 7Q7Q89-..0 /030/0548:Q073/05708489. 0/070./ .5 .7..0833.9 3.::..39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970. 43974Q-7Q70:2. -..0Q89-.7 8:084 :9::478...-7023095708489.8 ../09023099072489.79.342.. 9 7 2.94.9 7 030/0548:3/.439740/20/7   :.2.9.8 3.3 90320/7  38:9088. 9.94.-08020. .2-/.2. 9 .Q070 8::3/.4 24947.-079032..7 -::3.. / 7  38:9088....-2090/7 .9 7 .097  .8 9.307-08020 -/72.0.7. .3.3/ 72.8 3.3208.:.9 7 . / 7 088::007.7..3/.7 0.073/0.7.9.9 7 .397.39023070 49:030020  .0/0. 02/03092.3/0 . 329/0 073Q0730 2.83.8890203043974Q.8 7.3/.04. /030020  :.7 9 7..19.:2.9 1.8 .3Q073/08:80.0/0.0 02/0/030/0548:3:-.3208/:7:2:3/.9 4.3 3 8..08.7 02309 90/-707.3..5 2.4942.9 3.3.8::3Q895.3-..0/030/0548:Q073/0.033Q89Q30 2. 90/-70789070343974/.78..4942..38437.8 3.70. 030020 -::. 5708489.043974.5 2.043974...7.943974Q.7 ::. .0/070.0.8 0-080205425..3889020:2.3/ 7 .. 3.8::3-07-780.0843974Q80 80.5 2.3 .3/..8435425.3/ 7 2 8: 2.5 2.9..7..7 3/.3.9-7Q7Q900.8 3..3. /.7 3 43974Q4942..7 ..80.0.807.3.-7 .../Q 208.. 8:0820830. .98002 -7Q7Q900.07003/0 070:.0. .9 7  .5 2.9 -::3.0.-079/ 0/0.2439.7 8::8 . / 7  030/0548:3/. 47.90-7Q70:2.7 / 7  8 92./0204.7./ ..3.3/.7 3.7 .7 ..2.033.3.90.3 Q073/05708489.3:2.. / 7  $89028 . 43974Q..0.8 3.5 2.9.380.-07903143843.8 4942...

090303-74/.3 3..8 .39072489..7 3.3..47.. /0 2003-7479.70.7 ..3-7/43.3/ 8 .799 7 7/031.. -07/0 073Q0730 .0720892.0.8 907.-..5. .8 .3/.3/0. 5.8 4.. ./0308.-088::3:384 :.-7Q70:2.0.7.-9/0. / 7   $ . 0920::34:7 /.....3/0$::2: .943974Q.28. 9 7 2.7.38. .9.70425. / 7    8 92.3. 3/.8 3 3/..90/-7070-:80-050.3 .7 . 7.9 7 . 8 92.2.8 ./.2/.9 7  :.3 2.7. /038::38 .QQ7947.47107.1./0990.0::390/-707...7.0 47443:3.32. 889023/03-08020.9 7 ..3...0..C0073/03. . .7 /.32 42.3. .99.7008 7.-94.1.39072489.7.8903038890207/05747.9 ...32.8 7. 93/0QQ7947.3. 32 42. 32 4.7.9 .0783/03/ 0320070 .7.9043974 907.3 3.0.39072489.2-.7.0. ::8.3 380208070/7 %088./0300208 .8 39.303 .. .7.1 3/..38::38 .4.30/0...20/. ./0- 8.. .2/0 503..3707/08 .7.94.3.75 2.7 3.3 009784-.4942.7 3/. .0.07Q7/.0/2020/7 ..97Q3Q3...30.3/04/.3 8 .9072489.3.3/. . .. 9:..-. . 3.7 3 3@0 9$:. 47::.. 2080.770Q.307.::3 0/0070...3. - 29.3.7.70-088::3:3007%Q7$9.3 / 9.3/.439742.0.70.7/.8. ./0/3 ./.7. .-:0/0.7 3 8../7/09072489.0 38:. .0/20/7  0-000 8 9 ..7 343./. / 7  0-000/038::38 .7...1.4.7.9 :.0:.7.7 3 .:.7.00.0..92. / 7  QQ79Q..2.7. 5.9 2.0.9 7 ./7/0..8 -789. 99.3..9 299072489.3.8 8.-.7...3/.8:.7 3/.70../0 .703 ./::2. 3 30700.-7Q7073/0. . /0.3 8.9. 42.707830/ 030. ...3.99. 8 .0.0.. / 7 0-75747.7/..9 3 3. 9.9072489..7 3 3/0 97202089072489.78.4/...Q30 903.8 .::34.7720208 3 %0/-707 .0 .2. . 3.5.7..8::37 .7 3 890303/0 0707/09:9... 32 4.3/. .8 3 8.9 7 9. 38. 2.0  8 .28 .9. 8 32.. .::34.0.8:. / 7 :.3.32.3-::32.8 3.9..8 4/. 3..90742-3043::.8 . 5425. ..7/. 0/043974/Q03032 42.3..$.5 .70 ..5 2 42.39072489.. 3/ 9..3 3.. 9..7...0.8904..7 3 3..97. 1..7 3 .2.::390/-707./ ..38.7/07003-47:..0.8.32.39088.1.90 3/7090870730.7.75425.7..-0790390/-707.5 .7/.3.-0790343974143843. /4:3:2..... 8./020.78 .9 . ..7/ 3.. -08030-208307090/-707.0 .8 .090883-:0908:..7/.0 .0..8 .2..7. /.5.8 .843 82..703/72088.0.7..9 . .:90/-707.01.9072489.7.79457../020:2..5 2..5425.070...3.3..0 .3..7 070 90/-707.7.9 7   %0.

7 39.3..7 3/.8. .7 3.. 9.008.7 .7 Q2....  0.7 $.3.039079-..0%.7 Q2..3 ..9 .7 38 . 9 2.Q.7 .7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .8 3 8 2.9.$::8 92.7 3 .3.3.7 $3/7. 9 .02..0!071472.3.7 Q2.3.9 $3/7.030 $3/7.7107.7 @ $::$ ..3..39 !..7 .0.3 2 3007 $3/7...47107%088.2.35.3. 9!Q8Q79207Q7Q030:7.%08807 32309:7.9.7... 73.7/ 2.9.$89020733Q. 7Q707 434-4 $ .7 Q2.3. .8.709020 $3/7.023 2309.7 3-.7.0070 97208:7..79.7 2 .9.7 Q2.7 32.7 3 3 ...3.90 02088902 $3/7.7 Q2.7.0...7 3 32..37.097.5.8 3 8 2..3.7 8 %03 ..7 .3.709020 .3.. ..7 Q2..9083007 $3/7..2..3.-9.7D709.3.7/ 2.7 3-.7 Q2. 97Q7Q.: .C007 .3$ .00-7@0 0/.8 Q.0 942.7 Q20708 92. 9.3 3-.7...043428 8 3/./08.8890207 $3/7.8 3/...32.3.0.7 Q2 7 -.3 2.8 3 8 2...7 20027/03 $:-47::.0....3.7.5...3.- $3/7.8 Q.3.7 Q2030 %$  $3/7.5 2:7.073/0Q.7107 C007 03007.. .7 439. 9088.03 %.3.0.. 9!Q8Q7920Q.7 $ .003$8902 .3..84 083.3.3.8..9 . . 28 -72:.7.8 3 8 2.3..3. .3..9 /4Q2.0 .7.7 .7 08.7 3 3007 $3/7./.-:/03007 $3/7.3. 9:.3/43.3 ..70.9 070 9720:7.3.7 Q2.. 9088.7 Q.8 3 :.3/.7 .9 /.7 8 0 97.38 3070320 0207 .3.3.38::..7 .7 Q2030 $:-47::..Q %072.3.7 Q2.8 3.7 $ .7 2 .3..7 !Q8Q7920.3707 !071472.3.7:..030:7:: :3:32Q/ ...07 ..7 Q2 080208::.7 .38.3.0343974...8.8 3...0.7107030C007 .7 Q2%072.39.7 Q20-7@0 7Q7Q. %..0'072030078.7/ 2.3.9Q020 32.03:7..70-7@0 7Q7Q.2.7 Q2 2. /43.3-.0%.  $9.. ..3...3.0$:$07.2:.

3.:..7 4 .. 9. .$ .03 %.0.8 3 .0733Q0303208 .0 .Q80 3$::8 92.97Q .8 3 ..%0880733%.7/...82:2@.7. 2.0$08.5.%08807 ..0Q.39.3  :. 9...0208 3. 070. 92.%5 ..'0 203/720%08807 !74003/720:7. 9 %.7 @0903 !72.3 8 9 .7  8 92..7 2 070 97208.8.7%088.2.7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q.49054.../.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.$890207.2.2.47107%088..8.Q .%08807 3 18 . 9.$::8 92..709020 Q9Q3-.9 07D89Q3/0$ . 3.9 !74003/720../.397.0&:. %088.8::8 92.7 %072344 C0:7.3 .7 .:7.3/ 72. 8 .0.3.3 $3/7 030 200548: @0903  $ .9  0308..9 !74003/720:7.7 3 :0 .7030907.  /03. .$. %.7 @ $::$ ..

.

.-7 0/00 2.. ::34.38437..3 5740830704389Q7843/0 0707 2-..7/.7.090903580.3/.730920 .9.7.7 %Q7$9..0..7/ 3.3..3:2..7.2.8 3.::8.3/.0.97070 -07-70730.8 -789..7.0720/7 2 -:.::34.0/2 2.943974Q.3/.7..7 04/:. 43.0/2 .9 7 3.7/ 3Q3/0.7 3.43/0383.4..70/2 4.8 3 52.04/:.7 %Q7 $9.%.90-0083..5740032 2.0..9 2 4..::34..-:.9 7 Q9Q302309.5 2 /03032 /43. / 9.7/ 3.

9843.9. / 7 .08 8.5.59..-.97 589:9:.7 3/.3420970...0002. 2.9.5 0.3 .8 3 .043/038 .5 2.043/038945.9 7 Q9Q3-. .7.9. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945. ..70830/ 3Q3/00 2. /03QQ 42.5-QQ9Q20/7 &:3-47:..5 3../09 805.5 2..59.3.843.7 0.43:. / 7 Q2Q34/: :3. /. 20970/0-743/038. / 7 . 0/0243900/0.0830-7.7.7 3.-709042.-7Q8020 907830 0 2 ..3/. 47.04.3 3/..7..7 3/....0720/7 :.3 .9.07 .9.-QQ..3. 2.5 -47:.8 3.38437.7 3.8 :. ....32.0 Q8020349.7..9..0-03  5740/0.:19708070 0230 5..7.843.3 3. ....9 7 !89:9:.3.8 3/Q Q720..9./... -..7 3/.7-:349.3.9.39089070/ 03/0 42.::34.. .3/.3/..9072489.2 .43/03839.3QQ.9.9.7 3. / 7 43/038.79.088902/...7083007/3/Q7Q20.8-079202 80 ..5 3/.0-..7.7/.097 ../.04.2..: ::38.8 3/Q Q72089.78.083.5.

3 229.00.843:3.3.0-47:.8 3 -:.090070.:.. .09088.38.9 7  Q9Q3-:.Q8990342..8007.10830..:.3.Q..32 02309.32.002..39Q2.02:.7 478.8 3/.0. .9. 2..7.00/0.7:.-0. .70/0..7 903 30::3 4..-7 4097/03.3 2...703-7..9 7 . 8..  Q2. 3 3 .7425. 4..9 3/.3.843:3/.3./.3 .0.3.9 .3 .79088.3..9 7 0-209700737 3/02:9./..7/.34209709.3 2 3/.7./0-/0 200730.907... 32.0 0/00.9 420.2..043/0389088..7 3/.::3.79088.. / 7 0-2097007 8.8.7:.8 3 -:.708. 9 2-47:.3.5 .2.7.097 0302007 /.-7.8907/ -..0..3420970073:.3 2.097 20.-20830702.1 3/.:.342097007020 208...04.7.5 .710707302. 43/03839.7/.::.7 .8 3. .5 ..7....3 .3800/0.3 .42.2.9 7   :.7 3/.8437.. 0/0.3 .9 Q073/0:. 9 2 4.7 .:  3/. .9 .5./Q Q7Q. 3.. / 7   $9.5 .. / 7 %088.8 :.208.097 43/038945. 9 2-47:8:3. /0 233 09804: .39 .7 3:.3/..9 7 443... .7 3-...9Q707.::38.8 ..7-07 8Q7007/09020320/7  :..32 4. 8. ..342097007 .8 439749..7 3 3-070320807003349.070..097 $ ..743/038/ .7 8...43/038.-.097 .07080-7-5.3.805..-Q9Q3.3. / 7 %088.70.3420970 02309.0009.843 . 9 7 ..8 3.38...0.3 . / 7 :3:3 8.:..3 2...2.7 37 3/02:9.-:0999038437.38..30/0. / 7 !89:9:..8 :../..2... -72..//007 902033.5..7./.78. ..72. 3.0 8..2Q/.2:901002.7 2. 0920-.8 3/Q Q72089.9 7   :901.08 .9 3..3 2. / 7  :.3 ..589:9:.99.0/03020 00933/03092.0 .70425.0-:.097 07.30.3.88.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/.::30-.9.3.8 3.7.8.3..:.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437.203.5/0-2097007:. .5.097  :.058 9:9:.2.30/0.-.09.779.7 .0 092033-:.-...2.7083/039-.5 2.0507043/0389..72:9..3/.0-.0 0/0-.0-4:9.3.1083/037Q0-0.79.7/.8 3 -:.9 7 .3-.. 2439..8 3/.7/.. 7 94.8 8.32...99.7.39 00795/09.7 .9 3/.3 2.8 3.7 ./...7. 425.7 :.92Q//090/03030.5..97.3.3 3.003/00-789048.0-47:./ 0707/0 43/038.Q80-...00.-.3.7.8 /:7:2:3/.....7 3.7Q47.7. 03000.39. -. 7 3Q3/0 . .5 ..788902..-.3 .7.070-0./03020907.97:.03 .542.0 2.0/ 07052.3.

5.7.7 Q2!..3..7  38:9088./802309.8 3..8 3..8 3. 02309..9  0308.. / 7 ! ! ! - Q9Q3-..2.302309.9 3/.302309.3 ......0.08 .7 47:2.02439.9...3.7  7 -.3/..7 47:2..7 47:2..9Q707 38:-..8.7  7 -.302309..72.7 Q22309.0707   3$:%088. 802..%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.39Q2.89.8 3...7 47:2.:.8 3 . /0 070730::3. 7 -.7 Q2!49:2.7 Q2Q 9070.8 3...302309.42.

.

..7.5 2 /03032 /43.043.0 07003.9 2.889023/0-..3. .084 :2.730920 .08::39.7 478.7/.7..0574-0207.097 030/0548:2439.9 7   ..4..943974Q .43.050/07809072420970243900/0./.8 4.-7../...2.0 .0/2 .0.04/:. 37Q03-47:..32......97070-07-70730..39 . 3 .7 %Q7$9.3 574083070243900// 349..3 3 ...3 .3.%.5 ..3. 43.5740032 2.-7/031.0...08:9.007-Q2Q3 -7.38.7/4.7 %Q7 .38...090880-.0...3 2.3 3 9. 3/ 3/.0::3 0/0..7.9 7 Q9Q3 38:-47:....0/3Q -47:8:3...20/. ..8 3.7 243900/2 4.2.0/2 ..030 20 .-7349.-4/: :.7083/0-7.::8.8 90230/0....2 3 3. :.720/.7/ 7 7.7 339.0..5.. .7 478.9 ...9 7  8 32.9 7 3..09720208 420.. ..7 .0.08:9.0-7..3.9 2 4.0 -70 20349.9009Q/0/0.0.7 43.097 .. 425.8 3 0702.9 7 Q9Q302309.7/.3 .::8..7..7.97 .8 -789. / 9...3/.3.38437...92.-47:.3.08574-0207 -.-79072420970432.9 7 /.0-. 4097/03.8 -789.9 2 43:2.5.5 .70090730::343897Q843/.7 3/. 3.7/.0 0700390/-707.709.00. 4097:.3/../..3 2..9./.20830907.28 Q8020..3.0.-::8:8/.7 0/2 4. 20.09070/.090903580.0030 200730304342...32 4. 43974 /43. ::34. 0/0 0700389.5..9 7   47:.....7 2.2.7. .7 2.7/.::34.20907/020/ 030.0/2 2.4.7 4/:.43.3 2.8 /03003208 . 8 .-: :8:830203Q3/09:9:.7.7 3073/03903 .3 57408307043897Q843/0 0707 2-...3.7/ 3.90-0083.7.9 7  443. 82.7.:.0.3 2.082Q0220038.08::39.7 3/...3:2..0070030707/0.9009Q/0/0.90859 . 07003.3 ....8 /0890020. - 8.8 3 52.3 2.-:349.807/0-079/ -3Q3/09:9:....-7..7...0.0.3 3./..3 3.::34.3/..0 2:8:..3.020990.5.08 8:9.7 3/.349.9 7 .08574-0207/.2:..90/-7070908890.8.-:7 . 3.-0.0.3/.7 3/.7 3.7 2..

-::8:8 /.2..3 3...9009Q90/0.7 0730/0::3 19700743. 0/0 0700389...7 2.084 :2. 82.7 .9 3.0 8 2...2.0/0302000933/03092.7 2.0030 200730304342.9Q70738 ...:.08::39...30/0.7 0/0.8 3.0070030707/0.7 47:2... 290230/0.09070/.3.097 $89028:.7 Q2!..39 ... 3 3 ...00/00-789048.08:9..8 3.7 Q2Q 9070..8.0 8890239.8 3 ..3.097   0302007 47:/ 0320833843:3/.83/0.9.8 3... . ..28 Q8020.9 ..70::3..058.082Q0220038. 3/ 3/..4.7 Q22309. .0/03020907. 0...097202088.3.7 47:2.0443. .9  0308.720/.20830907...70090730::3 43897Q843/../4/:7:/:9.7 574083/0-079202 8090.$: 08 92.8.3.7  7 -.47107 %088.203902032088...5 2.9 7 47:..2:.197007 .7.8 3...7 .-:7..0-.7 3/.3.097 07...8 4.3..0 -47::..3..203-4 .3.0707  $ ..2.0. 0920-.89....7 $ ..3/. ...8.0.3/090... .0.7  7 -. 432.72.3 ..3..90/-7070908890.7 7 9.09.02439.0. 20.37Q03-47:..3472.20/.. . 9 7 .3. -7.20907/020/ 030.302309./0..9 7  8 32. - 8 . 9 7 .308. 8.3-7:8:77QQ780/Q090.3 .0 07003..097  .. 8 .3 3.79..890/0 07079089309.-0.302309.08-0703070 5740/0 07070 . %0859 . 8437..2.5 5425.:.0 .9 ..02:.7 3/.5. 7 ..7/4.70..9 7 3.79.7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -.. 58.3.30.0.-47:-7. 3 ...-:0999038437./. -::8:830203Q3/09:9:.3 Q89Q3/0-7/4.7 47:2.. 8:9.08574-0207/.0 2:8:.7 3/.097 0302007 /.7. 7 ./.302309.0::3 0/0..790/0.3/...7/. 3.5 ..302309..7 47:2..92Q//090/03030.043..9088.-..-:349.8 3..090.020990 .7 243900/2 4.9 7  ....3 2..00.3.7/./802309.38437..5. 802.7. / 7 ! ! !- ..80-054.3/.3.42.7 .9 3/...9Q2../.072.3 574083070243900// 349...70/0.:.3 2. 3. 02309.8 /0890020..9 -47:.471079088..349.7/ 7 7.7 Q2!49:2..0009.7/.Q9Q3-47: .3 2...3..9 3/.0.5.07-7.090070.79-..3/.9009Q90/0..32Q2Q34/: :. ..3.0-70 20349.7 3. -..7/ 3.0  0920090889024.7 339.7 .8:: 8 92.3 2..7.5 .2. 197007902030. .8 3 89.3./.08::39./.88902. 7 -.0 0700390/-707.9 7    $9..

097  $8902/0-3./3Q -47:8:3:3.097 ./.0443.3.9323Q7080.443.5...0903 30::34...0./0. .1 :.907:.9 7 8 92. / 7   1 -47:9088./..92.8 3.7/.107 907.3 ...0.-.0-..08574-0207 -.443:3.-0..3 .7 3/.030 20 .7 409707 030 20/0548: .0-47:.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.4097:.7/ 3..79. /0543:3/432.7.0473.:.5 .007-Q2Q39.79.80-054.08 . .-0../.4942.4 -407 2.3 2.-7/031.3/ 72.9 7  4097070307/3Q .3.7 478..7. - 8 .-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.43.39 8 .9.08:9. 2..107%5 42.3.38.0/0.-Q9Q3-47:.7...3...7/..7 2...349.7Q809042.43.3/090.2:8: :.8 89.9 2 43:2.7 3073/03 %Q7$9.32. 2:. / 7  07-75425.3 2..43:2. 3. 9 24097073/007-7..::34. 8 2..3 .9 4/:.070 972 .32 8.7 478.083/03-..7070 970..9 7  !74083/0-079202 80443..8 90230/0.-7..97/035425....8.5425.8 3/.4097Q3/0-707.39 .889025425.7.9Q5Q 443-4 .0.97-.0.0/2 4.1 3/.7/. . ./.7083/0-7.82.38 3 34.-070320/7 070/:7:2.. @0.3..9 .3/. - 007030207. ..7 3.2092020 7.5.43 -7.7 3 3/ .8 907.7/ 3/. 8 9 .8 .. .5.3 .../3/Q720.5 2. 43974 /43.9.79-..3/. ..:.0/054. ..7.3.37.7 %Q7$9.3..7 2.7 3.9 7 030 20/0548:2439.032088.2.8 3/ 02309-47:8:3/.0220.78..471079088...0574-0207.08 8:9.2.788902-.9 3/.32 4.9.3 2.. 0 .34209709.143:2. ..7..3 3 8.7.7.39 80907. / 7    0302007 .807/0/0-079/ -3Q3/09:9:.3 2.08 . .0. / 7  1 -47:9088. 8020 8003-47:-.32.. .9 7 .0.9 3/.3.3.7:-:3/../092.7.7 09070899042.99 3... 8075. 5Q77 4942.39307 5. . 3 2..9 3/.  1 -47:9088.7..83/0-0790308.3 .0.07-75425.889023/0-.0.92.-7349. 8 32Q89..97 43.9 2.097  ..0-..8 3.0/43.3-47:3:3-4 .3/0543:3479.843-.92.9 /:...3 2.00743 7. 3.7..8 2439. 5425. 2Q2Q320790-003 .. . . .9 / 03703/709.2.!0-47:.8.8 3.9 2 4.8 8.2..097 1..5. . 4097.3/.3.843:.4097/03.2 3 3./.. 32 4.790. 82. ...3.090880-.7 3/.79 0/0..0209889023090742.7/.::34.8 /03003208 .397.9 .8 3.0..7.5071472.03 .7 9.0..5 3/.-2083.7 7...97./. / 7   1 -47:9088..3 -./.5.. :...3-787Q.::8..3/.03 Q80904.7/.37.7.

.808:.7. 82.0/0 97200734.9 7 8 04342838...8 3.7 7 9.38437.. 3.9072489.. . 7 ..7.7 :...5.0208:.7 ..32..7.7.2..02007400/0..8 3.. 2.792.0/03.47107%088.0-0307.:.0.7/...2.-0..32..89.082Q02200390230/0.7 .9 7   8 9 ..3 2.7 7.02:..3 78.7./.0. :.7/.9.070.7 .92..3 2..203902032088.2/.0.. 32. 2.:..020833 5.8 3 3%072489.0 99590 8 9 .07-7.3. .3 Q89Q3/0-7/4. ..97Q37 .00707024390 0/0.. :.79..9 7 .02439..20949. . ...27 -. 889023/0-. 439740/2080702090/7  8 9 .39..890.3 . -7.90890-070320/7  $9. /.020 . .97-7 .3472.2..890720/7  7087Q074. ..7../ .. 197007902030. 58..077:57.9 7 4947./.7.0..5..77Q320.79./4/:7:/:9.-.7.90/-707.3  2.7 0920.5.00/00-789048.2...-20073.7 58..907..0.47:/ 0320833843:3/.197007 ..9.203-4 .7 .3.. 2.3-7:8:77QQ780/Q090...8 2:9020 8 2.9.2. 32 4.2.090070.5.7.7 0/0.0 .007/7 07 8.43.0.7-7.3.097 07... ..79.7 :.92Q//090/03030. ...0. 432.7...0 8890239.3.5 2..097 0302007 /.7.097 $89028:. 290230/0.. 8..8 3 3.3 7.0 ...0.:.7:.7.:2.5...3.7 ./.5.7 :...084 :9:.8 3.-:0999038437..30.3.09. 0..4. .7 %$  8 9 .70.88902.2.3.-0307-70...0..8 3.7/ 7  47443.0-47::. /0300320830 093.0  0920090889024.3. 9 7 .843 2.5 .9970 2.3/ 7 2 . .32....5. 0707/090. 7 .090.:...5.058.30/0./. ... ..0/0302000933/03092.02007..703343./.3.3/.7 8.7 2080.7. 0920-.0070:.2.7.3/.3 . .4.9 070 9720:7.-:0/2 47443./.07207. 7 ....097. 8437.79.7/.2.7 0730/0::3 19700743.7 90230/2 4. 4.7..097  $8902/0:.9707/019..3 . .3.7  0308.07.9 .7.3.. :. .843:89072007 2:9020-7-730::342./.7'0$4 :9:./0.5 . 3 3 ..7:.42. 8:9.084 :9:.570.97.7.8.-:7.9 7 .4/../. ...972:8:. /43. .:.39 .9 .-70707/03708032007...007/7 %0.3.3 .7.5.0..3 .9 2 4. ....0.8 3./.-.7 39.3 3 82.0.2.70/0.0 0/0 43:2..32 4. .0.7 3..3 .7/ 7  3 90889020.08:9.97Q 8 9 .3 3. .342.7 197007 8 9 .084 :9:.3 2.0...9 3..2Q07300970./..09.0/208 1.:.39307.:.0. .9 3/.0/03020907.7 3/.0707/080::3:.2..Q070-0 0707/0Q01..92..9 ..0009. ::3802 4.32 4.:8075.799.3...32.2..-7.

/0/3 .3 -7/031.083/03:.7  2. / 7  :..5.7.3. 2 -707 09090/43.2.7...:..979580207503. .7 .7 3..8:/703...89083 24. 8 92.7 '.0... / 7...3::3. 3 3907.:9..20.. 08.3/.5.0.9707/:.084 :9:.308202Q2Q342.7/.3/.800730::34.9707243900/0.0507/0 /4.3 3 . .3/.7/. .3 .8. / 7.9707 $9.39.097 !03.%Q7$9.7 3.5 2.7.7/.80.099 Q80904.7  4/:.9 2 42.097 ..307/07. 2 -70709090/43.7/ 3..7  7 .395.8.39.4/..395073/0/:.37.3.3/.5 5..8..43:2/..7/ 3.070 3Q3043.7/ 3.20.97/0.::32.03902.3-::3..2 Q8090 .3-7.73 ::3.0208./.0 0/0.8.72.97Q8 9 .3 43../.2439..49.3..3 .09707 2.:942.793.. ..7 2.. / 7 8 9 .3 2.9..2/0 4. . -::32..4395 8 9 . 8 92.07030730432.7:5-0803200.30783/007.7/. 0/0.9..3Q80 8020/7 Q/.9 7 :.070033.7.::34..4.843:3: /030-7 0/08.:.02439.99. ...0.4395073/003/Q073/0 /:.243900/2 42./:.7.2 .0052.7 2. Q8007-:3.395072.../.9 7   #.-7.. 9 288902073/0-..10/090795030.9.1 3/./0-83 :.::34..0005007 :.37...9.9.7 /09...7   43.097  .3 3 ...243900/2 42. 0097... 2.8.3 8 97..0.8 32. .9 2 42.39 8 3 -7.084 :9:.7.8..58.3. / 7  82. 4...070.7..0$4 :9:..7.3.2.::3 0/0243900/0.980880.7...7..7.7.9 8 3 .3 -7.0 0/0.3 .38107303000-0.9707507..022$$4.0 .084 :9:..3.7 3.2 243900/0.7.3.0/2 4..7.9 7   '.9..82.34.2083070. / 7   ..3-0797 573Q073083200...9 9.39.37.:..5.7 30097-.99.0.42.../. / 020/0303./.. / 7.7.303.7 %Q7$9.0.././. - -2.. / 7.7 307309.9 8 3 . / 7  2..7.7.7 9.5. / 7  2. 3 -0797 573Q073083200.::34384.7 3/.:.9..0.97073503...3.0-:/09../..3.0/0 0707431474 :.07035748509Q8.097 #.9707 #.3.97Q 8 9 .9 8 9..3 . 24947 00730::3-707..3 2..8 3/030020830302....7 :.3 ..007.09..-Q9Q3-7-3./..0200742.89083 24.70 800.87Q..7-::32... .

3 39.7 %Q7$9.0/.7 3. .7.0070 97204/:. -.7.7/ 3/./..9 7 Q27..8 3.547:9090/070 07.. /2 03/0.7-4. 07302439.7.7. 2.9 7  ..97072..7.4/: :9.8 Q/0] 229...9707/2/03.7 %Q7$9.. 9089309..747/47.7.79..30707/007.5 .-4: 2 /031...3/0.0.9707./.8.7 080307. .80070 ::34. -709Q90/..0.97070303/.3/.07200.0232:2 22 ./..-:0/0-79407.4.3/.7 %Q7$9..8 / 72..800/0..3/.3..9707 C0.703343.0 4384.7/..702.9 7  ..243900/2 4.38020 2Q2Q34:78.9 172.-0792 9.970..5 ..9 7   202Q$.7-4.9 7   Q23:2#.8./..5748509Q8./...3..3 2.9 7   @0#.::34.38./. . 03.0-4.7 %Q7 $9.35708/Q2 .7..89./.7-4.9.3.8 ././7/09078/3Q Q4.Q23:2.7/. 3 303.7 %Q7$9. . 2/./0271481..79. /2./..7090890/070 8 Q07908590/2 34.90097489.0. .9707   !..3/.7/ 3.7.2./.9 7 Q27.5 .2.43897Q843:4/:.30%5Q23:2#.7..3 .207043.7. #.0.0 :8:8:3/.7/ 7 .32.9 -..::3 8:003Q007/0 4/:. 3 22 /03./.8::3:38079.700! . 90890/2 4/:.0005007 :..7.3/.9.0.4.5 .7 %Q7$9. .7.0 7:5:.5 ..97075.7.0/2 7.7..7.970738:0902. 4.7.890 0::3 703901 7 3-4. 84 :02 8..8 3.9 7    %0859.0843../2 03.. 3.97 :.7/ 7  Q23:27.0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004..9707 4/:.0908-90/2 4.0!/:7:2:7.7/ 3..::34.97Q35740830707:5.0172.3.38::.7 3/.2439.Q0730172. -. 4/:.7 Q073/05740830707:5./.90..8 39.3/.-9:9:. Q0073309.3..82:2.4384.5 8.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 . -.7 3.2-4.3 . 3 9.74.97:.89.32.7/ 3.9 7 !/0 07/03.3 3/0243900/20/7 @07.Q23:27.9 #.994-4.42.89./207/032Q90 07:5..80/03 8 92./...0.. !.9707 ./.9Q0730 .7...

 .

79.3.7 %Q7$9.79./. .570803208.-7-730Q80-.8 3.0200730920 . ::339090.5 ..7 3.9 3/.7 3.Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437.. 4/:.3/.

/.0 0097489.3/.3/.89. 3. 22 09.70.2.4.7 %Q7$9.5.84305.39020-4.2.3 Q00703.9 7   .3  8 Q074/:.. -. 4. -4.707:5:079Q7Q2439.0/038:0902.32 4/:.::3048. 3 3/.. 4.89 /. 2.7 0920-.0540890794-4..-7..4:.0843Q00703.030903/7208005.7 %Q7$9.9.::390890/070 8.7/ 3.00709 3/04384:./.7.59. 1.0208 4384 . /:-0 5Q77 79..7/ 3.7./.8 3.5. 22 43.5.

 .

7 3.7 7 .7-4.Q0700 995070...8::3:34 : 2.7/ 3. 700! ...89-47:.84 :02 8. -7 -7/ Q390/034: .Q070/0. .9 /.84 :92.9 -.7/ 3. 7 -47:. .5 8.-0. 03 .3/.::3 8:003Q007/04/:.79-. !.0..7 %Q7$9. .:.82:2.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.3/.2.7 4942.097 .724947: -.09.8 3./.393.7 070 3/002 8 92.09.8::0902.08Q7Q0320/034 : 2..7. 3 303..3/./0271481.4395 07.393.5. .79.9Q0730.7 %Q7$9.7 %Q7$9. 43/038074.39542..0200730920 . 84 :92.7 %Q7$9./. .007308.-.0843..143843: 0/0.747443..7 3/. 4..8 8 2.9.43897Q843: 4/:...9707 CQ2  .702..3/. .2.0 070 972043897Q843: 4 : .7 4/:.Q23:2.3/.0302.90.05.9 7   !.7/ 3. 2.7/:.89.7 3.8 3.3. .2. 90890/2 4/:.3 4.79...79.38592..90097489.. 02/084 :92.9 3 90230/0...393 8075..32.7 %Q7$9.5 2 4 : 2.5. 4/:...8 4. 8 92.0232:2 22 .9 7   $592..7 3..54.38::3.070.5 . -47:. .7 0 -790 4 : 2.80995 8.795 ...994 -4.9 8075.30#.7.945..8 39..7 47:32: 8075./.303/7.09.0-:3. 3 8.. .2.. 3 9..3 2..94.../.3..7.

.:.7 8.

.73 Q2 5425./.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 . .3  Q80.7-43:$4 :.043.2.843: 48..00 0703/720 #.0:7. .7 . 2 8/.9707.0/Q Q42.3/.043...7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #. .//0032 $4 : 003/70-03 0.08 !425.9707.730:7.30097./..3009709.. Q39083/0.38592.7 #./.7 $ .97073%0859.2:07 Q Q.3.79.7 .5.88 ..7 203/720.7 203/720.084 :92.303/720.//0032 $4 : 003/70-03 09.19708-::3..-0..32.7 .$ .7.7 Q2C007 Q.3 8 92.47107#.@0.2:07 Q Q...097    $9.020073Q0 02 Q23:2. .Q070..7-43:$4 :...0-03070707/0:...7 0973078 0 42570870@.88 .D390 .70/0342570870. 7.0302.0070 9720 007 @0.03:7.D39007.0907. %03C007 @0.3 .7 31..$::...5. $4 :92./.3203/ 84 :92.84.3 8 92.72Q2:..0 8 5425.09707 Q20300949.043..09707 Q2%03C007.9707.02030-7Q23:2.

0.8 3/..::3802 4. 574007/0:8:8090..7.2.7:..2.3 .793.3  3.2007/0.3032 4.09..020.0.7 8:.8.020 .-: 0/2 ..3.-:0/2 47443..7 .0.083.7 0920.32.3.2/..843:89072007 2:9020-7-730::342.3 .7...9 3/.7 :.79.3.9 7 .8 2:9020 8 2.7 84 :9:.7:.3.C007 . .02007..2.3  2.0/03. ...7/.8 3..2.:../.39. 9.8. 2.020400/0.5.3 .70903208  $4 :$:$890207  0308. - .097 .0.. :.3...8-079202 8047443.3.02439....7 /054.7 :.7 ..5.7/ 7 47443..7 /.42.20949.0.0/03..570..2:7.

.

730920 .8 3 52.%.3.

 .

043..70/489:84 :9:. 8....7:5.:.. .02:9.-:43:/../.0..0/030032 4..800730/0::2: 4.7 /.. .0/03-7090943.%$ . .::8..3889070.7 32439. 9 72..7 3Q073/0.3-7 20.9 903 ..0002.0...8 3/./:8:..7:.. 7-78890220/..7/. 58943: 5.00302007 .389.23090 8.3.32. 3/. 8.7:5..3971Q -847-843: .2.7:.0..00%Q7$9.8 3 52..8 -789.3:3.7 .9088.. 5..3/..7 3.7.3/.3.../0070::34.04/:.89.7/ 7 4250.84 :92.09 859 .%088.2..0/2 .0-.0.- @0. 2.7 .39 .Q0708:84 :92./. ::34.9. .74 4.3. 0/03-7090943..30920070::34.0... / 7..7/ 7 07.8 89...7 $:84 :92..9...3/.7 574083/08003959042.7 .79.3971Q 8.9 7 07:8:8.700.3.7 3.7/.8.70.7.0243900/2 4.7 %Q7$9./. -0 030.9 7  !.0.7.-0..34.9 172.2.%.7. . 58943: .8 3/. 29..7 072.7. 8.9 7 ...3/.7/.9 7   %..9 7   $4 :9:...-:0/0.70 2.7 -47:/43..0/.!.3033 .9 3/.20070.2.9 7  $8902073-Q9Q3.9 303QQ7Q7Q 0432.320/2 .3..7.7.7.0 0/09....097203Q:2:-Q9Q343974.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.9 3 9.9 7 Q9Q3.Q3.:.::32. 9QQ070 .70. .2.7033/0::37/Q Q-7::8.9'07..7.3 2 .9 3 9. ..7.7 09208 7.8.:.. 84 :92.7 0097 -. - Q0730.0243900/2 4..::3:..0079Q2 8 ...7 90880243900/2 4...2 4/: :20.3.3/..05071472.0/ 07 ..7 3.7/ 2..2.2 4.3.:.9/.. 2 4.730920 .7.0/43.0 ::8.-47:./..2.9010/2 .3 2.7/. .9 7  072.97 4257087.:.7.7..3033Q0730.39.0.2.793.7.3.7.9 7   $4 :92.0/:7/:72..8 -789.79.7 2.3 2.2 8.32 4.7/.0.3/.7/.. .3 2.

 -.34.73.0..8.8 3. 7-47:./.7./00/0-7. .8 39.00.3 3/.9 7   $4 :9:../ 032 -47:.. %00...207.9.:.3 3 .7/0.7 2 .3.3908807/00 079088-702309.-...9 7 47:-.-3. 7.0.-:3.7 38 / 72..00784 :9:.47.9 ./. . 0/07.389034.889023/0-07-7.2-.5 2 002.7.  .47:32: .5 .7-:89.9.3-47:.-47:-70 972007 ... . .:.20..30073:7:. 2. 2 .3/ 72.9..7.843:... :23:22.5 2..020/03.8 89.0 .39 .8 3.3 /0302009..7.::3.20/0.02. .8..907.7 :8:8..9 7 784 :92.70 .790/2 . . .. ..0 4257087/.7 :1..3/.79./.8 3.3.0/43.3 -. 7-47:.3 2..70830-9 .3 3/. Q2Q .8 .900/2 8090883 0.79.. 439.3 .7 .0. 7-47:.3830709.:.79.7 3-::3/:...0700-.-:833.3. .080.70833/Q03032083/0.8 3 82 3 3. 30:27043..9088073/0:.7/.7990.. . ../ 07-7 :8:043974Q-93.5 .-.-9:9:.. ..0.0.5 78.9 7  @.243.0503. .-:2..8.0022.439.....30/03-.. /.0 -:3.5 78.90880733-.:.7 38..30/. / 7.3/ 72..7..38437.7/.32 -.7   $4 :9:.384 :9:.5 78..30073/084....7/..2..9 7 03020/74 4.7.73-47:.7..9 7 03020-Q9Q31938073.7 08././.32..8 3/0.08.07 2..0/03020-.0..3Q3/09:9:.7 % $ 3..8 2:9020349.. . 7-47:. 7148147 .1 3/.1.-. .3/...7 1. ./ 3/.7 3.2.3 ..9 7 .2..7 39007 0-787Q.-847-8432./.30/.-.7/.7 $4 :92.7.9 ./ 80-47:.3/ 72... -0784 :9:..0-0307 0/0 .7 3 39..-0.5.7080-.0.7 . 7-47::-.39 070743974Q2Q2Q34..Q070-7.:.32Q8. .8 3 82 /.-::3. 30:2.034..2/0 -07 .38..8 3.7.3 . . 32.3  /03020085.0.::302309. 3 3 .02007:.000395.9.. -47:-. . .8 3.7 -.70 /030320830Q:249:7  $4 :92.. 2 0-.097    017489.020074/:. 0707/0..029...2:1:020. 0::.342097007.347:32.32 .02007..%088 0::3 4.8 ./.. 3 .7/ 7 :908807/0.7 ..7..3.8 3.-:0/03::8. .33/0/Q3...0..7 073.7 343897Q843:3/.:.03420947Q70 902. .0.3.9 7 080..7:..0/039.8 3.3 0.5 .70830Q80-..3/.7 3 39.32. -..3 ...-.7.043897Q843: :901.-. 7-47::0..3..07.0 0/0-::3..8 29.3472:3.08 / 72./03020-..0.-743. 2.Q80-.0/0.0-QQ1938072.309032003.-07903:8:8.9 7 : ./..3/0-::32...3 .7..0.3 -7/.5 42.7/.3 3029..3.7 3/.0.59 9. ....7.039.74..3 2.9-0/038890207/0.8.

 908890 2Q8.39 8 42...303. ..7.08 .7 -702309.8..7.-9 4.7.90 0/20/7 4 7:/.3 42.. -.8 :8:8:3/./00/0-7.43. 0900/2 42.7 47:32. .0. /..0/0.:.9.Q2Q Q.7 4.3.347:32.8.. . /8 1. . 32.9 7  $4 :9:.09970 20.0-:02309. 432. -4 .79 ..:.5.. . 807.3.8.8.3-47:.7 -3.. 3.:..7..-07903 08.. / 7 07.2.3 32./43.2...7.39..908802309..3 2 :8:8.7. .84 :9:..097 &2:28.9 2.0703 08...9 .9088 0::34.2-..8..7.. 00.::2: 4. 2 Q8090. 80.3 -. 3/..-47:.7 ::3 .9./04:2...2.:..2.92.3 32:901.. 3 9.7 2 -7.0.72:.:.7 47:32. 4../ 030. ..5.7 .9 7  425708707.7 /0. 5... 90230/20/7    %08832.083/7.30073/0 8 9 ...7Q80903 020-3. 80.8.5. .9 2..0-7..8.7../ 030-707   $4 :92. / 7 47:.2.3/047:32: 42.907--702309.9. 2.92.7098007-7 ./.4:32.0/ 908707/03.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3. 3/..72 Q80 0.8 0900/2 42..3.:8:Q907. . / 7.3 -47:.08907007:8:8:3/..3/4 7:.9.7 3/.082Q 707.92.097  .. / 7..7 3807-0890/4.1.02008 / 72. / 7 2309.7:.. .7/.7 070730...039 5.7.8./020/03-..2.0.2. 2. / 7.8 302309 ..7 3.97 -702309.08.84 :9:.7 02309. .::3/ 030. .0./.4/.7.39479:.9 7  ./0 /707   07-79088-7-73/03.3007804/.7   .3-47:..5. ::.07830.32...3 ..0::3-72./ 3/. .3.2023:309..../. .0.0783/0-747/47/.-.542.7 3.. 3020833020/7 .:.3.207/.. .7 38.9088.3.3-47:.8 3.-0.349.7   .7 0.38 92.07.2-47::8 .8 90230/20/7  -847-843:84 :92.9 3 32439./0200.019..1070.7/.01938070700707/03908590/20.3-47:8: / 03200. .5. /.-00204/.03::.0070707/0-47:. 7-47:..097 07:8:8.. .7 3023090.300384 :9:. / 7 .. 0/0-4..0 02.084 :92. 0 ::. .7.097 9:72.7 3.5.0/ 032083/0::.0.7 3.9 7   2309.3-7 7 2...3.3..-0790308.7 3/. 0307./.-742.3420970070/43. .384 :9:.32..2..7.7 33/0.30073 9.

.Q80-.31. ..7 .22Q8./0208890207/0479. ..-72.7 /.82..97070./0 0/0-7-. 07-7-...29.2.0/478. 8 3 02020 .80 : . ..4942./02083/00.7.-847-073-72.2/0. / 7   :901-47:.3908807/0425708702.31.:.2034942.0 0/090880 243900/7 220.9088 0::3 42.97.7/00/2 2. 2. /.547.8 :8:8.9 8.4 :3/. .3420970432.7 3/.09088.89..3.79 .74.84 :9:.99.3 478.709037 .5.7 /.9.8 9..8 3/0  7Q0-0.3 32.017043 84 :9:.2034942..31.09088.700733. / 7  !8943 . 2./0208309.39....8 3 72 0 .94.-.0.7.39088073425708707.8 3 ./02083003.547.2..07/0 2.342097007/0.243.3/. 7  0478. ..97 .3.. 00307.78.7 3.2.9- 0/7 %.79.34209700900/7 243. 7  /.7.@.3 478.7../020830/0 8 9 .0.3908807/04257087.94.07./.7 ..942. .80 7043:..-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.3420970 -./020908807/007-7.:. .7 42570870.7 3/. / 7 080..:.:.7 3/.7 3 3 .0-./0.3.-847-070.342097043:7 Q9Q32.7 39..84 :9:.3420970074257087/007..3420970432.3 3309.2. .0703.99.3-7-.29.8 3 .0.8 3.

9 7 ..3-79079-.92.097 03/83/03.-707  ...0. 4..84 :8:.2:7.8 3..8 3 5708489.9 84 :9:.7083/0-.2.-::32..3 . ..02091472.3.-0790308.9088073/0.8 3. 2.. .8 3.30220-. .2:.5.8 . 2.00/20/03889023. / 7 .9.890.097 %.9 7 .70830-75708489.2 4..0-7.89043974Q425708702309-.0/43.83 0200.. 2 3/.2. 3.:. /. / 7 :.0/0.3-78.097 Q80-.:942..097200..7. . 230 70/0-0. 3 3/ 3/.7:8:8:3/./ /Q Q3Q208907. ..8.7. 3 .0 8 . .7 .9088.5.3 7.7 / 020...0 82Q904257087.5.3-784 :9:..0.9 9. 0::342./020.07. .0 .7.3-790795 /Q Q3Q208.8.7/ 7  .9 7 243./ 9.2Q90..:..7 90.. /470903 0947/ 8Q1Q7/489.3 . .3 .890..8 35708489.34257087 /:7/:7::78.3.3.5..2Q907.. 4Q80/ .. 2 3/.08 .::3090.7 20.3 3.3 7.:.002Q/..84 :92..09:9: 2.. .3.0Q80-.7. .-:-.3/7005.3425708707/0 .9 2 .1 3/.8 3 .3/ 2./0.7. .-42.5. / 7  03/03/304942..7..8 907. 3 ..09.90 0.097 4257087Q302309-.8 3 /0.08 .7083/08 .5...30220/0.0. /.3843: 2..9. 7.0/0.7 84 :92.5..3/ 2.9432....5 ..-0.9088073/0 .708333/0. / 7  .30/.5 2.2.242. 4.00220/0.-079030230990/-7070730097/9038437.7 .890... . / 7   425708707.9.0.097 4257087Q3 Q80-.

3843. .-4.020.. / 7 .425708707 O 2 .7 O Q8Q4.9 172..-.0.9.9 O .1  $:.9707 O $ .9.34209708 O .3420970.. ..3.. 39.8 O .700.. /... .7.0-47:.Q070 /. -.0.2.9!74007'009.0/ 020073/038 / 72..307.097 .0220-. 3.7907 8 9 ..8 3/0.07209088./0/09.-9:9:2: 4.390080.82. / 7  ..92.02439.. 2.0.5..793.7 34250. 82 84034/. 5708489.7   :.9 7     52.0 .03070. 0920-.9 2 4.3 .9 O $4 :9:. -.. . ./ 0.30/.708   2.5..38.547.1 3/. / 7 47:.07.3. /.7 3 -07970 707 9..70073/0.5 .:2/0302007309..3/ 72.7 .089070070/43.2 O @0.3/ 9.3...30/..3 3.9.0..32..843.5.5.8.0-.-07903-000743.9 7   439.7 3 2. .:2:2207/.070.8 3.:2..8 3.3-Q9Q3...:0.00.0. .00974305...2.097.0...7:5.89043974...07088230207..20/0..5 .9..7.:8:073/0-0790342502. 3 20Q0702.0.0/20/030.739970 24.38 .02439..890.7.1 O 439749072489. .80387 O $4 :9:.9 O $073092 8::3 3/. 2.7 . .2./7/02:901.7.8 3.8 3/.38437... / 7 / 3/. O .8..342097007 O ./432.0.7.9.0./ O Q Q.-07903 43974.05071472. .7. :2:247/47.5.42.9 2 -::32.9 7   2.7.7/...5 .7083/020.9 7   $4 :92./43.3..7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.7/:.::3 0/0-. 5708489..9072..8 3.:.8890235740 . 09020.574007 5748509Q8 .-700/0-7 O 220.79. - 2.84 :9:..703/03/30.9.2:7.8 3. O .92.3-. 2..2. 2.8 3.0//07 2.3 2 !740.8 3.32.0.4.. .7 3 9020.0 .2. 2.:. 3 20Q0709072420970.4.7 343.0720/7  . 3.7 299072489..0-.38437..80387 .7 0720907/0.043.7 .0.1 O %072489..8890320/ 9.3 / ..-0007  $4 :$:D709.

8 -7/03 1..3/ -7079.-40 /43.7 3/...0...0.8 3...793.92./ O 4257087 3/. 9088...-.$073092 8:. 2 478.380.79073Q07307:9:-090. 7 Q0208  .3 .. 3 .0.Q80-..0.089070.3/088902/:7/:7.-.5.7-::3. .8 35708489.-07903:8:8. .0 907242097007. .8 3.74.7/ 7 O 425708702 3/0.8 342.. -: 8 2/.7:.39072489..84 :9:.3007/0 4.84 :92.3740 O $0738:. -.7/ 47:..8.:0.3.7 ..547.34 : 2.. .7 8073092 8:.3.790/2 4. O 42570873/Q Q./7/0 8073092 8:. .2-...808:.7. 3 -0700.7007333472.3 700 O 4257087Q3/:72..9039020 8..8::7 .7 .2-. O .20/0.9 8:84 :9:.8038707 :. ..070370 34370./.03/Q073/0347:32: 4.90734..8890320/ 9. -.7 3303Q80073/0.-.9 7 $4 :92./:7:2.0..-47:. 84 :9:. . ..078:8 . 3 8907032.92.2:7..8 3.7 .8. ..:  3/..4/: :.08 ...7 O '49.9 3/.2-.9 7  243.342097007 O 43/0380784 :92.0. 9. 5708:707001..3 2 3/.. 4/: :3:.8 3 90230/0302309.9.3589:9:.3.097 .78.7 0 9020-47:8:. 7-47:..37 .-0790343974073945. :.0720/:7:2:3/.0890708023099. /.9 2 4.7 90.9 7 O 4 ./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.0 907242097007..2:7. /.0 72  .380-.-47:...2:7. 3 -:.8 O $4 :9:.7 O Q9Q302309.0 8Q5Q720 .8 ..:8: -QQ425708707/0 O $ .9 7 47:/43.5..8:89:7:../43.2:7.9 7 %0..8. 8.0.0 84 :9:..7.8 3.0 . .890-0792 4..8 3 O 097..8 35708489..43/03807..:.: .393 82 3 3. O 07-78075../ O 7 249478 .9088073/0/ 8 5. -./432.3 ../0308 O %07247:2.0 2.2 O $4 :9:.9 7 O $ .9 7 O $4 :92..5. .97425708702 -47:. 8907039072420970..3 ..309020.8 35708489. O Q80-.307-78.. -::3.0.8 3.035425/.0907-...3.7.3072003...7:..8 8 . 8038707   43/0380707 $:084 :92..2.1-.0.707300970.. ./:7:28907/ 384 :92..:.5 . O 9.-.:. .5./04257087..0.342097007  .-:3:-079038.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q.. /107.9.4/: :3:-079030 .7/ 7 O  !740/0.:.:8: $:.3.0.7 299072489... 8..9 2 3/..7 90.84 :9:. 2.

.. 890720/ 8Q70.3.39. .2..2.943974Q  $4 :9:2: 8:/0./ 3472.7083/0 . 3./ 3472. /.070.9 7 $0.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92.  43/038078::/0.9.3.3.3 703-7. ...0.9.   .7:-:4.20/09.Q0704942...0.3..9 7 7/031.0.2.07/0307..2.07208.7/ 2.0..  .9707/0. Q80904/: :3:-079783...9478./.0..:94/: :3:880/03. 9 7.7 3 3 .2.:9080 24947:.....7009..9 7  0743/03807/0 :0/0../ 3472.8435425. $4 :9:2: 8:/3Q 8 .097  3/...7 4942.8.0.3. 2. -:83.8 .07 $4 :92.843:20.92.9 7 43/0380790 8024947:...:08..3.4942.43.3-7833/0 208.547.0.050/20/ 9.7 800. 3 3425708704.070.. 3....432. .83.-.. 43:2:3..9.-:8: 84 :9:.7:-:4.39.-0790383.0 42570870/:7/:72.3.4/: :3/.9./ 8Q70.$8902 942.9707/:7.9 7 07/0- 43974.83.00097.... ..70095425...0..9707/:7.. -.39.00703. 4/: :3/.097 './7/08073092 8:084 :92.5.793.3 703-7..3.7083/00708:87Q.8 35708489.7083/00708:87Q.2... ...9 7 $0.97/3Q Q304: 43:2:-74942.097 '.9..7/ 2..9/:7:2:3/..7:5. 9 7. 439.0..8 3 .  .7009.3.. .- 42.0.83.O .9.70070..83. 7/:7:2/.. 20.3/.9.8 35708489.83....08  O 2/0308   52.3/0902070888902/:7/:72.078-7/03 .097  .8 ..83. ./:7/:7.8 .:08.-78..9 /:7:2/. 425708724947:8 . Q80-.3-78890209032 /:7:2/.9.07070-.7009 5425.5. 3472. 439. 88902..8 9. . 8907/ 3/0/07.94397488902090 0/2 4.4.970733.:94/: :3:880/03 1420907 ..2.9 7 784 :8:Q709. 295708489..9.:2. .3..4/: :3:-079783.:0. .203.2.3908807/08:84 :9:..43..5.5. 0.07.3. /.9 7  85740/0.43/038078:5425. 880/.843:20...3...3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942.0-47:.../ 3472. 880/..-74942.-0790308..9 7 $:84 :9:.39..0.07088230207.0733 /0-43974..070..7 .70.8 35708489.07070-.84 :92.3..4.3 7/031./:7/:7.3.9. /:7:2...432. . ....78 ..0.3.8 3 .0 09208.83.4942..7 8./ 3 8907208Q073084 :92.84 :92.7 83.3.2.0.9.:3:387Q..07208070033..

.9 .92..0 /0-43974 ..7:-:. 439.4/:.9.7.0.9.-.3-7889020004.70095425.3/0 073Q0730 3.7. 9 7.9 0/02. .3 703.9.:08 1.5.97.3.7432...0/0- 43974.9 7    942..-4Q0730.0..7:-:384 :8:.8/0/2 08.7/ 2..8 .043/0380724947:.7 32439.7/.70830:2.74942.7009/:7:2:3. 439740/0.9 2 4.8 . 439.9478..0.7009003.3/.:..7 .0970..54843.2.97073.8 .08.7 3.39.. 2Q8.0970.3.70070.043/03807 ..8 00.7/ 2.7/ 2..9.08:84 :9:..8../43. 3.3. 3.7 3 3. 032 84 :92..7 3 8907783.3..0/0708903035740 ..884 :9:.043974. .3.3.5.03...-4..8......7.3/ 0/0..8908439740/0. .9 3 34250 02.19..0970..084 :92. .0070 97205740079.7009000..0 43/038078::4942.2-.8-79.43974Q08.9. ..5.  942. 3.8 .709099 84 :8:...5.547.. ..084 :92.384034/.3..8 7.3..7 3.000:2.9 7 !73..0. ..7 3.9 7 :84 :92.7.7 20..7..7 3 .3/0.9. 0.9..0.9.05425.7. 439749.8 3/.7:-:3:3:033.7 .7 800. 070..9 7  . /.9 2 . /.2.. .4.9.0 80.0900970. 439.3..7./Q 200730-.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01..9.3/.3 .30/2 4.7.3.9/.3 .50.:0 43/03807 /0..3.-0792 . 3..9/:7:2:3.7 /:7/:7.0/2 .70090099038437.:90804942.8 9.04257087 /:7/:72.7 3 8907780.3439740/0.5.75425.7 /:7...3.3.-0790308.2 $4 :92.324947:.3.0/43.84 :8:5425..8 .. 07003.07070-.9 7 $4 :92..8 3..7084:..3./:7:2.8 3.09. .9 7 $0.9.0.7 3 3.9.8 3 90233 -:.7009000. ..0720890/ 2/080.097 :9..097   7:5.3...30  $ 7.. 43/03807....5 .5..5. .9.0 8 .. /:7:2. 5425. $4 :92..097 $4 :8:/3Q 8 . 4257087.0  /0-079/ 0/0.088902  /..7/.-.-7..0720. 2.3/0.9.-.89084942.9 7  $8902/:7/:72..7 :.$8902 1..7 3.3.0720.. 880/0.0 .9 7    04..:08. 880/0..097 43/03807.9.70/:7:2:3.0 07.7/.043974 .8 /0.0.7.Q23:2.8 .3.-48:3/. 9088.79. ..3.7:-:043/038078::4942. .0970.3-784 :8:4942.8 9.. ..94.89043974.3..05425.. .7   7/:7:2/.. /. 439740/.:94.02.5 ..8 00.7 3 8.7 30 92Q//09.... 439740097435.9 7  07.7 /Q 200730-.3.8 . 7:5..

9 107.9  $4 :9:.7 /:7. 5425.9 7   425708743/038077:-:439749..94.94. Q.7.0 0/0/43.0$:$4 :92. /. 9 7 .. 3 3Q80208. -..7.7.4/: :3:8907030 83.0 /3/Q7Q20/0907.943974$8902 8 ...8 .. .043/038073/43.:092 .84 :92..::34.34942.7 3 34.3/0 .097    4257087Q3 O Q Q.70070.8 35708489.3  9020708    3.890003/ .. /Q 9Q Q3/008.9 7  8::4942.8 .38: 8 . 3 890772.342097007  4257087 $:$4 :92..4257087073Q07 8 .0  0::34.302 -..0720/:7:2:3/..9. . Q8Q4.7 . .9 7  425708702 -47:.8.:.097  4257087.043/038078::4942.3 0/0/:7.3-47:.9 7 $4 :9:.7 .34257087. /0.3 -.7 8 ..2...79.0-0792 0207.-0790308.9072489. 3 ..3 .-07903143843.8 .7:-:88902  /0-079/ 0/0.73472.20/0890320/ 9.7 07300970.7.8 3. -.79.20/0890320/ 9.7 3 3/43. 43/038077:-: .2.......3.97/0-742570878:84 :92. 43/038077:5.7.9  09724947:8 ./ O $:84 :9:..073/0307.:... ..9 7  4257087.. .-0792 4...3. 9 7 2../ O Q80-.7.5.7. 009020/07/9038437. /.34942.8 3..9...98073092 8:.793. -..-48:. .3/.7009000.03.97073/:7/:7..3 08.3-789.Q.39.3.5.843/0.:0833.. .-42..3/:7/:7:2. .9 2 .9 2 4.9 83.0-47:/43. .7 400/2 4..9 2  .5 2 42.9 O 43/038078:: 8 .8 3.::.9 2 3/. .0/0-43974. 4257087/:7.5708489./7/04257087 43/038077:5.1 3/.7 4942. Q80/ 3/008.. 3 08/ 3880/07084 :92.5.9./ ..:8:3/.. . 5708489.8 43/03.4257087/0.907.808:.907:9:5. .793..890439749079-.2-.79.70/03 .-:7:-.9 .907....8 3.0.7007034257087Q389450920807003.7..8 9.2. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489...843 4 : 2. 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489... /.843/0.78.9 7 Q907./ .:.8 3.8.5708489.79./020:2.9 7  $4 :9:. .7  /0-0792 4.7..7.3/008. 43/038077:-: 942.20/0780/ 074257087 07 /0.2.

.5 2. 9..097  $4 :92...-.8 . . 43/038078::5425. 83.033. 9 7 . Q80-. 9. -7 5749440908590/0..7...5. 83./Q 9Q Q3/00700707/0 .0.:.  4257087/Q 20830./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.:08.. -.7 3/.2..0.4257087. ::34.7..08083Q3/03 2.:.0 83.2.:083/08:80.8 9.7 3.90/-7079.3-78:..97 1970.. - 9088.02309... 9 7 2 4...097    4257087 Q Q.9 7 -0/0 -7Q79088..8 .7.9 7  .. 9 7 2 4..097 $0883.0 . 80-0-002309.8 30700390/-707.0..8 . 9 7 2 4.7.-0790343:2/...70090070.9079-.7 .7.070.-847-00/.8:89:7:.:084-7 0/09970 207.043974Q Q3-7902.8 3 .097  $4 :92....070.9.890803/3/03. 2.-0..7033. .8 .5 ...0.9 .-847-00/2 4.Q070-.9 7 902080-05073/0307.39.7.7 3/.3/030..9 7 $4 :92.097 %970 2.8/0/Q 200730-.097 : 0207 9.30833/:7/:72..7.. 32 4.7..9 3.3 /:7/:7:2: 8.9 3472.20/089030307/03-79....8 3..097 $.97073/03-78.058 /Q 200730-.39.:08 -47:8:Q0730589:9:.3-78.3/ 7.Q8Q4.4.9 3/. 80-0-0  Q8084 :9:.8 2 4. /:7:2/.4257087Q8Q4.:709720/ 574944/0-0790.-42..97/000974.7 /./:7.7009000.3/04257087/07.097  :033Q89 8 2.28.097 :3:33-7 ..2.9 3 -..8/0997/9038437.0 80883. 9 7 2.07208.-:/09. 2 3 3.:08 $4 :92. Q39.84 :9:.-208.:8:. %0883907.9032 4.5...243900/0. 9 7 2.9 .700900200.397. .97Q/Q 20830-.7.0902000 /07/9038437.097 4257087.8 3.79.4.243900/0...3 .0..097 :0073043/:9.89043974Q.0/3/Q903.9088.73472. -.3 -.390...1 3/.7...8 3.-:.0/03/09.0 07 /.:0833243900/0.08:903083/01.793.8 3..:43.7.70Q00/0.08-0780.097    $4 :92....38437.070.7009003.7 /....5.0808.79....9  83.  $4 :92..8 .097  :.0249478 . 5708489.  9072489.

3 2..9. 4. /.2.. .02054Q709.3.-.3.7 :.7  0308.9.5.30/03 4.0/3.. 2..//0720833020.3 307830.7 /.'0054.5 .097   %088.7 04.0.:0:..8 /:7:2:3/.7.3007 ..891012.0/ Q0075408907-4..::3.:.0-1 0333. .38.5 ..-..-.5.3030843:5.. .32.47:3.9 7   $4 : /..3.-079/ --7-730-.7.843:3/.83.8.24..3.2-. .02 4097Q30-. .7 /...9 7 :08::007339. 01.59.9 / 0903070.:-.:.7 3/.8908890207/0-784 :92.3 .9 7 :5. ..3  2...70-7-730-./.0.9.QQ.....3.302 073/090.9 7 79.7:-:3-7/031.097 !.2...30073.:.2..:0.9 7 4947.4. ..7 $4 :4/.020/03..108 4./.8 ::.3..3.78088 89.3-7/031.9 7  .9079-..:0::.:0..7.38 47443. . -/70.7 9..-47:.589:9:.0/0.700.

-:. 22/432: 2:.9 7 !..8 3..73 03.79.  4/.2.1.0.9 7 0205.0.2... / 7 !.9 7  0205.3007544/.24 :3: :3/.734.3 030843:4.3007 92.20...3/..3007::.73 03.243900/0-74..8..8 0389.  4/..7  4/. 22 44/.30..54Q709.2.30073.3007 .9 7 !..5.5 .9 7 !. 22 3472.5..7 9.7 3.1...42.04.4.2..32.::34.7.7...0/5.32.0903 .2:..7 03. 3 .

.2.3007$ ..7.00/0-20/7 $4 :4/.4.5.3 4.3  8 3 1 3/..0 0/09.90070.. Q0/.385.../.9 7 0205.9 7 !.97.3007.3 3.09.7 300-0..0..30070709 3/0Q073/0 :2: .

 .

98. 8 031. .-74.7 3/.  .:.79.38107....3 .9 7 8 97.

98..2 . 8 031.30073 8 97.2 5.38107. .

 .30073 8 97.. 8 031.98.2 5.38107.2 .

37 -7-. 39 075..32..-92 / 020 QQ3/0322 ..9 7 $4 :4/./..908590/0.5.0/ 02033.7 349. 8 .9 7 $4 :4/.7. 3349.07830/ 0208Q0.720/03 .7. ....348Q0.0349.794.0....8 3.793/0070808 .. 39 07/ 9..3-47:. Q89 82 3/. 3/.0/:.389034.7.9 7   ./ 3/..-0943..7720208390/-7.77/0548:-4 ./.:7 :3-47: 003.9 7 :.300.5.3.. 0/0243900/2 4...30 720830700390/-707. ..92.7/.-78Q08Q0-7.4/.0..843:3/.5.5740/089070.7 .-0943.-47:8:3.7/4..-0943 /Q2Q083.34/. 3. /0 2073/03. 4....843.30-.3/0-72054/. /./..4... ..7 3 3QQ3Q3.. 8 .2 5.7.0.7...8 3/. 7:9:-09307090..-:.3 7:9:-0990. 39 07-0943..0-:.7200 95574007/0. .720302QQ03. 573/Q24. . 4.-0307 0/0 .8../:.-:.30073 4.7.77200.8 8903478.2 .2.0/432.0.-..81438:-7.5...798 ./:.7...88.432./01472. 3... -083/07:9:-094.7-./ 3.90.7 3/..2.

7.7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.-79072420970 43.0-7349.. /.30.5.8 3070478. :880070-7349..0783024347.......7 84 :4/.-..04:3. 39 349..8 2.4/.-07903.0.7203/03..7 3/703.7 /..3007/04 :3: :23 .3. -0943.7 84 :4/. 920...30.9 7 O !.9:9:2.8 3..397.43897Q843.7....070.9088.-7 8.8 3/.52..002209..QQ 8 90. 39 07.8 2:90208:. 3 .8 3.8 3.7 54Q709../..097 $4 :4/.9 7 O !.0/0243900/0-7 0/008. 4.24347. /Q Q3Q2Q 4.3 3/ .-3/72 4...7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.78.90.3.7.7.%03C007 O 425084 :4/. 0/090.0/:.3/03/ 3.7/ 82 3/.7323 22 /432: 2:.30 81438:.32.097 3.3 9.37Q0-0.794.8 3/.7 323 224..7.7 3 32Q2Q3 4.9 .3 8 57Q8Q..9.0. 203/ 02090. 3..0.9 7 O !.30 /.-0.7323 22 /432: 2:.79/ 3/.1.19..4/.8..90/-70707...7/.7 3 33.5 2.9 7  $4 :4/.Q07/ 0200-3/70.5 .3/. .1.7.0/0. 9 7 2...3/4::5701..3007024390.5.-47: .4/... 39 0730:.7 323 224.9 7 0174898:... . 3 .

5 .30073902.8432.2.4..24..9 7 O $4 :4/.8 3..9 7 O !.9 7 O :.9 7 O 0235.3 .5 8 / .7.0 2439.20.39030-70904.38..30Q02.0208 :. 8.7 3:.9 7 O $4 :4/..0/2 .300733Q007Q1 4:..34.0 0/05408907.3 2...8Q007.8 3/..54.32. ..0-..8 7.24.8 / 72.8.5 8 07/03.35...907Q709200.808:.84309..7 /. 8 .354Q709....3007 .0-:..0 0-70 20073/0 5.70 303000.7 3.3.7...09.02083/032.8 .0 0/0 070 / 1472:3/...-7-730020 94.7.

-9 .28.

.7 Q80-.7 /9.7009Q0/..8 3/...7..5 .85995904.9 7 O $4 :92.0/ 3/.35.097 O $4 :92. .Q39007Q80.07.7 3 89077/0.84 : 4/.7 3 3/017489 0200977089.3/0.43974 02.7:5. .2.7:5.7.7...0:.2Q2Q34..::3:8:709 .0..38.7:5.7 .94...9 7 $4 :92...9 7 O $4 :92. .39 .8094..24942.32..9 7   $4 :92.303.7 3 39.7 .9 7 0174898 .3 8 2.7 3 342570870707209 .8 35748089..7:5. .43/038071.5.3/090820/0.70 02.7:-:%03C007 O $4 :92.3 33/0..70 ...7 07209...8.74 95904.20970070439740/0.072 0. .3.9 7 7 .809.3  4.Q23:22.7 3 34/.9 7 .439740/0..Q07/0 Q7092 4.9 04942.9 7 O $4 :92.7 3 3$ 008-::3.172.097 O D709.20097 009743Q3900733 -.7:5....097 O 017489083.020/03 .84 :92.9 4.0.2.7:5.

843:3. /.097 $4 :4/.29QQ5089.2..0.9 2.1070-74 : 2.8 3 .3/.9.04/..8 3/.0/054/..2.7 3.32.9..4397407. 37:9:-09..79 8.7 3.. 43:2:3:3-:3.020833 5.3 32.0/0..7082073 0097/0.394.Q39007/ .9 82 3/.:Q08 .-09208333024/: :.703 8Q700 2.Q ..7 3. 7 ..097 $4 :9:...05089.3830 5.7 3 3 8 4.8 ..7.0.8 .097   $4 :9:.0 .807334/: :3: -0000./Q Q7Q20830708Q70 .. ..7.7/.0-9Q208 / 72.7 3072.3.7 $4 :4/.3 2...//0337:9:-09.2Q3Q..8 30708Q70.7.3 .02. .2..507/.8 '0#:9:-09 4..32 4.0 -07.709.32 .77:9:-0907030730 8 07030730.5409030-790 08..90820// 9.097  $4 : /. .097 O D709.!740073343974Q O $4 :4/.2..7.172. 32 2090907-008308..5.7 8Q70070439740/0.5.//0073. 2 . .00972 4..Q23:2-:..3. 384 :9:2.2-.090.0 3Q09.7 9:9:.9 3.08./ 030.7.39087099 3Q3/09:9:.5...84 :92..0.0Q10207022.3.3..  073073/03.7.09073070439740/0.5.2.0-.5740020385302/0540/0..107070 :.43:584 :QQ3/0.7/.7.0.3 .1.7:-:3:3/09.1.9:9:.5 .0930 /0.32.88..7 .3Q3/03/.3 3/.7/.0.-0.79-::3.09073073/03439740/0.-0920390 30.70439740/0.79.9.574-02-::32. 7:9:-0990.Q0730.0 00/054.//0..0.203..2.7.Q39007:./.02... /..097 4 : 2. / 8 .3/.0/054.792. .509807.2..7.0.507/.7.::3: 0/05.07./ 8907/9038437.7/43897Q843:/:.9.0783/0 3..792..007074 -3/72 . .8 .07/0/ /:.70908590/0.//08540903 947-.70.2..7.9 3/.7/4.7.7.007/7 #:9:-0990.3. :.5.7.. 030 -07-78 .%$ /03.3 3$.320/0. .3853023 902309203Q3/03439740/0. .7 3 :..7 3 5409030.05074//0 208070035.07.79 43897Q843:3:3-:3. .7 .0.7 /./:..88 :.2..097  4 : 2.04 : 2.097 O D709.5.090390.79039-.9..097  .0.5.. 3 .//033302.097 8 90.07/0.7.Q073008. 584 :QQ3Q9.81...02439.87. 4. 3. 203948 .5 .70439740/0.090..:.81.. .7 3890830703- /48.7.2./0-8.7 4/.. -QQQ Q30 /054....097 .4:3:.2.2 3.-:0/0.0 / 57400208 . /0540/0.9 7  $4 :4/.57400208 .0434208.7 3.5.9-.7..7..347:32: ..9.70 02.Q39007332.32.:.709..QQ3Q..020.90..-0920830/4 7:/. 0:..007-0792 -9Q28Q7Q20800930.097    $4 : /.0%.172..9 7 O $4 :92. 79/:7:2./007.$4 :92.7 3/.843.9 7 O $4 :92.9.25Q Q 4. 203948 ..5740073/0.2-7 89.070.

7 308 9 349.5..5..3.1.7.0-:3.7/.3 3.-7..08 .99./Q5Q../.9707. .3/.5.0. ..0/0.5.843: 9.570...32.002.-0.80070730.11 43897Q843.0..-20073.9-.79.0.2..7 .097    .7 :.0/03..7 3 38..2/.3...Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.5.007.7 .3..8 3..5.8 2:9020 8 2.3.. 7 .0..020 ...07.908590/2 ...7 3/.7/ 7 47443.7 4..2083094.08. 9 7 2.:.5./.9.2.....8 /..3.79.0.7:9:-094..70090820/703902030.89070..7 3Q3/03-QQ-747:42.7.2..0.9 7  4947.77Q320..7:9:-094..9...084 :9:.097 :3:33-7-0/0/03200.843:89072007 2:9020 -7-730::342.09..9970 2..0.0.7.3 7 0733/0-3/7208.0-0307.20949.390.7 0920.0 7032 4..7 9...5.09.3../.2.097  7087Q074.89. 070....9 7 9709.9 7  Q9Q3.2. ..39..9-30/.007/7   %0..02007400/0..007070243900/0.019700739.3.09.3  2.7/...32. .7. 2.. 902070/0 970..'0.0. .7 0/:.2..31970070.Q070 -0 0707/0Q01.8 3 3. .5.3/ 72..8 3...90/-707../.7 3 3 90347:32. ..8 .007/7 07 . 32 4.0.-:3.0.020833 5...7/.097 :.5.9.-0307-70.307070 90.:.0707/080::3:. -:.0..097 4 : 2. 4..342.8 9..8 / 72.0.7 90230/2 4.2..203902032 4.-0.7..7..0../..7.-:0/2 47443..2.2.. /:.0/0. 2./037 07049:79:2: .7/..9  0308. . .3 .7.-70707/03708032007...3 ..0/038890207/0..39307 30203/7.2.2.8 3. ..3.32.2..8 143843.79 .908590/2 903 ..42..7/907.710730::3802 4.%088.097 :.3. ..70.:8075.99.8../0070/Q-0070908590/0.7:.07/0.02439..7.4.79...0208:.32 4. /. .27 -..799.0.7:.9 7  ...88902197007243900/20/03..-: 0/0-0..7 :.7 39..3 . -3/72 ..7/.7/.. 9 7 2.0070:..209.32.-..0/ 02007390. ..790.07 /0- 43974. .. .7 3 .25Q Q-4. .9 7 2. 5740.795.07/0/Q-0070903908590// 349. 0/08Q200.3/ 72. 2.09..0-:43897Q843.Q23:2144:947-.7/.5409038.3 0.0.390073 90.92.-7..:.2Q07300970.02007.07/0 203948 .843 2.7.7.3 .5..070.8 907. 32.097 : 43897Q843/:..32.0/0 9720073 4.9..7 197007 8 9 .5. 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/.3.7 . ...7 .09.01.7.....808:..792.7.30.0.-:/038437.7 58.1143897Q843./.097 !'. .-:0/0-0.10730707:9:-093Q3/0347942...:2.3 4.93..0.0..0.43897Q843.:.8908. ..843:070039..7.0-.../03.09..3. 0707/090.7.

 020Q390073320..2070Q10303.2.38 4/:.3.030247..5 2. .::34.3/..3 3 35740/0 070730::3 4:542..0203/72088902 38... /.7..7 380208 070 97208 Q7Q9Q..7.9 7 .7.7 3 8.8 574083/0-07903:8:8.9 7 .7 %Q7$9. .7.-.0 ::.79. ....7 3/...0 /.0-070303-7::8.7.9 7 .9 7 . 3.8 89.33.. 4.7. 4/:.3/.7 8 .7.3/ 72.8 .7008:3:..703343.7/ 3.3../.09970 23303208 ...7... .32.5 . ...04.7 3 38.::34.29.32.8.7.3902...0.034 :.-0790308.0 070.0..2 3070::38.2.7... .3/.0 0920/0Q. /...00203.7 %Q7$9...70.3.35071472..7/./ Q0.7. 4 :...

097 Q9Q3.5..9 7 !7408070 88902/0:.39...-9.88902073/05740830::3 4....3/./030.90-0083..8 3.3 3302 .7 0/0.2.0 -..:20310 05.8 ..9.05. .3/../.38..7/ 3.3/.7 9.207.9083.3/.9 7   '.7.9 7  '..907890 7070800./0-43974.0 ::8..97Q3 .3 2.8 39.....0/ 07/3035.7.38437. 0/0 89.3843974Q..075.9 7  03...0.097    07088230207.8 19. /.39.5 2 4.7.5.7...7.. 8...7.07.7/.3 38 3 1 3.02:9015740020 .197007 .7..7 89.8 -.0.3 3 -.8 / 72.3-7Q0.4.0/0 03..0....9707..38.-0.2307...9 7 $89023/.7..8. .7 .7979070730::34.7 3/. - -007.9 4397407.2.39. .4.7/..07200. 3.70 070.0.. .7033.2507 19:9:..5 / 9.90870/0-0.0/3.. 3.7. 2 197088902 ..%Q7$9..7 0700 970. 9 7 / 3/.7./.02.. 03.3/ 72./0-.2307/03 /030032 4.3/... - -..05740/0-07903.7..39.7 3/.9 . ..79Q908907 .79.2::5:2. /. .0.0 0/008033/03 /032 4.7/ 3.0..7... 07 9028 3 1 .8 3.7.3/..90789070 9.7979070730::34.8.. .77:1:3:8.8 3/.0.8 3/.0720/03.7 32.::8./0-. 9. 8..0720/ ...7. .3 2 3.09024/.700.0.90880/0.3.8 89....9 7  '..2./.8 89...38.420970 /0. .82:2 . 48.9707 '..097 0920-.250707 8203.9 7 3079..2...7.Q7092347:3: / 9072 03.9 7 07-:5.::34.0 0.9720733:.. -789.7..-9..-7::8.7...7..-:0/0-0.9.-0.-... .0..058420974 :..78..78.7/ 7 #. ./ 439740/0.02.....79.97Q38903039407...39.88902073/09.2..8.3 2Q3900733:..39. 5071472. ::8.97075740020 .3 2.5.9707374947.80.79.5. %Q7$9.-0. 8 07..7 .7.7.5748509Q8079.8/0/2 .5 2 4.97073..3/ 72. .39..8 0/0.5 .007002309/43.02.0 -.7..8 /Q Q3Q0. 48..7 2 2.097  Q9Q3.7033. /..-:0/0-0.78..39. 03 9..7::3.../::.79.54..7 .7 5..0 -:.8.5.7.

0.7 073/0243900/0-0. .7.8.2 3/.9-...9 7 ..97.8.9 7 43900// 07/04..3/ 72..0-:3.74.. .0.320/2 4.Q80./..39.0 O 0200070 972 .70 /4 7:8 7.09.39....073/0.8 -::3.400/2 4.8 39..7 . -QQ0-0.793. 0707.7.397..30/2 4..38:.5099 2.7.9707/03-.2 /0-0.8 4. . /.7 -0 030...003/073349.7/073 82... -..2.0.8 3/.303.7 ......2 ..38 .. . 2.097 :89..39.7.:$075.03/0.. 3/..0 349.7/ 7  '.4.-847-843:3-7207.../ 3.0.793.7 5.0 0/0/.5 07097%088.097200.39 ..9.32 O $9. 20310332 0783/0.7/. 2.097  '..2...08330/00/0-2083.../...9 7 '..0734: 9:7.97.70/0-.3-72 .397.3930302007  Q9Q38075.97Q35740/0.3/ 307-783/0/08-0.0070-.79 .. 2.0743.3.7 3$08$0.7/ 7   .0..39307.32..007  $.0. 7.07/0 574083070070/.5...9 7 07Q. ...-079032..9. 1..7 5740/0 070730.243900/2 ..02 . 3/. 2.9-.9 3-00073/09.0/:.007019700743:.5..73-7945.. 32 4..07 .2 Q8090.32.8 3.7 3 /...2-./0243900/0-0.7/.3 30/00/0.3.9074: :2:3:300. .32.090307-71. 2.-:3.9.0..Q2Q 4.0. 070 972 274143.4.. 3 3 2 0783/0 O %.-79. .70819707/:7:2:3:-/703/43.70073..9 7   .0070 707  8 9 .9.3/ 2.28 / 72.397..9 7 %..7 /.32 4.8 39.0$4 :9:..39 ..3/007090/-707.397.7 /03...3 O @.9 7  03952.-9:9:2: 4.7.7 ./031.7..2..5748509Q80730::3007/04.3 2.0 .9 7 $.3 35748509Q8..95740830::34.383/03808Q.2.7.3/ 72..-:2.397.39.0.. 945.-847-843:-74/.20830 ::34..8 3/030208309.0 -../74-..05071472..Q0 707 O 49.7 30097-...097 07-724/QQ9970 20.3.3/ 72...04. .:2. 5.943974.-Q0/0.:2. .9 7 07 82 3.397.3..0907.3.7/0 8 1 7/. .......0739028 3 1 3....-.9 7   ..0/0324947Q....7  Q10200 78332:39.7343974.3Q.8. 42.7.7/.043. -7/0 2020/.39.3/ 2.7 32439.070-0.$. 0920-....4.8 3/.250707 4942.9 7 970 Q.28078907208. 8 3/.09. ....3/070320....9 030%03 .7 3.2.4 : .0/2 4./.9 70820730.8 3 O $9.3. ..90.9743897Q843:..0/0...5 8 09020..9 3/. .8 099 808 //0907 $61009 808 .9 7  $. 8./ 7 -709/0-::32.20/0-07903/0.3 2....9 7 89030380880.0..

70/0..0-. 3.0/0.54.34: . / 7    .9 7   .2.3007 .374947: 1.4.3..0 0/042.. ..32... .0200.::3 4.24. .38. 8.. 2..9 ..9 7 $.7924/Q-QQQ073/034: .8 3.27Q308.9. Q3Q .78003 5071472.020830 54Q709. ...0-4.2. -..83.-0.8 08301. 003/72 . 1.007.3/.-0.83.300738..3..809320.7 3/.7 /.8 Q801..35.0 / 5.074/3.097 !.-79089.809  . . 4.384 :.9 7 8.324947....7..9 7 !... .2.3 '.7.03.8 3.3.7..397..3/. .-0/01472042. 9 22.7 3020.3 ..1.540890702 :3073/034: .8 3.3971Q954.. 3/. / 7 !.05.9.3 .30078.3.0.397.5741302439.308.3Q2Q . / .8 3 8.7...32 4.38.7. .0.3 24947 .09970 29...3. ....0 -0.308.3. 8 70::3802 4.5 2 42.-20830::3 /.3Q. 8 0074/:..097  ..8908 8 / 72.7 3/.0/3..2.4.809343897Q843:.  . .7.7 5408907-4.7 :.020/0319.3/.7 3/.7081....80989.0/ Q00739.9 7 !.9 7 .9.3 .8QQ59.5.37 07..097  :5. 8./.00/0-0.3/.30078.89.397. 8 8 57Q020/0 07 808:92..98.0 0/0243900/0.9 7  .3-7/0 /03200...30.791./.38QQ5078302Q/. .-..2037398  39 8 42.9 7 0.3 .7 4.32 4.39 8 1. 4.9 7 $9.0.0/0.5.. Q0800548.32:../08...7/ 3.02..7 09.047::.397.3-.9 7  .5.0 0/0 243900/0... 24.9.3 2 8 /703.9 7  .3 .3007/032.-0.. 3 .7.7 '49..Q23:2.7 %Q7$9.2Q3Q 9.4.24. 8 0703.7197 8.:120..0-0..

..

..9 7    .38.8 3 1 3/.... 2.4.::3 4...5 2 4.9. 9970 2 9.7.8438 3 1 3/.9 3/..3 .074/3.0..9 7 ..04.2..009724947..7 %Q7$9.0...9 7  .05741Q0730243900/2 4.43974.7 4/:.024947: .9 7 .. -080200097 0.7/ 3..0/2 4.3...3/.70-7900-7.4. 2.7 8...0.3..5 /.::34.. 4.9 7  4947 4/:..7 %Q7$9..7/ !47:2..020/03 .9.7 .9.397..3/.9 7 :.Q23:22.7.25070733070.3.250707 43974/./0Q073/0243900/2 4..3.

.39 .097  8 9 ...7 /01472...0 /7030703.7 .8 3.7Q073/024390 0/0. -.88 3 300.074/3..5..3:8.0078 / 72.1 3/.9 7    $:89:7:.7.7 3..9 7  S33Q073/08:8 .5.09..8075.7 .8 /Q Q2073/0.2-71472..7 8Q/Q9038437.8093307830.- 5.9 7 $08:92..070 970. -47:..9..070 970. .-208307029..807..3 3/.3/ 3.:.....3/..007 0749.720.7/..0 0/0 8..903..7 .0-47:.7..89007/03.7/..- 5. -.097  $:89:7:.843: 300.7 3.0-. . ..574083/0-07903349..42. 2.....097 970.5 .42494743974Q30::34...7 $:89:7:.097 .4250/ .80.7.42403/..9.-. . ..9 .8QQ5 9.. 097.79...07038 . 8075.::8073Q3/0. 3 5807.0070.. 3.020/032.. 0/04.3 .7 3.070.2.2..8 ...7 3.9 7    8 9 .3.9.9 7  4097070-47:/..08 9 72.. -.097   8 9 .7 . -4 :.7 0 9:99:7:. ..30783/0 4.7 /7034: 9:7:.7.809...88 3 300.439.2507070.0/03. .072/0 07074/:.397.-2083 .9 7 .32.0-47:0.::8078.0.32 4. .0.9 7  0:2.25070743:2890708 ...0...7..070-0.7/.7.7 .0703/0 0707/03..9:..0/0.20. 3.1 3/. . .439..0/.097  8 92.0703 .0808:9:25703850730:...3..7.-.32. .89007.0 0/0243900/0./ .8 .3/7030. 3 5-.3.99.7 3/.393074.393073.7.9 7 970097.7.7/.8090730070 970.890/4 7:: :80791.38. .3./43.02439..0.....09020 20. .0.9 .7.. 0/02.3 /3Q 0780Q899034.9 7  :807//790307572. 43:./ .5..7/...3.0-4.7 ..8 03/04.9 7  ..7 %Q7$9.43.::3 4.9 7  8 9 .3/.7 8 9 . .-039.397..8:7 07...394741-4...32. 42.54.3.7 .8.7 .9 7  .0.9 7   97007 9700738 / 72.0/0.5 2 4.9.3.

7.7 .07038:7 .:-.9.   $4 :9:..:.7 $4 :9:.

7. 0/02.9..7-47:..890073/03.8075...09.2...8.:.7083/0/.79 ..32.8 3 /Q Q2073/0/:::7 ...8.097 $4 :9:.8 -::3.5 /.. 3Q3070 4.7-03 2.30.5.3 .0 8.05 . 7-47:....284 :92..99.07/0. .0 ..9 7 $4 :92.9.097  $4 :9:.807.097 43/0388:80753907333032083.7...9.5 2 4.890 .-0.2. :.5. 0/05.9.8 8:/3Q 073/080Q89903.2.0.9 7 .79078.5 .:-.2.097   $4 :9:. -4 .0.7 1.:8075..-2083 ../ .9:9:.7Q073/0 243900/0.7   0203/7.08:7 07. .. 2..7 . .4..07  %.7 .9:9:..0945.-.7.393074.1 -.Q.5. 3 5-. 4.393073.070.3930733-790-::3/: :8.9. .32.32 4..3 4250/ .7 ..9 7 8 92. 3..7.43.393070 970.......9.890/4 7:: :80791.2.097 $:7 073/0/703.084 :92.9 7 $::39.../.7.07038:9.397. 8 ...7 ...:..070.38143 2439.:-.3 /3Q 0780Q899034.7 /.7.8075.0/2 4 : 2..92.8075.3...7 3/..0838.2... 8 92..39 8 8Q/Q9038437.19.5.8 070 970.9 7  /703/. 0/0.

2/0.33 90 ...0 0/0574003/72 . .9438:5Q8Q79Q070 . . -78..-0. .198 7..5 2 /0....90 3853020 ..3.5 2 -47:/43..7.030203/7. 3 9...0.5Q8Q7920202007 ..3-47:0./.2 3 22 .8.

3 /807.3.2 ..002.80.958::30203/7. $::.3.99Q.19700220 ..5.:: 5425.....9079-.87Q./03Q07..89:9:.89945: ..9 8:7 .7/.2. 5.3/ 7.9-4.25..843 .Q23:2 573 -. 7.../ Q00789030370390.07   /.0.3/.958::30203/7.0.3.38437. -..97 8: 8 / 72.97Q 009724947:3:8:. . ...8.32.3 ...97.9 .3/ 7...3/ 9.../ 072.0.Q3/0009724947:0 2Q../04/.009 -Q9Q3002.2.-039.8 -78 7.09.0302/0347:. .. . .8-4.9420.07 80507.0.9 7   . -080209079-.7.39 .9.395.9 .8. 4. 2 0.3...39.0903070.309..9 7 $0507.0/0109707./.0/0-0.94209.32..5 ..7 5.9 -4.38.09020.7 8::.890/0 . -7904.8 9079-.380097.8 0783080.30/03.1.0-0307 9.. 2.309507/05.7 3.00 8:.49  170..5..05425.9 7    $::%50203/7.0/0.3.7-03 .05.

..843..7Q70903-:.097 !.8 3/.49 170.7.30/03.0208 ::3./03029.9530203/7.9909.009042. .-.7..77 -47:8: -:..3.0.0./3Q 9Q7035.7 :.7 . 9.. 8.3 2..32. 7 .. 2 3 8:0770073 .. 3.2. ..0/0319.532.3.0 002.9079-.5. .3.32 4.09. 3.-847-00/0.203 8.-.09-:.3 8.7 9 2 .9248107-.32. 4.-/70./.7.9 5071470Q89202-7. 5../.58QQ34Q O 42505.. 4 : .0783/0-::3.39 .083.0/0.8:.30203/720 .89..343.7.Q23:2573 -..7 3.7-03 22 .3.380097.83/73/00708:80.0920-47:8:-:. 955425..0 43/038./ . 9 7 / 3/.9.74$02038 &$  8 3 7.94209. ..3. .. .7 30203/7.2 4942.3.890/0  . :2.7 3.38:. 009743.002..7  00974/Q39007330307 07208::-:.5.3..39 9..5 .7 8::.020/032.3..3003.-0.3.7.2.7.0.348:3/.3-:.3.5 2 /4:2.00097-.39.79.99.5805.9 7    :. -47:.7 O !.890/0/. 3 3/.3-:.32.3.3085.. 87Q.97Q3Q. O C3 8 92..7 4/.7Q0730. .   :..0..38 009724947: 30203/7. 8 ...08:9./:2.90/ 3:.3.7-03 ..-4.. 7-::3.8 . .94.3030705020/ 3 . 30.3..0 89.348: 009743 .2: ..7..43/0389.39.7.9530203/7.-.7 ././.0/0...90/08:.5.39 .7003/3..7-03 .0 5425..-039..303/70.7-.-:.-:./ ....75Q8Q79202020-.7/..5.8 4.7.7.0 302/0347:.7-03 8::..39 . -..7Q7090-0.7.09032.0007/04.5.09Q39033070. ...52.2.3/.-0....0... 3/.7 -7-Q2/0:2. 2.7 43974Q043.3/4:0783/03003.80..32.8 -::3.0903 -::3.0783080.32.8..7.8 9.800..020 Q07308::...Q3/0 009724947:02Q.-.09Q390 08...7 .9 009724947:3:8:.8 .99 '49 170..9420.3-.7 30203/720.5 / 3/./../085.7 .. 83/78..7-03 -:... .0 -0307 2.9909.3 -4.8.890/0-:.0 Q3909.0/0-0.03 8 92..3 05.7 3 83/7370032030/030 .9 7    03/3/03-:.3/.8 0783080..97 O 097.89945: . 9 .7 4/.8.. ..97/0 5.0 .080.3 /807.8 39.9 8:.7930203/720.39.7. . D3903/0 00974/:83/78:7 84034/. $0Q49. .3 .. 3020 .083.-./../.53/0-::3.3/..7  -.8.3-:5425./0.0003..8.3 .7.79 439.943974Q.0/2 4.3.8 3 -:. 5. 2.32 4.-7/. .9.4: .0..5 .009203.$.9 7  .0.8 3/.38.97.3. 0783080.5...7 5.1.3/ 7. / 7 !740/0-07920/ 9.0-4..0..7 ..2.././0 03-:.8 . -. .7 945.97Q 9. 2 0./.0/010979079-.9020320.9 8: 7 .99Q.-.070-0.943/038945:   4:958::30203/7.009 -Q9Q3002..8 0/4:2.

8 3/.2.479:2: ... 30-:.7 3/.0 /. 0.8. ./.7479:2:.::7QQ-:. 573..7.32.0. Q3900-790.7.8.::/703.3902338..397.232:2 20970::3: :3/..02.2.79 3.41143974.890830::3 30..4.5.7 /. 9 ... ..00. 9 .5.-:.0903 /.7 34 : 2. 9 2::.397.07-4:9:3.3...2.0.-:. -47: Q3900-47:.3.5.8..

7 9530203/7. .9 7 #4947.8 .04. .. 3 3/.7Q70903-:. Q0730 .. .9 4.2 -::3..3902030-20830 2.97 077.83/70783/0945.0703..9 7  07-7.2 ..52..3/ 2.8:0783/070..9 7 .097 $07..9078990 89..047..7..0/.890.03.2 :.4.. .-7.70095.9 7 Q9Q3/027 8 2.9 7  49475...5.7 3/..7.39.:::-4.38.857.3 .8 . 4.0/027/03 -..9:9:.090730 . 7 Q020.9 7     7.020/03..3 9479:.97 . 0/0.9707 @..9.32.7.07...0.9 %5'..3959038479.9 7. ::3.9590.9 7    %02030-797007 :3..-72... 3/.7 3 Q3Q 274394.5 2 4....8.00097 82 3/.9 7 Q9Q330203/7.Q23:2/..5 2 07020.4..3./ .2743.5.9 7  @.-:70.2.43974Q-:.8.0 .08.5 2 4./.7 47:32...::. ./0.747.3..9 7 47443:330320835.32 4.70094.Q23:243897Q843/.8./.7.7-Q9Q3902/ .0-7.3/.2.38..32.2..8 /:7:2:3/.....32.9 7 .7 0730.7.9 95..0/3.92Q0220-4..30..7 30203/7.9 7 .....09020.-QQ94.3.9 7  %02032..39......9 7  Q9Q3.0-..05740/08907030707043.-783/7 5.-07903:8:8..79Q2Q 4. 43974Q2745748087Q4.54574503/.900/2 4.9.8 33Q3/035740830::34.79970 208. 83.7 47:32.32..1083/Q843954.07Q0730243900/2 4...::34.3 ..7130.23/03/030032 4..5.0..38903902030-7959034.!'.0 9970 28... 4....08088.9 7 97007...7.5.7.7 3  3 8Q0. .073  . .7 ...7 5.9.808907../. 3.000974/: -15425.32.91 7 3-4.5 2 4.5..07  03/3/03-:..3 .. . 8479.

83 /.0 2. 2288.

83 /.0 70/Q843-4:9..7.3.::342.7.3/ 72.3.3/. 02-07070..0720Q07007003 8 2.7..097 780.2288-..7 ::8.20/.72:39.7.342..2. 8 0 43897Q843.9 ..097   .0..243900/0.7-Q9Q3083 007/072 8.8 3472...0/0.0::8.2. 3 .7 2 4.08.8 .::342..0/ . / 7 .0-780.7 /QQ3 2:39.089.0208309070/43.04. / 7  .7.7 97903089..3. 0970.007/7 $.79.7 3472.0.079...9 7 4.7.8 3...2...7.3..7/.79970 202.

.0..843:3432.0 0/0/.30/0.31../.-0..793..3.7.3-70 20. .19 .42.-:709.7 ..3./. . 3 . /03020078 7..3Q80 802 42.29.-7.5 ...9 7 : 0289. 2..92..7.209/0 97.79 ...0.072020/7 .73::3.3 4..9 7  4:38:4..3.3 .2.3.5.0-070307007003. /0208 20.208.89.0/ 3/.7.799 7 .0 -.:8:000.8890207070902073..908595.8.03 33 83/03. Q..5 0783/0.9 . 8 2.700.7 03. ..8075.39.7 .7.7302072. .0.2.7.....9 7 0792 4.9.3.8/78007/0 0803.97Q3 .5 ..8 ...7 3...3933.5 .2.-907008308.7 .10 ..3.3.. 3.Q07.7.-0.0.3.7.....2007/0 -0792 4.5 . .7..8 3 0709703..7...0.. 3/.0.0908595.33.097 07-7.80.9..39 ..-.:..3.1 3/.3/3Q 07/03. :-: :3097.0./0. .000395.71...3 .7 070-Q9Q302-07020 ...07/0..2. .70/0.2...5 .-2083   . . 443 7 507/0-0943 ...7/.0.. .3 .9 7 .3.5 .7 .0..9.38.2.8 3/.0 02-0707.. ......8 :-:..9970 230203.9 7  .05740.7 07/4.1 3/.7.82.7 :.3.3.  /..0.02-07020.007....8 / 72.3.89.3.7 :. 243900/2 .3.5.0.7 3 ./0 .3...7 3097.3.7/.5 . 8 -3 .7.0..30783/030703. 03. 5740/03-0792 80/3Q .2 /031. .42. 0/09......-790.9.5. 8 ..7 .3070.3.209/0  .3...7..7 3.3.9024/.5 ..3.8 3 070.7...3.50730 -.7.7.9 7 47:.0.. .. / 7   ..5.857. 90230/0.85740/0-07920/ .0.9.:3.3-7833. .::.7 3.3 .32..0.3 ..9 7 C20.07/0/0  0709703208.20430 5.7 :.10/0/0 07/0. 9 2..8 39 8 3 30.022.7 3/.. 9 72.80.1 3.3.3. / 7 !740830::34.2507070.07 -.3..7.3. -..5 2.5 .3.729.7 3/.. ...097 .0908595.7.8 3/.-0.0.8 43:5...3.7 3/.7 3 -47:..7 .9 .-. 2Q022003908590/2007.2. 8 0830. . .3..0...0708.097 .7..097 .3-..0../..7 3/.7.0.97Q3 .7..3 2.7 :.9 7 82....3. 9.7/ 7 @. . 0 0738. 573/030203500743. .8 4:78.2 /03 8.8 3/.9 7  ..

7 3/.3.83 ..3.02 . 2.

.. /..3/.7 -70 972007.0703/0 07070::34.097   .9 7  ..7 3/.::34.7033.. 3 ..3.2033/ 07 8 2.-:0/0. 073/08.83 0200..793.0 -789.002-0707 ..38..7/.9 7 $.

.3 .99..4. . 2...2 . 7 ..8..:.3..8 :.3.3 3/..0-.7/. 097200.3 . O .397..7 20..  . -743:2/.3.3..3.5007 574007/089070307070. . 9:9:.3.8033::3 09020.3.5 .2507073.097 ...7..7 :..5.3..70/0-74.00/2 4.3.7.8 3.9 959034.0. .9 7 .02 /031.3.8 ..7/.39... 2.7::3430 5.0-2007/030 349.020 .9 7 .0.9 7 95. .793.089/0 072Q2Q34/: :. 95903 00-095903. 3 .....8 ./.8.. :-:..3080..30.7 22 /..3 3.:9 -::3. /:7:2.7 .0/. .89.2 0...3 Q/0 0-039903..5.3 .3.2033 / 07 8 2.7 22  .0/2 4.0 ..3..3. -QQ.25073..7 3.30344.3820/.0.7..7  .74.07070900-0.9 7 O & 03/0 .3/ 9.3 .0-Q9Q3902.3 ..08 8 2.34:.7.5 2 4.9 7 .8/0//9038437..32...7 22 .9..7 3/.7 22 /03.8 3...43.32 4..9. 9 72.05740/0890703349.250730/ 07/0 070 0/09.2507078 . . .. 79970 2.002Q/...97070 -.7 . 0-0399.2 /031....39 5.... .0::3:9.:..002..343897Q843/. -.3.7..7.7/.3 32 -7172...::34..3/ 72.7.9 5907./.2.9..7 /... -..57.. 5748509Q8Q9.007.7....8 3 3Q073/089072 4.8 .9 7 :3. -.9..2.250707  . 7 0730243900/0.9 7 .3..7 ..8 .000-0..9Q7-Q. 90230/0.7 -QQ0-. 2 3/. 9.25073.9 7 .00920/03.342..250707 %5/09. 7 .3. 3.7/ 7 $. 0/02.9 7  %0.../7.42.3 .2507 .0707/0./..5 2.39 8 95/09.39 5.7.2 /031../ .....3.../027 30702.5 ....072 4.097 :3.3 8437.../30-0.4. ...0 0/0.3.5.7 .4.070.7.0 . 0-03909.. ../..9 .../7/0-7.39 07 /.7 3/..3 .  .3  / 020 /:.250707..2..2507073/03-QQQ8Q .5.00/2 4..8 .7.0/.2 /0303 .2:Q4.3.7/ 7     .74...9.. /.3 .7 9..5 2 4. 2....0443.3.090859 073/0:.9 7 .2 0.34.3..3 .0..8... -QQ0-.. ::303 90.9 7 .7/..790.9 7 843974Q0.42..5.3 2.7 2 :-:.3.7-Q202.9 7 @...7 9..7 .7/ 7 ..007/7 ..7/ 7 D1020.709032 .250707.3..7 3.8 3.7. -.0. 2..0408...2 /03...3 3.43.3.0.7../ .-QQ0-.2..74.25073-7Q8Q .7/..7 3 32.5.39 5.9 4. .9 .-:0/20/ 9. 3 3/.32 4.9 7 ..90230/0..92.209/0 20073/02:9./.. .7.. .39 5.9...32...7/ 7 %.2507/.-0792 97 8 . 7 9.080330 3. .7 4..:3:3..30243900/2 -7 . ./..0..7  .7./..070..5 5. 4. ...250707/0278.3 3/.0.00220.007/.800783/07.7../.7.7/...7.3 3/...9085909209079-.

7.3....  @4.8 4/.9 7 D1020 ..3....2507073/03-QQQ8Q .7/...3..-QQ4.. .9 7  ..20310073303.9 7 3 .7 / 020/03 .097  .9 ..7 22 /03 .74..3 ...39 5.7 ..2 /03/.-QQ42.9.7 .3 3/..2 Q8090 2.42.8/09970.9.7. -. 0/0.1... 3 9./..0/09.2 /03/.9..-03.2 0. .52.3...3.8 39 8 .3.389034..3.031007 .

38 20/..0.2507243900/0-0.2/09.007.....097 302489..7 2.0/0-Q9Q34/.9 .03..097 /.8 3/.07...7/.9 7     302489.7 39:9:.. 0 90208. 4/..... ...8 42.2507070/43..3 385093/00220./Q 0/Q02/0.1...8 90230/0..79.7..7 ..3 / .0..0..7.3.073-::3/: : 82...0309.0-:3. 9. 3..9Q7-Q.0..8 3 ...9 7 302489.5..003 8 2..8 ..0243900/0.3.9./0-0 90.8 3 .8 3 30 98 .02202031007/0.7/ 7  1Q707Q1020/0:.0...2507.0/0...0903.097 D1020. -7 90243900/0.25070439740/0-0.34....9 7 !740/0 /.... .. ..7 3/.7 2..2507074. .092:..7 ..243900/200.8 .00.9 7    0%..0 9.9.0...0.0208.7 .9.0.243900/7959034.39..020310-4:3.. .2 /09..09720/03890303/0-8.0 5740/0-0790307070243900/0. 42.09:..... 0904..0 007/0 39 .0. ..3....907/0 4.....0.3.07349.38 9 .. .7 !74007/08907/ 0/0.0.3./.2 Q8090 .03.2-78 ... 20/.9.3/1Q707 -0.7..9 7 :3.../4 7:..7 3/.... .3 307073/08 .34/0. .2.3-7.2.-...8 .8 .-4..8 Q1020. ..8 .3.8 3 34/..0....75  42.900/2 4. /030 20820/..9.. 5.9.79.843.07 /1Q707 /0243900/0...7 3/ 82 ..897.9..Q103/ 3/04/..302489.0 9/.8 42../0-8-:/.34..097 :95/1Q707.7..0.9.91.3.7 4.007/7 302489.. ..0 0/05740030.0507 Q2 39 .34/.8 30709079-. .3/.. .7/.7 9 7 .9.3/ 82 3 ..7/ 7 .7/ 7 Q80-...79023.. 097200.007/7 302489.7 9.7.9 9507/034..0..7 .7.805.0 ...9 .7... 3/.7 9.097 :3..../7/00 90.07..80 /..84 :.7/ 2 ..302489./..7. ..3.7 .9 03/080.2 .Q23:2/05.9.319 ... 43897Q843:9.8 19.9.9..3.7 3.3.32.3. . .0 /08-0/031..9 7......0 ..3. .. 4.7. .7. .::-:.097070 :.-7.097 :3.3 / .4/..700990230/0.090709703-780-05.0 0/0800..3.07Q3200..8 . 9 2 90233/.700920/..7 030.-780890 09200.04/..7/ 7  ..097 D1020.31Q707 0./.54.8 / 020/03 . 0/0/Q03032 4.90859.83 /031....8 0920/033/Q8434:.4/.

.2073/0 /08-0/031.32 .20..3..3 /.7/ 7./.9 .9.3.. 0/02.2507070/43..3. .25078 :0 92031007@19$ 7.250733.8 .0Q89Q890-3 0708::3. Q0003.20990. ::7:3/.1.0/2 9..9 4. .9090.3...3 ....9..9 7    %02.4.....3..7..3-7 8 2.3 4..0 /Q 0 .3 4... .. 9090. .2...0Q102007/0:.3 ..9 .9 2 4.52.003...32 4.3...9.8::9:9...3 .7/ 7    031007 @19$ 7... 0/0.7. 07/007/Q 04.250782.9.25070900/2 4.7.9 .. .5.7/ 7  031007/:..30220.:..954...9 7 47443.720830030 4...07/0 /08-0/03 .9..9..003.42.-7908 7.7/.3 3 -. 3 9.0.30.3.5.8903Q3/035740830::34..7.3/..3.9 7   '#'.3.9 4.. ..7.9 7    031007 @19$ 7.2507  :952031007/Q 0 ...20990.-790:..7.3.0.2........7 907889.9.007/7   031007 @19$ 7..243900/0..9 5.3 .2507 :952031007 02 203104.3.-731970432.9 . .9 ..439...3. 43897Q843:. 1 79 3.7.5.3.3 .8..3.7/ 7    -84Q97007 %5.0.-4.2 031007 :952031007/ ..198 7.5..00.07:9:-093-3.. .3 ..8 09907808 //09:2:22.9.34..-0. 7 82 3/.02 073/0:.7.70/0-7 ..9...0.2 ..8 3.3..5..0/2 4..9 5.3-7/.0 0/0243900/0.7 907889.7.9.3.3. 0/2 4.3.9 4.

9072420970/ ..0:.5.-20/7 3/.070-0. .-/ ..9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ .8 ./..8 .:.7.8. 3Q 2 0. 3:..7.Q390...7 4741474. 439..5.7 . 24/Q07/ Q39007.5..7 .3/0-8 '# 9.9 7 $8902...'#$890207 2. . /.04: Q39007/034: .. 8 92.8 3/... ..7-43 072003# . 3/..8 3. ..-.7 3/0  8900730.8890207-7Q3903384 :92.0/0 0384 :9:.. .89043974Q4:5..-20/7 $8902 40 4.7 /.0.84 :9:.84 :92..5. 8 92.84 :92. ..7 2 4.3..: .9 7 ..Q801.-20/7  .5.3 .0./ Q390003.

..7 /./.5.3.7 :. .9 7 0.3Q39007/03 -.8095 Q390073-7.7 /.0..80995 30Q1020.95 Q80-..8 3 ..3/0:.::34. ..795 0795 .-0.-38 .8.809 95 .8908 3 7. $89029030Q1020.:9:7::88902007/0 0709 3088902.097   '#'.3.95 9.3 2 3..395 /:.3.80995 /7930Q1020.7.

/0.3/ 3/.084 :9:. -0. 2./0.. .0 425708707/03-7.390/ Q39007307-7333/003. .7..3/0.0.9. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7././00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7.:.20/070/0 03 Q9.3.7 3.-20-0./ 074257087.072.Q80 .3. / 0790/ Q3900788902.7 .5.7 .24/Q07/ Q3900 -.0/ Q39033 82Q07/0/...8908.7 8.:.-. .390/ Q39007/03-7.3.. 2.3/ 3/.-20/7 3 84 :9:.99 3. .084 :9:...5..072088./090 0 4257087-::32.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.89024/Q07/ Q390074: 9:7.. .32.7007-7-730-. 9 72.088902 08398.20/0-20-0.8 . Q390.. .:...5.7.

 3.3 .8 42.5.4.07890 0 9 3/.8 0.7080808574-02073/03..3 3 3-400920830300203.04257087 . Q0730 . / 7    '#'.47.../ Q39084 :92.-20/7   3.32.89083303.747:2. Q3900709 3/0808824/. 84 :92. . -20/7 :4507.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.7./ Q3903423./ Q3901. 3 .89083423.5..5.84 :92.3 /.843/.7.8908 -.

3/ 72..30790/ Q390/003.8 3.74425708708.0. / 7 .9 7 4257087073.90$.072 /Q QQ Q30/0303.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.7.097    '#'.07907425708707. Q...8./.542.749542570874.70 749.-:0/200./0919-.079070 30.

9.393 8 97.-.2.34: .7/.3.9 7   43/03807.9.7 . / 7   '#'.'#$89020733 D390$075.3. 7-47:. 42.393 Q3908075.5.39 4741.30.Q23:2. 9 72...3810734.0 ..

. ..'#$8902073343/03807./0 03/0.2.9 7    '#'./.7 8 97.4.7.324947:88902Q/0 073/00709 .-20.. .3'04947: 43/038071.381073 8.5 /..

88902/007.0009743030 20. 9Q2Q..0Q2002.708425708702 309920830300200090.97 80034/.3.794..708 $4 :9:.9 7 .7 3...'#$89020733$4 :9:.Q2Q.3/.8.7 89. /...9 7 .:/0.:0...7.3.03. .0-4:9.7..7/.54. 8.3.

/03002088902 0 Q80.9. 280387Q 1 425708702 .0-.82.8 3.82..-. 2708 . 4257087.0-.8 .9 / . 80387Q  425708702 .7 - Q80. Q80-..3./09072489.8 380387Q  '#'.

.8 .8 8 .304.5425..54.3....890..3.3-07070Q3900783/0 -::3.9.Q3900703 84 :9:..3/..0 8 /0 970.9 7    '#'.324/Q. 8038707 -::3.:.8 4./.90 888902308.7 . 80387Q..7 3. ..7.9 7   Q390074942..8 .5.9 7 ...7 3 ..0:2.809 9.395Q39007/0/703.. 3.7.9 7 $038707/03..329..843:030 20.'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q ..

-4::2.3/.3Q390..9/.7 .4/. .Q390.7 3/.34890 088902307.:. 574-02.3 .8 3/.3 .3..-/70.3 .2./. 2.-/70-20/7 .'#$89020733$890243974: 43974889024942.24/:/0 9720 .07..8 .8 9.9.-4::2. . .7.3-7349.3/.097 $8902574-0207/ Q39007/03.:.7/.

Q073/039Q2Q390.7 42.097 080 43 43974..097 070:2. .3/.. /0 9720 1.7 4.3.04942.7 3Q073/0Q390./.99089143843.7 2070:2.3/.3/.../.. .5 ...8 .-0..3/..5.7 .9 7  .7 .5 8 4.097     Q390070-.3.7.-074:3.7.07.9 7 070:2..-0..9.90 8..388902.39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.-4::2.. / 7   '#'..3.3030-20. 80387Q-::3.-0730:.-0.7 ..3/.7023 .3/..72143843..7 .. 8 .3/0. 2.9.7 1. 2.088902...0.-4::2.Q073/04942.3 3/.2.9 7 $8902..

'#.

8 3 # .. 3.-. 3 8..3 2..::3800.3/. 3 -..0070-7.843:4.7.3!071472..3.. 3..7 %$ %$ ...8  .7 '0...79.0Q39007. . 020D39007330.09Q2-47:. .$890207337..38 . 7-47:.9 7    $9.8 .0 203/720%0880733!74003/7208:7.7 .7 309 ....2.0.3/ 72.3.2...7.3 2.3/ 72.4.. 747:.7/.

32 .7 4.7 4..3 2. 0/09. .3 3 3097070 .808:.007 !4/: 09743..7007.97/08 .5740/0-07920/ 9.097  8.32..03.7.8./.38/030 :7...-74/: :3:3-:002.3/ 72.843:33..0.32.7 .807 .4..007/7 942.347:2./:7:2:9-.1.7 .943974.0-.. 39. 3/Q8434947.-7.7.0-7-73070/Q03032 4.250707  942../0070 972 .0 .70.7Q3908Q89000..9707 ..-079208 /. 79 0/0-0.7 . 4.3  03007 $07.3 3.2.7 . ..9439743..007/7  942.3.2 Q8090..8 ..09.7  .7. .9 7 942..7 .7 ..7 857.32..9 8 4.9.397.097 439..59 7 2...39.3 3.0&! Q2$ 3 1.3 3857:9:-09]/031. 4.0-7-0/0/03200. 0/0243900/0. 970020 3 C007 03007.97/0-Q9Q3/:.7.7.39.097  3/..7 .0 0/04250.007/7 8/.07/ 4.3/ 72.0 .3  03007 $07.09.9.0..7 3 3.7Q0730243900/0..7/ 2..-:0/0-7.050/20/ .7.0. .-7.8 .0&! Q2Q0.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ .0707/0 .9.08...070.7] 4/. .3.. 5071472.9 -Q9Q37007 .!07/007.097    . 0/0243900/0.30/.!.97007 030..7.0-:3:33.. 7.7 /.70.7..97002.8 3/.7 .9.0.943974..9.1 3/. 0/043974 0/0-0. 4.7 ...8%088.....0. D.0.7 942...3/ 72..9707 '.7..9.7 / 07.7 $4 :9:..3.02.- 3 :7.7...3 3-7903002.397.207/0 2QQ959072489.943974..0803/ 020/03.%020.072 05.$890207 2.7. 7-788902 4.0 0/0 243900/0.7033-0 030.197007 Q80.0 203/720%088073070 9720:7..050/20/ 9.3/ 72.7 3 3.7 ./:7.0.-Q9Q34942..-7..3..39 ..$.52.7...843.843..8 3/.007/7 Q0954942.7-.097 942... 9 7 2.8 57.38437...-0.3.050/0-0.843:.8.3..0 0/024390 0/0.94397488902332.3172.9439740907'08907007  0308.-972 Q03/03..5 .7.:.943974..2..9439749088.70..7 3/.7 2....0 0/09:9:...5 .7..9.7 .$...7.: ...3.9...94.../ 030.243900/03959072489.4250..07 2. .7 8907007 197007 0097 ...320/0.-7/0 2.3 3 303 09$07..97007 Q80'072 !..

3 3479.::34.8. 2.70.. 09208 .7/ 7   0302007   Q9Q34942.88.7.8 3 38023/0 3472.3..8 ..050/20/ 9..3.007/7 /.-.7 3 0700 970. 70 .7 /.7.88902073/0320.7 .94397488902335740020 .900/2 ..8 38907007 /4 7:/.../03020089070...0707303.-4. .8 3....3.4:2.342097007 85740/0-07920/ ..9. .30/0. 8.3.7.Q20 .0 8 92.7... - 002.3 .5.7Q39007243900//9038437.0/0.507-47:.8093/03...043..3/4 7:..943974889024250.097203070-.9  5..3 57400730::3 4.0 -7009::7:3/.793.20/09..3/ 72.09.5..07 -74942.... 2.0.5 .097  %07242097007 .30707/0 8 .42..70339. 7-78890220/.097439748890207574007/0-07903.7 ./7/0.3/0070030907..79..08903/ 9.8 3 38.0Q.7 3..943974.342097007 -.0.243900/0.:9-::3.0.890/0 4/: : /./7/02.574003/720 08.790. .5 2.3.5.007/7 890700738.7/ 7 942..-0920/03. Q0..7 3.0349.

2.7./7/05739034.-7Q89-47:..0.Q07308.Q07308..094..9 7 &. 3 .809904.3 ..7.8 0920 . .3 Q.790/2 -47: ....7 3/..:.79..-4.. $..5 42.39 -47:8:.7 3 3.70.9 7 %.Q23:220390 0QQQ 4.. 880/..92.7/..4. 2. .9 7  70243900/0307.2.07.7 3.8.5.0-7208.007.9 7  .3...8 3.9248107 .88.8...:0880/.7 47:32: 02309 .....8204.9./ 7 .3.. .5.. 95903 22 .7/ 7    &.-78409 .5.243900/03070./.7007309..-090/0.700 -. 8.39 -75737.0 20390 0QQQ-0. .7 :..7. 880/. .2.100.3... 7 -7080-..8 3 3..9 7  ...0 8::-4 .7.79.....-4. -0...5 3/./...07:9:-090.7 ..8 8. 4..8 3/.7.Q..7.9 7  .47.Q070..0 0/042.0..3 :2..79 .0 2. 907242097007/0-.9 7  .. 43.79.32.3/0 /0-747::..342097007/090.38Q2007.9 7  %0.:.5 ..34:2./.5 034 . 9.8 .9..9 3/.7 ....32..0.: 79QQ4..7. 8..0.0.959072420970073.1.7 3..Q.8 3/..1.0.79/ 3.7020349. ....243900/0.3 4./. ..3907242097007573.38.799 7 .Q23:2/Q22:.3.342.8 80-0-09970202083908..07/0.7.003./.8890320/ 9.5 5.3 3 479. .... .342097007 -70833-. 3/031. 7Q Q880/.9.7 2 -. -47:. .3.0.0. 3 89070-0.0Q89Q3/0/0 0707 .3 . %072420970 .4. 8907007:.0..92.3.0./Q Q4/: :.3 2.0903 107830243900/0..9248107 .39072420970..342097007 22 .3. 8.7::3:.3/ 72.3Q/Q Q0707/08 .

..0. 3 32439./3Q ..905./. 2:.5 2 42.8 3 320790-083/04.8 .9 7    70 :2.24-2070889020 8 9 .-7 -743:2/.8 /0 8 8.. 3 32439.-7.4.7 3/.99 3.7007..97Q39Q092/0 073.8 .2002.0709720/034:3.0.507-47:8: ./0/03..2 42.007.243900/20/7  $4 :8: 84 :92.8 49. .-7 95904./09803870..3.::342.425.7.8098.5. 2 /0 970-7..7.3-7.Q07308..9 72.0/0-::3:2..700739Q092 /0 070730705.7 8 ./.3.4.99.970243900/070 7.3 3 33Q3/0-7Q7080.0707 4443:.7. .0 0/0 -Q9Q3-4:3.. 2..9 7   8 $.8.. -0.:-::32..0 -. / 7 8 8.9 4./.3.5 703400/2 42..07... / 7   07957.79.07 8 !. 8.32.82.::3-..42...7/ 7 4/:.8.0.30 0/2 4.8Q9:3: .. 8 80387Q9.5.7 ..4. 4.5 2C007 ...3/.3. / 7  . / 02080.. / 7 -7 0/033.84 :92..8 3 8. /.343:9./...-784090-7904250 4.7/ 3.32.0-...2Q8.843:07097200. 9..32.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2.7/./0. /.::342./.307. 7 4/:. ...-7./. / 7 $.43/03808: 4: :2:3:30203-:9088. / 7 89070/.3. .-2083/Q 0.8.-7.843:1. / 7 8 8. /0 20073/0.9 7 .9.973::342.. 2.083/034..99..3/.2. %07242097007 .4710788902073/0 8 8.0./.2 ::3:9..542..70073/ .7 %Q7$9..88.3/.:.5 .0 8437.7/ 3. / 7 /.4:3.8:: 84 :92.... / 7..0/.7/ 2.1.. 3.39 8 .. / 7   $9.7/.7 %Q7$9. 07 7.. ..8.3 5.99 3..0..0890303::3:9.2.42. / 7    8 !. .88902073/080/.-7. 425. .84 :4. . 33Q3/0-758 9:9:.7.9..42.  3 03. 8. 8..2.978 .. 20.. 8 .   070889020 8 9 .9-7. 7 7 .3-72Q/.0.5 2.07 S /03Q8042.8 3.../0 092020/7 8 8.343:9.08 / 72..

-:0/0.07.70-:.0.02Q90.../0 970.9Q707-..0-Q9Q390882Q0220 0/0902030.7.-07903/0302007 /.3/ 72.0 /.7 3 .2007/0 -0792 4.0 .97/0 3472.::.0.. . 0302007  0308.27.0 07.793.097  : 8 2/.3 2 3.3.-7-.7-::3.-79088..0.8 3 .70339..90/-7..97/0/03020.52.:.0 -:/03020/0 /.7/.0.3.0907390230/070 07.7./ 9..-0792 4..2.3 .'0 942..7/...32.050/0. 8 3/. 9 72.8..8.3.0.2.3 .2..20/.7 3 08.7 3 -07903.7033./03020073.-7..7.0Q.00. . ..4.0 002..9 .943974%088..70339.05740/0.097 3/..-07903/03020073.5 ..8.020949..-700997/9038437.7.5 / 9.5 .-03.7.5 2.7004250/03020 08..7..3. 9.3.7.27.5.978 %Q0923307032083/0:. 2 8 ..0 2.5 2.-: 0/0.8 -789..Q07 #...7 3 08.5 .9/03020073070070 92.8 0.0 .0 . /.8 3/..7/ 7  .00739..-7889023-07-7 82 ..574083/0-07903007720Q070 /.8.70709 9.30.::34.8 07 8 2/.00730.-Q9Q3 -7889023903 .9.7033.0 0/09.0.9 7 03020309.8 3.04.. 8 .. .8 3/0302083/0 -.9 7   Q90.8 3/.5 2./03020907./.: 7. 9.0..5 .. 3 ..-.070.209972083/03.79.3 ..7.30.0 070 9/03020.3. 2.20949.. .0..97200. .0..0 439740/0.3 0973078  8 92..38437.0.3 .0 /.7-.7 3 20349.2..7. /...9 3/.790303..7.7 ./.8 3/.3/.-: 0920.70070-:/: : 9.2 5.5 .%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 . .-:092088.7.9 7 03020078 7..020 .3..7.9Q7079.2 3.3-7.7.743:.0-.7.04.2007/0..::8.2..QQ2Q/Q7 /.3/..9 7  : 8 2/.2.8.2.3.7:..9 7 03020073.09Q 9Q7Q...097  79. 2./3 .32./0 9720.020 07 8 2/.  Q9Q3/0302007 /03002007 3.-:099 .97/0/0302007-:08.8 80-0-0::70/0..3.27 0/0...9 7   47:$8902 030-./.3 0/0.0.7.3 /03020073..7033-0 030.9 7  Q90.0..3/0.0.7 / /:7:2.7 /0302033/0.0 /.083..793..-07903/03020 20949.7/4.8.0903-:/0302007/0.547: 43.-0792 4....72.0/ 0320083.7 /..0.70090820/0..0-47: /43.0/03030.9002. 0/03574944/.72.7 439.9 3/....090743974.7 3 .7033.9 /.9 7 -7 0/0-47:.22Q 8 3 7 3 3/ 3/.3 3/.

-.3945. ./0302007..//007 902030...29.0Q10.42.85740/0-079202 80...2007/0-07903 9.2. .9 7 .08 39 . /.2.097 ./03030. 947:.2.-: 0/2 4. .097 07 -:29.3Q..9 7   . .8 3 /0 070732...784 :9:. 7 ./ ..0./.0..0.9 %08890-Q9Q3009790.7 .2.097   097%088.52..0 0/0. .0-Q9Q394.09.7/ 3..5 2.3902032 4.7 58 .7 Q9Q3..097 07...07.9 7 03020079. 4..0Q10.7 3 3/0303208 ./ 908590/0.7....3-47:.0 /..7.0.70.././4/:7:.0703 0920/0 070738.0 -Q9Q358.9.3/.9 Q::.7./0-8-.3/ 9.3 .5 .0-Q9Q388902.8 3-.0/030030.3-78 39 .0..79./00/0-7 8 39 4./03030.43974/0/097Q0439740/0..9 3/..0.88902-4 ..7 -.0 0/0 /03030.7.7/ 7 07-7 /03020332Q//098. 9-47:. 2 3/. .8 3..2.8 ..9 3/..8908333/03 .007.3-78 39 .. 3 3:.8 39.85740/0.8 3.:.9 7  Q9Q384 :9:..::.889029..3.2 ....0....3.00220/0302007309.0.9 7 O 097.843. .38437. .7 Q9Q384 :9:.3 2. 2. 197007 . 9 .7 .7.0 -Q9Q3-70 200707. .3-47:..9 ..0009 ::7:3/./..30../ 908590/0..793.30/0.8 38.3.347:.0.-9:9:.7 Q9Q3.7 .../03030.3/ 72.3/ 9.843..3..-: 0/0200. 07 Q9Q3-7.70/0.:.0.3/ 9.:20/03030.78.32./0-8.2-.0. 2.7.88902 . 39 ...39089...7.5. .2 478.3..0900733083984/:./..-7/0 207QQ7808 2.7/..0..39..30707/08 39 /070.3 /.7 8 39 .3..7/.9. 2..099003.070-::3.4..22Q8. .42..38437.7 3 .8 39.250707..-.0. .793.-4.3 8.Q.070.9 7 .0.9 .7 ...07 574083/0-07903.-07/.2./9073.5 .42.7 .8 3/.02Q022003902030.2.7/ 7   $:47:.04.00849079-.3/ 72.20/20/030.0/03020907.0..3.2007/0-079202 80 ..0 ..0302007-74.8Q9:3:. -970.7 Q9Q38:-47:.7 908590/0.. 42.9 7  :/03020079.3.2 .3./ 908590/0..7.3..0 ..70.3.79..0.8.:.0-::3.0 .007.000395..9::.7-./ 3 3.2.89..0.3..3 3/.70 ...30... 2.79 .9.9 172.94.. 908590/780.0..0574083/0..09089-..97.097 : -.9 7    03002007. 9 28890233/0300320830/0.7 3 3.38437.5 2.7.7... .3.: .92Q//090/03030.007/7   .007/7  .3..5 .097    $4 :9:.2507072Q0220..

030073/030.7 2.../3Q 89. 0074:2.7 2.2..3. 9 7Q0..97/0 /0302007.303.:2.7.7 3 3/ 0720/.8:7:: :3:382 .907073...20070::34...%088. .7 25.9 4803 .7/ 7  &:.70. ./703.. 439.2Q90.08.3 39000730.7 /.097 O .30/0.:2 '.7 077. 74/: :3:..-: 2:..7/.7.793.0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --.5.79.3 39008 .0307. 3.7 242 :0200.9...7 '.98908 /Q034.....2000730::3: ..42..3.7-43/489Q390070.2.7 3.7 3079 --.1 3/.2.9 7 :.8 3 ...097 !.0.5 .43.9088..70090.9 20/.: ...0..0 -:3.-:9:9.7 803 49!749489 $4:3:23. -:..7 083.3/...7-43/489  803 49 0:2.7 .0 2:9.8 47:3:: :/4 /: :9..03.39.32:9.7 34007331.02070.793.5..04397490 .32 .02Q90.5 .1.3.902.0720/03 0..:2.9..02439.. 3.02Q90.9 7   .3009..2007/0-07903 0920 .70.090/.90... 2.7..02Q90..9 90883 9.-7071.7 3 30/00// 3 89070389..8.0-.9457.79/0302007.097  :/030200730..7.0 .830QQ20748..728890207./.01.8 3 .7 3 070.. ..080343-.0/0302007/Q Q3Q478.9 7 ....3  /030208.0/4 7:.2 :-Q29 --..-: 0920Q070.-:/038437.793. .-Q9Q3 /0.0907./.057400.-:0302007 $0 200 .. 9 72...7.43. 9. ..495749489 .7/.. 5.73 .5 2.7 3-07.8 .7/ 2.7 3 343974Q .2.3/030207.097  CD# % $ $%  .3 20.3.8 . .7 /.7 894: 4./ 0/20/030.7.-4../09. 09200.097 !740079Q2 070 2. 9 .0.8890233030070 2/Q035740Q073/089070.0.. 2..3349Q7.42 /.01.99..3.8.0820..2/0-::3.799 7 @Q3Q . Q7Q7Q 07200..7 .58. 030890.8 3/.05740.209/0302007 24947.7  0308.8 3 9.5 . - 90.2007/0..3/..7 .0807..07. /.070 070 9720/7 '.0 .5 ..Q39007479..9./332.097  :2:24..0.2.8 -720. 2.090.7007/0.2..9 7 Q9Q347::..-07903/030200739.8890209457.043.5 .5 .. 3-.70.0.42.3/031..32.2./0302007.7 3 3-.0-..020.58..9457.073 .7.07.7.8 3/.9088./708 .31.397.793.9 3. '49:007Q.7 .9./3090- 0/0.547: /.7..8.7 % --.7 3::..7/.7 3 .7 2.

070.54....7.7 .3-709095.3.3./..3052.097 %Q2889020.3.7.. 32 42.43:2..8.1 3/.3/. . .0-Q2-..::34..788902/. / 7 . .8 .7.7.3/.097  &:3:7907 :.79.9 7  890703.75..90-0007308.7 -. -070/43../.7.-:0/200..3.7 32.7 ..02089007-7/01. 4.9.3/.7 3..79.3.7.5 9 7 .3 2.3 ./ .772020839Q20230990/-707 .90-00.. .9.7.020..7.7 2.07039. .9 9.7 3Q0730 2.2.9.02.7.9 7 $.9 3/.089../708 .0.43:2./0.9 .32.020..9 7 Q9Q3052.7Q0-0. 89.9 3::3: : %Q789.0.9 ..9 7 :.3 ..3903.7.9%$ %$.3 34.020.0-70730 .79..::3: : -00032 Q7Q307/034: . 3. 3..020.95.4.090.7/.

39 .7.18890242..314/. 890720/7  $8902.097  0/.8 3. 3.97070003Q80-.8 . 8.072 790707070/0 0703/70.020/03.0 8907007-::3/:72.20.. 0/Q Q7Q03-.9707/03-733 .5 2.0830-. / 7 !..5.. 3 33032 42.-3/05.3.. / 7 :.397.7 3.778.8 3.. 0/0/. / 7 '/.8 0702090/7 . 0. 0.3.$. .8 37:5.7.7.3 5732.3/0002Q/.7. 9Q507/03.7 0..79..0. /.7:5.398.07-79Q53.902309.3-7/.780.7 -72./Q 208.7-. .8 -/:7:2..8 3.309088. 7-47:.32.7.7 . . / 7 439745.32.Q8059088.78 39 .99 3.-90320070702090/7 %Q58. / 7 #0Q.9.0.8 3/.3. / 7 :8907007.3008.3/ 7 . 28 -75..397. / 7 :9Q5 7.948038.8 3/.7 .3/03003Q80-../Q Q70703/070..0. 3.39 7. 2.0 70Q.::.072020834942.-20/7 077:5.3 42. / 7  %Q507307. .0847:542.7 . 30820208304.7.5 2 42. .0-:. 2 Q.8 3.02.37082-7-00.8.09Q5070/4 7:.7 43:2. 9.3/.97Q30-. ..020/038 .7 8. . .307.89.7Q80-.0Q39007/034: :7 $8902003.8 3. / 7 .24942.25. /:7:2:3/.32 573. 43:2: .3.-900.397.314/..9 3..0.7 ..5 2 42.0.2. 4803.3.7/. 3 .300/03.0720208 39Q58. .0.4942.7...9.8 3/..7.7 89.8 3.303/0Q80-.97 42.39 .07Q073/007-7 9Q5Q.1.9707-7-7070-.7 Q80 -.3-73/0 -.-.8 370Q.8 3./.9439745.7.39 .70-.. Q8020/:7:2:3/.30/2 42. 8038.7. 742.3/09.3042..3 .314/ 4097 42. -.070Q.9-.7.7 42. -.5 2 42. .32. 7-47:.8 3..3 / 8 2. / 7 #0Q. .30Q073/0-.847:59.7.7.397.07  803$. 42.7.8 3.03.3007830243900/2 4.300-..89.-7. 3-7.7092:.32.314/.39 .3. / 7 $..7. / 7 %Q50702.-..32.7.97/0:..02007Q80-.7. / 7 ..9707. 2 8 7..-7-./Q Q5889020.314/.9 3/..8 3/.7. 3.-.8 370Q.1 3/.020/03.25.. Q0707:59Q5.89..90 .7-0 8.00070 /:2..5.0708.890303-.8 3.0.3-. .0720. 28 .7.-90.39 172../.8 3.8 3. -70 972007 .7 3/.3.8.5.00920/7 439745..7-.-.8 07:5..7Q80-.5../.7. .3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-..-90.

7. ..0 70Q.5.3 47:3. 7-47:..397. . 2.3 5732.72439.0 -7070070 9720/7 9 48039..3-7/.9707.8 -/:7:2.8 3/.020/03 .9707/03-733.92.5.7. -..90 . . 3 33032 42.8 3/..9 7  .5 2 42. 2.8 39..3008.39172.7..314/.0 .32 42.39 7. 3 0820208304..8 3. .89. . 3.03.8 3. 0/0/.7 Q80-.8 7.847:59.3.89. / 7   :2.....49.0..89.5..5 2 42. 0.3/0002Q/..9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.8 3..30.7 307-7.32.3/0%.8 3.8 3/.0-4 .97/0:..3-73/0-..9 7 070Q390 9... 2 .309088. .7 0907. ..7 . .3 47:3.398.7. .3.0. .020/038 .59.1 3/.3.-0./.39 . / 7 .042.314/.3.7 5732.083/0Q80-.70..2-.3 / 8-..7092:...7Q80-...-3/05..20.39 .92.7 Q80-.3.8 3..0.-20/7  $8902..7-.7 8. .97Q30-. / 7 $8902003.24942.-:07-3...-7. 890303-. -70 972007Q2Q ./.1. 7-47:.02007Q80-.2-.7.25.Q2Q .-. 43:..32 42./.020/03.-7-.-90. / 7 Q9Q370Q.9 %02%:9:3 % --.5 2. 2 8 7.8 3.09Q5070/4 7:.39 .07Q073/007-7 9Q5Q.4 .2-.3..7 .397.. -.8 .7 .0 2..0847:5 42.3030923090820/20/7   %Q507307. -.7 .7 3 34.3 2.3. .7. / 7 :9Q5 7.495749489.0-:349. ...3 :.083/0Q80-.39 .7.:.7 ./094 .302309./Q 208..3..37082-7-00.8 3.314/42. 2 Q.90/20/7 2309.-7-47:0-3..99 3. / 7 !. 7 -47:/.7. .9Q507/03003Q80-.2-.1...3-.7/..3 2. .1 . .3/ 7 .7 3.8. .314/.7 307-7. 742.314/./.. 0.5.. / 7  4957494898.7/.7 -72.39 .7 ./.7 8.3 .8 39..7./Q Q5889020.7 ..042.8...7 8.8 -::3.89./ 3/. / 7 $.9707.30907 208.3. / 7 830-..7 42..0708.92481070 . / 7 '/.-900.00070 /:2. .7.78 39 .7.92. 2.3 42.9 3/.30/2 42. . / 7 830-.-90320070702090/7 %Q58.7.8 0702090/7 .0.9439745.3/00230990/-707. / 7 %Q50702.0Q39007/034: 2.307.39 .0-:...8 7.8 ..8 37:5.10/042. / 7 #0Q. 42.8 3/. 3.. / 7 %Q5.70-.8 3/.32.02.7..300-.1 8890242.3. 9.314/. 2 .0830-.92481070.8.7.39 .300/03.. 077:5. / 7 %Q507-79Q5-. / 7 . ./Q Q70703/070.9707-7-7070-.72439.7 ... .302309..8 07:5..32 573. . / 7  Q9Q370Q.7.8 370Q.5 2 42.92481070. -70.8 3.  .-90.25.7-0 8..8 3. #0Q.0720./.. 3 .073::3/Q0/0.-.07-79Q53.5 2 42.0.9 3.3042.32.7-. 2.0720208 39Q58. .9 7   495749489$.3/ 7 2.-.7.8 .8 3/. 28 . .4942..Q0707:59Q542.

49.-200 308. .35425.7.3 /0 07070708903035425.:280.0/3/Q Q3/0.3Q3900733 0907... / 7  $89020 -.8 3.7 .0.:2-..008..70/ . .2.:25425..94..7.0/090 -00035425.89070/0890720./..7 .5.0-:3.5.4942...2.843: 4: 9:7.Q39007/0390 0/20/7 O '..3-7-730437047.7..:2$......70070. 8 3/..:280../ /:7:2/..7 .7 3/0. / 7 !425.3 39. 2.0Q39007/0.0.70/03 . / 3/. 3 ...3.7. ..72 3 .59.8 . .7.00/0...3.39020002.9 7   % --'.708:.:2/0 0707439745. 5425..92481070 ./0.3/ 7 2.. .7 O .70/03 2.700720..7083/03-.8 /:7:2:3/..8 3.0/020/ /:7:2.90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707..7..0 0/0/. 0/05425../0.-079/ - 42..7 .Q5425.0 Q39007/0. ./. ..QQ3../.32..8 /:7:2:3/.3.9 7  .7. . '.91 /307.:280387Q. :2.7.9439745.8 0/9.7 . 3 8. 4942.:29.00730:.-20.9707 907207. 3472. 4...3.7. 43:.7 0907.39020002. 28 -7889025425.:2489.30339Q092.  . 9 7.30/2 207089..30 942.7/0 073/0/0.43:3073./.073::3/Q0/0.7..9 7 2309..2..8 43:. / 7 !9.89..30/2 42..94. 207007/0 5425./094 .30Q073/0/9.7 /..2.7 3-7.32 -.89083070/.0/ 07-.08. / 7 $8902439. ..:2/0-80 88902/0070.303/034.9./0.097  '.097 890303.7/.0-..3 .398.3.. / 7 07089.0838.7 2..:2%.7749.703.3 3. /.0.02070.:-::3.72 3.'...0'. ..9 7   !425.4 .. 24.30889023.3.:29.0 /0..:25425...0.700..8 7. .3 42.38:. ....3.397.1 .1./020843974/0. .:2 /0 07439745.8 9..9.-0.9 O '.8 ..0..5. .7.397...8 -::3.-3/00/05.9 7 .3 O 097439745.:2:2:. ..0720/7 .:2%...70070494200/2 42. /0.. / 7 '..8 3/.7 42.7 4942.-20.700. 3.. .35425..097 97007/0 9720.0-4 .:28..-..5425. 3903007./0./ 3/.9023.542. /.0-:349.... 95 5425. .843:4: 9:7.890700890720/7  '. 8 ..9 7 D5425.2..92..8 3. -70.5.94.9079707:-: O '..7 .74.:25425.00097/0.. 2  -0/02:.-: 0/200..-0....1.9 ./.7.70/ ..700720.3-080208:0.9 %02%:9:3 % --.3..0.7/ 7 @.:2/0 07.3 5740/0 0707307008...39 5.070.8 /:7:2:3/..92.3420970.32 942.7843:. / 7 0920023093Q3/0388902/05425.2.92.5..-7-47:0-3...0.3 3070.0.

8 -70/042. / 7 4257087.39 .08. 2./7 $.70. ..309.39 .8...2.7 3 :.0.7 5708032 42.8 3 ... ...  % --.38 92.308890230:7: 902..7..425708707 .8 3032 42. .-.99 3.9  92 70Q.397.03 2. / 7 .07 -7.7 3 3-.%.  .70/ ./094257087/034: 2.3.99 0425708707.397..9 3/.5..2.8437:-: .425708707.007/003..8 3.890/0 .30 942.8 3 .:7:9:.$.07203070052. 3 ...39 .3 42.Q070 .7. .3..84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!. / 7 47:. / 7 479:2-.89.7. . 8 .5 2 42.8 /:7:2:3/.8 3.2.-.74257087/09970 2.5.-.70 /43.9.890/:7:2:3.8 3 ..32 .7 3/. .. :.30830479:2-..4257087/034: 2: 42..7 .9 2 8.89.89. / 7 .7..30.3.70-7.5.397.3 5740/0 070730::34.%5 #00307.-20/7 4257087!.425708707/03-733/0.8 3/.39 0.: 2.

.88 4942... ..08 ..7.8 3.7.7.8 0300320/7 :7:9:...8 8.0.47:3..89.Q7092 -7.57038-3070.8 9.30 Q073/05425.0 /3Q Q7 7038:-0.397.-0.9 .9 2 4.7 4 .0. 0770.7.7 .083/05./..7 3/0.7. 2.. .02. .3.:8:2. .. O O O O O O $4 :-.388902 4 :3. .:8: 5..:7:9:. 084:3.: 7:59.1. / 7 :1970073.35.-.7 0 !. / 7 $.79Q07 .2..397...8 3 1 009724947:0.:..32..7. . 1970 :7:9:.:5. / 7 $8902/0..300-79002:.-7 43:2. 2 8 7..9 2 42.3/0-:.3-::3.:7:9:.. 84 :92..7..88/0..3.4942..1 3/.09079-.74.7. / 7 :19702743.7 . . 703/ 077:59.9. 4./ 3 .0 197007:7:-:. / 7 :197007/03-73.0739:9.3 3 . 3 89070.3/04 : .99 3.8..9 .89.7.00.32.02033:7:9:2.:8::7:9:.. 30320/7 :7:9:.330239..0843/038-4 .99 3/.7:5.8. 2 83/7.32.:7:9:./.. .7 30247.:04257087. 3/Q 208843:.8 8 7.8 3/.. 9 7 2.. 3 3082083032 42.3 5..3.8 . / 7 :7:9:.0720/033.. 3/.7942.94.30. / 7 071970 -7-70730/709-.1.30.74.89.0-7. .. .32.-.3.3 .74 :3.:Q073/0197007. / 7 425708707.1...3:0..-20/7 0.84388902.8.:8:4 :3.0 552 0.00.7 ..7.94. 2. 9  8907007002030-20/7 :7:9:.95700307.009042.704.397.7 .. 9.:3:3.75. / 7 . / 7 4257087 7:-:84 :9:.8 3/.32.4942..3-702309 .097/9038437. 7 57.00/20/7   $ .0 072.2.:50.0783/080890.3.:3:3.1 .7 42.8 .02. .8 3.38.32.3:0- 5.5 .9 7 . 47443./..38.:Q073/07:5.34: 2.70/04:542.:Q073/0:7:-:3.-.2.//033./0909.8 0/43.3./03.8.. 2. 2.0.107..8 3/..... .8 2743. ...3:7:5:7:9:.9 7 079..0 83/7.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2.3/038 .30-::3/:7:2... / 7 :7:9:..07805..98:9.7-::3/:7:2.0/4 7:07. 890703 808.7 Q23:2..0.15.8 3 .8 .8 3 .7..74.99. 2./../:7:2:3:.300/03. /43..32.7.8. . /070..

2507/0 '009724947.003. 04....-.0.8..8 3../094257087/03-7380200.7. 2.48:388902 074257087Q/0 09200./. .0-.3 .2.0. 0770.8. .99.7. 2.0 Q.0 %088.0  097439745..700720 890303-.9. 303/70..2../:7:2.30.32 4.7. .8 3 5708489.343:2/..3..8 3.0 802 4.3 578.. .32.5.309./0.9.5.74..7./095708489. / 7 @...2. 2. . / 7 942. 2.9 .3-..30Q073/0-. 4.7 3/.7.7. .3.3/.83. 24.91./:7:2.80.7.3.8 39.-4 Q073/0-::32.%.7...3..3/0720/7 7 . .3.7092:. 9 . .. 802 .32.70070 494200/2 42.3420970/03:2.890.4.Q.2.0-0-7/0 070:.03/Q073/0/009078.-..3/. .9073/03:2.94.907... .72$8902 3.70/0 .8 380.-.7. 0708320838.0 /:8. / 7   !.7.397..8 3 . 8 3/.0.3/.:.7/.7007.9.780.8437.0304942. .../..  42.7 . / 7  03/Q073/00097439.0.0/0425708743:3073.72 3.342570874942.3 / .907-::32.7.. / 7  97007/0 9720.32.3033 09042.70/ .94.72 3. / 7 :80./. / 7 %088.-.82:2 .7.0/ 070097/0.9 ..0 552 0.90070..8 3 .3 -4 03.-.2.7 ../0. 5 .. / 7 097439745.398.3.2.097  7 Q.-20/7 .-3/05.-0..0720/7   % --..34257087Q3 .94.7.70/03 2.7.2-..75.3 2/. / 7  $89028479.3.3-Q9Q3-:007439.7880920. 8 3.3-7-730437047. 0.7..0838.8 3 ./.9. .8 4257087/0.7 3/. / 7 :.8 .8Q7. 3020709./09 0907Q.7.34942..7-43197042..907  43:2:9.7.083 8.-.7 .8 3 .%.79: 959042.-7 .-.70/03 .8 3.9 3.8. 7 29.79Q07.1 3/.8 /:7:2:3/.7 3 09200. 9 72...0$8902 .80 .../0208 439745.8 3 !.. .7. 80.890.82:2.070.0739:9. 2.9 7 07-757/0 :. / 7 $.. 2.-.00/0.2..-. .0/04.9707 907207 ..-.7 2.00/208./0. 0770.79Q07.398.-20/ 0780 552 /0 0730.0.9 .4:78..0. 3. / 7 00905425.0739:9.7 /./0.7. /. -.

 ./.0232:2 ..

$9... 747:%088..7.3/. 7-47:.Q3.70Q7092 42.%.0$8902  % --.79.7.3. .0.9 7   30890. / 7   ..8.79.7 3..3/. 8.9 . 0/09. ..7 3.7 %Q7$9./.. ..74/:.

9...9 7 3.5 .9.-0..3/.7. .7Q073/089. 88902/..2.1007 22/03. .7439.9 7 47:. @. 8 7.7-439097. 7. 8203/72 -.7 3%7490703..32.99 9088.3:3:3.7 8 92.0.57.03073/03./.2.8 3/..7 3 303/070097. 8.3.3.070 970.90.0-.8 ./ ..990 /03.4/.32.09020202.9 3 39089074/:.0.7.74.8 /:7:2:3/. / 7 /0.070080.8 3/.7 3-.5 2..7 :.0-.9.3 3207/. 8. /.7 -:...70 .7..32. 7..02439.79. .39.8 3.3 2.-.7.99 .9 7 .7 . / 7 .0.04803:. / 7 8. .3.843:30203-47:0783/033079./.7.::3: :. 9-47:...2. % --..0.5 .7/. / 7 70 972007/0Q2Q 148147.080 -7-7070208.9 7 -7 0/0020-70 9720 .0/027908907080830:..3-47:.-9032083/0:.9088.3 2.843. .8 3/Q 200708.-47:.7 ..7 .3.8 3/.. 02070907..7.7 3 3490242. 42.70.9.5.7.9.0.7.7/307-47:08.9.7 3/.39 42..32 42..7 3/.5.3 2.7 %Q7$9.23.3/.843. 7/..7.097 : 02.::3 4.7 %Q7$9.-.70902007-07-77034/:3.097  .0 .5 2. / 7 47:.8 3/. / 7 .8 3.078039. / 7 %Q22./ .8 7..3 2.8 3/. 70974942. -7 0/0.0.79..9.2.79..8 3..3.7/ 0702Q2Q34/: :3.32 908957480/Q707.3.7./ 030.7 38. / 7 - !071472..7 39457.09032..0. 0/090890/070 .9 072020/7  47:.7943:9:.048/. / 7  47:..2:9. .3 2. 70.8 $9..38079.%08947:.47Q70 .20709 --... 3-7349.9..0/04.3/.7 3.8 --.-47:. :....07 00-7.:.57..%0898.5 . 0/0.3 . 7 -47:.32 .3/.894..0-.00500 -47:.42.003 8. / 7 .00050:. ./.3..7 3.390898Q7083. 7.389089.9 7 47:..092020/7 .387-4 :.7/ Q709.70-:..7 439740/20/7 %089-.090891472..7/.9.5 2.42..-7.709030.5 .7 3/03/070.5.3 2 3.3. .005007573 -.-47:..... / 7 47:.. ..7...070.99038. / 7  47:.-79457.5 2. -..7 80799.9.90/0.5 ..0020 .0/Q-47:42..-. 2 900.04/:.8 3..7 3..-.9 7    % --..32.0540903947-..//081: :..2: 0050074..172.7.7 3.7. / 7 .097 079 --.097   47:.843:.. 7-47:./.3 .7 4.0.. .2.::34. 42.7.3.99 -3.3 0907.0/3Q .

89. 2      % --.7 %.9./08900320/7  9.78Q/Q Q3/0 / 07.09..7./.57078.5707% --. 9 7 2 .8 3 .. / 7  .1 073300-.. 3 .0..503/.-4../ .. Q390830.7.!707 O 80357 O 49574948957 O .7.-3/00/05.7..243900/0.9 7  % --...570780:.7.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.. 3 .08.757 O .7 3/. 235.9.7 3 31..-..7. .91 .0.5733Q89Q3/0090990-07920/7  .7 .72.9023./.0 -0/02:.3.7.::3Q809042.7. 0/03/08032 4.-:0/0.9 7 .243900/0.5.!707-0042..5.!70730 .3:..39..9.05.85081 4.7 3.7..052..39.3 .:257 O 30890.-4 /0..0 0/0243900/20/7 ..0 0/01.-..3 2.9 7 .8 2Q2Q342.7.398 ..0 .32.5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.0.27..7    .....-.7 %.9.0703. / 7.0-: .850814.42. 7-47:.8 3 ..7009.003/30. .7  . .057 % --. -..7009.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %.7 35. 3 ./0.243900/0.4: .%..7 3/.570733/:.7.9 7 0.7 /.0..7 0300203-47:.08Q20830::30904.27.9 7  :..-47:.7330703/0890.0720/7  .7  32..7.-4 /0-4.5 22  0.-447:.-0.0-4:2.7 3.757 O '.

.% --..9088. . 303..% --.7..314/. 29.9 3.::342.3.2 .% --.39 ..9..32 108--.89.9 2 42.3..0..0.-20/7  .9....::2:4/: :.0. ..94.7 3/.8 .7  %Q2.7 2 .3 2.8 .7 ..3-. 3-4 .. .8 3 ..2.0 9089Q709.7 :..2.90820/20/7 ....7 3/ 7 2 ..7-43/489. 9 28890239..7 9.3-733-47::/.7 1.3900020/033...7.3Q0-7.7.::2:9.314/$8902 $890239Q242503. ..7...-. .19. 90209079-..314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.9 3/09Q2.3. .0. 08070/ 077:-:4942. / 7   % --. .39 -47:.7 04.3.7 3Q709/ -00032 .7 .0.7 4. /.9Q507/03 003-.9.30 57...9..097 :902. 9Q50730-.8. .79Q5/0 97208 7.0.7.314/7:5.09032 4.2. 2.7.172..3.39.02.077. 54843/.5.7:59. 2.5.3.0..-0..5.2. 02849....3.0902030.3/0/ 07 9Q507/0.7.5..439745.7 3.3.43:2:3/./.1 3/.8 3/.090890/0.8900 -08020/7 .7 .3 9.3-000320/7 0709 3/0..'.1070/43.30/0::38Q70 00970820073/03:.9 7 !.3 .-.7.70084. 2.. 5. .3 .20 Q7080.2.7 3 307..2./0. 9 28890230-0803208 3:. 49 .8 3.3.9030-2007.7 2  5.30-:7:59.42.2. / 7   028.8 3/.314/.-7.9 7   % --.7-43/489 % --.7.9. 540903 947-./Q 208/:7:2:3/.2.7..7.17./. .

 28 7.0/2 4... 34 ....3Q00 .5-72.2.3.1 3 3-..9.32. ..32.3.7..7 43807.8 .. / 7 47443.5.7.9 7 '.9 7 . .3 .32 8.3.Q89Q2439. .3.8D39007..8Q390078 ..7..1800820349. 2.020/032.0 0/0 2.3.850814. . .38.3. .0.5.-20/7  .9..3..8Q390079. . .:9:8:3/0 -::32. ..2... -0790.0-47:Q073/0079Q7Q.9 .7/ 7 43807.7.88902/0340 0/070.7 2...8.::3-7.. / 7 '.0 08.0..94/: :.32 42.82:2/703.3.4.-743:3.0-4.7 /.2.8 .0-.32. :9:302.8 3 8.-::3.203. :9:8:3:320390 0.:9:8: ..7 079. .7.5....7:5/0 97200/0 .8 3/.:.5 2..0/2 4:5054894-4.9..7/.3.7 4. .:9:...9 7   43$07.8D39007 Q20820'. 2 3 34../08-0..2./:7:2.82:207 28...9 7   43807..

2. / 7.0.94.243900/0343807.8 3/.3 2.8Q39007. .5. / 7 .5. 439.3472. .5..3.3.70907-::32.7. 3/.8 7. 2.43807.8Q39007 -7-7073/03/0 9.

:9:.:.2-../.8 -::32.2.. /.5.9 7 '.7288902072. ..05.. .3. .2-..728479.99 3/.3.28 / 72.3 2.7-00.72$890207 % --. .700742.8 O 803.99 3/.0.8 34/: :3:890703 72  .0/:8.$.7 .-20/7 .../ 83.7 ....Q80-. .7 42.03472. 349.7 3 3.0.. ..7 3 37030707..8Q3900733.3.80.99 3/. /. / 7 O 080200723388902/020. 4/: :/:8.70/034: 2..82:2-0 % --..30/0 5.3:04.0274 02.:.Q80-.2-.742-3..0.. .4/: :3:8907030 . 2 8 7.708.99 3/...843..0.7.7/..2-.:. 9 7 2.7.2-. / 7  ./..8 O '..7 :9:3/0./:7:2:3:89077/0.94.3/0 808-7:.2.:2:3090784/: :3:890703 72 .0... / 7  070.08333472..2-.8 O .728890230.2 9..:2..72Q39089.-20/7    % --.8 O .2030097434:5 .7 0203/0.8 O 803.:.Q80-.-79889023/042.0.7 .4/: :3:8907030 .708.3:.209208/:7:2:3/.9.7-00. .72/0.7/.... -3..3. .3 2 3902032 .8 O 495749489. 0 9. .890/04.7 3 3/0.303/0-7. Q0705.7 3 3-.8 3 .2.4942.0.8 %Q2.7 .0.72Q3908..70073 073.0720.3.30/0..7.700720/7 . . .42.0702439700/0-0.4/: :3:8907030 . .99 3/.70809030..-7/:7:2/.8 3 .2.8:89:7:.8 O 495749489.3472.2-...99 3/.09032 -7 0/08.2-.807. 42. ::38Q703-47:..3.72./.5.72 .0.3.2070.5... / 7  ..3 5 8320830-..72.99 3/./0.:94/: :3:8907030 .5...8438890230-.7 ..79. 43974Q42.8 3/..3472.0720208. / 7 : 8.0808:.2.7/.5 /..0. 2. / 7 780.7. -770 -::32.79.3472.. 2.-79089/Q03 2070-7.72780.30/320804942.7 . / 7 7 .-42.2..2-....7 3 33..9..2-.Q070 /0.8 /:7:2. . . 8088-78Q70 9.2 7 5.72/0. ...3472..-7208304..700720..0.-03.. 5 . 2.-208. / 7 43807..0720/7 .3:04.7 8 7... 4... 2$:89:72.79.8 34/: :3:890703 72 .7/.7 /Q0333/QQ3../ 3 439740920.8 34/: :3:890703 72  .7/0...2-. .:..907.79..9 7 .832070.0. 2.8 3/... 8:89:7:. / 7   . / 7 !.

5 42.0Q007.9 7  %0.9.. 9 20/0.2./.7.8 3/...02007.9 7   .7..9 7 3.7/ 3.3/ 7 2 42. 2 ..39 07073/0 8 57Q074: 2.7/ 3 07097/ /0 0707 .9 2$890207 %020C007 . 9 22.3 CD ' %$ $%%$ $%#  .2/007/03 / 0703007/03 /.7 8 :.0/.3/.7 ..58..8 .:2 347:$890207 % --.-..7 32 4.7720208307090/-707 ..7  0308.30. :.47:.7 4.7..'0'..//007/03.47:$890207 Q230890..09088.7 3 .72Q3908Q07830-7-4202-7..0.908Q804.7. 9 230920 30::342. 9 2. 8 ./.7./4.9 7 Q0...58...7 .7/. 8: ..9 Q007/03 0 073/0.020074/:. 0/0 043897Q843../.79.0200733:.-42...9 4 .0 07Q0 ..5.3 2$ .7 .3 2 $ ..2 :-Q2-3..097  030 20.8 3.0208 $07..... 7 8 0302.0. . 9 2.-47:.8.. 0/08 . / 7   %.0 .7.0/QQ34. .7 8..7.0.9-0/0. 9Q2-:943.-7.3 .7/3/007/03 .3 .7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.7 8:..Q033.08.. 7..0-:89. 3. 9 2.843902 /QQ3.94 7 .7/. / 7   $9.2.09 $:7 92.0.7/. 32 4..5 2.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L.0.99.59 7 ...2..3.3/. 9 2 .8.01.-4 !.79..04..0::.5 9 72.800730::.0.8.7 3.9:9.  4 .2. 38 92.4. - 2.843:3..9 7 70 200707-4 : .9 7 Q9Q3.2..:2 3&7207 % --.0908595.2Q3Q :.7 .. 7.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --.3..42. .9 3/... 2.3/09.8435.0./.7 %Q7$9. 9 2 .5 7034: 9:7:.080032.7.8. .7..7 $:.7 3 % --L.0'.:.0:7:9:.. 9.7.3/...3. 9 2.::3.

.Q3Q..

28 .084 :92. 9 2 3 3302 .2Q3Q %.3030733.4.3 2..0::3 ..9088..9.0.3.Q23:2 144.84 :4.7 3 3 8 9 2.02007 %.:.8 3.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3.3 38 .. 9 22.9Q707.3 2 8 ..2Q3Q !4Q709.7 3 8 92.8 070039020007.7 ...0.:: 5Q Q ..7/ 0/0200.3/.0 3 4-200702090/7 720..25Q Q .8.7 3 9.20.. 9 2. Q3Q @4$ .7. 9 .07042.0.7/1Q43/703.9.02007. 3/...4..0.9.0..9.4.3.3 9088.7.3.3.3 ./ 7 :7:5.2 Q3Q !40903 .0:. .02083300730-.:9.8 . .3 -47:.020833Q0730.32.39088. / 7 7-3. 8    .84 :9:2.72. 20.7.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20.3 .. 3.38 .70%088.2Q3Q./.7/. 9 22.0-:-Q207/0.3Q00 479.7.%.9 3/03003.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.. .7  4 !40903 . $ C#%$ $%# $4 :.3 3 8 9 2.0208330073. Q3Q 8 .70.-4 .1. .8 3/.7/..3. 3 9. 9 22.. 8  :.3.3Q03-QQQ Q30 .9.39088..0307007/0:. 9 / .09.:.9Q7073 3/03 003.9 4: 9:7. .073/03 003-Q207.708..9.0.. .084 :9:2...7 3 2.8 3/.5.72..0.8 3. .-/7 3.98. /...3 ..3.2Q3Q %. 9 22. / 7 : Q/03:.02083/0. 9 22.35Q . Q3Q .32.0 $ . .39088.98.3.7 0702090/7 307.7 4 . 9 22... 03079.3$ . 3 3 479.32. ..9 2.7 3.3 .0208 / 72..8 3. Q3Q $07.9.3 38 .9..7 4 . 9 2.-72.70::300708.3..20.84 :4: :3.5..7 9./Q Q42.28 .::5Q Q  ..3.9. .-0.020070..-:./7/08..7/.7 3 /054.7-QQ9Q7 C00-3. /.8 30703. ..7.7 2.7:-.7.7 3 3 .0.8 /:7:2:3/. -/7 8 0903.

.70302 ..3  474437833. .7 .4.. 9 .3 ./ 7  &:3:7907 :..0.0.39088.3 3.79..4: : 4342 .32.020.9 3::3: : %Q789.32./.3/.3 28 . Q9Q3-:007.02.9.4: :3..9 384 :  ...8 .

203843. 9 20/0.0..3.0.08 .843:3:3.7 -47:. 9 22..9 7  '.9 7 9 .72.8 .7 58..04 :3:9.0200/4/:7:..9 7 . ...7/.. 9 22. .7 3/./..9. 9 2$890207   47:.7.2.843... 4.7/3-4:2.3%088. 9 22.7...5./ 020/0309 8 2..7.1208...3 3/..0.7. 9 2-47:.843:3/ 2:39.89..3.0......2..8Q0-2083. ../.7 3/.3/ 9.7 ....9.0/.7 2 4.0/2 4.::.02080.2.0.2-7Q00/00/0./0Q073/0.7  47:.843 03/02.-47:. 9 2 -47:90.:90/-7.-0307 .01..38.7/.7:.5.3 .3..3.. 82 3. 9 2.32.3 .0903 .9 7  .793.0. 9 22...:.20/0.7:5..5 .2.. 43:2: .0.7..097  0.8 347::.:/0890 307.2... 9 2Q073/0 03..10.3.7 8 .2-7Q00/00/0.843:3/ .0208890303.2.::3.  1 30-47:. 9 2-4:2.3 00395.0-70 20 349.9 7 47:.9 2 4. 3 ...4..5..9 7  !8.0 0/0 .3 -. 9.38.0 0/0 .31970 .7/.7.7 3/.-4 :9..0..9 7.7 . ...9 3/..5.7 .0..7.82. ..793.9 7 &..3.2.9.2Q2Q3 4.9 7 47::.5.2-3/72 4.0 8. 00205.7 3-Q9Q3/03020079.0.0. 9 2...0208903 .9...7/33-7.090859349. 9 2 -47:..3 .02080.7 34..7/. /:...3/..7/.3 . 7 ..2. 3.9 7  47:.9-0/0.900/2 .7 00395.7 .3.5 3.20/0-079032.7 3/. -0072 4./0..7094..9 7 47:..8.2..-47:4...0.0.79...2. 2 4.072 790707070/0 0703/70.0..02002:39.0 9::3:9.9 7  .. 3..0....99 3 39.38437.7/.38Q0 . 0839349. 7 ...0.2...-44. -47:..01. 9 2:.097 .-44..20/0-079030904. 90.2.7 89.5.5.7/.-7. 3 9..3 .. 9 2.5.9-0/0.7 3.2..7 .38 .7 3/.9 7 '/.8 3/.3.09.

7.097   .9 7 9Q007/0::.. .5.39..-0..2:... 9 2..2.9 7 70 200707/07:9:-090. 4.9..70.1.7 :.020075409035Q 0.38437.4.3/ 9.3.9 7   0.7 3/.8 307003 030733. 9 22.3.3 2..9 3/.7/...9 7 0 07078 .. 9 22.7 3/.0 7QQ.2Q3Q.209970./.7. . 9 7 2.5..7/..3 2.070 03/0.5.2 30700390/-707.9. .3 . 3 3 -73077...9 7 !03..3 / 0200..7 3..043.5.07049:7 ....0.020Q009:9. 8 Q802.3 .3 8 .894207.8Q208070 .3 3030032083/ 9..2..9088.3. 9 2 / 030.8 32.9088. 0/0574003/7/ 3 .. 0 . :. 9 2.7 :. 4 : 2.020833. 22-4 :4.7 3/.8 .0 /.7 5.98.08 9 7 2..2007/0-079202 80Q03.90.0208:./.:..70..3 3.5.7.2.7...0.4. 8 92.7/. 9 2/.3 34.9 7 .097 443.08 .0 -47:.7/.98.90..020008398.8432. -7889024:5 84 :92..78 3 1 3.7 /1Q43/703..7/.7. .3  8 9 .70.9 ::.9 7    47: 1.793. 8 3..5. 9 20/0.843:890303.3.0/ 020-0943..0 /QQ3 0/0/0.708.0903 . 9 243974Q3890 30::3 ...:..::5Q Q .547:. .708-47:.38...9 4 :3:.02007:.0-: 82 390.7 /0. 9 22.7 /1Q43/703.7-3.7/.//080 /4/:7:..0. 8 .8 0707 .7/0-790.7.9..3/0-007/03.37..8:-:.3 384 :9:2.9 7 .547..5 9 7 .7 3...9/.-4 :.2..8 3. ..02080.3../.7/309073.7 Q80-7/.....7/.3. Q808:-:.0.30 90.2..8 3/. ...7 4.3 1 3/ 3/.9088.3907Q0/. 030 8 ./ 0200.3 .72090/7 :30/030-3./0.3 3 8 9 2.3.-. Q3Q/Q7   / /3Q 8 .2.. 9 2 073.0200. 9 22. 9 2..3.2-. 5. 0/0/ 0320/7  07-720.3..3 5 02-07035 890303.5 2.-4.72439.7/..2..3.3-./.9 3 3..097 .30307 ..8 /:7:2:3/.7..8: 8 92.. .700 9010/0. 9 2. 9 2  $4 :9088..02007/Q Q 8 0903.30..3. 3 9..7/0.7 3 8 92.-70 970.5 .- 8 2.39.9 7   8 92.9 3 3. 9 2 2.5..0-7.0 9. S S..097 .097 ../... 9 2 3..5.7 $3/7.. -. 3.0 ..9 4.8 3 070972090/7 :30/03084 :92.0907..3.3 .02007/0.209970.%088.5 / 9..02007:.371. 9 2-4:2. 9 2/ 020/03 .7 34.542.129.9088.. 0402. 9 20/0..3 . / 7   $4 :92.0 39 .3 8Q208.5./.0..7/.3 2. $4 :-47:.0703574007..7 0./. 0302.5..3 20. 9 2 Q9Q3-47:.32.8.3..38437..3-:.097 /.3. 5. .3/ 02-07 08..9 7 472.5.7 .-72.

8 3/.72.... / 7   !425.8432.../ 7Q2090/7 :3.0304.089032003/:7:2. :3:9:2.. 2:9.7. 9 2. .. . .8 3..-. 82 3/. .5 / 0707/0/.3.2.7 1.0474434: :2:-.-203.0Q8042. 589:9:.7 /1Q43/703 .5. 92.39.3.3. 9 2..3.-4/0.3. 8          0720  '.7 80-050742. 9 2.02007:..: 0.3 3.5425.3 3 2 -47:3:3 8 .11.097  .98.2..::5Q Q 09.8:  38:.0...3..8 3 31. .$4 :92.3 2.4-0./.0-:.3.. 9 2. 9 2.3 -:.3 03.3. 8020830/.5 -47:/.5 2... 9 22. 9 2 D02/0.7 1Q43 703 ..03/3/03..40 3. 8 / 72.98.0'.2.7.90/20/7  .9.7 3.0090.8.7.072090/7 %..2Q3Q !4Q709.0208 .7033890 Q07305. 8 3 3 2 09073. 2.3 .32..../.35Q !409035Q ..0/ Q7080..3 2 .020073-3/720..7 3/.9Q7073....8 .7 3/.8..0208338:-:.7 8Q7.7.1 :2. .9 . 9 2 ..32.. 9 2 3..9088.7 3-7.. 9 2.5 .0200733$::. 3 .2.5 .3 Q7080..0:97.32 .0 Q073/0.9. Q3Q.3 . .0..8 3.3 07907.0-08 3/03.3 8 .7 1Q43703.30. 9 22.8.7 3/. 7. 9 22.080738:5425.7 3 4: 2.. 9 2 3 3.7  . .0.2.7 3 /.708. 92.02080.3.-4 .7 9088.3 4/: :.0 /0 074/: :/.20. 9 2 $ . ..0/4 7:::.9083/Q Q703. 9 2::./. 9 20/0.38.7.0/ 07.507. $: :.009 !8943:.3.900243900/03. /09.7 5425.7.7 3. / 7     !425..3. !'-44.7. ..3.. 30 90959.3 ..0200733/1Q43/703.34.8 3 347: :3/.7 3.8 9.3 7 $: 0720 843. 9 28 ..7 3/.3.3.2.5 2. 30032 -0.2Q3Q./ 7 '.7 %. .009 . / 7  4 : 2.5 ..98.3 3 1.89070.5070/2 .7.0-4 .32..3.2.0..3 42.-790 /.32.. ::3.98. / 7 :.2471 Q0073.:...7/.7 :.2.1 00-0.

2.0/. 9 22.32. 9 2.7 3..547:.. 3 .7 22  .7 8 .5 .7..1 3/.7/.907020/4. 3 .5..20/.5.  47:@.7.0.7 3/./.7.- -4 :.3 .0 47443:.891. 3 ..9 7  47443.5 . 8 ...-4.0. 9 2.9010/0. 3 &:3. 9 2-4:2.9 3/.3 08.7.097  47443.0.90083-079.1092084 :-47:.3.. 9 2 %457.3 .. 9 22.7:9:-092..35425..7 .. 9 2. 3 8029088.29QQ3Q3 .32.7 3 1. 3 .70 :.4 :3:.547:::34..-4 $4 : .3.9-8:7090 47443. 9 2.3.943:8:3/.9. /432.3 3077. 9 20/0..0.302Q03/80730 /. 47443.. .7 400/0.7 /054..0. 03::3 4592:2 . 3 3 3 802083007 :.0.3 ./00/0.7 %.-4/... ..3. 8 .3-47:.9002.8.5 2.7 -9Q2. / 7   %088..072090/7  %.0. .7/.7 3.3/09.7 3%0.9. 9 2 07.097   47:.38437..02007.9 7  $Q2030700.7 ::32.8 3 3020-80-05070 8 .-9Q2.0200/4/:7:.9 7 .- 9088.00. 2 .0-47:.3.79.7/.99.75740/0-079202 80 Q03.0%.- 9088.7.793..7..3 47: /054 .3 .0.3 38Q208.3/ 9...7 3 3%.70.003::3.-4. 9 2 .0.7.9 002.20/0.7 . .08:/.33/0.9..-.3.92. 3 .3.5  .0-47:.-4..9 7   .8 7.2..7 .043.3$ .02088023/038437...3/.3.07/0/ 030.7 3 39.. ..07039.

0 ./.7      =     .

= .

7 22  47:32.2-.$ .0:.8 47:3:/:7  %.. 30230/0 8907/ 308308.7/.0  . 479.79. 3 .   .5 47:/.4 : 2.5. .@. 300.7 3%0. .7 8  =   =   =   %$4 :.     =     =     .. 9 2.-4 $ .5 2.38 . 3 .0232:2..3.9.

 = .

= =           =           =           3 3:.3 /           =.

 .

= .

089.9.7  47:43.7 -47:.2..7   0308.7/.79... - 07.9::.9.7 3/.7 %$ 3.0$$&## %# % '  #  .3 ..7 5425..0.7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#..0:.2.7 ..097  Q9Q3-7.5 .0/.3 . 9088.9 7 .7-3...08.5.7 3/.-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8...3 .-.9 7 :2.=   .. :. 3 .39 47:3:/:7 .9088.0 -:3.7 2.5....3 2. 3 -07037 %Q2.Q80. :.-0. 9 2....-47: / 032083/0 ..2.3.8.58. 9 2. 3.19.8 .3 .43974Q.7 3 .73/Q 0 7 /-0 9 . ./.7 3007/7 3..3 2 Q9Q3.%07:.5.38 .8. 30234 Q804/: :479..7 -4.2 .3 . 3 3 4 : 2.3.3 2.209/0 20073/0:...70/0 2090/7 7 ..3 8..3..0208.7 3/.3 .9::....5 3. -.7. 9 22.9 3/.3830.0208:.3-47:.Q80-47:.2.8.7/.09088.8.9 7    $9.3/.4..28 ./ 3/.3..::..7 8  %.. 3 479.2./080-Q2007:.9 300730 ::3-47:2439.58.9 7 $.79..3. -70 972007.7 39 90308.-Q2007:.7/.2 :-Q22Q 90709088. 9 2:7.::30. .9002.

39 .7:.9 7  '.27.3.-7 0/0..8 3070 9079-. 0/0./.3.24390 0/0..70783/03 070..397 70/Q8435...3.2.0-.2.0.7 3 ...097    .0023.39 ..3/ 03200790230/0.. .0&5. 3 3945.80-0542...9.7:.7 / .8QQ7.-7 -..-.7.3 .7574007/0..7:0/20030707/008.9 7 Q9Q3-47:.0 .72.7/.52......7.. .7 3-7.5 2./.7 ... ..3 3.32 4.:1..5 .000395.0. .8-079202 80..0.9 54843.9 7 8 32.7.3 2.007/7 Q9Q3.7 8..397/.7.9.::3 1..0 0/0 .32.3 2.08.79.2/.8.2 4.0 8.7 03.0/0 97204.7 3-72..7 '.3.7 43.... -:.007/7  '.097  3 9023 47:.8...7:70942.3..5.7.39 .3.. 7 0/0 243900/0..92.4 : 2./:../00/0.90870:. 3.39 .0./ 3/0.7 3:.3-47:.7/.70 073/0-47:./.8 . .7..2Q8.3..7.8 3. . ..3-.3 .2.1074.0.0:. 1. $ .0/3Q Q3/07.0:.7.3 ...7.307/0-.084 :2..0700707/0-47:..

7.3 -.39 . Q073/0 1. .

.097 ....1 3/.0-.30707/0 207 .7.0.9023 0/0.-7.3.2.   Q073/0/7 ./02.27.7 .8 9. .7 !425.7 3.07 0-0.007/7  !425.7 .7 -47:/43.9 8 3 39.9..7.-..38Q0-200737..390/0907.8007/4 7:9:8:3/.7.05425..7 -47:.897.0 9.8. -.79.70.702309970 24.5. .3.3.8 3.007/7 $.::342.800.3..7 3.0803032007 .7 3..7/ 7  '..8 38 3 1 3.800..007/7 .995 5425.2.. ! 889023.-47:../.32.7..5 2 4..8::3/703.79. 90230/2 4.3Q:2:4. 243900/0-7  !425.908590/0..71.843:. .007/7  :.0.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2..3.04.5.0/9038437.32....097 '.7 43974. 9 72.3..42504.007/7 4947..7 3 4.7.30803032 .39 .243900/0.70230070Q/0908598.. / 7 ! ! ! ! -   !425.2..59.743974 0/0.-.007070243900/0..74097Q070730.024947.30707 . 74. 234..7.47.9 2 3/. 2..9 7  !425.5 3.0-47:-.3 .

.8432. 2 .::: 070 970... .0/QQ34.8 3/..7.08083 ..9 7  %0.7.0 349.0:7:4. 47::.9 7  %970 20.::34. .7 3..7.3 2 .5 2..2.8 39.2.9 7  !425.Q0730020890230/0.0 207..0%0859 . Q9Q3.. 5.9.3. .8 8.897.7/.0. - /0....8 30700.7..2Q0220039.... ..7QQ3 /3/Q720QQ /.79.9 8 9.097   . .3.802 .0Q00790..3 2 8./.0/ 07/3035.19 3 38.Q070 /4 7:9:.7.7 3 34. 7.3  2.7 3.0.5./0078. 2.-0/0...:2439..9 7 %970 24.9 7 Q9Q390.9 7  ..8 .0./.2Q0320890230/0.9 7 !425../.7. - 2..790/0..7 32 4.7.343897Q843.9 7 %0.5 2. .9 7 4744342.5.3 2.79 4..7./.8 3/. 0920/0 7.00 20-79.:2.2.9 7 080.080..02.8 3.03Q3/03::3: :3.-..7202083 0700390/-7.4250/Q0...3 ..020332:39. .03/03 2 -79.-70 2007.7.0/ 07.3 .9 7  '/.7 3 3:. .-42..7990007 :1.3 .5 2.9.47443.1 3/.0:89.3..097 %..::3 0/02.. 8. .0/2 4.5 2 4.7 8907007 8..39 ... 3.0243900/2 4. ...4.72092..3/09970 2.020:.7/.7 5425./4.0033042.9 7 70 2007078  .-7-730::342... ::34.9 7  #9. 32 4.. 9.3.7 3... .. ./. ..270/2 4.7... 32 42..8 ././033/0.. .0070 97205..07090/-7073.0 0/0800.90.2. 9 7 2.3 ..//007/03..2/030032007 . 2.00803030.02083032 4.8 .97073 .9.0.0200.9...3070790230/2 4.3. .-47:-....30.79.90/-707....0.5 2 42. 4...8 2:9020 8 2..9 7   $8230207. 42. 0707047443.7.. - 908595.209.2.0.7 3 389.7 400/2 -0943.39 .0/007307073/0 890703/09.7 3..897.89.7. 3.74947: 25007 ..7..9./0.9.2 ../007.097 -7 07/0/0.0.389034.7/ 7  Q9Q3....79.42.024947... /703.2.789..79.0/3.%02007 .843:3:..843902 /QQ3...3 :.7... ::7.0.9 7 07  %0. 8: 5.0590 0/0-0.439..-::8:89.790-47:..8 . ..02080/4/:7:..8 3/.202003/0.7400/2 4.-:3...02007:.007 -: 073.0. 94 7 .

2.... 2:7:Q307/0. ./.7 3 .9 7 .800730::.5.2.0.5 2..7 3 .79..203 902030.7.7 2.7 3.8 3/.0083.. 89...020907....3-47:..7 .0.0-4.Q033...5..7:.097  .5 9 72.32.. 9..-.2.0.2..7/.. 0/09.9 7   &:3:7907 :.9 7 07   4. 1 7.. .302..0.2.0070478..47443.-4.9 7  43974349.9 3::3: : %Q789. - .7902030. .90/0.7.5.. 2 ..7-4.84Q843:.9 7 2.9020...3/ 7 2 42..0.4.Q0.0/..2..097  030 20..3.709073 .:7:.784 :..90702 Q0070-4.9.79 .52..203..3.77202083070 90/-707./.8..7 907.3.020..7.9 Q007/03 0 073/0.7 8:.0./.203902030.0.7 .0/027/03. .3 ...02.2.7-4.7/3/007/03 .0.2/0073/03 / 0703007/03 /.3 .32 Q0079./.843:3.7 3 -4.3-Q9Q3 2./.2..0.2.5. 32 4..-7.8 7 8 .020/03 84 :9:.2.01.3.-7.9-0/0....0.2.. ..7..3.39 07073/0 043897Q843.59 7 .097 :3:33070780901 7.79 ..39.3/.7 .0.:8:7: 8 2.0908595..9:9.9 7 %0.7/.Q007 5.8..0.0  4...390/0548:3/.0.:..9 7 $8 /432.32 4.

.7.0.-208307007349.8970-47:.3.3 3 2../ 030.7 3-4 .7 3/.3.0808:.7.8 3/.7 / 07Q:2:-47:.7 3.7 89.9 ..097  47:43. .8 3093.471079088.3/.709.8.8::3 -4 .072 790707070/0 0703/70.097 . .7.0303/720 47:..0 0/0-47:. 07 . 89070.-208390230/0../.7   070 9720. 43:2: .003-47:7:5.79.0-47: 9.3/.349.7.7 3./.7.7.. .349.9 . .097  $89023Q80349.30/0.7:5.05.9 7   .3.3 2.9 2.0 4.7 3/.92.0 8 9 ..9.7 3/.043974'.5.20.7/QQ3.: 7..7.7 3 3.7 3 30707-:3.0/4 7:.0 70/Q843.::.000979088.7.7 43.-4 .097  439..9 3 3..2...3.9 3../.0-Q9Q3....9349. .070..2.097 07-7443:303.8 3 ..39 8 .3/0/ 030.7.

3.750920/038Q0-2082.002309 4.39 /.-:0/0./ 030.2.0 4397443.007/7  07   443.7.3.7.39 .0-47:.908590/0.8 09200.. / 7 $075..050/0-0..9 7 8 .7/.0507 9479:9:9:.7 3 .39:.7 3.9 7   3Q .7.5 3.3. 90859 5...7 3/.-4 7:5. .0907::3:9..3 ...0 0/0908590/0..7. 3 -.0.:.0...7.7 4430050070908590/0. 8 .. /027. 9088..097   %0859 82. Q9Q3-47:9088.7.20970/0-7.79./03 079..5 3.58.:.739.. .9479:9:9:. 3.38437.7 3/.9.5 ..8 3/... 42..843-.0 0/0. . . .. 70/Q843:.39 ..8Q0-202.5 3.3 . 7 ./Q-0070-0943 07830908590/0.7.7.3 2 3 9.3.058.70.0 -47:.7 3. .8. .5 3/. .050/0-0.9 /01472.5 .2Q070 097...3 ..19.7. .0 .32.0 0-.77200.7 -47: .7 38Q2007 070780-47:/43./. .097 47:908595.0 9800.. .7.-.7. 9.9 7 43974. 3 -.0 9 800..7/Q. .943974.3 .3 5740/09.3 . ...99. ..0.59.9800. 908590/.0803/03. /.39 :.9 7 %.3 8.370 0/0.:.7 43974Q3-0 030.5 3./..59.38437.0 -QQ-7Q9.:.8 :-:.4.7.0.9 7 Q9Q3052...3/.. .5.3.843/4.307349.9 7 47:.3/.097 %0. 7 ....7..097 %088..3 4942...0 -47:..:./4/:7:.1 -0943.5....3/0-47:.089.0-47:. 908590/0.7..3.. .3.7../.7 3.-07903.7 30790520.0.9.3935425..0.7.209/0  4.808:.097 47:.43974-:3.5 8 @:-: : @.7 9.0 9.-:0/200. :..:.3/042.031.:/.7 -47:8:/.8 :-: :.0/ 07.058.3.70. .2.8 . ..9.....-4 47:.0 .0-:3.0.7 43/038.097 22 /031.:.7..7  47:@.7 -47:.097  %...47:-.0390733 .. .7 -09430783/0.:.9. 7 . .05425.7 3/.3 ...8/ 57409..0 0/04.7343974Q3.. .-47:.Q070 1.5 3.097 : 07390 2.. 7 -7Q0320..043974..

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

7.3.9 7  0.7 .  13/0-47:3:3030 2007/4. .7  070 9-47:/43.7.09007/9038437..0/ 02007/0073070-47:.7 3. /:.-2007/0../.0/ 02007/0..7/..2.02007 ..5 / 3.7 9..20007 .3.5 2. 1.7/.89.0.8 3/... 3. .3-Q9Q3.3./.. -4 :/:..0/030200732.. / /:. 0/0070 970. 0/00/3.390/0439740/0.7/:.3/70-20839088. .200.0/ 02007/0 .0/ 02007/0300./7489..7..-.8 3. ..0.7902030..5.08.9. / 8. .7 842:3.7 :-:..9 .70090920208390/-707.790. 9 7 2.7/.7..7907/08090. ..-7.9/03020-..5 3/.0.59.700907/Q Q3Q0.900/0.5 . -.-47:/ .4/: :3.43974./ /:.0-47:.8 3 .9 7   1.7/.7/.:432..7.0-2007/08 .7/:.897.70939./.2.3472. .3 3..0.7.0843:3/./00790.-Q9Q3. .0.3..7./0070070 97/9038437.2.00.3 2 3:8:8093070.  1.9 0//9038437.7-.7 :. .. 2.097    1.3 5097. . ...0/0302007.-70358. - 2:.. -.73. 8 . -.7439740.7/.3... 3QQ0-47:...043:.3 -2007/03. 39 ../ QQ0..0200/4/:7::5 8..07 9.097 /:. ....3... .7.00970.7.798 -47:.0/ 9.5 2.0.7 4397.3 32.7 ... ./..097  .097   47: 1.900/2 . .097 .9 7  47:/ 032083..3 03/708 9 7 5:7 :3.7 743/0.5 2 4/: :3.097  1.24..30.5 / 3.39028:: //09007070-47:./.7 .90-0083 .9 7  03020.7// QQ.7/.0.7 .7.59.7/.0903 ..7/...7/.0.0%.020$02 0302007.7..3-47:/.0:8:7:4.:43./0..7..7-0943/Q20/030. 90.7.2.58.7 ...3.7/..589:9:..7 3.7.2. . 5.900/0.81...-47:90.793. ..8 070/03020070.7070..1 3/.3 .38.7..32..097   47:$890233%0203208 47:.7. :.39 .0-2007/0. ..2 9./.7 ...9....2 589:9:.3... 39 .4. /:.08 9 7 .843.7 9.. 073/0.7.19..8 37Q032:. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 .799 7 .2.2007/02.3-7-QQ-47:. 7 .0-47:..8 .1.0. 47:.000500709. .. .9 7  1...7/. -Q9Q358. .0.97.-9Q208 / 72.9 7  .7 3232:2.7..1 -0943.7/.7.7-47:..0-2007/0.9 9.322 9.7 ..5 3/.070.8 :-:...5.02033 ::34/: :3:.3 ./.842:3.0.0908595.7/....9..

9843:3..0.8.7-47:. 4942.3..9 ..2..5.3./.8-07920/ 9..3.42.8:9088.3.8 3/.2083/0-079039089-..2 -743974Q3090.9 7 :..3/ 9.0.82:2 09208 ..7/. .. 39 .7.097    $./.9 3/.-9:9:..8 3.2.08 2..097 03020079.. 2 42.7....9 3/...../7/0 03.79.3 2 .0.0/03020 907.7 -47:2439. -Q9Q3:8:7.709.89704.7..7 /. 7 .... 4. ::34.3..7902030.2.. .0. / 07..7 .79 .39 .9 7 03020-. 84 :9:2: 8:88902073/0 .-.3..2.04/:.793.0.//007/039020320Q070 .38437..39 349.772082:9020-:2:243/038..3.88902-4 .7.019938 2./74-.3 5309.59.72.-:0/3../.8 3 1..02007 1993807 .0208$%4.7.0.043974.790.2..790/200..9 7 03020079...7/03020083....8.8 3 .3.94.7..02Q//0990::. .090 07/7200.3.3/.8 30302007 Q9Q3-47:/43..7 3/./4/:7:.38 . -Q9Q3-70 20..47:. .7 3...0/0.02083/0-70358.8:.74...-.. 3 3 .7 0.8 -4 .9 2..-.. ..38-47:.3.00.8 3/030208309.7 3 39.8Q0. 3. 7001. .0.8 3/Q Q7Q.. .9 7  030200743974Q330..7 /03.3...Q-07-..0-47:-. 58.9 . -.97/0 0920-..7 %Q7$9.-:0920/033..0Q80349. 2.8 3.. .0-.8 39.1.9 7  %0880 .. 7 .2.3.9 7  0302033479.9.2.8 3...7 .0.7 94 ..3..9 7   $89028:.7/070..3.7.  /74.5 ../.7.097 Q9Q3.3.9..0 5425.9 7 :2Q//09..  .8-07920/ 9..0.

2 -:..0 :.20.0 .::3857.4.3..:29088.9.7 3/. .9.7/ 7 .7 3/.70073/0 -. 8::. 9/0.70073/0 -.... -47:.90-00830. .8 3 .7-47:.79 ..88902073/0 .8 38 ..3.9 7   0::3-:..32.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.79088. ..3....5 2.8::88902073/0:.7.7.. .7 . 2 4.9 7  :-47:..Q070.342..3 .

9 .QQ0-.7033 2:9.4./...7 /. 1. 32.8 3.9 7  32..3.3:.-.3 2..0/...-.99.

1.3 -47:.39088.2 ! 4.93..7 303.

7. 4.02.9039@020 $.7 3.7 %Q7$9.22 020/.3/..5 2 4.9 7   8 !.3 2 3/.9 7  4/:.3 .072/07.. 8  02./038437.47:.3..02.7 ./...0/2 .02002.79.7 :.::3-47:.

38-47:./ 03/ 3/047443.5 .308 .7.097 @0-47:052.7 3/.7 3/.7.9 7  :-47:..38-47:. / 7    $07902 -.7 3..9 7 47:.9 7  :.843 . 747:..:2 -.9 7   .857. 7 57207-4.7.20072Q -.7.9 3...:.3.7 3:..3/.8 8. 9028: 8 .087Q.7 3.9..3-:-47:.7/. 7..4. -70 2007073/0. ...3 .7 3/..7   ..8 3 .7  38:-..::34.-47:.3 .007/7 %457.9 7  :95-.79.3.79...Q7:1/4:078302Q200.:.. 4803.8 3 ./ 03/ 3/0209.73 .0/QQ30 0032 4.7 %Q7$9...04/:.0.9 7  .784 :9:.3.79...7-Q9Q3.... -47:..9 7   %03007%Q7$9.3/04. .7 3/..7 082 .303007/7  0::32.9 -4....-7    .9 3.-0307 0/0.19 / 8.2...0208$% 7 .9. 7-47:.Q7:1/4:078302Q200.8 -7 89.9 7 8 2:. 80790204:. 7-47:.9457./.7 %Q7$9.9 2 4.3/.3 .084 :8: 43/0388::.7'/.3 ... .0. -70 970.... 9/0.7 9457.2000:2: ...38-47:.Q0730857...0/2 4.. 3.:90..7.79.3 . 4.8  -47:.7 3.7.:.:..3...0. 7-47:.7 3/. 0.7 3-4 .8: / .. 309807902 8 2:.9 / 0320/0 7:4..495749489 .0!88902073:..5 2.097 803/43.9547:32. 2080.38-47:..784 :9:.7 ..7.3/.79.2007202 :95-. .5 / 9. 32.8.::34.7/.3/0 :.043/038 5425..9 7 :.7007 /4 .92.::34.7 47::.7907..3/.3/.7 8 2:.0./. 7-47:..38437.3905..7.7.3.3 .9 7  CQ074/:.7 . :.7 3/..7  %030073Q3/03%Q7$9...29QQ-..347:.0208$% ::3 4.03-70 9720.  8 2.7 3.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707. -.:..3..2.... -:.9 2 -47:..-:0/0-7::8.39.9 7   :.5.

3800395.97.097 32./703890703959034.7 .3 ...7./.7/. 0. .3.-4:3.:. 32.9088..74/:.. 1. 172..3 .4.0-4:9.3 7 !4.5 2 4.0902020..3.7 %Q7$9.:. / 7   !.9..7.7.8947:.39 8 3/.0./ 0303-47:..7   3.79.3.::34..0.-.0039!. 2..8 3 300395.0-4:9.3 7 !4574503 !! -47:.:.7/ 3....9 7 $7Q...3. 3.3 .07 0903.3 2 3 3 0920-...7/ 7  :.0/2 4.7 .7.8 3.7 . 3 2..89-47:00395.7 3. -70 9720.9 7 :1.9 2039!.9 2/.9.3. -.0588:9088..0:..7 0272Q 7.8 3 ...9.7 3.74/:.7..7 3/.3/.-..70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.3/.::34. .47/ !' -47:. 4.9 7 :.3.::34.7 %Q7$9.79.789.7 .7 %Q7$9. -47:.9 7 @.3 / -47:.@0-47:052.5 .47/ !'   %028:.3 :. 1.7 3/.79...7 3.5 9 72.7 %Q7$9.3 / -47:/43. 88902073/0:.3 .9.7.7.0/03020073/0%Q7$9...3 7 !  74883@. ::34. .0.3.3..3830.8 89.3/.9 7 !.0.800730::..7.3-47:3:3172.:.3 7   !40903 ! ! -47:..3/...7 %028: 588: .9 7   !4574503 !! 47:.7%Q7$9.3/.3 ..3.89-47:./ 0720907..3 .0..7  !.0/ 07007%Q7$9.89-47:.7...79.7/ 7 !. /43.9590.7. :...007/03 8 92.9 7  .7/..02007:. 0 / 8 / - 007-790:.7.7  %028:..::3 800..7 3/. .0588:9088..3/..::3007/0...::3007/0.3/.7/.7.79.7 434..843.3.2.8 3.3 .7 0-47:..5 09.7/.7 31. 43.74/:.3800395.7 3.9 7    !4.7 3.3/.7/ 7 :.3/...79.7 32439.7 3..57.:..9 7   !40903 ! 47:..::34.

0703. .32.7 .7.39 !.3/43.. 1..700/Q2-4:3. .7  .3 . -4 .3 ....-.3 2 3/.9 7   '/.7 %Q7$9.3 .24.4/:..8 3.7 :.3 2/..3/.7/ 3/.305.3 4. @047:43. .:.3.

79.7. ..3.20907.9 7 :..7/.3  8...  %. 3.7 3../.7.3.9 7 :95/ 00395.. 7-47:.7.8 3 ..7.. -47:-. 22  4342.0-./.7/.8 -789. 3...-.3 .7/....9 7  :-..3 4..7.9 7 .7 3.-4 434. :...7 3.7.7/ 3...32.3 .3..7 5735708/Q24. 747:0270 9720039!.020908..495749489.9 7 :.9 7 -47:  . .7.1..0-70 972033/.097  .7  .39 5.3-7.3. 7-47:.0..8 3/.:2 4803 .3  '/. -.3 .7 4/:. /. .7 4/:../.7 3/.7 %Q7$9.70.7. 20907.7 .. ...3 . 0-70 97200::39590 9Q 0920-.7 3 3-70 9720073/0..0.2.9 7 %$ 3.:.8.3/..89.9 7 0302007/0-:08..023.97/0-Q9Q3.9 7   @047:.39 8 .8890320/ 9....7 %Q7$9.7/.. . -47:.30.0.9 7    . 4.9 7  070 9720039!.3 .7/ 3.0 20907.3830::3 0/02..7 84 :9:..3/.0..0/2 4.7 %Q7$9. . 70.:.7.0:.::34.7. . -70 9720073/0. .-:.-:0/0.7 -7435708/Q24..38-.7.3. 0 -47:..:.7.. -47:/43.::34.. .3 2 -..7 Q2Q . .3.7 . '/.. ..0...3/..7.9 7   :95-70 97209Q 0920-... ...7.7..3.59.7/. ..8 3.7 :. ..39 5.3 2 3:.8 ..39 5.9..7/....9083070 $#& $$%$"& !% 843-.3.-:0/200..3 4.39 !.7 0203070-70 97200 ::31472/.8 3.7.0..3.3 / ..3 .7 37..::3 4. /. 70 972007 @0-47:.. 22  47:CQ8Q .9 7 47:.39 8 3/.8 -789.3/.3.7 307.. . 747:./. 747:Q2Q .3/. ... .7/ 3.7..::34..7.3/. . 7.9 7 8....3 ...5 . .02. .39 1.3 ..::34.39 5.7.7.47. 7-47:/43.:..7.-07903 0/0 2:.7 :95-70 97209088.9 7  :00395.8 -789.3/. :9500395.4.QQQ-.000395..3 -.9 3/.47.0... 3... -47:....-.-4 /0-0792 97   %. '/.7/.5 .

 .

.

 .

 .

/.9-0/0.7./.03902030.9-0/0.3.03..-:0/0-0.-47:09 . . 808 .19:.//0 /.9 7 :2.3.0./..3820974..0'3303 3 /4/:7.302:1..70 0032 4.0.9 7 Q2Q .7/. .. ..03902030.9.38437.89 .7 302070 972007 .083. .3 .0.3.0 70 200733097...-70 9720/0-07. / 0. '833.-779Q79Q0.3  8..         .0.. . 0..3.75Q 739 ..84 :2.9..7.7.. / 0902030.9-0/0.8 3/. 4.097    . 3 9. 747:.3/.097  %.9..080330 -47:3:3-70 20Q030 3.59./.0 -720907.0097.. 2Q0220-70 208.7/ 7 ..01.020.9 7 47:.2. 3 3 3 ...7. .3....0 70 200733 097..3.9.3 / 002.9 7 70 9720072....1 3.7 9.2. 7-47:.0.0Q3Q0902030.3/.3-72.000395..7 3 370 972007 '/.7/..3/.-71 7... 3 2:39.5 . .7 3....7.39.0-Q9Q3 8 2. -07.7.3.0.5.9 7  47:3:3:..-47:.780903 803.8 89.3.. .9 .9 7  '/.32 4..2... 2 /.24.......2/. 0/0/. 0/0/..000395.3...9 7.-779Q79Q0.5. 1.3......3 .79 .7 .9 7 $4 :-47:.03Q5. .7 72 8Q03 8 .3./ 07.89 .7 . 25..097   ..0 .Q7:1.097 .. 2 82 3843:.9 7  070 972007 %. .39 !.03Q5.5.09.7033. ..7....2/..::34...9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.:7:/: :./. .2.9 7 03..-Q9Q3 8 2.03 9042.7 :1. 3 3 3 3/031.3 3.9.0. 7-47:3:3:.792.3 09. 47:'0.3/ 9.-47:.0 .7.0.:3:3/ QQ.7.7 .7.9 3/.3.8 3/..1 3.7.3479. 0/0.083.../ 0730 9.33.9.. ..7.3 2. 02030.. .3 479.9 7 .097  '. .:3:3/ 82 25..020..070..7 3 3-70 972007Q2Q .09200..3.3..3/...7 7...42.070308.5 .3..7.7/.5.-Q9Q3..495749489/43.7.. .7 / 0. ::.9 7 47:3:3 082083/03..3..9.:2 4803 .9 2 -....7/.//0:./../. 0.7/...79.84 :2. 747:..8 3/.7 3Q2Q . .-71 7.3 ...097   .0 9.0.5...8 3 3 82 0Q3Q0 9..

.7  Q9Q31.....9 7  ..3 2.9 7 830 82 3:.....7.3.8 4:.8 3.0/2 4.0..7.9 7 030 205. 8 7..7.9 7 3/Q0.9707 : 3:.7083.20/027.9-..7/.5 .7  :.9 7  %970 2 4..::34.9 7   409707 .8-0898 8 / 72.8 42.9 7 7Q075.7Q073049:79:.9 7    $: 3:.3 -70 972007..0.3.7.7 3 32439.8 3.82.3 .5..7Q073/0 .9 2 4.0/0395904. .-QQ20830.705..070.::34.3 2.90859 0/0...39 ..8 3/.097  3032.30070-.7.7..0830 8 209.-7.2.7 22 ..7.8 3/.8 8.0/079. 1472.8 3/.47:9507:.. . 4.32 4.7 $ .7...7 07090/-7.9 7  :2.3045703 9.2.. 7...7.8 .08 .3 2...090383/73 07/03/74-..0/.5 ..9 7   47:0890.8432....8 083..3./.3 47:..4.908595...2.954.... .3 ..3 1.0.030 20!.32.. 8.7/.2..9 2 3/.3/001.7..3 .9.2.3/.09085907073/02:.5 2....3 ..8. .0...2 232:289..0..7%Q7$9.0..79970 24.7. 3 9.3/ 7 2.7/ 7  7Q 82 05.7  :.7./Q21.7 .7.09034.2.8 070478...3 .:...9043974 0/2 .7 0/ 0507.3 -Q9Q3QQ/Q4..3-Q9Q3-47:..030 20 !...7   :9..9 7 @01..7 :.9 2 3/...3 .030 205..3.  ..0.3 3.7-47:...7 3 3:31472....99.8 . 3 .7/43.9 7 ! ! ! !-   :.439.8.3....020.7/027/Q24.7 :..843:9.77Q95 4.3 9590:.8:'0 38:43..5 ..79..439.9 3/...7/ 3.0700330720.9.9 7   .9-.8 3/.7.8 9088...0 8. .-:3.3 7QQ .. 32 4.9/01472.3 .9 7 439.0573 10783/0.::.32. 3472:3..

2:8:.92.. 32 4.. . /.9 7 1.0-0307. 5425. 4.0..0439740/0-707070243900/0..95740..7.8 ... .9 7 40970748.92.2.3.03 -4 .32.34.-.70 40970732. / 3/.7 243900/0.0820...7.097 :3. 43..007.9 7 4 .070. 7..7907. .050/0780 2Q90.0./.3. 8. $4 :8:409707 9.....7 9..9 7  0/02..8::3::3 0/0/703..0574043..9574089.0//9038437.9..Q070 /.3.9.7 3/. 409707/03..-::8:89.32.700..9 7  /. .3032 4.3-47:..07090/-707.713/0...3/ .7 ..:.32.-7 ...3.

..1.32.. .-47:.01..3 .-.8 3.. .3 .9 3/..409707/0:.703 .2.

3/.5 2 4..3.5 .2 4097089.9.... .79.. 0//9038437....072/07..0 94..1 3/. .0.3-47:.5 5740/0-079202 80-08003.9.30/2 .::3 0/09085907.7..7 945.9 7  4097.9 7  4097073-3.020/03.0.30/0.2020/.7 3.7 3089.5 2 4.02.7.02.3...3 2 3/..097   $9.3 3. 0/0 4097.843 ..5439740/0.0. 8 02 472.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .-080303-47:3:3-79. 002.5 9.

8 3/.$:: 3!. 7... $89023C007 !89-47:8890207 20.0:.890 97.0/ . 7.2 ! !' & Q247:.8947:$890207 20.2 54.7 !.8947:$890207 20.7.0$ .0:.9 2.7...0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !. .0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.2.7 3 Q80. 3/0$4 :..79 !.32.8947:$890207 3.7.7 020!.9 2.347Q7/03 !' & .347Q7/ 030 !.7 3 '/.9 2.39 5.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .0889023007 .7 !.:.89-47:8890207 $ .7 .$:: 3!.7 39 2.5 47:.3 ...-47:.. Q2@0.5 2 Q247:...3 .9 2./.% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  .8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.8947:$890207 20.32.7 3 !' & .32.7.7 47:.3!890 97. 2.9 $:.89-47:8890207 $ .0/Q Q8 .2 !4.9 2.::3.3.7 3 20@0 .8 3/.3 .7 030.. 9 $:.7.7 09.3 .73 .0-.$:: 3.09200.890 97..7  8:..: !4574503/03 !! Q247:.7 47:.89-47:8890207 $ . ..0:.9 8:.  47:-..2.2 ! !' & Q2020!.7 !.0:.7 @0 ..32.3 ... 28 0-47:.7%039082 .0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !..

3 7  '..3. Q Q . 002.:.. 540903 ! / 0205.:.:.7 !.3 ..7.4.3 !40903/03 ! 47:.3.7/.9.7 -:.7 39.2.7/.-.3 34/Q Q42.2:7:8: .3.7 Q Q 479.89-47:8890207 $ .9.2..%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.097    $Q7QQ .. .3 7 '.Q070Q7092090/707    Q7080'.57.7 39.. 479...0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 .4. ..8 3 8:. 9.02085.57.8 3 . 9.3.3 7 :.8.7..3.3 ! !% ! & ' % .3.90 -07 '.7.97Q4.3 ...3 7 43897Q843.800.7  4-0'.0Q80-.04. /82.7 070 2.7.3 7 4-0.7.::3: : '.8: .097  .-.8 3.. ..7007/0:.5.3 Q80200395 2.0.3.3. .0. 32.8  49:72.  38:..2..3 !40903/03 ! 47:. Q80-..3..8 3 38903/ 9088.7 !.7 !.3 Q8020039590.7. !.8 3 8: 8 .- 4.084 :8:3 @.-.9 5.0783/0-... 32. 540903 ! / 47:..0 4741..7/.89-47:8890207 $ .3 Q800395.. 540903 !   !.7/. .-7  58943:.0:.084 :8:3 @.7.57..0.2.3 .0479.:.8 3 Q808 .7890303/0.0.8 3.0 2Q8003.32.5.084 :8:3 @.0Q80-.7.3 3/Q Q42....3 7   00-0'.3 Q8020039542.084 :8:3 @.2.5.8..4.7 9088. :.2..7 /4 .-.3 2073070..8 3/....90230/0.8 4.. .2..3..3.9.8 3/.2.7/.0783/0-..8: -.02..89-47:8890207 $ .7 0 . 3.7 94.7 Q Q 479.0..57.. :.9..9..3.3.209.8 4.0..3.0.8 3 38903/ 9088.7.7  3.3.7.89-47:8890207 $ . 540903 ! $89023.79Q079.3.5.2. :.0/03. .708 / 72.08 .3.8: 9088.7 9088.7.- .7.3.. ....7  !89-47:8890207 .. 57038-3070-. 7QQ4.-.:. ..4.8 4.. 43:2 3/.89-47:8890207 $ .78 / 72..4.8 3 8: 8 .7 9:72..

 / 7   .7 :.3.8 3/.0.3 3 3.3 2 ::3/:7  .2:9.083/02:9.3.: ::38.. .3 -.3. 805..3.7.8 3/Q Q7Q.3 2.7 .39 4. / 7 .3420970.3420970. ..8 3/Q Q247.9.97 :.0 43/038.Q. 7 .5 9088.8 3Q Q7Q.7.... -72.3 2.7/.3.:.8 3/Q Q7Q.-QQ.002309 ....8437.::38.107 :.0/.1.589:9:.8 :. 2.Q'. .Q.

807-.3 .3.3 ..3. 890303.243900/0-7  .0. 7 4..Q.8 :.9 7    2309'.097  07%0520'03907 @0'.7..7:.8 3 ..9.3.-7 . 02309.3420970 :.8 /.5. 3/.8 -.3420970.7.7/.7 $: .0.9'.7/.3..0-47:88902073/0889023023090..400/0-0.8 3/Q Q720.3.2...3 -. :.3.73472..3..8 3/Q Q7Q..0030 20 /:.2.   ..7. 32.7... .3 2.2.0  3/.7 090230/0. 9 :...:.8 3/. 2. 4..002309 .8 :.090890// 389077 0/02QQ7Q4.47.0820. / 7 .8 80/Q 043:2/.3.Q'.9 7  .-..7..8 3/Q Q720.8437.400/0-0.Q.0820...5. .0 0/07 ...8 .38 .. 4.243900/20/7 ...9 7    $ .::.3 . / 7   .7 090230/0.3.7 8 92./0...3.7 .2:9.7. 20709 /:7:2. 84 :92..0 0/07 .../.73472.::.43:2/.38..8 3.3.3.800. Q073/08 .3.7/.8 -::3.3./0.7/..3 .:.3.3.7/..8 3/Q Q7Q.8 3/Q Q7Q.9.8 3Q Q7Q.::38..3.0.90230/0.7  19%5@0'.2.0  3/.3 7  :.8 -.083/02:9..7-.02309.3.7 3/.097 43974Q39084. ..3.0::38.7.. -72.3 .8 3 90230920 .9.78..589:9:..4/: :3:.Q.3 2...8 :. -. :.097 /:7:2.:.3.2.3.097   %072489.0. .7 3/. 02309. 20709 /:7:2.3 .

..000...3.3.7  38:  3. .@0'.0.8 3 .8 3 9088.7.-.3.0 0/0243900/20/7  07.7/.8 3 ..7/... 8@0'.8 3. .9.3.3 7   .7  38: 8 .0Q80-.479.8: -.3. .9.-...:.7/.7/.0..7 970 :..7 3/..- .070/4.3 7   !8%:9:.8:9088. ..5732.:.:.1970 82 070 0230 5.8: -.7  !.79088.7     4:43974. ..9.3.9...7 %088.7:.7 37 3/0 :.9./.32..3 7 .2./Q 00743:2/. 8 ..7 :95.9. ....43:2/.8 3 .8 890303479.:.7/.020/03Q70920/7 :.3.3 7   .7/.-7    @. .2.3 3.9.3.0..3 7 %088...5.7.-.. S 0.3.3.8.- .3 7 :.7  38:  3. 8: 8 .42.7 3/.-7    43974'. :.743.

00730::34.. 3. .:.43974.411 .3 .2.7/ 7 :.. .047.5.3 2.700 9Q/0 43.7 3.5..... 8:-.5 .7.2. .38.

3.8 3.7 $ .::34.7.3 .. .7..7 .8 3. 4...800.7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843.800.7..0/0-830::34. .5 5740/0-07920/ 9.7 9 72...3...Q073/01.70 ...7 $.3 7 '.2.3.7.3.8.0.3. .- ./.0.4..3 07 7.8:: 8 92.38.0.7 9 72.-9/0-8890207/0:.7   $9..8 4.411 3007./7/0 .0Q39007/039.9-.7 -.38 -..00820..84 :8::84 :92.0 Q2 . .7. 800.7 2/0-833Q89Q3/0.3/0-..7/ 7  .38'.... 3Q0-0.3.097    D4:43974.3.88902073/743/0.3.97 1....097   .097 '.3.. 030003 8.

4: ./ .3/7.39 03070.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :.0..8 3..3 7 $89023 8903031.3 2. .3 2.8.7 32439. :.70.9.0..72.. 0050.8 3 ..3.43/03894595800. 349.:2 7 ..7.570385073070 O %0724/3.800.7:.7 3/.3 ..7 3/...043.9 7    47:./0 5. 9088../02.0.5741S. 95 O %0784.::3-.:2479..800.7..7  47:.8..890/04.. :..79088..39 00508 830 .083 070./0208.3.7 3/.70.0.9088. .32...97 :...9.3 ...5..9.800.3 ...0..:99:7   43/038945.2.9 7  $05..3.8 3 1.. 3..343/038945:.92. 5.5347:.9 .0208/027/Q2 81074/Q2 0.9..3.7.800-7   830.3 39.097     '..8Q70/0479.79088.7. 3..8.7 :. :.33Q804/: : /.9.9 7  . . 954.4.3.7.9./02...0 0/0.9..8 38 3 1 3. -.. Q3900::34.39 .70.4: .3 .995 8:9088.38:: 43/038 03.3 ...39 00508 $.57.3/7. .097  :.3 7 .8 3 347:3:4/: :349.9 .-..7..0724..7 3/. 95.32.. 2.7 3/.9 7  %088..4.8 38 3 1 3..3 383/Q720 ' -.70. .243900/0..9 ./954.7.9.097  :..8 38 3 1 3.0208573. .8029.79088..54.3 .-72092..9.7/...9 7 43/038.70.7-.0 4..097   ..43/038..39 02. 3 .3.:.0.9.-48:3/.043.0208573 0.99..5..:2 7 .9072489.7 :.79088.3./ 7.3 /.04.7 3 3-70 20349..097   C00-:.38. .0.7..3.295 O %072489.04. ./.3 20.2..995 O .7 3/.7 0 03/0-8890207/0:.32. ..7..7.  3..7.2 3 03 8.2-.0 0/0-0.9 7 !740/0-079202 80 ./02.-9 .. -.8 3.9 /..083::343/038945.7 3/. / 7  43/038945.7. -.

97082 :2..9./0....7.7. ..9 3/.9#082 !425..7 3472.52.002... ../..8 3.24..7..0. 2. 2. 0/0800.7 3/..007/7  !425.043974Q39. ./0.../780.7 3..3/.7..9.7082073....79/09.4:3/.0...7 3 3-70 20349.90789 :-7-.7 ...79..2439.7-0 9970 2.2Q00.903 8.390/0.097 O . 2.7.:.7073/0.:..:...8 3 .020.8 2:39.7 -47:889023300730::3800. ..0920 Q070070/0302007.0052.73/0 039Q.24947.3 .39043974Q3/0:8:7:7Q035425.0%0 03/3/03.3 3 .9088.07030 707  0302007 !425. 2.9 7 !425.7 25007..9 7    .3 3 -Q9Q30-./74908909..3 3 3.7 /0 970.5 /..890./.. /.-.22Q8 3 7./0-073472..9078907 !425.0.3.0.:2.4/.9 .3 7 0050..32.0.9./0 5. 9.389450920/:7:2:3.7093/0 .097  !425.3 343./0-/0  8907200..../0.3900302007  .8 3/0-/0 07073.00073. 070::34.3.097 .0.:2.7..7 3 -0797 9.7.9 7 !425.-4.9. 70/0 23..0.0%07.3 7   0302007 Q9Q3.9.9 7   .5..8. .7 3/.800730::. -..4: O 4250-... 2.70.0.7 O $ 1 7/. - 307/039.08. -0792 4.5425..800.02.7  @.0Q/0 070733-.7/ 3..300200.0.02:9015.5 . /.270/0.9. /0 2083/0/03 1.007/0-334 .7.9 9.4/: :3:9.82.7 3/..7 3/.3 43974Q330. -....2. 2..4. 3 3 .02439..9.-079030073.0...9 7  !425.97082073.::3.Q0730 8320 0/0.9 7 .7.90-0083...5 . 2.7:.0.7-7.8 3.4.024/05425.0/0.7 3 38 ...3 3.38.547.7%Q7$9.7 /.780.3 383/Q720 ' -.3 / .0.0 070 9720. 2 4.2.0 9970 290.0-:5748509Q8905425.9 7   !425.3 5748509Q8..90789073-079035748509Q8Q43.-9:9:..9 3/.7 3 .07037.097   !748509Q8.3 383/Q7209088../Q4.8 3..2.5 . 7 Q0320..8 3.0/0.. 3 Q 2.32 4.

.808 Q07 020 '..2.. 3.3 .9 7 472.2 307003 90/-707..7..9 7 O   ./007.2.0 39 .3 5 02-07035 890303.:.3  8 9 .39.90...4.5.1.7/.0907.%0.0.80070907-QQQ.0.7:..79.9 7 ..007/7   0302007 8 9.-....070 03/0.5. 5425.8 .32 4.5..9 /.7005007 0920.Q89Q890 0200.-..8 .843%...%02007 ...97073.0 7QQ.3 3/.9-0/0./0 970..3.8 3..79-4:2.!740/037Q03-.72439...7 4.38437.097 .39.3.0 0/0243900/208 8.3...9 .-0943 .5..3954.39..9 8 3 39..720/03Q03 . .3 8Q208..3..0 9.::4..7 322 ..3. 2.7 34.9 7   :. ..7/0-79090.0.0.474109.3 .9 7  Q03'.8 3..08 9 7 2..0208  4.3.7907 $3/7.9 9...79 07  . ./. 2.3.80Q0730. 3243900// 2.0 007078 .33..3-.7943974Q3890 30::3.::9.2.0/QQ3 0/0/0.0.9 7  .. /0.//080/4/:7:.3 309 Q908590/0./303/ 07.7.9 7 .5 2 4.9.20070:2.0.7/./03.7 5.3:8:8.3 007.7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0.7/.3...129.97 . 3 . 3/./ 439740/0.-4 :. .0.7/309073. /03030..9 7 %0. 5.793...9743974Q0-0 0303-7954.371.3.109:9:.. - 8 2.7 -. 3 .0..9 ...7.00. 0 ..32.3/ 9....00903.. 3.7/...7 8.899507/03 4.9.7..843:.7.7.3.. ..::39.07.9 7  0.0Q07380.9 7 4.8 3 3 .9 3..4/0 07439740/0.39 02-07 08.39.7.0/:.007/7   %0.0.8083Q30. .7 3/0.700.79. .208.0-: 82 390...3 82 .. 040 2.3..9.8432.7 3.808307003....7/.0 19.3 .19.800. 7 9..5 ..7/.-.3 .5..90.:: ./ 07 2..0.9 .097 D709..//007/0347:32.270/0.7 3 34:542. -.78./..0/0302007907.7/.097 O !740/037Q03-.70/43. 7 3 3.2 .-.843:3Q0/05Q 20838.0/ 020049:79:... ..3-75./.::4..790.9 7 . 4.0.0 .82. .9707Q073024390 0/0....4/0 07439740/0. -0943.Q03 . .9.3 8 2.0. 3/..-70 970.5. .8Q208070 .82.070.02080.. .5 .0.. 8 ..97.5..0. ./0990.9..0%0859...9707/ 82 / 0200.2.0 ..-4. 3 3/..7.7 %970 208... 3 .2-.9....3..7. 3..9 7 !03.

7 .20/0.0.0.7 009724947.3.790/0.-4..0908595. 07  . 2 .7 0 .7 Q073090.790/0.7 3.. .37029..::34.8.9 7  .3..32.2:2.4:590.9 7 O .172.9 7  %457.79 4..32 4. .9 7   !425..3 .2Q3Q0 /4/:7:.7 /.9 7   3.35425.--4...7:4..0.7 .0 -4...02 073/0.547...38..70/0.7-7.8432......9 -4..2.8970. -203/0 07....79 07.. ./03Q07 /... 9.9 72 8Q030-4. 3 9.7.0.7 -9Q2./.....0.3.070/ 030.7 .3..3. .7.0-47:.8 .7.7 /20/0274...7.9010/0.3.3.47.0...94..0 .7 .1 3/.-::3.9 7  027!. - 9088.097  47:.3..7 %0..00.7.9 7 O ..7942.29QQ3Q3 .3..9 7 $Q20830700.793.9.5.3/ 9.70.0..4.7 .75740/0-079202 80 2Q90. - Q709..3.5.5 ..703..-9Q2.Q23:2-4.250707..3 3077./03 -4..2507.2.7/ $ ..7 .7 .7/.5.9 3/.3 .8.547:.9 2 3/.81.8 .7 -47:.7-7..8.. .3./ 0303-Q9Q3 -47:..7 1. - -4 :..7....5 -44...3 38Q208.7. .9-8:7090 47443..7 3%0..-4. .3..7.8 0-4..7 1.0-4 : :303.043..7..7942..2.8 .7:9:-092.9 72 :7 :38Q030-4. 47443.7 807-089.972.9 7     47443..3007 Q9Q3.7:42....0-47:.7. .7 .0.902Q843:0 -4.9..7 5425.9..7990-4 :..-.9 02Q843:0-4. -4..8.080738:5425.9 7 %02.2 -47: 00395.7 90.2 .000205.9 72 :7 :38Q030 -7.7. /.9 3/.81.-4...3. /.308.3707..097 %0.3.-7.02 .7 90.07.. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703...7..9002.38.0208090..19..38437.007/7   47443.2.0 /.7.7 3473.7 .90.3-Q9Q3 8.9..0..9 3.3/0 9....3.32 4.7 /054.3.9 7 027-47:/43..7 400/0.3.99.9. 3 3/.7.. .0.7 39.7 7...7  Q9Q3/0275.7 /.79-4:2.7.3.7033890 Q07305.0908595.7:-Q9Q38.9.7.9 7 %02..32 4..2.3.8:  38:.

 .7. 090907 2 . 209.0/ 07073/03.7.-79.710/0.097 . 02020890230/0.097    .7388230207. ..08..007/7    $08.09078089087 0/0.902007Q0730 243900/0..02.7 2 ..0.7/. /.7 %970 2.7.7 3.30:.. 808:.-4.0 43897Q843/..39 .0-.7 2.30070. .79Q0.3.7 .9970 23-47:/43.007/7 .0070.. 243900/0. 1.0.9 ..7 3.7.7/.7..3..9 7  /03-QQ.3 39.04.7.-847-00/0.0.007. 0920..0%.-4.3.0.70339.-847-070709...7 07.7:.-:0/0. .7.-:9.097 :9.8.30073. .843.8 .1./00/0.7 3 370343974Q0.3..5 002.-4.3 3 .3.7 3/.3.7.3:2.7.3.-47:..-.0-0-47:3:3143843:3:9.2.03:2.39 8 9970 2 4..3.0779-.-QQQ90..7.-47:-.8 092082:90207Q03-.3 37Q208 .0 0/02:. .9 7 .43...808.7.39 8 .:2..5 2 9970 2./0390907.3 92.3 42.0.. :53-..1.-43:2.Q202.70095.5 .8 3 .2-7 0/0908590/2 ..0 143843:3:9..8 3.0 4. .0.1.0..9.2 .-4 -47:3:3 02.3 -70745. 3.3902...0-:808..2..5.0%970 2 4.8 3/.-0.30%088.9 7 :.710/03 43974Q0::3-::3.-4.7 .09.743974Q0 -0 030.3907Q..9 ./.95.3 2 3.097   $08...70095.97070900/2 4.7  .#08207   .7.303.7009302.3...0C0 07   .7 .338.9 09..9 7 07-7-47:43:3. . 7.0.32:. .8 30702.70095...5 9../08.:2.7./030909073.70090820/0.0.3.0-7 49.8 . 897Q9Q7Q./0/ 3-923/0.80820/.7/.9970 2.7.3.3.900/0..09703-Q9Q3.097 %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful