MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

bacaları. gaz.Otomatik kontrol şemasında. 1. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. . Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. bölmelerin. 1. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. pis su tesisatı v. kilitleme. 1. su. 1. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. yakıt. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri. koruyucu röle vb. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. işçilik v.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline.b.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. 1.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. malzeme ve hizmetler (elektrik. buhar. Denemeler için gerekli her türlü cihaz.b. Boyanmış.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. boru kılıflarını. uzaktan kumanda. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır.

cihazlar veya armatürler. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. hiçbir şekilde boru donanımı. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. depolama. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. 1. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. Sağanak. kapak v.1 Kapsam . BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. ayarlamaların. 1. YANGIN TESĠSATI. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. bu esnada gerekiyorsa. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir.b. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak.

armatürler. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. İmalat projeleri. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak.2. 2. Normal olarak boru montaj detayları. temiz su deposu.Bu bölüm. 2. borular. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. 2.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Bunların içerisinde. su sayaçları. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir.4 Temiz Su Tesisatı 2. imalatçının ölçülü.2. ölçekli teknik resimlerini. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur.2 Genel Esaslar 2. sıhhi.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. . Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir. Montaj detayları.4. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. cihazları ve yapı elemanlarını. planda. hidrofor tesisatı. 2. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. ana ölçülerini. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. boyler. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir.2. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. detaylara. 2. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. yangın. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. aralarındaki açıklıkları. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. bunların bağlantı şekillerini. çatı üzerine kadar çıkartılarak. termosifon ve şofbenler. teknik şartnamelere ilave olarak. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. akümilasyon tankı.

Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. vana konacaktır. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. ölçme.4. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. deneme. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. kesintili veya devamlı oluşu. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. tesisat buna göre yapılacaktır. . ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. 1. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. Termoplastik kaynak 2. 1.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. Tesisat. Flanşla 2. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. dona karşı korunmuş olmalıdır. tüzüklerde. numune alma. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. Temin edileceği kaynak. Muflu yapıştırma 3. haftalık ve aylık). kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük.

İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. hidrofor tip. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. Seviye flatörü . en çok 20 m/saat olmalıdır. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. aylık ve yıllık). Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. haftalık. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. Biyolojik. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. Su filtresi olarak. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). yatak geçiş hızı. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak).5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. emme şartları tetkik edilmeli. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). Depo konmadan evvel monte edileceği yeri. basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. su deposu konacaktır.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). Emiş yapan hidroforlarda. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır.

akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Basınç düşürücüler. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. . yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. basınçlı su depolama tankları membranlı. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. tankın hacmi. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. Hidroforların. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır.

sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar. buna boru uzunluğu. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir. Kesme vanaları.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır.3 Su Sayaçları . Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. 2.4. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri.5 m/sn değerini aşmaması gerekir.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. Temiz su tesisatında bulunan. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır.

Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4. .4.4. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 2. donma. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. Sayacın monte edileceği yerin. Su sayacında basınç kaybı 0.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. çarpma.4.Su sayaçları. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. 2. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.4. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır.4. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek.4. 2. 2.4. titreşim gibi zararlı tesirlere. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır.4. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. sıcaklık göstergesi.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına.

Sıcak su sistemi.4. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1. . Isı depolama tankı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. pislik birikmeleri önlenmelidir. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem.5 katı olmalıdır. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. pislik. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. 2. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur.

Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda. 2. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak.5.İçme ve Kullanma Suyu İçin.3 Pompalar . Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri. 2. 2.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak.5. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi. tesis edilecek ve onaylanacaktır. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan.5. Bu yönetmelik hükümlerinde. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2. tesis edilecek ve onaylanacaktır. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak.4.

5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır.5. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. 2. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. orta riskli bölgelerde 125 m. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan.5. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. 2. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. Hortumlar. Hortum. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. riskli bölgelerde 100 m.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. . çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır.

. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir. Basınç : 0. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir...7 m‟dir... Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.1 lt. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir.3 lt. orta tehlike sınıfı için 12 m2. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2..8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0. 16.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 .6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir. Sprinkler başlıkları 1. yüksek tehlike sınıfı için 3. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2.40 C üzeri alınır.. Hidrant sisteminde.. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. . Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3.1 lt. / dakika / m2 6.6 m. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. 8. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.5. / dakika / m2 12.1 . Mahal sıcaklığının 14. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir..3 .

sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı.OH2. lastik. Tüpler. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. kumaş. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Kullandığı söndürme yöntemi.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.OH3. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. Kurulacak sistem.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. otomatik olarak.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH. ortamdaki oksijenin oranını. Sistemin kontrol paneli. 2.5. boşaltma hattı boruları.2 Sistem Malzemeleri .OH4 sınıfları için 100 lt/dak. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. püskürtücü nozullardan oluşur.5. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması. Sistemin aktivasyonu. CO2. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır.5.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları).7. 2. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır.OH3. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir. Sistem. Sistem. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.7.Dolaplı. Boru. elektrikli. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. HH sınıfı için 200 lt/dak. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. ahşap vs. pnömatik veya mekanik olabilecektir.OH1. 2. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır.

uluslararası nakliye standartlarında.5. Nozul tipi. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.2.7. Sistem devreye girdiğinde.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin.7. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.5.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. Tüp bağlantı aksamı.5.2. Bağlantı aksamı. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.2. 2.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.7.2.5. 2.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.5.7.5. 2. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. 2. Tüpün gövdesi çelik. Vana aksamı üzerinde 185 .5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.2.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli .2. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.2.7.5. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. vana aksamı pirinç olacaktır.5. çek vanadan olası sızmalarda.5. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır. 2.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.7.2. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.7. Ayrıca. 2.2. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. 2. 2.7. yedekli sistemlerde.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler.7.

buton. Sistem koruma. 2.5. dedektörler.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör.8.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. 2. uyarı (sesli. Sisteme ait mekanik. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. FM Gazı boşalma süresi max. FM200 silindirleri. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır. boşaltma hortumları.8. sesli ve görsel alarm cihazları.3.5.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç.5.10 saniye olacaktır. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır.8. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları.5. 2. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır.tedbirler alınmalı. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır. söndürme paneli. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir. durdurma butonu. siren. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır.8.5. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır. . tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır. 2.3.5. çizimler.3 Sistem Ekipmanları 2. İmalatçı firma. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması.8. söndürme kontrol panelleri.

9. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. elektrikli. Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C .2 Sistem Malzemeleri 2. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur. boşaltma hattı boruları.5 % ve 42.Inergen Inergen.1 Söndürücü Gaz . boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin aktivasyonu. pnömatik veya mekanik olabilecektir. . 45 saniyeden fazla olmayacaktır. Sistemin kontrol paneli. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. püskürtücü nozullardan oluşur. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları).5. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. Söndürme işlemini. A sınıfı ( yüzey yangınları ). kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır. 2.Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar . duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir.9.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.5. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. sistem.5. Sistem.9.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.5.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar . Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. Sistem. vanası. solenoid vanası. Sistem. Kullandığı söndürme yöntemi.2. 2. Ancak. elektrik iletkenliği olmayan. 40% argon ve 8% karbon dioksit. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az.FM200 silindirleri. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: . 2.8 % olacaktır. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen.

2. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. 2.9.2. tasarım .2.9.5. Seçim vanası.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır. gövdesi dövme demir. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. gövdesi çelik. 2.9. pilot tüpe takılacaktır. vana aksamı pirinç olacaktır. 2. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.5.2.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir. 2. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır.5. Bağlantı aksamı. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır.5.2.5.2.9. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör.9. 2. Nozul tipi. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. 5/8” çaplı.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. 2. Vananın gövdesi pirinç.5. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla. Delik çapı. uluslararası nakliye standartlarında. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik.2.9. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir.2.9. işletme basıncına dayanımlı.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır.9. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. 2.5.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.2. Solenoid.5. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır. Bu vana.

hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz. potasyum bazlı. 2. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen.5.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü.2 Söndürücü Tüpü .10.2. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar . çek vanadan olası sızmalarda. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.9.9.5. Sistem.Ocaklar . Sistem. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.5. yedekli sistemlerde. Sistem tasarımı. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır.10. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır.5. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.Davlumbazlar . Ayrıca. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak.2.10. 2.5. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır.10. 2. 2.Kuzineler . Bu parça.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.2 Sistem Malzemeleri 2. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır. 2.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip.5. 2. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır.5.2.

söndürücü tüp 2.2.2.2.5. 2.10. Borular bükülmeyecek.10.5.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi .elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: .3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği. ağzında bulunan zarı delinerek. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.2.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde. 2. paslanmaz çelik. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. Düzeneğin kapağında.5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak.gaz regülatörü . Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır. derin çekme karbon çeliğinden mamul. 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir. 2. . Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak.5. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan.boşaltma mekanizması .3. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.10.1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi.10.5. normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır. 2.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: . 2. her bir nozulun içinde. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür. yaylı.10. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır.itici gaz hortumu . Ayrıca.5. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir.10.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında. dolu durumda basınçsız olan tüp. emaye kaplı olacaktır.5. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .Nakliye sırasında boş. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde.

boru tesisatı. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana. Gaz kaçırma. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. 0 . alüminyum gövdeli. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. yangın anında. iç aksamı paslanmaz çelik. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir. 2. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir. gövdesi alüminyum. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır.10. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı. 2.5.10. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir. .10. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir.5.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir. Sistem herhangi bir basınçlı kap.3.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. 2.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi.50 C sıcaklık aralığına uygun. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır.3. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek. 2. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır.5.3. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir.5. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir.

Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır. Yatay kanallardaki hız en az 0. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. pis su ve kirli su (yağmur suyu v.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır.) dan oluşur. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir.5. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri .Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2.Tasarım.6. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır.) .Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir.1 Genel Esaslar Atık sular. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm. 2. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır.s.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir.

Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Öğütücüler Mutfak artıkları. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak. Boruların. ancak bu gibi cihazların. kâğıt.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. .. daha sonra 2 nci.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir. Bu adaptörlerin diğer uçları. cihazlar. bu tablo Tanıtma. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. mutfak vb. vb. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. .5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. açık. bitirilmemiş. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır.6.0. hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. çelik borulara vidalı. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. çöp (süprüntü). 2.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde.8-1.0.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. Gürültü Pis su tesisleri. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. . 2 nci ve 3 üncü kat. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci.

Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir.6. yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. 2. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane.3 Yağ. Zararlı olabilecek nispette asit.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri .Bölüm 3: Çatı drenajı .Bina içi .Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır.Bina içi . (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi.b. 2. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . 2. gazyağı v. 2. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir. benzin.6. Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.Tasarım ve hesaplama .6. Mazot. Benzin vb. alkali v. Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.6.b.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir. mutfak.

Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak.Bölüm 3: Çatı drenajı .7. 2.7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış. Boruların açık.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır.Tasarım ve hesaplama . üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. bitirilmemiş.Bina içi . Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.Bina içi . den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir. çelik boruları vidalı.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır.Tasarım ve hesap 2.3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. 2. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.7. pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm.7.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır.Bina içi .

Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır.b. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2.b. boru. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). pompalamak v.8. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır.8. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. kalınlıkta kumla örtecektir. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir. drenaj noktaları vazetmek. su sızdırmaz durumda olacaktır. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. . Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. 2. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. çamur v. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır.Bina içi . işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. drenaj çukurlarına.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri . denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek. Müteahhit. Yağmur Suyu ve 2. Bütün boru tesisatı. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı.1 Genel Esaslar Rögarlara. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir.8 Binalarda Temiz Su. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. toplanma kuyuları açmak. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. çöp. Bütün borular ve eklenti parçaları. montajdan sonra.

iç ölçüde olmalıdır. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. yeraltı su durumuna. HDPE / PP. 2. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. toprak cinsine. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. 2. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. uygun seviyede monte edileceklerdir. Tercihen duvarlar en az 15 cm. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. Rögar boyutları. kapak üstü toprak yüküne.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır.8.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. kalınlıkta beton olmalıdır. kanalizasyon. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır. kenarlarının intizamlı yapılması. toprak sıcaklığına.8. üzerindeki trafik yüküne. HDPE rögarlar. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. Ø 15 mm. yukarıdan başlamak ve 35 cm.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için .

binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir.8. kavis verilecektir. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. Böyle hallerde dolgu malzemesi.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır. evvela büyük bölmeye verilecek. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. Hendek dipleri yumuşaksa. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. Hendek diplerine. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. 2. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. Bunun boru üzerindeki 15 cm. Pis sular. gerekli şekilde. 2. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. 20 cm. .8. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. kazılan hendeğin kenarlarını. Bu husus. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. hendek derinliği 120 cm. toprak. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. Müteahhit.

Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. den çekebilirler. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. fakat kapasitesi artmış olmaz. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. Fakat her ne sebeple olursa olsun. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. Bacalar. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için .5 metre olduğu anlaşıldığından. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. Fosseptik projeleri yapılırken. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi.50 metreyi geçmemesi lazımdır. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de.

P.7 Ġlgili Standartlar TS. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma. muayene edilmesi gerekmektedir. . mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.9. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. G Tesisatı 2. İç tesisat boruları.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2. 2.b.9. L. muayene edilmesi gerekmektedir. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği.G. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. muayene edilmesi gerekmektedir. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları.8. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. Havagazı veya L.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır. Havagazı ve L. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. Doğalgaz. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3. Filtre ile hendekler v. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. P. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır.5 metre kadar olmalıdır. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek.P.G. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.9 Doğalgaz.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir. 2.

Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir.9. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri.2. gaz boruları geçirilemez. Ancak. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. kuru. çelik veya PE boru ile döşenecektir. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. Sayaçlar.9. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. kapalı hacim içinden. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. yeterince aydınlatılmış. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. kanal vb. Kullanılan sayaç giriş vanalarında. 2. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Gaz boruları.2. Gaz kolonları.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. havalandırılabilen. Her iç tesisatta.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. . binanın girişine en yakın. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. kalorifer dairelerinden kolon vb. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. 2. içinden geçirilmemelidir. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır.

sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar. Hastaneler.9. 2. . sıcak su borularından minimum 30 cm.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir.9. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. anahtar priz. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. mesafede olmalıdır. 2. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. Sayaç. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir.Sayaçların montajı.9. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu.2.2. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. daha büyük kapasitedeki U 100. 2.2. Sayaç.

ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Kazanda sistem gidiş. dış hava sıcaklığından etkilenen. emniyet ventiline sahip olmalıdır. yoğuşma suyu sifonu. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.3. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için. baca blokajına. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı.( Dış hava kompanzasyonlu) 2. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 2. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. gazlı merkezi yakma tesisleri. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. manometre. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. Kapasite ayarlanabilmeli. sirkülasyon pompası. kapalı genleşme tankı. otomatik pürjörü. doldurma.boşaltma ventili. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır.9. aşırı ısınmaya aşırı basınca.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir.9.9. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. susuz çalışmaya. .3.9. 2.9. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.3. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli. emniyet ventili. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde.3. 2. Doğalgaz kazanları.

3.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar. ġömine vb.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları .3. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb.3.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci.Gaz Yakan.9.Merkezi Isıtma.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim.2. 2.9. 2.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.9. 2.Merkezi Isıtma Kazanları. 2. Soba.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .9.3. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.3. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Gaz Yakan.3.9.7 Soba.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.9. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .

TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan. Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura . Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar . Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar.Gaz Yakan. doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar. Genel Özellikler.2.4 MPa .Merkezi Isıtma.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.

Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.Kon Bölüm 2: Sistem E. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Tavana Asılan.Emniyet Konveksiyonlu.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler. Doğal Gaz.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Kon Bölüm 4: Sistem H.Çok Brülörlü.Tavana Asılan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Radyant Tüplü.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Gaz Yakan .Radyant Tüplü. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Cebri Konveksiyonlu.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Gaz Yakan.Gaz Yakan.Gaz Yakan.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Tavana Asılan.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları. Kurallar.Radyant Tüplü.Çok Brülörlü.Çok Brülörlü.Gaz Yakan.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Tek Brülörlü.Radyometrik Metot.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Gaz Yakan.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Çok Brülörlü.Emniyet Isıtıcı Sistemler. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t .Müstakil.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.Kon Bölüm 1:Sistem D.

10. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak .b. gözeneksiz. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. 2. Sınıf olacak. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır. kaynaklı olanlardan. kaplama. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. Diğer hususları 1.10. hela. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. malzemeler. Özellikle lavabo. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. üstü. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. 2. sınıf olacaktır. duş.TS EN 1856–2 Bacalar . pisuar.10. parçalar. tespit tırnağı veya kelepçe v.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır.b. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. kaplama. depoların dışındakiler.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. krom kaplama.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida.10 Cihazlar. ölçüler. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. Armatürler: 2. Aksesuarlar. cıvata. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. cins.

çapta kromajlı mercimek başlı vidalar.b. 2.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. montajı ile ilgili esasları kapsar.) 2. uzatma parçası. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak.4 Armatürler 2.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. temini. .4. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri. Krom kaplamalı boru. SOĞUTMA. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3. armatür v.10. deliğin çapı. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. HAVALANDIRMA. armatür v.10.10. bağlantı parçası. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola. Isıtma. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. havalandırma. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. Gizli kalmış tespit. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır.4. soğutma.b. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır.10. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir. 2.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA.

.Klima sistemi. bunların çap. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir. Boru. belirli hacimde boruları. İmalat projeleri. teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. .2.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma.b.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). . detaylara.Kondenser soğutma suyu sistemi.Havalandırma sistemi. işletme. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. belge ve grafikleri ihtiva edecektir.2 Genel Esaslar 3. . ihzarata ve montaja başlayabilecektir. kapasitesini. yazı. 3.Kızgın su sistemi. . Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi.Buhar sistemi. cihazların aksesuarını.Soğuk oda sistemi. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. .Soğutulmuş su sistemi.3. cihazları ve yapı elemanlarını. Yerleştirme ve montaj detayları.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere.) her türlü bilgiyi veren resim.Yapıda mevcut diğer sistemler. basınç kaybını. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. . Her bir vananın tablo numarası. . asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. malzeme tariflerine. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.2. etiket numarası. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. aralarındaki açıklıkları. ana ölçülerini. eklenti parçaları. boyut ve bağlantı şekillerini. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır. cihazın komple karakteristiklerini. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. yatay ve dikey şaftları. v. .90º-70ºC sıcak su sistemi. . boru geçiş yerleri. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir. . bulunduğu yer ve yaptığı hizmet.

2.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları. kış işletmesi.2. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları. 3. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları.2. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. pislik ayırıcıları. Bunların yapılması. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. Her tip cihaz için bakım talimatı.b.5 Elektrik ĠĢleri . döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım. 3. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. kondens ayırıcıları. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. damperler. işletme talimatı.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. Kontrol kapakları ve kasaları. ilk çalıştırmaya hazırlanması. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. 3. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. bir pompa grubu v. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. kazan ve kontrolleri donatımı. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. bir havalandırma veya klima santralı. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. yaz işletmesi.

Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. . 3.2.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. 3.b. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. kapalı imbisat deposu. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. vanalar.4 Isıtma Santralları 3. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. denge deposu v.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. şalterleri. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. kanunlara. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır. hava boru ve kanalları. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. Sistemlerin bütün elemanları. Basınç altında çalışan kaplar (kazan.4. elektrik bağlantıları. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. 3. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Bütün elektrik motorları. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. boru donanımları. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak.

3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. tablolar v. vantilatör. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa.4. brülör v. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. temel veya kaide detaylarını. Deprem riski yüksek bölgelerde. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan.4. 3. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. 3. 3.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. malumat verici belgeler.4. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.4. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır.b. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. 3.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır.b. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim.

yeterli kesitte. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. 3. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. giremeyecek aralıklarda. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır. lavabo ve wc mahalli olacaktır. Bunu sağlamak için. Bu odada soyunma.4. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. duş. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. içeriye kuş.b. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0.4.5 metre yükseklik bulunmalıdır. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). doğal havalandırmalı. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde. Gece için. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. Kapılar. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır. Çatı kazan dairelerinde. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. idarenin onayıyla belirlenecektir. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. fare vs. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. . Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. Pencerenin olmadığı yerlerde. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. çelik.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. 3. Yakıt boru hattı. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır. yağ v. kapanmaz panjurlu. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır.

En az bir hava giriş menfezi bulunmalı.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. Havalandırma bacası kesiti. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Binaya ait bölümler.5 m³/h olmalıdır. Kazan çıkışından baca nihayetine . Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. 3. Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. sonraki her KW için 2. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. kazanın her KW için 0. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.4. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi.

kadar duman yollarında birleşmeler. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Zorunlu hallerde. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır.9. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir.4. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. bacanın bina dışında yapılması halinde. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. ısıya. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise.b. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. 3.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır.9 Depolama 3.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. Kömürlük ölçüleri. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. Duman kanalları. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Kömürün depolanmasında. Kanallar. kombi. şofben. Bacalar.4. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. . Kazan bacalarına.

Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. Yağ yakıt depodan.5 m.9. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. 3. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı.4. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.3. kanalizasyona karışmaması. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. Yüksekte. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak.4. ısıtma santralında depo edilmemelidir. Ana depodan.

gereği kadar priz tesisatı konacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. plan. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır.4. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. su enjekte pompasını çalıştırma. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. gaz.11.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik . Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. 3. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir.4. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir.

4.4. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat. bir adet emniyet presostadı.13. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini.4. 3. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır.1.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.3. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. 3. Bir adedi işletme. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. 3. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. 3.4. 3.4. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır.4.2. Kazan ile birlikte işletme termostatı.4. . Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. 3. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi.

İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. Kazan. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Depo mümkünse doğrudan kazana. Açık genleşme depolu sistemlerde. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış.4. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır.4. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir.13.b. 3. Her bir kalorifer kazanı. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak.4. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır.) olmayacaktır. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır.15 Brülör Tesisatı .) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir.3.2 Sıcak Su Üretici. 3. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda.

ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. Tablo 1. asgari 5 saniye. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine.Brülörler. Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. alevin sönmesi hallerinde. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. brülör. ön süpürme havası verilmelidir. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. kadar 10–30 kg/h. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. . Normal çekişli kazan deyimi. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. kadar 30 kg/h. Buhar kazanlarında. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır.

3. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. hava damperi. arıza sinyal lambaları. hava türbülatörü. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru .4. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. ateşleme elektrotları ve kabloları. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları.15. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. gaz basınç presostatı.4. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. min.4. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. Hava ayar tertibatı. 3.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı.15. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. yol verme şalteri. hava türbülatörü. 3. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. yanma başlığı. hava ayar damperi. tablo için kablo bağlantıları.15. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). buşonlu sigortaları. fotoselli olacaktır. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. Tam otomatik. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. hava basınç presostatına haiz. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan.

yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. 3. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. pilot hattı için uygun müştemilata sahip. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. LPG ile ön ateşleyicisi. bujilerin çakmasını. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. Onaylı projesine göre. yüksek gerilim transformatörü. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı.4.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır.15. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. gaz için elektrotları. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. atomizörü.4. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. fotoseli. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yakıt pompası (ayrıolabilir). ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak.15. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. gaz için magnetik ventili.ile kablo donanımları. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. vantilatörü. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. yakıt atomizasyonu. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. 3.

Yanma Verimliliği Hesaplama 7. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 .15. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini. Yanma Optimizasyonu 6.15.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır. Baca Gazı Analiz Cihazı 3.15. Baca gazı analiz cihazının. Uzaktan Kumanda 9.1 Sistem Bileşenleri: 1. azot NO oksit.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün .15. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen.6.6." 3. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar. Alev İzleme Sistemi 5. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. . 3. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır.4. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi. Başlıca Fonksiyonları: 1.4. Yük Regülâtörü 3.4. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir. Yakıt servo motoru. İlave olarak CO Karbon dioksit. Yakıt seçimi 3. Arıza Bildirme Kütüğü 11.4. tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder.6. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8. Brülör Beyni 2.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen.

Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır.4.4. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. “Buharlı dengeleme”.4.4. 3. Kızgın su tesisatı. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir.16.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur. “Havalı dengeleme” . PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir.3. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi.6.15. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. . ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. Su seviyesi kontrolü ise.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. 3. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır.15. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır.6.

radyatör ayarının değiştirilmemesi. lambası v. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 3.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır.16. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı.Sabit devirli pompalarda. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır. ocağı. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. . Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır.16.4. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. elektrik sobası. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır.b. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.4. 3. odadaki su kaynaklarında (insan.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. hava tahliyesi. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. imalat kontrolü yapılmış. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. .b.6. PN 25. gereken yapılacaktır. askı. tespit.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. Denge deposu montaj. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. gereken tedbirler alınacaktır. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. imal edilmiş. PN 40 gibi). mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek.6 Kızgın Su Tesisatı 3. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega. (PN 16. Kolonların ve cihazların da genleşme. Branşman. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. kontrol. donatılmış olacak. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa.) sağlanacak. İdare talep ederse termometre monte edilecektir. gereken yapılacaktır. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. kollektör kullanılacak. denenmiş. donatım. kompansatör v.

Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek.Bütün boru.b. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. PN 10. gereken yapılacaktır. sonra su tamamen boşaltılacak. pompa v. 3. gereken tedbirler alınacaktır. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1.6. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. vana. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. basınçlı kap. askı.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. 3.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. Tespit. Branşman. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek.6. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. . projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir.7.

kontrol. hava tahliyesi. konvektör. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır.b.7. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. pürjör. radyatör altında döndürme ayakları.b. donatım. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör.2 Denemeler . Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. genleşme deposu v.Kolonların ve cihazlarında genleşme. boyler. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. hava tüpü. kolon boşaltma musluğu v. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. plakalı eşanjör v. kollektörler. termometre kılıfı konarak. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. otomatik hava atma cihazı. fan-coil. Genleşme deposu montaj. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. 3. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. imkan sağlanmış olacaktır. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı.s. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir.

Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir.8. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Sistem suyla doldurulduktan sonra. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. sonra su tamamen boşaltılacak. Motorlar. . branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. pislik ayırıcılar. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. filtreler. akışkanın. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir.

3.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. kapasitesini. kapasitesini. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. İmalatçısını. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak.8. aralıklı. m2 olarak ısıtma alanını. paravan. Duvar. kullanacağı elektrik voltajını belirtir.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek. İmalatçısını.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. Müdahale kapağı bulunmalıdır. gibi malzemeler olmamalıdır. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır.8. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. 3.) monte edilecektir. döşemeden en az 6 cm. . Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. hava debisini. v. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. dolap. yükseklikleri buna göre seçilecektir. vantilatör devir adedini.8. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. yüksekte (asgari 4 cm. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır.b. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 3.

8. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . 3.dir.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır. Kabul edilebilir toleranslar. 3.4.8. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.8. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş.3 mm.4. 3. Döküm radyatörler astar boyalı. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.4. eksenler arası ölçüde ± 0.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. 3. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.5 mm‟den az olmayacaktır. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli.11 mm. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1.4.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm.8. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.

bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. 3. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları .5 Fan.4. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için .5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. 9 bar işletme basıncına dayanıklı. sağa/ sola yönlendirme yapacak. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama . yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol. 3. konveksiyon yüzeyleri en az 0. 3.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi. 3.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında.11 mm. pürjör.Bö pompaları. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır.8. Hava soğutmalı kondenserli olacak. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte.8 mm. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır.8. vida. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. Cihaz ısıtma. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada. iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları. kaset tipi. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. bir iç.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları .yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. salon tipi.8. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir.8. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1. yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal).1 mm.dubel. et kalınlığında. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.

3. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır.9. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak.b.). Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. boru donanımları. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları.9. F407c. kanunlara. 3. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. tesise monte edilmiş olacaktır. su veya salamura tankları v.9 Soğuk Su Sistemleri 3. vanalar. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. santrifüj. kompresör v. split). elektrik bağlantıları. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. Diğer hususlarda tesisat.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. vidalı. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör.b.Özellikleri. depoları.9. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. hava boru ve kanalları. F410a vb. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. İşaretlenmesi 3. scroll) olacak. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. vidalı. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. santrifüj.

. flanşlar. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır.1 katı kadar olacaktır. Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır. . .Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. belirli şartlarda. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması.Kompresör dairesi ebatları. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar. Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. .45 gümüş alaşımı ile. Mesela: . Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz.S. temas halinde bulunmayacaktır. . bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . çalışacağı gazla yapılırsa 1.9.3. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular.Mağnezyum Freonla. .Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur.Yangından korunma. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar.Bakır ve çinko amonyakla.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır. 3. 3.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde.5 katı.9. . Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir.3. .

9. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. patlayıcı disk.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir.3. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar.3. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler. 3. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. makinelerin. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. 3. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır. Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar.25 m. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. 3.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2.9. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır. .4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m.3. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir.9. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir.

Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. dan fazla ise.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır. .Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir.9. sülfür dioksit ve metil formiat. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. 100 Kg. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır.5 Kg. etilklorid.3. 3. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. .9.3.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. dan fazla ise. . dikloretilen. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. .ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır. Duvar. Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir. . . dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. F407c. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. F134a. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. 3. Amonyak.yi geçmeyecektir.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. . Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır.5 m/sn. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır.

 Termostatik veya elektronik expansion valfi. 3. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.9. malumat verici belgeler.9. 3.9.3.  Yüksüz yol verme tesisatı.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler.  Kontrol termostatı.) 3.3.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. 3.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir). . 3. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.  Yağ basıncı manometresi. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör.b. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir. prospektüs ve (veya) katalogları.3.9. tablolar v.5.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.9. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı.5.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır.9. temel veya kaide detaylarını.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.9. 3.

 Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. tecrit edilmiş olacaktır.  Boşaltma vanası. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley).5. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. serinletilmiş su veya salamura boruları.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı. (büyük kompresörlerde).  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı. 3.5.9. kompresör emiş boruları.  Yağ diferansiyel basınç presostadı.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır.9.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler. Su veya salamura soğutucu evaporatör.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  . emniyet tapası. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve).  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). 3. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır.  Kilitleme rölesi. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır. F134a. F407c.

Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. ilk hareket.9. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir.5. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. . Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. pompaya yol verilerek başlatılır.9.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. Seçici anahtar (selector swich). birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali. Yağ basınç presostadı normal sinyali. 3. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz.

2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek.6.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır.6. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak.9.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. 3. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır.6.9. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser .9. Grup harekete geçince 3. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek. sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır.9. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır. Sıra ile kontrol cihazı.Sistem. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek. 3. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir.

Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.5.7.9. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı . Diferan Kilitleme rölesi. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak.5.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi. 3.9.9.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.6.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. 3.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.  Yüksek basınç presostadı.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı. 3. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası.3 e uygun olacaktır. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat.9. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır.8 Kompresör.9. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu. kompresör duracaktır.1 ve 3. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3.9. Su Soğutmalı Kondenser Grubu.6. 3.9. pompaları duracak.5.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir.9. Kompresör ve kondenserin donatımı 3. şartnamede istenmediği takdirde kompresör. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

 Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. 3. oda sıcaklığı. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. depolama şekline. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. 3. dış sıcaklık.10. Soğutucu yüzey sıcaklığı. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. duvar rutubet geçirgenliklerine.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. elektrik devre şemalarını. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. parça büyüklüğüne.10.  . malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir. kullanma ve bakım kılavuzunu. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı.

Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. kaplanması. nemlendiriciler. Motorlar. . Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. filtreler. pislik ayırıcılar.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması.11. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. 3. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır.

Gerekli sismik önlemler alınacaktır. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. temizlik sınıfı v. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. yerleştirilmesi. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. tasarım.11. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. 3. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. Ayarlamalar yapılmadan önce. sabit hava debi kontrol cihazı. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. gürültü ve titreşimin önlenmesi. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. cihaz performansları. lif tutucu menfez. Cihazların seçilmesi. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. v. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. parçacık ve partikül testleri.b. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. imalat. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. Bütün cihazlarda. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. hava sızdırmaz damper. Laminer hava akımlı filtre sistemi. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. Hepa filtreler.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. sabit hava debi ayar cihazı. değişken hava debi ayar cihazı. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır.b.

yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır. gözetleme camı.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. 3. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır.11. projesine göre gerekli damperler. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar. .  Statik randıman.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri. Cihazların elektrik bağlantıları.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m.11. Her hücrede bakım kapısı. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. 3. ilerisinde ve 1 m. aşağısında.11. aydınlanma lambası bulunacaktır. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır.  Statik basınç. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. 3.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir. Santrallerde. ilerisinde. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.5.11. v. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır.5. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. taş yünü.3. Fan. Dış kasetin mekanik dayanımı. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. sızdırmazlığı. ısı direnci. ses yutma kapasitesi. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. Bu paneller santral karkasına. Santral karkası. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek.11. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan. fan. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. 3. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. ısıl geçirgenlik katsayısı. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır.s. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. fan muhafazası. 3. ısıl köprüleme değeri. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak.) göre uygun seçilmiş olacaktır. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır.s. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Fan rotoru. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır. Paneller. motor. Standart fan motorları. v. Panellerin santral profiline montajında. Motor. esnek fan atış ağzı bağlantısı. . özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır.5. kayış-kasnak. cam yünü. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.11.

aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Bataryalarda su girişleri alttan. Elle kumanda edilecek damperler. Isıtıcı batarya.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.5. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır. Ses yutma seviyeleri. dirençler en aza indirgenecektir.11. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. . santralin içerisinde.5. Kollektörler. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. çelik borudan yapılmış olacak.11.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır.5. 3. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. 3. 3. Isıtıcı batarya. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir.11. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. konum göstergesi. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır.

Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. 3 mm. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon. 3. pirinç.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt.5.3.11. Su girişlerinde drenaj amacıyla. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır.8. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. 3.11. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum.5. boşaltma tapası. vantilatörü. bir sıra hava yönelticileri. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek.5.11.8. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. pompası. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.5. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını.8 Nemlendiriciler 3. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan.5.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak.11.8.11. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir. 3.3 Kanal tipi sulu nemlendirici .

8. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı.8. 3. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1.11. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu . paket ünite. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. sacdan alt tablası. takriben 40 Watt. 220 veya 380 volt. Projede belirtilmediği taktirde. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır.5. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. 200 Volt.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi.8.5. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. bakır.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0. kontaktör ve kablolanması bulunacak.  Paslanmaz çelikten mamul. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek. 3.5 mm. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. 3. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. ayrı bir bölümde kumanda panosu. elektronik kartı.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt.11. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası.11. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. Paket ünitenin içereceği elemanlar.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında. hava sirkülasyon vantilatörü. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek.5. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı. arızalarını. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede.8. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun.11.5.Saatte takriben 5 kg.

Dolayısı ile. 3. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır.11. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır.11. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. 3.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. paslanmaz çelik elektrodu.8.11.olacaktır. norm ve standartlara uygun olmalıdır. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. Temizken 2 m/sn. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. 3. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır.11. Kanallar ve askıları düzgün. hızda 10 mmss ve 2. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları. 5 veya 10 cm. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.5. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır.5 m/sn. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. 3. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. .

ana emiş kanallarında 6.yi. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. v.5 m/sn. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. gerekli açıklık bırakılacaktır. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. Kavisli dirseklerde. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. perde beton. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. 60 cm. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları. .Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır.s. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft.s) kesinlikle zarar vermemelidir. v. (Ölçme yapılabilmesi için). Kanalların. kiriş. Bu işlem statik yapıya (kolon. Kanalların etrafında. galeri. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn. baca. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir.yi geçmeyecektir. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm.

ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır.11. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır.50 cm. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. askılar 3. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. .5 mm. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. ve daha büyük kanallarda).5 köşebentle takviye edilmiş olacak. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır.den az olmayacak 25x2.den fazla aralıklı yapılmayacak. 100 cm. İki tip askı kullanılacaktır.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri.8 mm.11. takviye yanlarında 30 cm. ye kadar olanları 1. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. (büyük ebadı 50 cm. den fazla olmayacaktır.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı.. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır. ye kadar olanları 2 mm. 3. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme..  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. daha büyük ebatlı olanları 3 mm. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda). Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. Saç kalınlıkları 0. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. duvar.

5 mm. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır.11. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. Anemostatların dış kısmı iç (şase. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. Eni 60 cm. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. 3. ye kadar olanları 1. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. Hava yayması döşemeden 180 cm. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. 3. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır. yüksekte 0. kanatlar 15x 60 cm. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir.11. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. . 3.11. den daha büyük olmayacaktır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır.11.11. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. den az kalınlıkta olmayacak.25 m/sn. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir.

Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır.11. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır.11. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. 3.11. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.11. 3. emiş menfezi olarak kullanılacak. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir.11.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak. 3. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. 3.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır. 3. .4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. 3. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak.11.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. düşey. yüze gelen kanatlar yatay.11. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır.11.11.11. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. Bu tip menfezler düşey.

13. yer tipi. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. 3. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır.13.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi. yüksek basınçlı kanal tipi. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.11. kanal tipi. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. dört yöne üflemeli kaset tipi. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. 3.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. 3. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir. tavan tipi. iki yöne üflemeli kaset tipi. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir.11. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir.13.13.11. 3. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır.13. . duvar tipi. 3.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.11.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör.11. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır.

13. fan devir ayarı. fan kanat ayarı yapılabilecektir.11. Yüksek basınç anahtarı b. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. 3. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır. sıcaklık değiştirme.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır.Binalarda. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g.13. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. 3. Kaset. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Yüksek akım rölesi c. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3.11. Kompresör gövde termostatı d.11. Yağ dengeleme sistemi e.11.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. Yüksek akım sensörü f. 3.13. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma. açma/kapama. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .a. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır.

Servis Tesisatla Damperleri 3. Vantilatörler).Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. göstergeleri. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan. performans d kuralları Hava Filtreleri. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. Gömülü tip termostatlar. diğer yardımcı cihazları. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir.Bölüm 1:Sınıflandırma. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir.Klima Santralleri. anahtarları.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA).Havalandırma ve Klima Sistemleri. Hava Perdeleri vb.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. Deneyler ve Hava filtreleri .12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3. ayar başlığı. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır. Hava Temizleyici Cihazlar. Otomatik kontrol nakil hatları. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. Klimalar. filtreleri. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) .TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. Soğu Fanlar (Aspiratörler. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. . elektrik kaynakları.12.

3. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. Manometreler. Manometreler 100 mm.3 Termometreler. tank. Göstergelerin skalasının seçiminde. anahtar v. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır.3. Tecrit edilmiş boru. 3. kanal. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır.12. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi .b.12. röle.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. 3.12. havalandırma. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır.

Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. skalası 0. 3. 3. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. her radyatöre monte edilerek. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir. soğutma devreleri vs. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. soğutma suyu.5oC taksimatlı olacaktır. Her tip radyatör için uygun olmalıdır.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak.paslanmaz çelik. 20 cm.3. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır.12.12.12. Soğuk su. 3. Isı sayacının montaj yeri. 3.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. uzunlukta. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu.12. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı.

1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme.13. 3. dengelemeler. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. . kontrol edilecek ve denenecek. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını.13. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. ölçme noktalarını. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. esaslarını.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. basınç. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. Bütün denemeler. kabul. Hiçbir şekilde borular.

civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır.13. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır.13. 3. .2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. bütün pislik ayırıcı filtreleri.2. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir.13. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır. aşağıdaki denemeler yapılacaktır. pislik.13. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır.13.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır.2.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir. 3. 3. Eğer bu miktarlar. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm.13. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. vanalar ve eklenti parçaları. 3. 3. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır.2. 3.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma.

Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. yardımcı kontakların v. Megger okuması bir mega ohm. dan az olmayacaktır. şartname ilkelerine uygunluk . Solunum için Hava 4 Bar.1 Kapsam Bu bölüm. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. 4.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak. Bilumum yol vericilerin.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa.b. Oksijen. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. 3.13. adresi. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. Patlama. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Azot Protoksit (N2O). Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen. tıbbi gaz tesisatı. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. azotprotoksit. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. Karbondioksit (CO2). mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Azot. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar.

Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. 4. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır.4. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. adresi. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.4 Medikal Gaz Santralleri 4. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri . imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. sarsıntı vs. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. Tüplerin herhangi bir darbe. 4. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. TSEK kalite belgelerine sahip olacak.gösteren kataloglar sistem diyagramları. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Malzeme ve teçhizat TSE.

Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır.4. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Tüplerin herhangi bir darbe. sarsıntı vs. Temiz Tutun. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. . 4. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Merkezi ünite. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır.

Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Sisteme 2 yıl bakım. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. . yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. döner kanatlı. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Sistem kontaktörler. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Pompalar rotatif. 4. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Temiz Tutun.4.

5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Rejenerasyon sistemli. ile donatılmış olmalıdır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. gaz halinden sıvı hale dönüşür. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır.01 mikrona kadar olan . Kompresör grubu soğutucusu. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır.4. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir.4. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Kompresörler hava soğutmalı. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. yoğunlaşarak. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Bu filtrelerden birincisi 0. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir.

1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Alarm Sistemi 4.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. Tesisat. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. Her bir prizde. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir.5 Tıbbi Gaz Tahliye. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. 4.5. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler.5. priz sayısına bağlı olmaksızın. 4. kullanımda olan. . Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır.partikülleri ve 0. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. termikler. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda.

Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. Bakır borular üzerinde ilgili standardı.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. Performans testi yapılmalıdır. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır.025 den az olmalıdır. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. . Boru hattı. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. gümüş. b. a. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Birleştirmelerde. yakıt boru hatları. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. c.

0 4.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır.0 mm 1.0 mm 2.5.5 2. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır.5 mm 1.5 3. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır.5 mm 2.0 mm 1. . DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1.0 2.

Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. %95 Tıbbi hava . hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. 4. . Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir.%50 Azot Protoksit karışımı. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. 800 Kpa cerrahi hava. 4. Vana kutusu gövdesi beyaz. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Azot Protoksit. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. Manifoldlar.5.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır.5. Karbondioksit. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Azot. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç.5. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. 400 Kpa Tıbbi hava.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen.4. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. %50 oksijen .

4. panel içi devrelerin. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. Arıza halinde. Zon servis ünitelerinin kapakları. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. Bakım sırasında. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir.5. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır. İkaz ışıkları LED olmalıdır.Zon servis üniteleri kapağında. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. . Alarm ünitesi tamamen elektronik olup.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. Panelde. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Vana kutularının ön kapağı camlı .

düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. 5. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri .Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. yağ.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri. Tecridin. adam deliklerden. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Yuvarlak Borular. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. su v. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5.Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. Tablo 1. kir. deliklerden.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC .6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz.1 Kapsam Bu bölüm. 4. diğer engellerden.b. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. maddelerden arınmış olacaktır.

Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir. vanaların ve armatürlerin. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. depoların. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. mekanik tesisat yalıtımının önemi. Enerji kazanımı. klima kanallarının.Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. mekanik tesisatı oluşturan boruların. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . tankların. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. Tablo 2.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. Bu yüzden. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının.

kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. pislik ayırıcılar.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Vanalar. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. 5.4. . 5. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. Koruyucu.

5.4. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. kapak. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir.4. 5. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur. elastomerik kauçuk köpüğü. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına. . izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir.4. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Köşeli cihazlarda. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. 5.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. 5. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. camyünü ve taş yünüdür. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji.1. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. Normal olarak sökülmesi gerekli. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır.4. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır.

6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. vananın flanşlarını da içine alarak saran. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir.4. Tablo 3. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır.4. pislik tutucu. Su geçirmez. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına.4.1 50 . borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. yanmaz ipliklerle dikilmiş.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. flanşlı küresel vanalar. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir.1. . 5. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. çek valf. 5. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. kelebek ve dişli küresel vanalar.0 1. sürvidalıanalar. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir.5. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1.4.1 ºC ~ . yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra. 5. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse.4.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular.4. Tablo 4.4 ºC ~ . soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır. depo.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. 5. donma tehlikesini bertaraf etmek. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) .8. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur.5 ºC 1. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. depolar vb. cihaz vb. tesisat elemanları. korozyona karşı izole edilecektir. 5. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.18 ºC -18. Tablo 5.

Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir.2 Genel Esaslar 6. eğri. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır. Yalnız siyah boru döşenmesinde. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. pompalar.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. 5. ĠġLERĠ 6. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. TECRĠT. Bu maksatlar için düz. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur.4. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. . 6.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda. borular. boyama v. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. BOYA V. vanalar. müşterek tesisat elemanları.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır.2.1 Kapsam Bu bölüm. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. VANALAR.B. BORULAR.

Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir. flanşlı veya wafer olabilir. dökme demir. 6.2.2. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir. PN10. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. . Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. Vana bağlantıları dişli. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. PN16. Bütün boruların. PN40 gibi) 6. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. kaynaklı. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. (PN6. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir.

cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. toz. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. 6.b. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. su.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. saplama v. cıvata. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır.4 Cihaz Temelleri. Tecritteki eziklikler.Bütün cihazlar (göstergeler. pas v.2. yağ. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır.2. 6. salmastralar v. Vida. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır.b. . maddelerden arınmış olacaktır. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. kir.b. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. Sismik önlemler alınacaktır. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır.

Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. diğer engellerden.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . 6.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. 6. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Her bir kolonun en alt noktasında.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. artıklardan tamamen temizlenecektir. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. deliklerden. yağ.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır. Boya damlama. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.4.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. Tecridin. v. kir. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. pas.4. Sisli. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir.2. sıva artıkları. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır. 6.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. adam deliklerinden.b. 6.

Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. Boru tespit parçaları.3 Tespit.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. Dönüş hatlarında pislik cepleri. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1).1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 6. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. ucu çatal. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. Kolonlar. 3 mm. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. Tablo. tespit edici. etrafı betonla doldurularak. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. ankre edileceklerdir. Bu işler için tel. Asıcı. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek.4. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. takozlarla. tespit parçaları. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. taşıyıcı. asılacak veya kılavuzlanacaktır. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır.

Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. kontra somunları. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. dış duvarlarda. kontrol ve denemeleri yapıldığına.4. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak. normalizasyon v. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. somunları. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm.6 Malzeme Seçimi. taşacak şekilde.b. 6. cıvataları. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. 6. . iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.4. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. 6. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. çubukları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir.4. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. (Kalite belgesini haiz olduğuna. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. rondelaları.

boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. 6. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. toz.4.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. sulu yangın söndürme sistemlerinde. vakum tesisatlarında. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır.6. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı.4. 6. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. basınçsız yakıt devrelerinde. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. soğutulmuş su sistemlerinde. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir.4. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. pislik ayırıcılar.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. basınçlı hava sistemlerinde.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. basınçlı hava veya suyla kir. alçak basınç (0. kondenser suyu devrelerinde. vanalar. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. 6.4.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. Kaynaklar köpük. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. . lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. oksijen.4.4.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6.4. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. alev aynı anda. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır. 6. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. kendir.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar. girinti. çatlak. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. çapak.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır.25 inden fazla olmayacaklardır. Boru cidar kalınlığının 2. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. alev aynı anda. Birleştirmede keten. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır. 6. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır.

sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır. Contalar 1. körüklü. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır.4.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. 6. Esnek kısmın.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır.4. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6. yekpare paslanmaz çelikten silindirin. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. 6.4. minimum statik deformasyon imkan verecektir. 6. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır.26 Kollektörler . Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır. Körük kısmı.4.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. PN 10. 6. PN 25 gibi).4. kalınlıkta olacaktır. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır.4. 6. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. PN 16.6. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır. vidalı.5 – 2 mm.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz. rakorlu tipler kullanılacaktır. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm.22 Buhar.

Polipropilen (PP).Soğuksu Kollektörleri: B.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Çeperleri profilli.Sıcak ve Soğuk su için .Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.Bölüm Plastik boru sistemleri. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır. vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları . müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır.F.Polipropilen (PP). tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir.İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik. Kollektörler çok sayıda vana. kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir.Polipropilen (PP). kollektörler için imalat projesi talep ederse.Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri.4.Sıcak ve Soğuk su için . 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.Dikişsiz yuvarlak borular .Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .Bölüm 3 .27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır. İdare.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. 6.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.

5.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . PTFE. çamurlu su.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri. basınçlı hava. orta ve yüksek basınçlı (su. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. disk malzemesi.Sıcak ve soğuk su için .Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . VİTON vb.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. sıcak su.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . paslanmaz çelik olarak seçilecektir. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır. 6. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.2 Sürgülü (Gate. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. 6.3 Küresel Vanalar Düşük. ve orta basınçlı (su. kızgın yağ. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. kızgın su vb.12. mili ve volanı yükselmeyen tip. ġiber) Vanalar Düşük.Sıcak ve Soğuk su için . katı partiküller ihtiva eden akışkanlar. 6. Konstrüksiyonları gereği.Polietilend Borular 27. .Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.4 Kelebek Vana Düşük.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6. sıcak su. baskılı (oturmalı). yüksek sıcaklık ortamları ( buhar.5.5. BUNA.5. gazlar. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre. olarak. EPDM. doğal gaz. pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. PFA.

üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.8 Emniyet Vanası Kazan. 6. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. Basınç düşürme vanası.5.5.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır.5.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir.5. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu. 6. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. Yaylı veya ağırlıklı olarak. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur.5. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. .9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6. 6.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık. Kontrol ünitesi olarak.5. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. 6. Basınç düşürme vanası. 6. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. wafer.9.

5. Vana çapı. Buhar. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli. . 6. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir.9.5.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak. kızgın su. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. 6. kızgın yağ. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. 6.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar. 130°C‟ ye kadar kullanılır.5.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir. radyatör. 6. akışkan cinsi. projede belirtilmediği takdirde.5.12. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir. Basınçlı hava. 6. 6. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir. kızgın yağ vb. sıcak su.5. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir.5. sıcak su.5. su.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan. basınçlı hava vb.11 Kontrol Vanaları 6. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir.9.11.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. 6. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır. on/off. fan-coil vb. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. sıcak su tesisatlarında max.5. kızgın su. kızgın su.Buhar.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. çiller.11.

sfero döküm. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır. Projede belirtilmemiş ise. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır.17.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip.  Termostatik tip.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) . 6.5. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm. 6. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.  Şamandralı tip.6.5. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır. 6. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.5. Tesisatta oluşan vakum ortamını. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır. Buhar tesisatlarında termostatik tip.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6. 6.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. 6.5. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu. 6.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.12. Cıvata. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Özellikle buhar tesisatlarında.5.5. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır.5. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.5. HVAC. Projesinde belirtilmemiş ise.17.

basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. 6.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır. 6. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir.Yangın söndürme.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak.6. Pompaların çalışması muntazam olacak. darbeli.5.b. .17. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.6.5. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu.6. basınç v.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. ölçü.6 Pompalar 6. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1.6.  Cihazın. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek. Pompalar. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir. 6.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır. 6. 6. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6. HVAC.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır.

kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. Köşeli cihazlarda.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır.7. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. 6. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek.8. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. 6. v.b. . kalınlığa kadar tek katlı. kapak. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır. varsa değiştirilecek. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.7 Cihaz Temelleri.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir. 6.Projede öngörülen basma basıncında. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6.7. ek yerleri sıkıca birleştirilecek.  Projede öngörülen basma basıncında.8 Tecrit ĠĢleri 6. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır.  6. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir.7. Normal olarak sökülmesi gerekli. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır.

Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. yeraltında döşenen bütün borular.9. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. eşanjörler v.b. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.b.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır.8. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.9. 6.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır. flanşlar. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır.9.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır. borular. pompalar. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları. .b. flanşlar.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır. vanalar.8. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. 6. rakorlar.9 Boyama ĠĢleri 6. eklenti parçaları. tesisat elemanları.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular.2 Pompaların Tecridi Sıcak su. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. korozyona karşı izole edileceklerdir.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. bölme içinde. 6. 6. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır. 6. depolar v. cıvatalar. 6.9.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır.

Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir.10.10. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. 6. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. Makine Tesisatı Detay Resimleri . Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. 10 m. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. borunun şematik planını. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı.6. 2” den büyük çaplı ana borularda. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. arayla monte edilecektir. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6. etiketler.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. Tanıtma. 6.10.

..0..7.7/ 7 2309.7 3 /. -:2.0903/72 4.890/002309.7 /.. .7 .-790.0.209.9.0-47:8:3/..... 32 4. / 7 .5.7 ..3.7 3 39.7-.7 -3...3/ 7 2..5 2. 0920439.03.9 2 4.9 7 472..32.7 30920 3/09.59.30097.34209700/43.3.4.089070838:03090 5425.::3-789.080791..::3.-7-47:0 .7 -:.709032 42.7.8 3 4. 32 42.-.8:80.0390/43.7 5 -:.72/Q033.3. / 7  :.043897Q843/.3.2.8 3 52.:920...7/ 7 '039/0.7 D4:2:8:. -7Q7/:7/:72..8 3 -:./ 3....3/.7..8 3.0390733.08143...8 3 . / 7  Q80-..02007:.3 . 3 .3..1. 0920-.0.. 9 72.3 2.7 90/-7.08..7..09.3420970Q073/0 72 0 .8:::3 0707/03.7 .3 ../0980. 3 890703Q4:2:8::2.. 3.0907.9 2 4.7 03.4 : .309-08020.78 .3420970-70833997020830.9 7  :./09 ::3.8 3.3.7.%.. -:30920 070 439740/20.

7 4/:..3.. / 7  38::908807.0439748890243:2./.7 3 43974Q3Q...7... .7/ 7     $ .043.Q070-79.79.3/0./0/ 0920 -7.8:80.47107 .79./031..3.3 -.30/0..09020.38::.3-080208:: .3/0 ..0333472.793.2-.3/.8 3.../Q 208 ../0980.9 2 4.8 ..9 .0830::3-.7 8 7../Q Q3Q20/7 $89020-7/031.. 08.7.7 .9 7 :. 43974. 2./099072489... -0790308.72/Q/Q Q0/43..20/0-07920/ 9. 9.35708489.5 .3.3 3 38: 3 3.7 0 :... .0.9 2 42.-08020..3/43..-7Q7/:7/:72.0./0/ 023095708489..3/ 7 2 8: 2.-7 0920 -70230942...097    3$:.3..7.843 ..7 3/.3-7Q7902007 .0Q89-../43.5 ....9 42./Q 208.3.72439.7 80.. 3 . .8.8 3./ /Q Q8:80.083.0-:..8 .3 3 0230938.7/.33...033Q89Q30 9 3/.3 2  38:.0802309/Q/Q Q3Q8:80../09.. .7.39 2.7 %Q7$9..9 2 4..8. / 7 $0.../095708489.03/43..3.$:D709.0.088902Q..7. .3.033.9 2...7 -08020-47:8:/ /43.7/.8::39.7 3 ..9 7 3/.7 -080209088.9..0.9 7   38:.5 .72.9 7 7 .0/5-1.3 -::32..9 3.9 7 2309..7 .38:443:0/43..3.9 -7 ..9 .0..3/ 7 2..7       /0-07903090.04397400974/.9../09023095708489.7 3/.7 ./7/007 .8 .7 .3.780. .3 2 .54.5.3 2..09072420970070/43.9 2 4.3.::34.8.2.Q070..7/ 7 7.7 3 .72/Q030 ..0890708 .903 30::3Q0..0..7.3/00704507.8 . 8007.3..9 7 .7 .7 90230/2 4..8.Q070232:2...9 2 4..3-07-780.7.9 7 030/0548:8::3-07-780.8.9043974:8Q70.7... 3 8:.9 7  7/034-:...043.79..7 0/43.9-::3.

.

7 %Q7 $9..730920 0.7 .%03$ ..3.3.9 7   $ . 9 ...79.04/:...3/. '0.$:D709..::34.7 3.47107.$:.202$ .7 3..

.

7 3.$:..%03$ ...3.730920 .

.

3/.30-790 09209072489.2...5.-0003/70..7:.5..5.0 8 .070.7.9574007%$ .79.072 .0$.3.5.7/ 3/.0-:/0 0707/03/Q Q..3/..3/.3.3 :2.70 90724/3.7 30920.9 .79..090724209708-::3..04/:.-::3.9 023099072489.7.020908.043.072/0 0707.3.0%..5 2 2./ 00390- /0. 32 &:3:008308..7.3.757400730.890.9 7 3..097 ...3.02:.7 %Q7 $9.8 3.5 .097  .3 2.348:/. .3-:843:.89030343897Q843-. 3...7 .7 3.3/.890.%..32 %Q7 $9.0 8 .7 %Q789.7 3/...3 34/:.709.3 3 390- 3070.5...0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.072 /030.

3 .47107. @0. .3.. .$:D709.9 $ .0..  $ .020/03 .. 9 .

.

%03$ .. 9 .3.7 .3..730920 .$:...7 3..

.

.7090724/3... .-47:. .5 .3 3 3 90- 3070.3.030 20/0548: 43:.7 ::32.8 907...8 3.0890703-707 /7420970 -7079072420970.38::38 .9 2 4.3707%Q7$9..3/.-707. - 42.039::3-..3.9907. . 08.5 ..9 7 054 .7.02439.770Q.::32.0/2 4.9 7 030 20/0548:4/:.39072489.8 3/. -47:.3/. / 7 8 07200730.3... 9 .70/0.44:..9 2 4.5.5.9  ..7 .2Q8.7. 030 20/054:8890207/007..7/ 3.54.7.020908.92..7/..Q4:8 .083.32 4.-4 .3 030 20/0548:3.79.730920. 3 9.3.47107.9 7 0542Q2Q380/4 7:/.70.439748890230::3-74942.. .7 3.0.-:43:/.9 7 :9072489.0329 9072489.8 343974 8890207:..7/.0.0 8 .7:..3.3..0. 030 20/0548:4/:...5.28 .03472.7. 3 -08 .757400730 . ...37 3043.9 7 2309...8 3 8.4. .5.7. 3.5 .3 34/:.-0003/70..99 024390 0/20/7 ..3. .%.3/.7/..7.7 47:32.99 3.0%.-0.709...0/2 ..32 %Q7$9.020.7 3.7... 8 9 .7..33/04/:..3707%Q7$9.3/..7 3..0..3 2.0232:2-..3/.7/ 3..890.7 3 3. -::3./43. / 7   .-0003/70.79..043.70.. .2:8: :0/43../29542..::34.8 07003.2.. 8 .9..3.0/3Q 02309 -47:....9 7  030 20/054:8890207/007.0 8 32.7 .80.3.072.9. 9 7 . -:2Q2Q3/0 80.8 3/0 073/0...0$..9 ..3/.0.79.3 20.::34. .3 2  .7/ ..3.9 7 !.-:0/0.8 3..7 2....79..9 7   7Q7%088...7093.%Q7$9.8..38::8 . ::.-.3/.400/0. 32 &:3:00830 8. .943974Q/.9 7 : 02309-47:./Q0307090..... 0 ..7/. 2 432.0-: /0 0707/03/Q Q. ..3/.. .02:.2 8.9 43....9 7 .3 2..030 20/0548: 43:.7 3/...0Q073/0-7.3/ 72.0.3 2..0/0.3.9 7 .043..3-:843:.0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42..7.5.82:2.7/ 3/..5.... /.37/03 ..0-707/4/:72.3.7. -:9072489..2.0/.39 8 3 90230/03/ .:98:80.7.7 %Q7$9.332Q89..3 .0/20/7    4 .7 %Q7$9.5 2 2.702.7 %Q7$9...3.3/. .097 2.7083.3...9 4.0.0.2:39.5.9 7 3../ 00390- /0.9 574007%$ .097 .072 /0 0707.42.9072489.04/:.7 %Q7$9.7 %Q7$9.7/ 3.-03070.0..097  7Q7Q.007339.97Q0.08 '072/030.0::8.0.08 .5.0070/43.3/..097 07-7.332Q89.2.3707.003 8.8 4/. 890303 43897Q843-.3/.5... 8890207/02.7..890..9 7  .7/ 7   2Q7Q. 2907..7 383/7..8 -789..3/3Q . 8 ./00/03... .. .0..

9 7  7Q7....3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32..::3 4..39.9 3/./:7/:7:2..7 %Q7$9..94...08339.-00200020.7 -. / 7 :./:72.8 .8908 .0. .7 3. 2 3/. .7.0.0./:72.7. 2.30/2 80.0 8 92.0.3..5. 8:80.0/03/.34/:..7Q707023090.3/.7 3/.97Q3/:72.79. / 7 $ ./Q 208. .073/0/0 -7Q74942.9088.8 .3/0 -7Q7-00200020. / 7 .

3.8./.3-7Q70720.2.9 .0 .32.5.. 95Q8Q79Q208-. . .7/.0.3 478..5.3 3.8908 .78.7.-03-7 .70830 .2507:.Q.74...94./....4942.30.

82:2 .3/./0 0/032Q//0907 149480:2.7.073/0 -7Q7 149480:2.0..020/7 :-..8 3/.5.4.8 .2Q//0907 9.3 3.5Q8Q79Q208302Q8.1.-4/089072 97    %.3 Q.3090 0Q09208..07/0 .0.0.8908 .2Q//09073/0-40.30 38Q5Q720.8. 9 3..04942.3-7Q70730583/0.3/..-4 49480:2.7 8. 9 35Q8Q79Q208083.0/..9 4..Q//0907 7Q7.3/.0720/7 .90 0Q0920208 . .383208.

7  . ./.

 ./.7  .

3...47:.397..3 2 3:. 9. 9-47:. 9.8Q0-208307003 -.Q.7.7-07. .3 .90795.3.2.2.2. :.30 8.39 .9 7 472..3.5.0/.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.0-7Q7073900-7 0/0 8 32.7 9..77..-79083 8.3.7 3.9 .3 2 9 7 7Q7:..30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.3/02..2....3...2. 8 .8908 " . .2.7 3 09208/4..34.7 3 3.2 3 34.8 3.32. 9. 9/.2 22$$ -.8900.8Q5Q720/:7:2:3/.. 9-47:. ....0.7 49480:2.-074.5..33 82 3/./7/0 .039-7Q7202083/03 .0908020/7 .7 3 39..8 3/.3/43.3 3/.9 .7-03 8.3/.7.. .3.30 8. ..073/0:7:/:...70.3.0 .. 2Q//09%.. .34.5 .8 38..

..-:.3 ..90..7-47:.7.7 3 3 8 9 2. 9-47:.79-0/0/030.790/2007/0.8 070478. 9 3.3 .-:.097 47:../ 8.0..3.097   .7.9 7  .9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.0  1./038 .9 7 %.3. ..3 2. 9-47:. . -:3:33 :.-47:.7 .2 4..8. .-7 :/:7:2/.73/ 8.. 1 .8:.7 3 3-79090..-47::..2..8:: 8 92.5 .02439.-0/0/03200.0208-0/03/03-.0.072.

0/0.479..90-004.3/.890/Q Q3.9 7 .3 47./.3/0" /0.0.0.080-QQ .3-7Q707 . :7..380208.2 . 8 7Q7 7Q707%$... / 7 2309.5.98 9 . / 7   %..2 942. " . .799 7 2.

.

9Q7-Q. 9. .7 -7Q7-Q3083/0108-.79..0...90 0209023 0920Q070Q80072.0097-.8 3 8. .0.90 02097./03.2. / 7  8 .32. .. .-48:.7 ..90-004..%.9 Q073/0-: 43:8479.2507 -7Q7Q3. 7-47:/.::342..5.3/.0.. 9.3-7Q707 . .309.7.5.381472.3..34 03/04250-7Q700979..... .5.7 .2.2-..0 .7 971.3 9079-.Q070 ...0.5 ..8 3 .-.32.8Q70803 8Q5Q720.3 2 -::3.39 -47:.907 .3..30947::..8490.:: .-4.3/.9.83. 7Q7 7Q707%$./0Q0730-.7 47:32: 8.9 7    %.2 942. $$&.70930. .-4/.. /. 3.-07903/0 07070::342.9 7 7Q70-7Q7 00979.42.7.0. . 90.9 7 .97Q .039 ...3 149480:2.730920 .02.90 020009749.98 9 .3..3 .03020.0720 .7 .7 3.-..8 3/.-47:8:3/03.907 4.-4/43.-48:4. .7 . /.024947.97Q 1494807083/03:2.39 8 .739072. 9-.

.

.0 .3 .%..2 4942.7.7 3. .::342..9 .70930. / 7 %.42.730920 .79.

 .8490 . $$& ..7   8 ./.7.890/04. 9.3.5..

 9..5.3.034 $$ .7   8 ..890/04.8490 .

849083/Q Q7070..32. 9. ..8 0702090/7   7Q7074/:.309 47::.02.-47:8:3/03 0097.381472.942.0..9 -7Q7 .43../0Q073/0::30. 9 3. 3. /0.3.700842. 2. 9Q7-Q.2.71.5.1.72.39 ./08 .2.2-.8 3 . 1494807083/03.7 0-.9 8 9 . 8 . 8 Q073/0. /0..942.9.70/003030 03.0/0.Q07000973 8 9 ...094257087Q . .0 8 9 ..0 .8 ..000974/.79. .7 ....7 -7Q70-7Q79./.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2. . 5425.7 4.2507.907 9.7..32. .5.9 7  .-48:..024947..479:2.5 2.5.-47:/43. 8 9 .73::3.-4.0.7.0990-. ....8 3 108.02083 8.3 2 ./.7.7 971.7 4.7 -: 43:8479.9 7 020. ./03. 2..97Q.3 .7 47:32: 00979.780   8 .39 . 90...843:34/:7:2. .-43.3/.0 8 9 . . 9. .3.1.. 9..:: .8490.8438 .7 .8..90 020 009749.02020.97Q .890/04.8 3/.5/Q2/030.8 3/..3/..7/.9 0708.32 08.03 8 9 . 7.0.7 1494804.. 3 43974 0920Q070.:. 383.-4.7 3.03.03907 $0034/ .-4Q073/0.2. 95425.8 3 3003 9079-.2.. 5740830::34. 9-.0.90 02090230920Q070Q8007297.309.7 .5. 9 32020/03.-. ..3/.02.. $$.-7 .7 %Q7$9.2507 ..9072.Q23:2.79079-.Q0709072489.-4-..70/03 ./08Q0730 8.0.0Q90009724947: 24947230-.-48: 9.

.

%..32.. 4 ..3.7 . ..97.90 02097..90 020009749..0 43..79. 9 72.8 35708489.. -.8 3 .8.7... 9Q7-Q.32.3 .7.9 3.7Q7Q .9 3/.-. 5 .04 :.::342.5 ::3..0 .024947:   %. ...3. / 7 .84034/.-.-.42..7 30920 .083/0 8.7 3..3..1.. . !.890.5.8 35708489.0.7 07002309002..3 .3..2 942.5.9%03. . 90230/0.9 .1 23 .148:3.84300974/:. .7 8.7 9 7.70930.

./ 149480.9 7   #49.8 3.903...0. 4 4 /.0..32 9072489. 7.39.7708 807.9:2.942. .0-7Q7.057207.0 8 .700730..08043/07.3/0. 8 0.097 .9.7.8 .7 3 80374304..8 . .3/.3.5. 9 .7 .3Q07302439.0097.0.0. .424947...38073..7 4.890833Q90 -730.2Q... -.09079-.9$89023. 3. $$ 8.0/03.843:8.8 3.7 -::3..32 -7Q7Q3031..90 02090230920Q070.. 9.0. 4.439749079-..3.7.843:  -..-7Q7.70070.7.843/0.30.32.907.8 083...0. 57207.7..8 3/. 987Q. 5 4 .0 8043/07. 3.-48:4.0.99 3::32Q 902..381472.7 0 .5./.309. !80034/..8Q5Q7208 0-790/0.5 2 -7Q79..0. ./..3 3020.38.890.7..04942..8 -7Q7...549./0208 .89083232:2/.7 /703..43974: 7.7.::3.. 82 3.Q002.7 -7Q7Q3-00208. 9.5.25070-790. 9 /4..89083/0. 97 3/073/0.-48:00979.97Q ..7..0 :.5..32.9 ..... .-0.2-.82:2.97Q!03.9..7 ..3./0208..90 020.3-.92.8 ..39..-03-7807.3 .8 . 3/.5.7.5.7 -7Q70730583/0.91%57Q7 %.39090 .57207.9 . /.7. 0 -.24942. /. -7Q7Q35Q8Q799Q Q.70097 8 9 .0023098Q7083/0.3..-7Q7-Q3083/0.04942.-7 . ..039 549.90 0209079-.7 47:32: 473.7.:2. .39079-.8 7.8 ..039.0..8 3 300.90 0Q0920/ .-48:.8 0903 .38.90 0209079-.-Q9Q30097 -./0208.3009749.7 4942..3.0.9 953070 070478./0208.9 .8.5. .8 3 ..0.3. .3 3 3-7Q7Q073/038Q208 .7/0.3 3 3.7007208. ..942.39 8 .9 . .7 .3.7 47:32: ..0 0/0/.30947::.90 020 -:079072489. 3/. 95425.7..3..309..3 .7 Q.7 .-7Q707 9. .8 3/0/ 032088.00097435747.5..03 .5Q8Q79Q.0. Q8007297.9 -7Q7/.090724209708/:.39 .7.3420970.32... 9479:2.3/.39 4.8 .5.3030..-4/43.00-7Q7Q3 .8 3 3. ..3 2. 3 30820838..2708 9072.39..7 8.424947.0.8438 . 0097 8 9 ... 7-47:-.79-.32..3 2.70..94 4 /. .5 .7./0208. 8 1494802439. .-7Q7.5..97Q.89084942.907 ./43..0.7 070/:7:2/.-47:8:.3/0.5Q8Q79Q.::4942..0.2...9 7 7.0-7Q7Q3031../0Q0730-.747.43974Q -7Q75Q8Q7920 002.0.90 0. 2.3 2 4.83..8 .9.7 47.32.7 0. .0. .843:9507/057207..8 3.0-7Q7Q073/0. 3 84 :2.7 2..29.148:..2... 2../0208./:7/:7:2.. ..-48:3/0 14948070890 0209079-. ..2507 5Q8Q7920 002. 9..0009749.- 5. .039 .424947: 807. .7 8479.0. 7Q7Q    ..05Q8Q79Q03. .0.3 ..88902/08.0.2083/0-079038Q70/038Q5Q720..0.8 3 90230/0.3 3/.. 209.9 7 3./:7:2:3:89070383.8 3/.0.3-7Q7Q3 /:72.7 3. 987Q.0. 9 -.47.843. .79087...97/0-7Q70.924947 47:2.3.3. .890/0..70070.7 7Q707%$.3.7..3-. 070908590/034384 0/08.39...-74.97Q-7Q7Q3 ..94./.0907.0::3.-03079079-.7 3 3::3...72.90 020/:7/:7.942.-7Q7.8 3 9590 .70.39 8 ..7..0.9 2 .8 3 9. 574083070-7Q70709.1.5.-40/43..9427Q..-03907.3807.3 .9 3/.02..3. 0/0900/0.3 3/.39.0.-03.9.3/.38.08 .7....94..7/. 3 343974Q32.33 90 0QQ3Q8.9 ..90 0Q0999038437.24942.009749./.20208. 2.2-.90 02097.003000.942. . -..39 8. 9. 9.97-7Q7/ 3/.4/: :9..3..80/0..3 3/....0 -:073./.549..7..3 003 8 9. 7.8 3 .3.424947./0. 9 3 ..70-....7 -::3.7 ...9.0-7Q7/ 3/.8.9078990.9 7 Q9Q3903./0833 .3./0. ... 7-47: -. #0/44/.-03003Q0-.90-004. 2.70/0.03020.32...9..2...0.54250/43.9 54 ./.793.. 3.... 2.0.0. .. .3.Q002.8 070832083 .-:. 929.-.

.38..3.890000./..-20/7 %7243974Q.-032.3. 3 3 -. .39 /Q030 0..9 7 3/.0 . . 0.33:2:30..2.5.748:3: /33::.072 0232:202843/0 07073/0 ..2.82:2.-.0.%7243974Q.2.3..5.3.-.3.39507 . 80387Q 4803 .8 2.... /Q Q. ..32.0274 57480879..7   7Q707/0 803%7243974Q.3092$8902 7Q7073 .32.3/70Q2..-0..5.. 8...3092$8902 03....2033032 4.. 459200/07 ..3 .7/ 7 .0/:2.3/ 9. 803.. 439742.5.32..-23070 5747.0.0 ...5... 3. .2.7 3.7 .7-43243489Q2.243900/03-.7..2..803./.5.2.

-... 803.8 ..382907.0..0 97..8 9.0.. 3/.7-43243489 . 4803 .

4.07.7/9.7.7. 3.3/.4592:2.3 8 9. 29.0-30703 .097 .90.7 Q070 Q0329.070302843/0 0707/.7Q39Q030..

..5 0/0709Q2 0920/3023/0.9...7.3843.3 170./0/0. 843:.43974$8902  .3843..4592.4 4947.32.0. 3.79..:4: .0 .8280/0 03-. .0..0. . 70..32.32..7 3/..  $Q7Q.2.890 803 78 . 0/0.32.7/07/03 20.3-. . 0783/0 803..32.508807.32.Q07 $07. 28 4: 9:7:..34592.1.3 3 8..'0723$Q70 030-0374 02.03092.7420974 :.5./33439740/03..7-43243489438.07978020-.9.8430 7838Q704.0.070.. 9..843:3. 592.903/0 0707 -..397.'07233$Q70 030-/ 74 02.  Q#0Q97Q   .0797Q 9Q2 0920 . 459200/03 ..2.. 3 3.8430 78 4: 9:7::5.3843...424947:. 7Q7Q3 .097 .7 . 9807. 947.424947: .0797 70.7     $89020 0307 .843:3:8.

'039$ / 72. 3 ./7  .3:2.  507.002843/0 07073439740/070274 57480879.2.9./  &.32.843Q3908  0.5.43843.0.3/.'072 08..-.843:  .32. 020$8902  ..843:7:2.3  02/03092.  . .7  7Q703  . 43974Q  !43974Q4/Q. 970. 592.

04.  803...9/:7:20.5. .. 942. 9802   .49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0..7-43243489Q/083 972 439743.... 0783/003.890$02 7 .. 3.30928890230903Q390/7 ../720Q9Q Q .7/ 7 .7.0 ..2.7-43/489 .  .

/ 83.9 3/.890 -8.   Q#0Q.3.5.830.3Q89Q24/Q..97Q 092033 8 9. ! 80-7Q7Q3.0-3070.843 5748089. 02/03092.3.

. 9$07. 9 4803/0 073.070370Q.97/Q7    . 9 7.7.. 4592:2.7 .44947.0.8900 783070 0704803 /0 070..7 803 .5..8 3/.42:9:-23/0.1 .

.8 3.0. .033.8 .07003/0 070:.5 .3889020:2.83. 47.78.Q070 8::3/.0. 329/0 073Q0730 2.043974.-7023095708489.0833.0. 030020 -::.3..3/ 9.7 02309 90/-707. /..39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970.70...3/ 7 2 8: 2.397.943974Q 7Q7Q.09072489./03.033Q89Q30 2.-2090/7 .8 3.3/0 .-7 .9.3.7 -::3..9.3208. / 7  030/0548:3/. 0/070.70730097070 .043974 0/20/7 3.94.9-7Q7Q900.3902070-.5 2..:..943974Q./0204.8 .38437.98002 -7Q7Q900.3. 3 3QQ7947443:3./ .3Q073/08:80.2439.5 ..2-/.3/.043.9./09023099072489.8 9..5 2.9 7  .. .342. 43974Q-7Q70:2. 9 ... /.8 3. / 7  38:9088.8 .0/0. .8890203043974Q.3208/:7:2:3/.90.-07903143843.3 2.3/ 7. 942.7.3/ 72.043974...5 2...3/ 72.3 3 8..8 3.8 7.-07-780.9 -::3.9 7 .8 3. / 7  $89028 .0.0/0.8 35708489..8:80.3. / 7 7Q7Q89-.3:2..3.-.7 /030020 !425./Q 208.:99:7 43974 007/0 -..7.807.9 7 .8::3-07-780.04.7 / 7  8 92.98:80..4942. 43974Q.097  .8 4942.3.7 0.0.3/.9 7  .7..7 Q89295708489.7.79.3.19..9 7 030/0548:3/.8 3. /030020  :.7 9 7.0 02/0/030/0548:3:-..4942. / 7 $:80.9..7 3 43974Q4942.2.3. 3.7..7 3.7.:2.3 Q073/05708489..307-08020 -/72.. 9.0.380.. ..39023070 49:030020  ...0/070..720.0/030/0548:Q073/0.3 90320/7  38:9088..3/. / 7 088::007.9 3.7 8:084 :9::478.7 3/..3.8435425.8::3Q895.3/ 7 ./ .80..4 24947.3-.5 2.-079/ 0/0.5 2...-079032.3/08::39..439740/20/7   38:87Q.0843974Q80 80.9 3.073/0. .043/038/0548:3/.9 3..0833. 90/-70789070343974/.7. -.8 3..7 8::8 . 5708489..9 1.2. 8:0820830.7 .439740/20/7   :..0Q89-.7 .2 /. ..7 .-08020.043974Q.3 ..0 /030/0548:Q073/05708489.94.2..90-7Q70:2. 02/03092.7.7.3/.7/.9 4.9 4942.::. 9 7 2.7 ::.5 2.08.3/.9 7 .8 0-080205425.7 .

30..7 .8 .3.8.. / 7   $ . .3-::32.5. -07/0 073Q0730 .5425.. / 7 0-75747.70.4..../0 .2.3./::2.8 3 3/.7.3.7 3 3.. 93/0QQ7947.39072489.3 009784-.97. .39072489. 32 4..3.4942./.303 ..30/0....7.0::390/-707.3.C0073/03.8 3 8.-9/0..... 3 30700.0783/03/ 0320070 .7/.90 3/7090870730. 42.0 47443:3..9.0. 3..8...9 .3 3.7.3 8 .7 3 .7. .3.2.38.8 4..8 . ::8.7.-.3 3.9072489... -08030-208307090/-707.39072489.0.9 .7.7 3 ./ .97Q3Q3. 47::.28.0 .07Q7/.0.3 .0.307... 0920::34:7 /. .3/ 8 ../0/3 ...::34.7..703 . . / 7 :.8 . ....75 2.5.5 2.0.8 .7.9 7  :.78 . 5.32.7.8 8..47.8 4/. .00. 99.0.7..770Q.7/.2/..94.8 .7/ 3.47107.5 .7.8 .3.-:0/0.0 38:...9 3 3. 3/. .9 7 9.0.3 3.7.0720892.75425.070. /.:90/-707..3-7/43.7720208 3 %0/-707 .32 42.7..0.7/.3 380208070/7 %088.. /4:3:2..9.7/. 8.707830/ 030.7.-0790343974143843.39088.8 7.:..Q30 903.92.7 070 90/-707.7. 9:.3/0$::2: ..3..0 .3...3707/08 ... . 32 4.70 .. .. 9. . .-0790390/-707.. 38.2. .5 .. .3.90/-7070-:80-050. 1..38..20/.7 3 8.. .-7Q70:2..7.7 3 890303/0 0707/09:9.. . / 7  QQ79Q.799 7 7/031. .0  8 ... 2080.3.3 2..3...0. 5.1.3.70..8:.7.9072489.090303-74/...1.9 299072489.7/07003-47:.1.3. ...7 .4/. 7.70.3 8.9043974 907.9./0308.99..99.. 8 92.9.1..8904.3/./0990./.703/72088../7/09072489.3/.0/2020/7 .0.7 3/. 2. 889023/03-08020. ..0 .7./0300208 ./020:2. /0 2003-7479.8 3. 0/043974/Q03032 42.7.5.32.2.0.9 .7.3.::390/-707.78.2/0 503. ..843 82. 3.8 .7 343.7 3 3/0 97202089072489..4.28 .9 7 .::34.. .7 3....-088::3:384 :.7 3 3@0 9$:. .1 3/.2.7. 9 7 2.0:.9 7 .32.7008 7./0- 8.0.. .3..01. 5425./.439742.0/20/7  0-000 8 9 .7.3/0..9 :.39072489.8:.3 / 9.-..7.90742-3043::.-7Q7073/0.$.8 39..7. /0. .-94...0 .::3 0/0070.8 ./7/0. 9. - 29.5 2 42.32.3.. / 7  0-000/038::38 .3.79457. / 7    8 92.70-088::3:3007%Q7$9.7.38::38 .70425.7 3.9 2.9 . 3/ 9. 8 .7 /.9072489.2-.8 -789.0.090883-:0908:.8 907.7. 3..7 3/.8::37 .943974Q.. /038::38 .9 7 ..3/.8903038890207/05747.7/.-...3/04/.0. 8 32./020. 32 42.QQ7947.3/.0.9 7   %0.3/..0.

.8 Q.5.C007 .%08807 32309:7.0343974.03:7.7 Q2.3..90 02088902 $3/7.039079-.7 $3/7.....7 39.3...-:/03007 $3/7.7.7 439.3.7 .3.0.3 2 3007 $3/7..7 38 .3.8.2.3..2.: ..3.3.9 /.043428 8 3/.3..9.7 !Q8Q7920.9 .3.709020 $3/7.7 .3 2.7 Q2 080208::.7.030 $3/7.0'072030078.7 8 %03 .38.8 3 8 2.3.7 Q2030 %$  $3/7.3.7 3 3007 $3/7.38::..7.7 3.7 Q2030 $:-47::.0%.0070 97208:7. ... 7Q707 434-4 $ ..7 3-.  $9..7 .7 $ ..7 Q2. /43..3/.0.38 3070320 0207 .7 32.7.8 Q.0...7 3 3 ..3. ..7107030C007 .3. 97Q7Q..3. .07 . .9 /4Q2.7 Q2.3.3.7 3 32.9 ...3-.- $3/7.7/ 2.3.3$ .3.7 Q2 2..39.7 Q2 7 -.3 3-...  0.7 3-. 9 ..3.008.3./..7/ 2.02.3..7 Q2.7 08.8 3 8 2.$89020733Q. 9!Q8Q7920Q.097..003$8902 .8 3 8 2.7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .3.8 3 :.7 2 .3 .7 8 0 97..7 ..7107 C007 03007.8.3.7 $.03 %. 73..Q %072..$::8 92.3...2:.8.0.7 .709020 .9.7.7107.3.9Q020 32..7 Q2%072.7 Q2..8 3 8 2..0.9.00-7@0 0/..7 2 .3..84 083.70-7@0 7Q7Q.5.79. 9!Q8Q79207Q7Q030:7.7 . 9.9 $3/7.7 @ $::$ . 9.0 ...37. 9 2.3.70..7 3/.073/0Q..7 20027/03 $:-47::.3.3.8 3/. 28 -72:. %.3707 !071472.Q.9...7 Q2.7 ./08.3 .7:.47107%088.3.3.39 !.8 3.7 Q2.8 3.7 Q20708 92.7.0%.3.2.7 .32.023 2309.7 Q2. .0!071472. . 9088..0$:$07. .7/ 2.-9...9083007 $3/7.7.8890207 $3/7.7 Q2.7 Q2..7 Q20-7@0 7Q7Q.3.3.030:7:: :3:32Q/ ...7 Q..0.3/43.7 $ ..5 2:7....7D709.8...3.35.0 942.9 070 9720:7. 9088..7 3 .3.. 9:.

2. %.7 3 :0 . 9.0..:.7 .8.0.39.97Q . 9./.7  8 92. 92.3.. .397.3 $3/7 030 200548: @0903  $ ..0$08.:7.8.7 %072344 C0:7.Q ..7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q.2.. ..7 4 .7 2 070 97208. 2.$..49054. 9 %.0&:.$::8 92.3/ 72.%08807 ./.9 07D89Q3/0$ .3...%0880733%.03 %. 3.3  :..7 @0903 !72.0Q. 8 .8::8 92.0733Q0303208 ..82:2@.%5 .7 @ $::$ .%08807 3 18 .8 3 ..47107%088.9 !74003/720:7..%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.Q80 3$::8 92.$ .7.0208 3....9 !74003/720.2.7/. %088.$890207.709020 Q9Q3-.7%088. 9.8 3 .  /03.3 ..5.'0 203/720%08807 !74003/720:7.0 . 070.7030907.3 8 9 .9  0308.

.

.0.9.3 5740830704389Q7843/0 0707 2-.::8.-7 0/00 2.70/2 4.7/ 3.7/. 43.0.. ::34.4.-:.0720/7 2 -:.7/ 3Q3/0.0/2 2.7.0.7.%.8 3 52.090903580.3.8 -789.0/2 .7 04/:.90-0083..943974Q.730920 .7/ 3.3/.04/:...7 %Q7 $9.9 7 3.9 2 4. / 9.3:2.43/0383.9 7 Q9Q302309.2.::34.38437.8 3.7..7 %Q7$9.5740032 2.::34.5 2 /03032 /43.97070 -07-70730....3/.7.7 3....3/..7...

7.5-QQ9Q20/7 &:3-47:.79.3/.9.0830-7..3/..3/...32.8 :.9.:19708070 0230 5.. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945.43:.-QQ.7 3/.3.7-:349. 2.9.088902/. 0/0243900/0.0 Q8020349.8 3/Q Q720..7 3/. . / 7 .9843..0720/7 :.3 3/.9.7 3. 47.-7Q8020 907830 0 2 . 2...5 2.59. ...5 3.9..043/038945.097 .9. .3 3.7 3.8-079202 80 .0-03  5740/0.0002./.3 ..70830/ 3Q3/00 2.. / 7 43/038.9 7 Q9Q3-../.7 0.8 3/Q Q72089.08 8.78.04.7 3/.5.. .5 2.3.7..843.5.07 .7..843...7083007/3/Q7Q20.7.5 3/.9072489.....-. -.3QQ./09 805..9. 20970/0-743/038.8 3 .38437.9 7 !89:9:. / 7 Q2Q34/: :3.3420970.2.7.3 . /...9.: ::38.59..7.043/038 .43/03839.::34.04..7/. .5 0.5 -47:.9. /03QQ 42...083..3.3.7 3.97 589:9:.8 3.9.-709042.2 . / 7 ..0-...39089070/ 03/0 42.

-.7 3/.0/ 07052.9Q707. .-.8 3 -:./.5..2.-0.3 ..3/.0/03020 00933/03092.9 7 0-209700737 3/02:9. / 7 :3:3 8.38....9 7 443.7.7 . 9 2 4. .0 8.7083/039-.3 ...097 07...7/./ 0707/0 43/038.0507043/0389.7 3 3-070320807003349..-Q9Q3..7/..7425. 7 94.3800/0..::.7 .3..208.8 3.3.//007 902033.. 3.10830.3 229.9 7   :901..:.70/0.70.7..9 7 ..38.9 7   :./Q Q7Q. 9 2-47:8:3..002.8907/ -. 9 2-47:. / 7  :.. 32.097 $ .907..7 478.9 .00.3.. / 7 %088..7 .843 . .42..3 2.8 3..1083/037Q0-0.0-4:9.39 .097  :..2:901002.. / 7 %088.0..5.1 3/.3 ....3.5/0-2097007:.00/0...097 0302007 /.::3.39Q2.2.03 .9.2Q/. 2.9 Q073/0:.3 2 3/.-7 4097/03.097 . 3 3 .3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437.7 3.8 3 -:..203.9 3.0-47:.779.:.8.3..5 ..703-7.8. ..79.. 425..97.7 .:  3/./03020907.3. / 7 0-2097007 8.8 3/.70425.805.  Q2.5 . 4. 2439.342097007 . .. 7 3Q3/0 .7.Q80-.043/0389088./.::38..9 7 .7./...5 . 8.8 3..43/038.8 3/Q Q72089.8 . .8 /:7:2:3/.39 00795/09..09.99.788902.097 43/038945.7-07 8Q7007/09020320/7  :.92Q//090/03030.0 2.7 3-.32 02309. ..097 20.9 3/.3 3...34209709.3 2.-.30/0.7 2.78.070-0.9 3/.97:.. / 7 !89:9:.04.090070.2.0-:.30.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/..3 2.:.058 9:9:.7.7.5.3 2.3/.3420970073:.79088.7/. 03000.3.7 3:.3 .02:.......3 .7 :. 3...-7.::30-.743/038/ .5 ...Q.0 092033-:.710707302..0 0/0-.3.. 43/03839.7 . /0 233 09804: .72.2.. 0920-.3-.003/00-789048.2.3./.8 439749.0. .3.79088.32 4..0009..88. 0/0.7/.. 8.7.589:9:.8 :.3.8 8.7.0-47:.39../..3 .9.3.72:9.38..3 . 9 7 ..30/0.070.2...0 .7Q47.Q8990342.5 .7 903 30::3 4.32..0.5.8 3/.:.09088.-.843:3/.3420970 02309..3 .8007. .9 420.3.5 2.99. / 7   $9.7.00.0-.8437. -.2.7 8.9 7  Q9Q3-:...708. -72.-:0999038437.3.0 0/00.7 3/.843:3./0-/0 200730...08 .8 3 -:..9 .7:.3.7.-20830702.32.3.-.7 37 3/02:9.8 3.0.542...342097007020 208.7:..7.07080-7-5.. .3 2..:.8 :.7.

 7 -..302309..9  0308.3/.7  7 -.. 802..2.302309.3 ../802309.7  7 -.0707   3$:%088.7 Q22309..7 Q2!.8 3.7 47:2..302309..08 .7 Q2!49:2.7 47:2.9.7 Q2Q 9070. 02309..7 47:2.9Q707 38:-.8 3 ..0...72.9 3/.8 3..02439.8 3..3.89.5.:.8..8 3..302309.3.7  38:9088.7 47:2.7.8 3. /0 070730::3..39Q2.....42...%$$ %$$ %$$ %$$    7 -. / 7 ! ! ! - Q9Q3-..

.

7/4..0 ..3 3 9....043.5 .720/. 425.5..3.730920 ..090880-....3 3.7 243900/2 4..38....9 7 Q9Q302309.5...7 3073/03903 .007-Q2Q3 -7..709.0. 43974 /43. 8 .8 -789.7.08 8:9.0070030707/0..3.-4/: :.3 3.090903580.90/-7070908890.0/2 2....097 030/0548:2439.8 -789.0.943974Q .20907/020/ 030./..3 3 .889023/0-./. 43.38437..7.8 90230/0.3.3/.2:.:.3 2. 3.7 0/2 4...8 3. .7 .7.7 4/:. .43.08:9..90859 .7 3. 3. 82.7.9 .7 3/. ..8 /03003208 ..7/.::34.-47:.9 7  443.0 -70 20349.-7.43..7/ 3..9 7 3..9 2 4.7.3 2.3/.0.-7/031.3 574083070243900// 349.0::3 0/0./. ::34.050/07809072420970243900/0..-7.97 .3 2.-7349.38.3 2.9 7 .....807/0-079/ -3Q3/09:9:.7.084 :2..7 2..9 7   47:.0 07003.92.-0.7083/0-7. 4097/03..7 %Q7$9.0-7.09070/.7 478..3.08::39.0 2:8:.3.4..0/2 .5.7 3/..9009Q/0/0.0/3Q -47:8:3.-:7 .3.0574-0207.082Q0220038...7 339..0. .::34.20/. 37Q03-47:.8 3 52..7 3/.020990. / 9.20830907..2 3 3.7/ 7 7.7. 20.9 2 43:2.3 .3 57408307043897Q843/0 0707 2-.2..0.5.97070-07-70730..32. 3 .3 2../.3 .9 7  8 32..08574-0207 -...3.7/.5740032 2.04/:.9.. 0/0 0700389.7.9 7 Q9Q3 38:-47:.3/....0030 200730304342. - 8.3:2.0.8 4....0 0700390/-707.7 43. .-79072420970432..-: :8:830203Q3/09:9:.%..9009Q/0/0.7.00.7 478.28 Q8020.08574-0207/..0.097 ..9 2..3 .030 20 .7/..8 /0890020.7 3/.09720208 420.3/.0.39 ..0.3.5 ..-::8:8/.349.5 2 /03032 /43...7.7 %Q7 .2.70090730::343897Q843/. :.08::39.32 4..0/2 . 07003..7/... 4097:./.3.-:349.. 3/ 3/..08:9..0..7 2.9 7 /.0.::8.4.90-0083.8.7 2..::8.9 7   .2.0-....8 3 0702.

.3.8 3.7 Q2!. 3 . 802.83/0.0 8 2..090..7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -..7.3 574083070243900// 349. 7 .0-70 20349.. 290230/0.. 3/ 3/.0/03020907./.7 47:2..30/0..79-.0.9 7  8 32..0009.9Q2.....07-7.. .28 Q8020.80-054.9 ...097 0302007 /..7 3/.....043.02:.89.47107 %088./4/:7:/:9.0..7 3.0 0700390/-707..5 2..5 5425.9 3.9009Q90/0..5.72. 197007902030.3 Q89Q3/0-7/4..0 .02439..082Q0220038.471079088.0 8890239.08::39./802309.302309. -7..37Q03-47:.7 $ .....08574-0207/.70..302309..8 3 . 7 .0  0920090889024..3.7 243900/2 4.0::3 0/0..7 Q22309.097 $89028:.8 3.8 3.. 7 -..058.8:: 8 92.90/-7070908890.7/ 3.92Q//090/03030.0/0302000933/03092.3..7/4.7 Q2Q 9070...0443.9 3/. 3 3 .7 7 9..-:0999038437.0 -47::.8.88902.7 574083/0-079202 8090.5 .5.097   0302007 47:/ 0320833843:3/.8 3.097  . 9 7 ..0707  $ .790/0..3.. .9009Q90/0.3/090.3 2..7 0/0.3-7:8:77QQ780/Q090.$: 08 92.70/0.42. 8:9. 58.2.7/. ./. %0859 .7  7 -.-47:-7.:.020990 ..... 0920-.3 .9Q70738 .0..302309. - 8 .. 432.3/.38437.2:..-:349.7 3/.890/0 07079089309.7 Q2!49:2. 8.. 82.7 2.-:7.7 3/..197007 .7.7.39 .3 2.308...-0.7 . 02309.9  0308. ..3. 20.7 .203-4 .3.7. 3.2.5 ..3.7 47:2. 0...-::8:8 /..9 7 47:.20907/020/ 030./.8.00/00-789048..7/ 7 7.0.9 7 3.3 .00.0070030707/0.3 2.20/.349.-...302309..8 4. 8 .0030 200730304342.3.7 ...:.7 339.3/..3..4.8.0.720/.097 07.:.7 0730/0::3 19700743.3 3./.2.7 47:2.8 3..08:9..9..0 07003.Q9Q3-47: .20830907.30.....08-0703070 5740/0 07070 .3. .7 47:2.8 /0890020. 0/0 0700389. 8437.0 2:8:.7/.. .203902032088.084 :2. .8 3 89..2..7 2.097202088.3/.9 3/.3..3.072.9 7  ..7  7 -.70090730::3 43897Q843/. .5....3 2.79..9088.09070/..3. -.3...9 7    $9. / 7 ! ! !- ..9 ./.9 -47:.70::3.3.0..3 3.7 ...79.3472. .2.08::39.3/.090070..09. -::8:830203Q3/09:9:. 3..32Q2Q34/: :.7/./0....3.. 9 7 ..0-.

9 24097073/007-7.. 3..3.9.!0-47:.5.7.9 .03 Q80904.097  .9.-0.7. @0.97.3/ 72../092.889025425.-2083.. .7 3073/03 %Q7$9.8 3/./.8. 2..9 3/...07-75425.7 478.99 3./....2.3..97-..4097/03.0/054.. .4097Q3/0-707.4 -407 2.97/035425.7 3...0-47:.43..9.4097:.9 7 .3 .39 80907.8 ..3/.097 . ..3..79.790.9 . .8 907. .471079088.7083/0-7.2092020 7. ..7 9.8 3.92.3-787Q.5071472.7.083/03-.3.2 3 3..:.37..3.3 .7/.443.34209709.0209889023090742. 43974 /43.097  $8902/0-3.::34.-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.97 43.08:9.43 -7. 32 4. . 4097.-7.03 .0..-070320/7 070/:7:2..92.3. - 007030207.1 :.7...443:3..9 3/.37.39307 5.....32..3.08 8:9.0. /0543:3/432...3 2.8 89.3/090.7 3/.-7/031.9 7 8 92..397.43:2.7Q809042.7 2. 8 9 . 82..5.0/43.1 3/.79.5425.. 8020 8003-47:-.0.39 .3 -..3 2. / 7   1 -47:9088.7..0./3Q -47:8:3:3.3-47:3:3-4 .143:2. ....3.5 .9 7 030 20/0548:2439.. 3 2.9323Q7080./.38..7.032088.08574-0207 -.0/0.-0.3 2. 8075.907:. ..7 3/.0903 30::34.9Q5Q 443-4 .8 3.7/ 3.0443.8.090880-.-Q9Q3-47:.2:8: :.9 4/:.349.7 478.8 90230/0.0/2 4.0473.107 907.7.92.:.79-.00743 7.9 7  4097070307/3Q ./.5..9 7  !74083/0-079202 80443.7 2.2.83/0-0790308. / 7    0302007 .5 2.3 2.5 3/.3 ..7/.843:.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.3.. 3.-.8 3/ 02309-47:8:3/. . 5425...7/.9 / 03703/709.3/..  1 -47:9088..39 8 .8 3.7:-:3/.3/.0. 5Q77 4942.3..9 /:.. - 8 ..43.3/..007-Q2Q39.7 7. .097 1... / 7  07-75425. :.3 .08 .0.7 3 3/ .2.7 409707 030 20/0548: .0.9 2 4.8 2439...807/0/0-079/ -3Q3/09:9:. / 7   1 -47:9088./..7..79 0/0..9 2 43:2.-7349.843-..3 3 8.3/0543:3479.8 3.8 8.0-.7070 970.0. 8 32Q89.. ..0.7/ 3/./. . 0 .3 ..::8.7/./3/Q720./. ..82.32 4.7 09070899042.0574-0207..7. 2:.070 972 .030 20 . .9 2.889023/0-../0.107%5 42. 8 2.7.78.7. .4942.. .8 /03003208 . 2Q2Q320790-003 . / 7  1 -47:9088.::34.9 3/.3.7.5.0220.7/.7.0-.7 3.5.3 2..38 3 34..08 ..80-054.2.0.7 %Q7$9.32 8.788902-.32.

/4/:7:/:9.203-4 .7 0730/0::3 19700743.32 4.2..0070:.5.342.0./.. 290230/0.09.5.39.5.007/7 %0.4.00707024390 0/0. /0300320830 093.084 :9:.3 2.77Q320.:.808:.9 7   8 9 .3/.3.077:57.3 .0.0.02439..3.:8075.3. ..3..47107%088.0. 2.0.0/208 1..0 .5 ../0.3 2.0/0 97200734. ..0. 889023/0-..9 .7 0920...2.7-7.7 :.7...7 197007 8 9 ..39 .7 ..7 3.08:9...7.90890-070320/7  $9.32 4.... .4/.27 -.-0307-70..-7..97Q 8 9 .3 3 82.7 8.3 78.070. ..2.7/ 7  47443.0208:.32..5.3 2.. 58.2/..32.32.3..0.3./.0..3 .97Q37 ..3 .090070. 3.2.32.3 Q89Q3/0-7/4. 9 7 .92Q//090/03030.0 8890239..88902.2.. 439740/2080702090/7  8 9 .90/-707.2.0707/080::3:../.007/7 07 8.799.20949.3 3..8 3.. :.47:/ 0320833843:3/.5.8 3....097 $89028:.3 . /43..8 2:9020 8 2. 3 3 .3.. 0707/090. 7 .9072489.2./..02007400/0..-:0999038437. 432.38437./.9.7...7 0/0.. .9..:2. .:. 2.-0.9970 2...7.39307.9 3/..3  2.9 .9 2 4..7....3.7 7 9... .7/..3.2.89.7 2080.0/0302000933/03092. :. 82.. 7 ..70/0./.7.097 07.7.0 0/0 43:2.43..890..:. 8:9.02:.-20073.9.7:.7 58..9 7 .. 0920-.3.3..3 7.2.9 7 8 04342838.5 .42..70.0/03020907.7.020833 5.5 2...3/.. .097  $8902/0:. ..07-7.084 :9:.082Q02200390230/0. ::3802 4..02007.7'0$4 :9:.97.7/.. 32 4.8 3. .9707/019.7.-..5.972:8:.7.570.30/0.. . ..79. .7.8 3 3...058.79.5.3./.7 %$  8 9 .. 32.7 :. 8437.. 4. ..2..2..5.7.084 :9:..3 .8 3. :.7..7 ..2Q07300970.7 39..0.7 3/.097.097 0302007 /.3-7:8:77QQ780/Q090.92..9 7 4947.7  0308...0-47::.0 99590 8 9 .8 3 3%072489. .7/ 7  3 90889020.:.. -7./.9 . ..7:.7 .2.7. 8.9 7 .792..3/ 7 2 .. .-.-70707/03708032007..79.0.907. 2.3472.:..-:7.7 90230/2 4.7.843 2.890720/7  7087Q074.7.0009.7/.0.020 .9 3.0 ..97-7 .:. /..8 3.7 . 0.4.7 7...5.0. .703343.30. 7 .79.0.0  0920090889024.090.00/00-789048.09..0/03.843:89072007 2:9020-7-730::342./.:./. .. .Q070-0 0707/0Q01.0. 197007902030.-:0/2 47443..0-0307.7 :.07207.3 .92.9 070 9720:7.7 .7.8.203902032088..197007 .07../ .. .. .0.3..7.

.793..0.099 Q80904.3::3. 0097.7-::32.5 2. . ..%Q7$9.. 8 92.7   43..0208..0 0/0.0052..3/.89083 24.7...084 :9:.9707507.5.07035748509Q8.9./..::32. 24947 00730::3-707.37..49.7.307/07.084 :9:. 4.3.0.3.3.89083 24.. / 7.070 3Q3043.38107303000-0../..9 2 42.. .02439.0-:/09.:..7 '.7  2..395072../.7  4/:... .800730::34.7.7/ 3. 3 -0797 573Q073083200..7 3..9 8 9../.7.2.9 8 3 .99..8..0./.097 !03..2 ..9. / 020/0303./.97073503..007.9 7   '.3 2../. Q8007-:3... .03902..:. .09707 2..9.3/.. / 7  :./0/3 .3 43.9 2 42.:9.0$4 :9:.097  ..4/.7  7 ..070033.3/.5.39...9.7.9 7   #.0005007 :.7/ 3.7..3..73 ::3.9707/:. / 7  82.. 9 288902073/0-.243900/2 42.3 3 .3-0797 573Q073083200.2083070./0-83 :.308202Q2Q342.395.3/.97Q8 9 ...3..3.7 /09..0200742. / 7.3. 08...0/0 0707431474 :.7. -::32.5./..42..34.. .3.20.7. 2 -70709090/43. 8 92.3 .0 0/0.30783/007.2439. / 7.7 2.5 5. / 7..395073/0/:.37.9 9.7.10/090795030.07030730432.0.:.. 2 -707 09090/43..2 243900/0.7.97/0.2/0 4..7 .70 800.7 30097-.7 3.1 3/. 2.7/..9..39.9707 #.3Q80 8020/7 Q/.9707243900/0.8..37.-Q9Q3-7-3.::34..0.9707 $9.3 .3 3 .7.843:3: /030-7 0/08.7 :.8..9 7 :.083/03:..3 ..43:2/.7..084 :9:. 0/0.2 Q8090 .87Q.97Q 8 9 .9.303..3 .0/2 4.7.7.::34384.7 3...0.3 .7/ 3.80.3 -7....0 .9 8 3 .::34.4395 8 9 .7:5-0803200..8:/703.4.7. / 7 8 9 .3.7 2.4395073/003/Q073/0 /:.3.7/..::3 0/0243900/0.243900/2 42..979580207503.39 8 3 -7.8 3/030020830302.7. / 7   ..7 9.0507/0 /4.8...097 ..980880.99.097 #.7 3/.7 %Q7$9. - -2.09.7/.... / 7  2.:.. 3 3907.39.5.9.3 8 97.3 -7/031.72.8 32.7 307309.7.2./:../..022$$4.3-::3.. .8.7/.82...:942.3 2..58. / 7  2.0.-7.3-7.070.20.8.

38.9Q0730 .8 .7 Q073/05740830707:5.7.3.30707/007.243900/2 4.0 4384.7./..7 %Q7$9.7-4./. 07302439.7.89.7.7./.3 39..8::3:38079.4.7/ 3..74.32.0070 97204/:. 90890/2 4/:.97Q35740830707:5.97072.747/47.3.38020 2Q2Q34:78. 2/..43897Q843:4/:.9707/2/03.0 7:5:.7/ 7  Q23:27.3 2.7 %Q7 $9....5 .8. -709Q90/.3/.. .-9:9:. #.. ./2 03.9707 .7090890/070 8 Q07908590/2 34.89.3.9.4.8 39./.Q0730172.3/.9 7 Q27. -./. -.82:2.Q23:2.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 ../207/032Q90 07:5..7 %Q7$9./.80/03 8 92...9 7    %0859.0908-90/2 4.0172../7/09078/3Q Q4.9707   !.0!/:7:2:7.79.7.9 7   202Q$.890 0::3 703901 7 3-4.9707 C0.3/.. 3 9.7.97 :.703343.-:0/0-79407.8 3.::3 8:003Q007/0 4/:.3 .207043.7/ 3.3..8 3.-4: 2 /031.9707.3/.7 3./../0271481.3/. 3 22 /03.-0792 9. /2 03/0. .3/0./.8 / 72.7.3 .970.0232:2 22 .Q23:27..80070 ::34.89.9 7 !/0 07/03.. 4...7.0. 3..2439.0.0/2 7.9 7  .9707 4/:.547:9090/070 07. 3 303. 4/:..9 7  ./..9 172.4/: :9.42..7.7 3.90097489../.7-4..7/ 3/.7..5 8.38::.0843. /2.::34..0 :8:8:3/.5748509Q8./.5 .700! .994-4.3 3/0243900/20/7 @07.0.0.7 080307.7 3/...0/./.800/0.5 . !.::34. 2.7/.79. .7 %Q7$9..30%5Q23:2#.9 7 Q27. Q0073309.8 Q/0] 229.2-4..7/. .32.97:.35708/Q2 . .7 %Q7$9.7-4..0005007 :. 84 :02 8.07200.9 7   Q23:2#. 9089309..7.0. -.7/ 3.7.702./.0-4...9.9 -.7.8.7/ 7 .5 .7..97070303/..3..970738:0902..7 %Q7$9.9 7   @0#.97075.2.3/..2.7. 03.5 .0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004../.9 #.0..7..90.4384....

 .

-7-730Q80-.3.7 3.7 3.9 3/.8 3.5 .0200730920 ..7 %Q7$9..3/.570803208. 4/:.79. .79. ::339090.Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437./.

7.70.::390890/070 8.4.3/.030903/7208005.7.89 /. 1. -./.59.7 %Q7$9.0/038:0902.3/..2. 3.707:5:079Q7Q2439.3  8 Q074/:.8 3./. /:-0 5Q77 79.5.00709 3/04384:. 4.. 22 43.5.. 2. 4.7/ 3.7 %Q7$9.2.0540890794-4..89. -4.39020-4./.84305.::3048.32 4/:..0843Q00703. 22 09.4:.0208 4384 .3 Q00703.7 0920-.9.0 0097489.9 7   .7/ 3.5. 3 3/.-7.

 .

393 8075.. 3 9.3. 2.3 4.5 8.7 %Q7$9.7 %Q7$9.3/.795 ..90097489.9 8075. .5 .89.. . !.7 3.7 4942..7.7 0 -790 4 : 2.7.79..097 .7 3.7./.5.::3 8:003Q007/04/:.7 %Q7$9.Q23:2.09. 03 .82:2.84 :92.54.-0./..0843..0302.. -47:.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.38::3.9Q0730. 4/:.. 90890/2 4/:.8 3.8 4.7/ 3.724947: -.84 :02 8.7 %Q7$9.143843: 0/0.7/ 3.9 7   $592.7/:.303/7. .7 3.3/.79..0./. 43/038074..702.5 2 4 : 2.3/.. 7 -47:.0 070 972043897Q843: 4 : .994 -4.9 -.3/.8 3.94..0232:2 22 .007308.Q0700 995070.9 /.. 3 303./.5.90.08Q7Q0320/034 : 2.80995 8.3/.. .070.89-47:.30#.7 3/.38592.. . 3 8..32. 8 92. ..7 7 ..05...393.4395 07.7/ 3.3.7-4./0271481. 700! . -7 -7/ Q390/034: ...Q070/0..747443. .9707 CQ2  .9. .9 3 90230/0.. 84 :92.7 070 3/002 8 92.945..0-:3.7 47:32: 8075.09.09.393.8::3:34 : 2.8 8 2..-.7 %Q7$9.2. 02/084 :92.7 4/:.8::0902..2.8 39.2...79.:.9 7   !. .... 4.3 2.79-.0200730920 ..2...43897Q843: 4/:.39542.

.:.7 8.

/.7 .3. .7 #.08 !425./.02030-7Q23:2.0-03070707/0:.7 Q2C007 Q.84..32...043.$::.@0.2.020073Q0 02 Q23:2.//0032 $4 : 003/70-03 0..7 $ .00 0703/720 #..5. ..730:7.0/Q Q42.19708-::3..$ .72Q2:..7 31.9707. .043./.2:07 Q Q.30097.7-43:$4 :.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .79.Q070. Q39083/0..47107#.97073%0859.084 :92...097    $9. 7.//0032 $4 : 003/70-03 09.7 0973078 0 42570870@.7 .0 8 5425..3 8 92..38592.0907..0070 9720 007 @0.0302. %03C007 @0.03:7. .7 ./.09707 Q2%03C007.5.7-43:$4 :.043.9707.3/.0:7.7 203/720.2:07 Q Q.9707.3  Q80.D390 .843: 48.303/720. $4 :92.09707 Q20300949.3 .73 Q2 5425.. 2 8/.70/0342570870.3 8 92.7 203/720..-0.7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #.3203/ 84 :92.88 ......7.3009709.88 .D39007.

8-079202 8047443.793...70903208  $4 :$:$890207  0308..3.843:89072007 2:9020-7-730::342.. .3 .7 /054...7:.0/03.9 3/.7 8:...3.097 .3..:.9 7 ..2.3..5.0.2.3.8 3/.570..7 .2.020 .8 2:9020 8 2.7 /..7 0920.7.5.7..3 . - . 9..2./.0.7 84 :9:.0/03. :.2/.32.3 ..7/.42.79.3  3..8 3.09.7/ 7 47443...02007.7:. .3032 4.C007 .7 :. 2.020.7 :..020400/0...::3802 4.8. 574007/0:8:8090.2007/0.0.-:0/2 47443.02439.-: 0/2 .20949.39.083.0.0..3  2.3.2:7.8.7 ..

.

8 3 52.%.3.730920 .

 .

... ... 2.9 3 9..0/.0/43.9010/2 .7 ..7.8 3/.3033Q0730.7.7 3Q073/0.02:9. 29.3 2..389.89.0 ::8..09 859 ..0243900/2 4.Q0708:84 :92.2 4. 0/03-7090943.0. 3/.9 903 .70 2.3.7.39.9'07.0/030032 4./:8:.2.320/2 ...2.0.7:5.04/:.3-7 20..7 0097 -..97 4257087.70.3/.2.34.::32..2.3 2...2.7 .70/489:84 :9:.:.9 7 .9/.. 9 72.7/.9 172. 8.7..00%Q7$9.::3:..- @0. .84 :92.7.7/ 7 4250.-:0/0.32.8. 8.3/.0243900/2 4./. 2 4..3/. .8 3/.9 7   %.05071472. .7 2.3033 .3:3..9..7/.3971Q -847-843: .:.7/.3.9..7... 9QQ070 . ...3.9 7   $4 :9:.:.7.7. - Q0730.7 %Q7$9.:..-47:.7/.7.0079Q2 8 . 8..7/..9088.3 2.8 89..9 7 Q9Q3.9 7  !.:.3.9 303QQ7Q7Q 0432..3 2 . 84 :92. 5.793..74 4.79.7 90880243900/2 4.8..7 -47:/43.2.7..0/ 07 .0.9 3 9...0.7 09208 7.7:./.0...3889070.9 7  $8902073-Q9Q3.2 4/: :20.3971Q 8.00302007 .::8.0 0/09.7033/0::37/Q Q-7::8.7 072.70.9 7  072. 7-78890220/...0..3/.7 3. ::34..%.32 4.0/:7/:72.800730/0::2: 4.3.. -0 030.!.7.0/2 .7 /..9 7 07:8:8.7 .0002.3/..3. .7 3.097203Q:2:-Q9Q343974.9 7   $4 :92.79..-0./0070::34.7/.Q3.2 8..%088.2.8 -789.7./.730920 .2.30920070::34.7:.-:43:/..8 3 52.0/03-7090943.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.8 -789.7 32439.7/ 7 07.043..7/ 2.0./.7 3. ..%$ ... 58943: ...0.7:5.7.700..7 574083/08003959042. ...7..3.3/.20070. . 58943: 5.9 3/... / 7..3.39 .7 $:84 :92..0-.23090 8.7.

..70830Q80-.7/.384 :9:.080./ 80-47:.0/43.0. ...32 .. 7148147 .3-47:.0 0/0-::3.0/0..0-QQ1938072.7. / 7.-::3. %00. 3 3 .7 -.7.:.3...3 ..7.7./.1 3/.-847-8432.3.3830709.30/. 2. .3 /0302009.0.  .0 4257087/.9.. 0/07. .0/039. 7-47:. 2 0-.8 3/0. ..3 3 .30/03-. .32. 7-47:. 2 .-. 7.2/0 -07 .7 1.5 78.9 7 03020/74 4..7 3 39..3908807/00 079088-702309...3/..7/.7 % $ 3.39 070743974Q2Q2Q34. ..70 /030320830Q:249:7  $4 :92.47:32: .0.9 7  @..0022.3 .3Q3/09:9:.9 7   $4 :9:.5 .8.243.-743... 0::.7/ 7 :908807/0.020074/:.-.%088 0::3 4.32 -./ 3/. -. . 3 .7 38 / 72.07.0 -:3. 439..7..7.00784 :9:.7.2-.5.2..:.097    017489.8 ..5 .439./.0700-.9.8 3..207. 7-47:../.0..000395.03420947Q70 902.7-:89...73.889023/0-07-7.. .73-47:.7 39007 0-787Q.0.9.7 343897Q843:3/..38437.34.0.-0.. .-.7..2:1:020.3 3029./00/0-7.0./.3 -.3/ 72..7 .... ..20.0-0307 0/0 .. -47:-.9 7 . -. 30:27043.3/0-::32.043897Q843: :901.::302309.3 3/.:. .8 3.3. -0784 :9:.0.3/ 72..0.-9:9:.347:32.5 .7/0.70 .3 -7/.9 .7990.::3.8 3 82 3 3..020/03..7 :1.8.7 38.3.-07903:8:8.8..3472:3.5 2.843:...3/...7 2 .70833/Q03032083/0.3/.-47:-70 972007 . ..389034.00.7 .3/ 72.:...1. .8 39..7..70830-9 .79.3.0503.07 2..0.74.-.9 7 47:-.309032003..3 2.8 3.08 / 72.7 08.30073/084....47.9. ..7:...7 3 39.. ..0.32..9088073/0:.2..7 073. .2.0 .-:3..8 3.0.9 .7 3.. ..38.790/2 .7 $4 :92.. 32.8.-:0/03::8.342097007.3..02007.30073:7:. 7-47::0..900/2 8090883 0.9 7 784 :92.8 89.02007:... 7-47:.. 7-47::-.08..-.90880733-.5 2 002..:.8 3./ 07-7 :8:043974Q-93.:.. :23:22. .5 78.7/. /.32Q8.-3.7 3-::3/:.039..3 .7.7 .7080-.029.-:2.7.8 3 82 /..034.0/03020-. .7./03020-. ../.8 3..8 2:9020349.3 . 2.907.Q070-7.20/0...3 3/. .Q80-. Q2Q ...39 .9 7 03020-Q9Q31938073.5 78.79.5 42. .7/...3 .9 7 : ..59 9.-.9-0/038890207/0../ 032 -47:.7/. 0707/0.3 2.../../.02.30/.79..3 0.0.-:833.7 :8:8..8 29./.3  /03020085.7 3/.9 7 080. 30:2.7   $4 :9:.3.7.8 3.33/0/Q3.8 . .

7 2 -7.7 38. 2.3 2 :8:8.8..7 070730...3 32.3-47:8: / 03200..3.0. 3020833020/7 .72 Q80 0..9.9 3 32439.2-.7.7 -3.07.9 7  .9.32..5.. /....1070.. ..4/. .2.3.43.7/.384 :9:./0200.3-47:.09970 20. .3.7 47:32.3007804/.3.207/.84 :9:.9 7   2309.9. 3/.. / 7 47:. .8../ 030-707   $4 :92. 432.8.8 0900/2 42. .0070707/0-47:.7 3.0. 3 9.0/0.3 -..8 3.30073/0 8 9 .7 3/... 32. /8 1.097 9:72.3. ..097  .9 7  $4 :9:.::2: 4..-0790308./04:2.8.7/.8.0703 08.-47:.7 47:32..7.-.7 4..79 .082Q 707... 3/.7.347:32. / 7. ::. -4 .7.300384 :9:. .3.2. 0 ::..0.. 0307.8.2-47::8 .907--702309. 3.:.2..7 . .2.0 02..5..7.7.0783/0-747/47/. 2 Q8090..07830.-0.7.0.7   .2023:309..0-:02309.92.../.7 3807-0890/4.9 2.083/7...5..908802309.303.7 3023090..097 &2:28..9088.. /..:8:Q907.-07903 08.97 -702309. 5.4:32.7 33/0. 80.7.03::.0::3-72. . -...32.7. .9088 0::34.7 02309.Q2Q Q..5.7   .0-7.7 3.3.349. / 7 2309.7 3/..7. 00. ..3-47:.3./020/03-..:.7 3. .3 32:901.9. / 7 .8 302309 .-9 4.2.::3/ 030. .39 8 42..8 :8:8:3/.0/ 908707/03.084 :92.039 5.9 7  425708707.30073 9. 80.7. ..1./43.39479:.:..Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.5..3 .5. 90230/20/7    %08832...542.7.0. 7-47:.097 07:8:8.7 /0.7:.-00204/. 908890 2Q8.3-47:./00/0-7...8 90230/20/7  -847-843:84 :92./.38 92. 4.3 -47:.39.3420970070/43..2. 2.8.3 42. .7 0./..7 -702309.. / 7...7098007-7 .92.92. .. . 0900/2 42.. / 7 07.0.:.9 .08 .3/047:32: 42..90 0/20/7 4 7:/./ 3/.7 ::3 .3/4 7:..08907007:8:8:3/.2.0/ 032083/0::.84 :9:.-742.3-7 7 2../0 /707   07-79088-7-73/03.02008 / 72./ 030..8.08..01938070700707/03908590/20. .7Q80903 020-3. 0/0-4. .019.7 3.72:.2..:.9 2. 807. / 7./.:.

342097007/0.31..7 .0..7 3 3 .:.09088.9- 0/7 %. /. ./.0.07/0 2.4 :3/.3.017043 84 :9:.8 3/0  7Q0-0.7/00/2 2.2..3908807/0425708702.7 42570870..0/478. .0 0/090880 243900/7 220./020830/0 8 9 .4942.97.31.3 478./020908807/007-7.3908807/04257087. / 7  !8943 .74.2034942.80 : .7 3/.-.22Q8.2034942. 7  0478..82.3420970074257087/007.:.8 9./0 0/0-7-. .700733.84 :9:.3/.84 :9:.7 3/.8 :8:8.547.0-.Q80-.9088 0::3 42.../02083/00.342097043:7 Q9Q32. .3 32.942..3 478.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92./0208890207/0479. .39.0703.3./0208309.9 8...@.:.:./0.07./02083003.3-7-. 2.79..2/0..8 3. 8 3 02020 .. . .2.79 .2..97 ..547.7 3/. 2.99.78.2.99.5..3420970432.94.29. .7 39.3420970432.7 3.0...8 3 .97070.-72..7.3420970 -.39088073425708707. 7  /.7.89.29..80 7043:.31.8 3 72 0 .7 .09088.243.709037 .-847-070..3..7 /.9.3 3309.7 /. 07-7-.7. / 7 080.8 3 .7. / 7   :901-47:.34209700900/7 243.94.-847-073-72. 00307.

.::3090.0Q80-.:.. 3..0 82Q904257087..09:9: 2..9 7 .92..0..3 .5 2.9432. 3 .. 3 .:942.. . / 7  .7083/08 .8 .../0./ /Q Q3Q208907.7 .242.097 4257087Q3 Q80-.08 .002Q/.7.9088073/0 . / 7 :. 4Q80/ .89043974Q425708702309-.5.9 2 . 230 70/0-0.2. 0::342.5.0.0 8 .-42.2 4..9 84 :9:. /470903 0947/ 8Q1Q7/489.84 :92. 3 3/ 3/.:.8 3 /0.7 20.097 03/83/03.:. .5. 2 3/..890.7 90..-079030230990/-7070730097/9038437.3-78.9088.8 3 5708489.097200.9.3-79079-.70830-75708489. . / 7   425708707.. /.9..83 0200.3 .8 35708489..02091472.3 3.7 / 020. .7/ 7  .2.7 84 :92.07. ..7.890.. .9 7 . /.30220/0..3843: 2.9 9.3. 2.1 3/. 7.3/ 2. .-0790308. ..7..7 .5.0/43...08 .8 3.7.8..5. 4.. .3..708333/0.3 .-::32..5 .097 Q80-. . 4..3425708707/0 .8 3 ..9088073/0.09. 2./ 9./020..2Q90.2:. / 7 .00220/0.-707  .7:8:8:3/...3-784 :9:.0/0.5.30/.7..30220-.00/20/03889023.8 907. .5.90 0.7083/0-.0.7.2Q907.84 :8:.0/0.3.2.8. ..8 3.0 .0.097 %.34257087 /:7/:7::78.3 7.3.9 7 243.8 3..890.9. 2 3/.2:7..3-790795 /Q Q3Q208.3 7.-0. / 7  03/03/304942.097 4257087Q302309-.3/ 2.0-7.3/7005.-:-...

3 .0 .07088230207.3-Q9Q3.70073/0.::3 0/0-...043..-07903-000743.793. 3../432.8 3. /.0/20/030.79.:2:2207/.7 34250.:2/0302007309.7 343... .2:7..3 2 !740. /.. -.5.34209708 O .80387 O $4 :9:.9 7   439.8 3..8 3.02439..7 0720907/0.5..-0007  $4 :$:D709.. O ..7 .7/:.8 O ..9 7     52. 2. 2.8 3. 5708489..5 .7.5 .3.82. 0920-.-9:9:2: 4.38 . :2:247/47.7907 8 9 .8 3/.097.2..3-..8 3/0.708   2.9. 3.1 3/.-07903 43974.2.2 O @0.8890235740 .80387 .3. 2.38.0.7/. ./0/09.9 172.390080..890..4.0.7 3 2. -.0 . 5708489..0/ 020073/038 / 72.0-47:./43.1 O %072489.7 3 -07970 707 9. 39.7.0.. ..:...843.2.03070./ 0...3/ 9.0.7.9072.:0.Q070 /.8890320/ 9..0-..8./7/02:901. / 7 / 3/.5.7.3 / .7...7 . 3 20Q0709072420970. 2.. / 7 47:.0..9 O $073092 8::3 3/.703/03/30.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.7.0.5.07209088.2.097 .0..9.92.5 .9 O $4 :9:.8 3.5. . . - 2..05071472...7 3 9020.3 3..00974305. .20/0.7083/020.3843.3. .:2.0220-.07.7 .. O .42.8 3.7 299072489.0.574007 5748509Q8 .3/ 72.:.070..84 :9:.32.0. .700..342097007 O .9.92.38437.1 O 439749072489.8 3.00.30/./ O Q Q.1  $:.547.4...0.-.089070070/43.425708707 O 2 .9.9 7   $4 :92. .-700/0-7 O 220.2. 3 20Q0702.7   :.307..9 2 -::32..0. 82 84034/.9 O .3420970.8.7 O Q8Q4.:8:073/0-0790342502..7:5.0720/7  . / 7  .. 09020.9. 2.0//07 2.9!74007'009.9.. ..3.9 2 4. / 7 .9 7   2...9707 O $ .7.739970 24.0-.38437.89043974.020.02439.32.-4. .30/.

: .3 2 3/.../7/0 8073092 8:..7 299072489.3/ -7079.9 7 O $4 :92.7 .2:7.8..:...7/ 47:.0907-..-:3:-079038.:.380.9 7 47:/43. ..0720/:7:2:3/.7 .0.3.9 2 3/. 3 -:.. -.9 7 O 4 . 2. 4/: :3:.5 ../04257087.8 3.3589:9:...0. -.:. 8907039072420970.-.0 .. 8.2:7.2-.. -.5.793. .0 907242097007./43.9 7 %0. . .0.34 : 2.8 35708489.7. .9 2 4.890-0792 4.8 3.7:.3. .3 .2:7.92. -::3.37 . /107./ O 7 249478 .8 -7/03 1..9039020 8.-40 /43... 7 Q0208  .9 7 O $ .2.8890320/ 9.5.-0790343974073945.. -: 8 2/.Q80-...3007/0 4.8::7 .2-.43/03807.:8: $:.3 700 O 4257087Q3/:72.-47:. 7-47:. /..-47:.2 O $4 :9:..8 3.. .84 :9:..7 90.8 8 . ..089070.5..8.380-.. ./432.7 3/.7-::3. /.. .7:.0 84 :9:.:8: -QQ425708707/0 O $ .9 7  243..3 .08 .92.3/088902/:7/:7.8 3.8 3 90230/0302309.2:7. 9088.7 .4/: :3:-079030 . 9..035425/.74.78..9 8:84 :9:..0.9 7 $4 :92. .7/ 7 O  !740/0.84 :9:.8..0 2.$073092 8:..:0..7 90.0.0. :.0./.0890708023099.8 3.7 O Q9Q302309.. 3 .547.84 :92.90734.097 .39072489..7../:7:28907/ 384 :92.97425708702 -47:.-.070370 34370.-.3. O 9. 5708:707001.9088073/0/ 8 5.0 907242097007..8 3 O 097. 8...307-78.9 3/.0.3.20/0.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q. .8 35708489.7 8073092 8:.7/ 7 O 425708702 3/0.7 O '49.8 ...3072003.1-.. O 07-78075.2-..:.0.8:89:7:.0 8Q5Q720 ./:7:2.808:. 84 :9:.8 342.0 72  ..-. 8038707   43/0380707 $:084 :92.-07903:8:8..342097007  .8 35708489.7007333472. O 42570873/Q Q. .79073Q07307:9:-090..9.0.. O ./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.8 O $4 :9:.342097007 O 43/0380784 :92..393 82 3 3.078:8 .4/: :.309020.7 0 9020-47:8:. 2 478. O Q80-..03/Q073/0347:32: 4..7 3303Q80073/0..0....707300970... 3 -0700.790/2 4.3740 O $0738:.3... 3 8907032.9.8038707 :..7./ O 4257087 3/.3 ..5.:  3/./0308 O %07247:2...

.5.39. 3.9/:7:2:3/.0.9707/:7.3/. Q80904/: :3:-079783.43.070./:7/:7.3-7833/0 208.3.097 '.7009 5425..39.. .70070.2.0 42570870/:7/:72./7/08073092 8:084 :92.9707/:7.0./:7/:7.2. 2. 20. 9 7..2.-.9..../ 3472.92. 43:2:3.-0790308.7009.3.7/ 2.7083/0 .3.. ..  .0.84 :92..7:-:4.7 ..83. 8907/ 3/0/07... .7 4942..078-7/03 ..07208070033...:94/: :3:880/03.00097.3.8 35708489.07.0 09208.7:5.4/: :3/. 439.39..  .08  O 2/0308   52...3908807/08:84 :9:. .5. -:83..83.43/038078:5425.843:20./ 8Q70.83.9..83.943974Q  $4 :9:2: 8:/0.3-78890209032 /:7:2/.9.8 35708489..050/20/ 9..0....4/: :3:-079783.070.70. ..0... .:3:387Q.3 703-7.3..... 4/: :3/.3. /.Q0704942.83.432.20/09.84 :92./ 3472.7/ 2..3.4942.2.00703.9. $4 :9:2: 8:/3Q 8 .70095425.0.8 3 .9.9 7  85740/0.94397488902090 0/2 4..3 703-7./.9 7  0743/03807/0 :0/0.9.9..3.3.3.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92. 3.83.8..3..9.3 7/031...3.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942. 9 7.0.2.0..07208.0733 /0-43974.9 7 07/0- 43974.7:-:4.9.097  . 439.5.   .4. 425708724947:8 .. /:7:2.:0.83.4942.9 7 $0..8 .. ..9.8 .2.$8902 942.0.0-47:.- 42.:08. 0.097 '..8 35708489.78 .7 800.3/0902070888902/:7/:72.3.:94/: :3:880/03 1420907 .8 ...-0790383. ..0.-78.7083/00708:87Q...7009.07070-. 880/.07/0307..-74942..07070-.9 7 43/0380790 8024947:.. -.4.547..9707/0.7 83...793..7083/00708:87Q.7 8.8 9.97/3Q Q304: 43:2:-74942.0..3.070.. ..8 3 .2.9 7 $0.. 3472.... /. 890720/ 8Q70.9 /:7:2/. Q80-.0.-:8: 84 :9:.9478.:9080 24947:. 3 3425708704.9 7 784 :8:Q709.07 $4 :92. ..2.....O ..8435425./ 3 8907208Q073084 :92.203.:08. . .  43/038078::/0. 88902.2.0.9 7 7/031..843:20. 295708489...432.07088230207./ 3472. 7/:7:2/. 880/..5..097  3/.39..:2.3...43./ 3472.7 3 3 .9 7 $:84 :9:.9.3...970733.

. 3.884 :9:.3.324947:.0  /0-079/ 0/0.8 ..9.0 07.7.5 .7/ 2.9 7  07...4/:. .3. 439740/0..5.7 /:7.70070..8 .7/.084 :92.. 4257087.0900970.3439740/0..9 7    04..0970.8 .5.70095425.7/ 2.:.8 ...0.09.0.9.7/.7 3 8907780.7 20.19.3/0 073Q0730 3. 9088.043/03807 . 880/0...7/..0.8908439740/0.097   7:5.-48:3/...7   7/:7:2/. ..0 43/038078::4942... .0 8 .3.3/0.5.:0 43/03807 /0.7 30 92Q//09.. 439.7 .8 3.3-784 :8:4942.. 2.0/0- 43974.08.9 7 :84 :92.3 . .7.3.5 .89084942.043974 .7 3.097 43/03807.8 3.8 9.7 32439..097 $4 :8:/3Q 8 .3..7 :...0720890/ 2/080.9.3 .8 .0970. /. 3.2 $4 :92..8 3 90233 -:. . $4 :92.9 3 34250 02..3..0 /0-43974 .39./Q 200730-.7.70/:7:2:3..89043974.70830:2.043974.. 070.7:-:..05425..8-79. 43/03807.7 3.9 .. .0070 97205740079.04257087 /:7/:72.7 3 .70090099038437.0720.9/.0/0708903035740 . 3.3/.Q23:2.9.3.9 2 ..3 703.9.-4./43.7 3... 2Q8. 439740/. .0720.. /.2. 0. 9 7.. .. ..7.:94.9 7 !73.:90804942.54843..3.3.8.9/:7:2:3... .03..84 :8:5425.0/2 .3/0.384034/.7.... .. 3.7:-:384 :8:.-.$8902 1.547. 7:5.02..97.3.9 7 $4 :92.74942.....7 3.4.7009000.5.8 ...8 00.. 880/0.30/2 4.7.7 3 8..9 7  .088902  /.0..3...7:-:043/038078::4942.0/43.9 7  $8902/:7/:72.0 80.9...9 7 $0.8/0/2 08.-0790308.8 /0...7 3 8907783.43974Q08....3.9.9.8 3/.08:84 :9:.8 9.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01...3/.7 /:7/:7..7084:.3. 439749.7 3 3.-4Q0730.097 :9.7432. /.. 439... .9478. 07003.07070-. 439.7..3/ 0/0..3.5.8 .7 /Q 200730-.3-7889020004..3.79.7/ 2.3. . 5425.7009000.8.3.5. /:7:2.0..7009003.75425.:08.50.9.5.97073.7:-:3:3:033.7 3 3.2-.05425.8 00..9 7    942.9.0.3..0970.-7.9 0/02.0.0 .043/0380724947:. .0970.3...-./:7:2.9.084 :92. 439740097435..  942..94.7009/:7:2:3.-.:08 1.709099 84 :8:.7 800.7..9 2 4.30  $ 7.9.3.92.9.000:2.8 7.7 .7.9.9.. 032 84 :92. .3.-0792 .2.

..34942.3. .9 83..793..5. .-07903143843.3/:7/:7:2.3/008. .8 35708489..03. . 3 .9 107. 3 08/ 3880/07084 :92.7:-:88902  /0-079/ 0/0.7 . .3/0 .2..302 -..-42.-0792 4.34257087.7.7. 9 7 2.8 3.9 7 Q907.. .20/0780/ 074257087 07 /0.. 009020/07/9038437.2-.1 3/.20/0890320/ 9....-0790308. 43/038077:-: .8./ .:. 9 7 .9 2 4.0-0792 0207.8 43/03.79.043/038073/43.4257087/0.7  /0-0792 4.0720/:7:2:3/.. 3 890772.7.793. -.3 0/0/:7. ...097  4257087.97/0-742570878:84 :92. -.7.5 2 42.3.4257087073Q07 8 . . .-48:.73472...::34..7 3 3/43...78..38: 8 .3-47:. /. Q.9 2  .9  $4 :9:.34942.. .94..9.3. /0..843/0.0$:$4 :92. .8 3...79.890439749079-../ O $:84 :9:.043/038078::4942..84 :92.94.0 0/0/43.98073092 8:.5708489.8 3.907:9:5.0-47:/43..::.8 .7 .8 9..9 2 3/..890003/ .9 7  425708702 -47:.7.907.9 7 $4 :9:.7 400/2 4.7009000.7.9 2 .7 07300970.8 3..8 . /Q 9Q Q3/008.7 8 .2.9072489..70/03 .843/0. /.7..:.70070.9 7   425708743/038077:-:439749.79.3  9020708    3.943974$8902 8 .9.97073/:7/:7.. /. Q8Q4.5708489.9.20/0890320/ 9./ .7.:8:3/./020:2. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489...4/: :3:8907030 83. 4257087/:7.7.2.8 3./ O Q80-. 43/038077:-: 942.843 4 : 2.:..5. 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489..808:..9 O 43/038078:: 8 .Q.7..3-789...9 7  8::4942.39.342097007  4257087 $:$4 :92.0/0-43974. . 43/038077:5..:092 .907. Q80/ 3/008. 5425.9 7  $4 :9:.8 ..7 /:7.-:7:-. 3 3Q80208.073/0307..0  0::34. 5708489. .9 .2.8.7 3 34.9  09724947:8 ..3 08./7/04257087 43/038077:5..7007034257087Q389450920807003..7 4942.3/.:0833.3 .9 7  4257087.097    4257087Q3 O Q Q.0 /3/Q7Q20/0907. -.79.5.3 -.0..

097    4257087 Q Q. /:7:2/. -7 5749440908590/0.-.3/04257087/07. Q80-. - 9088.7009000.8 ..0808.:..4.8 3.7.397.0 80883..3 /:7/:7:2: 8.5.08-0780.3 -.097  :033Q89 8 2..700900200.097 :3:33-7 .070.-208.5 .7 3/./:7....0 07 /. 9 7 2 4.7.70Q00/0.. 9.8 3.79.:083/08:80.:084-7 0/09970 207.39.73472../Q 9Q Q3/00700707/0 .97073/03-78.:8:./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.4257087Q8Q4.243900/0.097 4257087.8 30700390/-707.0.070.97Q/Q 20830-..0.Q8Q4.08083Q3/03 2.097  $4 :92. ::34..097 $...033.5..8 .097 $0883. 80-0-0  Q8084 :9:.. 80-0-002309.070.8 .3 .8 3..5 2..8 3.097  $4 :92... .97/000974.7 /.7033..3/ 7.7 /..08:903083/01.3/030. 9. -.20/089030307/03-79.9 7 -0/0 -7Q79088....  4257087/Q 20830..-42.  $4 :92..:08 $4 :92.9 7  .8 3 ....-847-00/2 4.02309.9 3.9 3 -.7..7.2.097  :. %0883907. Q39.793.39.097 :0073043/:9.9 3/.243900/0.38437. 9 7 2 4.30833/:7/:72. -. 9 7 2. ..0/03/09.9..-847-00/.:43..097    $4 :92..9088.0.7 3/..97 1970.7.9  83.8:89:7:. 83.9 . 2.-0790343:2/..89043974Q.058 /Q 200730-.043974Q Q3-7902.9 7 $4 :92. 5708489.7..9079-..4..79....7.4257087.7 .. 2 3 3.:08 -47:8:Q0730589:9:.3-78:.7.8 2 4.28.8 9.7.Q070-.390.8 .8/0/Q 200730-.70090070..  9072489.-0.7 3.9 3472..84 :9:.9032 4.097 : 0207 9. 32 4..7.:0833243900/0. 9 7 2 4.-:. . 9 7 2.:709720/ 574944/0-0790.7009003.:08.0 83..0.. 43/038078::5425...0249478 . 83..0 ..90/-7079.9 .07208.1 3/.8 .-:/09.097 %970 2.0902000 /07/9038437.8/0997/9038437..7.0/3/Q903.. 9 7 .890803/3/03.:....9 7 902080-05073/0307.2..3-78.2.5..0.

3 307830..3 .9.8 ::.:.-079/ --7-730-.38.3.097   %088.-.2. 2.02 4097Q30-.0.02054Q709. ..7.3.9 7  .2-. .2. .9.7 /...32. 01.3 2.78088 89.5 .7 3/. 4.:...3...7 /.9.7 $4 :4/.:0.108 4. .7  0308.8908890207/0-784 :92.843:3/.:-..5.3007 ...9 7   $4 : /.-47:.30073.891012...7 9.0/ Q0075408907-4...9 7 4947.9079-. .8..-..0.700..8 /:7:2:3/./.83.:0:.38 47443.0/3.5.7:-:3-7/031.0-1 0333.3.70-7-730-...097 !.7./.30/03 4.4..:0::.//0720833020.2.47:3.3.3.9 7 79.. .0/0.QQ.. .7 04. /.7 :.020/03.3  2.59.:.'0054.3..24.:0..7.-.9 7 :5...3-7/031. .9 / 0903070.3030843:5. -/70...::3.9 7 :08::007339.5 .302 073/090..589:9:.

32.1.3007544/.2.3007::..20.5.2.30.73 03.. / 7 !.-:.0.734.243900/0-74...  4/.. 22 44/.04..7.54Q709. 22 3472.7.8 0389.8 3.79.3007 ..5 ...9 7 0205..73 03..7 03..4.42..9 7 !.3/.3 030843:4.8.::34.2:..2..32..30073.24 :3: :3/.  4/.1. 22/432: 2:.7 9.0903 ...3007 92..0/5.9 7 !.5.2.7 3.9 7  0205.7  4/.9 7 !. 3 .0.

0.3 4.9 7 0205.3 3.09...3007$ .97.9 7 !.00/0-20/7 $4 :4/..30070709 3/0Q073/0 :2: .2.0 0/09.4.7..90070..385..3007./.5.3  8 3 1 3/... Q0/.7 300-0.

 .

79. .9 7 8 97.  . 8 031..3 .38107..7 3/..98.-74.:.

 .98.38107.2 .30073 8 97.. 8 031.2 5.

2 . 8 031..98. .38107.2 5.30073 8 97.

.2 5.2..4.8..908590/0.7 3/..30073 4..07830/ 0208Q0. 0/0243900/2 4... 3.5..3/0-72054/. /0 2073/03... 3/.3 7:9:-0990.81438:-7... 39 07/ 9..2.389034. .0.7200 95574007/0. 39 07-0943.-78Q08Q0-7...3./.30-..7..4/.9 7 $4 :4/. . Q89 82 3/.8 3.7 349.37 -7-.0/432.90.5. .. 3.7-.0. 39 075././01472.720/03 ..77/0548:-4 . 4. -083/07:9:-094./ 3/..7720208390/-7. .3-47:.:7 :3-47: 003....7.794.. 7:9:-09307090.348Q0.7.9 7 $4 :4/./.... 8 .7 3 3QQ3Q3.30 720830700390/-707.-0943.0..432.-:.793/0070808 .-92 / 020 QQ3/0322 .843:3/.-.92./:.0/:.0-:..-47:8:3.77200.0.7/.32.7..7 .798 .88./ 3.5740/089070. 3349.8 3/.843.8 8903478. 8 ...720302QQ03.2 .34/.0/ 02033.7./:.5. /. 4. .....9 7   ...7.-:..5.300.0349.-0307 0/0 .-0943.7/4.7..-0943 /Q2Q083..9 7 :. 573/Q24.

.7 3 33.1. 3 .9 7 O !.5.-07903.9 7 O !.1..0..7.9088...QQ 8 90..8 3/./.3007/04 :3: :23 .37Q0-0..5 .8 3.Q07/ 0200-3/70.-3/72 4.7 3/703.. 920.8 2.-. 3.7 /..3.9 7  $4 :4/...8 2:90208:.7.0-7349. /Q Q3Q2Q 4..-47: .9 7 O !.04:3.7 84 :4/.3 3/ .. :880070-7349.7/... .7 54Q709.. /.4/.-7 8..4/.7323 22 /432: 2:. ..3. 3 .7.7.0/0243900/0-7 0/008.9..0/:..3/.30.. 9 7 2.7203/03.90/-70707.7 323 224.0. -0943. 39 07..5..0783024347..0/0..8 3/.002209.097 $4 :4/.90.9 7 0174898:.3007024390.7 323 224.%03C007 O 425084 :4/. 39 349...-79072420970 43.7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3. 4.0. 39 0730:.8 3.7...4/.7.78.9 ...9:9:2...30 /. 203/ 02090.32..397.070.3 8 57Q8Q.3 9.-0.19.79/ 3/.7 3 32Q2Q3 4.794.30 81438:.3/4::5701.8 3.8.5 2.7 84 :4/.3/03/ 3.24347.30..7323 22 /432: 2:..7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !... 0/090.7/ 82 3/.52.097 3.8 3070478.43897Q843.

. 8 .5 8 / .354Q709.8.3.0 0/05408907...20....7 3:.0 2439...34..8 / 72.5 .5 8 07/03.2.8 ..3007 ..0-..0208 :..0-:.38.808:.-7-730020 94.7...9 7 O :.300733Q007Q1 4:.9 7 O $4 :4/..02083/032.907Q709200. 8.9 7 O !.30073902.3 2.09..8Q007.0/2 .84309.54..30Q02.. .8 3/...8 3.70 303000.3 .24.7 /.35.32.0 0/0 070 / 1472:3/.8432.9 7 O $4 :4/.7.7 3.24.9 7 O 0235..0 0-70 20073/0 5.8 7.4.39030-70904.7.

28.-9 .

020/03 .Q07/0 Q7092 4.9 7 O $4 :92. ..9 7   $4 :92.7 Q80-.7 3 89077/0..7:5.439740/0.43974 02.70 ..84 :92.Q23:22.7.9 7 O $4 :92.7 3 39.38. .097 O $4 :92.3  4..9 7 O $4 :92.3/0.9 7 ..7 3 3$ 008-::3.5 ..7 07209.172.3.7:5.74 95904.9 7 $4 :92.7 3 34/.0. .7 3 3/017489 0200977089..7:5.3 33/0.7.0/ 3/..9 04942.7 /9.5.7 . .8 3/.9 4..8094.7:5.20970070439740/0...85995904.3/090820/0.809.3 8 2. .70 02.32.7:5.07..7:5.7 .::3:8:709 ..7009Q0/.39 ..2Q2Q34.9 7 0174898 .20097 009743Q3900733 -.35.....9 7 7 .097 O D709...Q39007Q80.43/038071.7:-:%03C007 O $4 :92.24942..8 35748089.097 O 017489083..7 3 342570870707209 .2.84 : 4/.303.072 0.7..0:.0.94.8.2...

/.3.843.5 .00972 4.//0337:9:-09./0-8.7.7 3072.8 ..32.9./:.:Q08 ..3.7.5.2Q3Q. 7 ...8 .9 82 3/. 584 :QQ3Q9. 384 :9:2.5740020385302/0540/0.7.2 3.-0920830/4 7:/. .5409030-790 08..8 .097 8 90.7 3 :..3/.0/054..//0.7 3/.7/.02439.9.70439740/0..097 $4 :9:.07.3 32.0 -07.4:3:.2.77:9:-0907030730 8 07030730.3.7/.5. 7:9:-0990.-0.2.509807.05089.507/.2.88.097 . ..3.7 3 3 8 4.0%.0 3Q09.//0073.79 8.7 $4 :4/. .%$ /03..7:-:3:3/09.9 7  $4 :4/.79039-.07/0/ /:.Q39007:./ 8907/9038437.2.097  .07/0.320/0.5..0 / 57400208 .7.097  4 : 2.7 3..107070 :.08. /0540/0.2. 37:9:-09./007.3 .0. 43:2:3:3-:3.8 '0#:9:-09 4.70439740/0..-0920390 30..25Q Q 4.7.7/43897Q843:/:.57400208 ..7.0Q10207022.0.81. :.-09208333024/: :. 32 2090907-008308.7.3/.7/.7. 203948 .9 7 O $4 :92.347:32: ..32 .7 3 5409030..0 00/054.2.04/.81.1.32.3 3$.172.2-7 89.8 3/..7.Q0730.2.:.9.07.3 .7.0.070.32 4.7 8Q70070439740/0...203.0434208.02. -QQQ Q30 /054.3..097 4 : 2.79 43897Q843:3:3-:3.-:0/0.09073073/03439740/0.9.84 :92.507/.792..0.574-02-::32..7. .7.  073073/03.70 02.807334/: :3: -0000.. 203948 .//033302.. 0:. 4..8 30708Q70.2.3853023 902309203Q3/03439740/0.3 2.39087099 3Q3/09:9:.843:3.4397407.172.90820// 9.2-.::3: 0/05. .0930 /0.097  $4 : /.007-0792 -9Q28Q7Q20800930.020.007/7 #:9:-0990.709.90.5.... ./Q Q7Q20830708Q70 .. /.09073070439740/0.7 ...7.88 :.7 3.:.Q23:2-:.9 3/.0.394. .29QQ5089..090.43:584 :QQ3/0.3830 5.9.5740073/0.097 O D709.9.7.0.1..5. ..7 3... .0.020833 5.5.9 3.9-. 030 -07-78 .5.090.. 2 .7/4..0783/0 3..0-9Q208 / 72.792. .9 7 O $4 :92.090390.9:9:.QQ3Q.3Q3/03/.8 3 .097 O D709.2.7 3890830703- /48..Q ./ 030.5.7082073 0097/0.097   $4 :9:.0/0. / 8 . 79/:7:2.Q39007332.7 ...097    $4 : /.0-.7 4/.04 : 2.7.79.2.7 3. 3.0 . /.//08540903 947-...9.7 /.Q073008..32.3 3/.0.9 2.097 $4 :4/......1070-74 : 2.703 8Q700 2.2.7..7...!740073343974Q O $4 :4/..5 . 3 ..007074 -3/72 .709...Q39007/ .70908590/0.70.02.79-::3.$4 :92..05074//0 208070035.0..87.0/054/..7.7 9:9:..

.02439..5. 0/08Q200.7/..1.070.097 :3:33-7-0/0/03200...43897Q843../.7..843:89072007 2:9020 -7-730::342..09.09.8 9.7 3 ...7/.7/.7 90230/2 4.9 7  .7 9..20949...7 58.342. 9 7 2.. .0.5.843: 9.09.7..4. 9 7 2.7.2.710730::3802 4../.. 4.0-:3..5.7:..2/..02007..7 0920.843:070039..... 0707/090.....07/0 203948 .808:.7 .7:9:-094./03. ..-0.097 :.0.2.7.92.-70707/03708032007.7/.5.-.2.097    ..7 3 38..390073 90.7.5..7 .88902197007243900/20/03..7/. 5740.. 7 ...2.8 3.007. /:.2. .0070:..799.-: 0/0-0.93...9.5.007/7 07 .2083094./. .09.-:0/0-0..3/ 72.7 :.0.0707/080::3:.10730707:9:-093Q3/0347942.7:9:-094..8 3.'0...8 2:9020 8 2.795..0..9  0308.3.32...7 . ./.3 .3. .-:0/2 47443.11 43897Q843.9...1143897Q843.7 3Q3/03-QQ-747:42. .31970070. .3 0.9970 2.-0307-70.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.7/ 7 47443./037 07049:79:2: .7 308 9 349.7/./Q5Q..790.7 :. . 2./0070/Q-0070908590/0.3.0...307070 90..07..-:3.07 /0- 43974..25Q Q-4.02007400/0.7:.7 39.0-0307.097 :.0/ 02007390.5.7/.-7.7.09.908590/2 .7 0/:.2.3 4.9707..9...8908.32..5409038.7.01. .2.097  7087Q074.:..3...3  2. 2.... 902070/0 970.......7..32.0208:.%088. ..99..7..7.8 .9-30/..3 3...9-... .0.5. .3.7..8 143843.209.70090820/703902030.:.5...77Q320.0.7/907.5.8 907.:2.0..0/0.9 7 9709.7 .0/0.0.0.79.0. 2. .3.90/-707.09.08.70.9 7  Q9Q3.908590/2 903 .0.8 /..3.9 7 2.0 7032 4.7 3/..7 4.007/7   %0../.:8075..002.0....0/03.:.390.. /.0-..2.-0. 32 4.07/0.3.79.0-:43897Q843.7 3 3 90347:32. .79..42.3.9 7  4947.3/.27 -. 070.7..7..Q23:2144:947-.Q070 -0 0707/0Q01..3/ 72.3 7 0733/0-3/7208.0..203902032 4.8 / 72.-:/038437.-7..5...39.0..792.. -:.08 .2.0/0 9720073 4.0.89.8./.:.99.30..89070.0.3. .32.2Q07300970.084 :9:.32.32 4.5.0/038890207/0...020 .8 3 3..0. -3/72 .-20073.3 ..7 197007 8 9 .3.0.3 ..8 3..07/0/Q-0070903908590// 349.843 2.007070243900/0.79 . ..39307 30203/7.3 . .7.0..097 : 43897Q843/:...80070730..2.097 !'.570.2.2.7. 32.019700739. . 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/.9.097 4 : 2.020833 5.

7.3 3 35740/0 070730::3 4:542..04.70.2070Q10303.9 7 ..7008:3:.703343.35071472./..7 3/./ Q0....5 . /.3.::34.8...-. ...33.09970 23303208 .3/ 72..7.7.7.7/ 3.3/.7.. ..79. 4.3.29.7.7 3 38.0.9 7 . 4/:. .::34. /. .7..9 7 . ..3902.3/.7.7 %Q7$9..9 7 . 4 :.2.7 %Q7$9.7/.8 ....3/...5 2.0-070303-7::8.0203/72088902 38..00203.034 :.7 380208 070 97208 Q7Q9Q.0.7.0 070.8 574083/0-07903:8:8.7.0 0920/0Q.. .0 /.3.. 3...32..7 3 8. 020Q390073320.7 8 ...32.030247..8 89.7.0 ::.38 4/:.2....-0790308.2 3070::38..

...90880/0..7/ 7 #..78....3/. . .7979070730::34.. 9.07200.8.3 2. 5071472..3/.7 0/0..8/0/2 . .78...9.-7::8..7.7 89. ...3-7Q0.7/ 3. . %Q7$9.2..97Q38903039407. ..09024/.8 3.3 2.097  Q9Q3.82:2 .70 070. 8..3 2Q3900733:. 9 7 / 3/.07..7.39...9 7 07-:5..9 7  '..3/..700. 2 197088902 . 8.0.05.7 32.39.90870/0-0.39.2.39.5./.3 3 -..90789070 9.8 / 72.2507 19:9:....54.9 7 !7408070 88902/0:.3/.0/3. /.5748509Q8079..4.9 4397407.0. -789.39.9707... 48.39.7.8 0/0.8.7/ 3..8 3.8.7/.7..3843974Q.0 -.8.78. 03.Q7092347:3: / 9072 03.9 7  '..77:1:3:8.097 0920-...3/..-:0/0-0...7..::34..39..9.7 9.097    07088230207..7.3 2 3.. 3.0 0. .7979070730::34..-9.79Q908907 ..9720733:...97075740020 .7.7.058420974 :.:20310 05.7.8 -.80./030.5.. 8 07..0720/ ./0-.90-0083..097 Q9Q3..%Q7$9.8 3/...7::3.02...8 89.7033..8 39.4.207.0 0/008033/03 /032 4..::8.38..8 19.9 7 $89023/.7 3/.9083. 48.79.. - -..3.7. - -007..0 ::8.9 7   '.-0..-0.38437.-9.7.79..9 7  03. .7 5.-0.0/ 07/3035.7.0. /...7.7 .9 . 0/0 89.0/0 03...38.38..5.02..0.7 2 2... .8 3/..250707 8203. 07 9028 3 1 .0 -... .5.9 7 3079.5 2 4./::.02:9015740020 ..7.0720/03../0-..7.7 3/./.3/ 72.88902073/05740830::3 4./.0.7.39..8 /Q Q3Q0.907890 7070800. .3 38 3 1 3. 3.2307.79.5.420970 /0.-:0/0-0.02.3/ 72.0 -:.7.007002309/43.8 . .3 3302 .7/.5 / 9.7.7033.7../0-43974../ 439740/0.5 .2.2::5:2..0.075.. ::8.3/..0.5 2 4..88902073/09.-...9707 '.97073. 03 9.7..8 89.2307/03 /030032 4.. /..7 .05740/0-07903..0..7 0700 970.7.0.7 .9707374947..97Q3 .79.7.2..2.197007 .

39.9 3/..3/007090/-707.39.:2..39.-.32.7 3.-847-843:3-7207.073/0.0070 707  8 9 .8 -::3.73-7945..8 3/......7343974. /.8 39. .7 073/0243900/0-0.793.7/ 7   ..0 O 0200070 972 .. . .79 ..007  $..9 7   .28078907208.8 3/.3930302007  Q9Q38075...3 30/00/0.397..320/2 4.2.9 3-00073/09..003/073349.97. 2. 3/..7 32439.0-:3.97..39307..4 : .39.7/.8 4.. . ..0.5 07097%088.4. 2.9 7 970 Q.4.7..303. 8 3/..3/ 2.3-72 ..70819707/:7:2:3:-/703/43..7.-:3..0/2 4.32 O $9.:$075.7 -0 030..09.7 .0.7 5740/0 070730.5748509Q80730::3007/04.Q2Q 4.Q80.20830 ::34.8 099 808 //0907 $61009 808 . 2... -QQ0-0.. .7 /03.2-...8 3...38 .3.7.0 0/0/..-79.30/2 4.097200..07 ... ../031.0070-.32.007019700743:. -..02 ..2...9707/03-.9 7   .3/ 72.8.0.70 /4 7:8 7.. ..0/:.8.9743897Q843:.9.0/0..09.5 8 09020.3/ 72.9074: :2:3:300.9 7 07 82 3. . ...08330/00/0-2083.9 7  $./74-.9..097 07-724/QQ9970 20.0.7 . 3/.07/0 574083070070/. 5..5099 2.95740830::34.7.7/.0 -..0. 32 4.38:.3.0.7.7 3$08$0. 2..397.. ..../.7 ./0243900/0-0. .9.0734: 9:7../ 7 -709/0-::32.8 3/030208309..2.3.7 5.9.9 7 89030380880.9 7 07Q..383/03808Q.097  '..0 349.../...3 2..0$4 :9:.0..90..9 70820730...7 3 /.397.28 / 72.3 2...043.0907..397. 0920-.7.397.793.-:2.0..5..3 35748509Q8.9 030%03 .3 O @.03/0.97Q35740/0..250707 4942.8 39.2 .9 7 %.7/. 1.-9:9:2: 4.39 .0739028 3 1 3.32 4..7 /.9 7 43900// 07/04...9 7 $.3/ 72.5.3.Q0 707 O 49.$..3..2.. 3 3 2 0783/0 O %.7 30097-..-079032.7/0 8 1 7/..3/070320.7. 7.8 3 O $9.8.. 8..3.3/ 307-783/0/08-0.. ..39.-847-843:-74/.243900/2 ...74. 070 972 274143.:2. -7/0 2020/..7/ 7  '...7  Q10200 78332:39..9-.9 7 .. 20310332 0783/0./..943974..70/0-.70073.. 42. 0707.7/073 82..4..32.05071472.0743.04.090307-71.0..3Q... 2.097 :89.3/ 2..2 Q8090..2.7.../ 3.2 /0-0.070-0.9 7 '.20/0-07903/0.9 7  03952. 945.397.9-.-Q0/0.39 .0.400/2 4...0/0324947Q.2 3/.0 .

097  :5.0 0/0 243900/0..0/0.-.7.5.2..32:.3/...007..3-7/0 /03200. ..7.7 3/..397. 1.34: ..7081.7 3/.308.30078.30078.9 7 $9.0/ Q00739.24..09970 29..7 3/.54..300738.0200.-20830::3 /.809  .38QQ5078302Q/.4.0-4. 8 0703.9 .7197 8.3 .3..32 4.3 2 8 /703./.3971Q954.020/0319..3-.. 9 22. 3/.38.98...0 0/0243900/0.3..397.9.3 .80989. ..3 .5741302439..047::.2Q3Q 9.39 8 1. . ..3/.00/0-0.-79089..3.7924/Q-QQQ073/034: . 8....7 '49.32 4.4...0/3.540890702 :3073/034: .8QQ59.3. / .9 7   ..8 3.-0.24.Q23:2.3Q..0.3 .397. .8 3. 4.9.. 4.7.308.7/ 3.5. 8 0074/:.0.9 7 !..27Q308.097  .324947.2.7 /.0.05.384 :.3.3007/032.7 %Q7$9.7.03.78003 5071472.0-.02.1. 2..2.3.. / 7 !.9 7 !. ..9. / 7    .7 4.9 7  .35.. 3 . .83...70/0.8 08301...9 7  ..7.3/.-0.0/0..::3 4.2.5.9 7  .. 003/72 ..7 :. 24.32..5 2 42.3Q2Q .. . 8 70::3802 4.9 7 8.3007 .7.7...-0...3 '.3/.38..0 -0.. Q0800548.9. .809320./.7 09.074/3.30.2037398  39 8 42.809343897Q843:./08.8 3.89. 3. Q3Q .9 7 . 8 8 57Q020/0 07 808:92.0 / 5.  .7 3020..0 0/042. 8.0-0.3 . -.4.-0/01472042..9 7 0.397.020830 54Q709.3 24947 . .374947: 1.9 7 $. .37 07.7 5408907-4.8908 8 / 72.791.:120.8 Q801.097 !..8 3 8..83.

..

./0Q073/0243900/2 4..9 3/..::34.9 7  .397..3 .9 7 .024947: .0.9..0..05741Q0730243900/2 4..7.5 2 4..020/03 .074/3.. 4..250707 43974/..Q23:22..25070733070.70-7900-7.. 9970 2 9.9.7/ 3.0/2 4.3.9 7    .. 2..::3 4.3/.009724947.9 7 :.38.9 7  4947 4/:.04.7 8...8 3 1 3/.3/.7 %Q7$9. 2.5 /.8438 3 1 3/.3.3..43974.4...0.7 .3.7 4/:.7/ !47:2.7 %Q7$9......7.9.9 7 .4.2.. -080200097 0..

 .-...... -..7 . ...7 3/...3/.8 /Q Q2073/0....0.0/0.097  8 92..0-47:.3.0-.7..0703 .070 970.43.09020 20.0 0/0243900/0.. 0/02.397.9 7 970097..9 ...89007.-208307029..393073. 3..9.7 8 9 .0-47:0.8 .439...- 5..20.30783/0 4.843: 300. .0808:9:25703850730:.0.07038 .393074.7 3.7 .070-0.9 7  . ..9 7  0:2...02439.5.7/.42403/..32.89007/03.7.9.903.88 3 300...7 /01472.3.3/.54.097   8 9 ..7 ...0 /7030703../43.397..9 . .3 ..007 0749. -...7 0 9:99:7:.9:.::8073Q3/0.020/032.. .809.09.8QQ5 9.7/.8 03/04.097 970.4250/ .80.5.7.9 7 $08:92.. 42.3:8.. 2.890/4 7:: :80791.070 970..0.7 ..2. 3.8..3 3/. .32..::8078..8093307830.42.. .8 . -47:.807..097 ..074/3.5 . .2.25070743:2890708 .439.8:7 07.8 3..8075.- 5.7 3./ .3/7030.097  $:89:7:.9 7  4097070-47:/.0070.8090730070 970..2507070. 8075.. .. ..9 7  .3 /3Q 0780Q899034.-039.0-4.42494743974Q30::34.072/0 07074/:.7 8Q/Q9038437. 3 5807.3..5.0. 097.7/..-./ ..3.32.7 3.9 7    $:89:7:.9 7    8 9 .. -4 :.2-71472..0078 / 72...7/.0.720.1 3/.38...:..08 9 72.7 .9 7   97007 9700738 / 72. 43:.7 .0703/0 0707/03.0/03. .7...5 2 4. -.1 3/.79..9.7. 0/04.88 3 300..3.097  8 9 .39 ...070.32 4...7 .7/.3.7.7.9.7 %Q7$9..0/.574083/0-07903349.3/ 3.7Q073/024390 0/0.3.9 7  S33Q073/08:8 .9 7  :807//790307572.. .99.7 3.7.9 7 .0/0.7 . 3 5-.7.7.-2083 ..9 7  8 9 .394741-4. .0 0/0 8.7 /7034: 9:7:.7 $:89:7:.::3 4.0.

.:-.:.7 .9.   $4 :9:.7 $4 :9:.07038:7 .7.

8 3 /Q Q2073/0/:::7 ...99.9 7 $::39..5 /....9..5.8.8 8:/3Q 073/080Q89903. .09.. .4.05 .9 7 8 92.2.38143 2439.-0..9:9:..7.7083/0/.:8075.7 .890/4 7:: :80791.3 /3Q 0780Q899034.7 .5 ..8.-2083 .7 /. 3...07/0.8 -::3.Q.9.19.7.7 3/.393074.7.7 .5. ...32 4. .9.7 1.9 7 .2.2.0 8..8075.1 -.79 .:-.7-03 2.9.0.097  $4 :9:..9.097   $4 :9:..07  %.7.2.:-. 0/02.43. 8 92./ .. 0/05.807..3930733-790-::3/: :8..39 8 8Q/Q9038437.3 4250/ ./. 3 5-.0838.890073/03..7 .393073.7   0203/7.070.2.3.0.:.9 7  /703/. 3Q3070 4.5 2 4. 2.7.3 .30. 4.7..32..7-47:.......2.. :...8075.393070 970.. -4 .284 :92.9:9:.5.097 $4 :9:..5.097 43/0388:80753907333032083.-... 8 .07038:9..0 . 7-47:... 0/0.890 .397..0/2 4 : 2.8075.7Q073/0 243900/0..:.084 :92..9..32.92.097 $:7 073/0/703..070..0945.8 070 970.79078.08:7 07.9 7 $4 :92.

 .5Q8Q7920202007 ...... .8. -78.5 2 -47:/43.198 7.3...030203/7..7.0.9438:5Q8Q79Q070 ./.5 2 /0.2 3 22 .-0..33 90 .0 0/0574003/72 ...2/0. .3-47:0.. 3 9.90 3853020 .

4.380097...958::30203/7.0903070.7 3./03Q07.3.5 .8 0783080.9 7 $0507.7.19700220 .2.8. 5.39 ... -7904.3/ 7.00 8:.9-4.32.3/ 9./ Q00789030370390. .09..30/03.94209. .39..8-4.87Q..38.0.0/0-0..Q23:2 573 -..38437.3.Q3/0009724947:0 2Q.2. 2.3.9420...0.9 .97..7 8::.3/.09020..80.5..99Q.0.05..0./ 072.3 ./..89945: ./04/. .9079-.32.309507/05.0-0307 9... -080209079-...3/ 7.009 -Q9Q3002.8..958::30203/7.9 8:7 . 2 0.395.0/0109707.07 80507.5.890/0 ..3.7 5.1..07   /.97 8: 8 / 72. ..:: 5425. -.25.3 /807.05425.843 ..9 7   .8 -78 7.49  170.8 9079-.9 7    $::%50203/7.9 -4. ..3...0302/0347:.97Q 009724947:3:8:. 7.002.0/0. $::.-039.7-03 .89:9:.309.9 ...7/.2 .9.

89. .7003/3..0 Q3909..8 0/4:2.0.3../0 03-:..7-03 .0/0.3.083.38:. . 3.0 -0307 2.9 7    03/3/03-:. 4 : .7 :./.7 4/.53/0-::3.0.380097. $0Q49.9 7    :..30/03./085./3Q 9Q7035.348:3/.9. .7Q7090-0.0.3.7/..3 2.0. 3.3.0 43/038. 955425...-.8 3 -:.99Q.$.3/ 7.8.7 30203/720. 3020 .09Q390 08. 9 ...08:9. / 7 !740/0-07920/ 9.8.3..-.0/0.30203/720 .3.7 30203/7.39 ..99.2..7 O !.7 3.8 .3.7 3.7.0903 -::3.7-03 -:. ../. 7-::3.09-:. 0783080.9.0007/04...-/70...020/032.7.89945: .8 .002.   :.009203. 7 .09.348: 009743 .0 .-7/.32.3../.2.97/0 5.3.5 2 /4:2...49 170.0/0319.77 -47:8: -:..8.32.070-0..0003../0.9 5071470Q89202-7.3085.7 -7-Q2/0:2.8 39.32. 8./.43/0389.-:.7-03 22 ..39.3 .890/0-:.3 8././.9420..58QQ34Q O 42505.39 .09Q39033070..97Q 9. ...7 .79.009 -Q9Q3002.009042.9079-.5.943974Q.843./ .2.0-4. 5..-.7  -.... 4.8 4.9909.8.8 3/.. ..5 .0.097 !.94.39 9.7.9 009724947:3:8:.5. 2..39 .8:.97Q3Q.343.....32.9 8: 7 .3.5 / 3/.5.3 -4.-:.0208 ::3...8 .. 83/78.800.5. . .3.5.-.3 05.3...7 43974Q043.7  00974/Q39007330307 07208::-:.532.890/0/.0 89.020 Q07308::.3-:5425. . 5.32 4.-4. 2 3 8:0770073 ...7.0/010979079-.38 009724947: 30203/7. -.39. ..80.7Q0730.3/.99 '49 170. .9530203/7..8.083.7 945.52.3 /807. 87Q. .9 8:..3-..7 5..7..9020320..7-03 .3 .0 5425.2 4942.7 .9248107-.7.5805.. -.97 O 097.0 302/0347:.8 9.38..8 -::3.7.7 3 83/7370032030/030 . D3903/0 00974/:83/78:7 84034/./03029. 9. .7.7 4/.7-03 8::.7.7... .94209.0920-47:8:-:.1.0.5 .7Q70903-:..080.943/038945:   4:958::30203/7.9 7  ./ .. 30.0/0-0... 2.7 ..32 4.0. 009743.3/4:0783/03003.0 002./:2. 3 3/.7 9 2 .-.0..39. O C3 8 92.../.32.9909.0783/0-::3.203 8.8 3/..Q23:2573 -. 3/.09032.3.Q3/0 009724947:02Q.5.3.97.3003..0/2 4.-039. 9 7 / 3/.. -47:.-0.7 8::.7 .7.3/.7.7 .7930203/720.-0.3030705020/ 3 .2: .-..83/73/00708:80.7-.-847-00/0.8 0783080..2. .90/08:.74$02038 &$  8 3 7.3/.... 8 .7..3-:.0783080.75Q8Q79202020-.. :2.9530203/7.00097-.90/ 3:.4: .3-:.03 8 92.3./.79 439.. 2 0...7./.890/0  .303/70.

7 3/.0.7..7 34 : 2.0903 /. -47: Q3900-47:.-:..3.8 3/.41143974.. 9 .5. 0.3.397.232:2 20970::3: :3/.8.::7QQ-:.397. Q3900-790. 9 2::.2. 30-:.0 /.2.8.8.7../... 9 . 573.0.32.::/703...02..2..3902338.4..79 3.00. . .07-4:9:3.7479:2:.5..-:.5.7 /.479:2: .890830::3 30.

.3/ 2.79Q2Q 4.747..020/03.3 9479:.38903902030-7959034. 43974Q2745748087Q4.9 7    %02030-797007 :3.5..07Q0730243900/2 4.0.7 3/.5 2 4.-72.2.... 3/.7..073  . .3..9.3 .8 33Q3/035740830::34. ..9 7 .7 .0/027/03 -...9 7 Q9Q330203/7.7./.5. 4..38.2..9 7  07-7. . 8479./0. 7 Q020.808907..857. 0/0..38.07.91 7 3-4.97 077.8 /:7:2:3/.9 7 ..7 47:32.9 7 47443:330320835.08088.92Q0220-4.03.-:70.7 3 Q3Q 274394.0-..7 0730.047.7 9530203/7.5 2 07020..7130.07  03/3/03-:./.00097 82 3/...5 2 4..32.39..9 7 97007.::34....-783/7 5.....4.0/.08. 4.3 ..8 .3902030-20830 2. ::3.8.09020..7 3  3 8Q0..83/70783/0945.. .Q23:243897Q843/.9 7 Q9Q3/027 8 2.!'.52.9 7  Q9Q3..-7...9 95.9 7 #4947.05740/08907030707043..Q23:2/.9.3.7.0/3..79970 208....7.890.2 :..0 9970 28.9.7Q70903-:...2..8.32 4.3..7-Q9Q3902/ . .. Q0730 .04.9590..9 %5'.8:0783/070. .5 2 4.43974Q-:.7..2 ..9 7  @..9 4..30.7.7 30203/7. .7 5.1083/Q843954..8.0 .3/.5.::.32.3 .70095.:::-4.0-7.5.2743.5...7. .9 7  %02032.0.9 7. 3.23/03/030032 4..-QQ94.090730 ..097 $07.54574503/...4.39.. 3 3/.3959038479.7 47:32.32.9707 @.9:9:.9078990 89.8 .0703...2 -::3...9 7  49475.000974/: -15425..32.32..../ .900/2 4.-07903:8:8./..70094..9 7 . 83..97 ..9 7     7.

0 2. 2288.83 /.

7.8 3472.7..08..3/...7 2 4. 8 0 43897Q843.0. 0970.3.7 3472.83 /.::342.7 /QQ3 2:39.342..7.0::8..7.0720Q07007003 8 2..7-Q9Q3083 007/072 8.243900/0.7.8 3.089.20/.2.0-780.. / 7 .2. 02-07070.9 7 4.9 .72:39.3/ 72.2288-.04.3.2.0/ .79.79970 202.007/7 $.7/.097   ...3.0...7.0208309070/43.7 ::8...0/0.3..::342.. / 7  .0 70/Q843-4:9.097 780..7 97903089. 3 .079..7.8 .

8/78007/0 0803. .5..3.3.7/.9 7 : 0289..7..2.700. .0. 9 72.7.3070.82..7 :.7.0.3...80..0 -.007..92..../0.3.7 ..0 0/0/.3. /03020078 7.10/0/0 07/0.0.-7.:8:000.30/0..3/3Q 07/03.0908595...097 07-7..9 .. 3.. 9 2.0708.9 7  ..50730 -..3.7 ...9...7...7.7.97Q3 .2007/0 -0792 4.097 .42.3..3./0 .9 7 82.7 ..8. 0 0738...0.3.9.7/ 7 @.3..7 3/. .7/.07/0.2..3.80.7 3 -47:.. 8 0830...7 :.3.39.5.70/0..0..2507070.799 7 .5 0783/0...79 .7 3/.7 :.8 39 8 3 30.9 7 .  /..1 3.3 .05740.1 3/..3.7.02-07020.5 .3.7 3. 9. .3 .8 / 72.097 ..8075. .3.7 3/.2 /03 8. -..... 5740/03-0792 80/3Q . / 7 !740830::34.8890207070902073.19 .8 :-:.3.2.3.32.7 03. .7 .7302072.2.85740/0-07920/ .0..1 3/.9 7  4:38:4.3.3..000395.7..42.-2083   .0 02-0707.. 03.-.07 -.3Q80 802 42.3..793.5 2.097 .8 .3-70 20. / 7   ..208.3.8 3/.908595.33.209/0 97. ..9 7 47:.7...3.5 .3 .3933...3 2.0.7.3.9...0-070307007003..0...3.7. 3 ...022.2.3 4.0.7 07/4.3...7 :. 2Q022003908590/2007.::.0. .0. 8 2.....0.5 ..3.9 7 C20..03 33 83/03.89.3.-790.7 3...-:709... 3/.8 4:78. 8 .3.8 3 070.857. .0/ 3/.38. 0/09.:3. 573/030203500743.843:3432.7 3. . ...5 ...97Q3 .7.. 90230/0.:..7 ..-0.5.. 8 -3 .9 .../.9024/. /0208 20.0.9970 230203.0. Q..0.2.0.-0.072020/7 .73::3.7.9.-.9. . 2. .5 .8 3/..7 070-Q9Q302-07020 .. ./...0... :-: :3097. .3-.5 .29.0.31.20430 5.07/0/0  0709703208.7.7 .71.3 ..89.7 3097.7.7 3 .5 .0908595..10 .3-7833.7..30783/030703. .5 ....3.8 3 0709703.5. .7..9 7 0792 4.5 ..729.Q07.0..3.-907008308.9 7  ..3 .2 /031.-0.8 43:5.2. 243900/2 .7./...7 3/.7.7.8 3/.39 .209/0  . . 443 7 507/0-0943 .

.02 .7 3/.3.3.83 . 2.

7/.7 3/.9 7 $.0 -789..793.097   .::34. /.3/..-:0/0...9 7  .3.002-0707 .0703/0 07070::34.. 073/08.38. 3 .2033/ 07 8 2...7033..83 0200..7 -70 972007.

.0-2007/030 349....7/. -QQ.. 9.... 2.89.097 :3...7 9..9 959034.9 7 .42.:./ . 097200.2 0.3.5 2 4.0408.3 3/..007/...5..9Q7-Q.. 4...8..2507073/03-QQQ8Q .7 3/.2507 .00920/03.0.3 2. -QQ0-.5...39 07 /. -.8 ....9..070..3 ..5 2./.3.:.800783/07.39 5.7.090859 073/0:..0/2 4.020 .8 3.::34.7/.7/ 7 .3..7 -QQ0-.8 .9. /...3/ 9.7 4.0 .2 /0303 .8 .39.7.-QQ0-..3 3/.3..30344...7/ 7 $.. . 5748509Q8Q9.9 7 ...3.5 .05740/0890703349.3 .9 7 ..3/ 72..39 5..7 22 /03./..3 .9.02 /031.2507/.7 22 .:3:3.7...3 ..9...7/.0.2 /03.../. -743:2/.0..343897Q843/..5.9 7 .25073...:9 -::3. -.790.. .250707/0278.8 3.3.  .3.8 .2033 / 07 8 2.57.25073.0 0/0.9 7 :3.3.7 ..3820/. O .7 .080330 3. .2507073.. .3.7 .2.7 3.. ..793.250707  .8 .3 .3.32. 7 9.002Q/..32 4.7  .0.5 ./.9 7 .99..3 .7 3/.0443..0/..7 22  .0... 2 3/.7.0707/0. 79970 2. 3 ...30243900/2 -7 .3 3...2...43.. .../7. 7 ..397.000-0.9 7 95.7. /:7:2.39 5..74. .0::3:9..2:Q4.92.08 8 2. 0-0399..34...3.7 3 32..07070900-0..7.9 7  %0.3 ...7 ....32.. 7 0730243900/0.34:.3 3..25073-7Q8Q .7/ 7     ./..3 3/.9 7 O & 03/0 .0/.7.3 8437.3 ...7/. -./ .7.0 .. 0-03909...3..3 .7.. 9:9:. .3 32 -7172...3.7/. .7. 90230/0. ::303 90.7 .7  ..5..  . .7 3.209/0 20073/02:9.3.4.3.. 2..7... :-:.8 3...250707..5007 574007/089070307070.2 0.00220.../30-0....0.39 8 95/09./.2 /031..9 7 843974Q0..7 22 /.2 .0-Q9Q3902.5./. 7 .002. 0/02. ...9.089/0 072Q2Q34/: :.5 2 4.3..42.74.7.9 7 @.250707.250707 %5/09.9 4..-:0/20/ 9.3.7 2 :-:.-0792 97 8 ..5 5..97070 -.43.39 5.3 Q/0 0-039903.5..2 /031.9./.3..7.3.8033::3 09020.74.3.00/2 4..007/7 .7 9.7-Q202.072 4../027 30702. .7.0.0-.3080... 3 3/..8 :.342.4..7.00/2 4.9 7 ..8/0//9038437..0. .7 /...9 7 .7 20....9 .709032 ..7/ 7 %. ..4.3. .9 7 .7.8.8 3 3Q073/089072 4.7. -..7.70/0-74.8.070.097 .3  / 020 /:.2... 2..007.7 :. 95903 00-095903..90230/0..7/. 2.32 4.3./7/0-7.2507078 ..250730/ 07/0 070 0/09. 9 72..9085909209079-. 3.9 5907.30.3. .7::3430 5.9 .3.7/ 7 D1020.2.

-QQ42..2 /03/.2507073/03-QQQ8Q .3..9 7  .1..42. .20310073303.097  .3.8 4/.2 Q8090 2...9 ..9..9.3.031007 ...3..0/09..52...3 3/.9 7 D1020 .7 22 /03 ....74.2 /03/.9.9 7 3 .  @4.8 39 8 . 0/0..-QQ4... .3.7 / 020/03 ..3.389034..3..-03.2 0.7.7 .7/.8/09970.. -.39 5.7./. 3 9...3 .7 .

3.....0.7 3/ 82 .8 .79. 5...9. .3.3 / .8 19.4/. 4/..Q103/ 3/04/.2507074..9 .3. .7.84 :.-7.073-::3/: : 82./7/00 90.302489..3 / ..8 42.. .8 90230/0..8 3/......-4..7/ 7 ..897.2507243900/0-0..3.7..2-78 . 43897Q843:9.3.7/ 7  .7 9.83 /031....09:...2.79. ...9..79023.7 ..0 9/.7 ./0-8-:/.8 3 34/.07 /1Q707 /0243900/0.34/0../...4/. 9 2 90233/...0 007/0 39 ...7 9.7/.8 0920/033/Q8434:.8 3 ..003 8 2.0 9. 0904.097 :3.097 D1020.0..2.0.007/7 302489. ...././.9......2507....092:.31Q707 0. .0.9 7     302489.....2 /09.32. ...2/09.0507 Q2 39 ..3 307073/08 .3...097 :95/1Q707.0.5.8 / 020/03 .7 4.8 .Q23:2/05..0 0/0800...0 .7.3/ 82 3 ..007.38 20/.::-:.9Q7-Q.9 7 302489.7/ 7  1Q707Q1020/0:....7 .91..0.097 D1020...7/ 2 .-780890 09200..0 5740/0-0790307070243900/0.8 . . 0/0/Q03032 4.090709703-780-05...0903.04/..805.7..7 .07./Q 0/Q02/0..7/ 7 Q80-.38 9 .0 0/05740030.7.7 3/...8 Q1020.0/0.9 7    0%.. .0-:3.097 :3.. .. .80 /..0. .0309. .7.9 .7. 42.9.7.54.. /030 20820/. 4.319 . 3/.3..... 097200.7 39:9:.8 ...302489.9.03.0.. .. ....75  42.0.0.9.3/.9.0 ..-... 9.7....3 385093/00220.39.8 42.007/7 302489.. .3.07Q3200.07..097 302489.7.8 3 .7/.243900/7959034.8 . 20/.097070 :.9..3...07349.0243900/0.0.900/2 4..0...3..09720/03890303/0-8. .907/0 4.2 . 0 90208.90859.7 2.2 Q8090 ..7 3.0208.097 /.020310-4:3.7 .25070439740/0-0.0.9 7 !740/0 /.00.700920/.9. .7 030..3..34.......8 ..9 7. 3. -7 90243900/0.../4 7:.8 30709079-../0-0 90... .0/0-Q9Q34/.3.34.3/1Q707 -0...9.03...843.34/.9 9507/034.9 03/080.243900/200.9.9.0 /08-0/031.7 3/.....9 7 :3..2507070/43..02202031007/0..1.3-7..8 3 30 98 .700990230/0..7 !74007/08907/ 0/0.7 9 7 .3.0.7 2.

..3.9 5.7.0 0/0243900/0.3 .9.70/0-7 ..4..7.2507 :952031007 02 203104. 0/02.3.8903Q3/035740830::34.3.0/2 9.9 4.3-7/..-0.. .9....0 /Q 0 ..3...3..5.8 3..0.. .07/0 /08-0/03 ..7/ 7    -84Q97007 %5..9 4.2073/0 /08-0/031. ::7:3/.0.2.. 43897Q843:.02 073/0:..007/7   031007 @19$ 7..2 .7/ 7  031007/:..3..7/ 7..20990.. 07/007/Q 04. .3/.5...2507  :952031007/Q 0 ..439.9.003./.7.7...9 7    031007 @19$ 7. Q0003....7..250733.34.250782.7.7 907889..20.9.8 09907808 //09:2:22.3 4..9 7    %02..9 .9 .3.3.5.3.0.3.32 4.9 4.. 7 82 3/.....-7908 7.0Q102007/0:.. 9090.3 .52.3. 0/0.243900/0.00.7..8::9:9..0..9.9 .3 .30.7/ 7    031007 @19$ 7..2507070/43..3.9.9.3..3 4..720830030 4....2 031007 :952031007/ .9090..3..3.-4.7..:.9 7   '#'. .9 2 4..9 5.954.3 /...003..7.3..3 .30220. 1 79 3.9 .7/.9.2.. 0/2 4. ..9.-731970432.25078 :0 92031007@19$ 7.8 ..42.. .9.07:9:-093-3. .. .20990..0/2 4..32 .5.3 .-790:.3.3.198 7.25070900/2 4..0Q89Q890-3 0708::3.. 3 9.5.9 .7 907889.9 7 47443..3 3 -.8.....3 .1.3-7 8 2.

7 .0.9 7 $8902.8 3..04: Q39007/034: .5.. .84 :9:.84 :92. 24/Q07/ Q39007. 3:..0. 8 92.-/ .: .3 .....8 .8 .7..7-43 072003# .. 9072420970/ . ..8.Q801.-20/7 3/.-20/7 $8902 40 4.7.89043974Q4:5... /.9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ ../ Q390003. 3Q 2 0.0/0 0384 :9:.7 /....7 4741474.5.84 :92. 3/..3.Q390. 439.5.'#$890207 2.5..-.7 .5.7 3/0  8900730.0:. . ..3/0-8 '# 9.7 2 4.070-0.. 8 92. . .:...-20/7  .8890207-7Q3903384 :92.8 3/./.9 7 .

::34.395 /:.0.7 /.80995 30Q1020..3.795 0795 .7 :.8..95 9.95 Q80-.:9:7::88902007/0 0709 3088902.8908 3 7.-0.809 95 ..3/0:.. .3.8095 Q390073-7.80995 /7930Q1020.3 2 3.5.3. $89029030Q1020..3Q39007/03 -.7.9 7 0...8 3 .7 /.097   '#'./.-38 . .

 2.084 :9:.072./ 074257087..3/0.:.072088.20/070/0 03 Q9..0/ Q39033 82Q07/0/.8 . 9 72. .8908.0..0 425708707/03-7. / 0790/ Q3900788902.20/0-20-0.Q80 .5.5.088902 08398./. .3.:.7 .24/Q07/ Q3900 -.7007-7-730-./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7. ./0..7 3.7.-....'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.3.390/ Q39007/03-7. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.9. Q390.390/ Q39007307-7333/003. .89024/Q07/ Q390074: 9:7./0.3/ 3/.99 3.-20/7 3 84 :9:.7 8.3/ 3/. 2./090 0 4257087-::32.:. . .3..-20-0.. -0.7 ...32.7..5.084 :9:.

.4.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.8908 -. 84 :92.89083423.-20/7   3. Q3900709 3/0808824/.5.3 3 3-400920830300203. / 7    '#'..5.7./ Q3903423.3 .32.47.843/.. .3 /.5. 3 ../ Q39084 :92.7080808574-02073/03.7.04257087 .89083303. 3.747:2.07890 0 9 3/.84 :92.8 42. -20/7 :4507. Q0730 ./ Q3901.8 0.

-:0/200.542.0.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.8./0919-. / 7 ..07907425708707.90$.072 /Q QQ Q30/0303.30790/ Q390/003.70 749.749542570874.7.079070 30.9 7 4257087073.8 3...3/ 72./.74425708708.097    '#'. Q.

 7-47:.Q23:2.3.9 7   43/03807.5.-.34: .3. 42.. 9 72.7/..3810734.2.393 8 97.0 .7 .9.'#$89020733 D390$075.30..9. / 7   '#'.393 Q3908075.39 4741.

2.'#$8902073343/03807.5 /.. .7 8 97.4.381073 8.-20.. .9 7    '#'.7./0 03/0./..3'04947: 43/038071.324947:88902Q/0 073/00709 ..

.7 3.'#$89020733$4 :9:..03.3/.0-4:9.3.794..7.9 7 .. /.708 $4 :9:.88902/007..0009743030 20.0Q2002.708425708702 309920830300200090.3..8.:/0.3.9 7 .:0.Q2Q. .. 8..7/..7 89.54.97 80034/.7. 9Q2Q.

82.82...8 . /03002088902 0 Q80. 80387Q  425708702 .9 / .0-.0-.8 380387Q  '#'.-. 280387Q 1 425708702 . Q80-. 2708 ./09072489.3.7 - Q80. 4257087.8 3.9.

 8038707 -::3.7.9 7 .3-07070Q3900783/0 -::3.395Q39007/0/703.5.890. ..7 3 .5425.90 888902308.8 ..8 ..324/Q.0:2..../..3/.3.329.304.. 3..809 9.9 7 $038707/03.843:030 20.7 3.0 8 /0 970....'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q ......7 .8 4.9.54.8 8 .Q3900703 84 :9:.9 7   Q390074942.7..:. 80387Q.9 7    '#'.3.

07.7 .9/. .8 9.-4::2.-/70./.3Q390..7.3.2.7/.3/..-/70-20/7 .:. . 574-02..097 $8902574-0207/ Q39007/03.9.Q390.3 .7 3/.-4::2.8 3/.3-7349. 2.'#$89020733$890243974: 43974889024942.3 .8 .3/.34890 088902307. .24/:/0 9720 .:.3 .4/.

9 7  .7.04942.....-4::2.3/.-0730:.-0.3/.9..3/0.2.Q073/039Q2Q390.. 8 ..3.90 8.9 7 $8902.. . 2..Q073/04942..7 .097     Q390070-.5 .3/.9..5 8 4.3/.088902..3/.3030-20.8 .097 080 43 43974.3 3/..7 2070:2.99089143843.9 7 070:2.7 3Q073/0Q390...7 .5.7 .3/.-0..7 1.07.388902.7 4.72143843. / 7   '#'.-0.7 42.-4::2.3.7023 .7 .097 070:2.. /0 9720 1.3./.7. 2.39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2../.-074:3..0.. 80387Q-::3.. .

'#.

..0. 7-47:.7 %$ %$ ..0070-7.9 7    $9.. 3 -.843:4.7..$890207337..2...3.79.4.::3800. . 020D39007330..7 '0..3...38 .3 2. 3 8...3/ 72.-.8 3 # .3 2. ...3/.3/ 72.8  .0 203/720%0880733!74003/7208:7.0Q39007.7 .3!071472.7/.2.09Q2-47:..7 309 .7. 3. 747:.8 .. 3.

7007....9439749088./:7:2:9-.$...7 4.59 7 2..-7/0 2. .9.843:.4250..9 7 942.0&! Q2$ 3 1.97007 Q80'072 !.07 2.808:.843.097 439..2..70..!07/007..%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ .7 /. 5071472.8 3/.097  3/.39 .097    .3172.050/20/ .3 3.7/ 2. .. 79 0/0-0....007/7 Q0954942.. .03.3..%020.243900/03959072489.-Q9Q34942.7 $4 :9:.9 8 4.-:0/0-7.0.3 3.007/7 8/.070. 970020 3 C007 03007.. 4.38/030 :7..3/ 72.7.. 4.7 .347:2.0707/0 . 39.2.3.2 Q8090. .197007 Q80..70.32.-972 Q03/03.7..7.0-7-0/0/03200.. 4..943974./.050/0-0.7.0 .5 .7 .52.-079208 /.0 0/09:9:.7 .39.9439743.0 0/04250.007/7 942.30/..207/0 2QQ959072489.0.3.7.3 3857:9:-09]/031...7 ..0.3/ 72.1..94.7 4.7 .7.5740/0-07920/ 9.- 3 :7. .7 2.3 3 3097070 .9.7 ...7] 4/. 0/09.0..7.943974.7 3 3..3 3 303 09$07.9.7 3 3....8 .250707  942.7.097 942.0 0/0 243900/0.-0.0.7Q0730243900/0..32.. 0/0243900/0....9439740907'08907007  0308.94397488902332.../:7.7 .0-.32.5 .3 2.7 3/.3 3-7903002.7-.7 857.007 !4/: 09743.3.09..9707 .7Q3908Q89000..02.0...7 .:.8. 9 7 2.0 ./ 030..9.7.7. D.007/7  942.0-7-73070/Q03032 4.807 .320/0.: .0803/ 020/03.3.843. ...-74/: :3:3-:002. 7-788902 4..7 8907007 197007 0097 ..7.70. 3/Q8434947..3/ 72. 7.9.7  .97007 030.072 05..9.9707 '.0..7 ..9.9.97002...!..07/ 4.0-:3:33....3/ 72.7 .-7...8.8%088.7...097  8.39.8 .0 203/720%088073070 9720:7.8 3/..3.8 57.050/20/ 9.7033-0 030.9 -Q9Q37007 ..7.7 / 07.97/0-Q9Q3/:....7.../0070 972 .-7.32 .7 942...0&! Q2Q0.943974.$890207 2...0 0/024390 0/0.397..397.3  03007 $07..08.. 0/043974 0/0-0..3  03007 $07.97/08 ..4.843:33.3.09.38437.1 3/.943974.-7.7. 0/0243900/0.7 .$.

8 38907007 /4 7:/.88. 8.342097007 85740/0-07920/ ...342097007 -.007/7 890700738...0349. 70 ./03020089070.900/2 ..7/ 7   0302007   Q9Q34942.....0/0.-0920/03.7.8 3 38.5.097203070-..9..507-47:.7Q39007243900//9038437.943974.7 3.79.70339.8 3..0.. 2.5.. 2. .7 ...::34.3.4:2.3.-.5 .8 .0.043.890/0 4/: : /.../7/0.5.007/7 /.8093/03..3..9  5.574003/720 08.42.0707303.7 3 0700 970.-4..0 8 92. 09208 .3 57400730::3 4..3/ 72. .7/ 7 942..0.3/4 7:. 7-78890220/./7/02..243900/0.Q20 .:9-::3..3..943974889024250.20/09.70.. Q0.3 3479.7.0 -7009::7:3/.8 3 38023/0 3472.7.7 /.5 2. ..3 .790.88902073/0320.7 3.097  %07242097007 .30/0.3. - 002..3/0070030907.30707/0 8 .050/20/ 9.09.07 -74942..097439748890207574007/0-07903.94397488902335740020 .8.7.793..08903/ 9.7 .0Q.

 ../7/05739034..79.8 80-0-09970202083908.7::3:..0.5 034 .0903 107830243900/0.3/ 72.9248107 ..003...:0880/..8890320/ 9.7 ....342097007 -70833-.. .9 7  .07/0.7 3.3.. . 8..342...9 7 &.39 -47:8:.7 :. 2.79/ 3.8. 907242097007/0-..7020349.0..3.959072420970073...47.7 2 -.8 0920 . 95903 22 .007.3Q/Q Q0707/08 ..2.0.9 3/.Q07308...3 :2.8 .8204.700 -.7./Q Q4/: :. .92.3.8 3.39072420970.7/ 7    &.243900/03070.Q23:2/Q22:.8 3 3. . 9.Q.32..7.1./. .5. 880/.100. 3/031.7/.-4.5..-4.9 7  %0. 43.5 .9248107 .0..38.0 0/042.0 2..3.70.4.-78409 ...7 3 3..342097007 22 .: 79QQ4.7007309. %072420970 .3 .243900/0.7.9.5./.79..92.Q07308.3... 7Q Q880/..7 .2.88.3 3 479... ..809904...0.799 7 .7 3. 4.0-7208. 3 .0..8 3/. -0.3.9 7  70243900/0307.3 Q./ 7 .0Q89Q3/0/0 0707 ..1....34:2. .7 3/.9 7  .9 7  .:..0.5 5....:.07...39 -75737.342097007/090.8. 7 -7080-.9 7 %. 8.../. . 3 89070-0.3.2.7..3907242097007573.0..4.Q23:220390 0QQQ 4..7.3 4. -47:. $.7.79 ..9. 8..3 ./. 8907007:..7.5 42.3/0 /0-747::.0 20390 0QQQ-0. .7...-7Q89-47:.094.8 8.5 3/.0.9..7 47:32: 02309 .790/2 -47: .9 7  . 880/.8 3/.32.0 8::-4 .....Q070.-090/0.79./..38Q2007..0..07:9:-090...3 2.Q.

. /..7/ 3. ../0 092020/7 8 8.2.2002.8098.507-47:8: ..8..0.3-72Q/.  3 03./.. .-7 95904. 2..4.700739Q092 /0 070730705.9 4.7/.::342.. /.   070889020 8 9 .0709720/034:3.0.5. 9.9 7 ./0. .0/0-::3:2.99 3.1.88902073/080/.8 /0 8 8..3. 3 32439.2..42...4.5 703400/2 42. /0 20073/0. / 7 -7 0/033..3-7.24-2070889020 8 9 .97Q39Q092/0 073./. 425. 20.7.-7.970243900/070 7..3 3 33Q3/0-7Q7080.5 .79.70073/ ..Q07308.8Q9:3: .99.3..7 ../3Q .9 72. .::342./.32.0 8437..307.9 7    70 :2./..7/.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2. .8 3.2 42.42..88.8:: 84 :92..8 3 8. 8.542. / 7 $. .32.. %07242097007 .0 -.07 8 !.083/034.343:9.0.8. -0.84 :92..-2083/Q 0.0.3. / 7 89070/..-7..7 %Q7$9.978 .7 %Q7$9.9 7   8 $.7007.3...843:07097200.0.08 / 72.. 7 4/:.2. 8 80387Q9.0-. / 7   07957. / 7 8 8. 8 .. 8./0/03.. 2:.07 S /03Q8042.99.3/.-7 -743:2/. 3.4. 2 /0 970-7.0707 4443:. 8.8 .. / 7   $9..4710788902073/0 8 8. 07 7.07..30 0/2 4. 2...5 2.8 ..8 3 320790-083/04..9. .-784090-7904250 4.99 3.973::342.3/.8.8.343:9.2Q8.3.007.84 :4. / 7 8 8.....::3-. / 7    8 !.8 49../. 33Q3/0-758 9:9:..425.4:3.3 5.0890303::3:9. 4.-7.5 2 42.9..43/03808: 4: :2:3:30203-:9088.. / 7 /.2 ::3:9.7/ 7 4/:.:-::32./..7.843:1..0 0/0 -Q9Q3-4:3..39 8 ..7.. / 7.243900/20/7  $4 :8: 84 :92.905.0/.5 2C007 ../09803870. 3 32439.42..82..7 3/.3/.7 8 ..7/ 3.:.7/ 2.7./.. 7 7 .-7.9-7.0..32.5.. / 7  . / 02080.

./03020907..7033.0 439740/0.-07903/03020073.38437.0Q.3.9 3/.7..7.0.7 439.8.9 7  Q90.547: 43.2007/0...0.7 / /:7:2..-07903/03020 20949..-7-.0/03030.0.0..3 .3 3/.8 3/0302083/0 -.574083/0-07903007720Q070 /.0.3.0 2.0 07.209972083/03.20/.79.70339.0903-:/0302007/0.8 3/..9002.2.20949.02Q90.050/0....7.0..5.0.-07903/0302007 /.7 3 -07903.04.7 .-03.30.0 /.QQ2Q/Q7 /.8...7 /.3.30.00730.0.-7.00739.5 2.7.7 3 08.7/4..0.72..7. .2.3...0-47: /43.7/./.70070-:/: : 9.0 ..-700997/9038437...3 /03020073. .7.-Q9Q3 -7889023903 . 9 72.7.-:0/0.3/.:.%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 ..27.Q07 #.70090820/0.  Q9Q3/0302007 /03002007 3..097  : 8 2/.0.07.8 3.0 ../0 970.0907390230/070 07./.7033-0 030.::34.04.7004250/03020 08.7 3 20349.8 -789.32.083.. 9.27...3 2 3.020 .3-7.. 2. 8 .3/.9 3/..7.8..793.7 /0302033/0.3.790303. .3 0973078  8 92.3 .2007/0 -0792 4..5 2.. 2.70-:.7../. 9.70339.22Q 8 3 7 3 3/ 3/.9 7   47:$8902 030-.4..743:.. /.9 7 03020309.5 2.090743974.-: 0920. .2 3.7.3/ 72.7 3 ..-:099 .9 7 03020073.7-.8..32. /.0. ./ 9.7:. 3 ./3 ... 2 8 .0 /...9 ..793.::.9 /.-79088.7033...8 07 8 2/.7.9Q7079.2.5 .0.8 3 .00.3 .5 .-7889023-07-7 82 ..7.97/0/0302007-:08..3.7.9.72.5 .2..8..5 .8 3/.... .0.097 3/.0 070 9/03020...3.7.'0 942..2.2.: 7.-0792 4.0-Q9Q390882Q0220 0/0902030.3 . 8 3/.0-.097  79.8.0 0/09..3 0/0./03020073./0 9720.9/03020073070070 92.0 /.0/ 0320083..90/-7. 0/03574944/.-.8 3/..0..2.7 3 08...05740/0.09Q 9Q7Q.020 07 8 2/.70709 9.0 -:/03020/0 /..7-::3..978 %Q0923307032083/0:.9 7 03020078 7.0 002.2 5.::8. ..7.52.020949.9 7 -7 0/0-47:.3.97/0 3472.7/. 0302007  0308..070.3.-0792 4.8 0.5 .7 3 .7033.-:092088.9 7   Q90...943974%088.97/0/03020.0 .-: 0/0.97200.27 0/0.3/0.7/ 7  .9Q707-.5 / 9.9 7  : 8 2/.8 80-0-0::70/0.

0 -Q9Q3-70 200707. .3 /.9 .0.. 2.0/030030.0-Q9Q388902.5 .38437.007/7  .3.-7/0 207QQ7808 2./03030. 07 Q9Q3-7.:. .3/ 72.3.88902 .3 8..30707/08 39 /070..52.2.. .9 %08890-Q9Q3009790.3-47:.8 3/.30.9 7 ...0.9 7   .3/.0.7.:20/03030.85740/0-079202 80. 908590/780.04....32.2 478. 2 3/.5./0-8-. 9 28890233/0300320830/0.3. ./. 2.0./00/0-7 8 39 4.7.7 .09.7 Q9Q38:-47:.7 -..8908333/03 .8 3...9::.2 ...0Q10../ 3 3.0./0-8....7/ 7 07-7 /03020332Q//098.42..97./ 908590/0./.39089.-: 0/2 4..097   097%088.0..7.3.-9:9:.3/ 72.20/20/030. 947:.../4/:7:.07 574083/0-07903... 2.00849079-.7 ..0 -Q9Q358.07..0-Q9Q394..09089-./.7...250707.070-::3..784 :9:.89...8 3. ....0574083/0.5 .-: 0/0200././0302007.2.7/ 3. .0.097    $4 :9:./ . .94.9 7 .79 .//007 902030..30.0302007-74.: .7 3 . 3 3:..2507072Q0220.9.92Q//090/03030. 42.38437.7 58 ..8 3-..39.70/0.0 ..79.8 3 /0 070732.0..0... 197007 ..70.. 39 .000395.3 .0.099003.22Q8.79. 2.8 .3 2..:.2.0900733083984/:.3-78 39 .2 .3/ 9.3.7. 7 .4.42....29..30/0.. ..7.2.Q.7.3945.9.-07/.007.78.097 .0.8 39. 9-47:.8.347:.7 .097 07.0.9 ..7 3 3.7..3/ 9..8Q9:3:.2007/0-07903 9...7 908590/0.007..43974/0/097Q0439740/0.0.843..0-::3.::..0009 ::7:3/./ 908590/0..9. -970..7 ..3.3-78 39 . .2. .2-.7-.3.38437./03030.3..85740/0.7 Q9Q384 :9:.9 7  :/03020079...0/03020907../03030..3.. 4.2.:. .097 07 -:29.42.70 .7 3 3/0303208 .070.-..0 .7 .5 2.3-47:.8 39.-.7 Q9Q3..7/.0703 0920/0 070738..00220/0302007309.7/.. 9 .. /.7.9 7  Q9Q384 :9:.0.9 Q::.3 3/..9 7    03002007.7/ 7   $:47:.8 38.793.9 7 O 097.0..3Q.88902-4 ..3.08 39 .7 8 39 .7.2.889029.9 3/..0.9 172. .02Q022003902030..9 3/.3902032 4.2.-4.0.0 .0 /.007/7   .3.2007/0-079202 80 .70.5 ..5 2.0 0/0.0 0/0 /03030.3/ 9.793.3../9073.3./ 908590/0.097 : -.0Q10.7 Q9Q3.9 7 03020079.843... ..3.0.

..7-43/489Q390070..0 .7./.0.42.03.7 /.:2.907073.8 3 .7/ 2.020.3/.2007/0-07903 0920 . 9 .70./708 .3.495749489 .030073/030.8 .7 3 30/00// 3 89070389. 0074:2.9. 09200.3 20.7.58.05740.7 3-07.5 .32 ...2Q90.%088..02Q90. .7 3::.793...097 O .7 077.7 3 3/ 0720/.42.8. .5..7/.70090..7 .9 7 .8 3/.097  :2:24.97/0 /0302007..7 2.2. 3..7. 030890.3 39000730. Q7Q7Q 07200.58.7.902.0..7 3079 --..9.2.2...0720/03 0.5 ..2000730::3: .209/0302007 24947.31.:2.02Q90..7 803 49!749489 $4:3:23.7 3 ..7/.097 !740079Q2 070 2. 2...20070::34.0 2:9..3....3 39008 .43.9 7   . .01..9.79./3090- 0/0.8 3/..7 ..8.0-.-:9:9.7007/0.3. 439.-7071.9 20/.-:/038437.7 3 070.-07903/030200739....2 :-Q29 --..-4.793.2.7 894: 4.02439.097 !.090..8 3 9.32:9.08.070 070 9720/7 '.5.073 .5 .7 2..02070.9 7 Q9Q347::./0302007.8 -720.-:0302007 $0 200 ....547: /.0..0-.02Q90...8 47:3:: :/4 /: :9.5 .7 34007331./ 0/20/030.30/0..0..3009.70.793.7.9.32.7.0/4 7:.7/.7 .7 '.1 3/.8890233030070 2/Q035740Q073/089070.090/./3Q 89.9088.07./332. 3.9 90883 9.0307....7.7 2..0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --..7 3.080343-.9457.397./703.3  /030208.:2 '. - 90.8890209457.: . 9 7Q0.3.-Q9Q3 /0. .04397490 . -:.01...799 7 @Q3Q .7 3 343974Q ...7 083..5 .-: 2:.. 9.7 .99. 5..Q39007479.9457.. 2./.7.-: 0920Q070..2. '49:007Q.7 /.90.0 -:3.9088.79/0302007.9 7 :.1.73 ..2007/0.7  0308..0.9 3.0907.3/030207.5 .. 3-.7 242 :0200.43.8.3/031. 74/: :3:.830QQ20748.8 .3/.7 3 3-. /...097  CD# % $ $%  .0807.7 % --.0..42 /.5 2.2./09.7/ 7  &:.097  :/030200730.057400...303.0/0302007/Q Q3Q478.. 9 72.8 3 .98908 /Q034..0820..3349Q7.. .043. ..8:7:: :3:382 .728890207.7-43/489  803 49 0:2.70... 2.39.2/0-::3.0 .07.3.2.793.9 4803 .7.7 25..

.7 .089..0.7.7.097 %Q2889020.3 .8 .3903..79..7 3Q0730 2.9 9.3/.79.3.9 3::3: : %Q789.3 2./.3..1 3/.8.7.7.3/.9.7/..3 34. .7.-:0/200.43:2.090./.07039.3../0. 89.::34.4.9 7 Q9Q3052. .7 .90-00. .772020839Q20230990/-707 .54...90-0007308.020.43:2.020. 3.3052.9 .788902/.0-70730 . 32 42.9 7 $.7.020.7 32.32. 3..95...02.9 7 :.79.7Q0-0.75.. .5 9 7 .7 2..3/.7.9.7.9 7  890703.7 3.2..7 -.::3: : -00032 Q7Q307/034: ..097  &:3:7907 :. 4./ ..9%$ %$.3.7..9 3/.020. / 7 .3.3 . -070/43..0.02089007-7/01.9./708 ..0-Q2-.3-709095.9 .7. .070..

.7.2.5 2.0.39 .70-.8 3. 9Q507/03. 42..8 37:5. 890720/7  $8902..00070 /:2. 3 .8 3.3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-.3.3042. 43:2: .1.8 370Q.0 8907007-::3/:72.5 2 42..8 3/.3-73/0 -.3/03003Q80-. 7-47:.0708.314/.0.7. 3 33032 42.02007Q80-..32.3.9-.09Q5070/4 7:..7 89.-20/7 077:5. / 7 #0Q.. / 7 %Q50702. 2.8 370Q..0 70Q.3 42.307.-7.5.. 3.3.3/.32.3.07-79Q53.37082-7-00..020/03.$.3/0002Q/..7-..9707-7-7070-. / 7 439745.7. Q8020/:7:2:3/. .1 3/.39 7. . .3. / 7 :. .8.7..-90.00920/7 439745.32..7. 742.7.5 2 42..7.300/03.7..5.7./Q Q5889020. .020/038 .02.30Q073/0-.0720208 39Q58.-7-.314/.0830-.3-7/.97 42.9.25. / 7 :9Q5 7.. 2 Q. ./. ./Q Q70703/070..397.0..7. 2 8 7. -.7 Q80 -.7Q80-.303/0Q80-.-.0-:...8 .8 07:5..070Q.3 / 8 2.7.7. 0/Q Q7Q03-.0.309088. /:7:2:3/.0720..7.3 .780.097  0/.-90320070702090/7 %Q58.3. 8.3007830243900/2 4. .39 .7Q80-. 8038.18890242.020/03. 4803.4942.7-.7. 30820208304.7..8 3.7092:.300-.314/.072020834942.3.9 3. / 7 $.-.-. / 7  %Q507307.948038.8 3.-.9439745.39 .7:5.0Q39007/034: :7 $8902003.8.7..7 . 28 -75.3/09. 0/0/..7 43:2.7.07Q073/007-7 9Q5Q. . 3..5.8 3.890303-.97070003Q80-. . 0. -. / 7 !. 3-7.32.::.97/0:.778.32 573.7 .7 42. / 7 '/./.8 3/.8 3.-90.32.398.. 28 . 7-47:.07  803$. .97Q30-..-900. 0.8 3.03.3 5732..0.9707/03-733 . / 7 .89.20.. / 7 :8907007.. .7 . / 7 .7 3.5.3/ 7 . 9../Q 208.24942.8 -/:7:2.25. 3.7 -72.90 .397.8 0702090/7 .39 .072 790707070/0 0703/70./.847:59.397.99 3.8 3..902309. Q0707:59Q5.7.8 3.397.7 3/.0847:542. /.7.7-0 8.7 0.78 39 ... -70 972007 .7 .79. .8 3/.314/ 4097 42.314/.7.3008.0.8 3.3-.0.30/2 42.8 3/.89.9.. / 7 #0Q.8 3.9707.39 172.89.8 3.-3/05.9 3/.5 2 42.Q8059088.7 8.7/.

2-. ..8 370Q.-7.020/03. / 7 $8902003..7.2-.89.. 0...8 39.8 3. 2 8 7.99 3.0Q39007/034: 2.-90. 0/0/.7 8.1.. 2.7/.5 2 42.8 3.8 3.24942./. / 7 $.90/20/7 2309.8 3/.7. 2 . -.3/ 7 2.397.-:07-3..7 .9 %02%:9:3 % --.8 .7 3 34.3-73/0-...8 3/....7.8 7.7 .0.. ...314/./Q Q70703/070. / 7 !.-900.32 42..0.07-79Q53.8 0702090/7 .7. .083/0Q80-.. .7.1..0.9707.5.8 -/:7:2.32.7..9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.3-.5.7 Q80-.8 37:5...309088..7.8 39.-0.7 307-7...0847:5 42.32 573.1 3/.3.8 07:5. .3008.. -.02.0 70Q.92481070 .32 42..Q2Q .72439. . 9.  .3-7/. / 7 830-.7 5732. 2..30/2 42.89. .25.397.7 . .3 47:3.3/0002Q/.9 7  . 3 0820208304. .92.7 0907.7 -72.8 3/./Q 208..4942.7.3 2.3/00230990/-707.-.7-.0-:.300-.4 . 42. .042.7.9 7   495749489$. 3 . .7-0 8. / 7 '/.39 . .3.314/.0 2.398..7 8. / 7 %Q507-79Q5-.7.3 2.-7-. 28 .. 0. ..8 .9Q507/03003Q80-./. / 7  Q9Q370Q.25. 7-47:.70-.3 42.302309.8 3. 890303-.30907 208..39 .7Q80-.. / 7 Q9Q370Q. . 2. .9707/03-733.8 7.5 2.72439.92.3.073::3/Q0/0.02007Q80-.7.39 .7.1 8890242. 077:5. / 7  4957494898. / 7   :2.5.92. 43:.. 2 Q. . / 7 830-.97Q30-..03.0720208 39Q58.32.083/0Q80-.5 2 42... -70 972007Q2Q . 7 -47:/. #0Q.8 3/.847:59.90 .8 ../.314/..89.92481070.39 .7..8.7 .-7-47:0-3.3042..3/0%.00070 /:2..3 :.7 42.3.7/.8.0-4 .89. 742.37082-7-00.32..-90.7 .0-:349. .8.:. -. 3 33032 42.3.314/.5.9707.7.Q0707:59Q542.0.8 3.9 3..0 .8 3. / 7 :9Q5 7.09Q5070/4 7:.59.302309. 3.300/03.7 .9 3/..7-.-.020/038 .042.8 3/.8 3./.495749489..8 3./.3.. 2 .307.92481070.3.70.7 8.07Q073/007-7 9Q5Q.2-.314/42.7 Q80-.0720..78 39 .-20/7  $8902.5 2 42.7 3. .39 .3 47:3.0708.20.-90320070702090/7 %Q58.. 3.. / 7 ..7 .8 3. / 7 %Q5.39 .. / 7 #0Q.10/042.3 . ..39 7../.-3/05..0 -7070070 9720/7 9 48039.97/0:. . 7-47:.7092:.314/.-..5 2 42.020/03 . .0830-..7../Q Q5889020...0.3..39 .3.3030923090820/20/7   %Q507307.. / 7 %Q50702.8 3/.2-.9 7 070Q390 9.1 ./094 . / 7 .. .9707-7-7070-.30.9439745.3 / 8-. 2.7 307-7.3.7 .. . -70.49.3/ 7 .39172./ 3/.8 -::3.. .3 5732.7.

9 7 .7.4 .7083/03-.9439745.:2/0 0707439745.397.0-.. 95 5425.9 7 D5425. .9079707:-: O '..7.:2$. -70..7/0 073/0/0.5.Q39007/0390 0/20/7 O '.70/03 .0 /0. ..073::3/Q0/0. 8 3/.. .070.39020002. / 7 07089.0-:3.-20.700720.7 42. 3472.7 .3 3070.8 3.00/0.0/3/Q Q3/0..3.700.:29... 3 . .-7-47:0-3.708:....1 .7843:. . 0/05425..3Q3900733 0907.-.2.7..92481070 ..0Q39007/0..8 3/. /.843: 4: 9:7..0'.303/034.:2:2:..59...7/.3/ 7 2.2./.7.3 42.7 4942.7 .8 3..30889023. 3903007.008.3 /0 07070708903035425..70/03 2.700.'...8 9.90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707.7.91 /307..7.. 43:.:25425.2.....3 3.7 3/0..7749.:-::3.0720/7 .0. '..397.7 O . /.. / 7 $8902439.38:.. 28 -7889025425..-: 0/200.. / 7  $89020 -. 2  -0/02:.542.0 Q39007/0.30/2 207089.. 8 .7/ 7 @..097  '. 2.3..7 2..:2%. 3..70070.49.3-7-730437047.0/090 -00035425.02070.0.-0...3..7 ..QQ3.0 0/0/. . . .0-:349.8 3. .8 /:7:2:3/..9 .9 %02%:9:3 % --. / 7 '.9707 907207./0..8 7.7.30Q073/0/9.5... 3 8./ 3/..:28.9 7  ..30339Q092.097 97007/0 9720. .3.9 7 2309.0.3.-200 308..../020843974/0.3 39.-20.:25425../ /:7:2/.:2-.74.32 -.7 .7 /.89083070/.7.94. ...7 0907.39 5. 4.7 . . 24.70070494200/2 42..097 890303.0/020/ /:7:2. / 7 !425. .70/ .:29.:2 /0 07439745..... 9 7.. .0. .0...92..08.7 ./.9 O '.9 7   !425..:2/0 07.0..4942.:280.3 O 097439745.8 43:.0-4 .3 5740/0 0707307008.30 942./.. ./094 .5.2.89070/0890720.5425..8 -::3.0.3 .7 3-7.3...  ..3.1...72 3 .30/2 42.8 /:7:2:3/.3420970.890700890720/7  '.-079/ - 42../0.3.:2%./...7.32 942.8 /:7:2:3/.0/ 07-.8 0/9..89..9023. / 7 !9... .94.398. /0.:280.70/ .0838.1. 207007/0 5425...2.00730:.:2/0-80 88902/0070..9.32...92.5. 4942.../0.7./.9.72 3.7..00097/0.9 7   % --'.7.0. / 7 0920023093Q3/0388902/05425. 5425.35425.8 .35425.5./0.43:3073.843:4: 9:7.703.-0.39020002.:25425.Q5425.94..8 ..2.700720.-3/00/05..92. :2.:2489.:280387Q.3-080208:0.. / 3/.

3 5740/0 070730::34.-... .308890230:7: 902.8 3.397.5 2 42..3.3.74257087/09970 2.89. 2..8437:-: . .07203070052.: 2.3./7 $.8 -70/042.%.425708707/03-733/0.7 3/.70/ .8 3 . / 7 47:.39 .39 .99 3. .  % --.89.309.9 2 8.32 . 3 .08.890/0 .8 3.9  92 70Q..9 3/.7.7 .2.5.8 3032 42..2.:7:9:.38 92.5.30830479:2-.70.4257087/034: 2: 42... / 7 .84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.Q070 .30.3 42.89..03 2.8 3 .  . / 7 4257087.425708707 .890/:7:2:3.-.$..39 0. / 7 .2. .397.-./094257087/034: 2.9.99 0425708707...30 942..425708707..7 3 3-.7.70 /43.-20/7 4257087!.7..8 3/...397.5. :. / 7 479:2-.8 3 .007/003.%5 #00307.39 .7 3 :.. . .8.7.8 /:7:2:3/.07 -7..70-7.0..7 5708032 42. 8 .

 2.99 3/.7..704..32.3.330239.:04257087.3 3 .2.7 30247. .8 . / 7 :7:9:.32.89.89. / 7 :197007/03-73..:8:2.32...3 5.8 2743.397.1.7-::3/:7:2./.0783/080890..94.74..8 0/43..7.0843/038-4 .09079-.8 3/.8 3. 4.:3:3.-0.-.2.38.009042.3-::3.88 4942.3 .4942.7 .:3:3.00/20/7   $ .9 7 079.. .-7 43:2./..7. 9.083/05.7 4 .0720/033.9 7 .3/04 : .0 83/7.95700307.9 ..9 . .:8:4 :3. /070../ 3 .7. 30320/7 :7:9:.8 8 7.1.:. .94. ..:Q073/07:5.. .1. . 1970 :7:9:.99 3. 3 3082083032 42.32.. .0/4 7:07.. 7 57..7 Q23:2.74 :3..3...7.0.0739:9. / 7 .8 3/.//033. .74.00.-./. 9  8907007002030-20/7 :7:9:. / 7 :1970073..3.8.8. ..:7:9:.107.7. 890703 808..8.7 . .57038-3070. 47443.../:7:2:3:.8 8.: 7:59..8.02033:7:9:2.74.../0909.9.9 2 42.30..2..:5.3.08 .32..8.8 3..8 3 .32.4942. .3:0- 5.-20/7 0.7:5. 2. 2..:Q073/0197007. 3/Q 208843:..1 . 84 :92.98:9.84388902./.3.7. / 7 $.70/04:542.8 3 .0-7. 2 83/7. 084:3..7. / 7 425708707. 2...7 42./03.30. 9 7 2.7.00...32.02.097/9038437.0 197007:7:-:.:50.30-::3/:7:2.34: 2. / 7 071970 -7-70730/709-.300/03. /43. / 7 4257087 7:-:84 :9:.8 3 1 009724947:0. / 7 :7:9:..35.7942. 3/..30 Q073/05425..1 3/.7 .3/038 ..388902 4 :3.3-702309 .99.-.88/0.15..397.8 ..:7:9:..7.:7:9:.89.47:3. 0770.7.0.0.7 0 !.3. 703/ 077:59.397.0..07805.02.75. 3 89070.8 .8 9..:8::7:9:.. O O O O O O $4 :-.0 /3Q Q7 7038:-0.8 0300320/7 :7:9:.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2.79Q07 ..300-79002:.3:7:5:7:9:..8 3/. / 7 :19702743... 2 8 7.7 ..3/0-:.Q7092 -7.. / 7 $8902/0.0 072.:8: 5.0 552 0.3:0.:Q073/0:7:-:3.38.7.7 3/0. 2.5 .. ..9 2 4. ..

 2. .-3/05.0304942.3 -4 03.32 4.79: 959042.0 552 0.5.3/.8 . 24.8 /:7:2:3/.7. / 7 942.4:78.8. 802 .7.2.8.94.72 3.700720 890303-.7.74.9. / 7 :80. / 7 %088./0.3.8 3./0.8 4257087/0.9..0739:9.7.00/208.99..80 .3033 09042.-.75.0/04..72 3. -.0838.3/0720/7 7 .097  7 Q..342570874942.9 ...82:2 .. 3020709.3/. 2../09 0907Q.3.7 /. 0708320838. .90070./095708489.397....780.3..48:388902 074257087Q/0 09200. 2.0.003.3. .398..91.-7 .-20/ 0780 552 /0 0730./094257087/03-7380200.7. / 7 $.8 3 5708489.2-.343:2/. 80.8 3 ./.. 4. 0.7.2507/0 '009724947. ..70/ ..7. / 7 @.2.00/0.0 %088..7 .907-::32.-.7 3 09200...7 3/. 2. 5 . / 7  97007/0 9720. / 7 097439745.0.-.3 .%. / 7  $89028479.3-Q9Q3-:007439..7.0-.7 .9 .8 3.9707 907207 .70070 494200/2 42.8 3 .7007./:7:2.9 .9 7 07-757/0 :. / 7   !.0720/7   % --. 303/70.2..2. .80. /..-. 9 .890.0./.34257087Q3 .7 2..-..8 3 .398../:7:2. .8 39.8Q7.5.7.7 ..8 3 !.70/03 .2. .03/Q073/0/009078.7.070...79Q07..7..7.9073/03:2. 8 3.32.9 3.-.4.3.70/03 2.0.8 3.0...0 Q. / 7 00905425. .890.3.Q.0 802 4.8.8437.3 578..7 3/.82:2. .7..0/0425708743:3073. 7 29.7../. 2./0208 439745.3.2.7.0/ 070097/0.907. .9. 2.0739:9. .0$8902 .-.7.7/..3/.0.7092:. 3..3 / .-0.70/0 .1 3/.-. / 7  03/Q073/00097439.. 9 72.8 3 .30.3-7-730437047.72$8902 3.7.907  43:2:9.7.. 0770.94.-.83.94.0  097439745.8 380. / 7 :.. .309..  42.30Q073/0-. ...32.-4 Q073/0-::32./0. 0770.7-43197042.083 8.0 /:8.9. 8 3/.34942./0.0-0-7/0 070:. 04.3420970/03:2.32..-20/7 .79Q07.2.7880920.:.7.-..3 2/.. ./.%.3-.

. ./.0232:2 .

7 3..79.../. . . 0/09.0$8902  % --...9 7   30890.9 .0.. ..79.$9.74/:. 7-47:.70Q7092 42.. 747:%088.3/.7. / 7   .3/.%.7.Q3.7 %Q7$9. 8.3.8.7 3.

::3 4..70.3 .5 2.9..7943:9:. 8 7.0.7.7/.:.::3: :.5 . .74.9 072020/7  47:.32 42.02439.7.7Q073/089.7 3.7 .7 -:..2.. 42..-47:.5 2. 42.8 3/.0020 .0/Q-47:42. @.32. 9-47:.7 3-./. . 88902/.7.894.5 2.42.7... % --.7 3.04/:.0..7/307-47:08.38079.-47:../.99038../ .90.7/ 0702Q2Q34/: :3.3/.5.709030...8 3/..005007573 -.9.843:30203-47:0783/033079.003 8.. / 7 70 972007/0Q2Q 148147.0/04.//081: :. / 7 /0. / 7 %Q22..%08947:.7 %Q7$9.3.4/.3 2..7.7 8 92. /.2./. / 7 8.092020/7 .32 908957480/Q707.7.32. 7.3.8 --. .990 /03.7 39457.0-.7 3/.. :.3/. .9 7 -7 0/0020-70 9720 .3.9..048/.097 : 02.9088.39 42. 8./ . 0/090890/070 .8 /:7:2:3/.7 :.-0.2.0-..8 3.3:3:3.9.5 ..::34.7.0... / 7  47:.79.390898Q7083.3 2./. 7..7. ..9 7    % --. . .5 . .7.57..3 2.3/.8 3/Q 200708.389089.7 3/.3 0907.7/./ 030...2: 0050074. 2 900.07 00-7.3.-79457.-. / 7 .7..... 8203/72 -.2.7 4.7 80799.7 %Q7$9.7 ..3-47:...70-:.8 3.. / 7 47:.32 .3 ...39.387-4 :.172..00500 -47:.9..2:9.8 $9.0-. -7 0/0...-.03073/03.9 7 47:.0/3Q .3 2.8 .79. 70.070.097   47:. 3-7349..3 2 3.3/. / 7 .078039.3 2.3 3207/.0540903947-.3.9. 70974942..9.-9032083/0:.-47:.5 2. 8.7 3/03/070.99 .04803:.7 3.0.097 079 --.8 3/. 7-47:. .5 .-.7.3.. / 7 ..9 7 47:...23...%0898. / 7 .. 7 -47:.42.843. / 7  47:..57.7 .47Q70 ...09020202.5.9 3 39089074/:.7 3 3490242.090891472.0 .9.32. / 7 - !071472.70902007-07-77034/:3.0/027908907080830:.7439.79.0.9.7.070080.09032.080 -7-7070208. 7/.7..-.9.097  .7 3%7490703.843.9 7 .5.3.8 3/.90/0.7/ Q709. .. 02070907.1007 22/03.. 7.3.843:.7-439097.5 .7.-7.0. -. / 7 47:.32.20709 --.9 7 3..070 970.8 7..2.8 3.3.7 38.99 -3.8 3.70 ..7 439740/20/7 %089-.00050:.99 9088.0.7 3. 0/0...7 3 303/070097.8 3/.0..

7 0300203-47:.39.42..0720/7  .5 22  0.0./ .570780:.7 3.09.. -.243900/0..!707 O 80357 O 49574948957 O .7 %.7  32.7009..!70730 .9.0-4:2.7009.85081 4./0... 3 .8 3 .27.0.5707% --.850814.7 3 31.0 0/0243900/20/7 .052.7 3/.5. . 0/03/08032 4.7 3.4: .7  .0-: . 3 .8 3 .7.243900/0.9.3.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.7 /.7.-47:.757 O '.0 .-4 /0-4.-.757 O ....89.9 7 0.9.9023....7.7.7.-..-0..08Q20830::30904.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %.!707-0042.7 .7 %.9 7  % --.08.0.0.8 2Q2Q342.-.7.7.-4 /0.9 7 ... .7.0 -0/02:.7330703/0890.:257 O 30890.%..5...9 7 .7.. 9 7 2 .-3/00/05.3:.398 . 235..5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.72.7 35..7.7.91 ...9. / 7  .57078./08900320/7  9.27./. Q390830.7.-4.1 073300-. / 7..5733Q89Q3/0090990-07920/7  ... 3 .. 7-47:./.0 0/01..7 3/.9 7  :.78Q/Q Q3/0 / 07..05. 2      % --.057 % --.32.570733/:.-:0/0.-447:.7    . .3 .39...3 2.503/.003/30.::3Q809042.0703.243900/0.

3. 08070/ 077:-:4942.0.314/. 9 28890239. 540903 947-.3 2.39.7-43/489 % --.7 3/.19...9088. .% --.7 ./.3Q0-7.7 .9 2 42.8 3/...7 3.3./0..7.2./Q 208/:7:2:3/.3. .9030-2007.8 3/.7 4. 49 ..09032 4.3.8 ..439745.::2:4/: :. 2.7 :.0.097 :902.-.17. 303.30 57.0.2.% --.3.314/$8902 $890239Q242503. 02849.3-.79Q5/0 97208 7.7 3Q709/ -00032 .172.077..7-43/489.7 3 307.43:2:3/.3/0/ 07 9Q507/0..090890/0. ....3-000320/7 0709 3/0.32 108--. 5.7 04.89.20 Q7080. 3-4 .0. / 7   % --.7.3 9.-0..314/7:5... 9 28890230-0803208 3:.7 .2.70084.. .8 3 .7..::2:9.7 1.02.3-733-47::/.94.7.30/0::38Q70 00970820073/03:. .2.9..3. .5.5.3.7.-7. .9.7.314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.2.. 29.7  %Q2./..9 3/09Q2.9 3.2...9Q507/03 003-.3 .7.0.1070/43..8 . 54843/. ..% --.::342.9.7 2 . / 7   028.-...5. 2.0.314/....0 9089Q709.. /..9..8. .7.7 9.7.. 2. 90209079-.0902030.-20/7  ..2..7 3/ 7 2 .39 -47:.8 3.39 .3.9 7 !.'. .7 2  5.9 7   % --... 9Q50730-...3900020/033.7.7.42.5.8900 -08020/7 .1 3/.30-:7:59.90820/20/7 .0.9..3 .2 .3.2.7:59..

1 3 3-..020/032.. 2 3 34.850814..3.7 2.8 3 8. / 7 47443.3.7..3.7 079.3 .../:7:2.3.3.7.9..32 8.5.9.5...88902/0340 0/070.-::3.4.1800820349.9 7 '.0-.. .. . 2....7.:9:8:3/0 -::32.2.9 .32 42.7/ 7 43807...7/..0/2 4:5054894-4.0/2 4.. .. .7 /.94/: :.203.3Q00 .32.2.5 2.:.8. -0790.9 7 .0 0/0 2. / 7 '..8 3/.2.7 43807.2..3./08-0. ..0-47:Q073/0079Q7Q.. :9:8:3:320390 0..::3-7. .8D39007. .82:207 28. .. .8D39007 Q20820'.9 7   43$07..7.8 .7 4.38... .8 ..:9:8: . 34 ..7:5/0 97200/0 .0-4.3.:9:.8Q390078 .32.5-72. .32.0.7.3.82:2/703..9.0.3.Q89Q2439. :9:302..-20/7  .0 08.-743:3.8Q390079... 28 7.5.9 7   43807.

70907-::32.243900/0343807. / 7. 3/.5. / 7 .8 7..8 3/.43807. . .5.3. 2.8Q39007.8Q39007 -7-7073/03/0 9.0.7.3472.94.3.5. 439.3 2.2.

. .9 7 '..8 -::32.28 / 72.-7/:7:2/.70809030.0. 5 . 8:89:7:.7 8 7.4/: :3:8907030 .2. 349.7/.728479..7.94.2-.7 .05.0. .:2:3090784/: :3:890703 72 . .$.8 /:7:2.72Q3908.99 3/. /.0.99 3/. .907.-42.5.7 3 3-.-7208304.82:2-0 % --. 4/: :/:8.:..2030097434:5 .9 7 .. / 7  .7/..8438890230-..7 3 37030707.2.3472. 4..8 O 803...0.30/0 5.7288902072.807. .72780..742-3.7 /Q0333/QQ3.708.72/0.-03.:...2...72..3472...2-... Q0705..:2.. 2... 0 9.99 3/.03472...79.8 3/.0702439700/0-0. .8 34/: :3:890703 72  .-208.0274 02.72 ..2-./.99 3/..72Q39089. /. ..7 .. . / 7 43807.72.700742. / 7   .5.0.2070.3 5 8320830-.2-...7/.. .3.303/0-7. .-20/7 .-79889023/042. / 7 780.843. ..3/0 808-7:.2-.72$890207 % --.9...7 .99 3/. -770 -::32..7 ...3:.7.4942. 2.-79089/Q03 2070-7. . / 7 O 080200723388902/020.30/0../ 3 439740920.79. 8088-78Q70 9../.3 2 3902032 .209208/:7:2:3/.3472.4/: :3:8907030 .:94/: :3:8907030 .3. / 7  .:..08333472.8 3/.7 0203/0. 43974Q42.2-../0.0720./:7:2:3:89077/0.7/0.8:89:7:.../ 83.79.890/04.0.0.7.8 3 .7 3 3/0.Q80-. / 7 : 8. / 7 7 .3:04.:9:.0.7 42.8 3 ..2.70/034: 2.2-. ..7 3 33.42./. 2.7-00.3. .3.7 ..0720/7 ..0.8 O '.3 2.2-.. 9 7 2. 2 8 7.8Q3900733..09032 -7 0/08.0.2-.70073 073.99 3/.4/: :3:8907030 ..3.79. 2.3...30/320804942..8 O .2 7 5.7 :9:3/0.2-...5..3472.8 O 803.3:04. -3.80.. / 7  070.7 3 3.99 3/..Q80-. ::38Q703-47:.7/.832070.8 O .7 .7.72/0...0/:8...9.8 34/: :3:890703 72 .700720/7 .8 34/: :3:890703 72  .Q070 /0.8 O 495749489.700720..5.3.7-00.:.2. / 7 !.. 42. .2-..0.8 O 495749489.-20/7    % --..2 9.. 2$:89:72..:. .8 %Q2.0720208.728890230.708..0808:.Q80-.2.5 /..0. .

 9 2.3 2$ .3 2 $ . :.3 .0'.7 . 2. 9 2.7/..99.7720208307090/-707 .2.:.79..7  0308.0.9:9.7.3/ 7 2 42..01.7 %Q7$9.02007...47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L.8....843902 /QQ3.7 3.7 8 :../.9 7   .0.5.30.8 3/.58. - 2.8.843:3.7 $:. .9.0/QQ34..7 32 4..-4 !.097  030 20.  4 .47:$890207 Q230890.::3.8435.3/..5 2.8 3.9-0/0.../4.9 7  %0.7/3/007/03 .3. ..0.9 7 70 200707-4 : .0.0. 8: .59 7 .0::..7.7 4.72Q3908Q07830-7-4202-7.908Q804./.0208 $07.0-:89.2 :-Q2-3. 9 2 .Q033.8 . 7 8 0302..2.39 07073/0 8 57Q074: 2./.0908595.9 4 . .7/.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --. 38 92. / 7   %.:2 347:$890207 % --.. 9 2..-47:.. 3..8.7 3 . ..:2 3&7207 % --...-..9 7 Q9Q3.0..0.0 07Q0 .7.7 8. 8 .7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.0Q007..09 $:7 92.7.47:..'0'.7..7..7 .2Q3Q :. 9 2 ..9 7 3.0 ..42..7 8:..3.7 3 % --L. 9 2..7... 9 20/0.7/ 3.8.0:7:9:.0200733:. 32 4. 9 230920 30::342. 9.080032..5 7034: 9:7:. 9Q2-:943.7/ 3 07097/ /0 0707 . 0/08 .3/.800730::.7/.08.. 7.9 Q007/03 0 073/0.04.5 9 72. 9 22./.58.9 3/...//007/03.9 7 Q0.7..79.3 CD ' %$ $%%$ $%#  . 2 .-7.7.020074/:.-42. / 7   $9.3.3/.7.7 .94 7 . 7.5 42.2/007/03 / 0703007/03 /.3 .09088...2..4. 0/0 043897Q843.....3/09.2.9 2$890207 %020C007 .0/.7 .2.

.Q3Q..

8 3.28 .2Q3Q !4Q709... /.0 3 4-200702090/7 720. 9 22..4.07042. 9 22.9..0..7 2.8 3/.3.3.7.3 .8. . 8  :.3.98.3 2 8 . ..3/.3.8 /:7:2:3/.:.0.8 ..7.3 2. 9 2.3..7 3 9./ 7 :7:5.7:-./7/08. / 7 7-3.02083/0.0..084 :9:2.073/03 003-Q207..25Q Q .8 070039020007.. -/7 8 0903. 3 9. ..02007.%. .-4 .84 :4.7/ 0/0200.2Q3Q %.3 9088.9088.8 3/.5.3 .0.32.32./. / 7 : Q/03:.020833Q0730.084 :92.8 30703.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3.3..Q23:2 144.7 3 8 92.0.0 $ .. 3 3 479..8 3. 3/. 9 22.8 3.72.:9.0:.3 ..84 :4: :3.02007 %. Q3Q 8 .7/1Q43/703.. .4. 9 2.4.2 Q3Q !40903 .72.3030733..7/. 9 / .0307007/0:.70::300708.7 3.7/.9.3 .7.39088..39088.-:..35Q ..7 4 .9.9.708.0208330073.-72.7.98.9... 3.70..32.-0.. 9 22..3 3 8 9 2.28 . .3Q00 479.7 3 /054. 9 2 3 3302 . .2Q3Q.7 9.-/7 3.3. 20.3..5.02083300730-.7.3..3$ .39088.0-:-Q207/0.020070.0.9.9.::5Q Q  .. 9 22.9 4: 9:7.0.70%088..7  4 !40903 . Q3Q .9Q7073 3/03 003.0::3 .1.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5. .:: 5Q Q .3. 9 .. Q3Q @4$ .7 0702090/7 307.3Q03-QQQ Q30 .0208 / 72.3 -47:..7 4 .9 3/03003. .9Q707. Q3Q $07..:.7-QQ9Q7 C00-3. $ C#%$ $%# $4 :.7 3 2.2Q3Q %.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20..3 38 .38 .3 38 .84 :9:2../Q Q42. .7 3 3 8 9 2. /.20.. 03079.7 3 3 . 9 22. ..7.20.7/.9. 8    .7 .9 2..9.09.0.

3 3.3  474437833..7 .4: :3.32.020.0.8 .. Q9Q3-:007...70302 .4.3/.3 ../.3 28 .9.32. 9 .02.4: : 4342 ..9 3::3: : %Q789...0.79./ 7  &:3:7907 :.9 384 :  .39088. .

.7/./0Q073/0...89..::3.7 3/.8.7 .0 0/0 .32.7 .2.9-0/0.02080..7 3-Q9Q3/03020079.7 3/.3.7...7 8 .843:3/ ..0/.5 3.9 7 '/...7094.1208..-47:4.9-0/0.. 3..9 7. ...38437. 2 4.7.8 3/.7 34. 4.. 3 .7/.2..31970 .0..793.3 ./.7:.072 790707070/0 0703/70... 9 2:.0/2 4.0208890303./0..7.9 7  !8.2. 9 2..9.. 7 . /:..7/.0.5.843:3/ 2:39.20/0-079030904.2-7Q00/00/0. -0072 4.-0307 ..3/ 9.3.82.5.3 .9 7  47:. 43:2: .38 .2.9 7 9 .3 00395..7 -47:..4.0.7 3/..-47:.0.0...9 7 47::. 9 2.7  47:..02080.-44.8 .../. 9 2Q073/0 03. 9 22.3 -.0 8...0903 .3 .  1 30-47:..3 3/...2..9 7 &.9. .99 3 39.. 9 22. 90.0 9::3:9.79... 9 22.08 ..:. 9 2.2...7/. 9. .. 3. 9 2$890207   47:.0.0.7 2 4. 9 2-4:2.-44..7 .0-70 20 349.5 .:90/-7.2.10.7.2-3/72 4.. 9 2 -47:90....9 7 47:.7.7/33-7.793...-4 :9.9 7  .7/..9 2 4..:/0890 307. .2...7/.843 03/02.::. 9 20/0. ...0.09. 0839349....04 :3:9...0.0..9. 9 2 -47:.7..097 .9..3. 3 9..7 3/.02002:39.2.9 7 .7 .9 7  '.5. 00205.3/.01..72..3%088.5.9 7  . 9 2-47:.5. 82 3..7 58.0.7/..0208903 .7 89.097  0.5.7/3-4:2.3.0.. 7 .20/0.2-7Q00/00/0..7 ...7.2.-7.0200/4/:7:.38.7 00395.8 347::.843.090859349. 9 22.38.0 0/0 .0.9 3/... -47:.5..38Q0 .9 7 47:.3 ..8Q0-2083..3 .5.2Q2Q3 4.843:3:3./ 020/0309 8 2.3.7 3/.2.7 3.0.0.3.0.01.3.203843.2.900/2 ..7:5.2.20/0-079032..3.

9 7 472. 9 2/.3.7 Q80-7/.7 34./ 0200.7 $3/7..:.0 -47:.-70 970.3 8Q208.3 34...30307 ...0 .9 7   8 92......097   .3 2.02007:. -. :.7/.5..3 2.2.07049:7 .209970....39.3.3/ 02-07 08.7/. 9 2 / 030.7 3/. 9 2..2:.8 3/. 9 2.0907.30.38437.7..3.3..547.5.9 7 .3 3 8 9 2.7/.::5Q Q .. .708-47:.7 .39...9 7 !03.70.209970..0.7/. 9 22.547:.7/.097 /.2-. 0/0/ 0320/7  07-720.0-: 82 390.3/ 9....8 /:7:2:3/. 3 3 -73077.9/.0-7.7 /1Q43/703.70..9088. 8 3.097 .2.. 9 2  $4 :9088. 9 2 3.5...3 3030032083/ 9./.020Q009:9. .020075409035Q 0.8....3 20.02007:.7/0-790.32...843:890303.. Q808:-:. 8 Q802.7 /0.8 .7.-72. $4 :-47:./.0 /.3-.38.7 3./.0.5.3..3 . -7889024:5 84 :92.793..0 7QQ.0903 .5 9 7 .3 384 :9:2.7 /1Q43/703.2Q3Q.9088..0..98.. 5... 9 2/ 020/03 ..7/...90.02080.5 / 9.. . 8 . 9 20/0.3-:.9.9.894207.7 :.0208:.. 5./0.//080 /4/:7:../.0 /QQ3 0/0/0. 8 92.02007/0.9 4 :3:.30 90..2..0.2.5 2.3 1 3/ 3/...3 .097 .020833.:.7..8 0707 .3/0-007/03.3./.3 .3. 22-4 :4.020008398.129..9088. 9 2 2.2007/0-079202 80Q03.9 4.9 7 70 200707/07:9:-090. 9 2../.2..8 32.8: 8 92.3 5 02-07035 890303.7 5.08 9 7 2.9 ::.5..3 3.. 0 . 9 22.9 7 9Q007/0::.7 4.3 8 .. .-4.7/0. 030 8 . Q3Q/Q7   / /3Q 8 .8 3 070972090/7 :30/03084 :92.371..-.37.72090/7 :30/030-3..70.2 30700390/-707..3 .7.097 443.9 3/.1.9 7   0. / 7   $4 :92.8 3..8 307003 030733. .9.2.5..542.3. 9 7 2. 0402.0703574007.5.708.. 9 22.4.7 :.9 7 0 07078 .7/309073.7 3/.3  8 9 ..%088./.. 9 2 073.9 3 3.0 39 .. 9 2-4:2.8432.98.08 ..5...3.02007/Q Q 8 0903.9088. 3 9.72439.4.0/ 020-0943. 3.3.0200. 9 2 Q9Q3-47:..7.. .7 0.3..7 3/.0.097 . 0302. S S.070 03/0. 9 2.- 8 2.3 / 0200.3 ..7 3 8 92.7/. 0/0574003/7/ 3 .7/.3907Q0/.-4 :. 9 243974Q3890 30::3 .9 3 3..5.2.90.7 3. ...8:-:. 4.9 7    47: 1.700 9010/0..5 .0 9.5.5..7-3..7.8Q208070 .9 7 .-0. .043.7/.. 9 20/0.. 9 22.38437.3.78 3 1 3. . 4 : 2..3..3.3 2.7..

 9 2. / 7     !425. 9 2 D02/0. / 7  4 : 2./..3.30./..0. 7. 9 2::.0-:.2..7 3 4: 2.8. /09.32.3.. ./ 7Q2090/7 :3.3.2Q3Q !4Q709.0/4 7:::.02080.2. 8 3 3 2 09073.8 3/.9 .40 3. 92.0200733$::. 9 22.5. 9 2 $ .7.5 2.5 -47:/.0200733/1Q43/703.3.3 07907.0/ 07./. .3 ..2.32 .32.34.3 4/: :. 3 ...98..9083/Q Q703.-203..7. :3:9:2.2471 Q0073. 8          0720  '.32.9088..3.7 9088..0208 ..0/ Q7080. 92.7.2.-4 . ::3. 30032 -0.3...0Q8042.3 3 1.5 .5 / 0707/0/. / 7 :. 82 3/.3 3 2 -47:3:3 8 ..7 80-050742.3.3 .8 ... 9 2..3 8 .5 .8 9.900243900/03. 8020830/. 9 20/0.7 3/.3.0474434: :2:-. 9 2 3.2. ..3. 9 22.0:97.0..03/3/03.7 1Q43 703 .0090..3.7033890 Q07305.. Q3Q.2Q3Q.89070.3.8432.::5Q Q 09.7 /1Q43/703 ... !'-44..3 7 $: 0720 843.2.$4 :92. 9 2.0 /0 074/: :/.02007:..:..2. 9 2. 9 28 . .7 :.35Q !409035Q . .-4/0.9.009 !8943:.7  .8.2. .: 0.90/20/7  .0'.3 ..3.8 3.4-0.009 .3.1 00-0..080738:5425.7...98. 9 2 ..7 5425.8..7.7 3/.-./ 7 '.9.38.5070/2 . .020073-3/720..3 Q7080.7 3 /.0208338:-:.. / 7   !425.7 %..3. 2..7 3-7.5 2.8 3 347: :3/.98.-790 /.5425. 589:9:.0304. $: :. 8 / 72.0.507. 2:9.089032003/:7:2.7 3.. 9 22.7..0.708.7 1Q43703.39.0 Q073/0.9Q7073.. 9 2.7 3/.7 8Q7.7.. .5 .7 3/.072090/7 %.32.20.. .3 3..097  .7 3.0-08 3/03..3 42. .1 :2.7.8:  38:.3 03. 30 90959. .3.7 1.7/.3 2.7 3.8 3 31. 9 2 3 3.3 -:.8 3.11... 9 2..3 2 .0-4 ...98.72.

.- 9088.7/..8 7.7.-4.1092084 :-47:.38437.3.35425..9-8:7090 47443.0.9 7  47443.20/.9.0.  47:@.7.0. 9 2.3 ..3 38Q208. 3 .3 47: /054 .8.1 3/.547:.9 7  $Q2030700.- 9088. 3 &:3. 3 .3 3077.0-47:.302Q03/80730 /.9.70. 9 22.92.7 22  . .072090/7  %. 03::3 4592:2 ..9. 9 22.0.043.32..02007.3. .0. 8 .0..7. 9 20/0.9 3/.0 47443:..2.2. / 7   %088.08:/.7 8 . 3 .32..90083-079..7 %. 9 2-4:2..99.907020/4.7 3%0.7 3 3%.097  47443.07/0/ 030.75740/0-079202 80 Q03.891.5 2.8 3 3020-80-05070 8 .7. 47443.7 ...3$ .-.9010/0.33/0.7 .7/.3. .943:8:3/.07039.097   47:. 9 2 07. 9 2 %457.4 :3:.70 :.3/.3.3.3.-4/.7 3 39.0/.793.00.003::3.-9Q2.3/ 9.3-47:.20/0.7 400/0.5.3.3 ..9002.3 .7 3 1.5.3.9 002..9 7 .7:9:-092.79.0-47:. 9 2.5 .3 . 3 3 3 802083007 :... 2 .- -4 :... 3 8029088.-4 $4 : . 9 2 ..7.5  .. /432.29QQ3Q3 . 3 .02088023/038437.0200/4/:7:..9 7   ....0%. 3 .7 3.7/.. 9 2.. 8 .547:::34.3 08.7 -9Q2.7./..-4.7 /054.7 3/.0.3/09.0. .. 9 2..0..7 . .7 3.-4.5 ./00/0.7 ::32.7..

0 ./.7      =     .

= .

 9 2.38 .0  . 479.79. ..   ..9. 3 ..     =     =     .0232:2. 3 .5 47:/.7/.7 3%0.7 22  47:32. .5 2. 30230/0 8907/ 308308.5.8 47:3:/:7  %.4 : 2.0:.-4 $ .7 8  =   =   =   %$4 :.2-.3. 300.@.$ .

 = .

3 /           =.= =           =           =           3 3:.

 .

= .

79.7 2.8 .7  47:43.3 .. . :.9::.8.3.39 47:3:/:7 .38 ..7 3/.=   .9 300730 ::3-47:2439. 9088.7 ..0 -:3.097  Q9Q3-7.3 . -...9 7 $.28 .08.3.7   0308.2 :-Q22Q 90709088.::30.0/....3 .73/Q 0 7 /-0 9 . 9 22.7/.7 3007/7 3.9. 9 2:7.4..7 5425.7 3/..19.7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.5.9::..5.-0.::...7 8  %.089./. 3 .209/0 20073/0:.0:.8.0208:. 30234 Q804/: :479.3.7 3/.0208.2.5 3.3 . 3.-. 3 -07037 %Q2.-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8..3 2.0$$&## %# % '  #  .Q80.9 3/. 9 2.8.7 -47:.7 3 .7 %$ 3.... -70 972007.2.58.7. 3 3 4 : 2.3....7/...9 7    $9.9088..-Q2007:.3 .3 2.../ 3/.2..2 .5.3 ../080-Q2007:..3.9002. 9 2..3 2 Q9Q3. - 07. .3/. 3 479.58.7 -4.3-47:.43974Q.0.8.2...-47: / 032083/0 ..3 8.9 7 :2.70/0 2090/7 7 .7 39 90308.9 7 ..9.2.7/. :.%07:.79.7-3.09088.Q80-47:.5 ..3830.

2/../00/0..39 .5 ./ 3/0..7 / . . .4 : 2.92. .097  3 9023 47:.7 3-72. .39 .8-079202 80.72.-7 0/0.7 '.2.-7 -.79.3.8.3-47:.3/ 03200790230/0..0 8..0:.7:.007/7 Q9Q3.8QQ7..0 0/0 ...3.0-..7 03.0700707/0-47:.2 4.7.0:../.3 .7 .7/..8 .8 3..7. 3.3 .32.9 7 Q9Q3-47:.. 3 3945.7574007/0.3.7.. .397 70/Q8435.39 .0. $ .7 3-7.9 7  '. 1.2Q8./:./.7:0/20030707/008.3.9.3 3..5 2.39 .7:.007/7  '.084 :2.2.7 43. .. 0/0.3.397/.0023...7..7.3..3-.3.3 2.::3 1.0/3Q Q3/07...307/0-. .24390 0/0.9...0 ..0..7:70942..7.27..9 54843...1074.7/......097    .90870:.80-0542.7.3 2.5.3 .0&5.32 4.0/0 97204.70783/03 070..0.000395. -:.7..0.8 3070 9079-./.70 073/0-47:..2.08.9 7 8 32.8.7 3:.-..:1..0.7 3 ...7 8. 7 0/0 243900/0.7.52..

7.39 .3 -. Q073/0 1. .

71.30707/0 207 . 9 72..2.32.897...908590/0.702309970 24.800.47.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2.7 3.7.-47:.7 3. .3.7 -47:/43.7.8::3/703..097 '.7 3.5 2 4.0803032007 .0..390/0907. -.3.007/7 .70230070Q/0908598.8 9.3...9.79.2.8.743974 0/0..05425.32.0/9038437.7.8007/4 7:9:8:3/. .7 .007/7  !425.7 3 4.7 .8 38 3 1 3.8 3. 234. .5.3.3Q:2:4..-7..9 7  !425.-.38Q0-200737. ! 889023..59..7 !425..0 9..024947.007/7 4947.995 5425.30707 .0. 243900/0-7  !425..70.::342. 2.0-..7/ 7  '.74097Q070730.7 43974.1 3/.5. 74.7.2... / 7 ! ! ! ! -   !425.3...3 .243900/0..30803032 .843:.0-47:-.42504.007/7  :.04.-.007070243900/0./02./.   Q073/0/7 .79.097 .9 2 3/.800..3....7..39 .7 -47:.. 90230/2 4.9 8 3 39.5 3.9023 0/0.27.07 0-0..7.007/7 $.

7400/2 4.... .9.7..0 0/0800.9 7 080.0.. 2.024947.3 .0/2 4.. 5.2.::3 0/02. - /0.. ::34...8 39.9 7 70 2007078  . 32 4...79.389034.4.7/.::: 070 970..843:3:.4250/Q0.02.7 3. .020:.8 .3 . ..08083 .8 3/. 8: 5./0078.39 .-:3../007.8 3/.74947: 25007 .9 7 4744342. 94 7 ..343897Q843..0:89..7/.7 3 3:.. . Q9Q3.9 7 07  %0.. 2 .3.7 3.%02007 .0%0859 .0243900/2 4.9 7  %970 20.0200.2..7 3 34.0. .79 4.....7990007 :1. .:2... .5 2.79.3 :.42.-7-730::342.....3 .:2439.79.2.-....7.7.8 3.8 2:9020 8 2...... ..8 3/.5..7 8907007 8. ...0070 97205.7202083 0700390/-7.0.0/3..0.2/030032007 .2Q0220039.../.0/QQ34.9 7  %0..7.9 7  '/.9.72092.8 ..020332:39.7.7 3 389..9 7 Q9Q390....0.0 349.897..9 7  #9.202003/0.3.0590 0/0-0. ...7.5 2 42.0.39 .3  2. 0920/0 7.8432..9 7  ..097 -7 07/0/0.7.0/ 07..2.::34.790-47:.03Q3/03::3: :3.7 3. 32 42.79.5 2.. 2.02083032 4.....2. 9 7 2.07090/-7073..2Q0320890230/0.-::8:89.3.7QQ3 /3/Q720QQ /.3 .. ..9.0.-47:-. 8.3/09970 2./4. 0707047443.439.3 2./.-42.5 2 4. - 908595.0:7:4.3070790230/2 4.00803030.790/0. .-0/0. 42. 9.9.90/-707..0/ 07/3035. - 2.9 7  !425./033/0. 3.0 207..9 8 9.02007:.9 7 %970 24.3 2 .9 7   $8230207.0/007307073/0 890703/09..097   .02080/4/:7:.00 20-79. ::7.789..7.0Q00790.7.7.5.7 5425..0.9 7 %0... .7/ 7  Q9Q3..9.03/03 2 -79.209. .97073 .9 7 !425..802 ...7 3.90. 7..7 32 4.5 2.. /703.097 %. 47::.19 3 38..8 .3./.270/2 4. .0033042.080.7 400/2 -0943..3.89..//007/03.0.007 -: 073.-70 2007.843902 /QQ3.7.7.Q070 /4 7:9:.8 8.2 .8 .1 3/...3 2 8. .897..Q0730020890230/0.7./. 4./.8 30700.47443./....30. 3.9./0.7.2..

.32./.7 3.3/.0..0.2.0.84Q843:.3.2.90702 Q0070-4..0070478.0083.79 .7/.9020..-4....3/ 7 2 42. 2 .7 .:.9 7 2.47443..9-0/0.3.302.7.709073 .0  4.Q033.....7.2/0073/03 / 0703007/03 /.7/.5 2...3-47:.32 Q0079...01.7-4.8 3/.9 7 %0.2.7:.3.0..3 .-.2. .5.5..90/0..3 .0.39 07073/0 043897Q843.7902030.097 :3:33070780901 7.7/3/007/03 . 9.59 7 .097  .. - .7 .0.9.0.2..0..5.0...0/027/03..0-4.020907..79 .020.. .9 Q007/03 0 073/0. 0/09.39.2..843:3.9 7 .2.9 7   &:3:7907 :.5.77202083070 90/-707.7 2..52.0/..8 7 8 ....390/0548:3/./.:8:7: 8 2.Q0.8.7 907. ./.2. 32 4.203 902030. . 1 7..7 3 .9 7  43974349..3-Q9Q3 2.-7..7...2.0.32 4..7 3 .0.0908595.4.-7.800730::.8.203.9 7 $8 /432.0....097  030 20.2../.7 .020/03 84 :9:.9:9....79.9 3::3: : %Q789.7-4..203902030.3.Q007 5..7 8:.. 2:7:Q307/0..:7:. 89.3.5 9 72.9 7 07   4./.7 3 -4.2.02..784 :.7..0.

07 .7.3.0303/720 47:.8970-47:.9.7..7/QQ3.8::3 -4 ..349.05.471079088..7 43.0808:./.. 43:2: .20.8 3 .3.7..7 3-4 ..8 3093./ 030.7.072 790707070/0 0703/70.7 3/.9 2..0/4 7:.7 89. .7.79.349.7 3/..7.2.0 8 9 ..7.7.097 07-7443:303..0 4.3/.3.-208307007349.39 8 ..3/.2.: 7.::. .7   070 9720..9 7   .0-Q9Q3.7 / 07Q:2:-47:. 89070.043974'.-4 .070.097 .7 3/.097  439.0 0/0-47:. .709.9 .9 3.3 2..3./.097  47:43.5.0.30/0..097  $89023Q80349..7 3.7 3. .000979088.8 3/.9 . ..003-47:7:5.3 3 2.9349..0 70/Q843.7 3 3.7:5.7.-208390230/0.92.7 3 30707-:3.0-47: 9../.8.9 3 3.3/0/ 030.

7 -47: .7.7. . 8 .20970/0-7.7. .031. ..9800.0..7 9... 7 .9..39 :.5.19.7 3/..5 3. 908590/./. 7 -7Q0320.7 4430050070908590/0.097 %088.0 0-...43974-:3..043974.9.0 -QQ-7Q9.5 3.. / 7 $075.0.. ..9.7..0. .050/0-0. 9088..5 3..9 7 %.002309 4..0-47:. 3 -.808:.097 : 07390 2.7.3 ..39:.9.7 3 ./ 030.0-47:. 908590/0. . 3 -. .. /027.007/7  07   443.0803/03.7 -09430783/0.2.8 3/.7.38437.0 0/0.-47:..3/.739.05425.9 7   3Q ./03 079. Q9Q3-47:9088.8Q0-202..3.-..7 38Q2007 070780-47:/43. ..7 3.097 22 /031.38437.0 9..0507 9479:9:9:....8 :-:.7..3 . 42.097 47:.:.70.3 .. .59.7/.307349..0 9800.3 8..7 43/038. ./Q-0070-0943 07830908590/0.3/..0.58.7  47:@.39 .0.908590/0.:.7 3/. 70/Q843:.097 47:908595.-:0/0.9 7 Q9Q3052.3 5740/09. .0 0/0908590/0.7343974Q3.:/.99.058.5 3.058././4/:7:.3. .3.0 0/04.7.-4 47:.4.59.843-.0907::3:9.943974.. /.3.9 /01472.7 -47:8:/./.0 -47:.9479:9:9:.0 4397443.0 9 800.089.0 . .3 4942.0-:3.:. 3.:.3..7 30790520.5 .77200.2Q070 097..7/Q. :. .8 09200.:.8. .5 3/.1 -0943.3935425.3.5..0 .3 ...050/0-0.7.3 .5 8 @:-: : @.097  %.-4 7:5..0/ 07.:. 90859 5. ..3/042..7 3. 9.0..7... .7.32.Q070 1. 7 ..3.7. ...7 3/..7. 7 .370 0/0.39 /..750920/038Q0-2082.. .5 3.3 2 3 9..7.0390733 .3/0-47:..097 %0..:...0.209/0  4.47:-.-07903..7 43974Q3-0 030.3.-:0/200.2.7.8 :-: :.7 3..843/4.9 7 47:.5 .8 .7.70. .097   %0859 82.7..39 ..... .8/ 57409.0 -47:.7 -47:...9 7 43974.:...9 7 8 .79.3 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

3.7./.070. . /:.7// QQ.5.02033 ::34/: :3:.097   47: 1.1 3/..9 7  .9.0..-9Q208 / 72...9 7   1.7 ..2.7/.2 9.5 2 4/: :3../0070070 97/9038437..7.0..24.0-2007/0.2.97.7.3.0.0. .2007/02..7/.900/2 ..043:. 3./. . /:.9.7/.097  1.5 / 3..7/.9.8 070/03020070..58.2. -4 :/:... 2. 0/0070 970.0/ 02007/0300.0/ 02007/0 .7439740.7 .8 3/..02007 .7 :.19.00970.-Q9Q3.7/.9 7  03020.7 3. ./ /:.8 37Q032:.0908595.7902030.589:9:.59.897.20007 ./0. -.0200/4/:7::5 8.7 .0/ 9./7489.7-47:. :.7.... 9 7 2..0.097 .. .799 7 ...3 32.. 1.7.3 -2007/03.0.000500709.0-47:.9/03020-..842:3. 90.3.0/0302007.0-2007/08 ..020$02 0302007..59...2.-47:/ .7/.7/..097   47:$890233%0203208 47:..7/. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 .9 .3-47:/. 39 .0..5. .7/.7.. -.3..39 .7.700907/Q Q3Q0. .7.097  .7..7.0.00....7/.0-47:.7 .-2007/0.3.32.3 03/708 9 7 5:7 :3./.5 2.3.7..4.-. 8 .7070.73./.  13/0-47:3:3030 2007/4.89....07 9.  1.7 9. .5 3/.9 7  47:/ 032083. ..7 :-:..-70358../.7 9.7 743/0.7...0:8:7:4.798 -47:.43974. .843.7/..7 3232:2..3 3..322 9.0-2007/0../.90-0083 .5 3/. .3 .9 7  1..-47:90. -Q9Q358.3-Q9Q3..9 9.70939.1.8 .. .30.9 0//9038437./.3..7-0943/Q20/030.200.9 7  0.5 2.09007/9038437.0./ QQ0./00790. .390/0439740/0. .7. .. 0/00/3..8 :-:. . - 2:..7  070 9-47:/43.08 9 7 .900/0.4/: :3..7 .7-.8 3 .7 842:3...3/70-20839088.097    1..38...7/..7.7..7 ..7.793.7.8 3.0903 .3 2 3:8:8093070. 3QQ0-47:.7/:.0.7 4397.7 3.0%.70090920208390/-707..7/. . . -.2.2 589:9:.7.. 5. .. 7 ...3-7-QQ-47:. 073/0.7907/08090...1 -0943.3.7 ..7.. / 8..0/ 02007/0.:43..097 /:..0..81.08.5 .. / /:.7/:.0/030200732.7/.3 5097.3 .:432.39028:: //09007070-47:.790. . 47:.-7. .2.5 / 3...900/0.0843:3/.0/ 02007/0073070-47:.3472. 39 .

/.9 3/.38-47:.7 94 .097 03020079... 4942..772082:9020-:2:243/038.3.0/03020 907../.7.8 3/.8-07920/ 9.3. 7001.38437.9 7 03020079..3....2.9 3/.9 7 :.3....59....1.. .2../7/0 03.0.9 .0-47:-..9 7 03020-.7.74..097 Q9Q3. .7..8 3/Q Q7Q.9 7  030200743974Q330.97/0 0920-. .79.7 %Q7$9.8-07920/ 9.3.8 3 1. .2..94.2 -743974Q3090..  /74.72. ::34.0.02007 1993807 .3 5309.8...2083/0-079039089-.8.8Q0. 7 .3/ 9..790/200.3.04/:..7902030.0208$%4.8 39../.9.9 2.7....7.043974.9843:3..8:.8 3/030208309.8 30302007 Q9Q3-47:/43..793..7/03020083.0/0.7 -47:2439. . 84 :9:2: 8:88902073/0 ..709.3.88902-4 . 58..39 ..82:2 09208 .2.7 3/. 7 .7/070.2..3.0.3/.38 ..7/../4/:7:.79 .-:0/3..3.02083/0-70358.3 2 .7 .5.3..3....019938 2.. -.Q-07-./74-.7 3.5 ..097    $.8:9088.9....090 07/7200.9 7  %0880 .0..3.3.7 0..0.  ..-9:9:.47:.8 3.0..-...0.3.790. -Q9Q3-70 20. 4.7. -Q9Q3:8:7.9 7   $89028:.-:0920/033.8 3.0Q80349.... 3 3 .0.08 2. .. ./..00.42.. / 07.... . 3.-.39 349.8 -4 .8 3 .7..3..0.2.7 3 39.7 .7 /. 2.0-..7 /03. 39 .89704.7-47:..8 3.02Q//0990::.0 5425.7.-.//007/039020320Q070 . 2 42.9 7 :2Q//09.2.9 7  0302033479.9 .

..342. . -47:.3 ....9. .::3857...2 -:...7.9.0 :.0 .3..9 7   0::3-:.90-00830.32. 2 4.79 .7.5 2.7/ 7 ..8 38 . 8::.3.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.. .7 3/. .8::88902073/0:.79088. 9/0.88902073/0 .8 3 .20.7-47:.4...7 3/.70073/0 -.:29088..3.7 .70073/0 -.Q070.9 7  :-47:.

7 /.-.3:. 32...99..-..QQ0-..7033 2:9.9 7  32.3 2.4./.8 3.. 1.3.0/.9 .

1.93..7 303.39088.3 -47:.2 ! 4.

47:.072/07.7 %Q7$9.3.22 020/.9 7  4/:.3 2 3/.7 ..0/2 .02002.9039@020 $.::3-47:.02.5 2 4./.. 4.3/..3 ..9 7   8 !..7 :.02. 8  02.7 3.7./038437.79.

784 :9:..9 7 :..9 2 -47:.38-47:./ 03/ 3/047443...7907.-47:.. -47:.9 / 0320/0 7:4.9 7   .303007/7  0::32.9 -4.7.9 7  :-47:.7-Q9Q3.3/0 :..3 .3.0.7. 3. -:..:.3.29QQ-.. 309807902 8 2:.-0307 0/0. 4803..:.. -... / 7    $07902 -.8: / ..7.79.::34.3/.0!88902073:..7   .7/. .7 . ..5.8  -47:.8 3 ....79.9 7 47:. 0.19 / 8.7 3/. 747:.347:...3. :.9 7  .7 .9 2 4..20072Q -.5 2.9 7   %03007%Q7$9.:../.0208$% 7 .:.Q0730857.0.3.7  38:-. 80790204:..2...9..7 47::.7.3/.7  %030073Q3/03%Q7$9.3905.4..Q7:1/4:078302Q200..8.3.9 3. 7-47:. 7-47:.7 %Q7$9..5 .7 3.79../ 03/ 3/0209..0.7 3:.38-47:.-7    .38437.2.8 8.857.097 803/43.3-:-47:..3 .9 7   :.0/QQ30 0032 4.3/.7 3/..5 / 9.7 3-4 .084 :8: 43/0388::..:2 -.92.7 9457....9457.7 3.087Q.2000:2: ..2007202 :95-.8 3 .7007 /4 .3 . 7 57207-4.:90.39.38-47:..843 . .7. 7-47:.79.7'/.04/:..7 3/. 2080.3... -70 970.9 3. 7-47:.3 . 32..7 3/.-:0/0-7::8./.7/. 7..7 3/.9 7  :95-.7..043/038 5425.9 7  :.::34.0/2 4.308 .3 .495749489 ..9.7 8 2:..7 %Q7$9.73 .:.0.38-47:. . 9/0..70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707..  8 2. -70 2007073/0. 9028: 8 .03-70 9720...9 7 8 2:..0208$% ::3 4..7 3.007/7 %457.79.9 7  CQ074/:.3/.7 3.7..3 ..7.7 3/..8 -7 89.Q7:1/4:078302Q200..097 @0-47:052.::34..7.7 082 .3/..784 :9:.....9547:32. 4.3/04.

/ 0720907.9 7 @...7 3.3/.3.9 7 !.9 7  ....7/ 7  :.7.3/..7 3/.57.::34.9 7   !40903 ! 47:..:.8 3 .::3007/0.::34.7 31./703890703959034.7 .0. 3.9.02007:.74/:.7/.. 32..7 .9 7 :1.843.3.89-47:.:..9 7 $7Q.3/. :.7.0. -. 43.74/:.7 0272Q 7.79.7 %028: 588: ..7 ...3 / -47:/43.7 434. 0 / 8 / - 007-790:.0588:9088.3/.....5 9 72.3.8 89.9590.3800395.. -70 9720..79.3.:.7.7 3.3/.39 8 3/....@0-47:052.7 3.7 3/.9088.5 .:. -47:. 2.7 3.3 .7 32439.7 %Q7$9.9 2039!.7 0-47:.07 0903.0. 1..7/.7...9 2/.0-4:9.89-47:.0039!.. . .::3007/0.7.7.800730::.0/03020073/0%Q7$9. ::34.7/.97.79.3 7 !  74883@..8947:.0902020..7.3...7  !.. 172.7 %Q7$9..3 7 !4..3..9.097 32.5 09.9.::34.9 7   !4574503 !! 47:.3 .9 7    !4.7  %028:.3 .3/.3 .0/ 07007%Q7$9..7/ 7 :. 88902073/0:./ 0303-47:.3 2 3 3 0920-. /43.3830.0588:9088.3 ..3 .7   3..3 7 !4574503 !! -47:. 1.7 3/. 4.3.7/ 3..74/:.. .9 7 :..7 ..0.3/.::34..79..7 %Q7$9.3 :. 0.9.3/.47/ !' -47:. 3 2.:.5 2 4.3-47:3:3172.0-4:9.7/ 7 !.47/ !'   %028:..70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.-.7%Q7$9.789.7.8 3...79. .007/03 8 92.7.7 3.3..7 %Q7$9.::3 800.0.2.7/.89-47:00395...-4:3.3 7   !40903 ! ! -47:.3/.3..3 / -47:.7 3.. / 7   !..8 3.7.79.0:.8 3 300395..4.0/2 4.7.3 .-./.7.3800395..3.

 .7 .39 !. 1.9 7   '/..7 %Q7$9.24.3 ..8 3.. -4 .700/Q2-4:3.. .4/:. @047:43.3 .-.3 4.3 2/.0703.3.3 .305.3 2 3/..:.7 :.3/..7/ 3/.3/43.32. .7  ..7.

1.:. .7.3  '/. 747:Q2Q .9 7 8. .:.47.3/./.7/.. 70 972007 @0-47:. 7-47:/43.7/..3830::3 0/02...7. 7-47:.. .9. .7 3.4.:.3.. 4.59..3/./..0/2 4.3/.3 2 3:.3 4.. .7 307.89. -70 9720073/0. :9500395.39 5.7 -7435708/Q24..0.. .39 1.0-..7 .023.. .8 . -47:. .0:.7/ 3. .8.7/.0..0.7...8890320/ 9.. '/..7 0203070-70 97200 ::31472/.7/. -.7 37..9 7 47:.....097  .7. .3 4.39 5..39 !..3 .3 .0-70 972033/.. 22  47:CQ8Q .2.7 84 :9:..38-...7.8 3.7/..:.3.7/ 3..7/. . 20907.9 7 0302007/0-:08.7.9 7  :00395.3 .20907.. 747:0270 9720039!..5 . -47:-...7. ..97/0-Q9Q3...3.7 :95-70 97209088...7 %Q7$9.7 3..7. 0-70 97200::39590 9Q 0920-.9 7 %$ 3..3/.7.7.::34..02.7.7 .32.7.47. -47:.8 -789..::34.0 20907.3 ..9 7  :-.7/ 3.30. 7.  %.5 .0.8 -789.. 3. ...9 7 -47:  .::3 4.39 8 3/.7.3 / .3-7.3.9 7 :95/ 00395.8 3.000395.7 :.. ...3.3 . /.9 7 :.3.9 7 .7 5735708/Q24.::34.. :..3  8.3 2 -. 747:.9083070 $#& $$%$"& !% 843-. . .9 7    ..QQQ-.-.8 3 ..3..::34.3 -.8 3/.7 Q2Q ..-:0/0.3 .9 3/..-:0/200..39 5..7.7.79.39 5.. ..0..9 7   :95-70 97209Q 0920-.0.7..7  ..-:.7/.7 3 3-70 9720073/0.7.7. 22  4342.3/.7.3/..9 7  070 9720039!. '/./. ..3. /.0..3/.8 -789.3.-4 434.7 4/:. -47:/43. 3.7 %Q7$9.. 70.-07903 0/0 2:.7..39 8 .. 7-47:..020908./...7 4/:.7 %Q7$9.9 7 :.. .-..3.9 7   @047:.7..7 3/. 3. 0 -47:..3 .495749489.-4 /0-0792 97   %.7 3...:2 4803 ..70... ..3 .

 .

.

 .

 .

7. 47:'0.-779Q79Q0.3.9 7 47:./...75Q 739 .3./.020.5..7.9 7  '/.2..097   .0097.2.097  %.3/.7..0.7/.9-0/0.-779Q79Q0.39 !.7... ..0.7 .7 3Q2Q . 25.3..9 7...5 .1 3.3...-70 9720/0-07.89 .9 7 Q2Q .3 2.7/.070308.19:.:2 4803 .1 3.000395./.0. 2 82 3843:..38437..3.89 .7 3../ 07.//0:.7 72 8Q03 8 ..097 ..8 3/.03.3.2.7.. 0/0/.. ..495749489/43.780903 803./.. . .3479.5.. .33...42...7 ..3  8.. 4.3 3..-47:.7.0..7/ 7 .0 70 200733 097...7.3-72..7 :1.7/.080330 -47:3:3-70 20Q030 3.3...9-0/0.09...020.9 7 47:3:3 082083/03.9.3/. ..0...9..5.... '833.01.083...9 7  070 972007 %..         ...9..03902030.-:0/0-0..:3:3/ 82 25.7.3.2/.. 3 3 3 3/031.7 9....3/.7/. -07./..302:1. 0.3 479. 747:.::34.70 0032 4.8 3/.0..7/./ 0730 9. 3 9.03902030.-Q9Q3 8 2.3 .7...59. .0.8 89.7.03Q5.2/..3.792.0..3/ 9..7033.0-Q9Q3 8 2. 747:..7 3 370 972007 '/. 7-47:3:3:.... 02030..09200./.5.9.8 3 3 82 0Q3Q0 9.9 2 -.2.070..7 7.3.0 70 200733097. / 0902030.9 7 $4 :-47:. .3.9 7 :2..097  '.79.. 0/0..9 7  47:3:3:.. ::. 1. / 0.7 ..097    .3 09. 2Q0220-70 208.-47:09 ..5.9 3/..0Q3Q0902030.3 . .097   . 0/0/. .:3:3/ QQ.9 ..32 4..7.7.7 302070 972007 .. 3 3 3 .//0 /. ..79 . ..0 .9 7 . 3 2:39.9 7 03. .3.7 3 3-70 972007Q2Q .7.3/. .24.84 :2.8 3/. 0. ..-71 7.0 -720907...5 ..-71 7.000395.0..3820974.Q7:1. 808 ..3..9. 2 /.0 9.-Q9Q3.0'3303 3 /4/:7.3 / 002.7.9-0/0.-47:.03 9042..0 ./..84 :2.03Q5.3.9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.083.39.9.3.:7:/: :. . ..3 .. 7-47:.3..7 / 0...9 7 70 9720072.9.

9 7  :2.9 7 @01.705. ..7.7Q073049:79:.7 22 ..5 .7 :.3.8 4:.79970 24.3 . 7.3 .20/027.32.2 232:289.030 205. .::34./.8 3.7 0/ 0507..7.7.3 47:..9..030 20!.7. 1472.4..0/2 4..3.3 .2.9 7 439...9 7 3/Q0.-:3.3 .7/.8 3/..7.....7 3 32439.0.0..  .3 2.8..097  3032.9 7    $: 3:.3045703 9..7 :.7/ 7  7Q 82 05.39 .::.3/ 7 2.7.3 .8 ..7.9-.77Q95 4.5 .7 .7..9707 : 3:.2....90859 0/0.32...8 8.7   :9.8 3/.3..0.7.439.0..908595.3 -Q9Q3QQ/Q4..9 2 4..7%Q7$9. .7-47:.0 8.09034..3..9 3/...0.3 -70 972007..0700330720. 32 4.954..8.7  Q9Q31.9043974 0/2 .79.08 ..7.7/ 3..7  :.7  :...82.7 07090/-7...3 9590:.... .3/..8 083. .9 7   409707 ./Q21....-QQ20830.7Q073/0 .0573 10783/0.3-Q9Q3-47:.2.9 2 3/..8 070478.0/079..843:9.9-..7 3 3:31472.8-0898 8 / 72.9 7 030 205...8 42.9 7 7Q075..3 7QQ ....47:9507:. 4..0/.-7.30070-.090383/73 07/03/74-.99..8432. 8.439.030 20 !.0...09085907073/02:..9 7 ! ! ! !-   :...3 1.8 9088...9 7 830 82 3:.0/0395904.3 2..3 2.9 7   47:0890.8 .8 3/.3 3.8:'0 38:43..7/. 3 .:. 8 7...7. 3472:3.5 2..8 3.070.0..9 7   .2.3/001.020...9/01472.7/43.9 7  .7... 3 9.2.5 ..3..7 $ ...3 .8 3/.7...9 2 3/...9 7  %970 2 4.9.::34.5.7..2.3 .7/027/Q24.32 4.0830 8 209..7083...

34. 5425.0//9038437..07090/-707.3032 4. 4..7 .0-0307.3/ .9 7  0/02...3-47:. ..92.7.95740.0574043. / 3/..7907. .Q070 /..9 7 1.9.-7 .9 7  /.9. . .0439740/0-707070243900/0.7 9.3..713/0.3.0820...097 :3..8::3::3 0/0/703.007.3.-::8:89.8 . $4 :8:409707 9.32.70 40970732. 43.9 7 4 .0.-.... 8..2:8:..32..7 243900/0...050/0780 2Q90..2.. /. 32 4.92.7.9 7 40970748.7 3/.070...700.3.:...9574089... 409707/03./.. 7.32.03 -4 .0.

3 .2.9 3/...703 ...3 .1..409707/0:.8 3.-47:..-. .01.32. .

097   $9...79. .5 5740/0-079202 80-08003.0.-080303-47:3:3-79.7 3089. 0//9038437....02..7 945.2020/.7..020/03.9 7  4097. 002.30/2 ...0 94.5 .::3 0/09085907.9.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .072/07..5 2 4. 8 02 472.5 9. ..9 7  4097073-3.3 3.3 2 3/.7 3.3.3-47:.843 ...3/.1 3/.0.2 4097089.7.02.0. 0/0 4097.30/0...9.5439740/0.5 2 4.3.

0/ ....7.3 ..9 2.7.2.5 47:.$:: 3..2 !4.890 97.7 !.0:.8947:$890207 20.$:: 3!.7 3 Q80.8947:$890207 20.7 3 20@0 ..89-47:8890207 $ .89-47:8890207 $ . 7.890 97.8 3/.-47:.7 3 !' & .7 020!.0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.0:. Q2@0.% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  .9 2..$:: 3!./.8947:$890207 20.9 2.2 54.2. 9 $:.8 3/.7 3 '/.7 09.7 @0 .3 .7 !.0$ . 3/0$4 :.5 2 Q247:.3 ..9 2.7%039082 .0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !...32..89-47:8890207 $ .39 5..7 .2 ! !' & Q247:.3 .3 .7 39 2.79 !.32..32.9 8:.0:..0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !.73 .8947:$890207 3..347Q7/03 !' & .9 $:..0:..9 2.7.7  8:.7 47:. .: !4574503/03 !! Q247:. 2.347Q7/ 030 !.7.  47:-. 28 0-47:.8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.7 030.7 !.32..0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .:.3!890 97.2 ! !' & Q2020!. $89023C007 !89-47:8890207 20..::3.09200.7.0889023007 .7 47:.3. 7.0/Q Q8 . .0-.

9.0Q80-.0:.%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.8 3 8: 8 .7 9088.-. 9.9.:.7 0 ..9..7 !...708 / 72.89-47:8890207 $ ..7.97Q4.7..3..7.3...8 3/.8: .. .3 2073070.57....3 7 4-0.7/. .0Q80-.. .2.4. !.0.8: -.097    $Q7QQ .8: 9088.3 7   00-0'..3.:.7 -:..3 Q80200395 2.7  !89-47:8890207 .0479. 540903 ! / 47:. .8 3 8: 8 . Q80-.7 070 2.-.8 3. 7QQ4..-7  58943:.0.:.0783/0-. /82..3.7890303/0.7. .7... :....57.32.8 4.3 7 43897Q843.097  ..8 3 8:.:.7 /4 .3..0/03.7 94.- .3 7  '.08 . . 57038-3070-.7. 540903 !   !.8  49:72.3.9.8 4..3 3/Q Q42.78 / 72.3 34/Q Q42. .8 3/...3 7 :.5.8 3 ... .209.084 :8:3 @.084 :8:3 @.7 39.2.084 :8:3 @. 9.7  4-0'.7  3..2.3 7 '.7/.0.3.90 -07 '.02.3.7 39.8 4. .4.3 !40903/03 ! 47:.3.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 .7/.2.0.3.8 3.7 !.7/. 540903 ! $89023.3 !40903/03 ! 47:. Q Q .02085.7..2:7:8: .3..3.7. 002.3.. 32.7.- 4.2.2.2.3.04.3 Q800395.7 9088...5. 32.3.8 3 Q808 .Q070Q7092090/707    Q7080'.7/..8 3 38903/ 9088.. 479.79Q079.084 :8:3 @..3 Q8020039590.7.57. :.8.:..89-47:8890207 $ .7 !.3.0783/0-.8.3 .9.57.3 Q8020039542..4.7 Q Q 479..0.800.7 Q Q 479.89-47:8890207 $ .::3: : '...0 4741.3 ! !% ! & ' % .2..7.90230/0.5..9 5.4.0.5... 3.-.7007/0:.3. 43:2 3/..4.. :. 540903 ! / 0205.  38:..7.7 9:72.89-47:8890207 $ .3 .8 3 38903/ 9088.3.-.89-47:8890207 $ .3 .0.0 2Q8003.-.2..

3. .7 :.8 3/Q Q247..3.Q.: ::38.0 43/038.3 -.. 7 .083/02:9.5 9088. .3.0. / 7   .39 4.7/.8 3/..8437.-QQ.3420970..97 :. -72..Q..3 2.8 3/Q Q7Q.:..002309 .Q'.3 2 ::3/:7  .3 2.7.1..0/.2:9.589:9:. / 7 .3 3 3.::38.107 :.. 2.9.3420970.3.8 3Q Q7Q. 805.7 .7.8 3/Q Q7Q.3. .8 :.

3 .3 2.8 3 ..Q'. 9 :..:.3.7 090230/0. 20709 /:7:2.8 3Q Q7Q. . 20709 /:7:2.097  07%0520'03907 @0'.90230/0.9'.7.Q.2.589:9:...0 0/07 ./0.3. Q073/08 ...800.47.7-.78. / 7   .3.7 8 92.Q.43:2/.8 -.0820.3.400/0-0.2..7. -. / 7 .3.9.3 .8 3.8 :./.8 3/Q Q720. 7 4.8 -::3.7.8 3/Q Q7Q.::...8 80/Q 043:2/.0820...3.3.7.7 .243900/20/7 ./0.097 43974Q39084.7 3/.7/.2.9 7    2309'.0 0/07 .090890// 389077 0/02QQ7Q4.3 .0-47:88902073/0889023023090.7/. :... .8 /.7  19%5@0'.400/0-0.8 3/Q Q7Q.7.73472..7/..3.2:9.:.3. 3/..2.2.9 7  .5.8 3/Q Q720.. .-7 ..   . 890303..8 3/...::.5.0.3.::38.8437..3.38. 4.. 02309.73472.3.243900/0-7  .7:...0030 20 /:..0.3 7  :..8 :...7 3/.3.9. -72.7 $: .7.3.7/.-.0.3 2... 4.Q..0.8 3/Q Q7Q.3.3.9. 32.3.8 :.3 .807-.0  3/.097   %072489..0  3/..7.0::38.3..002309 .3 .. 2.4/: :3:.:. 02309.7/.3 -... .083/02:9.3420970.02309.8 -. :.097 /:7:2.3420970 :.3.8 .3. 84 :92.9 7    $ .7 090230/0.38 ..3 ..8 3 90230920 ..3..

3..743..8: -.7/.7/..3.5.. S 0.-.:.79088.43:2/.8 3 .8 890303479. ..9..000.- .0.3..8: -..2. 8 .8 3.3 7 .7:.3 7 :.3 7   ..7  38:  3.-.0 0/0243900/20/7  07.:.0...-7    @.7  38: 8 .42.:..9.7 3/. 8@0'..7 970 :.9.7/. 8: 8 .:..0.3.5732.-7    43974'.8 3 ../.3 3.7 %088.479.7 37 3/0 :.7/.7  !. . .9.020/03Q70920/7 :.3.7..@0'. .1970 82 070 0230 5..7 :95.3 7   !8%:9:.7     4:43974.9. :.3.8...8 3 .32.7/.8:9088.- .3. ..3.2./Q 00743:2/.3..3 7 %088.3 7   .9..7/.. ..-.7 3/.070/4.3.7. .0Q80-.7  38:  3..9.8 3 9088.

2.7 3.411 . 8:-.047.00730::34. 3.3 2. ...700 9Q/0 43.5.38.5 .7.43974.5..:.. ..7/ 7 :.3 .2. ..

.38.7 $ ..::34.3 .0..7 $.-9/0-8890207/0:./..0Q39007/039.88902073/743/0.2.097 '.3. 3Q0-0.3 07 7.0.7.7 ..9-..70 .38'.7.8.4.0. 4.3..7/ 7  ...97 1.....- .3/0-.84 :8::84 :92.7. .800.8 4.8 3.3.5 5740/0-07920/ 9.800..3..00820.097   .7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843.0/0-830::34.7 -..097    D4:43974..3..7 9 72.7.411 3007.Q073/01.0 Q2 . 030003 8.8 3.7   $9.. 800. .3 7 '.3.3.38 -.7 2/0-833Q89Q3/0./7/0 ..8:: 8 92.3.3.7...7 9 72. .. .

.-.79088.8Q70/0479.0.7..97 :.800. .295 O %072489.9..3 20. :.2-..3 7 $89023 8903031.9..9 7  %088.33Q804/: : /.800-7   830.7..995 O .097  :.7 3/.8 3 .3 383/Q720 ' -... 0050.9.097  :.7.9 7  $05.8.3 2.38:: 43/038 03..097   .3 ...097     '..38.8../954.8 3.7-.2.. .3.9 7 43/038.3.4.7.7 32439.0724..3 /.0....0...7  47:.43/03894595800. Q3900::34. / 7  43/038945../ .9..8 38 3 1 3.3..57.92.9. 95.0.8 3 1./0 5.3..:..-9 .3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :.043.04../ 7.800..8 38 3 1 3.3 .99.5741S..9 7    47:. 5..:2 7 .39 00508 $.70.9 /. 2..4: .3 .39 00508 830 .. -.8 38 3 1 3.7 3/. . .995 8:9088.343/038945:.3 .7 0 03/0-8890207/0:...4..8.9.7 :..0208573..800.9 7 !740/0-079202 80 .3/7.3.7.7.3.0208/027/Q2 81074/Q2 0.097   C00-:..9088.7 3/.72.32.7./..3.7 3/.9.39 .79088./0208. 954.9 7  .-72092./02.54.79088..2 3 03 8.4: . . .2..:2 7 .7.9 ..8 3..9072489.3 . -.7. .9.7 3/.9 . 3. 349.3/7. .:2479... 95 O %0784. 9088..7 3 3-70 20349.::3-..7:.0 0/0-0. .7..0.8 3 347:3:4/: :349.7 3/...-48:3/.8029.083::343/038945. :..890/04.3 .570385073070 O %0724/3.  3.7 3/..7 :. :../02.70...32.3 7 .43/038... 3 . -.70.0.5../02.39 02...7.3 39.32.5..39 03070..7.04.:99:7   43/038945.3.3 2.9.70.243900/0.79088.0 0/0.9 ..9.0 4.5347:.0208573 0.083 070.7/. 3..70.043.0.

0..0.7 3472... /.24.780../74908909. 2.7.-9:9:.4.547.90789 :-7-./Q4.07030 707  0302007 !425. 2./0..3 383/Q7209088..9 7   !425.3 343.79..3 7 0050.-079030073.3 / .9...800. .7 3/. 7 Q0320.9..08..3/..52.7 /.0/0. .2.90789073-079035748509Q8Q43.2Q00.0/0.2439.097  !425.7 3/. ...3 43974Q330.Q0730 8320 0/0.7 3../0-/0  8907200.270/0.0..4/..8 3../0 5.3 3 -Q9Q30-...97082073./0.007/7  !425.02:9015. 2..7.0.82.3.3900302007  .. - 307/039.5425.0-:5748509Q8905425.00073.9..0%0 03/3/03.9.:.90-0083..70.8 3.7...:.9 7 .7 3 . /0 2083/0/03 1.0.5..300200.800730::.097 .0052./0-073472. 70/0 23..9088.7.3 ..0..8 3 .. 070::34.7 /0 970.024/05425.3 3 3.097   !748509Q8.7 -47:889023300730::3800.7  @.8 3. .020.:2.7-0 9970 2.9 3/.7:.007/0-334 .3..9 . 2..8 2:39..9#082 !425.:2.5 .5 /.24947..5 ..5 .7 .9 9.. 9.890. 0/0800.02.::3.0920 Q070070/0302007.32./780..22Q8 3 7./.9. 3 3 .0.9 7 !425.0.. 2. 3 Q 2.8 3.7/ 3.9.9 7   ....8..07037.7073/0.903 8..8 3/0-/0 07073.0Q/0 070733-. -..7 3 -0797 9.097 O .4.002.7 3 3-70 20349. /..7-7.0%07. 2..0 070 9720..0 9970 290. .79/09.32 4...38../.390/0..4: O 4250-.9 3/.4:3/.7..2.389450920/:7:2:3.7082073...0.3 383/Q720 ' -.0.7..7.9 7  !425.9 7    .7 25007. -0792 4.0.7 3/..7 3/.-4...4/: :3:9.0. 2 4.7 3 38 .02439.3 5748509Q8.7 O $ 1 7/.97082 :2./0.:.7093/0 .2.9.3 7   0302007 Q9Q3.3 3.7%Q7$9..043974Q39.73/0 039Q.3 3 .39043974Q3/0:8:7:7Q035425. 2.7...9078907 !425. -...-.7.9 7 !425.

720/03Q03 .%0.9 7 O   .9.0./03..9 7 !03../303/ 07. 2.5.0.1.....3/ 9..::39.3-.//080/4/:7:...3  8 9 .3. /0.371. 5425..0.3-75./...129.::4...8 3...97073..843:3Q0/05Q 20838. .9. .00.097 D709.8Q208070 ..9 7  0.97.3 007. ./007.070 03/0..7 322 .79 07  .3...5 .2.3./.38437. 3243900// 2..808307003.109:9:..0.2 .3.7.79.0907.!740/037Q03-. .82.2-. 7 9.70/43..0Q07380.. /03030. 8 .08 9 7 2.7/.007/7   %0.39 02-07 08.39..5.-4.790...843:../0990.3 82 . 3 3/.:.00903.7/./ 439740/0.3....4/0 07439740/0.7/.0 39 ..5..0 19.2.. .19.//007/0347:32.7.3:8:8. 3.9.7943974Q3890 30::3.7 8. - 8 2.78.. .8432.-.7.32.7 3.9 7  .7.7907 $3/7.3.3954.-.0/0302007907.7 34.0/QQ3 0/0/0.8 .0...0.9 7   :.9 3.0..9..8 3...9 .Q03 .5.. .5.9 7 4.3.3 3/.3 .3 .7 %970 208...9.4/0 07439740/0.0%0859. -0943. 040 2.9743974Q0-0 0303-7954.97 ..80Q0730. 2..0.7 5.-70 970.5 .808 Q07 020 '.5.20070:2.9 8 3 39..7.-4 :.. .7005007 0920...39.2 307003 90/-707..0..3 .3 . 7 3 3.0..7 4.:: ..208.0..9 7 .9 7 472. 3.7/.02080.0 007078 .0-: 82 390.-.7/309073.097 .79-4:2...0 9.5 2 4.474109.0/:.82...... . 3 .::4.270/0.0/ 020049:79:.2.9707/ 82 / 0200.3.0 ..7/0-79090.9 ..7/.-0943 .Q89Q890 0200.9707Q073024390 0/0.899507/03 4.2.9 7 .9 7 .7 -. 3 .3...843%.7. .7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0. 3. ...0 0/0243900/208 8. 3 .3 8Q208.7 3/0.700... .7:.8083Q30...8 .90..097 O !740/037Q03-. -.800.793.. 3/.3.8 3 3 .7 3 34:542...32 4.9 7  Q03'..-....0 7QQ. 3/..4.80070907-QQQ.%02007 ..3.0./0 970..7./ 07 2.9 .9 /.. .070..3 5 02-07035 890303.::9.3 309 Q908590/0.39..7/.3..7.7/.0..9 7 %0..0 .33.9 9..0.79..90. 5.72439.0208  4..5. 4.9-0/0.. 0 ./.7.39.9.07.007/7   0302007 8 9.3 8 2..

547:.3.5.7 0 .9 2 3/. - -4 :.79 07.0 .75740/0-079202 80 2Q90..::34.7.790/0.70.703...9 7  027!.3007 Q9Q3. -4.7 1.7 /.3.3 .7-7. .0. .7 -47:.7....7 009724947.29QQ3Q3 .3.3..7990-4 :.. .38....79-4:2.3./..3.7 3.8 .080738:5425.--4.38437..7.3.7:42.9010/0./ 0303-Q9Q3 -47:..8 .3....097 %0.3-Q9Q3 8.0..7..7.9 7 O .2:2...7  Q9Q3/0275.-...7:9:-092....9.2507.7..7942.7 .38. /.0-47:.94.99.81.2.9 7     47443.9 7 %02.Q23:2-4..7.20/0..9.7 3%0.972.2.2 -47: 00395. - 9088.7.0.0.47.00. -203/0 07.9 7   3.902Q843:0 -4.7 Q073090..9 7   !425./03Q07 /.3..7 .2 .070/ 030.3. ..7.8970.9 02Q843:0-4.-4.7.8.35425.3.7942.7 90.308.097  47:.7 5425.1 3/...9 3/.....7:-Q9Q38... 3 3/...3.32 4...4:590.0 -4.3707...9 3/.3..3/0 9.8 0-4.7-7.-9Q2....8432.0.9-8:7090 47443.-4.9 7  .7033890 Q07305.../03 -4...9002.7 /054.7... .9 72 8Q030-4...8.9 -4.37029..02 .9 7 %02.2Q3Q0 /4/:7:.8.9. 9...7 ....-7.32 4. 47443.7/ $ .-::3..2.0.7 7.32 4.9 7 $Q20830700.9 7 O .0908595. 07  .250707.7.9 72 :7 :38Q030 -7.90.7 -9Q2.7 .3.3.3 .7...02 073/0...3/ 9.. .0.. 2 ...0908595.0-47:.3...000205.0.9 7  %457.7 ..7 ..7.19..0..7/. .81.0208090. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.8:  38:.5 -44.7 ..7 90. .9 3.7 3473.0.. - Q709.8. 3 9..7 /20/0274.7..9 72 :7 :38Q030-4.172.7 400/0.9.. /..547.3.7.3 3077.7 %0.2..7 .32.70/0..3 38Q208..7 39. .9.07.7 807-089.5 .4.2.7 .0 /.-4.793.3.9 7 027-47:/43.5.8 .9.7 1.790/0..007/7   47443.043...0-4 : :303.7 /.79 4.7:4.5.3.

/0390907.710/03 43974Q0::3-::3.7/.39 8 .70095.-847-00/0.-0.-:0/0.3.#08207   . .8 092082:90207Q03-./08.0 0/02:..3 39..0.32:.7:.8 3 .70339.3.710/0.7 .7.7. .9 .3.8 30702.338.43..7 3. . .9 09.3.7388230207.3.0-.0-7 49.7 3/.02.30073.743974Q0 -0 030.097 :9.-4.1. . 090907 2 .7/./. :53-.95.-4.0.0%970 2 4.-4 -47:3:3 02..3.3.7.0-:808.-:9.0 4.3 37Q208 ..097 %.:2.08. 808:.0070.70095.3:2.5.5 002.097 .0 143843:3:9.9 ....7.09703-Q9Q3.1. 02020890230/0.04.03:2.7 %970 2.9 7 07-7-47:43:3.3..7.1..7  .0.. 243900/0.7.5 2 9970 2.3.3. .3 42.7.7. 0920..7..2-7 0/0908590/2 . 7.97070900/2 4.-47:-.7..3....7./030909073.900/0. 1.7 .09.902007Q0730 243900/0..0 43897Q843/.8 .8 .80820/.30070..79Q0.007.808..3907Q. .9 7 .-847-070709. 3.30:.007/7    $08.5 ..0.0-0-47:3:3143843:3:9.0..843.3.. /.7 2.-4.3 2 3...9970 23-47:/43.Q202.9.7.2 .-4.70090820/0.303.7..7 3.3 3 .9 7  /03-QQ.7/..-.09078089087 0/0..-QQQ90..3 -70745...3 92./0/ 3-923/0.0/ 07073/03.-79./00/0..8 3.0.5 9.7 3 370343974Q0.-47:.30%088.0.:2.0.. .-43:2.9970 2..8 3/..8.39 .2.7 .097   $08.70095.7009302.7 07.007/7 .7.0.7 2 .0779-.9 7 :.0C0 07   . 897Q9Q7Q... .39 8 9970 2 4.097    .2.0%.. 209..3902.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful