MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. 1. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını. su. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır.b. malzeme ve hizmetler (elektrik. pis su tesisatı v.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. işçilik v. 1. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri. bölmelerin. uzaktan kumanda. . 1. yakıt. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. boru kılıflarını. Denemeler için gerekli her türlü cihaz.b. 1. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. koruyucu röle vb. bacaları. buhar. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. Boyanmış.Otomatik kontrol şemasında. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. 1. gaz.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. kilitleme. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır.

Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. 1.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. Sağanak. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. 1. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. kapak v. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. ayarlamaların. depolama. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. cihazlar veya armatürler.1 Kapsam . YANGIN TESĠSATI.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.b. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. hiçbir şekilde boru donanımı. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. bu esnada gerekiyorsa. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir.

4 Temiz Su Tesisatı 2. Normal olarak boru montaj detayları. akümilasyon tankı. Montaj detayları.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. sıhhi. boyler. planda. çatı üzerine kadar çıkartılarak. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur.2. ana ölçülerini. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. aralarındaki açıklıkları. armatürler. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. borular.Bu bölüm.2. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Bunların içerisinde. cihazları ve yapı elemanlarını.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. teknik şartnamelere ilave olarak. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir. detaylara. . yangın. hidrofor tesisatı. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. İmalat projeleri.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. imalatçının ölçülü. 2. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir.4.2 Genel Esaslar 2. 2. temiz su deposu. 2. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. 2.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. ölçekli teknik resimlerini. termosifon ve şofbenler. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. 2. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. su sayaçları. bunların bağlantı şekillerini. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir.2. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır.

Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. Temin edileceği kaynak. tüzüklerde. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. 1.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. . Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır.4. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. Flanşla 2. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. dona karşı korunmuş olmalıdır. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. ölçme. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. kesintili veya devamlı oluşu. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. Tesisat. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. vana konacaktır. numune alma. Termoplastik kaynak 2. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. deneme. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. haftalık ve aylık). Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. Muflu yapıştırma 3. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. 1. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. tesisat buna göre yapılacaktır.

Seviye flatörü . Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. Biyolojik. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. hidrofor tip. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. haftalık. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. Su filtresi olarak. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). aylık ve yıllık). yatak geçiş hızı. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). en çok 20 m/saat olmalıdır. Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. emme şartları tetkik edilmeli. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. su deposu konacaktır.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük.5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. Emiş yapan hidroforlarda. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak.

Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. Basınç düşürücüler. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. . Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. Hidroforların. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. basınçlı su depolama tankları membranlı. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. tankın hacmi. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir.

5 m/sn değerini aşmaması gerekir. Temiz su tesisatında bulunan. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. 2.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Kesme vanaları. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir.3 Su Sayaçları .  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. buna boru uzunluğu. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır.4. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar.

titreşim gibi zararlı tesirlere.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. 2. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır.4.4. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır. . Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır. donma. Sayacın monte edileceği yerin. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır.4.4. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. 2.4. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak.4. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı. sıcaklık göstergesi.Su sayaçları. 2.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına.4. çarpma. Su sayacında basınç kaybı 0.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2.4. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır.4. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. 2.

pislik. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır.5 katı olmalıdır. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. 2. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. pislik birikmeleri önlenmelidir. Isı depolama tankı. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. . bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir.4. Sıcak su sistemi.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı.

İçme ve Kullanma Suyu İçin. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. 2.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine. 2.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri.4. 2. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.3 Pompalar .5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır.5.5. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2. tesis edilecek ve onaylanacaktır. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır. tesis edilecek ve onaylanacaktır. Bu yönetmelik hükümlerinde.5.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.

Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Hortumlar. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. orta riskli bölgelerde 125 m. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. 2. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. riskli bölgelerde 100 m. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. 2.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Hortum. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. . Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir.5. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir.5. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.

Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min.. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2.. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.1 lt.7 m‟dir.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0.. .6 m. Basınç : 0.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. / dakika / m2 12.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 . Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3. yüksek tehlike sınıfı için 3.5. orta tehlike sınıfı için 12 m2. / dakika / m2 6.. Mahal sıcaklığının 14. Hidrant sisteminde. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir..6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir..3 lt. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır.40 C üzeri alınır. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir. 2.. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2.3 .8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa. 8. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.1 lt.1 . 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0.. Sprinkler başlıkları 1. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir. 16. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4..

korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH. pnömatik veya mekanik olabilecektir.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. Sistemin kontrol paneli.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Kullandığı söndürme yöntemi. 2.OH4 sınıfları için 100 lt/dak. otomatik olarak. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır. ortamdaki oksijenin oranını.5. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH. Tüpler. boşaltma hattı boruları.7.OH2. 2. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması. Boru. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda. yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. Kurulacak sistem. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları). ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. lastik.OH3. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir.5.Dolaplı. püskürtücü nozullardan oluşur. Sistem. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). 2.OH1. Sistemin aktivasyonu. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir.7. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. ahşap vs. kumaş. Sistem.OH3. elektrikli. CO2.2 Sistem Malzemeleri .OH4 sınıfı için 1000 lt/dak.5. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. HH sınıfı için 200 lt/dak. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı.

5. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.2. 2. çek vanadan olası sızmalarda. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.5. Nozul tipi. vana aksamı pirinç olacaktır.7. yedekli sistemlerde.5.7.2.2.2. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. Vana aksamı üzerinde 185 . seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir.5.7. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.7.7. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.7. 2. uluslararası nakliye standartlarında.7. Ayrıca. Tüpün gövdesi çelik.2.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. 2.7.2.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır. 2. 2. 2.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde. Tüp bağlantı aksamı.2.5. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .5.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin.5. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır.5.2. 2.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.7.2.5.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. Bağlantı aksamı.somunlarla birlikte komple olacaktır.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli . Sistem devreye girdiğinde.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı. 2.

siren.10 saniye olacaktır. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. 2. 2.5.5.5. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır.tedbirler alınmalı. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir. durdurma butonu. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır.3. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır.5.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör. İmalatçı firma. uyarı (sesli. 2. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri.8.3 Sistem Ekipmanları 2.8. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.8. çizimler. FM Gazı boşalma süresi max. söndürme paneli. 2.8. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. Sisteme ait mekanik. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları.3. boşaltma hortumları. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır.5. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. sesli ve görsel alarm cihazları. buton. söndürme kontrol panelleri.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. Sistem koruma.5. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir. dedektörler.8. . boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. FM200 silindirleri. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır.

boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. vanası. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: . solenoid vanası. 45 saniyeden fazla olmayacaktır. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır.9.5. elektrik iletkenliği olmayan. Sistemin kontrol paneli.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem.Inergen Inergen. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Sistemin aktivasyonu. boşaltma hattı boruları.2. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır.5. Ancak. .Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar .5. 2. 2.FM200 silindirleri.9. pnömatik veya mekanik olabilecektir.9. 2. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Söndürme işlemini. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. sistem. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. elektrikli. A sınıfı ( yüzey yangınları ).Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar .Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.2 Sistem Malzemeleri 2. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. Sistem.1 Söndürücü Gaz . Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C . Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır.54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37.5. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. 40% argon ve 8% karbon dioksit. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur.5 % ve 42. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı.8 % olacaktır. Kullandığı söndürme yöntemi. Sistem. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Sistem. püskürtücü nozullardan oluşur.

uluslararası nakliye standartlarında. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. Bağlantı aksamı.2.2. vana aksamı pirinç olacaktır. Seçim vanası.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik.5. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. 2.5.9. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır.9. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır.5. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. Delik çapı.9.2. 2.9.9. gövdesi çelik.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. 2.2.9. pilot tüpe takılacaktır.5. Solenoid. işletme basıncına dayanımlı.9. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır.2. 2.somunlarla birlikte komple olacaktır. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir.5.5.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler.5. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası.2. Vananın gövdesi pirinç.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.9. Bu vana.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. tasarım . 2. 5/8” çaplı.2. 2. Nozul tipi.2.5. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla. gövdesi dövme demir. 2.2.

3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz.5.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda.10. 2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem. Ayrıca. Sistem tasarımı.5.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen.5. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak.2 Söndürücü Tüpü . Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar .10. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır. Sistem. potasyum bazlı. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip.Davlumbazlar .2. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır.5. 2. yedekli sistemlerde.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır.9. çek vanadan olası sızmalarda. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. Sistem. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.5. Bu parça. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.5.9. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır.5.2.Ocaklar .10.Kuzineler .2. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır. 2. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır. bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır.10. 2.2 Sistem Malzemeleri 2. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü. 2. 2.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.

sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür. Ayrıca. emaye kaplı olacaktır. 2.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir.elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: . 2.5. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır.Nakliye sırasında boş.2. derin çekme karbon çeliğinden mamul. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. 2.5. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan.boşaltma mekanizması .5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde.5.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi . sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde.2. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır. Borular bükülmeyecek. . yağ ve pastan arındırılmış olacaktır. yaylı.10.10. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır. dolu durumda basınçsız olan tüp. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir.söndürücü tüp 2.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: . normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır.10.2.2. 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır.5. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi. ağzında bulunan zarı delinerek.5.gaz regülatörü .1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi.10. her bir nozulun içinde.5. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır.3. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir.itici gaz hortumu . 2. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan. 2. paslanmaz çelik. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. Düzeneğin kapağında.10.10. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek.

Gaz kaçırma.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır.10. alüminyum gövdeli. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir.10. iç aksamı paslanmaz çelik. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan. 0 . Sistem herhangi bir basınçlı kap. 2. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana.3. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. 2. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. 2.3. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde. boru tesisatı. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. gövdesi alüminyum.3. yangın anında.10. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir.50 C sıcaklık aralığına uygun. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. .4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan.5.5.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi.5. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek.5. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. 2.

Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. 2. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.s. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir.6. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm.1 Genel Esaslar Atık sular. pis su ve kirli su (yağmur suyu v.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri .Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları.) dan oluşur.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2. Yatay kanallardaki hız en az 0.5. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir.Tasarım.) . yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır.

daha sonra 2 nci.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir.8-1..0. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci. mutfak vb. hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır. Bu adaptörlerin diğer uçları. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. açık. . Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. çöp (süprüntü).2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. . 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. 2 nci ve 3 üncü kat. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek.0. kâğıt. Gürültü Pis su tesisleri. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak.6. Öğütücüler Mutfak artıkları. vb. bitirilmemiş. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır. çelik borulara vidalı. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. ancak bu gibi cihazların. cihazlar. Boruların. 2. bu tablo Tanıtma. . Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır.

(Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır. gazyağı v.6. benzin.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri .b. mutfak. 2. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.Bina içi . parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir. 2. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. Benzin vb.Bölüm 3: Çatı drenajı . Zararlı olabilecek nispette asit. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir.6.6. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . 2. alkali v.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır. 2.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır.3 Yağ. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.b. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.6.Tasarım ve hesaplama . yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır.Bina içi . Mazot. Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.

Bina içi . çelik boruları vidalı. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri .7 Yağmur Suyu Tesisatı 2.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır. pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır.7. Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak.3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri .2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.Bina içi . Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .7. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış. plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.Tasarım ve hesap 2.Tasarım ve hesaplama .Bina içi . Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır.7. Boruların açık. Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. 2.Bölüm 3: Çatı drenajı . bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. 2. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir. bitirilmemiş. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır.

drenaj çukurlarına. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. 2. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek. montajdan sonra. işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. boru.b.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri .Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır. pompalamak v.8. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir.1 Genel Esaslar Rögarlara. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. drenaj noktaları vazetmek. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. Bütün boru tesisatı. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. çöp. Yağmur Suyu ve 2. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. çamur v. kalınlıkta kumla örtecektir.b.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). su sızdırmaz durumda olacaktır. toplanma kuyuları açmak.8 Binalarda Temiz Su. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. . Bütün borular ve eklenti parçaları.Bina içi . Müteahhit.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır.8. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır.

3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Ø 15 mm. kapak üstü toprak yüküne. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. yeraltı su durumuna. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. toprak sıcaklığına.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. kenarlarının intizamlı yapılması.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. 2. toprak cinsine. Rögar boyutları. 2. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır.8. HDPE / PP. yukarıdan başlamak ve 35 cm. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. kanalizasyon.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. uygun seviyede monte edileceklerdir. HDPE rögarlar. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. Tercihen duvarlar en az 15 cm. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır.8. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. üzerindeki trafik yüküne. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. iç ölçüde olmalıdır. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. kalınlıkta beton olmalıdır.

borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. Müteahhit. .hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır.8. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. bundan sonra ikinci boru döşenecektir.8. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. evvela büyük bölmeye verilecek. Bunun boru üzerindeki 15 cm. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. toprak. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. 2. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. hendek derinliği 120 cm. Pis sular. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. kavis verilecektir. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. kazılan hendeğin kenarlarını. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. 20 cm. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. 2.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. gerekli şekilde. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. Hendek diplerine. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. Bu husus. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. Böyle hallerde dolgu malzemesi. Hendek dipleri yumuşaksa. yağış dolayısıyla ıslanmışsa.

Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. fakat kapasitesi artmış olmaz. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz.50 metreyi geçmemesi lazımdır. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. Bacalar. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. Fosseptik projeleri yapılırken. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. Fakat her ne sebeple olursa olsun.5 metre olduğu anlaşıldığından. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. den çekebilirler. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m.

mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.G. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Havagazı veya L. Filtre ile hendekler v. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. G Tesisatı 2. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2. 2. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.7 Ġlgili Standartlar TS. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Doğalgaz.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir. . Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma.P. Havagazı ve L.9 Doğalgaz.5 metre kadar olmalıdır.G. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. 2. İç tesisat boruları. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.P. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.9. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir.9. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır.8. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. P.b. muayene edilmesi gerekmektedir. muayene edilmesi gerekmektedir. muayene edilmesi gerekmektedir. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları. L. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır.

ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri. yeterince aydınlatılmış.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. binanın girişine en yakın. Ancak. havalandırılabilen. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.2. Her iç tesisatta. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır. Kullanılan sayaç giriş vanalarında. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir.2. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir.9. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. 2. gaz boruları geçirilemez. 2. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır.9.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. kapalı hacim içinden. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. kalorifer dairelerinden kolon vb. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir. . Gaz kolonları.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. kuru. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. Sayaçlar. çelik veya PE boru ile döşenecektir. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. içinden geçirilmemelidir. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli.Gaz boruları. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır. kanal vb. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir.

Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar. daha büyük kapasitedeki U 100. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. anahtar priz. Sayaç. sıcak su borularından minimum 30 cm.2. Sayaç.Sayaçların montajı. 2.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. . korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. mesafede olmalıdır.9. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir.9.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile.2.9. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. 2. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. 2. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.2. Hastaneler.

dış hava sıcaklığından etkilenen.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. manometre. sirkülasyon pompası. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 2. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. 2. Kapasite ayarlanabilmeli. emniyet ventiline sahip olmalıdır. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9.3.3. Kazanda sistem gidiş. kapalı genleşme tankı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir.boşaltma ventili.9. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. susuz çalışmaya. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. aşırı ısınmaya aşırı basınca. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi.( Dış hava kompanzasyonlu) 2. . emniyet ventili.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.9. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli.9. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu.3. gazlı merkezi yakma tesisleri. yoğuşma suyu sifonu. doldurma. otomatik pürjörü. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde. 2. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır.3. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır. Doğalgaz kazanları. baca blokajına. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır.9.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için.

Merkezi Isıtma Kazanları.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ġömine vb.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.Merkezi Isıtma.3. 2. 2.3. Soba.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları .3.9.Gaz Yakan.9.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim.9.7 Soba.9.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci.Gaz Yakan.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar. 2. 2. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .3. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.3.2.3.9.9.

Gaz Yakan.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar.Merkezi Isıtma.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar.4 MPa . doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar . Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.2. Genel Özellikler.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0. Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura .

Kon Bölüm 2: Sistem E.Gaz Yakan.Tavana Asılan.Tavana Asılan.Radyant Tüplü. Doğal Gaz.Gaz Yakan. Kurallar.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t . Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Tek Brülörlü.Radyant Tüplü.Kon Bölüm 4: Sistem H.Kon Bölüm 1:Sistem D.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Çok Brülörlü.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Gaz Yakan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan.Radyometrik Metot.Radyant Tüplü.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Gaz Yakan.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Emniyet Konveksiyonlu.Çok Brülörlü.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Çok Brülörlü.Müstakil.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Tavana Asılan.Gaz Yakan . müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Çok Brülörlü.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Gaz Yakan.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Cebri Konveksiyonlu.Gaz Yakan.

aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. ölçüler. Diğer hususları 1. krom kaplama. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . sınıf olacaktır. tespit tırnağı veya kelepçe v.b.10.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. Sınıf olacak. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1.TS EN 1856–2 Bacalar . kaplama.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. 2.10. cins. 2. hela.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2.10 Cihazlar. Armatürler: 2. gözeneksiz. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. cıvata.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. Özellikle lavabo. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. malzemeler.10. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida.b. depoların dışındakiler. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. üstü. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. duş. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. kaplama. kaynaklı olanlardan. Aksesuarlar. parçalar. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. pisuar.

10. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir. armatür v. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler.10. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek.b. temini. Gizli kalmış tespit.10. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır.4.10. bağlantı parçası. Isıtma. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır.4. uzatma parçası. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır. Krom kaplamalı boru. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır.) 2.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir. soğutma. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. deliğin çapı. . KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. SOĞUTMA. HAVALANDIRMA.1 Kapsam Bu bölüm. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır.4 Armatürler 2. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. 2. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA.b. armatür v. havalandırma.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar. 2. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. montajı ile ilgili esasları kapsar.

3.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. . yatay ve dikey şaftları. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır. 3. . boru geçiş yerleri. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. etiket numarası. işletme.b. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi. .2 Genel Esaslar 3. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. belirli hacimde boruları. teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. .2. . imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. belge ve grafikleri ihtiva edecektir. kapasitesini. İmalat projeleri. Yerleştirme ve montaj detayları.Yapıda mevcut diğer sistemler. . asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. ihzarata ve montaja başlayabilecektir.Klima sistemi. . basınç kaybını. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. cihazların aksesuarını. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir.Buhar sistemi. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. yazı. eklenti parçaları. cihazın komple karakteristiklerini. malzeme tariflerine.) her türlü bilgiyi veren resim. .Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). Her bir vananın tablo numarası. v. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir.Soğuk oda sistemi. ana ölçülerini. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. Boru. boyut ve bağlantı şekillerini. cihazları ve yapı elemanlarını.2. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet.90º-70ºC sıcak su sistemi. .Havalandırma sistemi.Kondenser soğutma suyu sistemi. detaylara. .Soğutulmuş su sistemi. aralarındaki açıklıkları. bunların çap.Kızgın su sistemi. .

) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. Bunların yapılması.5 Elektrik ĠĢleri . durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. kış işletmesi. bir pompa grubu v. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları.2. Her tip cihaz için bakım talimatı.2. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır. 3. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri.2. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. bir havalandırma veya klima santralı. ilk çalıştırmaya hazırlanması.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım. damperler. yaz işletmesi. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. pislik ayırıcıları. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. kazan ve kontrolleri donatımı. 3. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. kondens ayırıcıları. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. Kontrol kapakları ve kasaları.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları. 3. işletme talimatı. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı.b. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları.

tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. kapalı imbisat deposu. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. 3. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. 3.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. boru donanımları. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. şalterleri.4. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. . vanalar. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Bütün elektrik motorları. hava boru ve kanalları.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.4 Isıtma Santralları 3. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır. kanunlara. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. elektrik bağlantıları.b.2. denge deposu v. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. 3. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Sistemlerin bütün elemanları. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır.

Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır.4.b.b. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. tablolar v. 3.4. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. vantilatör.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir. 3.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır.4. 3. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan.4.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. Deprem riski yüksek bölgelerde. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması. malumat verici belgeler. temel veya kaide detaylarını. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. brülör v.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. 3.

3. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. içeriye kuş. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır.4. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. Pencerenin olmadığı yerlerde.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Kapılar. Bu odada soyunma. idarenin onayıyla belirlenecektir. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. lavabo ve wc mahalli olacaktır. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. doğal havalandırmalı. duş. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. çelik. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Gece için. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. . Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere.5 metre yükseklik bulunmalıdır. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir.4. Çatı kazan dairelerinde. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. kapanmaz panjurlu. yağ v. giremeyecek aralıklarda.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0.b. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. yeterli kesitte.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. 3. Yakıt boru hattı. Bunu sağlamak için. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. fare vs. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır.

Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. Binaya ait bölümler. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. Kazan çıkışından baca nihayetine . ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır.4. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. 3. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. sonraki her KW için 2. kazanın her KW için 0.5 m³/h olmalıdır. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Havalandırma bacası kesiti.

4. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. bacanın bina dışında yapılması halinde. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Duman kanalları. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. Kanallar. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. ısıya. Kazan bacalarına. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. kombi. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. Kömürün depolanmasında.4. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. . şofben. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. 3. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Zorunlu hallerde. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır.kadar duman yollarında birleşmeler.9 Depolama 3. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır.9. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. Bacalar. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır. Kömürlük ölçüleri.b. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir.

Ana depodan. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak. ısıtma santralında depo edilmemelidir. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . 3.5 m.4. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. Yüksekte. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır.3. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. kanalizasyona karışmaması. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. Yağ yakıt depodan.9. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir.4. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır.

5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik .yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4.4. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. gereği kadar priz tesisatı konacaktır. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. plan. su enjekte pompasını çalıştırma. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. gaz. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır. 3. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı.11. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır.

3.4. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4. 3. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır.4. 3.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.13.3. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır.2. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır. . ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir.4.4. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır.4. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. 3. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. Kazan ile birlikte işletme termostatı. 3. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. bir adet emniyet presostadı. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. 3.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini.1. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir. Bir adedi işletme.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.

mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. Her bir kalorifer kazanı. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.4.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Kazan. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak.13.3. Açık genleşme depolu sistemlerde.) olmayacaktır. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.15 Brülör Tesisatı . Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır. 3.b.4.4. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. Depo mümkünse doğrudan kazana.2 Sıcak Su Üretici. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. 3.

alevin sönmesi hallerinde. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. . vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır.Brülörler. Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. ön süpürme havası verilmelidir. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. kadar 10–30 kg/h. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. Tablo 1. Buhar kazanlarında. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. asgari 5 saniye. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. kadar 30 kg/h. Normal çekişli kazan deyimi. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. brülör. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir.

Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. hava damperi. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı.15. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. 3. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. arıza sinyal lambaları.4. min. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. 3. hava basınç presostatına haiz. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. yol verme şalteri.15. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. hava ayar damperi.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. hava türbülatörü. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. hava türbülatörü. tablo için kablo bağlantıları.4. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan. Hava ayar tertibatı. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı.4. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. 3. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. buşonlu sigortaları. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. Tam otomatik. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları.15. gaz basınç presostatı. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). fotoselli olacaktır. ateşleme elektrotları ve kabloları. yanma başlığı.

3-30 bar'lük yağ basıncı ile.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. fotoseli. yakıt atomizasyonu. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak.4. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. LPG ile ön ateşleyicisi. gaz için magnetik ventili. vantilatörü. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. yakıt pompası (ayrıolabilir). Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . pilot hattı için uygun müştemilata sahip. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. Onaylı projesine göre.15.ile kablo donanımları. 3. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. atomizörü. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. gaz için elektrotları. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. bujilerin çakmasını. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi.15.4. yüksek gerilim transformatörü. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. 3. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı.

tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar.6. Arıza Bildirme Kütüğü 11. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Baca gazı analiz cihazının. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3. Yakıt seçimi 3. Baca Gazı Analiz Cihazı 3.6.4. Alev İzleme Sistemi 5.15. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır. 3." 3. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 . Brülör Beyni 2. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini.1 Sistem Bileşenleri: 1. Yanma Optimizasyonu 6. .yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir. İlave olarak CO Karbon dioksit. Yük Regülâtörü 3.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır.4.15. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir. azot NO oksit.6. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen.15.4.15. Yanma Verimliliği Hesaplama 7.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün . ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. Uzaktan Kumanda 9. Yakıt servo motoru. Başlıca Fonksiyonları: 1. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8.4. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü.

Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir.4. .3. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır.6. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır.16.15. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir. Kızgın su tesisatı. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3.6. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Su seviyesi kontrolü ise.4. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir. “Havalı dengeleme” . “Buharlı dengeleme”. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir.15. 3. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur. 3. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek.4. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır.4.

3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır. 3. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Sabit devirli pompalarda. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır.4. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır. 3. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır.4. lambası v. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. elektrik sobası.16. odadaki su kaynaklarında (insan.b.16.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. radyatör ayarının değiştirilmemesi. ocağı. .

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

6. kontrol. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. . Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega.b. askı. gereken yapılacaktır.6 Kızgın Su Tesisatı 3. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. donatılmış olacak. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. (PN 16.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. Denge deposu montaj. hava tahliyesi. imalat kontrolü yapılmış. PN 40 gibi).) sağlanacak. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. donatım. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. Branşman.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. imal edilmiş. gereken yapılacaktır. Kolonların ve cihazların da genleşme. denenmiş. kollektör kullanılacak. gereken tedbirler alınacaktır. PN 25. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. İdare talep ederse termometre monte edilecektir. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. kompansatör v. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. tespit.

Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek.Bütün boru.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. . mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek.6. gereken tedbirler alınacaktır. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. Branşman. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. basınçlı kap. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. gereken yapılacaktır.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. sonra su tamamen boşaltılacak. 3.7. Tespit. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak.b. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir.6. pompa v. askı. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. vana. Sistem suyla doldurulduktan sonra. 3. PN 10. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak.

termometre kılıfı konarak.7. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular.2 Denemeler . Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. konvektör. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. plakalı eşanjör v. 3. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır.b. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.Kolonların ve cihazlarında genleşme.b. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. hava tahliyesi. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. kolon boşaltma musluğu v. hava tüpü. donatım. Genleşme deposu montaj.s. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. radyatör altında döndürme ayakları. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. boyler. kollektörler. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. fan-coil. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. kontrol. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. pürjör. genleşme deposu v. imkan sağlanmış olacaktır.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. otomatik hava atma cihazı. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır.

işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. Motorlar.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. .8. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. akışkanın. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. filtreler. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. sonra su tamamen boşaltılacak. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. pislik ayırıcılar.

yükseklikleri buna göre seçilecektir. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. . Duvar.) monte edilecektir.8.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. hava debisini. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. İmalatçısını. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. İmalatçısını. döşemeden en az 6 cm. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. vantilatör devir adedini. gibi malzemeler olmamalıdır. aralıklı. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. yüksekte (asgari 4 cm. kapasitesini. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. dolap. kullanacağı elektrik voltajını belirtir.8. Müdahale kapağı bulunmalıdır.b. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir.8. m2 olarak ısıtma alanını. paravan.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır. kapasitesini. 3. v.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır. 3. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. 3.

Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.8. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.8.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . 3. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. 3. eksenler arası ölçüde ± 0.8.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir.5 mm‟den az olmayacaktır. Kabul edilebilir toleranslar. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.4.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.4.8. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır.4. 3. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1.4.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.11 mm. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal.dir.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır. Döküm radyatörler astar boyalı. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.3 mm. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli. 3.

et kalınlığında. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı.11 mm.dubel.8. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için . yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu. kaset tipi.8. bir iç. sağa/ sola yönlendirme yapacak.1 mm. Cihaz ısıtma. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. vida.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal). fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol. salon tipi. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.5 Fan.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. konveksiyon yüzeyleri en az 0. 3.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. 3.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama .Bö pompaları. 9 bar işletme basıncına dayanıklı. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları . kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal.8 mm. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte.8.8. Hava soğutmalı kondenserli olacak. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. 3.4.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1. pürjör. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır. 3. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir.

vidalı. kanunlara. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a.b.b.9. vanalar. elektrik bağlantıları. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. F410a vb. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. kompresör v.9. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. F407c.). santrifüj. split). Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. boru donanımları.Özellikleri. 3. Diğer hususlarda tesisat. su veya salamura tankları v.9 Soğuk Su Sistemleri 3.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. santrifüj. vidalı. hava boru ve kanalları. tesise monte edilmiş olacaktır. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. İşaretlenmesi 3.9. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. depoları. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. scroll) olacak. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. 3. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar.

Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır.3.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar.9. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. .Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. . Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.9. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. . Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. . Mesela: . belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği.Kompresör dairesi ebatları.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. belirli şartlarda.3. . temas halinde bulunmayacaktır.S. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır. 3.45 gümüş alaşımı ile. çalışacağı gazla yapılırsa 1. .Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz. 3.5 katı.1 katı kadar olacaktır.Bakır ve çinko amonyakla. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular. Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır. vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T.Yangından korunma.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. . flanşlar.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde.Mağnezyum Freonla. . Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır. Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 .

3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. patlayıcı disk.3. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir.9. 3. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. . fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir. 3.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar.3. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. 3. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir.9. makinelerin. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır.25 m. Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir.9. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak.3. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır.

etilklorid. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir. . a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. F407c. . 100 Kg. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. Duvar.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır. . 3. .Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. . dikloretilen.5 Kg. . Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. dan fazla ise.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır.3. 3.9. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır.3.5 m/sn. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. dan fazla ise.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. sülfür dioksit ve metil formiat. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde.Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. . Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir. Amonyak.yi geçmeyecektir.9. F134a.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır.

 Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır. 3.9. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir.9.9.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri.) 3. tablolar v.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır. 3.3. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.9. 3.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri. 3.  Yüksüz yol verme tesisatı.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.5. prospektüs ve (veya) katalogları. .3.5. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. malumat verici belgeler.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.9.9.b.  Yağ basıncı manometresi.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir).3. 3. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler.9.  Kontrol termostatı. temel veya kaide detaylarını.  Termostatik veya elektronik expansion valfi.

 Kompresör emişinde alçak basınç presostadı.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı. buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler. emniyet tapası.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları. (büyük kompresörlerde).9. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı. F134a.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. 3. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. tecrit edilmiş olacaktır.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır. Su veya salamura soğutucu evaporatör.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini.9.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır.  Yağ diferansiyel basınç presostadı.  Kilitleme rölesi.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve). kompresör emiş boruları. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır.5.5. 3.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley).  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları. serinletilmiş su veya salamura boruları. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır. F407c.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  .  Boşaltma vanası.

Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir. pompaya yol verilerek başlatılır. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. Seçici anahtar (selector swich). Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali.9. 3. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Yağ basınç presostadı normal sinyali. . Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. ilk hareket.5. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı.9. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali.

sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek. 3. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır.6. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak.9. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak.6. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir. Sıra ile kontrol cihazı.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları.9.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı.9. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek. Grup harekete geçince 3.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir.6. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser .9.Sistem. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. 3.

Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. 3.1 ve 3.5.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır. 3.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi. Diferan Kilitleme rölesi.9. Su Soğutmalı Kondenser Grubu. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak.3 e uygun olacaktır. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır. şartnamede istenmediği takdirde kompresör. 3.9.9. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak.9.5.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir. pompaları duracak. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı .4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır.9. Kompresör ve kondenserin donatımı 3.7. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak.  Yüksek basınç presostadı.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.6.9. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat.5. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.6.9. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. kompresör duracaktır. 3.8 Kompresör.9.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

Soğutucu yüzey sıcaklığı. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir.  . dış sıcaklık. 3. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. oda sıcaklığı. kullanma ve bakım kılavuzunu. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı. 3. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. Rutubet tecridi konstrüksiyonu.10.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir. parça büyüklüğüne. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. elektrik devre şemalarını.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir.10.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. duvar rutubet geçirgenliklerine. depolama şekline. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir.

Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. . Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. 3. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. pislik ayırıcılar. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. filtreler. nemlendiriciler. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir.11. kaplanması. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Motorlar.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir.

gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır.b. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. 3. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. lif tutucu menfez. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri.b. parçacık ve partikül testleri. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır.11. temizlik sınıfı v. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. Cihazların seçilmesi. tasarım. sabit hava debi kontrol cihazı. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. gürültü ve titreşimin önlenmesi. değişken hava debi ayar cihazı. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. Hepa filtreler. Laminer hava akımlı filtre sistemi. sabit hava debi ayar cihazı. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. imalat. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. Bütün cihazlarda. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. yerleştirilmesi. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. v. hava sızdırmaz damper. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. cihaz performansları. Ayarlamalar yapılmadan önce.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları.

Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. Santrallerde. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. 3.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. 3. ilerisinde. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır. Cihazların elektrik bağlantıları. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.  Statik randıman. gözetleme camı. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. aydınlanma lambası bulunacaktır. ilerisinde ve 1 m. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir.11.11.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. 3.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre. projesine göre gerekli damperler. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri.11. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. aşağısında. . yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır. Her hücrede bakım kapısı. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak.  Statik basınç.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir.

Panellerin santral profiline montajında. Bu paneller santral karkasına.3.5. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. Fan. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. ses yutma kapasitesi. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir.5. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. Paneller. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. ısı direnci. 3. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. cam yünü.11. v.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır. v. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. 3. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz.s. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.s. ısıl geçirgenlik katsayısı. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. sızdırmazlığı. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. kayış-kasnak. Standart fan motorları. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır.11.11. Dış kasetin mekanik dayanımı. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır. Motor. taş yünü. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. fan muhafazası. ısıl köprüleme değeri. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25. . Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan. motor. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Fan rotoru. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek.) göre uygun seçilmiş olacaktır. fan. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. esnek fan atış ağzı bağlantısı.5. Santral karkası.

11.5. 3. santralin içerisinde. 3. Bataryalarda su girişleri alttan. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. . 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. Elle kumanda edilecek damperler.11. Isıtıcı batarya. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir.5. Ses yutma seviyeleri. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır.11. 3. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. Isıtıcı batarya. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. çelik borudan yapılmış olacak.5.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. dirençler en aza indirgenecektir. Kollektörler.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. konum göstergesi. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.

Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak.8. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.5.8.5.8 Nemlendiriciler 3.11.3 Kanal tipi sulu nemlendirici . 3 mm. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. pompası. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. Su girişlerinde drenaj amacıyla. 3. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.3. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez.5.5. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.5. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını. 3. bir sıra hava yönelticileri.11. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır. boşaltma tapası. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt. vantilatörü. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. pirinç. 3. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir.8. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu.11.11.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar.11.

özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu . cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. 200 Volt. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1.11. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak.5. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. kontaktör ve kablolanması bulunacak. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. 3.8. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3.8. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. Paket ünitenin içereceği elemanlar.5. arızalarını. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu. elektronik kartı. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek.5. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt. 220 veya 380 volt. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.5. paket ünite.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0.11.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. sacdan alt tablası.11. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. 3.11. bakır. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır. ayrı bir bölümde kumanda panosu. takriben 40 Watt. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı.8. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. hava sirkülasyon vantilatörü.8.  Paslanmaz çelikten mamul. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda.Saatte takriben 5 kg. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır.5 mm. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. Projede belirtilmediği taktirde.

Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. hızda 10 mmss ve 2.11. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak.11. 5 veya 10 cm. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri.11. 3. 3. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. Kanallar ve askıları düzgün. Temizken 2 m/sn. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. norm ve standartlara uygun olmalıdır. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak. paslanmaz çelik elektrodu. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.5 m/sn. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. 3. 3. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak.8.5.11. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. . Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. Dolayısı ile.olacaktır.

Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları.s. kiriş.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır.s) kesinlikle zarar vermemelidir. galeri. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. Kavisli dirseklerde. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. ana emiş kanallarında 6.yi geçmeyecektir. Bu işlem statik yapıya (kolon. perde beton. baca. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. Kanalların. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır.yi. v. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. gerekli açıklık bırakılacaktır. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır.5 m/sn. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Kanalların etrafında. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. v. 60 cm. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. (Ölçme yapılabilmesi için). . boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm.

50 cm. İki tip askı kullanılacaktır.5 köşebentle takviye edilmiş olacak. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. ye kadar olanları 2 mm. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m.11. Saç kalınlıkları 0. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır.5 mm.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. ve daha büyük kanallarda).11. . prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır.. ye kadar olanları 1. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. takviye yanlarında 30 cm. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. daha büyük ebatlı olanları 3 mm.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri. duvar. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. den fazla olmayacaktır. (büyük ebadı 50 cm. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda).den az olmayacak 25x2. 3. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır. askılar 3. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.8 mm. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. 100 cm.den fazla aralıklı yapılmayacak. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır.. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır.

11. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. den daha büyük olmayacaktır. Hava yayması döşemeden 180 cm. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. ye kadar olanları 1.11. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir.11. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. 3.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. kanatlar 15x 60 cm. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici.5 mm. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir. 3. yüksekte 0. Eni 60 cm.11. 3.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır.25 m/sn. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. den az kalınlıkta olmayacak.11.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. . Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Anemostatların dış kısmı iç (şase.

3. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. yüze gelen kanatlar yatay. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. 3.11.11. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir. 3. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır. düşey. 3.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır. emiş menfezi olarak kullanılacak. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır.11. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır.11.11.11.11. 3. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır.11. Bu tip menfezler düşey. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak. 3. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. .13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan.11.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak.11.

kanal tipi. tavan tipi. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir. duvar tipi.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. .3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör.11. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. iki yöne üflemeli kaset tipi.11. yüksek basınçlı kanal tipi. 3. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi.13. 3. 3.11.13. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir.13. yer tipi. dört yöne üflemeli kaset tipi. 3. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır.13. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir.13.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.11. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. 3. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir.11.

Yüksek akım sensörü f. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g. Yüksek akım rölesi c.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır.13. 3. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. sıcaklık değiştirme.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır.11. fan kanat ayarı yapılabilecektir. 3. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma. açma/kapama. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme.11. fan devir ayarı.13. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir.a. Kompresör gövde termostatı d.11.13. Yağ dengeleme sistemi e. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır.Binalarda. 3. Kaset. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır.11. Yüksek basınç anahtarı b.

Hava Perdeleri vb. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri.Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) . kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir.Servis Tesisatla Damperleri 3. ayar başlığı. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Gömülü tip termostatlar.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA). göstergeleri.Klima Santralleri. Klimalar. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm.12. Soğu Fanlar (Aspiratörler. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir. Hava Temizleyici Cihazlar.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri.Havalandırma ve Klima Sistemleri. . Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir. Deneyler ve Hava filtreleri .Bölüm 1:Sınıflandırma. performans d kuralları Hava Filtreleri. diğer yardımcı cihazları. anahtarları. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. Vantilatörler). ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. Otomatik kontrol nakil hatları.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3. filtreleri. elektrik kaynakları. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan.

Manometreler.b. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. beyaz üzerine siyah yazılı olacak.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. havalandırma. 3. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi .12. anahtar v. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. tank.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. Göstergelerin skalasının seçiminde.12. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır.3. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. Tecrit edilmiş boru. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır.12. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz.3 Termometreler. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. 3. 3. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. kanal. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. Manometreler 100 mm. röle. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır.

Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. 3.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu. Her tip radyatör için uygun olmalıdır. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. 20 cm. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır. Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. 3. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak.12.12.12. 3. Soğuk su.3. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.paslanmaz çelik. soğutma suyu.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. 3. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. soğutma devreleri vs.5oC taksimatlı olacaktır. skalası 0. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. uzunlukta. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır. Isı sayacının montaj yeri. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır.12. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. her radyatöre monte edilerek. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda.

İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. Hiçbir şekilde borular. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. dengelemeler. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. kabul. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. kontrol edilecek ve denenecek. esaslarını.13. 3. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. . Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Bütün denemeler. basınç.13.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. ölçme noktalarını.

13. aşağıdaki denemeler yapılacaktır.13.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır. 3.13. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır. bütün pislik ayırıcı filtreleri. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır.13. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır.13.13.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. vanalar ve eklenti parçaları. pislik. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek.2.2.2. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. .5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak. 3. 3.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. 3. 3. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. 3. Eğer bu miktarlar.

b. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. Megger okuması bir mega ohm. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Oksijen. 4. mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. Bilumum yol vericilerin. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. yardımcı kontakların v. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Solunum için Hava 4 Bar. tıbbi gaz tesisatı.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır. Karbondioksit (CO2). Azot. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. şartname ilkelerine uygunluk . Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir.13. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. azotprotoksit. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. adresi. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. 3. dan az olmayacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. Azot Protoksit (N2O). Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen. Patlama. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir.

4. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. adresi. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. 4. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır.4 Medikal Gaz Santralleri 4. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. TSEK kalite belgelerine sahip olacak.4. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri . katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır.gösteren kataloglar sistem diyagramları. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. Malzeme ve teçhizat TSE.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Tüplerin herhangi bir darbe. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. sarsıntı vs. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı.

Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır.4. 4. . Tüplerin herhangi bir darbe. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Temiz Tutun. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. sarsıntı vs. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Merkezi ünite.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir.

Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. Sistem kontaktörler. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. döner kanatlı. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır. .4. Temiz Tutun. Sisteme 2 yıl bakım. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. 4. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. Pompalar rotatif. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır.

Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. Kompresörler hava soğutmalı. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Kompresör grubu soğutucusu. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm.4. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. ile donatılmış olmalıdır. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Bu filtrelerden birincisi 0. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır.4. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. yoğunlaşarak.01 mikrona kadar olan . Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. gaz halinden sıvı hale dönüşür. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Rejenerasyon sistemli.

priz sayısına bağlı olmaksızın. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli. Alarm Sistemi 4.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. Tesisat. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. . 4. kullanımda olan. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.5. Her bir prizde. termikler.5.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda. 4. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.partikülleri ve 0. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır.5 Tıbbi Gaz Tahliye. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır.

Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Boru hattı.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır.025 den az olmalıdır. c. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. Performans testi yapılmalıdır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. gümüş. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Birleştirmelerde. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları. yakıt boru hatları. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. . b. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. a. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır.

Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.5 3.0 2.5 mm 2. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.5 2.0 mm 2.5.0 mm 2. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1.0 mm 1. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır.0 mm 1. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır. . Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1.0 mm 1.5 mm 1.0 mm 1.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.0 4. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.0 mm 1.

%50 Azot Protoksit karışımı. 800 Kpa cerrahi hava.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. %95 Tıbbi hava . Azot Protoksit. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. 4.5. . Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş.4. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır. %50 oksijen . kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Azot.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır.5.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. Manifoldlar.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 400 Kpa Tıbbi hava. Karbondioksit. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Vana kutusu gövdesi beyaz. 4.5. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır.

İkaz ışıkları LED olmalıdır. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Alarm ünitesi tamamen elektronik olup. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. panel içi devrelerin. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir.Zon servis üniteleri kapağında. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır. . Zon servis ünitelerinin kapakları. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Panelde. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır. Arıza halinde. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. 4.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Bakım sırasında.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.5. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Vana kutularının ön kapağı camlı . merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır.

Yuvarlak Borular. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC . Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır. yağ. 4. Tecridin. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. su v. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. adam deliklerden.Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. Tablo 1. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. deliklerden. kir.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına. diğer engellerden. maddelerden arınmış olacaktır. 5.b.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz.Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5.

Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Enerji kazanımı. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. mekanik tesisatı oluşturan boruların. klima kanallarının. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. Tablo 2.Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. mekanik tesisat yalıtımının önemi. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. tankların. vanaların ve armatürlerin. Bu yüzden. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . depoların. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır.

Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır.4. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. 5. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım. . Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. Koruyucu. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. Vanalar. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5. 5. pislik ayırıcılar. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya .1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır.

yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. Normal olarak sökülmesi gerekli. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. 5.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. camyünü ve taş yünüdür.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük. 5. Köşeli cihazlarda.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji.4.4. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek.1. elastomerik kauçuk köpüğü. 5. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. kapak. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2.4. . Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir. 5.4.

Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır.4. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. 5. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır.4. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. sürvidalıanalar. kelebek ve dişli küresel vanalar. Su geçirmez. çek valf.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m.4.1 50 . 5. vananın flanşlarını da içine alarak saran.0 1. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç.5. Tablo 3.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5.1. . pislik tutucu. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana. flanşlı küresel vanalar. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. yanmaz ipliklerle dikilmiş.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su.

akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur.5 ºC 1.1 ºC ~ .4. donma tehlikesini bertaraf etmek.4.4. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) .4 ºC ~ . 5.8. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. 5. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır.18 ºC -18. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse. 5.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. depolar vb. Tablo 5. cihaz vb. tesisat elemanları. korozyona karşı izole edilecektir. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. depo. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. Tablo 4. tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı.

dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır.2. borular. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. pompalar.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. TECRĠT. Yalnız siyah boru döşenmesinde.B. VANALAR. BORULAR. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. Bu maksatlar için düz. boyama v. müşterek tesisat elemanları. BOYA V. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır.2 Genel Esaslar 6. 6. vanalar.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. ĠġLERĠ 6. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir.4.1 Kapsam Bu bölüm. 5. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. . eğri.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda.

dökme demir. PN10. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. . Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir. Vana bağlantıları dişli. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. Bütün boruların. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir.2. 6.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır. flanşlı veya wafer olabilir. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. PN16. PN40 gibi) 6. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. kaynaklı.2. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. (PN6. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır.

salmastralar v. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır.2. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır. su. saplama v.b. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. pas v. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. yağ.b.b. cıvata. toz. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. maddelerden arınmış olacaktır. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır.Bütün cihazlar (göstergeler. 6. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır. Tecritteki eziklikler.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır.4 Cihaz Temelleri. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz.2. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. . kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Sismik önlemler alınacaktır. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. kir. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama. Vida. 6. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır.

sıva artıkları. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır.2. artıklardan tamamen temizlenecektir. v.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı .4. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. 6.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. diğer engellerden.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. yağ. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. kir. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır.b. Her bir kolonun en alt noktasında. 6. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. 6. Boya damlama. Sisli. 6. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. pas. Tecridin. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. adam deliklerinden. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını.4. deliklerden.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde.

6. 3 mm. etrafı betonla doldurularak. tespit edici. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir.3 Tespit. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. takozlarla. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. ucu çatal. Tablo. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek.4. Bu işler için tel. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). tespit parçaları. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. Kolonlar. taşıyıcı. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Asıcı. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. Dönüş hatlarında pislik cepleri. Boru tespit parçaları. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. asılacak veya kılavuzlanacaktır. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. ankre edileceklerdir.

iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. cıvataları. taşacak şekilde. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm. 6. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. 6. çubukları. rondelaları. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. . Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları.6 Malzeme Seçimi. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. normalizasyon v. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır.4. kontrol ve denemeleri yapıldığına. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında.4. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan.b. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. somunları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir.4. 6. kontra somunları. dış duvarlarda. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. (Kalite belgesini haiz olduğuna. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır.

Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve).8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. toz. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. soğutulmuş su sistemlerinde. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.6. basınçlı hava sistemlerinde. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak.4.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. vakum tesisatlarında. sulu yangın söndürme sistemlerinde. alçak basınç (0. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. 6. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. pislik ayırıcılar. Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır.4. basınçsız yakıt devrelerinde. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. kondenser suyu devrelerinde. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. basınçlı hava veya suyla kir.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında.4. vanalar. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. 6.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar.4. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. 6. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. kendir. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır.25 inden fazla olmayacaklardır. Kaynaklar köpük. 6. 6.4. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. Birleştirmede keten. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek. çatlak.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6.4. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. çapak. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. oksijen.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. alev aynı anda. . girinti. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir.4. Boru cidar kalınlığının 2. alev aynı anda.

6.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. PN 16.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. kalınlıkta olacaktır. Contalar 1. Körük kısmı. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. PN 25 gibi).4.4. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır. körüklü. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.22 Buhar. 6. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. minimum statik deformasyon imkan verecektir. PN 10. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır.4. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır. yekpare paslanmaz çelikten silindirin.5 – 2 mm.4. 6.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz.4.6.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır.26 Kollektörler . rakorlu tipler kullanılacaktır. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. vidalı. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır. Esnek kısmın. 6. 6.4.

F.Sıcak ve Soğuk su için .Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U).Polipropilen (PP).Bölüm Plastik boru sistemleri.Bölüm 3 .4. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir.Soğuksu Kollektörleri: B.Çeperleri profilli.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri.Polipropilen (PP). pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .Polipropilen (PP).Dikişsiz yuvarlak borular . vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları . Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri. kollektörler için imalat projesi talep ederse. Kollektörler çok sayıda vana.27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin.İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri. 6. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Sıcak ve Soğuk su için . müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin. kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir.Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. İdare.

ve orta basınçlı (su. PFA.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6.5. BUNA. katı partiküller ihtiva eden akışkanlar. çamurlu su. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır. EPDM.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . VİTON vb. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. disk malzemesi. olarak.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . mili ve volanı yükselmeyen tip. kızgın yağ. doğal gaz.12. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.4 Kelebek Vana Düşük.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6.Polietilend Borular 27.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . . pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.Sıcak ve soğuk su için .2 Sürgülü (Gate. 6. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. PTFE. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır.Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. 6. kızgın su vb. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. gazlar. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı. Konstrüksiyonları gereği. sıcak su.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri.3 Küresel Vanalar Düşük. paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.5. baskılı (oturmalı).Sıcak ve Soğuk su için . sıcak su. orta ve yüksek basınçlı (su. basınçlı hava.5. 6. ġiber) Vanalar Düşük.5.

7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır.5.5.5.5. Basınç düşürme vanası. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. Basınç düşürme vanası. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.5. 6. wafer. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. Kontrol ünitesi olarak. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır. .9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6.5. 6. 6. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur.8 Emniyet Vanası Kazan. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır. 6. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.9.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. Yaylı veya ağırlıklı olarak.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. 6. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır.

akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır. 6. 6.12. radyatör.5.5.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir.9.9. Basınçlı hava. akışkan cinsi. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. 6. Buhar. kızgın su. su. . kızgın su.5. sıcak su tesisatlarında max. 6. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir. Vana çapı.5. 6.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise. kızgın yağ vb. 6.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli.5. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir.5. on/off. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. 130°C‟ ye kadar kullanılır. kızgın yağ. kızgın su. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır. projede belirtilmediği takdirde. çiller.5.Buhar. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir.5. sıcak su. basınçlı hava vb. sıcak su. 6.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. fan-coil vb. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir.11. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak.11.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar.11 Kontrol Vanaları 6.

5. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır.17. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır.5.5. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.  Şamandralı tip. 6. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.5.12.  Termostatik tip. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip. 6. Tesisatta oluşan vakum ortamını.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır.17. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. Özellikle buhar tesisatlarında. Cıvata.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.5.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. 6. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. 6. Projesinde belirtilmemiş ise. 6.5. Buhar tesisatlarında termostatik tip.6. HVAC.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) .1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur.5. 6. sfero döküm.5. Projede belirtilmemiş ise.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu.

6.5.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir.Yangın söndürme. HVAC.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde.b.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek. basınç v. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir. 6.5.6. Pompaların çalışması muntazam olacak.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. 6.17.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu.6. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. 6. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. . darbeli. 6. ölçü.6.6. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak. Pompalar.6 Pompalar 6. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.  Cihazın.

b. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir. . (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır).3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir.Projede öngörülen basma basıncında. kalınlığa kadar tek katlı. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek. Normal olarak sökülmesi gerekli. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır.7. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.8 Tecrit ĠĢleri 6. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6.  6. 6.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek. 6. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. kapak. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm.7. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. varsa değiştirilecek.  Projede öngörülen basma basıncında.7.7 Cihaz Temelleri. ek yerleri sıkıca birleştirilecek. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir.8. 6. Köşeli cihazlarda.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır. v. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır.

2 Pompaların Tecridi Sıcak su.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. pompalar.b. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. 6. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır.9 Boyama ĠĢleri 6. borular. 6. vanalar.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. korozyona karşı izole edileceklerdir. tesisat elemanları.9. 6. flanşlar. 6. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır. bölme içinde. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır. flanşlar. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. 6.b.b. cıvatalar. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse.8.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır.9. 6. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır. rakorlar. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları.9. yeraltında döşenen bütün borular.8.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır. . depolar v. eşanjörler v.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır.9. eklenti parçaları.

Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır.10. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. etiketler. 2” den büyük çaplı ana borularda. borunun şematik planını.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6.10. Makine Tesisatı Detay Resimleri . Tanıtma.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir.10. 6. 10 m. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır. 6. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. arayla monte edilecektir.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir.6. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo.

. -:2.08.. 0920-.7. 3 890703Q4:2:8::2. -:30920 070 439740/20..7 90/-7.2.0.8 3 -:.0903/72 4.1.....7 -:.9 7 472.3 .3 2./ 3.7..3420970Q073/0 72 0 .7/ 7 2309.32.3. 32 42. 9 72.7 3 39.890/002309.7-. / 7 .8 3.4.709032 42.::3-789.::3.5.-.78 ./09 ::3.08143.7 .34209700/43.8 3 .0-47:8:3/.7 .309-08020. .0907..7..8 3 4. 0920439.7 5 -:.9 2 4..3.09..8 3 52.30097.7 03.3420970-70833997020830. 32 4.. -7Q7/:7/:72.7..0.8:80.%. 3 .0390733. / 7  Q80-..5 2.59..043897Q843/..7 30920 3/09..7 3 /..-7-47:0 .4 : ..080791.7 .03..9 2 4..089070838:03090 5425.02007:.7 /.7/ 7 '039/0.-790.3/ 7 2.9 7  :..3.:920.7 -3.7...0. / 7  :./0980..3...72/Q033.3 .8:::3 0707/03.3/.0390/43.7 D4:2:8:.209. 3..3.9.3...8 3.

72439.7 .3/0 .9-::3.79.9 2 4..3-080208:: .0.09020..-7 0920 -70230942..0333472.79.3/00704507.33.3 2 .$:D709..9 42.793.3./7/007 ..3.7 3 43974Q3Q.8 . 2. 08..0Q89-./0980.0890708 .7       /0-07903090..9 7 030/0548:8::3-07-780...3 -.7/.0830::3-..7 .. 43974...72.8.Q070.7 -080209088../43.7.9 2 4.9 ..8...0..9 2 4...3 3 38: 3 3.8 3./09..72/Q030 .8 .7 -08020-47:8:/ /43. ...9 7 .033Q89Q30 9 3/.9 3.8 3.0.7 %Q7$9.5 ..5 . 9.3/ 7 2 8: 2.7 .7/ 7     $ .7.47107 . 8007.3 -::32.8..72/Q/Q Q0/43.7 3 ..3.0.8::39.. / 7  38::908807.2-..7 80. .38::. -0790308...30/0.9 7 7 ./ /Q Q8:80../0/ 0920 -7.7 90230/2 4. / 7 $0.043..-7Q7/:7/:72../099072489.9. ...083.9 -7 .7..0.3 3 0230938.8.9 2..3./Q 208.7 4/:. 3 .3.3.7 3/.38:443:0/43.79.7/..03/43.088902Q..35708489.3./09023095708489.::34.8 ...3/ 7 2..7.9043974:8Q70../031..3.7 0 :..Q070232:2..3.043.9 7 2309./Q 208 ..9 7  7/034-:./Q Q3Q20/7 $89020-7/031.0..0802309/Q/Q Q3Q8:80.9 7 3/.Q070-79..0/5-1./0/ 023095708489.5 .20/0-07920/ 9.843 .04397400974/.7 3/.3/.903 30::3Q0.9 7 :.3/0.7 .39 2. ..8:80..3 2  38:..097    3$:..0439748890243:2.3. ....7 0/43.5.9 7   38:.. 3 8:.7....7 .9 2 42.3-7Q7902007 .033..09072420970070/43.7 8 7.9 2 4.7..7 3 .0-:..54.7.8. .9.-08020.3/43.3-07-780....780.2../.7.8 .7/ 7 7.3 2.../095708489.9 .3.

.

.3.. '0.9 7   $ ..7 3...47107.%03$ ..04/:. 9 ..$:D709.3..7 %Q7 $9.202$ .$:.730920 0.3/.79.::34.7 .7 3.

.

.3.$:.7 3..730920 .%03$ ..

.

.5.5.32 %Q7 $9.7.0$. 3.072/0 0707.7 .70 90724/3.7:..5 .04/:.757400730.9574007%$ .%.9 7 3.709.0 8 .3/.7/ 3/.9 .9 023099072489.348:/.5... .0%.8 3..02:.3 3 390- 3070.043../ 00390- /0.2.097  ..7 3/.7 %Q789.3/.0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42..072 /030.890.7 %Q7 $9..090724209708-::3.7 3.79.3.7 30920. 32 &:3:008308..30-790 09209072489.3.097 .3/.7.7.5..-::3.0 8 .5.0-:/0 0707/03/Q Q.-0003/70.3 :2.5 2 2.79.3 34/:.3 2.3...3...3..020908.3/.070.3-:843:..89030343897Q843-...890..072 .

9 $ .  $ .$:D709. 9 .0.3 .. . .. @0.47107..3.020/03 .

.

7 ......%03$ .3.7 3.730920 . 9 .3.$:.

.

.. .-:43:/.7 .7 %Q7$9..7 .0/3Q 02309 -47:.0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.92.3..3.7/ 3/.9 4.003 8. ..3/3Q .5..0. 030 20/054:8890207/007.02:.04/:...03472./43.33/04/:.0%...8 3.3/.7/ ..8... 3 -08 .7/.3/..5..-4 .5.::32.7/.097 07-7.. -::3.3.007339.39072489..0...8 -789.-47:.020908.7 3.9 43.-0003/70.5 2 2..770Q.0$.7/.8 07003.8 907..70/0.9 2 4.097  7Q7Q.5.39 8 3 90230/03/ .7.7 %Q7$9.80.7.. -:9072489.5 ..2:8: :0/43. 9 .7 383/7..3. 9 7 .8 4/.072 /0 0707.3/.3 2.9.3/.37 3043.702.. 3.030 20/0548: 43:..3/..82:2..7083....7.890.0/. 890303 43897Q843-.400/0.3..7090724/3.3. .02439.0070/43..4..9 7 0542Q2Q380/4 7:/.439748890230::3-74942.7 %Q7$9.7 2..3.9 7   7Q7%088..9 7 ..043.7093./Q0307090.0Q073/0-7..757400730 . .890.08 .0/0..70.3 2.0 8 32.79..9 7 !.5. .083.7.9 7 .0.. .70.3-:843:. 08.0/2 ...7..9 ..7/. -47:. ..2Q8.../00/03.7 3/..3 2..7/ 7   2Q7Q.0::8...-..5..2.47107..0.5 .28 ...38::8 .2..8 3.7/ 3.943974Q/. .3.7.7.9 7 030 20/0548:4/:.9 7  .3707%Q7$9. /.Q4:8 .3.5. / 7   ..0-: /0 0707/03/Q Q.9  .7 %Q7$9.0/2 4.9 7 2309.0329 9072489.0.7/ 3..072. 2 432.32 4. .7/ 3..-0003/70..::34.0 8 .3.54.44:.32 %Q7$9.. ..0232:2-.8 3/0 073/0. - 42.3.97Q0..0.9 2 4.7.3707%Q7$9.097 .7 ::32.3 34/:...7.5 ..0..08 '072/030..38::38 .7.7 3./ 00390- /0.0/20/7    4 .79.7 3 3..332Q89.0-707/4/:72. 0 .039::3-.0.9072489.3 030 20/0548:3. 8 ./29542.79.37/03 .709.8 3/.9 574007%$ ... ..3/.097 2. 8 9 .. -:2Q2Q3/0 80.3/..3.3/.0.020.0890703-707 /7420970 -7079072420970. .030 20/0548: 43:.3 20.%Q7$9. 32 &:3:00830 8.3/.. ::.99 024390 0/20/7 .:98:80..3 .5..3/.42.3.9 7 :9072489..-0.-707.::34.9 7 3.730920.9 7 054 .332Q89. .3707.. 3 9.7.0.9. ....%.9 7 : 02309-47:.79.7..-03070.5.. / 7 8 07200730. 2907..7 %Q7$9. ...3/. 030 20/0548:4/:..7 3.7 47:32..3 3 3 90- 3070.3 2  .2.2 8..0..9907...2:39.043.....3.8 343974 8890207:... 8 .8 3 8.-:0/0..99 3..3/ 72.9 7  030 20/054:8890207/007. 8890207/02.7:.

 / 7 $ .9 3/.7..0/03/.34/:.8908 .3/0 -7Q7-00200020. 8:80.5./:7/:7:2.073/0/0 -7Q74942.7 3.-00200020.30/2 80.94..7Q707023090.9088.8 .. ..3.7 -./Q 208....7 %Q7$9.3/.8 .0./:72.::3 4.39.9 7  7Q7. / 7 ..7.08339. 2.7 3/.. / 7 :..97Q3/:72.0 8 92. ./:72. 2 3/.79.0.3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.0.0.. .

3 3..30. .74.5.70830 .0 ..3.4942. 95Q8Q79Q208-...-03-7 .32.9 .2507:./.7/. .3 478..78.3-7Q70720./.94.Q.8908 .5.0...8.2.7.

.8.90 0Q0920208 .7 8.2Q//09073/0-40..3 3.5Q8Q79Q208302Q8.Q//0907 7Q7.3090 0Q09208.07/0 .2Q//0907 9.30 38Q5Q720.9 4.3 Q..383208.5.8 .-4/089072 97    %.0. 9 35Q8Q79Q208083.3-7Q70730583/0.04942./0 0/032Q//0907 149480:2. 9 3.0720/7 ..8 3/.82:2 .3/..073/0 -7Q7 149480:2.3/.-4 49480:2.020/7 :-.7.1.3/.8908 ..0.4.0/.0. ..

7  . ./.

 ./.7  .

9 .8 38..3/. .2 3 34. :.2.3/02.0 ..9 .39 .073/0:7:/:.3.3 2 3:.7 3.33 82 3/.3.34..8908 " .70..30 8..2.0-7Q7073900-7 0/0 8 32. ..3.3.3 .0/...2.0908020/7 .3..30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/...-074.8Q0-208307003 -.397.7.7 3 39.5 .. 9..7 3 3..2.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.7-07.. .3 3/. 2Q//09%.3/43. .3.3 2 9 7 7Q7:.2.9 7 472.34. 9-47:..32.3.7 3 09208/4.77.039-7Q7202083/03 ..90795. .. 9/..7 9.. 9..7 49480:2..8900. .2 22$$ -.0.2..5.8Q5Q720/:7:2:3/.47:. 9-47:./7/0 .Q.30 8.5.8 3/..7... 9. 8 .-79083 8..8 3.7-03 8.

9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.5 .2../ 8. .7 3 3 8 9 2. 9-47:.-47::.90.0  1./038 .0208-0/03/03-. 9-47:.3 .73/ 8..7 .097   . -:3:33 :.3 2. .072...0..2 4..02439.-:. . 9 3.-47:.-7 :/:7:2/.8 070478.7 3 3-79090.0.8:: 8 92.3.9 7  ..7-47:. 1 .097 47:.79-0/0/030.8:.3 ..790/2007/0.3.-:...9 7 %.7.8.-0/0/03200.7.. .

8 7Q7 7Q707%$..380208.5.98 9 .799 7 2. / 7   %. " .9 7 .. :7.0/0.3/.0. / 7 2309. ./.2 .3/0" /0.3 47..3-7Q707 .2 942.0.479..90-004..080-QQ .890/Q Q3.

.

79. /.7.97Q .::342.83..30947::.8490..90-004.3/.98 9 .9 7    %.. $$&. .90 020009749.0.3 9079-.7 -7Q7-Q3083/0108-.-4/.2 942.3 2 -::3.0097-. 3.9 7 .7 47:32: 8.739072. ./0Q0730-.39 8 .9 Q073/0-: 43:8479.3 149480:2.3.-48:.7 3.03020.9 7 7Q70-7Q7 00979. .2-.039 .0. .0720 ...2507 -7Q7Q3..024947. /.Q070 ..7 971. 7-47:/.907 .8 3 . 90..70930.730920 . 9....-.8 3/.2.7 .0.7 ..32.-4.-. .5.97Q 1494807083/03:2. 9-. .42.0 .34 03/04250-7Q700979.39 -47:.32..9Q7-Q.7 . ... 7Q7 7Q707%$.90 0209023 0920Q070Q80072..3 .:: .-07903/0 07070::342.0.../03... .-4/43.%..8 3 8.0. / 7  8 .5 . 9..2.3/.-48:4.3..7..9.8Q70803 8Q5Q720.3-7Q707 .02.381472.90 02097.7 .907 4. .3.5.5.309.-47:8:3/03.

.

::342.0 ..42.7 3.9 . .3 .79..7.%. / 7 %.70930.730920 ..2 4942.

5..3. 9.8490 . $$& ./.7   8 .7..890/04. .

034 $$ ...5.7   8 .3. 9.8490 .890/04.

.02020.2-..8 3/.8490.890/04. 8 9 ..7 .32...0Q90009724947: 24947230-.32.-4-..79.32 08.8 3 . 9. . .03./03... .:.7.Q0709072489. 8 Q073/0...0.-4.7 %Q7$9.9 -7Q7 ..73::3. 3 43974 0920Q070.7 -7Q70-7Q79.843:34/:7:2. .39 ./08 . /0.7 ..9 7  .-4.7 971.5.0990-. 9 32020/03.-48:.97Q .70/03 ..7. 9.-4Q073/0.90 020 009749.7 -: 43:8479. 3.7 4..-47:/43. ..-43.03907 $0034/ . ..:: .2./.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2..72.5. 2.-7 .39 .0 8 9 ...5.7 . 9Q7-Q.-.70/003030 03.2.. 2.90 02090230920Q070Q8007297. 9-. /0..0 8 9 ..309 47::.8 3 108.3 2 .0 . 5425.8 0702090/7   7Q7074/:.9 7 020.97Q.309...0.9 8 9 .479:2.2.Q23:2.7 4.0. 5740830::34..8 3/.2507 ..7/.9072. 383.. 9 3.8.5/Q2/030. .907 9.9 0708.7 3.03 8 9 .. 95425.0. .942.7.5 2.71.02083 8.1.3/.02.3 .8438 .Q07000973 8 9 .3.2.3..79079-..-47:8:3/03 0097.2507. 7..780   8 .9.849083/Q Q7070.3/. .1.5.024947.000974/.8 . 8 .0/0.700842.094257087Q . 1494807083/03. 9. $$./. 90.-48: 9. .7 0-.43.7 47:32: 00979..02.942.381472. .7 1494804.0./0Q073/0::30./08Q0730 8.3/.8 3 3003 9079-.

.

7 8.8 3 .42.9%03... .5...04 :.890.9 3...84300974/:. 90230/0.7.7 30920 .3.-.32..3 .148:3..8.90 02097.-.8 35708489.. 9Q7-Q.::342..2 942. .. 9 72.3..1 23 . 5 .90 020009749.8 35708489.7 9 7.9 3/. .84034/..3 .-.9 ...5.024947:   %.%.5 ::3.3.7 3.0.0 ..7 07002309002.0 43.7.32.083/0 8..7 . !.3.70930.1... .7Q7Q . / 7 . -.79. 4 .97. .

2. 5 4 .5 2 -7Q79.424947.38.7 .3.0.97Q!03.7 4.1.9 7 3.39 8 .. 7Q7Q    .70097 8 9 . .0 8 .3 3020. -../0208.02. 9 /4.7. 9 -.0.39 8 ..89083/0.Q002.5Q8Q79Q.549.9 953070 070478....38073.7 Q.3 2 4.9...0. 8 0./43.843:8.04942.9$89023.30..04942.7 0..90 0209079-.9.32. 3 30820838..Q002.3/...97Q-7Q7Q3 .843.057207.0.890.-40/43..83..94.3420970. .8 070832083 . .8 3 9.. .90 020. 3/. 987Q.. 3 343974Q32.47..3.148:.0./0.8 .97/0-7Q70.90 02097..5.7 -7Q70730583/0..90 020 -:079072489...8 7.309...3. 82 3.8 ....0009749.907. . ..7 8479.. 9.2-.... .. 2.:2.7 2./.0097.90 0209079-.33 90 0QQ3Q8. 3..5. -.039 ..32 -7Q7Q3031. .843:9507/057207.890833Q90 -730.. .3 003 8 9.0023098Q7083/0./.3.424947.3030.79087. 0/0900/0.. ..3 .5.5.7.3/.2..7 ..0..8.-03907.9.0/03.70070.0..793.0.97Q.-:.8 083.90 0Q0920/ .3.0.090724209708/:.39 4..8Q5Q7208 0-790/0.3-7Q7Q3 /:72..9 .-48:3/0 14948070890 0209079-...7.7.039 549. 9 .-48:00979.3. 7.942.0..3-.3 3 3-7Q7Q073/038Q208 . ....3.7...-47:8:.5. 9. 57207.7.003000.0./.39.8 3 .-4/43.8 3 3.439749079-.7. 9479:2... 9 3 .9 3/.8 3 90230/0.3 3/..3 2.2083/0-079038Q70/038Q5Q720.- 5..2-. 9.7.39 8.-7Q7-Q3083/0.-03./0833 ../0208.-7Q707 9...5 .0.0907..03020..7 7Q707%$... #0/44/.381472....0. 9...32 9072489.7 3. -7Q7Q35Q8Q799Q Q.-Q9Q30097 -.7 47:32: 473.00-7Q7Q3 .3..8438 ..5.3 3/.3.70/0. 3.3807..32.8 3/.-48:4.0.0.924947 47:2.3.7 070/:7:2/..3-.9 .5Q8Q79Q.7. 929.08043/07..0. 2.82:2..25070-790..0.7 -::3.29...3 3/.8 3 9590 .90 02090230920Q070. 3/.9427Q.0-7Q7.0.7.39079-.8 .9..32.94 4 /.-7Q7..70.39 ..0-7Q7/ 3/.700730.0. 0 -.90 0Q0999038437.-03003Q0-.7/0. .3.20208.2708 9072.-7Q7. 987Q.90 0. .-03-7807.549.9 7   #49.5. .0.7 3 3::3. 2.942. .39..91%57Q7 %...32.7007208.08 .907 .9:2..39090 .70./....80/0.99 3::32Q 902.. 7.8 3 ..3/0.-03079079-.3/0.94.2Q.7 .72.309.009749.-0...942.7 /703.097 .7..3009749.. 070908590/034384 0/08.90 020/:7/:7.903. 97 3/073/0. 0097 8 9 ./0208...05Q8Q79Q03.0 0/0/. 3 84 :2../0Q0730-.3. .3 2. 209.3Q07302439. .97-7Q7/ 3/....::3.0 -:073.9 7 Q9Q3903. 9. .7 4942.3 3 3.0 8043/07. ./:7/:7:2.0.7 . 2.89084942. 8 1494802439. 95425.7 -::3.. ..9.38.32.39. $$ 8.-48:... 7-47:-./0208 ./.424947.8 3.0 :. .0. 4.::4942../0. .7 0 .-7 ..8 .9 .-74. /.8.8 ..0.0.97Q .03 ..2507 5Q8Q7920 002.24942.8 .39.54250/43.7..7. 3. ./0208.7 47:32: . .8 .38..3/.9 .0::3.9..942.9 -7Q7/.5..8 0903 .424947: 807.4/: :9.70-.9 .70070. ..8 -7Q7.7 .0-7Q7Q073/0..../:7:2:3:89070383.7. 7-47: -.9 7 7.890/0..0.0-7Q7Q3031.5.9 2 .039..3 .57207.7.7 3 80374304.79-.39. .7 47.30947::. .-7Q7.32.43974Q -7Q75Q8Q7920 002. Q8007297.7/.8 3/0/ 032088.7 -7Q7Q3-00208.. 4 4 /./0208..3.8 3.3 .90-004.24942.../.9 54 ..2. /.3 ...43974: 7. 2.7 8.8 3/.7...843:  -.5.8 3..0..5.92.0./ 149480.3..3.3.-..09079-.00097435747. !80034/..8 3 300.7.843/0.747.9078990.89083232:2/. 574083070-7Q70709. .0.7708 807.88902/08.

7-43243489Q2.. 459200/07 ..32.5...39 /Q030 0.0....-032.7 3.2..-20/7 %7243974Q.5. /Q Q..3/70Q2../.3. 3 3 -..3.0274 57480879.748:3: /33::.../..890000.5.-23070 5747.0 ..803..8 2.3 .7...072 0232:202843/0 07073/0 . .3/ 9.2.-..38.3. 8.5..33:2:30.%7243974Q. 803. 0..39507 .7/ 7 .2.. .2.3.. 439742.2.2033032 4..3092$8902 7Q7073 ..3.0/:2.7   7Q707/0 803%7243974Q.5.82:2. 80387Q 4803 . 3.-0...5. . .2.3092$8902 03...243900/03-.32..0.7 .0 .32.-.9 7 3/.

.8 9.0.. 4803 .-..0. 803.8 ...0 97.7-43243489 . 3/.382907..

097 .7.0-30703 .07.7Q39Q030.7/9.4592:2. 3.4.90.3 8 9.. 29.7 Q070 Q0329.3/.070302843/0 0707/.7.

 ..0797 70.397.9.32.0.. 592..34592.5.32.32.843:3:8.508807.843:3. . 9. 0783/0 803.7 3/.79.. 947. 3 3.  $Q7Q.0.Q07 $07.0.424947:...9.'0723$Q70 030-0374 02.07978020-.070.:4: .0797Q 9Q2 0920 ..4592.424947: .3843. 9807. 28 4: 9:7:..2.3 3 8.0 ....3843.  Q#0Q97Q   ./33439740/03.32.3 170.3843.890 803 78 ..8280/0 03-..7. 459200/03 ...43974$8902  .7 . 70.32.7-43243489438. 843:.7420974 :. . 0/0..32.903/0 0707 -.4 4947.8430 7838Q704.0.097 ...1./0/0.3-.7/07/03 20.5 0/0709Q2 0920/3023/0.7     $89020 0307 .. 3...2.8430 78 4: 9:7::5.03092.'07233$Q70 030-/ 74 02. 7Q7Q3 .

843:7:2.0.3:2. 020$8902  .'072 08. 3 .43843.843Q3908  0.9. 592.002843/0 07073439740/070274 57480879.  507. 43974Q  !43974Q4/Q.5. 970.'039$ / 72.2.7  7Q703  ./  &.-.843:  .32.3  02/03092. ..  .32..3/./7  .

7/ 7 ...04.890$02 7 . . 0783/003. 9802   .  803.49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0.  ....2./720Q9Q Q ... 3.0 ..5.7.7-43243489Q/083 972 439743.. 942.7-43/489 .30928890230903Q390/7 ..9/:7:20.

 ! 80-7Q7Q3.5.   Q#0Q.843 5748089.3.9 3/.. 02/03092.3./ 83.890 -8.830.0-3070.97Q 092033 8 9.3Q89Q24/Q.

9 7...7 .0. 4592:2.97/Q7    . 9$07.42:9:-23/0.5..7. 9 4803/0 073.8 3/.070370Q.44947.1 ..7 803 .8900 783070 0704803 /0 070.

.94.8435425.5 2.7.439740/20/7   38:87Q.4942.3..0.0.8 3..0833.8 0-080205425.9 7 .7 8::8 .5 ./Q 208.043974.043974 0/20/7 3.3 90320/7  38:9088.3/ 72.307-08020 -/72..7.8890203043974Q. 5708489./0204.3 2.5 2...7 3 43974Q4942. .9 7  .78..3..04.. 0/070.2. 3 3QQ7947443:3.7 0..0 /030/0548:Q073/05708489. -.Q070 8::3/.3.8::3Q895.4 24947.043.-2090/7 .7 -::3.. 030020 -::.8 7. 9.7.9 4942.9 7 030/0548:3/..807...720.3208/:7:2:3/.033..043974Q..8 35708489.9.-7 .. 942.0.8 4942.19...0Q89-.07003/0 070:.3/. / 7  $89028 .80.. ..-07903143843.-08020...-079/ 0/0. / 7  030/0548:3/. / 7 7Q7Q89-./03.7/.-..7 ..98002 -7Q7Q900.7 ./ . / 7  38:9088.3/ 7.0 02/0/030/0548:3:-..-079032.7.7 3/.0843974Q80 80. /.3 Q073/05708489.2-/..043974.9...::. 90/-70789070343974/.3889020:2.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970.7.90.3.7 .8 3..5 .033Q89Q30 2. 47.0/030/0548:Q073/0.7.39023070 49:030020  ..2439.9 1.9 4..0/0..3:2.9.0. 9 .8 3.3Q073/08:80.7 9 7.7 / 7  8 92. 43974Q.5 2. .-07-780./ .0/070.08.2 /.98:80.3/ 9. 329/0 073Q0730 2.:99:7 43974 007/0 -.9 3. / 7 088::007.380...3/08::39.3 .3.3/.0833.2.8 9.3208..3902070-.8 3.. 02/03092.3/ 7 2 8: 2.8 3.8 3.3/ 7 .9 7  . /030020  :.9-7Q7Q900.5 2.0.7.7.9 -::3...8:80.7 8:084 :9::478..7 /030020 !425.439740/20/7   :.:2.3.5 2.3/0 .9 7 .3.83..043/038/0548:3/. /.9 7 .3.3-.90-7Q70:2. .073/0.38437./09023099072489. .7 3.79.397.7 . / 7 $:80..8 3.09072489.3.943974Q 7Q7Q.. 43974Q-7Q70:2.7 ::.8 . 9 7 2.4942.943974Q.8 . 3.94..3/..0/0.5 2.70.8 . 8:0820830.7 Q89295708489.3/.70730097070 .9 3.8::3-07-780.-7023095708489.0.097  .9.3/.2.:.. .3/ 72.342.9 3.7.7 02309 90/-707.3 3 8..

3..7. 99.7. .8:..0/2020/7 ..0783/03/ 0320070 . 9:.0./::2.3/.2/0 503./0- 8. . .3-7/43..3.78 .1. 8 92.7 /.8 .3.7.2..0..0 38:.7..39072489.-..8:.3 2.70.97Q3Q3.97.3/0.3 380208070/7 %088.32.2. -07/0 073Q0730 .9 7   %0.9 2.707830/ 030. 7.-9/0.3.1..8 . 889023/03-08020./7/09072489..99.3.0. 3. 32 4. 0920::34:7 /..9 ..-7Q7073/0...4942.8 3 8. / 7    8 92.5 2 42.8 4. /4:3:2.8 8.7 .. 8.9 . .38..3.7.7 070 90/-707..9. /0.8 .20/.3 .9..0::390/-707.943974Q.-0790343974143843.307. .1..70../0300208 .32.9 7 .5 .0.3 3.7.9 ..3../020.2..0. / 7  0-000/038::38 ..0/20/7  0-000 8 9 .7 3..090303-74/.9.38::38 .0.7 3 3.94. 8 .75 2.7 3/. 5.8 3. 3 30700. / 7   $ .0 .7./020:2.9. 2080...9 7 9...7. 47::. ..0./..7 3 890303/0 0707/09:9.::34..1 3/.3. 3..::3 0/0070.7/. 5425.C0073/03..9 :. 42.39072489.7.0720892..8 3 3/.8.9 299072489.8904.3...0  8 ./. .... -08030-208307090/-707.39088.-088::3:384 :..28 .3/ 8 .. /0 2003-7479.-94..7 343.3 8 .7 3 3@0 9$:. 9.8 4/.92...78.3.$. 3/ 9.-:0/0...9 7  :.:90/-707. .703/72088. .. ..9072489.4.2.8.9072489.3.99.770Q.7.9 3 3... 8 32.90 3/7090870730. 0/043974/Q03032 42.28.3 009784-.3/..0.0.47.7.7..70425.3/.0 .8 39..8 .5.7 3/.8 ..01..3.7. .7 3 .47107.90742-3043::... / 7 :../7/0..7/.8 .7.. 32 4. . 1.7.8 7.7720208 3 %0/-707 ..7.8 .7008 7. ::8.3/. . .70.70 .7.07Q7/. .4.7.7/.0 47443:3.../.7.. ..0.7..3/0$::2: .3/04/.. .703 ..3-::32.3..799 7 7/031. 3..7.7/.7 3 .30/0. 2.... 9.7/.3 3.7.39072489.8 -789.5.0.75425.32. 93/0QQ7947.7/ 3.38. 3/. / 7 0-75747. ..7.843 82.9 7 ..8 907.3 3.70-088::3:3007%Q7$9..79457.9072489./0990.3.3/..3. .-. 9 7 2. ...32 42.7.1. .0 ./ .070.7 .30..Q30 903.0.-0790390/-707. /.0. .0.2-.303 .090883-:0908:.:.439742.8903038890207/05747.90/-7070-:80-050.7 3 8.0...QQ7947.5 .2.3./0308.0.3 / 9.3707/08 .::34.8::37 .9 .4/..00..7.7/07003-47:.7..5425..8 .3.3. 5.0:. 38./0/3 . / 7  QQ79Q.9 7 ...-.9043974 907. /038::38 . - 29.-7Q70:2.::390/-707. . .. 32 42./0 .5.3 8.2/.39072489..7 3.7 3 3/0 97202089072489.0 .5 2..32.

.2:.0 .3.7 3.709020 .7 3 32.0%.7/ 2.7 Q2030 $:-47::.3...7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .7 2 .7 .7 Q2.7.0070 97208:7.8.3.8 Q.8.3/43..3..7 3-.7 .9 .3 3-.7 .C007 .7 Q2. .9 $3/7..7107 C007 03007.7107030C007 .8.3707 !071472..3.. 9.7 3/.7/ 2.38 3070320 0207 ..9Q020 32.0.07 .3..3.7 8 %03 .7 $3/7.9.0.3.008.7 3 3007 $3/7.9 /4Q2.84 083.3.0.3.-:/03007 $3/7..8 3 8 2.70-7@0 7Q7Q..8 3..  0.39 !.3.3.7107..043428 8 3/. 73.8 Q.9.0. 28 -72:..7 39..$89020733Q.2. ..3.3.073/0Q.32..7 Q2.3..7 Q2..3 2 3007 $3/7.7 !Q8Q7920.03 %.3..7.7 Q2.7:..7 $ ..7 08.3./..030:7:: :3:32Q/ .7 8 0 97.2.$::8 92. 9!Q8Q7920Q..79.9 070 9720:7.7 $.039079-.: .030 $3/7.3. 9088..0%.7 38 .7.3.8890207 $3/7.0'072030078.7 Q2 7 -.7/ 2.7 Q2030 %$  $3/7..7 439. . 97Q7Q.7 ..3..02.023 2309....097.8 3 8 2.7 Q.3 2.7D709..7 .8. 9 2. 9 . 9!Q8Q79207Q7Q030:7.7 3 3 . 9:.9 .7 20027/03 $:-47::.7 Q20708 92..7.7 .3...7 Q2 2. ..47107%088.7 @ $::$ ...5 2:7..3..8 3 :. .9.3.0$:$07..3-.0!071472.3.7 32.0 942.9.8 3 8 2. . 9088..2.7 Q2 080208::.7.00-7@0 0/./08..709020 $3/7.7 $ . 7Q707 434-4 $ .3$ .3.03:7..38.3.37.7 Q2..003$8902 .7.35.0.38::.7 3 .7..8 3.5.9083007 $3/7.3.3.5.8 3/.3.3.%08807 32309:7.3.7 2 .70...0343974.3..7 Q2. 9.3. /43...0.7 Q2..7 Q2%072.  $9.. ..39.3/.3....7 Q2.7 3-. %..3 ....Q.7 Q2.3..9 /.8 3 8 2.7 ..3 .3.Q %072.-9..90 02088902 $3/7.7 .7 Q20-7@0 7Q7Q.3.- $3/7.

$::8 92.49054.$ . 070.. %088. 9 %.03 %..8.0208 3.9  0308.0 .97Q .0$08.8::8 92....7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q.709020 Q9Q3-.7%088. 9. %.Q80 3$::8 92.3  :.7 .2.2./.7 %072344 C0:7.3 8 9 ..7 2 070 97208. 9.0.7 @0903 !72... .82:2@.7 4 .0Q.8 3 ..  /03.9 !74003/720:7.3 $3/7 030 200548: @0903  $ .%5 ..:.8 3 .3 .2.5.$.7  8 92.0733Q0303208 .397.9 !74003/720. 9.8..9 07D89Q3/0$ .39...%0880733%. 2.3. 3.3/ 72.:7.%08807 .3.7/..7030907. 8 ..%08807 3 18 .7 @ $::$ .7 3 :0 .7./.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.. 92. .$890207..'0 203/720%08807 !74003/720:7.0&:.Q .0.47107%088.

.

..70/2 4.::8.7.97070 -07-70730..5740032 2.0.0..7.3/.7/.730920 .9 7 3.7 04/:.7.3:2.7..3/.7 3.9 2 4.0.7 %Q7 $9.::34.7 %Q7$9.9.3/..2...0720/7 2 -:.9 7 Q9Q302309....7/ 3..943974Q.38437..7/ 3.%.0/2 .8 3.::34.43/0383..8 3 52.3 5740830704389Q7843/0 0707 2-. ::34.4.8 -789.-:.5 2 /03032 /43. / 9.0/2 2.90-0083. 43..090903580.7.3.04/:.7/ 3Q3/0.-7 0/00 2.

9.043/038945..97 589:9:.2 .0830-7.9.7.9. 2.8 3 ./.2.7. ..3.::34.7.5-QQ9Q20/7 &:3-47:. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945.7 3/..088902/..3/.39089070/ 03/0 42.3.. 20970/0-743/038. .-7Q8020 907830 0 2 ..9.3 .7.: ::38.7083007/3/Q7Q20.7 3/. /03QQ 42.3QQ....3/..3 3/.5 2./.. /.7 3/.9843.-.9. 0/0243900/0..8 3..7 3. / 7 43/038.3..9..0-03  5740/0.5 0.7-:349.0720/7 :.5 -47:..7. ..8-079202 80 .8 3/Q Q720.32.9.-709042.0-.3.7 0.097 ...9.3420970.9..04.79.3 3.843.. 47.07 .59.59.43/03839.7 3.9 7 Q9Q3-.0 Q8020349. / 7 Q2Q34/: :3.9 7 !89:9:.5..3/....43:.7 3..043/038 .5 3. / 7 . .7..8 :..:19708070 0230 5...-QQ.78.3 .70830/ 3Q3/00 2.5. / 7 .08 8./09 805.083.9.0002.5 2.. 2.5 3/.8 3/Q Q72089.9072489..7/.. . -...04.38437.843.

.8 3 -:../.7... .7 .7 .5 .097 07.708... 9 2-47:.8 439749.-Q9Q3.7.0 .3.9 Q073/0:.3 2.2.. 425.:... 2439.3 ..805.097 .7/.097 20.542.1083/037Q0-0. 3 3 .::30-.0 092033-:.38... .43/038.5/0-2097007:.8437.090070. / 7 %088.3 2..8 3. 0920-.::3.3.7 ../Q Q7Q.2.5 ..8 :.30.-:0999038437. . / 7   $9.043/0389088.3.32. .3.92Q//090/03030.07080-7-5..78.7083/039-..7 3-.8 3/Q Q72089.3 2.743/038/ ..710707302./.3420970 02309..70.-.8. 7 3Q3/0 .3 2 3/. 8.2..:  3/.3 . / 7  :.3/.0...99.2:901002.788902.-...3.7Q47. .3..0/03020 00933/03092.32 4.3.5.002.. / 7 !89:9:. 4..-.-0. 9 2-47:8:3.0009.2.7 2. -.589:9:.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437.-7.070..32 02309......0.9 7 443.0 2. /0 233 09804: . .5.8 8...7 ..39Q2.779.3/. 3.8 /:7:2:3/.0 0/0-.3.3 ..70/0.09.8907/ -.8 3.9 7 ..:.7 3:./ 0707/0 43/038.0 8.Q8990342.8 3/.2..:..0 0/00.3 .39.203.39 .72:9.7-07 8Q7007/09020320/7  :.38..38..907.5 ..00..3 .34209709.:. .. ..//007 902033.7 .8 3 -:.97.097  :.9 7 0-209700737 3/02:9.5 ..3 3.703-7.5.8 3.79088./.3.0-.-.0507043/0389..09088.::.7 3 3-070320807003349.342097007 .79088.3 2.7..3.7/. / 7 :3:3 8.0-4:9.79..9.0. 9 7 ..03 ..  Q2.7.0-47:.7425.843:3/.7 3.8 3 -:.9 3/.9 7 .7.7. 3..9 3/..8.00/0. .7 478.30/0.7..../.8 3/..04.003/00-789048..9 7   :..32.3. .7.7 3/.2Q/.00.5 2.058 9:9:..7:.39 00795/09.3 . 03000.99.3420970073:..5.2.72.9 3.7.....3.0-:../.97:.42.7/.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/.8 :.8 3..7.3.7 903 30::3 4. 8..10830. 32.9 .08 .30/0.7 8.0.208.-.7...3 .. / 7 0-2097007 8.7 3/.3800/0.7. 43/03839.02:.070-0.-20830702.9 .3 . -72.3. / 7 %088. 7 94.5 .8007.9 7  Q9Q3-:. 0/0./03020907.2.7 37 3/02:9.097 43/038945..9 7   :901.9..3 229...:..3...::38.3.9Q707.1 3/.Q.7/.342097007020 208.8 ..88.0/ 07052.097 0302007 /.843 .70425..097 $ .9 420.Q80-.3-.-7 4097/03.843:3. 2...0-47:.3 2.7:. 9 2 4..7 :./0-/0 200730.

9  0308..7 47:2.7 Q22309..02439.7  7 -..7  38:9088.5..302309. 802.7 Q2!.8 3 . 7 -..8 3.72.:.302309..%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.3.. 02309.7 47:2.89..7 47:2.8./802309.7 Q2!49:2..8 3.7 47:2...9 3/...302309.9.2..0707   3$:%088.42.9Q707 38:-.. / 7 ! ! ! - Q9Q3-..3 .3/. /0 070730::3.8 3..302309.08 .8 3.39Q2.7 Q2Q 9070.0..7..3.8 3.....7  7 -..

.

7/4.39 ../.9 7  443.-79072420970432..7. 3/ 3/.807/0-079/ -3Q3/09:9:..3.7 339. 82.38... .....7..7.3.4. 4097:./. 37Q03-47:.32.709.3/.7 2..9009Q/0/0.:.08574-0207/.9 .7 478.7 0/2 4.007-Q2Q3 -7..9 7 /.7083/0-7.730920 .084 :2....3 3 .2 3 3.0 2:8:.3.3 2.08::39.20907/020/ 030.7...... 07003.3 2.7. 43974 /43.043.0::3 0/0...3 3 9.7 3073/03903 ....3 .7 3.9 7 Q9Q3 38:-47:.7/ 3.90859 .0..8 4.. .90/-7070908890.3 3.0/3Q -47:8:3.3 57408307043897Q843/0 0707 2-.5 .050/07809072420970243900/0.0574-0207..20/.38437.7/ 7 7...0.8 3.0070030707/0.0.70090730::343897Q843/.720/.7/.::34.5 2 /03032 /43.7 3/. 3.7 %Q7 ..8 3 0702..%.::8.8 -789.2.030 20 .0 .2.7 .3..9 7 3.-47:.. ..097 .7 478.7 3/..3 .3/.3...9 7 ..08:9.. - 8.0030 200730304342...97070-07-70730.08:9....7 3/.7 3/. / 9.7/.7 4/:.3 3...0 -70 20349..5.97 .7 43. 3.3 2..0.. 0/0 0700389.32 4.9 7   ...9009Q/0/0...9 2..::8.7 243900/2 4..43.7 2. 4097/03.9 2 4... 425.0 0700390/-707.3:2.8 -789.3 ..-7/031.0.-:7 .0-7.8.7 %Q7$9.0.08 8:9.020990.7.8 /0890020..8 /03003208 .08::39...3/.00.7.92. 20..3 2.-7..-4/: :.0/2 .8 3 52..349.7.3. 43. ::34.090880-../... 3 .5.3..::34.-7.20830907./.08574-0207 -...5 .9 7   47:.3..7/.5.0-. :.0. 8 .5740032 2.7.0/2 ...3 574083070243900// 349.. .7/.0 07003.-: :8:830203Q3/09:9:.28 Q8020.0/2 2.2.9.04/:....097 030/0548:2439.9 7  8 32.3/.-7349.-:349.5.4.090903580..0...2:.8 90230/0.9 2 43:2.09070/.-0.889023/0-.0.43.90-0083.0.0.38.3 2.9 7 Q9Q302309.7. .09720208 420.7 2.3.082Q0220038./..-::8:8/.943974Q .

0 0700390/-707...08::39.8:: 8 92.08:9. -::8:830203Q3/09:9:. 82. %0859 ..2... 9 7 ..28 Q8020.90/-7070908890.0  0920090889024.. -.0 07003.308...0 -47::.302309.0/03020907...0-.090070.7 Q22309. . 3 .3. 8 ..7 Q2!.:. 0920-.203-4 .72.0030 200730304342. 3/ 3/.9 3/..9. 02309.7 339...3.83/0.7 243900/2 4.349..3./802309.4.89.3/.3/.097   0302007 47:/ 0320833843:3/...42.7.0443.3...3/.70/0.. 290230/0.09... . ...0.3 2. ..0009...8..3.7 3/.9 3/..9 . 58.0.0.9Q2. 8./..7  7 -..7 .3472.5.7 3.0.9 -47:. 7 -. 8:9../4/:7:/:9.-.5 ..:. 0..20/.70::3. - 8 .7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -..0070030707/0.3 . 3 3 .30/0.7 47:2...$: 08 92.2:. 432.79..7.3 2.302309.0...3 .0 2:8:..7 47:2.3-7:8:77QQ780/Q090.097 07.3 2..8 3.2../...09070/. / 7 ! ! !- .3.197007 .5 2.9  0308....7 574083/0-079202 8090.70.00/00-789048..3.39 .3 3..8.9 7    $9.084 :2.8 3.9009Q90/0.7 2...0::3 0/0..08::39..2..08-0703070 5740/0 07070 .Q9Q3-47: ...0/0302000933/03092..-::8:8 /..7/4.3/.02439.8 3 89...8 /0890020.. -7.3.7 .7/ 7 7..7/. .097  .37Q03-47:. 0/0 0700389.8 4.30..0-70 20349..7/ 3.7. 802.9 7 3. 197007902030..7 ..097202088. 7 .5 .2...072.5 5425.0707  $ .0 8 2.79. 20.3.9 7 47:...7 Q2Q 9070.9 3..7.47107 %088..7/...7 7 9.7/...20830907..020990 . . .790/0.3 Q89Q3/0-7/4.70090730::3 43897Q843/.. .02:..7 3/.-:7.79-.7 0/0.0.3.090./..3 2.720/.3 574083070243900// 349....9009Q90/0.7 0730/0::3 19700743.9 7  8 32.302309.3/090.08574-0207/.32Q2Q34/: :.0 8890239. 3..8 3.7 47:2.8 3./0.2.082Q0220038./.203902032088.7 47:2..07-7.3../... .9 .8 3 .20907/020/ 030.-0.058.7  7 -.-:349.0 .7 Q2!49:2.-47:-7.3.3..00..097 $89028:.. 3.3.3 3.-:0999038437.88902..043..9088.. 7 .5. 9 7 .7 $ .890/0 07079089309.8..92Q//090/03030.302309.097 0302007 /.9Q70738 .471079088.7 3/.80-054.8 3.7 .3.9 7  .:.5... 8437.3..7 2.38437.

5 .7 2. . ..8 89.::34...0-47:.790. .. 8075.0.3 2.. 32 4.8 3.8 .. 8020 8003-47:-.32 4. - 8 .9323Q7080..-. 2Q2Q320790-003 .79-.3 . 0 .7..43. 2:.37.143:2..9 / 03703/709.8../.9 /:..0/054...::34.9 7  4097070307/3Q .097  $8902/0-3..9Q5Q 443-4 .2.7:-:3/.7 9.8 3/..9 3/.-0.08:9.7.39307 5.8 90230/0.92.07-75425.9 2 4..-070320/7 070/:7:2.. :.3 -.097  ..9.3/.5071472..3.0.38.8 2439..-0.7. 8 2.3.34209709.097 1..7 3.7 2..4942. / 7   1 -47:9088...443... 8 9 .9 4/:.97 43. .7. / 7  1 -47:9088.7 3073/03 %Q7$9./.00743 7.0574-0207. / 7   1 -47:9088.7070 970.107%5 42..7/../092.79. .97-. .80-054.8 3.08 ..7 409707 030 20/0548: .7/.3.32.5. ..3 .7.907:.083/03-..5425.0/0.0...7.. / 7  07-75425.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.5. 3.2 3 3.032088..-Q9Q3-47:.99 3.39 8 .3 2.097 .0443.32 8.443:3.843:.7. ../.0.0.8..807/0/0-079/ -3Q3/09:9:.43.8 /03003208 .1 :.. .1 3/.37..03 Q80904.7 7.3.788902-.3.7/.9.3 3 8.7.3/.7.0/2 4.8 3..9 ....78.38 3 34. @0.3.5 2.....2:8: :. 82.82.7 09070899042.3/090....7.7 478.5 3/.9 7 030 20/0548:2439. 2.7/ 3/.090880-.7/ 3.3..7/.7.2.3.7 3/. .3 .9 7  !74083/0-079202 80443.0-.843-.!0-47:.3.3-787Q.7 3 3/ .2. 43974 /43.8 907.9 2 43:2.43 -7.007-Q2Q39.3/.349..3 2.7 3/. 4097.3.. 3 2..889025425...9 3/..-7349. .79 0/0..83/0-0790308...  1 -47:9088..39 80907..08 8:9..-2083.0903 30::34./..8 8. - 007030207.4 -407 2.3 ..5.92.3/.7.0. 5Q77 4942.5.3-47:3:3-4 .97/035425.3 . .0...030 20 .9. / 7    0302007 ./3Q -47:8:3:3.2092020 7.-7.8 3.0.7 3.4097/03..070 972 .79.4097Q3/0-707.-7/031.7 478.7/.92./. .471079088.4097:.0.43:2.3.107 907.397.3 2.. .5. 3.08 .9 2..3/0543:3479./0.08574-0207 -.9 7 8 92.0220.:.7.889023/0-./. 5425.0.7Q809042.0473.2.7 %Q7$9.9 3/.9 .:. /0543:3/432../3/Q720.7083/0-7.0/43.. .3 2.3/ 72./.9 7 .. 9 24097073/007-7.97. 8 32Q89.32.03 . .-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.39 .0-..::8.0209889023090742.8 3/ 02309-47:8:3/. .

7. ..9 7 .39307..:..5 .2.0.0/0302000933/03092.3. 82..7.32.3 .9 ..7 197007 8 9 ..5... 439740/2080702090/7  8 9 ..07.77Q320..7 2080.27 -..0 .92.9 2 4.7/.3.843:89072007 2:9020-7-730::342.3/.0/03020907. :.7.7. 2.7-7.097 0302007 /.-:0/2 47443. ..2.2...9 7 .5./.39 .47:/ 0320833843:3/.7 0/0. 7 ..2.7.7 .7 3/.9 .0.2.92Q//090/03030. 32 4.:..00/00-789048.8 3. 32.0..70.5.3 78.0 ./.9 7 4947..7/.7'0$4 :9:. 3 3 .7:.43. .3.197007 ..07-7.. 8.3.7.007/7 07 8.9072489..9 070 9720:7.08:9.058.7.2.-:0999038437.5 2..7 58.:8075.39./....843 2.3472. :. .2..0 8890239. 2.0009.0.3 Q89Q3/0-7/4.. 2.7 . /.3 . .. .. .-.890. ../. .2..2/..3 .3 .70/0.8 3.8. . .3 2.0...0.808:.3..5.097 $89028:.3/.077:57..-7.5. :.-0.3.972:8:.../ .. 197007902030.-20073.097  $8902/0:./.42.7 8.3 7. ..97.88902.097..7 90230/2 4. /0300320830 093.3/ 7 2 .. ..02007.9 7   8 9 .907...9 3/.0070:..8 3 3./.2.7.02439..9707/019.7/ 7  47443.3 2.00707024390 0/0.7. .. 432.3.9..5.084 :9:.4/.. .20949.7 0920..020833 5.0/03.7 7.0.. . 7 .8 3.09.7 39.203902032088....7..-.3..0/208 1...5.007/7 %0...3..30/0.3 .0208:..2.9 . 9 7 .. 58./.79.0.32.38437...7 %$  8 9 . 290230/0.:2.7.32 4.0-0307.9 3.8 3.2.3...703343.3.0707/080::3:.97Q 8 9 .97Q37 .02007400/0.792. -7..5.0..7/ 7  3 90889020.570..7. /43.. .0. .. 8:9.07207..0.32.7... 0.. 889023/0-. 4...0.0.:...30.3-7:8:77QQ780/Q090.097 07.8 2:9020 8 2.09.890720/7  7087Q074..799.:.02:.7 ./.90/-707.7  0308....79./0.084 :9:..8 3 3%072489.3 .:..79..8 3.5.Q070-0 0707/0Q01.084 :9:.7...32.7..203-4 ..9.:.7 :.090070.0  0920090889024.. .9. 8437.3 3.. ::3802 4.:. .7 .3.3.7 7 9.-70707/03708032007.0-47::..7:.7 :..082Q02200390230/0.89.-:7.7.7 :.7 .0 0/0 43:2. 0920-.5 ..2.342... .7 3.2Q07300970.0./.090..9970 2..7/.. 3.7 0730/0::3 19700743./4/:7:/:9.3 3 82..020 .0 99590 8 9 .070.3 2.4.-0307-70.3  2. .47107%088.97-7 .4.0/0 97200734.7.7.79. 0707/090.9 7 8 04342838.92.90890-070320/7  $9./..0. 7 .32 4.

.8.99.9 2 42...7   43.09..7.7/. / 7..097 . / 7 8 9 .3 .7 /09..7.. .9 7   '.7/...7.3/.0.39.843:3: /030-7 0/08.. / 7  2.007.%Q7$9.0 0/0.7....0..7... 3 -0797 573Q073083200.7 9.97Q 8 9 ..39 8 3 -7.800730::34..7/ 3.80.9 7 :..3 2.10/090795030. 0/0.070.3/.395072. ..7 3..3 8 97.2./. / 7  82../.:942. 2 -70709090/43.3 43.2 243900/0..2..8.7/ 3. - -2.3-0797 573Q073083200..7.3 3 .3. .3::3.303..3..::34384.9 8 3 ..02439./.7 3.3.8 3/030020830302.9...4.39.0.3-7.42.9..097 #.:. .. / 7  2. / 020/0303.5 5.3 -7/031.. -::32.:.9..9 8 3 ...7 :.307/07./..3.0052... 8 92.099 Q80904...4395 8 9 .9.9 9.7:5-0803200.8.0$4 :9:.3..7  2.070033./.3 2.3 .:.87Q..9 2 42./.9707 #..34.7..37.7-::32.7  7 .022$$4.. 9 288902073/0-.3.8 32.9707507.7. ..58.3-::3.7.0 .3 .70 800.73 ::3..7 3/.084 :9:.09707 2..0 0/0.8..3Q80 8020/7 Q/.0507/0 /4.37...7 30097-.97Q8 9 .03902.97/0..7.7 3.97073503.3/.7/../.0.5. / 7   . .3..0.82.. / 7...9 7   #.2/0 4.793.::34..1 3/... .084 :9:..5..3 .0-:/09./.::34. 2.979580207503.. / 7.43:2/.3.243900/2 42.39...243900/2 42.7.7  4/:.. Q8007-:3.5.070 3Q3043. / 7  :.20.30783/007.07035748509Q8.2439.::3 0/0243900/0.097 !03. / 7.:9.7..07030730432..38107303000-0.-Q9Q3-7-3.395.9. 3 3907.0005007 :.3 -7..980880. 2 -707 09090/43.-7.7/ 3.0208.3.3/..2083070.9.37.7 2.99.5.7.7.89083 24..7..7 2.49.:.2 Q8090 ..3 3 .::32.7.8.9.083/03:..4395073/003/Q073/0 /:.3.4/.308202Q2Q342..9707 $9. 8 92..7 '.72.../.084 :9:.395073/0/:.7/.7 %Q7$9./:...9 8 9. 24947 00730::3-707./0/3 .20.7 .7 307309..097  . 4.0200742./0-83 :.8.0..2 .9707243900/0.0/2 4.9707/:.0/0 0707431474 :.89083 24. .7.8:/703.5 2.. 08.0.3 .. 0097.

79.2-4.970.9 7   @0#..3/..5 ..2439.970738:0902.8::3:38079.. .9.9 7    %0859...3 .Q23:27.7.7 3/. 3 22 /03. /2 03/0.994-4./.-:0/0-79407..0070 97204/:.82:2..0.0 7:5:. 03.0.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 .. 2/.. -. 07302439.4.9 7   202Q$..90097489.7 %Q7$9.7 %Q7$9.0.9 7 Q27./.702.-9:9:.3../.80070 ::34.38::./.97Q35740830707:5.7.7.8 39.89./.89.9 7 !/0 07/03.8.7..74.97070303/..3/..30%5Q23:2#..7-4. 4/:.07200.5748509Q8.3. 3 303.547:9090/070 07.3 .3/0.7.8 3..7..0-4..9Q0730 .7 Q073/05740830707:5.7 %Q7$9.. /2.8 / 72.30707/007./.-4: 2 /031.80/03 8 92. ./207/032Q90 07:5.0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004.7 %Q7$9./.9 7 Q27. -.7.7/ 7  Q23:27./.2.4...90.0.7 3.. 4.97075.9707   !.79..7/. 2.0843.5 .7.8..207043. 9089309.Q23:2.7.89.38020 2Q2Q34:78.3/.3/..7 3..9 #.-0792 9.0172.5 8.7090890/070 8 Q07908590/2 34.0..0.7 %Q7$9..0/..9 7  .9 -./.38.703343./. !.5 .32.4/: :9..0005007 :.9707 C0.9707/2/03.7.4384. 3 9.43897Q843:4/:.9 172.9707 .2./0271481. 3.7-4.700! .Q0730172../..0 :8:8:3/.3/.8 Q/0] 229.9707 4/:.7/ 3/.3..32.800/0.3.9...3 2.. Q0073309.::34./7/09078/3Q Q4. #..7 %Q7 $9.7 080307./.9 7  .7.::34.7.::3 8:003Q007/0 4/:.3...7.7/ 3..3 39...7./.5 . 84 :02 8.7. .9707.0!/:7:2:7./..0908-90/2 4.42.5 .8 . -709Q90/./2 03.8 3.243900/2 4.7-4.97 :. .747/47.0/2 7.3 3/0243900/20/7 @07.890 0::3 703901 7 3-4..9 7   Q23:2#.0 4384.7/ 7 . -.35708/Q2 .3/...7/ 3. ..97072.7.0232:2 22 .97:. .7/ 3. 90890/2 4/:.7.7/.

 .

8 3.79.7 3..Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437.79.570803208. ::339090. .5 . 4/:.-7-730Q80-.3/..3./.7 3.7 %Q7$9.9 3/.0200730920 .

5./.2.::390890/070 8./.32 4/:.84305.7. /:-0 5Q77 79.0 0097489.7 0920-.030903/7208005.5.707:5:079Q7Q2439. 3.3 Q00703. 3 3/. -...39020-4.4.00709 3/04384:.5. 22 43.::3048.8 3.7 %Q7$9. 4.3  8 Q074/:. 22 09.. 4. 1.9.89.-7...0208 4384 .7.2.7/ 3.0540890794-4. -4.0843Q00703. 2.89 /.4:.3/.9 7   ./.0/038:0902.70.7/ 3.59.3/.7 %Q7$9.

 .

3/.7 %Q7$9.7 3.90097489.. 7 -47:.393.9 /.7 47:32: 8075.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.7/ 3.7 %Q7$9.. 2.7.3/.5 2 4 : 2.143843: 0/0.2.9Q0730.4395 07..3/. 3 9.8 4...7 7 .09.0200730920 .3/.9707 CQ2  .8 39.3 2.8 3.0. -7 -7/ Q390/034: .724947: -.30#.80995 8..945.7 %Q7$9.393.-0.. 43/038074...7 3/. ..7 %Q7$9.7 0 -790 4 : 2.. 700! .9 -..8::0902..097 . 3 303. ...89.8 3. ..795 ..0302.393 8075.32..8::3:34 : 2. .08Q7Q0320/034 : 2./.7 %Q7$9./0271481.Q070/0.2.84 :92.79.38::3. ../.8 8 2.39542. . -47:...0843.79.5.9...::3 8:003Q007/04/:.79-...7 4/:.-.09. !.2.38592.Q0700 995070. ..7 4942.7-4.303/7.7/:.747443.9 3 90230/0.Q23:2.54..3/.9 8075. 90890/2 4/:.7 3.007308.43897Q843: 4/:..05.. 4/:.82:2.94.. 8 92.09.90.7 070 3/002 8 92.7...89-47:.5.. 4.070.0232:2 22 .0 070 972043897Q843: 4 : .5 .7./.7/ 3.. 02/084 :92.7/ 3. .7 3.79.3. 03 . 84 :92..84 :02 8.702.9 7   $592.994 -4. 3 8.9 7   !.5 8.0-:3.3 4..3./.2. .:.

:.7 8. .

..043.88 .D390 .7 ..730:7. $4 :92.7 203/720.72Q2:. Q39083/0...0:7.38592.30097.303/720.9707..73 Q2 5425.3.7 .Q070.7-43:$4 :.09707 Q2%03C007. .097    $9.03:7.2..08 !425.//0032 $4 : 003/70-03 09..7 203/720.0907.843: 48. . 7.02030-7Q23:2.084 :92.7 .09707 Q20300949.7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #. ..020073Q0 02 Q23:2.. 2 8/.88 .9707.00 0703/720 #.2:07 Q Q..7 #.3009709. %03C007 @0.0302.2:07 Q Q.$::.3  Q80.0070 9720 007 @0.3 ..19708-::3./.3 8 92.0 8 5425.$ ..5.-0.7 $ ./.0/Q Q42. .84.9707.5..7.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .043.3/.D39007.0-03070707/0:.7 0973078 0 42570870@./..3 8 92..043..32..79.47107#.97073%0859.//0032 $4 : 003/70-03 0.3203/ 84 :92../..7 Q2C007 Q..@0.7 31.7-43:$4 :.70/0342570870.

.32.083. 9... - ..8 3.3.3.-: 0/2 . 2.5.-:0/2 47443..2..7 ..3  2.3.2.:.3...7..8-079202 8047443..020 .9 7 ./.0/03..42.09.7 /054.79.7..02439.8 3/.02007.70903208  $4 :$:$890207  0308.. .2/.7 .0.7 :..7 :.7/ 7 47443.020400/0..0.C007 ...3.3 .570. :.0/03.2..3 .793.5...39.3  3.2007/0.::3802 4.7/.7 /.2.7:.3 . 574007/0:8:8090.097 .0.0.843:89072007 2:9020-7-730::342.9 3/.7:.0.. .3..2:7.8.7 8:.8.7 0920.7 84 :9:.20949.020..8 2:9020 8 2.3032 4.

.

730920 .8 3 52.%.3.

 .

.9 3/..9 7   %.9 172. 8. 8..7/.89..7 $:84 :92.0/2 ..7 0097 -.9088..7:.3. . 8. 58943: 5.7/...3..2 8./.8 3/.2 4/: :20.32.74 4..32 4.09 859 ..793.0/..7 %Q7$9.Q0708:84 :92.70/489:84 :9:.8 -789.3971Q 8.7 32439.0243900/2 4.3 2.7 072..2..2.3. 7-78890220/../:8:.3 2. 3/.00302007 .7 ...0 0/09.0..8.... .7 90880243900/2 4.2.9/.0002.9..0079Q2 8 . .0.2.0/:7/:72.30920070::34.7 09208 7..7:.7:5.3/..0243900/2 4.3:3...3 2 .3033 ...79.7 574083/08003959042.3..7...3/.9 7 Q9Q3.9 7  072..79. 5.7.04/:.7.05071472.-:0/0.3-7 20.7..02:9.8 89..3033Q0730.. - Q0730. 29.3.-0.8 3 52.7.-:43:/.!. 2 4./0070::34.0. 9QQ070 .800730/0::2: 4.20070.7 3.0/43.9 7 .7/.%.7 3.%$ ...0.9'07.9 7  $8902073-Q9Q3.7.3/.8 -789.2 4.9.:.7.%088..3971Q -847-843: . .7 3Q073/0.8.0-.700....:.. 2.:.7 .3./.2.0/ 07 .2. 84 :92.0/030032 4.::32.- @0. .3 2.7033/0::37/Q Q-7::8.84 :92.320/2 . 9 72.70. 0/03-7090943.39. .9 7 07:8:8.70...3.::3:..0..7 2..7 -47:/43.8 3/..7.9 7   $4 :9:.-47:.9 303QQ7Q7Q 0432..043./.7:5.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.7/.7/.7.. -0 030..389. .730920 .097203Q:2:-Q9Q343974.:.7/ 2./.7 3..7/ 7 4250..9 3 9...7..2.34.:.7/.7/ 7 07.0 ::8..3/.0/03-7090943.00%Q7$9.70 2. ::34.3889070.9 903 .::8..7 ..2.0.9 3 9..0.0.9010/2 .7.23090 8.7....7..39 .3/.. 58943: .9 7   $4 :92.3. / 7.3/.9 7  !.7.Q3.7 /.7. .97 4257087.

.3. 7-47::0.7/.32Q8..7.-9:9:.0/03020-..7..3908807/00 079088-702309. 3 3 .. 2.5 2.9 7 03020/74 4.0.7 .8 3.3 2. .309032003.90880733-..9 7 080.3/ 72.-.3 ..7 3 39...9088073/0:.7.8 89.7.7 3 39.3Q3/09:9:.32 ... -47:-..3/0-::32. :23:22.-.9.3 0..034.7.3  /03020085.8 39..0/039.02007.2.7-:89.70833/Q03032083/0.-.. 7-47:.5 .3..1 3/./ 032 -47:. -0784 :9:.2.0.03420947Q70 902.3/.. 7148147 .439..3/. .907.20.7 -.-.-07903:8:8.0700-.79. .38.0503.0.3.. . .9 7  @.47:32: ..Q070-7. .. 7-47:.7./ 07-7 :8:043974Q-93.. .3 3029..73.47.8 3..7 08. -..:..33/0/Q3..3 -.08..79.-47:-70 972007 .384 :9:.0... / 7..3 .3../..3.7990.:..%088 0::3 4.9 7 .0.3 -7/.32..7/ 7 :908807/0.70 . .7 :8:8. 0::./...5 78. ..9 7 784 :92. 2 ...9-0/038890207/0.39 070743974Q2Q2Q34.39 .207.3/ 72...30/03-./.-0.0.0.7.020/03.8 .097    017489.7 3.2.7.3 2.0 0/0-::3.0.5 ..:.2-..889023/0-07-7...9 7 03020-Q9Q31938073.:.900/2 8090883 0.7 073.0..7 :1..8 3.1..5 78..8.3830709..7 $4 :92../.9.70830-9 ..70 /030320830Q:249:7  $4 :92.7/.3 .029.2/0 -07 .00. ..3472:3.7 38.8 3..30/..0. 2.:.07 2. 30:27043.7 3-::3/:.5 42.8 3 82 3 3.7. 2 0-.3 3/.74../03020-.3 3/. 7../ 80-47:. .342097007. 30:2. .30/. 0/07.0-0307 0/0 ..0022.9.::302309.0..70830Q80-. 7-47:..5 2 002.7 % $ 3..30073/084.7 343897Q843:3/.7./..8.07..-:3. 7-47:.-:833...9 7   $4 :9:.20/0.-..8 3 82 /.5 78.7/.8 3. 3 .38437.5.-743.08 / 72.::3.0 -:3./. 32.3 /0302009.389034.043897Q843: :901.9 .9. ..  .9 .3 3 .020074/:.32 -.34.-::3.3./ 3/.8.9 7 47:-.-847-8432.30073:7:..2:1:020.7.8 . .3.7:. .080..02007:. . .7 ..3/ 72..7080-..3/.32.8 2:9020349. 0707/0. Q2Q ...-3.7 3/..347:32.73-47:.0/0.7/...8.7 2 . -.790/2 ..-./.7 .0 4257087/. .3 .8 3.8 3/0...00784 :9:..7 38 / 72. 439. .0 .7 39007 0-787Q.59 9. /./....0..7.243..:. 7-47::-.-:0/03::8.7   $4 :9:.7/0.8 29.7...7/./00/0-7. .79.9 7 : . ..Q80-.-:2.02. .8 3.843:..5 ... .3-47:. %00.039.0-QQ1938072.3 .0.000395.0/43.7 1.

5.. .097 &2:28. / 7 . 3/. .7 ::3 ..7..8 0900/2 42. . ..9.7.7 3023090... 5. / 7...2..84 :9:.08.7. 2..3-47:.. 3/. 3. / 7 07. .084 :92....7 3807-0890/4..7 070730.3007804/..:. / 7...7 38.8..8 90230/20/7  -847-843:84 :92./0 /707   07-79088-7-73/03.7098007-7 .7.. 32. .3 -. .300384 :9:.7 3.384 :9:.3 ..7 /0.8. ::./.3.38 92.97 -702309.9.8.0/ 908707/03.083/7.-742.3 2 :8:8. 80.347:32.03::. .9.9088.7.019.2. 908890 2Q8.-9 4.7.7 3/.0::3-72.3.9 2../00/0-7.3/4 7:../04:2.8..0/0.4:32.9 3 32439.09970 20.0.2023:309.7 47:32.3. ..9 2.303.3 -47:.7 02309.-47:.7 3.5.8..082Q 707..5.7 47:32.39 8 42.Q2Q Q. -4 .7/. ./ 030-707   $4 :92.3420970070/43.3 32:901.7...7. ..3.0-7.097  ./.39./ 3/.7.7.2.097 07:8:8.92./43.7.07830.3/047:32: 42.:. /.3-47:.7 ..-.9 7  $4 :9:..07.39479:. 90230/20/7    %08832.-0.08 .::3/ 030.7   .:.8 3.207/. 0900/2 42./. 2 Q8090.7Q80903 020-3.3.8.0 02.7 -702309. 2.01938070700707/03908590/20.-07903 08.8 302309 .0./0200. / 7 2309....0.32.3..0070707/0-47:.....5.8. / 7 47:.0.7 33/0.2.9 .9 7  .1070.. 3 9.30073/0 8 9 . .32..:. 80.84 :9:./ 030.3-47:8: / 03200.. 7-47:.7 3.7   ..92. 3020833020/7 ..-0790308.9.3-7 7 2..72 Q80 0.7:. . .0703 08.039 5. 0307.7 -3.4/.349. .542./020/03-..3-47:..::2: 4.907--702309..2.908802309. .02008 / 72.:..7 2 -7. .097 9:72.. 807.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.7 3.8. -..2. 4.-00204/.9 7  425708707.3.30073 9.0.:.72:.2./..79 .5. 00.0/ 032083/0::.7 4. / 7.8 :8:8:3/.7/..9088 0::34.43.2.9 7   2309.08907007:8:8:3/.3.90 0/20/7 4 7:/..7 3/..5..2-..3 42.0783/0-747/47/..92.. /.3 32.:8:Q907.1...0.. 0/0-4. 0 ::.. . /8 1... .0-:02309.7 0. 432.7.2-47::8 .

09088.7 /.. .8 9.342097007/0. . .7 3/.7 39.3 478.94.7 3 3 .0/478.3 478.3420970074257087/007.2034942..709037 .89.547..2/0.7.7 3.80 : . 00307.8 3/0  7Q0-0. ./02083003.../020908807/007-7.4 :3/.99.-72.9 8.2..-..0.3.97070.97 . 7  0478.:.. 7  /.79.29.97.4942.3/..7 .3-7-./0 0/0-7-./. .74.0 0/090880 243900/7 220..2.99.7/00/2 2.22Q8.39.2034942..:.243.7.942.8 3 72 0 . .94. 07-7-.2.547.:.31.3908807/0425708702. 2. ..8 3.82.7 3/./020830/0 8 9 .017043 84 :9:.3908807/04257087.. / 7   :901-47:.80 7043:.8 3 ...7 3/./0208309.0-. /.31.3420970432...7 .3 32.9./02083/00.0.5.7 42570870.09088.29.3.-847-070.39088073425708707.700733.9088 0::3 42.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.3.07.79 .8 :8:8.3420970 -.7.-847-073-72.3 3309.3420970432./0208890207/0479.8 3 .84 :9:.342097043:7 Q9Q32. 8 3 02020 .0.Q80-./0.31.0703.@... 2.78...9- 0/7 %.:.34209700900/7 243. / 7  !8943 .7 /. . / 7 080.7.84 :9:..2.07/0 2.

9088073/0 .5.3 7.7083/08 .0. 4.30/. .7. .5 2. .0.3-790795 /Q Q3Q208.30220-.9088073/0../020.9 84 :9:.8 3 .9.7 / 020.0Q80-.70830-75708489..09.9..08 ..097 %. . / 7  .-707  .7.8 3..3-784 :9:.. 0::342.9 9. /..8 907.2:. 3 .2.097 4257087Q302309-.8 3.-42.7 .7 20.5.7. 2 3/.09:9: 2.097 Q80-...7 90.8 3 5708489.3 3.07.708333/0.8.. .-0790308.84 :92.890.8 3 /0.. /470903 0947/ 8Q1Q7/489. / 7   425708707. .3/ 2.1 3/.0/43. 230 70/0-0.890.84 :8:.002Q/. 4Q80/ .7/ 7  .7..7 84 :92.:..3425708707/0 . 2 3/.. ..00220/0.7083/0-.0 8 ...0./ 9..5.8. 4. .9 7 .0/0... /..:..:942.3843: 2.3/7005.097200.::3090. 7. / 7 :.2:7.7..2 4. .2Q90. ../0. ./ /Q Q3Q208907. 3 ..3.92.5.3-79079-.0 .9.7. 2.83 0200.30220/0.2...0/0.0.3 .89043974Q425708702309-.-:-..34257087 /:7/:7::78.08 .097 03/83/03..5.:.-0.2.3.8 3.7:8:8:3/. 3.02091472.3 .9 2 .242.3. / 7 .7 ..3/ 2.5 .-079030230990/-7070730097/9038437.3 .. / 7  03/03/304942...3.-::32.9 7 .3-78.9 7 243.2Q907.9088. .3 7.097 4257087Q3 Q80-.8 ...5...9432.5. 2.8 35708489.890..90 0. 3 3/ 3/.00/20/03889023..0 82Q904257087.0-7.

9. 3 20Q0709072420970.547.9 2 -::32.3 2 !740.-4.4..5. .00974305.-700/0-7 O 220.0720/7  .79./0/09.8 3. 2.7. .:.02439.1 O 439749072489.03070..30/.9 7     52.../7/02:901.3. O .0.9 O $4 :9:.3 ..3./ 0...7   :.8..7 343. / 7 ..0.7..3-..3420970.9707 O $ ..7/:. O . 2.5./432.739970 24.82.0220-.07088230207.4.42.8 3.7 3 2.. 0920-..1  $:..0.390080.9 7   2.-9:9:2: 4.2..02439.3 3. . 2. / 7 / 3/.-.3-Q9Q3.. .5. 2..089070070/43.0....0.8890320/ 9.2 O @0. /. 3.7 3 9020.070.0 .9.7..07209088.-07903-000743. 2. - 2.9..8.8 O . 82 84034/.0/20/030.7 .0.34209708 O .0. / 7  .3/ 9.80387 O $4 :9:.32.7:5. 3 20Q0702... .07..7 .5 .9!74007'009..92.2.. .:8:073/0-0790342502..0.89043974.7 0720907/0.5..097 .9 7   439.32.38437.7.3843.9.5 .7..84 :9:.8 3. 3.-07903 43974.80387 .020..7 O Q8Q4.05071472. .7...70073/0.0.:0.307.0/ 020073/038 / 72.:2./43.8 3..8 3.9.:2:2207/.. /. -.890.5 .5..:2/0302007309.3 / .2.8 3/0.-0007  $4 :$:D709... 39.7/. 5708489. . .574007 5748509Q8 . .3.1 O %072489..043.703/03/30.:.Q070 /.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.793.7 .::3 0/0-.700.8890235740 .8 3./ O Q Q.0-..7 299072489.0-47:...9 O . 5708489..708   2.38437. -.425708707 O 2 .9 O $073092 8::3 3/.0.2:7. 09020.9 2 4..9 7   $4 :92.0..92.8 3/.9072.20/0.00.8 3..0-. :2:247/47..7 34250.38 .3.3/ 72.0//07 2. / 7 47:.0 ..7 3 -07970 707 9.342097007 O . .2.9.9 172.1 3/.38.7083/020.30/.7907 8 9 .2.843.097.7..

..: . . .8 35708489.8 8 .070370 34370. 2..9088073/0/ 8 5.380-.9 7 O $ . .0 . .7:. 8038707   43/0380707 $:084 :92.03/Q073/0347:32: 4.-47:...3.9 7 47:/43.3007/0 4.. -: 8 2/.9 8:84 :9:.97425708702 -47:..0 72  .-.2-.$073092 8:..7 90.7-::3./7/0 8073092 8:.3 .:  3/.3740 O $0738:. 8907039072420970.39072489.7 O Q9Q302309.4/: :3:-079030 ..097 .. 9.:8: -QQ425708707/0 O $ . ..8 342.7 ..2-./ O 4257087 3/.7/ 47:.9 3/.:..2:7.2:7.3.0 907242097007.0720/:7:2:3/.74..08 .3072003.7 0 9020-47:8:.4/: :.8.342097007  .342097007 O 43/0380784 :92.92..7.7 299072489. ...808:./432....0 84 :9:.-40 /43.2 O $4 :9:../0308 O %07247:2.. 7 Q0208  .5 . 3 8907032. /.84 :9:. .. :..7/ 7 O 425708702 3/0.7.9 7 O $4 :92...84 :9:.707300970.7/ 7 O  !740/0..7:.7 3/. O Q80-.9.8 35708489.92./04257087.078:8 .0.8 .Q80-..3.. O 42570873/Q Q..20/0. .3/ -7079..089070..0. .3589:9:..5..9 2 4. 3 . O 07-78075.8 3.0907-.3/088902/:7/:7.43/03807..78..8 3 90230/0302309. 3 -:.-...0.2:7.:.393 82 3 3. 8.3 .-0790343974073945...3 ..8 3.79073Q07307:9:-090.0.0.3..7 90.2:7..0.2.90734.0 8Q5Q720 .7007333472.9 7 %0.9039020 8.84 :92.8 3 O 097.035425/.380. 84 :9:.0 2. 2 478.8...0. -::3.8:89:7:.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q.3. .. 9088./ O 7 249478 .9. -.7 O '49.7 8073092 8:./:7:28907/ 384 :92. O 9.8 3..3 2 3/..0. 5708:707001.547.5. /107.5..9 2 3/.1-.890-0792 4.:8: $:. -./.0. 7-47:.. /.9 7  243.7.2-../:7:2.790/2 4.. .-...7 3303Q80073/0. O . 4/: :3:.:..:.8 -7/03 1..8::7 .0 907242097007.-07903:8:8. 3 -0700.0.8 35708489.-:3:-079038..8890320/ 9.8 3.0.34 : 2.8038707 :.5.37 . -. .8 O $4 :9:./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.8 3.7 ..:0.9 7 $4 :92..9 7 O 4 .-47:... ..0890708023099.307-78.309020.793./43. 8.8.3 700 O 4257087Q3/:72...-.7 .

4.3..070.9..:2.2.0. 439. ./.097  .O .7:-:4.9.-78.83.9....83.9 /:7:2/.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942...3.3 7/031.5.7009 5425...Q0704942.3-78890209032 /:7:2/.78 .43/038078:5425.70./ 3472./:7/:7..9 7 784 :8:Q709.07070-. .7083/0 . $4 :9:2: 8:/3Q 8 ...83../ 3472.097  3/..0./ 3472. . 890720/ 8Q70.2.. .83..8 35708489.. 439.07208070033.8 35708489.970733.0 42570870/:7/:72..8 9.39.83.9707/0./ 3472..3.2.070.83..9. -.  .0.7/ 2...9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92...078-7/03 .9 7  85740/0..547.9478.  43/038078::/0.9707/:7.3...3.7:-:4. 295708489.- 42. 20.9..:94/: :3:880/03 1420907 .0. . ..0.5.5...07/0307.. Q80904/: :3:-079783.-:8: 84 :9:.2..9. 425708724947:8 . ...843:20.3/. .3..3 703-7.07.9 7 07/0- 43974..-0790308.9 7 $0.8435425.0-47:..7 800. 3..8 . -:83. ..:08.07 $4 :92.9./7/08073092 8:084 :92.8 3 .4/: :3:-079783..3.70095425.432...432.3.:94/: :3:880/03.9.20/09....7 8..94397488902090 0/2 4.43..7 83.. 43:2:3.0.8 .0.2.8 35708489.7009.4942.84 :92. 3 3425708704.-.39. 0.07070-.203.0733 /0-43974.9. 2. Q80-. 8907/ 3/0/07.9 7 $0.7 3 3 .0.9 7  0743/03807/0 :0/0.0. 880/.:0..43.$8902 942..00097.70070. 88902... 3472.2.83.0.4.7009.3..39.07088230207.9.84 :92.92.39..:9080 24947:.8 3 ...-0790383. . 880/.097 '...8.  .3..7083/00708:87Q.097 '....   . /.0.943974Q  $4 :9:2: 8:/0.9 7 7/031..2..:3:387Q.5..4/: :3/.7 4942.9707/:7.-74942./:7/:7.7 .3908807/08:84 :9:.0..2.050/20/ 9.3.7/ 2...3.8 .. .7:5.08  O 2/0308   52.9 7 43/0380790 8024947:. 3. 7/:7:2/. /.0..9../ 8Q70./ 3 8907208Q073084 :92..00703.97/3Q Q304: 43:2:-74942.843:20. 4/: :3/..3/0902070888902/:7/:72. .3.9 7 $:84 :9:.9/:7:2:3/. 9 7. /:7:2.0 09208..4942.070..3..2.. 9 7...3.:08.7083/00708:87Q.793..3 703-7.3-7833/0 208.07208.3..

7. .3.3-7889020004..3.3/0.9.0/0708903035740 ..7 3 3.2-..-..3439740/0.7.97073.8908439740/0.3.8 00.8 /0....8 7.3.5 ..9 7 $0.0720.4.5.7084:.7 /Q 200730-.89084942.0.9 7    942.7/ 2.7. .70/:7:2:3.9.097 $4 :8:/3Q 8 .-...0720890/ 2/080.30  $ 7.7 3...384034/.7/ 2.0970. /.9 7 !73.. .5..8/0/2 08.....7 3..7:-:043/038078::4942.0 /0-43974 .3/. 439.3.0./43..74942.084 :92.05425.. 7:5.70070.9.9 .324947:..7009/:7:2:3. .9.. 3./:7:2.8..0/0- 43974.0 80.7 /:7..9..7:-:.084 :92.:94..0720. 439740/.43974Q08. 880/0.9/.3.9 0/02.8 . 032 84 :92..9.7009000.7.9 2 ..-7.7 3.8 3/. 3.0/2 .:08 1...9.39.7   7/:7:2/.:0 43/03807 /0..5.7:-:384 :8:..0.8 9.3.0..7 30 92Q//09. 5425..89043974. 3.8 .3.8 .94..000:2.0. 880/0.2 $4 :92.70830:2.9 7 $4 :92..08:84 :9:.:.7..8 ..9.3.8 ..7:-:3:3:033.3 ..7..3.3-784 :8:4942..79.043974 .9.70095425. 43/03807.0970. 439749..097   7:5.5 .7.:08..9 7    04.097 43/03807.9 7 :84 :92.08..3...0.7 .3/0. .0 43/038078::4942. 9088.19.8 3 90233 -:.3.:90804942.5.. .. .7 3 .-0790308.03.3 703.0...02..088902  /..9...9 7  07. .7432.8 9. .8 3.7/.3..9. /:7:2.7 3 8.7...-4Q0730.84 :8:5425.0 8 .9 7  $8902/:7/:72.3.04257087 /:7/:72. 439.097 :9..4/:.3.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01.97.-4.. 0. /.7009000...5.0900970.043/0380724947:...54843.7.7 . .Q23:2.8 .7 3.9.05425. 4257087..709099 84 :8:.30/2 4.0 07..3. 439740/0.3. . 070.8 3.$8902 1.9 7  .7 800.3/0 073Q0730 3.. 3.7 3 3..2.-.9478. .0  /0-079/ 0/0.8 00..3...8-79.7/ 2.7/.9/:7:2:3. 439.9 2 4.3/..7/..3.5..7 3 8907780. 9 7.. 07003.5.2. /.7 /:7/:7.884 :9:.7009003.. 439740097435.  942.7 3 8907783.9.07070-.75425. $4 :92.7 20.0/43.....547.043/03807 . .92.7 32439..09.9..0970..043974.3. . 2Q8.8 .7 :.0970.9 3 34250 02.8.3 .70090099038437.-48:3/.3/ 0/0..0070 97205740079./Q 200730-.-0792 . 2.0 .9.50.3. .

2-.-0790308.843 4 : 2. /. .8 3. 5708489.8..0$:$4 :92.0/0-43974. -. 9 7 2.890439749079-.:092 ..5708489.-07903143843.2.890003/ .20/0890320/ 9.0  0::34..2.3 08.7.9 7  $4 :9:.20/0780/ 074257087 07 /0..8 .:.7.5.7  /0-0792 4. 3 08/ 3880/07084 :92.Q. 43/038077:-: 942.8 .-42.9 107.7 3 3/43.94.7 .8 35708489..3 . ../ .302 -..3/0 ./7/04257087 43/038077:5.34257087...7 3 34.7 4942.7.808:..3-789..907:9:5. 3 3Q80208.843/0. 4257087/:7.7.:.907..793.0720/:7:2:3/.9 7 Q907.9  $4 :9:.7 07300970.39.3 -.-:7:-.7. /..79. 43/038077:5.7009000.793.7007034257087Q389450920807003. 43/038077:-: . Q80/ 3/008.7 .. -.70/03 . .9 7  8::4942.097    4257087Q3 O Q Q.. 009020/07/9038437.34942...9 83..0 0/0/43.. . . -./ .9 7 $4 :9:./ O $:84 :9:. . Q.34942..907.9...073/0307.5 2 42.3 0/0/:7..-48:.7./ O Q80-. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489.8 43/03.4257087073Q07 8 ..97/0-742570878:84 :92.:0833.097  4257087.9 7  425708702 -47:.7.94. .1 3/.8 .9  09724947:8 . 3 .5.943974$8902 8 .4/: :3:8907030 83.0 /3/Q7Q20/0907.. . 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489.043/038073/43. Q8Q4.0-0792 0207.8 3.7:-:88902  /0-079/ 0/0....9 7   425708743/038077:-:439749. ..7 8 ..73472.2.. 5425.043/038078::4942.8 9.::.3/:7/:7:2.20/0890320/ 9. .3/...7 400/2 4.98073092 8:..70070.9.0.97073/:7/:7.5...:.7..3-47:.::34.9 2 4.3.7.8 3.3. . 3 890772.8 3.342097007  4257087 $:$4 :92.79. /Q 9Q Q3/008. /.2.9.. .8 3....0-47:/43.....9 O 43/038078:: 8 .9 .-0792 4.79.:8:3/.9 2  ..843/0.9 7  4257087..9 2 3/.8.78..84 :92.3  9020708    3.7.3/008.79.9 2 ..3.03.38: 8 .7 /:7.4257087/0. 9 7 .5708489..9072489. /0./020:2. .

700900200..9 3/.:8:.8 3.. .097  :033Q89 8 2.8 ..-0.3/04257087/07. Q39....79.7.097 4257087.097    4257087 Q Q.097 : 0207 9..9 .:0833243900/0. 83..4.97/000974.0.9 7 -0/0 -7Q79088.7.097 :0073043/:9.097  $4 :92.0.08083Q3/03 2.3 -..39.8 . 9.097 %970 2.Q8Q4.0 .02309.89043974Q.:.7 /.30833/:7/:72.1 3/. ..7 3/.84 :9:. 80-0-0  Q8084 :9:. 83.5 .0. 9 7 2 4. ::34.8:89:7:..  $4 :92.097    $4 :92.3-78:../Q 9Q Q3/00700707/0 . 80-0-002309.397..9079-.3/ 7.7..7 3/.9 7 902080-05073/0307.043974Q Q3-7902.7009003.243900/0.:08. -7 5749440908590/0. 2..5. %0883907.:08 $4 :92..793.243900/0.  9072489.-42..0.7009000.9  83.2.2.097 :3:33-7 .. /:7:2/./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.-0790343:2/.0/3/Q903.070.8/0/Q 200730-.9 .70Q00/0.097 $0883.5 2.070...0808.7.7.90/-7079.-847-00/..7.097  $4 :92.7..7.7 .9 3.8 2 4.7.:709720/ 574944/0-0790.Q070-..0 80883.0902000 /07/9038437..097 $.8 . 9 7 .. Q80-.0/03/09.:084-7 0/09970 207. 9 7 2 4..-:/09.9032 4..97 1970. 9 7 2.97Q/Q 20830-... -...890803/3/03.20/089030307/03-79..8 3 .7..73472..07208.7033.. 32 4..97073/03-78.7 3.8 3.:43. 2 3 3.8 .9.5..8 30700390/-707.3 .8 3.. -.-847-00/2 4.390. 9 7 2 4..79.. 9./:7.:08 -47:8:Q0730589:9:..8 3...9 3 -.7.8 .08-0780..9 7 $4 :92.3 /:7/:7:2: 8.. 43/038078::5425..-:...-..0 83.070.-208.:083/08:80.70090070.08:903083/01.39.8 9.0249478 .2.8/0997/9038437..097  :.28. 9 7 2..9088..033...  4257087/Q 20830.. 5708489.4. - 9088.058 /Q 200730-.:.9 7  .7 /..5. .3/030.4257087..3-78..38437.9 3472.0.0 07 /.4257087Q8Q4..

5 .020/03.302 073/090.7. /.3 307830.3 . .0/0.7 /.7 $4 :4/.108 4. . 01.0.4..2. .3030843:5.78088 89. -/70..24..32.3007 .3-7/031.5 . .891012. 4..9...9 7   $4 : /....7 04...9 / 0903070..3.9 7 :08::007339.9 7 :5.8.589:9:./.:0.9 7  .3  2.8908890207/0-784 :92..83.8 ::...7  0308..2.7.38 47443. .-47:.7:-:3-7/031.0-1 0333.-.::3.3./.9.QQ..097 !.8 /:7:2:3/..-.//0720833020.47:3.7 :..59.2..097   %088.9079-.'0054.3.3.-079/ --7-730-.2-..7 /.:.:.:0.7 9.:.02054Q709.3.:-.3.:0:..7 3/. ...70-7-730-.843:3/. 2.30073... ..-.0. ..700..5.30/03 4.38.9..02 4097Q30-.3 2.0/3.9 7 79.0/ Q0075408907-4.9 7 4947.3.5.7.:0::.

.24 :3: :3/..8 0389. 3 .9 7 !.73 03.04.243900/0-74...5..2.-:... 22 3472.2:.3 030843:4...8 3.  4/.2...7.9 7 !.::34.7 03.7 9.32.42.4.1.7  4/.32.3007::.79.3/.734...9 7 0205..3007 92.5 .3007544/.0..7 3...0.1.9 7 !. 22/432: 2:.30. / 7 !.8.5.2.0903 .  4/.9 7  0205.0/5.54Q709...20.30073.7.3007 . 22 44/.73 03.2.

3007./...385.5.09..90070.0 0/09.2..0.3 4.97.. Q0/.3  8 3 1 3/..30070709 3/0Q073/0 :2: .3007$ .3 3.7 300-0.9 7 0205.7.4..9 7 !.00/0-20/7 $4 :4/..

 .

..98.3 .79.9 7 8 97.-74.38107.7 3/.  ..:. 8 031. .

98. 8 031.30073 8 97. .2 .2 5..38107.

2 .2 5.98. 8 031.38107. .30073 8 97..

07830/ 0208Q0..9 7 $4 :4/.908590/0...7200 95574007/0..348Q0.7.720302QQ03.0.5. .300.:7 :3-47: 003.0-:..3 7:9:-0990..7.2.3-47:..0/:.7..794..7 3/.37 -7-.. .0/ 02033.8 8903478...32..30 720830700390/-707.4/..7. 4..-0943 /Q2Q083.-0943.3.8.4.5..7 .7720208390/-7. 39 07/ 9.720/03 . -083/07:9:-094.90.-./ 3/.7..9 7 :.. 3.9 7   ./:.7..0.798 .7 349. /.793/0070808 . 4.843..30073 4.. 8 .. Q89 82 3/.7/4.7..9 7 $4 :4/. /0 2073/03. 39 07-0943.3/0-72054/. 0/0243900/2 4.843:3/./01472....5.30-. 8 ..0349.77/0548:-4 . .7-.34/.-0307 0/0 ..77200....-92 / 020 QQ3/0322 ... 573/Q24.0.2.-0943.-78Q08Q0-7.. 3/./ 3.2 . 3.8 3/.7 3 3QQ3Q3.-47:8:3.5.5740/089070...92.2 5. 3349..88...-:./:. 39 075..0./.389034.432.7/.-:. 7:9:-09307090.81438:-7. . ./..8 3./.0/432.

4/.-07903.. 39 0730:. -0943..7 3 32Q2Q3 4.7..79/ 3/.7323 22 /432: 2:.90/-70707.7 54Q709. 3 .8 2:90208:.0783024347.9 7 O !.... /Q Q3Q2Q 4.1.9088.7.-3/72 4.3. 9 7 2.7 323 224..7.0.0/:.3007024390.24347.9.097 3.32..9 7 O !.30.7 3 33.7323 22 /432: 2:.8 3.3 9.-0..7203/03. /.5 2... 39 07.. :880070-7349.7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.4/. 3 .0-7349.7/....794.8 3..3 8 57Q8Q..8 3/.9 7 O !..Q07/ 0200-3/70.7 /..1.7./..4/.3/4::5701.7 323 224.9:9:2. .19.QQ 8 90...0.8 2.0.90.8 3070478.3/..30.3/03/ 3. 920.0/0243900/0-7 0/008.9 . 0/090..097 $4 :4/.-. 3.30 /.3007/04 :3: :23 . 39 349.7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !...-47: .7 84 :4/.52..7 3/703.5 .5.8 3.7..78. 4.04:3.8 3/..43897Q843.7.37Q0-0.070.002209.-79072420970 43..7/ 82 3/.0/0. ..3 3/ .9 7  $4 :4/.397.-7 8.%03C007 O 425084 :4/.8.30 81438:.3....9 7 0174898:. 203/ 02090...7 84 :4/.5...

8 3.7..5 8 07/03. 8.8432..8 .7 /..3..9 7 O $4 :4/.. 8 .5 ..0-:..0/2 .39030-70904.09.84309.7 3:.24.9 7 O :.2..54.3 ..9 7 O 0235.38.808:.8 7.9 7 O $4 :4/.0-.32..0208 :.3007 ..5 8 / ..70 303000..0 0/0 070 / 1472:3/.907Q709200..300733Q007Q1 4:..4.7.-7-730020 94.24..0 0-70 20073/0 5.02083/032.354Q709.0 2439.0 0/05408907.9 7 O !.8 3/.7 3.....8.8 / 72.34.35.30Q02. .7.20..8Q007.3 2.30073902..

-9 .28.

.Q39007Q80.0/ 3/.9 7 .9 4.7 .Q07/0 Q7092 4...5.3  4. .3/0..7....097 O 017489083..097 O D709.85995904.9 7 7 .9 7   $4 :92.303.8094..7:5.32.74 95904.20097 009743Q3900733 -.43/038071.84 : 4/.Q23:22..7 07209.7 /9..3 33/0.3.84 :92...7:5.020/03 .7 3 342570870707209 .7 3 3$ 008-::3..38.94.7.8.7 3 34/.0..2.7:5. .7 3 3/017489 0200977089.7 3 89077/0.439740/0.0:.07.9 7 $4 :92.809..2.9 7 O $4 :92.7.097 O $4 :92.7:-:%03C007 O $4 :92. .3 8 2.70 . .7009Q0/.2Q2Q34.7 .70 02.20970070439740/0.35.7:5...9 7 O $4 :92..172.0.9 7 0174898 .7 3 39.39 .9 7 O $4 :92.8 3/.43974 02. .8 35748089..7:5.3/090820/0.24942...7 Q80-.072 0..5 ..7:5.::3:8:709 .9 04942..

.3/.00972 4.3 3$..05074//0 208070035.0 .5.08.172. .097 O D709.0.5..//08540903 947-.0.9 3.097 $4 :9:.90820// 9..097  4 : 2..0 00/054.0/054/. 0:.7/.3. -QQQ Q30 /054.8 3/.9.4397407. 3.04 : 2.097 4 : 2..5.709.7/.0... /..507/.8 '0#:9:-09 4.507/...7.2.!740073343974Q O $4 :4/.-0920390 30.0Q10207022.90.090.2 3..0434208./:.7.1.70439740/0.Q073008.5 .2..5.0783/0 3.05089.4:3:.792.2-.7 9:9:.. 3 .. .88 :...574-02-::32.9..9-.7 3.0.. ..7 $4 :4/..097  .81. .9.007-0792 -9Q28Q7Q20800930.32 .87./0-8.09073070439740/0.$4 :92.7.020833 5.7.88..2.0-9Q208 / 72.172.1. .7 3..7 3 3 8 4.Q39007:.097    $4 : /.//033302. 4.2.5 ..3 32.0/0. .0. . 7:9:-0990..9 82 3/.007/7 #:9:-0990.8 3 .8 30708Q70.807334/: :3: -0000..7 /..//0073.9.5.8 .9.39087099 3Q3/09:9:.-0.792.7.02.7 .7.3 2..Q .0 -07.097   $4 :9:.32.9..7 3. 43:2:3:3-:3.843. .3..07.32.:.7./007.5409030-790 08.070.090.04/.9 2.3.320/0.7082073 0097/0..3 . .7.509807.3830 5.394..-:0/0..007074 -3/72 .3 3/.5.0%.. 584 :QQ3Q9.7.7/43897Q843:/:.3853023 902309203Q3/03439740/0.. 030 -07-78 .7 3/.//0.32 4.8 ..02439.2.-09208333024/: :.090390.2.7.7.3. 37:9:-09.5.29QQ5089.0930 /0.7.09073073/03439740/0.7.5.79 43897Q843:3:3-:3.0 / 57400208 .70 02.7 3890830703- /48.0.7.2Q3Q.097 .3Q3/03/...70908590/0.9 7  $4 :4/.79-::3...Q39007332.703 8Q700 2./ 030.0.79039-.QQ3Q..2.843:3.:..5740020385302/0540/0.. 203948 . 79/:7:2.7..0-.7/.2.Q0730.2-7 89.097 O D709.7.7.57400208 ..-0920830/4 7:/.0/054.Q23:2-:.3. / 8 .07/0. 203948 .79 8.8 .7 3072. 2 .7 3 :...84 :92.097  $4 : /..07/0/ /:.  073073/03.:Q08 ..2.7 3 5409030.347:32: ..::3: 0/05.9.7.0.2.3/.9 7 O $4 :92../. /.0.5740073/0.Q39007/ .0 3Q09.07.9:9:. 7 ..%$ /03. 384 :9:2.7:-:3:3/09. /0540/0.7/4.70439740/0./ 8907/9038437./Q Q7Q20830708Q70 .32.3 .77:9:-0907030730 8 07030730.2..79. 32 2090907-008308.7 4/..9 7 O $4 :92..02.7 3.709.107070 :..097 $4 :4/. :.097 8 90.1070-74 : 2.203.//0337:9:-09...7 8Q70070439740/0.70. .....7 .020.9 3/.43:584 :QQ3/0.81.25Q Q 4.

93.39307 30203/7.0.9-.7:9:-094....5..7 .570.710730::3802 4.1.3.7.07/0 203948 .0.70. 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/...-:0/0-0./..09.7 58.0. 32 4.. .3/ 72.99.5.7 3 3 90347:32.0.5.02007400/0.7/./.799... -3/72 .88902197007243900/20/03. 32..3..0/ 02007390.0.097  7087Q074.20949. 9 7 2.0707/080::3:. /:.7.7/..002.5.99..79.8908.09.2.-.....3 0.2.7 :..097    .. 2.9970 2.2..843:070039.342.7..09.Q23:2144:947-.:.80070730.09.2..5. ..0..097 :.307070 90.7.-7...2/.2.79.:...9-30/.808:.90/-707.32..019700739.7 3/..-70707/03708032007.9 7  Q9Q3.8 /.7..30.0.42.2083094.0.01..097 4 : 2..10730707:9:-093Q3/0347942.8...8 .7.7/.007070243900/0.2. 9 7 2.843:89072007 2:9020 -7-730::342.007/7 07 ..3..0 7032 4.2.. .7 197007 8 9 .9...7/..7..8 9.097 !'. 2.3 .8 3.08 .7.7 9.8 907.0.7..07/0/Q-0070903908590// 349.3.5409038.7 3 .79 .08.3 . /..007.3  2.3..%088.0.0.7/.../..7.0/0 9720073 4.0070:.0-0307..3..097 :3:33-7-0/0/03200.792.-:3.-:/038437.32..0..795.1143897Q843.. 0/08Q200.0.8 2:9020 8 2.70090820/703902030..5.09..3 3..7.7 308 9 349. .3.43897Q843.27 -..8 3 3. .5.0/03.7/907.92.. 902070/0 970..32 4. .3.77Q320.7 :.7 3Q3/03-QQ-747:42.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.7 0/:.-:0/2 47443.. .0-:3.9  0308.... ..3..7 39..2.0-:43897Q843..097 : 43897Q843/:../..3.....7/....843: 9.89.020833 5.9 7 9709./03./037 07049:79:2: .0.. ..39.25Q Q-4. -:.-20073.9..7 0920.31970070.2Q07300970..-0.7 4..-7..7 .3 ..9..5.5.9./...0.7:.Q070 -0 0707/0Q01. .2.7:9:-094.-0307-70.097 :.8 143843. .070.7.8 3.908590/2 903 .:.5..5. .2..7 .0.790.07 /0- 43974.:.. .7/ 7 47443.3..0208:.:8075.32.9 7 2.7.32.09.0.. .:2. . 2...0..-0.. .0.9 7  4947.11 43897Q843.203902032 4.3 .7:.0..07/0.5.7 3 38.084 :9:.2.7.79.89070. ..020 . 070...32.02439. . 7 ..390..0/0.908590/2 .../.. 0707/090.8 / 72.07. 5740.0-.0/038890207/0.3 4.7/.9707./Q5Q.007/7   %0..390073 90.7 90230/2 4..0/0.8 3.2...-: 0/0-0.3/ 72. .'0. 4.4...7 .3 7 0733/0-3/7208.209.../0070/Q-0070908590/0..7.9 7  .3/.843 2..02007..

.7..7. .9 7 .7 3 38.034 :.32.. /.0 /.7.....7.7008:3:..3/..0203/72088902 38..35071472..8.00203.703343. 4.0 070..5 2.7..3/ 72.0-070303-7::8.8 89...7 %Q7$9.79..3.3902.3. .7 %Q7$9.3/..5 .29.7..0 0920/0Q../. 4 :.. /.7 3 8.9 7 .7.7 3/... .0 ::.. 3..-0790308..7...::34.09970 23303208 .8 574083/0-07903:8:8.38 4/:..-.3/..32..04.8 .::34.2 3070::38.9 7 .2070Q10303.7/ 3.9 7 . .7.. .7. 020Q390073320. .030247...7.2.7 8 .2.33./ Q0.3.70.7/.3 3 35740/0 070730::3 4:542.0.7 380208 070 97208 Q7Q9Q. 4/:.0..

2307.88902073/09..-0..9720733:.8 .2.38437..7033.8 3/. - -...05.38.9 7 07-:5.7.8/0/2 ....7 0/0.38.7979070730::34. 2 197088902 .0.. ..097  Q9Q3.7/.:20310 05.-:0/0-0.7 2 2.8 -. 03. ::8.7..8 / 72.90789070 9.3/.7. 03 9..4.8.8 89. 3.207.9 7 !7408070 88902/0:. .5 / 9.::8. ...7/ 7 #.0 -:.0 -.700. 8..5.38./::..9 7 3079. 5071472.. 48.0..2::5:2.7033.3 3302 .7.02...-0.39.3843974Q..9 4397407.8 3./ 439740/0.9.3/ 72.420970 /0..7.07... 48. - -007..9 .7/.8 39./...7 5. . -789. .075. .....5 2 4.0..7 3/.007002309/43.39.8 89.3/ 72./0-.3..82:2 ... 8.90870/0-0..197007 .8 0/0.0..7 ..7...5 .5 2 4.9 7  '.07200. %Q7$9..8 19.8..-9.7.5748509Q8079.7.79Q908907 .9083. /.7 32.9./0-43974.250707 8203.8 /Q Q3Q0.7.097 0920-.97073. 8 07.3/.0 0.39. /.97075740020 .7.0/3.02:9015740020 ..-0....7 3/.79...7..79.7...70 070.0.3 2..88902073/05740830::3 4...5.-. .39..3/.7 9...2507 19:9:.7.90-0083. .7.2.0.0.7./0-.39.. .02.058420974 :.7::3../...0720/03.0. ..05740/0-07903.09024/.7.90880/0.0/0 03..3 38 3 1 3.8 3.0 -.7.3/.7. 9 7 / 3/.-7::8.7..7979070730::34. 0/0 89.3 2 3.. /.7 89..3/.2307/03 /030032 4.79.9707.9707374947.39.97Q3 ..5../030..7..907890 7070800.4.7 0700 970..::34.7 ..78.. .7/ 3.39...0720/ .0 ::8. 3.097    07088230207.. 07 9028 3 1 .3 2.9 7  '.9 7 $89023/...2..3/.-9.97Q38903039407.3-7Q0.097 Q9Q3.9 7  03.5..39.2.7.54...Q7092347:3: / 9072 03. 9.2..80.0.77:1:3:8.8 3/../.7/ 3..0/ 07/3035.. .78.....02.7 ....3 3 -..7.-:0/0-0.79..%Q7$9.9707 '.8.5.78.0 0/008033/03 /032 4.3 2Q3900733:.9 7   '.8.

3..7.397.$....-079032.39307.2..8 3../031. -.7 073/0243900/0-0.38:.-:2.793.0.0070 707  8 9 .9 70820730.9. 42.39...070-0.0.38 ...090307-71..0 -..8 3 O $9.7/.0/0...0.9-.. 1.097200..7 30097-.20830 ::34...007019700743:...8 3/.7 ..0/:.73-7945...0-:3.0 349..5.79 .5. 3 3 2 0783/0 O %.2-.5 07097%088.9. 5.28 / 72...2 . 070 972 274143.9 7   .3/ 2.2 3/.7 -0 030. .-847-843:3-7207./.7 3 /.. 2. 8 3/..9 7 07Q.7/ 7  '.250707 4942. .9 7 43900// 07/04.-:3. /.32 O $9..320/2 4.0$4 :9:.3930302007  Q9Q38075.0739028 3 1 3.400/2 4.04...0.8 39.097 07-724/QQ9970 20.70819707/:7:2:3:-/703/43..043..3/ 72..3.7 ..Q2Q 4.7/ 7   .7 3$08$0.3/ 2..7 5740/0 070730..:$075. .7/0 8 1 7/..09...2.7.7/..7.70073.74.007  $.8 39... .. 945...7  Q10200 78332:39.7/.39.9.0/2 4.097 :89.0...7. 2.8 3/.8 4. 2..3.3. 0707.-Q0/0..4 : .... .Q80. 2.5748509Q80730::3007/04..7 .8 -::3.8.7 /..9 3/.3.30/2 4....383/03808Q. ... 20310332 0783/0. 7..39..0.39.943974..3 2.7 5.07 . .7 /03.9 7 '.9 7 89030380880.397....8.Q0 707 O 49.4.-79. -7/0 2020/.20/0-07903/0. ..9 7 $..397.5099 2.3/007090/-707.9 7   ..02 .0.2.8 099 808 //0907 $61009 808 ..:2.9 7 .5 8 09020./.097  '..303.32.3.0. .:2.397.08330/00/0-2083.9743897Q843:.7.2./74-..97.7/073 82...3/ 307-783/0/08-0..03/0..3 2.0070-..-..243900/2 ..0 .9 7 07 82 3.9 7  03952.97.7.9 7  $.3/ 72. 8.7343974..-847-843:-74/.9707/03-..0.7.09.4...073/0.90.. 2.9 7 %...2 Q8090. 0920-.7 32439.-9:9:2: 4.397..32.9 7 970 Q.7..0 O 0200070 972 .97Q35740/0. -QQ0-0..././0243900/0-0..07/0 574083070070/.9 030%03 .3/ 72.. .397.39 .32.3 35748509Q8.70 /4 7:8 7. 32 4.4.8..28078907208..0 0/0/.3/070320.8 3/030208309..9 3-00073/09.3 30/00/0..9074: :2:3:300..0907. .. .9-.../ 7 -709/0-::32..32 4...05071472..39 . .3 O @.003/073349.0734: 9:7.0/0324947Q.70/0-..0..95740830::34.9.2..3-72 .2 /0-0..3Q. 3/./ 3.0743.7 3. 3/.793.39.

5. .. .03.0-. ./.0/0..-0/01472042.24.4...540890702 :3073/034: .35.7.9 7 $9..5.37 07.047::.3 2 8 /703.-.0/3. ..9 7 ..7 4.0-4. 9 22. . ...32 4. 24.3971Q954.9.9 7 !. .074/3.-0..54.0/0.7 :...30078. / 7 !.0 -0.7 /..020830 54Q709.2..05.3Q.32.7/ 3.308.2.0-0..83.7 5408907-4.7. .809  .2..Q23:2...30078.39 8 1.38QQ5078302Q/.32 4.0200.89.9 . 8 0703.9 7  ..38. 1. -.....0.7. / .7 %Q7$9.3.. / 7    .2037398  39 8 42.3Q2Q .3.7 3/.3-7/0 /03200...097  :5. 8.3/.-79089.0.2Q3Q 9. 8.3 .8 3 8..80989../08. .00/0-0.4. 8 8 57Q020/0 07 808:92..27Q308.32:..0. 4...809320.791.9... .397.38.7924/Q-QQQ073/034: .-0. 3.7 09.98.097  .097 !.3.3. 3/.007.3..7 3020.7081....5 2 42.9 7 0.. 4.8 Q801.0 / 5.397..0 0/0243900/0.384 :.78003 5071472.9 7  ..8 3.7.. Q0800548.3 24947 . ..70/0.34: ..3 '.324947.1.9.-0.:120. 003/72 .300738.-20830::3 /.9 7  .3.5. 2.7 3/.308.3007 .09970 29.7.8 3.3-..::3 4..020/0319..397..7 '49. Q3Q .8 08301../.0/ Q00739.3 . 3 ..24.3 .0 0/042. 8 70::3802 4.9.397.9 7 8.7.3 .8QQ59.5741302439.3/.9 7 $.  .7.3/. 8 0074/:.0 0/0 243900/0.8908 8 / 72.809343897Q843:.9 7   .3007/032.02..30..374947: 1.8 3.7 3/.9 7 !..83.3 .3/.7197 8.4.2..

..

4..2.::34.7 4/:..7 %Q7$9..9./0Q073/0243900/2 4.05741Q0730243900/2 4.0.7 %Q7$9.020/03 .7 .9 7 .074/3. -080200097 0.25070733070.7.43974.3 .3.009724947.70-7900-7.7.3.9 7    .5 /.7/ !47:2.9.8438 3 1 3/...9 3/.38.5 2 4... 2...9 7 :..0..9 7  4947 4/:..9 7  .9 7 .7 8.::3 4.024947: .. 9970 2 9...3.8 3 1 3/.7/ 3.. 4...04.3/.9.0/2 4...250707 43974/..4.3.....397.Q23:22.3/.0.. 2..

7 8Q/Q9038437.8.7 .397.7 3.. ..3/ 3.393073.09020 20... 097.7/.7.08 9 72.3..7..::8073Q3/0.7 .9.439.0/0.32./ .9. . -...88 3 300. 8075.:.7..9 7  8 9 .807.9 7 .3...7 8 9 .7 .890/4 7:: :80791. -47:.9:.070-0..3 /3Q 0780Q899034..3/.0/03..88 3 300.3.- 5. .397.0..9 7  :807//790307572.02439.9 7  S33Q073/08:8 .7.9 7    $:89:7:.809.072/0 07074/:. . .9 7 $08:92.9 7  4097070-47:/.9 7 970097.8090730070 970. -4 :.097   8 9 . .7.070.7.0808:9:25703850730:.89007.097 .0 /7030703..54...020/032.0078 / 72.7 . 0/04.3.20.-2083 ...79.3:8..7/.0.7 . -.0703 ..7 /01472..0-47:0.3 ..007 0749. -...- 5.7 . ...::3 4.3. .7 0 9:99:7:..074/3.25070743:2890708 .9 7  .43.2507070..5.07038 .32.1 3/..7 3.-.3/7030.8QQ5 9.070 970.9.0 0/0243900/0.903.... 3.7./43... .097  $:89:7:.30783/0 4.720.070 970.. 0/02.097 970. 2..3 3/.::8078.42403/.42..9 7    8 9 ...7 .9 7   97007 9700738 / 72..32..2.32 4./ .4250/ ..8 .7 3.8 .7 %Q7$9..9 7  0:2.7Q073/024390 0/0... 43:.0/..097  8 92. .-208307029.9 7  .0.3.8 3..3/.0-4.7/. 3.09.2-71472.0703/0 0707/03.0070.9...1 3/. .0-47:.7/.7.80. .0 0/0 8.394741-4. 3 5807.5 .0-.9 ..7 /7034: 9:7:.5.8 /Q Q2073/0.3.0/0....8 03/04.8075.89007/03.0.7 3/.7 $:89:7:.9 .-039.7.439.. ..39 ..8093307830.574083/0-07903349..38.5.....42494743974Q30::34..843: 300.393074..7/.7 .. . 42..-..097  8 9 ...7. 3 5-..99.7 3.0...2.8:7 07.5 2 4.0...

7 $4 :9:.9.:-..:.07038:7 .   $4 :9:.7.7 .

-. 0/05.. :.:-..9 7 8 92...8 070 970..3 .7 .7   0203/7.097  $4 :9:..7 /.393073.32..9 7 $4 :92.2.3 /3Q 0780Q899034.07/0.:8075.07  %...0.5. 0/02.7 1.43.2.8.097 $:7 073/0/703.8075... -4 .0945.0./..070..2.38143 2439...890 .7Q073/0 243900/0.807.39 8 8Q/Q9038437.-0. ./ .2.284 :92.0/2 4 : 2. .8 -::3. 3Q3070 4.7 ...07038:9..084 :92.7 ....0838.097 43/0388:80753907333032083.890073/03.393074.. 2.05 ..0 8.5..19.9 7 .:. 0/0.097   $4 :9:.9:9:.7.92.5 .-2083 .. 8 .8 8:/3Q 073/080Q89903.7 ...2..7083/0/.30.8075.99.Q.7.9:9:.5 2 4...8 3 /Q Q2073/0/:::7 ..9.7.8....7..9 7 $::39.. 8 92.070. 3 5-. 3.9.890/4 7:: :80791.32.5..393070 970.:-..9 7  /703/.4.7. 7-47:.8075.9..08:7 07.:.7 3/.7-03 2.79078..9. 4.09.9.5 /. .5...79 ...3 4250/ .7.7-47:..097 $4 :9:.397. .9.2.0 .1 -.32 4..3.3930733-790-::3/: :8.

 -78.33 90 .3. .3-47:0.198 7.-0.8.90 3853020 . 3 9..0 0/0574003/72 ...9438:5Q8Q79Q070 .../..2/0. .5 2 /0. .5Q8Q7920202007 ..5 2 -47:/43.0.030203/7....2 3 22 .7...

2. 2 0./04/.5 ..9420..8-4.395./.380097.0/0-0. . 5.9.09.38437.3..9 ..5..8.Q3/0009724947:0 2Q.32.1.-039.94209.9079-. -080209079-.8....07 80507./ 072.9 7   .3/ 7.7 5..99Q.97.002.49  170.3/..958::30203/7.89:9:.89945: . ...309507/05. .3 /807..0.890/0 .19700220 .97 8: 8 / 72..7/.9 -4.3 .0.5.Q23:2 573 -..07   /...:: 5425.00 8:.3.09020.2.7 3.0.3. 7.05425..9 8:7 . -.39../03Q07..9 7 $0507.0302/0347:./ Q00789030370390..0/0.9-4. ...38.3/ 7.7-03 .3/ 9.97Q 009724947:3:8:..2 .8 9079-..39 .7..309.7 8::.05.9 .8 0783080. 4..30/03.32.009 -Q9Q3002.3.0-0307 9.80. $::.87Q.0... .843 .8 -78 7.25.958::30203/7.0903070.9 7    $::%50203/7.3.0/0109707.2. -7904..

3. 2.8 0/4:2... 3.30203/720 .. / 7 !740/0-07920/ 9. O C3 8 92./085.....Q3/0 009724947:02Q.7 9 2 .0.39.. D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.32.49 170. 83/78.7 4/.380097..9 5071470Q89202-7.03 8 92.94.5805. .7.3.9020320. .7./..7.7.7.79.7 30203/720.32.4: .0. .0 43/038./ .0.0 -0307 2.3/.7Q0730. 30.7  -.74$02038 &$  8 3 7.99. 7-::3. .7 5...5 2 /4:2. . 0783080..38 009724947: 30203/7..43/0389.348:3/. 3 3/.89945: .083.7 O !.5 .7 4/.009042. 3.8:..3/ 7..7 -7-Q2/0:2../..5 .7930203/720..7 .9909..890/0-:.7-03 22 .3 -4.3-:..30/03.303/70.890/0  .0 002. ..53/0-::3.. . 5.7Q70903-:.0903 -::3.020 Q07308::..7 3 83/7370032030/030 .8.94209.7.3.90/ 3:.2.0920-47:8:-:.8 3 -:..8.800.83/73/00708:80.77 -47:8: -:.-0.7..5.7-03 -:.32 4.Q23:2573 -.0.3. -.99Q.39 . .7 8::.070-0. 2 0.08:9.7-03 8::.5.90/08:. 3/. $0Q49...7-03 .1.7 .-/70..3-:5425.09Q390 08.7..80.009 -Q9Q3002.097 !.7  00974/Q39007330307 07208::-:.-..-039../03029.0 5425.3..9530203/7.020/032..8 9.32 4.083.0/010979079-. 9 7 / 3/..39 .32.8 .3. .7-03 .7../..97/0 5.0208 ::3.3./..7Q7090-0. 9 .99 '49 170.   :.890/0/.3.. 2 3 8:0770073 ./.8 3/./. .7 43974Q043./:2....080..3 /807./.7 3.7 945.3/4:0783/03003.3.3.5./0.7/.39 .0.3 2.2: ..348: 009743 . .9.9 7  .9.38:.8.09...843. ..09Q39033070. :2. 9.-:./3Q 9Q7035.38.943/038945:   4:958::30203/7.3 .7 30203/7. 2. .0. 7 ..3 .3.2..9079-.9 7    03/3/03-:.97.7-.7..5.943974Q.3.3030705020/ 3 .7.8 0783080.32..0/0-0..3 05.3..0 89.0 .9 8: 7 ..3.-...-4..0-4. 87Q.39 9.0 302/0347:.39.-.2.8 39. . -47:.7 3...8. .0.0/0319..3085.9 009724947:3:8:.5.3/.-.... 009743..32.0 Q3909.9 7    :.-:.9 8:. 3020 ..009203.75Q8Q79202020-.0.8 .343.0783/0-::3./0 03-:.7.5 / 3/.8..9909.-847-00/0.0/0. -.-.7 .8 4.3-.09-:. 8.7 :.0003.3. 955425./. 4 : .79 439.52.3003./ ..97 O 097.00097-.8 -::3.7 .8 3/.. 5.89.7.0/2 4.002.7.9530203/7..0783080..-0.3/.9420. 8 .9248107-.2.-.97Q 9.203 8./.2 4942...7003/3..0007/04.97Q3Q.0/0..$.3 8.5..532.58QQ34Q O 42505.8 .7 ..-7/..39.09032.3-:... 4.

5.397.00./. 9 . 30-:. 573..32.0 /..3902338.890830::3 30.3.8.7.2.07-4:9:3.0.5.7479:2:.7 34 : 2. -47: Q3900-47:.479:2: .-:.7.. 9 ..-:.232:2 20970::3: :3/..8.::7QQ-:.::/703..02.7 /..2.0903 /.0.7 3/. 0.8 3/.8. 9 2::.397... ..79 3. Q3900-790..5. .2.41143974..3.4.

9.7 0730.8 .9 7  @.5..9 7     7..0-7.7130.38903902030-7959034...5 2 4..../. .5.:::-4. 43974Q2745748087Q4.0 9970 28.9:9:..0/3..7 30203/7..7..23/03/030032 4.9. 7 Q020..8.747.9 7 #4947.7.9 7  49475...-:70..7Q70903-:..8..0 ..9 7 Q9Q330203/7.3.9 7  07-7.9 7  Q9Q3. ..79Q2Q 4.5.9 7    %02030-797007 :3.07.090730 .91 7 3-4.3/.39.97 .1083/Q843954. 4.9 7 Q9Q3/027 8 2..70094..9078990 89...::...808907.08088.0-..92Q0220-4.2.2 :.0/027/03 -.::34.9 7..-07903:8:8.7..9 7 .0.0..30.8 ..5 2 4.!'.7 3  3 8Q0.857.32 4.../.03..020/03.2.3 .32....890..7-Q9Q3902/ .4.3.0/.09020.3902030-20830 2.7.Q23:2/.. 4.7 47:32.3. . 3.7 5.8 33Q3/035740830::34. .9590.4.8..54574503/.-72.. 3 3/.-7.32.39.3959038479././ .. 8479.9 7  %02032....9 7 .8:0783/070.52... ::3.04.08...32.00097 82 3/..9 7 .79970 208.70095.5.7 9530203/7.07  03/3/03-:.-783/7 5.9 7 97007.9 %5'..83/70783/0945.32. 0/0...8 /:7:2:3/.5 2 07020.047. . 3/.Q23:243897Q843/....2 -::3..9707 @.43974Q-:.05740/08907030707043.-QQ94.5 2 4.9 7 47443:330320835..2...07Q0730243900/2 4.5..7 3 Q3Q 274394.7 .073  .097 $07..7..97 077. .0703.9.38..3/ 2..38.2743..2 .9 95.32..3 .7 47:32.. Q0730 .9 4../0.7.7.3 ... .. 83.7 3/. ..3 9479:.900/2 4.000974/: -15425.

 2288.83 /.0 2.

0/0.7.7-Q9Q3083 007/072 8.9 .8 3..79.0/ . 0970. / 7 ..3..8 .83 /.3/..2..7 /QQ3 2:39.20/.7 3472.8 3472..7.::342.79970 202.2..7/.0 70/Q843-4:9.04..7 2 4.079.342. 02-07070.0208309070/43.007/7 $.7.::342.7.0::8.0-780..9 7 4.7.72:39. / 7  .0..097 780..7.2.7 97903089.243900/0.097   .0. 8 0 43897Q843.7 ::8..3/ 72.0720Q07007003 8 2..089.08.. 3 ....7.3.2288-..3.3.

..8890207070902073.3-70 20...7. ...097 ..2 /031.9 7 : 0289. 0/09.3.7/.2.07 -.1 3. 243900/2 .8 3/..3..022.3 .3..7 3 -47:.3/3Q 07/03.39.8 ..3.3....3...73::3.7. 3. ..7 3/.843:3432..3.7 .0 02-0707.3.8 43:5.3.3 .3.007. ..7.42.3.3070.9 7  ..2.209/0  .9.-0..0. .9 7 47:.3 .03 33 83/03.3-..5 0783/0.0 -.. /03020078 7.8/78007/0 0803.42.71..7 3.097 ...1 3/.85740/0-07920/ ..9 7 82.80. ...39 ..7 ..9. / 7   .0.7 3097.3...5.7 :.7.0.3.8 3 070.20430 5.0/ 3/.5 .799 7 .::.3.2007/0 -0792 4..7 07/4.2507070.209/0 97.908595.9970 230203.32.. .. 5740/03-0792 80/3Q .7 .97Q3 .3.7/ 7 @. . 2Q022003908590/2007.2.5 .7.2 /03 8.7 :./0 ..-907008308.3 2..05740.5 .0..19 ..7..:.0.0 0/0/.9 7  4:38:4.33..3. 8 -3 .9 ....8 39 8 3 30.9024/./.5.072020/7 .3.:8:000.3.7302072.0.7 ...5 .208. .. .-. 9 2..7..7 3 .3.-790.7..8 :-:.80.0.50730 -.7 3/.79 .3..0..0.097 07-7.3.8 3 0709703. 90230/0....7 . .8 3/. 9 72.-:709..3933.89.10 .5 ..7.7.-2083   . . ....3 .07/0. 443 7 507/0-0943 .7.92..0. -.2.700.5 2./.-0.. 03. / 7 !740830::34.9 7 ......0. 8 . 2.7...0.3 4..8075.-.2.70/0.31.0..9. 3/./0.7 3/.3Q80 802 42.-0.89.0-070307007003.7..30/0.3-7833.7.5 .5 ..7. .7...7 03.. 0 0738.0908595.3.9.000395. 8 2.-7.3.097 .02-07020.  /. /0208 20.0.8 4:78.0..38. 9.7 3.7 3/.8 3/.1 3/.29...0.9 ..0708. :-: :3097.3. ...3...10/0/0 07/0.0908595.0.5 .793..3 .5.. ...9 7 0792 4. ../.3...3.5.3..857.2..0.07/0/0  0709703208..5 .82.0. 573/030203500743.7/.7 ... Q..7 3.:3..729.7.9 7 C20.8. 3 .7..3. .30783/030703.2.9 7  ...97Q3 .7 :.8 / 72. 8 0830.Q07.7 :.9...7..3.7. .7 070-Q9Q302-07020 .

02 ..7 3/.83 . 2.3.3.

..0703/0 07070::34.002-0707 .-:0/0.9 7  .9 7 $.793..83 0200.::34.. /..7 3/. 073/08.2033/ 07 8 2.38..7 -70 972007..7/.3/.. 3 .3.7033.097   ..0 -789.

.57.3.9 7 95.5. 2 3/.9..3 .5 2...43.9 7 .0 0/0.9 7 .0/2 4..9 5907.790...7 22 .3.250707.5 2 4.0..9 7 O & 03/0 .3 .. 3 .7 .7.0443.7.3.89..9085909209079-.07070900-0. 0-03909.39..3 3/..3/ 9.090859 073/0:..7 22  .0/.7/ 7 ..8 .2 0.7 22 /. /:7:2..9 7  %0.5.7....3080.8..-0792 97 8 .:9 -::3./.  ...250707 %5/09.397..342.3 .0.0707/0..7 9.3. 0/02. 4..8.0...0::3:9.0-2007/030 349../30-0.39 5. ::303 90. .. 90230/0. 9.5 5.9 7 @...7/.250707.250730/ 07/0 070 0/09.9 .8 3...8/0//9038437.7 :.9 7 .0-... 097200.089/0 072Q2Q34/: :..32 4.32.7  ..2033 / 07 8 2.. .9. .5 2 4.39 5...3/ 72.3 3/..74.0.0 ... 2.3 .8 ..7.2..9..3 3..3  / 020 /:..7. 7 0730243900/0.3.9.209/0 20073/02:9. 3 3/.7./. 7 .3.:3:3. 7 ..00920/03.2.00/2 4.. -. .3820/.070..7 22 /03. -.2 .7 -QQ0-.3 3.8 .92...2507 .7/ 7 $.3./7..097 :3. 95903 00-095903...8 ..2 /031.8 ..39 5. ./... -743:2/..9 7 843974Q0..007/7 ./7/0-7.5.4.05740/0890703349..3..7.  .3..7.39 5.3.7/ 7 %.2.-:0/20/ 9.7 20.8 3./... 9:9:.3.709032 ...7.3 8437.0...8 3 3Q073/089072 4.7-Q202.9 ..-QQ0-.8 3.7 /.74..32.7..25073.7 ../.. ..9..7. 2.007/.3 .0408..3.0 ...5.7/ 7 D1020.5..800783/07..02 /031...34:.002.7..43..7 2 :-:.3.3 Q/0 0-039903.. -...00220.:.3 .250707  .3.7 3 32...9 7 .0/.0...3.2.2 0.7.7/.3 .25073./.. -QQ0-. 5748509Q8Q9.9 959034...30243900/2 -7 .7 . ...3.3 3/... 79970 2... 9 72.4.7.5007 574007/089070307070.343897Q843/.39 07 /../..9 7 ..3.0.2507073. .000-0.5 .9 7 .072 4.7/ 7     .7 4.7 3.7/..74.8.97070 -.9 7 :3.0-Q9Q3902.....3.7.9Q7-Q. .7...2:Q4.020 ./ .5.34.0. .7 9.250707/0278../027 30702.::34.30344...3...2 /0303 .3 .25073-7Q8Q .42..7/.3.7 3/.002Q/.3.. . 2.39 8 95/09. :-:.080330 3...9 7 .2 /03.. O .7/../ .. .3 2.2 /031..70/0-74..5 ..7 3.2507/.4.00/2 4.3 ..007... 7 9. .7. .42.7..7 .7::3430 5..9. 2..3..7 3/..90230/0.7/.070.9 4. 0-0399.9 7 .8033::3 09020.7 . ...3.:. 3..097 ..8 :..08 8 2..3. /.793./.32 4.3 32 -7172. -..30.99. .2507073/03-QQQ8Q .2507078 .7  .... -QQ.

.2 0..42.-QQ42..9 7 D1020 ..3.52.20310073303.9..8/09970.2507073/03-QQQ8Q ...3. 0/0.389034.2 /03/.9 7  .031007 ...-03.. 3 9. .3.9 7 3 ..3.39 5.8 4/. ..3 3/.7/.3.097  ...74.9 .  @4.2 /03/...8 39 8 .7 ...9.-QQ4..7..3./.2 Q8090 2.3 ..3.7 22 /03 .7 . -..1.0/09...7 / 020/03 .9.7..

319 .007.03..0 0/0800..07Q3200..9.3.7 9..2507074.0.3/1Q707 -0.9.9.7/ 7 Q80-.39. 4..3-7.3..00.0 0/05740030...7 3/....8 90230/0.7. 5.7.7 .0 .8 42.302489.9 7     302489.0 9.5.3 / ..90859. 42....0507 Q2 39 .3.7 .700990230/0..7...7/.. . .2507.0.9 .38 9 ... . . 3.700920/..8 0920/033/Q8434:.907/0 4.03..897...302489.09720/03890303/0-8../4 7:..7..2 Q8090 .. ..34/0.9 7./Q 0/Q02/0....3/. .0 9/...09:.7 .0.097 :3...243900/7959034.07349... .003 8 2.020310-4:3..8 19.79023.7 ..8 .7 3..8 .54.0. ....7/ 2 .3..0.3...7.3 / .0...9 7 :3..3../..34.7.7.7 9...83 /031..2507243900/0-0.097 /.7.805. -7 90243900/0../7/00 90.Q23:2/05..0. .7 2.2-78 .7..3.-7.7 9 7 . . 43897Q843:9...8 3 .. 0 90208. 9.7...32./.1...8 . .25070439740/0-0.0243900/0.3.::-:.9.8 42... 4/...0903.7/ 7 ..0...-.9...79.34/../0-0 90....9.9.0.4/. ...31Q707 0.0.0/0.090709703-780-05.9..80 /.2 /09...2 .04/......9 7    0%.0309.9Q7-Q.....9 .097 302489.0.8 3 .07.3. 9 2 90233/... .7/ 7  1Q707Q1020/0:...9 7 302489.7 3/ 82 .-4.2.8 / 020/03 . .-780890 09200.007/7 302489.34../0-8-:/. 0/0/Q03032 4.91.092:..0.073-::3/: : 82.097 D1020..0.. .9 03/080. .79.2507070/43.0/0-Q9Q34/.097 D1020.07 /1Q707 /0243900/0..75  42...9. .. 20/.8 30709079-...3 307073/08 .7 030..8 . .. 3/...8 Q1020.2/09.3.8 3/.9.900/2 4.0..7/ 7  .0 5740/0-0790307070243900/0.02202031007/0..07..9.9 9507/034.7 .. /030 20820/.007/7 302489..7 39:9:.9.243900/200....38 20/.0208..7 4.8 .097070 :..0 /08-0/031..3.9 7 !740/0 /.Q103/ 3/04/..097 :3....0 .3.0-:3.3/ 82 3 .7 !74007/08907/ 0/0.7 3/...2...8 . 0904.097 :95/1Q707..3 385093/00220.843./...3..84 :.. ..4/.7/.7 2.0 007/0 39 . 097200.8 3 30 98 .8 3 34/.

7.3..3.-0...3.00.9 .0.9 .9 ..9 4.720830030 4.3.3 .5..7.3.07:9:-093-3.3 .9 7    031007 @19$ 7.9 5. .5.9 .9. 43897Q843:.9 2 4.9 4.2507 :952031007 02 203104...7/ 7  031007/:.9.3-7 8 2..0Q102007/0:.7.2073/0 /08-0/031.7/.3.8::9:9.2 .-731970432.9 5.3.3.70/0-7 .7.7..32 4...5.25078 :0 92031007@19$ 7.4..3... .52.9 7    %02..250733.7. 9090.9 .8903Q3/035740830::34..9.. .30220.07/0 /08-0/03 .20./.7.9..8 09907808 //09:2:22.9 7 47443...8.9.9..7.3.3-7/. 0/0.9.....32 .. .3/.-7908 7..250782..0....02 073/0:...8 3.:. ::7:3/.42.2..7/ 7    031007 @19$ 7. 1 79 3.3. 3 9.. .. ..2507  :952031007/Q 0 .7 907889.25070900/2 4.9 4.7/ 7    -84Q97007 %5.-4.3.3...1.3.3 ...5.30..0....3 .8 .3 4.007/7   031007 @19$ 7.0/2 9.3 3 -..2.954.3..3..439.9 7   '#'.......20990...3 .0 0/0243900/0...3...0/2 4.243900/0.. ..... 07/007/Q 04.7/ 7.34..2507070/43.3 /.9.198 7..9..0.3..9.5.-790:. 7 82 3/.9090.0 /Q 0 .7 907889.7..0Q89Q890-3 0708::3..2 031007 :952031007/ ..20990. 0/02.003.003. .3 4. Q0003..3 . 0/2 4..

5..-20/7 3/.Q801.7 3/0  8900730.... 3Q 2 0..-20/7  ./.070-0.8 3..9 7 $8902.-20/7 $8902 40 4.3 .7. ..-.0:.0/0 0384 :9:.7 .0.8..5.3.7.:. .04: Q39007/034: .7 4741474. 8 92. 9072420970/ .84 :92.8 3/..7-43 072003# . . 24/Q07/ Q39007. 8 92.89043974Q4:5.. ...5. /.5.../ Q390003. .7 /. .8890207-7Q3903384 :92.84 :92..9 7 .0.Q390.: .3/0-8 '# 9..8 .8 .. 439.9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ .-/ . 3/.7 ...5..84 :9:. 3:.7 2 4..'#$890207 2..

8908 3 7.0.7 /.3.8095 Q390073-7.95 9.3 2 3./...3/0:.3.-38 .95 Q80-.80995 30Q1020.7. $89029030Q1020.7 /..5.795 0795 ..80995 /7930Q1020.3.097   '#'..:9:7::88902007/0 0709 3088902.8 3 .::34. .9 7 0.8.7 :. ..395 /:.3Q39007/03 -.809 95 ..-0.

24/Q07/ Q3900 -./0.5. 2.390/ Q39007307-7333/003. .072088.-. . 9 72. .3.. / 0790/ Q3900788902./0.0./ 074257087.8908.3/ 3/. .... Q390.9.3./.5. -0. ..7 .20/0-20-0.0 425708707/03-7.8 .'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.390/ Q39007/03-7.7 3.:.088902 08398.072.7007-7-730-.3/0..7.3.7 8.3/ 3/..-20-0.-20/7 3 84 :9:.084 :9:.. .99 3.084 :9:.89024/Q07/ Q390074: 9:7.. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.:..0/ Q39033 82Q07/0/./090 0 4257087-::32. 2.:./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7..7 .20/070/0 03 Q9.Q80 ..5.32.7.

/ Q39084 :92.7. 3.84 :92./ Q3903423.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.843/.7080808574-02073/03..07890 0 9 3/.89083303.7.3 /.4. -20/7 :4507./ Q3901. Q3900709 3/0808824/.. 3 .5.47.32. Q0730 .3 3 3-400920830300203.5. 84 :92.8 0. .8 42..747:2. / 7    '#'.8908 -.04257087 .3 .5.-20/7   3..89083423.

072 /Q QQ Q30/0303..3/ 72.8 3.097    '#'..7.0. Q. / 7 .749542570874.74425708708.07907425708707.-:0/200./0919-.8.70 749..079070 30.90$.9 7 4257087073.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.30790/ Q390/003.542./.

 / 7   '#'.3.0 .Q23:2.393 8 97. 9 72.3810734.7/.9.30.9.34: .39 4741.5.2..393 Q3908075.9 7   43/03807. 42.3.'#$89020733 D390$075. 7-47:.7 ...-.

7 8 97.7.-20.9 7    '#'.4...5 /.3'04947: 43/038071./.324947:88902Q/0 073/00709 . .2..'#$8902073343/03807.381073 8.. ./0 03/0.

'#$89020733$4 :9:.3.9 7 .794.7.708 $4 :9:.7.708425708702 309920830300200090.:0.8.7 3.7/.. 8.3/.0009743030 20.0Q2002..7 89.0-4:9.9 7 .97 80034/.88902/007..Q2Q.... . 9Q2Q... /.3.:/0.03.3.54..

82.. 4257087.9. 80387Q  425708702 .7 - Q80./09072489. /03002088902 0 Q80.-. 280387Q 1 425708702 .8 .0-.8 3. Q80-.3..8 380387Q  '#'.9 / .0-.82. 2708 .

809 9.395Q39007/0/703.7..3-07070Q3900783/0 -::3....8 8 .3/..8 . 3.54.9 7 .8 .890..3.5..7 3 .7.3...9.7 .7 3.0 8 /0 970.. 8038707 -::3. ....9 7   Q390074942. 80387Q.:.9 7    '#'.304..Q3900703 84 :9:.843:030 20..329.'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q .8 4.324/Q.9 7 $038707/03..0:2..5425./.90 888902308..

3/.2..3Q390.8 9.7 .-4::2.-/70-20/7 .3 . . .9.7 3/.3-7349.-/70. .3.7.'#$89020733$890243974: 43974889024942.07.34890 088902307.3 .:..Q390.24/:/0 9720 .3/. 2./.3 .8 3/.8 .7/.-4::2.9/.097 $8902574-0207/ Q39007/03.:.4/.. 574-02.

90 8.72143843.7 3Q073/0Q390.5 .3/.388902.0...-0..39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.3.097 070:2..7 ..04942..-4::2.8 .5.7 2070:2. /0 9720 1.Q073/04942..99089143843..7 1. .9..7 42.7 4.Q073/039Q2Q390.3/. / 7   '#'.-0.7 ..-074:3.9 7  ..3/0.088902.097     Q390070-.-0730:. 2.3 3/.07.097 080 43 43974...3.3030-20.9 7 070:2.3/.-0.. 2..7 .9 7 $8902.7023 .9./..7. 80387Q-::3.3/..7.....5 8 4./.7 .2.3.3/. .3/.-4::2. 8 .

'#.

0 203/720%0880733!74003/7208:7...3 2.8  .-.7 '0.0Q39007.3.7 309 . 3 -.. . 3.3.7..2..843:4....8 3 # .3 2..09Q2-47:.3!071472..79.::3800.38 .. 020D39007330. ..9 7    $9. 747:.3/ 72.7....3/ 72.7 %$ %$ .. 3.0..2.$890207337.7 .8 . 7-47:..7/.3/. 3 8.0070-7.4.

/:7.07/ 4..0707/0 ..7Q3908Q89000. 5071472.. 970020 3 C007 03007.7 .3/ 72.$..7 8907007 197007 0097 .007/7 942./ 030..7 3/.- 3 :7.7.943974.7.94397488902332.097  8.7 857.7 3 3...0 0/0 243900/0..%020.843:33.5740/0-07920/ 9..3.8 . .070.9 7 942.7 ..32..30/......39 ..7 4.7Q0730243900/0. 7-788902 4.09...0803/ 020/03.7..397.3  03007 $07. 7.0..7 /..97/08 .. .. 4.9.7.7.38437.943974..3/ 72.9..9 8 4.3.7 .-972 Q03/03.097 439.1 3/. 4.8. 9 7 2.320/0..3 3 303 09$07.8%088.3 2..97007 030.!.3.5 .9439743..97002.-7. ..-079208 /.807 ..8 ../0070 972 .7.207/0 2QQ959072489.0.7.0-7-0/0/03200.3  03007 $07.. 79 0/0-0.0.397.9439749088.0.7 / 07.0&! Q2Q0.050/20/ 9.: . 4. 0/0243900/0..0-:3:33...7007.. .843:.94.2 Q8090.007/7 Q0954942.. .3 3 3097070 .32.0-.7-.3.02.8 57.03.9.9.... 0/043974 0/0-0..7.250707  942.7 2. 0/0243900/0..7.07 2.:..-Q9Q34942.0-7-73070/Q03032 4.9.38/030 :7.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ ..0&! Q2$ 3 1.32 ..9.8 3/.70.943974.943974..32.39.3172.2.7] 4/.0...7 $4 :9:.7 .3 3.7 3 3.9 -Q9Q37007 .9.7.007 !4/: 09743..!07/007.4.7 ..4250.-7..-0.7 .7 .08.7 . 3/Q8434947.3/ 72...-74/: :3:3-:002...097    .0.072 05.8 3/.0 0/024390 0/0.7 .0 0/09:9:.3 3.59 7 2.$... 39...$890207 2.5 ...70.39.050/0-0.3.9707 .197007 Q80.-:0/0-7.7.0 203/720%088073070 9720:7..3/ 72.. 0/09.3.70.0. ....097  3/.97007 Q80'072 !.243900/03959072489.97/0-Q9Q3/:. D.0 ..007/7 8/..3 3857:9:-09]/031..843.7 .7./.7/ 2...7033-0 030.7..7.-7/0 2.3 3-7903002.7 .0 0/04250..1.2....347:2.9439740907'08907007  0308..9.0 .8.9707 '.52.7 4.808:.843.097 942..09./:7:2:9-.7  .050/20/ ...7..007/7  942.7 942.-7.3.

/7/0.8 3 38023/0 3472. 2.7Q39007243900//9038437. 70 .0 8 92.7. .0/0.-0920/03..3.. . Q0.7 /.3/ 72.20/09..7 3.88. 09208 ./7/02..0 -7009::7:3/...08903/ 9.70339.043.. 2.7 3.8 3.8.943974.3/0070030907.3. .30/0.3 3479./03020089070.7 3 0700 970.0.9  5.7. - 002..7 ..3/4 7:.790.8 .5. 7-78890220/.943974889024250.574003/720 08.5 2.9...342097007 85740/0-07920/ ...:9-::3.0.8093/03.79......243900/0.3 57400730::3 4.0349..007/7 /.. 8.7 ..8 3 38.0707303.050/20/ 9.5 .70.-.5.5.900/2 .Q20 ..097439748890207574007/0-07903.7/ 7   0302007   Q9Q34942.30707/0 8 .097  %07242097007 .3 ...88902073/0320.7/ 7 942.4:2..7..-4.09..3..7.507-47:.94397488902335740020 .0.007/7 890700738.8 38907007 /4 7:/.793..890/0 4/: : /.3.342097007 -.3.0Q.07 -74942.42..::34.097203070-..

7 .799 7 .9..92..7 3 3..79. 880/.5.7...0.0903 107830243900/0. 3/031.7.0. -0. .094.2..4.: 79QQ4.0. %072420970 .5. 880/.100.7::3:. 4.9 3/..07:9:-090.7.8 .8 0920 .0 0/042..-7Q89-47:.3 2.9.9..:.../Q Q4/: :.-4.0. .7 47:32: 02309 .7 :../ 7 ...9 7 %.3...Q070.007...8.Q.32.8 80-0-09970202083908.70..2.5..8 3/.0 2.Q23:220390 0QQQ 4.342097007/090.8 3/.5 5. ..809904.1.Q07308../.8 3.7 2 -.8204..Q23:2/Q22:..7 3/..1...3.:.92./7/05739034. 8.0 8::-4 ...47..0 20390 0QQQ-0.3Q/Q Q0707/08 .9 7  .Q.9 7  .. 95903 22 .3..:0880/.07/0.342097007 22 .790/2 -47: .79.7 .39 -47:8:.9248107 .-4..32. 8.0.9248107 ....-78409 .5 ..3. 3 89070-0.38Q2007.......3 :2.003.4.0Q89Q3/0/0 0707 .Q07308. 43.7.3 4.700 -.3 Q.. . 7Q Q880/.34:2.7/./.0-7208.79/ 3.7007309...3 3 479. ..3/ 72..3 .79.8.342097007 -70833-. .8 3 3.../..07.79 .342.0. 3 ..0.7.0.3907242097007573.3..243900/0.3 . $.2.9 7  .9 7  ./..8890320/ 9.7 3.0. 2...7/ 7    &... -47:. 8.3.243900/03070. 907242097007/0-..0.959072420970073.88.5 42.38. .-090/0.3. 7 -7080-.9 7  %0... 9. ... 8907007:.5 3/./.7.7.39 -75737. .8 8..7 3..5 034 ...9 7  70243900/0307.9 7 &.3/0 /0-747::.7...7020349.39072420970. .

.. 8 80387Q9.5 2C007 . / 7 $. /.3.. / 7   07957. 3 32439.5. ./09803870.43/03808: 4: :2:3:30203-:9088.0...5.7/ 2. 3.88902073/080/.70073/ .2... 2 /0 970-7.84 :92.007.7007. .::3-.307.8 3 8.0 -..Q07308.0. 2.82.9 4.3 5.970243900/070 7./. 07 7. / 7 -7 0/033.7/.-784090-7904250 4.. 7 4/:.243900/20/7  $4 :8: 84 :92.0707 4443:.99 3.39 8 ./3Q .8098.7..-2083/Q 0.7.. ..8 /0 8 8.8 .7/. / 7 89070/.32.4:3../0. .3..0.2..3... 2:.07 8 !.8 ..   070889020 8 9 . 4.3/....07.7/ 3. 2.9 72. / 7    8 !.79.. 20.88.0.7 3/..905.0.42.2.84 :4. 425.843:07097200..  3 03.7 8 .:.0709720/034:3.343:9..4710788902073/0 8 8..843:1.3-7.542.5 .9.7..42.3-72Q/. /0 20073/0./..8 49.8.5 2.99 3.0 8437. / 7 8 8..0890303::3:9..9.07 S /03Q8042.32.700739Q092 /0 070730705. / 7 /.-7 -743:2/.32..7 ....4.:-::32./0 092020/7 8 8.::342.8 3..... 3 32439./.-7.3/..978 . %07242097007 .9 7 .3/../.3 3 33Q3/0-7Q7080. .30 0/2 4. / 7./. 9.8.8 3 320790-083/04.2 42.507-47:8: .7 %Q7$9..08 / 72.7/ 7 4/:. 33Q3/0-758 9:9:.1.. /.973::342.-7.... . / 7   $9.0-.24-2070889020 8 9 .083/034.0.-7.-7 95904.99.8:: 84 :92. .. 8 .7/ 3./0/03.4..7 %Q7$9. .8..42. / 7  ..0 0/0 -Q9Q3-4:3.5 2 42.7./.0/. / 7 8 8..425.2002.0/0-::3:2.2Q8.8Q9:3: . 8.3. 7 7 .2 ::3:9.9 7   8 $.8.-7.4.9 7    70 :2. 8.9-7...343:9..5 703400/2 42.97Q39Q092/0 073. -0..::342.99../.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2. / 02080..3. 8.

943974%088..7/.7.::8.547: 43..3.0 /.8..020949.. 0302007  0308.27 0/0.0 07.7 3 08.209972083/03.-07903/03020 20949.8 07 8 2/.8 0..0-47: /43./03020907..97/0/03020.'0 942.7 /.3.70-:.02Q90...05740/0. .04.00730..-7889023-07-7 82 .97/0 3472.9 /.32.-700997/9038437.72.5 2.3/0.793.743:.3 3/... 9.: 7..-./..  Q9Q3/0302007 /03002007 3..7.3.0.3..7 .9 7 03020309..7/4.. 2.-79088./ 9.3-7..8 -789.0.0.7/..020 .8 3/. /..0.7033.8.2.3.5 / 9...2.083.793.0 /.5 2.7 439. .32.00739.3.7.-:099 .22Q 8 3 7 3 3/ 3/. 2 8 .2.0 .2 5.0./.9002.79.04.-: 0/0. 9.0.5 ..7:.0.9Q707-..9Q7079. 8 3/. 8 .7 3 .7033.2007/0 -0792 4.. 0/03574944/.0 -:/03020/0 /.00.07... ..0.7.9 7  : 8 2/.7/ 7  .8 80-0-0::70/0...7033-0 030.9 3/.5 .0.5 2.7../3 .30.0.0 .020 07 8 2/.090743974.3 0/0...Q07 #..8. 2.7.-:0/0..0 070 9/03020..0 2.0 /.2./03020073.7 3 .7 3 20349.3 .5 .3.-: 0920.3 .7.7./0 970.3..:.0 .7033.97200..0-Q9Q390882Q0220 0/0902030./0 9720.0903-:/0302007/0.-07903/0302007 /.0 002.9/03020073070070 92.0 439740/0.70339.7004250/03020 08.9.097  : 8 2/.3 .27.9 7   Q90.8 3/..7 3 -07903.3/.050/0. 3 .0 0/09.9 7 03020073.38437..097 3/..27.3 0973078  8 92..70339.2 3..0.QQ2Q/Q7 /.790303. 9 72.3. .5.-03.52.9 3/.8...8 3/.::.9 .3/.097  79...7.0/ 0320083.-7..7.7 3 08.2007/0.-Q9Q3 -7889023903 .97/0/0302007-:08..30.9 7 -7 0/0-47:. ..%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 ..8.5 .20/..8 3/0302083/0 -.0-.70709 9.9 7   47:$8902 030-...2..-:092088.0.0.7 /0302033/0.8..-7-. .7.978 %Q0923307032083/0:.0Q.7-::3.7.3 2 3.2.90/-7.9 7  Q90.3/ 72.. /..-0792 4.-07903/03020073./..-0792 4.7.574083/0-07903007720Q070 /.8 3 .3 .7-.09Q 9Q7Q..070..7.0907390230/070 07.::34..0.7 / /:7:2.3 /03020073..9 7 03020078 7.7.2.5 ..70070-:/: : 9..4.8 3. .0/03030.20949..72..70090820/0.

097 : -.8 38.7 58 .3/ 72. 42.30...5.0 ...42.9 7 .843.8Q9:3:./03030...8 3.2007/0-07903 9.:..7.784 :9:. ./.070-::3.85740/0.88902-4 .8 39..3902032 4.250707.0.39..3/ 9.2-.0/030030.8908333/03 .3.3-78 39 ./..-7/0 207QQ7808 2.0-Q9Q388902...22Q8.8 3.0009 ::7:3/.-.8 39.0 -Q9Q3-70 200707.:.0 0/0...30707/08 39 /070.../03030..3.38437./0-8-..7.2./ 3 3.7 Q9Q3.9 %08890-Q9Q3009790.3. 197007 .3945.0 /.9.09.2.843..0.2507072Q0220.3.8.0./.88902 .42.347:..7/ 7 07-7 /03020332Q//098..9 7   .0Q10.78.85740/0-079202 80.79 .2007/0-079202 80 .2.7/. 2.0..2 .9 Q::.7./4/:7:..7.7 3 3/0303208 .097 07..099003.. .3 2.7/ 7   $:47:.4.07.0...70/0. . 2..5 .-4.7.9::. 39 . . 908590/780. 9-47:.0.7 . 2.7 908590/0.5 2.3.2.38437..0 .9 7 03020079.52.07 574083/0-07903.09089-.3-47:.8 3-.097 07 -:29. .0..3 8..7.3/ 9.7 Q9Q38:-47:.7 8 39 .30/0.7 3 3..79...5 .00220/0302007309.8 3/. ..32...42. /../.3.02Q022003902030. .7 Q9Q3.8 ..097   097%088.7 3 ...000395..3..04./00/0-7 8 39 4.30. .0 .00849079-.0 -Q9Q358.793..7.0.7 . 7 ..::.3.//007 902030...3Q.. 9 28890233/0300320830/0.0.7 Q9Q384 :9:.0.0302007-74.3 /..39089.3.. .7/.7/ 3.3-47:.5 2. 947:.70 ...0 0/0 /03030..: .70.3 3/.0-Q9Q394.0900733083984/:.9 3/. 07 Q9Q3-7.3. ./0-8.7 ./ 908590/0.2.-07/. ../9073.9 7    03002007.7.70..0Q10..3.7./ 908590/0.2.3/.9 3/.3 .2 478.007/7  ...2.92Q//090/03030.2.097 ...-9:9:..7 .9.-.097    $4 :9:...3-78 39 ..070.0...793.9 7 O 097.8 3 /0 070732..79.2 .3.0... ../03030.889029.9 172.0.0574083/0./ .9 .0.-: 0/2 4.9..0. 9 .08 39 .0/03020907..0703 0920/0 070738..7 . 3 3:.9 .0..:20/03030.3.3.007/7   .007.9 7  Q9Q384 :9:..97.9 7 ..94.20/20/030.:. -970../0302007...007.29..3/ 9./ 908590/0.0.0.7 -.7.89.0-::3.Q. 2 3/.9 7  :/03020079...43974/0/097Q0439740/0. 4..5 . .38437..-: 0/0200.7-.3/ 72. 2..

043.9.7-43/489Q390070. ..79..30/0.830QQ20748.-4.. . Q7Q7Q 07200.-07903/030200739..7 3...3/030207..0..3.8 .7..057400.8 3/.0307.02Q90.397./.97/0 /0302007.70..7 3 343974Q ./09. 9 7Q0...0-..3.8890209457.7 3 3/ 0720/.05740.2/0-::3...3. 2.0/4 7:.8 3 .8 3 . 3.7.7 3079 --.7/ 2. -:.7/.3009.793.43.0807.799 7 @Q3Q . 9 72.7 '.7..20070::34.5.097 !..8:7:: :3:382 ...2.7 894: 4./ 0/20/030.090.7 077.73 .32 .39..0820.8.9088.9 7 .8890233030070 2/Q035740Q073/089070..07..070 070 9720/7 './703.907073... /.. 2..79/0302007.728890207.0.. '49:007Q.7..9 90883 9.42 /..2007/0./.5 .2000730::3: .9..3  /030208.0.5 ..7 3 070.8 3 9.2007/0-07903 0920 .090/.0 2:9.0 .7 803 49!749489 $4:3:23..%088.32./708 .02Q90. 9.7 3::...2.3/.3 39000730.097 !740079Q2 070 2.5 2..8 47:3:: :/4 /: :9.0.7 3 3-.42..793..3 20.9 20/.7 242 :0200.9...9 4803 .3.8 3/..9 7   .02070..-:0302007 $0 200 .902.: .020.0720/03 0./0302007.793.7/.080343-.209/0302007 24947.01.. . 0074:2. 74/: :3:.Q39007479.3/.9 7 :.9088.9.7. .7 083.42.7 /.7.2./3090- 0/0. .70.7 25....90./332.303.0.0907..31.:2.03..8 .030073/030.07.32:9.2.-: 2:..8.:2 '.7 % --.7 3 30/00// 3 89070389.7 .2Q90.7007/0.3/031.0/0302007/Q Q3Q478..7-43/489  803 49 0:2.7 2.097 O .98908 /Q034..5 .2.7.:2. 3-. 439...3.. 9 .7 34007331.0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --..-:/038437.9457.58.9457.08..58.9 7 Q9Q347::..7 .-Q9Q3 /0. 3.43.02439.793.7.. .495749489 ....073 .5 .0 .7 .02Q90. 09200.5 ..9 3.0.7.5 .7 2.-7071.097  CD# % $ $%  ..... - 90. 2.7  0308./3Q 89.1.097  :2:24.-:9:9.2 :-Q29 --...1 3/.8 -720.99.7 3-07.7/ 7  &:.04397490 .7/.547: /.70090.7 3 ..01.7 2.097  :/030200730.7 /. 5.3 39008 ..2.8..0 -:3.5.-: 0920Q070.2.7 .70.3349Q7. 030890..0-..

 .90-00.097 %Q2889020.9 3::3: : %Q789.9%$ %$.9 7  890703../..9 9.3..070..3.7.32.7 -..02.95.02089007-7/01. -070/43.9.3/.9 .43:2.9 3/.0. 3.3.90-0007308.79.9 .788902/.3 ..3903.7. .089.. ..07039.7 3.090.020..7Q0-0...::34./708 .8.54./.7.9 7 $.7.43:2.4..7 32.1 3/.5 9 7 .-:0/200.9...9 7 Q9Q3052. .9 7 :.3 34.097  &:3:7907 :.7.. 89.7.7/.79..7../0.3.7 .7.9. 4.3/.79.75. 32 42.7 2.0-Q2-.8 .::3: : -00032 Q7Q307/034: .020.7...3/.3.3 2.7. .0. 3.3052.7 .0-70730 .2./ .3-709095.7 3Q0730 2.772020839Q20230990/-707 .3 .020.020. / 7 ...

314/. -./Q Q5889020.020/03. -.0.8 3.-90.314/.070Q.9439745.7./.020/03. 3-7.7.300-.0-:.3-73/0 -..0..5 2 42.89.8 -/:7:2.7..3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-.Q8059088..8 3.7. / 7 .307.0Q39007/034: :7 $8902003.09Q5070/4 7:.. .5 2.7 43:2. / 7 $.314/.8 3/. .3. 0.8 3.90 ./.3. / 7 #0Q. 2 8 7. 30820208304.7 .. 0/0/..3..7.072 790707070/0 0703/70. / 7 !. 3 .39 .78 39 .7-.2.7 3/.3. .39 .7 42.07Q073/007-7 9Q5Q.39 .778./Q 208. / 7 '/.8 37:5.7-0 8.39 .8 370Q.07-79Q53.89. / 7 :8907007.. 2.0720.9..3/ 7 .0.7.7. 28 -75.303/0Q80-.8 07:5..7.948038.25.398.3/09.32..8 3. / 7 .5 2 42. . / 7  %Q507307.3/.300/03.-7-.8 3/. 0/Q Q7Q03-. / 7 :..7.0708.780. 8..8 0702090/7 .8 3/. / 7 :9Q5 7.397...8 3.-.397.97/0:..32.7 .0.70-. 3.7 0.8 3.3-.0 70Q.3 5732. / 7 #0Q.7..847:59.5.7 . 3 33032 42.7 Q80 -.0 8907007-::3/:72....397.8.7.7092:.9707.32.99 3.97Q30-.7.8 3. 7-47:. 890720/7  $8902.3-7/.5..8 3.020/038 . .-20/7 077:5.39 7. 42.3008.7.-90320070702090/7 %Q58. ..97 42.8 3/.0.0.3007830243900/2 4.. 742.02.1.5 2 42. .8 3.. 43:2: .5. 2 Q. /:7:2:3/.7/.314/ 4097 42.07  803$.7:5. 8038. 28 .-90.-.4942.30Q073/0-.902309.0847:542.39 172.3 42.7. .32.7 3.::.7 -72. 0.79.9707-7-7070-.8 3.18890242..7.3.9-.32.0830-.-3/05.00070 /:2. .37082-7-00.7 8.30/2 42..0720208 39Q58.32 573.89.072020834942.00920/7 439745. 7-47:.9707/03-733 .7. 9.25. ..3/0002Q/. / 7 439745. 3.9 3.7 89.03. /. / 7 %Q50702.-7.$..3. Q8020/:7:2:3/.8 3.3042.7-.097  0/.3/03003Q80-.314/.7 .0.02007Q80-. Q0707:59Q5.7Q80-.5.3 / 8 2. .-. 9Q507/03.8.20.309088..3 .8 370Q. 4803.8 3.9 3/.97070003Q80-..7Q80-.397.7.7.9.7.3. 3./Q Q70703/070.. . . -70 972007 .1 3/..-...890303-.24942.8 .7...-900./.

5 2 42.8 3/.9707.1 3/.9Q507/03003Q80-.0-:.3 :. .1. / 7   :2..7. / 7 '/.39 . 42..9 7   495749489$. .30/2 42.7/.3. 7 -47:/.-0.7 5732. ..314/.70-.92481070 .3/ 7 2. 3.7 . / 7 .8 3.-900.3042.07-79Q53. -70.8 0702090/7 .309088.0.7 Q80-.92.97/0:.8. 2 .3 / 8-.. / 7 %Q5. 9.49...3030923090820/20/7   %Q507307.7092:. / 7 $.92.32.042.8 3.7.0.39 .32.020/03.5.39 .92481070.8 3.89.. ...3-73/0-.3..3 .03.3/ 7 .5 2 42..8.0 70Q.7-.0.7.3 42.8 3.8 39. / 7  4957494898.300/03.3.7 Q80-. 0/0/.3.0./.3 5732. .. #0Q.Q2Q . 2 Q. 2 8 7..32 42.8 3/..314/./ 3/. 742..10/042.8 3.7. .5 2 42.37082-7-00./Q 208.083/0Q80-..0Q39007/034: 2./.7/.8 37:5.0830-.7 0907.. ..24942.8 3.7 3 34.97Q30-.302309.9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.042.7..398.7 42. / 7 #0Q.8 7.-90.-3/05. .397..3/00230990/-707..3. ..7.0 -7070070 9720/7 9 48039. . 7-47:.. 7-47:.7.7 8.  .314/.7 .2-. / 7 Q9Q370Q.1 8890242.307..0 . . . 2 ...90/20/7 2309.495749489.3. 3 ..9 3.8 3.8 3./.39 7..9707-7-7070-.7-0 8.90 .3008..7.3 2.2-.30.0-4 .8 .-7..9 7 070Q390 9.3-.3/0002Q/.3 47:3.847:59.7 .. 3 33032 42. 3 0820208304.-7-. -.0-:349.073::3/Q0/0. .20.Q0707:59Q542.. / 7 830-.-90. .0847:5 42.59..92481070.02007Q80-.5.89.397..99 3.314/42. .72439..8 7. .300-.7 -72. / 7 !..-..3-7/.02.1 .32 42.25.7Q80-.32.92.8. -...7-. 890303-...39172. 0. 43:.. 3.7 ./Q Q70703/070.7 .-90320070702090/7 %Q58... .8 3.78 39 .-7-47:0-3.7..8 .302309./094 .8 3/. -.. / 7 $8902003.7 8.39 .70.. .020/038 .083/0Q80-.07Q073/007-7 9Q5Q.9439745.9 3/.7 . .7 8. 0.7.020/03 . 2. / 7 .. -70 972007Q2Q ..314/.89. / 7  Q9Q370Q..2-.39 ..-./Q Q5889020. .8 -::3. / 7 :9Q5 7.7.9707/03-733./.3/0%..3 47:3. .8 3/.7 .7.3.7 307-7.. / 7 %Q50702.7.7.39 .89.-:07-3.72439.-.:.5 2 42.8 39.09Q5070/4 7:... / 7 %Q507-79Q5-...0720208 39Q58.5.39 ..4 . 2.9707.4942.0 2.3 2.8 07:5.-20/7  $8902..30907 208.7.8 3/.32 573.5 2..7 .3.7.0708.00070 /:2.8 3/.9 %02%:9:3 % --. 2.8 . ./.7 307-7./.314/.25. / 7 830-.8 -/:7:2.3.9 7  . 28 .1. 077:5.2-...8 370Q..5.0.0720. . 2. .7 3...3.

8 3.:2489.89083070/.3/ 7 2.30/2 207089.703...8 3/.30 942.. .7..7.:-::3...2.5425.89070/0890720.:280.7 .9 7 D5425.0-4 .9 7   % --'.-: 0/200. ..7 .7.7 2.:28./020843974/0. / 7 07089. 3472.2. 5425...8 3. 95 5425.QQ3.-20. ..-7-47:0-3.30339Q092.:2/0 0707439745.3420970.74.7 42.92....3 .3 5740/0 0707307008.8 /:7:2:3/./... 4942.1.2.  ..7..7.7843:.'.0.7 .70/ .9439745./094 .8 .0720/7 .. 28 -7889025425.94.0. ..0-:3../... ..0/ 07-.3 O 097439745.9.30Q073/0/9../...92. / 7 !425.398.3-7-730437047. / 3/..:2%.9 7 .7 4942.70/ .4 .5...5.8 0/9.49.38:.:2/0 07..9079707:-: O '..:280387Q..4942.-0.0/3/Q Q3/0. ..0.-..0Q39007/0.3..:2$..-079/ - 42.397..32.070.8 /:7:2:3/. /0.0.7 /.Q5425. ./0.72 3 ... 3 8. :2. 0/05425. . / 7 $8902439...8 3.1..8 /:7:2:3/..7. 4. .35425..39 5..0..8 7..3 42.:2:2:.8 43:.0/020/ /:7:2.02070..-0./.:25425..3 3070..9..7749.59.35425. ..Q39007/0390 0/20/7 O '...32 942.3..3 39. .89./ /:7:2/.2.0.8 9. / 7  $89020 -..097  '.7 O ..0-. /.00097/0. '. . .... 3903007. / 7 0920023093Q3/0388902/05425.0838.9 %02%:9:3 % --.../0.3Q3900733 0907.:2 /0 07439745.5.3 3.397. / 7 !9.7.. 24.:29...700720.9 O '..9023.:2%.70070.0'.303/034.708:..0-:349. 8 . / 7 '.7 ./0.70070494200/2 42. 207007/0 5425..30889023....1 .43:3073.3.008. 3..0/090 -00035425..0 0/0/.0.39020002.8 -::3...8 .32 -.7 3/0../0. 2.-20.. .:2/0-80 88902/0070..097 890303. /.7. .39020002.542. 3 .00730:./ 3/.7/ 7 @.843:4: 9:7.91 /307.:2-..-3/00/05.3.92.3.7 3-7.0 Q39007/0.... .9707 907207.7.7/0 073/0/0.00/0.3.:280..:29.3. -70.9 ....5.7.3-080208:0.073::3/Q0/0.9 7 2309.097 97007/0 9720..94.92481070 .9 7  .843: 4: 9:7.. 2  -0/02:.70/03 2.3.7 .:25425.7083/03-.. 9 7.0. 8 3/..70/03 . .90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707.7 .30/2 42.7/.5.700.7 0907.2.700720.0 /0.08..2./...94.3 /0 07070708903035425.9 7   !425.-200 308.7. 43:.7.72 3.700.:25425.890700890720/7  '.

2..8.9  92 70Q.309..99 3.890/0 .890/:7:2:3.425708707 . ..%.8 /:7:2:3/. / 7 479:2-. .-.7.07 -7.89. .4257087/034: 2: 42./7 $. .: 2.0.7 3/.8 3032 42.5.8 3....%5 #00307.5.425708707/03-733/0.70/ . / 7 4257087...32 . / 7 47:.397. .8 -70/042.397.9 3/.70-7.2.39 .7 3 :.3.38 92.7.30830479:2-.425708707.397.8437:-: . 8 . . / 7 .7...3.3.  .74257087/09970 2.-20/7 4257087!.30 942..$.9..89.308890230:7: 902.007/003.Q070 . :.99 0425708707./094257087/034: 2.8 3/.39 . / 7 ..7 .8 3 .-.89.3 42.08.:7:9:.03 2.39 0..84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!... 2.  % --.07203070052.2.7..-.9 2 8.7 3 3-.3 5740/0 070730::34.. 3 ..70.5 2 42.70 /43.8 3 .8 3 .39 .8 3.7 5708032 42.30.5..

7 42. 7 57..02..74. 890703 808.74.:3:3.9 2 42. .84388902.0./. / 7 071970 -7-70730/709-.: 7:59. 3 3082083032 42..1.02033:7:9:2. 9  8907007002030-20/7 :7:9:.7.7 .8.07805..397.99.3-702309 ...8 3 . /070.:7:9:...79Q07 . 3/.3.3:7:5:7:9:.9 2 4.8 2743.9 7 079.47:3.3...7. 2.7 4 . 3/Q 208843:.98:9...08 . 2 8 7.. 3 89070.0 552 0.:8:4 :3. / 7 :7:9:.:Q073/07:5. / 7 .0.7 . 2..300/03.7 .:50./. 1970 :7:9:.7. .Q7092 -7.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2. 2 83/7...8.:7:9:./ 3 .8./0909.4942.89.15.7.8 8.30.397.0843/038-4 .94.74 :3... 47443.7..3 3 .-..94.:Q073/0:7:-:3. 0770..32. .38.8 3/.8 .7 3/0. 9 7 2.7-::3/:7:2..99 3.9 . O O O O O O $4 :-. / 7 4257087 7:-:84 :9:.4942.-0.32.89.. .8 .3.704. / 7 :1970073.-.8 8 7.32.8 0/43. / 7 :19702743.75.-7 43:2.34: 2.//033.:8:2.009042.388902 4 :3.1. / 7 :7:9:.1 . .3 5.7942...7 0 !.8 3. .:04257087.2. 30320/7 :7:9:.8 3/. ...-.32.097/9038437..0-7.7..8..32..7../:7:2:3:.5 .9.3:0.2...083/05. 2. / 7 $.30 Q073/05425.99 3/.-20/7 0.8.3.74.3.8 3 1 009724947:0.8 3.7 30247..0720/033.330239.. / 7 425708707.0 072.8 0300320/7 :7:9:.0 83/7.3-::3. . 2.0. / 7 :197007/03-73.8 .1 3/..88/0.0 197007:7:-:. ..:7:9:.:Q073/0197007..397.:8::7:9:.300-79002:......7. ..88 4942.8 9. 703/ 077:59.:.95700307.3/04 : ./03.7.:3:3.02..:8: 5.3:0- 5.35.1.8 3/..8 3 .00. 4.:5.3. 084:3.7.09079-. .0783/080890. 9./.7. /43.30. 84 :92.00.32.57038-3070.2.70/04:542.3 ...0 /3Q Q7 7038:-0.0739:9.38.7.0.7 . / 7 $8902/0./.7:5. .. .0/4 7:07.89.9 .3/0-:.107.9 7 .00/20/7   $ ......30-::3/:7:2. ...3/038 .7 Q23:2..32. 2.

 2..9707 907207 .%.0838.0/ 070097/0.780.343:2/.0. 3. 3020709.94.8 3 .3.. 802 . ./0.7.0$8902 .7.Q./0.890..0.9 . 80.00/208.../. 0770.1 3/. 2.907-::32.7.3. 5 ..32...-20/ 0780 552 /0 0730. .3/. ./.9073/03:2...8 3 .75. / 7 097439745.99.. /.9 3.7.8437.2../.32. / 7  $89028479.90070.9 7 07-757/0 :.7-43197042.0 %088..3.32 4.-7 .00/0...7007.0/04../0208 439745.4:78. / 7  97007/0 9720.70/03 2.7./095708489.7 /.. 04.7.80.3 ..94.7.083 8.7..-20/7 .70/03 . .  42.2.8 4257087/0.398.097  7 Q.9. . / 7 :80. .0.../:7:2..8 3 . -.9.-.. / 7 :./:7:2.7. 2.700720 890303-.94. ..7 3 09200.3 578.48:388902 074257087Q/0 09200..890.7... 8 3/.7 2.3 2/.8 3.342570874942.72 3.79: 959042....7 . / 7 942..8.0 802 4.83. / 7 %088.30Q073/0-.0  097439745..80 .9 .70/ .8 3.03/Q073/0/009078.91.907. 0708320838...-3/05. 0770.0-. .8 3.82:2 . 8 3. 303/70.-.-..2. .5.7880920.-.3.3 -4 03.7 3/. 2.32./0... / 7  03/Q073/00097439.0739:9.3 / .2. .7.5.8 ..-.-.3.72 3.2.0 Q.8 /:7:2:3/.70/0 .2-.3420970/03:2. 4.79Q07. 9 72.8Q7. / 7 00905425. .-4 Q073/0-::32.79Q07.398.9.-0.8.309.7. 0.:./094257087/03-7380200./09 0907Q..3/.7.7 3/. / 7   !. 24.-.0720/7   % --.3-7-730437047.003../0.7.0-0-7/0 070:.2.9 .7 .70070 494200/2 42.9.7092:.0.8 39.3..-.. .34942. / 7 $.8 3 .82:2.7.0 552 0. 7 29.7 .0739:9.3/.3.070.7.2507/0 '009724947. 2.7.0304942.0/0425708743:3073.7.7/.8 3 5708489.397. 9 .0.-.2./.907  43:2:9.3-Q9Q3-:007439.4. ..8 3 !.-...3033 09042.72$8902 3. 2.34257087Q3 .3-.30.%.8 380.8.0.74.3/0720/7 7 .0 /:8.7. . / 7 @..

 ..0232:2 ./.

Q3.74/:. 0/09.7 %Q7$9. 7-47:.8.3/.0../. 8.7. / 7   .$9.79.3/.%... 747:%088...9 7   30890.. .70Q7092 42.9 .7..0$8902  % --. . .7 3.7 3..79.3.

.8 ..2: 0050074.5 2. ...-9032083/0:.57.70..843:.0.5 2.8 --.0/Q-47:42.7 80799.7 .-.70 .3 2 3.7 3 3490242.7439.4/.7/307-47:08.0-.7/ Q709.7 4.2.7 3%7490703.42..0.005007573 -.::3: :.9.74.9.0. .0/027908907080830:. ..9 7 3.00500 -47:..9 7    % --. 70974942..7 3.7 .-47:.8 3.8 $9... 8203/72 -.097   47:.20709 --..090891472..0. / 7 /0.09032.99 9088.7 %Q7$9.843:30203-47:0783/033079.0.7...0540903947-. 8..2..99038.5 ./ . / 7  47:.7 3/03/070.3.3.3/..... 42.9 7 47:...03073/03.078039.172.7.5 .5 .3.70-:..7 3/.-47:.7. 9-47:.8 3/.7 39457./. / 7 .9.3 2. -.7..003 8. / 7 70 972007/0Q2Q 148147. / 7 47:...7-439097. 7.::34.7/ 0702Q2Q34/: :3.32. 0/090890/070 .3 .04803:. .3 2.8 3/..2.32 42...3 2.-. 7.389089.8 3.8 3.9 7 . / 7 47:. 7/.9.-7. . 7.390898Q7083.3 3207/.0.79.57. :..-47:.8 /:7:2:3/. .3.9. / 7 - !071472.7Q073/089..7 439740/20/7 %089-.9../.2.070080.0/3Q .092020/7 .9 072020/7  47:.07 00-7. % --..7 38./.. 7 -47:. 88902/.3 .39.843.32.709030.%0898.8 3/.5 .0-. / 7 .070 970.3/.0.. .7.7/.7/. /..3/.7.9.7 ...09020202.38079.23.7 8 92.7 3.5.39 42.8 3/..7 3 303/070097. .7 :. / 7 .8 3.32././/081: :.7 3.9.3.9 3 39089074/:.-0.7 3-. 02070907.9 7 -7 0/0020-70 9720 ..0 ..::3 4.32 .-79457..%08947:..0.080 -7-7070208. 2 900.90../ 030.894.-.99 .3.3 0907. 3-7349.32 908957480/Q707.2:9.8 3/.2.:. 70.7. / 7 %Q22. 8 7.. / 7 8.7. 8.5 2. / 7 .70902007-07-77034/:3.7.. 0/0. @...7.7 3.99 -3.8 3/Q 200708.7.070.02439.0020 ..79.7.3.9.79.097 : 02.3:3:3....5 . 42.7943:9:..9.04/:.843. -7 0/0.5..7.0-..47Q70 .387-4 :.097 079 --.5 2..3-47:.7 %Q7$9.42. / 7  47:.048/. .3...7 -:..1007 22/03.00050:.90/0..990 /03.3.-. 7-47:.0/04.097  .7.5.7 3/.8 7.3/.3 2.9 7 47:.32.3 2./ . ..9088.

.0720/7  .-4.8 2Q2Q342..5.-3/00/05.91 .8 3 .27.../0.0.3:../. 9 7 2 .0.85081 4.3 .05.9.0.7...9 7 0..89.398 .7009. / 7  ..7 3/.9023.5 22  0..!707-0042....052./08900320/7  9..7.-447:.7 .570780:.3.7.-.8 3 .850814..27.9 7  :..7009.7.003/30.-47:. Q390830..243900/0.-0.7./..9.%.4: .0-4:2.7 3/. -.-.7 0300203-47:.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %.9 7 .057 % --.-4 /0-4..7. 3 .503/.:257 O 30890.7 3 31..0703.-.7  .9 7  % --. / 7.!70730 .243900/0. .5733Q89Q3/0090990-07920/7  . 7-47:.0 .0 -0/02:.757 O . 2      % --.7 35.08.7 3.3 2.0..243900/0. 3 .5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.-4 /0.5707% --. 3 ..42.7.!707 O 80357 O 49574948957 O .7.7 %.7 /..0-: .7.7  32.7.39.9.1 073300-.7 %.757 O '.78Q/Q Q3/0 / 07.7    .72.570733/:. 0/03/08032 4.9..9 7 .7.7330703/0890.7 3..::3Q809042.09.... ...0 0/0243900/20/7 .0 0/01..32.39. 235.57078. ./ .08Q20830::30904..5.-:0/0.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.7.

.% --. 9Q50730-... 303.0.39 -47:.7 .0902030.097 :902... . 9 28890239.9.39 .3.3..-.9.3...2.9 3.20 Q7080.::2:9.30 57.5.2./Q 208/:7:2:3/. 540903 947-..1070/43. .2.7.8 3/.02.2.70084.0.3.90820/20/7 .9.7 04..7-43/489..090890/0.314/.7 3Q709/ -00032 ./.94.9 2 42..-.9Q507/03 003-.0.7 .7.30-:7:59.0.. .0 9089Q709.3 2.3. /. 08070/ 077:-:4942. 3-4 . 2. / 7   % --.7.3900020/033..0..9030-2007.43:2:3/. . 2. .. 54843/.::342.5... / 7   028.7 3/..7 ..3.7..7 3..3.0. .9088.3 ..2. .8 3.17.7 2  5. .9.7 :.7..8 .314/$8902 $890239Q242503.314/7:5..7-43/489 % --.7.7.::2:4/: :.3-733-47::/.8 3/..19. 02849.3.3Q0-7.5.% --.89./..3-.7.39.8 .% --.9 7 !... 29....3/0/ 07 9Q507/0.09032 4.7.9. .7 1...8 3 .-20/7  .'. .8.32 108--.2 .7 3/ 7 2 ...-7.3. 5.3 .7  %Q2.3-000320/7 0709 3/0. 90209079-.7 3 307.5.-0.7. 9 28890230-0803208 3:.7 9.7 2 .3 9..0.7.8900 -08020/7 .30/0::38Q70 00970820073/03:../0..314/.439745.172.7 4.077.2. 49 .7:59.1 3/.2.314/88902074803 49!749489 4803 49!749489...42.2.79Q5/0 97208 7.9 7   % --.9 3/09Q2. 2.

..0.32 42.8 3 8.9 7   43807.-::3.7/ 7 43807.5-72. .5..0 08.. -0790... / 7 '.32 8.. 2...2.. 28 7.:9:8: .7 /..Q89Q2439...0/2 4.850814..32.3.9 7   43$07./:7:2. / 7 47443.020/032..1800820349.2. :9:8:3:320390 0. :9:302.82:207 28.8 ....7./08-0..3.2.-20/7  ..8.7.0/2 4:5054894-4. .203..32.82:2/703. 2 3 34. .5.3Q00 ..7.0 0/0 2.8D39007.9 7 '..7 43807.0.38..32..7.. .3..3.5.7 4.7 079.0-4..8 ..94/: :.9.0-47:Q073/0079Q7Q.9. .1 3 3-.2.3. .3.9 .3..9 7 .8Q390079..4.5 2.:9:. .8 3/. .:..3..88902/0340 0/070.0-.:9:8:3/0 -::32.7.3. 34 .::3-7.. . .8Q390078 .7/..7 2.7:5/0 97200/0 .9.3 .8D39007 Q20820'.-743:3.

8Q39007 -7-7073/03/0 9.3. / 7 .3 2.2.8 3/. . 2.43807.7.0. / 7.5.5.8Q39007.3.3472. 3/.94.243900/0343807.5. 439.8 7. ..70907-::32.

72Q3908.70073 073.8 -::32.8 O .3:04.8 34/: :3:890703 72  .7 8 7.:2.Q80-...-7208304. 4/: :/:8.0/:8.907..7 .8438890230-.303/0-7..7.2.7 . . /.2.0.3472..7/.72/0.72Q39089.$.0...0.99 3/.3..72. 349. .7/..42.:94/: :3:8907030 .2 9. 9 7 2. . ..8 O 495749489. / 7   .8 %Q2.8 O ..79.0274 02...7.0. 4.2-. 2.8 3 .. ..Q80-.8 3 .7 .7 42.7/0...72$890207 % --.9 7 .0. .2-.3 2 3902032 .209208/:7:2:3/.. 2.. .7 .843.. ..807..2-. .-208.:.7 :9:3/0.28 / 72.-42.3:.Q070 /0.3/0 808-7:.4/: :3:8907030 .5.79.2-..0.2.4/: :3:8907030 .2-......7 3 3-. / 7  070.0720/7 .7 3 3/0.-20/7 .2070. . .79...7/.:9:../ 83..2...09032 -7 0/08. / 7 !. 2..-79889023/042.99 3/. 2.7 .:.7 .708./.3472..5.8:89:7:./0.9 7 '.2-..80.8 O 495749489..2-.0.8 O 803.832070. / 7  .30/0...8 O 803.5 /. .3.. 2 8 7.5.3.99 3/../ 3 439740920..Q80-.9. 43974Q42.30/320804942..2 7 5.7288902072.70/034: 2.72/0.890/04..-7/:7:2/.3.79.7 3 33..05.0720.0.2-.3 5 8320830-.-20/7    % --.03472.7 0203/0. ::38Q703-47:.700742.0.8 /:7:2.728890230.0702439700/0-0.7 3 3. / 7 780.8 O '. 8088-78Q70 9..72780. Q0705.2-..700720/7 .8 34/: :3:890703 72  ... . /. / 7 O 080200723388902/020... -3..70809030...:.82:2-0 % --. .99 3/.8 3/.8Q3900733.728479.5.0.3.3 2. -770 -::32. 0 9.0.3472... / 7 : 8.2.:.700720./..72 .-03.08333472. 42.8 3/.. .2.0808:...2030097434:5 .7.. / 7 7 ././:7:2:3:89077/0.7 3 37030707.3472.-79089/Q03 2070-7.2-.99 3/..:2:3090784/: :3:890703 72 . / 7 43807.4942.708. .7.9..0.. .94.2-.72.3.99 3/..7-00.. 8:89:7:.7/.7 /Q0333/QQ3. 5 .7-00..3:04.. 2$:89:72.8 34/: :3:890703 72 .:..30/0 5.4/: :3:8907030 .742-3. / 7  ..99 3/..0720208.3.

.3.7 3.08.:.47:$890207 Q230890.3 CD ' %$ $%%$ $%#  .-42.09 $:7 92.9 7   .7/..9 7  %0..2.7.800730::.0. 9 2.58. 2 .2/007/03 / 0703007/03 /.0.097  030 20.8.3 .-7. 9 2..7.7 32 4.. / 7   $9.0-:89.58..3/.-4 !..7.59 7 .:2 347:$890207 % --.2 :-Q2-3.3 2$ ../..9:9...//007/03..7 8:.9. 3. 32 4. ...../. 7..9 7 3. 8 ...79...7 .30.7 .'0'.0200733:.42.080032.7/3/007/03 ..3.79. / 7   %..7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.72Q3908Q07830-7-4202-7.. 7 8 0302.:2 3&7207 % --.843902 /QQ3. 9..7 8 :.7 %Q7$9..7/.7720208307090/-707 .0..9 3/.0'.47:. :.8 3/.7 3 . 0/08 .09088..47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L.0. 9 2. 9 2.-.7..7 3 % --L.2Q3Q :./. . 9 20/0.7.3/ 7 2 42.0::.7/ 3 07097/ /0 0707 .::3.0/QQ34..7.0 07Q0 . 9 2 .9 Q007/03 0 073/0.5 2.7..0908595.908Q804.02007./.8 3.0.843:3.7...7..39 07073/0 8 57Q074: 2.7 8.2.0Q007. 8: .. 38 92.8..7/. - 2. .9 7 Q0.0.9 4 .2.3/. 7.0 .Q033.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --.01.94 7 .5.9 7 Q9Q3..7 4.04.8435.-47:.3/. 9 2 .3 ..... .3. 2.7  0308.. 9Q2-:943../4..7/ 3..9 2$890207 %020C007 .8 .0/.3/09.9 7 70 200707-4 : .  4 . 0/0 043897Q843..5 42.0208 $07..7 .0:7:9:.020074/:..8.2.4.3 2 $ ..8.7.0.7 $:.9-0/0.5 7034: 9:7:.7 .5 9 72. 9 230920 30::342. 9 22.2.99.

..Q3Q.

9.7. Q3Q .70.7 3 /054.7 3 3 .073/03 003-Q207.8 070039020007.::5Q Q  . $ C#%$ $%# $4 :..39088.7/. 3/.7 3 8 92.98.28 . 9 22..:9.. -/7 8 0903.5.3Q03-QQQ Q30 .5.0.7:-. 9 22.7 3 3 8 9 2.8 3/.4.2Q3Q !4Q709.. 9 2 3 3302 ..0208330073... Q3Q @4$ .8 /:7:2:3/.72.8 3. 20.84 :4: :3.. ..020070.9. Q3Q 8 .Q23:2 144.708.-4 .-72.7/. 3 9..3030733.9.8.09. 8    .2Q3Q %. 3 3 479.7.. .32.28 .3 38 .25Q Q .. .7 9.9..70%088.2Q3Q %./7/08.20.084 :9:2.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.9088.8 3/.7/1Q43/703.7 3.38 .35Q .9.8 3. 9 .3 2.3. 9 22.0.3 .3. ./ 7 :7:5.3 .0.. 3.7  4 !40903 . ./Q Q42.02007 %..0307007/0:.07042.9 3/03003.02083/0...3 2 8 .7-QQ9Q7 C00-3...3..7/.3.9 4: 9:7..8 3. .3 9088.0 $ .%.7 0702090/7 307.9.98.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3..9. Q3Q $07.3.0-:-Q207/0..3 -47:..7 2.7/ 0/0200./. .:.8 30703.2 Q3Q !40903 .0.9Q7073 3/03 003.9.7.7.39088.084 :92. . .20.. .70::300708.02007.3.9 2. 9 22.:.4.7.7 4 ..0:.0 3 4-200702090/7 720.9. 9 / .32. 9 2.3/. / 7 7-3.. .. 8  :..0.0.020833Q0730.-0.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20. /.:: 5Q Q .3 .7 4 .3..0::3 .3.-/7 3.39088.3Q00 479. / 7 : Q/03:. 9 22. /.3 3 8 9 2.. 9 2..7.1.3$ .72.3 38 .7 3 2.84 :4.0. 9 22.7 3 9.7 .0.32.4.84 :9:2..8 ..3.02083300730-.2Q3Q..3..0208 / 72..9Q707. 03079.-:.3 ..

020.3 3.39088./.0.4.3  474437833.32.9. Q9Q3-:007.9 3::3: : %Q789.9 384 :  .32.3 ...70302 .. 9 ...3 28 .8 ...02./ 7  &:3:7907 :.3/. .4: :3.4: : 4342 ..7 .0.79.

7..2.3.7 3/.7 .3.7 3-Q9Q3/03020079..3.7/. .5.843 03/02.02002:39..04 :3:9.... 3 9..9 7 .7 2 4.7:5.0/...20/0.::3.31970 . 9 22.0.7 3.3 .0.7 .0. -47:.7.2.3 .0.9. 90.7 8 ..2. 9 2...0903 .3.38. .9 7  47:...2. 9 2$890207   47:... 9 20/0. 9 2Q073/0 03...9 7 &. .9.09.0 8.2.2.7..-4 :9.20/0-079032.203843.3 .5.. 9 2-47:.3.20/0-079030904.2. 9 2-4:2.38437.7 3/. 2 4...-0307 .3/..2..0.9 7 '/.7 3/.0..3 . 9 22..7:. 82 3.0200/4/:7:..../0Q073/0. 3..0.. 3.  1 30-47:.0..7/.793.02080.097  0..7.7 3/.8.5.9 3/./.-7.0-70 20 349..2-3/72 4. 0839349.7/.0.843:3:3.3 -.72.843:3/ 2:39. 9 2.090859349. 3 .01.0 9::3:9.7 -47:..7 .-47:.-47:4.. 9 2 -47:90....2.32.7 3/.7 . 9.::.5.8Q0-2083.7 00395../0. 9 2 -47:..08 . -0072 4.0208903 .2-7Q00/00/0... 7 .9 7  ./ 020/0309 8 2.2.:90/-7..99 3 39..4.900/2 .9 7  '.0/2 4.7.7 58.7/33-7..793.3...843..5 . 9 2:....7 ..0..7 34..9 7 47:.9 7  !8.2.3%088.7/.38 .:..8 347::.5..097 ..2.0...0 0/0 .7/../..5.7/.. 00205..38.072 790707070/0 0703/70.02080.3. 9 22..3 00395. 7 ...3.7.1208.82.9 7 47::.5... 9 22.0..0.7/.9 7 9 ...7 89. .9 7.2-7Q00/00/0.0 0/0 ..843:3/ .-44..0.7  47:.9-0/0.9 2 4.:/0890 307.0.9.. /:.9-0/0.9 7 47:.2Q2Q3 4.5 3..8 .7.7/3-4:2.. 4.. 9 2..8 3/.10.0.9..5.89.3 3/.01..7094. 43:2: .0208890303. .38Q0 .3 .-44.3/ 9..9 7  ..79.2.

 S S..097   .. 3.38437..30..4.3.5.9 4 :3:.3/0-007/03...209970.3 384 :9:2..097 /.097 443..9 7 .8Q208070 .5 9 7 ... 9 2/ 020/03 . 0302.4. .7 3 8 92.708-47:. 9 2. ..7/..98..2. 9 20/0.5 2..3 8Q208.1.30307 . 9 2. ..894207.7.3.7 3/.2-.. 030 8 ..9 7   8 92.02007:.72090/7 :30/030-3. 5.7/./..097 .32.02007/Q Q 8 0903..39.5.7/. 9 2 073.7 0.7/.7/309073.....7 /1Q43/703... 0/0/ 0320/7  07-720.7 :.7...8:-:.3 3..3 3 8 9 2..3 1 3/ 3/.7/../.020833.- 8 2. 9 2/.0..2.5 / 9. 9 2  $4 :9088.7. ..0 .0208:.5.5.9 3 3.9 7 !03.7/0-790.5. 9 2 Q9Q3-47:.:.708.3 .70.7-3.7.9.3-. $4 :-47:. 9 22.0703574007.9088.02007/0.7 /1Q43/703..7 5.3  8 9 .2:./..3 ..020Q009:9.3 ..0. Q3Q/Q7   / /3Q 8 . .3/ 9.....90.5 .209970. :.0903 .7 4..38. 4.129.2. 4 : 2.3.08 9 7 2.3 .3 2.%088.9 3 3.3. 0/0574003/7/ 3 .5./.3.07049:7 .3.7 $3/7.9 7 9Q007/0::. ..3.0.3907Q0/. .371..9..7/...3 3030032083/ 9. 5.8432.-70 970.7..0.020075409035Q 0.7 :.-4.3 .7.8 3 070972090/7 :30/03084 :92.2007/0-079202 80Q03.78 3 1 3. 9 2-4:2.8 3/..-0.5.8 /:7:2:3/.2 30700390/-707. .3.3-:.72439./ 0200.020008398.9 7   0..843:890303.:.0 /..2..08 .-..542.. 9 2.37.7 3.3 2.793..3.8 0707 ..8: 8 92. 3 9.547.547:.8.097 .9088.0-7. -..39.7 3..0200.0 -47:..02007:.0-: 82 390.7/0. 9 22. 0 .5.//080 /4/:7:.3 5 02-07035 890303.3/ 02-07 08.3 34.-72...5./... / 7   $4 :92.9 4.9.8 307003 030733.-4 :.3.0 39 .7/....7 3/..7 34.. 8 3.7.::5Q Q . 9 22. 9 2 3./. 9 7 2.0 /QQ3 0/0/0.02080..9 ::. . 8 Q802. 9 2 / 030.0 9.7/.3 8 .. 8 92.070 03/0.9 7    47: 1. 9 2 2.3.7 .9 7 472. 9 243974Q3890 30::3 .. -7889024:5 84 :92.3.2Q3Q.2.8 32....8 .7 3/.9088...9 7 70 200707/07:9:-090. 9 2.7 /0. 22-4 :4...0907.8 3.9 7 0 07078 . 9 22.98.9 7 .. 0402.. Q808:-:..3 2..097 ./0.700 9010/0.7/.3 20..5.2.7 Q80-7/.9 3/.38437. 3 3 -73077...0 7QQ..3. 9 20/0.043.9/.70. 8 .9088.3.70.2.3 / 0200.5.0/ 020-0943.0.30 90./.90.

3.7033890 Q07305..0200733$::./ 7 '. 9 22.0:97.2.. 9 28 .3 07907. 3 .3.-.0..5...3 3 2 -47:3:3 8 ...3 Q7080. 8          0720  '.8 3 347: :3/.5 2.32.7 3/.3 2 ..5425.2. 30 90959./ 7Q2090/7 :3.0 Q073/0. 9 2.2.009 !8943:.11.8 3 31.98..5 .0-08 3/03.2.. .3.5 .-4 .0208 .5 .30.9Q7073.32.4-0.507. 9 2. 9 2 .::5Q Q 09.02080. ::3.0-:. .3.98.0 /0 074/: :/.7 5425.7. 8020830/../.32 .2.7 1.5 -47:/. .8 9.0304.7 %.8:  38:..5070/2 .: 0.90/20/7  .8.7. /09. 9 2::.7.8 3/.98.2.34..7 3.7 1Q43 703 .072090/7 %. 9 22..7 3/.097  .2471 Q0073.7.8 .98.. !'-44.3. 9 2 $ .. 8 / 72.5 2.-4/0.7  .1 00-0. 9 2.8..3 -:..7 8Q7..7 3..0208338:-:.0474434: :2:-..900243900/03.. 9 2 3 3..3.02007:. . .3 .:. 92...3 . 589:9:.3.7.$4 :92. ..020073-3/720..0/4 7:::. ..2Q3Q.0.7 3 /. 9 2. / 7     !425.32.3 2.2Q3Q !4Q709.2.3.......72.9.3.7/.38. 9 2.9088. .8 3.9083/Q Q703.7 :. 92.8.3. . 9 20/0....7 9088.089032003/:7:2. 9 2.3 42.7 80-050742.3 3 1. 7. $: :.3.7 3.080738:5425..3..7 3/. / 7  4 : 2..20.7.0-4 .35Q !409035Q .-790 /. 9 2 D02/0. / 7   !425.03/3/03..5 / 0707/0/. 9 22.0..3 3.009 .0Q8042.0/ Q7080. 2:9.3 4/: :.0200733/1Q43/703.1 :2.0. 30032 -0..0/ 07.7 3/./.. :3:9:2.40 3. . 82 3/.8432.9 .. Q3Q.3 7 $: 0720 843.-203.0090. .3 8 .3 03.9.3 .32.7 3 4: 2.8 3.3.7 1Q43703.7.7.0'.3. 2.7 /1Q43/703 .7 3-7...2..89070.39. / 7 :./.3.708. 9 2 3. 8 3 3 2 09073..

3.- 9088.07/0/ 030.. 9 2..9002.07039.7 3 3%.7 3%0.7:9:-092.2.5 .3$ .907020/4.3-47:. ..0. 9 2 07...9 7 .3 .3 .3.79.072090/7  %.7 22  .793.29QQ3Q3 .5 2.7 .9 7  47443.00..1 3/.70 :.7 3 1.0 47443:. 9 2 .0.8 7... .0.3 08.-9Q2..9.7 %.38437.9 002.-4.. 3 .7. 2 .3..0-47:.7 3.0. 47443. 03::3 4592:2 . 8 .7.  47:@.7/.32.. 3 &:3.0.3/.7.097   47:.097  47443.- 9088.3/ 9. 8 .3 .7 .7 8 .-4.547:::34.-4.90083-079. 9 2. 3 .943:8:3/.5.. 9 2..7/.0-47:.8..3. /432.8 3 3020-80-05070 8 ..7 -9Q2.891.7 ::32.3.9010/0. 3 .75740/0-079202 80 Q03..3 47: /054 ...302Q03/80730 /.0/. 9 22...043.02088023/038437.7/.4 :3:.0.7./00/0.7 3 39. 9 2-4:2.2.02007. 3 3 3 802083007 :.7.3.-.547:. 3 .3.5.7 3/..9 3/.99.0. 9 20/0.9.1092084 :-47:. .7 .3/09.0200/4/:7:.7 400/0. / 7   %088.20/0.0.92.9 7  $Q2030700.35425. 3 . 9 22.- -4 :./.3.7.9-8:7090 47443.7 3..5 .0.9.33/0. .-4/. 9 2 %457.0%...9 7   ..7 /054. .003::3..70..-4 $4 : ..7.3 . 9 2..3 3077.32..08:/.5  .3 38Q208..20/. 3 8029088.

/.7      =     .0 .

= .

 . 479.     =     =     .-4 $ .$ .5 2.4 : 2.0  ..8 47:3:/:7  %.0232:2.79. 30230/0 8907/ 308308.   .7/.5.7 8  =   =   =   %$4 :. 9 2.2-. 3 .38 .5 47:/.3.7 3%0. ..0:.9.. 300. 3 .7 22  47:32.@.

 = .

3 /           =.= =           =           =           3 3:.

 .

= .

:.58.5 3.0/.3 .2 :-Q22Q 90709088.3 .2.9.8. ..8..7 2.3 8. 3 3 4 : 2...9 300730 ::3-47:2439.7  47:43.Q80-47:.7 3/../080-Q2007:.3 .7-3.3. -70 972007.3.. 3 479. 3 ...9 3/.0208:. 3 -07037 %Q2.70/0 2090/7 7 .7 3 .9::. 9 2:7./..79.08.9 7 $..0:.3-47:.097  Q9Q3-7.3 2.39 47:3:/:7 .2.8.9088.7 5425.7 8  %..7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.9::.9.3.7 %$ 3. 30234 Q804/: :479.3 2 Q9Q3.43974Q.-Q2007:.7 -4..7.7 3/.2.0208.7/..9 7 :2. 9 22..2..089....7 -47:..Q80.209/0 20073/0:. :.::30..28 . 9 2.-0. 9088.3830..::.58..-47: / 032083/0 . - 07...7 .5..2 .7/.19.0$$&## %# % '  #  ...3/. 3.7 3007/7 3.7   0308.4. 9 2.0...-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8.0 -:3.7/.7 3/.7 39 90308.2.%07:.8.9 7 .9 7    $9.79.38 .3...3 .09088..3 .73/Q 0 7 /-0 9 .9002. -./ 3/. ..8 .5.3 2..5.-.3 .3.=   .5 .

7.3 . ..3.../ 3/0..397 70/Q8435.-7 -.3.32.7.8-079202 80.7 3-7.3.0:.3-47:...7.-..0/3Q Q3/07.2 4..084 :2.3 .27.7.3-..1074../..8QQ7.7 3-72.90870:..8 3.7:.7./00/0.2...2Q8.097  3 9023 47:..7 43.0.7 3 .72.9. .70 073/0-47:..-7 0/0..9 7 8 32.7 / .79.0-..52.7/./..0&5. . 3. 1.8..9.7574007/0.70783/03 070.0023. .097    .7 '..2.5 2. 0/0.. -:.80-0542.8..9 7  '.8 3070 9079-.3 2..7:.7.0:.24390 0/0. 7 0/0 243900/0..7/.5 ..4 : 2..0 .::3 1..3/ 03200790230/0.7:0/20030707/008.000395.3. $ .92..7:70942..08.3.9 7 Q9Q3-47:..32 4./:.307/0-.8 .007/7  '.3. .39 . .39 ... 3 3945.0.007/7 Q9Q3.3.7.0/0 97204.0 0/0 .0 8..39 .397/./.7.7..:1.39 .0. .9 54843..7 ..0700707/0-47:.2...0..7 3:.0..3 2..2/.5.7 03.7 8.3 3..3 .

39 . Q073/0 1.3 -. .7.

 / 7 ! ! ! ! -   !425.5.8.7 3..2.3...74097Q070730.0803032007 .0/9038437.007/7 .07 0-0.   Q073/0/7 .097 .32.7 .5 3.-..39 .27.30707 ..7 43974..0-.1 3/.7 3 4. 9 72.7 !425.70230070Q/0908598.9 8 3 39.....7..2.0.3.32.70. -. .024947...30803032 .7.800.007/7  !425.79.38Q0-200737./02. 2.007/7  :.47.800.71.0 9.8007/4 7:9:8:3/.59..007/7 $.7 -47:/43.702309970 24..3 . .42504.897. 234..05425.7./.8 3.908590/0.9.3. .3.390/0907. 243900/0-7  !425.843:.-47:.7 3.79.0.8 9..-.. 90230/2 4.097 '.30707/0 207 .9023 0/0.04..7 3..7..7 -47:.7.743974 0/0.0-47:-. 74.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2...8::3/703..007/7 4947.5 2 4.-7.::342.3..3..9 7  !425.7 .7/ 7  '.2.8 38 3 1 3. ! 889023.243900/0..9 2 3/.007070243900/0..3Q:2:4.995 5425.5.7.

.08083 .097 %.2. ...2.39 .7 8907007 8. ::34.897.897.. 0920/0 7..:2.-47:-.0/ 07.3 ...0 349./0078.080.9.-::8:89. 94 7 ..::3 0/02.0:7:4.. 8.0033042.79.0:89.7.9 7 080. ./0.-0/0.::: 070 970..9 7  %970 20..90.3 2.0070 97205.3 .0200.7202083 0700390/-7.00 20-79.2..0/2 4.-...802 ..03Q3/03::3: :3.5 2 42.8 3/. 0707047443.9 7  %0.2...2Q0220039. ..30. .Q0730020890230/0.0..7QQ3 /3/Q720QQ /. ..0.020332:39..97073 .../.::34. 8: 5.9. 2.47443./..7 3.3 2 8..9 7 %0..9.0/007307073/0 890703/09..843902 /QQ3..789.7990007 :1.1 3/..3..7 5425.4250/Q0.3 2 ./....2/030032007 ..0..9.7.....0/3..7/..19 3 38.%02007 .7 3 389. 42...39 .0.02..202003/0..Q070 /4 7:9:.8 39.7.9 7  !425. .02080/4/:7:.9 7 4744342....3..8 2:9020 8 2. /703..9.0 207..3 :.0.5.03/03 2 -79..8 3/.-7-730::342.3/09970 2.7 32 4. 3.7.02007:. 7.7 3. - 2.0.8 8.7.843:3:. 9.9 7  '/.024947. ./././4. 4.89.:2439.00803030.2 .0. - /0. 5.. 2.8 30700.90/-707./007.. ..8 ..0/ 07/3035.//007/03..3  2...7.0/QQ34. .007 -: 073.790-47:.07090/-7073. .-42.79.7. .7 3 34. - 908595. 3.9.7 3 3:... . ::7.209../.7/ 7  Q9Q3.7.0590 0/0-0.02083032 4..42...020:. 9 7 2.097   .439.5 2.389034.5. .3...5 2..270/2 4.3 ..0243900/2 4..-:3.79.8 .790/0.7.7 3.5 2 4.8 . Q9Q3.9 8 9.4.3.8 .097 -7 07/0/0.5 2.0Q00790.9 7 %970 24.7.79 4. 32 4.2Q0320890230/0..-70 2007.. .9 7  #9.0%0859 .7400/2 4.79. .9 7 07  %0...0./033/0. .7.7.72092. 2 .9 7  ..2...3.7..343897Q843.74947: 25007 ..8 3. 47::..7 400/2 -0943.9 7 70 2007078  ..0 0/0800.7/.2..0..7..9 7   $8230207....8 3/.8432..3070790230/2 4. 32 42.9 7 Q9Q390.3 .9 7 !425.7 3.

0083.79.. 2 .7.47443./..0908595.0.2.7-4.0. 89...0.../.7 3.9 7 $8 /432.203902030.4.. .7 2.77202083070 90/-707..097 :3:33070780901 7.32.2.. ..7902030.5.2.0/027/03.01.32 4.7/3/007/03 .843:3.Q0..7.0.2.02.0.7/.0  4.7-4.2... 1 7..39..Q007 5. .5./...709073 .203 902030.390/0548:3/..-.59 7 ..:..90702 Q0070-4.784 :.020907.020..2.2/0073/03 / 0703007/03 /.8.9 7 %0..5 9 72.097  .3..9.3-Q9Q3 2. 0/09. - .7:...7 3 .020/03 84 :9:.3-47:.0.2.3.7...-7./..5.0.302.79 .79 .097  030 20.9 7 2.9 3::3: : %Q789.3...7 907.7.52.2.90/0. . 9. .7 ..8 7 8 .0.Q033.800730::.7 3 .2...0.3/ 7 2 42...7 .3.7 ./.3..8 3/. 32 4.2.9020.7 3 -4.0/... 2:7:Q307/0.:8:7: 8 2..5.9 7  43974349.0-4.3/.5 2..0.-4.:7:...7/.3 .3 .9 7 ......9:9.8.203.9-0/0.-7.9 7 07   4.0070478.0.2.0.0.84Q843:...9 7   &:3:7907 :.32 Q0079.39 07073/0 043897Q843.7 8:.9 Q007/03 0 073/0...

097 07-7443:303.-208390230/0. 89070. .0-47: 9.. 43:2: .5.7 3 30707-:3..7.8 3/.7.7.3 2.7.471079088.7.9 3 3.349..3/. .709.0 8 9 .3.043974'.7 / 07Q:2:-47:.0 4.2.7 3 3.3 3 2.-208307007349.9 2.8970-47:.::.0/4 7:.9349.3./..0.7 3-4 .7 89.097 .9.92....000979088./.2.097  $89023Q80349./ 030.8.7 43. .3.7.097  47:43.7 3/.0-Q9Q3..3.7 3.7.20.8 3093..-4 .070.7:5. .097  439.9 7   .9 3.30/0.7   070 9720...7 3/.8::3 -4 ...3/0/ 030.7.0808:.0303/720 47:.7/QQ3.8 3 .39 8 .349.7 3.: 7.0 70/Q843..05.7 3/. 07 ..003-47:7:5.7.79.9 ./. .9 .0 0/0-47:....3/.072 790707070/0 0703/70.

. .843-..9 7   3Q . .7/.7 3/.7343974Q3./Q-0070-0943 07830908590/0. / 7 $075.7 3/..05425.209/0  4.739.:/..002309 4..:.0 4397443.8 3/..8 .097   %0859 82.3/042.7.1 -0943.:./ 030...097 47:.058./.5 ..0../03 079.:.2.9 7 Q9Q3052.7 38Q2007 070780-47:/43.. 3 -.7.Q070 1.5.5 3. 90859 5.99..59....3 4942..70..7. 7 .:.050/0-0.0 -47:.7 -47: .. 7 -7Q0320..0-47:.19.9 7 %. .7 -47:.7  47:@.-..-4 7:5.8 09200.58.7. .2.050/0-0..0390733 .7 4430050070908590/0.3 .097 22 /031.3/.-47:.5 3.097 : 07390 2.7.3... /..370 0/0. .5 8 @:-: : @.5.9 7 43974.3 .47:-.38437. .031....7.-:0/0..7.:.77200.5 3.59..097  %.. .0 9 800.39:.4..39 . .0.....3 ./..7 -09430783/0.0 ..0.43974-:3.0907::3:9.097 %0.3/0-47:.808:..9..9 /01472.7.8 :-:. . .7.3 . 7 .0 9800.. .20970/0-7.39 ..7 3.5 3..-07903.097 %088.3 . . 9.3/.. 8 .3.7 3/.. 42. ..0 9.7 30790520.5 3/.307349..0. 3.3.0 -QQ-7Q9.9.0 0/04.7.3.3935425.:..3.9. .007/7  07   443.9479:9:9:.0. 908590/0. /027.-:0/200.3 8.7 -47:8:/.7.0507 9479:9:9:./4/:7:.7.3.:.. Q9Q3-47:9088.0/ 07.843/4.0 0-...5 3. 70/Q843:.7.043974.8.7.0-47:.0 .3 2 3 9.7 3.7 3 .0.39 :.:. .750920/038Q0-2082. 908590/.7 43974Q3-0 030. 3 -.0. .39 /.3 .7/Q.8Q0-202.908590/0. :. 9088.0803/03..7. 7 ..8 :-: :.8/ 57409..32.9 7 47:... .058.7 9..0-:3.7 3.097 47:908595.9.7 43/038.70.2Q070 097...5 .9800.3 5740/09..3. ./.9 7 8 .. .7..0 0/0908590/0.089..-4 47:.38437.0 0/0.7.943974. . ..0 -47:.3.79...

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

1 -0943...0908595..799 7 . 2.322 9.2.020$02 0302007.097 .0.7// QQ./.5 ..7/.8 3.-47:90.00970..097  1.. / 8.0.7/. 7 .0.043:.20007 .0903 ...0-2007/08 .7.0.7. /:.7/. ..-Q9Q3..8 :-:.8 070/03020070.8 3/.3 2 3:8:8093070.200.7907/08090. - 2:.843.. .7/.7/.900/0.59.5 3/.3 03/708 9 7 5:7 :3.0-2007/0.900/0.. :. 0/0070 970.0/030200732.9 9.3 5097.7 3. 1.70090920208390/-707.7.3...5.-2007/0...7/.897.7.7-.0/ 02007/0073070-47:.7439740.89./..7 3232:2. 073/0.7070.09007/9038437.3 -2007/03.700907/Q Q3Q0.8 37Q032:.5.....70939.3-7-QQ-47:. .90-0083 .0-47:.000500709..0.73.7..0843:3/.5 2.9 7  47:/ 032083.790..0-47:.7 :-:.9 7   1.9 7  .842:3.3.07 9. 39 . 39 ../ QQ0.2....7/.0/ 9.-70358.7 3./0.24.5 / 3./..7 743/0.:43.3..7.0:8:7:4..3.7 .5 2.8 .7.097   47: 1. .7/:. -... .7.7.43974. .7.7.7 9. 5.7.3 32.1 3/..30..3472.. 8 . ..5 2 4/: :3.7 842:3. . .097  .7/.5 3/..7902030.81...2 9. / /:.7-0943/Q20/030.59.0.2 589:9:.02033 ::34/: :3:./00790. /:..3..0/0302007.3.7 :...7. .0.7.7/.58...7 .39028:: //09007070-47:..7  070 9-47:/43. -.. -. ..9. .0200/4/:7::5 8.7 .7 . ..3 ...7.3 3..2..7/. -Q9Q358...2./.793.7.0-2007/0. 3..589:9:..  1.02007 .7/. 3QQ0-47:./7489. ...097    1.7 .7-47:.0.900/2 .4/: :3..-7..0/ 02007/0.2007/02..2...7/.097 /:.097   47:$890233%0203208 47:.3-Q9Q3.9 7  0. 90../ /:.. .32. .97.070.0%...7. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 .7/.7 .08 9 7 .19.08. 9 7 2. 0/00/3.7 9../0070070 97/9038437..-.-47:/ .7/:..0/ 02007/0300.7. -4 :/:.1.3 ..0. 47:.798 -47:.3/70-20839088.9. .9 0//9038437... .2.38.-9Q208 / 72../..7. ./. .9.4.9 7  1.3.39 ./.00.8 3 ..7/.9 7  03020..:432.9 .9/03020-.7 4397.0.3.  13/0-47:3:3030 2007/4.390/0439740/0.3-47:/..0/ 02007/0 .7 . ...5 / 3.0.

9 7 :..7 /03..790/200..7 0.2.9 7 03020079./.8Q0.7.79 .88902-4 .3.097 Q9Q3.9 7 :2Q//09. / 07..-9:9:.2../.7/03020083..9 .-.0.. -Q9Q3:8:7..59.9 3/.9 .7.7.74.7-47:./74-.2. 2..8-07920/ 9.3.2083/0-079039089-.8 3.3/ 9. .9 7  %0880 .47:./4/:7:.097 03020079. 3 3 .097    $.8 3... .//007/039020320Q070 .7/.7 %Q7$9.3/..019938 2..8-07920/ 9. .97/0 0920-....8..38-47:. .0.72.39 ..2..3 2 .7.090 07/7200.8 30302007 Q9Q3-47:/43./.  /74. 4942..0 5425.7 -47:2439.9 7   $89028:..793.2 -743974Q3090.0-.3.3.00..3 5309.7.38 .8:9088.9....... 7001. 7 .08 2. . 39 .7.-..3..2..3.0/0./7/0 03./.-:0/3.0208$%4.3...8 3.0.9.Q-07-.8 3/.0..3. 2 42.9 7  0302033479..5 . .9843:3.8 -4 .709. -Q9Q3-70 20.02083/0-70358.3. 84 :9:2: 8:88902073/0 .9 7 03020-.7 3 39.7 3/.04/:.2..790..7.89704..7/070..7 3..42...9 2.-. . -.9 7  030200743974Q330.-:0920/033.... 58.0. 7 .8 3/Q Q7Q. 3... 4..02Q//0990::.3.043974.02007 1993807 ..3.0Q80349... ::34..8 3/030208309.  .7 94 .0.39 349..8 3 1..1... .79.2...7..0.94.0/03020 907.8 39.7 /.0-47:-.3.0.9 3/.3....7 ..8.8 3 .7 .3.38437.82:2 09208 .7902030..0.5..8:.772082:9020-:2:243/038.3...

::3857.9.7-47:.3.7/ 7 .70073/0 -.70073/0 -..20.0 .5 2.7 ... .9 7  :-47:. .Q070...3 .79088.7 3/. .79 . 2 4.32.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.342.3..7.:29088. 9/0..9 7   0::3-:.7 3/.90-00830.8 3 ..9.8::88902073/0:. -47:..0 :.7. .8 38 ..2 -:..3...4... 8::.88902073/0 .

99.9 7  32.QQ0-. 32.0/.-..-...9 .3. 1..3 2.7033 2:9.3:..8 3./.7 /..4.

.7 303.3 -47:.39088.2 ! 4.93.1.

22 020/.02002.3/..7 ../038437..3.7 3.02.79..7 %Q7$9.7. 4.02.072/07.5 2 4..0/2 .47:./.9 7  4/:.9 7   8 !.9039@020 $.7 :.::3-47:. 8  02.3 2 3/.3 .

7 3.8 -7 89.:.79...73 ..097 803/43. 7-47:.9 7   :.784 :9:./.7 3.:.7.3 . 4.38-47:.9 3. -70 970.38437.0!88902073:.03-70 9720.7 3:.7./ 03/ 3/0209.7.7 8 2:.3-:-47:.9 7  :-47:....0/QQ30 0032 4..7007 /4 .7 .7 3/.79.9 -4.3.043/038 5425.  8 2. 80790204:.7 3/.9 7   %03007%Q7$9.0. -47:.20072Q -.3/...7 9457.087Q.-7    ./ 03/ 3/047443.:.7/.79...0/2 4.9 7 8 2:.3.. 7-47:..7/.Q7:1/4:078302Q200.9 / 0320/0 7:4..8 3 .Q0730857.7.3.2./..084 :8: 43/0388::.3/.7 3/. 7-47:..39.7 %Q7$9.2007202 :95-.0.0208$% 7 ...7 082 .9 2 -47:.9 7   . 9028: 8 . 309807902 8 2:..9 7 47:...0208$% ::3 4..7.....7 3-4 .7 3/.4..7 47::. -70 2007073/0.:.79. 32.843 .7. 747:.7..2000:2: .9547:32.. . 3..7...3/.. :.7 3/.7 3.7 3.3 .3 .38-47:.784 :9:.8 8. 9/0..::34.7  38:-. 7.-47:..0. .7  %030073Q3/03%Q7$9.5 / 9.-0307 0/0...3..8 3 ..38-47:.-:0/0-7::8.19 / 8.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707..::34.92..5 ..04/:.3.38-47:.3 ...5 2. 0.9 7  CQ074/:.Q7:1/4:078302Q200... .303007/7  0::32..9.3/0 :..8..347:.9 2 4..007/7 %457.3/04.9 7 :.29QQ-..9.9 7  :..7 .::34.9457.8: / .. 7-47:.....:.857..3/.495749489 . .2.5.7-Q9Q3.7 %Q7$9.:2 -.7.3. 4803.8  -47:.7'/.3905.9 7  :95-.7907..79.308 . / 7    $07902 -..9 7  ..3 .3/..9 3.3 . -. 2080.7   . 7 57207-4. -:.:90.0.7 3/..097 @0-47:052.

47/ !'   %028:.7 .7/..3/.3 .9088.9 7 @.7 %Q7$9..3/../703890703959034..7/ 7 :.0902020.3 :.3/..5 09.3 ..3 .7 .3-47:3:3172..-. -.89-47:00395..3.3/.7 3.8 3 300395.7 3. .789..:.79.:.007/03 8 92..9 2039!./.3 / -47:.7 3..3 7 !4574503 !! -47:..7 %Q7$9..79.74/:. -47:.9 7  ./ 0720907.0:.7 %Q7$9. 32.4.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.7 3. / 7   !.0/03020073/0%Q7$9.7 %028: 588: .79.79.9 7   !40903 ! 47:.7  !.7 3/.7 %Q7$9.39 8 3/.3800395..9.7 . 172.3 7 !  74883@..:.3 / -47:/43.8 89.3/.7/ 7  :.3 7   !40903 ! ! -47:.9 7   !4574503 !! 47:.2..3.@0-47:052.0588:9088.0039!. ::34.7.9 7 !.7   3. 2.:..9.7.7.. ..843.9 7 :1.89-47:.8947:.74/:..:.3.7 3.::3007/0....0... ..800730::..9.::34.79.7 434.7/.7.7.7 0-47:...0/ 07007%Q7$9..5 2 4.3 2 3 3 0920-..3/.7.9 7 :.57...9 7 $7Q.8 3..7.5 9 72.3/.3.7/ 3. .7/.::34.7  %028:.9 7    !4.7..0.7 .9 2/. 0.7..0-4:9. :.3/..7/.7 3.3..7.3 .0.3.7/ 7 !.7.3 ..7%Q7$9. 3 2...-. 4.9590.0..3/.3.::3 800.8 3 .3800395.::34.97.3..0-4:9.47/ !' -47:...7 32439. 88902073/0:.5 . 3. /43..74/:.097 32. -70 9720.7 31.3 ..0/2 4.3..3 7 !4..79.. 1.0588:9088.7 0272Q 7.9..::34.0.-4:3.7.3 . 1.89-47:.02007:.7 3/. 0 / 8 / - 007-790:.. 43./ 0303-47:.7 3/.3830...07 0903.8 3.3.::3007/0.

3 .. -4 ..700/Q2-4:3. .3 . 1.3 .-.9 7   '/.7  .39 !.7 %Q7$9.:.3/43.7 :.0703.3 4.7.3/.7/ 3/.32.3.305.8 3..4/:. @047:43.3 2/.. . .24..7 .3 2 3/...

0.0.3/. ./...7.7.-:.8 -789..-.7..7/.7 :.7/...7.7/..3 2 3:.9 7  :-.. 747:Q2Q ....9 7 :. .7 3 3-70 9720073/0..7....8 3 .7 5735708/Q24.7 307.. -70 9720073/0..3/../.9 7 47:. .8 -789..495749489... ... 70 972007 @0-47:.000395.8.3  8.097  .:.::3 4.7.:.9 7 0302007/0-:08..02.. 3....023.3/.-4 /0-0792 97   %. 0 -47:.7 %Q7$9.0.39 !. /.39 5. .7.. .:2 4803 .-07903 0/0 2:.. '/. :9500395.3/.9083070 $#& $$%$"& !% 843-.3 4.. :..9 7 :95/ 00395..7.9 7   @047:.020908..7 -7435708/Q24..8890320/ 9.4.38-.7/.....9 7 8..9. 7..8 -789.3 .5 .3 .-:0/0.7  .7.  %.7 0203070-70 97200 ::31472/... 7-47:.0. 3. 3.47.7 3.9 7   :95-70 97209Q 0920-.8 3/.3.3-7./.QQQ-. 22  4342.7.39 5. 7-47:.9 7 -47:  .59. .39 1..5 .3 2 -../..9 7 %$ 3.3/..0.39 5.0.7.97/0-Q9Q3.32.3 .3 .3 .7.7.9 7    . -47:.1.. 0-70 97200::39590 9Q 0920-. . .7. 22  47:CQ8Q .-.2..7 3.7.7. 7-47:/43.-4 434.3/. .39 5.. /.7 .3 4..7 84 :9:.7/ 3.3.7 37..7 %Q7$9.9 7 .7 3/..3. -47:-.. 70..7 .3/.3  '/.3.::34.7/ 3. 747:.7/.7 :95-70 97209088..7....7..30.3 . ..3 -. .3..9 3/. ..::34. '/. 4.7 %Q7$9... .47.3.0-. .7 4/:.7 Q2Q . .7....-:0/200.3.9 7  :00395..7/ 3. 20907..89.3830::3 0/02.8 3.7/. 747:0270 9720039!.3 / . .0 20907..8 3.0/2 4.70..0:.::34...8 .3 .7..::34..9 7  070 9720039!.79. ..9 7 :.0-70 972033/.39 8 3/.7.3.39 8 .7/.. -.0.. .:.3. . -47:.20907...7 3...:..3 .7 4/:.3. -47:/43.

 .

.

 .

 .

0.19:.070.9..9-0/0.. .9 7 47:. 0/0/. 3 9..39.3 .. 0/0.9 7  '/...5 ..7 9.7 :1. '833.5.0 .302:1.0Q3Q0902030.24.7...7.7/ 7 . .:7:/: :..000395.5.-70 9720/0-07.3.3  8. ./.. 3 3 3 .. .7 .097  '...84 :2..3.0.9 7 03. 0.. 1.3 479.2.9 7 :2...-71 7..3/ 9.39 !.9 7  070 972007 %.097    . 808 .0 9...-779Q79Q0.3/. 747:. / 0902030.0..7..0.3..::34.-47:09 ..8 3 3 82 0Q3Q0 9.79. 7-47:3:3:./ 0730 9. 02030.7..7/.84 :2..7 3 370 972007 '/. 2 /. ..097  %.9-0/0..42. 4.7 72 8Q03 8 .5. 47:'0... ...9 ..0.7 3Q2Q .7.3.5..9.3/..0'3303 3 /4/:7.7...75Q 739 ..792. ::.. . 0/0/.000395.3 ..33..8 89.38437..0./..3 2.1 3.. .3 09.8 3/..3..495749489/43..32 4.9.0.7 / 0.7.7/.9 7 Q2Q .. ... . ../.89 .0 ././ 07.7/.7 302070 972007 .9..3-72.89 .7 ..-:0/0-0.-779Q79Q0. 2Q0220-70 208..3820974..5.-71 7..9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.70 0032 4.9 7...2/././..7/.7.0 70 200733 097.79 .9 3/..3. 7-47:.097 ..7 .-47:.//0:. . 25. . 3 3 3 3/031.097   .3.9 7 .7./.3...01.09.3/..7..0097.0-Q9Q3 8 2. .7.7.3/.3 / 002.7.8 3/.7033.0 -720907..9 7 $4 :-47:.9 2 -.020.. 3 2:39.-Q9Q3. -07.9 7  47:3:3:.080330 -47:3:3-70 20Q030 3.7 7.59.3479.1 3..2.09200.03Q5. 2 82 3843:. / 0.097   .9.. 747:.-Q9Q3 8 2....3 3...03 9042.:2 4803 .2/..083...3.03Q5..9.9 7 47:3:3 082083/03.3.780903 803.2..:3:3/ QQ... .3.7 3..Q7:1.7...3.083.020.03.2.0 70 200733097..8 3/.03902030..3..7 3 3-70 972007Q2Q .03902030...         ..0..3 ..//0 /.9.:3:3/ 82 25.0.070308. .9 7 70 9720072.9-0/0.3.7/..-47:.3.. 0.5 .3. .

0.9 7  %970 2 4.8432.32. 3 9.7..3.9 3/...9043974 0/2 .:.0... .::34..3 2.5 .::.7  Q9Q31.90859 0/0..8 3/...7 07090/-7.3.-:3..3/ 7 2.7.7...7 3 32439..2.-QQ20830.0/0395904.9 7  :2.0.9..7 0/ 0507...3..7/..  .8:'0 38:43..3 2...9 7 ! ! ! !-   :..8 3.7-47:.0.0 8.9-.7.3 47:.2.7/43.7 22 . 3472:3.99.7.0/2 4..9 2 3/.0..7 $ ...9 2 4..8 083.3 3..7.3 .3 . 1472. .3 .2.7  :...7.. 7.9707 : 3:.. 32 4.77Q95 4.7 :.8 ..439..0.09034.7..08 .9 7 7Q075..097  3032.3 2......9 7 3/Q0.8 42.7/ 3.7083. 4.7%Q7$9....7.30070-.3.39 .9/01472.20/027.3 ..020.7/027/Q24.7 :..7..9 7   47:0890..8..9 7   ....0/.2 232:289..9 7    $: 3:.3 ..9 7 @01.7.8 3/.7   :9.070.7.3 7QQ .7Q073/0 .8 .2.7 3 3:31472.3/001.7..2.908595.09085907073/02:...030 205.5. .3 ..-7...8-0898 8 / 72..7 .7/ 7  7Q 82 05.47:9507:.9 7  .439.030 20!.32..9 7 830 82 3:./.3 1.0700330720.0.9 7 030 205..0830 8 209.3045703 9.8.0573 10783/0.843:9.9-..7  :./Q21.8 9088.3 -Q9Q3QQ/Q4.2.705.3-Q9Q3-47:..82.3 -70 972007...5 ....9 2 3/. 8 7.9 7 439..4.090383/73 07/03/74-.5 2. 3 .3 9590:.9.....::34...3 .7Q073049:79:.8 4:..7/..3/. .7..8 3/. 8.3.32 4..8 3/.954.030 20 !.0/079..79..8 070478..8 3.9 7   409707 ..79970 24. ...8 8.5 .

92.... / 3/.7 243900/0. .3.. 8.7 .70 40970732..9.0//9038437.007.32.95740.0-0307.7.8::3::3 0/0/703.8 ..0820.2:8:. .9 7 4 .3-47:.3032 4.0574043. /.9574089. 5425../.9.07090/-707..0.097 :3. $4 :8:409707 9...03 -4 ..9 7  0/02.3..0439740/0-707070243900/0.32....3.-::8:89.9 7 40970748..7 9... 7....713/0. 4..7.Q070 /.. 43. 32 4.070.92.0.32. .. ..-.9 7  /.3/ .700. 409707/03.-7 .050/0780 2Q90..34.2.7907.9 7 1...3.7 3/.:.

01. .3 . .9 3/.....-47:.409707/0:.3 .2..32.8 3.1.703 .-..

 8 02 472.7.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .-080303-47:3:3-79..0.0...9 7  4097.097   $9..3.02.30/0.7 3089.2020/.. 0//9038437.7.0 94.5 ..2 4097089. 002.9.30/2 .0..9.1 3/.5 5740/0-079202 80-08003.3.843 .::3 0/09085907.7 945.5 2 4. .....02. 0/0 4097.3/..9 7  4097073-3..3 2 3/.072/07.5439740/0..7 3..3-47:.5 9.3 3.79.020/03. .5 2 4.

7 47:. $89023C007 !89-47:8890207 20.8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.7 09.3!890 97.% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  ...8 3/.7 !.7 .8947:$890207 20.7 3 Q80.9 2.3 ..7 39 2.7 !.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 ..2 ! !' & Q247:. 28 0-47:.89-47:8890207 $ . .0:.7.0:.3 .7..0$ .89-47:8890207 $ . 7.9 2.:.5 47:.8947:$890207 20.9 2.. 2.9 $:.: !4574503/03 !! Q247:. .2 ! !' & Q2020!.7  8:.32.3.3 .39 5.9 2..7 030.2 54.2.0889023007 .8947:$890207 3.7 @0 ..8947:$890207 20..347Q7/ 030 !..7.89-47:8890207 $ .09200.$:: 3.. 7.::3.3 .$:: 3!.. 9 $:.73 .0-.79 !.7.0:.890 97.7 3 !' & ..$:: 3!. 3/0$4 :..7 3 '/.7%039082 .2 !4.7 020!.32.347Q7/03 !' & .32. Q2@0.0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !.7 47:..3 ./...9 8:.7 3 20@0 .0/ .0/Q Q8 ..-47:.  47:-.7.890 97..8 3/.2.0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !.0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.0:.9 2.7 !.5 2 Q247:.32.

..7890303/0... .3..084 :8:3 @.2.3 !40903/03 ! 47:. 32.7/.7  3.8 3 .9.3. .08 .3. 32...02085.4.7..097    $Q7QQ ..7.3..7 Q Q 479.89-47:8890207 $ .7 !.3.  38:. !.8: .3 .7 0 .8 3/.8 4..-.. .8 3/..0.0.:..9. .:. 9. 479.2.3 Q8020039590.2.0.0:..4..7.. 540903 !   !.::3: : '. 540903 ! $89023.2..7.7 94.Q070Q7092090/707    Q7080'.- .5..-. 002..:..5. Q80-.89-47:8890207 $ . 57038-3070-.2.57.8 3.0.89-47:8890207 $ .2.3.3 !40903/03 ! 47:.3 Q8020039542.8 4.0 4741.89-47:8890207 $ .9.:. .3.04.3.%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.800.7 /4 .2.57.3 .5.0Q80-....3 2073070. .90230/0.3 3/Q Q42.097  .32.8 4.7.3 7 43897Q843.3 ! !% ! & ' % ... 7QQ4.89-47:8890207 $ ..3 7 4-0. :. 9. .4.3.8 3 8: 8 .8 3 8:.7 !.209.084 :8:3 @.8 3 Q808 ..7.8: -.708 / 72..7.7 9:72.7  !89-47:8890207 ..:.7/. .3..3.4.3..8 3.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 ..0/03.7.7007/0:.7.2:7:8: .0.7 !.57..2.084 :8:3 @.-..3.9..7.9.8 3 38903/ 9088.8. 43:2 3/.78 / 72.7 9088.-7  58943:.3 34/Q Q42.5.0783/0-.7/.90 -07 '.8.0.57.7/.8 3 8: 8 . 3.0. :.7 39.8  49:72..8 3 38903/ 9088.0 2Q8003..-..-.7.7 39. /82..0479. 540903 ! / 0205....02.3 7  '.3 Q80200395 2. . Q Q .3 7   00-0'.7  4-0'.8: 9088.97Q4.084 :8:3 @.7 -:.3 Q800395.3. :.- 4.4..3.0Q80-..3.7 9088..79Q079..3.3 7 '.0783/0-. 540903 ! / 47:...7 Q Q 479.7/..3 .7...9 5.2.3 7 :.7 070 2.3.

7/.3420970.5 9088..7 .7.1.0/.39 4.3 2.3.7 :.8437...3 3 3..97 :.3420970.3 2.Q..8 3/. 2.8 3/Q Q247.3..002309 .0 43/038.8 3/Q Q7Q.Q.2:9. / 7 .3 -.8 :.8 3Q Q7Q. 7 .3. .: ::38. / 7   .107 :.0.-QQ.::38.. .Q'.589:9:.3 2 ::3/:7  . -72. .7..:.3.3.9.083/02:9.8 3/Q Q7Q.. 805.

.8437.43:2/.Q. . / 7   ..0.3. .3 2.097   %072489.3.3.47...3...2.7.3.7/..3. 84 :92.002309 .3.2.800.-. 02309.7.400/0-0. 890303.8 3/Q Q7Q.3 . :.8 3/Q Q7Q.3.7.3.9 7    $ .589:9:. :. 4.-7 . 32.8 3/Q Q7Q.9. 9 :.097 /:7:2...02309.7.2.8 :.3.0  3/....090890// 389077 0/02QQ7Q4. .. -72./0.4/: :3:.3.7. / 7 . 2.9 7    2309'...0.8 80/Q 043:2/..90230/0..7 090230/0.8 :.3.7.7.0. 7 4.3.3..8 /. -.0820.   .3420970..3.2.8 3/.3 7  :.7  19%5@0'.73472..243900/20/7 .7 ./0.0030 20 /:.5..38.Q'.38 .9 7  ..3...243900/0-7  ..3 .. Q073/08 . 20709 /:7:2. 02309.7-.097  07%0520'03907 @0'..8 3..8 3Q Q7Q.7 8 92.9'.:.8 ...0 0/07 ../..400/0-0.0  3/.8 3 .. 3/. .0::38.2.8 :. 20709 /:7:2.8 -..8 3/Q Q720.2:9.0-47:88902073/0889023023090.083/02:9.7:.::38.:.0..8 3/Q Q720.3.9..3 .8 -.7 $: .3 .5.3.3.9.807-.73472..7/.7/.8 -::3.78..7 3/.0 0/07 .3 2..Q.3.:.7/.8 3 90230920 .7 3/.::.::.3 .0820.3 . 4.3.7/..3 -.Q..097 43974Q39084..7 090230/0.3420970 :.

.5.7. .0. .. 8 .3.:.5732...3.:.../. .7/.8 890303479.0.7:...3. .3.020/03Q70920/7 :.000.8: -.8 3 .3 3.8..-7    43974'.9. S 0.1970 82 070 0230 5.2.0..8 3 9088.3 7   !8%:9:..:.7 37 3/0 :.743.- . .7  38:  3.7  38: 8 .3.../Q 00743:2/.79088.8:9088.-..7 970 :. :.7 %088.7/.0 0/0243900/20/7  07.3. 8@0'..-7    @.9.3.2.3 7   .7 :95.3 7 :.7 3/.0Q80-.-.7 3/.32.7     4:43974.3 7   ..7.3 7 %088.3.7/.-.7/. 8: 8 ..3..43:2/.:..8: -.070/4. .7/.479.8 3 .3 7 .7  !..9.9.9..8 3 ..42.9..7  38:  3..9.7/. .@0'.8 3.- ..3.

7/ 7 :. .700 9Q/0 43.2.3 .411 .38.5 . 8:-.00730::34.2.7. 3. ..:.7 3.5.43974.047.3 2... ...5..

..3..88902073/743/0.7...4...38....-9/0-8890207/0:.097 '..8 3.097    D4:43974.97 1.7.7/ 7  ..- .5 5740/0-07920/ 9. .7.3.8 4.7 $ .8:: 8 92. 030003 8..0Q39007/039...3 7 './7/0 .0. ....7 2/0-833Q89Q3/0.3 07 7. 800.00820..38 -...7 -. .3./.3.0.3.3 .8 3.7 $.3/0-.7 9 72.9-.70 .38'.7 9 72.8.Q073/01..3.84 :8::84 :92.800.2.0.7.3.411 3007. .7 . 3Q0-0.3.7   $9.0 Q2 ..::34.800.7.3.0/0-830::34.7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843. 4.097   .

.9 7 43/038.7 :.3.7 3/.097   C00-:..:99:7   43/038945..  3.. :.3.7.7:.79088.9.99.3 .7-.-9 ..9 7  $05.9.32.043.32.38:: 43/038 03. 349.32.72.7.7 3/. 95 O %0784.5741S.:.2.92.9088.7  47:.9...-.3 7 ./0 5.3 .0 0/0-0.33Q804/: : /..8 3. 2.7.79088./ 7.043.9 7    47:.-72092.2.8 3....3.097  :.7.8 3 .3 20.097   .8 38 3 1 3.0..7 3/.::3-.70.800.../. 954.7..7.9 7  .2-.7 3/.3 383/Q720 ' -..:2 7 .3 .8 38 3 1 3.083::343/038945.800.097     '..8 38 3 1 3...9 .3/7...0208573.7 0 03/0-8890207/0:.. :.0 0/0.39 00508 $...43/038.8 3 347:3:4/: :349.. 3.8 3 1.. 5.7 3/.9 .7 :. 3 ....9.9 7 !740/0-079202 80 .3 2.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :.0.800-7   830. -.. / 7  43/038945.7 3 3-70 20349.0.39 00508 830 .3 39.3 .7..7 32439.4. 3.800./02. .57..083 070.4.5./02. :.54.79088. 9088..9 /..7.0208573 0.-48:3/.39 03070.9.8.3.97 :..3 .0 4..995 8:9088.4: ..3...3.3..0. .3 2.3 ..8Q70/0479.243900/0..39 .9. Q3900::34.7..5347:. -.9.04.38.0.9 .70..5.43/03894595800.04./ .. .0.570385073070 O %0724/3.890/04..79088.3 7 $89023 8903031. 95.7. -.70./0208.7.7 3/.. .70.9. .70.9 7  %088.343/038945:. 0050.. ...:2479.:2 7 .3/7.8. .0.2 3 03 8.0208/027/Q2 81074/Q2 0..39 02.7/.9072489.4: .097  :..7 3/....995 O ./02..9.... .295 O %072489.8.8029.9../954... ..3 /.3.0724.7.

7%Q7$9.0/0.5 .0. 70/0 23.9./.08.5 .9. 3 Q 2. 2 4.02.3 .390/0...07030 707  0302007 !425.7 3 38 ..9 7   .7.4/.5 ...9 7  !425. . 0/0800.007/7  !425..3 3.7 3 -0797 9.3 3 3. 2.0/0.2.7 3 ..9 ..3 43974Q330.0%0 03/3/03.79./74908909..3 7 0050.90-0083....8 3..0%07.8 3 ..3/.90789073-079035748509Q8Q43...4:3/.:2...0.7093/0 .9 7   !425.7-7..780... 2..:2..9 7 !425..-4..3 383/Q720 ' -..32 4.8 2:39.270/0.0920 Q070070/0302007.9#082 !425../... -.020.9.890..9.0052./0..7.9 3/.7....7 3472.5..0.2.3 343.043974Q39.32..9.3900302007  .7/ 3.097 O ...0. 2.9 3/....:.3 3 .00073.8 3/0-/0 07073.0.3 7   0302007 Q9Q3.8 3.02439.-.0..9078907 !425. 070::34.2Q00.5425.:.300200..8 3...7073/0. 2.0.7.22Q8 3 7.. 3 3 ..3.4/: :3:9.9.3 5748509Q8.7 25007.3 3 -Q9Q30-.7 O $ 1 7/.0.4: O 4250-.8.-9:9:.Q0730 8320 0/0...5 /.9 7 .24947.389450920/:7:2:3.4. /0 2083/0/03 1.9088.2439.7-0 9970 2.3 383/Q7209088.7 -47:889023300730::3800.8 3.3 / .7082073.0 9970 290.::3.2.097   !748509Q8.52.7  @.7.9 7    .3.0.02:9015.9.0Q/0 070733-.70. 7 Q0320.7:.7 3./0-073472.007/0-334 .-079030073.7.547..7 /0 970.7 3/. .7 3 3-70 20349. /. . ..7 ..7 3/..903 8.024/05425.. 9..9 7 !425.4./780..97082073. /. 2./0.097 .07037../0-/0  8907200...73/0 039Q..0 070 9720..0.7.097  !425.24.38.0.0-:5748509Q8905425../Q4.7 /.90789 :-7-.800730::.:.7 3/.7../0 5.9 9.97082 :2.79/09./0.82. 2. - 307/039.7 3/.800. 2. .7.39043974Q3/0:8:7:7Q035425. -.002. -0792 4..0.

38437. . .3-75.7..2..9 7 .0208  4..0 19..7.5./03..9707Q073024390 0/0. 3/..8 3 3 .808307003..4/0 07439740/0. 0 .097 O !740/037Q03-./.5..0/0302007907. 3.0..3/ 9.../007.39.2-./ 07 2.4/0 07439740/0..3 82 .3.5.7.8083Q30..208.070 03/0./.7 322 .08 9 7 2.5 .79.9 7   :. -..0 .80Q0730.790.. .97073.. .::39.2..007/7   0302007 8 9.90.9 7 %0..3 8Q208...9 .9 9../0990.39..3.3..7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0.097 .7:. .%0./303/ 07.9 7 ..5. . 3/.7.0 .843:3Q0/05Q 20838..7 3 34:542..7005007 0920.82.00.70/43...7.109:9:.. 2..-4.7.3.2 307003 90/-707.899507/03 4.9 7 4.3 .0/:. .9.90.0.7907 $3/7.9 7 472.97. 3 .474109.7943974Q3890 30::3.9 . 4..39. .-.-.0 7QQ.0 007078 ..9-0/0.3 .3.0 0/0243900/208 8. 5./0 970...0.//007/0347:32.7..80070907-QQQ..7 %970 208.3 8 2.0.843%.32.32 4.0. 3 .7 34..3..-4 :.78.0..3-...-0943 .3 .0907.. .3:8:8...3.0Q07380.9.7 3/0.0 9.79 07  .3.7/.1.9.7/.3 007.79-4:2.. .7/.0..:: . - 8 2..07.%02007 .720/03Q03 .3.9 7 O   ... ..... 7 3 3. 2.00903.2..3.808 Q07 020 '.:..0-: 82 390.. 7 9../....9 7  0.7.97 .9 /.3 ..843:.9 .//080/4/:7:...4.0/QQ3 0/0/0.007/7   %0.72439.3.5.8 3.8 .0. /0.Q03 . 3.::9..800.9 7 !03.3 3/. 040 2.3 309 Q908590/0..02080.39.7/.39 02-07 08.9 7  ..5..2 .7/0-79090.5 2 4.7 3..9.793... .. 3 .::4..0/ 020049:79:./ 439740/0.0.2..Q89Q890 0200..8 .8432.0.5.0.19.0.8 3...0. 3..8Q208070 .9.9707/ 82 / 0200. 5425.7 4.0 39 . /03030.371.5 .3 5 02-07035 890303.9 7  Q03'.9.9743974Q0-0 0303-7954.::4..097 D709.7/.9 3.3  8 9 ..7 -.20070:2.7 5.070. 8 .700.79.3954....7/....82..-. -0943..7 8. 3243900// 2.0.-70 970..3.-.7.33.. 3 3/.7/...129.9 7 ..270/0.0%0859.9 8 3 39..!740/037Q03-.. .7/309073..

38437.2.37029.7 -9Q2.7 .9 7 $Q20830700.-4..-.7.7.7 . .81...0 .000205. /. ...790/0.7.7..5.7.../03Q07 /.9 7  .3/0 9.9 72 :7 :38Q030-4...3 3077.7033890 Q07305.9 7 O .7 ..3.3.8 .5 ..-4..5 -44..2....2507.0208090..7...3.547.4.7..7 1.9 7  027!..7.7 .7 5425.9 7 %02.7 /.7 7...9.0.3...81.32 4.3..8 . - -4 :.7 .7 -47:.-4....7..7.4:590..547:.99.097  47:..7942..8.2Q3Q0 /4/:7:..32 4.3. - 9088.3.9 7 %02.. -4..3.9..3. 47443.007/7   47443.3 .0.90.-::3..70/0. 9...3..3 ..7942..38.::34./03 -4.8432. ..9 7 O .2 -47: 00395.308.7 807-089. 2 ..79-4:2...7 39.2 .38..70..3007 Q9Q3.32.7 Q073090.8...3.9 02Q843:0-4.3.5.02 ..7-7.3. -203/0 07.2..7/.0..07.02 073/0.7.7 %0.8:  38:...9 3.94. . /. .080738:5425.-9Q2.0..8 .29QQ3Q3 .0.7  Q9Q3/0275.0-47:...7 /.8.9010/0...7 0 .0.793.7-7.0..19..2.3-Q9Q3 8...790/0.5.7 90.9 7 027-47:/43..9 72 8Q030-4.20/0.703.3. ..35425.Q23:2-4.2.070/ 030.00.250707...0908595. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.9.7 ..3.9 7  %457.3 38Q208. .7 /20/0274.3707. 07  .3/ 9.2:2.043.9.097 %0.172.75740/0-079202 80 2Q90. 3 9.8 0-4.--4.7:9:-092.9.7.7 3. 3 3/.3.7 3%0.3. .9 7   3.9 7     47443.7:-Q9Q38..47..9 7   !425...7 90.7./ 0303-Q9Q3 -47:.0..9002. - Q709..3.79 4.32 4.0908595..9 3/..7 ..7.7 400/0.0-4 : :303....0-47:..9 -4..9-8:7090 47443..8.9..7 /054. .79 07.7:4.-7.7 3473.9 72 :7 :38Q030 -7.7.7 .902Q843:0 -4.1 3/.0..8970.7 009724947.7:42.7 1.7/ $ .7 ../.0...0 /.0 -4.972.9 3/.3.7990-4 :.9 2 3/.7.

70090820/0. :53-.3:2...097   $08.03:2..39 .3.3.7.3902..02.7 3/.79Q0./0390907.2-7 0/0908590/2 .08..0-7 49.0.5 .3..-43:2.43..70339.0070.. 02020890230/0.7 .-79.710/03 43974Q0::3-::3.../.9 .97070900/2 4.7/..-4 -47:3:3 02.3 42.007.3.7 3.Q202.3 3 .7 %970 2.-47:-.0779-.-:0/0.9970 2.0%...1.097 .0%970 2 4...-0. 897Q9Q7Q.0.. 3.-:9. 090907 2 .3 -70745.7.-4..0.0 0/02:.3.0. ..7 .-QQQ90.04..8 .8 30702. ..-.7/. .0-0-47:3:3143843:3:9.7009302. 243900/0.0./08. .-847-00/0. .3 39.-47:.7 3.-847-070709.. 808:.30073..9 .5 9.09.338.0-.7 2 .3 37Q208 .3.097 :9..3.007/7    $08.7388230207.7  .:2.9970 23-47:/43.7.007/7 . 209.9.8. .1.9 7  /03-QQ. ..3 92.-4.3.3 2 3.8 .-4.7.7.70095.9 7 .0.7.7:.7 .0/ 07073/03.70095.0.7/.0 143843:3:9..3..9 7 :...9 7 07-7-47:43:3.30070..8 3/..843..097 %./030909073.7 07. 1.7.09078089087 0/0.097    ..30%088.710/0. .39 8 9970 2 4.0. /.3.5.7.8 3 .1.09703-Q9Q3./00/0.30:.7.808. 0920.0-:808.:2.7 3 370343974Q0.80820/./0/ 3-923/0.0.902007Q0730 243900/0.3..#08207   .7 2.2.900/0.-4.70095.7.95..3.7.7.7.5 2 9970 2.32:.8 092082:90207Q03-.7.. 7..743974Q0 -0 030.3907Q.2 .2. ..303.9 09.8 3...0 4.39 8 .5 002.0C0 07   .0 43897Q843/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful