P. 1
MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

|Views: 166|Likes:
Yayınlayan: Seyhun Agim

More info:

Published by: Seyhun Agim on Sep 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

1.b.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. işçilik v.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. 1. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. . Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. Boyanmış. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır. gaz. bacaları. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. pis su tesisatı v. buhar. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. 1. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. uzaktan kumanda.Otomatik kontrol şemasında.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. boru kılıflarını.b. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. bölmelerin. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. yakıt. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. 1. malzeme ve hizmetler (elektrik.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. 1. kilitleme. koruyucu röle vb. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. su.

16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. ayarlamaların. depolama. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. 1. bu esnada gerekiyorsa. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. 1. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. cihazlar veya armatürler. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak.1 Kapsam . Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. YANGIN TESĠSATI.b. kapak v. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. hiçbir şekilde boru donanımı. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. Sağanak. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir.

3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. planda.4. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir.4 Temiz Su Tesisatı 2. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. borular. detaylara. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. İmalat projeleri.2.2. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Montaj detayları. armatürler. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir.Bu bölüm. 2.2.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. bunların bağlantı şekillerini. 2. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. ana ölçülerini. imalatçının ölçülü. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. çatı üzerine kadar çıkartılarak.2 Genel Esaslar 2. 2. ölçekli teknik resimlerini. sıhhi. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. teknik şartnamelere ilave olarak. temiz su deposu. boyler. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. Normal olarak boru montaj detayları. yangın. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. cihazları ve yapı elemanlarını. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. 2. Bunların içerisinde. akümilasyon tankı. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. hidrofor tesisatı. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. 2.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. termosifon ve şofbenler. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. aralarındaki açıklıkları. . su sayaçları.

(Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. Tesisat. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. vana konacaktır. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. Flanşla 2. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. 1. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. Temin edileceği kaynak.4. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. kesintili veya devamlı oluşu. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. tesisat buna göre yapılacaktır. Termoplastik kaynak 2. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. Muflu yapıştırma 3. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. numune alma. deneme. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. 1. . yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. ölçme. haftalık ve aylık). Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. tüzüklerde.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. dona karşı korunmuş olmalıdır.

Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). hidrofor tip. Emiş yapan hidroforlarda. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere.5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. haftalık. Biyolojik. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. aylık ve yıllık). depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. Su filtresi olarak. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. su deposu konacaktır. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. emme şartları tetkik edilmeli. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. en çok 20 m/saat olmalıdır. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Seviye flatörü . kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. yatak geçiş hızı.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa.

Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. tankın hacmi. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. Basınç düşürücüler. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. basınçlı su depolama tankları membranlı. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. . Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. Hidroforların.

En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. Temiz su tesisatında bulunan. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. Kesme vanaları. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili.4. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır. buna boru uzunluğu.5 m/sn değerini aşmaması gerekir.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir.3 Su Sayaçları .  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. 2.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1.

2.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. titreşim gibi zararlı tesirlere. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır.4. .4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir.4. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek.4.4.4. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır.4. 2.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına. 2. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır.4. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. donma.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır.4. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. Su sayacında basınç kaybı 0.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. 2.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı.Su sayaçları. çarpma.4. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. sıcaklık göstergesi. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Sayacın monte edileceği yerin.

Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. 2. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. Sıcak su sistemi. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. Isı depolama tankı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir.5 katı olmalıdır. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır.4. . ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. pislik birikmeleri önlenmelidir.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. pislik. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı.

3 Pompalar . Bu yönetmelik hükümlerinde. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak. tesis edilecek ve onaylanacaktır. 2.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir. 2. tesis edilecek ve onaylanacaktır.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi. 2.5.İçme ve Kullanma Suyu İçin.4. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak.5.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır.5. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.

az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır.5. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. riskli bölgelerde 100 m. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. Hortumlar. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. . Nozul (lüle) veya lansı kapama.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. 2. 2. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda. Hortum. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. orta riskli bölgelerde 125 m.5.

03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir.7 m‟dir.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0. orta tehlike sınıfı için 12 m2.3 lt. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır.1 lt.. 16.. Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir.6 m. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır..6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min.1 .03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 . Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. Hidrant sisteminde. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0.. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. Sprinkler başlıkları 1.. yüksek tehlike sınıfı için 3. Mahal sıcaklığının 14.8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir.1 lt. / dakika / m2 6.40 C üzeri alınır. . hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. 8.5. Basınç : 0..3 . / dakika / m2 12.. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir. 2.

hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. Sistem. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. otomatik olarak.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak. Sistemin kontrol paneli. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi.OH2. 2. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır.7.5. Kullandığı söndürme yöntemi.5. CO2.OH4 sınıfları için 100 lt/dak. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları).7. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması. püskürtücü nozullardan oluşur. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir.OH1. HH sınıfı için 200 lt/dak. 2. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH.2 Sistem Malzemeleri . 2. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı.5. ortamdaki oksijenin oranını. pnömatik veya mekanik olabilecektir. Boru. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. Tüpler.OH3. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir. boşaltma hattı boruları. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. Kurulacak sistem. elektrikli. kumaş. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2.Dolaplı. Sistemin aktivasyonu. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır.OH3. ahşap vs. lastik. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. Sistem.

kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. 2.5. Ayrıca. Tüpün gövdesi çelik.7.5.5. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.5.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.2. Tüp bağlantı aksamı.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır.7.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler. Bağlantı aksamı.7.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.2. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli .5. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır. 2. Vana aksamı üzerinde 185 . 2.2. 2.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.2. Sistem devreye girdiğinde. yedekli sistemlerde. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. 2. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.7. uluslararası nakliye standartlarında. vana aksamı pirinç olacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.2.5. 2.5.5.7.2. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. çek vanadan olası sızmalarda. 2.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. 2.7.7. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.2.2.2.7.7. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. Nozul tipi.5. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .

8. 2.5. buton. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. çizimler. Sisteme ait mekanik. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır.8.8.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. 2. Sistem koruma. uyarı (sesli.10 saniye olacaktır.3.5. dedektörler. . havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir.tedbirler alınmalı. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.5.5.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır. 2. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. boşaltma hortumları.5. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir.8. FM Gazı boşalma süresi max.8.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde.5. siren. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır. İmalatçı firma.3 Sistem Ekipmanları 2. 2. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır. FM200 silindirleri. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır.3. sesli ve görsel alarm cihazları. söndürme paneli. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır. söndürme kontrol panelleri. durdurma butonu. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır.

Sistem. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır.1 Söndürücü Gaz .9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. . B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Kullandığı söndürme yöntemi. Ancak.9. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. solenoid vanası. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir. 45 saniyeden fazla olmayacaktır.2 Sistem Malzemeleri 2. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. 2. elektrik iletkenliği olmayan. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. püskürtücü nozullardan oluşur.5. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır. 2.5.FM200 silindirleri. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: .54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. Sistem.5.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. 2. Sistemin kontrol paneli. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. A sınıfı ( yüzey yangınları ).2. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. elektrikli. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar . vanası.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.5. boşaltma hattı boruları.5 % ve 42.Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar . sistem.9.8 % olacaktır. Sistem. Sistemin aktivasyonu. Söndürme işlemini. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az. 40% argon ve 8% karbon dioksit. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. pnömatik veya mekanik olabilecektir.9. Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C .Inergen Inergen.

pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır. 2. Bu vana. Nozul tipi. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır.5.9. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.5. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır.5. Delik çapı.2. gövdesi çelik. Vananın gövdesi pirinç.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. uluslararası nakliye standartlarında. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. Seçim vanası.5. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.2. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.2. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası.5. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır. 2.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. 2.5.2.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. tasarım . nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.2.9.9. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır. Bağlantı aksamı. işletme basıncına dayanımlı.2.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. gövdesi dövme demir. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.2. 5/8” çaplı. 2. 2.9. Solenoid.9. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir.5.9. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır.2.9.somunlarla birlikte komple olacaktır. 2.2. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır.5. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. 2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . pilot tüpe takılacaktır.9. vana aksamı pirinç olacaktır.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir.

2 Söndürücü Tüpü .10. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz.Ocaklar . ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.5.Kuzineler . 2. 2.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır. 2.10.10. Bu parça.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.Davlumbazlar . kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. Ayrıca. potasyum bazlı. çek vanadan olası sızmalarda.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda. Sistem tasarımı.5.5. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen.2.5.2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem. Sistem. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar .5. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır. bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip. 2.5.10. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak. Sistem. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. yedekli sistemlerde.2 Sistem Malzemeleri 2.9. 2. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır.2. 2.9. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır.5.

3. 2. 2.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir. Düzeneğin kapağında. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak.itici gaz hortumu . sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür.Nakliye sırasında boş. .elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: . Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi .5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. ağzında bulunan zarı delinerek. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek.10.5. yaylı.2.10. Ayrıca.2. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. 2. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.2.1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir. dolu durumda basınçsız olan tüp.10. normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir. emaye kaplı olacaktır. 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: .5.2. her bir nozulun içinde. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.5.10.gaz regülatörü .elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .5. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır.10. derin çekme karbon çeliğinden mamul. 2.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında.söndürücü tüp 2. paslanmaz çelik.5.5. Borular bükülmeyecek.10. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde. 2.boşaltma mekanizması . mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır.

3. gövdesi alüminyum.10. yangın anında. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir. 2.3. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana. . Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. boru tesisatı. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır.50 C sıcaklık aralığına uygun. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde.10.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek.3. 2. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. 0 .5.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. iç aksamı paslanmaz çelik. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır.10. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir. 2.5.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. 2.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. Sistem herhangi bir basınçlı kap. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan.5. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. Gaz kaçırma. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. alüminyum gövdeli.5.

pis su ve kirli su (yağmur suyu v.6.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm.) dan oluşur.5. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır.1 Genel Esaslar Atık sular. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır.Tasarım.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri . 2.s. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.) . Yatay kanallardaki hız en az 0.

Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır.6.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. Boruların.0. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. 2. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. .2 mt derinlikte gömülmesi gerekir.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. bu tablo Tanıtma. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak.8-1. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci.. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. Gürültü Pis su tesisleri. bitirilmemiş. . vb. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. ancak bu gibi cihazların.0. mutfak vb. Öğütücüler Mutfak artıkları. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. daha sonra 2 nci. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Bu adaptörlerin diğer uçları. . cihazlar. açık. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır. 2 nci ve 3 üncü kat. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. kâğıt. çelik borulara vidalı. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. çöp (süprüntü). Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb.

yağ yakıt kullanılan kazan dairesi. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır. 2. 2. gazyağı v. Mazot.6.6. Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. 2. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir.Tasarım ve hesaplama . üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.6. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.b.Bina içi . benzin.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir.6.Bölüm 3: Çatı drenajı . alkali v. Zararlı olabilecek nispette asit.b. 2.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır.Bina içi . Benzin vb. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır. (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri .3 Yağ. yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. mutfak.

Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış.3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak. bitirilmemiş. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir. 2. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .Bölüm 3: Çatı drenajı . Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır.7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.7. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır. çelik boruları vidalı.Bina içi .Bina içi . Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri .Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli. Boruların açık. 2.Bina içi . projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.7.7. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek.Tasarım ve hesaplama .Tasarım ve hesap 2.

Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. Bütün boru tesisatı. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır. drenaj noktaları vazetmek. işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. çöp. drenaj çukurlarına. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.8. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. kalınlıkta kumla örtecektir. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. su sızdırmaz durumda olacaktır.8. çamur v. boru. .Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır.1 Genel Esaslar Rögarlara. montajdan sonra. pompalamak v.b. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. toplanma kuyuları açmak. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek.b. Yağmur Suyu ve 2. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek.8 Binalarda Temiz Su. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. Müteahhit. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir.Bina içi . bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir. 2. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). Bütün borular ve eklenti parçaları. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri . Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı.

Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. Tercihen duvarlar en az 15 cm. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. toprak sıcaklığına. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. üzerindeki trafik yüküne. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. kenarlarının intizamlı yapılması. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. Rögar boyutları. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. 2. kanalizasyon. kapak üstü toprak yüküne. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. HDPE / PP. kalınlıkta beton olmalıdır. toprak cinsine. Ø 15 mm. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. HDPE rögarlar.8. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır.8. iç ölçüde olmalıdır.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. 2. uygun seviyede monte edileceklerdir. yeraltı su durumuna. yukarıdan başlamak ve 35 cm. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir.

2. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. toprak. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. 2. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. gerekli şekilde. . Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. kazılan hendeğin kenarlarını. kavis verilecektir. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler.8. yağış dolayısıyla ıslanmışsa.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. Müteahhit. 20 cm. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. Pis sular. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. Hendek diplerine. hendek derinliği 120 cm. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. Hendek dipleri yumuşaksa.8. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. Bunun boru üzerindeki 15 cm. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. Bu husus. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. Böyle hallerde dolgu malzemesi. evvela büyük bölmeye verilecek. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm.

su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. Bacalar. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. Fakat her ne sebeple olursa olsun. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir.50 metreyi geçmemesi lazımdır. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. Fosseptik projeleri yapılırken. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. den çekebilirler. ne üstten ve ne de dipten olmayıp.5 metre olduğu anlaşıldığından. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. fakat kapasitesi artmış olmaz. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır.

Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. . arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır.P. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. Doğalgaz. muayene edilmesi gerekmektedir.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.9. İç tesisat boruları.7 Ġlgili Standartlar TS. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir.5 metre kadar olmalıdır. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır.9.P. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları.G. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları.9 Doğalgaz. 2. muayene edilmesi gerekmektedir. L.G.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Havagazı ve L. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2.b. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Havagazı veya L. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma. muayene edilmesi gerekmektedir. Filtre ile hendekler v. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj.8. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. 2. G Tesisatı 2. P.

doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. havalandırılabilen. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. Ancak. içinden geçirilmemelidir.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri. 2. 2. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb.Gaz boruları. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. kalorifer dairelerinden kolon vb. kanal vb. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir.2.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. . Gaz kolonları. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. kapalı hacim içinden. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. Sayaçlar. gaz boruları geçirilemez. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. binanın girişine en yakın. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. kuru. çelik veya PE boru ile döşenecektir. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir. Her iç tesisatta. yeterince aydınlatılmış. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık.9. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında.2. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir. Kullanılan sayaç giriş vanalarında.9. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır.

ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. 2.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır.2.2. anahtar priz. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. 2.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. sıcak su borularından minimum 30 cm. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. mesafede olmalıdır. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır.2. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. 2. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. Hastaneler. . buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.9. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. Sayaç. daha büyük kapasitedeki U 100.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir.Sayaçların montajı. Sayaç. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar.9.9.

( Dış hava kompanzasyonlu) 2.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. aşırı ısınmaya aşırı basınca. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan. Doğalgaz kazanları.3.3. emniyet ventiline sahip olmalıdır. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir.9.3. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2. otomatik pürjörü. Kapasite ayarlanabilmeli.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. manometre.3. 2.9. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen.9.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için.boşaltma ventili. kapalı genleşme tankı. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. emniyet ventili. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. baca blokajına.9. yoğuşma suyu sifonu. Kazanda sistem gidiş. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. susuz çalışmaya. dış hava sıcaklığından etkilenen. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. . Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır. sirkülasyon pompası. gazlı merkezi yakma tesisleri. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli. doldurma.9. 2. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır.

9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ġömine vb.9.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.Merkezi Isıtma.Gaz Yakan.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar.7 Soba.3. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.9.9. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.2.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci. 2. 2.Gaz Yakan.Merkezi Isıtma Kazanları.9.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.3.3. Soba.9.3. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb.9.3.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları . 2.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .3. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır. 2. 2.9.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.

Gaz Yakan. Genel Özellikler.Merkezi Isıtma.Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar.4 MPa . doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar. Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar .5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura .2.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.

Gaz Yakan.Cebri Konveksiyonlu.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Müstakil.Gaz Yakan.Tavana Asılan.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Radyant Tüplü.Çok Brülörlü.Kon Bölüm 2: Sistem E.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler.Gaz Yakan.Gaz Yakan.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.Çok Brülörlü.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Radyant Tüplü.Emniyet Isıtıcı Sistemler.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Kon Bölüm 1:Sistem D.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Çok Brülörlü.Tek Brülörlü.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Radyometrik Metot. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar . Kurallar.Cebri Konveksiyonlu.Gaz Yakan.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Tavana Asılan.Çok Brülörlü.Emniyet Konveksiyonlu.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları. Doğal Gaz. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t .Tavana Asılan.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Kon Bölüm 4: Sistem H.Gaz Yakan .Emniyet Isıtıcı Sistemler.Radyant Tüplü.Radyant Tüplü.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.

depoların dışındakiler. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. Özellikle lavabo. ölçüler.b. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. 2. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida.10. Diğer hususları 1. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır.b. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. sınıf olacaktır. Armatürler: 2. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. tespit tırnağı veya kelepçe v. hela. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş.10. kaplama.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. Aksesuarlar. krom kaplama. cıvata. pisuar. kaplama. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. kaynaklı olanlardan. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır. cins. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. parçalar.10.TS EN 1856–2 Bacalar . üstü. gözeneksiz. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. duş. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek.10 Cihazlar.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. Sınıf olacak. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. malzemeler. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak .3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. 2.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek.

soğutma.4.b. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler.10. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir.1 Kapsam Bu bölüm.b. bağlantı parçası. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. deliğin çapı. uzatma parçası. montajı ile ilgili esasları kapsar. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler.10. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. Gizli kalmış tespit.10. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır.10. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3. armatür v. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri.) 2. 2. . pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA. HAVALANDIRMA. armatür v. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri.4 Armatürler 2. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. Isıtma.4. 2. Krom kaplamalı boru. havalandırma. temini. SOĞUTMA.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir.

Kızgın su sistemi. . standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. etiket numarası.2. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. belirli hacimde boruları. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri.Yapıda mevcut diğer sistemler. boru geçiş yerleri. kapasitesini. işletme. İmalat projeleri. boyut ve bağlantı şekillerini. Boru. .Soğuk oda sistemi. 3. basınç kaybını.90º-70ºC sıcak su sistemi. . cihazları ve yapı elemanlarını. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. malzeme tariflerine. eklenti parçaları. bunların çap. ana ölçülerini.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). yazı. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.Soğutulmuş su sistemi. ihzarata ve montaja başlayabilecektir.Klima sistemi. . cihazların aksesuarını.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. yatay ve dikey şaftları.Buhar sistemi. imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. . belge ve grafikleri ihtiva edecektir. aralarındaki açıklıkları. detaylara.Kondenser soğutma suyu sistemi. . teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata.) her türlü bilgiyi veren resim. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. cihazın komple karakteristiklerini. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi.Havalandırma sistemi.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. v.2.3. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir.2 Genel Esaslar 3. . yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.b. Yerleştirme ve montaj detayları. . şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. . Her bir vananın tablo numarası. . . vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir.

havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. yaz işletmesi. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır. bir pompa grubu v.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda.b. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. 3. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler.2. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. damperler. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. kondens ayırıcıları.5 Elektrik ĠĢleri . bir havalandırma veya klima santralı. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. ilk çalıştırmaya hazırlanması. Kontrol kapakları ve kasaları. Her tip cihaz için bakım talimatı.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. kış işletmesi. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. 3. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. pislik ayırıcıları. 3.2. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname.2. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. işletme talimatı. kazan ve kontrolleri donatımı. Bunların yapılması.

4 Isıtma Santralları 3. Bütün elektrik motorları. Sistemlerin bütün elemanları. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. elektrik bağlantıları. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. 3.2. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. 3.4. kapalı imbisat deposu. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. boru donanımları. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. 3.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. vanalar. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. hava boru ve kanalları.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. denge deposu v. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. .b. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. şalterleri. kanunlara.

taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa.4. brülör v. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. 3. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir. malumat verici belgeler. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır.4. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması.4.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları.b. temel veya kaide detaylarını. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. 3. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. Deprem riski yüksek bölgelerde. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. 3.b. 3. vantilatör.4. tablolar v.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır.

6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. idarenin onayıyla belirlenecektir.4. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır.b. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Pencerenin olmadığı yerlerde. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde.4. doğal havalandırmalı. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. Yakıt boru hattı. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. Bunu sağlamak için. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. kapanmaz panjurlu. 3.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. Kapılar. yağ v. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. Çatı kazan dairelerinde. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. Bu odada soyunma. giremeyecek aralıklarda. fare vs. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Gece için. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. içeriye kuş. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır.5 metre yükseklik bulunmalıdır. . 3.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. çelik. duş. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. yeterli kesitte. lavabo ve wc mahalli olacaktır. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır.

Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır. sonraki her KW için 2.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır. Havalandırma bacası kesiti. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Kazan çıkışından baca nihayetine . kazanın her KW için 0. 3. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır.4. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi.5 m³/h olmalıdır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². Binaya ait bölümler.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) .

Kazan bacalarına. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. şofben. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. . Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır.4.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. kombi. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır.kadar duman yollarında birleşmeler. Duman kanalları. Zorunlu hallerde.4. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. Kanallar. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. bacanın bina dışında yapılması halinde. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.9 Depolama 3. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. Kömürün depolanmasında. Kömürlük ölçüleri. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları.9. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. 3. Bacalar. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise.b. ısıya. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır.

4. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir .5 m. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Yüksekte. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. 3.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır.9. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. ısıtma santralında depo edilmemelidir.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir.3. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Yağ yakıt depodan. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona.4. kanalizasyona karışmaması. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. Ana depodan. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır.

brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik . Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. gereği kadar priz tesisatı konacaktır. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır.4. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. plan.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. su enjekte pompasını çalıştırma. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. 3. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır.4. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. gaz.11. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak.

taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. 3. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır. 3. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır. Bir adedi işletme. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4. bir adet emniyet presostadı. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır.2. 3. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. 3. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme.4. .12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.4. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak.4.1. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. Kazan ile birlikte işletme termostatı. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü.4.13. 3.4. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. 3.4.3.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır.

Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak.) olmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır.13.4. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Depo mümkünse doğrudan kazana. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v.4. 3. Kazan. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre.b. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Her bir kalorifer kazanı.2 Sıcak Su Üretici. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir.4. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır.15 Brülör Tesisatı . Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır.3. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Açık genleşme depolu sistemlerde. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. 3.

Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. asgari 5 saniye. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. brülör. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır.Brülörler. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. kadar 10–30 kg/h. alevin sönmesi hallerinde. kadar 30 kg/h. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. Tablo 1. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. Buhar kazanlarında. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. Normal çekişli kazan deyimi. . Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. ön süpürme havası verilmelidir.

arıza sinyal lambaları.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır.4. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. Hava ayar tertibatı. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. 3. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. hava türbülatörü.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. Tam otomatik. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. yanma başlığı.4.15.15.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. yol verme şalteri.4. hava damperi. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. 3. buşonlu sigortaları. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları. fotoselli olacaktır. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. ateşleme elektrotları ve kabloları. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan.15. gaz basınç presostatı. hava ayar damperi. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. hava türbülatörü. 3. min. tablo için kablo bağlantıları. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. hava basınç presostatına haiz. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden.

brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. yakıt atomizasyonu. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. LPG ile ön ateşleyicisi.15. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek.ile kablo donanımları. 3. gaz için magnetik ventili. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. gaz için elektrotları. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. 3. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik.4. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. yüksek gerilim transformatörü. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. vantilatörü. fotoseli. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. Onaylı projesine göre. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. pilot hattı için uygun müştemilata sahip.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri.4. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. yakıt pompası (ayrıolabilir). bujilerin çakmasını. atomizörü. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı.15. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı.

15. Yük Regülâtörü 3.6. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. Başlıca Fonksiyonları: 1. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini. Yakıt servo motoru.1 Sistem Bileşenleri: 1. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir." 3.15.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen. Arıza Bildirme Kütüğü 11. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır. 3. tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar. Uzaktan Kumanda 9. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir.4. . Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. Baca gazı analiz cihazının. Yakıt seçimi 3. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır. Yanma Optimizasyonu 6.15. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır.15.4. azot NO oksit.4.6. Alev İzleme Sistemi 5. Baca Gazı Analiz Cihazı 3. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8. Brülör Beyni 2. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 . Yanma Verimliliği Hesaplama 7. İlave olarak CO Karbon dioksit.4.6.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün .

Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir.15. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur.4. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi.4. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır. 3.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre.6. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır. İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır.4.3. “Buharlı dengeleme”.6. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. “Havalı dengeleme” .15. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır.16. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. Kızgın su tesisatı. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek.4.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. . Su seviyesi kontrolü ise. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. 3. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır.

radyatör ayarının değiştirilmemesi. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır. lambası v. ocağı. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir.16. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. 3. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir.b. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. .2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır.Sabit devirli pompalarda.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. elektrik sobası. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır.16. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. 3. odadaki su kaynaklarında (insan. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması.4. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.4. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. denenmiş. . Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega.6 Kızgın Su Tesisatı 3. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek. tespit. gereken yapılacaktır. imal edilmiş.b. İdare talep ederse termometre monte edilecektir. PN 40 gibi). kollektör kullanılacak.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. Kolonların ve cihazların da genleşme. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. Branşman. PN 25. gereken yapılacaktır. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. (PN 16. donatım. imalat kontrolü yapılmış. kontrol.6. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. donatılmış olacak. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa. Denge deposu montaj.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. hava tahliyesi.) sağlanacak. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. gereken tedbirler alınacaktır. askı. kompansatör v.

vana. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak.7.Bütün boru.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. gereken yapılacaktır. Branşman. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. PN 10. askı. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. 3. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. gereken tedbirler alınacaktır. .6.b. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. 3. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Tespit.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. basınçlı kap. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. pompa v. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. sonra su tamamen boşaltılacak.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3.6. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek.

fan-coil. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. hava tahliyesi. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. kontrol. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon.s. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. donatım.7. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. konvektör.b. kollektörler. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. pürjör.2 Denemeler . Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli.Kolonların ve cihazlarında genleşme. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır. Genleşme deposu montaj. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. kolon boşaltma musluğu v. otomatik hava atma cihazı. termometre kılıfı konarak. boyler. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. 3. genleşme deposu v. hava tüpü. plakalı eşanjör v. radyatör altında döndürme ayakları. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir.b. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. imkan sağlanmış olacaktır.

filtreler. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. sonra su tamamen boşaltılacak.8. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. akışkanın. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi. Motorlar. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak.5 katına 24 saat müddetle denenecektir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. . kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. pislik ayırıcılar. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır.

Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. Duvar. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır. aralıklı. v. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. Müdahale kapağı bulunmalıdır. duvar veya tavan tiplerinde duvarda.8. paravan. İmalatçısını. m2 olarak ısıtma alanını. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.8. 3. vantilatör devir adedini. döşemeden en az 6 cm. gibi malzemeler olmamalıdır. kapasitesini. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır. yüksekte (asgari 4 cm. 3. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. kullanacağı elektrik voltajını belirtir. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için.8. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. dolap. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. İmalatçısını. yükseklikleri buna göre seçilecektir. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. hava debisini.b. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. 3. kapasitesini. .) monte edilecektir.

Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli. 3.4. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına.5 mm‟den az olmayacaktır.4. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. 3. eksenler arası ölçüde ± 0.8.3 mm. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.4.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. 3. Kabul edilebilir toleranslar.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş.11 mm. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.8. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. 3.4. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . Döküm radyatörler astar boyalı.dir.8. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.8.

8. 3. kaset tipi. 3. pürjör. 3. iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları. konveksiyon yüzeyleri en az 0. bir iç. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.8.8.dubel. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu.5 Fan.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları . fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. sağa/ sola yönlendirme yapacak.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama .Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için . çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. et kalınlığında.1 mm.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1. 3.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır.11 mm. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. salon tipi.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada.Bö pompaları. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış.8 mm. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. Cihaz ısıtma. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır. Hava soğutmalı kondenserli olacak. vida. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu. 9 bar işletme basıncına dayanıklı.4.8.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal). su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1.

9. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. vanalar. Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. İşaretlenmesi 3. split). F410a vb. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. 3. F407c. kanunlara. kompresör v.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği.Özellikleri.9 Soğuk Su Sistemleri 3. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. scroll) olacak.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.9. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır.b. elektrik bağlantıları. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu.). hava boru ve kanalları. depoları. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları. Diğer hususlarda tesisat. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. santrifüj. vidalı. 3. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. boru donanımları.9.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. vidalı. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. su veya salamura tankları v. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. tesise monte edilmiş olacaktır.b. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. santrifüj.

Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde.Mağnezyum Freonla.Bakır ve çinko amonyakla.3. . Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği. . .9. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır.3. flanşlar.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. 3. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır. Mesela: . cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar.Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. .1 katı kadar olacaktır. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar.Yangından korunma. temas halinde bulunmayacaktır.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.S. Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. 3. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.9. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır. belirli şartlarda.45 gümüş alaşımı ile.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı.Kompresör dairesi ebatları. . . Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. . vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T.5 katı. Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz. . çalışacağı gazla yapılırsa 1.

3. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir. patlayıcı disk. Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir.3. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. 3. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler.3.9. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır.9.3.9. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. 3. makinelerin.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2.25 m. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. . Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. F407c.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. .3. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. F134a. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. sülfür dioksit ve metil formiat. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. 3. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. .5 Kg. . dan fazla ise.9. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4.Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. dan fazla ise. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. . . Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. 3.9. Amonyak. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. dikloretilen. . döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır. 100 Kg. etilklorid. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. . Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. Duvar.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır.5 m/sn. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir.yi geçmeyecektir.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg.3.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir.

3. 3.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır. 3. .  Termostatik veya elektronik expansion valfi.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir.9. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler.5.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir).9.  Yağ basıncı manometresi.9.b. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri. temel veya kaide detaylarını.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı. tablolar v.9. malumat verici belgeler. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır.5.) 3.9.  Kontrol termostatı. 3.3. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.9.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör. 3.3.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.  Yüksüz yol verme tesisatı.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri. prospektüs ve (veya) katalogları.9. 3. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.

Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı. buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role.  Yağ diferansiyel basınç presostadı. kompresör emiş boruları. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır.  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında).5.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini. emniyet tapası.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  . soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba.  Kilitleme rölesi.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.9. F134a.  Boşaltma vanası.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley). Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu. tecrit edilmiş olacaktır.5. serinletilmiş su veya salamura boruları.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. Su veya salamura soğutucu evaporatör. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır. (büyük kompresörlerde). F407c. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır. 3.9. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve). 3. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır.

5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. pompaya yol verilerek başlatılır. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. ilk hareket. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. 3. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz.5. Seçici anahtar (selector swich). Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. .(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. Yağ basınç presostadı normal sinyali.9. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. Yüksek basınç presostadı normal sinyali.9. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir.

Sıra ile kontrol cihazı. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır.9.9. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.6. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. 3.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3.6. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir.9. Grup harekete geçince 3. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. 3. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak.6.Sistem. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser .) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir. sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır.9. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek.

5.6. 3.9. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu. 3. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak.5.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat.3 e uygun olacaktır.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.9.1 ve 3. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat.7. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. 3. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak. kompresör duracaktır.6. 3. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi.9. Su Soğutmalı Kondenser Grubu.9.9. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. pompaları duracak.9. şartnamede istenmediği takdirde kompresör.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi.  Yüksek basınç presostadı. Kompresör ve kondenserin donatımı 3. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3.8 Kompresör.9. Diferan Kilitleme rölesi. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı . Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.5.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır.9.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

 Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. Soğutucu yüzey sıcaklığı. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. parça büyüklüğüne.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. oda sıcaklığı. 3. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı.  . depo edilecek madde veya maddelerin cinsine. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. dış sıcaklık. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir.10. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır. duvar rutubet geçirgenliklerine.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir.10. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. 3. depolama şekline. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. elektrik devre şemalarını. kullanma ve bakım kılavuzunu.

çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. Motorlar. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. . pislik ayırıcılar. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir.11.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması. kaplanması. 3. filtreler. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere. birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. nemlendiriciler.

lif tutucu menfez.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. Bütün cihazlarda. cihaz performansları. v. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. hava sızdırmaz damper. 3.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. tasarım. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. Cihazların seçilmesi. temizlik sınıfı v. yerleştirilmesi. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. sabit hava debi ayar cihazı. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. sabit hava debi kontrol cihazı. parçacık ve partikül testleri. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına.b. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek.b. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. Ayarlamalar yapılmadan önce. Hepa filtreler.11. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. değişken hava debi ayar cihazı. imalat. gürültü ve titreşimin önlenmesi. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. Laminer hava akımlı filtre sistemi.

4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve. 3. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. gözetleme camı. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m. 3. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. projesine göre gerekli damperler.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. aydınlanma lambası bulunacaktır. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. Cihazların elektrik bağlantıları. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır. Santrallerde. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak.11.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. aşağısında.11. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir. 3. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır. Her hücrede bakım kapısı. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar.11.  Statik randıman.  Statik basınç. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. . ilerisinde ve 1 m. ilerisinde.

3. taş yünü. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. kayış-kasnak. sızdırmazlığı.s. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.11. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. ısıl geçirgenlik katsayısı. Paneller. Fan. Fan rotoru.11. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. Motor. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. fan. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır.5.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. ısıl köprüleme değeri. Dış kasetin mekanik dayanımı. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25. . v.5. fan muhafazası. v. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan.5. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır. Standart fan motorları.s. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. 3.) göre uygun seçilmiş olacaktır.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. ses yutma kapasitesi. ısı direnci.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır.11. Panellerin santral profiline montajında. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır. motor. Bu paneller santral karkasına. esnek fan atış ağzı bağlantısı. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır. Santral karkası. 3. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz. cam yünü.2 Fan Bölümü Fan hücresi.

kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. Bataryalarda su girişleri alttan.11.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek.11. Kollektörler.5. Isıtıcı batarya. santralin içerisinde. 3. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. Elle kumanda edilecek damperler. dirençler en aza indirgenecektir. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. konum göstergesi.11.5. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. Ses yutma seviyeleri. Isıtıcı batarya. çelik borudan yapılmış olacak. . Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır. 3.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. 3.5.

11. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını. bir sıra hava yönelticileri.11. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez. 3. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. boşaltma tapası. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir.5.8. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır. pompası. 3 mm.8. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır.5. vantilatörü.11. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır. pirinç.5. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.5.11.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum.8.5. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır. 3.11. 3. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. Su girişlerinde drenaj amacıyla.3.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir.8 Nemlendiriciler 3.3 Kanal tipi sulu nemlendirici .Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu.

standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak.11. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi.8. elektronik kartı.8. takriben 40 Watt. Paket ünitenin içereceği elemanlar. Projede belirtilmediği taktirde. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında. bakır. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt.5. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0.5. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. 220 veya 380 volt.11. arızalarını. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı.5. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg.  Paslanmaz çelikten mamul.5 mm. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1. paket ünite. sacdan alt tablası. 200 Volt. ayrı bir bölümde kumanda panosu. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. 3.11. 3.11.5. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu . Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. hava sirkülasyon vantilatörü. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. 3.Saatte takriben 5 kg. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı.8. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik.8.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. kontaktör ve kablolanması bulunacak.

3. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. 3. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. 3. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir. Kanallar ve askıları düzgün.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak.5. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir. hızda 10 mmss ve 2.11. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Temizken 2 m/sn.olacaktır. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır.11.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır.5 m/sn. 5 veya 10 cm. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır. norm ve standartlara uygun olmalıdır.8. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. Dolayısı ile.11.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. paslanmaz çelik elektrodu. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır. 3. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. . Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları.11.

kiriş. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. v. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. . boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. gerekli açıklık bırakılacaktır. Kanalların. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. galeri. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır.yi geçmeyecektir. Kanalların etrafında. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. ana emiş kanallarında 6. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft.s. perde beton. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır.5 m/sn. Kavisli dirseklerde. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır.yi.s) kesinlikle zarar vermemelidir. Bu işlem statik yapıya (kolon. v. baca. (Ölçme yapılabilmesi için). 60 cm. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır.

10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme.11. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. daha büyük ebatlı olanları 3 mm. ye kadar olanları 1. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda). ve daha büyük kanallarda).8 mm. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır.11. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak.. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. askılar 3. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. (büyük ebadı 50 cm. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır. Saç kalınlıkları 0.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri. . Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. den fazla olmayacaktır. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.5 köşebentle takviye edilmiş olacak.den az olmayacak 25x2. İki tip askı kullanılacaktır.5 mm. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. ye kadar olanları 2 mm. 3. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır.50 cm. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. 100 cm. takviye yanlarında 30 cm. duvar. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır..den fazla aralıklı yapılmayacak. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak.

den daha büyük olmayacaktır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır. 3. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Anemostatların dış kısmı iç (şase. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır.5 mm.25 m/sn.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. kanatlar 15x 60 cm. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır.11. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar.11. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. .Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır.11.11.11. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir. ye kadar olanları 1. 3. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. den az kalınlıkta olmayacak. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. Hava yayması döşemeden 180 cm. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. Eni 60 cm. yüksekte 0. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. 3.

Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm.11. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir.11.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır.11.11. 3. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır. 3. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.11. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. düşey.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. 3. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak. 3. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.11. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. yüze gelen kanatlar yatay.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. Bu tip menfezler düşey. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır.11. 3.11.11.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır. 3.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak. emiş menfezi olarak kullanılacak. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir.11. .

Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. kanal tipi. yüksek basınçlı kanal tipi. tavan tipi.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.11. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir. 3. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir.11.13. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir.11. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır. .13. 3. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır.13. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır. duvar tipi. 3.13.11.11.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi.13. yer tipi.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. 3. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. dört yöne üflemeli kaset tipi.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör. iki yöne üflemeli kaset tipi. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. 3.

Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. fan kanat ayarı yapılabilecektir.11.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir. Yüksek basınç anahtarı b.13. 3. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır. Kompresör gövde termostatı d.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma. 3.13.11. Kaset. Yüksek akım sensörü f. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır.13. sıcaklık değiştirme. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. 3.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları . Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g.11. fan devir ayarı. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. Yüksek akım rölesi c. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. açma/kapama. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. Yağ dengeleme sistemi e. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir.Binalarda.a. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır.11.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır.

elektrik kaynakları. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm. . Vantilatörler). Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. ayar başlığı.Havalandırma ve Klima Sistemleri. filtreleri. Deneyler ve Hava filtreleri . Otomatik kontrol nakil hatları.12.Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. Hava Temizleyici Cihazlar. Hava Perdeleri vb. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3.Servis Tesisatla Damperleri 3. performans d kuralları Hava Filtreleri. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir. anahtarları. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA).Klima Santralleri. Soğu Fanlar (Aspiratörler.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) . Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan. göstergeleri.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Klimalar.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. diğer yardımcı cihazları.Bölüm 1:Sınıflandırma. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır. Gömülü tip termostatlar.

Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir.3.3 Termometreler. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. Göstergelerin skalasının seçiminde.12. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. anahtar v. tank. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir.b. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak.12. 3. Tecrit edilmiş boru. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. Manometreler 100 mm. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. kanal.12. röle. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi . Manometreler. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. 3. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. 3. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. havalandırma.

Isı sayacının montaj yeri. Soğuk su. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. 3. soğutma suyu. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır.12. 3.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. skalası 0. 3. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.3. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.12. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak. 3. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır.paslanmaz çelik.12. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. uzunlukta.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir.5oC taksimatlı olacaktır. Her tip radyatör için uygun olmalıdır. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. her radyatöre monte edilerek. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. soğutma devreleri vs. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. 20 cm.12. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir.

kontrol edilecek ve denenecek. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. Hiçbir şekilde borular. esaslarını. kabul. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3.13.13. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. 3. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. . Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. Bütün denemeler. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. basınç. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. ölçme noktalarını. dengelemeler. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır.

3.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi.2. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır. vanalar ve eklenti parçaları. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek.2. pislik. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır. Eğer bu miktarlar. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır. .5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir.13.2. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. 3.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. bütün pislik ayırıcı filtreleri. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir. 3.13. 3.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır. aşağıdaki denemeler yapılacaktır.13.13. 3.13. 3. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir.13. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir.

Karbondioksit (CO2).13. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. Azot Protoksit (N2O). yardımcı kontakların v. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Bilumum yol vericilerin. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. tıbbi gaz tesisatı. şartname ilkelerine uygunluk . Oksijen. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir.1 Kapsam Bu bölüm. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen. dan az olmayacaktır. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. Azot. adresi. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. 3. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. Solunum için Hava 4 Bar. 4. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. Megger okuması bir mega ohm. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. azotprotoksit. Patlama. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar.b. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir.

1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. 4. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri . Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. TSEK kalite belgelerine sahip olacak. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir.4. sarsıntı vs. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır.gösteren kataloglar sistem diyagramları. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Malzeme ve teçhizat TSE. Tüplerin herhangi bir darbe. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır.4 Medikal Gaz Santralleri 4. adresi. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. 4. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir.

taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Merkezi ünite. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Tüplerin herhangi bir darbe. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır.4. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Temiz Tutun. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. 4. . Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. sarsıntı vs. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır.

Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Temiz Tutun. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. Sistem kontaktörler. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır. 4.4. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. döner kanatlı. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Sisteme 2 yıl bakım. . termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. Pompalar rotatif. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir.

Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Kompresör grubu soğutucusu.4. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. ile donatılmış olmalıdır. yoğunlaşarak. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır.01 mikrona kadar olan . Bu filtrelerden birincisi 0. gaz halinden sıvı hale dönüşür. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Rejenerasyon sistemli. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir.4. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Kompresörler hava soğutmalı. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır.

Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0.5 Tıbbi Gaz Tahliye.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise.5. kullanımda olan. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. .003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Her bir prizde. Tesisat. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır. Alarm Sistemi 4. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir.5. 4. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler.partikülleri ve 0. 4. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. termikler. priz sayısına bağlı olmaksızın. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli.

Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları.025 den az olmalıdır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. a. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. gümüş. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. Performans testi yapılmalıdır. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. b. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Boru hattı. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. . Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. yakıt boru hatları. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Birleştirmelerde. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. c. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır.

0 mm 1. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.5 mm 2. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76.0 mm 1.5. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır.0 mm 2. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır.0 mm 1.0 mm 1.5 3.0 mm 2.0 4. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır.0 mm 1. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1. .5 2.5 mm 1.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır.0 2.

800 Kpa cerrahi hava. 400 Kpa Tıbbi hava. Vana kutusu gövdesi beyaz. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. 4.5. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. %50 oksijen . Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. Karbondioksit. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. . %95 Tıbbi hava . Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.5. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. Azot Protoksit. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. Azot. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır.%50 Azot Protoksit karışımı. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. 4. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Manifoldlar.5. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır.4. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir.

Alarm ünitesi tamamen elektronik olup. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Arıza halinde. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Zon servis ünitelerinin kapakları. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır. Bakım sırasında. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. Panelde. Vana kutularının ön kapağı camlı . 4. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. .5. İkaz ışıkları LED olmalıdır. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir. panel içi devrelerin. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır.Zon servis üniteleri kapağında.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.

Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri .Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. Tablo 1. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz. Yuvarlak Borular. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. adam deliklerden.1 Kapsam Bu bölüm. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır.b. Tecridin. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. diğer engellerden.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . yağ. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. deliklerden. kir.Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. su v. 5. maddelerden arınmış olacaktır. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. 4. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC .

sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. depoların.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. klima kanallarının. mekanik tesisatı oluşturan boruların. Bu yüzden. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . vanaların ve armatürlerin. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir. Tablo 2. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir.Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. Enerji kazanımı. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. tankların. mekanik tesisat yalıtımının önemi.

. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. 5. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. pislik ayırıcılar. Vanalar. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. Koruyucu. 5. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır.4. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır. desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır.

(Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. camyünü ve taş yünüdür. kapak. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur. 5. Normal olarak sökülmesi gerekli.4.4. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. Köşeli cihazlarda.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. 5.4. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. 5.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır. elastomerik kauçuk köpüğü. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir.1.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek. 5. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup.4. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. . Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir.

1 50 . iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. .5. kelebek ve dişli küresel vanalar. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır.4. Su geçirmez. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. pislik tutucu.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır.0 1. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç.4. flanşlı küresel vanalar. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. sürvidalıanalar. Tablo 3. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. vananın flanşlarını da içine alarak saran. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. çek valf. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına. yanmaz ipliklerle dikilmiş.1. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana.4. 5. 5. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir.

1 ºC ~ . Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı. tesisat elemanları. Tablo 5.4 ºC ~ . boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. cihaz vb. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. korozyona karşı izole edilecektir.8. donma tehlikesini bertaraf etmek. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır.4.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) . depolar vb. 5. Tablo 4.4.4. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. depo.5 ºC 1. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. 5. 5. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak.18 ºC -18.

borular. VANALAR. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. Bu maksatlar için düz. . ĠġLERĠ 6. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır. pompalar. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. 6.1 Kapsam Bu bölüm.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. vanalar.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. BOYA V. TECRĠT.4. Yalnız siyah boru döşenmesinde.B.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI.2.2 Genel Esaslar 6. eğri.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. müşterek tesisat elemanları. BORULAR. boyama v. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. 5.

3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. Vana bağlantıları dişli. (PN6. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. . dökme demir. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. kaynaklı.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. flanşlı veya wafer olabilir.2.2. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. PN10. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir. Bütün boruların. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. 6. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. PN16. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. PN40 gibi) 6. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır.

cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır.b.4 Cihaz Temelleri.b. saplama v. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır. yağ.Bütün cihazlar (göstergeler. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. cıvata. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. . su. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. salmastralar v. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama.2. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. 6. Tecritteki eziklikler. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. Vida. 6. toz. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. maddelerden arınmış olacaktır.b. kir.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz.2. Sismik önlemler alınacaktır. pas v.

Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. yağ. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. pas. Boya damlama.4. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır.2. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. Sisli. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. deliklerden. v. diğer engellerden. 6. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. adam deliklerinden.b. 6. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. kir.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. artıklardan tamamen temizlenecektir.4. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. sıva artıkları. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. 6.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . Tecridin.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. 6. Her bir kolonun en alt noktasında. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.

3 mm. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. takozlarla. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. tespit parçaları. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. Dönüş hatlarında pislik cepleri. ankre edileceklerdir. Kolonlar. Boru tespit parçaları. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Tablo. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak.3 Tespit. taşıyıcı. asılacak veya kılavuzlanacaktır. tespit edici. Bu işler için tel. ucu çatal. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. 6.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. Asıcı. etrafı betonla doldurularak.4. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir.

Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. taşacak şekilde.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. 6. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. çubukları.4.6 Malzeme Seçimi. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2.4. normalizasyon v.4. (Kalite belgesini haiz olduğuna. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır.b. kontra somunları. rondelaları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm. dış duvarlarda. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak. somunları.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. 6. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. cıvataları. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. kontrol ve denemeleri yapıldığına.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. 6. . Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.

Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı.6. vanalar. kondenser suyu devrelerinde. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır. pislik ayırıcılar.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. vakum tesisatlarında. alçak basınç (0. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. toz. sulu yangın söndürme sistemlerinde. basınçlı hava sistemlerinde. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). 6. soğutulmuş su sistemlerinde. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır.4. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. 6. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. basınçsız yakıt devrelerinde. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında.4. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir.4. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. basınçlı hava veya suyla kir. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek. oksijen. 6.4. . alev aynı anda. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. 6.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır.4. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek.4.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen. çapak. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. girinti. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. 6. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır. alev aynı anda.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. çatlak. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. Boru cidar kalınlığının 2. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum.25 inden fazla olmayacaklardır. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. Birleştirmede keten. Kaynaklar köpük.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar. kendir.4. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır.

Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6. 6. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. 6.4.26 Kollektörler . Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. vidalı. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır. rakorlu tipler kullanılacaktır.4.5 – 2 mm. Körük kısmı. minimum statik deformasyon imkan verecektir.22 Buhar. PN 25 gibi). PN 10. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır. kalınlıkta olacaktır.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan.4. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır.4. PN 16. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. 6.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz. yekpare paslanmaz çelikten silindirin.4. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. körüklü. 6.6.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. 6.4.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm. Contalar 1. Esnek kısmın.

Kollektörler çok sayıda vana.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.4.Dikişsiz yuvarlak borular .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır. vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları .F.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). İdare. 6. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır. kollektörler için imalat projesi talep ederse.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.Bölüm Plastik boru sistemleri.İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.Soğuksu Kollektörleri: B.Polipropilen (PP).Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Polipropilen (PP).Bölüm 3 . Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri.Sıcak ve Soğuk su için . kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir.Sıcak ve Soğuk su için .Çeperleri profilli.İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri.Polipropilen (PP). Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır.Sıcak ve Soğuk su için .27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.

PTFE. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.5.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.5. VİTON vb. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı. sıcak su. kızgın su vb. sıcak su. katı partiküller ihtiva eden akışkanlar.4 Kelebek Vana Düşük. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. basınçlı hava. baskılı (oturmalı). paslanmaz çelik olarak seçilecektir.5. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. doğal gaz. EPDM.Sıcak ve Soğuk su için . olarak. kızgın yağ. 6. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri .TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . .Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. çamurlu su.Sıcak ve soğuk su için .2 Sürgülü (Gate. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır. BUNA. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. mili ve volanı yükselmeyen tip. orta ve yüksek basınçlı (su.Polietilend Borular 27.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6. 6.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. Konstrüksiyonları gereği.5.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. gazlar. ve orta basınçlı (su. PFA. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. ġiber) Vanalar Düşük. 6.12.3 Küresel Vanalar Düşük. disk malzemesi.

1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir.5.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir.5.9. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.5. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu. 6.5. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. wafer.5. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir.8 Emniyet Vanası Kazan. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir. 6. Basınç düşürme vanası. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme vanası. 6. 6. .2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. 6. Yaylı veya ağırlıklı olarak.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir.5. Kontrol ünitesi olarak.

6.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise. 130°C‟ ye kadar kullanılır. Buhar. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir.12. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. sıcak su. kızgın yağ vb. fan-coil vb.5.5. 6. projede belirtilmediği takdirde. 6. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir. 6.9. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. su. Vana çapı. radyatör. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. kızgın su. 6. akışkan cinsi.Buhar. kızgın su. Basınçlı hava. kızgın yağ.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar. çiller.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır. 6. sıcak su. kızgın su.5. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. 6.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır.5.5. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir. basınçlı hava vb.11. on/off.5. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli.11.5. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır. . Diğer akışkanlarda yere dik olabilir. sıcak su tesisatlarında max.11 Kontrol Vanaları 6.5.9.

14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.5. 6. Buhar tesisatlarında termostatik tip. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) .6. 6. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır.  Şamandralı tip. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır.5.12. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu. Cıvata.5. 6.5.5.17.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. Projede belirtilmemiş ise.5. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. 6.5.  Termostatik tip. 6.17.5. Projesinde belirtilmemiş ise. sfero döküm.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm. Tesisatta oluşan vakum ortamını. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. 6. Özellikle buhar tesisatlarında.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır. HVAC.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır.

17. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır.6 Pompalar 6. 6. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu.5. 6.b.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde. ölçü. Pompalar. 6. 6.  Cihazın.6.6. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir.6. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır. .  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. HVAC.Yangın söndürme.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1. 6.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6. basınç v. Pompaların çalışması muntazam olacak. darbeli. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek.6. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak.5.

Köşeli cihazlarda. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır.7 Cihaz Temelleri. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır.7. Normal olarak sökülmesi gerekli. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek.8 Tecrit ĠĢleri 6.  Projede öngörülen basma basıncında. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir. varsa değiştirilecek. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. kapak.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır.8.Projede öngörülen basma basıncında.b. 6. v. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. 6.7. ek yerleri sıkıca birleştirilecek.7.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.  6. 6. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. . kalınlığa kadar tek katlı. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır.

müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. tesisat elemanları. 6.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında. 6.8. yeraltında döşenen bütün borular.2 Pompaların Tecridi Sıcak su.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır. cıvatalar.9. bölme içinde. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. pompalar. vanalar. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. flanşlar. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır. 6. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır.9 Boyama ĠĢleri 6. 6. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. depolar v. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir.9.b. . flanşlar. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v. rakorlar. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. eşanjörler v. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.8.9. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır.b.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları.b. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. eklenti parçaları.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. borular. korozyona karşı izole edileceklerdir. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır. 6. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm. 6.9. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır.

2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir.10. 6. 10 m. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır. 6. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir.6.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6.10.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir.10. arayla monte edilecektir. Tanıtma. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. Makine Tesisatı Detay Resimleri . 2” den büyük çaplı ana borularda. etiketler. borunun şematik planını. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır.

3. / 7  Q80-.02007:.7 /..-790.3/..7 90/-7.3.8:::3 0707/03. 3 .3420970-70833997020830.4./ 3.7/ 7 '039/0.7 3 39.0....7 30920 3/09.8 3. 0920-.7..4 : .::3.709032 42..7.03..30097.309-08020.209.3420970Q073/0 72 0 .34209700/43.3 . -:2.7. -:30920 070 439740/20..3..0390733. 9 72.5.7 -:.8 3 .0.043897Q843/.59.::3-789.9 7 472.3.8:80.7.0-47:8:3/...0907. 32 4.7 .8 3 52.8 3.8 3 -:. / 7  :.7 .7 5 -:.5 2.08143./0980....890/002309..0.32.089070838:03090 5425../09 ::3..1.. 3 890703Q4:2:8::2.78 .7-.2. 32 42.:920. ..%.3/ 7 2..7 3 /..09.9.72/Q033.9 2 4.7 D4:2:8:.. -7Q7/:7/:72.8 3 4.-..3 .9 2 4.3.7 03.0390/43. 0920439.-7-47:0 ..0903/72 4.080791.7..9 7  :.3..7 -3.7/ 7 2309. 3..3 2....7 . / 7 .08.

. .5.../031.7.780.2./Q 208..9 2 4.3 3 0230938.5 .35708489. 3 8:.7/ 7 7.7 90230/2 4.47107 .2-.793.8.72/Q/Q Q0/43...Q070.8 3.Q070232:2./0/ 0920 -7.3.7 .::34..7..9 7 .7 3 .7 -08020-47:8:/ /43.54.. .8 ....3-07-780.0890708 .9-::3.3 3 38: 3 3...-7Q7/:7/:72.8.3/43.-7 0920 -70230942..7..0Q89-. 8007.. 3 .9043974:8Q70....72/Q030 .. ...0.9 2 4.3/.3. 2..7.9 7 030/0548:8::3-07-780.3 -.8./7/007 .09072420970070/43.Q070-79..7.8./ /Q Q8:80.097    3$:..7       /0-07903090..033Q89Q30 9 3/.8::39.9 2 42.3 2 .7 4/:./0/ 023095708489.903 30::3Q0..9 -7 .0802309/Q/Q Q3Q8:80.7 -080209088.9 3./Q Q3Q20/7 $89020-7/031..9 7 2309.0/5-1.9 .04397400974/. / 7 $0..3/00704507.3.79../09..7/./0980.033.7./095708489.8.0333472.09020.0. 43974./Q 208 ..38::.0.8 .7/ 7     $ ..7 3 43974Q3Q.8 ..-08020.0830::3-.79....043..5 .043.9 2 4.7 0/43..7 0 :..3.79.7 .7 80..0.7 3 ..03/43..9.72439.7.$:D709. 08.9..7.20/0-07920/ 9.088902Q..33.0.8 .9 7 :.0439748890243:2.. / 7  38::908807..843 .3/0.7 3/..7/.3 -::32.7 .0..0-:..3.3./43.7 .9 7  7/034-:..3 2.7 %Q7$9..3-7Q7902007 .3/ 7 2 8: 2..9 2..3-080208:: ..3/ 7 2.9 42.3..9 7   38:..9 7 7 .72.39 2.5 ... -0790308.9 7 3/. 9.3 2  38:..8 3.30/0. .7 3/./09023095708489.083...3.7 . ./099072489.3.9 ..8:80...... .9 2 4.3.38:443:0/43./.3/0 .7 8 7.3.

.

$:D709.3.7 3.04/:. '0..730920 0.%03$ ... 9 .7 .9 7   $ .7 3.3/.47107...$:.202$ ..3.7 %Q7 $9.79..::34..

.

.7 3.$:...3.730920 .%03$ .

.

0$..9 023099072489..79.5.9 7 3.7...757400730.072 ..070..-0003/70.709..3.072/0 0707.5.0 8 .0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.3 34/:.30-790 09209072489.79.5.020908.7:..043.3 3 390- 3070.7.3 2.5 2 2.9574007%$ .7 ..3.0-:/0 0707/03/Q Q.3/..3/.04/:.9 .072 /030./ 00390- /0.3.3/.348:/.7 %Q789.0%..097  .%.890.090724209708-::3.-::3..70 90724/3..7 3.0 8 .7 %Q7 $9.097 .3 :2.02:.. .3-:843:..5 .8 3.5. 32 &:3:008308. 3..32 %Q7 $9.2.7 3/..89030343897Q843-.5.3/.890.7.7/ 3/...3.7 30920.3..

 .47107.9 $ . @0..  $ .020/03 .3.. 9 . .0.3 ..$:D709.

.

7 3.730920 .3...%03$ .. 9 .3...$:.7 .

.

42.5.0070/43.44:....0-: /0 0707/03/Q Q.3707%Q7$9.79. .7:..38::38 .79. .7 3.3 20.7/.0890703-707 /7420970 -7079072420970..400/0....28 .7 383/7..3 .8 907. 3 9...3.0$..7 2. -::3..0/3Q 02309 -47:...9  ..8 4/.7/ 3.0232:2-.0-707/4/:72..-47:.99 024390 0/20/7 .3/.-0003/70.8 3 8.7/ 3.3/3Q ...5.097  7Q7Q.7...7.7083..0/2 4..2.0329 9072489./29542..70.3..3/. .0.7.7093.7 3.0/2 .007339...-4 ..32 4.9.5 .0.02439.3/. . .3 2. .80.072.0.5. 2907.9 7 054 .03472.. .7 %Q7$9.38::8 .5.Q4:8 .9 7 0542Q2Q380/4 7:/.8 3/0 073/0..9 43.0/0.2Q8..3/.097 .8 -789.8.709.890..9907. -:2Q2Q3/0 80.0 8 32.99 3./ 00390- /0.7/.37 3043. .730920.39 8 3 90230/03/ . 3 -08 ..2 8.3707%Q7$9.0Q073/0-7..0::8.3.82:2.97Q0...097 2.8 3/.70.7./00/03.7 47:32..020908.. -47:..-03070.3 2  . ::.0/..08 .5 .9 7  030 20/054:8890207/007.003 8.9 7 !. /.3..3-:843:.5..7 .5...2..7.::32. 8 ...7/ 7   2Q7Q..332Q89.3.7 ::32..7 %Q7$9..332Q89.3. 3.702.9.0.9 .....-:43:/.2. 8890207/02..-707..7 %Q7$9.0.9 7 3.-:0/0. ..9 574007%$ .3/.3 3 3 90- 3070.8 07003.7/.7.3..7.5.9 7   7Q7%088. 9 . 8 .7.....3.47107.02:... 9 7 .0.9 2 4.3707.3/ 72.0...9 7  ..7..3.043.030 20/0548: 43:.7 . -:9072489.0/20/7    4 ...3.8 3..9 7 2309.0..::34. . 32 &:3:00830 8..3/...39072489.9072489.92..3.32 %Q7$9.79.5 ..3.757400730 .3/.7 3 3.7 3/.2:8: :0/43.. / 7 8 07200730. 030 20/054:8890207/007.:98:80.. .54.7/ 3/.7090724/3.7 %Q7$9.-0003/70.7.08 '072/030... - 42..3./43..8 3.097 07-7.7.5. .7/.. 030 20/0548:4/:.0%. .04/:.. 08.9 4.943974Q/.4...2:39..7 %Q7$9.-0.. 8 9 .7/ ./Q0307090.439748890230::3-74942.3.3/.3/.3/..9 7 ...5.%Q7$9. 0 ...9 7 030 20/0548:4/:.3 2.3 030 20/0548:3.%.3/.3 34/:.8 343974 8890207:..030 20/0548: 43:.0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42..9 7 : 02309-47:.0.770Q.039::3-.33/04/:...7 3. 890303 43897Q843-.043.083.0 8 . .79..37/03 .072 /0 0707.7/ 3.9 2 4.020. .3 2.-..::34.890. 2 432..70/0.9 7 :9072489.0.0.. / 7   ..5 2 2.7.9 7 .

79.7 -.5./:72.. / 7 .8 .34/:.0 8 92.7 3/.97Q3/:72..7.0/03/. / 7 :. 2..39.94.30/2 80. / 7 $ .0.. ...3.::3 4.3/0 -7Q7-00200020. ... 8:80.8 ./:72.0.073/0/0 -7Q74942.0.7Q707023090..9 3/.0.08339. 2 3/.7.3/.7 %Q7$9.8908 ./:7/:7:2.9088..9 7  7Q7./Q 208.-00200020.7 3. .3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32..

32. ..7..70830 .2507:./.78.0.. 95Q8Q79Q208-.3 478.8./.7/.Q.3 3.. .9 .0 .3.8908 ..5...94.5.4942.-03-7 .74.2.30.3-7Q70720.

.3/.-4 49480:2.073/0 -7Q7 149480:2./0 0/032Q//0907 149480:2.7 8.0.Q//0907 7Q7.0.07/0 .7.3/.3/. .4..3 Q..0.5Q8Q79Q208302Q8.8908 .5.0/..90 0Q0920208 .2Q//0907 9.04942.8 .3090 0Q09208.2Q//09073/0-40..82:2 .30 38Q5Q720.383208.0720/7 .9 4.-4/089072 97    %.8 3/. 9 35Q8Q79Q208083..3 3..3-7Q70730583/0.1.020/7 :-. 9 3.8.

7  ./. .

7  . ./.

.7 9.7-07.-074.34.7 3 39.9 ..2.8 38./7/0 .5 . . .3 2 3:.90795.3 2 9 7 7Q7:.9 .2.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.7 49480:2. 9.8Q5Q720/:7:2:3/.34..5.9 7 472.039-7Q7202083/03 .397.. .-79083 8.7 3 09208/4.30 8.2... 9.77.0-7Q7073900-7 0/0 8 32.8 3/....2 3 34..8908 " .Q.2..8Q0-208307003 -.3.3. 8 ..2..3.8900.3 3/.47:. 9-47:.3/02..30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.. :.7.3/.7.. .0 ..0908020/7 . 2Q//09%.33 82 3/. ..7 3...0/. 9. 9-47:..3/43.0..39 .70.30 8..8 3.3.2 22$$ -. ..3 .3.2.3.5..073/0:7:/:.7-03 8.3. 9/.7 3 3..32..

097   . 9 3./ 8...8:: 8 92.7-47:.072.8.0  1.3..9 7 %.3 2../038 .73/ 8. .-47:.90.0208-0/03/03-..9 7  .7. 1 .7 3 3-79090.79-0/0/030.-:. .-7 :/:7:2/.7. .-47::...7 3 3 8 9 2..02439.097 47:.-0/0/03200.0.9 8 /0 07 1472QQ0 -::3. -:3:33 :.0.7 . 9-47:.3 ...2.-:.3.8 070478.3 .. 9-47:.2 4.8:.790/2007/0.5 . .

98 9 . / 7 2309.9 7 . 8 7Q7 7Q707%$.3 47.380208.90-004..890/Q Q3.0.799 7 2. / 7   %..2 942.3/.2 .5. " .3/0" /0. ..0/0.3-7Q707 ..479.080-QQ ../. :7.0.

.

32..8 3 8.3 2 -::3.0.9.83.39 -47:. $$&.3/.730920 .9 7    %..2 942...-4. 3.-4/.. / 7  8 .9 Q073/0-: 43:8479. .Q070 .7 .3 149480:2. 9.-48:..-4/43.32. /.. .3-7Q707 .. 9-.039 .2-./03.0..-. /...30947::.3/..::342.7 .-07903/0 07070::342. 7-47:/.2...5../0Q0730-.7 47:32: 8.2.7 .5.90-004.34 03/04250-7Q700979.90 02097...97Q .90 020009749.:: .7 -7Q7-Q3083/0108-.3.0097-.7 3.5.90 0209023 0920Q070Q80072.0720 .7.907 .7.8Q70803 8Q5Q720.0.0 .42..3 9079-.. .9 7 .8 3 .7 . .5 .024947.0..79.739072.3 .02.03020.-47:8:3/03.-. .309.8 3/.. . 90.381472..3. . 9.9Q7-Q.7 971.70930.2507 -7Q7Q3.8490.9 7 7Q70-7Q7 00979..3.-48:4.%..39 8 . .98 9 .0.97Q 1494807083/03:2. .907 4. 7Q7 7Q707%$.

.

 / 7 %.7 3.3 .42.9 ..::342.. .0 .2 4942.70930.79.730920 .%.7..

./.3. 9.. $$& . .7.8490 .5.890/04.7   8 .

 9.5..890/04.8490 ..034 $$ .7   8 .3.

5425.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2.8 0702090/7   7Q7074/:..843:34/:7:2.79079-.2. .7 1494804.0990-.8 3/.Q0709072489.97Q. 9 32020/03.02. 383.8438 .-47:/43.5.02.73::3.43.. .309.2./.381472.0 .3.7 3.03.5.32.71.-4..32.0 8 9 . 9.79.0.7 0-. $$.9 7  .39 ..7.9 0708.9.9 -7Q7 .8 3 3003 9079-..7 .90 020 009749.8.5.-48:..-4.7.0./08 .2-...7..7/.024947. . 9. 5740830::34.0.39 .9 8 9 .03907 $0034/ .5 2. 8 9 .8490.5/Q2/030..1.9072. /0.90 02090230920Q070Q8007297.03 8 9 ../08Q0730 8. 9-.2507.0/0.-48: 9.3 ..0.9 7 020.70/03 .7 . .7 %Q7$9. 3.. 9 3..7 47:32: 00979. ..942.0 8 9 .. 8 .7 971.094257087Q .3. ... /0. 9Q7-Q.942...-4-. .-7 .780   8 .7 -7Q70-7Q79.2.72.8 3/. 7..1.000974/..:. 95425... 9.2507 .3/. 2.. 90.70/003030 03..02020. 1494807083/03. 3 43974 0920Q070.7 .Q23:2.0Q90009724947: 24947230-.7 4.8 .3/.3 2 ...479:2./03. .Q07000973 8 9 .-47:8:3/03 0097.8 3 .3/.-.-43.0.907 9. .309 47::.5..:: .700842. 2.02083 8...2./0Q073/0::30./.890/04..32 08.7 4. .849083/Q Q7070. 8 Q073/0.-4Q073/0. .8 3 108.7 -: 43:8479.97Q .

.

7Q7Q .1.024947:   %..0.7 9 7. / 7 . -...79.7 3..04 :. 9Q7-Q.1 23 . .7 ..-.32.9%03. 90230/0..5.3.3.84034/.42.%.7 30920 .5.9 3/. .2 942. 9 72. 4 .-..-..32.8..5 ::3..148:3.9 .3 ..7. !.0 . .8 35708489.90 020009749.8 35708489. .70930.97..8 3 .3..84300974/:.7. 5 .7 8. .9 3.7 07002309002.3..3 ..0 43.890..::342.90 02097..083/0 8...

7 4.0.309.3...843:9507/057207.0.97Q .7...0. .0. 3/.05Q8Q79Q03.94. ..8 .9.9$89023...3./0..3 2.90 0. 0/0900/0.3.-4/43.3.7.942.3Q07302439.3030. 9 3 ./..5..8 083.7.843/0.8 -7Q7.8 3 9. 987Q.8 3..3 3/.::4942.0. 574083070-7Q70709./.9 7   #49.439749079-..39.3.0.890833Q90 -730.039 .7 -7Q7Q3-00208../0208 .20208..94 4 /.32 9072489.70097 8 9 .0907...90 0Q0999038437. 4.39.3-.97/0-7Q70.549.3-. . 7Q7Q    .7.7 Q.8Q5Q7208 0-790/0.-7 ..097 .38. 2. 2.0 :.39./0208.. 8 1494802439.-7Q7-Q3083/0.89084942.8 070832083 . ..0-7Q7/ 3/.90 020.97-7Q7/ 3/.7 3 80374304. .3..8 3 9590 ..90 0209079-....5 ..0.003000.39079-. Q8007297..04942.38. . .3/.90 02090230920Q070.0./. 2. 209.0/03....0. 9./0208..3009749.88902/08.3 3020.. .0097.3 .0023098Q7083/0./0833 ...92.:2. 2.0-7Q7.424947.7.0.942.0..9 7 3..9078990...-7Q7.2708 9072..8 3 3.5...0.. /.94. .39 8 ...5Q8Q79Q. 3 30820838.5.2.3 003 8 9.32.7 -::3. 3/.9 ..2.0 8043/07.7..9.-7Q7.91%57Q7 %.25070-790.3/..3.0.0009749.0.02.39 8.3/.-48:.09079-...39.0 -:073.7.907 .97Q.3.7. 9479:2.04942.700730.39090 .::3..9 2 .70/0..3 3/.3 3 3....8 ..7708 807.0.7 8. 3.7007208.0.70.80/0. 9 .9 .381472.0.0.8 3 .7 .. .-03079079-.3.. .8 3/.8 3/..7 .5Q8Q79Q.8 3 .0.3.0.8 ./..79-.3 2 4. 57207. 9.7 47:32: 473. 97 3/073/0.90 02097.57207...70-..8 3...7 3. 4 4 /.8.8 .-7Q7.5.32 -7Q7Q3031.8 3 90230/0.009749.7.82:2.7/.7 /703.70070. 3 84 :2. 3 343974Q32..8438 ../0..5...-48:4.83.. .3 .2-.79087. -..924947 47:2.903..89083232:2/.039.90 0209079-.38073.843:8.7.7 2.Q002..29.0.4/: :9./0Q0730-.39 4.3.9..70070. 7-47: -.-48:3/0 14948070890 0209079-..03020.9 953070 070478.39. .97Q-7Q7Q3 ...3 2..70.2Q..309.-03907. 95425.8 3/0/ 032088./.-0. 82 3.47.9.- 5..-48:00979. .942.5.7.. !80034/.7.9:2. 987Q....2083/0-079038Q70/038Q5Q720.. 7.0-7Q7Q3031.1..7 -7Q70730583/0.7 070/:7:2/. 9 /4.43974Q -7Q75Q8Q7920 002. ..3 3/.0::3.549. -7Q7Q35Q8Q799Q Q.9 ..90 0Q0920/ ..7./.3.3807.0 0/0/. -.0 8 . #0/44/.. $$ 8./0208.-40/43.30947::. .5. 9.00-7Q7Q3 .9 54 .7/0..9 7 7.9 . 2. 9 -.7. 929.3420970..-03-7807. ..08 .-:. 7.424947: 807. 9..2.3 3 3-7Q7Q073/038Q208 ... .890/0.8 3.3-7Q7Q3 /:72.. .7 7Q707%$.3/0..8 . 8 0..843:  -../0208..0.9 -7Q7/.843.424947..890..32.7 .3. .8 ..32.97Q!03.90 020/:7/:7. 0097 8 9 ..-Q9Q30097 -.090724209708/:.3.907.9 . ..Q002. . 070908590/034384 0/08. 7-47:-.00097435747. /.7 47:32: ..424947.03 ..793.5.0..99 3::32Q 902../:7/:7:2.5 2 -7Q79.3/0. .54250/43.-74.7 -::3.7.32.148:. 5 4 ..057207.08043/07..0-7Q7Q073/0. ..72./0208.7 8479.7 .7 . 3. 9. .90 020 -:079072489. .89083/0...7 0 .39 8 ..7 4942.0. 0 -..5..32..039 549.0.0..90-004./ 149480.-7Q707 9..8 3 300.942.3.9427Q.3 .8 0903 . .7 0.33 90 0QQ3Q8..747. .-03003Q0-..30..38.0.7 47.7..3..-.2-./:7:2:3:89070383.5.43974: 7..24942..7 3 3::3.8.24942.32.39 .-47:8:.7.-03.5..0.2507 5Q8Q7920 002..8 7.9 3/.9.9./43.9 7 Q9Q3903. 3.3 .8 ...

.3092$8902 7Q7073 ..5. 8... 3....3092$8902 03..7 .5... 3 3 -. .2033032 4.39 /Q030 0..0../.3.5.3. /Q Q.32.5.-0..0 .7-43243489Q2.748:3: /33::....82:2.32..0274 57480879.33:2:30.2..3..072 0232:202843/0 07073/0 .38....-.39507 .3 .7/ 7 .7   7Q707/0 803%7243974Q.7 3. .32.-20/7 %7243974Q.2.0/:2.5.3/ 9..-032.-23070 5747.2.0.9 7 3/.-.%7243974Q.2.803...3/70Q2.2.890000.0 .243900/03-...7. 459200/07 .. . 439742.5. 80387Q 4803 ..2.8 2.3.. 0. ./. 803.3.

 803. 4803 .382907.8 9..0..-..0 97.0...8 ..7-43243489 . 3/.

0-30703 .7/9.7.4.7.7 Q070 Q0329.3 8 9.90.097 .4592:2.7Q39Q030.3/.. 3.070302843/0 0707/.07. 29.

 0/0.397. 592..097 .32.  Q#0Q97Q   . 70.8430 7838Q704.5 0/0709Q2 0920/3023/0.07978020-....'0723$Q70 030-0374 02..070... 0783/0 803..890 803 78 .'07233$Q70 030-/ 74 02. 459200/03 ..32.0.3-.32.3843. 9.1.32.43974$8902  .32.  $Q7Q.32.5.8430 78 4: 9:7::5. 947.3843.7     $89020 0307 .903/0 0707 -.03092..0.7-43243489438.7 3/.3 3 8.:4: ..34592.Q07 $07.3 170.0. 9807.2.9.2..424947: .. . 7Q7Q3 .7 .0797Q 9Q2 0920 .79.508807..0..424947:.3843.7420974 :.. .4 4947. 3 3.9.8280/0 03-.4592.0 ......843:3:8.843:3.7/07/03 20. .7. 3./33439740/03. 28 4: 9:7:. 843:.0797 70./0/0.

'039$ / 72. 43974Q  !43974Q4/Q..9. 970.-. . 020$8902  .'072 08.32.  507.7  7Q703  .0.3/.3:2.002843/0 07073439740/070274 57480879./7  .43843.843:  .2.3  02/03092.32.843Q3908  0..5./  &.  . 3 .843:7:2. 592.

 0783/003..  803..2..7-43/489 .30928890230903Q390/7 ./720Q9Q Q ...890$02 7 ..  .7/ 7 . 942...7.7-43243489Q/083 972 439743.5..04. .9/:7:20.0 . 9802   .. 3.49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0.

9 3/.0-3070.97Q 092033 8 9.830. 02/03092.3.3Q89Q24/Q. ! 80-7Q7Q3./ 83.5.3..843 5748089.890 -8.   Q#0Q.

8 3/..7 .7..44947.. 9$07. 9 7.5.1 .070370Q. 9 4803/0 073..97/Q7    .7 803 .0.42:9:-23/0. 4592:2.8900 783070 0704803 /0 070.

943974Q 7Q7Q...9.9-7Q7Q900.:2. 942.7 ..0.2 /.7 3/.7 8::8 .7.3 Q073/05708489. 5708489.7..9.3902070-.3.83. 43974Q-7Q70:2.3-..80..7.7 .9 7  .7. 90/-70789070343974/.3 90320/7  38:9088.9 1.3 .8::3Q895.5 2.0.. 02/03092.7 Q89295708489.7 -::3. 3.. / 7  030/0548:3/.0/0.380.043/038/0548:3/.9 7 030/0548:3/.3 3 8.5 2. 9..5 2.0 /030/0548:Q073/05708489.8435425.3/ 7. / 7 088::007.439740/20/7   :.70.9 4942.38437.8 0-080205425.043974.0..043.3/ 72. 3 3QQ7947443:3.720..342.0 02/0/030/0548:3:-.9 7 .::.3/ 7 ..4 24947. .3:2.79. 47.9 3.. /.8 . 0/070..08.04..3.033Q89Q30 2.:. .9 7  ..:99:7 43974 007/0 -...19.9.7 /030020 !425.5 .3.78.7.8 35708489.7 .-07903143843.3Q073/08:80.. 9 .397.9.7..9 3.8 3..5 2...043974Q..8 ..8 3.943974Q.8 9.4942. 030020 -::.7 3./03.3/ 72.043974 0/20/7 3.. .09072489. 329/0 073Q0730 2.. / 7  $89028 ..033..8 3.4942.097  .94..3/.7 3 43974Q4942.3/.0.8 3.2.0.0Q89-./09023099072489.9 3. -..5 2.3/0 .7 0.9 4.8:80.0843974Q80 80.307-08020 -/72.0/070.3208.. 8:0820830.7 02309 90/-707. ./0204.9 -::3..8 7.98002 -7Q7Q900.-7 .3.3208/:7:2:3/.8 3.439740/20/7   38:87Q.3.3. 9 7 2. . .0/030/0548:Q073/0..2.8 3.7.7 ::. 43974Q.073/0. /030020  :..9 7 .90..90-7Q70:2..0../ .8::3-07-780.8 3./Q 208..7 8:084 :9::478.3/ 7 2 8: 2.3889020:2.3/.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970..-079/ 0/0.3/ 9.0833.7.-08020.3.3.3/08::39.8 4942.Q070 8::3/.2.98:80..3.2439.9 7 .5 2.8 .5 .3/. / 7 $:80.7.7 .807. /..7 / 7  8 92..-2090/7 ..2-/.39023070 49:030020  .8890203043974Q.-07-780.-.0/0.70730097070 ..-079032.7/./ .94.-7023095708489.3 2.0833.. / 7 7Q7Q89-.7 9 7. / 7  38:9088..3/.07003/0 070:.043974.

8 .0 .3.3.90 3/7090870730..3.9 2.1 3/.0/20/7  0-000 8 9 .7/..97Q3Q3..3 3.7008 7.7/.3/ 8 .C0073/03.3.30. .7.707830/ 030./..3 2.3.7 /.5 2.39088.0783/03/ 0320070 . 8 92.5..3. /0 2003-7479..0.94. /4:3:2. 0/043974/Q03032 42.0.78 .28 .7. 5425. ..5.7720208 3 %0/-707 .8.:./0/3 .7 .7.3 3..8. 42.99.3.8 39. 5.2...4..47.7 3/.9 7 .70425.0 .8 7. /038::38 .3 / 9. 32 4. / 7 :.75425.8 4/. 0920::34:7 /...07Q7/../0300208 .0.92. .9 299072489..39072489.7 3 .. 8.. .3-7/43.7. / 7  QQ79Q.090303-74/.7 3 890303/0 0707/09:9.39072489.90742-3043::. / 7   $ .7.7 .090883-:0908:.7.2/0 503.3. 889023/03-08020.439742.. .. /.7.99.3.7 3. 3.0.2.70.703 ./::2.39072489.7.9043974 907.4/.8 .9072489.3..7/.7 070 90/-707.8 .5 2 42.3/.7.70..9 .-.7 3 .97..3/.-0790390/-707. 3/. 32 4.-:0/0.. 8 .070./..-0790343974143843.9 .0.70.8::37 ..8 ./020:2...7.3-::32.9 3 3.00.3 3.799 7 7/031.-.2-.7.3.3.843 82...0..5 . -07/0 073Q0730 . - 29.7.7 3/.32.3/04/.30/0.-7Q70:2.0 .. .3/.32..1.7.. 38.7.32. .1. 3 30700.7./7/09072489. .9.8904.3/0.-088::3:384 :.::3 0/0070. 9.0. .8:.-...7......2.7 3 3. / 7 0-75747. 32 42..7 3 8.9072489.8 .2. ..3 8 . 2080.9 .0.8 . .....8 3.-9/0.75 2.3.0 .9 . ..::390/-707... .9072489.7.0/2020/7 ...4..:90/-707. / 7    8 92....3 8..70 .7.::34.01. 7..9 7 9.8 -789.2/.3 ...-94.3/.7/.9 7 .QQ7947. ...7 343.703/72088.8 3 3/./0308..../0- 8.8 ..-7Q7073/0.38::38 .9..7.70-088::3:3007%Q7$9.$.0..0.7. ..1.. .0..5425.4942.303 ./.0 38:.0 47443:3./0 ..1. 2.9.7 3..0  8 .. . 9 7 2.7.47107. 99.90/-7070-:80-050.79457.. 9:./ .32 42. 9.7/07003-47:.7/..9 7   %0.0720892.3. ::8.0::390/-707. .9 7 .0.8:. 8 32..3/0$::2: . 3/ 9....7.5 .7/ 3. /0.0:.3.9.3.::34.20/.2.0.. .8 4.7...Q30 903. -08030-208307090/-707.5..770Q..7.3707/08 .32.8 8.7 3 3@0 9$:. .39072489.3/.8 .307. 93/0QQ7947. .. 47::.0. .38. 5.8 907. ./7/0.7 3 3/0 97202089072489..0.7.. 3.. 1.0.. 3.8 3 8.38.3.9 :.. / 7  0-000/038::38 ./0990.9 7  :...3. .7.943974Q.8903038890207/05747.78.3 380208070/7 %088.28./020.3 009784-.

.7 2 .: ..7 $ ./08.8 Q.7 $ ...9. 9!Q8Q79207Q7Q030:7.073/0Q.3..%08807 32309:7.003$8902 .7 .7107 C007 03007.3..  $9.47107%088.8.3.37...3707 !071472.9 070 9720:7.3.9.. .$89020733Q. 9088.07 .7 Q2.9 .8 3 8 2..7 Q2.5 2:7.2.7107.3. .....7 Q2030 %$  $3/7.3 ....7 Q2 2. /43.5.7 Q2%072.7 20027/03 $:-47::. 9 2.0 942.3.0.. . 9088.3/.8 3..8 Q.7 .7 Q2.7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .7 39.7..3$ .8.3.7 Q2 7 -...3.3.0070 97208:7.8 3 8 2.8 3 8 2.38.7 3 3 ..7..008.2:.7..3..8890207 $3/7.. 73.. 9:.7 2 .3.0%.02.39 !..7 .3.38 3070320 0207 .0343974...3. .7 Q2.7 3 3007 $3/7.709020 .0%.043428 8 3/.7 32.3.3.7 3 32.7/ 2.7 .84 083..3 2 3007 $3/7. 97Q7Q.7...030:7:: :3:32Q/ ..7 3/. 9.3.3.7 !Q8Q7920.7 3.7 Q20708 92.5.030 $3/7.3.03:7.3..3.9Q020 32.03 %.2.0.9 /4Q2.8 3.3.7 @ $::$ . 9 .7 8 0 97.-:/03007 $3/7...35.0..3 .3.7 3 .2.00-7@0 0/.3.7 $.3..7 Q2.0.  0.7107030C007 .039079-.7 439..7 Q2 080208::.7 Q20-7@0 7Q7Q.7 Q2030 $:-47::.7 3-.7 3-..8 3/.7 Q2..9 . %.7 .3-.90 02088902 $3/7.3.0!071472..0'072030078.7 38 .- $3/7.7 .3.023 2309. .-9.7 .3 3-.3.8 3 8 2.32..3...3 2.3/43. .39.7 Q2./..9083007 $3/7.Q. 28 -72:.79..9..9.3....0$:$07. 9!Q8Q7920Q.9 /.3.7 Q2.7 8 %03 ...3.7 Q2.8.8 3 :.38::.3.0.Q %072.709020 $3/7.7 08.... ..7:.9 $3/7.097.8.$::8 92.0.3..7/ 2.7.3..70.7 Q.7 $3/7.70-7@0 7Q7Q.3.7.3.0 .7 Q2.7 . 7Q707 434-4 $ ..3...7D709. 9.C007 ..7.7/ 2.

$ .7 @ $::$ .$::8 92.3 8 9 .2.0$08. 3.  /03.7 .39.7 3 :0 . 2.7030907.0208 3...9  0308.0&:.8::8 92..0.7/. %088. ..7 @0903 !72.8.3  :.8 3 ..97Q .0 ....7%088.5.:.0.9 !74003/720:7.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.:7.8.Q80 3$::8 92..7 2 070 97208. 92. .03 %. 9 %.'0 203/720%08807 !74003/720:7.2.0Q.7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q..0733Q0303208 . 070.%08807 .7. 9. 9./.7  8 92.7 4 ..82:2@. %. 8 .2.7 %072344 C0:7.3 $3/7 030 200548: @0903  $ .9 07D89Q3/0$ .3 .709020 Q9Q3-..%08807 3 18 ..$.9 !74003/720.Q .47107%088.8 3 .. 9.3.3/ 72.49054./..3..$890207.%0880733%.397.%5 ..

.

90-0083.7.3.8 -789.38437.43/0383..0/2 .3 5740830704389Q7843/0 0707 2-. / 9.7 3..730920 .2..9 7 3..7 04/:.7.97070 -07-70730.7/ 3.::34.3/.5 2 /03032 /43.0720/7 2 -:.9 2 4.7/...9 7 Q9Q302309.7/ 3Q3/0...3:2. ::34.5740032 2.3/..7.7 %Q7$9.::8..8 3.3/.9.0.04/:..-:.7/ 3.7.0/2 2...7 %Q7 $9..090903580.0.70/2 4.%.::34.-7 0/00 2.8 3 52.7. 43.4.0..943974Q.

.8 3 . 2.:19708070 0230 5..3.9 7 !89:9:.5.9.5 -47:.3 .9.: ::38.2.0-. 2...9.97 589:9:..843.5 2. / 7 .9.8 3/Q Q72089.043/038945. /.38437.3.7083007/3/Q7Q20..9..7 3/..::34..9..5.9072489..3/.07 .0 Q8020349..5 3... / 7 Q2Q34/: :3..5 3/..7.083...9.-..70830/ 3Q3/00 2.088902/.2 ../.79.9../09 805.04. / 7 43/038.7-:349. -...78. 0/0243900/0. .43:.04.7.39089070/ 03/0 42.8-079202 80 ...7 0.7 3.3/.5-QQ9Q20/7 &:3-47:.7 3/..3QQ.8 :.7..097 .7/..9.3/.7 3.043/038 ..08 8. .5 0. .59.43/03839. 47..-709042. ..9.-QQ..9 7 Q9Q3-.3 3/.7 3/.5 2. 20970/0-743/038.7.7 3.8 3.0002. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945. .0720/7 :.0-03  5740/0..0830-7.59.-7Q8020 907830 0 2 . / 7 .32..3420970.3 .843.7./..8 3/Q Q720.7.3.3 3. /03QQ 42.9843.3.

.04.7 3..8 3..097 20.9. 9 2-47:.5.703-7.8437.7 .3 2.0/ 07052. / 7 %088.3.097 07.10830.8 :./.8 3 -:.8 3. / 7 %088.9Q707.-0.7/.8 439749.5 .0.70/0.3 .8 :.5.:.7 37 3/02:9.3/..0-47:.03 .:.00/0.9 .-. 3..907.39 00795/09.43/038.Q.8 3 -:.39 ..843 ./Q Q7Q. 7 3Q3/0 .0..097 $ .-.203.3 2.32 4.9 7 . 7 94..9 7 0-209700737 3/02:9.79088.07080-7-5.7:./.8007..0 0/00...3.  Q2.9 7 443. / 7 !89:9:. 2..3.3420970073:.0 0/0-..9 ..:.743/038/ .70425. 8.9 7 .30/0.7 3/.2.3.2. ..1083/037Q0-0.342097007 .3.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/.0 8.7. -.070.5 2.7.. / 7 0-2097007 8.7.5.7 3-.-20830702../..3420970 02309.7..589:9:..0-47:.3.8 3/Q Q72089.00.9 3/.097 ..342097007020 208.3-.3./.805.7. /0 233 09804: . 43/03839.30.39.7..8 3 -:.0 092033-:.8 3.70.2Q/.97:.7425. 8... 0920-.843:3.. 0/0...1 3/.3 2.30/0.7083/039-.9 Q073/0:. 03000.9 3/..3 229.5 .3800/0.7.3.542.5.3.3..3 .09.3..79088..9 420. 3 3 .097 43/038945. / 7 :3:3 8.058 9:9:.7 478.097 0302007 /.7 ..7.-Q9Q3..0 .3.7/.8 3.002..843:3/..3 . .3 3.09088.8 /:7:2:3/.72..0-4:9. .02:. 32.39Q2./0-/0 200730. .0009.779.7 2.003/00-789048. 2439.9 7   :.7 3:.-.32.00. 9 2 4.2.:.34209709.0 2..-.2:901002..7 8.3..2...9 3.-:0999038437.7 3 3-070320807003349.79.7 .97.38..3.5 ...88.7.9 7  Q9Q3-:..5 ....7 .7 :.38.090070...Q80-.8 .3 .Q8990342. . 9 7 .-....0507043/0389.0-.3 ..38.7.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437..788902..::38... . ..7 3/.208..0.32 02309.92Q//090/03030.3/./03020907..7/.7/.7...32.::3./.3 .72:9.0-:.8907/ -. -72.8 3/.7 .710707302. .5/0-2097007:.9 7   :901....99.3 2.2.0. 4.7-07 8Q7007/09020320/7  :. 3.7:.7Q47.043/0389088..708. / 7  :.3 2 3/. 9 2-47:8:3.2....::.::30-..9.42../ 0707/0 43/038.3....//007 902033.5 .3 ..7.7 903 30::3 4.:  3/..3.:.3 .8.8..070-0... 425.097  :...2.08 ..78.-7. / 7   $9.3 2.99.8 8.-7 4097/03.. .8 3/. .0/03020 00933/03092.

 / 7 ! ! ! - Q9Q3-..7  7 -.39Q2..9.7  7 -.8 3. 02309.302309..:..3...7 Q2!49:2.302309.... 802.3.3/.8 3.3 ...7 Q2!.9Q707 38:-..302309.9  0308.5.89.9 3/.8 3..8 3..7 Q22309.7 47:2.8 3.7 Q2Q 9070.7 47:2. /0 070730::3.08 .72./802309..302309.0...7..7 47:2.%$$ %$$ %$$ %$$    7 -..2.0707   3$:%088...8.42..8 3 ..7  38:9088. 7 -..02439.7 47:2.

.

7 43..90859 .5 2 /03032 /43. 425.....97 .0/3Q -47:8:3..-0.90-0083.7...8 3.7 339.5.3/.9009Q/0/0.2 3 3.0.0.::34..8 /0890020.3.7.-7.3/... 20..0 -70 20349.030 20 ..3/.3 .... 43. .709. .32 4.7.7.08 8:9.08::39.38437.5740032 2.3.4.9 7   . ::34.7 2./..7 478.5.9 7 /.8. .7/..-7...9 7 . 82...43..7 3073/03903 .5 .7 4/:.../.::34../.7 3/.. / 9.097 030/0548:2439.-79072420970432..8 /03003208 .0 .3 .7/.0.08:9.2.20907/020/ 030. 3/ 3/.3 3 ... 43974 /43.3 .7.00.9 2 43:2.7/..7 %Q7 ...090903580.0 2:8:.9 7   47:.7 .7/ 3...7/.-7/031.020990.7 3/.08574-0207/...70090730::343897Q843/.-::8:8/.::8.3 2.3 2.7..3..0 07003.7 2..8 3 0702.43.7 3/..08:9.7 3/..9 7  8 32..:.0 0700390/-707.-7349..0-7.90/-7070908890.3.0.050/07809072420970243900/0.0/2 2.9 7 Q9Q302309.3.39 .3.0::3 0/0. 3.9 2 4.%.097 .9009Q/0/0./..3:2. 3 ..7.2:.09070/.3 57408307043897Q843/0 0707 2-.5 .8 -789.32..3 3 9.08574-0207 -.92.7 0/2 4..0-.7/ 7 7.8 90230/0.0070030707/0.3 3.889023/0-.0574-0207..8 -789..9 7  443.4.0.-: :8:830203Q3/09:9:..3 574083070243900// 349.807/0-079/ -3Q3/09:9:.97070-07-70730.. 37Q03-47:.3.7 2..9 7 Q9Q3 38:-47:.082Q0220038.007-Q2Q3 -7.0.-47:..7 %Q7$9..09720208 420. 07003..720/.7 478.3 3.0.::8.8 3 52. - 8...7..3...5.7083/0-7.9 7 3.043. 8 ..9.349..9 ..04/:..730920 .-:7 .. ..7 243900/2 4.5..943974Q .3 2. 0/0 0700389.2.3.9 2.7 3.3/.3 2..38. 4097:. :.7/4.0030 200730304342..20830907.084 :2..38... .2.7..-:349. 4097/03. 3..8 4.3 2./.090880-...0/2 ..20/.0..-4/: :.7.0.28 Q8020.0.0..0/2 ..08::39..

.02:.9 7  .9 -47:. .0070030707/0..7 Q2Q 9070. 3 .3.70..058.0-..0-70 20349.8 3...9 3/... 3 3 ..7/ 7 7...097202088..00...09..7 574083/0-079202 8090. 3.0  0920090889024.3/.28 Q8020.30.0 0700390/-707. 8:9.80-054.7.. - 8 .5 2.7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -.3..8:: 8 92...3 3.79-..084 :2..0443.08-0703070 5740/0 07070 .3 2.8 3.. 7 .302309.9 ...0 -47::.8 /0890020.08:9..70/0.3.7 Q2!.89. 0920-.3... 9 7 .302309. / 7 ! ! !- .7 3/.097   0302007 47:/ 0320833843:3/.2. 8 .0707  $ .8 3.38437.42.. -7..Q9Q3-47: .020990 .7 ....7 $ ...203902032088.8 3. 9 7 .$: 08 92.:...097 07..0 8 2.043. -::8:830203Q3/09:9:.9 7 47:.9 7  8 32.32Q2Q34/: :.3. ../802309. .5..2.197007 .20/. .7 0/0.-.349..7 . 8437.302309...2.3 ./.3..9 7 3.. 7 -.70::3.0.2:.3 Q89Q3/0-7/4.9 .0/0302000933/03092..090070.0030 200730304342.0 2:8:.-:0999038437....39 . .. 3.3472..7 2.7  7 -..92Q//090/03030.890/0 07079089309. 20.02439.0 8890239.7 ..308.7 3/.0/03020907../.7 47:2.3.. -....72.9 7    $9.20830907. %0859 .83/0.3..0009.:.7 47:2.3.08574-0207/.3 3..471079088../4/:7:/:9./..3.5 5425.3.790/0.70090730::3 43897Q843/.9Q70738 .20907/020/ 030..0.097 0302007 /.0 07003.. 7 .3-7:8:77QQ780/Q090.8 3 89.082Q0220038..9009Q90/0.2..00/00-789048.7 243900/2 4... 0..8 3 .7 0730/0::3 19700743. .7.-0. 802.3.9088..3 ./.-::8:8 /.7 Q2!49:2.3.302309. .090..7. 0/0 0700389.7/4.8..37Q03-47:. 432..7/ 3.88902.5.07-7..09070/.7 2.3 2. 290230/0.3/.0::3 0/0...3/090.5 .7 Q22309..8 4.3 574083070243900// 349.097  ..7  7 -..7/. 02309..3..-:349.. 3/ 3/..90/-7070908890.7 3/.8 3./...7 ...3 2..0.7 7 9.3/.9009Q90/0.9  0308.30/0.7 47:2.0.47107 %088. 197007902030.08::39.0..203-4 .7 47:2.3.5.720/. 58.5 .4.2.79../0..79.7/. ...7.8.3 2.-:7.9. 8.072.7 3.-47:-7....0.7 339.8... 82.9 3.7/.:.3/..3.08::39.0 .097 $89028:.. ..9 3/.9Q2.

...-.43 -7.7.2.8 8.7:-:3/. . 8 2..471079088.9 7  4097070307/3Q .9 /:.08 ./3/Q720.7/ 3.1 3/.3-787Q.7 3/. .790. 8 9 ..97..8 3/ 02309-47:8:3/..:. .0.38 3 34.79.08574-0207 -..39 8 ..03 Q80904. / 7  07-75425. 3./0..8 3.. .0/054.0/2 4.0/43.0./. 2....43.38...3 .097  $8902/0-3. ..3.843:.. @0.3 3 8.-070320/7 070/:7:2...3 2..3/... 9 24097073/007-7.0443..78.4097:.3..8 89.097 .08:9.7. 32 4.92.9 7  !74083/0-079202 80443.. 8075.82.3 .443:3.889023/0-.43:2.32 8..097  ...32 4.5.4 -407 2.9 / 03703/709.00743 7.-0.37.97-../.7.788902-.3 .-7./.8 3..79 0/0. / 7   1 -47:9088.1 :.7 2.9 7 8 92.7/..-7/031.907:.5.7.3/..9 3/.97/035425..3.5.5 3/.3 2.9.7.  1 -47:9088.3. .3 2.397.143:2. . .99 3.3-47:3:3-4 ..5 2..7 7.7070 970.843-...7.7Q809042.0473.3 -..7. /0543:3/432.8 /03003208 .3.92.::8.8 2439.03 . 3..8 3.9 4/:..3 2. .7..889025425. .3/.2./. ..32.3/090.07-75425.9 .097 1.9 2.0903 30::34.7/. 43974 /43. 8020 8003-47:-..0220.0209889023090742..7 3.. .7083/0-7..7. 0 .39 .3/0543:3479.9Q5Q 443-4 .34209709.7 %Q7$9.3.2 3 3.-7349.5.9 3/.8 907.7 3.8 .030 20 .3/ 72.39 80907.3 ..7 9.3 .39307 5. / 7  1 -47:9088.0.4097/03.9 .3/.43.9 2 43:2../....-Q9Q3-47:.349.7/.0-. / 7   1 -47:9088.0.0574-0207.0.3..7. 82. .9.4097Q3/0-707.5. 4097.7 409707 030 20/0548: .3.2..5071472.7.2092020 7. 5425.7 478..!0-47:..37.4942.7 478.97 43.7 09070899042.0/0...8 3.090880-.5425.0.9.08 ..7/ 3/.7/.8. - 8 .3.79-. / 7    0302007 .0... 2Q2Q320790-003 ..32.0.92..80-054.5 .7/.8 90230/0.2.107%5 42.443. . ./3Q -47:8:3:3..::34. 8 32Q89..9 7 030 20/0548:2439.0-.-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43..79./.0..7 3/. ..0. 5Q77 4942.9 3/..08 8:9.83/0-0790308.083/03-. - 007030207.107 907. .3.7 3073/03 %Q7$9. :.7 3 3/ . 2:.0-47:.::34..9323Q7080.7 2.7..-0.8 3/.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.032088.9 7 .7.8.3 2.. 3 2.9 2 4..807/0/0-079/ -3Q3/09:9:.-2083./092.3../.007-Q2Q39.:.070 972 .2:8: :.

7 7 9.0.90/-707. 3 3 .3 3. 0707/090.9 7 . .0 8890239.32.39 ..7.0.7/.. 290230/0./.0009.7.7/.5.3/..020 ..02439.3/ 7 2 .9 7 4947.7./.084 :9:..3 78.-0307-70.9 7   8 9 ..070.3 2.2. 889023/0-.07207.792.084 :9:.. 7 ..09...3 .058.9 3/.32 4.9970 2.5.47:/ 0320833843:3/..-70707/03708032007..:.7 90230/2 4.4.3.97Q37 .3472.9.7. 432.7 0920.090070..3.0-47::.3 ..3  2. /43..7..7 39. :.082Q02200390230/0.../..9 7 8 04342838..0 .097. .7.:.7/ 7  47443.570.7.0.7 :..7 .3...Q070-0 0707/0Q01.7....890720/7  7087Q074.9 .0070:../.7.5..2.39.5.5.3 7.2.9..0 .. 0920-.097 0302007 /. ...0/03. 197007902030.7 :.090. .7 2080..5 .-.007/7 07 8.7 0730/0::3 19700743.972:8:.3...5.0-0307.0  0920090889024.7. ../.0/0302000933/03092. 3.7'0$4 :9:.7.0. 8437..5 2.203902032088..:...2.8 3..-:7.. 82... .3 .3 Q89Q3/0-7/4.30/0.3 ./ .. .32.3..0.9072489.3.02:. ..2/..09.3.92.9 3./.0.43./0.007/7 %0... 2.....0707/080::3:.7. 439740/2080702090/7  8 9 .:. 4.7 .8.3.7 197007 8 9 ...020833 5.7.00707024390 0/0.3/. 9 7 ..2./. .0208:.9.07-7.07...5. ./4/:7:/:9.799..7 :.0..097 $89028:.2.7/ 7  3 90889020.0 0/0 43:2./.7..5 .2..7.3 2.3 .7.30. :.. 32 4.. :. .47107%088.8 3.3. 32..00/00-789048. ::3802 4.-.5.5.8 2:9020 8 2.7 .77Q320.20949.7.0.2..9 ..97.197007 .203-4 .0..8 3 3.88902.2.:2.0/208 1.808:..2.3.7-7.7 .7  0308.7 8.7 7.084 :9:. .97Q 8 9 .70..3-7:8:77QQ780/Q090. ..342.8 3..02007400/0.0.8 3.-20073. .7:.8 3.0.7 3/... . .02007.3 3 82.79.890./.077:57.92.7 ..32 4.. .39307.843:89072007 2:9020-7-730::342. 7 ...08:9.70/0.:8075.9 7 .89.7...0.7 0/0.7 58.2.. /.-0.... /0300320830 093.. -7.0/0 97200734..38437.7:.32.3 .79...3 2...7 3.90890-070320/7  $9. 2.097  $8902/0:.9 .703343.9 070 9720:7.3. 8.2Q07300970. .0.-:0/2 47443.843 2.8 3 3%072489.9 2 4. 7 ./. ..-7..0. 58.7 %$  8 9 .. 2..2...92Q//090/03030..7/.0/03020907.4.3.42..79..9707/019.:. . 0.79.97-7 ..4/.-:0999038437.. .0.. .097 07.32.3.:.0 99590 8 9 . 8:9.27 -.907..:.

37./0-83 :.9 7   #.9 2 42..0-:/09.084 :9:..0005007 :./:..9.243900/2 42.395.3 . .3-0797 573Q073083200.0/0 0707431474 :.9 2 42.097 ./.3.5.7..3-::3.5 2..3/.4395 8 9 .07035748509Q8.7.022$$4.::3 0/0243900/0.070.9707 $9.7/. / 020/0303..0507/0 /4.9 7 :. / 7   .7  4/:./.0.3/.8. 3 3907..7.39.97Q 8 9 .:.7 ..843:3: /030-7 0/08.. .8.7 2.34.39.. 24947 00730::3-707..58..7..7.2 Q8090 .3 . 9 288902073/0-..3/.:.7/.9707243900/0..7.8 32.7.. ..7.3.. 3 -0797 573Q073083200..0.3 ...979580207503.7 30097-.03902.793.97Q8 9 ..4/.2.7..30783/007.0....7/.7../... 8 92.2/0 4.89083 24.7 %Q7$9..7..7 2.82. / 7.3.39./.8.9707 #. / 7 8 9 .5.7:5-0803200.0200742.9 9.7.42.97073503..099 Q80904.7/ 3..7 3.9. 0097...3.::32..43:2/..3 -7/031.72. / 7  82.800730::34...7..9707/:.243900/2 42.7. 2 -707 09090/43. 4..-7.2 ..0 0/0.7-::32...89083 24.3::3.9. 8 92...3 -7.980880.7 3. 0/0.7 3/.80..7./...3.0/2 4..7 '.9.::34384..7 :. / 7.2 243900/0.3 2.395073/0/:. . 2 -70709090/43...8:/703..7 /09..8.7/..%Q7$9.09707 2.9..3. ..3Q80 8020/7 Q/.8./. ..9707507.303.:.97/0.::34.:942..99.10/090795030.. / 7  :.9 8 9.0052.097 !03.2.7/ 3.49.070033.3 3 .097  ..8.0208.7.87Q.7 3. / 7.3 8 97.02439.3/.7  7 ..0.9 8 3 ..3 .084 :9:.:.. / 7.37.7   43. 2.38107303000-0.1 3/.7/ 3.084 :9:.::34.3 3 .09.3 ..307/07. / 7  2.308202Q2Q342..70 800../.9 7   './.097 #.. Q8007-:3. - -2.0...-Q9Q3-7-3.20.0.0.0 ..5.7. 08..3.99.7 307309..9.0 0/0..4.2083070.0$4 :9:.9 8 3 .37.. -::32.7 9... .07030730432.007.395072./0/3 ../. / 7  2.20.5.39 8 3 -7..3 43. .3.73 ::3...4395073/003/Q073/0 /:.5 5.070 3Q3043.7  2.:9...3.9.083/03:.8 3/030020830302.3 2.3.2439.3-7..

 !..0 :8:8:3/.7-4.7/./.7.7 %Q7$9..90.-:0/0-79407. 90890/2 4/:. 3 9. 84 :02 8.0..Q23:27.07200...2.9 7   @0#.38.5 .3/. 2/..3.4/: :9./0271481.5748509Q8.9 7   202Q$.::34.7. .3/..0 7:5:. -.0232:2 22 .0.8.7.994-4.0843.2.-0792 9..0172.0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004.2-4...8.7 080307.0...9 7  .. 4.3 39.7..7 %Q7 $9.970.800/0.89.::34..5 8.243900/2 4.42.7 Q073/05740830707:5.9Q0730 .703343.7 %Q7$9.89.7.7/ 3/.3 3/0243900/20/7 @07. 03.97070303/..3 .97Q35740830707:5.7-4.3/.9707   !.3.32.9707.5 . ..82:2. 3.3/.79. #.0/2 7..9 7 Q27.38020 2Q2Q34:78.0005007 :. 4/:.8 / 72. -709Q90/..9 7 !/0 07/03.8 .7./.7 %Q7$9.3 2./207/032Q90 07:5.9707 4/:.7..9 7 Q27.7/.97072.7 3.3.9 7  . .0908-90/2 4./7/09078/3Q Q4. 3 22 /03.747/47.79.9707/2/03.9. Q0073309.0/.30707/007.7-4.700! .8 Q/0] 229./.80/03 8 92. 2..0. 3 303..547:9090/070 07.9 -.3.7..4.0 4384.9 7    %0859.-9:9:..30%5Q23:2#..74./..7/ 7  Q23:27.89. .7 %Q7$9.3/.0!/:7:2:7.7 3/.702.5 .7 %Q7$9. -.7/ 3.7/ 3.7/ 7 ../.7.4384.97:.9 7   Q23:2#. ./2 03..Q23:2.80070 ::34. /2./.43897Q843:4/:.7 3.-4: 2 /031..7090890/070 8 Q07908590/2 34.7./.8 3....7..::3 8:003Q007/0 4/:.9 #.90097489.32.7/ 3../.0-4.3/.7.7.7..97 :.207043.38::... /2 03/0./.35708/Q2 ..7.../.97075...3. -.0070 97204/:.2439.0..././..8 3.9707 .3/0./...0..5 .5 .Q0730172. .9707 C0./.4.7.970738:0902.8 39.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 .8::3:38079. 07302439.3 .890 0::3 703901 7 3-4.9 172. 9089309.7.9.

 .

.79.Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437.570803208.8 3.79.-7-730Q80-.0200730920 . ::339090. .3/.7 %Q7$9.7 3..7 3. 4/:.9 3/./.3.5 .

0208 4384 .::3048. -.7/ 3.39020-4. 3 3/.7 %Q7$9.32 4/:.8 3.9 7   ..0 0097489.3/.3 Q00703.7/ 3. 22 09.0540890794-4..707:5:079Q7Q2439. 1.. /:-0 5Q77 79.7./.7.5.4.::390890/070 8. 4.70.5. 2.030903/7208005.89..3/.4:.89 /.9./.84305./.2. 4.2..5.7 %Q7$9.00709 3/04384:.0843Q00703.7 0920-.-7. -4.3  8 Q074/:.59. 3.0/038:0902. 22 43.

 .

.7 4/:. .5 .. 700! .7 %Q7$9.097 .. .2..39542.7 070 3/002 8 92..994 -4.08Q7Q0320/034 : 2.0. 3 9.3 4.0200730920 .79-.8 39.0232:2 22 .89.Q23:2.9707 CQ2  .702..9 7   !.8 3. . 4.8 3.3 2..7 47:32: 8075.945.724947: -.5. -47:./0271481. 90890/2 4/:.9.82:2..79./..54.7.32.3/.8::0902.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.38::3.::3 8:003Q007/04/:.7 3.8 4.0843.0302.303/7.79./.30#.. .2. 84 :92.:.007308. !.7 7 ..9 /. 7 -47:....90097489.. 43/038074.. 02/084 :92.79.7 0 -790 4 : 2.5 8.7-4.2.38592.795 .5 2 4 : 2.7/ 3.393.7 3./..2.0 070 972043897Q843: 4 : .5.7/ 3.7 %Q7$9.-0..80995 8.. 2.Q0700 995070.3/. 8 92.3/.3.09.. .9Q0730...4395 07.9 8075. 03 .8::3:34 : 2.84 :02 8.7 4942.89-47:.3/. 3 303..9 7   $592.7. 4/:.Q070/0.05. -7 -7/ Q390/034: ....7 3.90.7/ 3...143843: 0/0.. .-.94.09..7 %Q7$9.0-:3. .09.8 8 2...9 3 90230/0.7 3/..3..070. .7 %Q7$9./. .7/:.7..393.9 -..3/.43897Q843: 4/:.393 8075.7 %Q7$9.84 :92.747443. 3 8.

:. .7 8.

/.043..72Q2:.3 8 92.9707.D39007. .@0.-0.043. 7.3 .843: 48. .0302.02030-7Q23:2.47107#.19708-::3.0/Q Q42.3 8 92..7 #.00 0703/720 #... 2 8/.5.7 203/720.7 Q2C007 Q.. .730:7..7 $ .0070 9720 007 @0.5.. Q39083/0.09707 Q2%03C007.7 31.097    $9.0907.7 .0-03070707/0:.08 !425.09707 Q20300949.3.D390 .03:7.7 ./.30097.9707.043.7-43:$4 :...020073Q0 02 Q23:2..7 203/720.88 ..3/.84.2:07 Q Q.2:07 Q Q..7 .7 0973078 0 42570870@.3  Q80.3203/ 84 :92./..7.9707.//0032 $4 : 003/70-03 0.73 Q2 5425.303/720.79.7-43:$4 :.084 :92.38592.3009709..$::..70/0342570870.32. %03C007 @0./.Q070.0:7.....//0032 $4 : 003/70-03 09.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .2..7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #..97073%0859. $4 :92.$ .88 .0 8 5425. .

8.0..32....02439.7 0920.7 /054..3 .2.0/03.8.7/.7 . .39.3 .020400/0.-: 0/2 .3.8-079202 8047443./.0/03..097 .3.-:0/2 47443...C007 .3 .42.5.20949. 574007/0:8:8090.9 7 .2/.02007..3.0. 9..7..7 :. 2...0. :.9 3/.7:..3  2.843:89072007 2:9020-7-730::342.083..2007/0.3.3.020..020 .570.0.3.7.7 84 :9:..:.2:7.793...7 8:.7:..3  3.09.8 3.8 2:9020 8 2. .7 .2.::3802 4.7 /..8 3/.70903208  $4 :$:$890207  0308.3032 4. - ...5.2..7 :.2.7/ 7 47443.0.79.

.

8 3 52.730920 .3.%.

 .

.:..... ::34.-:0/0.7 ..%. .9 7 07:8:8.34.2.7:5.7.043. 58943: 5..097203Q:2:-Q9Q343974.8.3.2 4/: :20..23090 8./.7:5.2.7 3..84 :92.3..9.7. 7-78890220/.0079Q2 8 .89..!.0002.:.3.7 3.7.8 -789.0..0.0-.. 58943: .7:.2..04/:.3/.7 3.9 3 9.. .-47:.::8.0/:7/:72.::32....3 2 ..3/.7 574083/08003959042.3971Q -847-843: ..32 4.02:9.7....7 0097 -.2.09 859 .. ..3.00302007 . ..3033Q0730.9 7  !.0/.7/.9 7 Q9Q3.8 -789.9 303QQ7Q7Q 0432. ... 2 4./.8 3/.3.79.8 89.7.. 2.7.3.:.3 2.7..7/ 2..320/2 .3.. 5.0 0/09.2 4.7/ 7 07.7 32439.97 4257087..8 3/.9 903 .0.3 2.74 4...9 7  $8902073-Q9Q3..:. 3/.7.7 2.30920070::34.39 . 8.7. 9QQ070 ./.3-7 20.0/43..3 2..7/.39.7/.7 /..:.0/2 .9 7   $4 :9:.7 .32.70..0.7 %Q7$9....700.8 3 52...70/489:84 :9:./:8:.793.3.7. -0 030.9010/2 .9 3/.%088.9088.0243900/2 4.0/03-7090943. / 7.05071472.0.3/.79.7/ 7 4250.7/.8.7/.0.00%Q7$9.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.Q0708:84 :92.7033/0::37/Q Q-7::8...7.7 -47:/43.7:..9/.3/.- @0.7... 0/03-7090943. .2..3/.9'07.....0.70.0243900/2 4.. .9 7  072.2.0/030032 4.9 172.800730/0::2: 4..%$ ./0070::34.0.9 3 9. 9 72.7 .7..0/ 07 ..9 7 ..0 ::8..3/./.7 $:84 :92.7 09208 7.70 2. 8.7 90880243900/2 4.3:3.7 072.2.Q3.-:43:/.-0.7.389.3971Q 8. .. 29. - Q0730.9 7   %. 84 :92. .7/.::3:. 8.9.7 3Q073/0.2 8.3889070.730920 .20070..3033 .9 7   $4 :92.7..2.

..73-47:.3/. .-:833.3830709..02007:.9 .0.-:0/03::8.020074/:.32.3-47:. .0/039.0...5 78. /.3.7 % $ 3..5 78.-.5 2 002.7.32 .389034.0700-..08.039. ..34..Q070-7.0/0.9-0/038890207/0.9... 439. 7-47:.39 .3/ 72..3Q3/09:9:.70830Q80-. 7-47:. 7-47:..8 89.7. .7-:89. 7-47::-.7 073.3 3/.0503..7080-..3  /03020085.38. .0..3 .-::3.7 3 39..::3.7/ 7 :908807/0..7 08.20.8.889023/0-07-7.3 /0302009..3.0 -:3.0/03020-..2.3 .33/0/Q3.1 3/. .3 .32 -..5 78.3 2.8 3/0.3 2....0.347:32.0.. .00784 :9:.5.0.Q80-. 7148147 .0.097    017489.9..-.3 -..0.7 39007 0-787Q../ 3/. .8. .3 0..38437.7:.79.30073:7:.5 .0.70 .0 0/0-::3.0-0307 0/0 .2:1:020....3472:3.1.-:2.043897Q843: :901. . Q2Q ..20/0...79.029.0. ..8 3.2/0 -07 ..0.08 / 72..7/..843:.8 29.7.9. .7 .-0.3 3 .8 2:9020349.900/2 8090883 0.  .3 ./ 032 -47:...0-QQ1938072.7..-.-07903:8:8. 30:27043./...7.8 3 82 3 3. 2.9088073/0:.8 3.8 3. 0::. 2.07 2.2-.3 3029./..8 ..7/.9 7   $4 :9:.7990.5 42.-9:9:. .7/...:.39 070743974Q2Q2Q34.0 .47. 3 ./. .0.74. -47:-..30/. .020/03.73..7 3.3... 0/07.7..-:3. / 7./.3 .7 ....7.9 7 080.7 .7 3/./.7/.9 7 47:-.7/0. -.8 . 2 .907..7.02.000395.3/ 72.7 -..3/.9 ..-...7 38.59 9..243.30/03-..::302309.7..7 2 . 30:2. .. . 7-47:.8 3.8 3 82 /. ./03020-. -0784 :9:.32Q8.080.2.7 38 / 72.7 3 39.8 3.-.8 3. 32...7.70833/Q03032083/0.07.%088 0::3 4..3.03420947Q70 902...7   $4 :9:. %00..9 7 784 :92.7.9 7 03020-Q9Q31938073.. 7.. 7-47::0.3908807/00 079088-702309..9 7 03020/74 4.790/2 .-47:-70 972007 ..:.2./ 80-47:.47:32: . .342097007.0 4257087/.9. .3/ 72./00/0-7.7..5 2.439.9 7 .3. :23:22.7 $4 :92.00.5 .3/0-::32.79.0022.7/./.7 :8:8..207. 3 3 .7 :1. 0707/0. 2 0-.30073/084.:.384 :9:.70 /030320830Q:249:7  $4 :92./.034.0. .:.3..309032003.8..9 7  @.7 1./ 07-7 :8:043974Q-93..-.-3..02007../..7..0/43.. .5 .8 39. -..30/.32.90880733-.7 3-::3/:. .-743.9 7 : .3 -7/.:.3..7 343897Q843:3/..:.8 3.70830-9 .3/...-847-8432..8..3 3/..

 / 7..97 -702309.097 &2:28..84 :9:.5. 90230/20/7    %08832.07830.7. 80.39479:./ 030-707   $4 :92.9 . 0 ::..92.8.7 ::3 . 3 9. 5.3.5.9088 0::34..300384 :9:..90 0/20/7 4 7:/.7:. 3.9 7  $4 :9:.8.7.3420970070/43...7 33/0..3-47:8: / 03200.92.::2: 4...-0790308. ./0200..2-47::8 ..7   .908802309.0/ 032083/0::.907--702309.7 -702309. .7   . . .0070707/0-47:.7./.7/..7 38...0..7 3.347:32.0/0.3.5. -4 .8 :8:8:3/. / 7 47:. 32./. .084 :92.38 92.::3/ 030.8..2.0::3-72.3 32..3/4 7:. 3/./ 3/.:.3-47:.7 -3..0..01938070700707/03908590/20.7 2 -7.7 3807-0890/4. 2..:.0 02.7 4.2..7 /0./00/0-7.32..2-..:.4:32...0703 08.-0..-9 4....7..:8:Q907.7 47:32.30073/0 8 9 . ..0-7.0.5.9 7   2309..:.349. 908890 2Q8.542.5..3-7 7 2.07. / 7.72 Q80 0.. ..3 .7/.3 -47:./ 030.3/047:32: 42./04:2. / 7.84 :9:.7 3/. .08907007:8:8:3/. . .08 .72:.8 302309 .303.09970 20..8 0900/2 42. ..207/.Q2Q Q./020/03-... /8 1.9.7 3.-742.7Q80903 020-3.7.:..92.3..0..7 47:32.3-47:. .43.2.-47:.1070.3 32:901.9 3 32439.3-47:. 3/.. 00.7..9088.2023:309.097 9:72.083/7.7.../..7 3023090.-. .02008 / 72. 7-47:. / 7 07..5. .3.7 .7 0./.7 3.0/ 908707/03.7.039 5.0-:02309.7 3.. 432.03::.019.4/. ::.8.3 42.097  .2.9 7  425708707.8 3. 807..7 070730.384 :9:. /.3.7098007-7 . . .3007804/.8.7. .1.8.9 7  .... /.2.8.3..0. .2.30073 9. 2.2.3 -.2.39.9 2.9.-00204/.32.. . 4....7.3 2 :8:8... / 7 .9.0.79 .3./0 /707   07-79088-7-73/03. -. 0/0-4.0783/0-747/47/. 80. 2 Q8090.8.7.9.3.7 02309../43. 0307.097 07:8:8.8 90230/20/7  -847-843:84 :92. 3020833020/7 .7 3/.082Q 707.39 8 42..9 2..Q7:1/4:07830/ 032020/7 3. / 7 2309...-07903 08. 0900/2 42.7.:.08.

/02083/00..34209700900/7 243.9.-847-070.7.9 8. ..4942.2034942..-847-073-72../02083003. / 7 080.99. 07-7-.0-./0208890207/0479./0208309.-72....:.82.3 478..8 :8:8.7/00/2 2. .79..22Q8.3420970432..8 3 72 0 .3.0.547.3420970 -. 7  0478.7 3 3 .7 .9088 0::3 42.547.09088. ./0.5. / 7  !8943 .39088073425708707.:. .709037 .09088./020908807/007-7.07/0 2. 2..942..3420970074257087/007.7 3/.94.99.7. 00307.74.3. .4 :3/.3908807/0425708702.97 .017043 84 :9:...-.3 3309.3908807/04257087.2.0 0/090880 243900/7 220..243.7 /.8 3 .07..700733.2..8 3/0  7Q0-0.0.7.9- 0/7 %.7 42570870.:.2/0.94..29.84 :9:. / 7   :901-47:.80 7043:.3420970432. . /.342097007/0.8 3.97070.0703..7 3/.80 : . 2. 8 3 02020 .:.3 478.78.97.2034942. .@. 7  /.79 ./.3.8 3 .8 9.84 :9:.3 32.342097043:7 Q9Q32.Q80-..39.2.2.31.31.7 ./020830/0 8 9 .-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.7 39. ./0 0/0-7-.89.0/478..7..7 3/.3-7-.0.3/.31.29.7 3.7 /.

9432.2 4.7 . / 7   425708707.0 . 4.08 .09:9: 2.9.7 20.8. 4..5.097 4257087Q3 Q80-.. . ...-079030230990/-7070730097/9038437.3-784 :9:.8 35708489.7/ 7  .0.-707  .0-7.7083/08 .3/ 2...9 7 .0.08 .8 3..3.2Q907.002Q/..7.89043974Q425708702309-..5.3/ 2.242..8 3 ...0Q80-...9 84 :9:. .::3090.5 2.:942.90 0. ./020.0 8 .3843: 2. 0::342.3...5..2.3-78..30220/0.5..5.5.0 82Q904257087..0.3 ..8 3 5708489.-::32.8 3. 3 3/ 3/.9.3 7.2:.30/. /.7 84 :92..07... 2 3/. /470903 0947/ 8Q1Q7/489.1 3/.8 907.:./ 9. 7.9./0.097 Q80-. . / 7  .2. 230 70/0-0.7..2:7... / 7 :.9088073/0.-0.8. 3 . /..3425708707/0 .3..84 :92.3 3....00/20/03889023.-42.3/7005.8 3 /0.2Q90.0/0. / 7  03/03/304942.7:8:8:3/.9 7 ..7 ./ /Q Q3Q208907.3 .890.8 3. .3-790795 /Q Q3Q208.890.097 03/83/03.0/0.7.7. .5.. .7083/0-.3-79079-.097 %. 3.7...097200. 4Q80/ .-:-. .:.83 0200.3. .9088.0.9088073/0 .70830-75708489.84 :8:.2..-0790308.30220-.0/43.8 .7 / 020.3 .09. 2 3/. .9 7 243..3 7.097 4257087Q302309-.5 .:.92.02091472. 3 . 2.34257087 /:7/:7::78..9 9.7 90.7. / 7 .890.9 2 . 2. .00220/0.708333/0.

1 O %072489.708   2.3 .8 3..07088230207.3843.3 3.-700/0-7 O 220. .0. 0920-.1 O 439749072489...700. O .7.0.7/.843..07209088.0..793.0-.7.-07903 43974.0 .307.80387 O $4 :9:. .02439...:0.38 .2.7   :.9072.89043974.42. 2.7/:..0//07 2.. 2. /.38437. / 7 47:.0. ..9.-07903-000743.5.9 7   $4 :92.5 .:.425708707 O 2 ./43.3420970.3.5 ..3/ 72.3..7.890.0.20/0. .7. O .2.097 . .7 3 2.0.9!74007'009.3..0720/7  ..30/.8 3.92...9.07. ../0/09. 39.5.30/.84 :9:.3-Q9Q3..0.8.8 3.8890235740 .739970 24.3 / ...Q070 /.0/ 020073/038 / 72..9 O .9.1  $:.020. / 7  .7 343.7.9 O $073092 8::3 3/.2.00974305.089070070/43.7 .00.7 O Q8Q4. 2. 09020.:2. 2.390080.32.0/20/030.9 2 -::32...9 7   439.38437.-9:9:2: 4. 2. 3 20Q0702. /. :2:247/47.0.70073/0.4..8 3.5.::3 0/0-.02439...03070.097.:...7. . 5708489.043.070.8 3..8890320/ 9. -..-.7 3 -07970 707 9.9 2 4../ O Q Q.. .0. -.8 3/.5.:2:2207/.7 34250.8 3.703/03/30./432.3.9.3 2 !740.8 3/0.0-. 3.0...2:7.9 7   2.7 .92. 3.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.7:5.5 ..79.9..0220-.:2/0302007309.3/ 9. ..2.8.7.5...8 O .547.7 . .9. / 7 .9 7     52.7 299072489.-4. 3 20Q0709072420970. .32.34209708 O . 82 84034/.7 0720907/0./ 0..2. 5708489.7 3 9020...82. / 7 / 3/../7/02:901.7907 8 9 .1 3/.-0007  $4 :$:D709.7083/020.9 O $4 :9:.:8:073/0-0790342502.38..0...342097007 O .0-47:.4.8 3..3-.2 O @0.80387 ..9707 O $ . - 2.574007 5748509Q8 .05071472...9 172.0 .

 8..-0790343974073945.7.342097007  .. .7 3303Q80073/0.0 907242097007.43/03807. ..790/2 4.7 O '49. .0907-.2.097 .8.8 35708489./ O 4257087 3/.-47:.3.3..92.3072003.7 0 9020-47:8:..0./04257087.:.:8: -QQ425708707/0 O $ .-07903:8:8... 8..3/ -7079.. ./432..... .8 3 O 097.7:.. .9 7 O $ .8 35708489.8::7 . 2.9 7 %0.....7:. 2 478. -..3.2-.8890320/ 9. .7.8 3./.2-.8 8 .9 3/...9 7 O $4 :92.2:7.9039020 8..9.7 8073092 8:.7 3/. .8 3..8 3..-40 /43.3 . . O 07-78075.035425/...0 8Q5Q720 .0.9 7  243.3 2 3/.. 8907039072420970.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q. /.3/088902/:7/:7...0.8 O $4 :9:.. 3 8907032.20/0. 9088..3740 O $0738:.3589:9:.:. 7-47:.0..342097007 O 43/0380784 :92.. -.070370 34370.08 ..79073Q07307:9:-090.. :..8 3.7 O Q9Q302309.84 :9:..380-.2-. 5708:707001. 4/: :3:.74.-.0.4/: :.-. O Q80-../:7:2..0890708023099..8 35708489.0 907242097007. 9.7/ 7 O 425708702 3/0. 3 -0700.8038707 :.3 ./0308 O %07247:2.309020. O .9 7 O 4 .7/ 7 O  !740/0.-:3:-079038. . 7 Q0208  .3007/0 4.3 .0 84 :9:.0.. O 9.8:89:7:.:0.84 :92. O 42570873/Q Q.3.37 .8 -7/03 1.393 82 3 3.:.7 90..9 7 47:/43.-.2:7..380.0..9. .../7/0 8073092 8:..307-78.0. -.2 O $4 :9:. 3 .7 299072489.5...0 2.793..78..8 ...: ..0.7 .078:8 ..9 2 4. 8038707   43/0380707 $:084 :92.4/: :3:-079030 ./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54..8.8 342../43.0.2:7.7.8.7-::3.0.2:7.90734.9 8:84 :9:.8 3.. .-47:.92.5.03/Q073/0347:32: 4.707300970.1-.7 .5.7 90.97425708702 -47:.9 2 3/.8 3 90230/0302309.9 7 $4 :92..:  3/.9088073/0/ 8 5.39072489.890-0792 4../ O 7 249478 .. -: 8 2/.7 . .. /.089070. /107./:7:28907/ 384 :92. 3 -:.0 .-..:8: $:.0 72  ..808:.$073092 8:. -::3.7/ 47:.5 .Q80-.84 :9:.0720/:7:2:3/.3.5.3 700 O 4257087Q3/:72. 84 :9:.:.7007333472.547.34 : 2.

4942.94397488902090 0/2 4..3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942..83.3 703-7.7009 5425.:0.83.2.9 /:7:2/. 3472.7:-:4./:7/:7.843:20.4. 3 3425708704.3..9 7 $:84 :9:.0..097 '.9478.3.3.7083/00708:87Q.0./ 8Q70.9 7 $0..9. .....39.7083/0 ./ 3472.2.7/ 2. .8 9.- 42.3.3/0902070888902/:7/:72.3-78890209032 /:7:2/.2.84 :92. -:83..432.4/: :3/.3 703-7.7:-:4..070.7 800.9.7 .3....3... 8907/ 3/0/07.0..:2..5.3.9.. ....0 42570870/:7/:72.. 439..7009. ..3.  . $4 :9:2: 8:/3Q 8 ..943974Q  $4 :9:2: 8:/0.432. /. .92..07070-.8 .-78... ....  43/038078::/0.4. 3.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92.07/0307....070.0 09208. 9 7.3..8 3 ..78 ..83.43..8435425. 88902./ 3472.3/.078-7/03 .39..0.0.   .097  3/.83. 4/: :3/.7 83.. 880/.. 880/.0733 /0-43974..9.9 7 07/0- 43974.097  ./7/08073092 8:084 :92. 43:2:3.:94/: :3:880/03 1420907 ..83.:08.9... .9 7 7/031.2.0.8 ./:7/:7.39.0.3..050/20/ 9...00097.7 3 3 .3. .547.9..9 7 784 :8:Q709. ....970733.8 35708489.9707/0.7/ 2.. 3.0. -.2.20/09. .Q0704942.0.$8902 942.O .97/3Q Q304: 43:2:-74942.7083/00708:87Q. /.793.. 439.3.-.00703.9 7 $0.-:8: 84 :9:.8 35708489. 890720/ 8Q70.097 '.9 7  85740/0.9707/:7./ 3 8907208Q073084 :92. Q80904/: :3:-079783.7 8.8 3 ..8..9/:7:2:3/.-0790308.70095425.9707/:7.9.203...7:5..43/038078:5425..70070./.07208070033..-74942.. 425708724947:8 .5.843:20.3.:94/: :3:880/03.9.70..3 7/031...3908807/08:84 :9:.0.2.9.9. 9 7.2.43.07088230207...4/: :3:-079783.07..0-47:. /:7:2. .4942.39.7009.83.0.-0790383.2.84 :92.3-7833/0 208. Q80-..5.:3:387Q... 2. 0.9.  ..3.7 4942.0./ 3472.07070-.9 7  0743/03807/0 :0/0..:08..07 $4 :92..8 . .0.08  O 2/0308   52.:9080 24947:.07208.070..5..9 7 43/0380790 8024947:.3.3.2... 7/:7:2/.. 295708489.83.8 35708489. 20../ 3472.

7/.0 07.30/2 4....:08 1.7/ 2.7009000.9.3.2. 2Q8.-..0970.709099 84 :8:.3.8 00.. .3-784 :8:4942. /.5.7.097 :9.7..8 .8 .9.9.07070-.384034/.7/ 2..7.70070.8-79.:.-4Q0730.0..7009000.0.7 3 3.0.75425. .5../Q 200730-.9/.02.5.7 3 8907780.-. 07003.8 3.-.3.8 .3...9 7  .79./:7:2. 3.7 /:7.-0790308..7.8 3/.3..8 7.-7. .0720890/ 2/080.5.043974 .8 .74942.-48:3/...0 /0-43974 .70/:7:2:3..9. 2.0070 97205740079.8. 9 7.7 32439.$8902 1. .5.3 703.5 .70830:2.7 3.3/0..5.0/43. 439..0720..04257087 /:7/:72. 070.70090099038437..8 3 90233 -:. ...84 :8:5425. .7 3.9 7 $4 :92..7 3 .3.9..9..3 .5 .3.7/ 2.92....3.3-7889020004.097 43/03807..7 3 8.7 3 8907783.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01.9 3 34250 02.3...8 9.4/:.0  /0-079/ 0/0.3/ 0/0.9.9 7 !73. 439.7:-:384 :8:..7..3 .7 . $4 :92. 880/0.7 3 3. 032 84 :92.19.08.3439740/0..7:-:3:3:033.:90804942. .547.3. 43/03807.7.05425.324947:.4. 4257087..89043974. 9088. 3.3...94.0970.3/0 073Q0730 3.8/0/2 08.097 $4 :8:/3Q 8 .0/0708903035740 .:08.084 :92.50.2.9.000:2...3.9 2 .. /:7:2..9.8 3.3.7 3.7 :.7   7/:7:2/.3.9 ..3..09.08:84 :9:.3.9 7  07.7009003.0.0 80.0..9 7 :84 :92./43.. .30  $ 7.0970.3.7 30 92Q//09.-0792 .3. 5425.05425. .7:-:.9478. 880/0. 439...0 8 ...7/.7 /Q 200730-.. /.9....39.884 :9:.5.:94.3.97. 439740/0.9...3/.7084:..2 $4 :92.. 3.8 00.  942. .3.043/0380724947:.-4.7 3.0/0- 43974..9 7    942.0.7.43974Q08.3/0.9 2 4.7 ..0/2 . ..9.8 9.03.9 7 $0.7 20.7/.8 .9/:7:2:3.89084942.7432.Q23:2.. 439740/. 3...0.7 /:7/:7.3/.7 800.0 43/038078::4942..8 . ..8 .7.8..7009/:7:2:3.0900970.097   7:5..9..97073. .70095425.2-..043974.8908439740/0.. 7:5.54843..9 0/02.9 7    04. 0.084 :92.8 /0..3....043/03807 .9.9 7  $8902/:7/:72.... 439740097435.088902  /. .9.:0 43/03807 /0....7. ... /.0970..0720.7:-:043/038078::4942..0 . 439749.

907:9:5.94.7 8 .843/0.5..0  0::34. /0..5 2 42.4257087073Q07 8 .5708489. . 5425..9 2 3/. -...7 3 34.3..9 2  .79. 3 . 4257087/:7.793.5708489..97073/:7/:7. /.8 43/03.8 3. .7..3 . .. .3.:8:3/.907.. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489.4257087/0.097    4257087Q3 O Q Q..79.. ..7 400/2 4. 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489..9 7   425708743/038077:-:439749..2./020:2. ..3/:7/:7:2. .98073092 8:.38: 8 .7.7. 009020/07/9038437.907. 43/038077:-: 942.9 107.8 ..9  09724947:8 .94.9 83.2-.7:-:88902  /0-079/ 0/0.7.3/008.073/0307.:092 .808:.79.342097007  4257087 $:$4 :92.70070.2..20/0890320/ 9.-48:.302 -.0 0/0/43.0 /3/Q7Q20/0907.7007034257087Q389450920807003...9072489.3.7 .890003/ ..0-47:/43.Q. /. -.9 2 4..73472.9 7  8::4942.7  /0-0792 4.9.9 7 Q907.8...-07903143843..5. Q80/ 3/008.097  4257087.9 7  425708702 -47:.0/0-43974.3  9020708    3.9  $4 :9:.9 O 43/038078:: 8 .7 /:7.::34. Q..97/0-742570878:84 :92.0720/:7:2:3/.8 9.79.1 3/.. /Q 9Q Q3/008.7.34942.-0792 4.043/038078::4942.5.3 0/0/:7..0-0792 0207.84 :92.9 7  4257087. .:0833.3/0 ...34257087.043/038073/43.34942.8 3.0.7 4942..3 08. . 9 7 2..39.943974$8902 8 ...-:7:-.03.:..-0790308.:.. .890439749079-.. 3 08/ 3880/07084 :92.9 2 ...8 3.8 35708489.7. 3 890772.3/./7/04257087 43/038077:5. 5708489.8. -./ ..8 3.. 3 3Q80208.3 -..7./ O $:84 :9:.4/: :3:8907030 83./ O Q80-.3-789..9 .7.7 . . .9..9 7  $4 :9:.843 4 : 2.7009000.:.-42../ .843/0..9.7. 9 7 .7.::.3-47:.8 . /..2.7 3 3/43.0$:$4 :92.2..20/0780/ 074257087 07 /0.20/0890320/ 9. Q8Q4.78.70/03 .7 07300970..793. 43/038077:5.8 3. 43/038077:-: .. .9 7 $4 :9:.8 .

 83.73472..4.0 83.097 :0073043/:9...243900/0..08:903083/01..:.390...097  :033Q89 8 2..Q8Q4.8:89:7:.-.9 7  ..79... 5708489.4257087..-847-00/.8/0/Q 200730-.70Q00/0.97/000974.2.0249478 .39...9 7 $4 :92.070.700900200.  $4 :92.7.7.7.7 /..7 /.79.5.0 80883.7./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.8 3.08083Q3/03 2.8 2 4. -.097  $4 :92.097 4257087..070.9 3/.. 9 7 2..8 .0 .. 9 7 2 4.397.5 .9 7 902080-05073/0307.7.-0.8 3.30833/:7/:72.890803/3/03.7033. /:7:2/..7.0/03/09.38437.3 /:7/:7:2: 8.7 3/..3/ 7....9 3 -.097    4257087 Q Q.0...9  83.3/030.7009000. -.7 3/.8 3.3/04257087/07.097 $.20/089030307/03-79.7.:08 -47:8:Q0730589:9:..3-78. 9 7 2 4.. 80-0-002309..3 .9..:43.-:.0902000 /07/9038437...8 .97073/03-78.070.:084-7 0/09970 207. Q80-. 2 3 3.07208.. %0883907.  4257087/Q 20830. 9.097  :. 32 4.:08 $4 :92.:0833243900/0.7.8 3 . 9 7 2.-0790343:2/. 9 7 2 4.043974Q Q3-7902.9 . 2. 83.:08.9 .. 9.0/3/Q903..033. ::34..058 /Q 200730-.4.0 07 /..0.39.0.7 3.:.8 .9032 4.0808.7. 9 7 . 43/038078::5425.97 1970.9 3472.8 3.8 .08-0780..1 3/... .:709720/ 574944/0-0790..097  $4 :92.5../Q 9Q Q3/00700707/0 .7 .243900/0.2..097 %970 2... -7 5749440908590/0.:083/08:80.5 2..9079-. - 9088..28. Q39.4257087Q8Q4.Q070-.97Q/Q 20830-.89043974Q..5.-847-00/2 4.8/0997/9038437. 80-0-0  Q8084 :9:.02309..2.-42.097    $4 :92.. .7009003.8 30700390/-707.84 :9:.3-78:.3 -.0. .0.8 9.8 ./:7.  9072489.7..097 $0883.90/-7079..9088.097 :3:33-7 ..7.:8:...793..-:/09.9 3.-208.9 7 -0/0 -7Q79088..70090070.097 : 0207 9...

38 47443.0/ Q0075408907-4..:0:.7  0308.-079/ --7-730-. . .9.9 7 :08::007339.3 2. .843:3/.0/0.700.8..9..2..-..70-7-730-..589:9:.7./.108 4.9.9 7 4947.::3.891012.3.5.8908890207/0-784 :92.0. .. .3.:.020/03..7 9..3030843:5. 4.83.7 :.:..4..:0.32.30/03 4..78088 89.3007 .7 04.0/3.02 4097Q30-...7:-:3-7/031.9 7   $4 : /.//0720833020.2.3.. .:..47:3.02054Q709.3...8 /:7:2:3/.:-..097   %088.-./..9 7 :5.3-7/031.-.7. .7 /.3 307830.9079-..7 /.097 !.2.:0.24.3. -/70.0-1 0333.:0::.5...7 $4 :4/..0..2-.302 073/090.59...30073. 2.5 .38.'0054. 01. .9 7 79.9 7  .QQ.7.-47:.7 3/.8 ::.3.3 .9 / 0903070....3.5 .3  2. /.

.7 9..5.2.7 3.4.243900/0-74.2.3007 .04.9 7 !.32. 3 .0.8 3....73 03.2:.  4/.. 22 3472...30073.32.30.3 030843:4.9 7  0205.7. / 7 !..42.2..24 :3: :3/.  4/.2.8.3/..9 7 !....9 7 !.0.. 22/432: 2:.79.0903 .1.3007 92.7  4/.8 0389. 22 44/.73 03.7.1.734.3007::.3007544/.5 .-:.::34...20.9 7 0205.5...54Q709.0/5.7 03.

4.3007$ .3 4..09..7.0..9 7 0205..3  8 3 1 3/.30070709 3/0Q073/0 :2: .7 300-0.90070..3 3.5.385.0 0/09.97... Q0/..2.00/0-20/7 $4 :4/.3007.9 7 !./.

 .

3 .  ..9 7 8 97.38107..98. 8 031.7 3/.-74. .:.79..

.38107. 8 031.2 5.98.30073 8 97.2 . .

38107.2 .30073 8 97.. . 8 031.98.2 5.

 0/0243900/2 4.8..77200.8 3/..30 720830700390/-707....-92 / 020 QQ3/0322 .-0307 0/0 .7200 95574007/0.7 349. .3/0-72054/. .34/..0-:. 4.794..-:..2. 7:9:-09307090.81438:-7.5740/089070./...-78Q08Q0-7.7.4.90.3..-47:8:3.843..3-47:..348Q0. 39 075. 8 ../ 3/.7./ 3../.7./:.5. 3.-0943..77/0548:-4 .. Q89 82 3/..7 3 3QQ3Q3.2 5.-:.8 8903478..2.0. 39 07/ 9.798 .88.7 .0.843:3/. -083/07:9:-094.0349.720/03 ..5.0/432.7. 573/Q24.7 3/.0/:. ..92..0../01472.7..7-...0.9 7 $4 :4/...9 7 $4 :4/..-0943 /Q2Q083.7. /..432.37 -7-.5.07830/ 0208Q0..793/0070808 ..4/. 39 07-0943... ./.9 7   .2 .:7 :3-47: 003.720302QQ03.30-.300.. 3349.7720208390/-7..3 7:9:-0990.5...9 7 :. /0 2073/03.8 3..32.908590/0.30073 4. 3/.0/ 02033.7.. 3.-.389034.7/4. 4.7/. 8 .-0943.. ./:.

7 323 224. -0943.9:9:2.3/.78.7323 22 /432: 2:. 3 ...7323 22 /432: 2:..4/.7/.3/03/ 3.7 3/703.30.9 7 O !..0.-0.24347.90.Q07/ 0200-3/70.794. :880070-7349.7 84 :4/.3.7.0/0.30 /.0783024347.5 2.8 3...9 7 O !. 39 07.3007024390....5 .8 2....3/4::5701.8 2:90208:.9 . 0/090.9 7 O !.7.-..7 3 32Q2Q3 4.5.52. /.9088. 203/ 02090..-47: .7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.7.7203/03.QQ 8 90. ..7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.30.. 3 .3 9.9.8 3. 9 7 2.4/.8 3/... 920.30 81438:.097 3...7. 39 349..-07903..0/0243900/0-7 0/008..-7 8. ..5..-79072420970 43.7 54Q709.7 /.-3/72 4.9 7  $4 :4/..%03C007 O 425084 :4/..7.0. 39 0730:.7.8 3070478..002209.0-7349..9 7 0174898:... 4.8 3.1..397.3007/04 :3: :23 .7 84 :4/./.4/.1. 3.3 3/ .8.8 3/.32.0..3 8 57Q8Q.070.43897Q843.0/:.7/ 82 3/.79/ 3/.7 323 224.19. /Q Q3Q2Q 4.097 $4 :4/.37Q0-0.90/-70707..3....04:3..7 3 33.

. 8.30Q02.-7-730020 94.0208 :..8 / 72...32. ..9 7 O :.84309..0 0/0 070 / 1472:3/.24..9 7 O !.7 3:.30073902.38...7 3.2.300733Q007Q1 4:..8Q007..8 .7.8 3.8 3/..54.0-.7 /.09..0/2 .354Q709.907Q709200...7.5 .4...34.24.70 303000.0 0-70 20073/0 5.3007 .35.9 7 O $4 :4/..3 2..9 7 O $4 :4/.3 .8.9 7 O 0235. 8 .39030-70904.20.808:.8432.7.8 7.0 0/05408907...3.5 8 07/03.0-:.02083/032.5 8 / .0 2439..

28.-9 .

7.24942.9 7 0174898 .7 3 34/.35.172.74 95904.0:.07.84 :92..9 7 .3/090820/0.2.7:-:%03C007 O $4 :92..072 0.7 .9 7 O $4 :92.7:5.43974 02.Q39007Q80..9 04942.39 .2Q2Q34..097 O D709.70 .7.3  4.20970070439740/0. .85995904.9 7 O $4 :92..7 3 3$ 008-::3.9 7 $4 :92.. .70 02.0. .7009Q0/.7:5.7 3 342570870707209 .8094.8 3/.5 .3.....8 35748089.0.020/03 ...809.94..9 7 O $4 :92.9 7 7 ..38...3 33/0.7:5..Q07/0 Q7092 4.7 Q80-.2. .7:5.7 3 89077/0.32..3/0.7...::3:8:709 .9 7   $4 :92.7 .5.7 3 39.9 4..097 O 017489083.097 O $4 :92.3 8 2.439740/0.0/ 3/.8.7:5.43/038071..7 3 3/017489 0200977089...303.7:5. .Q23:22..84 : 4/.7 07209.20097 009743Q3900733 -.7 /9.

7 3.2..5409030-790 08..172..32 .1070-74 : 2.-0920830/4 7:/.9.7.5.509807.9.792.70./007.709..3..0.7..097   $4 :9:.32..84 :92.87.8 .7.7 3 :.097 .0Q10207022.02..3 2.5.0.7/4.2.0.172.7.7 3../ 030.8 3/.32..:Q08 .0.7 3 3 8 4...4397407.04 : 2.703 8Q700 2.9 7 O $4 :92.-:0/0..QQ3Q. 584 :QQ3Q9.3.5.9 2./ 8907/9038437..81.3Q3/03/..Q073008.7. .203.7.Q39007332.3 3/.0/054...7/43897Q843:/:.3 .0.792.02439..5..9 3.. 7 ..9.2Q3Q. 3 . .3853023 902309203Q3/03439740/0.843:3.7 3 5409030.70439740/0.7 9:9:.709.07.097 8 90.097 O D709.00972 4.07.1.3 32.07/0/ /:.7.0.32 4.8 .7 3/.2. 030 -07-78 .  073073/03...347:32: . 384 :9:2.43:584 :QQ3/0....097  .77:9:-0907030730 8 07030730.90820// 9.0./:.0.007/7 #:9:-0990.. 32 2090907-008308.097  $4 : /.Q39007:.0-.39087099 3Q3/09:9:. / 8 .007-0792 -9Q28Q7Q20800930.05074//0 208070035.57400208 .%$ /03. /.843..0-9Q208 / 72..3 3$. .097 $4 :4/.7.70439740/0.574-02-::32.090..3/.7.0/054/.097 4 : 2.7/.9 3/.8 '0#:9:-09 4.097    $4 : /.2-./0-8.-09208333024/: :.//0073.79 8.2. 7:9:-0990.9. :.007074 -3/72 .090.5740073/0.7 $4 :4/. ..097 $4 :9:.88 :.070..097 O D709.5.0. 37:9:-09.. 79/:7:2.8 .9 82 3/.7.394..88.Q23:2-:.3.2.79-::3.0 00/054. /..0 3Q09..020.7 ..7. 203948 ..0 .097  4 : 2.7:-:3:3/09.0 -07. /0540/0.. .04/.7 3.70908590/0.7 3072.!740073343974Q O $4 :4/./..Q0730..107070 :.020833 5.7. 2 .5.0%.7 3.25Q Q 4.//08540903 947-.3/.2.9 7 O $4 :92.7 4/.:.70 02..0/0.90.7 /.9.3.9:9:.2./Q Q7Q20830708Q70 .05089.7. -QQQ Q30 /054.02.32. .2-7 89..2.2. 3..7 ..Q39007/ .7 8Q70070439740/0.5740020385302/0540/0.090390..7 3890830703- /48.2 3.09073070439740/0.7.7.8 3 .8 30708Q70.0 / 57400208 .7.7.0434208.. 4.. .5..7. .0930 /0.0783/0 3.1.807334/: :3: -0000..2.79 43897Q843:3:3-:3. 43:2:3:3-:3.3830 5.5 .//0337:9:-09.08.//0.507/..507/. .81.09073073/03439740/0.-0920390 30.9 7  $4 :4/.3 .79.4:3:..29QQ5089.9.7/..9.::3: 0/05.$4 :92.320/0.-0.7082073 0097/0.07/0.:.9-....5.3. 203948 ..79039-.2.. ..7/..//033302. 0:..5 .Q ..

7 4.5.7...0/0..32.2. .5.8.-:0/0-0.-7.7.0.8908... .. -:.0.7:9:-094.9 7  Q9Q3. .2Q07300970.7:.843:070039.0/03..7 58. ..3/.7 308 9 349.02007400/0.07 /0- 43974.7..:..9707.7/.3 .209.8 3.08.097 4 : 2.. 32..570.0-:43897Q843.3/ 72.3.007/7 07 .843: 9.390.27 -.. -3/72 .0.0.2.....7 ..7...7/. .09. 32 4. 0/08Q200..25Q Q-4. .3.3..097 :3:33-7-0/0/03200..9 7  .795./0070/Q-0070908590/0.3 .0208:. 9 7 2./.01.5.097  7087Q074.%088.09.../.32.7 .7 .790.08 ..3.8 /.-20073. 070.. 9 7 2..7 9..3.....7..7 ..9.-0307-70.8 / 72...7 90230/2 4.3 4.390073 90.7 :.:2... .0..2. 2.097    . .9  0308..9. 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/. .0...-:/038437..5..843 2.808:.0/0 9720073 4..0707/080::3:. /:.7.007...79 .5.31970070.. ..007070243900/0..32 4.20949.3 0.9970 2.5409038..7 3/..Q070 -0 0707/0Q01. . .020833 5. .3.../Q5Q..7 :.908590/2 903 .-: 0/0-0...0-:3.8 9.3...8 907. .93.7/.. 0707/090.7/.843:89072007 2:9020 -7-730::342.7/ 7 47443..3.020 ..7/.097 !'.3..0/0.908590/2 .0/ 02007390.9 7  4947..77Q320.3/ 72.79.-:0/2 47443.2.-:3..-.. 7 .7 39... . .0.09..92.09..7 0/:.7.. 2.7 3 38.90/-707... 5740.7 3 3 90347:32.7.. 4.710730::3802 4.7.5.0..02007.2..9 7 2.0.7.8 3..7/907..7.2.9. .7 197007 8 9 .02439.30..0.80070730.42.7:9:-094..019700739./.9-.792../.0-.799.2.070..7.0-0307. . .3  2..0.-0.07/0 203948 ..1.Q23:2144:947-.2..203902032 4.0.07/0.2/.11 43897Q843.89070.7./037 07049:79:2: .7:.8 .0.7 3 .3 ..07/0/Q-0070903908590// 349..1143897Q843..09.3 .2..8 2:9020 8 2.9 7 9709.0. 902070/0 970..002.43897Q843..89..9.2..2083094....0.9-30/.-7.0.0 7032 4..79.88902197007243900/20/03.:8075.99.7/..32..5.007/7   %0../..097 : 43897Q843/:./03.07.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.'0.0.3 7 0733/0-3/7208.5.0070:.70090820/703902030.0.:.:.0.2.:.7..39307 30203/7.097 :.4.5.32.0.7 0920.5.3.8 3.70.8 3 3./..39...32.7/.7 3Q3/03-QQ-747:42.10730707:9:-093Q3/0347942..8 143843.084 :9:.7.0/038890207/0..3 3.5. 2.. /.-0..79.097 :.-70707/03708032007.....3.307070 90..99.2.09.342.5..

. .8 574083/0-07903:8:8.7 380208 070 97208 Q7Q9Q.::34..00203.. 4 :.0 070.29.70. /.7./.7.7 3/.3..8.. /.3902.0-070303-7::8.7.7.0.... .030247.-../ Q0..9 7 ..3 3 35740/0 070730::3 4:542.09970 23303208 ..7/ 3. 020Q390073320.7 %Q7$9...9 7 .8 .9 7 ..-0790308.7 8 ..35071472.7008:3:.04.. . ..7 3 8.38 4/:. .2 3070::38..0 ::.7 3 38.7.3/ 72..0.2.7.9 7 .7...2070Q10303.5 .703343.7..0 0920/0Q..0 /.7.5 2.::34.3/..32.8 89. 4/:.2..3.3/. ..7 %Q7$9.33.... 3.3...32.034 :..7.3/.7.7/. 4.0203/72088902 38..79.

9 7 3079.0 -. ...7 3/. .39./0-.80..8 19..2507 19:9:.8 3..700.3 2.3/.0.09024/..7/ 7 #./ 439740/0.%Q7$9. 0/0 89.5.9707374947.8 89.97Q3 .02.39.097    07088230207.058420974 :.8 .2..8 3/.7.097 Q9Q3..3/..197007 .4.79Q908907 .07200...-0.7.7 9. 2 197088902 .7.7.9 .9 7   '.4.9 7 !7408070 88902/0:.77:1:3:8..0 0.88902073/09.38....7. .7/. .-0.90880/0.07.. 3.... - -.7 . %Q7$9. .79.8 /Q Q3Q0.0/ 07/3035.207.0.. /. 48./0-....54.5748509Q8079..8 39.. /..250707 8203...78.8/0/2 .9 7  03.2.8 0/0.2....3-7Q0.0/3.9707..7 3/.7..5... ..3/..-9..3 2 3.::8.2.::34.9.82:2 .0720/ .7.7..97Q38903039407. ::8.3 38 3 1 3.075..7/.5 2 4./.7979070730::34....7033./030.3/.9083.7...5 / 9.2307.420970 /0..5.8 89.3/..90789070 9.8. -789.7...7.0 -.9707 '..7.0 0/008033/03 /032 4.38437./::..7 ..88902073/05740830::3 4.02:9015740020 .0.39. .38. 9...007002309/43..2::5:2.8.-7::8.2307/03 /030032 4.7 2 2.3.78.0/0 03.5.8.907890 7070800.7 5./0-43974.3/ 72.8 -.02.7.9 7  '.7979070730::34.....:20310 05..9 7  '.78.7.7.3/.9.90-0083.7. - -007. 5071472.2.0..0 -:.39.0720/03...3843974Q.7 ..0.3 2.7.39..0.7.. 03 9.39.39.0 ::8.097 0920-.. .7./. 9 7 / 3/.3 3302 . .97073..9 7 07-:5. 03.7.8 / 72.7::3.. 8.... ..0.70 070.9720733:.05.7 89.9 4397407..39.79. 07 9028 3 1 .8 3/.7/ 3.... .-9..7.097  Q9Q3.38.5 .3 2Q3900733:.3/ 72.-0..0...05740/0-07903.-:0/0-0..... /. 8 07. 8.9 7 $89023/..8 3.. 48.-.5.97075740020 .Q7092347:3: / 9072 03.7/ 3.79...79...02. 3.7 0700 970.5 2 4. .8.-:0/0-0.7033../.3 3 -...90870/0-0.7 0/0.0.7..7 32.

 32 4. 1.8 -::3..0.04.-Q0/0.. 2.090307-71.7 32439.5.397...7 -0 030.8 099 808 //0907 $61009 808 .9707/03-..07 .3/ 2.4..-079032.. 8 3/. 2.250707 4942.-847-843:-74/..32.8 3/030208309.007019700743:.-..39.3/007090/-707.32.303.8.943974. /.70073.9 7 970 Q.....3.9 3/.3-72 . -. ..9 7   .7 /03.-847-843:3-7207.09.39 . ...3 30/00/0..0...0$4 :9:. . 2...7.097 07-724/QQ9970 20.7.007  $.9 7 07Q..7/0 8 1 7/..9 70820730.32 O $9..28 / 72.0070 707  8 9 ..39..2 Q8090.793.4..02 ..8 39.7/ 7   ./.7/.7/...73-7945..0..4.. 3/.9.-9:9:2: 4. .383/03808Q.9 7 $..0 .097 :89.5 07097%088.. . 5.8 39..7.8 3 O $9.7 5740/0 070730.7 .0739028 3 1 3..8.20/0-07903/0..32.7.70819707/:7:2:3:-/703/43.397.397./ 3. 8.0.97Q35740/0.09.7 3.0/2 4....39 .7/ 7  '.3.2./.0/:..3 35748509Q8..8 3/.3..7..7343974.7 30097-.07/0 574083070070/.9 7 89030380880..9 7 07 82 3.3930302007  Q9Q38075. 070 972 274143. .39.38:. ..7 .3/ 72..0. .3 2.39. 2.9 7  03952.70/0-..7 .3 O @.97.243900/2 ..3/ 2.320/2 4. .097  '.3/ 72.4 : ..9 7   .03/0.043./74-.39.2 3/.0070-.2-.Q80.0 O 0200070 972 ..0..9.7....../ 7 -709/0-::32.7 3 /.30/2 4. 42..28078907208..9 7 %..397.32 4. 2../0243900/0-0.....400/2 4./031.9 3-00073/09.74.3 2. 3/.9 030%03 ..5 8 09020.0743.9743897Q843:. .$..20830 ::34...2.3/070320.7/..05071472...90..79 . 3 3 2 0783/0 O %..070-0.0/0.08330/00/0-2083.003/073349.. 945.0.9.-79./.3Q. 0707.3/ 72.. .Q0 707 O 49.5748509Q80730::3007/04.....2 /0-0...0 349.397.3..5.0-:3.:$075.7  Q10200 78332:39.9.7 3$08$0.7..9074: :2:3:300.5099 2.9 7 ....9 7  $..7...3/ 307-783/0/08-0..3.. -7/0 2020/. ..0.2.9 7 '. .2..9-..0.0907.2 ..397..0/0324947Q.Q2Q 4.97.9-.:2.793.0 0/0/. 7.-:3.8..0...7 5..:2.-:2.0 -.097200..073/0. 20310332 0783/0.... 0920-.0734: 9:7.70 /4 7:8 7.7/073 82. -QQ0-0.38 .7 073/0243900/0-0.95740830::34..7 /.8 3.8 4.2.39307.3.9 7 43900// 07/04.8 3/..

 3 .0/0.3.8908 8 / 72.308.397.3007/032.097  .074/3. 4.3.3 .. 1..54.3 .-.9.7 3/..300738.7 09....32.8 3..5.8 3 8.98.1.7.047::.324947.3-7/0 /03200.5.7 /. .020/0319..7 5408907-4.3 '..-79089.. / 7    . 2.8 Q801.3 .70/0. 8 70::3802 4.38QQ5078302Q/.83.38..32:. .3/..8QQ59.9 7  ..9 7 !.30078.  . / . . .3 .0/0.397.3... .7197 8.27Q308.0/3..24..7 3020.3/. 8 0703.Q23:2. 24..3007 .9. 8../08.9 7  .00/0-0.9 7  . -.9 7 8..8 08301.3Q2Q .7.35..38...7.89..-0. 8.-0.0 / 5.374947: 1. 9 22.05. ./.7/ 3.7 :..7 3/.80989.0.384 :.7.3971Q954.39 8 1.007.5741302439.0-.7 '49.020830 54Q709..9....3.9 7 0.34: ..3-.:120. Q3Q .2.791.03.32 4..-0/01472042.-20830::3 /.9 7 $9..-0.9 .3 2 8 /703...7 %Q7$9..0/ Q00739.. 8 8 57Q020/0 07 808:92.809343897Q843:..0 0/0 243900/0. .30078.3.397.540890702 :3073/034: . 003/72 .3 24947 .397. ...09970 29. Q0800548.9 7 $.3/.8 3.0-0.7.7..4...30.7 4. / 7 !.3/..097 !. .0.809320.097  :5.0200.0-4..2Q3Q 9.37 07.9 7 !.3Q.2.9 7 . ..0 0/042..308. 4.0 -0.32 4.7.2037398  39 8 42.8 3.7924/Q-QQQ073/034: ./.. .24.83.2.3.. 3/. 3.3 .7 3/.4..5 2 42.809  .02..0...2..78003 5071472..9 7   .7081.4.9.5. 8 0074/:.::3 4.0 0/0243900/0.

..

./0Q073/0243900/2 4. 4.9.250707 43974/...::3 4.05741Q0730243900/2 4..9 7  4947 4/:.::34.04.020/03 .8 3 1 3/.074/3.9 7 .7 %Q7$9...0. 2....9.7.3/. 2.9 7 .7 .009724947....7 4/:..9 7    .7/ 3.397..7 8.. 9970 2 9..7 %Q7$9. -080200097 0.3.9 7 :.9 3/.3/.43974.3 ...5 2 4.3...0.4..8438 3 1 3/.38.70-7900-7..2.3.Q23:22..7..4.0.25070733070.7/ !47:2.5 /.9.0/2 4...024947: ..9 7  .3.

 3 5807.7 /7034: 9:7:.3.9 7    8 9 .020/032.5.070 970...-2083 ..0/0.9 7  :807//790307572.7/.8.7 3/..807.7 3.07038 ..7 . .0./43...38.097  $:89:7:.8 .7 .- 5. 0/02.32. .9 7  ..0078 / 72. .439.097  8 9 .394741-4.8093307830.809. 8075.3 .8:7 07.9.097   8 9 ..720.9 7  S33Q073/08:8 ..0703/0 0707/03.0 0/0243900/0.074/3.43.32..7/.072/0 07074/:.. ..3/.7Q073/024390 0/0.890/4 7:: :80791.397.7 .88 3 300.3/7030..0.9.7 8 9 .54..7.3.7..7 .0703 .9 7 .25070743:2890708 ..8 3.0-47:...02439.2507070. -.39 .7.0..097  8 92.7.070-0.7 0 9:99:7:.1 3/. .393073.0. 43:. -47:... 2.3:8.-039..7 ... -.8 03/04.8075.9. ..::3 4.3 /3Q 0780Q899034....7/.:..7/...3/ 3...0 0/0 8.2.5 .::8078.-.3..9 7 $08:92..7 %Q7$9..439.5.89007.393074.3. .99.0/03.8 /Q Q2073/0. ..7 .0.9 7  4097070-47:/.7.7 3. 3.42494743974Q30::34..08 9 72..89007/03.0/0..::8073Q3/0. ..7 /01472.88 3 300.9 7   97007 9700738 / 72. 097...0-....9 7    $:89:7:..0 /7030703..397.09020 20.. 42..9 7  0:2.-..4250/ .. 0/04.7.0808:9:25703850730:.070 970...0/.20.09.80..7 ..070.007 0749.. ..097 970.79.. .1 3/.9 7  . .42.3.574083/0-07903349.8 . 3 5-../ ..5.7 3.30783/0 4.8090730070 970./ .32..- 5.7 8Q/Q9038437.2.3/..0070. 3..3.7 .7..0-4.. .9 ..9:..9 7  8 9 .8QQ5 9..903.2-71472.32 4.7 3..42403/.9.7..-208307029.0.3.7.0-47:0.5 2 4.843: 300.7.097 .7/..9 ...7 $:89:7:.3 3/. -.9 7 970097. . -4 :.

7 $4 :9:..7.   $4 :9:.9.:-.07038:7 .:.7 .

 .7.2.3930733-790-::3/: :8.Q..7 /.5.7 . 0/05.5. 0/02.79 .07038:9.3...2.5... 3Q3070 4..8075..393074.32.39 8 8Q/Q9038437.3 4250/ ..-0.3 /3Q 0780Q899034.890073/03.097 $4 :9:.807.08:7 07..07  %.9:9:.890/4 7:: :80791.. 8 92./ .5..5 2 4.. .7.9.284 :92.05 .7.79078.0.38143 2439..2..1 -.9 7  /703/.0 8.0945.9.9:9:.397.7 ...2. 2.7 3/.92..9 7 $::39.3 .097 $:7 073/0/703.2...32 4.070.8075.7. 8 ..8.:-...8 8:/3Q 073/080Q89903.0838.32.097   $4 :9:.-..09.7 ..7   0203/7.:-.0/2 4 : 2..9.. 3.9...9.070.7 .8.-2083 .:8075.. 4.393070 970. 3 5-...7083/0/. -4 .097 43/0388:80753907333032083.8 -::3.5 /. . .9 7 .8 3 /Q Q2073/0/:::7 .8 070 970./.7-47:.2.393073.99.9.7 1..9 7 $4 :92.890 .0.7Q073/0 243900/0..:.9 7 8 92..084 :92..7-03 2.8075.43..0 . 0/0.4..5 .19.7. 7-47:..07/0..7..30.097  $4 :9:......:. :..

.5Q8Q7920202007 .33 90 . ... 3 9.8.0 0/0574003/72 ..3...030203/7.0.5 2 /0..7..9438:5Q8Q79Q070 ./.5 2 -47:/43.90 3853020 .2/0.. .198 7.3-47:0.-0.. . -78.2 3 22 ...

.2.9. 2. -. .8-4./04/.3.1.32..9 .87Q.. 2 0.39 .9 -4.0903070.3 .0/0.009 -Q9Q3002..8 9079-..0..3/.7 5.89945: .9 8:7 .7 3.3.9 7    $::%50203/7..:: 5425.5.890/0 .05425.97.00 8:.958::30203/7.0302/0347:.-039... ..07 80507.0...5.30/03..7 8::.7/.3.39.0/0109707./ 072.9 7   .3.0/0-0.38437.3/ 7..38...09.7-03 .19700220 .Q3/0009724947:0 2Q.8 -78 7.3/ 9..8 0783080.3 /807. 7.309507/05...32.05..9079-. $::..09020.0..89:9:.Q23:2 573 -.97 8: 8 / 72.. 4.07   /.5 . .7.843 .3. . -080209079-.958::30203/7.9 7 $0507..309..9420./.94209./03Q07./ Q00789030370390. -7904. 5.0-0307 9.380097.3/ 7.97Q 009724947:3:8:.8.9-4.0.80.49  170.25.395...002.99Q. .8.2 .2...9 ..

-.89945: .7.7 3 83/7370032030/030 .0 302/0347:./..7 4/. 87Q.3003.8.7 -7-Q2/0:2.7. O C3 8 92.5.7Q70903-:..-847-00/0.0 .89.943/038945:   4:958::30203/7.32 4.348: 009743 . 8 .0 002. / 7 !740/0-07920/ 9.7  00974/Q39007330307 07208::-:.30203/720 .3 -4.7 3.32.7.90/ 3:.009 -Q9Q3002. . 9.1.5.009203..-0.8.7.3/...7 .7 9 2 .. 3020 .7-03 -:.97 O 097.0003.843.7.. .39 .3-:5425...8 9..5 / 3/.7. ./ .. . . 4...08:9..0/0.9 8: 7 .348:3/..8 3/.9420..75Q8Q79202020-. 3 3/.7-.9 7  .09Q390 08.3 . 7 ../085.$.7 :..020 Q07308::..53/0-::3.0783/0-::3.5805.. .7 30203/7..7-03 8::.7. 009743..74$02038 &$  8 3 7.8 3/.7. 3.39 9.97...7.-7/.7. 9 7 / 3/..8 0/4:2./3Q 9Q7035.5.7 5..80. 2 0. 5.943974Q. . 83/78./.890/0-:.0.5.7 .9909.. 2. 3./.9. 955425.3.002.8..39 .7003/3.32 4.. 2.94209.890/0/.38 009724947: 30203/7.7..3 05.-.9 5071470Q89202-7../.0 -0307 2.39.4: .-..0 Q3909.3/ 7. 9 .3/.0 89.7 3..90/08:.   :.0..-.3..0 5425.303/70.2.0.0..0./.39.94.3.-/70.083.9 7    03/3/03-:.5 .8.9.3. 5.9 009724947:3:8:..009042.532..7/.8 3 -:.39 ..0903 -::3..7 .30/03.3 8.7 ./03029.8 4.0/0-0. ...5.3.5 .-039.97Q 9.3-:.3.8:.3-:.8 .3.8.99Q.-4. 0783080.3 2.3.3 .203 8.9248107-.-:..97/0 5... -47:.52...3030705020/ 3 ..Q23:2573 -. ..7 945...99 '49 170..7-03 22 .380097.2 4942.7 O !. 2 3 8:0770073 .38:.3/4:0783/03003.00097-..7.3....5 2 /4:2.9079-..3.9 7    :.32.9530203/7.77 -47:8: -:.9530203/7.9909. 4 : .0/0319..7Q0730.7Q7090-0..890/0  .0/010979079-..9020320..0007/04.-:...-.. 7-::3...7 30203/720..070-0.7..7930203/720.97Q3Q. -.8 .2.097 !.0/0.0.7 8::.8 -::3. 3/.38./0 03-:.3.5..79 439.7  -.3.020/032.83/73/00708:80.3. ./. ..0920-47:8:-:.080.7 43974Q043.0 43/038.2: .32./.3085. .Q3/0 009724947:02Q...3 /807.0-4./0. 8.0783080. 30.2.. -.3/.7 4/.3.7-03 .0. .43/0389.-0. .083.09Q39033070.32.8 39.7-03 .03 8 92. D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.. $0Q49.800.3.09.09032..58QQ34Q O 42505.8 0783080.3-./:2. .32..8 .0./.2. :2.7 .49 170./.7..09-:.39.9 8:.0/2 4../ .0208 ::3.79.-.99.343..

-47: Q3900-47:..-:. 0.0.8 3/. 9 .8.2.32..41143974...00. 9 .8.07-4:9:3.3902338.4./.02.232:2 20970::3: :3/.7..7 3/. Q3900-790.::/703. .397. 9 2::.8.7479:2:.479:2: .7 /.7 34 : 2.2.. 573.5.2.397..79 3.-:..3.5.5..::7QQ-:...7.0..3.890830::3 30. .0 /.0903 /. 30-:.

Q23:2/.32 4.3.4.9 7 47443:330320835. 3.. 3/...097 $07. .9 4./ .5 2 4.. 7 Q020.-783/7 5.8 33Q3/035740830::34.70094.0 9970 28.38..5.5 2 4.7 3 Q3Q 274394.70095.0 .073  ..3.-7.8:0783/070.7-Q9Q3902/ .047.8 ...9 7  %02032.. 0/0.38903902030-7959034...0-7.3./.7130.9..03..857..7.000974/: -15425.7Q70903-:.9 7     7..7 3  3 8Q0..... 3 3/.09020.-72.43974Q-:.0703.97 .090730 .890.020/03.900/2 4..9:9:.9 7 ..9 7    %02030-797007 :3.07Q0730243900/2 4.32.808907....32..07.07  03/3/03-:../0. 4...3/ 2.8.7.9 %5'.7 9530203/7. 43974Q2745748087Q4.91 7 3-4.7.7 3/.39.. . 8479.2.3 9479:.79970 208.::34.747.9 7 .Q23:243897Q843/.54574503/.9 7  49475.08088..2 . .-QQ94.. 83....3902030-20830 2..9 7 ...30.04.7 47:32.7 5..5.7.9707 @.7.7 47:32..3 . 4..3959038479.2 -::3. ...0.7.!'.-07903:8:8.0-..9 7  Q9Q3...23/03/030032 4.8.39..3 .9 7 Q9Q330203/7. .5. .0/../.9590.92Q0220-4..2743..52.1083/Q843954..5 2 07020...9 95.32....79Q2Q 4.32. .2 :.5 2 4. ::3.7 0730.2./...9 7 #4947.00097 82 3/..::.08.97 077..05740/08907030707043.4.9 7 Q9Q3/027 8 2..0/027/03 -.9 7  @.8.5.2.9 7  07-7.3 .38.9078990 89...5.7 .7 30203/7.8 /:7:2:3/.:::-4.7.9. ...83/70783/0945.-:70.9 7.9..0/3...0.32...3/.8 ...9 7 97007. Q0730 ..

 2288.83 /.0 2.

 3 .79. / 7 .08.0::8.7.0.2..::342.8 3.007/7 $.7-Q9Q3083 007/072 8.7.3.089.3.7..83 /.7 97903089..7 /QQ3 2:39.20/.7/.0/ ...7.8 3472.7.0 70/Q843-4:9.. / 7  ...2288-.243900/0..79970 202.7 ::8.9 .3/.8 .7.3.::342. 8 0 43897Q843..7 3472.2..3.079.3/ 72.097   .04.. 0970.0208309070/43.342.2..0. 02-07070..0/0.72:39.0-780...0720Q07007003 8 2.7 2 4..097 780.7.9 7 4..

0.0.9.9 ..5 ..7.3..3.2..73::3.3 2.39 .. 90230/0. 8 ..208.7..3.5 .2.7/.2 /03 8. 243900/2 ..-:709. 8 0830.8 43:5.9 .97Q3 .9.9 7  .5 .0. 573/030203500743.7.9 7 C20.3.0 02-0707.000395.Q07..097 .-790.2007/0 -0792 4.07 -..2...7.9 7 : 0289..33.3933.29..2...843:3432.-0. . .097 .857.209/0 97.5 .-0.7 . .0..7 3./.3...3...7.97Q3 .7..5 .50730 -.3..1 3/.82.. / 7   .0.0.5. / 7 !740830::34. ..7 3/..9 7  .3.908595..9..3..799 7 .7 03.3..32.0.7/.0/ 3/.0.5 ..097 07-7. 0/09. 3/.3.3.7.7 3/.7.7. .7..097 .7 3..7 :.8/78007/0 0803.30/0.0.9 7  4:38:4.. .3.022.9 7 47:.3-7833..-..9. 8 -3 . .5 .729.3-..7.7 070-Q9Q302-07020 ....3..0..0.0. .8.9 7 82.10 .30783/030703.42. Q..19 ..7 :..5.3..05740..9970 230203. ..-0.3 .8 3/..:.2507070.793.7..3 .3 4.5 0783/0.0708.0.8 39 8 3 30.3-70 20..-.3.5 .31.03 33 83/03.  /..02-07020.7.8 3 0709703.3..3. .0908595. 9 72. . .5.:8:000. 03.209/0  .80.-2083   .42. 9 2..10/0/0 07/0.7. 3.7 .3.7 07/4.7 3 -47:.7 .39.79 ...3. 0 0738.89..3..20430 5.3.8 / 72.9.3.-7.3 .3.7 ..0. . /03020078 7.89.7 3 . 5740/03-0792 80/3Q .. ./0.3 ..7 :.3...0.7 3.8 :-:..0.85740/0-07920/ . 2Q022003908590/2007.3 ..1 3..80.7 . :-: :3097..7302072..07/0. .....-907008308..2. 8 2.0908595..7.700. . ..7..8890207070902073.8 3/. 2.7 3/.3.8 ..0.3Q80 802 42..9 7 .8 3 070.:3..::./.9 7 0792 4../.072020/7 ...7 3/.7/ 7 @.38.3070.3.5 .0-070307007003. -...92.0 -.3..3/3Q 07/03..0.7 .7.5..70/0.7.2.3.... /0208 20.... 443 7 507/0-0943 .0 0/0/.8 3/.71.07/0/0  0709703208.8075...1 3/....7..8 4:78...7 3097.3.. ..5 2.007.9024/... 9.7 :.2.0. 3 .2 /031./0 .7.

3. 2.83 .3.7 3/.02 ..

9 7  .0703/0 07070::34.097   ......0 -789.-:0/0.83 0200.3/.7033.7/.9 7 $.::34.38.3.002-0707 .793..7 -70 972007.2033/ 07 8 2... /. 3 ..7 3/. 073/08.

... 90230/0...343897Q843/.:9 -::3...090859 073/0:...0 0/0. ::303 90.3.7..8 .709032 .0443.4.007/.250730/ 07/0 070 0/09. 7 0730243900/0.25073-7Q8Q ..2 0.7 3/...089/0 072Q2Q34/: :./ ..3.7 20..3. ./.9 7 ./027 30702.0.32 4. 2....7 9.7 2 :-:..2.39 8 95/09.0. .3. :-:.7.7.7/.-:0/20/ 9..2.0408.7/ 7 %.3820/.7  ..3.0707/0.9.:.9 7 . -.9 959034..2033 / 07 8 2.4..3. . -743:2/.8/0//9038437.2507 .32./30-0..42.3.2 /0303 .5007 574007/089070307070...7 3..8.30...5 2 4.7/.2:Q4..7 22 /. ..9 7 ....08 8 2. ..3.5 5.000-0.7.05740/0890703349.3 2.02 /031.32.30344..342. -.7/ 7 .080330 3.007/7 .7 22 /03.3.8 3.. 7 9.9085909209079-.8 ../......8.2507/. .9 .7..-0792 97 8 .3/ 9.7......3 .097 ..3 3/.7/ 7     .7. 0/02..7.070.7.. 3 .9 7 95..9 7 .00920/03.97070 -.2 /03.3./.3 .74.5. .-QQ0-.7..2507073. 2.3 .2...25073.8 3.0.7 .7 22 .9..0./7/0-7. ..8 3 3Q073/089072 4..07070900-0.072 4.0-.74.3.3 8437. 4..097 :3..9 5907.....2 . ..9.8.3 3/.002Q/.9 7 .. 9 72.7/..2 /031.7 3 32..0.7/.3. .0::3:9.5.3 .7/ 7 D1020.:.7.2507073/03-QQQ8Q .....43..7..7. 79970 2. 0-03909.70/0-74..39 5...5./..3 ...8 .99.3 ./ ...7 -QQ0-. O ...7/ 7 $...5.::34.7 3.8033::3 09020...3 .397.9 7 O & 03/0 .9 7 843974Q0.34. .9.0.250707.  ...793.74..57.4...9.8 .34:...3.7  .00/2 4..3.. 95903 00-095903...3  / 020 /:.3 3./7. -.39.3080.39 5.3. -QQ.7.5 2 4.3 ....9 7  %0.007..7.7 ...7-Q202.9Q7-Q. .3. .3 32 -7172....0-2007/030 349. 2..3 ..39 5.7.5 2..2507078 .7 /.7 :. 3 3/../. . 7 . . -..9 7 .8 .9 7 @.3.39 07 /.. -QQ0-.7 .0/.3...2 0.5 .7 .7 .7/.3 3.7/.5 .. .0.250707/0278. 2.9.3 3/.0 .0/..790.7 4..25073..32 4... /.3 Q/0 0-039903.7.. 9.30243900/2 -7 ..0-Q9Q3902.002.89.2 /031.... 3.070.7..7 22  .5.250707.9 4.7 3/. 0-0399.0/2 4.7::3430 5... /:7:2..9 7 ./.:3:3.92.8 3..9 7 :3./..7 9.8 :.020 .3/ 72.... 097200.3.3..9 7 .  .9 .42.3.2.3..0.00220.00/2 4.800783/07.43...39 5.0 . 7 .90230/0./. 5748509Q8Q9. 9:9:. 2 3/.209/0 20073/02:9..250707  .3.5.3.250707 %5/09....

.2 0...20310073303.7 / 020/03 .3..9.2 Q8090 2. 0/0... -. .-QQ42.3.... .-03.2 /03/.42...8 39 8 .3.9 7 3 .031007 .2507073/03-QQQ8Q .3.8/09970.  @4.9 7 D1020 .3.9 7  .52.7.7/.3 ..097  . 3 9.74.3.3.389034..7 22 /03 .9.7..9.-QQ4..3 3/..0/09.9 .7 ...7 ..1...39 5.../..2 /03/..8 4/.

.700920/.9 .-4..Q103/ 3/04/. ..8 3 ...0 /08-0/031.0 .3 / . ....7/ 7  1Q707Q1020/0:..2507243900/0-0.0.3-7.3.900/2 4..0 9/.3.7...7/ 7  .4/. .09720/03890303/0-8.::-:.7 4.9 7 !740/0 /.7...34....-780890 09200..243900/7959034.8 Q1020. 097200.7 !74007/08907/ 0/0.8 90230/0.9.2507070/43.7 9 7 .097 302489..8 3 34/...097 :3.5. 4...9Q7-Q.7..3.8 . .7 39:9:. .9 7    0%.907/0 4.0 5740/0-0790307070243900/0.097 /.9.7.25070439740/0-0..7...0.7 030....03..-7.3. .7. 5.7 3/..2..-.2507.0 .020310-4:3.8 42. 0/0/Q03032 4.843.3.../.2 /09..7/ 7 Q80-..9.75  42..0 9. 42...2507074./0-0 90..092:.9 03/080.0..7 3..097 D1020..07Q3200.9... .3/ 82 3 .... ..79.003 8 2.0..8 30709079-.0.. 0 90208.80 /. ..39..03. .2/09.9.7 ..9.8 / 020/03 .7 . 3..9 7     302489.097070 :..0 0/05740030......3/.3 307073/08 .9.91..0/0-Q9Q34/.7. 4/.097 D1020.54.0 007/0 39 ..8 3 . /030 20820/.7/.9 9507/034.07 /1Q707 /0243900/0.0-:3..7.3.4/.. ..0....8 0920/033/Q8434:.79./7/00 90.7 2..9 7..9 7 302489.302489..007.8 3 30 98 .0507 Q2 39 .7 ..0...9 7 :3..0.007/7 302489.1.9.3 / .7 9. .../0-8-:/..84 :. .../.9..83 /031.0243900/0.31Q707 0.0208.....38 20/..34/0.9 ..0/0.8 19.0...32.7 ..3.8 ...2-78 .34/. 43897Q843:9.. 3/.3.90859. -7 90243900/0.0309. ..073-::3/: : 82.7 9.00.09:.7.8 42.700990230/0.2 .. ...38 9 . ..3..090709703-780-05..8 ..805. .04/.Q23:2/05.3.0.2 Q8090 ...07..0 0/0800.9.7/ 7 .897.8 .7 2..007/7 302489./4 7:.8 3/.0...7 3/ 82 ...3..3.319 ../Q 0/Q02/0..7 . 9.8 . 0904....9.3..07349..0...9.0903..3/1Q707 -0.7 3/...3 385093/00220.7/ 2 .. ./.0...097 :3.79023..02202031007/0.7.302489.8 .. 9 2 90233/.0.. .07..243900/200...34.2...097 :95/1Q707.. 20/.7/.

07:9:-093-3.7/.9.3..2507  :952031007/Q 0 .3.007/7   031007 @19$ 7...3..32 .3.8.9 .003.3 /..9 .3-7/. ::7:3/.9 7 47443.....7/ 7  031007/:.198 7..4....3-7 8 2.9.-790:.9 .5...9...9... 43897Q843:.9..8 3..3 .9 5.9 4..5..2.3.9. ..3.9 7    %02.250782..3..42.0Q89Q890-3 0708::3..30..3.30220..0.-7908 7. ..7..0.9 7    031007 @19$ 7.7 907889..0/2 9. 0/0.2507 :952031007 02 203104.2507070/43.7..9.9 .... .7.7.9 4.20990.7.. 3 9.0Q102007/0:.7..00..3 .3.3.07/0 /08-0/03 .439...5.7/ 7.3. Q0003..1.5.2073/0 /08-0/031... .3.0/2 4...9.7/ 7    -84Q97007 %5.003. 1 79 3. ..:... ..8903Q3/035740830::34.3.20.5..8 .250733.3/.243900/0.8::9:9..52.0 0/0243900/0.3 3 -.3..7/ 7    031007 @19$ 7..3 4....-0.9.2 .9 5.02 073/0:.0.9 . .9.8 09907808 //09:2:22.954.7.3.. 07/007/Q 04.0 /Q 0 ..2.9 4.9090.25078 :0 92031007@19$ 7. 0/02.2 031007 :952031007/ .9 2 4..3.7. 9090..20990. 0/2 4..-731970432.3 .70/0-7 .7....32 4./..3 . ..0.9 7   '#'..34.3.3 ..3 .3 4..-4...3..7 907889. 7 82 3/..25070900/2 4.720830030 4.

5.0.: .0/0 0384 :9:.5. 9072420970/ .-20/7  .7.7 /.7 4741474...7 2 4.-20/7 $8902 40 4. 439.Q801..84 :92.0.7-43 072003# . .04: Q39007/034: .84 :9:.3. 3:. /. ./ Q390003.7 ...9 7 $8902..3/0-8 '# 9.8 3.8 3/..9 7 ... 3/.5. .0:. 8 92.8 . ....5. 3Q 2 0.-20/7 3/.8 ..3 ...-.7 3/0  8900730.89043974Q4:5.9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ ..:.7 .-/ ..../. 24/Q07/ Q39007... .'#$890207 2.8.7. 8 92.84 :92.Q390.8890207-7Q3903384 :92.070-0.5.. .

7 /.795 0795 .8 3 ..9 7 0.95 9...80995 /7930Q1020.3./. $89029030Q1020...8095 Q390073-7.-0.5.:9:7::88902007/0 0709 3088902.8..395 /:.3.95 Q80-..::34. . .80995 30Q1020.3.0.809 95 .7 :.097   '#'.3 2 3.7.3/0:.8908 3 7.7 /.-38 .3Q39007/03 -.

7 8.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743./090 0 4257087-::32./0.3.8 .-./.390/ Q39007/03-7..072.5..5.89024/Q07/ Q390074: 9:7. 2./0.088902 08398.0 425708707/03-7.5.32.3.20/0-20-0. . 2..-20-0. .390/ Q39007307-7333/003. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.8908. .072088.20/070/0 03 Q9.:.3/ 3/. -0./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7.3/ 3/..084 :9:.7 .0.99 3.7 3..-20/7 3 84 :9:..Q80 .0/ Q39033 82Q07/0/./ 074257087.7007-7-730-. / 0790/ Q3900788902.7. ...3.:.3/0.9.7 .. Q390. 9 72.24/Q07/ Q3900 -.. .084 :9:. .7..:..

89083303.84 :92.747:2.843/. 84 :92.07890 0 9 3/.7080808574-02073/03../ Q39084 :92.5.3 .04257087 .32. Q0730 .8 0. Q3900709 3/0808824/.-20/7   3.5./ Q3903423.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.8908 -..47. 3 .8 42.5.7..3 3 3-400920830300203.. -20/7 :4507.3 /./ Q3901. 3. / 7    '#'.89083423. .7.4.

0.3/ 72.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7./.74425708708.70 749.079070 30.07907425708707.097    '#'. / 7 .9 7 4257087073.90$.8 3.7.8.. Q.542..749542570874.072 /Q QQ Q30/0303./0919-.30790/ Q390/003.-:0/200..

 42..39 4741.9..34: .7 .9.3810734.9 7   43/03807. / 7   '#'.'#$89020733 D390$075.-.30. 7-47:.7/.2.0 .5.Q23:2.393 8 97. 9 72.393 Q3908075..3.3.

3'04947: 43/038071.-20..324947:88902Q/0 073/00709 .7.9 7    '#'.7 8 97.2.4.5 /.'#$8902073343/03807./0 03/0.../. ..381073 8. .

.0009743030 20.'#$89020733$4 :9:....0Q2002.7 3.7 89. 9Q2Q.0-4:9.708 $4 :9:.9 7 .3.3.3.Q2Q..97 80034/.. /.:/0..7.9 7 .03.3/.7/.:0.794.54.7...88902/007. 8.8.708425708702 309920830300200090. .

 Q80-./09072489.-.8 3.82..82.0-.7 - Q80. 80387Q  425708702 .9 / . 280387Q 1 425708702 .8 380387Q  '#'.3.. 4257087.8 .9. 2708 .0-. /03002088902 0 Q80.

.0:2.....8 ..3/.890.8 8 .0 8 /0 970. ..8 4.9 7 ..5. 3.54.7.324/Q.7.9.3..9 7   Q390074942. 80387Q..7 ..Q3900703 84 :9:.809 9.3.329. 8038707 -::3.304.9 7    '#'.395Q39007/0/703...3-07070Q3900783/0 -::3.7 3..843:030 20.:.5425.8 ..7 3 ..9 7 $038707/03./..90 888902308..'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q .

..7/. .-/70.3 .8 3/.9/.8 .7.9. 574-02. .3.-4::2.7 3/.-4::2.-/70-20/7 .'#$89020733$890243974: 43974889024942.3 .3 .34890 088902307.3Q390./.2.4/.Q390.:.:.097 $8902574-0207/ Q39007/03. 2.3/..8 9.3-7349.3/. .24/:/0 9720 .07.7 .

7 42.3/..07..7..5 8 4.-4::2. 8 .9..3/0...04942..9 7 070:2.-0.088902.-4::2..3/.5 ..388902...3/.99089143843.7 .. .5. /0 9720 1.72143843.39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.. / 7   '#'./.-074:3..7 .7 1.7 .3/.-0730:.3.7.097 080 43 43974. 80387Q-::3.3.9 7 $8902.-0.097     Q390070-. ..3/...2.7 .Q073/039Q2Q390.7 2070:2.7 3Q073/0Q390..3.7 4.8 ..9 7  ..-0.097 070:2.90 8. 2.3/.3030-20..9.0.Q073/04942. 2./.3 3/.7023 .

'#.

.0070-7.843:4...79.8 3 # .3 2.0 203/720%0880733!74003/7208:7.7 %$ %$ . . 747:.2.. .7 '0. 3.3/ 72..::3800.... 3 8.2.7..7. 3.$890207337.4.7 309 .3. 3 -.3 2.09Q2-47:. 7-47:..0.3.38 . 020D39007330.0Q39007..9 7    $9..8  .7 ..-..8 ..3/ 72.7/.3!071472.3/....

7 857.4250.7 2.97/0-Q9Q3/:.9.7-.3/ 72.7 ..97/08 ./.%020.-7.!.03..943974.8 57. 7-788902 4.007/7 Q0954942.32.. ..9.7 8907007 197007 0097 .8 .843..38437...7 .0.9 -Q9Q37007 .3/ 72... 79 0/0-0.-74/: :3:3-:002.39.243900/03959072489..0707/0 .5 .02..0.8 ..9.7..-972 Q03/03... 0/09.397.7...050/20/ .943974.7 3/.3.0 0/024390 0/0..-7/0 2. .0-..7.. 0/0243900/0.7033-0 030.7 .:. ...97002.3 2.0 .3 3 303 09$07..8%088.!07/007..9707 '.843.7../ 030.0....0&! Q2Q0.3172.0.9..070.3..7.9 8 4..347:2.7 .7..97007 Q80'072 !.7007...0 0/0 243900/0..007 !4/: 09743..2 Q8090.250707  942.0-7-73070/Q03032 4.7 ..007/7 8/.3 3..70.30/.7 / 07...843:.. .943974. 0/0243900/0.9439749088./:7.7 .: .32 .94397488902332.943974.7] 4/.7 3 3.9..$.7 .8 3/..0 0/09:9:..097    ...0.7. D.38/030 :7.1 3/.3.1..320/0.. 3/Q8434947.. 970020 3 C007 03007. 4.-:0/0-7.7.$.7.7 .050/20/ 9..097 439.3/ 72.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ .843:33./0070 972 .3.3.39 .7 .-7.0 0/04250.3  03007 $07.-079208 /.97007 030.808:.2.7.7 ...59 7 2.7  .097 942.2..39.7Q3908Q89000./:7:2:9-. 7..8 3/.197007 Q80.9 7 942.097  3/....3 3.-0.7 . 5071472.9..-7.. .0-:3:33.0.072 05.007/7  942.09.0803/ 020/03.32.70.9439743...09.7 /.9.7/ 2...7 4.- 3 :7..3.0..7.7 942..007/7 942..32.0 203/720%088073070 9720:7.7.7 4..7Q0730243900/0.8.397..3 3-7903002.0&! Q2$ 3 1.-Q9Q34942. 0/043974 0/0-0. 4.207/0 2QQ959072489.08.$890207 2..7 3 3.9.70.. 4. 39. ..097  8.3  03007 $07.3..7..7.94..050/0-0..3 3 3097070 ..3/ 72.807 ..7 $4 :9:.5 .7.07 2..8..52.4.5740/0-07920/ 9. 9 7 2.9707 .3 3857:9:-09]/031.0 ..9439740907'08907007  0308.0-7-0/0/03200.07/ 4..

94397488902335740020 .70339. Q0.3 57400730::3 4. 2.:9-::3..7.0/0.0 8 92.790.07 -74942.79.0.5 .7...043.7 /.7 .342097007 -. - 002..7Q39007243900//9038437.3/ 72.30707/0 8 .0 -7009::7:3/.342097007 85740/0-07920/ .0349.3 .88../03020089070./7/02. 70 .3 3479.243900/0..88902073/0320. .70.4:2.943974.20/09.5..890/0 4/: : /.3.900/2 .3..8 .0.7.09.7 3.5..9..7 3 0700 970.574003/720 08.Q20 .30/0..8 3 38.. 2..3/0070030907.097  %07242097007 .-0920/03.8 38907007 /4 7:/..0707303.8.7 3..5.. 7-78890220/.. 8.050/20/ 9. ./7/0..42.5 2...943974889024250..3/4 7:.3.7.0Q.-..08903/ 9.8093/03... .8 3..-4.0..8 3 38023/0 3472.097203070-.3.::34.. 09208 .7 ..7/ 7 942....007/7 /.3.9  5.507-47:.7/ 7   0302007   Q9Q34942.097439748890207574007/0-07903.007/7 890700738.793.

 2..1.7 47:32: 02309 . 880/..3 4./7/05739034.3 2..0.07/0.7020349...0 20390 0QQQ-0..3/ 72.8.342097007 22 .3..92.7 3. .0903 107830243900/0... 3 .79.9... .3.4.7 :..:....8 3.Q07308..8..9 7 %.094.3.9.799 7 .5 5.Q070. ./. $...5..9 7  ..7.8 0920 ..9248107 . 95903 22 . 43..38..32.34:2...38Q2007.9.809904. 3 89070-0.:0880/.7007309..3907242097007573..7/ 7    &.243900/03070.7 2 -..9 7  .0.0 2....1..0 0/042.7..7 .7.8 8.3.0.:.79. 8907007:..3 :2.9 7 &.-090/0.790/2 -47: .0.Q23:2/Q22:.8890320/ 9.3 ...7...39 -75737.8 ...Q..5 3/..7 3.9 7  70243900/0307...700 -.79/ 3..007..7::3:.7.0..8204.-4.959072420970073. 8.3..-7Q89-47:.342.5. 3/031..Q23:220390 0QQQ 4. -47:.Q07308.342097007 -70833-.243900/0./Q Q4/: :.100./..2.7/.: 79QQ4.2. .9 7  . .9 7  %0.4.7 .8 3 3.0. . . 7 -7080-./ 7 .3Q/Q Q0707/08 . 7Q Q880/. ..9 3/.0Q89Q3/0/0 0707 ...5 42. .. 4.003.3/0 /0-747::..3 3 479....7...9 7  ./.7.32.Q.88. 9.47.3 Q. .9248107 . -0.70.-78409 ../.342097007/090.92.5.5 .07:9:-090.0-7208.7 3 3.3.0.7 3/.39072420970. %072420970 .3 ..0.7..79./..0 8::-4 .3.79 .8 3/. 8. 907242097007/0-.0..0.8 80-0-09970202083908. 8..2.-4.07.39 -47:8:..8 3/. 880/.5 034 ..

... 7 4/:.0/..5.5 2..7.7007.243900/20/7  $4 :8: 84 :92.43/03808: 4: :2:3:30203-:9088..0 0/0 -Q9Q3-4:3.84 :4. 4. / 7.0890303::3:9.99 3..97Q39Q092/0 073. .0/0-::3:2.2.99.7/..-7.. 20...82.7/ 7 4/:. / 7 8 8.1.0. /0 20073/0.3-7.8 .4710788902073/0 8 8.3.7/ 3.-784090-7904250 4..8 49.9. 425.0-.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2.8.. .8098.79.   070889020 8 9 .343:9... 2. / 02080./.843:07097200. /. 2:..././0/03.7/ 2.7.07 8 !..::342.8. 8 80387Q9..2..0 -. 3.0..307.083/034.3/.3-72Q/.88. ./.8 ..3/.. 3 32439./3Q ..5.2 ::3:9. 33Q3/0-758 9:9:.542.5 703400/2 42.39 8 ..Q07308. / 7    8 !.4:3. 3 32439. / 7 8 8.08 / 72.5 .3.88902073/080/./.4. 2.7.343:9. . / 7 89070/.24-2070889020 8 9 ...2Q8.7 3/.7 %Q7$9../..978 .-2083/Q 0.9 7 .2 42.32./.007. 7 7 .905. .507-47:8: .7. -0.0.42.. . . 07 7.8 3 8. / 7   07957.0. 8.4.32...3. / 7 -7 0/033.3.425..2002. /.0 8437.7 8 .-7 -743:2/..9 7   8 $..2.::342.7 %Q7$9..::3-..-7.0. / 7   $9.7/.0707 4443:. .9-7.3.70073/ ..7/ 3..700739Q092 /0 070730705.8:: 84 :92.843:1.42..99 3.42..9 72./09803870. 9. 2 /0 970-7.. 8./0 092020/7 8 8.0709720/034:3.8Q9:3: .3/.-7 95904.9 4...32.07 S /03Q8042.. / 7  .-7.84 :92.5 2C007 . 8 .30 0/2 4. 8.3 3 33Q3/0-7Q7080.8 /0 8 8.9 7    70 :2.:-::32.8 3 320790-083/04..8 3.8.99.5 2 42.0..9....3 5./0.4.-7.8. %07242097007 .07..973::342.../...7 . / 7 $. / 7 /.970243900/070 7.  3 03.:..

4...0 /.790303.-7889023-07-7 82 .2007/0 -0792 4.72.. 9 72.7-::3.70709 9.9 /.52.7 3 20349..020949..3.  Q9Q3/0302007 /03002007 3./.7 3 08.7 3 -07903.2..32.8..7033.7/ 7  .5 / 9.04. .8..0. .:..7/.9Q7079..083..3.7. 8 .0 .209972083/03.7..7 439.32...0 2.2.90/-7.5 ..30..9 7 03020309..20949.-07903/03020 20949...9 7   Q90..8 -789.38437.72.0..0.: 7.3 .9 7  Q90.7033.3 0/0.7/..-:092088.7 .. /.7.0 /.0 439740/0.7.97/0/0302007-:08.0 070 9/03020.00730.%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 ...0.-: 0920..2.27.70339.978 %Q0923307032083/0:. .7004250/03020 08. 2.097 3/.0 07.00739.9Q707-.0 -:/03020/0 /.0/03030.2.0-Q9Q390882Q0220 0/0902030./ 9...70339.7 3 .0-47: /43.0903-:/0302007/0..8 3/0302083/0 -.07.0.Q07 #.../03020907.3/0.943974%088..3.3 .-7..8 3.9 . 9.9.5 2.743:..090743974.3.0 ...0/ 0320083.0-.-79088...-0792 4..7.7:.02Q90.5 .3..7.9 3/.7 /. 2 8 .70-:..::8.0.3/ 72..9 7 -7 0/0-47:.8 3/.3 2 3.::.. .020 07 8 2/.547: 43.3 .09Q 9Q7Q. 0302007  0308.22Q 8 3 7 3 3/ 3/.3-7.-.7.793..0 0/09.9 7   47:$8902 030-.7.7 3 ...7..70070-:/: : 9.5 .9/03020073070070 92.8. /.05740/0.0. ..8 3/. 2.3 0973078  8 92.0./.7.04.3/.-:099 .2..7033.00.7 / /:7:2..0.8 3/. .0Q.-03.0907390230/070 07.97/0/03020.070.9002.5 2.9 7  : 8 2/./3 .8 0.-: 0/0.7./0 9720.8 07 8 2/.3.-:0/0..'0 942..3/..574083/0-07903007720Q070 /.2007/0.8.QQ2Q/Q7 /.79.9 7 03020078 7.-07903/0302007 /.097  79.020 .050/0.2. 0/03574944/.-0792 4./0 970./.5..27 0/0.70090820/0.-7-.-700997/9038437.0...3 .7.5 2.7...8 80-0-0::70/0../03020073.5 .8.7/4..7033-0 030.8.7 /0302033/0.8 3 .7.0.97/0 3472.20/.3.793. 3 .3 /03020073.0.27.7.::34.. 9.30..0 .3 3/.-Q9Q3 -7889023903 .9 7 03020073.2 3.0.7 3 08.097  : 8 2/. 8 3/.2 5.5 .0 002.3..7-.9 3/...97200.2...-07903/03020073.3.0.0 /. .

3.9 7    03002007.5 .85740/0.79 .0.843.0.88902 . . 2.22Q8. 2.097 07 -:29.-: 0/0200.: ..0.0 /./.. 4.0009 ::7:3/..7.43974/0/097Q0439740/0. -970.88902-4 .070-::3. ./ 3 3... ..3/ 9.89..070.0 .70.3.7 3 3/0303208 .0.78.04.3..2.//007 902030./03030.7 908590/0./ 908590/0.7 8 39 .0.8 3 /0 070732.3/ 9..8Q9:3:. 947:. /./00/0-7 8 39 4..3 8.7/ 7 07-7 /03020332Q//098.5 2.2.0.7.-: 0/2 4.3/ 9.00220/0302007309.7/. 3 3:.3.099003.-9:9:.9 7 ./.94..9 3/./03030.29.0 0/0.9 7  :/03020079.000395. 2 3/. 9 ....42.0.843.3 3/.9 .08 39 .784 :9:..007.3/ 72.. 9 28890233/0300320830/0.0-Q9Q388902.:.3/ 72.0 0/0 /03030..793..20/20/030. 42.9..92Q//090/03030.7 .07 574083/0-07903..0.8 3.0.8 3-.70..347:..0.3.3.097 .38437.5 ../9073.79..8 3.7 58 ./ .70/0...70 .8 39.0 ..007/7   .2007/0-079202 80 .3 2.:.38437.3-47:.0-Q9Q394. ...2-.7.0/03020907..3.7.0Q10.3-78 39 ..79..09089-. 39 ./0-8-..250707.7/...0 -Q9Q3-70 200707. . 7 .7 3 .0..0./0-8.0574083/0. ./.8 3/.9.7 -.0900733083984/:..2.9 3/.:.7..42...-.8 38.5..7 .7 Q9Q38:-47:.0-::3....0.30/0.9 172.0.32.793.Q.3 /.9 7 03020079..097    $4 :9:..3-47:..0Q10..38437.9 Q::.3.7.0 ..2./03030./0302007.7/ 3..007.30707/08 39 /070.0 -Q9Q358..3945.09.52..7.02Q022003902030.7 Q9Q3.7.2.-07/.2 ..8. .07.097 : -.0.. 2.7 Q9Q3.7/ 7   $:47:.2507072Q0220. .0703 0920/0 070738.9 7 O 097. .7-.. .3Q.9 .3..2.0302007-74.2 .7 Q9Q384 :9:..9 7  Q9Q384 :9:.2 478.4..5 .3 ...3-78 39 .7 .8908333/03 .9.889029.8 39...39.3.2. 07 Q9Q3-7./.2007/0-07903 9...5 2..9 7   .0....7 ..-...-4.. .7.9 %08890-Q9Q3009790..0.30. ..7 ..9::. 908590/780..9 7 .007/7  .3.0/030030.097   097%088.7 3 3.3/.7.3902032 4. .3.00849079-. 197007 .3./4/:7:.42./ 908590/0.39089. 9-47:.-7/0 207QQ7808 2.30....8 .097 07. 2.0...:20/03030...2..85740/0-079202 80./ 908590/0.97..3.::.

9..0820.5 .99.1.097  :2:24..793.7/ 2..20070::34.58.0 2:9.07.7 % --.070 070 9720/7 '....7 083.043.7./708 ..... 09200.02Q90.97/0 /0302007.9 7 Q9Q347::.3/030207..04397490 .. 030890.-: 0920Q070..080343-.3..5./703./.3 20.0/4 7:.42.0/0302007/Q Q3Q478.7.0-.0-.0720/03 0.793.8.2Q90.3../0302007..3 39000730.30/0. 9 . - 90.42 /.7 3 .05740...8 .3. 3.-4.1 3/.7 2.3/. ..32:9. 2.2.70.%088.7.98908 /Q034.0807.0.7 .7  0308..0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --.7 3-07.097 O .2./3Q 89.5 .7 /..7 3. 5.9457.. ..0 ./332.907073.-:/038437..2/0-::3.0.8.7.-:0302007 $0 200 .7/ 7  &:.799 7 @Q3Q . 439.02439..7-43/489Q390070.7..02Q90.7/.7007/0.-: 2:. 0074:2.7 3::.0.3009..0.03.793.2007/0.7 /.090.097 !.79.0307./3090- 0/0.../09.7 .8:7:: :3:382 . 3.0.42.7 2. -:.70.-:9:9.097  CD# % $ $%  .9 4803 ..9.7.3/031..-7071.70.9 3.. 9 72.830QQ20748.7 25.31.. Q7Q7Q 07200.9 7   .8 -720.5 .057400.02070...7 242 :0200./ 0/20/030...7/.39.:2.7 .3 39008 . ....0 .2...8890233030070 2/Q035740Q073/089070.5 2.3/..2.8 3/.7-43/489  803 49 0:2.2.7 2.01.2000730::3: .7/.7 3 3-.8 3/.793..3.2 :-Q29 --.Q39007479. /. .8890209457./..8 3 9.: . '49:007Q.7 3 070.9457...9 7 :..7.8 3 .7 3079 --. . 2.08..01...5 .097  :/030200730.43.8.7 3 343974Q .73 .547: /.7 077...9088.5 .7 3 3/ 0720/.43. 2..79/0302007..097 !740079Q2 070 2..2007/0-07903 0920 .5 .7 '.0.9 20/.7. . 74/: :3:...0907.3  /030208..090/.-Q9Q3 /0.7 894: 4.7 .2.7 34007331.030073/030.7.9088.-07903/030200739.397.32 ...9 90883 9.5.70090.02Q90.902.495749489 .9.90.728890207.07.020..3349Q7..32.7 803 49!749489 $4:3:23.9 7 .. 9 7Q0.:2.8 47:3:: :/4 /: :9..0 -:3. 3-.8 ..:2 '.. 9.073 .2..9.303...8 3 .58..7 3 30/00// 3 89070389..3.209/0302007 24947.

020.9 3/.75.54.90-00.7.3 ..5 9 7 .9 .097 %Q2889020..43:2.7 2.0-Q2-.../0.90-0007308.. .7.090..9./.070.3903.7 32.3 34.788902/.3 .7Q0-0.097  &:3:7907 :.9 7 :.9 .3. 32 42.9 7 Q9Q3052.7 3.3.0.9 7 $.9 7  890703. 3.::3: : -00032 Q7Q307/034: .3-709095.7.3. .3..9%$ %$..3052. 89.7 .43:2. / 7 ..7.7 .020. 3.7.7 -..3/.95.32.7.07039.8 .9. .79.020.3/.7.089.0.1 3/.7.9 9.79.7.02089007-7/01.::34..9 3::3: : %Q789.0-70730 .9./ ../708 ./.7 3Q0730 2.020.7. 4.. .2..772020839Q20230990/-707 ..3..3 2.79..8. -070/43..-:0/200.7/..02..4..3/. .

0 8907007-::3/:72.300-.8 3.5.020/038 . 0/0/.8 3. .397. 3.7. / 7 .8 3. .314/./.-7.7092:.97/0:.-. / 7  %Q507307.7 .072020834942. 0/Q Q7Q03-.3.-. 43:2: . ..397. .90 ..7:5.0830-.3/.. 8.39 ..9707-7-7070-. 742.7 42.314/.070Q.18890242.8 3.39 .7 -72.7.3008.314/. 2 8 7.7.-90.-90..7 8.7 Q80 -.39 ..9 3.0 70Q.32..3..0.30/2 42.8 3/.2.89.8 3.07-79Q53.8 3/.. 4803.89.398.890303-. .02007Q80-.8 37:5. / 7 :9Q5 7.5 2 42.-900.-. .. -70 972007 .5.9439745.397..32.3/ 7 .7. 28 -75.3042.7 0.0708. / 7 '/.-90320070702090/7 %Q58.7 3/.7. Q8020/:7:2:3/.3 42.7-.32.8 3.8 3.07  803$.7Q80-. 0.5.0.0720.8.7.03.7.9-.-3/05.020/03.::.8 3.7.0-:.-7-. / 7 #0Q.7.02.25..0.25.314/ 4097 42.8 3. / 7 %Q50702..99 3.5 2 42.39 . 7-47:.. .3.3.9.9707. 2 Q.1.-20/7 077:5. / 7 !.7.3././Q Q70703/070..8 -/:7:2..8 370Q.0.7..7.948038..8 . 3.4942. /.9.07Q073/007-7 9Q5Q...0.7.7 . 3.8 3. / 7 439745. -. 3-7. 7-47:.7. Q0707:59Q5.3/03003Q80-.7-0 8.0.09Q5070/4 7:.8 3/.7 .$.7 43:2. .39 7. -.24942.7/.7.78 39 .5 2 42./Q Q5889020...072 790707070/0 0703/70.7..3 5732.5 2. . 30820208304.5.0Q39007/034: :7 $8902003.32.3 .7 89.70-.79. / 7 ..3-7/. 28 .778.3007830243900/2 4.3-73/0 -.8 0702090/7 ..00070 /:2.7.0847:542.3/09.8 3. .8. .0.902309.9707/03-733 . 8038.780.../..300/03.097  0/.7 3.3/0002Q/. 0.309088. / 7 :.. .397.307.3.20..7 .3 / 8 2. / 7 #0Q.7-.97070003Q80-.7.89. 42..32 573.8 3. / 7 :8907007. /:7:2:3/.7Q80-.3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-./Q 208.39 172.3.-.37082-7-00. 3 33032 42.8 370Q.020/03.0720208 39Q58.847:59.. 9. 890720/7  $8902..7. 3 .Q8059088.30Q073/0-. 9Q507/03..9 3/.00920/7 439745.7.3-.. 2.1 3/.97Q30-.97 42. ..8 3/.303/0Q80-.32.314/..8 07:5. / 7 $.

8 3.8 3/. 43:..1 8890242.1.2-. .8 3.9 3/. 42.90/20/7 2309. 2./.3 47:3..7 307-7.97/0:.314/..03.9 %02%:9:3 % --..10/042.-.3.7 .92. / 7 830-.7.0847:5 42.89.0.7 Q80-.2-.. .7..39 7.3008..8 3/.7-.3 :. .7-0 8.7.8 .7.5.083/0Q80-..9707.39 .0 -7070070 9720/7 9 48039.8 3/.9707-7-7070-. .8 3.. 3 0820208304. . .7/.5.7.-20/7  $8902.397.25. .39 .32 42.49. 0/0/...3...25..5 2 42. / 7 830-.00070 /:2.7 Q80-.3 2...398..32 42.8 3. 2.3/0%...39 .7.3-..70-. 742..3. 3. / 7 $8902003. 0. .7 3. 7-47:. . 077:5.8.39 ./Q Q70703/070. 3 33032 42.0708.. 3.30.20.. / 7  Q9Q370Q..0720.3 2.7 8.32.5.8 0702090/7 .7 8..7-.8 3.-7.7 .0 2. . .397.7.0720208 39Q58.8 7.72439.7 3 34. / 7 %Q5.0 70Q./094 .8 3.7.32. / 7  4957494898. / 7 .8 ..5.7 -72.3. . 3 .8 3/.3-73/0-.7092:.8 .300-.0.  .073::3/Q0/0./Q Q5889020./...-90320070702090/7 %Q58.8 07:5.. 7-47:.5 2 42.8. 28 .3 ...0.7. 2 ...8 3/./..3/ 7 2.92481070.7 307-7.3 5732.495749489.7 ..9 7  . / 7 Q9Q370Q.7./Q 208.7 .020/03 ./.7Q80-. 9..92481070 .3/0002Q/. 0.3.0.. .32 573.8 -/:7:2.89.3/ 7 . .07Q073/007-7 9Q5Q.02007Q80-...083/0Q80-.7.99 3.90 .7 5732.. 2.-90.-7-.8 39.5 2.3.2-.9Q507/03003Q80-.9 3. 890303-.39 .0-4 .9 7 070Q390 9.-:07-3.3.30907 208.-3/05...4942.314/.7/.07-79Q53.-90.8 3..92.3-7/.30/2 42.24942. 2 Q. -.-7-47:0-3...-900... / 7 .7 8.8 370Q.4 .09Q5070/4 7:.3 / 8-.0-:. ..302309.. . -.3.042.3 42. 2 . 7 -47:/...0..7 .92481070.39172.0830-.7 42.9439745.. / 7 !.7.02.020/03. .. / 7 $.302309.020/038 .37082-7-00.3. / 7 #0Q.3042.8 3.7.Q0707:59Q542. ..307.-.97Q30-.3030923090820/20/7   %Q507307.314/. .-.. #0Q.3 47:3.92. 2 8 7.59. . . ..39 .314/. / 7   :2..1 3/. -70..300/03.39 .7 . / 7 %Q507-79Q5-.5 2 42.-0. -.7 .8 39.8 3.. / 7 '/.8 7.7..72439.Q2Q . ./ 3/.1 .042.314/42.32. / 7 %Q50702.309088.7.1. 2.0 .5 2 42.3.314/.8 37:5.8 3/.7 .0-:349.7 0907.70. / 7 :9Q5 7..89.847:59.8 -::3.9707/03-733.7.3/00230990/-707. -70 972007Q2Q ..89..8.0Q39007/034: 2.:./.9707.2-. ./..9 7   495749489$.9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.78 39 .

0 Q39007/0. / 7 '.397..30889023.72 3.2.08. / 7 07089. 2.8 3/..0720/7 . 95 5425.7 /...0 /0.-200 308.5..7 2..8 9.3/ 7 2..9439745.:2/0 0707439745..0838.7 .7749...890700890720/7  '.7..0.QQ3.9 7 2309.-20.3.2.0.7.4 .0/090 -00035425..8 3.1.3 39.30 942.94.Q39007/0390 0/20/7 O '.2..7 0907... 9 7.9.. / 7 !425.7. .70070.:2-.  .0/020/ /:7:2./0.. 28 -7889025425.. / 7  $89020 -....70070494200/2 42...2.72 3 .7083/03-.:280387Q.1 .:280..:2489./0.7 3/0.9 7   !425.5.-: 0/200..30/2 42. / 7 !9.Q5425.74.303/034.32 -.0/ 07-. 2  -0/02:.3..94.0.70/03 . 5425.90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707..:2 /0 07439745.8 7./. -70.7/0 073/0/0.:2/0 07.92.008..070.7./..3420970.:2%.-0..703./. .... 43:. .:25425.9 %02%:9:3 % --.7 .30Q073/0/9. 8 3/.39020002..-0..7/.-.00/0.097 890303.92481070 .843:4: 9:7.00097/0.7 ..8 /:7:2:3/. /...59..-079/ - 42../ 3/.0.8 0/9.9079707:-: O '. .0 0/0/. 4..:2$.7843:.3.3Q3900733 0907......097 97007/0 9720.7 O .3. .39 5..3.3.7 . 3 8./ /:7:2/.843: 4: 9:7.:280... .0/3/Q Q3/0.8 /:7:2:3/./0.92.9707 907207. ...7.2.2..5.. ..700..3 /0 07070708903035425. /.9 7   % --'. / 7 $8902439..0.89083070/..7..7. ...1.9023..8 -::3..0-..91 /307.-7-47:0-3..0-:349.3 3..0-4 .398.8 .8 .0..:29.700720.3-7-730437047.7.3 .94.:2:2:.9 7 D5425. .30339Q092.3 5740/0 0707307008.30/2 207089.3 3070.70/03 2.3 42.3.0'. 3 . 0/05425.70/ . :2.49.700.8 /:7:2:3/.9 O '. ..397..7.35425.708:.073::3/Q0/0. 3472.7 4942.'./020843974/0.43:3073.5. '.7.02070...8 43:.8 3. 4942..:25425.9...92..700720.7...0.:2/0-80 88902/0070. ./094 .-3/00/05.39020002.9 7  ..7 3-7.:-::3.:29.:2%././0...7 .38:.32 942.7 .7 42.8 3.:28. 3903007.3 O 097439745. 24.. .7..:25425.9 ..9 7 ..0.-20..3-080208:0.. . .0-:3. .70/ . 3.89070/0890720. 8 .00730:.32..097  '.0Q39007/0. 207007/0 5425.5425.89. / 7 0920023093Q3/0388902/05425.4942.. ..35425. /0..542..3..5..7/ 7 @./.. / 3/.

3 .  .5.9 3/.30.7 3/. :.309..8 3.-20/7 4257087!.3 5740/0 070730::34. / 7 479:2-.70 /43.2... 2. / 7 .08.%5 #00307.39 .7.8437:-: .. . 8 .39 0..5.32 .38 92.8 3 .89.308890230:7: 902.007/003.5.2.890/0 ..%.84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.99 3.7 5708032 42.0.4257087/034: 2: 42. / 7 4257087.07 -7.397.89.:7:9:.7 3 3-.39 .07203070052.: 2. / 7 .3.5 2 42.890/:7:2:3..$. .397.74257087/09970 2.30 942.9  92 70Q.7 3 :.3.7.3 42.39 ..8 /:7:2:3/./094257087/034: 2.. / 7 47:.425708707 ./7 $.Q070 .7..7.7 .70/ ..2...-.8.89. ... ..8 3032 42.8 3 ..397.-. .8 3/..8 -70/042.9 2 8.70.. .8 3.70-7.3.  % --.99 0425708707.425708707/03-733/0.30830479:2-.-..9.8 3 .425708707.03 2.

8 9. 703/ 077:59.8 3 .:7:9:.:50..8 0/43.9 7 079.. / 7 :1970073..7.-20/7 0..02.0739:9.3.:04257087. 9  8907007002030-20/7 :7:9:.9 .32.7:5.8.9 2 42.2.7 42.32. / 7 :19702743.:7:9:.8 8 7.34: 2./.0 /3Q Q7 7038:-0.99.7.8 3/.7 ...1 .300-79002:.-.30.0 83/7.:8:2.94.7.3 3 .8 ./0909. .79Q07 .89.2.. .2. . .4942.1.1./.8 0300320/7 :7:9:. 9. .7 .8 3 1 009724947:0.99 3/.3-702309 .89.. 2.7 .9 2 4. 890703 808. . .30-::3/:7:2..08 .98:9.7.8.-.330239.8.38.8 3/.8 .-7 43:2. 30320/7 :7:9:. .8 ./ 3 .-..3-::3.....009042.//033.... / 7 ...8 3/.. 2.5 . 2.38..95700307. / 7 :197007/03-73.7 0 !..94.7 4 .0 552 0.:8::7:9:.75.097/9038437..02./:7:2:3:.32..8 3.:..7 .:Q073/0:7:-:3.09079-.89.3/04 : ..3/038 .7..083/05./.8 3. 4.84388902.7-::3/:7:2..7.:7:9:.397..7.74.32.3. 2..1.7.0/4 7:07..0843/038-4 .00/20/7   $ .3 ..7 3/0..397.107. 084:3.00..Q7092 -7.3. / 7 4257087 7:-:84 :9:. 9 7 2.02033:7:9:2... 3/.:8: 5.70/04:542.. / 7 425708707.8.. 0770.0 072.:8:4 :3.8.4942.88 4942.9..0-7.300/03.388902 4 :3..32.7.3:0- 5. .3:7:5:7:9:.3.74 :3..7. . 2.32. 84 :92. / 7 $.0.74.99 3.0.57038-3070.15.397..3. / 7 :7:9:.7 30247. . / 7 071970 -7-70730/709-.0.../03.0. /43. 2 83/7.00.9 .7942.0 197007:7:-:..0783/080890.:3:3. 3/Q 208843:.7. 47443.:5.07805..30..: 7:59.0720/033..3 5.:3:3.8 3 . 2 8 7.....30 Q073/05425.3. / 7 :7:9:.7 Q23:2..7. 3 89070.-0. / 7 $8902/0.8 8. ..35.1 3/.. ..47:3. 3 3082083032 42.9 7 .32.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2.704. O O O O O O $4 :-. 1970 :7:9:..3/0-:.:Q073/0197007.:Q073/07:5.88/0.3:0. 7 57. /070..74. ./.8 2743.

 / 7 097439745.0/ 070097/0.0 Q.3-.0.2.7..  42.0/0425708743:3073.7 /.9 . .30Q073/0-.:.-7 . 3.7.8Q7..94.. 2.%.9 3.%..7092:./:7:2. / 7 $. / 7  97007/0 9720..0739:9. 2.7 3/.8 380.70/03 .0 552 0.. / 7  03/Q073/00097439. / 7   !.9./0.0720/7   % --.70/ .2.72$8902 3.2.00/0.8 /:7:2:3/.0838.343:2/.0$8902 .3420970/03:2.070./0.700720 890303-. .. .0 802 4.80 .94.80./0.9707 907207 . 5 .8 3 5708489...30.3-Q9Q3-:007439. .3...0-0-7/0 070:...-. 0.0.8 3 ./094257087/03-7380200. .0 /:8. 802 .8 39./09 0907Q..2507/0 '009724947.7 3 09200..32.03/Q073/0/009078.7...7.-. 0770.34942.7..9073/03:2.91. / 7 %088.48:388902 074257087Q/0 09200. / 7  $89028479.70/03 2.72 3.32.8.-20/ 0780 552 /0 0730.9. / 7 00905425. 2./0208 439745./.7..2.8 4257087/0.3 578. 7 29.75.8 3.8.7007.9 7 07-757/0 :./.907-::32.8 3 !.32 4.0/04...8 3. 3020709.7880920.0.097  7 Q.7 .83.3.0 %088.../.7. . . .-...94.34257087Q3 .00/208.0739:9. 0770..7/. / 7 942.7.3/.5.7 .-4 Q073/0-::32.3/. 2.309.-.083 8.2.90070. .82:2.4. 0708320838.3 2/. 04.79: 959042./:7:2.8 .. 24.3 -4 03.-0.890.7. 80.-. /.7 3/... 2.8 3..9.8437.1 3/. / 7 :.99.2.32. 8 3/.82:2 .8.3/0720/7 7 .-.398.0304942.72 3.0  097439745.7.-.-3/05.8 3 .8 3 ..3./.2-.7.398...74.0-..7. .-.7..780.Q. . ..70/0 .79Q07.7.7 .3 / .3...3 .907  43:2:9.-20/7 .003.7.907.9 . .7.79Q07.397. / 7 @. .7-43197042.7 2.0.890.3033 09042. 9 .3. 4../095708489.342570874942.0.3-7-730437047.9 . 2.8 3 ..7. / 7 :80.0.4:78.. 9 72. 303/70.7.3/...70070 494200/2 42.5.-..3.7.9..2. -.-..3./0. 8 3.

/.0232:2 . ..

79. ... 747:%088. 7-47:.3. .79.7.$9.70Q7092 42..7 3..8..7 %Q7$9.3/./.%... 0/09.3/.74/:.7 3.Q3. / 7   .9 7   30890.. 8.9 . .0$8902  % --.7.0.

.3/.38079.894.048/. . .-.70-:.172..0-..0540903947-. / 7 .8 3/Q 200708. 8 7.7 %Q7$9.0. 42. 2 900.57.8 3.097  .::34.0.-79457.092020/7 .9 7 47:.7......-. 8.. 0/0.990 /03.3 . / 7 /0.3 2.32.../. -7 0/0.42.7 -:.79.709030..7/ Q709...7./.843:.9.32 908957480/Q707.7439..3.5 .0.99 .3/. .8 3/. / 7 .8 7.070..9. / 7 47:.79.097   47:.5 .::3: :.-.7.005007573 -.2.7 39457.070 970.. / 7  47:.04/:.3 2.2: 0050074. .32. 02070907.9.09032.8 3/.9.0/3Q .7/.-9032083/0:.57.5 .9.3.3.03073/03. 8203/72 -.5 2..90. /..9 7 .9.5 2..32 .0...8 3/.0.8 3/. -.3. 8.3/.7943:9:.7 439740/20/7 %089-..090891472.7..0 . / 7 - !071472.7.8 3.8 $9..7 80799.99 9088.:.5.3-47:.2.70.74../. / 7  47:.7 3/.7 8 92.3.79.070080.8 --.3:3:3.080 -7-7070208. 7..5 2. ..0/Q-47:42.9 7 47:.7 .3/.7.90/0.32 42.0-./ 030. ..00500 -47:.00050:.3 2./.0-..9 7 3.9 7 -7 0/0020-70 9720 . 3-7349. 7/.7.2:9.-0...390898Q7083.70 .3.3.7-439097.//081: :.7 3/..843.5 .7 3. 7 -47:.3 2..9 7    % --.. @. / 7 . :.097 079 --.4/.9.8 3/. / 7 .7..5 2...-47:../ .843.8 .0...8 3. / 7 8.7 3/03/070.7.2.8 3.8 /:7:2:3/.7 4.7.02439./ . 9-47:.9 3 39089074/:. ..-47:. % --.%0898.0. 7-47:.39.3 2 3.7Q073/089.003 8.3 3207/...23.2..7/. 7.0020 .078039.1007 22/03.-7.7 ..42. 42.7 :.99 -3.5..3 ..9088.. 7..5. 70974942. . 70.7/ 0702Q2Q34/: :3.5 .9 072020/7  47:.04803:.7 3 303/070097..389089.7 3%7490703. 88902/.0.387-4 :. / 7 47:.7.. .3 2.097 : 02.7.7 38.39 42..7/307-47:08..9..0/04.3.99038.07 00-7..47Q70 .7 . ..7 %Q7$9..32...7 3.7 3-.9.-.7 3 3490242.20709 --.7 3.::3 4.843:30203-47:0783/033079.2..32.09020202.70902007-07-77034/:3. 0/090890/070 .-47:.9. / 7 70 972007/0Q2Q 148147.%08947:.0/027908907080830:.7.7..3.7 3. / 7 %Q22.3 0907.

5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.:257 O 30890. 3 .243900/0..0..85081 4. .7..8 3 .5.7.%.89.7.7 %.7...-4 /0.7 3/.-.9 7  :..570780:./.32.757 O '.8 3 .72.!707 O 80357 O 49574948957 O .-4. .398 .-47:. 7-47:.39..243900/0../08900320/7  9.0 -0/02:.42..5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.9.::3Q809042.. / 7  .09.9 7 0.0 0/0243900/20/7 .0-4:2.7  32.0 0/01.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %. 3 .-.7330703/0890./ .91 ...7.850814.27.7 35.7..503/.757 O .. 2      % --.7.9 7 .057 % --. 9 7 2 .-4 /0-4.0.-0.7 3. Q390830.7 /....9.4: .57078.7.9 7  % --. / 7.7009.08Q20830::30904.27.0.7 3 31./0.7 0300203-47:.9 7 .-3/00/05.3.0720/7  .7 3...9..570733/:.5..7.5707% --.-.7    . -..9023.243900/0... 0/03/08032 4.7.052.0-: .7.9.003/30.0 ..5 22  0.7 ..0.0703.7 %. 235.-:0/0.-447:.1 073300-....78Q/Q Q3/0 / 07.!707-0042.05.7  .!70730 .7 3/. 3 ..7009..39.8 2Q2Q342. .3 .3 2.3:..08./.5733Q89Q3/0090990-07920/7  .7.

2.0.::342.39 .39. 9Q50730-.. 2.2.7 3.. / 7   028.5./0.-.-7.19..0.090890/0.7 04.314/7:5.3.% --...0.9..7.9 2 42. 9 28890239. . 29.3 9.. .7 3Q709/ -00032 ..3-000320/7 0709 3/0. ..8 ..2..7 4..3Q0-7.7-43/489..9.314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.7 2 .3 .8 .02.1070/43.3900020/033..17. 02849.2.3 ...3./Q 208/:7:2:3/.8 3/.5..314/$8902 $890239Q242503.30/0::38Q70 00970820073/03:.. ..5. /.::2:9.43:2:3/.. .439745.% --./.7.7-43/489 % --.2../.% --.0.9.9 7 !..3..7 1.0.'.7.8 3/.42.3. 54843/. .7 :.3 2.3-733-47::/.3. 540903 947-..7. ...-0.3-.9030-2007.3/0/ 07 9Q507/0.-.3. .90820/20/7 .2.2.0.7.3.314/.9 3/09Q2..7  %Q2. 08070/ 077:-:4942.7 .8900 -08020/7 .9 7   % --..314/..5.8 3. 5.7..94.3.8.::2:4/: :.8 3 .0.. .30-:7:59.30 57.09032 4.79Q5/0 97208 7.9.-20/7  .9.0 9089Q709. 2.7 . 3-4 .9088. .7 3/ 7 2 .7.172..2.7 9. 90209079-.20 Q7080.89.2 .. 9 28890230-0803208 3:.7.077.39 -47:. 2. / 7   % --.9Q507/03 003-.7 2  5.9 3.7.7 . 303..... 49 ..0902030.70084.3..7.7:59..7.7 3 307.1 3/.7 3/.32 108--.097 :902..

9.9.. / 7 47443.7..8D39007 Q20820'.. .2.3.9 7   43$07.8Q390078 . . .7:5/0 97200/0 .7 43807.7.8 3/.8Q390079.3..0 08..3.7/ 7 43807.020/032..7 2.4.7.0/2 4:5054894-4.3Q00 .1 3 3-.5.8 3 8..7.32 8..0-47:Q073/0079Q7Q.9 .0....7. :9:8:3:320390 0.7 /./:7:2.32. 28 7.. .38.32.82:207 28.5..1800820349..5. 2 3 34.2.Q89Q2439.0 0/0 2.7/.8....3.3..:9:. .. .9....9 7 .2.-20/7  .:.9 7   43807..3. :9:302.::3-7.3.203.0-. -0790.7 4.5-72..82:2/703. / 7 '. . .. 2.850814.-743:3..2.9 7 '.5 2.8 .32.8D39007./08-0.-::3..0/2 4.3.3.94/: :..0-4. ... 34 ..3 . .8 .0.:9:8: . .:9:8:3/0 -::32...7 079.88902/0340 0/070..32 42.

5.0.8 7.2.8 3/. 3/.8Q39007.243900/0343807. 2.3472. / 7.3..7. 439. / 7 .43807.5.70907-::32. .3.5.8Q39007 -7-7073/03/0 9.94. .3 2.

8 34/: :3:890703 72  ....3..9 7 .3 2.7.:..2-.7-00. / 7 !.$. .72 .3472.832070. ../ 3 439740920..890/04. 0 9. .2-.8Q3900733.72Q39089.5. -3.8 O 495749489.9 7 '. 5 .-79089/Q03 2070-7.09032 -7 0/08. 4. ::38Q703-47:..0. / 7 7 .. 349.72.7 3 3. .7 /Q0333/QQ3...8:89:7:. Q0705.. /. .70809030..72.3:.2-.7 ..5.0/:8.0720.:2.2-. / 7  .:.0720/7 .-208. ..907..7/0. 4/: :/:8.03472.8 -::32.728479.0702439700/0-0.2030097434:5 . .8 3/.99 3/. ..8 O 495749489.. / 7  070.7.7.-42..5. .8 O .. 8088-78Q70 9.0720208..5.209208/:7:2:3/.7/.Q80-.728890230.742-3...8438890230-.2..0.:9:.Q80-.7/..807..7 3 33..2.2-.2-..3472.8 34/: :3:890703 72  . 2 8 7.0...30/320804942.30/0.99 3/.7-00..0.Q80-..:.2.99 3/.0.99 3/.2-.2070.-7208304.7 3 3/0.8 %Q2.79..0808:....0.79.2-. 9 7 2. / 7 780.94.3:04../:7:2:3:89077/0. 8:89:7:. 2$:89:72./ 83.4/: :3:8907030 .42.7/.8 34/: :3:890703 72 ..8 3 .3. 2. 43974Q42.3 5 8320830-...2 9....7 :9:3/0. / 7  .7 3 37030707.99 3/.Q070 /0...4/: :3:8907030 ..7 .8 3/.7 8 7..8 O 803..7 .0..72/0.7 .708. .-7/:7:2/.-79889023/042.3/0 808-7:.70073 073..303/0-7.7 ..30/0 5. ..3. .0. 2.79.:. / 7 O 080200723388902/020./.72780./0...72/0.82:2-0 % --.28 / 72.-20/7 ..2-.72Q3908. 2.5 /. / 7   .3...2-...8 3 ./.7. ./.3472.2.2.3..8 /:7:2..70/034: 2. .0.2-.3472.7 0203/0..8 O 803.2.708..8 O . 42..4/: :3:8907030 ...0.79..0274 02.9.7 42.2 7 5..4942.7/.7 3 3-.-03.:2:3090784/: :3:890703 72 .3.7288902072. ..8 O '.08333472..3 2 3902032 .0.. .99 3/.7 .3.99 3/.:94/: :3:8907030 . -770 -::32. /.700720/7 .72$890207 % --.:.700742.843.9.05.. 2.-20/7    % --. .700720. / 7 : 8.80.3:04. / 7 43807.0.

 / 7   %. 7 8 0302....7 3 % --L.0.'0'.020074/:.8 . 8: .7. :..3./. 32 4.0 07Q0 ..47:$890207 Q230890.3.9 4 ..7...0::..0. / 7   $9.. - 2. 9 20/0.7 3.. 8 .. ..9 7 Q9Q3.:2 3&7207 % --.7 %Q7$9..9 2$890207 %020C007 . 9Q2-:943.7.::3.0.Q033..5.7/3/007/03 . 9 2.2.7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:..0/QQ34.7/.7.. 0/08 .5 42...0.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L. 2.09088..0/..02007.2/007/03 / 0703007/03 /.7 .5 7034: 9:7:. 9 2. 9 22..-. .3/.800730::.:.3 CD ' %$ $%%$ $%#  . 9. 9 2.3/09.3 .0-:89.. 0/0 043897Q843.-42.58. 3./.3/ 7 2 42..3...79. 9 2 .843902 /QQ3..7.7 8.08.09 $:7 92.7720208307090/-707 .4.0208 $07.908Q804.7.7 4.//007/03. 7.2...2./..8 3.30.9 7   ...8435. .843:3.7 8:.94 7 .47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --.9:9.2.8.8. 9 230920 30::342.7 .7. 9 2..72Q3908Q07830-7-4202-7.7 $:.7..3/..-4 !.7.9.-7.0 .  4 ..2Q3Q :..9 3/.04.9-0/0.0200733:.59 7 ..0Q007.8 3/. 38 92.79.-47:.7.47:.3 2$ .0908595.9 7 3.5 2.9 7 Q0.7 32 4.8.9 7 70 200707-4 : .9 7  %0.5 9 72.7  0308......39 07073/0 8 57Q074: 2.01.8..7/ 3.097  030 20./4..:2 347:$890207 % --..9 Q007/03 0 073/0. 7.3 ..7 .58.7/ 3 07097/ /0 0707 .0'.3/.2.0.7 3 . 2 .7/.99.7 8 :. ./.3 2 $ ..7/.0:7:9:. 9 2 .7 .2 :-Q2-3.0.080032.42.0..

.Q3Q..

7 4 . .4.. ..20.28 .3 .4. . .8 3..9.3.:.2 Q3Q !40903 .07042.2Q3Q %.0::3 . /.8 3/.:: 5Q Q ..0.0208 / 72.4..7/ 0/0200..02007 %.::5Q Q  .32. -/7 8 0903.7 .9.3$ . /..7 3 3 8 9 2.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3. . 3/.0 $ . $ C#%$ $%# $4 :.8. 3 9.3 3 8 9 2.0-:-Q207/0./7/08.39088.. 3 3 479.7..3 2 8 ..9. 9 2 3 3302 .0..:9. / 7 7-3..5.3.0:.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20. 8  :.02083300730-..0.7 0702090/7 307.3 .084 :9:2./ 7 :7:5..9.02007..7.3 ..84 :4: :3. 9 / .3 2..073/03 003-Q207. 03079.70.2Q3Q !4Q709.39088. 8    .0..0. 9 22.2Q3Q.9088..9 4: 9:7.8 30703.7  4 !40903 . Q3Q @4$ ..020833Q0730..0..3 38 . .3.9.70%088.39088.3. 9 2...9.. Q3Q 8 . 9 22...7 9.7. .84 :4. 20..3Q03-QQQ Q30 ../.3 .-72.-/7 3.0 3 4-200702090/7 720.9.28 .7 4 .%. .7 3.7/1Q43/703.9.3Q00 479.98.8 .7..7/.9Q7073 3/03 003.3.3.72.20..8 /:7:2:3/.32.72.. 9 22.Q23:2 144.8 070039020007.7 3 3 .98./Q Q42. 9 .7 3 2.3 -47:.8 3. 3. 9 22..5. .35Q .8 3.9Q707.0307007/0:.7 3 8 92.0.7 2.084 :92. 9 22.3 38 .7..2Q3Q %.7-QQ9Q7 C00-3.3.38 .32.7.3. / 7 : Q/03:.020070.3.3030733. Q3Q $07.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.7/.09.7 3 9.02083/0.9 3/03003.:. Q3Q .3.9.708.84 :9:2...70::300708.7:-.25Q Q .3/.-4 .0. ..8 3/..3 9088. 9 2.7/.-0.-:.7 3 /054. . 9 22.0208330073.9 2.1.

79..70302 . .3 3.3 28 ../ 7  &:3:7907 :. 9 .3/..3  474437833./.4.4: :3.020.0. Q9Q3-:007.7 .4: : 4342 .9 384 :  .32..02.0..3 .9 3::3: : %Q789...39088..8 .9.32.

0..7 3/.7.38.3.2.7 3-Q9Q3/03020079..79.3 .7/..7:5..0. 43:2: ..843:3:3.7.9 7  '.2.02080.72.0 0/0 .843.7 00395.7.5.7/.. 9 2 -47:90.3/.8 .7094.3.7...7/3-4:2.3.2-3/72 4.9.3.9-0/0.01.. 2 4. 9 2.2.5. 3 9./ 020/0309 8 2...2.7/..3/ 9.7 2 4.3%088.-4 :9.072 790707070/0 0703/70.7 34.-0307 .0.5.7 3/. 7 . 3.2.:. 7 .793.0...0200/4/:7:. .04 :3:9.0.. 3 .3 .3 ... 3.5..9...3. .090859349.82.7 3/... 9 2:.:90/-7... 4.89..0/2 4. 00205. 9 22.3 .3 00395.2-7Q00/00/0.0.0208903 .. 9 20/0. 90..9 7 &.20/0-079030904.7/33-7.7 .0....9 7 47:.7/.3 -.9 7.9 7  ..32...7.7 3/...38 .38.10.5. 9 2Q073/0 03..2.0...2Q2Q3 4.2. 9 2-47:.9 7 .7 3/.0.99 3 39.9-0/0./0...7 ..02080.08 ..9..0 0/0 ..1208.0. -0072 4./.0208890303..097 ..20/0.....:/0890 307.7./0Q073/0.2-7Q00/00/0... .31970 .4.2.7..3 3/.9 2 4. /:.. 9 2 -47:...843:3/ 2:39. 9..5.8Q0-2083.7 58.0 9::3:9.5 . 9 2.0. 9 22.2..3..0 8.9 7 47:. 9 2$890207   47:.900/2 ..7  47:.  1 30-47:.-47:4.3.7 . ./..09..2..9 7  !8. 9 22...0/.7 .::....38Q0 .-44.8 3/.02002:39.7/..9.. 9 2-4:2.9 7  .2...0..-47:.9 7  47:.2.0.5..7 89.793.01..2.7/..7:.... 9 22. -47:.20/0-079032. 82 3.7 -47:.097  0..9 7 '/.7 3.-44. .5.843:3/ . 9 2..::3.-7.9 7 47::.0.3 .7 .5 3.0-70 20 349.0903 .0. 0839349.8 347::.38437..7/.9 3/.203843.3.7 8 ..9 7 9 .843 03/02.0.8.

8 .9088. .:..7 $3/7.9 7 . S S.7/.8 307003 030733.3/ 02-07 08..7 3/.3.-4.5 2.8 3.0907../ 0200.7 :. 0/0574003/7/ 3 .7 .8../.5.0.708.3.7-3. .0903 .3 .2.9 3 3.9088....2. 9 2..5.3  8 9 .3-:.. 9 7 2.. 0 .. 9 2  $4 :9088.8432.0208:.98.843:890303.097 .78 3 1 3.30307 ..70../. 8 3.2007/0-079202 80Q03.70. 9 22.547./..2Q3Q. .7/.90.. 9 2-4:2.5. 9 2..3 20..2 30700390/-707.9 7   8 92.7 3.1. 9 2 3. 9 2.70.3 3030032083/ 9.38.32.. 5./...0 39 .0.9 7 70 200707/07:9:-090. .7 0.. / 7   $4 :92.0 .7. 3.8 3/.2.9 7    47: 1.7 3 8 92...9 7 0 07078 ...8 0707 ..02007/Q Q 8 0903.8 32.0./. 0/0/ 0320/7  07-720.7 5.9 7 .02007:././/080 /4/:7:.547:.4. 9 2 2. 8 ..8Q208070 . 9 2. 9 2/. 3 9.0 -47:.5 9 7 .209970. 9 2/ 020/03 . 030 8 .097 443.9 7 !03. 9 22..542. .7/.9/.043. 9 22....7.. 9 2 / 030.3 3.3 .7/.7/0-790.3.0-7.020008398.. 9 2 Q9Q3-47:.7.129.7 :.9088... . -7889024:5 84 :92. 9 22..3.30 90.5.-0..8: 8 92../.3.3.7/.39..5.. 0302.7 34.097 /.700 9010/0.0 7QQ. .-4 :.7/.39. :.3.9 7 472...3-.9 4 :3:.9 3/.-70 970.9 4..90.7/0.02080..0 9.7 /0.30. -..02007/0...3. 3 3 -73077.::5Q Q .9 7 9Q007/0::.2.5..07049:7 ..0 /QQ3 0/0/0.3.5.7 3/.020075409035Q 0.2-.0.3/ 9.7 4.. .097 . 9 243974Q3890 30::3 .7/../0. .3 2....2.020Q009:9.9. 5.-.2.7/309073.72090/7 :30/030-3.3. 0402.7 /1Q43/703. 9 2 073..3 8 . 8 Q802.0703574007.4..5 .9 ::.3 1 3/ 3/.793.7/..98.2.3..070 03/0. 9 20/0.7.3 384 :9:2.7 3/.72439.5..8:-:. Q808:-:.. 4.0-: 82 390.38437.097   .%088..0 /.097 .3 . 22-4 :4.0200.209970..3907Q0/...-72.7..5 / 9..7 /1Q43/703.3 . Q3Q/Q7   / /3Q 8 .9 7   0..3..3..38437..371.5.3/0-007/03..0/ 020-0943.9.7 3. 9 20/0.- 8 2...3 8Q208.9 3 3.7.. 8 92.020833. $4 :-47:..0.7/.3 5 02-07035 890303.08 9 7 2..:.8 /:7:2:3/.3 2.3 2..7.3..3 .5.7 Q80-7/.08 ..3 3 8 9 2.. 4 : 2..8 3 070972090/7 :30/03084 :92.5.9..9088.708-47:.37..894207.3 34..02007:.3 / 0200.2:..

 9 28 ..020073-3/720.32. . 9 2./..2.30. 9 20/0.3 3.7 3-7. .8 3 31.7.0/ 07.3.8 9.2.5 -47:/.3. ::3.. .7.98.: 0.-203..080738:5425./....2..32 .3..35Q !409035Q .7 3.0200733/1Q43/703.5 ..9Q7073.3. 2:9. .5 .0-08 3/03.3..7  .3 . 8          0720  '.98.. :3:9:2. / 7 :.-790 /.3. .7 1Q43703. 9 2::.3 3 1.3 2 . 9 2.7 :.1 :2..40 3.3 2.34.. 9 2 .0:97.9. / 7     !425.7 3.2Q3Q !4Q709.3. 9 2.5 2.009 !8943:. $: :. 9 22.0. /09.8.0. 82 3/.. 9 2 3 3. !'-44.2..3 .9083/Q Q703.32.0208338:-:. 3 .3..8 3.089032003/:7:2. .02007:.7 9088.7 8Q7.1 00-0.0090. ...0200733$::.0/ Q7080.9 .. 30032 -0.0-:.2Q3Q.3 07907.90/20/7  .7 /1Q43/703 . Q3Q.7 3 /.. 9 2. ..3. 9 22. 7.03/3/03.:.072090/7 %.3 8 .0 /0 074/: :/.5 2.-4/0.7 3/. 9 2 D02/0. 8020830/.7.-.0'.3 Q7080.32.3.7 %.8 3/.3..097  .3.507.. 8 / 72..3 03.::5Q Q 09.3 4/: :..7.98...3 42.0/4 7:::.. 8 3 3 2 09073.0474434: :2:-.7033890 Q07305.0Q8042. 9 2.0.38.8 3 347: :3/.20.0304./ 7Q2090/7 :3.8...8:  38:.3.-4 . .2./ 7 '.7..3 7 $: 0720 843. / 7  4 : 2.3 3 2 -47:3:3 8 .8432. 92.9088. 589:9:.0.2..02080.0 Q073/0.5070/2 .3.009 .5425.8.7 80-050742.3...900243900/03.2.3 -:.0208 .8 3.3 .39. 9 2 3.32. .9.7.8 ....72..2471 Q0073..7 5425.0-4 .7 3/.7/.7. 92.4-0. 2...7 3/.7 1.2..$4 :92. 9 22.5 / 0707/0/.7.11.7 1Q43 703 ..7 3 4: 2./.7 3/. 30 90959.5 .708. ..7 3.5. / 7   !425. 9 2 $ .... 9 2.89070..98.

20/0.2. 3 .9 7  $Q2030700.79.7 3 1...3.043.5 2.. 9 2.9 7   .- -4 :.4 :3:.0. 3 &:3.3..7 3 39.5 .9 7 .00.9.891.7 . 8 .9-8:7090 47443.3 08.097   47:..70. .7.8 3 3020-80-05070 8 . 9 22.003::3. 3 3 3 802083007 :.02088023/038437.3 . 3 .3. 3 .-9Q2.7/.38437..0.3/..-4/.92.-4.. /432. 2 .0..3. 47443.3 ..3/09. 3 . 9 2-4:2.70 :.0..7 . ../..7 3 3%.8.07039.7 /054.7 %.99.33/0.3 ..7 3..75740/0-079202 80 Q03.3 38Q208.29QQ3Q3 .20/.9.. 3 8029088.7 8 .0/.7.7 3%0.302Q03/80730 /.7.-4.7 400/0.- 9088.2..7. 9 2 07.07/0/ 030.- 9088.0.943:8:3/. 9 20/0.0-47:.7 22  ./00/0.5  .08:/.7..0%.072090/7  %...3 3077..1092084 :-47:.0200/4/:7:..  47:@. 3 .7 .793. 9 22.-4.3 47: /054 .3.9002. .7 ::32. 9 2 ..3/ 9.32..7 3.90083-079.0-47:.7:9:-092.547:::34.3$ .5 .7.7 -9Q2..9 3/.35425.3. 9 2..7/...-4 $4 : .1 3/.8 7.. .7/.-.0.7 3/.9010/0. 9 2.547:.0 47443:.9 002. 8 .0.9.9 7  47443.7. 03::3 4592:2 ..0.3-47:.5.5...0.3 .3. . 9 2 %457. / 7   %088.32.097  47443. 9 2.02007.907020/4.3.

0 .7      =     ./.

= .

.8 47:3:/:7  %.5.2-.5 47:/.0  .9.-4 $ .0:.4 : 2.$ . 300. .7/. 3 .@. 30230/0 8907/ 308308..5 2.. 9 2. . 479.38 .     =     =     .0232:2.7 8  =   =   =   %$4 :.   .7 22  47:32. 3 .79.7 3%0.3.

 = .

= =           =           =           3 3:.3 /           =.

 .

= .

../.3.7 .28 .38 .7 -47:.2 :-Q22Q 90709088... 3.-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8.0. 9 2.7 3/.0:.097  Q9Q3-7.3 8.7 3/.209/0 20073/0:. - 07.3 .5 3.4..3.7   0308..089. 9 2:7.2 .7 -4.5.2..5 .39 47:3:/:7 .7 2.9 3/.19.. ..3 .0208.7 5425.-.8.0/.7 39 90308.-Q2007:..09088./ 3/.79. :. .9::.%07:. 9 22.9 7 ...9. :. 9088.5.3 .0208:.0$$&## %# % '  #  ..7  47:43.9088. 3 .7-3.. 3 3 4 : 2.58.::.=   ..73/Q 0 7 /-0 9 .3.3 .7 3/.7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.9.8.79.. 30234 Q804/: :479.43974Q.-47: / 032083/0 ..9 7 :2. 3 -07037 %Q2..2.3 .2..7/..3 2..3/.2.2.8 .3.7 3 .3 2 Q9Q3.Q80-47:.3..9002. 3 479.7 8  %. -.. 9 2.9 7    $9.9 7 $..3-47:.9::.5.7 %$ 3.0 -:3.9 300730 ::3-47:2439..7 3007/7 3.-0.3830.::30..8.70/0 2090/7 7 ..7/.3 2.08../080-Q2007:.Q80..7/.7..3 .. -70 972007..58..8..

7/..3...3..7.3 .2.3-...0.397 70/Q8435.. .0 8.8.70 073/0-47:.1074.097  3 9023 47:...007/7  '.3 . $ .5 2..7:. 7 0/0 243900/0...3 2.32...3.7.7 3-72.7 3-7..307/0-.7:70942.70783/03 070.2Q8. .92.39 .7 3:.7..-.7..0.3.7 '.32 4.7/.90870:.3../:.7.::3 1.0. 1.9 7 8 32. .9 54843..24390 0/0.7 ..27.3/ 03200790230/0.. .0:..0 .52../ 3/0..0700707/0-47:.8. 0/0.7.0-..7 3 . .7574007/0..2.8QQ7.0.0.7.-7 0/0.0023.8 3070 9079-.7 8.0 0/0 .9.5 .79.0/0 97204.3-47:.7.8 .8-079202 80.3 .9 7  '.5.0:.8 3.007/7 Q9Q3.7 / .3../...2/.39 .000395. .. 3 3945.7.0&5. -:.-7 -.084 :2... 3.2..39 .3 3..4 : 2.7:.3 2../.2 4.39 .9 7 Q9Q3-47:..7 43.:1.72../00/0./..3.097    .7 03.08.0/3Q Q3/07.7:0/20030707/008.80-0542..397/.... ..9.

7. Q073/0 1. .39 .3 -.

7.0/9038437.843:..3..07 0-0.7 3.7 -47:/43.7 .5.7 3..32.7 .7 !425..3. .007/7  !425. -.800.7. / 7 ! ! ! ! -   !425.7.007/7 $.38Q0-200737.908590/0..70.243900/0.-.. 9 72.8 9.0-.1 3/.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2.04.7 3 4.0.9023 0/0...30803032 .79.-. ! 889023...897.007/7 4947.3.59.7.8 3.. 2.097 '.2. . 243900/0-7  !425.8 38 3 1 3.3Q:2:4.743974 0/0.8007/4 7:9:8:3/.30707/0 207 .5.47. 90230/2 4.5 3...7 3.7..390/0907.. 74..0-47:-.007/7 .39 .9.7 -47:.024947.8.5 2 4.995 5425.0 9.3..097 ..0803032007 .3..9 7  !425.702309970 24.   Q073/0/7 .42504.32.7.0..007070243900/0.9 8 3 39.79.007/7  :./02..2.05425.74097Q070730.7 43974..3 .27. 234.71.7/ 7  './...800.3.8::3/703.::342. ..9 2 3/.2.70230070Q/0908598..-47:..30707 .-7..

8 3/.8 3..74947: 25007 .8 3/.:2439.. .0:89.9./.07090/-7073.9 8 9.9 7  '/.7.0:7:4.209./.9 7 70 2007078  .02007:.8 8.. 42.... .9.7.79..2Q0320890230/0.3.9.0..897..9 7 %970 24. .3 .7 8907007 8.097 -7 07/0/0./.3.389034.8 .0.2.9 7 080.343897Q843.. ::34..9 7   $8230207...9 7  %0.::: 070 970.3  2. /703.. . 9...79..020:..7/..00 20-79. 2.9 7 !425.9 7  #9.3 .2.7.. 4.7QQ3 /3/Q720QQ /... .9.0Q00790..5 2 42...439./0078.19 3 38..007 -: 073.02083032 4.2.2/030032007 .90/-707..7990007 :1.00803030..7/ 7  Q9Q3. 2 .7.7.3 2 8.::34...9 7 %0.97073 ..0. 3.3 .4250/Q0.. - 2.0/2 4..0.79.2 ..0 349. .7.7 32 4... 8: 5...7.8 . 94 7 . .7 3.790-47:.0%0859 ... .8 30700.7 3 34./033/0./0.7... .2.3.2.-7-730::342.. ..7 3.9. 3./4.0/007307073/0 890703/09..0243900/2 4.0 0/0800.03/03 2 -79.9 7  .9..08083 ...Q070 /4 7:9:...7. ...0..9 7  %970 20.8 2:9020 8 2.0 207.0/ 07.7..7.8 ./..3 2..9 7 07  %0.-:3.0.3.7 5425.Q0730020890230/0.080.0070 97205..9 7 Q9Q390..39 .47443.-42.39 .0590 0/0-0. ::7.7.79 4..2Q0220039.9 7 4744342. 0920/0 7. ./.. 47::..03Q3/03::3: :3.. 8..5 2 4..0.8 3/..0.3 2 .5.024947..02.7400/2 4.5 2.-47:-.0/QQ34.8432.0/ 07/3035.7202083 0700390/-7.020332:39.7.843902 /QQ3.7 3 3:..2.7. - 908595./.9 7  !425.72092.3 :. 32 42.-70 2007.7 3.0200.097 %.7/.:2...02080/4/:7:..7 3 389.843:3:.. 7.::3 0/02...5 2.790/0.097   .89.1 3/.4..-0/0.202003/0. .7 3..802 .-::8:89.3/09970 2.90.0.3. . Q9Q3.5.%02007 .3 .270/2 4.-..5 2./007.. 0707047443.//007/03..0033042..8 39. - /0.. 5.3070790230/2 4.. 2.7 400/2 -0943.42..30. 32 4...789...8 ..0/3. . 9 7 2. .79.897..

0.0..7902030.79 .0.3 .0.32 4./... 2 .7.32.3-47:.52.3.9 7 2.3 .9.709073 . 32 4..0......9 Q007/03 0 073/0.5 2.097 :3:33070780901 7..:7:.020.2.2...5.0-4.7. .59 7 ../..7 3 . ..3.7 .5.5 9 72.9 3::3: : %Q789.90702 Q0070-4.203902030.39 07073/0 043897Q843.79 .8 7 8 .2..7 8:.02.0/...7 907..0.0.8.5.2.84Q843:.2..9:9.4...Q007 5.8 3/.2..9 7 %0.203.0070478.9 7 07   4.7 3 -4.2.0908595.0083.79..... .9 7   &:3:7907 :.. - .:...Q0..7 3 .0/027/03...7/. 9..-.2.0. 0/09.7.3/.2...7-4.0  4..9 7 ..0.3/ 7 2 42.390/0548:3/..-7.302..-7.3.5.7.203 902030. 2:7:Q307/0.8.097  030 20..800730::.3-Q9Q3 2.0.2.9020.2..0.097  .3.../.. ....7 2.39.9 7  43974349./.77202083070 90/-707.7 3.7-4.784 :.-4.32 Q0079.9 7 $8 /432./.01. 1 7.7 .020/03 84 :9:.020907.Q033. 89.0.7:.7 ..0.47443.9-0/0.:8:7: 8 2..90/0.7/3/007/03 .3.843:3. .7/..2/0073/03 / 0703007/03 /.

.7 3/..-4 .3.7:5.7.349.7 3 3.097 07-7443:303.-208307007349..::. .8 3093.070..9 2..7 3/.7 3.097 .9 .0-47: 9.-208390230/0.7.7/QQ3.7   070 9720.. .39 8 .097  $89023Q80349.3 2..7 / 07Q:2:-47:.7./.709.8 3 .072 790707070/0 0703/70.9 3. 43:2: .9 .9349..2..7 89.. 07 ..0/4 7:.349. .7.7.9.05.3.5./.: 7..9 3 3.7 3.0.043974'.097  47:43.3/..7. .471079088...7 3-4 . 89070.20./ 030.8 3/..3.30/0. .8970-47:.0-Q9Q3.0 70/Q843.3/.92..7.7 43.9 7   .2.0 4.7.7 3/.79.0808:.3/0/ 030.003-47:7:5.7.8.7 3 30707-:3.3.8::3 -4 .000979088.097  439.0 8 9 .3 3 2.0303/720 47:.0 0/0-47:../.

0-47:./03 079.843/4.0..7..097 %088.38437.0 -47:.0. 9088. .7.0 0-.. . / 7 $075.43974-:3.3.:.0 9800.7 3/..:.7 3/.7 -47:8:/.031. ..7..39 :.3 4942../4/:7:.7.058.7 9.39 /. ... .0 9. :...70. ..097 22 /031.3 5740/09.7.39 .. 3.5 3. ..4.9 7 8 . .5.3.2..3.3/042.7. /027..9 7 %.0390733 ..7 4430050070908590/0. 7 .5.7 43974Q3-0 030.3 .5 3.19.5 . 7 .79.0907::3:9.7343974Q3.8 3/..-4 7:5.. 3 -.5 3.. 3 -. 8 .3 2 3 9.9..99.0 ..097 : 07390 2..5 3.3.38437. .808:.:.3 .7. Q9Q3-47:9088.7/Q.... .-.9.0507 9479:9:9:.0-:3.7  47:@.7 3/.050/0-0.3/0-47:. .908590/0.097  %..0. .2Q070 097..0 -QQ-7Q9.7.843-./.8 :-:.3 8.750920/038Q0-2082..3 ..59.9 /01472.0-47:. 9.370 0/0../.2.9 7 Q9Q3052.0.. /.32.58.0803/03....47:-..9 7 47:.7 3 .70.59.. . ..7.7 43/038../ 030..943974.:/.0 0/0908590/0.1 -0943..7 -09430783/0. 70/Q843:.:. ..3 .3.7/.7 3.20970/0-7.3/.089.3935425.77200.7 -47: ..5 3.0 0/04.-4 47:.3.5 8 @:-: : @.5 .:. ...9479:9:9:.3.0 4397443.-47:.:..0 9 800.043974.8 :-: :....05425.3 .097 47:908595.0..7.7..7.097   %0859 82. .3/.209/0  4. 908590/... 90859 5. 908590/0.002309 4.-:0/0.3 ...097 47:.9 7 43974.307349.0 .7.9..7../...7 -47:.097 %0.9800. ..050/0-0. .9 7   3Q .7 38Q2007 070780-47:/43.7.7. .8 . 7 -7Q0320.7..:.:..9.8.0 -47:.739..7 3.39:. 42.0.3.-07903. .058..-:0/200.007/7  07   443. 7 .5 3/.8Q0-202.7 30790520.8 09200..Q070 1.0./Q-0070-0943 07830908590/0.8/ 57409.0 0/0.7 3.0/ 07.39 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

08.7/.9 7  47:/ 032083.2.. ./.8 3 ..7// QQ. ..043:.7-0943/Q20/030.7 3..7/.7..0-47:.. -..2007/02..9 7  1.7902030.070. .843.43974..7/.58./.3 ..30.7 . -Q9Q358.9 9.0-2007/08 .0-2007/0.3.9. .7 .-47:/ .1 3/.7/.3 .00.3-7-QQ-47:./ /:. .7. -4 :/:.0.0/0302007.7070..0/ 02007/0300.7 ./. .-47:90.897.-2007/0...2... .3 32. :.2.90-0083 ./7489.7/....020$02 0302007..9 7  .../00790.3472.7 842:3.38.7/:..7.097   47: 1.2.0200/4/:7::5 8.8 070/03020070.-. .7 743/0.. .8 3.20007 .9.7/.../0070070 97/9038437..5 / 3.7-.7 9. 9 7 2.7/...2.32.00970.:432.7.3.7 .7.8 37Q032:...7/.390/0439740/0.7/:. 0/00/3. 1.097   47:$890233%0203208 47:.7. - 2:..70090920208390/-707.7/.3 -2007/03.0%. .7 3232:2.  13/0-47:3:3030 2007/4.5 2..200. 3.5 3/.7  070 9-47:/43.-9Q208 / 72.3 3.... 073/0....0...799 7 .7. 90.7/.....59.. 5.8 .322 9. / /:.0903 .7 3.0:8:7:4. 7 . .5 / 3..70939..07 9...3.3 2 3:8:8093070. 0/0070 970.  1.. /:.39 ./. . 47:.7.9 .. 3QQ0-47:.7907/08090./..8 3/.5 3/.81.097  1.97.3.3 5097.7.097  ... 39 ..7..59. .5 2 4/: :3.7 4397.7..0/030200732.7.08 9 7 .097    1.700907/Q Q3Q0./ QQ0.0.0/ 02007/0.7.2.097 /:.900/0.0.900/0.7.0/ 02007/0073070-47:.5. / 8..-Q9Q3.7 .7.7. 2.3-47:/..7-47:.097 ..8 :-:.7 .3.73.0.798 -47:.5 2.02007 .09007/9038437. .1. ..:43.0908595..790.9 7   1.3.7/.0..0843:3/.7 :.2 9.0.9..3-Q9Q3.24.-7..900/2 .39028:: //09007070-47:..793.02033 ::34/: :3:.7439740.19.1 -0943.589:9:..7.2 589:9:. -.7/.89. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 ..7.000500709.7 :-:.0.4/: :3. .0-47:. . .0...7 9.5 .9/03020-../0. ..3.9 0//9038437.. -.. 39 . /:..0.7 ././. 8 . .9 7  03020...7/.3 03/708 9 7 5:7 :3. .4..7/.3/70-20839088.842:3..7.0/ 9..0/ 02007/0 .5.-70358..0.9 7  0.3.0-2007/0..

7 94 .//007/039020320Q070 ...72.-.7 %Q7$9. 4.7 .79 . ::34.790/200.0-47:-...8 3/Q Q7Q.82:2 09208 .3 5309..9.7..8 3.3 2 .38437.2.0208$%4.3.0...0Q80349..42.3...0-...2.9 7 :..790.0.-:0/3.97/0 0920-.8:.8.0.04/:.-9:9:...... .9..74.7 3..3. .8 30302007 Q9Q3-47:/43. 58.7-47:.9 2../7/0 03.8-07920/ 9. 4942./..9 7 03020079.00..89704.8 -4 . 2 42.0./.8 3/. -./.7 /03..3.9 7 03020-..88902-4 . -Q9Q3-70 20.019938 2.8 39.3.9 7  0302033479..0.3/.7 3 39. 3. 7 . 7 ..  . ..38-47:./74-...9 7  030200743974Q330.2..8 3.3..9 7   $89028:.8.793.9 7  %0880 .097 Q9Q3.709... ..39 ...3.94.59.090 07/7200.8 3 ...02083/0-70358.9843:3.08 2./../4/:7:.9 .3.0/0.2083/0-079039089-.. 84 :9:2: 8:88902073/0 .7.Q-07-.8:9088..772082:9020-:2:243/038..-.. 3 3 .3.7. .097    $.0.7.3.3.  /74.8-07920/ 9.7 0. .3.0/03020 907...2.0.3.9 3/. -Q9Q3:8:7.7.-.39 349.097 03020079.7/070.7..5 ..2.043974.7/.3/ 9.0.5.38 .7 -47:2439..7 ...9 7 :2Q//09. .. .2 -743974Q3090.2.9 ..7.02Q//0990::. / 07.1.7902030..7 3/.8 3/030208309.47:.8 3 1.-:0920/033.. 39 ... 7001..0..8Q0..9 3/. 2.3.7 /..0 5425.02007 1993807 ....7/03020083..8 3.3.2..79.7.

.3. -47:.0 .8 38 .8 3 .90-00830. .79 .20..2 -:.79088..5 2.Q070.3 .32. 2 4.8::88902073/0:..7/ 7 .7-47:.9...88902073/0 .7..:29088.7 3/. .342.::3857.... 8::.7 3/..0 :.. 9/0. .9 7  :-47:.7 .4.70073/0 -.9 7   0::3-:.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.70073/0 -..3.7.3. ...9.

..3:.3.7033 2:9..0/.-.9 7  32. 1.7 /.QQ0-.8 3../. 32.99..3 2.9 .4.-..

93.39088..3 -47:.7 303.2 ! 4.1.

::3-47:.3/. 4....22 020/.3 .02.02../038437.5 2 4.7.02002.072/07.0/2 .3.9 7   8 !. 8  02.9 7  4/:.79..47:./.7 .9039@020 $.7 :.3 2 3/.7 %Q7$9.7 3.

79....7  38:-.7 9457. 309807902 8 2:.7 3.9 7 47:.  8 2.7 .7 %Q7$9.9 7 :.7 3/.7.9 3.7 3/.7 8 2:.9 7   %03007%Q7$9.8 3 ..7  %030073Q3/03%Q7$9./ 03/ 3/0209.7 47::.4.:. 7-47:.:.097 @0-47:052.3/04..7.9 7  :95-.9 -4.9 7  CQ074/:..8 -7 89../ 03/ 3/047443. -70 2007073/0../.. 4803.0/QQ30 0032 4.9 7 8 2:.3/. / 7    $07902 -.:2 -.303007/7  0::32.::34.7'/.784 :9:.308 .79.7 %Q7$9..8  -47:.3.79.0..3-:-47:.7 3.8: / ...3 ...8.7   ..Q0730857.3/.38-47:..9 7   .3.2. 32.7. .3. 7-47:. :..20072Q -.3 .7 3-4 .097 803/43. -.3 .495749489 . 7.:90.3.7-Q9Q3.::34....3905...9457..9 2 -47:..7.0!88902073:.-:0/0-7::8..3 .-47:.. 7-47:.7.8 8.29QQ-.7 3/.7. 7-47:.7 .-0307 0/0.0/2 4.5. -47:. -:.857..7 3.92. 3.3/.3/.3. 747:.7 3/....3.007/7 %457..9 7  :.79.9.........9 3.:. 9/0. 7 57207-4... 2080..7 082 ..3/.73 . .3/0 :.:.843 .0.7/.8 3 .347:..19 / 8. .-7    .7..2007202 :95-.043/038 5425.0208$% ::3 4.03-70 9720..5 ...70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.087Q. 0.0.7/. .0208$% 7 .:.7 3/.3 .9.9 / 0320/0 7:4....7 3:.9 2 4...38-47:.::34..38-47:.Q7:1/4:078302Q200. 80790204:.784 :9:.9 7   :.7..39..0./.7907..79.7 3/.3 ..2000:2: .5 / 9.7.9 7  .084 :8: 43/0388::.7007 /4 .38-47:.5 2.Q7:1/4:078302Q200.9547:32.38437.. 9028: 8 .04/:.2..7 3. -70 970. 4.9 7  :-47:...

.7 .7/.. .3 . 172.8 3.3.. 4./ 0303-47:.9 7   !40903 ! 47:.3 7   !40903 ! ! -47:.0-4:9.::34.7/ 3.-.7 0272Q 7.3.::3007/0.9..5 2 4.0. 32.3/.@0-47:052./703890703959034..0902020./.007/03 8 92.7 .7/.0:.3 .8 3 300395.:. .:.....7 32439.7/. -70 9720.7/ 7  :.3/...7 %028: 588: .7 .3.3... 3 2...9.79.89-47:.3 .79.74/:.9088.7  %028:.3.7.7  !.9 7 :.3 7 !  74883@..9 7 $7Q.3/.79.74/:.8 3 .9 7 !.::3 800.9 7 :1. 2.47/ !'   %028:.0/ 07007%Q7$9. ::34.7 0-47:.7/ 7 :.0039!.3830. 43.3800395.789....07 0903.97.3.9.3 7 !4..9 2/.. 3.:.7 3. 1.9 7  .7 3/./ 0720907.2.0.0.4.7 3....7 3/. 88902073/0:.3-47:3:3172.3/..7 3..8 89.. -47:.79.9 7    !4.0588:9088..7.7 31.47/ !' -47:..3800395. .3 2 3 3 0920-.89-47:. ..::34..3...9 7   !4574503 !! 47:..7.02007:.7.::34.7 3.7.843.3 . :...57.9 2039!.79.7 3.3..3 / -47:/43..39 8 3/.3 / -47:.7 3.7..3 7 !4574503 !! -47:...79.5 .7.. 1.0.7   3.3. 0..7.-.3/.0-4:9.7 %Q7$9. 0 / 8 / - 007-790:.3/.3 .5 9 72.097 32.3/.74/:.:.7 3/.8 3..7.:..9.::34.8947:. -.3/.7/...3 .0588:9088..7 ..3/. /43.7%Q7$9.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.3.7 %Q7$9.9590.3 :.9 7 @.7.3 .89-47:00395.7/ 7 !.7 434...0/2 4.800730::.5 09.0/03020073/0%Q7$9.7 %Q7$9.::3007/0.7 %Q7$9..7..0..7.-4:3. / 7   !.

3 2 3/.. 1.7/ 3/.8 3.3 .3 . .3 4.7.7  .305.3/. .39 !.3..:.32.24.4/:..3 .7 %Q7$9. -4 .9 7   '/.-.3 2/. @047:43.7 :.0703....3/43. .700/Q2-4:3..7 .

7 3/.9 7 :... 22  47:CQ8Q .32.::3 4. .7 307..7/...3 ...7/.7.:..9 7 47:.3.0-70 972033/..59.0:.02..495749489.3 ..2./.. -47:.. .0.0. 747:0270 9720039!.0 20907.3 4.8 -789. '/.7/ 3.8 ..79.7/..7.7 3. .7.7.9 7 :.7.7 %Q7$9. 70 972007 @0-47:.... 3./.. 7.39 5.39 5. /..3 .8 3 .. . 0 -47:.7.. 747:Q2Q . 7-47:...7 3. -.3 2 3:..7 :95-70 97209088. 7-47:/43.39 1.7. . 20907.20907. '/.. ...9 7    .3 -..7 3.3/.9 7   @047:.7.097  .39 5..0-.7 %Q7$9..3/.7/...7 4/:. .7....39 5.:.7.7....3/.9 7  :00395.39 !.9083070 $#& $$%$"& !% 843-..7/.. 4.-:.8 3/. :. .3 ... ...8 -789...3-7..3 2 -.7.3 .3 .::34...1. .97/0-Q9Q3..9 7 %$ 3..-. -70 9720073/0..3.000395.5 .9 7 :95/ 00395.7.. /. :9500395.-..7 37. 7-47:.7.7/ 3.7 -7435708/Q24.8890320/ 9.47.7 3 3-70 9720073/0.7 5735708/Q24..9 7  070 9720039!.3 .. 22  4342.8..9 7 8.. 747:.7.0..-:0/200. 70.30./.38-.7 %Q7$9.. ..7 ..3/.3..9 7  :-.7.3. .0. -47:.0/2 4.-:0/0.39 8 .3/...::34..9 3/. .::34.020908.8 -789.3.3.  %. .3  '/.7/ 3..QQQ-.7 :.3.0.89.0.7 4/:.7 0203070-70 97200 ::31472/.8 3.:.3/.7..3/.7.. 0-70 97200::39590 9Q 0920-. ..::34.. .4.9 7   :95-70 97209Q 0920-.7/.9 7 .9 7 -47:  ./..3.3. 3.-4 434..-07903 0/0 2:.9.47.3 .7 Q2Q .8 3.7.7/.-4 /0-0792 97   %...7 . -47:/43.0. .3 4.023.70..:.39 8 3/.3830::3 0/02.7.9 7 0302007/0-:08.3  8.. -47:-.. .:2 4803 .3 / ..7... . 3.5 ..7 84 :9:.7  . ..3.

 .

.

 .

 .

09200..2.7 9..0097..5 ....-47:.Q7:1. ..9 7  '/.:7:/: :.9 7 Q2Q .7 72 8Q03 8 . 47:'0.083..0 70 200733 097.32 4.3. 747:.3479.01...7 302070 972007 .0Q3Q0902030.2/...89 ..59.. . / 0902030.. 3 9. 747:.8 3/.7 3 3-70 972007Q2Q .. .-70 9720/0-07..03.3./.9 7 47:. 808 .9 7 03.0.7/./ 07.7 7..3-72..9-0/0..3.//0:.79 .33.097   .792.3.8 3/.0.84 :2../.000395..9..9.-779Q79Q0. .9 7 47:3:3 082083/03.3.9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.75Q 739 .9.03Q5......7...3.3 . 0.. .7. 2 /..8 3 3 82 0Q3Q0 9.0.9.097  %..097 .5 .7/..3..3.-779Q79Q0.5..3/.. .0.9-0/0.7.7 :1..000395.1 3..::34.0.9 7 $4 :-47:.3.:3:3/ 82 25../.3/..9.3 ..-47:09 ..3/... ... .9 3/.3...03Q5.080330 -47:3:3-70 20Q030 3.. 0/0/.03902030.8 89.7.. .0 -720907.39.5. 2 82 3843:. 3 3 3 3/031... ::.9 2 -. ....9.7/. 1..9 7 70 9720072. 0/0/. 3 3 3 .097    ..2. .7.7.0.0 .19:. 0..7.39 !.. 3 2:39.780903 803..0.1 3..302:1....7.495749489/43.8 3/.. -07.7 .:2 4803 .020.7.//0 /.3 2.42.:3:3/ QQ.9 ...3.3820974.2./.9-0/0../ 0730 9.0 .0. '833.2.7 / 0. 25. 4..3/ 9../..9 7 :2.9 7  47:3:3:.7.-Q9Q3 8 2.070308.. .7 ..3.3 3.0...79..3.5.7 3Q2Q .7..097   ..3/./..0'3303 3 /4/:7.89 .020..         ..9 7.9 7  070 972007 %. 7-47:.5.7 .7/.2/. ..7.3 09.3 479.3.3 ..7.9 7 .. .7 3 370 972007 '/.3. .7/ 7 .9. 2Q0220-70 208.7033. .09.0 70 200733097. / 0../.-71 7.-71 7.097  '.3. 02030.03902030.84 :2...-Q9Q3.-47:.-:0/0-0.0-Q9Q3 8 2. .24.7 3..070.0 9.5..7/...7. 0/0. 7-47:3:3:.70 0032 4..3 / 002..083.3  8.03 9042..38437.

::.3 ..-:3...908595.9 7  %970 2 4.2.79..2.3.32 4..7  Q9Q31.8 3.3 .8 3/.8 42..-QQ20830.7 $ .7.7.8 3.7..99..9.0.0573 10783/0.2.3..439.0.3-Q9Q3-47:........9 7    $: 3:.3 -70 972007.3 3..9 7   409707 ..32.8. 8 7. 4..5 .0.0700330720. ..030 205...9 2 3/. 3 ..7  :.8-0898 8 / 72.8 .3045703 9.09085907073/02:.7 22 ...7%Q7$9.4..8.9 7 7Q075..5 .39 . 8..2..7/..7.7 3 32439..9 7 3/Q0.7/43.020.::34.::34.7/.9-.3 .7 :..3 -Q9Q3QQ/Q4.0/2 4. .8 3/.7  :.8 083. 7..3 2.9043974 0/2 .5...82.8 070478.8 .7   :9.7083...8 3/..7.0..9 7  :2.7.90859 0/0.8 4:.070.030 20 !.7/ 7  7Q 82 05.79970 24.9707 : 3:.3 ...2 232:289.9/01472..8:'0 38:43.9 7 439..3 ..8432.097  3032.3 47:.8 3/....9 2 3/.9 7 030 205.3/001.3...8 8..9 7   47:0890.7.3/ 7 2.. .77Q95 4.08 ..9 3/.0/079.3/..3 2.9.  .7 :.7.7Q073049:79:.7 0/ 0507.2.843:9..7.8 9088..9 2 4.09034..030 20!./..3 . . 32 4...7-47:.-7...9 7 ! ! ! !-   :.5 2.3 9590:..705.30070-. 3 9.0.0.0/0395904...7/027/Q24..3..0..3....2.5 .3 2.9 7   .7 07090/-7.7/ 3..7.7 .7Q073/0 . 1472.32..7..20/027./Q21... 3472:3.9 7 830 82 3:.954.....0 8..7.7.090383/73 07/03/74-.3 7QQ .3 . ..0830 8 209.0/..439.7 3 3:31472.9-.9 7  ..3 1..:.7.9 7 @01....47:9507:.

.2:8:.0-0307.3-47:.007.-.7 9.9. 32 4.097 :3.../.0574043..32.3.3/ ..7 3/.7907.7 243900/0.0.050/0780 2Q90.03 -4 ...8 ....9 7 1. 43. 7..3.713/0. 4.0820..3032 4.Q070 /.7 . .95740.92..34..0..-::8:89..0439740/0-707070243900/0.9 7  /.92. / 3/.2.. .9 7 40970748..9 7  0/02.:.700.. 409707/03. .-7 . 8.32.32.9.7.70 40970732.3.07090/-707..9 7 4 . 5425...070..9574089.8::3::3 0/0/703..0//9038437. $4 :8:409707 9. /....7.3.. .

32...9 3/.8 3..1.3 .409707/0:.. .703 .-.3 . .-47:..2.01..

 ..7 945.30/0. .020/03.2 4097089..843 .7 3089..0.1 3/..5 2 4.097   $9.0 94.-080303-47:3:3-79.3.0.3.3 3. 0//9038437.9 7  4097.3/.30/2 ..9 7  4097073-3..2020/.9.5439740/0. 8 02 472.::3 0/09085907. 0/0 4097.7.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .3 2 3/.....7 3.. 002.02.5 5740/0-079202 80-08003.5 9.0.79.9.3-47:..7...072/07.5 2 4.5 ..02.

/...3 .5 47:.5 2 Q247:.32.9 2.3 .$:: 3!..890 97.39 5.09200..$:: 3!.7 !.8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.0889023007 .3 .7 030.3.2.32.7 3 '/.0:.7.7 47:.7 3 20@0 .32.2 ! !' & Q2020!.3!890 97.: !4574503/03 !! Q247:.79 !.89-47:8890207 $ .  47:-.7 47:.7 !.0-.7 3 !' & .347Q7/03 !' & .0:.0:.0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !.32.2 54.2 !4..9 2.7. 28 0-47:.8947:$890207 20..890 97.7 020!. $89023C007 !89-47:8890207 20.8 3/.347Q7/ 030 !.. .8 3/.7%039082 .0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.7.::3.$:: 3..7 !..0/ . .9 2.8947:$890207 3.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .9 8:...-47:.....73 .9 $:.3 . 7.89-47:8890207 $ .7  8:.9 2...7 3 Q80.0/Q Q8 .2 ! !' & Q247:. 3/0$4 :.3 .2.0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !.7 @0 .% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  .7.7 .9 2.7..8947:$890207 20.89-47:8890207 $ . Q2@0. 7. 2.8947:$890207 20. 9 $:.:.0:.7 39 2..0$ .7 09.

3.:.7 9:72.78 / 72.7.0.7..8 3 8:.7/.04.3 .7  !89-47:8890207 ..90230/0.3 ! !% ! & ' % .708 / 72. :..2.9.2.3.0 2Q8003.- . .7 39...3 3/Q Q42.8 4.32.7/..084 :8:3 @..7 -:.3 Q80200395 2..7/.-.-7  58943:.-. 540903 !   !...7890303/0.. .7.7 39.2:7:8: .7.57.097  . .7. .7 9088.7 9088...-...0.2. .Q070Q7092090/707    Q7080'.:. 9..7/.3 7 43897Q843.084 :8:3 @..8 3 8: 8 ..5.::3: : '.7  3.8 3/.57.3...3.8.3 34/Q Q42..3. :.3.3.. 479.-. 7QQ4. 3.3. .%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.8  49:72.0 4741.3 7 4-0.3 !40903/03 ! 47:.0Q80-. /82.0479.57.97Q4.7..3 2073070.3.800.:..  38:..8: . 57038-3070-..89-47:8890207 $ .3 ..79Q079.8.2.2.3 7 :.209.7.7  4-0'.0Q80-.8 3 38903/ 9088.0.7/...7 !.0:.3.9..8 4.9.8 3 Q808 ..5.57.7.8 3.3..7. Q80-.2.3 7  '.89-47:8890207 $ ..3 Q800395.8 3 38903/ 9088.8: 9088.0783/0-.7..5.0. 43:2 3/.3.. 9.90 -07 '...4.097    $Q7QQ .3..7.8: -.3.9 5.7 !.. 32.3 7   00-0'.3..0/03.- 4.7 Q Q 479..7 0 .7 94. . :..3..084 :8:3 @.0.0783/0-.08 .3.5..4.8 3.89-47:8890207 $ . 32.2.3 Q8020039590.4.084 :8:3 @.7 070 2.9.0.4.7. !. 002.9..3.3 7 '.3 Q8020039542. 540903 ! $89023.7 /4 .3 !40903/03 ! 47:.8 3 8: 8 .8 3/. 540903 ! / 0205..2.3 .:. Q Q .02.89-47:8890207 $ . .4.7 !..02085.0.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 ..89-47:8890207 $ .7 Q Q 479..8 3 . 540903 ! / 47:.8 4.-. ...2.7007/0:.:..

7/..589:9:. .8 3/Q Q7Q.1.9...7.39 4.7 .0/. -72.7 :.-QQ.8 3/Q Q247.107 :.002309 .083/02:9.7.8 3Q Q7Q..3.3.3420970.Q. 805. / 7 .3 -. 2.3.8 3/Q Q7Q. .2:9.Q'.8437.3 2.5 9088.::38. 7 .3 2.8 :..3...3 2 ::3/:7  . .3 3 3.Q.0.8 3/... / 7   .: ::38.3.3420970.97 :.0 43/038.:.

9./0..3420970.9 7    2309'..083/02:9.400/0-0.8 3/.2.400/0-0.3.3. 20709 /:7:2.3.::.73472..78.-..7 $: .3 .3.3.73472.7-.0  3/.3.8 :...8 3./0.9 7  .7  19%5@0'..807-.4/: :3:...3. 3/.7 090230/0.7. 84 :92.5.3.097   %072489.9 7    $ .8 :.3.Q'.3.2.38.8 3/Q Q7Q.8 80/Q 043:2/..:. .8 . -72.7/.-7 .3.Q.8 -::3.7. 9 :..8 3/Q Q720...0..8 -.7/. -.7..8 3/Q Q7Q... :..3.0-47:88902073/0889023023090.3. 20709 /:7:2. / 7   .8 :.2.0../.800.097  07%0520'03907 @0'.7. 4.9'..3 .3 2.9.8 3 90230920 .5.7/.3 ..002309 .0  3/..47.8 3/Q Q720.3.3 2.3420970 :..7.Q..0820.8 -.7:.. Q073/08 .3 7  :..0 0/07 .8 3Q Q7Q. 02309..0030 20 /:... 32.3 .7/.7 090230/0. 02309. ...7 3/. 4.8 3 .02309..243900/20/7 .0::38.097 43974Q39084.8 3/Q Q7Q. :.3.3.7 8 92.::.43:2/....:.0820.90230/0....097 /:7:2.7.38 .243900/0-7  .2.:. .0.090890// 389077 0/02QQ7Q4.3 ..3. 890303.2:9..3 -.3.Q. 7 4.7/.589:9:.::38..   .0 0/07 .3.3.3 .7 .8437.9.3..0. . / 7 .8 /.2.7.7 3/. 2.

3.3..7 :95.3 7 ...7  38:  3.8:9088.3.9.7 970 :.0Q80-.2.0.8 890303479.7 3/.479.743.3.7:.7 %088..7     4:43974. .7  38: 8 .9..8 3 9088..8: -.-.8 3..42. 8: 8 .9.3.8 3 .5. :.-..9.3.32.7. .3.7/..8 3 ...7/.3 7 %088. ..7  38:  3...- .9.7/.3 7   .-.8 3 .7 3/. . .- .0. S 0.7/.3....7  !.@0'.7/..:.9.3 7   .3.:.8: -. 8 ../Q 00743:2/..3.5732. .43:2/.-7    @..8..7/.9.0.-7    43974'.3 3..1970 82 070 0230 5.7 37 3/0 :.:.2...000.:.070/4. 8@0'. .020/03Q70920/7 :.0 0/0243900/20/7  07.7.3 7 :.79088.3 7   !8%:9:./.

5.700 9Q/0 43....5 . 3.3 2. .7/ 7 :.38.047.:.00730::34.43974.7.5.2.. .2.. .7 3. 8:-.411 .3 ..

7 .3.3.-9/0-8890207/0:.8.88902073/743/0..800.00820./.7 $ ..70 .::34.7 $.3.5 5740/0-07920/ 9.0.411 3007.0 Q2 .0Q39007/039.7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843..4.7.3 7 './7/0 .8 3..3 07 7. ..8 4.0/0-830::34..7 9 72.8:: 8 92.8 3.- .3/0-.7..38.3 .3.0.097   .0.38 -.7 -...3. 4. 800.7.7/ 7  . 030003 8.2..3.7...97 1.84 :8::84 :92.7 9 72.097    D4:43974. .800... .3..7 2/0-833Q89Q3/0.9-..097 '.38'.7.. ..3.7   $9.. 3Q0-0..3...Q073/01..

0..097     '.39 03070..3 2. 3.9.3...3 ./954.9 .097   C00-:.3./0208.0724.5347:.7 3/.54./02. .9 7  $05...79088.57..3 20.:2 7 . -.8 38 3 1 3.8.70. 3 .7 3 3-70 20349.9.::3-. 0050.32.92.9...72.3..8 38 3 1 3.8 3 1...9 7  %088. 5.7.7 3/.39 .9 ..0.9 /..3 7 .995 8:9088.8 38 3 1 3.3 /.9..0 0/0..097   .0./02. .:2 7 .7.3 7 $89023 8903031.3 .43/038.0. 9088.39 00508 830 .800-7   830.3 .8 3 .  3..9..3.043..-48:3/.3/7.5741S.8Q70/0479.7.:.:2479.5.70.7  47:. -.70.33Q804/: : /..9 7 !740/0-079202 80 .3 ./02.. .2.800.570385073070 O %0724/3.0208573.800.7 3/..083::343/038945../0 5. 95.8 3..7.7.:99:7   43/038945..39 00508 $. 2.7 3/.8 3...0208573 0.4.-9 .9.890/04.. .083 070.3 .2-.097  :.8.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :. ..295 O %072489.7 32439.0 4.70.79088..7.7 0 03/0-8890207/0:....79088.0 0/0-0..3.3/7.7.9 .3. 349.043...../.097  :.343/038945:..7. Q3900::34.7 :.3.38.70. .800..5...9.3..3 .7 :. 954....9 7 43/038.38:: 43/038 03.9 7    47:..7 3/..3 2.7 3/../ . . .2.39 02.. / 7  43/038945.9 7  .97 :..-72092./ 7.7:.32.995 O .7-.04.9088.9072489.9.3 39.0208/027/Q2 81074/Q2 0.4: .243900/0. .0.7 3/..4.9. :.4: ....8029..-.7/.0.7..99. :.43/03894595800.0.04.9.7..8. 95 O %0784.8 3 347:3:4/: :349..79088.. -.7.7.2 3 03 8. 3.32.3 383/Q720 ' -... :..

.:. .9088.097 ..7 3 38 .097 O . 7 Q0320.8 3..007/0-334 ..90789073-079035748509Q8Q43.7 /0 970.9 3/.32 4. .7. .9 7  !425..020...4/..3 .8.8 3.08.2.5 .02.:2.3 5748509Q8.0%0 03/3/03.0%07.097  !425... .. /0 2083/0/03 1. 2..7093/0 .002.2439. 2. -0792 4....7 25007...7-0 9970 2.3/.097   !748509Q8.38. 2...././0.7 .7 3 .0.9..32./0-073472.4:3/..7.0.0.7 3.0 9970 290.7 /.7/ 3.3 383/Q720 ' -.7 O $ 1 7/.52.0052.7 3 3-70 20349. 2...02:9015..2Q00.7 3/.0/0.7.389450920/:7:2:3./0.270/0.-4.. 70/0 23.9...0.-...3 3 -Q9Q30-... 070::34..-9:9:..4..7082073..4.24947.22Q8 3 7.73/0 039Q.:2.7.390/0.70.02439.5 .90-0083.0Q/0 070733-.5 .:..79/09. 3 Q 2.2.3 3 .9 9.9. 2... 0/0800.0..903 8.24..3 7 0050.7:.7.07037.. 2 4...9078907 !425./0 5.7.9.0/0.890.39043974Q3/0:8:7:7Q035425.9..8 3 .7 3 -0797 9.9 7 ./0-/0  8907200..07030 707  0302007 !425.8 3..8 3.9 7   .7%Q7$9..7. -.0.3. -.7-7.0 070 9720.8 3/0-/0 07073.9..300200./0.3 343..0.800./780.97082073. /. 2.:.0....5.3 383/Q7209088.0.4/: :3:9.7 3/.::3.-079030073.5 /.9.0.3 7   0302007 Q9Q3..3.043974Q39.00073.4: O 4250-.3 43974Q330..7 3472.9#082 !425.9 3/./Q4. 2.8 2:39.9 7 !425.800730::...90789 :-7-.....024/05425.780.0920 Q070070/0302007.7. 3 3 .7 3/.007/7  !425.5425.7.9 7 !425.7073/0. 9.3 3 3.9 7   !425. /. - 307/039..2.9 .9 7    .0-:5748509Q8905425.0.79.7 -47:889023300730::3800.Q0730 8320 0/0. .0./.3 3.97082 :2.7 3/.3 / ..3900302007  .547.7  @../74908909.82.

39...:.7 322 .7.3 .9 .%0.3-75.33.::39. .7..Q89Q890 0200.371..4...7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0.//080/4/:7:.097 ..07.8 3 3 . 5425.8 3.0.3 309 Q908590/0.9...7. 3 3/.3:8:8...39..7 %970 208.0Q07380.1.. 3243900// 2.700.899507/03 4.007/7   0302007 8 9.32.7.79.97 .7 34...5 2 4.3.3 ...3...78.3  8 9 .7. 3 .800.2..9 7 4.97..3.8 .3 8Q208.720/03Q03 ./007.7 -..7907 $3/7. -0943.9 7 %0.097 D709..9.7.7.79 07  ..79-4:2.070..0. .2. - 8 2.3. 3.7 4...9 7   :.::9. 2. 8 .2 .3.0.9 .5.80Q0730.9 9..3 3/.0 19.843:3Q0/05Q 20838. 3/....-70 970...7 8.129.08 9 7 2.0/QQ3 0/0/0. 0 .8 ....!740/037Q03-..7 5. .9. .3 ..3.3 82 ..843:.3.../ 439740/0.::4.5.0907...00.9 7  .9 7 472..-.-.0 .7/.7/..3 007.9.02080...::4../0990.9-0/0.00903../0 970.8432.72439. .3..0. 5.9. .097 O !740/037Q03-./.-.0 39 . 7 3 3.5.2 307003 90/-707..3954..4/0 07439740/0.0.70/43.3.0%0859..9 3..0. 040 2.0.0.0 .5.0.7.7 3 34:542. ..9 .82.%02007 .0.. .39 02-07 08.5..19.070 03/0..7/./.0 9.7 3/0.793. .2.0.-0943 .270/0..90.9 7 .3 ...3 5 02-07035 890303.... .7/./03..9 7 .7943974Q3890 30::3.7/.. -.-4 :...9 7  0...808 Q07 020 '.82...109:9:.-.20070:2.7/.7/309073./ 07 2.7/.3-.0-: 82 390.3.39.9.0/ 020049:79:.7:...0 007078 .5 . /03030.808307003. /0.474109..8 3. .8Q208070 .80070907-QQQ..0/0302007907..5.208. 2.0208  4. 3/.9 7 ..0 7QQ..//007/0347:32.5.39../303/ 07.5 .9707Q073024390 0/0.38437...9743974Q0-0 0303-7954..9 7  Q03'.. 3.7 3..007/7   %0.8083Q30.9707/ 82 / 0200. 4.0.Q03 . 3 ../.4/0 07439740/0.97073.-4. ...3 8 2.0/:.90.790.3.:: .9 /..2-.2.7/0-79090..7. 3..9 8 3 39.3.0. 7 9.0 0/0243900/208 8..79.9 7 !03.843%. .32 4.0.7005007 0920..3/ 9..9 7 O   .. 3 .

02 .::34.3..9010/0.7 ..7942.9-8:7090 47443.3007 Q9Q3.79 07.097 %0.4:590...7 90./.2 -47: 00395.7..-4.7.3.3.. .8 0-4..9 7 %02.../03Q07 /.8 . . /.07.79-4:2...7 400/0.35425..7/ $ .7.7.9 2 3/..4.7990-4 :..547..7 1.0 -4.2..7.7 .5. 3 9.32 4..7 39.9 -4..0.7  Q9Q3/0275.9.902Q843:0 -4. -4..3 3077.7.5 -44..7 .7..7. 07  .0908595. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.7 5425.7..47.7:-Q9Q38..2Q3Q0 /4/:7:.7 .7..972.8 ..7 %0.0. ..7/.2..32...3..9 7   !425... .3.-. - Q709.7 .37029.9 72 :7 :38Q030-4.7942.070/ 030.9.7 .3.7 3..3.9002..2.9 72 8Q030-4. .7 Q073090.250707...0.9 7 O .007/7   47443...-9Q2..7 /..0.0-47:.9 02Q843:0-4...3....793.7 3%0..7.547:.79 4.7 807-089.32 4..9 7  %457..3 ...7 /.3. - -4 :.790/0.81.3..790/0.9 7 O .32 4.8432.94.2:2...7 /20/0274.3.097  47:.8970..9. ..9.3 38Q208.3.0-4 : :303. 9.0.5.7033890 Q07305.-7.000205..0-47:.7.7 .0.0.9 7  ....8....0 /.Q23:2-4.9 7 %02.70..38.7 009724947..7 -47:..7-7..9 72 :7 :38Q030 -7.0 .3707.29QQ3Q3 .9 3.7:9:-092....703.3.3..7. .9 3/.8:  38:...7:4.7 7..2. 47443..7:42.308..9 7 $Q20830700..0908595..2 .8.043...3. -203/0 07.38437.080738:5425.-4.0...7 -9Q2.99.7 90. 2 .7 .3.38..3-Q9Q3 8. . 3 3/.7 3473.00.-::3.02 073/0.7 /054. .90.172.0.2.8.8.8 .. - 9088.20/0..75740/0-079202 80 2Q90.7..3/0 9.9.3.7-7.7 1.19..3.-4.7.5.9 7  027!.9.9 3/./ 0303-Q9Q3 -47:. /./03 -4.7.81.3/ 9..7 0 .70/0.--4.2507.3.9 7     47443.3 .9 7   3...7 ..1 3/.0208090.9 7 027-47:/43.5 ..0.

7 .7. .3.0%..9 ..3 3 .30:..:2.0.338.7388230207.3.80820/.30073..097 .3.. ./030909073.9 7 07-7-47:43:3.43.0779-. 0920./.2.007.7 . .7 2 .7/..3 42.007/7 .3 -70745. .7 3.-4.0%970 2 4.0/ 07073/03.0.39 8 9970 2 4.5 .-847-00/0.900/0.9.710/0. 897Q9Q7Q.Q202.8 .-47:. 090907 2 .-847-070709.79Q0.9 7 :. 7.9970 2.09703-Q9Q3..-:0/0..-43:2..2.5.-4.0...8..902007Q0730 243900/0.7.:2. :53-.0.09078089087 0/0.7.1.0070.7.2-7 0/0908590/2 .3.0-7 49.9 .8 3/..-0..0 43897Q843/.-4..-QQQ90..3.09.3902. ..7.7 3.0.303.39 8 .7.7 %970 2.-47:-.02.7 3/../08.5 9.097    .097 %.3907Q..-:9.7 .710/03 43974Q0::3-::3. 02020890230/0.7.7009302.0C0 07   .3:2.30%088.5 002.7.808..3 2 3..9970 23-47:/43.-...3.8 3 .#08207   ..097   $08../0/ 3-923/0.0.7 2.843.-4 -47:3:3 02.0 4.70095.8 30702.7 07.3.7.70090820/0.30070..7  .0. .70095..7.5 2 9970 2. 1.95.7:.8 092082:90207Q03-.7/. .32:.04.0-:808.08.9 09.7.70095.-4.0-. 243900/0. 3. ..3 39.0-0-47:3:3143843:3:9.03:2.7/.. /.3 92.0.97070900/2 4.3.3..8 .8 3.9 7  /03-QQ....743974Q0 -0 030..3.2 .7.3.7 3 370343974Q0.9 7 ./00/0. 209.7.0 0/02:.097 :9. .007/7    $08.3 37Q208 .-79..../0390907. 808:.39 .3..0.1.70339.1.0 143843:3:9..7.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->