P. 1
MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

|Views: 165|Likes:
Yayınlayan: Seyhun Agim

More info:

Published by: Seyhun Agim on Sep 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

Boyanmış.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. 1. buhar. gaz. su. malzeme ve hizmetler (elektrik. uzaktan kumanda. 1.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. 1. 1. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. . işçilik v.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır.b. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. bölmelerin. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. kilitleme.b. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. bacaları. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır. 1. koruyucu röle vb. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. boru kılıflarını. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. pis su tesisatı v.Otomatik kontrol şemasında. yakıt. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir.

Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. Sağanak. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. 1. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. YANGIN TESĠSATI.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. cihazlar veya armatürler. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. depolama. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2.b. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. bu esnada gerekiyorsa. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. kapak v. 1. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. ayarlamaların. hiçbir şekilde boru donanımı.1 Kapsam . Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin.

yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir.2.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. bunların bağlantı şekillerini.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. planda. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. 2. çatı üzerine kadar çıkartılarak. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir. cihazları ve yapı elemanlarını. sıhhi. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. Normal olarak boru montaj detayları.2 Genel Esaslar 2. ana ölçülerini. akümilasyon tankı. borular. imalatçının ölçülü. 2. 2. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir.4. İmalat projeleri. detaylara. yangın. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. boyler. termosifon ve şofbenler.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır.2. aralarındaki açıklıkları. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. 2. .Bu bölüm. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.2. teknik şartnamelere ilave olarak. su sayaçları. hidrofor tesisatı. Bunların içerisinde. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. armatürler. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar.4 Temiz Su Tesisatı 2. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. ölçekli teknik resimlerini. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. Montaj detayları.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. 2. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. temiz su deposu.

Flanşla 2. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. Termoplastik kaynak 2. Temin edileceği kaynak. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. 1. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir.4. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. vana konacaktır. Muflu yapıştırma 3. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. deneme. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. haftalık ve aylık). kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. ölçme. tüzüklerde. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. Tesisat. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. . Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. kesintili veya devamlı oluşu. 1. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. numune alma. tesisat buna göre yapılacaktır. dona karşı korunmuş olmalıdır.

Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. Seviye flatörü . Hidrofor besi suyu tesisat çapı. hidrofor tip. Emiş yapan hidroforlarda. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. yatak geçiş hızı. haftalık. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. su deposu konacaktır. aylık ve yıllık). en çok 20 m/saat olmalıdır.5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. Biyolojik. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. Su filtresi olarak. emme şartları tetkik edilmeli. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu.

Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Basınç düşürücüler. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. basınçlı su depolama tankları membranlı. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. . Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. tankın hacmi. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Hidroforların. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır.

5 m/sn değerini aşmaması gerekir. Temiz su tesisatında bulunan. 2.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı. Kesme vanaları. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir.4. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. buna boru uzunluğu. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler.3 Su Sayaçları . Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır.

Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. 2. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır.4. 2. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı.Su sayaçları. Su sayacında basınç kaybı 0. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır.4. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. 2. titreşim gibi zararlı tesirlere. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı.4.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına.4.4.4. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. donma. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. çarpma. Sayacın monte edileceği yerin. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir.4. . sıcaklık göstergesi.4. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır. 2. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. 2. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. Isı depolama tankı. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. pislik.4. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir.5 katı olmalıdır. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. . Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. pislik birikmeleri önlenmelidir. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. Sıcak su sistemi. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem.

Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak.5. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine. Bu yönetmelik hükümlerinde. 2. 2.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak.3 Pompalar .5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri.4. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. tesis edilecek ve onaylanacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0.5.İçme ve Kullanma Suyu İçin. 2. tesis edilecek ve onaylanacaktır.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.5. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2.

Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. orta riskli bölgelerde 125 m. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5. Hortum. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . 2. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Hortumlar.5. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. . itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. 2. riskli bölgelerde 100 m. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda.

hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir. Hidrant sisteminde.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Basınç : 0. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2... Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır. .6 m. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min...5. orta tehlike sınıfı için 12 m2. Sprinkler başlıkları 1. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir. 2. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4.40 C üzeri alınır. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2.1 lt..1 lt. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir.3 lt. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0... / dakika / m2 12.. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2. 8.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. yüksek tehlike sınıfı için 3. Mahal sıcaklığının 14.1 . Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir.8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa. 16. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir.3 .. / dakika / m2 6.7 m‟dir.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 .

2. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt.OH2. ahşap vs. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir.Dolaplı. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.OH3. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.OH1. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı. yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir.5. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. pnömatik veya mekanik olabilecektir. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. Kullandığı söndürme yöntemi. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. kumaş. HH sınıfı için 200 lt/dak. 2. boşaltma hattı boruları. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür.5. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH.7. CO2.OH3. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. otomatik olarak.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. Tüpler. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak. ortamdaki oksijenin oranını. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. lastik. 2.5. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları). Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. Sistemin kontrol paneli. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. Sistem. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. püskürtücü nozullardan oluşur. Boru. Kurulacak sistem. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir.OH4 sınıfları için 100 lt/dak. elektrikli. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. Sistem.2 Sistem Malzemeleri .7. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). Sistemin aktivasyonu.

Tüp bağlantı aksamı.2. Sistem devreye girdiğinde.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli .2. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.2.2.2. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. 2.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde.5.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin. Vana aksamı üzerinde 185 . 2.7. Bağlantı aksamı.5.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.5. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir.5. uluslararası nakliye standartlarında.7. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. 2. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.5.5. vana aksamı pirinç olacaktır. 2. Tüpün gövdesi çelik. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. 2.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır. yedekli sistemlerde.2. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.7. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı.5. Nozul tipi. 2.7. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.7. 2.5. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. Ayrıca. 2.7.7. çek vanadan olası sızmalarda.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.5.7.2.2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .2.7.

3 Sistem Ekipmanları 2.tedbirler alınmalı.8.10 saniye olacaktır. . boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır.8. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör.8. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir. FM Gazı boşalma süresi max. söndürme paneli. çizimler. boşaltma hortumları. 2. 2.3.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması.5. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır.5. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. İmalatçı firma. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır. FM200 silindirleri. 2. söndürme kontrol panelleri. 2.5.5.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları. siren. buton. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir. sesli ve görsel alarm cihazları. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir.8. durdurma butonu. Sistem koruma. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır. Sisteme ait mekanik.3.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır.8. dedektörler.5. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. uyarı (sesli.5.

2.2 Sistem Malzemeleri 2. elektrik iletkenliği olmayan.5 % ve 42. 45 saniyeden fazla olmayacaktır.5.8 % olacaktır. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır.1 Söndürücü Gaz . ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir.5. Sistemin aktivasyonu. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur. 40% argon ve 8% karbon dioksit.9. Kullandığı söndürme yöntemi. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır.9. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. 2. A sınıfı ( yüzey yangınları ). aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: . vanası. Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C . Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. Ancak. .54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37.5. Sistem. Sistem.Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar . Sistemin kontrol paneli. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. sistem.FM200 silindirleri.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi. elektrikli. püskürtücü nozullardan oluşur. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. solenoid vanası.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar . pnömatik veya mekanik olabilecektir.9. 2.Inergen Inergen. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. Söndürme işlemini.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. boşaltma hattı boruları. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır.5. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. Sistem.2.

Bu vana. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren.somunlarla birlikte komple olacaktır. tasarım . 2. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır.9.2. 5/8” çaplı. uluslararası nakliye standartlarında.2. Solenoid.2.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. pilot tüpe takılacaktır. Delik çapı. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. vana aksamı pirinç olacaktır.5. 2. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır.2. Nozul tipi.9. Bağlantı aksamı. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır. 2.9.9. 2. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir.5. 2.9.5.5.2. işletme basıncına dayanımlı.5. 2. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. Seçim vanası. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.2.2.5.9. gövdesi çelik. 2. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.2. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .9.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. gövdesi dövme demir.2. Vananın gövdesi pirinç.5.5.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla.9. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.

kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır.5.9. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır.5.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda.2 Söndürücü Tüpü .10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. Sistem tasarımı.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz. çek vanadan olası sızmalarda. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.2. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.5.Ocaklar .5.10. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır.2 Sistem Malzemeleri 2. 2.10. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip. 2. Bu parça.2.5. bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır. Ayrıca. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır.2. yedekli sistemlerde.5.10. 2.Davlumbazlar . plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır.9. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem. Sistem.10. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar . 2. Sistem.5.Kuzineler . 2. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. potasyum bazlı. 2.

boşaltma mekanizması . sistemin elle boşaltılmasını sağlayan.10. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.10. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır. yaylı.5.5.1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. 2. 2. normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır.5. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek. 2.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .5. 2. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan.5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. emaye kaplı olacaktır. Düzeneğin kapağında. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir.itici gaz hortumu . nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır. ağzında bulunan zarı delinerek. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür. Ayrıca. 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır.Nakliye sırasında boş. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir.elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: . sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.2. dolu durumda basınçsız olan tüp.10.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında. Borular bükülmeyecek.2.5. her bir nozulun içinde. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak. paslanmaz çelik.2.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır.10.gaz regülatörü .3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi . ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde.10.söndürücü tüp 2. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.3.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir.2. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: .5. derin çekme karbon çeliğinden mamul. .10.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır. 2.

söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir. alüminyum gövdeli.10. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde.10. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan. 2.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen.5. Sistem herhangi bir basınçlı kap. 2.3.3. gövdesi alüminyum. iç aksamı paslanmaz çelik. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir.5. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. Gaz kaçırma. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. 0 .3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir.10. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. yangın anında. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek. .50 C sıcaklık aralığına uygun. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. 2.5. boru tesisatı.5. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. 2.3. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir.

monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır. 2. Yatay kanallardaki hız en az 0.1 Genel Esaslar Atık sular.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri .Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. pis su ve kirli su (yağmur suyu v. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir.5.) dan oluşur.) .7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır.6.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2.Tasarım. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde.s. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.

. 2. kâğıt. vb. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. Gürültü Pis su tesisleri. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. . bitirilmemiş. mutfak vb.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır.. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. Bu adaptörlerin diğer uçları. cihazlar. daha sonra 2 nci. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. 2 nci ve 3 üncü kat.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . Öğütücüler Mutfak artıkları. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. açık. görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. . çelik borulara vidalı.8-1. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır.6. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. ancak bu gibi cihazların. çöp (süprüntü). 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. bu tablo Tanıtma. Boruların. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir.0.0.

Mazot. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır. Zararlı olabilecek nispette asit. 2.6. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane. yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . gazyağı v. Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır. Benzin vb. 2.b. Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. alkali v. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır. mutfak.b. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.Bina içi .4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda. benzin.6. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi.6. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir.6. (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır.Bölüm 3: Çatı drenajı .Bina içi .5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır. 2.3 Yağ.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır. 2.Tasarım ve hesaplama .Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri .

Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri .Bina içi . 2.7. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.Bina içi . Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış.Bina içi . Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır. bitirilmemiş. 2. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak. pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir.Bölüm 3: Çatı drenajı .Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .Tasarım ve hesaplama .3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri .Tasarım ve hesap 2. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . Boruların açık.7. plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır.7. çelik boruları vidalı.

pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. kalınlıkta kumla örtecektir.8 Binalarda Temiz Su. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır.1 Genel Esaslar Rögarlara.8. montajdan sonra. drenaj çukurlarına. pompalamak v. Yağmur Suyu ve 2. 2. çöp. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Bütün borular ve eklenti parçaları. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. boru. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. . işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. çamur v. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. Müteahhit. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. drenaj noktaları vazetmek. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri .2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı.Bina içi .b. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Bütün boru tesisatı. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. toplanma kuyuları açmak.8. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. su sızdırmaz durumda olacaktır.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .b.

Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır. üzerindeki trafik yüküne. yukarıdan başlamak ve 35 cm. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. kalınlıkta beton olmalıdır. toprak sıcaklığına.8. uygun seviyede monte edileceklerdir.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. iç ölçüde olmalıdır.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. yeraltı su durumuna. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . Ø 15 mm. kenarlarının intizamlı yapılması. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. kanalizasyon. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. 2. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. HDPE rögarlar. Tercihen duvarlar en az 15 cm. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. toprak cinsine. kapak üstü toprak yüküne. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır. HDPE / PP.8. Rögar boyutları. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. 2. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır.

bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. Hendek dipleri yumuşaksa. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. hendek derinliği 120 cm. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. Böyle hallerde dolgu malzemesi. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. evvela büyük bölmeye verilecek. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. Hendek diplerine.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. . Pis sular. Bu husus. gerekli şekilde. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. Bunun boru üzerindeki 15 cm.8. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. kazılan hendeğin kenarlarını. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. Müteahhit. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. toprak. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır.8. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. 2. 20 cm. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. 2. kavis verilecektir.

Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir.50 metreyi geçmemesi lazımdır. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. Fosseptik projeleri yapılırken. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. fakat kapasitesi artmış olmaz. Fakat her ne sebeple olursa olsun. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. den çekebilirler.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. Bacalar. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de.5 metre olduğu anlaşıldığından. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m.

Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. L.G. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları. İç tesisat boruları. P. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3.P. 2. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Doğalgaz. G Tesisatı 2. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır.9.7 Ġlgili Standartlar TS. Havagazı ve L. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.8.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Havagazı veya L. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2.b. muayene edilmesi gerekmektedir. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma.P.9 Doğalgaz.G. 2. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. Filtre ile hendekler v. muayene edilmesi gerekmektedir. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.5 metre kadar olmalıdır.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir. . standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.9. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir. muayene edilmesi gerekmektedir.

Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı.2. binanın girişine en yakın. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. kalorifer dairelerinden kolon vb. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. kanal vb. Kullanılan sayaç giriş vanalarında. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır.9. Her iç tesisatta. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. Sayaçlar. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. havalandırılabilen. Gaz kolonları. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli.Gaz boruları. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir. yeterince aydınlatılmış. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri. . 2. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. kuru.2. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. kapalı hacim içinden. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. 2.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Ancak. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. gaz boruları geçirilemez. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir.9. çelik veya PE boru ile döşenecektir. içinden geçirilmemelidir.

U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir. Sayaç. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. mesafede olmalıdır. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır.Sayaçların montajı. 2. sıcak su borularından minimum 30 cm. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. Sayaç.2. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. 2. daha büyük kapasitedeki U 100. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. Hastaneler. .9.9. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı.2. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.2. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. anahtar priz.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. 2.9. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır.

otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır.3. susuz çalışmaya.9. Kazanda sistem gidiş. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu. 2. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan.3.9. . emniyet ventiline sahip olmalıdır. Kapasite ayarlanabilmeli. kapalı genleşme tankı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir. manometre. gazlı merkezi yakma tesisleri. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi.3. Doğalgaz kazanları. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır. emniyet ventili. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir.9.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.( Dış hava kompanzasyonlu) 2.3. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. aşırı ısınmaya aşırı basınca. sirkülasyon pompası. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen. dış hava sıcaklığından etkilenen. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır. 2.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için.9. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. otomatik pürjörü. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. 2.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.boşaltma ventili. baca blokajına. doldurma. yoğuşma suyu sifonu.

2.3.9. 2. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.9.3.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.3.9. 2. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı . Soba.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .Merkezi Isıtma.Gaz Yakan. 2.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci.Gaz Yakan.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ġömine vb.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.2.9.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları .Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar.3.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.9. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.7 Soba.9.3.9.3.Merkezi Isıtma Kazanları.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim. 2.

Gaz Yakan.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar. doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.4 MPa .Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar . Genel Özellikler.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.2.Merkezi Isıtma. Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan. Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura .

Kon Bölüm 4: Sistem H.Gaz Yakan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan .Emniyet Isıtıcı Sistemler.Radyant Tüplü.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan.Gaz Yakan.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Radyant Tüplü.Çok Brülörlü.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Tavana Asılan.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Radyant Tüplü.Radyant Tüplü.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Gaz Yakan. Doğal Gaz.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları. Kurallar.Radyometrik Metot.Kon Bölüm 1:Sistem D.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Cebri Konveksiyonlu.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Tavana Asılan.Emniyet Konveksiyonlu.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Tavana Asılan.Gaz Yakan.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Kon Bölüm 2: Sistem E.Çok Brülörlü. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Cebri Konveksiyonlu.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Müstakil.Çok Brülörlü.Tek Brülörlü.Gaz Yakan.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar . Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t . müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Çok Brülörlü.

Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2. parçalar.10. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. ölçüler. hela. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. gözeneksiz.b.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. pisuar. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. Diğer hususları 1. malzemeler. krom kaplama. kaplama. üstü. sınıf olacaktır. Aksesuarlar.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır.10. duş. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. cins. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. kaynaklı olanlardan. cıvata. kaplama. Sınıf olacak. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. depoların dışındakiler. 2. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. 2. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten.10 Cihazlar.TS EN 1856–2 Bacalar . Armatürler: 2. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler.b. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. Özellikle lavabo.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. tespit tırnağı veya kelepçe v.10.

1 Kapsam Bu bölüm. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır.10. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri.10. HAVALANDIRMA. armatür v. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir. deliğin çapı. bağlantı parçası.b.4.10. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola. Gizli kalmış tespit. havalandırma.) 2.4. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek. montajı ile ilgili esasları kapsar. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak. SOĞUTMA. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Isıtma. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. 2.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar.b.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. armatür v.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır. 2. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. soğutma. uzatma parçası. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir.10. Krom kaplamalı boru. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA. temini. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır. .4 Armatürler 2. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır.

bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. bunların çap. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. boru geçiş yerleri. yatay ve dikey şaftları. Her bir vananın tablo numarası. . teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. .Kondenser soğutma suyu sistemi. cihazların aksesuarını. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. kapasitesini. yazı. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet. etiket numarası.Havalandırma sistemi. aralarındaki açıklıkları. işletme.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma.Kızgın su sistemi. . İmalat projeleri. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. . . basınç kaybını.2 Genel Esaslar 3. ihzarata ve montaja başlayabilecektir.Klima sistemi. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir.) her türlü bilgiyi veren resim. detaylara. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir. eklenti parçaları.Soğutulmuş su sistemi.3. . cihazın komple karakteristiklerini. Yerleştirme ve montaj detayları. boyut ve bağlantı şekillerini. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü.b. belge ve grafikleri ihtiva edecektir.Buhar sistemi.Yapıda mevcut diğer sistemler. malzeme tariflerine. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. . Boru. .2. ana ölçülerini.90º-70ºC sıcak su sistemi. . cihazları ve yapı elemanlarını. 3. . v.Soğuk oda sistemi.2. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi. belirli hacimde boruları. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. .

kondens ayırıcıları. 3. 3. Kontrol kapakları ve kasaları. 3.5 Elektrik ĠĢleri .Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları.2. kış işletmesi. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları.b. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları. Her tip cihaz için bakım talimatı.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. bir havalandırma veya klima santralı.2. ilk çalıştırmaya hazırlanması. pislik ayırıcıları. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. yaz işletmesi. damperler.2. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. işletme talimatı. kazan ve kontrolleri donatımı. bir pompa grubu v. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. Bunların yapılması. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları.

6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. 3. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.4 Isıtma Santralları 3. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. 3. 3.4. . Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. şalterleri. elektrik bağlantıları. boru donanımları. denge deposu v. Bütün elektrik motorları.2. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. kanunlara. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.b. Sistemlerin bütün elemanları. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. vanalar. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. hava boru ve kanalları. kapalı imbisat deposu.

3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış.4.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır. Deprem riski yüksek bölgelerde.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır. malumat verici belgeler.4. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim.b.4. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. temel veya kaide detaylarını. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. tablolar v. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. 3. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. 3. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. brülör v. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. vantilatör.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa.4. 3.b. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. 3.

Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. Çatı kazan dairelerinde. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. fare vs. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Bunu sağlamak için.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. doğal havalandırmalı. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. yağ v. Kapılar. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır. lavabo ve wc mahalli olacaktır. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. yeterli kesitte. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. . taze hava giriş menfezi yapılacaktır.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı.5 metre yükseklik bulunmalıdır.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. kapanmaz panjurlu. içeriye kuş. giremeyecek aralıklarda. Pencerenin olmadığı yerlerde. Yakıt boru hattı. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı.4. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır.4. idarenin onayıyla belirlenecektir. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. çelik. 3. Gece için. duş.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. Bu odada soyunma. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. 3.b. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır.

kazanın her KW için 0. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.5 m³/h olmalıdır. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. Kazan çıkışından baca nihayetine . Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. 3. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Binaya ait bölümler. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır. sonraki her KW için 2. Havalandırma bacası kesiti. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır.4.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. Kazan bacalarına. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. Duman kanalları. Bacalar. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. Zorunlu hallerde.kadar duman yollarında birleşmeler. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.4. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. bacanın bina dışında yapılması halinde. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. ısıya.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. kombi. .4. şofben.9. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır.b. Kömürün depolanmasında. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. Kömürlük ölçüleri. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır.9 Depolama 3. 3. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. Kanallar. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır.

Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. Yağ yakıt depodan. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt. Yüksekte. 3. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.4.3. ısıtma santralında depo edilmemelidir. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır.4. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. kanalizasyona karışmaması. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır.9.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo.5 m. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Ana depodan.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır.

şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik .5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. gaz. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. 3.4. gereği kadar priz tesisatı konacaktır.11. plan. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. su enjekte pompasını çalıştırma. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar.4.

2. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır. Bir adedi işletme. 3. Kazan ile birlikte işletme termostatı. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır.4.4. 3. 3.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. bir adet emniyet presostadı.3. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır. 3.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır.4. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak.1. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon.4. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.4. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır. 3. . Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır. 3.13.4.4. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır.

genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir. 3. Depo mümkünse doğrudan kazana. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. 3.13. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.) olmayacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Açık genleşme depolu sistemlerde. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Kazan. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir.2 Sıcak Su Üretici. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır.b. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Her bir kalorifer kazanı.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda.4.4.3.4. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. Kapalı genleşme depolu sistemlerde.15 Brülör Tesisatı . Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır.

Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. brülör. kadar 30 kg/h. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir.Brülörler. alevin sönmesi hallerinde. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. . Tablo 1. asgari 5 saniye. kadar 10–30 kg/h. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. ön süpürme havası verilmelidir. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. Normal çekişli kazan deyimi. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. Buhar kazanlarında. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce.

20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. ateşleme elektrotları ve kabloları. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri.4. 3. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları. 3. arıza sinyal lambaları.15. hava türbülatörü. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. tablo için kablo bağlantıları.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. fotoselli olacaktır. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı.4. yanma başlığı. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid).15. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. gaz basınç presostatı. hava ayar damperi. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. hava basınç presostatına haiz. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. min.15. hava türbülatörü.4. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. 3. hava damperi. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. yol verme şalteri.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları. buşonlu sigortaları. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. Hava ayar tertibatı. Tam otomatik. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru.

montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en .5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı. 3. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. bujilerin çakmasını. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. vantilatörü. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. fotoseli. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. yakıt pompası (ayrıolabilir). Onaylı projesine göre.4.ile kablo donanımları. gaz için magnetik ventili. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. atomizörü. 3.4. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek.15. LPG ile ön ateşleyicisi. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı.15.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. pilot hattı için uygun müştemilata sahip. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. yakıt atomizasyonu. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. yüksek gerilim transformatörü. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. gaz için elektrotları. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte.

ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir.15.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 . Yanma Verimliliği Hesaplama 7. Uzaktan Kumanda 9. Arıza Bildirme Kütüğü 11.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen.4.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün ." 3. Brülör Beyni 2.4.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi.6.15. Baca Gazı Analiz Cihazı 3. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü.4. Başlıca Fonksiyonları: 1. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir. Baca gazı analiz cihazının. Yakıt seçimi 3.6. azot NO oksit. . tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir.15.6.15. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3. Alev İzleme Sistemi 5. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar.1 Sistem Bileşenleri: 1. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8. Yanma Optimizasyonu 6. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. Yakıt servo motoru. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır.4. Yük Regülâtörü 3. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. İlave olarak CO Karbon dioksit. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır. 3.

alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. 3.4. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. Su seviyesi kontrolü ise. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. . Kızgın su tesisatı. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır. 3. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir.16.6. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali.6. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır. “Buharlı dengeleme”.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” .15. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır.4. “Havalı dengeleme” . Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur.3. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür.4. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır.15. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir.4.

ocağı. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. radyatör ayarının değiştirilmemesi. lambası v.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. elektrik sobası. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. odadaki su kaynaklarında (insan. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır. 3.Sabit devirli pompalarda. 3. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur.4.16. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır. .16.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.4. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek.b.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

askı. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir.6. gereken yapılacaktır.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. gereken yapılacaktır. . Denge deposu montaj. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega. (PN 16. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. denenmiş. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır.6 Kızgın Su Tesisatı 3. kollektör kullanılacak. hava tahliyesi. İdare talep ederse termometre monte edilecektir.b. tespit. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. imalat kontrolü yapılmış.) sağlanacak. kontrol. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. Branşman. kompansatör v. imal edilmiş. Kolonların ve cihazların da genleşme. PN 25. donatım. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. PN 40 gibi). gereken tedbirler alınacaktır. donatılmış olacak.

ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. gereken tedbirler alınacaktır. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6.Bütün boru. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. pompa v.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.7. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek. basınçlı kap.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. 3. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. Branşman. 3. sonra su tamamen boşaltılacak. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. . Tespit. Sistem suyla doldurulduktan sonra.6.6. gereken yapılacaktır. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. askı. PN 10. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. vana.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.b. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır.

kollektörler. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır.s. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Genleşme deposu montaj. termometre kılıfı konarak. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. donatım. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. kontrol. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. fan-coil. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. hava tüpü. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. konvektör. radyatör altında döndürme ayakları. 3. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. kolon boşaltma musluğu v. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. pürjör. genleşme deposu v.2 Denemeler . Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. boyler.7. hava tahliyesi. otomatik hava atma cihazı.b. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri.b.Kolonların ve cihazlarında genleşme. plakalı eşanjör v. imkan sağlanmış olacaktır.

Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. Sistem suyla doldurulduktan sonra. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. sonra su tamamen boşaltılacak. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. . Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda.8. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. filtreler. pislik ayırıcılar. Motorlar. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. akışkanın. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.

3. gibi malzemeler olmamalıdır.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. yükseklikleri buna göre seçilecektir. kullanacağı elektrik voltajını belirtir.8. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. 3. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. döşemeden en az 6 cm. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır.8. aralıklı. kapasitesini. dolap.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. 3. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır. Duvar. paravan. kapasitesini. İmalatçısını. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir.8. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Müdahale kapağı bulunmalıdır. . m2 olarak ısıtma alanını. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. vantilatör devir adedini.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. İmalatçısını. yüksekte (asgari 4 cm. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. hava debisini.) monte edilecektir.b. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. v. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir.

dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.4.8.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır. 3.4. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli.8. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.5 mm‟den az olmayacaktır. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . 3. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2.4.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş. eksenler arası ölçüde ± 0. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. 3. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. Döküm radyatörler astar boyalı.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.3 mm.dir. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm.11 mm.8. 3. Kabul edilebilir toleranslar.8. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1.4.

3. 3.dubel.11 mm.8 mm. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . kaset tipi. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. sağa/ sola yönlendirme yapacak.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol.8.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1.8. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları. et kalınlığında.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal). su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1.4. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. 9 bar işletme basıncına dayanıklı. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır. salon tipi. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır. vida. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama .8. Hava soğutmalı kondenserli olacak.Bö pompaları.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi.5 Fan.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Cihaz ısıtma.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için . yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış. bir iç.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları . 3.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu. 3. konveksiyon yüzeyleri en az 0. pürjör.8.1 mm. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.

su veya salamura tankları v. kompresör v. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır.9 Soğuk Su Sistemleri 3. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. F407c. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. boru donanımları. depoları. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. Diğer hususlarda tesisat.b. vanalar.b. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. scroll) olacak. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. F410a vb.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. vidalı. 3. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır.9. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. İşaretlenmesi 3. vidalı. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir.Özellikleri. elektrik bağlantıları.9. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu. tesise monte edilmiş olacaktır.). Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. split). 3. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları.9. hava boru ve kanalları. santrifüj.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. santrifüj. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. kanunlara.

vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T. .S.Bakır ve çinko amonyakla.Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır.3.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması. . . .Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar.Mağnezyum Freonla.5 katı. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. . belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı. çalışacağı gazla yapılırsa 1. . Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır.1 katı kadar olacaktır. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.Yangından korunma. . Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1. Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. 3. . kapı ve pencere ebatları nitelikleri. temas halinde bulunmayacaktır.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde. 3.9. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır.45 gümüş alaşımı ile. belirli şartlarda.Kompresör dairesi ebatları. flanşlar.9.3. Mesela: . cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar.

Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. 3. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. 3.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. 3. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir.9. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. makinelerin. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir.9. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır.3. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak.25 m.3.9. patlayıcı disk. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. . Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir.3. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır.

100 Kg. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır. dan fazla ise. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır. dan fazla ise. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. F134a. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4.5 Kg.9.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. . . dikloretilen. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir.3. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir. . Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir.9.3.5 m/sn.Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. . sülfür dioksit ve metil formiat. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. Duvar. 3. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. etilklorid. 3. . F407c. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır. .yi geçmeyecektir.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. Amonyak. .

1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.3.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.9. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri.  Yüksüz yol verme tesisatı. .4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.  Kontrol termostatı.9. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir. temel veya kaide detaylarını. 3.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör.9. malumat verici belgeler. tablolar v.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.  Yağ basıncı manometresi.b.9. prospektüs ve (veya) katalogları.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.9.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler. 3.  Termostatik veya elektronik expansion valfi.3. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir). 3.) 3. 3.3. 3. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.5. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.9.5.9. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır.

Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  . soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi. F407c. 3.9. tecrit edilmiş olacaktır. emniyet tapası. Su veya salamura soğutucu evaporatör. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.5. (büyük kompresörlerde). buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır. serinletilmiş su veya salamura boruları. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. F134a.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını.5.  Boşaltma vanası. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı.  Kilitleme rölesi.  Yağ diferansiyel basınç presostadı.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. 3.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley). kompresör emiş boruları. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve).9.  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır.

pompaya yol verilerek başlatılır. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. Alçak basınç presostadı normal sinyali.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir. ilk hareket. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. Yağ basınç presostadı normal sinyali.9. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali.9. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. . 3. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz.5.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Seçici anahtar (selector swich). Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır.

9. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak.9.Sistem.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.9. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. 3. sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. 3. Sıra ile kontrol cihazı.6. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek.6. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek.6. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3. Grup harekete geçince 3. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak.9. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser . fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir.

9. kompresör duracaktır. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.9. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3. 3. 3.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. şartnamede istenmediği takdirde kompresör.8 Kompresör.9.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.6.7.6. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi. Su Soğutmalı Kondenser Grubu.5. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı .9. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.5.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.9. 3.  Yüksek basınç presostadı. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir.9. Kompresör ve kondenserin donatımı 3. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır.1 ve 3. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. 3.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.9. Diferan Kilitleme rölesi.3 e uygun olacaktır. pompaları duracak.5. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat.9.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

kullanma ve bakım kılavuzunu. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. 3. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. parça büyüklüğüne. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. dış sıcaklık. Soğutucu yüzey sıcaklığı.10. elektrik devre şemalarını. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır.10. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. duvar rutubet geçirgenliklerine. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. depolama şekline. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir.  . 3. oda sıcaklığı.

birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. filtreler. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. kaplanması. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Motorlar. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. . 3.11. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. nemlendiriciler. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. pislik ayırıcılar. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması.

yerleştirilmesi. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. değişken hava debi ayar cihazı. hava sızdırmaz damper. Cihazların seçilmesi. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. imalat. lif tutucu menfez. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. Hepa filtreler. temizlik sınıfı v. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. sabit hava debi ayar cihazı. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. 3.b. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. gürültü ve titreşimin önlenmesi. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. cihaz performansları. Bütün cihazlarda. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. tasarım. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. v.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. Ayarlamalar yapılmadan önce. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. sabit hava debi kontrol cihazı. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi.11. Laminer hava akımlı filtre sistemi. parçacık ve partikül testleri. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir.b. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek.

11. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. ilerisinde. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m.11. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır. ilerisinde ve 1 m. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. . sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış. yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır. gözetleme camı. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. aydınlanma lambası bulunacaktır. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri. Santrallerde. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar. 3. 3. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. aşağısında. 3.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir. Her hücrede bakım kapısı.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. projesine göre gerekli damperler.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre.11.  Statik basınç.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. Cihazların elektrik bağlantıları. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır.  Statik randıman.

11. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan. ısıl geçirgenlik katsayısı. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. Fan rotoru.) göre uygun seçilmiş olacaktır. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. . Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. fan. Motor.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Standart fan motorları.5. Dış kasetin mekanik dayanımı. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır.s. kayış-kasnak.s. Santral karkası. Bu paneller santral karkasına. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır. Panellerin santral profiline montajında. Paneller. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. sızdırmazlığı. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 3.11. esnek fan atış ağzı bağlantısı. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. v. ısıl köprüleme değeri. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek.11.3. motor.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir.5. fan muhafazası. taş yünü. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz. v. ses yutma kapasitesi.5. 3. cam yünü. Fan. ısı direnci. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25.

Ses yutma seviyeleri. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. Kollektörler. 3. 3.11.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. Isıtıcı batarya. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir.5. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır.5. santralin içerisinde. Bataryalarda su girişleri alttan. 3.11. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. çelik borudan yapılmış olacak. dirençler en aza indirgenecektir.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır. Elle kumanda edilecek damperler. .4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.5. konum göstergesi. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. Isıtıcı batarya. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.11. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.

bir sıra hava yönelticileri.5. boşaltma tapası. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. 3 mm. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır. 3.8 Nemlendiriciler 3. 3. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır.5.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını.8. pompası. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon. Su girişlerinde drenaj amacıyla. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin.5.5.11.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır.11.11. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. vantilatörü.8.3 Kanal tipi sulu nemlendirici . pirinç. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan.11. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu.3.8.5. 3. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır.11. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır.

8.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. ayrı bir bölümde kumanda panosu. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. kontaktör ve kablolanması bulunacak. 200 Volt. hava sirkülasyon vantilatörü. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1. 3. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek.8.5.8. 220 veya 380 volt. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. Paket ünitenin içereceği elemanlar.5.5. 3. paket ünite. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak. 3. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası.8.11. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek.11. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. arızalarını.11. takriben 40 Watt. Projede belirtilmediği taktirde.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg.  Paslanmaz çelikten mamul.5.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak.Saatte takriben 5 kg.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. bakır. elektronik kartı.11. sacdan alt tablası.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu . cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı.5 mm.

ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır.11. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. norm ve standartlara uygun olmalıdır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. paslanmaz çelik elektrodu. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları. 3. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. 3. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak.11. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri.11. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte.11. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır.5. hızda 10 mmss ve 2. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. Dolayısı ile. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak. Temizken 2 m/sn. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır.olacaktır. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. Kanallar ve askıları düzgün. 5 veya 10 cm. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. 3. 3.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır. .8. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır.5 m/sn.

mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır.s) kesinlikle zarar vermemelidir. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. Bu işlem statik yapıya (kolon. 60 cm.5 m/sn. galeri. gerekli açıklık bırakılacaktır. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. v.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. kiriş.yi geçmeyecektir. Kanalların. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. . (Ölçme yapılabilmesi için). v. perde beton. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. ana emiş kanallarında 6. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları.s. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır. Kavisli dirseklerde. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn.yi.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. Kanalların etrafında. baca. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır.

Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır.5 köşebentle takviye edilmiş olacak. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. ve daha büyük kanallarda). takviye yanlarında 30 cm. ye kadar olanları 1. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır. askılar 3. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri.den fazla aralıklı yapılmayacak. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır.11. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar.den az olmayacak 25x2. . Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. daha büyük ebatlı olanları 3 mm. (büyük ebadı 50 cm.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme. 100 cm. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda). den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm.. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır.5 mm.8 mm. duvar. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. 3.11. Saç kalınlıkları 0. den fazla olmayacaktır. ye kadar olanları 2 mm. İki tip askı kullanılacaktır.50 cm. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten.

Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır.5 mm. 3.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır.11. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir.11. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. Eni 60 cm. ye kadar olanları 1.11. kanatlar 15x 60 cm. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir.11. Hava yayması döşemeden 180 cm. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici. den az kalınlıkta olmayacak. 3.11. den daha büyük olmayacaktır. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. yüksekte 0.25 m/sn. Anemostatların dış kısmı iç (şase. .1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır. 3.

11. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm. 3. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak. 3.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler.11.11.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır.11.11. yüze gelen kanatlar yatay.11. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır. Bu tip menfezler düşey.11.11. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. 3. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak. düşey. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak. 3. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir.11.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. . yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. 3. 3. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır.11. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. emiş menfezi olarak kullanılacak.

3. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır. dört yöne üflemeli kaset tipi.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi. yer tipi. yüksek basınçlı kanal tipi.11.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır. tavan tipi.11.13. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir. 3.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.11. 3. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. 3.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör.13.13. 3. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. kanal tipi. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır.11.13. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. iki yöne üflemeli kaset tipi.13.11. duvar tipi. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir. . Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir.

3. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır. sıcaklık değiştirme. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir. Kompresör gövde termostatı d. Yüksek basınç anahtarı b. Yüksek akım sensörü f.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır. Kaset. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir.11. açma/kapama.Binalarda. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır.13. 3. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir.11. 3. Yüksek akım rölesi c.13. fan devir ayarı.11. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g. Yağ dengeleme sistemi e.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma.11.a. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. fan kanat ayarı yapılabilecektir. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme.13. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir.

aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Otomatik kontrol nakil hatları. elektrik kaynakları. diğer yardımcı cihazları.Havalandırma ve Klima Sistemleri. Gömülü tip termostatlar. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) .Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. göstergeleri. performans d kuralları Hava Filtreleri. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir.Bölüm 1:Sınıflandırma. Soğu Fanlar (Aspiratörler.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır.Servis Tesisatla Damperleri 3. filtreleri.12. Hava Temizleyici Cihazlar.Klima Santralleri. Klimalar. . Hava Perdeleri vb. Deneyler ve Hava filtreleri . makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA).1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm. ayar başlığı. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir. anahtarları. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. Vantilatörler).Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir.

Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır.3 Termometreler. Manometreler 100 mm. Göstergelerin skalasının seçiminde. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır.3. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. anahtar v. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır. 3. 3. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi . çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz.12. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir. tank. Manometreler. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. havalandırma.12. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır. röle.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır.b. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Tecrit edilmiş boru. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. kanal.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. 3. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır.12.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir.

soğutma devreleri vs. soğutma suyu.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. 20 cm. Her tip radyatör için uygun olmalıdır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . 3.3. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu.5oC taksimatlı olacaktır.12. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. Soğuk su. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. uzunlukta.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır.12. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. her radyatöre monte edilerek. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır. Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir. 3. Isı sayacının montaj yeri.12.12. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. 3. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. 3. skalası 0. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır.paslanmaz çelik. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır.

1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. . nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. ölçme noktalarını. esaslarını. 3. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir.13. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır.13. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. Hiçbir şekilde borular. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme. kabul.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. Bütün denemeler. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. basınç. dengelemeler. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. kontrol edilecek ve denenecek. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır.

Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm.2. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.13.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. 3. pislik. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek. 3.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak. vanalar ve eklenti parçaları. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır.13.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.13. 3.13.13. . aşağıdaki denemeler yapılacaktır.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır. Eğer bu miktarlar. bütün pislik ayırıcı filtreleri. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir.2. 3.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi.2. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir.13. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. 3.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak. 3.

Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir.13. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır. Megger okuması bir mega ohm. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. tıbbi gaz tesisatı. Azot Protoksit (N2O).Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. adresi. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak. mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir. azotprotoksit. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. 3. Karbondioksit (CO2). 4. Patlama.b. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. Solunum için Hava 4 Bar. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. Oksijen.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. Azot. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. Bilumum yol vericilerin. dan az olmayacaktır. yardımcı kontakların v. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen.1 Kapsam Bu bölüm. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. şartname ilkelerine uygunluk .2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2).

Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. 4. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir.gösteren kataloglar sistem diyagramları. sarsıntı vs. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır.4.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. Malzeme ve teçhizat TSE.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. TSEK kalite belgelerine sahip olacak. Tüplerin herhangi bir darbe. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. adresi. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri .4 Medikal Gaz Santralleri 4. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır.

Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Merkezi ünite. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tüplerin herhangi bir darbe. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Temiz Tutun. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. . sarsıntı vs. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır.4. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. 4. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir.

4. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Temiz Tutun. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. Sisteme 2 yıl bakım. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. Sistem kontaktörler. Pompalar rotatif. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. döner kanatlı. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. .4.

Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. Kompresörler hava soğutmalı. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Kompresör grubu soğutucusu. yoğunlaşarak. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. ile donatılmış olmalıdır. Bu filtrelerden birincisi 0. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. gaz halinden sıvı hale dönüşür.01 mikrona kadar olan . Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem.4. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Rejenerasyon sistemli. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır.4.

İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. 4. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır.5 Tıbbi Gaz Tahliye. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Her bir prizde.partikülleri ve 0. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. priz sayısına bağlı olmaksızın. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir.5. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. .2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise.5. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. kullanımda olan. termikler. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. Alarm Sistemi 4. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. Tesisat. 4. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır.

gümüş. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Boru hattı. Performans testi yapılmalıdır. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. c. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. . yakıt boru hatları. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır.025 den az olmalıdır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. a. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. Birleştirmelerde. b. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir.

5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.0 2. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları.5.5 2.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır.0 mm 1.0 mm 1.5 mm 1. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır.0 mm 2. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.0 mm 2.0 mm 1. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.0 mm 1.0 4.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.0 mm 1.5 mm 2.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır. . DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1.5 3. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.

4.5. %95 Tıbbi hava . özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka.5.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. Vana kutusu gövdesi beyaz. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir.%50 Azot Protoksit karışımı. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. Azot. 400 Kpa Tıbbi hava. Azot Protoksit. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. 800 Kpa cerrahi hava. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen.4. 4. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. . çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır. Karbondioksit.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Manifoldlar. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç.5. %50 oksijen .

Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir. İkaz ışıkları LED olmalıdır. Bakım sırasında. Alarm ünitesi tamamen elektronik olup. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır. Vana kutularının ön kapağı camlı . kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır.5. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. . zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir. Arıza halinde. 4. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.Zon servis üniteleri kapağında. panel içi devrelerin. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni. Zon servis ünitelerinin kapakları. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Panelde.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır.

Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC . diğer engellerden. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. Tecridin.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. adam deliklerden. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır.Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar.Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. yağ.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz.b. 4.1 Kapsam Bu bölüm. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5. kir. deliklerden. Yuvarlak Borular.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . Tablo 1. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına. 5.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . maddelerden arınmış olacaktır. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır. su v. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır.

klima kanallarının. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. tankların. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Bu yüzden.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . depoların. mekanik tesisatı oluşturan boruların. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. Tablo 2. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. vanaların ve armatürlerin. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne.Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. Enerji kazanımı. mekanik tesisat yalıtımının önemi. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir.

Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. . 5. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. 5. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır.4. Vanalar. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. Koruyucu.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır. desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya .3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. pislik ayırıcılar.

Normal olarak sökülmesi gerekli. .4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.1. elastomerik kauçuk köpüğü.4. 5. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir.4.4. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. 5. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük. 5.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. kapak. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek.4. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. 5. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. camyünü ve taş yünüdür. Köşeli cihazlarda. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına.

PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir. yanmaz ipliklerle dikilmiş.4. . Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. çek valf. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır.4.1.5. vananın flanşlarını da içine alarak saran. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. 5.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su. sürvidalıanalar. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana.1 50 . pislik tutucu. 5. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. kelebek ve dişli küresel vanalar.4. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. Tablo 3. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. Su geçirmez.0 1. flanşlı küresel vanalar. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5.

akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur.4. 5. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır. tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak. 5. tesisat elemanları. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. Tablo 5. 5. depolar vb. Tablo 4.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra. donma tehlikesini bertaraf etmek. korozyona karşı izole edilecektir. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. cihaz vb. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için.8. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse.18 ºC -18.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1.5 ºC 1.4. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) .4 ºC ~ . Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır.1 ºC ~ .7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular.4. depo.

Bu maksatlar için düz. vanalar.B. 5. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. TECRĠT. Yalnız siyah boru döşenmesinde.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. müşterek tesisat elemanları. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. BORULAR. eğri.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. borular. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM.1 Kapsam Bu bölüm. 6. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. VANALAR. BOYA V. .2 Genel Esaslar 6. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda. pompalar. boyama v.4. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur.2. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. ĠġLERĠ 6.

Bütün boruların. (PN6. flanşlı veya wafer olabilir. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. kaynaklı. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. PN40 gibi) 6. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. PN10. .2. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. dökme demir.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. Vana bağlantıları dişli. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir.2. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. 6. PN16.

saplama v. su.2. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. pas v. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. 6. 6. salmastralar v. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır.2.4 Cihaz Temelleri.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama.b. yağ. Vida. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. maddelerden arınmış olacaktır. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır.b. toz. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır. Sismik önlemler alınacaktır. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır.Bütün cihazlar (göstergeler. cıvata. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. . ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır.b.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz. kir. Tecritteki eziklikler.

donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. deliklerden. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Tecridin. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. diğer engellerden. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. yağ. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. sıva artıkları. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir. Sisli.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir.b. 6. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır.4.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Her bir kolonun en alt noktasında. pas.2. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. kir. 6. 6. v.4. 6. Boya damlama. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. adam deliklerinden.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. artıklardan tamamen temizlenecektir. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır.

beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. ucu çatal. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). Bu işler için tel. taşıyıcı. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. Asıcı. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. takozlarla. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. tespit edici. asılacak veya kılavuzlanacaktır. etrafı betonla doldurularak. tespit parçaları. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir.3 Tespit.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 3 mm.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . Boru tespit parçaları. Tablo. ankre edileceklerdir. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. 6. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Kolonlar.4. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. Dönüş hatlarında pislik cepleri.

kontra somunları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak. dış duvarlarda. somunları. kontrol ve denemeleri yapıldığına. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. cıvataları. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında. çubukları. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. (Kalite belgesini haiz olduğuna. 6. 6. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. 6. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. rondelaları. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. normalizasyon v. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir.4. taşacak şekilde. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir.4. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. .6 Malzeme Seçimi. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır.b. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir.4.

Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır.6. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. pislik ayırıcılar. 6. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. kondenser suyu devrelerinde. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. soğutulmuş su sistemlerinde. basınçlı hava veya suyla kir.4. alçak basınç (0. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. toz. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır.4. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. 6. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. vakum tesisatlarında. vanalar. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular .5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. sulu yangın söndürme sistemlerinde. basınçlı hava sistemlerinde.4. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. basınçsız yakıt devrelerinde.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. oksijen. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır. kendir. alev aynı anda.4.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. çapak. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. alev aynı anda. Kaynaklar köpük. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. . yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. Birleştirmede keten.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır.4. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. çatlak.4. 6. Boru cidar kalınlığının 2.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar. 6.25 inden fazla olmayacaklardır. girinti. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır.4. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. 6.

Körük kısmı. 6. rakorlu tipler kullanılacaktır. PN 25 gibi). Esnek kısmın. 6. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz. 6. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. körüklü. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır.4.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. yekpare paslanmaz çelikten silindirin.26 Kollektörler .4. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. 6. kalınlıkta olacaktır. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan.4.4. PN 10. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır.5 – 2 mm. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. PN 16.4. Contalar 1. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır. vidalı. minimum statik deformasyon imkan verecektir.4. 6.6. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm.22 Buhar.

Bölüm 3 . kollektörler için imalat projesi talep ederse.Sıcak ve Soğuk su için . Kollektörler çok sayıda vana.Bölüm Plastik boru sistemleri.F. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri.27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin. İdare.Soğuksu Kollektörleri: B. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir.Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri.Sıcak ve Soğuk su için .Dikişsiz yuvarlak borular .İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış.İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri. Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri. 6. müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır.Polipropilen (PP).Polipropilen (PP). vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları .Çeperleri profilli.Sıcak ve Soğuk su için . tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.Polipropilen (PP).4.

EPDM. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. PFA. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. . kızgın yağ.Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.5. doğal gaz. çamurlu su.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . paslanmaz çelik olarak seçilecektir.3 Küresel Vanalar Düşük. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. BUNA. katı partiküller ihtiva eden akışkanlar. kızgın su vb. mili ve volanı yükselmeyen tip. PTFE. orta ve yüksek basınçlı (su. basınçlı hava. gazlar. sıcak su. 6.Sıcak ve soğuk su için . VİTON vb.Polietilend Borular 27.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.2 Sürgülü (Gate.5.Sıcak ve Soğuk su için . Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı.5.5. ġiber) Vanalar Düşük. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır.4 Kelebek Vana Düşük. Konstrüksiyonları gereği. olarak.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. baskılı (oturmalı). orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. disk malzemesi.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. 6.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri. 6.12.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. ve orta basınçlı (su.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6. sıcak su.

Kontrol ünitesi olarak. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir.5. wafer.5. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir. . 6. Yaylı veya ağırlıklı olarak. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. Basınç düşürme vanası.5.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir.5.9. 6. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır.8 Emniyet Vanası Kazan. 6.5. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. Basınç düşürme vanası.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık.5. 6. 6.

Kullanım amacına ve yerine uygun olarak.5. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. sıcak su tesisatlarında max. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir.5. .2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir.11. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. on/off. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. kızgın yağ. 6.11.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise. 6. 6.5.9. 6. 6. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir. kızgın su. çiller. Buhar. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. su.5. 6.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır. sıcak su. kızgın su. basınçlı hava vb.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan.9.11 Kontrol Vanaları 6. 130°C‟ ye kadar kullanılır. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. kızgın su. projede belirtilmediği takdirde. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır. Vana çapı.5. sıcak su. fan-coil vb.12.Buhar. radyatör. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir. kızgın yağ vb. Basınçlı hava. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir.5.5. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir.5. akışkan cinsi. 6.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar.

vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda.5.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip.  Termostatik tip. 6. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.12. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. 6. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Cıvata. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. Projede belirtilmemiş ise. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme.6.5.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir. Buhar tesisatlarında termostatik tip. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır. Projesinde belirtilmemiş ise.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. 6.5.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) . 6. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır. 6. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu. Tesisatta oluşan vakum ortamını.5.17. 6.5. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. Özellikle buhar tesisatlarında. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır. HVAC.5.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm. sfero döküm.5. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.  Şamandralı tip. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur.17.5.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır.

1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. 6.5.Yangın söndürme. darbeli.b. ölçü. 6. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır.5. HVAC.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir. . 6.6.6 Pompalar 6.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır.6.6.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6.  Cihazın. 6.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır.17. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir. Pompaların çalışması muntazam olacak. 6. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek.6. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. basınç v. Pompalar. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları.

6. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır.7 Cihaz Temelleri. kalınlığa kadar tek katlı.7. 6.7.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır.b. 6.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır. kapak.  Projede öngörülen basma basıncında.  6.7. . pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek.8 Tecrit ĠĢleri 6.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. ek yerleri sıkıca birleştirilecek. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. Köşeli cihazlarda. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). v. Normal olarak sökülmesi gerekli.Projede öngörülen basma basıncında. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6.8. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir. varsa değiştirilecek. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır.

6. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır. eklenti parçaları.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır. tesisat elemanları. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir.8. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında. 6. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle.9.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır.9.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır.b. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları. korozyona karşı izole edileceklerdir.8. 6. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.b. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. 6. cıvatalar. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır. eşanjörler v.9 Boyama ĠĢleri 6. rakorlar. 6. flanşlar. .4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır.2 Pompaların Tecridi Sıcak su. 6.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. bölme içinde. vanalar. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v.9. depolar v.b. pompalar. borular. yeraltında döşenen bütün borular. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. flanşlar.9.

Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir.10. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. etiketler.6. Makine Tesisatı Detay Resimleri . Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır. 10 m.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. borunun şematik planını. 6. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. 2” den büyük çaplı ana borularda. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6.10. arayla monte edilecektir. 6. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır. Tanıtma. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır.10.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir.

7. .7 3 39.59....-790.8:80..%.7.5.8 3 -:..709032 42.7 -3. -7Q7/:7/:72.4 : ...9 7 472.0903/72 4.3420970-70833997020830.8 3.1.0.::3.7 .-7-47:0 .9 7  :.8:::3 0707/03.8 3 .78 .7 30920 3/09.3.7/ 7 '039/0.7 90/-7./0980..7.890/002309...3/...9 2 4...3 2. 3 890703Q4:2:8::2..0-47:8:3/.3.3.:920.3/ 7 2.3...03.7 5 -:.080791. 0920-. / 7  Q80-. -:30920 070 439740/20.7/ 7 2309.30097.089070838:03090 5425.3..209.02007:...7.34209700/43..3.32.08.72/Q033.8 3 4..3 ... -:2..309-08020. / 7  :.09.7 .0907.::3-789.2.8 3.7 3 /.7 .0.8 3 52.4.9 2 4.7 /...9.0390/43. / 7 .5 2.3 ./ 3.7 -:. 0920439.043897Q843/.0390733./09 ::3.08143..0. 3 ..7 03.3420970Q073/0 72 0 . 32 42.-..7. 3. 9 72. 32 4.7 D4:2:8:..7-.

::34.9 . 2..2.. 43974.7..$:D709.9 7 7 .903 30::3Q0.5 . .3.7..9 -7 .7 . 9.3-07-780.7 3 ./09..0/5-1.0..0../Q Q3Q20/7 $89020-7/031./095708489.3.3/ 7 2 8: 2.Q070-79./0/ 023095708489.5 .7 0 :.79. / 7  38::908807.7 4/:.7. ...7.47107 .9 2..38::.7 0/43...7/ 7 7. .7.083.3.7 ./031../ /Q Q8:80..3.0890708 ..3/43.7 .043.3.3 2 ..../09023095708489.8 .8 3..7 .8..39 2.Q070232:2.54.7 -08020-47:8:/ /43..843 .3-7Q7902007 .9 7  7/034-:..0.35708489.0830::3-.3 2..9 7 ..7 80.. / 7 $0.0..3/0 ..7/.7       /0-07903090.7 -080209088.33./Q 208.7 3 .. ./43.3/.-7 0920 -70230942. .3.9 7 2309..5 . 3 8:..-7Q7/:7/:72..9 7 030/0548:8::3-07-780.79. 08.9 3.72/Q/Q Q0/43.033Q89Q30 9 3/.20/0-07920/ 9.79..0-:.7.9.8....780..0..3 2  38:.30/0..3.0333472./099072489.9 7 3/.-08020.0439748890243:2...8 3.8::39.9 7   38:.3 3 38: 3 3./0980.7 3 43974Q3Q..0Q89-....7 3/.3 -.3.9 2 4..3 -::32.8....3 3 0230938.033.72439..09072420970070/43.9 2 4.72/Q030 .3.72.0.3-080208:: .0802309/Q/Q Q3Q8:80.8 ./0/ 0920 -7.7 90230/2 4...38:443:0/43.9 2 4.7 8 7. .9 ...8..097    3$:.3. -0790308.3..3/ 7 2..088902Q. 3 ..8:80.09020.793.043././7/007 .9 2 4.5..9043974:8Q70.7...9 7 :.7.7 3/.8 .Q070.3/0.04397400974/.. 8007.9-::3.7/.9..9 2 42.3/00704507../Q 208 .9 42..7 %Q7$9.8.7/ 7     $ ..8 ..03/43...7 ..2-.

.

...7 3..730920 0..3/. 9 .3.7 . '0...7 %Q7 $9.79.%03$ ..::34.7 3.9 7   $ .04/:.202$ .$:D709.3.47107.$:.

.

$:.%03$ ..3.730920 .7 3...

.

9 023099072489..3 3 390- 3070.9574007%$ .097 .3.7 %Q7 $9.5.0-:/0 0707/03/Q Q.7 %Q789..5 .3/..30-790 09209072489.-::3.70 90724/3.9 7 3.. .7 30920.709.3/.3.....3 34/:.757400730.%.070.890.7 . 32 &:3:008308.7/ 3/.89030343897Q843-..0 8 ..7..8 3.7..0%.043.0$.3-:843:.020908.3.5..890.090724209708-::3. 3.-0003/70..0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.2.79..5..3 2.0 8 .32 %Q7 $9.3.3/.3/..5.072 /030.072 .3..7 3/./ 00390- /0.3 :2.072/0 0707.7:.02:.04/:..7 3.79.7.9 .348:/.5.5 2 2..097  .

. 9 .$:D709. .0..3.3 .020/03 .47107. @0.9 $ . .  $ ..

.

..$:.3..7 3.730920 ..3. 9 ..%03$ .7 .

.

3.039::3-. .770Q.9 7  .0.70./00/03.. .9 7   7Q7%088.7 3..332Q89.08 . / 7 8 07200730...:98:80. 0 .0.39072489.9 7 2309.9072489./ 00390- /0.3/.3707%Q7$9..3/.54.33/04/:..3 2.-:0/0.Q4:8 .0-707/4/:72. 8 9 .8 -789.8 3/0 073/0..0/3Q 02309 -47:.8 07003..-03070..0890703-707 /7420970 -7079072420970...79....2 8.3/ 72.-0003/70..0.8 3 8. . .709.4.9 7 0542Q2Q380/4 7:/. / 7   ..7 2.3707%Q7$9. . ..3 3 3 90- 3070.7/.%Q7$9.0 8 .7/ .99 024390 0/20/7 .3/3Q .7/ 3/.9 2 4../43.7/ 7   2Q7Q.097 .3/..7. .3.7093.3.9 7 3.7 3/..0/0....7 .9 2 4...3/.7 47:32.0::8.-...0%.3/.0...0-: /0 0707/03/Q Q.9 7 054 .0/2 .7 3 3...80.2Q8.8.003 8.-:43:/.0.3 2  .3.3.03472.-0003/70.097 2...0$.0.0 8 32.9 7 030 20/0548:4/:. -::3.9907.32 4. 8890207/02.3 ./Q0307090. /.730920. .9 7 ...7/ 3..7..9.5 .2:8: :0/43.37/03 .7 %Q7$9.99 3..0232:2-..8 4/. 32 &:3:00830 8.04/:.7..82:2.7 3.-47:.. 3 -08 .::32. ::..043.5 . - 42.9 7 : 02309-47:.7.3/.39 8 3 90230/03/ .7.3/..8 3. .0070/43.3 030 20/0548:3.%.7/.702.44:.7083.020908.7.3.::34.5..7.-0.3 20.3.3. .7.097  7Q7Q.083...5..7 383/7..3 2. 9 7 .9 43..7 ::32.3 34/:.3/.7. -:2Q2Q3/0 80..332Q89.97Q0./29542. 3...030 20/0548: 43:.7:.38::8 ..8 907..0329 9072489..0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42. 2 432. . ..3. 2907....0Q073/0-7.097 07-7...9 574007%$ ..5 .2.42.0..5.020.0.0.8 3. 8 . .5.7.28 .::34.0/2 4.007339.5..8 343974 8890207:....47107.7 %Q7$9.072..38::38 .439748890230::3-74942.400/0..-707.02:.043. ..3.-4 ..2:39..890.3..0.0/20/7    4 .3.943974Q/...3707. 9 .9 4..7/.9 7 :9072489..3-:843:.5 2 2.79.757400730 . 030 20/0548:4/:.7/...0.9 7  030 20/054:8890207/007...7/ 3.072 /0 0707..9.2.32 %Q7$9. 030 20/054:8890207/007.92. -:9072489.3/..9 7 .70..7090724/3. .7..70/0...79.3.9 ..3 2..7 ..8 3/.. -47:.3.7 %Q7$9..3/.0/.5. 3 9.02439...79.030 20/0548: 43:..7.9 7 !..890.3/.. 8 .5.7 %Q7$9.. 890303 43897Q843-.37 3043.7 %Q7$9.. 08.9  .5...2.7/ 3.7 3...5.08 '072/030.

 2 3/..7 -.9 3/..08339..97Q3/:72. / 7 :.79.-00200020.7.7 3/. ..0/03/. ..::3 4.9 7  7Q7.0.9088.7 %Q7$9.8908 ./:72.5..0.3/0 -7Q7-00200020./Q 208.7 3. 2.3.39...34/:.94.073/0/0 -7Q74942./:72./:7/:7:2. / 7 .0.7.8 .3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.. 8:80. / 7 $ ..0 8 92.3/.0.7Q707023090. .30/2 80..8 .

4942.8.8908 .-03-7 .30.2./.0 .70830 ....74.94..Q.3 3.. ./.5..2507:.9 .3 478. 95Q8Q79Q208-. .78.7/.5.7.0..3-7Q70720.3.32.

8.1.3-7Q70730583/0.2Q//09073/0-40./0 0/032Q//0907 149480:2.383208.90 0Q0920208 .30 38Q5Q720.073/0 -7Q7 149480:2...2Q//0907 9.-4 49480:2..3/. 9 3.82:2 .0/.07/0 .3/.04942.0.3 Q.7.3/....0720/7 . 9 35Q8Q79Q208083.0.5.4.8 .3 3.-4/089072 97    %.Q//0907 7Q7..5Q8Q79Q208302Q8.3090 0Q09208. .8908 .8 3/.9 4.7 8.0.020/7 :-.

7  . ./.

7  ./. .

0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.7...7 3 09208/4..8Q5Q720/:7:2:3/. 8 .8 38..9 ..8 3.7 49480:2.3/02. .5.073/0:7:/:.7 3 39.9 7 472.34.-79083 8.9 .039-7Q7202083/03 .3 .7-03 8..2. .7 3. 9.3.Q.32..30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.3 2 3:.8Q0-208307003 -..3. 9.2.3... 9.3/.3 3/.2.30 8.8908 " . 9-47:....7.5 .8900.7 3 3..0-7Q7073900-7 0/0 8 32.0.0908020/7 .3.7 9..397.39 . ..5. .. 9/.2 3 34.7-07.3 2 9 7 7Q7:.2 22$$ -..3/43.70.-074....2.. .34.3.33 82 3/. ..90795. 9-47:.47:.3..2.8 3/.. 2Q//09%..3.0/.2..30 8. :.77./7/0 .0 .

9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.5 .7.73/ 8.0..9 7  .2 4... 9-47:..-:. -:3:33 :.097   . 1 .8 070478. ./ 8./038 ..3 .9 7 %.790/2007/0.097 47:.7 .7.90.-47::.7-47:.-0/0/03200.8:. .3 .-7 :/:7:2/..8. .-47:.0208-0/03/03-. .7 3 3-79090.3 2.79-0/0/030. 9 3..8:: 8 92.072..0  1...0.3.2.02439.3..7 3 3 8 9 2.-:. 9-47:.

799 7 2.0.890/Q Q3.3 47.3/0" /0.90-004../.380208. / 7 2309.479.2 .0.080-QQ . :7. / 7   %..98 9 . .3/.3-7Q707 .2 942...5. " .9 7 . 8 7Q7 7Q707%$..0/0.

.

70930..2.-07903/0 07070::342. /.7 47:32: 8.39 -47:..2507 -7Q7Q3..8490.7 .9 7 .9Q7-Q.7 . 9.7 971. ..5.3 .32.3-7Q707 .-4/43. 3..-48:4. .-.7..0720 .30947::.3/. ..-4. .. /. $$&..0. 7-47:/.3 9079-. .9.2.024947.97Q .03020.907 . / 7  8 .8 3/.7 -7Q7-Q3083/0108-..97Q 1494807083/03:2.-47:8:3/03..90-004..3 2 -::3.3./0Q0730-. .9 Q073/0-: 43:8479..3.7 .0. 9..0097-.039 ..2 942.-4/. 7Q7 7Q707%$.90 0209023 0920Q070Q80072.::342../03.:: .-... .381472.83.0 .2-.39 8 . 9-.739072.9 7    %... 90.730920 .3.%.-48:.7 .42.3 149480:2.8 3 .5.32.Q070 .0.90 020009749.3/.34 03/04250-7Q700979.7 3.5 ..7.0.8 3 8.98 9 . . .90 02097.309...02.79.5.907 4.9 7 7Q70-7Q7 00979.8Q70803 8Q5Q720.0..

.

9 ...0 .7 3.::342.730920 ..%.7.79.42. / 7 %.3 .2 4942.70930. .

/.7   8 . $$& . 9.3.7..5.890/04.8490 . ..

.8490 .034 $$ ..3.7   8 .5. 9.890/04.

942. 5425.79079-.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2.9 -7Q7 .3/.2.Q0709072489.024947.. 9 32020/03. /0.79.1..8 3 3003 9079-...9 7 020.90 020 009749.0. 9. 9.7/.-48:. 2.9 0708.7..8490.02020.7 .-7 .3.0Q90009724947: 24947230-.0 8 9 .-4-. 383.7 3..03907 $0034/ .2507 .70/003030 03.72.1. 9Q7-Q.0. .8 3 108.3.780   8 ./.2507.97Q.7 1494804.7 4.700842. 9 3.309 47::..7 -: 43:8479.39 ./08Q0730 8.2.Q23:2. 8 Q073/0.:. /0..0990-. 90..32.7 4.5.8 0702090/7   7Q7074/:.. 7.. . .02083 8.02.7 0-.2-.. .8 3/.7.5 2.:: .942. .0.7 %Q7$9.. 5740830::34.02.32./0Q073/0::30.3 ..8 3/. .9 7  .5.907 9.8438 .843:34/:7:2. ... 3.3/.849083/Q Q7070.000974/..-47:8:3/03 0097.9072.03./08 . 2..0 8 9 ..-48: 9. $$./03.0 . . .7. 9-.32 08...890/04... 3 43974 0920Q070.9 8 9 . 95425.8.7 47:32: 00979.9.0.90 02090230920Q070Q8007297. .-. 1494807083/03.7 -7Q70-7Q79. 8 .5/Q2/030..97Q .479:2.43.0/0..8 ./.7 971.73::3.-4Q073/0..2.03 8 9 .-4.-43.Q07000973 8 9 .39 .309. .5.70/03 . 8 9 ..-4.381472..8 3 ..2... 9.3/..71.0.3 2 .-47:/43.094257087Q .5.7 .7 .

.

 .7 8.. -.-.7.8 35708489. 90230/0...7Q7Q .. .0.84300974/:... !.-..5 ::3. .7.9 .-.2 942.8 3 ..79.7 9 7..5. 5 .7 30920 .024947:   %.8.. ..0 43.7 ..3 . ..04 :.3.3.5..8 35708489.90 02097.1 23 .%.3.1.32.70930.42.9 3. / 7 .3 .84034/.7 07002309002.0 ..083/0 8....32.3.::342.90 020009749. 9 72..7 3. 9Q7-Q. 4 .9%03.148:3.890.9 3/.97.

9 .3.7 ..9 ..003000.7.7 4.5..:2. 9479:2..-:.0.-40/43.3030.5 .3 3/...843/0.793.38..38. 3./. 929.39 8 . 2.. ..3./0208.0-7Q7.9 7 3.942.2.0..8 083..0.00097435747..3.-7Q7-Q3083/0.0...7 ..3-7Q7Q3 /:72..7 /703.-48:..148:.2-.039 . 5 4 .. .8 7. 95425./:7/:7:2.381472../0208./0Q0730-.0 8043/07..0. .8 3 9.80/0.8 3 . 574083070-7Q70709. 8 1494802439.843:9507/057207..9 ..90 0Q0920/ .90 02090230920Q070. 57207..0::3. 9.7 -::3.3/. 7Q7Q    .08 .39..-7Q7.24942.843.0.2Q.7. 7.70..39090 .8 .43974Q -7Q75Q8Q7920 002. .424947. 987Q.0.7 070/:7:2/.. 987Q. . ..3 3020.3.7.7.5..-74. 4.2507 5Q8Q7920 002.0-7Q7Q073/0..3009749...3.7. 7-47:-.79-.7 -7Q70730583/0.8 . 3/..0 0/0/. .89083232:2/.39.2. .8 3 3.32 9072489.0 -:073.0097.0.54250/43...0-7Q7Q3031...7. 0 -.3.3-. .1.9 7 Q9Q3903.890.89083/0.5.942..0.7 ./43..9 .04942..90 020.97Q ..0.3 .3 2 4.3..942.70070..0.72../. 8 0.7.32.9$89023..7.5. 3 30820838.32.3807.0..7 7Q707%$.33 90 0QQ3Q8.39 .3 3/.9. 3/. 209.9...9 -7Q7/.../ 149480.0 :.47.7 0 ..8 3/.057207. 4 4 /.8 3 . /.. 9 -.7 2..843:  -.0/03..99 3::32Q 902.32.7..549. 3.4/: :9.-7Q7.3 .90 0.8 3/0/ 032088.39 4.3/.-03.549.7.8 3 300.39079-... 0/0900/0.9 7   #49.009749.2-.7/0.29.8 3 90230/0.04942.3/.3 2..8 -7Q7.../0833 .3-.30947::. .32.890/0.90 020 -:079072489./0.00-7Q7Q3 .0..3 3 3-7Q7Q073/038Q208 .3420970..9078990. -.. ..7.3 3 3.97/0-7Q70.090724209708/:.9 953070 070478.0 8 ..39.20208. ..5. .. .0. 7.7 8.7 .. 2.3...424947.7 Q.90 020/:7/:7.7..57207.843:8.7 3 3::3....-03907. .. 2././:7:2:3:89070383.Q002. #0/44/.8 ..97Q!03.. . 3 84 :2.0.-03-7807. 070908590/034384 0/08. $$ 8.82:2.3.039 549.2..907 ..8 .9.-Q9Q30097 -.91%57Q7 %.70-..7. ../.8 3.0.8Q5Q7208 0-790/0.7..8.0..3Q07302439.09079-.907..9..7 8479.0.9.. 9..8438 ...03 .0.5Q8Q79Q. -.7 0.08043/07.. .::4942.8 3 9590 .97Q-7Q7Q3 .. .8 .0..890833Q90 -730.0-7Q7/ 3/.25070-790.5....7 .0.3 3/.94.83.32../0...7708 807./0208.-48:4. 9. 3 343974Q32.././0208.30.8 .309.7 47:32: 473..7007208.39 8 .8 3.-7 .9427Q.3.. 9 ./0208.- 5.5Q8Q79Q.0.90 02097.3 2. 2..3 ..5.903..0.3.747.9 54 .7 -7Q7Q3-00208.-4/43.-03079079-.90 0209079-.. 9.90-004...2083/0-079038Q70/038Q5Q720... Q8007297.097 ..7 47.90 0Q0999038437.39.3 .5..39 8.039.9 2 . 0097 8 9 .70097 8 9 .700730..0./..9 7 7.97Q. 9 3 .0.::3.-47:8:.0907.924947 47:2.9 .8 0903 .3/0.5.32 -7Q7Q3031.88902/08. . 9.0.7 47:32: . 82 3..02.-48:3/0 14948070890 0209079-. . .94 4 /.90 0209079-. .3 003 8 9.9.0009749.-03003Q0-.70070...942.0.5 2 -7Q79.97-7Q7/ 3/.43974: 7.8 . -7Q7Q35Q8Q799Q Q.424947.0023098Q7083/0.8 3/.38073.89084942.2708 9072.5.7..7.3.7 3 80374304. .439749079-.70/0..32..7..24942..0.70.-7Q7.38.-...8 070832083 .. 2..9 3/. 97 3/073/0.3..03020.05Q8Q79Q03.7 4942.8. !80034/. . .8 3. . /.-48:00979.Q002.3.-0.92.-7Q707 9.../0208 .7 -::3..79087.309.7 3. 9 /4..424947: 807.3. .. 7-47: -.3.. 3.5.7/.39.94.3/0.9:2.

. ..0274 57480879.3/ 9.-032....8 2.0 ..2.3 .-.2... 3.5.%7243974Q. 459200/07 ./.7.3... 439742...5. 80387Q 4803 .3/70Q2.32.. .3.38.7-43243489Q2.890000.5.. 803.0/:2.39507 ..-.33:2:30.3092$8902 03..32..7 ..-20/7 %7243974Q.3092$8902 7Q7073 .32.243900/03-.....82:2.2.5.3. 0.748:3: /33::.3.5.7/ 7 . /Q Q... 3 3 -.2.7 3.2.39 /Q030 0.803.3.0 ... 8.072 0232:202843/0 07073/0 .-0. ..0...5.7   7Q707/0 803%7243974Q./.-23070 5747.9 7 3/..0.2033032 4.2. .

.-.8 9.382907...7-43243489 . 3/..0. 803.8 .0 97... 4803 .0.

7Q39Q030.07.7.070302843/0 0707/.90.7 Q070 Q0329.7/9..097 . 3.7.3 8 9.4592:2.3/.0-30703 . 29.4.

0.. 3 3... 70.7/07/03 20..3-.097 ..'07233$Q70 030-/ 74 02.2.03092.3843.3 170.7.4592. ./0/0.3843.4 4947.424947: .:4: . 592.7     $89020 0307 .0 .32. 28 4: 9:7:.0797Q 9Q2 0920 ..Q07 $07. 843:.0.32. 459200/03 .890 803 78 .  Q#0Q97Q   .508807.903/0 0707 -.8430 7838Q704.7420974 :..9.3843. .843:3.5.32..8280/0 03-.'0723$Q70 030-0374 02.. . 3..2.424947:. 0/0..9..07978020-.32.34592. 9.843:3:8.0797 70./33439740/03..7 ..7-43243489438.32...0.397.0...3 3 8.5 0/0709Q2 0920/3023/0.7 3/.1.8430 78 4: 9:7::5..32..43974$8902  .  $Q7Q. 947. 9807..070. 0783/0 803. 7Q7Q3 .79.

7  7Q703  . 020$8902  .843:7:2. . 970.9.'072 08.843Q3908  0.  507.32.32.-.43843. 43974Q  !43974Q4/Q.2.  .843:  ..5.3:2./  &. 3 ..002843/0 07073439740/070274 57480879.'039$ / 72.0./7  . 592.3/.3  02/03092.

30928890230903Q390/7 .7-43/489 .... 942.../720Q9Q Q .49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0.. 0783/003. .2.890$02 7 . 3..  .7-43243489Q/083 972 439743.  803. 9802   .5.7.9/:7:20.0 .7/ 7 ...04..

9 3/.0-3070.890 -8.5. 02/03092.3.3Q89Q24/Q. ! 80-7Q7Q3../ 83.830.97Q 092033 8 9.3.843 5748089.   Q#0Q.

 9 4803/0 073.44947. 4592:2.42:9:-23/0. 9$07.5.7.070370Q...7 803 ..8 3/.7 .1 .0.8900 783070 0704803 /0 070. 9 7..97/Q7    .

4942.9. .3.7. ..043974Q.7 3/..8 0-080205425.7.. .8 7.9 3.3:2.073/0. 9.8::3-07-780.-.8 35708489.7/..033Q89Q30 2.3.5 2..3/.2.3/.0833.94.3 2. 030020 -::.720.0 /030/0548:Q073/05708489..943974Q 7Q7Q. 9 .-7023095708489.9 7  .98:80.09072489.2. 02/03092.5 .::..3..9 7 030/0548:3/.3208/:7:2:3/.79.0.-7 . ...9 7 .98002 -7Q7Q900.2439.-08020.7.0/070.8 3.3.7 3 43974Q4942.0/0../ .08.9 7  .Q070 8::3/.8 3.8::3Q895.78.3/08::39./ .7 3.7 8::8 ..9 4942.7.439740/20/7   :.8890203043974Q. /030020  :.3/.8 4942.397.3-.5 2. 5708489.3889020:2.8 3. /.9 -::3.8 3..3902070-...8 3.3/0 .0843974Q80 80.7..-07-780. 9 7 2.3/ 7 2 8: 2.5 2.7 .07003/0 070:.90-7Q70:2....7 ..... .8435425. 8:0820830. / 7 7Q7Q89-.9 4.9-7Q7Q900.5 2. / 7  $89028 .3/.9 7 .3/ 9.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970.7 9 7.7.9 7 .8 3.0..04.3 .80. 329/0 073Q0730 2..9.043/038/0548:3/.8 .3 3 8.5 .0 02/0/030/0548:3:-. / 7 088::007.. /.0/030/0548:Q073/0..9 3.043974.-079/ 0/0.0.807.4942.097  ../Q 208.380.3.3..7 -::3..3.2 /.342.5 2.0833.043.70..7 0. 43974Q.3/ 72.9. 0/070.3.033.3Q073/08:80./0204./03.0Q89-.70730097070 .-079032.3 Q073/05708489. 43974Q-7Q70:2. .83.3/ 72.90.-07903143843. / 7  030/0548:3/. 90/-70789070343974/.19..9 3.043974.7 / 7  8 92.9 1.-2090/7 ...8:80.7 ::.94.:.0.7 8:084 :9::478.439740/20/7   38:87Q./09023099072489.3/ 7.8 3.0..7..:2.39023070 49:030020  . 3 3QQ7947443:3.2.. 3. 942.7 Q89295708489.7 /030020 !425.7 .9.7 ..8 .3 90320/7  38:9088.7 02309 90/-707. 47.307-08020 -/72.3.38437.2-/. / 7 $:80..0/0.5 2.4 24947.8 . / 7  38:9088.943974Q.. -.7.3/....043974 0/20/7 3.3/ 7 .:99:7 43974 007/0 -.3208.8 9.7....0..

.8 3 8.7 3 3.9 7 .QQ7947.3/0.20/.7.9 7 ...-.. .75425..28 .3.2.-0790343974143843.9 . .38::38 .70.. 8.-088::3:384 :.-.3 009784-.3 3.770Q..::390/-707.5 2 42.39072489. .7..39072489. 9 7 2.7.9072489. / 7   $ ./0 .7.070...-7Q70:2.. / 7 :.00..3..32. 0/043974/Q03032 42. 47::..47107.3 8.:90/-707... .3 2.0.707830/ 030./7/09072489. .8 .0.3-7/43.8904..3.2.99.0/2020/7 .9 2.7. . / 7  QQ79Q. .8 3.0720892.7/.7 3/..703/72088.97Q3Q3.3/.8::37 .7.5 .0 ...7 3 ./0- 8....7.7.C0073/03.30..7 3. 2.3707/08 .7 /.7/07003-47:. - 29. 1.7 .3 / 9. -07/0 073Q0730 ..8 -789.0.3/.3.8 3 3/. -08030-208307090/-707.. .-94.7/.3.8:.0 .0::390/-707.32.7...8 39.90742-3043::..7 3 890303/0 0707/09:9..94.943974Q. / 7  0-000/038::38 ..9 .7/.9.3.307.0../.28.9072489./7/0. 9...92.3 3.3. . /038::38 .. 5.. 3/ 9... .5 ..0.4942.3.01.9.9072489.7..7. 5. ./...3/0$::2: . 99.::3 0/0070...7008 7.7 3/.7..3/ 8 ..79457./020..3.. 889023/03-08020. ..9.0..-7Q7073/0.2-..7..2.9 7  :.32.7 070 90/-707..::34.38.3.7.32.5.3 8 .1.0  8 .0.5425.7 3 3@0 9$:./0308. 32 42.75 2./::2.70..78.4.8:.7...3.-9/0.9 3 3.843 82. 5425. .7.4.90/-7070-:80-050.9043974 907.-.8 7. .7. .Q30 903. 38.39072489./0300208 .3/. 9..0 .1 3/.-:0/0.8 8.090303-74/.439742.7720208 3 %0/-707 .090883-:0908:.70-088::3:3007%Q7$9.9 7 .4/../0990.8 ..70425.8 . .39072489..9 299072489...9 7 9.90 3/7090870730.7 3 8...8 4/.8 907. .8 4.70 .7 3 3/0 97202089072489. /0 2003-7479. /.38.0 .0.3-::32. .78 ..07Q7/..8 .:.799 7 7/031./0/3 . 42.5.3.0:..8. 3..0.3 3.2/..5.. / 7    8 92.. 3 30700..30/0.3/.3.0... .2.8 .7. 3.-0790390/-707.0/20/7  0-000 8 9 .::34.7 ./020:2.7. . 32 4. 0920::34:7 /. .1.9 7   %0..7/.7/.8903038890207/05747..0.$.3/.0./ .9. 93/0QQ7947.32 42.303 .3/04/. 9:..3 . 8 .8 . .39088. 3/.0. 32 4.7.9 .3...70. .99. 3.2/0 503.3.7.3.0.9 :...0....7 3.703 .8 . 8 92.7./. / 7 0-75747.97..0 47443:3...7/ 3.9 .. 2080.0.3 380208070/7 %088.. ::8.5 2.7..1.7.2.47.7.3.1.7.7 3 .3. .8 ..0 38:.0783/03/ 0320070 . /0. 8 32..7 343.8. /4:3:2. 7.

7 3/.7 3.- $3/7.7 39..7. .00-7@0 0/.. ./08.7 Q2.3.097.8.3.7 2 .0..0.7 Q2.9.-:/03007 $3/7.9...7:.7 ..3.8890207 $3/7.7 @ $::$ .5.8 3 8 2.7107 C007 03007.8 3 8 2.7 $ .7 8 0 97.. 9!Q8Q7920Q.3-..7 Q2.039079-.. 73.0.70-7@0 7Q7Q.  $9...8.3....8 3.... %..3.7 .0 942. /43.-9.Q %072.8 Q.. . 28 -72:..0%. 9..008...7 ..3.3.3.3.7 ..073/0Q.38.Q.3.$89020733Q.030 $3/7.5 2:7..7 .7 $.3.8...7 Q2.3.39.7 38 .3. 9:. 9!Q8Q79207Q7Q030:7.3.02.2:.3/43..3 .7/ 2.8 3 :...90 02088902 $3/7.3.7 Q20-7@0 7Q7Q.7 Q2..7 3 32.37.7 2 .7 $3/7.3 2 3007 $3/7. 9 .7.7107030C007 .8 3.7 Q2030 $:-47::.3..7 Q2.3 2.3.3..03:7.3/.3.043428 8 3/.7/ 2..0$:$07..8 3 8 2.7.7 Q2.3.709020 $3/7..003$8902 . 9088.....3.3..3$ .3.0 .7 $ .3.3.7 Q2.7 .9083007 $3/7.7 439.35.3.7/ 2.7 08.7 Q2 2.3 3-. .  0.7 Q2030 %$  $3/7.. 97Q7Q.7 !Q8Q7920.: .7.7 Q2.7 Q2 080208::...3 .2.0070 97208:7. ..07 .7107.7 Q20708 92..3.9 /4Q2. 7Q707 434-4 $ ...7 32..0.47107%088.9 $3/7.7..7 3-.9 .7 .9 .023 2309.030:7:: :3:32Q/ ..7 3 3 .7 Q.7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .38::.38 3070320 0207 .9Q020 32...3.3.7 Q2%072.%08807 32309:7..3.0!071472.7 3 3007 $3/7.7 3 .8 Q.2.0343974.C007 .7 .0%.0'072030078.7 Q2 7 -.0..7 3-.2.8 3 8 2.3.9 070 9720:7.39 !..5.9 /.32..3.0.7.7 20027/03 $:-47::.709020 ...8.7.84 083.03 %.9.3707 !071472.79..$::8 92.9.3. .3.7D709.3. 9../..7 Q2. 9088. 9 2.. .8 3/.7 8 %03 .70.3..3.

97Q .3 ./..0. .0 .0Q. .2.7 %072344 C0:7.$ .3/ 72.7..47107%088.0&:.  /03. 92...8 3 .03 %...709020 Q9Q3-.397. 8 ..9 07D89Q3/0$ .:.7 3 :0 .7%088.$..%0880733%..49054.9  0308. 9 %.8.:7. %088.7 @ $::$ . 9.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.3  :.7 . 2.2. 070.'0 203/720%08807 !74003/720:7..7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q.. 9.3 $3/7 030 200548: @0903  $ .7/.%08807 3 18 .5...8::8 92.Q80 3$::8 92.7030907.9 !74003/720:7..%5 .39.0. %.7  8 92.7 2 070 97208.0$08.. 3.3.%08807 .2...7 4 .8.0208 3.Q .9 !74003/720.$::8 92.$890207.0733Q0303208 .3.3 8 9 . 9.82:2@.8 3 .7 @0903 !72./.

.

8 -789..7 %Q7$9. ::34.5740032 2..%..3 5740830704389Q7843/0 0707 2-.3/..::8.0720/7 2 -:.97070 -07-70730.7.9.0/2 2.-7 0/00 2.7 3. / 9.7 %Q7 $9..7.7.090903580.3:2.3..3/.7/.7/ 3.8 3.43/0383.943974Q..90-0083...8 3 52.7.730920 .9 7 Q9Q302309.5 2 /03032 /43.7 04/:. 43..38437.04/:.2.0..3/...0.-:.0.0/2 .7/ 3.::34..9 7 3.7/ 3Q3/0.4.::34.9 2 4.70/2 4.7..

/..7-:349.043/038 .07 .9.7/.32..8 3/Q Q72089..97 589:9:..9843.088902/.7 3/.7083007/3/Q7Q20....843.7.7.8-079202 80 .-709042..083.3.7 3/..5 2.5 3...5 -47:.9....9 7 !89:9:.. .3/.79..9.08 8... .5...9.7 3/.8 3 .2 .3 .3 .3/.43:.9..-.7 3.9072489./. -.04.7..5-QQ9Q20/7 &:3-47:.8 3/Q Q720.2.3QQ.78.3/.70830/ 3Q3/00 2.3420970. 2..9.5 3/.3..8 3.5 0..0002. . / 7 . 2.38437..3 3. / 7 43/038.0-03  5740/0./. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945.9.3.7.. 47./09 805. . / 7 .8 :. /03QQ 42.043/038945..0-.0 Q8020349..59.7 3.9 7 Q9Q3-..43/03839.59..0830-7.7 0.9..843. . / 7 Q2Q34/: :3.0720/7 :.9.-7Q8020 907830 0 2 .7.: ::38.7.::34.:19708070 0230 5.5 2.097 . 20970/0-743/038.5.3.04..-QQ.9.39089070/ 03/0 42. 0/0243900/0..3 3/.7 3..

7425..7 :. 43/03839.2.8 3 -:.7.5.7/.8 3.09088.9Q707..32 4.5 . .:..043/0389088.0./ 0707/0 43/038..-.8 3/. . / 7 :3:3 8..39 ..3 229.703-7./..Q80-.7/.2:901002.97. ./..3/.805.097 .99.78.5/0-2097007:. / 7 0-2097007 8.-.5..99.7:.70425..9 3./.0009.1083/037Q0-0..058 9:9:.3 .38.2.9. / 7 %088..070.:.2.00.3/.79088.7 2.7.7-07 8Q7007/09020320/7  :.09..0.0 0/0-.0.7 478..8 /:7:2:3/. 03000.3 .3.542.:.5 .7:. . 9 2 4.3 2.3.0.30/0.7Q47..3 2 3/.7/.203..7 . .003/00-789048.9..04.//007 902033.9 7 0-209700737 3/02:9.8 3.3.08 .779.0507043/0389....708..843:3/. / 7   $9.2.342097007 .3 2.9 7   :.8. 2439.10830.7. ..00.38.::38..-7..3 2.208.7 ..7./.32..3.1 3/.8 8. 8.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/.0 092033-:.43/038.3. / 7 %088.7 3 3-070320807003349.2.3.7 .097 07....9 Q073/0:..3.-.7 .03 .7/.-:0999038437..3.. .. / 7  :. .3.7 3/.0 2.7.907.8 3/Q Q72089.39 00795/09. 3 3 ..-.42..3 .  Q2..2Q/.3 . -..00/0.8 :.7...7 37 3/02:9.0-4:9...8 3.79.070-0.. 9 2-47:8:3.3 ... 9 7 ./03020907.7 903 30::3 4.. / 7 !89:9:.7 3/.-20830702.7083/039-.3 .:.....:.9 3/..-0. 7 3Q3/0 ..70.7 . 32.3 2.342097007020 208.8 3.9 420.7. 4...-Q9Q3. 3.02:...7 3-. 8.3./.3 .97:....Q8990342.7 3.5.34209709.0/ 07052.70/0.3. 2.097 0302007 /.3420970073:.-.7.9 7  Q9Q3-:.5 .0-47:..7..8 .0-.72..88..8 3 -:.0 8.5 ..30.9 .8 3/..0-47:.3 2.7 8.5..5 .79088. . -72.3. 425.39.3 ..72:9.2.743/038/ .39Q2.. /0 233 09804: .3...9 7   :901.8437.2./Q Q7Q.7.38.3-.097 $ .07080-7-5.9 3/.0-:. 3..002.589:9:.::30-.090070. 9 2-47:....7.8.8 :.9 . 0/0.9 7 .843:3.0 0/00.3..8 439749.0/03020 00933/03092.097 43/038945.. 7 94.843 .0 .9 7 443.9 7 ./0-/0 200730..788902..::..8007.097 20.7 3:.5 2. 0920-.710707302.8907/ -.8 3 -:.32.. ..:  3/.-7 4097/03.3420970 02309.::3.Q.7..097  :.3.3800/0.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437.92Q//090/03030..3 3.30/0...32 02309.3.

. / 7 ! ! ! - Q9Q3-..3/.302309.7  7 -..0...7..9Q707 38:-.9 3/.2.7 47:2. /0 070730::3..42.. 7 -......9  0308.5.8 3.302309..72.8 3.3.89./802309.8 3.302309.39Q2.0707   3$:%088.8 3.. 02309..7  38:9088.7 Q2!49:2.7 Q2!..:..9.7  7 -..7 Q22309..08 .7 47:2.8 3.3.3 . 802..8 3 ...7 47:2..7 47:2.%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.8.7 Q2Q 9070.302309.02439.

.

08::39.3 574083070243900// 349.090903580.5 .7 339. / 9./.050/07809072420970243900/0....8 3 0702.7/.0 -70 20349.2. .8 /03003208 ..9 2.43.0/2 .-: :8:830203Q3/09:9:...730920 ...097 .38437.-47:....::34.3 . 0/0 0700389.92.09720208 420. 43974 /43. 82..4.3 3..7.3 3.043.709.2:.807/0-079/ -3Q3/09:9:.-0.7.4.0 ..7.084 :2.3.007-Q2Q3 -7..7/ 7 7..-7.0 2:8:.9 7 .8 -789..7 43.38. 8 .97070-07-70730..7 %Q7 .0574-0207.7 3...-7349..0..3.8 3.7....5.7 478.889023/0-.38..20830907.3:2.3 57408307043897Q843/0 0707 2-.08:9....090880-.7 3/.3 2.08574-0207 -..9 7  443.9009Q/0/0.3 2. 425.9 7 Q9Q3 38:-47:. 37Q03-47:.0.::8..00.8..90859 .7/..3 2.3/...90/-7070908890. 3... 07003.08 8:9./..0 07003.9 7   47:.0 0700390/-707.030 20 .8 -789.08574-0207/.-:349..0070030707/0.3.7 0/2 4..::34.0..7/ 3..2..-7... .0/2 .-79072420970432...3/.70090730::343897Q843/./. 4097:.3 2.9.0.5740032 2..08::39.082Q0220038.943974Q .7.. .0/2 2.9 7   .. 43.5...8 4.3 3 .3.7083/0-7.0.7.7/4..3.09070/.7 2.97 .. 4097/03.5.-::8:8/.32.90-0083.43.5.2 3 3.2.3/. 3 ..097 030/0548:2439./..3.0/3Q -47:8:3.7 4/:.7.7/.. - 8.7 3/.020990.5 ..3. 20......720/.28 Q8020.7 478.9 7 3.8 /0890020..3.-:7 ..9009Q/0/0..7 2. .9 7 Q9Q302309..0.3 ./.9 2 4.3/..9 2 43:2.9 7  8 32.7 %Q7$9.7 3/... ::34.-7/031. 3.-4/: :.0::3 0/0.0..0.0-7..0030 200730304342.32 4..::8.08:9.7/..3 3 9.7 3/..:.04/:.0.0-.7.%..9 .3 2.7 .7 2..349.7.3 . .3.20907/020/ 030... :. 3/ 3/.8 90230/0.20/.5 2 /03032 /43.9 7 /.7.7 3073/03903 ..7 243900/2 4.0..0.8 3 52.39 ..

3. -::8:830203Q3/09:9:..7/..../802309.Q9Q3-47: ..9  0308. .3 Q89Q3/0-7/4. 3 3 . 197007902030..7 2.3......7/ 3.0/0302000933/03092.7 47:2...38437.3.. ...097202088..2.7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -.0...9Q2..02439.3/.7/.9 7  .7 Q2!49:2.0009.8 3 .79.8 3.7 339...3 2.8 3...082Q0220038.4.7 Q22309.0443.0030 200730304342.7 3/.30. 8437. .7 Q2Q 9070.7 3.8 3 89.70::3.3 ...3 574083070243900// 349...7.72..5.3 2.9 3/...08574-0207/.3 . 7 .0070030707/0.3..3/090.20830907.3.3.0::3 0/0.08::39.. . 9 7 ../4/:7:/:9.0. 3/ 3/... 0920-. 290230/0.9088...-0. 9 7 . %0859 .37Q03-47:.097 $89028:. 8:9.7.0707  $ .020990 .00/00-789048..80-054.0 07003.043. 7 ..8 3.. 58.0 8 2.090.0  0920090889024.3472.7  7 -.8 3.88902.7 3/..471079088.39 .203902032088..097 07..8 4.720/..7 .197007 .7/ 7 7.20/..3/.79-.0/03020907. 8 .. ....7.7 Q2!./.30/0.097 0302007 /.0.097   0302007 47:/ 0320833843:3/.890/0 07079089309.3.5 .8:: 8 92.7 0730/0::3 19700743. 8....3.3...0 ..349.. 7 -.3/.5 .8.3 3.-:0999038437.2.8..28 Q8020.9 3/... 3 .9009Q90/0.83/0.:.08::39.9 .5..0 8890239.7 2.. ..0-70 20349. 0/0 0700389.. .7 7 9..8 3.072.9Q70738 ..3.08:9.8 /0890020. 432.20907/020/ 030.2.7/..9009Q90/0.084 :2...3.790/0.79.3 3.3.302309.7.08-0703070 5740/0 07070 ...89.. .8.2:.0-. -7.-:7.7 243900/2 4..9 7 3..0 0700390/-707.302309.9.47107 %088.07-7..70090730::3 43897Q843/.0..$: 08 92.-47:-7..3. - 8 .3..0 2:8:. 82.302309../.9 7  8 32.5 2..70/0..7 574083/0-079202 8090..2.090070.9 7 47:. 02309..097  .0.7 47:2. / 7 ! ! !- .. 20. 3../. 3..308.92Q//090/03030..00..9 3.09.5 5425.5..9 -47:.7 47:2.42.203-4 ../.32Q2Q34/: :. .7/4./..-. 0.7 3/.302309.7 .70.-::8:8 /.2.7  7 -..058. 802..7 .3 2.7 .7 $ . -.3..3-7:8:77QQ780/Q090.:.:.9 ...0 -47::..3/.7 0/0.-:349.3..02:.3 2..09070/.0.90/-7070908890..9 7    $9.7 47:2./0.

.7 2. 82.79.9.3 ./0.7:-:3/..7/. .5425.097 1.. 8 32Q89.7.3.32 8.97 43.7/.39 ..0.::8.79-.083/03-.7 9. .9 2 43:2. 5Q77 4942. 8 2.4 -407 2..::34..8 .7 3.39307 5.8. .9 2 4.97.2:8: :.!0-47:.0-....3.08574-0207 -.0.889025425.3/.907:.3 -.349..107%5 42.7.0574-0207.92.43.. . .9 3/.08:9.8 907..9 3/.03 .-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.3.9 7  4097070307/3Q .99 3.0/43..92.2 3 3.39 80907..-2083.2.. :.7070 970.3.-Q9Q3-47:../.5 3/.5. 5425.2.3 .83/0-0790308.3. 4097. / 7  1 -47:9088.7.7 09070899042.0.0.38.7/.9.3 2.7..7.5.7.8 3/ 02309-47:8:3/.-.0/054..5 .3-787Q.07-75425.7.8 8..7.097  $8902/0-3.39 8 .79 0/0.78. 32 4..8 90230/0.9 7 . .0.3.3.3/090. 8020 8003-47:-. / 7  07-75425./. 2.82.4097:.7/. 8 9 . /0543:3/432.2.79.. 3..43 -7.7083/0-7. - 8 . ..97/035425.3 2.8..0220.9 7 030 20/0548:2439. 43974 /43.8 3/./. 0 .471079088.090880-..3 .80-054.9Q5Q 443-4 .97-..2.9 / 03703/709.3.0.4942.0209889023090742.2092020 7./.7.7 3/.0/0.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.32.3 2. 2:.032088..5071472.9 ....8 3..38 3 34..0443.... @0. .3.9 2.03 Q80904.1 3/..4097/03.7.. / 7   1 -47:9088...9 7  !74083/0-079202 80443.3 2.443..43. - 007030207.3.007-Q2Q39./..8 /03003208 .3/ 72..-7.08 ..9 4/:.3 .3 ..3..3/.:.3/....08 8:9.7.00743 7.0-. .92.08 .  1 -47:9088. / 7    0302007 .9 .. 3.1 :...7 7.9.0.:.4097Q3/0-707. .843-..::34.8 3.7 3/.. ..0-47:. / 7   1 -47:9088..7 3..0/2 4.32.0473.5.7 3 3/ .-0../. 9 24097073/007-7.0903 30::34.790.-0. 8075./3/Q720.030 20 .5 2.32 4.3 3 8.8 3.9 7 8 92..7 478.107 907.7/...37.7Q809042.3/0543:3479../092. 2Q2Q320790-003 ..807/0/0-079/ -3Q3/09:9:.397.. .7 3073/03 %Q7$9..3/.788902-.7 %Q7$9.7/ 3/.443:3.5..7.7.34209709.9 3/.0.070 972 .7 409707 030 20/0548: ..5.3-47:3:3-4 ./3Q -47:8:3:3. .8 2439.843:.-7/031..9323Q7080.-070320/7 070/:7:2. .097  .. ..9 /:.. 3 2..8 89.889023/0-.37.0.. .7 478.0.7 2.143:2.8 3.-7349..7/ 3..097 .43:2.3 2./..

7  0308.00707024390 0/0.3/. .3 Q89Q3/0-7/4.2.799...0.5..3.32..7 58.0208:.8 3.7...197007 . 8.47107%088.703343.0.084 :9:. .7.7 2080.0 .8 3.97Q 8 9 ./.7 3././.3.07-7.9 3.....843 2. 7 . 197007902030..3472../.. ::3802 4.0-0307.5. :.020833 5. 0707/090.2.. 2.39 . 58.2.8 2:9020 8 2.. .8 3 3%072489.32.9 070 9720:7.77Q320..3 3 82.7 7.007/7 %0.0009... 889023/0-.0707/080::3:.39307..0.7.3.097 07.0/03020907.7/.. 2.92Q//090/03030...3..7 :. .7.89.2.8 3. 439740/2080702090/7  8 9 ...90/-707.907.:2...7 39.342..3 .3 2.5.20949.0.7.30.... 8437. ..3 3... .3  2.890./.0-47::.7:.3 78./0.7 0/0.7 8.8 3.:...0.077:57. .:..7 3/..0 0/0 43:2.9970 2.0..-.38437.9 2 4.79..4.9 7 4947.97-7 ..5 .0/208 1.0. /0300320830 093./ .7 . 0.7.79.0. 3.. .0.570.7 7 9.4.-20073.-:7.7 0920.:.7.7.7/ 7  47443.92. .00/00-789048.70.2...79.7 ..32 4.203902032088..7 .:. .4/.0.5 .7..5.097.5 2.0 .-.7..7 0730/0::3 19700743.-0.843:89072007 2:9020-7-730::342.7/.:.9 3/.2...02:./. 32 4.92.090.3..203-4 ./..9072489. 7 ..2.9 7 .3 7.792.007/7 07 8.Q070-0 0707/0Q01.3.:8075.5.7.090070.5. /43. -7.-70707/03708032007. 32. ... ./.90890-070320/7  $9...7-7.0  0920090889024. 4. 9 7 . 8:9. 2.7.32....07..2...3.2.9 7   8 9 ..7'0$4 :9:.9 7 ... . /.3 .5. 7 ..0/0 97200734.0 8890239.9 ..972:8:.8.0/03.0 99590 8 9 .02007400/0./.808:. ./4/:7:/:9.2.3/ 7 2 ..0..3 ..3 2.070. 82. . 432..3.-0307-70..9.7.0.084 :9:..9707/019./.7..3..0....27 -.7 :.097  $8902/0:.7 %$  8 9 .3 2.082Q02200390230/0.-7.9 .8 3.9.39.07207.97Q37 .. .3.097 $89028:. . .3.. .7 197007 8 9 .32 4.7.70/0.7/ 7  3 90889020. .9 ..0..0/0302000933/03092.09...97.5..3/..3 .. :.88902.:.058.890720/7  7087Q074.09.084 :9:.097 0302007 /..9 7 8 04342838... :.7.-:0999038437. 290230/0.3.0070:. .7:...7 :.2..7.2Q07300970..0.30/0.9.7 .020 .42.43.32..-:0/2 47443.7.02439..7 .08:9.7/. 3 3 ...2/.3 .3 .7 90230/2 4.47:/ 0320833843:3/..79.. .02007.5..3-7:8:77QQ780/Q090.. 0920-.3..8 3 3.2.:.

20.7.7/ 3.././..9707 $9.0005007 :.3.3/.3.58.34.73 ::3.097 !03.9 7   #.09707 2. .3.39./0-83 :.7..097  . 8 92..7 :..243900/2 42..9.3..3 2..7/.4395073/003/Q073/0 /:.843:3: /030-7 0/08.37.0200742...82.9 2 42.2083070.9 7 :.97Q 8 9 ...097 .0/2 4.303...3 8 97.9...37.5 5.. / 7.8..308202Q2Q342.72..7. 4.7..0.3.084 :9:.03902.-7. / 020/0303.3::3.979580207503.243900/2 42.7 2..02439..0 0/0.7  4/:..3 2. / 7.0208...3.7  7 .9 8 3 ..0./..7..7 %Q7$9.7/ 3.7.::34384.7 307309.7/.1 3/.7.39.99..4.0$4 :9:.7  2.::34.7.8 3/030020830302..3 .8.0. .20. 3 -0797 573Q073083200..97073503.7/ 3.0/0 0707431474 :.7. Q8007-:3.7.7 3.800730::34.80. .9.070033.0 0/0.8 32.....3 .9. 2 -707 09090/43. .5.9707/:..3Q80 8020/7 Q/.97Q8 9 .:.42..8.9 7   '../...10/090795030./..7 .09.2.2 Q8090 ..2 .. .3-7..7 3..49.. / 7../.0.39.. / 7  :. / 7   .7.:.5 2.3 .07030730432...8.3.3-0797 573Q073083200.7.3/. .70 800.0507/0 /4..0.7.3 3 .5.9707 #.. 2.3 .8:/703.:..:942.0-:/09. ...%Q7$9.083/03:.7   43.3/.7 3./:.5.89083 24.7.097 #.37.7.:. 9 288902073/0-./..4/.307/07.3 -7/031. 24947 00730::3-707.0052..9707243900/0.::32..97/0...9 8 9..9.3 .9.. 0/0.3 -7.87Q./0/3 .9 9..0.99..38107303000-0.89083 24..9 2 42.43:2/.395072.3...3-::3.4395 8 9 ./.007. 2 -70709090/43.30783/007.8.2. 3 3907.::3 0/0243900/0..9.2 243900/0..3/.7 30097-..7.084 :9:.793.2439. / 7 8 9 . .7/.0 .7 3/..7 '.395073/0/:.099 Q80904. / 7.9707507. 8 92.7 9.-Q9Q3-7-3.0.5.980880. / 7  82./..084 :9:..39 8 3 -7. / 7  2.:9. / 7  2.07035748509Q8...022$$4.7 /09.3 43.7-::32.3 3 .7/.9 8 3 . 08.3.7.8... 0097...070 3Q3043...2/0 4...7 2.::34.. -::32.7:5-0803200.395. - -2.3.070..

 .7-4.9 7 Q27..5 .7.7 %Q7$9.0172.7/.-4: 2 /031.32.0908-90/2 4.3 3/0243900/20/7 @07.35708/Q2 .7.89.7-4.././.3 2.7 %Q7$9. .9 #..9 7 !/0 07/03.9707. /2 03/0../.7/./...89.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 ..0070 97204/:.79.7.9 7   Q23:2#. 4. /2.82:2../.8 3. 3 22 /03.702. -.7 3.89...8.7 080307...9707/2/03.3/.3/. 03.800/0.3 .7.2439..../.80070 ::34.-:0/0-79407.0./.5 .Q23:27.-9:9:.5 .97075.Q23:2.7/ 3..3/. 3 303.703343....7/ 7 .0/.79.43897Q843:4/:./0271481.8 .38::. . 4/:.07200.970738:0902.3/.0/2 7. 9089309... .9707   !. 3 9.9707 .0. -..9 7   202Q$../2 03.0 :8:8:3/.970.4.7.::34.7 %Q7$9.3/.3 39.4.8 39.97 :.4384.7 Q073/05740830707:5.38./. -709Q90/.7.747/47./.97070303/..3.7.5748509Q8.0!/:7:2:7.::34.7/ 3.7/ 3/.7 3.5 .994-4.8 3..32.7.0843.7.3.3./7/09078/3Q Q4.97:..890 0::3 703901 7 3-4..0.7 %Q7$9...38020 2Q2Q34:78..7 %Q7$9.9 7  ..7090890/070 8 Q07908590/2 34.0-4.3 . 2.0 7:5:.30%5Q23:2#.9Q0730 ..9 -..74.8::3:38079.5 ..0.9 172.7 3/.2-4.::3 8:003Q007/0 4/:.9 7 Q27. .7..3. 84 :02 8.9707 4/:.7 %Q7 $9.4/: :9.9 7    %0859..7..5 8.7.Q0730172..3/0.7.90097489. #./././. 90890/2 4/:.2..7/ 7  Q23:27.207043. 2/.7.7/ 3..42.700! . 3.....243900/2 4.97Q35740830707:5.3.80/03 8 92.9 7   @0#..7-4.547:9090/070 07./207/032Q90 07:5. 07302439.3/.7.9.0232:2 22 .30707/007. ../.8 / 72..0.7.0 4384..90.2.0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004.-0792 9.8. Q0073309.9 7  .0005007 :./. -.9.8 Q/0] 229.0. !.97072.9707 C0.7.

 .

9 3/. 4/:.3.79.570803208.7 %Q7$9.0200730920 .Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437. . ::339090..79.7 3.5 ..7 3.-7-730Q80-.8 3.3/./.

3. 22 43. -.2.9 7   .9.0843Q00703. 3 3/.5.3  8 Q074/:.5.7 0920-.8 3./.::3048. /:-0 5Q77 79.7..2.0208 4384 . 2. 22 09.3 Q00703.0/038:0902.89 /.3/./.7 %Q7$9. -4.39020-4./.84305.::390890/070 8.707:5:079Q7Q2439.4:.59. 4.7.0540890794-4.00709 3/04384:. 1.70.4...32 4/:.030903/7208005..3/.7 %Q7$9.5.0 0097489.89.-7. 4.7/ 3.7/ 3..

 .

2.7 0 -790 4 : 2.7 %Q7$9..0-:3.0200730920 .2.994 -4.84 :92.05.8::3:34 : 2./0271481.007308. 90890/2 4/:.8::0902.3 4.7.3/.09. 84 :92.7 %Q7$9.09.9707 CQ2  .7 4942.../.. -7 -7/ Q390/034: ..7.5...702. 43/038074.7 %Q7$9.9 7   $592..:.4395 07. !. .Q0700 995070.143843: 0/0. 2...8 8 2.30#.0843..5.08Q7Q0320/034 : 2.8 39.82:2.43897Q843: 4/:.Q23:2.7 47:32: 8075..-0.94.0302.7 070 3/002 8 92.9 /.32. 02/084 :92.3.09.-. 4.. 3 303.7 3.097 . .7/:.0 070 972043897Q843: 4 : .54..38::3.90..7090890/070 8 Q07 908590/2 34. -47:.. 7 -47:.8 4..393 8075. 3 8.393.9 7   !.5 2 4 : 2.3/.7 3.3/.393.7/ 3.9 8075.724947: -..8 3..2..7/ 3..3/.0. 8 92..::3 8:003Q007/04/:.5 .7 %Q7$9.7-4.. . .2.89.79-..3 2..3. 03 .070.3/.9 3 90230/0.7 4/:.80995 8.84 :02 8.7 3.7 7 .79. .Q070/0.9Q0730. .39542. 3 9.. 700! ..7 3/.7.89-47:. .79.38592.9 -.795 ../.303/7.945.747443. .7/ 3. ...8 3....5 8..79.90097489../.9. 4/:.7 %Q7$9.0232:2 22 ./..

7 8. .:.

Q070..@0.7 Q2C007 Q.7 . 7....043.70/0342570870.020073Q0 02 Q23:2.3 8 92.7 #...084 :92.0/Q Q42././/0032 $4 : 003/70-03 09. ...043.5..7 203/720.-0.47107#.730:7.843: 48...7-43:$4 :.9707.3/..0302.3.0-03070707/0:. .7 $ .0070 9720 007 @0.043.3009709.97073%0859.5.7 .03:7.7 .79.D39007. 2 8/.2:07 Q Q.....2:07 Q Q.$ . %03C007 @0.9707.7-43:$4 :.88 .32.097    $9.88 .84. .7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #.3 ..$::. .00 0703/720 #.3  Q80.08 !425.7 0973078 0 42570870@.30097.7 31.7.2..3 8 92. Q39083/0..7 203/720. $4 :92.09707 Q2%03C007.38592.19708-::3.D390 ..0:7./.73 Q2 5425.303/720.72Q2:.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .3203/ 84 :92.09707 Q20300949./.02030-7Q23:2../.0907.0 8 5425.9707.//0032 $4 : 003/70-03 0.

-:0/2 47443. :.2..70903208  $4 :$:$890207  0308.843:89072007 2:9020-7-730::342.39.7 :.020 ..3  3.0.793..79.7.:..32.7 /054.7 ..020400/0.3..3032 4.7 ...3.3 .2/.7 8:. 2. 574007/0:8:8090.::3802 4.7 :..8.3 .0...C007 .083.7 /.570..0.7/.02007.8 3.7/ 7 47443.9 3/.5.. 9...9 7 .3  2.2..0/03..02439.8...7 0920.7:.3. - .42.2007/0.2.3 .097 ..2:7./...7:.-: 0/2 .8 3/..0/03.0.7.3.3.5. .3. .7 84 :9:..2.020.20949.8-079202 8047443.09.8 2:9020 8 2.0.

.

%.3.8 3 52.730920 .

 .

::32. 2 4.0...9 7   %.9 172.-0... 84 :92..2.7 574083/08003959042. 3/../.%$ .2 8.700./.7.3 2 .7/.7.09 859 .7/.7 32439.. .3.70/489:84 :9:.0. 29..9010/2 ...0/030032 4.8 89. 7-78890220/....3/.0079Q2 8 .79.7033/0::37/Q Q-7::8.9088.-:0/0.....8 -789.7 09208 7..30920070::34...3./:8:. - Q0730./.20070..0. .:.:.7 .3..389.7. 58943: 5.7:5. ::34.7.7..00302007 .3 2.2 4.7 0097 -..7 3.32.. ...3..9 3/.3971Q 8. 5.3 2.0243900/2 4.7.3.0/:7/:72.9 7  $8902073-Q9Q3..0.2. 8..3/..7..2.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.-:43:/.0/ 07 . 9QQ070 ..7..!.9 7  !.Q3.%.9./0070::34.- @0.9 7 Q9Q3.89.:. / 7.0 ::8.3/.0 0/09. 8.7 /.7:.9 7  072.9'07.320/2 ..3033 .7/.39../.7/ 7 07.0...3889070. .7.3 2..7/ 7 4250.7 .2.9.2...8 3/.3971Q -847-843: . .-47:.23090 8. 58943: ..7/ 2.3033Q0730..043.9 7 .3/.7 90880243900/2 4.7 -47:/43.9 3 9...7 3.00%Q7$9.39 .9 7 07:8:8.9 3 9.2.3..0-.7.9 303QQ7Q7Q 0432.::8.7:5.0243900/2 4.8 -789.7 .04/:.0/.3.70 2.. 2.05071472.7 2.34.2.0. -0 030.7.97 4257087.7..:...02:9.7:.3-7 20.0/2 .9 7   $4 :9:.8 3/...0.7. .0/03-7090943.7 072.9/. 9 72.793..84 :92.7/. ..7 %Q7$9. 0/03-7090943.%088...7.0/43.74 4.3/...2.730920 . ..7/.. 8.8 3 52..3/.7.0002.8...70.32 4.9 903 .7/..7 $:84 :92.8.097203Q:2:-Q9Q343974.Q0708:84 :92.9 7   $4 :92.70.800730/0::2: 4.79.3.:.3:3.7 3.0.::3:.7 3Q073/0. .2 4/: :20.

439. 32.3/ 72.7 :8:8.0 0/0-::3.08.8 3.000395.7.3 /0302009.8../.-47:-70 972007 . ...8 3/0.02007.8 3.7 073. 439../03020-. 2.. 2 ..0/0.3 -7/.%088 0::3 4..32Q8.207./.0.907.029../.1 3/. .034.3.0...9 7 784 :92.0. 2.::3.70 /030320830Q:249:7  $4 :92.-847-8432.8 ..59 9.47..73. .79.39 070743974Q2Q2Q34.9 7 03020-Q9Q31938073.33/0/Q3.3 3 .. .7./.7 3.32. 2 0-.3  /03020085..:.-0. 0::.73-47:..5 78.3830709.08 / 72..0503.3/.  ..02.8 3.0 -:3....0.384 :9:.7 3 39.-.7/. /..74.7 343897Q843:3/.0-0307 0/0 ..020/03...9 7 03020/74 4.8 29.3/ 72.9 7  @. .7/0. 7-47:./.7 :1..32.7   $4 :9:. -.30/03-..7:..9-0/038890207/0.0. .7 .8 3.3 .70830Q80-.3 .889023/0-07-7.8 89.5 42.7/. 3 .7..7. .8 3 82 /.. 7-47:. -.3 3029.8.3908807/00 079088-702309.3.9088073/0:. ..7080-.:.9 7 : .00.20/0.5 2.47:32: .2....7 -.9 7 080..5 78.3.... . . 30:27043.020074/:.8 3.9 .7..7 3 39.3..00784 :9:.-..3 3/..7.38..7 .309032003.389034.3-47:.30/..8 39.3 0.9.-07903:8:8.3 -.7 3/.7 08. .70 ./ 07-7 :8:043974Q-93..0/43.2/0 -07 ../... :23:22.7-:89.8.080.7 .7/.38437.-743.32 -.097    017489. .790/2 ..7/.9.347:32.5 2 002./ 3/..2:1:020.03420947Q70 902.3 3/.. 7148147 ..../ 032 -47:..7 % $ 3..8 3...79.8 3..32 .. .7 3-::3/:.. .0.2-.7 1.3/.7.0700-.02007:.243.0 4257087/.7/ 7 :908807/0. .-:3. 7-47::-.9. .843:.2.7/.7.043897Q843: :901.0.Q80-.20..34. 7.. 7-47::0.-..1.5 .342097007..-..:..-.07 2. . 0707/0. . .7 38..5 78...7 $4 :92..3/.9 7   $4 :9:. %00.2./ 80-47:..8.9 7 .900/2 8090883 0...-9:9:.3 2. 0/07.. .8 .90880733-.Q070-7..5../.-3.79.-:2.7 38 / 72.0-QQ1938072.-..7. .3 2.30073:7:. -47:-.::302309..8 2:9020349.0....7.7.5 .:.039.7 2 .0.0022.7 39007 0-787Q.30/.. / 7..3472:3./.3 .:..7.07.30073/084./00/0-7.7. .9 . Q2Q .70833/Q03032083/0.. 7-47:.8 3 82 3 3.0/039...70830-9 .3.-:833.. 7-47:.39 .. 3 3 . 30:2..3..3 ..3 ..7990. .0.0.-:0/03::8.5 . -0784 :9:.-::3.0 .9.3Q3/09:9:.0.0.3.3/ 72.9 7 47:-.3/0-::32.:.0/03020-.

0070707/0-47:.7 ::3 ..0/0.8.0.384 :9:..0.92.9 3 32439.907--702309.92. . / 7./04:2.2023:309.542.7 /0.-.084 :92..0/ 032083/0::.3.. 00.7.92.. .-742./0 /707   07-79088-7-73/03...30073 9. 807. ./. 3/.08907007:8:8:3/..8 3.-47:..0.8..-0.39479:.7 3807-0890/4.207/.38 92.Q2Q Q.7.7/...3-47:..84 :9:..0.3. .7 33/0.9.2.7.-0790308..2./.3 32.2-47::8 .90 0/20/7 4 7:/.03::.8.0783/0-747/47/.84 :9:. ./0200. 3.1..7 3.7 3/. ...3. 0 ::. ::.8 302309 .7   .3.5..2.5.7/.:.. .02008 / 72.097  .039 5...3 -47:.300384 :9:.3.3 2 :8:8.083/7.. / 7. 4./.3-47:.3-47:8: / 03200.097 &2:28.. /. .. /.43.3/047:32: 42. 0307. .. -4 .72:...7   .7.2.3007804/...7..07830../ 030.... 2 Q8090..7 0.0. 3/.08.0. 3 9.:8:Q907.3 42.7 38.. /8 1. 3020833020/7 .07.:.30073/0 8 9 .7...7 47:32.9 7  425708707.39.8.2.8..9. .7 2 -7.7098007-7 .7 3/.. .8.. / 7 47:... 432.7 070730. 908890 2Q8.349.9 7   2309.9 .0703 08. 5. .5.7 . .:. ./ 030-707   $4 :92. 2.2.0 02. .9 7  $4 :9:..2.3420970070/43..0::3-72.3.2-.4:32.7..97 -702309.7.3 .. / 7 .7.9.303. 2.8.8.2. / 7.7 3.:.3-47:.. ..0-:02309.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.../43.4/./00/0-7.. 80. 32.7Q80903 020-3.3 -..79 .7 -702309. -.097 07:8:8../.9 2.39 8 42.8 :8:8:3/.7 47:32.01938070700707/03908590/20./ 3/.7. ..0-7. 0/0-4.5.5.08 .8 90230/20/7  -847-843:84 :92.9088 0::34.082Q 707.7./020/03-.::2: 4.72 Q80 0..-9 4..09970 20.019.3.347:32. 80.3-7 7 2. 7-47:.7 3023090...908802309. .. / 7 07.5.32.9088.7:.7 02309.7 -3.32.:.3.8 0900/2 42.9..7 3.. 90230/20/7    %08832. 0900/2 42.:.9 2.-00204/.7 3. / 7 2309.1070.9 7  .3 32:901.7..7 4.0/ 908707/03..::3/ 030.. .-07903 08.3/4 7:.097 9:72.

3420970074257087/007.9- 0/7 %. 2.2. .97070..7 3/.0 0/090880 243900/7 220./..0-.3 478. / 7  !8943 .7 3/. .3 3309.97.3908807/04257087.34209700900/7 243.-72.9.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.8 9.243.2. 00307.07.@..:.342097043:7 Q9Q32.82.9088 0::3 42.7.8 3.3420970432.017043 84 :9:.7 42570870.3.94.8 3/0  7Q0-0.7 .. 8 3 02020 . ..3420970 -...80 7043:.94../0..-847-070./02083/00.7 3 3 .:.99..4 :3/. .7.8 3 .31.84 :9:.. 07-7-.7 .:.. 2.09088.7 3/.7 /.547..7.29. .5.-847-073-72. .3 478.97 . 7  0478.31. 7  /.4942.2./020908807/007-7.342097007/0.8 3 72 0 .2034942.84 :9:./020830/0 8 9 .79.3908807/0425708702.7 /.09088.79 .7 39. .8 :8:8.3/...709037 .07/0 2..78.3-7-.3.0703.7 3.3.2034942.0.700733./02083003.74.7..3420970432.89.2.29.:.0.39088073425708707.0/478. / 7   :901-47:..99.-. ./0 0/0-7-.0..80 : ..39.942./0208890207/0479.22Q8.31.3 32.547.8 3 .Q80-..9 8. / 7 080.2/0. /./0208309..7/00/2 2.

.2Q907.5.0.3-79079-.-707  .0/0... .0. 3.3.8 . / 7 :.02091472...3 7.-::32..7 .84 :8:.92.0/0.0/43.9. 3 . / 7   425708707. ..2Q90.3/ 2. 0::342.3 7. / 7  03/03/304942.5.:942.9. 2..30220-. 7. 4.0..0 82Q904257087..3/ 2.890.097 03/83/03.3.7 90.9088073/0.5. 2 3/.00/20/03889023.3 3.9 7 243..3.9 84 :9:...3 .9 9.3/7005..097 Q80-.9 7 . 3 3/ 3/.9.83 0200.. /.5.5 2.7.-079030230990/-7070730097/9038437. 230 70/0-0..30220/0.0 8 .7.7.2.. /470903 0947/ 8Q1Q7/489.7 20.9088..7.5 .-:-.8 35708489.:. ..9432.8.2.3-790795 /Q Q3Q208..097 %.097 4257087Q302309-.8 3 .7.3843: 2.097 4257087Q3 Q80-.2 4.09:9: 2..30/.2:7.3 .7 .0Q80-.84 :92.7083/0-.7.::3090.-0790308.0-7.09.5..1 3/. . /.3-784 :9:.8 3. / 7 ..3425708707/0 .9 2 .3-78. 4.. .3.9 7 .-0. . ./020.89043974Q425708702309-.7083/08 .8 3...2:./ 9. .34257087 /:7/:7::78../ /Q Q3Q208907.242.5.8 3 5708489..890.. ...3 ..90 0. 4Q80/ .8 3 /0.9088073/0 .890.:.0 .7 84 :92.2.08 . 3 .07.097200.5..8 907. .7 / 020.0.:..70830-75708489./0.. .708333/0.. / 7  . 2.8 3.7/ 7  . 2 3/.08 .. ..002Q/.7:8:8:3/.00220/0.8.-42..

2...0.089070070/43.07209088.::3 0/0-.0.:2/0302007309. /.0 .2..07.9 7   $4 :92.3.425708707 O 2 . 3.32.38 .2.9..7 .-07903-000743.0 ..9 7   2.574007 5748509Q8 .8.-700/0-7 O 220.0-.8 3.5.-0007  $4 :$:D709./7/02:901...8890235740 .9 2 -::32.. . .. 3 20Q0702.. 2.5 .00974305.. - 2.5.9.38.5.79.7 34250..0-47:.020.7/. 2.5 ..7 ..9.3/ 9.8 3.390080. ..7 343. ..9 172....7.70073/0.2 O @0.84 :9:...0//07 2.-.0.307..42.0.700./432.3843.34209708 O .0720/7  .1 O %072489..097 .9 O .:2:2207/.. 2.3-.8 O ..7.3420970..7.0.. 2.9072.-9:9:2: 4.7 3 2.9 O $4 :9:.3 2 !740.03070.0.7. / 7 / 3/.9707 O $ .8890320/ 9. ..92..0-..7907 8 9 .:0.9. :2:247/47.5.8 3/0..8 3.89043974..7 3 -07970 707 9.2.07088230207.80387 O $4 :9:.3.. 3 20Q0709072420970.4.8 3...5.9 O $073092 8::3 3/.92.38437.2..3-Q9Q3.:.1 3/.7. / 7  .9...Q070 /.8 3. .3. 82 84034/.7 0720907/0.:.. / 7 47:.703/03/30.0/ 020073/038 / 72.82.043.-4. 5708489.3 . /.:8:073/0-0790342502.20/0.80387 . / 7 .070.05071472. O .7. -.0. .1  $:.02439.890..7083/020. .:2.02439. O .7:5.0.38437.32.7 ..739970 24./43.843. .5 ./ O Q Q.8.. 09020.547.4.9 7   439.3 / .2:7.793.7   :..0.097.-07903 43974.0..708   2.7 3 9020..3/ 72. -.3.0/20/030.7 299072489.30/.9 2 4..7.9. .7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007./ 0..0.3 3.0220-.. .8 3/.7 O Q8Q4.9 7     52../0/09. 39.00..8 3.9!74007'009.342097007 O . 3. 5708489.1 O 439749072489.7/:.2. 0920-.30/.8 3.

90734.. 3 .7 90.3 .8 3 90230/0302309.8 8 .. /./04257087.5.. O ...3740 O $0738:.307-78.0 8Q5Q720 ... 9088.:0. .-07903:8:8../. .8 3.342097007  ..7 90.37 .8 O $4 :9:.0.035425/.380. .0 84 :9:.4/: :3:-079030 . 3 8907032.0.5.-0790343974073945.0.9 7 %0.. 5708:707001. -. /107.790/2 4.7:.2.7 3303Q80073/0. .:.3007/0 4.84 :9:...7.-47:.7 8073092 8:.5 ..92. .2:7..3...20/0.7 3/.-:3:-079038.0 907242097007.7007333472.2:7. 8.9088073/0/ 8 5.0 72  .: .43/03807.793..0890708023099.8.8 3.....8./:7:28907/ 384 :92...707300970. 9.9 2 4..-40 /43.8.. -: 8 2/.. .070370 34370.7 O '49.8890320/ 9.7.9 2 3/.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q.089070.7/ 47:. .0...8 3. -.9 8:84 :9:.. 2. O Q80-../ O 7 249478 ..0 2. .0720/:7:2:3/. 84 :9:.39072489.8 3.. O 9.Q80-.7/ 7 O 425708702 3/0.3.8038707 :.8::7 .92..8 -7/03 1.7 .9 7  243. 8.:.9 3/.9 7 47:/43.2:7.:.5../432.4/: :.8 .7 .-. /.9 7 $4 :92.8 3 O 097.0.0..3/088902/:7/:7.078:8 .3 2 3/.7 .309020.08 ..3589:9:.9 7 O 4 .8 35708489.3..0907-..393 82 3 3..3 .3 . ..3/ -7079.:8: $:.8:89:7:.8 3.:  3/. O 07-78075.380-. .9. 4/: :3:.890-0792 4.. ..-.74.2-.808:.:8: -QQ425708707/0 O $ .7/ 7 O  !740/0./7/0 8073092 8:.9 7 O $4 :92..-47:..5.1-.. :.9039020 8.2-.3. 3 -0700. 8907039072420970..7 299072489.8 342.0../43./0308 O %07247:2. 7-47:. ./ O 4257087 3/./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.3 700 O 4257087Q3/:72.0.9..34 : 2. 2 478.2-. ..$073092 8:.78.-.84 :92.. 8038707   43/0380707 $:084 :92.79073Q07307:9:-090..-.342097007 O 43/0380784 :92..097 ....0 .8 35708489. -.0 907242097007.. 3 -:. -::3.7-::3.2:7.3..84 :9:.7 0 9020-47:8:. 7 Q0208  .0.3072003.:..547..2 O $4 :9:.8 35708489.7:.7. O 42570873/Q Q...7 O Q9Q302309.0...97425708702 -47:.9 7 O $ .0../:7:2.03/Q073/0347:32: 4.

.9707/:7.70./ 3472.9.7/ 2../ 8Q70.843:20. 439. -:83..$8902 942.4/: :3/.-0790383. .070./:7/:7.:08..8 9.83.3. .0.2.70070.. .3... 3472.7 .7 800.5..5.3.7 83...9 7 $:84 :9:.3.O . .3 703-7.3.3..   ...83.3.097 '.8 3 .097  3/.547.4/: :3:-079783.07 $4 :92.9 7 784 :8:Q709.94397488902090 0/2 4...0 09208.3..39.7009.3.7009 5425.0.-0790308.3-78890209032 /:7:2/..0.097 './ 3472.2. 88902. 880/. .8435425. .3 7/031.:0.83.070.7083/00708:87Q. Q80904/: :3:-079783. .0. -.432.92.0..943974Q  $4 :9:2: 8:/0. 2. 880/.050/20/ 9../ 3 8907208Q073084 :92...0...43..07070-...0 42570870/:7/:72..8 35708489.-74942./ 3472.203.097  .:3:387Q.2..83.9..0.:08.9 7 $0. .793.07.83.00097.84 :92.078-7/03 .4. .8 ..9.39..0..7/ 2.9707/0.4942.....8..  ..08  O 2/0308   52.7:5.8 35708489.43.9...07/0307.. 7/:7:2/.07070-..7083/0 .07208070033.9/:7:2:3/.0..  ..07208... .2......3/0902070888902/:7/:72. 3 3425708704.. 20.-78./7/08073092 8:084 :92.39.3.2.9.9707/:7.-:8: 84 :9:..5..9 7 7/031..97/3Q Q304: 43:2:-74942.-.9 7  85740/0. 3.8 35708489.5... 9 7.3..3.9 7  0743/03807/0 :0/0.20/09. 0.7:-:4. 890720/ 8Q70.  43/038078::/0..... 4/: :3/.9 7 $0.7009.0. $4 :9:2: 8:/3Q 8 ..9.07088230207./ 3472.9.0-47:.3.9 7 07/0- 43974.3-7833/0 208..0733 /0-43974.43/038078:5425. 8907/ 3/0/07.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942. 425708724947:8 ..8 3 .070..8 .39.:2.7 4942.7:-:4.0./.3.:94/: :3:880/03.843:20.7 3 3 .00703./:7/:7.83.9.7083/00708:87Q. 439.9. Q80-.7 8.2.3 703-7..3.Q0704942.4942..970733... /.9.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92. .8 .2.:9080 24947:.3..78 . /:7:2....2.9 7 43/0380790 8024947:.0...83.9. .9478. 43:2:3.3/..70095425.0..- 42.432..2.3908807/08:84 :9:.9 /:7:2/. /..84 :92. 3. 295708489... 9 7.4.:94/: :3:880/03 1420907 .

70070.9.3.9 7 $4 :92.7 3 8.3 .9.324947:. 439.9.05425.8 /0.9.7/ 2.04257087 /:7/:72./:7:2.0 ..7..0900970.70830:2.7 800.7009000.. 5425.9.7/.3/ 0/0.0/0- 43974..9...94. .0720890/ 2/080.9478.7.8 7..8908439740/0.70090099038437.7 /:7/:7. . .43974Q08.0970...3.5 .92.7/ 2.8-79..0.7 32439.0.9 7  07..5.7 /Q 200730-...7 3.3.3.:94.3.0..8 9.8 3. 439740/0.9 0/02..7084:.7 3 3..3.7/ 2.0720..79. 9 7. 880/0..3.5...$8902 1.-0790308.97.8 .7 .7 20..4/:.7:-:. 439749..0.8...7.. 439.7432.4.2 $4 :92.8.9.8 .0 8 . .7/....0970.9.3/0.9 2 4.-. 439740097435.19.0 /0-43974 .89043974.9/:7:2:3.7/.89084942.9.000:2.884 :9:.7009003. $4 :92..-4Q0730.084 :92..9 7  $8902/:7/:72.3.3.043/0380724947:..043974..:0 43/03807 /0.9 7    942...0..7.8 .9. 43/03807.7.5.-.7:-:384 :8:.9./Q 200730-.3/.0 80.3.7:-:3:3:033.3.7 3.8 .05425..043974 .. 0.7...Q23:2.. ..7 3 8907783. .9.084 :92.. 439...30/2 4.. 3.5. /:7:2. /..3/. 7:5.3 .0/43.3.9 7  . 9088.3.0720.:08 1. 880/0.. /. ... 439740/.3.097 $4 :8:/3Q 8 .8 00.9 7    04.-0792 .8 9.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01.7 30 92Q//09.03.. 3.8 ...2.-7.0/0708903035740 .3439740/0.7.8 3 90233 -:.7 :.9 . .. 4257087.. .3.-4. 3.3.5 .0  /0-079/ 0/0. .:90804942.8/0/2 08.54843.0 07..043/03807 .0..3/0 073Q0730 3.75425... 2Q8. 2.9 7 !73..7.84 :8:5425.7 3 ..74942.9 2 ..097   7:5.097 :9.0.97073..0970.0 43/038078::4942..7   7/:7:2/.3.-.709099 84 :8:.08.70095425.0/2 ...5. 070.:08..08:84 :9:.5.9 3 34250 02.3 703. 3.70/:7:2:3.0070 97205740079. /. 07003. ..0970.9..07070-..7 3 3.02.9.2-..3/0.-48:3/.3.7 .384034/.3.3.:.097 43/03807..7009000..5. .8 ..3.9/.7 /:7. 032 84 :92.8 00.3-784 :8:4942.088902  /......50.09../43..8 3/.9.9 7 :84 :92. .7 3 8907780....547.7009/:7:2:3..  942.7 3.8 3.9 7 $0.7 3.3-7889020004.2. .8 .7.30  $ 7.7:-:043/038078::4942.. .39.

.-0790308. 3 890772.7 ..943974$8902 8 .3 08.20/0890320/ 9.94.03... .0/0-43974.78. 43/038077:5...-42.34942.1 3/. 9 7 .84 :92.7 8 . -. 009020/07/9038437.. .3.:..8 3.302 -.-:7:-.9 7  8::4942..7009000.20/0890320/ 9.8 . .. 5425. /0.3/:7/:7:2.79.907:9:5.7 3 34.5 2 42..70070.8 3.3/.9  09724947:8 .907. 3 3Q80208.7.843/0./ .043/038073/43.:8:3/. 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489./ O $:84 :9:.-07903143843..4257087073Q07 8 ..8. .0720/:7:2:3/. 4257087/:7.2.890003/ .5.:. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489.843 4 : 2./020:2.9 O 43/038078:: 8 . .0..8 3.Q.9 2 ...7...7. 43/038077:-: 942.9072489..9.34942.-0792 4..2.890439749079-. 3 ....7..7 400/2 4.7  /0-0792 4.3/008. 3 08/ 3880/07084 :92.9 7   425708743/038077:-:439749.9 7 Q907. 43/038077:-: ...79.98073092 8:.:0833.9.9 7 $4 :9:...7 4942.0 0/0/43.7.. .79.7007034257087Q389450920807003. ..4257087/0.73472.8 3.3..20/0780/ 074257087 07 /0.0 /3/Q7Q20/0907.::. Q..3-789. /.8.342097007  4257087 $:$4 :92. .9 7  $4 :9:. /. /Q 9Q Q3/008./7/04257087 43/038077:5.97/0-742570878:84 :92.043/038078::4942.097    4257087Q3 O Q Q.9 .8 35708489.9  $4 :9:..79.9 7  425708702 -47:.3  9020708    3.5.3./ O Q80-.. Q80/ 3/008.5708489.9 83.8 3..7. ..8 .7 /:7.907.7.-48:.793.793...843/0.3 0/0/:7.34257087..7:-:88902  /0-079/ 0/0.:092 .0-47:/43.7 07300970. .5708489.7.4/: :3:8907030 83. -.70/03 .9 107.3-47:...::34.. . 9 7 2.0-0792 0207.9 2 4.97073/:7/:7..073/0307.8 43/03.7.39.3 ..3 -..9 7  4257087. .9 2 3/.7 3 3/43.:.8 9. 5708489. /.2.097  4257087..7 . .7.2-. -.8 .5../ .808:..9.9 2  ..38: 8 ..2.0  0::34. Q8Q4.3/0 .94.0$:$4 :92.

5708489.-208.70090070.7...3-78.-.2.9 7  . 83.3 ..-0790343:2/. 2.Q8Q4. 9 7 2. 80-0-0  Q8084 :9:.4. 9 7 2 4.097 : 0207 9.8 3 ..0808.5 2..89043974Q. 80-0-002309.97073/03-78.8 3...8:89:7:.9 .9.:709720/ 574944/0-0790.097  $4 :92.7.9  83./:7.7.0 .0.5.90/-7079.:08....4.070..:084-7 0/09970 207.8/0997/9038437..7009000.:43.1 3/.033.02309..7 3/.9079-.5.-847-00/.08083Q3/03 2.38437.3 /:7/:7:2: 8.0...097  :..7.28..:08 $4 :92.097 $0883.7..700900200.39.0. %0883907....7..8 .7.20/089030307/03-79.  9072489. 9 7 2 4.397.0.5 .097 %970 2..Q070-.07208.8 9..97/000974.:. -.070.0902000 /07/9038437.7.39.73472.97 1970.30833/:7/:72.3/030..8/0/Q 200730-.0 83. 9 7 .79...3-78:..:08 -47:8:Q0730589:9:.390.7009003. ::34. 9 7 2.8 .7 .097 $.4257087Q8Q4.7033.9 7 $4 :92.890803/3/03.8 3./Q 9Q Q3/00700707/0 .2. 2 3 3..:0833243900/0.3/ 7.0/03/09..7 /.097  :033Q89 8 2...793.8 3..8 .9 ..097    $4 :92..9 7 902080-05073/0307.4257087.097  $4 :92.97Q/Q 20830-.7 3....097 4257087...7 3/.9 7 -0/0 -7Q79088.5. 83./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.8 .9088.8 2 4. - 9088.070.0 07 /. 32 4.-847-00/2 4. -.7. 9.9 3/..:083/08:80.84 :9:.9 3472.7. Q39.8 30700390/-707.9 3 -.3/04257087/07.. Q80-..79.:.-42.8 3..08:903083/01.. ..  4257087/Q 20830... 9 7 2 4.0.9032 4. 43/038078::5425.-0..243900/0.043974Q Q3-7902.7 /. .70Q00/0.0/3/Q903.08-0780..7. .097 :3:33-7 ..8 ..2.. -7 5749440908590/0. /:7:2/..:8:...097    4257087 Q Q.. 9.9 3.058 /Q 200730-..-:.3 -.-:/09.097 :0073043/:9.0249478 .0 80883..  $4 :92.243900/0.

 .3007 .:0:.. 01.9..9..7.7.30073..7 04.9 7 4947...3.9 7  .59.589:9:.02054Q709.-.02 4097Q30-.8 ::.2.:-. 2..3.-079/ --7-730-.0.3. .7 $4 :4/./.0/0.30/03 4.9 / 0903070.9.2.3 .700.108 4.3-7/031.7 :.0-1 0333..5.2.2-..47:3..9 7 79.8 /:7:2:3/.83..4.3..-../.3 2.38 47443. -/70.-47:. /.9 7 :08::007339..:0.70-7-730-.:.. .:.3...32.891012.020/03.7.3  2.7 9.5 .097   %088..'0054..5 .7:-:3-7/031.097 !.24...::3.:...7  0308.3030843:5.. . .9 7 :5.302 073/090.9 7   $4 : /.7 /. .7 /..//0720833020.7 3/.843:3/.38.3.QQ.-..:0. ..8908890207/0-784 :92.3 307830.3.:0::.0/3. 4...5.78088 89.9079-.8.0. ..0/ Q0075408907-4.

.3 030843:4.2.73 03.243900/0-74.9 7 !.73 03.  4/.7 03.8 0389...3007 .7 9..20.7  4/. / 7 !. 22 3472.79.  4/.::34..9 7  0205.9 7 0205.54Q709....3007::.32.2:....8 3..3007 92.4..0.3007544/.3/.2..-:.7 3.2.7. 22 44/.42.8.2.30..5 .24 :3: :3/.9 7 !.0.1. 22/432: 2:.0/5.9 7 !.32..734.30073.5. 3 .1.5.04...0903 .7..

0.9 7 !.00/0-20/7 $4 :4/.0 0/09.3007$ ..7..3007..9 7 0205../.3  8 3 1 3/..90070. Q0/.2.4.7 300-0.09.3 4.97..5.385.30070709 3/0Q073/0 :2: ...3 3.

 .

.-74.  .98. 8 031.:...38107.9 7 8 97.79.3 .7 3/. .

. 8 031.30073 8 97.2 .38107.2 5. .98.

 .2 . 8 031.2 5..98.38107.30073 8 97.

4.7..7.5.. 3.3 7:9:-0990.-0943.9 7 $4 :4/.... .7/4. 8 .720/03 .92.8 8903478.88. /0 2073/03.30 720830700390/-707.77200.37 -7-. 39 07-0943.7/.-47:8:3.5740/089070.2.. 4.7-.7. -083/07:9:-094..7720208390/-7..9 7   .90.843. 573/Q24..720302QQ03. 4.-:.30073 4..7 349.7 .0/432.7 3/..843:3/.7200 95574007/0.2 ./01472.-92 / 020 QQ3/0322 .4/. .9 7 $4 :4/../:..7.0.2./ 3/..0.3.389034.. 3/.7.794.7 3 3QQ3Q3...0/ 02033..793/0070808 ..-. .2 5.:7 :3-47: 003./.798 . 39 075.432...8 3/./ 3..-0943..0349...-:.5. 3349.908590/0./:.9 7 :...-0943 /Q2Q083....7.07830/ 0208Q0. 3...0.. 8 .-78Q08Q0-7. .3-47:.348Q0...77/0548:-4 .5... 0/0243900/2 4. 39 07/ 9.30-.0/:.3/0-72054/./.0-:. .8.7./.32.81438:-7.. /..5. 7:9:-09307090.34/.0.300... Q89 82 3/.-0307 0/0 .8 3.

 3 ..7/ 82 3/.-47: .04:3..79/ 3/.-07903.0.Q07/ 0200-3/70..1. :880070-7349..9 7 O !. 0/090.3007024390.7323 22 /432: 2:.0/:.7323 22 /432: 2:.8 3.7.7 323 224.7 3/703.070.QQ 8 90.-0.5 .7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3...%03C007 O 425084 :4/.8 3/./.7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.9 7  $4 :4/.8 2..9 7 O !.7 84 :4/... 3.19.5.30 81438:.7203/03. 39 349.9:9:2.3 3/ .3007/04 :3: :23 .0. 3 ..0-7349.7/.7... -0943.3/.37Q0-0. /.0/0..5 2.8 3.7 3 33.3/03/ 3.24347.-7 8.....7 /. .4/.8.3..7 54Q709.4/.32.30 /. 203/ 02090. /Q Q3Q2Q 4.0783024347.. 920.002209.8 3.8 3/.90/-70707.7 84 :4/...90.0.9.3 8 57Q8Q.4/.9 7 O !.3...7.43897Q843.9 .-3/72 4.3/4::5701...... 4. ..7 323 224.097 3.8 3070478.097 $4 :4/..8 2:90208:.9 7 0174898:.9088.794.1.-79072420970 43.30. 39 07.30.52.7.-.5. 39 0730:.7 3 32Q2Q3 4.....397.0/0243900/0-7 0/008.. 9 7 2.78..3 9.7...7.

8.8Q007.9 7 O !..7.35...39030-70904.30073902...8 .5 8 / .0-.54..354Q709.0 0/0 070 / 1472:3/.7 /.0 2439.24. 8.9 7 O 0235.09.5 8 07/03..4.8 / 72...3007 .9 7 O $4 :4/.20.3 ..02083/032.0 0-70 20073/0 5..70 303000.7.7..808:...7 3.34.30Q02.0 0/05408907.2..9 7 O $4 :4/.3.0-:.3 2.-7-730020 94.32.8432..24. ..38.300733Q007Q1 4:.8 7.8 3/...8 3.84309..5 . 8 .9 7 O :..0208 :.0/2 ..7 3:.907Q709200.

28.-9 .

.020/03 ..9 7 O $4 :92..7:-:%03C007 O $4 :92.7 3 89077/0.7 3 3/017489 0200977089.8 35748089.5 .43974 02.7:5..20970070439740/0.9 7 7 .0.7 07209.Q39007Q80.9 7 O $4 :92.7 .35.7 3 39..85995904.9 04942.Q23:22..07.. ...3 33/0.9 7 0174898 .097 O $4 :92.3/0.74 95904.3/090820/0..94.Q07/0 Q7092 4..7 Q80-.84 :92.439740/0.7:5..43/038071.7009Q0/.8 3/.70 .8094..9 7 .7:5...3.84 : 4/.7:5...172.0:..7 .32.3 8 2.9 7 $4 :92.7.9 7 O $4 :92.5.39 .. .7:5. .20097 009743Q3900733 -.::3:8:709 .0.9 4.8.7.2..809.24942.9 7   $4 :92.3  4..097 O D709.38.072 0..7 /9.0/ 3/. .097 O 017489083. .7 3 342570870707209 .7 3 34/.2.7:5.7.7 3 3$ 008-::3.70 02..2Q2Q34.303...

9 7 O $4 :92..7 8Q70070439740/0.097 O D709.8 .::3: 0/05. 584 :QQ3Q9.$4 :92.5 .-0920390 30.9.09073073/03439740/0.-0920830/4 7:/.090..7.9. 32 2090907-008308.1.88 :.203.1070-74 : 2.2..7 3.84 :92.7 3.172.07.02.097 8 90..Q23:2-:.43:584 :QQ3/0.. 43:2:3:3-:3.3Q3/03/.0783/0 3.. 384 :9:2.2.Q39007332.2.90. . 3 .7 /.709.097  $4 : /.3 3/.097 $4 :9:.9.70 02..097   $4 :9:.5.32.807334/: :3: -0000.0-9Q208 / 72.87.57400208 ...509807..0 00/054..8 .2 3.507/.7/43897Q843:/:..320/0.//0073.81.8 '0#:9:-09 4..0 .9..32./ 8907/9038437.9 7 O $4 :92.79-::3.843:3./0-8...007/7 #:9:-0990.0930 /0. / 8 .04/.8 3 . 2 ..  073073/03..007-0792 -9Q28Q7Q20800930. 4.0/0...39087099 3Q3/09:9:..9.%$ /03.5740073/0.0-.7 3 3 8 4.097  .8 30708Q70.1.9 2.5.. 203948 .25Q Q 4.7.32 .0434208.Q .-0.2.090.7./007.-09208333024/: :.07/0.7.7 .3/.Q39007:.097  4 : 2.3 2.0.5. /0540/0..3 3$.7/.7.7 3072.7 3.:.. ./:.2.097 4 : 2. 0:..Q073008. .2-.9 3.3 .Q39007/ .5.507/.347:32: .09073070439740/0.7.0..//0.. 79/:7:2.05089..007074 -3/72 .3/.7.//08540903 947-.3.5...7:-:3:3/09.3853023 902309203Q3/03439740/0.7 $4 :4/.!740073343974Q O $4 :4/.0 -07.02439.792.2-7 89.2.8 3/.5. .7.574-02-::32.7 3 5409030.70908590/0.QQ3Q.2.843.7 3....7..2.. .097 O D709. .7.709.9 3/. 3.-:0/0.70439740/0. :...:. .097 $4 :4/..020833 5.3 .3./. 37:9:-09.79..//0337:9:-09.00972 4.4397407.9-.81..7082073 0097/0.7/4.172.32 4..2Q3Q.0/054/.7 3 :.5.9:9:.3..04 : 2.//033302.70.79039-..90820// 9.0.05074//0 208070035.0/054.0.0.9.88...7..0 / 57400208 .29QQ5089.3830 5.07. 7 . .2..792.3 32..0./ 030.. /.8 .7 4/.097 .0%.3.77:9:-0907030730 8 07030730. 7:9:-0990.394. /.32.7.7 .5.703 8Q700 2.0. .090390./Q Q7Q20830708Q70 ..70439740/0.08.....7.9 7  $4 :4/.107070 :..79 43897Q843:3:3-:3..7 9:9:.097    $4 : /.0 3Q09.2.. .7/. 030 -07-78 ... -QQQ Q30 /054.7.7.4:3:.7.070.9.79 8.07/0/ /:.0Q10207022.3.7 3/.9 82 3/.5409030-790 08.7 3890830703- /48.5 .020..7.5740020385302/0540/0.02.0.7/..0. 203948 .2..Q0730.7.:Q08 .

3 ..42.7...:.2.. ..7/.... 070.9.8 / 72.7 :.%088.097 : 43897Q843/:./..89070.7 3 38.0..5.31970070. .070. .89.7/907. 9 7 2. . 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/..7...3 ...:.70090820/703902030.. . 2..843: 9...3 7 0733/0-3/7208.32.39.......9 7 9709.0/0...7 308 9 349..0070:.795.2...390./.10730707:9:-093Q3/0347942.2Q07300970..019700739.7:..3..0-0307.7 0/:.0.0707/080::3:...8 9.08 ./..09.5..0-:43897Q843.9  0308.99..843 2.9-30/.9707. 2.020833 5.'0. .097  7087Q074.7/...32 4. /.7.5409038.3.7 4. 32.-: 0/0-0.0208:.2.0./0070/Q-0070908590/0./.... .7 0920..908590/2 903 .7/.-20073.32.7..390073 90..3/ 72.3..007070243900/0. -:. 9 7 2.307070 90.3.5..80070730...7 90230/2 4.:.007/7   %0.0.209.7..3 .8 .79.01.570.99.020 .3.2..790.3  2.3 ..93.07 /0- 43974.09.-7.7.7.1143897Q843..9 7 2.. 7 ..7 :..32.3 3.7:.7.2. 5740.007/7 07 .3. . 0/08Q200.7 .2.09. .7. .7/..097 4 : 2.5.0/038890207/0.8 /.-:/038437.0.-:0/2 47443.9.097 :.0.92.0 7032 4..8.79.843:070039. .097    .7/..007..3/..-7.5. ...3.8 3 3.5. 2. 4.0...-0.7.5.7 3/..32.7 58.7 .5..097 !'.32.0/0..7 197007 8 9 .7/ 7 47443...77Q320.2./037 07049:79:2: .3.8 3./Q5Q.:.-0307-70.0.9-.39307 30203/7..0-:3..3.710730::3802 4.7.07/0 203948 .097 :.. 0707/090.. .0.5..0.. .09.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.799.7/. 902070/0 970..7 .7:9:-094... ..342.11 43897Q843.7 3 ./.9 7  Q9Q3.8 907. /:.8 2:9020 8 2.0.0.5.-:0/0-0..-:3..9.203902032 4.0/ 02007390....9970 2..0...-0.8 143843..2..79 .20949.2. .097 :3:33-7-0/0/03200.0.7..90/-707.9.27 -...2./..5.4.0.792.1..8 3.08..79.09..7 3 3 90347:32.07/0.0..0/0 9720073 4.07/0/Q-0070903908590// 349..8 3..7/.808:.7 .8908..0.3 4..0.43897Q843.2083094.02007.2/.7... 32 4.88902197007243900/20/03....3 0.002./03..25Q Q-4.02439.0/03.084 :9:.Q23:2144:947-.0.70.3.:8075.30.07.9 7  ..7 9.-.. .7 39. .5..3.908590/2 ..7.7:9:-094.3/ 72.09. -3/72 .7 3Q3/03-QQ-747:42.7.:2.02007400/0..0..-70707/03708032007.2.0-. .Q070 -0 0707/0Q01.9 7  4947.843:89072007 2:9020 -7-730::342..2.

..2.7 %Q7$9.. ...9 7 .0 ::../ Q0.3.7..7 3/.7.-0790308... 4/:.3 3 35740/0 070730::3 4:542.. .2. 3. 4 :...7..7/.0.35071472..04.0 /.::34.3/.32.38 4/:. 020Q390073320.8 89.3/..0..3.. .3902.7 8 .7 3 38..5 2.0 0920/0Q.09970 23303208 .0203/72088902 38.7.0-070303-7::8...3.9 7 . .. .8 ..034 :..29.7.2 3070::38.3/ 72..70.79..-. 4..3/.../.9 7 ..8.32.9 7 .7.0 070.2070Q10303.7.::34.7.7 3 8.7008:3:.00203. /.7/ 3. .7 380208 070 97208 Q7Q9Q.5 ..030247.7.33... /.7 %Q7$9..7.7..703343.8 574083/0-07903:8:8.

. /....0720/ ..7.-0.9 7 $89023/. /..02.5 ...4.38. 8.197007 .. 03 9.88902073/05740830::3 4.7979070730::34. -789.5 / 9.0/3.78. 8 07./::..79.5.-9.7.77:1:3:8.7.0.8 39.7/ 3.075..3/..8 /Q Q3Q0.7 5.39.007002309/43.7.3843974Q...3/. .....79.420970 /0.7 .7 ..80...7.3 2Q3900733:.39.7.8 / 72. 0/0 89.-0..9 7 07-:5.70 070.2..3 2 3.5748509Q8079..8/0/2 .8.7.9 7   '. .90-0083.7..7979070730::34. 9.90789070 9. 48.97Q3 .7 3/..8 3.058420974 :.7 3/.097 Q9Q3.7..39./ 439740/0./030.... .8 .0 0/008033/03 /032 4.9083.2507 19:9:.907890 7070800.8 89.7.9.0/0 03.0720/03.39.97Q38903039407.0..0..5 2 4.3 3302 .97073.7 32.0.5.38..2::5:2..0/ 07/3035..5.88902073/09.3 38 3 1 3.../.9707.0.207.2307.97075740020 .9 7  03.3/.. - -007. 2 197088902 ....0 -.79... .90880/0.0. ...9720733:. 3.3-7Q0.7 2 2./.3.09024/..7..7 0/0.-7::8. 8... .02.097 0920-.9 7  '..2307/03 /030032 4.9707374947.7. .38.78..7.9 7 !7408070 88902/0:.9 .3 3 -..2.38437.2.79.097  Q9Q3.7.8.-:0/0-0. 5071472.90870/0-0. ..3/ 72.700.9 4397407...8 3.7..02. 03.097    07088230207.7 0700 970..::34.7.%Q7$9./0-.7.7::3..54.2.3/..39.7 89...82:2 . .-:0/0-0.8.3 2.9 7 3079...0. 3./0-.8 19.0....8.7 .3/..7033...3 2.-9.7/.8 3/.7/ 3.5. - -.:20310 05.07.7033..7.7..-..78...8 3/..05..::8.07200. %Q7$9..Q7092347:3: / 9072 03.. .7/.79Q908907 ..7. 9 7 / 3/.3/... .0 -.05740/0-07903.0 0./.8 89.8 0/0.9 7  '. 48.7. .39...7/ 7 #.39.7 9.0 ::8.0. /.4. 07 9028 3 1 ..-0.02:9015740020 ..8 -.7.....9..0 -:..39../0-43974.3/ 72..9707 '.. ::8.250707 8203..5 2 4.5.2.

/0243900/0-0.39./.. 3/..8 3/. .....4 : ..397.. -7/0 2020/.3/007090/-707.74.3.0907.7.32. 3/.2 Q8090.39..7 073/0243900/0-0..2.7 3$08$0.2 3/..09.7 ....0 O 0200070 972 .0743. .0 0/0/.0739028 3 1 3.20830 ::34.2..7 30097-.38 ..0 -.003/073349...32 O $9.8 39..7 /03. .0070 707  8 9 .0.0/0324947Q.9 7 07Q...70 /4 7:8 7......-847-843:3-7207..8 099 808 //0907 $61009 808 .943974.090307-71.3 2.043.32.3 30/00/0.9.7/. /..95740830::34..7/ 7   .Q2Q 4. .7 3 /.39.-9:9:2: 4.8 3/.097  '..5.3Q. 7.7/.303..97..0.Q0 707 O 49.3/ 307-783/0/08-0.8 3 O $9.97. -.097 :89..28078907208..9074: :2:3:300..383/03808Q.30/2 4.9 7 %.97Q35740/0. .8 -::3.5099 2..03/0.9 7 $.320/2 4. 32 4.9 3/....39 ./.:2.8.09.0$4 :9:.7/ 7  '.3930302007  Q9Q38075.073/0.0 349..0. 1.250707 4942...9-..39..8 39.39307.397.07 ...0. 20310332 0783/0.... 5.7. 2.0.9 030%03 .. ..3...7 3.38:..39.3.7..9 7 .3....3/ 72.:$075.8.-847-843:-74/.-:3.3/ 2.097200..7 5.0070-.05071472. 945.9 7   .70073.3/ 72. 2. 8 3/.7  Q10200 78332:39.3 35748509Q8.5 8 09020.. -QQ0-0.-079032.-79.8 3.9 7 970 Q.8 3/030208309.397.9707/03-.7/0 8 1 7/..7.9-.9.28 / 72.0-:3.. 070 972 274143.70/0-..3-72 .. .400/2 4. 2. ..7343974.7 .070-0.9 7  03952.2.7 .7/.5748509Q80730::3007/04.0. . 3 3 2 0783/0 O %.7.9 7 43900// 07/04.2...3 O @.9 7 89030380880..9 7  $.7..0.$.3 2..0/0. .32 4.07/0 574083070070/. .0734: 9:7..007  $.....9743897Q843:.70819707/:7:2:3:-/703/43.0.9 7 '.3.Q80...9 7   .7 5740/0 070730..7..-.9 7 07 82 3.9. .7/073 82.2-..3/ 2.. 0920-..08330/00/0-2083.4...73-7945...2 ..3/ 72..097 07-724/QQ9970 20.0 .3...3/070320.20/0-07903/0.4..39 .9 3-00073/09. 8..:2.90.. 2.. 42././ 7 -709/0-::32..8 4.4.9.79 ....2 /0-0.7 32439.5 07097%088...5.2.397.0.397. 0707.. ..0/:.-Q0/0.02 .007019700743:.793...7 /.0.32. 2.04.-:2.243900/2 ./ 3.793.7 -0 030../74-.397.0/2 4..9 70820730..7..8./031.

7.0200.020/0319.7 :..7197 8.24.32:.308..4. 3.2037398  39 8 42. 9 22. 3/.-0/01472042.7 5408907-4.30...9 7 8. Q3Q .097  :5.7..9 7  .809320..9 7   .2Q3Q 9..3. / 7    . 1.3007/032.0/3.300738..9 7 !.7 4..54. 003/72 ./08.70/0.5 2 42.34: .0 0/042..-0.2..8 08301..374947: 1. .0 / 5.3 2 8 /703.0/0.0-4..35.98...5741302439.3.9 7 0.0-.2.1.7..37 07..020830 54Q709..324947. ..2.0-0..809  .397.5./.05.384 :.7 3/.397.3..02.8 Q801.8QQ59..32.-20830::3 /.3-7/0 /03200.83..3 .3/..9.0 -0. 4.0 0/0243900/0.32 4.. ..7. 8.38.09970 29.7 '49..30078..3. 2. .7081.308. .3 .38QQ5078302Q/.3007 .Q23:2..38.8 3.7924/Q-QQQ073/034: .9 7  .7 /.9..8 3.7/ 3. -.3 ..27Q308.7 3/.5..03.4..074/3.3Q2Q .9 7 . 8 70::3802 4.3./.7 %Q7$9.39 8 1...7. 4.. .. .540890702 :3073/034: .0....007.3 .-0..3 24947 .-79089.9.9 7  .. 8.::3 4.3 ..80989.8908 8 / 72.0 0/0 243900/0.3-.3/.7. 8 0703..097  .. 24...30078..2.3/.3Q.047::.3.7 09.78003 5071472. / .  .8 3 8.3/.0/0.4.397..89. / 7 !.9.9 .9 7 !.7.7 3/.:120.809343897Q843:.-.5. 8 8 57Q020/0 07 808:92..0. .7 3020.9 7 $9.397.-0. ..791.00/0-0.32 4.0.0/ Q00739.24.. 3 . .3971Q954.097 !.3 '.83..8 3.9 7 $. . 8 0074/:.. Q0800548.

..

....0/2 4.250707 43974/.7 %Q7$9..9 7  .9.9.8438 3 1 3/.9 3/.... 4. -080200097 0.9 7 .4. 2.9 7 :..70-7900-7...3/.0..05741Q0730243900/2 4.3.397.5 /.8 3 1 3/.::3 4.3/....3.9 7    .7 8..2.024947: .074/3.7. 2.7.9 7  4947 4/:../0Q073/0243900/2 4.7/ !47:2.7/ 3...43974.3..7 .4...0.9.04..::34.3...5 2 4.009724947..020/03 .3 ..0.7 %Q7$9.38. 9970 2 9.25070733070.7 4/:.9 7 .Q23:22.

3.2507070.-208307029.7/.39 .07038 ..7.5.. -. .809. .::3 4..7/...7..0703/0 0707/03.42403/.7 .8:7 07.0703 .9 7  4097070-47:/.9 7  8 9 ....8 /Q Q2073/0.7.. .9....9 7    8 9 .02439.397..7 8 9 .. ..9 ..0.3:8.-. 097.43....3.99.0..0/.9.9 7    $:89:7:.8090730070 970..7 ..097  8 9 .8QQ5 9.0/0.89007/03.9. -47:.09020 20..0-47:..7 .3.2.0 /7030703.09.0 0/0243900/0...0-47:0..38. .1 3/.-..8093307830.2.720.32..... .7. .020/032.7 . 3 5807..9 7 .8 . 8075..8 ..9 7 970097....0-4.-2083 .- 5.7 /7034: 9:7:.070-0..2-71472.8.890/4 7:: :80791.5..393073.5 .7/.397.903..0..8 03/04.::8073Q3/0.3/7030.3 /3Q 0780Q899034.3/.7.843: 300.394741-4.7 0 9:99:7:.7 .070 970. .0.7 .7 .9 .08 9 72.. -4 :.070.7 $:89:7:. 3 5-.54.9 7 $08:92.7 3... .9 7  S33Q073/08:8 .097  $:89:7:.4250/ ..439.- 5...7.32.9.32..7.0..79. .::8078.3.:.7Q073/024390 0/0.3. -.0...5 2 4.7 3..393074.0078 / 72.42..0 0/0 8. 0/04.7 3/.0808:9:25703850730:..0/03.7 8Q/Q9038437.0-.807.097   8 9 .-039.3/ 3.8075.7/..32 4..7 %Q7$9.9 7  :807//790307572.439./ ..097  8 92.9 7  0:2. .007 0749.42494743974Q30::34....30783/0 4.3.7 3.097 970./43..097 ..20.9 7   97007 9700738 / 72.070 970. 3.88 3 300.5. 43:..3/.574083/0-07903349. -. . 42.3 ..0070.25070743:2890708 .. 3./ .072/0 07074/:.89007.9:.88 3 300.1 3/.7/.8 3..7 ..3 3/.7.7 /01472. . 2..9 7  .074/3....7..3. . 0/02.80..9 7  .0/0.7 3.7.

9..7.07038:7 .7 $4 :9:.:-.   $4 :9:.:.7 .

-4 ..7...393074. 0/02.097  $4 :9:.7 .097   $4 :9:..32 4./.084 :92....Q..7..7.5.0.09.3.05 .097 $4 :9:.393073.7Q073/0 243900/0.9:9:.32.5 2 4.38143 2439..7.0945.43.7 .-.3930733-790-::3/: :8..7 ..7 1.7 3/.2...7 ..7-47:.-0.0 .07/0. 3Q3070 4.8. 4.8. 8 92.. .2.8075...8 -::3.3 .8 070 970.393070 970..92.5 . 7-47:.9. .097 $:7 073/0/703.:8075.7.32.7..5.9 7 $4 :92..890/4 7:: :80791. .7083/0/..07  %.99.:..19.890 . 3 5-...:-.807.7 /.9 7 .8075.070.1 -.097 43/0388:80753907333032083.7-03 2.7   0203/7...9:9:.0838.8 3 /Q Q2073/0/:::7 .5 /...8 8:/3Q 073/080Q89903.0 8..:.9.:-..070..08:7 07...07038:9. :.0/2 4 : 2..79078.284 :92..9.2.3 4250/ ...9.39 8 8Q/Q9038437.30..2.9.. 8 .5.397.9 7 8 92.3 /3Q 0780Q899034.79 .0. 0/0.4.2.9 7 $::39../ ..-2083 .890073/03. 0/05.5..2.. 2. 3..9 7  /703/.9.8075.. .

-0..5Q8Q7920202007 .5 2 -47:/43.0./..9438:5Q8Q79Q070 .2/0.3.5 2 /0... . -78...0 0/0574003/72 .030203/7..198 7.90 3853020 ..33 90 .7.3-47:0.2 3 22 . ...8. 3 9. ...

002. -7904.9-4.-039.07   /.5 .. ../ Q00789030370390.1.395.5./03Q07.7 3.. $::.2.0-0307 9.958::30203/7.:: 5425.05...3 .3/ 7..99Q.3.0903070.00 8:.9 7   ..309507/05.9 -4.9079-..7.843 . -080209079-.8-4.8.87Q.80.0.7-03 .9 7    $::%50203/7...9 .Q23:2 573 -.07 80507./ 072.3/.38.8..7 5. 2.8 -78 7.. 2 0.0302/0347:.97. ..0.89:9:.. 7.97Q 009724947:3:8:.0.958::30203/7..3/ 9.30/03..3/ 7./....380097.25.39 .2.8 0783080..9.19700220 ./04/.3 /807.49  170.7 8::.0/0-0.32.890/0 . .3.7/.0/0109707.8 9079-.3. .Q3/0009724947:0 2Q. ..32.05425..309.09.2 .9 8:7 .9 . -.3..5..89945: .97 8: 8 / 72.39.009 -Q9Q3002. 5...94209.0/0...3.0.38437. 4...9420.9 7 $0507.09020.

0208 ::3.0.79....3..3/.0920-47:8:-:.2..3-:5425.0/0-0.7.8 .97Q 9.38 009724947: 30203/7.3/4:0783/03003..3.39.9420.7.32. .74$02038 &$  8 3 7. . . 9 .8 .7-03 8::..9020320..7 -7-Q2/0:2. 4 : . 3 3/.7930203/720.5.. 8.5.7Q70903-:. 2 3 8:0770073 . 955425../:2.7  -.532.0 Q3909...3. 8 .32 4.8.38:. 2.3.   :.8 0783080.8 4.097 !..9./0 03-:. .-.7 43974Q043.9 5071470Q89202-7..97Q3Q. .7/.0/0.7-03 ..343.90/ 3:.9909.89./.5 .32.009042. . 7-::3.380097.77 -47:8: -:..020 Q07308::.89945: .0903 -::3. 5.0 5425....7 4/.7 9 2 .0.8 -::3./.5 . .39.3. 9.3..83/73/00708:80.2 4942.09Q390 08.3.7 3./085.0 302/0347:.7 O !. 87Q.32..083.1.4: .3.0 .32..-:... 7 .8:./3Q 9Q7035.2.8.09..80.9 8:.3.7.94209.0. .3-.-0. O C3 8 92.0 43/038.3-:.-039.890/0/...5.90/08:. . / 7 !740/0-07920/ 9.7003/3..8 0/4:2./../.-.9248107-.8 .3 2..7..7.009 -Q9Q3002.9 7  .75Q8Q79202020-.7 3 83/7370032030/030 .3 .020/032. .5..9....7-03 22 . :2.0 002. 4.7Q0730.2.09032..8.3.7 :.09Q39033070.7  00974/Q39007330307 07208::-:..32../03029...7 .7-.97.083..0/2 4.7 8::.3 /807.0 -0307 2.79 439.0.-.7.. 3020 ./ ...3.3/.09-:.Q3/0 009724947:02Q.7. 3/.. .9079-.9909.00097-.-7/. -47:.0./. 009743..94.39 . .0003.9 7    :.08:9.7 5.5 / 3/.3/..7.3 8..52.58QQ34Q O 42505.7. . .203 8. -. ./0.99..0/010979079-.. 5..8 9.943974Q.3085.0783/0-::3...53/0-::3.38.32 4. 9 7 / 3/.7 30203/7.-4.3.9 7    03/3/03-:.7...-.843..009203.43/0389.99Q.5 2 /4:2.-.7 . 2.30/03.8 3 -:.890/0-:. $0Q49.7.-:.7 30203/720..890/0  ./ ..-847-00/0.39 ..7.8 3/.5. 3./..2: .8 39.7 945.8.8.7.3 . D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.9 009724947:3:8:..3003.070-0.0.800.$.8 3/.7 ..-. 83/78.39 .97/0 5.348: 009743 .7Q7090-0.9530203/7.3030705020/ 3 ..03 8 92.97 O 097.303/70.0.2..3-:.0007/04.-/70.002../.348:3/..3 05./.7 .3 -4.3.-0..0/0.30203/720 ..3/ 7..7-03 -:.Q23:2573 -.7.7-03 .3. 30..39.9530203/7.5805..49 170.0/0319.080. 0783080.943/038945:   4:958::30203/7..99 '49 170..5. 3..7 4/...3. 2 0./.39 9..0 89.0-4..7 .0783080. -.0.9 8: 7 ..7 3.

8 3/.7 34 : 2. 9 2::.32.7479:2:.8..890830::3 30.8.79 3../.7 /. .41143974.0..02.479:2: .::/703.::7QQ-:. 0.0903 /.-:.397.0 /.. 9 .2.3.232:2 20970::3: :3/. -47: Q3900-47:.8.00.07-4:9:3.5..5..3902338..7.0.397.7....5. 30-:.4. 9 .7 3/. .2.2.. Q3900-790. 573..3.-:.

8.7130.8 ..7..7 9530203/7.32.7 0730.890.38903902030-7959034..3/ 2.9 7     7.:::-4.9 7    %02030-797007 :3. .9078990 89.79970 208./..9 7  49475..9 7 97007..9 95.. 8479.0/3. ... ..9 7 Q9Q3/027 8 2.0 9970 28..0703..32.3 9479:.2 -::3... ..-07903:8:8.3902030-20830 2.!'.9.7.70094..8 .. ./0.32.. .. 3.38.5.9 %5'...7 3  3 8Q0.3.7 3 Q3Q 274394.9 7 .8...9 7 .4.-:70.09020.07Q0730243900/2 4...090730 ..32.0-...020/03.000974/: -15425.7.7 30203/7.4.7 .9:9:....::.7 47:32. ::3..5 2 4..5.9 4.2 .9.39. Q0730 ... 83.7...8 /:7:2:3/.2.91 7 3-4.8 33Q3/035740830::34.9 7 #4947.8:0783/070.5.2.0.. 4.7 5.857..07  03/3/03-:.3/.2 :.7 3/. ...-783/7 5.0 ..32 4..70095.097 $07..38.. .7Q70903-:..5./ . 4.9 7  @.3 . 3 3/... 0/0.07../.7 47:32..32...79Q2Q 4..-QQ94.0/..83/70783/0945.0/027/03 -.3959038479.047.073  .9590.9. 7 Q020.Q23:243897Q843/.9 7 .05740/08907030707043.3.08.0.7.54574503/..7.3 .../. 43974Q2745748087Q4.43974Q-:.3.7-Q9Q3902/ .03....900/2 4.23/03/030032 4.7..9 7  07-7.92Q0220-4..00097 82 3/.5 2 07020.5.2743...9 7  Q9Q3..08088.97 077...1083/Q843954.0-7.9 7.39.04.8..30.Q23:2/.9 7 47443:330320835.3 .::34.9707 @..-72.5 2 4.97 .5 2 4.2.52..747.9 7 Q9Q330203/7.-7.808907. 3/...9 7  %02032.

 2288.83 /.0 2.

0-780.8 .097   .3/.243900/0.0/ .2..::342.79...7.097 780.08. 3 .7.3.04.7.2.7 /QQ3 2:39.3.2288-.9 7 4..::342.7.0 70/Q843-4:9.0..2.7.7..079..0.9 ..7 2 4..7 3472.. 0970. / 7  ..3.0720Q07007003 8 2..007/7 $.7 ::8.0::8.72:39. 8 0 43897Q843....8 3..7.79970 202. / 7 ... 02-07070.83 /.0/0.089.7 97903089.7/.3.7-Q9Q3083 007/072 8.3/ 72.20/.0208309070/43.342.8 3472.

208.0.. 3/.9 7  4:38:4.05740.  /.7 3 .2507070.700.097 .2 /031.9 .7 3.42..31..7 :.7.. 0 0738.-0.0 0/0/.7.7 03. 0/09.007.7.7.20430 5.097 07-7.80.../0.0-070307007003. ..8 :-:...89.02-07020.5 .3. .5 2..9 7 . 90230/0.7 :..8 4:78.30/0.-2083   .2007/0 -0792 4..92.8890207070902073././0 ..8. .3.5 ...9 ..3.7 .0.30783/030703.5 .793.7..7 ..9 7 : 0289.7 3 -47:..3. 03.7..-0.. Q.. 3 . 8 -3 .7.7.9.3 ..0 02-0707.0.....3 ..3.072020/7 . 8 .Q07.7 .7.7 .2.3.... .3.9 7  ...9 7  .3.799 7 ..-:709.3...-.7 3097.0. ... :-: :3097...-790.3.0/ 3/..7 :.-907008308.9.209/0 97.-.9970 230203.3-...7 3.7302072.-7.2.908595. .97Q3 ..0..32... .7 070-Q9Q302-07020 . .8 3 070..3.5 ..10/0/0 07/0..9.7..07/0/0  0709703208.3.8075.07/0..5 0783/0. / 7   .0708.7 3/..8 3/.3/3Q 07/03.0. .03 33 83/03.. .000395.3.2.9 7 82.3. /03020078 7.7.80.0.5 ..7/.3.7 3.729.5...3 4.022.3070..::.0.2.3.3-7833..:3.. .0..38.3..0.3..7/ 7 @.7 3/.857...-0.85740/0-07920/ . . . -.3 ..8 / 72..8 .8 43:5..8 3/.7. 9 72. 443 7 507/0-0943 .8 3/. /0208 20.9.. 9 2.7 07/4.5 ..39. 8 0830. .7.3. .33.82.1 3/..5 .7 3/.2.3. 573/030203500743.5. 3. 8 2. 2Q022003908590/2007./.0.3Q80 802 42.8 39 8 3 30.:..3. 2.50730 -.97Q3 ...3 2..8 3 0709703.3...3. / 7 !740830::34.70/0./.3.9 7 0792 4. .10 .....2.7...19 . ..0. ..0 -.73::3.7 3/.0908595...7.9024/.0..0.3 .5.8/78007/0 0803. 5740/03-0792 80/3Q .5 ...79 ..3.0908595.209/0  .7.3-70 20....843:3432.9 7 C20..2 /03 8.3.:8:000.5 ..3 .1 3.2.39 .0.3.29.3.71.7 .3933.0.0.7/.7 :.3.07 -..0.1 3/.9 7 47:..7..097 ...5.7.3..7.0...7.42..097 .7 .9. 243900/2 .89. 9.

3. 2.83 ..3.7 3/.02 .

.3/. 073/08.002-0707 ...-:0/0.0703/0 07070::34.0 -789..793.9 7  .::34..9 7 $.7033.2033/ 07 8 2.7 3/.7 -70 972007.83 0200. 3 .097   .38...3.7/... /.

92. 2....7/....7.2033 / 07 8 2.2507073/03-QQQ8Q .070.8033::3 09020..5 2 4.020 .39 5. 0-03909..3 .8.209/0 20073/02:9.2 .7.7..7..7./ .2.5 2....7 9..7 20..7/...9 5907.74. 7 ....7/ 7     ..9 7 843974Q0.9 7 95.343897Q843/..250707./.7.2 /0303 .3 .3./.2507078 .4../.30344.:.790./027 30702.0-2007/030 349.-:0/20/ 9.8./.3/ 72.9 7 . .9Q7-Q. :-:.7 3/.3820/..2507 ...2 /031. ::303 90.7. 4.0707/0.3.7.3/ 9...../7/0-7..7 22 /03..2.7.250707... -743:2/.39 5..57..5 5. /:7:2.0 .2 0.2 /031.. -.0/.0/2 4.3  / 020 /:.0.39.9 7 .7 ..3.3.8 3 3Q073/089072 4.002..7  ..32.3 3/.3.3.7 9. 79970 2..43.7 .43... 9.3 32 -7172./. 2.5.7::3430 5.3.7 3.0..9 7 O & 03/0 ..3 .7 .9.7/ 7 ..8 ..9..070. -.3 ..4. 7 0730243900/0.342. 9 72...7 3/..250707  .2.250707 %5/09.8.2 0.../30-0..007/7 .0.25073-7Q8Q ... ..0443.8 3.08 8 2.0.7 ..7/.7-Q202...3 . .007/.3..8 ...:.3.5 2 4.9..3. 0/02.97070 -.7 2 :-:..250707/0278.9 7 ./.32..7  ..00920/03..3 3..7.7 -QQ0-.0 .0/. -..00/2 4.3..397.5.34:.9.02 /031. .0-..8 ...... 2.3..99..080330 3.793..9 7 .8 .3 Q/0 0-039903. . .....05740/0890703349.709032 .-QQ0-.25073. -QQ0-.8 :.7/...7 22 .00220..3.30.. /.. ..3.7 3.....9 7 .7/ 7 $.0.3 2.7/ 7 %..2507/.9085909209079-.7..3.002Q/.42.3. 097200.7/.3.7 22  . .9 ...0... ..3..7. .0.3 .. 5748509Q8Q9.07070900-0.3..9 7  %0./ . 9:9:..3 .2507073...7.9 7 @..7.090859 073/0:.7.5007 574007/089070307070..0 0/0.:9 -::3..7.7 /.3080.5 .. 3 .::34../7...00/2 4..8 ..7 :.3.3 .. O .7.7 4..7/ 7 D1020.39 07 /.000-0..5 ..2.8 3.30243900/2 -7 .2 /03.3 .0-Q9Q3902.4.9 4..9 7 ...  .89... 7 .32 4.9 7 . .3 3.39 5.-0792 97 8 .3.3...3 3/.2:Q4. 7 9.8/0//9038437.9 959034.0::3:9.7.250730/ 07/0 070 0/09. 2..0408.  ..3...39 5..5. 3.74.0.7 22 /.9 7 . .74.5..90230/0.32 4.3 8437. -QQ. 95903 00-095903..007.:3:3.089/0 072Q2Q34/: :...9..3 3/.70/0-74.5.5.25073. 90230/0. 3 3/./.097 :3.072 4..7 3 32. .097 ..7 .39 8 95/09.42.8 3. -. 0-0399.9 7 :3. ..800783/07. .3... ./..9. 2 3/..34.9 .7/.

2 /03/.52. .3 ..9.3.2507073/03-QQQ8Q .9 7 3 ./..031007 .3 3/..1..3.9.7 / 020/03 .9 7 D1020 ...39 5..7/.42.8/09970.7 . 3 9..2 Q8090 2..2 /03/..389034.-QQ42.7.9 7  .3.8 4/...0/09.7 ...9.. 0/0...3..-QQ4.-03..8 39 8 ...9 .74. -.3..7 22 /03 ...  @4.20310073303..097  .7. .3.3.2 0.

0 5740/0-0790307070243900/0..319 .7 .2 /09.3 / .0 /08-0/031.9 7...7 3/ 82 .7/..80 /.9.2507070/43.7 39:9:..7 9 7 .. 4/.0.9..... 0904.34/0.7/ 7  .2.8 .3. ...7 ..097 D1020. 3/. . 5.0.020310-4:3.0-:3. .7.073-::3/: : 82..9 .0.9Q7-Q.0...0 007/0 39 .9 9507/034..8 Q1020. .8 3 .243900/7959034....8 .07.243900/200.8 90230/0.7 4.09:.7 3..7 2... 0 90208.3.8 ..0.8 42.... .003 8 2.7 9.3/..7.3.1.3 307073/08 .07.7 2.3.0903...8 .7/ 2 .2507.0 9.7./0-8-:/..75  42..8 3 34/....38 20/.34.7 .38 9 .0.9 7    0%....90859.31Q707 0.700920/. .3/1Q707 -0...9 7 302489.9..8 3/... 43897Q843:9..090709703-780-05. .0309.900/2 4.9.7/ 7 ../0-0 90.9 7     302489..4/...0 9/.9..7...7 3/..54..03.83 /031..9 7 !740/0 /.007.. 20/.......00.8 3 30 98 .0 .9./7/00 90.0/0.9 7 :3.. 9..9..3. 9 2 90233/.....::-:.097070 :..7 .2.84 :..092:.8 . 4.04/..302489.097 D1020..7.907/0 4.25070439740/0-0...7 !74007/08907/ 0/0.2/09.0 0/0800../Q 0/Q02/0....2507074.0/0-Q9Q34/.3.07349.3 385093/00220....0.34/..9. .9.2-78 .9 03/080..0 0/05740030.0... ..09720/03890303/0-8. /030 20820/.0...3/ 82 3 .097 :3.2 .097 :3.. .0507 Q2 39 ..79....3 / ..0208.02202031007/0...897.007/7 302489.7/..07Q3200.34..097 302489...Q103/ 3/04/.2507243900/0-0.7 030....0..5.0243900/0. ...8 0920/033/Q8434:..843.2 Q8090 .3.-4..7/ 7 Q80-.03.007/7 302489..32.-780890 09200.. .0 . ..79023.79.. .7 9.8 19.700990230/0..3.097 :95/1Q707. ..9..8 3 .097 /..0.302489. .9......91.8 / 020/03 .7.39..7 . .3.07 /1Q707 /0243900/0.-. 097200.. 3.0.0.9 ...7./.. 0/0/Q03032 4../..-7...3-7.7 3/.7../4 7:. 42.3. .0.8 42.805.3./.. -7 90243900/0.4/..8 30709079-...7.7/ 7  1Q707Q1020/0:.7.3. .Q23:2/05..3.9.8 .

8903Q3/035740830::34. ...7..9..7. .7/ 7    031007 @19$ 7.5... 3 9..3...3.3 .-790:.8::9:9.30.30220.2507  :952031007/Q 0 ./..0/2 4.720830030 4.:. .-7908 7.07/0 /08-0/03 .3 ..3.5.2073/0 /08-0/031.0Q102007/0:..7/.. ..5..9 4..70/0-7 .-4.7 907889.9 4.52.3...3 .003.7 907889.7. 07/007/Q 04.7.2 031007 :952031007/ .439..954.3-7 8 2.20...198 7.9.20990.-731970432.3.2507070/43.243900/0.... Q0003.25070900/2 4.3 /..3.3.......0/2 9.7..3 4.3.9 2 4..02 073/0:.9 . 1 79 3.3 .-0.8 09907808 //09:2:22..8. 9090.250782.9..9 7    031007 @19$ 7..42.9..3..9.......9 ..2..9.0.9 5....007/7   031007 @19$ 7..7.3.3.9 7   '#'... ::7:3/.8 ..34..7/ 7. ..3 3 -.5..250733..7/ 7    -84Q97007 %5.9 . 0/0.9 7    %02.32 4.. .3.3-7/.25078 :0 92031007@19$ 7.3.3.20990. 0/2 4...3.3/.2 .0 0/0243900/0.5.7.0.32 .003. 0/02..9..9..0 /Q 0 .9 ..9.3 .9 7 47443.4..0.00.3..7/ 7  031007/:.7. 43897Q843:.3 4..9 5.07:9:-093-3.7.9 4.9090..8 3.3..0Q89Q890-3 0708::3.3 . . 7 82 3/...2.1..3..2507 :952031007 02 203104.0..9 . .9.

3 .7.9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ .-20/7 $8902 40 4.0/0 0384 :9:... 8 92../ Q390003.. .7 .3/0-8 '# 9.5.7 2 4..84 :92.:.84 :9:.5.-20/7 3/.8 3.0.7.Q801.8 .'#$890207 2...9 7 $8902.. 439.: .-20/7  .5.5.9 7 .8 3/.7 /.84 :92. . 3/.. ..0:. /. 8 92.89043974Q4:5. ..-..3.7 3/0  8900730. .8890207-7Q3903384 :92.04: Q39007/034: ..Q390.8....0....8 . .7 .070-0.-/ ./.7 4741474.. 24/Q07/ Q39007. 9072420970/ . 3Q 2 0..5.. 3:.7-43 072003# .

-0.3.95 9.80995 /7930Q1020.80995 30Q1020..3../.3Q39007/03 -.809 95 .5.7 :.3 2 3..7 /. ....9 7 0.3/0:.8908 3 7.95 Q80-.8095 Q390073-7.-38 . .097   '#'.795 0795 .::34.3.7.:9:7::88902007/0 0709 3088902..8 3 .395 /:.0.7 /.8. $89029030Q1020.

/090 0 4257087-::32..0.7 . 2.Q80 ..3... 2.7.390/ Q39007307-7333/003.084 :9:..3/ 3/.084 :9:.20/0-20-0.7 ./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7..32.89024/Q07/ Q390074: 9:7.3.0 425708707/03-7.072088.24/Q07/ Q3900 -.7 8.7 3.5. . .0/ Q39033 82Q07/0/.8 .-20-0.390/ Q39007/03-7. Q390.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.072..3/ 3/./. / 0790/ Q3900788902. -0./ 074257087.7007-7-730-.7.:.:./0... .5.-20/7 3 84 :9:..088902 08398.99 3.. .8908.3/0.5.-. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.20/070/0 03 Q9.:.3.9.. . 9 72./0. .

 / 7    '#'.84 :92.3 . 3.47./ Q3901.3 3 3-400920830300203... Q3900709 3/0808824/.747:2.3 /.5./ Q39084 :92.5. .07890 0 9 3/.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901. -20/7 :4507.5.04257087 .89083303. 3 .7080808574-02073/03.8 0.89083423..7.8 42. Q0730 .4.843/.8908 -.-20/7   3.7./ Q3903423.32.. 84 :92.

3/ 72..749542570874./0919-.70 749.7.07907425708707../.30790/ Q390/003.0.74425708708.8 3.079070 30.-:0/200.90$.542. / 7 . Q.072 /Q QQ Q30/0303..097    '#'.8.9 7 4257087073.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.

9 72.5.30.-.7/.'#$89020733 D390$075.3...9 7   43/03807.393 8 97.. 7-47:.9.0 .39 4741.9.2. 42.3810734.393 Q3908075. / 7   '#'.3.34: .Q23:2.7 .

-20. ..324947:88902Q/0 073/00709 ./0 03/0.381073 8..7.3'04947: 43/038071.2.4..7 8 97. ./.9 7    '#'..'#$8902073343/03807.5 /.

0Q2002..Q2Q.708 $4 :9:..3.9 7 .708425708702 309920830300200090.9 7 .97 80034/.0-4:9.794..7.:0.8. .:/0. 9Q2Q.3.54...7 89.. /..7.0009743030 20.7/.03.88902/007. 8.3/...7 3.3.'#$89020733$4 :9:.

0-.9 / .7 - Q80.8 380387Q  '#'.82. 4257087./09072489..82.-.8 3.0-.8 . /03002088902 0 Q80. Q80-. 80387Q  425708702 . 280387Q 1 425708702 ..9.3. 2708 .

304..5.:.54.8 .9 7 $038707/03..9 7   Q390074942.7 .7 3.7.5425.395Q39007/0/703. 8038707 -::3.. 3..809 9.9 7    '#'..843:030 20..3/.7.8 4..329.0 8 /0 970.'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q ...7 3 .9.8 8 .. 80387Q.3-07070Q3900783/0 -::3...324/Q.0:2./.Q3900703 84 :9:..3...8 .890.90 888902308...3..9 7 . .

.7.34890 088902307. .24/:/0 9720 .:.9/.3/.7 3/.-/70. 2.-4::2.8 ..3/.7 .7/.Q390.07.3-7349..9.8 9./.4/.2.3.-4::2.:.'#$89020733$890243974: 43974889024942.097 $8902574-0207/ Q39007/03.3 .3 .8 3/.3 . .. 574-02.3Q390.-/70-20/7 .

.-074:3.3/.388902.8 .7.9.3030-20.39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.3 3/. 2.3.3/.9. /0 9720 1.90 8.07.Q073/039Q2Q390.-0./..088902..-0.7 42.0..7 .7 1..7 .7 .7 ..097 080 43 43974.3..7 2070:2..72143843.5 .-4::2.3/..9 7  .9 7 070:2.3/..3/0..7.097     Q390070-.7 3Q073/0Q390.3/. 8 .7 4..-0730:..Q073/04942.2..5 8 4.../.-4::2. / 7   '#'.5.99089143843.7023 .9 7 $8902.04942. 2.3/.. ..097 070:2.3. 80387Q-::3....-0..

'#.

3..7 %$ %$ .::3800..7/.2.7. 3 -.79.7 ..0070-7.$890207337.8  .2. 020D39007330..3/.4. ....8 .. 747:.0.. .09Q2-47:..843:4.0Q39007..9 7    $9.7.3 2... 7-47:... 3 8.8 3 # . 3...3.3.3/ 72.7 '0.-.38 .3 2.3/ 72.0 203/720%0880733!74003/7208:7.7 309 .3!071472..

0..347:2.9707 '..9..3.4250..050/20/ 9.9 8 4..-7...$890207 2...1 3/.5 .4./:7....9.3/ 72.3..38/030 :7..:.39..9707 ... 7.7 .7 3 3.-7. 3/Q8434947.397..097  3/.7 $4 :9:.0..9439740907'08907007  0308..007 !4/: 09743.3.97007 Q80'072 !.8.3/ 72.7 8907007 197007 0097 .007/7 Q0954942..9...!.7 /..7.3 3857:9:-09]/031..070.7 3/.2 Q8090.7Q3908Q89000.7 .7 4.0 0/04250. D.0-7-0/0/03200.0&! Q2$ 3 1.843:33.243900/03959072489.8 57. 7-788902 4..-0..7 3 3..0-7-73070/Q03032 4.7.3172.7Q0730243900/0. 4..7007...%020.70.7.3.7  ..097 439...7.8.7. 0/0243900/0.-7/0 2.0803/ 020/03.09.0-:3:33. .007/7  942.97002.843:..0..0 0/0 243900/0.3.0.0 0/024390 0/0.7 .050/0-0.1.9.7 .397../:7:2:9-.7.-972 Q03/03..7...97007 030./ 030.3/ 72.9.7033-0 030.0 203/720%088073070 9720:7. .250707  942.7 .8%088.072 05..3/ 72.0.7. 5071472..0 .097    ..3  03007 $07. 0/043974 0/0-0.0-.0&! Q2Q0.0. 970020 3 C007 03007.97/0-Q9Q3/:.32.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ .. 4.7 .. .7.808:. ..5740/0-07920/ 9.9439749088../0070 972 .8 .7.-079208 /.94.7] 4/.943974....097  8.8 ..02..3.7 857. 0/0243900/0.39.7 .207/0 2QQ959072489.7..9.70..9 -Q9Q37007 .7/ 2...2.32.59 7 2.007/7 8/....39 .3.3 3 303 09$07.007/7 942.3 3. 9 7 2.7.807 .8 3/.$. 4./..3 3 3097070 .943974.3 2..70.8 3/.03.7 .0707/0 ..-Q9Q34942.-:0/0-7.9.32.94397488902332..: .3 3.943974.843..-7....0 ..7 942.7.38437.097 942.07/ 4.$.7 4.7..32 ..- 3 :7.3 3-7903002.7-.050/20/ ..9 7 942.7 . .07 2.7 / 07.. 79 0/0-0.0.52.843..-74/: :3:3-:002...!07/007..7 ..9..08.9439743. ..197007 Q80.30/. 0/09..0 0/09:9:.320/0.7 ..7.2. 39.943974.97/08 ..5 .7 2.3  03007 $07.09.

8 3.8.0 8 92.900/2 .7 3.050/20/ 9..7 3.5 .4:2..0707303.5.574003/720 08.7 3 0700 970...8 3 38023/0 3472.3/0070030907. - 002.7..793.0 -7009::7:3/./7/0..7. .3/4 7:..943974..-4.3.7.30707/0 8 .097203070-.88902073/0320.3....94397488902335740020 .007/7 890700738...342097007 -.-. 7-78890220/.007/7 /.7Q39007243900//9038437.3/ 72..9..890/0 4/: : /.3 3479.. 70 .943974889024250.9  5.88./03020089070.Q20 .0349.507-47:.08903/ 9.7.8 3 38.7 /..5.. .3.3.8 38907007 /4 7:/.. 09208 . Q0. 2.. 8.20/09.043..70339.42..0/0....3 57400730::3 4. 2.3..30/0.:9-::3.0.790.::34.0Q.. .09.3 ..7/ 7   0302007   Q9Q34942.5..70.7 .243900/0.79.07 -74942..342097007 85740/0-07920/ ./7/02.7/ 7 942.097  %07242097007 ..7 .5 2.0.8 .8093/03.-0920/03.097439748890207574007/0-07903.0.

3 Q.1.2.7 2 -..7 3/.0.5 42..32.7::3:.8 3.4...8204..0.342097007/090.79/ 3.7.1..3/0 /0-747::./Q Q4/: :.:.9 7 &.2.7 .79 .70.7. 3 89070-0.92.3 3 479. .8 3/.3.7.9 7  .9 3/...342097007 -70833-.0Q89Q3/0/0 0707 . 8.Q07308..243900/03070.3 .Q070...3 2..9248107 ../..7020349./.3.38.3..Q23:220390 0QQQ 4.-7Q89-47:.799 7 .07:9:-090.7 .Q07308. 95903 22 .3907242097007573.790/2 -47: .9.7.. ..47. .3..0.0.4. 8.7/ 7    &.342097007 22 .7 3. 3/031. 3 .79..7.3.5 5... $.. %072420970 .5...38Q2007.0...9 7  %0.92...5.8 .243900/0..7007309.8 0920 .9 7  ..3 4../. 880/.3Q/Q Q0707/08 .3 :2.9.0./.. 880/.:0880/. 8907007:...32.8.0.007..9..Q23:2/Q22:.07/0.003..809904..2.39 -75737.7 3 3..5 ..8. .094.0 2.-4.0 20390 0QQQ-0. 43.0 0/042.0-7208./7/05739034.9248107 .: 79QQ4. 9. 2.342. -0..3 .3.39072420970..7. 907242097007/0-...8 3 3.39 -47:8:.07. .:.Q.-090/0. ..5.7.-4.7.8890320/ 9. .-78409 ..959072420970073.0....700 -..79.7 47:32: 02309 .Q. 7Q Q880/.0.79.3.8 8. 4..5 034 . 8.0903 107830243900/0.9 7  .5 3/..9 7 %.....88.9 7  70243900/0307.3/ 72.7 :.0 8::-4 .7/. -47:.8 3/.....34:2.. . .100.. .0......./.7 3. 7 -7080-..8 80-0-09970202083908.9 7  ./ 7 .

 7 7 .8.42.8Q9:3: . 3.79.8 .7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2.7 . /.7/.-7..42. 2. 8 ..9..24-2070889020 8 9 . / 7  .0 8437..507-47:8: . / 7   $9.3 5. / 7 $.-7.99.30 0/2 4.3-7.../.3 3 33Q3/0-7Q7080...7/ 3..7/ 2.3.083/034..3/. / 7 /.5.07 S /03Q8042. .4.970243900/070 7.5 2C007 .9 4. 425.0.3/.9.7007.0890303::3:9. / 7.4. .8 49.99 3. .-784090-7904250 4./3Q .   070889020 8 9 .84 :4.2 42.4.7..::342.8 .7/.5 2.2Q8.. / 7 -7 0/033.843:07097200.07.5.43/03808: 4: :2:3:30203-:9088.7 %Q7$9.7 %Q7$9.3. 8.. -0...5 703400/2 42.7 3/.. 3 32439..-7 -743:2/..0.8 3 320790-083/04. .. .:-::32.99. / 7 8 8.-7 95904.9 7   8 $. 07 7...5 ..7/ 7 4/:.905../0/03..8.:..32.8..3.2./0.9-7.4710788902073/0 8 8.-2083/Q 0./0 092020/7 8 8./.8 3. 8 80387Q9./09803870.9 72.7.0709720/034:3.32..39 8 . / 7 89070/.0/0-::3:2.3..-7..2.700739Q092 /0 070730705. 4..70073/ .08 / 72./.2. /...0-.42. .-7.3-72Q/..2002.97Q39Q092/0 073.99 3.. 8.84 :92.7 8 . / 7 8 8.  3 03. 7 4/:./.././.. . /0 20073/0.7..0. 9. . 20.0 -.. 8.::342. / 02080. 2:. / 7   07957.2 ::3:9.. 2.0707 4443:.9 7 .8098.9 7    70 :2.0 0/0 -Q9Q3-4:3..843:1..978 ../.88902073/080/. 3 32439.007.973::342.5 2 42.0..343:9.0.3/.....307. 2 /0 970-7.32.0/..82..7/ 3.425.343:9.8.07 8 !.::3-.0.88...8 /0 8 8..7. / 7    8 !. 33Q3/0-758 9:9:. %07242097007 ..542..243900/20/7  $4 :8: 84 :92.8:: 84 :92.Q07308.4:3.8 3 8.1..3..

3.943974%088.9 7 03020078 7..0 439740/0. 9.4. 0/03574944/.7.3.9 7 -7 0/0-47:.  Q9Q3/0302007 /03002007 3.8 3/.8.8.3/ 72..::.07...-07903/03020073..0907390230/070 07.9 7 03020309.-: 0920.070.3.8.2.0..0Q.8 3/0302083/0 -.7.-07903/0302007 /./03020073.2.0 07. .0 .097  : 8 2/.7..7 / /:7:2..7 3 .0 .7 3 20349.20949.-700997/9038437.7/./3 .-7. /..209972083/03.7:.7033.52.3 ..8 3 . 2.0/03030.3/.0. 8 3/.2 3..0 -:/03020/0 /.0 070 9/03020.7.8 0..0 .3/.9 7 03020073.9 7  Q90.27.3/0..5 2.7/ 7  .8 -789..%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 . ./03020907.7..7033.2.7 /0302033/0.5 .9 7   Q90.3.:.7 /.30.-0792 4.9 3/.38437.70090820/0.020 .70709 9..-7889023-07-7 82 ..3.7033-0 030.0.7 3 08.5 .-Q9Q3 -7889023903 ..::34.8.7-..70-:.3 .7 3 . 9.3. 0302007  0308.9Q7079.-07903/03020 20949.0 002..0 /.793..0..0.574083/0-07903007720Q070 /..7.02Q90...97/0 3472.0.0 0/09.0..-.-:099 .22Q 8 3 7 3 3/ 3/. ..00./.5 / 9..04..7.72.9 /..79.2.00739.3 .7 .7..8 07 8 2/.0...7..-:092088.7/4.7004250/03020 08.097  79. 3 .'0 942.0 /.70339.9 7   47:$8902 030-..97/0/0302007-:08.7.7 439.978 %Q0923307032083/0:.5 . 8 ..-:0/0.QQ2Q/Q7 /..2.5 2.0.7.32.: 7..7-::3..3..0.0..27 0/0.2 5.Q07 #..97200.::8.5.. 9 72.3 0973078  8 92.8. .3-7.32.3 .0-47: /43.020949.30..8 3/.-79088.5 .8.90/-7.020 07 8 2/. .20/.0.7 3 -07903.2007/0 -0792 4.3.2.0 /../.9 7  : 8 2/.0903-:/0302007/0.7. 2.0 2.2.790303.7.7.72./0 970.3 2 3.3..97/0/03020.9/03020073070070 92...9Q707-..050/0./0 9720.3 3/.743:..-03./.9..27.8 3/..-0792 4.00730..-7-.7 3 08.5 .7.9002.09Q 9Q7Q..090743974.9 ./ 9. /.. ..9 3/..2007/0.8 3..3 /03020073.8 80-0-0::70/0.0.097 3/.0/ 0320083.547: 43.70339..-: 0/0.0..05740/0.70070-:/: : 9.04.793. ..0-.7/.3 0/0.083......5 2. 2 8 .7033.0-Q9Q390882Q0220 0/0902030..

43974/0/097Q0439740/0.097 : -. .8 .3/ 9..7 .. . 3 3:.9 3/.78......5.784 :9:.07.0 -Q9Q358.7 58 .7 Q9Q38:-47:.7 3 3/0303208 .-4.9 7    03002007.7 908590/0.0.:..70 .3.7/..793..3-47:.007.52.7..2 . 197007 .0 .3Q.::.7 3 .9 7   .3.3/ 72..3.7 3 3./.097 07 -:29.7 Q9Q384 :9:.9 3/.70.-: 0/0200../.843.4.3945. -970.7.0302007-74.3.9 Q::.8Q9:3:.. 39 ./ 908590/0..2.7-.-9:9:.3.097 .22Q8.-..3..7 Q9Q3.30707/08 39 /070...0.38437...2507072Q0220..7.02Q022003902030.5 2..:20/03030.9 7  :/03020079.7 .9 7 03020079.000395.8 3-.0 .0.0 -Q9Q3-70 200707. /. .85740/0.0574083/0.9.89.070.09089-.097   097%088...8 3 /0 070732.3-47:.0.0703 0920/0 070738.30. 2..-: 0/2 4.5 2.00220/0302007309.-07/.0-Q9Q388902.250707./ 3 3.7.2007/0-07903 9. .42.7/ 7 07-7 /03020332Q//098.42.70/0.7. 2.00849079-.8908333/03 .88902-4 ...3 ..7 ..2-.20/20/030./. 07 Q9Q3-7.793.7/ 3.85740/0-079202 80.. .32..9::.42.97.....-7/0 207QQ7808 2..0.:.38437.0-Q9Q394...2...0Q10...2 478.9 7 O 097.8 3.7 Q9Q3./ 908590/0.9.8 39.7. . 4..3/./0302007. 2.3.0 0/0. 42.9 %08890-Q9Q3009790..0..-.0/03020907. .9 7  Q9Q384 :9:..9 .2.097 07..097    $4 :9:. 9-47:./9073. ..3/ 72.//007 902030.3 2..30/0.0.9 7 . .3.39.09.0. .0. 7 ../03030.0..0.3.88902 ....007/7  .8 38.3/ 9.7.94.29.0.:.2./03030.0Q10./0-8-.3./03030..3. .7 .5 ../4/:7:.0900733083984/:..3 3/. .2...2 .92Q//090/03030./ .347:.79 ./0-8.30..8 39.3-78 39 .9.0.3-78 39 .3.0 ..7 8 39 .. 908590/780.889029.843./...5 .04..0 0/0 /03030.08 39 ./00/0-7 8 39 4...0.7./ 908590/0... 947:.3.07 574083/0-07903. 2. 2 3/.0/030030.79.8 3. 9 ...0..3 8.7/.0.2.70...7..2. 9 28890233/0300320830/0.8..9 7 .3/ 9.0.9 ..: .8 3/.3902032 4.0 /.9 172.3.39089.5 . .79.007.Q..0.2007/0-079202 80 .3 /.7 .7 -..7/ 7   $:47:.007/7   .0009 ::7:3/.070-::3.0-::3.099003.2.7...38437....

43.8 .303..7 3::... .7/.7 ...8./703.5. 74/: :3:.2Q90.7 2.79.0 -:3..7 2.8890209457.7.7 % --.0-..70.70090...70.9 90883 9. 3-.495749489 .8.:2.9 4803 ..097 O .0.. 439.Q39007479.7  0308.3 39000730.3./0302007.7.1.8.:2.1 3/.3.799 7 @Q3Q .793.8 3 9.8:7:: :3:382 .-: 0920Q070. 9 ./708 . Q7Q7Q 07200./332.02439.01..-:0302007 $0 200 ..7 3 070.2.3349Q7.02Q90.-07903/030200739.%088.9457.7 /..7 .5 .98908 /Q034.7 2.043.0907.9088.3..0 .097  :2:24..7 3 30/00// 3 89070389.8 3/. 3.3/.547: /.9 7 .8 3 .-:9:9.7.0.080343-.0820.0720/03 0.0307.5 .:2 '.0-.209/0302007 24947.7 894: 4.7 077..0/4 7:.79/0302007.58..7 3079 --.02070.020. /.7 3./09..7. 2.9088.73 .3 39008 .-7071.3009.7..728890207..././ 0/20/030..32 . ..7 34007331.2...-:/038437.7 '.3/031..9 7 Q9Q347::.907073../3Q 89. 09200. 030890. .. -:.8 3 .2007/0-07903 0920 .0.3 20..0807..20070::34.070 070 9720/7 './3090- 0/0.9 7   .7 3-07.793..04397490 .8890233030070 2/Q035740Q073/089070.830QQ20748.3../. ..5 .7/.5...97/0 /0302007.. ..90...39.7 .01.7 3 343974Q .9 7 :.097 !740079Q2 070 2..03.097  :/030200730..057400.2. 9 7Q0...397.5 ..32.9 3..097  CD# % $ $%  .7/.073 .8 -720.9.0/0302007/Q Q3Q478.7.3.9457.07..7 /.793. - 90.08.43..-4.2.7/ 2.090/.. 5..0 .7 3 3-.030073/030.793.7/ 7  &:...7 803 49!749489 $4:3:23.090.07.902..-Q9Q3 /0. .02Q90...2/0-::3.7 ..7.7 3 .42 /.02Q90.0..2.5 2.9.2.2 :-Q29 --.8 47:3:: :/4 /: :9.70.8 .0.31.5 . 9.2.42.7 3 3/ 0720/...097 !..9.30/0.99....: .3  /030208.0..0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --.7. 9 72.3/030207. 2.-: 2:.7007/0..7 083.7-43/489Q390070.9.9 20/.05740.... 2.2007/0. '49:007Q.8 3/.2000730::3: .32:9.0 2:9.7. 0074:2.7-43/489  803 49 0:2.. 3.7 242 :0200.58..42.7 25.5 ...3/.

.089.7/.9%$ %$..3.020.79. ..3 2.2.9 9.3-709095.788902/.4..020.3.097 %Q2889020.0.772020839Q20230990/-707 ..0-70730 .9 7 Q9Q3052.7 32.7Q0-0./.95.9 .90-0007308.32.02. / 7 .090.::3: : -00032 Q7Q307/034: .43:2. 3.07039.43:2.7 .9.3.79.7 .9 .7.::34.7.3.0.097  &:3:7907 :.9.7.9 7 :.3. 89.7.3 .5 9 7 .7..7.02089007-7/01.3052.7.54.1 3/.75..7./.3 . -070/43.3/.3 34.. 3.8 .79. 4.9.8.3/....90-00.-:0/200.. .7... .9 3::3: : %Q789../0.0-Q2-.9 7 $. ..9 7  890703.../708 .7 3Q0730 2...7 3.020. 32 42.9 3/./ .070.7 2.020..7.7 -.3903.3/. .

1 3/. 7-47:.97/0:.0..70-. / 7 .3. 3-7.3.397.8 37:5.8 3/..39 ./. .07Q073/007-7 9Q5Q.$.9-.7.778.-.7..7 .97070003Q80-.3-.-7-.7.097  0/.314/.8 370Q.8 3.30/2 42..5. 30820208304.-90320070702090/7 %Q58.. /.314/ 4097 42. / 7 !.. 42.7-0 8.8 3/..-900.32.8 3.9707-7-7070-.8 3. 8038.3 ..3.25..39 7.7:5.-7.8. 3.7.398.5 2 42.0. 4803.0Q39007/034: :7 $8902003./Q Q5889020.5.-. 2 Q.-90.7 8.7.0-:.30Q073/0-.7..8 3.300-.8 -/:7:2. / 7  %Q507307. 2.7 .::.9439745.902309.3007830243900/2 4.18890242.-90.072 790707070/0 0703/70. .99 3. . -. / 7 #0Q.97Q30-.7.02..020/03.948038. 9Q507/03.8 370Q. .-.7Q80-.7 3/. ./.Q8059088.0708.03. 43:2: ..7.8 3.070Q.32. / 7 :8907007.3/0002Q/.. .7 .5..3 5732..32 573. 890720/7  $8902.072020834942.7.3 42.300/03.9. 742. 3 . 0/Q Q7Q03-.00070 /:2..0.303/0Q80-.39 172.7.307.7Q80-.-. Q0707:59Q5.397. 28 .3/09.3 / 8 2. ...32.847:59.3.8 3.3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-.780.89. / 7 :9Q5 7.7-.. .5 2 42.07  803$.24942..8 3/.7.8 . 0/0/.3-7/...8 3. . / 7 :..314/.39 .8 3/.00920/7 439745..9 3.8 0702090/7 .32.7.-3/05.5.020/038 . 0..7 0.2. 3. 0..39 .09Q5070/4 7:../Q 208.7 43:2.90 ..8 3.7 Q80 -.0.0 70Q.7 .890303-.8 07:5. / 7 '/. -70 972007 .7.9707/03-733 .7.5 2 42. 9.79.7 42../..7 89../Q Q70703/070.3/03003Q80-.25.0830-.7/. 28 -75.89.9707.397.-20/7 077:5..3.7 -72. / 7 %Q50702.07-79Q53.0720208 39Q58.8 3.8 3.7 3.1. /:7:2:3/. Q8020/:7:2:3/..7.397.7.8.309088.32. 7-47:.0847:542...8 3. 3 33032 42.8 3.3-73/0 -.7-.3.7092:.. .3042.7. 2 8 7.314/. .97 42.3008.4942.39 .0.5 2.0720.9. / 7 $.3/ 7 .7.3.37082-7-00.020/03.02007Q80-.20. 8.3/. / 7 . . 3.7. / 7 #0Q.0.78 39 . .9 3/.89.0.0 8907007-::3/:72.7. / 7 439745.314/. -..

39 ..3..8 -/:7:2.398..-. 0/0/.-90.. / 7 %Q50702.7 .8 3.1 8890242.3 47:3. .-7-47:0-3..3-.847:59.0-4 . / 7 830-.2-.7 Q80-..39 .-90.7.99 3.7/./.314/..7..7 .7.0708.5.314/.020/038 .7Q80-.72439.3 5732. . / 7 #0Q.7.3 42..3.25..10/042..24942..3042..314/42.8 3/.39172.. .92481070.9707-7-7070-.8 3/. .7-0 8.7 0907. .7. 43:. 3.7 3 34.7.Q2Q ./.7 ./.4 .8 -::3.8 .89.. .020/03.5 2 42.02007Q80-.7.7 .314/. .495749489./ 3/.8 7.314/. / 7 '/.1 3/. .314/.7. / 7 Q9Q370Q.39 ../.39 .9707/03-733. 2.-90320070702090/7 %Q58.3...8 0702090/7 .8 7.8 3.90 .0 70Q...7.32 42..5 2 42.59.../.39 7.8 3/.8./094 ..9 7   495749489$.7.9707.07-79Q53. .09Q5070/4 7:.7 307-7.397.8 37:5. 9..7-.-3/05.9707.8 .5 2 42. 742. 890303-.7.3 2...0 2.3/0%.3/00230990/-707.3.0..0830-.8 3.0. -.8 3/.8 .92.307. . / 7 :9Q5 7. / 7 !.8 3..309088..3.5 2 42.3. . #0Q.7 Q80-.0Q39007/034: 2.0847:5 42..-20/7  $8902. -. 2 .02. 7-47:..:.3-7/. 3 .4942.30907 208.-:07-3.8 3/.7.. 28 .3/ 7 .7 42.9Q507/03003Q80-.3 :.70.0-:349. 2 Q...92...-.3. . / 7 %Q5.073::3/Q0/0.92481070 .9439745.1.. .. 2. .7 8.8 39.9 3/.302309.8.5./.8 370Q. / 7 .3 2.3 . 3 33032 42.30...89.30/2 42.7 8. / 7 $8902003.-7-.7-.49.0.0720208 39Q58..7 .3/ 7 2. .  . 3 0820208304.7 8.2-. . .0-:.3/0002Q/..3. 0.5 2.8 39../Q Q70703/070.00070 /:2.302309.. / 7 830-.3. 2 ..7/.7.32 573. / 7 $.7092:.90/20/7 2309.7. / 7  Q9Q370Q.. 2.72439. -70 972007Q2Q .Q0707:59Q542.. / 7   :2.78 39 .32.8 3. .-900. 3.9 7  ..042./Q 208..32.2-.7 .39 .32.9 3..5.97/0:. .32 42. -70.5.8 3.8 07:5..0720. . 077:5.3030923090820/20/7   %Q507307.9 7 070Q390 9. / 7  4957494898.7 .39 .8.3 47:3. .7.300-.1 .97Q30-.3008.92.3. .083/0Q80-.1..9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.-.03. 2 8 7.8 3/..397..70-..3-73/0-. . 7-47:..3 / 8-.0 .. / 7 .-0. 2. -.0 -7070070 9720/7 9 48039.7 5732.0.0..042.37082-7-00.7 307-7.9 %02%:9:3 % --.. 0.07Q073/007-7 9Q5Q.20.7 .92481070..7 -72.083/0Q80-. 42.020/03 ..89. .39 ..8 3.2-.8 3.25.300/03.8 3.../Q Q5889020.7.89. / 7 %Q507-79Q5-. 7 -47:/.7 3.-7.

...Q39007/0390 0/20/7 O '.:280.:2:2:.8 /:7:2:3/.:28.9 O '.. ./0.. 24..9 7   % --'.7 3/0..-20. ..7 42..0 0/0/..2..59. 8 3/.7..542..9..89070/0890720.38:.-0.. 3 8.:2$.9 %02%:9:3 % --.0...9 7  .39020002.9707 907207.7.:2489. 2.2. :2.0 /0.0/ 07-.7 . / 7 !9..8 9.7 0907..3 /0 07070708903035425....0. 43:..90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707. 3 .-0.91 /307....70/ . .7 .703.QQ3..7.. 9 7..700..70/03 .097 97007/0 9720.94.. .8 3/.0. 2  -0/02:.72 3.9 .. -70.. 28 -7889025425..70070.-: 0/200.3.3Q3900733 0907.7 .92481070 .8 .843:4: 9:7.7. 5425.7./020843974/0. .5.0Q39007/0.3.9.0/090 -00035425..92.0838.0...'.74....70/ .0'.. .-079/ - 42.0/020/ /:7:2.3/ 7 2.35425.30339Q092.1.9 7   !425...3.:2 /0 07439745.43:3073. / 7 $8902439.3.. 3903007.30/2 42.1..08..-200 308.1 ./.3 ..2..3 3070./0. .3420970...7 2./ /:7:2/. 3.3-080208:0.00730:.0-..0.0. .30889023..0-4 . .:2/0-80 88902/0070.00/0.7.7. 4. /.:-::3.3.94. .7. / 7 !425.-20.-..49..008.3.. 4942.39 5.097 890303.89083070/.8 -::3...8 3.7.700720.3 5740/0 0707307008.5..2.0-:3.9079707:-: O '..4 .:2/0 07.02070. /0.3-7-730437047.. /. 207007/0 5425.8 3.3.5. / 7  $89020 -.3.35425.0720/7 .2.843: 4: 9:7..0/3/Q Q3/0.7/0 073/0/0.. 3472.7/ 7 @.32. .:280. . 0/05425.8 3. ..7749.:2%..073::3/Q0/0..398.3 42.708:.00097/0.7083/03-.2.. .7.:29.32 -.-3/00/05./094 .7 ..8 0/9.. 8 ..70/03 2.7 /..700720.39020002..8 /:7:2:3/.8 /:7:2:3/. / 7 '.397.890700890720/7  '.:25425.0.30/2 207089.3 39..8 .0 Q39007/0.:25425./...94.:29.303/034...5.72 3 .-7-47:0-3.9 7 ./0..9439745.92..89...397.097  './... / 7 07089. / 3/../..0-:349.32 942./0./.7 .7 3-7. ..92.7843:.3 O 097439745.7 O ...5.700. .  .070.5425.7.7 4942.0.7/.70070494200/2 42. 95 5425.Q5425.9023...7.9 7 D5425.9 7 2309. .:2-..:2%. / 7 0920023093Q3/0388902/05425..4942.:2/0 0707439745. '.8 7.:25425.8 43:./ 3/.30 942.3 3.30Q073/0/9...7 .:280387Q.

-.  % --.425708707 .0.3 5740/0 070730::34.32 .30. :.308890230:7: 902.39 ..8 -70/042.397.8437:-: .7 3 3-.. 8 . .8 3/.74257087/09970 2. / 7 479:2-.8 3 ...-..89.8 /:7:2:3/.3.890/:7:2:3..2..08. .-.9 2 8. / 7 .7..425708707/03-733/0.5.30 942.70/ ..  .2.309..9  92 70Q.397.7 3 :..84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.9 3/. ..07203070052. 2.8..8 3032 42.2. .5. / 7 47:.%5 #00307..38 92../094257087/034: 2.: 2.5 2 42.99 0425708707./7 $.8 3 .-20/7 4257087!. / 7 4257087.9. . 3 .:7:9:.4257087/034: 2: 42.8 3.39 ..03 2. .30830479:2-.%.007/003.89.7.39 0..7 5708032 42..3.890/0 .397.Q070 . / 7 .$.07 -7.5.70.70 /43.70-7.7.7 .8 3.99 3.7.7 3/.425708707.8 3 .89..39 .3.3 42..

:Q073/0:7:-:3.3-::3. . . 2 8 7.8 3/.0843/038-4 ..8 3./ 3 .74 :3.95700307.1. 2.-0.8 .32. .57038-3070...7./0909.8 3/.9 2 4.7.8 0/43.32.:.:8: 5.397.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2. .:Q073/0197007... / 7 $8902/0..7.7 .94.3.3.. / 7 :7:9:.107.3/0-:. 0770.. 3 3082083032 42.2./03. / 7 $...0 /3Q Q7 7038:-0... / 7 071970 -7-70730/709-..5 .32.8 2743.0-7..32.99 3/.74..34: 2. O O O O O O $4 :-..7..0739:9. / 7 425708707...74.7.00/20/7   $ .. 84 :92. 2.1. .47:3. 1970 :7:9:.9 2 42.. 30320/7 :7:9:.88/0.8 3 .38.7 0 !.7 3/0.-20/7 0.15.7 ./.1.3:0- 5.8 .1 .30.02..9.0 83/7.3-702309 .32.7 42. ..3 .:5.. 9 7 2.8 3 .84388902.94. / 7 4257087 7:-:84 :9:.7-::3/:7:2.8 3 1 009724947:0. .79Q07 .0783/080890.300/03.388902 4 :3..32./.-.8.0/4 7:07.3/04 : .7:5.7 30247.7.0.35.. 2.30 Q073/05425.7.:3:3.:8:4 :3.98:9.397.:8:2..99.9 .02. 2. 3/.:Q073/07:5.7 4 .9 7 079. / 7 :19702743../.88 4942.7 Q23:2.4942.704...7942. 2.8 9.8 8..4942.-7 43:2.Q7092 -7. /43.2.09079-.8 3.0720/033.397..89.:7:9:.. 7 57....083/05.:8::7:9:. / 7 .-.8.7.097/9038437. /070.0 552 0.00..... 3 89070..08 . / 7 :197007/03-73...:3:3.0..8 8 7.3 5.3.:7:9:.0.8 3/. 3/Q 208843:.74.8 . 890703 808.7.99 3.30-::3/:7:2.3/038 . .300-79002:.32. . 084:3.-.. .. 4.3.330239. 2 83/7.02033:7:9:2.8.00. 703/ 077:59.0 072. / 7 :7:9:.8.38.0.7...:04257087.7..89. 47443./:7:2:3:.3.7 .:50.3..70/04:542.3:7:5:7:9:..0 197007:7:-:. ..:7:9:....009042. . 9  8907007002030-20/7 :7:9:.2..75.3 3 .1 3/.7 .7.8./.9 7 .07805.9 .: 7:59.30.89.8 0300320/7 :7:9:. .//033. / 7 :1970073.3:0. ... 9.

070.9.82:2. / 7  97007/0 9720.80 ..8 3 .-7 ./0.-. 0770.7.3.5..8 3 .7 3 09200..700720 890303-.2. 2. .-.7.0/ 070097/0... 8 3/. / 7 00905425.3/.7 .3.34257087Q3 .00/0.72$8902 3.79: 959042.8.70070 494200/2 42.3. . .8.4:78..0 /:8. .8 380.48:388902 074257087Q/0 09200.0-.-20/7 . / 7  03/Q073/00097439.0/04. /. 8 3./0208 439745./:7:2.99...0304942.7.9073/03:2.397. -.82:2 .%.0.8 39.  42.. .70/03 ..7 .70/0 .8 3 !. / 7 097439745.8Q7. .0..-.7...30Q073/0-.0.94.3-.7.7880920. / 7 :80./0.. 2.%...79Q07.3-Q9Q3-:007439.2. 9 . 2.0 552 0./0.9.3/.4. 80..30. / 7   !. .398.2.9 3./:7:2.-..-4 Q073/0-::32. . 2.32 4.-3/05..0.3 -4 03.7.1 3/.3033 09042.72 3. 802 ..7 3/.0739:9.2-. .3/0720/7 7 ..-..-.2..74.7.7.2./. 0770.890.-..79Q07..00/208.80./09 0907Q.. 5 .0 Q..907.0720/7   % --.0  097439745.3 2/. 3020709. .3-7-730437047.890.94./.8 . 2..8 3 ..8 3.3.9 .342570874942.3.7-43197042../.8 3.-.7 3/.. / 7 942. / 7 :.70/03 2.8.0.309. 24.7. 3.097  7 Q.8 3.3 / .7092:.343:2/.32.0.7 .0/0425708743:3073..9707 907207 .8 /:7:2:3/.7.70/ ...0 %088..94.0838.-./0....2.7. / 7 %088.7/..2507/0 '009724947.7007.7.3 . 0708320838.7.7 /.7. 2. / 7  $89028479.9 7 07-757/0 :. / 7 $.7.3420970/03:2.0$8902 .3/./095708489.8437. 0.-20/ 0780 552 /0 0730.9.Q.9.398.75.:.. 7 29. .9 .8 3 5708489..34942. .780.3. 4.083 8.03/Q073/0/009078..3.907  43:2:9.3 578.7.-0.32..907-::32.32.7 2.8 3 .9 . 04. / 7 @.5..2.72 3.8 4257087/0.0 802 4.7.91. 9 72.90070.003.7./094257087/03-7380200. 303/70. ../.-.7.0739:9.83.0-0-7/0 070:.. .

0232:2 ./.. .

79.7 3.%.. ..7. 0/09. . 747:%088.3/..74/:. / 7   .70Q7092 42.3....0.Q3.. 8. .8.7 3.0$8902  % --.9 7   30890.3/.7.7 %Q7$9.$9. 7-47:.79..9 ./.

39.. -7 0/0.5. / 7 70 972007/0Q2Q 148147..79.7 3.79.%0898.8 3/..-79457..03073/03.8 .097   47:.9.99038.8 --.74. / 7 .7.8 3/..7 .3:3:3.7 4.389089.7/..9 7    % --.-.7-439097.172.5.7943:9:.32.7/ Q709. .3 . -..7 %Q7$9..005007573 -.3.7/.0/027908907080830:..0020 .70902007-07-77034/:3..7 3..99 9088..5 2. / 7 .32.097 079 --.0...390898Q7083.. .0.0. ..5 2..5.0-. .7 3-..-7.070 970.-.9 7 .09032.7/ 0702Q2Q34/: :3.04/:.7439.7 3/.3 2.3 2.70 .42.7 3/.7 3.3.843:30203-47:0783/033079.02439...3/.9.99 . / 7 %Q22.8 3. 02070907.7/307-47:08.3/.-.90. .0/Q-47:42..0540903947-.9088..38079. / 7  47:.5 2.0-.-47:. /.-0.3 0907.387-4 :.9.-9032083/0:..0.2.0 . / 7 47:. @....078039. .8 3/Q 200708./ 030. / 7 .7. 8 7. / 7 47:.5 .3..8 $9.8 3/. 7 -47:.9 7 3.8 3/..2..00500 -47:.70-:. .2: 0050074.843:..894.7 3 3490242..57.//081: :.3-47:. :./ . 70974942.-47:.7 .7..3. 7.20709 --.9./ .0-.5 .04803:.8 3.070080. 8203/72 -.0. .090891472.7.3..3 2. / 7  47:.9. .1007 22/03..2:9.-47:.3.092020/7 .5 2. 8.7. 8.2.%08947:.7.3 3207/. / 7 8.7.../.3.23.8 3/..9 7 -7 0/0020-70 9720 .2.7 80799. / 7 /0.7 %Q7$9.70.5 . / 7 - !071472. 0/090890/070 ..7 3/03/070.32 .:.0..0.7 3.0..32.07 00-7.-.3.990 /03.7. 42./.5 .9..00050:.048/.3 2.3 .7 38..9 072020/7  47:.7 . 2 900.8 /:7:2:3/.9 3 39089074/:..080 -7-7070208..7. 7-47:.32 908957480/Q707.9. 0/0. 3-7349.8 3./.0/04.3/.::34.3 2 3.7. 88902/. % --.3. .9.9 7 47:..7 39457.7 3%7490703.9 7 47:.32 42.3/.0/3Q . 7..7.99 -3...47Q70 ..003 8..070.8 7..5 .42..7.39 42.9.097  . 9-47:.7..79.2.9.7 -:..7 :. 7.57....7Q073/089.09020202.843.709030../.90/0.32.8 3.7 3 303/070097. 70..843... / 7 .7.097 : 02.::3 4.::3: :.7 439740/20/7 %089-. 42. 7/..4/.7 8 92.3 2.

7.7009.757 O .72.5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.5707% --.5.0.9023.7. 3 .3 . / 7  .05.0 -0/02:.757 O '.39./. .0.3 2.570733/:.9 7 ..-4.5 22  0.7 /.0 ./.9 7  % --..7..0-: .8 2Q2Q342.!707 O 80357 O 49574948957 O ..0 0/0243900/20/7 .7. 9 7 2 .9 7 0.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %./0.057 % --.7 3/.32. 3 .-447:.8 3 .85081 4.08.7 3 31.:257 O 30890..243900/0.7330703/0890./08900320/7  9.7.-.9.9 7 .9 7  :..7. 3 .89..7 35.-:0/0.09.8 3 . -.27...08Q20830::30904.5733Q89Q3/0090990-07920/7  .42.7  .398 .7..78Q/Q Q3/0 / 07.1 073300-...9.003/30.9...%.7009.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.::3Q809042.3.7  32.5.7. / 7.7..39.0.7 .!707-0042.503/.-0.-4 /0. 2      % --.0-4:2...7    . .27.3:.-3/00/05..91 ..7 0300203-47:..7.0.-.7 %.-47:..243900/0.-4 /0-4.57078...!70730 .0703.7 3/.9.7.. 0/03/08032 4.0720/7  ./ ..4: ....7 3...570780:.243900/0. 235..7 3.7.-. Q390830.850814.7 %.0 0/01. 7-47:.052.. .

 9Q50730-.39 .9030-2007..314/$8902 $890239Q242503. 3-4 . 08070/ 077:-:4942.7 3 307.2..7..7.9..1 3/.. / 7   % --.::342.7 2 ..3-733-47::/.8 ..7-43/489.314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.9. .0.7 3/.02.94.../.39..-.0. 2.314/.17.439745.5.% --.3 . 540903 947-.3..3Q0-7.3. /. / 7   028./Q 208/:7:2:3/.7 .9Q507/03 003-.7 1.7 .79Q5/0 97208 7.70084..7 04.7 .9 3.7 3/ 7 2 . .9 2 42.7:59.8 3/.09032 4.3-000320/7 0709 3/0.19.3 9.2...077.-0.0902030.2.2.30-:7:59..2.7 9.2.89.097 :902..2.20 Q7080.3900020/033.0.314/.% --.7.7.3 . . 5.9 7 !.::2:9.7 3Q709/ -00032 ..5...7  %Q2.7.7 3. .5.0.7 4. 49 . 303.090890/0.7 2  5.8 3 .8.314/7:5..-...42. 54843/.9. 2..7.3....7.8 3.::2:4/: :..7...32 108--. . 9 28890239..3. .. 02849. 9 28890230-0803208 3:.2.0.. ./0. .7.. .3 2.0.9 7   % --.9 3/09Q2.43:2:3/.% --... 90209079-.90820/20/7 .-20/7  .8 3/. .3.7 :.30/0::38Q70 00970820073/03:.30 57..3.9.3.3-.9088..'. 29.7.5.3/0/ 07 9Q507/0..3..172. 2.8900 -08020/7 ./.-7.39 -47:.7.8 ..0.7-43/489 % --..0 9089Q709.1070/43.3.9.2 .

..32 42. / 7 '.1 3 3-. .82:2/703.203.7.9.2.9.2.0-..94/: :.7 2. :9:8:3:320390 0.3.:9:8:3/0 -::32. .5.. .0/2 4.0-47:Q073/0079Q7Q.-743:3.8 .9 7   43807.4..5 2.7/ 7 43807.850814.0.32....-20/7  . -0790.7. 2 3 34.. / 7 47443.82:207 28.::3-7.3. .3.3.9 ...5-72.020/032.5..32./:7:2.8Q390079. . ..32 8../08-0..32.2..0. .2... .8 3 8.3...3 . .0 0/0 2.88902/0340 0/070.8 .Q89Q2439...0-4.9.-::3.8D39007 Q20820'.0/2 4:5054894-4..8.:9:8: .9 7   43$07.7/..7.:.8Q390078 .7 4.3Q00 .8 3/. 34 .7. :9:302..9 7 '.7 /.0 08.3.7 43807.3..38..3. 28 7..7:5/0 97200/0 .9 7 .7 079..:9:.1800820349..7.3.. . .5.8D39007.... 2.

70907-::32.8Q39007 -7-7073/03/0 9.8 3/. / 7.0.243900/0343807.2. ..5.5.94.3 2. 439.5.8 7. . 2.3.7.8Q39007. / 7 .43807.3472. 3/.3.

::38Q703-47:..3 2.08333472. ..8 O 495749489.8:89:7:.30/0 5..:2. .2-.05.7. ...3472. ..0..2.3.832070. ..7 42.8 34/: :3:890703 72  . .09032 -7 0/08.7 ..82:2-0 % --..0.:2:3090784/: :3:890703 72 .70/034: 2.0. / 7 !. 0 9.3:.. 42..03472.7/.8 3 . .2 9.7-00.7 3 37030707.3:04. ..70809030..0720208... 8088-78Q70 9./ 3 439740920.94.700742.7 :9:3/0..-208.70073 073. /.0702439700/0-0..2-.8Q3900733.8 -::32...0.3...:.2-. .7 8 7..8 O ...8438890230-.3472...99 3/.72Q39089. 2..5 /..2.7 .72.$.5.7 0203/0./.Q070 /0../:7:2:3:89077/0..72/0.700720.0..72/0.72Q3908..4942.. 349.0..728890230.9 7 .28 / 72. 8:89:7:. 9 7 2.2-.303/0-7...:94/: :3:8907030 .72780. / 7  .0720.7 .8 O 495749489.8 3/.-7/:7:2/. .2030097434:5 .8 O '.99 3/.-20/7    % --.30/320804942.3472.7 3 33.2-../. .3.:.3.0720/7 .7/0.7/..0. 4.2-. / 7  070.209208/:7:2:3/.79... .-03.0.7.-20/7 ..7...79.0808:... 43974Q42..8 3/./.72$890207 % --. 4/: :/:8.7 3 3-... /..2.3...99 3/.2.708..:.5.8 O 803.3.3:04..4/: :3:8907030 .2-. 5 .. / 7 7 . 2. 2.8 34/: :3:890703 72  .-42.:9:... Q0705..3472.2-.2.Q80-.2 7 5.72 ... / 7 O 080200723388902/020...42. . / 7 43807.99 3/.742-3..2-.7 .0..7 3 3.9.7.3 2 3902032 . ./0.-79089/Q03 2070-7.. / 7  ./ 83.890/04.7-00.8 /:7:2.2-.7 /Q0333/QQ3.0274 02. / 7   .99 3/.30/0.Q80-.7/.7/.708.8 34/: :3:890703 72 .0.8 O . 2$:89:72.4/: :3:8907030 .5..:.907.8 %Q2.3 5 8320830-..4/: :3:8907030 .8 O 803.99 3/.807.3/0 808-7:.8 3 ...80.5.79.7 ... / 7 : 8. . -770 -::32.0.3.0.2070.2.2-. 2.-79889023/042. .700720/7 .9.7 .7288902072. -3. 2 8 7.72.728479.:.7 3 3/0. / 7 780.0/:8.. .843.-7208304.Q80-.9 7 '.79.99 3/.

.0 .:2 347:$890207 % --.09088.58.01. .3.. 9 230920 30::342./.58...7720208307090/-707 .02007...2Q3Q :.94 7 .8../...2.0/QQ34.7 %Q7$9..7 .-.9 3/..7/.3 2 $ .0-:89.04.9 Q007/03 0 073/0..3 .9 2$890207 %020C007 .3..0::. 9 22. 9..843:3.0.0.4. .39 07073/0 8 57Q074: 2.7.7 8 :.2. 7..2.-4 !.8.7 $:..0208 $07.7/ 3.7 .0:7:9:.47:$890207 Q230890.7 3.3 2$ ..0'.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L.Q033.47:.9 7 70 200707-4 : .//007/03.42.08..843902 /QQ3..097  030 20./4.800730::.8.0..5 7034: 9:7:.7..8.0.9 7 Q9Q3.7 3 % --L...7.7..8 3/.-47:. 38 92.7 3 .5 9 72.9:9.2/007/03 / 0703007/03 /..7.0 07Q0 .... 9 2..0.3/.7 .9 7   ..:2 3&7207 % --.2. 9Q2-:943. 0/0 043897Q843.7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.. 9 2.99.0.-7.:.3/ 7 2 42.5.9 7 Q0.7/.0200733:.7.3. . 8 .::3.7 32 4.8 .9 7 3.0Q007. 0/08 .5 42....47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --. 3..7 8.2.0.3 CD ' %$ $%%$ $%#  ..09 $:7 92.. 32 4. 9 2.7. 9 2 ...30.8 3. :. / 7   $9.3/..7.3/09..7 .0908595.9 7  %0.8435.9-0/0./.. .79.7 4. 7 8 0302. 9 2. 7.2 :-Q2-3.72Q3908Q07830-7-4202-7.9. 2 .3/.3 .-42.020074/:.7. - 2./.7/ 3 07097/ /0 0707 .080032.7/3/007/03 ...7.7/.7  0308. / 7   %..59 7 .9 4 ...'0'.79..  4 . 9 2 .7 8:.908Q804.0/. 9 20/0. 2. 8: .5 2..

..Q3Q.

3.39088.25Q Q .:9. 9 2 3 3302 .Q23:2 144.7/ 0/0200.073/03 003-Q207.0. .98.7/1Q43/703..02007 %.5.3 2..3 -47:..3 38 .8 3/. Q3Q @4$ .5.3/.. $ C#%$ $%# $4 :.3.::5Q Q  .3 .72.9.84 :4.9.7.9.20.2Q3Q %.7  4 !40903 ..3. / 7 7-3.3 2 8 . 9 22..%....0.-/7 3.9.7 ..-0.32. .8 3. Q3Q $07.3Q00 479.3Q03-QQQ Q30 .4.0-:-Q207/0.-72.. 9 22.28 .38 .8 3/.8 3. 9 2.. 20.0::3 .3 3 8 9 2. .9.20..0307007/0:.084 :92.3030733. 9 ..3.020070.02083/0./Q Q42.8 .7.39088.. 9 2.-4 .4. 3/.1.0.2Q3Q.72.3.7-QQ9Q7 C00-3. .7..0 3 4-200702090/7 720..0 $ . .2Q3Q %.708.0.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5..9. 9 / . 9 22./.0208 / 72./ 7 :7:5.02083300730-.0.3 9088..7. 9 22.3.7 3 3 8 9 2. / 7 : Q/03:.4.70%088.. ....9 4: 9:7. .7 3 /054.3 .3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3.8 30703.3.7/.7 9.07042.3. 8  :...9. 3 3 479. -/7 8 0903..7 3 3 . 9 22.32.. 9 22.:..0.9Q707.70::300708.3$ .8 /:7:2:3/.3 .7 3 9. /.35Q .9...:: 5Q Q .3.84 :4: :3..3 38 .8 070039020007.8 3.28 .7.09.02007.84 :9:2./7/08..:.084 :9:2. Q3Q 8 .0.7 3 8 92.. Q3Q .8.3 .2 Q3Q !40903 .9 3/03003.7 0702090/7 307.7 4 .7 3 2.9 2..32..7 3.7 2. 03079..7/.. .7.9Q7073 3/03 003. .020833Q0730.. .7:-.0208330073.9088.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20. 8    .7 4 .7/.98.0.9. 3. /.-:.2Q3Q !4Q709.39088. 3 9.70. .3.0:.

0.3 3. Q9Q3-:007.9 3::3: : %Q789..02./ 7  &:3:7907 :.79..32.4: :3.3  474437833./. 9 .70302 .020.0.4.3 28 ...7 .9 384 :  .32.3/..4: : 4342 .39088. .9.3 ...8 ..

/.9 7  .3 .2-7Q00/00/0.7.3..7/3-4:2.9 7  47:.2.:.9-0/0.-47:4.7 89.0...9 7 '/.7/.04 :3:9..-47:..5.9 7 .9 7  '.0.7/33-7...2.2.9.843.8Q0-2083..7  47:. 3..2./ 020/0309 8 2..7/.9 7 &. 9 2$890207   47:.3.843:3/ 2:39. 43:2: .72.. . /:. 3..203843..3 ..5..7 3-Q9Q3/03020079./0..1208.0.7.-0307 .0208890303.9 7  .3 00395.3/.0.7:.9..5 .::.7.0.20/0-079030904.0.7 .7:5. .7 3/...7/.8 347::..-4 :9.8.38Q0 . 9 2. 9 2:..3 3/.:90/-7. 9 2Q073/0 03. 2 4.0/. ..01.. 9 2.2-7Q00/00/0..2.9..38.4.02080.  1 30-47:.2.7 34..2..3%088.3.38.7/.0.7..9 7 47::.0. 9 20/0.3 ..9 7 47:.7094. 9.-7. 82 3..7 3/...38437.99 3 39.0.5.....0.38 ..3 .7 ..9 7 47:. 3 .82.08 .0-70 20 349.-44. 00205.5.0 8.7..8 3/.0 0/0 .9 7  !8..2. 9 22...31970 .0208903 ..7 3/..7/.5. 7 .2.5.7 3.32...0..843:3:3.::3.0...7 2 4..5../.9 7 9 .. 0839349.9.7 58.3.7.0.2Q2Q3 4..9 2 4...097 .3.7 00395.. 3 9.090859349..5 3...7/...7 -47:.2-3/72 4.-44..02002:39. 9 22.3 .79.3.2.2.7 3/..9 7. .0...10. -47:. 4.0 0/0 ..7 8 .5...7 .3.7 .8 .7.793..3/ 9.01.9-0/0.0200/4/:7:. 90.. -0072 4. 9 2-47:.0903 ..2.843:3/ .3.7 3/.. 7 ..9 3/.0.20/0-079032.0 9::3:9../0Q073/0.900/2 .072 790707070/0 0703/70.0. 9 2 -47:90.0/2 4. 9 2 -47:.. .097  0.....3 -.7/.843 03/02.7 .793. 9 2.20/0...02080.:/0890 307.89. 9 22..09. 9 22. 9 2-4:2..2.

9 4.39.9 7   0.2.3 3 8 9 2.8Q208070 .020075409035Q 0..020833.8./.98.0 7QQ. -7889024:5 84 :92.72090/7 :30/030-3.3 2. .2.9088...9 7 472..3.08 ..3. 5.07049:7 ..32. 9 2-4:2.7 5.5./.5.::5Q Q . 9 2.9 7 9Q007/0::.2..0907..7 /1Q43/703.7 4. 9 20/0.-.9 7 .-70 970.9088.547:.9.%088. 3.....700 9010/0.0 /QQ3 0/0/0.3.0 39 . .5.9 7   8 92.7.. 5. 9 22..02007:./..7 Q80-7/. 9 2 / 030..-4 :.8 /:7:2:3/.4....0.7 3/.8 307003 030733..097 .8: 8 92.209970...8 3 070972090/7 :30/03084 :92.3 3030032083/ 9. ...3.7...3-.371...708-47:..9 7    47: 1.90.7/..5..0.5 .3  8 9 .2Q3Q.-72.... 0302.7/.7 3/.7 :.5.7 /1Q43/703..8 3/. 9 22.- 8 2.7/.0.3.3 .8432.7/.39.2.7/.708.... 9 2 3.. / 7   $4 :92. 9 20/0.2-.5 9 7 . Q808:-:.0200.2. :.9088.2 30700390/-707..3 . .3 .9 7 70 200707/07:9:-090.70.8 32..02007:.. .3. 9 2  $4 :9088.7/. 9 2 073.30 90..78 3 1 3.8 . -.37.020Q009:9.7 .5.5 / 9.7 0..097   .3 .9 7 !03..3. 3 3 -73077.7.547.4. .7/309073.3/0-007/03.9.7.7. 8 Q802.3.9 4 :3:.38.//080 /4/:7:.5.542.3/ 02-07 08.7 34.38437.3 3. 3 9..5..8 0707 .7/.7 3. 9 2.7 $3/7.30.7 /0.. $4 :-47:.3 34.-4..5.0 -47:.3 2.7-3.3 8 . .70.5.02007/0.. 8 .30307 .8:-:.9..9 3 3.3 5 02-07035 890303...... 9 2/ 020/03 .0208:.3. .9 3 3. Q3Q/Q7   / /3Q 8 .3.3./.0903 .7 3 8 92...3 1 3/ 3/.72439.5 2.0/ 020-0943./. 9 2 2. 0402.7/0-790.7/..90..7/0. 9 22.9 3/.9 7 .0 9.7/.3 384 :9:2.3.9 7 0 07078 .3 2.38437..02080.020008398. 0 ..894207.0-7. 4.3.-0.9/./.8 3.3 20. 9 243974Q3890 30::3 .843:890303.2.3907Q0/.2007/0-079202 80Q03....097 .... 0/0574003/7/ 3 .../ 0200.097 .097 443.0-: 82 390.0.3. 9 7 2.7...5. 9 22.209970.. 030 8 .. 0/0/ 0320/7  07-720.9 ::.1.793.9088. 8 92./0..0.. 4 : 2. 9 2. S S. 9 2/.070 03/0.3/ 9.043.:. ..7 3/.2:..98.7..3 / 0200.129.:.... 9 2 Q9Q3-47:.7 3.02007/Q Q 8 0903.08 9 7 2..0 .2.097 /. 9 2.3-:. 8 3.7 :..70.3 ..0 /./.3 8Q208.0703574007. 22-4 :4.

7 9088. / 7  4 : 2.0208 .0090. 3 .5. . $: :.0.5 -47:/.089032003/:7:2.0474434: :2:-..7. 2.3 2..0200733/1Q43/703..3 07907. 9 2.2.3 3.3 03..3.-790 /. .3 2 . Q3Q. 9 28 . .2.. 9 2::.3 8 .7 3/. 8          0720  '..3 Q7080.3 -:. :3:9:2.7 3 /. 9 2 $ . .-..7.7./..9..1 00-0.3 42.0-:. / 7     !425. .98.2471 Q0073.0-4 . 2:9.7 /1Q43/703 .3.5 2.3.34..7. 9 2.0200733$::..3 .3 3 2 -47:3:3 8 .708.7 :.9Q7073.02080.3.:.7 5425.8432...7 3 4: 2. 9 2 D02/0.3.0'.30.3...8 .. /09.2..7 1Q43703.0.3 7 $: 0720 843.009 !8943:.20. 9 22.3 3 1. 8 / 72.::5Q Q 09. .-4/0.2.7 8Q7.7 3.0-08 3/03.0208338:-:..11.8. .3.5 ..0 /0 074/: :/. !'-44.7033890 Q07305.0 Q073/0.32. 9 22.7.0. 9 20/0.89070.8 3.3 4/: :.39..8 3/.900243900/03.8.097  . ::3.7 3.7 3./ 7Q2090/7 :3.5 .32.5425. 82 3/.507.38..4-0.35Q !409035Q .7 3-7.98...0/4 7:::. . 9 2.7.3.8:  38:.5070/2 . 9 22..5 / 0707/0/.3..7 3/.40 3.7 3/.080738:5425.7. .. 7. 8020830/..: 0. 92.5 2.2.02007:..9 . .2.2.3..7 %... 8 3 3 2 09073.7 3/./ 7 '.72..32 . 9 2.9.2.03/3/03. 92.0/ Q7080.0304.-4 . 589:9:.0. 9 2.3.. 9 2 3..7 1Q43 703 ..020073-3/720./.98....0Q8042. 9 2 3 3.7 1.8 3..7/.0/ 07.32.1 :2.$4 :92.3.7.9083/Q Q703.. 9 2..8 9. 30032 -0.90/20/7  ... / 7 :.2Q3Q../.. 9 2 .8.32.. 30 90959. / 7   !425. .3 .98.-203.009 .072090/7 %.7 80-050742.8 3 347: :3/.8 3 31.3..0:97.2Q3Q !4Q709.3.3 ..7  .5 .9088..3.

20/0.5 . 3 3 3 802083007 :.5.32.0.3 38Q208.33/0. 3 8029088.... 3 . 3 &:3.097   47:.3-47:.9.7/. 9 22.3/09.097  47443.- 9088.-4. 3 .891.3.7:9:-092.- 9088.0/.072090/7  %.70 :.75740/0-079202 80 Q03.8 3 3020-80-05070 8 .08:/.7 ::32..99.7.- -4 :. 03::3 4592:2 .9 7 .8 7..5..0 47443:.29QQ3Q3 .1092084 :-47:.07/0/ 030.7 3 1./00/0..9. 9 2..8./.0.0.3 .0200/4/:7:.3.7 3 3%..9 7  47443..9010/0.3..943:8:3/.9-8:7090 47443.7 3%0.-4.4 :3:. .9 7   .5  .9. 9 2-4:2.. / 7   %088.3 .0..7/.70.00. 47443.0%...547:::34.793. 3 . 3 ..3.. /432.5 .9 3/.90083-079.3/ 9.302Q03/80730 /.7 ....7..0-47:.32.35425..7/.7 %.. 9 20/0. 8 . . 9 2 . .3. 9 2 %457.7 3/.7 3. 8 .2. 3 .7 .0.. .9002.907020/4.0-47:.3 .5 2.7 /054.0.3.38437.2...7 3.7.  47:@.7.-9Q2.7 3 39.-4 $4 : . 2 .1 3/..043.7 -9Q2.07039..-4. 9 2.9 002.0. .02007. 9 22.7 8 .9 7  $Q2030700.7 ..02088023/038437.003::3..0.7.92.7 22  . 9 2. 9 2 07.7.20/.-.0.3.3$ .3.7 400/0.79. 9 2.3 3077..-4/.3/.3 47: /054 ..547:.3 .7.3 08.

/.0 .7      =     .

= .

 300.$ . 3 .9. 30230/0 8907/ 308308.0232:2. 9 2. 3 .7 8  =   =   =   %$4 :.4 : 2. .3.5 2.5... 479.5 47:/.7 22  47:32.79.7/. .38 ..-4 $ .0:.     =     =     .7 3%0.2-.8 47:3:/:7  %.@.0  .   .

 = .

3 /           =.= =           =           =           3 3:.

 .

= .

2..2.5.3 2 Q9Q3. 3 479.::.0.7 3007/7 3.. ....7  47:43.3 8....73/Q 0 7 /-0 9 .5 . :.5 3.7.58.3 2.. ..79..7 3/.7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.58.3 . -70 972007.9002.43974Q.7 %$ 3.0$$&## %# % '  #  .9 7 .38 .Q80-47:..2...39 47:3:/:7 .8.3 . 9 2.7 -4..-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8..2 .9 7 :2..-0.0:.2 :-Q22Q 90709088.7/.-.209/0 20073/0:.::30. - 07.2.3-47:.0/..3.8..3.9 7    $9.3.8.3830.70/0 2090/7 7 .. 9 2.7 5425. 3 .79.7/..089. :.7 3/. 3 3 4 : 2.4.3 .3. 3 -07037 %Q2.8.7 39 90308.9::.Q80.19.0208:.-47: / 032083/0 ..7 .9 7 $... 30234 Q804/: :479.9 300730 ::3-47:2439.3 .-Q2007:.0208.3 ..3 .7   0308./080-Q2007:.3/.7 3 .9 3/.9::..0 -:3...097  Q9Q3-7.7-3.9./.7 3/.8 ..5..5. -..08..3 2..7/.09088.7 -47:.=   .3.7 2. 3.. 9 2:7. 9088./ 3/.2. 9 22.28 .%07:.7 8  %.9.9088.

 7 0/0 243900/0.-.3/ 03200790230/0.7 03.0 0/0 ..0.0./00/0.0 8..000395.3 3..9.8. -:.0.7.7.52. 3.80-0542.-7 0/0.32.. 0/0.5 2.72..39 .1074.0.7:70942....7:..7 3 . .24390 0/0.7 / ...0/0 97204..7.:1.9.9 54843.7.9 7  '.007/7 Q9Q3. .. .3.7/../... .7 '.4 : 2.8 3.39 .. 3 3945.3.0 .307/0-. .8 3070 9079-..39 .7.8 ..7 3-72.2Q8...3.79.2 4.7 3:./ 3/0.3 2.084 :2.5.27.5 .097    .3...3 .7......70783/03 070.-7 -./. $ .7.3 ..0&5. 1.0:..0700707/0-47:. .7.39 .7574007/0.3 ..397 70/Q8435.397/././:.2/.7:..0:.08.90870:..007/7  '...2.7.::3 1.2.0-.7 3-7...3..9 7 8 32.3.92.8.8QQ7.7 43..7:0/20030707/008. .7 .7/..8-079202 80.70 073/0-47:.7 8.3-47:.3 2.3-.097  3 9023 47:.3..2.0/3Q Q3/07.32 4..9 7 Q9Q3-47:.0023..0.

3 -. Q073/0 1.39 . .7.

0803032007 .3. ! 889023.79.42504.0-47:-.3.0..8::3/703..007/7 $.-47:.390/0907.0 9...07 0-0.74097Q070730.7 -47:.743974 0/0.7/ 7  '..8 3. 9 72.. 74.7 3 4.0/9038437.7 3. / 7 ! ! ! ! -   !425. .3Q:2:4.800.70230070Q/0908598... ..007070243900/0.27.800.9023 0/0. -..39 .097 .0.3.71.2.7..5.7 .0-..47.7 .7.-7.59.7 43974..7 3.7.7 !425..897..908590/0.32. 243900/0-7  !425.9 2 3/.9..2.-..9 8 3 39. 90230/2 4..7 3.243900/0.3..   Q073/0/7 .5 3.30707 .. 2.30803032 ..007/7  !425..8007/4 7:9:8:3/.995 5425.007/7 .097 '.843:.8 9.8.1 3/.3 ./02.70.7.3.2.702309970 24.04.5 2 4.7.38Q0-200737..0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2.3.30707/0 207 ./.024947.32..79..007/7  :.5. 234...05425. .007/7 4947.9 7  !425.7.::342.-.7 -47:/43..8 38 3 1 3.

9 7  %0..47443.3070790230/2 4./0078..8 .. ..439. 32 42..9 7 !425..2./4.:2439. - 908595. - 2.7..03/03 2 -79..79 4..9 7 70 2007078  ..0 0/0800.0/3.90/-707.0033042.9.0/QQ34..5 2. 3..2 .3. .0:7:4.3.0 349. .7 3 34.0/007307073/0 890703/09. .8 ..30.9 7 4744342.. 2. . 9 7 2... .7..7 32 4.39 .7QQ3 /3/Q720QQ /...79..0/ 07/3035.8 .0243900/2 4.7 5425. ::7..007 -: 073..0200.9.5 2.-47:-..5 2 4.0/ 07..8 3..::3 0/02.-7-730::342.3 . .3  2..7. ..7 3.7/. .9 8 9. .843:3:.1 3/.2.. 9.. 0707047443.79.07090/-7073.02007:.:2...8 8...7.::: 070 970.08083 .8 .9 7   $8230207.0.3/09970 2....7 3../..90.3 .9 7 080..7.0Q00790.0:89.202003/0.8 3/.. .343897Q843.270/2 4.7 3 3:.2/030032007 .5 2.3 2 .7990007 :1.3.2Q0320890230/0.9 7 07  %0.020:.7.72092.3..0...Q070 /4 7:9:.9 7 %0.9 7 %970 24.7. .79. ::34. 94 7 .790/0.. 32 4.02083032 4.Q0730020890230/0.7 3..9 7  '/.3 2 8.9 7 Q9Q390.9 7  .-:3.. 5.97073 .8 2:9020 8 2.024947..0%0859 .389034.0070 97205.7. .2.8 30700.0. 2..7. Q9Q3..0..9 7  #9..7/ 7  Q9Q3.3 ..9 7  !425.7 400/2 -0943./033/0.../..209.7 3.7400/2 4.7.802 .::34.8432.020332:39. .897. .080.097 %. 47::.7. 42. - /0.3.0. 7..9.2.79..3 :..0.42./.03Q3/03::3: :3..8 39. 8..././.7/..19 3 38.0/2 4.9 7  %970 20.02080/4/:7:.00803030.0 207...02.00 20-79.-42.9.7202083 0700390/-7..0.897.39 ./007.2....0590 0/0-0.5.. 4..9.8 3/...3 2../0.-. /703.-::8:89.-0/0..//007/03..3 ...097   . 3.0.7.789. 8: 5..%02007 .74947: 25007 .0.4..2Q0220039..7 8907007 8...7 3 389..2. .5.5 2 42.8 3/./.7.9.-70 2007.097 -7 07/0/0..790-47:.. 0920/0 7..843902 /QQ3. 2 ..89.4250/Q0.7..

2./..-7..0/027/03.Q0.7.7-4..7 .7.3..0.0.2.90/0.709073 ..59 7 .9 Q007/03 0 073/0...4./.097 :3:33070780901 7.0070478.79 .2.9 7 2.. 32 4.2/0073/03 / 0703007/03 /.5.0.0  4.0.9 7 ..3 .5.7 907.843:3. .020907.3.302.01.097  .7:.0...5./.0-4..7 .0083. 1 7..-4.32 Q0079.2.2.9 7  43974349. ...0.9 7 07   4..79.79 ..7.3/.0.39 07073/0 043897Q843.5 9 72. ..097  030 20.5 2./..2.9 7 $8 /432..52. 9..9 3::3: : %Q789..7/.3-Q9Q3 2.7 3 .. - .9-0/0..7902030.. .0/..:7:...0908595.2.02. 2:7:Q307/0..2./.9 7   &:3:7907 :..3.90702 Q0070-4. .800730::.8 7 8 .203.9:9.7/3/007/03 .0.3. 0/09.:8:7: 8 2.84Q843:.7-4..9020..7.0.9 7 %0.39.-.784 :...7 3 -4.9.:.8..47443.0.32..7 3 .0.Q007 5.0.8 3/.3/ 7 2 42.0.7 2. 2 . 89.8..3-47:.-7.32 4....2..203 902030..5.203902030..7 3.3....Q033.3 ..020.77202083070 90/-707.7 .7/..2.020/03 84 :9:..2.390/0548:3/..7 8:..

2.8970-47:.0/4 7:.0303/720 47:.8 3/...2.30/0.7.8.7/QQ3..7..7 / 07Q:2:-47:..003-47:7:5.39 8 .3.7.: 7. .709. . .7   070 9720.. .349.-208390230/0.7:5....7 3/..7 3 30707-:3.7../.-208307007349.9.0 8 9 .097  $89023Q80349./.097 07-7443:303.7 3.349.0808:.. 89070.7 3-4 .0-Q9Q3.7 3/..7.::.05..3 3 2.92.7.471079088.7..0 0/0-47:./ 030.097  439.8 3093.3/.000979088.9349.7 3/..0.7 43.8 3 .9 .9 3 3.9 3.0-47: 9..097  47:43.79. 43:2: .3/.7 89.0 4.070.9 2..9 .097 .3. 07 .3 2.7.3.20.-4 .7 3.9 7   .072 790707070/0 0703/70.8::3 -4 .043974'.0 70/Q843.3/0/ 030.5. ./.3.7 3 3.7.

.... .750920/038Q0-2082.7 -47: .70.7 3/.307349.0 0/0.9 7 8 . . ..0 -QQ-7Q9.. ..0 0/04.0.7/.5 3. .8 3/.5 ../ 030. 908590/.3 8.0 9.7 3.9.39 :. 908590/0.0.808:. /027.843-. / 7 $075.0-47:.9 7 43974.05425..-47:.097 : 07390 2.0/ 07.3/./.943974.3.4..058. .3 2 3 9. . . 7 -7Q0320.3 .097 %088..007/7  07   443. 3 -.0 4397443.3 5740/09.. .3.9800.-4 7:5.7.9. .058..3 4942.097 22 /031.99.. 8 .3 .. ..19. ..7..7 3 .002309 4.. 3 -.9479:9:9:.. .39 ..7 3/.7..0 9 800.0.-07903.097 47:.3/.843/4....7.050/0-0.5 3. 42.3 ..8 09200..39 /..9 /01472.7 -47:8:/.39:.7 3.7.38437..7 43/038.7 -47:.2.7.70.58.3935425..7 3/.0 0-.-:0/0.5 8 @:-: : @..0390733 ..5 3.43974-:3.8Q0-202.59.7 3.0 -47:.7 30790520.7.3.0803/03.0...097   %0859 82.3.7.8/ 57409..39 .. 70/Q843:...5.0 0/0908590/0.3..209/0  4.8 ..9.0-:3. ./.79..-:0/200.739.77200. .7/Q.097 %0.8 :-: :.-4 47:.9.:.9 7 Q9Q3052. Q9Q3-47:9088. :.097  %..:. 9088.7343974Q3.0 .9 7 %..5 3.:/.7 43974Q3-0 030. .. 90859 5. 7 .1 -0943.47:-.3/042./03 079.7.59.. ../Q-0070-0943 07830908590/0..0 9800.... 3. 9.7.5 3/.7..:.097 47:908595.3 .3/0-47:..7 9.0507 9479:9:9:..20970/0-7..32...908590/0.5 .. 7 .7.:.8 :-:.3.7.0. .9 7 47:. /.-.031.050/0-0.38437.7 -09430783/0.0-47:.5.089...370 0/0.9 7   3Q .0 .7.Q070 1.7  47:@.:.2. .7 38Q2007 070780-47:/43.2Q070 097..7.0 -47:.:.7 4430050070908590/0. ...0.:..043974.0907::3:9.:..5 3./. ./4/:7:.3 .. 7 .8.3.0.3 .7.7.3.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

020$02 0302007.0:8:7:4..0/ 02007/0073070-47:.7.3.59. 7 .7439740.1 3/.8 :-:..0908595..7 9.2.5 2.81.097 /:.70939.7907/08090.90-0083 .7.0-47:./..9 ..-47:/ .20007 ...-7.. 0/00/3.3 -2007/03.. :..0. ../. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 .7 ..7.3..73.0/ 9... -.0%..58.1 -0943.39028:: //09007070-47:. 3QQ0-47:. .7 743/0.1....390/0439740/0..0.7-.7/.7/.7.5 / 3.589:9:.9 7  .3 2 3:8:8093070.-9Q208 / 72..070.09007/9038437..2 589:9:..8 070/03020070.7 ...7/.....59.097   47:$890233%0203208 47:.00.9 0//9038437.842:3. -. ... 39 .. ..7 ../.-. . -4 :/:.5 3/.2..0/030200732.5 3/./ QQ0.8 3.-2007/0./0070070 97/9038437.24..  13/0-47:3:3030 2007/4.2 9...097   47: 1.8 3/.097    1..0200/4/:7::5 8.7.4/: :3.7902030.7/.7 .9 7   1.0.. 0/0070 970.02033 ::34/: :3:. .2...2. 39 .3 .. .0-47:.43974.0.5 / 3.8 37Q032:./..3..7 .5.900/0.7.9..0/0302007.0. 3..8 3 .07 9.7..7./ /:.7/.0-2007/08 .7070.7.843.9 7  1.900/2 .0/ 02007/0.4.7// QQ.30.3 03/708 9 7 5:7 :3.000500709.5. 5. .3. 2.9/03020-.9 7  47:/ 032083.0. ./7489.32.9 7  0.9 7  03020.0/ 02007/0300.7/..097  .7 :-:...0.3.-70358./0.  1. /:.38.. / 8.-Q9Q3.5 2.. / /:.9..3 .798 -47:.3.7/..0.0903 ./.7..700907/Q Q3Q0. 9 7 2.7.7 4397.3-Q9Q3.8 . 90.-47:90.7/...5 2 4/: :3.39 .7/..7 842:3.7  070 9-47:/43.7/.3 3.2007/02.3472.0-2007/0.7/:.097 ..7 ....7/.7. - 2:.. . .7.3/70-20839088. 1. . 073/0.0.7. /:.790. .097  1.900/0.70090920208390/-707.322 9.:43.08. 47:. ...7.08 9 7 ..9..89. -Q9Q358..3. .97.19.7.0. -./..7 9.0... .3 5097..7/.00970..7.7 3.2. .7.7/. 8 .2.:432.3. ...200.7 3.02007 .7 3232:2.3-47:/...3 32.7.9 9.0843:3/./.3-7-QQ-47:..7-0943/Q20/030.5 .7/:.7-47:.897.7 .0-2007/0. ./00790.0/ 02007/0 .799 7 .7 :. .793..043:... .7/.

3..8 30302007 Q9Q3-47:/43. .88902-4 .0.0.0...42..7 %Q7$9.5 ..8 3/.7 94 . 7 .8 3.7.47:.9 ..7 3.7.3.39 .72.3..5.3/ 9.3.0/0.7/.38-47:..9 7   $89028:..3.7 ..97/0 0920-./4/:7:..8-07920/ 9.38437.3..8 -4 .-.8 3 .7.02007 1993807 . 7 .89704.8 39. .Q-07-.7.8 3..9 7 :.8:9088.-:0920/033.-:0/3.0 5425.0-47:-..709.043974.2.2.08 2.9843:3..9.097 03020079.090 07/7200.2. .019938 2..2083/0-079039089-.9 7  030200743974Q330.0.../..2.. 58.9 2.3.. .9 7 03020-.7 3 39.7. ./7/0 03.790/200../.790.9..3. 4942. 3.79.8 3/030208309..0.7 .8.7-47:.9 7  %0880 .  /74.. -. / 07.3.. 7001..0/03020 907.0.9 7 03020079..793... ..0....39 349..0208$%4...-9:9:..8.59.7902030.02083/0-70358...2.-.. 4.. 84 :9:2: 8:88902073/0 .8 3.../74-. 3 3 .8 3/Q Q7Q.3.9 3/. 2 42.7.-.3.9 7  0302033479.3 2 ..3.7..82:2 09208 . -Q9Q3:8:7.7 /03..0-..0. ::34.38 .7 /.. 2...74.7/03020083.0.3../.  .8:.097 Q9Q3..8 3 1.3..2 -743974Q3090.3/..02Q//0990::.7/070..097    $.3 5309.. ..00.3.8Q0.9 7 :2Q//09.79 ..9 3/.7 3/.//007/039020320Q070 ..7.94.. -Q9Q3-70 20.2..7 0.1...8-07920/ 9..2.0Q80349.772082:9020-:2:243/038..04/:. 39 .9 ../. .7 -47:2439.

7 .7..70073/0 -.9 7   0::3-:.0 :.3 .70073/0 -. -47:.90-00830..9..8 38 ...7 3/..2 -:. .3.8::88902073/0:.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0....342.Q070.9..::3857.32. 2 4.79088.7 3/.7-47:.. 9/0. ...9 7  :-47:. 8::.3.5 2.20.79 .3..0 .:29088.7. . .7/ 7 ..88902073/0 .4.8 3 .

QQ0-...3 2. 32.9 7  32....9 ./. 1.8 3.0/.7 /.-.4.7033 2:9.99.3..3:.-.

1..2 ! 4.39088.7 303.93.3 -47:.

3.7 :.9 7  4/:..79.3 2 3/.02.02002.3/.02. 8  02.9 7   8 !.22 020/.7 3. 4..072/07.7.7 %Q7$9.5 2 4.0/2 .::3-47:..47:.3 .9039@020 $../038437./..7 .

Q0730857.:.. . 4803. ..0/2 4.:..7'/.7/.7-Q9Q3. -.7 ..3. 747:.. 7-47:. 9028: 8 ..2.7 3..3 .7 8 2:.19 / 8.0...7907...79.3 ..3/.0...7 47::..-47:..:.9 7  .79.38437.29QQ-.8 -7 89..9 7  CQ074/:.7 3/.9 7   :.308 ..7 9457.3-:-47:.784 :9:. 0..2007202 :95-.5 2...:90.3 .79...7 3/.3/.7   ..Q7:1/4:078302Q200.73 ..7.3 .8 3 .7. 32.7.. 4.784 :9:../ 03/ 3/047443. 7 57207-4..0.92..38-47:.097 @0-47:052.38-47:..::34.3 .9 -4. -47:..9.7 3-4 .0208$% 7 .. 7-47:.3/.843 . .5.3/.8 8.5 .7 3.7 %Q7$9. -:..347:. / 7    $07902 -.9 2 4.087Q.7.7.2000:2: . 309807902 8 2:.7 082 ..7/.4.9 7   .0!88902073:.3 ./.9 7 :.7 3/.9 7   %03007%Q7$9.3.  8 2...9.7  38:-...9 7  :-47:.:2 -. 7.0.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707. 2080.3...3/.9 7  :95-.7 3.9 3... 7-47:.7 3:. -70 2007073/0.9 7 8 2:.38-47:.097 803/43.79.04/:.7 3/.38-47:.:.8  -47:.2. -70 970.7..303007/7  0::32.:.9 3.... 80790204:.8: / .8..9 7 47:.3.9547:32.. 9/0.0208$% ::3 4. 7-47:.79.0/QQ30 0032 4.7 3/.-:0/0-7::8.084 :8: 43/0388::..7.-0307 0/0.007/7 %457.. 3./.3905.3.043/038 5425.7 %Q7$9.-7    ..495749489 ./ 03/ 3/0209.7.03-70 9720.7 3/.7  %030073Q3/03%Q7$9.3.9 7  :.9 / 0320/0 7:4.::34.7 3.857.3/0 :....7 . .7007 /4 .9457...::34...Q7:1/4:078302Q200.3/04.39..20072Q -.5 / 9.8 3 ...7...9 2 -47:. :.

0588:9088...789.7 32439.47/ !'   %028:.::3 800.7 3.7/ 3..::34..3830.8 89.3 7 !4574503 !! -47:.. ..7.. /43..3/.3/..7  !.7 0272Q 7.0902020. 3.3.::34. -70 9720.3 ..3800395..::34.9 7 :1. 43.7 %Q7$9.7 3.843..74/:.3....3/.7 %028: 588: .7 3/.2.0. -.3/./ 0720907.79.097 32.9 7 !..3/..5 9 72.3.39 8 3/..7/ 7  :. 0 / 8 / - 007-790:.9 7 :.7/ 7 :.9 7   !4574503 !! 47:..7 .9..5 .9..3...:..-.57.:.-4:3..7 3/. .0039!..79.::3007/0.79.:..7.7 434.8 3 300395.9.5 09.3 .7 3.3.7..89-47:.:.8 3...79...3.7. ::34.0588:9088.3 2 3 3 0920-.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.7/ 7 !.0.7 .5 2 4..3 ./703890703959034.9 7  .7.7.0. 88902073/0:..3 7   !40903 ! ! -47:. 3 2.0-4:9.:.9 2039!. 4.79.7/. 2..0/03020073/0%Q7$9.3 / -47:.8 3 .74/:.3.7.79.7 %Q7$9.3/.7.3800395..7/.3/.::3007/0.7 31.7/.3. 32.800730::..7 3. 172.3/. / 7   !.9 7   !40903 ! 47:..3 :.7/.7%Q7$9.3 / -47:/43.3..9 2/.0/2 4.7.89-47:..9088.97.3.9 7 @... 0.4.8 3.7 .7 %Q7$9.7 %Q7$9..9. 1.0-4:9..9590..7   3.47/ !' -47:.3 ./. -47:.3 ..@0-47:052.0:..9 7 $7Q.9 7    !4.7.0/ 07007%Q7$9.8947:.007/03 8 92.02007:..89-47:00395.. 1.7 3./ 0303-47:.3 .7...-.3 .7 3/.3/.::34.3-47:3:3172.7 0-47:.7 .0.3 7 !  74883@.07 0903.74/:..3 7 !4.0. .7 3.7. . :...7  %028:.

-. @047:43..7  . 1. -4 .32.3 .3. ..305.7 .:. .3 4.8 3.0703. .4/:.3 .3 .24.39 !.3/43.7..7 %Q7$9...3/..3 2 3/.700/Q2-4:3..7 :.3 2/.7/ 3/.9 7   '/.

9 7    ..7 84 :9:.097  .. '/. 747:Q2Q ..3.7. ..7.-.. -70 9720073/0.3. .5 .7.020908.3 / ..3..3 4....:.8 -789.79.9 7 :.7 :.-:.0:.9 7 8.. 70..3 .:. -47:/43. 3.8 -789. /.::34..9 7  :00395.7. ..7. 0-70 97200::39590 9Q 0920-.3/.9 7 %$ 3..7. -47:.39 8 3/.39 1.7.7/ 3...32.. 7.7 3 3-70 9720073/0.7 3.7 3/..7 3..8 3 .495749489.38-.3 2 3:.3  '/.47.7...7.3.3/. 22  47:CQ8Q . :9500395.7. '/.8 -789.9 7 -47:  . .3. .3 ..3  8. 747:0270 9720039!.7/. .9 3/.39 5.-.-07903 0/0 2:...5 .. ..7/.::34.7 5735708/Q24..3 .:.97/0-Q9Q3.7 3.70.8890320/ 9..-:0/200. .7 4/:. ...7 .7 37...:2 4803 .8 ..3-7.7 4/:. .3 -.7 :95-70 97209088...9 7 0302007/0-:08..9.8.7.-4 434.7../.3 .2.023.7.7/. .20907..9 7   @047:.7.. 3.3 .. 747:.9 7  :-. :..0...1.7 Q2Q .30./. ...8 3/...9 7  070 9720039!...7/ 3.000395.39 8 . -47:./.... -47:-.3 .::34.QQQ-.3.39 5.9 7 :..7.3 .7.0/2 4.0.. 3..9083070 $#& $$%$"& !% 843-.3..3/..7/.-:0/0.7 %Q7$9.::3 4.-4 /0-0792 97   %..0.3/.9 7   :95-70 97209Q 0920-.7.:. -.9 7 . ..59. 70 972007 @0-47:.4. 7-47:..7  .7/ 3...0..7.  %.89.::34.3/.0.0-70 972033/.. 0 -47:..7/. .7 -7435708/Q24... .3/.3 4.. 7-47:..7 %Q7$9.. . 22  4342.3 2 -.7 . 4.8 3.7/.39 5. /.8 3.. 20907.02.. .7/.7.7 307.7../.3830::3 0/02.0.47..0...3.7 %Q7$9.3...7..7 0203070-70 97200 ::31472/. .3. .9 7 47:.9 7 :95/ 00395..3/.39 !. 7-47:/43.0 20907.0-. ..3 ..39 5..

 .

.

 .

 .

..8 3/. .. 3 9. 2 /.3./. 47:'0.5 .0 . 3 2:39.//0 /...03Q5..3/.42.3.03. .2/../..7..7. '833.7/.0.../ 0730 9.3  8.0'3303 3 /4/:7. / 0902030.000395.7/.7 72 8Q03 8 .-Q9Q3.3 3. 25..33..3..1 3.3820974.3 .3 2.9 7 :2.3.... 2Q0220-70 208..7 302070 972007 .0...097  '.9 7 47:.070.         .... . .-70 9720/0-07.495749489/43. / 0.. 0/0.79 .070308.9 7 03.7033.03902030.9-0/0.0 70 200733 097.0Q3Q0902030.792.7.9 ...38437.89 ..9.097 .7/...:3:3/ QQ.5. .5.9..75Q 739 . .0.3 09.7.7/..9 7  47:3:3:.89 .9-0/0.7...84 :2..7 3 3-70 972007Q2Q .0..7.. .-71 7.0.0-Q9Q3 8 2..000395. 747:.9..302:1.3 .0 -720907. .01.70 0032 4..1 3.9.0. 2 82 3843:.-Q9Q3 8 2.7..9 7 70 9720072...03902030.097  %.::34.3.2.9 7 47:3:3 082083/03.9.39. -07.097    .09..7.2.5.780903 803....7/ 7 ..-:0/0-0.. 0. 7-47:3:3:.7.9 2 -.9 7 Q2Q .7.9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.2/.-47:.:3:3/ 82 25.0..9 3/.7 / 0..3. 0.3..0097. 4..080330 -47:3:3-70 20Q030 3.097   .3 / 002.7 9./.... .083...7 7...3. 747:.3. 0/0/..8 3/.09200./ 07.19:.8 89. 808 .7/.7 3 370 972007 '/. 3 3 3 .2../.5..8 3 3 82 0Q3Q0 9. ..7 .8 3/..020.083.. .9 7  '/. 3 3 3 3/031.7 .7 ..3 479.7 :1. ...3.-779Q79Q0.-47:...7 3Q2Q ...7.2. 0/0/.3. 1. ....7. .03 9042..9.3..59.097   .-71 7..3.0 70 200733097.9 7.0.:2 4803 ..0 9.5.-779Q79Q0.9.9 7 $4 :-47:...0.3 .020.5 .3/ 9.3479.39 !..9-0/0.79..3..03Q5.3-72...-47:09 .3/...32 4.Q7:1.//0:.9 7 .7.....24.84 :2./.. 02030./.3../.3/.7. . 7-47:.7 3.3.. ::.0 . .9 7  070 972007 %.3/.:7:/: :. .

.77Q95 4.0/2 4..954.3/.7 :.3..-:3.2..8 42.3/ 7 2.  .3 9590:.705.20/027..9 2 3/..9 2 4.8432.2.7.7.7 22 .7.3 2.3 .9 7   ...5 ..8 3/.7  Q9Q31. ...9-.7%Q7$9.8 8.3 ..9 7   47:0890..09085907073/02:..4.8 3/.9 3/.9043974 0/2 .::34...9 7 @01.:.7..8:'0 38:43.8 3.3045703 9.3...3 ..47:9507:.7/ 3.9 7 7Q075.3 47:.90859 0/0.7..9 7 3/Q0..32..8 083.-7..3.7/.030 205.7 :..7.070.3 . 1472..0 8..::.0.0.9 7 830 82 3:.9 7  :2.0573 10783/0..9 7 ! ! ! !-   :.8 .8 3/....9 2 3/.0/.3 .7/027/Q24.030 20!.7-47:...7.8.8....7.0/079.7  :.3 -Q9Q3QQ/Q4.3-Q9Q3-47:...8 070478.0.3 2. ..439.3 -70 972007...8 3/.39 .020.7/43.9/01472.3 2. 32 4.7. 7.-QQ20830..3.79..9...7.7 07090/-7....3.7   :9..7 $ .0.2.5 .2 232:289... 4...097  3032.843:9. 3 9.3 .32.9...7Q073049:79:..439.9 7  ......9707 : 3:./Q21. 3 .3 1./.0/0395904.030 20 !.0.5 ..8 . ... 8.5.8 4:.7  :. ... 3472:3.99.0700330720..0.7.09034....2.5 2.9 7    $: 3:..9-..9 7 439.7 0/ 0507.0830 8 209.090383/73 07/03/74-..0. .7.82.3/001.7 3 32439.30070-.7/.7083.7 ..7/ 7  7Q 82 05..908595...32 4.08 .7...3 3.9 7  %970 2 4....3 7QQ ..79970 24.9 7   409707 ..::34.2.2. 8 7.8-0898 8 / 72.8 3.3 .7 3 3:31472.7.9 7 030 205....7Q073/0 .8 9088.

7 . $4 :8:409707 9.32.050/0780 2Q90. 4..:.7.700.3032 4.92... 32 4..9 7  /.3-47:.. / 3/. 5425. .7 3/.9..2.. .3/ .0.3.-7 ../.95740.-.8 .. 7.3..3.7.0-0307.0574043.3...713/0.92.0439740/0-707070243900/0..34..-::8:89.9574089.7 243900/0.32.8::3::3 0/0/703.2:8:. 8.07090/-707...9 7  0/02.Q070 /.9 7 1.070.9.007.32.03 -4 ..0//9038437.. /. 43.9 7 4 ... 409707/03. ..70 40970732....0820..097 :3.7 9..7907. .9 7 40970748.0...

409707/0:..3 . . ..8 3.3 .-47:...01.32..9 3/.-.703 ..2.1.

30/0..5439740/0.7 3089. 0/0 4097.5 .9.9 7  4097073-3.072/07.7..0.2 4097089. 8 02 472.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ ..020/03..3 2 3/... 002.843 .7.0...7 3.3.1 3/. . .0 94.5 2 4.-080303-47:3:3-79.097   $9.5 5740/0-079202 80-08003.02..3/. 0//9038437.0..02..2020/.9 7  4097..5 2 4.9.7 945.3-47:..5 9.3 3...::3 0/09085907.3.30/2 .79.

3 .0/Q Q8 .7 .2 ! !' & Q247:.890 97.3 .3.0:.5 47:..0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !..2 !4..7 @0 .7 3 '/.9 8:.. Q2@0.7 3 20@0 .8 3/.0:.73 .32..: !4574503/03 !! Q247:.7.0-. 7.7 09.7..8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3... 28 0-47:.32..7 3 Q80.$:: 3!. $89023C007 !89-47:8890207 20.7.8947:$890207 3.8947:$890207 20.:.7.7 020!.9 2.7 47:.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  ..8 3/.-47:.9 $:..89-47:8890207 $ . 3/0$4 :.32..0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.  47:-..0/ .0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !.347Q7/ 030 !.7 !.::3.890 97.9 2.7 39 2.347Q7/03 !' & .3 . .79 !.8947:$890207 20.09200.7 3 !' & .9 2.32.0:. ..2 54.7  8:.89-47:8890207 $ ..0889023007 .2 ! !' & Q2020!.7 030.7 !.3 .7%039082 . 7...0$ . 9 $:.89-47:8890207 $ .7 !.7 47:.5 2 Q247:.39 5.7./..2.2.3 .9 2.8947:$890207 20.3!890 97. 2.9 2.0:.$:: 3!.$:: 3..

. .8 3.8.3 7  '. . Q Q .-.Q070Q7092090/707    Q7080'.0Q80-.7.3..3 ! !% ! & ' % .02.89-47:8890207 $ . :. 7QQ4.89-47:8890207 $ ..:.-...32.3 3/Q Q42.7 9:72.7/.3. 002.7...7..0/03.57.7 !.-..3.89-47:8890207 $ .3.3.209..3 7 :.7890303/0.8 3 8:.  38:.7 Q Q 479.3 !40903/03 ! 47:..9..-7  58943:..7 !.7 94.4.7  !89-47:8890207 . 9.8 3 8: 8 .3 Q8020039542.2.9.3.7.78 / 72.5.3 7 4-0.3 Q80200395 2.3..8 3 Q808 .- 4.084 :8:3 @.8: -.4.:.0.2.89-47:8890207 $ .89-47:8890207 $ .7.084 :8:3 @. 540903 ! / 47:.0..2.8 4.800..2.0. :.7  3..7...3.7.8 3 8: 8 .708 / 72..8 3/.3 7   00-0'. 32. !.8 3 38903/ 9088.0783/0-.7  4-0'.3 7 '.90 -07 '.7/.3.. .4. Q80-. .7. 540903 !   !..0...9.5.0:...3 !40903/03 ! 47:..%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.04..7 Q Q 479.3. .7.57.9..79Q079.0Q80-.4.7 /4 .8.7 070 2.7 0 .084 :8:3 @..097    $Q7QQ .8 3 38903/ 9088.. /82..8 3/. 57038-3070-...7 39.3 .7/.- .2.2. 9.7 -:...-..0 2Q8003.3..::3: : '.7/.097  .7 9088. 540903 ! / 0205..0479.0 4741.3 34/Q Q42.02085.. 3.57.7 9088..:.3.8 4.7.3.. 540903 ! $89023. 479.3. 32.3 Q800395.3.7 !.8 3.0..3 .8: 9088.7.4..5.8 4.8: . .3 Q8020039590.7.3 2073070.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 ..9 5.8 3 .:.57.084 :8:3 @.3 7 43897Q843.3. 43:2 3/.2.9.08 .3.-.5.2:7:8: .7/.2.3 .0783/0-.2.0..97Q4.90230/0. :..3..7007/0:.:.8  49:72. . ..7 39.0.. ...

8 3/Q Q7Q. .3..3 -.589:9:.8 3/Q Q247.7 :.3. -72.7.083/02:9..Q.-QQ.3420970.5 9088.3..7.Q'.97 :.3 2.3420970.3 2. .8437.0 43/038. / 7   .8 3/.. 805..1..8 3Q Q7Q.::38.Q.: ::38..9.7 .:..7/.3 2 ::3/:7  . 7 . .3.3.39 4. / 7 ..3 3 3.2:9. 2.8 :.002309 .8 3/Q Q7Q.107 :.0.0/.

4/: :3:.0  3/. -72. 84 :92..0.0..7/.097  07%0520'03907 @0'.7/.8 3/Q Q7Q.5.Q.8 -::3.090890// 389077 0/02QQ7Q4.:.3. / 7 .3. . :.02309. 9 :. 32.3.8 3/.::.47.....7.3.3420970 :.9 7  . 3/.78.800.8 3/Q Q7Q.. -.38 .Q.Q.2:9. .8 3/Q Q720.7 090230/0..097 43974Q39084.097   %072489. .:.8 3 90230920 ...0030 20 /:.3.8 :.3 2.7 3/.90230/0. 890303....3 ..7  19%5@0'.3..7.7-. 02309.8 -.9'.7.3..2.8 :..3...9 7    $ . 20709 /:7:2.8 3 .5.7 3/. Q073/08 .8 .3.0820. / 7   ...8 3/Q Q720.3..7/..243900/20/7 .::. 02309.3./0.9 7    2309'.0 0/07 . .8 80/Q 043:2/.8 3/Q Q7Q. 4.0820.8 3..3420970.3.3 .9.0.3.7 090230/0..7.7../...:.3.589:9:.3.3 7  :.3 .2.8 -.097 /:7:2..3...-. 7 4./0.3. 20709 /:7:2.73472.7 8 92.3..8 3Q Q7Q.2.3.43:2/.38.7/..::38.7:.807-.243900/0-7  .7 $: .   .0-47:88902073/0889023023090..0  3/.-7 . 4.3 2.3 .002309 .3...9.8437...0.400/0-0.2..3 .3 ..7/.7.8 /.8 :.400/0-0.9.2.Q'.0 0/07 ..3.7 .0::38. :.7.73472.. 2.083/02:9.3 -.

/..7:.020/03Q70920/7 :.8: -.9.8 3..3 7   !8%:9:.3.070/4..7 3/.479.3.8 3 .7 37 3/0 :..3.5732...-7    @.7/. ...8:9088.7  38: 8 . 8: 8 .0...7  38:  3.3 7 :.43:2/.7 %088.. .0. :.2.5.:.0Q80-.8 3 . 8@0'.000.. .3.42.3 7   .8: -.- . .9.3 3..0 0/0243900/20/7  07.0.7  !. .9..8.743.7/.7/.:.3.-.79088.3...1970 82 070 0230 5.:.-...- .3./Q 00743:2/. S 0.@0'..7 3/.32. ..2.8 3 .-.9.7 :95.7  38:  3.3. .3.7/.3.7/.7 970 :..3 7   .9.7     4:43974.8 890303479.9.8 3 9088.7/.3 7 %088.:. 8 .9.7....7.3 7 .-7    43974'..

..700 9Q/0 43.7 3.047.2.3 2. .3 ...38.5.7.00730::34.5..:.411 .7/ 7 :.43974..5 . 8:-.2. . 3..

0.097 '.2.7 9 72.3.7 $.800....7 2/0-833Q89Q3/0.88902073/743/0. 030003 8.3 07 7..7/ 7  .3...3/0-.3...84 :8::84 :92.97 1. .38.::34.3.0 Q2 .8 3.0Q39007/039.3.7 -.7.8 3.800..7 $ .0/0-830::34..8.5 5740/0-07920/ 9.7..3...7..Q073/01.0.38 -..3 .. 4..4.7   $9. 800..-9/0-8890207/0:. .9-.411 3007.7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843..097    D4:43974.3 7 '.7..7 9 72.3./7/0 .7. 3Q0-0. ../.7 .3.00820.0.- .8 4..3. .70 .38'.8:: 8 92.097   ..

3 383/Q720 ' -. 3 . / 7  43/038945.800. .5.7:.33Q804/: : /.0208573.39 03070.3.8 38 3 1 3. 3.:2 7 .9. 2./02..7  47:.8 3 .3 20. .:99:7   43/038945.79088..70..800-7   830..083::343/038945.04.70.79088.043.0. Q3900::34.2-..-.9 7    47:.2.38.0208/027/Q2 81074/Q2 0..800. :.9.7..7.:2479.4: ..2 3 03 8. 954..995 O ..39 02..-72092.9 7 !740/0-079202 80 ..7 :..7 3/. :.39 00508 $. ..:..-48:3/.../02.3/7.8.9.39 00508 830 .097  :.0.7. 95 O %0784.7.9 .7 3/.7.0..3 39./954. -.3/7.. .7.7/.92.7 32439.99..7 3/.5741S.7..7 3/.8 3.8 38 3 1 3. .38:: 43/038 03.0208573 0.083 070.5. .9 7  $05.097     '../0208.. ..43/03894595800.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :...0..9. 9088..5347:..72.7.9..39 . -.800.70.2.9.0..  3. 95.8 3 1..295 O %072489.9072489..0.7 0 03/0-8890207/0:..9.097  :.097   C00-:..3..57.7. 3...8 3.9./ 7..8 3 347:3:4/: :349.79088.3 .43/038.3 .0.3 /.3.8.043.9 /.9 .0 0/0.8.:2 7 .3 7 $89023 8903031.70.7.::3-.9 .9..3..7 :..3.0724.04.9 7 43/038..570385073070 O %0724/3.79088..7 3/.3 .3 2..7..8029./.7-.8 38 3 1 3.243900/0.3. :.4: .8Q70/0479.9088.../ ...4.3 7 . -..97 :..7 3/.32../02./0 5.9... 5.7 3/. 349...3 ..70.0 4. .3 .3 2..9 7  ...7.. 0050.54.-9 .0 0/0-0.3 .097   ..32.7 3 3-70 20349.995 8:9088.4.9 7  %088.890/04.32.3.343/038945:.3. .

9 7 !425....82.7%Q7$9..8 3/0-/0 07073.02:9015.9.79.0.9.32 4.3 3 3..8 3.0.22Q8 3 7.9#082 !425..:.7073/0...4.90-0083.8 3 .4:3/.. .3 343../74908909.7 3/..9078907 !425...52.9 ..024/05425. 3 3 . 070::34.3 383/Q720 ' -.8 2:39./. -. 2.-4.9.:.7 3 3-70 20349.7 3/.07037.8 3.. 2.02.24947.890. /../0.9 7 .7.7 3/. 7 Q0320.3 3.8 3.3 383/Q7209088.73/0 039Q./0.00073.... 2.3 / ..097   !748509Q8...043974Q39...0 9970 290.007/0-334 .903 8.5 .270/0..2.:2.-.390/0.9088..79/09./0-/0  8907200.7 3472.097 .7 O $ 1 7/.389450920/:7:2:3.9 3/.5 /.0-:5748509Q8905425. 3 Q 2.2439.7.097  !425.7-0 9970 2.9 7   !425.-9:9:.2.020. /0 2083/0/03 1..::3.3 3 .... .0.3.5 .7 3/.70.3..07030 707  0302007 !425..7-7.002.5 .38.90789073-079035748509Q8Q43. 2.0/0.0920 Q070070/0302007..9 7   ..2. -.9.7.90789 :-7-. 2.7.9 3/.3/../780..547..9.3 .3 3 -Q9Q30-..7.7..3 43974Q330. -0792 4.0 070 9720.7 3 38 .3 5748509Q8.7/ 3.9 7    .0%07.7 3 -0797 9.3900302007  .0%0 03/3/03.32..Q0730 8320 0/0.0.8 3.7.4/: :3:9.9.5425....:2.4: O 4250-.7 3 ...7 -47:889023300730::3800.7 .7.....0.7 /0 970.7082073.08.0052./0-073472.7  @....02439. 2... 70/0 23.7 3..9 7  !425.9. 2.:..800730::.097 O .3 7   0302007 Q9Q3.300200.4/.3 7 0050. 0/0800.-079030073.0...0.97082 :2.9 7 !425. 2 4.24.. ..0Q/0 070733-.7 /./Q4.. /.780.0/0.7093/0 .0./0.800.5. . .7.0. - 307/039./..9 9.97082073.7:.4.0.7 25007.007/7  !425./0 5..0.0.39043974Q3/0:8:7:7Q035425..2Q00.8. 9.

...72439..7..Q89Q890 0200.20070:2.33.3954.474109.. 5425..5.-.//007/0347:32.3 .808 Q07 020 '. 0 .800. .9 7 472...97073.5 2 4. .9 9.7/309073. .3.-. 8 .700.0.4/0 07439740/0.:.82..7.0%0859..0208  4.::9.3 ..0.3..-. .8 .08 9 7 2..8432.0/0302007907.7/0-79090.7 3..7 3/0.9707/ 82 / 0200.3 8Q208.3  8 9 ..7/./.3 007.-0943 . 3/.-4 :..9.7.270/0.070 03/0.7 %970 208. 3..2.9 7 ..-4..843:...9 /..::4.9 7   :.9 7 O   .2..720/03Q03 .39.3.7907 $3/7.9 .4/0 07439740/0.. ..0.3:8:8. .7 34.9 7 4..79....39 02-07 08.3.007/7   %0.97 ./0990..2 307003 90/-707.109:9:..2-.3. .0 7QQ. .0-: 82 390.. 040 2..097 D709.3 82 ./ 439740/0. 3/. 3.0907. .79 07  .3.5.0/:.. 3 .129... .7/.70/43.7/. 2.7 3 34:542.3..9707Q073024390 0/0...3-.7 4.. -.32 4. 3243900// 2..9.8Q208070 .9743974Q0-0 0303-7954..7005007 0920...0/QQ3 0/0/0.7/. 3 .899507/03 4....0 9.0.371.9.0.070.5.%02007 ./303/ 07.//080/4/:7:..0.9./0 970.7..5 ..97..9-0/0.0...:: .843:3Q0/05Q 20838.9 7 ...7.9 7  Q03'..3 5 02-07035 890303...8 3.3.::39./ 07 2.. 7 3 3.3.90..007/7   0302007 8 9.0 .-70 970..19. /0.7 -./.0/ 020049:79:.%0. 3.9 7 %0.7/... /03030. 2.7943974Q3890 30::3.00..07.9 .. . .2.02080.5.7 5.78..7.097 ..79.....9 7 !03.7.7..39.5.7 8.-.7/./007.3-75.3.82.0.80070907-QQQ.90.0 .1.. 4.208.2 ..3 309 Q908590/0./...9 .0 39 ..0..9 3..9 7 .!740/037Q03-.32..3.0.0.0. 7 9.9 7  0.9. 5.7/.00903.39.0 0/0243900/208 8.0.793.. 3 3/.7.790.5...7 322 .9 7  .2..39..3.0Q07380.808307003.3 8 2..80Q0730. 3 ..4. -0943.8 .0 007078 .3 3/.::4.5 .0.8083Q30.. - 8 2.3 .9.38437.3 . .79-4:2.8 3...8 3 3 ..843%.Q03 ..7:..9 8 3 39.5./03.3/ 9.0 19..7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0.097 O !740/037Q03-.

9 2 3/.3.5.3.....4:590.7.7..250707. /.9 7 O .097  47:.000205..703.080738:5425..02 073/0.7..7/.20/0.19.9 72 :7 :38Q030-4.37029. 3 3/..8. 9.7 1.3.0...7942.7 .9 3/.7..0 .--4..7 .070/ 030.3.3007 Q9Q3.79-4:2.2507.9 3.-4...9 7 %02.7 3.3 3077.79 4.94..5 -44./ 0303-Q9Q3 -47:.0-47:.9 72 :7 :38Q030 -7.7..9 72 8Q030-4.7 0 ...9 7 027-47:/43.7.81.Q23:2-4.7 5425.3....7 /..9 7   3.3.8 0-4..7 . - -4 :.35425.7 /20/0274.7.7.0208090.0908595. 2 .7..38437.. .-4.. 07  .2. /.3.8 .3.2 -47: 00395.7 /.7 3%0.3707...9 7 $Q20830700.7...2.9 3/. .79 07.8 .9-8:7090 47443.7 400/0.8 .3 .. -203/0 07. .32 4..7 -9Q2.8:  38:.7 .0. .3 .02 .81....7 ..547:.7 %0..7 ..7-7..47.3..0.1 3/.9 -4../03Q07 /./03 -4.5.902Q843:0 -4.9.90.7 -47:.7.308.097 %0.7 1.5 . 47443.2..0.9./.547.790/0.9002. ..7.7.0.32 4.7 Q073090.07.3...9 7 %02..4.-7..0 -4.-9Q2...7 /054.32 4.0..0-47:.3.172.3/0 9.2.0.9..7 90.3.7:42.-::3..-.7 90......9010/0...3.2:2.9 7  %457.9 02Q843:0-4.7.29QQ3Q3 ... ..972..0908595.9 7  .043.007/7   47443.3.3.7990-4 :.70.9 7  027!.7 3473.5.75740/0-079202 80 2Q90.9.00.70/0. ..7 .7  Q9Q3/0275..3.. .9.7 807-089. - Q709.. 3 9.8970..9 7   !425..7.38.. - 9088.7 7..8.2..3-Q9Q3 8.32.0.3...7-7.3.9..3.2Q3Q0 /4/:7:..0 /...7... .793... -4.0.38.2 .8432.3/ 9.7033890 Q07305.7:9:-092...7:-Q9Q38.7:4..7 39.7 .3 38Q208..0.0-4 : :303.7942.8.99.::34.7 009724947.790/0. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.9 7     47443...-4...7 .7/ $ .8.9 7 O .

8 .097 :9.338.7.04.7 ..08.7 2 .2-7 0/0908590/2 .3. 1.-..8 092082:90207Q03-.39 .0 4.0-0-47:3:3143843:3:9..-QQQ90.7 3/.0 143843:3:9. 3..0.5 .843..-43:2.-847-00/0.97070900/2 4.-79.9 09...902007Q0730 243900/0.8 3/.39 8 9970 2 4.0/ 07073/03.5 9..3 92.7 3 370343974Q0. .7009302.7.3. ..7..#08207   .39 8 .7 07.8 3 .30%088.03:2.70095..3907Q.70339.303.0-.09703-Q9Q3..3.7.0..5.900/0. 209..097   $08.3 -70745. .7.43. 090907 2 .3.70095..-:0/0.0%..097 %.9970 23-47:/43.8 30702.09..-4.7388230207...8... .-47:. .2.79Q0.0.9 7 .007.3 39.30070.3.0.7.95.7 .007/7 .32:. 02020890230/0.097    .3 42.3 2 3..7 3.70095.:2.7 .0-:808.3 3 .1.9 .7 %970 2. /....-847-070709./0/ 3-923/0.././00/0.7/./08.:2.7.3.9 7 07-7-47:43:3.30073..7 3.0.0-7 49.710/03 43974Q0::3-::3. 808:.7.-4 -47:3:3 02.3.7. 7.80820/.0C0 07   ...0.9 7  /03-QQ.2.7/.7  .0 0/02:.7/.808.7.1.5 2 9970 2.8 3.. :53-.3.743974Q0 -0 030.0070.7 2.7.9./0390907.1.7.7:. ..710/0.3./030909073. 243900/0.0%970 2 4.7. 897Q9Q7Q.0.9970 2.3.70090820/0. .097 . .2 .5 002.-4.-0.3:2.-4.0.Q202.3 37Q208 ..007/7    $08.-4.-:9.3.9 .0779-.. ..-47:-.3.30:. 0920.8 .0.7..9 7 :.3902..09078089087 0/0.0 43897Q843/....02.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->