MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

. Boyanmış. 1. 1. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. kilitleme. boru kılıflarını. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. koruyucu röle vb.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. buhar. gaz. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri.) sistemin durdurulması gerekiyorsa.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. bölmelerin. 1.b. malzeme ve hizmetler (elektrik.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. 1. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. 1. uzaktan kumanda. pis su tesisatı v. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. su. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak. bacaları. işçilik v.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir.Otomatik kontrol şemasında.b. yakıt.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik.

Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. 1. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. hiçbir şekilde boru donanımı. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. ayarlamaların. depolama. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir.b. YANGIN TESĠSATI. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2.1 Kapsam . dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. kapak v. 1. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. cihazlar veya armatürler. bu esnada gerekiyorsa. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. Sağanak. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir.

İmalat projeleri. ana ölçülerini. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.2.Bu bölüm. akümilasyon tankı. 2. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde.4 Temiz Su Tesisatı 2.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. Normal olarak boru montaj detayları. Bunların içerisinde. ölçekli teknik resimlerini. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. planda. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. su sayaçları. borular. termosifon ve şofbenler.2. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. hidrofor tesisatı. . sıhhi. 2. aralarındaki açıklıkları. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. cihazları ve yapı elemanlarını. imalatçının ölçülü. çatı üzerine kadar çıkartılarak. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. 2. yangın. detaylara. armatürler. temiz su deposu. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır.2. 2. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. 2. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. Montaj detayları.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. teknik şartnamelere ilave olarak.4. bunların bağlantı şekillerini. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir. boyler.2 Genel Esaslar 2.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.

Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır.4. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. kesintili veya devamlı oluşu. 1. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. Termoplastik kaynak 2. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. . ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. tüzüklerde. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. deneme. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. haftalık ve aylık). 1. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. tesisat buna göre yapılacaktır. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. ölçme. dona karşı korunmuş olmalıdır. numune alma. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. vana konacaktır. Tesisat.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. Temin edileceği kaynak. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. Flanşla 2. Muflu yapıştırma 3.

Biyolojik. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. aylık ve yıllık). Hidrofor besi suyu tesisat çapı. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. en çok 20 m/saat olmalıdır. su deposu konacaktır. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. Seviye flatörü . Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. hidrofor tip. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak).5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. Su filtresi olarak. Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. Emiş yapan hidroforlarda. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. emme şartları tetkik edilmeli. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. yatak geçiş hızı. haftalık. Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir.

bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. basınçlı su depolama tankları membranlı. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. Basınç düşürücüler. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Hidroforların. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. . Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. tankın hacmi. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür.

Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır.4. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Temiz su tesisatında bulunan.3 Su Sayaçları . Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır.5 m/sn değerini aşmaması gerekir.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. buna boru uzunluğu. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. Kesme vanaları. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar. 2.

Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. Sayacın monte edileceği yerin. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır.4. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4.4. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek. sıcaklık göstergesi.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. 2.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına. titreşim gibi zararlı tesirlere. 2. .2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır.4.4. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır.4. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. 2. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. Su sayacında basınç kaybı 0. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. 2.4. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı.4. donma. çarpma. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır.Su sayaçları. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.4. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak.

4.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. 2. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1.5 katı olmalıdır. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. . Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. Sıcak su sistemi. pislik.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. pislik birikmeleri önlenmelidir. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. Isı depolama tankı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir.

5.4. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak.5. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine.3 Pompalar . tesis edilecek ve onaylanacaktır.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.5. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır. tesis edilecek ve onaylanacaktır. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir. 2. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda. 2. Bu yönetmelik hükümlerinde. 2. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan.

5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. 2. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. riskli bölgelerde 100 m. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. Hortumlar. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Hortum. orta riskli bölgelerde 125 m. 2.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . . Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda.5. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır.

yüksek tehlike sınıfı için 3. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.. 16.. orta tehlike sınıfı için 12 m2. Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2.3 lt.. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir. 8...40 C üzeri alınır. .3 . Hidrant sisteminde.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 . Mahal sıcaklığının 14. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir.1 . yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2.7 m‟dir. Basınç : 0.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. / dakika / m2 6.5. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır.. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir. / dakika / m2 12..Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir..8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır..6 m.1 lt.1 lt. Sprinkler başlıkları 1. 2. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.

korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. 2. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. HH sınıfı için 200 lt/dak.2 Sistem Malzemeleri .OH3. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. boşaltma hattı boruları. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.7. 2. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda.OH3. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. Boru. lastik.5. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH. pnömatik veya mekanik olabilecektir. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. Tüpler. otomatik olarak. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. elektrikli. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). püskürtücü nozullardan oluşur. Kullandığı söndürme yöntemi. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Sistemin aktivasyonu.5. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları).Dolaplı. CO2. Sistem. yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. 2. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması.OH2.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. Sistemin kontrol paneli.7. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. Kurulacak sistem. ahşap vs.5. ortamdaki oksijenin oranını. Sistem. kumaş.OH4 sınıfları için 100 lt/dak.OH1.

2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı. Bağlantı aksamı.7. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.2.5. çek vanadan olası sızmalarda.2. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.5.2. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.5. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır.7.5.5. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. 2. Ayrıca.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. 2. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır.2.7.7. Sistem devreye girdiğinde. Tüp bağlantı aksamı. uluslararası nakliye standartlarında.7. 2. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde. Nozul tipi.7. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.5.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır. Vana aksamı üzerinde 185 . 2.7. 2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . 2.5. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.somunlarla birlikte komple olacaktır.2. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.2. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. 2.7. 2.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.2.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler. vana aksamı pirinç olacaktır.7.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli .5. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır.2.2. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. Tüpün gövdesi çelik.5. yedekli sistemlerde. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır.

5.8. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları.10 saniye olacaktır. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır. çizimler. buton.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2.8. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. FM200 silindirleri. . söndürme paneli. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır.3. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir.tedbirler alınmalı. dedektörler. 2. durdurma butonu. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. söndürme kontrol panelleri.5. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır.3. siren. 2.5. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır. İmalatçı firma.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. Sisteme ait mekanik.8. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır.5. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. 2. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.8.5. Sistem koruma.8. uyarı (sesli. 2. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır.3 Sistem Ekipmanları 2.5. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır. sesli ve görsel alarm cihazları.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır. boşaltma hortumları.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. FM Gazı boşalma süresi max.

Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C .9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. Sistemin aktivasyonu. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır.9. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır.5. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur. Sistem. . Kullandığı söndürme yöntemi. elektrikli. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır. Sistem. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. A sınıfı ( yüzey yangınları ). B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.1 Söndürücü Gaz . sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. Ancak.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar .Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar .1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. 40% argon ve 8% karbon dioksit.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.9.8 % olacaktır. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir. 2. Sistemin kontrol paneli. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: .5. 45 saniyeden fazla olmayacaktır. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az.FM200 silindirleri.54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. 2.Inergen Inergen. Söndürme işlemini. elektrik iletkenliği olmayan.5.5.2. vanası. solenoid vanası. boşaltma hattı boruları. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.9. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.5 % ve 42. 2. Sistem. püskürtücü nozullardan oluşur. sistem. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla.2 Sistem Malzemeleri 2. pnömatik veya mekanik olabilecektir. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen.

9. 2.2.9. 5/8” çaplı. 2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .somunlarla birlikte komple olacaktır. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır. gövdesi dövme demir.5.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör.2.9. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.9. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. Delik çapı.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler. 2.9. gövdesi çelik. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.5.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. 2. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. 2. 2. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. Seçim vanası.5. Bağlantı aksamı. 2. uluslararası nakliye standartlarında. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır. Bu vana.2. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla. Nozul tipi. vana aksamı pirinç olacaktır.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör.9.9.2. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.2. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır.2.5. Vananın gövdesi pirinç. işletme basıncına dayanımlı. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır.2.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.9.2. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası.2. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. pilot tüpe takılacaktır.5.5. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır.5.5. Solenoid. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. tasarım .

5.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır.5. 2. 2.2. Sistem.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem.5. yedekli sistemlerde.9. Sistem.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip.2. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen.2 Sistem Malzemeleri 2. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar . 2.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde.5.5. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak. Ayrıca. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır.5. 2. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır.Kuzineler . Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü.2. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. 2.10.10. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. çek vanadan olası sızmalarda. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır.10. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır. Bu parça.9. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır.Ocaklar . Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır.Davlumbazlar . plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır.2 Söndürücü Tüpü . Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır. 2.10.5.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz. potasyum bazlı.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır. Sistem tasarımı. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır.

Borular bükülmeyecek.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.5. Düzeneğin kapağında. emaye kaplı olacaktır. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir.10. 2.5. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır. dolu durumda basınçsız olan tüp. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan.itici gaz hortumu . 2. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır.10.10.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır. yaylı.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. her bir nozulun içinde. paslanmaz çelik. 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır.Nakliye sırasında boş.2. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi .elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: .1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi. . 2. normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır.10.5. derin çekme karbon çeliğinden mamul. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan.10. Ayrıca.2. 2. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür.gaz regülatörü . mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır.3.2.boşaltma mekanizması . 2. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır.10. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde.5. ağzında bulunan zarı delinerek.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır.5. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir.2.5.söndürücü tüp 2. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: .

10. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan. 2.5. alüminyum gövdeli.3. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır.3. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen. 2. iç aksamı paslanmaz çelik. Sistem herhangi bir basınçlı kap.5.10. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek. 2.5.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. Gaz kaçırma. 2. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir.3. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. yangın anında. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır.50 C sıcaklık aralığına uygun. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir.10. 0 . Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. boru tesisatı.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. gövdesi alüminyum. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. .Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir.5. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana.

monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri .Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır.) dan oluşur. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm.s. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.1 Genel Esaslar Atık sular.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri . Yatay kanallardaki hız en az 0.6.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.5.Tasarım.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. pis su ve kirli su (yağmur suyu v. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.) . 2. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir.

Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır.0. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. Boruların.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. 2 nci ve 3 üncü kat.8-1.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci. vb. . görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. 2. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. Öğütücüler Mutfak artıkları.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak. . Gürültü Pis su tesisleri. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. bu tablo Tanıtma..0. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. cihazlar. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. bitirilmemiş. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. .5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. kâğıt.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır. açık. çöp (süprüntü).6. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. daha sonra 2 nci. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. ancak bu gibi cihazların. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. mutfak vb. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. çelik borulara vidalı. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Bu adaptörlerin diğer uçları. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm.

) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir.b. yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane.3 Yağ. (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır. Zararlı olabilecek nispette asit. alkali v. mutfak. 2. Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır.Bölüm 3: Çatı drenajı . Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . benzin. gazyağı v. 2.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda.6. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . yağ yakıt kullanılan kazan dairesi. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir.6.Tasarım ve hesaplama . Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. Benzin vb. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.6.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.6.Bina içi . Mazot. 2.b. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır.Bina içi . 2.

plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır.Bina içi .Tasarım ve hesap 2. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.7.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . bitirilmemiş. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak. 2.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. Boruların açık. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.Bina içi .7.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm.Bina içi .3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır. çelik boruları vidalı.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır. 2.7. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır.Bölüm 3: Çatı drenajı .7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir.Tasarım ve hesaplama .

oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. boru. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. su sızdırmaz durumda olacaktır. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. kalınlıkta kumla örtecektir. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm.8. montajdan sonra. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır.b. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda. çöp. çamur v. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. 2. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar.8.Bina içi . işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri . tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin.1 Genel Esaslar Rögarlara. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır. Yağmur Suyu ve 2. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir. .8 Binalarda Temiz Su. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .b. Bütün borular ve eklenti parçaları. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. drenaj noktaları vazetmek. pompalamak v. toplanma kuyuları açmak. Bütün boru tesisatı. drenaj çukurlarına. Müteahhit.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj.

aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. toprak sıcaklığına. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. toprak cinsine. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır. kanalizasyon. kapak üstü toprak yüküne.8. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. iç ölçüde olmalıdır.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. kenarlarının intizamlı yapılması. HDPE / PP.8. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. 2. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için .3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. yukarıdan başlamak ve 35 cm. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. Rögar boyutları. yeraltı su durumuna.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir. uygun seviyede monte edileceklerdir. 2. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. HDPE rögarlar.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır. üzerindeki trafik yüküne. kalınlıkta beton olmalıdır. Ø 15 mm. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. Tercihen duvarlar en az 15 cm.

Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. Pis sular. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. Müteahhit. Bunun boru üzerindeki 15 cm. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. hendek derinliği 120 cm. Hendek diplerine. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. Böyle hallerde dolgu malzemesi. kazılan hendeğin kenarlarını. gerekli şekilde. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. . bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. 2. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. toprak. Bu husus. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. 20 cm. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. Hendek dipleri yumuşaksa. evvela büyük bölmeye verilecek. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. kavis verilecektir. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir.8. 2. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan.8.

fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. den çekebilirler. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. Bacalar. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. Fakat her ne sebeple olursa olsun. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. fakat kapasitesi artmış olmaz. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez.5 metre olduğu anlaşıldığından. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır.50 metreyi geçmemesi lazımdır. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. Fosseptik projeleri yapılırken. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1.

Havagazı ve L. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır. İç tesisat boruları.P.8. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma. G Tesisatı 2.b.9. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. L. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. 2. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları.P. 2. Filtre ile hendekler v. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2.5 metre kadar olmalıdır. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir.G.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir.9 Doğalgaz. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.9.7 Ġlgili Standartlar TS. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. . muayene edilmesi gerekmektedir.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı. muayene edilmesi gerekmektedir. P.G. Doğalgaz. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. muayene edilmesi gerekmektedir. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Havagazı veya L.

Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun.2. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. çelik veya PE boru ile döşenecektir. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. Her iç tesisatta. içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır.9.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır. Ancak.2. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. havalandırılabilen. yeterince aydınlatılmış. gaz boruları geçirilemez. 2. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Gaz kolonları. . 2. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. Sayaçlar. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. kapalı hacim içinden. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır.Gaz boruları. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. binanın girişine en yakın. kalorifer dairelerinden kolon vb. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. kanal vb. kuru. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. Kullanılan sayaç giriş vanalarında.9. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir.

9. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır. 2. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.2.9.2.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır.9. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. Sayaç. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. . Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. Sayaç.2. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. Hastaneler. daha büyük kapasitedeki U 100. 2. anahtar priz.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir. 2. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar. sıcak su borularından minimum 30 cm. mesafede olmalıdır.Sayaçların montajı.

sirkülasyon pompası.9. baca blokajına. doldurma. otomatik pürjörü.9. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu.9. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır.3. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir.3. gazlı merkezi yakma tesisleri.3. emniyet ventiline sahip olmalıdır. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. susuz çalışmaya. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. Kazanda sistem gidiş. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan. dış hava sıcaklığından etkilenen.3. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. emniyet ventili.9. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi. yoğuşma suyu sifonu.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. kapalı genleşme tankı.boşaltma ventili. 2.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış. aşırı ısınmaya aşırı basınca.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için. . dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır.9. 2. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen.( Dış hava kompanzasyonlu) 2. 2.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Doğalgaz kazanları. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. manometre.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde. Kapasite ayarlanabilmeli.

Gaz Yakan.Gaz Yakan.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.3. 2.9.Merkezi Isıtma.9.3.3.9. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ġömine vb.2.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.9.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 2.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .9.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı . boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.3.Merkezi Isıtma Kazanları.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci. 2. 2.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim. 2.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları . Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.9.3.7 Soba.9.3. Soba.

doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar. Genel Özellikler.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar . Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura . Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.Merkezi Isıtma.Gaz Yakan.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.2.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.4 MPa .

Çok Brülörlü.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Tavana Asılan.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Radyant Tüplü.Gaz Yakan.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Kon Bölüm 2: Sistem E.Kon Bölüm 4: Sistem H.Müstakil.Gaz Yakan.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb. Kurallar.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Gaz Yakan .Gaz Yakan.Çok Brülörlü.Radyometrik Metot.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Tavana Asılan.Kon Bölüm 1:Sistem D.Gaz Yakan. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t .Radyant Tüplü.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Gaz Yakan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Tek Brülörlü.Cebri Konveksiyonlu.Emniyet Isıtıcı Sistemler. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Radyant Tüplü.Gaz Yakan.Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.Gaz Yakan.Tavana Asılan.Emniyet Konveksiyonlu.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Çok Brülörlü.Çok Brülörlü. Doğal Gaz. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .

içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. ölçüler. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. duş. Diğer hususları 1. Aksesuarlar. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. kaplama.TS EN 1856–2 Bacalar . malzemeler. cıvata. üstü. 2. gözeneksiz.10. cins. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida. Armatürler: 2.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. pisuar. depoların dışındakiler.10 Cihazlar. krom kaplama. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2.b. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. Özellikle lavabo. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır.10. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. Sınıf olacak. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde. hela. sınıf olacaktır. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. parçalar. kaynaklı olanlardan.b.10. 2. tespit tırnağı veya kelepçe v. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. kaplama.

ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Krom kaplamalı boru. havalandırma. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. uzatma parçası.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA.b.) 2. Gizli kalmış tespit. Isıtma. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir. armatür v. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola.4. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır.b. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler. armatür v. soğutma.10. bağlantı parçası. SOĞUTMA.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler. montajı ile ilgili esasları kapsar. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3. temini. .10. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. 2. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru.10. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. 2.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir.10. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır.1 Kapsam Bu bölüm. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak.4.4 Armatürler 2. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır. deliğin çapı. HAVALANDIRMA.

.Soğuk oda sistemi. belirli hacimde boruları.90º-70ºC sıcak su sistemi. . yazı.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. . ihzarata ve montaja başlayabilecektir. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. kapasitesini. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir.2.Soğutulmuş su sistemi. aralarındaki açıklıkları.Havalandırma sistemi.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet. basınç kaybını. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi.2. eklenti parçaları. .3. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır.) her türlü bilgiyi veren resim. yatay ve dikey şaftları. cihazların aksesuarını. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir. boyut ve bağlantı şekillerini. v.Kızgın su sistemi. Yerleştirme ve montaj detayları. bunların çap. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır. .Buhar sistemi. . belge ve grafikleri ihtiva edecektir. . Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. boru geçiş yerleri. .2 Genel Esaslar 3. cihazları ve yapı elemanlarını. cihazın komple karakteristiklerini. teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. detaylara. 3. işletme.Kondenser soğutma suyu sistemi.Yapıda mevcut diğer sistemler. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. . Her bir vananın tablo numarası.Klima sistemi. İmalat projeleri. ana ölçülerini. malzeme tariflerine. . yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. . Boru. etiket numarası.b.

ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. pislik ayırıcıları. işletme talimatı. 3.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. Bunların yapılması. bir pompa grubu v. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. kondens ayırıcıları. yaz işletmesi. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. Her tip cihaz için bakım talimatı. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. 3. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. 3. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir.5 Elektrik ĠĢleri .b. damperler. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. kış işletmesi. bir havalandırma veya klima santralı. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.2. ilk çalıştırmaya hazırlanması. Kontrol kapakları ve kasaları. kazan ve kontrolleri donatımı.2.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım.2. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır.

elektrik bağlantıları. 3. vanalar. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.4. Sistemlerin bütün elemanları. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.b. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına.4 Isıtma Santralları 3.2. . boru donanımları. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. şalterleri. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. kapalı imbisat deposu. 3. 3. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. kanunlara. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. denge deposu v. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. hava boru ve kanalları. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Bütün elektrik motorları.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline.

b.4.4. brülör v. 3. temel veya kaide detaylarını. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. vantilatör.4. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . 3. 3.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır. malumat verici belgeler. 3. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. Deprem riski yüksek bölgelerde.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. tablolar v. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır.b.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.4. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları.

Çatı kazan dairelerinde. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır.b. doğal havalandırmalı. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. içeriye kuş.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır.5 metre yükseklik bulunmalıdır. yağ v. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. . Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir. duş. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. Pencerenin olmadığı yerlerde.4. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. idarenin onayıyla belirlenecektir. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1. Yakıt boru hattı. 3. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. Gece için. kapanmaz panjurlu. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. 3.4. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. yeterli kesitte. Kapı ve pencereler kaçış yönünde.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. Kapılar. Bunu sağlamak için.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. giremeyecek aralıklarda. lavabo ve wc mahalli olacaktır. fare vs. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. çelik. Bu odada soyunma. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler.

Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. Binaya ait bölümler. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. Kazan çıkışından baca nihayetine . ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.4. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma bacası kesiti. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır.5 m³/h olmalıdır. 3. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. kazanın her KW için 0. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. sonraki her KW için 2. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır.

3. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. şofben. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. Bacalar.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır.kadar duman yollarında birleşmeler. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. Kömürün depolanmasında. Zorunlu hallerde. . ısıya. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kanallar. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır.4. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır.4. Kazan bacalarına. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.9 Depolama 3. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.9. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.b. Kömürlük ölçüleri. bacanın bina dışında yapılması halinde. kombi. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. Duman kanalları. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır.

Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir .10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak. 3. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. ısıtma santralında depo edilmemelidir. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir.3. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır.4. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Yüksekte.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır.4. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt.5 m. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Yağ yakıt depodan. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. Ana depodan. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. kanalizasyona karışmaması.9. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı.

5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. su enjekte pompasını çalıştırma. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. plan. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır.4. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik . Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır.11. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. gaz. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. gereği kadar priz tesisatı konacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. 3.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış.

Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. 3.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.4.4. bir adet emniyet presostadı. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir.4. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. Kazan ile birlikte işletme termostatı. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir.2.3. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir.4. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır.4. 3. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. 3. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. 3.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 3. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme.13. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. 3.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.4. Bir adedi işletme.1.4. . Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır.

birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir.4. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. Her bir kalorifer kazanı. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. 3. Kazan. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. 3.4.) olmayacaktır. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Depo mümkünse doğrudan kazana. Kapalı genleşme depolu sistemlerde.3. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v.b. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır.13. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.4.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir.15 Brülör Tesisatı . bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Açık genleşme depolu sistemlerde. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır.2 Sıcak Su Üretici.

Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi.Brülörler. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. kadar 30 kg/h. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. brülör. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. . Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. kadar 10–30 kg/h. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. Tablo 1. Normal çekişli kazan deyimi. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. Buhar kazanlarında. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. ön süpürme havası verilmelidir. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. alevin sönmesi hallerinde. asgari 5 saniye. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır.

arıza sinyal lambaları. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı.4.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. gaz basınç presostatı. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir.4. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. min.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. buşonlu sigortaları. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere.15. hava damperi. yanma başlığı. Tam otomatik. hava basınç presostatına haiz. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. hava türbülatörü. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları.4. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. 3. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.15. hava ayar damperi. fotoselli olacaktır. tablo için kablo bağlantıları. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. hava türbülatörü. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. 3. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). 3. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. ateşleme elektrotları ve kabloları. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. yol verme şalteri.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. Hava ayar tertibatı.15.

brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. gaz için elektrotları. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu.15. 3. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. fotoseli. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. gaz için magnetik ventili. vantilatörü. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yüksek gerilim transformatörü.15. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. LPG ile ön ateşleyicisi. yakıt pompası (ayrıolabilir).5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. 3. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. atomizörü. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri.4. bujilerin çakmasını.4. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. Onaylı projesine göre. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı.ile kablo donanımları. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. yakıt atomizasyonu. pilot hattı için uygun müştemilata sahip. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı.

Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 . tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar. Yük Regülâtörü 3. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. Baca gazı analiz cihazının.6." 3.6. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır. Baca Gazı Analiz Cihazı 3. Başlıca Fonksiyonları: 1.15.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir. İlave olarak CO Karbon dioksit. Yakıt seçimi 3. Yanma Optimizasyonu 6. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi.1 Sistem Bileşenleri: 1. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen.4. Uzaktan Kumanda 9. Brülör Beyni 2.15.6. 3.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir.4.4. azot NO oksit.15. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5. Yakıt servo motoru. . Alev İzleme Sistemi 5. Arıza Bildirme Kütüğü 11. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün . hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3.15. Yanma Verimliliği Hesaplama 7.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini.4.

6. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. 3. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir.4. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. . Su seviyesi kontrolü ise. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir.4.15. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır. “Buharlı dengeleme”. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır.16. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir.6. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . 3. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır. “Havalı dengeleme” . “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur. İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır. Kızgın su tesisatı. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir.3.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali.4.4. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır.15.

Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.4. ocağı.16. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması. 3.Sabit devirli pompalarda. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. odadaki su kaynaklarında (insan. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek. .) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır.4.16. lambası v.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. 3. radyatör ayarının değiştirilmemesi. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. elektrik sobası. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır.b.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

Branşman.b. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. gereken yapılacaktır. hava tahliyesi. gereken yapılacaktır. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. kollektör kullanılacak. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. . İdare talep ederse termometre monte edilecektir. PN 40 gibi). ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. denenmiş.6. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek.6 Kızgın Su Tesisatı 3. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. tespit. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. gereken tedbirler alınacaktır. imal edilmiş. PN 25. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa. kompansatör v. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. (PN 16. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. Denge deposu montaj. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. imalat kontrolü yapılmış.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. donatılmış olacak. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir.) sağlanacak. kontrol. donatım. Kolonların ve cihazların da genleşme. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega. askı.

Tespit. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. PN 10. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Sistem suyla doldurulduktan sonra. . boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. gereken tedbirler alınacaktır. vana. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. basınçlı kap. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. askı. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. 3. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. 3.b. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır.7. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek.6.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. pompa v. sonra su tamamen boşaltılacak. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek.6.Bütün boru. Branşman. gereken yapılacaktır.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar.

kolon boşaltma musluğu v. kollektörler.7. genleşme deposu v. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. konvektör. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır. pürjör. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir.b. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. termometre kılıfı konarak. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. kontrol. otomatik hava atma cihazı. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. plakalı eşanjör v. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. hava tahliyesi.Kolonların ve cihazlarında genleşme.b. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. fan-coil. boyler. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. radyatör altında döndürme ayakları.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. donatım.s. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. hava tüpü. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. Genleşme deposu montaj. imkan sağlanmış olacaktır.2 Denemeler . 3.

Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. sonra su tamamen boşaltılacak. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır.8. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. akışkanın. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. pislik ayırıcılar. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. . filtreler. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Motorlar. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.

kullanacağı elektrik voltajını belirtir. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. yükseklikleri buna göre seçilecektir. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. Müdahale kapağı bulunmalıdır. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek.8. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.8.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler.) monte edilecektir. hava debisini. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. 3. 3.8. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. vantilatör devir adedini. paravan. aralıklı. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır.b. . Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. 3.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. kapasitesini. İmalatçısını. yüksekte (asgari 4 cm. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. Duvar. döşemeden en az 6 cm. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir. m2 olarak ısıtma alanını. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. kapasitesini. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. İmalatçısını. v. dolap. gibi malzemeler olmamalıdır.

3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. 3.4. 3. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir. Kabul edilebilir toleranslar. Döküm radyatörler astar boyalı.4.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2.dir.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.8. 3. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.3 mm. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır.11 mm. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.8.5 mm‟den az olmayacaktır.8.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm. 3. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.4. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır.4. eksenler arası ölçüde ± 0. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak .8.

6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.8. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1. Hava soğutmalı kondenserli olacak.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için .8. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır.8. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli. vida. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. bir iç. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama . et kalınlığında. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu.11 mm. pürjör. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. 9 bar işletme basıncına dayanıklı. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. 3. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. 3.5 Fan.4. 3. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.1 mm. sağa/ sola yönlendirme yapacak.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal). iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış.Bö pompaları. kaset tipi.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları .8. 3. Cihaz ısıtma. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. konveksiyon yüzeyleri en az 0. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş.8 mm.dubel. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır. salon tipi.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu.

split).b. santrifüj. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak.Özellikleri.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. F407c. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. İşaretlenmesi 3. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. 3. kanunlara. 3. tesise monte edilmiş olacaktır.9 Soğuk Su Sistemleri 3. vidalı. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu.b. scroll) olacak. su veya salamura tankları v. kompresör v. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. elektrik bağlantıları. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına.9. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları. depoları.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları.). 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a.9. boru donanımları.9. F410a vb. Diğer hususlarda tesisat. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. vanalar. hava boru ve kanalları.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. santrifüj. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. vidalı.

. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı. 3.45 gümüş alaşımı ile. 3.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması.Yangından korunma. çalışacağı gazla yapılırsa 1.Mağnezyum Freonla.Bakır ve çinko amonyakla. .1 katı kadar olacaktır. Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. . Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz. Mesela: . Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.9. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır.Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. .Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar. belirli şartlarda.9. . . .5 katı.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. . vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T. temas halinde bulunmayacaktır.Kompresör dairesi ebatları. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır.3. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde. Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1.S. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular. Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır. flanşlar.3. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği.

9.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. 3.3. patlayıcı disk. 3. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir. . Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır.9. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. makinelerin.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler.9. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler. 3.3. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir.25 m. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır. Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.3.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir. . etilklorid. sülfür dioksit ve metil formiat.9. dikloretilen. . . Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. Duvar.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. 100 Kg.5 Kg.3. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. dan fazla ise. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır.3. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. 3. dan fazla ise. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. F134a. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. .9. Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4. Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir. F407c.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır. .Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir. Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır.yi geçmeyecektir. . Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. .Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. 3. Amonyak.5 m/sn.

 Kontrol termostatı. temel veya kaide detaylarını.9. prospektüs ve (veya) katalogları.  Yağ basıncı manometresi. 3.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı. 3. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.9.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir).9.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır.) 3. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir. 3. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.5.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır. tablolar v.9.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.  Termostatik veya elektronik expansion valfi.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.5.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları. 3.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı. .2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.9.9. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör. 3.3.3.3. malumat verici belgeler.  Yüksüz yol verme tesisatı.9. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır.b.

F407c. 3.  Yağ diferansiyel basınç presostadı. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu.5.  Boşaltma vanası. tecrit edilmiş olacaktır. serinletilmiş su veya salamura boruları.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.9. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve).  Kilitleme rölesi.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini. emniyet tapası. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. (büyük kompresörlerde). buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler. kompresör emiş boruları. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını.9. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. Su veya salamura soğutucu evaporatör.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). F134a. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı. 3.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley). Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  .3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.5.

Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali. ilk hareket. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. 3. pompaya yol verilerek başlatılır. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. . birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir.9. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. Seçici anahtar (selector swich). Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Yağ basınç presostadı normal sinyali. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır.9. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali.5. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir.

sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir. 3. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. Sıra ile kontrol cihazı. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek.9.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek.Sistem. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır.9. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. 3. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları.6. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz.6. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. Grup harekete geçince 3.9. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser . ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek.9. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak.6. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek.

3. 3. Kompresör ve kondenserin donatımı 3.9.9.6. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi.  Yüksek basınç presostadı.9.7. 3. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.9. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası.1 ve 3. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu.8 Kompresör.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat. kompresör duracaktır. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.5.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı.5.9. Diferan Kilitleme rölesi. Su Soğutmalı Kondenser Grubu. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak.9. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat.9.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. pompaları duracak. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat.5. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı . şartnamede istenmediği takdirde kompresör.6.3 e uygun olacaktır.9. 3. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir.10. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir. 3.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. elektrik devre şemalarını. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. duvar rutubet geçirgenliklerine. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. Rutubet tecridi konstrüksiyonu.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. depolama şekline. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. parça büyüklüğüne. oda sıcaklığı. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine. 3.10.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir.  . Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. Soğutucu yüzey sıcaklığı. kullanma ve bakım kılavuzunu. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. dış sıcaklık. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir.

Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. filtreler. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Motorlar. 3. . pislik ayırıcılar. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. nemlendiriciler. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir. kaplanması.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir.11. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir.

2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. Cihazların seçilmesi. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır.11. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. yerleştirilmesi. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır.b. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek.b. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. Bütün cihazlarda. sabit hava debi ayar cihazı. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. temizlik sınıfı v. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. v. Hepa filtreler. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. cihaz performansları. lif tutucu menfez. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. Laminer hava akımlı filtre sistemi. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. gürültü ve titreşimin önlenmesi. sabit hava debi kontrol cihazı. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . imalat. hava sızdırmaz damper. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. değişken hava debi ayar cihazı. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. tasarım. 3. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. Ayarlamalar yapılmadan önce. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. parçacık ve partikül testleri.

yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır.  Statik randıman. Her hücrede bakım kapısı. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. aşağısında.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.11. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır.11. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. Santrallerde. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. ilerisinde. 3. projesine göre gerekli damperler.  Statik basınç. 3. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. ilerisinde ve 1 m. . 3. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. aydınlanma lambası bulunacaktır. gözetleme camı. Cihazların elektrik bağlantıları. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir.11.

) göre uygun seçilmiş olacaktır. Bu paneller santral karkasına. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Paneller. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz. ısı direnci. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. 3. Santral karkası. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. ısıl köprüleme değeri. sızdırmazlığı. cam yünü. fan.11. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır.s. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. taş yünü.11. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. Fan rotoru.3. v. ısıl geçirgenlik katsayısı. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. Panellerin santral profiline montajında. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz. Dış kasetin mekanik dayanımı. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. motor. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. v. fan muhafazası. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25. .5. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır. esnek fan atış ağzı bağlantısı. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır.s. Standart fan motorları. kayış-kasnak.5. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır. 3. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. Motor.5.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Fan. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.11. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. ses yutma kapasitesi. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek.

11. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. konum göstergesi. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır. Elle kumanda edilecek damperler. Isıtıcı batarya. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. Kollektörler. Bataryalarda su girişleri alttan. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır.11. dirençler en aza indirgenecektir. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. 3. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. .5.5. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. Ses yutma seviyeleri. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek.5. santralin içerisinde. 3. Isıtıcı batarya. çelik borudan yapılmış olacak.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır.11. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. 3.

boşaltma tapası.11. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. 3. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.3.5.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. pirinç.5. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır.8. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını.3 Kanal tipi sulu nemlendirici . Su girişlerinde drenaj amacıyla. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum. bir sıra hava yönelticileri.11.8. vantilatörü. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir.5.11. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır.5. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır.8 Nemlendiriciler 3.5. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. pompası. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. 3 mm.11.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak. 3.11. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır.8. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon. 3.

elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. paket ünite. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. kontaktör ve kablolanması bulunacak. 200 Volt.8. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu.8. ayrı bir bölümde kumanda panosu. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu . diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1. elektronik kartı. bakır.5. hava sirkülasyon vantilatörü.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. sacdan alt tablası. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. Projede belirtilmediği taktirde.  Paslanmaz çelikten mamul. arızalarını. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir.11. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak.11. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı. 3. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak.Saatte takriben 5 kg.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0.8.5. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede.8.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. 3. 3.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır.5. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır.5.11. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. 220 veya 380 volt.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı.5 mm. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında.11. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. Paket ünitenin içereceği elemanlar. takriben 40 Watt.

11. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. 3. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. .11. paslanmaz çelik elektrodu. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır.5. norm ve standartlara uygun olmalıdır. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları.11. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak. Temizken 2 m/sn. 3. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. 3. Dolayısı ile. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır.5 m/sn. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları.11. Kanallar ve askıları düzgün.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır.8.olacaktır. 5 veya 10 cm. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir. 3. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. hızda 10 mmss ve 2.

Projesine uygun olarak yapılacak kanalların.s. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. v. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. Kanalların etrafında. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. Kavisli dirseklerde. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. 60 cm. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. baca. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları. perde beton. ana emiş kanallarında 6. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa.yi geçmeyecektir. Kanalların.yi.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. kiriş. . Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. gerekli açıklık bırakılacaktır. (Ölçme yapılabilmesi için). çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. v.5 m/sn. Bu işlem statik yapıya (kolon. galeri. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır.s) kesinlikle zarar vermemelidir. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır.

. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. Saç kalınlıkları 0.den fazla aralıklı yapılmayacak. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. askılar 3. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir.11. 100 cm. ve daha büyük kanallarda). ye kadar olanları 1.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda).den az olmayacak 25x2.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır.8 mm. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır.11. takviye yanlarında 30 cm. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. duvar.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri.5 köşebentle takviye edilmiş olacak. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır.5 mm. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm.50 cm. 3. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. den fazla olmayacaktır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. daha büyük ebatlı olanları 3 mm. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm... ye kadar olanları 2 mm. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. İki tip askı kullanılacaktır. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak.  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. (büyük ebadı 50 cm.

Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. 3. 3.11.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. kanatlar 15x 60 cm. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek. .11.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. Anemostatların dış kısmı iç (şase. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici. den daha büyük olmayacaktır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri.11. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir.5 mm. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. Hava yayması döşemeden 180 cm. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir.11. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. ye kadar olanları 1. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. den az kalınlıkta olmayacak. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. 3.11. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. yüksekte 0. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır.25 m/sn. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. Eni 60 cm. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir.

Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir. 3. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır.11. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. .11. 3. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak.11. 3.11. emiş menfezi olarak kullanılacak.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak.11.11. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. Bu tip menfezler düşey. düşey. 3. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. 3. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır.11.11.11.11. yüze gelen kanatlar yatay. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. 3. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden.

kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. 3. 3. 3. 3.13.13. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir. duvar tipi.11. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir. kanal tipi.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir. 3. iki yöne üflemeli kaset tipi.11.11. yer tipi. yüksek basınçlı kanal tipi.13.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. tavan tipi.13.11. dört yöne üflemeli kaset tipi. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir. .13.11.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.

7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir. 3.13. fan devir ayarı.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma.11. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3.11. sıcaklık değiştirme. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır. Yüksek akım rölesi c. Kaset. Yağ dengeleme sistemi e. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .a.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır. 3. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. açma/kapama.11. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. Yüksek basınç anahtarı b. 3. Kompresör gövde termostatı d.13.Binalarda. Yüksek akım sensörü f.11. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. fan kanat ayarı yapılabilecektir. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g.13.

elektrik kaynakları. Klimalar.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3. Vantilatörler).Klima Santralleri.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. Gömülü tip termostatlar. Otomatik kontrol nakil hatları. diğer yardımcı cihazları. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir. Hava Temizleyici Cihazlar.Bölüm 1:Sınıflandırma. performans d kuralları Hava Filtreleri. .Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır. Deneyler ve Hava filtreleri . Soğu Fanlar (Aspiratörler. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA). Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) . Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm.12. göstergeleri. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. filtreleri. anahtarları. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. ayar başlığı. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir. Hava Perdeleri vb.Havalandırma ve Klima Sistemleri.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir.Servis Tesisatla Damperleri 3.

12. kanal. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır.12. anahtar v. röle. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. 3. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır.12.3 Termometreler. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır.3. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. havalandırma.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. Göstergelerin skalasının seçiminde. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. Manometreler. 3. tank. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. Tecrit edilmiş boru. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi . örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları.b. 3. Manometreler 100 mm. beyaz üzerine siyah yazılı olacak.

tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı.5oC taksimatlı olacaktır.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. 20 cm. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır.12. 3. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak.12. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır.paslanmaz çelik. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. uzunlukta. Soğuk su. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. 3. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. her radyatöre monte edilerek. 3. Her tip radyatör için uygun olmalıdır. skalası 0. soğutma devreleri vs. soğutma suyu. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda.12.3. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. 3.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. Isı sayacının montaj yeri. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır. Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir.12.

Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. ölçme noktalarını. kabul. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. kontrol edilecek ve denenecek. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. dengelemeler. Hiçbir şekilde borular.13. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır.13. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. Bütün denemeler. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. 3. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. basınç. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. esaslarını. . Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir.

civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. 3. 3. 3.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. aşağıdaki denemeler yapılacaktır. 3.2.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır. vanalar ve eklenti parçaları.13. . 3. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. 3.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir.2. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek.13.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir.13. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır.13. Eğer bu miktarlar. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak.2. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır. pislik.13.13. bütün pislik ayırıcı filtreleri.

Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır.b. Azot. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. yardımcı kontakların v. 3. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). Solunum için Hava 4 Bar. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar.1 Kapsam Bu bölüm.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak.13. Megger okuması bir mega ohm. dan az olmayacaktır. tıbbi gaz tesisatı. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. Azot Protoksit (N2O). Oksijen.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. adresi. azotprotoksit. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. Bilumum yol vericilerin. şartname ilkelerine uygunluk .  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. Patlama. 4. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Karbondioksit (CO2). mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak.

Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir.4. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri .1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına.4 Medikal Gaz Santralleri 4. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. sarsıntı vs. 4. 4. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır.gösteren kataloglar sistem diyagramları. Tüplerin herhangi bir darbe. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. adresi. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. TSEK kalite belgelerine sahip olacak. Malzeme ve teçhizat TSE. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır.

Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Temiz Tutun. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır.4. Merkezi ünite. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. sarsıntı vs. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. . Tüplerin herhangi bir darbe. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. 4.

Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Sistem kontaktörler. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. Sisteme 2 yıl bakım. . Pompalar rotatif.4. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 4. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. Temiz Tutun. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. döner kanatlı. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır.

gaz halinden sıvı hale dönüşür. Rejenerasyon sistemli. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Kompresör grubu soğutucusu. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. yoğunlaşarak. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır.01 mikrona kadar olan . Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır.4. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Kompresörler hava soğutmalı. Bu filtrelerden birincisi 0. ile donatılmış olmalıdır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır.4.

-Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. kullanımda olan. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler.5. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. .01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. termikler. Tesisat. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise. Alarm Sistemi 4.5 Tıbbi Gaz Tahliye. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır.partikülleri ve 0.5. 4. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. 4.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. Her bir prizde. priz sayısına bağlı olmaksızın.

Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. Boru hattı. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. Birleştirmelerde. . gümüş. a. b. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. c. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları.025 den az olmalıdır. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. Performans testi yapılmalıdır. yakıt boru hatları. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir.

5 3. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır.5. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.0 mm 1. .5 mm 2. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.0 2.0 mm 2.0 mm 1.0 4. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76.0 mm 1.0 mm 2. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır.0 mm 1.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.5 mm 1.0 mm 1.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1.5 2.

Karbondioksit. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. %95 Tıbbi hava .6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır.5. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. 4. Azot.4.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen. 400 Kpa Tıbbi hava. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. Azot Protoksit. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Vana kutusu gövdesi beyaz. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. .4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. %50 oksijen . hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir.5. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. 4.%50 Azot Protoksit karışımı. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Manifoldlar. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka.5. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. 800 Kpa cerrahi hava. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır.

Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. . zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. 4. Vana kutularının ön kapağı camlı .  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. panel içi devrelerin.Zon servis üniteleri kapağında. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. Zon servis ünitelerinin kapakları. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır. Panelde. Arıza halinde.5. İkaz ışıkları LED olmalıdır. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir. Alarm ünitesi tamamen elektronik olup.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Bakım sırasında.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.

4. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz. Tablo 1. adam deliklerden. diğer engellerden. su v. Tecridin. maddelerden arınmış olacaktır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir.Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri .Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . Yuvarlak Borular. kir. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC .1 Kapsam Bu bölüm. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır.b.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . 5. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. yağ. deliklerden. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına.

Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. depoların. klima kanallarının. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. Tablo 2. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. Enerji kazanımı. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir. mekanik tesisat yalıtımının önemi.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . vanaların ve armatürlerin. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. mekanik tesisatı oluşturan boruların. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. tankların.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Bu yüzden. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: .

kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. pislik ayırıcılar. . ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır.4. Koruyucu. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. 5. Vanalar.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. 5.

idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır. 5. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır.4. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına. Normal olarak sökülmesi gerekli. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır. camyünü ve taş yünüdür. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. 5. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. 5.1. elastomerik kauçuk köpüğü. Köşeli cihazlarda.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur. kapak.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük.4.4. 5. . kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji.4. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir.

sürvidalıanalar. .5. 5.4. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. kelebek ve dişli küresel vanalar. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. Tablo 3. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. çek valf. pislik tutucu. vananın flanşlarını da içine alarak saran.1.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına. Su geçirmez.4.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5.0 1. 5. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. flanşlı küresel vanalar. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. yanmaz ipliklerle dikilmiş. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m.1 50 .4. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir.

yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. cihaz vb. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır. tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak. akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) . Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra.4. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır. tesisat elemanları.1 ºC ~ . farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır.5 ºC 1.4 ºC ~ . en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir.4.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı.18 ºC -18.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. 5. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1. 5. korozyona karşı izole edilecektir. Tablo 4. Tablo 5. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle.8. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. 5. depolar vb.4. depo. donma tehlikesini bertaraf etmek.

Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. TECRĠT. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. ĠġLERĠ 6.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. BOYA V.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda.1 Kapsam Bu bölüm. 6. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. . borular. pompalar. BORULAR. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır.2 Genel Esaslar 6. vanalar. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. eğri. müşterek tesisat elemanları.4. 5.2.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. Yalnız siyah boru döşenmesinde.B. boyama v. Bu maksatlar için düz. VANALAR.

Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. kaynaklı.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. PN40 gibi) 6.2. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır.2. flanşlı veya wafer olabilir. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. PN16. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. dökme demir. 6. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. PN10. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. Vana bağlantıları dişli. Bütün boruların. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir. . flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. (PN6. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir.

düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. salmastralar v. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama. maddelerden arınmış olacaktır.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır. cıvata.b. pas v. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır. 6. saplama v. yağ. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. Sismik önlemler alınacaktır. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. Tecritteki eziklikler. Vida. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. su. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. 6. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak.4 Cihaz Temelleri. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir.b. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır.2.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz.Bütün cihazlar (göstergeler. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler.b. .2. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır. toz. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. kir.

dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. kir. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. adam deliklerinden.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . deliklerden. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir.2. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. Boya damlama.4.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. Tecridin.4. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. 6. Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir. Sisli. 6. 6. Her bir kolonun en alt noktasında.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. sıva artıkları.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. 6. artıklardan tamamen temizlenecektir.b. pas. yağ. diğer engellerden. v.

Bu işler için tel. takozlarla.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 3 mm. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . 6. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır.3 Tespit. etrafı betonla doldurularak. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. Tablo. Dönüş hatlarında pislik cepleri. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. tespit parçaları. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. ankre edileceklerdir.4. Kolonlar. asılacak veya kılavuzlanacaktır. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. ucu çatal. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. Boru tespit parçaları. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. tespit edici. Asıcı. taşıyıcı. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek.

dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm. taşacak şekilde. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. normalizasyon v. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. 6. kontrol ve denemeleri yapıldığına.6 Malzeme Seçimi.b. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir. çubukları. rondelaları.4.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. . tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir. 6. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. kontra somunları. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. somunları. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. 6. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin.4.4. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. dış duvarlarda. (Kalite belgesini haiz olduğuna. cıvataları.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları.

DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. vakum tesisatlarında. kondenser suyu devrelerinde.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. vanalar. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak.4.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır. toz. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. basınçsız yakıt devrelerinde.6. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. 6. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. alçak basınç (0. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır.4. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. basınçlı hava veya suyla kir.4. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir. 6.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . pislik ayırıcılar. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır. sulu yangın söndürme sistemlerinde. soğutulmuş su sistemlerinde. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. basınçlı hava sistemlerinde.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

alev aynı anda. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek.4. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. girinti. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. çatlak. Birleştirmede keten. Kaynaklar köpük. alev aynı anda. çapak. 6. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek.25 inden fazla olmayacaklardır.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. .4. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. kendir. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. 6. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır.4. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. 6. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. Boru cidar kalınlığının 2.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum.4.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır. oksijen.

6. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. PN 25 gibi).4. minimum statik deformasyon imkan verecektir. körüklü. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır.22 Buhar. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır.4.5 – 2 mm. yekpare paslanmaz çelikten silindirin. PN 16. Esnek kısmın. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. vidalı. kalınlıkta olacaktır. 6. PN 10. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. Contalar 1.6.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. 6.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. Körük kısmı. rakorlu tipler kullanılacaktır.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz. 6.4. 6.4. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır.4.4.26 Kollektörler . Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm.

müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır.Sıcak ve Soğuk su için . Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). İdare.İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri. 6.Bölüm 3 .Bölüm Plastik boru sistemleri.Dikişsiz yuvarlak borular .Polipropilen (PP). kollektörler için imalat projesi talep ederse. kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir. Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.Polipropilen (PP).Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik. Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Sıcak ve Soğuk su için . Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.Polipropilen (PP). vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları . Kollektörler çok sayıda vana. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri.İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.F.Çeperleri profilli.Soğuksu Kollektörleri: B.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri . 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.4.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.

ġiber) Vanalar Düşük.5. baskılı (oturmalı).2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı.Sıcak ve Soğuk su için . orta ve yüksek basınçlı (su. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. PFA. ve orta basınçlı (su. paslanmaz çelik olarak seçilecektir. disk malzemesi. BUNA. sıcak su. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. kızgın su vb.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . . katı partiküller ihtiva eden akışkanlar. EPDM. kızgın yağ. gazlar. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.Sıcak ve soğuk su için . LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.3 Küresel Vanalar Düşük. 6. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır.4 Kelebek Vana Düşük.5. 6. olarak.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . Konstrüksiyonları gereği. çamurlu su.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri .Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. 6. mili ve volanı yükselmeyen tip. doğal gaz. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. VİTON vb. PTFE.5.Polietilend Borular 27. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler.12.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6.2 Sürgülü (Gate. basınçlı hava.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri.5. sıcak su. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6.

Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir.5.9.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır.5.5. Yaylı veya ağırlıklı olarak. 6.5. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. Basınç düşürme vanası. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.5. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır. Kontrol ünitesi olarak. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır.5. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir. Basınç düşürme vanası.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir. 6. wafer. .2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. 6. 6. 6.8 Emniyet Vanası Kazan. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır.

Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır. projede belirtilmediği takdirde. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan. akışkan cinsi. fan-coil vb. sıcak su.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir.12. kızgın su. su. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir. 6. 6. 6.Buhar.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır. 6.5.9. sıcak su. radyatör. çiller.11 Kontrol Vanaları 6. 6. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. . sıcak su tesisatlarında max. Buhar.5. 6. 130°C‟ ye kadar kullanılır.5.9. on/off.5. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. kızgın yağ vb.5. kızgın su.5. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir. 6. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır. basınçlı hava vb. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir. Vana çapı. Basınçlı hava. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak. kızgın su.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir.5.11.5. kızgın yağ.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar.11.

15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Buhar tesisatlarında termostatik tip. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır.5. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip. 6.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu.5.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. sfero döküm.  Şamandralı tip. Projesinde belirtilmemiş ise.12.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6.5. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.5.5. Tesisatta oluşan vakum ortamını. 6.5.  Termostatik tip. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. 6.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Cıvata.6. 6.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm.17.5. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. 6.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) . Projede belirtilmemiş ise. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır. 6.17. HVAC. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır. Özellikle buhar tesisatlarında. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur.5.

Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak. basınç v.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde.6. Pompalar. . titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. 6.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır. ölçü. 6.6 Pompalar 6.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1.5. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır.b.6. Pompaların çalışması muntazam olacak. 6.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. HVAC. 6. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek.5.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6. darbeli.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. 6. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir.6.  Cihazın.17.6. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır.Yangın söndürme.

7. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir.7 Cihaz Temelleri. varsa değiştirilecek. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir.  Projede öngörülen basma basıncında. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.7. Normal olarak sökülmesi gerekli.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. kalınlığa kadar tek katlı. v. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır.8. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir.Projede öngörülen basma basıncında. kapak. . Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6. Köşeli cihazlarda. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır. 6. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır.  6.b. 6. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. ek yerleri sıkıca birleştirilecek. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.8 Tecrit ĠĢleri 6. 6.7.

1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları.9. eklenti parçaları.8.b.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. tesisat elemanları. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. korozyona karşı izole edileceklerdir.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında. flanşlar.8. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır. 6.9. bölme içinde. yeraltında döşenen bütün borular.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.9.2 Pompaların Tecridi Sıcak su. 6.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. borular. cıvatalar. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. 6. 6. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır. pompalar.b. depolar v. flanşlar. eşanjörler v. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v.b.9. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır. vanalar.9 Boyama ĠĢleri 6. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır. 6. 6. rakorlar. . müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır.

borunun şematik planını. 6. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır.10. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo.6. arayla monte edilecektir.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir.10. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. 6. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. Makine Tesisatı Detay Resimleri . Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir. Tanıtma. 10 m. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır. 2” den büyük çaplı ana borularda.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir. etiketler.10.

0-47:8:3/..02007:.59...3 .. 0920439.::3-789..7.32.7 30920 3/09.0903/72 4.0390733.709032 42.08143.%..3.7 3 /.7 .089070838:03090 5425. / 7  :.890/002309.309-08020...7.0907.7 D4:2:8:.8 3 4...7.08../09 ::3. 32 4.5.3/ 7 2.3420970Q073/0 72 0 .-7-47:0 .34209700/43.7 90/-7..7 -3.1.7 /.0.2.8 3...4.7 5 -:.09..7 03./ 3..7 3 39.3 2.0390/43.-..209.3 .7..3420970-70833997020830.::3.3.5 2.3.9 2 4.3. -7Q7/:7/:72.. 9 72./0980.30097..8 3..8 3 -:..03.8:80. 0920-. -:30920 070 439740/20. / 7 .0.8 3 . 3 890703Q4:2:8::2.9 7  :.. 3.:920.8 3 52.0. 3 .7-. . / 7  Q80-.. -:2.78 .7 .3/.7..7 .3.7 -:..3...-790.8:::3 0707/03. 32 42.9 2 4.080791.9.7/ 7 '039/0.72/Q033.9 7 472..4 : .043897Q843/..7/ 7 2309..

09072420970070/43..0.35708489.8 3.3../ /Q Q8:80..09020../43.9 7 030/0548:8::3-07-780.097    3$:.2-. 8007.7. .3/ 7 2.9-::3.3..8.7/.0/5-1..47107 ..3-7Q7902007 .7       /0-07903090..7 0/43.5 .0333472.843 .-08020.903 30::3Q0../7/007 .088902Q..9 7 7 ..9 2 4.72.72/Q/Q Q0/43. / 7 $0.72439..3 3 0230938.3 2..780.8 ./.0.Q070232:2.043...9 2 4.9 ..39 2.3.7.3.7.9043974:8Q70.. .9 7 :.Q070.083.9 7   38:.. 08.0802309/Q/Q Q3Q8:80.7.8...9 42..7 4/:..793./Q Q3Q20/7 $89020-7/031./0/ 023095708489...-7Q7/:7/:72.04397400974/...5 .9 2 4.7 3/.2.0../0980.3 -..9 7  7/034-:.0-:. 3 .-7 0920 -70230942.7 90230/2 4.9 .9 2 42.3 2  38:.. 9.9 7 2309.7 .7 3 .3/.8 .72/Q030 .3.3/ 7 2 8: 2.... 3 8:.3.7 3/.7.0.7/ 7     $ .7 3 43974Q3Q./099072489. 2..79.9 7 3/./0/ 0920 -7.3-080208:: . .38:443:0/43.::34.7 %Q7$9.9 3.9 2..033.79.. .3/00704507.9 2 4.0..8 3.79.7 8 7..9 -7 .0.8 ./Q 208....7 -08020-47:8:/ /43./09.9..7.3.8.03/43.5.3/0 .7 ../031.7 ./09023095708489.3/0..3. 43974.8./095708489. ...043.7.8:80.0830::3-.30/0.3 -::32. / 7  38::908807.0890708 .7 -080209088.3-07-780.7 0 :. -0790308.7 ..7 .7...20/0-07920/ 9.0439748890243:2..7 80.3 2 .$:D709...3.0Q89-..9..38::.5 .3 3 38: 3 3..54..3.8../Q 208 ..7 3 ..33..9 7 ...033Q89Q30 9 3/...8::39...3.8 .Q070-79.. .7/...3/43..7/ 7 7.

.

47107.3..7 %Q7 $9..%03$ .. '0...9 7   $ ..730920 0..7 3.79.$:D709.7 3.3/..04/:.::34.7 .$:.202$ . 9 .3.

.

.3..$:.7 3.%03$ ..730920 .

.

79.02:....7 3.070.9574007%$ .%.3 2..3.7.9 023099072489.5.5.9 7 3.709..3/.7:.097 ..7 30920.7 %Q789.043.5.7 3/.7 %Q7 $9.7 .3/...072 .5 2 2.090724209708-::3..04/:./ 00390- /0..3/.3 :2.3.8 3.9 .3 34/:.3.-0003/70.3.0%.7/ 3/..7.0 8 .072 /030.0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42. .072/0 0707.-::3.3-:843:.79.0-:/0 0707/03/Q Q..3/.5 ..89030343897Q843-.32 %Q7 $9...757400730...890.890.7.348:/.2.30-790 09209072489..3. 3.097  .0 8 ...70 90724/3.5.5.0$.020908.3 3 390- 3070. 32 &:3:008308.

47107. . @0.3 .3.  $ ..9 $ .020/03 ... 9 .0.$:D709. .

.

3. 9 ....7 .730920 ..$:.3.7 3..%03$ .

.

..3.3/.9 7 . ..02439.709..-.8 3/..70...3.8 07003.9 574007%$ ..7.943974Q/.5 .3..9 7 054 . .79..79.0.0 8 .3.3 2.7 3. 0 .44:..5...3/.9 7 :9072489.0$. -:9072489.79...39072489....0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42..0070/43...82:2..02:.9 7 3.5. /.3/3Q .7 383/7.99 3.0/20/7    4 .::32.-4 .42.7 3.37/03 . -47:.3 2  .003 8.97Q0.5..3/..9 7 ..8 3 8. .3 2...7 %Q7$9. .7.3 030 20/0548:3. .3.7:.439748890230::3-74942. 9 7 .9072489.. / 7   .-0.730920.3/.7 %Q7$9.. 08...-:43:/.0./43.2..70/0.03472.0/2 ..0329 9072489.7 2.7090724/3..030 20/0548: 43:..9907..043.072.8 3..0.9 43.2.7/ 3.9 7 2309.5...3 .0::8.3/.7/ 7   2Q7Q.3-:843:..7. 8 .9....:98:80.9 7 030 20/0548:4/:.007339.7.3..043.3..::34...3.097 .0.39 8 3 90230/03/ .3/ 72.7. .. 8 9 ..2 8. ::..332Q89.08 '072/030.9 7 !.8 4/.9 ....3.8 -789..9 7  .7/.7. / 7 8 07200730. 3 -08 ..3707%Q7$9.9 7  030 20/054:8890207/007.890..7/ 3.99 024390 0/20/7 ..-47:.%Q7$9.030 20/0548: 43:..7/.. .0/0.3.8 907...38::8 ...7 47:32.9..7093.3...3/..2:8: :0/43./29542. .7 . .8 343974 8890207:.7.7.0Q073/0-7..3707%Q7$9. .9 4.5.9 7 0542Q2Q380/4 7:/.7 ::32..3..-0003/70.083.020908.3/.0/2 4.7.9 2 4.7 %Q7$9..7..0..3..9 2 4.7/.5.400/0..0.332Q89...5. 9 ...7..0.7 %Q7$9.-03070.3707. 2907.3/. 890303 43897Q843-.3 3 3 90- 3070.0.::34.5 .072 /0 0707. .097  7Q7Q.0.7.7/ 3/.%.9 7 : 02309-47:.7 3/.7083..-:0/0..770Q.04/:. .3.47107..0.80.2Q8.28 ..3/. .3/.7/..4.54.7 3 3../00/03.3 2.0%.08 .3/. 2 432.Q4:8 .33/04/:.-707.7/ .097 07-7. 3 9.37 3043..32 %Q7$9.5. 030 20/054:8890207/007..702. 030 20/0548:4/:.... -:2Q2Q3/0 80.5 ./ 00390- /0.020.3 34/:.2:39.0 8 32.. 8890207/02. 8 ..32 4. ..0890703-707 /7420970 -7079072420970.0-: /0 0707/03/Q Q.7/ 3..5.5 2 2..-0003/70.7 .2.70.92..38::38 ..890.8 3/0 073/0.0/3Q 02309 -47:.7 %Q7$9.9 7   7Q7%088.0-707/4/:72. 32 &:3:00830 8.0/.7 3. ... 3.79.0232:2-.8 3./Q0307090.3 20.757400730 ..8..0..9  . -::3.097 2.039::3-. - 42.

.9088.8 . .9 3/.0 8 92.0.::3 4.3/. . / 7 .7Q707023090. 2. / 7 :.7.8 .0.3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.9 7  7Q7./:72. / 7 $ ..7 3.30/2 80. ....0.97Q3/:72./Q 208../:7/:7:2..8908 .3/0 -7Q7-00200020..7. 8:80.94.0.08339. 2 3/../:72.-00200020.39.34/:.5..7 -.0/03/.79.3..073/0/0 -7Q74942.7 3/.7 %Q7$9.

Q.3 3.5.7.3 478./...4942.8./..94.3..2507:. 95Q8Q79Q208-..70830 .7/.-03-7 .9 .0.74.0 .2. .30.5.8908 ..3-7Q70720..78. .32.

.2Q//0907 9.3/.3/.5Q8Q79Q208302Q8.07/0 .8.2Q//09073/0-40. 9 3.9 4.0720/7 .04942.8 3/.82:2 .7.0.3/.8 .. .0.073/0 -7Q7 149480:2....3 3.0/.90 0Q0920208 .-4/089072 97    %..7 8.1.0.020/7 :-.3 Q./0 0/032Q//0907 149480:2.30 38Q5Q720.8908 .-4 49480:2.383208.3-7Q70730583/0.3090 0Q09208..5.4. 9 35Q8Q79Q208083.Q//0907 7Q7.

 .7  ./.

/. .7  .

.3.5.30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.8900.7 3 09208/4.7 3 39.8 3/.33 82 3/. 9. 8 .2.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7./7/0 .3..3.8 3.30 8..-79083 8.Q.0 .3 2 3:... .90795. .2..39 .8Q5Q720/:7:2:3/..2.-074.9 7 472. .3..3/.34.32.......0.7 3.397. .. . 9/..8Q0-208307003 -. .2.039-7Q7202083/03 .. 9. 9.2 22$$ -..3/02.3 .7.. 2Q//09%.7-03 8..47:.5.7 3 3.34.8 38.073/0:7:/:..30 8.3/43.3.9 ..9 . :.77..0/.3 2 9 7 7Q7:.5 ...0-7Q7073900-7 0/0 8 32.8908 " . 9-47:..2.3.7.7 49480:2. 9-47:.7-07.7 9.2.3.0908020/7 .3 3/..2 3 34.70.

072..8:: 8 92..2 4.73/ 8.8 070478..-47:. .3 2..-47::..790/2007/0.-:..9 7 %.8.7.0....0208-0/03/03-.79-0/0/030.3 .. 9-47:.3.9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.097 47:.3. . 9 3./ 8.0  1.7 ./038 .2.097   .9 7  .7 3 3-79090. -:3:33 :.8:.3 .5 .7-47:. .0. 1 . 9-47:.90.-7 :/:7:2/. .7..02439.7 3 3 8 9 2.-0/0/03200.-:.

/ 7 2309../.3/.5.. / 7   %.3/0" /0.98 9 .2 .080-QQ .3 47.799 7 2.0.0. " .890/Q Q3.9 7 ..380208. 8 7Q7 7Q707%$.0/0.. :7.2 942.. .90-004.479.3-7Q707 .

.

9.. / 7  8 .3 .30947::.7 971. 90...02.-47:8:3/03.2.2 942.0097-.7 .907 .024947.730920 ..3-7Q707 .0.3 2 -::3.. ..7 .5 .3..97Q 1494807083/03:2. .-4.39 8 .381472.3/.90 0209023 0920Q070Q80072./0Q0730-.%....39 -47:..0. ..3.8Q70803 8Q5Q720. 7Q7 7Q707%$. .34 03/04250-7Q700979.9 7    %.9 7 7Q70-7Q7 00979.90 020009749. /.8 3 .2.907 4.7 3.8 3/.-07903/0 07070::342. /.0 .-48:4.739072.7 -7Q7-Q3083/0108-..79..7 .2507 -7Q7Q3.-.9 7 .-48:.7.. . .9 Q073/0-: 43:8479.5./03.42.83. 9.039 .3/.0. 3.2-.7 47:32: 8..3 149480:2.0.-4/43.Q070 .03020.::342.5.5.7 .-.7.98 9 .8490..-4/..9Q7-Q.0. 7-47:/. 9.32.8 3 8.32.70930.0720 . 9-.90 02097.90-004.97Q . . .... .3.3 9079-..:: ..309. $$&..

.

.9 .. / 7 %.%.::342.42.2 4942.0 . .70930..79.7 3.730920 .7.3 .

. $$& .890/04. .7   8 .5.8490 .7.3. 9../.

034 $$ .3.7   8 .5. 9..8490 ..890/04.

0 8 9 .-4Q073/0.8438 .7/.. .7 3. 2.2..8 3/.7 -: 43:8479.. /0. 9.3 .32.39 . . .2-.7 47:32: 00979.1. 3 43974 0920Q070.-43..024947.907 9. .9 7 020.000974/./.0.5.5.7 .0.8 0702090/7   7Q7074/:.02.8. 9..3./08 .03 8 9 .7 4.8 3 3003 9079-. ./0Q073/0::30. 5425.2507.0.2507 .79.Q23:2.8 .5.-47:/43..8 3 ../08Q0730 8. .7.90 02090230920Q070Q8007297.97Q .7 .942.2. 8 Q073/0.5/Q2/030. 1494807083/03..72. 7.70/03 .7 .309.849083/Q Q7070.2. 383...0990-. . 2.90 020 009749.-.9.03.32 08..70/003030 03.780   8 .7 %Q7$9.0 . 5740830::34.71.02083 8.../03.3/. 95425.3/.. 9 3..9 -7Q7 .43.5.. 9.843:34/:7:2.094257087Q . 90.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2.0.7 0-.381472.0 8 9 .03907 $0034/ .02020.39 . 8 9 .700842..309 47::.0/0..1. 8 . 9Q7-Q. ...3.73::3.32..02.2.0.9 0708..7 4. 9-.-48:.0Q90009724947: 24947230-. .. ..7 -7Q70-7Q79.9 7  . 3.8490.7 1494804.7 971. /0.-48: 9..5 2.-47:8:3/03 0097./.79079-.3 2 .. $$..8 3/.Q07000973 8 9 .479:2..-4.8 3 108.97Q..9072. . 9 32020/03.3/.-4.7.890/04.:...:: .9 8 9 .-7 .Q0709072489..7.-4-.942.

.

8.. 5 ..5 ::3.79.42.0.5.8 35708489..9%03.890.7 30920 .3.32. -..8 3 .90 02097..97.. / 7 . 9Q7-Q.3.. 9 72.3. . .9 .7.-.-..7 9 7.0 .90 020009749..7 8..04 :.3 .8 35708489.1 23 .84034/.7 3.7. 4 .%...70930.5.1.2 942...3 ..3..024947:   %. .-.9 3.9 3/. . 90230/0. .083/0 8. !.32..84300974/:.148:3.7Q7Q ..0 43.7 07002309002..7 .::342.

3Q07302439..009749.- 5.3.3 .7 Q.0.8 3/. 0 -.5. .907.843:8.843/0.39090 . 3 30820838.. 57207.7 -7Q7Q3-00208.-48:00979.94.0.8 3..7.5. .-48:.3..7 8479.32 9072489.090724209708/:.9 . .../0833 .942.3.7 -::3.7/0..97-7Q7/ 3/.5.-7 .907 .38073..9 7 7.32... 2.20208.9 3/.0.. ./ 149480.2-..0.25070-790..0009749..7./0Q0730-./0208.7 47:32: .0.90 0..04942.. 4.039 549.3.32... 8 1494802439.8 .2. .90 0209079-.39079-..549. . ..7 8.-03079079-../0208.8 .. 82 3..039. !80034/.7.. 3 343974Q32. 97 3/073/0. 7-47:-... -..7.5.0. 070908590/034384 0/08.8 3 3.8438 .3.0..39 .32 -7Q7Q3031..3 3020..3420970.9 7 Q9Q3903.0.89083/0.0..-7Q707 9.8 3 90230/0.90-004..0/03. /.39 8.9 7 3. .3.3 . ..99 3::32Q 902..7 -7Q70730583/0.4/: :9.039 .5.9..3.7.33 90 0QQ3Q8.7.5.424947: 807.2507 5Q8Q7920 002..903..3-.3 .7 -::3.8... 95425.843:  -.70070..0.0.39. 0097 8 9 .39 8 ..43974Q -7Q75Q8Q7920 002.942.5. ...9 .70.90 020 -:079072489. 4 4 /..1.7 ..7.. ..Q002..5.8 3/.39..-Q9Q30097 -..8 083..9078990..7..90 02090230920Q070.. .7 4.3.9. 9 -. .057207.47...08 .8 .. .0.3 2. 7Q7Q    .3/..7.39 8 .9:2.5Q8Q79Q.-..57207.7 47:32: 473.9 7   #49..94.3 3 3-7Q7Q073/038Q208 .0.8 -7Q7.8 3./43.7. 3/. .0.70-.7 .7 3 80374304..9 ....0. 7.7 ..::4942..3/.89083232:2/.0::3. 9.9.0023098Q7083/0.890../:7:2:3:89070383. 9479:2.7 070/:7:2/...90 020. 2. ...700730.9 -7Q7/.03 ...0.3.9 . 209. 3..7.424947.32....0.38.3. 9 ... 0/0900/0.7.0097.7.3009749.::3..30.90 0Q0999038437..0-7Q7..9. 9 3 . 929..5Q8Q79Q. 3.04942.2Q.-74.3 3 3.05Q8Q79Q03./. 9 /4..3./..70097 8 9 ...-:./0.7 2.-7Q7-Q3083/0. . 5 4 . .0 0/0/.97/0-7Q70.3. Q8007297.. /.8Q5Q7208 0-790/0.90 02097.0-7Q7/ 3/.32./0208 ./0.3./. 987Q...3 . ...83.80/0.3.-48:4./. 2.29..003000.7 7Q707%$... .8 070832083 ..2083/0-079038Q70/038Q5Q720..0-7Q7Q3031..:2.0.7 0 ..89084942.2-.9 2 .92.7 /703..-48:3/0 14948070890 0209079-..39.942.-4/43.-47:8:. 9.8 .0.8 .-03-7807.890/0.-03907.890833Q90 -730.0.7007208.8 7. .7.Q002.0.8 3 300. 3.2708 9072.-0.38.9.97Q-7Q7Q3 . .7 3 3::3.39 4.03020.79087.... ./.3807./0208.9.793..0 -:073. ..3.54250/43.7 3.3 2.8 3 .7 47./:7/:7:2.70/0.70070.9 .-7Q7..32.7 4942..79-.5.0.90 0Q0920/ .8 3 9590 . -7Q7Q35Q8Q799Q Q.97Q.843:9507/057207.2.30947::.70. 9.91%57Q7 %.0.82:2.. 987Q.3/./.02.5 2 -7Q79.5.. .39..00097435747.38./0208...9427Q.7 0..-03003Q0-.-03. .3 3/.. .97Q!03.7/.. $$ 8.9 54 . 2.8 3.309.32../0208.90 020/:7/:7. 3/..7 ..00-7Q7Q3 .7..7708 807.08043/07.24942.39.5.0 8043/07.3030..3/0..7.0.3.3/0.2.3 3/...8 ..97Q .0 8 .439749079-.24942. 9.0 :.9$89023. 2.7 .09079-.-7Q7.8.8 3 9. 574083070-7Q70709. 7-47: -.5 .7.0907.843.549.72.8 3/0/ 032088.309.8 0903 .424947.. 9.924947 47:2. 7..3 003 8 9.0.3-7Q7Q3 /:72.-40/43..424947.43974: 7.3 3/.381472.-7Q7.3 2 4. 3 84 :2..942.747.90 0209079-.0-7Q7Q073/0.097 .94 4 /.148:.0.9 953070 070478.. #0/44/.3-.88902/08..8 3 . -.0. .0. 8 0.8 .

.. 803.3092$8902 03.0 . .2...0..-.-23070 5747.7-43243489Q2.-.7 3.32.. 80387Q 4803 ..5.7 ..7.3.3092$8902 7Q7073 .9 7 3/./..33:2:30.072 0232:202843/0 07073/0 .2..5.890000. .3/ 9.82:2... 3.8 2..3...%7243974Q.5.243900/03-.-032..2.2033032 4. 3 3 -.2.3...0274 57480879.38. 8.-20/7 %7243974Q.3. 439742...0 .. /Q Q..0/:2.32. 459200/07 .-0.3/70Q2.5.5.748:3: /33::..2....803.3 .0.39 /Q030 0./.7/ 7 .5... 0.32.7   7Q707/0 803%7243974Q.2.3. ...39507 . .

0. 4803 ..7-43243489 ..0 97. 803.0...8 9.-.382907.. 3/..8 .

 29.7.3/. 3.7 Q070 Q0329.4592:2.7/9.097 .90.070302843/0 0707/.7Q39Q030.0-30703 .07.3 8 9..4.7.

:4: .0797 70. 7Q7Q3 .3 170. 28 4: 9:7:. 0/0.  $Q7Q.3-.7. 592. 9807.3 3 8.32..0797Q 9Q2 0920 ... 843:..2.0.9. 70..0.8280/0 03-.. . 0783/0 803..843:3.508807.4 4947..7     $89020 0307 .0.397.4592.32. 459200/03 ..903/0 0707 -..7 3/.79.7/07/03 20.070.424947: .7420974 :.843:3:8.32..0 . 947...Q07 $07. 9.8430 78 4: 9:7::5.03092.32.424947:. ..32.8430 7838Q704.07978020-..'0723$Q70 030-0374 02.0.097 . ..3843.3843.2.5.890 803 78 .1../33439740/03. 3..7-43243489438..'07233$Q70 030-/ 74 02.34592..7 ./0/0.9.43974$8902  .32..5 0/0709Q2 0920/3023/0.  Q#0Q97Q   . 3 3.3843.

/7  .3  02/03092./  &. 3 .'039$ / 72. 592. 970.2.. .002843/0 07073439740/070274 57480879.'072 08.43843.  .5. 43974Q  !43974Q4/Q.9.843Q3908  0.32.3/.-.32.7  7Q703  .843:7:2.843:  .  507.0. 020$8902  ..3:2.

./720Q9Q Q .  803...9/:7:20.04.0 .  .7...2.7/ 7 . 942... 0783/003.30928890230903Q390/7 . .890$02 7 ..7-43/489 .7-43243489Q/083 972 439743.5...49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0. 3. 9802   .

 ! 80-7Q7Q3./ 83.97Q 092033 8 9. 02/03092.890 -8.3.843 5748089.0-3070.5.830.3..9 3/.3Q89Q24/Q.   Q#0Q.

070370Q.0.8900 783070 0704803 /0 070.5.42:9:-23/0..8 3/.1 ..44947. 9 4803/0 073. 9$07..7.7 . 4592:2. 9 7.97/Q7    .7 803 ..

7 -::3.9 3.9 4.79. 43974Q-7Q70:2.073/0.3/.3 3 8.3..9 3..3.043974...4 24947./0204.39023070 49:030020  .3/ 7 ..8 3.4942. /.19.342.04.307-08020 -/72.0/030/0548:Q073/0..8 0-080205425. /. 5708489.3902070-.3 90320/7  38:9088.043/038/0548:3/.-07903143843.2439..043974 0/20/7 3.7.043974Q.83. 3.2-/.3/.0.3/ 72.7 0.043974..7 /030020 !425. .5 2.0 /030/0548:Q073/05708489. 43974Q.3/ 7 2 8: 2.3/ 72.0...8 35708489.0/0.9 1..../ .0843974Q80 80.5 2./Q 208.:.5 .3.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970..8890203043974Q.2..:2.0.8 3. / 7 $:80.9 4942.. / 7  $89028 .3.0/070.3 2. 3 3QQ7947443:3.Q070 8::3/..3/.5 2...0 02/0/030/0548:3:-.0.3/ 9.3889020:2..8 3.3 Q073/05708489.94.7 02309 90/-707.7 8::8 .3.3.439740/20/7   38:87Q. 8:0820830..7. .3208./09023099072489.7. 9.9 7 .8 .7 . 942. 90/-70789070343974/.-08020.. .9 -::3.5 2.. 030020 -::.7 .3/ 7.-7 .807.-2090/7 . . / 7 7Q7Q89-.2..9.0833.7 .9 7 030/0548:3/.07003/0 070:.3..78..70730097070 .. / 7 088::007.8435425..943974Q. 0/070.. 9 .8::3-07-780.. 329/0 073Q0730 2.7 .043. -.380.9.7.. /030020  :..3Q073/08:80.38437.7/.097  .033Q89Q30 2. 9 7 2.8 3.9..7.8::3Q895..0833. / 7  38:9088../ .8 4942.90.94..-079032.7 3 43974Q4942..943974Q 7Q7Q.0.7 Q89295708489.8 9.3208/:7:2:3/.2 /.08.9 7  .8 .7 8:084 :9::478.7 ::.:99:7 43974 007/0 -.720..3/. 47.397.09072489.2.70.8:80.7.7.-.7 3.8 3. 02/03092.9 7 .-7023095708489.::.3.-07-780.0..3-.8 3.3/.9.3.0Q89-. ..9-7Q7Q900.7.5 2.0/0.4942.7 3/..8 .5 ..80.3/0 . .033..8 3..-079/ 0/0.98002 -7Q7Q900.90-7Q70:2.5 2.7 9 7.3 .3/08::39.9 7  .9 7 .7..98:80./03.. / 7  030/0548:3/..3:2.8 7.439740/20/7   :.7 / 7  8 92.9 3.

-0790390/-707..7.9072489.30/0.::34. 5.3. ..28 .3-::32.9 7   %0..70425.5.0 .. .00.9043974 907. 8.3/0$::2: .79457. .3.. 3.8 39.8 7..8 .7. .38. / 7 :. ..9072489. 99.7 3.8904.-0790343974143843.9 7 9...7 3/.3/0.. /.7/.8 8.7 070 90/-707. .7. / 7   $ .7 /.30.9 7  :.7.7/..8.32.3./020:2.7.439742...0783/03/ 0320070 .7.307..0 .0::390/-707..5 2.9 3 3.8:.0.3 3.4/.0/20/7  0-000 8 9 .4..39072489.9 .0 ./0990.9 . /0 2003-7479.3.0.70.3/.3/04/.7 3 8.99.78.843 82./020.703/72088.8 4.. .9.7./0- 8. .3/ 8 . 0920::34:7 /.7 .8. . 9.3.97. / 7  0-000/038::38 .3/. -07/0 073Q0730 .7 3 3.3.75425.7../7/09072489...7.3.-:0/0... - 29./..9 7 .20/.070.7. .7.0.7/.8 -789.0. 8 32.94.90742-3043::.38::38 .3/.7720208 3 %0/-707 ..70.7 3 .9.303 .8 ..7..0:.8 .....3707/08 . 2080./::2. 3 30700.C0073/03. .9.Q30 903... 5.3.0. 93/0QQ7947..8:.0.3.5.0./0/3 .. . 7. .5 .70.0/2020/7 . 8 92.01.47107.3.7008 7.78 .3.92. .5.770Q.-.8 .. ..3 8.32 42.0 38:.32.-7Q7073/0... ..3.2.0720892.7.4942.0.. 5425. .7.7.32. 32 4. . .:90/-707./7/0.7/.9072489..0.9 .090303-74/.-.7/.0  8 ...3 380208070/7 %088. ::8..3 .3 / 9. 1.8 . 32 4.8 . / 7    8 92.9 .7...8 .7..70 . 3.. 47::.7. /4:3:2. 3./..0..... 9 7 2.2.2.$.0 47443:3.9 7 ./ ..8 .2-.39072489.7 3 3@0 9$:.703 . .28.0.2/.1 3/..3..3-7/43..9.8::37 ..::34.39088.. 38.0 ...7 343.70-088::3:3007%Q7$9.QQ7947.7 3/.707830/ 030..7/ 3.90 3/7090870730.5 2 42...39072489. 9:.090883-:0908:. /0.7 3.99. 42.38.3/. 3/. 2. .8 3 8..0.3 009784-..75 2.3.07Q7/.3 8 .9 :.1.2/0 503./..:.-.7.7..2..1...8 907.7....0. 9.7/07003-47:.3/. -08030-208307090/-707. .9 7 . 32 42.8903038890207/05747.3.1.90/-7070-:80-050..7 3 .97Q3Q3.7 .799 7 7/031.0.. /038::38 .. 0/043974/Q03032 42.-9/0..3.3 2.7.-94./0 ..47.943974Q..::3 0/0070.3 3./0300208 .8 4/. / 7 0-75747.8 3 3/..4...3..::390/-707.39072489.3.7.9 299072489. 889023/03-08020..7 3 890303/0 0707/09:9..7 3 3/0 97202089072489.5 .7. / 7  QQ79Q..0.5425.-7Q70:2..32.7.0.. 3/ 9.1. . 8 .7.-088::3:384 :. .2.9 2../0308.3 3...8 3.

7 Q2.9 070 9720:7.2:.%08807 32309:7.$89020733Q.7 Q2%072..: ..32.7 3 32..7 ..7 Q2. 9..7.90 02088902 $3/7.8.3.9083007 $3/7.7 3 3007 $3/7.00-7@0 0/.0%.0 942.7 .0'072030078...9 /.3.3.3 .2.3.9..8 3.3.7 @ $::$ .0..7.0070 97208:7.0.7. . ...7.039079-..7 Q2.. 7Q707 434-4 $ . 9088.0.7..7 Q20708 92.3.3.3./08.7 Q20-7@0 7Q7Q.7 Q2030 %$  $3/7.3.$::8 92..7 $ .7 ...39 !.7 439..3...- $3/7.3..3.3$ .37.7 38 . 9088...3.Q..7 3-.5.7 .3.9Q020 32.7 Q2.8 Q.7107 C007 03007.0%.3.043428 8 3/.38.7 Q2 2..7/ 2.709020 $3/7.38 3070320 0207 .3.8 Q.7 32.7 Q2.7 !Q8Q7920.5.03 %.C007 .. .8 3 8 2.7D709. 9!Q8Q79207Q7Q030:7.7 08..7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .3..7 Q2 7 -.9. .3.7 $ .7 3 3 .8 3.7 .8890207 $3/7..2.3.9 .7 8 %03 .0.030 $3/7.3/43.3 2. 97Q7Q.073/0Q.9 /4Q2..8.023 2309.3.7 Q2..3..  $9...3 3-.79.7 8 0 97.0.3..84 083.7 39.70..3..3.3.5 2:7. .-:/03007 $3/7..7 .0$:$07..3707 !071472.7 Q2 080208::.7 Q2030 $:-47::.8.7 2 .7/ 2..7.. .3.3.47107%088.7 Q2.709020 .7 3 .7 Q2.0343974.39.03:7. 9:. 9 .. /43.7 .3. 9.7 Q2.3.8 3 8 2.3-..3/..3 .35..0!071472.7 $3/7.3 2 3007 $3/7.. .. 73.  0.7107030C007 .-9..8 3 8 2.8..8 3/.7.02.70-7@0 7Q7Q.9 $3/7.7 $.003$8902 .3.3.07 .. %..7 Q2.8 3 :.7:.7/ 2.3.9 .. 28 -72:.Q %072.008.7 .3...3..3..7 Q.../..7107.2..7 2 ..9..3.0.8 3 8 2..7 3/.38::. 9 2..7 20027/03 $:-47::.097..0 .7 3-.3.030:7:: :3:32Q/ .7 3. 9!Q8Q7920Q.9.

 2.3 $3/7 030 200548: @0903  $ .2.%5 .0Q../.:7. 8 .709020 Q9Q3-. 9.0.0 .7 @ $::$ .$. 92.9 07D89Q3/0$ .397.03 %.7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q.0&:. %. .$::8 92.Q ...7%088.'0 203/720%08807 !74003/720:7..9  0308.2.7 %072344 C0:7...Q80 3$::8 92.$ ..82:2@.49054.0208 3..8.7/.3.3./.3  :.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.7 @0903 !72.8::8 92..$890207..47107%088.7 4 . 9.%0880733%.8 3 .8. 9 %.  /03..7....7  8 92.0733Q0303208 .7 2 070 97208. 070.3/ 72.2.9 !74003/720:7.0.3 .7 3 :0 .7030907. . %088. 9..5.3 8 9 .%08807 3 18 .39.%08807 ..7 . 3.8 3 ..0$08.97Q .9 !74003/720.:.

.

.7 04/:.3 5740830704389Q7843/0 0707 2-....3:2.-7 0/00 2..3/.0/2 .7.3/.3/..7/ 3.90-0083.7 %Q7$9..7..9 7 3.9 7 Q9Q302309..%.9.7/ 3Q3/0.0.9 2 4.7 3.8 3.8 3 52.::34.70/2 4.0.4.. 43.5 2 /03032 /43.2.7 %Q7 $9.::8.943974Q.5740032 2.730920 .0720/7 2 -:.-:.3.7/.04/:.090903580. / 9.43/0383.7.7. ::34.0..7.....97070 -07-70730.0/2 2.7/ 3.38437.8 -789.::34.

.7.2.5 2.7083007/3/Q7Q20.9.0-.:19708070 0230 5.9 7 !89:9:..3QQ.097 .8 3 .07 .43:.9.. .0002../...2 .-709042.70830/ 3Q3/00 2./09 805.08 8. 47.0-03  5740/0.9.5 3..3/.9.3./..7/.5.5 -47:..7...7 3.3/.3.. -.083. .. / 7 .3/.8 3/Q Q72089.04.7 3/. 20970/0-743/038..59.9.7.78..843. / 7 43/038..3 ..8-079202 80 .59. / 7 Q2Q34/: :3..8 3/Q Q720...43/03839.-QQ.043/038 .5-QQ9Q20/7 &:3-47:.7..5.: ::38. 2. 0/0243900/0..7 3.8 :.38437.043/038945.79.::34...3.0720/7 :.843.5 0.5 3/.9 7 Q9Q3-..9.7.32.9.3 3. .04.5 2.7 3/. .9843.7. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945..-7Q8020 907830 0 2 ... / 7 .3 ..7 3/...-.3420970.39089070/ 03/0 42.9. 2... .7 0. /.3..3 3/..8 3.9072489.7 3. /03QQ 42.9.9.97 589:9:.7-:349.088902/.0 Q8020349.0830-7.

3 2.0/03020 00933/03092.843 .5 .0.9 3.097 0302007 /.03 .097 43/038945..003/00-789048.3420970 02309.1083/037Q0-0.::. 4.2.30/0. / 7 %088.7 3 3-070320807003349.2.7 .8907/ -.7 ./..-.32 4.097 .38...7 3-..0-:.78.09..779./.3.32.342097007 .2.5..5 .7..5 . ..5/0-2097007:. 0920-.99.542.7.9 Q073/0:.7 478.7 3/. 32.3./.39Q2..2. 9 7 .-.72:9.:.3 229.3800/0. .0 .Q80-..7 3.Q.:.070-0.02:..5.3 ..79088.//007 902033.9 7 .42.0..7Q47. .5.7/.::3.058 9:9:.3.7.3 .. 0/0.8 3 -:. 43/03839.70..907.3/. 7 94.0/ 07052.8 3.043/0389088.3-..3.9 7   :.9 3/.10830...3.070./03020907. -72.9 7   :901.3420970073:.09088./ 0707/0 43/038.743/038/ .8 3/Q Q72089..7/.. / 7 :3:3 8.3 .2.090070..9 7 .39 00795/09. . 425.72.00..3 .0 8..79088.04.3 3.43/038.:.3..7:..39 .2.7.3 2.788902.30/0.8 3.8007.7:.097 07..-7.9.08 .8 439749.9.::38. / 7  :..8 :...708.0009. 9 2-47:8:3..7. 8.5 .3 2 3/.7/. 9 2 4.3.843:3/..805.8 8.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/..32.70/0.. .97:.3 . / 7 !89:9:.8 3 -:.097 $ .7/.9 7 0-209700737 3/02:9.9 7  Q9Q3-:.0 0/0-.-0..3 .3. / 7   $9.589:9:.9 3/.:  3/..9Q707..843:3. ..30.. -.. / 7 0-2097007 8.. .7.3 2.5.39.8 .9 7 443..0507043/0389./....3./Q Q7Q..1 3/.3..0 2..3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437..7 3:.3.7 8. / 7 %088..32 02309.208..5 2.97... 8..-.7-07 8Q7007/09020320/7  :.8...7 .-.7 903 30::3 4.3..3 . 3.99.3 2..0 0/00.38.8 3/.7 2. .07080-7-5./.203..9 420...-Q9Q3.  Q2..8437.002...0.7 3/.3 2.Q8990342..7425.8 3.70425.8 :.710707302.-7 4097/03.:.8.7 :.3. 3.. 7 3Q3/0 .5 .3.097  :.00/0.8 /:7:2:3/.79.9 .0-47:...7083/039-.703-7.0-..8 3.-20830702.. ..7 .0 092033-:.2.-..3 .92Q//090/03030.38.0-47:.00.7 ..8 3/..097 20.342097007020 208.:.2:901002.8 3 -:..88. 03000. /0 233 09804: .7.-:0999038437.7.7... 2439.7 37 3/02:9..3.3/./0-/0 200730.7..::30-.. 9 2-47:. 3 3 .9 .2Q/..3.34209709. .7..7.0.. 2.0-4:9..

7  38:9088...0...302309./802309.2.3.9Q707 38:-.. 802. / 7 ! ! ! - Q9Q3-.72.7  7 -.08 .9 3/.3 ..8.8 3. /0 070730::3.8 3.39Q2.302309.7 Q2!.:.42.....302309. 7 -.3/.89.9..%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.8 3...302309.7.8 3 ..02439.0707   3$:%088..5.7 Q22309.3.7 47:2.8 3....7 47:2..7  7 -.7 Q2Q 9070... 02309.8 3..7 Q2!49:2...9  0308.7 47:2.7 47:2.

.

.-: :8:830203Q3/09:9:.08574-0207/...3 2.3.08:9.90/-7070908890.9.5 2 /03032 /43.720/. 3.5 .2 3 3.-7..7 ..097 030/0548:2439.38.0.8 4. :.3/.0 ..0.7.9 7  443.2.0.0/2 .7083/0-7.0.3/.20/..08::39..04/:. 4097:.7.2.2.7 3/. 43.0-.0...7 339.7 3/..7 3/.030 20 ..2:..39 .70090730::343897Q843/.0-7.. 3/ 3/. 37Q03-47:.38437..943974Q .9 7   .709.4.7/.3.7.0574-0207.730920 .7 2.7.. / 9.::34.3../.97070-07-70730.0 0700390/-707.084 :2..8 /03003208 ..7.3... 3.-0.... 20.3 .9 7 .097 .-79072420970432.3 3 9..0070030707/0.043..00.92.9 7 Q9Q302309.5.0. 425.08 8:9..09720208 420. - 8...7/.90859 ...7 2.3.7.3:2.-47:.7/.3 574083070243900// 349.::8.7 3..3 57408307043897Q843/0 0707 2-.889023/0-.0::3 0/0.082Q0220038..08:9. 4097/03..8 3.3/..7 2.-7349..9 2 4.9 7 Q9Q3 38:-47:.9 7 /..5. ::34. 3 ..9 7   47:.7../.7 478.3 .0 -70 20349.3 2.43...090880-.20830907.32 4.8 -789.3.8 90230/0.../.5740032 2..7/4.97 .9 .-:7 ...-::8:8/. .3 3.3 2.090903580. 07003.7 43.0/3Q -47:8:3..3 ..3.::8..0 2:8:.0030 200730304342./.8 3 52...4.3 2...7 3/.7.0 07003..7/.5 .... .7 4/:.0..0.5.020990...5.9009Q/0/0.8 /0890020.349.%.. 0/0 0700389. 43974 /43.7.8 3 0702...:.807/0-079/ -3Q3/09:9:.3 2.9 2 43:2.3 3.-7/031.0.3/.-:349.3..32.-7...7 243900/2 4.38.....20907/020/ 030....8 -789.. .0/2 2.7/ 3.7 3073/03903 .7 %Q7 .9 7 3....007-Q2Q3 -7.7 0/2 4.7 478.9 2. .7/ 7 7.3 3 ..09070/.08574-0207 -.08::39.7 %Q7$9.050/07809072420970243900/0.::34../.28 Q8020.3.43.7. 82.0. .-4/: :..0.9 7  8 32..9009Q/0/0.. 8 .8.0/2 .90-0083.

9 -47:...09.4.0.097 $89028:..70/0.197007 .-:349.9 7  .7 47:2.37Q03-47:.8 4.72.8 3.89. 432.9.:.7 7 9.3/.8..7 3/.70090730::3 43897Q843/.9Q70738 . 20.471079088.8 3. .3..7/.. -7.7 2.0. - 8 . 3.-::8:8 /. 0920-.9  0308.7 0/0. -::8:830203Q3/09:9:...07-7. ./.:.7.058.7 3.. ...30/0... 7 .9 7 3.7....3.9 .-47:-7.79..7 $ .7 243900/2 4..8 3. 7 .3.3-7:8:77QQ780/Q090... 8:9.....2.0 8890239.7 47:2..5.-.08::39..0 8 2..3. . 7 -.0/03020907../4/:7:/:9.00/00-789048.2.3 3...090070.7.3 2..2.0 0700390/-707.3. 8 .0-70 20349.3 . 3/ 3/.00.3.. 58.7 . 8437..9 3..9 3/.$: 08 92.7 Q2!.....3472.7 574083/0-079202 8090.7 47:2.3.7 47:2.7 .302309.7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -.88902..20830907.084 :2..3/090.. 8. .308.8 /0890020.0/0302000933/03092..8:: 8 92. 3.7/..70..082Q0220038.7  7 -.020990 .2.7  7 -.0030 200730304342. .32Q2Q34/: :..9 3/.0009.5 .7 2.3. / 7 ! ! !- .302309.790/0.7/ 3.20/. .3 . 9 7 .39 .7 Q2!49:2.0443.349.3. 3 3 .9 7    $9.. 82.0...:.08574-0207/. ..80-054.......7 Q22309.2:.3.09070/.7 .....92Q//090/03030.3 3...83/0..08::39.3 Q89Q3/0-7/4.097 07.90/-7070908890.0-.8 3 89....302309.. %0859 .3.3.7 Q2Q 9070..0707  $ ..79-.720/.3.3../..47107 %088. 3 .5.5 2.42..0. 0/0 0700389..28 Q8020./0.20907/020/ 030.3/..Q9Q3-47: .3/.7.203902032088.072.9 7 47:.3.8....-:0999038437.0070030707/0.3 2.. 290230/0.8.30../802309.8 3 .5.097  ..7/4..70::3.2....08-0703070 5740/0 07070 ..7 ..7 0730/0::3 19700743.7 339.7/.8 3..-0.7 3/.0. 197007902030.0.3.7/ 7 7...02439./.9Q2. 9 7 .3 574083070243900// 349.5 .097   0302007 47:/ 0320833843:3/.0 2:8:..097 0302007 /.090.9009Q90/0../..08:9.0 -47::.38437..0::3 0/0.3/. 0.9 7  8 32.02:.5 5425...043..0 ..097202088.0 07003./... -.7 3/.9 .890/0 07079089309. 802.9088.3 2.8 3.-:7.302309.79.203-4 . .0  0920090889024.. 02309.3 2..9009Q90/0.

. 8 2. ..7 2....39 80907..5.08574-0207 -..0209889023090742.0574-0207.070 972 . 3. .97-.3 .7./3/Q720.3/. / 7  07-75425. 0 .32.0. .. 32 4.3 2.08:9. / 7   1 -47:9088.-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.78..::8.3-787Q.443.7.107 907.08 8:9.7.3..3 ..3/. .38 3 34.8 3.82.-7349..7..7 3 3/ .7083/0-7...5 3/.0/2 4.3.7.3 2.143:2.-Q9Q3-47:...9 3/.7/.7 7.107%5 42./..9 / 03703/709....32 4.0473.7 3. .79.8 3.08 . :.0-.5 2.-0.43 -7.!0-47:.-..8 .4097Q3/0-707. 8075.9 3/. ..97./...9Q5Q 443-4 .7 3/.32.39307 5./.92. ..7/ 3.39 .99 3.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.5 .:.2....7/ 3/. 8 9 ..9 2.-7.3 -.8 8.37. / 7  1 -47:9088. ..3/..007-Q2Q39. .8 2439. /0543:3/432../092.0220.3/090.39 8 .7.9 .9.3.4097/03.-070320/7 070/:7:2.030 20 .::34.3.807/0/0-079/ -3Q3/09:9:. / 7    0302007 . 5Q77 4942. 9 24097073/007-7..2.. 8020 8003-47:-.843:.3.80-054.4097:.3 .38.8 3.3 3 8.4942..9 /:..:. 3 2.7Q809042.. 5425.. .0/054..7 478.5. . / 7   1 -47:9088.-7/031.5. 8 32Q89.3 2.7 3073/03 %Q7$9.7 09070899042.3...9.397.3-47:3:3-4 .9 7  !74083/0-079202 80443.43.0-.3..43:2.34209709.9 7  4097070307/3Q .7 478.2092020 7.9 .3. 2:. 2Q2Q320790-003 .8 89.7 %Q7$9..907:...::34. ./0.0.5425.7 3.0.1 :.3 .8 /03003208 .3 . - 007030207..9 3/.4 -407 2... .7/.. 3.3/ 72.7 9.8 90230/0.1 3/.0-47:.37.790.7.3 2./.97/035425...03 Q80904.7.7 409707 030 20/0548: .471079088..8 3.32 8.7. 2..5.7:-:3/.7/. ..8 3/ 02309-47:8:3/.0..349./3Q -47:8:3:3.-2083.7070 970. ..2.7.097 ./..9 7 030 20/0548:2439.2./..8.0.7 3/.3/0543:3479.79-.0903 30::34.097  .92. 43974 /43.97 43.2 3 3..00743 7.0.79 0/0..7.443:3. .92..0.7.032088...9323Q7080.2:8: :.7/.9.097  $8902/0-3.83/0-0790308..-0. .0..07-75425..8 3/.0/43.03 .090880-.9 7 .3 2.0/0.3/.3.9 2 4..  1 -47:9088.788902-.9 7 8 92./..7 2.. 82.79.889023/0-.843-. @0..0.08 .9 4/:.8.43. 4097.3.3.7.097 1.7/.5071472.083/03-. - 8 .9 2 43:2.8 907.5..0443.0.889025425...

3.07..7 .3 .2.7 8.7 0920. .3 ..70..3. 2.9072489.8 2:9020 8 2.3 78..0./ .32..7:.0208:...9.00/00-789048.0/208 1.4. /.7-7.0-47::.3/.89.3.32./..97Q 8 9 .2.. 8437.5. ::3802 4. .00707024390 0/0.43.007/7 07 8. 58.5.7 .47107%088.0.02007400/0.2.097  $8902/0:.. 3 3 .:.799.32.:.7 %$  8 9 .-70707/03708032007.0070:. 2.9 ....0.2./4/:7:/:9.3 .-.0/0 97200734..9 .0.0..97.058.8 3.2.7. . ..9970 2.-:0/2 47443.0.92Q//090/03030.88902.3 Q89Q3/0-7/4.7/ 7  3 90889020...0 ..3 .0 99590 8 9 . .7.39307. 197007902030.7 . . 7 . 82.7/.7/.0.7.7.30/0.7. 8:9.097. .0 0/0 43:2.090../.8 3.0/03020907.082Q02200390230/0. :.5..077:57..39 .79. 7 ... ./..:.92.090070.. 0920-./.070.3.7:. 2.0.3 7.8 3.792.:.9 3/..79....9 7 8 04342838.7.7  0308.7 2080. 0.:.. 439740/2080702090/7  8 9 ..-20073. 4..8.3 2.:.90/-707. .2/.0009.2. .084 :9:...3.0/03.3 2.0.3 3 82.5.7/ 7  47443.703343.0 8890239.07207.7 0730/0::3 19700743.3.0.42.097 07. /0300320830 093.7 7 9.3472.5. 7 ...7..2.0 .3  2.27 -. 0707/090.8 3.9....9 3.-.7 :./...7.7 90230/2 4..02:... .././.90890-070320/7  $9..5.2..97Q37 .77Q320.39.0707/080::3:.8 3 3.:2.. 9 7 .843 2.08:9.30.02439. ..7....3.32.9.-7.7 39...3/...570.7..972:8:.../0. :.. 8.5 2. 889023/0-.9 7 4947. :.0. .7 58...020 .Q070-0 0707/0Q01.3 .7.79. . 3..2.342.7 197007 8 9 .7.808:.3/ 7 2 ....5 .:8075.7 0/0.. 32 4..7.8 3.7/.3-7:8:77QQ780/Q090.2.47:/ 0320833843:3/.07-7..32 4.020833 5.7.9 .79.0-0307.7 3.32 4.:...0.7'0$4 :9:...-0307-70.9 7 .3.890720/7  7087Q074..9 070 9720:7..09.3 2.097 $89028:.-:7. /43.2Q07300970.7 :.7 ... 32.0  0920090889024...3.-0.-:0999038437.890. 432.9707/019. .4./..907..70/0.7 .5.7 3/.7.0...7.5 .. . .7 7....203-4 .197007 ./..09.9 2 4..203902032088. .97-7 ....3.2.5.3. ...7 :.3 3.7.7.097 0302007 /.084 :9:.3.92.9 7 .20949. -7.3.4/..8 3 3%072489..843:89072007 2:9020-7-730::342. ..38437... 290230/0...0/0302000933/03092.0..3 .9 7   8 9 . .5.02007.0.084 :9:.2. .007/7 %0./.

3.2.7.2.99..070..02439.4/..7:5-0803200.. / 7   .3 2.9 7 :./.3/..097 #.395072..070033..3..97Q 8 9 .243900/2 42.9.395073/0/:..39 8 3 -7./.7.7/.7.7 :.0/0 0707431474 :. 3 -0797 573Q073083200.979580207503.7/ 3.7...0.0$4 :9:..097 . .9 7   '..084 :9:./.03902. 0097.5 2.-7.. 4..87Q.0-:/09.7...73 ::3.07030730432.3.7 3/. / 020/0303.7-::32.308202Q2Q342.3 -7.0.8..37. - -2. .022$$4.3 . .097  .39.. -::32.-Q9Q3-7-3../. 2 -707 09090/43.9 2 42...070 3Q3043.0.3-::3.7.../0/3 . 9 288902073/0-.0.0208.7   43.7 '.3-7.0.3 -7/031./.7 .::34. .7 %Q7$9.:942.9.. / 7  2..30783/007..3/.7/.7.39. .80.. / 7.7/.8.....97/0.5 5.. 2 -70709090/43.7.:..::34.9.8.4395 8 9 . 8 92. ..2/0 4.097 !03..9 8 3 ..5.4395073/003/Q073/0 /:.0 0/0...3-0797 573Q073083200. 0/0.8 3/030020830302.843:3: /030-7 0/08. / 7 8 9 .307/07.3Q80 8020/7 Q/./.0507/0 /4.:.37.4.9 2 42.9707507..8.793.084 :9:../0-83 :../.7  7 .9.0052.7 307309.7.083/03:. 8 92.3 ..07035748509Q8.37.980880.0200742.2439.9707 #.9 8 9.7 /09.3.0 0/0.70 800..7..3 .7..:9.3 8 97...9 9.9 8 3 .3. 24947 00730::3-707.. / 7  2.7 2.8:/703..084 :9:..9707243900/0.%Q7$9....42..0 .7 3..97073503.3.39.2 243900/0.. / 7  82...3::3.58./.82.7/ 3.49.10/090795030.09707 2.9 7   #.97Q8 9 .0.5.3 43.9.7 3.0005007 :..5..9707 $9...:.7 2.20.7  4/:.38107303000-0...395.99..7../:.9..7.7/ 3. .3.. / 7.20.099 Q80904.9..3.7.7 3.2 Q8090 ..0/2 4..303.3 2.7./.:. / 7..007.8.1 3/.800730::34.3.9707/:. 08...5. Q8007-:3.7..::34384.7/..0.::32..8 32.34.3 3 ..89083 24.3/. / 7.2 .243900/2 42.3... 2.3/.8.2083070.3 .3 .7.09.::3 0/0243900/0.7 9.7 30097-.7  2. ..72. 3 3907..43:2/..89083 24. / 7  :.3 3 ..

.994-4.Q23:2.97 :..32.9 7   202Q$.3 3/0243900/20/7 @07.89./.0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004.3/../7/09078/3Q Q4.5 .700! .89. ....243900/2 4.8 3.. 90890/2 4/:.7/ 3.3. . 07302439.-:0/0-79407.97:.8::3:38079.7.0 4384.0232:2 22 ..747/47.07200./.3/./..9707.97075.9.3/0.8 39.7.79..800/0.0!/:7:2:7.7 %Q7 $9.7.::34.8...7090890/070 8 Q07908590/2 34.3 .35708/Q2 .9 7  .3/.2. 3..0../.38::.7.8 3.0843.0005007 :. . 4/:.7 %Q7$9../..-9:9:..8 Q/0] 229.9 7   @0#.7/ 3/. -. ..4.80/03 8 92.7.. 3 303.90.9 7 Q27.80070 ::34..30707/007...3/.../0271481. 84 :02 8.89.8 .9 7    %0859.9 7  .2....0172.9.7 080307..9Q0730 .8...0.7.-0792 9.7-4.7 %Q7$9.3.7./207/032Q90 07:5.970.7 %Q7$9.8 / 72.0908-90/2 4.7/.7/ 3.7/ 7 .5 ..5 .74./2 03.79.7 3.5 .0.7 3/.0/.0/2 7.0 7:5:.7/ 3..702.9707 .42..0 :8:8:3/.7.32. -709Q90/.970738:0902.. ..7.5748509Q8..9707 C0./.3 2.7.82:2.7.7.. 3 22 /03.Q23:27.30%5Q23:2#.9 172.703343..3.38020 2Q2Q34:78. 3 9.7 %Q7$9.547:9090/070 07.4/: :9.7 Q073/05740830707:5.97Q35740830707:5.9 7   Q23:2#.3.9707 4/:.5 .9 7 !/0 07/03.2-4.7.38.7..3 39. -.3.7 3./.9 #.207043.0070 97204/:./..9 -./.3/. 9089309.890 0::3 703901 7 3-4.-4: 2 /031.9707/2/03.3/.97072./.0.7.2439.97070303/.7/ 7  Q23:27. /2./.7.5 8.0./.4384..7-4.7 %Q7$9.90097489.9707   !..0-4. -..0.3 .9 7 Q27. 4.. Q0073309.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 . #.7.Q0730172. 2/. /2 03/0...::34./.4.::3 8:003Q007/0 4/:.7/./. . !. 2. 03.43897Q843:4/:..7-4..

 .

570803208..7 3.7 3. ::339090./.8 3.3/.9 3/..0200730920 .7 %Q7$9.-7-730Q80-.79.5 .Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437. . 4/:.3.79.

.4.59.-7.0 0097489.5. 1. 22 09.030903/7208005. 4.7.0208 4384 .7/ 3.2. /:-0 5Q77 79.2./.00709 3/04384:. 2.9 7   .7/ 3.. 22 43..7 %Q7$9.7.3/.::3048.70. -4.3  8 Q074/:..707:5:079Q7Q2439.32 4/:././.39020-4.0843Q00703.3 Q00703.5.0/038:0902.7 %Q7$9.::390890/070 8. -.0540890794-4. 4.84305.8 3. 3 3/..5.3/.9. 3.89.4:.7 0920-.89 /.

 .

7 3/....7.9Q0730.9 7   !.39542.. .. .. 90890/2 4/:.7 4942.3/.7/ 3.3/.945.84 :92.8 4..3 2.7-4../.9707 CQ2  .-..79. 700! .0232:2 22 .3/..7/ 3.94.393.Q0700 995070. 3 9. .724947: -. -47:..::3 8:003Q007/04/:.7 %Q7$9.09.43897Q843: 4/:. .393 8075.070.7 3.5.143843: 0/0.7 %Q7$9. 03 .7 %Q7$9.7/ 3.90...5 8.7 47:32: 8075.994 -4.89-47:. 02/084 :92.89.9 8075. 43/038074..3/..5 2 4 : 2..9 3 90230/0.05.303/7.7 7 ..2.. 8 92.0302.32.4395 07.7..097 .90097489..795 .0843.2.7/:.393.0-:3.38::3. .. .82:2.0.702.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.5. 3 8.2./0271481.. .-0. 7 -47:.7 0 -790 4 : 2.38592.8 39.3 4..8 3.3.747443. . . !. -7 -7/ Q390/034: . 4.09.. 2.84 :02 8.5 .7 070 3/002 8 92.9 /..0200730920 ./.30#.7 3.Q23:2.7 %Q7$9..Q070/0.9 -.8 8 2. 3 303.79.7 %Q7$9.8 3. 84 :92.7 3.9.007308..7. 4/:.09.3.80995 8..8::0902.79..../..2.08Q7Q0320/034 : 2./.8::3:34 : 2.0 070 972043897Q843: 4 : .79-.9 7   $592..7 4/:.:..3/..54..

7 8.:. .

3203/ 84 :92.03:7..0:7.73 Q2 5425.38592.09707 Q20300949.3/.303/720.//0032 $4 : 003/70-03 0..D390 . Q39083/0./.097    $9..3 .$ ...08 !425.30097.3.3 8 92..3009709.0 8 5425..84.88 .043. .2:07 Q Q.../.72Q2:. 2 8/.@0.7.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .7 31.7 .2..D39007.Q070.-0. .7 0973078 0 42570870@.09707 Q2%03C007.7-43:$4 :..5.7-43:$4 :. $4 :92.//0032 $4 : 003/70-03 09./.9707.79.3 8 92.0/Q Q42.0302.2:07 Q Q.7 203/720.02030-7Q23:2. %03C007 @0.0-03070707/0:.043.020073Q0 02 Q23:2.0907./.7 203/720.3  Q80..32.$::.7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #.7 .97073%0859.7 .843: 48.9707. 7. ...0070 9720 007 @0.19708-::3..730:7.043.88 .7 Q2C007 Q.7 $ .70/0342570870.00 0703/720 #..084 :92.. ...9707.47107#.7 #.5...

0.09..2007/0.020400/0.7:.-:0/2 47443. .097 . - .7.8 3/. :. 9.42...7 :.2..7 /.7 :.9 7 .C007 .3032 4..7:..7 8:...7 84 :9:...8 2:9020 8 2..7/.-: 0/2 .20949..7 .0.7 .9 3/..3.020.3 .5.2/.::3802 4. .32.. 2.3.0.3 .020 .570..7 0920.2.7..843:89072007 2:9020-7-730::342.2:7..0/03.5...3.3.3 .3  2.2..0.083.0.0/03.3.3.79.8 3./.02439.02007.8-079202 8047443. 574007/0:8:8090.7 /054.39..793.70903208  $4 :$:$890207  0308..3  3.8.:...2.7/ 7 47443.8.

.

730920 .3.%.8 3 52.

 .

7 0097 -.0243900/2 4.730920 .74 4.::3:...8 3 52. .7.. 9 72. 84 :92. ./.0..8.%$ . 58943: .0.7 90880243900/2 4.0/2 4/: :8320 0/0Q0730. .7..9 3 9. 8.7:5.7 -47:/43.0/030032 4.8 -789.9 303QQ7Q7Q 0432.0/ 07 .7 2../0070::34. .3/.0.7.9 7  $8902073-Q9Q3.7 3.7/.0.3 2...0/:7/:72..2..-0.9 7 .8 -789.3/..7/ 7 4250. ..02:9.7:..9 3 9.0.0/43.3:3.7 3..7.-:0/0.2.::32.389.7/..2..7.00%Q7$9.9 7   $4 :9:.9010/2 .Q0708:84 :92.8 89.3033 .3/. 7-78890220/.89.793.7/.3/.05071472...3 2 .3971Q -847-843: .7/.84 :92.7/ 2.8 3/..70./:8:.7 .3/.::8...3.0 0/09.7 %Q7$9./.0 ::8.9 7  !.%088.9 172..7/ 7 07.7 .9 7   $4 :92.:.. 8.%..7./.0079Q2 8 . 8..8. 29.7..7.00302007 .700. 58943: 5.7 072.9/.-47:.04/:....7 /. / 7..2 8.7 3Q073/0. .:.9088.9 903 ... ::34...-:43:/.9 7   %.3.30920070::34... 3/.3 2.9'07.23090 8.9 7  072.2.. 0/03-7090943.- @0.7 09208 7.7 3.2.7./..7 574083/08003959042.9 7 07:8:8.Q3.:.7 32439.9.3..9 7 Q9Q3.2 4/: :20. -0 030... - Q0730.32.9.2..2. .7..20070.34.9 3/..2 4.7:5.0.7:.. 9QQ070 .70.7.97 4257087.0-.09 859 .32 4.3.097203Q:2:-Q9Q343974.3.!.8 3/. 2.3971Q 8..0/.3033Q0730.3/.7..0243900/2 4...320/2 .043.7/.. .0002.2.0..3.39..800730/0::2: 4...7/..7.3.3 2.70 2.:.0/03-7090943.3889070.3. . 5.7 $:84 :92..39 ..7033/0::37/Q Q-7::8.:.0/2 .79...3-7 20.0.7.70/489:84 :9:.. 2 4.7..79....7 .

7   $4 :9:.8..3.9 7 47:-.8 3.07 2...7. %00. .::302309.30073/084.7 3 39. 30:2.3/ 72.3 3/.70830-9 .020074/:. 3 . . .243./.. -47:-...-9:9:. 7-47:.../00/0-7.8 89.097    017489.0. :23:22.32 . 7-47:.32.02007.0/03020-. 30:27043.7/0.3 2.7.3Q3/09:9:.9 .389034. 3 3 .8.73-47:.3/ 72.8 ... .20/0.8 3.7. 0/07.07. .02007:. .9088073/0:.. 7-47::-.0-0307 0/0 .38.0. 439.3/.7 3-::3/:.7080-.7/.00.0022. .3/..7/....8 3 82 /.0.7.. 32. 7148147 .-...-:2.8 3 82 3 3.7 :8:8.8 3.30/03-.7.8 2:9020349.:.7 343897Q843:3/.7 .-..32 -.3 .-.7 3 39.7 08..034..0/039.5 .043897Q843: :901..7.7.9.7 % $ 3.8 3.8 39.9.. .-47:-70 972007 ../03020-.7 39007 0-787Q.7/.907. / 7.5 .843:.5 .7 -.3 .5 42.79.08 / 72.0...3 .790/2 .029. . 0::.. /.2:1:020.2/0 -07 .7/.8..0..39 ...9 7 784 :92.7..-:0/03::8.7 3..889023/0-07-7. ..79.. .34.8 29.02..342097007.-:3..03420947Q70 902./.-.7.3/0-::32.38437.30/.8 3/0.:.Q070-7.3 /0302009.2-./.73.7.47.:.20.7 :1./.3 . 2 .2..-07903:8:8.9 7 080.00784 :9:..2. .0.0..8 .900/2 8090883 0. 7..30/.0..7-:89.7 38 / 72.0 ..2.5 2..-0.7 3/. 7-47:..90880733-. 0707/0.9 7 03020-Q9Q31938073.439...7990.33/0/Q3.3..8 3.3.. ..-...0..3.039.8. 2 0-. .30073:7:. .9 7 03020/74 4.0-QQ1938072.7 073. .0.3 3029.70 ...-:833. -.9.5 78./ 80-47:. 7-47::0.309032003.3  /03020085.47:32: .0.7 2 . -0784 :9:.0/0..59 9.3 3/./ 3/.:.:.3908807/00 079088-702309..79.3.-::3.384 :9:..Q80-...08./ 07-7 :8:043974Q-93..3 2./.1 3/..7:. .020/03.0 -:3.9 7 . .7.3830709...7.7 1.5. .9 .-.3 .7 $4 :92.-743.32.. 2... .207. 7-47:..3/..5 2 002. ./. ./.3... 2..:.3 -7/..-847-8432. Q2Q .3...0503.5 78.0.347:32.32Q8.....9.%088 0::3 4.9-0/038890207/0.0/43.8 3..74.39 070743974Q2Q2Q34..080.9 7   $4 :9:.0 4257087/.9 7  @.3 0.0700-. -...7 .70 /030320830Q:249:7  $4 :92..70833/Q03032083/0.1....-3.7/.000395..3/ 72.0.70830Q80-.8 3.../.. .::3.3 3 .3472:3.3-47:.0 0/0-::3./ 032 -47:.7 38.5 78.7.7 .3 -..9 7 : .7/ 7 :908807/0..  .

-00204/.7.9..92.303..:..07.. 80.92.0/ 032083/0::.7.7 3. -4 . 2. /8 1.3 42..8 :8:8:3/..3-47:.3/4 7:. .3.7 4. .8. / 7 07./.9 7  425708707..0.-47:. / 7.-742.09970 20.0. 3/. .3.:../.72 Q80 0.30073 9.8 302309 .0783/0-747/47/. 807.0070707/0-47:.0..8 3.::2: 4.39...43. 2. .. / 7 2309.-0790308.2.. 0 ::.7 38.8 90230/20/7  -847-843:84 :92.8..3.7 3/./.9 .3 ..0/0.. / 7..79 .3 -47:.4:32.2./020/03-.3-47:..3-47:.9.9 7  ..7 2 -7.0-:02309..8.5..7.2.3.7   ..-0.908802309.3/047:32: 42. . . .. -.3 2 :8:8. ..9 2.2.907--702309.7./0200.0703 08.7 -702309.::3/ 030.7 3807-0890/4.:8:Q907. 5.7 3/.03::.. ..7   .39479:.97 -702309.7 3.3.083/7..039 5./ 030-707   $4 :92.38 92.3-7 7 2.7.5. /.0.084 :92. 7-47:.08.0/ 908707/03.7 070730.3-47:8: / 03200.2..9 7  $4 :9:..7 47:32. 0/0-4./ 030.384 :9:. 32.0. ::.07830. .2.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.0::3-72.7....7..3..347:32.097  .9.349. 80. .01938070700707/03908590/20.7 3.3.7 3..097 &2:28.7098007-7 .84 :9:..:.2.9088 0::34...097 9:72. 3 9.5.2.7 0. ..7 /0..3 32:901./..7.300384 :9:./ 3/.9 3 32439..92.Q2Q Q./0 /707   07-79088-7-73/03.84 :9:.7 47:32.. 3/. / 7 47:. 2 Q8090. 90230/20/7    %08832. / 7.8 0900/2 42.5.32.7 .1.. 0307.9088.2023:309.:. 4./00/0-7..7 -3. 3. .2-.7:... .9.097 07:8:8.7 3023090.08907007:8:8:3/.. 908890 2Q8.8./04:2..-07903 08.7Q80903 020-3...:..-.5.39 8 42.32.4/.3 -.3.2-47::8 . .8.7 02309.8.7/.. ..7.542..-9 4.:..7 33/0.7.72:./43.0-7.207/.7.90 0/20/7 4 7:/..7 ::3 .9 7   2309.9 2.. 00.7. 0900/2 42.3 32.0 02.02008 / 72..1070.5.7/. /.3420970070/43. / 7 .8. ... .30073/0 8 9 . .8.3007804/. 432. 3020833020/7 .019...082Q 707..08 .0...

/.3420970432.342097007/0..0.7 /..82.22Q8.3. 7  /.2034942.94.3420970 -.8 9.3.31.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.3908807/0425708702.-72.94./020908807/007-7.0/478.78.3908807/04257087.-.39088073425708707. ..09088..3/.7/00/2 2./0 0/0-7-.9.31. 7  0478.-847-073-72. .0703...:.2.942.243.. / 7 080. .0.74.:.7. 07-7-.547./02083003.8 3 ...Q80-.3 478.3 3309.09088.7 3/.8 :8:8..29...39.79 .7.017043 84 :9:.342097043:7 Q9Q32.3.3 32./0208890207/0479..700733. ..3-7-. / 7   :901-47:.:.7 3/.97070.97 .0. ./0.3420970074257087/007./0208309.7 39.9- 0/7 %.89.34209700900/7 243.7 3/. 8 3 02020 .7 .2.-847-070.07/0 2.:. ./02083/00. / 7  !8943 ..8 3 .80 : .@.2.9088 0::3 42.2/0.0 0/090880 243900/7 220.8 3 72 0 .8 3.99.97.99.4942.79.7 3 3 .80 7043:..3 478.2034942.7.. 2.7 /.84 :9:.7 . 00307.7 3.07.5.. . 2.2.31.3420970432.7 42570870..4 :3/.0-.7..29./.9 8.709037 .84 :9:.../020830/0 8 9 . .547.8 3/0  7Q0-0.

890.00/20/03889023.3.30220/0..07..-:-.-0.2...0.1 3/.7 20.5...3425708707/0 .3-784 :9:.9 7 ..097200./020. / 7  . 2 3/.89043974Q425708702309-. .7.8 3.3/7005.3.3-78.0..5.097 %.3 .0 ..3 7.0Q80-.8 .09:9: 2.:.2 4.002Q/.8 3.2. ..3 3... / 7 .0 82Q904257087..08 . 3 ..7.2.30220-.242.8 3. /. 3 3/ 3/. . . ..-::32.8 907.0.. / 7 :..3.. .8 3 5708489.9 2 .3-79079-..:.708333/0. / 7   425708707.8 3 /0.:942.::3090..7083/0-.3/ 2. 3 .890.-707  .0/43.92.7 90.8.. .0 8 .5.5..9088.. ..09.7.3843: 2.90 0. 2.3/ 2.9088073/0 .2:.3. .7083/08 .9 7 .0..0-7.7.9 84 :9:. / 7  03/03/304942.7 .9088073/0.9.7.83 0200.:. ..5. ./ /Q Q3Q208907.8...00220/0.. 4... /470903 0947/ 8Q1Q7/489.3 .84 :8:.7./ 9..9.7 . 7.34257087 /:7/:7::78. 0::342.0/0. 230 70/0-0.7:8:8:3/..08 .-079030230990/-7070730097/9038437.890.7/ 7  .. 2 3/.9432.84 :92..7 / 020.8 35708489.5. 2..0/0. 4Q80/ ..7 84 :92. 4.8 3 .9 9.5 2.097 4257087Q3 Q80-.02091472.097 Q80-. .-42.9 7 243. 3.3 7.2Q907.3 .2:7.097 03/83/03.2Q90.9..5 .5.-0790308.3-790795 /Q Q3Q208.70830-75708489. /./0..30/.097 4257087Q302309-.

9 7   2.82.:2..3-.9 2 -::32. 09020. /.8 3.00974305.. - 2.9707 O $ .574007 5748509Q8 .7.7 O Q8Q4.7...3 2 !740.8 3.3 / ..0.0720/7  ../432. 2..7907 8 9 .2.-9:9:2: 4.02439..8 3.307..2 O @0.5.843.38. .8 3/0.. 2. ..:2:2207/.. .0..9.3.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.84 :9:.. 3 20Q0702.32.0//07 2..0..1 O %072489.92.7 .9 O $073092 8::3 3/.9 O .5 .05071472. / 7 .-700/0-7 O 220.00. O . -.7.0-.7 .0.7 343.547..-07903 43974.0.342097007 O .3.0-47:...8890320/ 9.38437.2.0. .. ..0/20/030.. 2.0. .9 172.8 3/.2.3 . .0..-4.3843.7/.07088230207.34209708 O .80387 .9 7   439.38 .9.8..7 3 -07970 707 9.9 O $4 :9:.5./7/02:901.0-.9 2 4.42..8 3.0 .32.30/.890.. . 2..3/ 9.. / 7 47:.8 3..7:5..7.-. / 7 / 3/. 82 84034/.7.0.89043974.8.20/0.739970 24.1  $:.7 0720907/0.:.-0007  $4 :$:D709. / 7  . :2:247/47..089070070/43.79..7083/020.5.9.5 .1 3/...7. 5708489.7 299072489.5. 5708489.8890235740 .390080.4..4. 39.700./ 0..043.3 3.3/ 72.3-Q9Q3.7 3 9020..02439. /.:8:073/0-0790342502.9.0220-.. .5 .8 O .0.7...38437.. 3.8 3..070.:. 3.793.097 .1 O 439749072489.07209088.9072..2.097. .7/:. 0920-.3.9 7     52.:2/0302007309.0/ 020073/038 / 72..70073/0.9.07.425708707 O 2 ./0/09..7   :..30/.708   2.9!74007'009..Q070 /.703/03/30.:0.. 2..7 .9 7   $4 :92. O . . 3 20Q0709072420970.-07903-000743.020.8 3.2.9..0 .0.5./43.80387 O $4 :9:.::3 0/0-./ O Q Q.3420970.3.7 34250. -.2:7.92.7 3 2.03070.

/43.793.3....2:7.97425708702 -47:...3.342097007 O 43/0380784 :92.8 8 .8 3.890-0792 4.9...9 7 O 4 . ..7 90.0..34 : 2.9 7 $4 :92.380-.547.5 .0. ..79073Q07307:9:-090./ O 7 249478 .808:.9 7 O $ .84 :9:..9 3/.:. .. 3 8907032. -.0.089070.8 35708489.7/ 7 O  !740/0.84 :9:.8 3.7 3 308208 O %078/3Q O Q Q...9 2 4. :.2-. O 07-78075.707300970.7 90.7 .-47:. 8907039072420970. 7-47:.8 -7/03 1.3.8 3..5.9 8:84 :9:.5. -::3. /..3/088902/:7/:7.92.9. 4/: :3:.3 2 3/..0 8Q5Q720 .7 3/.: .7.:  3/.7.8 35708489.0.7/ 47:.8:89:7:.0.9 7  243.8 3.0907-.0.8 O $4 :9:.0720/:7:2:3/...342097007  .8./432.7-::3.43/03807.3 700 O 4257087Q3/:72.0.9 2 3/.37 .20/0.070370 34370.....8 35708489..2..3589:9:. 8..:8: $:./0308 O %07247:2.5.0890708023099.9 7 %0.035425/..9 7 O $4 :92./04257087.-..:8: -QQ425708707/0 O $ .307-78.7 ...0 907242097007.2:7.8 342..7:.3 .2:7.84 :92.7 299072489.8::7 ..78.7:.309020.8890320/ 9..0 84 :9:. 3 .2-.8 3 O 097. 9.4/: :.7 3303Q80073/0..078:8 ..-:3:-079038..393 82 3 3.08 .Q80-.2-.7007333472.3 . 3 -:... ..1-. -. O 42570873/Q Q.0 72  .. ..3072003..0 . ..8038707 :. /.3007/0 4.0. . ..8. .$073092 8:.0.790/2 4. . 9088.5.. .9088073/0/ 8 5.-47:. -..39072489.:0. 2.7 O Q9Q302309.-40 /43. 8038707   43/0380707 $:084 :92.3...-0790343974073945.7 8073092 8:. 2 478.7 O '49.3740 O $0738:.8..3/ -7079.097 .8 3.-.7/ 7 O 425708702 3/0. 7 Q0208  .....2:7. 3 -0700. /107.4/: :3:-079030 .8 .0.:..3 . 8..03/Q073/0347:32: 4.:.9 7 47:/43.9039020 8.380. -: 8 2/.-./:7:28907/ 384 :92.0./:7:2./ O 4257087 3/.. 5708:707001.0 2.90734..2 O $4 :9:.3.-07903:8:8..92./7/0 8073092 8:.-... 84 :9:.7.7 . ..8 3 90230/0302309..74./.. O .0 907242097007. O 9.7 0 9020-47:8:. O Q80-.:.. ./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.

097  .8 35708489.70070.3...3908807/08:84 :9:. 43:2:3.0.83.432..4..203. . 3..070. .2.:94/: :3:880/03.9. 439.:3:387Q.43....O .070..78 ..9 7 $:84 :9:.07.3 703-7..-78...:0. 880/.9 7 07/0- 43974..4/: :3/.3.3.0.97/3Q Q304: 43:2:-74942.07208..0-47:.0.9 7 43/0380790 8024947:.8 9. ...43/038078:5425.:08.7:-:4.0733 /0-43974..7 800.83.7083/0 ...00703..0.3..5.7083/00708:87Q. . 0. 3.00097....43.5. /.2.70..2.3.39.9 7  85740/0..70095425.07/0307../ 8Q70.0 09208.. 880/..8 35708489..4.9 7 7/031.8 .9.9 7 $0. /.9/:7:2:3/..9..8 ... 9 7. /:7:2.07070-.3..3 703-7...  .2..  43/038078::/0. .7/ 2..7 .3..39.0.3-78890209032 /:7:2/.9.2..-0790383.07088230207.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942. 3 3425708704.4/: :3:-079783.9707/:7.- 42.3.7009 5425.3/0902070888902/:7/:72.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92.9707/:7./.0./7/08073092 8:084 :92.3..2..5.7 8.. -:83. $4 :9:2: 8:/3Q 8 .3.8435425.8 35708489.:08. 439...0. Q80904/: :3:-079783..:9080 24947:.4942.. ./ 3472..7/ 2.547.0./:7/:7.. 295708489.7:5. .7 4942.9.3 7/031.:2.  .943974Q  $4 :9:2: 8:/0. 890720/ 8Q70.3.793....970733.7083/00708:87Q.0.. 20..   ..070...4942.8 3 .Q0704942. 3472.07208070033.83.. -./ 3 8907208Q073084 :92.9.9.8 ..8.3.3...07 $4 :92. .9 7 $0../ 3472.39.9.92.7:-:4.. 88902.843:20..20/09..2.097  3/.3..-.3-7833/0 208.07070-.../:7/:7. 425708724947:8 .83.0 42570870/:7/:72.432.9 7  0743/03807/0 :0/0.9 /:7:2/. 4/: :3/.0.-74942. .$8902 942.7 3 3 .9707/0../ 3472.84 :92.3.3..2.8 3 . .94397488902090 0/2 4..0.9478. 9 7. 7/:7:2/..9.39..9. 2.83.83.08  O 2/0308   52.050/20/ 9./ 3472.3/.097 '.7009..-:8: 84 :9:. Q80-..843:20.097 '.0.7009.9 7 784 :8:Q709. .. .078-7/03 .-0790308..2.83.7 83.84 :92..:94/: :3:880/03 1420907 . 8907/ 3/0/07...0.9.5.

2.-7.. .02.05425.709099 84 :8:.9 2 4.0720.9.9.5 . 4257087.3. . 9 7.. .9.9.0. 2.0/43..0720. /.  942.70070.8 .8 .9 2 . .8 . 3...2.3/0.0.043/0380724947:.9 .3/0 073Q0730 3.097 :9..3-7889020004.0 /0-43974 .8 /0.0 80.. .92..08.384034/.084 :92.9.3 .7./43.. 880/0..7 .. 07003.. 5425.0 8 .8.$8902 1.7.7 3 3....84 :8:5425.9.:.3.0/0708903035740 .9478. 2Q8.7 32439.7 3.75425.7   7/:7:2/.8 ..7/.7 /Q 200730-..09..7 3 ..0970. $4 :92.0.9.0.7084:.19.-.8/0/2 08.8 9.0900970..8 3/.89084942.8-79. /:7:2.3..3/...7.0 . 0. .097 $4 :8:/3Q 8 .9.7.9 7  .8 3.884 :9:.0  /0-079/ 0/0.. 3.03.7:-:384 :8:.9. 43/03807.4/:.:94. .7009/:7:2:3.3.5 .3..7 30 92Q//09.97.8 ..94.3 .043974 . 439.5.9..74942.:90804942.30  $ 7.7009000.. /.7 3 8.5.7/.9 7 !73. 7:5.7 3. 070.70/:7:2:3.043974..3.097   7:5.-48:3/.70090099038437.9 7  07. 439..7.. .7..4..3/. 880/0..7..08:84 :9:.9.7 3 3 0920/0 070730::3: ::01..7 3.3.89043974.7 ..0/2 .7 3 8907780. .3.7/..9 7 :84 :92...7... ..3..5.8908439740/0..0 43/038078::4942.043/03807 . .3-784 :8:4942..7009000...9.084 :92.-..0970.9 0/02.7 3. 3.088902  /..70095425.9.8 9.7 /:7/:7..70830:2.-0790308.-4.3. 439.97073.07070-.7432..30/2 4. . 439740097435.0070 97205740079.7:-:043/038078::4942. /..0720890/ 2/080.:08.324947:. 439749..9 7 $0.. 439740/0.5.2-.0970./Q 200730-.7 20.0970.3./:7:2.7/ 2..3.8 .5..3.7/ 2.7009003..9 7    942.-.7 :.3.0..000:2.7 3 3.8 00.50.9.7.54843. 3.3.0 07.547..7 3 8907783.8 3.8 ...3/0.-0792 ..3.43974Q08. 032 84 :92.8.04257087 /:7/:72.0.5.2 $4 :92.9/... . ...7 /:7.7 800.3/ 0/0.8 7.0.79..3.3439740/0.9 7  $8902/:7/:72..8 00.3.:0 43/03807 /0.9 7    04.3....Q23:2..9/:7:2:3.7/ 2.9 3 34250 02. 9088. 439740/.:08 1.7:-:.8 3 90233 -:.39.0/0- 43974...-4Q0730.05425.7:-:3:3:033.9 7 $4 :92.097 43/03807...3. ......9.3..5..3 703..

9 O 43/038078:: 8 .8 3.. 9 7 .7 07300970..79. 9 7 2.0 /3/Q7Q20/0907..907.70070.:8:3/..7009000.20/0890320/ 9.0720/:7:2:3/. /. 43/038077:-: 942.890003/ .78. 5708489.9 2 3/..0.9 7  8::4942.79. 5425.8 9..843/0.097    4257087Q3 O Q Q.0-47:/43.3 0/0/:7.9 .94.9 7  $4 :9:. .2.043/038073/43.7 .4/: :3:8907030 83..793..5.073/0307.3/008.84 :92.7.:.98073092 8:.8 .8 3.. Q.8 43/03...-0790308.7 3 3/43.. .8 . 4257087/:7.907. 43/038077:-: .34257087.3/.7..9072489.... 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489.70/03 . -. .9 7   425708743/038077:-:439749..-48:.7007034257087Q389450920807003..9 7 $4 :9:..9 7  425708702 -47:....9..843 4 : 2..-07903143843.8 3. /0..3 . .793. .9 2 4.7 .03. 3 . 3 3Q80208.:0833.9 83. .3.097  4257087. Q8Q4..2..5..34942.8. 3 890772.7. .907:9:5.9 7  4257087./ . ./ O Q80-. Q80/ 3/008. 009020/07/9038437.3 -..9  $4 :9:.7 /:7.79.7.8 35708489.3/:7/:7:2. /..7.97073/:7/:7. /Q 9Q Q3/008.73472.34942.7 3 34...4257087/0.0 0/0/43.0-0792 0207.:092 .7./ .342097007  4257087 $:$4 :92.9 2  . .7.20/0780/ 074257087 07 /0.7.0  0::34.043/038078::4942.-:7:-.79. 43/038077:5./7/04257087 43/038077:5.94.3-789.::34.8 3...-42.2.3..302 -.-0792 4..9  09724947:8 .:..3/0 .20/0890320/ 9..5 2 42...:..0$:$4 :92.9 7 Q907. /.7:-:88902  /0-079/ 0/0. .::..Q.. .7 8 .38: 8 ..0/0-43974.97/0-742570878:84 :92.7.3.9.39...9 107.7 400/2 4. -.2-.9 2 .3 08.8 .1 3/.943974$8902 8 .843/0.7  /0-0792 4..5708489.890439749079-.7. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489.8 3.. 3 08/ 3880/07084 :92.4257087073Q07 8 .5708489.808:.3-47:.3  9020708    3.7 4942./ O $:84 :9:. -.9. .5..8. ./020:2..2.

0902000 /07/9038437.0 83..397.:08.08083Q3/03 2.5.7.8 .9 .7 3/.3-78:.8 3..097 4257087..9 3472..9 7  .90/-7079.9 3.20/089030307/03-79.097  $4 :92.84 :9:.7 .8 3.4.7009000.7033. 2 3 3.8 . 83.5.:.793.0.7..2.70Q00/0. ::34.:08 $4 :92.97 1970..0 .8/0997/9038437...Q070-.9 7 -0/0 -7Q79088. 9 7 2 4.7009003.-:..043974Q Q3-7902./:7..890803/3/03./Q 9Q Q3/00700707/0 .9079-.Q8Q4..3/030.097 :3:33-7 .7 3.9032 4. ...08:903083/01.8/0/Q 200730-.097 %970 2.8 .8 3.7.9 ..9.7.8 30700390/-707.097 : 0207 9...:8:.3-78.8 2 4.243900/0.9 7 902080-05073/0307... 5708489..07208.79..08-0780..7. -..097  $4 :92..89043974Q..8 9..097 $0883./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3..:43. - 9088.0..-0790343:2/. /:7:2/..7 /..9  83.:0833243900/0.3 -. %0883907.-.4.  9072489.-847-00/2 4....7.070.390.097  :033Q89 8 2.73472.0 80883.7. 32 4.097 $.79..97Q/Q 20830-...7..070.3 . 2.97/000974. 9 7 2..-0..:709720/ 574944/0-0790. 80-0-0  Q8084 :9:..:083/08:80.3 /:7/:7:2: 8. 83. -7 5749440908590/0.7.:..0/03/09. 9 7 2.4257087Q8Q4.3/04257087/07.4257087.8 3.-847-00/.7 /.-42..9 7 $4 :92.0. . -.097 :0073043/:9.1 3/.7 3/.243900/0.700900200.0/3/Q903. 9 7 .097    4257087 Q Q.058 /Q 200730-.39.0808. 43/038078::5425.-208..9 3 -.0 07 /. . Q39....38437.3/ 7..2.. 9 7 2 4.-:/09.02309.097  :.28.30833/:7/:72.8 3 .:084-7 0/09970 207..8 . Q80-.70090070.:08 -47:8:Q0730589:9:..9088.5.8 .7.. 9...070.39..0249478 ..0.  4257087/Q 20830.8:89:7:..9 3/.2.097    $4 :92.  $4 :92.0.5 2..7.033. 9 7 2 4..5 . 9.97073/03-78. 80-0-002309...

843:3/..2-.097   %088.0/ Q0075408907-4.:-.020/03.3 2.3 307830. .8 ::. 01.7 04.3.02 4097Q30-.7 3/. 2..QQ./.0-1 0333.8 /:7:2:3/.2...9 7 :08::007339.097 !...9. .108 4.30073./.2.7 :.24.83.30/03 4. .47:3.-079/ --7-730-.0/3..-.0. /.32.9..3.3  2...5 .-47:.3.8908890207/0-784 :92.:.5. -/70.891012.3030843:5.7 $4 :4/..3.//0720833020.0.5 .9.'0054.59.. .7  0308.02054Q709.....9 / 0903070.7..38. .9 7 79.:0:.7...:0::..70-7-730-.700.3007 .4....2. .-. 4.3..7 /.9 7  .::3.3-7/031.5.7:-:3-7/031.:0.3.9 7 4947.38 47443.78088 89.:.9 7 :5...:.302 073/090.3 .:0.8. .0/0.3.9079-.7.7 /.589:9:.... .-..7 9.9 7   $4 : /.

 / 7 !.7.1. 22/432: 2:.  4/.3007544/.7  4/. 22 3472.734.9 7 0205.73 03.04.30073.7 03...9 7 !..2.-:..5.30.32.2:.1.24 :3: :3/.3/. 3 ..9 7  0205.4.7.8.5 .3 030843:4.2..32.2...8 0389.9 7 !..0.54Q709.243900/0-74.7 3.3007::.2...0/5.3007 ....20.5. 22 44/.42.0...79...8 3.  4/.7 9.73 03.0903 .::34.9 7 !..3007 92.

0..3 3.3007..97..4.3 4.30070709 3/0Q073/0 :2: .3007$ .7.5..9 7 !.9 7 0205..90070. Q0/.00/0-20/7 $4 :4/.2.3  8 3 1 3/./.7 300-0.09...385.0 0/09..

 .

  .. .7 3/.-74..79.3 .98.:. 8 031..38107.9 7 8 97.

38107.2 .2 5.. . 8 031.30073 8 97.98.

 8 031.98.30073 8 97..2 .38107. .2 5.

-0943. 573/Q24. 4..30-. 8 .0./. 39 07-0943.5.77200.5... 3/.0..:7 :3-47: 003.720302QQ03. /0 2073/03.7/...432. 39 075. -083/07:9:-094..4/.-92 / 020 QQ3/0322 ..7-.7/4.7200 95574007/0.0/:...908590/0.30073 4.34/..-78Q08Q0-7.7. 3. 0/0243900/2 4.30 720830700390/-707....793/0070808 .5.300. Q89 82 3/.0.../ 3/./ 3. 39 07/ 9.8 3.7.7.2.3./:./01472..77/0548:-4 .0.07830/ 0208Q0.0/ 02033. /.88.. 8 . ..720/03 . .389034.843. 3..-47:8:3.90.81438:-7.0/432.-:.37 -7-..7.-0943. .9 7   .0-:.9 7 :.3/0-72054/..-0943 /Q2Q083./:. .9 7 $4 :4/..7 .2 5.32..798 .92.2 ./.348Q0.7. 7:9:-09307090... 4.7 349.843:3/.794.....-:..-.7.3 7:9:-0990... 3349.3-47:.5740/089070.7 3/.5./.7.2...4. .8 8903478....-0307 0/0 .7720208390/-7.0349.8 3/.9 7 $4 :4/...7 3 3QQ3Q3..8.

9..%03C007 O 425084 :4/...9 7  $4 :4/.0/0....8 3.5.9 7 0174898:.... 3.3/4::5701. 39 07.30. ..Q07/ 0200-3/70...3.0783024347.7/ 82 3/.3/03/ 3.-07903.8 3/.4/. :880070-7349.9088.070.-. -0943.8..3..90/-70707.5 2..7 3 33..0/:.52....32..-3/72 4.0/0243900/0-7 0/008.. /.7 323 224..7. 39 349...30 /.5./.1..5 .3007024390.0.90. 3 .30 81438:.7 3 32Q2Q3 4.4/.7.7/..4/...7.1.7 54Q709.397..9 7 O !.7.QQ 8 90.-79072420970 43.79/ 3/.0.9 .7 84 :4/.794.-47: .3 3/ .3 9.7 3/703.78.43897Q843.097 3. 39 0730:.9:9:2.30.7.8 3/.7 /.097 $4 :4/.7 84 :4/.19.-0...002209.0-7349.8 3070478.-7 8.9 7 O !. 4.0.3/.04:3..9 7 O !.7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.37Q0-0. 9 7 2.7323 22 /432: 2:.7323 22 /432: 2:. ... /Q Q3Q2Q 4.8 2.7203/03..24347.. 0/090.8 3. 203/ 02090.7. 920..7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.8 3.3007/04 :3: :23 ..8 2:90208:.3 8 57Q8Q.7 323 224. 3 .

7.9 7 O 0235.. 8 .24..9 7 O !..-7-730020 94.39030-70904..3 2.70 303000..8 7.8 3..5 8 / ...0/2 .8432...7 3.0 0-70 20073/0 5.2.9 7 O $4 :4/.09.84309.30073902.808:.9 7 O $4 :4/...0208 :..30Q02.20.3 .7 /.. 8.0-:.300733Q007Q1 4:.8Q007.8.7 3:.5 8 07/03.9 7 O :.34.8 3/..0 2439.4.0 0/05408907...7.02083/032..354Q709.5 .0 0/0 070 / 1472:3/.32..54.7...3.8 .8 / 72.907Q709200.3007 ..24.35.38.0-. .

-9 .28.

.::3:8:709 .9 7   $4 :92.5..70 02.9 7 O $4 :92.7 3 34/.24942.8 35748089.43/038071.9 7 7 .3/0.94.7 /9.7.0.3 8 2.8...097 O D709.3/090820/0..020/03 .7:5.84 : 4/.20970070439740/0.9 7 O $4 :92...Q23:22..39 .74 95904.7:5.5 .3  4.7:5.85995904.8094.. .303.7 3 3$ 008-::3.9 4.2.....2..7:5.7 .9 7 ...439740/0.7:5.32..7.3 33/0.172.7 3 3/017489 0200977089..0.. .7 .7 3 342570870707209 .38.7:5.7 3 39..7.9 7 0174898 .097 O $4 :92.809..07.8 3/. .Q39007Q80.7 07209.3.2Q2Q34.84 :92..20097 009743Q3900733 -.9 04942. .43974 02.7:-:%03C007 O $4 :92.9 7 O $4 :92. .Q07/0 Q7092 4.072 0.7 3 89077/0.7009Q0/.9 7 $4 :92.35..7 Q80-.097 O 017489083.70 ..0/ 3/..0:.

.7.7.090.7..79039-.7 $4 :4/. 203948 .7.%$ /03.7..347:32: .7 3.9.0.1.0 / 57400208 .097  4 : 2. 203948 ..3853023 902309203Q3/03439740/0.0-9Q208 / 72. :.203.2./Q Q7Q20830708Q70 .5409030-790 08./ 030.9 3.5..2...39087099 3Q3/09:9:.7 3 5409030.7 3890830703- /48.7 /.9.70 02.9.. 584 :QQ3Q9. /.097 O D709.. 384 :9:2. 7:9:-0990.9.507/.5.320/0. -QQQ Q30 /054.843. .9:9:.7/. 43:2:3:3-:3.4397407.3.8 .57400208 .5740073/0.7/.3 .1..3..5.5740020385302/0540/0.7..8 ./007..7/43897Q843:/:...3/.00972 4.32 .2.32.7.097   $4 :9:. 3.7 8Q70070439740/0.7.3Q3/03/.81.0 .097 8 90... 7 .097    $4 : /.$4 :92.79.09073073/03439740/0. . /..2.5..02439.3.32.097  ..-09208333024/: :.8 '0#:9:-09 4.79 43897Q843:3:3-:3..2.0.0.107070 :.87.02..7 3072..2..2.2-.:Q08 ..90.04 : 2.574-02-::32.7 3.Q073008.9 7 O $4 :92.0 -07..843:3. .0.097 $4 :4/.0%. ..7 3 3 8 4.5.7.07/0.-0920390 30.3830 5.7/..//08540903 947-.2Q3Q./ 8907/9038437. 3 ..020833 5.32.07/0/ /:.020..3 32.8 .0/054/.1070-74 : 2.9 7  $4 :4/..79 8.0.0-.7.9 7 O $4 :92..//0.81.7..02. .8 3 .7 .7.-:0/0.Q39007/ ..5.0/054.08.0.70908590/0.29QQ5089.0.Q23:2-:.. ...7 3/.0 3Q09.7 3 :.807334/: :3: -0000.70439740/0.7.8 30708Q70.2-7 89.Q39007:.//033302. 79/:7:2..097 4 : 2.04/.509807.007-0792 -9Q28Q7Q20800930.3/.070.097 $4 :9:.3 2.Q0730..Q .25Q Q 4.7 ..90820// 9.7..172.!740073343974Q O $4 :4/..4:3:.7082073 0097/0. / 8 .70439740/0.:...7 3.7 9:9:.709..5 .507/.172../.703 8Q700 2.394.2.9..2..05074//0 208070035.Q39007332..9-..32 4.2./0-8.097 .097  $4 : /.07.0 00/054.7.792.0434208. 2 .-0.07. 4.70..0.0930 /0..3 .5 .:.5.79-::3./:..007074 -3/72 .3 3$.88 :.7/4.792..0/0.7.88.9 3/.05089.7 4/.::3: 0/05.0.  073073/03..7..-0920830/4 7:/.097 O D709.7:-:3:3/09. /0540/0.43:584 :QQ3/0.84 :92..9 2. 32 2090907-008308. .9..3.//0073.007/7 #:9:-0990.//0337:9:-09. ..709.QQ3Q.77:9:-0907030730 8 07030730..090390. 0:..2 3.8 3/.2.3. . 030 -07-78 .09073070439740/0. .7. 37:9:-09.090.3 3/.0Q10207022.0783/0 3.5..7 3.9.9 82 3/.

 /.0..8 143843...0.7/.7:.8 9./.09.32. 32.11 43897Q843.:.01. ...2/.32.:.3.70. . ..70090820/703902030. .9 7  ..007.3.79. ./. .2.8 3.007/7   %0.097 !'.5.5409038.0/038890207/0.5... 2.9970 2.5.9-30/. .. .2.7/.30..39..07.09.2.7 :.....-7.7.09.843:070039.'0.80070730.097 4 : 2.8 3.32. ..7 58.2.2. 2.:2.32.-20073..02007400/0.0.3/ 72..7 .0. .7/907.3.20949.-:0/0-0..9 7 9709.79 .32 4.-:/038437.0.390073 90..2.3..7:.32.3.002.7/.. 9 7 2.0..2..0208:.8 .31970070.019700739..097    ..795.0.3..8 2:9020 8 2.92.5.097 :3:33-7-0/0/03200.0. 9 7 2.99.-0307-70.0 7032 4..0/0.843: 9..7 3/.0-0307. /:.9 7  Q9Q3.7 9./037 07049:79:2: .02007.007070243900/0..9.-:3. 070.25Q Q-4.Q23:2144:947-..2.4.3 ./.1143897Q843.843 2.90/-707.097 :./0070/Q-0070908590/0...:8075. -:...89.07/0/Q-0070903908590// 349.0...342..8 / 72. .. 4..9 7 2.0/03.0.0/0 9720073 4...9  0308.3 .:.3 .908590/2 903 ..3 3.0/0..07/0.2...0./Q5Q.3 4.. 0/08Q200.7/ 7 47443.7/.-0.5..Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:. 5740.020 ...07 /0- 43974.3.0.7.7.0707/080::3:.097 :.9 7  4947.79.790.3 0.02439..89070.7 .2..9707...7 90230/2 4.7 3 38.307070 90.097  7087Q074.3.7.3/. .0.0.7.39307 30203/7.79.020833 5.908590/2 ..8 /.084 :9:. .77Q320..-.7/.7 0/:. 0707/090.3 ...7...7.843:89072007 2:9020 -7-730::342...42.0.08 ...9-.7..7.7 308 9 349.2.8908.09..7 3 .7/.799.99.7 .8...7..2Q07300970.8 907./.27 -.9...390.0. ..Q070 -0 0707/0Q01..5.3 7 0733/0-3/7208. .7 .. . 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/..93.7 0920..7 197007 8 9 .. 902070/0 970.7 :..0/ 02007390.0.7 39. 7 .070.-:0/2 47443....097 : 43897Q843/:.7...3  2....7 4.2083094.. 2...09..5.0-:3.7/..3/ 72. .10730707:9:-093Q3/0347942.%088.-7..-: 0/0-0.3.7.8 3...0-:43897Q843.570.7 3 3 90347:32...:.9.5.07/0 203948 .5..710730::3802 4..808:.0.43897Q843.8 3 3...7.3...0..9.5.7..08./.0-. -3/72 .7. .-0./..3.-70707/03708032007.09..7:9:-094.0070:. 32 4.7:9:-094...007/7 07 . .2.5.209...203902032 4.88902197007243900/20/03..5..792./03..0.7 3Q3/03-QQ-747:42...1.

0-070303-7::8.7/. .-.5 ..8 89..2..7.0 070.. 4... .0 0920/0Q...5 2.030247. 4/:.7/ 3.2.0... .3 3 35740/0 070730::3 4:542.7 380208 070 97208 Q7Q9Q.2 3070::38.7..703343.9 7 .0.3/..00203./.::34..7. 4 :..3902..0 ::.32.7.33.9 7 ..7..3..9 7 .7..7.7... 3.35071472.79.09970 23303208 .::34.38 4/:.3/ 72.3/.7 8 .70.04...8.0203/72088902 38.-0790308...7 %Q7$9.7.3.034 :.7 3/.7 3 38...7008:3:.8 .29..7. /. 020Q390073320.7.2070Q10303..8 574083/0-07903:8:8../ Q0..3/.. /.32.7 3 8. .9 7 .. .. .3.7 %Q7$9.0 /.

7 0700 970.7...8 3.8 19..3 2.3 3 -.77:1:3:8..3 2Q3900733:...0.5 .80.0.70 070.3 2 3..7 0/0.3 2. ..7.097 Q9Q3...90880/0....207....::8.3/.02.%Q7$9..97075740020 .05740/0-07903.3/..8 89.075.05.5.097    07088230207. . -789.9 7 07-:5.-9.39..7 3/.:20310 05.7033.2::5:2./::..39.9 4397407.8.5 2 4.07200.3/.0 0.5748509Q8079.7..38.7..0.9 7 !7408070 88902/0:. ::8.7.90789070 9../0-43974.7.. 0/0 89.8 ./ 439740/0.2507 19:9:.97Q3 ..7 ..07.7/.2. 8.7.700.-0.... 07 9028 3 1 .0.8 / 72.....82:2 .39.90-0083...39.9083.7/ 3.8 0/0.. ..5.7979070730::34. .9.02:9015740020 ..-7::8.8 89.8.2307/03 /030032 4. /.7.::34.....-:0/0-0.79.2. - -007.7::3../.9707 '.8 /Q Q3Q0..5.39...4.39.3-7Q0.97Q38903039407.02./0-....0 -:.9 7  '..8 3/.5 / 9.9 7 3079.4.7 9.2307.7 .78.5... .9 7 $89023/..7. .7 3/..097  Q9Q3.9 7  '.7 5.79. /..7033.78..3 38 3 1 3.7/ 7 #.3/.5 2 4.3/ 72..3/.38..39.7..0./. 5071472.0..8.90870/0-0..007002309/43.0.7..0 -. 3.7. 8. . 9 7 / 3/.. %Q7$9.88902073/09.9720733:..Q7092347:3: / 9072 03./.7. - -.38437.7979070730::34.0720/ ..79Q908907 . 48. 03 9..97073.. .. 2 197088902 ..7/ 3.7 .02.8 3/..9707374947..9 .09024/..3 3302 .097 0920-.-9.8/0/2 .39..7. 8 07.7.7 2 2.7.7..88902073/05740830::3 4..0/3..2..54.5.197007 .7 32.. .79.058420974 :.9 7  03..0 ::8..0720/03.7.907890 7070800../030.8 39.7 89. 3.7.... .-. 03..8 3. .3.9.8.7. .7.. 9.420970 /0.2.3/ 72.8 -.2.0 -.0/ 07/3035....3843974Q.3/./0-...0. /.78.-0.250707 8203.9 7   '.9707.-:0/0-0.-0.38..0 0/008033/03 /032 4..0/0 03.7.. 48.7/.0.79..

3 30/00/0....8.7.8 3/.2 3/...7/.32 O $9.9 7  $. -7/0 2020/..9 7  03952..9 3-00073/09.7.0..7/. 2.9 7 89030380880.2-..3 35748509Q8.003/073349. 0707..Q0 707 O 49.2..793..7/.0 -...0/:...5..3/ 72.303..8.3/ 72.9..097200.-9:9:2: 4..073/0./..39.2 Q8090..Q80.8 39...:2.3/ 2.9 7 07 82 3. . 32 4.943974... 8..39.3930302007  Q9Q38075.8 3/.0..7 3$08$0.7... .7/0 8 1 7/.9-..7.3 2. 5.32.09.397.7 5.39 .. 2..5 07097%088. 20310332 0783/0.2.9.3..97Q35740/0.3.097 07-724/QQ9970 20.397./.-847-843:-74/./74-.2 .70/0-.-Q0/0.8 4.0/0324947Q.7 32439. 8 3/..70 /4 7:8 7..9 7 '..39.. . 42.. ..8 3....3Q.0.320/2 4..-79.3/007090/-707. 0920-.32. .5.3/ 72..39307. .4.-847-843:3-7207.7/ 7  '...5748509Q80730::3007/04. .7 /.9074: :2:3:300. .7  Q10200 78332:39.0. 2.. 3/.38 .39.7 3.0743.0..0907.5099 2.7 .. 7..97..3/ 307-783/0/08-0..8.397....7 .9 7 .3.3-72 .2 /0-0...7 5740/0 070730.9-. ...9 7 43900// 07/04.02 .0 0/0/.9743897Q843:.70819707/:7:2:3:-/703/43....5 8 09020....0..400/2 4. 1....39. 3/. .7 /03. 945.07/0 574083070070/.9 70820730. 2..090307-71.0 O 0200070 972 .0.9.2.04.20/0-07903/0.08330/00/0-2083.7 3 /.9 7 $.Q2Q 4.73-7945.097  '. /..2.97.38:.... -.7 -0 030.28078907208. -QQ0-0.90. 2.4 : ...7 30097-.0734: 9:7..../ 3./031.097 :89.7/073 82.8 099 808 //0907 $61009 808 .32.07 .3/ 2.397.7/ 7   .9707/03-.-079032. .007019700743:.070-0.9 3/... 3 3 2 0783/0 O %.8 -::3.0...0070 707  8 9 .0 349.32 4.9..9 7 %...0 .3....70073.9 7   .28 / 72.:2.7.4..3/070320..7 073/0243900/0-0..0-:3.383/03808Q..243900/2 ..397.043...9 7 07Q.9 030%03 .8 3 O $9.793.3 O @../.09.9 7   .8 39.0.03/0.250707 4942.05071472. .4..0$4 :9:.3./0243900/0-0.74.8 3/030208309..-:3.79 .30/2 4.7.95740830::34.0070-.7.7 .$.7.3 2.20830 ::34./ 7 -709/0-::32.7343974...-:2.-.007  $..39 ...9 7 970 Q.. . 070 972 274143.0/2 4.2.0739028 3 1 3..0/0..0.3.397.:$075.

007.7 09.9 7  .7 3/.9 7  .38QQ5078302Q/..9 7 0.7924/Q-QQQ073/034: ..09970 29.809343897Q843:..3..7197 8.. 8 0074/:.0-.0/0.3 .98.8 08301.5 2 42.7 5408907-4...27Q308.7 :.3971Q954.3.397.384 :.9. .0/3.3 .38.30. Q3Q .7.0.7 %Q7$9. 2.24. 3/.3/.0200. 8 8 57Q020/0 07 808:92.8 3. .7.-0.78003 5071472.2.9 7  .3 .:120.020830 54Q709.7. .30078..35..0 0/0243900/0. ...7/ 3.8 Q801. 8 70::3802 4.7.0 -0.32 4..::3 4.70/0.809  ..7 3020.3 ./08.00/0-0. ..3/.. .397.-20830::3 /..3-7/0 /03200....03. .9.324947.-0.39 8 1.791.3 2 8 /703. / .2. .02. 8 0703. .9 .....0-0.097  .9 7 .3Q2Q ..-0/01472042..32.-..5741302439.809320.9 7 $.4.38../.8QQ59.2. 4.-79089..4.397.7081.3007/032.020/0319.2037398  39 8 42.8 3.83.0 / 5.3/..05.8 3 8..2..097  :5.3...32:..32 4.8908 8 / 72.397.300738.89.7 3/.9.0/ Q00739.7. -..  . 9 22.0 0/0 243900/0. 003/72 .24. 24. / 7    .3007 . 3 .8 3.374947: 1.3...9 7 !...5.047::.3/..9 7 $9.. 8.4.3 ...9 7   ...3. 1.3 '. 4.2Q3Q 9. 8.7.308.074/3.1.7 '49.5. Q0800548.0.7... . .3-.0.540890702 :3073/034: . / 7 !.0/0.097 !.83. 3.9.-0.0-4...3..9 7 !.54..80989.3Q.34: .Q23:2.9 7 8.7 4.308../..37 07.7 /.5.3 24947 ..30078.7 3/.0 0/042.

..

 9970 2 9.8438 3 1 3/.0.024947: ...9 7 ....::34.3...250707 43974/.397..3 .7/ !47:2.4. 2.0..9 7  .4.7..05741Q0730243900/2 4....009724947...9.. 4..7 .074/3.9 7    ..3.04.7/ 3...7 4/:. 2.0/2 4.0.3/.9 7  4947 4/:.020/03 .7.7 %Q7$9.9.8 3 1 3/.5 /.7 8.9.9 7 :. -080200097 0..3..::3 4.43974.25070733070.38.3.5 2 4.2./0Q073/0243900/2 4.9 3/..9 7 ..3/...7 %Q7$9.Q23:22..70-7900-7.

890/4 7:: :80791..7 .0078 / 72.2.3..007 0749.-039.7 .070 970..097  8 92.0..070.7/.9 7  .0.0/.8.09.3/ 3..3 3/. 3 5-.80.7 ..02439.9 7    8 9 .7.7 8 9 . 0/02. 8075.0..9 7  S33Q073/08:8 .070-0.7 . .88 3 300.7.7..397.3.-.7 8Q/Q9038437..09020 20..3/7030. 3.7 0 9:99:7:.. 2.097  8 9 ...2507070.- 5. ..38. 3 5807.5..32.07038 ..7 .7 3/.32 4.0-47:.9 7 970097.-208307029.3.393073. .7 $:89:7:..097 .807..3.7 3.2-71472.0-4..0 /7030703.097  $:89:7:..097 970.3:8.....32. 0/04.7 %Q7$9. .393074.9....439.9 7  4097070-47:/.32..99.7..2...-2083 ..7.0 0/0243900/0. .0703/0 0707/03. .3.9 .42494743974Q30::34.809.08 9 72. ..89007.7 .574083/0-07903349.3/.....0..074/3.7.9 7  8 9 .903./43.7 3.9. 3..30783/0 4.3. .7.. 42.0808:9:25703850730:. ..0 0/0 8..79.9...9:.-..5../ ....097   8 9 .3 .0.1 3/..9 7  :807//790307572..20..8075..8093307830. -47:. -4 :..3/..0/0.9.9 .1 3/.439.7/.0-.. .9 7   97007 9700738 / 72.54.42403/.89007/03.8QQ5 9..8:7 07. .0/03.720.25070743:2890708 . 097.9 7 .8 /Q Q2073/0.7.0-47:0..42.88 3 300...7 .7.9 7    $:89:7:. -. . 43:..9 7  0:2.:.8 .8 .5 2 4. -.7Q073/024390 0/0.394741-4.397.7 . .39 .0070.072/0 07074/:. .0703 ..5 .9 7  .3 /3Q 0780Q899034..::8073Q3/0....0.7/.9 7 $08:92.070 970.7/.4250/ .7 3...::8078.3..5..7/.7 3. -.7 /01472..8 3..7 /7034: 9:7:./ .43.7.8 03/04.- 5.020/032.::3 4..843: 300.8090730070 970.0/0...

9.7.   $4 :9:.07038:7 .7 $4 :9:.:.7 ..:-.

5 /.-.7-03 2.2. .7. 2.7 . ..43..1 -.393074..0.9..9 7 . 7-47:..-2083 ...0945.7Q073/0 243900/0. :.9 7 8 92.8 3 /Q Q2073/0/:::7 . -4 .79078..-0.....7 1.8.99.0/2 4 : 2..0...8 -::3./...7 .097   $4 :9:.7 .7-47:.Q.07/0.890/4 7:: :80791...:. 4.2..8075./ .393073.9:9:.9.4.7.097 43/0388:80753907333032083..8..890073/03.5.5.7   0203/7.2. 3.32.2.08:7 07.38143 2439.:-. 0/02.9.9...8 8:/3Q 073/080Q89903.070...30.9 7 $::39.070.393070 970.7 /.32 4.3 .397.9 7 $4 :92.097 $:7 073/0/703.0 8.3930733-790-::3/: :8.7.9...097  $4 :9:.05 ..3 /3Q 0780Q899034.0838.:-..0 ...9:9:. 3Q3070 4.097 $4 :9:.7.3 4250/ .39 8 8Q/Q9038437.... .8075..92.5 .284 :92.2.807.9 7  /703/..7083/0/......7. 0/05.8 070 970.07038:9.9.7 3/.:8075.09.8075.7.07  %. 8 .:. .79 ..5..32..7 .5.5 2 4.3. 3 5-.19..084 :92.890 . 0/0.2. 8 92.

...-0.7..2 3 22 ./.33 90 ..5 2 -47:/43.2/0... . . .90 3853020 .0 0/0574003/72 . 3 9.030203/7.8.9438:5Q8Q79Q070 .198 7.3-47:0..5 2 /0.3..0.5Q8Q7920202007 .... -78.

Q3/0009724947:0 2Q.0302/0347:.97.. 2 0.:: 5425.89945: ..890/0 .19700220 ./ 072.30/03. 5..5.94209.3.9420.09020.2.0903070.395./03Q07.8 -78 7.3..009 -Q9Q3002..7 5.39..9-4.32. . -080209079-.0.9 8:7 .9 7 $0507..2.. -..002.958::30203/7.380097...0/0109707..3.49  170. .9 .8./04/.5..38..843 .1.3/ 7..7 3.39 .3...07 80507.. .07   /. ..9 ..958::30203/7..0/0.Q23:2 573 -.0.7 8::..05425.25.-039.9 -4..9.9 7    $::%50203/7.32.9079-. $::.8 9079-..0. 4.05.309507/05.3/ 9.. -7904. 2. ..8 0783080. 7..09.3.3/ 7.3/.97 8: 8 / 72../ Q00789030370390.7.3 /807.309.7/.0/0-0..2 .80.5 ./.89:9:..0-0307 9.00 8:.97Q 009724947:3:8:.8.99Q.3 .38437.9 7   .87Q.8-4.0.7-03 .

.74$02038 &$  8 3 7.3.32.39 .97 O 097.890/0-:./03029.-039.3 2. ..99Q.3-:.39./. .-.0. . 87Q.8.97/0 5.-.8 0783080.7 .7003/3.32.43/0389.3.89945: .8.083..9909.7 :.97..9.75Q8Q79202020-.1.7.0-4...9 7    :. 3 3/. 7-::3./3Q 9Q7035.Q23:2573 -.3. .38..3 .7 30203/7.0.097 !.9. .0903 -::3.. 3.97Q 9..7.5..32 4..7.080.9 009724947:3:8:.09Q39033070.9248107-..2.5.9 7  .8 3/..8... 3020 .5.7..348:3/..7.7 3 83/7370032030/030 ...9079-..7.3 8.5805.2.0/2 4.39 . 30..0 -0307 2..0 . $0Q49.3. 4.4: .32.9 5071470Q89202-7.9 8: 7 ..7 945. ..532..8 0/4:2.7/..0.009203.90/ 3:. 2 3 8:0770073 .09Q390 08.7.7-03 .94.-/70.0920-47:8:-:.0.79.7.9530203/7./././.0003.0783080. .7 4/.0/0319.8 4.890/0  .5.3-:..7 30203/720..9 8:.890/0/.53/0-::3.90/08:..-.8:.. 955425.7 .7 -7-Q2/0:2....08:9.7 .7.39.7-03 -:.0. 3. 5.5 2 /4:2.8 .00097-. .. 3/.0.348: 009743 . 9 .3 -4.7 8::..7.7..7 3..-4. -.943974Q.002.99.8 39.0 302/0347:..7 9 2 ..9909..8.-:.3..8 -::3. .843..8 3/.3/ 7.-./..7-..2 4942.3/..-..7  00974/Q39007330307 07208::-:..7  -..0/010979079-.7./:2.3./.32..49 170.-0.0/0.9 7    03/3/03-:.3/4:0783/03003.0 Q3909.7 43974Q043.3. 9. .020/032./ .09-:.99 '49 170.7-03 .94209.3085.8 9.09032.3 /807...020 Q07308::.2.. . .52. 009743..0 43/038..303/70. 2./. / 7 !740/0-07920/ 9.. .32.7-03 8::..7Q7090-0.2: .3030705020/ 3 .3-:5425. 2.58QQ34Q O 42505.7-03 22 ./0.9530203/7.9420. .070-0.$.-./.7 O !.800./085.3-.7 4/...-0.0 5425./ .97Q3Q.7 ..009042.38 009724947: 30203/7.2. 83/78..77 -47:8: -:..3003.83/73/00708:80. 7 ..0 002. 8 ..7Q0730.3.. -.3.7 3. O C3 8 92.7930203/720.009 -Q9Q3002.3 05.3 .8 ..3/.9020320.3.03 8 92. -47:. 5.7 ..5 ..8 . 4 : .7Q70903-:.3.79 439.380097.0.39 9..8 3 -:..7. :2..38:.0/0-0.3.5 / 3/.3.39 .7.0208 ::3.30203/720 ..30/03./..39.8.89..5./0 03-:. 0783080...3.5. 2 0.-7/. 8.5 .0/0..80.0 89..943/038945:   4:958::30203/7.0. D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.0783/0-::3. .203 8.3/.-847-00/0...343.0007/04.7 5.32 4.Q3/0 009724947:02Q.3.   :.09. 9 7 / 3/.-:.083.

232:2 20970::3: :3/.07-4:9:3.. . 9 . .::/703./. Q3900-790.7479:2:.41143974.0.3..0. 30-:. -47: Q3900-47:.-:. 573.02.5.397.. 9 .. 0.3902338.8 3/.479:2: .8.0 /..-:..00.7 3/. 9 2::.32..2.0903 /.::7QQ-:....7.79 3.8.3..4.8.397.2.7.2..5.7 /.7 34 : 2.5.890830::3 30.

7 Q020.8 /:7:2:3/.7 0730.79970 208..5.32.32.70095.000974/: -15425.00097 82 3/.9:9:.Q23:243897Q843/.8 .8:0783/070.9590..9 7 .9 7 .7 3 Q3Q 274394..79Q2Q 4...9 7  Q9Q3.2 :.38.08.808907.04.9 %5'. 4.!'.3.7 5.2. .09020.-QQ94.97 .7 47:32.07.43974Q-:.38..2. ::3.08088...9078990 89...4.0703.3902030-20830 2.3959038479... ..7 47:32.32 4.5 2 4.07Q0730243900/2 4. .3 .0-.-72.7130.3...7.5 2 4. Q0730 .9.. .890...07  03/3/03-:..7.03.2 ..9 7  07-7.9 7 97007.090730 .39.3/..9 7  @./.9 7 #4947.8.0 . 0/0.5 2 4.....9.Q23:2/.. . .7. 3 3/......9 95..900/2 4... 43974Q2745748087Q4...4.0-7.5...5.9 7     7.-783/7 5.2.3 .5 2 07020. 8479..::.23/03/030032 4.97 077. 3/.9 7    %02030-797007 :3.9 7 Q9Q330203/7.0/.7 3/.7..9 4..5..7-Q9Q3902/ .0 9970 28.38903902030-7959034.7 9530203/7.....5.. .83/70783/0945. 4.8.8 33Q3/035740830::34.91 7 3-4.39..::34.2 -::3.3 9479:.3 .3...2743.9707 @.7Q70903-:..32. .7 ......7.0.9...52.9 7 Q9Q3/027 8 2.0/3.0..747...92Q0220-4.073  .7 3  3 8Q0.:::-4.097 $07.70094.3/ 2.32.54574503/.8 .1083/Q843954.-:70.30.047.020/03..8.-7.05740/08907030707043./0..7...7 30203/7.9 7 47443:330320835.9 7 .32.9 7.-07903:8:8..9 7  49475..0/027/03 -. 3.857./..../ .7. 83../..9 7  %02032.

 2288.0 2.83 /.

8 3.04..3...0/ .2. 3 .7.089.0.243900/0.7/.72:39.0-780..007/7 $.7 97903089..7 3472.2288-..7 /QQ3 2:39. / 7  ..3.7.79.. 0970.. 02-07070.::342.79970 202.0::8.3/.::342..8 3472.20/.2.9 .9 7 4.83 /.342..0 70/Q843-4:9.7.0208309070/43.2..7.3.7...7-Q9Q3083 007/072 8.7.3/ 72.3.0/0.7 ::8.097   . / 7 .0.7.08.097 780...7 2 4.. 8 0 43897Q843.0720Q07007003 8 2.079.8 ..

-0.1 3/.3 .7 ... 9.7. 573/030203500743.729..0 02-0707.0.0. 3 .7 :.7.9 .8890207070902073.7 3097.7 3/. / 7 !740830::34.9 ..097 .3.7.0 -.7 3 .3...8 3/.3.022.07/0/0  0709703208..8 3 070.9.0.7 03..2. /0208 20..89.7 3..-907008308.0.843:3432.03 33 83/03.7/.3...2 /031..3.7.-:709.80.5 2..97Q3 ...3.8/78007/0 0803. 0/09. .. 8 -3 ...7.10/0/0 07/0. 2Q022003908590/2007.-7.19 . .3933.3 .5.7 .8.3070.7.0. 9 2.7.7 .8 43:5.2..007. ..3... ...2 /03 8.3.5 .3..7 :.3Q80 802 42.3 4.3..02-07020..3 .. .30783/030703.9 7  . .8 .92.3.5 0783/0.2.39 .5 .5 ..0.9 7  4:38:4..3.3..7. 5740/03-0792 80/3Q . /03020078 7....-790...0. .39.5 .42.3. .10 ...0. -.80..3 .3 2. .793.2.05740. . 8 . 3/.7 3.-..2507070. :-: :3097.33.208.0...7.73::3.07/0.8075.0908595. / 7   .3-7833..3.0708..7 :.7302072.7 3/.7.097 .9 7 C20.31.30/0.:3.-.3.7 .0908595. 0 0738.7.0.9 7 47:.-0..89.3-70 20.3...3..857..7.2.29..7.908595.0.0.7 3/..3...8 3/.::.7 3 -47:....:.70/0. Q.5.85740/0-07920/ ..5 .71./0..32...0-070307007003.-0..1 3.0...799 7 .. 443 7 507/0-0943 . .07 -.7 3/.7../..2.9. .7 :.7..3/3Q 07/03.7.  /.7/ 7 @..-2083   .:8:000.0..9. .5.3 . 3.. 8 2.8 3 0709703.097 .7..3./.9 7  .7 ..97Q3 .7.0..82.3.7 3.097 07-7. .7..9 7 82.0.9 7 : 0289.2007/0 -0792 4.3.0.7/.209/0 97....072020/7 ...Q07.. .5.7 07/4./.5 .50730 -..1 3/.3. 9 72.2.. 2. .5 ..8 3/.9970 230203.9024/..3..20430 5.0/ 3/.9....38.3.8 39 8 3 30.3.0..8 4:78..7 070-Q9Q302-07020 .3.. 03.0 0/0/. .7.9 7 .5 .7 . .9....9 7 0792 4.3-..3.700.. 90230/0. 243900/2 ....0....000395..8 / 72.3. 8 0830./0 ..209/0  .42.79 .8 :-:.3.5 .

.83 .3.7 3/. 2.02 .3.

.7/.9 7  .793.0 -789.::34.7033. 073/08. 3 ..83 0200..7 3/.38.3/.002-0707 ..3..097   .9 7 $...2033/ 07 8 2..7 -70 972007.-:0/0.. /.0703/0 07070::34.

7 20.3 3/.7..9 7 .. .3.0707/0.7 .002Q/..3 .2 0.2 /03.7 9.25073.  .007/.7 22 ..3/ 72.5 5. .7.... 0/02.32...9 7 843974Q0..793.7.2507/.089/0 072Q2Q34/: :. 5748509Q8Q9.3 .3.. 2.3.250707...2... -.7/..2507 .7 3.7.  .7/ 7 $..250730/ 07/0 070 0/09..25073.250707 %5/09.7../7..000-0...0 0/0.39 5.072 4.9.. 90230/0..3 .7 4...9 .2 /031..30243900/2 -7 ..3 .9 7 ..7.3820/..0/2 4.3.020 .2507073..8/0//9038437.0-.0-Q9Q3902.9. .097 .8 . ..32..7/.43.397..2033 / 07 8 2.3.7 -QQ0-..0.070.. 3 .7 3/. ..34. :-:.3.0.7/.. 2 3/...343897Q843/.9 7 . -743:2/.3 2..3080. -QQ..3.0. 097200......3./.::34.. .3 .0 .0.3 3. -. ..7 . 7 9.9 7 .4.:9 -::3./ ..4.5.5 2 4....5 2 4.74.7 2 :-:. 2..5....0.-:0/20/ 9.9 7 95..3..7.7 22 /. .3. /.39 8 95/09..43.:3:3.00220.7../..3 ...7.7/ 7 %.42..7.5 .7/ 7 D1020.7 22  ./.7 3/.39..7./027 30702.7 .7 ..89.5007 574007/089070307070. . . -.. .5 2.8 .800783/07.97070 -..99.90230/0.209/0 20073/02:9.5 .... 9./..3  / 020 /:..39 5...4..3 Q/0 0-039903.. 79970 2.8.3/ 9. 3.3 .2... 0-03909. 9:9:.0. -QQ0-.0..:.2507073/03-QQQ8Q .70/0-74.32 4..7.9 7 .2 0.7  ..7 :.3.9.00/2 4.002....7  .34:.3 32 -7172..42.9 4.9 7  %0.-0792 97 8 .9085909209079-.7 /..7/ 7     ..07070900-0..././.-QQ0-. 7 .74.. 3 3/..0.250707  .3.57. -..7.7-Q202...7/ 7 .9 7 ..8 :.32 4...2 .5..7 ...3 3.7.8 .30.39 5.7. 2.3..9 7 :3./.7 3...7 3 32.74.00920/03.7.8 3 3Q073/089072 4. 2.8 3...:.0-2007/030 349..9..9 5907..3..5./ ..250707/0278.8 3..342. 95903 00-095903.02 /031..0408.9Q7-Q...250707..7 9.8.5.070.9 .9 959034.3..9 7 . 7 .2.... 0-0399.9.39 5.3.080330 3..7::3430 5.7/. 7 0730243900/0.3.3.30344.39 07 /....7/.8 3..7 22 /03. 9 72.2:Q4.2507078 ..097 :3.0/..3.0/.05740/0890703349.709032 .8033::3 09020.3 .2 /031..08 8 2..2 /0303 ...92.7.0443.0::3:9..3.3 .3. /:7:2. O .9 7 @. .007...2.9 7 O & 03/0 . ::303 90..3..790.3 3/./..8 ....5.0 .25073-7Q8Q .7/..007/7 .8 ./7/0-7. . 4..9.3 8437.8.090859 073/0:./30-0. .3.00/2 4.3.9 7 . .. ..3 3/.7.

8 39 8 .2 /03/..74.52.7 / 020/03 ..9 ...7 .2 /03/...3 .20310073303.1...7.8/09970.7 .9 7 D1020 ..2 0..097  .7/.8 4/.9 7  .. 0/0. 3 9.2507073/03-QQQ8Q .. .3 3/.9 7 3 ..3.3./.-QQ42.031007 .0/09.-QQ4. -.9...42.3..3.. .3.389034.2 Q8090 2..9.7 22 /03 ....7.3.9..39 5..3.-03.  @4...

..3..092:....097 D1020. 0 90208. /030 20820/.9Q7-Q. ..319 .3.090709703-780-05.3../.09:.8 3/./0-8-:/..4/..007/7 302489.302489..25070439740/0-0.80 /.09720/03890303/0-8..-7..90859.07Q3200.3.9 ..7 9.7.91.../7/00 90..2507070/43..007/7 302489.7/ 7  ...097070 :..9 7.....0.-4.8 3 30 98 ..2.7.3... .9 7 :3.34..3..3-7.8 0920/033/Q8434:.7..0 .0.. .0. 9. 5.2 . ..7 ..3.843...7 3/..097 D1020.0 /08-0/031.::-:...805.3/1Q707 -0. 3.83 /031.8 .. .7..7 9..8 .1.Q103/ 3/04/...2507.9.0903..9.75  42.7/ 7  1Q707Q1020/0:. .3.097 :3.0.3.7 9 7 .2.7 ./4 7:..0.38 9 ..7 .9..0.03.9...9 7     302489.7.0 0/05740030. 43897Q843:9.8 .2-78 . 9 2 90233/.9..700920/..907/0 4..... 42...0.0..3/.0/0-Q9Q34/.9 7 302489.3.02202031007/0.7 2.. .8 30709079-...7 .......79.00.8 .8 42. . ..0.9 7    0%.9..097 :95/1Q707. ..7 39:9:.0-:3.-.7/ 7 .2/09.Q23:2/05.7 !74007/08907/ 0/0.... .097 :3.07349..2507074. .0507 Q2 39 .7 .9 03/080... .03.243900/200.8 / 020/03 .31Q707 0..7 2..9. 097200.7.7 3/.79023.9. -7 90243900/0.0...8 3 ..073-::3/: : 82.7/.7/ 2 . 4/....003 8 2.32.8 .7.7..54..0/0.0 9/. 0904.5. .302489..07.9 9507/034.0 0/0800..2507243900/0-0.....243900/7959034...79... .07..0.0 9.7/..9..2 Q8090 .097 302489.3 307073/08 .-780890 09200.38 20/..0208.2 /09.../.9 7 !740/0 /.8 19..8 ..0.. . 3/.9..7 030..3..7 3.04/..3 / ..0 5740/0-0790307070243900/0...9. 20/..900/2 4..9 . .3/ 82 3 ....0....3 385093/00220.020310-4:3. 4.../0-0 90..8 3 .3 / .7 4.3.7.84 :.0 ...8 42..7 3/ 82 .007.7/ 7 Q80-.7.0.700990230/0.....8 90230/0.34/0.39..3.07 /1Q707 /0243900/0.. ../.0 007/0 39 ..8 Q1020. .0243900/0.897.097 /../Q 0/Q02/0.8 3 34/.4/.34. 0/0/Q03032 4.34/.0309.9.

-790:.2 ..3.-4..9..3..720830030 4..8903Q3/035740830::34.7/ 7.3.3 4.9.9 ..3 4.9. .198 7..5.7 907889...9.3.0 0/0243900/0...8::9:9.3..2 031007 :952031007/ .9 . 0/2 4.9.0/2 9.7.9 5.3 3 -..9 .9 4.1...07:9:-093-3.70/0-7 ...0..7.0 /Q 0 ..20990...32 4..20990.7/ 7    031007 @19$ 7.9. 43897Q843:. 3 9.....3/.34.30.00..003.3..52.02 073/0:. ..9 2 4.3 /.07/0 /08-0/03 ..-0.9090..7.8 09907808 //09:2:22.8. 7 82 3/.9..007/7   031007 @19$ 7.250733.2. 0/02..2.2507070/43..3 ..9 ..7.42.. .-7908 7.9..9.. .7..9 .7/ 7  031007/:.5.250782.7/.3... 0/0.3. ..3..7.3 .954.3 ..25078 :0 92031007@19$ 7.4.5.0.7.:.2507 :952031007 02 203104.2507  :952031007/Q 0 . 1 79 3...25070900/2 4...9.7/ 7    -84Q97007 %5..3..3 .8 .2073/0 /08-0/031..3 ... Q0003.0Q89Q890-3 0708::3./..5..3. .3. .3-7/.0Q102007/0:.30220.7.9 5...9 4.3.5...3..32 .243900/0.9 7    031007 @19$ 7..3.7.439..9 7 47443..3-7 8 2.3... ::7:3/..3..3..9 7   '#'.0.9 4.0.7 907889..003.. 07/007/Q 04. ..-731970432.9 7    %02.8 3.. 9090.3 .20..0/2 4.

 8 92. 439..7 /..0...7 3/0  8900730... 9072420970/ .0:.-/ ..Q801.5. . /.9 7 ..-.Q390.5.7 2 4.3 .'#$890207 2.3.7..3/0-8 '# 9. 8 92..8 3.070-0. 24/Q07/ Q39007. .9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ ..89043974Q4:5.8 .-20/7 $8902 40 4....5.84 :9:.. 3/..7-43 072003# .5.:. .8..8890207-7Q3903384 :92.9 7 $8902. 3:.5.0.7 .84 :92.. ./ Q390003.... .-20/7 3/.-20/7  . .8 3/.: .7.0/0 0384 :9:.7 4741474.7 .04: Q39007/034: ./.8 ..84 :92. 3Q 2 0.

9 7 0.80995 /7930Q1020.097   '#'.95 9..7 /./.809 95 ..5. $89029030Q1020. .8095 Q390073-7.7 /.. .3 2 3.:9:7::88902007/0 0709 3088902.3.-38 .0.-0.395 /:.795 0795 .7.8908 3 7.80995 30Q1020....3.7 :.::34.3Q39007/03 -.8 3 ..3.95 Q80-.3/0:.8.

3/ 3/.0 425708707/03-7.084 :9:.7 8.072.390/ Q39007307-7333/003.. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.7.9.-.. .-20/7 3 84 :9:.7 3.20/0-20-0..3/ 3/.32.7 . 2.3.20/070/0 03 Q9./0.7.072088.390/ Q39007/03-7.3/0. / 0790/ Q3900788902./ 074257087.89024/Q07/ Q390074: 9:7.8908. Q390.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.. -0.0. 2./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7... .5.99 3.5. . ..Q80 .8 . 9 72.7 ..0/ Q39033 82Q07/0/.24/Q07/ Q3900 -./..084 :9:.:...7007-7-730-.:.3. .:./090 0 4257087-::32.088902 08398.3.-20-0../0. .5.

.7.5.7. 84 :92.8908 -.747:2.47.89083303. 3.7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.4.84 :92. -20/7 :4507.3 .04257087 ./ Q3903423.7080808574-02073/03..843/.. .5.8 0. Q0730 . 3 .3 /.-20/7   3.32.8 42. / 7    '#'..07890 0 9 3/./ Q3901./ Q39084 :92. Q3900709 3/0808824/.5.89083423.3 3 3-400920830300203.

 / 7 .3/ 72.9 7 4257087073.30790/ Q390/003.0.70 749.097    '#'./.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.079070 30.07907425708707.749542570874./0919-.8 3..74425708708.90$.542.7..072 /Q QQ Q30/0303.8.-:0/200.. Q.

5.2...7 . 9 72. / 7   '#'.-.3.30.393 Q3908075.9.9 7   43/03807. 42.39 4741. 7-47:.9.393 8 97.0 .3.Q23:2.3810734..'#$89020733 D390$075.34: .7/.

324947:88902Q/0 073/00709 .4./0 03/0.381073 8.2.7.'#$8902073343/03807...-20.5 /./. .7 8 97..9 7    '#'.3'04947: 43/038071. ..

03...'#$89020733$4 :9:.54.0Q2002.0-4:9.88902/007.708425708702 309920830300200090. 9Q2Q.3.708 $4 :9:.8.0009743030 20...7.9 7 .794.97 80034/....3.:/0.3/.7/.. /.7.:0.7 89. . 8..3.Q2Q.7 3.9 7 .

/09072489. 2708 .82. Q80-.-.0-.3.9 / . 280387Q 1 425708702 ..0-..9.8 . 4257087.7 - Q80. 80387Q  425708702 .8 380387Q  '#'.82. /03002088902 0 Q80.8 3.

843:030 20.304. . 8038707 -::3..../.0 8 /0 970.:.7 .7 3 ...7..3. 3.324/Q.Q3900703 84 :9:..90 888902308.9 7    '#'..8 8 .54..809 9.7.9 7 .3-07070Q3900783/0 -::3.8 ...0:2..890.'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q .5.8 .3.8 4. 80387Q..329.9 7   Q390074942...5425...395Q39007/0/703.9.3/.7 3.9 7 $038707/03..

7/..3-7349..-/70.:.3 .24/:/0 9720 .3/.9/.07.3 .'#$89020733$890243974: 43974889024942.:.3 . 2.8 3/.-/70-20/7 .7 .3.8 . ./.-4::2.2.-4::2.. .8 9.7.3/.9.097 $8902574-0207/ Q39007/03.Q390.7 3/.34890 088902307. .3Q390.4/. 574-02.

2.3.7023 .9 7 $8902.. .5 .-0.3030-20.3/.5.9 7  .7 4.07.. 8 ..3/.7.7 2070:2.7 .39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.90 8. 80387Q-::3.3/0.3.72143843.7 3Q073/0Q390.097 080 43 43974....7 .-4::2.7.7 1.-074:3.7 .99089143843.Q073/04942..5 8 4.097 070:2. .7 .9.. 2..9.Q073/039Q2Q390.3 3/.04942.-0. / 7   '#'.3/.3/...3/.088902..097     Q390070-.3. 2./...3/..9 7 070:2.8 ../.7 42..-4::2.0... /0 9720 1..-0.388902..-0730:.

'#.

7.4...::3800.0070-7. 3.7 '0...0 203/720%0880733!74003/7208:7.3 2.7 %$ %$ .09Q2-47:..843:4..7/..8 3 # .0Q39007.38 . 3.3.8 ...2. 747:.-. 3 -. 020D39007330..3!071472. ..3 2.79.0.. .2.7 .7.8  .3/ 72..7 309 ...9 7    $9. 7-47:.3.$890207337.. 3 8..3/.3/ 72..

097 942..7 ...3..007/7 8/.7 2. D.:..8%088.7 . 4..3/ 72. 970020 3 C007 03007.7 / 07.... 4.!07/007.3 3-7903002./ 030....59 7 2..-Q9Q34942.7 ..0.7 4..9.. ..0 .7 . .3 3 3097070 ..097  8.0.07 2.32.-7/0 2.3.07/ 4.0-.7. 7.9439740907'08907007  0308...7 ....7 3/.7 .3....7] 4/.-7.0&! Q2$ 3 1.-7..9.0.9.0803/ 020/03.7 8907007 197007 0097 .70.0..4250.7. 0/0243900/0.70..347:2.7-.3.097 439..9 -Q9Q37007 .5 ..8.32.9 7 942.0707/0 .070.. 0/043974 0/0-0.7007.0 0/024390 0/0..397.943974.9707 .%020.0 .7.38437.050/20/ 9..007/7  942.7.7 857.52.1 3/.94397488902332..4.$890207 2.0-7-73070/Q03032 4.0...7 .7/ 2. 79 0/0-0...97002.207/0 2QQ959072489...97/08 .3 3.94.7.843:.7.3.1.9.9439749088.943974..7 /.02./.97/0-Q9Q3/:.0 203/720%088073070 9720:7.3 3.7.2.7.843...0 0/0 243900/0.70.7 3 3.8 ...7 4.097    .. 5071472...0.3/ 72.-74/: :3:3-:002.32.3.7. 0/09.-7..-972 Q03/03.7 .7Q3908Q89000.32 .3 2.7Q0730243900/0..7  ..8 3/. ..250707  942.$.09.09..- 3 :7.2.7....097  3/.0&! Q2Q0.7.7033-0 030. 3/Q8434947./:7..007/7 942... .807 .0-:3:33...397..5740/0-07920/ 9.5 .7 .7.7.320/0..7 3 3.843:33. 0/0243900/0..39.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ ....7..3..050/0-0./:7:2:9-. .943974..$.8 3/.8 57.943974.050/20/ ..-0..0-7-0/0/03200.9439743.3  03007 $07..843.7 $4 :9:.0 0/04250.7 .. 39./0070 972 ..3 3 303 09$07. 4.7 .0 0/09:9:.072 05.007 !4/: 09743.197007 Q80.97007 Q80'072 !.0.3172.3/ 72..243900/03959072489.808:.007/7 Q0954942..9.7 942.!.7.08..9.30/.-079208 /..03. 9 7 2.-:0/0-7.3  03007 $07.38/030 :7.2 Q8090.: .9707 '.8 ..9.97007 030.9 8 4. .9.39.3 3857:9:-09]/031.8.39 .. 7-788902 4.3/ 72.

..7 .793..0... 7-78890220/.3/ 72.7 /..7/ 7 942.7.3/0070030907.7 .043.7/ 7   0302007   Q9Q34942.09.8093/03..3.. 09208 .890/0 4/: : /.3..0Q.097203070-.3 ....342097007 85740/0-07920/ .20/09. 70 .-.5 2.5.94397488902335740020 .097439748890207574007/0-07903.-0920/03.. 8.3.9  5.3/4 7:. Q0./03020089070.790..5. 2.900/2 .70.8 .8 38907007 /4 7:/... ...007/7 /..70339.30707/0 8 . .7. 2. - 002.79.4:2.7..574003/720 08.097  %07242097007 .943974.0349.::34.3 3479.Q20 .7./7/0.5 .3.5.0 8 92.7 3 0700 970.:9-::3...0 -7009::7:3/.8.07 -74942.7 3.8 3 38.8 3.08903/ 9.42.8 3 38023/0 3472.88.0.0/0.88902073/0320.7Q39007243900//9038437.-4.7 3.507-47:./7/02....9.30/0..342097007 -.0.3 57400730::3 4.0707303..3. .050/20/ 9..943974889024250.243900/0....007/7 890700738.

.5 ..0Q89Q3/0/0 0707 ..3 :2.7.34:2..5 5.3907242097007573..4.700 -.0...1..0..8204. %072420970 . ...0..3..1.-090/0..0.9 7  . 880/.094. .5..7/....5 034 .7 2 -. 3 89070-0.0.8 0920 .2.3 4. $.243900/03070..0 20390 0QQQ-0.0. .5..Q23:220390 0QQQ 4.Q07308.79.9 7  ....7..7.9 7 %.2.3/ 72.79/ 3.4./..7 . 3 .9.70.5.7..79.9.0.8890320/ 9.3 .8 8.7 3 3.5 3/.0 0/042.:./7/05739034.39 -47:8:.100./ 7 .8. .3..79.... .-4.3 Q..799 7 .3.39 -75737.8 80-0-09970202083908.:.3/0 /0-747::.243900/0.7::3:..... 8. 8..Q. 9.7.342097007 -70833-.9 3/. 907242097007/0-. 43. 4....8.8 3/. .342097007/090.: 79QQ4..3 . .007./Q Q4/: :.07...3..9 7  70243900/0307.47.Q.0 8::-4 .. ..7 :.342097007 22 . 880/...79 .../.-7Q89-47:.9 7 &.:0880/....38.9 7  %0..790/2 -47: ...8 .Q070.7 ...32.3 3 479.07:9:-090..7.7007309. 2.92.7 3/. 7Q Q880/.7..39072420970.7020349.Q23:2/Q22:.9 7  .7/ 7    &.38Q2007.7 3.. .7. 8907007:.9248107 .3.7 3.7 47:32: 02309 .9 7  ..07/0./. . 3/031..8 3 3.8 3/.0-7208.. 7 -7080-.88.3Q/Q Q0707/08 .Q07308.32..0903 107830243900/0.-4..3.3.5 42./.9.0.0. -0.8 3..92.-78409 ../.0.0 2.809904.9248107 . 95903 22 .3 2.342. -47:.003. 8.2...959072420970073.

..2./09803870.3. %07242097007 .Q07308..8.5 ..9 4.-7.-7. 3 32439./.0 8437. 07 7.9 7   8 $. 425.0709720/034:3. .-7 -743:2/.843:1.8 3 8.0 0/0 -Q9Q3-4:3..3. .7/ 3.08 / 72.7/ 3.  3 03. 8..3 3 33Q3/0-7Q7080...7/ 7 4/:. . /.0/.7.4:3..7/..82..2002.3 5.8.79..083/034.::3-.8.07 S /03Q8042.-2083/Q 0..243900/20/7  $4 :8: 84 :92./3Q .32. / 7 -7 0/033.007.4. / 7  . 2 /0 970-7. 3.0 -.9.0707 4443:...0.3.8.   070889020 8 9 . / 7   $9.42.. 9.7 8 . /..9 72. 33Q3/0-758 9:9:. 8.3/./.3-72Q/.5 2.4710788902073/0 8 8.:-::32..3.8 49.5 703400/2 42. / 7 8 8...07 8 !.9.542.8098.7 %Q7$9.2 ::3:9.99.24-2070889020 8 9 .7 %Q7$9. 7 4/:.4. 8 80387Q9. .9 7    70 :2.99 3..88.42.8 .7/./..-7 95904. 8 .0.7 .843:07097200. / 7 8 8..0.7.5 2C007 .0890303::3:9. / 7 /. .507-47:8: .2.343:9. / 7 $.. 3 32439.88902073/080/.5 2 42.... / 7.3..2Q8.0.42.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2. 7 7 ..905.7/ 2. / 7    8 !.::342..07. -0..3-7.8 .7.3/.8Q9:3: . 2.0.99.9-7.8 /0 8 8....-7.32.5. 8.343:9.3/. / 02080.:.2. 2.43/03808: 4: :2:3:30203-:9088.970243900/070 7.. / 7   07957.-784090-7904250 4./0.700739Q092 /0 070730705.9 7 .8:: 84 :92.2 42.. .7.::342.8 3./..973::342.84 :92. 2:.1.425..97Q39Q092/0 073..5..7 3/../0 092020/7 8 8.70073/ ....99 3.39 8 ../0/03. 4.0..8 3 320790-083/04.. .7007. 20. /0 20073/0..978 .30 0/2 4.84 :4.0/0-::3:2.307./..0-.32...../. / 7 89070/./.4..-7.. ..

5. .9.20/.2.-: 0920.7.7-.97200. 9.00.2.3 .3..7033.27.097  : 8 2/.8 80-0-0::70/0.9 7  : 8 2/...-07903/03020073..8 3/0302083/0 -.574083/0-07903007720Q070 /..3.097  79.7/ 7  .70070-:/: : 9..0.7 .8 0.3/../0 970.9 7   47:$8902 030-.3 .3.04./03020073.-:092088.7 3 08.9 7 03020309.4.7 439..2.97/0/03020.9 7   Q90../3 .0903-:/0302007/0.02Q90. /.70090820/0.7:..0.38437.-.0 /.-7-..020949.7 /0302033/0.7./0 9720.3 ...5 .32.0 2.9 7 -7 0/0-47:.3.97/0 3472.2.-79088.5 2..7.0-Q9Q390882Q0220 0/0902030.7.7033.0.0 /...0.79.%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 .5 .7-::3.00739.9 7 03020073.5 2..3-7.8 07 8 2/.7.::34.7033..097 3/. .00730.7 3 20349.0907390230/070 07..0.72..-07903/03020 20949..70-:.8 3..7..2 5./.3.-: 0/0. .: 7.2.70709 9.790303..2.0 002..5 ./03020907..0-.-7.30..0.9 7 03020078 7.-700997/9038437.::.0 ..209972083/03..7.2 3.8 3/.0-47: /43. 0/03574944/. 8 ..7.7033-0 030.70339.8 -789. 2.9 3/.7/4..9002.8 3/.09Q 9Q7Q.3 2 3.0.3.-Q9Q3 -7889023903 .0.7 /.547: 43. 2 8 .9 /.72.8.9Q707-.0/ 0320083.....9 7  Q90.3. .3 0/0.0.70339...5 .0.-07903/0302007 /.7 3 .0/03030.7...Q07 #.....020 ..0Q.0 -:/03020/0 /.0 070 9/03020.0 07..7 3 .5 .3 .5 2.-0792 4.7..083.8 3/.8.7 3 08.-03.-0792 4.8..090743974. .20949.3/ 72..3.793.7/.9Q7079...3 /03020073..-:099 .0 /./..3/0.7 / /:7:2.::8./.793.'0 942.97/0/0302007-:08.3/..30.. /.-:0/0.. 9.9 3/.27 0/0.0. ..32.7.05740/0. .7.8. 3 .04...0 439740/0.0.943974%088.2007/0 -0792 4.0 ..8.3 0973078  8 92.7.5 / 9.22Q 8 3 7 3 3/ 3/.7..-7889023-07-7 82 .27.7 3 -07903.020 07 8 2/.7/. 2..3..52..0..8 3 .:.978 %Q0923307032083/0:.070..743:. 8 3/.050/0.0 0/09.07.3 3/.7004250/03020 08. 0302007  0308.7.8..0.2007/0.9/03020073070070 92.  Q9Q3/0302007 /03002007 3../ 9. 9 72.2.90/-7.9 .0 .QQ2Q/Q7 /.

9 %08890-Q9Q3009790.-.3 8...9 7  Q9Q384 :9:.07 574083/0-07903..0-Q9Q394.3-47:.29.9 . 9 28890233/0300320830/0.43974/0/097Q0439740/0. /.. 2.3.7.3..70./0-8..0.79 .: . . 07 Q9Q3-7.9::.0.:..9.2.2.2./ 908590/0.5 . 3 3:..3...7.0.9 172.793.0/03020907. .3/.::./ 908590/0.85740/0.007.007/7  ..7 .3 3/..7 3 3/0303208 ../03030.... 197007 .3-78 39 ./4/:7:.0Q10.88902-4 .94...30/0.85740/0-079202 80.38437....-9:9:..0Q10..-.. 9-47:.007/7   .3/ 9. 4...3-78 39 .0.00220/0302007309..-07/.5 ...3 .7 ..8 3.2.7 58 ../0-8-.7-.0.793.7/ 7 07-7 /03020332Q//098.3..0.2007/0-079202 80 .3.099003.3945...04.8 3-.8 3.92Q//090/03030./03030.843.0.3/ 9.0.8908333/03 .3...7/ 3. .3-47:.2 478.097 : -.39..20/20/030.3/ 9.2-.70/0.7 3 3./.42.0.0-::3./03030.7.9 7 ..:.007.7.7 Q9Q384 :9:./ 3 3. 42.00849079-. 2./9073.3.9 7 03020079.7 . -970...3./0302007..097 07 -:29.7.7 3 .. .. 2. .7.70.7/.0/030030.. .0.3/ 72...0 -Q9Q358..0.097 .7.097   097%088.0 .-7/0 207QQ7808 2.9 3/...8 39.-: 0/0200.889029.7 Q9Q38:-47:.9 7    03002007.79.3 2.3..250707. 947:..7/ 7   $:47:..0 -Q9Q3-70 200707.7 .0 /.2 .70 .2. .2 .0..7.7.09. .0.0..32.30.3..070-::3./..3...02Q022003902030..784 :9:.7 Q9Q3.0703 0920/0 070738..39089.-4.8 39.7 Q9Q3.07.070.. 2 3/..0009 ::7:3/..2007/0-07903 9.000395.5.0302007-74.8Q9:3:.7/./ 908590/0.09089-..0 .3Q..9 3/.0900733083984/:.42..8 ..9 Q::.2.8.52.2507072Q0220.3.//007 902030.9..8 38.0 ..30707/08 39 /070.:20/03030.0..9 7 O 097./ .0.89... 908590/780.7 .-: 0/2 4.38437.2.. 39 .3.347:.7 908590/0.843.9 7   .0-Q9Q388902.097 07.38437.. 7 .42.88902 .0574083/0.7 -..4.30.5 . .8 3 /0 070732. .:..5 2.22Q8.79./...3902032 4.9 7 .0 0/0 /03030.0.0 0/0..9..Q.97.08 39 . ./.7 8 39 .3 /.3.9 .8 3/. ..3/ 72..0. . 2.7...2./00/0-7 8 39 4.5 2.9 7  :/03020079..78.097    $4 :9:. 9 .

070 070 9720/7 '..3. -:.8890209457.../708 .02070.02Q90.42 /.7 894: 4..8 3/.7 2..7 3 070.7/ 2...2.0907..9.-:/038437..7  0308. 2.73 .0 2:9.-:9:9...1.:2. .7.2007/0-07903 0920 . 2....30/0.7..07..: .0720/03 0.:2.793..43.907073.97/0 /0302007..0.7 25.7.. 3. 0074:2.9457..99.2Q90.3/031. .7 3 343974Q .8890233030070 2/Q035740Q073/089070.0/0302007/Q Q3Q478.3/030207... 5.9 3..7/.7 3 3-.9457.7.7 077.397.2 :-Q29 --.7-43/489Q390070.70090.0/4 7:.8 47:3:: :/4 /: :9..0.8 3 ..7/.8 3 9..7 2.3 39000730.0.9.39.0 -:3.9 20/.0-.Q39007479.097  CD# % $ $%  .3.7-43/489  803 49 0:2.32:9.20070::34.31.209/0302007 24947.02Q90.030073/030.9 7 :.020.02439.7.7 3 3/ 0720/..3. /.. 74/: :3:.5 ... '49:007Q. 09200.8 3 .080343-.-7071.32..7 ..7 3::.7.43..3009.5 .097 !740079Q2 070 2.097  :2:24./703. 3..-:0302007 $0 200 ./..2000730::3: .7 2.7 083.5.70.5 .90.7 ./09.3  /030208..70..090. 030890.9088.7 803 49!749489 $4:3:23.7 3-07. . 9 72.5 ..547: /....0820.303...7 3. 9 7Q0. 9.-: 2:.7 242 :0200..9 4803 .2.0 ..3349Q7. ...7 3 30/00// 3 89070389.7/.7 /.70.-4.-07903/030200739.3..05740.8 .7.7/ 7  &:./332.9 7 .79/0302007.7 /.01..7 3079 --.58..0-.7 3 .5 .0.097  :/030200730.3 20.2..:2 '..3 39008 .8 3/.8. .7 ./0302007.5.8.42.0 .. .2.3/.01.08.2/0-::3..793...793./ 0/20/030.0307.5 .830QQ20748.057400. Q7Q7Q 07200..58.073 ..090/. - 90.5 2..043..2007/0.9.0807..-: 0920Q070.793.0.2.495749489 ../3090- 0/0.42.%088.2.097 !.902.32 .98908 /Q034.03.7 ..097 O . 2. 3-.0.02Q90.0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --.7. 439.8 -720./..7007/0.799 7 @Q3Q ..../3Q 89.9 7 Q9Q347::.-Q9Q3 /0...9 90883 9.9 7   .07.3.79.9088.7 % --.1 3/.728890207...9.8 .2.8:7:: :3:382 .8.7 34007331. 9 ..7.7 '.3/.04397490 .

...3 .7 2.020...7/.43:2.9.02. 4.3 .3/.5 9 7 .9 3::3: : %Q789.3.3./.788902/.7 ../708 ...32. 3.79.43:2.90-0007308..3/.7. .7. / 7 .070. .9 3/.02089007-7/01./ .7 32.020..020.3.8 ./0.75.0-Q2-.0-70730 .7. 3.7 3.3903.9 7 $.2.7Q0-0..7.4.097  &:3:7907 :..772020839Q20230990/-707 .9 7 :.::3: : -00032 Q7Q307/034: .9 9. 32 42.3.07039.3 34.::34. .9 7  890703.7.1 3/.9 . 89.3 2. ... -070/43.95.9%$ %$./..54.7.090.7.-:0/200.9.3..90-00.9.7 .79.3052..3-709095.0. .097 %Q2889020.9 .089.9 7 Q9Q3052.7 3Q0730 2.7 -.79.020.7.7.0...7.8..3/..

8 .8 3..39 .7 8. 0/Q Q7Q03-.03.5.8 3.32.7Q80-..8 3.7. / 7 %Q50702. -.. 42..314/.8 3.3042. / 7 :8907007. 3 33032 42.-7-. / 7 .07Q073/007-7 9Q5Q..89.7-.-900. 4803.397.8 3.300-.::.8 3.. 3.9.847:59.9 3..0.99 3.. 30820208304..7-.39 .7.890303-.0 8907007-::3/:72. / 7 #0Q..7. 2 Q./.020/03.9.5 2.020/038 .89.314/ 4097 42.5 2 42.7. 9Q507/03.7.309088.39 .8 3.32 573.778.8 3.303/0Q80-.3/03003Q80-. Q8020/:7:2:3/.Q8059088..32.0. . / 7 '/.3/.32.3-7/..39 7.-90. 0/0/..902309.9439745. / 7 439745.8 3.8 0702090/7 . ..072020834942. .97070003Q80-.8. 0..7 -72.0708..32. -70 972007 .3-73/0 -. 890720/7  $8902.1 3/.-90320070702090/7 %Q58.9 3/.780.8 3.3/ 7 .07  803$.3. 742.0Q39007/034: :7 $8902003.8 3/. 8038.7 89.. /..8 07:5.7.097  0/. 3-7.0720.39 172.$..89.7.00920/7 439745.3.0.300/03.09Q5070/4 7:..7 .3 / 8 2.7.02. . 3.7 .397.7.7-0 8.79.78 39 .5 2 42.0830-.9-.948038. 43:2: .30Q073/0-./Q Q5889020. 28 -75.25./Q Q70703/070.8 3.0720208 39Q58. 2 8 7.25.. 0..0.398.7:5.7 .3-.3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-.90 .-.7 42. 7-47:.7..307. / 7 !.3. .. -. ...7092:.3/0002Q/.8 37:5. 8.072 790707070/0 0703/70. / 7 .3007830243900/2 4.7 0.-.-3/05..8 3.02007Q80-. / 7 :9Q5 7. / 7  %Q507307.37082-7-00.7.3/09. .9707.18890242.8. .97Q30-.8 3/.20. ..3008.3 42.0847:542. Q0707:59Q5. / 7 :.7.3 5732.8 3/.0.314/.9707-7-7070-./.7.5.7.. 3 .070Q..-7.3.2..4942.97 42. 9.30/2 42. 2.-90.. .7 .5 2 42.3 ..314/.7.3.7/.397.8 -/:7:2.-. 3.7.7 Q80 -.8 370Q.7./Q 208.07-79Q53.24942..00070 /:2.7 3.7.-.397.0.1...0-:.020/03.3. .32. 28 . .39 .7 43:2.8 3/. / 7 #0Q.8 370Q.7. / 7 $./.97/0:.7 3/..314/.5.9707/03-733 .3.0.70-. . 7-47:.-20/7 077:5.5.7.7Q80-.0 70Q. /:7:2:3/.

3.9439745.30/2 42.9707/03-733.398.7..0 -7070070 9720/7 9 48039.8 3.0.-3/05. ..5.3 / 8-. .0.3030923090820/20/7   %Q507307.8 39.25.7 .4942..2-.. .8 ./094 .1..-7-.0-:.-..2-.7 307-7.8 -::3..9 7 070Q390 9.. ..7..0708. 3 ..92481070 .3 2.9 3.32. .7-.8 3/. #0Q.8 39..302309.90 ..8 .0. ...-20/7  $8902.042.32.70-. .7/.-900.37082-7-00. / 7 '/.7 .  ..0Q39007/034: 2. 7 -47:/.0 70Q.9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.8 .7. / 7 $. .042. 9.7. / 7 !.8 37:5.8 3/. / 7 Q9Q370Q..7 8.0847:5 42.083/0Q80-. / 7 830-.302309. 7-47:.25. . .92.-90.020/038 .3008..7 8..8 7.7 8.7 5732.92.89.5 2 42.020/03 .7.. .3.00070 /:2.. .5 2 42.7 42.8 -/:7:2.89.. -. / 7 . . 3. 3 0820208304.0720.7.8 0702090/7 .7 -72./..0.3 47:3.7.39 7..02. .7 3 34..7 .7 Q80-.8 3/.-0. / 7 830-.3-.8 3.7 ..7.3.3 2.2-.314/..7/.3.3/00230990/-707.-7-47:0-3.3/ 7 ..9707.72439.39 .. .8 7.. / 7 %Q507-79Q5-. / 7 %Q50702.39 .-7.8 3/..1 ./Q 208.8.7.Q0707:59Q542.78 39 .8 3...5 2.314/.7 Q80-.3 5732. 2 .9 %02%:9:3 % --.1.10/042..49. .1 8890242./ 3/..90/20/7 2309.3. .7-.8 3.3.9 7  .7 . / 7   :2.3 :..7 .9707-7-7070-...92481070.309088./.8 3.3../Q Q70703/070.:.5. / 7 ..-:07-3.7092:.8.59.314/42. 2.32 573../Q Q5889020.3-7/.7.32.20..-90320070702090/7 %Q58.97Q30-.8 3/...0830-.32 42.70..30907 208.5. 2. 3 33032 42.02007Q80-.7.7 307-7.7.0 .5 2 42.3. / 7 :9Q5 7.0-4 .8 3./. / 7  Q9Q370Q.073::3/Q0/0..72439.8 3/. -70.39 ..-. -70 972007Q2Q .3 47:3.0720208 39Q58. 28 ..8 3.8 3. 0.314/. 742.99 3..1 3/. .020/03. / 7 $8902003.Q2Q ./. / 7 %Q5.09Q5070/4 7:.39 .083/0Q80-. 077:5.39 .7Q80-. 890303-.9Q507/03003Q80-..5 2 42... 2 .7 .7.07Q073/007-7 9Q5Q.397.7.30. 0.2-.39172.4 .-.7-0 8.9707.3/0002Q/. .0.24942.847:59.32 42..3.8 3.97/0:.. -.314/. 3.300-. .314/.7.300/03.92481070.8..397.07-79Q53.89.3/0%. / 7 #0Q. 42. .3/ 7 2.495749489. 2..8 07:5.9 7   495749489$.9 3/..92. / 7  4957494898.7. 43:.0 2.89. 2 Q. . 7-47:. 2.03.3.. 2 8 7.-90. 0/0/.7 .7 0907..3 42.. -.8 370Q..5... .3 ./.3042.0-:349.7 3.. .307.39 .39 ..3-73/0-./.

59. ..70/ .32 -.9.49..-7-47:0-3. 8 3/.:2%..7 .0..8 ...39 5.3 3070. .92481070 .3..3 39.843: 4: 9:7.7/0 073/0/0.0 0/0/.3.7.7.. 4942.-20.843:4: 9:7.:2:2:.0/ 07-.../0.7 O ./094 .-0. 24..9023.700.70070.397.9 ..8 0/9..:280.9 %02%:9:3 % --.9707 907207../.703.0'.1 .0/020/ /:7:2.. / 7 0920023093Q3/0388902/05425...5.. / 7 $8902439..7.0720/7 .94.9.7 2.:280387Q.700720..92.92.72 3.0.QQ3.7 ./. 2  -0/02:.. -70./..5.00/0...7083/03-.0 Q39007/0...0-4 ..30/2 42..9 7   !425.1.9439745. ..7.8 /:7:2:3/..32 942. / 7 !9..708:. ..3 42.097 890303..0.:29.-200 308.0./0. 2.7 42..8 3/..30Q073/0/9.3 /0 07070708903035425.  ..89070/0890720.7 3/0.-079/ - 42.070.8 9.30/2 207089..8 /:7:2:3/.0838..097 97007/0 9720..3-7-730437047.:25425.7..7 .2. 3472.3/ 7 2.097  '..0-.7 ./ /:7:2/.02070.30339Q092.90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707. 3 ..7 3-7.5. ...-0.8 43:.70070494200/2 42.7.3.3 5740/0 0707307008.3 . / 3/.4 ... .. '.2. /..94.008.3420970.9 7  .:28.8 3.30 942..74.Q39007/0390 0/20/7 O '.08...4942.:29. ..00097/0.303/034...2. .:2-.. 9 7.:2$. /.39020002.43:3073.:2489.00730:. 3 8.5.0/090 -00035425.:2%.3..70/ ..8 /:7:2:3/./0.:2 /0 07439745.7 0907.. .7 . 0/05425.'.:25425./ 3/..:25425.0 /0.35425. .9079707:-: O '..:2/0 0707439745..... 8 .32.9 7 2309.92.. .9 7 .-3/00/05. .7749. ...3...9 7 D5425...94.2./020843974/0.1.:280.9 7   % --'. . 28 -7889025425. 4.:2/0 07.7. :2.0Q39007/0.... .7/.397.:-::3./..0. 207007/0 5425.0.0-:349.91 /307.38:.8 .35425.8 3..Q5425. .7.7 4942.0.-: 0/200.2... / 7 07089.7/ 7 @.3. 43:./0..890700890720/7  '.0.72 3 .700./.....7 .7.. 3903007.9 O '.-20.. /0.3-080208:0.700720.8 -::3..0-:3. / 7  $89020 -..70/03 .7.3Q3900733 0907..073::3/Q0/0.7.8 7.3..3 O 097439745.7843:.70/03 2. 95 5425..7.3 3.2. / 7 !425.398. 5425.89.. 3.7 /..:2/0-80 88902/0070. / 7 '.5425.-. .0/3/Q Q3/0..5.3.39020002.89083070/.30889023.8 3.542.

39 ..7 .8 -70/042.8 3..007/003.425708707.8 /:7:2:3/.7 3/.5 2 42.-.07 -7.-.2.7 3 :.0.. . . / 7 479:2-.8 3032 42... .308890230:7: 902.8 3 .  .39 .39 0. / 7 4257087.8 3/.-...309.3.7.2..3..5.425708707 ..8. 2.32 .397.39 .425708707/03-733/0.70 /43.%5 #00307.9 2 8.74257087/09970 2.03 2.3 5740/0 070730::34..9 3/. .: 2..8 3 . .5.89..  % --. 8 .9  92 70Q.38 92.89.99 0425708707..07203070052.7 5708032 42.8 3 .7.397. / 7 .4257087/034: 2: 42.$..Q070 .3 42.%.890/0 .397. / 7 .8437:-: . 3 .8 3.7 3 3-.70/ . :. ...-20/7 4257087!.7.99 3./094257087/034: 2..5.30.3. / 7 47:.2.70.890/:7:2:3.30 942.84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.70-7../7 $.9.7.30830479:2-..08.89.:7:9:.

. . 3 89070.35.: 7:59..3.. / 7 :197007/03-73. ..7 Q23:2.7.38.. .8 . / 7 .397.4942.0720/033. 703/ 077:59. / 7 :19702743.38.74 :3..32.99 3. .00.330239.7.3 3 .8 .-. 890703 808..:Q073/0:7:-:3.7 30247./0909.. .98:9...57038-3070.3 5.:8::7:9:. 084:3.:8:4 :3./.7 ..74. 47443. 30320/7 :7:9:.8.-20/7 0.:7:9:.5 .300/03.3. 2 8 7.. 0770.32.7-::3/:7:2.09079-. / 7 4257087 7:-:84 :9:..32. .07805.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2.:3:3.:Q073/07:5.74.0/4 7:07.84388902..7... 3 3082083032 42.7 ./:7:2:3:...74.2.7 ..7.89..0739:9.. / 7 :1970073.:8: 5.7.0.300-79002:.7.8 3 1 009724947:0.88 4942.0 197007:7:-:.8 8. .15.8 3 .8 0/43.02033:7:9:2. .:04257087.02../ 3 .7./.8.3-702309 .7 0 !. 84 :92. O O O O O O $4 :-..75.8 2743.94. .:5.30.00.Q7092 -7.99 3/.:50.0.... / 7 $8902/0.1.:7:9:.7.8 3/.9 2 42.30-::3/:7:2.. / 7 :7:9:.3:7:5:7:9:.94.7 42.7.. 2. .1. /070.70/04:542.3.0..3. 3/Q 208843:.02.. . .08 .2.47:3.3/038 .. / 7 071970 -7-70730/709-.3:0.-.30 Q073/05425.32.9 .1.0.:7:9:. 2.8 3/. /43..00/20/7   $ .0 83/7.:8:2.3 .3..8.0783/080890...89.. 9 7 2.-0. 2. 1970 :7:9:.8 .88/0..083/05.1 3/... 2.32.397.34: 2.7.7 4 ..0843/038-4 .0 552 0.097/9038437.9 7 079.0 /3Q Q7 7038:-0. 2 83/7. 9..:Q073/0197007..8 3..2.32.89..7:5..-7 43:2.3/0-:.397.8.79Q07 ....9 7 ..0 072.95700307.7.3.7 3/0.. .. / 7 425708707.30.8 3.107.99. 9  8907007002030-20/7 :7:9:.704.9 .8 8 7.7.3/04 : .:.7 .. . / 7 :7:9:.4942.8 0300320/7 :7:9:.3:0- 5.-. / 7 $..7942.8 3/../03.//033.1 .32.8..9.3-::3. 2.8 3 . 3/. 7 57..:3:3..0-7.388902 4 :3.009042.. 4./.8 9.9 2 4./.

7 3/..0/0425708743:3073.7.9 .79: 959042.-4 Q073/0-::32.309.2.7/../0.8437.0720/7   % --./:7:2.0 /:8.3.8 3 .2-.7.7 3 09200.7.5...70070 494200/2 42. 0770.5./.8.7 3/.9 ..8 . 2.8 39.-.0739:9../0..0$8902 .72 3.32 4.7.75. . 9 72...3..7 . / 7 :80.  42...2.-3/05.-20/ 0780 552 /0 0730. / 7 $..4.3/.-./0.7.8 3 5708489. 802 .34942.90070.0 %088.2.3420970/03:2. 2.0..8 /:7:2:3/.9 7 07-757/0 :.9 3.1 3/.3. .0 802 4.2.8 3. 5 .0.79Q07.00/208.. 2.32.83./095708489.-0. 3..3 .9.94..32.0/ 070097/0.7 /.8 3.7. 8 3/.083 8..0 Q.9. 7 29.7007. / 7 %088.0-0-7/0 070:.0 552 0.3-.2.3.. / 7 00905425.32.. .3033 09042.3 / .9073/03:2..-. /.7 2. .3/./09 0907Q. .0  097439745./094257087/03-7380200. .7.80 . .. 0770. / 7 @. ./:7:2.-.397. 80.3 578.8 4257087/0.74.3/.7-43197042. 0.70/ .%.-. -.8Q7.907.94.-.79Q07.-.2507/0 '009724947..3 2/. / 7   !.7. 303/70.99.3-7-730437047. 2. .8 3 . / 7  97007/0 9720.907  43:2:9..48:388902 074257087Q/0 09200.00/0.30.700720 890303-.0/04..82:2.9707 907207 .%..2.. 2.0304942.80.70/0 .7. 0708320838.343:2/... 3020709.8.8 3 .. / 7 097439745.7 .9. 24.03/Q073/0/009078.9.907-::32.070.:..34257087Q3 ..3-Q9Q3-:007439...3.097  7 Q.70/03 .0. / 7  03/Q073/00097439.../0208 439745.0.8 380.7. / 7 :.398.-. . 04.7880920.7.003.8 3 !.342570874942.3/0720/7 7 .7.7.7092:.Q.7.7 .. 8 3.3 -4 03. . .9 ./..3.398.4:78.0838. 4.0-../.30Q073/0-.72$8902 3.-.8..7.2.3.0.8 3 .91.7..-20/7 .7../0.0. 9 . .890./.8 3. / 7 942..7.70/03 2..82:2 . 2..-.7.-7 .94.72 3.0739:9. .780.890.. / 7  $89028479.

0232:2 ../. .

7 3.7 3.79.7.$9.9 7   30890..74/:.3/.70Q7092 42.0$8902  % --./.9 . .0... 747:%088. / 7   .7. 8.8...3/. ..%.79. 0/09.7 %Q7$9.3. .Q3.. 7-47:..

7 3.90/0.2.8 3/..080 -7-7070208.9 7 47:.8 3/.5 2..//081: :.0/3Q .%0898. -7 0/0..0/04.42. 7 -47:. / 7 .32.0-.2.078039. / 7 - !071472.7 4.04/:. / 7 /0...00050:.39 42. 7...90. 8.8 3/Q 200708.57.-.2.79.7 39457.9.097 079 --.9 7 3.7439.8 3/.74../.7/ 0702Q2Q34/: :3..70-:.005007573 -.::3: :..8 3.9 7 .-0...7 %Q7$9.-./ . 8 7.8 3/.99038.-47:..07 00-7.5.387-4 :.3/.1007 22/03.3 0907.8 .0 .-47:..-79457./.3 2.2: 0050074.7 8 92.5.7 3/.7/307-47:08. .. / 7 70 972007/0Q2Q 148147./ . . .7/. 8203/72 -..7.00500 -47:. .5 2.99 . .7/.-.7.-..-47:.0.7Q073/089..79.7/ Q709.9.4/.5.7 3-.70902007-07-77034/:3.843:30203-47:0783/033079..3.. :.7.5 2. 8.7. ..9.7 %Q7$9.097 : 02..99 9088. .070.7 .3 . 2 900.. / 7 47:. / 7 .2...32 908957480/Q707.3..8 --.3/.0. .3 2 3.99 -3. 7-47:. / 7 ..23..843.7 3. 0/090890/070 .0020 .%08947:.0/Q-47:42. 42.5 ..3.3/.3 2.5 .5 ...070080. 02070907.9088.32.389089. @.32 42.. % --.7.7 80799. 3-7349.3 2.:..0-.3-47:.38079. -.7 .3..9 7    % --.79.7..894.0/027908907080830:.7 3 3490242.7. 70.::34..7.8 3. 0/0..8 3. ..9.9...5 2.3. / 7 ..7 439740/20/7 %089-.7943:9:. 70974942.709030.5 . / 7 47:.7 3 303/070097. 9-47:. 88902/.3 2.-9032083/0:.3/.9 7 47:.7 3.3./.990 /03.7 3%7490703.7 3./.8 7..7.-7.70 .9.7-439097.8 $9.003 8.0.03073/03.3. / 7  47:.8 /:7:2:3/.097  .7 :.9.7...7.8 3....843:.0.70.20709 --.. 7/.8 3/..9 072020/7  47:. / 7  47:.32.172.3:3:3.7 3/.. / 7 8.42.3.7. / 7 %Q22.0.7.9.. 42. /.. 7.3.0-..7 ..7 3/03/070.097   47:.57.092020/7 . 7..39.0540903947-.2:9./ 030.9.070 970.7 -:.9.0.3 .390898Q7083.9 3 39089074/:.32 .09032.02439.0...0.7 38.04803:.47Q70 .3 2. .843.7.090891472..048/.9 7 -7 0/0020-70 9720 .09020202.::3 4.5 .2..32..3 3207/...

7.0.!70730 ..3 2..89..-47:. 9 7 2 .570780:.7 0300203-47:.0 .. Q390830./0.9 7 . 7-47:..32.570733/:.398 .757 O .0 -0/02:.7 %.-4.08Q20830::30904../08900320/7  9..0-: ...-.5733Q89Q3/0090990-07920/7  .-447:. .39.7.!707-0042.0720/7  ..91 .7..0-4:2.7 3/.. 0/03/08032 4.9.243900/0.7 3.7.7    ..7 .7.::3Q809042. 3 .-.85081 4.7.5707% --.1 073300-.7 3.757 O '.0.. / 7..:257 O 30890.9 7 0.243900/0. .7 %..09.5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.05.4: .72.9 7  :.%.243900/0.-4 /0-4. / 7  .9.!707 O 80357 O 49574948957 O .3 .-3/00/05.7. -.0. 235..850814.-4 /0.503/.8 3 .39..5 22  0.9023.7.. ....8 2Q2Q342.7.7.27.3.7  32.57078.78Q/Q Q3/0 / 07.-:0/0..-0.057 % --.0703./.003/30.08.5.0 0/01.3:.7 3 31./ .7009./.. 2      % --..9 7  % --..42.9.27.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %..7330703/0890.-.7 35.5.9 7 .9.8 3 .7  ..0 0/0243900/20/7 ..7 3/.7.7009..7 /. 3 .5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00.0.052.. 3 ..7.

::342.9088.8 . .9.09032 4.8900 -08020/7 ..% --.3-733-47::/.89.7.8 3 .2.097 :902...1 3/..::2:9.9.7 1... 2..7-43/489 % --.9 7 !. 5..-7.0...0.7 2  5..3Q0-7.314/$8902 $890239Q242503.% --.0 9089Q709...7.7. .2.3 ./0.7 .-.. 54843/..7 04.1070/43. ..7 3 307.2. 29./. 9 28890239.2.7. /. ..9 3/09Q2.0.7.3 .5.'.3 2.7 3/.3..314/88902074803 49!749489 4803 49!749489..79Q5/0 97208 7.3. 49 .7-43/489. 9 28890230-0803208 3:.7 :.% --.19.17..43:2:3/.9 7   % --.3-000320/7 0709 3/0.0. 9Q50730-.8 3.0.-0.-.9.314/.7.. 02849.3900020/033.2...3.8 3/. 08070/ 077:-:4942..9030-2007.3. ..02.7 3/ 7 2 .7 3.. / 7   028.32 108--.3. 303.314/..7.7 4.7 3Q709/ -00032 .3..2. .8.39 -47:...7.94.3. 90209079-.5.9 3.0.3.3-.3 9...9Q507/03 003-..90820/20/7 .2.. 2.7.70084.5.5./Q 208/:7:2:3/...20 Q7080.9 2 42.2 ..9.8 .077. .7 2 ./.-20/7  . .9.7 9..3.39 . 3-4 .8 3/. 2.0902030.30/0::38Q70 00970820073/03:. .2..30-:7:59.172.439745.7 .7.3/0/ 07 9Q507/0. / 7   % --.42.7  %Q2.314/7:5.7:59..7 .30 57. .7. 540903 947-.::2:4/: :.39.0.090890/0..

.1 3 3-.3. .8Q390078 .:9:8:3/0 -::32..5-72.7 /.203.4.850814.0-47:Q073/0079Q7Q.. . 2 3 34.3..7.. 28 7.:9:.3 .0.3.7..9 7   43807.0/2 4:5054894-4.9 7   43$07.. . .-::3.. / 7 '..:.2.9.2.7 43807.9 7 .Q89Q2439.7/.7/ 7 43807.. ..8Q390079.7..9.../08-0.32.9 .-20/7  . 34 .8 3/..020/032.82:207 28.0-.3.. :9:302..2.0. ..7 079..0 0/0 2..8D39007 Q20820'..32 8.82:2/703.. .3.32.7 2.-743:3.3.5.8 .9 7 '.32.0/2 4.7.0-4.8 .5.32 42..9.0 08.88902/0340 0/070. 2.3Q00 .1800820349.8.. / 7 47443..3.. ..94/: :.3. -0790..38..8D39007...5..8 3 8.5 2.7 4.:9:8: . .3./:7:2.::3-7. .7:5/0 97200/0 .2..7. :9:8:3:320390 0.. .

70907-::32.3 2.3472. 439. / 7.7.8 3/. .5.5.3.243900/0343807..0.94.2. 2. 3/. / 7 .5.8 7.3.8Q39007 -7-7073/03/0 9. .43807.8Q39007.

728479. / 7 7 .0720208. .2-. . ..8 O . .8 O 803.0..72.-42.3.7.7 0203/0.0.3 2.0. -770 -::32..2-. 2 8 7.7 .7. Q0705.30/0 5..2-.. ..2. /.03472./. 9 7 2.2-.8 34/: :3:890703 72 . 4/: :/:8.0274 02.2-. ::38Q703-47:.-79889023/042.2.28 / 72. 42.4/: :3:8907030 .890/04.:.708. 8088-78Q70 9.708..5.4/: :3:8907030 ..$.9 7 '.7 .209208/:7:2:3/..907...-20/7 .7/0. / 7 : 8. .2.72Q39089.7 3 3-.0. 2.-03. / 7   .8:89:7:..700720/7 .70073 073. 8:89:7:.:2:3090784/: :3:890703 72 .8 -::32.0.0. 2$:89:72.08333472.72.8 34/: :3:890703 72  .843.2030097434:5 .8438890230-.99 3/...8 O 495749489.8 O .79.3472.4/: :3:8907030 ..-208..30/0.7 /Q0333/QQ3.2-.3. ./:7:2:3:89077/0.7 3 33.:9:. .700720.2.8 3/..72Q3908. ./ 3 439740920./..8 O './.3472.05. .:.8 O 803. -3. / 7 O 080200723388902/020.303/0-7.:2.79.-7/:7:2/.:..7 8 7. 2..3.5.2-...99 3/.7 3 37030707.0702439700/0-0.72/0..7288902072../0... 2.5. /.7.7 3 3/0... / 7 !.7/..3.0..0720/7 .72/0.8 3 .2.. .7 3 3.99 3/..79.9.7-00. 349..2.700742. .4942.72 .7 .99 3/.3:04.. 2...7 .99 3/.. .70809030.94.42.832070.8 3 .7 42..728890230.8 %Q2. 4...:94/: :3:8907030 . .2-.0..5.Q070 /0.2 9.742-3.:./ 83.3.7-00.3 2 3902032 .Q80-.9 7 .3..3:04.0. / 7  070... / 7 780.0720..79.7/.0.807.2 7 5.8 34/: :3:890703 72  .3472.3:.5 /. / 7  .Q80-..0..8 3/.2070.-20/7    % --....99 3/.Q80-.2-.8Q3900733.0808:.-7208304.82:2-0 % --... .70/034: 2...7/.3...80..7..30/320804942.. .7 .2-.7/. / 7 43807.:... / 7  .8 /:7:2. 5 .7 :9:3/0. 0 9.3/0 808-7:..0.. ..72$890207 % --.3472..99 3/.2-.8 O 495749489.09032 -7 0/08..7 .3 5 8320830-. 43974Q42...-79089/Q03 2070-7...0/:8..9.72780..

 7./..9 7  %0.-4 !.3/09.0.47:$890207 Q230890.3 CD ' %$ $%%$ $%#  ..8.7/. 8: . 7.7 %Q7$9.:2 347:$890207 % --..7/ 3.0.. 9 2.. / 7   $9.7 3 % --L..0::.58.7.8 . 0/0 043897Q843. .-.79.9:9.7720208307090/-707 .  4 ./.020074/:..47:.843:3.7 3. 9 2. . 8 .9 7 70 200707-4 : .9-0/0..3/.7 8.58..0'.0-:89.8435. - 2.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --.5 2.3.5 42.2. 9 20/0.9 7 Q9Q3.2/007/03 / 0703007/03 /.39 07073/0 8 57Q074: 2.5.Q033.. / 7   %.7 8 :.7. . 9 230920 30::342..09088. 9...5 9 72.080032....0.7 4. .7 .-7.3 2$ .::3.9 Q007/03 0 073/0.3 .7/3/007/03 .. 0/08 ..2.7.8 3/..9 7 3.04..01. 9 2 ... 9 2.0/.7/.9 7 Q0.7.9 4 ... 9 22./.09 $:7 92.7.2 :-Q2-3..47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L..908Q804.3.3/.7 . 38 92..30.0908595.843902 /QQ3..3/..0:7:9:.8 3.9 3/. 7 8 0302.7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.... 9Q2-:943. 2 ./4.:2 3&7207 % --..4.7.99..02007.0.2..08...9 2$890207 %020C007 .8.0Q007.79.59 7 .0208 $07.800730::.//007/03..7.7 $:.7.0/QQ34.2Q3Q :.94 7 . 9 2 .3.7/ 3 07097/ /0 0707 .7 .3 2 $ .-42.8.7 . 2. 9 2. 3.-47:..7..7 3 .2..42.5 7034: 9:7:.0200733:..9 7   .. :.2.:.097  030 20.3 .72Q3908Q07830-7-4202-7.9.0.7 8:.7/...7  0308.7 32 4...8.0.7.'0'.0 07Q0 ..3/ 7 2 42.0.0 .. 32 4./.

Q3Q...

 9 22.3 2 8 .3.7 3 9. 3/. /.3 .084 :9:2.38 . 9 22.3 9088...3 .39088.8 3/.3.-4 ...9.3.35Q ...:9.7/ 0/0200..02083300730-..8 /:7:2:3/. 9 / .::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.7/.8.7.0. . .7 4 .2Q3Q %.7 3 8 92. Q3Q .%. 9 2.0.70%088.7 2. Q3Q @4$ . $ C#%$ $%# $4 :.32. 20.8 .8 30703./7/08.:....7.3.3 -47:./.7 3 3 .020070..7 .7:-.9../ 7 :7:5.7. 8  :.3. / 7 : Q/03:.7 3..7/1Q43/703.::5Q Q  .7. .3Q03-QQQ Q30 .3030733.98.0208330073.2Q3Q.9Q7073 3/03 003.3$ .2 Q3Q !40903 .-/7 3.084 :92.84 :4: :3. 9 22.84 :9:2.0 3 4-200702090/7 720.. 9 22.7/.9Q707.9 4: 9:7. /. 8    .0208 / 72.7-QQ9Q7 C00-3.3.09.9 2.02007 %. -/7 8 0903.4. . .5.3Q00 479..-72.9 3/03003.9..7 0702090/7 307. 9 2 3 3302 ..9.0.7 3 2.0.3 3 8 9 2.. 3 3 479.0::3 .3 .:.20.72.9.9.28 .20. Q3Q $07.0. .8 3/..84 :4.7 3 3 8 9 2.28 .. .4.72.0:.3 2.:: 5Q Q .3. .-0.8 3.1. 03079.32. 9 22. 9 22.39088.0.9.020833Q0730.4.07042.8 3.02083/0.98.0. 9 .. / 7 7-3.3..9.7  4 !40903 .3. 3.0307007/0:...7.8 070039020007.Q23:2 144.0.7 3 /054. 3 9.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20.. .2Q3Q %.2Q3Q !4Q709..0 $ ./Q Q42.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3...02007.. Q3Q 8 .708.7/.9. .8 3.70..32.3 .-:..25Q Q .7.0-:-Q207/0.70::300708.073/03 003-Q207..3 38 . 9 2.3.5..7 9.9088....3/.3 38 .7 4 . ..39088.

39088.4.020./.02. 9 .32.4: : 4342 ../ 7  &:3:7907 :.9 3::3: : %Q789.9..3 .9 384 :  ..3  474437833.0.3/.3 3.3 28 .0. Q9Q3-:007...4: :3.8 ..32.79.70302 . ...7 .

 43:2: .09..3 -.7 ... 9 22.7 2 4..7 89.843..0.2.9 7 47:.7 .5.3 .-44. 3 9.20/0-079032.7 .0.843:3:3.9 7 9 .0.7 3.../..203843.:/0890 307.2.7 3/.0-70 20 349..0.097  0..9.8 3/.7. 9 2. 7 .7 58.9 3/.-0307 .5.097 ...3. 9 2.2Q2Q3 4. 9 2:..8 .9 7 47::.7 ... .3 00395.7.0.0.900/2 .9 7  '.../0.7/..-7.:.::....20/0.. 82 3.3 3/.0903 .9-0/0.5 3. 7 ..2.9.02002:39.2.0.9.0.-4 :9.9 2 4.72.99 3 39..0 8. 90.9 7 '/.2-3/72 4./0Q073/0...7/.0/. ..7 00395. 3.7 -47:.3.3.2-7Q00/00/0.. .38437.090859349.38Q0 .02080..7/.0200/4/:7:...-47:4.7 3/../.:90/-7.79.7 34.20/0-079030904..7 3/.5... 9 22.10.0.38...7.02080.7 8 ....9 7.3 .-44. 9. 9 2.793.8.7.9 7  ..0./ 020/0309 8 2.. 9 2 -47:.0.072 790707070/0 0703/70.7/33-7..0 9::3:9.0.32..0 0/0 .08 .3. 9 2-4:2.0/2 4. 9 2Q073/0 03.5.5.2.5.7 3-Q9Q3/03020079.7.9 7 47:.2.. 9 2$890207   47:.3.7:..3/... /:..2.2.2-7Q00/00/0. 9 22.7.8 347::.04 :3:9.2...4.2.5.9 7 .9 7  .3.7..::3..3..0..-47:.9 7  !8. -0072 4... 0839349.. 00205.. 9 2-47:.7094.9-0/0..89. 9 22. -47:.7/3-4:2.3 . 9 2 -47:90..0208890303.3 ...7 3/. ..3 .793.7/.. 3.01. 3 ...3%088...0.3.5 .8Q0-2083.1208. .7/.7/. 9 20/0.0.82.7 3/.  1 30-47:.843:3/ .3/ 9..2.0 0/0 .5.01..31970 .0208903 .7 .9 7 &..9 7  47:..9...7:5.7/.0..2.843:3/ 2:39.38.2.. 4.7  47:...843 03/02... 2 4..38 ..

3 . 9 2 Q9Q3-47:.793.542.7 3/....8 3/. 5.9 3 3.7.708-47:.98.700 9010/0../ 0200.3/ 9..70.5..7/.90.8.3 3..3  8 9 .. .3 / 0200.3/0-007/03.. 3 9.2.0 ..3-.5.209970.....7/.3 .08 9 7 2. 8 . 9 22.. 4 : 2.9 ::. 8 92.7 /1Q43/703.7/.37.7/.3.7 Q80-7/.7... 9 7 2.::5Q Q .3. 9 20/0. .8 0707 .7 3.894207.3 3 8 9 2... 8 Q802..097 .0.5. 9 2-4:2. $4 :-47:.02007:. -7889024:5 84 :92.8 32.9 7   8 92..0. ..7.7/.1.9088.3. 9 243974Q3890 30::3 . 9 2 3.7/0.9 7 70 200707/07:9:-090.3 3030032083/ 9.39.30 90.8 . 9 22.30307 ..020008398.30.90.. .7-3.0208:.98.5.4.5.3 2.3.2.. 030 8 .5 9 7 ..5...3907Q0/. 5.39.:.209970./..129.9 7 472.0 -47:.097 443.7 3.708..9088...7/309073.547:.7 $3/7....38.0/ 020-0943.7 :.0 /.72439..-4 :.3 8 ..2-. .7/.843:890303.9088. 9 2 073.9 7 !03. 9 2. ..70.7/.3..5.7 3/.3..5 / 9.7/.02007:./. 9 20/0..02080.0 /QQ3 0/0/0. 4. ..07049:7 .5.. 0/0574003/7/ 3 .-4. 3 3 -73077../.8Q208070 ..097 .2.5 .9 7   0...0.9 7 . . Q3Q/Q7   / /3Q 8 .-.9.3-:.070 03/0.3.3 20. .7...9/.2.7.7/0-790.9.3 . 8 3. 9 2. :.8 3..0200.097   . 9 22.2 30700390/-707.%088.7..3.3.-0.7 5. 9 22..9 7    47: 1.//080 /4/:7:.32. 9 2/..-72./0. S S..7 .5. 9 2 2.9 3 3..0907.72090/7 :30/030-3...3 .371.4. 0/0/ 0320/7  07-720..7 :..9 4 :3:. Q808:-:.9 7 .7 0.- 8 2.2.097 /. 9 2. 0 .3.3/ 02-07 08. 9 2/ 020/03 .0-: 82 390..020075409035Q 0..5 2.9 3/.9 4.3.3 2.78 3 1 3.:.020833.7 3 8 92.9 7 0 07078 .043..2.2:.38437.7 3/.....38437. 9 2  $4 :9088.8 /:7:2:3/.70..9 7 9Q007/0::.5.2007/0-079202 80Q03.3 .3 2.. 0402.3 384 :9:2.2Q3Q.-70 970.0.2.3 1 3/ 3/.0-7.02007/Q Q 8 0903.8 307003 030733./.9088.0 9.0./.8: 8 92.5.0903 .3 8Q208...3....7 /0.7. 3.020Q009:9..02007/0. 0302.7 34. -.3..7 4.3 34.3.7 /1Q43/703.08 ......0703574007.0 39 ../. 9 2 / 030.097 .8 3 070972090/7 :30/03084 :92.3 5 02-07035 890303..8:-:.9.. 22-4 :4.7/.8432./.0 7QQ.. 9 2..547. / 7   $4 :92.

32 .2Q3Q. / 7  4 : 2..0:97..0Q8042.7 3 /.2.0-4 . 9 28 ..9083/Q Q703.3 . / 7     !425.7 3/.5 .0208338:-:.98. .8 3.3.5 / 0707/0/.0 /0 074/: :/.. 9 2 3 3.3. 3 ..5 2.0/ Q7080...089032003/:7:2.::5Q Q 09.5. 30 90959.8.3 3 1...097  ..02007:..7 3/.02080.38.3. 30032 -0./.7 3. ::3.5 ..009 ..080738:5425.3 3..3 07907.7 3.3.507.2.-4/0./.30.2.-790 /.7..32.. 9 22. 9 2.0090..3 2 . 8 3 3 2 09073. .0/4 7:::.1 00-0.: 0.8 3 347: :3/.8 3/.9Q7073.2Q3Q !4Q709. ..7 3-7.0208 .7. !'-44.3.7 3. .9088.5070/2 .3 Q7080. 9 2 ...2471 Q0073.7 5425.7 1..3 .1 :2.072090/7 %.-203.8.8432. 9 20/0.3 -:.3 7 $: 0720 843.7 :.2. . 589:9:.9 .5425. 2:9.8:  38:./...009 !8943:..98.35Q !409035Q ..0304.708.-.. /09. . 8 / 72.7033890 Q07305.7.32.7/..89070. 8020830/.900243900/03. 8          0720  '. 9 2. 2..32.3 3 2 -47:3:3 8 . 7.3.020073-3/720.8 .7 3/...20... Q3Q.. 9 2.3.3 8 ..11.7.7.90/20/7  ..0-08 3/03.2. .3.7 8Q7.. .8 3. 9 2 $ . ..-4 . / 7 :.7 %. .7 3/.2. 9 2.5 -47:/.3.0-:.0.7  ./ 7Q2090/7 :3.9.3..3 4/: :. 9 22.72.3 2..0. 9 2..3 42.7 9088.. . :3:9:2.7 /1Q43/703 .4-0.0.7.8 3 31.3. $: :.7 3 4: 2.0'.3./ 7 '. 9 2 3.7 1Q43 703 .8 9.39..2.7 80-050742.03/3/03.8. 82 3/.98. 92.0/ 07...0474434: :2:-.:.7 1Q43703. 9 2::. 9 2.3..0200733$::.7.0 Q073/0..9. / 7   !425.0200733/1Q43/703.3 03.. 9 22.34..40 3.0.5 .3 .$4 :92.98. 92.2.3.3. 9 2 D02/0..5 2.7.32.

32.- 9088.35425.5 2.9-8:7090 47443.302Q03/80730 /.0. 9 22.3.3/ 9.7 8 ..7 22  .3. /432.0%. .20/.547:::34.0/.0200/4/:7:.75740/0-079202 80 Q03.. 9 2.0-47:.0 47443:.0.9 7  $Q2030700.8.3-47:.3 3077.79.9.- 9088.547:. 03::3 4592:2 .5  .9 7 .02088023/038437.9002..07039.3/09..0. ...-4.0.-4/..0..0.- -4 :..3/.7 3 3%.-9Q2.097  47443.3 .20/0.3.043.7/.-.. 9 20/0.0..7. 3 .5.. 3 .92.9 3/. 8 .38437.0-47:.7.7 .7 3%0.70 :..907020/4.7 .-4.7 3 1. 9 2 %457../.4 :3:.. .33/0.8 7.7 3 39..072090/7  %. .9 7  47443. 9 2-4:2.7 400/0.5 .9.3. 8 .7.7/..2.5 . / 7   %088.70. 3 .3.-4.7 3/. 9 2.3 .99./00/0.2.. 3 . 9 2.9 7   ..7..90083-079.7 %..08:/.003::3..891.-4 $4 : .7 -9Q2.3 38Q208.32. 47443.7.9010/0. 3 3 3 802083007 :.3.7/.3. 2 .00.3 .. ..7 /054.3 08. 9 2 ..7 3.7 .9.29QQ3Q3 .097   47:.1092084 :-47:.. 9 22. 3 &:3.7 ::32..3 47: /054 .0.9 002. 9 2 07.1 3/. 3 . 3 8029088.793.8 3 3020-80-05070 8 .. 9 2..7 3..3$ .02007.943:8:3/.7.7:9:-092.3...  47:@.07/0/ 030.7.5.0.3 .

/.7      =     .0 .

= .

2-.@. 3 .7 22  47:32. .0:. 300.5..3.   .5 2.79.4 : 2. 479.7 8  =   =   =   %$4 :. . 3 .     =     =     .38 .$ .8 47:3:/:7  %..0  .5 47:/.7 3%0.9.-4 $ .7/. 30230/0 8907/ 308308..0232:2. 9 2.

 = .

3 /           =.= =           =           =           3 3:.

 .

= .

7-3..39 47:3:/:7 .3 .3.9 7 .0 -:3.2.-0.79.-47: / 032083/0 .4...3 2 Q9Q3.3.::30..5.43974Q...9.3 .%07:.9088.7 3 ..209/0 20073/0:.089.. 9088.08.0/.8.58..9002.7 3/. ./..0.28 .::.3 .3.7 3007/7 3.7 2...Q80-47:.8.7/.7/..38 .7   0308.7. :.9 300730 ::3-47:2439.Q80.=   .3-47:..-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8.3 8.9 7    $9.79.8. - 07..3 ..8 ..3 2.09088.0208:.0$$&## %# % '  #  ..5 3.9.9::.5 .5.7 3/.-./ 3/.2. . 9 2.2.9::..73/Q 0 7 /-0 9 ..3 . -70 972007.2 :-Q22Q 90709088.3 2.7 -47:.. 3 .7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.7 -4.3.9 3/./080-Q2007:.9 7 $.0:.. 9 2.9 7 :2..7 3/.19..097  Q9Q3-7.2.7/..7  47:43..58.0208. 3. 30234 Q804/: :479..8.7 .7 %$ 3.2. -.. 3 479.3/.5.7 8  %.3..-Q2007:. 9 22...3830.2 .. 9 2:7..70/0 2090/7 7 .3 . 3 3 4 : 2.7 39 90308.7 5425.. :. 3 -07037 %Q2.

7 3 .8QQ7.3/ 03200790230/0.7.2..7.7.24390 0/0.0700707/0-47:.2.8 3.5 2.-7 0/0. -:.0 .0./:.9 7 Q9Q3-47:.39 .9..8.7 './../00/0..2 4.3.39 .000395..8 3070 9079-.7:.7/.0/3Q Q3/07....9 54843.397/.-7 -./..7.7 3-72.8. 1.. 3. $ .7 3-7.32.7.08.-..32 4..52.4 : 2.3./.0.0:.7.70783/03 070.. 7 0/0 243900/0.307/0-..7.0..3....097  3 9023 47:.80-0542.7 03.27. 0/0..7 .0023. 3 3945..3.2/.:1. .397 70/Q8435.084 :2.72.3.0-.1074.5.0/0 97204.79. .. .3 2.3-47:..92..7:.0 0/0 .7 8.7574007/0.9 7  '.3 .0.39 ....3.90870:...8-079202 80. .3 2.7 43.7.9 7 8 32...3 3...3 .::3 1.0:.007/7 Q9Q3..7/.097    .0..3-./ 3/0.7:0/20030707/008.2.9.7 3:..3 ....8 .39 ..0&5. .007/7  '..7...3.7 / . . .0 8.2Q8.5 .70 073/0-47:.7:70942..

39 . Q073/0 1. .3 -.7.

7.. -.32.07 0-0.9.800.007/7 $.3 ./.47.7.71.-47:. 90230/2 4.390/0907..70230070Q/0908598...3.-7..007070243900/0.8 3.::342..7 -47:.097 '.7.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2.79.0.. .5.. 234..3Q:2:4..38Q0-200737.7 3..3.2.243900/0.0-47:-.908590/0.0-.3.9 8 3 39.. .8007/4 7:9:8:3/.30803032 .8 38 3 1 3.9 2 3/.30707 .79.007/7 ..9 7  !425.05425.59.7 3.-..024947.7 -47:/43.0.007/7 4947.0 9.-.39 ..27.843:..5 3.42504.007/7  :.3. 9 72.8::3/703..0/9038437. . ! 889023. 74.7.007/7  !425..30707/0 207 ...0803032007 .7.7/ 7  '...8.743974 0/0..2..097 .800.   Q073/0/7 .7 .9023 0/0.04.8 9..3.2.897..3.. / 7 ! ! ! ! -   !425.74097Q070730. 243900/0-7  !425.995 5425.70.32.5.7 !425.7.702309970 24.1 3/.7 3 4.5 2 4.7 3./02.7 43974.. 2.7 .

0590 0/0-0.0%0859 ..03Q3/03::3: :3..74947: 25007 .89.0 207.0033042. ::7..7 8907007 8.7.79.7. /703.:2439.3 .::3 0/02..02.0200.020:.9 7 %970 24.7.... Q9Q3.7 3.0. 2./.-47:-..0/ 07/3035.020332:39..2/030032007 .0. - 908595..7 400/2 -0943./..2.007 -: 073..-7-730::342...08083 .209...0/QQ34. .7990007 :1.9.00803030. .30.3.9 7 07  %0..3 :..8 3/. - /0.79.. 7.. ./. 4./.5 2 4.......0:89.4250/Q0.3 ..9 8 9.2Q0320890230/0.080..39 .-:3.72092.. ..9 7 4744342...5...97073 .790/0.-70 2007..1 3/.343897Q843.9 7 !425.0070 97205.39 .897.47443....3.07090/-7073. 3.789.9 7 70 2007078  . 5.. 0920/0 7.19 3 38.2./..7 3.0/007307073/0 890703/09.2..7 3 389.-42.0:7:4.270/2 4..8 3/. .0.8 39.9 7  %970 20..7.. - 2.02080/4/:7:.::: 070 970.7 3..7.3 2 8.90/-707. 8.9.7./.2 .03/03 2 -79. 32 4.0. 94 7 .79... 3. ::34.5 2.2Q0220039./007. 9 7 2. 0707047443.0.0/ 07.:2..7 5425..2.2..9 7 Q9Q390.. .5.3 .4./4.9 7  %0... 2.9 7  .3 2.00 20-79. .. 8: 5.0Q00790.3 2 .8 .024947...3. ..0.8 .7.7.7.9 7 080./0078. .2..843902 /QQ3.3/09970 2.7QQ3 /3/Q720QQ /..%02007 .9.-. ..439..7.8 30700. .389034.7..3.3..7 3 34./0.3070790230/2 4..//007/03.0/2 4.7/.790-47:... 47::.42../033/0.0243900/2 4..0.097 -7 07/0/0.7202083 0700390/-7.843:3:.9.0.8 .097 %..5 2.-0/0.9 7  '/..Q070 /4 7:9:. 32 42.8 2:9020 8 2..7 3..3 . 42.7/ 7  Q9Q3.. 2 .9 7 %0.9 7  #9. .8 3..::34.0. .7 3 3:.7 32 4.8432.0/3.097   .7400/2 4. .9.79.802 .79 4. 9.3  2.0 349..-::8:89.9 7   $8230207...8 8..Q0730020890230/0....7.9 7  !425..5 2 42.7. .5 2..8 .897.90.7.9.0 0/0800.202003/0..8 3/.7/...02007:... .02083032 4.

0/027/03..47443.0.3. ..2..097  030 20.5.84Q843:.:.0.3 .7 907..9.097  .59 7 .0.0  4..9 7  43974349.2.0/.7/.90/0.79.7.9 Q007/03 0 073/0.3/...7 .. .2.Q007 5.2.7.3/ 7 2 42.79 ....3.843:3.....02.0.7.32 4... . - .9 7 %0.2.-4...7/3/007/03 .7 3.0.2/0073/03 / 0703007/03 /.9020.2.77202083070 90/-707....7 ./.8 7 8 .7:. 32 4.8..7...3-Q9Q3 2.9 7 07   4.8. 2:7:Q307/0.5..39.0.7 8:..9 7 $8 /432..7902030.3.0-4..5.0.8 3/. 9.7-4.203902030..././.7 .0. 0/09.7 2.9:9..7 3 -4.5 9 72.9 7 .2..32.7 3 ...020.-.7 3 ..9-0/0.5.2..203 902030...9 7   &:3:7907 :. .7-4.9 7 2.784 :.2..7/....9 3::3: : %Q789.79 .01.0070478...390/0548:3/. 2 .3-47:.-7.Q033.302.020907.2.800730::..0.0.0.097 :3:33070780901 7..709073 .32 Q0079./.Q0. .0. 89.020/03 84 :9:.:8:7: 8 2./.52.3 .3..0083.203.3.4..0.-7.5 2.2..0908595.39 07073/0 043897Q843.90702 Q0070-4.:7:. 1 7..

349.7 89.0.7   070 9720.3.3.0-Q9Q3.7:5.8 3/./ 030.3/0/ 030.39 8 .003-47:7:5.-208390230/0...7.7.7 3/. 89070.7.9 .7.7 43. .7 3. .30/0.7.. 07 .097 .5.349.7 3-4 .9349.9 .0 4..0-47: 9.0 8 9 .0/4 7:..8::3 -4 .097  47:43.92.2..8.070.9 2..0 70/Q843.7/QQ3.3.9 7   .0 0/0-47:.-4 ../.05.471079088.2.000979088.7 3 3.8 3 .3 2. ...9 3.79..7 / 07Q:2:-47:.7./.097  439.-208307007349..3/./.097  $89023Q80349.7.8970-47:.3.: 7.7 3/. .3/.072 790707070/0 0703/70..7 3.20.7 3 30707-:3.097 07-7443:303.7.0808:..9.043974'. ....8 3093..3 3 2.7.709.7 3/. 43:2: .::.9 3 3.0303/720 47:.

7 43974Q3-0 030.0-47:.097 22 /031.209/0  4.4..9 7 8 .097 47:.7 3/.8 :-: :. / 7 $075. 9088.050/0-0. 70/Q843:.3 .9 /01472. .0 -47:...7.3 8.7 3/.058.0 0/0908590/0.:...-4 47:.39 /.739..0.0-:3.0907::3:9.031.3. 7 ....47:-. .9800.097 %0.5 8 @:-: : @.:/.0 .7 3. /.59. 3.5 .7 -09430783/0.5 3../Q-0070-0943 07830908590/0.0..0 0-. .7.-:0/0. ..7343974Q3.9.0 ..3 . 90859 5.. . .-47:.7.097  %.9 7 43974.0/ 07.3.0507 9479:9:9:.. 9.:...Q070 1..7.7..5 3..:..307349./. 908590/.-.39 :../ 030.5./03 079.097 47:908595./..8.7 -47:8:/.370 0/0...../4/:7:.79.8Q0-202.7/..7.77200. .9 7 %.9 7 Q9Q3052.843-.1 -0943. .750920/038Q0-2082.0 -47:.:..050/0-0.0-47:.3 .002309 4..0 4397443. . :.7 9.39 .43974-:3.-4 7:5.9.0 -QQ-7Q9.. .908590/0..3 4942. . . ...58.0.7 43/038.. /027.2.7 4430050070908590/0.3. ...9 7 47:....32.39:.5 .5 3.3 2 3 9.8/ 57409..2. ..0390733 .007/7  07   443.3/..0.19.5 3/.3.2Q070 097.3 .0..7.097 : 07390 2.7..7  47:@..3935425.5 3.0...0.843/4.3.. ...7. 7 -7Q0320.3/.7.043974.7 38Q2007 070780-47:/43. Q9Q3-47:9088. 3 -.59.9 7   3Q .8 3/.3 5740/09..7 -47: . 8 .0 0/0..7 3/.70..089.097   %0859 82.808:. .7 3 ..38437. .3/042.20970/0-7..7/Q.:. 7 .0803/03.3..7.9.943974.39 .7.3.05425..7.5 3./.5.-07903..70. 3 -.9479:9:9:.8 09200. ...7..7 3.38437. ..7. 42.:.3/0-47:.:. 908590/0. 7 .3.0 9 800.3 .0 0/04.7 3..8 :-:.8 .7 30790520.0 9.7..3 . .:.7 -47:.99.097 %088.058.9.7.-:0/200.0 9800.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

3..097    1.. /:./ QQ0.09007/9038437./.59.0. ./. 073/0.02033 ::34/: :3:..097  1.7 .81. .3-Q9Q3. :.. 39 .7/:.0-2007/0. / /:. ..5 2.0.070..9..7/..7/.5 3/.8 3/...9 . . . .0.842:3. / 8.8 .0-2007/0.. .3 2 3:8:8093070./0.097   47:$890233%0203208 47:.3..0.59..390/0439740/0.43974..7.. .7. 9 7 2.-9Q208 / 72.3 .900/2 .3.7-. 7 .097   47: 1.200.9 7  .0.. .7902030.7 4397..7/.08.5 3/.3 32....0200/4/:7::5 8..7-47:.9 9.7 ..5 .-.7  070 9-47:/43.39028:: //09007070-47:.7/.38..5 / 3.7070. -..-7... 1.7/:..5.2.3/70-20839088.7/..0843:3/.9 7   1..7 3..5 2.70939....7// QQ.3.20007 ..799 7 . 2.0.7 842:3.7. 3QQ0-47:.-Q9Q3.2 589:9:.3-47:/. 47:.7 9.08 9 7 .7.39 . 90...3472.. .3..3..7 .02007 .7.  1./. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 ..8 3 . 5.0-47:./7489.5.043:..7439740.0.3 3.0:8:7:4.2.7/..7.7 743/0./..0-2007/08 .7/..1 -0943./0070070 97/9038437...0/030200732.24./. .9 7  0.30...7/..7/.:43.0-47:.00970. .322 9.7/.73.5 2 4/: :3. -4 :/:.0/ 9.7.7.32.. 39 .900/0.0.  13/0-47:3:3030 2007/4.8 3.9 7  03020.7. .3 03/708 9 7 5:7 :3.-70358..00. . -. .798 -47:.7.7.97..7.0903 ..7 :.7 :-:.19.7 9.7/.097 /:.790. -Q9Q358.0/0302007.4/: :3.7.3. -./ /:./.793.5 / 3.7 3232:2..2.9/03020-..7..700907/Q Q3Q0.8 :-:.4.0/ 02007/0.9 7  1.8 070/03020070.70090920208390/-707. 0/00/3.0908595.7 . . .589:9:../00790..3 -2007/03.2.3.0/ 02007/0 ./.3 .2007/02.8 37Q032:...9. . - 2:..0%. ...3-7-QQ-47:..020$02 0302007.7..2 9.3 5097.9 0//9038437..7/.7.-2007/0..2.843..0.097 . 0/0070 970.7 3.1 3/.900/0.-47:/ .9 7  47:/ 032083. ..7907/08090..0..897.7. 8 .7/....000500709.89..0.1...7 . ..90-0083 .7 .2.07 9.7.. /:. 3.0/ 02007/0300.9..7.097  ..58.7/.7-0943/Q20/030.7 .0/ 02007/0073070-47:..-47:90.:432.

2.3.79 ..9 ..3 5309...0..3.3.5 ..3.9 3/.8 3 .0Q80349.7 0.8 3.8-07920/ 9.9 2.8:9088.79...9 7 :.7. 58. / 07.0/0.7 %Q7$9.7.3/ 9..-:0/3.00.8:.3.097    $.-9:9:.88902-4 ../4/:7:..  /74.2.8....... .0/03020 907. 84 :9:2: 8:88902073/0 ..9 7  0302033479..9 7 03020-. ..7 /.59..709.8 3/Q Q7Q.7 .7902030. -Q9Q3:8:7.5..-./74-.2 -743974Q3090.2.0.//007/039020320Q070 .. 4.7 94 . .790.0. .9 3/..7/03020083.8 3/030208309.-....9...9 ...0.7.3. .0.9 7   $89028:. .7/070.8 39.7-47:./.3..7 3/.2.090 07/7200.793.7 3.790/200.47:....02007 1993807 ..3.9 7  %0880 .7 3 39.2.043974. 39 .0-.97/0 0920-.04/:.3..7..7.9 7  030200743974Q330.2.. ..02Q//0990::. 2.72..08 2.9 7 :2Q//09..0208$%4..82:2 09208 .  .39 .0..0-47:-.097 Q9Q3.772082:9020-:2:243/038.3 2 . 3 3 ..38 .3.39 349.8 30302007 Q9Q3-47:/43.0..38437./.7 -47:2439./7/0 03.-..3.. -.8./.3..1.3. 4942.94..7. .8 3.89704...019938 2.....3.2. 7 ../.. 7001..0.7. -Q9Q3-70 20.8 3/.2083/0-079039089-.8 -4 .. 2 42. 7 .-:0920/033.3..74..7.0.8-07920/ 9.8Q0.097 03020079.0 5425.8 3 1.. ::34.8 3.7/.Q-07-.. 3.42.9843:3..7 .9 7 03020079.7 /03.02083/0-70358.3/...38-47:.9.

 -47:.70073/0 -.20.. 8::..342.9..3 ..:29088.0 .3.2 -:.3.8::88902073/0:.32...7 3/.. ..::3857.7.. .7 .5 2.90-00830..0 :. 2 4.9 7  :-47:..4.8 3 .3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.70073/0 -.7/ 7 .Q070.88902073/0 ... ..7 3/.9 7   0::3-:.79088.. 9/0.3. .8 38 .7-47:.79 .9.7.

. 32.9 ./.7 /. 1.3 2..9 7  32.99.3..4..-.0/.8 3.3:.-.QQ0-..7033 2:9..

93.39088.7 303..3 -47:.2 ! 4.1.

7 3.7 :..7.02.3 2 3/.7 .0/2 .79./.02.02002.7 %Q7$9.9039@020 $.22 020/. 8  02.. 4.3 .9 7   8 !.47:.3/..9 7  4/:..5 2 4.3..::3-47:.072/07./038437.

7 082 ..38-47:.73 .. . 7-47:..7 8 2:.. 4803.3/. .7.7'/.7 3-4 .7.7 3.38437.3-:-47:.:.5.3.0208$% ::3 4.38-47:..7907..-47:..:..7.0/2 4...843 .04/:.::34.3 .0208$% 7 ..7.3/./..347:.:.7 %Q7$9..9.3 ..-7    .3/..38-47:. 3.9 7  :95-.9 / 0320/0 7:4.. / 7    $07902 -..9 7 47:...007/7 %457.3/.7 3/.8 -7 89.7  %030073Q3/03%Q7$9.9 7  :..8  -47:..7/.Q0730857.084 :8: 43/0388::.097 803/43. -..20072Q -..9 3. -70 970.7 3/...29QQ-.7-Q9Q3..3/0 :..0.-:0/0-7::8.79./ 03/ 3/0209. 309807902 8 2:.::34.9.0.. 0. ..7 %Q7$9.7. 9028: 8 ..9 2 -47:.7.. .70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.7.7 3/.7 3:.2.79.8 3 ..0.3/.9 7 :.495749489 .Q7:1/4:078302Q200.7..9457. -70 2007073/0.784 :9:. 9/0.3.7 .-0307 0/0..92..:90. 80790204:. 7.7/.9 7  :-47:.19 / 8.784 :9:.9 2 4.3.8 3 .5 / 9.38-47:.308 .8: / .9 7  CQ074/:.7 3/.. 32..8 8.79..7 3/..0.3.9 7   %03007%Q7$9.. -47:.. 7-47:. 7-47:. :.3..../ 03/ 3/047443. 4.7 3.8.5 .9 3.3 ..3 . 7-47:.3.::34.:.097 @0-47:052.0/QQ30 0032 4.79.9 -4..7007 /4 .2000:2: .3/04..9 7   :...3905..03-70 9720..2. 2080.9 7   .5 2.79.7 .:2 -.3 .857.7 47::.9 7  .7 3.:.. 7 57207-4..7  38:-.. -:...2007202 :95-.7 9457...9 7 8 2:.7   ..087Q.7 3/.Q7:1/4:078302Q200.043/038 5425.0!88902073:. 747:.39...3 ..303007/7  0::32..7.  8 2.4.9547:32.7 3./.

0-4:9.3/.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.9 7 !..0.3. ..7. .3 ..47/ !'   %028:..9 7    !4.7 3.74/:.8 3 300395.3.7..57.9 7 :.3/.9 7   !40903 ! 47:.::3007/0...3/.3.3.0/2 4.7 434.0/ 07007%Q7$9.2.3 .::34.3..0.39 8 3/.3800395.3 / -47:...7 31...79.7 %028: 588: .:.843.5 ..0902020...0-4:9. -47:.. / 7   !.7  %028:.7 3.9.3/..:.:.7%Q7$9.7 3/..-.79..7 %Q7$9..800730::.3..79.3 7 !4.3 / -47:/43.7.9088.7.7.3 .7/ 7 !.7 %Q7$9.3/./ 0720907.7 .79...0588:9088.8 89.3 7 !  74883@.7 .::3007/0.7/.74/:.@0-47:052..07 0903...0.8 3.7 .3830.7/ 7 :.9.7 %Q7$9.3/.5 09.3.0039!.3 7   !40903 ! ! -47:..7 3.::3 800. 0.97.3 :.8 3 .74/:..3 7 !4574503 !! -47:.9 2/. :.3.5 9 72..3 .89-47:. -70 9720.007/03 8 92..0588:9088.7  !..7 %Q7$9.. 32...7/.9 7 $7Q.:..7/. 1. ::34. /43. 4.7/ 3.::34.. 88902073/0:..3 ..9.. 43.5 2 4..7/.::34. -...7 3. .9 7 :1.3 2 3 3 0920-. 172.7 32439.02007:.7 3.0.7 0272Q 7..::34.9.8 3..7 0-47:.7 .. 0 / 8 / - 007-790:.7 3/.7..9590.9 7  .7..7 3/.47/ !' -47:.89-47:.3/.79.3/.7. 2.. .3 .. 3 2.8947:.79./.7.89-47:00395.-.4.9 7 @.0/03020073/0%Q7$9.3800395..3...7.3.7 3.9 7   !4574503 !! 47:.0:. 1..3/.097 32./703890703959034..3 .789./ 0303-47:.7. 3.7/ 7  :.7.9 2039!.7   3.0.-4:3.:.3-47:3:3172.

3 .7 %Q7$9..0703...700/Q2-4:3..24.7.7 .39 !.9 7   '/. 1.3 2 3/.7  .4/:. .3. ..-.7/ 3/.3 2/..3 .3/43. -4 .7 :.305.3 4.3/.32. . @047:43.8 3.:..3 .

8 -789.7.7..:...9 7 :95/ 00395.. 70.47.3 2 3:. ..000395.-4 434. 20907.7/ 3..8890320/ 9...3  '/.7/.7 5735708/Q24.. 4.0.3 ...0.3.39 5..023..3. :9500395..-:0/0.3 .7 3 3-70 9720073/0.0..7 4/:.7. '/./.20907.-:....:.8 -789.7.9 7 ...9 7 47:.7 .3/.7..3 ..0.7/ 3..39 1.3.8 .7 %Q7$9. 7-47:... -47:/43.8.9 7 %$ 3. 7-47:/43.79. 0-70 97200::39590 9Q 0920-.7 3..3/.7.7 :95-70 97209088.7 3.3 ... 0 -47:.8 3 .0:.7.30. ..7 Q2Q .7/.0-70 972033/..:.0-...-07903 0/0 2:.39 5.9083070 $#& $$%$"& !% 843-.3.39 8 .9 7   :95-70 97209Q 0920-.9 7  070 9720039!.0.59..3 4.::34.::34.3 -.39 5...3 2 -...3.3830::3 0/02.39 !.8 -789.-..7.9 7 0302007/0-:08.7  . . /.QQQ-..7. . .7.32.:2 4803 . -47:.020908.8 3.. /.7 307.  %.... .3..::3 4. .0.-:0/200...7.. ...7/ 3. 70 972007 @0-47:..3  8. .... ..9 7 :.9 7  :-..9 7 8..9 7 -47:  .3 / .9 7    .3 4. -.70..8 3.7.7 %Q7$9.3 .4. '/./.0/2 4.7 3/. 3.3.. .7.7.-.7 4/:.3 .495749489.. . 747:0270 9720039!. 7.0.9 7   @047:.8 3/. ..1. .9 3/. -70 9720073/0.7 3. -47:-..39 8 3/. :.38-.3/.7 .7/.9..7..3 ./. . 3..7/.:.-4 /0-0792 97   %./.3.7.::34...3/. 747:. .7.39 5.7 0203070-70 97200 ::31472/.0 20907...2...::34..5 ...7.9 7  :00395.097  .. 22  4342. ..7 37. 22  47:CQ8Q .7 -7435708/Q24. 747:Q2Q .7. . ..7 %Q7$9.5 ..47. -47:..7 84 :9:.89.3-7. 7-47:.7/..02.7.7 :.7/.3/..7/..9 7 :. .3...7.3/.3 .97/0-Q9Q3.3. 3.3/..

 .

.

 .

 .

3.8 3/. .-Q9Q3 8 2.097  '.3.. 0. .7 302070 972007 .-71 7.0 70 200733 097.7. 0/0/.. .7.7 9.3/..792.:3:3/ 82 25./..01..9 7 .9 2 -. 7-47:.3479.7.2.33..3/.7. 0/0. / 0.03Q5.7/.7/.080330 -47:3:3-70 20Q030 3.2.7/.//0:.0-Q9Q3 8 2.3. .3 09.7 ..03Q5.42.7...-779Q79Q0. 2Q0220-70 208.9 7 47:3:3 082083/03.3/.9 7 Q2Q ..:2 4803 ...3820974..         ..3 . 4./.::34.9 7  47:3:3:.2/./ 0730 9./.0.9.5.020./.-47:....7/ 7 .3.7 3 370 972007 '/.097  %. .84 :2.3 3.. 3 2:39..0097..9 7.9 7 70 9720072.0...097    .0.7.... . .0 -720907.59.. . .2.03902030.3. 0. . .7.7 / 0. ..9..9 3/..-:0/0-0..3  8.70 0032 4.5 .. 0/0/../.083....9 7 :2..-70 9720/0-07.3..780903 803.7/..9. 808 ..-779Q79Q0..083.0 70 200733097.-Q9Q3.0 ....3 .9-0/0.3/ 9.19:. . '833.5.. 2 /..89 .38437.8 3/. 3 3 3 .302:1....-47:09 .070..7 7.3.9.097 .7.0 9..09200.89 ..0...79.2/.9 7  070 972007 %...7 :1.3 / 002.3.020..097   ..5 .3......84 :2. 3 3 3 3/031.0.3/.0Q3Q0902030.0./ 07..7..3.. 7-47:3:3:.3.8 3 3 82 0Q3Q0 9. 3 9. ...7 3.000395..1 3.0 .03.7 3 3-70 972007Q2Q ..7.. 1.9../..9-0/0. .39 !. .:3:3/ QQ.000395.5.-71 7.32 4.39.7 .9-0/0. 747:.9 7 $4 :-47:.3.070308.1 3.79 .7...09.7.0'3303 3 /4/:7..9 ./.0.-47:...8 89. 2 82 3843:.7 3Q2Q ..9 7 47:..75Q 739 .9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.3 479.. 747:.24.3 .Q7:1.7.3..7/..5...0.03 9042.9. ....7 ..495749489/43.5.097   .2.9.3. 47:'0.9 7 03.. 02030.7.3.3 2...03902030.3.8 3/.//0 /.. 25. ::.0.7 72 8Q03 8 ..3-72.9 7  '/.7033.:7:/: :. / 0902030. -07...

0.7/ 3.4.7 .439.09034.9 3/.. .0573 10783/0.9-..7  :.9 7 3/Q0.7/027/Q24....070.0. 4..8 8.2. .0 8.7Q073049:79:..3 2.9 7  %970 2 4.::34.9 7    $: 3:..3 .0830 8 209.7%Q7$9.7/..7  :.9 7 030 205.2.9043974 0/2 .7.020.8 ..0/2 4.7.5 .0/079.9-.7.7..32 4. 3 .0700330720.. 7...3 7QQ ....5.9 2 3/.0..7.030 20!..3-Q9Q3-47:.3 .. .7 3 32439.7 07090/-7..32...09085907073/02:.8-0898 8 / 72..7083./Q21.9 7  .9 2 4.2..3 ./.7.3.0/.2.7.-:3.9 7   409707 ..0/0395904.7 0/ 0507...8.3 . 8. 8 7.7 22 ..::.3 -Q9Q3QQ/Q4. 1472.0...99..3/001.8 3/..3 47:....705.3 .7...8..79..5 .843:9..8 070478.0.7..5 .39 ..8 3/...  .3 9590:.8 42..7...30070-.9 7 439.7 :.:..030 20 !..3.3/.3/ 7 2.7-47:.7..9 7 ! ! ! !-   :..7 3 3:31472. 3472:3..097  3032. .908595.08 .3045703 9. 32 4..8 3.8 3/.9 7  :2.47:9507:.7 :.2.3 2.439.9 7 7Q075..79970 24.7 $ ..7Q073/0 ...7/.7..954.090383/73 07/03/74-.-QQ20830.82..3 3.9 2 3/.8 4:..9 7   47:0890...8:'0 38:43..77Q95 4.20/027.32.::34....8 9088.3 .3 2...0.7/ 7  7Q 82 05..9707 : 3:..7/43.9 7 830 82 3:.9 7 @01.5 2.7.8 083.3 1.7  Q9Q31..0.8 3...90859 0/0.9/01472..8432...9...9 7   ... .3.3 -70 972007.-7.7   :9.... 3 9.3 ..2.9.2 232:289.030 205.7..3..8 .8 3/.3.

/ 3/.7 .92.0//9038437.8 .. 32 4.3.9 7 4 .097 :3...3-47:. 43..0-0307.7 9.7907.32.-.-::8:89.0574043. 5425. .34. .3..0820.007...9 7  0/02. .2:8:. 8.70 40970732.713/0.7 3/.7..070.. 4...3.....9 7 1. 7...03 -4 .0. $4 :8:409707 9.050/0780 2Q90.0439740/0-707070243900/0.-7 .3.32./. .3032 4.8::3::3 0/0/703.7 243900/0..07090/-707..9 7 40970748.32.7.Q070 /..9574089.95740.92... 409707/03.9 7  /. /...2.:.9.9...700.3/ ...0.

-..2.3 .-47:.1. .703 .3 . .32.409707/0:...9 3/.8 3....01.

.9 7  4097.0 94.5 2 4.5439740/0.5 2 4....7. 002.072/07. .9. 8 02 472.-080303-47:3:3-79..02..7 3. ..30/2 .5 5740/0-079202 80-08003.3 3.02. 0//9038437.5 9. 0/0 4097.3 2 3/.9..7 3089...7 945.0.3-47:.3.097   $9..5 .843 .3.79.::3 0/09085907.020/03..0..0..3/.7.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .30/0.9 7  4097073-3.1 3/.2 4097089.2020/..

0:..2 ! !' & Q247:.8947:$890207 20.. 7.8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.347Q7/03 !' & . .3!890 97.7 09.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .8 3/.7 3 '/.7 !.9 2.$:: 3.8 3/. 3/0$4 :..3 .73 .7.890 97.32.. 28 0-47:.$:: 3!..7 020!.7 47:. Q2@0..5 2 Q247:.8947:$890207 20./... ..89-47:8890207 $ .7  8:..3 .8947:$890207 20.32.0-..3 . $89023C007 !89-47:8890207 20.347Q7/ 030 !.0$ .3 .:.: !4574503/03 !! Q247:.7 39 2.89-47:8890207 $ .0/Q Q8 ..7 47:.7.7..3..8947:$890207 3.7 @0 ..5 47:.-47:..890 97.0889023007 .3 .7%039082 .7 3 20@0 .2. 9 $:.7.  47:-.9 2.39 5.89-47:8890207 $ .7 .7 3 Q80..2.::3.2 ! !' & Q2020!.2 !4.9 $:.0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !.% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  .0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !.9 2.0:..9 2.7 3 !' & .0:.0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.7 !. 2.32.09200.32.7.2 54.7 030..9 8:.7 !.0:. 7.79 !.0/ .$:: 3!.9 2.

%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 ..084 :8:3 @..3.9 5.8 3/.-.7/. 540903 ! $89023.7. !.-..3 ! !% ! & ' % .3 7 :.0.- .3 Q800395...89-47:8890207 $ .7. 57038-3070-.8. .. .3 7 4-0.7/. 9.3.8 4..7.4. 3. :.8 3.7 9088.3. 540903 ! / 0205.89-47:8890207 $ .7 !.2:7:8: .0Q80-.8 3/.084 :8:3 @.3 !40903/03 ! 47:.7..::3: : '.5..7 070 2.8: 9088.90230/0.57. .800.7.4.3.7.4.0.. :.3 7 43897Q843. .3 7  '..:..3 !40903/03 ! 47:.7.7 9:72...5.7890303/0.3..57.708 / 72..8 3 8: 8 .3.32.7 94.7 9088.7/. 43:2 3/.7/.3. 7QQ4.7 !.3.0 2Q8003.2. 32.4.0 4741.2.7..57.7 39. 002.3 2073070.7 39.0783/0-.57.3 34/Q Q42..-7  58943:.3.02085..08 ..Q070Q7092090/707    Q7080'..:... .-.89-47:8890207 $ ..89-47:8890207 $ .2. Q Q ..3..3 .3 7 '.0.9.97Q4.3 .9.8.097    $Q7QQ .2.02.9.7  !89-47:8890207 .3 7   00-0'..:.8 3..78 / 72..8 4.0783/0-..2...- 4.. .7 !.7007/0:.7 -:.2.3 Q80200395 2.7.-..084 :8:3 @.3.3.. .9.. /82.79Q079...0.-.8 3 38903/ 9088.8: -.8 3 ..0:.7 /4 .3.9.2.04.3 3/Q Q42.8  49:72..:.. .0..8: .7/.7. :.8 3 8:. Q80-.5.3 .7 Q Q 479. 9...2.7  4-0'..8 3 Q808 .3.0Q80-...7.7 Q Q 479.3.8 3 8: 8 . 540903 !   !. 540903 ! / 47:.5.3. 479.3.7.3 Q8020039590.90 -07 '.89-47:8890207 $ . .7  3.0/03.209..7 0 .3.0..0..2.3 Q8020039542.4.8 3 38903/ 9088.  38:.084 :8:3 @.097  ...:. 32.8 4.0479.

0 43/038. ..0.589:9:.083/02:9.8 3Q Q7Q..107 :.3 2 ::3/:7  .2:9.3 2.8 3/Q Q7Q.3420970.3 3 3.39 4.3 2.::38.7/..: ::38.5 9088.8 :.3.:. -72.8 3/Q Q247. .3 -...97 :.7 . 7 . 805. 2.3....7 :.8437.7.Q'. .3420970.3.9.Q. / 7   .002309 . / 7 .3.8 3/Q Q7Q.0/.8 3/.Q.1.7..3.-QQ.

002309 .Q.097 /:7:2.8 3Q Q7Q.0.7/..7/....8 :... / 7   .3 .. / 7 .7.3.8 -::3.78.8 :.47.3.. :.3.9 7    2309'..7-.3.3...... -72.3 2.   . 4.38 .90230/0. 9 :.9. 20709 /:7:2.243900/20/7 . 20709 /:7:2.7 8 92.2.Q....3.73472. -.7/..2.0820...0.0  3/.097   %072489.7.. 02309..7 090230/0.3.02309. 3/.3 7  :.8 :.8 3 .3.8 /.::38.3420970.0-47:88902073/0889023023090.2.3.3 .3.9 7  .8 3/Q Q720.3420970 :.097  07%0520'03907 @0'.3.2.5.8 80/Q 043:2/.3.5.3.807-.3.0../0. 890303.9'.0 0/07 .7 .8 3/Q Q7Q.-7 .7...8 3/Q Q720.8 -.43:2/.3.3.0../.9.7.400/0-0.7:..3.38. 02309.800.8 3.7 3/.7 3/. 84 :92.7.3 .7/. . .. .400/0-0.3.8 .8437. Q073/08 . 32..3.:.589:9:.:.243900/0-7  .3 .7.8 3/..0  3/..3 2.8 -.083/02:9.3 .7/.. 7 4..:.3 .4/: :3:.8 3/Q Q7Q.::.. .3. 4.0::38.097 43974Q39084.7  19%5@0'..Q'..0820.::.8 3 90230920 .7. :.0030 20 /:./0.. 2.7 $: .8 3/Q Q7Q.090890// 389077 0/02QQ7Q4..3 -..9.2..3.73472.Q.7 090230/0..0 0/07 .2:9.-..9 7    $ .

-7    @./.7 3/.9...7 3/.32.8: -.3.7/.0.0 0/0243900/20/7  07.8 3 . 8 .- ..3 7   !8%:9:.3.0.7     4:43974.3.3 3..743.43:2/..0Q80-.0.42...7.2.-. :../Q 00743:2/.3.5732. .7/.7  38: 8 .. 8@0'.3.7 970 :..8..-.070/4.479. .3.. 8: 8 ...8 3 ...7/.:.8 890303479.-7    43974'.. S 0.7/. .5.7/.9.:.3 7   .3 7 :.000..3.7  38:  3.3 7 %088.7 %088..7 37 3/0 :.7 :95.:.3.7  !.:.9.@0'...79088.9.3 7   .8 3 .1970 82 070 0230 5.9.7.3.2.-.3.8:9088..020/03Q70920/7 :.8: -.7:. . .8 3 9088.9..8 3.7  38:  3.7/..9.3 7 . .. .- .

047..7. 8:-.00730::34.3 .5.700 9Q/0 43.:..7/ 7 :.38.2.5 .. .7 3.43974.2. ..411 .5... . 3.3 2.

...097   .. 4.3.800.88902073/743/0.7.7 .0Q39007/039.3.5 5740/0-07920/ 9.3..7/ 7  .8:: 8 92.4.7 9 72.38 -.8 3.84 :8::84 :92..7 $ .7... 030003 8...3.7 -.3.9-. ./.Q073/01.0/0-830::34.0.70 ....3 .8 4. 3Q0-0.3.097    D4:43974.3/0-.7 9 72.00820.0 Q2 .411 3007.38'. ..0. ./7/0 .7..- . .7 2/0-833Q89Q3/0.0.8.7   $9.8 3.800.3 07 7.7..3.3..3.::34...38.7 $...2.-9/0-8890207/0:. 800..3 7 '.7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843..7.097 '.97 1.

043.99.. 5.-48:3/.43/038.9 7    47:.70.0. .9.890/04..9 7  %088.7..2.7 3/.57...7/.0 0/0. :.3.800. ./02.3..8 3 1.0724.-.3.32.:2 7 ..8 38 3 1 3.9.8 38 3 1 3.7 3/.4..3/7./.-9 ..8Q70/0479.70.4: .5347:.33Q804/: : /.9 7 !740/0-079202 80 ..0.9 .7.097     '.3.:2 7 .7 3/..8 3.995 8:9088.243900/0.39 ..7-.9.. .7 32439. .79088.0. 9088.3 .3.7.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :.79088.800.800..0.70.3 39.7.2 3 03 8.79088....::3-.5.39 02.8. -.  3.3 2. 349.3/7./ .:2479.54.3 7 $89023 8903031.38.43/03894595800.3 .7 3 3-70 20349.3...295 O %072489.043.8....7 3/.3 383/Q720 ' -.. 0050..7  47:..32.... .9 7 43/038.70.0.7 :. 954.. / 7  43/038945.9.9.7..0208573.. .9088.-72092.9 .. :./02...04.04.7..7. .5741S.097  :.3 2.72./ 7.9 7  ...9..3 ...8 3 347:3:4/: :349. -...0208/027/Q2 81074/Q2 0.3 20.9 /..4.570385073070 O %0724/3./0208..39 00508 $.9 7  $05.:99:7   43/038945.7 3/.97 :.39 00508 830 .800-7   830..9 .9. Q3900::34.097  :.7..8 3 .4: .8 3. 3.8 38 3 1 3.. 2.3 .7 0 03/0-8890207/0:.083 070. 3 ..0..8029. 95...7..92.7:..2-.0..083::343/038945.3 /.:.3 7 . -.7 3/..3 .3..38:: 43/038 03.7..7 3/.79088.995 O .5./02.70.39 03070.9.097   C00-:./954..0 4.9.9072489.. . 3.3 .0 0/0-0.2. :..7.9. .3../0 5.343/038945:.7. 95 O %0784..32.0208573 0..097   .8.7 :.

903 8.. 2.. 2.0 070 9720.52... 3 Q 2..3 43974Q330... .3 3 -Q9Q30-..300200.3 5748509Q8. .7 3 38 .24.02.0.9.2.097 .0052.5 .22Q8 3 7.0. /.02439.9 7  !425. 7 Q0320. ..07037.3 3.780.8 3.9.9./0-/0  8907200.800730::..7 -47:889023300730::3800.0%0 03/3/03.. 3 3 . -.9.9 7    .0.7  @.8 2:39.7 O $ 1 7/.4.3 ..:.0.097  !425.7...7082073.020.2439.7 3472.9 3/.7%Q7$9..0%07. ...7/ 3.4.9.7:.-079030073.547..3 3 .7 /. /.0Q/0 070733-.32 4.7 ..-9:9:.0.9 7   .90789 :-7-..7-7.2.4/.. 2....9 . 2 4...3.0 9970 290.890.002././74908909.../0. 2.5 /.24947.32.8 3/0-/0 07073.097 O ..5425.3/.5 ...9078907 !425.7 /0 970.7.7093/0 .7 3/.7.00073..70...4:3/.9088.4/: :3:9... -0792 4.:.7.7 3 -0797 9..7.7 3 .9 7 . .9#082 !425.7.9 3/..7073/0.8 3 .7 25007.:2.39043974Q3/0:8:7:7Q035425.90789073-079035748509Q8Q43.097   !748509Q8.0. 70/0 23. 2.3 343.2Q00.:2.9 9.7 3/.3 383/Q720 ' -.97082 :2./Q4.9..043974Q39.9 7 !425.007/7  !425.97082073. - 307/039.8.8 3..::3.7.73/0 039Q.7 3/. -.8 3.3900302007  ..5.0920 Q070070/0302007.08.024/05425..9 7   !425./0.0.7./0.0.5 . 2. 070::34..0.7-0 9970 2.02:9015..0-:5748509Q8905425.-4.800..389450920/:7:2:3.3 383/Q7209088./0 5.79.8 3../.79/09. 9.9 7 !425.390/0.0.0../780.38.7 3 3-70 20349.2.. 2.0/0.../0-073472.:.0/0.90-0083.0.7 3..3.-..3 3 3.270/0....4: O 4250-.7 3/.Q0730 8320 0/0....3 / . /0 2083/0/03 1..007/0-334 ..7.3 7 0050. 0/0800.07030 707  0302007 !425...9..82.3 7   0302007 Q9Q3..

..0 9.-. .::4.793.097 O !740/037Q03-..2-.3954..32.3. 7 3 3...20070:2.7 3 34:542.7/309073.33. . ..0/QQ3 0/0/0.3.9 7 !03.-4.129.3 .0.. 5.7.3/ 9.3.-4 :.7/0-79090.. 2.80070907-QQQ.843%.90. 4.-0943 .070.7 8.:.:: ...7.1.7./.02080.7. 3 ..371..899507/03 4.7.3.. - 8 2.3. 3/.39..0208  4.8 3.7:...4/0 07439740/0../ 07 2.8 ./.::39.2.....82. 3243900// 2.3 3/.3..5..32 4.3.0.3 82 .82.79-4:2.0 19.7 3/0.4/0 07439740/0..3  8 9 .0.%0...5.0.3.70/43..8Q208070 .097 .9 7  ./ 439740/0..808307003.7/. /0..38437.9-0/0.::4. /03030.5.-70 970. .3 .7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0. 5425.9 7 .80Q0730.Q03 .5./.0 007078 .7/...7/.3 309 Q908590/0./0 970..0.0/:.3:8:8.9 3. 3 .. ...720/03Q03 .843:./03. 3/. .270/0.9..0....-.0.808 Q07 020 '.9707/ 82 / 0200.7 %970 208..7 34.0.2 307003 90/-707..0-: 82 390.//080/4/:7:./0990.8083Q30.5.070 03/0.9. 7 9.7 -.7/..208.::9..39.9 8 3 39. -..7.9 9.7/...2...8432...9743974Q0-0 0303-7954..0%0859.7/.2.79. 040 2..00903.4...0.109:9:..79...0907.2.-.3.7../007. 3 .....3-. .9 7   :. ..843:3Q0/05Q 20838.0 7QQ.5 .0..72439.9 7  0.0.3 .3 8 2.3 007.0..-.474109.00.9.790. 3.5 .7005007 0920. 2.9 7 %0..9 7 4.8 3 3 ..0Q07380.7 322 .7. 3 3/.0.39 02-07 08.5 2 4.79 07  .90.3.. 3..5.007/7   %0..2 .97.%02007 .9 7 .9. 8 .!740/037Q03-..39.0 0/0243900/208 8.7 3..9 . .9 7 .9 7 472.5.7/./303/ 07.97073.. .9 /. -0943.39.3..0 .. 0 .800. 3..007/7   0302007 8 9..07..9 7  Q03'.8 3..8 .//007/0347:32.9.08 9 7 2.... .0 .7 5.19.3 8Q208. .3 ..9707Q073024390 0/0.9..Q89Q890 0200... .9 .7 4.0 39 .0/ 020049:79:.9 .700.3.3 5 02-07035 890303.0..7943974Q3890 30::3.78..097 D709...9 7 O   .7.7907 $3/7.0/0302007907.97 ...3-75...

3.7 3473.7-7.7 /..3/ 9.2....7.38.7.7:9:-092.9.0.. 3 9..7 .7.547:...7.7 Q073090.0.9 7  .3...0-47:.8.7 -9Q2.5.3/0 9..9 7     47443.7/ $ .7942..7:4.8 .7 .7 3..790/0.070/ 030.7/..79 07.9.0.7:-Q9Q38.2507... . 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.90.7 3%0.35425.9 7 %02.3. - 9088.0908595.250707..8....32 4.3./ 0303-Q9Q3 -47:.172.308..0 ..7 /20/0274.20/0..043.7 . .3. 3 3/.9 72 :7 :38Q030 -7.7 /054.9 7   3.2. .....3..097 %0.. 2 ...2.0908595.9 7  %457...7.81.3-Q9Q3 8.7:42.9 7  027!...0 -4.3.2Q3Q0 /4/:7:.99...0.9 7   !425.9 3/..2 -47: 00395. .7 ..7 90..8...1 3/.3.7 009724947.7. .7 .-9Q2.7 0 .7 39. ..8970.3 .9002.. /.793.37029.8. 47443..5 .5 -44.9.-4....9 7 O .7 /. .9 3/.3.2:2..8:  38:.9 72 :7 :38Q030-4.. 9.9 72 8Q030-4..9010/0.9-8:7090 47443...Q23:2-4..-.0.00.02 .3.0.9 -4.7942.-7.7990-4 :.3..-::3.--4.3707.7  Q9Q3/0275.4./03Q07 /.0..7 7. 07  .32 4.94.097  47:.8 0-4. - -4 :. - Q709.790/0.79-4:2...8 ..902Q843:0 -4.9 7 O .38.07.32 4...38437.75740/0-079202 80 2Q90.703.9 7 %02...70/0..29QQ3Q3 .7033890 Q07305.-4.79 4.3..7 .2.7 .9.7-7.3..9 7 $Q20830700.547..3 38Q208. .3.7 807-089.0.....3 3077..9 3.19.9 7 027-47:/43.9 2 3/.0208090. /.3.3.972..3007 Q9Q3...7.7./.0.0-4 : :303.7.-4.9 02Q843:0-4.7 .7 5425.9.2 .3.7.7 -47:..70.3.000205. .0 /. -4.7 1.5.::34.02 073/0.0-47:.8432.7...47..7 400/0..7......7.32.5. -203/0 07..0.7.2.3.007/7   47443.7..080738:5425.7 90..3 ..4:590..7.81.9./03 -4.7 1..7 %0.8 .7 .

7/.-43:2.70095.7 3 370343974Q0. .-4.. 243900/0..9970 23-47:/43.3. .710/0.5 .3...0.-47:-.8 092082:90207Q03-.7..7. :53-.7.7:.7 3.-QQQ90.-4. 209..0/ 07073/03.3 2 3.8 3 .743974Q0 -0 030. 0920.:2.-:0/0.-..03:2.2.2.3 92.0.3 39.3 -70745...3.5 9.7./.0-0-47:3:3143843:3:9.09.9.007/7 ..7 ..9 7 .0-.3..30070.0%970 2 4.9 .338.9 09. .3.0-7 49..7.3902..3..70095./00/0.3..-47:.097 ..7 3/.09078089087 0/0.007/7    $08..04.0.902007Q0730 243900/0.32:. 808:.7 07.2 .9 . .3.8 .9 7 :.79Q0..007.7.8 30702.097   $08.7 3.7..3 37Q208 .8 .0..3. 3....900/0..7388230207.3907Q..70090820/0.:2.70339.3 42.0%.80820/.39 8 9970 2 4.3.7 .30073.3:2..7 ..09703-Q9Q3.0.710/03 43974Q0::3-::3. /.7./0/ 3-923/0.0 143843:3:9.08..97070900/2 4./0390907.7 %970 2. 897Q9Q7Q.097 %..0.7/.-79.7 2.7.-4 -47:3:3 02.2-7 0/0908590/2 .#08207   .0.7  .30:. 1.5 002..0 0/02:. 090907 2 .0.0C0 07   .43. .7.-:9.95..8 3/.1.9 7  /03-QQ.097    .0 43897Q843/....7. .39 8 .0-:808. .0 4.7.39 .02. 02020890230/0.-4.Q202..7.9 7 07-7-47:43:3.0.097 :9.9970 2.0070.8 3. 7.-4.. ./030909073.70095.3 3 .1.808.7.-0.7009302..303.30%088.5 2 9970 2.-847-00/0.0779-.3.1.5.-847-070709.3. .7/./08..8.7 2 .843.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful