MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır.Otomatik kontrol şemasında. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. uzaktan kumanda.13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir.b. 1. . elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri. bölmelerin. Boyanmış. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. malzeme ve hizmetler (elektrik. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. 1. yakıt. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. buhar. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır. 1. bacaları. 1. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak.b. 1. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle.) sistemin durdurulması gerekiyorsa. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. gaz. su. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. boru kılıflarını.) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir. koruyucu röle vb.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. kilitleme. işçilik v. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. pis su tesisatı v.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline.

Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır. 1.1 Kapsam . ayarlamaların. depolama.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. YANGIN TESĠSATI. bu esnada gerekiyorsa. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. hiçbir şekilde boru donanımı. Sağanak. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. 1. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. cihazlar veya armatürler. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak.b.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir. kapak v.

İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. İmalat projeleri. planda.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. 2. 2.2 Genel Esaslar 2. ölçekli teknik resimlerini. Montaj detayları. Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. . havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. borular. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar.4 Temiz Su Tesisatı 2. imalatçının ölçülü. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir.Bu bölüm. 2. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. su sayaçları. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. ana ölçülerini. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. Bunların içerisinde.2. sıhhi.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. armatürler. Normal olarak boru montaj detayları. detaylara. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. temiz su deposu. çatı üzerine kadar çıkartılarak.4. cihazları ve yapı elemanlarını. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. teknik şartnamelere ilave olarak.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. boyler. yangın. termosifon ve şofbenler. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. aralarındaki açıklıkları. 2. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. 2. akümilasyon tankı. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. bunların bağlantı şekillerini.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere.2. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir.2. hidrofor tesisatı.

Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. Muflu yapıştırma 3. vana konacaktır. tesisat buna göre yapılacaktır. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır. 1. 1. tüzüklerde. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir. ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. Temin edileceği kaynak. haftalık ve aylık). depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar.4. Termoplastik kaynak 2. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. deneme. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. Tesisat. Flanşla 2. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. dona karşı korunmuş olmalıdır. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. . Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. ölçme. numune alma.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. kesintili veya devamlı oluşu.

Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. su deposu konacaktır. Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm).5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. hidrofor tip. Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. emme şartları tetkik edilmeli.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). aylık ve yıllık). yatak geçiş hızı. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. Emiş yapan hidroforlarda. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. Biyolojik. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. en çok 20 m/saat olmalıdır. bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. Su filtresi olarak. Seviye flatörü . projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. haftalık. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak).

yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Hidrofor varsa hidrofordan sonra.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. Hidroforların. kompresörlü veya hava tüplü olmalı. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. tankın hacmi. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. . kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. basınçlı su depolama tankları membranlı. Basınç düşürücüler. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli.

Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar. Temiz su tesisatında bulunan.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır. Kesme vanaları. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. 2. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.3 Su Sayaçları . Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. buna boru uzunluğu. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir.5 m/sn değerini aşmaması gerekir. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır.4. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir.

2. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı.4. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır.4. ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek.4. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır.4. . Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir. Sayacın monte edileceği yerin. 2.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır. donma. sıcaklık göstergesi. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır. çarpma. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır.4. titreşim gibi zararlı tesirlere.4.Su sayaçları. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir.4.4.4. 2. 2. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Su sayacında basınç kaybı 0.

İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. . şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1.4. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar.5 katı olmalıdır. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. pislik. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli. Isı depolama tankı. dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. 2. Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. pislik birikmeleri önlenmelidir. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır. Sıcak su sistemi. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir.

Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan.İçme ve Kullanma Suyu İçin. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2.5. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda. 2. 2.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri.3 Pompalar .5 Yangın Söndürme Tesisatı 2.1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.5. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine.4. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.5. Bu yönetmelik hükümlerinde.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. tesis edilecek ve onaylanacaktır. tesis edilecek ve onaylanacaktır. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır. 2. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak.

Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5. Nozul (lüle) veya lansı kapama. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. 2. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. Hortumlar. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. 2.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında.4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. . serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda. itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır.5. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. Hortum. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m. riskli bölgelerde 100 m. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır. orta riskli bölgelerde 125 m.

/ dakika / m2 6. yüksek tehlike sınıfı için 3.5. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir.. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir. Sprinkler başlıkları 1. Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0. 8. Mahal sıcaklığının 14... Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır. 16.40 C üzeri alınır.7 m‟dir. . 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2.3 ..1 .8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir..1 lt. 2. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir.03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 .6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir. / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. / dakika / m2 12. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2. Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir.. Hidrant sisteminde..1 lt. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2. orta tehlike sınıfı için 12 m2..6 m. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir..3 lt. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. Basınç : 0.

OH3. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH.5. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. kumaş. lastik. ahşap vs.5. Sistem. Kullandığı söndürme yöntemi. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH. 2. Sistem.7. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. ortamdaki oksijenin oranını. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır.OH3.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı. püskürtücü nozullardan oluşur. Kurulacak sistem. Sistemin aktivasyonu. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak.2 Sistem Malzemeleri . yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. Tüpler. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır. Boru.OH2.5. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi.7. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). 2. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla.OH4 sınıfları için 100 lt/dak. pnömatik veya mekanik olabilecektir. HH sınıfı için 200 lt/dak. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları). elektrikli. 2. Sistemin kontrol paneli. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. CO2. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. boşaltma hattı boruları.OH1. otomatik olarak.Dolaplı.

5. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.5.5. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. 2. 2. çek vanadan olası sızmalarda.7. uluslararası nakliye standartlarında.5.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli . kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. 2. 2.7. 2. 2.5.2. vana aksamı pirinç olacaktır.5. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır.7. Bağlantı aksamı. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler. 2.7.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.2.2. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı.5.2.7. yedekli sistemlerde.7.2.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde. 2.2. Tüpün gövdesi çelik.somunlarla birlikte komple olacaktır. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır.2. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.2. Nozul tipi. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir. Sistem devreye girdiğinde.7. Tüp bağlantı aksamı. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.2. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.7.7.5.5.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır. Vana aksamı üzerinde 185 . Ayrıca.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin.

elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır.5. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. uyarı (sesli. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır.10 saniye olacaktır.8.3 Sistem Ekipmanları 2. 2.3. 2. söndürme paneli. FM Gazı boşalma süresi max. Sisteme ait mekanik. dedektörler. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır.3. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır.8. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. sesli ve görsel alarm cihazları. İmalatçı firma.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. 2. FM200 silindirleri.8. söndürme kontrol panelleri.5. Sistem koruma. buton.tedbirler alınmalı. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır. .8. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır.8. çizimler. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır. siren.5. boşaltma hortumları.5. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir. durdurma butonu. 2. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.5.5. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır.

5 % ve 42. sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır.9. Sistemin kontrol paneli.8 % olacaktır. 2. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar .9. Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az. pnömatik veya mekanik olabilecektir. elektrik iletkenliği olmayan. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. elektrikli. Sistem. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır.54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. sistem. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır.5.2. 40% argon ve 8% karbon dioksit. 2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. 45 saniyeden fazla olmayacaktır. püskürtücü nozullardan oluşur.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı. boşaltma hattı boruları. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir. solenoid vanası. 2. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. A sınıfı ( yüzey yangınları ). Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur. Sistem.5. Sistem. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C . Kullandığı söndürme yöntemi. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. Ancak. vanası.5. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: . .FM200 silindirleri. Sistemin aktivasyonu.9. Söndürme işlemini.Inergen Inergen.5.2 Sistem Malzemeleri 2.1 Söndürücü Gaz . ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar .

Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır.2. pilot tüpe takılacaktır. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır.9. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.5.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir. 2. Bağlantı aksamı.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır. Solenoid.5.5. 2. gövdesi çelik. 2. gövdesi dövme demir. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır.9.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler.5. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.2. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla.9.2.5. Nozul tipi.2. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır.2.2. Bu vana. vana aksamı pirinç olacaktır. Delik çapı. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. uluslararası nakliye standartlarında. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik. Seçim vanası. 2. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.9.2.9. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır.5.2.9.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı. 5/8” çaplı.9.5. Vananın gövdesi pirinç.5. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır. 2.9.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. 2.2. 2. işletme basıncına dayanımlı. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. tasarım . Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.

Sistem.10. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir.9.10. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar . bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır. 2. Sistem tasarımı.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır.Davlumbazlar .10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde. Sistem.2.Ocaklar . kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen. çek vanadan olası sızmalarda.9.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz.2 Söndürücü Tüpü .5. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır. yedekli sistemlerde.2 Sistem Malzemeleri 2. potasyum bazlı. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü.2. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. 2.Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır. 2.5.10.2.5.Kuzineler .5. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır. 2.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem. Ayrıca.5. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. Bu parça.5. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır.5. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır. 2. 2.10. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır.

sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .5. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır.2.10.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında. 2. ağzında bulunan zarı delinerek.2. 2.10.eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi .5.2. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır. 2. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır. derin çekme karbon çeliğinden mamul. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek. Ayrıca.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde.10. dolu durumda basınçsız olan tüp. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.3.5. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır. Borular bükülmeyecek.söndürücü tüp 2.5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. Düzeneğin kapağında.2.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan. paslanmaz çelik.10. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: . 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır. .Nakliye sırasında boş.5.10. 2.elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: . normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır.5.itici gaz hortumu .5.10. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan.boşaltma mekanizması . sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak. her bir nozulun içinde. emaye kaplı olacaktır. yaylı.gaz regülatörü . 2.

3.3.10. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan.50 C sıcaklık aralığına uygun. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. Sistem herhangi bir basınçlı kap. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde.5. 0 .5.3.5. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir. nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. gövdesi alüminyum. 2. yangın anında. boru tesisatı. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. Gaz kaçırma. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. 2. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. 2. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. alüminyum gövdeli.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen.5. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir. iç aksamı paslanmaz çelik.10.10. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır. Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen. . 2.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı.

1 Genel Esaslar Atık sular. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde.6. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2.Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. pis su ve kirli su (yağmur suyu v. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. Yatay kanallardaki hız en az 0. 2.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri .) dan oluşur. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır.5.Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir.) . lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri . Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir. Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm.Tasarım. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır.s.

doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. .6. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir.0. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. mutfak vb. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. kâğıt.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. Gürültü Pis su tesisleri.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden. 2. İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak. Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci. cihazlar. vb. ancak bu gibi cihazların. 2 nci ve 3 üncü kat. 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb.. daha sonra 2 nci.8-1.0. çelik borulara vidalı. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. . çöp (süprüntü). . Bu adaptörlerin diğer uçları. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. Boruların. bitirilmemiş. Öğütücüler Mutfak artıkları. bu tablo Tanıtma. açık. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir.

Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Benzin vb.b.b.6. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.6. 2. Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda.Bölüm 3: Çatı drenajı . mutfak. gazyağı v. benzin. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır. 2. Mazot.Tasarım ve hesaplama . üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır. 2. alkali v. (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . 2.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir. yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.3 Yağ. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir.Bina içi . madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.Bina içi . Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır.6. Zararlı olabilecek nispette asit.6.

Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır.Bina içi . Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli. bitirilmemiş.7. 2.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm.7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek. 2. plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. çelik boruları vidalı. Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm.Bölüm 3: Çatı drenajı .TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. Boruların açık.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır.Bina içi . üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır.Bina içi . pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır.7.Tasarım ve hesap 2.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.7. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.Tasarım ve hesaplama .3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .

toplanma kuyuları açmak. Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. çamur v.b. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır.8.8. işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. Bütün borular ve eklenti parçaları. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. montajdan sonra. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Yağmur Suyu ve 2. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. kalınlıkta kumla örtecektir. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri . drenaj çukurlarına.Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları.8 Binalarda Temiz Su. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. boru. çöp. 2. . Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı. su sızdırmaz durumda olacaktır.Bina içi . Müteahhit.1 Genel Esaslar Rögarlara. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. pompalamak v.b. Bütün boru tesisatı. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. drenaj noktaları vazetmek. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda.

) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. Ø 15 mm. iç ölçüde olmalıdır. toprak cinsine.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. HDPE / PP. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm. üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek.8. kapak üstü toprak yüküne. Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. toprak sıcaklığına. kenarlarının intizamlı yapılması. uygun seviyede monte edileceklerdir. yukarıdan başlamak ve 35 cm. kalınlıkta beton olmalıdır.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. üzerindeki trafik yüküne. yeraltı su durumuna. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir.8. Tercihen duvarlar en az 15 cm. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir. kanalizasyon. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. HDPE rögarlar. 2.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. 2. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır. Rögar boyutları. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır.

Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır. gerekli şekilde. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. . derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir.8. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. kazılan hendeğin kenarlarını. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. 2. 20 cm. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. toprak. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. evvela büyük bölmeye verilecek.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. Pis sular. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. Hendek dipleri yumuşaksa. Böyle hallerde dolgu malzemesi. Müteahhit.8. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. Bunun boru üzerindeki 15 cm. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere. Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır. Bu husus. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. hendek derinliği 120 cm. Hendek diplerine. 2. kavis verilecektir. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır.

içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için . fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. Fakat her ne sebeple olursa olsun. Bacalar. Fosseptik projeleri yapılırken. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. den çekebilirler. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır.50 metreyi geçmemesi lazımdır. Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. fakat kapasitesi artmış olmaz. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir.5 metre olduğu anlaşıldığından. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır.

Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma. P. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. 2. muayene edilmesi gerekmektedir.P. Havagazı ve L.G. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır. 2. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları.9 Doğalgaz. Havagazı veya L. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır. muayene edilmesi gerekmektedir. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı. G Tesisatı 2. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. muayene edilmesi gerekmektedir.9.7 Ġlgili Standartlar TS.P.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir.8. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj.9. Doğalgaz.5 metre kadar olmalıdır. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.G. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. Filtre ile hendekler v. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi.b. . Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. İç tesisat boruları. L. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir.

sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir.9. . içinden geçirilmemelidir. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. kuru.Gaz boruları. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. kanal vb. 2. kapalı hacim içinden. Kullanılan sayaç giriş vanalarında.2. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir. havalandırılabilen.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. Her iç tesisatta. Ancak. Sayaçlar. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır. yeterince aydınlatılmış.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı.2. gaz boruları geçirilemez. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir. binanın girişine en yakın. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. 2. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır.9. çelik veya PE boru ile döşenecektir. Gaz kolonları. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. kalorifer dairelerinden kolon vb. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir.

9.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır. daha büyük kapasitedeki U 100. 2.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. Sayaç.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. anahtar priz.2. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir.2. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır.Sayaçların montajı. mesafede olmalıdır. Sayaç.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. .2.9.9. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. 2. 2. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. sıcak su borularından minimum 30 cm. Hastaneler.

boşaltma ventili. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu. gazlı merkezi yakma tesisleri.9.9. 2. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen. 2. baca blokajına. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan. .3. Kazanda sistem gidiş.( Dış hava kompanzasyonlu) 2. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. emniyet ventiline sahip olmalıdır. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. otomatik pürjörü. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Kapasite ayarlanabilmeli. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir.9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli.9.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için. kapalı genleşme tankı.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. susuz çalışmaya. Doğalgaz kazanları. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9. doldurma. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. emniyet ventili. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır.3.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. yoğuşma suyu sifonu. sirkülasyon pompası.3. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi. manometre. dış hava sıcaklığından etkilenen.3. aşırı ısınmaya aşırı basınca.

3.3.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.3.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim.9.9. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı . Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb. 2.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları .Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci. 2.Gaz Yakan. 2.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .3. 2. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Merkezi Isıtma Kazanları.2. ġömine vb.7 Soba.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci. Soba.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar.9.Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar.Merkezi Isıtma.3. 2. 2.Gaz Yakan.9. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9.9.3.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.9.

Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura .Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar. Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler. doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar. Genel Özellikler.Gaz Yakan. Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar .Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar.Merkezi Isıtma.2.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.4 MPa .

Gaz Yakan.Tavana Asılan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Gaz Yakan .Kon Bölüm 1:Sistem D. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.Gaz Yakan.Gaz Yakan.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Radyant Tüplü. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Kon Bölüm 2: Sistem E.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Gaz Yakan.Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Çok Brülörlü.Çok Brülörlü.Çok Brülörlü.Tavana Asılan.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Tavana Asılan.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Gaz Yakan.Çok Brülörlü.Emniyet Konveksiyonlu.Tek Brülörlü.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Kon Bölüm 4: Sistem H.Radyant Tüplü.Gaz Yakan Tek Brülörlü.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Radyometrik Metot. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t . Doğal Gaz.Gaz Yakan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Radyant Tüplü.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.LPG ile Çalışan Isıtıcılar.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan.Gaz Yakan.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Cebri Konveksiyonlu.Müstakil.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler. Kurallar.Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.

Sınıf olacak. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . kaynaklı olanlardan. hela. Armatürler: 2.b.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Diğer hususları 1. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak.10 Cihazlar.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır.10.TS EN 1856–2 Bacalar . son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. kaplama. cıvata. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. üstü. ölçüler. depoların dışındakiler. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. 2. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. sınıf olacaktır. Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. kaplama. duş. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. cins. gözeneksiz. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. Aksesuarlar. malzemeler. parçalar. 2.10. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2. krom kaplama. tespit tırnağı veya kelepçe v.b. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. Özellikle lavabo. pisuar. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak.10.

nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. havalandırma.10.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır. temini.10. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak. uzatma parçası.b. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. deliğin çapı. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi.10. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri.4 Armatürler 2. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir.) 2. 2. armatür v. HAVALANDIRMA. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir. SOĞUTMA. montajı ile ilgili esasları kapsar. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler.4. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Gizli kalmış tespit. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3.1 Kapsam Bu bölüm. armatür v.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar.b. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır. . kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir. Isıtma. 2. bağlantı parçası.10.4.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA. Krom kaplamalı boru. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. soğutma.

etiket numarası.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). basınç kaybını.) her türlü bilgiyi veren resim. aralarındaki açıklıkları. kapasitesini. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir.Kızgın su sistemi.Soğutulmuş su sistemi. v. . Her bir vananın tablo numarası. . cihazları ve yapı elemanlarını. ihzarata ve montaja başlayabilecektir. boru geçiş yerleri.2. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. cihazın komple karakteristiklerini.b. . bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır. taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet. 3. boyut ve bağlantı şekillerini.90º-70ºC sıcak su sistemi. . vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir.Soğuk oda sistemi. yazı. imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir. . ana ölçülerini.2.3. .1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. İmalat projeleri.2 Genel Esaslar 3.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. . yatay ve dikey şaftları.Yapıda mevcut diğer sistemler. . Boru. cihazların aksesuarını.Buhar sistemi.Klima sistemi. bunların çap. teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. işletme. . detaylara. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. malzeme tariflerine. belge ve grafikleri ihtiva edecektir. Yerleştirme ve montaj detayları.Havalandırma sistemi. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi. eklenti parçaları. belirli hacimde boruları.Kondenser soğutma suyu sistemi. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir. . .

3. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. 3. damperler. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. pislik ayırıcıları. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı. kondens ayırıcıları.5 Elektrik ĠĢleri .Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. kış işletmesi. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları. işletme talimatı. yaz işletmesi. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır.2. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları. 3. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. Her tip cihaz için bakım talimatı. bir pompa grubu v. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. Bunların yapılması. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır.2. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar.2. bir havalandırma veya klima santralı. Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri. Kontrol kapakları ve kasaları. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. ilk çalıştırmaya hazırlanması. kazan ve kontrolleri donatımı. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları.b. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler.

Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. vanalar.b. şalterleri. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı. kapalı imbisat deposu. Sistemlerin bütün elemanları. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır.4 Isıtma Santralları 3.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. 3. Bütün elektrik motorları. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir.2. boru donanımları. . hava boru ve kanalları. 3. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır.4. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. denge deposu v. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. 3. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. kanunlara. elektrik bağlantıları.

Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması. vantilatör. brülör v.4.4. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır. 3.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. temel veya kaide detaylarını. tablolar v.4. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları. 3. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis .5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. malumat verici belgeler.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış. 3. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır.b.4. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Deprem riski yüksek bölgelerde.b. 3.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için.

lavabo ve wc mahalli olacaktır. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır.5 metre yükseklik bulunmalıdır. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır. içeriye kuş.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. . Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. kapanmaz panjurlu. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler. Bu odada soyunma. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. Kapı ve pencereler kaçış yönünde. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. Bunu sağlamak için.7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. duş. fare vs. 3. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. yeterli kesitte.4. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır.b. taze hava giriş menfezi yapılacaktır. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. çelik. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1. Çatı kazan dairelerinde. Gece için.4. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. idarenin onayıyla belirlenecektir. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. 3.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. giremeyecek aralıklarda. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. Yakıt boru hattı. yağ v. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. Kapılar. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. Pencerenin olmadığı yerlerde. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. doğal havalandırmalı.

bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) .1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. Havalandırma bacası kesiti.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır. Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında. sonraki her KW için 2. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda.5 m³/h olmalıdır. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. Binaya ait bölümler. Kazan çıkışından baca nihayetine .En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. 3. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. kazanın her KW için 0. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm².4. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır.

zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır.b. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. Kazan bacalarına. Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları. .9. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kömürlük ölçüleri. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. Kömürün depolanmasında.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. Zorunlu hallerde.4. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. kombi. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. Duman kanalları. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır. bacanın bina dışında yapılması halinde. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır. Kanallar.4. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. ısıya.9 Depolama 3. şofben. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.kadar duman yollarında birleşmeler. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bacalar. 3. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek.

bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir.4. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir.3. 3. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir. Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Yüksekte. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir. Yağ yakıt depodan. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.5 m. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Ana depodan.4.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo.9. kanalizasyona karışmaması. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. ısıtma santralında depo edilmemelidir.

yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. su enjekte pompasını çalıştırma. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik . Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4. 3.11. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. gaz. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir. plan. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. gereği kadar priz tesisatı konacaktır.4.

Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. . Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir.4. 3. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır.4. bir adet emniyet presostadı.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü.1. 3.3.4.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. 3.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.13. Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır.2. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. 3. 3. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme. 3. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat. Bir adedi işletme. Kazan ile birlikte işletme termostatı. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır.4. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır.4. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.4. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır.4.

istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda. Her bir kalorifer kazanı. Depo mümkünse doğrudan kazana. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır.3. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. Kazan. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. 3. (Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır.b.13. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre.2 Sıcak Su Üretici. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Açık genleşme depolu sistemlerde. 3. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır.15 Brülör Tesisatı . Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır.4.) olmayacaktır.4.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak.4. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır. Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı.

Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. kadar 10–30 kg/h. Buhar kazanlarında. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. kadar 30 kg/h. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. Tablo 1. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. brülör. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. Normal çekişli kazan deyimi. asgari 5 saniye. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir.Brülörler. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. . alevin sönmesi hallerinde. ön süpürme havası verilmelidir.

fotoselli olacaktır. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. hava damperi. hava türbülatörü. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. Tam otomatik.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. gaz basınç presostatı. min. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. ateşleme elektrotları ve kabloları. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. hava basınç presostatına haiz. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı.15. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. buşonlu sigortaları. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. yol verme şalteri. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip.4. hava türbülatörü. 3. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). arıza sinyal lambaları.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları.4. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. 3.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. yanma başlığı. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru . tablo için kablo bağlantıları. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. 3. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır.4. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere.15. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan. hava ayar damperi. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden.15. Hava ayar tertibatı. yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.

fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. yakıt pompası (ayrıolabilir).15. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen.4. atomizörü. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. bujilerin çakmasını. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . gaz için magnetik ventili. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. fotoseli. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. 3. 3. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı. vantilatörü. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır.15. çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. Onaylı projesine göre. pilot hattı için uygun müştemilata sahip. gaz için elektrotları. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı.4. yakıt atomizasyonu. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. yüksek gerilim transformatörü. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı.ile kablo donanımları. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. LPG ile ön ateşleyicisi. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak.

hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. Arıza Bildirme Kütüğü 11. Yakıt servo motoru.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir.15. Uzaktan Kumanda 9. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir. Brülör Beyni 2. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen." 3. tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar. Yanma Optimizasyonu 6. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3. Yakıt seçimi 3.15. Başlıca Fonksiyonları: 1. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen. Yük Regülâtörü 3.4.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 .15. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2. İlave olarak CO Karbon dioksit.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır.2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün . Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8. 3. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir.4.4. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4. . azot NO oksit.1 Sistem Bileşenleri: 1. Alev İzleme Sistemi 5.6. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır.4. yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar. maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır.15. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10.6.6.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini. Yanma Verimliliği Hesaplama 7. Baca gazı analiz cihazının. Baca Gazı Analiz Cihazı 3.

Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” . Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır.16.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir. “Buharlı dengeleme”. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir.4. 3.4. Kızgın su tesisatı. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. . İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır.4. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır. 3.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. Su seviyesi kontrolü ise. “Havalı dengeleme” . Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali.6.3.4.6.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir.15. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür.15. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi. farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir.

Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. elektrik sobası.4. odadaki su kaynaklarında (insan. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması. 3.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır.16. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek.(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır.b.16.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı. lambası v. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması.4. Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır. . İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır. ocağı.Sabit devirli pompalarda. 3. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. radyatör ayarının değiştirilmemesi. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. PN 25. gereken yapılacaktır. gereken yapılacaktır. imalat kontrolü yapılmış. (PN 16. kollektör kullanılacak. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek.b. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek. donatım. Branşman. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. Kolonların ve cihazların da genleşme. Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. kontrol. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. Denge deposu montaj. hava tahliyesi. PN 40 gibi). İdare talep ederse termometre monte edilecektir. gereken tedbirler alınacaktır. imal edilmiş. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. denenmiş. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. . Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak. tespit. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir. askı.6.) sağlanacak. donatılmış olacak.6 Kızgın Su Tesisatı 3. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. kompansatör v.

işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. Branşman. gereken tedbirler alınacaktır. Sistem suyla doldurulduktan sonra.b. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek.1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. 3. 3.6. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. sonra su tamamen boşaltılacak. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. Tespit. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır.6. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. pompa v. vana.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda.Bütün boru. . Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. askı. gereken yapılacaktır.7. basınçlı kap.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. PN 10. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak.

Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.7. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. pürjör. kollektörler. Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. imkan sağlanmış olacaktır. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. genleşme deposu v.2 Denemeler . ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör. hava tahliyesi. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. hava tüpü. donatım.b.b. plakalı eşanjör v. kolon boşaltma musluğu v.s. termometre kılıfı konarak. otomatik hava atma cihazı. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak. 3. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. boyler. kontrol. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir.Kolonların ve cihazlarında genleşme. Genleşme deposu montaj. fan-coil. konvektör. radyatör altında döndürme ayakları.

Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. akışkanın. sonra su tamamen boşaltılacak. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. .Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. filtreler. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek. Motorlar. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla. pislik ayırıcılar. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. Sistem suyla doldurulduktan sonra. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır.8. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak.

Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. aralıklı. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. İmalatçısını. 3. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. . döşemeden en az 6 cm. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. 3. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. kullanacağı elektrik voltajını belirtir. yüksekte (asgari 4 cm. Müdahale kapağı bulunmalıdır.8. Duvar. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır.b. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır. dolap. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir. İmalatçısını.8. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. vantilatör devir adedini. v.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek. kapasitesini. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. kapasitesini. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir.) monte edilecektir. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. gibi malzemeler olmamalıdır.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır.8. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. yükseklikleri buna göre seçilecektir. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. duvar veya tavan tiplerinde duvarda. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. m2 olarak ısıtma alanını. paravan. 3. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. hava debisini.

3. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir.8.4.5 mm‟den az olmayacaktır. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. eksenler arası ölçüde ± 0.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli.11 mm. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal.4.8. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır.8.8. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak .3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. 3. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1.4. Kabul edilebilir toleranslar. 3. Döküm radyatörler astar boyalı.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.dir.3 mm.4. 3. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş.

iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu.8 mm. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları .5 Fan.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. 3. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol. Cihaz ısıtma. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. vida.Bö pompaları. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. et kalınlığında. 3. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. 3. yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış.1 mm.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için .8. salon tipi. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . bir iç. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1. 3. 9 bar işletme basıncına dayanıklı.dubel. sağa/ sola yönlendirme yapacak. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi. kaset tipi. pürjör.11 mm.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal).yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1.8. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır.4. Hava soğutmalı kondenserli olacak.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi.8.8. serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama .5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. konveksiyon yüzeyleri en az 0.

Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. İşaretlenmesi 3. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. su veya salamura tankları v. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. split). F407c.b. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. vanalar.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları.).Özellikleri. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. hava boru ve kanalları. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır. scroll) olacak.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . Diğer hususlarda tesisat.9. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. santrifüj. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. vidalı.9. 3. kompresör v. kanunlara. Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. depoları. vidalı. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. santrifüj. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.9. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır.9 Soğuk Su Sistemleri 3. elektrik bağlantıları.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. boru donanımları. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket. 3.b. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. tesise monte edilmiş olacaktır. F410a vb.

Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1. . belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği.Bakır ve çinko amonyakla.Yangından korunma.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz.3.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. . bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 . . . Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır. . kapı ve pencere ebatları nitelikleri. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar. 3.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı. Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır.5 katı. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır.Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. Mesela: . .1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. flanşlar. .9.Kompresör dairesi ebatları.Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde. vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T.Mağnezyum Freonla. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır.9.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır. çalışacağı gazla yapılırsa 1.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır.3. 3.45 gümüş alaşımı ile. temas halinde bulunmayacaktır.1 katı kadar olacaktır. Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. . bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular.S. belirli şartlarda.

Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır. 3. takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır.25 m. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir.3. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. 3. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. 3. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m.3.9. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır. makinelerin.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.9.3. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir.9. patlayıcı disk. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. . yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır.

Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır. 100 Kg.3.3.Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. .5 Kg. dikloretilen. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. . Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir. Duvar.9. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. . 3. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. etilklorid. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. dan fazla ise. F134a. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. Amonyak.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir.9. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur. dan fazla ise. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. .5 m/sn. . Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4.yi geçmeyecektir.7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. 3.Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır. sülfür dioksit ve metil formiat.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. . Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir. .6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır. F407c.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır.

tablolar v. 3.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.3.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.b. temel veya kaide detaylarını.9.5.9.9.9.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.5. .  Yağ basıncı manometresi.3.9. malumat verici belgeler.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir.  Yüksüz yol verme tesisatı.3. 3.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir). Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler. prospektüs ve (veya) katalogları. 3.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.  Termostatik veya elektronik expansion valfi.  Kontrol termostatı.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır.) 3.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.9. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör. 3. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir. 3.9.

 Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında). emniyet tapası.  Kilitleme rölesi. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır. Su veya salamura soğutucu evaporatör.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları.  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley). sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır. soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.5.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  .  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role. F407c.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı.9.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri. 3.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini. kompresör emiş boruları. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve).  Yağ diferansiyel basınç presostadı. 3.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır. F134a. serinletilmiş su veya salamura boruları.9. buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu. tecrit edilmiş olacaktır.5. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu.  Boşaltma vanası.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. (büyük kompresörlerde).

(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Seçici anahtar (selector swich). ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Yüksek basınç presostadı normal sinyali. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. Yağ basınç presostadı normal sinyali. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali. ilk hareket. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir. Alçak basınç presostadı normal sinyali. 3. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. pompaya yol verilerek başlatılır. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. . Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır.9. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali.5.9.

Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları.Sistem. Grup harekete geçince 3. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı.6. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak. 3. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser .1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli. Sıra ile kontrol cihazı. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır. 3. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3.9. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır.6.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır.9. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek.6.9. Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır.9.

7. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu. Kompresör ve kondenserin donatımı 3.1 ve 3.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.5. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır.6. 3.3 e uygun olacaktır. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır.8 Kompresör. 3.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı.9.9.9.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası. pompaları duracak. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır.6. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi.9. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak. 3.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat. Diferan Kilitleme rölesi.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı.  Yüksek basınç presostadı. kompresör duracaktır.9. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı .9. şartnamede istenmediği takdirde kompresör. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat.9.9. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. Su Soğutmalı Kondenser Grubu.5.5. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3. 3.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

parça büyüklüğüne. kullanma ve bakım kılavuzunu.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. 3. oda sıcaklığı. duvar rutubet geçirgenliklerine. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. dış sıcaklık.  . yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir.10.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. elektrik devre şemalarını. depolama şekline. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir. 3. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir.10. Soğutucu yüzey sıcaklığı.4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir. kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini.

birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. pislik ayırıcılar. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. . debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. 3. Motorlar. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. filtreler. kaplanması. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır.11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.11. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. nemlendiriciler. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla.

11. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına.b. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. lif tutucu menfez. sabit hava debi ayar cihazı. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. tasarım.2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. Hepa filtreler. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. gürültü ve titreşimin önlenmesi. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. değişken hava debi ayar cihazı. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına. temizlik sınıfı v. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. v. Laminer hava akımlı filtre sistemi. parçacık ve partikül testleri. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. Cihazların seçilmesi. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır. Ayarlamalar yapılmadan önce. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır. 3.b. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. imalat. yerleştirilmesi. Bütün cihazlarda. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum .Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. cihaz performansları. hava sızdırmaz damper. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. sabit hava debi kontrol cihazı.

randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır.11. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. 3.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış. yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır.  Statik basınç. 3.  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. ilerisinde ve 1 m.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde. ilerisinde. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak. gözetleme camı.11.11. Her hücrede bakım kapısı.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır. 3. aydınlanma lambası bulunacaktır. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır. projesine göre gerekli damperler. Santrallerde. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. aşağısında. . Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre.  Statik randıman. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m. Cihazların elektrik bağlantıları. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır.

5. ısıl geçirgenlik katsayısı. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25.11. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. fan muhafazası. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır.s. Fan rotoru. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. Standart fan motorları. Santral karkası. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan.5. 3. ses yutma kapasitesi. Dış kasetin mekanik dayanımı.11. sızdırmazlığı. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. fan. Fan. kayış-kasnak. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. . Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır.3. cam yünü. taş yünü. Paneller. v. v. 3. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek.) göre uygun seçilmiş olacaktır. esnek fan atış ağzı bağlantısı. Motor. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. ısı direnci.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Panellerin santral profiline montajında. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz.5. motor. Bu paneller santral karkasına. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. ısıl köprüleme değeri.s.11. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır.

Isıtıcı batarya. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir.11.11. konum göstergesi. 3. . Kollektörler. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 3. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. Isıtıcı batarya. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır.5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. Bataryalarda su girişleri alttan.11. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. dirençler en aza indirgenecektir. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. santralin içerisinde.5. çelik borudan yapılmış olacak.5.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır.5. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. 3. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır. Ses yutma seviyeleri. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Elle kumanda edilecek damperler.

3 mm.3 Kanal tipi sulu nemlendirici .8.5.5.8. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket.5. 3. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar. Su girişlerinde drenaj amacıyla. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını.11. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek. bir sıra hava yönelticileri. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu.5. boşaltma tapası.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme. pirinç. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. tek veya çift sıra püskürtme memeleri. pompası.11.3. bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır.5. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.11. 3. vantilatörü. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır. 3.11. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır.11. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon.8.8 Nemlendiriciler 3.

elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. Paket ünitenin içereceği elemanlar. ayrı bir bölümde kumanda panosu.  Paslanmaz çelikten mamul. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu .Saatte takriben 5 kg. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. paket ünite. 220 veya 380 volt. 200 Volt. kontaktör ve kablolanması bulunacak. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. 3.5. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı.8.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında.5.11.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0. takriben 40 Watt. hava sirkülasyon vantilatörü. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek.11. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı.8. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt.5 mm. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek. elektronik kartı. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik.5.8. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini.11.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. Projede belirtilmediği taktirde. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu.5. 3. bakır.8.11. arızalarını. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3. sacdan alt tablası.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. 3. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç.

Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır.8. 3. Dolayısı ile. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. 5 veya 10 cm. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır.11.olacaktır. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir.11. Kanallar ve askıları düzgün.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş.5. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir. hızda 10 mmss ve 2. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak. paslanmaz çelik elektrodu. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır.11.5 m/sn. .11. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri. Temizken 2 m/sn. 3. 3. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü. 3. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir. norm ve standartlara uygun olmalıdır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır.

Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır. .den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için.s) kesinlikle zarar vermemelidir. gerekli açıklık bırakılacaktır. Kanalların. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. 60 cm. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn.s. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm.yi. perde beton. kiriş. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. Bu işlem statik yapıya (kolon. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır.5 m/sn. Kanalların etrafında. ana emiş kanallarında 6. v.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. v. Kavisli dirseklerde. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir.yi geçmeyecektir. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. (Ölçme yapılabilmesi için). birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır. baca. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları. galeri. gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir.

 İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. 3. ye kadar olanları 2 mm. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar.. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır.. (büyük ebadı 50 cm. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak. . duvar. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. ye kadar olanları 1. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır.11. takviye yanlarında 30 cm. den fazla olmayacaktır.den az olmayacak 25x2. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. ve daha büyük kanallarda). daha büyük ebatlı olanları 3 mm. İki tip askı kullanılacaktır.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri. askılar 3. 100 cm. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda).  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar.50 cm. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır.8 mm.5 köşebentle takviye edilmiş olacak.11. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir.den fazla aralıklı yapılmayacak. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır. Saç kalınlıkları 0. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır.5 mm. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.

Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. Hava yayması döşemeden 180 cm. 3.25 m/sn. 3. Anemostatların dış kısmı iç (şase. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. den az kalınlıkta olmayacak. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir. den daha büyük olmayacaktır. ye kadar olanları 1. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. kanatlar 15x 60 cm. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir.11. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. 3.11.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Eni 60 cm.11.11. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek.5 mm.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. .11. yüksekte 0.

anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak.11. 3. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır. 3.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden. Bu tip menfezler düşey. 3. emiş menfezi olarak kullanılacak.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak. yüze gelen kanatlar yatay.11. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak.11.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır. . yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır.11.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. 3.11.13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır.11. düşey. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır.11. 3.11.11.11. 3. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler.

3.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi. dört yöne üflemeli kaset tipi. 3.11. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır. .11.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir.13. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır.13.13. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. yer tipi.13. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir.13.11.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır. yüksek basınçlı kanal tipi. iki yöne üflemeli kaset tipi. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir. 3.11. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir.11. Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. 3. 3. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. kanal tipi. duvar tipi. tavan tipi.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir.

Yüksek basınç anahtarı b. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. Kaset.8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır.13. fan devir ayarı. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları . Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir. Yağ dengeleme sistemi e.11. Yüksek akım rölesi c. 3.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma.11.13.Binalarda. açma/kapama. Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Kompresör gövde termostatı d.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir. 3.11.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır.13. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. Yüksek akım sensörü f.a. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. fan kanat ayarı yapılabilecektir. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır. 3. sıcaklık değiştirme. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır.11. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır.

performans d kuralları Hava Filtreleri. Hava Temizleyici Cihazlar. . Soğu Fanlar (Aspiratörler.Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. Klimalar.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA).Havalandırma ve Klima Sistemleri. göstergeleri. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. diğer yardımcı cihazları.Klima Santralleri.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir. elektrik kaynakları.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3. anahtarları. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır.12. Vantilatörler). Deneyler ve Hava filtreleri . aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Otomatik kontrol nakil hatları. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri.Servis Tesisatla Damperleri 3. Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş. Hava Perdeleri vb. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir. filtreleri. ayar başlığı. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) . Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir.Bölüm 1:Sınıflandırma. Gömülü tip termostatlar. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir.

klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç. Göstergelerin skalasının seçiminde. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır.3 Termometreler. 3. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. tank. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır. 3. Tecrit edilmiş boru. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. 3.b. kanal.12. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır.12.12.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi .1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. Manometreler.3. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. havalandırma. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir. anahtar v. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz. Manometreler 100 mm. röle.

Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. Soğuk su. 3. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak. Isı sayacının montaj yeri.3. Her tip radyatör için uygun olmalıdır. 3.paslanmaz çelik. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır.12.5oC taksimatlı olacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. 3. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. uzunlukta. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. 3.12.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda.12. skalası 0. soğutma devreleri vs. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. her radyatöre monte edilerek.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. soğutma suyu. 20 cm.12.

basınç. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. kabul. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. . Hiçbir şekilde borular. kontrol edilecek ve denenecek.13. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir.13.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde. dengelemeler. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Bütün denemeler. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. ölçme noktalarını. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. esaslarını. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme. hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. 3.

3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir.13.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. 3. pislik. 3. vanalar ve eklenti parçaları. 3.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak.2. 3.13. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır.2. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm. havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir. 3. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak.13.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır. aşağıdaki denemeler yapılacaktır. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. 3.2. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir.13. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. . kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır. bütün pislik ayırıcı filtreleri. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır.13.13.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Eğer bu miktarlar.

parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Bilumum yol vericilerin. 4. dan az olmayacaktır. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. Azot Protoksit (N2O). Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. azotprotoksit.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. 3. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. yardımcı kontakların v. Azot. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. Patlama. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. Solunum için Hava 4 Bar. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir. şartname ilkelerine uygunluk . müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2). Karbondioksit (CO2). Megger okuması bir mega ohm.6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir.b.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen.1 Kapsam Bu bölüm. Oksijen. tıbbi gaz tesisatı. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır.13. adresi. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır.

4.gösteren kataloglar sistem diyagramları. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Tüplerin herhangi bir darbe. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri . Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. sarsıntı vs. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Malzeme ve teçhizat TSE. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. adresi. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. TSEK kalite belgelerine sahip olacak. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır.4. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. 4.4 Medikal Gaz Santralleri 4. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı.

Temiz Tutun. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Tüplerin herhangi bir darbe. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı.4. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. . Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Merkezi ünite. sarsıntı vs. Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır.

termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin. Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. Sistem kontaktörler. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Pompalar rotatif. . Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. Temiz Tutun.4. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. Sisteme 2 yıl bakım. 4. döner kanatlı. Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır.

Kompresörler hava soğutmalı. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. gaz halinden sıvı hale dönüşür. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır.4. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. yoğunlaşarak. ile donatılmış olmalıdır. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir.4. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. Kompresör grubu soğutucusu. Rejenerasyon sistemli. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. Bu filtrelerden birincisi 0. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır.01 mikrona kadar olan . Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir.

Her bir prizde. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler. 4. priz sayısına bağlı olmaksızın. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir.5. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Alarm Sistemi 4. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise. kullanımda olan. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır.5. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda.partikülleri ve 0. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır. . Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır. termikler. -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır.5 Tıbbi Gaz Tahliye. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir. Tesisat. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. 4.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0.

Birleştirmelerde. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. yakıt boru hatları. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır.025 den az olmalıdır. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. c. Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır. . a. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. b. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. gümüş. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Performans testi yapılmalıdır. Boru hattı.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır.

3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır.0 mm 1.0 2.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.0 mm 2. Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları.5 2. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.5 3.5 mm 2. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.0 mm 1. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır. .1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir.5 mm 1.0 mm 1.0 mm 1. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76.5.0 mm 1.0 4.0 mm 2.

Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Karbondioksit. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir.%50 Azot Protoksit karışımı. 4. Manifoldlar. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. %95 Tıbbi hava . çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. Azot Protoksit. %50 oksijen . Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. 400 Kpa Tıbbi hava.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir. Azot. Vana kutusu gövdesi beyaz. .5. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. 800 Kpa cerrahi hava. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş.5. 4. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir.5. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir.4. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları.

 Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.5. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. İkaz ışıkları LED olmalıdır. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. Zon servis ünitelerinin kapakları. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası.Zon servis üniteleri kapağında. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. panel içi devrelerin. Bakım sırasında. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. Vana kutularının ön kapağı camlı . acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir. Arıza halinde. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır. Panelde. . Alarm ünitesi tamamen elektronik olup.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. 4. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir.

Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . diğer engellerden. Yuvarlak Borular. adam deliklerden.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC .b. 4. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5. yağ. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır. su v. Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Tecridin. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına.1 Kapsam Bu bölüm.Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri .Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. kir. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. maddelerden arınmış olacaktır. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. 5. deliklerden.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. Tablo 1.

mekanik tesisatı oluşturan boruların. depoların. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . mekanik tesisat yalıtımının önemi. Tablo 2. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. Bu yüzden. klima kanallarının. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne.Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. vanaların ve armatürlerin. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. tankların. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) . Enerji kazanımı.

Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . 5. . desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır.4.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır. Koruyucu. Vanalar. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. 5.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır.izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır. pislik ayırıcılar.

kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek. . (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir.4. elastomerik kauçuk köpüğü. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına.4.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir. 5. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır.4. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. Köşeli cihazlarda.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır. camyünü ve taş yünüdür. Normal olarak sökülmesi gerekli. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük.1.4. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. 5. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır. kapak. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. 5. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir. 5. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır.

1 50 . uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir. vananın flanşlarını da içine alarak saran. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir. yanmaz ipliklerle dikilmiş. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. 5. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana. 5. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte. Tablo 3.4. Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır. flanşlı küresel vanalar. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç.5. sürvidalıanalar. .0 1. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar.4. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m.Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına. çek valf.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5. Su geçirmez.4. pislik tutucu.1.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. kelebek ve dişli küresel vanalar.

4. 5.8. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse. 5.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. cihaz vb. akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur.4. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) .1 ºC ~ . bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır. korozyona karşı izole edilecektir. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır. tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. Tablo 5.4. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir. depo. depolar vb. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. Tablo 4.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. tesisat elemanları. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için.18 ºC -18.4 ºC ~ . Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1.5 ºC 1. donma tehlikesini bertaraf etmek. 5.

BOYA V. Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. VANALAR.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. vanalar. müşterek tesisat elemanları.1 Kapsam Bu bölüm. BORULAR.B. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. TECRĠT. pompalar.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. 5. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır.2. ĠġLERĠ 6. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında.2 Genel Esaslar 6. Bu maksatlar için düz. eğri. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. 6. Yalnız siyah boru döşenmesinde. . ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. borular.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. boyama v.4.

kaynaklı. dökme demir. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir. Bütün boruların. Vana bağlantıları dişli. PN40 gibi) 6. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. . (PN6. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir.2. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.2. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. 6. PN16. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. flanşlı veya wafer olabilir. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir.Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır. PN10. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir.

cıvata.2. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır.b. . bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. toz. Sismik önlemler alınacaktır. kir. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. maddelerden arınmış olacaktır. 6. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır.2. saplama v. yağ. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. 6. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama.b.4 Cihaz Temelleri. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır. su.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. pas v. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır.Bütün cihazlar (göstergeler.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. Vida. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. salmastralar v. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır.b. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. Tecritteki eziklikler.

Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. 6. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir.4. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. Boya damlama. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. 6. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. diğer engellerden. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. adam deliklerinden. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. artıklardan tamamen temizlenecektir. v.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır. deliklerden. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. yağ. 6.2.b. Tecridin. pas.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Sisli.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. kir.4. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. 6. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır. sıva artıkları. Her bir kolonun en alt noktasında.

takozlarla. taşıyıcı. tespit edici. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. Asıcı.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . Tablo. 3 mm. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. Kolonlar. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. Boru tespit parçaları.3 Tespit. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir.4. Bu işler için tel. etrafı betonla doldurularak. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. ankre edileceklerdir. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. asılacak veya kılavuzlanacaktır. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir. tespit parçaları. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1). tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. Dönüş hatlarında pislik cepleri. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 6. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. ucu çatal.

6. .5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir.6 Malzeme Seçimi. rondelaları.4. (Kalite belgesini haiz olduğuna. 6. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır.4. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. dış duvarlarda. 6. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2.b. kontrol ve denemeleri yapıldığına. çubukları. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak. kontra somunları. somunları.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. taşacak şekilde. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm.4 Boru Kılıfları Duvarlardan. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. normalizasyon v.4. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. cıvataları. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir.

Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. basınçlı hava veya suyla kir. basınçlı hava sistemlerinde. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. pislik ayırıcılar. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır. 6.4. 6. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. sulu yangın söndürme sistemlerinde.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular . vakum tesisatlarında. basınçsız yakıt devrelerinde.6.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. kondenser suyu devrelerinde.4.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. toz. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır.4. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. alçak basınç (0. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır.8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. vanalar. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1. soğutulmuş su sistemlerinde.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek.4. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. Kaynaklar köpük. çatlak. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. alev aynı anda. kendir. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. çapak. alev aynı anda. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır.4. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır. Boru cidar kalınlığının 2.4.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. oksijen. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. Birleştirmede keten.25 inden fazla olmayacaklardır.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar. 6.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. 6. girinti. . 6. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2.4. Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir.

Esnek kısmın.22 Buhar. 6.4. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm. kalınlıkta olacaktır. PN 25 gibi). PN 10. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır.4. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan.5 – 2 mm. körüklü.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. vidalı.26 Kollektörler . Körük kısmı. 6. yekpare paslanmaz çelikten silindirin. Contalar 1.4. minimum statik deformasyon imkan verecektir. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır. PN 16. 6. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır.4.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. rakorlu tipler kullanılacaktır. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır.6. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır.4. 6. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır.4. 6.

Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. Kollektörler çok sayıda vana. kollektörler için imalat projesi talep ederse.Dikişsiz yuvarlak borular .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.Polipropilen (PP).27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin.Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır. Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri. kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir. Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.Bölüm Plastik boru sistemleri.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri.Çeperleri profilli.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. İdare. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir. Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik.Soğuksu Kollektörleri: B.Bölüm 3 . Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır. müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır.Bölüm 2 Plastik boru sistemleri.4. vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları .İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.Polipropilen (PP).F. 6.Sıcak ve Soğuk su için .Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri .İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri.Sıcak ve Soğuk su için .Polipropilen (PP).

12.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri. gazlar. çamurlu su. 6. kızgın yağ.4 Kelebek Vana Düşük.Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir. disk malzemesi.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. ve orta basınçlı (su. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı. kızgın su vb. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.Polietilend Borular 27. 6. orta ve yüksek basınçlı (su. sıcak su. BUNA. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. paslanmaz çelik olarak seçilecektir.5. PTFE. sıcak su.5.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. olarak. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır. mili ve volanı yükselmeyen tip. basınçlı hava. VİTON vb. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. katı partiküller ihtiva eden akışkanlar.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6. doğal gaz. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre.3 Küresel Vanalar Düşük.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6. baskılı (oturmalı). 6.5. ġiber) Vanalar Düşük. .Sıcak ve soğuk su için .2 Sürgülü (Gate.5. PFA. Konstrüksiyonları gereği.Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. EPDM.Sıcak ve Soğuk su için .Polietilend Borular Plastik boru sistemleri .2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan.

Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır.5.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır. 6. 6. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. wafer.5. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır. .5. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. 6.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6. 6. 6. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır.8 Emniyet Vanası Kazan.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık.5. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. Basınç düşürme vanası. Kontrol ünitesi olarak.5.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir. Yaylı veya ağırlıklı olarak.9. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur. Basınç düşürme vanası.5.

Diğer akışkanlarda yere dik olabilir. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır.5. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır. fan-coil vb. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise.12. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar. basınçlı hava vb.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan.5. kızgın yağ vb.11. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak. sıcak su. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. 6. akışkan cinsi. Basınçlı hava. Vana çapı. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir. radyatör. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli. 6.9.9. su.Buhar. on/off.5. Buhar.5. . kızgın su.5. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. 130°C‟ ye kadar kullanılır.11 Kontrol Vanaları 6. sıcak su tesisatlarında max. sıcak su.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. projede belirtilmediği takdirde.5. 6. çiller.5. kızgın yağ. 6. 6.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir.5. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir. 6.11. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. kızgın su. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir. kızgın su. 6.

çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip.6. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir.  Termostatik tip. Buhar tesisatlarında termostatik tip. 6.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme.5. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır.5.12. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir.17. 6. Özellikle buhar tesisatlarında. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. 6. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır. 6.5. 6. Cıvata. sfero döküm.17. Projede belirtilmemiş ise. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir. Projesinde belirtilmemiş ise. Tesisatta oluşan vakum ortamını. HVAC.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) .5. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.  Şamandralı tip. 6.5.5.5. en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu.5. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.

6.6. HVAC.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1.6. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. 6.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır. ölçü.6 Pompalar 6.6. darbeli.6. 6. Pompaların çalışması muntazam olacak. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır.  Cihazın.5. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir. . basınç v.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır. Pompalar. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. 6.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir.5. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.17.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde.Yangın söndürme. 6.b.

6.7. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek. eşanjör flanşlı ısıtıcısı. Köşeli cihazlarda.  6. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. v. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.7.b. kalınlığa kadar tek katlı. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6. 6. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm. kapak. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak.8 Tecrit ĠĢleri 6. Normal olarak sökülmesi gerekli. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. ek yerleri sıkıca birleştirilecek.7 Cihaz Temelleri.Projede öngörülen basma basıncında. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek. 6.  Projede öngörülen basma basıncında.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. varsa değiştirilecek. . Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir.7. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır).8. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.

 Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. 6.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse. 6. 6.9 Boyama ĠĢleri 6. Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru.8. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları. flanşlar. vanalar. . yeraltında döşenen bütün borular. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. tesisat elemanları.2 Pompaların Tecridi Sıcak su. pompalar. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır.9.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır. rakorlar.b. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir. flanşlar. 6.9.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır. eşanjörler v. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında.9. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır. cıvatalar. borular. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır.9.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır.b.8. bölme içinde. eklenti parçaları. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır.b. korozyona karşı izole edileceklerdir. 6. 6. depolar v.

10 m. borunun şematik planını.6. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır. 6. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir.10.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6.10. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır. 2” den büyük çaplı ana borularda. Makine Tesisatı Detay Resimleri . vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir. vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır. arayla monte edilecektir. 6. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. etiketler. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. Tanıtma.10. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo.

7. 3 .2.78 .3.7 /./0980.3 2.-790.9 7  :.8:80.9.3/.32..1.7.3.03..0390/43. -:2.3..3420970Q073/0 72 0 .209.7/ 7 2309.3 . -:30920 070 439740/20. . 3../09 ::3.7 90/-7.9 2 4.0-47:8:3/...9 7 472. / 7  Q80-.08..34209700/43..089070838:03090 5425.. 9 72.7-.3..7 3 39.7.5 2. 32 4.8 3.9 2 4. / 7 .7 -3..0903/72 4..%.7 .3.0.7 D4:2:8:.3420970-70833997020830. / 7  :.::3. 0920-.08143.59....0.4 : .7 03.7..:920..7 -:.709032 42.7.::3-789.8:::3 0707/03.. 0920439.3.-7-47:0 .-...309-08020.0907. 3 890703Q4:2:8::2.8 3 4.3/ 7 2...7/ 7 '039/0.0390733.5.8 3 .7 5 -:...7 30920 3/09.8 3 -:...02007:.890/002309.3 .8 3. -7Q7/:7/:72..4.080791.8 3 52. 32 42./ 3.30097.09.0.7 ..043897Q843/.7 3 /...7 .72/Q033..

0. .0.7 3/. ./43.3/..7/.. / 7 $0...843 ..9 ...3.7 .8 3. ..3/ 7 2.72/Q/Q Q0/43.9 2 42.8::39..3..7..9 -7 .3 3 0230938.9 3.3 2 ..09020. . 2.3 2..9 7 :./09023095708489.3/00704507.3.0333472.Q070232:2.7/ 7     $ .5..7.3-7Q7902007 .../0/ 0920 -7.0.3/0 . 3 .9 7 3/.9-::3../0/ 023095708489..7...3 -.. .8 .7.7 -08020-47:8:/ /43..793.::34.3.9./ /Q Q8:80...3 3 38: 3 3./09.8.72/Q030 .7 3 .9 7 ./.088902Q.8.09072420970070/43.8 .04397400974/.72.7 4/:.8..0.8:80./031.3/0.54.5 ..20/0-07920/ 9.8 .097    3$:. 3 8:.7/../Q 208.033.Q070-79.043.03/43.9 42..79.9.7 3 ..3.0890708 ...0-:.780. 8007..903 30::3Q0..7.083.3-080208:: .30/0.7 8 7. -0790308.5 .7.9 7 7 .7 80.0439748890243:2.33...9 7   38:.9 7  7/034-:.79.7 %Q7$9.9 2 4.033Q89Q30 9 3/..$:D709.0.3/ 7 2 8: 2.8.7 0 :..3 -::32.7 .3. 9..79.3/43.7 3/..38::.3...2-.9 7 2309.3.7 90230/2 4../Q Q3Q20/7 $89020-7/031...72439..9 2 4..3.0/5-1....47107 . .9 2 4.0802309/Q/Q Q3Q8:80.7 -080209088...38:443:0/43...0Q89-.7 0/43.3 2  38:..3.9 2./0980.7       /0-07903090.8 3.-7Q7/:7/:72....3.7.7/ 7 7.-08020./Q 208 . 08...Q070.7 .2.. 43974.39 2.5 .7...0./099072489..043.-7 0920 -70230942.0830::3-.../095708489.9 7 030/0548:8::3-07-780.9 2 4..8.7 .7 3 43974Q3Q.8 .9 ..9043974:8Q70.7 .../7/007 .35708489. / 7  38::908807.3-07-780.

.

.%03$ .202$ ..730920 0.79.7 3.3/.$:.7 .::34.9 7   $ ..04/:.3.. '0..3.7 3.$:D709.47107.. 9 .7 %Q7 $9...

.

$:.7 3.%03$ .730920 .3....

.

3 34/:.%..7:.070.7..2...8 3.9574007%$ ..072 /030..7.3.0%. 32 &:3:008308.709.3..097 ..30-790 09209072489...3-:843:.3/.3 :2.7 ..7 3.70 90724/3.7 30920...32 %Q7 $9.072/0 0707..3/.7 %Q7 $9.890.5 .0 8 .5.097  .9 .0$.3 3 390- 3070.-::3. 3.090724209708-::3..043.5.5 2 2.. .0-:/0 0707/03/Q Q..9 7 3.7 3/.3/..3.348:/.5.79.890.072 .04/:.3 2.020908.7.7/ 3/.0 8 ..5.9 023099072489..0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.5.3.-0003/70./ 00390- /0.7 %Q789.89030343897Q843-.02:.757400730.3.3/.79.

020/03 ..9 $ .0.  $ .. .3 .$:D709. 9 . .. @0.3.47107.

.

.730920 .. 9 ..%03$ .7 3.3...3.7 .$:.

.

097 07-7.2..083..0..0-: /0 0707/03/Q Q.. -47:..702..0::8.7 3/.9 7  030 20/054:8890207/007.-0003/70.9 7 :9072489.08 .0 8 . 8890207/02.5.%Q7$9.0/2 .7/ 3..-0003/70.5.9 7 : 02309-47:. 0 ..3 20.28 .8.70/0...097 2....7.03472..7.8 3/.0/0.9 2 4.-:0/0.5. / 7   .3.9 7   7Q7%088.97Q0.8 3..-.. 3 -08 ..7 383/7.32 4.5 .. 2907.38::8 .3/.7.80.3.7 .3 2  .../Q0307090.7.-4 .7 2.7/ 7   2Q7Q.0.9072489.030 20/0548: 43:.7083..9 7 !.9 7 054 .9..439748890230::3-74942..0. / 7 8 07200730..3/.0Q073/0-7.7 %Q7$9. .3 2.7..2.5.5 2 2.400/0.3.8 3/0 073/0../00/03.020908.3.0.9907.39 8 3 90230/03/ .8 907.0. 030 20/0548:4/:.04/:.3/.9 7 030 20/0548:4/:..7/ .-47:.5 ..0 8 32....0..3.097 . ..7.072 /0 0707.::34.757400730 . 08.0$.3.7.. /..2..003 8.8 3 8.9 7 2309..82:2. ..7/.3 030 20/0548:3.332Q89.79....3707%Q7$9.3 .39072489.020. 8 9 .7.3.7 ::32..007339.7/.770Q.3 2. 8 .7 3.99 3.890.0.3...7/ 3/. ...9 7  .7/.8 3.9 43.::32.7 3 3..9 7 ..7090724/3.79.0%..0.37 3043.709. .030 20/0548: 43:. .7 3..730920. - 42.043..3. 8 .47107..3-:843:... -::3.0/20/7    4 .::34..3..043.7 47:32.2:39.-:43:/.943974Q/.2 8. .890.Q4:8 .7:..7 %Q7$9..0/. ...0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42. .0.7 .42..7 %Q7$9.0. 9 7 .2Q8.3 2.. 32 &:3:00830 8..0/2 4...9 4.3/..3707%Q7$9.7/ 3.3.3.7/...5 ..9  . 030 20/054:8890207/007..0890703-707 /7420970 -7079072420970..4. ../ 00390- /0...7.33/04/:.3/..3/.3..0232:2-.3 3 3 90- 3070...%.3/. .70.9 574007%$ ..5..7. ::.37/03 .-03070.9 7 0542Q2Q380/4 7:/. 9 ....3/3Q .0.332Q89.. 2 432..38::38 .039::3-.072.5.5.3/. . 3 9.08 '072/030.3/.0070/43.32 %Q7$9./29542.0/3Q 02309 -47:.. -:9072489.. . 3..7093.. -:2Q2Q3/0 80.7 3.8 07003.7 %Q7$9. ..44:..3707.3/ 72.9 ...7. 890303 43897Q843-.92..54.8 343974 8890207:.7 %Q7$9..9 7 ..2:8: :0/43.02:.79.02439./43..9 2 4.99 024390 0/20/7 .9.3.9 7 3.8 4/.7.0-707/4/:72..8 -789.-707....79..5. .3/.3/..097  7Q7Q.3 34/:.0329 9072489.-0.5.:98:80.70.7/ 3.

7 3.. 8:80.7Q707023090.5..3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.0/03/.94.-00200020.3/.0 8 92.8908 .34/:.../:72. / 7 :.7 %Q7$9.97Q3/:72.::3 4.7..9088.08339. 2.3/0 -7Q7-00200020. / 7 ..39. 2 3/./Q 208.0.9 7  7Q7.8 ./:72.0./:7/:7:2. .8 .30/2 80.7 -.....0.79. .073/0/0 -7Q74942.9 3/..3. .0.7. / 7 $ .7 3/.

3 3. 95Q8Q79Q208-.Q.5..2507:.94.3.5.70830 .74.9 .2.3-7Q70720...3 478.78...0 .7././.-03-7 .7/. .8.. .32.30.0.4942..8908 .

-4/089072 97    %..5Q8Q79Q208302Q8.07/0 .0/.3-7Q70730583/0.82:2 .8 .3 Q.30 38Q5Q720.0.073/0 -7Q7 149480:2.5.7.2Q//0907 9.8 3/..3/.Q//0907 7Q7.0.383208.2Q//09073/0-40..8908 .3 3.3/. 9 35Q8Q79Q208083.3090 0Q09208. 9 3.0.-4 49480:2.04942....90 0Q0920208 .9 4.1.8.3/. .7 8./0 0/032Q//0907 149480:2.4.020/7 :-..0720/7 .

7  ./. .

7  . ./.

3 2 3:..5.30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/..3. 9.-79083 8.0 .5. 9.0.. :. .9 . 9-47:..7-03 8..2.7 49480:2.3/02..2 22$$ -...3..0-7Q7073900-7 0/0 8 32.3/43.7 3 39.2.7 3.77..3 3/.3..34.30 8.3 . 9.32.3.7-07.7. ./7/0 .47:.30 8.3.9 .3 2 9 7 7Q7:.2.8900. .7 3 09208/4.. 9/.8Q0-208307003 -.8908 " ..3..9 7 472..Q.2 3 34.. 9-47:..90795..34.2.70.8 3.2.7..2.8Q5Q720/:7:2:3/.397.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7..7 3 3..8 3/. ..0/.3. 8 ..073/0:7:/:.5 .8 38. . 2Q//09%.39 .33 82 3/. ..7 9..3/.039-7Q7202083/03 .0908020/7 ...-074.

/ 8..3.-0/0/03200.79-0/0/030./038 .8:.9 7  .2. 9-47:.. -:3:33 :.. .9 8 /0 07 1472QQ0 -::3.7 3 3-79090.790/2007/0.0208-0/03/03-.5 .-7 :/:7:2/..072.7.-:..-47:.3.097   ...7.0  1.7-47:..8. .9 7 %.8 070478.-:.2 4. .3 2.90. 9 3. 1 .73/ 8.7 3 3 8 9 2..0.3 . 9-47:.8:: 8 92.. .0.-47::..3 .097 47:.7 .02439.

.0..2 ./.3-7Q707 .90-004.479... / 7 2309.080-QQ .799 7 2.3/0" /0.0.. / 7   %. 8 7Q7 7Q707%$.380208.3/. " .5.9 7 . .890/Q Q3.2 942.0/0. :7.98 9 .3 47.

.

34 03/04250-7Q700979.-4/... . 7Q7 7Q707%$.3..9 7    %.3 149480:2..7 971./03. 9.5 . .:: ..8 3 8.9 7 7Q70-7Q7 00979. 9-.39 -47:.0.0720 .-. .3.::342.7 .739072..7.0.8 3/.3 9079-.-07903/0 07070::342.2.2.2507 -7Q7Q3.30947::.02.3-7Q707 .90 0209023 0920Q070Q80072.8490.-47:8:3/03. .9.7 .8 3 .-48:.9 7 .024947.381472.90-004. /.2-.97Q 1494807083/03:2.309...32.9 Q073/0-: 43:8479.%. 90..0.5. . .-4/43.8Q70803 8Q5Q720...90 020009749...730920 .83..70930.90 02097.0. / 7  8 .7 . 9.0 ..3 2 -::3.3.-48:4.9Q7-Q.Q070 .5. $$&./0Q0730-.03020.-.5.39 8 .3/..907 4... .0097-.32.79.7 47:32: 8.97Q . 3.42.98 9 . /.907 .3/..3 .7 -7Q7-Q3083/0108-..7. . 7-47:/.-4.7 3.039 . ...2 942.0..7 ..

.

.42..7.0 .3 .2 4942.%..::342.70930.9 .730920 .79. . / 7 %.7 3.

5.3.. .7. $$& . 9.890/04..8490 .7   8 ./.

8490 .890/04.5.034 $$ ...7   8 . 9.3.

5 2.90 020 009749.7 971.3 2 . /0.7.7 4.-43..-47:/43.-7 .309 47::.7 ...3.97Q./08 .0. 2.8 0702090/7   7Q7074/:..0. 9-.5. 8 Q073/0./03.02. 8 9 .2507. $$.79.7 -7Q70-7Q79.02083 8.. .Q0709072489.7 3.3 .5. ..03 8 9 .000974/..-4-.890/04.7 47:32: 00979.0Q90009724947: 24947230-..71.843:34/:7:2... 383.700842.-4. . 90. 3..97Q .3/./.70/03 . .2.9 7  . 1494807083/03.8 . 5740830::34....Q23:2.8 3/..39 .9072.43.Q07000973 8 9 .2..32.0 8 9 ./.79079-.3.024947. 2.-48:.:.8 3/.39 .094257087Q .2507 . 95425. 9Q7-Q.9 0708.73::3.8 3 .03.-4. 9.7 -: 43:8479.942.8490. .7 .7.7.8438 . 8 .780   8 ..32.0/0.2-..0..0990-..32 08...1.7/.-4Q073/0.90 02090230920Q070Q8007297.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2. 7.1.. 9 3.942. 9 32020/03. ..9 8 9 .9 -7Q7 .8 3 3003 9079-.7 %Q7$9.-.7 0-.70/003030 03.381472.-47:8:3/03 0097..7 1494804..0 8 9 ..9 7 020. 9.5.0.3/. 3 43974 0920Q070.:: .8 3 108.. . .3/.03907 $0034/ .. 5425.02020.7 ..72.-48: 9.479:2.0.02.5/Q2/030.5. .309. 9. /0./08Q0730 8.7 4. .0 .907 9.8. .2.9..849083/Q Q7070.2./0Q073/0::30..

.

3.7 9 7..3. 9 72....84034/..8.84300974/:.3.9 3.04 :..890.5.5.7.024947:   %. .3 .32..083/0 8.7 3.7 30920 ..%.5 ::3.0. . 90230/0.1.32.-.79.7 07002309002.0 43. 9Q7-Q...3.1 23 .3 .. .... 4 .97. / 7 . -. 5 .9 3/.70930. !.8 3 .8 35708489.9 .8 35708489..90 02097. .7 .42.148:3.2 942.-. ..7Q7Q .0 .7.9%03.::342.90 020009749..7 8.-...

2Q.3 003 8 9.90 020 -:079072489.7 3.7. 82 3.3 .04942.3030.70. /.90 0Q0920/ . 3 84 :2.3/.942./.0.7 4942.39..1.2507 5Q8Q7920 002.0097./...3.38.9.3.0..03 .8 3 3.8.05Q8Q79Q03. 209.89084942.3.843:  -. 9 -.0.-03./:7:2:3:89070383.9.0-7Q7Q073/0./0833 ..942./0Q0730-.3807. .3..3/.57207.32 9072489.3 . -7Q7Q35Q8Q799Q Q.3 3 3..0.8 3/0/ 032088..0907.3.5Q8Q79Q.3/0.9 2 ..0 -:073... 9.-03003Q0-.-48:..2-.3 3/. 7.8 ...3.090724209708/:..70-./0208.70.3-7Q7Q3 /:72.7.-48:00979..3.009749.. 5 4 .5. 2.00-7Q7Q3 .843. 9 3 .7 -::3./ 149480.7.0009749.-7Q7./0208.924947 47:2.7. $$ 8.38..39.92. 9..7 3 3::3..9 -7Q7/.7.942.25070-790.7 . .7/0.Q002.0..39 8 . ./. .3Q07302439. 2.0. 987Q...-48:3/0 14948070890 0209079-.-03907.32..7.97Q.3.9078990.7 -::3..-7 .38..88902/08.. .907 .. 4..0 :.0.90 02097..5.0.-74..8 .24942.8 083.424947: 807.-7Q7.0.097 ...20208.0.9.-40/43....39. 929...7.3 .7 -7Q70730583/0.439749079-.90 020.82:2.039. 3 343974Q32..8 ...0. .7 47:32: ./.7 0.::4942.9:2...3.30947::.7 ../. 3.70/0...8 3 300.9 7 3.47.039 .903.5.7.. .9 .7. 95425. 9.7..9..33 90 0QQ3Q8..0.7 -7Q7Q3-00208.8 070832083 .0-7Q7Q3031.3 2.8438 ..90 0209079-..3 3/./43.::3. . .3-.89083232:2/.9 .5.8 3 .97Q-7Q7Q3 ..90 02090230920Q070.5.. 97 3/073/0..057207.00097435747.890/0...3.. .2. 2.08043/07.843/0.7 8479.0... 9.99 3::32Q 902.39.-0.02.29.94. 4 4 /....3. . .148:.9 .0023098Q7083/0.7 .5 2 -7Q79.747..3.0.32.0.5.7 2..79-.7.0.91%57Q7 %...3/0.9 .7708 807.2708 9072...-7Q7.843:8./0208 .7.5.8 3/../0208.79087.9. 7-47: -.-47:8:..9 3/... 0 -. #0/44/..24942.2. ..32....9$89023.8 .0 0/0/.8 3.90 020/:7/:7.0.7. 3/.. 3/..97Q .83.8 7.-Q9Q30097 -.-03079079-.39079-.7.70070.-03-7807.03020. .3 3020.7 070/:7:2/.8 0903 .549./:7/:7:2..90 0Q0999038437.39./0208.9 953070 070478.5 ..7.89083/0..700730. 2.2083/0-079038Q70/038Q5Q720.39090 .3 3 3-7Q7Q073/038Q208 ..38073.0.8 3...-:.003000. /.5..7.942.7 .- 5.0.0. .8 3 9590 .:2.7/.. .7 0 .54250/43. -. .8./0.. ..90 0.70070.7 Q.32. 2.424947.309. 7Q7Q    . 9 .39 . 3 30820838.. ..Q002. 8 1494802439..70097 8 9 . 9. . -.7 3 80374304.94 4 /.3..39 8.43974Q -7Q75Q8Q7920 002.793. 7.. 0097 8 9 .3 .424947.8 3/. .3009749.3 2 4.7 7Q707%$.04942.0. . 3.2-.3/.0/03.5..9 7 Q9Q3903./0.... .0 8 .3.907.-.80/0..3420970.-7Q707 9..843:9507/057207. 57207. 070908590/034384 0/08...8 3 90230/0.32 -7Q7Q3031.. .... 8 0.-48:4.0-7Q7/ 3/...0::3.424947. 987Q..39 4.3-.9 54 .890..3 3/.3 2. 3.8 .9427Q.0.039 549.7 47.8 -7Q7.9 .8 .-4/43.2.9 7 7.7007208.5Q8Q79Q.8Q5Q7208 0-790/0.0...7.43974: 7.30.890833Q90 -730. 9479:2.0 8043/07...381472..4/: :9.0..7 ..7 /703.309.97/0-7Q70.. 0/0900/0.39 8 .0. .90 0209079-.90-004. .8 3.3.. 9 /4.8 .5...9.09079-. Q8007297.0-7Q7.72.3.0.-7Q7-Q3083/0.8 3 9./.32.32.9 7   #49..7 8..0. . .97Q!03. 574083070-7Q70709.94.7 47:32: 473..7 4. 7-47:-... !80034/.549.0.8 3 ../0208...5.08 .97-7Q7/ 3/..

82:2..-.3.. 8. .0274 57480879. 3. 459200/07 ...0 ..890000.3.0..32.%7243974Q.7./.. 803.32.5... 439742.0.-0..7 . . 80387Q 4803 .5.2.072 0232:202843/0 07073/0 .5.3092$8902 7Q7073 ...7   7Q707/0 803%7243974Q...0/:2. ./..2.3.3/ 9.3 ..38...2...-23070 5747..803..39 /Q030 0..2.7-43243489Q2.5...3/70Q2. /Q Q.8 2.7/ 7 .243900/03-.5. 0. ..2.2033032 4.3092$8902 03. 3 3 -.-20/7 %7243974Q.-032.7 3.3.9 7 3/.5.39507 .-..0 .32...33:2:30.3.2..748:3: /33::.

..8 9.382907. 3/...8 .0.0 97. 803.-.7-43243489 . 4803 ..0..

7.3 8 9. 29. 3.3/.070302843/0 0707/.90.07..0-30703 .7 Q070 Q0329.4.7/9.097 .7Q39Q030.7.4592:2.

. 7Q7Q3 .7 .903/0 0707 -. 28 4: 9:7:. 9807./0/0.34592.Q07 $07. 9..3 3 8.. 947. 0783/0 803.7/07/03 20.397.7.. 843:.4 4947.32...3843...5 0/0709Q2 0920/3023/0.1.843:3:8.  Q#0Q97Q   . 459200/03 .0..070.0.4592.9.32.2.32... 3 3.0797 70..07978020-.'07233$Q70 030-/ 74 02.843:3.32.0 .  $Q7Q.0.2./33439740/03. 3.7420974 :. .8280/0 03-.8430 78 4: 9:7::5.32. 70.7 3/.0..32..097 .3-..7-43243489438..3843.79..9.03092.'0723$Q70 030-0374 02. .508807.890 803 78 .8430 7838Q704.3 170.. 0/0.. .:4: .0797Q 9Q2 0920 . 592.43974$8902  .5.3843.424947:.424947: ..7     $89020 0307 ..

 020$8902  .3/. 3 ..9.-.43843. 970./7  . .5. 592. 43974Q  !43974Q4/Q.843:7:2.3:2.0.7  7Q703  .  507.  .32..3  02/03092.002843/0 07073439740/070274 57480879.'039$ / 72.'072 08.32.843Q3908  0.843:  .2./  &.

.7.7-43243489Q/083 972 439743.890$02 7 .. 0783/003.04.7/ 7 ..7-43/489 .2..5.. 942.9/:7:20...30928890230903Q390/7 .  ./720Q9Q Q .0 .49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0. .. 3. 9802   .  803...

   Q#0Q.5.3. ! 80-7Q7Q3.830. 02/03092.3.843 5748089.9 3/.97Q 092033 8 9./ 83..890 -8.3Q89Q24/Q.0-3070.

.8900 783070 0704803 /0 070. 9 4803/0 073.97/Q7    ..070370Q.7.7 .44947. 9$07.5. 4592:2.7 803 ..1 .42:9:-23/0. 9 7.8 3/.0..

9 7 .-. 3.19.8 35708489.4 24947.7.380.7 ::.439740/20/7   38:87Q....9.. .3 3 8.8::3Q895.8 3.Q070 8::3/.3-..2.94.3889020:2./ .807.83.-07-780.9.3Q073/08:80.90-7Q70:2.3208..98002 -7Q7Q900..0.7 Q89295708489..0 02/0/030/0548:3:-.-08020.9 -::3.2 /..3 90320/7  38:9088.. / 7 $:80. 90/-70789070343974/.0/0.0 /030/0548:Q073/05708489.9 7 030/0548:3/..439740/20/7   :.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970.. 9 .7.0843974Q80 80.08. 9 7 2.7.-07903143843.3/.5 .-7 .3/.7.3 ..5 2.8 7.720.943974Q 7Q7Q.8 3.073/0.043974Q..3.0833.7 8:084 :9::478.943974Q.3902070-..9.:2.5 2..043974 0/20/7 3.. 9..8890203043974Q..3 2.8 3.. .4942. 02/03092. .7 /030020 !425. ...9 3.04. .397...0./03.097  .342..7 9 7.7.3/ 7 2 8: 2.9 1.2439.. /030020  :..:99:7 43974 007/0 -.0/030/0548:Q073/0. /.:.7 02309 90/-707.7 .-079032.3/08::39.94.3.::. 43974Q-7Q70:2..3/ 7 .0.8 4942.. / 7 088::007.5 2.70730097070 .09072489...3:2.-079/ 0/0. / 7 7Q7Q89-.7 .8 9.3 Q073/05708489.3/..033.0/070.8 .9 7 .7/.3/0 ..7 3 43974Q4942.9 7  ..8 3.7.8 .7 -::3. 8:0820830.90.9 3.-2090/7 ..5 2.033Q89Q30 2./0204.3.38437.3/ 72.0Q89-..7 3.3.7 / 7  8 92.0833.9-7Q7Q900.8 3.9 3.0.7 0.4942.3/. -. 47.9. 942. 329/0 073Q0730 2.8 3.307-08020 -/72./09023099072489..3/ 9..2..7 3/..8 0-080205425.5 2.2.3.3208/:7:2:3/.7 8::8 ..79. 030020 -::.70. 43974Q.98:80..0/0.3. /..8:80.3./ .78. / 7  030/0548:3/.0.7.9 7  .0..3.043974.043/038/0548:3/.9 7 .7.043.80.043974.7 .9 4.8 3.7 .07003/0 070:. / 7  38:9088.3/.3/ 72.. / 7  $89028 ./Q 208.39023070 49:030020  .3/ 7.8::3-07-780.8 .7.8435425.3.2-/.5 . .-7023095708489.9 4942.. 3 3QQ7947443:3. 0/070.. 5708489.5 2.

7./.. .3/.3/ 8 .4942.. .Q30 903.. 99. 7. ::8.1.7.0.32.7.4.3 009784-.70./. -07/0 073Q0730 . 93/0QQ7947.3/04/.7. 0/043974/Q03032 42.70 . / 7   $ .7 343.3707/08 .7.70-088::3:3007%Q7$9.7 /..9 7 9.8 . 3 30700.3. . 47::.32. .0..-0790343974143843.3-7/43. / 7  QQ79Q.QQ7947.943974Q.0 .:.. ..8904...8:.9 299072489.8 7.7. 3...0.9 .8 3 3/../ ..94.7/../7/0.47107.9 7 .2.7.9043974 907.. - 29.::390/-707..39072489.8 -789./0- 8. 889023/03-08020.7 3 8. / 7    8 92..3 3.97Q3Q3..8 3 8.7/.9 .3../.7.28..9 :.3. .9072489. 9.0.7. 2080.8 .5.5 2. . 5.0. 8.$.8 8.. ./0990. 3../0308.3/.703 .7.7720208 3 %0/-707 .::34. .-.8:.39088.90/-7070-:80-050.00.1. 9 7 2.78 .9 2...9072489...70425.307.5 .3.2/0 503.8::37 ./0300208 . /..7 3 3/0 97202089072489.7..3/0.2.32.9 .8 .32 42..90 3/7090870730..7.7/ 3.7 3/..9 3 3./020:2.0/2020/7 .5 2 42.0/20/7  0-000 8 9 .8 ...7 3 3. 5425.7../::2.8903038890207/05747.070.9 7   %0.7. .8.0::390/-707. 1.07Q7/..9 7 . 42.0 38:. /4:3:2.2.78.303 .7.8 ..70. 32 42.3.5.1.28 ..3/.0783/03/ 0320070 ..2.20/.7 3 890303/0 0707/09:9. 5.. /038::38 ./0/3 . / 7  0-000/038::38 .7.3/.30/0...7/07003-47:.9.3.7/.5425..770Q.8 .-:0/0.7. 9:.3. .3.0 .. .38. 2..3 3.843 82...3.. /0 2003-7479.75425. 0920::34:7 /..7/.. 3. .0.01.8 3. 3/.0 .3-::32....::34..439742.9 7 .. 8 .7 070 90/-707.9 7  :./0 . .47.3. .2/.8 39.32. ...-9/0. -08030-208307090/-707.7/..3/0$::2: .. ..2-.3 / 9.8 4.0 .C0073/03.7.90742-3043::.8 ..090303-74/. 32 4.1..39072489..0  8 . 3/ 9.99..7 3.3/.3 .3...7.1 3/.7 .3.3 2.. 38..0.9./020.7.9072489.38::38 ...4/.::3 0/0070. ..799 7 7/031..39072489..92. / 7 0-75747.7.30.7..7008 7. ..38.79457.-7Q7073/0.-94.8 907.3.0.3.-7Q70:2.703/72088.0.0:.7 3/..3.-.0. .5 .9. .7 ...8 4/..0. 9..8 .707830/ 030...75 2. .7.97.7 3 .3.7....0.4.0.7 3 3@0 9$:.70.3.090883-:0908:. 8 92. / 7 :.0.5./7/09072489.0720892.9 .9. /0.0..0.3 3.7.3.0 47443:3. .8. 32 4.:90/-707...3 8..7... 8 32..7 3 .2. .-.99.39072489.7 3..-088::3:384 :.-0790390/-707.3 8 .3 380208070/7 %088.

3.3..7.3..3. .7 32...2.9..8890207 $3/7. 9:.0 .3.3.7 ..7 Q.3.. 97Q7Q...3..79.2.7 Q2...8 Q..3.Q %072.2:.0%.3.3.3. . 9.7:...039079-. %.3.8. 9!Q8Q7920Q.7 .7 .9 .38 3070320 0207 ....3 2 3007 $3/7.9.35. 9088.7 @ $::$ .7 Q20708 92..7 Q2 2..030 $3/7.8 3 8 2.. 9088.00-7@0 0/.0. 7Q707 434-4 $ .-9.37.C007 .3.7 3 3007 $3/7..90 02088902 $3/7.7 Q2..7 Q2 7 -.030:7:: :3:32Q/ .0. 9.3..7..7 $ .07 .008.7 3/.7 3 32.7 3.7 Q2 080208::.8.3.8 3 8 2.7 20027/03 $:-47::.3 .0.  0..02.8.7 .70-7@0 7Q7Q.9.7 Q2.7 Q2.7 $3/7..7 Q2.7 Q2.8 3 :./..3 2.7..7/ 2.9 070 9720:7.7/ 2.7 $ .073/0Q.32.7 Q2%072.7 Q2030 %$  $3/7.8 3 8 2..39.5.3..8 3.3 3-.7.7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .8 3/.3.023 2309./08.3.7 39.3..5 2:7.3.0 942..3 .7 08.7 $.3..  $9..9Q020 32..3.- $3/7.7107030C007 .097.3.3.. 9!Q8Q79207Q7Q030:7..709020 .7 3-.03:7.3...7107 C007 03007.9083007 $3/7.7 Q2. .2.7.3..7 2 .: .709020 $3/7.7.47107%088.7 ..3-.3$ .0!071472. .$::8 92.3.7 3-.. .3707 !071472.7 8 %03 . /43...9 $3/7.3.%08807 32309:7.7 Q2. 73.7 !Q8Q7920.3/43.7 .8.9 ..03 %.0$:$07.39 !.043428 8 3/.Q..3.7 439.7 2 .0....8 3 8 2..38::.8 Q.7 3 3 ...7 3 .3.7 8 0 97.7 Q2.3.9.3.3/..7 ....0.0343974.7 Q20-7@0 7Q7Q..-:/03007 $3/7.7 Q2.9 /..7. 9 .7D709. 9 2.7 38 .8 3.7107.84 083.003$8902 .3...3. .0.7/ 2. .3. 28 -72:.38.3...0070 97208:7.7 Q2030 $:-47::.9 /4Q2.0'072030078.0%.$89020733Q..5.7 ..70.

.9 07D89Q3/0$ .7 . 9.0$08. ..0..9 !74003/720.$. 070.%5 . %088...397.97Q .0&:..3 8 9 .3 $3/7 030 200548: @0903  $ ..3.8 3 .. 9 %.39.7 @ $::$ .0208 3./.%08807 3 18 .. 2.7 %072344 C0:7.3  :. 92.47107%088..8.0.8. 3.7 2 070 97208.0Q.5.3 . 8 .2.7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q....7%088..$ .7030907.709020 Q9Q3-.2.7.%08807 .0733Q0303208 .  /03. %.3.49054.Q80 3$::8 92./.$890207.8::8 92.%0880733%. 9.03 %.82:2@.7 @0903 !72.7 4 .:.7/. 9.7 3 :0 .:7. .$::8 92..'0 203/720%08807 !74003/720:7.8 3 .0 ..2.3/ 72.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '..7  8 92.9  0308.Q .9 !74003/720:7.

.

.5 2 /03032 /43.0/2 .7 %Q7$9.38437.0.7.. ::34.3 5740830704389Q7843/0 0707 2-..-7 0/00 2.4...3/.5740032 2.7.04/:.7.3/.::8.8 3 52..9 7 Q9Q302309.-:.0.::34.::34.730920 .0/2 2..43/0383.9 7 3.7.. / 9.8 -789...9 2 4.7/.97070 -07-70730.7 3.9.70/2 4..%.3..90-0083..3:2..0.7 04/:.8 3.943974Q.090903580.7 %Q7 $9.7.0720/7 2 -:.3/. 43.7/ 3.7/ 3Q3/0..2.7/ 3.

.843..97 589:9:.8 3.7..59. / 7 .3QQ.9.7 3.5 2.7-:349. .2 .43/03839.7.7.. / 7 43/038.5 3/.5 -47:.78. ...39089070/ 03/0 42..843.-7Q8020 907830 0 2 .8-079202 80 .5.-.7.7 3/.3 3/.7/..2.9843.8 3/Q Q72089.7 3/.7 3/...38437./09 805.043/038945..9 7 !89:9:./.-QQ. .7.9.5. .3/.9.3. /03QQ 42.5 2..0-03  5740/0....5-QQ9Q20/7 &:3-47:.3 3.::34... /.79..3/.083..097 . 0/0243900/0.9.07 .3..3420970.-709042.3/.7 3.8 3 ..7 3./.043/038 .7.43:. 20970/0-743/038.:19708070 0230 5.59. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945.3 . / 7 Q2Q34/: :3.7083007/3/Q7Q20...9.0-..5 3.5 0...9. -..04. 2.9..3 .. / 7 .9 7 Q9Q3-.8 :..0720/7 :. 2. ...0 Q8020349.9072489.32.8 3/Q Q720..3.3.088902/.: ::38. 47.9.7 0.0830-7.0002.70830/ 3Q3/00 2..9.08 8.04.9..

3..//007 902033.3.78.7.7 3-.8 3.7425...2..70..9 7 .-Q9Q3.3 .99. 32.708.3.2. 7 3Q3/0 .2:901002.097  :..8 3 -:.7 3/. .34209709.843:3.-. .7.5.0. 3..5/0-2097007:.542.097 .0 .5 .3.30/0.72.3 .. -.00.3... 2439..3.10830. 7 94.-20830702. ..7 3:.2.7 3 3-070320807003349.8.0-47:..342097007 .0.043/0389088.::.7/.7/.7/...5.97:.:.9 .-.3 2..88...-:0999038437.::38.7 478.5 2.32.3.2.9.00.3. 8..3/.30/0.04.7 .1 3/.Q. 2...3..703-7.  Q2.5 .9 3/...3/.8 :.002.9 7 443.0.743/038/ .. / 7 :3:3 8.7.:.:  3/.7 3/...38.97.7083/039-.8 3 -:.0009..7 ../.070.7Q47...5... .09088...0-47:.5 ..3.3 ..8907/ -.7.08 . / 7 %088.2.02:.7...::3.3.. ./0-/0 200730..097 07.589:9:.7./.8 3/. 9 7 . 3 3 .3 .2.. -72.9 7 0-209700737 3/02:9.7 .9 ..8 3/. ...38.07080-7-5.7 .39 ...7.058 9:9:.7/.72:9. 9 2-47:.779.7:.-. / 7 %088.. / 7   $9.7 903 30::3 4.3 2..9 7 .. .7 2.. ./.1083/037Q0-0.097 20.7 :.0 0/00.03 .9 7   :.3 3.38. 0/0.5.7-07 8Q7007/09020320/7  :.-7.8./..-7 4097/03. 425.0/ 07052.8 .30.0 8.39.9.8 :.3.Q8990342./. 9 2 4.2....3 2.3.70/0. / 7 !89:9:.9 420.3-...5 .0 0/0-...5 .32 4.7:. 4.7 8.710707302.8 /:7:2:3/.:. 3.42.. 43/03839../Q Q7Q.097 0302007 /.09.8 8.0507043/0389.0 092033-:.907.9 3/.9 7  0302007 47:/ 020833843:3/..8 3.00/0.3 ..7.7. 8.39 00795/09.3.3 .203../03020907.788902.208.8437.0-:..70425..-..0 2.::30-.843:3/.3420970 02309. .0/03020 00933/03092.9 Q073/0:.7 3. / 7  :.3 2 3/.7 .32 02309.003/00-789048.-.. .0.8 3...8 439749.097 $ ..-0.8 3/Q Q72089..7. 0920-.9Q707..3 ..097 43/038945.070-0.32.Q80-.8007..7 37 3/02:9.843 .090070.99.9 7   :901.:.3.3420970073:.3 2.8 3.3 .0-...43/038.342097007020 208.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437.3 229.92Q//090/03030.. 03000. / 7 0-2097007 8.3800/0.3.:.79.7....79088.9 7  Q9Q3-:.3 2.. 9 2-47:8:3.0-4:9.9 3.805../ 0707/0 43/038..7. /0 233 09804: .8 3 -:.79088.39Q2.2Q/.

9.302309....0707   3$:%088...7  38:9088.8 3.302309.08 ..7  7 -..3/.9 3/.7..0.302309...89.3. 802. 7 -.8 3.3..7 47:2...7 47:2.8 3 ./802309..3 ..8 3.7 Q22309..2.9  0308. 02309..:.7  7 -...7 Q2Q 9070..%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.72.02439.8 3.8 3. /0 070730::3.39Q2.42.7 Q2!.9Q707 38:-.8.5..7 47:2... / 7 ! ! ! - Q9Q3-.7 47:2..7 Q2!49:2.302309.

.

32./.08::39.3 .7.9 7   47:.. - 8...0070030707/0... .9.7/ 3.43..7 %Q7 . / 9. 07003.. 3. :./..943974Q ..8 90230/0.3 2.0030 200730304342.7/4.7 2.8 /03003208 . 8 ..3 2.7083/0-7.90/-7070908890.050/07809072420970243900/0..730920 .7/ 7 7.5 ..9 7  8 32..0.20/. 82. 4097:. 43..0.9 7 /.32 4.3/.090903580.. ...0.8 -789.807/0-079/ -3Q3/09:9:.3 2.3 3 .7 .00.-79072420970432.97070-07-70730.7 3/.97 ...:.3.. 43974 /43.7 0/2 4..28 Q8020.3.3.3.5.9009Q/0/0..090880-..0.08:9../. 3..0-.3 2.7 4/:.3 3 9.0-7.7.3 2.-0...0.7. .3.7 3/. 3/ 3/.9 7 Q9Q3 38:-47:..349.7.0 0700390/-707.0 .7/.9 7   ..08::39.92..084 :2.3..::8.9 2 43:2...2 3 3..0 2:8:.2..0::3 0/0..7 339..2.8.030 20 ./.097 030/0548:2439.-:7 ....889023/0-. 4097/03..7 2.7.38437.-7.3..3/..-::8:8/.. ::34.9 2 4.3/...5.7 %Q7$9. 20. 0/0 0700389...0.0..::34.-4/: :...-:349..3/..7/.7 3/....8 /0890020..0.7 3073/03903 .0/2 2..3 574083070243900// 349.8 3 0702. 3 .08574-0207 -.08574-0207/.3:2.3.90859 .70090730::343897Q843/.7.7 3.0/2 .04/:.::34.0...4.08:9...43...38..3 .2:..0 -70 20349.709..7.8 3.9009Q/0/0.5 ..3 3.7 3/.3 57408307043897Q843/0 0707 2-.0/2 .082Q0220038.097 .7 243900/2 4.%.20907/020/ 030.3 3.9 .9 7  443.8 4.3 ...9 7 .09070/.007-Q2Q3 -7.7 478.7 43.7/..-7349..7.39 .08 8:9..0 07003.7/.9 7 Q9Q302309.5 2 /03032 /43.38.8 -789. 37Q03-47:../.720/.5..8 3 52.-7.09720208 420.-: :8:830203Q3/09:9:..9 2. 425..0/3Q -47:8:3.4...043.5.020990.-47:.7. ..3. .2..0.20830907.5740032 2.9 7 3.90-0083.7 478.7.::8.0..-7/031.7 2.0574-0207.

8 3. 0.70::3.0 07003.7 3/.0443.70/0.5 .2:.3-7:8:77QQ780/Q090..00.9  0308.0/0302000933/03092..9009Q90/0.3 .09.7/.890/0 07079089309..9 -47:.. 432.090070.72. -7.0070030707/0..7 574083/0-079202 8090...02:. 8437. 9 7 .:.5.203-4 .5 5425..3.0 ..3 2..0-.3. 8:9. / 7 ! ! !- .5 . 3.7 .7..7 3.......7 47:2..349.0707  $ .-:0999038437.79.. 3/ 3/. 02309.. 8..2..7 3/..3/090.30..47107 %088.9 7  .2.7/4.0 8890239.7 47:2.0009. -.3 2.7 7 9.42.3/..302309.8 3 .7 47:2.7 .3 2..5 2.3 Q89Q3/0-7/4.097 07.9 7    $9.9 .8 3. 290230/0.00/00-789048.0  0920090889024.30/0.8.072. 7 .5.7/ 7 7./0.0::3 0/0.7/..7 ..0.058.720/.07-7.3.7.. .Q9Q3-47: .9 3/.3./.89.02439.. -::8:830203Q3/09:9:.0-70 20349.0 2:8:.0 -47::. 8 .7 Q2!49:2..3.7 Q2Q 9070.790/0..097 0302007 /..20/.4./...7 $ .37Q03-47:..8 4.0 0700390/-707.097   0302007 47:/ 0320833843:3/./4/:7:/:9.79-..7.3472...79.7  7 -.92Q//090/03030.3.:..3 2.7 47:2....9 7 47:.2.0.7 Q22309.7 2.302309..08574-0207/.0.-::8:8 /..2. 7 -. - 8 .-0. 20.3.....203902032088.0.7 0730/0::3 19700743.90/-7070908890.3/.9Q2.020990 .. .28 Q8020..7 2..471079088.7 0/0.9009Q90/0.302309..7  7 -.08-0703070 5740/0 07070 .3 .88902..3/. 3 3 ....3./.5..3. 3 . 7 ..3 574083070243900// 349..7 3/.8 3... . ..9 3..3.. 0/0 0700389.0/03020907.3 3.8 /0890020..08::39.7/.084 :2.8. %0859 ..9 .70090730::3 43897Q843/..:..80-054.32Q2Q34/: :.097  ..3/.08:9.09070/...3.9....3 3. .7 ..7 339..9088.38437..0.8.0 8 2..20830907.. 3.8 3.3.3.-:7.097 $89028:.39 ... . 0920-.082Q0220038..0...7.090. 58..197007 ..0030 200730304342.9 3/.3.308.8:: 8 92.097202088..9 7  8 32..7/ 3.8 3... 82.20907/020/ 030.08::39...9Q70738 ..7 243900/2 4. . .3..-47:-7. 9 7 ./.043. 197007902030.7 Q2!. 802.$: 08 92.-.83/0.-:349.././802309..7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -.. ...2.8 3 89.302309.9 7 3.3.70.

97 43.070 972 ..00743 7.471079088.97.889025425...3. 2:. 3.8 2439. / 7   1 -47:9088. .8 90230/0..7 2.0903 30::34.807/0/0-079/ -3Q3/09:9:.0-.097 . 3. .9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980.38.. 8 9 .1 3/. 3 2. .3 3 8.3-47:3:3-4 .8 3.0.32 4.0574-0207. .9 7  !74083/0-079202 80443.9 2.9 2 4.0/43.3/.0473../.97-.107%5 42..37.9.4097Q3/0-707.9 /:.43. .38 3 34..3 ...8 3.-070320/7 070/:7:2.1 :.7.9 7 030 20/0548:2439. 2Q2Q320790-003 .907:.34209709.7 3.0..03 ..-..03 Q80904.5.7083/0-7.0..7/... 9 24097073/007-7.7 9.08574-0207 -.97/035425.8 3.:..7/.7 3/.0-47:.39 .0443.  1 -47:9088.2:8: :.7070 970.0.3.43 -7.08 .5 3/.7/ 3..32.9 7 .37.4942.7/.. ..443.4097/03.3 2.9 3/.08:9. 8 2.3 .7 478.0/054.7:-:3/. 0 ..08 8:9. 82. 5Q77 4942..79 0/0.5.32 8. 8 32Q89..007-Q2Q39.-7349. / 7  07-75425..7.7 3 3/ .39 80907..4097:.. /0543:3/432. .9 2 43:2..43:2.8 89. 43974 /43.-2083.80-054.8 3/ 02309-47:8:3/.7 %Q7$9..3/.7 7. :.0. .3 2.3.8 /03003208 .-0.2..79-./.:. .7.08 ...0.349...9 .097  $8902/0-3.9 / 03703/709..7/ 3/.9 7 8 92.7.3..0. 5425.-7.92.83/0-0790308.3. / 7   1 -47:9088.3. @0..7 478.39 8 .32.3.2.2092020 7. .3.7..7 409707 030 20/0548: .3.2 3 3.::8.8 3....397./0..9Q5Q 443-4 .083/03-.-Q9Q3-47:...8 .5. .7 09070899042..443:3..3 .3 .7 3073/03 %Q7$9. .7.7.7.3/090.79.07-75425.4 -407 2.7.5 2.7..9 3/./092. 8075.097  .9.5425.843:./.3 2.8 3/.92.3/0543:3479.9.0.::34.0-../.3 -.7/..9 7  4097070307/3Q .8 8..843-. . ...3/.7.143:2..3-787Q.7Q809042.!0-47:..3 2. - 007030207.0/2 4.5.39307 5.0220.090880-.43.3 2. 2.8.9 4/:....::34.3/./.3/ 72.7.0209889023090742./3/Q720.030 20 .79.107 907.78.5. ..7/.7 3/.788902-.3.5071472.-7/031..8.5 .0/0. / 7  1 -47:9088.-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43./.0. 8020 8003-47:-...99 3...9 .790..92./3Q -47:8:3:3..2.8 907.3 .. - 8 .7 3.7..9323Q7080..82../.. ..9 3/... 4097.3.. 32 4.0. / 7    0302007 . .7 2.-0.889023/0-.2.032088..097 1.

 9 7 .-.7 :.47107%088..-0307-70. ..90890-070320/7  $9.9 2 4..39307. 8437.5.0.:.8 3.3472.. 8:9..././.9. .5 ./.32.:.0.0..570.9 7 8 04342838.. /..7 0920.92Q//090/03030...2. 3 3 .7.0.5.8 3.0  0920090889024.7/ 7  3 90889020.3/. .7.:. ..0.9707/019. 2.7..3/./.7'0$4 :9:.79.7.. .090.02007400/0..007/7 %0. 32 4.843 2.88902.3.203-4 ./... .9 7 ..../.-:0/2 47443.70/0.058.8 3.0. 7 . /0300320830 093.082Q02200390230/0.7 7 9.02439.0/208 1. ::3802 4.3 ..7/..0/0 97200734.084 :9:.3. .0 0/0 43:2.3 . . 8..7/./0..0.-20073.3.0 8890239.090070.7 .3.-. 0920-.7 0/0.7 2080..07-7..79..0707/080::3:.09.2.0-47::.5 2..3 .9 7 .42.7.97.0./..7..-70707/03708032007.97Q37 .7:./4/:7:/:9.7 3....92... 7 .3 . .197007 .7 :./.799.3  2.97Q 8 9 ...5. 0707/090.3.3 7.:.0 99590 8 9 .5.8 3..Q070-0 0707/0Q01.7.2Q07300970.3/ 7 2 .-:0999038437. 58..5..7 58..0/03. -7.7 197007 8 9 .0.890720/7  7087Q074.3.8 3 3%072489.5. .020833 5..3.07.30. 439740/2080702090/7  8 9 .0070:.97-7 .9 3.9072489.5..3 3.097  $8902/0:.. 4.2.7.27 -.0.843:89072007 2:9020-7-730::342.3 2..39.7 :.7.. .3. 3.7 7.9 .32 4./.5.7.3 2.7 %$  8 9 ..00707024390 0/0..972:8:.9 070 9720:7.070.2.792.-0. ....77Q320. 82.097 07...890.8.5.0. ..097 0302007 /.097 $89028:.3 3 82.. 0.0208:..7:.32.02007...7 . .8 3 3.7.32 4.9 3/. :.43.00/00-789048.703343.084 :9:..7 .08:9.7/.9 . .20949. .:.4/.2.3.203902032088....:2..0-0307...3 78.79.... 432.3..007/7 07 8.0.3 Q89Q3/0-7/4.2..79. .07207.8 2:9020 8 2. 2.2.02:..4..90/-707.2. 889023/0-. 197007902030....30/0.7 0730/0::3 19700743..0 .47:/ 0320833843:3/.9.7 90230/2 4..7.0..38437.39 .808:. 2.7. 290230/0.7..3. 7 .7 .5 .32..0.7 .7.3...7 3/.:.9970 2. :..89../.-7.0 . 32..2/.7 39..097./ ..7/ 7  47443.9 7   8 9 .-:7...:.0/03020907.3.8 3...7 8.020 . .2.. ..7-7..9 7 4947..0009.. .7.:8075. :.7  0308..4. . .7.70.3-7:8:77QQ780/Q090.077:57.7. /43.3 .084 :9:..32.9 .92.2..0/0302000933/03092.9.3 .3 2.....342.907.2.09..0.2.

 / 7 8 9 .::32.843:3: /030-7 0/08.02439....7 2. / 7  2.3.243900/2 42.97073503.34.0 0/0. / 7.793./.38107303000-0. 3 -0797 573Q073083200. 2 -707 09090/43.070033..0.7.:.9 7   #.20.7  2.7.9 8 3 ..303.2/0 4.5. Q8007-:3.3 43..37.. / 7  :.3/. 24947 00730::3-707.9707 #.9.097 !03.8 32.7 %Q7$9.07035748509Q8.99..9. ..:942.. .979580207503.3.0200742.7   43.9.7 2.7 /09.20..7 3/.7.0-:/09..5.084 :9:.9 7   '.9../..5 5.:.2..80.. 0097..8 3/030020830302.8.0.70 800.87Q..243900/2 42.7.007.99.0052.7/ 3..39.49.::34384.5 2.8.2083070..9.9 9.42.9707507.8:/703.3/.7 9.2 Q8090 . / 7...7.9707243900/0.5.3::3.. 0/0..1 3/..09707 2.084 :9:.7.7..7 3./.7/. 8 92.07030730432....3..43:2/.2 243900/0.7/ 3.7.0 .7.2439.3 3 ./.7/.7..3-::3.2.3-0797 573Q073083200..30783/007.9 8 9.. 08.-7.3Q80 8020/7 Q/.58.3. 2. 3 3907.308202Q2Q342..395072..7.099 Q80904.0$4 :9:..09.9.083/03:...::34..0.9 2 42.89083 24.7.4395 8 9 .39.9 7 :..73 ::3...3 ..89083 24../....7.:..3../.084 :9:. .7.022$$4.3 2.7  7 .7  4/:.9 8 3 . - -2.37..03902.0 0/0...7 307309.7/...::34.0..7:5-0803200.97/0.82.. ..%Q7$9..8..7.2 .39 8 3 -7. -::32... 8 92. / 7   .97Q 8 9 . / 020/0303.7 3.4. 9 288902073/0-.. / 7  82.3 2..5.0005007 :.0...0. .97Q8 9 .0/2 4.097 .::3 0/0243900/0. / 7.8.395.3.:./.7 ..7 '...3-7.395073/0/:.. 4.4/.. ../0/3 .3 .4395073/003/Q073/0 /:..3.9 2 42.9.3..0507/0 /4.7 3.097  .7.-Q9Q3-7-3..72.39././0-83 :.7 30097-. 2 -70709090/43.0208.10/090795030.7..3. .3.3 -7.070 3Q3043.3 .. / 7  2.3 3 ./.097 #..37.0.:9.3 -7/031.3 8 97..800730::34.8.3/.3/..7/ 3.7/..9707/:.7-::32. .3 .307/07..8.0/0 0707431474 :..980880.7 :./:.070.9707 $9...3 . / 7..

.::34.7/.0232:2 22 ./.4.9 #..80/03 8 92.0005007 :. 9089309. .3 2.7.3/../.7.9707 4/:.0 4384..9Q0730 .747/47.7 3/. 03. 2/.7/ 3/..32.003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 .38020 2Q2Q34:78../.0/2 7.38./.89.970.9707 .3/.994-4.7..2-4.8 Q/0] 229. -..7.2439.90097489..7-4..5 ../.5 .8. 07302439.32.89./.9707 C0.3..2.702.3 . 4..0. 84 :02 8./..Q23:27.0.7 080307.7.07200.7 %Q7$9.90.97 :..547:9090/070 07..-:0/0-79407.0.7/./.0....7 %Q7$9.5 .8 3.4.0/.2.7.7 %Q7 $9..97:.3 . -.5 . 4/:..4/: :9.8 39./.3/.82:2.3/..0 7:5:.79.7.30%5Q23:2#....43897Q843:4/:.3 3/0243900/20/7 @07. .8.3 39.8 3.-0792 9..7-4..7090890/070 8 Q07908590/2 34. 2. .Q0730172.9 7 Q27. #../.9 7  .9 172..9.7 3..9707..9 7 !/0 07/03.890 0::3 703901 7 3-4.. Q0073309. -. /2...7.9707/2/03.9 7   Q23:2#./2 03. .8::3:38079. /2 03/0. 3 9.0.5 8.5748509Q8. .74.7 %Q7$9.7.79.7.7 3.30707/007. 90890/2 4/:.9 7  ..7/ 3. 3.970738:0902.8 .. 3 22 /03.7 Q073/05740830707:5.7./0271481.4384..7/ 7  Q23:27.3/0.80070 ::34..7-4.9 7   202Q$.7 %Q7$9..Q23:2.207043.5 .3/.7..7/ 3.700! .0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004.3. 3 303.8 / 72..::3 8:003Q007/0 4/:.89.3.::34.35708/Q2 .9707   !.-4: 2 /031.38::. .7.7..0843./207/032Q90 07:5.7.3/./7/09078/3Q Q4.9 7    %0859.42.703343.9. !.0070 97204/:.0./..7. -709Q90/.0908-90/2 4.0172.9 -.7.9 7 Q27.97072..97Q35740830707:5.0!/:7:2:7.7/ 3.97075.97070303/.800/0...243900/2 4.3...7/ 7 .7 %Q7$9.0-4.-9:9:.9 7   @0#.3./././.0 :8:8:3/.

 .

8 3..7 3.9 3/.570803208.0200730920 . .7 %Q7$9.-7-730Q80-.Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437. ::339090./.3/.5 . 4/:..7 3.79.79.3.

8 3.00709 3/04384:.5..0540890794-4. 22 09.. 2. 1.89 /.2..9 7   . 3. /:-0 5Q77 79./. 3 3/.2.7 %Q7$9..0208 4384 .0843Q00703..7.::390890/070 8.5.39020-4.4. 4.7.9.84305.7/ 3. -.030903/7208005.0/038:0902. 4.::3048.707:5:079Q7Q2439.7 0920-./.7 %Q7$9.59.70./.89.3 Q00703.3/.3  8 Q074/:.32 4/:.-7.4:. -4.7/ 3.0 0097489.5.3/. 22 43.

 .

.143843: 0/0.8::0902.32..3/...-0. !.7090890/070 8 Q07 908590/2 34.7 4/:.7 3/.7 %Q7$9.30#.7.3/.393.8 3.097 .Q23:2.79.393 8075. 43/038074. 3 9.9 7   !. .7/ 3. .7 %Q7$9. -47:.2.7 070 3/002 8 92.7 4942.05.7 3..90097489.945.5 2 4 : 2.0232:2 22 .84 :02 8./0271481.393.09./.-.9.::3 8:003Q007/04/:..7 3.38592...9 /.79.7 3.0-:3.89-47:.Q070/0.7 0 -790 4 : 2..303/7.:.80995 8. ..7 7 ... .9707 CQ2  .7/ 3.795 .Q0700 995070.2.7 47:32: 8075.. .38::3.89.3 2.8 4.3/.8 3. 4/:.9 7   $592.82:2.08Q7Q0320/034 : 2. 2.8 39.9 8075.3/.702.7 %Q7$9.3/.007308.3.84 :92..7/:.2../..994 -4. 90890/2 4/:.../. 7 -47:.3.8 8 2.. 4...724947: -.09. .. 02/084 :92./.09.5.2. .. 700! .79-...5...94.0 070 972043897Q843: 4 : .070.79.. 84 :92.7.8::3:34 : 2..0.747443.39542...0302.9Q0730.7. . 3 303.3 4. 8 92..43897Q843: 4/:.0200730920 . 03 .9 3 90230/0.9 -.54..7 %Q7$9.5 8.4395 07.90.7 %Q7$9.. 3 8.7/ 3. -7 -7/ Q390/034: ..5 .7-4.0843...

.:.7 8.

.7 31.7 .3009709.3.9707.47107#..32.7 203/720.730:7.2. .5./.0-03070707/0:.7 #.3 .70/0342570870.$::.7 . 7.79..0070 9720 007 @0. Q39083/0.084 :92.73 Q2 5425.$ .7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #.19708-::3.043.7 0973078 0 42570870@.043.0907..72Q2:..3 8 92.7 Q2C007 Q.3 8 92.Q070../.3/..30097.02030-7Q23:2.D39007.7 $ .09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .097    $9.303/720.7-43:$4 :.//0032 $4 : 003/70-03 09.D390 .2:07 Q Q..-0..020073Q0 02 Q23:2....09707 Q2%03C007. 2 8/.09707 Q20300949.5..0/Q Q42..@0..7 203/720.043.9707.7. $4 :92.88 ./.38592. .00 0703/720 #.0302..843: 48.0:7.2:07 Q Q. .97073%0859.3203/ 84 :92.08 !425.3  Q80.88 .7-43:$4 :..9707.84.0 8 5425. .../. %03C007 @0.//0032 $4 : 003/70-03 0...7 .03:7.

.7.7.020400/0.8 3/.7 0920.-:0/2 47443.8.3 .5. 574007/0:8:8090.:.::3802 4.097 .C007 ./..3032 4..42.0.2.7 ..2:7.570.7 /054.0..793.8-079202 8047443.7 84 :9:.3.7 /. 9.3...5.9 7 . .20949..8 2:9020 8 2. :.02007.0.0.7:.79..7 .3  3.70903208  $4 :$:$890207  0308.0/03....2.020...2/.8.3..09. .3.843:89072007 2:9020-7-730::342.32.2007/0.7 8:.0/03.2..3.7/..3...0.3 .7:.7 :...-: 0/2 ..2.39.02439. 2. - .7 :.3 .3  2..9 3/.7/ 7 47443.020 .8 3.083..

.

8 3 52.3.730920 .%.

 .

9 7   $4 :92.7../0070::34.8 89.7:5.20070.8 3/.0/2 .7 %Q7$9.-:0/0.2../.0-.:. 5. 58943: .Q0708:84 :92....7 .7/../.00302007 .3-7 20.9 7 .0243900/2 4..%088.0.2.9 903 .7.9 7   $4 :9:.3/.7.7/ 7 4250.70/489:84 :9:.7 3.7 32439.0...0/43..3.00%Q7$9.0002.3.7/.. 2 4.7 $:84 :92.2...7 . 58943: 5. 8.3/.32.-:43:/.32 4.0/03-7090943.3033Q0730.:..8..2../.0. 8..70.9 7  072.0/:7/:72.7:. 9QQ070 . 29.7.09 859 . 7-78890220/.%.. ...7/..:..320/2 .. -0 030..7. 84 :92.9 7  $8902073-Q9Q3.30920070::34..3033 .3.3971Q 8.8.::32.7 3. / 7...7033/0::37/Q Q-7::8.7.79.7.730920 ..7. .7 90880243900/2 4.2. ...34..39..9 3 9. 2.2 8..9 3 9.7 574083/08003959042.3 2.7/.2..7:.9 7 Q9Q3..0/.%$ .9 303QQ7Q7Q 0432.7. .7 072.74 4.0.3.0243900/2 4. .02:9.Q3.097203Q:2:-Q9Q343974..- @0.2.0/2 4/: :8320 0/0Q0730. 8.. .9.7 -47:/43.-0.04/:.3889070.3.0..::8.... . ..7/ 2.9/....0.7./:8:.700.../.3.7:5.7 /.043.3/.3/.8 -789.0 ::8..7/.3/..39 ..84 :92.2.3...3.3:3.89.0/030032 4.3/.800730/0::2: 4.:.9088..23090 8...9 7  !.-47:..70 2.9 7 07:8:8.8 -789.. - Q0730.8 3 52. ::34.9 3/. .0.::3:.9 7   %.05071472.7..793.!.2 4.70.2 4/: :20..:.3 2 .7 .0/ 07 .9'07.7...0..3971Q -847-843: .7.7 3.0 0/09.9010/2 .7 09208 7.3 2. 3/.7 3Q073/0.7/ 7 07.9..3 2.7 2.7 0097 -.7.9 172. 9 72.7.79.97 4257087.0079Q2 8 .7/. 0/03-7090943.8 3/..389.

7 -.7080-.-.  .. . .:. 30:27043...8 3.07 2.9 7 47:-.0..32..Q070-7..9.. 7-47:.5.5 .-.7 3 39.34.0./.. .243..9 7 : .-::3.3908807/00 079088-702309.5 2 002.0-0307 0/0 ./.0 0/0-::3.38.8.3/./....3/ 72.7.7/.3-47:..0.02007:. %00. . .7 39007 0-787Q.7.5 78. .-:833.30/03-..02007.0.7..3 3 .07..3. 0707/0.0./ 3/..8 89..:..342097007.79.../ 07-7 :8:043974Q-93. .2-.5 .-47:-70 972007 .8 3.-9:9:.9.3 .7-:89.20.7 :8:8.2/0 -07 ...79.7 .8 3 82 /. 32.8 ..7.8. .0. .3.7.47.8 3.043897Q843: :901....3.0-QQ1938072.9-0/038890207/0.3830709.-0..7 ..08.7:. 3 ./00/0-7..3/ 72.08 / 72. 2 .8 3.9 7 03020-Q9Q31938073..309032003.7990.3Q3/09:9:.2.7 % $ 3.:.000395.-:2.7/.02.9 7 784 :92.38437. 2 0-.3 2.00.7.20/0.:..-.70833/Q03032083/0.9 ..0.3/.7 08.-..7/.020074/:..32.-847-8432.907..-:0/03::8.7/ 7 :908807/0. .0/039.8.30/.3.. 7-47::0.. 439.. 7-47:.9 7 080..8 2:9020349.. -.029.9.7 3/..7.-.3/ 72.3/0-::32...3 .843:./.Q80-./.9 7 03020/74 4. 2..7 3-::3/:..3 .3.7.8 3. ..7 3 39.70830Q80-. -47:-.3 2.9 ..7 .7 3..7/.3 -..7 $4 :92.0.7.384 :9:. 0::.0.5 .3 3029.70 .7/..5 78.0 -:3.. 7-47:.-3.2.70 /030320830Q:249:7  $4 :92.2:1:020. .8 .59 9.3  /03020085.. 3 3 .3 -7/.:.0 4257087/..74.. . .8 3.9 7 .-07903:8:8...8 39.0.32 .::3.9 7  @. /...:.889023/0-07-7. / 7.389034.900/2 8090883 0.90880733-../. .. 0/07.8./.7..5 2.7 343897Q843:3/../03020-..7 38 / 72.1..9...020/03..7 073.32 -.0/03020-.7 :1.0700-. ..3.439./..-743.8 29. . 30:2.0. .5 78. :23:22.73-47:.0.. ..2.0022. 7-47:. .8 3 82 3 3.32Q8..-..79.. 7-47::-.3472:3.7 1.70830-9 .3 .790/2 .7./ 032 -47:.1 3/. ..%088 0::3 4.::302309.-:3.7 2 .0 ..8 3/0. 7...30073/084.03420947Q70 902.73.207.7/0...7 38..080.47:32: .00784 :9:.3 3/.30073:7:.39 070743974Q2Q2Q34.9088073/0:. Q2Q .5 42.7   $4 :9:..8 3.9 7   $4 :9:.3 /0302009. -0784 :9:.3 3/..347:32... .3 0.30/./ 80-47:.3 .0.0/43..3.097    017489..3/. -.39 ...0/0..039.7. 7148147 .034.33/0/Q3.. 2..7.0503. .

/. ....:.-47:.7   .0...7.3 -47:.0783/0-747/47/.3-47:. / 7. 80.92.. .3-47:.7... 7-47:. 2.9 7  425708707.7 -3.9 2. 90230/20/7    %08832. . /8 1.0.30073/0 8 9 .2. -4 . 432.2-47::8 .097 9:72. / 7 07. ..8.7:..3.9088 0::34.039 5.097  .39.7 3.2..7.7 070730. 80.7. 3020833020/7 .43./020/03-.5...908802309.. 2.7 3/.7 02309.. -. . .7/.72 Q80 0. 0 ::.-0.0.3 32...7   .2..082Q 707.2. 908890 2Q8..384 :9:.. 5.9..2023:309.3 42.083/7.09970 20../ 030-707   $4 :92.1070.349.8.1.Q2Q Q.3007804/. 4.7 3023090.7 ..8.0.0::3-72.3 32:901.9 3 32439.0 02..3/4 7:. .2...9 .8 0900/2 42./0200.7 3807-0890/4..:.7.3.:. 3 9...-00204/.347:32..9 7  ..3.8 302309 .-742.79 .019. .3-7 7 2.7 47:32. / 7 2309...7 47:32.9 7   2309.4/.8.8..0/0.9.3/047:32: 42./43. /.:. 3.097 &2:28..92..0/ 908707/03.7 3.30073 9. 0/0-4.8 :8:8:3/.7 38..84 :9:.7098007-7 . 00..8.90 0/20/7 4 7:/. .084 :92..-07903 08. /./.-.08..7 3. 32.3.5..0. .2.92. .. .9.5.303.2.-9 4.8.7.9 2.7 3/..5.9088. / 7 .08 ./04:2.542.38 92.3 2 :8:8.7 ::3 .7/.84 :9:..::3/ 030.::2: 4.5.7 3.3. 0900/2 42.907--702309. .:.7 /0..97 -702309.0.3...7.07.4:32. .7 2 -7. ::.097 07:8:8.0070707/0-47:.207/. ..0703 08.300384 :9:.5. / 7 47:.3-47:.. .9.3 .3.7 -702309...8.8 3. 3/.03::..32.7.7Q80903 020-3...0-7..0-:02309.72:.9 7  $4 :9:.8 90230/20/7  -847-843:84 :92.3 -. 3/.0/ 032083/0::.39 8 42.-0790308. 807. / 7./.3420970070/43.7 0..7./00/0-7.2-..01938070700707/03908590/20./.. 2 Q8090.:..7..3..07830. 0307./ 3/.:8:Q907.7. .39479:./ 030.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.02008 / 72. .7..32.08907007:8:8:3/.2.7 4.7 33/0... / 7.. ../0 /707   07-79088-7-73/03.3-47:8: / 03200.

/.89.80 7043:..3/.3 32.3.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.2./0208890207/0479..99..-847-070. .2034942.3420970432..3420970074257087/007...0.8 3/0  7Q0-0..7.84 :9:. ./02083003. 2.07/0 2.97..7 3/.7 .7 3 3 .7 /.. .97 . 00307.7 /.709037 .547.3..3 3309.7 42570870.07.31. 07-7-..74.0/478.79 ..09088. .700733.7 ..82..017043 84 :9:.:./02083/00. / 7  !8943 .94.:.. .. / 7 080.84 :9:.80 : .39. .@.7 39.-847-073-72.31.2034942.-.0703.3420970 -. 2.0..7..78.5.:.79.22Q8.29.0.29. 7  0478.7 3/.3908807/04257087.34209700900/7 243.9088 0::3 42.:. / 7   :901-47:.8 3.8 9./020830/0 8 9 .Q80-.3.97070.4942..8 3 .9.09088.8 :8:8.2.342097007/0.0 0/090880 243900/7 220./0././020908807/007-7. 7  /.31.3908807/0425708702.9- 0/7 %.4 :3/.2.0-. .7 3.7.3 478..243.3-7-.8 3 72 0 .8 3 .-72..2/0.99.7 3/.7. 8 3 02020 .942./0 0/0-7-.39088073425708707.547.94.342097043:7 Q9Q32.2.3 478. ..9 8.3420970432.7/00/2 2./0208309.

 2. / 7  03/03/304942..3/ 2..5./020.0-7.:942.3-784 :9:.-0790308.9. 0::342. .5..0.097 03/83/03.7 .2:7.. / 7 .0 . 2 3/.3-79079-..7 .2.7083/08 .3.2..:.7.9 7 .00220/0.30220/0.3843: 2. 3 3/ 3/..2.3.5 .9 84 :9:..8 907.890.5..3-790795 /Q Q3Q208.7 20..08 .. .84 :8:.90 0.097 %.07.89043974Q425708702309-. /.7 84 :92..9088073/0.2:..890.9432.0/0.9 7 .30220-..8 3 5708489..5..8 35708489.9. .3 7.8 3. / 7   425708707..5 2..7/ 7  .0. /.5.-42.7. .-::32..-079030230990/-7070730097/9038437.7 90.3 3. 4.. 230 70/0-0. 2.9 9.097200.3 .9088.708333/0.0Q80-.30/.0 8 ..7. / 7  .. 3.9 7 243.097 4257087Q302309-.92.08 .3 7.. 3 .3-78.00/20/03889023.3/ 2.34257087 /:7/:7::78.:.7 / 020.7083/0-.097 4257087Q3 Q80-. .1 3/.. 4./ 9.3/7005. 4Q80/ .0. /470903 0947/ 8Q1Q7/489. .097 Q80-.70830-75708489. .8 3 /0.02091472. ..3 .2 4.0.7.3.9..8 .0/0.0/43..890.9 2 ..84 :92./0.5.8 3.7:8:8:3/.3425708707/0 .-:-.09.7../ /Q Q3Q208907.8.09:9: 2. .2Q90.8.3 .. 7..3..9088073/0 .83 0200.8 3 .2Q907... .:. .7... 3 ..-707  .::3090..242.002Q/.8 3.. . 2 3/.5.0 82Q904257087.-0. / 7 :.

/7/02:901.82.92. 0920-..:...8 3.739970 24. -.20/0.02439.00974305.0 .7   :.9072.3/ 72.070.703/03/30.708   2.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.-9:9:2: 4..425708707 O 2 ..8 3.9 2 -::32. 82 84034/.0..0-.2.0 .9 172.2.:2/0302007309.7 343.3. .8 3. .9.793.5.7.0-47:.8890235740 ../432.3420970./43.42..2:7.097.8 3.. .32.043.0720/7  .5.38 . 09020. / 7 / 3/.. 3. 39.3 / .:2.7 0720907/0...3 .5..70073/0.7:5.0. O .02439.-.Q070 /.2..0.5...7.9 7     52.0...9..9 O .5 . 2.8. :2:247/47.07.547.3 3.089070070/43.3. 3.:.. - 2.3 2 !740.0. 3 20Q0702.700.0.0.8. 2.3843./ 0.7 3 -07970 707 9.::3 0/0-.05071472.. .8 3./ O Q Q.843.2 O @0.0.0...9 O $4 :9:.1 O %072489.097 .5./0/09.9. .0220-. / 7 ..:2:2207/. 3 20Q0709072420970.38437. 2. /..38437.4.020. .-700/0-7 O 220.80387 O $4 :9:.3/ 9.-4.7.7/:.8 3.890.7..390080.-0007  $4 :$:D709.2.7 .9.9.79. 5708489...342097007 O .9 O $073092 8::3 3/.1 3/. 2..8 O ..34209708 O .2.4.9.0.30/..7 O Q8Q4.9707 O $ .:8:073/0-0790342502..574007 5748509Q8 .07209088.:0.3-..0-.03070...7083/020.7907 8 9 ..1 O 439749072489..7 3 9020.0/ 020073/038 / 72.38.8890320/ 9. .32.7/. O ..00. ..7 34250.0/20/030.8 3/0.9 7   $4 :92.8 3/. 2. . /.84 :9:..-07903-000743..0.9!74007'009. . / 7 47:.-07903 43974.7 3 2.7 299072489.0//07 2.9 7   2. -.7 ....3..3-Q9Q3. ...5 .. 5708489. / 7  .1  $:.7.5 .89043974.92..7 .307.30/.07088230207.3.7.9 7   439.7.80387 ..8 3.9 2 4.

79073Q07307:9:-090.2.1-.. 9. O 42570873/Q Q..9.3.0../432.8::7 .20/0.035425/.342097007 O 43/0380784 :92./0308 O %07247:2.380-.309020.: .. O 9./ O 7 249478 ..0..7-::3..8038707 :.2-.7 90.2-./7/0 8073092 8:..0..8 3.8 3. ..84 :9:. /107.7 0 9020-47:8:. -: 8 2/.3740 O $0738:. -.707300970.0.0 72  .547.3 2 3/.3...097 . ...78. 2.7 299072489.3.2:7...9 3/.089070.7 8073092 8:.7/ 7 O  !740/0.92. 7 Q0208  .39072489. 3 8907032. 8.7 . .-.9..3072003..0. .8 -7/03 1..0.4/: :.8 8 . .08 .:.8 35708489. .. 3 -:.793.2:7.8 3..8 35708489.9 7 %0.84 :92.7...90734.8 O $4 :9:. .8 3...-47:..9 7 O $4 :92.8.8 3.Q80-.3 .7 90.380..790/2 4..8 3 O 097..3007/0 4... 8038707   43/0380707 $:084 :92.. :../.3 700 O 4257087Q3/:72. 8907039072420970. .0 907242097007.3. 7-47:.0...-40 /43.7 3303Q80073/0.7/ 7 O 425708702 3/0. /. .0 ..7 3 308208 O %078/3Q O Q Q.078:8 . -..808:..3589:9:.7 .0.9 8:84 :9:..0890708023099. 3 .3/ -7079.9 2 3/.43/03807.4/: :3:-079030 .8890320/ 9./43..0 2.:.. O .9 7 O $ .8:89:7:.0907-.8 35708489.0 8Q5Q720 .8.5 ./04257087.9088073/0/ 8 5.:.-47:.9039020 8....8.3.. .03/Q073/0347:32: 4.7:..2 O $4 :9:.92.-0790343974073945.7 .7 3/.2:7. -::3.:. 8.3/088902/:7/:7.7.7:. O 07-78075.7/ 47:.0 84 :9:.0./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.9 2 4.7.. 2 478..890-0792 4....342097007  .:8: -QQ425708707/0 O $ .5.7 O '49. .2-./ O 4257087 3/..74.8 .5.:  3/.. 4/: :3:..-:3:-079038. 3 -0700.. -.0720/:7:2:3/.-.7007333472.8 3 90230/0302309.070370 34370.2:7./:7:28907/ 384 :92. 5708:707001.8 342.9 7  243. O Q80-..84 :9:.-07903:8:8.3 .0.3 .37 .307-78.5.7 O Q9Q302309..0 907242097007..34 : 2..0...9 7 47:/43. 84 :9:.9 7 O 4 . . /.:0.393 82 3 3..:8: $:.-.97425708702 -47:. .$073092 8:./:7:2..5.-. 9088.9 7 $4 :92..

7/ 2.3 703-7.  43/038078::/0.3.:08. .3 7/031.  .70095425.8 3 ..07 $4 :92..43.83.432... 295708489.7:-:4.:2. $4 :9:2: 8:/3Q 8 .3.9.9 7 784 :8:Q709. 439.   .9 /:7:2/. 0.9...7 800. .43/038078:5425..0. 890720/ 8Q70.:0.0.3.9... 3472.07/0307. 7/:7:2/.$8902 942....9. 880/.-0790308...7 4942. .0.3 703-7.  ..097 '..3.9707/:7.843:20.7083/00708:87Q..83.9 7  85740/0..9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92. -:83.3..3908807/08:84 :9:.3/0902070888902/:7/:72.07208.O ..:94/: :3:880/03.0.-.070... .7009.3.843:20.... -.9..0.8.-78.83. /.9707/:7.0.9 7 $:84 :9:.0 09208./ 3472.2.547....00703.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942..78 .9 7 $0.793.39..- 42.3.2..00097. .3. 9 7..:9080 24947:...8 .83.7/ 2.39.0.. .3.-74942. Q80904/: :3:-079783.097  .2.3.9 7 7/031.07070-. . 8907/ 3/0/07.. 3 3425708704.432..8 3 .9/:7:2:3/.8 35708489.8435425..9. Q80-.4942.83.2..4/: :3/.070.7 3 3 ./ 3472.-:8: 84 :9:..3-78890209032 /:7:2/.94397488902090 0/2 4.07.../:7/:7..-0790383.203.3.Q0704942.7 83..7009.2..4.9..83.84 :92.:94/: :3:880/03 1420907 .3/.9 7 43/0380790 8024947:. 20.5.9 7 $0.20/09.078-7/03 ..7 .7 8.. ..8 9.097  3/..7:5.7083/0 ./ 3 8907208Q073084 :92.3.0733 /0-43974.0 42570870/:7/:72... 3.5.0....07070-..../.. 439..9.2..97/3Q Q304: 43:2:-74942....050/20/ 9. 2.39.84 :92.92..0.9.097 '.. 43:2:3..5.39.5.4.43.2.0-47:..70070../ 8Q70. .07088230207.2. /.7009 5425.8 35708489. 880/.70. 9 7.4942.9.:08. .0.3. /:7:2.070../ 3472. 88902.8 35708489.9 7  0743/03807/0 :0/0. .3.0.3.970733.7:-:4../ 3472.3.9.83.9707/0. 3.07208070033....9 7 07/0- 43974.08  O 2/0308   52...4/: :3:-079783..8 ./:7/:7..9478...:3:387Q. .8 . 425708724947:8 . 4/: :3/.3-7833/0 208.7083/00708:87Q.943974Q  $4 :9:2: 8:/0.0..2.0./7/08073092 8:084 :92.

3.0970.3...7 ...2.2 $4 :92.5 .7/.43974Q08.5.3/0. /.3..-48:3/.7.3.097 :9.02.3..0.-0790308..9 0/02.8908439740/0. .5..3-7889020004.0 43/038078::4942.8 00.. 2Q8..3.8 3.7/ 2..0720890/ 2/080.043/03807 .324947:. .0720.08:84 :9:.0 /0-43974 .8. 2.8 3/.3.9 7  $8902/:7/:72.0 80.9 7 $4 :92.5.8 .3..7 3 8907783.50.3/0 073Q0730 3.0970. 439.5. 880/0.$8902 1...7 20.7084:..0 07.9.9 7    04.7 30 92Q//09.0 .3. 0.7 /:7.. ....9/.0900970...3..:08 1.97.0  /0-079/ 0/0. .7   7/:7:2/.:94.7.30  $ 7.07070-. .3/0.. 4257087.9..9 7 :84 :92. /.9 7  07.  942.9 .8 3 90233 -:.7/.8 ...9.74942.5.9.7. 9 7.9 2 4...94.39...7:-:043/038078::4942. 439740/.-4Q0730. /:7:2. .2-.9.:90804942.75425.97073. 3....3 . 439749../Q 200730-..3..709099 84 :8:..097   7:5.8-79....9478..0970..7/ 2.08.7 3 . 07003.3/.89084942..9 7    942. 3. /.0070 97205740079./43..4.3.:.8 ..7:-:384 :8:.088902  /.7. 9088.3-784 :8:4942.8 .-.-7.9..9..7:-:..4/:.03.0. 880/0.5.9.043974. 032 84 :92. 43/03807..7 3 3 0920/0 070730::3: ::01.9 3 34250 02.3. . .. 439..9 2 ...8 7.084 :92.7 32439.043974 .8 .-..70090099038437.8/0/2 08...0/2 .7.7 3 8907780. 070.3. .084 :92.70/:7:2:3.8 3.9.-4.7.3....:08..7 3..3.0.7 3.0/43.7. 7:5..384034/. ..05425. 3.0.7/ 2..7.3/ 0/0.7 3 8..7 .7009003.04257087 /:7/:72.3439740/0.7.9. $4 :92.7 800.7 /:7/:7.0/0- 43974.-0792 .0.0970.8 .0/0708903035740 ...0. .097 43/03807.3 703.9 7 $0..7432.9.7 3 3.8 00.0.3.54843.8 9.3.3.-.19.043/0380724947:.000:2.9/:7:2:3.70830:2..7009000. 439740097435.7 3 3.7009000.Q23:2.3.89043974. 3.9..7/..097 $4 :8:/3Q 8 .0720..8 .. .84 :8:5425.09..9.5.2... 439.9 7  .70095425.7 3.3 .7009/:7:2:3.79.547. 439740/0.8. 5425. .9..7 /Q 200730-.92.7:-:3:3:033.05425.0 8 . .:0 43/03807 /0.......9 7 !73.3...884 :9:./:7:2.70070.8 /0.8 9.3/.30/2 4.7 :.5 .7 3. .9.

8./7/04257087 43/038077:5.043/038073/43..9 7  8::4942. /.9 2 3/..34942.8 .907:9:5.9 7   425708743/038077:-:439749.0$:$4 :92.94. 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489...-0792 4.7 /:7.:092 . Q8Q4.0 /3/Q7Q20/0907..097  4257087. .:8:3/.3 08..8 3. .1 3/.4257087/0.3-47:.8 43/03.-42.70070.:.073/0307.843/0..7.. -.79.9 7 $4 :9:.9072489. /Q 9Q Q3/008.7.. 9 7 2..9  09724947:8 .0/0-43974..7.7 4942..97073/:7/:7..8 3. 5708489.9 7  $4 :9:..20/0890320/ 9. .8.3/.-0790308.. . Q80/ 3/008..0  0::34.. -.9 O 43/038078:: 8 . .8 ..98073092 8:.Q.2.73472.5. .9.7 8 .5708489... 009020/07/9038437. .7009000. . /.7 3 34.0 0/0/43./ .:.7 400/2 4.0..342097007  4257087 $:$4 :92..3..890003/ .. 43/038077:-: .. 43/038077:5.9 2  .793. 3 08/ 3880/07084 :92. 3 3Q80208..7.3 0/0/:7. ...843/0. .0720/:7:2:3/.39.2.7 .2-.20/0890320/ 9.907... .7.7  /0-0792 4.3/008.9 2 .7..907.9 2 4.3/0 . Q.-48:.5708489.3.8 ..::34.94.808:. /0.0-0792 0207.7 07300970.3  9020708    3.843 4 : 2.38: 8 . -.7.8 3.8 3.9.20/0780/ 074257087 07 /0.:.-:7:-.9 7  425708702 -47:.3 -.9  $4 :9:...793./ . 3 34Q804/: :3:89070329 9072489.9 7 Q907.0-47:/43..3./ O Q80-. 5425.78. 43/038077:-: 942..::..70/03 ..7:-:88902  /0-079/ 0/0.79.7 .943974$8902 8 .097    4257087Q3 O Q Q..-07903143843..9 7  4257087....8 9..043/038078::4942.34942./ O $:84 :9:.7007034257087Q389450920807003.:0833.34257087.79.5 2 42.9 .. 4257087/:7.84 :92..5.4257087073Q07 8 . 3 .79.890439749079-./020:2.302 -.03.9 83.8 3.7 3 3/43...97/0-742570878:84 :92.5. 3 890772.. 9 7 .4/: :3:8907030 83. .3-789.2.7.9 107.9. /.3 .2..7.8 35708489.7.3/:7/:7:2. .

.8 3 ..9088.243900/0.7 3/.  $4 :92.7 /...7 3/.:.097 4257087..0902000 /07/9038437. 83...097    $4 :92....:8:.9...097 %970 2. 80-0-002309.8 3.7 3.:08 $4 :92....4.890803/3/03.:43.84 :9:. 2.08-0780.. 43/038078::5425. 9 7 2 4.70Q00/0.5.0.5 .-:. 9 7 2 4. 9 7 2 4...-847-00/2 4.2.8 .700900200..8 . -.7.5 2.7..9 7 -0/0 -7Q79088..89043974Q. 83.397...90/-7079.7..7.7033.-42.-0790343:2/.8 3.097 : 0207 9.... Q39.7.390.3 -.0 .7. 5708489.9 .0 80883.8 9./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3..097  :.:08 -47:8:Q0730589:9:..:084-7 0/09970 207..97073/03-78...30833/:7/:72.02309.97 1970. 9 7 2.Q070-./Q 9Q Q3/00700707/0 ..0. 80-0-0  Q8084 :9:.9 3/.0 83.9032 4.:0833243900/0.4257087Q8Q4..097 $.0.8 .2.28.-847-00/.0/3/Q903.  9072489.5.097  :033Q89 8 2. Q80-. .:08..8 ..8 2 4.:.8 30700390/-707..7009003.:709720/ 574944/0-0790.. 9 7 .20/089030307/03-79.0.7.. -.8 3.3-78.08083Q3/03 2..:083/08:80. -7 5749440908590/0.9 7  .097    4257087 Q Q./:7. 2 3 3.-.8/0997/9038437.-:/09. .097 $0883.9 3472..8 3.7 ..5.9 7 $4 :92.3/ 7.9 7 902080-05073/0307.3/030.07208.-208. 32 4. 9. %0883907.. 9.058 /Q 200730-.4257087...73472.0..3/04257087/07.0808.7.4.7. /:7:2/...043974Q Q3-7902.7.3-78:.097 :0073043/:9.79..070.2.39.-0.097 :3:33-7 .9 3.0249478 .97/000974.8/0/Q 200730-.8 ..070.793. - 9088.39.. ::34.3 /:7/:7:2: 8..08:903083/01.1 3/..9  83.. .9079-.9 .033.38437.3 .9 3 -.0 07 /..79.097  $4 :92.Q8Q4.7.7009000. 9 7 2..0/03/09.097  $4 :92...8:89:7:.7 /.243900/0.070..  4257087/Q 20830.97Q/Q 20830-.70090070.

9 7  .7 04.30073.02 4097Q30-.-47:.5.7.9.24.59..3. .0-1 0333.7 9.7 /.:0:.9079-.108 4.02054Q709..3.:0.8908890207/0-784 :92.78088 89..:.-079/ --7-730-.097   %088.-. ..8 ::. .9.0/ Q0075408907-4..3030843:5.8....7 3/.:0.8 /:7:2:3/.47:3.30/03 4.83.5.::3..7 /.0/0..3-7/031.2.9 / 0903070.7 :.7.3007 .:..9 7 4947. ..2.097 !. .7  0308.:0::.-.5 .:.38 47443./..3.3..2.843:3/..32.4. /.70-7-730-... -/70.9 7 :08::007339./.020/03.589:9:..5 .3 .0.9 7   $4 : /.700..3...2-.38. 4.9 7 :5.302 073/090.. 2.-.//0720833020.3...7:-:3-7/031.9.QQ.0/3..:-.3 2. . 01.3.3  2.891012.7 $4 :4/..7..9 7 79. ..'0054.3 307830.0.. ..

.7  4/.0. 22/432: 2:.9 7 !.2..3007544/.2..7...5.8.8 3.0903 .243900/0-74.  4/.54Q709.7 9.32.9 7 !.42.04..2:. / 7 !.32..7 03. 22 44/.8 0389..3/.  4/.0.4.9 7  0205.1.3 030843:4... 22 3472.79.30.-:..1..2.73 03.0/5.2.3007 .5 .3007::..::34.30073..9 7 !.734..24 :3: :3/.9 7 0205.7.20..73 03.5... 3 .3007 92..7 3.

7.5.3  8 3 1 3/...2.97.09.4.30070709 3/0Q073/0 :2: ...9 7 !..90070.0. Q0/..3 4.0 0/09..00/0-20/7 $4 :4/.3007$ .9 7 0205.7 300-0.3 3.3007.385./..

 .

9 7 8 97..98.:.3 .79.-74.7 3/. 8 031.  ...38107. .

 8 031.2 .30073 8 97.98.2 5..38107. .

 8 031..38107.30073 8 97.2 .98. .2 5.

0/:. 573/Q24.-0943 /Q2Q083. /.77/0548:-4 ..7 .2...7 349.0/ 02033..30 720830700390/-707.432./..-./ 3. ./.5.0.3-47:..81438:-7./:.-0943.8 3... 8 ./ 3/.7/4. 39 07/ 9.37 -7-..7.7-.5..4. 3... .793/0070808 .2 5.-0307 0/0 ... .-:. 39 075.7/. 8 .8 3/.9 7 :.9 7   .8.843:3/..8 8903478.348Q0...389034..0./.30073 4.0349..5. ..32.. 7:9:-09307090..7. .-78Q08Q0-7. 39 07-0943. 4.794.-:.3.908590/0..88. 0/0243900/2 4....720302QQ03.2.07830/ 0208Q0.0. 3.300. -083/07:9:-094.7..0/432.7 3/./01472.0-:.7720208390/-7.-92 / 020 QQ3/0322 ..7. Q89 82 3/.7.90.7.-0943./:.798 .9 7 $4 :4/. 3349.2 .34/.720/03 .77200.5.7 3 3QQ3Q3. /0 2073/03.:7 :3-47: 003..0.7200 95574007/0..3/0-72054/.9 7 $4 :4/.5740/089070..843..7..3 7:9:-0990..4/.30-....92... 4... 3/.-47:8:3.

7 323 224.79/ 3/.7..1..8 3.3 9.30 81438:.4/.7 3 33.7. 3..3.7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.7203/03. /.794.0/0.397...%03C007 O 425084 :4/..24347.7 /.-7 8..9 .90.QQ 8 90.Q07/ 0200-3/70.30.7 323 224.78.9 7  $4 :4/.3007/04 :3: :23 ..7/ 82 3/.. 3 .9 7 O !..070.3/./.5 2.. 39 07..-3/72 4.0-7349.097 $4 :4/.8 3/.0.43897Q843..8 3.9:9:2.097 3.7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.0. 203/ 02090...7 84 :4/.7.-47: ..9 7 O !..7323 22 /432: 2:. .002209.8 3/.7 54Q709.3.5.. 0/090.7...3/03/ 3.8 3070478...0/:..8 2:90208:.9..9088...7.37Q0-0.5.8 2.5 .0..04:3.7/.-07903..30 /. .4/..19..7323 22 /432: 2:... /Q Q3Q2Q 4.8 3.90/-70707.. 9 7 2. 4. :880070-7349.7 3/703.30.-79072420970 43. 3 . -0943.4/.0/0243900/0-7 0/008.0783024347.3/4::5701.1.. 920.-...3007024390.32.7 3 32Q2Q3 4.9 7 0174898:. 39 0730:.8. 39 349.7.52.3 8 57Q8Q.7 84 :4/.-0.9 7 O !...3 3/ .

02083/032.8432.35.8.30Q02.9 7 O :.....9 7 O $4 :4/.9 7 O $4 :4/..808:.0/2 ..24.0 0-70 20073/0 5.5 8 / .4.0-:.8 / 72...7 3:..0 0/05408907..70 303000.34.9 7 O 0235.39030-70904. 8.30073902.3.09.7 3. .3 2.20.8 3.0208 :...84309. 8 ..9 7 O !..7..24..5 8 07/03.0 2439..3007 .0 0/0 070 / 1472:3/..2.-7-730020 94.3 ..8 3/.8 .8Q007.7 /..300733Q007Q1 4:.38.0-.8 7.54.32.7.354Q709.5 ..907Q709200.7..

-9 .28.

.84 :92..70 .9 4.38.0:..Q39007Q80.94.097 O 017489083.8 3/.5 .020/03 ..32.3.7:5.0. ...7.7 3 34/.7:5. .303.7:5.7 3 3$ 008-::3.9 7 0174898 .2Q2Q34.8094.9 7   $4 :92..7:-:%03C007 O $4 :92.439740/0.24942.3  4.7:5.2.097 O D709.0.9 04942.7 /9..072 0..809.07.9 7 $4 :92.7009Q0/.097 O $4 :92.7:5.35.5.9 7 O $4 :92..7.....3/0.8 35748089.::3:8:709 .7 .7 3 89077/0..7:5.7 ..9 7 ...7 3 39.3 33/0.7 07209...74 95904.3/090820/0...9 7 O $4 :92. ..20097 009743Q3900733 -.43974 02.7..172.39 .0/ 3/.84 : 4/.2.70 02.9 7 O $4 :92.8.7 3 3/017489 0200977089. .85995904.43/038071.7 3 342570870707209 . .7 Q80-.9 7 7 ..20970070439740/0.Q23:22.Q07/0 Q7092 4.3 8 2.

4397407.7/.9.04/..08.. 203948 .0.2.7.70439740/0.70439740/0. .5740020385302/0540/0.807334/: :3: -0000.07/0/ /:.709.007/7 #:9:-0990.507/.2..5.7 8Q70070439740/0. .7 3890830703- /48. 584 :QQ3Q9.::3: 0/05.3853023 902309203Q3/03439740/0..097   $4 :9:.Q23:2-:.7:-:3:3/09.5409030-790 08.0783/0 3.//0.79 8.0Q10207022.0-9Q208 / 72./.9 3/.Q39007:. /.  073073/03.2Q3Q.9-.:. 030 -07-78 .//0073.0 / 57400208 ..8 '0#:9:-09 4.70 02.007-0792 -9Q28Q7Q20800930.7 9:9:.7.0.097 $4 :4/..5.0.097 8 90. .7 . .7 4/..:.097    $4 : /.097 4 : 2...792.....2.9.7.320/0.Q39007/ ..25Q Q 4.7. .097  .5.1.90.0.07.097 $4 :9:..9 7 O $4 :92.0/054.7. .097 O D709./ 030.3.7 3.32. 79/:7:2.81..2-.32 .509807.7 /.2.7.097 O D709.8 .0.-09208333024/: :.84 :92.0%. .02.172.7./:.3/..7 3072.!740073343974Q O $4 :4/.0/0.0-.....7/..3. /.90820// 9.5..8 ...70. 43:2:3:3-:3.5 .3Q3/03/.394.3/. 203948 .0.7.2.2 3.7.020833 5. 3 ..5. / 8 .7/.-0920390 30. 384 :9:2.29QQ5089.. 4.7. 7 .//08540903 947-.347:32: .0.88 :.2.097  4 : 2.507/.57400208 .9:9:.8 30708Q70.172.097 .79.5.7.-:0/0.77:9:-0907030730 8 07030730..7 $4 :4/.04 : 2.7 3.7082073 0097/0.88. 7:9:-0990.2..5 .09073070439740/0..0.7....792..32 4.7.9 2.:Q08 ...3. .0 .9.Q .39087099 3Q3/09:9:. . -QQQ Q30 /054.9 7 O $4 :92.3 32.//0337:9:-09.7 3 :.3.07/0.7 3/.. 37:9:-09.709.9. :.70908590/0.7/43897Q843:/:.00972 4. .3 ..4:3:.203.090.7 3.843.2..8 3/. 32 2090907-008308.3 ..$4 :92.9 82 3/..02439.0434208.9 3...7 3.79039-./007.0...843:3.7/4.9 7  $4 :4/.81.2.8 .5.Q0730.32.Q39007332..0 3Q09.9.5740073/0....3 2..9.-0920830/4 7:/. 3.87.3 3/./ 8907/9038437.7 3 3 8 4..090.9.7.070.7 3 5409030.7.-0. 2 .Q073008.1070-74 : 2.2.QQ3Q.32.09073073/03439740/0.0930 /0.090390.007074 -3/72 .43:584 :QQ3/0.1.0/054/./0-8.7.%$ /03.//033302./Q Q7Q20830708Q70 .3830 5...574-02-::32..5..8 3 .7.05089.79-::3.703 8Q700 2.2-7 89.79 43897Q843:3:3-:3.7.107070 :.02..3.0 -07. /0540/0...097  $4 : /.0 00/054..020...2..05074//0 208070035.07.3 3$.7 . 0:.

/03.-7.097    .7 :. .10730707:9:-093Q3/0347942.5.:8075..5.79.3.3 4. 2.0..7/..8 9..084 :9:.32.7/..3/ 72. /.2.3 ..25Q Q-4.9-.5.2.5.27 -.3.7 3Q3/03-QQ-747:42.908590/2 ..89..7. .007/7   %0.3 7 0733/0-3/7208.097 :.390.-: 0/0-0.3.097 :3:33-7-0/0/03200. ... .7 0/:.9 7  Q9Q3.-:3.0.7 .5.. .7 3 3 90347:32.7 39.002..0.7/...2. ..3..9 7  .3 3.2....-0.2.7 308 9 349..7. .:.8 2:9020 8 2..7/907.-:0/2 47443.9.09.0-:3.08... 2.7:9:-094. .3 .. 32..8 3./.-70707/03708032007.32.0.0.../.843: 9..2.. 0707/090..32.92...:.0/038890207/0.3.9..307070 90.0.7.1143897Q843.7/.9.7.2083094.77Q320.2..02007400/0.. 2.0..7/.../.8 / 72./0070/Q-0070908590/0. ...88902197007243900/20/03.7 :.007/7 07 ..0.32 4.0. 9 7 2...792..5.. -3/72 .79.3 0.-0307-70..07/0/Q-0070903908590// 349.097 :.-.07/0 203948 . .0/ 02007390.02439.5.020833 5.0..93.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:.-0..3 .7 3 38...2.3.007070243900/0.07 /0- 43974.0070:.0-:43897Q843.5409038. .097  7087Q074...7.89070..42. ..0-0307...070./Q5Q.2.8.9  0308..9-30/...7/.3/ 72..8908...2...795...570..097 4 : 2.39..0208:.097 : 43897Q843/:. 7 . .79 ./037 07049:79:2: .-:0/0-0.710730::3802 4.0..9970 2..3. 0/08Q200.Q070 -0 0707/0Q01...09.7:.:.8 ..43897Q843.70090820/703902030.07.%088.0.39307 30203/7.5.209.7 0920.99. 902070/0 970.3..799.8 /.0/0./..80070730.5.09. ..-:/038437..843 2...'0.-20073.8 3.7 .....7/ 7 47443.7:9:-094.203902032 4.. .79.3 . .0.808:..01.09.:...097 !'.32..7.8 907.0/0.0 7032 4.11 43897Q843.0.3.908590/2 903 .0.. 070.0.7 .2.0.07/0.. .2. 9 7 2. .7.8 3 3..70.90/-707.7./...32.390073 90.9 7  4947.2/. 5740..7 4..7.790.09.... -:..3.7.0/0 9720073 4..007. .0707/080::3:.7 3/.0-.08 .7 58.3.-7..7 9..0.5.31970070..020 .019700739..4.Q23:2144:947-.2Q07300970.20949.0...7 3 .7/.7.02007.30..9707.8 3. 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/.9..7.0.5.7.7 .. 4..7:. /:.:2.3/.7 197007 8 9 ..7.843:89072007 2:9020 -7-730::342.5. 32 4./.843:070039.99.8 143843.9 7 9709.0/03.7 90230/2 4...9 7 2.3  2.7..09...342.1.

.7 3/..5 2.7 %Q7$9. 020Q390073320.3..32. .3/.. .9 7 .7/ 3.3902.5 ..33.0 ::.7.7 %Q7$9..9 7 .35071472.7/...3/.8 . 3.79.7.3.7 8 .0 /. 4/:.3.. .-0790308...7.70.0-070303-7::8./ Q0.7 3 8.2070Q10303.8 574083/0-07903:8:8.3/.2...7.. .29.030247. .7 380208 070 97208 Q7Q9Q...00203.9 7 .. 4 :.7 3 38..3/ 72.9 7 ..0 0920/0Q.7.7.0203/72088902 38..7008:3:./. 4.7.7.... /.38 4/:.7.7.04.::34.8..3 3 35740/0 070730::3 4:542..0 070..8 89.-.2.0..... .::34.703343.09970 23303208 ..034 :.2 3070::38.7.32... /.0..

9 .0 -.7.2307.7 32.9707. ./..97Q3 .-0. 5071472.0/ 07/3035..097 0920-.907890 7070800.88902073/09./030.7./0-43974. %Q7$9.77:1:3:8..9 7  03.0 -:..-.79. ./..2.7/.::34.39..2...7::3..-9.7 .9 7 $89023/.9 7 07-:5.9.05..0 0/008033/03 /032 4.5..78.9 7 !7408070 88902/0:.79.8.7.0.....0 ::8..3-7Q0.3 2.7979070730::34../.. 3.9707 './0-.8 89..7.3843974Q. 8.5.0..7 3/. . 8 07.38..38..0 0.7.Q7092347:3: / 9072 03. 03.97073.5.9 7  '.78.7..09024/.7033.90870/0-0.0/0 03.....7 5..3/ 72..2507 19:9:..-7::8.54.3 3302 .097  Q9Q3. .7 0/0. . .39./0-. -789.8 / 72.3/.3 2.7 3/...79.7/.88902073/05740830::3 4.7033. 48..9 7   '..7.39.7........ .7..7 0700 970.2..7. .90789070 9.-:0/0-0.5 / 9.0...0/3.007002309/43..8. - -.. 48.4.7/ 3.:20310 05.7 .39.3/ 72.7 2 2...79...02. /.2.7. 2 197088902 . 8.39.097    07088230207.38437. .3 2 3..07..8 ....7/ 3..02:9015740020 ...0.7.7..3/. .7 9.8 3.0.7 89. /..39.39.7..97Q38903039407.3/.0.7.07200. - -007.78.9707374947.2..9720733:.82:2 .38.05740/0-07903.90-0083. 9 7 / 3/.3/.%Q7$9./::.8.0.9 7 3079.5..::8.2::5:2.8 0/0..8 19.7/ 7 #.8 3/.8 -..075.80.70 070..5 2 4.7979070730::34.9..3 2Q3900733:.. .8 3. 0/0 89. 3.8 89.9 4397407.-0.5748509Q8079.058420974 :.700.7 . 03 9./ 439740/0..250707 8203..0..0720/ ...5 .5.2307/03 /030032 4.3 38 3 1 3.8 3/.. /.8/0/2 .7.8.207.9083.-:0/0-0...3/...3 3 -.39. 07 9028 3 1 .7..3/.-0.8 /Q Q3Q0.7.4.8 39.7.02.90880/0.0..5 2 4..0 -.7.7.....197007 .0720/03..-9.....9 7  '..097 Q9Q3.02.. 9.79Q908907 .3. ::8.97075740020 . .7.420970 /0...

07/0 574083070070/.0.7/....8 3..9 7  03952.3/ 2...97.7 .0070 707  8 9 ..250707 4942.8 39.3/007090/-707.9074: :2:3:300.7/ 7  '..090307-71.003/073349.. . 2.3/ 72...9-.2..397.7 3.9.320/2 4.3/ 72. ...397.3Q.5..397.0734: 9:7.. -.. /.-:3..:$075...2..0 349.4.09..39.3/ 72. .0070-./.397.0..2 3/.28 / 72.0.0743. 2.8 39.0/0324947Q..5099 2.. 32 4.7/.. 42.7 -0 030.3/ 2.4....9 7   . 5.8 -::3.32 O $9.0/2 4.2 .9 7 '.Q80.9707/03-.20/0-07903/0..0 -.9..070-0.32.3.95740830::34..7.2 /0-0.. ... 945.. .9 030%03 ..39.02 . ..$.5 8 09020.2..7 /..9 7 %. 3 3 2 0783/0 O %.7343974..7/.3.-79.0 .7/073 82./.793. .8.32.0.0.043.7 5740/0 070730.0 O 0200070 972 .-079032.97Q35740/0.9 7 07 82 3.39307.9.3 O @.7. 8 3/./ 3.9 7 07Q.303. 3/.073/0..04..3/ 307-783/0/08-0.0907.8 099 808 //0907 $61009 808 .... 1.7 32439.0$4 :9:.5748509Q80730::3007/04.3-72 ..7 .Q0 707 O 49.. -7/0 2020/.07 .9743897Q843:.....9 7  $.70819707/:7:2:3:-/703/43.0.7 30097-.4 : .2-..8.-:2.7.39 .9 7 $. . -QQ0-0.3.8.74..-847-843:3-7207.8 3/....9.. 3/.3 30/00/0.383/03808Q.0..5.7/0 8 1 7/..0739028 3 1 3. 7./031.007019700743:.70/0-./.09..397.. 8.. 070 972 274143.20830 ::34...39 .0.-9:9:2: 4.5 07097%088.243900/2 ..9 3/.097  '..39. ..400/2 4. 2..79 ..9 7 43900// 07/04. 0920-.8 4..3 2.28078907208...2 Q8090.097 07-724/QQ9970 20.0. .97.9 7 970 Q.793..:2....8 3/030208309.:2.2.73-7945.03/0.90.70 /4 7:8 7.08330/00/0-2083.097 :89.3..39.9 7 ..0 0/0/.38:.9-.7 073/0243900/0-0.-Q0/0.3..7 3$08$0. ..7 .2.8 3 O $9.7 /03.0-:3. 2. .7.39..70073..05071472.4....32.Q2Q 4. 0707./0243900/0-0. 20310332 0783/0.9 7   ..7  Q10200 78332:39.0/:.3930302007  Q9Q38075.7.9 70820730...-.3/070320. .9 3-00073/09.....38 .30/2 4.097200.3.7.943974.-847-843:-74/.7 3 /....3 2.397.7...../74-.0.7...0/0.3 35748509Q8...32 4.007  $..7 5.8 3/./ 7 -709/0-::32. 2..9 7 89030380880..7/ 7   ..

3-.00/0-0.. 8......3.98.3 .809  ..7.4. ..0/ Q00739.5.9.0-.384 :. .83..0/0..7 09.9 7   .3 '..38./08.38QQ5078302Q/. ..9 7 $.09970 29. ..7.5 2 42.9 7 0. .70/0.097 !.007.32 4.-79089.0-4.2..9 7  .9.540890702 :3073/034: ./.38./.5.0-0. 3 . 8.7 3/.7197 8.3 ..7 3/.89.809343897Q843:.097  . -.3..3/.5.32:.7 /.074/3.83. 8 0074/:.9.Q23:2.3Q.80989. 24.308.9 7 !.30078..8 08301.3/.02.397.397.9 7 8.3.3Q2Q ... ..05.4..30078.9 7  ..9 7 !.7 3/.34: . .3.03. .3 2 8 /703.3 ..24.3007/032. .2.8908 8 / 72. 3/.0/3.2.-0.32 4. 8 0703.0..020/0319.::3 4.020830 54Q709.-0/01472042.397. 4.0 / 5.0 0/042.791..7924/Q-QQQ073/034: .3-7/0 /03200.7..374947: 1.3/..9 .9 7  ...-.32. 2..37 07...30.7 3020.9.7 4. Q0800548.8QQ59.0200..097  :5.3007 .7 '49.8 3.0 0/0 243900/0.9 7 . 3. 4.300738...2037398  39 8 42.5741302439.308.324947. / 7    .3971Q954.0.3/.7 %Q7$9.4..3 24947 .3.7/ 3...7.3 ..0 -0.0/0.8 3 8.27Q308....24.-0.35.3 .1..0.. / 7 !..7081..7.2Q3Q 9.8 3. .397..7.. Q3Q .78003 5071472.8 3.0 0/0243900/0.9 7 $9.:120.. . 003/72 ..2..047::. 8 70::3802 4.-0. 8 8 57Q020/0 07 808:92.3.809320. / .  ..7.8 Q801. 9 22.54. 1...7 5408907-4.7 :.-20830::3 /.39 8 1.

..

4.5 /. 4..7/ 3.::3 4. 2..3/.7 %Q7$9.7.9 7 ..9 7    .Q23:22..9.397.3.25070733070.0.70-7900-7.9.7/ !47:2.7 4/:..8 3 1 3/..2.250707 43974/.9..05741Q0730243900/2 4..7.::34...9 7  4947 4/:..9 7  .0/2 4.3.7 8./0Q073/0243900/2 4..38.024947: ..020/03 .074/3.9 3/...009724947..3 ..43974. -080200097 0...8438 3 1 3/.7 %Q7$9.9 7 :...5 2 4.04.9 7 .4... 2. 9970 2 9...7 .3/.3..3.0.0..

0-47:.072/0 07074/:.0703 .7.3..0/03.0070..7.7 .8...9 7  4097070-47:/. .30783/0 4.7 3.393074.9.0..9 7   97007 9700738 / 72..8 .397..7.7/.8 .2507070...08 9 72.42.070-0.7 3..9 7  8 9 ...7 3/.39 .3.7/.3.7.0-. 0/02.7.007 0749.09. .9 7 $08:92./43.7 $:89:7:.54.-208307029.32 4..070 970.5.0.7..7... 43:.32.0/0.8093307830..8090730070 970.8 /Q Q2073/0.3.7 .2-71472.-.0.8 3.32.38.9 7  S33Q073/08:8 .. ....9.807..0 0/0 8..3/.394741-4.0.42494743974Q30::34.720.9 7  .32. 8075.0/0.7.88 3 300.9 7  :807//790307572.3...3/7030.9 .809.7 .9 7    $:89:7:.7 3..20.- 5.::8078. -.3 .-.- 5.9.3..42403/.7 /01472. 42./ ... .7 %Q7$9..7 0 9:99:7:.097  8 9 .843: 300.1 3/.3:8.89007/03.7/.7/../ . 097.80..7 .. 3.. -4 :..7Q073/024390 0/0.903.88 3 300.4250/ . ..439.. 0/04.8QQ5 9.0/.99.. .0-4.0703/0 0707/03..7 8 9 .7 ..097  8 92.097   8 9 .. 3 5-.7 .070...0 /7030703..393073...074/3..25070743:2890708 .. ..9 7  0:2..2.097 .. 3.5 .2.070 970..890/4 7:: :80791.5 2 4.9.0.397.02439...::8073Q3/0.439.3 3/.1 3/. . ..7 .7.09020 20...5..5.0808:9:25703850730:.3 /3Q 0780Q899034..:.7 8Q/Q9038437.574083/0-07903349.097  $:89:7:.0 0/0243900/0. .9:.9 7  .8:7 07.3/ 3.8 03/04......79.7 3.0078 / 72.. -..0-47:0.7/...7 /7034: 9:7:.3/.. ..9 7    8 9 . ..097 970.9 7 970097. -47:. ..-039.07038 .7 .0.8075.43. 3 5807. -.-2083 .89007....3.9 7 . 2. .020/032.::3 4.9 .7.

.07038:7 .   $4 :9:.7 $4 :9:.:-.7.9.:.7 .

.39 8 8Q/Q9038437.070.7..1 -.9:9:..43..7 /.7.19.8 -::3....0 8..097 43/0388:80753907333032083.7-03 2.9.7 3/./.0.Q..-0. .807..7-47:.32. 8 ...5.2.3 .5.5.. 7-47:.. 4.890073/03...9./ .09.05 .8 8:/3Q 073/080Q89903.0.7   0203/7.397.5.4.7Q073/0 243900/0....890/4 7:: :80791..:-.8. .:.38143 2439.0945.2.8075.9.. 0/0.8 3 /Q Q2073/0/:::7 .:8075.393074.097 $:7 073/0/703..07/0.:.7 . .-.9 7 .9..7083/0/...5 /.... 3 5-. 3.097  $4 :9:..:-.07  %.32.08:7 07.3 4250/ .8.8075.070. 0/02.9 7 $::39.9 7 8 92.2.3930733-790-::3/: :8.. .99.7 1. 3Q3070 4.3.5 2 4.5 .284 :92.9 7 $4 :92..9:9:. -4 .7 ..0 .30.7. 2...2...2..32 4.79 .7 .8075..7.0/2 4 : 2.097 $4 :9:.92..393073.097   $4 :9:.07038:9. :..0838.393070 970.2.084 :92.9..8 070 970..79078.9.9 7  /703/.3 /3Q 0780Q899034.7.890 .. 0/05.7..-2083 . 8 92..7 ..

.33 90 ..3-47:0.5 2 -47:/43...0 0/0574003/72 ..5 2 /0.2 3 22 . 3 9..../.. . .030203/7.8.5Q8Q7920202007 .198 7.-0.0.. .90 3853020 .2/0. -78.9438:5Q8Q79Q070 .3.7...

1.9 -4.0903070.-039.07   /..94209..8 -78 7..38437.97 8: 8 / 72.3.3 /807.5. .2.002..309507/05.7/.07 80507.3.2 . 2..9 7 $0507.9 8:7 .09020. 7..8 9079-.9 .3.3/ 9./04/.09.. . -7904./ Q00789030370390..9 7   .05425./03Q07.3...0.Q23:2 573 -.0-0307 9..8.8.49  170.009 -Q9Q3002..32.7 5.5.0/0-0.. .3/ 7.309.9-4.9 7    $::%50203/7. -080209079-..89945: .87Q.3 .05.99Q.25...0/0109707. .32.0302/0347:.958::30203/7.8 0783080.7-03 .9420.958::30203/7./ 072...0./..0.843 .3.9.39.3/.5 .38.39 .. .19700220 . 4.890/0 .9079-.9 .7.:: 5425.. 2 0.80.0/0..97Q 009724947:3:8:..3/ 7.380097.89:9:.395.30/03..00 8:..Q3/0009724947:0 2Q...0.7 8::. 5.97... $::..8-4.2. -.7 3.

 2 0.79.0/010979079-.843. 4 : .0783/0-::3.0 89.-. . -.   :.09.3..4: ..79 439.3/....39 .3 .8.7 30203/7.8 -::3.8 9.9020320.5.9 7    03/3/03-:.03 8 92.3 2./ .7.343.0208 ::3.58QQ34Q O 42505.3 /807. 2 3 8:0770073 .-0.8.$.89.9909.9248107-.0/0. 5..380097.. 2.. $0Q49..3 05.0-4.0. .7 3.97Q 9.0.0 43/038.-847-00/0.9 8: 7 ../.7.5805.8.9 5071470Q89202-7.020/032...7 3../.39 . . -47:..5.348: 009743 .0007/04. -.-.. 4...3/4:0783/03003.1.3/.8 3/.9.3/..7.0.3.0..9420.0003..5.3-:.7  -./0./ .30203/720 .8 39...8 .083.2.7 945./3Q 9Q7035.../.5 / 3/.7Q7090-0./03029.0 Q3909.97Q3Q.0/0319.0 -0307 2.7/.3 -4. ...943/038945:   4:958::30203/7. .0/0-0..5 2 /4:2.32.203 8.7 . 5.90/ 3:.09032.49 170. . 8../. D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.3085.0.7 :. 955425. 009743.52..0.32.7003/3..3-.38 009724947: 30203/7...020 Q07308::./..7 -7-Q2/0:2.9530203/7.7 .38:./...7-03 .0 302/0347:.94.097 !.7...0903 -::3./.9 8:. 7 .09Q39033070.7-03 22 . 3.0/2 4./:2.7 O !.. O C3 8 92.8 0783080.9079-.-039.800.7... .75Q8Q79202020-.89945: .9909.7-03 .99.7  00974/Q39007330307 07208::-:. 7-::3.7-03 -:...3.97 O 097.-/70.77 -47:8: -:.3030705020/ 3 .7.7 8::.7. 30. 9.7 . .32 4.7 5.002.-.39 .8 3/.38.53/0-::3. 83/78.7 3 83/7370032030/030 .7-.3003.890/0  .7930203/720... / 7 !740/0-07920/ 9..7-03 8::..32.9.2: ..3/ 7.39.3.8 .39....32 4.303/70.7 .7 4/.0920-47:8:-:.009203.0 .8.7 .2 4942.0783080..5..080.3.7 9 2 . 3/.3.8 ..-.3-:.7.3.97.. .09Q390 08..532.0/0. .9 009724947:3:8:.. 3020 .7.. .009042.30/03.3..3 . 9 7 / 3/..7.3.3 8.-0.74$02038 &$  8 3 7..8 0/4:2.39 9.Q23:2573 -.2.. .39.32. 87Q.3./.070-0. 3.3.7..32.890/0-:.5.7.90/08:.5 .2. 2.. 9 ..8.-..00097-..94209....7 4/.7 43974Q043. ..890/0/..-:.-7/.9530203/7.99 '49 170.09-:.43/0389.99Q.7.-:.7 30203/720.3.348:3/.Q3/0 009724947:02Q.3.0 002.9 7    :. 8 .. 0783080.8 3 -:.943974Q.7Q0730.97/0 5.-4.3-:5425.3.-.83/73/00708:80../0 03-:.3.083../.5.8 4./085..08:9. :2.9 7  ...2. 3 3/.80.009 -Q9Q3002. .7..8:..0.5 . .0.0 5425.7Q70903-:.

4. Q3900-790.02.7 34 : 2. ...7479:2:. 9 .2.2.397.5. .41143974.::/703.. -47: Q3900-47:.3902338..5.7 /..5.479:2: . 9 2::..890830::3 30.3.7.397..7 3/.2. 573./. 0.0903 /.-:.7.8 3/.::7QQ-:..00.0 /.32.0...07-4:9:3. 9 .0.79 3.-:.8.232:2 20970::3: :3/.8.8.. 30-:..3.

7 3  3 8Q0. 3 3/. ::3.. 43974Q2745748087Q4.0/3.9 7  %02032.7.5.. .4.8 /:7:2:3/.../0.9 7  07-7..900/2 4.5.97 077...7Q70903-:.2.7..32.5.83/70783/0945.7 5.7 0730.073  .1083/Q843954.3/.9 7 . ..-:70. 7 Q020.090730 ...7 3 Q3Q 274394.32../.5 2 4.Q23:2/.05740/08907030707043...38903902030-7959034.0/...7 47:32...9078990 89.-07903:8:8. ...7 .7. 4..857.7-Q9Q3902/ ..4..9 7  @. .7 3/..::34....09020..52..5 2 4.0703.0 9970 28.7 30203/7.54574503/.... Q0730 . 4.91 7 3-4.32.39.-72.9 7 #4947..7130..3 .32. 3.43974Q-:.08088.747.9 7  49475.:::-4.047.0. 83.00097 82 3/.-7..2..8.::.32...3 ... 0/0..7.8 ..79970 208.9 7  Q9Q3.07.8:0783/070..097 $07.03.9 7.3.70095.9 7    %02030-797007 :3.04.5 2 07020.2.9707 @..5.7 9530203/7...808907... ....2 .3959038479.!'.5 2 4./.07  03/3/03-:.7.5.70094.9590.39.9:9:.9 7 97007.-783/7 5.Q23:243897Q843/.8 33Q3/035740830::34..9 7 47443:330320835.0-.30.000974/: -15425.9 7 Q9Q330203/7.0.9..9.7.7 47:32....3 9479:.890..-QQ94.2743.3.97 ..8.0-7.3..9 7 . 8479.020/03.79Q2Q 4...9 95..3902030-20830 2.8.3 ..3/ 2.2 -::3.8 . ..07Q0730243900/2 4../.2 :.7...08.38.0 .92Q0220-4./ .32 4.9 7 Q9Q3/027 8 2.9 4...0/027/03 -.9 %5'..9 7 .38. .9 7     7..9.23/03/030032 4. 3/.. .

0 2.83 /. 2288.

8 3472...::342...342. / 7 .7 97903089.089.7 3472.7 /QQ3 2:39.097   .3/. / 7  ... 02-07070.0208309070/43.097 780. 0970.0/ .. 3 .20/.7.08...72:39.2.3.8 3.3.2.0 70/Q843-4:9.79.3.83 /.7-Q9Q3083 007/072 8..8 ..0-780.7...007/7 $..::342.7.7 ::8.04.0.7 2 4.2.0::8..0720Q07007003 8 2.243900/0.7..7/.7.7.79970 202.2288-.079.9 7 4. 8 0 43897Q843.0/0.3/ 72.9 .3.0..7..

..2.9024/.8 43:5.-0.8 3 070..7 .8/78007/0 0803.097 .2.7 3/. 8 ...33...9.0.729.85740/0-07920/ .209/0  .1 3/.3.3.9 7 0792 4./.3.7 3..3 .8 .7.7 :. 9 2.3 .3.5 .7...7.9 7  ..89.5....5 ...9970 230203.7. .5 .700.3.7302072.. .39 ....7 .097 ..29.3.7.32.0.7.9..8 3/.9 7  ..0. 03. 3/.::.2507070. .9 7  4:38:4. 90230/0.3.97Q3 .0 0/0/.9 7 .3-..7/..7 3097.. / 7 !740830::34.7 3. 443 7 507/0-0943 .0.007.5 ..7..2.. ..7 3/.2 /03 8..50730 -..7..39.82..3.799 7 ../.3.7 :.07/0/0  0709703208.9 ..20430 5.. .000395.7 3 .-. ..8 :-:.19 . 3.0. :-: :3097.7 .-2083   .. 8 -3 .2.097 . .89.8 4:78.5 .7 07/4.072020/7 .7 :.7.3 . /03020078 7.9 7 82...02-07020. .2....5 0783/0. 9.92..8890207070902073.5....7 . . ..3.80.2 /031...42. 8 0830.0908595.0.2007/0 -0792 4.38..208.3-70 20.857.-.03 33 83/03. 8 2..0. 2. 5740/03-0792 80/3Q .0. 573/030203500743.42./..3 2. .30783/030703.7.71.3. ..097 07-7. 243900/2 ....../0.-907008308.5.9.7/.209/0 97. Q....3.7.3.3.2.. / 7   .3070.8 3/.Q07...0.7/ 7 @.3 4.3. -.0..05740.0/ 3/....7 :. 0/09.5 .3.2.908595.0.3 .10 ..7 3/.0. .0... 2Q022003908590/2007.022.8075.5.0...0....7.0.7.8 3 0709703.3.3.80..9.5 2.7 3 -47:. .3...0...  /.0 -. .9 7 47:..8 / 72.7.3. /0208 20.-:709.8 3/. .0708.7.30/0..7 .7 070-Q9Q302-07020 ...3.7..5 .3.0-070307007003.3.0. .3...3-7833.3933.31.0 02-0707.7 3/.. 9 72. 3 .-7.3.7 .843:3432..7.3..1 3/.-790. .7.7.79 .1 3...5 .5 .8 39 8 3 30.3Q80 802 42.0908595..:3.07 -./0 .9.3 .7..-0..7 3.3.3.9 7 C20..97Q3 ..3..0.:8:000.9 .8..3.. 0 0738.70/0.10/0/0 07/0.3/3Q 07/03.07/0.73::3.793.:..7 03..9 7 : 0289.-0.

 2..7 3/.3.3.02 .83 .

7/..793.38.. 3 .83 0200. 073/08.002-0707 .. /.9 7 $.9 7  .3/.7 3/..::34..3.0 -789..7 -70 972007...0703/0 07070::34.-:0/0.097   ..2033/ 07 8 2.7033.

0 .5 2. -.34:.2.7 9.39 5.8 .9 4.02 /031.57.8.9 7 .9.25073.7.7..5..793..39 5. ...9 7 .9 7 .7.9.3.7 :.2507/..0 . .3 8437.3.9 7 .3.0.5.5.3. 79970 2..30..... 0/02..3 3.070..8 :.3.. 7 ..32.9 5907.. 2.7 3/... 7 9..7.08 8 2.5 2 4.00220.97070 -..0707/0.3 .. ..3. 2. 097200..5.7. 3.2033 / 07 8 2.3 3/. -...8 .8 .7 2 :-:..7 .3 Q/0 0-039903... -.0-.3.7/ 7 D1020.7 3.7.7-Q202..209/0 20073/02:9.4.-QQ0-.00920/03.0443..9 .99..7/ 7 $.8033::3 09020.3 .8..007/7 ...2507078 ...5.. . 0-03909.7/...3.7 22 /03.-0792 97 8 ..7.0. ..9 7 95..2.3. 5748509Q8Q9..9Q7-Q.90230/0.090859 073/0:..3820/. /.7.:...5..32 4.2507 ..0/../. -743:2/.2 /0303 ..7 3/...3080.9 . 2 3/.3 32 -7172.343897Q843/.7 9.. 7 0730243900/0..89.30243900/2 -7 .2.00/2 4.342. 9. 90230/0..07070900-0.9.3 3/.25073.74....002Q/.7/ 7 %.7  .7..7..5007 574007/089070307070...8 . 9 72.007.7 3 32.7 /..8 3 3Q073/089072 4.4.3 .8 3.7/.3/ 72.3.0::3:9.3./....39 5..7..0.4.. 2. 3 .. -.3 .007/..0.2 /03.05740/0890703349.089/0 072Q2Q34/: :..7 20..250707...3  / 020 /:..7 .7 .32 4...3...709032 ..3. 3 3/.7 4.39 8 95/09.080330 3.2 .5 .3/ 9./30-0.2507073/03-QQQ8Q .  .250707 %5/09. :-:.70/0-74.9 7 843974Q0....  . ..9 7 O & 03/0 ..39 07 /.5 2 4.3 . .3.3.. ::303 90..39....9...43.. . ..5 5..0-2007/030 349.020 .::34.250707.:.7/.070. .7/..9 7 :3./..2 0.9 7 .2.. 2.5 . ..8 3.7::3430 5.3.42.9 959034.25073-7Q8Q .0-Q9Q3902.072 4./7.7 3.3 3.3.7 .../..2507073. -QQ0-.:9 -::3.2 /031.9 7 .3 ./ . 7 ...7.250730/ 07/0 070 0/09.0/2 4.7 22  .8 .34..2:Q4.00/2 4....097 ./..3 3/....0.8 3.800783/07. .9 7 ..3..74...3..0.8.0 0/0..0.. .9.7/..9.790. /:7:2.7.9 7  %0./ .:3:3.7 -QQ0-.7 .7../.9 7 . .097 :3. 0-0399..42.7...92..397.7/ 7     .7  ..43./7/0-7.9 7 @.30344.... O .7. 9:9:.7/.2 0...250707  .3.8/0//9038437...3 .9085909209079-. 95903 00-095903. ..000-0..3 2......39 5.3.32.7.250707/0278..-:0/20/ 9.2 /031. -QQ.0/.3 .0./.002.7 22 /...3.3.74.0408./. 4.7 22 .7/ 7 .3 .3.7./027 30702. ..

031007 .... -.39 5.2 /03/..3.097  .42.7 .. ..9 7  .2507073/03-QQQ8Q .9.7.20310073303.3 ...1.9.3. 0/0.2 Q8090 2..7..-03.7 22 /03 .8 39 8 .-QQ42..3.3 3/.9 7 3 . .8/09970...2 /03/.. 3 9.3.74...3...7 / 020/03 ./.  @4.7 .9 .-QQ4.9.0/09.52..7/.9 7 D1020 .....3.389034..8 4/.2 0.3..

.07 /1Q707 /0243900/0..-..9.3.3/ 82 3 .9 9507/034.34/0.8 3/.2507..7 9.. .843..2.8 30709079-..2 Q8090 .0.003 8 2..7.8 0920/033/Q8434:.097 D1020.9 7    0%. 0904...700920/.7/ 7 Q80-.3/1Q707 -0. .83 /031..03.9.34.302489.7..9 7 :3.0507 Q2 39 ..84 :...7./.007/7 302489.8 ...7 2..2..700990230/0..2507074..8 .7 !74007/08907/ 0/0..3..7 39:9:.Q103/ 3/04/..03. 20/.7..7 9 7 ....-780890 09200.75  42.3. 43897Q843:9../Q 0/Q02/0.007.7 .. ..8 42.900/2 4.0 . . ..9 7 302489..9 7     302489..79...9 .::-:... 42.0 007/0 39 ..302489.0/0.2507070/43....7 3.54.7.....38 9 ..319 . 0 90208.9.9. /030 20820/.......9...25070439740/0-0.0..0..3. 3/...0. 0/0/Q03032 4..8 Q1020.34.04/.... .7 .. 9.1.0 9..4/. ..07349.. .0 /08-0/031.7/ 7  ..7 2.0 0/05740030.5.-7.0. 5.0 5740/0-0790307070243900/0.. 3.9..8 .0.897..097 :3.00. .7/...9. 4/.-4...0 0/0800.097 :95/1Q707...9.0309.7 3/.0.0.. 4.02202031007/0.0 .3.79. .0/0-Q9Q34/.097 D1020. 097200.3 307073/08 .79023....9.31Q707 0.9 7.3 / .8 3 30 98 ..7 3/ 82 .32.0243900/0..090709703-780-05....8 .3.3 / .8 90230/0.... 9 2 90233/.0208.2 /09.0..7. ..7 030./.7.9 7 !740/0 /.7 ./0-0 90.7 4.3..8 3 .0..9 ..2 ....8 / 020/03 .0-:3.092:.7 .097 /..9Q7-Q.4/.007/7 302489.07Q3200..8 19.80 /.243900/200.0.097070 :.Q23:2/05.7 9.7./7/00 90..0903..7 3/..09:..39.0. .34/..3.. ......3.8 3 .. .8 ../0-8-:/.073-::3/: : 82.2-78 ..3 385093/00220.097 :3.2/09.38 20/.90859.. ...7 ..9....07..3.097 302489.020310-4:3.09720/03890303/0-8.907/0 4.0..91./4 7:.2507243900/0-0.7/.8 ..7/ 7 . -7 90243900/0.0 9/..07.9.0..7/ 2 .3-7..3..243900/7959034....3/... . .3.805.8 3 34/..9 03/080. ./.7.9.. .7/ 7  1Q707Q1020/0:..3.8 42.7..

2 031007 :952031007/ ....7..3 4.:. 0/2 4.. 43897Q843:..-7908 7.32 4.....8::9:9...07:9:-093-3.2507  :952031007/Q 0 ..0Q102007/0:.9.5.. 07/007/Q 04....9 .-4..8 09907808 //09:2:22.9.. 3 9. ::7:3/.9 .0/2 4.9..4.7.70/0-7 .9. ..9.0.439.7.9 2 4./...0 0/0243900/0.2073/0 /08-0/031...20990.8...20.9.2..3-7/.30.3.3 .9.198 7.8903Q3/035740830::34.32 ..07/0 /08-0/03 .. .. ..20990.3. 0/0. .3 .0.3. .7/ 7  031007/:.52.7..3......0.0..9 5.00..3.9 7   '#'.3.34...7 907889.30220.3 .2507070/43..3 3 -.9090.3.7..003.7/ 7    031007 @19$ 7..7/ 7.3.9 7    031007 @19$ 7..7 907889.7/ 7    -84Q97007 %5.3.9 .3 ..007/7   031007 @19$ 7.2.9 4..250782. .3.3.9 5..3.8 3. .9 7 47443.. 9090..-731970432...3/.0Q89Q890-3 0708::3.7.3.3 ...3-7 8 2.-790:.9.8 .9 4..3. Q0003.2 .1.25078 :0 92031007@19$ 7..02 073/0:.2507 :952031007 02 203104.5.3 4..954.3..3 .9 .7.3 /.9 7    %02.9....9..7/.243900/0.0/2 9...7...5.250733.3.25070900/2 4..5.. .5.3.-0... 7 82 3/. 0/02.003.42. 1 79 3.3.7.9 4..9 ..720830030 4..0 /Q 0 .

.0.5.3/0-8 '# 9.. .0/0 0384 :9:.04: Q39007/034: .8 . 439...5. .-20/7 3/.84 :9:.0.7 3/0  8900730.9 7 $8902...7 4741474...: . .84 :92...070-0.89043974Q4:5....5.5.:.-20/7  .0:.. 3Q 2 0.7. ..9 7 .7.-. 8 92.-/ .3.Q390. 3:. 24/Q07/ Q39007.'#$890207 2.7 .Q801.84 :92.8 .8 3. 8 92.-20/7 $8902 40 4..8 3/.. ..5./. 9072420970/ ...8890207-7Q3903384 :92. .3 .7 2 4.7-43 072003# .7 .8. 3/.9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ . /.../ Q390003.7 /.

::34.3.5.7.097   '#'..-38 .:9:7::88902007/0 0709 3088902.395 /:.8095 Q390073-7.80995 30Q1020.795 0795 .809 95 .9 7 0...3Q39007/03 -..3.7 /...95 9.-0.0.. .80995 /7930Q1020.3/0:.7 :. $89029030Q1020./.8908 3 7.3 2 3. .95 Q80-.8.3.8 3 .7 /.

20/070/0 03 Q9. .. / 0790/ Q3900788902.24/Q07/ Q3900 -.:. -0./0.7 .99 3..Q80 .7007-7-730-.-.7..5.-20-0.32.5. ..072../ 074257087.3.9.89024/Q07/ Q390074: 9:7.0/ Q39033 82Q07/0/.0.. .5.3./090 0 4257087-::32. .390/ Q39007307-7333/003././0.7 .8908.-20/7 3 84 :9:.. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7. 2. 2..:.390/ Q39007/03-7...8 .3/0.3/ 3/.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743./00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7.072088. . Q390..084 :9:. 9 72.0 425708707/03-7.7 3.:.7 8. .084 :9:.20/0-20-0..3/ 3/.088902 08398.3.7.

/ Q39084 :92.5.7.8908 -..07890 0 9 3/.47.. Q3900709 3/0808824/.-20/7   3.843/. 3.8 42.3 3 3-400920830300203...32.5. Q0730 .3 /.3 .7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.7080808574-02073/03.8 0./ Q3903423.04257087 . / 7    '#'. -20/7 :4507.747:2.4. 84 :92./ Q3901.84 :92. . 3 .5.7.89083423.89083303.

8 3./0919-.749542570874. / 7 .07907425708707. Q.097    '#'.542../.30790/ Q390/003.072 /Q QQ Q30/0303.9 7 4257087073.70 749..74425708708.7..90$.0.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.8.079070 30.-:0/200.3/ 72.

393 Q3908075.3.2.'#$89020733 D390$075. 9 72.3.3810734. 7-47:.5.34: .7/.7 .9..9.30.9 7   43/03807..-. 42.39 4741..0 .393 8 97.Q23:2. / 7   '#'.

4.9 7    '#'..2. . .-20.7./..'#$8902073343/03807.381073 8./0 03/0.3'04947: 43/038071.5 /.7 8 97.324947:88902Q/0 073/00709 ...

7 89.....7..97 80034/.3.0-4:9.7.9 7 .0Q2002. 8.708425708702 309920830300200090. 9Q2Q.:/0.88902/007.:0.0009743030 20.708 $4 :9:.8...7 3..03.794.3.3. /.Q2Q.. .'#$89020733$4 :9:.3/.7/.54.9 7 .

.-.3.8 . Q80-.8 380387Q  '#'.0-. /03002088902 0 Q80. 4257087. 80387Q  425708702 .9 / . 280387Q 1 425708702 .7 - Q80..82.82./09072489.0-.9.8 3. 2708 .

.304.9 7 ..90 888902308..3-07070Q3900783/0 -::3.54.9.Q3900703 84 :9:.. 80387Q.8 .5...'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q .7 . .:..7.8 8 ..890..3/.8 .395Q39007/0/703.843:030 20..324/Q.9 7   Q390074942.3.5425..0 8 /0 970./.. 8038707 -::3...8 4..0:2.7. 3..329.9 7    '#'.809 9..7 3.7 3 ..9 7 $038707/03.3.

3 .Q390.24/:/0 9720 .-/70.07.2.8 3/.3 .097 $8902574-0207/ Q39007/03.7 ..-4::2.3-7349. .3.8 .3/.-/70-20/7 ..7 3/.34890 088902307.8 9.3/.9.'#$89020733$890243974: 43974889024942.9/.4/. 2.3 .7.. .:./.7/. .3Q390. 574-02.-4::2.:.

3. /0 9720 1.07. .Q073/039Q2Q390...7 42..39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.2..-4::2.9 7 $8902.088902..9 7  ..3.7 .7.097 070:2.5 8 4.7 .3/0.-0...9..3 3/../. .99089143843.7 4.7 3Q073/0Q390..7023 .9 7 070:2...5..-074:3.097     Q390070-.3.04942..0.Q073/04942../.-0.8 . 2.388902.7 1..7 2070:2..3030-20.3/.90 8. 2.7.72143843.3/.7 .3/. / 7   '#'.-4::2..3/. 8 .7 .-0. 80387Q-::3..3/..5 .3/.9.097 080 43 43974.-0730:.

'#.

8 3 # ..7 %$ %$ . .9 7    $9.3/ 72.8 .7 309 .7.3!071472.0 203/720%0880733!74003/7208:7. .7/. 747:.3/.::3800..$890207337...8  .7.2.2.... 020D39007330. 3 8. 3.3..3.79.3 2..4....-.3 2.843:4.0...09Q2-47:. 3 -.7 '0...3/ 72. 3.38 .. 7-47:.0Q39007.0070-7.7 ..

197007 Q80... 0/0243900/0.7 942...207/0 2QQ959072489..5740/0-07920/ 9..2..050/20/ 9.097 439.-972 Q03/03.0 203/720%088073070 9720:7.2. 0/09.32.39 ./ 030.8. 4.38/030 :7.-74/: :3:3-:002.9.007/7 Q0954942.0..0707/0 ..843.7 / 07...8.5 ..0 .7 857.7.09.38437...3 2..07 2.- 3 :7.$.3.1.$890207 2.7Q0730243900/0.9707 '.7. 7-788902 4.8 3/.7..072 05.0-7-0/0/03200.9.7..3  03007 $07.3 3 303 09$07.3  03007 $07..7. 5071472.!.-7.8%088.7.7/ 2.9 8 4.0..050/0-0.0. .943974.%020.0 0/024390 0/0.9.7 .9439749088.. .007/7  942.8 3/. 9 7 2.70.3/ 72.9439740907'08907007  0308...7 .70.97007 030..3.3.7 8907007 197007 0097 .9.0&! Q2$ 3 1.7.050/20/ .807 .7 3 3.: ..347:2.0803/ 020/03..09.../..52..5 .. 79 0/0-0.0 0/0 243900/0.7Q3908Q89000.7 $4 :9:.943974.943974...7 .3172..7 4..-079208 /.!07/007....7 ...007/7 942.007 !4/: 09743...7 3/.70.07/ 4./0070 972 .8 .32 ..7.320/0.843:33.0 0/04250.3 3 3097070 ..-7/0 2..7.4250. 3/Q8434947.0-.7 .0.9 -Q9Q37007 .0..7 .7] 4/.97/08 .39.0 .9 7 942.7. .808:.097    .7033-0 030..4.3 3....2 Q8090..7 2....94.250707  942.3 3-7903002.097  8..0&! Q2Q0.59 7 2.%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ .-7.7.7 .3.03. 0/0243900/0.0 0/09:9:.9.7.7 4.. .0./:7.0-:3:33.243900/03959072489..7-.39.. 970020 3 C007 03007..7.843:.7 .. 4. D.7 .7 3 3.097 942.843.7.3 3.32.9707 .3/ 72.3 3857:9:-09]/031.08..8 57.$..-Q9Q34942...9.7007.. 39..3.007/7 8/.3/ 72.. 0/043974 0/0-0.943974.94397488902332...97007 Q80'072 !.8 .397.32. 4.30/.3.7  .9439743...7 ./:7:2:9-.097  3/..070.0.7 .7 /.. ..9..02.:.397.-0.97/0-Q9Q3/:. .97002.-:0/0-7..3/ 72.9...-7.7. 7..1 3/..3..0-7-73070/Q03032 4...

 09208 .:9-::3.5.3.. Q0.-4.-0920/03./03020089070.7 3 0700 970..943974889024250. - 002.574003/720 08.8.0349.. 70 .Q20 .7 .42.0/0.8 3. .../7/0.30/0.790.0 8 92.900/2 .70339..79..7 /.88.0Q.5 2.793.0707303.5 .7 3.342097007 85740/0-07920/ .507-47:. 8.20/09.88902073/0320.0..050/20/ 9.7.9  5.8093/03.. 2..7 3.../7/02.890/0 4/: : /.3/0070030907.3 .07 -74942.3.9. 7-78890220/.3.3. .-...943974.097203070-.5.08903/ 9..7.342097007 -.7/ 7 942....8 ..7.007/7 890700738.8 38907007 /4 7:/.0..::34.097  %07242097007 ... 2.8 3 38023/0 3472.4:2..70.30707/0 8 .7..7 .7/ 7   0302007   Q9Q34942.3..7Q39007243900//9038437.8 3 38.043.3 57400730::3 4...09..3/4 7:.0 -7009::7:3/.0.007/7 /.243900/0..3 3479. .94397488902335740020 .3/ 72.5.097439748890207574007/0-07903...

243900/0.7/ 7    &..0.9... 95903 22 ..9 7  ../.9 7  %0. 7 -7080-.0Q89Q3/0/0 0707 .0.342097007 22 .. -47:.3/ 72.0.8 3/.8 3/.Q07308.0..9248107 .9 3/.7 3 3.. .3 2.32.100.38... .. 8907007:.7020349. 4. 880/.7 47:32: 02309 ..:.3/0 /0-747::..7.9 7 %. ....0 0/042.3 .342.4.7 .7. 3 89070-0..07.0-7208.007.38Q2007.39 -75737. .39072420970.8 8.79.3 :2.8890320/ 9...9 7  .. -0..Q23:220390 0QQQ 4.9 7  70243900/0307.7::3:../.0..32.3 3 479.094.Q23:2/Q22:.3..0.959072420970073.3 4.0 2. 43.0 20390 0QQQ-0.79.3.7.39 -47:8:. 8.. .-4.0...8..7.3.7 3..8 80-0-09970202083908.7/.9 7 &.8 3 3..3 Q..3 ..-090/0.1.5. 2.5 42.342097007/090.7 ..Q070.70..79 .5. %072420970 .003.8 ..243900/03070. 3/031.07:9:-090. .././7/05739034./...5 5.3..9.Q..7007309. 8.-7Q89-47:..9 7  ..... $.700 -.. .7 3/.0 8::-4 .9248107 .3.8 0920 .0903 107830243900/0. .8../.5 3/..2..2.-78409 .34:2.92..790/2 -47: .8204.5.92.. 8.1.-4. 9.9.:.79/ 3..3Q/Q Q0707/08 . ./ 7 ..809904. 907242097007/0-.0.8 3.....3.7 :.5 .: 79QQ4. .4...:0880/.9 7  .5 034 .7. 880/...88.7.47.3907242097007573.07/0..0.799 7 .7.7..Q. 7Q Q880/..0... 3 ..342097007 -70833-.7 2 -..79.3.2.7 3.Q07308./Q Q4/: :..

7/ 7 4/:.::342..083/034..8 3 320790-083/04.8 /0 8 8..307.973::342. / 7..0. / 7 89070/.3.30 0/2 4..7.-7 -743:2/.7 %Q7$9. 8..4:3.843:07097200./0./. .-7 95904. / 7 $. .9 72.84 :4..5 .2.0.007..9 7   8 $.5 2 42.978 ...843:1. /./.2Q8...7/ 3.0.-7.7007. / 7 -7 0/033. / 7  .7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2.39 8 .0 -.0..0/0-::3:2...4710788902073/0 8 8.../. .8 3 8. %07242097007 .::342..3 5./.7..3 3 33Q3/0-7Q7080..42.3-7.:. 33Q3/0-758 9:9:.3. -0. / 7 8 8.-7...3/..43/03808: 4: :2:3:30203-:9088. 8.5 2.2.7.-784090-7904250 4.  3 03.3/. 20.07 8 !./0/03./.32. / 7 8 8.7/ 3.9./09803870.8 . / 7   07957.542./0 092020/7 8 8. .1..24-2070889020 8 9 . 425.0707 4443:.9 7 ././3Q .5.-2083/Q 0.8098.-7. .97Q39Q092/0 073. / 7 /.4.7 3/..8Q9:3: .7/ 2..7/. 2.-7..5 703400/2 42..0. 3 32439.32.0 0/0 -Q9Q3-4:3....9 7    70 :2.507-47:8: .8 49.99 3..32. /0 20073/0.88902073/080/..99 3.88.8..243900/20/7  $4 :8: 84 :92..42..7.Q07308...8.84 :92.7 8 ..99.7 %Q7$9.905.9 4..0890303::3:9. .8. 7 4/:.99..2.. 8.3/.79.07.08 / 72.2 42. / 02080. 4.7 .3-72Q/..2002. 8 80387Q9.5.4..42. / 7   $9.8 . 07 7.::3-..07 S /03Q8042.9-7.700739Q092 /0 070730705. ...970243900/070 7. 7 7 . 3. 9..7/.3.0/.70073/ .5 2C007 . 3 32439. 2.425.343:9./..3.9.0709720/034:3.0.0 8437.   070889020 8 9 ...2 ::3:9.:-::32. / 7    8 !... . 2 /0 970-7..343:9..0-..4.3.8. 8 . /.8 3. 2:.8:: 84 :92.82.

70339.3/ 72.5 2.793.0Q.3/.0 /. .097  : 8 2/.7/ 7  .::8..0......790303.070.00739.7..9 7 03020078 7.097  79.9002.0.0-Q9Q390882Q0220 0/0902030.0 /.2.7..8 -789.5 .3 0973078  8 92.. .9 3/.-79088.72.30.978 %Q0923307032083/0:.3.: 7./.8 3/....QQ2Q/Q7 /.8.27.70070-:/: : 9.3 ..9 7  Q90.00730.7. 9.3.9 /.0 -:/03020/0 /.3.3...9. 0302007  0308.3.. 9 72.2 5.0 .9 7 -7 0/0-47:.8 3/..0 0/09./3 .2.7 3 20349.90/-7.743:..7033. . /.3 0/0..7 /0302033/0.8 3/0302083/0 -./ 9..'0 942.7/.7.5 . 9..7 / /:7:2..-0792 4.7 ..7:.-7-.0 002.:.4..0.2.0.0.9 3/.020949.5 / 9.574083/0-07903007720Q070 /.%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 . 8 3/.22Q 8 3 7 3 3/ 3/...9 7  : 8 2/.97/0 3472.7.3.3.7 439..  Q9Q3/0302007 /03002007 3.097 3/.7.793..9/03020073070070 92.7 /.-.-Q9Q3 -7889023903 .5 .7 3 .3 .8.-07903/0302007 /.3/.9 7 03020309.0..27..7/..8 0.97200.020 ..8 80-0-0::70/0.02Q90..-7.07. 2 8 .7 3 -07903.7/4.Q07 #..3 3/.7033...083.7-.2.7. 2.32.3.. ..7.70339.2.::.0.0..7033-0 030.97/0/03020.70-:.7./03020907.0 2.7.8 3/.-:0/0..20949.05740/0.97/0/0302007-:08. . .7 3 08.30.9Q7079..5 2..-07903/03020 20949.-:092088.-: 0920. .2 3./03020073..5.38437.../0 9720.547: 43..7.0./0 970.0 070 9/03020.5 2.8 07 8 2/.0.9 .0907390230/070 07..0 .-7889023-07-7 82 .8..9 7 03020073.3 2 3..32.7.020 07 8 2/..5 ..2007/0.20/.943974%088.2.0 07.7 3 .3 /03020073. 0/03574944/..27 0/0...8 3 . /.0 439740/0.7..8.-07903/03020073.0..0 .8. 8 .72. 3 .::34.09Q 9Q7Q.-: 0/0.04.-700997/9038437.0 /.70709 9.9 7   47:$8902 030-.-0792 4..3 .2..7.0/03030.050/0.3-7.8.00.0..7004250/03020 08.5 ..-03..3.79.04./...2007/0 -0792 4.8 3..9 7   Q90./.209972083/03.0-.7033.7.52.70090820/0.3/0.. 2.090743974.0/ 0320083.-:099 ..0-47: /43.0.9Q707-.3 .0.0903-:/0302007/0.7-::3.7 3 08..

/ 3 3.3-78 39 . 4.7 58 .9.007/7   .2.-9:9:.7 Q9Q3.7.0 ./03030...9.9. 197007 ./ .2007/0-079202 80 .3 3/.3..3-47:...7/ 3.7/ 7   $:47:..30.70. 07 Q9Q3-7.3.7 -.:20/03030..9 7 03020079..00220/0302007309..0 0/0 /03030.7 .. 9 28890233/0300320830/0.Q.000395.3902032 4../03030.. .. 9-47:.0/03020907.070.097   097%088..7 3 3/0303208 . . .8 38.0.89.7 3 .3/ 72.2 478.38437..0 /. . /.5.79 .8 3. ../00/0-7 8 39 4..0 -Q9Q358.2 ..85740/0-079202 80..3-78 39 .. 7 .0.7 Q9Q38:-47:.70./.0...3/ 72..3.3 2././.32. 9 ../0-8-. 2.92Q//090/03030.7 3 3.7.9 3/.0 -Q9Q3-70 200707.2007/0-07903 9.:.007/7  .8 3 /0 070732.3 .2. 2 3/.2..42.097 07.099003.8 3/.5 2.. ..9 7  :/03020079../ 908590/0.0.8Q9:3:..7 Q9Q3.0 .8 ..793.2-.2507072Q0220..07 574083/0-07903.70 ..02Q022003902030...09.-07/.....5 .7./ 908590/0..0...3/ 9. .9 .8 39.-.. .007..79.7..85740/0. . 42.38437. 2.0/030030.0703 0920/0 070738.... 908590/780.-: 0/2 4.0..3.2..7/..3 8.8908333/03 ...08 39 . -970.007.9 3/.20/20/030.0574083/0.0.7.9 7 O 097.7.: .3.0.88902 .097 ..30707/08 39 /070.94. 2.38437.:. ..97./ 908590/0..0./03030.78.8.00849079-..3.7.39.0.097 : -.8 39.5 .4.30/0.22Q8.097    $4 :9:. .//007 902030..3/ 9...39089.. ..5 ..2..3.07.5 2.3.-7/0 207QQ7808 2..2 .7 Q9Q384 :9:.9 Q::.0.2.-4. 39 ...0.0009 ::7:3/.097 07 -:29...8 3-.7-.7..88902-4 .2. 947:.0. 2.250707.04.0.3.7 908590/0...7./9073...7/ 7 07-7 /03020332Q//098...42.889029.3945. .0900733083984/:.9 .79.9 7    03002007.8 3.3.070-::3.0 .0.347:.3/.7.0.0Q10.52...3/ 9.9 7   .9 172.70/0..3.7 .784 :9:.42./0302007.843.3.9 %08890-Q9Q3009790.7 .9 7 .09089-..0Q10.2..30.793./0-8.0-Q9Q388902.0.3 /.3.7 .0302007-74.-.7/..7 .0-::3.3.3Q.9 7 .0...::./4/:7:..9 7  Q9Q384 :9:./.43974/0/097Q0439740/0.0 0/0.3-47:.0-Q9Q394.9::.:.843.. 3 3:.29.-: 0/0200.7 8 39 .

.:2..7 3079 --..397.7 .902.097 !.3 39008 .547: /.58.02Q90.7/ 2..0.....:2.3 20.0307./3Q 89.097  :/030200730. 3.9 20/..2000730::3: ./.1..0..7 .05740.7 ./3090- 0/0.43.42.42 /...793..79/0302007.5...02Q90.8890209457.9.097 !740079Q2 070 2.08.73 ..9.97/0 /0302007.830QQ20748.8.097  CD# % $ $%  .7 2. 74/: :3:..073 .5 .70...9 7 Q9Q347::.090/.0.-:/038437.7 3-07..0.3/.2007/0-07903 0920 .7 3 . 5.8 3 9.5 2... 3-.5.70. ...7/.07.043. 9 .0907. 9 72. 9 7Q0..7 242 :0200.99.-07903/030200739. 2.79.Q39007479..9 7 :.7 '.7/ 7  &:..3349Q7.31.5 .8:7:: :3:382 .7..303.39.0 .7 3 3-. 09200.3.7-43/489  803 49 0:2.90.8 3 .728890207.7 3 070.7/.7 3.080343-.907073.3.9 4803 ..793..70090.:2 '.7 .32 .2. 0074:2.9 3..07.-4.8 3/. .-: 0920Q070.7 2.0820.7. .7 34007331.02439. 439.020.8890233030070 2/Q035740Q073/089070./703../09.1 3/..%088.98908 /Q034./.2/0-::3.8..2 :-Q29 --.-7071.793..02Q90.3/./0302007.097 O .0.8 3/.01. /..5 .799 7 @Q3Q .7..5 .7 083.02070.7.9457..7007/0.7 25..7 3 343974Q .0-.01./ 0/20/030... 3.7 % --. -:.7 803 49!749489 $4:3:23./708 .03.9457.8.8 47:3:: :/4 /: :9...7 3 3/ 0720/.3.0/4 7:.097  :2:24./332.5 .. '49:007Q. - 90. 2.2007/0.. 030890.2Q90.9 90883 9.2.7...7.030073/030.7 077.2.2..9.0807.0. .057400.: .42.. 2.7  0308.3..7.7 3 30/00// 3 89070389. Q7Q7Q 07200.. .7.7/. .0/0302007/Q Q3Q478..7..3/031.-:0302007 $0 200 ..3.9088..2.495749489 .0 -:3...2.7-43/489Q390070.20070::34.2..7 /...-:9:9.0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --...3 39000730.9.58.3  /030208.8 -720.-: 2:.0720/03 0.7 894: 4..32:9. 9.793.0 2:9.32.8 .9 7   ..-Q9Q3 /0...43...30/0.5 .7 /.0 .070 070 9720/7 '.8 .9088.9 7 ..090.7 3::.209/0302007 24947.0-.8 3 .04397490 .7 2...3/030207.3009.70.

 .9 3::3: : %Q789..7.9. 3./0..020./708 .7.3 .3..79.3.4. . / 7 .02089007-7/01.020..9%$ %$.7.3 .7 3Q0730 2.7..3 34.5 9 7 .9 7 $.020.772020839Q20230990/-707 .3. 32 42.0.9 3/.7 .9 .3.1 3/.9 7 Q9Q3052.. -070/43.90-0007308.75.3052.79.9.090.9 7 :.097  &:3:7907 :.9 7  890703.7.3 2./.95.7 ...32.0-Q2-.. ..2.7 -.7.90-00.788902/.0.7Q0-0....54.7 3./.3/.3. 3.7/.9.3-709095.070.79. 4.07039.020.43:2.3903.8...7.43:2.089..3/.::3: : -00032 Q7Q307/034: .7 32.7.8 .9 9.02..::34.7..-:0/200.0-70730 . 89.3/...7 2. . .9 .7..097 %Q2889020./ .

8 3./.397.397.79..25.8 3/. / 7 .8 3./Q Q5889020..7 ..0830-.7. Q8020/:7:2:3/.7 43:2.8 3/.3007830243900/2 4.97Q30-.7.. 3 33032 42.072 790707070/0 0703/70.020/03.-3/05.39 7..5..32 573.5 2 42.8 3.7Q80-.0.8 3. 2. / 7 !.9707/03-733 .. / 7 439745.8 3.Q8059088.-90320070702090/7 %Q58.7 3.8.8 0702090/7 .3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-..8 3. 8...7 . 890720/7  $8902.397.3008.3/09.7-. / 7 '/.70-.314/ 4097 42.-90.780.7.398. -.03.0720.902309. .3/..-7-.8 3. ./Q Q70703/070.30/2 42. 3.. . 0/0/. 9Q507/03.97070003Q80-.7 89. 0.2. 28 .847:59.3.32.307.. .0...89.-. . / 7 :8907007.7.5 2. / 7 :.97/0:.7/.7.32.0. /./. Q0707:59Q5. 8038.3.9-. .7092:.1. 9.3.020/038 ..7.890303-.303/0Q80-.8.25.300-..7.397.39 172..::.7 0.00070 /:2.020/03.8 370Q..39 .7 8. .07-79Q53.314/.20.7 3/.7...-.7 .09Q5070/4 7:.3-.02..78 39 .0.7-0 8.-7.300/03.3 42..3-7/.9 3. . -. / 7 .7 42.9 3/. 28 -75.9.-.7. 742.0720208 39Q58.7.90 .8 3.-20/7 077:5.5.37082-7-00. 0/Q Q7Q03-. /:7:2:3/.778..0. 2 Q.32.314/.0.07  803$. .7..3042.32./Q 208.3. / 7 :9Q5 7.8 3.30Q073/0-.00920/7 439745.8 3.309088.3/03003Q80-.3 / 8 2.3 . 7-47:.0 70Q. 0..7.3. .7:5.97 42.7 .7 -72.8 3..4942.5.314/. 3.7.7 Q80 -.8 3/..5 2 42.7-. . -70 972007 . / 7 #0Q.9707-7-7070-.072020834942.3 5732. 3.5.8 -/:7:2.8 3/.39 .3. / 7 $.$. 4803.3..39 .24942..8 37:5.097  0/.02007Q80-.3/0002Q/.07Q073/007-7 9Q5Q.89.0.7.7.. 7-47:.3-73/0 -.89.7.3/ 7 .39 .7.7Q80-../..8 ..9439745. 30820208304.8 07:5.0847:542.7.948038.32.314/.8 370Q.9.0Q39007/034: :7 $8902003.7..8 3. / 7  %Q507307..99 3.5 2 42.-900.0708.7. 42.9707. . 43:2: . / 7 #0Q.070Q. 3 .1 3/. 2 8 7..0-:.18890242. / 7 %Q50702.-90. .0 8907007-::3/:72. 3-7.-.

92481070..1.3.7 .7 -72.7.. .8 3.5 2 42.32 573. .7 5732.89. / 7  Q9Q370Q../094 .. .92.042.8 3.:.49.3/ 7 .9439745.7 3. .7.3-.  ..72439.9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.7..0.5 2 42./..397..8 3/. -.8 3/.-.7 42.-90.09Q5070/4 7:.3030923090820/20/7   %Q507307.0. 2.397.300/03. 7-47:.. / 7 '/.3 / 8-.25...8 -/:7:2. 077:5.7 .0708.-20/7  $8902./.7 8. 3.8 0702090/7 .89. .32 42. .07-79Q53. .39 .0...9 %02%:9:3 % --.7.8.3/00230990/-707.8 370Q.073::3/Q0/0.3.3008.... / 7 #0Q.0-:349.8 3.5 2.309088.3/0002Q/..8 3.-.39 .2-.302309.847:59.3 :.10/042..314/.7 .495749489.020/03 .8 3.89.72439. 3 33032 42.9707. .07Q073/007-7 9Q5Q./ 3/.7 8.7 .1 3/.3-7/.90/20/7 2309.39 ..3042.0 70Q..0Q39007/034: 2.. 2 8 7. / 7 %Q50702.03.1. ..020/03.314/.0720.0830-.4942.7.1 .24942.5 2 42.8 3/...32.. / 7 .92.. / 7 830-.8 3/.3.37082-7-00.3 2.083/0Q80-.7-0 8. #0Q.8 .. .7 Q80-. / 7 !..8 3/..7.314/42. .8 7.02007Q80-. / 7 :9Q5 7. 0/0/.-..59.3 2.3-73/0-.39 .30/2 42..7 0907.2-.9Q507/03003Q80-. -70 972007Q2Q .32.7 .70.32 42.. .7.7...-0.3.7Q80-.7..00070 /:2.314/.7-./.3... .9 7 070Q390 9.307.7 .0847:5 42.2-..042.7092:.39 .7 Q80-..Q2Q ..5 2 42.083/0Q80-.70-.314/.7 3 34. .3. -70.39172... 890303-. / 7 .8 -::3.0.8 3.8 39....5. .7 307-7.3 .7.. 7 -47:/.-7. / 7 %Q507-79Q5-.39 7.7 .8.8 .02.302309.3/0%.8 3.8 3/. .0.Q0707:59Q542.30907 208. .8 39.3. 3 . / 7 Q9Q370Q./Q Q70703/070..8.8 37:5./Q 208.9 7  .97/0:.7 307-7.-90. / 7 830-.0-4 .3 42. 9. 3.78 39 .7.9 3.25.. 2.7. .89.30.1 8890242. .7. 3 0820208304.3 47:3..8 3./. 742.020/038 .300-.-3/05.39 .92481070 .7/..3.2-../Q Q5889020.7-... / 7  4957494898.7/.314/..9 3/.5.-7-47:0-3.97Q30-.3/ 7 2.92481070.7 8. .4 .0 2..8 07:5. ./. / 7 $. / 7 %Q5..0 -7070070 9720/7 9 48039.39 .0 ..5.8 .8 7..3 47:3..8 3.3.0720208 39Q58..20. 0. -.90 .7.7.7 .-:07-3./.99 3.9 7   495749489$.. 7-47:.398. 2 . 2.9707-7-7070-. 42. .3.3 5732.5. . / 7 $8902003. 2.7.0-:. 0.9707. 2 Q. / 7   :2. 43:.-7-. -..9707/03-733.-90320070702090/7 %Q58..32..-900. 2 .92. . 28 ..

 .92.7 2.32 -.3 /0 07070708903035425..72 3 .:2/0 0707439745. :2.3 3.:2-.7 ./020843974/0.097 97007/0 9720.2..-0.89070/0890720.30/2 42./ 3/.7/ 7 @.5425.0838.3 O 097439745..8 43:. 3 8.1....0-:3. .8 0/9..-079/ - 42.00730:.097  '.:2%.:2489.3 39.3Q3900733 0907.3420970../..0-4 ...'.7 . /. 3 .38:.:280... .708:..8 /:7:2:3/.08../0.3/ 7 2.8 .5.9.9439745.3-7-730437047. 95 5425.3..3.32.9023.30/2 207089. 207007/0 5425..7... 0/05425.9707 907207...:2/0-80 88902/0070.39 5./0.890700890720/7  '. 43:./094 ..:2%...008.94..0720/7 .:2:2:.303/034. .43:3073.3.9 O '.:280387Q..-3/00/05.9 7  .700.0.5.00097/0.4 . / 7 0920023093Q3/0388902/05425..49.92.5.0.70/03 . / 3/. 8 3/.700../..7 /..3.1.-20....4942.2.:29.7 . . / 7 !9...7.39020002.0./0.7.. /.9 7 2309.0'. / 7 $8902439.35425.7 42. 4.5.94.843:4: 9:7.-200 308.7..0...9 .542..0.0 0/0/..02070. .3. 3. 24..59..94..843: 4: 9:7.7.. 3903007..7.5.2..397. 4942. 2.3 42.7.:28.:2/0 07..0/090 -00035425.9 7   % --'..3.30339Q092. .7.:2 /0 07439745...70070../.30 942.-. '. /0.30889023.2..0.0 Q39007/0.8 7. . ..8 3. 3472. ..70/ . ..397.0.92481070 .....  .070.-7-47:0-3..3 3070..3-080208:0.7.7 3-7.Q39007/0390 0/20/7 O '.91 /307. / 7 07089.7 .0/3/Q Q3/0..703.32 942.74..0-:349.8 3.. 5425.70070494200/2 42. .1 .3 5740/0 0707307008.7083/03-./.700720. ./.:-::3..398.3... .7 O ..30Q073/0/9.:25425.7.7 .QQ3.8 /:7:2:3/.0.72 3.00/0.... 9 7.8 3/...0 /0.7749.3 .:280.9 7 D5425./ /:7:2/. -70.8 . / 7 '.9 7   !425..8 3.3....9 7 .7 4942..0/ 07-.35425...7 3/0.073::3/Q0/0..-: 0/200.0Q39007/0. / 7  $89020 -..7 .2. 2  -0/02:.9079707:-: O '. .9. .9 %02%:9:3 % --.:25425..Q5425.89083070/.:2$...8 9...8 -::3.7...8 /:7:2:3/.39020002.70/ . 8 .90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707.89. / 7 !425.2..7 0907.7/.7843:.70/03 2.0/020/ /:7:2. ..097 890303.-20.:25425.. 28 -7889025425.7./0.7/0 073/0/0.:29.0-.700720.92.-0.

  . .9 2 8.4257087/034: 2: 42. .08.0.32 .397.8 3/.84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.397.7 3 :..%5 #00307.38 92..9 3/.7 .30830479:2-..2. .7 3/.07 -7.397.39 0. 8 .-20/7 4257087!.7 3 3-.70/ .39 ./094257087/034: 2.8 3..07203070052..425708707/03-733/0.9..2.39 .8 3.-.$.70 /43. / 7 .309.8.7 5708032 42...89.-.8 /:7:2:3/.2.890/:7:2:3.99 0425708707. 2.%.70-7.  % --.30.7.3 42.: 2.89.74257087/09970 2..8 -70/042.7. / 7 47:. . :.425708707 .99 3.:7:9:.39 .-..5. / 7 4257087.30 942.9  92 70Q...8437:-: . .70..5 2 42.. / 7 ..308890230:7: 902.03 2..8 3 .Q070 .8 3 .5....3.7.3. .89.8 3 . 3 .007/003.5.3.7. / 7 479:2-.3 5740/0 070730::34.8 3032 42./7 $.890/0 ..425708707.

-0.9 2 4.38.. 7 57.3.7.8 2743.:Q073/0197007.3:7:5:7:9:.02..1 ..8 3 .107.94.0-7.3 .3.7 .99 3/..:04257087. . 3/. 2 8 7. .330239. 2.:8:2./03.-7 43:2.3 3 .397.32.94.0 83/7.89.98:9.388902 4 :3.-20/7 0.:8::7:9:..32. ..8 3 1 009724947:0. . / 7 071970 -7-70730/709-.:8: 5.7 .8 8..9.9 7 079.:Q073/0:7:-:3.0. / 7 4257087 7:-:84 :9:.09079-.7.74 :3.0739:9.8.0 /3Q Q7 7038:-0. /070. 9 7 2.8..:5..3/0-:. 3 89070./.7 .. / 7 $8902/0..7 Q23:2.7.7 0 !. .84388902.:3:3.8 3/... 2 83/7.99.. 2.7.2. / 7 :19702743.7 4 . .:.00/20/7   $ .8 .0/4 7:07. / 7 425708707.3..57038-3070..:Q073/07:5.00....75... / 7 .097/9038437..7 .. .7. ./.7.7 3/0.2.89..:3:3..9 2 42. 3 3082083032 42.3/04 : .:50.397.88 4942. 3/Q 208843:.9 7 ../.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2... 84 :92.0 197007:7:-:. 9  8907007002030-20/7 :7:9:. 084:3... 9.. .74..0843/038-4 . / 7 :7:9:.99 3.1.9 .:7:9:. / 7 :1970073./0909.3-::3.. 0770.:8:4 :3.7.-.32.08 .3:0.38.8 3.009042..7:5..300-79002:...9 .7942.0....7.2.32.89.0720/033.30 Q073/05425..15.. / 7 $..02033:7:9:2.3.8 0/43. / 7 :197007/03-73. 1970 :7:9:.. 4.4942. 703/ 077:59.8 ..300/03.. 2.32. .1..70/04:542. 30320/7 :7:9:.8 0300320/7 :7:9:.88/0. 47443.083/05.79Q07 . / 7 :7:9:.0.07805.8 3/. .0 552 0./:7:2:3:.8 8 7. 890703 808.1 3/.34: 2...8...3-702309 .: 7:59.-.Q7092 -7.02. O O O O O O $4 :-.5 .8 3 ..//033..00.7.0783/080890.3:0- 5. 2.30. .-.704.1.35.30.8..0. .7 42.397.3 5.3/038 .30-::3/:7:2..7. /43.74.32.3.8 9.7. . 2.3./ 3 .7-::3/:7:2...7.32.:7:9:.95700307.47:3./.8 .8 3/.:7:9:.74.0 072.7 30247.4942..8.8 3.

 / 7 097439745.-. 5 ..90070....398.7.1 3/.890.3-Q9Q3-:007439.3 / .. / 7 :./..0304942. 3./.94.32.7. 4.00/208.70/0 . 0770.7.  42.343:2/.-7 .9 ./0.7.0.2507/0 '009724947.%.03/Q073/0/009078..5. 802 ..3-7-730437047.34942.0/ 070097/0.30Q073/0-.9 3..0 802 4. 303/70.80.7880920. / 7  97007/0 9720. / 7 %088.. 2. .83.-.8 /:7:2:3/.7007.-. .8 4257087/0.75.7.-.7 ./094257087/03-7380200. 0.91..34257087Q3 ..7.8 3.32 4.3420970/03:2.8 3 5708489.. . .00/0../0.72 3.%.3/.-.7. 2.700720 890303-..-3/05. / 7 $.-..7092:.7 3/./:7:2.3.3.3..7 .9073/03:2./../.7.. 7 29.70/ .7..309. 80.3 2/. 9 . 2. 3020709.82:2.70070 494200/2 42...2.5.72 3.2.8 3 . . 8 3/.72$8902 3.79: 959042. / 7 :80.3/.48:388902 074257087Q/0 09200.-0..7 3 09200.-.890..70/03 . / 7 942.0.-4 Q073/0-::32.2..3033 09042. .3.82:2 ..9 .7-43197042.-.7 .2..8.94. .9 .0 552 0.3 -4 03.7/.3.0838.070.3/.70/03 2.8 3 .7. . .99.2.9..3 578.8.0. 04..8437.79Q07.9.0/0425708743:3073.398.0739:9.342570874942. / 7  $89028479.7.8 ./09 0907Q.907  43:2:9.8 3.8 3 .7. / 7 00905425.4:78.. 24.8. .397.780..7.-20/7 .7./0..083 8..8 3 ..0 Q.097  7 Q..9 7 07-757/0 :..7.8 380.2.. 0708320838.-..0-0-7/0 070:.7. 2.9. 8 3.94.7 2.79Q07. . 0770./0. .2.3 .0739:9.. / 7 @.2-..80 .4.0 /:8. / 7   !.8 39.32.Q.003.8 3 !...0  097439745.-.0..7.907-::32..9707 907207 ./0208 439745. /.7 3/.0. / 7  03/Q073/00097439.:.0.0$8902 .7.74.7 /. 2..0/04.0720/7   % --. 9 72. .3.3.7.9.30..0 %088./095708489.32.8 3.3/0720/7 7 . .8Q7. 2.907.-20/ 0780 552 /0 0730./:7:2.0-.3-. -.

 ./.0232:2 ..

74/:.. 7-47:..79.$9..%.. .7 %Q7$9. 0/09..Q3.7.3/. 8.8.9 .7.79.3/. .7 3..0. 747:%088. ..0$8902  % --.7 3.9 7   30890.70Q7092 42./.3. / 7   ..

 .3 2..9.9 072020/7  47:.0-.3/.04803:.-7.7 3 303/070097.2.9.0/Q-47:42..3 .32 908957480/Q707.42..048/. 9-47:.7. / 7 /0. @./ 030.7 . .7Q073/089.5 .0 .7 3-.7/ 0702Q2Q34/: :3.-..9 7 3.7.3.8 3/.7 3/03/070.092020/7 .7.9088.. 70974942.7 .9 3 39089074/:.9.0. 42..8 3/.5 2.-47:.097 : 02.00500 -47:.0/027908907080830:.8 $9.5./.7.7 3 3490242. 7-47:. / 7 %Q22.. ./.7.8 /:7:2:3/...7.70.8 3. .5 2.-.0020 .090891472. 7/.070080.3..::34.843:.39..03073/03.74.7439..07 00-7..7.5.3 0907.04/:.7 80799.39 42.0.8 3/Q 200708.8 --.. 8203/72 -.7..90.99 -3.0..5 .57.7. / 7 47:.23.8 3/.32 42. . 02070907. .7.5 2.32.9....9 7 47:.3 2 3..-47:.2:9.7 3/.8 3.070 970.990 /03. 2 900.%08947:.843.09020202..:..7 3/..9 7    % --..1007 22/03.-79457.0.99038.3. 0/0.7 439740/20/7 %089-..38079.-0.7 3.097 079 --.09032.3-47:.0-.7 :. -.. 7 -47:.3.7 3.00050:./.387-4 :.843:30203-47:0783/033079.0540903947-.. / 7 70 972007/0Q2Q 148147..7 8 92.3 2. 8. 7.9.097  ..3/.7 3%7490703.8 3.8 7.3 2..20709 --.3.9.7.99 9088.3 2. / 7 47:.9. / 7 .2.7 -:. /. .709030.-.::3 4..//081: :.47Q70 .32..3 .8 3.7 . 3-7349.7/307-47:08.8 .7 %Q7$9. / 7  47:.9 7 . . 7.%0898.79.79.7 3.894.2..70902007-07-77034/:3.-.5 ..9 7 -7 0/0020-70 9720 .02439.3.3 3207/.7/. / 7 ..0.843.097   47:..9 7 47:. / 7 ..7 3./.003 8.-9032083/0:.9. % --.0-.078039..9.90/0.32.... 70. 0/090890/070 .. .0....7/.172.79. 8 7.3.389089..7 39457.7/ Q709.5 2.2..2. 42. / 7 8.3:3:3. 7. / 7 - !071472.7.7.99 .7 %Q7$9.7 38.2: 0050074.3 2...7.3/.3. .070.57.390898Q7083.32..7943:9:.5 .. 88902/.0./ .7 4. / 7  47:.70 ...5 .5.42..005007573 -....8 3/.70-:./ .8 3/.32 .0/04.. -7 0/0.3. / 7 .3/.::3: :..9...080 -7-7070208. :.4/. 8.-47:.0/3Q ..7-439097.0.

5.7 3/.7  .9 7  % --.243900/0.91 .0. .1 073300-.8 3 ..7009..72../.5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:.5 22  0.08Q20830::30904.0-4:2.7 . 7-47:.-4 /0-4.. -..7.7 3/.7. 3 .7 %.-0.%..!707-0042.3:.7 %.::3Q809042.:257 O 30890. / 7  .398 . 0/03/08032 4.0 0/0243900/20/7 .9 7 .-:0/0./ ..7.78Q/Q Q3/0 / 07. 3 .757 O '..9.09...7..42.!707 O 80357 O 49574948957 O .0 0/01.7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %.7    .27.7 3..-447:.570733/:..39.9.003/30.89..3 ... 235./08900320/7  9.7 /.. Q390830.9 7 0.0.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00...9.7. 3 .32..0703.-4 /0.!70730 .7009.7 0300203-47:.7  32.05.-3/00/05.7.9 7 .850814. / 7..7.7.3.3 2...503/..0 .757 O .08./.7.7 35. .0-: ...7.5733Q89Q3/0090990-07920/7  .7 3 31.7..7.-.052.0.27.570780:.85081 4.9.0.0720/7  .57078.-..7330703/0890.-. 2      % --.5707% --...-4. 9 7 2 .243900/0.243900/0.5.-47:.7 3..9023.8 2Q2Q342.4: ./0.8 3 . .9 7  :.057 % --..0 -0/02:.39.

5.8 3/.8 3 .2.7.7 3/ 7 2 .8 3.. .20 Q7080.3 2. 9 28890230-0803208 3:./..9088./. .7 3 307.7. 08070/ 077:-:4942...39..7 .::2:4/: :.3 9.3 .3-..9.09032 4.5. 49 ./0.9 7 !..077..7.0.0.314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.89..097 :902.7.7  %Q2.% --..7:59.7 2 .3-000320/7 0709 3/0. ..30 57..3..9 3.7 3Q709/ -00032 .9.'..8.2. . .. 2..7-43/489 % --.3-733-47::/.7 3/.314/$8902 $890239Q242503.9. 3-4 . 90209079-.2.9Q507/03 003-.7 :.314/.439745.7 .% --.32 108--.3Q0-7.30-:7:59.42... 02849.1 3/.. 540903 947-.3.79Q5/0 97208 7.7 3.2. .90820/20/7 .3/0/ 07 9Q507/0. 29...02..3. ..3.7. 9 28890239.8900 -08020/7 .2. 303..-20/7  .-.-7.2. /...7 4.9..-.090890/0.7 04.314/7:5. / 7   % --.2 .3 . ..::2:9.19... 2.3.0..94.3.43:2:3/.7.5.70084.0 9089Q709.3.5.8 3/..7 .7.0. 2.8 ..9030-2007.1070/43.9 7   % --. .172.2.8 .314/.9. 5.39 .7.2.% --.7.7..3.9 2 42.9 3/09Q2./Q 208/:7:2:3/..::342.3.. 54843/.0.17.0.7 1.39 -47:. 9Q50730-..7 2  5..0902030.0.7-43/489. .7.3900020/033..7 9.-0. / 7   028...30/0::38Q70 00970820073/03:.

.:9:8: .. ..0-47:Q073/0079Q7Q.0-4.82:207 28... .32.Q89Q2439.7 2.-20/7  ..0 0/0 2.5.7.020/032.1800820349.203.7..7 43807.3...7.8.:9:.0/2 4.7/ 7 43807..4. 28 7.7 079....3.2..-743:3.82:2/703.8 3/.0/2 4:5054894-4.0-.. 34 .3.38.9. .:. . -0790.8Q390079.5-72.8D39007.0.32 8.7/.5.. 2.9. / 7 '... :9:8:3:320390 0.3..32.7....9 7   43807.3Q00 .9 7   43$07...9 7 '. ..7 /.::3-7.7.3./:7:2. ..1 3 3-.7:5/0 97200/0 .9 7 .-::3.5. .5 2..8 . .850814..94/: :.3.3./08-0.88902/0340 0/070.8Q390078 . 2 3 34..9.7 4.8 3 8.3 .2..8D39007 Q20820'...0 08.8 .0. ..:9:8:3/0 -::32.32.32 42. :9:302.3.9 .. / 7 47443. .3.2.2. .

5.243900/0343807.2.94.5.43807. .0.8 7.7. .70907-::32.8 3/.. 439.5. 2.3.8Q39007.8Q39007 -7-7073/03/0 9.3 2. / 7 .3.3472. / 7. 3/.

 8:89:7:../:7:2:3:89077/0.72/0.99 3/.42.3472. 8088-78Q70 9. .8438890230-.2-.3..7/.807.:9:.2. / 7  ..7/0.708.907.3:. .99 3/.....:. / 7   . / 7 : 8.:. / 7 780. /...2070.05.7 0203/0..72Q3908.8 O 495749489. 2.08333472..708.3..Q070 /0.890/04. .2..9. 9 7 2.72.4942..7.700742.2030097434:5 ..0.8 O .7 ..0.209208/:7:2:3/..3472.700720.8 O 803...:.8 3/.7 ..-79889023/042..7 3 37030707.728479.3472.99 3/. / 7 43807.72$890207 % --.:2.. . .2-.3.70/034: 2./ 83..:. ::38Q703-47:.9.28 / 72.7 3 3. ..-7208304.0808:.700720/7 .303/0-7.7 8 7./.8 O 803.7 3 3-.-7/:7:2/.742-3.72780. .0..7 .0.2-.7 :9:3/0.. / 7  070.80.. -3.4/: :3:8907030 . 4/: :/:8.832070.2-.7 42.5. 5 . Q0705.99 3/.72 ...0720.72/0...3. 4. .70073 073..3:04./ 3 439740920.99 3/..7 3 33.8 O 495749489.:.82:2-0 % --.. ..3:04.5. .70809030.7.-20/7    % --. 0 9.8Q3900733.72Q39089.0702439700/0-0..8 34/: :3:890703 72  .30/0 5.3 2.3472..99 3/.2-.8:89:7:.8 /:7:2..2-.-208.0.3.09032 -7 0/08.79.. / 7 O 080200723388902/020.8 34/: :3:890703 72  ./0.0.2..99 3/.4/: :3:8907030 .8 O . /.9 7 '.2-.-79089/Q03 2070-7.8 -::32.30/0.Q80-.7 /Q0333/QQ3..7288902072.8 3 .2-.... / 7  .. 349.79. ..79. / 7 !.7-00. ..:2:3090784/: :3:890703 72 ..-03.. 2 8 7. 42..7 3 3/0. ..0..8 %Q2.8 3 ...79.8 34/: :3:890703 72 .7. 2..-42.5. .4/: :3:8907030 . 2.2..843.5.. .5 /.2-.3.0720208.03472./. 2$:89:72. / 7 7 .2-.7 ..0.7.Q80-.0274 02.0... .8 3/..2.2-.7-00.9 7 .0/:8.7/.3/0 808-7:.728890230.3 2 3902032 .. 43974Q42.3 5 8320830-.0.-20/7 .2..2 9. -770 -::32..72.8 O '..7 .7/./..94..3.0720/7 .:94/: :3:8907030 ..0..2 7 5.7 ....30/320804942.0.$.7/. 2. .Q80-.

3 CD ' %$ $%%$ $%#  .0/QQ34.7/ 3 07097/ /0 0707 .0.0908595.09 $:7 92..2/007/03 / 0703007/03 /.3/ 7 2 42./.. 9 2 .9:9.02007.7 3 % --L./.8 3/./.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L..5.5 42.//007/03..3. 32 4..7/.9-0/0.:2 347:$890207 % --.7.9 7  %0.020074/:. / 7   %.. 2.2Q3Q :.7 4.5 2..7 8 :.7/ 3.-7.0:7:9:.9 7   .2.0208 $07.7. - 2.0'.59 7 ....0Q007. 9 2 .0/..8.8..39 07073/0 8 57Q074: 2.-.7..843:3.0-:89.-47:.0. 3.72Q3908Q07830-7-4202-7..9 3/.7 %Q7$9..-4 !.. 0/08 . 2 .2.. 9 20/0.7..3.7/. ..5 9 72.7..:2 3&7207 % --.8435..7.01.0.:..9 7 Q9Q3.. 9 22.9 7 3.0.7 .94 7 .58..080032.3.. 7.7 32 4.800730::.0.9 Q007/03 0 073/0.47:.7/3/007/03 .7/. 9..7 3. 7.-42..7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:.4..58... .. 9 2.. 38 92.42.'0'.9 2$890207 %020C007 ..7 8.3 2 $ .0 07Q0 ./4...9 4 .Q033..7720208307090/-707 .908Q804.0200733:.097  030 20.7 . 7 8 0302. / 7   $9.8..3/09.0.3/.0.8 3. .3/..3 ..9 7 70 200707-4 : . 9 2.2.09088.7 .7./.7 $:.04.0::.08.7..::3.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --.99.7  0308.8.7 8:.3 2$ .. .843902 /QQ3.8 .2. 9 2.2 :-Q2-3.0 .79.7.. 0/0 043897Q843.3 . 9Q2-:943...79.7..9 7 Q0. 8: .3/. :..7 . 8 ..5 7034: 9:7:.9.2. 9 230920 30::342.47:$890207 Q230890.30..7 3 ..  4 . 9 2.

Q3Q...

 8  :.9.4.7 3 3 8 9 2.8.3 .Q23:2 144..5.-4 .7:-.7 3 /054. . Q3Q $07.3..:9.:: 5Q Q . /.020070.7.0-:-Q207/0.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20. 9 22.2Q3Q !4Q709.7 3 2.7 3 8 92.3 3 8 9 2.9. 9 22.-0.0...3 2 8 .2Q3Q.7 4 .084 :9:2..70%088.3 -47:..7  4 !40903 .7 3.2Q3Q %.32.708..:.3.9088../Q Q42.35Q . 9 2..70..32.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3.2 Q3Q !40903 ..7. 9 22. 3/.0.70::300708..8 070039020007.72./ 7 :7:5.4.0.8 .20.3 9088..-/7 3.28 .073/03 003-Q207.8 3/...084 :92..::5Q Q  ..7/.20.3 .9. Q3Q . 9 22.9. .8 3.09.02083300730-. 3 3 479.0. 9 / .07042.7..9Q7073 3/03 003. $ C#%$ $%# $4 :...25Q Q .3.02007 %.. 3 9.3 ..3. 9 22.3/. .-72.98.4.9 4: 9:7.3. / 7 7-3.9 3/03003.3 38 .7 4 . 9 2./7/08.0 $ .7/.32.0...7/1Q43/703.8 3.39088. 9 22.3.1.84 :4. 3.0::3 .:. .0 3 4-200702090/7 720.. . .3Q00 479.8 3/. -/7 8 0903.5. 9 2 3 3302 .7 . .0208330073.7 3 9.. 9 ..0. Q3Q @4$ ...7/. /. .7 0702090/7 307.3.9.02007. . . Q3Q 8 .39088.9. 8    . 03079.7 9..9Q707.7 3 3 .0:..38 ..8 /:7:2:3/. 20.28 .::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.72.9.8 3./.98.7/ 0/0200.84 :9:2.2Q3Q %.3030733.3.. / 7 : Q/03:.39088.9.-:.%..9 2.0.3.84 :4: :3.0208 / 72. .3$ .9.7.3 38 ...020833Q0730.0.3 .02083/0.3 2.7 2.7.7.0307007/0:.3..7-QQ9Q7 C00-3.8 30703..3Q03-QQQ Q30 .

70302 ..4: :3./.32.9 384 :  ..39088.3 .02.8 .0..9.020..79.0..4.3/.4: : 4342 .3 28 . Q9Q3-:007.32. .3  474437833..9 3::3: : %Q789../ 7  &:3:7907 :..3 3. 9 .7 .

3 . 9 2..8Q0-2083.. 9 2 -47:..09.:/0890 307..0. /:..7.9 7.3%088.0/2 4. 9 22...9 7 47:.  1 30-47:... 9 2-47:.2..3 ..7.2-7Q00/00/0.2..7 .. 3. 9 2:.. 9 2-4:2..072 790707070/0 0703/70.0.2./ 020/0309 8 2.7 .....5 ...0.7/3-4:2.89.-44.01. 3.0.7  47:..-44.20/0-079032. 9 22.9.3...0-70 20 349.3 .9 7 47:.0208903 .02080.090859349. ..5.20/0. 9 2.0..72.:90/-7.2...2.9 7  !8.. .38..7 3-Q9Q3/03020079..7 3/..5. .0.5.::3../0.5.9 7 47::.7/..9 3/.2.08 .7 58..7/.38Q0 ..8.01. .7.0/.2-7Q00/00/0.7 89..9 7 &..5.0 0/0 .3/ 9. -0072 4.8 347::.9 7  47:.9 2 4.7 3/.2-3/72 4.4.5.900/2 .8 3/.2. .0 0/0 ./../0Q073/0.793.3.3 . 82 3.793. 3 .0903 ..5.1208.2.3.7.. 9 20/0.10.843:3/ .9 7 '/...20/0-079030904. 43:2: .843..0200/4/:7:.....0.02080.0.3.843:3:3.7 3/..5 3..-47:4.-0307 .7/.843 03/02.99 3 39. 9 2.7 ./.31970 .38437. 90.9..0.9-0/0.04 :3:9.9 7  .3.7 3/.0.2Q2Q3 4. 9 22.2...2.9 7 9 .3.7 ..9 7  '..7/.7.3 00395..-47:..843:3/ 2:39..0.9.7094.38 ..2. -47:.9-0/0. 9 2 -47:90.3.0. 00205.203843.7/..3 3/.0.7 00395.2.::. 4.7 3.9.-7..7:.5.....7 2 4..3.7 -47:..0 8.0 9::3:9.82.2.9 7 .38.79...7/33-7.7:5. 9.7.. 3 9.7 3/.02002:39.097 ...7 8 .7/.0.0...3/. 9 22.9 7  .8 . 9 2Q073/0 03..:..-4 :9.097  0.0208890303.0.. 2 4.7 34. 0839349...3 -..3 . 7 ..32.7/.. 7 . 9 2$890207   47:..7 .7.

.7. 9 22.02080.3....209970.3 3 8 9 2..9..8 3 070972090/7 :30/03084 :92.0.3/0-007/03..8 3.3..9 7   8 92. 4 : 2.8432.8:-:./0....7 4..9 7 472.7/.0200.9088..9 4 :3:.708-47:...5..38437.8 32.7 3/.7 5. 0402.. -..3 . 0302.3.1.7 /1Q43/703.7.9. 8 3..3./. 9 7 2..3-:..-.0. 9 20/0.0 7QQ.209970.2007/0-079202 80Q03.7 :..9 7 !03..020833.0/ 020-0943...9 7   0..097 . 9 2 Q9Q3-47:.7 /1Q43/703. 0/0/ 0320/7  07-720..9 ::. Q808:-:.5.3907Q0/. 0 .3 . 9 2 3.3 8Q208.9 7 .3./.0 .8 /:7:2:3/...7 3 8 92. 9 22.9 7 0 07078 .2.700 9010/0.30.2.08 ....9 7 70 200707/07:9:-090. 9 2.3. 030 8 .-70 970..3 5 02-07035 890303..7/0-790.2. 22-4 :4....2:..9088.3 1 3/ 3/.07049:7 ..2Q3Q.8Q208070 . 3.5.3 .7/309073.5 / 9.-4 :.129.3.020075409035Q 0. / 7   $4 :92.2.. $4 :-47:..8 0707 ... 9 2 2.070 03/0.02007/0...2-.. ..08 9 7 2.9.30307 .72090/7 :30/030-3. .7 $3/7.38437.39.9/.:. 8 Q802.3 3030032083/ 9...0 9.0-: 82 390. 9 243974Q3890 30::3 .3 / 0200.5....0 /QQ3 0/0/0..3 .9 7    47: 1.98.5..7/.5 9 7 . . -7889024:5 84 :92.2. 9 22.7 3/.7/0.3.. Q3Q/Q7   / /3Q 8 ... 8 92.097 /.7 Q80-7/.7.7 34.0...3.02007:.70. .39.371.. .9 7 ./. 9 20/0.//080 /4/:7:.7/..843:890303.. 0/0574003/7/ 3 ./.4.3 2.7 3/..::5Q Q .5.097   .8: 8 92. 3 9./..020008398.02007/Q Q 8 0903.7 3.020Q009:9.5.9 7 9Q007/0::.547. 9 22.30 90..70. 4.. :./ 0200.5.. 9 2. 9 2 / 030. 5..7/.9 3/.0703574007..7 :.7 0.0 /.9088. 9 2  $4 :9088.0907.542..7 .7/.5.0.2 30700390/-707..5.0903 .8.. 8 .097 443.- 8 2.3.32.3 384 :9:2.5 .7/.9088.7./.3 2. 9 2-4:2.3 8 . 9 2/ 020/03 .5 2. . 3 3 -73077.3 .3/ 02-07 08..7/.7 /0.708.9 4. .3 2.8 307003 030733.98.3.0 -47:. .0.:.3  8 9 .894207.3 20.547:. ./.097 ... 9 2.3 3.02007:. 9 2 073. S S. 9 2/...90..043.9 3 3..90.2..7.0 39 .37.78 3 1 3.8 3/.3-.72439.3 34.38.097 .0-7..70..-4.7.3/ 9.%088.2.793.7 3.4.7/.-72.5..8 .3.3. 5. 9 2.-0.9 3 3.7-3.3.7/.7...0208:.

0/ Q7080.2Q3Q.32 . .7 3. 9 2 $ .2.009 .7 3 /. .0'.3 42.3 Q7080. ::3.7 3/.0200733$::.8 .2471 Q0073.900243900/03. 9 2...3 3 1.080738:5425. 2.3 .3 8 ./..8 3 347: :3/.089032003/:7:2..2.34...7.98.7 80-050742. 9 2::. 8020830/..7  . 9 28 .009 !8943:. / 7     !425.7 :.-790 /. 8          0720  '..2..708./ 7Q2090/7 :3.03/3/03..90/20/7  .0200733/1Q43/703.0208 .3. $: :.7 /1Q43/703 . 8 / 72.8 3. 589:9:.39.32..32. 9 2..5 .-. 7. ..7. / 7  4 : 2. 9 22. 9 2.02080.3. 8 3 3 2 09073.7033890 Q07305..507.3.0 Q073/0. 3 .98.097  .. 9 22.0-:.7.1 :2. 9 2. / 7 :. !'-44.3.7 3/..7.7 9088.7.5 .0/4 7:::.7 8Q7.8.9. 82 3/.0Q8042.2Q3Q !4Q709./. ..3.0.3 7 $: 0720 843.8432.. .. 9 2 3 3.32.5 / 0707/0/.3 3 2 -47:3:3 8 .:.8:  38:.2.0090.. 9 20/0.5070/2 .8 3 31.5 .3 ..11...40 3..7 5425..3 4/: :. 9 2 D02/0.8 9.1 00-0.3. . . / 7   !425..3 03..98./.3.35Q !409035Q ..3 07907.7.9Q7073.5 2.$4 :92.. 9 2 .89070.38.32..: 0. 30 90959.2..3 2 .0/ 07. 9 2.7. . 92. Q3Q.7 3.7 1Q43703.7...0. 9 2.20.3.0:97.. 9 22..3.2.7 3/.8.8 3.98.7 3 4: 2..-4 .5.0-08 3/03.7 %. :3:9:2.8 3/.7 3-7./ 7 '. 9 2 3.3.7 1.072090/7 %.0208338:-:.3..020073-3/720.9.30..7/.3 .9 .0-4 .9083/Q Q703.7 3....7 1Q43 703 . 30032 -0. /09.3.::5Q Q 09. 92.0.3. .5 2.3. .2.5425....0474434: :2:-.3..0..3 3.-4/0.3 2. 2:9.2.0304.7 3/.4-0.-203.72..02007:.0 /0 074/: :/...3 -:.8.5 -47:/. .9088.

7 3%0..9.2.7 22  ... 9 2 .7..-4..32.32.2.0%.7 3.7 3..547:.3 3077.072090/7  %.99. 3 .0.0.9-8:7090 47443.7 3 1.097  47443..20/. 9 2.3 .9 7   . .3.8 7.-.3 .9002..  47:@. 9 2-4:2.9.3.003::3.0..20/0../..0-47:..02088023/038437. 2 .9 7  $Q2030700.0. 3 &:3.0/.7. 8 . 9 2 07.5 .00.3 .3 38Q208.92..3.7 .7 400/0.7 -9Q2.9 7 .7 3/.-4 $4 : .7 .07/0/ 030.7. 3 3 3 802083007 :..5  .38437.943:8:3/.3 47: /054 .3..07039. 9 2. 3 .90083-079.7 %.7.- 9088.4 :3:.9.0-47:.8 3 3020-80-05070 8 .547:::34.7/.3/..35425.7 .3/ 9..-9Q2. .79..1092084 :-47:.3-47:.3. .70 :..08:/. .0.7:9:-092.33/0.. 8 . 3 .0.-4. .0. 3 . 9 22...7 3 39.097   47:.907020/4.8.7 /054.9 7  47443..5. 9 2.7 8 .-4/..3/09.. 3 8029088..7.5 ../00/0. 9 2 %457.5...1 3/. /432.302Q03/80730 /.02007.9 3/. / 7   %088.. 9 22.3 08.3 .7/. 03::3 4592:2 .5 2. 9 2..- -4 :.9010/0.043. 3 . 9 20/0.7. 47443.0200/4/:7:.7.3.0 47443:.3$ .891.7 ::32.75740/0-079202 80 Q03.29QQ3Q3 .-4..0.3.7 3 3%.- 9088.7/.793.9 002.0.70.3.

/.7      =     .0 .

= .

5 47:/..2-. 3 .3. .-4 $ .$ .@.0:.   .4 : 2.     =     =     ..9.0232:2.79. 3 .7 3%0..5 2. 479.7 8  =   =   =   %$4 :.7/. . 300.5.38 .0  .7 22  47:32.8 47:3:/:7  %. 9 2. 30230/0 8907/ 308308.

 = .

= =           =           =           3 3:.3 /           =.

 .

= .

-.7 -47:.0$$&## %# % '  #  ..7 . 3.3 .0:.9 7 . 9 22.2.3.5 .%07:. :.9088.7   0308.7 8  %..::.209/0 20073/0:.9 7    $9.0/.::30.3..-Q2007:. ..7..9 3/.Q80.9 300730 ::3-47:2439.-0.7/./...3 .9::.. -.9.43974Q.79./080-Q2007:.38 .Q80-47:.7  47:43.58.0208.7 3007/7 3...08.4.3 8.3 2./ 3/...7/...8 .7 39 90308.2 :-Q22Q 90709088.. 9 2. 9088.3 .2.7 %$ 3....7 2.3 2.. 3 .8...097  Q9Q3-7. 3 3 4 : 2..5 3..0.79..73/Q 0 7 /-0 9 .3 2 Q9Q3.70/0 2090/7 7 .9 7 :2.9002. - 07.5.39 47:3:/:7 .7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.=   ..7-3. 30234 Q804/: :479.3 ...8.3.7 3/.0 -:3.9. .7 3 .0208:.9::..3830.3.. 3 -07037 %Q2.3 .58.7 5425..5. :.2.7 3/.19.3 .9 7 $.3-47:.8.2.-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8..3/.089.-47: / 032083/0 . -70 972007..5.. 9 2:7..2 .7 3/.3.2.09088.7 -4.28 . 3 479. 9 2.7/.8.

7 8..2Q8.3 .084 :2.0023../.397 70/Q8435.0-.0700707/0-47:.. .72.. 3.7.39 .39 ..-7 0/0.8QQ7.8 .097    .7 3-72.::3 1..7/..0..-.70783/03 070.7 03..3 3.5 2.397/.8. .....80-0542.:1...3 .3.27...90870:.9 54843..2.000395..7 '.0 0/0 .-7 -.8-079202 80.0. .3-47:...52.7.5 .2/.7.3/ 03200790230/0.2.7.7 43.007/7 Q9Q3.7:70942..3.2.0:.7574007/0.7:0/20030707/008.9 7  '.. $ ..3.0.7.. .39 .4 : 2.7../:.0&5.7.7 3 ./ 3/0.1074. -:..7.24390 0/0.9 7 8 32.32.92. .7 3:.0/3Q Q3/07.32 4..08./00/0..7 / .097  3 9023 47:.8 3.7/.3 2.3 .007/7  '. .3.. 0/0...8.3./.307/0-.0 8.7.0.79.0 .3.../... 3 3945.39 .7 .7:...70 073/0-47:.9. .9. 7 0/0 243900/0.7:..2 4.3.9 7 Q9Q3-47:.8 3070 9079-..7 3-7..3 2.0:.0/0 97204. 1.5..3-.0..

.7. Q073/0 1.3 -.39 .

27.007/7  :..0 9.3.-47:..8::3/703.7 -47:/43.0/9038437.9.47.2.. .30707/0 207 .70..995 5425.5 2 4.8.-. 9 72.7 3.007/7 4947.38Q0-200737.42504. 90230/2 4. / 7 ! ! ! ! -   !425.30803032 .8007/4 7:9:8:3/..32.024947.2.7 3.897. 74.243900/0.32..::342.7./02. -. 234.7 ..79...   Q073/0/7 .843:.007070243900/0.800.097 .05425.0-.1 3/..7 43974...0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2.-7./.. ! 889023.007/7 $..007/7 .8 9..0..59.07 0-0..5..7 -47:.30707 .7.702309970 24.908590/0.390/0907.5 3.39 .8 38 3 1 3..-.79.3..007/7  !425. .. .800...2.0.8 3.3.7.3.7 .7.7 3.71.097 '.04.9 7  !425.7/ 7  '.3 .70230070Q/0908598.5. 243900/0-7  !425.743974 0/0.3..7.0-47:-..74097Q070730.0803032007 .. 2.9 2 3/.7 !425.3Q:2:4.9023 0/0.7...9 8 3 39.3.7 3 4.

9 7  %970 20..9 7  #9...097 -7 07/0/0.:2. .79. 94 7 .Q070 /4 7:9:.897.79 4.9 8 9. - 908595./../4.020:.. 2 ./033/0. ./0078.843902 /QQ3.0. .3 2 . 32 4.7.-.7 3 389. 4.7/ 7  Q9Q3.389034./.7 5425.9 7 %970 24.9 7   $8230207..7 400/2 -0943.8 3/...8 3/.0/ 07. 7..007 -: 073.89.02007:.7990007 :1...3 . 2.... .. .7.2.0%0859 .2.5 2 4. .2.. ..5 2. .080..0.74947: 25007 .7400/2 4. 9 7 2.3 .1 3/.3.097   ..79.0243900/2 4.8 39.90/-707.//007/03.0/ 07/3035.0:7:4.0Q00790.8 3. 47::.5 2.9. Q9Q3.3....789.9 7 !425..9 7  '/.7 32 4.42. ::34.0...%02007 .097 %.9 7  %0.7. ::7.9 7 %0.897. ...03Q3/03::3: :3...47443.3.. 8.90.5. . 5.802 .5 2.9 7  .0/3..7 3.8 ..3 2 8. 32 42..7.3070790230/2 4.97073 .0..-7-730::342.9 7 4744342.7 3....0/007307073/0 890703/09.::3 0/02.4.8432.209.02083032 4.3.7.02.9..0.8 ../. .843:3:.2...9..9. 8: 5.2 .79..0/QQ34.79..-::8:89.024947.7..7.5.-:3.2..7 3 3:.5 2 42../.Q0730020890230/0.020332:39.0:89.7 8907007 8.7.-70 2007.439.9.202003/0..00803030..7/.0033042. /703...2Q0220039.0. ...2Q0320890230/0.8 8.7.8 2:9020 8 2.9 7  !425.7.0590 0/0-0.00 20-79.0 207..-0/0.72092..9 7 07  %0.790-47:.... 0920/0 7./.. 2.8 .0 0/0800.7 3.7 3...3/09970 2.39 .-47:-.9 7 080..3 .02080/4/:7:.39 .7202083 0700390/-7. - 2. - /0.7.343897Q843.790/0..03/03 2 -79.7.::: 070 970.7 3 34.30...8 ...270/2 4..0.. . .7.0200.7QQ3 /3/Q720QQ /..7/.0 349.. 3. 0707047443.08083 .3 :.2/030032007 ..0070 97205./..8 3/. . 9./007..9 7 Q9Q390. .19 3 38.4250/Q0.. 42.3 .... 3...0.8 30700..07090/-7073.0..:2439.2.::34...0/2 4.3.7.3 2.9 7 70 2007078  .9.-42...../0.3  2.

9 3::3: : %Q789.3/ 7 2 42.7-4.. 89.-7.0-4.020.Q007 5.7 .90/0.0.097  030 20. .. .77202083070 90/-707.0.. 1 7..:7:.0..32 Q0079. .0.3.7 3 .7 .....7:.0.020/03 84 :9:.39 07073/0 043897Q843.7 907..-..203902030.8.3.3-Q9Q3 2.2.9:9. 0/09.. 2:7:Q307/0...79 .7 8:..7 3 -4.9 7 $8 /432.2.2/0073/03 / 0703007/03 /..02.5.8 7 8 ..2.7 .79.9 7 07   4..4.9020..59 7 ..3.39..5. .7.843:3.9.Q0...2.:8:7: 8 2..47443..7/3/007/03 ...3..5..203.9 7 2.0083.2..7/.5 2.90702 Q0070-4.01.0070478..302..Q033.2.7 2..7.5 9 72.3-47:..32.9 7   &:3:7907 :.5.0. 9./.0/..020907.0908595.52..2.7/..-4.0. 32 4.7.800730::.2../.709073 ..0.3/. .0  4.8 3/...3 .84Q843:. - .0.097  ..-7.7-4./.2.0/027/03.7 3./.203 902030.3 ..784 :..0....9 7 .0. 2 .9 7  43974349.8.2.9 7 %0.7902030.0.9 Q007/03 0 073/0..390/0548:3/.32 4..3.7.2.9-0/0./.:.79 ..7 3 .097 :3:33070780901 7..0.

9 .7 3 3../ 030. .5.7 3-4 .2.3. 07 .9 3.7 3 30707-:3.7 3.003-47:7:5.9349.8970-47:.05.0 70/Q843./.349.7.349.. 89070.7 89.79.8 3 .9 2..3 2..8.7.7.3 3 2.0/4 7:.7.7 43.7/QQ3.: 7.92..0808:.7.097  $89023Q80349.2.097  47:43.097 . 43:2: . .9 7   .9 3 3.3/..3/....7   070 9720..8 3093.0-47: 9.0 8 9 .-208307007349.7 3/.0-Q9Q3.. .7.::..070.9 .30/0.072 790707070/0 0703/70..0 4.0.7 / 07Q:2:-47:./.7..097 07-7443:303. .7 3.9. ..3.043974'.7.3./.0303/720 47:.7:5.3..39 8 .471079088..8::3 -4 ..8 3/.7 3/.3/0/ 030.097  439.-4 .-208390230/0.7 3/.7.0 0/0-47:.20.709.000979088.

7.9 7 47:. 8 . .:.47:-.8 :-:..0-:3.3.-07903.77200..0907::3:9.59.7 3/.750920/038Q0-2082.7/Q.3/.9 7 Q9Q3052.7 3.8 :-: :.0.Q070 1.. 7 .0 ...9 /01472....7 3 .0 0/0908590/0.050/0-0.209/0  4.05425.739.7 -47:.-47:.7..-:0/0.7.-./.5 3.20970/0-7.3/042.:..0 0/0.0.0.7. .5 8 @:-: : @.-4 7:5.043974.097   %0859 82.58. .370 0/0.5 3.7343974Q3. 70/Q843:. .3..39 . .:.7 43974Q3-0 030.097 47:908595....058.843/4. 7 -7Q0320.943974.0803/03.. .:..3...7 9. / 7 $075.7 3. 42. 7 ...3 .:..1 -0943.39 /.5 3..7.2. 3 -. 908590/.097 %088./03 079....3 8.9479:9:9:.2Q070 097.7... Q9Q3-47:9088.7 3/.0 9.70..7.808:..59.007/7  07   443.7 3/. .5 .5..39 :.8 09200. 7 ./ 030.0.3 .3.3/.3 . 908590/0.0 9800.7 3..7.307349.097 47:. .32.0 9 800. 90859 5.9 7 %..3 .3 5740/09.3/0-47:...:/./... .3..3 2 3 9..0 .99..19. .3 .0 -QQ-7Q9.7 30790520.7 -47: . .3..7.7  47:@..-:0/200.0 -47:.097  %.43974-:3.. /027..38437. .9.39 .3 .:.0.5.7 43/038.-4 47:.7 -47:8:/.. ...7..0 4397443.097 22 /031..0 0/04. :. . ...8. .8 3/. . 3 -.7../. .0.097 : 07390 2.9 7   3Q .. 9.3.:. . 3..9 7 43974.38437.9800.7 4430050070908590/0.8 ...0 0-.097 %0../Q-0070-0943 07830908590/0.7 -09430783/0.050/0-0..089.002309 4.4..8Q0-202.3.5 3.908590/0.0390733 .7.9..7.0-47:.7.5 .0507 9479:9:9:.7.0 -47:.0.9.70.39:.:.5 3.7.79.3 4942..0-47:.7/.7 38Q2007 070780-47:/43.3935425..7..058.9 7 8 . . 9088. ..8/ 57409.843-.9. /..2./4/:7:..0/ 07.5 3/.031.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

900/0../.3..3 5097.. . 0/0070 970... .0./....9 7  0.0.3 ./7489..0.-47:90.9 7  .08 9 7 ..7.7.7.7/.1 3/.020$02 0302007..7-0943/Q20/030. 2. :./.70090920208390/-707.8 ..7.000500709.9.. .7.0.7 :..5 3/.  1..39028:: //09007070-47:..897.81.7..7 9.8 3 .7 9.19.0-2007/0.../00790.9..7 3. .. 5.7 ..0/ 02007/0 . 7 .097  .7.90-0083 .7/.7.3.9/03020-..5 2 4/: :3. -.7/.097   47: 1./.3/70-20839088.5 / 3.39 .7 4397.7 842:3.0903 . .5.. .09007/9038437.4..2. 39 ..0.-2007/0..842:3../ QQ0.7-.2.7 3.390/0439740/0.0..:432.7/. ..3-Q9Q3. 073/0.9 7   1.9 7  03020.9. 3. .38.2.3-7-QQ-47:.700907/Q Q3Q0.3 -2007/03..3..7 .3472.097   47:$890233%0203208 47:./.89. 9 7 2.793.7/.. -.. - 2:.1 -0943.8 :-:. . 1..7902030.7 :-:. .3.7 743/0.0:8:7:4.7 3232:2.5 2..07 9.-70358.2 589:9:.0/0302007.7. / /:.3.2.322 9.7/.3 2 3:8:8093070..3 3..2 9..9 9..0-47:..2007/02.7.7/.7/.589:9:.097    1.02007 .7/. .20007 .3 32.:43..0908595.7907/08090.58.24.7..7.7-47:..900/0.3-47:/.0843:3/.97.843.7.8 070/03020070.7.3 03/708 9 7 5:7 :3./ /:.7/:.-47:/ ..59.-Q9Q3.9 ..7..3 .. / 8.... 39 .70939.7/.0/ 02007/0300. .. .59. ...7  070 9-47:/43.4/: :3.  13/0-47:3:3030 2007/4. /:.7 .02033 ::34/: :3:.7 .798 -47:. 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 ..-.0/030200732.0/ 02007/0073070-47:.7/:.900/2 .-7.5.00970.7// QQ..0-47:..30.0/ 9.. .9 7  1.7070. /:..790.3. .7/.0.9 7  47:/ 032083.097 /:..799 7 ...7..200.-9Q208 / 72.8 37Q032:..0200/4/:7::5 8..097  1.. 3QQ0-47:.5 3/.00.097 .7/.7/.0..3. 90.0/ 02007/0.7 ../0.. -4 :/:. 8 .0. -. .43974.2..5 2..32.0-2007/08 ./.1.. .73.. -Q9Q358..7. 47:..7. .7439740.5 / 3. 0/00/3..0%.7..5 .8 3/.043:.0-2007/0.0. .8 3..0.9 0//9038437..../.7/.070.08. ./0070070 97/9038437..7 .2.7 .3.

7.9.74.8Q0.. . .8 39..38-47:.7.790/200.8 3/..9 .. .  /74.8 3/030208309..-..7 .8 3/Q Q7Q.7/03020083. 7 ..47:..2.82:2 09208 .7 /. 3...772082:9020-:2:243/038.3./.7 3 39. 2 42.. .7 3/.0...3.3.0.0-..94.39 .3.../4/:7:.2.0/0.8 3.3.9 2.. -....Q-07-..3../.9 7   $89028:.2.-:0920/033.02Q//0990::.72.7/.3.8 3.7.793. .  ...3.7902030. ::34.8-07920/ 9....7-47:.8.. 4...00.89704. 3 3 .9 .9 7 :2Q//09..2...7 0./.9 7 03020-..7/070.3/.7 3..3 5309.9.7 %Q7$9.3.0208$%4.9 3/..5.790.2 -743974Q3090..8:9088.3..097 Q9Q3.....090 07/7200.8 30302007 Q9Q3-47:/43.0..0Q80349..7..7.8 3 ..7 /03.8 -4 .39 349.7.1...7 -47:2439.3/ 9.8:.0.42.-. 7 .7.3.-9:9:.7 94 .88902-4 . ..38437..0 5425..0.043974.2083/0-079039089-.9 7  030200743974Q330. 4942...097 03020079.0-47:-.8-07920/ 9.9 3/.//007/039020320Q070 .2. -Q9Q3-70 20.8 3.8 3 1..0.019938 2.79.0.8. 2.9 7 :.097    $./74-.7. 58. -Q9Q3:8:7..3 2 .-:0/3...../.79 .2.3.709.3.59..2.9843:3./7/0 03. 7001. . / 07.3...-.9 7  0302033479..0.3..0/03020 907. 39 ..38 .7 ..04/:..08 2.97/0 0920-.02007 1993807 .9 7  %0880 . .9 7 03020079.02083/0-70358.5 . 84 :9:2: 8:88902073/0 .0.

8::88902073/0:. ..3.7-47:.70073/0 -. ... .7 3/. -47:.7/ 7 .8 3 .3..8 38 ..3.7.2 -:..7 .79 .0 .5 2...Q070. .79088....9.9 7   0::3-:.9 7  :-47:.90-00830. 9/0.3 .4.:29088..3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0..342.32.::3857.0 :..88902073/0 .20. 8::.70073/0 -.9. 2 4.7 3/.7..

/.3 2..4.9 7  32.9 . 1..8 3.7033 2:9.3:...QQ0-..3..-.0/. 32.99.-.7 /.

1.2 ! 4.39088..93.7 303.3 -47:.

::3-47:./..02..3.02.22 020/. 4..9 7   8 !..7 :.3/.79.7 .3 .9039@020 $. 8  02.5 2 4.9 7  4/:.7.0/2 ./038437.3 2 3/.47:.7 %Q7$9..02002.072/07.7 3.

7 8 2:. 7-47:..9 3.7-Q9Q3....9 2 4.9 7  :...084 :8: 43/0388::.8 8. . 7-47:.4.:.38-47:..79.. 4803. -.../ 03/ 3/047443..495749489 .7 3-4 .9 7 47:..3/04..7.0/2 4./ 03/ 3/0209.38-47:.9457.:.7 3:.9 7  . 2080.007/7 %457.7/. -:..  8 2.7 3/. 7 57207-4.7 3.9 7   ..7 3/. 7-47:.2...7  38:-.9 2 -47:..04/:.7.784 :9:.20072Q -...3/.39..8 3 .2007202 :95-..087Q....308 .0208$% ::3 4.79..857.0.-0307 0/0.3. :.9.9 -4.7.3 .7907.9 7  :-47:.9.8  -47:. / 7    $07902 -.7 3/..7 3/.9 7   %03007%Q7$9.3905..097 @0-47:052.3 .....:90.843 .19 / 8.7.29QQ-.3.3/.-47:.9 7  :95-. -47:.:.3.5 2.7.3/.03-70 9720.7...7 47::.-:0/0-7::8.7 %Q7$9.7 3. 309807902 8 2:.:.. ..9547:32.3..7007 /4 .. 9028: 8 .7 %Q7$9.5 / 9. -70 2007073/0.0.0/QQ30 0032 4.Q7:1/4:078302Q200.9 / 0320/0 7:4..:.3.2000:2: .097 803/43.3 .9 3. 4. .7 9457...73 .7 3/.0208$% 7 ..7..38-47:...347:.Q0730857. 32.Q7:1/4:078302Q200.79..3 .7 ...9 7   :...3 ..38-47:.38437.92.303007/7  0::32.:2 -.::34.5 .8: / .7'/.784 :9:.7./. 80790204:..3-:-47:.0.::34.9 7 :..7  %030073Q3/03%Q7$9.7   .. 3.7 3..7 . 0..7 082 .0!88902073:..::34. 7.8 3 .2. 747:. 9/0...0.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707...3.3/0 :.-7    .9 7  CQ074/:. .8 -7 89.3 .7 3/.3/.9 7 8 2:.79. -70 970.7./.79.5.7/.3/.7 3.. 7-47:.043/038 5425..8.

3.3. -.3.47/ !'   %028:.3830. 32.7 3. :.5 9 72.3.. -47:.7 31...9 7    !4.5 .7/. -70 9720.0.97.7.7/ 7  :.7/ 3.3 .. 1.47/ !' -47:.0..0588:9088...3/.9590.7.3 :.57..3 7 !4. 0.3 / -47:/43.3..0/03020073/0%Q7$9.7/ 7 :..::34. .3 .7 3/. 4.3 .7.9 7 !.7.3 .2.7.3 7   !40903 ! ! -47:.....7.74/:..3/.89-47:.3/.9088. 0 / 8 / - 007-790:.789..9 7   !40903 ! 47:.8 3....9.843.7. .097 32.7/..7 3/.7/.3/.9.8 89.::3007/0.0. 43.7 3.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707..3 7 !4574503 !! -47:.4.3800395.7 3.3 ..:.7  !.3.7..7 .. ::34.9 7   !4574503 !! 47:..3800395.8 3 .-4:3.0588:9088.3-47:3:3172.800730::.8947:.::34.3/.9 2039!.:. 1...0:...7.9 7 :.7 %Q7$9.7 %Q7$9..79.79.7 3/.3.7 0-47:..7/ 7 !.7..79..5 2 4.7   3..3/.7 ./703890703959034..9 7 @.3 2 3 3 0920-.74/:. 172.7 3.9 2/.7 .7 %Q7$9.9. 3.3 .0039!.7 %028: 588: .. 3 2.0.::3007/0..3 .0/2 4.0902020.5 09.0-4:9..9./ 0303-47:./ 0720907.7 %Q7$9..::34.-..7 .0.79.7%Q7$9.9 7 $7Q.3/. /43.02007:.007/03 8 92.9 7  .8 3 300395..9 7 :1..7 0272Q 7.89-47:.7/.3.:..7.3 7 !  74883@....::3 800.@0-47:052.:.79.89-47:00395.3/.7.3.7 32439.-../.0/ 07007%Q7$9.07 0903..0-4:9. .7 3.. 2.39 8 3/.:.7 434. / 7   !.3 / -47:.::34.79. .74/:..7  %028:.. 88902073/0:.8 3.3/....7 3.3.

9 7   '/.24..3/.305..3 2/..0703..7 .3/43.3 .39 !.3 .8 3.:.32.3.7/ 3/.. .. .7 :.3 2 3/. -4 .3 . .7 %Q7$9.7  . @047:43.4/:.-.. 1.3 4.7.700/Q2-4:3.

 22  4342.3830::3 0/02.3  8.5 .7 %Q7$9.7 :.97/0-Q9Q3.QQQ-.1.9 7   :95-70 97209Q 0920-.9 7 8.8 3.. /..3.70.7 0203070-70 97200 ::31472/.:.3 ./.7/.. '/.-4 /0-0792 97   %...  %.9 3/./.9 7 :.0. 3. .../.39 8 3/..-:. .32.7 4/:.3 .3  '/.::34.. . .8 -789..:.0.020908..2.3-7....:.7.9 7  :00395.3.7 %Q7$9. .3 2 3:. -47:.9 7 -47:  .7.7.-4 434..3 2 -... 22  47:CQ8Q .3 -.7/. -47:/43....4..39 5.3.3. 0-70 97200::39590 9Q 0920-.30.7.3. . . 20907.8..9 7 :..-.:2 4803 ....7 5735708/Q24.3 .9083070 $#& $$%$"& !% 843-.0.. 4.39 1.9.7.9 7  :-..3/.38-.8890320/ 9..0. .7.8 -789... 7.. 7-47:. -.3 .5 .3/. .7 .39 5./.7 :95-70 97209088.::34. 7-47:.0:.7 3 3-70 9720073/0.7.7. '/. 3.0-70 972033/.-..39 5..3/. .7 4/:.. -70 9720073/0.7  ..0 20907..7.-:0/0.9 7 %$ 3. -47:.8 .9 7 47:. .3.7 3..47..8 3.023..3 .097  .0-.89. 7-47:/43.....9 7   @047:.7...3 / .3 .7..7/.47.-:0/200. 70..3.8 3 .0/2 4.. .7 . .. .7..3. /.9 7 :95/ 00395.7/ 3.39 !. :... -47:-.7. 0 -47:.0. . 3..7 37. . 747:0270 9720039!.02.3/.7/ 3..7 3/..000395..3/.7.495749489..9 7    .39 5. 747:..7/.7 3.7 Q2Q .7/.7..3 4.7/ 3.9 7 ...7 307..8 3/..7.9 7 0302007/0-:08..7 -7435708/Q24...::3 4..-07903 0/0 2:.7.3 4.:.7/..7.3 .79.::34. 70 972007 @0-47:. .7.7 84 :9:.7 %Q7$9...0. 747:Q2Q .39 8 ...7 3.8 -789.9 7  070 9720039!...3.3..7...0.3 .::34.20907.. :9500395. ... .. .3/.7/.7.59.3/...

 .

.

 .

 .

..9 7 47:.7.7 7.7 9.. 02030.302:1.9 7 70 9720072.7.9 3/.9 7 :2..097   ./ 07./..-Q9Q3.020.5. .:2 4803 .3479...2..89 ./....3.3../. 7-47:3:3:.9 .7 :1. 747:.Q7:1.7 3.-70 9720/0-07.495749489/43.2. 747:..-:0/0-0.. 1.3 09...03 9042.7. 0.::34.7.. .89 .9 7 47:3:3 082083/03....7 3 3-70 972007Q2Q .083..3.3.9 7 .0. 0/0/.0 70 200733097..-47:.3..0./.9 2 -.9-0/0..7.0 -720907.9.38437.39 !..0'3303 3 /4/:7.0..09200.0..0Q3Q0902030....7/ 7 .09.84 :2. .780903 803.8 3/..7...097  %...9 7 03...3 479.8 3/. . .5. 3 9. . . -07.:3:3/ 82 25.9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.3820974.9-0/0.3.9.19:.0.-47:09 ..9 7 $4 :-47:...03Q5./. ..9 7  '/.7.3 3. 7-47:. .0 .5.7/. 3 3 3 3/031. .5. 25..9 7 Q2Q .3 / 002.7 ...3/. 2 /.083.792.3.080330 -47:3:3-70 20Q030 3./ 0730 9....-71 7..-Q9Q3 8 2.7..0.5 .070308..7/.2.03902030.9..000395.097    .         . '833. 3 3 3 .3.3.8 89.-779Q79Q0.0 .1 3. .9.03902030.097   .7/.3/.8 3/.2/./..70 0032 4.8 3 3 82 0Q3Q0 9.0......79 ..3.3.:7:/: :...3/ 9...9 7  070 972007 %..020..03. 2Q0220-70 208.7.7..01.0-Q9Q3 8 2.070. 808 ..7 72 8Q03 8 .42...7033.9.7. 0/0.9 7  47:3:3:...-71 7. / 0..7/.0..9-0/0../.5 . .3/.7..3 .59.32 4...3  8.0 9...03Q5.097 .33.7 302070 972007 .. ::.39.3..79..7 . 0/0/.1 3.097  '..9. 0. / 0902030...7 / 0..7/.7 3 370 972007 '/..7.3 2..3. 2 82 3843:.-779Q79Q0.3-72.2/..9 7.-47:.7. .3.3 ..3.75Q 739 .3 .9.0097. .5. 4.7 .0.7 3Q2Q ..2.84 :2.. 47:'0.000395. 3 2:39. .3.3/.. .//0:. ..//0 /.24..:3:3/ QQ..0 70 200733 097.

.3.7.-7.0830 8 209.3 -70 972007...9 7 830 82 3:.:..-QQ20830.7.7 07090/-7.3 .32 4.9 7 3/Q0.8 070478.9 7 030 205.7 0/ 0507...79.0/079.3 .09085907073/02:.3 2.7/43. 8.0/2 4.......7/.0..8-0898 8 / 72.99..070...2 232:289...8 3/.0/./Q21.7  :.7.  .32.79970 24..5 .30070-.0.7   :9.3 ...5.9043974 0/2 .7.2.020..3.3/..::.8 3/...8 3.. 4....8 42..7 :.954.7 22 ..7.7.0.097  3032..030 205.09034..9 7 439.2.0....7.3 . 8 7.030 20 !...9 2 3/.9/01472.8 3.9 7  . ..8.2. 32 4..439..47:9507:.90859 0/0.3.8 8.9-.7.8432.9707 : 3:.8 3/...::34.7%Q7$9.0 8.030 20!...8 .7..2.9.3-Q9Q3-47:.9 7   ..0573 10783/0.3/001..08 ./...439.9 2 3/.9 7    $: 3:.20/027....9-. ..9 7 7Q075..3..8 .77Q95 4..4.3045703 9.3 .843:9....5 2...0/0395904..7/027/Q24.82..8 9088. .7 3 3:31472. 1472.8.3/ 7 2...3.090383/73 07/03/74-....7-47:.3 7QQ .0700330720.9 3/.3 2.7.. 3 .7 3 32439.8 3/...9 7 ! ! ! !-   :.7/ 3.7 $ ..7..::34...7..3 47:. 7.5 .-:3.7/.9.9 7 @01.39 .7Q073/0 .7/ 7  7Q 82 05.7..705.2.9 7   409707 .7.8 083.9 2 4..3 .3 .8:'0 38:43.3 9590:.8 4:..3 2.7 :.0.0..5 .3 -Q9Q3QQ/Q4.9 7   47:0890.0.9 7  :2.9 7  %970 2 4. .3 1.7  :. ....7Q073049:79:..908595.7  Q9Q31.7083.2. 3472:3.. 3 9..3 3.7 .32.

0.3/ .0439740/0-707070243900/0....070.8 .-::8:89. 5425. /.95740. 409707/03..097 :3. .-..8::3::3 0/0/703.2:8:..3.9 7  0/02. $4 :8:409707 9.3032 4.34.0574043.03 -4 ..7 9.92.-7 ./.0.2.. 43..9 7 4 .7 3/.007.7.. 7.9.70 40970732..3.07090/-707.Q070 /..:....3. . 8. .. / 3/...92.9 7 1.3.7907.0-0307.3-47:..700...9 7  /.32.9 7 40970748. 4...32..0//9038437. 32 4.. .7.050/0780 2Q90.7 .9574089.32..713/0.9.7 243900/0..0820..

.-.1.32.8 3.3 ...-47:.01..409707/0:.703 ..3 .2.9 3/.. . .

9..02..097   $9.7 3.-080303-47:3:3-79....3-47:...1 3/.7.3 2 3/.0.5439740/0.020/03.::3 0/09085907.30/0.30/2 .0 94.5 5740/0-079202 80-08003.7 3089.2020/..7 945.. .3.02.3 3.7... 8 02 472.79.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .5 ..2 4097089.5 2 4.3/.072/07.0.5 2 4.5 9..9 7  4097073-3.3.9 7  4097. 0/0 4097. . 0//9038437.0.9.. 002.843 ..

0:. $89023C007 !89-47:8890207 20...8947:$890207 20...0:.39 5..-47:.2 ! !' & Q2020!.7 020!. 7. 2.$:: 3!.9 2.3 .7 ..7 47:.. 9 $:.89-47:8890207 $ ..2.7 3 20@0 .9 $:.8 3/.32.2.8947:$890207 20.7 3 Q80..8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3. .9 2.. 28 0-47:.7 030..: !4574503/03 !! Q247:.79 !.7.0$ .$:: 3.3 .7.0:...0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !.32..89-47:8890207 $ . ./.7 39 2.89-47:8890207 $ .0889023007 .7 !.0/ .3!890 97.3 .7.7 !.0/Q Q8 .2 !4.7.7 09.7 3 !' & .2 54.32.3.9 2.$:: 3!. 7.0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !.09200.347Q7/03 !' & .7 !.890 97.7  8:.2 ! !' & Q247:.5 47:..3 .9 8:.7 3 '/.7 47:.3 .0:.7. Q2@0.9 2.5 2 Q247:.% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  .8947:$890207 3..  47:-.8947:$890207 20.:.7 @0 .0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .8 3/..73 .7%039082 .0-.347Q7/ 030 !. 3/0$4 :.32..890 97.9 2.::3.0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3..

0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 .084 :8:3 @.3.9.3 34/Q Q42.57.90230/0.3..Q070Q7092090/707    Q7080'.8 3 Q808 .8 4.7 Q Q 479.8 4..79Q079.7.097  .084 :8:3 @.90 -07 '.7 9088.7. !. .3.0.7 Q Q 479.::3: : '.3..2:7:8: .89-47:8890207 $ .8 3 8: 8 . 540903 ! / 47:..3.97Q4..7.9 5.7 39. Q80-.0783/0-.7. 7QQ4.7... :..8.2.7.7 0 .7  4-0'.8  49:72.3 !40903/03 ! 47:..8 3 38903/ 9088.0..- ...3 . 9.084 :8:3 @.0Q80-.3.7/.0..8: 9088.7 070 2.57.7 !.7 9088. .7 -:.0.3.78 / 72.7/..4.57.3. . .3..3 3/Q Q42.3 7  '..0Q80-.7.3 7 '.9.3.3. :.9.0:.3 Q80200395 2.7.3 ! !% ! & ' % .3 7 4-0.7/..2.7  !89-47:8890207 .3 Q8020039542... .7.7/.3.8: ..7890303/0.8 3/.. 43:2 3/. 57038-3070-.8 3 .02.3.7..-..7 !.3.%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.3 Q8020039590.2.. .89-47:8890207 $ . 32...04.7 !.4.7 94.- 4.7 9:72.8 3 38903/ 9088..-7  58943:.57...097    $Q7QQ .8 3..:.3.708 / 72.4.8 3 8: 8 .08 ..7 39.89-47:8890207 $ ..3 2073070.800.8. 3.209.2..2.3.3. 32.3 7 43897Q843...-.9.5.3 7 :.0 4741..3.5..:. 002.7007/0:.  38:..3 Q800395.8 3 8:....8 3.02085.5.0783/0-.2..... :.3 .8 4.7 /4 . 540903 ! $89023. .0479.0 2Q8003.-.89-47:8890207 $ .8: -.0..7..7/..-.-.3 .:.0. 540903 ! / 0205. /82.0/03.3 !40903/03 ! 47:.:.2.. 540903 !   !.. . .0.084 :8:3 @.89-47:8890207 $ . Q Q ..32.5.7  3.3 7   00-0'.7.2.:. 9..4.2.4.8 3/.9. 479.

. .8 :.3.9.8 3/.39 4...7.3420970.589:9:.Q. / 7 .7.8437.3 2 ::3/:7  .083/02:9...0.3 2.7 :. 7 .3420970.: ::38.7 ..3 -.7/.::38. 2.0/.8 3/Q Q7Q.1.002309 .3. -72.Q. / 7   .3 3 3.8 3Q Q7Q. 805..97 :.0 43/038.3.107 :.3 2.5 9088.Q'.8 3/Q Q7Q.-QQ.3..8 3/Q Q247..3. .:. .2:9.

8 3/Q Q7Q.7 3/.3 .7/.8 -.8 3/Q Q720.. / 7   .:./0... 20709 /:7:2.:.3 ..097 /:7:2.2..8 3/Q Q720. 3/.3 7  :.73472.9.7/.3 2.5.5.8 /.3.. 20709 /:7:2..7-. 32.0.::.0  3/. :.3 -.3.3.3.9'. / 7 .097 43974Q39084.7.807-..-7 .9 7    $ .7 3/.2.7 090230/0.3...0..7 8 92.002309 .7. .0::38.2:9.Q.2..243900/0-7  .Q..3 .243900/20/7 .400/0-0.8 :.3.3 ..3420970 :.:.3.. 02309.3..8 3/Q Q7Q...90230/0.02309.3.3.0.73472.7..3.::.::38.3.800.3.7 $: . 02309. 4.0.   . .9 7  .8 -.8 .Q. -.7/./0. 4..7 .0820. 7 4.083/02:9.3420970...3.3.8 3 90230920 ... Q073/08 .7/.7..8 :.9..43:2/..0030 20 /:....400/0-0.090890// 389077 0/02QQ7Q4.9.7. :...097   %072489.3. 2.2.47..3.7.7 090230/0.. 890303.8 80/Q 043:2/.8 -::3.8 3/Q Q7Q.0820...3.38 . .097  07%0520'03907 @0'.8 :.2.7  19%5@0'.7.Q'.3.0-47:88902073/0889023023090.589:9:.0 0/07 .. 9 :..3. -72.4/: :3:..3 .7/. 84 :92.7:.. .-.3 ..9 7    2309'.8437.3 2.8 3/.38./..78.3.8 3.8 3Q Q7Q.0  3/.8 3 .0 0/07 .

8.42..0 0/0243900/20/7  07.- .3 7   !8%:9:..3 7 . .7/.8 3. ..9.5732... .43:2/.3.:.9.8 3 ..-.743.3.9. S 0.2..2.8 890303479.7/. 8@0'.3 3..000.8 3 ./. .8:9088.9. .5./Q 00743:2/.8 3 9088....3 7 :.7/.9.@0'.-7    43974'.8: -.7  !.7 3/.7  38: 8 .3.-. 8: 8 ...7 3/.3.7..32.-7    @.1970 82 070 0230 5.7  38:  3.0. . 8 .7  38:  3.-.0..:.8: -.8 3 .3.020/03Q70920/7 :.0Q80-.3.- .7/. :.9.3 7   ....070/4.7:.9..3. .3..3 7 %088.7 :95.79088.:.3..479.7.7 %088.0.7 37 3/0 :.7/.7 970 :.3 7   .:.7     4:43974...7/..3..

.047..38.5 . . ...5. 8:-.7/ 7 :.2.3 2.2..:.411 .43974.5.700 9Q/0 43.3 .7 3. 3..00730::34..7.

.3.3..3.411 3007.3 7 '. 4.0. 3Q0-0..5 5740/0-07920/ 9.7/ 7  .7 .7 $ .0./.3.7 9 72.3.3 ..88902073/743/0.7.0 Q2 . .7.7 $.7 2/0-833Q89Q3/0.3.097    D4:43974..38..3/0-.800..800...3.3 07 7.4..2.Q073/01..-9/0-8890207/0:.70 .097 '.. .. .00820.097   .38 -..7./7/0 .38'.84 :8::84 :92.8 4..7.3.- .. 800. 030003 8.8:: 8 92.. ..::34.7 9 72...7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843.8.8 3.7 -...0.0Q39007/039.9-.7.97 1.7   $9.3.8 3..0/0-830::34.

.79088.79088.0 0/0.8 3 1.8..32.92.7 3/.3.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :....57../0208.9.5.43/03894595800.343/038945:./02.295 O %072489. 2.70.3 .7...0208/027/Q2 81074/Q2 0.7..0 0/0-0..9.0...9 7  $05.043.800. .083 070.9.7./ 7.  3.3.0724..7.0./02. 5../ ..7 3/.9..7 3/.7 32439. .800..:2 7 . .097   C00-:.7.70. 349./02.97 :.9088.083::343/038945.3 . -...38.0208573 0.3 7 $89023 8903031.39 00508 830 .2 3 03 8. :.. .:2479.9 .097  :.9072489.9.39 .3 .4.043.7. .4: .3 20.890/04.0.7... .9...8 38 3 1 3.7 0 03/0-8890207/0:.7:.8Q70/0479.097   .0.3..7-.2-. / 7  43/038945...9 7  .3 7 .2.7 3/.70.5741S.8 3.. Q3900::34.99..5.. 9088.3/7.7 :..3 39...:..7.8 3 ..8..-48:3/.33Q804/: : /.39 03070.995 8:9088.995 O ..9..800-7   830.7 3 3-70 20349.-.7.32..9 7 43/038.7 3/.8029.5347:./0 5...0..3/7.-9 .097     '.9 7    47:. :.:99:7   43/038945.79088.7.9..3 383/Q720 ' -.39 00508 $..43/038..3.3 ..7  47:.04.8 3 347:3:4/: :349. ..7/.800.0 4. .38:: 43/038 03.4: .7.8 38 3 1 3.04.3 2.3. :... -..243900/0./.. 0050.39 02.. 954..8 38 3 1 3. -. 3. 3.::3-.3... 95 O %0784..3 .32.9 .0..70.7 3/.097  :.3 .9.0208573.570385073070 O %0724/3.-72092.3.7./954.9..9 7 !740/0-079202 80 .8 3.54.:2 7 .3 /.9 /.3 2.70.. 3 .8.79088.7 :.2.4.9 7  %088.7 3/.72.3. ..0... 95.9 ..

/0.7/ 3.:.7 3/.5 .8 3..7 3 38 ./0./0-073472.9 .32 4.. . .9 7 !425..800730::...5 .9.82..007/0-334 ./0. /0 2083/0/03 1.0.780.. /.79.7.7.2.5.32.7...7 -47:889023300730::3800..0..0/0.02..7073/0.0. 2.7-0 9970 2..3/.38.7 3/.9 7   !425.0..390/0.7-7.-4..7.4.8 2:39.7.8 3/0-/0 07073.7 O $ 1 7/.70.0 9970 290.800.3900302007  ./..0... 3 3 ..0.7 3/..Q0730 8320 0/0.24.3 / .3 3 .020.2.. .8 3 .9.08. 2.3 43974Q330.3 5748509Q8.0/0.024/05425.:2.7 ..9 7  !425.22Q8 3 7.4.0.....0052. 2.9 9..7.270/0..0Q/0 070733-.02439..097 O ..3 343.0%0 03/3/03.:.0920 Q070070/0302007..3 3 -Q9Q30-. ..547.. 2 4.7082073. 0/0800.97082073.097 .97082 :2.3.8 3.:...9.7 3.3 7 0050.5425..7 3472.9 7 !425.07037.52.7 25007. -..300200.... 3 Q 2..9.7  @.5 .9 7 .9.3 3..097  !425.7 /.7 3 -0797 9. /...0.9#082 !425.890.8 3.7.3 383/Q720 ' -. 2..07030 707  0302007 !425...9.0.3 .73/0 039Q.7%Q7$9.. 70/0 23.::3.0.90-0083.-079030073.90789 :-7-.9 3/.7 /0 970.3 383/Q7209088.. 2./Q4.3 3 3.39043974Q3/0:8:7:7Q035425. 2.79/09.9088../780. .2439.0 070 9720.-./0 5.389450920/:7:2:3.3. -.00073.8 3.24947.097   !748509Q8..7.7:.90789073-079035748509Q8Q43.2.7 3/.903 8..4:3/....9 7    .007/7  !425. 070::34. - 307/039.0... -0792 4..5 /.9078907 !425..0.0%07..-9:9:.7 3 3-70 20349.9 7   .8.:2.2Q00...3 7   0302007 Q9Q3.002.0-:5748509Q8905425. 2.7093/0 .9 3/.4/.4/: :3:9.7.02:9015.7 3 .9...4: O 4250-.043974Q39./0-/0  8907200./74908909./. 7 Q0320. 9.

....Q03 .0/0302007907.0%0859. 3243900// 2..9 7 472.8Q208070 ..5.0.70/43. 040 2. .720/03Q03 .7/.9 7 %0....109:9:.0..7/.0.79..-.0...78. .0.79 07  .3  8 9 .. 5./ 439740/0..9 .20070:2....90.474109.0/:....3./0990.. .7 8.3.0 7QQ.19.-. 7 9.2 307003 90/-707.9 .3.7/..3 5 02-07035 890303.0907.3 ..7/.. /0..9. 3 .3/ 9.3 .7 3.371.7/...7 322 .7. 3.4/0 07439740/0. 3/..843%.97073.3. .%02007 .843:.//080/4/:7:.0208  4.7..2.9 7 4.::4..-.3 8Q208.33.9.7005007 0920.../.7.3. -0943../303/ 07.808 Q07 020 '. ...8432.3954.070 03/0..:: .0././.0 9.00903.. 0 .7.7..38437.3.0 007078 .9 9..9... .90..82..2 .9707Q073024390 0/0.3 82 .7:.7/309073.7/. ..5..9 .7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0./0 970.1.843:3Q0/05Q 20838.8 3 3 . 2.79.0 0/0243900/208 8..7/0-79090.0-: 82 390.7 3 34:542..4.39.7.-4 :.3-75.790.7 4.9 7  0.5.700.9 7 ..39..8083Q30.9707/ 82 / 0200.02080. 3..82..-.. -.007/7   0302007 8 9...007/7   %0.3 8 2.. 7 3 3.97 . /03030..32 4.::39.7 3/0.. .0.9 7 !03. 8 . - 8 2.3 309 Q908590/0.8 .3. ...3 .7943974Q3890 30::3.808307003./007.72439.3.2.5.7.. 3 3/.9 /.3 007.793.7 34.7.0 ..0..9 7  ..::9.9../03...9 7 O   .3-.0/QQ3 0/0/0.//007/0347:32..::4. 3 .-70 970.270/0.9743974Q0-0 0303-7954....0.2..7907 $3/7.7.4/0 07439740/0.208..-0943 .097 O !740/037Q03-..9 7  Q03'.79-4:2.129.0...3.3 .80070907-QQQ..5 . . 3/.5.0/ 020049:79:.800.0..5.7 %970 208. .32.3.../ 07 2. 3.!740/037Q03-.5.08 9 7 2..2.%0.9.00.8 .9 8 3 39.39.9-0/0..0 19.0Q07380.3 3/.070.899507/03 4.5 ...0....7/.9 7   :.07.097 .3.Q89Q890 0200. .5 2 4.9 7 ..39.80Q0730.. 5425.7 -.97.0 39 . 2.9 7 . 4..0.39 02-07 08.3.9 3.0 ..9.:.. ...2-.7 5.0.8 3.-4.097 D709. 3 .3:8:8..8 3.

7 1.2.5.8 .9 3/..7 .3.8970..3 38Q208..32.0208090..2.0 /.7.7 -47:. .90.37029.0.3707.7./. - -4 :.70/0.7 .7-7.7..9 7   !425. - Q709. .000205.7 /.. 07  .9 7 O .3.. 3 3/..7.3.3.5..-4..3007 Q9Q3.9 7   3.7 3%0.0..3.81.7 0 . -203/0 07.02 ..7 807-089.3...8.070/ 030.....9 7  027!.7:42..29QQ3Q3 .7  Q9Q3/0275...-4..0.7.2507...793.3-Q9Q3 8.::34.0-4 : :303.9-8:7090 47443..8..7.7 /054.7 /20/0274..32 4.07.3.080738:5425..-..79 4.-9Q2.3..2.7 400/0.972. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.8.7 /.7 009724947.0-47:.7:-Q9Q38...172.007/7   47443.0-47:.... .703..3 .2:2..3../ 0303-Q9Q3 -47:... .7 39.9 7 %02.7 .79 07..9010/0..9002.38.-4.99.3/0 9.81.3.7 5425..35425.7.7.7.5.70...7 . /.7 3.9 3.47.7 7.3.02 073/0.7..3 3077.0.. 9.9.7 90.790/0...7 . 47443.0..--4.7033890 Q07305...2Q3Q0 /4/:7:.. /.7.3./03 -4.9.3. - 9088.9 72 :7 :38Q030-4.32 4. 3 9.9..3 .0908595.. .8 0-4.0 -4.20/0.250707.38.7.7 .547.7 .7 ..902Q843:0 -4. 2 ...00.9 7     47443..097 %0.7 Q073090..Q23:2-4..-::3.5 ..9 7 O .0 ..2 .9 7  %457.7. ..9 7 027-47:/43.7942.7:9:-092.7/.0.0.3..3/ 9.7:4..3.5 -44.097  47:.7 .-7.8 .8.. .9 72 8Q030-4...790/0...7.7/ $ .7 90..2.75740/0-079202 80 2Q90.7 3473.7-7. ./03Q07 /.4.9 2 3/.0.0908595....32 4...0.0..2 -47: 00395.9 7 $Q20830700.7 -9Q2.2..9.7.3.547:.7 1.79-4:2.8 .. -4.3.9 7 %02..9 3/..9...38437....308.4:590.7990-4 :.94.8:  38:. .7.9 72 :7 :38Q030 -7.9 02Q843:0-4..043.8432.9 7  .7942.7 %0..9..3.19.3..9 -4.1 3/.

. .1. .-847-00/0.0C0 07   .1.097 .-:9.007/7    $08. 1.09703-Q9Q3.-79...710/0.7 2 . .3.7.7/.7:.0/ 07073/03.70095..7 %970 2.0./0/ 3-923/0..2.0.95.5 002./030909073.0-./.9 .0%970 2 4.7388230207.3. /.3 2 3..3 42.-4.7 07.7 .3.-47:-.5 .0.7.0 4. 7.7.0-7 49.30073.7.39 8 .7.0.-:0/0.9970 23-47:/43.7. .2 ..:2.007.3.338. :53-.09.7.7.. .70095.39 .5.7./08.03:2..3 39..0.70095.3907Q.79Q0.9 09. .007/7 .743974Q0 -0 030.5 2 9970 2.97070900/2 4.9 7 07-7-47:43:3.1.0 143843:3:9./0390907..710/03 43974Q0::3-::3.32:.70339.8 3 . .7 3. ..808.3.3 3 .80820/.0.-847-070709.0779-.7.9 7 :.0070.9970 2.. 0920.39 8 9970 2 4..0.2.3902..0-:808.8 .7 .-47:.3 37Q208 ...3:2.30:.097   $08.900/0./00/0..43.7.9 7  /03-QQ.3..-4..3.70090820/0.7.09078089087 0/0.2-7 0/0908590/2 ..8 30702..9 7 .7 3...-QQQ90.5 9. ..3 -70745.7  .8 3/. 897Q9Q7Q.8 .902007Q0730 243900/0.3.8 3.-4..3. 3.7 3 370343974Q0.0-0-47:3:3143843:3:9..097 :9..-0.02.:2. 090907 2 .-43:2..0%..3.04.7 .. 02020890230/0..843.08.0 0/02:.097    .9.3..7.7/.30070.8 092082:90207Q03-.0..0.Q202.-4 -47:3:3 02..9 ..3.30%088.8.0 43897Q843/.#08207   .097 %. 243900/0.303. 808:.7 3/.-4.7 2.7.7/... 209.3 92.7009302..-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful