MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ

Resmi Gazete Tarihi : Sayısı : 26568 / Mükerrer 30.06.2007

1. Bölüm 2. Bölüm 3. Bölüm 4. Bölüm 5. Bölüm 6. Bölüm

Genel Esaslar Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Yağmur ve Gaz Tesisatı Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Merkezi Tıbbi Gaz Sistemi Bina ve Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri Müşterek Tesisat Elemanları, Borular, Vanalar, Pompalar ve Aksesuarları Donanım, Tecrit, Boya vb. İşleri

Makine Tesisatı Detay Resimleri

1. BÖLÜM : GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
Bu Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken, makine tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün özellikleri, temini, montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

1.2 Projeler
Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin genel yerleştirmelerini ve tip detaylarını ihtiva etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarına uyulmalıdır.

1.3 Standartlara Uygunluk
Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır.

Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun olacaklardır.

1.4 Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygunluk
Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilgili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere, özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş yapacaktır. Herhangi bir şekilde nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul ve kaidelere uygun iş yapacak veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya mahalli şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazıyla ikaz edecektir. İşin sonunda ikaz etmediği, herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

1.5 Ġzin ve Ruhsatnameler
Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır. Su, havagazı, doğalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanması için yapılacak tetkik ve denemeleri tamamlattırarak gerekli masrafları ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve müteahhide bunlar için ayıca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi netice verdiğini ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek ve işin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanıtma, İşletme ve Bakım el kitabına bunların fotokopileri konacaktır.

1.6 Ölçmeler
Montajlı birim fiyatın tanımlanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi ve söküm bedelinin tanımlanmasında ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Montajı yapılmış malzeme ve mamulün ölçümleri boru ekseninden yapılacak, boruyla birleşmelerde eksene kadar devam edecektir. Montaj malzemesinin boyları da monte edilmiş durumda birlikte ölçülecektir. Vana ve cihaz boyları çıkarılacaktır. İmalat projesine uygun olarak mamul halde ihzar edilenlerde, ihzarat ve monte edilmiş durumlarda ölçüm değişmez. Onanlı imalat projesindeki alan, ölçümde esas alınır. Isıtıcılarda ve serpantinlerde bu alan dış yüzünün alanıdır. Isıtıcılarda dış yüzün ölçülmesinde boru dış yüzü ile kanat iki yan yüzünün alanlarının toplamı alınacaktır. Spiral kanat sarımında; kanat boyu olarak (spiral adedi x kanat dış çapı x π + boru boyu) alınacaktır. Bu boy, kanat eniyle çarpılıp iki katı alınarak, kanat ısıtma alanı bulunacaktır. Tamamlanmış tecrit ve boya işlerinde tecrit edilen veya boyanan yüzün alanı ölçüme esas alınır. Radyatörlerde, haganlarda ve boru ısıtıcılarda bu alan kabul edilen ısıtma alanıdır. Hava kanallarının tecridinde kanal alanı esas alınacaktır. Panjur, tel kafes, jaluzi gibi mamullerin içten içe hava geçiş alanı (kanat ve tel alanları düşülmez) ölçüme esas alınacaktır.

Havalandırma santralleri ve konvektör muhafazalarında alan hesabı dış yüzün ana ebatlarından, klima santral hücresinde ise dışarıda görülen 6 yüzlü dış yüzeyi esas alınarak, hücre ara bölmeleri hesaplanmayarak, kanal bağlantı boşlukları hesaplanan yüzeyden düşülmeyerek yapılır. Delikler veya kanal bağlantıları alandan düşülmez, kapak v.b. katlı kısımlar için bir ilave yapılmaz. Kontrol kapağı damper v.b. imalatın bedeli ayrıca ödenir. Kuzinelerde üst tablanın alanı ölçümde esastır. Korkuluk boruları ölçüm dışında kalacaktır. Davlumbazlarda en büyük yatay kesit alanı ölçümde esas alınacaktır.

1.7 Cihaz Plakaları
Her bir cihaz, çıkartılamaz ve silinemez şekilde pirinç, alüminyum gibi korozyona dayanıklı bir plaka üzerine kazınarak yazılı isim ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile teçhiz edilecektir. Plakalarda aşağıda belirtilen bilgiler bulunacaktır:  Mamulün adı ve birim fiyat numarası, plaka numarası,  İmalatçı firmanın adı ve adresi,  Seri, model numarası ve imalat tarihi  Belirli şartlardaki kapasitesi ve teknik özellikleri  Azami dayanabileceği basınç, sıcaklık v.b.sınırlamalar. Bütün otomatik kontrol cihazları üzerinde veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada, hangi cihazı kontrol ettiği yukarıda açıklanan maddelere ilaveten belirtilmiş olacaktır. Gerekirse cihazlar numaralanacak otomatik kontrol şeması ve kontrol diyagramı tablosu üzerinde gereken izahat verilecektir.

1.8 Vana Tabloları
Vana tabloları binada mevcut bütün vanaları ihtiva edecektir. Her bir vananın tablo numarası, etiket numarası, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet bu tablolarda belirtilmiş olacaktır. Her vananın üzerine bu vana hakkında izahatın bulunduğu tablo numarası ve bu tabloda vananın gösterildiği vana numarası imkân bulunursa perçinli madeni etiketle, imkan bulunmazsa zımba numaratörle yazılarak belirtilecektir.

1.9 Tanıtma, ĠĢletme ve Bakım El Kitabı
Müteahhit 5 nüsha kitap şeklinde ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabının ihtiva edeceği bilgiler her bölümün içinde açıklanmış olacaktır. Buna göre; Her bir sistemin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahını, Teçhizat detaylarında, kontrol şemalarında ve kontrol cihazlarının elektrik şemalarında gösterilen sistemin fonksiyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu listelerde sistem, parça, model numaralarını, imalatçı detay numarası ile bir yıllık çalışma için tavsiye edeceği yedek parçaların listesini, Her tip cihazın yapacağı vazifeyi, yerini ve plaka numarasını belirtir tabloları, bakımıyla ilgili bilgileri, muhtemel arızaları ve bunların tamiriyle ilgili bilgileri, Her tip cihaz için en yakın mahalli satın alma, bakım, tamir ve yedek parça servisinin firma adı, adresi ve telefon numarası,

13 Temizleme ve Ayarlar Bütün cihazlar idareye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Ancak müteahhit bu kısımların yapımı sırasında tesisat donanımı için gerekecek tesisat kanal ve şaftlarını. koruyucu röle vb. bu husus kapatılma müddeti de belirtilmek şartıyla en az beş gün evvelden idareye yazıyla bildirilecek ve bağlantının yapılması hususunda idareden yazılı müsaade alınacaktır.10 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. pis su tesisatı v. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak görülebilir bir konumda yer almalıdır. 1. boru kılıflarını. 1. son durumuyla el kitabının fihristini hazırlayacak ve idareye onanmak üzere yazıyla verecektir. işçilik v. su. pencereleri ve açıklıkları gerekli noktalarda eksiksiz hazırlatmak zorundadır. teçhizatını gösteren monte edildiği şekliyle hazırlanmış elektrik donatım şemaları. Sistemler her türlü ayarları yapılmış ve şartnamelerde belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir vaziyette idareye teslim edileceklerdir. bölmelerin.12 ÇalıĢan Sistemlerin Kapatılması veya Durdurulması Ġhtiyaçları ve Bağlantı Müsaadesi Taahhüdün yerine getirilmesi esnasında kısmi bir sistemin montajı veya diğer çalışan bir sisteme bağlanması için çalışan bir (Elektrik. yakıt.b. malzeme ve hizmetler (elektrik. buhar. Denemeler için gerekli her türlü cihaz. Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. kaplanmış veya parlatılmış yüzeyler hasar görmüşse eski durumuna getirilecek ve bütün donanım kabul edilebilecek durumda olacaktır. duvarların yapılması hususları ihalenin diğer şartnamelerine göre yapılacaktır. 1. Bütün tesisat sistemi işletme bakım ve tamir için kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere monte edileceklerdir. Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarının yardımcı röle. uzaktan kumanda. Onanlı fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktır. 1. elektrik tesisatı donatım şemasında ve projelerinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden işleyişini açıklayan imalatçı katalog veya bilgileri. bacaları. gaz. kilitleme. Müteahhit anılan bilgilerin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatıyla temaslar yapacak.Otomatik kontrol şemasında.11 ÇalıĢmaların Koordine Edilmesi Betonarme strüktürün. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. 1. .) sözleşmede aksi belirtilmemişse müteahhit tarafından temin edilecektir.) sistemin durdurulması gerekiyorsa.14 Denemeler Bütün boru donanımı ve teçhizatı şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan denemelere tabi tutulmuş olacaklardır.b. Boyanmış.

bu esnada gerekiyorsa. işletme şartlarını mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin. Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. cihazlar veya armatürler. Ancak işin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı. depolama. hiçbir şekilde boru donanımı. dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çalıştıracak. BÖLÜM 2 : SIHHĠ TESĠSAT. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. ayarlamaların. şartnamelerin veya ilgili standartların tayin ettiği veya belirttiği dayanma sınırlarının üzerinde bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. sel ve su basması gibi ihtimaller için gerekli tedbir alınmışsa üzerinde çalışılmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. 1. Onarım ve Temizliklerinin Yapılması Müteahhit geçici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımını yapmakla mükelleftir. kontrol heyetinin kabul edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecektir. sistemlerin montaj ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin istenen neticeyi vermesi için gerekli çalışmaları yapacaklardır. Genelde basınç denemesi cihazlar bağlanmadan evvel yalnız boru donanımına uygulanacak. YANGIN TESĠSATI.Tesisin denemelere hazır olduğu müteahhit tarafından daha evvel yazıyla idareye bildirilecek ve denemede kimlerin bulunacağı ve deneme günü idarece tayin edilecektir.1 Kapsam . YAĞMUR VE GAZ TESĠSATI 2.16 DıĢ Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması Çalışma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik. Sağanak.açıklıklardan bilhassa zemin seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda bulundurulacaktır.15 Sistemlerin ve Cihazların Geçici Kabulden Evvel Bakım. montaj ve işin bitimine kadar monte edilmiş olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. 1. kapak v. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. Denemede bir hasar meydana gelirse derhal tamir edilecek hasar gören parça veya cihaz yenisi ile değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. Bütün cihaz ve malzemeler nakledilme. Denemeler heyetin tam kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Fakat hiçbir suretle her kısım için uygulanan deneme süresi o kısmın deneme bahsinde belirtilmiş olan süreden kısa olmayacaktır. Denemelerde ortaya çıkacak bütün hatalar derhal tamir edilecek veya parçalar değiştirilecek ve deneme. Bütün sistemlerin montajı tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş.b.

teknik şartnamelere ilave olarak. boyler. ana ölçülerini. idarenin verdiği ana projelerin teferruatlı olarak açıklanması için kontrollükçe talep edilebilir. termosifon ve şofbenler. detaylara. 2. Boru donanımı denendikten ve kabul edildikten sonra boru ekseninden altta kalan dolgu malzemesi el tokmaklarıyla tamamen sıkıştırılacak. Dolgu malzemesinin boru tecridini (varsa) bozmayacak ve boruların hasara uğramasına veya eğilmesine sebep olmayacak şekilde ve evsafta doldurulup sıkıştırılmasına dikkat edilecektir. borular. sıhhi.2 Havalandırma Boru ve ġapkaları Pissu havalık boruları. böylece boruların altında yumuşak toprak bulunması önlenecektir. hidrofor tesisatı. İmalat projesi gerektiren herhangi bir cihazın montajına başlanmadan evvel müteahhit imalat projelerini idareye vermiş ve bunlar idarece onanmış olacaktır.Bu bölüm. . Müteahhide verilecek yerleştirme planı kesitleri ve montaj detayları belirli hacimde boruları. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. tamamlayıcı eleman ve aksesuarlarını ölçülü olarak içeren kataloglarını ihtiva edecektir. Böyle hallerde boru ve mufların üst seviyesinden yukarıya kadar dolgu malzemesi olarak toprak. 2. aralarındaki açıklıkları. yağmur ve gaz tesisatı ve bunlara ait uygulama esasları kapsar. havalık ve basınç regülatörlerinden oluşur. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. akümilasyon tankı. Normal olarak boru montaj detayları. İmalat projeleri. makine ile kazılmayacak ve dipleri elle istenilen seviyeye kazılarak getirilecek. Bunların içerisinde. planda.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere. armatürler. temiz su deposu.4. ölçekli teknik resimlerini.2. yangın.2 Genel Esaslar 2. başlıca elemanlarını ve bunların birleşmelerini gösteren tarif edici literatür ve karakteristikleri mevcut olacaktır. kolon şemasında ve kesitte yeterli açıklıkta gösteren teknik resimleri ihtiva edecektir. imalatçının ölçülü. çatı üzerine kadar çıkartılarak.2. 2. yalnız boruların toplu olarak bulunduğu noktalarda istenecektir. bunların bağlantı şekillerini. cihazları ve yapı elemanlarını.3 Hendek Diplerinin Düzeltilmesi Hendekler boruların geçiş seviyesinden aşağı derinliklerde. havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. 20 mm büyüklükte kırılmış malzeme veya kum kullanılacaktır. su sayaçları.1 Genel Esaslar Temiz su tesisatı. standart dahilinde müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. Pompalar için karakteristik eğrileri verilecektir. 2.4 Temiz Su Tesisatı 2. 2. Montaj detayları.2.

Temin edileceği kaynak. yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak. Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında vanalar kullanılacaktır. Tesisat. içme ve kullanma suyu olarak temin edilecek suyun (birkaç varyant olabilir) aşağıda açıklanan niteliklerini proje yapımında göz önüne alınanlarla karşılaştırarak temini. haftalık ve aylık). 1. Plastik borular aynı anma çapında çelik boruya göre daha az iç çapa sahiptir. Gerekiyorsa tesisatın yalıtımı düşünülmeli. . Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır. dona karşı korunmuş olmalıdır. Kullanılacak borular ve ekleme parçaları galvaniz veya plastik esaslı olacaktır. Sistemin boşaltılması için en alt noktada boşaltımın musluğu bulunmalıdır. tesisat buna göre yapılacaktır. Yapıştırma muflu temper döküm veya pirinç rekorla bağlantı 2. Flanşla 2. numune alma. Hava ceplerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konulmalıdır.) Her bir sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona. Termoplastik kaynak 2. ihtimalin dayandığı mesnetler hakkında saptayıcı belge veya raporlar ve gerekli bulunacak diğer bilgiler. tüzüklerde. kesintili ise normal kesinti rejimi (günlük. Sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu durumda sıcak su her zaman sola gelecek şekilde düzenlenmelidir. deneme. kiriş ve perde gibi taşıyıcı elemanlardan geçirilmez.Temiz suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda. Temiz su tesisatı dış duvarların içinden veya yüzeylerinden geçirilmemelidir. analiz gibi safhaları eksiksiz kapsayacak şekilde temin edilmiş olacak ve tadilat projeleriyle veya raporla birlikte idareye verilecektir.4. (Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir vana kullanılacaktır. tadilat gerekmiyorsa projelerin uygun olduğunu belirtir öneri raporunu en kısa zamanda idareye yazıyla verecektir. ölçme. Temiz su tesisatı «Binalarda temiz su tesis kuralları» standardına tamamen uygun olacaktır. kesintili veya devamlı oluşu. Plastik temiz su boru bağlantıları: a) Çözülemez bağlantılar. Muflu yapıştırma 3. Depolanması ve ġartlandırılması Müteahhit.2 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini. Plastik boru seçerken boru iç çapına dikkat etmek gerekir. depolama ve şartlandırma yönlerinden bir tadilat gerekiyorsa bunların ana hatlarını. saatlik ve günlük miktar (m3/h ve bağlantı çapı olarak). ilgili mühendisin onayı alınmadan kolon. vana konacaktır. Yapıştırma fittings b) Çözülebilir bağlantılar. yakın gelecekte vukua gelmesi muhtemel değişiklikler. 1. Galvanizli boruların kaynakla birleştirilmesi doğru değildir.

bu projede tesisin statik sorumluluğunu taşıyan teknik elemanın da imzası olacaktır. İçme ve kullanma suyu için hesaplanan suyu basınçlandıracak hidrofor sisteminde. kapasitesini ve konumunu ayrıntılarıyla belirten proje idarece onanacak. Suyun kısmen veya tamamen yumuşatılması gerekiyorsa. hidrofor çalışırken de bu basıncı sağlayabilecek büyüklükte seçilmelidir. Hidrofor besi suyu tesisat çapı. projeye klorlama cihazı ilave edilecektir. Depo konmadan evvel monte edileceği yeri.5 bardan daha düşük olmaması ön şarttır. haftalık. Yüzme havuzlarında gerekli özel filtreleme ve şartlandırma cihazları bu gibi tesislerin projelerine ilave edilecektir. Mahalli mevzuatın ilgili kısımları veya tamamı. Direkt şehir şebekesine bağlanan hidroforlarda giriş basıncının 1 bardan daha fazla dalgalanmaması ve 0. Suyun kısmen veya tamamen klorlanması gerekiyorsa. Montajda dikkat edilmesi gereken bir husus da hidroforun kuru çalışmaya karşı korunmaya alınmasıdır. fiziki ve kimyevi diğer bileşenleri özellikle demir iyonu. iletkenliğin değişmesi bahis konusu ise normal iletkenlik rejimi (yıllık). Su filtresi olarak. depo-hidrofor yerleşim ve emiş ağzı konumu tespit edilmelidir. en çok 20 m/saat olmalıdır.Bağlantı (veya kaynak) noktasının bina sıfır kotuna nazaran kotu ve normal debide normal basıncı (mss olarak). aylık ve yıllık). Bir depodan su alarak çalışan hidrofor sistemlerinde su. Biyolojik. pompa sayısı ve yerleşim konumuna uygun olarak armatür donanımı tespit edilmelidir. Emiş yapan hidroforlarda. sertliğin değişmesi bahis konusu ise normal sertlik rejimi (yıllık). basınç azalması söz konusu ise normal debi için normal basınç rejimi (günlük. projeye su yumuşatma cihazı ilave edilecektir. bina girişine yakın teknik merkez veya yakınına basınçlandırmanın müsait olduğu yere. yatak geçiş hızı. kum filtresi gibi adsorbsiyon prensibi ile çalışan filtreler kullanılacaksa. Seviye flatörü . hidrofor tip. depodan kendi ağırlığıyla pompaya doğru akabilmelidir. projeye filtreleme cihazı ilave edilecektir. Su basıncının kifayetsiz olması veya yapı ihtiyacı için hesaplanan su kapasitesinin fazla olması hallerinde zemin veya bodrum katta veya toprak altında temiz su için içi dersiz fayans kaplı betonarme veya paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş bir depo inşa edilecek ve hidroforla basınçlandırılacaktır. su deposu konacaktır. asıl pompa olarak seçilen pompalarla eş bir pompanın yedek olarak planlanmalı veya frekans konvektörlü hidroforlarda sıra kontrollü olarak devreye alınmalı veya çıkarılmalıdır. Pompalar hiçbir suretle kuru çalıştırılmamalıdır. Sertlik derecesi (Fransız sertlik birimi olarak). Tesisat onanlı projesine ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Suyun kısmen veya tamamen filtreden geçirilmesi gerekiyorsa. Seçilen hidrofor tipine uygun olarak. emme şartları tetkik edilmeli. İletkenlik derecesi (mikrosiemens/cm olarak = µS/cm). Suyun kesilmesi hallerinde tesisi beslemek üzere bina çatı arasına.

. Eğer sistemde basıncın ani olarak çok fazla artması durumunda veya suyun ısıtılması halinde sisteme emniyet ventili konulmalıdır. kesinlikle döşemeden geçirilmemelidir. Basınç düşürücüler. Hidroforların. Musluk ve bataryalar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Temiz su kolonları son yatay kat ayırımından sonra 40-50 cm daha devam ettirilerek hava toplanması için bir hacim yaratılmalı ve şok alıcılar konmalıdır. Besi suyu deposu hidrofor seviyesinin altında ise hava tüpü kullanılmamalıdır Vanalar vidalı veya flanşlı bağlantılı olacaktır. Borular bu şaftın içinden geçirilmelidir. Yatay kat temiz su dağıtımında borular mümkünse yan duvarlardan ve asma tavan içinden geçirilmeli. bir sistem veya cihazlar korunacak ise dinamik tipte olacaktır. yoksa su saatinden sonra bir basınç regülatörü konulması tavsiye edilir.veya seviye kontrol elektrotları kuru çalışmayı önleyici bir tedbir olarak sıkça uygulanan yöntemdir. Temiz su devrelerinde genel kullanım amaçlı olan yerlerde hijyen şartlarına uygun vana ve armatürler kullanılmalıdır. basınçlı su depolama tankları membranlı. Yüksek yapılarda tesisatta statik basınçlar ve muslukların akma basınçları alt ve üstten sınırlıdır. Hidrofor varsa hidrofordan sonra. Bağımsız yapılarda doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapıldığında basınç düşürücü su saatinden hemen sonra monte edilir. Basınç düşürücü montaj pozisyonu önemli değildir. tankın hacmi. Yüksek binalarda hidrofor çıkışına mutlaka basınç sabit tutucu monte edilmelidir. akma basıncını ayarlamak için statik tipte. Temiz su tesisatı düz olmalı ve yatay gidişlerde hava tahliyesi için gidiş yönünde hafif bir eğim verilmelidir. Temiz su tesisatında düşey sistem uygulanmalı ve düşey tesisat şaftları yapılmalıdır. Yüksek binalarda her hidrofor zonunun çıkışında basınç sabit tutucu vana ve son iki kat dışında bütün kat girişlerinde basınç düşürücü vana olması tavsiye edilir. Yüksek bloklarda ise her katın girişinde bir basınç düşürücü kullanılması uygun görülür. Sadece akış yönünü gösteren oka dikkat edilerek bağlantı yapılmalıdır. pompaların elektrik motor güçlerine uygun şalt sayısına göre seçilmelidir. Şebeke basıncı yeterliyken hidroforun devamlı devrede kalmasını önlemek için by-pass edilecek şekilde çekvalfli bir ara bağlantı yapılmalıdır. Üst üste geçirilen yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar vermemesi için soğuk su borusunun en alttan geçirilmesi tavsiye olunur. Normal musluklarda akma basıncı 1 bar ( 10mss ) ve statik basınçlar alt sınır 1 bar üst sınır 4 bar mertebelerinde olmalıdır. kompresörlü veya hava tüplü olmalı.

5 m/sn değerini aşmaması gerekir.  Kolon boruları en üst ucuna Yerleştirilmelidir.Boru tesisatı boşaltılabilir olmalıdır. Soğuk su ile sıcak suyun birbirine karışmasına neden olabilir. sistemde su koçu adı verilen bir basınç dalgası yaratırlar.  Kolonların üst ucuna Şok Absorberleri. Kesme vanaları. Bu cihazlar darbeye neden olan armatür veya cihazlara yakın monte edilmelidir. En iyi sonuç absorberin dik pozisyonda montajından elde edilir.  Boylerde  Hidroforlarda Basınç düşürücüler. Bu cihaz statik basıncın 4 -7 bar arasında olduğu bölgelerde en iyi çalışır. Tesisatta gürültünün sınırlanması için öncelikle su hızının kolon ve dağıtım hatlarında 1. Temiz su tesisatında oluşan sesin ana nedeni genelde su hızının fazla olmasıdır.Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir. boru çapı küçüklüğü ve su hızı da eklenebilir. buna boru uzunluğu. Bu bölünme bütün tesisat için geçerlidir. Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur. Sıcak su tesisatı da tıpkı soğuk su tesisatı gibi zonlarla beslenir. Bu nedenle yüksek blok düşey doğrultuda zonlara bölünür.4. otomatik kapama vanaları ve küresel vanalar gibi ani kapayan musluk ve vanalar. zira armatür ve cihazlarda çok yüksek statik basınç etkisi olmaktadır ve cihazların bu basınca dayanması zordur. İki musluğun akma basınçları arasındaki fark 10 katla ( yaklaşık 3 bar ) sınırlandırılmıştır. Yüksek blokta basınç zonu maksimum her 20 katta ( 60 metrede ) bir oluşturulur. 2. Ancak sıcak su tesisatı borularında genleşme meydana geleceği için bunları kompansatörlerle giderilmelidir. Her zonda son kat veya son iki kat hariç bütün katlara basınç düşürücü vana konulmalıdır. Her tesisat katından aşağı ve yukarı doğrultuda 10 ar kat yükseklikte düşey zonlarla beslenebilir. Temiz su tesisatında bulunan.  Su sayaçlarında  Pompalardan sonra  Boyler ve termosifonlardan önce Emniyet ventili. Su koçunun önlenmesi için sisteme konulan basınç düşürücüler etkili olamadığı takdirde şok absorberleri ( diyafram-yay ) sisteme konmalıdır. Yüksek yapılarda temiz su tesisatı tek zonlu ve tek kademeli yapılmamalı.  Dağıtım hattında ve kolondan ayrılmalarda  Islak hacimlere girişlerde  Donma tehlikesi olan boru hatlarından önce  Sıcak su üreticilerinden önce  Klozet rezervuarlarından önce  Lavabo bataryalarından önce Çekvalfler.  Ana girişte su saatinden sonra  Basınç dağılımına göre çok katlı yüksek yapılarda belli katlarda Havalıklar.3 Su Sayaçları .

Sayacın monte edileceği yerin. Açık yanma odalı ve doğal gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır. donma. Gaz yağlı ve çift cidarlı katı yakıtlı çelik termosifonların tesise monte edildikleri yerde işletme basıncının dayanma basıncını geçmemesi için emniyet ventili kullanılacaktır.4. Sayaçtan evvel bir vana (Belediye veya idarece mecburi kesme yapmak üzere konacak olana ilaveten) ve tercihen pislik ayırıcı.Su sayaçları. Sayaçlar tesisata bozuldukları zaman tamir için yerinden sökülebilecek şekilde bağlanır.4. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olacaktır. Ayrıca baca gazı akım sigortası bulunmalıdır.4. sıcaklık göstergesi. Pilot alevli sistemlerde çift metal bir termostat pilot alev sönünce beslemesini kesmelidir.4. okunması kolay olacak şekilde yapının girişine yakın duvarlara gelecek şekilde seçilmesi veya bu hususlarda uygun tedbirlerin alınması sağlanacaktır.4. . ilgili olmayan şahısların müdahalesine ve su altında kalmasına imkan vermeyecek.3 ġofbenler Şofbenlerin gerek cihaz gerekse montaj ve işletmeleri yönünden ilgili oldukları Türk Standartlarına.4 GüneĢ Enerjili Sıcak Su Isıtıcıları Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Şofbenler elektronik veya pilot alev ateşlemeli olabilir.2 Termosifonlar Bakır borulu termosifonların tesisattaki su basıncına maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınarak sıcak su çıkış borusunun uzantısı. Projede aksi belirtilmemişse saat boru çapına uygun çapta olacaktır.4. Buharla ve (90 -70°) sıcak suyla ısıtılan boylerlerde sıcaklık ayar regülatörü (termostatik vana) kullanılacaktır. Boşaltma veya arıza hallerinde saat mahalline akacak suyun iyi bir şekilde drenajı sağlanacaktır. 2. Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere konulmamalıdır. 2.1 Boylerler Boylerde soğuk su girişinden evvel kapama vanası. ayrıca emniyet ventili ve boşaltma vanası ile cihaz donatılacaktır. Baca olmayan yerlerde ise kapalı yanma odalı (hermetik) tipler kullanılmalıdır. 2.5 bar (=5 mss) değerini geçmemelidir. titreşim gibi zararlı tesirlere. sıcaklık duyar elemanı ve geri tepme ventili konacak. Baca gazı çıkışı olmazsa gaz beslemesi kesilmelidir. 2. gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik. havalık borusu olarak rezervuar üzerine kadar uzatılmış olacaktır.4.4 Sıcak Su Hazırlayıcılar 2. CE belgeli olacak ve mahalli belediye veya suyun satın alındığı idarenin yönetmelik veya bilinen usul ve kaidelerine uygun bir yere monte edilecektir.4. Su sayacında basınç kaybı 0. sayaçtan sonra bir geri tepme ventili ve boşaltma tertibatlı bir vana konacaktır.4. Yanmanın devamı sağlanması ve alev sönmezse gazın kesilmesi güvenlik altına alınmalıdır. çarpma. Sıcak su kullanımı olmadan gaz vanası açılmamalıdır.

dış etkenlerden korunması için galvanizli sac ile kaplanmalıdır. Devreye kimyasal katılarak boruların korunması temin edilecektir.4. bütün noktalarda devamlı belirli sıcaklıkta su bulunmasını temin edecek şekilde sirkülasyon yaptığının görülmesi için denenecektir. Denemeler tamamlandıktan sonra cihazlar ve armatürler takılarak sistem. Depo sıcak su girişi deponun en alt noktasından yapılmalı. 2. Doğal dolaşımlı sistemlerde ters dolaşımı önlemek için depo. şebeke basıncına uygun olmadığından sisteme rezervuar ilave edilerek ısı depolama tankı soğuk su girişi buradan yapılmalıdır. borular su akış yönünden yükselen eğimle çekilmeli.Doğal dolaşımlı sistem genelde konutlarda kullanılır. ayrıca depo içerisi soğuk su girişi karşısına soğuk suyun aniden yükselmesini ve tabakalaşmayı bozmasını önleyecek şapka yerleştirilmelidir. toplayıcı yüzey üst noktasından en az 30 cm yukarıda bulunmalıdır. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcılarının tümünün ya da yalnız toplayıcı yüzeyin çatıya yerleştirilmesi durumunda çatı sızdırmazlığını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir. Isı depolama tankı.5 Denemeler Bütün boru donanımı monte edildikten sonra cihazlar. Depo ısı kayıplarını azaltmak için 5-10 cm kalınlığında tekniğe uygun olarak yalıtılmalı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çalışma basıncı. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcı – depo bağlantı borularında dirsek ve aşağı eğimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. yön değiştirmek için verilecek eğriliğin yarı çapı en az boru çapının 1. Pompalar gidiş hattına ve devrenin en alt noktasına yerleştirilmeli. Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları sistemde su yokken mümkün olduğu kadar güneş altında bırakılmamalıdır. pislik. kir ve kalıntılardan tamamen temizlenecektir. Sıcak su sistemi. güneşli su ısıtıcı yüzey net alanının her metrekaresi için en az 40 lt olmalıdır.5 katı olmalıdır. 6 kollektörden fazlasında sirkülasyon pompası kullanılması gerekmektedir. Güneş enerjili sistemlerde kış işletmesinde kollektör içindeki suyun donmasını önleyecek uygun özellikte solar sıvı ilave edilmelidir. İdare adına denemeleri yapacak heyetin beğenip kabul etmesi halinde ancak denemeler ikmal edilmiş olacaktır. . Zorlamalı Dolaşımlı (pompalı) sistemde fark (diferansiyel) termostatı bulunmalı. Bu sistemde en fazla 50 kollektörlük grup yapılması tavsiye edilir ve ekonomik bulunur. armatürler ve basınç düşürücüler monte edilmeden evvel sistem basınçlı suyla kuvvetlice akıtılarak temizlenecek suyla doldurulup asgari 10 atü basınç altında 1 saat denecektir. pislik birikmeleri önlenmelidir. Kapalı devre çalışan güneşli su ısıtıcı sistemlerinde hava tüpü ile genleşme deposu arasındaki kod farkı pompa basma yüksekliğine eşit olmalıdır.

1 Genel Esaslar Yangın söndürme tesisatı.5. 2. ilgili TSE standartlarında ve tesisat yönetmeliklerinde değişiklik olması halinde bu değişikliğe uygun olarak tasarlanacak. orta tehlike için 60 dak ve yüksek tehlike için 90 dak alınacaktır.4. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda.Plastikleştirici Katılmamı U) Bölüm 1: Genel Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları XE "Yangın:dolapları:su kapasitesi" sistemi mevcut ise su kapasitesi sabit yangın söndürme sistemleri için yangın yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.2 Su Depoları ve Kaynaklar Sulu söndürme sistemleri XE "Sulu söndürme sistemleri" için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak.5.Mahalli belediye yönetmeliklerine göre ilave denemeler de yapılması gerekirse bunlar da yapılacaktır. tesis edilecek ve onaylanacaktır. yangın yönetmeliğindeki yapıların yangın tehlike sınıflarına göre belirlenen değerden az olmayacak. Yapıda sadece çevre hidrant XE "Hidrant" sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.5. tesis edilecek ve onaylanacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin. 2. su deposu kapasitesinin tayininde gerekli süre düşük tehlike için 30 dak.6 Ġlgili Standartlar TS EN 200 (TS 274-1 EN 1452-1) TS 615 EN 26 TS 733 TS EN 817 TS 3680-1 EN 12975–1 TS 3680-2 EN 12975–2 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minimum İ (0.5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Plastik Boru Sistemleri.3 Pompalar . “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine.5 Yangın Söndürme Tesisatı 2. Bu yönetmelik hükümlerinde. Atmosferik Brülörlü Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip Teknik Özellikleri Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 1: Isıl Güneş Enerji Sistemleri ve Bileşenleri-Güneş Enerjisi Kolektörleri-Bölüm 2: 2. depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir. 2. ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak. Birim alan için tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için ilgili oldukları Türk Standardı esas alınacaktır. Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda su deposu hacmi.

4 Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sabit boru tesisatı XE "Sabit boru tesisatı" üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m.5. 2. püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m' yi aşmamalıdır. az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır. Hortumlar. Basınç 900 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücü XE "Sulu söndürme sistemleri:basınç düşürücü" kullanılmalıdır.5. Hidrant sistemi XE "Hidrant" dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Basıncın 700 kPa‟ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır. yuvarlak yarı-sert ilgili oldukları Türk Standardı normuna uygun. ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant XE "Hidrant" sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar. İtfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı sert hortumlu yangın dolap dizayn debisi 100 l/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan. Nozul (lüle) veya lansı kapama. serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personel veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda.Yangın Pompaları XE "Yangın:pompaları" . püskürtme ve/veya fıskiye yapabilmelidir. Yassı hortum anma çapı 50 mm‟ yi ve hortum uzunluğu 20 m‟ yi geçmemelidir. anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. itfaiyenin XE "İtfaiye:bağlantısı" kullandığı normlarda uygun olacaktır. riskli bölgelerde 100 m. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600 kPa olmalıdır. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.5 Hidrant Sistemi Yapıların yangından korunmasında. Nozul (lüle) veya lansı kapama. Yangın dolapları XE "Yangın:dolapları" her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m' den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. 2. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. Hortum. . itfaiye XE "İtfaiye" ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. orta riskli bölgelerde 125 m.

Askılar Arası En Garantili Mesafe : 3. 16. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrandı olmalı ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Sprinkler Koruma Alanı (m2): Bir adet sprinklerin koruyabildiği alandır.6 Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi Sprinkler sistemi elemanları ve sistem tasarımı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.1 lt. Maksimum Kat Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 4830 m2.. 8 m/saniye 1m’lik 2 ½” Galvaniz Borudaki Basınç Kaybı : Yaklaşık 0.7 m‟dir.03 Bar Sprinkler Patlama Sıcaklığı : Genel oda uygulamalarında 68 C‟dir. Uygulama Oranı ( debi ): Düşük tehlike sınıfı için Orta tehlike sınıfı için Yüksek tehlike sınıfı için ĠĢletme Tasarım Basıncı: En fazla 12 Bar 4. hidrolik hesaplarda 3715 m2 dir..8 m den daha yakın yerleştirilmek zorunda kalınırsa.3 lt.Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı en az 100 mm olmalı ve hidrolik hesaba göre belirlenmelidir. / dakika / m2 12..1 lt. hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.6 m. yüksek tehlike Sınıfı için 232 m2‟dir.1 .. . Basınç : 0.6 m Sprinkler Ucunda Gerekli Min.5 Bar BranĢman Bağlantılarında Kabul Edilen Fark Basınç : En fazla 0. Sprinkler başlıkları 1. Sprinkler Uygulama Alanı: Düşük ve orta tehlike sınıfı için 139 m2. yüksek tehlike sınıfı için 3... Duvar tipi başlıklar arasındaki mesafe ise onaylanan koruma alanına göre olabilir.. yüksek tehlike sınıfı için boru tablosu ile yapılan hesaplarda bu değer 2320 m2..3 . / dakika / m2 Sprinklerler Arası Mesafe : Standart tip branşmanlar üzerinde veya arasında konuşlanan sprinklerler arasındaki maksimum mesafe düşük ve orta tehlike sınıfı için 4. / dakika / m2 6..03 Bar Sprinkler Borulamasındaki Su Hızları : 2 .5. 8. Hidrant sisteminde. Sprinkler başlığının duvardan olan mesafesi iki sprinkler başlığı arasındaki izin verilen mesafe değerinin yarısından fazla olmamalı veya duvara 10cm den daha yakın yanaştırılmamalıdır. Mahal sıcaklığının 14. Düşük tehlike sınıfı için bu alan 18 -21 m2. yüksek tehlike sınıfı için 8-12 m2 dir.40 C üzeri alınır. orta tehlike sınıfı için 12 m2. sprinkler başlıkları arasına perde (bölme) yerleştirilmelidir. 2.

OH4 sınıfları için 100 lt/dak. Sistemin kontrol paneli. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. ilave edilecek hidrant sistemi debisi ise LH. Ancak sistem dizaynı en büyük (en tehlikeli) hacım dikkate alınarak yapılacaktır. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir.7 Karbondioksit (Co2) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi A sınıfı (yüzey yangınları). B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları).OH3. püskürtücü nozullardan oluşur. ) -Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların yangınları -İçten içe süren yangınlar ( deep-seated fires ) CO2 gazlı söndürme sistemi. 2. 2. aşağıda belirtilen yangın türlerini söndürecek nitelikte olacaktır: -Yüzey yangınları ( kağıt. Kurulacak sistem.OH2. Mahal içine yerleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda.2 Sistem Malzemeleri . Sistemin aktivasyonu.5.OH3. Kullandığı söndürme yöntemi. HH sınıfı için 200 lt/dak. HH sınıfı için 1500 lt/dak olmalıdır. hem kapalı ortamlara hacim Koruma yöntemiyle hem de direkt yangın riski olan cisimlere Kısmi Koruma yöntemiyle uygulanır. boşaltma hattı boruları. kumaş. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. Sistem. Sistem. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır.7. Boru. yangın pompalarının seçimi hidrolik hesaplar ile belirlenir.5. elektrikli. lastik. tüp üzerinden mekanik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek manual boşaltma butonu ile devreye girecektir. Hidrantlı Sprinkler Sistemi Ortalama Debisi: Sulu söndürme sistemi olarak sprinkler sistemi yanında yangın dolapları ve/veya hidrant sistemi kullanılması durumunda. sabit tüplerde muhafaza edilen CO2 gazı.OH1sınıfı için 400 lt/dak OH2. CO2. ahşap vs. vana ve diğer aksesuarların boyutlandırılması.7. 2.OH4 sınıfı için 1000 lt/dak. sprinkler sistemi debisine ilave edilecek yangın dolapları sistemi debisi LH.1 Sistem Tasarım Kriterleri Korunacak mahallin “ CO2 Gazlı Söndürme Sistemi” tasarımı.OH1. ortamdaki oksijenin oranını. Tüpler.Dolaplı. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür. Sistemin minimum tasarım konsantrasyonu: 34 % Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olabilecektir. sisteme elle dışarıdan müdahale edilebilmesi için gerekli ekipmanı bulunmalıdır. pnömatik veya mekanik olabilecektir. içinde serbest oksijen radikalleri bulunan maddelerin söndürülmesinde etkili değildir. yangının devam edemeyeceği düzeye indirmektir. Oksijen oranının yaşam sınırlarının altına düşmesi nedeniyle ortamdaki insanların boşaltılması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.5. ilgili yangın normlarına ve üretici firmanın belirlediği tasarım hesaplamalarına sadık kalınarak yapılacaktır. otomatik olarak.

7. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.5.5 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça sistem basınca dayanımlı.2. çek vanadan olası sızmalarda. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır.1 Söndürücü Tüpü CO2‟in saklandığı tüpler.7.5. 2. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata . vana aksamı pirinç olacaktır.somunlarla birlikte komple olacaktır.7. korunacak mahallin dışına yerleştirilmesi tercih edilmelidir. kapalı hatlarda oluşabilecek yüksek basıncı atmak için kullanılacaktır. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.3 Seçici Vana Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda.2. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.210 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları. 2. Yedek sistem devreye girdiğinde gazın boşaltma hattına geçişine izin verecektir. Tüpün gövdesi çelik.5.2. 2.2 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin.2.2.7.5.2.8 Basınç Tahliye Tapası Seçme vanalı veya çek vanalı sistemlerde.4 Manuel Boşaltma Aktivatörü Her sistemin gerektiğinde kullanılmak üzere manual boşaltma butonu olacaktır.2.5.7. 2. 2. tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. Vana aksamı üzerinde 185 .7. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 60 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında.5.5. Sistem devreye girdiğinde. uluslararası nakliye standartlarında.7.2. Nozul tipi. 2. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır.7 Çek Vana Yedekli sistemlerde kullanılacaktır.6 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı CO2 gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. Tüp bağlantı aksamı. 2. Bağlantı aksamı.5. asıl sistemden yedek sistemin manifolduna gazın geçişini engellemek üzere kullanılacaktır. kırmızı boyalı çelik malzemeden olacaktır. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.3 CO2 Gazlı Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Ortamdaki oksijen oranını canlı yaşam sınırlarının altına düşürdüğü için insan bulunmayan ortamlarda kullanılmalı veya boşalma öncesinde insanların tahliye edilebilmesi için gerekli . Ayrıca. 2. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir.7.2.7. CO2‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren seçici vanalar kullanılacaktır. yedekli sistemlerde.5. Gövdesi bronz malzemeden olacaktır.

5.5.10 saniye olacaktır. elektrik cihaz ve kontrol ekipmanları. 70°F(20° C ) de en az 360 PSI çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılmış olacaktır.5. İkinci dedektörden de yangın ikazı geldiğinde sistem ön boşaltma konumuna gelecek ve boşaltma işlemi için belirlenen gecikme süresinden( 60 saniyeyi geçmemek şartıyla) sonra FM200 gazını boşaltacaktır. 2.2 FM200 Silindirleri FM200 gazı silindirleri. FM200 söndürme sistemi çapraz zonlu algılama ve kontrol sistemi ile beraber olacaktır. Sistem her açıdan eksiksiz olmalıdır. durdurma butonu. alan dahilinde mevcut olan minimum sıcaklık değerinde.8.8.3 Sistem Ekipmanları 2. CO2 gazı boşaldığı anda ortamı çok soğuttuğu için. Silindir üzerindeki vanalar pirinçten mamul olacaktır.1 Genel Esaslar Yangın söndürme sisteminin kurulması. Algılama sistemi içinde yer alan birinci dedektörden ikaz geldiğinde sesli bir alarm vermelidir.5. Sisteme ait mekanik.tedbirler alınmalı.8. tüm mahallerde minimum FM -200 tasarım konsantrasyonunu tedarik etmelidir. boşaltma butonu ve söndürme tüpleri bulunacaktır. 2. çizimler. FM 200 gazı söndürme kontrol panelinden alınacak bir sinyalin silindir üzerinde yer alan solenoid valfi aktive etmesiyle gerçekleşecektir.5. 2. siren.1 Nozul Boşaltma nozulları pirinç. söndürme paneli. sesli ve görsel alarm cihazları. . ayrıca mahalde insan varken CO2 gazının boşalmaması için tedbir alınmış olmalıdır.8.3. FM200 silindirleri. alüminyum veya paslanmaz çelikten mamul olacaktır. buton. Bu gecikme süresi içinde sistem bekletme konumuna alınabilmeli ve/veya sistem reset edilebilir olmalıdır.3. bekletme ve boşaltma butonları ilgili standartlara uygun olmalıdır. görsel) cihazları kolay görülebilir ve duyulabilir noktalara yerleştirilmeli. Sistem koruma.8. dedektörler. şartnameler ve uygulanabilir standartlara göre yapılacaktır. boşaltma hortumları.8 FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi 2. İmalatçı firma.5. uyarı (sesli. söndürme kontrol panelleri. söndürme sisteminin ekipmanlarının ve tespit parçalarının benzeri tip sistemlerle ilgili olumlu referans verebilecek şekilde tecrübeye sahip olmalıdır. havadaki nemi yoğuşturabilir ve düşük ihtimalle metal yüzeylerde paslanmaya sebep olabilir. FM Gazı boşalma süresi max. 2.2 Sistem Tanımı ve Operasyon Sistemde yeterli sayıda dedektör.

2. merkezi yangın ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. ortama boşaldıktan sonra zararlı / zararsız herhangi bir atık bırakmayan bir gazdır.5.1 Söndürücü Gaz . Sistemin kurulduğu mahallin normal oda koşulları: 0 °C .54 °C Sistemin minimum ve maksimum tasarım konsantrasyonları sırasıyla: 37. duvar sabitleme aksesuarları ve FM200 gazı ile doldurulmuş olacaktır. Inergen‟i oluşturan gazların ozona ve doğaya hiçbir zararlı etkisi yoktur.5. B sınıfı (parlayıcı sıvı ve gaz yangınları). sabit tüplerde muhafaza edilen Inergen gazı. aşağıda adı geçen ve benzer mahallerdeki yangını söndürecek nitelikte olacaktır: .Her türlü elektrik ve elektronik donanımlı ortamlar . Gazın 90% „nın boşalma süresi 23 saniyeden az. solenoid vanası. Kullandığı söndürme yöntemi. otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. C sınıfı (elektrikli cihaz yangınları) yangınlarda ve deep-seated (içten içe yangının sürdüğü) yangınlarda etkili bir söndürücüdür.5 % ve 42.Inergen Inergen. boşaltma hattı boruları.8 % olacaktır.2. A sınıfı ( yüzey yangınları ). Sistemin aktivasyonu. ortamdaki oksijen oranını yangının sönmesine yetecek düzeye indirmektir.Ekonomik değeri yüksek veya nadide eşyaların muhafaza edildiği ortamlar Inergen gazlı söndürme sistemi.1 Sistem Tasarım Kriterleri Kurulacak sistem. korunan mahal içindeki dedektörlerden aldığı uyarımla kontrol paneli vasıtasıyla. Sistemin kontrol paneli. soluduğumuz havada bulunan temel üç gazın karışımından oluşur: 52% nitrojen. 2.9.9.9 Inergen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Inergen gazı.9.Parlayıcı ve kolay tutuşabilen sıvı ve gazların bulunduğu ortamlar .2 Sistem Malzemeleri 2. elektrikli. Sistemin algılaması elektrikli olacaktır. Acil durumlarda söndürme sistemi mekanik olarak boşaltılabilecektir. vanası. Sistem. Sistem.FM200 silindirleri. kapalı ortamlara Hacim Koruma yöntemiyle uygulanır. 45 saniyeden fazla olmayacaktır. 40% argon ve 8% karbon dioksit. Kalp ve üst solunum yollarında bir hassasiyet oluşturmadığı ve söndürme sonrasında zehirli bir bileşke yaratmadığı için insan bulunan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. boşalma sırasında ve sonrasında ortamdaki insanların nefes alma sınırları içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. elektrik iletkenliği olmayan. pnömatik veya mekanik olabilecektir. püskürtücü nozullardan oluşur. Tek bir sistemle birden fazla mahalli korumak mümkün olacaktır. Sistem. kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır. .5. Ancak. ortamdaki oksijen konsantrasyonunu yanmanın sürmesi için gerekli olan 15 % düzeyinin altına düşürerek gerçekleştirir. 2.5. sistem. Söndürme işlemini.

9.9. 2.9 Basınç Düşürücü Rekor Inergen gazının akışını kontrol eden ve gazın hat içindeki basıncını düşüren. çift çelik tel örgü çeperli ve lastik kaplamalı.3 Tüp Bağlantı Aksamı Tüplerin bulundukları yere sağlam bir şekilde sabitlenebilmesi için gerekli dayanıma sahip. Çevrilen kolun geri manevra yapmasını engelleyici bir mekanizmaya sahip olacaktır.9. dikey ve yatay parçalar ile bağlantıların yapılabilmesi için gerekli cıvata .5. diğer aksamı paslanmaz çelik olacaktır. vana aksamı pirinç olacaktır.7 Boşaltma Hortumu Tüplerin sabit boşaltma hattına veya manifolda bağlantısında montaj kolaylığı sağlayan bu esnek parça işletme basıncına dayanımlı. Bakım kartı ile birlikte fabrikada 150 / 200 Bar basınçta gaz ile dolumu yapılmış olarak nakledilecek tüplerin vana ağızlarında. Bu vana. nakliye sırasında zarar görmesini önleyici korucu çelik kapak bulunacaktır.5. pilot tüpe takılacaktır. 2. Delik çapı. bağlantı parçalı pirinç malzemeden olacaktır. ortamın özelliklerine ve konumuna göre belirlenecektir. NPT dişli bağlantılı basınç düşürücü bağlantı parçası. üzerindeki kolun elle çevrilmesi sonucunda sistem boşaltılabilecektir.2. Kontrol panelinden gelen uyarımla aktivatör üzerindeki solenoid vasıtasıyla.2 Söndürücü Tüp Inergen‟in saklandığı tüpler.somunlarla birlikte komple olacaktır. Inergen‟in akışını yangın çıkan mahalle yönlendiren vanadır.2.5.2. kırmızı emaye kaplı çelik malzemeden olacaktır. Nozul tipi. Seçim vanası. işletme basıncına dayanımlı.4 Elektrikli Aktivatör Sistemi aktive edecek elektrikli aktivatör. uluslararası nakliye standartlarında. yapılacak hidrolik tasarımla belirlenecektir.2.2.5. Bağlantı aksamı. kontrol panelinden gelen sinyalle vananın açılmasını sağlayacaktır. 2.9.5.2.8 Boşaltma Nozulu ( Püskürtücü ) Tüplerden gelen basınçlı Inergen gazının ortama boşaltılmasında kullanılacaktır. gövdesi dövme demir. seri numarası ve üretim tarihi baskılı imal edilmiş olacaktır. 5/8” çaplı. 2. tasarım .5. pilot tüpün vanası açılacak ve diğer tüplerin vanaları da manifolttan gelen gazın basıncıyla açılacaktır.9.9. Vana aksamı üzerinde bir manometresi ve 205-230 Bar arasında açılacak emniyet ventili bulunacaktır. daha büyük çaplar flanşlı olacaktır. Herhangi bir tüpün sistemden çıkartılması durumunda gazın bu hattan kaçışını önleyecek bir çek vanası bulunacaktır. üzerinde solenoid aktivatör ile birlikte olacaktır. Standart nozul gövdesi pirinç olacaktır. 2.2.2. Vananın gövdesi pirinç. Solenoid. 2.6 Manuel Boşaltma Aktivatörü Inergen‟in manuel olarak boşaltılmasını sağlayan bu aktivatör. manifold ile boşaltma hattı arasına yerleştirilecektir.5 Seçme Vanası Tek bir sistemin birden fazla mahalli koruduğu durumlarda. 2. bağlantıları 1 ´”‟a kadar dişli.9. Tüpün gövdesi paslanmaz çelik.2.5. gövdesi çelik.5.9. Gerekli akış hızını ve dağıtımını sağlayacak nozul delik çapları.

2. yedekli sistemlerde. ilgili standartlara ve üretici dökümanlarının öngördüğü hesaplama yöntemlerine uygun olarak ve sınırladığı adetler içinde kalınarak yapılacaktır.10.9. kapalı hatlarda oluşabilecek fazla basıncı atmak için kullanılacaktır. Bağlantı yerlerinde galvanizli çelik veya siyah çekme çelik fittings kullanılacak.Kuzineler . bağlantılar dişli veya kaynaklı olacaktır.5.10. potasyum bazlı.9.2 Sistem Malzemeleri 2. mekanik veya elektriksel olarak bir vana ile ocaklarda kullanılan gaz hattını kapatmaya uygun olacaktır. merkezi yangın algılama ve ihbar sistemine sinyal gönderebilecektir. 2.10 Basınç Tahliye Tapası Seçim vanalı veya yedekli sistemlerde.1 Sistem Tasarım Kriterleri Sistem.1 Söndürücü Düşük PH derecesine sahip. Kurulacak sistem aşağıda adı geçen mahallerdeki yangını bastıracak nitelikte olacaktır: Bacalar Filtreler Fritözler Izgaralar .10.10 Davlumbaz Söndürme Sistemi Mutfaklarda.5.2.Ocaklar . 2. Bu parça.5. 2.5. her zaman göstergenin akış giriş ağzı tarafında kalacak şekilde hatta takılacaktır.5. çek vanadan olası sızmalarda.2. yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır. Orifisi tanımlayan göstergesi bulunacaktır. kalın etli ve galvanizli çelik veya siyah çelik olacaktır. Ayrıca.Davlumbazlar .Diğer pişirme elemanları Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bağımsız bir sistem uygulanacaktır.5. yangın çıkma riski yüksek olan bölgeler otomatik paket tip yangın algılama ve söndürme sistemiyle korunacaktır. Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılacaktır.5. Sistem tasarımı. Sistem.2 Söndürücü Tüpü .10. 2. yedek sistemin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için de kullanılması gerekmektedir.3 Borulama Kriterleri: Boşaltma hattı boruları dikişsiz. davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya davlumbaz yakınına kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile devreye girecektir. bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen. Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü. 2. Sistem.hesaplamalarında bulunan değere göre belirlenen paslanmaz çelik orifis plakası bulunacaktır. plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır. 2.

gaz regülatörü .1 Elle Çekme İstasyonu Sistemin bulunduğu mahalde çalışan personelin sistemi gerektiğinde devreye sokabilmesi -elle müdahalesi.boşaltma mekanizması . normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen acil durum düğmesi bulunacaktır. Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir.2.5 Boşaltma Nozulu Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacak. boşalma anında açılan koruyucu plastik kapağı olacaktır. sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi.10.5.için en az bir adet elle çekme istasyonu boşaltma düzeneğinden en fazla 35 m uzağa yerleştirilecektir. 2. Düzenek aşağıdaki mekanizmalar ile aktive edilecektir: . 2. sistemin boyutuna göre seçilen bir tüptür. Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır. bağlantılarda ve dönüşlerde fittings kullanılacaktır. 2. Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunacaktır.10. Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.10.10.2.3. 2. Borular bükülmeyecek. Düzeneğin kapağında.10.2.söndürücü tüp 2. . 2. emaye kaplı olacaktır. ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde. ağzında bulunan zarı delinerek.itici gaz hortumu .eriyebilen metal bağlantılı algılama sistemi . 3/8” paslanmaz çelik veya siyah boru kullanılacaktır. Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir. Ayrıca. yaylı. derin çekme karbon çeliğinden mamul.10.Nakliye sırasında boş. paslanmaz çelik. içindeki basınçlı azot gazının gaz regülatörü ve gaz hortumu vasıtasıyla söndürücü tüpe giderek tüpün içindeki sıvının boşaltma hattı boyunca nozullara ulaşmasını ve böylece söndürme işleminin gerçekleşmesini sağlayan. sistem kurulurken söndürücü ile dolumu yapılacak. mekanik / pnömatik olarak bir veya iki söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır.elle çekme istasyonu ( normalde mühürlü ) .5. pişirme gruplarından çıkan yağ buharının birikerek tıkanmasını engelleyecek.4 İtici Azot Kartuşu Boşaltma düzeneği harekete geçtiğinde.3 Yardımcı Ekipmanlar Davlumbaz Söndürme Sisteminin işlevi ve personelin güvenliği açısından gerekli ve sistem ile uyumlu aşağıdaki yardımcı malzemeler kullanılacaktır. her bir nozulun içinde.5.5. sistemin elle boşaltılmasını sağlayan. yağ ve pastan arındırılmış olacaktır. nozulun püskürtücü kısmı üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacak ve bu parça krom kaplama olacaktır. dolu durumda basınçsız olan tüp.6 Boşaltma Hattı Boşaltma hattında.5.5.elle aktivasyon düğmesi ( normalde zincirli halka ile sabitlenmiş ) Düzenek aşağıdaki ekipmanları içerecektir: .2.3 Mekanik Boşaltma Düzeneği Mekanik boşaltma düzeneği.

nozul veya dağıtım ekipmanına gerek duymayacaktır. Gaz kaçırma. 0 . Aerosol Yangın söndürme sistemi ajanı.11 Aerosol Yangın Söndürme Sistemi Tesis edilecek olan yangın söndürme sistemi. dış yüzünde açık/kapalı konum göstergesi bulunan vana.3. katı halde ki kimyasal blok mikron boyutlarında aerosol yangın söndürme ajanı üretecektir.5. Kimyasal soğutucudan geçen gaz çıkış portundan 1 metre uzaklıkta maksimum 75°C olacaktır. mevcut alarm sistemine sinyal göndermek. Bir kere çekildiğinde üzerine takılı sert plastik çubuk kırılacak ve sistemin bu yolla boşaltıldığı anlaşılabilecektir.2 Mekanik Gaz Kesme Vanası Yangın çıktığında ocaklara giden gazın otomatik olarak kesilmesini sağlayan mekanik aksamlı vanalardır. boru tesisatı. söndürme yapılacak ortamda her noktada aynı konsantrasyonda aerosol gaz karışımını sağlayabilecek bir pyrogenic aerosol total baskın sistemi olacaktır. patlama veya bozulma ihtimali olmadan 10 yıl süre ile bakım gerektirmeksizin faal kalabilecektir. sistem devreye girdiğinde itici tüpteki basınçlı azot gazını kullanarak ocaklara giden gazı otomatik olarak kesecektir.3. katı halde ve sıfır basınca sahip ve kararlı bir kimyasal yapıda olacaktır.5.10. 2.3 Elektrikli Gaz Kesme Vanası Bir solenoid ile sürekli açık tutulan. . Boşaltma düzeneğine pnömatik tip hava silindiri ile akuple edilen.3. gövdesi alüminyum.50 C sıcaklık aralığına uygun. alüminyum gövdeli. sistem devreye girdiğinde devreyi keserek vananın kapanmasını sağlayan bir adet elektrik kontağı ve bir adet manuel reset rölesi bulunan. ocaklara gelen gazı elektriksel uyarımla kesen vanalardır. Doğal gaz ve LPG hatlarına uygun olacaktır.5. Aerosol yangın söndürme sistemi A ve B tipi yangınlarda kullanılabilecek ve her tip yangın için dizayn konsantrasyonları belirtilecektir. iç aksamı paslanmaz çelik. Aerosol gazının korunan bölgeye boşaltmadan önce özel bir kimyasal soğutucudan geçirilecektir. 2. elektrikli ocakları kapatmak ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapamak için kullanılacaktır. Bu soğutma işlemi sayesine alevsiz bir boşaltma ve tüm hacme eşit ve düzgün olarak dağılması sağlanacaktır. 2. Elektriksel veya termal olarak tetiklendiğinde. A ve B tipi yangınları söndürmek için dizayn edilen Aerosol konsantrasyonun efektifliği bağımsız ve uluslar arası tanınmış otoriteler tarafından gerçekleştirilen testler ile belirlenmiş ve onaylanmış olacaktır. Sistem herhangi bir basınçlı kap.5. 2.10.Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama hattı ile aynı özellikte ayrı bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir.4 Elektrik Kontağı Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen. Bir kaç sistemin bulunduğu ortamlarda ana gaz hattını kesmek için tercih edilir. Aerosol yangın söndürmenin sıcak yüzey ile temas ettiğinde herhangi bir zehirli gaz üretilmeyecek ve ortamdaki oksijeni tüketmeyecektir.10. yangın anında.

Bölüm 1: Yarı sert hortum Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Hortum Sistemleri Bölüm 2: Yassı Hortumlu Hor Yangın Söndürme Hortumları-Yarı Sert Hortumlar-Sabit Sistemler İçin Hidrantlar Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Alçalacak şekilde meyilli döşeneceklerdir. yağmur suyu ise ayrı bir tesisatla toplanıp şehir yağmur suyu şebekesine bağlanır.Aerosol gazı boşalma sırasında veya boşalma işleminden sonra iletkenlik göstermeyecektir. Elektriksel aktivasyon için 400 mA yeterli olacaktır. diğer aktivasyon elemanlarına durumuna bakılmaksızın ünite otomatik olarak aktive olacaktır.12 Ġlgili Standartlar TS EN 12845 TS EN 671-1 TS EN 671-2 TS EN 694 TS 2821 TS EN 12259-1 TS EN 12259-2 TS EN 12259-3 TS EN 12259-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri . Termal kortun çıplak ateşle teması veya kort etrafındaki sıcaklığın 175°C ye ulaşması halinde termal aktivasyon gerçekleşecektir.7 m/sn ~1 m/sn arası olmalıdır. Bina içi yağmur ve pis su tesisatları ayrı olmalıdır.) .Bölüm 2 Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.6. Birden fazla ünitenin kullanımı halinde bir yangın söndürme kontrol paneli mutlaka kullanılacaktır.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları.5.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Motorlu Alarmlar 2. Her bir Aerosol yangın söndürücü ünitesine bağlanacak 175°C hassas termal kortları vasıtası ile termal aktivasyon yapılabilecektir.Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elem Alarm Vana Tertibatları Sabit Yangın Söndürme Sistemleri. Pis su kolonlarına kesinlikle yağmur suyu bağlanmamalıdır.Bölüm 1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri.s. lik bir düşme olduğunda kabil olacaktır veya 60 mmSS den az bir emme veya basınç sifonda gaz alışverişi yapamayacaktır. Pis su tesisatı şehir kanalizasyon şebekesine. Konteynır sıcaklığının 500°C ye ulaşması halinde.) dan oluşur.1 Genel Esaslar Atık sular. Yatay kanallardaki hız en az 0. Pis ve kirli su kaynaklarının her birisine ayrı sifon konacaktır. Ünitelerin elektriksel bağlantıları vibrasyondan etkilenmeyen soketler ile yapılacaktır. Boşalma işleminin gerçekleştiği hacimdeki elektrikli cihazlara herhangi bir zarar vermeyecektir. Aerosol ünitesini üzerindeki elektriksel aktivasyon bağlantısı vasıtası ile ünite elektriksel olarak aktive edilebilecektir. pis su ve kirli su (yağmur suyu v. monta Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri . 2. Her ünite elektriksel olarak tetiklenmesinin yanında termal olarak da tetiklenebilecektir. (Sifonlardan kanalizasyon koku ve gazlarının geçebilmesi su seviyesinde en az 6 cm.Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları. Bütün yatay pis su ve kirli su boruları aksi projede belirtilmemişse kaynaktan itibaren metrede 10 mm.6 Kirli Ve Pis Su Tesisatı 2.Tasarım.

hacımlara bağlanması istendiğinde bunlar için özel bir pis su borusu (hattı) düzenlenmeli ve bu hat çamur tutucudan geçirildikten sonra pis su tesisatına bağlanmalıdır.2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akıntısıyla temizlenecek. bu tablo Tanıtma.. . İşletme ve Bakım El Kitabına konacaktır.Pis su borularının dondan korunması ve ağırlıktan ezilmesini önlemek için genelde boruların . Mesela zemin bir ve ikinci kat sonra 1 inci.Temiz su bağlantı hatları kanalizasyondan en az ~ 1mt uzakta döşenmelidir. Bütün pissu borularının montajını takiben borulama sistemi 0. Aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. vb. 2 nci ve 3 üncü kat. Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır. kâğıt. Bu adaptörlerin diğer uçları.0. bundan sonra bütün açık uçlar tapalandıktan sonra suyla doldurulup sızdırmazlık denemesine tabi tutulacak.Dikey pis su tesisat boruları mümkün olduğu şartlarda atmosfere açılarak çatı üzerinden.2 mt derinlikte gömülmesi gerekir.5 bar basınçlı havayla sızdırmazlık denemesine veya duman denemesine tabi tutulacaktır. bunun mümkün olmadığı durumlarda otomatik havalandırma şapkası kullanılabilir havalandırılır.6. 2. . cihazlar. bitirilmemiş. görülen bütün sızıntı ve hatalar düzeltilecektir. az gürültü oluşturacak (en çok 40dB(A)) veya ses ve gürültüyü. plastik esaslı borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır. bağımsız havalandırma boruların akıntısı kirli veya pis su borularına doğru olacaktır. Kirli ve pis su tesisatı « konutlarda kirli ve pis su ile yağmur suları tesisatı hesap esasları» standardına göre hesaplanmış ve « Konutlarda Kirli ve Pis Su ile Yağmur Suları Tesis Kuralları» Standardına uygun olarak projelenmiş ve uygulanmış olacaktır. daha sonra 2 nci. Bütün döşeme süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm. Boruların. çelik borulara vidalı. Gürültü Pis su tesisleri. Bağımsız havalandırma sistemi kullanıldığında bu sistemde. Açılabilir bir kapak olmadan döşeme altına konan temizleme kapaklarının yerleri pirinç bir sınırlayıcı ile belli edilecek ve şematik olarak bir tabloda bu noktalar gösterilecek.0. çevreyi rahatsız etmeyecek seviyede iletecek tarzda planlanmalı ve uygulanmalıdır. mutfak vb. üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış bulundurularak temiz tutulmaları sağlanacaktır. doğrudan doğruya pis su tesisatına kesinlikle bağlanmamalıdır. . çöp (süprüntü). 'lerinin öğütülmesinde kullanılan öğütücüler (değirmenler) vb. Bağlantının yağ ayırıcıdan önce yapılmasına dikkat edilmelidir. 3 üncü ve 4 üncü kat gibi. 3 kattan yüksek binalarda bu deneme birbirinden ayrı olmak şartıyla her üç kat için tekrar edilecektir.8-1. ancak bu gibi cihazların. açık. Öğütücüler Mutfak artıkları.

yağ yakıt tankı odalarının pis su giderleri mutlaka yağ ayırıcıdan geçirildikten sonra diğer pis su giderlerine bağlanacaktır. Mazot.6. Hela yıkama boruları hela taşlarına özel macunla veya özel yapıştırıcılarla ya da özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.4 Sıhhi Tesisat Cihazlarının Pis Su ve Kirli Su Borularına ve Yıkama Borularına BirleĢtirilmeleri Bütün bağlantılarda.Denemeler idarenin tayin edeceği deneme heyetinin huzurunda yapılacaktır. Tavsiye edilen özel birleştirme parçaları mutlaka kullanılacaktır.6. benzin. parlayıcı olan ve patlayıcı gaz teşekkülüne sebep olabilecek maddelerin karışması muhtemel pis su giderleri de diğer pis su giderlerine bağlanmadan evvel uygun şekilde tehlikesiz duruma getirilmiş olacaklardır. (Soğuk çatılarda havalandırma boru ve şapkası çatı üzerine çıkarılması şartı aranmayacaktır. 2. Çatı arasının kullanılması halinde çatı örtüsüne kadar olan kısımda da bina içinde kullanılan pis su boruları ile kolon devam ettirilecektir.5 Kirli Ve Pis Su Tesisatının Havalandırılması Kirli ve pis su tesisatının havalandırılması ve boyutlandırılması hususlarında ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilmiş olan esaslara uyulacaktır. üretici tavsiyesine uygun özel geçiş parçaları ve birleştirme yöntemleri kullanılacaktır. Zararlı olabilecek nispette asit. 2.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri .6.3 Yağ.b. Maddelerin Ayrılması Bina içerisindeki çamaşırhane.Tasarım ve hesaplama . Pis su tesisatı havalık borularının üzerine havalandırma boru ve şapkası konarak uçları çatı üzerine çıkarılacak ve böylece pis kokuların çatı arasına yayılması önlenecektir. yağ yakıt kullanılan kazan dairesi.) Kontrollüğün müsaadesi alınarak havalandırma borularından yakın olanlar tek havalandırma boru ve şapkasında veya kagir ve üzeri şapkalı bir bacada toplanması tercih edilir.Bölüm 3: Çatı drenajı . Çatı üzerine çıkarılamayan pis su tesisatlarında çatı arasında otomatik havalandırma şapkası kullanılacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . 2. Benzin vb.6.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . Pisuvarlar sifonlara özel macun veya özel yapıştırıcılarla veya özel lastik contalarla birleştirileceklerdir.Bina içi . alkali v. madde taşıması muhtemel pis su giderlerinde de zarar verici tesirleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.Bina içi . mutfak. 2. gazyağı v.b.

Bina içi . Muflu demir döküm borularla diğer boruların bağlantısında muflu kısma uygun malzemeden yapılmış adaptörler kullanılacaktır.7 Yağmur Suyu Tesisatı 2. Bütün teras süzgeçlerinin üst yüzü aksi projede belirtilmemişse döşemenin bitmiş üst seviyesinden takriben 3 mm.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri . Yağmur suyu tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hesaplanmış.Bina içi – Bölüm 2: Sıhhî tesisat boru sistemi – Tasarım ve Cazibeli drenaj sistemleri . bundan sonra deneme heyetinin nezaretinde bütün uçlar tapalandıktan sonra sistem çatıya kadar suyla doldurulup sızıntı ve hatalar görülürse düzeltilecektir.3 Ġlgili Standartlar TS EN 12056-1 TS EN 12056-2 TS EN 12056-3 Cazibeli drenaj sistemleri . Fosseptik olan tesisatta yağmur suyu ayrı bir dış boru şebekesinde toplanacak. Sızdırma yapılan hallerde fosseptikten sonra da bağlanmayacaktır. aşağıda kalacak şekilde monte edilecek ve döşeme süzgece doğru akıntılı olacaktır. den az olmamak şartıyla alçalacak şekilde döşenecektir.Bina içi . 2.Bölüm 3: Çatı drenajı . plastik veya asbestli çimento borulara lastik contalı bağlantıya elverişli olacaktır.Tasarım ve hesap 2. Yüksek binalarda her üç kat için ayrı bir deneme bağıntısız olarak yapılacaktır. Boruların açık.7.7. Fosseptik olmayan tesisatta eğer sızdırma yapılması düşünülmüyorsa bina dışında yağmur suyunun sürükleyebileceği yüzücü ve çökücü maddeler belirli tedbirlerle ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanacaktır. bitirilmemiş. Yağmur suyu tesisatı bina dışına kadar pis su ve kirli su tesisatından ayrı döşenecektir. Bu adaptörlerin diğer uçları kurşun borulara lehimli.Bina içi . Ayrıca bina içinden geçen yağmur borularının en kısa mesafeden bir gidere bağlanması sağlanacaktır. Bütün istikamet değişmesi yapılan noktalarda temizleme kapakları konacaktır.Bölüm 1: Genel kurallar ve performans kuralları Cazibeli drenaj sistemleri . pis ve kirli su kanalizasyonuna ancak fosseptikten sonra bağlanacaktır.7.Tasarım ve hesaplama .2 Denemeler Kaba tesisatın döşenmesini müteakip henüz sıhhi tesisat cihazları monte edilmeden tesisat kuvvetli su akımıyla temizlenecek.1 Genel Esaslar Bütün yatay borular kaynaktan itibaren metrede 10 mm. 2.TS EN 12056-4 Cazibeli drenaj sistemleri . üzerinde çalışılmakta olan veya bağlantısı yapılmamış uçları tapalanmış durumda temiz tutulmaları sağlanacaktır. çelik boruları vidalı. Gerektiğinde yağmur suyu serbest olarak dış sahaya drene edilecektir. projelendirilmiş ve uygulanmış olacaktır.

drenaj noktaları vazetmek. Bütün borular ve eklenti parçaları. bahse konu mevcut sistemleri en az hasara uğratacak şekilde yapılacaktır. Bütün boru tesisatı iyi bir temel üzerine monte edilecek ve çökmelere. Bütün boru tesisatı. pompalamak v. Yağmur Suyu ve 2. Hendeklere döşenen boru donanımının boydan boya sert ve üniform bir taşıyıcı tabakanın arasında kalması temin edilmiş olacaktır. 2. denemeler veya montaj esnasında görülecek bütün hatalı işler müteahhit tarafından söktürülecek. boru. tedbirler alınmak suretiyle kuru kalması ve boru birleştirme işlemlerinin kuru olarak yapılması temin edilecektir.b. Bağlantı yapılırken hasara uğratılan mevcut sistemler veya yapı elemanlarında meydana gelen hasarlar. Bütün boruların güzergâhı projede gösterilene uygun olacaktır.Bölüm 4: Atık su terfi tesisleri .1 Genel Esaslar Rögarlara. boru döşenecek hendeklerin diplerini boru seviyesine kadar ve boru alt kısımlarını tam destekleyecek şekilde sıkıştırılmış 20 cm. döşenme işlemi tamamlanmamış işlerin suyun yukarı kaldırma kuvveti sebebiyle hasara uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. .Tasarım ve hesap Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. Kumun seviyesi ve istikameti istenen boru seviye ve istikametine uygun olacaktır. pislik tutuculara yapılan boru bağlantıları. boruların henüz bağlantı yapılmayan uçları tahta tapalarla tapalanmış olarak muhafaza edilecek ve işin bitimine kadar tıkanma veya kirlenmeye karşı gerekli benzeri tedbirler alınmış olacaktır.2 Denemeler Kontrol elemanlarının tetkikleri sırasında tamamlanmamış bir sistemde veya bir kısmında hatalı görülecek yapı elemanı.8. toplanma kuyuları açmak. oturmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. su sızdırmaz durumda olacaktır. drenaj çukurlarına. kalınlıkta kumla örtecektir. Boru döşeme işlemi sırasında hendeklerin. çöp. Müteahhit. birleşme noktası tespit konstrüksiyonu bulunursa bu hatalı iş değiştirilecek veya gereken şekilde düzeltilecektir. değiştirmek veya yeniden yapılmak suretiyle idarenin kabul edeceği şekilde tamir edilecektir.b.8 Binalarda Temiz Su.Bina içi . Kirli Ve Pis Su Ve Yağmur Suyu Tesisatı 2. montajdan sonra. işin geçici kabulüne kadar temiz olarak muhafaza edilecek. Mevcut sistemlere bağlantılar (varsa). Boru hatları ve yüzmeye müsait diğer cihazlar kelepçelenmek veya diğer uygun tedbirler alınmak suretiyle su baskınlarında yukarı doğru hasıl olacak kuvvetlere karşı tesbit edilmiş halde bulundurulacaktır. hatalar olup olmadığı yönünden kontrol edilecek. tamir ettirilecek veya yenisiyle değiştirilecek ve bunlar için müteahhide ilave bir bedel ödenmeyecektir. çamur v.TS EN 12056-4 TS 12132 Cazibeli drenaj sistemleri .8. Ani yağışlar veya başka sebeplerle su basması vukuunda.

üst kısmı adam deliği şasesine ve kapağına uyacak şekilde içeri doğru konik yapılmalıdır. kanalizasyon. yukarıdan başlamak ve 35 cm. Bilhassa kanalizasyonda duvar ve temel betonları tam prizini alıncaya kadar su seviyesinin mümkün mertebe alçakta tutulmasına veya çabuk prizini alan beton kullanılmasına dikkat edilecektir. üzerindeki trafik yüküne.8. Boru döşenmesi esnasında fazla miktarda hendeğin açılmış durumda kalmasını önlemek için . Rögarların zemin kısmı beton yapılmalı. (Bu konuda tip detaylara uyulacaktır. sızıntı kesilmezse sökülüp yeniden yapılacaktır. Rögar duvarları tercihen betonarme yapılmalı. uygun seviyede monte edileceklerdir. tam sızdırmazlığın istenildiği kanalizasyon ve yağmur suları için. rögar ekseni ile trafik yükü arasındaki mesafeye göre belirlenecektir.Bütün birleşme noktaları muayene edilecek ve bu genel muayenede boru hattının tamam olduğu ve bütün adam deliklerinde boru geçişlerinin görülebilir durumda olduğu saptanacaktır. kalınlıkta beton olmalıdır. ilgili Türk standardına uygun şase ve kapaklar veya ızgaralar temin edilerek. yağmur suyu ve drenaj boruları ve eklenti parçaları ile birlikte kullanılacaktır. Rögar boyutları. doldurulan malzemenin kabul edilebilir özellikte seçilmesi ve yanlarının en az boru eksenine kadar kumla doldurulup sıkıştırılarak döşeme esnasında boruların sabit kalması ve korunması temin edilecektir.3 Rögarlar Rögarlar asgari 100x100 cm. Rögarların adam deliklerine veya yağmur ızgaralarına gerekli benzeri yerlere. toprak sıcaklığına. Rögar işçiliği su sızdırmazlığını emin bir şekilde temin edecek tarzda olacak. HDPE rögarlar donatılı beton zemin üzerinde yerleştirilecektir. Ø 15 mm. Rögarların inşaası sırasında zemininden 40 cm.4 Boru DöĢenmesinde Kazma ve Tekrar Doldurma ĠĢleri Zemin seviyesinin altında boru döşenmesinde.) Boruların kesitlerine uygun yapılacak bu olukların meyli ve genişliği bağlanacakları boruların çap ve seviye değişmelerine muntazam bir geçişle uyacak şekilde tertip edilecektir. 2.lik demirden yapılacak bu basamaklar duvara sağlam bir şekilde ankre edilmiş olacaktır. HDPE / PP. HDPE rögarlar. kapak üstü toprak yüküne. hendek diplerinin döşenecek boruya göre tesviye edilmesi. 2. üst yüzü boru deliklerine akıntının birleşmesine ve meyile uygun ve suların toplanmasına olanak vermeyecek tarzda kanal şeklinde yapılmalıdır. yeraltı su durumuna. Beton temelin yapılmasında detayda görülecek esaslara uyulacaktır. kenarlarının intizamlı yapılması. aralıklarla kapağa kadar devam etmek üzere iç duvar üzerine iniş merdiveni yapılacaktır. iç ölçüde olmalıdır. toprak cinsine. Tercihen duvarlar en az 15 cm. Rögarlar ile HDPE / PP borular kaynaklı ya da contalı olarak sızdırmaz şekilde bağlanacaktır.8.

Dolgu toprağa veya yumuşak zemine boru döşenmesi gerektiğinde. bu durumlarda hendek diplerine elenmiş kırma taş veya stabilize malzemeden bir yatak yapılarak tam manasıyla sıkıştırılacaktır. Bunun boru üzerindeki 15 cm.8. Binaların alt katında bulunacak sıhhi tesisat ile fosseptiğin kotları arasında büyük bir münasebet olduğundan. Boruların birbirini kestiği noktalarda alttan geçen boru evvel konacak ve ikinci borunun seviyesine kadar yapılan dolgu tam manasıyla sıkıştırılacak. gerekli şekilde. . Böyle hallerde dolgu malzemesi. İdarenin onayını alarak beton taşıyıcı ve destekleyici konstrüksiyon yapılacak ve borular bu konstrüksiyonun üzerine döşenecektir. suyun yüzüne çıkmakta ve yavaş yavaş ayrışıp çürüyerek tortunun büyük kısmı çukurun alt tarafına toplanmakta ve yağlı maddeler de suyun yüzünde kalmaktadır.6 Pis Su Çukurları ve Fosseptik Fosseptikler. Müteahhit. den azsa veya kontrollukça daha taşıyıcı bir durumda olması talep ediliyorsa. bundan sonra ikinci boru döşenecektir. binanın arsasını tetkik edip projesini yapacak tasarımcı tarafından incelenecek ve tatbikat projesi ile birlikte pis su projeleri de idareye onaylatılacaktır. Hendek dipleri yumuşaksa. bölmenin su altındaki kısmında bulunan deliklerden küçük bölmeye geçirilecek ve buradan da bir T ile dışarıya atılacaktır. yükseklikte sıkışmış toprak elde edilinceye kadar devam edilecektir. derin kazılma sebebiyle yumuşak toprak dolgu yapılmışsa. İdarece kabul edilen dolgu malzemesi ile her iki yandan en fazla 15 cm. Evvela büyük bölmeye gelen pis suların içindeki yüzücü maddeler. sıhhi tesisat bulunan en alt katı ile fosseptiği beraber düşünmek ve pis suların tabii bir şekilde defedilmesi için elverişli olacak kotları tespit etmek gerekir. 2. boru döşenmesine uygun şekilde düzelttirecek ve diplerini elle tesviye ettirecektir. kazılan hendeğin kenarlarını.hendeğin kazılması ve borunun döşenmesinin birlikte yürütülmesi ve açılan hendeğin yapılan denemeler sonucu kısa bir zaman sonra kapatılması sağlanacaktır.5 Zemin Altında Boru Desteklenmesi Mükemmel bir döşeme temin edilmesi için gerekli görülen yerlerde boru hatları için beton yatak yapılacaktır. Beton yatağın yapıldığı yerlerde boruların karıştırılmaması ve seviyenin kaybolmaması için gerekli özen gösterilecektir. hendek derinliği 120 cm. yi geçmeyen katlar halinde dikkatlice doldurulup tokmaklanacak. Umumi Hıfzısıhha Kanununun 245 inci maddesi esaslarına göre tertip ve inşaa edilecektir. toprak. borunun dış yüzünün 1/3 ünün sıkıca oturabileceği. Boru tesisatının döşenmiş kısmının denenmesini ve İdarece kabul edilmesini müteakip hendekler. Beton yatak yapılması esnasında boruların yüzmesi dolayısıyla hasıl olabilecek hataların önüne geçilebilmesini temine borularda gerekli şekilde bilezikleme ve kelepçe ile tutturma işlemleri yapılacaktır. yağış dolayısıyla ıslanmışsa. yükseklikte elenmiş kumun düzgün ve kenarları muntazam olarak serilebilmesini temin etmek üzere.8. Boruya hasar verecek tarzda bir dolgu yapılmayacaktır. Hendek diplerine. İkinci küçük bölmeye geçen pis su içindeki az olan yabancı maddelerden. büyük bölmede olduğu gibi yağlı olanlar suyun üzerine çıkmakta ve diğerleri de burada çökmeye uğradıktan sonra yalnız su kısmı dışarıya gitmektedir. kavis verilecektir. Pis sular. yükseklikteki kısmı ince elenmiş kum olacaktır. İdarece uygun bulunacak özellikte kırma taş veya beton olacaktır. evvela büyük bölmeye verilecek. sıkıştırmaya boru üzerinde 30 cm. 2. Bu husus. 20 cm. Fosseptikler esas itibariyle birisi büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki bölmeli yapılacaktır.

Fosseptiğe verilen pis suların içindeki yüzücü maddelerin batmaları için saniyedeki hızın 0. borularla gelen pis suların yine olduğu gibi sürüklenerek dış borulardan dışarıya gitmemesi için bölmeden ikinci bölmeye gidişler. daha derin yapılması halinde inşaat masrafı nispeten fazlalaşmış olur. Basit fosseptiklerden geçirilen pis sular. Yapılan birçok tecrübelere göre en başarılı çökeltme çukurları derinliklerinin 1. içine adam girmeye müsait olacak şekilde en az 60x60 cm. ne üstten ve ne de dipten olmayıp. Kaçınılmaz bir sebeple 6 metreden daha derin yapıldığı takdirde. Büyük fosseptiklerde pis suların en az 24 saat kadar dinlendirilmesi. İstenilen hızın muhafazası için bir saat zarfında fosseptiğe verilecek pis suyun beher metreküpü için 2/3 metrekare su yüzü bulunacak şekilde fosseptiğin hesap edilmiş olması lazımdır. ölçülerinde olacak ve içine adam girebilmesi için demir basamaklar yapılacaktır. fakat kapasitesi artmış olmaz. Zira normal pis su pompaları en fazla 6 m.Fosseptiklere giden pis sulardaki yabancı maddelerin ayrışma ve çökmesi için bir zaman geçmesine ihtiyaç olduğundan. Fakat her ne sebeple olursa olsun. fosseptiğin muayyen vaktinde boşaltılabilmesi için özel pis su pompa tesisatı yapmak gerekir. Bu suretle üç bölümden geçen pis sular dezenfeksiyon gözüne konacak maddelerden de geçirilmek suretiyle zararsız bir halde açık dere veyahut hendeklere de verilebilir. her ne kadar gerek yabancı maddelerden ve gerekse zararlı mikroplardan kısmen tasfiye edilmiş ise de. su seviyesinin üzerinde takriben 50 santim bir boşluk kalacağına göre hesap edilerek buna göre bütün derinlik verilmelidir. Bacalar. Derin bodrumların pis sularını fosseptiklere vermek için bunları da derin yapmak gerekir. bu suretle masrafa sebebiyet verilmesi halinde bundan müteahhit sorumlu olacak ve gereksiz masraf bedeli müteahhide verilmeyecektir. Fosseptiklerin muayene ve tahliye delikleri üzerine toprak seviyesine kadar bacalar yapılacak ve üzerine de kapaklar konacaktır. fosseptiğin üstündeki toprak seviyesi ile fosseptik tabanı arasındaki yüksekliğin hiçbir vakit 6 metreyi geçmemesi gerekir. buradan geçecek pis suların zararı daha fazla azaltılmış olur.5 metre olduğu anlaşıldığından. Küçük fosseptiklerde ise 2 -3 günlük hacmi seçmek ihtiyaca kafi gelir. den çekebilirler. İkiz gözlü fosseptiklere nispeten daha iyi bir tasfiye temini için yapılan üç gözlü fosseptikler de tıpkı evvelki prensiplere göre işler ve inşa edilirler. Bununla beraber pis suların muayyen bir müddet fosseptiklerde dinlendirilmesi de lazımdır ki. bu husus fosseptiklerin hacimleri ile ilgilidir. Su seviyesi üstünde daha fazla bir boşluk yapmak gereksiz yere inşaat masrafını arttırmış olacağından. Hastane ve sanatoryum gibi bulaşıcı hasta pisliklerini havi olan pis sular için üç gözlü fosseptiklere bir dezenfeksiyon gözü de ilave etmek gerekir.50 metreyi geçmemesi lazımdır. Fakat 3 üncü bölmede de dinlenen pis sular daha iyi bir şekilde tasfiye edilmiş olacağından. Fosseptik projeleri yapılırken. daha derin yapılmadığı takdirde normal araçlarla temizlenmelerine imkan hasıl olmaz. su kısmı yüksekliğinin tabandan itibaren 3/4 ü kadar yükseklikte bırakılacak deliklerden olacaktır. bu gibi fosseptiklerden geçecek pis sular hiçbir zaman temiz ve zararsız kabul edilemez. yani binanın bir günlük pis suyunu depo edecek hacimde olması lazımdır. bunların derinliği yani boşluk yüksekliği. Fosseptikten çıkan pis suların kimyevi bir maddeden geçirilerek iyi ve tabii şekilde tasfiyesi ve mikropların zararsız bir hale getirilmesi ve fena kokularının giderilmesi için .

mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.2 Doğalgaz Bina Ġçi Tesisatı Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kurallarına uygun olmalı Sıva altından doğalgaz tesisat borusu döşenmez. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır. .b.5 metre kadar olmalıdır. Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması ve Doğalgaz Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları. G Tesisatı 2. Havagazı ve L. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması.8. Sıva üstü hatlar duvarlara çelik dübelli kelepçelerle tutturulmalıdır. 2. L. Havagazı tesisatı Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları.G.9. muayene edilmesi gerekmektedir.9 Doğalgaz.G. Bu filtrelemelerin tatbik edilmesi için binanın bodrum döşemesi ile filtrelerden çıkan suların verileceği hendek. mahalli belediye veya idarelerin çıkarmış olduğu yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak imalatların yapılması. P. taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaz.12132 Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları-Spiral Sarımlı-Yeraltı Drenaj. Tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. muayene edilmesi gerekmektedir.1 Genel Esaslar Doğalgaz tesisatı.7 Ġlgili Standartlar TS. Duvar içindeki kanallardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak veya ızgaralarla örtülmelidir. muayene edilmesi gerekmektedir. İç tesisat boruları.P. Doğalgaz. Gaz tesisatı diğer tesisatlardan en az 30 cm uzağa döşenmelidir. Tesisatı yakıtı temin edecek kuruluş tarafından muayene edilecek ve bağlantı yapılabileceği. 2. tesisin tehlikesizce çalışabilir durumda olduğu hususunda rapor alınacaktır. sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.P. arasında döşenecek mecra borularının en az % 1 eğimden dolayı husule gelecek kot farkının da evvelkine ilave edilmesi gerekir. dere veya denizin su seviye mesafesi (Kot farkı) en az 3.yapılacak filtrelemelerde her şeyden evvel binanın arsa vaziyetinin elverişli bulunması gerekir. Zemin suyu seviyesi yüksek olan veya zaman zaman yükselen yerlerde fosseptik yapımında zemin suyunun içeri girmesine mani olacak tedbirler alınacaktır. Filtre ile hendekler v. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. standartlarına uygun olarak projelendirilmesi. Havagazı veya L.9. Yağmur Suyu ve Kanali Kullanılan 2. Bunların Diğer boruların biriken yoğuşma.

. PE boru kullanılması durumunda binaya 1 m kala çelik boruya geçilecektir. Kapama vanası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun küresel çelik olmalı. kolon kapıcı odası ve sığınak içerisinden geçirilmemelidir. Servis girişi olanlarda katlara çıkan kolon merdiven bölümünden geçirilmek üzere döşenir.1 Bina bağlantı hatları: Türk standartlarına uygun. herhangi bir tehlike anında abonenin veya bir başkasının kolayca kapatabilmesini sağlayacak şekilde bir açma kapama kolu olmalıdır açık-kapalı konumlarını göstermelidir.(Ocak veya fırın gibi cihazların gaz bağlantılarında boynet vana + hortum veya küresel vana + hortum şeklinde bağlanmalıdır.2. içinden geçirilmemelidir. Koruyucu boru içerisinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. sayaçlardan önce sayaç vanası ve gaz cihazlarından öncede bir kapama vanası bulunacaktır. Kalorifer kazanlarının gaz besleme borusu dışında. Gaz kolonları. Her iç tesisatta.9.2 Gaz sayaçları: Gaz sayaçları ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Bu hatların bina zemin üstüne çıkış ve bina içine giriş noktaları arasında kalan kısımları korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır. Sayaç bağlantıları rakorlu olacak. Ancak zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak geçirilebilir. sızdırmazlık malzemeleri kullanmalı veya sızdırmazlık macunu ile keten kullanılmalıdır. kalorifer dairelerinden kolon vb. Ancak tesisat kanalı içerisinden geçirildiğinde bu kanal tam olarak havalanabilecek ebat ve boyutta olmalıdır. yeterince aydınlatılmış. binanın girişine en yakın. kolayca kontrol edilebilecek ve kolayca görülebilecek yerlerden geçirilmeli. kuru. Ancak. gaz boruları geçirilemez.) Vanalar ilgili oldukları Türk Standartlarına veya milletlerarası kabul görmüş standartlara uygun olarak küresel vana olmalıdır. doğal olarak havalanabilen ve tehlike anında kolayca ulaşılabilen bir yerden girmeli. rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan yerlere yerleştirilmelidir. kanal vb. Duvar ile sayaç arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmeli. Bu malzemeler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ayrıca görevlilerin gazı kolayca kesip açabilecekleri şekilde aydınlık.9. buradaki gaz borusu ve ana kapama vanası hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. Sayaçlar. kapalı hacim içinden. ilgili memurların kolayca girip muayene edebilecekleri ve göstergeleri okuyabilecekleri.2. Temel ve zemin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında farklı oturma olabileceğinden. çelik veya PE boru ile döşenecektir. 2. Gaz boruları bağlantı elemanlarıyla yapılmış vidalı bağlantılarda amacına uygun plastik esaslı vb. Kullanılan sayaç giriş vanalarında. ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanılmasına imkan sağlayabilecek şekilde metalden esnek bağlantı elemanları kullanılacak. Bina dış duvarı ve döşemeden koruyucu borular kullanılmak suretiyle geçirilmelidir. buralardaki gaz boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde kompansatör veya benzeri esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır.Gaz boruları. 2. havalandırılabilen. Sayaç ve bağlantı boruları duman bacaları üzerine yerleştirilmemeli. servis hattı anma çapı 80 mm büyük olan yerlerde bina dışına ikinci bir kapama vanası konulmalıdır.

. Hastaneler. Çıkış basıncı 100 mbar‟ın üzerinde olan basınç düşürme istasyonlarında mutlaka ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun elektronik hacim düzelticileri kullanılmalıdır. sıcak su borularından minimum 30 cm.U160 tipi körüklü sayaçlar beton kaide üzerine monte edilecektir.2. Sayaç. Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm2 lik bir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır. kazan kapasitelerine bağlı olarak 4 bar‟a kadar kullanılabilir. kalorifer kazanları ile basınç düşürme – ölçme istasyonu ayrı projelerde gösterilerek tesisat muayene ve testleri ayrı ayrı yapılmalıdır. Zorunluluk nedeniyle yapı dışına konulması gerekli sayaçlar.9. 2. filtre ve regülatör grubunun kazan dairesi içine montajı yapılmamalıdır. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde kullanılacak basınç düşürme istasyonu. anahtar priz.9. Direkt olarak 4 barda gaz kullanan ısı merkezi regülatörleri tek hatlı seçilebilir. sürekli buhar veya ısı verilmesi gereken yerler için çift hatlı basınç düşürme istasyonu olmalıdır. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde. mesafede olmalıdır. korozyona dayanıklı ve koruyucu malzemeden yapılmış sayaç kutusu içerisine duvar veya duvar içerisine yerleştirilebilir. ilgili gaz kuruluşuna kaydı yapıldıktan sonra gaz kuruluşu ve yeterlilik verdiği kuruluşlar tarafından yapılmalı. Yerleştirilmesi Ve Güvenlik Kurallarına uygun olmalı.9. Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tipi mutfaklarda gaz alarm cihazı ve emniyet vanası (normal konum için açık tip ) konulmalıdır.Sayaçların montajı. Sayaç. Filitre ve regülatör montajında aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir: Sayaçlar elektrik sayıcı.2. 2. U 65 m3/h ve daha küçük kapasitedeki körüklü tip sayaçlar duvara konsol ile. Sayaç kutusunun kapağı devamlı havalandırmayı sağlayacak şekilde alttan ve üsten delikli olmalıdır. buat elektrikle çalışan aletler ve elektrik kablolarından. Sayaç baca duvarlarına monte edilmemelidir. Basınç düşürme ve ölçme istasyonu binası ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun patlama panelli veya sabit çatılı bina kabin olmalıdır.5 Teshin merkezleri: Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı.3 Doğalgaz ĠĢletme Basıncı Bina içi tesisatlarda işletme basıncı daire içinde en çok 21 mbar. daha büyük kapasitedeki U 100. tüketim yerinin ehemmiyetine göre gaz kuruluşunun onayı alınmak koşulu ile tek ya da çift hatlı olarak kullanılabilir. bina kazan dairelerinde 21 mbar ancak büyük tüketimli ısı merkezlerine ait müstakil kazan dairelerinde ise tesisat basıncı. insanların topluca yaşadığı yerler göz önüne alınarak binalara olan uzaklığının uygun mesafede tesis edilmesine özen gösterilmelidir.4 Basınç DüĢürme ve Ölçme Ġstasyonu Basınç Düşürme ve Ölçme İstasyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.2.

.1 Doğalgaz kazanları Doğalgaz yakmak üzere özel olarak tasarlanmış. otomatik hava atma pürjörü bulunmalıdır. yoğuşma suyu sifonu.Yakıtta ekonomi sağlanması ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi için. yetkili kurumlar tarafından yapılan kontrollerde fiziki durumlarının uygun olduğuna dair bir rapor ve termik verimlerinin minimum % 85 olduğunun belgelenmesi halinde.3 YoğuĢmalı Kombiler Yoğuşmalı kombiler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. kazanlar ihtiyaca göre devreye girip çıkmalıdır. dış hava sıcaklığından etkilenen. 2. alevin sönmesine karşı gazı otomatik kesme emniyet tertibatı bulunan.3. anma ısı gücünde ısıl verimleri % 88 değerinden az olmamalı.9.3.9. doğalgaz kazanlarında korozyon oluşmaması için su sıcaklığı 55 oC değerinin altına düşmemeli.( Dış hava kompanzasyonlu) 2. gazlı merkezi yakma tesisleri. Kapasite ayarlanabilmeli. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ekonomik ömrünü tamamlamış olan kazanlar da dönüştürülmemelidir.4 Kaskad sistemi Yoğuşmalı duvar tipi kazanların birden fazlasının kullanılmasıyla ve sıralı çalışmasıyla oluşan sistemlerdir. dönüş ve emniyet sıcaklıklarını kontrol eden sıcaklık sensörleri bulunmalıdır. her ısıtma devresinin yaz-kış geçiş sıcaklıkları bağımsız olarak ayarlanmalıdır. susuz çalışmaya.3.boşaltma ventili. otomatik pürjörü. sirkülasyon pompası.2 Kombi 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Doğalgaz kazanları. kapalı genleşme tankı.9. aşırı ısınmaya aşırı basınca. elle ve/veya otomatik olarak çalışan (3 veya 4 yollu valfle donatılan) otomatik kumanda tertibatıyla (kompanzasyon panel) donatılacak şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. ısıtma ve kullanma suyu sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen.9. Kazanlar 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik ile 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. doğalgaz dönüşümlerine izin verilir. Yarım silindirik kazanlar kesinlikle doğalgaza dönüştürülmemelidir. Cihazın üzerinde gidiş suyu termometresi. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Kazanda sistem gidiş. değişen ısı ihtiyacına göre alev modülasyonlu. Kaskad sisteminde kullanılacak otomasyon sistemi değişik ısıtma ve sıcak su üretim zonlarına kumanda etmeli. 2.3 Doğalgaz Tüketen Cihazlar 2. doldurma. Dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol sistemleri ile kazan su sıcaklığının ve giden su sıcaklığının ayarlanması hem kazan ömrü hem de yakıt tasarrufu sağlaması açısından gereklidir. Ekonomik ömür süresi içinde olan tam silindirik kazanlar için.3.9. emniyet ventiline sahip olmalıdır. Isıtma ve kullanım suyu temin amaçlı. emniyet ventili. 2. baca blokajına. manometre.

Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Dağıtım Şebekelerinde Basınç Kayıplarının Hesaplanması Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Yapılarda Havagazı Tesisatı Proje ve Uygulama Esasları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Kullanma Kuralları Contalık Malzemeler-1 inci.3. 2.3.9.2.) tesisatı ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun biçim.9. Soba.9.3.3.Merkezi Isıtma Kazanları. 2 nci ve 3 üncü Alie Gazlarla ve Sıcak Su İle Temas Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen Conta Bileşikleri Doğal Gaz Boru Hattı .Anma Isı Yükü 70 kW-300 kW Kazanlar. 2.6 Radyant Isıtıcılar Gazlı radyant ısıtıcılar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.7 Soba. şömineler ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. 2.5 ġofben Gazlı şofbenler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.4 Ġlgili Standartlar TS EN 677 TS EN 656 TS EN 486 TS 6565 TS 7363 TS 1176 TS 2179 TS EN 751-1 TS EN 751-2 TS 9807 TS 9809 TS EN 331 TS 8415 TS 5910 Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları . 2 nci ve 3 üncü Aile Gazlarla ve Sıcak Su ile Temas Metalik Bağlantılarda Kullanılan-Bölüm 1:Havasız Ortamda Sertleşen Conta Bile Contalık Malzemeler-1 nci.Merkezi Isıtma. 2.9. boyut ve özelliklerdeki bacalara bağlanmalıdır.9.9.9 Gaz brülörleri 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmeliğine ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır. ġömine vb.8 Hava Isıtıcılar Hava Isıtıcılar ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olmalıdır.Gaz Yakan. 2.Anma ısı girdisi 70 kW‟ı aşmayan yoğuşm şartlar Kazanlar. Merkezi gaz yakma (Kalorifer kazanları vb.3.9.3.Gaz Yakan.10 Bacalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. 2.Basınç Düşürme ve Basınç Sınırlama İstasyonu ve Cihaz Vanalar-Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar Hariç)-Küresel-Yanıcı G Sıvılaştırılmış Petrol Gazı "LPG")-Anma Çapı (DN) 65 mm'den 500 mm (dahil)'y Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Doğal Gaz Boru Hattı Donanımında Kullanılan Terimler ve Tarifler EN 1359 Gaz Sayaçları-Diyaframlı .

5 MPa(4 bar-25 ba Isıtma Sistemleri -Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı. Genel Özellikler.Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı.Merkezi Isıtma.4 MPa . Atmosferik Brülörlü-Anma Isı Güc Montaj Kuralları Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları) Gazlı Atmosferik Brülörlü-Montaj ve Kullanma Kura . Den Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Kısım 2: Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Merkezi Isıtma Kazanları Gaz Yakan kazan Gövdesi ve Cebri Çekişli Brülörden m Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları Silindirik kazanlar – Bölüm 1 : Genel Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar . doküman esnasında muayane Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Dökme Demirden TS 430 TS EN 625 TS EN 483 TS 4040 TS 4041 TS EN 12405-1 TS EN 297 TS 12514 TS 12096 Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin B Kazanlar.2.Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Kazanlar.Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar.Gaz Yakan. Yerleştirilmesi ve Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Bölüm 1: Terim ve Tarifler.TS 5477 EN 12261 TS EN 12261 TS 11655 TS 5826 TS 10877 EN 12405-1 TS 11672 TS 3818 TS 303-1 TS 303-2 TS 303-3 TS EN 297 TS EN 304 TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377-10 EN 12953377-11 EN 12953377-12 EN 12953377-14 EN 12953- Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar Emniyet Basınç Tahliye ve Ani Kapama Vanaları İşletme Basıncı 10 MPa (100 b Besleme Tesisleri İçin Reglaj Kuralları-Doğal Gaz Bölge Regülatörleri İçin Gaz Sayaçları-Dönüşüm Tertibatları Bölüm 1:Hacim dönüştürülmesi Doğalgaz Bölge Reglaj İstasyonları-Giriş Basıncı 0.Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi K Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isı Yükü 70 kW'ı Aşmayan atmosfer Tipi Kazanlar Birleşik Isıtma Cihazları "Kombi" Gaz Yakan.

Tavana Asılan.Konutlarda Mahal Isıtmak Am Yükü 70 kW'ı Aşmayan. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ı bacalar Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma t .Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri Bacalar .Çok Brülörlü.Gaz Yakan.Tavana Asılan Konu 3: Sistem F.B Parlak Radyant Isıtıcılar-Gaz Yakan-Tavana Asılan Sınai ve Ticari Amaçlı-Bölüm Konveksiyonlu.Konveksiyonlu Isıtıcı Sistemler.Tek Brülörlü Emniyet Isıtıcılar.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı) B Kullanımı İçin Kurallar Ve Deney Metotları.Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.Kon Bölüm 2: Sistem E.Çok Brülörlü.Radyant Tüplü.Cebri Konveksiyonlu.Emniyet Konveksiyonlu.Tavana Asılan.Radyometrik Metot.Gaz Yakan.Radyant Tüplü.Gaz Yakan.Gaz Yakan.LPG ile Çalışan Isıtıcılar. Doğal Gaz.Gaz Yakan .Gaz Yakan.Çok Brülörlü. Kurallar.Radyant Tüplü.Gaz Yakan Tek Brülörlü.Tavana Asılan Mat Radyant Isıtıcılar (Tüplü) Dışında Kullanılan Gaz Yakan Tavana Asılan Parlak Radyant Isıtıcılar (Plakalı)Rasyonel Kullanımı İçin Kurallar ve Deney Metotları.Tavana Asılan. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü Şofbenler (Ani Su Isıtıcıları)-Havagazı.Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınma Bulunmayan Hava Isıtıcıları.Kon Bölüm 1:Sistem D.Gaz Yakan.TS EN 416-1 TS ENV 1259–1 TS ENV 1259-2 TS EN 419-1 TS EN 1266 TS EN 509 TS 615 EN 26 TS EN 613 TS EN 777-1 TS EN 777-2 TS EN 777-3 TS EN 777-4 TS EN 1266 TS EN 509 TS EN 778 Isıtıcılar .Radyometrik Metot A Isıtıcılar.Gaz Yakan.Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal I Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden N Aşmayan Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıy 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan Brülörler – Otomatik üflemeli – Gaz yakıtlar için Gaz Brülörleri-Atmosferik-Genel Kurallar Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Gaz Tüketim Cihazları-Vantilatörsüz Atmosferik Brülörlü-Terimler. müstakil ısıtıcılar-Gaz yakan-yanma havası ve/veya yanma gaz edilen Gaz Cihazları-Dekoratif Katı Yakıt Görünümlü TS EN 1020 TS EN 1319 TS EN 676 TS 11391 TS 11392 EN 676 TS 11393 TS 2164 TS 11382 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 TS 11384 TS 11386 TS 11388 EN 13384-2 TS 11389 EN 13384-1 Hava Isıtıcıları. Den Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Bacalar-Çelik (Endüstriyel) Bacalar .Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı Bacalar-Konut vb.Radyant Tüplü – Ev Harici Kullanımlarda .Tek Brülörlü.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Çok Brülörlü.Kon Bölüm 4: Sistem H.Emniyet Isıtıcı Sistemler.Müstakil.

sınıf olacaktır. Paslanmaz çelik cihazlar: Kaynaksız şekil verilmiş olanları tercih edilecek. kaplama.Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı 2. Poliester olanlar: En iyi cins cam elyafıyla % 30 takviye edilmiş. doyurulmamış poliesterle imal edilmiş olacak. pres döküm usulüyle şekil verildikten sonra veya doğrudan doğruya işlenerek. gözeneksiz. kokil kalıp ve özel maça kullanılarak dökülmüş olacak. deneme ve muayeneler bakımından ilgili Türk Standardına uygun olacaktır. asidik ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 316 kalitesinde olacaktır.b. malzemeler.10 Cihazlar. bu hususta imalatçı firma montaj detaylarına uyulacaktır. parçalar. içi ve lüzumlu görünür kısımları gelcoat kaplanmış beyaz renkte olacaktır. hela.TS EN 1856–2 Bacalar . Özellikle lavabo.10. Aksesuarlar. Armatürler: 2. cürufsuz ve mükemmel polisaj yapılmış durumda ve normal ortamlarda kullanılacak paslanmaz çelik malzemeler AISI 304 kalitesinde.2 Malzemeler Çelik ve döküm emaye cihazlar: Emayesi asit ve baz tesirlerine karşı dayanıklı en iyi cinsten istenen renkte olacaklardır. üstü. 2. pisuar. tespit tırnağı veya kelepçe v. gerekse döşemeye oturma yüzeyinden su ve rutubet sızdırmayacak şekilde monte edilecekler. kaplama.10. krom kaplama. Tespit ve montaj malzemesi olarak korozyona dayanıklı cinsten. duş. ölçüler. cins. argon kaynağı ile yapılmamış olanlar kabul edilmeyecek. kaynak bölgeleri diğer kısımlardan zorlukla ayırt edilecek kadar temiz. depoların dışındakiler. Diğer hususları 1.3 Tespit ve Montaj Esasları Ve Malzemeleri Tespit ve montaj malzemesi gereken dayanıklılıkta olacak ve ankrajlar taşıyacağı yükün yaklaşık olarak 8 katını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. kaynaklı olanlardan.10. banyo cihazları ve benzeri cihazlar gerek pissu tesisatına bağlantısından. 2. aksam yan yana bulunduğu yüzeye uygun büyüklük.ci sınıf tarifine uygun olacaktır. Görünecek kısımlarda kullanılacak vida. Plastik malzemeler: Sifonlarda kullanılan malzeme asgari 800C sıcaklığa dayanıklı bir plastik cinsi olacaktır.1 Genel Esaslar Bütün pirinç parçaları hadde mamulü malzemeden. Sınıf olacak.b. kaynak dikişinin asgariye indirilmesine ve en az mahzur meydana getirecek kısımlarda olmasına itina gösterilmiş olacak. Pres döküm usulüyle şekil verilemeyen gövdesi v. pirinç veya galvanizli malzeme kullanılacaktır. özellik veya görünüşte seçilecek mesela kromajlı veya fayans parçaların veya cihazların tespitinde havşaya tam oturacak . Fayans cihazlar: ilgili oldukları standartta belirtilmiş olan camlaşmış çini özelliklerini haiz ve aksi belirtilmeyenler 1. son durumuna getirilmiş olacak işçilikleri 1. cıvata.

Isıtma.4.1 Kapsam Bu bölüm. uzatma parçası. ayrı sıcak ve soğuk su muslukları kullanılmayacaktır. Bütün armatürler düzgün ve sağlam olarak takılacaklardır.10. SOĞUTMA.b.) 2. armatür v. havalandırma.çapta kromajlı mercimek başlı vidalar. 2. askı ve taşıyıcı parçalar imal edildiği yerde astar boyanmış olacaktır.nin montajında ağızlarına kaplamayı bozmayacak malzemeden başlık takılmış anahtarlar kullanılacaktır. temini. Sıcak ve soğuk su kullanılan lavabolarda aksi idarece talep edilmediği taktirde batarya kullanılacak.4 Armatürler 2. . bağlantı parçası. duvarın bitmiş kaplamasına uygun gelecek şekilde yapılıp aksi şartnamede talep edilmediği takdirde duvara dik gelecek şekilde monte edileceklerdir. KLĠMA VE OTOMATĠK KONTROL TESĠSATI 3.5 Ġlgili Standartlar TS EN 200 TS 605 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basınc Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) BÖLÜM 3 : ISITMA.10. Kullanılacak ahşap takozların rutubete karşı korunmuş olmaları sağlanacak. kullanılacak dubele ve taşıyacağı ağırlığa uygun olacak deliğin markajında da yükseklikler ve yan mesafeler literatüre uygun olacaktır. deliklerin açıldığı yüzün dayanıklılık yönünden özellikleri. HAVALANDIRMA. soğutma. İdare bu hususta montaj detayı da talep edebilecektir.10. pirinç parçalar üzerinde pirinç tespit malzemesi kullanılacaktır.10. Kontrollükten müsaade alınmadan armatürler yerine monte edilmeyecektir. deliğin çapı.2 Armatürlerin Montajı Duvar tipi armatürler. montajı ile ilgili esasları kapsar. Lavabo veya tezgâh üstü gömme armatürler. soğuk su musluğu sağa gelecek şekilde bağlanacaktır. (Bataryalar için de aynı uygulama geçerlidir. 2.b.1 Genel Esaslar Krom kaplamalı boru. Bakış istikametine göre sıcak su musluğu sola. kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları ile ilgili firma montaj detaylarına uygun olarak monte edilecektir.nin montajının hemen akabinde açıkta kalan bütün yüzlerine koruyucu petrol jeli sürülerek korunacaktır. armatür v. galvanizli parçalar üzerinde galvanizli tespit malzemesi. Krom kaplamalı boru. Gizli kalmış tespit. Lavabo armatürlerinin montajında akış noktasının lavabonun tam deliğine gelecek şekilde olması temin edilecektir. plastik dubeller montaj kaidelerine uygun cins ve büyüklükte seçilecek.4. klima ve otomatik kontrol tesisatında kullanılan malzeme ve özellikleri.

2. belirli hacimde boruları.) her türlü bilgiyi veren resim. Boru. yönetmeliklere ve teknik şartnamelere ilaveten müteahhit aşağıda açıklanan hususları yerine getirecektir. yazı. Aşağıdaki sistemlerden tesiste mevcut olanların bakımlarının ve işletme esaslarının kısa tarifi. . . ihzarata ve montaja başlayabilecektir.Yapıda mevcut diğer sistemler.Havalandırma sistemi.Soğutulmuş su sistemi. bulunduğu yer ve yaptığı hizmet.Kızgın su sistemi. Yerleştirme ve montaj detayları. şartnamede talep edilmiş (tarif edici literatürü. asma tavan kesitinin planda ve kolon şemasında (kesitte) açıkça gösteren teknik resimleri. . teklif ettiği cihazlar kabul edildikten ve bu hususlar yazılı olarak kendisine tebliğ edildikten sonra imalata. bunların çap. Bütün pompalar için belgelenmiş performans eğrileri verilecektir.Kondenser soğutma suyu sistemi.90º-70ºC sıcak su sistemi.2 Tanıtma ĠĢletme Bakım El Kitabı Müteahhidin teslim edeceği tanıtma. . cihazların aksesuarını. vana ve benzeri boru tesisatıyla ilgili cihazların hangi fabrika mamulü kullanılacağı yazıyla teklif edilecektir. cihazın komple karakteristiklerini. İmalat projeleri. malzeme tariflerine. detaylara. . ana ölçülerini. belge ve grafikleri ihtiva edecektir.Soğutma sistemi (soğutucu akışkan). Kullanılacak izolasyon malzemesinin numuneleri verilecektir.3. kapasitesini. .2. . taşıyıcı yapı strüktürünü tespit saplamalarının yerlerini ve bunlarla ilgili komple malumatı ve şemaları kapsayacaktır. basınç kaybını. . imalatçının atölye teknik resimlerini ve kataloglarını. Bütün cihazların elektrik ve otomatik kontrol bağlantı şemaları hazırlanarak tasdike verilecektir. 3.Buhar sistemi. boyut ve bağlantı şekillerini.1 Ġmalat ve Montaj Detayları Projelere.Soğuk oda sistemi. Müteahhit imalat ve montaj resimleri ve prospektüsler tasdik edildikten. .2 Genel Esaslar 3. eklenti parçaları. v. boru geçiş yerleri. . cihazları ve yapı elemanlarını. . etiket numarası. aralarındaki açıklıkları. işletme. standart veya yönetmelikler icabı gereken özelliklerini elektrik motorlarının akuple ediliş şeklini ve denemelerini. Her bir vananın tablo numarası.b.Klima sistemi. bakım el kitabı bu bölümle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır. yatay ve dikey şaftları.

Kompresörlerin deneme raporları veya belgeleri.) için kontrol şemaları ve elektrik şemasını da ihtiva eden imalatçısının tarifname. pislik ayırıcıları. bir pompa grubu v. Santrallerdeki ve binadaki bütün ısıtıcı ve soğutucu elemanların kapasitelerini veren belgeler. yaz işletmesi. Havalandırma santralleri hücre içlerine aydınlatma lambası konulacaktır. işletme talimatı. kış işletmesi.Tesiste bulunan sistemlerin her birinin adım adım. Kondenser soğutma suyu sistemi deneme raporları.4 Geçici Olarak Bırakılan Açıklıklar Boru veya kanalların yapımı ve montajı için duvarlarda. Kontrol kapakları ve kasaları. döşemelerde veya tavanlarda bırakılacak geçici açıklıklar. prospektüs ve katalogları veya fotokopileri. Uygulamada tatbik edilmiş bütün tadilatlar işlenmiş olarak.3 Kontrol Kapakları ve Kasaları Gizli durumda kalmış bilumum kontrol vanaları. kazan ve kontrolleri donatımı. Bunların yapılması. ebatları ve yerleri hakkında kontrol teşkilatıyla birlikte karar verilecek ve tatbik edilecektir. motorlar ve benzeri periyodik kontrolü. Her tip cihaz için bakım talimatı. Kontrol cihazlarının imalatçısının tesiste tatbik edilen şekliyle kontrol şemaları. Kitabın hazırlanmasında gerekecek bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı hususunda idareyle istişare edecek ve hazırlayacağı tam açılımlı fihristi idareye onattıktan sonra bu fihriste uygun olarak kitabı hazırlayacak ve onanlı fihrist kitaba eklenecektir. işin tamamlanmasından sonra yangın bölüntülemesi varsa yangına dayanıklı.2. ilk çalıştırmaya hazırlanması. havalandırma tesisatı şartnamesinde verilmiştir. 3. Tüm havalandırma ve klima sistemlerinde hava debilerinin dengelenmesi ve tespitinin kontrol raporları. kondens ayırıcıları. 3.2.b. Emniyet ile ilgili uyarılar çerçevelenmiş ve büyük harfler ile yazılmış olarak yer almalıdır. uygulama projelerinin 42x60 lık her bölümünün 21x30 ebadında küçültülmüş fotokopileri de bilgi el kitabına konmuş olacaktır.2. aksi takdirde yapı cinsine uygun malzeme ile kapatılacaktır. Her bir kısmi tesis (brülör donatımı.5 Elektrik ĠĢleri . 3. bir havalandırma veya klima santralı. durdurulması ve boşaltılması esnasında yapılacak işleri operasyon sırasına göre ihtiva eden. damperler. bakımı veya tamiri gerekecek her cihaza kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılacak yerlerde kontrol ve ulaşma kapakları yapılacaktır. Soğutulmuş su sistemi deneme raporları.

boru donanımları.) öncelikle 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik.97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. silinmez şekilde belirli bir yerine yazılmış olacaktır. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar tesise monte edilmiş olacaklardır. starterleri ve kontrol cihazları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartnamesi ile Bakanlık elektrik tesisatı şartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. elektrik bağlantıları. Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. Korozyon olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. teknik şartnamelere ve alışılmış usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir.Bu kısımda yapılan bütün elektrik işleri Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmış olacaktır. Ayrıca ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun imal edilmiş ve denenmiş olacak ve bu standardın ilgili madde veya tablo numarası ve deneme basıncı.b. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık aralığında. hava boru ve kanalları. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır.2. 3. tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün) müddetle tesisatı tanıtacak. denge deposu v. 3. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bütün kontrol cihazları. Bütün cihazlar ve donanımlar özellikle ilgili Türk Standartlarına. doğru çalışmayı ve beklenen performansı gerçekleştirecek şekilde tanzim edilmiş ve ayarlanarak dengelenmiş olacaklardır. 3.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. . Bunun için müteahhide her hangi bir nam altında hiç bir bedel ödenmeyecektir. vanalar. Bütün elektrik motorları. Bunların da dışında kalan hususlarda tesisat. kapalı imbisat deposu. işletme ve bakımı ile onarımını öğretecektir. Basınç altında çalışan kaplar (kazan. kanunlara. Sistemlerin bütün elemanları. Şartnamelerde ve projelerde aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler ve kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği adlı teknik düzenlemelerden hangisi/ hangilerinin kapsamına giriyorsa ilgili yönetmeliğe uygun ve CE işaretine haiz olmalıdır.4 Isıtma Santralları 3. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik.4.6 Tesisatın Öğretilmesi Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlendireceği işletme personeline. şalterleri.

3. 3. Kanalizasyon kotundan düşük kotta tesis . Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını veren eğriler.b. tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. muhafazalı bodesin idarece onaylı projesine göre yapılması.5 Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi Isıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kafi derecede tayin edilmelidir. patlayıcı ve yağlı maddeler ayrıldıktan sonra kanalizasyona bağlanmalıdır.4. taşıyıcı kısmı yeterli kesitte çelik profilden yapılmış. tablolar v. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik‟e uygun olmalıdır. vantilatör. taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri prospektüs ve (veya) katalogları.Isıtma santrallerinin yerleştirilmesi ve donatılmasında ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. Deprem riski yüksek bölgelerde. Büyük ölçülü kazanlarda ölçü ve kontrol aletlerine gerektiğinde müdahale etmek için. 3.4. kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan. Kazan dairesinde giriş veya bodese çıkış için yapılacak merdivenler yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan ve korkuluklu olmalıdır.2 Talimat Verici Plakalar Makinelerin (pompa.b. brülör v.) üzerine veya yakınlarına yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir madeni plaka konacaktır.4 Ġmalat Projeleri ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere idareye verilecektir. Kazan dairesi suları kanalizasyona isale edilebiliyorsa yanıcı. Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını (verim. Plakalarda verilen izahat ve şemalar idareye yazıyla teklif edilmiş olacak ve idarece onandıktan sonra plakalar yazdırılacaktır. tesisatın sismik koruması için gerekli önlemler alınacaktır. temel veya kaide detaylarını. Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1 m boşluk bırakılmalı ve duman boruları. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını.4. kapasite ve performans değerlerinin) gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. Makinelerin üzerine veya yakınlarına çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir plaka konacaktır. malumat verici belgeler.4.3 Denemeler İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır. 3.

duş. kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır. Kazanlara titreşim izoleli kaide yapılacaktır.6 Kazan Dairesinin ÇıkıĢ Yerleri. lavabo ve wc mahalli olacaktır.b. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği projeyi hazırlayanın önerisiyle. zeminden 20 – 30 cm yukarıdan başlamak üzere. Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım. Kapı ve pencereler kaçış yönünde. 3. gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla çatıda tesis edilebilirler.edilmiş santrallerin kirli suları en az 0. taze hava giriş menfezi kazan (veya kazanların) arkasındaki duvara yapılmalıdır. Kapılar. Bunu sağlamak için. bilhassa ölçü ve kontrol aletlerinin bulunduğu bölgelerdeki aydınlatmalar daha fazla yapılacaktır.4. statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır. Gece için. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı. 3. Havalandırma mümkün mertebe cereyana meydan verilmeden sağlanmalıdır. idarenin onayıyla belirlenecektir. Pencereler Kazan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. doğal havalandırmalı. maddeleri ayrılıp uygun bir usulle kanalizasyon kotuna yükseltilerek isale edilecektir. giremeyecek aralıklarda.(Yaklaşık 1000 -2000 kg/m²). Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır. fare vs. Pencerenin olmadığı yerlerde. Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven düzenlenecektir. kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı. çelik.5 metre yükseklik bulunmalıdır. kolay müdahale edilebilen bir şaft veya merdiven boşluğunda duvara yakın olabilecek şekilde düzenlenecektir. yağ v. Böylece soğuk hava ısınarak içeriye girer. Kazan kapasitesi ve ebatları biliniyorsa kazan ile tavan arasında en az 1. kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenecektir. Sıvı ve gaz yakıt kullanılan kazan daireleri. Kazan dairesinin rahatlıkla görülebildiği ve müdahale edilebilir bir konumda görevli odası oluşturulacaktır. taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. içeriye kuş. Kazan daireleri mümkün olduğu kadar doğal ışıkla (gün ışığı) ile aydınlatılacaktır. Bu odada soyunma. Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı. yeterli kesitte. Çatının altında ve yanındaki mahallere gürültünün önlenmesi amacıyla uygun akustik yalıtımı uygulanacaktır. Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. Yüksek binalarda ara tesisat katı düşünülmelidir.4. .7 Kazan Dairesinin Havalandırılması Kazan dairesinin havalandırılması hava bacası. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır.25 m3 hacminde bir pis su çukurunda toplanıp. Çatı kazan dairelerinde. bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır. kapanmaz panjurlu. Yakıt boru hattı. taze hava giriş menfezi yapılacaktır.

ilgili oldukları Türk Standardına uygun uygulanmalıdır. 3. Her bacanın dip kısmında kurum toplanması için çukur ve bu çukurun madeni temizleme kapağı bulunacaktır.4.8 Duman Boruları Kanalları ve Bacalar Her kazanın ayrı bir bacası olması tercih edilecektir. Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donma tedbiri olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapatan donanım yapılmalıdır. Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde. Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır. ilgili gaz kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Bacalar gaz basınç kayıplarını asgariye indirecek şekilde iç yüzeyleri düzgün ve muntazam olmalıdır. duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri. duman bacası kesitinin %50‟sinden az olmamak üzere 50 KW (43000 Kcal/h)‟a kadar 300 cm². kazanın her KW için 0. bu menfez(ler) veya pencere(ler) tüm kesiti ile açık tutulmalı ve bu husus kolayca görülecek yerde konacak bir levhayla açıklanmalıdır. Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır.5 m³/h olmalıdır. Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa. Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.5 cm² ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Temiz hava giriş menfezinin zemin düzeyinden 20 – 30 cm yukarıda. en yüksek değerdeki havalandırma kriterleri esas alınacaktır. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma (fanlı taze hava emiş ve egzostu) . ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır.En az bir hava giriş menfezi bulunmalı. Binaya ait bölümler. Havalandırma bacası kesiti. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma olanağı da sağlanmış olacaktır. pis hava atma bacası menfezinin ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır. duman bacası kesitinin %25‟inden az olmayacaktır. Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1. Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk standartlarında belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi. sonraki her KW için 2. Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır. Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için kuranglez yapılmalıdır. Kazan çıkışından baca nihayetine . Duman kanalları üzerinde belirli aralıklarla çift cidarlı arası tecritli olarak yapılmış madeni temizleme kapakları konacaktır. beton perdeler baca duvarı olarak kullanılmayacaktır. Kazan dairesinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırma sağlanmalıdır.

Kanallar. kendi kendine tutuşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. dolu tuğla veya ateş tuğlası ile yapılacaktır.b. Gaz yakıtlı kazan bacaları ise. Bunun için gerekli yerlerde yanmaz malzeme fitillerle kalafatlama veya contalama yapılacaktır. Baca ve duman kanallarında ilgili oldukları Türk Standardına uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bir bacaya birden fazla kazan bağlanması halinde her kazanın çıkışında bir duman klapesi konacaktır. kombi. kanal ana bacaya direk ve %5‟lik yükselen eğimle bağlanmalı. soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılacaktır. Kazan bacalarına. yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden (paslanmaz çelik v. şofben.1 Kömürün Depolanması Kömürün bina içinde depolanması gerekiyorsa kömürlük kazan dairesine direk bağlantılı olmalıdır. ısıya. Bacalar mümkünse bina dışında olmayacaktır. yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilecek. Kömürün depolanmasında. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve baca topraklaması yapılacaktır. Bacalar mümkün olduğunca dik yapılacak.kadar duman yollarında birleşmeler. Duman kanalları. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4‟ünden daha fazla olmamalı. Kömürlük ölçüleri.4. Gaz yakıtlı kazan bacalarında drenaj düzeni bulunacaktır. bacanın bina dışında yapılması halinde. bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 metre yükseklikte ve üzerine şapka yapılmalıdır. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. kolayca temizlenecek şekilde düzenlenecek. Bacalar.9 Depolama 3.4. Kömürün içeri alınması ve cürufun dışarı atılması için kolaylık sağlanmış olmalıdır. Yüksek bina bacalarında genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. . Katı ve sıvı yakıtlı kazan bacaları.) ve uygun tüketim teknikleri ile ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır. 3. Kazan dairesiyle kömürlük arasında yanmaz malzemeden bölme ve kapı olmalıdır. 2 adet 45º ‟lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90º ‟lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır. kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. zorunlu hallerde ise yatayla en az 60º açıda tek sapmaya izin verilecektir. kömürün uygun depolanmasına elverişli olmalıdır. Zorunlu hallerde. kapaklar ve yapı gaz sızdırmaz olarak yapılacak.9. çelik malzemeden yapılacak ve izole edilecektir. Baca kesitinin dairesel olması tercih edilmelidir. gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılacaktır.

Yakıt deposunun bulunduğu hacimle kazan dairesi yangına dayanıklı bir bölme ve kapıyla ayrılmış olmalıdır. Toprağa gömülen tanklarda kayma dolayısıyla olabilecek tahribatı önlemek üzere gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Yüksekte.4. Depodan sızacak yağ yakıtın zemin sularına. günlük depo ve servis deposu dışında yağ yakıt.5 m. yağ yakıt depolanması hususunda ilgili Türk Standardına ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. Doldurma borusunun ağzı bina dışında olmalı ve vidalı contalı bir kapakla kapatılabilmelidir. Yağ yakıt depodan. Toprağa gömülen tanklarda üstten emiş halinde. yakıtın tanktan tamamen alınabilmesi temin edilmeli ve kullanılacak yakıtla yapılacak deneme ile bu husus idareye gösterilmelidir.4.10 Emniyet Tedbirleri Kazan dairelerinde yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacak.2 Yağ Yakıtın Depolanması Ana depo. ısıtma santralında depo edilmemelidir.9.3. Ana depodan. tercihen bina dışına deveboynu ile nihayetlenmelidir. Cam seviye göstergesi kullanılırsa kırılmaması için uygun tedbirler alınmalıdır. Yağ yakıt tankları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacak.‟den fazla yağ yakıt depo edilmemelidir. kanalizasyona karışmaması. yüksekte olan günlük depolarda taşma borusu ana depoya bağlanmalı. Yandan emiş halinde de ısıtıcı ve vanaların bakım ve onarımı için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Toprağa gömülü tanklardan olabilecek sızıntı ve taşmaların kanalizasyona. tesisin yapıldığı bölgede geçerli yangın hususundaki mevzuatın ilgili bütün bahislerini ihtiva eden bir . Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerin duvar ve tavanlarının yangına karşı koruyucu kaplamayla kaplanması tercih edilmelidir. bina dışına veya diğer odalara geçmemesi için gereken tedbirler alınmış olmalıdır. alçakta olanlarda da taşmaya karşı uygun tedbirler alınmalıdır. 3. Bodrum katta olan kazan dairesinde 3000 Lt. Havalık boruları tankın üst kenarından çıkıp devamlı yükselerek doldurma ağzı seviyesinden 2. Ana depodaki yağ yakıt seviyesi bir gösterge ile takip edilmelidir. yeraltı sularına karışmasını ve civar binalara girmesini önleyici tedbirleri ihtiva eden bir rapor ve yerleştirme detayları idarece onandıktan sonra tatbik edilecektir. Taşma ve havalık boruları dışında depodan yakıtı akıtan borular kolay erişilebilir bir yerden kapatılabilmelidir. Yakıt doldurma yerinde tankın dolduğunu belirtecek tedbir alınmış olmalıdır. tortu ve suyun toplanacağı belirli bir hacmin üstünde kalan bir seviyeden alınmalıdır. Yağ yakıt deposu bulunan hacimlerde kolay yanıcı maddeler de depo edilmemelidir.

buharı zararsızca atacak uygun bir istikamet ve konstrüksiyonda nihayetlendirilmiş olacaklardır. Kazan dairelerinden binanın kullanılan kısımlarına buhar. Normal işletme basıncı bu manometre üzerinde kırmızıçizgi ile işaretlenmiş olmalıdır.4. 3. Ventilde ve tahliye borusunda yoğuşacak su uygun yerlerden alınmış olacaktır. Meskûn hacimlerin altına monte edilecek 0.5 bardan yüksek basınçlı buhar kazanlarında (su hacmi x işletme basıncı) çarpanının (m3 x Bar olarak) değeri (10) u geçmeyecektir. Emniyet ventillerinin ve sifonlarının tahliye ağızları bina dışına uygun çapta bir boru ile çıkarılıp. Buhar kazanları: Üç yollu musluklarıyla birlikte 2 adet seviye göstergesini. Manometre ibresinin titremesine karşı tedbir alınmış olmalıdır. gereği kadar priz tesisatı konacaktır. Bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve standartlarda belirlenmiş minimum değerlerden düşük olmayacaktır. Normalden sıcak baca gazı teşekkülü halinde bunu ikaz etmek üzere bir baca sıcaklığı limit termostatı konması ve ikaz lambasına veya düdüğüne bağlanması tercih edilecektir. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testine tabi tutulacaktır. Bu şart kızgın su kazanlarında da gerçekleştirilecektir.4. duman sızıntılarını ve ses intikalini önleyici tedbirler alınmış olacaktır.5 Bar‟dan daha fazla basınçlı olanlar) en az iki adet uygun kapasitede emniyet ventili ile donatılmış olacaklardır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış. imalat projeleri 4703 sayılı çerçeve Kanunda tanımlanmış olan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından onanmış. Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kazanlar İlgili oldukları Türk Standartlarında. Kazan dairelerinde su basması hususu etüd edilecek ve alınacak tedbirleri ihtiva eden rapor.1 Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. gaz.yangın talimatı hazırlanarak iki nüshası tablo halinde idareye teslim edilecek. Kazanlar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde tanımlanan malzemeler kullanılarak yapılmalı. brülör durdurma ve tercihen alçak su seviyesi alarm düzenini ikaz etme kontaklarını da havi olan elektrikli veya manyetik besleme cihazını veyahut mekanik .11.11 Buhar Kazanları ve Donanımı 3. Kazan dairesinin elektrik tesisat işleri. ayrıca malumat el kitabına da bu talimat konacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. plan. Seyyar lamba için 24 Voltluk cereyan alınacak. CE işaretine sahip kazanın imalat esnasında 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği şartlarında kontrol edildiğine dair „ Tip İnceleme Sertifikası‟ eklenmiş olacaktır. Elektrik İşleri Teknik Şartnamelerine ve bu hususta mahallen geçerli mevzuata uygun olarak yapılacaktır. bu yönetmeliğe göre kontrol edilmeli ve sertifikalandırılmalıdır. su enjekte pompasını çalıştırma. Montaj ve işletmeye alınmasından sonra standardına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim testlerine tabi tutulacaktır. Buhar kazanları buhar basıncını gösteren üç yollu musluklu manometre ile donatılmış olacaktır. şema ve detaylar İdarece onandıktan sonra uygulanacaktır. Yüksek basınçlı buhar kazanları (0.

3. Kazan ile birlikte işletme termostatı. biri emniyet olmak üzere iki adet termostat. alt ve üst basınçların kontrolünü yapacak cihazlarla donatılmış olmalıdır. 3.12 Kızgın Su Kazanları ve Donanımı Kızgın su kazanları 3.4.13. bir adet emniyet presostadı.4. Seviyenin normalden fazla düşmesi halinde gerekli operasyon. taşıyan su kolonu ile donatılmış olacaktır. 3.4.1 Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Kızgın su kazanları ayrıca biri işletme.4. Buhar kazanları besleme borusu dışında tekniğine uygun yüzey ve dip blöf vanaları ile donatılmış olacaktır. Birden çok buhar kazanı bulunması halinde aksi şartnamede belirtilmediği takdirde her kazan için ayrı besleme tesisatı yapılacaktır. Buhar kazanları sırasıyla brülör durdurma ve alarm kontaklarını havi kazan presostatları veya azami basınç alarm düdüğü ile donatılmış olacaklardır. Ayrıca kazanın emniyetini sağlamak üzere bir takım asgari seviye kontrol elektrodları ile donatılacaktır.2. . Denge deposu suyun belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde şartlandırılmış su ikmalini. Emniyet cihazlarından brülör kilitlemeleri yapılacaktır. ikaz ve alarmlar da düşünülmelidir. belirli bir seviyenin üstüne çıktığında suyun tahliyesini. 3. 3.1.4‟de belirtilen özellikte ve buhar kazanları için açıklanan donatıma sahip olacaklardır. Bir adedi işletme. su seviyesine uygun bağlantı imkanları temin edilmiş olarak. Kazan besleme suyu şartlandırılması ve kazan suyu kalite kontrolu sürekli yapılacak esaslarda dizayn edilecektir.besleme cihazını ve alçak su seviyesi emniyet düdüğünü. düşük su seviye kilitleme ve alarm düzeneği akış kontrol cihazı ve termometreler ile donatılmış olacaktır.4. emniyet termostatı ve termometresi bulunan kumanda panosuda verilecektir. Kızgın sulu tesisler ve sistem güvenlik donanımları ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. 1 adet asgari seviye kontrol sistemi konulmalıdır. 3. 3. Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve ısıl verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. bir adedi emniyet presostatı olmak üzere minimum iki adet presostat bulunacaktır. Sisteme birden fazla kızgın su kazanı bağlı ise her kazanın kızgın su çıkışının 1 adet seviye göstergesi.4. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk standardında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri TSE'ce onanmış.13 Sıcak Su Üretici (Kalorifer) Kazanları ve Donanımı Kazanlar ilgili 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmeliğe ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.4.

(Bu termostat kazanda müsaade edilen azami sıcaklığa ayar edilecek ısınma ayarlaması oda termostatı veya benzeri ile yapılacaktır. Eşanjörden çıkan suyun sıcaklığı: Isıtıcı akışkan girişine konacak iki veya üç yollu sıcaklık ayar regülatörü ile veya kontrol sistemine uygun bir otomatik vana ile ayarlanacaktır. birer termometre ve birer doldurma boşaltma musluğu ile donatılmış olacaklardır. genleşme deposuna bağlantısını temin eden gidiş ve dönüş emniyet borularıyla donatılmış olacak ve üzerinde hiçbir akış kesici (vana v.15 Brülör Tesisatı . Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Katı. Bu emniyet borularının çap ve montaj özelliklerinin tayininde ilgili oldukları Türk Standardına uyulacaktır. istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış.13. 3. imalat projeleri TSE'ce ve idarece onanmış Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın ilgili tebliğine göre kapasite ve Isıl Verim deneyi yapılacak.3. Açık genleşme depolu sistemlerde. Depo mümkünse doğrudan kazana. gaz yakıtlı kazanlar 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik ve ilgili oldukları Türk Standardında. bu mümkün değilse kazan dönüş hattına olabilecek en kısa boru hattı ile monte edilmelidir.) olmayacaktır. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. Kapalı genleşme depolu sistemlerde. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kapalı Basınçlandırmalı sistemlerde maksimum ve minimum basınç kontrol sistemleri kullanılmalıdır.) Kömürlü kazanlarda muntazam hava kapaklı sıcaklık ayarlayıcısı (Hararet nazımı) konması tercih edilecektir.14 EĢanjörler ve Donanımı Eşanjörler ilgili Türk Standartlarına göre imal edilmiş ve gerekli donanıma sahip olacaktır. Her bir kalorifer kazanı.4.2 Sıcak Su Üretici. Kazan. Depo ve havalık boruları uygun malzeme ve kalınlıkta izole edilecektir. Doğalgaz ve sıvı yakıtlı kazanların silindirik veya dilimli tip olmalıdır.b. İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir. Plakalı eşanjörler ilgili Türk Standartlarına veya bu konuda Türk Standardı çıkarılmamışsa idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş olacaktır. 3. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanı 92/42/AT Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik. Emniyet ventili uygun basınç değerinde ayarlanmış olacaktır.4. Açık genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. her kazan için müstakil genleşme deposu konulacaktır. bu termostat tercihen limit termostatı olarak çalıştırılacaktır.4. Kapalı genleşme deposu ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Brülörlü kazanlarda birer kazan termostatı konacak. mevcut su seviyesini ve normal seviyeyi gösteren birer hidrometre. bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. kazan suyu sıcaklığını belli sıcaklık limitleri arasında olmasını sağlayacak çok yollu vana düzenleri ile techiz edilmelidir. Isı gerilmelerine karşı korunması gereken kazanlarda.

alevin sönmesi hallerinde. emniyetle çalışmaları bakımından ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Yağ yakıt yakan kazanlar ile katı yakıt yakan kazanlar beraber olarak bir teshin santrallerinde kuruldukları takdirde. Brülör kullanma kapasitesi: (Q)/( Kazan verimi x Yakıtın alt ısıl değeri) formülü ile bulunacaktır. brülör. Bu gibi hallerde çiğ yakıtın kazan. Yakıt borularının ısıtılması gerekiyorsa buhar veya sulu ısıtma kılıfı yapılacak. külhanına püskürtülmesine müsaade edilen müddetler (fotosel kumanda müddetleri) tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. brülör beklemeye geçmeli veya durmalıdır. asgari 5 saniye. Fotosel Kumanda Müddetleri Brülör kapasitesi Maksimum 10 kg/h. Yakıtın püskürtülmesi esnasında. katı yakıt yakan kazanların işletilmesi dolayısıyla yağ yakıt borularının ve brülörlerin tehlikeli bir şekilde ısınmalarına mani olacak tertip ve tedbirler düşünülmelidir. Kapasitesi 30 kg/h‟a kadar olan brülörler mekanik veya otomatik olarak kapatılabilen bir hava ayar damperi kullanılıyorsa yanma hücresine. fotosel kumanda müddetleri içinde bloke hale otomatik olarak gelmelidir. vantilatörün durması veya durdurulması hallerinde de brülör otomatik olarak beklemeye geçmeli veya durmalıdır. Bu durumda m2 olarak tecrit bedeli ödenecektir. Buhar kazanlarında. azami kapasite ile yanış anında külhan ön kısmında azami (2 mmSS) basınç sağlayan kazan donanımı için kullanılmıştır. Tanka giden sıcak su veya buhar borularıyla yakıt borularının birlikte tecrit edilmeleri de aynı maksadı sağlayabilir. alevin geç teşekkül etmesi veya teşekkül etmemesi. Depo ile brülör arasındaki yakıt borularının tamamının kolayca sökülebilmesi için gereken bağlantılar rakorlu yapılacaktır. Sıcak hava ile ısıtma tesisatında. Boru ve kılıflar için dikişli siyah boru kullanılacaktır. Normal çekişli kazan deyimi. ön süpürme havası verilmelidir.Brülörler. bunun için kullanılacak boru ve montaj malzemesi bedelinden başka bedel ödenmeyecektir. kapasitesi 30 kg/h ve daha fazla olan brülörlerin hepsinde asgari 15 saniye. yakıt püskürtülmesi başlamadan önce. . Brülör alevinin gözetlenebilmesi için brülörün uygun yerinde gözetleme delikleri bulunmalıdır. su seviyesinin tayin edilmiş seviyeden daha aşağıya düşmesi halinde. kadar 10–30 kg/h. ve daha yukarı Fotosel kumanda müddeti Takriben 45 saniye 10 saniye 5 saniye Brülörün bekleme durumunda veya süpürme durumunda yağ ventili brülör memesinden yakıt damlamasına mani olacak özellikte seçilmelidir. kadar 30 kg/h.

15. fotosel kumanda süresi ile ön süpürme aşağıdaki tabloda belirtilen değerlere uygun olmak üzere. 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. Hava ayar tertibatı. arıza sinyal lambaları.b) Brülörü Brülörler ilgili oldukları Türk Standartlarına. 3. Brülör ile brülör elektrik tablosu arasındaki elektrik bağlantısı gaz borusu içinden yapılacaktır. 3. trifaze motorlar için uygun amperajda termik ve magnetik koruyuculu şalteri. ısıtıcı pompa ve meme arasında dahili boru donanımı yakıt bağlanması için fleksbıl hortumları olacaktır. 3. gövde üzerinde uygun evsaf ve güçte elektrik motoru. gerektiğinde brülör tipine göre kumandayı fotosel rölesinden alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventilleri (Selenoid). yakıtın viskozitesini düşürerek atomizasyonun çok iyi duruma gelmesini sağlamak üzere elektrikli ön ısıtıcısı ve ön ısıtıcısı üzerinde atomizasyon sıcaklığını kontrol etmek üzere ve ısıtıcıyı devreden çıkarmak ve devreye sokmak üzere termostatı. ateşleme elektrotları ve iyonizasyon elektroduyla ateşleme trafosuna sahip. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim ateşleme transformatörü. buşonlu sigortaları. Neme karşı korunmuş elektrik tablosu. ateşleme elektrotları ve kabloları. motor miline bağlı hava fanı ve yakıt pompası(ayrı olabilir) veya paletli kompresörü. Tam otomatik. yol verme şalteri. alüminyum veya pik dökümden özel gövdesi. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır.15. tablo için kablo bağlantıları. hava türbülatörü.2 Tam Otomatik Isıtıcılı Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. fotosel rölesinden kumanda alan magnetik veya basınçlı yakıt kapama ventili. hava ayar damperi. tablo üzerinde çalışma arıza ve ısıtıcı için sinyal lambaları. 20 kg/h'a kadar kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 100 -225 SSU viskoziteli 20-60 kg/h kapasitede olanlar 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta en çok 40 SFS viskoziteli 50 kg/h'tan daha yukarı kapasitede olanlar ise 50 ºC (122 ºF) sıcaklıkta 300 SFS viskoziteli yağ yakıt ile çalışır kazan kapağına veya özel madeni kaidesi üzerine sağlam vaziyette bağlanmış çelik sac. Emniyet veya yedek kapasite düşüncesiyle büyük kazan seçilmesi halinde Q'de aynı oranda arttırılmalıdır. üzerinde buşonlu sigortaları trifaze motorlar için termik ve magnetik koruyuculu şalteri. uygun kapasiteli hava fanı ve motoru .4. Gaz ve havayı basınç altında karıştırarak yanmayı temin edecek koşulları gerekli emniyet elemanları sayesinde sağlayan. kablo donanımı bulunan ve neme karşı korunmuş sac pano şeklinde komple brülör elektrik tablosu olacaktır.1 Tam Otomatik Isıtıcısız Brülör Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. fotoselli olacaktır. türbülatör yavaş açılıp hızlı kapanan çalıştırma solenoid valfı. min.3 Tam Otomatik Teknik Gaz (Doğal Gaz-LPG v.Burada (Q) zamlı kalori ihtiyacıdır.4. hava damperi.4. brülörle brülör tablosu arasında onaylı projesine uygun olarak gaz borusu içinden. brülör çalışmazken veya ısıtıcı devrede iken genleşen yakıtın memeden akmasını önleyen tertibatı. brülörün kazan kapağına veya madeni kaide üzerine bağlanmasını sağlayan tertibatı. elektrik kabloları ile bağlantı yapılması gerekmektedir. yanma başlığı.15. hava türbülatörü. Gaz ile çalışan brülörler 90/396/AT Gaz Yakan Cihazlar Dair Yönetmelik şartlarına uygun olmalı ve CE işaretine haiz olmalıdır. ilk ateşlemeyi temin etmek üzere yüksek gerilim transformatörü ateşleme elektrotları ve elektrod kabloları. gerekli sarfiyata uygun brülör memesi. brülör bünyesindeki fleksibl veya bakır borudan yakıt bağlantı boruları. gaz basınç presostatı. hava basınç presostatına haiz. 100 ºF sıcaklıkta 342-55 SSU viskoziteli yağ yakıt ile çalışan.

çalışma ve arıza sinyali donanımları bulunan. 3.15. primer hava atomizasyonlu tiplerde primer hava vantilatörü ve primer hava kanalı. servomotora bağlı ve yakıt hava miktarını senkronize olarak azaltıp çoğaltacak ve kullanma kapasite aralığında ayarlanabilecek tertibatı ve hava damperi. vantilatörü. 3-30 bar'lük yağ basıncı ile. dolayısı ile yanma kapasitesini minimumdan maksimuma kadar oransal ve otomatik ayarlayabilen bir servomotorla mücehhez brülörün. Kademesiz ayarlı brülörlerin hepsinde çalışan brülörün durmasını takiben tekrar devreye girmesi anında brülör kapasitesi otomatik olarak en . bujilerin çakmasını. yakıt pompası (ayrıolabilir). sigortaları bulunan neme karşı korunmuş kablo ile donatılmış ve neme karşı korunmuş orijinal brülörler tablosu olacaktır. yakıt basınç ve sıcaklığının kontrolü için manometre ve termometresi.4 Rotatif Tip Brülör Tam otomatik 38 o (100 o F) da 3500 Redwood veya 50 o C (122 o F)da 300 SFS 1 saniye akıcılıkta ağır yağ dahil teknik yağı yakabilen. LPG selenoid vanasının açılmasını temin edecek. fotoseli. gerekli durumda gaz pilot alevi kontrol tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. yağın soğumasını önleyecek ve tekrar elektrik ısıtıcılarına by-pas edecek uygun yakıt ventili. Bütün teknik yağ yakıt cinslerini yakacak nitelikte. brülör dahilinde ve püskürtülen yakıtın atomizasyon sıcaklığına göre ayarlanmış termostadı. ateşleme ve sıcak yakıt sirkülasyon devrelerine ait magnetik ventili veya benzer tertibatı kapama cihazları. brülörün ilk çalışması anında sırası ile teknik şartnamesinde belirtilen sürede ön süpürme yapacak. kazan çıkışından çekilen ısı ihtiyacına orantılı olarak. çalışma ve arıza durumunu gösteren sinyal lambaları. çoğalacak tarzda kademesiz ayarlı (oransal kontrollü) brülör püskürtme elemanının arka kısmına kadar tesirli ve brülör ana şalteri açılır açılmaz devreye girecek şekilde dahili sıcak yakıt sirkülasyonu sağlanmış brülörün en fazla kapasitesinin üçte birine kadar kapasitede kademesiz ayarlanabilir olarak ve brülör üzerinde kademesiz ayarı sağlayan servomotoru. brülörlerle tablosu arasındaki bütün elektrik bağlantılarının uygun gaz borusu veya tavası içinde döşenmesi sağlanacaktır. püskürtme elemanı veya memesi ilk ateşlemeyi temin etmek üzere ateşleme trafosu ve elektrotları ile ateşleme tertibatı. Sistemin karşı direncini yenecek ve brülörün en fazla kapasite sindeki yanma havası gereksinmesini karşılayacak karakteristikte ve brülör dışında veya brülör bünyesinde hava vantilatörü. kazan kapağı veya metal kaide üzerine bağlantıyı sağlayacak flanşa sahip komple donanımlı olacaktır. brülörün püskürttüğü yakıt miktarı otomatik olarak azalıp. duvara asılabilen veya yere tespit edilen konsol şekilde sacdan yapılmış brülör tablosu. pilot hattı için uygun müştemilata sahip. gaz için magnetik ventili.ile kablo donanımları. LPG ile ön ateşleyicisi. ateşleme bujileri termostat kumandalı elektrikli ısıtıcısı.5 Kademesiz Ayarlı (Oransal Kontrollu) Ağır Yağ Brülörü Brülörler TSE kalite belgeli olacaktır. servo motora kumanda eden kademesiz ayar rölesi. atomizörü. gaz elektrik ateşlemeli tertibatı ve gaz için bakır boru bağlantısı. Onaylı projesine göre. brülörün beklemesi veya durdurulması esnasında püskürtücü elemandan yakıt akışının kesilmesini sağlayan tertibatı.15. çekilen yüke bağlı olarak primer ve sekonder havalar ile yakıtı. fotosel lambası brülör gövdesinin kazan kapağından ayrılması veya püskürtücü elemanının brülör üzerinden sökülmesi halinde yanma ve ateşlemeyi durduracak ve engelleyecek otomatiği tipine göre gerekiyorsa brülör yakıt girişinde ring devre basıncına uygun yakıt hortumları. yakıt atomizasyonu. vantilatör brülör dışında olduğu taktirde brülör ile hava irtibat kanalı. yüksek gerilim transformatörü. elektrik tablosu içinde fotosel rölesi. termik ve magnetik koruyuculu otomatik motor koruma şalteri. gaz alevinin teşekkülünü sağlayacak ve emniyet süresi içinde ana alev teşekkül etmediği zaman yakıcıyı ve elektronik program rölesi.4. montaj kapağı ve sekonder hava damperi ile birlikte kazan üzerine montajı. gaz için elektrotları. basınçlı atomizasyon havası veya buhar ile (alçak yağ basınçlı tipte) veya karma sistemde sağlanan tam otomatik. Ateşleme tertibatındaki elektrotlar veya gaz pilot alevi ön hava süpürmesi ile birlikte devreye girecek ana brülör alevi teşekkül ettikten sonrada devrede kalacak şekilde teçhiz edilecektir. 3.4.

2 Yanma Verimini Sürekli İzlenebilen Mikro İşlemci Brülörün . maksimum yanma verimliliği ile minimum emisyon değerlerinde yanmayı sağlayabilecek mikro-prosesör tabanlı Yakma Yönetim Sistemi. Yakıt servo motoru.3 Baca Gazı Analiz cihazı Baca gazı içerisindeki en az O2 . yakıt ve hava teknik değerleri) bağımsız oluşturulan optimizasyon eğrisini sürekli olarak takip ederek tüm işletme döneminde yanma optimizasyonunu sağlar. Yanma Verimliliği Hesaplama 7.4. hava klapesi servo motoru veya taze hava fanı frekans konvertörü. Brülör Beyni 2. Baca Gazı Analiz Cihazı 3. Yanma Optimizasyonu 6.6. Alev İzleme Sistemi 5. Sürücüler (Servo-Motor ve Frekans Konvertör) (Frekans Konvertör seçime bağlı) 5. . azot NO oksit. Operasyon Durum Bilgi ve Kaydı 8.yakıcının yakma dizinini kontrol eden ve yanmayı optimize eden (yanma sonucu oluşan baca gazı içerisindeki Oksijen ve Karbon monoksit konsantrasyonuna göre hava / yakıt reglajını ve emisyon değerlerini kontrol ederek mikro-prosesör tabanlı işlem denetimcidir.15.Oksijen ve CO – Karbon monoksit yüzdesini.6.4. en az Oksijen ve karbon monoksit ölçüm yaparak Trim Kontrollü yapabilmelidir.15. tüm işletme şartlarındaki girdilerden (mevsimsel değişen barometrik koşullar.6.6 Brülörlerde Oksijen Trim Kontrollü Yakma Yönetim Sistemi Brülörlerin-Yakıcıların yakma senaryosunu-dizinini uygulama biçimine göre programlanabilen. Bacaya monte edilen baca gazı sensörü (oksijen. İlave olarak CO Karbon dioksit. ve/veya karbon monoksit) ve transmiteri vasıtasıyla baca gazındaki O2 (oksijen) veya Oksijen/CO miktarı ölçülerek (ölçülen miktar dijital olarak ekranda görüntülenecektir) kazan ısı talebine göre izin verilen emisyon değerleri dikkate alınarak optimum hava/yakıt oranını sağlayacak şekilde Kapasite-Oksijen Eğrisi (Yanma Optimizasyon eğrisi) oluşturulup kaydedilecektir. trim kontrol için yakma yönetim sistemini ileten ünitedir.4. Gaz Ventil Sızdırmazlık Kontrolü 3." 3. El/Otomatik durum ile Kapasite Seçimi 10.15. Başlıca Fonksiyonları: 1. Arıza Bildirme Kütüğü 11. 3. Yakıt seçimi 3. Yük Regülâtörü 3. PID Kontrollü Modülasyon ünitesi 4.15.4. kükürt dioksiti SO ölçerek değerlendiren tipleri de vardır.1 Sistem Bileşenleri: 1. Uzaktan Kumanda 9. Trim Kontrollü kapalı kontrol mantık düzeneği ile Baca Gazı Analiz Cihazı ile yanmayı optimize eder. Baca gazı analiz cihazının. bacadan numune alan veya bacadan direk ölçüm yapan tipleri vardır.düşük kapasiteye gelecek “kazan kapakları ve duman sandığından hava sızmaları tamamen önlenmiş olacaktır. Yanma Veriminin Sürekli İzlenebildiği Mikro İşlemci Denetimli Yakma Kontrol Sistemi 2.

farklı uygulama yöntemleri ile basınçlandırılabilmektedir. seviye kontrol cihazı vasıtası ile besleme pompalarına veya otomatik vanaya kumanda edilerek yapılmalıdır. su kesilmesine karşı emniyet tedbirleri alınacaktır. “Pompalı Dengeleme” gibi uygulamalar mevcuttur. Brülör üst basınç presostadı ve alt su seviye anahtarından kilitlenmelidir. denge deposu üzerindeki presostat ise hem brülörü kilitleyecek. hem de denge deposunu basınçlandıran sisteme kumanda edecektir. . ayrıca bir adet emniyet termostatı bulunacaktır.4.4. Kızgın su tesisatı otomatik kontrolü aşağıda belirtilen fonksiyonlar yerine getirilerek yapılmalıdır.15.15.16. Kazan üzerindeki presostat brülörü kilitleyecek. Denge deposunda suyun belirli bir seviyenin altına inmesi halinde şartlandırılmış su ikmali.4. Kontrol şekilleri de basınçlandırma yöntemine göre değişmektedir.6. Kazan ve denge deposu üzerinde ayrı ayrı üst limit presostatları bulunacaktır.4. alt ve üst basınçların kontrolü otomatik olarak yapılmalıdır.1 Buhar santrali sistem genel kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır Sisteme su beslemesi kondens deposu üzerine yerleştirilecek olan seviye kontrol cihazları ile yapılmalı ve kondens deposunda su seviyesinin altına inmesi durumunda otomatik olarak besleme yapılmalıdır. İkinci bir emniyet presostadı ayrıca kullanılmalıdır. Kızgın su tesisatı. optimum hava/yakıt (lambda) oranını sağlayan kumanda sinyalini ana işlem denetimciden alan geri besleme bildirimli yakıt ve hava servo-motorlarıdır.6. “Buharlı dengeleme”. Kızgın su sirkülasyon pompaları su ile soğutuluyorsa. gerçek oksijen değeri ile hafızasında kayıtlı oksijen değerini karşılaştırarak.4 Hava ve Yakıt Servo Motorları: Oksijen-Kapasite eğrisine göre. belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde suyun tahliyesi. PID ilişkisi ile brülörün ana işlem denetimcisine kapasite bilgisi/komutu biçiminde veren regülatördür. Kazan üzerinde su seviye kontrolü ve akış kontrolü yapılacaktır. 3.16 Isıtma Otomatik Kontrolü 3. “Havalı dengeleme” .3.5 Yük Regülatörü: İşletmenin ısı talebine göre kazan üstü modülasyon prosestatından aldığı sinyali. Denge deposunda suyun üst paragrafta belirtilen ikmal seviyesinin altına düşmesi veya basıncın limit değerin üzerine çıkması hallerinde kademeli olarak sırasıyla uygulanacak tedbirleri gösteren kontrol diyagramı idarece onandıktan sonra montaja başlanacaktır. Su seviyesi kontrolü ise. Brülörlü kazanlarda kazan basıncı presostat ile brülöre kumanda ederek ayar ve kontrol edilmelidir. Sistem sıcaklık kontrolü brülöre kumanda edecek termostat ile yapılacaktır. Besi suyu özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. 3. Kazana giriş suyu sıcaklığının kükürt korozyonuna mani olmak üzere çıkış suyundan karıştırarak gereken değere ulaştırılması otomatik olarak kontrol edilmelidir. Basınçlandırma yöntemine göre “Azotlu Dengeleme” .

(*) Şebekeye (ısıtıcılara) giden suyun sıcaklığının gerekecek asgari sıcaklık olmasını sağlayacak şekilde kontrol düzenlenmiş olmalıdır. ocağı. Birden fazla adette kazan bulunması halinde oda termostatlarını veya (*) paragrafa göre yapılan tesisatta kazan termostatlarını kademeli ayarlayarak veya oransal termostatkademeli kumandalı şalter kombinezonu kullanarak brülörlerin devreye sırasıyla girip çıkması sağlanmalıdır.4. radyatör ayarının değiştirilmemesi. Oda termostatı kullanıldığı takdirde termostat(lar)ın konacağı hacimde pencere açılmaması.Sabit devirli pompalarda. İhtiyaç duyulması halinde Su Yumuşatma sisteminden besleme yapılacaktır.2 Sıcak suyla ısıtma otomatik kontrolü aşağıda belirtilen kontrol fonksiyonlarını sağlamalıdır. lambası v.4. Şebekeye giden suyun sıcaklığı değişmeyen bir ortam sıcaklığıyla (mesela oda sıcaklığıyla) veya dış hava sıcaklığına göre kompanzasyon (kısma) yapan bir donatımla ayarlanmalı. Yağ yakıt veya kok yakan kazanlarda alev veya ateşin direk tesirlerine karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır. Buhar ve kızgın su kazanlarında besi suyunun soğuk verilmesi ihtimaline karşı kazanlara koruyucu tedbirler alınmış olacaktır. elektrik sobası. pompa basıncı belirli değerin üzerine çıkarsa fazla debiyi kısa devre yaparak (fazla basınçta açılan vana koyarak) (ralief valve) veya pompa adedini azaltarak dengeyi sağlayacak uygun tedbirler alınmış olmalıdır. 3. termostat(lar)ın ayarına dokunulmaması.) miktar ve kapasite olarak fazla değişiklik yapılmaması ayrıca güneşten ve rüzgârdan en az etkilenen bir odanın seçilmesi gereklidir. Kazan termostatının veya eşanjörlerde sıcaklık ayar regülatörünün kaloriferci tarafından her an dış sıcaklığa göre ayarlanması tercih edilmemelidir. odadaki su kaynaklarında (insan. 3. Yukarıda (*) paragrafa belirtilen tedbirler alındığı takdirde kazan çıkış sıcaklığı sabit olacağından kazan termostatıyla brülöre kumanda etmek uygun olur. Yakıt içindeki kükürt oranına uygun şekilde gerek kazana suyun giriş ve çıkış sıcaklıklarının ayarlanması veya başka tedbirlerle bu sebeple kazanda meydana gelecek korozyonun asgariye indirilmesi sağlanacaktır.16.16. Kükürtlü yakıt kullanılan kazanlarda yakıttaki kükürt oranına uygun olarak kazana giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını istenilen değerlerde tutacak kontrol imkanı sağlanmış olmalıdır.b. Tesisatta ısınma dengelemesi (ayarlaması) nın da iyi yapılmış olması şarttır. Tecridi gereken borular toprak içerisinden döşenmeyerek.3 Isıtma Cihazlarının Çeşitli Su ve Gaz Özelliklerinden Zarar Görmemesi İçin Tedbirler Kazanlarda cins ve kullanılışına göre besi suyunun özellikleri ilgili Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olarak tayin edilecek ve tesisin bu özellikte suyla beslenebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. . Belli bir program dahilinde çalıştırılmak istenen sistemlerde program saati ile kontrol tercih edilmelidir. kanallar içerisine döşenecek veya idarece kabul edilecek uygun tedbirler alınacaktır. Kazan termostatı limit termostat olarak kullanılmalıdır.

3.4.17 Ġlgili Standartlar

TS EN 303 -1 TS EN 303 -2 TS EN 303 -3 TS EN 303-5 TS 377 -1 EN 12953-1 TS 377 -2 EN 12953-2 TS 377 -3 EN 12953-3 TS 377 -4 EN 12953-4 TS 377 -5 EN 12953-5 TS 377 -6 EN 12953-6 TS 377 -7 EN 12953-7 TS 377 -8 EN 12953-8 TS 10 TS 11 TS 12 TS 14 377 -10 EN 12953377-11 EN 12953377 -12 EN 12953377 -14 EN 12953-

Kazanlar Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Bölüm 1: Terim ve Tarifler Genel Özelli İşaretleme

Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar- Püskürtmeli Yakıt Brülörlü K

Kazanlar- Bölüm 3: Merkezi Isıtma Kazanları- Gaz Yakan Kazan Gövdesi ve Ceb Meydana Gelen Sistem Kazanlar- Bölüm 5: Katı Yakıtlı Kazanlar Elle ve Otomatik Yüklemeli, Anma Isı G Terim ve Tarifler, Özellikler, Deneyler ve İşaretleme Silindirik kazanlar – Bölüm 1: Genel

Silindirik kazanlar – Bölüm 2: Kazanların basınçlı kısımları ve yardımcı donanım Silindirik kazanlar - Bölüm 3: Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı Silindirik kazanlar – Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

Silindirik kazanlar – Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, doküman esnasında muayene Silindirik kazanlar – Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

Silindirik kazanlar – Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sist

Silindirik kazanlar – Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikl

Silindirik kazanlar – Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellik Silindirik kazanlar – Bölüm 11: Kabul deneyleri

Silindirik kazanlar – Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma siste

Silindirik kazanlar – Bölüm 14: İmalâtçıdan bağımsız bir muayene kuruluşunun kılavuz Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney Kuralları

TS EN 304 TS EN 305 TS 430 TS EN 12952-1 TS EN 12952-3 TS 2192 TS 2796 TS 2838 TS 3101 TS 4040 TS 4041 TS 11424 TS EN 230 TS EN 264

Isı Değiştiricileri (Eşanjörleri)- Performansla İlgili Tarifler ve Performansın Belir İşlemleri Kazanlar-Dökme Demirden Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 1: Genel

Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 3: Basınca maruz kalan par hesapları Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' ye Kadar Olan Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Güve Tasarımı ve Yerleştirilmesi Kuralları Alçak Basınçlı Buhar Üreticilerinde Güvenlik Kuralları Sabit Kazanlar Yapım Kuralları Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak Özellikler Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları

Yalıtım Bağlantı Parçaları-Montaja Hazır Bina Gaz ve Su Servis Hatlarında Elekt

Brülörler-Monoblok-Sıvı Yakıt Püskürtmeli Güvenlik Kontrol ve Ayar Cihazları ve Emniyet Kapama Cihazları- Sıvı Yakıt Kullanılan Yanma Tesisleri İçin; Emniyet

TS EN 676 TS 458 TS 712 TS 713 TS 901 TS 1257 TS 2164 TS 2736 TS 3419 TS 3818 TS 7363 TS 8991 TS 9876 EN 303-4

Brülörler-Vantilatörlü-Gaz Yakıtlar İçin Fuel-Oil (Yağ Yakıt) Tankı (Isıtıcısız Ev Tipi) Yakıt Yağı Tankı-Silindirik Genleşme Deposu-Çelikten, Açık (Sıcak Sulu Isıtma Tesisleri İçin) Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi Binalarda Sıcak sulu Isıtma Santrallerinin Düzenlenmesi Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C' den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları

Isıtma Sistemleri Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve G Doğal Gaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü-Bölüm 4:Isıl Gücü 70 kW ve Maksimum Çalışma Kadar- Terminoloji, Özel Kurallar Denetler ve İşaretleme

Tanklar-Çelikten, Prizmatik (Yer Üstünde Sıvı Yakıt ve Mazot Depolamada Kulla

3.5 Buhar Tesisatı
3.5.1 Genel Esaslar Bütün basınçlı kaplar; 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak projelenmiş, imal edilmiş, imalat kontrolü yapılmış, denenmiş, donatılmış olacak, onanlı projesine göre konstürsiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ile ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Ana buhar hatlarına kondensin akmasına uygun olacak bir şekilde eğim verilmelidir. Eğim buhar gidiş yönünde 1/70 oranında yapılmalıdır. Kazandan sonra bir yükselme (tersine eğim) varsa çap büyütülmelidir. Uzun boru hatlarında dizayn testere dişi şeklinde olmalıdır. Mümkün olduğunca kondensin tamamı kazan dairesine geri döndürülmeli ve kondens hatlarına kazan dairesine gidiş yönünde eğim verilmelidir. Buhar taşıma hatlarında, hat çapına ve sistem dizaynına uygun olarak her 30 ila 50 metrede bir kondens cebi yapılmalı ve kondenstoplar bu noktalara bağlanmalıdır. Kondens cebi genişliği, projede aksi belirtilmemiş ise DN100 çapa kadar hat çapı ile aynı çapta, daha büyük çaplı borularda, hat çapından iki küçük çapta (DN100‟den küçük olmayacak şekilde) seçilmelidir. Bütün kondenstoplar hava tahliyesini yapabilir özellikte olmalıdır. Hat sonlarına ve yükselme noktalarına konulacak termostatik hava tahliye elemanları ile hava tahliyesi sağlanacaktır. Bütün basınç düşürme istasyonlarında, basınç düşürme vanası öncesine bir adet separatör, pislik tutucu, uygun skalalı manometre ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Pislik tutucu filtresi yere (zemine) paralel olacak şekilde monte edilecektir. Basınç

düşürücü vana sonrasında uygun skalalı bir manometre, emniyet vanası ve izolasyon vanası kullanılacaktır. Basınç düşürme istasyonunda gerekli ise bir bypass vanası kullanılacaktır. Kolonların ve diğer ekipmanların bağlanmasında eğim verilecektir. Sıcaklık değişiminin etkisi ile oluşacak uzama ve kısalmalar kompansatör kullanılarak veya uygun ebatlı omegalar ile kompanse edilecektir. Omegaların kullanılması durumunda, giriş yönünde yapılacak kondens cepleri ile kondens tahliye edilecektir. Kondenstopların girişinde mutlaka pislik tutucu kullanılmalıdır. Pislik tutucular belirli sürelerde temizlenmelidir. Buhar ana dağıtım borularından alınacak branşmanlar mutlaka üstten olmalıdır. Bunun sağlanamadığı yerlerde, kondens cebi yapılarak, kondensin tamamen alınması sağlanmalıdır. Tesisatta muhtelif eleman bağlantı şekilleri tip detaylarda gösterildiği gibi yapılacaktır. Alçak basınçlı buhar tesisatlarında da uygun açma basıncına ayarlanmış emniyet vanaları kullanılmalıdır. Tesisat kazan dairesinden itibaren birkaç ana dağıtım borusuna ayrılıyorsa bir kollektörden vanayla ayrılmalar yapılacaktır. Bütün buhar sarf yerlerine manometre takılabilmesi için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. Buhar ve kondens tesisatı üzerinde kullanılan tüm armatürler ve borular, tekniğine uygun olarak müdahaleye imkan sağlayacak şekilde yalıtılmış olacaktır. Buhar kullanım miktarlarının belirlenmesi gereken noktalarda, montaj mesafesine ve işletmenin buhar kullanımındaki debi değişmelerine cevap verebilecek buhar yük oranına sahip debimetreler kullanılacaktır. Debimetrelerin girişinde mutlaka separatör ve pislik tutucu, çıkışında ise geri akışı engelleyecek şekilde çek vana kullanılmalıdır. Debimetreler sağlıklı ölçüm yapabilecek şekilde basınç ve sıcaklık kompanzasyonuna sahip olmalıdır. 3.5.2 Denemeler Boru döşemesinin sonunda cihaz bağlantıları yapılmadan evvel borular kör tapa ile kapatılacak ve mukavele ve ekinde özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına (asgari 4 Bar‟a) 24 saat müddetle denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltildikten sonra deneme tekrar edilecektir. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Buhar sistemi çalıştırılacak ve tesisattaki bütün yağ, kir, toz ve yabancı maddeler temizleninceye kadar kondens dışarı atılacaktır. 3.5.3 Muhtelif Cihazlar Alçak basınçlı buhar tesisatında kullanılacak manometreler 0-1 Bar veya tercihen 0-2 Bar skalalı olacak. Daha yüksek basınçlı buharda kullanılacak manometrelerin kullanılacağı basınca göre skalası kontrol tarafından tayin edilecektir. Manometreler gözleme mesafesinden görülebilecek boyutlarda olmalıdır. 3.5.4 Ġlgili Standartlar

Ana boru ve branşman ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. (PN 16. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden teknik icaplara uygun olacaktır. imal edilmiş. askı. kollektör kullanılacak. Denge deposu montaj. tespit. PN 40 gibi). İdare talep ederse termometre monte edilecektir.TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm : 7 Müşterek veriler 3. imalat kontrolü yapılmış. donatım. Kolonların ve cihazların da genleşme. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından kabil olduğu kadar kaçınılacak.6 Kızgın Su Tesisatı 3. . gereken yapılacaktır. denenmiş. gereken tedbirler alınacaktır. PN 25. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüd edilecek. Bütün basınçlı kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk veya uluslararası bir standarda uygun olarak projelenmiş. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi (omega.1 Genel Esaslar Kızgın su tesisatında kullanılan tüm cihaz ve armatürler kızgın su basınç ve sıcaklık değerlerine uygun klasta olmalıdır. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüd edilecek. gereken yapılacaktır. onanlı projesine göre konstrüksiyon değerleri zımba numaratörlerle belirli bir yerine yazıldıktan sonra etiketlenip sevk edilmiş ve ihzar edilmiş olacaktır. Bütün emniyet cihazları ilgili oldukları Türk Standardına veya uluslararası bir standarda uygun olacak ve kalite belgesini haiz olacaktır. Branşman.b. donatılmış olacak. kompansatör v. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde belirtildiği gibi göz önünde tutulacak.6.) sağlanacak. Bütün kızgın su boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır. kollektörden ayrılmalarda kısma ve kapatma vanaları konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon veya branşmanın kapatılması temin edilecektir. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa. hava tahliyesi. Kapatılabilecek her bölümün (branşmanın) tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş ve dönüş borusuna bir termometre konması için gerekli imkan sağlanmış olacaktır. kontrol.

1 Genel Esaslar Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6. Sistem suyla doldurulduktan sonra. gereken tedbirler alınacaktır. Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak. PN 16 gibi) Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş olacaktır.2 Denemeler Boru döşenmesinin sonunda. 3. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak. projesinde belirtilmemişse tecrit bahsinde açıklanan esaslar dahilinde tecrit edilecektir. geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek. ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek.3 Ġlgili Standartlar TS 1 TS 4 TS 6 TS 7 EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126EN ISO 4126- Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 4: Pilot kumandalı emniyet Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 6: Patlama diskli emniyet c seçim ve montajları Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 7: Müşterek veriler 3. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.Bütün boru. gereken yapılacaktır. proje değerleri ile karşılaştırılacaktır.b. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz önünde tutulacaktır. 3. . Kazanların verim ve kapasite değerleri test neticesi belirlenerek. vana.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. Tespit.7 Sıcak Su Ġle Isıtma (Kalorifer) Tesisatı 3. Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak. pompa v. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.6. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel. sonra su tamamen boşaltılacak. PN 10. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. destekleme ve kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Branşman. ısı kaybına sebep olabilecek kısımlar. askı.6. boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. basınçlı kap.7.

Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli. deponun donmaması için gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ´” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır.b. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. pürjör. donatım. Sistemde bina otomasyonu varsa her bir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş olacaktır. kolon boşaltma musluğu v. Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon. Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli. genleşme deposu v.b. Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için. boyler. Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı.s. Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı.Kolonların ve cihazlarında genleşme.2 Denemeler . Kalorifer tesisatı ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır. termometre kılıfı konarak. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır. hava tahliyesi. imkan sağlanmış olacaktır. 3. radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır. konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak. Genleşme deposu montaj. hava tüpü. Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör.) için müstakil pompalar yerleştirilecektir. radyatör altında döndürme ayakları. seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır. su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak.7. Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır. en yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa. plakalı eşanjör v. kollektörler. konvektör. kontrol. Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular. otomatik hava atma cihazı. branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. fan-coil. klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir. kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır.

Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. fan-coil cihazlarında oda termostatıyla kontrol edilmesi gerekmektedir. Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir. sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Ġlgili Standartlar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları 3.8. İdarenin onayı alınarak her grup radyatörün giriş vanasının Termostatik vana olarak tercih edilmesi. Eğer sağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Yalnız radyatörlerde çift ayarlı radyatör muslukları kullanılacaktır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. bakım ve değiştirilmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.5 katına 24 saat müddetle denenecektir. branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin edilecek.8 Isıtıcılar Ve Soğutucular 3. Motorlar. Aynı tesiste mecbur kalınmadıkça çeşitli tipte ısıtıcılar (mesela konvektör ve radyatör bir arada veya radyatör ve vantilatörlü ısıtıcılar bir arada) kullanılmamalı. Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir. kısma ayarlama ve kapatma imkanları sağlanmış olacaktır. Isı ekonomisini sağlamak amacıyla.Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarda. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. sonra su tamamen boşaltılacak. akışkanın. Sistem suyla doldurulduktan sonra. Isıtıcı ve soğutucu cihazlar hava ve su tahliyesi mükemmelen temin edilecek şekilde konumlandırılmış ve (veya) donatılmış olacaklardır. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir. filtreler. pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak. kullanılırsa sistemin debi ayarlanmasına (dengelenmesine) özel itina gösterilmelidir. pislik ayırıcılar. . geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek.

b. vantilatör devir adedini. kapasitesini. Pencere önüne konan radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak. v. tavan veya salon tipi ısıtıcı ve soğutucu cihazlar mahal içi hava sirkülasyonunu dengeli bir şekilde sağlayacak konumda olmalıdır. Duvar ve tavan tipleri imalatçısı tarafından verilen prospektüs veya katalogda montaj esasları detaylı olarak mevcut olmalı ve bu detaylara uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. Asma tavan içerisinde yer alacak tavan tipi cihazlar için. İmalatçısını. döşemeden en az 6 cm. m2 olarak ısıtma alanını.) monte edilecektir. aralıklı. yüksekte (asgari 4 cm.3 Konvektörler İmalatçı tavsiyelerine uygun olarak monte edilmiş olmalıdırlar. hava debisini. 3. . İmalatçısını. Duvar.2 Vantilatörlü Isıtıcı ve Soğutucular Vantilatörlü ısıtıcı ve soğutucu cihazlarda şartnamesine göre aynı zon veya aynı hacimde olanların veya aynı katta olanların hatta bütün bir binada mevcutların elektrik bağlantısını bir veya birkaç anahtardan kesmek mümkün olmalıdır. duvar veya tavan tiplerinde duvarda.8. gibi malzemeler olmamalıdır. dolap. Müdahale kapağı bulunmalıdır.8. aynı branşmandan birden fazla grup beslenmeyecektir. Ayrıca salon tiplerinde kendi üzerinde. motor özelliklerine uygun birer anahtar bulunmalıdır. pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar. Dağıtım sistemlerinde basınç dengelemesine önem verilecek yöntem ve ekipmanlar kullanılacaktır. Isıtıcı ve soğutucu cihazlarından ısı transferini engelleyebilecek perde. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. uygun asma tavan yüksekliği seçilmelidir. yükseklikleri buna göre seçilecektir.Cihazlara ayrılan branşman uygun çap ve mesafede tertiplenecek. 3. İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır. Cihazlara ait ses seviye değerleri konfor koşullarına uygun olacaktır.4 Radyatörler İlgili oldukları Türk Standardına uygun imal edilmiş olan radyatörler. paravan. kapasitesini. 3. kullanacağı elektrik voltajını belirtir. m2 olarak ısıtma alanını ve mmSS olarak su direncini belirtir pirinç üzerine silinmeyecek şekilde yazılmış birer etiketle donatılmış olmalıdırlar.8. imkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir.

5 mm‟den az olmayacaktır. Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. 3. radyatörlerin su ile temas eden ısıtma yüzeylerinin et kalınlığı 2. ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısıl işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak . Tespit ve yerleştirme ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak yapılacaktır.11 mm.8. 3.2 Çelik Radyatörler Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. Kabul edilebilir toleranslar.8. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1.8.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş.dir. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır.4. Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli. dilim şeklinde veya dilimlerden müteşekkil gruplar halinde ayaklar veya konsollar üzerinde projesine göre gruplanması yapılarak montajı yapılacaktır. PH değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.4.1 Dökme Dilimli Düz Satıhlı Radyatörler İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak ve İSO 185‟e uygun gri dökme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal edilmiş.3 Alüminyum Radyatörler Özel alüminyum alaşımdan pres döküm. tam boy ve genişlik ölçülerinde ± 2 mm. 3. mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardında göre Fe P01 kalite ve minimum 1. 3.8.Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1. astar boya üzerine firmasınca isteğe uygun renkte fırın boya ile boyalı dilimli alüminyum radyatörün projesine göre gruplanarak yerine montajı yapılacaktır. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. Döküm radyatörler piyasaya arz hali ile (gruplu veya dilimli) en az 10 barda sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. eksenler arası ölçüde ± 0.4.4. kalınlıkta soğuk çekilmiş saçtan imal. Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.4 Panel Tipi Alüminyum Radyatörler 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına.6 m‟den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır. Döküm radyatörler astar boyalı.3 mm. Isıl güç değerleri 75°C -65°C ( DT = 50 °K) değerlerine göre test edilmiş ve tesbit edilmiş olacaktır.

8. bakır boru alüminyum kanatlı serpantinli. Sıvı Soğutma Üniteleri ve Isı Pompaları-Elektrik Enerj Kompresörle Çalışan-Isıtma Çevrimi Bölüm 3: Kullanma Sıcak Suyu Hazırlama . iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar İklimlendirme Cihazları. iç ünitesinde hava filtresi bulunan split klimaların fan hızı yüksek ve düşük olmak üzere ayarlanabilecektir. 3. ilgili oldukları Türk Standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiş. hem de soğutmada kullanılmak üzere 3 devirli motorlu. kalınlıkta soğuk çekilmiş sacdan imal. 9 bar işletme basıncına dayanıklı. soğutma ve nem alma özelliklerine sahip olacak ve bunları otomatik olarak yapabilecektir. bir dış üniteden oluşan split klimalar duvar tipi.8. Yapısal konstrüksiyonu ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun. yoğuşma suyunun yoğuşma toplama borularına irtibatını temin edecek plastik boru ara parçası olacaktır. konveksiyon yüzeyleri en az 0.) 89/106/ EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına. vida.Alüminyum ve Biçimlenebilir Alüminyum A Oksidasyonu (Eloksal). Cihaz ısıtma. 3.7 Ġlgili Standartlar TS EN 442-1 TS EN 442-2 TS EN 442-3 TS1499 TS EN 10130 TS 4922 TS 3813 EN 10130 TS EN 14511-4 TS 7936 EN 60335-240 TS EN 255-3 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 2: Deney Metotları ve Değerlendirme Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 3: Uygunluğun Değerlendirilmesi Kalorifer Radyatörlerini Tespit ve Yerleştirilme Şekilleri Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemi.Coil Cihazları Gereğinde hem ısıtmada.dubel.1 mm.8 mm. et kalınlığında.Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için . kaset tipi.8. ilgili oldukları Türk Standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1. pürjör.4.8.11 mm. 3.5 Panel Radyatörler (Ölçü: m. yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuş. kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dahil boyalı olacaktır.6 Split Klimalar İlgili oldukları Türk Standartlarında. bir iç. fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol.Bö pompaları. su geçen yüzeylerde ilgili oldukları Türk Standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1.3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş. 3. salon tipi. Hava soğutmalı kondenserli olacak.5 Fan. hava yönlendiricileri ile aşağı/yukarı. çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı olacaktır. Teknik Özellikler Çelik Yassı Mamuller-Düşük Karbonlu Soğuk Haddelenmiş Soğuk Şekillendirile Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan ikli soğutma paketleri ve ısı pompaları . yoğuşan suyun hava ile sürüklenmeden yoğuşma tavasına akışını sağlayacak fonksiyonlu şekilde yapılmış. sağa/ sola yönlendirme yapacak. serpantin ve yerleştirme konstrüksiyonu.Bölüm 4: Özellikler Güvenlik kuralları . serpantin vana altı damlama ve tahliye tavaları ile birlikte.yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1. ısı güçleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun test edilerek saptanmış ilgili oldukları Türk Standardına uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı. yer ve tavan tipi olmak üzere çeşitli tiplere ayrılır.

Plakaların üzerindeki izahat idareye yazıyla teklif edilmiş ve idarece onanmış olacaktır. santrifüj.2 Talimat Verici Plakalar Her makinenin (vantilatör. işletme sırasında maruz kalabilecekleri tüm sıcaklık sahasında. boru donanımları.) üzerine yağlama ve bakım talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. Bütün cihazlar ve donanımları öncelikle ilgili Türk Standartlarına. soğutma grupları İdareninde uygun gördüğü bir uluslararası standarda uygun olacaktır. 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği. elektrik bağlantıları. 3.3 Soğutma Tesisatında Emniyetle Ġlgili Esaslar ve Denemeler . İşaretlenmesi 3. Diğer hususlarda tesisat. Soğutucu akışkan olarak Dünyada kullanımı yasaklanmamış olan F134a. Bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel birbirine uygun olmayan malzeme izole edilecektir. depoları. kompresör v. vidalı.Özellikleri. Çevre dostu soğutucu akışkanlar kullanılmalıdırlar. Su soğutma grupları projesinde seçilen tipte olmak üzere su soğutmalı (pistonlu. tesise monte edilmiş olacaktır. tüzüklere veya yönetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaklardır. alet ve cihazlar işletme ve çalışma esnasında maruz kalacakları şartlara uygun seçilmiş olacaklardır. Şartnamelerde veya projelerde hususiyetle aksi belirtilmemişse korozyona karşı dayanıklılık önceden kabul edilmiş ana malzemeler veya kaplamalar kullanılarak önlenmiş olacaktır.9. scroll) olacak. yardımcı parçalar ve diğer cihazlar. Absorbsiyonlu) veya hava soğutmalı (pistonlu (paket.). Herhangi bir mevzuatın henüz yürürlüğe konmamış olduğu mevzularda idarece kabul edilecek uluslararası bir standarda uygunluk aranacaktır. Basınç altında çalışan kaplar (soğutucu akışkan tankları. kanunlara.9. teknik şartnamelere ve mutad usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmiş olacaktır.b. Her makinenin üzerine çalıştırma ve durdurma talimatını ihtiva eden bir etiket konacaktır. hava boru ve kanalları. vidalı.b. santrifüj. F407c. su veya salamura tankları v. F410a vb. Cihazların montajında imalatçı firma tavsiyelerine de uyulmuş olacaktır. 3. beğenilecek çalışma ve performans gösterecek şekilde tanzim edilmiş ve dengelenmiş olacaklardır. split). vanalar. 87/404/AT Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve ilgili oldukları Türk Standartlarına veya bu konuda TS çıkarılmamışsa uluslararası bir standarda uygun imal edilmiş ve hangi standarda göre imal edilmiş olduğu silinmez şekilde üzerine yazılmış olacaktır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzeme ve montaj metotları kullanılacak. Sistemlerin bütün cihaz ve elemanları.9.9 Soğuk Su Sistemleri 3. Komple çalışır bir sistem meydana getirmek için lüzumlu bütün kontrol cihazları.

Deneme hidrolik olarak yapılırsa deneme basıncı çalışma basıncının 1.45 gümüş alaşımı ile. temas halinde bulunmayacaktır. bakır borular ve benzeri şekilde yapılan borular. .Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde. Deneme bütün fitingslerin ve sızdırması muhtemel noktaların sabunla veya diğer bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir. Bu şart tecrit edilmiş veya mekanik olarak korunmuş veya kaplanmış veya bina dışında döşenmiş borularda aranmaz.3. vidalı boru bağlantıları ufak ve büyük fitingsler manometreler ve bunların konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili oldukları T.2 Soğutucu akışkanlarda boru birleştirmeleri: Flanşlı bağlamada contadan kaçınılacaktır. Alçak basınçla çalışan tesislerde eğer tesis bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmişse tesisin evvelden tayin edilen basınca göre (yani müsaade edilebilir azami basınca göre) denenmesine lüzum yoktur. belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği.Yangından korunma. .Aluminyum mağnezyum ve çinko metil klorürle. . . Muhtelif cihazların bulundukları yerin cinsine göre ihtiva edecekleri soğutucu akışkanın cins ve miktarları hususlarında DIN 8975‟e uyulacaktır. Boru bağlantı yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve şekilde bulunacaktır.9.9.Makine dairesine bitişik hacimler ve makinelerin kurulacağı hacim ve konstrüksiyonu. flanşlar. Defrost gayesiyle alçak basınç devresine yüksek basınç tatbik edilen sistemlerde alçak basınç kısmı da yüksek basınç kısmının aynı denemeye tabi tutulacaktır.Tehlike anında kullanılmak üzere bir harici şalter yapılması. Soğutma tesislerinin basınçlara dayanıklılığı deneme ile ispatlanacaktır. Bu tesislerde yalnız elverişli malzemeden yapılmış elemanlar kullanılacak bu malzemeler kullanılan soğutucu akışkan veya yağ veya bu ikisinin karışımı veya absorbsiyon makinelerinde solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafından etkilenmeyen cinsten olacaktır. Mesela: . belirli şartlarda.1 katı kadar olacaktır. bakır boruyu çelik veya bronza % 35-45 .3. . Montajda bakır borular için havşalanmış bakır boruların sızdırmaz şekilde rakorlarla bağlanması veya bakır boruyu bakır boruya muflu geçme yaptıktan sonra bakır fosfor alaşımı veya % 35. . 3. cihazlar bu standartlara uygun emniyet valf ve donanımlarına sahip olmalıdırlar. .S.Kompresör dairesi ebatları.1 Soğutucu akışkanlar için boru ve eklenti parçaları: Soğutma tesislerinde kullanılacak dikişsiz çelik borular. . 3. Çalışma ve deneme basınçlarının tayininde dünyaca kabul edilen uluslararası standartlar esas alınmalı.Bakır ve çinko amonyakla. kapı ve pencere ebatları nitelikleri.Mağnezyum Freonla.Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar. çalışacağı gazla yapılırsa 1. ına veya DIN normuna uygun yapılacaklardır.5 katı.Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda Tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır.

takımların ve havaya açılan boruların içinde kalan tortuların emniyetle atılması temin edilmelidir.5 Tesisin manometrelerle donatılması hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. Umumi salonlara bekleme odalarına veya merdiven kuyularına soğutucu akışkan boruları gevşeyecek bir vidalı bağlantısı olmamak. Yağ boşaltma noktaları kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Bakır borular cüruf dolgu içerisine döşenmemelidir. patlayıcı disk. 3. Diğer hususlarda DIN 8975‟e uyulacaktır.9.9. İnsanların serbestçe dolaşabilecekleri yerlerde borular ulaşılamayacak kadar yüksekten geçmeli bina dışındaki borular 2 m.gümüşlü alaşımla kaynatmak usulü tercih edilecektir. Doğrudan doğruya okunmalı ve silindirik cam borulu sıvı seviyesi müşirleri hasara karşı korunmalı ve çift kapatma vanası ile teçhiz edilmiş olmalıdır. makinelerin. yüksekte veya tavana bitişik olarak döşenecektir. Emniyet cihazından atılan soğutucu akışkanın.3.3.4 Emniyet cihazları ve sıvı seviye göstergeleri hususunda aşağıda belirtilen esaslara uyulmuş olacaktır. fazla basınç emniyet şalteri gibi bir emniyet cihazı ile teçhiz edilmiş olmalıdır ve bu emniyet cihazı tesiste müsaade edilebilir azami basıncın geçilmesini önlemelidir.9. Binanın muhtelif katlarından geçen soğutucu akışkan boruları DIN 8975‟de verilen esaslara uygun döşenecektir. 3.25 m.3. Absorbsiyonlu soğutma makinelerinde ısıtıcı (jeneratör) bir emniyet cihazıyla teçhiz edilmelidir. Borular ve fitingsler gerekli yerlerden tespit edilmeli ve titreşime karşı korunmalıdırlar.3 Soğutma tesisatının montajında ve döşenmesinde uyulacak esaslar: Soğutucu akışkan boruları bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçişe mani olmamak için en az 2. . 3. Her halde okuma yapan şahıs herhangi bir kırılma halinde korunmuş olmalıdır. yüksekliğe kadar muhafaza içerisine alınmalıdırlar. Kompresörler ve soğutma tesisi emniyet ventili. Oturma odalarına veya ana giriş yerlerine açılan kanallara soğutucu akışkan borusu döşenmeyecektir. Kapama donanımı hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olacaktır. Bakma ve yansıtma camları uygun kalınlıkta cidarlara sahip olmalı ve uygun bir malzeme ile sızdırmalık temin edilmelidir. Eğer bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrılmış birkaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayrı emniyet cihazı konmalıdır. Yalnız başına patlayan tapalar bir emniyet cihazı olarak memnuniyet verici değildirler. paslanmayacak şekilde boyanmak ve dış tesirlerden ve hasardan korunmak şartıyla döşenebilirler.

F134a. Amonyak. Basınçlı kaplar hususunda DIN 8975‟e uygun olmalıdır. . Kendi kendine otomatik kapanır yangın kapıları mevcut olmalıdır.Tam yükte ve kısmi yükte kompresör yaklaşık olarak aynı randımanla çalışacaktır. etilklorid. dan fazla ise. aşağıda belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanılabilirler: Makine dairesinin içinde alev ve kıvılcım neşredebilecek hiçbir cihaz bulunmamalıdır. dan fazla soğutucu akışkan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalışan tesislerde kompresöre manometre konur.ı geçiyorsa her bir basınç kademesine en az bir manometre konmalıdır. Bu şartlar çok kademeli tesislerde her bir ayrı kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir. dikloretilen. F410a ‟nın dışında herhangi bir soğutucu akışkanla çalışan direk expansiyonlu klima tesisi yapılmayacaktır.Freon kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. Yüksek basınç presostadı tarafından kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalışması kabil olmamalıdır.yi geçmeyecektir. soğutucu akışkanları: soğutma tesislerinde veya salamura veya soğuk suyla soğutmalı klima tesislerinde. Tamamen otomatik olarak çalışan tesislerde kompresör amonyak ve freon soğutucu akışkanlarının 10 kg. Emme ve basma devrelerinin vanaları kapatılsa bile bu husus gerçekleşmelidir. a kadar şarjlarında standardize edilmiş manometre bağlama yeri bırakılır. Duvar. .7 Kompresörler aşağıda belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatımı havi olacaklardır. Absorbsiyonlu soğutma makinalarında soğutucu akışkanın net ağırlığı 1. Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basınç kırmızıçizgi ile işaretlenir.3. 3. döşeme ve tavanlar ateşe ve tutuşmaya mukavim olmalıdır. dan fazla ise. Kompresörün yüksek basınçlı devresinde basınç ve sıcaklık çok yükseldiği zaman emme basıncını ve sıcaklığını azaltarak bu basınç ve sıcaklığı ayarlayan bir tertibat ve yüksek basınç presostadı düşünülmesi tercih edilecektir. Kompresörün emniyeti bakımından emme devresinde sıvı akışkanı ayıran bir tertip düşünülmesi ve emme devresine bir presostat konması tercih edilecektir. . F407c.5 m/sn. .Kapasite ayarı teçhizatı tam yükteki randımanı azaltmayacaktır.9.9. Manometreler kompresördeki herhangi bir basınç değişikliği görülebilecek şekilde tesise monte edilir.Amonyak kullanılıyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg.5 Kg. 3.Kapasite ayarı kademeli veya devamlı olabilecektir. .Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakımından bir sakınca getirmeyecektir.6 Muhtelif boruların ve cihazların tanınması hususlarında tesis DIN 8975‟e uygun olmalıdır.3. .Çalışması tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri aşağıdaki hallerde manometre ile teçhiz edilir. Kendisinden kapasite ayarı yapan kompresörlerde. Mesela yüksek basınç kademesinde evaporatörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basınç kademesine de ısıtıcı (ejeneratör) ve absorber için bir manometre konmalıdır. . Piston hızı kataloğunda verilen azami devir sayısını geçmemek şartıyla 4. sülfür dioksit ve metil formiat. 100 Kg.

9. (Şalteri makine dairesi dışında olmalıdır.3.9.  Kontrol termostatı.9.  Serinletilmiş suyun çıkışında donmaya karşı limit termostatı. Kapılar yangın veya umumi merdivenlere açılmamalıdır. 3.  Karter ısıtıcı  Gaz çıkışı kapatma vanası  Yarı hermetiklerde yağ gözetleme camı  Çek valf 3. 3. tablolar v. Kullanılan bütün cihazların komple kapasite ve performanslarını belirtir eğriler.) 3.8 İmalatçı firma tarafından her cihaz işletme basıncına uygun şekilde basınç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmuş olacaktır.9. 3. imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalat ve montaj projeleri. Cihazlar için titreşim izolasyonlarını. temel veya kaide detaylarını.  Soğutucu akışkan basıncını ölçmek üzere manometre veya sensör.b. 3.  Soğutucu akışkan sıcaklığını ölçmek üzere termometre veya sensör.  Emme ve basma gaz basıncı manometreleri.3. .5.9.4 Ġmalat Projeleri Ve Detaylar Cihazlar şantiyeye sevk edilmeden evvel aşağıda belirtilen belgeler onanmak üzere İdareye verilecektir ve onandıktan sonra ihzarata geçilecektir. prospektüs ve (veya) katalogları.  Termostatik veya elektronik expansion valfi.  Kapasite kontrol cihazı  Alçak emme basıncı presostadı.3. Borular duvar ve döşeme içlerinden sızdırmaz olarak geçirilmelidir. Makine dairesinde mekanik havalandırma donatımı bulunmalıdır.  Yüksüz yol verme tesisatı.Kapılar kendi kendine yalnız dış havaya açılmalı.5.  Yağ basıncı manometresi.5 Soğuk Su Üretici Grupların Donanımı Proje veya şartnamede aksi istenmediği takdirde muhtelif cihazlar aşağıda belirtilen kontrol ve göstergelerle donatılmış olacaktır.9.2 Su veya salamura soğutucu evaporatörler:  Sıvı gaz kısmı solenoid valfi.  Düşük yağ basıncı presostadı (Elle kalibre edilebilir).9.9 Montajın tamamlanmasından sonra sistemin proje şartlarını gerçekleştirdiğini tespit için gerekli denemeler yapılacaktır. 3.1 Soğutma kompresörleri:  Emiş ve basınç devrelerinde kapatma vanaları.10 Ekipman ve borulamalarda gerekli sismik önlemler alınacaktır. malumat verici belgeler. umumi koridor veya pasajlara açılmamalıdır.

3. F134a.  Kilitleme rölesi.  Kondenser soğutma suyu giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Serin su veya salamura donmaya karşı limit termostatı (su soğutucu çıkışında).  Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recyeling pompdawn reley).  Kompresörün durmasını temin eden emniyet cihazını belirleyecek kırmızı ikaz lambaları. F410a donanımında bakır borular kullanılacaktır. Amonyak tesislerinde dikişsiz (patent çekme) siyah borular kullanılacaktır.  Soğutma gazı şarjının eksilmesi  Ters dönüş  Düşük chiller su sıcaklığı  Kompresör için düşük yağ basıncı (scroll hariç)  Voltaj dengesizliği  Termik koruma  Yüksek basınç  Elektrik aşırı yüklemesi  . soğutmaya ihtiyaç olduğunu ve ana şalterin yol verme durumunda olduğunu belirten yeşil lamba. eşitleme borusu ve vanası (birden fazla kondenser varsa) basınç ve sıcaklığı gösteren termometre ve manometreler. sıvı soğutucu akışkan seviye göstergesi.  Aşırı motor sıcaklığı halinde sistemi durduran role. 3. Aşağıdaki durumlara karşı cihaz kendi üzerinden korunmuş olacaktır.  Soğutucu akışkan pislik tutucusu. tecrit edilmiş olacaktır.  Soğutucu akışkan yoğuşma basıncını. kompresör emiş boruları. emniyet tapası. Su veya salamura soğutucu evaporatör. serinletilmiş su veya salamura boruları.9.  Sıva soğutucu akışkan gözetleme camı. Boru donatımında şu aksesuar bulunacaktır:  Sıcak gaz susturucusu. F407c.3 Kondenserler (Su ile soğutmalı):  Her bir serpantin kısmının gaz girişinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) ağzı bulunacaktır.Serinletilmiş su veya salamura giriş ve çıkış termometreleri veya sensörleri.  Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdiğini.  Kompresör çıkışında yüksek basınç presostadı. buharlaşma basıncını ve yağ basıncını gösteren manometreler.  İhtiyaç olduğu halde kompresör çalışmıyorsa bunu belirten sarı ikaz lambası. Tecritlerin üzerine rutubete karşı tecridi koruyacak kaplama yapılacaktır.4 Projede veya şartnamede aksi istenmediği takdirde (serinletilmiş suyla soğutma tesisatında) bu kısımda belirtilen hususlar yerine getirilecektir.5. Kullanılan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmiş olan özelliklerde olacaklardır.  Boşaltma vanası.  Kompresör emişinde alçak basınç presostadı. Soğutma cihazlarından her birisi aşağıda belirtilen kontrollerin toplandığı birer tablo ile donatılmış olacaklardır. kafi basınç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve).5. (büyük kompresörlerde).9.  Yağ diferansiyel basınç presostadı. soğutucu akışkan giriş ve çıkış kapatma vanaları.

9. Alçak sıcaklık limit presostadı normal sinyali. Yüksek basınç presostadı normal sinyali.5 Ekipman ve borulamada gerekli sismik önlemler alınacaktır. açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. Soğutulmuş su devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden (flowmeter) akış anahtarı sinyali.9. Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülasyonu mevcut olduğunu hisseden akış hissedici sinyali. Bir soğuksu üretici grup aşağıda belirtilen sinyalleri almadığı sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmiş durumda kalacak ve ilk hareketi ve işletilmesi kabil olmayacaktır. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda olduğunda vana açma anahtarı otomatik vanaya açma veya kapatma kumandası verecektir. Vana tamamen açılınca veya kapanırken bir yardımcı kontak bu su soğutucunun sirkülasyon pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. ilk hareket pompaya yol verilerek başlatılır. Kondenser tek ise motorlu vana konmaz. ilk hareket.5. Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde su soğutucu evaporatör dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Yağ basınç presostadı normal sinyali. . Soğutma kulesi vantilatörlerinin çalışır durumda olduğunu belirtir sinyaller. pompaya yol verilerek başlatılır.(bu sinyallerden herhangi birisinin değişmesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir). Birden fazla soğutma grubu olan tesislerde kondensere suyun dönüşüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktır. Vana tam açık duruma geçerken veya kapanırken bir yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili kondenser su pompasını çalıştıracak veya durduracaktır. 3. Soğutulmuş su dönüş sıcaklığının kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sıcaklığından yüksekte olduğunu belirtir sinyal. el veya otomatik durumda olduğunda vana açma anahtarı. Su soğutucu tek ise motorlu vana konmaz. Faz eksikliği  Akım dengesizliği 3. birisi veya her ikisi birden akış gösterdiğinde derhal vantilatörler devreye girecektir.6 SoğutulmuĢ Su Ġle Soğutma Sistemi Otomatik Kontrolü Aksi projede veya şartnamede talep edilmediği takdirde serinletilmiş su ile soğutma sistemi aşağıda belirtilen esasları sağlayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmiş olacaktır. Kompresör motoru sıcaklığı normal sinyali. Alçak basınç presostadı normal sinyali. Her iki debi kontrol cihazı akış göstermediği sürece vantilatörler duracak. Seçici anahtar (selector swich). Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akış hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarının çalışmadığını göstermesi üzerine soğutma kulesi vantilatörleri duracaktır.

Kondenser ve su soğutucu tek ise otomatik vanalar konmaz.9. Grup harekete geçince 3. ilgili pompa yardımcı kontak vasıtasıyla harekete geçecek. Sıra ile kontrol cihazı. kompresör ve soğutma kulesi fanları duracaktır. Otomatik ve elle kumanda durumlarını gösterir seçici anahtar. Sistemi durdurmak için motorlu vanaların kapatma düğmelerine basılacak.9. 3. 3. bu anahtarda pozisyonları mevcut olacaktır. ilgili debi kontrol cihazı gerekli akışı hissedecek ve soğutma kulesi vantilatörlerini çalıştıracaktır. sıcaklık kontrol edicisi soğutucu akışkan solenoid vanasına ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje şartlarını sağlayacaktır. Soğutma grubunun kulenin ve pompaların çalışır durumda olduklarını gösterir sinyal lambaları. Bu tablo aşağıda belirtilmiş cihazların montajına müsait şekilde imal edilmiş ve donatılmış olacaktır. Soğuk su dönüş sıcaklığı evvelce tayin edilmiş olan değerin üzerine çıkınca sıra ile kontrol cihazı ikinci anahtarı hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soğuk su ve kondenser .Sistem. vanalar kapanırken yardımcı kontaklar pompaları durduracak.6. Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazınarak işlenmiş soğutma tesisatının komple şematik diyagramı. Kondenser gaz basınçlarının işletme değerlerine uygunluğu kule fanı veya kule-kondenser devresi 3 yollu vana kontrolü ile sağlanacaktır. (selector swich) (Soğutma gruplarının ve pompaların eşit müddet çalışmasını temin için.6 da ilgili paragrafta açıklandığı şekilde harekete geçecektir.9.1 de belirtildiği şekilde kapasitesi kontrol edilecektir.9.1 Elle yol verme aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. ilk hareket pompalara yol vererek başlatılır.6. fabrikasında donatılmış ve imalat ve yerleştirme projeleri tasdik edilmiş çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek.) Kullanılacak sıcaklık kontrol elektronik paneli.2 Otomatik yol verme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Herhangi bir sisteme elle yol vermek istediğimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek. seçici anahtarın işaret ettiği soğuk su ve kondenser suyu otomatik vanaları düğmelerine basılarak açık duruma getirilecek sistem 3. Soğutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihazıyla kontrol edilecek. herhangi bir soğuk su otomatik vanası elle anahtarına basılarak açık vaziyete getirilecek. Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarının açma ve kapama anahtarları. Bu soğutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanası elle anahtarına basılarak açılacak.6. vana açılınca yardımcı kontak vasıtasıyla ilgili soğuksu pompası devreye girecek debi kontrol cihazı gereken akışı hissedecektir.

9.1 ve 3. pompaları duracak. kondenser gruplarının donatımında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. şartnamede istenmediği takdirde kompresör.9. şartnamede istenmediği taktirde bir kompresör su soğutmalı kondenser grubu.9.9. kompresör duracaktır.7 Kompresör ve Su Soğutmalı Kondenser Grupları Aksi.suyu otomatik vanaları otomatik olarak açılacak ve ikinci soğutma grubu sistem 3.6.5. son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindiği zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmiş su ve kondenser suyu otomatik vanaları kapanacak.9.1 de belirtildiği şekilde harekete geçecektir. Kompresör emiş boruları izole edilmiş olacaktır.9. Ana şalter kutuplarının yolverme durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası. sinyallerinden herhangi birisi tarafından durdurulması halinde şartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalıştırılması kabil olmayacak. 3.4 de belirtilmiş olan esaslara uygun olacaktır.1 Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu aşağıda belirtilen fonksiyonları yerine getirecek şekilde donatılmış olacaktır.5. elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresör devreye girecektir. Yük tekrar artarsa son devreden çıkan kompresör kademeli kumandalı şalter vasıtasıyla tekrar çalıştırılacak. Kompresör ve kondenserin donatımı 3. Kondenzasyon (yoğuşma) basıncını ve yağlama yağı basıncını gösterir manometreler.9. yük azalmağa devam ederse diğer kompresör(ler) de aynı şekilde duracak ve debi kontrol cihazı akışın kesildiğini hissederek soğutma kulesinin vantilatörlerini durduracaktır.9. Yük azaldığı zaman otomatik kapasite kontrol tertibatıyla kompresörlerin yükleri kısılacak.  Yüksek basınç presostadı. 3. aşağıda belirtilmiş olan şartlar tahakkuk etmiş ve belirtilmiş işlemler yapılmış olmadığı .8 Kompresör.  Kondenser suyu çıkış sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösteren limit termostatı. Elektrik motoru sıcaklığı yükseldiğinde kesici termostat.7. Soğutucu akışkan çıkış basıncının yükselmesi halinde kesici presostat. 3. Otomatik Kontrol Sistemi Aksi. Soğutucu akışkan boruları ve boru donatımı aksesuarları 3.5. Diferan Kilitleme rölesi.3 Kompresörün:  Düşük yağ basıncı presostadı.  Su soğutucusundan su çıkış sıcaklığının çok düşük olduğunu gösteren limit termostatı. Su Soğutmalı Kondenser Grubu.6.3 e uygun olacaktır. Soğutucu akışkan emiş basıncı düştüğünde kesici presostat. 3.

taktirde elektriki olarak kilitlenmiş olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu işlemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir. Santral veya buharlaşmalı ünit hava soğutucusu vantilatörlerinden birisi veya hepsi düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Kondenser suyu pompalarından birisi veya ikisi de düğmelerine basılarak çalıştırılmış olacak, Soğutma kulesi vantilatörü düğmesine basılarak çalıştırılmış olacak, Kompresör düğmesine çalıştırılmak üzere basılmış olacak, Yüksek basınç, alçak basınç yağ basıncı presostatları ve motor sıcaklığı termostatı normal durumda olacaktır. Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarıda belirtilen konumda değilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir. Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizatı vasıtasıyla regüle edilecektir. Yukarıdaki emniyet cihazlarından şartnamede istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve ışıklı sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir. 3.9.8.1 Kompresör: Düşük yağlama yağı basıncı sebebiyle, Yüksek soğutucu akışkan çıkış basıncı sebebiyle ilgili emniyet cihazı tarafından durdurulmuşsa: Tesisin tekrar çalıştırılması kabil olmayacak ve şartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 3.9.9 Soğutma Kulesi Soğutma kulesinin monte edileceği yer, İdarenin ve kontrollüğün birlikte imzalayacağı bir protokolle tespit edilecektir. Kule yerine konduktan sonra çalıştırılacak ve ses yönünden mahzur getirmediği protokolde belirtilecektir. Soğutma kulesi çok iyi bir şekilde titreşimler absorbe edilmiş olarak monte edilecektir. Titreşim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir. Kulenin üst kısımlarına ulaşılabilmesi ve su teknesindeki flatör, filtre v.b. tesisatın bakımının yapılması için gereken tedbirler alınmış olacaktır. Soğutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altına düştüğünde gerekli yerlerde ışıklı ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir şamandıralı sinyal tertibatı yapılacaktır. (bedeli brülör tesisatı ışıklı sinyal tesisatından ödenecektir.) Soğutma kulesi çıkış borusu üzerine pislik tutucu konacaktır.

Büyük kapasiteli sistemlerde bir soğutma grubu için birden fazla kule kullanılması durumunda kule havuzları tabii akışa uygun çapta borular ile birbirine bağlanacaktır. Ortak emiş kollektörüne bağlanan birden fazla kule uygulamalarında da kule havuzları yukarıda belirtildiği gibi birbirine bağlanacaktır. Kule suyu özelliklerinin takibi ve blöf şeklinin nasıl uygulanacağı İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Tesisata pislik tutucu bağlanacak. Fanın içerisine yabancı madde girmesini önlemek amacı ile fan emişlerinde tel kafes olacaktır. Motor ve kayış kasnak tertibatı dış etkenlere karşı özel olarak korunacaktır. Fanlar sessiz, statik ve dinamik olarak tam balanslı, korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

3.10 Soğuk Oda Ve Depolar
3.10.1 Genel Esaslar Soğuk oda izolasyonunda kullanılacak malzeme poliüretan enjeksiyonlu panelden olacaktır. Bu panellerin iç ve dış yüzeyleri polyester boyalı veya plastifiye film kaplı galvaniz sacdan imal edilecektir. Paneller 40 -42 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan enjeksiyonlu olacaktır. Paneller ululararası hijyen standartlarına uygun olacaktır. Paneller kilitli imal edilip çabuk ve kolay monte edilebilir olacaktır. Panellerin kapıları kilitli ve içten açma mekanizmasına haiz olmalıdır. Panel kalınlıkları; en az 70 mm- normal muhafaza amaçlı 0 C‟lik odalar için, en az 100 mm donmuş muhafaza amaçlı –20 C‟lik odalar için en az 140 mm şok odaları –35 C‟lik odalar için olacaktır. Döşeme panelleri plywood veya paslanmaz çelik kaplama olacaktır. Döşeme panelleri 3000 kg/m2 yayılı yüke dayanıklı olacaktır. Döşeme panelleri gerektiğinde üzerinde yumuşak tekerlekli veya transpaletli araçların gezebileceği şekilde takviye edilebilmelidir. Soğuk oda panelleri ISO 3582 yangına dayanıklılık sınıfında olacaktır. Paneller 333/233 K (+60/-40 C) şartlarında kullanılabilir olacaktır. Isı transfer katsayısı: en fazla 0,30 W/m2K (7 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,21 W/m2K (10 cm‟lik paneller için) Isı transfer katsayısı: en fazla 0,18 W/m2K (14 cm‟lik paneller için) olacaktır. Soğuk oda içerisine döşeme süzgeci konmayacak; sifonsuz bir akıntı yeri betonarmeye “tip projelerde kargir depo su boşaltma borusuna benzer şekilde” yakalı olarak beton dökümü esnasında projede gösterilecek noktada tespit edilecek; bu akıntı yeri pik veya pirinç döküm olacak, üst kısmında bir süzgeçli sökülebilir kapağı olacak; bitmiş döşeme yüzünden 3 mm. aşağıda olacak şekilde monte edilmiş olacaktır. Bu akıntı yeri dıştan rutubet tecritli olarak betonarme içine gömülü en az 2” galvanizli boru veya kurşun boru ile en yakın noktadan oda dışına çıkarılacak betonarmeden çıkış ve duvara giriş noktalarında deformasyonlar dolayısıyla hasar görmemesi için tedbir alınacak oda dışında yan girişli bir banyo süzgecine bağlanacaktır. Soğuk oda duvarlarının iç yüzünün ve döşemenin kaplanması isteniyorsa bu kaplama sıcaklık değişimlerinden zarar görmeyecek cinsten olacak; bilhassa duvarlarda tecrit sıcak bölgesindeki rutubet izolasyonundan geçecek; donmayacak kadar alçak buhar basıncında rutubetin gerek tecrit içinde gerekse sıva veya kaplama içinde birikmeyip oda içine girmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Alınacak tedbirlere rağmen döşeme tecridi arasına sızması muhtemel suların drenajı düşünülmüş olacaktır. Soğuk odanın dışarıdan görülebilecek ve okunabilecek bir noktasına bir termometre konacaktır. Defrost sularının ikinci paragrafta belirtilen akıntı yerine ulaştırılması için gerekiyorsa betonarme içinden ayrı bir boru çekilerek defrost borusunun akıntı noktasında yine sifonsuz akıntı yeri vazedilecektir. Ancak oda içinden dışına boru çıkışlarının mümkün olacak asgari sayıda tutulmasına ehemmiyet verilecektir. Soğuk oda içerisine monoray tesisatı yapılmasında monoray yükü ısı tecridi iç kısmında yapılacak konstrüksiyonla yüzer döşemeye bindirilecek veya tecrit dışında bırakılacak gusselere hiçbir noktadan ısı köprüsü yapmayacak şekilde tecritli olarak bindirilmiş olacaklardır. 3.10.2 Modüler Tip Soğuk Depo 3.10.2.1 Panel Oda Teknik Özellikleri:  Komple soğuk oda taban, tavan ve duvarları poliüretan dolgulu prefabrik sandviç paneller ile monte ve demonte edilebilir şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panel kalınlıkları soğuk odalar için min.90 mm, donmuş muhafaza odaları için min.150 mm olacaktır.  Panellerde yoğunluğu min.40 kg/m3 olan poliüretan izolasyon malzemesi kullanılacaktır.  Panellerin temas yüzeyleri hava, ısı ve buhar geçişini engelleyecek şekilde erkek-dişi formunda birbirine geçmeli, kilitli olacak ve köşe birleşmelerinde panel yüzey malzemesinden imal edilmiş aksesuarların kullanılması ve montaj sırasında silikon ile tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır.  Soğuk odaların kapısı içeriden açma mekanizmasına sahip olacaktır.  Soğuk oda kapısı dışarıdan kilitlenebilir özellikte olacaktır.  Duvar ve tavan panellerinin yüzeyleri küf, koku ve bakteri üretmeyecek şekilde polyester kaplı galvaniz saç olacaktır.  Zemin panelleri 2000 kg/m2 sabit, 1500 kg/m2 hareketli yüke dayanıklı olacaktır. 3.10.2.2 Soğutma Grubu Teknik Özellikleri  Soğutma üniteleri yüksek verimliliğe haiz split tipte olacaktır. Ayrıca soğuk odanın içinde ve dışında mümkün olan en az yer kaplayacak ölçülerde üretilmiş olacaktır.  Soğutma gruplarının kompresörleri hermetik, yarı hermetik veya scroll tipte olacaktır.  Soğutma grupları dijital kontrol işlemcisi ile tam otomatik olarak çalışacaktır. Soğutma gruplarının defrost işlemi elektrikli rezistanslar ile yapılacaktır. Defrost sıcaklık ve zaman parametreleri ile kontrol edilecektir.  Defrost esnasında kondenser fanları yüksek basınç prosestatı ile otomatik olarak kontrol edilecektir.  Üretici firma soğutma gruplarının tam elektrik, elektronik ünitelerinin bağlantılarını gösterir devre şemaları ve kullanma kılavuzunu iki suret halinde teslim edecektir.  Soğutma gruplarının oda içinde kalan kısımları alüminyum malzemeden kasetli olacaktır.  Soğutma gruplarının ISO 9001 Belgesi bulunacaktır.

kalite ve işçilik yönüyle tam bir standartlık sağlanmış olacaktır. Soğutucu yüzey sıcaklığı. Rutubet tecridi konstrüksiyonu. ilişkileri yönlerinden ve özellikle depolanan maddenin rutubet kaybetmesinin önemli olduğu hallerde dış duvar kaybının malın rutubet kaybetmesine doğrudan tesir ettiği göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edileceklerdir. polietilen torbalara konup soğuk yüzünde ve alt kısmında delikler açılarak veya sıcak yüzünü ve yanlarını polietilenle kaplayıp soğuk yüzünü tamamen açık bırakarak döşenecektir. Soğuk oda iç projeleme nispi nemi. elektrik devre şemalarını. Daha kritik durumlarda mala perdahlı çimento sıva üzerine asfalt kaplamalı alüminyum buhar tutucu ve pestili iki kat asfalt kaplanmış cam tülü pestili arasında ek yerleri çok iyi bindirilmiş ve bitümle sızdırmaz hale getirilmiş olarak tatbiki ve tecrit malzemesinin çıplak olarak veya polietilenle birlikte (hesap ve grafiklere göre) kullanılması cihetine gidilecektir. kullanma ve bakım kılavuzunu. depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine ve belirli zamanda İdarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilecektir. oda sıcaklığı. dış sıcaklık.3 Soğuk Oda Projelerinin Kontrolü Soğuk oda projelerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır. parça büyüklüğüne.  Üretici firma ihtiyaç makamına soğutma grubunun detay resimlerini. ısı geçirgenliklerine ve iç dış projeleme sıcaklıklarına göre tanzim edilecek yoğuşma diyagramlarına ve tecrit konstrüksiyonunun buna etkilerine göre kontrol edilecektir.10. belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları süreye göre kontrol edilecektir.Soğutma ünitelerinin imalatında ölçü. Soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi. depolama şekline. 3. Yoğuşma hesap ve grafikleriyle bir yoğuşma problemi bulunmadığı gösterildikten sonra rutubet tecridi olarak mala perdahlı çimento sıva üzerine hesaplarda özellikleri belirtilmiş bitüm sürülmesi ile yetinilecektir. Soğuk oda iç projeleme sıcaklığı. malın soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilecektir. yedek parça katalogunu ve periyodik değişmesi gereken parçaların listesini içeren bilgi dosyasını verecektir.  Soğutma üniteleri dış hava şartlarından korunmuş ambalaj içerisinde nakledilecektir. depo edilecek madde veya maddelerin cinsine.  .4 Soğuk Oda Isı Ve Rutubet Ġzolasyonları Soğuk oda duvarlarının ısı izolasyonu için cam yünü veya cam köpüğü (Foam Glass veya Cellular Glass) kullanılabilecektir.  Üretici firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya TSE‟den alınmış hizmet yeterlik belgesine sahip yetkili servislerinin olduğunu belgeleyecektir.10.  Soğutma üniteleri kullanıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile imalat. yukarıdaki paragrafa göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilecektir. Isı tecridi kalınlıkları: Enerji masrafları. duvar rutubet geçirgenliklerine. malzeme ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır. 3. Yoğuşma yönünden daha kritik bulunacak hallerde ilaveten tecrit maddesi.

11 Hava ġartlandırma Ve Havalandırma Tesisatı 3. tavan ve döşemelerin tecridi tercih edilecektir. ağırlığı yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir oda içi konstrüksiyonla. Yoğuşma hesap ve grafiklerine göre rutubet yönünden çok kritik olmayan hallerde. taşınması fonksiyonlarının sağlanması tercih edilecektir. ısıtıcı ve soğutucu serpantinler. 3. Filtre ihtiva eden sistemlerde vantilatörler çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra İdareye teslim edilirken temizlenecek veya temizleriyle değiştirilecektir. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere.11. Motorlar. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. Bu konstrüksiyon duvarlarda yüzer döşeme üzerine bindirilmiş bir duvar ve tavanda buna bindirilmiş hafif konstrüksiyon ahşap veya madeni kirişlere oturtulmuş veya tespit edilmiş içten (alttan) kaplama elemanı olabilecektir. Bu hallerde dübellerle telin tespit edildiği noktalarda rutubet izolasyonu tatbikine daha fazla itina gösterilecektir. böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır. tecrit aralarından veya polietilen sarılı olanlarda aralıkların kesiştiği noktalardan geçirilerek tecrit plaklarını ve sıvaya mesnet olacak metal düplüvayeyi bağlaması İdarece kabul edilebilecektir. debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir. PVC li veya alüminyum folyolu torba rutubet izolasyonu gereken tatbikatta. bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel. nemlendiriciler. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.1 Genel Esaslar Kullanılacak malzeme. pislik ayırıcılar. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir.İlk yatırım harcamaları yönünden büyük bir zorluk olmayan hallerde cam köpüğü blokları ile duvar. Duvarlarda da ahşap veya madeni hafif konstrüksiyon ve buna tespit edilmiş kaplama olabilir ve bu konstrüksiyona tavan kirişlerinin de bindirilmesi kabul edilebilecektir. alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır. bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır. filtreler. kaplanması. . birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak. çimento sıvada açılacak deliklere dübellerle tespit edilecek galvanizli tellerin. duvar ve tavan tecrit levhalarının içten korunması.

2 Vantilatörler Vantilatörler kalite belgesini haiz prospektüsleri tasdik edilmiş ve imalat esnasında imalat kontrolleri yapılmış olacaktır. temizlik sınıfı v. Ayarlamalar yapılmadan önce. uygulanacak yöntem yazılı olarak İdareye sunulacaktır. yoksa DIN 1946 'ya veya İdarenin kabul edebileceği başka bir uluslararası standart kriterlerine uygun olacaktır. Vantilatör millerinin uçları takometre (devir sayacı) takılabilecek şekilde ekseninden delinmiş olacaktır. gürültü ve titreşimin önlenmesi. hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek. ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek. gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır.11. Eğer bu parçalarda herhangi bir yüzey kaplaması yapılacaksa ve bu kaplama balansa tesir edebilecek vasıfta ise kaplama yapıldıktan sonra parçanın balans kontrolü yapılmış olacaktır.b. parçacık ve partikül testleri. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi. gibi özellikler varsa ilgili Türk Standardına. lif tutucu menfez. sabit hava debi kontrol cihazı. Bütün cihazlarda. tasarım. Radyal vantilatörlerin karakteristik eğrileri öyle seçilecektir ki işletme basıncı vantilatörün hiç hava vermeden çalıştırıldığında hasıl edeceği basınçtan aşağıda olacak ve maksimum . ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre. yerleştirilmesi. yoksa DIN 1946 ya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır. sabit hava debi ayar cihazı. Hijyenik ve temiz odaların klima ve havalandırma sistemlerinde. standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Sistemin damperleri kısmen kapalıyken. çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde. gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. v. 3. Gerekli sismik önlemler alınacaktır. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek. Hepa filtreler. hacimler arasındaki hava akış ilişkileri.Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları. kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak ilgili oldukları Türk Standartlarında belirtilen esaslara uygun olacaktır. Vantilatörler projeleme şartlarında dengeli ve kararlı şekilde çalışacaklardır. İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik. imalat. Laminer hava akımlı filtre sistemi. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım ünitelerinin kullanılması düşünülecektir. tam açıkken ve muhtelif projeleme şartlarında vantilatörün istenilen toleransları verip vermediği ve projede belirtilen karakteristiklere tam uyup uymadığı kontrol edilecektir. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına.b. cihaz performansları. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı ilgili oldukları Türk Standardına veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır. hava sızdırmaz damper. değişken hava debi ayar cihazı. Cihazların seçilmesi. Bütün vantilatörlerin rotorları ve diğer dönen parçaları statik ve dinamik yönlerden dengelenmiş olacaktır.

ilerisinde. projesine göre gerekli damperler. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır.  Statik randıman. gözetleme camı. Hijyenik tip klima ve havalandırma santrallerini oluşturan hücrelerin iç cidarları paslanmaz çelik olacaktır. Monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla bükülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Bu statik basınçta % 15 den fazla bir değişme meydana getirmeyecek ve vantilatör çalışmasındaki kararlılığa (kararlılık üfleme eğrisinin muntazam seyir göstermesi anlamındadır) hiçbir etkide bulunmayacaktır.  oktavlık bandın her birisinde desibel cinsinden ses gücü seviyeleri eğrileri.11.randımanın elde edileceği noktaya tekabül edecektir. Her bir modülü titreşime karşı beğenilecek tarzda izole edilmiş olacaktır. doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. yerleştirilmiş mikrofonla ölçülmüş olacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre. 3. Vantilatör konstrüksiyonu ve performansı hakkındaki bu malumata ilaveten her bir fan için prospektüs ve katalogları aşağıda belirtilen malumatın belgelerini de ihtiva edecektir. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. sıfırdan verebileceği azami debiye kadar hazırlanmış.11. Cihazların elektrik bağlantıları. ilerisinde ve 1 m. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır. aydınlanma lambası bulunacaktır.5 Havalandırma Klima Santralleri Santraller içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onanlı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır.  Tavan ve duvara monte edilmiş cihazlarda cihaz hava çıkış menfezinin 1 m. aşağısında. İstenen ses seviyesinin elde edilebilmesi için cihaz içinde gerekli tedbirler alınmış olacaktır.11. den aşağı olmamak şartıyla işletme basıncından en az % 50 fazla basınçta hidrolik basınç denemesine tabi tutulmuş olacaklardır. 3. Her hücrede bakım kapısı. otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır. Santrallerde. Vantilatörün projede veya şartnamede belirtilen devirde.  Döşemeye yerleştirilmiş cihazlarda 1 m. 3. “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır. yüksekte ve cihaz hava çıkışının 1 m.3 Isıtıcı ve Soğutucu Serpantin Denemeleri Bütün serpantinler 15 Bar.4 Cihazların Ses Seviyeleri Vantilatörlerden başka cihazların hasıl ettiği ses şiddetleri 200 (Sq feet) (ses absorbsiyonu için bir Amerikan birimi) absorbsiyonlu bir odada ve. Tam sızdırmazlık sağlanmış olacak. .  Çalışma kayıplarını da ihtiva eden motor gücü eğrileri.  Statik basınç.

11. Fanlar çift girişli santrifüj tip olacaktır. 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır. ısıl geçirgenlik katsayısı. ısıl köprüleme değeri. v.s. 3. esnek fan atış ağzı bağlantısı. kayış-kasnak. Bilyeli yataklar seçilen performans koşullarında en az 25.3. dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek. Fan.3 Hava Kontrol Damperleri Kontrol damperlerinin çerçeve ve kanatları galvaniz sac veya alüminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Bu paneller santral karkasına. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak. Standart fan motorları. taş yünü.11.5. Fan rotoru.1 DıĢ kaset Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir.5. Kanatlar aerodinamik yapıda olacaktır. cam yünü. Dış kasetin konstrüksiyonu iç ve dış yüzeylerin tamamen girintisiz.000 saat çalışma ömrüne sahip olacaktır. hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir.11. ses yutma kapasitesi.5. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz.) göre uygun seçilmiş olacaktır. özellikleri ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. sızdırmazlığı. çıkıntısız olmasını sağlayabilecek şekilde olmalıdır. alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır. . fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır. galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek. Motor. fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır. titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır. yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır.s. ilgili oldukları Türk Standardı IP 54 koruma sınıfında ve F izolasyon sınıfında olacaktır.2 Fan Bölümü Fan hücresi. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. Panellerin santral profiline montajında. v. fan. Kullanılacak elektrik motorları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Santral karkası. Paneller. motor. dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. 3. V kayışları ile tahrik edilecek ve bilyeli yataklı olacaktır. ısı direnci. böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır. fan muhafazası. Dış kasetin mekanik dayanımı. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan.

5 Susturucular Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır. aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır. borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.11. Isıtıcı batarya. çelik borudan yapılmış olacak. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek. Bataryalarda su girişleri alttan. Filtre etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir. ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır. Isıtıcı batarya. Kulisler dikdörtgenler prizması şeklinde olacak. konum göstergesi. Kollektörler.5.11.Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır. antikorozif boya ile boyanacak ve borulara kaynatılacaktır.11. etrafından hava by-pass‟ını önleyecek şekilde monte edilecektir. kolayca sökülüp takılabilen tarzda galvaniz sac malzemeden imal edilen kasetler içine yerleştirilecektir. santralin içerisinde. 3. 3. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır. Elle kumanda edilecek damperler. dirençler en aza indirgenecektir. Ses yutma seviyeleri. 3. 110 °C nin üzerindeki su sıcaklıklarında çelik boru çelik kanat kullanılacaktır.6 Isıtıcılar Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır.4 Filtreler Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır.5. .5. Filtre ve kaset arasına conta yerleştirilecek ve sıkıştırma mekanizmaları ile tutturulacaktır.

bakır ve benzeri) tavana askı tertibatıyla birlikte olacaktır. pompası. verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır. hacimdeki havayı bir saate % 90 nispi neme çıkarabilecek şekilde projelendirilmiş hava yıkayıcı ve nemlendiricinin.11. 3 mm.11. su dönüşlerinde ise üstten hava tahliye vanası yerleştirilecektir. diğer madeni yüzler antipas boya ile iki kat boyandıktan sonra dış yüzeyler istenilen renkte iki kat boyanacaktır. galvanizli boru ile yapılmış boru donamını. şamandıralı besleme tertibatlı havuzlu. su hazneli tiplerde plastik toplu şamandıra tertibatlı su girişi ve taşma bağlantıları suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı diskleri hava sirkülasyon.8 Nemlendiriciler 3. 3.5. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır. boşaltma tapası. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum. kalınlıkta sacdan yapılmış 40 delik/cm2 paslanmaz çelikten gerekli alanda filtreli emme.5.5.8. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63 -100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez.Seperatör ve deflektörler galvanizli sacdan veya özel plastik kutulardan yapılacak.5. dönüşleri ise üstten olacak şekilde imal edilecektir Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır.11.8. Su girişlerinde drenaj amacıyla. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir. vantilatörü. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.8. 3. tek veya çift sıra püskürtme memeleri.2 Oda tipi sulu nemlendirici: Suyu atomize halde oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede 220 veya 380 volt.1 Sulu Tip Nemlendiriciler Takriben 1000 m3/h hava içi 1 ton su püskürtülerek.11.3 Kanal tipi sulu nemlendirici . pirinç.3. (seperatör) su sızdırmaz gözetleme camlı kapağı olacaktır.7 Soğutucular Soğutucu bataryalar.11. gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceket. Bataryalar ters akışlı olacak ve su girişleri alttan. 3. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır.5. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir. bir sıra hava yönelticileri.

Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası. sacdan alt tablası. suyu alt hazneden alıp atomize taraflarına sevk edecek pompa elemanı. elektronik kartı. 200 Volt.5. 3. kondens ve ön ısıtma buharı çıkış bağlantılarına sahip separatör  Elektrik veya pnömatik kontrollü vana  Ön ısıtmada oluşacak kondensi tahliye etmek için hat kondenstopu 3.Saatte takriben 5 kg. suyu atomize halde hava kanalı içerisine sevk edecek kapasitede. kontaktör ve kablolanması bulunacak. Kalınlığında galvaniz sacdan bağlantı tablası hava kanalından geçen hava akımını su zerrelerini absorbe edecek tarzda yönlendirecek deflektör tertibatlı. tamamen ıslanmış olan dolgu içerisinden geçen havayı %90 bağıl neme çıkarabilecek özelliklerde olacaktır. standart cihaz nemlendirme yapmak için on/off kontrol kartına haiz olacak. Kanal veya klima santralı içine buhar dağıtım uygulamalarında. Paket ünitenin içereceği elemanlar.6 Dolgu tipi sulu nemlendirici: Selüloz tabakadan yapılmış dolgu malzemesi. elektrik motorunu su ve nemden koruyacak ceketi. buharı yayarak kanal içerisine sevk eden çift katlı perfore üst membranlı.11.11. paket ünite.5. ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek.  Paslanmaz çelikten mamul.5. nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru. silindirin kireçlenme nedeni ile veya temizlenme vakti geldiğini kullanıcıya bildirecek. hesapları kontrollükçe onaylanarak seçilecektir. ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun. buharı oda havası içerisine sevk edebilecek kapasitede buhar püskürtme meme başlığı. 50 frekanslı elektrik motoru nemlendirici ve hava vantilatörünü havi dış gövdesi pasa dayanıklı boya ile boyanmış olacaktır. ayrı bir bölümde kumanda panosu.7 Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. hava sirkülasyon vantilatörü. 3.8. ve benzeri) malzemeden imal edilmiş olacaktır.5 Buharlı kanal tipi nemlendirici 0.5 mm. takriben 40 Watt. 50 frekans elektrik akımı ile çalışabilen takriben 63-100 Watt gücünde elektrik motoru ile mücehhez en az 5 lt. 3. özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu .8. ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda. Projede belirtilmediği taktirde. arızalarını.5 – 2 bar basınçta hazır bulunan buharı kullanarak değişken buhar yüklerine cevap verebilecek özellikte olmalıdır.5. cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek. bütün elemanları paslanmaz (alüminyum pirinç. cihaz kumanda panosundan enerji gelip gelmediğini.11.5 atmosfer basınçlı buharla çalıştırıldığında saatte takriben 10 kg. ilk çalışma esnasında damlamayı önleyici dış kapsüllü nozül  Komple paslanmaz çelik. uygun kapasitede dalgıç tip pompası olacak. bakır. cihaz içerisinde bulunan bu pompa bir dağıtıcı boru vasıtası ile dolgu malzeme üzerine suyu bırakacak.8.4 Buharlı oda tipi nemlendirici 0.11. elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak. su haznesi plastik toplu şamandıra tertibatlı su giriş ve su taşma bağlantıları. 220 veya 380 volt. diskleri hava kanalına bağlanmak için takriben 1.8. yoğuşan buharı toplayıcı silindirik sacdan kabı ve sevk etme borusu buhar giriş borusu.

Servis kapağında gözetleme camı bulunacaktır. ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır. üzerine iki kat fırın boya yapılmış olacaktır. blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olacaktır. Bütün nemlendiricilerin çıkışlarında PVC veya polipropilen damla tutucu kullanılacaktır. Kaplaması ve şasesi tercihen alüminyum konstrüksiyonda olacaktır.8 Hava Kanalları Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş. Bütün demir kısımlar klor kauçuklu boya ile bir kat mükemmel boyanmış olacak.5. Filtreler yaklaşık olarak 7 mikron ve daha büyük tozların % 100 ünü.8. 3. Dolayısı ile. 3. 5 veya 10 cm. 3. hızda 10 mmss ve 2. Bütün hareketli parçalar titreşim kesiciler üzerine monte edilmiş olacaktır ve sessiz ve titreşimsiz çalışacaktır. su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri. norm ve standartlara uygun olmalıdır. sigorta dış hava etkilerine karşı korunmalı kapakla örtülmüş olacaktır. 3. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları. 3 mikron tozların % 90 ını süzecek randımanda olacaktır. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. hızda 15 mmss basınç kaybı meydana getirecektir.olacaktır.11. konstrüksiyon ve saç kalınlıkları.6 Çatı Tipi Vantilatörler Çatı tipi vantilatör (aspiratör) ler radyal tipte kayışla hareketli olacak girişi hava akışına uygun yapılmış olacaktır. paslanmaz çelik elektrodu. Her bir cihaz yanmayan tipten sigortayla teçhiz edilmiş olacak. Motor patlamaya karşı korunmalı sincap kafesli indüksiyon tipi olacak ve elektrik kısmında belirtilen hususlara uygun olacaktır. kalınlığında devamlı kullanılabilir cinsten temizlenebilir tipten olacak ve demirden başka bir malzemeden yapılmış olacaktır. aşırı yükleme yapmayan karakteristikte. Temizken 2 m/sn. muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir.11. Kapasite ve basınç yönünden projesine uygun olacaktır.5 m/sn. . statik ve dinamik yönden dengelenmiş olacaktır. Kanallar ve askıları düzgün. Rotor alüminyumdan yapılmış geriye meyilli kanatlı olacak.11. Korozyonun önlenmesi için panel iç cidarları paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.7 Temizlenebilir Filtreler Bunlar bütün temiz dış hava girişlerine ve projede gösterilen yerlere konacaktır.8 Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici tarifine ilave olarak.11. saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir.

Hava hızları aksi projede belirtilmediği hallerde ana dağıtım kanallarında 8 m/sn. baca. boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesi mecburiyeti hasıl olursa. eksen yayı yarıçapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır.yi.yi geçmeyecektir. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları. v. perde beton.s. Kavisli dirseklerde. 60 cm. Galvanizli saç İdarenin kabul edeceği bir standarda uygun olacaktır. v. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır.Hijyenik veya temiz oda uygulamalarında kullanılan kanallar flanşlı olarak yapılacaktır. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir. Bu işlem statik yapıya (kolon. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır. çubuğun etrafına kapatma plakası konup kaynakla veya perçinle bağlanacak ve kanal sızıntısını önleyici macunla sızdırmazlık temin edilecektir. yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların. Kanalların. ana emiş kanallarında 6. birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır. . gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. (Ölçme yapılabilmesi için). Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir. galeri. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır. Kanalların etrafında. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları. gerekli açıklık bırakılacaktır. kiriş.s) kesinlikle zarar vermemelidir.5 m/sn. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır. mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için.

daha büyük ebatlı olanları 3 mm. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten. tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır. ayrıca istikamet değişmelerinde mutlaka konacaktır. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri.11. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak. ye kadar olanları 2 mm.11. 3. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır. Kanal askı ve tespit işlerinde kullanılacak demir işçiliği için gerekli malzeme şartnamenin diğer kısımlarında belirtilmiştir. (büyük ebadı 50 cm. İki tip askı kullanılacaktır.8 mm. kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır.den az olmayacak 25x2..50 cm. (büyük ebadı 50 cm‟den az olan kanallarda).5 mm. 100 cm. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir. ye kadar olanları 1. Yangın damperleri demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. ve daha büyük kanallarda).  İki vidalı çubuk ve altta köşebent taşıyıcı. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak.5 köşebentle takviye edilmiş olacak. prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır.den fazla aralıklı yapılmayacak. . Askılar ayar edilebilir olacak ve 2 m. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır. Aksi kontrollükçe kabul edilmediği takdirde branşmanlar. Saç kalınlıkları 0. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. askılar 3. takviye yanlarında 30 cm. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır. damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm.  U şeklinde kıvrılmış çubuk askılar. ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır. den fazla olmayacaktır. duvar.10 Yangın Damperleri Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme.9 Hava Damperleri Hava damperleri ve kolon klapeleri.. uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır.

11. yüksekte 0. Anemostatların dış kısmı iç (şase. 3. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır. 3. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Difüzörler üflemede kullanıldıkları takdirde eşitleyici. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir. damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. den az kalınlıkta olmayacak. aynsıtıcı parçalarla teçhiz edilmiş olacaklar ve menfez boyunca eşit dağıtımı temin için damperlerle donatılacaklardır. yüksekte şikayeti mucip olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir.1 Anemostatlar Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. . Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. beyaz anodize alüminyum delikli panoları ve bunları taşıyan taşıyıcı konstrüksiyonu ihtiva edecek.11.11. den daha büyük olmayacaktır. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir. kanatlar 15x 60 cm. ye kadar olanları 1.5 mm. Yanıcı bağlantı parçası 72oC da yanabilen cinsten olacaktır.11.11 Hava Menfezleri Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. Eni 60 cm. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir.2 Delikli Tavan Difüzörleri Devamlı delikli tavan difüzörleri. Bu tip difüzörler havayı yatay veya düşey düzlemde yayacaklar.25 m/sn. 3.11. Projede damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Hava yayması döşemeden 180 cm. hava hızı yardımıyla oda havasından % 20 nispetinde emme ve ikinci hava hareketi temin edecek vasıfta olacaklardır. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir. tavana monte edilir tipten olacak ve projede belirtilen yerlere monte edilecektir.Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Yüksek basınçlı ve alçak basınçlı akışlarla hava türbülansı meydana getirerek kullanıldığı hacimde tam bir sıcaklık eşitlemesi yapacak tarzda havayı yayacak karakterde olacaklardır.

3.11. .13 VRV/VRF Sistemleri Klima sistemi her bir iç ünitenin soğutma veya ısıtma yapabildiği ve kullanıcıların değişik isteklerine cevap verebilecek değişken soğutucu akışkan debisi (VRF) tasarımlı olacaktır. geridekiler düşey olarak monte edileceklerdir.12 Absolü Filtreler Tip ve kapasite yönünden projesine uygun olacaktır. anahtarla kapatılıp açılan damperlerle donatılmış olacaklardır. emiş menfezi olarak kullanılacak. 3.6 Temiz Hava EmiĢ Menfezleri Bu tip menfezler dış hava emişlerinde kullanılacak Z tipi çok kanatçıklı olacak. 3. yüze gelen kanatlar yatay. kanatlar yatay gelecek şekilde monte edilecek. En yukarıdaki dış ünite ile en aşağıdaki iç ünite arasındaki yükseklik farkı aşağı yönlü 50m‟ye kadar çıkabilmelidir. ameliyathane hacimlerinde 25 desibelden fazla olmayacaktır. Sistem -5oC ile +43oC kuru termometre dış hava sıcaklığında soğutma yapabilmelidir. Sistem -15oC ile +15oC yaş termometre dış hava sıcaklığında ısıtma yapabilmelidir.11. Cihaz Ozon tabakasına zararlı kloroflorokarbon (CFC) içermeyen R410a soğutucu akışkanla çalışacaktır.11.5 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Bu tip menfezler. Korozyona dayanıklı olarak imal edilmiş taşıyıcı konstrüksiyonu havi olacak havanın baypas yapmasına mani olacak şekilde contalanmış veya kalafatlanmış olacak ve hava giriş kısmında 5 cm.11. Bu tip menfezler düşey.11. tek tek ayarlanabilir tek sıra kanatlı olacak. düşey. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. kalınlıkta bir ön filtre konması kabil olacak şekilde imal edilmiş olacaktır.11.11. 3.4 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Dampersiz) Bu çeşit menfezler Çift Sıra Kanatlı Damperlinin aynı olacak. fırtına zuhurunda kapatılabilecek üst üste binişleriyle suyun ve rutubetin binaya girmesine engel olacaklardır veya suyu tutan bir kısımla birlikte kullanılacaklardır.11. 3.11.Hasıl ettikleri ses şiddeti umumi mahallerde 40 desibelden.3 Menfezler (Çift Sıra Kanatlı Damperli) Menfezler duvarlardan emme ve üflemelerde kullanılacak çift sıra tek tek ayar edilebilir kanatlı olacak.11. anahtarla kapatılıp açılan bir damperle teçhiz edilmiş olacaktır. yalnız dampersiz imal edilmiş olacaklardır. 3. yan yana gelen kanatları ters istikamette çalışan. Sistem kapasite kontrollü olup hava soğutmalı modüler dış üniteler ve çoklu iç ünitelerden oluşacaktır.

Kışın kar yağışının dış ünite fanının bloke etmesini engellemek için kar koruması olmalıdır. kanal tipi. .13. dört yöne üflemeli kaset tipi. Bu operasyonda dış ünite fanı ve kompresör hızları düşürülmelidir. kabinsiz şase tipi iç ünitelerin bir arada karışık kullanımına uygun olacaktır. 3. 3.11.Sistem tek yöne üflemeli kaset tipi.13. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerden biri arızalandığında modüler dış üniteye bağlı diğer tekil dış üniteler sistemi çalıştırmaya devam edebilmeli böylece sistem kesintisiz çalışabilmelidir. verim düşüklüğü nedeniyle AC inverter kompresörler kabul edilmeyecektir.2 VRV/VRF Sistemlerinin Kompresörü Modüler dış üniteyi oluşturan her tekil dış ünitede en az iki adet çift basınçlandırma hücreli (ikiz) rotary ya da scroll tip kompresör olacaktır. duvar tipi. Mevcut kurulu sisteme ileride gerektiğine sistem ve kapasite sınırları dahilinde yukarıda sayılan iç ünitelerden bağlanabilecektir. 3.3 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Ünite Serpantini Dış ünite serpantini ısı transferini kolaylaştırmak için içi özel yivli bakır boru ve alüminyum kanatlardan oluşacaktır. Kondenser kanatları anti-korozif kaplamalı olmalıdır. yüksek basınçlı kanal tipi. 3. iki yöne üflemeli kaset tipi.11. 3.11. tavan tipi.11.13.11. Modüler dış üniteyi oluşturan tekil dış ünitelerin her birinin içinde en az iki adet eş özellikli kompresör bulunmalı böylece dış ünitenin kısmi yüklerde daha verimli çalışması ve kompresörlerden biri arızalandığında diğer kompresör çalışmaya devam ederek değişken yük ihtiyaçlarına kapasitesi kadar cevap vermesi sağlanmalıdır. Aynı soğutucu akışkan hattına bağlı iç ünite / dış ünite nominal soğutma kapasitesi bağlanma oranı (diversite) %130‟e çıktığında dış ünite soğutma kapasitesi nominal soğutma kapasitesinin en az %10 üzerine çıkabilmelidir. yer tipi.13.5 VRV/VRF Sistemlerinin Soğutucu Devresi Soğutucu devresi kompresör emişine likit gitmesini engellemeye yetecek boyutlarda akümülatör. selenoid vanalar ve elektronik genleşme vanalarına sahip olacaktır. Aşağıda sayılı tüm güvenlik ve ölçüm elemanları standart olarak sistemde yer alacaktır.1 VRV/VRF Sistemlerinin DıĢ Üniteleri Tekil dış üniteler elektronik ve soğutucu akışkan devreleri birbirine bağlanarak yüksek kapasiteli modüler dış üniteler oluşturabilmeli böylece soğutucu akışkan hatları sadeleşmelidir. Kompresörler DC inverter özelliğine veya Dijitel Scroll kompresöre sahip olmalıdır.13. Dış ünite gerektiğinde sessiz moda alınarak olası çevresel ses problemlerinden kaçınıla bilmelidir.4 VRV/VRF Sistemlerinin Kondenser Fan Ve Motoru Kondenser fan motoru sistem yük değişikliklerinde gerektiği kadar ısı transferini sağlayabilmek amacıyla değişken devirli yapıda olacaktır.

Kablolu kumandalardan iç ünite çalışma modu değiştirme. Kompresör emiş ve basma basınç sensörü 3. Yüksek basınç anahtarı b. 3. tavan tipi iç ünitelerde drenaj pompası olacaktır. Merkezi kumanda üzerinden tüm iç ünite ve sistem çalışma bilgilerine ulaşılabilecektir. İç ünitelere bağlanacak kablolu kumandaların üzerinde iç ünite çalışma rejimini ayarlayacak sıcaklık sensörü bulunacaktır. Kablolu kumanda ekranından sistem arıza bilgileri okunabilecektir.13.6 VRV/VRF Sistemlerinin Ġç Üniteleri İç ünitelerin üzerinde dönüş havası sıcaklık sensörü ve ısı değiştirgeci sıcaklık sensörleri bulunacaktır. açma/kapama. Sensörlerden ve kumandadan alınan bilgilere göre iç ünite içerisinde bulunan modülasyonlu genleşme vanası kapasite ayarına yönelik olarak iç üniteye giren soğutucu akışkan miktarını ayarlayacaktır. Bölgesel (zon) kontrol yapısı olacaktır.11. 3.13.14 Ġlgili Standartlar TS EN 1886 TS 3419 Havalandırma. Merkezi kumandadan tüm iç ünite kontrolleri gerçekleştirilebilmelidir.13. Merkezi kumanda üzerinde otomatik arıza teşhis ve otomatik test fonksiyonları olacaktır.a.Binalarda.7 VRV/VRF Sistemlerinin Sistem Kontrolu Kontrol sistemi otomatik diagnostik özelliği ile sistemin her hangi bir noktasındaki problemi algılayarak kullanıcıya bildirecektir. Kompresör emiş ve basma sıcaklık sensörü g. sıcaklık değiştirme. Sistem problemleri dış ünitelerden ya da iç ünite kablolu kumanda LCD ekranlarından ilgili hata kodları vasıtasıyla kullanıcıya bildirilebilmelidir. Yağ dengeleme sistemi e.11. fan devir ayarı. İç üniteler otomatik arıza teşhis sistemine sahip olacaktır. Yüksek akım sensörü f. Kaset.11. 3.11.Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerinin Projelendirilmesi Kuralları .8 VRV/VRF/ Sistemlerinin BranĢmanları Ve Bakır Borulaması Dış ve iç üniteler arası gaz akışını sağlayacak bakır borular ve gerekli branşmanların et kalınlığı basınçlı R410a gazına uygun seçilecek ve tüm borulama izolasyonlu olacaktır. Kompresör gövde termostatı d. Yüksek akım rölesi c. fan kanat ayarı yapılabilecektir. Sistem arızaları merkezi kumandadan izlenebilmeli ve alarm fonksiyonları olmalıdır.

Hava Perdeleri vb. İçinYangına Dayanıklılık Deneyleri. Aksi yazılı olarak talep edilmediği taktirde bütün duvara monte edilen tip termostatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm.Bölüm 3: Düz Levha Filtre Elemanının Yetkili Servisler. Gömülü tip termostatlar. kalibrasyonu ve ayarlanması pratik olacak yerlerde ve göz hizasında olacak şekilde monte edileceklerdir. anahtarları.Havalandırma ve Klima Sistemleri. makine daireleri ve santraller dışında kalan hacimlerde gizli olarak döşenecektir.Servis Yangına Dayanıklılık Deneyleri. Soğu Fanlar (Aspiratörler. Otomatik kontrol cihazları ayarlanmaları ve kalibrasyonları kolayca yapılabilecek şekilde monte edileceklerdir. ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş olacaktır.TS 3420 TS 3033 EN 60529 TS 3067 TS EN 779 TS EN 1822-1 TS EN 1822-3 TS 12850 TS EN 1366-2 Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) Üç Fazlı Endüksiyon Motorları Hava Filtreleri-Genel Havalandırmada Parçacık Filtrelemek İçin-Özellikler. Otomatik kontrol sisteminin imalatçısı olan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasyonlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir olduğunun bu eleman tarafından yazılı olarak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. performans d kuralları Hava Filtreleri. ayar başlığı. Yüzey tipi otomatik kontrol cihazları izolasyonun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine monte edilecektir. Aksi idarece yazılı olarak talep edilmediği veya projede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1oC dan. nispi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kontrol edilebilecektir.1 Genel Esaslar Otomatik kontrol tesisatı bütün röleleri. Otomatik kontrol nakil hatları. yüksekte kalacak şekilde monte edilecektir. Deneyler ve Hava filtreleri . Vantilatörler). .Servis Tesisatla Damperleri 3. aksesuar ve bağlantılarıyla komple çalışır bir sistem olacak şekilde tanzim edileceklerdir. Otomatik kontrol vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde monte edileceklerdir.Bölüm 1:Sınıflandırma.Yüksek Verimli (HEPA ve ULPA). Hava Temizleyici Cihazlar. filtreleri.Klima Santralleri. göstergeleri. Klimalar. elektrik kaynakları. diğer yardımcı cihazları.12 Otomatik Kontrol Aletleri Ve Göstergeler 3.12.yüksek verimli (Hepa ve ULPA) . Montajın tamamlanmasından sonra bütün otomatik kontrol cihazları İdarenin beğeneceği şekilde komple çalışır halde yerleştirilmiş.

tank. normal işletme sıcaklığı sahasının skalanın orta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde olması.12. anahtar v.12.2 Denemeler Bütün otomatik kontrol cihazları. Tecrit edilmiş boru. Otomatik kontrol sistemi komple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcümle cihaz. kanal. Kanal tipi termometrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir koruyucu ile hissedici uç.Elektrikli kontrol sistemleri projelerde belirtilen icaplara uygun olacak ve ısıtma.3. borulara konan termometreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine monte edilecekler ve suyu boşaltmadan sökülmeleri kabil olacaktır. ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. 3. Manometreler. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani olmamak şartıyla akışkanın ortalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette olacaktır. 3. Manometreler 100 mm. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir soketi . röle.12.1 Uzaktan Okumalı Termometre Civalı tipten 100 mm. klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına projelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. Direk monte edilenler arka flanşlı olacak. elemanlarla teçhiz edilmiş ve onanlı projelerine uygun olacaklardır. 3. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil olan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak olmayan) kapiler borularla okuma yerlerine nakledileceklerdir.b. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. geçme noktasında hissedici çapı en çok 1 ´” ve en az bir üst boru çapı olmak üzere arttırılacaktır. Manometreler Aksi projede belirtilmediği veya şartnamede talep edilmediği takdirde manometreler (basınç göstergeleri) doğrudan doğruya basıncı ölçülecek noktaya monte edileceklerdir. İşletme şartlarının atmosferik şartların civarında veya daha düşük olduğu hallerde atmosferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. çapında olacak ve rutubete ve toza karşı korunmuş emniyet kapağını havi olacaktır. havalandırma. vanaları ve tahrik üniteleri monte edildikten sonra her bir otomatik kontrol sisteminin projeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede olduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir.3 Termometreler. örtülü olarak monte edilecek ve kanal veya hücreye bağlantı 3” lik bir pirinç rakorla yapılarak sökme kolaylığı sağlanacaktır. hücre veya cihazlara takılan termometre ve manometrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. Göstergelerin skalasının seçiminde. Uzaktan okumalı termometrelerde bağlantı borusu aksi istenmediği takdirde pirinçten olacak. Tabloya monte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü olacaktır.

12. Sayacın ve batırma kovanının önünde bir küresel vana olmalı. tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı. Oda ve radyatör sıcaklığını ölçen iki adet sensöre haiz olmalıdır.2 Direk Okumalı Termometreler Civa sütunlu. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır. Gösterge daima kolay ulaşılabilir ve herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden okunabilir bir konumda olmalıdır. beyaz üzerine siyah yazılı olacak. her radyatöre monte edilerek.paslanmaz çelik.4 Isı Sayacı Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda. giriş hattına da sıcaklığı ölçmek amacıyla ısı sensörü takılır. 3. 20 cm. bütün boyunca kompanze edilmiş olacaktır. sayacın önünde bir pislik tutucu bulunmalıdır. Her tip radyatör için uygun olmalıdır. döşeme seviyesinden kolayca okunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte olacak. 3. Isı sayacının montajı ve kalibrasyonu fabrikada yapılmış olmalıdır ve sonradan herhangi bir müdahalede bulunulmamış olmalıdır. dairelerin gidiş veya dönüş hattına takılır. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde olacaktır. 3. bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler borusu. skalası 0. uzunlukta. çok kolonlu veya mobil merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda.12. civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasyonu gerektirmeyecek şekilde. Isı sayacının montaj yeri. soğutma suyu.de ısı sayaçlarındaki kondense su oluşumunu önlemek için bu tesisatlar yapılırken izole edilmiş olmalıdır. İlgili oldukları Türk Standardına uygun olmalıdır.3.5oC taksimatlı olacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 14341 TS EN 14342 Isı Ölçerler-Bölüm 1:Genel Özellikler Isı Ölçerler-Bölüm 2: Yapım Özellikleri . soğutma devreleri vs.5 Isı Pay ölçer Isı Pay ölçerler. paslanmaz çelik ayrılabilir soketiyle birlikte komple olacak. radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre paylaşım yapılmasını sağlayan cihazlardır. Kalorifer sistemlerinde ısı sayacı daha soğuk olan hatta soğutma sistemlerinde ise daha sıcak olan hatta monte edilmelidir. hiçbir şekilde içinin açılmasına müsaade etmemelidir. Isı sayacı kompakt bir yapıya sahip olmalıdır. Soğuk su. 3.12.12. 55 °C‟den yüksek olmamalıdır.

hesaplama metotlarını kabul ettiği ve raporu onadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. dengelemeler. cihaz ve armatürler bağlanmadan evvel boru donanımına uygulanacaktır. Her kısımda özel olarak belirtilmiş olanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. esaslarını. İdare bu yazıda belirtilen deneme metotlarını. Hiçbir şekilde borular. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dolayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (normal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye komple deneme esaslarını ve metotlarını belirten yazısından verecek. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve projede ve şartnamelerde belirtilmiş olan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel olarak belirtilmiş olan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. işletme ve bakım Isı Maliyet Bölüştürücüleri-Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan-Elektrik En 3. cihazlar veya armatürler tahammül sınırının dışında bir basınca maruz bırakılmayacaklardır. bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için teknik şartnamelerde veya projesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür.13. basınç. Deneme neticelerini ihtiva eden protokoldan da İdareye teslim edilecektir. Bütün denemeler. ölçme noktalarını.13 Isıtma Havalandırma Klima Ve Otomatik Kontrol Tesisatında Denemeler 3. kabul. tamirat ve ayarlar yapıldıktan sonra deneme tekrar başlatılacaktır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir.TS EN 14344 TS EN 14346 TS EN 834 Isı Ölçerler-Bölüm 4: Tip Uygunluk Deneyleri Isı ölçerler – Bölüm 6: Kurulum.13. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kontrol ve kalibre ettirildikten sonra kullanılacaktır. nihai ayarlamalar konuyla ilgili olan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun olacaktır.2 Boru Sistemi Genel basınç denemesinde.1 Genel Esaslar Montaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek. 3. kontrol edilecek ve denenecek. .

13. Hangi test gazının kullanılacağı ve test basınç değerleri için imalatçı firma uygulaması ve varsa ilgili standardına göre yapılacaktır. kalıntı ve artıklardan temizlenmiş olacaklardır.1 Su Boruları: Bütün su boruları aksi projede ve şartnamelerde belirtilmemişse 10 Bar basınçta denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Yangın damperleri ve hava damperleri mükemmel çalıştıkları tespit edilecek şekilde deneneceklerdir. Bütün branşmanlar ve üfleyiciler hava debisi bakımından İdarece tayin edilecek heyet huzurunda denenecek ve bulunan toplam hava debisi vantilatör kapasitesinin % 95 inden az olmayacaktır.5 Bar soğutucu akışkanla doldurulacak ve bütün birleşme yerleri lambalı kaçak kontrol dedektörü ile kontrol edilecektir. 3. civa sütunu vakum ile deneneceklerdir. Kanallarda azami müsaade edilebilir sızıntı % 3 olacaktır.13.13.  Elektrik kablolarının ve tellerinin kesintisiz olduklarının denenmesi.13.Denemeler hiçbir izolasyon yapılmamış vaziyette iken yapılacak. aşağıdaki denemeler yapılacaktır.13. şartnamelerde belirtilen hız tahditlerini veya gerekli bulunan gücü aşmadan sağlanamıyorsa hava dağıtım sisteminin dengelenmesine devam edilmeden evvel İdare yazılı olarak haberdar edilecektir. Bütün soğutucu akışkan boruları 50 cm. 3.4 Dengelemeler ve Ayarlar Bütün hava şartlandırma. bitirilecek ve kabul edilmiş olacaktır.3 Kanal ĠĢleri Kanal sistemi tamamlandıktan sonra ve izolasyon yapılmadan evvel bütün sistem çalışma şartları altında denenecek ve projesinde verilen işletme değerlerini sağladığı ve kabul edilemeyecek sızıntı yapmadığı tespit edilecektir.2. pislik.3 Soğutucu Akışkan Boruları: Bütün soğutucu akışkan boruları sızıntı ve hata olmadığının anlaşılması için basınç ve emme denemelerine tabi tutulacaklardır. Eğer kaçak tespit edilirse veya basınçta bir değişme görülürse sızma olan yerlerdeki sızıntı giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.5 Elektrik Tesisatı Tesisteki bütün elektrik teçhizatı güç uygulanmasından evvel mükemmelen temizlenecek ve ayarlanacak. bütün pislik ayırıcı filtreleri. 3. vanalar ve eklenti parçaları.13. 3. . havalandırma ve eksoz tertibatı kanallar ve üfleyiciler projesinde belirtilen hava miktarını verecek şekilde ayarlanacak ve dengelenecektir.2. Bu basınç 4 saat uygulanacaktır. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak ve bütün toz ve yabancı maddeler temizlenecek. 3.2 Yakıt Boruları: Bütün yağ yakıt boruları aksi projede belirtilmemişse 4 Bar basınç altında 4 saat müddetle denenecek ve herhangi bir sızıntı veya hata olmadığı tespit edilecektir. Bu denemeler tamamlandıktan sonra sistem 0.2. Eğer bu miktarlar. Her bir denemenin müddeti 24 saat olacaktır. 3.

dan az olmayacaktır. parlama ve yangın tehlikelerine karşın her tıbbi gaz farklı mahallere yerleştirilmelidir. Çünkü vakum ve basınçlı hava tesisatlarının bakım ve onarımları esnasında havaya karışan yağ ve yağ buharlarının diğer medikal gazlarla teması halinde infilak ve yangın tehlikesi vardır. Projeler tüm yerleşim ve montaj detaylarını içerecektir. Faz kesme ve faz dönüş istikameti denemeleri (motorlar için) yapılacaktır. yardımcı kontakların v. Bilumum yol vericilerin.  BÖLÜM 4 : MERKEZĠ TIBBĠ GAZ SĠSTEMĠ 4. mutabık kalınan tarih İdarece müteahhidine tebliğ edilecektir. Karbondioksit (CO2). Bütün koruyucu şalterlerin çalışma denemeleri yapılacak ve ana cihaza enerji vermeden evvel doğru çalıştığı görülecektir. Megger okuması bir mega ohm. medikal gaz santralleri ve merkezi alarm sistemleri ve bunların uygulama esaslarını kapsar. denemeleri yapan heyeti ve müteahhidinin imzasını taşıyan deneme raporu İdareye tevdi edilmeden geçici kabul tutanağı yürürlüğe girmeyecektir.b. azotprotoksit. tıbbi gaz tesisatı. Helyum ve Ksenon gibi gazların belirli karışımları. Vakum (Vac) ile Anestezik gaz tahliye sistemleri (AGS) ile ilgili tüm bileşenleri içerir. şartname ilkelerine uygunluk . Tıbbi gaz sisteminin genel yerleşim düzeni proje üzerinde gösterilecektir. 4.13. Cerrahi aletleri çalıştırmak için hava en az 7 -8 Bar. Azot Protoksit (N2O). 3. Nakil sistemiyle toprak arasındaki toprak direnci yarım ohm‟u geçmeyecektir. ayrıca İdare ve kontrol teşkilatı tesisin tamamlanmış ve projeye ve şartnamelere uygun olarak işletmeye hazır olduğunu kabul etmek üzere ilave denemeler düşünüyorsa onlar da yapılacaktır. Patlama. Azot. Yukarıda belirtilen denemelerin tarihi idare ve müteahhit tarafından mutabık kalınarak tayin edilecek. Uygulaması yapılan malzeme ve teçhizat listesi. Vakum ve basınçlı hava üniteleri ortak hacimde bulunabilirler fakat oksijen.2 Genel Esaslar Tıbbi Gaz Tesisatları Oksijen (O2).6 Kabul Denemeleri Sözleşme eki şartnamelerde aksine hükümler yoksa. Solunum için Hava 4 Bar. müteahhit geçici kabul muayenelerinden evvel proje ve şartnamelerde belirtilen işletme şartlarının elde edildiğini gösteren standart denemeleri yapacak. karbondioksit üniteleri ile aynı mekanda olmamaları şarttır. Bu denemelerin geçici kabulden sonra yapılması zorunluluğu doğduğu taktirde. adresi.1 Kapsam Bu bölüm. düzenli olarak onarım parçaları stoku olan en yakın bakım ve servis kuruluşunun ismi. teçhizatın çalıştıklarının kontrolü yapılacaktır. Oksijen.Kabloların izolelerinin fazdan faza ve fazdan notür veya toprağa bütün devrelerde ve cihazlarda 500 Voltluk Megger ölçü aletiyle dayanıklılık denemesi yapılacak.

Tüplerin herhangi bir darbe. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. adresi. katalog numarası yazılı olan bir etiket parçanın kolay görülebilecek bir yerine yapıştırılacaktır. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold (kollektör) olmalıdır. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.4. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp veya likit girişi olmalıdır. imalatçı tarafından yayınlanan teknik yayınlar gibi açıklayıcı bilgilerle donatılacaktır. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Oksijen santralinde tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. 4. Sadece katalog numaraları kabul edilmeyecektir.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Tüm sisteme ait parçaların malzeme listeleri bir defada verilecektir. TSEK kalite belgelerine sahip olacak. Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı.4 Medikal Gaz Santralleri 4. 4. Kontrol panelinde yüksek basınç regülatörleri aracılığı ile düşürülen basıncın bir arıza durumunda yükselip tesisata zarar vermemesi için otomatik emniyet vanaları konulmalıdır. sarsıntı vs. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. tüplerden veya likit oksijen santralinden gelen yüksek basıncı oksijen hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşur. Kullanıcıların cihazlardan zarar görmemesi için tüm emniyet tedbirleri alınmış olmalıdır. Bu vanalar riskli gaz basıncına ayarlanmalı yükselme durumunda fazla gazı tahliye etmelidir. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Bütün ekipmanların üzerine İmalatçı adı. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri . Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Malzeme ve teçhizat TSE.gösteren kataloglar sistem diyagramları. Malzeme ve mekanik ekipmanlar piyasadaki kalite belgeli ve standartlara uygunluğu belgelenmiş ürünlerden oluşacaktır. Kontrol paneli üzerinde bağımsız bir panel içerisine monte edilmiş olarak görsel ve ışıklı göstergeler bulundurmalıdır.1 Oksijen Santralı Sistem hastane tesisatına. ilgili standartlara ve bölüm başlığı altında verilen tanımlara uygun olacaktır. Bu göstergeler hat basıncını ve regülatörlere gelen yüksek basıncı göstermelidir.

Merkezi ünite. Tüp ve manifold vidalı bağlantıları pirinç malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu tüp rampalarına bağlanacak her bir tüp için ayrı bir manifold olmalıdır.4. Regülatörler birbirleri ile bağımsız çalışmalı ve regülatörlerden birinin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gazın kesilmemesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır.2 Azotprotoksit Santralı Sistem hastane tesisatına tüplerden gelen yüksek basıncı hastane azotprotoksit hattına istenilen basınca düşürerek gönderecek ünitelerden oluşmalıdır. 4.gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. Manifoldlar yüksek basınca dayanıklı pirinç malzemeden sıcak dövme yapılmış olmalıdır. Likit oksijen tankı kullanılması halinde emniyet tedbirleri alınarak bu yer binalardan yeterli mesafede olmalıdır. Tüpler bir tüp bağlantı rampası ile gruplandırılarak panele bağlanmalıdır. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. Azotprotoksit santralinde Tam otomatik kontrol paneli olmalıdır. taşıma araçlarının kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Tüpler ile manifoldlar arasındaki esnek bağlantılar Yüksek basınca dayanıklı dikişsiz bakır borudan yapılmış olmalıdır. . Manifoldlar çekvalf sistemli olmalı ve tüplere doğru gaz akışının önlenmiş olması gerekmektedir. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır. Manifoldlar arasındaki bağlantılar bakır boru aracılığı ile yapılmalıdır. Esnek bağlantıların her biri ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı ve ambalajlar montaj sırasında açılmalıdır Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Her iki grup ayrı ayrı yüksek basınç regülatörüne bağlı olmalı Regülatörde kullanılan malzemeler yüksek basınca dayanıklı olmalı. Temiz Tutun. Sisteme en az 2 yıl bakım 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmeli ve bu garanti firma tarafından resmi bir belge veya yazı ile hastane yönetimine teslim edilmelidir. Tüp sabitleyiciler üzerinde her bir tüpü ayrı ayrı sabitleyecek zincir bağlantıları olmalıdır. Bütün regülatörler atmosfere açılan emniyet valfları sayesinde yüksek basınçtan korunacaktır. Tüplerin herhangi bir darbe. gibi durumlarda düşüp sisteme zarar vermemesi için tüp sabitleyiciler ile sabitlenmeleri gerekmektedir. Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Panele sağ ve sol grup olmak üzere iki grup tüp olmalıdır. krom kaplanmış pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Sağ veya sol gruptan herhangi birindeki basıncın ayarlanan basıncın altında bir basınca düşmesi halinde elle müdahaleye gerek duymaksızın gruplar arasında otomatik geçiş yapabilmelidir. Vidalı bağlantılar ile bakır boru kaynaklı birleştirmeleri gümüş alaşımlı kaynak ile olmalıdır. sarsıntı vs.

Vakum pompaları çizim ve hesaplamalar sonucu bulunacak gerekli vakum debisi ile sistemde gerekli vakum basıncını sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Temiz Tutun.4. İstenen vakum seviyelerine ulaşıldığında pompalar otomatik olarak devreden çıkacaklardır.Bu mahallerin uygun düzeyde havalandırılmasına dikkat edilmelidir Sistemde her tüp grubu için birer adet Boşaltma vanası bulunacaktır. Tıbbi Gaz Boşaltma Noktası” yazılı bir levha konulacaktır. termikler ve elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır. döner kanatlı. İşletme emniyeti yönünden sistemdeki pompaların biri çalışmadığı durumda hesaplanan vakum ihtiyacını karşılayabilecek 2 veya daha fazla vakum pompası konulacaktır. Vakum değeri vakum sensörü vasıtası ile dijital göstergede gösterilmeli ve ayarlanan değerlere göre istenilen pompa ayar değerinde devreye girmeli veya devreden çıkmalıdır. Sisteme 2 yıl bakım. Çalışan pompanın arızalanması durumunda yedek pompa onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol devresinden bağımsız bir sistem pompaları çalıştıracak ve merkez arızası alarmını aktive edecektir. yeterli vakumu muhafaza edemediği durumlarda ilave üniteleri devreye alabilme ve vakum ihtiyacı normale döndüğünde ilave üniteleri devre dışı bırakabilme özelliğine sahip olmalıdır. Otomatik kontrol paneli sistemin çalışan ünitelerinin.3 Tıbbi Vakum Santralı Vakum santralı Hastanenin tüketim kapasitesine göre dizayn edilmiş. merkezi istasyonu oluşturan temel elemanları ve bunlara ilişkin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır Merkezi istasyonu oluşturan temel elemanlar en az aşağıdaki ünitelerden teşkil edilmelidir:  Vakum pompaları  Bakteri Filtre grubu  Vakum Tankı  Elektrik Kontrol paneli (Otomatik)  Vakumostat Manometre ve diğer bağlantı parçaları olmalıdır. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmış olacaktır. Vakum Tankı proje değerlerine göre hesaplanmış basınca dayanıklı olmalıdır. . Pik ihtiyaç sırasında ve çalışan pompanın ihtiyacı karşılayamaması durumunda yedekte bekleyen pompa otomatik olarak devreye alınacaktır. yağ halkalı veya yağsız ya da kapalı devre su halkalı tip pompalar olacaktır. Pompalar rotatif. Sistem kontaktörler. Emniyet valfı ve boşaltma vanalı çıkışları yeterli çapta bir boru ile bina dışında atmosfere açılacak ve bu noktaya “Dikkat. Üç pompalı merkezlerde ilk iki pompanın gerekli vakum seviyesini sağlayamaması durumunda üçüncü pompa da otomatik olarak devreye girecektir. 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir. 4. Pompaların devreye girme ve devre dışı kalma Vakum değerleri kontrol panelinden kolaylıkla ayarlanabilmeli ve Vakum değeri kontrol paneli üzerinde dijital gösterge ile gösterilmelidir. Dışarıdan besleme su ile çalışan su halkalı pompalar kabul edilmeyecektir.

Filtre grubu üç filtreden oluşmalı ilk filtre kurutucu ile kompresör arasına bağlanmalıdır. Kurutucu üzerinde filtreler ve çek valflar olmalı hastane hattından santrale doğru geri gaz akışı önlenmelidir. Kurutucu üzerindeki gruplar arasındaki geçişler manuel veya otomatik olarak yapılabilmelidir.4.4 Tıbbi Hava Santralı Hastane sistemine kuru. Isı gerektirmeyen ) Filtreleme Grubu Elektrik Kontrol Paneli (Otomatik) 4-8 Atm. Sıcaklığın düşmesi sonucu hava içinde yoğuşan nemin tahliyesi kondens boşaltıcı tarafından sağlanmalıdır. Bu filtre 1 mikrona kadar olan partikülleri ve 0. Biriken su belli aralıklarla otomatik olarak tahliye edilmelidir. Santralında       Basınçlı Hava kompresörleri Hava Kurutucu (Kimyasal Tip. Kompresör IP/55 F sınıfı elektrik motoru ile akuple çalışmalıdır. Santral kompresörlerden birinin devre dışı kalması durumunda her biri hastane ihtiyacını karşılayacak özelliklerde en az iki kompresörden oluşmuş olmalıdır. Her tank bir emniyet vanası vasıtasıyla korunacak ve manuel by-pass lı otomatik su tahliye tertibatıyla donatılmış olacaktır. Basınçlı hava kompresörleri kapasite durumuna göre biri asıl biri yedek olmak üzere 2 adet kompresörden oluşmalıdır. Bu filtrelerden birincisi 0. filtreler gurubu aracılığı ile solunabilir konuma getirildikten sonra verilmelidir.01 mikrona kadar olan . yoğunlaşarak.4. Diğer iki filtre birbirlerine direkt bağlanmalı ancak vana grupları ile By-Pass devreli olarak çalıştırılmalıdır. Soğuk basınçlı hava kurutucusu: Yoğunlaşma prensibine göre çalışan sistem. ile donatılmış olmalıdır. Kurutucunun çalışması sırasında hangi gurup kurutucunun çalıştığı ışıklı göstergeler ile gözlemlenebilmelidir. Korozyona dayanıklı paslanmaz valf plakaları. Bu filtrelerin arızalanması veya bakımı sırasında hastaneye giden gaz akışının kesilmesi önlenmiş olmalıdır. Boşa alma valfı ve çek valfleri vs. Hastane hattına santralden hava verilmeden önce. regülasyon grubu Basınçlı Hava Tankı proje değerlerine uygun olarak hesaplanmış kapasitede Hava tankı olmalıdır. Kompresör çalışma basınç aralığı ayarlanabilmelidir. Boru Hattı ile kompresörler arasındaki bağlantılar kompresördeki titreşimi hastane hattına yansıtmamak için esnek hortum bağlantılar ile yapılmış olmalıdır. Kompresörler hava soğutmalı. temiz ve yağsız hava vermek için gerekli ekipmanlar ile donatılmış santraldir. Alüminyum alaşımlı silindir ve silindir kafaları.5 ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilecek özellikte olmalıdır. Kurutucu paneli üzerinde pompaların devrede olup olmadığını arıza durumunu ve hattaki basıncı gösteren sesli ve görsel panel bulundurulmalıdır. Kurutucu üzerinde iki gurubun ayrı ayrı nem oranını ve sıcaklığını gösterecek cihazlar bulundurulmalıdır. Rejenerasyon sistemli. Böylece kimyasal maddenin aşırı yıpranması engellenmelidir. paneli ile birlikte özel muhafaza içerisinde ses tecritli olmalıdır. Hortum bağlantıların uçları preslenmiş olmalı uçlarındaki bağlantı elamanlarının basınç altında iken çıkması önlenmiş olmalıdır. Sistemde kaynaklı olarak üretilmiş bir adet çelik tank bulunacaktır. Basınçlı hava kurutucusu kimyasal tip rejenerasyon sistemli hava kurutucusu: Kurutucu iki gruptan oluşmalı ve biri çalışırken diğer gruptaki kimyasal malzemenin kurutulması sağlanmalıdır. Kompresör grubu soğutucusu. gaz halinden sıvı hale dönüşür. yoğunlaşma derecesindeki plakalara çarpan hava içindeki buhar.

Çalışan kompresörün arızalanması durumunda yedek kompresör onun yerini alacak ve alarmın ilk kademesi kontrol paneli tarafından aktive edilecektir. Böylelikle tek pompa maksimum hava basıncı gereksinmesini sağlayarak daha sonra devre dışı kalmalıdır. Tesisat. -Aşırı yük veya harcamada durumlarında rezerv tankı boş iken ilk çalıştırma durumlarında hava basıncı aşırı miktarda az ise. termikler. Elektrik kontrol paneli iki veya üç adet presostat şalterinden kumanda alarak 2 adet yeterli güç ve amperdeki 380V elektrik motorlarını işletmeye alıp çıkarabilmelidir. seçilmiş asıl kompresör devrede kalarak yedek olan otomatik olarak devreden çıkarılmalıdır.01ppm‟e kadar olan yağ zerreciklerini tutabilmeli diğeri ise 0. Elektrik kontrol panelinin (Otomatik) çalışma şekli aşağıdaki çalışmayı yönlendirecek özellikte olmalıdır. istenilen basınçlı hava seviyesini sağlamalı ve yine otomatik olarak devreden çıkmalıdır. priz sayısına bağlı olmaksızın. Bu seviye belli bir değere ulaştığı anda. 1 KPa basınçta maksimum 130 L/dakikalık ve minimum 80 L/dakikalık akış aralığı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. -Sistem sigortaları kartuş tipte olmalıdır.5. . -Tesisattan basınçlı hava kullanıldıkça basınç azalmasını presostatlar hissetmeli ve seçilmiş olan kompresör otomatik olarak devreye girmeli. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rekorlarla bağlanmalıdır. Santrale en az 2 yıl bakım garantisi ve 10 yıl ücret mukabilinde parça sağlanabilirlik garantisi verilmelidir.1 Anestezik Gaz Tahliye Sistemi Anastezik Gaz Tahliye Sistemi. Her bir prizde.003 ppm değerine kadar partikülleri ve yağ zerreciklerini tutabilecek aktif karbon filtre olmalıdır. Alarm Sistemi 4. atık Anastezik gazın emilerek tahliye edilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış olacaktır. -Yukarıda sayılan bütün bu özellikler kontaktörler.5 Tıbbi Gaz Tahliye. Ayrıca kendi üzerinde de yetersiz hava basınç ikaz lambası yanmalıdır. 4. -Panel üzerinde bakım kapağına bağlı olarak ana giriş şalteri bulunmalıdır. kullanımda olan. ve diğer elektrik devreleriyle otomize edilmiş olmalıdır.5. Kendi üzerindeki elektrik kontaklı manometreden kumanda alarak basınçlı hava görsel ve duysal alarmına ikaz sinyali göndermelidir.partikülleri ve 0. 4. İki adet kompresörden birini seçmeye yarayan ana cereyan şalteri (1-2) konumlu tablo üzerinde bulunmalıdır.2 Tıbbi Gaz Bakır Boru Tesisatı Bakır borular ilgili oldukları Türk Standartlarına veya Dünya Standartlarına göre üretilmiş olmalıdır. ana seçici şalter hangi konumda olursa olsun sistem her iki kompresörü de işletmeye alarak süratle gerekli hava basınç seviyesini sağlamalıdır.

c. Asansör boşluklarından yangın merdivenlerinden ve bacalardan boru hattı tesisatı geçirilmemelidir. Boru hatlarının kendileri elektrikli cihazların topraklanmasında kullanılmamalıdır. Bu işlem kaynak sırasında yapılacak ve işaretlemeler belirli bir renk koduna göre yapılacaktır. . Tıbbi gaz boru hatları buhar hatları. binaya girdiği yere mümkün olduğunca yakın bir noktada bir topraklama barasına bağlanmalıdır. Bakır boruların içi Trikloterilen veya Karbontetraklorür ile yıkanmış olmalıdır. Boru hattı. üretici firma adı ve oksijen kullanımına uygunluğu kalıcı bir şekilde yazılı olmalıdır. Çapraz Testi: Borular arasında hiçbir çapraz bağlantı olmamalıdır. Boruların sabitlenmesinde kullanılacak kelepçeler pirinç. Borular dönerli boru kesicilerle kesilecek demir testeresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Borular kontaminasyona karşı uçları kapaklı ve polietilen torbalar veya karton kutular içinde gönderilecektir. Tüm imalat ve montaj işlemleri Milletlerarası ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olarak hazırlanmış test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde test edilerek yapılacaktır. ısıtma gidiş ve dönüş hatları vs. Bakır Elektrolitik olmalı ve Arsenik ihtiva etmemelidir. b. Hiçbir şekilde lehim ile birleştirme yapılmayacaktır. Her tıbbi gaz boru hattı açık isimlendirilmiş bantlarla işaretlenecektir. Kaçak Testi: 2 saatten 24 saate kadar olan test süresince basınç kaybı saatte %0. Boruların içi ve kaynak uçlarının çok temiz olmasına dikkat edilecek kaynak sırasında yanma ve oksidasyonu önlemek için boru içerisinden inert gaz geçirilecektir.Dikişsiz yarı sert tavlanmış ve düz boru olmalıdır. Birleştirmelerde. Boru hatlarındaki basınç düşmeleri hesaplanmalı sistem dizaynı Milletlerarası Standartlara göre yapılmalıdır. Ancak bakır veya çelik kelepçe kullanılması durumunda kelepçe ile boru arasında mutlaka plastik izolasyon kullanılmalıdır. İdeal gaz kanununa göre bu varyasyonlar kontrol edilmelidir. fosfor ve bakır alaşımlı tel ile ve temizleme maddesi flux kullanılmadan sert kaynak yapılacaktır. gümüş. Bakır borular üzerinde ilgili standardı. Boru hatları olabilecek en kısa yoldan yatay ve dikey olarak döşenecektir. a. gibi başka hatlarla aynı galeri (gezilebilir veya gezilemez) veya kanala yerleştirilecek ise birbirleriyle mesafeleri 50 mm den az olmamalıdır. yakıt boru hatları.025 den az olmalıdır. Yapılacak merkezi tıbbi gaz tesisatının testleri ilgili oldukları Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Performans testi yapılmalıdır. bakırdan veya çelikten mamul kelepçeler olacaktır. Test basıncı Tıbbi gaz boruları için 6 bardan az olmamalıdır.

Hasta başı ünitesine veya pendanta monte edilecek gaz prizleri ise kullanılacak ekipmana uygun yükseklikte olmalıdır. Gaz prizleri sadece kendine ait fişi kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz spesifik) olacaktır. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 10 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.0 mm 1. Gaz prizlerinin duvar veya cihazlara monte edilecek parçaları da gaz spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır.Boru çaplarına göre et kalınlıkları Tablo 1 ‟deki gibi olacaktır.5. Tablo:1 Boru çaplarına göre et kalınlıkları Anma dıĢ çapı d (mm) 10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm 76.3 Tıbbi Gaz Prizleri  Oksijen prizi  Azotprotoksit prizi  Basınçlı hava 4 bar prizi  Basınçlı hava 7-8 bar prizi  Vakum prizi  Anestezik gaz tahliye prizi Tıbbi Gaz Prizleri CE belgeli olmalıdır ve bu.1 mm 108 mm Et kalınlıkları e (mm) 1.0 mm 1.0 4.0 mm 1.0 mm 2.5 3.0 mm 1. .5 mm 2.0 mm 2. DıĢ çap(mm) 15‟ e kadar 22 – 28 35 – 54 >54 Azami Aralık(m) 1. Böylece tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde diğer gazların parçalarının farkında olmadan kullanılması mümkün olmayacaktır. gaz prizinin üstündeki etikette belirtilmelidir.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Tıbbi gaz boru hatlarında oluşabilecek sarkma ve bozulmaları engellemek için boru hatları Tablo 2 ‟de verilen aralıklarla desteklenmelidir. Gaz prizleri Tıbbi gaz fişlerinin elle bağlanma ve sökülmesine uygun özellikte olacaktır. Tablo:2 Bakır borular için önerilen destek aralıkları.5 2. Duvara monte edilecek gaz prizleri merkezleri bitmiş döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek şekilde monte edilmelidir.0 2.

Karbondioksit. akış miktarı ve kapasite ile beslemelidir. yanmaz özelliğe sahip bir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 4. %50 oksijen . Manifoldlar. hastane pratiğinde tüm gazlarla çalışmaya uyumlu tam geçişli küresel veya diyaframlı vanalar olacaktır. Korozyona karşı maksimum direncin sağlanması amacıyla arka plaka. özel olarak Tıbbi gaz tesisatları için üretildiği belgelenmiş. Zon servis üniteleri tamamen gaz spesifik olacak ve ait olduğu gazı belirtecek şekilde markalanacaktır. Azot Protoksit.6 Zon Servis Üniteleri ( Bölüm Kesme Vana Kutuları ) Zon servis Üniteleri acil durumlarda ve bakım sırasında bir zonun ana sistemden izole ederek ve boru üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Azot. . Vana kutusu gövdesi beyaz.%5 Karbondioksit karışımı gazlarının herhangi birinin borulu dağıtım sistemine beslenmesi için kullanılmaya uygun olmalıdır. Hem sağ hem sol taraftaki manifold grupları çalışma konumundaki gruptaki tüplerden gelen basıncın en az 7 bar‟ın altına düşmesi durumunda kontrol paneli bu gruptan gaz almayı keserek diğer grubu otomatik olarak devreye sokacaktır. 4. Manifoldlar tüp değiştirme sırasında veya bağlantı borularında kaçak olması halinde diğer tüplerdeki gazın boşalmaması amacıyla çek valflerle donatılmış olmalıdır. kullanılacağı gazla uyumlu olduğu kanıtlanmış fleksibl bağlantılarla gaz tüplerine bağlanarak dağıtım sistemini tasarlanan basınç. Tüm vanalar şantiyeye gelmeden önce temizlenecek ve test edilecektir.5. Vana kutusunun menteşeli kapağı kutu içine maksimum erişimi sağlamak amacıyla 180º açılabilmelidir. Zon servis üniteleri sıva altı veya sıva üstü montaja uygun bir vana kutusu içinde bulunmalıdır. Sistemin tüm kompenantları fabrikasında yağdan arındırılmış ve kapalı polietilen torbalarla paketlenmiş olarak teslim edilmelidir. Gerektiğinde vanalara tam kapalı veya tam açık pozisyonda kilitlenebilmeleri amacıyla kilitleme tertibatları takılabilmelidir.4. %95 Tıbbi hava .%50 Azot Protoksit karışımı. çinko kaplanmış saçtan imal edilmiş olup epoksi toz boya ile boyanmış olmalıdır.5 Tıbbi Gaz Manifold Sistemi Manifold sistemleri oksijen.4 Tıbbi Gaz Vanaları Tıbbi gaz vanaları. Manüel geçiş anahtarları her iki tarafının bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacaktır. 400 Kpa Tıbbi hava. Panelde uzun süreli elektrik kesilmelerinden kullanılabilecek manüel bir çalışma / grup değiştirme yedek anahtarı da bulunacaktır. Bu temizlik ve test üretici firma tarafından belgelenmelidir. 800 Kpa cerrahi hava.5.5.

Tıbbi gaz kullanımı için temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde sahaya ulaştırılmalıdır.7 Merkezi Alarm Sistemleri Tıbbi gaz alarm sistemleri maksimum beş Tıbbi gaz servisini ilgili merkez veya noktalardan aldığı sinyallerle monitörize edebilecek kapasitede olacaktır. alçak gerilim ile çalışmalı ve mikroişlemci kontrolü olmalıdır.Zon servis üniteleri kapağında. Vana kutularının ön kapağı camlı . Zon servis ünitelerinin kapakları. 4. Alarm ünitesi tamamen elektronik olup.  Azot protoksit hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. acil bir durumda cam kırılıp veya darbe ile vanaya ulaşılabilmelidir.  Basınçlı hava hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Manuel olarak susturulan uyarı yaklaşık 15-dakikalık sessiz bir süreyi takiben alarm şartlarının devam etmesi durumunda tekrar devreye girmelidir. Oksijen hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. Alarm görsel ve duysal uyarı vermelidir.kilitli veya darbe ile açılabilir kilit sisteminde olmalı. panel içi devrelerin.  Azot protoksit hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır. Panelde. Alarm ünitesi alarm devresi ve normal çalışma durumunu gösterir devreler olmak üzere iki devreden oluşmalıdır.5. İkaz ışıkları LED olmalıdır. Arıza halinde.  Vakum hattında vakumun yetersiz olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası Tüm alarm ikaz lambalarının bağlı olduğu duysal alarm devresi ikaz lambalarının yanıp sönmesine bağlı olarak çalmalıdır. merkezi bir alarm sistemine veya bina otomasyon sistemine bağlanabilmesi amacıyla da normalde kapalı bir röle bulunmalıdır. Kapak normal çalışma sırasında kilitli olarak kapalıdır ve yan yana monte edilen zon servis üniteleri birbirlerinden değişik kilit/anahtar kombinasyonlarıyla çalışmalıdır. sesli bir uyarı hemen devreye girmeli ve ancak manuel olarak susturulabilmelidir. uzun süren boru arızaları veya merkez arızası durumları sırasında kullanılmak üzere panel içinde bir Bakım Susturma Swich‟i veya kat alarm sigortası bulunmalıdır. Bu swich gaz seviyesinin normal haline dönmesiyle otomatik olarak resetlenecek yapıda olmalıdır. LED‟lerin ve sesli uyarı düzeninin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla bir test düzeni. Oksijen hattında normal şartlarda olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. Görsel alarm    ikaz lambalarının renk içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Besleme geriliminin sistemde mevcut olduğunu gösteren yeşil ikaz lambası. zon tanımlama işaretleri bulunmalıdır. Bakım sırasında.  Basınçlı hava hattında alçak veya yüksek basınç olduğunu gösteren kırmızı ikaz lambası. .

Temel Öze Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . yağ. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde ısı köprüleri oluşmayacak şekilde özel konstrüksiyonlar veya özel izolasyon parçaları yaptırılacaktır. Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olmalı ve bu standardın gerektirdiği değerleri (şartları) sağlamalıdır. Su ve Gaz İçin Isıtmada ve Atık Su A Kullanılan BÖLÜM 5 : BĠNA VE MEKANĠK TESĠSAT YALITIM SĠSTEMLERĠ 5. Birleşme yerleri boşluk kalmayacak şekilde sıkı ve düzgün olacaktır.6 Ġlgili Standartlar TS EN 12449 TS EN 737-1 TS EN 737-2 TS EN 737-3 TS EN 1057 Borular-Bakır (Dikişsiz. adam deliklerden. Bütün yalıtım edilecek yüzeyler yalıtım yapılmadan evvel kurutulacak toz. Piyasada Bulunan Yalıtım Malzemelerinin Kullanım Sıcaklıkları Yalıtım Malzemesi Seramik Yünü Kullanım Sıcaklığı 1800oC . Genleşme ve daralma izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Bölüm 3: Sıkıştırılmış Tıbbi Gaz Ve Vakum İçin Boru Sistemle Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz. düzgün ve işçilik kalitesi yüksek olacaktır. su v. Yalıtım arasında veya yalıtımla boru arasına hava dolaşımı kabil olmayacaktır.Bölüm 1: Sıkıştırılmış Tıbbî Gazlar ve Vakum İçin Uç Birimleri Tıbbi Gaz Boru Sistemleri . kir.1 Kapsam Bu bölüm.Alarm ünitesi üzeri silinebilir blok membran kaplı olmalı. deliklerden. tüm buton ve LED‟ler yüzey altında olmalıdır. Tecridin.Bölüm 2: Anestezik Gaz Atık Boşaltım Sistemleri . Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. Tablo 1. 4. 5.2 Genel Esaslar İzolasyon temiz. Yuvarlak Borular.b. diğer engellerden. maddelerden arınmış olacaktır. binalarda ve tesisatta kullanılan yalıtım malzemeleri ve uygulama esaslarını kapsar. Genel Amaçlar İçin) Tıbbî Gaz Boru Sistemleri. Binalarda ısı yalıtımı yapılırken oluşturulan detaylar ve seçilen malzemeler ilgili oldukları Türk Standardına.

depoların. tankların. Özellikle binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının.Buhar difüzyon direnç katsayısı ( μ ) .Kaya yünü / Taş yünü Cam köpüğü Camyünü Poliüretan köpük Kauçuk köpüğü Polietilen köpük Expanded polistren Extürüde polistren 750oC 430oC 250oC 110oC 105oC 100oC 75oC 75oC Binalarda mekanik tesisat. Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında. klima kanallarının. mekanik tesisat yalıtımının önemi. Bu yüzden kullanılacak olan yalıtım malzemesinin özelliklerini ve nerelerde kullanılabileceğini çok iyi bilmek gerekmektedir. vanaların ve armatürlerin. Bu yüzden. ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan mahallerinden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler yalıtıldıkları takdirde sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli mertebelerdedir. içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre 3 ana gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ve kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri aşağıdaki gibidir. göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Enerji kazanımı.Isı iletkenlik katsayısı ( λ ) . Taş yünü* Çok Sıcak Hatlar >100oC Camyünü Taş yünü Seramik Yünü Polietilen Kauçuk Köpüğü *Ilık hatlarda mevcut akışkan sıcaklığının. sıcak veya soğuk olan yüzeyin büyüklüğüne. Akışkan Sıcaklığına Göre Tesisatlarda Kullanılan Yalıtım Malzemeleri AKIġKAN SICAKLIĞINA GÖRE TESĠSATLAR Soğuk Hatlar <10oC Ilık ve Sıcak Hatlar 10-100oC Polietilen Kauçuk Köpüğü Camyünü*. mekanik tesisatı oluşturan boruların. ortam sıcaklığından daha düşük olması durumunda kullanılan camyünü ve taş yünü ısı yalıtım malzemesinin üzerine alüminyum folyo veya buhar kesici bir malzeme sızdırmak olarak kaplanmalıdır. içinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile yalıtılmaları gerekmektedir. yalıtılacak olan yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki farka ve yalıtım malzemesinin özelliklerine bağlıdır. Bir mekanik tesisat yalıtım malzemesinde aranması gereken temel özellikler aşağıdaki gibidir: . Tablo 2.

desteğin her iki yanında boru çapına eşit uzunlukta devam edecek ve galvanizli saçtan yapılacaktır. Boru yalıtımları boruya uygun ve sıkıca sarılmış olacaktır. Koruyucu. Flanşlarda ve flanş eklenti parçalarında yalıtım.1 Boru yalıtımları Boru yalıtımlarında yalıtım malzemesi istenen kalınlıkta ve tatbik edilecek ve birleşme noktaları sıkıca kapatılmış olacaktır. Pislik ayırıcılarda gövde üzerindeki yalıtım bozulmadan filtreyi çıkarmak mümkün olacaktır. pislik ayırıcılar. Boru yalıtım malzemesi teknik şartnamede belirtilen özellikte olacak. Bitişik yalıtım üzerinde en az 5cm bindirilmiş olacak izolasyonun dışı muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. Vanalar. .izolasyonun dışı arasındaki boşluk tamamen silikon veya benzeri yanmaz malzeme ile doldurulacaktır. ılık veya sıcak oluşuna göre önem kazanmaktadır. kalınlık ve yoğunlukta yalıtım malzemesiyle yalıtım edilecek ve aynı cins yüzey kaplamasıyla (galvanizli saç veya plastik kaplamalı) tamamlanacaktır. 5.4 Mekanik Tesisat Yalıtım Sistemleri 5.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. Uzama ve kısalmalara maruz kalacak yalıtımlı borularda asma ve tespit noktalarında tecridin bozulmaması için koruyucu tedbir alınacaktır. Boru hattının iç taş duvar veya döşemeden geçtiği kısımlarda teçhiz edilmiş açıklığın veya kılıfın içiyle boru veya . Yalıtım boruların bütün denemeleri tamamlandıktan sonra tatbik edilecektir. eklenti parçaları ve flanşlar da boru izolasyonunun aynı cins. boru tecridinin bir veya birkaç katından ibaret olacaktır veya blok izolasyon şeklinde imal edilmiş olacaktır. Vidalı ve kaynaklı ekleme parçaları ve vanalar (yaka kısmına kadar) 4" ve daha yukarı çaplarda blok izolasyonla veya boru yalıtım malzemesiyle kaplanacak ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ile muntazam bir yüzey elde edilecek şekilde kaplanacaktır. 5. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. Flanşlarda cıvataların kolayca sökülebilmesi için yalıtım uçlarında kafi mesafe bırakılmış olacaktır.4. kesinti noktalarına bilezik geçirilmiş olacaktır.- Yangına dayanıklılık Korozyon riskinin az oluşu Ekonomiklik Dayanım sıcaklığı Bütün bu özellikler yalıtılacak olan tesisatın soğuk.

5. kapak.2 Cihaz ve Kanal Yalıtımları Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu istenen kalınlıkta tek katlı olacaktır.4. Soğuk tesisatlarda açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda yoğuşmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kesintisiz kaplanması gerekir. 5. Cıvata boşlukları gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. soğutma tesisatı uygulamalarında kullanılacak olan ısı yalıtım malzemeleri düşük ısı iletkenlik katsayısına. idarece onanan rapora göre yalıtım işlerini yapacaktır.4 Soğutma Tesisatının Yalıtımı Belirli bir mekanın soğutulması için harcanan enerji.1 Boru kılıflarına yalıtım Bütün borular bina içinde bölgelerden ve döşeme betonlarından geçişte yalıtımlı döşenecektir.4. Bu nedenle binalardaki ısıtma tesisatında kullanılan yalıtım malzemeleri polietilen köpük. Bu nedenle soğutma daha pahalı bir sistem olup. (Alt yüzeylerde uygulamanın kolaylaştırılması için malzeme yüzeye tutkalla yapıştırılabilecektir. aynı mekanın ısıtılması için gereken enerjinin yaklaşık 6 -7 kat daha fazlasını gerektirmektedir. Kapalı gözenekli malzemelerde ilave bir kaplamaya gerek yoktur.1.5 cm yukarı uzanan kılıfın dışından döşemeye kadar devam ettirilecektir. Gidiş dönüş sıcak su ısıtma devresi borularına yan yana yalıtım yapılmamalı ve aralarında yalıtım yapıldıktan sonra 50 mm boşluk olacak şekilde döşenmelidir. 5. İdarece verilen projeler ve teknik şartnamelerde belirtilmemişse yüklenici yalıtım edeceği boruları. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır. kısımlarda yalıtım ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte yalıtım bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır. Kolonlardaki yalıtım döşemeden 2. yüksek su buharı difüzyon direncine ve yangına karşı yüksek bir dayanıma sahip olmalıdır. Galvanizli tel örgüye dikili yalıtım malzemesi kullanılacaktır.) Galvanizli ambalaj bandı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır.4. eşanjör flanşlı ısıtıcı vb. Normal olarak sökülmesi gerekli. Yalıtımda kullanılan kaplama da döşemeye kadar devam ettirilecektir. elastomerik kauçuk köpüğü. camyünü ve taş yünüdür.Soğuk borularda su buharı difüzyon direnci katsayısı yüksek malzemeler kullanılacaktır. 5. Köşeli cihazlarda.4. kullanacağı yalıtım malzemesinin cins ve kalınlığını bir öneri raporuyla idareye teklif edecek. Yalıtım kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır. . Birleşme yerleri de rutubete karşı aynı malzemeyle yalıtım edilecektir.3 Isıtma tesisatının yalıtımı Binaların ısıtma tesisatı çoğunlukla 90°C -70°C arasında çalışacak şekilde projelendirildiği için ılık ve sıcak hatlar sınıfına girmektedir. ek yerleri sıkıca birleştirilecektir.

Bazı yalıtım Malzemelerinin Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayıları Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 1. pislik tutucu. .Yoğuşma ve korozyon oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının ( m ) yeterince yüksek olmasına. borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu da unutulmamalıdır. 5. Bu amaçla kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar kullanılmalıdır. Vanalarda yalıtım yapılmamasının farklı sebepleri olmakla birlikte.0 1. çek valf.6 Pompaların Yalıtımı Sıcak su. 5.5. Soğutma tesisatı yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. vananın flanşlarını da içine alarak saran. PVC blok izolasyon malzemesiyle veya pompa yalıtım ceketiyle yalıtım edilecektir.4. pompalar ve diğer armatürlerin yalıtılmasında kullanılır. flanşlı küresel vanalar.1 50 . sürvidalıanalar. Bazı yalıtım malzemelerinin difüzyon direnç katsayıları Tablo 3 de verilmektedir.5 Vanaların ve FlanĢların Yalıtımı Ülkemizde vanalar. kelebek ve dişli küresel vanalar. Tablo 3. Su geçirmez. yanmaz ipliklerle dikilmiş. daha çok böyle amorf yüzeylerin yalıtılmasının zorluğundan ve bilgi eksikliğinden yapılmadığı görülmektedir. Pompa ve Vana Ceketi Pistonlu vana. kızgın su ve serin su pompaların idarenin isteği üzerine iki parçalı galvanizli saç. uygun yalıtım kalınlığı ve doğru uygulama detayı seçilmesine dikkat edilmelidir.1. Buna karşın bir vanayı yalıtmamanın aynı çaplı borudan 3-4 m'yi yalıtmamakla aynı olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m. silikon kaplı cam elyafı kumaş içine. tesisat yalıtımının yapıldığı yerlerde dahi yalıtımsız bırakılmaktadır.100 3000 – 7000 3000 – 10000 Geçirmez Yalıtım Malzemesi Hava Camyünü Poliüretan köpük Polietilen köpük Kauçuk köpüğü Metal 5. şilte tipi taş yünü veya iğnelenmiş beyaz cam yünü yalıtım malzemeleri kullanarak hazırlanmış.4.4. iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapışkan şeritler vasıtasıyla veya paslanmaz telle monte edilen vana ceketi hafif asitlere ve ultraviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

tesisat elemanlarında ısı kaybını veya kazancını azaltmak. Tesisatta yoğun kullanılan boruların anma çapları için. Korozyona karşı yalıtım edilecek borular projede belirtilmemişse. soğuk borularda terleme dolayısıyla meydana gelecek korozyonu ve su damlamasını önlemek gibi sebeplerle ısı yalıtımı yapılacaktır.5 ºC 1.8.4. Sökülme için gerekecek cıvata kapak vb. depo. Soğuk Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) AkıĢkan Sıcaklığı ( ºC ) 10 ºC ve yukarısı 10 ºC ~ 1. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün ilgili şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle.8 Yalıtım Kalınlıklarının Tayini Boru. boşlukları uygun malzeme ile doldurulacaktır. donma tehlikesini bertaraf etmek. en uygun (optimum) yalıtım kalınlığının seçilmesine gelir.4. Bu kalınlık seçimi tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.35 ºC Boru Çapı ( " ) 3/4" e kadar 30 30 50 60 1" ~ 2" 30 40 60 80 2 1/2"~3 1/2" 30 50 80 90 4" ~ 6" 30 50 80 90 8" ~ 12" 30 50 80 90 NOT: Soğuk hatlarda yoğuşmayı önleyecek minimum yalıtım kalınlığı. farklı sıcaklıklardaki hatlara göre kullanılan yalıtım malzemeleri ve en uygun kalınlıkları Tablo 4 ve Tablo 5 verilmektedir. yüklenici tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve idarece onandıktan sonra raporu uygun olarak korozyona karşı yalıtım işleri yapılacaktır. Tablo 5. Tablo 4.1 ºC ~ . 5.Yalıtım bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. korozyona karşı izole edilecektir. 5.7 Korozyona KarĢı Yalıtım Toprak altında veya rutubetli mahallerde döşenecek borular. 5. Yalıtım kalınlıklarının tayininde verilen iki tablodan da istifade edilecektir. Sıcak Akışkanlar İçin Tecrit Kalınlıkları ( mm ) Boru Anma Çapı Boruda Sıcaklık ( ºC ) .18 ºC -18. depolar vb.4 ºC ~ .4. tesisat elemanları. akışkan sıcaklığı ve iç ortam bağıl nemine değişiklik gösterdiği için kesin hesap yapılması zorunludur.1 Borular İçin Yalıtım Kalınlığı Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra sıra. cihaz vb.

boyama v. 2″ çapın altında vidalı bağlantı zorunludur. vanalar.4. VANALAR. dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır. Yalnız siyah boru döşenmesinde.1 Kapsam Bu bölüm.2. Bu maksatlar için düz.40 ~ 95 ºC 1/2 1" 2" 2 1/2" 3 1/2" 5" 6" 8" 10" ve yukarısı ~ ~ 3" 4" ~ ~ ¾ 1 1/2" 30 30 30 30 40 40 50 50 50 96 ~ 150 ºC 30 30 30 40 50 50 50 60 60 150 ~ 200 ºC 30 40 40 40 50 60 60 60 70 200 ~ 250 ºC 30 40 40 50 60 80 80 80 80 NOT: Daha yüksek boru çaplarında ve daha yüksek akışkan sıcaklığının kullanıldığı tesisatlarda.9 Ġlgili Standartlar TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları BÖLÜM 6 : MÜġTEREK TESĠSAT ELEMANLARI. Siyah boru döşenmesinde yerine göre kontrollüğün müsaadesiyle bükmeler kullanılabilecektir. . Bina dışındaki uygulamalarda kullanılacak yalıtım kalınlığı ortam sıcaklığına göre değişmektedir. ĠġLERĠ 6.1 Boru Donanımı Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. TECRĠT. Tüm kalınlıklar bina içi tesisat uygulamaları için geçerlidir. müşterek tesisat elemanları. Bütün branşman ayrılmalarında uygun evsafta T ler kullanılacaktır. Ayrıca bağıl nemin çok yüksek olduğu ortam şartlarında. borular. 5. pompalar. BOYA V. ayrıntılı teknik hesapla yalıtım kalınlığı belirlenir. eğri.B.2 Genel Esaslar 6. POMPALAR ve AKSESUARLARI DONANIM. BORULAR. 6. kullanılacak olan yalıtım malzemesi kalınlığı için yoğuşma kontrolü yapılacaktır.b işler ve bunlara ait uygulama esaslarını kapsar.

Sıvının toplanması veya yoğuşmaz gazların birikimi arzu edilmeyen yerlerde eksantrik redüksiyon parçaları veya eksantrik daralan bağlantılar kullanılacaktır. 6. PN16. Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak. Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. Bütün boruların.Z ve U parçaları konacak duvar geçişlerinde borular maksada uygun kılıflar içerisinden geçirilecektir. Pompalar zemine gerekli ölçüde tespit saplamalarıyla tespit edileceklerdir. (PN6. Salmastradan akacak suyun drenajı temin edilmiş olacaktır. Boru ve eklenti parçaları yeni ve kullanılmamış olacak ve zaruret olmayan yerde bağlantı yapılarak ufak parçalar kullanılmayacaktır.2 Vanalar Vanalar projelerde aksi belirtilmemiş ise yalnızca dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir. Dişli bağlantılar 1/2" – 2" ölçülerinde.3 Pompalar Pompalar zemine titreşim izolasyonu yapılmış olarak monte edileceklerdir. sfero döküm çelik döküm veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. hava cebi yapmadan döşenmeleri temin edilecektir. dökme demir. Hat tipi pompalar kollektör üzerlerine veya boru hatlarına imalatçısının tavsiyeleri doğrultusunda monte edilebilir. Pompalar tamir ve bakım için kolayca erişilebilecek yerlere monte edileceklerdir. Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç. akışkanın cihazlara gidişinde ve dönüşünde rahat ve emin akışını temin edecek şekilde. flanşlı veya wafer olabilir. PN10. Vanaların anma basıncı (PN) sistemin çalışma şartlarına uygun olmalıdır. Dişli vanalar boru donatımından sökülebilmeleri için rakorla bağlanacaklardır.2. Vanalar (kontrol vanaları hariç) boru çapına eşit çapta seçileceklerdir. flanşlı bağlantılar 1/2" (DN 15) – 24" (DN 600) ölçülerindedir. bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L. kaynaklı. PN40 gibi) 6. . Pompalar ve motorlar fabrikası tarafından eksenlenmiş ve boru bağlantılarını kolaylaştırmak için lüzumlu olan yerlerde şimleri (laynerleri) hazır olarak temin edileceklerdir. Vana bağlantıları dişli.2. Bütün vanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir. Motor ve pompa komple olarak geldikten sonra eksenlenmeleri şantiyede tekrar kontrol edilecektir.

Mesela birbirine uygun olmayan ve pil teşkil edebilecek malzemeler kullanılmışsa bunlar izole edilmiş olacaktır. Hiçbir yerde devrilme ihtimali olmayacaktır. Titreşime karşı izole edilmiş beton kaide yapılmasında da kaidenin devrilmemesi için gereken tedbir alınmış olacak. kullanım şartlarına uygun olarak seçilmiş ve monte edilmiş olacaktır. tespit parçalarının kullanılacağı yere göre korozyona dayanıklı malzeme ile yapılmış olması veya bu hususta gerekli tedbirlerin alınmış olması sağlanacaktır. cıvata. Birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır. Pompa şaftının salmastrası ve contaları pompa imalatçısı tarafından. .2.5 Tecrit ĠĢleri İzolasyon temiz. Bütün cihazlar istikamet ve seviye yönünden uzunluğuna ve enine olmak üzere doğrultulacak ve eksenlenecekler. Sismik önlemler alınacaktır. maddelerden arınmış olacaktır.4 Cihaz Temelleri. Tecrit arasında veya tecritle boru arasında hava dolaşımı kabil olmayacaktır.) devamlı çalışmada (işletmede) rastlanacak şartlara uygun şekilde imal edilmiş olacaktır. kir.2. saplama v.Bütün cihazlar (göstergeler. Korozyon olması muhtemel kısımlarda korozyona dayanıklı malzeme kullanılacak veya koruyucu montaj tedbirleri alınacaktır.b.b. drenaj ve diğer icab edecek deliklerin yerlerini de gösteren detaylı malumat ve yerleştirme planlarına uygun olarak hazırlanacaklardır. Tecritteki eziklikler. Pompa rotoru (impeller) ve diğer dönen parçalarının statik ve dinamik dengelenmeleri yapılmış olacaktır. Rijit ve eğilmez bir taşıyıcı olması için taşıyıcı plaka komple dökülecektir. Titreşim izolasyonu için kullanılacak malzemenin muntazam yüklenmesi temin edilecektir. salmastralar v. 6. toz. Kaideler ve Tespit Cihaz ve motorların kaideleri saplama. cıvatalarla bağlantı yapılması halinde titreşim ve sesin cıvatadan konstrüksiyona geçmesi önlenmiş olacaktır.b. bu işler için veya boru bağlantılarının kolaylaştırılması için gerekecek şimler laynerler temin edilmiş olacaktır. ufak birleşmeler veya çatlaklar 5 cm2 yi geçmeyen delik veya çukurlar aynı cinsten izolasyon malzemesiyle doldurularak mükemmelen tamir edilmiş olacaktır. Bütün tecrit edilecek yüzeyler tecrit yapılmadan evvel kuru olacak. düzgün ve usta elinden çıkmış bir tarzda olacaktır. yağ. Taşıyıcı izolatörlerin (yaylı veya kauçuklu) yerleştirileceği noktalar yükün (döndürme yükü dahil) taşıyıcıların arasına veya üzerine gelmesi temin edilecek şekilde seçilecektir. su. Vida. 6. pas v.

yağ. 6. v.4. 6. Tecridin. deliklerden.Yüzey kaplamaları ve yapıştırma tutkalları sulandırılmış olmayacak ve fabrika tavsiyelerine uyularak tatbik edilecektir. Genleşme ve daralmalarda izolasyonun veya yüzeyinin hasar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.1 YerleĢtirme ve Yönlendirme Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir.b.2 Cihazların ve Kontrol Vanalarının Bağlantısı . Kalorifer tesisatına ve ısıtıcılara çekilen boru grupları diğer lüzumlu borularla paralel olarak döşenecektir. Sisli.4. alçak noktalarından da suyun boşaltılabilmesini temin edecek şekilde borulara meyil verilecek. her alçak noktada ve bütün hatların boşaltılabilmesi için gerekli her noktada boşaltma vanaları konacaktır. Sistemin yüksek noktalarından havanın çıkmasını. redüksiyonların ve boru taşıyıcılarının yerleri buna göre tayin edilecektir. sıva artıkları. pas. adam deliklerinden. Bunun için gerekirse tel fırça veya temizleyici solüsyon kullanılacaktır. Şantiye deposunda veya nakliye esnasında paslanan veya korozyona maruz kalan bütün malzeme tekrar temizlenecek ve boyanacaktır. Montajda ankastre boru ve elektrik tesisatının hasara uğratılmaması için özel itina gösterilecektir.6 Boya ĠĢleri Astar boya vurulacak yüzeyler.3 Uygunluk Kriteri Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu. cihaz plakalarını ve demirden gayrı malzemeden soğutucu akışkan borularını boyamamaya dikkat edilecektir. akma veya yığılma yapmayacak şekilde tamamen yayılmış ve iyi fırçalanmış olacaktır. 6. artıklardan tamamen temizlenecektir. dik veya yatık yüzeylerden geçişlerinde ve tespit parçalarına bağlantı yerlerinde. diğer engellerden. ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir. donma yapacak kadar soğuk veya yağmurlu günlerde veya nemli veya terlemiş yüzeylere boya yapılmayacaktır. 6.4 Boru Donanım ve Aksesuarları 6.2. Her bir kolonun en alt noktasında. Boya damlama. Fabrikada boyanmış yüzeyler tamamen temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu kısımları tekrar boyanacaktır. kir. Kontrol noktalarını ikaz işaretlerini. özel konstrüksiyonlar yaptırılacaktır.

ankre edileceklerdir. Bu işler için tel. vidalarla veya dübellerle beton içerisine tespit edilecek. tortu tutucular ve borular cihazın çıkış bağlantı çapına eşit seçilecektir. tespit parçaları. etrafı betonla doldurularak. Serpantin pompa ve diğer cihazlara geliş borularında vanalar ve pislik ayırıcıları boru çapında kullanılacak. Dönüş hatlarında pislik cepleri. asılacak veya kılavuzlanacaktır. madeni şerit veya bant kullanılamayacaktır. ucu çatal. Tesisatta tortu tutucudan sonra döşenecek boruların geri tepme ventillerinin ve pislik ayırıcıların çapları kondens ayırıcı çapına eşit seçilecektir. kılavuzlayıcı tesisat ve bunların aksesuarları kontrolün beğeneceği şekilde olacak. Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta. Tablo. Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. Asıcı. Boru tespit parçaları. Tek veya çift vidalı demir askı çubukları boru çapına göre aşağıda belirtilen çaptan az olmayacaktır ( Tablo 1).4. icabında kontrol bunlar için tasdikli proje talep edebilecektir.1 Boru çapına göre askı çubuğu çapları Askı Çubuğu Çapı 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" -12" 7/8" 1” -18" 1 1/8" 1 1/4" Boru Çapı 3/4" -2" 2 1/2"-3 1/2" 4" 6" 8" 14" 16" 20" -5” . Asma ve Kılavuzlama ĠĢleri Bütün boru tesisatı deformasyon dolayısıyla zarar görmeyecek şekilde tespit edilecek. Yalnız otomatik kontrol vanalarına ve pompalara geliş borularında redüksiyon kullanılacaktır. 6. Grup halinde borular için kontrolün kabul edeceği ebat seçilecek kontrol onanlı proje de talep edilebilecektir. taşıyıcı. takozlarla.Cihazlara ve kontrol vanalarına son bağlantıda sökülebilme imkanı sağlanmak üzere flanşlı veya rakorlu bağlantı kullanılacaktır.3 Tespit. Bütün ekipman veya vanaların sökülmeleri gerekirse boru donanımını tahrip etmeden sökülebilmesi imkan dahilinde olmalıdır. tespit edici. Kolonlar. kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. Kontrol vanasından sonraki borular çıkış borusu dahil cihazın bağlantı çapına eşit çapta kullanılacaktır. beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek. 3 mm.

b. vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır. (Kalite belgesini haiz olduğuna.5 cm taşacak şekilde yerleştirilecektir. 6. Geçici ve kalıcı bütün pislik ayırıcılarda biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.5 Boru Sisteminin Temizlenmesi Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirilebilmesi için tesis çalıştırılmağa başlanıncaya kadar borularda. çubukları.4. katranlı kendir ile sıkıştırılıp kurşunla kalafat edildikten sonra mastik asfaltla veya bitümle sızdırmaz hale getirilecektir. kontra somunları. Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik tutucu konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak pislik tutucu konacaktır. rondelaları. 6. cıvataları. Kılıflar iç duvar ve bölmelerde galvanizli saçtan. 6. tecritlilerde ise tecrit ile aynı çapta kılıflarla teçhiz edilecektir.4. iç duvar ve bölmelerde ve döşemelerde yerine göre boru hareketleri düşünülecektir. Kılıflar iç duvarlarda ve bölmelerde sıva dış yüzü ile aynı hizada. kontrol ve denemeleri yapıldığına. iç ve dış taş duvarlarda ve döşemelerde galvanizli borudan yapılacaktır. Deneme çalışmalarına başlamadan evvel borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonunda hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç arttırılacaktır. Denemeleri ve Tanınmaları Her çeşit boru donanımı için hususiyetine göre yapılması gerekli denemelere ilaveten şartnamelerde imalatçı tarafından yapılması öngörülen muamele ve denemelerin imal yerinde yapılmış olduğuna dair gerekli vesikalar kontrole verilecektir. Dış duvarlarda kılıf içinde borunun genleşmeler dolayısıyla hareket etmemesi için tedbirler alınacak. dış duvarlarda her iki taraftan 12 mm. somunları. Kılıflar beton dökülmeden evvel konulacak veya açılacak deliklere yerleştirildikten sonra bağlanıp etrafı betonlanacaktır. normalizasyon v. Kılıf veya teçhiz edilmiş açıklığın iç yüzü ile boru veya boru tecridi dış yüzü arasındaki boşluk iç duvarlarda bölmelerde ve döşemelerde yanmaz malzeme ile doldurulup salmastra ile sıkıştırılacak. taşıyıcı parçaları ve kelepçeleriyle tam olarak teçhiz edilecektir. uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır. bölmelerden ve döşemelerden geçecek borular için açılacak delikler tecritsiz borularda boru dış çapından bir büyük boru çapında. taşacak şekilde.6 Malzeme Seçimi. .4 Boru Kılıfları Duvarlardan.24" 30" 1 1/2" 1 7/8" Boru askı çubukları ve tespit parçaları. dış duvarlarda. muameleleri yapıldığına dair) Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak ayrıca malzemenin.4. döşemelerde ise üst döşeme bitirilmiş yüzünden 2.

Sistem suyla doldurulacak ve yüksek noktalardan havası boşaltılacaktır. DIN 2458‟e uygun buhar boruları ve DIN 1626‟ya uygun spiral kaynaklı borular kaynak yapılmak üzere kaynak ağzı açılmış olacaktır. toz. 6. yabancı maddelerden temizlenmek üzere yıkanacak. Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir.6. Bu borular kalite belgesine haiz olacaklardır. kondenser suyu devrelerinde.4. Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak. Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek müddette uygulanacaktır. Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır. basınçlı hava veya suyla kir.4. vakum tesisatlarında. 6. vanalar.5 kgf/cm²) buhar tesisatlarında. Bu cins borular maksimum işletme sıcaklığı 110ºC‟ a kadar olan sıcak su tesisatlarında. Deneme basıncına dayanamayarak hasar görmesi muhtemel bilumum kondens ayırıcı. galvanizli olmak şartıyla içme ve kullanma suyu sistemlerinde kullanılacaktır. basınçsız yakıt devrelerinde. Bütün vanalar açık olacak fakat sonuna kadar açılmış olmayacaktır. Bu müddet aksi belirtilmediği takdirde en az 4 saat olacaktır. soğutulmuş su sistemlerinde. pislik ayırıcılar. otomatik vana basınç düşürücü belirli basınçta açılan vana (relief valve). sulu yangın söndürme sistemlerinde. basınçlı hava sistemlerinde.5 katında hidrolik basınç denemesine tabi tutulacaktır. 4 Bar‟den az olmamak şartıyla aksi belirtilmediği taktirde işletme basıncının 1.9 DikiĢsiz (Patent Çekme) Siyah Borular .8 DikiĢli Siyah Borular (Malzemesi ST 33 olanlar) DIN 1626.4. 3/8" ve daha küçük ebatta olanlar İdarenin mutabakatı alınmadan kullanılmayacaktır.7 Hidrolik Basınç Denemeleri Bütün boru donanımı. DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. alçak basınç (0. vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir. pompa veya diğer cihazlar deneme esnasında sökülecek veya iptal edilecektir. Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. boru montaj malzemeleri (fittingsler) ve boru bağlantıları dahil. İlgili oldukları Türk Standartlarına uygun borular vidalı olacaktır. Anma basıncı 25 Kgf/cm2 (PN 25) olan tesisat için aynı boruların en az 37 Kgf/mm2 çekme dayanımında çelik malzeme ile imal edilmiş ve imalden sonra gerilim giderici ısıl işlem yapılmış olanları kullanılacaktır.

Bu cins borular için 6.4.8 aynen geçerlidir. (DIN 2448‟e uygun; malzemesi ST 33) Ayrıca buhar, kızgın su basınçlı yakıt devreleri, doğalgaz ve LPG sistemleri için kullanılabilir. 6.4.10 DikiĢli Galvanizli Borular Vidalı DIN 1626; DIN 2458‟e ve ilgili oldukları Türk Standartlarına (Malzemesi ST 33) uygun olacaktır. Bu cins borular bütün cihazların boşaltma borularında, havalık borularında, temiz su, sıcak su, gidiş ve sirkülasyon, çamaşırhane sıcak ve soğuksu, kondens suyu ve kondens pompası çıkış borularında kullanılacaktır. Bu borular vidalı olacak ve vidalı birleştirileceklerdir. Toprak altına döşendiğinde korozyona karşı koruyucu tecrit yapılacaktır. 6.4.11 Bakır Borular 6.4.11.1 Kalın etli sert çekilmiş ısıl muamele görmüş bakır borular Bu tip bakır borular soğutucu akışkan hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri yönünden Türk Standartlarına veya kabul edilebilir uluslararası bir standarda uygun olacaktır. Boruların uçları kesilmiş ve düzgün eğelenmiş olacaktır. Isı muamele ile yumuşatılmış olan bu borular tercihen birleştirme yapılması sakıncalı kısımlarda (mesela toprakaltı döşenmede) rulo halinde olanlarından tek parça halinde kullanılacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.11.2 Sert çekilmiş bakır borular (Isıl muamele görmemiş) Bu tip bakır borular soğutucu akışkan, vakum, basınçlı hava, oksijen ve azotprotoksit hatlarında kullanılacaktır. Teknik özellikleri Türk Standartlarına uygun olacak, sert çekme yoluyla imal edilmiş olacaktır. Ölçüleri ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. Bu cins borular cüruf dolgu içerisine gömülmeyecektir. Oksijen donatımı boruları toprak altına döşendiğinde metal (bakır) primer boyayla iki kat boyanacak cam tülü bantla spiral olarak sarılacak üzerine spiral kraft kâğıdı sarılacak birleşme yerlerinde arazi tipi korunma yapıldıktan sonra benzeri şekilde kaplanacaktır.

Çelik boru ekipman ve vanalar ile birleşmelerinde pil oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 6.4.12 Plastik Borular ve Eklenti Parçaları Plastik borular ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Plastik boru eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır. Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır. 6.4.12.1 Poliviniliyclorid (PVC) Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Poliviniliyclorid (PVC) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.2 Polipropilen (PP) Borular Temiz su ve pis su tesisatlarında kullanılır. Polipropilen (PP) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.12.3 Polietilen (PE) Borular Temiz su, pis su, gaz, basınçlı hava tesisatlarında kullanılır. (PE-X) (Crosslink Çapraz Bağlı) borular işlem görmüş, radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Polietilen (PE, PE-X) borular ilgili oldukları Türk Standartlarına uygun olacaktır. 6.4.13 Kaynaklı Donatım Eklenti Parçaları Bu cins eklenti parçaları çelik borularla kaynaklı donatımda kullanılacaktır. Alın kaynağı yapılarak kullanılacak tipte ve uçları % 37 konik olarak imal edilmiş olacaktır. Çap, et kalınlığı imal şekli (dikişsiz, dikişli gibi) özellikleri birlikte kullanıldığı boru cinsine ve diğer özellikleri ilgili Türk Standardına veya diğer milletlerarası standarda uygun olacaktır. Sirkülasyona karşı az direnç gösteren tipten olacaklardır. Bu cins eklenti parçalarıyla döşenen boruların flanşlı vana veya cihazlara bağlantısında flanş kullanılacaktır. Bu flanşlar standarda uygun olacak, kaynak boyunları kaynağa elverişli çelikten yapılmış olacak, kullanıldığı boru donanımının işletme basıncına uygun seçilecektir. Anma basıncı 25 kgf/cm2 olan donanımda ilgili oldukları Türk Standardında verilen anma basıncı aynı olan yekpare çelik döküm boyunları kaynaklı (boğazlı) flanşlar kullanılacaktır. 6.4.13.1 Vidalı Çelik Boru Donanımında Kullanılacak Bağlantı Parçaları

Vidalı boru donanımı bağlantı parçaları aksi istenmediği taktirde bütün vidalı çelik borularda kullanılacaktır. Bu bağlantı parçaları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. Kullanıldığı boru cinsine uygun şekilde imal edilmiş olacaktır (siyah veya galvanizli). Vidalı boruların herhangi bir cihaza flanşlı bağlanmasında kullanılacak vidalı bağlantı flanşları ilgili oldukları Türk Standardına uygun olacaktır. 6.4.14 Bakır Boru HavĢalı, Vidalı Bağlantı Parçaları Bakır boruların havşalı olarak vidalı rakorlarla bağlantısında bu cins bağlantı parçaları kullanılacaktır. Havşalı boru bağlantı parçaları ilgili Türk Standardına veya İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bakır boruların rakorlarla yüzüklü bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6.4.15 Bakır Boru Lehimli BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip birleştirme F 22 tesisatında bakır boru donanımı için kullanılacaktır. Bu tip dişi eklenti parçaları pirinç pres döküm olacak ve uçları lehimlenerek birleştirmeye uygun formda olacaktır. İlgili TS.na veya milletlerarası bir standarda uygun olacaktır. Bu tip birleştirme 16 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. Denemeleri de bu esasa göre yapılacaktır. Kullanılacak özel makara lehimin kalitesine göre “ASHRAE GUIDE SYSTEMS AND EQUİPMANT” son baskı veya ilgili standartlarda belirtilen şekilde mukavemet hesabı ile birleştirmenin dayanıklılığı saptanacaktır. 6.4.16 Bakır Boru GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirme Eklenti Parçaları Bu tip eklenti parçaları soğutucu akışkan, vakum, oksijen, azotprotoksit ve basınçlı hava borularında kullanılacaktır. Bu eklenti parçaları bronz pres döküm olacak, ilgili milletlerarası bir standarda uygun olacak, uçları gümüş kaynağı ile birleştirmeye uygun tipte 20 Atü işletme basıncına dayanıklı olacaktır. 6.4.17 Çelik Boruların Kaynaklı BirleĢtirilmeleri Çelik boruların kaynaklı birleştirilmelerinde kaynak ağzı açılacak ve alın kaynağı yapılacaktır. Boru ve eklenti parçalarının birleştirilmelerinde kaynaktan evvel bırakılacak azami açıklık Tablo 2‟de belirtilmiştir. Tablo 2. Konik olanlarda aralık mm. Konik olmayanlarda aralık mm. 2,5

Boru Ölçüsü 3/4" – 1"

Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir. oksijen. çatlak. yün gibi herhangi bir madde kullanılmayacaktır. Borunun ucunun dış yüzü ve eklenti parçasının iç kısmı çelik yünüyle (talaşıyla) veya zımpara kâğıdı ile temizlenecek.1 1/4" – 1 1/2" 2" 3" 8" 14" – 2 1/2" – 6" – 12" – 18" 2. Kenardan ortaya kadar kalınlığı muntazam artacak. kalınlıktaki kenardan ortaya artma boru et kalınlığının 1. Birleştirmede keten. sıcak borularda beziryağıyla karışık grafit kullanılacaktır. çapak. dişiye vida açılmış kısmın sonu iyice yaklaşacak şekilde vidalanacaktır. Gümüş kaynağı alaşımı İdarenin kabul edebileceği bir milletlerarası standarda uygun olacaktır. lehimlenecek bütün kısımları kaplayacak ve fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. Bakır borunun ucunun dış kısmı zımpara kağıdı ile veya çelik yünüyle temizlenecek. Bu malzeme yalnız dişi elemanın vida dişlerine tatbik edilecektir. Taşan kaynak artıkları ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. 6.4.18 Vidalı Boru Ve Bağlantı Parçalarının BirleĢtirilmeleri Vidalar.20 Bakır Boruların GümüĢ Kaynağı Ġle BirleĢtirilmeleri Vakum. Boru cidar kalınlığının 2.25 inden fazla olmayacaklardır. Soğuk borularda birleştirmede beziryağı ile karışık kırmızı sülyen. Taşan lehim ufak bir fırçayla henüz plastik kıvamda iken temizlenecek. fakat yakmayacak şekilde dikkatlice tatbik edilecektir. alev aynı anda.Birleştirmeler makara lehimle yapılacak boru ve eklenti parçaları arasında mükemmel birleşme sağlanmış olacaktır. cüruf veya diğer hataları ihtiva etmeyecek ve vurulduğu zaman tannan (Metalik) ses verecektir. alev aynı anda. 6.19 Bakır Boruların Lehimle BirleĢtirilmeleri Madde 6. Kaynak eksenine (iki borunun birleşme yüzeyine) nazaran simetrik olacaktır. 6.15 da verilen hesapla dayanıklılığı saptandıktan sonra uygulanacaktır. Borunun kesilmesinden kalacak bütün çapaklar eğelenmiş olacaktır. azotprotoksit donatımı bakır borularının birleştirilmeleri gümüş kaynağı ile yapılacaktır. kendir. kaynatılacak bütün kısımları kaplayacak. Kaynaklar Asetilen – Oksijen kaynağı veya elektrik ark kaynağı olacaktır.5 3 5 8 3 3 - Kaynaklar kaynak ağzı V sinin cidarına tam olarak kaynayacaktır ve V nin genişliğini dolduracaktır.4.4. girinti.4. . Birleşme yerinin etrafına soğuma esnasında bir örtü örtülecektir.5 katından daha az genişlikte olmayacaktır. Kaynaklar köpük.

Contalar 1. rakorlu tipler kullanılacaktır. Ondüle yapılması esnasında esnek kısım et kalınlıklarının uniform kalması sağlanmış olacaktır.23 Su Ġçin Kullanılacak GenleĢme Parçaları Bu tatbikatta sıkışık olmayan. kalınlıkta olacaktır.4. içerden hidrolik basınç yapılarak formlandırılması yoluyla imal edilmiş olacak ve yalnız flanşlara kaynatılmış olacaktır. PN 25 gibi). 6. Genleşme parçalarının montajı sırasında gereken ön gerilme ve açmalar dikkatle kontrol edilmiş şartlar altında yapılacaktır. Körük kısmı. 6. PN 16.4. Sıcak su Ve Kızgın su Donatımında Kullanılacak GenleĢme Parçaları Buhar donatımında genleşme parçaları kullanılması gerekiyorsa bunlar körük tipi olacaklardır. 6.22 Buhar. 6. körüklü.26 Kollektörler . PN 10. Flanşlı malzeme klası tesisat basınç ve sıcaklık normuna uygun olacaktır (PN 6.6.4.21 FlanĢlı Boru Bağlantıları Bütün flanşlı birleştirmeler asbestsiz.25 Boru Destek Makaraları Buhar boruları asma ve tespit yerlerinde muhakkak makaralar üzerine oturtulacaktır. vidalı. uzama ve kısalmalar esnasında bükülmesine karşı gerekli tedbir alınmış olacaktır. sızdırmazlık sağlayan contalarla yapılacaktır. minimum statik deformasyon imkan verecektir. Cıvatalar ilgili Türk Standardına uygun olacaktır.24 TitreĢim Ġzolatörleri Dönen makinelere bağlanan bütün borular titreşim izolasyonu ihtiva eder tarzda tespit edilecek veya asılacaktır.5 – 2 mm. Esnek kısmın.4. Bu makaralar demir döküm olacak ve dövme demir ayarlanabilir yataklar üzerinde çalışacaktır. Bu iş için kullanılacak tespit parçaları çelik dış çeper arasında kauçuk veya neopyren ihtiva eden tipte olacak ve 5 cm. yekpare paslanmaz çelikten silindirin.4. Çelik flanşla döküm flanşın karşılıklı kullanılması halinde çelik flanş bütün yüzü düz olan tipte kullanılacak ve conta halka tipi olacaktır. 6. Körükler paslanmaz çelikten olacak ve pirinç kılıf içerisinde kapalı olacaktır.4.

Polipropilen (PP). müteahhit projeyi hazırlatarak onanmak üzere İdareye verecek ve proje onanmadan imalata başlamayacaktır.Sıcak ve Soğuk su için . Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikl Plâstik boru sistemleri. vidalı Kaynak etmeye ve diş açmaya uygun alaşımsız çelik borular Teknik teslim Bakır ve bakır alaşımları . Dökme Çelik) Flanşlar(Borular İçin.Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış. tarifinde açıklandığı şekilde imal edildikten sonra sıcak galvanizlenmiş olacaktır.Bölüm Plastik boru sistemleri.Bölüm 3 . 6. 25 Kgf/cm2 anma basıncı altında çalışacak kollektörlerde kullanılacak boru ve flanşlar en az 37 25 Kgf/cm2 çekme dayanımında çelik malzemeden yapılmış olacaklar ve imal edildikten sonra gerilim giderici ısıl işlem (Normalizasyon) yapılmış olacaktır.Soğuksu Kollektörleri: B. pompa ve benzeri cihazları taşıdığından kolayca ulaşılabilir ve kontrol edilebilir yerlere monte edilecekler veya bu hususta gerekli tedbirler alınmış olacaktır.Polipropilen (PP).İçme ve kullanma suyu için Polietilen(PE) Bölüm Plâstik Boru Sistemleri -Bina İçinde Soğuk ve Sıcak Atık Suların Atılmasın Polipropilenden (PP) Bölüm 1: Borular.Bina içi atık suların (yüksek ve dü atılmasında kullanılan Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U Borular ve sistemin özellikleri Flanşlar-Metalik-Bölüm 1: Çelik Flanşlar Plastik boru sistemleri.İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U). Vidalı) Boru bağlantı parçaları – Çelik.Bölüm 1: B Sistemin Özellikleri Plâstik boru sistemleri . Kollektörlerin bina taşıyıcı elemanlarına uygun şekilde tespitleri yapılacaktır.27 Ġlgili Standartlar TS 534 TS 535 TS 931 EN 10241 TS EN 10255 TS EN 12449 TS 274-1 EN 1452-1 TS 274-2 EN 1452-2 TS 274-3 EN 1452-3 TS 275-1 EN 1329-1/T1 TS 418-2 EN 12201 TS EN 1451-1 TS EN 1453-1 TS ISO 7005-1 TS EN ISO 15874-1 TS EN ISO 15874-2 TS EN ISO 15874-3 Flanşlar (Borular İçin.Dikişsiz yuvarlak borular . kollektör iç kesit alanına eşit olacak şekilde kollektör çapı tayin edilecek veya tayin edilmiş çap kontrol edilecektir. kollektörler için imalat projesi talep ederse.Çeperleri profilli. Kollektörlerden ayrılan borulara kesme vanaları monte edilecektir. İdare.Bölüm 3: Ekleme Parçaları Plastik Boru Sistemleri. Kollektörler çok sayıda vana.Sıcak ve Soğuk su için .İçme ve Kullanma Suyu İçin Plastikleştirici Katılma (PVC-U) Bölüm 2: Borular Plastik Boru Sistemleri. Kollektör çapı projede belirtilmemişse besleyen veya beslenen borunun bir tarafında kalan boruların iç kesit alanları toplamı.Genel amaçlar için Plastik Boru Sistemleri. Boşaltma musluklarından akacak suyun uygun şekilde drenajı sağlanacaktır.4.Polipropilen (PP).Bölüm 2 Plastik boru sistemleri.F.Sıcak ve Soğuk su için . Bunlar tercihen boşaltmalı olacaktır.İçme ve Kullanma Suyu İçin Katılmamış Polivinil K Genel Plastik Boru Sistemleri.

katı partiküller ihtiva eden akışkanlar. Konstrüksiyonları gereği. çamurlu su. basınçlı hava. 6. gazlar. VİTON vb.1 Globe Vanalar (Oturmalı) Yüksek basınç.3 Küresel Vanalar Düşük. pistonlu veya metal körüklü olarak olabilir.2004 Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. toz akışkanlar ve kimyasal akışkanlar) tesisatlarda açma kapama ve ayar vanası olarak kullanılır. kızgın yağ. baskılı (oturmalı).Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(PE Borular Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için . orta ve yüksek basınçlı (su. Vana içerisindeki basınç kaybının düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır. sıcak su.Polietilend Borular 27.12.Sıcak ve Soğuk su için .2 Sürgülü (Gate. 6. yüksek sıcaklık ortamları ( buhar. ġiber) Vanalar Düşük. 6.5 Vanalar ve Buhar Cihazları 6.Polipropilen (PP) -Bölüm 5 uygunluğu Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan. mili ve volanı yükselmeyen tip.5. doğal gaz.5. olarak. kızgın su vb. Kullanım yerine göre vana mil ve volanı yükselmeyen tipte ve açık kapalı konum indikatörlü olarak temin edilecektir.TS EN ISO 15874-5 TS EN 1555-2 TS EN 1555-2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 5 10762-1 EN ISO 1587510762-2 EN ISO 1587510762-3 EN ISO 1587510762-5 EN ISO 15875- Plastik boru sistemleri.Çapraz bağlı polietilen (P Ekleme parçaları Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen (P Sistemin amacına uygunluğu 6. Globe vanalar sızdırmazlık prensibine göre. mili ve volanı yükselen tip ve mili yükselen ve volanı yükselmeyen tip olmak üzere üretilmektedirler. LPG ve korozif akışkanlar) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır.5. sıcak su.5.Sıcak ve soğuk su için . paslanmaz çelik olarak seçilecektir. BUNA.Polietilend Borular Plastik boru sistemleri . orta ve yüksek basınçlı (su ve sıcak su) tesisatlarda açma kapama vanası olarak kullanılır. . PFA. akışkanlar) ile ayar istenen devrelerde kullanılır. Vana içerisindeki basınç kaybının çok düşük olmasının istendiği tesisatlarda kullanılır.Çapraz bağlı polietilen (PE Plastik boru sistemleri . EPDM. PTFE. ve orta basınçlı (su.4 Kelebek Vana Düşük. disk malzemesi. Kullanılacağı akışkana göre sızdırmazlık elemanı.

6.5.7 Termostatik Vanalar Isıtma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde açık. Buhar ve gazlarda tam kalkışlı emniyet vanası kullanılacaktır. Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası -kullanılmalıdır. 6. istenen ayar basıncında olduğunu ve test edildiğini gösterir şekilde mühürlü olarak temin edilecektir.5.5 Basınç DüĢürücü Vanalar (Buhar) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu.5. Yay baskılı ise düşey konumda da monte edilebilir. Yaylı veya ağırlıklı olarak.5. 6. lug veya flanşlı bağlantılı olarak kullanımı uygundur.2" ve daha büyük çaplı tesisatlarda. basınçlı kap ve boru sistemlerinde sistemin emniyete alınmasını temin etmek amaçlı olarak emniyet vanası kullanılır.8 Emniyet Vanası Kazan.5.9.5. Basınç düşürme vanası. 6. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.6 Basınç DüĢürücü Vanalar (Su) Basınç düşürücü vana öncesinde mutlaka pislik tutucu ve uygun skalalı manometre kullanılmalıdır. Kontrol ünitesi olarak. Sıvılarda oransal veya tam kalkışlı emniyet vanası da kullanılabilir. uygun skalalı manometre ve kondens ayırıcı (separatör) kullanılmalıdır. üzerinde sıcaklık ayar skalası bulunan sıvı veya jel genleşmeli duyargalar kullanılacaktır. wafer. soğutma uygulamalarında kullanılan vanalar normalde kapalı olarak seçilecektir. Basınç düşürme vanası. 6.9 Geri Tepme Ventilleri (Çek Vanalar) 6. Basınç düşüm oranının 1/10‟u aştığı durumlarda seri bağlı iki basınç düşürücü vana kullanılacaktır. . Basınç düşürücü vana sonrasında mutlaka uygun skalalı bir manometre ve emniyet vanası kullanılmalıdır. bakım gerektiği durumlarda izole edilebilecek şekilde giriş ve çıkışında kesme vanaları ile temin edilecektir.1 Lift Tip Çek Vanalar Yatay konumda monte edilmelidir.

Basınçlı hava. akışkanlarda orta ve yüksek basınçlı tesisatlarda kullanılır.12 Balans Vanaları Sıcak sulu ısıtma veya soğuk sulu soğutma sistemleri için hidronik devreyi (kazan. basınçlı hava gibi akışkanlarda kullanılır. su. kızgın su.10 Pislik Tutucular (Filtre) Buhar. kızgın su. Kullanım amacına ve yerine uygun olarak. Buhar. sıcak su. 6. 6. çiller. 6. cihaz ve ünitelerden tasarım debisinin üstünde akışı engelleyen) sağlayan debi ayar ve kesme vanaları. basıncı ve debisine uygun olarak seçilecektir. Buhar tesisatlarında filtre kısmı yere (zemine) paralel gelecek şekilde monte edilmelidir.5.Buhar.3 Çalpara Çek Vanalar Tesisata yatay konumda bağlanır.1 Statik balans vanaları: Sabit debili sistemlerde kullanılır. Diğer akışkanlarda yere dik olabilir.11.5.11 Kontrol Vanaları 6. kızgın su.5. lineer veya ani açmalı olarak seçilecektir.2 Üç yollu kontrol vanaları Projede belirtilmemiş ise.12. 6. basınçlı hava vb. 6.5. kızgın yağ vb. kızgın yağ.5. 6.9.2 Yaylı Disk Çek Vanalar Paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden üretilmelidir. on/off. Basınç kaybının az olması istenen ortamlarda kullanılır. subap yapılarına göre eşit yüzdelikli.5. projede belirtilmediği takdirde.1 İki yollu kontrol vanaları Bu tip vanalar on/off (aç-kapa) ve oransal kontrol amacıyla kullanılacaklardır. Tesisata yatay veya düşey her konumda bağlanabilir. radyatör. sıcak su tesisatlarında max. yerine getirmesi istenen fonksiyona uygun olarak ayrıştırma veya karıştırma vanası olarak seçilecektir. akışkanlarda cihazların girişinde kullanılır. 6. sıcak su.5.9. Vana çapı. Vana üzerinde fark basıncın ölçülebileceği ölçüm çıkışları vardır.11. fan-coil vb.5. 130°C‟ ye kadar kullanılır. akışkan cinsi. .

en kısa sürede ortadan kaldıracak kapasitede olacaktır. 6. 6.  Şamandralı tip. sfero döküm.5.5.14 Hava Atıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç.6. tesisata alınan havanın tahliyesi için uygun kondenstoplar kullanılacaktır. Tesisatta oluşan vakum ortamını.2 Dinamik balans vanaları: Değişken debili sistemlerde kullanılır.12. idarece onaylanacak noktalara monte edilecektir. Kondenstoplar çalışma prensiplerine göre  Termodinamik tip.5.17. Sistem için istenen fark basıncını kademesiz ayar imkanı mevcuttur. Bağlantı şekline göre yatık veya dik tip olarak seçilebilir. vakum kırıcı kullanılmasının zorunlu olduğu noktalarda. Buhar tesisatlarında termostatik tip. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Kondens ve hava tahliyesi için gerekli cihazların montajına uygun bağlantılara haiz olacaktır. Projesinde belirtilmemiş ise.1 Boru Bağlantı Kelepçesi( Sabit ) Yangın söndürme. hava birikme ihtimalinin yüksek olduğu. su tesisatlarında şamandralı tip hava atıcılar kullanılacaktır.17 Esnek Kaplinli Boru Bağlantı Elemanları 6.15 Vakum Kırıcı Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi pirinç veya çelik olarak seçilecektir.5. 6. kullanılacağı üniteye uygun olarak seçim tablosundan idarece onaylanmak kaydıyla kondenstop tipi seçilecektir.5. çelik veya paslanmaz çelik olarak seçilecektir. Özellikle buhar tesisatlarında.  Ters kovalı tip olarak sınıflandırılır. basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.  Termostatik tip.2 Boru Bağlantı Kelepçesi ( Esnek ) .5. 6. 6. Projede belirtilmemiş ise. HVAC.13 Kondenstoplar Buhar tesisatlarında oluşacak kondensi ve havayı atmak için kondenstop kullanılmalıdır. 6.5.5.16 Separatör Kullanılacağı basınç sınıfına göre gövde malzemesi demir döküm.17. Cıvata. kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki profil 45° çapraz olacaktır. Buhar tesisatlarından suyu (kondensi) en az basınç kaybı ile verimli olarak tahliye edebilecek şekilde kanatçıklı iç dizayna sahip olacaktır.

Şantiye kontrolünde kusurlu görülen pompa veya pompa elemanları değiştirilecek veya tamir edilecek.6. 6. yerleştirme ve ayarlamalar (Şantiyede yapılan) kontrolün nezaretinde yapılacak ve kontrolün tavsiyelerine uyulacaktır.6 Pompalar 6. Pompa karakteristiği % 10 luk bir basma basıncı değişmesinde % 15 den fazla debi değişikliği göstermeyecektir. Aşağıdaki malumatı veren raporlar ibraz edilecektir.b. 6. basınç v. marka ve modeli pompa üzerine silinmez şekilde yazılmış olacaktır. malzeme cinsi ve montaj esaslarını belirtir. Kelepçe gövde parçalarının birleşme noktalarındaki düz olacaktır. yönlerden tahammül sınırlarını ve özelliklerini havi tabloları. . basınçlı hava tesisatlarında kullanılır.  Cihazın.6. 6. darbeli.2 Prospektüs veya Ġmalat Resmi Pompanın onanlı prospektüs veya imalat resmi şu malumatı ihtiva edecektir.1 ÇalıĢma Karakteristikleri Pompa kullanılacağı yere uygun olarak seçilecek ve katalogdaki devrinde. en kötü çalışma şartlarında dahi motor aşırı yüklenme haline geçmeyecektir.3 Denemeler Pompalar ilgili Türk Standardına uygun ve kalite belgesini haiz olacaktır. Pompanın karakteristiklerini belirten prospektüsü onanmış olacak ve bu prospektüste pompanın bütün ebatları (impeller çapı dahil) belirtilmiş olacak. Pompalar. ölçü.6.4 ġantiye Denemeleri Pompanın ve ekipmanının katalogunda belirtilen özelliklerini haiz olduğunu tahkik etmek üzere gerekli denemeler yapılacaktır.17.3 Yivli Dirsek ve Te Kendinden yivli dirsek ve TE ler yangın söndürme tesisatlarında kullanılır.Yangın söndürme. titreşimli veya içten kısa devreli çalışma yapmayacaktır.5. 6.6.5.5 katında hidrolik teste tabi tutulacaktır 6.18 Denemeler Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve anma basıncının 1. HVAC. normal çalışma debileri normal devirlerinde azami güç çekecekleri debinin çok az altında olacak şekilde seçileceklerdir.  Sıfırdan stop etme durumuna kadar kapasite ve güç değerlerinin basınca göre değişimini veren eğrileri. 6. taşıyıcı ve titreşim tecrit detayları dahil montaj resimlerini ve imalat resimlerini havi katalogu. Pompaların çalışması muntazam olacak.  Komple basınç debi değerlerini ve muhtelif parçalarının sıcaklık.

v. Kaideleri ve Tespit Malzemesi 6. ek yerleri sıkıca birleştirilecek. tamir edilecek veya ayarlanacak çalışmayan kısımları için de aynı şeyler yapılacak ve denemeler tekrarlanacaktır. kapak.8.3 Denemeler Asılı taşıyıcılar ve duvar kelepçeleri işletme anında gelecek yüklerin sekiz katına deneneceklerdir. varsa değiştirilecek.b. devre donatıları uygun ise (projede öngörülmüş ise) debi tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir Cihazın veya herhangi bir parçasının şartnamelere uymayan hususlarının olup olmadığı kontrol edilecek.1 Ġzolasyon Tablaları Titreşim kesici ve döşemeye oturtulan tip izolatörler dış kısmı döşemeye cıvatalanan iç kısmı cihazın monte edildiği madeni veya beton şaseye cıvatalanan lastikli tiplerden olacaktır. (izolasyonun yüzeyde öpüşmesini sağlayacak mesafe tutucular kullanılacaktır). Kauçuktan yapılmış izolatörlerin yağ veya kauçuğa korozif etki yapacak diğer maddelerden korunmaları sağlanmış olacaktır. Galvanizli ambalaj bantı (çemberi) ile sarılıp kafi miktarda sıkılacaktır. çift katlılarda üst üste gelmeyecektir. 6. daha fazla kalınlıklarda çift katlı tatbik edilecek. Pencere şeklinde açıklıklarda ve çıkıntılarda tecridin yeterince sıkıştırılması ve düzgün şekilde devamı için gereken tedbirler alınacaktır.  Projede öngörülen basma basıncında. Normal olarak sökülmesi gerekli.  6. Köşeli cihazlarda. pompanın çektiği güç tespit edilecek ve katalog değeri kontrol edilecektir. 6. kısımlarda tecrit ana parçadan ayrı olarak yapılacak ve bu kısmın tecridi ile birlikte tecrit bozulmadan sökülmesi ve tekrar montajı kabil olacaktır.Projede öngörülen basma basıncında. eşanjör flanşlı ısıtıcısı.7 Cihaz Temelleri.7.1 Cihaz ve Kanal Tecritleri Silindirik veya eğri yüzlü cihazların izolasyonu 6 cm.7. kalınlığa kadar tek katlı. izolasyon malzemesiyle kaplandıktan sonra galvanizli bantlarla bantlanıp (çemberlenip) istenen kaplamayla kaplanacaktır.2 Yüzen Vantilatör ġasesi (Yüzer DöĢeme) Vantilatör veya dönen diğer cihazların 6 mm. yüzen şaseler yeteri büyüklük ve adette kauçuk izolatörler üzerine monte edileceklerdir. Kullanılacak kauçuk izolatör kontrollükçe beğenilen bir tip olacaktır. Cıvata boşlukları bilahare gevşek izole maddesi ile doldurulacaktır. Tecrit kontrolün isteğine uygun kaplamayla kaplanacaktır.7. kalınlığında takviyeli çelikten veya cihazın ağırlığının cihaza ve cihaz imalatçısının tavsiyesine göre en az iki katı ağırlıkta betonarmeden yüzen şase üzerine ayarlanma imkanı verecek şekilde monte edilmesi sağlanacak. 6. Üreticinin çalışma şartlarına uygun tavsiyesi göz önüne alınacaktır.8 Tecrit ĠĢleri 6. .

9. askı ve tespit parçaları dahil aşağıdaki gibi boyanacaktır. Tecrit bozulmadan pompanın sökülmesi veya bakımı kabil olacaktır. boşlukları serbest cam yünü ile doldurulacaktır. eklenti parçaları.8. Temiz hava emiş yerinde veya çok yakınında bulunan bütün siyah saçtan mamul madeni yüzler (damper hariç) iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacaktır.3 Demir Parçalar Bütün demir parçalar en az bir kat kırmızı sülyenle boyanmış olacaktır. 6. depolar v. . Demir boru donatımından açıkta olup tecritli olmayanların tamamı boru. kızgın su ve serin su pompaları İdarenin isteği üzerine iki parçalı 5 cm.b. korozyona karşı izole edileceklerdir. flanşlar.9.3 Korozyona KarĢı Tecrit Toprak altına veya rutubetli mahallere döşenecek borular. 6. kalınlıkta galvanizli saç kaplı blok izolasyon malzemesiyle tecrit edilecektir.2 Pompaların Tecridi Sıcak su. vanalar. vanalar ve ekleme parçaları (dökme demir olanlar hariç) ve açık havaya maruz bütün siyah saç kanallar. Korozyona karşı tecrit edilecek borular projede belirtilmemişse. pompalar.b.) üretici firmaların orijinal boyası ile boyanmış olarak ihzar edilecektir.  Dış havaya maruz olmayanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle boyanacaktır.4 Ġkinci Kat Boya Diğer bölmelerde belirtildiği şekilde kontrollüğün isteğine uygun renk ve evsafta ikinci kat boya boyanacaktır.b.1 Makineler Bütün cihazlar (elektrik motorları. 6. bir kat gri maden boyasıyla boyanacaktır. bölme içinde. cıvatalar.  Dış havaya maruz olanlar bir kat kırmızı kurşun sülyenle. 6. tesisat elemanları. flanşlar. rakorlar. yeraltında döşenen bütün borular.9 Boyama ĠĢleri 6. eşanjörler v. Sökülmesi için gerekecek cıvata kapak v. borular. bitüm ve kanaviçe veya bitüm ve cam tülünün şartnamede açıklanan esaslar dahilinde tatbiki suretiyle. Temiz hava emiş ve kirli hava çıkış damperleri iki kat alüminyum boya ile boyanmış olacaktır. 6. 6.9.9.Cihaz plakaları üzerine tecritte boşluk bırakılacak ve boşluğun kenarları galvanizli saç kaplanacaktır.2 Borular Ankastre veya tecritli olmayan kiremit altında.8. askı ve tespit parçaları iki kat asfalt emülisyonu ile boyanacaktır. müteahhit tarafından öneri raporuyla teklif edilecek ve İdarece onandıktan sonra rapora uygun olarak korozyona karşı tecrit işleri yapılacaktır.

vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır.2 Makine Muhazafaları Makinelerin hareketli parçalarından insan temasına maruz kalabilecek olanlar kontrollükçe beğenilecek şekilde muhafaza parçalarıyla örtüleceklerdir. Bu cihazlar için sismik önlemler alınacaktır. vananın görülmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli malumatı. 6. arayla monte edilecektir. Tanıtma. borunun şematik planını. 10 m. vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir.10 Aksesuarlar ve Özel ĠĢler 6. etiketler.6. Madeni etiketlerin yazılarının rengi kontrollükçe kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir. Makine Tesisatı Detay Resimleri . 2” den büyük çaplı ana borularda. İdarenin talebiyle borunun fonksiyonunu tarif eden. Kayış kupling gibi hareketli parçalar galvanizli tel örgü veya delikli saçtan kenarları kıvrılmış ve sağlam bir şekilde tespit edilmiş hareketli parçaların hareketine mani olmayan muhafaza saçlarıyla teçhiz edileceklerdir. kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz.3 Ses ve TitreĢim Ġzolasyonları Titreşim veya ses meydana getiren bütün aletler sesi tesirli şekilde absorbe edecek konstrüksiyonda yapılmış titreşim veya ses absorberleriyle taşıyıcı veya temeller üzerine monte edilecekler ve bu ses veya titreşimin boru donanımına ve yapı elemanlarına geçmemesi temin edilecektir. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo.10. 6.10. Ses veya titreşim hasıl etmesi muhtemel görülen bilcümle makinelerle yapı taşıyıcı strüktürü arasındaki her rijit bağlantı veya boru bağlantısı veya kanal bağlantısı titreşim izolatörleriyle teçhiz edilmiş olacaktır.10.1 Madeni Etiketler ve Tablolar Her vanaya. işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır.

3. 3.7/ 7 '039/0..:920.0903/72 4.3..%.0.1.7 90/-7.. .8 3 -:..-7-47:0 .8 3..30097.3.7 /.::3-789.7.043897Q843/.4 : .3.3.08143.78 ..7 .8 3 4.3420970Q073/0 72 0 ..9 2 4.9 7  :.7 3 /. 0920439..7 D4:2:8:..8:::3 0707/03.8 3 . 32 42..7.5.9 7 472.8:80..9 2 4. 9 72.3/.7.. 3 . / 7  Q80-./0980./09 ::3...0907.309-08020.2.3 2..7 5 -:.7.3....890/002309.3 .7 -3.080791. -7Q7/:7/:72.0.7/ 7 2309.02007:..7 3 39..7-. -:2.0.0390733.0-47:8:3/.. -:30920 070 439740/20. 3 890703Q4:2:8::2. 32 4.-790.9.7 .7.7 .03.3 .3/ 7 2.-..34209700/43..08...3420970-70833997020830.7 30920 3/09../ 3.59.. / 7 .4.72/Q033.::3..709032 42.09.0390/43.8 3. / 7  :..32.7 03.7 -:.5 2.. 0920-.8 3 52..089070838:03090 5425.209.

54.5.3/. -0790308./031..7.7 90230/2 4.7 3/..0/5-1.3.-7 0920 -70230942.7 ..9 3.0.3/43.3/00704507. 08.7..3-7Q7902007 .3/ 7 2.7 ..$:D709.3.-7Q7/:7/:72..083.72/Q030 .8.03/43.. / 7 $0.0.79..Q070.9 7 :.043./09023095708489.3 3 38: 3 3.8 3. . 3 ..903 30::3Q0.3..3. 9.3-07-780..043... .3.8 3.033.0830::3-...7 -08020-47:8:/ /43.3 2.088902Q..Q070232:2.5 ./0/ 023095708489.3...9 2 4.9 7 7 ..7 8 7....9043974:8Q70.Q070-79..38:443:0/43.....0-:../Q 208 .72..8::39..033Q89Q30 9 3/.8 ...7 .3/0 .09072420970070/43.7/.793.7/.2.7/ 7     $ ../.7 4/:.9 7 ..-08020.79.9 2 4.7.9-::3.38::.9 7  7/034-:.8./0/ 0920 -7. .9 2 4.3.3/ 7 2 8: 2.7.8... 2.8 .097    3$:..7 3/.0890708 .....7. 8007.35708489.0.0Q89-.3-080208:: .9 7   38:.39 2..7 3 .7 0/43.8 .72/Q/Q Q0/43.::34./099072489... 3 8:./0980.9 2 42...0.5 .0...0439748890243:2..7       /0-07903090..9.8. .7 3 .0333472..8 .8..9 .72439.3.7 3 43974Q3Q.0.3 3 0230938..3..20/0-07920/ 9.9 42./7/007 ..3 2 ...3.5 ..7 ..3 -.9 7 2309.3/0..843 .09020..7 -080209088.7 .7.2-.7 0 :.9 .9 2 4./Q Q3Q20/7 $89020-7/031.79.9 7 3/.3 -::32.47107 .9 7 030/0548:8::3-07-780.33./09.3./ /Q Q8:80. 43974. ...3 2  38:.7.30/0.. .780../095708489.04397400974/...0802309/Q/Q Q3Q8:80. / 7  38::908807.7/ 7 7.8:80..9.7./43.7 80.9 2.7 %Q7$9..9 -7 ./Q 208.

.

04/:..3.. '0.7 3..9 7   $ .$:D709.3..202$ .$:.7 .%03$ .47107..7 %Q7 $9.3/..7 3.::34. 9 .730920 0...79.

.

.$:..7 3.3.730920 .%03$ ..

.

3/...9 .5..04/:.3 2.3 3 390- 3070.70 90724/3. 3./ 00390- /0.32 %Q7 $9.9574007%$ ..0$.709.890...5.3.9 7 3.5 .3.7.7:.7 3..02:.-::3. 32 &:3:008308.7.3/.2.072/0 0707.0 8 .0-:/0 0707/03/Q Q.097  .30-790 09209072489.-0003/70..7/ 3/.3..5.097 ..5.348:/..79.8 3.072 /030.5.7 30920..020908.3 34/:.79..890.070.0%.7 %Q789.3 :2..0 %$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.3. ...7 .3/.757400730.9 023099072489.89030343897Q843-..072 ..043..3/.3.7 %Q7 $9.7.0 8 .5 2 2.7 3/.3-:843:..090724209708-::3.%.

9 $ . @0.47107.  $ ..0.020/03 .$:D709. .. .3 .3.. 9 .

.

7 3.. 9 .3.7 ..%03$ ..3.730920 ..$:..

.

7. 9 7 .3 .7. 2907. -47:.5. -:9072489.. ..3.7 %Q7$9...7/ 3.%.82:2.Q4:8 .3 030 20/0548:3.9 7 030 20/0548:4/:.5 .-03070. . 0 .9 2 4.9 7 .943974Q/.7 3..-.7..0/2 .3 2.3.. 030 20/054:8890207/007..0/0..0%$ 07/0232:2/0 0707/03/Q Q42.7083.3/..7/.9 7 !.3/.3 3 3 90- 3070..5.7/.5.3/3Q ..3 20.7 .3/.70. 3 9.9 7 3.0. 9 ..54. - 42.2.70/0.3-:843:.7/ 3/.332Q89. 8 ./29542.2Q8.9 7   7Q7%088.9 ...8 3. -::3.. .7 3 3..02439....0 8 .9  .003 8...9 7  .92.99 024390 0/20/7 .-0003/70.8 4/....3/.0070/43./00/03..8 07003. 8890207/02. 8 ..-:43:/.020.097 07-7..0/.0.79..9 7 2309.32 4. ..3/.7/ 7   2Q7Q.9 2 4. ..0.::34.072 /0 0707.7 3/.79.. / 7 8 07200730.9 7 : 02309-47:.3.0$..8 3 8...7. 32 &:3:00830 8.::32.332Q89.3.8 3/0 073/0..0/20/7    4 .0.7/ 3.0..9 7 0542Q2Q380/4 7:/.39 8 3 90230/03/ .097  7Q7Q.:98:80.0890703-707 /7420970 -7079072420970.3..9072489.....030 20/0548: 43:.9..28 .890.3.7 2....7/.42..7 %Q7$9.9 4.0-707/4/:72..9 43..9 7  030 20/054:8890207/007. 2 432.9 7 054 ..7.8 907..04/:.030 20/0548: 43:.7 ::32.0329 9072489.9 7 :9072489. 030 20/0548:4/:.9 7 ./ 00390- /0....3/.8 3..0/3Q 02309 -47:. .730920.0.3/.37 3043.3 2  .-0.7.709./43.3.3.7/.08 '072/030. . 890303 43897Q843-.-4 .3..70. 08..5.38::8 ..39072489.9 574007%$ .043.3..2.7.0. 8 9 .8 343974 8890207:.097 2.3 34/:.7. -:2Q2Q3/0 80.-0003/70. ::. .7 3. 3...039::3-.0. ....37/03 .757400730 .5. /.9.0.3/.043..0Q073/0-7.0/2 4...7 %Q7$9..%Q7$9.03472.79..2 8..38::38 .3.4.0232:2-.0%..3707%Q7$9.5...7 . ..083..3707.0-: /0 0707/03/Q Q. / 7   .3 2./Q0307090.3707%Q7$9.7/ 3.-47:.7/ ..8..0 8 32.5.0.3.3 2.7093.072.8 3/.7 47:32.99 3..80.02:.3/ 72.3.7..097 .7 3.400/0.7:.79.3/. .7 383/7.-707.::34....7.7 %Q7$9.44:..47107..7.3/.439748890230::3-74942...020908..007339.5.2:39. ..7..702...7090724/3.9907.0::8.5 .890.5 2 2.5 ...5.770Q..2:8: :0/43...7 %Q7$9. ... ...8 -789.33/04/:..3..32 %Q7$9..2.3/. .-:0/0. 3 -08 .08 .0.97Q0.

5.0/03/.9 7  7Q7. 8:80..9 3/.7 3/.-00200020.9088.7Q707023090. .30/2 80. / 7 .0.. . / 7 $ ..0.7 %Q7$9./:72.8908 .0 8 92.7 3./Q 208.::3 4..073/0/0 -7Q74942. .8 ./:72.7.7 -.8 .. / 7 :.79.3/0 -7Q7-00200020.3/./:7/:7:2.3.. 2 3/.. 2.97Q3/:72..7..3309030-2083-7Q7Q3::3073/009020/007 -::32.08339.94..0..39.0.34/:.

.32. .5.8908 .7/.7.30..78. .74..-03-7 .3 3. 95Q8Q79Q208-.70830 .94.3-7Q70720.0.8./.3 478.4942.3.0 ..9 ../.Q...2507:.5.2.

0720/7 .3/.3/.8. .073/0 -7Q7 149480:2.8908 .30 38Q5Q720.-4 49480:2.3 3.3090 0Q09208. 9 35Q8Q79Q208083.9 4.0/....3 Q.82:2 . 9 3..4.0.3-7Q70730583/0.5Q8Q79Q208302Q8.-4/089072 97    %.0.2Q//09073/0-40.7.7 8.2Q//0907 9.0...3/..07/0 .8 3/.90 0Q0920208 .383208.5.020/7 :-./0 0/032Q//0907 149480:2.04942.8 .1.Q//0907 7Q7.

/.7  . .

 .7  ./.

Q.3..8908 " .34..33 82 3/.. 9/..70..5. 2Q//09%. .397.3/43.8 38.3 2 3:.0/./7/0 ..8Q0-208307003 -.073/0:7:/:. 8 ..47:.3 3/..2 22$$ -.30 8.3.5..3.9 7 472.2.3 2 9 7 7Q7:.39 .2.3/.3/02.7 3 39. .7-03 8..-074. 9.. .7 9.8Q5Q720/:7:2:3/..9 . :.2 3 34.7 3.7 3 09208/4..-79083 8.77. .7-07.7 3 3.90795.32.. 9... 9-47:..2.0 90/-707/Q Q3Q20/7  0540-7Q7.. 9.3.8900.2.8 3/..2.30 8.3.8 3.5 .039-7Q7202083/03 ..0908020/7 . 9-47:..0 .9 .34... .7 49480:2.3..0.3 .0-7Q7073900-7 0/0 8 32...30 7Q7Q3-0020/:7:2:3/.7.7.2.. .3.

9 8 /0 07 1472QQ0 -::3..-:.7 .0. -:3:33 :.02439.3 .7-47:. 1 .-47:.9 7  .0208-0/03/03-. . ..790/2007/0. .2 4.097   .072..0./ 8...7.7 3 3 8 9 2.79-0/0/030.8.5 .8:: 8 92..3 .2.-47::.73/ 8..7.9 7 %.3..7 3 3-79090. 9-47:.-0/0/03200.-7 :/:7:2/.8 070478. 9 3.0  1.3 2..90./038 . 9-47:.097 47:..-:.3.. .8:.

479.0/0./.90-004. 8 7Q7 7Q707%$.9 7 ..080-QQ .380208.2 942..3/.890/Q Q3.0.799 7 2. / 7   %.3-7Q707 . / 7 2309.98 9 ..2 .5..0. " .3 47.3/0" /0.. :7. .

.

90 020009749.0. /..8 3 8.%.5 ..381472...5.2507 -7Q7Q3. .9 7 7Q70-7Q7 00979..3 .5.3.90 02097.97Q 1494807083/03:2.3. $$&.8 3/.::342.2-.7 971.-4.7 .0097-. /. .0 .79.0..039 .7 47:32: 8./0Q0730-.98 9 .32. .-4/43.0...3 149480:2..:: .3/.7 .83.-48:4.3/.90-004. .. 9-.8490.-07903/0 07070::342.3 9079-.7 .-47:8:3/03.0.70930. .30947::.2.3 2 -::3.3.-4/.34 03/04250-7Q700979. / 7  8 .3-7Q707 .2 942. 90.-..8 3 .90 0209023 0920Q070Q80072.7 3.7 -7Q7-Q3083/0108-.0.9 Q073/0-: 43:8479. .7...39 -47:. .-. .32..309.Q070 .7 .9 7    %.730920 .39 8 ..024947.7.9Q7-Q... 7Q7 7Q707%$.02.97Q .2. 9.42.907 ..03020. 9.5.9.8Q70803 8Q5Q720..-48:..9 7 ..0720 ./03. .739072.. 7-47:/..907 4. 3..

.

 / 7 %..42.7 3. .79.%..9 .70930.3 .::342..2 4942.0 .730920 .7.

 .7.7   8 . 9.3.. $$& ../.890/04.8490 .5.

7   8 .5.3.034 $$ ..8490 .. 9.890/04.

-47:8:3/03 0097.7.02.7 47:32: 00979...-47:/43.32..9 -7Q7 .5.8 3 .843:34/:7:2.2..8 .:.::3-7Q720208 0709 3/0-7Q79530 70:2.7 971..2./03..0/0.9 0708.0Q90009724947: 24947230-.942. ..3/.8.03.71.39 .7 ..094257087Q .....5. /0.73::3..0..1. 9.942..-. 9Q7-Q.7 . 1494807083/03.8438 ..5.2..381472.7.3 .000974/. .1.7 %Q7$9. 2. 3.7 0-.-43.7 4.03907 $0034/ ./.02020..90 02090230920Q070Q8007297.97Q..02.9...03 8 9 .9 7  .8 3 108.907 9.-48:.0 . .02083 8.3.8 3 3003 9079-.9 7 020.8490.7 1494804.7 -7Q70-7Q79.2.7 3./08 . . 2.0. 8 .2507 ..0 8 9 .Q07000973 8 9 .90 020 009749. .2-.70/003030 03..3 2 .9072.8 3/. 3 43974 0920Q070.79079-. .3/. 9 32020/03.3. 9 3.70/03 .. ..Q23:2. $$. 90. .7. 9.5 2.32 08.-4.-4-.:: .-4Q073/0.700842. /0.7/..2507.309.024947. 95425.0990-. 7. 383.7 4..72. . .8 0702090/7   7Q7074/:. 9-.309 47::.5.3/.39 . 5425.849083/Q Q7070.0.43.97Q ../08Q0730 8.79.-4.7 -: 43:8479.32.7 ..890/04. 8 9 . 9. 5740830::34.Q0709072489.780   8 ./0Q073/0::30.-7 . .0...8 3/.5/Q2/030.0.-48: 9.0 8 9 ./.9 8 9 .479:2. 8 Q073/0..

.

7 9 7.0.90 020009749.9 ..79.1 23 .7Q7Q ..890.::342.7.0 ..2 942...0 43.. . 4 .8 35708489.7 ..8 35708489.9%03.9 3/..3.5 ::3.1..42. !.083/0 8.84034/..7 30920 .3..32.5. .90 02097.97.70930.-... 9Q7-Q.7 07002309002..-. . .84300974/:.3 .7.9 3..7 3. 5 .%.32. . 9 72.8.3.024947:   %. / 7 . 90230/0.7 8..148:3. -..3.-.3 .5..8 3 ..04 :.

70.-7Q7-Q3083/0.97Q .-7 ./0208.3/.0..97/0-7Q70.8 3 .70.39.9 7 3...33 90 0QQ3Q8.8 083. ..700730...-7Q7.9$89023..90 02097.. 57207.5 ..3 3 3-7Q7Q073/038Q208 .25070-790.. .7 /703.0.3/.39 8..3 2 4..3.. 3..97-7Q7/ 3/.2-.424947.5. .7/0.70097 8 9 .32.907 . .7 -7Q7Q3-00208.90 020 -:079072489.8 ..0 -:073./.8 ..9.2.04942.43974Q -7Q75Q8Q7920 002. 3 84 :2.0.9 .903..54250/43.3 2....7/.9 . #0/44/..8 7.0 8 .38.3.7 .32..907.- 5.8 .057207.0::3.7..8 3 3..5.. ./ 149480. 987Q.8 3/0/ 032088.8 -7Q7.03 .30947::..381472.5.7 47.3 .0../0208.0 :.9.-40/43.-7Q7.2.39079-.39..3..0 8043/07.3/0.0. 987Q.82:2.3030..94. 9.424947.9078990.3.3009749.-4/43.3/.90 020..0..942.1.57207.7.39. 7. 8 0.30.3.-03079079-. 7. .7.090724209708/:. .-03-7807.97Q!03...70-.3.890833Q90 -730./:7:2:3:89070383.0.0..7 -::3.7 Q..32..0. .90 0209079-.90 0Q0999038437.7.3 ..29.83. .890.7 47:32: 473./0.7 3 3::3.5.8Q5Q7208 0-790/0.9 .90 0. 3 343974Q32.38.-48:4.94.39../:7/:7:2..7 .942.8 070832083 .3.0..08043/07.3.5.8 3 300... $$ 8..9 54 . .2507 5Q8Q7920 002... 0097 8 9 .90-004..3. 3. 4 4 /./0Q0730-.7007208.5.3.3 3/.0.. 95425.9./0833 .0097. ...5.90 0Q0920/ ...7.89083232:2/.549.0-7Q7Q073/0.4/: :9.32. .8 .8 .8 0903 .309.38073.039 .7 -::3. .94 4 /..843:9507/057207.. .0.70070..9...0.2-. 97 3/073/0.3 3/.7./.3.91%57Q7 %.-7Q707 9. 0/0900/0. 9 /4.3420970. 4. 2.09079-..39090 ..7 070/:7:2/..-47:8:..309.7. 0 -.5 2 -7Q79./0208.. 070908590/034384 0/08. 9....942.0.7.3.8 3/.7. 574083070-7Q70709.0. 82 3. 9 .:2.3. 3/. ...89084942.7 2..7 0. 3..5.0-7Q7Q3031. 9..../0208 . 9479:2./.0/03.0. 5 4 . ./...9 3/.9:2..32. 2.9 953070 070478..8 3.3-.. -.8.439749079-.8 3 9590 .747.97Q. .3Q07302439./0. .9 .3-.7 .-7Q7..8 3 9.924947 47:2.02..00-7Q7Q3 .0.9 2 .9. 9 3 . .99 3::32Q 902.9 -7Q7/.0..8 3.0023098Q7083/0.24942.90 020/:7/:7.7 8479.7.70/0..039.. 9..3.7 7Q707%$.5Q8Q79Q.3807.38....97Q-7Q7Q3 .0 0/0/.-48:00979.8 3/..5.3 3020./0208..80/0.843.5.89083/0.32 9072489.-0.0009749.7 4. 9 -.039 549.9 7 7.8 ..32..7 8.3../..843:8.5Q8Q79Q.2Q.-48:. 7-47: -.-...3/0.2708 9072.7 3.3 2.. .2.-48:3/0 14948070890 0209079-..424947: 807.0.05Q8Q79Q03.Q002. 8 1494802439.8 3 90230/0.7 -7Q70730583/0.79-.942..::4942.843/0.47.0.Q002...003000..8 .843:  -..7708 807.90 0209079-.7. 2.39.. !80034/. .549.009749.88902/08.7.9 . 9.... 929. .0-7Q7/ 3/.0. ...3 3/.-03907.9 7 Q9Q3903. /.24942. 2. 3/.0.. .0.-74.39 . 7Q7Q    ...8.-Q9Q30097 -..5..79087.7 ..0..0.8 3 .0. 209.0907.04942.2083/0-079038Q70/038Q5Q720.-:.424947.. -7Q7Q35Q8Q799Q Q.9..0.793. .8438 .3 .097 . ..7 .7.3.92.../43..00097435747.3 003 8 9.890/0.::3... /..7.39 4..148:.39 8 .0..7 4942.7 0 .32 -7Q7Q3031..7.8 3.-03..20208..90 02090230920Q070.0-7Q7.9 7   #49.03020. 3 30820838.72..9427Q.08 .7 3 80374304.7.7 47:32: .3-7Q7Q3 /:72.. ./0208. .3 .-03003Q0-../.3 3 3.43974: 7. Q8007297.7. 2. 7-47:-. -.70070.39 8 .

 .3.3.-0.-23070 5747. ...32..9 7 3/./... 439742.3.3/ 9.0. 0.7.7/ 7 ..748:3: /33::.. 459200/07 .890000. 8..-032.7 3.2..5.-.0 ..0/:2..2.%7243974Q.3..2.. 3 3 -.39507 ..2033032 4.82:2. .5.2... .5... 803.5.32./.8 2..39 /Q030 0.. 3..7-43243489Q2.3092$8902 03.3/70Q2.3 . /Q Q.5.2.803.-...072 0232:202843/0 07073/0 ..7 .3092$8902 7Q7073 .0 ...5.0. 80387Q 4803 .2...33:2:30..7   7Q707/0 803%7243974Q..38.32.-20/7 %7243974Q.243900/03-.3.0274 57480879.

7-43243489 .0 97.0..0..8 ..382907.-... 4803 . 3/.8 9. 803..

 29..7 Q070 Q0329. 3.07.097 .3 8 9.3/.070302843/0 0707/.90.4592:2.7.0-30703 .4.7Q39Q030.7/9.7.

424947:. 9.0797Q 9Q2 0920 . 0783/0 803.03092. 459200/03 .4 4947. 9807.34592.:4: .. .07978020-..0. 947.'0723$Q70 030-0374 02.3 3 8..424947: ... 0/0.7-43243489438.508807.903/0 0707 -...2.3-.3843..  Q#0Q97Q   .7/07/03 20... 3 3.097 .0.4592.070..890 803 78 .843:3:8.8280/0 03-.  $Q7Q.79.5 0/0709Q2 0920/3023/0.7 .2..843:3.32.32. 592.7420974 :. .397./33439740/03.3 170.32.7. 3. 7Q7Q3 ...7 3/.Q07 $07..3843..9.43974$8902  .'07233$Q70 030-/ 74 02.0 . 843:.3843. 28 4: 9:7:.8430 78 4: 9:7::5.. .0...0.32..32.7     $89020 0307 .0797 70.8430 7838Q704./0/0.32.1..5.9. 70.

5. 43974Q  !43974Q4/Q.3  02/03092.'072 08./  &./7  .843:7:2. 970.'039$ / 72.002843/0 07073439740/070274 57480879.  .0.843:  .-. 3 .3/.. 020$8902  .3:2. .43843.2.  507.32.9.32. 592..843Q3908  0.7  7Q703  .

7-43243489Q/083 972 439743.30928890230903Q390/7 ...7.7/ 7 .49 489 QQ79/489$ 070/0 0703/7039507/0..890$02 7 .... .7-43/489 .04. 9802   .  .2.9/:7:20.5../720Q9Q Q . 0783/003.0 ... 3.. 942.  803.

830. 02/03092.97Q 092033 8 9.890 -8. ! 80-7Q7Q3.843 5748089.5.9 3/./ 83.3.   Q#0Q.3Q89Q24/Q.0-3070..3.

97/Q7    .7 803 ..8900 783070 0704803 /0 070. 9 7. 4592:2.8 3/...42:9:-23/0.070370Q.7 . 9 4803/0 073.7.1 .0.5. 9$07.44947..

2-/.5 .3.3.7.0Q89-.39023070 49:030020  .3.5 2. /.9 7 . 9 .3/.3/.0833..:99:7 43974 007/0 -.7 -::3. .5 2.7 .7 / 7  8 92.7 3/.7 ::. .83..3/ 9..2.. 43974Q-7Q70:2.3 3 8.-.043974. 942..5 2..7.043974Q..3 2.3 Q073/05708489.8 . 9.. / 7 $:80.073/0.70730097070 .9.-08020...8 9.7.2.80.7 0./09023099072489.3.3208..98:80.3/ 72.7 . /030020  :.9 1.90-7Q70:2.3. /..07003/0 070:.5 2.043974.8 .. ...38437.3/0 .9 7 .8 3...8 3..9 3.3/.8::3-07-780.0...9 4..0.0833.7 8:084 :9::478.8 3.-07903143843.. 030020 -::.3Q073/08:80.70.8 3.2. 43974Q.3/ 7 2 8: 2.3/ 7 .3.9 3. / 7 088::007.:.19.7 9 7.3.9..0/0.3 .439740/20/7   :.4 24947.8 7.8435425.380.7.0/030/0548:Q073/0.Q070 8::3/.. 329/0 073Q0730 2.9 7  .-7023095708489.::./ .0/0.0.:2.8::3Q895..0/070...9 4942.8:80.033.439740/20/7   38:87Q. / 7  38:9088..98002 -7Q7Q900..3-. 02/03092.-2090/7 .3/ 7.04.7 . .7 3 43974Q4942. 0/070..8 3.3/ 72.033Q89Q30 2.397.3:2.3/.8890203043974Q. 8:0820830..342.3 90320/7  38:9088.7 ./03. 5708489.90..7/.8 4942.7 8::8 . -.307-08020 -/72.08.5 2.0..2439.4942. .3/08::39../Q 208.3902070-../ .720.097  .7 3.043974 0/20/7 3.3208/:7:2:3/.5 2.943974Q 7Q7Q. / 7  030/0548:3/...043.0 /030/0548:Q073/05708489.7 Q89295708489.. 3.9 7  .9 -::3.0.9-7Q7Q900.3.943974Q..-07-780.-079/ 0/0./0204.-079032.94..94.9.8 35708489.0843974Q80 80.5 .0.7 /030020 !425.7. .79.9 7 ..-7 ..3889020:2.7 02309 90/-707.7. 3 3QQ7947443:3. / 7 7Q7Q89-.4942. 47..9 7 030/0548:3/.7.0 02/0/030/0548:3:-.39023070/0 2090/7  $890208:-08020843/038/0548:Q0730070 970.3.3/.9.78.8 . 90/-70789070343974/.09072489.8 0-080205425. 9 7 2..8 3.8 3..043/038/0548:3/.807.7. / 7  $89028 .9 3.2 /..7..

- 29. / 7  0-000/038::38 .7 3./0- 8.7....20/. .3 3.. ..::34..0 .3-7/43.8 .3/. .9072489. 32 4..8903038890207/05747./0990...3/0$::2: .7..-:0/0. .9 299072489.8::37 .0.8.. ./.7.7/...39088.770Q.0.7. /0.. 9 7 2.8 8. 32 4. 3 30700.7.3/04/.99.5425.3. 8 32.7./020./ . 32 42..0.8 4..3 009784-.38::38 . ..8 3.8. 3/ 9.7.. /038::38 .7.0720892.38. 0920::34:7 /.7008 7.3 / 9.3.32. .8 ..3 3.3.707830/ 030.....2.7 3 3.9 7  :.8 39..3707/08 .7/07003-47:.90 3/7090870730. .0::390/-707. 3. ::8.. 9. .7..70 . / 7 0-75747.9072489..7 . .8 .QQ7947.8 3 8.0.2/..9 7 .70-088::3:3007%Q7$9.-. 2080.. / 7  QQ79Q. .7.8 .. .7.3 8 . / 7   $ ..90742-3043::.5 .70.7 3 8.-7Q7073/0. 7./..070...07Q7/..703/72088.3... 0/043974/Q03032 42. ..7./7/09072489.3 .-94. /..439742. 99...843 82...7/.8 7. .3.7.:90/-707.32 42.8 4/.7 070 90/-707.0  8 .4.75425.30.3/0..7 3.9 7   %0.0..32.99.4/.1./020:2.70425.303 . / 7 :.7.7.9 3 3..9.0/20/7  0-000 8 9 .7720208 3 %0/-707 ..28 .0.5 2.8 3 3/.3/ 8 . . .3.. ..9 .2..::3 0/0070..0.7 3 .::390/-707.0 . .3 2.2-. 9:. /0 2003-7479.-.3-::32. 5. 5.7/.5.0/2020/7 .30/0.8 ..7...4942.8 ..9072489.8904. -07/0 073Q0730 .5 2 42..5.92. 8 .:.39072489.8 .9.0 ./7/0./0300208 . 3.1.-0790390/-707.7 .0. 5425.7.0.7.3.32.01..3.9 2.2..39072489.94.9 7 ./0308.5 .8:.0.32..799 7 7/031.3. 8.0:.47107.C0073/03.28...47.1. 1.2/0 503.1.3.39072489.-0790343974143843.3/./0/3 .7.39072489.3. 38.. 8 92.7 3 890303/0 0707/09:9.7/.0 .4.75 2.0.7 3 3/0 97202089072489.2.9 ./0 .3. 42. / 7    8 92. 9..Q30 903.3.7 3/..$.70.97..7..-9/0. 2.0. /4:3:2. .0 47443:3.. ..9..090883-:0908:.7.7/ 3. .7..00.8 .-088::3:384 :.0783/03/ 0320070 .7 3/..0.9 7 .7. 47::.7.8 907.3.5.0.7..3.38.90/-7070-:80-050..7./.3...090303-74/.....3/.. 93/0QQ7947.307.7 3 3@0 9$:.9 7 9.0 38:.1 3/.9043974 907. ..78 .7 3 ...3.3 8..79457./::2..3 3.9 . 889023/03-08020. 3/.0.8:.-.7 343.7/.::34..9.3/.3.0.9 .7 /. -08030-208307090/-707....8 -789.70.2. .9 :..3 380208070/7 %088.78.943974Q..97Q3Q3. .-7Q70:2.3/.703 .. 3.

$::8 92.7 Q2.0!071472. .7 Q2.3 2 3007 $3/7..7 .0.37..3 ...3.0343974.02.0.39. 9088. 7Q707 434-4 $ ..3-...%08807 32309:7. 9!Q8Q79207Q7Q030:7..7 $ .8 Q..3 2.9 /.00-7@0 0/..3.7:.3.7 2 .8 3.3.709020 ..8 3.3.9 070 9720:7.7 .70.0..3.7.8..7 3-.7...8 3/.7 08.3.. 9 .8..7107 C007 03007..7 Q...3/.$89020733Q.5.7 8 0 97.030 $3/7..2:.9 /4Q2./.7 Q2.7107.3.7 3 3 .7 Q2 080208::.39 !..7 32.90 02088902 $3/7..5.7 Q2.0'072030078.0 ..3..2..0.79.3. 73. 9:..7 8 %03 .7 20027/03 $:-47::.7 Q2%072.3/43.097..003$8902 .0070 97208:7.3../08.3.3.8 3 8 2.7 Q20708 92..7 Q2030 $:-47::.7 Q2030 %$  $3/7.3.7 Q2.7/ 2.8 3 8 2.35. .3.7 Q2.3707 !071472..07 .3.  $9.3$ .7. 9!Q8Q7920Q.. 9088.3...7 . %..7.3.2.3..8 Q.7 Q2.7 Q2. 97Q7Q...-9.3.84 083.7 3 .7 3 3007 $3/7.7 Q2 2..7..7 439..7 39. .Q %072..38 3070320 0207 .9.9 .7 @ $::$ ..2.7 3.3.70-7@0 7Q7Q. .7 .....7/ 2.8 3 :.3.0.7 $.7 Q2 7 -.7 !Q8Q7920.Q.7 .3.. .3. 9 2..3.7 . ..0%.: ..-:/03007 $3/7.0. ...8 3 8 2.7 .3.3.3.7.8 3 8 2.073/0Q.7 2 .7 $ .- $3/7.3.9. 28 -72:. /43..3 .8.9 $3/7..9 .9.0 942.3.043428 8 3/.3.8.7.03 %..023 2309.5 2:7.47107%088.  0.38::..9083007 $3/7.7 $3/7.38.3.039079-..8890207 $3/7.7 Q2.3. 9.0$:$07...7 %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$  %$   %$  %$  %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$ %$ %$ .7 Q2.32.3.7 3-..7 Q20-7@0 7Q7Q.709020 $3/7..9Q020 32.3 3-.7 3/. 9.C007 .0%.008.9.03:7.3.7107030C007 .7 38 .3.3..7 .030:7:: :3:32Q/ ...7D709.7/ 2.7 3 32.

97Q .7/..3 8 9 .Q .7 %072344 C0:7.3/ 72. 92.709020 Q9Q3-..9 !74003/720..'0 203/720%08807 !74003/720:7.9 !74003/720:7.0Q.82:2@.8 3 .9  0308..2.03 %.3.3..47107%088.$890207. 8 .0&:.397.%08807 ..  /03.Q80 3$::8 92. 9. 9.9 07D89Q3/0$ .7 .7 0-7@0 7Q7Q Q28 Q./.0 .%0880733%.7 3 :0 ..39... 9 %.3 $3/7 030 200548: @0903  $ ..%08807 3 18 .2.7%088.2. %./.3 .%5 .8..7 @ $::$ ..5.0208 3.49054.7 4 .0$08. .0...8.. 070..7.7 2 070 97208.7 @0903 !72. %088.%$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$ %$  7Q707 '.$.$::8 92.:7. 3.7030907.0733Q0303208 .3  :.7  8 92. .8 3 .$ .:.0.. 9. 2.8::8 92.

.

.0720/7 2 -:.70/2 4.7 3.04/:.7/ 3.943974Q.3/.7.38437.::34.730920 ...3 5740830704389Q7843/0 0707 2-. 43.0/2 2.7/ 3Q3/0...9 7 3.... / 9.9 7 Q9Q302309.5 2 /03032 /43.9 2 4.8 -789.0/2 .7.5740032 2.::8.-7 0/00 2.8 3 52.%.8 3.7.0.7/.0..90-0083.7..2.3:2.7 04/:.. ::34.43/0383.7/ 3..4.0.7 %Q7$9.7 %Q7 $9..97070 -07-70730..9.::34.3.090903580.-:.7.3/.3/..

7 3.7..5 2. 0/0 8020/7    Q9Q343/038945.9.9.32.04..0-03  5740/0.7.5..7 3.043/038 .04.5 3/.5 -47:.70830/ 3Q3/00 2..07 .3. ....9.0-.7 3/.9 7 !89:9:.9. 2.. 2..-QQ. .59..3/...088902/.:19708070 0230 5. .-.5 0. -.78. 47..7 3/.7083007/3/Q7Q20.7.7.::34.3 3./09 805. /03QQ 42.8 3/Q Q72089.043/038945.9. /...7 3...-709042...8 :.9843.7/.3 .7-:349.7..59.79.9..3420970..3..083.-7Q8020 907830 0 2 .9.. 20970/0-743/038.. .5-QQ9Q20/7 &:3-47:..5.97 589:9:.3 3/.097 . / 7 43/038.. / 7 .7.9 7 Q9Q3-.5 3.2.0002.7 3/. 0/0243900/0.7 0.9.9.0720/7 :.0 Q8020349. . / 7 .43:..39089070/ 03/0 42.3/.843./.3 ..8 3 ..: ::38. / 7 Q2Q34/: :3.8-079202 80 .9.843.3.08 8.8 3/Q Q720...9072489.5 2.43/03839.38437.3QQ.8 3./.3/.2 ...3..0830-7.

.3.3 2..3..3 . 7 3Q3/0 .-....9 420.7. -72.3 .-7.7Q47.7..0009..3 2./03020907. 3. /0 233 09804: ./Q Q7Q.32.3 .38..79.5.3-7:8:77QQ780 /Q09/9038437..2:901002.5.788902..0-:..805. 2439... 32.3 229.70425... 43/03839.8 3.04..39.39 .097  :.3.00.-20830702.2..0 2.0/03020 00933/03092.....3 ..8 3 -:..-.9.92Q//090/03030.. .3.3.8 3.7 :.3..7..0-4:9.7.7.2..003/00-789048..8 8.708.30/0.:.43/038.3. / 7  :.0 .097 07.7 3:.743/038/ .99.79088.7 .7:.8437.097 43/038945. / 7 %088.779.5 ..342097007 .::38./0-/0 200730.203.Q8990342.2. 8./..78.99.3 2.-0.... 425.8 3 -:.843:3.32.3 .09..::30-.1083/037Q0-0. .:.7 8.058 9:9:.002.7 478.3.32 4.70..3800/0.3..8 439749.1 3/.:..7.8 3/.09088.5 ../.7:...10830.72..5.3.8 3/.7 3 3-070320807003349.0/ 07052.043/0389088.... -. 9 7 ./.00/0.097 .00.//007 902033..2.39Q2..710707302.8.0-47:..-7 4097/03.32 02309. / 7   $9.08 .3 .72:9..9 Q073/0:. / 7 %088./ 0707/0 43/038.0 8.7/. 8.::.9 7   :901.9 3.5 ..7 2. ..9 7 .:.7.070.5.  Q2.03 . 0920-..8 :. .2. 9 2-47:8:3.. 9 2 4.3 2.097 $ .. / 7 !89:9:.0. .3/. ./. 7 94.9 7  Q9Q3-:.8 3./..07080-7-5.9 3/.8.097 20.3 2.9 7 443.7/.7 3.907.-:0999038437. ..3.8007.7. / 7 0-2097007 8.7-07 8Q7007/09020320/7  :..9 7   :...42.5 2..843 .7 .:  3/.0...3 3.::3.5 .88.-Q9Q3.0.38.3-. / 7 :3:3 8.9..3/.342097007020 208. 03000.. 4.3420970 02309.0507043/0389.97:.8 3..2.3.8 .9 7  0302007 47:/ 020833843:3/.Q..0..8 3/Q Q72089. 9 2-47:.8 /:7:2:3/. 3 3 .2..0-47:.3420970073:.703-7.7.5/0-2097007:.3 .9 7 0-209700737 3/02:9. .3.38.9 ..8 3 -:.. 2...30..070-0.090070..Q80-.:.7 3-.0 092033-:.0-.7 ..7/.843:3/.7.-.79088..9 3/.0 0/00.3.9 .-.7 3/. .9 7 ..2Q/.70/0.7425.3 2 3/.7.3 .3.30/0...9Q707.097 0302007 /..02:.34209709.97.5 .7 37 3/02:9.7 3/. 3.3. .7083/039-.-..0 0/0-..589:9:.7 903 30::3 4. 0/0.542.208.8 :...7/.8907/ -.7 .7 .7.39 00795/09.

.9Q707 38:-.42.0...39Q2..8 3 .9..7 Q2!.02439.7 47:2.7 47:2. 02309.9  0308..7  7 -. / 7 ! ! ! - Q9Q3-.7 Q22309.8 3.7 Q2Q 9070...8 3.302309..:..5.3 ..2.302309.7..0707   3$:%088.3.7  38:9088.8 3.8 3.8.89..7 47:2.7  7 -.../802309..8 3.9 3/.3/. 7 -.. 802.3.%$$ %$$ %$$ %$$    7 -.08 ...72..7 Q2!49:2.302309...302309.. /0 070730::3..7 47:2.

.

.20/.3 . 8 .. 425.9009Q/0/0..8 3.-::8:8/.0 0700390/-707..3.-7/031..9 7 Q9Q302309.0.2:.889023/0-. :..0.7 %Q7 .. ::34..3 3.08::39.04/:./.7.3:2.050/07809072420970243900/0.8 /03003208 .5 2 /03032 /43..7..97070-07-70730..0. 3. 43974 /43./.0.3 2.9 ..807/0-079/ -3Q3/09:9:..20907/020/ 030.08574-0207 -.::34.-7.3.020990.3 3.4.-0.0.9 2 4.0/2 .5.090880-. .097 ...08574-0207/..7 2.0-.-79072420970432..7.7 339.8 -789.7 2.38....7 3073/03903 .::8.00.39 .5740032 2.43.3.8 90230/0...030 20 .7..90859 .3.3.3/..9 7 .0/3Q -47:8:3.3/.-47:.. / 9.007-Q2Q3 -7.43.7/ 7 7.0/2 2..3/..7.5.:.2..08:9.32 4.0 07003.0..7.7/.-:7 ... .2.97 ...9 7 Q9Q3 38:-47:.3 2. ..349.3 .7/.9 7   47:..09070/.7 %Q7$9....0030 200730304342.3/.../.097 030/0548:2439..084 :2. 82.-7.2.7/ 3.9.0 -70 20349.709.082Q0220038..043.8 /0890020.7..::34.. .3 2..0070030707/0.8.720/.7 3/...90/-7070908890. 0/0 0700389..8 -789.08:9.0 ...9 7 3.7/.7 .. 37Q03-47:....3 2.7 43.7/.7 4/:.090903580.5.7 478.20830907.7..7.0.3 574083070243900// 349..70090730::343897Q843/.0/2 .7 3/.7 3/..0.0::3 0/0.0.3 3 9. - 8.. 3/ 3/.9 7  8 32.0 2:8:...3.7/4. 4097/03. 07003../.8 3 0702.38.3 3 .%.7083/0-7.9 2 43:2.08::39.08 8:9.7.3. 3...5.3 ..-4/: :..5 .. 3 .0.28 Q8020.9 7 /..90-0083.7 478.3.0574-0207.7 3/..2 3 3..92.0.7 3.::8.7 2.8 3 52..3 57408307043897Q843/0 0707 2-.7 0/2 4.9 7   ...09720208 420.5 ...9009Q/0/0.9 7  443.8 4.943974Q .-: :8:830203Q3/09:9:.3 2.-7349....3.. 20. 43..0-7. .38437.4..7 243900/2 4. 4097:.9 2...32./.730920 .-:349.

37Q03-47:...0 2:8:. .:.-::8:8 /..7 Q22309.9Q2.7/ 7 7.197007 .0 8890239..0 07003.8.80-054.7 Q2!.79..7 47:2..70::3.3/090.0-.5. ..3./802309.79.7 .3/..08-0703070 5740/0 07070 ..0  0920090889024.790/0.3 2.7 3/..7/ 3.3 Q89Q3/0-7/4..3.0707  $ . 8:9..8 3 89.-..090070.8 3. 0. .097202088.7/..058.7 47:2.20830907.5.08:9. 02309.302309.. 8 .7 Q2Q 9070.9 7 47:. .3.07-7.8 4. 7 .9 7    $9.32Q2Q34/: :.8 3...8:: 8 92. ..9009Q90/0.08::39..3.3.70/0... 197007902030.3 574083070243900// 349.-:0999038437.3 2..0::3 0/0.7/.. / 7 ! ! !- ..... 0/0 0700389.38437.082Q0220038.. 8437..30. 3 3 .3 ..5.0/0302000933/03092.0.08::39. .90/-7070908890..8 /0890020. 3.9 3/.7..9009Q90/0.7 3/..89.0./. .9 ....203902032088.20907/020/ 030.70090730::3 43897Q843/.0.7.3 2.3.9088.3.08574-0207/.8..0. 3 .2.09070/.072.......471079088.. 7 .7 574083/0-079202 8090. 9 7 . - 8 . 3.:...8 3.3 ./.8 3 .203-4 ./..7 243900/2 4.7  7 -.9 3/..302309.084 :2.3...9 7 3..92Q//090/03030.7 2..0 -47::.097   0302007 47:/ 0320833843:3/. 7 -./0.72.7  7 -.2:.3472.5 5425.7 .0 8 2...28 Q8020.3 3.7.7 2...3...83/0.020990 .3.. 802.8.3../.-0. .7 47:2. 3/ 3/.7 3..7 0/0.097 07...2.09.302309.-:349. -::8:830203Q3/09:9:.30/0...0-70 20349..7 .9  0308.00/00-789048.7 339.39 .0443..0009..3 2. -7.0030 200730304342...02:.097 $89028:.70..3.8 3.890/0 07079089309.Q9Q3-47: .5 2. 290230/0. 20.3/./..:..3-7:8:77QQ780/Q090...3/.3 3.47107 %088. %0859 ..0 0700390/-707.7 %$$ %$$ %$$ %$$    7 -..5 .349.2...9 .308. -..7 47:2..9 -47:.9 7  .20/.9 3.4.3.. ..3.7./4/:7:/:9..3.0/03020907.3/. 9 7 .097 0302007 /.7/4....7 Q2!49:2...42.097  .7/.9.7 $ . 58.-47:-7..7 3/.79-.3.720/. 8.0..9Q70738 . 432..043.7 0730/0::3 19700743...$: 08 92.0 .090.302309.02439.0.0070030707/0.7 7 9.5 ..8 3.2.7 .-:7. 82.00.9 7  8 32. 0920-....88902..2..

8 3.0./.32.79 0/0. 43974 /43.79..03 Q80904.0209889023090742.32 8.8 3.083/03-.3.7Q809042.3 2..9 /:./.9 7 8 92.3 2.7/ 3..3.9Q5Q 443-4 .2 3 3.9 3/.097 1.9 2 43:2.97-.3 2.0./.5 3/... - 8 .9 2.9 7  !74083/0-079202 80443..8 /03003208 .3.3 2.7 2.3....3 .9 7  4097070307/3Q . .9 3/. 2Q2Q320790-003 . .80-054..8 89.7/..:. 8 32Q89.9 7 @4 84 :-007/0/ 02309-47:8:/0543:303Q8980./. :.9 .0/43.4 -407 2.8 2439. 3 2.0220.43 -7...1 3/.7.7 3073/03 %Q7$9.143:2..907:..090880-.030 20 .7/.3/ 72.7/.34209709..07-75425.8 3.070 972 ./0.7 409707 030 20/0548: .08:9.5. .9.7..3. .-070320/7 070/:7:2. 0 .0..9 7 030 20/0548:2439.43:2.2:8: :.0.39 ..3 ./092.38 3 34. 8020 8003-47:-.0. 32 4.107%5 42.7.7 3/.-0.0-.79-.7.5...-7349.0/2 4.3 .3/. 9 24097073/007-7. / 7  07-75425.0/0.37.9 4/:..8 3. 3.0/054. @0.7 3 3/ .0443.3-787Q.::34.8 907.5.7 3. .08 8:9... .3.97/035425...3/090.443.. 8 2..2../3/Q720.7 7..3 . .097  .7:-:3/.9 / 03703/709.39307 5..0. .7..-2083.4097Q3/0-707.. .3/.37.5 . .0.0-. 3.83/0-0790308.9 .0.7 3...8 8.7 2.4097:.08 . 5Q77 4942. 82.7.08574-0207 -.7 478.471079088. 8075.92.7 09070899042.7/ 3/.3 2.. .7 478. .7 3/.0-47:.3/0543:3479.!0-47:..7/...7.43..7/...843:.349.0903 30::34.7 %Q7$9.3 ....0473..7./. / 7   1 -47:9088.3/..889023/0-.43.397.807/0/0-079/ -3Q3/09:9:..443:3. 5425.5.3.9 3/. 4097.7.0574-0207. .8 3/.7.2. ...3.8.. / 7    0302007 ..-7/031..9..:.32 4.032088.2092020 7.7083/0-7.92./.007-Q2Q39...::34.2.39 8 .8 ..79.03 ..78. . /0543:3/432.2.-0.7 9.9 2 4..843-.3.97.3-47:3:3-4 .5425. / 7  1 -47:9088.0.38.8 3/ 02309-47:8:3/. / 7   1 -47:9088.82.-Q9Q3-47:.99 3.3 3 8.097  $8902/0-3.  1 -47:9088.097 .-7.92.8 90230/0.. - 007030207.::8.8. 8 9 . 2:.7.5071472. .39 80907.-47:8:3:3Q07309072420970243900/0-2083 9072420970 1 43.-...9 7 .00743 7.889025425.0..3 -../.4097/03...790.32..9323Q7080.3. .08 ..107 907....7.4942..788902-..1 :.3/..97 43.3.5 2./3Q -47:8:3:3.5.7070 970.7.9. 2.

 8.7 197007 8 9 .7 .:.47107%088.0/0302000933/03092.00707024390 0/0.32.3472.:.0 0/0 43:2. ./0. 439740/2080702090/7  8 9 .0.02007400/0..5.97. 3.90890-070320/7  $9.70/0...3 2.3.2..2. 8:9.32 4..../.8 3../. .5.8 3. -7.9 7 4947.3. /0300320830 093./ .2/./.5..9 .08:9.7..:8075.3 .3 ... .9 070 9720:7.799.890...8 3 3.7 58...-:7. ... 2.97Q37 .7.7.3/..7 %$  8 9 .7 :. .0..02:.39307. .47:/ 0320833843:3/..090. :..084 :9:..02439.7....0 99590 8 9 .0.7 .7  0308. 0707/090.3 78.9 3.097  $8902/0:.0.7.3.. 889023/0-. 9 7 .-7.3-7:8:77QQ780/Q090.:2... 2.3 Q89Q3/0-7/4.0.2.92.097 07..843 2./.2.-20073.42.0.3.7 . 7 . ..2./.39 . :..7.3 2. /..-70707/03708032007.. 8437.0..3 3 82.38437.3 ...090070.843:89072007 2:9020-7-730::342.4..32 4.7 90230/2 4.7/.7 0730/0::3 19700743.7 0/0.0.9 3/. ::3802 4.. 0.7/ 7  47443..792.0/0 97200734. 82.4. 0920-...30/0.. 32 4..0..20949.09.3.7 7.7 2080.0.2...0707/080::3:.3.:./. .5 2.. .97Q 8 9 .7 0920.8 3.9..0.097.2Q07300970.203-4 .3.703343..097 0302007 /..-.7 39...9.90/-707..9707/019. ..79..3..077:57.197007 ..7/ 7  3 90889020.92Q//090/03030.808:.8.7.7.39.0-47::.5. /43.0009..084 :9:.9 7   8 9 ..Q070-0 0707/0Q01.0/03020907.79.30.32.7 7 9.7 3/.97-7 .2.0070:.3/ 7 2 .02007./.27 -.-0307-70.3.. .-0.0 8890239.0208:.. 32.8 2:9020 8 2.. 7 ..2.0/03.3/.3  2.9.7.7.3. .0-0307.7:...89.7'0$4 :9:.9 ..00/00-789048.7 :.7/.7/./../4/:7:/:9.890720/7  7087Q074.7 . .5 .097 $89028:..:..5. .09..082Q02200390230/0.2..007/7 07 8.7..32../...9072489.. 2.9 . 58.77Q320..058.2.:.3 2... .70. .7.3 7.0  0920090889024.7 3.. 432.43.7-7.070.2.8 3.0 .8 3..7.3 3.972:8:. 290230/0.7 .07-7.5.020833 5..3.5.8 3 3%072489.3 .5.4/... .3.9 7 8 04342838.7:.570...3./.. .-:0/2 47443... 7 .907. .:. 3 3 ...88902.32..9 2 4.3 . ..020 .:. 197007902030..7.7.79.92. .0.07..0.-..-:0999038437.9 7 .7 :. :. .5.9 7 .07207... 4.7.007/7 %0.0.3 .203902032088..7 8.7.9970 2...0/208 1.342.5 .79..084 :9:.0.2.7.0 ..

7 2. .3....303.395073/0/:.7 :.7. / 7   .022$$4.4/..7.37..3-::3.8.9707507./.. 24947 00730::3-707.3/.3..09707 2.097 #.89083 24.97/0.7/.070..084 :9:.0005007 :.3 43. 2 -70709090/43..0052. 0097.0.3 .3..80.:.0. / 7  82. 4..:9.7.5 2.793.03902.9 8 3 .::34.3.9 7 :.9 8 3 ..097 .7 9.9./.. 2.0.9. . / 7  2.39 8 3 -7.::34.7.3..7/ 3.3 .. / 020/0303.09.7./.7-::32..99.8 32.9.58.3.0 ..8.3.. / 7.10/090795030../0/3 .20.1 3/.0.7:5-0803200.0200742. / 7  2..97073503.9 7   '.7 3.8.38107303000-0.:..395072.007.. 9 288902073/0-..0/2 4.7.3/.:942.7. / 7 8 9 .7/ 3.7.084 :9:.7...7 3/.. / 7..97Q8 9 .0$4 :9:. .%Q7$9.. 0/0..73 ::3. / 7.9 2 42.0208.2083070.843:3: /030-7 0/08.-Q9Q3-7-3.9.9..7  4/:.979580207503./..3::3.9707 #.9.0 0/0.0/0 0707431474 :.3/.87Q.39....5.3 2...7/ 3..0 0/0. 08.89083 24....070033./..7/.9 8 9.37...4395 8 9 .3 .5 5.:..3/.02439.097 !03..3 3 .....7..3..::34384.3 8 97... 8 92..7.3 2./0-83 :.70 800.3-7.7/. 3 3907. .243900/2 42..8..7/..2/0 4..8.9707/:.7 2.8.30783/007.9707 $9. 2 -707 09090/43.3 .0.7 3.7.20.2 243900/0. / 7  :.2 .084 :9:..2 Q8090 .99..7.097  .5..7 /09.3Q80 8020/7 Q/.97Q 8 9 .::3 0/0243900/0..3.82.9 7   #.39.308202Q2Q342.8 3/030020830302.7 .7 3. - -2.3 -7.3 3 .7 %Q7$9.980880.0..099 Q80904..5.307/07.5.070 3Q3043../.9707243900/0.37. / 7.4..8:/703.49...083/03:.7 30097-.0-:/09./.9 9.4395073/003/Q073/0 /:. 3 -0797 573Q073083200... -::32.2439. 8 92.7 '..0507/0 /4./.43:2/.7 307309.07035748509Q8.39.7.3 .0.7  7 ... .395.-7..2.9 2 42. .34.9.7.42.7   43. ..3-0797 573Q073083200..3..3 -7/031./:.. Q8007-:3..2.7..::32.243900/2 42.:.72.7.07030730432...800730::34../. .7  2...

.0.7 Q073/05740830707:5.0/.3/.4../.3 ..42.5 .7/ 3/.3/..9 7    %0859.5 8....38020 2Q2Q34:78.. .. 3 22 /03.7. 3...7-4..9707   !. 4.4/: :9./207/032Q90 07:5.9707/2/03.2./.97 :..-0792 9.97Q35740830707:5. 2../7/09078/3Q Q4. 9089309./.702.. /2 03/0.747/47..35708/Q2 .0232:2 22 .7 %Q7$9.9 7  .5 .9 #.7/ 3.3.89. -..7/ 7  Q23:27.-9:9:.4.7.7. -.700! .43897Q843:4/:.9 7   Q23:2#.3 39...80070 ::34.2./.07200.8 39.79.0005007 :.9707.0. #./. 03.89.3/.::34./.89.9 172.30707/007.7/.0.0 4384. 3 303.79.90097489.../.7.38.5 .7/ 3.7 %Q7$9.9707 . .0 :8:8:3/..32.5748509Q8.9 7 Q27.0!/:7:2:7.7-4.8 / 72./0271481./.8::3:38079.4384.970738:0902.8 .8 3.7.7-4.82:2././.. 4/:..8 Q/0] 229. -. 90890/2 4/:.3/0. 3 9.7. /2.9 7 !/0 07/03.5 .0...80/03 8 92..7.9 -.9Q0730 ./.7 3/.. !. 84 :02 8...003 Q073/0]22 /7 8 Q/0 0707S S % S /0 0707307090890/2 .3.9 7  .97075.0843.7.90.Q23:2.0 7:5:.243900/2 4.0-4. Q0073309..2-4.2439.7 %Q7$9.9 7   202Q$.0172.-:0/0-79407.7 080307.32./..3 2.9707 C0.7 %Q7 $9. ..3/...9707 4/:.8.9.3..0..890 0::3 703901 7 3-4..3 .7.7.97070303/./.0908-90/2 4.7/ 3. .970..994-4. 07302439.7 3..7.207043.7./..0 $ 0::37/20/027/03 %$::3:-004..7.7 %Q7$9.8 3.0/2 7.7/ 7 .8.97072..0070 97204/:.3/.3.9 7   @0#.3.0. 2/.Q0730172.3/..74. .5 ..30%5Q23:2#.::3 8:003Q007/0 4/:./2 03..::34.7 3.38::. -709Q90/.7 %Q7$9.9.703343.547:9090/070 07.7/.7.7.7..Q23:27..9 7 Q27.3 3/0243900/20/7 @07.7.800/0.7090890/070 8 Q07908590/2 34. .-4: 2 /031.97:.

 .

-7-730Q80-.0200730920 .3/.79.7 3. . 4/:.9 3/.7 3..3. ::339090.5 .Q23:20897Q4357410730 8 0207/0307070 80790 972083/038437./.7 %Q7$9.570803208..79.8 3.

4:. 2. -4. 3 3/.8 3..2.89. -.030903/7208005.7 %Q7$9.39020-4. 22 09.32 4/:.::390890/070 8. 22 43.0 0097489.89 /.5.7/ 3.7 0920-.3/./.7.7/ 3.00709 3/04384:.84305. 4. 4.707:5:079Q7Q2439.9.3  8 Q074/:..0843Q00703.3 Q00703.4.0/038:0902. 3.70. 1.7.::3048./.5.9 7   .-7..0208 4384 .7 %Q7$9.0540890794-4.. /:-0 5Q77 79..3/.59.2.5./.

 .

.. .09./..795 .8 4..070...7090890/070 8 Q07 908590/2 34.38::3.7 %Q7$9.8 39.89-47:..54..05.0232:2 22 .89... .7 0 -790 4 : 2.7 %Q7$9..0843.. 700! .9 /..3.7-4.3 2.Q23:2./. 8 92.84 :92..3/. 7 -47:. 3 9.82:2.3/.9 3 90230/0...994 -4.7/:..32..8::3:34 : 2.-0. 2.5.7/ 3.5.80995 8.7 3.9 7   $592.30#.. 3 303..7 070 3/002 8 92.8::0902.7 4942.0200730920 . ./.2.79..7 %Q7$9.7. .38592.09.7 3.7.724947: -.0 070 972043897Q843: 4 : .3.2.90.7 3. . -47:..39542.3/.79.7 %Q7$9.09.. 90890/2 4/:.8 8 2..-. ./.7/ 3..5 2 4 : 2.90097489.7 4/:.79.097 .143843: 0/0.Q0700 995070.3/.. 4.5 .702.393 8075..::3 8:003Q007/04/:.0302. 02/084 :92.2. ..84 :02 8.3/.747443.5 8. 3 8.2. !.94.3 4.43897Q843: 4/:.79-.9. 84 :92..303/7.08Q7Q0320/034 : 2..8 3.9 8075.9 7   !.. 43/038074..9Q0730.7.9707 CQ2  . .007308. .393. 03 .9 -.7/ 3.:. 4/:.Q070/0./0271481.0..7 3/.4395 07.8 3.393.7 %Q7$9.945.. -7 -7/ Q390/034: .7 47:32: 8075.7 7 ...0-:3.

7 8. .:.

.88 ...7-43:$4 :.3 8 92.00 0703/720 #..84.02030-7Q23:2.70/0342570870.0302././. 7.5.32.7 #.7 .73 Q2 5425.//0032 $4 : 003/70-03 0.0 8 5425..7 Q2C007 Q.72Q2:.9707.2:07 Q Q.0-03070707/0:.03:7.$::.3/.7 0973078 0 42570870@.97073%0859.043.D390 .0907.08 !425.3203/ 84 :92.. ./.020073Q0 02 Q23:2.0/Q Q42.$ .7-43:$4 :. .3 .88 ..730:7. $4 :92. Q39083/0..843: 48.2:07 Q Q....7 .3  Q80.09707 Q2&:3: :30 0703/7208 .7 %$ %$ %$ %$ %$  %$ %$  %$ %$   %$ #.084 :92.9707.5.097    $9.Q070.3009709.@0.7 .3...30097.47107#.79..-0.7 $ .7 203/720.09707 Q20300949.043....043..2.38592.//0032 $4 : 003/70-03 09.09707 Q2%03C007..0070 9720 007 @0. .0:7..3 8 92./.303/720.D39007.. . 2 8/. %03C007 @0.9707.7 203/720.19708-::3.7.7 31.

8. .::3802 4..7 /054..5.:.3.3.8.7 /...570.9 3/.2/..0..39.020400/0.0.5.7 .7 :.793.2.C007 . - .2..7/.8 3/.20949..3 ..2...7 84 :9:...843:89072007 2:9020-7-730::342.3.3 ..02007.0.32..7 0920.7:.7.2:7..097 .3.2007/0.42.7 .3 .3  2. 574007/0:8:8090.020 .7 8:.0.. :.7/ 7 47443./.7 :.7.3  3.9 7 .02439.3032 4.8 2:9020 8 2.0/03.3..8 3.79.. ..020.70903208  $4 :$:$890207  0308.3..09..0/03.-: 0/2 .083..-:0/2 47443.2.7:.8-079202 8047443. 9. 2.0..

.

%.8 3 52.730920 .3.

 .

..7 %Q7$9..32 4.04/:.7 3..7/./. .. 7-78890220/.9 7 .7 2.89.9 7 Q9Q3.3.0..0243900/2 4.7/ 2.8.2.::8.05071472.7/. 58943: 5.3. ..0243900/2 4.3.2 8.7:.3033 ...30920070::34.3/..70 2.7.9 172..3.7..7/ 7 07. ..70..3033Q0730.7/.Q0708:84 :92.8 3/..9 7 07:8:8...7.7 0097 -..0.3/.3/. 8.7. 84 :92.34.../.3.%$ .02:9.3971Q -847-843: .7 574083/08003959042.2.7 3.3 2.0/43.9 7   %. 8.7.3.7..:.:.3971Q 8.%088..23090 8.0/2 4/: :8320 0/0Q0730.70/489:84 :9:.097203Q:2:-Q9Q343974.2.79.9.9 7  !.%.2 4/: :20.::3:.8 3 52. 3/.0.0.0/030032 4.7.-0..2.7.7 3.0/2 .7 3Q073/0.3/.- @0.0/03-7090943.7 $:84 :92.7.-47:.-:0/0.09 859 .97 4257087. .3 2..0/..9 7  072...39.7:5..:.. .320/2 ../.7 ..9.:..7 32439.7.0-...8 89.7 90880243900/2 4.7 ../0070::34.8 -789.3-7 20. 2 4..0 0/09..389..7 09208 7. ..793. - Q0730./:8:.9 903 .. .2. -0 030.730920 ..7.7 -47:/43.9 303QQ7Q7Q 0432.043..7 .9 7   $4 :9:../..0.::32.0. ::34.00%Q7$9.7/.8 3/.7/..-:43:/..3 2 .9088.8 -789.0 ::8.9/.20070. 0/03-7090943.0.3:3.9 3 9.:..700.!.7:.9 3/.74 4. 8.7. 29.2.9 7   $4 :92.2..0.7.00302007 ...2 4.3889070.7:5..3/. / 7..3..39 .0079Q2 8 ...3.9'07.3/. 5..7.3 2.70.. 9QQ070 .79.0002.84 :92.0/:7/:72.. 58943: .7 072.7/. 2.7 /..2...8.7. 9 72.9 7  $8902073-Q9Q3.. .800730/0::2: 4.9 3 9.0/ 07 .7033/0::37/Q Q-7::8..9010/2 .32.7/ 7 4250.Q3.. .

 .8 39.8.3 -..3.3 .. 439.342097007./..-9:9:. .9088073/0:.3 -7/.3.8 3.3 3/.389034.7 .:...02007...7-:89.-0./....8.9 7 03020-Q9Q31938073./ 07-7 :8:043974Q-93.5 .8.73-47:. ..0.384 :9:.2:1:020.9 7 47:-.889023/0-07-7./.0/43..039.3 3/.3 . .3.7 343897Q843:3/.3/ 72..7   $4 :9:.0.Q070-7..%088 0::3 4..7080-. 7-47:.0700-.7 .3/.-07903:8:8.7/ 7 :908807/0..8 3.8 3...3.7 ../.7.90880733-.0. ...7 :8:8./ 032 -47:. .0 0/0-::3.. 30:27043..70830Q80-.-.3 .309032003..5 .0 .043897Q843: :901../ 80-47:.08 / 72.::3..8 3/0.-47:-70 972007 . 7-47::-. .. .034.0.00784 :9:. .0022.02007:./ 3/.0..9 7 080.30073:7:.5 .38437.08.3 3029.-. .32 . 0/07.3 .7 38 / 72.8 3.8 .0/0.0-0307 0/0 .020/03...7/0.9 7 03020/74 4..7/.790/2 .900/2 8090883 0..3.0/03020-. 0::.07 2.0 4257087/.30/.-847-8432.7 % $ 3. .79.20.9 7 784 :92. . .. 3 3 .7/. -0784 :9:.029. 7.9 7   $4 :9:.3-47:.3  /03020085..7 $4 :92.347:32.7. / 7. 7148147 .7 3/.3 2./.7 073.38..8 29./00/0-7.3/..7 3 39..7.3/ 72. ..2.39 .33/0/Q3.. -.7.8 3 82 3 3. -.00.-:833..7.439.8 3... 2 0-.32... . . 0707/0.:...5 78.7/..:.32Q8.9 .-:3.5. .7 08.47:32: .8 2:9020349....3 0. Q2Q .0. .3830709.70833/Q03032083/0..5 42. . :23:22.3Q3/09:9:...7.-:2.32.7/..9. /.59 9. 7-47::0..79.7 3 39. 2..7.243.9.0/039.7.7 2 ./03020-. 7-47:.8 3 82 /. .47.9 7 .../.9. 7-47:.8.7 3.39 070743974Q2Q2Q34.9..-.7990.9 7  @.30073/084.7 38..7...080.7 1.7 39007 0-787Q.7. 3 . .3..0.....097    017489.-.30/03-.:.7/.3..-743.0 -:3.70830-9 .7 :1.7 -...::302309..3/0-::32..5 2.207..8 .8 89. ..8 3.70 .-::3.000395.20/0..  .9 ..1 3/.843:.1. %00..7...7.3 ..2. 2.3/.. -47:-.2/0 -07 ..0. 30:2.07.8 3.0-QQ1938072.0.2.5 78.34.020074/:.3 3 .02./..2-.3908807/00 079088-702309.74.0503....3472:3.. 2 ..907.73.7 3-::3/:.0. 7-47:.03420947Q70 902..30/.32 -.0.70 /030320830Q:249:7  $4 :92.9-0/038890207/0.3 2...:.0.3/ 72. 32.0.79.9 7 : .7:./.-:0/03::8.-..-3.Q80-..:.5 2 002.3 /0302009.7.5 78.-. .

::2: 4. 7-47:. 3/.097  ..-0790308.:... . .7.7 3807-0890/4.300384 :9:.92.3-47:8: / 03200..7...3 -47:....9088.0070707/0-47:.8... .30073 9.0-:02309.3 -.8 90230/20/7  -847-843:84 :92.3 2 :8:8.9 7  425708707.7 33/0.:./0 /707   07-79088-7-73/03. 2.5. / 7 07.9 ../. / 7.0.3 42.7 02309. .0.84 :9:.3.5..7. ::.2.02008 / 72.3.Q7:1/4:07830/ 032020/7 3.8. 3 9.0/ 908707/03.84 :9:.39479:.:.7 ::3 .8 3.2-47::8 .9 3 32439.7. / 7.03::..01938070700707/03908590/20..9 2./. 0900/2 42. .3/4 7:.79 .:8:Q907.8 :8:8:3/..8. .39 8 42.8.2.2. 908890 2Q8.7 0.2.8.0703 08./ 3/. 32.7 -702309.097 9:72... .7 070730.019.8 0900/2 42.3420970070/43.9 2..7 3. ./43..3..2.082Q 707.Q2Q Q..72:.7 4.2.7 /0..8 302309 ./0200...30073/0 8 9 .7.303..7 38..084 :92.::3/ 030.7 2 -7..2-.5. 3/.7.08 .907--702309.92.-./020/03-.3 32.7/.8.0.97 -702309.-47:.7/.07830.7. .32. 5. .. 432.4/.0/0..-07903 08.7 .7 47:32.7 3... 807.3.7:.7 3.0783/0-747/47/. -.7 3/... 3.7 -3.7Q80903 020-3. 90230/20/7    %08832.2./.90 0/20/7 4 7:/.9.. /8 1.7 3023090.39.8.:.908802309. 80.38 92...09970 20..0::3-72.7./04:2.207/.7   ./00/0-7.. .../ 030-707   $4 :92. .3/047:32: 42.3..-742.097 07:8:8.4:32.7..039 5..7.0/ 032083/0::.72 Q80 0.1.3..097 &2:28..:.0./ 030. /.542. .2. 4..-0.3..8.9.2023:309.. 00. 80.7   .43.9 7   2309. / 7..7 3..5. 2 Q8090. -4 . . .. 3020833020/7 .349.92. /.-00204/. 0 ::.3 .9.3-7 7 2.7.3 32:901.0./.347:32.5.5..7 47:32..9 7  $4 :9:.7 3/.384 :9:.9088 0::34. 0307. / 7 47:. ...0. / 7 2309.3-47:....3007804/..32.3. 2.. ....9.083/7.-9 4. / 7 .08. .08907007:8:8:3/.0-7..:.7.0 02.9 7  .1070.. 0/0-4.3-47:.7098007-7 .3-47:. .07.

/0./020830/0 8 9 .8 3 .3420970432..29.22Q8..8 3./020908807/007-7.89.80 7043:.39.7/00/2 2.7 3 3 .31. / 7  !8943 .547. 7  /.79.94.7 3.39088073425708707.7.3420970 -.-72../02083/00. .09088.-847-070. 2.8 3/0  7Q0-0./0 0/0-7-. .29. ./0208309.700733.84 :9:.3.942. .4942.:.3 32. / 7   :901-47:..Q80-.82.97 ...:.. .2034942.2034942.0.9 8.09088.3 478.547.7 39.2/0. 8 3 02020 .0 0/090880 243900/7 220.0.7.-0-::8:8 0700 20/7  -847-843:84 :92.:. ...0.7 3/.243./...3908807/0425708702.7 /.3 478.8 3 72 0 .07/0 2.99. 07-7-. 2.017043 84 :9:.2.8 3 .2.3. 00307.99. / 7 080.3-7-.9...7.-847-073-72.3908807/04257087. ./02083003.2.3.5.7 3/.3 3309.07.80 : .2.7 3/.94.8 :8:8.3420970432.7 42570870.7 /.31.7...84 :9:.709037 .0/478.0-..7 . 7  0478.7 ....:.9- 0/7 %.97070.79 . /.74.3/.342097043:7 Q9Q32./0208890207/0479.0703.@.31..342097007/0.3420970074257087/007..34209700900/7 243. .97.9088 0::3 42.78.8 9..4 :3/.-.

5.3.3 .2:.2.0 8 .7.2..7 .-42. .3 .09:9: 2.7.3 3. 0::342.7..7.07.8 3.3-784 :9:.0..097200.3/7005.-::32. . / 7 .3/ 2. 2 3/. 2. . 3. .9 7 243.90 0.2 4.-:-.097 4257087Q302309-.. 3 .9088073/0. .00/20/03889023.9 9. / 7  03/03/304942.0/43...097 Q80-..9432.-079030230990/-7070730097/9038437. ..89043974Q425708702309-.. 3 3/ 3/.30220/0.. .2:7.83 0200.9 7 ../0.7:8:8:3/.7 ..1 3/.0.8 3 /0. .5. 3 . 4Q80/ .5../ /Q Q3Q208907. 7. .3-790795 /Q Q3Q208..9.3.8 3.7083/08 ./020.7..08 .0/0.84 :92.5 2..5.8 3 5708489.9 2 ..92.3 7.0/0..097 4257087Q3 Q80-.30220-.5.242. ./ 9.8..:...3-79079-.8 3 . / 7   425708707....7.0Q80-.097 %.9088.02091472.8 907. / 7 :... 2 3/..9..3/ 2.. /. /470903 0947/ 8Q1Q7/489.3425708707/0 ..890.84 :8:.70830-75708489.0-7.00220/0.0 .8 35708489.0.708333/0. 4.08 .:. 230 70/0-0.8 . 4.7083/0-.9088073/0 ..9 7 .5..8.7 90.2Q90.. / 7  .5. /.2Q907.890. .8 3.5 ..0. 2.-0...3-78. .:.:942...3 7.::3090.0 82Q904257087.002Q/.3843: 2.-0790308.30/.890.7 20.9 84 :9:.3 .9.-707  .3..2.7 / 020.097 03/83/03.7 84 :92.34257087 /:7/:7::78.09.7/ 7  .3.

:.3/ 9../0/09.3/ 72../ O Q Q.7...7 . 5708489.7 343.0.7:5.020.9 2 4..7/.9 7   $4 :92. 82 84034/.2..097.3843.9 2 -::32..8 3/0.3.7083/020.0-47:.0-...05071472.8 O .0//07 2.2..92.7 3 2.7 .1 O 439749072489.0.2.843.1 O %072489.. 3. .425708707 O 2 .5 .070.7 . .089070070/43.Q070 /. /..:8:073/0-0790342502.9.097 .0220-.-4.-9:9:2: 4.7.3.38. -.3.0.-07903 43974.2 O @0.82.9 7     52.043.547.8 3.8 3... 2.8890320/ 9.92. O ..1  $:.89043974. 2.3 .. 3 20Q0702.-.7 299072489..7907 8 9 .5 .3 2 !740.1 3/.9!74007'009.0.9707 O $ ..02439.2:7. .4. / 7 47:.7 3 -07970 707 9.0-.9 O $4 :9:..8 3./7/02:901. 2.03070..2.8.3420970..8890235740 .574007 5748509Q8 .5.7 O Q8Q4.42.. :2:247/47... 09020. 5708489. 3 20Q0709072420970.:0.5..38 . .2.793.:2/0302007309.79.5.7.::3 0/0-.307.739970 24.80387 ..700.3-Q9Q3.32. 3.0.9.390080./ 0.00..7   :..9 7   439.9.342097007 O .. .20/0.07209088.0..8 3. .02439.:2:2207/.30/.84 :9:.3-./43. 2.07. /.. .0..0.38437.8 3/..7.0/20/030.-07903-000743.7 3 0700 97/ 3 908593070/0302007.9 7   2.-700/0-7 O 220.8 3.8 3. . O . 0920-...8.7 34250.9 O $073092 8::3 3/..0..9072.0./432.7..30/.38437. . .3 3.-0007  $4 :$:D709. ..9.9 O .0 .703/03/30...5 .890.0 . 39. / 7  ..80387 O $4 :9:.:2.7.70073/0..3 / .0.9 172..0720/7  . - 2.3.34209708 O .708   2...7/:.4.7.07088230207.00974305.32. 2.5..:..9.5. / 7 / 3/. -...8 3.7 3 9020.7 0720907/0.0/ 020073/038 / 72. / 7 .9.

 O .9 7 47:/43.380-.309020..3./0308 O %07247:2.9 7 %0. O 9.:  3/.8 8 .8 3 O 097..808:..2-.070370 34370.8 3.92.-.97425708702 -47:.8 O $4 :9:..790/2 4.7/ 47:.92.8 3..7.7-::3.:.7 90.2 O $4 :9:..-.. 5708:707001./ O 4257087 3/.. .4/: :.393 82 3 3..8.1-.9 7 O 4 ..0907-. .03/Q073/0347:32: 4..3 .793. O 42570873/Q Q.39072489. .43/03807...8 3 90230/0302309.0 .08 ./ O 7 249478 ..3. 2.8 342.5.7 ..79073Q07307:9:-090.8038707 :.0.9 7 $4 :92..307-78...2:7..7/ 7 O  !740/0. ..9 7 O $ .0./7/0 8073092 8:..8.3.7 ..097 .20/0. -..0.8 3.. 9088./.3.7 8073092 8:.34 : 2.9. 3 -0700. /...380..-07903:8:8.. O 07-78075.7 O Q9Q302309.7/ 7 O 425708702 3/0.8 3.0 72  .8 -7/03 1.3 2 3/..8 3.5. .9 2 3/.:..4/: :3:-079030 .0. O Q80-./04257087.9039020 8.342097007  .:.-:3:-079038.7007333472. 7-47:../43. 7 Q0208  .2:7.3 ..7..2-.-47:. 8038707   43/0380707 $:084 :92.5 .37 .7 3 308208 O %078/3Q O Q Q.:8: $:. ..8:89:7:.7 3/..9088073/0/ 8 5.8.: .8::7 .$073092 8:.2-.-47:. . -: 8 2/.3007/0 4..3.3589:9:.078:8 .... -.78. 9.. /107.8 35708489.7:.84 :92.8 35708489. .342097007 O 43/0380784 :92...707300970. .:.0.8 .0 8Q5Q720 ..3 700 O 4257087Q3/:72.035425/. 8.. .089070. 3 -:.7 3303Q80073/0. -.-./:7:28907/ 384 :92.7. :.9 7  243.74. 8907039072420970./ O 9020708 O 4257087QQ070/:7/:7:54.7 ./432..:0.0 84 :9:..9 8:84 :9:..7 O '49..2.8890320/ 9.. -::3. .7 0 9020-47:8:.2:7.3072003... 3 ..5. 4/: :3:. .547.84 :9:./:7:2.0 2.0720/:7:2:3/..5.890-0792 4.-0790343974073945.Q80-.7 90.90734.0.. 3 8907032...0.2:7.3 . 2 478.-.:8: -QQ425708707/0 O $ .9 3/.7:.84 :9:... /.0 907242097007.0..-40 /43.9 7 O $4 :92.. .3/088902/:7/:7.9 2 4.0.0..3740 O $0738:. 8.8 35708489.. 84 :9:.3/ -7079.0...0890708023099.9.7 299072489.0 907242097007.

.0.7:-:4....:08. . 439./:7/:7..8 35708489.39.... . /.4942.:0.8 3 .07070-.097 '.7/ 2../:7/:7..83./ 3 8907208Q073084 :92.:08.3908807/043/0380708::3/3Q Q304: 43:2:-74942. .7/ 2.9...9 7 $0..-74942.7009.3 703-7.. .9. /.07/0307.9 7 784 :8:Q709.. 4/: :3/.70.84 :92.2..0.7:5..0.3.432.2.5. 3 3425708704..078-7/03 .097  .3908807/08:84 :9:.:94/: :3:880/03 1420907 ....08  O 2/0308   52.070../ 3472..3. 880/...3....83....8.2.9.83.43/038078:5425.8 .3/..9 7 7/031..097  3/. -:83. 880/.07 $4 :92...0.7009.9..0.3..3..9 7 43/0380790 8024947:.7 83. 88902.9 7 $0.-:8: 84 :9:... .0733 /0-43974.050/20/ 9.9.3-7833/0 208..   .0-47:.:3:387Q.3.970733.-.78 .9.3.3.2.2.9. .43./ 3472. 2...3. .432.:9080 24947:. .097 '. -.39. 295708489./.39.070.83.0.9.0..94397488902090 0/2 4...07208.3 703-7.$8902 942.7 800..43.84 :92.... 439.3.- 42. 890720/ 8Q70.70095425.2.97/3Q Q304: 43:2:-74942...07.8 35708489..9 /:7:2/..9 7 $:84 :9:. 3472.3.0.4942.39.2.8 ...7 8.4./7/08073092 8:084 :92.0.070.2../ 3472.2.9 7  85740/0. Q80-.7083/00708:87Q.92.0.:94/: :3:880/03. .5.8 9..9707/:7...8 ...3 7/031.9478..  .7 3 3 .203.83.5..07070-.00703..7 4942. $4 :9:2: 8:/3Q 8 ..843:20.3/0902070888902/:7/:72.7083/00708:87Q.. 20.3...-78.Q0704942.0.9.7:-:4.3.00097.943974Q  $4 :9:2: 8:/0.83.9..0.20/09.9707/:7. 3..7 .547..0 09208.9 7 07/0- 43974. 43:2:3../ 8Q70.793.7009 5425. ./ 3472..4/: :3/.70070. 9 7.5..9 7  0743/03807/0 :0/0.0 42570870/:7/:72.  43/038078::/0. /:7:2. 425708724947:8 . .4/: :3:-079783..9. .O .9707/0.  .8 3 ...8 35708489. 8907/ 3/0/07. 3.3-78890209032 /:7:2/. 9 7.9 7   $4 :9:2: $: 0$4 :92.9/:7:2:3/.-0790383.8435425.843:20..4.3.3.07088230207.7083/0 ..:2. 0.-0790308.07208070033.0. Q80904/: :3:-079783..3. 7/:7:2/..83.

7 800.. 5425.3.9/:7:2:3.9. ..7 /:7/:7.0  /0-079/ 0/0.8 . 032 84 :92. 3./:7:2.8 00.084 :92.7/.3.7 3 8.-0792 .9.7 /Q 200730-..7.92.3.8 9.:08 1. 439740/.3..3/.Q23:2.7/ 2.5.0970..0720...7 ..0970.9.5 .0970..0070 97205740079.7   7/:7:2/.7/.0 ..8 9.7 30 92Q//09.7/ 2.05425.3..3.. 9 7.70/:7:2:3..79...08. 439740097435.70070.:90804942..9 3 34250 02...547.0720890/ 2/080... .5 . ..0/0708903035740 .0 /0-43974 .7...097 $4 :8:/3Q 8 .7..7:-:.043/0380724947:.:94...7 32439.43974Q08..384034/.0.7:-:3:3:033.. .8 .7 3 3 0920/0 070730::3: ::01./43.0720.043/03807 .02. 4257087.3. 2./Q 200730-.3.8-79..09.75425.8 . 43/03807.0900970.4.088902  /..94. 3.000:2.0.. .-..9478.3/0.0 07.097   7:5..5.-48:3/...9/..7084:.2.9.7.3. 0..9..7 3 3.3.50.-0790308..8 /0.:08.8908439740/0.3/0 073Q0730 3.7 20.5.0 8 . $4 :92..0/43.2-.0/0- 43974..7.7.9 7 :84 :92.9 7    04.9 2 .:. 9088.05425.8/0/2 08.8.7..0 43/038078::4942.0.7009000.7 3.97073.097 43/03807.7009000.7 /:7. /:7:2. 439.. 880/0.3 ..3..$8902 1.3...7/ 2.7009/:7:2:3..2 $4 :92.7432.. 439740/0.3.3/0.0.8 .9 0/02.7 3 3.70095425.3.8 00..7009003.7..5.8 3.3.0..9.9 7  07.9. 439749..8 .. ..2. .54843.7 3.. /.9 7 $0.043974.9 7  $8902/:7/:72..3.. 3.0970.8 3 90233 -:.7 .. ..  942.0 80.04257087 /:7/:72.-4.0..097 :9. 439.884 :9:.4/:.9 2 4.3-7889020004..084 :92.8 .3 .7 3 ...:0 43/03807 /0.3/ 0/0.5.8 3/.3/.30/2 4.9 7 $4 :92. . 2Q8. .7 3 8907783.9.7 3.89084942.-4Q0730.9.7:-:043/038078::4942.9 7  .0.97. 880/0. /.9 7    942..9..709099 84 :8:..5. ..8 3.3.39.0/2 . 439. 7:5.7:-:384 :8:.74942.30  $ 7..70090099038437.. .9. 070. .7/. /..07070-.8 .5...9.-.3 703.3..84 :8:5425. 07003.9.7 3 8907780.7 3.9 7 !73..9.8 7.7 :.3.7..3..3.89043974.3439740/0.9.043974 .70830:2..19.-. ..324947:.. .3-784 :8:4942.03.08:84 :9:.. 3..9 ...-7..8.

043/038073/43.3 0/0/:7.::.8 3..8 43/03. ..7.7.3 -. .8 3.79... -.9 83.34942.8 35708489... -.9 2 3/...4257087073Q07 8 .8 3.:.890439749079-./ O $:84 :9:..3..943974$8902 8 . ../7/04257087 43/038077:5.7009000.5 2 42.3/008. 43/038077:5.843/0.97073/:7/:7.... . 4257087/:7./ O Q80-./ . ..0 /3/Q7Q20/0907.7 3 3/43.890003/ .:.34942..7 /:7.7.9 2 4.9 7  $4 :9:.8.2..84 :92. Q.9 O 43/038078:: 8 .7 .843 4 : 2..-42..0-0792 0207.9 7 $4 :9:.342097007  4257087 $:$4 :92.8..793.20/0890320/ 9..70/03 . 3 34/Q Q4/: :3:89070329 9072489..7 3 34.8 .3. 009020/07/9038437.0 0/0/43.907.907.Q..78.::34.9  09724947:8 .5.../ . /Q 9Q Q3/008.. -...4/: :3:8907030 83.. .302 -.-:7:-.8 3.097  4257087.2.9 7   425708743/038077:-:439749.. /0..7:-:88902  /0-079/ 0/0.38: 8 .7 .0  0::34.:0833.9  $4 :9:.7.-0792 4...043/038078::4942.94.70070.5.3-789.3.94. 3 .7 4942... 43/038077:-: .0$:$4 :92.-0790308.79.8 3.:8:3/.2-. Q8Q4.7.7 07300970.2.20/0780/ 074257087 07 /0.9 107. 5425.9 7  4257087.98073092 8:.9 2  ..4257087/0.7007034257087Q389450920807003. 9 7 .:092 .0-47:/43. .097    4257087Q3 O Q Q. ..9 7  8::4942.97/0-742570878:84 :92.9 2 .3  9020708    3..9 7 Q907. /.2. /.0.9 .73472.1 3/.. 3 3Q80208.7 400/2 4.9.3-47:..0720/:7:2:3/..3 08.8 ..39.-48:.9..34257087.3 ..20/0890320/ 9..7.. 3 08/ 3880/07084 :92. 3 34Q804/: :3:89070329 9072489..9072489.7.79. .907:9:5. 43/038077:-: 942. . .7 8 .5708489..8 .:.03.7.793..7  /0-0792 4. /.-07903143843. 9 7 2. .3/0 .0/0-43974.808:.79.7./020:2.3/:7/:7:2. .843/0.5708489.7.. Q80/ 3/008. 3 890772. 5708489.9 7  425708702 -47:.8 9.5.9.073/0307.3/.

5708489.5 2..9 7  .89043974Q.8 ..08083Q3/03 2.-:.4257087.2. 9.9 3/.:08.0249478 .8 9.097  $4 :92. -. ...  9072489.  4257087/Q 20830.7..8 3. 9 7 2 4.4257087Q8Q4.7.0. ::34.3/04257087/07.890803/3/03.3 -..9 7 $4 :92.8 ..02309.2..:.097 : 0207 9.3-78.4.7 3/...0 80883.28.5...243900/0..7 3. 83.0902000 /07/9038437.8/0/Q 200730-. /:7:2/.9079-.7.3-78:.. Q39.793..97 1970....0 83.1 3/. 80-0-002309.-847-00/.97Q/Q 20830-..8 . 43/038078::5425. 9 7 2..9. 9 7 2 4.097 4257087.39.97/000974.08:903083/01.30833/:7/:72..:083/08:80.0808..397..8:89:7:.. 9 7 2 4.90/-7079. 83.7.:709720/ 574944/0-0790.20/089030307/03-79.8 3..7009003.9 .73472.0/3/Q903..79.. 2.7 3/.7... - 9088.79.3/ 7. 9 7 2.3/030. 9 7 .9088.:43.070.0/03/09.0.7 .097    4257087 Q Q..  $4 :92.. .Q8Q4.390.0 07 /.. .058 /Q 200730-.7.7.2.8 2 4.8 3 .033.-:/09.0... 32 4. %0883907..:.9 7 902080-05073/0307.0. 2 3 3.070. 9.043974Q Q3-7902...84 :9:..9  83.8 3.4.700900200./:7.9032 4.243900/0.-.5 ..-0790343:2/./Q 9Q Q3/00700707/0 ...8/0997/9038437..70Q00/0.8 3.097 $0883..7.-42.097  $4 :92.0.9 7 -0/0 -7Q79088.070.7 /. -.097  :033Q89 8 2.Q070-.:08 -47:8:Q0730589:9:.38437.7.8 .70090070./0 809020708 4257087Q-0020/:7:2:3.-847-00/2 4.5. Q80-.07208...3 . 80-0-0  Q8084 :9:.9 3472.097 $.7.5.097    $4 :92.7 /.097 %970 2.08-0780.:8:.8 30700390/-707.-208..7.9 3 -........097 :0073043/:9.9 3.97073/03-78..097 :3:33-7 .:08 $4 :92.:0833243900/0..7033.097  :.-0.0 .3 /:7/:7:2: 8...39. -7 5749440908590/0..7009000.8 ..:084-7 0/09970 207.9 .

.3.:0..7.0.3..38.700.:-.9.8 ::.30073..'0054.3 2. 01. .:.. .020/03.38 47443.9 7 79.097 !.9079-.7 $4 :4/..7 04. .::3.3. 2.7.2-.0/ Q0075408907-4.7 :.02054Q709.0/3.4.83./.5.843:3/.9 7 :08::007339.-079/ --7-730-.9 7 4947.7 9.3-7/031.7 /. ...891012.. /.78088 89.3 307830.5 .108 4.QQ..70-7-730-..097   %088.8908890207/0-784 :92. -/70.9 7   $4 : /.5.9 / 0903070.9 7  ..302 073/090.9 7 :5.:0:.8.3.9. 4..:0::.-.-47:.:0.//0720833020.3030843:5.7:-:3-7/031. .589:9:.8 /:7:2:3/..7 3/.0..:.3007 .0-1 0333.-... ..47:3..3  2.3.24.3.2. .30/03 4.2.59.7  0308.-.....7 /..5 .. .3..2...02 4097Q30-.32.9.7.0/0...:./.3 .

3007::.7 9..  4/.3007544/..9 7 !..73 03.20. 22/432: 2:.8 0389.54Q709. 22 3472.734.7.30073.7 03.8 3.30.3007 92.9 7  0205..2.0.5.. / 7 !.42.4.-:...79.7  4/. 3 .2..3007 ....8.32....5 ..1.9 7 !.32.::34.243900/0-74.2:..73 03.1.7.9 7 !. 22 44/..0903 .0.3 030843:4.2.24 :3: :3/.  4/.9 7 0205.0/5.2..3/..5.04.7 3.

7.09./..97.9 7 0205..385.3  8 3 1 3/... Q0/.7 300-0..30070709 3/0Q073/0 :2: .3007.00/0-20/7 $4 :4/.0.2.0 0/09.9 7 !.3 3.90070..3 4.5.3007$ ...4.

 .

  .38107. .:.3 ..79.98.9 7 8 97. 8 031..7 3/.-74..

30073 8 97. 8 031. .2 .98.2 5.38107..

2 . .2 5.. 8 031.38107.30073 8 97.98.

.-0943.3.7/4.-78Q08Q0-7.2...-0943.5740/089070..7...-92 / 020 QQ3/0322 .720302QQ03. -083/07:9:-094.7.0-:. 573/Q24. 4..-0307 0/0 .2./.30 720830700390/-707.3-47:. 8 . 3349. 0/0243900/2 4. 3/.4.7.. 3.798 .90.793/0070808 .4/../01472./ 3/.794.7 349..3 7:9:-0990.32.7.0..843:3/..300. 39 075.843...7.-47:8:3./:.7-../:.77200.0.77/0548:-4 .0/:.8. 8 ..88.-:..8 3/.2 ....30073 4.. /0 2073/03.0349..81438:-7.8 8903478.34/.:7 :3-47: 003. ..8 3./.2 5.7 3/.0/432.7.5.5.720/03 ...9 7 $4 :4/. 39 07/ 9. .432.7720208390/-7. 39 07-0943.37 -7-.389034../ 3.348Q0.9 7 $4 :4/.3/0-72054/./..... 4.0..0/ 02033. .5.908590/0.9 7 :.7.7200 95574007/0.07830/ 0208Q0. Q89 82 3/..-:.-0943 /Q2Q083....-.7/..9 7   .. 3. /. .7 .0.30-. 7:9:-09307090...92. .7 3 3QQ3Q3.5...

0... .30.... /.5 2.-.3 8 57Q8Q..0783024347.-7 8.. 203/ 02090.002209.9:9:2.7 54Q709..Q07/ 0200-3/70.8 2:90208:. .070.3007024390.-3/72 4.7.3007/04 :3: :23 .794...78..3/03/ 3..9 7 O !..3.79/ 3/.8.32.0.8 3070478. :880070-7349.3/4::5701. 9 7 2. 3 .7 3 32Q2Q3 4.8 3.9 .. -0943.097 $4 :4/.-79072420970 43.. 920.90.30 /..1.7..7 /..19.9 7  $4 :4/..5..4/..0/0. 3 .1.7323 22 /432: 2:./.7.%03C007 O 425084 :4/. 39 349.7/..7 323 224.30 81438:.4/.52.7 84 :4/.0/0243900/0-7 0/008.7 3 33.0-7349..-07903. 4.7 3/703.7.. 39 07. 0/090.5 .9.0..-0.3.0/:.7/ 7    4/Q07%5$4 :054  !.30..7.43897Q843.3 3/ .-47: .397..8 3/..9088.7.QQ 8 90.9 7 O !.9 7 0174898:..7 84 :4/. 39 0730:.7203/03. 3.097 3.04:3...9 7 O !.90/-70707.5.8 3..37Q0-0.. /Q Q3Q2Q 4..7323 22 /432: 2:.7 -7-47:0070/017489-47:8:3:3.3 9.8 3.7/ 82 3/...24347.8 2.7 323 224.4/...3/.8 3/.

354Q709..2.-7-730020 94.30Q02.20.300733Q007Q1 4:.34.9 7 O 0235.30073902..7.39030-70904..0 2439..7.9 7 O $4 :4/.35. 8 .9 7 O $4 :4/.9 7 O !.24..8 ...3 2.8 7.808:..7.54.8Q007..0 0-70 20073/0 5.0/2 .9 7 O :.3 .32..7 /..0 0/05408907.8 3/..8 / 72.0-:.84309..4.24.5 8 / .3.0208 :..5 8 07/03..0 0/0 070 / 1472:3/....0-.7 3:..38.5 .8 3. 8.7 3.02083/032.70 303000.8432.907Q709200..8..09. .3007 ..

-9 .28.

097 O D709.5 .85995904.7 Q80-.32.35.0.7 .7:5.9 4.9 7 O $4 :92..8 35748089.172.24942.0/ 3/..7:5.7 /9.3/0.9 7 7 ..7:5.7 3 39.3  4.7 3 3/017489 0200977089..38...Q07/0 Q7092 4.2.020/03 .3 8 2.70 .9 7 0174898 .. ..8 3/.7 3 342570870707209 ...74 95904.9 7 O $4 :92..7.2.9 7 .7 3 89077/0.Q23:22.9 04942.7.8094.20970070439740/0..07. .0..::3:8:709 .84 : 4/.303. .9 7 O $4 :92.7.3..94.7:5.7:-:%03C007 O $4 :92.9 7   $4 :92..2Q2Q34.39 .439740/0.0:.70 02.7 3 3$ 008-::3..84 :92. .20097 009743Q3900733 -.7 .097 O $4 :92.072 0.7 07209. .7:5.43974 02...9 7 $4 :92.7009Q0/......3/090820/0.8.Q39007Q80..3 33/0.097 O 017489083.5.7:5.7 3 34/.43/038071..809.

2.70439740/0..7082073 0097/0.7 ..097 $4 :9:.3853023 902309203Q3/03439740/0.0/054.Q0730.2..-09208333024/: :..70439740/0..8 3 . 79/:7:2.507/. /. .0.0Q10207022.79039-.7 4/.9.0 3Q09.172.9 7 O $4 :92. 32 2090907-008308. 203948 .9:9:./0-8.9 7  $4 :4/.//033302.172.4397407. .2.7.7. 7 ..7 3/..05074//0 208070035.0. . 37:9:-09.8 '0#:9:-09 4.Q073008.0%.3830 5.70.43:584 :QQ3/0.5740020385302/0540/0.3/.88.09073070439740/0.3 3$.9 3.792.097    $4 : /.9.9-.097 O D709.0.04/.7.703 8Q700 2.5.0783/0 3. 7:9:-0990.5740073/0./.9..90.9 2./007..7.7.0-9Q208 / 72.Q23:2-:.0 00/054..7/.09073073/03439740/0.7 3072..-0920390 30./Q Q7Q20830708Q70 .574-02-::32.090390.!740073343974Q O $4 :4/.0.3 32..05089.7/.807334/: :3: -0000.7 3 3 8 4..097 4 : 2.5.0 .0.3.//0.9 82 3/... 3 .//08540903 947-. 0:.  073073/03.7 /..7/..7 3 5409030.7.7.77:9:-0907030730 8 07030730..792.2.0/0.79 8.7.88 :..1.Q39007/ .04 : 2...9 7 O $4 :92.. -QQQ Q30 /054.Q39007:. 384 :9:2.097  4 : 2.79 43897Q843:3:3-:3.00972 4.3Q3/03/..1070-74 : 2.7.8 .7 3.2..81.32 4.507/.. 43:2:3:3-:3.8 3/. / 8 .7 3...7 8Q70070439740/0.7..1.070..7.020833 5.2..//0337:9:-09.5 .07.3 3/..57400208 .87.7 3.29QQ5089..81.097  .394.70 02.2..32..02.02.Q .-:0/0.:.090. .709.7 .39087099 3Q3/09:9:.32..509807.5 .2-7 89. 030 -07-78 .0.2.020.70908590/0. ...203. :.7.097 $4 :4/.0/054/.347:32: ./ 8907/9038437.097 O D709..7...2-. .::3: 0/05.-0920830/4 7:/.. 3.7 $4 :4/.007/7 #:9:-0990.843.02439.320/0.3.07/0/ /:./ 030.5.:.//0073.3..5..9 3/./:. .8 .79-::3.0-.7.3/..097  $4 : /.90820// 9.7:-:3:3/09..0.7 3.84 :92..9.3 2.0.08...709..2. .7.843:3.07.%$ /03.32.07/0.5409030-790 08.3.7/43897Q843:/:.2.9.007074 -3/72 .3.-0. /..0..3 .32 .007-0792 -9Q28Q7Q20800930.7/4.097 8 90. 203948 .2...7...7.7.Q39007332.0 -07.0930 /0. 4.. /0540/0.8 .QQ3Q.9.2Q3Q. 584 :QQ3Q9. 2 . .8 30708Q70.79.5..0 / 57400208 ..107070 :.5..3 .097   $4 :9:.7 3 :. .0434208.5.090..25Q Q 4..9.:Q08 .7 3890830703- /48.2 3..5.4:3:.7 9:9:.097 .$4 :92.

-0../. 32....7/ 7 47443. 070.390.0.-70707/03708032007.3 .7 ./..-: 0/0-0.2083094.-:0/0-0./..%088.70090820/703902030.8 907.79.25Q Q-4.0/0 9720073 4.3.. . -:...9 7 9709.Q070 -0 0707/0Q01. /:.019700739...0/038890207/0.-:0/2 47443.2.007/7   %0.3.. 902070/0 970...7/.8 3..:8075.070.:.8 /.5.0.09.5409038.0...08.3 3.07/0/Q-0070903908590// 349.3.0.32.342.9-.9 7 2...7/. /.7:9:-094...7 :.3..7/.....8 3 3.0. .5.32...2Q07300970.32.Q07/ 020Q0730-3/72 -7/:..5..3 .9.2.097 :3:33-7-0/0/03200.3/ 72.-0307-70...3/.08 .07 /0- 43974..097 4 : 2.7 197007 8 9 .02007400/0.09..0.9-30/...7 3 38.09...3  2. ./Q5Q.8 . 0/08Q200../. ...9.2.10730707:9:-093Q3/0347942.209.20949.11 43897Q843.93..7/907.7.8 / 72.8 143843.0070:..-:3.0.30.7.8 9.7 4. . .-7.9707.2.3 ...43897Q843.792.5..084 :9:.7.:. .31970070. 7 Q07 / 020Q0730-3/72 -74/... .9 7  Q9Q3.8 2:9020 8 2.89.32 4..-7.390073 90...7.0/0.808:..32.7.2../..1143897Q843.7/..908590/2 .80070730./0070/Q-0070908590/0. .7 58.0/0... 9 7 2..02007.'0.4.:2.9 7  4947.3.5..0..5. .07/0. .710730::3802 4...:..5. .89070.5..7.0.7 0920..0. 2..020833 5.9.9970 2..Q23:2144:947-.570.7 3 .097 : 43897Q843/:. 7 ..09...0.7...0.8 3.0208:..843: 9.3.3 . .09..020 .843:89072007 2:9020 -7-730::342. .0.0.097 !'.843:070039.2...0.92...7/.0707/080::3:. ..7.99.79.799.3 7 0733/0-3/7208.8 3.2.3 0.90/-707.7 3/..... 2.5.7 308 9 349.39.0.. -3/72 .3./03.7/... 9 7 2.8..0/03..3..0-0307.0-:43897Q843.-20073.0.203902032 4./037 07049:79:2: .007070243900/0..790.-:/038437.27 -.3 4..7.. 0707/090...8908.795.097 :.. 2.77Q320..7.097  7087Q074.002..908590/2 903 .7:.-.7.7.32.5.2/. .99.7 .79.1.7 0/:.7 90230/2 4.307070 90.7 9.7 39.7 3Q3/03-QQ-747:42. 32 4.7 ..7 3 3 90347:32.70..3.097    .0-..88902197007243900/20/03....3.3. .7 .2. .42.:...-0.07.0....09.7:..9 7  .02439.0-:3.2.0..5. .79 .7.7 :.007..2.5.007/7 07 .39307 30203/7.0/ 02007390..07/0 203948 ..9.9  0308.0.7./.097 :.7/.843 2..7:9:-094.2.3/ 72.0 7032 4. 4..01.7. 5740.2..

3 3 35740/0 070730::3 4:542.7.0 /..9 7 .38 4/:..7 3/.3/.7.3.3902.3/ 72. 4/:.703343. 3.7.7...32.3...8 ..29./.7....7. .7 8 .0203/72088902 38...5 2.9 7 .0-070303-7::8.04.9 7 .5 . .-0790308...2.7..7008:3:.::34.79..2 3070::38...7 3 8. 4 :..0 0920/0Q. ..3/../ Q0..0.7 %Q7$9.32..7/.2070Q10303.7...030247..034 :.....70. /.7 3 38.09970 23303208 .0 ::. ..9 7 .35071472. .8. 020Q390073320. 4. .-.2. /.7.7.33.7 380208 070 97208 Q7Q9Q.0 070.7/ 3.3.0..8 89..8 574083/0-07903:8:8.00203.::34..3/.7 %Q7$9.7.

.9720733:.3843974Q.88902073/09.7 .39.3 2.8 0/0.2::5:2.7/ 3.38. .. %Q7$9..7 32. ...4. 48..058420974 :.-7::8.7.2307.0 ::8.3/.700.7.5.097 0920-.0 -:.8 .075.3/.9 4397407.8 3/....Q7092347:3: / 9072 03.3-7Q0.7 0700 970. 3.3/.7 5.7 89. ..39.-0. 9.....7/.7.79Q908907 ..7 3/.197007 ./0-.7..3 38 3 1 3..70 070.. - -007.:20310 05..9 7  '.07...97075740020 .02.9707 '....02..3/.7.0.82:2 ./. /.7 2 2...2.97Q38903039407.9 7 !7408070 88902/0:...3..-0..78...0.3 2 3.420970 /0.5. /..9083../::..7.-:0/0-0.90789070 9.7 3/.207...7033.7 ./0-. 2 197088902 .3 3 -.8.7.2507 19:9:. -789. 5071472..2. 07 9028 3 1 .007002309/43.-.8 -.78.0.7 9.8/0/2 .....77:1:3:8.7. 3.7./0-43974.90870/0-0. ..9 7 3079.39..80.7..5748509Q8079.-:0/0-0.0.0/3..7/.7..0/ 07/3035. 9 7 / 3/..0.5. .9 .9 7  '...39.-9.7.5 2 4.......::8.8.38.907890 7070800.9707..-0.097  Q9Q3.2307/03 /030032 4.3/ 72../ 439740/0..097    07088230207.7 .02.8 3.97073.7::3..7.0 -.02:9015740020 ..8 19.8 /Q Q3Q0.097 Q9Q3.39.38./. .8 3.90-0083. 8.9 7  03..05740/0-07903. /. - -.05..2.. 0/0 89.07200...8.3 3302 . .::34.0.7...0 0/008033/03 /032 4.5 / 9.7 0/0..78.8 89..7..9 7   '..79.9 7 07-:5.54.97Q3 . ::8.39.7.9 7 $89023/.9.2. .5 ..79.3 2..0..0 0.9707374947.7/ 7 #..39.7.7...8 89.0.0 -. 03 9.3 2Q3900733:. 8 07.0720/03.39.7033. .7979070730::34. 8.-9...0.. 48.79.7979070730::34..7.3/ 72.../.7/ 3.%Q7$9. .3/.7.2.8.250707 8203.. .8 39.88902073/05740830::3 4.8 3/..8 / 72.3/./030.7..5.9..5. 03..09024/.0/0 03..0720/ ... .4.5 2 4...90880/0.38437.79.7.

.397.8./.9 7   .7 3$08$0..32.8.39. 5..0.0 O 0200070 972 . 2.. 1. 0920-.397..70 /4 7:8 7.793..043.3..70819707/:7:2:3:-/703/43.$.7 -0 030..5099 2.0734: 9:7.9 7 07Q. 3 3 2 0783/0 O %.097200..5.7.39 . 070 972 274143.04...7 .9.. 2...0.097 :89.9 7  $.9 70820730.7.0.. 2.7 30097-.70/0-.7 . 2.383/03808Q...3.9.Q80.250707 4942..0070-.7 .5 07097%088./.9 7 $..-Q0/0.3/ 72.0743.3. 8 3/. -QQ0-0.0$4 :9:.7/073 82..5748509Q80730::3007/04.39.9 7 970 Q..7.:2.2 /0-0.073/0..0.3/007090/-707.39.:2..7/ 7   .0 0/0/.9..3/070320.0070 707  8 9 ...-:2..3.9 7 .32. 3/.-079032.303.7 073/0243900/0-0.0739028 3 1 3.793.-.9 030%03 . ...4.8 3/..9 7 '..Q0 707 O 49. /../0243900/0-0... -..07 .38 ...2.9743897Q843:..003/073349.070-0....7 /.. .32 O $9.8 4..3 2..97Q35740/0. .0.9 7 89030380880.0907.20/0-07903/0.0.0 -.400/2 4.8 3/030208309.28078907208.7.7/.0 349..39..3/ 72.-9:9:2: 4.9 7  03952..8 39..7 32439.7.9 7   .8 3 O $9.7 3 /..397..8 39.Q2Q 4.7 5.9-..007  $.... .9 7 43900// 07/04.2 Q8090.9-.0.2.:$075.0...02 ..243900/2 .3Q.7 3...././ 7 -709/0-::32.8 -::3.8.007019700743:..39307..2.-847-843:-74/. ...97.2...7  Q10200 78332:39..2 3/.../ 3./031..97.7343974.07/0 574083070070/...39 .7.09....9 7 %.4.5 8 09020.32.3/ 72..5.097 07-724/QQ9970 20.05071472. ..3/ 2.90.09.08330/00/0-2083.397..7/0 8 1 7/.7..-847-843:3-7207. 7.397. . 0707. 42.7/ 7  '..20830 ::34.7/...0 .2 .097  '.0/0324947Q.2../74-. ..3/ 2.38:.32 4.0.3/ 307-783/0/08-0.9707/03-.2-. 3/...3.3 35748509Q8.0-:3. ..28 / 72..70073.0/2 4.-:3.3 2.7 5740/0 070730.4.3-72 ...7 /03.. .090307-71..7/...9 3/.943974.3 30/00/0.95740830::34.0/:.. .3 O @.8 3. 2..8 3/....79 . 8.74.. 945.0...0/0.8 099 808 //0907 $61009 808 .9 7 07 82 3..7..-79..39. -7/0 2020/. .30/2 4. 32 4..320/2 4...9. 20310332 0783/0.4 : .03/0.9074: :2:3:300.397.73-7945.3930302007  Q9Q38075.3. .9 3-00073/09.

03. 9 22.7...3 .7.. ..-0. .30..0 0/0243900/0.2.  .32:..097  . 003/72 .809343897Q843:..0.83.7 5408907-4.9 7 !. 4..809320..0.3/. . 8.89.3Q.32.3 24947 .8 08301.... / 7 !.3007/032..4.3 .7 4.9.3.3.7.3..097 !..34: . 4.0/0. 8 70::3802 4.324947.0 / 5.3/..39 8 1.09970 29./08.9.5.300738. 8.0200.5.3....791.35.8QQ59.3/.020830 54Q709..8908 8 / 72.809  .0/3...7 3/..9 7 .9 7 $..2.2.8 Q801.8 3.384 :.9.3 . .7197 8.30078. 8 0703.1.05.9 7 0.5.7..0 0/042.7.24..0/0.:120.3Q2Q .020/0319.3007 . / .. 24..0 0/0 243900/0.7/ 3.80989..0.047::.0/ Q00739.3 '.007..7 /.540890702 :3073/034: .7 3/.9 7   ..0-0...37 07.32 4.397.7 :..374947: 1.3 .9 7  .Q23:2.7081.074/3.0-4.3-. Q0800548. 3 .308.7 3020.. .32 4. .83.38QQ5078302Q/.4..00/0-0.::3 4.8 3.-0/01472042.397..3971Q954.. / 7    ..98.7924/Q-QQQ073/034: .9 .9 7  .4.097  :5./. 8 8 57Q020/0 07 808:92.2Q3Q 9..70/0.0 -0. Q3Q .3.. 2.7 09..8 3 8. .397.2.397.3 .02. .3... . ..-20830::3 /...2037398  39 8 42.-0.78003 5071472.3 2 8 /703.8 3.5741302439.3-7/0 /03200.-0.7 3/.308.38.9 7 8... 8 0074/:.9 7 !.-79089.. 3/.9. -. ..54.3/.5 2 42.7./..-.7 %Q7$9..0-.38. 3.24.27Q308..30078.9 7 $9.9 7  . 1.7 '49.7.

..

.7/ !47:2.8 3 1 3/.0/2 4..7 %Q7$9.38.0....009724947.7.5 2 4..04.9 7 . 4...9.3...05741Q0730243900/2 4./0Q073/0243900/2 4.3.7 8.4..::3 4..0.43974..4.3/..2.::34.8438 3 1 3/. -080200097 0.3/.9 7    ..9 7  .7 4/:..9 7 ..250707 43974/.3.9 7  4947 4/:...0..25070733070..5 /.9. 9970 2 9.70-7900-7.020/03 .3 .9 7 :.3.7 %Q7$9. 2..397..7..7 .9 3/.9..074/3... 2.Q23:22.024947: .7/ 3.

 3 5807.79.3 .. -. 43:. 0/02.39 .7 /7034: 9:7:.7.::3 4.5 2 4..7 .9 7 .9.007 0749..7/..5..7.903.08 9 72.09020 20.9 7  8 9 .07038 ... 42.::8073Q3/0..3. -..42494743974Q30::34.42403/.::8078.3/...-208307029..5 ..9. .7 3.9 7    $:89:7:.097   8 9 .3.7 $:89:7:.9 7    8 9 . ..809. .0.7/..88 3 300.0/0..9. -47:.2..7 8 9 .0/03.7/.393074. ..0/....7.7 %Q7$9.30783/0 4. 8075.3 3/.0-47:. .3. .8 03/04.097 .0.3/ 3.9 . 3.4250/ .807..7.843: 300...7/.5...0...3/7030.7 .7Q073/024390 0/0. -4 :...7 3..3:8.- 5.9 7  .397. 0/04.8093307830..5.097  $:89:7:....574083/0-07903349..097  8 92.7 3. .:.09.-.7 3.0 /7030703..8 .7 . .7/..1 3/.7. ./ .439.7 .- 5.7...3 /3Q 0780Q899034..0703 .070 970.8 3.0070.0078 / 72.7 ..2-71472.. .99.-.7 ..0-.3.0.9 7  0:2.. 2.3.9 7  .890/4 7:: :80791.38..439..7 . .32 4.9 7 $08:92.7.3/.89007..393073.097 970.43. ....9 7  S33Q073/08:8 .8090730070 970..20.8QQ5 9...0 0/0243900/0... .1 3/.42..020/032.02439.32.0808:9:25703850730:.2.9 7 970097.9:.7..3.9 7  4097070-47:/.0. -.8 /Q Q2073/0.3./ .070.9 7   97007 9700738 / 72..7 0 9:99:7:..8..9 ../43.0-4.8075.9..8:7 07.32..80.88 3 300...7 .7 8Q/Q9038437..394741-4. 3.0-47:0.0.54... 097..0 0/0 8..070 970.397.2507070.-2083 .. 3 5-..0703/0 0707/03.8 .9 7  :807//790307572.-039.7 3/..25070743:2890708 . .89007/03.074/3.0/0.7 /01472.072/0 07074/:.070-0.7.7.720..32.097  8 9 .

:-.   $4 :9:.9.07038:7 .7.7 $4 :9:.7 .:..

8075.30..8075..32 4.7.05 .9.084 :92.2..7 .393073.8.2.097  $4 :9:...79078.807.9..32.7083/0/.5..2. 8 ..38143 2439..3.393070 970.8 3 /Q Q2073/0/:::7 . ..7.890 .1 -..:.7-47:.9...7-03 2.-.8 -::3.9:9:..79 .5 2 4.097 $:7 073/0/703...09.2.7.070.7.0 8. 3Q3070 4.9..0 . 0/0....397.07/0.7 .5..:.0..7.7 3/..7Q073/0 243900/0.07038:9. :... 2... 0/02.7.9 7 8 92./ .0838.7 1..-0. 3 5-..-2083 .07  %..3 .8075. 7-47:.3 /3Q 0780Q899034.9 7  /703/.0. 4.890073/03...3 4250/ .. -4 . 8 92.5..5 .9 7 $::39.0/2 4 : 2..0945..08:7 07. .8 8:/3Q 073/080Q89903..99.92.19.. ..4..2.070.7   0203/7.9:9:.32.7 .097   $4 :9:.5...890/4 7:: :80791.3930733-790-::3/: :8./.097 43/0388:80753907333032083.8 070 970.43.9 7 $4 :92.39 8 8Q/Q9038437.:-.7 .9 7 ..8.9..284 :92.097 $4 :9:.Q.:8075.5 /.2.7 /. .. 3.393074.:-. 0/05.9..

030203/7.9438:5Q8Q79Q070 .0 0/0574003/72 ...-0.. -78..../.. 3 9.5 2 /0.0.. .3..3-47:0.5 2 -47:/43.8.33 90 . .198 7.90 3853020 .2/0.7...2 3 22 .5Q8Q7920202007 .. .

./04/.89945: .97Q 009724947:3:8:.5 .19700220 .25.380097.8 0783080.39.07   /..7. ...07 80507./03Q07..:: 5425.0-0307 9..0.0..395.7 5.05425.8 -78 7.05...002. -. -7904.5..9 7   .9 7 $0507.8-4.8.9 .309507/05.9 7    $::%50203/7.3..7/. -080209079-.30/03.0/0.9 .009 -Q9Q3002.890/0 . 2.32.00 8:.5...958::30203/7.309.38.0./ Q00789030370390. 2 0.97 8: 8 / 72.0.3/ 9...32.7 8::.0/0-0.80.7-03 . $::.3.2 ..9. 4.958::30203/7.9 -4.9079-..0302/0347:..1.3 /807.843 . .0903070.89:9:..-039.3..Q23:2 573 -.38437...3/ 7. 7..09..7 3.94209..49  170...2.Q3/0009724947:0 2Q.39 .3.0/0109707./ 072.. .87Q. .3/.09020.9 8:7 .9420. 5.3 .8.9-4.3.99Q.8 9079-..3/ 7. .2./.97..

8 4.5 / 3/.74$02038 &$  8 3 7.7 5..5.-:...7.9909.0 002.8 -::3. .-. . 2 3 8:0770073 .0 ..7 3.3-:5425.7.0/0-0.3.3 05.3.0.0/0.39.-4.77 -47:8: -:./.43/0389...7.5.7.-:.30203/720 .0 5425.5.3.7-03 8::.7930203/720.83/73/00708:80.5 .3/. 9..-...9420.0920-47:8:-:.3 -4...99.5 .39 ../.3......7  00974/Q39007330307 07208::-:.97Q 9.3.009203. ..2 4942.3/.7-03 22 .7-03 -:.7 945.8 3 -:.3 .-0.3.32. 5.843..09-:.3 .3003./.7 3..8./ .7.348:3/.3. 83/78.3/.32 4. 3020 ..5...-039. ..2.7 .0783080./03029.7Q7090-0..1.. .9.943/038945:   4:958::30203/7. 2... .38 009724947: 30203/7.890/0  . .7.-/70.79.7/.39 .99 '49 170.97Q3Q.203 8.90/ 3:.-.020 Q07308::.0/0.7 O !.39 9.5.30/03.0.7 .7 4/. D3903/0 00974/:83/78:7 84034/.080. 7 .009 -Q9Q3002.03 8 92..0007/04..3030705020/ 3 .-.7-03 .-847-00/0.0/0319.9248107-.9530203/7...3 8..800..0903 -::3.08:9.7-03 .8.0783/0-::3.7-..7 ..94.0208 ::3.32 4./ . 3.7.89.097 !.90/08:.2.083.49 170.0 -0307 2.. .9 7  .3.8 3/./.89945: .0 43/038./0.53/0-::3. 7-::3.7. 009743.7 8::.4: ..7 .Q3/0 009724947:02Q..5.343.-.32. -47:.9 009724947:3:8:.38:..9./:2./3Q 9Q7035. 4.0/2 4.0.. / 7 !740/0-07920/ 9.. ./. 9 7 / 3/.. .009042.9079-.7  -...7.7 :. 30.5805. 8.3.-7/.38.7.7 4/.3-. ..8.9020320.8.9 8: 7 .79 439. .0-4...32.5 2 /4:2.020/032.7 43974Q043.303/70.3-:.3.32.7 -7-Q2/0:2.97. .0 89.0.9 7    :.7..002.99Q.0.09Q390 08. $0Q49.7 . 955425.97 O 097./.3.8 39.8:.97/0 5...09. . 3/.52..3/4:0783/03003.75Q8Q79202020-.7...2.7 30203/7..7.94209. 3.-.7 3 83/7370032030/030 .3-:...0.Q23:2573 -..943974Q.9909. 5. O C3 8 92.3 2.7Q0730.8.8 0/4:2.532... 2.0 Q3909.3../. -.00097-. 87Q..80.3/ 7. 9 ..58QQ34Q O 42505./0 03-:. 4 : .7003/3..380097.39..32.0...7Q70903-:.0003. :2. ../.890/0-:..3.3.9 7    03/3/03-:.39 .348: 009743 .2.070-0.9530203/7.0 302/0347:.2: . 2 0.09Q39033070.8 9..$.3 /807.3./085....8 3/..-0.../.8 ..9 8:.7 30203/720.7 9 2 . -.7.   :.0/010979079-.09032. 0783080.8 .9 5071470Q89202-7. 3 3/...890/0/.8 . 8 .8 0783080.083.3085.39.0.

..::/703. Q3900-790.3.32.5.7 34 : 2. .4.2.8..3.7 3/.2.7479:2:..-:. 9 2::.7 /.2. .7.8.0..-:.0 /.232:2 20970::3: :3/. 9 .8 3/.7.0.. 9 ..397..02.479:2: .0903 /.07-4:9:3.79 3. 0.::7QQ-:./..890830::3 30. 573..8..3902338.5.397.00.. 30-:.5. -47: Q3900-47:.41143974.

9 7.9 7  Q9Q3..7 47:32.3 .8 ...2.3.9707 @.30.-:70.9.79970 208..5. ..9 7 47443:330320835.7 0730.4.5 2 4..747...3959038479.Q23:2/..07.0/3.70094.5.8.-07903:8:8.7.0/.2. ..!'..7 ..32 4..9 7 .. 7 Q020.00097 82 3/.3 . ..38903902030-7959034.-72..07Q0730243900/2 4.. . .8.9 7    %02030-797007 :3.8 ..97 077.::.9:9:. 43974Q2745748087Q4.0 ...090730 ...2 -::3.83/70783/0945...3 9479:.0.9 4..0-..7 3 Q3Q 274394.857.5 2 07020....79Q2Q 4..-783/7 5..8..9 7 .0 9970 28. 0/0...23/03/030032 4.43974Q-:.....7 9530203/7.7 3  3 8Q0..9 7  @.32.000974/: -15425.9..7.7130.0703.9 %5'..3 .7..7Q70903-:..0..3.-QQ94.9 7  49475.32..020/03. 83. Q0730 .9590.7.8:0783/070./0.32.05740/08907030707043./ ./.5 2 4. 8479.5.8 33Q3/035740830::34. 4..073  .38.... ::3.7 5.08088..7 47:32..... .047..39.70095.9 7 .7 30203/7.../.08.9 7     7..-7.32.54574503/..1083/Q843954.2 :.92Q0220-4.3902030-20830 2.5.5..9 7  07-7.39.. 4. ... 3/./. .7.2.38. 3 3/...04.808907.7..2743.. 3..03.32.9 7 Q9Q3/027 8 2.9 7 #4947..3/ 2.52.900/2 4.9 7 Q9Q330203/7.Q23:243897Q843/.890.0-7.3.09020.91 7 3-4.5 2 4..7 3/.07  03/3/03-:.:::-4.::34..9 7 97007.0/027/03 -.9 95.4.7-Q9Q3902/ .2 .097 $07.7..8 /:7:2:3/.9 7  %02032.3/.97 .9.9078990 89.

83 /.0 2. 2288.

7/.79.097 780.0/ .7.0.04.243900/0. / 7 ..::342.2..8 3...3.7 97903089.2.7 ::8... 02-07070.097   .08.7 3472.7...2288-..3. / 7  ..72:39.2....0::8..8 3472.. 8 0 43897Q843.089.20/.342.0-780.0/0.7.0.7 /QQ3 2:39.3/.9 .3.007/7 $.0208309070/43.83 /.0720Q07007003 8 2.3.79970 202..7.7..7 2 4.7.::342.8 . 3 .0 70/Q843-4:9. 0970.9 7 4.3/ 72.079..7-Q9Q3083 007/072 8.7.

2 /031.000395.7/.0.3.7.007.0.-0..7 3 -47:.32... /03020078 7...0 -.908595.9..0.3.-0./0 . 2.3 2.-. .9.  /.02-07020. 8 -3 .0/ 3/..0.73::3...5 .1 3/.2. Q.7 3097.-7.70/0.-0..3.3070..9 7 : 0289.3..2.1 3.7 .. 8 2..8 :-:.0.80.0908595.3 .0.....92.9.7.5 .... .3..7 .3.700.07/0.3. 9 2.7 :.8/78007/0 0803.7 03.3 4.8 / 72..7. / 7 !740830::34..31. .3.3-7833.19 .. 2Q022003908590/2007.3.9 .3.. 8 0830.. -..5 .89...208. ..71.3.-.2.7.. 0 0738.8 3/.5 2..7.. 8 ..9 7 0792 4.857. 03....85740/0-07920/ .3.03 33 83/03.97Q3 .3 .3. 3.7.5 .:3.9 7  .5 ..10 .0. 3 .097 .5 .7..0 02-0707...7.Q07.. 3/../.0908595.:.........-:709.7./.39...3/3Q 07/03.7 . .-2083   .7/ 7 @..3 . .0.07 -.7/...7 3..7 3/.8 43:5.7..9 7  4:38:4.38.8890207070902073.05740..-907008308.89.9 7  .3.30783/030703. 573/030203500743...3....7 3/.8 4:78.42..729./.3-70 20. .7.9024/.843:3432.5 .8 3 0709703.2507070.0708. .209/0 97..0.3.209/0  .9 7 .097 07-7.3Q80 802 42. 90230/0.5 .3..20430 5.793.5 0783/0.50730 -.7.79 .3.3.3..29. ..8 3/..0-070307007003.2 /03 8..7 . . :-: :3097.7 :. .9.8 3 070.3..80.8075.097 .7 :. 9.0. ..3.8..3-. 243900/2 . 443 7 507/0-0943 .0.7.2...2.799 7 .0...8 3/.7 07/4.7 3/./0.7 .3.82.097 .:8:000.3 .5.7.0.8 .3.::.3.5..3. / 7   .7 070-Q9Q302-07020 .2.022..9970 230203.3933..7. .. ..9 7 82.7 3 .0....-790..2007/0 -0792 4.7 3/.. .. /0208 20.....7 3.5.30/0.10/0/0 07/0.0.39 ... .97Q3 . . 5740/03-0792 80/3Q ...3.2.0.0 0/0/.7.5.7 .072020/7 . .7..0.9 7 47:.07/0/0  0709703208.0..42.7302072.0.33..9 .7.3 .7 3.. 0/09.7.3.3.7.9...5 .9 7 C20.. 9 72.7 :.1 3/.3.8 39 8 3 30.

 2.7 3/.83 .3.3.02 ..

. 073/08..0703/0 07070::34.9 7  .3/...0 -789. 3 ..83 0200.793.38.7/.7033.-:0/0.2033/ 07 8 2..3... /.002-0707 .7 -70 972007.::34.9 7 $..097   .7 3/.

...8.072 4./30-0..3 3. 2..0.3 8437.7.5 2 4.7.25073-7Q8Q .:9 -::3.343897Q843/.92...5. :-:.0. 2..9Q7-Q. 7 ...7.. 2.007.05740/0890703349..-:0/20/ 9.32./..3.2.32 4.7 .3.250730/ 07/0 070 0/09. 7 9.7 9... 79970 2.3.....007/7 ..7 3/../ .3/ 72.3/ 9..250707/0278..9 7 ... -QQ../ . .3./.9 ..3.3.-QQ0-.. ..250707  .4. .0-.0408.0 .8.2 . 3 .3 3/.8 3 3Q073/089072 4..42.097 :3.::34./.0-2007/030 349.7 22 /.7/ 7 D1020. ..34:.3 3/.9.2... /:7:2. 4.209/0 20073/02:9.3 32 -7172.8.5007 574007/089070307070.3 .3. -.:.32 4.39 5.3.3.0-Q9Q3902.3. .9 7  %0.2 0.0707/0.5.0...9 7 @...39 8 95/09.70/0-74.7 22 /03....7 9.30344.709032 .7 2 :-:.8/0//9038437./..  ...3.  . .39 5..0.2033 / 07 8 2.7 22 .5 .3 . .. ::303 90.9 7 843974Q0..00/2 4.2 /031...9085909209079-.39 5..2507078 ./027 30702.00/2 4.8 3...7.. -QQ0-. 2.2..9 5907.2:Q4..3 3..2 0.. 0/02.3.3 Q/0 0-039903.7/ 7 %.00920/03./..7 3/.097 .. .3 . .9 7 . . 95903 00-095903... . -743:2/.3.25073.7/.7 .07070900-0.7.070..8 :.7/.. 9:9:.:3:3.. 7 0730243900/0.30243900/2 -7 .250707.9 7 ./..-0792 97 8 .7.3 ..5. .9 7 .2507073/03-QQQ8Q .5 2 4.342.0 ...7...7 ...8 ...3 .2507 .7 -QQ0-.5 2..0443....007/...5. -.250707 %5/09.9.99.7..080330 3.3.9 7 .39 5..7/.:.250707..9 .397..42.8 ..2507073.7 4..74...7/ 7 $..7  .39.0...3.34..7 :./7/0-7.7..8 .3 .800783/07..9 4. -.7.7-Q202.9 7 .9 7 :3.3 3/..0/.9.7 3..3 2.4.8 3...3 .9 7 O & 03/0 . 9 72.089/0 072Q2Q34/: :.8 ... .8 3. 2 3/.90230/0. 0-0399./7.8 .5 5.7..30.7 20.000-0.3...2.. 3..74...2 /0303 . 9..57.7/..7 3.070..020 .7 .7/ 7 .43..9 7 .7. 90230/0.9 7 .7/ 7     .2507/.9.5.3.9.0 0/0..7::3430 5.25073.89..08 8 2..0.32..9..02 /031.7.7/..0.2 /03.00220.793.0.3.7 .7..7  ...7.97070 -.... 097200....3.7 22  ..5.7 /.3080.3 ././.3 ..7.3..5 ..090859 073/0:.74.7/..790.0/... . ..9 7 95.43.002. -.3820/.9 959034.3..0/2 4. 0-03909. .3.. 3 3/.002Q/.8033::3 09020..39 07 /.7..7.. 5748509Q8Q9. /.3..3  / 020 /:..7 3 32..0::3:9...3. 7 .4.2 /031.. O ..

7/..3. ../.7.7..7 ..20310073303.39 5.74.2 /03/.3.0/09.9.2 /03/.-QQ4.8 39 8 .9.9.9 7  .42..097  .3. .3...3.7 22 /03 .  @4.. -...7 .031007 .3.9 .2507073/03-QQQ8Q .. 3 9..8/09970..8 4/..1.-QQ42......3 3/....-03.7 / 020/03 . 0/0.3 .9 7 D1020 ..9 7 3 ..2 Q8090 2..389034.3.52.2 0.

.. ....9..79.073-::3/: : 82.3 307073/08 ..700990230/0. .91.9..007/7 302489..9 7 !740/0 /.5.9. ..2.0-:3.9 .07.7.9 7 :3..7 9.8 ...2507074.7 030. 20/.9 7     302489.3/.7.7/.8 3 34/.-4.0.0 0/05740030.8 ..0 9..7 9 7 .319 .2507243900/0-0.. 9.38 20/.03..8 30709079-... 3.7/ 7  1Q707Q1020/0:..3./0-0 90.7 .7 3/.3.07349. .8 3 30 98 ..9..9.90859.8 .3 385093/00220.09720/03890303/0-8.097 D1020..0.3.0...0..7/ 7 .34..097 /.2..9 7    0%.2 Q8090 .0./4 7:..8 0920/033/Q8434:...3...34/0. 4/.9./.-.9 7..7.805.7. 9 2 90233/.. ....0 007/0 39 .302489. .8 3 ..700920/. ..9..../Q 0/Q02/0..090709703-780-05.0243900/0.897.0903..3.7 2..-7.0 .3. ..3/ 82 3 .097 302489.4/..8 3 .04/.38 9 .0.7 9....0.8 / 020/03 ./7/00 90.3/1Q707 -0....020310-4:3..8 42... 0 90208.3 / ../.007/7 302489.7/.0 /08-0/031.9...1.0 5740/0-0790307070243900/0.7 .80 /.7 3/.7 3/ 82 .900/2 4./0-8-:/.003 8 2..7 3..9 7 302489.8 19.3...7.34/.8 .3.0 0/0800...0.0/0-Q9Q34/.0208....3 / . .7 2. ..907/0 4.0..7/ 7  .097 :3.07Q3200.7/ 7 Q80-.097 :3.. .... .::-:.9...8 42.302489.39.9 .097 D1020.7 .0.... .243900/7959034.7/ 2 . 0904..0/0.7....25070439740/0-0... 42.7 4...8 90230/0.2 .7 ..2507070/43.0309..9...0 9/... ....Q103/ 3/04/..7 39:9:.9 03/080.8 3/. ...0.2 /09.092:.9. .4/.09:.9Q7-Q.3.7 !74007/08907/ 0/0.3....Q23:2/05. .0.. 5..843..3..8 Q1020.34..79023..03.07..007. 3/.9..3..54. 097200.75  42.31Q707 0..0507 Q2 39 .7.2/09...32..097 :95/1Q707. .2-78 .7.9 9507/034.097070 :....7.79.0..84 :.../. -7 90243900/0.-780890 09200.8 .... 4. /030 20820/. 43897Q843:9..83 /031.. 0/0/Q03032 4.3.0.02202031007/0..7 ...243900/200.2507.7....8 ..00..07 /1Q707 /0243900/0..3-7. .0 .

0.. .9 4..8 3.30220.9..25078 :0 92031007@19$ 7.9.9.. 3 9.-790:.30.. 0/0.9 7 47443.9.8.. ..00.70/0-7 . ..0. 0/2 4.3.3.3.3...8::9:9..9.3.3.7/ 7    031007 @19$ 7...32 4.07:9:-093-3..2507070/43..9090.-0.3..7.7...3 .9 ...3..7.07/0 /08-0/03 .9.3.9..9 .7 907889.-7908 7.3 4..0 0/0243900/0.5. ::7:3/.3 ..02 073/0:.....:..20.3.3..7..3/.3.42..5.3-7/.3.8 09907808 //09:2:22..7. 43897Q843:.9 7   '#'..4....7 907889..003.9 5.198 7..7..20990.3 4.25070900/2 4.243900/0..3.. 1 79 3.9 ....9 .2 031007 :952031007/ ..3-7 8 2.7/.34.2 . 7 82 3/.2.9. 07/007/Q 04.954.9...7.9.9 7    031007 @19$ 7.720830030 4.8 ...0.8903Q3/035740830::34.9 ...-4..7.439.3 .9 4. 0/02.2507  :952031007/Q 0 .52..3 /. .2507 :952031007 02 203104.3.2073/0 /08-0/031.003. .9 2 4......0/2 9. 9090.9 7    %02.. ./.9 4.3 3 -....3 . .007/7   031007 @19$ 7.3 .1.32 ...3.0.7/ 7  031007/:..7. .5.-731970432.0/2 4.9 5.0Q102007/0:...2..3.0Q89Q890-3 0708::3.3 .20990.5.5...3.7/ 7    -84Q97007 %5.0 /Q 0 .250782. Q0003...7/ 7.250733..

04: Q39007/034: . 439...84 :9:.9 7 $8902. .Q801.7..7 ..9 7   $8902 40 4:7:9072420970/ .5.5../.7 2 4.0:.-20/7  ..-20/7 3/.0/0 0384 :9:.8 ..070-0. .0. 3:. .5.5.8890207-7Q3903384 :92.Q390..84 :92.0.7 .-20/7 $8902 40 4.89043974Q4:5...5.7 /... 24/Q07/ Q39007.'#$890207 2.9 7 ... 8 92.8 .84 :92.: . 8 92. .3.8.-/ . 3/...7-43 072003# ..8 3/. ./ Q390003... 9072420970/ .7 3/0  8900730. /..:.8 3.7.7 4741474..-. .3 .3/0-8 '# 9. 3Q 2 0..

7 /.. .8908 3 7.9 7 0.::34.097   '#'...3.3 2 3.95 Q80-.7 :..-0.-38 ..8 3 .3/0:.8095 Q390073-7... $89029030Q1020.7.95 9.3Q39007/03 -.80995 /7930Q1020. .8.5.80995 30Q1020.809 95 ./.3.395 /:.7 /.795 0795 .3.:9:7::88902007/0 0709 3088902.0.

/090 0 4257087-::32.8 .0/ Q39033 82Q07/0/. ..:..0 425708707/03-7./0. Q390..7 .5. .-.3/0. 2.'#$89020733 D39007 %0/ Q39007009743.. .0. 2.3/ 3/./0.5.7.-20-0.7007-7-730-...084 :9:.072. .3. .7 .. ..390/ Q39007307-7333/003.89024/Q07/ Q390074: 9:7.24/Q07/ Q3900 -./.390/ Q39007/03-7.Q80 .20/070/0 03 Q9.9../00 20/7 4/Q07/ Q3904: 9:7.:. 9 72.20/0-20-0.-20/7 3 84 :9:.3/ 3/.7 3.7.7 8.072088.088902 08398.3.:. / 7  4/Q07/ Q3904: 9:7.8908.3.99 3. -0...32.5. / 0790/ Q3900788902.084 :9:./ 074257087..

7 /Q Q7Q20/7  3 3/ Q3901.5.89083303.3 3 3-400920830300203.07890 0 9 3/. .7080808574-02073/03. 3.8 42.89083423.3 /.8 0.8908 -.47./ Q3901.5. -20/7 :4507.. / 7    '#'.5.7.. Q3900709 3/0808824/.32.4.. Q0730 .843/. 3 .04257087 .3 .-20/7   3../ Q39084 :92./ Q3903423.747:2.84 :92. 84 :92.7.

079070 30.097    '#'.-:0/200.74425708708../0919-.90$.3/ 72..7.0.8./.542. / 7 .70 749.8 3. Q..072 /Q QQ Q30/0303.9 7 4257087073.749542570874.30790/ Q390/003.07907425708707.'#$890207334257087Q 4/Q07/ Q3904: 9:7.

9 7   43/03807..9. 42.-.'#$89020733 D390$075.Q23:2. 9 72..3.7/.34: .0 ..9.30.39 4741. 7-47:.3.7 . / 7   '#'.5.393 8 97.393 Q3908075.2.3810734.

-20../0 03/0. .7.'#$8902073343/03807.7 8 97./. .324947:88902Q/0 073/00709 .5 /...4..9 7    '#'.3'04947: 43/038071.381073 8.2.

:0.:/0.0009743030 20. .8.9 7 .7..97 80034/..7 89.. /..Q2Q.3.54.. 8.03.708425708702 309920830300200090.7/.0Q2002.'#$89020733$4 :9:.708 $4 :9:.9 7 .3....7.794. 9Q2Q.88902/007.3/.0-4:9.3.7 3..

 80387Q  425708702 .9 / . Q80-..82.8 380387Q  '#'.3.82. /03002088902 0 Q80.8 .0-. 4257087./09072489. 280387Q 1 425708702 .9.0-. 2708 ..7 - Q80.8 3.-.

... 80387Q.3/.'#$89020733 D39007 Q390073Q073/0/3Q .3-07070Q3900783/0 -::3..8 8 ..5425.5.3..9 7   Q390074942.324/Q../.:..843:030 20.0 8 /0 970.. 8038707 -::3.809 9.395Q39007/0/703. .7.9 7    '#'.7 3 ...54. 3.3..329.9 7 .90 888902308.8 ..890.Q3900703 84 :9:.7 3.8 ....304..7 .9..9 7 $038707/03.8 4.0:2.7.

2.7 3/.:. .3-7349.7..8 3/.9/.7/.07. 574-02.3 .8 9./..-4::2.3/.4/..'#$89020733$890243974: 43974889024942.7 . .-/70.3Q390.-4::2.3 .8 .34890 088902307.097 $8902574-0207/ Q39007/03.3 . .3/.24/:/0 9720 . 2.9.Q390.3.:.-/70-20/7 .

7 42. 80387Q-::3.7 3Q073/0Q390.3/0. .04942.3/.3.-0.3/.9 7 070:2.9 7  ...7.99089143843. .-4::2.7 ...39Q2Q39043974070700 970-20/7 070:2.3/.72143843.90 8.3/.-0.7 .9..7.7 .5.3/.7 ....3 3/..097 070:2.7023 ..8 .388902.. 2..9.-0...5 .07.-4::2./.5 8 4... 2.2...7 2070:2. 8 .9 7 $8902.097     Q390070-.088902.3.3.7 1.097 080 43 43974.3030-20..-0730:.0.Q073/039Q2Q390.-074:3... /0 9720 1.3/./.7 4. / 7   '#'.Q073/04942.

'#.

.8 3 # . .3 2. . 3.0.9 7    $9. 747:.09Q2-47:.8  .38 .7 309 .0Q39007.$890207337.3.3/ 72.7 %$ %$ . 020D39007330. 3 -.7.....7 '0.3/.7..3 2.7/.3.. 3 8.3!071472...3/ 72.. 7-47:. 3..843:4.0070-7..8 ...-.4..::3800..0 203/720%0880733!74003/7208:7..79.2..2.7 .

9707 '.7 3 3.9.0&! Q2$ 3 1.072 05..%$ %$  %$ %$ %$ %$ %$ %$ ..7 .$..97002.7 . 5071472.3.-74/: :3:3-:002...7.7..39.0 . .097  8. .7Q0730243900/0..59 7 2..9439749088.$890207 2.32 .007/7 942.0&! Q2Q0..5740/0-07920/ 9.$.8%088..8 3/.0.3/ 72.8..3 3857:9:-09]/031.!07/007.7.7 4...3 2..7 / 07.3.7..9439743.1.007 !4/: 09743.0-7-73070/Q03032 4.9 8 4..-7/0 2..0803/ 020/03.7 .8 .-:0/0-7.32...050/0-0.7 2. 7.843:.09.3/ 72.-972 Q03/03.94.007/7  942. 39../:7:2:9-..03.7] 4/.0-:3:33. 0/09.9.-079208 /.9.3  03007 $07.7.843.02.: .7-.0.8 3/.7/ 2.943974.0 .9 7 942.0.7 942.70.007/7 8/..-Q9Q34942.7 ...9..8. D..7 .32.3.70.3..5 .7 ...7007.0 0/04250.007/7 Q0954942.94397488902332.30/....3  03007 $07.7. 9 7 2.3.4..050/20/ ..0-7-0/0/03200.52.../:7...7...97007 030.4250..70.7.38437./ 030...9 -Q9Q37007 ...7 857.7..-7. .7 ../0070 972 .347:2.0..9. . .807 .../..7 .7 /.8 .3/ 72. 4. 0/0243900/0.9.0 0/024390 0/0.- 3 :7..7.7Q3908Q89000....7 8907007 197007 0097 .943974.97/0-Q9Q3/:.7033-0 030.!...0.097  3/.0..9707 ..3/ 72.7 ..9439740907'08907007  0308..07/ 4..-7.9.38/030 :7. 3/Q8434947.7..39 ..07 2.0707/0 .197007 Q80...2 Q8090.250707  942. 0/0243900/0.7 $4 :9:.3 3-7903002... 4..1 3/.....32. 7-788902 4..0-.7.2.097 942.070.7 3/.%020.943974.7. 970020 3 C007 03007.3 3 3097070 ..397.7 .-7.3.0 0/0 243900/0.7 .050/20/ 9.808:.097 439.-0. 79 0/0-0.320/0.09..0 0/09:9:.97007 Q80'072 !.0 203/720%088073070 9720:7.0.7 4.843.2.207/0 2QQ959072489.3.08..:... 4. .7  .7.7 3 3.3 3.7.397..5 .243900/03959072489..39.97/08 .097    .8 57. 0/043974 0/0-0.843:33.9..3 3 303 09$07.3 3.3172.943974.

 2..890/0 4/: : /...8.5.3.8 3 38023/0 3472.0 -7009::7:3/..3.8093/03.0349.7 /...42.20/09. .3. .88.7..3 ..507-47:.5 2.7Q39007243900//9038437.0707303.0..9  5..007/7 /.3.5.574003/720 08..900/2 ..7..08903/ 9.0/0. 70 .30707/0 8 .7 .0. - 002.342097007 -.8 3. 09208 .097439748890207574007/0-07903...70339.7 3.7..043.:9-::3.7 3 0700 970.790.0 8 92.050/20/ 9.943974889024250.7. 8.::34.3 57400730::3 4..3/4 7:...3.243900/0.Q20 .7 .-4. 2..88902073/0320..007/7 890700738./03020089070... 7-78890220/.-.0.8 .5.3/ 72...793. Q0.9.097203070-.342097007 85740/0-07920/ .7 3.-0920/03.0Q.07 -74942.79.5 . .09./7/02..70.3 3479.7/ 7   0302007   Q9Q34942.30/0.7/ 7 942.943974.3/0070030907./7/0.94397488902335740020 .8 38907007 /4 7:/....4:2..097  %07242097007 ..8 3 38.

.3 Q.7 .7..7 3.342097007/090..7 3 3.7 3/.342.7 .0 20390 0QQQ-0.5.. 3 .38.Q23:2/Q22:..003.3. ..2.3/0 /0-747::.38Q2007.8. 8..5..9../.... -0.0.. 7Q Q880/.3.7. .-4.0903 107830243900/0.8204.0..39 -47:8:.9 7  %0.. 2. 8..8 3.9 7  .8890320/ 9.9 3/.Q07308.9 7  .790/2 -47: .3 3 479.3.3 ..0./. 8907007:.5 .9 7  70243900/0307..9248107 .0.5.:.0..7 2 -.9 7 &.7020349. 3 89070-0.. 9.3..342097007 22 .1.-4.39 -75737..3 2..8 3/..9 7  .3/ 72..9248107 .342097007 -70833-.:0880/.8 0920 .07/0.100..243900/03070. %072420970 . .7 3.Q. .88.-090/0.32..1. 8.34:2../.8 3 3.8 3/..3. 3/031.70../.0Q89Q3/0/0 0707 ..... 7 -7080-... 4.79..7::3:.32...07. 880/..39072420970.4.../.8. .79 .0 2.../ 7 ..9 7 %.7.79..Q23:220390 0QQQ 4.7.0.5 42..7.92.094.7.9.0.07:9:-090.799 7 ..7.243900/0.7 :. .92.7007309.3 :2. 95903 22 .3 .9.: 79QQ4. -47:.-78409 .8 80-0-09970202083908.7 47:32: 02309 .-7Q89-47:. $.79/ 3.. 880/..3..79..9 7  .959072420970073..3 4.5 034 .8 .0-7208..5 5...Q07308.:.007...0 8::-4 .3907242097007573. 907242097007/0-.7/.Q.0.5 3/./7/05739034. .2...4. ../Q Q4/: :.0.Q070.3Q/Q Q0707/08 .2. ..47.8 8. .0.3..0 0/042.7/ 7    &.700 -.7...... 43.809904..

7/.:-::32. ..2../0/03..30 0/2 4.88. / 7  .7/ 7 4/:.. 8 80387Q9...4:3. /.5 2C007 .7/ 3..5 ./..9 7   8 $.  3 03..0 8437.24-2070889020 8 9 ./.4710788902073/0 8 8. .-7 -743:2/.2 ::3:9.42./09803870./0 092020/7 8 8......-7.425.3-72Q/.42..0..3.970243900/070 7..99.7 ....0709720/034:3.5. .:. 20./.4. / 7 -7 0/033.9 7    70 :2.8 /0 8 8.9-7..2.99 3.0/. / 7 $.8:: 84 :92. 7 4/:... / 7   07957. / 7   $9.8 49.3/.8Q9:3: .4./0. / 7 89070/.7/ 3.0.507-47:8: .8...-784090-7904250 4.39 8 .99. %07242097007 .3/.9 7 ..007.-7. 7 7 ..2 42..978 .7...70073/ .343:9.5 703400/2 42.08 / 72.84 :4.9 72.843:07097200.. 2.-7.5 2..::342.083/034.8 .3 3 33Q3/0-7Q7080.9..8 3 8. 8. /0 20073/0../.07 S /03Q8042...../.7 3/.8 3 320790-083/04..88902073/080/.5. 4.-7.0.. 2. 2:.7..::342.3.Q07308./.7007. 07 7.7.542. / 7 8 8..0890303::3:9. /..::3-. . ..3 5.   070889020 8 9 .0.99 3.8098.243900/20/7  $4 :8: 84 :92.7.343:9. 8 . -0..43/03808: 4: :2:3:30203-:9088.0-. .3. 3 32439.905.. 8.0707 4443:.2Q8.32./3Q .8. 425.3-7.307. / 02080.843:1.8.97Q39Q092/0 073.0 -.7/ 2. 3 32439.32.7 %Q7$9. / 7 8 8.0 0/0 -Q9Q3-4:3.0.42.7 %$ %$ 8 C0707 Q2030C007 8 C0707 Q2.2. / 7    8 !.82. / 7.700739Q092 /0 070730705.0.07 8 !..9 4.8 3.79.7 8 ... .9.-2083/Q 0..3.8 ..8.. 9. 33Q3/0-758 9:9:.-7 95904.1.. 2 /0 970-7..3/./.5 2 42. . 8.32.84 :92.2002.07. / 7 /..7 %Q7$9.973::342.3. 3..7/.4.0/0-::3:2.

0 -:/03020/0 /..3/. 3 .0 002.2.%$ %$ %$ 8 C0707 Q2%5&:3:03007 8 0707 Q2:7::2 .20/..:..7.-0792 4..00.3 0973078  8 92.3.574083/0-07903007720Q070 /.9 7  Q90.05740/0..3..2.9 7   47:$8902 030-..8.-07903/03020 20949.8 3 .8././ 9.5 2.72.083.70070-:/: : 9.0 .-07903/0302007 /.27.5 ..0907390230/070 07.27 0/0.5 .5 2.8.3-7.7..0 439740/0.7/.70090820/0.7033.52.-: 0/0. ..3 0/0.0 2.2...-7889023-07-7 82 .8 3/.7-.793...0.-:0/0.3 .9Q7079...8 3/.20949..7. 8 .0Q.90/-7.5 2./0 970.7 .0.7 3 08.7.. ./.9 ./3 .-79088..3/..7../03020073.3 2 3.-7..070.547: 43.3.050/0..9 7  : 8 2/. 0302007  0308...3 ..97/0/03020.7-::3.7. 8 3/.00739..020 ..3..7.27.09Q 9Q7Q.-07903/03020073.3/0. .7.. .978 %Q0923307032083/0:.5 ..07.7 3 .8.Q07 #.943974%088..97200..0/ 0320083.0. .-: 0920.5 .9 /.2007/0... .9 7   Q90.0.0..3.0.-03.0.8 80-0-0::70/0.04..743:.7 / /:7:2.70339.-:092088.8 0.30.097  79.7...9 7 -7 0/0-47:..32. ..0.020949.  Q9Q3/0302007 /03002007 3.72.2 5.7033.3. /.9./03020907.7..0-Q9Q390882Q0220 0/0902030.9 7 03020073..8 3.::34. 9 72..-Q9Q3 -7889023903 .3 3/.70339.7033-0 030.209972083/03.8 3/..79.0-47: /43.3.9 3/.7 3 -07903..7033.9 7 03020078 7.7/.8 -789.0 .7./0 9720.790303.0.2. 0/03574944/.7:.0 07..793...2..7. 2 8 . 2..9 7 03020309.-.0 .-7-.3 .::.9Q707-.3 /03020073.. /. 9.2.3.0 /.8.::8..04.70-:.097  : 8 2/.090743974...'0 942.02Q90.9 3/.5.8 07 8 2/.7 439.-700997/9038437.00730.3/ 72..70709 9...4... 2.0.-0792 4.0 0/09.97/0 3472..3 .97/0/0302007-:08.QQ2Q/Q7 /.7.0.0 /.0903-:/0302007/0.7.0/03030.22Q 8 3 7 3 3/ 3/.020 07 8 2/.7 /0302033/0..0.097 3/..2.32.38437.2007/0 -0792 4.0.0.8 3/0302083/0 -..3.7.5 .-:099 .7 /.8.5 / 9.0-.7/ 7  .7 3 08.2 3.7/4..7004250/03020 08.7 3 20349.: 7. 9.9002.9/03020073070070 92.30./..0 070 9/03020.0 /.7 3 ..

0 .7/ 7 07-7 /03020332Q//098.007/7   .9 7 .3945..3.. .9 Q::...85740/0-079202 80.0.70..3-47:./03030..0574083/0.-: 0/0200.0. 9 .97..7..-..9 3/. 3 3:.85740/0./4/:7:..9 7 .-4.30/0.3. 908590/780.30.3 /.9 7   ..Q.7 3 3.070-::3.7 Q9Q3.::./. .-7/0 207QQ7808 2.3.9 7    03002007.8 3 /0 070732..7 8 39 .9 7 O 097.097 : -...0.0.070.2007/0-079202 80 .2.9 7 03020079.000395. 197007 . 9 28890233/0300320830/0.0302007-74..3.7-.3Q. ..3.5 .38437.7 .9.. 2.2..3 8./ 908590/0.02Q022003902030.07 574083/0-07903.3/ 9.07.9 . -970.7..2-.8 3-.7 -.0/030030.0-::3.7 Q9Q384 :9:./ 908590/0..2.7 .00220/0302007309.2 ..0..5 2..097    $4 :9:.7. ..78.3-47:../.097 07.42.8 3.9::.0 -Q9Q358..22Q8.3.5.0 0/0 /03030.79..7 3 3/0303208 . . 9-47:. .0.5 ..:.5 2..39.08 39 ./0302007.2007/0-07903 9.. .0 .3..4.//007 902030.-9:9:. ...29.7 908590/0. 2.3.3.0.0.9 %08890-Q9Q3009790..2..8 39.92Q//090/03030.7 . /.3 2.0Q10. 2.007/7  .0.0.09089-.3-78 39 .30707/08 39 /070.30.7 Q9Q38:-47:.3.8908333/03 .9 172.889029.0. 2 3/.-./0-8-. . 7 . 4.097 .784 :9:.09.843..-: 0/2 4..0009 ::7:3/./9073..007.3. 947:...7 .8 39...007..0/03020907.0..0-Q9Q394..79. .88902 .793..42.20/20/030.7./.0..: .7 3 .7 Q9Q3.3/..0-Q9Q388902..:20/03030. 2....9.2...2507072Q0220..00849079-.8 3/.52.3..0./ 908590/0.3/ 9.9.0.8 38.7./03030.250707.5 .347:..7/.3902032 4./ ./ 3 3. .3...0 0/0.8..39089. .0 .42.. 42.8 3.0703 0920/0 070738.2.3.3/ 72..7.89.097   097%088.2 478.0 -Q9Q3-70 200707...0..9 7  :/03020079. .3 ....7/.0900733083984/:...7/ 3.099003..9 .70/0.38437.793.38437.8Q9:3:....94.9 7  Q9Q384 :9:.70..88902-4 .32.7..2.7.70 ./0-8.7. 07 Q9Q3-7...0Q10.2 ..097 07 -:29.7 .2..8 .3-78 39 .:..3/ 72.:.3 3/./00/0-7 8 39 4.7/ 7   $:47:.79 .0 /.9 3/.0.-07/.3/ 9..04.7 58 .43974/0/097Q0439740/0.843.7../03030.0./.. 39 ..

 .3 20..0807.0-.3009.20070::34..3/030207.7..7 .42 /.32 . 9 72.7.2000730::3: ...7.2007/0.9 20/.58.5 ..097  :/030200730.7 3079 --.7 3...9 4803 .98908 /Q034.8890209457.8890233030070 2/Q035740Q073/089070.43.097  :2:24.7 '..7 3-07.2/0-::3.902.0-..057400.9088..090/.9 90883 9.7 34007331.2.3349Q7.42...7 .5.2 :-Q29 --..8 ..0307..0..9 7   .7 803 49!749489 $4:3:23.. 3-.2...2.3 39008 ..3 39000730. .7 25.01.1 3/.097  CD# % $ $%  .7.0/4 7:..58.073 ..7 2..7 077.9 7 Q9Q347::.7 /.7 .-Q9Q3 /0. .9.3. 5.097 !740079Q2 070 2.04397490 .8 47:3:: :/4 /: :9.7/ 7  &:.0. . 2.90.-7071.03.8 -720.090.7 % --.0.209/0302007 24947. 3.3..5 .8.-:0302007 $0 200 .Q39007479. - 90.7.2007/0-07903 0920 .70..7 3 3/ 0720/...9 7 :.2Q90...7  0308. '49:007Q.3/.:2.02Q90.793..-4.030073/030.2.0820.8 3 .....7-43/489Q390070..8 3/.0 -:3..793.07. 3.728890207.097 !.7 083./0302007.7007/0.793../3Q 89.7 894: 4.020...7.8 .3./09.547: /..3/.3/031.7 3 30/00// 3 89070389.-:/038437.080343-.7 242 :0200.08.7 3 070. -:.3  /030208.02Q90.7/..7 /.7 3 3-.7.39.0.907073..830QQ20748.0907.799 7 @Q3Q ../...1...0 2:9.70.9.02439.. ...01.2.9 3.303.43.5 .02Q90.. /. 74/: :3:./703.9. 9 ...7 3 .3.0.5 .0/0302007/Q Q3Q478.: .0 .7 2.79./../ 0/20/030.9088.5 .043.9457..0 .7 .. 2. 09200.0 8890207 $ 09Q2-0 0307077 % --..8.793./3090- 0/0.30/0..31..9 7 .7.42.397.0720/03 0.070 070 9720/7 '.-:9:9.8 3 9.7 3 343974Q . 439.495749489 . 9 7Q0. 9.32.2.5 2.8:7:: :3:382 .-07903/030200739.02070.97/0 /0302007.7/ 2.05740./332.32:9.7 3::.70090..3. Q7Q7Q 07200.7/..9457.7/. ... 0074:2.-: 2:.:2.07.2.7...0.73 ..5 ..8..70.-: 0920Q070..7-43/489  803 49 0:2. 030890.8 3/.8 3 .. 2./708 .5.:2 '.79/0302007.99.%088.7 2.097 O .9..

.0.788902/..772020839Q20230990/-707 ..089.. / 7 . 4.9 7 $. 32 42.. 3.3./.7 3.7.90-00.3903. 3.43:2.9 7 Q9Q3052. ..::34.79.3-709095.7 -.02089007-7/01..75././ .7.3/..32.-:0/200.020. .7.7 3Q0730 2..2.3.... .7 2.3 ...02.90-0007308.. .3 2..4.3 34.3 .1 3/.54.9 .0.43:2.9 9.097  &:3:7907 :..7.9 3::3: : %Q789.7..020.9 . 89.::3: : -00032 Q7Q307/034: .07039./708 .8.3.090..3.097 %Q2889020.9..0-Q2-.8 .7.3/.7Q0-0./0.020.7.0-70730 ..9 7 :.3/.7 .95. -070/43.7 .3.9 7  890703.3052.7.9%$ %$.79.5 9 7 .9. .7.070.7 32.9 3/.7/.020.7.79.9.

39 .9439745./Q 208.7092:. / 7 $.0.8 3/.-20/7 077:5.8 3.8 3/.9707.7.314/ 4097 42..8 370Q.072 790707070/0 0703/70.7 .0. . 742.$.0Q39007/034: :7 $8902003.778.78 39 .0.-.7..0720.5. .397. Q0707:59Q5.7./Q Q70703/070.398.8 370Q.97070003Q80-.02007Q80-...314/.8 3.902309.3.020/038 .79.300/03.8.8 3.5 2 42.314/..7/../Q Q5889020.7.-.0.03.39 172.-90.7-. 28 . 2. -.8 ..89. 2 Q.3-73/0 -.7.39 7.32..32.32./.5 2. . .18890242.309088.3008.3042.7 0.9 3.0708.. / 7 :9Q5 7.2. / 7 :8907007.300-. .3/ 7 .7.307.. Q8020/:7:2:3/.7 3/.30/2 42. 3.3. / 7 !.5.9707-7-7070-..-3/05.8 37:5.0847:542.7:5.397..8 3.::.7 89.37082-7-00...8.3/03003Q80-.07-79Q53.07  803$.0 8907007-::3/:72.-.7. 4803.20. .3/.-7.7.314/.9..7Q80-..7..07Q073/007-7 9Q5Q.70-.1..3/0002Q/..89.7.3007830243900/2 4.7. / 7 :... -70 972007 .30Q073/0-.39 .3030923090820/20/7   %Q507-79Q5-.09Q5070/4 7:.3.7.020/03.890303-.25.3. 2 8 7.780.97Q30-.90 .8 3.072020834942.89.7Q80-.97 42. 0/0/.0830-.39 .7.7 42..5 2 42..00920/7 439745.7-0 8. 7-47:.3 5732.00070 /:2. .8 3.99 3.314/.3. / 7 %Q50702.7. / 7 . .3/09.7-...948038. 43:2: .7. .397. 28 -75. .020/03. -.7.397.7. 3 . / 7 .. 42. . 3 33032 42.Q8059088.8 3.0720208 39Q58. /:7:2:3/.5 2 42./.02./.847:59. .8 3.9-..0.7 .-90.7 .25.3.0 70Q.7 3.3 42.0...-90320070702090/7 %Q58.070Q..3-7/. 9.32.39 . / 7 #0Q.9 3/.8 3.8 3/.7.9. 890720/7  $8902. 0.4942.7. 3. 7-47:..32 573. 3-7.0-:. / 7 '/.3 / 8 2. 8. 30820208304..5.7 .8 3/.8 -/:7:2.303/0Q80-.3 .-7-.097  0/.7.3-.7 8.7 -72..8 3. 8038..8 3.24942.9707/03-733 . .0.8 0702090/7 . / 7  %Q507307.32.-. 0/Q Q7Q03-. / 7 439745. 3. /. 0.7 Q80 -.-900. 9Q507/03.1 3/..8 3...5. / 7 #0Q.7 43:2.3.97/0:.8 07:5.

39 . / 7 %Q50702. 2.020/03.3..3..7.4942.398. .. / 7   :2..32 573..89.-3/05.083/0Q80-..0847:5 42. ..72439.7 8. 43:.8 3. #0Q..89.4 ./. -70 972007Q2Q .32.Q0707:59Q542.0720208 39Q58. 42. 0/0/. 2 8 7.3.92..-900. 2 .37082-7-00..1. .7.5 2 42...7 42./Q Q70703/070.8 -/:7:2.3 2. .7 Q80-. / 7 $..2-.97/0:.314/.7. 3.9 %02%:9:3 % --.9 7  .397..8 3. -.300-.-0.32 42.1 3/.8 3.307.8 39..30907 208..5..-.7.7 -72.2-. / 7 Q9Q370Q.0 .3/00230990/-707..59.7.9 3.314/..7.9 7 070Q390 9. / 7 :9Q5 7. 3 0820208304.3 / 8-.. ..8 3/.. ..0 2.72439.92..7.8 07:5. / 7 830-.3.:.39 .39 .397.9439745.7 .8 3/.0. / 7 830-.7 3 34.. . 9.495749489.2-.7 ..-.9707-7-7070-./. 3 33032 42.90/20/7 2309.0Q39007/034: 2. .3. . .-90.9 7   495749489$.92481070 .5.02007Q80-.. 0.7 .3/0%.314/42. / 7 $8902003.3-73/0-.. . .3 2. 2.-:07-3.49..314/.7 .25.0.70-.07Q073/007-7 9Q5Q.7/.0708.-20/7  $8902.30.073::3/Q0/0..0.-90.8 39. 742.0 70Q.0-:349.5 2 42.1 8890242.7 3... 2 Q....7. . 2.1.89. . 890303-./Q Q5889020.3 5732.00070 /:2.02.97Q30-.. 3 .-90320070702090/7 %Q58./.7 5732. . .9707. 7 -47:/.302309.847:59.7 . 2..0-4 .7.3 47:3.8 .7-.042.3.70. -70./Q 208.7092:.3/0002Q/. 28 . ./.9 3/..3030923090820/20/7   %Q507307..32 42.32.99 3.1 .09Q5070/4 7:.3/ 7 .3/ 7 2.7 .90 . / 7 !.083/0Q80-.7. / 7 .8 3.8 7.92.3008..5 2 42. ...3042.8 3.3-.7Q80-.10/042.8.7 .2-... / 7  4957494898.7 .8 3.32. -.9 7  $8902/0079Q57:-:3-707.7..5 2 42.8 0702090/7 ..3..7. .Q2Q .30/2 42. 2 . 0.92481070.020/038 .7/.. 7-47:.8 370Q.7.3..8 ..78 39 .8 3/.0.3 :.39 .7-. 3. ..-.042..8 3.. / 7 ....20.8 37:5.7 8. .24942./094 .89. 077:5.8 3/.314/./ 3/..302309. -.300/03.7 307-7.5 2. / 7 '/.39 7./..39 .3-7/.5.9707. 7-47:. .7-0 8.  .3.5.7.7 0907.314/.39 . / 7  Q9Q370Q. / 7 %Q507-79Q5-.8 3/.7. .-7-47:0-3.0 -7070070 9720/7 9 48039.8. .3 42.8 3/..3...7. / 7 %Q5.0-:.7 8.309088.9Q507/03003Q80-.3 .3 47:3.0720./.92481070.9707/03-733.8 7.020/03 ..0830-.-7.0.39172.7 307-7..8 -::3.03.7 Q80-.39 .8..8 .25..-7-. / 7 #0Q.07-79Q53.8 3.8 3.

9023.94.7.3.9 %02%:9:3 % --.8 3/.3.32.:2/0 0707439745.097 890303..-7-47:0-3.7 3-7.Q5425.'.0.8 9.94..303/034. .7749. .:29.9..38:.:280387Q.700..0-..4 .:2:2:..3 /0 07070708903035425.3-7-730437047.35425.5.398.92.3-080208:0..7. 3 ...7843:.7.3.5425..08../...0/ 07-.008.:2%.59.7 3/0.. 28 -7889025425.89070/0890720....:28...097 97007/0 9720. 3903007. 4.3 3.843:4: 9:7. '.2. ..3 39. 3.9 ...70070./ /:7:2/. / 3/.2.7 2.. / 7 0920023093Q3/0388902/05425.. / 7  $89020 -.30339Q092.89..542. .1..:25425. 9 7...7.7 .2.2.30889023.0/090 -00035425./.9079707:-: O '.92481070 .7.91 /307.  ..8 -::3. 95 5425.3.00097/0.2.4942..30/2 207089..8 3. 3472../094 . .72 3 . .0/3/Q Q3/0.. .9 7   !425..30 942. .7..90/20/7 $8902/0079Q57:-:3-707.3.3.89083070/.92.35425. 24.8 /:7:2:3/.7.9 7  .8 43:.700720./0.7/..843: 4: 9:7.:2/0-80 88902/0070.7 . 207007/0 5425./.7 0907.. / 7 07089. /.9 7   % --'.3 42. .. . . . / 7 $8902439..-079/ - 42.890700890720/7  '.00730:.:2 /0 07439745. 8 . ....7.30/2 42.:2$.:2/0 07.:2489.7/ 7 @....9.8 .7..-3/00/05.3 3070..3 ..94. / 7 '.70/03 2../0.:2-.097  '.1./ 3/.32 -. / 7 !9.0-4 . 3 8. ..0 0/0/.3 O 097439745.0-:349.00/0.5...0720/7 ..9 7 . 5425.QQ3.70/ ..0838.8 7..../0..3 5740/0 0707307008.:280...-: 0/200.30Q073/0/9..39020002.0/020/ /:7:2..7 ./.39020002. .32 942.3Q3900733 0907.0.2....7 42.7 ..:25425...8 0/9. 8 3/.49. 2  -0/02:.-20./0. -70..0..0.3420970..7083/03-.073::3/Q0/0.-...7 .02070.72 3.0 /0... .0 Q39007/0.0-:3.703.-0.7.7.0.:25425.3.8 3.3/ 7 2.8 3.397.:29.... 43:./...8 .7 4942.-20.0Q39007/0...5.070..9439745. / 7 !425. 2. 0/05425.9 7 2309.5..1 .Q39007/0390 0/20/7 O '.7 O . :2.700720.7 /..:2%.8 /:7:2:3/.708:.7/0 073/0/0.70070494200/2 42.9 7 D5425.74.0.8 /:7:2:3/.7. 4942.5..:-::3.7 ..70/ .0.3.43:3073.0.9 O '..0'. /..39 5.397.92.-0.9707 907207.-200 308...70/03 .:280./020843974/0...700. . /0.

.39 . / 7 ..8 /:7:2:3/.%.9  92 70Q.39 .  .4257087/034: 2: 42.3.7 3 3-.Q070 ...89.2. 2.. . / 7 4257087. 8 ..  % --.38 92.39 0..7 5708032 42.007/003.309.3.89.8 3 .70-7..8 3 .%5 #00307.: 2.8 3 .7.890/:7:2:3.9 3/.7 .:7:9:. .5 2 42.39 .99 3..425708707 .. .425708707.7 3/.32 ./7 $.5.. / 7 .84388902 8 070972003 9700207:-: 09743974!.8 -70/042.-.7.70.308890230:7: 902.425708707/03-733/0.9 2 8./094257087/034: 2.7.8437:-: .70/ . .0....2..3 42. .-. .$.07 -7. 3 ..7 3 :.-.30.8 3/.397. :. / 7 47:..8 3032 42.397.3.8 3.30830479:2-.5.-20/7 4257087!..74257087/09970 2.2.03 2.30 942.8.890/0 .07203070052.3 5740/0 070730::34.89.08.397.5.8 3.99 0425708707.. / 7 479:2-.7..9.70 /43.

02...-20/7 0...397.7 .2.89.7.097/9038437.8 .9 7 079.:5.3/038 .74.3-702309 ... .0 /3Q Q7 7038:-0.3 3 .5 .7 3/0..8...99 3..7.300-79002:.32. / 7 4257087 7:-:84 :9:.0843/038-4 ..30-::3/:7:2.397..:50.8 3/..7 4 .3-::3.3.7 30247.32. / 7 071970 -7-70730/709-.74.00.-. / 7 :1970073.. /070... .0 072..3..0.1. .09079-. O O O O O O $4 :-.. .32.7.300/03.7942.7:5.:Q073/0197007.397.-7 43:2. 4.95700307. ...32.0...3:0- 5.9 7 .8 2743.330239. 3 89070.30 Q073/05425./.-.2.1.7 Q23:2.7 0 !.32.8 0/43.8 3 .107..99.8 3/. 3 3082083032 42..0783/080890.7.3/0-:... 2.8 ..00..7 .84388902. .. 2.:Q073/07:5.:.-.89.:3:3.00/20/7   $ . 084:3.//033.0-7.. 2 8 7.-0..32.89..8 3 1 009724947:0. 3/Q 208843:.08 .79Q07 .0. 84 :92...7 42.4942.88/0.9 2 42.47:3..4942...9 2 4.3:0.:04257087.98:9./0909.3. 3/.8 .:Q073/0:7:-:3.. ./.8 8.009042.0720/7 9707:-:Q1970/034: 2.3 ..7.8 0300320/7 :7:9:.:3:3. 1970 :7:9:...8.:7:9:. 9 7 2..8.0720/033. .388902 4 :3.:8:2...3.8 3.38.8.8 3 .9 .7.0 83/7.02. / 7 $8902/0.083/05.70/04:542.2. 7 57. 47443.7.:8:4 :3.75. / 7 425708707. 9.7 .38. 2. / 7 :7:9:. . / 7 :19702743.7-::3/:7:2.0 197007:7:-:. / 7 .7. .94. / 7 $. 2.88 4942. .8 8 7. 703/ 077:59.:8::7:9:.:7:9:.3.99 3/. .74 :3.:7:9:. .0. / 7 :7:9:.0/4 7:07. 30320/7 :7:9:.94.7...34: 2. 2.: 7:59.704. 0770.32.74.:8: 5./.0739:9.8 3/.9 .Q7092 -7.7.0 552 0. 9  8907007002030-20/7 :7:9:.7.3/04 : .15.7 .07805.3 5.1 3/..57038-3070.02033:7:9:2..30.8 3.3:7:5:7:9:....9. 2 83/7. /43.8 9./03.35... 890703 808.3./:7:2:3:.. .1. / 7 :197007/03-73.7./ 3 .8../...30.1 .

0 802 4. .7.003.3 / .94..../0..Q. .2.3420970/03:2.3/.. ./095708489.-.7..-4 Q073/0-::32.3 578..34257087Q3 . 802 .99.7.3.7/.32 4.7.0304942.0739:9./0.9073/03:2.097  7 Q.-0.7880920.-20/ 0780 552 /0 0730.0.7.2.907  43:2:9.9 3.-3/05.32.0 Q.8437.7.907-::32./09 0907Q.9707 907207 ..7 .7.0-0-7/0 070:.74..9.3.79: 959042.-.3 2/.-.0-.  42..70/03 2.3.4.0.94.-.48:388902 074257087Q/0 09200.8 3 .94.9.7 /.2-.8 /:7:2:3/.32.79Q07../:7:2.8 39..3/0720/7 7 .7 2.8 380. ..72 3.7..70/03 .82:2 . 9 72.4:78.. 0770.7.2. 2. -.-.3. 3.890. 2. 3020709...%..8.72$8902 3.7.3.0.8 3 .8 3 !. 80.7092:.2.342570874942. / 7 @.0720/7   % --..00/208.2./0.8.82:2.7 3/./.0739:9./.780...32..890.0  097439745.:.. / 7 :.. 7 29. 9 .8 3. 8 3.. 0770. 8 3/.. / 7 :80.0. .8 3.7.7.. 0.398..3-.700720 890303-.3/. . .397..-.8.70/0 .309.90070.3 -4 03.80.3033 09042. 5 .3.0 %088.. 24.7.8 3 .9. 303/70. 2. .../.0.9 .34942.7.0 552 0.8Q7. .7007.1 3/.-. .0/ 070097/0. .70070 494200/2 42.2./.8 4257087/0. / 7  $89028479. 4.9 7 07-757/0 :.0 /:8.72 3.0/04./:7:2.9 ..7.0. / 7  03/Q073/00097439.-.9.9 .30Q073/0-./0208 439745.7 .3/.2507/0 '009724947.7. .70/ .8 .-. / 7 942.30.5. / 7   !. 2.79Q07.8 3./0.907.91..083 8..00/0.343:2/. /.2. 0708320838.03/Q073/0/009078..7../094257087/03-7380200.75.398. . / 7 097439745. 04...7 .0838.80 .8 3 .. / 7 00905425.%.3.070.7 3/.3-Q9Q3-:007439.-. / 7  97007/0 9720..7..7 3 09200.7.83. ..-7 . / 7 $.3 ..-20/7 . 2.5.0/0425708743:3073.7-43197042. 2.0$8902 ..8 3 5708489. / 7 %088.3-7-730437047..

.0232:2 . ./.

 747:%088. . 8.9 7   30890.70Q7092 42...3/.0..7 3. 7-47:. ../.%..8.0$8902  % --. . / 7   .7 %Q7$9.3.7.7.79.74/:.$9...Q3.7 3.79.3/.. 0/09.9 .

 / 7  47:.70 .7 80799..0020 .7 38.2. / 7 . / 7 8.0.8 3.070.097 079 --.32 42...7..79....7 3-.-79457.5 .3.-9032083/0:.172.-47:.080 -7-7070208.32 .7.8 .5 2.47Q70 .3 3207/.90.0/04.843:..3..0/3Q .9. 70974942. 42. .39 42.5 .709030. / 7 47:.3/.%08947:..23. 9-47:.7../. .7 .5 ...7.7.9... .-47:.9.7/.0.003 8.0. / 7  47:.0..7 3 303/070097.79. 8.0/027908907080830:.8 3/.7.09020202.2. .389089. / 7 /0.0540903947-.9.-..5 . / 7 .. /.3...3/.2.3 2.7/307-47:08..7 %Q7$9.3 2.::3: :.843:30203-47:0783/033079.7.3 0907.7 3%7490703.8 3/..7 3/. 8 7... 7.7/ Q709.5.02439.7 3.7 3.7 439740/20/7 %089-.9 3 39089074/:..-0. :.42.9.7. 3-7349. .097 : 02. .32..7.8 7. 7/..097  .8 /:7:2:3/.04/:.090891472... / 7 47:.00050:.8 --.7 %Q7$9.990 /03.7 3. -7 0/0..9.9 072020/7  47:.57.7.097   47:. -.%0898.20709 --.1007 22/03. 02070907.. .3:3:3./ .9 7 -7 0/0020-70 9720 ..7 4.5 .8 3. 88902/. @.3..390898Q7083..387-4 :.90/0.7943:9:.070 970.70-:.7/ 0702Q2Q34/: :3. / 7 . ..0-..8 $9.79.. 8. 2 900.3..70902007-07-77034/:3.-47:.3 2.3.7439./.7 -:. / 7 %Q22. 8203/72 -.-7.9088.3 .843.3 2.2.5... 70.7 39457.. % --.::3 4...99 .7 .894. .0.9.9. 0/0.00500 -47:.7. 0/090890/070 .8 3/Q 200708..0.9 7 47:.5 2.3 2 3.2.092020/7 .0 .070080..09032.0-.39.32.843. .-.99038.74.0-.7 3/.::34.9 7 47:.99 9088.005007573 -..5.32 908957480/Q707.3-47:.9 7 3./ 030..9.03073/03.9.0.7.8 3.7 3.8 3/.:..57.3..7-439097.70..7/. 7.7 3 3490242.38079.8 3.//081: :.../.32.8 3/.3 ./.9 7 . / 7 - !071472.3 2.5 2..7 :.4/.3/.3. 7-47:.7..7.7 8 92.7 .42.8 3/.. / 7 70 972007/0Q2Q 148147. 7 -47:.07 00-7.9 7    % --..3/.7Q073/089.32. 42.078039.99 -3.04803:.0.048/.0/Q-47:42. 7.2: 0050074..-..2:9.7 3/03/070...-../ .5 2..3. / 7 .

 3 .%.1 073300-.7.5 22  0./ .7..91 ..3:....5 / 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 47:..7.5.7.7.3 .7 %.0 0/01.5707% --...0-: .7. / 7  .-3/00/05..0.-:0/0.0703.0 -0/02:.. . .:257 O 30890.243900/0.7.7 3/.!707-0042..05.7009.570780:..503/..-.27.052.7    .9 7 0.243900/0.-4.-. Q390830.42. 9 7 2 .7 0300203-47:.9 7 .8 3 ..7 0 22  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 %./08900320/7  9..57078. .7330703/0890.3.7 3.4: .89..8 3 .5.7 3 31.!707 O 80357 O 49574948957 O .-447:.7009. -./.0.9023.057 % --. 7-47:.0.-4 /0.0-4:2.08Q20830::30904. / 7.5733Q89Q3/0090990-07920/7  . 235..0 ...9.39.757 O ..-4 /0-4.0720/7  .7.32.7 %..27..003/30. 0/03/08032 4.7 3.570733/:. 3 .7  32.9.85081 4.7  .243900/0.8 2Q2Q342....7 3/.08..757 O '../0.39.9 7 .9 7  % --.398 .9.72.7 .850814.-47:.-0.9.::3Q809042.7...7.7.0 0/0243900/20/7 .0.7 /./.09...-.7. 2      % --.3 2.5707207007-92 / 020/03 22Q80 0 00..7 35. 3 .9 7  :.78Q/Q Q3/0 / 07.!70730 .

5.20 Q7080.090890/0.. .7 4..2./0.09032 4.7..'.7.::342.2.314/.-..9.7 04.0. 2.9 3.::2:9.. 2.7. 9 28890230-0803208 3:.7 2 .. . .39.314/.70084.7 .3. 02849.39 -47:.2 . 90209079-.7 .7:59.3.0.0902030. 2.3-733-47::/.7 3/.7 1. 540903 947-. . / 7   028..7.439745.9 7   % --.94.9088.3.7 9.7 .2.17.30/0::38Q70 00970820073/03:..% --. 29.5.-.314/$8902 $890239Q242503.-0.7 3. 303.... . .2.0 9089Q709.7.3 2.0. ..7 :..30 57...90820/20/7 .1070/43.9 7 !. 54843/...3-000320/7 0709 3/0...2.19..9Q507/03 003-. .7-43/489 % --.0. /.3.7 2  5.3900020/033.077..9..1 3/.8 3 ./. 08070/ 077:-:4942.3 .8.7...8 3/.% --.0. 49 .7  %Q2. 3-4 .7..43:2:3/.8 ../Q 208/:7:2:3/.7 3Q709/ -00032 .8900 -08020/7 ..3 9..314/88902074803 49!749489 4803 49!749489.7.3.% --.39 .89.0.3.3.3 .7-43/489.32 108--.3Q0-7.5..9..3/0/ 07 9Q507/0...02.3-.7 3/ 7 2 .314/7:5... 9 28890239..2.::2:4/: :. 5.2.-7.9030-2007.-20/7  . . / 7   % --. 9Q50730-.8 3.3..7 3 307..9.79Q5/0 97208 7.42.30-:7:59..0.097 :902.9.2../.7.9 3/09Q2.9 2 42.3.5..7. .7..8 .172.8 3/.

7. .2...5.7 079.32..0/2 4.82:2/703.32.5.9 .38. 2 3 34..32 42.5 2./:7:2...0.7.8 3 8..8Q390078 .0-47:Q073/0079Q7Q. 28 7.32.8 3/.3.0-4. .3.0-...-743:3.9...8D39007 Q20820'.3. . 34 ..8 ..8 .7..3Q00 .0 0/0 2.7/. :9:302.1800820349. .:. . .0/2 4:5054894-4.7.7 4.0.Q89Q2439.9 7 .3...3.. -0790. / 7 '..9.::3-7...203.2.9 7   43$07.2.82:207 28.:9:8: .88902/0340 0/070. / 7 47443.020/032.7.3.... :9:8:3:320390 0. 2.7 2. .2.-20/7  .:9:..7/ 7 43807.5-72.8Q390079.7 43807..9.32 8.3.94/: :.7 /.3.:9:8:3/0 -::32.. ...9 7 '.3 ....../08-0.7:5/0 97200/0 . .850814.8.-::3. .3..1 3 3-.5.4.8D39007.9 7   43807. .0 08.

43807.3.5. 2. 3/.3 2.2. . . 439.3472. / 7 . / 7.0.8 7.5.70907-::32.7..5.94.243900/0343807.8Q39007.3.8Q39007 -7-7073/03/0 9.8 3/.

.3472. 9 7 2..:.907..832070.7 ...0.. 2.209208/:7:2:3/.2-.. / 7   ./. 42. . .70/034: 2.2-. / 7  .72780.99 3/. ..4/: :3:8907030 ..728890230. .807..0808:.8 O 803...99 3/./ 83.09032 -7 0/08.0.05. . 4.-03.5.Q80-.3472.2.0720/7 ..700742..79.2-.8 O .3472.03472..82:2-0 % --.7/0..3:04. / 7 O 080200723388902/020.28 / 72.8 -::32.708./0.8 O . 2$:89:72.2 7 5.72..7..8 34/: :3:890703 72  . / 7 !..:..7 0203/0..-7/:7:2/.9 7 '.-20/7 ..0.8 3/.99 3/. / 7 43807.. / 7 : 8. .4/: :3:8907030 .7/...2.79.7 8 7. -3..7 .7 .0. 8:89:7:.5./:7:2:3:89077/0..7 ..Q070 /0.8 34/: :3:890703 72 .2-.. -770 -::32. .72/0....8 3 ...5.79.-79089/Q03 2070-7.0.8 /:7:2.72$890207 % --.72/0.0720. 4/: :/:8.9 7 . 2..7 /Q0333/QQ3./ 3 439740920.30/320804942./.Q80-.3... ..3.0. ...7-00.8:89:7:.7/. .:.70809030.728479. 2 8 7.3472.303/0-7.3/0 808-7:.0720208..3.0. .72Q39089.8 O '.7 3 3/0. 2.7 3 3-.94.8 3 .:.7 3 33.79.3 5 8320830-. 349...7/.2-.99 3/.7 .7..8Q3900733.. 43974Q42.5 /.70073 073.42..0.30/0.0..3..843.5.99 3/.7 3 3.9.2-. 0 9.3.-20/7    % --...:2.2. . / 7  070.8 O 495749489.2-.3:04.0702439700/0-0.72 .0/:8.3 2. 5 ..-7208304. . / 7  .2-..:2:3090784/: :3:890703 72 .$.7288902072..72Q3908.-79889023/042.7/..0.8 %Q2.08333472.-208.2070. / 7 7 ...7 :9:3/0. .2.700720. 8088-78Q70 9.8 O 803.. /......-42.2-. Q0705. /..7. .80.30/0 5.3.8438890230-.7 3 37030707.8 34/: :3:890703 72  .7.. ::38Q703-47:.8 3/.3 2 3902032 .Q80-.742-3.0274 02.0.:9:..7-00..:94/: :3:8907030 .7 42.708..0.99 3/. .4942.:./..9.700720/7 .2 9.3.72.7 .99 3/.3:.8 O 495749489.890/04. 2.2-..4/: :3:8907030 . ...2030097434:5 ..2-. / 7 780.2.2.

9 7 Q0.5 9 72. 9 2.9 2$890207 %020C007 .0.908Q804. 9 2....0.. - 2.7/3/007/03 .7..0..080032.47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --..9:9. 7..2..9 7 3.843902 /QQ3..0...0 .8.......0-:89./4.3/09.0Q007./.7 .2/007/03 / 0703007/03 /.. .9 Q007/03 0 073/0.79.99. 8 . 9 2 .800730::.8.5. 2 . 2.9 4 .0'.3/.0/.5 7034: 9:7:.04./. 8: ../.0908595..9.-4 !..3 .0208 $07.7/ 3.79.7 3 % --L.3.-7.58.2 :-Q2-3.0200733:.7 8.7.7 %$ %$ %$ %$ %$ 47:. 7..8 3..47:$890207 Q2$ 9 7 2 % --L.7. 32 4.7 3 ..08. / 7   $9..9 7  %0.8435. 7 8 0302..-47:.7. :.7 %Q7$9..47:.4.7.-42.3 2$ . 38 92. 3.2..2. 0/0 043897Q843.7720208307090/-707 ..7 $:.01.020074/:.843:3.59 7 .7.3 CD ' %$ $%%$ $%#  .. .02007.9 7 Q9Q3...2.7 3.30.3/ 7 2 42.58.-.  4 . / 7   %.42.47:$890207 Q230890.0/QQ34. 9 2.3.94 7 . 9Q2-:943.:..:2 347:$890207 % --..7 ..0:7:9:.3/.0 07Q0 ..7.3. ..5 2.0.:2 3&7207 % --..7 4.0::.7 8 :. 9 20/0.7  0308.. 0/08 ..09088.7. 9 22.7 . 9.0.7.8 ..7/ 3 07097/ /0 0707 . 9 2 .8.7/.3 2 $ .7.::3...097  030 20.7/.09 $:7 92.9-0/0.7 32 4.0...3 . .9 3/./.39 07073/0 8 57Q074: 2.//007/03.2.7 8:.3/.5 42.'0'.9 7 70 200707-4 : .9 7   .8.7 .8 3/. 9 230920 30::342...7/.Q033.2Q3Q :. 9 2..72Q3908Q07830-7-4202-7.

Q3Q...

3 2 8 .28 .7 3 8 92.3$ .....7/1Q43/703.. . 9 2 3 3302 .020833Q0730..9.7/./Q Q42.7/. 03079..3030733.28 .7 3 3 8 9 2.3 2...02083/0.9.7:-.3 38 .073/03 003-Q207..0::3 .3Q00 479.0.9. 8    .8 3.2 Q3Q !40903 ..0. .9.9Q707.3 9088..-/7 3. 9 22.0208330073.7 .3 38 .4.3.7.2Q3Q %.%.8 3.8 /:7:2:3/.38 . .. 9 22. .7 4 .32.2Q3Q !4Q709./7/08. / 7 : Q/03:.5.8.0.7-QQ9Q7 C00-3.:9.3 . / 7 7-3..0 $ .7 0702090/7 307.7.3.3.5.39088.7 4 .7 3 3 .09. Q3Q @4$ .9.9.. 9 2..8 ..72..98.02083300730-. /.:: 5Q Q .3 .084 :92.-72.9. Q3Q $07.98.3 3 8 9 2..3Q03-QQQ Q30 .0:.39088...7./ 7 :7:5.7.32.7 9.3 -47:.7.35Q .0 3 4-200702090/7 720.0.9 2...0.4. /.3. 9 2.84 :9:2.1. . 3/.9 4: 9:7.3/..32..:..7 2.70.7 3 /054.3/0/5489703 4 9Q7Q/05489703 4  3.7  4 !40903 .7 3 9.70::300708.2Q3Q.8 3/.39088.8 3.0.7 3.02007 %..07042.0208 / 72.7.-:.02007.::5Q Q !409035Q 4 4 4 4 4 4 5.9088.0307007/0:.2Q3Q %./.70%088. 3 3 479. 9 22. 9 .020070. 8  :.8 070039020007.. 3.25Q Q ..Q23:2 144.::5Q Q  . 3 9.9Q7073 3/03 003.9.3.4.9.3.3.20.3 ..0.20.. .708.3 .84 :4. 9 22.77:1:430220790-007/0/7 :Q/03 20..7/. -/7 8 0903.084 :9:2.-0. .3. 9 / .:.8 3/. .3.-4 .8 30703. . Q3Q .. $ C#%$ $%# $4 :. 9 22... .7 3 2...7/ 0/0200.9 3/03003.84 :4: :3.72.0-:-Q207/0. Q3Q 8 . 20. ..3. 9 22.0.

..3/..020.32.4: : 4342 . Q9Q3-:007.79. 9 .3 3.3 28 .0./.9.0.39088.9 3::3: : %Q789.32..02..3  474437833.4: :3. .4..3 ..70302 ..9 384 :  .8 ./ 7  &:3:7907 :.7 .

 . 9 22.5.99 3 39.. 9 2Q073/0 03..7 .3 3/. 9 2:.2. .8.20/0... ...7.7 3/.. 7 .9 7 47::.0 8.3.5.9 3/.9.8 347::.1208.3 -.02080.2.7. 00205.-44.843:3/ 2:39./0Q073/0.-7.8 . 9 2-4:2.3../..0.0.. 82 3.. 9 2.7.5...9 7  .097  0.2.7.-44.0208890303...7 ..7:.. 0839349..7 . 43:2: .09.0.::3.7 .38 .:.2Q2Q3 4..2. 9 22.0/..31970 ..79.7...3 .2..01.0.0903 .9.. 9 2-47:.2.0.7 3/.9 7. 4./ 020/0309 8 2.0 9::3:9.. 9 2$890207   47:..203843..7/3-4:2.3.843:3:3.0 0/0 .20/0-079030904.9.7 34.3%088...0. 3 9.900/2 .3 00395.0..9 7 47:...3.0..01.7 2 4.5....0.5.7 3/.9.9 7  '.7/. 3..843:3/ .-0307 .7..38437...2.0.9 7 .02002:39..9 7 '/..7  47:.3/ 9.0. 3 . -0072 4.7 ./0. 9 22.. 9 2.7094.7 3/.843 03/02.072 790707070/0 0703/70. 9 20/0../...9 7  !8.3/.9 7 47:. ..0 0/0 .3 ...8 3/..02080.72..7:5.7/.0.3.3.5 3.5.3..7/.7 -47:... 7 .. 9 22.2.2.2.7 00395..  1 30-47:..7 8 .7 3-Q9Q3/03020079.-47:.3.32.08 .7.0.3 .090859349.0/2 4..89.0208903 .9-0/0.0.9-0/0.0-70 20 349.7/.097 .:/0890 307. -47:.0.5.3 . /:....::...38.0.82.9 7 9 .7/.3 .2-7Q00/00/0.2-3/72 4.04 :3:9.2-7Q00/00/0.:90/-7.10.5.2..9 7 &.-47:4. .7/....-4 :9.0200/4/:7:. 90.. 9 2.20/0-079032.7 3/.7/33-7. 9 2 -47:90..2..7/..7 58...5 . 3. 9 2 -47:..8Q0-2083...38.2.38Q0 .843.9 7  . 9.. 2 4..7 89..9 2 4.9 7  47:.793..7 3.793...4.

7.7 Q80-7/.9/. 3 9.5..3. .020Q009:9..8Q208070 . . :.9 7 472.. 9 243974Q3890 30::3 .7-3.7/0..98.9088.72439..3907Q0/.30 90.5 2.5.:..39...3 2.. 3...7/.708-47:..2.3 5 02-07035 890303.0 9.9 4 :3:.39.../.7.4.097 .5 / 9.../.209970. -.8 32.7.7 :.0703574007.9088.070 03/0.5.2Q3Q./..8 /:7:2:3/..8 0707 ..0 ./... Q808:-:.7..-0.0903 .78 3 1 3. 8 92.5.7 3/.043..9 7 .097 443.3 ..8 3 070972090/7 :30/03084 :92.. .3 2.7 0.371.547:.3.0.//080 /4/:7:...0 /.7 3/.7/./0.3.3 1 3/ 3/.02080...3 .708..9 7 70 200707/07:9:-090..0.3/ 9..9 7 9Q007/0::.. 4.7 /0.7/0-790.38.9./ 0200.98.7 /1Q43/703.9088.894207.0.7 3/. 9 2 Q9Q3-47:.90.0.7 .7/..-70 970.30..793.-...02007/Q Q 8 0903..2007/0-079202 80Q03.9 7    47: 1..30307 .2.097 .3 8Q208...::5Q Q .020833.. $4 :-47:..-72.. 0/0/ 0320/7  07-720..8:-:.9 3/.3/0-007/03.5 9 7 ..7 $3/7.07049:7 .9 ::... 9 20/0.3 3 8 9 2.7 3.7 34.7/. S S.38437.7 5.8 3/.7/..7 :.9..9 7 0 07078 .8: 8 92./.02007:..-4.2. .3..3..8 307003 030733.90.2:. 0402.7.9 4.70. 9 2 2. 0302./... 0/0574003/7/ 3 . 9 2../.. 9 7 2.7/..2.5. 9 2.. 0 ..5. 9 22..3. / 7   $4 :92..3-:.3 .8.7. ..3 . 9 2  $4 :9088..3 3030032083/ 9.. 8 3.3. .7/309073.9 7   0.3 34. Q3Q/Q7   / /3Q 8 . 9 2.3 384 :9:2.32.0907..5 ...9 7 . 4 : 2.0/ 020-0943.8 3.0-7.9 3 3.0208:.700 9010/0.. 9 2/ 020/03 .9 7   8 92. 9 22.7 4.0 -47:. 9 22. 5. 9 2/. ...3 / 0200.- 8 2.020075409035Q 0.3 3.0200.3..7. 9 20/0.097 .097 /.5. 8 Q802. 030 8 .2.5. 8 .542..9 7 !03. 5.3 8 .08 9 7 2.5.3  8 9 .. 22-4 :4..3 2.3/ 02-07 08.3-.4.7 /1Q43/703.38437.0-: 82 390..7/. 9 2 3.0 39 .9. 3 3 -73077. .547..2.02007:.2-.2.129.02007/0.3.72090/7 :30/030-3.3 .0 /QQ3 0/0/0.0.%088.70.097   . .3.1..:.9088..7 3 8 92.8 .8432..37.3.08 ..5. 9 2-4:2.0 7QQ. -7889024:5 84 :92..-4 :.843:890303. 9 2 / 030. 9 2.9 3 3..020008398.70. 9 22.3.7 3. 9 2 073..209970.3..7/.7/.3 20.3.2 30700390/-707.5.

5. 8020830/.3 2.. / 7     !425.0 /0 074/: :/.8 3 347: :3/.. 2.. .7 /1Q43/703 .7 3 4: 2.. 8          0720  '. /09. !'-44.32.5 2..7 :.8.009 .7 3.0090.34.009 !8943:./.02007:.0.20...7/.40 3.7 3/.. 9 2.0-08 3/03./ 7 '.3..8:  38:. .3 Q7080.7 3-7..3.0/4 7:::. 9 2 3 3. 9 20/0.5070/2 . 9 22. Q3Q.7 1.7 9088.0208 .2.5 . .. / 7   !425.7 3/.020073-3/720.2Q3Q.3. 9 2.0:97.3 .4-0. 9 2 .30../.. 92.98.3.7033890 Q07305..7..5 -47:/.8 9.89070.32.-790 /.7.708.. :3:9:2..7.7 1Q43703.7.90/20/7  .... 9 2::... / 7  4 : 2.32. 9 2.7 3/.3..5 / 0707/0/. $: :. .7 3.: 0. 8 / 72..7 1Q43 703 .0200733/1Q43/703. 9 2.72.3..0Q8042.0-:.8. ::3.5 . 9 2 $ .0.1 00-0.. / 7 :.3.3 07907. 589:9:.2Q3Q !4Q709.3.3 2 .3 8 .$4 :92./.7.9083/Q Q703..3 4/: :. 7.8 3 31.. 92.11.3 03. 9 2 3./ 7Q2090/7 :3.3 .7. 9 28 .3 -:.0/ Q7080.8432.38.32 . 9 2..0'.0/ 07.5 ...0304..7  .097  .2.7 5425.3.3 7 $: 0720 843..3. .507.9.7 3 /.-4 .8 .39. 82 3/.5425.0.3 .7 3/.0-4 . 30 90959.0. 9 2 D02/0. . .0200733$::.7..35Q !409035Q .072090/7 %.98.-203...2.. 2:9.7 3. 8 3 3 2 09073.2.900243900/03. 3 . .. 30032 -0.0 Q073/0.9.7 %. 9 2.8 3/.:....-.8 3..8..080738:5425.::5Q Q 09.7 80-050742..2471 Q0073.-4/0.0208338:-:.03/3/03.3 42.02080.3..1 :2.7 8Q7.9 . .2.98.3.3 3 1.3.8 3.3..32..9088. 9 22.98. 9 22.3 3..7.5 2.0474434: :2:-.2.2. . .3.3 3 2 -47:3:3 8 .9Q7073..089032003/:7:2.2.

7 .3 08.-4.8./00/0..7 8 .-4. 9 2...0-47:.02007.35425.3 .32.7 3 3%.072090/7  %. 03::3 4592:2 ...907020/4. .90083-079..00.7/.9002.3.0..043. 3 3 3 802083007 :.7/.75740/0-079202 80 Q03.1 3/..7 3%0.3. 9 2 .3-47:.7.9 7  47443. 9 22. 9 2.3/09.943:8:3/.0 47443:.3.7 400/0...9 3/.-4..8 3 3020-80-05070 8 .-4 $4 : .2..0-47:..33/0.. .7 /054.097   47:. 3 ..5  . 9 2 07..3 .3.0.302Q03/80730 /.08:/.7 -9Q2..-4/. 47443.7 3 1. 9 2 %457.003::3. 3 8029088.7/..0.9.4 :3:.0.02088023/038437.793.7./.9.0.0200/4/:7:.- -4 :.0/.5 ..20/0.3.-9Q2.3$ . 3 .7:9:-092.. / 7   %088.99.3/ 9.92. 9 22.7 3 39. 2 .547:.. 9 2-4:2.5.5 2..29QQ3Q3 .5 .0.9 7 . 9 2. /432.8 7. 9 2. 8 .7. 3 .097  47443.2.7 3/.3.0. .0.  47:@. 9 20/0.7 22  .38437.-.- 9088.7 .9 7  $Q2030700.9010/0. .0.07/0/ 030.32..9. 3 &:3.3.7 %. 8 ..3 47: /054 ..9-8:7090 47443.3 . 3 .. 3 ..07039.. .891.3 .3 3077.7.9 7   .20/.79.547:::34.7..3.9 002.0%.70 :.7 3.7 ::32...1092084 :-47:.70.7.3/.5.7.3 38Q208.- 9088.7 3..7 .

/.7      =     .0 .

= .

@. 9 2.-4 $ .79.38 . 3 ..7 22  47:32.$ .9.0:.7 8  =   =   =   %$4 :.5 47:/.7 3%0.5. 300.5 2.   . .3. 479.. 30230/0 8907/ 308308. ..2-.7/.     =     =     .8 47:3:/:7  %.0  .0232:2.4 : 2. 3 .

 = .

3 /           =.= =           =           =           3 3:.

 .

= .

.=   . .3.5.9 7 .70/0 2090/7 7 . :.7-3. 3. 9 2.7 3/..0.5 3.7 3 .9 7 :2.79. -.19.089.Q80.08.7.3 .0/.2.7 %$ 3. .3 2..0 -:3.43974Q.9088.7 2..7/.... 30234 Q804/: :479.7/...3 ../ 3/.5./080-Q2007:..8 .3.209/0 20073/0:.7 3/..2.8.097  Q9Q3-7...38 .7  47:43.9::.-0.0:..5 .58.9.9 300730 ::3-47:2439.5.7 3007/7 3.9::.2..8.7 5425.0208./.7 3/.9002..0$$&## %# % '  #  ..7 -47:.7 -4.9 3/.79.-47:/ 032083/0 07307043974Q Q32Q8.::30.9..-..3..3 .. 3 -07037 %Q2.8.3 8..3 2.. - 07.3-47:.28 .-47: / 032083/0 .3 2 Q9Q3.3/.9 7    $9..2.7 8  %.3 .0208:.2.2 ..3830. 3 479.8..7   0308.3 .3.7  CDD %#%$ $%# #&# '# ! !#.-Q2007:. -70 972007.3.4.3 .7 39 90308. :..2 :-Q22Q 90709088. 9 22.. 9088.7/. 3 3 4 : 2. 3 ..%07:.::..7 . 9 2:7. 9 2.09088..Q80-47:.9 7 $..73/Q 0 7 /-0 9 .39 47:3:/:7 ..58.

..3 2.0 8.90870:.7.8.7..:1.0. $ .9.097  3 9023 47:...0&5.8-079202 80.307/0-...8QQ7.7/.3-..7 3-72.3.084 :2. 1.8 3070 9079-.3. 0/0.0/0 97204.3 ..7:70942.007/7  '.7.. .3 2..7..3..2.::3 1..9 7 Q9Q3-47:.0 0/0 .7..9 7 8 32..000395..0:.7:0/20030707/008..27.32 4.7 03.0 .4 : 2..7 43.8 3.397 70/Q8435.7 '. 3 3945. .0.-. 3...097    .3.0:.79.7/.. ./. ..9 7  '..0-.9 54843...52.007/7 Q9Q3.70 073/0-47:.0.24390 0/0./:.0700707/0-47:..0/3Q Q3/07.3...7:./.08.8.3/ 03200790230/0.3 .7 3-7. .2.7 .1074.2 4.. 7 0/0 243900/0.3.72.3-47:.3 ./..32.7 3:.2/.92.7 / .2Q8..70783/03 070..39 ...5 2..7.7.7..-7 -.9. .7 3 .-7 0/0.2..39 . -:.3.0.80-0542.397/.3 3.5.8 ..7:..7574007/0.7 8. ...39 .0023.7./00/0..39 ./ 3/0.0.5 .

.7.3 -.39 . Q073/0 1.

..3.::342.7 !425.. -..007070243900/0./.243900/0. / 7 ! ! ! ! -   !425.8::3/703.3.007/7 ..2.-. 9 72.8 38 3 1 3.7 43974.0-47:-. 74.-47:.30707 .8 9.3Q:2:4..79.30707/0 207 .9. 2.79...7 3..024947.2..0.9 2 3/.5 3.42504.32.71.702309970 24.7 3.3.5 2 4.2.0/9038437.7 -47:.70.800. 234.-..8 3.70230070Q/0908598.74097Q070730.0208573 /20/027 81074/Q2 0/Q2../02..3 .3.7.3. 90230/2 4..5..04..0-.7 3.0 9.1 3/.32.7 .05425. 243900/0-7  !425.097 '.7 3 4.7 -47:/43.5....007/7  !425..8.0.995 5425.743974 0/0..7..9023 0/0..390/0907.7. .07 0-0.7..0803032007 .007/7 4947.7/ 7  '.59. .7.3. ! 889023. .800.897.38Q0-200737.7.908590/0.30803032 ..8007/4 7:9:8:3/.007/7  :.843:.-7.47.7 .9 8 3 39.9 7  !425.27.39 ...007/7 $.097 .   Q073/0/7 ..

.0.7.7.0/3.007 -: 073.3  2. .7.-::8:89.2Q0320890230/0.1 3/.790/0.5 2..0/2 4.97073 .42. ..2./0./.5 2. .7 3....8 ./.3 .0/ 07/3035..7..7.:2. 3. 7.Q070 /4 7:9:...Q0730020890230/0.7 3.00 20-79.. .097 %..0.9 7  %970 20.3 .209.7.74947: 25007 .9 7  #9..0Q00790.%02007 .:2439.0.020332:39.8 39. ...9 7 %970 24.0/007307073/0 890703/09.02083032 4.2Q0220039.8 3/.7 3 389.3 .7 3 3:. .0033042..9 7   $8230207.. 5...4.0:89.0070 97205.0/QQ34.3070790230/2 4.5 2 42.... 2.2.343897Q843. Q9Q3...0 207. .2/030032007 .07090/-7073.7.7 3.0/ 07.79 4. 9 7 2.-70 2007...0.7400/2 4..8 3/.5 2.. 8. 9..7 3 34.789.8 3/.4250/Q0. ..9 7 %0.2.9 7 Q9Q390.47443.03/03 2 -79. . - /0.79.9 7  '/. 32 42...3 :. 4..7.0.7..843:3:.02007:.08083 .9 7  !425..79.-47:-./0078.-0/0.0590 0/0-0.0.0%0859 ./.097   .897.... - 2..89.//007/03.. ..../4. 0707047443. ..843902 /QQ3. 32 4.02080/4/:7:.79.90.... 0920/0 7..9.8 8.897.9 7 07  %0.270/2 4.7/.::34.9 7 080.39 .9.3 2 8..802 .2. 2. ::34.0:7:4. /703..8432.7.7.5 2 4.. 3.90/-707.. 2 ...8 30700.72092.9 7 70 2007078  ..0 0/0800..024947...5.202003/0.30.::3 0/02.7 5425.020:.0 349.7 3.3 .8 3.9 7  %0.7202083 0700390/-7..7/.7 32 4.790-47:..02.389034.7 8907007 8.-42.3 2..7 400/2 -0943. - 908595.2.79.8 .9 8 9..080. .8 . .-:3.9...3.7. .5.3/09970 2..097 -7 07/0/0.7QQ3 /3/Q720QQ /./..-.19 3 38...7/ 7  Q9Q3.7990007 :1.. 94 7 . 47::.....7..2.8 .03Q3/03::3: :3..0243900/2 4.9 7 !425.439.. 8: 5.9.9.0.39 ...2 . ::7....8 2:9020 8 2.7.3.00803030.9 7 4744342./033/0.9.0200.3 2 ./007. .9 7  .0..0.3.3.::: 070 970. ..../. 42..3..-7-730::342./..

7-4.2.5 2.2. - .0.3-Q9Q3 2..0.0.-7. 89..90702 Q0070-4.9 7   &:3:7907 :.3/ 7 2 42.3.5..0.7 8:. .3 .90/0.7/.0908595.79 .9 Q007/03 0 073/0...3-47:.9-0/0..7.52.-4..843:3.5.7 3 -4.203..5..2..3..2/0073/03 / 0703007/03 /.3 .7-4.39..7..0...020...39 07073/0 043897Q843..5 9 72.2.......203902030.9 7 07   4.7 2.020/03 84 :9:.709073 .9 7 %0.7 3.7 .0/.8 7 8 .:8:7: 8 2.9 3::3: : %Q789..7/3/007/03 .784 :...77202083070 90/-707.020907.0083..9 7 ..4.5.7./.0070478.. 1 7..3.0.2.7/./....8 3/.3..Q007 5.9 7 2..0.203 902030.2..0/027/03..7:.0.390/0548:3/.7.0. 0/09. 2 .01.9:9.9 7 $8 /432.2.7 3 .8.32 4.Q0.3/.097 :3:33070780901 7. 9.3..7 .7 .32.0  4.8..0.2..2.0.097  030 20.097  .9...0./.47443.-./.32 Q0079.-7.79 ..7902030...2. 2:7:Q307/0.02. .. .302.. 32 4.7 3 . .0-4.Q033.7 907..9020.9 7  43974349.:..2.59 7 ./.800730::.. .79.:7:.84Q843:.0.

7 3/.0 8 9 .9.05.3/.7.7 89.7.003-47:7:5.8::3 -4 ..0808:.097  439.7   070 9720..3 2.7.-4 ...7 / 07Q:2:-47:.3.8970-47:.30/0.7.7.2.000979088.043974'.7 3/.20.9 . 89070..0/4 7:.7 3 30707-:3.3/.0303/720 47:.7.5.3/0/ 030.7. 43:2: .9 3.3 3 2.3...2.9 3 3.349.0 0/0-47:.7:5..9 ..097  $89023Q80349.709../.0.097  47:43.0-Q9Q3.9349.349.8 3 .8 3/.3.7 43.0 4.072 790707070/0 0703/70. ..070..7 3.92.-208390230/0.8.::...7..39 8 . .7. 07 .7/QQ3.0-47: 9.7 3-4 ..7 3/./. .-208307007349../ 030.8 3093.097 07-7443:303.9 7   .0 70/Q843.3. .097 .471079088. .9 2./.: 7..79.7 3 3.7 3.

9.. Q9Q3-47:9088.:..3935425..7 3... 3 -.097 22 /031..0 -QQ-7Q9.8 .7.-:0/200..7 -09430783/0...Q070 1.7.307349.:/.3.9 7 %.0 0-.-.:..7 30790520.. .:.9 /01472.19.7 -47:.79.39 . 908590/. 70/Q843:.7.:.3/.8.5 3/.7  47:@.209/0  4..70.050/0-0.7. .39 :.050/0-0.. ./03 079.47:-.7 4430050070908590/0.77200.-4 47:.. .097 : 07390 2.750920/038Q0-2082.7 38Q2007 070780-47:/43.9. ..097 %0..38437.8/ 57409.7.-47:./.843-. .7.3 2 3 9.9.-07903.58...0 0/0.2Q070 097.7.097 47:.7. 8 .5 3.8 09200.9 7 47:.7.9479:9:9:.1 -0943. .097   %0859 82.002309 4.05425.. ..0390733 .5. ..9 7 8 ./Q-0070-0943 07830908590/0. ..5 8 @:-: : @./4/:7:.0-47:.0907::3:9.0-:3..:. 7 .3 8. 3 -.843/4.043974.943974.3/.7 43/038.0 0/0908590/0..99...3 .3/042..7 3.9.2. .8 :-:.0 -47:. :.43974-:3.. 908590/0..7.7 3.7.0507 9479:9:9:. . 7 -7Q0320.39 .0 -47:.7.3. .0 9800./.097 %088.0803/03..7 -47:8:/...20970/0-7.3..0 9.089.0-47:.0./ 030...3..32. . /.39:...9800.59.739.8 3/. .031.-4 7:5.. 42.7 3 .0 .. / 7 $075.7..3. .3 .0. .9./.3 .0...5 3.:...3 .-:0/0.4..38437.3 5740/09.7 9.:.3.3 .097  %.7 3/.3/0-47:. .3 .0.0 9 800.370 0/0....058.7/.9 7 Q9Q3052. 7 .7 3/.9 7 43974.0 0/04. .5.5 . 9088..3 4942.7 3/..7.0.8Q0-202.808:.7343974Q3. 3..007/7  07   443.3.7.59.5 3..9 7   3Q .7 43974Q3-0 030. 90859 5.0 . /027.058. 7 .908590/0..8 :-: :.7 -47: .:.70..7/Q...39 /.0/ 07.3.7.7.5 3..0..2..5 .....5 3.0. .097 47:908595. .0 4397443..

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

       .

 .

 .

  .

 .

3-7-QQ-47:.. 9 7 2.-70358.7/..0-2007/08 .8 3./ QQ0.5 3/.7 .390/0439740/0.. 3QQ0-47:. .7. 90..097 ./...7.070. .4.7. -.73.7 :.4/: :3...89. 3.842:3. .5 3/./. 5.5 2 4/: :3.7. 7 .7.70090920208390/-707.3-Q9Q3.7.7439740. 2./ /:.7..38./.790.200.9 ...58. -.00..3.7.097    1.3/70-20839088.2.0.90-0083 .0.5 / 3.39 .09007/9038437. ..0/ 02007/0.7-.0.2.3.-2007/0.. 0/0070 970..9...7 3. . .900/0.1.. 8 ..0.2.7 9.7/. . 0/0/ 02007/080Q89/ 020-972 QQ3/03 .0903 . .-..7 .59.900/2 . 39 ..097   47:$890233%0203208 47:.7/...32.3 -2007/03.00970.9 7   1./.5.2007/02.097 /:.0200/4/:7::5 8.:43.3.30..000500709.0%. ...7 9..5 .3 .7.7.-47:/ ..7-47:.3 32. / /:.  1.3472.5 2....8 .097  1.5 2.7.7.9 9.0/030200732. ./0.8 3/. 47:.0-2007/0.0.2 589:9:...08.7.7 3232:2. /:./7489.798 -47:.3-47:/.59. -.1 3/.. ..3 2 3:8:8093070.7 842:3.9 7  0.9 7  .0.1 -0943.9.5.7 .0:8:7:4..70939. - 2:..3 5097.8 3 .19./0070070 97/9038437...0843:3/.0-47:...900/0..7/..0/ 02007/0300.0.7 .7  070 9-47:/43.. .700907/Q Q3Q0.02033 ::34/: :3:.39028:: //09007070-47:.7.7-0943/Q20/030.7/.7. .7/:..3.7902030..7/...043:.-47:90. /:. 0/00/3. 073/0...81.8 :-:..7/:.02007 ..8 37Q032:.843..7070.7907/08090....2..0/ 02007/0 .097  .. :.0/ 9...3 ..097   47: 1./.7// QQ.2.7/.7 ...7/../.7.0908595. .-9Q208 / 72.9 7  1.. .9.322 9..7. .7 743/0.7 3. ..-7.43974.3 3.0. . ..589:9:.020$02 0302007..7/.:432.9 0//9038437.3 03/708 9 7 5:7 :3. -Q9Q358.0.7 .08 9 7 .0.3. -4 :/:.0/ 02007/0073070-47:.97..  13/0-47:3:3030 2007/4..897.0/0302007.7/.7/.7/.2 9...7 :-:.-Q9Q3.7/...0.07 9.. / 8..0-2007/0.9/03020-.3. 1. 39 .9 7  47:/ 032083.24.5 / 3. .799 7 .20007 .3.2.3..8 070/03020070...7../00790.7 4397.7 .9 7  03020.7/..0-47:. .7.793./.

3.9 .2.7/070..9.3/ 9.02007 1993807 .74.3. .8 39..9 7  %0880 .-9:9:. 2 42..38 .-..../..2 -743974Q3090.39 .0..2.  .0.-.3/..8 3 1.89704.0/0.9 3/..8:9088.9 7 03020079..-.7/03020083... 3.Q-07-.9 3/.82:2 09208 .019938 2.9.3..-:0920/033.2...9843:3..  /74.3. .. ..790.0208$%4. 84 :9:2: 8:88902073/0 .7 /03.043974.2.3. 39 ..8-07920/ 9.7 3 39.0...02Q//0990::.3.7..38-47:. -Q9Q3-70 20.7.8 3 .0/03020 907.79..7.8 3/Q Q7Q.. 4942..2083/0-079039089-.8 3/030208309.8 30302007 Q9Q3-47:/43.097 Q9Q3. -Q9Q3:8:7.39 349. ..59...3. ::34..../4/:7:. -. 7 . 58.3 2 . .772082:9020-:2:243/038.8 3.9 7   $89028:..2...7902030.3.08 2..3.8 3././74-.8.7.0Q80349./.04/:..02083/0-70358.7. .8.3.7-47:.0.72.0.7..42.8 3..793.7 3..0...0 5425.94. 7001.5.7 -47:2439.9 7 :2Q//09.097    $... .. 3 3 .9 7  030200743974Q330.9 7 :.38437..8 3/.97/0 0920-.7.7 94 .9 7 03020-. 2.097 03020079.....709.0-47:-..88902-4 ..7 %Q7$9..3.79 .//007/039020320Q070 ...0./7/0 03.790/200.47:.9 ..8Q0..3.3 5309.00.8:.....1.2. / 07.8-07920/ 9./...7 /.0.7 .5 ..7 .3. 7 .7.0. 4..9 7  0302033479..7 0.2.0-.9 2.7 3/..3.3. .8 -4 .7/.090 07/7200.-:0/3.

7-47:. ..342.3.7.9.4..88902073/0 ...8::88902073/0:.70073/0 -.::3857. 2 4. 8::...7 3/.7. -47:.2 -:.7 3/.7 ..32.9 7  :-47:. . 9/0..0 .:29088.3 3 83/Q72088902073/0 43/038078::/0.3.90-00830.. .70073/0 -...8 3 .Q070.3 .79 ...9.79088..3.. .5 2.8 38 .20.0 :.7/ 7 .9 7   0::3-:.

9 7  32..-.. 1.7033 2:9.3:.3.3 2.4..99. 32.7 /..9 ./.-..8 3..0/.QQ0-.

1.7 303.39088.2 ! 4.3 -47:.93..

7 :.3.7.02.3/.9 7  4/:.::3-47:.02002. 8  02.7 .79../038437. 4..22 020/.3 .5 2 4./.9 7   8 !.7 3..0/2 .7 %Q7$9..9039@020 $.47:.3 2 3/.02.072/07..

.784 :9:..8: / .:.79....Q7:1/4:078302Q200.7 3. 7 57207-4..3. 747:. / 7    $07902 -.7.0!88902073:.043/038 5425. -.9 3.495749489 .9 7 8 2:.7.. 80790204:...084 :8: 43/0388::./..20072Q -.9 7  :95-.9 7 47:.8 3 ..3. 9/0.3/.7007 /4 .9 7  :.087Q. 7-47:.7 3.7-Q9Q3.0.7  38:-.7 3/....7 3..303007/7  0::32.7.19 / 8.7 47::.39.....2000:2: .0..7 3:..8 -7 89.0/QQ30 0032 4.3 .38437. 32.... -:.7 .79.3/04.Q7:1/4:078302Q200.9 / 0320/0 7:4.-:0/0-7::8.92.3/.0/2 4.3..7 3/.7/.3. 2080....:2 -.3..70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.5 2.0.79..9 -4..:.7 3/..7....9 2 4.7.3 .7'/....9547:32. 7-47:.-7    .38-47:.3/.2.7. -70 2007073/0./ 03/ 3/0209.3/.097 @0-47:052.9 7  :-47:.38-47:.7.9.0..79.7 3/.7 8 2:.5 / 9. :.5 .7 3/.  8 2.::34.8 3 .7 3/.38-47:..857.9 7   %03007%Q7$9. -70 970. .347:.7/.38-47:..04/:.9 7 :.7 .-47:.5. .7 082 ... 309807902 8 2:.3-:-47:. 7-47:..:.8  -47:.7 %Q7$9../ 03/ 3/047443.29QQ-.7 3..007/7 %457.097 803/43.9 7   ..3.4.3905.:90.9 7   :.308 . .:.. 7.8.9.2.7.03-70 9720.:.7....9 7  .0208$% 7 .::34.7 3-4 .. 7-47:.7  %030073Q3/03%Q7$9.3 . 4. 9028: 8 .784 :9:... 4803.7   .7907.8 8.79.3/0 :.7 %Q7$9..73 ..3 .. -47:..::34.3 .2007202 :95-..9 2 -47:. .3/.-0307 0/0../.3 .7 9457.0208$% ::3 4.843 .Q0730857..9 7  CQ074/:.9457..9 3. 3.. 0.

..9 7   !4574503 !! 47:./.5 .02007:.3.800730::.7 3/.3 / -47:/43.8 3 300395..:.7.3..7 0272Q 7. 4.9.7   3.3.0..0..7/. -./ 0303-47:.::3 800.7 .0...::3007/0.74/:.8 3.3 2 3 3 0920-. 3 2.7/ 7 !.:.:..3 ./ 0720907.3 .7/..7 3.47/ !'   %028:.9..-4:3.7  !.7 . .9 7    !4.3 :.007/03 8 92.::34.70-70 20073/054: :2:3:3030032083 07090/-707.3/.7.::34.. 2.3. 43.8 89.3.5 09.9 7 $7Q..3.3 7 !4.79..89-47:... ... / 7   !.3 7 !  74883@.3...89-47:.3.7/ 7 :.. 0.3-47:3:3172.79.7 3/.7..::34..::3007/0..7 3/..-.3/..7/.7 3.79.:.3/.3830.. -47:..0:./703890703959034.3/..-.79. :.3 .7 %Q7$9.7 .7.74/:..5 2 4.0.0-4:9..3/.8 3. 32.::34.7.3 ..3 .7 %028: 588: .0/03020073/0%Q7$9..0/ 07007%Q7$9.7%Q7$9.0039!.9 7 :1.7  %028:.9 7 !.7/..7 32439.3. 1. .7/ 7  :.3/.74/:.8 3 .@0-47:052.7 3.7 3.07 0903. ::34.7.. 172.7 3.9 7 :.97..9 7 @.7 0-47:.0588:9088.3 7 !4574503 !! -47:..9 2/. 3..7..3 .7.7/ 3..89-47:00395.3.0-4:9.789. -70 9720.3 7   !40903 ! ! -47:.39 8 3/.7 .7.7 %Q7$9...57.7 434.8947:.3800395.47/ !' -47:.9.3/.. 88902073/0:..7.79.7 3..79.4.3800395.7.3 .7 %Q7$9.3/.2.0588:9088.9..9 2039!.9 7  ...7 31.0..7 %Q7$9.5 9 72...097 32.9 7   !40903 ! 47:.:.843..7. /43..9590.0902020..0/2 4. 1.3/.3 / -47:. . 0 / 8 / - 007-790:.9088.

.32.305.:.3 2 3/. @047:43.39 !.7 %Q7$9.3/43.3.0703.3 .3 4. 1.-.9 7   '/.3/.3 .4/:.24.7 :.7 ... .3 .7  .8 3.7.. ...7/ 3/..3 2/.. -4 .700/Q2-4:3.

7/ 3.20907.39 5.... :9500395./.7/.7.. 0-70 97200::39590 9Q 0920-../.0.39 5..9 7 .7/. -. .. '/.3.:2 4803 .7 -7435708/Q24.3 .7.3 . .7 307.7/../.. .8 -789..-:.7...7.020908.0:..9 7 %$ 3.0 20907.7 3/.7/..0.7/.3 4.4.7 .3 4.7 3. 70.3 2 -. . .7 3..7 5735708/Q24.7 84 :9:....9 7 :95/ 00395.:. -47:/43.... 7-47:/43... -70 9720073/0.7.8 3.9 7  070 9720039!.9 3/..3.9 7 :.9 7 8.. 7-47:.39 5.7 37.9 7 :..7 %Q7$9.0. -47:-.7 4/:.... 4.7  .9 7  :00395.3 .495749489.3  '/. 747:Q2Q .3 .9 7   @047:.-.3.7. /.7 %Q7$9.7 3.  %. .3  8...::34. 3.02...7 :.000395. .7.-:0/0..097  ..3.7.8.3-7..::34..3. /. .0/2 4.7.-4 /0-0792 97   %. .7.3.39 1.3/..97/0-Q9Q3.7.9 7 -47:  .0.3830::3 0/02.30. -47:..7....9 7 0302007/0-:08.3/.32.3/.8890320/ 9...::34. .7.7 4/:.::34.1..7.... .7..70.. .. -47:. 20907.. 7-47:.9 7  :-..:. .3/..7/ 3.59.3 / .9 7    ..8 -789.. . 7.3/..7 3 3-70 9720073/0.3 .3. 747:0270 9720039!.89. 747:....7 .7/.7..0.7.38-..5 .::3 4.7 Q2Q ..8 3 . :..39 !.3 .7 %Q7$9.8 ..9 7   :95-70 97209Q 0920-.8 -789.3 2 3:.9083070 $#& $$%$"& !% 843-. 3..3.7..023..7.3 .47. 22  4342. '/.-4 434.7.3/...39 8 3/.-07903 0/0 2:.7/.-.7/ 3..2.3 .7 0203070-70 97200 ::31472/. ..-:0/200... .. ..79.:.. 0 -47:..:. ..7 :95-70 97209088. .5 .8 3/.39 5.3.3/./..9 7 47:.9.QQQ-.0-.. 70 972007 @0-47:. 22  47:CQ8Q ...3 -.47.39 8 .7.8 3.3.0.0.0-70 972033/. . 3..

 .

.

 .

 .

.0-Q9Q3 8 2.1 3. 3 9..39.7 72 8Q03 8 ..9 7 47:.3. .-779Q79Q0.8 3/.9 7 .0 70 200733097.03902030.083.9 .::34.7/..9 7 :2.. 02030.083.3.3.792.7 ..7 7.84 :2. / 0902030.0.9-0/0.01.000395.7.5.9.89 .59.0.7 :1..3.. .9 7 03.5 ..03.Q7:1..3  8./ 0730 9.3. . 2 /. 7-47:.9 7  070 972007 %.0..-47:09 .9..7/.3479..-70 9720/0-07.3....0.097    .7 / 0.. .0 -720907..9. .9 7 70 9720/00903 03/7 Q3-07.9 7 Q2Q .097 .03Q5.5.-Q9Q3..3.0.7033.3 2.0 . .3.9........3.5.24.7. 25.7.9 7  47:3:3:... '833.3 / 002.3/..3-72.3/...020. 0/0.-71 7.7. 3 2:39.9 2 -..020.-71 7...7.3/.9 7  '/..3/. . .:3:3/ 82 25...03 9042.79.9-0/0.9 7.. .70 0032 4.09. 47:'0..03902030.7.42.7/.-779Q79Q0.-47:./.. .0 9.32 4.2...3 479./..0Q3Q0902030.7 302070 972007 ../.9 7 47:3:3 082083/03...9 7 70 9720072...-:0/0-0.0'3303 3 /4/:7.2..7.080330 -47:3:3-70 20Q030 3.38437.7..3 .7 ..7 9.. ...7 3Q2Q .8 3 3 82 0Q3Q0 9..84 :2...39 !.. 0/0/.0 .3.3. .         .2..097   . 0. 7-47:3:3:.495749489/43..5.9.19:.0... 3 3 3 .1 3..097  '...0 70 200733 097.3/ 9.070308.097   .:7:/: :..09200.//0 /..7/ 7 .0...9-0/0.3820974. .3 3.2/.302:1.... .0097..... 808 . 0/0/.3. -07.3 . 2Q0220-70 208. 1.7..... 2 82 3843:.780903 803.7 3 370 972007 '/../ 07.5.3.8 3/...7/.2.8 3/..0..3 ...5 .2/.-47:. .7... ::.:3:3/ QQ. 3 3 3 3/031.03Q5. ..8 89.3. 747:. / 0.3.9..7.33.3 09../.7/..3.000395.7.9 7 $4 :-47:. .//0:..7 3././.75Q 739 .097  %.7.89 . 4.79 .0.:2 4803 .-Q9Q3 8 2. 747:.9.7 3 3-70 972007Q2Q .. 0.7.070./.9 3/.7 .

7.....0/0395904.7/ 3..908595....7.9 7  ..9 7  %970 2 4.0/2 4..-QQ20830.7083..9/01472.0.3 .0.7..7 22 .39 .3 .2 232:289.3-Q9Q3-47:.79.5.8 9088.9 2 3/.2.7  Q9Q31.3..843:9. 3 9...5 ..7 ..3.8 3/.0573 10783/0.82.::.4. ..7Q073049:79:.7  :..7Q073/0 .0700330720.8 3/.9 7 7Q075... ..3/001.32.8432.8.9707 : 3:..705..7 07090/-7.3/ 7 2.9.3 -Q9Q3QQ/Q4.7.9 7   409707 .030 20!.9 7 @01.2..7/43.8:'0 38:43.2.7   :9.:. 8..7/027/Q24..9 7 830 82 3:.3 7QQ .7 0/ 0507..8 083.3 .7. 32 4........7  :.954.9-.7/ 7  7Q 82 05..3 2..8 3..0830 8 209./Q21.::34.9 7 030 205.8 3/.7..3 .0..77Q95 4.9043974 0/2 ..2.7.7.8 4:.3 .439.30070-....2..0.32 4.47:9507:.7..-7.7 3 32439.3 9590:.. 8 7.0..9 3/.20/027.7 :..9 7 439.8-0898 8 / 72.9 7 3/Q0.5 2.9....79970 24..8 3/.097  3032..7 3 3:31472....8 8..0/079..0/.90859 0/0..09085907073/02:.7 $ .9 7   47:0890.9 7 ! ! ! !-   :.3 -70 972007.7/.09034.7-47:.7. . 1472.8 070478.. .-:3......9 7  :2.::34.7/. 3 . .3..08 ..7.  .9 2 3/.0.8 42.5 .3 1.0..9-.7.2..7.3 2.8 .32...3..8 3.5 .3 .7 :.439..3/....99.9 2 4..3045703 9. 4..030 20 !..7%Q7$9.9 7    $: 3:. 3472:3.3 .020...090383/73 07/03/74-.9 7   .030 205./.8 ..7.0 8.3...3 47:.3 2.070.. 7.3 3.8..

. 8.. 409707/03. . 5425...-7 .32. 7..32.8 ...Q070 /.9 7  0/02... $4 :8:409707 9.9 7 1.07090/-707..0//9038437.-..713/0.0439740/0-707070243900/0.2:8:.9 7 40970748.3.34. 4.92.700.0..3/ . .3.92.32..0820..7 9..2.0.:.0574043.3..007.7.-::8:89. 43./.9 7  /..097 :3.7 .9..050/0780 2Q90.070.3. / 3/.95740.9..7907. 32 4. /.03 -4 .7 3/.....70 40970732...7.9574089.3-47:.0-0307.8::3::3 0/0/703. ... .9 7 4 .7 243900/0.3032 4..

01..3 .409707/0:..8 3...-47:.1.. . .32.-..9 3/.2.703 .3 .

3 3. 0/0 4097. 002.5 9.3-47:. .7 3089.2 4097089.02. 8 02 472..02.3/.9.843 ..3.7.5 .5439740/0..0..9 7  4097073-3.7 3.0..3. 0//9038437.3 2 3/.0..9 7  4097..-080303-47:3:3-79.9.5 2 4. .097   $9..5 2 4..020/03.072/07....79.5 5740/0-079202 80-08003.7 945.2020/...7.7 %$ %$ %$ %$ %$ %$  %$  %$  %$ .30/2 .::3 0/09085907.1 3/.30/0.0 94..

39 5.-47:..32.9 2.9 2.3 .3 .890 97.8::3!40903 ! Q2 !8947:$890207 3.0/Q Q8 .7 @0 .% %$  %$ %$ %$$  %$$  %$$  %$$  ..2 ! !' & Q247:.32..: !4574503/03 !! Q247:.8947:$890207 20. .0$4 :8:3 !4574503 !! Q247 !./.0/ .8947:$890207 20.7.0889023007 . 7.7 3 Q80.  47:-.2 54..7 47:.::3. 7..7  8:.347Q7/03 !' & .32.0:.8947:$890207 20.7%039082 .7 3 !' & . 3/0$4 :...3 .9 $:.0$8902C007 !89-47:8890207 @0507075741 3.7 47:.$:: 3!.0$4 :8:3 !4574503 !! Q20 !..2...0:.9 2..3.89-47:8890207 $ . 28 0-47:.7..7.$:: 3..0:.79 !.8947:$890207 3.7.5 47:.9 2.7 39 2. ..2 ! !' & Q2020!.3 .7 09.7 ..32.7.5 2 Q247:.8 3/.7 !.89-47:8890207 $ .73 ..347Q7/ 030 !.89-47:8890207 $ .2.$:: 3!.7 3 20@0 .7 !..890 97.8 3/.2 !4.3!890 97.0$ ..9 8:.0:.7 !.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2 .0-. 9 $:.7 3 '/.7 020!.9 2.7 030.:.09200..3 . 2. Q2@0. $89023C007 !89-47:8890207 20.

3 Q80200395 2.8  49:72. 43:2 3/..2.3..7.7.2. .89-47:8890207 $ .7  4-0'.57.3.3 Q800395..9. 479.8. .. 540903 ! / 47:.097  ..0783/0-.084 :8:3 @.3.2.7 94.-.2....89-47:8890207 $ .3 2073070.0$4 :8:3 !4574503 !! Q2$8 ::3: : !89-47:8890207 .0 4741.7/...-.3 .7.08 .0.2:7:8: .8 3/.7.-7  58943:.8 4.02. :. Q80-.79Q079.. 9. 002...:. :.4.. .3.3.3 7 43897Q843.3 7 '.8 3/.:.3. 3.7 9088.3 7  '.0Q80-. :.::3: : '.78 / 72.3.3.7 0 .7/..3.02085.. 540903 ! / 0205.3 7 4-0..8 4.3.7..:..57.9.-.7  3..0783/0-. /82. !.708 / 72..4.0:.3 34/Q Q42. ..%$$  %$ %$ %$ $ %$ $ %$ $ %$ $   !.2.9 5.. 9.7.2.3..3 7 :..7  !89-47:8890207 .57..0. 57038-3070-.3 Q8020039590.57.084 :8:3 @.32.7 Q Q 479.3. .2.3.0479.3..8 3 Q808 .  38:.7.0..2.7 9:72. .800.8 3 ..97Q4.3 7   00-0'.8: 9088.3 3/Q Q42.8: -.. ..89-47:8890207 $ .:. Q Q .7 !.3.0.5.:.4..084 :8:3 @..4.. ..0.9.3 !40903/03 ! 47:.8 3 8: 8 .8 3 8:.4.209.097    $Q7QQ .8: .7.7/..5..7 39.7890303/0.3.7 9088.7/.8 3....89-47:8890207 $ .04.- .7 !.90 -07 '. 540903 ! $89023.7.0/03.3 !40903/03 ! 47:.5. 540903 !   !.3.7/. 32.3 .5.7007/0:.9.2...084 :8:3 @..7 070 2.7 -:..-.8.7 !.3..7 Q Q 479.. .Q070Q7092090/707    Q7080'.7.0.8 3 38903/ 9088.0Q80-.8 4.9.3 ! !% ! & ' % .-. 7QQ4.3 .7 /4 .- 4.. 32.3 Q8020039542.0.8 3 38903/ 9088..7.8 3.90230/0..7.89-47:8890207 $ ..8 3 8: 8 ..7 39.0 2Q8003..

-QQ.Q. 7 .39 4.3. -72. .7/.3420970. ..8 3Q Q7Q.9.3420970.2:9..8 :.8 3/Q Q7Q..083/02:9.3.7.3 2..002309 .7 . / 7 .Q.:.107 :.3.97 :. 805.::38.3 2.: ::38.3 -..8 3/Q Q7Q.3.0.5 9088.8 3/.1.0 43/038...3 2 ::3/:7  .7 :. .3 3 3.8 3/Q Q247.0/.7. / 7   .3.589:9:.8437.Q'.. 2..

..083/02:9..3 . 20709 /:7:2. -.3 .400/0-0. 2.0 0/07 .3.3 -.73472.3.3.3420970 :.3. -72.7/..7/.. 7 4.47. 4..7.7...3.-7 .4/: :3:. 84 :92..3 ..-.3. / 7 .7.800. Q073/08 . ..3 . :./0. 02309.243900/20/7 .9 7    2309'.8 3 ./.7/./0.3.Q....9.243900/0-7  .7.0.2:9.8 3/Q Q7Q...3.8 -::3.0.8 3/Q Q7Q.0  3/.097   %072489.. 3/.3.8 /...3.3.7 090230/0..3.0.400/0-0. .8 :.8 .7 3/.3 .3 .   .7. 9 :...3 2.::.3.Q.7:.::.0::38.7-.3..807-.73472..7/.090890// 389077 0/02QQ7Q4.0820.2.8 -.90230/0.3.8 :.9'.3..0-47:88902073/0889023023090.7 3/.:..0820.2.3420970..0  3/.8 3Q Q7Q.Q.38.7 090230/0.. 32.7 .7/.3 2.9.097 43974Q39084...2...8 :.5.3.::38.8 3/Q Q720.43:2/..9 7    $ ..78.9.8 3. 890303..Q'.7.0030 20 /:..3.8 -...2.0 0/07 . 4..7  19%5@0'.9 7  .:..3.:.02309. 20709 /:7:2.8 3 90230920 .589:9:.0.3 7  :. :.38 .8 80/Q 043:2/.3..8 3/Q Q720.8 3/.3.8437. . 02309.097 /:7:2.7..7 8 92.8 3/Q Q7Q.002309 .5.7 $: . / 7   . .097  07%0520'03907 @0'.2.

3.3.7/.2.3...9.000. .:.7 :95.9.7/.5.9.7:...7 3/.9.3.8: -.479..-.5732../Q 00743:2/. .7/.7/.0..8 3 .8 3 ..0Q80-.3 7   !8%:9:.@0'.3..1970 82 070 0230 5. :.3.7/. .7  38: 8 . . .-.3.-..8 3 9088.070/4.7/..9.7.7  38:  3.7  !. .743.7.. 8 .3 7   .8 890303479.020/03Q70920/7 :.:.7 %088. 8@0'.8: -..43:2/.7 37 3/0 :..9.. .3 3.- ..42. 8: 8 .-7    43974'.3..3../.9.0 0/0243900/20/7  07.3..32.8 3 .8 3..8:9088.7     4:43974..3 7 .0.2.7 3/.- .:.7 970 :.3 7 %088.. S 0..0.:.3 7 :..8..-7    @.3 7   .79088.7  38:  3.

. .047.7/ 7 :.2..38.5 . .7 3.. 3..411 .700 9Q/0 43.5.7..43974.00730::34..2.3 .3 2. 8:-. .:.5.

..4..3.7 2/0-833Q89Q3/0.7   $9..800..0/0-830::34..8..3.7.3.Q073/01..0..5 5740/0-07920/ 9.3.-9/0-8890207/0:..7 9 72.097    D4:43974.. .00820.3/0-.7.7 $.3 ..97 1.0Q39007/039.7 9 72.7 -.38.8 4..::34.097 '.3 07 7.8 3.0. 3Q0-0.84 :8::84 :92.3.70 .7  !740/0-079202 80 0730097208890303143843..0 Q2 ..7 .3... 030003 8. ..- ...3./..88902073/743/0.7/ 7  .8:: 8 92.3 7 '.3. 800. ..411 3007.8 3.7.097   .2./7/0 .9-..7.7 $ .7.38 -.0.38'. .3.800. 4.

.9088. 3 ...0..800..0. .800.7.32.70.8 38 3 1 3.39 00508 830 . 95. .0 4.995 8:9088.9 7 43/038.39 .99.8 3.3 7 $89023 8903031..097     '.0 0/0-0..9 /.3 383/Q720 ' -.::3-./02.083 070.043.3 . 95 O %0784..0724. Q3900::34./ 7. -..7.72.5347:.9 7 !740/0-079202 80 .097  :...9 7  %088.3/7...3.7....92.3 /.097   C00-:...79088.7.04.9 ..7./02.243900/0.3..57.890/04.-48:3/.  3.9 7  $05.79088.7 3/.9..79088.70. 2..43/038.4: .7.5741S.995 O .2 3 03 8..8..3 .7 3/.79088./ .9072489.8 3 347:3:4/: :349. 3.-72092.:2479.9.8 38 3 1 3.9.43/03894595800.3/ 7 7 !74083/0-079202 80 :.097   . .8Q70/0479..39 03070.3 2.9.9 7  .3 2..9.8 3.0..570385073070 O %0724/3.70...9. 3../954.8.:2 7 .7/.7 3 3-70 20349.9 .3.3 20.04.9.0208573 0.3 39.7..5./0208.343/038945:.3..7.2.8029.32.38:: 43/038 03.043..0.7 3/.8 3 .0 0/0.083::343/038945. 0050.:.0.9 7    47:. :.54.2..3.0208/027/Q2 81074/Q2 0.5..7..39 00508 $. .33Q804/: : /.7. :...97 :.7-.0.-. -.295 O %072489.7:.4.3 7 .8.4: .3.0.:99:7   43/038945. 5...7 0 03/0-8890207/0:. :.3 ..7./02.7 3/. ..7 :. -. ..7..800.8 3 1..3.3 .7 32439.-9 ..39 02.7 3/.3/7. 9088. .. .38.7 :.4.2-..9 ./0 5..3 .7  47:.70.0208573.8 38 3 1 3.32...7 3/. / 7  43/038945. 954.7 3/...097  :... .. 349....9..3 ..9.9.70..3.800-7   830./..:2 7 .

./0. .4:3/.9#082 !425. 0/0800.390/0. 3 3 .9 3/..9 7    .. .0Q/0 070733-.7%Q7$9.3 383/Q720 ' -. ..3 5748509Q8.7 3/.07037.. - 307/039..97082073..7.7 /.7 25007..8 3/0-/0 07073...9.097 ./74908909..547.3 43974Q330.3..9078907 !425..:2.02439..7.32.7 O $ 1 7/.39043974Q3/0:8:7:7Q035425.800730::. 070::34.2.3 7 0050.7:. 7 Q0320.07030 707  0302007 !425...0.7 3472.7  @.7 3 .-...9 9.3 3 .97082 :2..08.-4.Q0730 8320 0/0../0 5.0.79.7.00073..3 7   0302007 Q9Q3. -0792 4.7.0/0..9 3/.7 3/.70.024/05425.0..-079030073. 2.4: O 4250-.9 7   ..5 /./0.097  !425.7.9./0./.389450920/:7:2:3. 2 4..52.0..9 7 .0%0 03/3/03.. 2.9.. 2.7093/0 ..2439./.8 2:39...90789 :-7-.:.5 .. 70/0 23.3.0920 Q070070/0302007.8 3..7 3/./780...3 .8 3. 2.7 3/.0 070 9720.9..-9:9:.9088.9..7 -47:889023300730::3800.4/..7-0 9970 2.5425.007/0-334 .8 3.9 .3 3 -Q9Q30-... 2.0.020.24.32 4. 2.7 3 3-70 20349..5.38.7-7..0.4.82.0. 3 Q 2.0 9970 290. /. /0 2083/0/03 1. 9.007/7  !425.3 / .02:9015.300200.0/0.800.8. -.7 3.9 7 !425.0./0-073472.9.3 3 3.3 383/Q7209088.02..7/ 3./Q4... .. /.5 .79/09. .90-0083.3/.0.2Q00....7073/0..3900302007  .9.890.7 .2.22Q8 3 7.7..0.5 ..780..097 O .043974Q39.7..7.7.8 3.0%07.:.7082073.2.0..7 /0 970.0.7 3 -0797 9.::3..3 343...4/: :3:9.9 7  !425.90789073-079035748509Q8Q43.7 3 38 .:...9 7 !425.002.3 3.:2.4..24947.8 3 . 2.270/0..9 7   !425../0-/0  8907200. -.903 8.097   !748509Q8.0052.0-:5748509Q8905425..73/0 039Q.

0 39 .. 3 3/....3 8 2..700.7 3..9-0/0.82. - 8 2.07. 5.5. 5425... . 3.3 82 .070.2 307003 90/-707.4/0 07439740/0./0 970.5 2 4..72439... .79..2.39.070 03/0.. 3243900// 2..00..843%..7 ::380 5740/0 37Q2Q 80 /0-908590/0.82.0.9 7 .0 19..9 7  0.9 7 !03..3 309 Q908590/0.. 8 .7 34. 3 ..0Q07380.007/7   0302007 8 9.109:9:.:: .3 007.0.7:..5 .7/.0.7.5. 0 .5.3. 2.. 3./0990..3  8 9 .9707/ 82 / 0200.::9. 3/.790.3.7 8.9 .39.9.474109. 7 9.3954. 3 ./.2-.5 .9.9 3.. .32.//080/4/:7:.2.0.3. 040 2..9.9...3.. 4.:.0/:.7943974Q3890 30::3.800.208.3 8Q208. /03030..90. . .7/.0. ../03.899507/03 4. 2.3.097 .3.3.97073.0..-70 970...3 .129./ 07 2.2../007......7907 $3/7.7.0.7 5.-0943 .0208  4.5.097 D709.-.7/309073...0/ 020049:79:.0..8 . -..0.0-: 82 390.3.9 7 %0...7 3/0.8Q208070 .0907.8 .9 7 472./ 439740/0.7/..97.90.-. ..//007/0347:32...9.7 -..7 %970 208..-.39..8 3 3 ..::4.270/0. -0943.0/QQ3 0/0/0..808 Q07 020 '.3.08 9 7 2..0 .. 3/.0..7.8083Q30..7../303/ 07...79.007/7   %0.80Q0730.32 4.-4 :.7 4.2 ..3-..8 3.9 7  Q03'..3 .9 /.1.7/...Q03 ..::39..7.70/43.. .19.843:3Q0/05Q 20838.9 7 .3...0 0/0243900/208 8.0.3 3/.9743974Q0-0 0303-7954.9 7  .0 .3.0 7QQ.. .3/ 9.3:8:8.!740/037Q03-..9 7 4.%0...3 .38437. .7 3 34:542..5..9 .097 O !740/037Q03-.3 ..7./.3 5 02-07035 890303.9707Q073024390 0/0...-4.5.97 ...33..793.7/.39 02-07 08.20070:2.9 7 ..843:..7/.80070907-QQQ.00903.79 07  .Q89Q890 0200.7.0. .7005007 0920..9 8 3 39.3-75.4.::4..7. /0.%02007 ..0%0859. 3.8432.7/.7/0-79090.-..8 3.02080.0 9...5.0 007078 .9 7   :.7.808307003. 7 3 3.3..0/0302007907.4/0 07439740/0.78.9 7 O   .. . ..371.9.9 .0.9 9.7 322 .79-4:2./..39.720/03Q03 . 3 .0.2.

5 .7-7. 47443.7 807-089.. 3 9.172.7942... ..3.7..0.3.8 .7 3473.3.3....7/.1 3/.7. .7.4:590.007/7   47443..3.7.8970. 9..7 5425.7 .94.7:4.080738:5425.7......8:  38:..0 ..99.9 7     47443.9 7 027-47:/43.7.7 009724947. 2 .9 7 O .-::3.0.2 .-7.9 3/.9.250707.3707..7:9:-092...7 39.79 4...3007 Q9Q3.9 7 %02.9002.02 . /..8 .-..7 7.7 90.9 3.000205.32 4.0 /. ...47.2507.7 .90..0.7 -47:..3 3077.0-47:.790/0.9010/0.9 7 $Q20830700.9 02Q843:0-4.. - 9088..3.8.3-Q9Q3 8./. .2Q3Q0 /4/:7:.9.972.38..8..3.32 4.70.20/0...0.0...7 1..70/0...3 38Q208.7 90.7 /20/0274.7 .29QQ3Q3 .37029.7 .. /.703.8432.9.7...7.3..7 /.19.7 ..32 4.7.7 3..7 /054. -4.9 72 :7 :38Q030-4..308.097 %0.7033890 Q07305.7:-Q9Q38.7.9 7   !425.902Q843:0 -4..7942.0208090.3. .81.7 0 .81.9 3/..7.0.07..2. ...7..2....35425.7 -9Q2..::34.0..3.00.9 -4.79-4:2.3 .3.0908595.8. -203/0 07.3.-9Q2..547.7/ $ ...--4.9 7  027!.9 7   3..793.7  Q9Q3/0275...2:2.3 .043..2 -47: 00395...5. .9 72 :7 :38Q030 -7.3.7 1..3.8 . .9 7 O .0 -4./03 -4.7.3/0 9..0-47:..3. 3 3/.7 %0./03Q07 /...790/0..0.38437.3/ 9.9 7  %457.070/ 030..7 .7-7.7..7 3%0.7 Q073090.5.547:.9 2 3/..-4.8./ 0303-Q9Q3 -47:.. - Q709.-4.. 07  .0908595. 07-2007/0-079/ 0/043974Q Q3890 30::3703.75740/0-079202 80 2Q90.9 72 8Q030-4.0-4 : :303.7 /..7:42.32.4.9.7 400/0.-4.02 073/0..5...7 .3..38.7..7 .9-8:7090 47443..79 07.9 7 %02.5 -44.. - -4 :.2.9.0.097  47:.9.8 0-4.7990-4 :.7 .9 7  .3...0..7.2.2....Q23:2-4.3. .3.

7.#08207   .2.7.-4.70090820/0.7388230207.3.-47:-.7 2 .3.. :53-.-:0/0.7.8 3 .:2.0. 090907 2 .007.7 .. 0920.8 3/.0070.007/7    $08.3.95. 02020890230/0.3 3 ..3:2.007/7 .710/0..7 .900/0.7/. ..-4 -47:3:3 02.0.0 0/02:...0..79Q0.-847-00/0..-QQQ90.3. .097 :9.3 42..70095..09703-Q9Q3..3 92.7:.:2.0 143843:3:9.9./030909073. .7.8 .-:9.7  . .902007Q0730 243900/0.9 7 :.3 39.7..2-7 0/0908590/2 .Q202.710/03 43974Q0::3-::3.3.-4.1.-0...0-0-47:3:3143843:3:9.338.1.8 . /.7/. .5 2 9970 2.9 .3..0-.7.3902.097   $08.70095.30%088.7009302.8 30702.3.-..30:.7.70339..1.5 9.-4.7 .097 ..5.9970 2.097    .30070.09. 897Q9Q7Q.2.9 09.3 37Q208 .7.0-7 49.43./0/ 3-923/0.39 8 .3. .0/ 07073/03.7 3 370343974Q0.5 ..3.0C0 07   .0779-.7 2.0..3 2 3..808..03:2..7 07.3 -70745.0..7 3.8 092082:90207Q03-..7./08.0%970 2 4..7. 1.09078089087 0/0....7 3.0..32:..9 .843.30073.3.8 3.0../0390907. 3.08.-847-070709..8. .303.-43:2.3.9 7 .2 .7 3/.0 4. 7.7.-47:.9 7 07-7-47:43:3.9970 23-47:/43.-4.70095.0.02.39 .3.../. .097 %.04..7. .97070900/2 4.0%.7 %970 2.39 8 9970 2 4.5 002..9 7  /03-QQ..7.7/./00/0.3907Q.743974Q0 -0 030.0 43897Q843/.0. 243900/0.-79.7. 209.80820/. 808:.0-:808.