' ..

il
-4k-D2rgi.,yaan

4k·d
pLanlanan, Edebi.yat

vOOOOe

el...ektrcni.k oLcrak \:A:jlnl..a"masl aSlrLlkLl bi.r kULtor-sanat dersisi.di.r.

Tuhaf bir sayl oldu. Dizgi konusunda zeka ve zevkin bOliinmemesi adma monarstk davrandlglm i~in sanmm her saymm gorsel yaplsl da benim ruh halimi yansrtiyor az ~ok. bi tek degi~ken bu degil. Mesela "rasak" saYlsmdaki biitiin "rasak" kelimelerinin iistiinii ~izmi~tlk, "rasaklan y'asaklamak" kafaslyla. Bu saYlda da arka plam beyaz blraktlm; temennilerdeki "Vicdan"m karakterinl yansltmak amaclyla. Ya ita arka kapak yazrsmda soylendigi gibi, belkl de "Vicdan" diye bir ~eyin olmadlgl, onu olu~t~ran par~alarm ve ~artlarm ortak adma "Vicdan" itenildigi fikrine lstlnadeh.Iklel de mumkiin ve serbest, istediginizi kullanablllrsiniz. Her ayki giri~ yazlsmda yaprlanlardan ve yaptlacaklardan Bazilan ger~ekle~ebiliyor, bazlfarl erteleniyor. baheediyorum.

-4k-D2rgi.,ota-i.~ i.nemez. Et.ryesi.rdeki. eserLer 00Sani.l.di.gi. deSi.L di.gGr p:n;:aLcrLa ve kmseptLe VJJTl sagLad131 tcin \:A:jlnLamr. -4k-D2rgi.'ni.n kLi.§el.erden,t.erreLsi.z ahkanLardan ve I"0:Iefsi.z ci..nrt::»< dl§ iroe ktstes 1 yd<I:.L.r. bi.r sanatsaL veya edebi. ~i.yLe tavlrLardan ~

-4k-D2rgi., ~ degi.l.di.r. 4k'

veya i.deoLoji.yLe

ya ~

her

§eY,

tel<

§eY

saylS

tcirdtr-: 0 tel< 1 kcocrchr.

§eY ya§CJdCY1 ve ya§ffi11§ i.nsan

sn::rnw

-4k-D2rgi.'de

anLatlLan,

savtn.JLan fi.ki.rLer tern yazcrLcrln Her eser, sehibirri b:l3Lcr.
tanumna ve tanumm

ort:a<

fi.kri.

degi.l.di.r.

4k-Dergi'nin Facebook sayfasmda giincel payla~lmlar surmekte. 4k-Radyo daha sik, i:taha konseptsel ve daha ~o~ dinleYlciyle yaymlarml siirdiiriiyor. Daha sistematikle~ecek. Digeryandan,' OguzAtay'a 5aygl Durusu" admdil1irsayfa a~tlk. Atay'm eserlermden payla~lmlar yapllmakra beraber onun hakkuida yazllan derieme, akademlk/bllinisel makaleler ve roportallar da mevcut. ASII amaci lee, kuvvetli iiye saYlsl saglamnca, Atay ve eserleflnln adim kullanarak kendl yazdrklanm ona mal etmek suretiyle Atay ve eserlerlnl deforme eden gruplarl topluca ~ikayet etmek. Ayrmtlh bilgiyi grupta bulablllrslnlz. Ayrlca ~yliil sonu yahut Him ba~1 gibi, merkez istanbul olmak iizere bir "4klOkur-¥azar Bulu~masl" da ayarlayabiliriz. Bu sayede hem reel hayatta tam~ml~, hem de belki bugiine kadar bekleyen telff haklarim da odemi~ olacaglz. Bakahm. I\onsep,t "Vicdan" olunca ulkeden, diiny.adan, Ortado~u'da, Arap co~afyasl ve Israil'(;fe, Giiney'dogu'da olan bitenlertlen vahsetme icav ederdi. Ama 4k malumu ilana gerek duymayan vir olu~um. Ve vicdan, mikro-makro diizeylerde dii~iiniilmesi gereken ~ir kavram. DolaYlslyla vjcdan varsa, geni~ co~rafYalarm 'fa da tekil beaenlerin hi~bir onemi kalmlyor. Iki krta otede de, kafatasmuzm I~inde de olanlar hep olageliyor ve olmaya aevam ediyor.

-4k-D2rgi.,

Edebi.yat'ln

0CyC4< Edebi.yat bi.Li.m:::i.veya sanatc;;lLcrlmn

yapanLara i.nemez, cIctli. b..ru ~131m

i.ti.bar d..yraz. bi.Li.r.

-4k-D2rgi.,sabi.t bi.r kOOro degi.l.di.r. I<c:rad Sarl<X@n'ln kendi. yaZlLcrl tcin oLu§~ 4k-l<al..errl<cnveK~ Konsepti. 'rrin, kabLurclLara a<;J1Unl§ bi.r

ercn::.d:r .
-4k, yazarLanna

~

tel.if t-a<k1. oLcrak i.Lk reeL ~ I<ct1ve ikren eder. D...n..na bJ ~ bi.r ba§ka i.<;ki.yLe de degi.§ti.ri.Lebi.Li.r.

http://facebook.com/kalemkahveklavye http://kalemkahveklarye.blogsp'ot.com http':lltwitter.com/kalemkaHv~lavye 4k-Radyo: http://kalemkahveklavye.co.cc

AdaietYawz Arif Kadir Guier Azelvdmaz Derya Korkmaz Dogukan bdemir Fatih Gun;ay Gezginci Erdem Gizem Gozde Ocak Melis Tukel Sunbul MertDalgu;: MertKob~ Sevgili Hande Harnrn lubaYavuz

III SAYitil KUDiger G6rseller Ahnndir,

S-19/(ocukFotografi: Zi.ileyha ip~ir S-3/12/20:ve Kapak (izimi: Koray Sandogan

KINAMANIN G-Gune~ uyanah iki saat, ben uyanah bir saat olmu~tu. Kantksanml~hgl i1eya~anclhgl at ~a~1giaen rahat yataglmaan ~Ikmak, pencerelerlme kalp masajl yapan sa~ah ayazmm soguklugunaa zordu, fakat kalktlm' uyuyarak ge~en elli Ylhn ~ratnqan elli ~irinciye aogru seyreaerken aaha fazla uyumamn, bu o~emh ~e peklenen sabaha yapllacak tek kotUluk olaugunu hlssetml~tlm. Kendlme aogru i~leyen gu~lu blr vicdamm hep

EIliYllhk omrunun amaci, ~u masamn ~a~tna ~oyle ~ir evde g~e~i1mek ocukluktan ~a~lay'lp hayaletler Iyartna ertelenen ~ir kavu~ma ... EI eri ve kalemler. Kalemler ve a efte r. Gozleri ve sayfalar: ~eyninaeki ruh sayfalardakl gunlUk... "

ve ytlrar once terk ettigi ~i,rdostla kavu~mastnll1a~latmaktl.

a

'ralmz ~uyumu~ her ~ocuk gi~i, slglnalgl ger~ek bir dostu varal 5imailerae !nternet~ konmak i~in ~ekiTenfotograflar nasilsa, 0 zaman~ Iar 0 da, ,s9guk yatagtnl bedenihe giyaiginae uy.umaaanonce guncesine y'azmak I«!n.y~~ara,1her ne ya~arsa ... ~rtaokulaa ~a~laml~tl, llsede tJeva,m ettl, untve~sl~eae seyrelal, mezuntyetten sonra can cekic;ti, evlendikten sonra ~Ittl. . . '!

yalan soylemeai. Allesl gi~i. GunlUgugi~i. En ~ok da kendlsi gi~i ...

~n!erae~ ... Ilk kez ona a~lk orau; ~anshy_dl.50n a~kl da 0 oldu Onunla universtte okudu ve onun kocaei oldu, "Bu zamanlar ~oyunca ona hi~

Lise sonaa.~ir kizla tant~ml~tl. llfacik olup' da gozlerinae dev ~esley-

olmustu

aayaalglmaa ayilana dek, sol yamma ~oylu ~oyunca uzanml~ p,enceremtfeki kl~ m~nz~ra~.lnt .seyrettim. :Arev ~hr almaz,ustune bir kova su ~oca . eallml~ komur par~asl gl~l, Gune~ de mlsyonunu yerine getirmekt~ zorlanty'9~~u. Birk~~ gun once elsa, ayrtlalglm evimin pencereslnden l1uyuk ve Istlkrarh ~Ir kaosa bakardim. lnsan ka!a~ahkl~rl,~rafik, korna ?es!~ri, ~aglrl~m,alar ve ~ir~ok ~a~ka o~le ... 51m~1!.se ucu ~ucagl, kure ~eknntfekl gezegenin a!l,aglllaki ku~~una~ gorunmeyen yerterae kalan bu aenize, ince ~ir ~erit halindeki kumsala ve ona paralel ge~en asfalt fakat sakln yola ~akly.0run:t. Bu blr tercih; y,ok daha guzel evler varal bu sahil ~ehrtntn I~ kisimlarmda fakat hepslnln karsr kly'lsl aoluyau. Ben,sekar~lmaa stlrekli ~~rkara par~~sl gormel<ten ~Ikml~tlm ve denize bakan bu pencerentn olaugu eVI se~tim ... 5e~mek ... 5a~ahtn kasvetl zihnimin sersemliginaen ~ekilip ayilniama izin veraigi an, takllalglm ilk kelime bu oldu, B'uraaa olmama neden olan ~ey, evet: se~im ... Yillanrma once kurban sonra ~eaelyapan ~eydi tercihler. Ve ~utun tercihlerin ustunaekl ger~ek te~cil!, yap,tlglmlz her ~eyin "kurban" ya da "bedel" olmasi arastnaakl 0 mce farl<tayal; evet ... Cvevizagactnaan blr masa: ~e~itlerce kalem, afili defterler, kagltlar ve kar~1 cepheae ~en. Taarruza nazlr iki manga... Birazaan c~phan~maen saglam ~ir silah se~ip ilR atagl ger~ekle~tlreceglm.

Govaemi kaldrrtp

srrtum siyah yasttklanma

Artlk hiybir ~eyYflfmak gelmiyor iyimden. Neden bilmiyorum; belki de evlenmek, onunla yuva kurmak, yalmzlIglml da 5iipiirdii. Billrein; e~kekler genelde bIrl51 arkalarIm top,la5m dlye evlenirl8r. Ne ~an5lIYlm kl, yalmzca dagmlklJAlml degil, yalmzlIglml da 5iipiirebilen bir ksnm var. Ona lay'lk mlYlm? [funca zamandIr onunlaYlm, demek ki evet. l3unca zsmsndu' onunlaYlm; belki de bu ylizden, haYIr. KI5ta5 nedir ki?

~/r

Azalal cumleler. Toplasan klymetli tek bir kelime olamayacak kadar anlamslzla~tJ., Yagmuraan sonra fazlahktan ~a~ka blr i~e y'aramayan ~a~.Hrla.r.,.. ,U~ y,ITge~ti sol, ele yu~uk ~akllalgtnaan ~eri. Evliligi hayal ettlgl gl~lyal; quzel ve yerlnae aile zlyaretferi akeam yuruyu!ileri yor_gunTugun atHalgl ara uykular, guzel ev y'emekleri birli~te film izle~ meler, arl<aaa~ aglrla~alar, tatmin eaecek uzunlukta sevi~meler ... Her ~ey ~~.k_gu~eral.Bir ~ey al~,tna~: her ~ey, ~ok fazla guzelai. Ve ilk yalantnt soyreaJ. Karlslna ... AJleslne... En ~ok da kenaisine' ama gunlugune degil ... Vi~4an, aiy~ au~unau, iki ucu keskln blr klh~; tutant iJ~ ~a,vrulan~ kese~lhyor. ~ogu zaman da nedensizce. Vicaantyla ken~~ dislnl ke~tl o~ce; sonra karlslnt... 50nra tantmaalQI ~ir yatakta tantmaalgl ~I~. ~~~I~.I, Alleelnl, ge~mi~ini, ~jjtun gen~ligini, ao~tlarlnt ... Gunlugunun ~a~tna ge~tl, toplasan ~ir harf etmeyecek kehmelerle. P5ikolojiy'e hep, meraklIydlm. I3i1iyordum ki y'apllan her ~e>,in bilinfaltmaa bir ~ar~ll!gl vard!. Pek yok ~ey, tek bIr motifin deg/~ik ver51yonlan l3ej'mdekl tek bIr ha5arm 5aYl51Zyan51malarI GunTiik tutmak, giinliigum ... pii~ii5tliik; 5enet ile kehanet ara5mda seyreder. Ya 50nuna kadar ke5mdlr, ya 50n5uza kadar vaat edilir. Giinlugiim5e

benim durustliigumun tesciliy'd~ kendime kar~1kendimi dogrulayan bir patent. Insanlarm neden gunliiK tuttuklarIm anlIyorum ~/mdi' gunliik yazmak, yazilacak sUylardan yoksun olmamn ne~e1ieylemly'di. Fakat bu '!.t!,~e, Ki~.i bUy'udukye, kendisine soylemekten ve ba~kalarmJn ogrenmesinden korktugu ~eylerin tedirginligiyle xer degi~tirirdi. Ilk hi!.tiJ. YiJ.f!~!dlgmda, bI1~ pI1e yap'Jltjlgmda, gun7ii@ne kar~1 aym durustlugu koruYflmaz inesn. Kenilisme kar~1da ... Tabiatma ragmen aym kalmaya falI~an insan... Aym kalmaya yalI~tlm; ye,pamadlm. AymlIklarla birlken bir farklIlik varm/~; bu Bees anladlm. Merasimleri sevmeyiz sevgili doetum, uzatmaya gerek yok. Te~ekkurler ve ho~ya kal ...
Her fJey blr defaya mahsus olsayal eqer blr sayfa Ylrtaral y~z~mathklarl u_grunave yazmaya aevam ederdi, Fakat te~rarlayacaktl l:Jutun bunlar, IFianetler, hirelar, daha yukarl ~Ikmak i~in oy,nanacak oyunlar, yalanan kl~lar, el optUriHen zavalhlar ... Akhna, kU~ukken pek ~ok akfJam y,emeginae babasimn doetane ama eikth aifJlerinaen sizan c~ml~ gelai: "Evae olan evde kahr evlat ... " Kalmazdi, 0 ~aaar slkllml~tl kl bu lIl<ea~~, ~~r zan:tan evde olan .'!1.ahrem~eyleri ,!nlata~a.k blrllerlnl bulurdu, ~unku ev alye kabullenalgl ~ey, alt olaugu ve I(!lnaekilerin {(Ikmamasl gereken tek yer gUnlUgUyaU. Kimssnln bnmeaigi ve f1ilmey~ceg~~aY.f~lar. T.a ..ki"l1UyUy,Up o~a yafJlara ulafJan~ ~a~ar. Ozel hayat Ilkesimn Iklye bolunup, paylafJllalgl veya irzma ge~llalgl kuruma adim atana kaaar. IfJte 0 gUttaen sonra, 0 gUne dek yazalgl her ~eyi yaktlktan sonra ger~ek evinin beyni oldugunu anladi, Ger.~ek evmm l:Jabasl,,_lsllaaal veynine: "Evae olan evcfe kahr evlat" (,-tiIUmseai: f "MeraK etme sen" aeai, "lnsanm evi beyniair. Ve beynimae olan beynimae kahrl" Bu kadardr, insan hayatmm tek bir milatl varal: Evinin b~yni ola~gunu ~nlaalgl gUn. G~nltigUnU terk etmey'e karar veraigi gun ... 0 gunden once klmseden glzlenmeyecek ~ocukluk masumiyetleri yafJamral; afJklar, kavgalar, haylazhklar. 0 gUnaen sonra savafJlar l1afJlaral. Tek ara~ vicaanal; onun katili ya aa maktUIti olmaYI se~erai insan; ve kazamr veya kaybederai. 0 kaaar ...

Gulumsedl:

"lnsarun evi beYnidir.
Ve beynimde alan, beynlrnde kahr!"
Degi~if1!. ~4pnu~um. yeterin,ce anla~llmam/~ ik! kar,ram. Siradan inv sanTar donu~urler. Neym terslysen, hayatm ona donu~mekten ibsrettir. Yalancllarl ~~naya.rakyaianciolursun; aldatam kmayarak aida tan ... KandIrllm/~a gulersm, RandlrIlirsm. Yalmz olana oh yekersin, yalmz kalirsm. Kmamak oyle zehirli bir p, tutam yeker kuyuYf ve neticede: neyi kinsresn ona donu~ursun. Degi~m~k lee asillerin i~idir;geli~menin ~iJyumenin,yolda olmamn anahtarI ... Insanlar bu ikismi karI~tlrdlklan If.!n yok mutludurlar. Klozet iietimde uyuyan edsmm hikayesi gibi' ruyalarmda kral tahtmdadlrlar; uyandlklarmda gorurler ki_yalmzkend: i1erinindeAiI binlerce inesnm boku ustundedirler. Ben mir On eekiz YII onceelne Kadar ikinci gruba dahildim. Artlk birinc! gruptamm. Bunun ugruna ksnm: kaybettim. Dogmasml istedigim bir beb~i kendi ailemi, dostlarIm~ geymi~imi. HaYIr,onlar beni terk etmedi. ffen on,larI o!duklarI yerd~ I7Ira~/p,onlara aCI vereni, kendimi terk ettim. Blrka_~Istasyon geride kaldl. ~u an konu~an ben lee, y_aniyengecin k~buf, yilan!n gomlek flegi~tirmi~ hali, buraya geldim ... Bu eve ... Son blr deneme Iym, son blr ICavu~ma ... ~e~kelerimin en buyugu, hay'at/mm en onemli savay_mmgelip yattlgl gl!,n,bu"u..anl'i!IJ1.~m.!~ 07mal7Ja.1. 11kyalanmJl soyledigim g_un,ghz gore gore durustlugumun kalesml teslim etum yalamma. 5ava~ma(Jlm' klyamadlglm Plr sa.Yfa ugruna omrumun ve hayatlmm tum sa"yfalarllu yirttlm Jier gun yuzlerce kez. .. ~imdi rovan~ zamamydl. ~flI~tlglm vankada, kendilerine gore kuyuk ban~ gore buyuk paralan sahip7ermin oynanm~~ hesaplarmaan a~lrarak elae ettiglm dervetimin onemli bir Klsmml fjur~'yayatlr4lm; bu eve ... E~ya/ara. En onemlisi, onumdeki ~u masaya ve ustundekilere ... Bugun biiyuk gun; kalemtra~/a bilenmi9 silahlml aliI! hir sava~ b~~/~~caglm ve e~ki dostuma, guvemmin, benliginlin kalesine, gunlugume kavu~acaglm.

.

sen" dedi

tt

Merak etme

Bey'nim konu~uyor. Evimden konu~uyorum, sahibin sesini dUjluyorsun. Buraya yerle~eli elli, sahibi olan on seklz :tIl o/du. Burada lier ~ey b~!u"Ur"fru~ur 4/~mda. Tu,!! tat/ar...mevcut, vlcdanm /ezzeti d/~m'da. Butun ben/ik/erIm,burada, oz-benlIglmden ba~ka ... On sekiz YI/(1lrbir trenin iy,indeyim. Insan ya aydmlIk, y_akaranlik ieter: BI/.trenin iki esmyesi ay(1m/lksa, iki sam!j#sl tunel. Bak/~/arIm arIza/,. Iki dakika gurultuyse, ikidakika sukut. Duyu~um hasarn. Halbuki istedigim biraz sadeliKti. Tek bir karanllk; bir tfenin yalmzca bini~i ve ini~i olsa, ortasl ise kapkaranlik bir tunel... I~te uunu isterdim; olan ~biteni fark ettirmeyecek bir gi4i~::,. Ku/aJl/~/a.r/mlku/aglma takmak v,e hifbir ~arklYI . f.armadan sesslzligm volumunu sonuna kadar aymak. I~te~bunuisteraim. Oysa tren, beni buraya, bu eve getirdi. Her ~eyi geride blrakarak.

TEMIZE
Hayatmm en buyuk ve en idealist plamyal bunu y'ap,mak. Ozetle; Ikllml~ ve vanlacak iki menzil vardr. Iktlgl menzil, aurust olma £abaslyal ~i onu kaybetmi~ti. Varacagl menzil yeniaen aurust olmakt: ~I kalemi eline aldi, Yillarair beyninae biriktiraiqi her ~eyi, ilk kelimesinden ba~layaral< yazacaktl. . . 5aaece konu~an fakaf soyleaiklerinin hi~biri~ n! yapmayan insanlar gorm.~~~u.50n blr ~ansm olmaalglnl au~unen... NaSir gelmi~se oyle giaecegmi savunan. Kaybedilenrerin tekrar kazanllmayacagma inanan... Hepsinden nefret eCJiyorau ve onlardan ba~layacaktl. Ba~layacaktl ki; bir an ne ~ok ~ey kmaalglnl au~unau. Du~unau ve 0 an, kmadiklanna aonu~tu. Planlaalglnl yapamaal, son ~ansl bulamaal, g~laigi gibi giaecektl ve kaybettikleri~ rn kazanamayacaktl. Her ~ey, ~u onunaeki gunluge yazllacak ill< ke~ Iimeyle yeniaen ba~layacaktl fakat yazac~k1ti~bir ~ey hatirlamad: ge~en on sekiz Ylraan. Yazacaktek blr kelime kalmaml~tl. 0 Qok sevaiqi ~arklaaki gibi, kazamlacak l<aybeailecek bir ~ey yoktu artik, * "Bir gun" aiye au§unau; "kendlsini kmayarak ya~ayan lhsanlar olur mu? K~n~isini ,~mayan ve kmaalgma

DENEMESINDEN

~IKAN BIR RUHUN RAPORU

Onu affetrnek degildi rnesele. Mesele, onu olumsuzluk kiplerine a9ina eden hikayesinin ytiklernlerini tekrar gekirnleyebilrnekti. ki dtizen 9arttl. Onu affetrnek kendi ruhunu ternize 91kartrnaktl. ~tinktiher ruhun "kendini affedi9" konulu bir tez hazlrlarna zorunlulugu vardl, "kendini gergekle9tirrne" bbltirntindenrnezun olabilrnesi i9in. Onu affetrnek de~ildi rnesele. Mesele, onu olurnsuzluk kiplerine lernlerini tekrar gekirnleyebilrnekti. ~eki dtizen ~arttl. a~ina eden hikayesinin ytik

Onu affetrnek kendi ruhunu ternize 91kartrnaktl. ~tinkti her ruhun "kendini affedi~" konulu bir tez hazlrlarna zorunlulu~u vardl, "kendini gergekle~tirrne" boltirntinden rnezun olabilrnesi i9in. Affetrnek kendinden diledi~i bir oztirdtiasllnda ve her affedi~ onu. Hikayesinde hak etrnedi~i roller verdi~i birinden. bir affa daha bor9landlrdl

Harnalllktl insanln i9inde yarlrn blrakrnasl bir ~eyleri; soyleyernedi~i sozlerinden olu~an lirik bir ~arklYl payla~rnasl gerekirdi 9tinktiruh, gldaslz fazla ya~ayarnazdl. Gldaslz kalan her ruh ba~kaslndan 9alardl kendini. Bu bir donti~tirndti beraberinde yine kendini affetrnesini gerektiren. Ruh bir tlnlydl. t9ini gldlklarnak yerine kalbi C1Z ettirrnerneliydi.

Dtin gece son notunu dti~rnti~tti defterine. Gizlice okudurn. AYlptl. AYlplarl kaparnak i9in okudurn. Slrdl. Slrlar a~lr gelirdi. Ornuzlarlndan ytiklerini atsln diye okudurn. Onun ornuzlarl dardl. Kaldlrarnayabilirdi. 0 da biliyordu, affedilrnesi gerekti~ini dti~tintiyorsa e~er elbette va rda bir vicdan borcu. Onu affetrnek, ona bir daha u Lasemayacak kadar yak i n lasrnakta . Tanrl' ya yeniden ve yeniden anmakt i , an lamakt i • Tanrl da affediciydi. Tanrl' ya o rne k allyordu. !yi biri olrnaya 9all~lyordu. Ternize ge9rnesi gerekiyordu ruhunu, Tanrl'ya kavu~rnadan. Onu affetti ve sonraki dile~i "Tanrl da onu affetsin" idi. Ona klyarnlyordu. Oldtirrnek zordu i9inde onu. Ba~ka segene~i yoktu devarn edebilrnek i9in. Affetti. Affetti, fakat unutrnadl yapllanl. Unutsaydl bir ba~kaslnl affetrnek zorunda blrakacaktl kendini. Kendini tizdti~ti i n I lLa ki tizecekti, hentiz Tanrl t.ar andan affedilecek Lc af listesinde son slralarda olan birini. En btiytikzararl yine kendisine olacaktl. Asllnda slrrlyla beraber intihar etrni~ti. 0, kendisine rnutlu bir son yazrnayan Tanrl'Yl affetti. 0 oldti. Tanrl klzrnasln ona. Ondan once kendi ruhuna dolan nefesi tutup, edebi nefessizli~e bo~du~u i9in kendini "Tanrl onu affetsin." 0 bir oyuncuydu. Belki de iyi bir oyuncu bile saYllabilirdi. Aynl zarnanda rntizisyendi, ressarndl. Ruhunu doyurrnak adlna laYl~lyla sevrnek dl~lnda her ttirlti9abaYl gosteriyorduo Sevrneye hep oyun karl~tlrlyordu. Ve son oyununu tarnarnlaYlp selarn verdi kaderine. Bu oyunun sahneye 91karllrnaslnda erne~i gegen her kahrarnanlna ve yaplrnclsl kaderine ... ooldti. Benirn i9in oldti. 0 blrneyi se9ti. Bense onun se9irnlerine hep saygl gosterdirn. t9ine sinrneyen bir rolti oynayamaz da . Bunu ona yapamaadam , Ben hepsi Lc i n ba~l~ladlrn onu. Oltirnan.i nda kurtuldu~u 21gr.' In birka9 grarnl bana ait olsun istedirn. ~tinktiona ben hep kolay oltirnlerdiledirn gidi~inden beri. Son gorevirni yerine getirdirn ~irndi. Onu ba~l~ladlrn. Kendirni de. Benirn ona noturndu; bir alt satlrlna karaladl~lrn ise "Bize bi9ilen dik, Tanrl bizi affetsin." sevgili roltintibecererne-

aonu~en ...

*S.O.A.D.~A.T. W.A.I 'Tve got nothing, to gain, to

1058"

o

II ET
Bu yazlntn ana fikrini arama~tn diye i~intzi kolayhyorum: "Senden Istenen ~ey, sende en ~ok bulunan ~eyi yazmansa, ta~iatl kendini ~ulmana y'ardlmcl yazmak eylemi eziyete aonu~e~ilirmi~ meger. Ge~mi~e dalr ne varsa ozlemekten vazge~meyecegim. Devam etmeni zorra~tlrmaz mr, derseniz, belkl: ama ge~ml~te, ~imdide ya da _gelecekte tum zaman dilimlerinin en I(u~uk blrimlerlnde bile i~ini kemiren 0 sese uyan birl i~in ne fark eder ki. Vicdan bir ila~ml~, yemeklerden once sonra ahnsa haRml~. ~arklyml~, bestesl guftesi, ~alglsl ~eMisi i~inde donen ~ozuk ~ir plal<ml~. Bir filmmi~ mesela vicdan, zamansiz mekansrz ki~isiz olayslz ... Yemeginin en tath klsmlnda\. soh~etin en ne~eli yerinde gelen l7e~ ya~tndakl sa~larl Rarmakarl~ll< kocaman gozleriyle mendil satan kiz ~ocuguna ~a~tnl ~evirmen/_bazen oylece gdzlerinde kahp gunu KOtu ~itlrmenmi~... Herkes kullanmaz, farkmda olanlar oyle akhnda ba~tnda ~ir adam yenne konmazml~. Kendlne zorla unutturdugun ~ir antyml~. Atamadlgtn blr fotograf... Saklanan ~ir yemef< fi~i.. Bir ~I~rit kutusu . Yazlp yazlp sildigin blr mesa] .

"HATAMI, DOGRUMU BilDiREN ViCDAN BENCilliGiMiN SESi. •• UZATMAYA GEREK YOK, EN BAsiTi BiR sozu TIRNAK i<;'iNE AlMADAN YAZMAMAMA SEBEP OlAN ~EY i~TE O. "
Zamanslz\ i~inden geldigi i~in, kendini affedemeaigin ve ger~ekten affolunduguna inanmadlgln i~in aracfl9tn, kar~1 tarafin a~tlglnt duyar duymaz kapattlgtn ~ir telefon ... Ge~ml~e donu~ gelecegi auzeTtme arzusu.. DaHa iyi, daha ~ogru lnsan olma kayglsl ... Inan~... Bilinemezlik. .. Bilmezden gel meier . .. Hlsten gelememeler ... Canml~ ahntrml~, malml~ satilan. OlUnurmu~ ugrunda. Yanh~ anlamay.tn hal Klmse ugruna degil kendi ugrunadlr vicaan ... Daha iyi hlsset diye kendlnl ve daha az acism diye camn, daha ~6k saytlsm diye varhgtn. Bencilmi~ ki sormaytn. Kotii adamml~ vlcdan, ya~ damlamaz gozunaen ... Ya da gulerken de ~rayan ... Bazen a~aklartntn alttnda onurun ... J<engikara ... Rengtnin akhgl, samimiyete gark olana vuran 1~lkta ... Alaca ~ir renk karmasi tek gozune yansryan. Bir siluet ~ogu zaman ... Var ml? Yok mu? Uydurdujun mu, varhgtndaki eksikligi doldursun aiy'e. ye~i~ ~e~jt .. ,' Herkeste. .. Ayrl ayrl... Parmaf< IZI mlsah; sana ozgu, ~a~kastnda olmayan.

dilde pelesenk, gonUide aglrhk, usa hdzursuzluk,

Yazarken tekrar

etmeslne

se~ep yazantn,

ruha dinginlik. Anonimmi~; Ylliar oncesinde dilden dile yaYlhp yazlyl l1ulantn once deriye, sonra kaglda, en ~on yine dillne kondurdugu. Sen, 0, blz, slz, onlar ... ben ... ben ... ben ... Aklttlglm murekkebe doldurdu_gum sayfaya aCIYlp~e9.enmedigim.h~ld~yazdlklarlml atmaya kly~thadlglmtn neaentdlr vlcaan. ralan ... lnamrsrmz ... Hep lnamrsimz ... Masala benzesln diye yazdlglm ~eyleri ger~ek sandimz .. Kanarsimz ... Vlcdan denllen ~ey'inyukandakl safsatalardan ibaret olmadlg!nt ~Iliyor musunuz yoksa? Kanan ben miyim? Kandirinak istememi~tim oysa. Ba~tan yazsam meseta, affunza slglnsam. Birbirlne ZIt eeslerlmlnin toplanu m: vlcdan aca~a? Anlatmaya ~ah~tlglm ~eyin bendekl kar~lhgtntn bu ~adar Rarma~ik olmasuu fark etmeme se~ep olamn vlcdam rahat ml? Vicdan denilen ~eyin kendimizi rahatlatmaya kefaret saydlglmlz ~ey oldugunu bilen ~iriyim. Ben ... ~en ... ben ... Vicdan sahlbl herkes kadar bencilim ... Yapmasam, soylemesem, fark ettlrmesem, fedakar davranmasam, aramasam, sormasam, cevap yazmasam ~egenmesem, ~egenmedigim halde nkrimi gizlesem, sevgiliyi eskitmesem,

l.af-i guzafml~. A91zdolusuymu~ vlcdan. Oyle oykumsu kisacik degil ola~lar, zamanlar, metlnler dolusu. .. Cantay'a slgmaz, elde tasmmaz, rlay'la~san ~a~1<aslokumaz aglr bir romanmre. Deaikoduymu~. Hakkmda oy'le ~oyre konujulmaz sahip olamndan adam olmaz, safhgtndan &igane, akildan ziyade ... Aglzlarda saklz vlcdan.

yenisini kandirmasam, herkesl en gUzel ve tek plduguna lnandirsam, onermese"1j soyles~"1 de manmasam, ben yanmasam sen ~I mesen, 1~lme atsam, sussam, eusmasam, dlnlemesem, anlatmasan, sizlamasa, bana yol gosteren bu ~eyi bu sesl yoksaysam, bunlann hepsine sel1ep clam l1ilmesem, ~ildirmeseth,~ilmezdeth gelsem. .. i~te bunlann vardlgl ~Ikmaz yolda yine ben rahat edemedigimden ve kendl rahattmla kar~lIa~tlglmdandlr ... Bu yUzden en ~ok bencildlr vlcdan ... . i~im almadl bu metni. Payla~masam... I~inizden birinin ~eni ciddiye almasmdan korkanm, Tabi daha ~ok sa~ma bulmasmdan. 5a~ma bulunsun ne ~Ikar ben ~oyleyim ... Koraya nn ka~tlm? ~eli~ken olmak kararslzml~ gi~i; ama ashnda Kendi diledigi olsun ~U~Uncesiyle davranmak daha iyi mi yapar Insam? 50rular ~ogar, -ml~'lar sikar, Yineliyorum. Hatann, dogrumu ~ildiren vlcdan ~encimgimin sesi ... Uzatmaya gerek yok, en ~asiti ~ir sozU tirnak i~ine alniadan yazmamama se~ep olan ~ey i~te o. Odun-~-alamadlglm, asia ~aramayacaglm.
v

Bedenimi dirilten bir i.irperti hissettim. Gi.inlerdir ~,kamad'g'm uyku halinden silkeleyerek kaldrran i.irperti. Saatin kac oldugunu, takvimin hangi rakamlan gosterdigini bilmiyordum. 0 ses kulagrrna ~arptl: Sela.... Uyurken insarun ayaklan titrer mi? Uyurnak yan olilrn hali degil miydi? Oludeki titreyi~ rnezan sarsmaz rru? Son muhasebesini son nefesinde verir insan. Ti.im azaplar vicdandan son defa fl~kmr. Sela sonun ilarudrr. Arnk pisrnanhklar yok. Muhasebeler bitti. Yapilanlar ve en koti.isi.i yaparnadiklann ... Sela; bitis ...

SE

uZ

basladr. Melodi yankilaridi semada.

Kulaglma ~arptlk~a ayak nrnaklanm cekiliyordu adeta. Biri oldu. imam gorevini icraya ~Iktl. ilan

Gi.inlerdir yataga b,raktlg,m hasta bedenimi kaldrrdrrn. Bu ana kadar hie zihnimi yorrnazdt adrrn atmak. Ne de zorrnus ayagml kaldmp yere degdirrnekl Ayaglml one atmaya cabaladun. Yaptlglm, bedenimi dengede tutma ~abaslydl. Bedenimi ileriye surukledirn. Adina yiirumek denen eylemi yapabilmek icin.Basim doni.iyordu. Zemin sarsihyor ve aglr kafarru tasrrnak zorlasiyordu. Zorlandrrn ama si.iri.ikledim ayaklanrm buzdolabrna kadar.
azrcik mesafe i~in azap ceken bir'beden. birylgm, alii i.isti.ibir ki.itle olrnusturn. Parrnaklanrru dolabm

Gi.inlerdir acnrn. Achk halsizligi, halsizlik hastallgl tetiklernistl.

Sonuc: Yatakla dolap arasmdaki

Uzun metrajh filmimin yonlendiremedigim tek noktasi ... FiT<rimidegil clsmlml yansltan, kisa giri~ cumlesi ... Aglr aksak kalaliahk adunlarla RlrlRaynalara yansl'ttlglm mimik yogunlugum ... Her ~ir par~adan tekrar ~ogalan rengini l1enden, gorUntusUnU vicdammdan alan 1~lklar... Anlamaya ~ah~tlglm, ardlndan kosup yorurduqum. .. l~inden ~Ikamadlglm kocamah vir pr.ol1lem Belki hepslnln toplaml... Belki ... hl~l1lrl ... Vicdammtn toplanu kendime aYlramadlglm zamanlara e~it... Elimden ka.~lrdlglm firsatlara Yicdamm bana e~it ... 'licdamn sana denk Vicdanumz sakh ~ir klyamet ...

kaprsma dayadirn. Acrnaya cahsnrn. olrnadi. Ah, su dolaplann lastikli metal kaprlan! Derin bir nefes aldirn. Nefesim bas agnml arttmrken kapag: acmarru da saglad]. lcinde kim bilir liangi umutlu sofradan kalan bir iki dilim peyniri gordi.im.Elimi peynire yaklastmrken kulaglmda hala selarun yankrsi vardr. Birden oli.ini.in Ylkancfigl su geldi gbzumi.in onune. Peynirin beyazllg, kefeni andrrdi. Dolabm soguklugu ~ml~lplaK rasa uzanan olunun rsidan yoksun bedenini ~agn~tlrdl. Tas kadar hatta tastan da SOguKolu. <::lnl~lplaKyatan ruhunu brrakrrus, iasla bi.iti.in olan olu ... Tekrar midem bulanmaya basladi. Daha da siddetlenerek. Peynire dokunmadan brraknrn. Su sesi duydum, nereden geldigini cozemedigim. Bana oyun oynayan kulaglm rm beynim mi cozemeden i~lttigim su sesi. ~iadetle devam eden su sesi. Akan paklayan su sesi, soguk oli.iye ~arpan su sesi, oluden etrafa sl~rayan su sesi... Dolabi bedenimle kapatnrn. Arkama yaslandrrn. Srrurnda dolabm soguklugu, kulag,mda sela sesi ile kansan oli.iye carpan suyun sesi ve burnumda le~ kokusu ... Oldugum y'ere y,gdd,m. Bedenimin takatsizlijiirie inat luzla ~all~an beynim durmuyordu. Hayaller, ger~eklere bulandi. Hangi ses ger~ek, hangisi Iiayal: cozemeyecek kadar bir olmuslardr, Achk, hastahk, ge~mi~, pisrnanhk. olurn soguklugu, yalruzlik ve vicdanm sonu: Sela... Selaya gidiyor bedenim ....

VI<DE TAHASSV:
Bana "Kimdir?" diye sorsamz, hep "Ben'Tm derim. Kimdir? Kendisinden uzak neresi varsa oraYI dusleyen, kendisini hep bi' yerlerde birakmak isternis de, gitmeyi becermekten ziyade kalmayi ozlemis, kalmak istedigi bircok yer var iken, mecbur kalmanm gal~be caldigi kimdir, diye sorsamz, hep "ben"im denm. Sizler: Kendilerini aynalardan tamyan insanlar. Sizler: Hayatlanm hep bir baskalarmdan odunc alan insanlar. Ve siz duzlerninde vucut bulurken, siz diye hitap ettigi ne kadar kesim varsa iste onlara, 0 guruhlara, bilincsizce ve habersizce dahil / mudahil olan sizler, 0 kadar cok "siz" ile baslayan cumleler kuruyorsunuz ki; bunlar sonunda done dolasa sizleri, bahsettiginiz, serzeniste bulundugunuz "siz'Terin icine, sizden bile habersizce cekiyorlar, insanlan birbirlerine giriftar eden, birbirlerine girif tar ettigi kadar birbirlerinden ayn dusuren, son duzlukte h.ep beraber icine dusulen ama ayn ayn yamlan devasa kazanda, herkesin kendisine "Acaba ben niye buradayim?" diye sorarken, bir kol boyundan daha yakm mesafedeki kader ortagmm icsel muhakemesine kulak misafiri dahi olamayacak kadar mesgul eden bir dunyada yasryoruz. Amenna!

••

eliyle saldmp, bir kumru edasryla vazgecmeyi, bir amt gibi zihnimin orta yerinde tasmm. Hayatm normlan ve normatif diktasi altmda, gunluk ayinlerle sekillendirilen hayatlann tahakkumu altmda, kan-revan icinde, ezilirken, bir "umuda yolculuk" gemisinin icinde, denizi koynuna alnus da yatryorrnus edasryla hukum suren 0 hayal kentin limanma, basmi, kiyiyi ucundan-kosesinden gosteren bir apnm keyfine emanet eden bir cocuk merakiyla ya~lyorum bu hayati. Kimi zamanlarda "sadece bir inane olsun" diy,e sevdigim kadmlann nefreti, "bir inancm ifasr" gibi yasanan asklarrn maglubu ve son kertede "bir inancm ifasmm mecburiyetlerini itikat" gibi yerine getirme baglammda heba edilmis gunlerin hie gelmeyen sabahlannm inatci bekcisiyim, Kendi hayatlanmzm arka sokaklannda bulabilirsiniz beni. Bir baskasmi kendinde bulmak demek: kendini bir baskasmm ie;: dunyasmda yasarken hayal etmek ve bu hayalin icinde aldigm yakisikhk derecesine gore ona Ubi olmak demek de gil midir? Butun istes hayaller bu yakisikhkla baslar. Zaten baslangicta kurulmak uzere olan hayaller, karsihkli yakisikhk icin ya da bunun bunyede yarattigr bosluk icin kurulmaz mi? Birine yakismayi dilemek, biriyle bir yakisikhgm icinde var olmak, biriyle bir yakisikta vucut bulmak. .. Ah! Akhm nerelere kayiyor. Halbuki vicdandan bahsedecektim. "SIZI derin, yara ince" ve oylece taze. Hormonlanrmz var. Gereksinimlerimiz, gerekliliklerimiz, bunlar da var. Kiskanchklarmuz, ozlemler, yer yer acikiyoruz bile. Hepsi bir memnuniyet, tatmin gayesiyle yamp kavrulmuyor mu? Bunyeler yangmlar icinde, her biri ayn yerlerde, ayn dusler pesinde. Ice donuk dunyalarin, icinde suren muhakemelerinin molalannda, ipini cozen kuduz bir kopek gibi butun dunyanm insanlanna saldiran insanlann e;:atl~malanyla geciyor gunlerimiz. Birer kopek gibi saldmyoruz birbirimize. Kendi mmtikasmi mudafaa eden bir kopek kadar korumacryiz dunyarmzm saydam simrlarrm. Ihlal sevrneyen, katiyen katla-

do U

ADVI< TAHASSVS

••

••

0zd EmiR

namayan bizler bir baskasmm diyarlannda at kosturmayi ne cok seviyoruz degil mi?

cirit atrp,

iftiralanyla sonsuz ve sonucsuzdur. Mesela Dunya bir duzlern olsaydi, egimi, kitalan olmasaydi da hakikaten bir tepsi kadar -duz, sonlu, biten, devinmeyen- var olsaydi her ~ey bir baska olabilirdi. Sectigin duz bir minval uzerinde yurudugun dunyada bir yere vararmyor olmak bile, dunyanm bos bir yer oldugunu gostermeye yetecek kadar basit bir ispat degil midir? Yani yuruyor olmak dunya uzerinde bir yere vanyor olmak demek degildir, Neden? Cunku dunya yuvarlaktir: Arahksiz ve farkh bir yone donmeden yurunen butun yollar, yola baslamlan yere cikar, Bilmem kac insan, benden daha once kac kere "Bu dunyanm bos bir yer" oldugunu soylemistir, Bunun bi' ehemmiyeti yok. Olsun da istemezdim. Nitekim ben bircok seyde oldugu gibi "isterne" olgusunda da, bir mahcubiyet icerisinde krvramp, erkek aslan mod-

saruktir. Yaktigryla, yiktigryla ve uzerine

Dunya ki sanridir.

Samldigmdan

daha buyuk bir

birakilan

Her birimizin smmnda binlerce hazrr asker, hunhar, katliamci cumleler, tavirlar, edalar, terk edisler, dusuncesizlikler, kinler, ofkeler, beddualar, sayglslzca kirletilen amlar var. Yok mu? Var. Cok mu? Sonsuz. Acik bir sinir ucu kadar hazmz, uyanlmaya, saldirmaya ve yok etmeye. Camrmzm kiymetinden onde gelmeyen ne kadar da cok ~ey var! Goz ardi edilen, dusunulmesi gereken ne kadar elzem vakit varsa, iste 0 vakitlerde unutulan ne cok insancil kaideler var. Insan en cok kendine ediyor. Ve bu edilgen dunyanm icinde etken rolune burunen birey -ki bunlar istisnasiz bizleriz- bir baskasma biledigi kendisini, bir baskasma saplarken, kendisine saplanmak uzere bilendigini sezdigi kisiyi kmarken, ayiplarken, hie olmarms bir insanmis muamelesi yaparken nasil da nankor, nasil da ikiyuzlu ve nasil da tiksinctir. Bilinmez degil, Bilinmeyecek bir durum hie degil. Hicbir yoldan ges:en insan, 0 yoldan gecmek icin gelmemistir 0 yola. Ya varmak uzere oldugu yerin pesindedir, ya da olmak istedigi yer oldugu icin 0 yoldadir: olmak istedigi icin oldugu yer, kisi icin artik yol degil yer halini almistir. Bir zamanlar varmak icin yurunen yollar arkada brrakildigmda ehemmiyetsiz bir hal ahyor da siz de bu elden dusrnuslugune bir tukuruk ile canak tutuyorsamz, kendinize vanlmak uzere yeni bir yer secip ora icin bir yola dusene kadar egreti bir saldirganhkla maziyi yok sayl}'orsamz, insaniyeti temellendiren birkac ana arterden yoksunsunuz demektir. Saydam srmrlardan, sannlardan ve tatmin bekleyen ac duygulardan bahsettik. Yasamayi ve yasatmayi dustur edinmis insanlarla birlikte, 0 insanlardan bir insan olabilmek icin, insanhgm surmeyen hukmunu tekrardan diriltmek icin, yasanan her ~ey yasandigr gunku rengiyle guzelligiyle, ya~anan her seyi yasandig; gunku istes kutsahyla yasatabilmek icin ve en onernlisi icin hicbir ~ey icin pisman olmamak icin =icinde bulundugum ruh haliyle su an belki de en cok buna muhtac oldugum icin- vic dan istiyorum Arkadas, vicdan!

o

Arkasina yaslandi. Kafasuu kaldmp tavana baktr, Vizyonda ge~mi~i vardr, Zihnindeki y~netmenin, ge~mi~te"y'a.~adlgltravma: til< olaylardan se~me vIr film sahneleyecegtnl anladi: Yedl ya~tndaydl. Toplam nufusun on iki 0ldu9u vir akraba ziyaretinde vaklt ge~irevilecegi hi~vir ~ocuk olmadlgl i~in vah~ede tek va~tna hlrslz-polis oyunu oynuyorau. Bazen hlrslz olup polisten. ka~ly~r, bazende polis olup'ka~mayayalt~an hirsiz: vuruyordu. Polts ofdugu anlardan birinde, ko~edeki agactn arkasma saklanan htrsiz: vurmaya ~alt~lrken a~actn altinda, muhtemelen ~!r el~npa.~rl!~k saYlsl kadar ay once dogmu~ olan blr kedl gordu. HI~ du~unmeden, neredeyse kedinin yarlsl kadar vUyUl<lUkte olan ta~1 yerden kaldirdi. Kediyi UrkUtmeyecek sakinlikteki hareketlerle he~ef aldl ve ta~1tum gUcUylefrrlatn, Ba~arml~tl. Tail tam hedef aldlgl yere, kedlnln kafasma gondermi~ti. Minik vedenini delirmi~~esine saga sola savuran canhmn, virka~ saniye i~inde nasil ~~r cansiza donU~tUgUnUizlerken i~ini vir korku kapladl. Acaba goren olmu~ muydu? Etrafta klmse yoktu. Hizla iferi kostu. Bilin91i yapllml~ virka~ salak~~ hareketle vUyUklerini gUidUrdu. Akhysa yap,tlglndaydl.lJzUlmUy mUydUbilmiyordu arna hissettigi ~ey kesinllkle pi~manltk degildl ... Sahne degi~ti. Dokuz YII ileri gitmi~ti. Bo~ vir derste en yakm arkadatlntn sevgilisiyle, ha~atlartntn geri kalan krsmmm nasrl ge~eceginin vUyUk vir v6IUmUnU belirleyecek olan smava ~aft~lyorlardl. Aniden elini ~I~I~ ~~caklartna daldmp dud~~lnd.an 6pmeye yalt~tl. Krz kendl_:;tnl ~e ~~plyorsun Rahmil d~ye vaglrarak ka£lrlp en kolay aglayavllecegl yer olan tuvalete dogru ko~tu. Yaptlgl ~eye olumlu tepki alaca~tndan emin olan Rahmi, kizm ters tavn karsrsmda ~ok olmu.~tu. 0 da dl~arl ko~tu. Ktz kimseye vir ~eyler anlatmadan Rahmi anlatmahydr, Hayatrndak] en slriirll yUz ifadesini suratma ge~irerek arka vah~ede futbol ma91 yapan arkadaslarmm yanma glttl. Enyaktn arkada~tn.asevgilisin!n onu opmeye£aIt1tlgtnl, kendlsininse karsrhk olarak vIr tokat venp sahaya geldlgint anlatti. Yiktlan Harun'un cumle kurmasma ftrsat vermeden, en sevdigi in,,~a~tn voyle vir orospuyla virli~~e.ol~astn~ tahammul edemeyeceglnt, derhal aynlmas: gerektlgtnl soyledl.

gerektigini soyledi. Harun "Nerede 0 kaltak!" hayklrl~lyla okula dogru k0.1tu. Stnlfta klmse yoktu. Tuvalete yoneldi. Yaptlgl Neyin pi~manltglyla agladlglnt dU~UndUgUkizi kolundan kavrar,lp asil yaparsm, orospu!" cUyerek tokadun savurdu. "Orospu." sesiy,le tokadm sesi aym anda beynlne ula~Ip', orada ~arpl~ml~lardl. ".k clnsel deneyimini virkay gUn once ya~aalgl adamdan Orospu" ~elt: mesini duyarak tokat yiyen kiz, yaytntn da yardnmyla 0 gece ailesi uyuduktan sonra .a~ml~tl kendisi"nt.~~hf!1i, yalan soyl~~igini iddia eaevilecek tek kl~1 de yok oldugu !.XtnI~ten I~e seviniyordu. Ve hissettigi ~ey kesinlikle pi~manltk degildi...
II I

Ii vilmaZ

Ekranda karrsi vardt. Birlikte ge~irdikleri tilm gUzelanlar kare kare gorUnUyordu. Meryemle Universitede l.tant~lp ~~I~ olmu.~la~~I. Slradan vir ili~ki ya~lyorlardl. Meryem m okulu vlttlkten vIr sure sonra evlendiler. Rahmi, karrsrm daha U~ayltk hamileyken aldatmaya va~laml~t~. Suyu neydi ki kadtncaglzl~, ire dU~U~a.U. ~it~ilm meden gozlertnl tavandan ahp yere verdI. Dlrseklerini dizlerlne, va~tnlysa ellerinin arasma koydu. Rahmi, dokuzayltk hamile olan Meryem'in rahmine iki kursun slkml~tl. Birisi Meryem'e, digeri ogluna. Kansi ve daha dogmadan olUmle tamsan oglu tek veae.n halinde kanlar i~inde yerde yatlyordu. GozUndenakan ya~lar hanqisine ait oldugunu vilmedigi kana damltyordu. Gozya~larlntn karl~tlgl kan acaba kansmm mlydl, oglunun muydu?

a

DUnyantndonU~UnUdurduracak ~iddette vir aCI ~ullandl UstUne. Rahmi kahroluyordu. Hissettigi ~ey kesinllkle pi1.manltktl ... Aldlgl her nefes, oksijenden yap'llml~ vir ~I~ak givi gog~tine saplantyordu. Oksijen ruhunu delik ae~il< ediyordu. Rahml dayahanuyordu, Meryem'in rahmi kursunlara, Rahmi lee oksijene dayanamaml~tl. Hayatmda ilk defa tattlgl aClyl bltlrmek i~in sllahim agztna soktu. Bu kadar kolay olmamaltyih. Yaptlklartndan VU Kadar kolay kurtulamamahydi, Silahl inairdi. Kendisini OIUmie odUII.endirm~k yerine bu aciyla ya~ayarak cezalandrrmaya karar verdi. Yataga uzandi ve nasil bu kadar kotU olavildigini, bunda Tann'nm sucunun olup olmadlglnt dU~Unerekpolislerin gelmesini bekledi.,

merdivenleri ~lklP. uzerinde flV1CDAN MUHASEBES111 yazan kaprya vurdum. Buzlu cam her an dusecekmis gibi sallandi. -Cir!
Daracik

Sararrms perdenin onunde tozla kaph maun bir masa vardr. ,?erit halinde srzan gun l~lgl ucusan tozlara vuruyordu ve alrm rengi bulutun icinde esyalar; can srkmnsmdan yogunla~ml~ yagmur damlalarma benziyordu. Askihk cellar olrnus golgemi asryor; telefon sessizligini bozmadan umutlu rakamlan dans cttiriyor ve dosyalarla dolu dolabm kopan kulbu olU bir [ilin ~urumeyen tek orgamrn andmyordu. Yerdeki kilirnin yansi ~urumu~1 diger yansi tozdan gorunmuyordu. Yava~~a kapattrm kapryi. .. -Buyrun! Onundeki kagltlardan kaldrrdi basmi. Yuzundeki alayci gulUmseme terlememe, dudaklarrmr tsrrmarna sebep oldu. ,?~y icin geldigimi soyledim. ,?ey icin, Neden dercesine kafasrru salladi. Is icin dedim trslar gibi. ku~ucuk kelime 0 kadar zor crkrmst: ki agzlmdan sanki bogazrmdan a~agl coller dokulmu~tu. Oksurmeye basladrm,

Cekler, kredi kardan bana kum ceken gemi leri Anlamlar vtiklemiyorum bu benzetmelerime. ,?imdi boyle, yarm mesela hepsi birden deve surulerini gozumun onune getirecek. Maddi araclardan kacmak icin hayallerjme tuneller kazrms oluyorum bovlece. Her seferinde baska bir diyar ... l~i birakryorum dedigimde i~i biraknrn. Herkes -kimse bu herkes ve neden ben onlan yazmak, soylemek zorunda kahyorum- uzerirne futursuzca saldirdi. Onceleri direndim. Kizdtklarmda tembel, sakinlestikletinde vicdansiz oluyordum. Yeniden i~ aramaya karar verdirn ...
amrnsatryordu.

du~unuyorum.

-Size uygun bir i~ yok maalesef. Aslmda benim de pek isim oldugu soylenemez. Gelirler, giderler, vergiler, sigortalar, faturalar ... Ben de biktrm zaten bunlardan. Oylece oturuyorum. Merak ettim, nasrl buldunuz burayi? Hanm girisinde tabela vardi. Onceki isirnde faturalan duzenliyordum. Sabahtan aksama kadar dort islernin u~unu ve yirmi dokuz harfin on dordimu kullanarak yirmi dort saatin sekizini harcryordum. Her sabah bu gun bu iskenceve katlanmayacagrm diyerek uyanrvor, on dakika fazla yatakta yuvarlamyor ve vicdan azabi cekip kalkryordum. Her sabah asit dolu havuzun icine ruhumu anyordum. Midem benligimi eritiyordu. Asit duzenlevici ilaclar icivor ve krrbac izlerini kapatmaya cahsan zavalh kolelere benziyordum. Okula, askere giderken de aym vicdan azabmm beni harekete ge~irdigini hatrrlryorum. Vicdan, vicdansizhk, azap ... -Bayadrr issiz olmahsmiz. Ben de kaparacagnn burayi ama elirn gitmiyor. Hem olumu bekleyen bir ernekli gibi evde pineklemek istemiyorurn. Burada pineklemenin [arkt ne, inanm bilrniyorum.; H uzur veriyor burasi. Tozlu ve eski esvalar, amlar, cok ~ey anlatmaya cahsan adr. Cencken cok ~ey ifade ediyordu "vicdan" kelimesi. Dtirusc rnuhasebeciligin en onernli tasrydt benim icin. Havatrmmda aslmda. Vicdanmm sesini dinlemeli insan. klk yaralan gorebiliyor 0 zarnan, caruru disine katarak deva olmak istiyor, Vorucu biraz da. Olaylarm icinden sue aytklayip, hepsininin cezasmt kendime kestim. Suclar ve cezalar. iyi olduguna inandrgrrmz mulayim hayatlar. Kabul edemedim bunu. Gozlerinin icine bakarak soylernek istedim herkese ve su an karsrmdaduran adama. Yapamadlm. Yuregimdeki mahkeme hep onlardan yana. lste bu vicdanm tannm. Yuregimdeki saver benim olme-

o

HIZh adrmlarla yandaki odaya gecti, Karanhk ormanm icinde kayboldu sandrm. Kosarak geri gelip bir bardak su uzatti. -Buyrun! Yerine oturup oksurugumun dinmesini -Ne icin gelmistiniz? bekledi.

icinde bulundugum buhran rniderni yakryordu ve ben istemedigim halde kapi kapi i~ anyordum. Ozgurlugum icin dedigimde bir anda kanlanan gozlerle karsilasryordum. Sorurnluluklanm, gelecegim, ailem, cevrem, kendim ... Buna mecburduk. Cahsrnava. Mudu olrnadrgrrnr, en azmdan kendi istedigim iste cahsmam gerektigini soyledigimde uzerirne yuruyorlard1. Para diyorlardi. 0 kadar cok para diyorlardi ki. Benim artik paraya para divesirn gelmiyordu. Deniz kabuklanrn du~unuyorum bozuk para sesi duydugumda. Banknotlar aklrrna gelirse ya da zorla sokarsa aklrma biri, ruzgan

i~ Aslmda ...

-merni ve sururrmemi istiyor, lste vicdanm ozu. Yuregimdeki hapishane havalandrrrna saatlerirni rnesailerde harcarriarm sagllyor. lste vicdanm mekam. Yuregimdeki devlet beni raya oturtmak istiyor. lste vicdanm yoLu. Yuregimdeki ben kan revan iciride agllyor. lste vicdanm sahteJ.igi ... Vicdansiz ve isyan ederek iyi olunabilecegini kamtlayan insalar tammak istiyorum. Uuzenbazca du~uncelerimi dizginleyen bu his beni bogan/. y.uz yillar once ~izllen katran karasi ~er'ievenin icine _glrmeyenleri kotu olarak d1~[ayanlann silah1t DU hisi. kar§lmdaki adarm tozlu bir kitaba ~evirm1~. Hayallerine ulasmas: artik imkansiz. Daglar kadar vicdan azabmm alrmda ezilrnis. Insanlara gore/ sahte benligine gore kendini yarg1lam1~ ve suclu bulmus. lsa'nm hikayesine ne kadar da cok benziyor, AC1cekmek icin can atan katoliklere ... -Vicdanrm rahat/ delikanh. Pek konuskan degllsin goruyorum. Bir ~ay daha icer rnisin?

f
Durdurajnryorum hrrcmhgrrm, deniyorum, Du~unmemeye calrsryorum, Bakmamaya ugra§lyorum 0 tarafa/ Dqramryorum sakmligin smmnda bir turlU Ama en azmdan deiiiyorurn diyorurn ...

Avazrm ~lkt1g1kadar haykrrasrm geliy'or bazen, Kufredes1m/ dovesim/ sovesifn ge[iyor/ lcmern. Sabahtan beri vicdanlan rahat insanlarrn ofislerine _girdim ~lkt1m. Cok ~ay i~tim. Farkediyorum isternedigirn ~eylere sjnyal veriyor benlik, Yanb~sapaga su.rukleniYQrum/ Eskiden oyuncak calan cocqklarrn gece uyuyamadrg: anlarda gizliydi vicdan. ~lmdiLerde A ma oak beyaz bir ~ey geliyor ... buyuk hrrstzlarm bag1~ yalanlarmda ... Duvan y~mrugu1)1a.vurmak istiyorurn, Vicdansiz da olabilirdiniz dedirn gayriihtiyari ... Yaradana slgmmak isjryorum zaman zarnan, Baz.l.~eyleri kafay,a takmak [stemiyorurn ama -Ben kancayi bile incitrnedjm, calmadim, 91rpmad1m/ ailerne cocuklanma kazandigrm helal l:)az1lanna kafaY1 takmak istryorum ... parayla baktrm. Elirnden geldigince [akire [ukaraya yardrm ettim. Nas1l vicdansiz olayrm, Bir cok ~y.. deniyorurn; vicdanum kapatryorurn neden? Goz kepenklerirni indiriyoruin, Muzigin sesini a~lyorum,{ koyunLan sayryorurn, H1zl1 ve of keden uzak bir sekilde konustu. Kannca d~gil del insanlar olurken bir ~ey yaptm Uyumaya cabahyorum rm? Calmadm da calanlara engel olmaya ~al1~tm rm? Vicdanm rahat bir _§eklldeJaklTe fukaAma hep bocaljyorum, raya y'ard1m ettin de neden faklT ve fukara olduklanm aklma getirdin mi? oorarna rm bunlan. Ama heeeep bocaliyorurn ... Bertolt Brecht'in "lyi adama bir iki soru" ~iiri geldi akbma. lcim icime anlattu aslmda vicdansizhk denilen seyin katliamlarda kullamlamayacagrm. Barbarca ~iddet gosterllerine Bo~ ver diyorurn en azmdan deniyorum ... vicdansizhk denilemeyecegini. Bu icsel rnahkernenin dramatize edilemeyecegini. Adi olaylan bumerang olarak kullarnp dar agacma krediyle ald1g1m1z arabalarla gittigimizi ... lcirn icime anlatt1j hayvan barmaklanrn dolasrp su verrnemi saglayanm vicdan olmadtgnu, koy okullanna malzeme toplamak i~in mahalledeki herkesin kapisrru calmarm sag[ayanm vicdan olmad1gm1/ isyanrmm vicdansizhk olrnadjgnu, sabah ~ektigim vicdan azabmm venilrnesi gereken bir dusrnan oldugunu. lcirn icime anlattl. .. Hakhsrmz dedim. -iyi birine benziyorsunuz. Cab~m/_gerekirse limon satm. iyi bir evlat, iyi bir insan olun. Kendjnize, memlekete faydal1 olun. Hadi cikahm. Size birkac yer tari] edeyim. Eski birkac arkadas, Yard1mc1 olurlar, Ben de vakitlice evirne gideyim, Tesekkur ettirn. ~UTaya bakm dedi ayaga kalkngrmda. "lcimizde giz[i bir klTba~ tasryan [uvenalis ya adaleti onemserneyen iyi bir insan olacagrm ya da adaletli gercekten iyi bir insan ... Gu[umsedi, Aklmi ve duygulanm cellatlara teslim etrneyi seven insanlardandr. Masals1 of is ten cikarken hoscakalm dedim. -Gule gule!
0

cellat."

Vicdan cividir. Kanatngmda sesinin icindeki yuregine. Her adrrrurun aglrligml
yankrsrrun

karsmdakinin. ve kanatnjnrun

kird,gmda karsrdan gelen kmlrna du~tugu halin portresini cakar

I
I!I

ta~lyan bacaklann,

her dokundugunda

hastahk

bulasan ellerin ve her gordugu oluyle kaparup olen gozlerin varsa, vicdan sana ara srra ugrayan bir halin adt degildir sadece. Agzmm icindeki, mors sinyali gibi kesik kesik ama durmadan sizlayan. ge~mek nedir bilmeyen bir dis agns,d,r vicdan. Ve disindeki agnnm etki alaru butun bir vucut olrnustur her zaman. "Havalandrrrna" denilen hapishane avlusuna cikrna saatinde hava, yagrnurlu ve gok gurul-

R GuLER

"ViCDANIN YA?ADIGI MEKAN, TIPKI RUH eiei iN5AN 5EDENiYDi VE 5EDEN (>LDUGUNDE VICDAN DA OLUYORDU 5EDENLE 5iRLiKTE. .. ... " ViCDAN DA RUH GI51 EZEll MIYDI ACA5A?
Kuscunun ilk karsrlasrnasinda, Etrafindaki ayaglyla itekledigi kusun
0

bakmakta zorlanmalanndan uyand,rd,g,

dolayr.

vicdan da buyudu

boylelikle.

onlarca kafesten gelen kus sesi,

vicdarun dilinden geliyordu ~unku. Gelrnisti iste. Ozgurlukten
0

tuluydu. Volta attlgl dar avluda, hapishane duvarlanrun

dismdan

kollanrn uzatrrus aga~lann kolu kmldr. Kink k~l:

koyulasnrdrgr,

cukuru andiran

losluklar vardr.

Aga~lardan birinin

kadar uzak olsa da bahann kokusu kahn duvarlan, uzerinde a~arak. gelrnisti. Onun icin arnk

ayaklanrun on adrrn uzagma dustu. Dondu. sesin geldigi yone baku. Kink kolda parmak g,b, bir kiprrn. Urnursamadr. Sonra bir nefes cekti ve bir nefes verdi. Yagmur damlalan, havalanan kaprrun oldugu tarafa. oren parmak Ve demir parrnakh sigara dumaruru delip kevgire cevirdi, Elindeki sigarayi am. Kink kolla aradaki mesafe kapandi. Ayaglyla itekledi once. Geriye dondu sonra, demir parrnaklrkh Uyuyan vicdan uyandi. Tekrar dondu arkasina. Ayagmm ucunda durmadan

otun dahi bitrnedig: avluyu ve nihayet demir parrnakliklan kuscunun elinde ikinci kafesinden havalandr.

gitme vakti de gelrnisti. Hem kuscu gibi rnuebber cezah degildi ki. Ilk kafesin kaprsi acrld: ve Bir sure uctu, geri geldi. Ku~~u "Git, benim icin olsun, serce, eski dostu kuscunun

yrldizlardan
elinden.

bir ismk kopart"

dedi. "Kendine tombul bir es bul, onunla u~, yavrulann

burada hicbir zaman goremeyecegin yerler gor." Tekrar havalandi

kadar serceyi aldt ve gardiyanm gozlerinin icine baka baka girdi kapidan.

kap: kapandi ardindan.
Yurudugu koridorun solunda bir demir parrnakhkh kapi daha kapandr. ikinci defa. Temiz

Serce durmadan kanat ~Irptl, yoruldu, yiyecek bulrnarun acemiligin: yasadi bir sure. Kendi kafesine cok benzeyen bir kafes gordu. Zaten butun kafesler birbirine insanlar icin yaptlanlar dogru kanat ~Irpmaya ile kuslar icin yaprlanlar arasinda basladr.Tipki golgesinin fark yoktu. Kuslarrn gardiyanlan da sahipleriydi. Yoruldugu arkasmdaki
0

kadar benzerdi ki. ali~tlgl esaretine gibi. Kafesin

corabiru buzup rahat bir yuva haline getirmeden once masaya koydu elindeki serceyi. Tam olarak su i~tigi kuparun yanma. Masanm yarundaki sandalyeye oturdugunda, onunden ge~en bir hamam bocegini gormesiyle onun serce icin proteini yuksek bir besin oldugu dusuncesi
ge~ti akhndan. Cevik bir hareketle onceden ald,g, canlara bir yenisini daha katn. Son olan, u~uncu defaydi. Su kupasrrun
icinde:

boyutlan drsinda neredeyse hicbir ozgurlugunden

daha once ozgurlLige kanat ~Irptlgl gizleyemedigi

kapidan,

altrms yaslarmda, yakisikh yuzune ya~liligm

~izdigi derin ~izgileri,

k'rd'g'

ekmek parcasrm.harnarn

boceginden geriye

ya~ad'g' gecekondunun

birisi cikn. Elinde katlanrrus bir gazete

kalaru ve biraz suyu kibrit copuyle ezerek ve kansnrarak hamlad,g, yemegi yine kibrit copuyle verdi. Kibrit copuntl, iki adam oldurdugu silahm kabzasrm arkasindan kavrayan bas parmagl
arasina

kag,d,yla. Kafesin zeminine serilmek uzere. Serce, kafesin etrafmda gezindi, yerden biraz yukseldikten sonra kafese yaklasu. kafesin kucuk kaprsrru secti kucuk gozleri. Yoneldi kapiya. Gordu yasl: adarru. Geri cekildi. Yasl: adam da fark etti serceyi. "Biri oldu, bir digeri hemen bitti on un yerine" dedi. "Sirndi temizledim kafesi, uc hadi nereden geldiysen oraya." Yalruzdi halbuki. Oyun oynuyordu. olan hapishanedeki gecekonduda. Karanhk, gecekondunun uzerine bir karganm tuyu gibi kondu. Oyuncu, siyah dosernesi erkeklerle, kadrnlann kadmlarla beraber eglenmesi koCok da zor olmuyordu onun icin. C::unku eski bir sinema oyuncufarksiz

ile tetigi ceken isaret parrnagmm

sikrsnrrmsu.
Mah-

Sercenin buyuyecegi kadar bir zaman ge~ti hapishanede yenen ilk yemegin ardindan. yapabilir
krvarna

kumdan ald,g, egitimle, yeni tayin olrnus hapishane rnudurunu etkileyecek kucuk bir gosteri gelmi~ti. Hapishane eski rnudurunun, halefini hapishanede bir ~eziy.e ~,kard'g' sirada, mahkum "Lutfen sunu bir izler misiniz?" dedikten hemen sonra yaptl gostensini; hem de mahkumun
bakrlrnasi

suydu. Kuskundu ama birileri el birligi ile kusturmustu onu. 0, kusturrnedi serceyi. Geldigi yer kafesinden baska bir kafese girdi serce. hapishaneden bir

onunde yaptlgl gibi. Zaten ihtiyaci yoktu medeni cesarete. Bazt inkaprsi aralanrmsn.

sanlardan daha medeni ve ~ogundan daha cesurdu. Gosterinin sonunda hapishanede kus icin izin cikrrus ve bu bakrrn icin gerekli seylerin karsrlanmasinm diger mahkumlar icin gonderdigi Aralanan kapidan. ailelerinin kuslar da crkageldi. Ancak

yrrnk bir koltukta Orner Seyfettin'in "Harem" adh kitabrru okuyordu. Kitapta evli cift. evde

bazrlan.

hapishanenin ilk kuscusunun hucresinde ya~amaya devam etti. Sahiplerinin onlara

..

verdikleri

eglencelerde erkeklerin

nusunda anlasrmstr. Birbirini seven kan-koca cok kiskandrklan eslerini korumak icin bunun uygun oldugunu dusunrnustu. Kitapta ne varsa on un hayatmda da vardr. Belki biraz eksik

bakmakta wrlanmalanndan dolayr. Kuscunun ilk karsilasrnasmda, ayaglyla itekledig! kusun uyandrrdrg: vicdan da buyudu boylelikle. Etrafmdaki onlarca kafesten gelen kus sesi, 0 vicdarun dilinden geliyordu ~unku. Gelrnisti iste. Ozgurlukten 0 kadar uzak olsa da bahann kokusu kahn duvarlan, uzerinde otun dahi bitmedigi avluyu ve nihayet demir parrnakliklan asarak gelmi~ti. Onun icin arnk gitme vakti de gelrnistl. Hem kuscu gibi rnuebbet cezah degildi ki. ilk kafesin kaprsi acildr ve kuscunun elinde ikinci kafesinden havalandi. Bir sure uctu, geri geldi. Kuscu "Git, benim icin yrldrzlardan bir ismk kopart" dedi. "Kendine tombul bir e~ bul, onunla u~, yavrulann olsun, burada hicbir zaman goremeyecegin yerler gor." Tekrar havalandi serce, eski dostu kuscunun elinden. Serce durmadan kanat ~Irptl, yoruldu, yiyecek bulrnarun acerniligini yasad: bir sure. Kendi kafesine cok benzeyen bir kafes gordu. Zaten butun kafesler birbirine 0 kadar benzerdi ki. insanlar icin yaprlanlar ile kuslar icin yaprlanlar arasmda boyutlan dismda neredeyse hicbir fark yoktu. Kuslann gardiyanlan da sahipleriydi. Yoruldugu ozgurlugunden all~tlgi esaretine dogru kanat ~Irpmaya basladr.Trpki daha once ozgurluge kanat ~Irptlgl gibi. Kafesin arkasindaki kapidan, altrms yaslannda, yakisrkl: yuzune ya~lIlIgm ~izdigi derin ~izgileri, ya~ad'g' gecekondunun golgesinin gizleyemedigi birisi cikn. Elinde katlanrrus bir gazete kagrdryla. Kafesin zeminine serilmek uzere, Serce, kafesin etrafmda gezindi, yerden biraz yukseldikren sonra kafese yaklasn. kafesin kucuk kaprsiru secti kucuk gozleri. Yoneldi kapiya. Gordu ya~1I adarru. Geri ceklldi. Ya~1Iadam da fark etti serceyi, "Biri oldu, bir digeri hemen bitti on un yerine" dedi. "Simdi temizledim kafesi, uc hadi nereden geldiysen oraya." Yalmzdi halbuki. Oyun oynuyordu. Cok da zor olmuyordu on un icin. ~unku eski bir sinema oyuncusuydu. Kilskilndil ama birileri el birligi ile kusturmu~tu onu. 0, kusturrnedi serceyi, Geldigi yer olan hapishanedeki kafesinden baska bir kafese girdi serce, hapishaneden farksrz bir gecekonduda. Karanhk, gecekondunun uzerine bir kargarun tuyu gibi kondu. Oyuncu, siyah dosemesi yrruk bir koltukta Orner Seyfettin'in "Harem" adh kitabrru okuyordu. Kitapta evli cift, evde verdikleri eglencelerde erkeklerin erkeklerle, kadmlann kadmlarla beraber eglenmesi konusunda anlasrrusn. Birbirini seven kan-koca cok krskandiklan eslerini korumak icin bunun uygun oldugunu du~unmu~tu. Kitapta ne varsa on un hayannda da vardr. Belki biraz eksik olarak. Bir esi vardi mesela ama ay nyd I. Arkadaslan da vardi ama onu bir kenara itrnislerdi ve araYlp sorrnuyorlardr. Okudugu kitabt koltuga brrakn. Ayaga kalkrp, kafesin kaprsrru acn. Serce kafesten kucuk adrrnlar ata ata drsan cikn. Oyuncu, koltukta eski yerini aldi, okumaya devam edecekti ama edemedi. Oturdugu koltukta aruk sol yanma du~mu~ bir olu bas ve okurken yanm b,raktlg' harernlik-selarnhk bir eglence vardr. Sag bas parrnag: kitabm tam olarak bu eglenceden bahsedilen iki sayfarun arasinda kalrrusn. Serce, evdeki ikinci ve son kitap olan "Rahmi Bey" adh kitabm uzerine kondu. Basrru sagyanma egdi. Oyuncunun sag omzuna, yaptlgl iyilikleri yazan bir melek gibi kondu sonra. Karsrsmdaki acrk pencereyi gordukten sonra karanhgm icine daldr. Sabahm gune~ dogmadan onceki serinligiyle beraber gecekondunun uzerindeki siyah tuy yava~ yava~ uzakla~tI. i~inde, bo~ bir kafes, arka taraflan kesik bir ~ift ayakkabl, ~akmak, bardak, siyah kordonlu saat, koltuk uzerinde "Harem" adll kitap, sehpada elli kuru~ ve

"Rahmi Bey" isimli kitap ile "Gozurnden akan iki damla yas" ibaresi ile baslayrp "Bu dunya neye yarar" ibaresiyle biten dort sayfahk siir yazrh not defterinden baska bir ~ey olmayan gecekondunun uzerindeki en buyuk yuk, boylelikle kalkn. lcinde ya~ad'g' halkrn olu gibi uyuyan vicdaruna eslik edecek olu bir vicdaru vardi arnk. Yasarken oldurulerneyen vicdan, oliim geldigi icin direnmeden oluyordu. Vicdarun ya~ad'gl mekan, npki ruh gibi insan bedeniydi ve beden oldugunde vicdan da oluyordu bedenle birlikte. Vicdan da ruh gibi ezeli miydi acaba? 0 da bedende hapsolmus ruhun icinde npki kafes icindeki kafeste ya~ayan serce gibi mi yasryordu? Beden birinci kafesiyken ruh hapsoldugu ikinci bir kafes miydi? Ruh ve bedenle bagm, kopanp bir toplumu saracak kadar yayilarruyordu anlasilan. ~akdd'g' yurekte nabrz gibi aynl yerde atmaYI surduruyordu ama 0 kadar ... 'Toplumsal vicdan" denilen kavram hicbir toplumda var olmayan bir zrrvaydi belki de. Serce gecekonduya gelirken ge~tigi yollardan yine ge~ti. Bu sefer son gordugunu ilk ve ilk gordugunu son gosterecek tersine bir yolculuk yaptl. Gordiikleri tersten siralaruyordu ve ilk yolculuktan farkh olarak bu defa ustlerine gece bulasrnrsn. iki demir parrnakhk arasmda, kuscunun yerde, agzmda sigarayla sag eliyle tuttugu hasta kusa ilac icirrneye ~all~tlgml gordu. Kuscunun yuzundeki kederli havada sigara durnaru hayalet gibi dolasip kayboldu. Basrru cevirdi. Ucmaktan yorgun du~mu~ dostunu gormesiyle krsa bir an, bir dirilik yayrld: bedenine. Kederli bir gulumseme belirdi yuzunde. Eline ald,g, serceyi yuzune yaklasnrarak "Sen de benim gibi rnuebbersln" dedi. "Yanhs zamanda yanhs yerdesin dostum, gitmelisin yoksa ..." Devarruru soylernek icinden gelmedi. Ashnda ad: arulrnayarak kacilacaguu sandlgl bir ger~egi soyleyernedi. iki demir parrnakhk arasinda b,rakt'g' scree bir kus salmcagmdayrms gibi sallandi. Dondu sonra, kuscunun bulundugu tarafa. Kuscu, "Hadi, toz 01 arnk" dedi. Toz olmadi kus, ucarak geldi ve kuscunun sag omzuna bir deniz korsarurun omzundan hie aynlmayan bir papagan gibi kondu. Konussa gidemeyecegini soylerdi. Drsansmm icerden daha kotu oldugunu soylerdi. Birkac gun ge~ti ve koskoca dunya kucucuk bir serce bedenini tasiyarnadrg: icin kusup disan atn icinden: sercenin hasta oldugu bahanesiyle. Kuscunun elindeki ku~uk bedeni goren gardiyan "Yazrk!" dedi. Kuscu, "Ozulme!Sadece bir ser~e ... Onu brrakmrsnrn ama sarunrn drsansi zor geldi. Otlakcihk yapacagl yere geri geldi. Bir dilenci olarak dogmu~tu zaten. Beni dinlemedi, onu uyarml~tlm. Cok aCI cekti. Konusabilecegl biri yerine duvarlan tercih etti." dedi, birkac defa isaret parmagrm rsirarak. Bir sigara yakn. Ayaga kalkn. Gardiyarun gozlerinin icine baka baka, "Cok para etmezdi zaten" dedi. Kuscunun elindeki kus kafasi, anahtarhk gibi sallandi. Bir kus daha olrnustu. Getirttigi kuslarla ilgili dergilerde "Septik ates" olarak adlandmlan, kuslann olrneden once gosterdigi belirtilerle tarurnlanan bir hastahk geciriyordu. Ama bu hastal,gm bilinen bir tedavi yonterni yoktu. Bir faydasi olur urnidiyle ~agnlan veteriner de aynl seyleri soylernisti. Kuscu, kibrit uclanndan hamlad,g, uyduruk bir sulfur solUsyonunu da uygulad, kuslar uzerinde. Ama nafile. Her ge~en gun olu kus anahtarhklanna bir yenisi daha kanhyordu. Ve her ge~en gun bir umut kapisi daha kaparnyordu, Elli dorduncu, yani son kus da oldu. Elli dort kere bl~aklandl, elli dart kere ihanete ugrad,. Kmlan her umut onu eski yalmzllgma, ,ss,zlIgma yakla~tlrdl. Puslu gecelerde, derin vadilere du~memek i~in yuksek daglara tutunmaya ~all~an, belirip kaybolan bir yddlz gibi seyretti vicdanmm sonu~unu.Ve yddlz, derin vadilerde yitip gitti.

..
melistukel@ mail.com

iEliNIII

BACK TO BLACK

club

Ge9tigimiz aYi kara bir 23 Temmuz gunu, basmda yaytnlartnca evinde olu l7ulundugu haber edilen, ancak blr yandan da 'kalabahk blr parti sirasmda eski kocast Blake Plelder-Civil'in kucagtnda son nefesini verdigi de iddia edilen Amy Winehouse -artik her nasll vuku bulduysaara~lz~a~ aynldr, Canh canh goremeden O'nu, dinleyemeden daha gekiPgl'ttl ... "Will You 5till Ieve Me." nin can yakici sozleri "You Know I'm No Good"un ka5~(;zge.tqel~h9ik;Just Friends" in Karayiplere goturen melodileri, "Back to Black in ~imdiki zaman R&B'si ve ge~mi~tn derin 50ul'unun bir bile!?kesi olmast ve tum digerleri ... Akillaraa kalan 90k Ama keske yakmdan gorebilseydik senl beAmy...

daha fazlasi elbette.

Townda gezerken ya da vir mekandan crkarken Uzerine patlayan fla~laraan asm derecede rahatsiz olmasuu uyu~turucunun yarattlgI muhtemel hassaslyete vagrayan da var, henUz bu star olma mevzusuna ah~amaalgmaan kaynaklanan vir refieks olauguna inanan da, Fakat Winehouse'un Uzerine etiketlenen ve g14~rek karakterlni ele geyiren ~u "heroin schlck" im~il a.s.I'I:naalfef;l{e;tt{er/ki proJe yah~masmm UrUnUaUr.En vir onemli temsilcllerinden virl Kate Moss, daha kUyUk voyutlu vir takun takip~ilerinaen viri de Lindsay Lehan olan bu imaj sUrUklenmesinin parllaayan yem Yllalzl Winehouse'm hayatmm parllalanmasl ve hayatmm bu kadar trajik vir ~ekilae sonlanmas: istenilen vir olay' olmasa da, proJeyi yoneten kisllerin muhakkak Ri ongorQugU vir ger~eR olarak her zaman goz onUnae tutulmafl, es ge~ilmemeliyai. "Rehav".par~asl ile va~l~yan vaglmh, sorunlu ve fakat ozgUr kiz Rafasl, ashnda Winehouse'l en va~maa etklsl alfina almaml~tl, aiyeviliriz. Parvamn kli~inae gayet saghkh gorUnen ve yanaklarl aolgun geny vir kadrn varal ne Cteolea, 'ranlhanl derlerya, "0 tfeg"ir de, cevresi kotUyaU". .:» ~ '5 Durum klsac vi!j1Ie/a~lklanavilir.

"Back to Brack" lslmll album ile hsteJerin ba~tna oturmu~ ama yetmemi?, kendisi ile alakah alakasiz herkesln nihunda tedavlye de kalkl~ml~tlr. Ba~ardl nn derseniz, ona iuphe yok. I(endi dunyastndaki sorurilari anlatirken blr yandan da henuz performans sergileyemedigi bir ~ok illkenin bir 90k ~enrinde feci alakasfz mevzulara bile biribir ~~~It merhem oluyor, herkesin kafasmda ba~kal~!ilp, guzelle~iy'ordu. Yani~ Amy Winehouse'tn"I told you I was trouble- You knowthat I'm no good derken ne demek iste_qJgielJze~ onemli ama dinleyicinin bunu 'kendi hayatma adap,te etmesif;GalfItJeI1iT~w'n'a de benzemeyenba~ka bir hi9 ~ehirde ya~achglsev_gilimilnasebetine mudahale edebilmssl, 0 milnasebet i9inde bu cumlereri anlamladrrabllmesi de muhlm bir mevzu sonu9-

2005 yihmn ba~tnda, herkesin 90k iyi bildigi ~u bir takim baglmhhkrartntn tedavisl i9in klinige yatmastntn ~erekli oldugunu du~unenlerin saYlsl ne kadaf fazla olursa olsun, fena fialde kendine donerek blr ~ef?it oto-tedavi y,ontemi .geli~tiren Winehouse, 91kardlgl

ile Camden Towndan ayrlhrken de p,e~inae yine paparazzller vardt Amy Winehouse'm. Bir ceset torbasmm i~inae yatarken etrafi olauk~a kalabahkti. I~inae cansiz vir bl~imae yattlgl bordo renkli fermuarh o torvaYI gorenler "Oh, my Goa" falan aiye say.lkhy.0rau. Kaplsmm onUne 5mirnoff ~i~esi ya ita i~tigi sigaraaan vir paket brrakanlar vardf

Uzerinde "Ozel Ambulans" y'azan siyah renkli vir ara~

KLOBE HOSGELDiN AMYl

tao

Uyu~turucu baglmhsl ve alkolik olarak lanse edilmesinin bir ge~it rant g~tlrisi oldugu ve bu konuda fena halde somurUidugu a~ikar olan Amy Winehouse ashna bakarsamz, kaprsmda uzun sureler bekleyen paparazzicige aClylp onu evine alan, vir muddet sonra da onu markete gohderip bira aldlran bir candir, 5enin benlm gibi biridir sanki. Camden

Ama belki de samlalgl kadar feci vir ~ekilae qeli~miy'orau oteki tarafta i~ler ... 50nu~ta herkesin ailinae vir Cluv27 Iaf aolamyor. BUtUn televizyon

00

~ahsetti. 6u kHip -krsaca bahsefmek gerekirse- 27 ya~tnaa, gizemli ve bsklerlmedlk ~ekillerae hayattnl kay~etmi~ me~hur muzisyenlerinin oteki dunyaaa olu~turauklarl au~unUien bir tur, yapum aU~'ya fakat inekam bl7ur tarafa ait l1ir olusum, Eee... Amy de Z7 slnde hay'ata veda etti ne de olea. O'nu da bu klu~un ~ir uyesi olarak befilmsemek gayet normal 0 halde.

kanallan ve sosyal meaya; Amy'nin de klube katllalgtnaan

"SEVD~Gi ?AN~T9IY~ C.iDDi MA~ADA SEVEN..H~.9BIR DINLEYICI~ Bp REZIL OLU~ .yE DU.~U~ DURU~U~A SINIR.LENEMEZ, " BOYLESINE KALPSIZ BIR TEPKI VEREMEZ. de ~ir doktorun yantnda olmasi gerektigi ~elli olan Winehouse, fena halde yuhalanml~, 'herkesln hemen havaya kaldlralgl cep telefonlan ile t~peden a~agl nastl da fena j;ir ~ivimde yuvarlandlgl acemice t;el.gelenmi~ ve defalarca 'Jere du~up kalkmaei kay'dedilmi~ti. I\onserin durum iti~arl ile wtal edilmesinin arthnaan, sinirli kala~ahga uzatilan mikrofonlara vogunluk hep aynt slnlr ile cevap' veriy'ordu. Herkes klzlyorq,u .. Ned~n ~arkl soyleyemeyecek ~irini buraya getiriyorrar? dlyen blle vardl. var. Katrksu vir fan asia VU sozu soyletnez. Hadi "fan viraz (firkin vir kelime oldu. Sevdigi sanatylYI ciddi manada seven hivvir dinleyici, VU rezil olui ve du~u~ aurum una sinirlenemez, ~bylesine ~alpsiz vir tepkl veremez. Sonuyta ortada istenI~te VU cumle ile gozumuzun onunde parlldayan vir ger~ek

o halde belki de Clu~2 7'nin sayglaeger uyeleri ayakta kar~tlaal O'nu. 0 zaman en ~a~ta Kurt Col1ainauruYQrau herhalde, en genvleri olaugunaan. Sonra slrayla Jim 'Mcrrlson, Janis Joplin ve en arkada tum hey'~eti ile Jimmy Hendrix, 27'sinaeh genv ve 27'sine _gelalginae OImeJ.i planlayan, kitlelerce Ra~ul gormu~ ~Ir sanatvl aegilseniz asia ainleyemeyeceginiz iniizlkler y'aplyorlar l?elki ae orada, Joplin sonra kenara vekiyor Amy'yi ~erhalae, 1969 ylhnaa yeni albllm gah~mastna ilham kaynaql clmaei i.~tn yentaen ~a~laalgl eroinden ~ahseaiyor. Iaf olsun aiye tavii. Artlk her ~ey' ivin vok gev ne de olsa. Trajik hayatlartn efsane lelmlerl ovur aunyad~ farkh blr ~oyulta ijelki de hepimlzden iyi taklhyorlar ... Kim ~ilir?
Amy Winehouse'tn GrammY,'leri nereaeyse sijpuraugu ve resmen kaslp kavuraugu 0 YII, yeniHarman'aa k'enaislnaen ~ahsetmi~, &uyuk blr co~ku ile adnn anml~tlk. YazlYI yazarken el~ette teairginaik. ~unku bahsl geven her ne kaaar sesiyle ortahgl Ylkan ve imajl ile herkes'ten farkh olaugunu aVlkva ~elli eaen _gugHi orunen ~ir kadm da elsa, zaYlfyanlarl g aa ap'aclk gorUle~ihyorau ashnda, Simai OIaugunu iJu~unmek hem ~a~ulfenilmi~ !;Ir gervek hem ae algllanmasl blr 0 kadar guv ~Ir kayip, Onu tum Dunya'ya aym hizla yaYllan Winehouse'tn Turkiye'ae tanmmasi ve aniaen sevilmesi de hi~~ir ulkeden geri kalmaml~tlr. Ya~aalgl sorunlar nedeni ile geciken turnesii ~ilaiginiz iizere, ancak 2011 y'lhna ~Ianlanml~tl. 6elgraa Kcnserl'nde ust uste denemeslne ragmen ~arl<llarlnt soy'lemekte ~a~arlslz olan ve her hallnden ashnaa sahnede aegil

emeyen vir durum oldugu apa~lk. PsikolojiR vir sorun oldugu da ~~ikar. Ve zaten kadmm billnen vir vaglmhhk sorunu var. Ha, Rehav'l dinlerken iyiydi! Zaten demiitl orada: "I won't go go go!" diye... ~arl<IYI soylerken Iyi! Kadin demi~ti gitmeyec~_glm" djye. Sen de tekrarlaml~ttn ya hani "no no no!" diy~! Heey! "Gitme be Amy!" diyordun hani, aferim yekiyorun!~oldu? Durumlan elbette ki fok farkh olea da: seneler evvel vuku bulan ve Duman Gruvu nun sollstl Kaan Tangoze ile ilgili vir ornek geliyor akhma, 0 sene, sevgilisi kendintjimnasti~ ipi ile odastnaaRi dolaba asarak intihar etmi~ olan Tangoze'nin'kendini toparlaml~ olrnasim klmse veklemiyordu. Fakat uzun ~aman. geymi~ti ve "gosteri devam etmeli" geyikleri falan I~te, vlhyorsunuz ...

*GER~EK VE VEFALI DiNLEYici*

00

Mimar 5inan Oniversitesi'nin d_cnizenazlr V~h~eSindeS~hn~ye lkan Duman v.e solqun benizli lango;z:e~ i .i i.ark-'rsoy.I'ledi fjir cr, rtatlJ Is}.nqltqJan llerkcp sah,nedekaraya iktlen.. lcke vo ka ~I~esl gorundu. 50nr;1kl ~~rkIYI tam olarak so.yleyemeyen l~~~~~e,J:~qiiin~ ~1~leyerfkalabaliktan yardrm arml~tl ve en Z'eYiCireriqO~tn~i9diQi~ ....(Ki ~oglJdelicesine T,!nqo;z:e'y~ aerk atunlardifl Olu~uyorl Ya~ad.l.glauygu yogunluglJ'fldankuOlaYI , ~emef1cCCIdumanl~.an leJnqoz~,ye-Hemen p.onr@klar I~nlda i fevkalade ir deste gelmi~"'tl': I\lrml~ K~lbi,nit idl .. oyl~diqi s ~arkl, Nt;redeyse WI rotonu e inden a al guruh angoze mn se n,eg beraber soyledi: v~~6:":~~r~~~i'er yedik ~e~ ii~~~~e-~~,aglama ~!1r~ ~a q. V.tf~dik::~:Q~ s'iaolu_neea~!"~Idi ~'krofo~dankelini aog~une qottr~p efeldl haf11~,e langoze,-le~e ur ettl her ese. I\oskoca vir alab I ile te vir alJam fecI ~e i1deanlastrlar, sanki sarlhp irbir erini tese Ii ettiler.

g

He~~e~.ggz.~ndeki o,pe,rqeyi~a~lr51n. '(~~anan Plir,jrajedidihr. Prod~ktorunu, men~lerlnl, eVln .. yerdlql partl e~f"e saea I e sabah ed~n se kinlarmJ vc 0 umunderf 5o~a ay camm a.rkiildq~ltlJ' ceRen,denyolarl ~ir a.raya,t9P'laYin. CMi 5u~ludur. Farkh I aJI!1ayesmdemDd~ endustrJsn1i,nvega k tlh ya~ap11 nedeni i ~ de,med'y'~nmtevkalad~ ,~eki9i vluld gu i.l)~hojJse m cenazetorem dahl vir ~ovdu scvqlh seYlrcl er. '~ClnlWif1ehouse qivi,top.l~yan kadlnJ~r,ellerlnde ~ttu~f<rl tlJ.endillerliOi gram vir llilhl 1~lafmadan torcnden aynl liar. ,IJOkuyalnl? Iglna 19rtak olmad,klarl, soruntanm pa_y a~m dlkl~rl vtr arf.ad;1~ f11e.zarl(ktiil.ol~nC4 ancak vrr Twitter eayrasi kadar yakm olada viliyordu. Yam oldukca uzak.

h~

HAYTE5Ti KADAR...!

bira mal<lazl~ a111 I"S;1n iraz du~undukc.e,vulaflara cevap a vermemeyi ar indan vu kadar soz s~lenen"ir ..oliiniinpe~in~~h yapllfl~ vir va~ a terviye~izlik ,Ql,ara vUI~gr. fjilqig,inlz u t)u testisi su YQrundaklrfllr qeYlql ba se ll,JJm. 1r insa bunu 6 f1asll der, 61r11ii,,~ viripif1, tfranfdav voy e ~kQnu~milnin h~'vir
kanuna uymadlglr)l, hicbir l11antl~In ve vlcdamn vunu k vul e~me.veceqiniI)a"sllgorrft~? ~~rne ne,k4d~r kOtiikkq~ltler ..elgi ml? Ya da ~andll.umlzdan a kU~iJk ~ylnlerl. Aym al 51Zsoz er nidt;n ya~aml[1T yitiren efne Jo~yfOf;ter i~i~ dC s ylenmi~ti; ul~rlllhr tJJh~tantropoz, uadam;&aratlnaan, iinkUK~ndikiiciik atasmda vt;t1enmem1~tlFoster I1J 0 gece se '~It;dlql davr.tm~ ~ iclmlni ve l<endli'rni ahlak polisi ellel11i~ti ki lIcmeo lafl vir Y..tpl~tlrdl. Hmca ~Iu~, ~ger vats~ t~ ii ,oyle,vir ~ey, kendislne QuyulansayglnlQtumunu lJe c> cumle ile y'ltlrdl. Amy WineHouscIn d~rumunda ise iilymCii~leYi, kiiCii1kf:fa~Ir)In OIcusiinii kilmtl~,ma ist§rcesi,lJ~ Yonca v~lmikl !5oye i.llJaha ytfrat(cJ olama I. a~aga,n qitn tekrar aul U uc u ar 'Slm. Vemek ki Evcimi de OIemnk,'nfoldugunu,ya~as~ ve sa~ Ikh orsa diinya miizigine neler katabl ecegim goremiyordu ve birmiyordu.

Kimk'kiic.iik kafahlann ettigb' ~u zalj_m.Jafl~rlashndabir kenara

s

iliHinM
---NSIZ BiR YAZINTI

. K.orqy'l severiim. 6yll~ boyl~ deg~,1I. E7peyseve., rim. Iyidiir K.oroly'. an911F.]b~zden~lr. Bu uc tone , 1b0lSIt c gibi g6runen kelflmenlln 1<;1In1 IlaylSl ylo doldurur orne. Bir derdim oldugundo 19az~n uzun uzun onlott n m, bozen "Nerdesln sen! dlye serzelenl§lerde bulunurum, Bozen 0 bono "YOI§ yor rnusun? dliye sorer. 1 Bu kodor uzok ve ZOimOlnS1Z olsok do ,sanoll ale~IF'1 yal§olml§hSlmlz

ogrendik bunu, Sonro orodo bir dertlerimizi onlott t k. Onun anollog ve bence bir h~~ltOil !benze~ meyen ifotograiflon no photoshop mudohqleleri yOlptl k.Bir fotosrafl ndo oth kan nCOYl "elle,nm OI<;ml§ bir kl:Z;, ifotogr!l11nln uzerme montaJlalrn 1§tl k. Benirn depresiflikten uzaklo§ p. rnonik donernirni ya§o~jlSlm zornonlor ojdu, Bahalr fotograflan cektim, s"II"k soluk. noii renkleri alan . Guzel c;ocuklardlk .Doho 0 zornonlor Arnelie. Jeux D'enforits filrnleri bu kodor P~PUIEp.olrl1aml§tl alma fotograflanmlzln renkleri hisleri, hep 0 tonkirdoyd i. Hoyoto doir inond iklcmrrn z dd ...

t

sonol

olrnoyon

vord u.

dostluk

tirnsollerinden

birini

TOlnl§tlSlmlz zornorn dial hatlrillyorum. Fotog,rolfa yeni lba§laml§tlm. Y}I M,'s 200? olmdh . Turk fotografC;llann olduSl:J. ,uydluruk bir fotograf siitesiine herkesin begenec~s~ cinsten k~nd~ imce <;_Qk olnlamlandlrdlglm fotosro'flo,n,,,y,ukluyordum" Yuzumu IRarc;o por<;q edip, Ibulle~tllrllyordum meselol" SOIUO k urru z i rujun daSlldllSl rnutsuz ka~lfl foto,$rolflan "C;~kiiyordum." Fotograt~ oltkm no Ikinci ,Ye:nl!,den huzurba? .dizeler YOlzl,Y5?rdur1r1, Bileklerimi Jilletle kesmis hissi vererek c;ektlSlm Ibn foto$raf olay yar,atml§tl .. 0 sa~m,q sopan fotosrafC;l gec;inen herkesln Ibn melonkolis] yarml§, herkes ne roldl~r d.a jnutsuzrnus, dive seviniyordurn fotograf Ibese,rllld!kc;e" . ,I(oray d,~ Jb~, monyaklll klon m uzerme uzun ~zun §eyl~r s9ylefTll§tl bono. Sonro rneslektos q11dusumuzu. deride II§S!Z kalacolglml~l,. " te"lmelerden ekmek yiyem~y'e<;eglmizi osrendllnl). E§ zornonh olmod 1 almol 11~lm1Ze falrkrl zemmlerale ve zomonlordc d
v
"V

fotosraflanml, Xo,zd1kllainml.payla§maz." oldum. Kendii istedigimden filon 91eS1t"loenlm, 90,rufll1Cle.k tok mt im vOlrall, herkes bem qorsun. sevsm. blls~n IIStlyordum; fokot o§lk olmusturn, olldus~mu sonml§tlm, cok feno aldolnml§tlm.~ A§l~ q!dusum o[d91r}n 'Corrriesin bende,~ ~ol§~al~l!! d~,dl. To,mam YISldlm. ernnn bos 1 m ustune.". dedirn gel~ne k .gorene~, onone toprog i ndo Ol<;m"l bn c;,11<;e~ §. olarak. Icinde cokcq kompleks. ego kisilik problem I olt rnetinleri Ibolnndlran bu cuml~,., 0 zomonlor "Ionn rn. ne kodor cok seviliyorurnl diye yorumlonrm str zon mdo.

Sonro buyuduk. bilindik hikolye"." Ben

0

sitelerde

derecek oldum. "Aman bmseller gormemelil" .. ollye kaBatt:tm u~tuflu" ;>u sono] dostllanm,ln ~,epSInIIen,,g,eliledim. sildirn. yok ethm. yok et~.lIkllenrmden bir Vllcdoln yalrattl rn. Ne vokit esb bir dostlla selomlosbcok. ne billeyim. kar§ 1 cinsle bir c;ay-kolhve-biro icecek olsorn keval§e ol191coIglmqlan korktum, "Vicdon 1m ell vermez, 0 bem <;01( sevlyor, ayl P,. dedim. Cok mesolfe verdi ororm zdd. orno bir

kirnseyle g6ru§mez oldum. Sir yerle~,e trotoSf91! 99n-

ZOlman degii§tii, zernin desi§ti.Koray'l

SHolm~,z •

yapma Handle" dledlim. Sonro da e§§ekler gibi ~arglladllm bu ve buna benzer §eyller YOlpanlan. 'Nasll vicdorn mz rahat?!" sorukinrn y6nelttim, Kendi ulvi etik dusturlor i mla. Slziayan §eyler vord u. St z tlor buyuk oc tlcrdon bin beterdlir. Burnunuzun diregjnin. yuresinizin , vicdorurn z m si zlornos t m au§unun. St z i Cin i§kencesidir. "Vicdornrn si zlod i." curnlesini nayatl na bal§tacl eden insanlar, 6mur boyu bu Ciri iskencesirii ~ekmeye rnohkurndurlor.

bcskcsjno

bokocok olsorn "5 1 zloyoco]; vicdorun.

"Saatlerce baktlglm duvarda, bosluqu sornutlastmvorurn. OldOgOm ve oldOrebildigim -Mkadanm, 0 boslukta salhyorum. Seyrediyor 1~lgln etrafmda dans eden kelebekler, varhglml ya da vokluqumu. HenOz soqurnadi ayaklanma kadar gelip tenime deqen kan. Ben kendimi 0 karun dokunduqu verde hissediyorum. Ne garip, radyodan bahan mOjdeleyen bir sark: cahvor. Notalan tarudik, Defalarca kez duyup dmlemedlqtmt fark ediyorum. Baktp gormedigim, konusup anlatarnadiqim, dokunup hlssedernedlqlrn sevler gibiydi bu sarki da. Tarudik ama uzak. Fi tarihinde saplanrms benliqlme ama unutulrnus ilk degdigi verde. ~

lIt VAvuZ

Nedl

Biliyorum, cok fazlla sosyolojik-psikolojik-helezonik-§iizofrenik incelemesii yaplilabillir "Yicdcn'in, Uc;u§ucus bir entori k t vorrundoki bu yalzlntl siizikesmey'ebiilirsevgili okur.Arno Sevgili Houde Hornrn. rnohlos im Ibo§una koydurmadllm bu sayfanln bos ino. doloyt stjdo §unu soylerneliyirn ki vicdorn m rahat" . "
,

Uzuvlanm var. istemsiz kastlmalardan yorulan kalbim. Bedenim varhqmu hatirlauvor. Karsrmdaki duvann dibine boylu boyunca uzanrrus bedeninse, yokluqunu, Kirrmz: bir carsata uzanrrus nefes alrruyor. Zaman durrnus bir saat, bir yll, bir asir kadar. Buraya neden geldim? lcimdekl sessizlik ne? Bir ~ey dusuvor, betona carprnasivla <;Ikardlgl metalik ses uvandmvor zihnimi. Kaldlgl verden devam ediyor adirnlanm, sehrin sokaklanru korkunc bir gOrOltOyle uyutmaya." P k' b bib . hnenl .d I "t" .. ? D" .. d" b e I u a~angl<; em sa ne~1n nere~1n en a Ir: ~ereye g? urur. usun u~ unu yol boyunca, metronun kalabahqmda: dusmernek 1<;1nash bir kadma tutundugumda; v evimin kapismr, paslanrms demirden okan glclrtlYI dinleyerek a<;tl£Jlmda.Saatlerce cahsmarn gerekiyor, biraz kafein, biraz sigara, beni ve uykumu zehirlemeye yeter mi? Kapaglm nu resimlerle sOsledigim dosvarru cikardnn. <;ok cok degerli sevler sakh degil bu dosyada, sadece beni birkac ay daha vasatacak kadar para. Oyunu blrkac gOn lclnde teslim etmeliyim. Ve henuz basmda, belki de hi<;bir yerindeydim. Sade kahvemi hazuladrrn, daglanmaYI bekleyen kultablasrru da. Daglmk masamda her seve aolabuecek yer vardir. SigaraYI yaktlglmda artik her ~ey hazirdi: baslamava ve devam etmeye. Ama kelimeler yoktu. Sevdigi adarru olduren bir kaduu anlatacak kelimeler. kadm karanhqm icinde kaybolurken ne dusunebillr, ne hissedebilir? krskanchk insaru buraya kadar sOrOkleyebilir mi? <;ok mu abartih? Anlasurnaz ya da basit? Sovlenebllecek bir soz var rru devarrunda, tek bir sahne ile bitmeli mi her ~ey? Nasil yasar? vlcdaru>

..

Belki de anlatarnavacaqirn pek cok seyden biridir vicdan. Geceleri kabuslarla doldurmak. Nefes alrnadiqmdan emin olduqun adarmn kapmm her cahsmda geldigini dusunrnek, Uyuyamamak. Herkesin bildigi ger<;egi gizlemeye <;ah~tlglnl dusunup, insanlardan kacrnak, Yasarnavi unutup, artik vasarnavanla nefes almak .

ISSIZ ,RT
Adam bir an durdu, du~undu, "Nereye kadar ?", Nereye kadar olduqunun bir onerni yoktu, <;unku 0 bundan zevk aliyordu. Sirndi seks icln yataqa bagladlgl kadmla neler yapabileceqini anlamaya cahsryordu, Yapabileceqi butun 0 iskenceleri. Kadmm hicbir seyden haberi yoktu. Bu onun rutin hoslandiq: adamla qecireceqi hos bir geceydi. Adam kadmm dudaklanru tutkalla birlestirdiqmde kadmm ne diyeceqini merak etti. Yardrrn edin <;Igllklan, bu sehirden uzak, karanlik evin odasmda basit bir psikolojik savunma sisteminden ibaretti. insan vucudunun kendini kandrrma sanatlanndan biri daha. "Evet.savasnrn " demek. Adam kocaman trrnaklanyla sosyopat bir kediye benzediqini du~undu. Nankor, uqursuz kediler! Baska bir canhyi ku<;uk dusurrnek isteyen hicbir canlmm insan kadar alcalamayacaqrru fark etti. Eski, kaltak sevgilisi gibi. Kadmla biraz sohbet etmek istedi. Kurbarum oldurrneden once, ona saldrrrnadan onceki ku<;uk tartisrnalar onu atesleyen mekanizmalardl. Ona bakarak: -Nasil rahat rm ? diye sordu. -Birazdan daha rahat olacaqrru hissediyorum, dedi kadm ve qulurnsedi. Bu, kadmlarm en buyuk sllahrydr. Gulumseyen bir yuz.' parlayan qozler..; Adam pencereden qokyuzune baktr: -Insan, sence neye tapar? Kadm qulumsemestni surdurerek: -Neye? -Barunm hayatrru mukernmellestirdiqini sandrq: her seye ... -Mukernrnel sadece crtaru koyduqun yerdir arna, ben buna
inarunrn carurn.

-Bilmem belki vicdaruru rahatlatmak icindir. - Belki de ait olrnak, kim bilir ... -Sahte bir ait olma duygusuyla ancak kendini kandinrsm. -Va vicdanm korelrnisse ? Rahatlarmyorsa.Ait deqilsen hicbir yere. -Onu koreltrnek senin elinde. Neden korelsin ki? Adam hafifce qulurnser. Kadm adamm quzel yuz hatlan olduqunu du~unur. Adam: -<;unku insanlar aptal. -Hepsi mi? - Bir coqu, Ama bazrlan corak krtalardaki sorunlarla sov yapanlann sahte olduqunu bilir. Bazilan oralarrn kirlenme sebebinin yardrrn edenler olduqunu biliyor. - Nedir bu corak krta takmtm? - Televizyon etkisi. Kelebeklerin soyu tukeniyor da buqunlerde. -Garip, cevre savascisi merhaba. -Haha, aS11vicdan nedir biliyor musun? -Nedir? -Karsmdakini hissedebilme, butun benliqinle. -Bu kadar romantik bir adam olduqunu du~unmemi~tim. -Deqilirn zaten. Adam bir kahkaha attr. Kahkahasi odada yankilarurken esya dolabmdaki tutkah almaya gitti. Guzel bir gece olacakti yine senlik tadmda ... Ah su bilincsiz ruhlar!

4k-SamanKagldl

4k--samankauidi.bloUspot.com

JORLKoNU VE ZADNLAMA AVIRMAKSllIN TOM YiZllAR.IJ.~ZI AYLUABILECEGiNiz BiR ,..TbR CIK BLOG.
u

-Peki

ama ona neden tapryor ? Neden quveniyor ?

iLETi$iM iclN: KALEMKAHVEKLAVYE@HOTMAiL.COM"

,S~AVA$IN,SAVA$MAY.IN

GIG kokuyordu. Yalruzca koku ahvordu. Kulaginda nkaclanvla girmi~ti sava~a. lorunlu bicimde gonGllG edilrnisti ie;: savasa, Han~i safta yer aldl~ml bile sovlernernislerdi. Susup irnzalarmsn savasi kabul ettigini. Sarhostu, kbr kutuk. Ayakta zor duruvordu. Islak toprak kokuyordu. Yagrnur kokusuydu bu. Yagrnur gibi vagan kursunlann kokusu ... Kania Islanan toprak kokuyordu. tes kokuyordu. Daha once otobanda gordGgG kedi olGsG geldi akhna. Tek basina gidixordu arabasmda, Otobandavdi, 30'Ia gidiyordu. "Ne i~i var otobanda kedinm? dive sordu kendine once. Sonra "Otobanda 30'Ia gidillr mi hie;:?"dedi vine kendi kendine. Yarun olmayan sorular sormaya ahsrrusn valmzhgrnda.
I

sesini acn. Televizyonun sesi kornutaru gorrnesini engelliyordu. Krsn televizyonu vine ve komutan bellrdi sagmdaki tekli koltukta oturmus elinde viskisiyle. Yineledi bu televizyon sesini i<ISIPae;:maisini ve her seferinde farkh bir komutan belirdi koltukta. krsn yeniden televizyonun sesini. Savas yeniden baslarmsn. "Cephede yerini al asker!" dedi komutan. <;:aresizgee;:tisaflarrn birine. Elinde silaht nereye Slktl~ml bilmeden yag_dlrdl kursunlanm. Kae;:adam oldGrdGgGnG, kae;:mlvaraladrgm: savarnarmsn. ~imdiye kadar savrsrz cephede savasmrsn ve ilk beraber e;:atl~tlgl arkadaslanndan hie;:biri vasarmvordu arnk. Acrk mezarlannda les kokarak vahvorlardr. Televizyona e;:evirdi basim yeniden. Tekli koltukta oturrnus, asker krvafetli bir adam bir sevler anlatlyordu. Ekranm alnnda da adamm adt ve konuyla ilgili unvarn vazivordu. Acn sesini televizyonun ve tekli koltukta oturan Sergeant bilmem kim vok oldu. Eskitilmi~ fotograflar bir bayan sesiyle birlikte ekrarii doldurmaya basladr. "1900'IG villarm ilk cevreginde gerceklesen bu durum insanoglunun toplum ie;:inde devletler arasi ve kendi icindeki savasrrnlanrun ortaya e;:lkardlgl kac;:mdmazbir sonuc;:tu. Ne vazrk ki kazanarn olmayan bu savaslar, lnsanoglunun tarihinde kara bir leke olarak yerini almak zorunda kaldr," Diyordu konusan bayan. "Ha-ha. Kara leke olarak kaldr!" dive yineledi. "laten her kotGIGgG karaya yGkleyin. Oysaki siyah valruzca kotuluklerl degi], her sevi ie;:inde banndmr, DGnya vasarm slvahnr. Her ~ey siyahta kendini bulur," TGm ciddivetivle sovledi bunu. KapattJ Jelevizyonu bu kez. Acikrmsn. GIGm acrknrrrusn onu. Gitti vine rnutfaga. OldGrdi.JgGturn adamlann etlerini yedi. "Yamyam da olacaktik ha?" "Yamyam" sozGnG duyunca igrendi. Kostu karst cepheye dogru. kosarken bir zamanlar oldGrdGgG turn askerleri gordG karsisinda. Gene;:ligini bir hie;:ugruna veren kendisi gibi adamlan. Olrnuslerdi: ancak duslerde gene;:kalrruslardr, Her gGn yeniden cansivorlardr. Her gun yeniden allyordu sllahrru hepsi ve ko~uyordu Gzerine Gzerine ya~1I gazinin. "~ehitler olrnez," sozGnGn dogruluguna inandmvorlardt her gun. Sehitler olrnuvor, her gun evinde tek basma vash gaziyi olduruvordu. Her gun soguk etlerini, les kokulanru kokluyordu. Kustu tuvalete. Gelip sehitlerin etlerine bakn, TGkGrdGve kosup televizyonu acrp kurtuldu. Acrp beynini uvusturdu televizyonda.

Kedi olGsGgibi kokuyordu insan olusude. Le~gibi yani. insan lesi doluydu her van. Sendeleyerek kalkn yerinden. OIGlere basmamak ie;:in dikkatle atn adrrnlanru ve gidip askrdaki ceketinin cebinden sigarasrru aldr. Vurdu kibriti kutusuna. Sondtirmeden atn kibriti yere. Geri dondu, aldt silahrru yeniden eline. SGngGyGverlestirdi bu kez silahma. Tekrar kalkn ayaga ve oluler arasmda dolasrnava basladi dikkatle inceleyerek. "OldGr benif Acrvarruvorurn arnk kendime."

sapladi bagrranm. "Sen acrvarmvorsan

Sesin sahibi tarudikn. Ama hangi safta oldugunu bilmiyordu. SGngGyGkalbine kendine, ben hie;: ayanamam acilanna," d dedi onceslnde. Devam etti et, kemik ve kas Ylgmlan arasmda dola~maya. Mezarhktaki mezarlarm turnu kazrlsa boyle bir goruntu ortaya crkardi. Bltirdl slgarasrru ve lzmariti yere attr. Susadr. Gitti mutfaga ve bir ~i~e suyu tek dlkiste ie;:ti.lmkanstzdi iki bue;:uklitrelik ~i~evi tek dikiste icrnek. Ie;:tiiste bir sekilde nasil ie;:tiysetek dlkiste bitti suo "Di.Jnya'da da bovle oluyor iste. Bitmesi lrnkansiz sevler bitiveriyor. Insan da bitecek bir gGn." dedi. Sustu.

Yanik kokuyordu. Kibrit alev aldrrrmsn bir cesede. insan olGsG yanlgl kokuyordu. Su da bltmisti, Uzerine basmamak ie;:in dikkatle yGrGdGgG cesetlerm arasmda birini tekmelemeye basladi. "Asker, ne vapivorsun?" "Emredin kornutarum!" "GIG adarm tekmelemeye utanrmvor musun, geri zekall!" Yanan kibriti atip yangm cikardigm: sovlese bir dert, sovlernese de baska bir acrklarnasi yoktu. Egdi basim onune, varuk asker olusunu alnmdan optu, Yakmlasmca daha bir kotu koktu. Komutan da bir anlam veremedi vaptiklanna, zaten komutan da nereden cikrrusn? Ne i~i vardi asker giysili bir herifin oturma odasmda? Televizyonun

oguz.ataya saygr durusu
, ,
50N BIRKA~ YILDA DEGERI HER ZAMANKINDEN FAZLA ANLA?ILMAYA BA?LANMI? AMACI,

http://facebook.'com/ oguzataysaygidurusu
YAZ~

ARLARDAN OGUZ ATAy'lN VE ESERLERININ, 5ANATININ RUHUYLA ALAKASIZ MECRALAR~ DA VE ~EKILLERDE KULLANILMASINA KAR?ILlK BIR TEPKI OLARAK KURULMU?TUR. EDE5IYATA, 5ANATA VE OGUZ ATAy'A 5AYGI DUYANLARLA KISA ZAMANDA BELIRLENECEK 5AYFALARI YANDAN OGUZ YAPILACAK ~IKAYETLERLE ESERLERINDEN KAPATTIRMAKTIR. ALiNTILAR DA DIGER ATAy'lN GER~EK

~OGALARAK, TA51 KI

YAPILACAKTIR. 50SYAL PAYLA?IM AGLARINDA ONEMLl5ANAT~1 VE DU?UNURLERE AIT OLMAYAN ESER~ LER, 51RF 5AYFALARA HAYRAN TOPLAMAK AMACIYLA Bu iSIMLERE ATFEDILMEKTE, DE~ FORME EDILEREK ONLARIN ESERLERINE VE VARLlKLARINA ZARAR VERILMEKTEDIR. KENDI CUMLELERININ 50NLARINA UCUZLA?TIRILMAKTADIR. Bu iNSANLARIN VEYA ESERLERININ ADLARI KOYULARAK OGUZ ATAY, Bu ~UURSUZLUGUN 50N KUR5ANLARINDAN BIRI~ SIDIR. DAHA DA KOTUSU, Bu PAYLA?IMLARI YAPANLARIN NE YAZARLARLA, NE DE ESERLERLE

VE HATTA EDE51YAT 5ANATI VE BILlMIYLE ZERRE ALAKALARI YOKTUR.
PEKI Bu 5AYFALAR KAPATTIRILIRSA NE ELDE EDILECEKTIR?

5ANATIN DEGI?TIRE5ILDIGI

HAYATLARA iNANAN iNSANLAR OLARAK, ALiNTI

't

TAN FAZLASINI GER~EKLE?TlREREK OGUZ ATAy'A VE ONUN KENDISINI TUKETEREK ERINI YAZDIGI BEYNINE, RUHUNA BIR NEVI5AYGI DURU?UNDA DURULACAKTI Bu, ONUN ESERLERIYLE UZUN GECELER VE ZAMANLAR ANLAYA5ILMI?, BOR~ OLMALIDIR.

GE~IRMI?;

ONU YETERIN

ANLAYAMASA DA HISSETMI? OLAN HERKESIN DUYA51LECEGI MANEVI BIR

EVREN DAiRE Bie;iMiNDE,

GEZEGENLER

YUVARLAKTIR. YORONGE

ELiPS SEKLiNDE,

HAREKETLER SINIRLIDIR.

GONLER

VE MEVsiMLER

BASLADI(;I YERE DONER.

YILLAR

SAYICA ARTAR FAKAT HAYATLAR BASLADIC;I GiBi BiTER. TOM VARLlKLAR SORO HALiNDE GEZER FAKAT HERKES ONONDEKiNiN GEe;ER, KALAN tz TEK KiSiLiKTiR.

AYAK iziNi e;iC;NER. SAYISIZ VARLIK GELiR

INSAN iNSANI, HAYATININ KOe;OK PARe;ALARIYLA YARGILAR FAKAT PARe;ALAR BOTONONDEN BiR SAAT, SOKOLEMEZ. KURBANIN KATiLE, KATILIN KURBANA DONOSMESiNDEKi

KESiLEMEZ. SABAHIN

AKSAMA, AKSAMIN SABAHA DONOSMESINDEKi

TEK

SEYRi ANLAMAK,

PARe;ALARI DE(;iL BOTONO ANLAMAKLA MOMKONDOR.

ViCDAN

ODUR Ki KATiLi OLAN KURBANI OLUR. ViCDAN OLDORMEYE

ODUR KI SAHiPLiC;iNDEN

YANAN, SAHiPLERI YAKAR. KANDIRILAN

YALAN SOYLER, YALNIZ KALAN TERKEDER, DEC;iSKEN FAKAT BOTONO SABiT BiR

ALDATILAN ALDATIR, OLDOROLEN

DONER. ViCDAN DONOSO

ODUR Ki EVRENiN KENDisi VE EVRENDEKi HER SEY DURDURABiLENLER,

clsl, PARe;ALARI

DONOSTOR.

SIRADANLIK KELEPe;ESiNi KIRARLAR. EVREN

EVRENiN ViCDANI YOKTUR, EVRENiN ViCDANA iHTiYACI YOKTUR. DIRENMEZ. EVRENi TEK HAREKETE SOKAMAZSIN. TABIAT DiRENMEZ.

EVRENiN OLOMO GELiRSE OLOR, DEPREMi GELiRSE YIKILlR, SEL BASACAKSA BO(;ULUR. e;ABASI VE "DiRENDIM" ALDATMACASI YALNIZ iNSANA AiTTiR. DNA

DiRENME

DNA SADECE "AKSAMSIN"

YA DA "SABAHSIN"

DiYEMEZSIN.

"2011"

YILISIN YA DA "DRTAe;AC;"SIN

DiYEMEzsiN.

ViCDAN' A "IYisiN"

DiYEBiLiRSiN,

"KOTOSON"

DE. ViCDANA

"SEN YARALARSIN" DA DERSiN, "YARALARI SARARSIN" YERyOZONDE TEK KALMADIKe;A. HER SEY MUHTEMELDiR

DA. BEYAZ SORER BEYAZ GORORSON, YA DA MUHTEMELLER OLMUSTUR.

SIYAH e;ALAR

SiYAH GORORSON ... ViCDANi

SABiTLEYEMEZsiN,

iNSAN, TABiATINA DiRENMEK

ie;iN KAVRAMLARI YARATMISTIR. <;OCUC;UNA

PARA VERMEKLE BABALIK GOREViNi YERINE GETiRDiC;iNi DA BU KAVRAMLARDAN BiRisiDiR.

DOSONEN

ADAM GiBi; iNSANOC;LU

DA KAVRAMLARA ADINI VERMiS VE ORADA BIRAKMISTIR. ViCDAN DONKO SARTLARDA TOPLUMCA YA DA KiSicE LiNe; ETTiC;iNi, BUGONKO

SARTLARDA OMZUNDA

yOKSELTEN, YALNIZCA iNSANDIR.

HER AN SOREGELEN DEC;iSiMINE KARSILIK SAHici KURALLAR VE ADLAR KOYAN TEK GOe; iSE, TABiATTIR. DEC;ISiM YALANDIR; TABiAT YALNIZCA DEViNiR. Bu, TANRI'NINDIR. ViCDAN, YOKTUR; 0 ZAMANKi SARTLAR VARDIR. Bu DA iNSANINDIR. ViCDANI OLDOREBiLiRSINiz; TABiATINIZI ASLA.