P. 1
61252970-Asım-Uysal-Evlilik-Ve-Cinsel-Hayat

61252970-Asım-Uysal-Evlilik-Ve-Cinsel-Hayat

|Views: 1,381|Likes:
Yayınlayan: sismanster

More info:

Published by: sismanster on Sep 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2012

pdf

text

original

EVL L K VE C NSEL HAYAT ASIM UYSAL Uysal Kitabevi Ltd ti.

Yay n No: 309 ISBN 975-318-120-5 , Bask : Kombassan A. . Konya, 1999/2. bask Ç NDEK LER ÖNSÖZ ....... 5 ;

HZ. PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M ... 11 Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere Sorarlard ; .. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir .. 12 Ameller Niyetlere Göredir: ....... 12 Cinsel Haramlardan Korunmak için E le Cinsel li ki ibâdettir Ve Sadakad r .....12 Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: ......13 Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: ... 13 YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? ..................14

Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : ...... 14 KUR'AN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K ... 15 Sünnet'te Evlilik: ...... 16 EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR... 18 Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: 19 Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir .. 20 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: . 21 C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARD R................ ..........21 slamda Bekârl k Yoktur: ...... 22 Bekarl Yasaklayan Sebepler: ....... 22

Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? .. 23 EVL L N H KMETLER : ...... 23 MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER .... 29 A- Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: ..... 29 B- Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: ..30 MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR........30 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: .... 30

2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: .. 33 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: .. 34 Akraba Evlilikleri: ....... 34 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: ....... 36 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: .. 37 6) Beden Sa l AKRABA EVL L na Dikkat Etmek: ....... 38 HAKKINDA SORULAR - CEVAPLAR...........40

Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? ... 40 Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : .. 40 Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur?.40 Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? .. 41 Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? ....... 42 EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: ... 43 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: ........ 44 E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER ... 45 Kad na " yi Kad n, Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: ... 46 EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? ... 46 KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER.......................48 K z Önceden Görmek: ....... 48 Kad n n Nerelerine Bak labilir?: ....... 49 Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: ... 49 Evlenilecek Kad na Bakman n Âdaplar : ... 50 Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: .......... 50 Cinsel Arzu Ve man: ....... 51 Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : ... 52 Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: ... 55 Evlenecek Kimse, E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: ... 55 Nikâh Feshettiren Kusurlar: ........ 57 TEM ZL K, ÇEVRE VE C NSEL HAYAT: ... 58 Sünnetli Olmak: ........ 58 B y k-sakal Ve Cinsel Hayat: ....... 58

A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R......58 Olumsuz Ortamlar ve Arkada lar: ... 58 Televizyon ve Bas n :...... 58 E ler, Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu Ve Di leri Temiz Tutmal d r: ...... 59 Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: .... 59 Di Temizli inin Cinsel Önemi:60 Sigaran n Cinselli e Etkisi: ........ 60 SÜSLENMEK VE KOKULANMAK: .... 61 Kad n n ve Erke in Süslenmesi: ........ 61 islam Bilginleri, Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: ........62 E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES : ..... 63 Yasaklanan Süslenme ekilleri: ....... 65 KOKU VE C NSEL HAYAT: ..... 65 Kad n n Kokulanmas : ....... 65 Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik Etti ini fade Eden ibretli Bir Hikâye: ...... 66 Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: ... 67 Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: .... 67 Kad n n Evinde Kocas için Süslenmesi Sevapt r: ... 67 Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: .... 67 Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler, Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: .68 SÖZ KESME ve N AN: ...... 71 Sözlülük çin Islamî Çerçeve: ...... 71 Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: ..... 71 Ba l k Paras : ....... 73 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: ...... 74 Ni anl l k Süresi: ..... 74 Ni anl lar n Görü mesinin S n r : ..... 74 Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük, ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: ..... 75 ' Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :................76 Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak:.... 76

ddet Halindeki Bir Kad n stemek: .... 77 K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? ...... 77 Ni an Döneminde Nikahlanmak: .... 77 Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar :.... 78 FLÖRT: ...... 79 MASTÜRBASYON - (El ile bo almak): .... 81 Mastürbasyon Haram m d r? ...... 81 Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : .... 82 Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? .........83 MASTÜRBASYONUN ZARARLARI: .... 86 1) Psikolojik Yönden: ........ 86 2- Mastürbasyonun Bedensel Zararlar : ..... 87 Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: ..... 89 SORULAR-CEVAPLAR: .... 96 Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? .... 96 Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? .... 96 20 Ya nda Gencim. Mastürbasyondan Kurtulam yorum, Beni Ayd nlat r m s n z? .97 Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? .. 98 Bayanlarda Mastürbasyon: ........ 98 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? .... 99 Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? .... 100 Do ru Mu? ..99

Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor, Zevk Alam yorum. Bu Durumum Normal mi? ..... 100 HAYIZ - AYBA I - ÂDET GÖRME - REGL ve C NSEL E T M.... 101 Âdet Kan n n Meydana Geli i: ...... 101 Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: .. 101 Âdetin T p ilmindeki Tarifi: ....... 102 Âdetin lk Sebebi -Men ei- ve lk Âdetin Olu u: .. 102 K z n Bülü a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : ... 103 Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu:........103 K z n lk Kan Görmesi: ........ 105 Cinsel E itim: ...... 105

Cinsel E itimin A amalar : ....... 106 1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: .. 106 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: .... 106 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: ... 107 Yeti kin Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? .... 108 Anne Ve Babalar n iç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? ...... 108 K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: ....... 108 K z n ilk Âdet Müddetinin Tesbiti: ......... 110 K z n ilk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse, Âdeti Nas l Tesbit Edilir?......110 K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden Az Olursa? .. 111 Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: ..111 Âdet (regl) Sanc s : ....... 111 Sanc ve Di er ikayetler: ...... 112 Sanc l Âdet ve Sebepleri: ....... 112 KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K ... 113 Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : ....... 113 SORULAR - CEVAPLAR: ....... 114 Âdetlerim Neden Düzenli De il? .... 114 On Günde Bir Kanama Olur mu? .... 114 Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? ..... 114 Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? .... 115 Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? ..... 116 Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? ... 116 Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: 117 K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? .... 117 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? ... 118 Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: ...... 118 Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: ....... 119 Spiral ve Âdet Düzensizli i: ....... 120 Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : .... 120 htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: ..... 121 Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: .... 121 Menopozun Nedeni? ....... 121

Menopoz Döneminin Süresi: .... 121 Kad n, Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir?.122 Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu:..................122 Menepoz Ak nt s : ....... 123 Hamile Kad n Hay z Görür mü? ... 123 Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi:... 123 Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler:......123 Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. .. 123 Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakl n Bildiren Hadisler: .. 124 Âdet (Regl - Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak:.....126 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir .... 127 T bb n Isbat na Göre; Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: ..... 128 Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakl nm Sebep ve Hikmeti: ...... 129

Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : .... 130 Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir ... 130 Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: ....... 132 Hay zl Kad n Pis De ildir: ....... 134 Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? .... 134 Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: .... 134 T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri .... 135 N FAS. ....... 135 Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu?................135 Nifas n Hükmü: ....... 137 Dü ük Çocukla ilgili Mes'eleler: ....... 137 ST HÂZA- ÖZÜR ......... 139 ST HAZA LE LG L MESELELER: .... 139 Özürlü Say lman n art : ..... 139 Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi?.... 139 stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: .... 140 EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: . 141

Evlilikte Cinsel Hayat, Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Edici Olmal d r ...... 147 Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar:... 147 N KAH AKD VE HÜKÜMLER ... 148 Nikâh n Sünneti: ..... 148 N KÂHIN ARTLARI: ..... 148 Nikah Akdinde ehâdet: ..... 155 Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) .... 156 Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: .... 158 Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: .... 160 N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: .... 160 Belediye nikâh : ...... 162 N KÂH KIYMA EKL : ..... 164 Nikâh ve Duas : ..... 164 MEH R ....... 166 Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar . 166 Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: ... 167 Mehrin En Az Miktar : .... 167, Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: ..... 168 Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: ... 168 Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel .... 168 Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: ..... 169 Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? .... 169 K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: ... 170 Belirlenen Mehir Telef Olursa: ..... 171 Kad n Mehrini Ba layabilir mi? ...... 171 Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: ..... 171 Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: ..... 171 ÇEH Z ....... 172 Verilen Çehiz Geri Al n r m ? .... 174 Nikâh Ve man Tazelemek: ........ 175 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT ... 176 BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: .... 177 DÜ ÜN YEME VE ÂDAPLARI ..... 178

DÜ ÜN ÂDABI ......... 182 KINA GECES ......... 183 Caiz Olan E lencelerin S n rlar : ....... 183 DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM D ÂDETLER:...................188 LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER p Almak Do ru

DÜ ÜN VE DERNEKTE SLÂMÎ AÇIDAN LEN RSE ....... 190

Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap Mudur? ...... 191 C NSEL ORGANLAR: ...... 192 A - KADIN C NSEL ORGANLARI .... 192 Klitorisin i levi Nedir? ...... 193 SORULAR-CEVAPLAR: ..... 195

Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. Cinsel li ki Yerim Hangisidir?......195 > Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? .. 195 ' ) Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak:......196 Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? ...... 196 K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? .... 197 KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: ..... 197 K zl k Zar Türleri: ...... 197 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü:.199 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü:......201 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 202 Bekâret Önemli mi? ..... 202 K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? .... 203 K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. Bu Evlili inde Proplem Olur mu? ...... 203 Zar n Y rt lmas : ...... 204 Ne Kadar Ac Duyulur? ...... 205 Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? ...... 205 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? ...... 206 ilk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? ...... 206 Arkada m Bakire Mi? ..... 207 Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu?...........207

B - ERKEK C NSEL ORGANLARI ..... 208 Penis (Erkek Cinsellik Organ ) :..... 208 Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : .... 209 Sünnet Olman n Zaman : ....... 209 Cinsellik Bak m ndan Önemi: ........ 210 Sünnetin Yarar Var m ? ....... 210 ! SORULAR-CEVAPLAR: ........ 212 Penisin Boyu Önemli mi? ....... 212 Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? .... 213 Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? .... 213 Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? .... 213 GERDEK (Z FAF) GECES ........ 214 Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu; Cinsel Bilgidir: .... 215 ilk Geceye Psikolojik Haz rl k: ....... 215 Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli:.....218 Gerdekte Damad n Heyecan : ..... 219 Gerdekte Geline Dü en Görev: .... 219 K zl n Giderilmesi: ..... 219 Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: ..... 220 Kanl Çar af Rezaleti: ..... 220 lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : ..... 223 GERDEK GECES N N ÂDAPLARI. ... 226 Zifafa Haz rl k: ..... 226 Zifaf Odas nda: ..... 227 Romantik Giri imler: ..... 229 A k Oyunlar : ...... 230 * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : ..... 231 Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: .... 232 Bekâretin Giderilmesi: ..... 233 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: .... 235 Zifafta Kad n n Gözetilmesi: ..... 236 Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: ... 238 En Uygun Birle me ekli: .... 239

Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde, Bir Kapta Y kanmalar : ... 240 Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas :....................241 E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? ... 241 De i ik Gerdek Kültürleri: ....... 242 Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: .... 242 Gerdek çin Bir Gece Yetmez! ...... 245 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 246 Kad n için "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? .... 246 ilk Cinsel ili kinin Güzel Geçmesi için Ne Yap lmal d r? ..... 246 3 Günlük Evliyim. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? .247 C NSEL SO UKLUK: ........ 247 Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : ........ 247

Kad n n Cinsel So uklu u: ......... 248 Cinsel So uklu un Çe itli Nedenleri Vard r: .... 249 Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: .... 249 Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: ... 250 So uklu un Tedavisi: ........ 251 Cinsel So uklu un Giderilmesi: ........ 253 Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlan Hakk nda Bir Öykü:......254 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK ..... 257 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 258 A k Oyunundan kaç nan Bir Kad n Buna Nas l kna Edilmeli?... 258 Kocam Evine Nas l Ba lar m? ........ 258 Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? .... 259 Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. Sebebi Nedir? .... 260 lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? .... 260 Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? .... 261 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? ... 262 Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? .... 263 Cinselik Hayat n Tek Amac m ? ...... 263 lk Cinsel Birle meyi, Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: ....... 265 Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: . 266 Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? . 268

Cinselli e Duyarl Bölgeler: ........ 268 Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? .... 269 Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: ...... 270 Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: ..... 271 Erkekte Duygu ve Duyarl l k: ... 272 Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: .... 272 Cinsel Performansta Dü ü ler: ..... 273 ORGAZM (C NSEL DOYUM): ..... 275 ' Cinsel Tepki Evreleri .... 275 Çocuklar, Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi?276 Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: ... 276 A- Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? .... 276 B-Orgazm, Erkeklerde Nas l Oluyor? .... 279 Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : ..... 279 Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir?.......280 lk Orgazm: ..... 280 Cinsel Yak nla ma Ve Doyumun Önemi: .... 282 Orgazm Olamama, Orgazm Sorunlar : .... 283 Cinsel Doyumun Desteklenmesi: ..... 284 A kta Sözlerin Önemi: ...... 284 Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: .... 284 Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: ...... 286 E zamanl Ruhsal ve Cinsel ili kinin Yolu: ... 286 E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : ....... 287 E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: . 287 SORULAR-CEVAPLAR: .... 289 E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? ... 289 Orgazm Olunca, Bitkin Olmak Normal mi? .... 289 Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ... 289 Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? ... 289 Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? .... 290 Nas l Co kulanaca m? ........ 291 Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? .... 291

..Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? ......... 305 Erken Bo alman n Nedenleri: . Cinsel Uyumdad r: . 311 Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? ..................... 306 Bo alman n Geciktirilmesi: ........... ... 317 C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR).. 292 Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir ........ 311 Kocam........ 319 .. 299 ERKEN BO ALMA ... 293 Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? ... 295 C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI:. 31 2 SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): . Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r.......... 315 Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: .... 308 Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: ....... 293 Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: ..... 306 Erken Bo alman n Tedavisi: ........ 313 Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: .. 294 Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? .......296 Aile Geçimsizli i Ve Cinsellik: .. 297 Ailede Mutlulu un Yolu. Cinsel Mutsuzluktur:...... 298 Cinsel Uyumsuzluk Ve Aile Kavgalar : . 314 Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: ..295 Kad nda Orgazm1 in Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi:295 Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi............. Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? . 308 Erkek............... 317 Cinsel Ya am Etkileyen eyler: . 314 Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: ..318 C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN ...... 318 Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: ...... 309 SORULAR-CEVAPLAR: ... 307 Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: ........ 315 GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI ... 291 Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? .....

...Erkeklerin Cinsel Sorunlar : ....lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: .....322 Sigara Cinselli i Etkiler mi? .324 Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? ... 324 Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim?..... 336 Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: ......... 337 Her Dört Ayda Bir Cinsel ili kide Bulunmak: ...........330 YAYGIN C NSEL SORUNLAR. 334 Oral (a zla yap lan) Sevi me: ...... 336 Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: . 320 Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken......... 332 A. Normal Mi? ... 323 Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? ... 319 Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? . 336 Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: ..... 337 ... 335 Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: ....... 335 Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: ..Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: .. 319 SORULAR-CEVAPLAR: .. . 320 Bedenen Ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel iste im Azal yor? Beden Ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? .... 322 Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? ........... Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor... 320 Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? . 326 Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : ... 319 Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? ... 326 Erken Bo alman n Tedavisiyle lgili Bir Ba ka Örnek: . 326 ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: . 334 SEV MEDE B R S N R VAR MIDIR? .. 328 Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi:............. 332 B........... 325 PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER. ... 323 Sürekli Ereksiyon ilaçlar Kullanmak Zararl M ? .. 322 Mutluluk Çubu u: ....C NSEL HARAMLAR . 333 C NSEL YASAKLAR .

348 2..353 C NSEL KISKANÇLIK: ..... Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: ........ Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir ...Oruçlu iken Cinsel Yakla mda Bulunmak: ........ 360 Z NA FT RASININ CEZAS : ..... 343 Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : ........... 338 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir ..GEÇ C C NSEL HARAMLAR: . 338 1.Cinsel Görevden Kaç nmak: . 344 3.. 341 Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? ...Kad na Zihâr Yap lmas : .... 351 4..Kad na lâ Yap lmas : .....Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel ili kide Bulunmak: .... 354 Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli.361 na Kar Sab rl Olmal d r: .... 355 E in K skançl L ÂN ...DA MÎ C NSEL HARAMLAR ...Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: ......hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: .Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: ......... 361 Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ?..........Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): ... Sayg s zl a Dü ürmemelidir .Ba kalar n n Yan nda Sevi mek.......................E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR .. 340 2. 351 Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: ... 358 Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: . 344 4.. 344 5. 346 Cinsel Temasla lgili Dînî Ve ilmî Tavsiyeler: .... 353 5.. 347 B........ 356 EVL L K DI I C NSEL HARAMLAR ..Âdet (Regl . 338 A.. 356 ... 353 hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le lgili Baz Meseleler:.. 348 1......... 339 T bb n sbat na Göre. 346 6... 358 Z NANIN ÇE TLER . ili kide Bulunmak: .. 358 Z NA . 349 3... 354 K skançl k.tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: .

369 Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: .: .. 365 DEYYÛSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK):.. 362 HAYVANLARLA C NSEL TEMAS .. 370 Vaj' na Kuru ise Ne Yapmal ? .... 362 SEV C L K: .. 374 Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: ............. 373 Cinsel ili kide Vajinan n A r Islanmas : ........365 PEZEVENKL K ... 370 Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar için Neler Yap labilir? ........................... 377 .............. 364 TEBERRÜC ......... 368 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR ......... 377 Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? ......... 372 Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? ..... 376 Kad n n Sosyal ve Hayat ... 363 RÖNTGENC L K . 374 Menopoz Döneminde Cinsel ili ki Azal r m ? .... 366 AKRABA L K LER .. 363 TE H RC L K .376 Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: .... 367 TOKALA MAK: ......... Erke in Cinselli ini Etkiler mi?.... 374 Uykuda ken Bo alma: ...... 367 KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : . 373 Meni Alerji Yapar m ? ............ 371 Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: ......... 372 Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? .375 De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? ........ 374 Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir?........ 369 VAJ N ZM.. 377 Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? ......... 366 EHVETLE BAKMAK ...HOMOSEKSÜELL K: .............

....388 Ya n ilerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? ... 386 Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? ..... 380 Depresyon: .... 386 Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? .............HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT ...... 394 ... 384 Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r?..... 393 Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: ... 383 Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi?........ 390 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? ..382 HORMONLAR VE C NSELL K ... 381 Depresyonun laçla Tedavisi: .... 388 Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r?... 380 Meme Kanseri: ....... 391 Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: .... 379 Rahmin Al nmas : ..... 389 laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? ........ 391 E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü:392 Cinsel li kinin Zaman : ....... 387 Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? .... 385 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? .......385 Kad n n Menisi Olur Mu? .. 382 Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: ... 379 Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: ..383 Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur?.... 390 Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:.... 387 Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: .384 Büyük Gö üsler Cinsel stek için Önemli Midir? ....................... 386 Rüyada E lerin D ndakilerle li ki: ........ 393 E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Önemlidir: ... 389 Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? ..... 382 "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" .... 392 Ön Sevi me Süresinin Zaman : .........

Kaybolmas Ve Mahbûs Olmas :..........a. 400 KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI:...... 395 E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: .. 451 Haplar: ...........422 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER ..... 450 Gebelikten Korunma Yollar : ... 439 Kocan n Kar s n Terketmesi.......410 Evlilikte Mutluluk çin ...... 415 B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? ..ERKE N KADIN ÜZER NDEK HAKLARI: ......KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI: ... 452 > Çocuk Dü ürmek çin Rahmi Kurcalaman n Sak ncalar :....KARI-KOCA ARASINDAK MÜ TEREK HAKLAR:. 396 A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER:.....440 B..403 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: .. 430 A.......455 Rasûlüllah n (s..397 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: . 425 KARI-KOCA HAKLARI: ..... Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: .447 DO UM KONTROLÜ VE KÜRTAJ: .......... 431 Kad na Ayr l k Hakk Sa layan Erke in Cinsel Kusurlar : ................ 418 BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R?...................v. 406 C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER ............Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: . 450 AZ L: ........408 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN Ö ELER:............ 430 KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR: .......) Kad nlarla Çocuklar n Öldürmemeleri çin yapt Anla ma:. 450 Kanal Ba latmak: .......... 410 Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar:.............. 441 C........ 452 KÜRTAJ VE LG L HÜKÜMLER: ... .411 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? .... 439 E leri Terbiye Amaçl Geçici Cinsel lgisizlik ile Cezaland rmak:... 416 B R HANIM KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? ..455 ..420 HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R?............................. 412 A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? ..

.... 473 Gebelikten Korunma Tedbirleri Ve Cinsel Hayata Etkileri: .... Kondum......... 457 2) Tehlikesiz Günler: ..A LE PLANLAMASI: . 473 Do um Kontrol Hap Vajinan n Islanmas n Engeller Mi? . 475 Hiç Bo almadan A k Yapmak Yanl M ? . 467 Aile Planlamas nda Cerrahi Yöntemler: .... 474 En Uygun Korunma Yöntemi Hangisidir? .. 458 Tehlikesiz Günler: Takvim Yöntemi: ....... 459 LAÇ VE GEREÇLER N KULLANILDI I YÖNTEMLER:...... 470 40 Ya ndan Sonra Gebeli in Önlenmesi: ... 475 lk Gece Hamile Kalmamak çin Ne Yapmal ? ................. 459 Dölyolu Diyafram : ........ 480 Gebelikteki Organik (Fiziksel) De i iklikler: .. 474 Do um Kontrol Hap Cinsel Arzuyu Azaltabilir Mi? ...... 470 i ne: ... 460 Gebeli in Önlenmesinde Kimyasal Yöntemler: . 479 Kad n Orgazm Olmadan Da Hamile Kalabilir Mi? .. 479 Nas l Hamile Kal n r? . 456 LAÇ VE GEREÇ KULLANILMAYAN YÖNTEMLER:..... Ne Yapmal y m?................. 477 Kar m Hamile Kalmak Korkusundan Yataktan Kaç yor.. K l f): . 478 Ana Rahminin Ameliyatla Al nmas Cinsel Ya am Etkiler Mi?........... 469 Kad n n K s rla t r lmas : ....... 471 40 Ya ndan Sonra Hangi Gebeli i Önleme Yöntemini Uygulamal ? 472 SORULAR -CEVAPLAR: .........462 Spiral: ..............457 1) Geri Çekme" ......477 Kad n n Kürtaj Olmas Cinselli i Etkiler Mi? ......................... 470 Erke in K s rla t r lmas (Vasektomi): ... 478 GEBE KALMAK: ... 461 HORMONAL YÖNTEM (Do un Kontrol Haplar ):................... 480 Cinsel li kilerin Hangi ekillerinde Hamile Kal nmaz? .........459 Kaput (Prezervatif.. 476 Kocam Do um Kontrolüne Kar : .. 481 ..

...... 495 Acaba Mezi ile E im Hamile Kal r M ? ...... 500 Cinsel Organ Rahats zl klar : .....: Do an Bebek Cinselli e Olan iste i Azalt r M ? .......... 500 Cinsel Hastal klar Nelerdir? ...491 Do umdan Sonraki lk Cinsel li ki Ne Zaman Yap labilir? ...Gebelikteki Psikolojik De i iklikler: . 483 Gebelikte Bak m-Beslenme: ....... 492 . 483 GEBEL KTE C NSELL K: ....... 497 Nifas Müddeti le lgili Meseleler: .... 498 Cinsel Ya ant m z Ve Çocuklar: . Do um Ve Cinsel Ya am: .. 482 Do um Gününün Hesaplanmas : .. 489 Gebelikte A k Tekni i: ... 491 Gebeli in Erken Döneminde Sabahlar Görülen Mide Bulant lar na Kar Güvenilir laçlar Var M ? . 491 Hamileli in Hangi Dönemine Kadar Cinselli e Müsaade Verilir? ............... 502 Belso uklu u: ....494 Do uma Yak n Cinsel Birle me Zararl M d r? ......... 481 Hamilelikte Görülen Hafif Rahats zl klar: ............... SORULAR-CEVAPLAR: ... 487 Hamilelik.... 496 Do um Sonras Spor: . 492 Perinenin Y rt lmas Cinsel Hissi Azalt r M ? ..... 495 Kad nlardaki Ak nt Hakk nda Bilgi istiyorum: .. 495 Vajinan n Do umdan Sonra Geni lemesi: ... 500 C NSEL L K YLE GEÇEN HASTALIKLAR: ... 490.............. 485 Gebelikte Cinsel li ki: .. 489 Do um Öncesi Annenin Haz r Bulundurmas Gereken E yalar:... 493 Hamilelikte li ki Sak ncal M ? . 501 Frengi: .488 Gebelikte T bbi Aç dan Cinsel Birle menin Sak nc lar : .. 493 Hamileyken Hangi Hareketlerden Kaç nmak Gerekir?... 488 Gebelikte Cinsel Uyar mda Cinsel Organlarda Görülen De i iklikler:. 503 .. 490 DO UM: .

.. 522 HAM LEL K VE DO UM SONRASI BAKIM ve RAHATSIZLIKLARI:524 Gebeli in Sebep Oldu u Rahats zl klar: . 521 Yumurtal k Ve Yumurta Hunisi iltihaplanmas : ........... 504 ERKEK C NSEL ORGAN HASTALIKLARI: .... 539 Kad na Bo ama Hakk Verilmi midir? ........... 532 TALÂK (BO AMA): .. 565 ........ 507 KADIN C NSEL ORGANLARDAK HASTALIKLAR VE BOZUKLUKLAR: . 552 SÜT EMZ RME (REDÂ): .. 549 DDET: ( er'i Bekleme Süresi ):...... 514 Rahim ltihaplanmas : .. 514 Rahim Uru (Fibrom ... 511 Dölyolu ltihaplanmalar Ve Ak nt : ....Miyom): .. 541 Kad n n Bo anma steyebilece i Yerler: . 532 syankâr Ve Serke Kad n Bo amadan Önce Uygulanacak Metod: .... 518 Rahim Kanseri: . 507 Prostat ltihab : .....531 A...... 511 Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ): ............... 558 Kad n n Mahremi (Nikâhlanmas Haram Olanlar) unlard r:.... 531 Bo anma Meydana Gelmeden Önce slâm' n Ba vurdu u Tedbirler:..... 517 Gö üs (Meme) Kanseri: . 51 3 Vajina ltihab : ....Evlilikten Sonraki Tedbirler: ..563 Kad n n Mahremlerine Gösterebilece i Zinet Yerleri Nerelerdir? 564 Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: ...A ds: .. 531 B.. 519 Yumurtal k Kisti: .... 554 D N M ZDE TESETTÜR (ÖRTÜNME): ...... 527 EVL L KTE PROBLEMLER VE BO ANMA: ....... 520 Yumurta Kanallar ltihaplanmas : . 507 Husye (Yumurta) Ve Husye Kapsüllerinin iltihaplanmas : .....Evlilikten Önceki Tedbirler: ...... 512 Beyaz Ak nt : ..

.b................ 578 SORULAR-CEVAPLAR: .572 E lerin Ç plak Oyna mas Abdesti Bozar M ? ........ 580 Boyal Saçlarla Gusledilir mi? . 578 Kad n n Organ na Sokulan Herhangi Bir ey Guslü Gerektirir Mi?.. Abdesti Bozar M ? ... . Sünnetleri Ve Âdab na Göre Gusletmek: ..579.......... 580 Göz Boyas veya Far Gusle Mâni Midir? .581 .. 581 Dolgu Veya Kaplama Di le Gusletmek: .. 578 Spiral ve Gusül: .. 568 Abdestin Fazileti Ve Sevab : ...GUSÜL): .... 574 Guslun Sünnetleri .......... 578 Cünüp Kimseye Mubah (Helal) eyler: .... 579 Durgun veya Akarsuda Gusledilir mi? .... 570 Cinsel Aletinden Ç kan Mezî'nin Hükmü: ........... 574 Farzlar . Hamur........... Ruj. 581 Di Kaplat rken Veya Doldururken Abdest Veya Gusle Gerek Var M d r?.579 Gusül Esnas nda Suyu Gözlerin çine Ula t rmak Gerekir Mi?..... 578 Guslederken Kad n Hazneyi Y kar M ? ......... 575 Guslun Faydalar : ... 576 Cünüp Kimseye Haram eyler: .Hz. 569 Abdestsize Helâl Olmayan eyler: .. 580 Gusle Mani Olan Oje...... 567 ABDEST: ....b. 573 GUSÜL: ...... 569 Farz. 572 "beni Kaynuka" Kad na Ve Cinsel Organ na Bakmak Ve Dokunmak Abdesti Bozar M ?.. Boya V. Sünnet Ve Âdab na Uygun Abdest Nas l Al n r? .... 572 Tenasül Aletine Konan Pamuk V.... Guslederken Göbe e Su Ula t rmak: ....... 575 Gusül cab Ettiren Haller: ... 570 Abdesti Bozan eyler: . eyler:....... 571 SORULAR-CEVAPLAR: .. Peygamber'in Müslüman Bir Kad n n Örtüsü çin Yahudilerle Yapt Sava : ........ Çamur. 579 Guslederken Kad n n Küpesini Ve Yüzü ünü Oynatmas :... 566 TEM ZL K (ABDEST ..

E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur. Doç.Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük. Ne Yapmal y m?.Sevgi. 5.. ruhsal ve cinsel mutlulu a götüren bilgilerin. cinsellikle ilgili bir kitap okumas ya da bulundurmas neredeyse imkâns zd r.Sosyal ve kültürel davran larda uyum. Gusül gerekir Mi?583 ya ayan ve hayat kendisine zindan olan çok s ay da genç k zla kar la yoruz. 2.......Mezî Yüzünden Gusül Gerekir Mi? . evli çiftlerin en çok arad klar . evlili i.. ailevî ve t bbî konular n soru-cevap eklinde ak c bir dil ile yaz ld dolay tebrik ediyorum. zararl ve yanl bir tutumdur.. 3. 7..insan insana ili ki kurmada uyum. sayg ve güven duymada uyum. Gerekli katk larda bulunmaktan mutluluk duyuyor ve yazar . Nitekim geleneksel ailede yeti en.. sadece "k z" olup olmad büyük ölçüde yanl söylenti ve bilgilerden kaynaklan yor.. T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi TAKD M . iki ayr ki ili in birbirini bütünlemesiyle gerçekle ir. Normal mi? . Bu kayg lar da . Say n As m Uysal' n yazm oldu u Evlilik ve Cinsel Hayat kitab nda.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum. Gusül Gerekir Mi?.. 4.. Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir. 582 Sabah Uyand mda Ak nt Görüyorum.. dînî de erlerine ba l bir genç k z n.583 Meninin idrar ile Vücuttan At ld ---------Takdim Mutlu bir evlilik.. bu titiz ve kapsaml çal mas ndan konusunda a r kayg lar n Duydum. Dünyan n her yerinde cinsellik âdeta muhafazakârl k kar t bir alan gibi alg lanmaktad r.. Rüstem A k n Selçuk Üniversitesi.. Dr.. 6. üphesiz bu..Topluluk içinde birliktelikte uyum. Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1..582 Ya m 20'y' Geçmesine Ra men Geceleri Ihtilam Olam yorum.583 idrardan Sonra Beyaz S v Akmaktad r.. n gördüm ve inceledim... Böyle olunca da. Evlilikte cinsel ve ruhsal uyum. sorulam yan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî..

2. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir. 1976-81 y llar aras nda Erzurum slami limler Fakültesinde Üniversite tahsilini tamamlad . Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler. Hamd. ESERLER : 1 "HAK D N KURAN D L TEFS R N N F HR ST " dir.cevap eklinde ak c bir dil ile bu kitapta topland olaca n ümit ederek tavsiye ederim. sosyal ve t bbî konular n soru . 4 "PEYGAMBER M ZE VE ASHABINA YAPILAN 5. Okuyucular na faydal . bask . hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. Elinizdeki evlilik ve cinsel hayatla ilgili bu kitap. Sorulamayan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî."KEL ME. Orta ve lise tahsilini 1969-1976 y llar nda Konya mam Hatip Lisesinde okudu. T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Ö retim Üyesi B YOGRAF As m Uysal. KENCELER" 500 sahifedir. bask . Evlilik. ailede mutluluk ve cinsel e itim. gerek dînî ve sosyal gerek t bbî bak mdan geni ve doyurucu bilgiler içermektedir. n gördüm ve inceledim. Doç.. 1983 y l nda evlendi. 3.TEVH D"E NASIL NANMALIYIZ? 320 SAH FED R. Üç erkek bir k z çocu u vard r.bask . Mezuniyet Tezi: 560 sahifedir."D N B LG LERLE ZAHLI NAMAZ HOCASI" 400 Sahifedir." ZAHLI KADIN LM HAL ANS KLOPED S " 517 sahifedir. iki kalbin. Tefsirin 10.Evlilik. Mehmet ÇOLAKO LU Selçuk Üniversitesi. Bas lm t r. 25. 6 "EVL L K VE C NSEL HAYAT" --ÖNSÖZ Rahman ve Rahîm olan Allah' n ad yla.. Askerli ini 1982-83 y llar nda Aste men olarak Tekirda ' n Malkara kazas nda yapt . Dr. insan n yarat l nda var olan cinsel arzulara kar l k evlili i me ru k lan Allah'ad r. Öyle ise cinsel ya am. 3. cildi olarak bas lm t r. 5. lk tahsilini 1964-69 y llar aras nda Konya'da Ferit Pa a lkokulunda okudu. Bas lm t r. iki vücudun. Bas lm t r. Evlilikte mutlulu u olu t uran ö eler bellidir. Bas lm t r. hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. Konya'n n Çumra kazas n n nli köyünde 1957 tarihinde do du.

3.Nesil yitirilir. Bu zararlar. insanlar içerisinden seçilmi gerçekten hay rl ümmet olan aile ve ashab na.Toplumun baz fertleri. insan n dinini de dünyas n yarat l tan gelen temel bir ihtiyac d r. nsan duygular n n istikrar bulmas n n ve hayat n süreklilik kazanmas n n kendisine ba l bulundu u sosyal bir zorunluluktur. Kainatta var olan hiçbir ey gayesiz ve ba bo yarat lmam t r. 2. onlar yerine getirmekten uzak dururlar. dinî bir sünnet. dünyada tad lan bu duygunun ve zevkin ahiret zevkleri ile k yaslanmas . As m Uysal Evlilik. nefsî bir ihtiyaç. bir nevi ahiret zevkine uyar ve te vik mahiyetinde olup. Allah' n dinine s ms k sar larak. bu durumda neslin e itilmesi ve yeti mesi için gereken dinî.Toplumun di er fertleri de ehvetlerinin esiri olur ve alabildi ine onlar n pe inden ko tuklar ndan ahlâkî sap kl klar. insan varl n n ve neslinin devam etmesidir. Birinci faydas . ayk r davran lar ba gösterir.Salât ve selâm.a. Peygamber'e (s. ehevî ihtiyaçlar n bast r p ruhbanl k yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevî sorumluluklar ndan kaçar. suç i leme yayg nla r ve toplumun güvenli i sars l r.. ömür boyu ahlâk n düzeltmesi için insanl a iffet ve korunma yolunu bildiren Hz. yine k yamete kadar onlar takip ederek ihsanla onlar n yolunda gidenlere olsun. Dünyada çok k sa süren bu zevkin tad lmas . te bunlar ehvetin yararlar d r. Bir de ehvetin kontrol alt na al n p a r l ktan korunulmad da mahveder. . insanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle kar kar ya kal rlar. Her ne kadar dinin çizdi i çerçevenin ve kanunun düzenlemesinin d nda erkek -kad n ili kisi yoluyla neslin meydana gelmesi mümkün ise de.. insan toplumu olmaktan ç kar ve hayvan sürüsüne dönü ür. kinci faydas ..v). içtimaî ve ahlakî ortam n haz rlanmas üphelidir. bir de insan soyunun devaml l için insan n zaman ortaya ç kan zararlar vard r. insanda yarat l tan beri var olan ehvet (cinsel) duygusu da iki faydadan dolay insana verilmi tir. toplum. insanlar ebedî saadete götüren slamî hayâta sevkeder. Ahiret zevkine ula mak için dünya hayat n n güzel. nsanl n yarat l ndan k yamet kopuncaya kadar fert ve toplumu ilgilendiren en önemli meselelerden birisi de evliliktir.. Bu ihmalin ortaya ç karaca tehlikelerden birkaç n öylece s ralayabiliriz: 1. dengeli ve Allah' n koydu u kurallara göre geçirilmesidir. Zira tadarak bilinmeyen eye özlem de duyulmaz.

çocuk e itmek erkeklerin pek ço unu korkutmaktad r. Bu sorunlar n en büyü ü de erkeklerin evlilikten kaç nmas d r. sap kl k tohumlar atmaktan ba ka bir amaç ta mayan üstelik bunu cinsel e itim ad alt nda yapan pek ... kad n erkek iç içeli ini olumlu göstererek dans ve müzik partileriyle toplu gezilerde birlikte olman n ve flört etmenin. ahlâklar n y karak. slam toplumunun gelece ini tehlikeye sokmakt r. aile de kuvvetli olup sa l kl temeller ve elveri li prensipler üzere dayal oldu unda toplum binas da sa lam ve korunakl olur. toplumun küçültülmü ekli ve onun en büyük dayana d r. Bunun yolu da en ba ta iyi evlilik ili kisinin ya and bir ortamda yeti mek. âdab . Cinsel özgürlük ad alt nda ba bo bir hayat ya ayan genç k zlarla bir aile olu turup. çocuklar n ba bo yeti meleri sonucunu do urmaktad r.. Bu da ailenin büyük sars nt lar geçirmesine neden olmakta. Temel sa lam oldu unda nas l bina da sa lam olursa. kad n sömürmenin ve de erini yitirtmenin yan nda pek çok ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmi tir. Bu sosyal sorunun önüne geçilemeyi nedenlerinin ba nda erkeklerin evlenme yerine cinsel arzular n daha kolay yollarla doyuma ula t rmay tercih etmeleri gelmektedir.. Bu sanat bilen ki ilerin say s azd r. Bu tür kitaplar ve yay nlar. Aile. bunal mlar ya anmaktad r. güzel ve önemli bir sanat. baz yazarlar m z n ve yay n organlar m z n hâlâ kad n erkek iç içeli ini savunmas çok ac d r. Bu sanat bilmeyen e ler aras nda pek çok sorun ç kmakta. ahlaks zl k sosyal düzeni tehdit edecek boyutlara ula m t r. Oysa bu söyledikleri gerçeklerle taban tabana z tt r. Gençleri evlendirmeden önce onlara evlilik siyaseti. Ne yaz k ki gençlerimizin birço u bu kitaplar ve yay nlar yüzünden ç kmaz sokaklara girmekte rezalet batakl klar na saplanmaktad r. ya geçkin evlenememi genç k zlar n say s milyonlara varm t r. Bat daki kad n n ya ad s n rs z hürriyet. kurslar açmak ya da bu konuda yaz lm kitaplar okumakt r. erkek ve kad nda cinsel duygular terbiye etti ini ileri sürer. Gençlerimizi zehirleyen. Onlar n as l amaçlar gençleri günaha te vik etmek.. Bat da Kad n Erkek ç çeli i ki Büyük Tehlikeye Yol Açm t r: Birinci tehlike: Aile bozulmu . bilgisizlikte n do an tehlikeyi daha da büyütüyor. çocuk psikolojisi ve e itim metodlar . cinsel e itim ve mutluluk yollar yani evlilik sanat ö retilmelidir. çok seks kitab ve bas n yay n kurumu. . te bu yüzden evlilik sorunu ç kmaza girmi . ayr ca bu konud a okullar. Evlilik hayat bir sanatt r. Bat n n yüzy llard r geçirdi i deneyimlere ve bu deneyimlerin tüyler ürpertici sonuçlar na ra men. Bat da erkek.

Cinsel so ukluk hastal yüzünden. John Kichler de Amerikal lar n % 50'nin üzerinde bir k sm n n cinsel so ukluk hastal na müptelâ oldu unu.i yerinde. kad nlarla sürekli iç içe ya anmas ndan do maktad r. Fat r:43. Dr. Bu da sap kl klar n ve hastal klar n yay lmas anlam na gelir. Zira "Sen Allah' n yasas nda bir de i iklik bulamazs n. iç dünyas karar r ve a a l k kompleksine kap l r. Ayn durumlar kad n için de söz konusudur. Bu kompleksler onu her f rsatta erkeklik gücünü ispat etme gayreti içine sokar. Böyle bir erkek cinsel heyecan duyabilmek için al k olmad görünüm ve ili kilere ihtiyaç duyar. barda vesair heryerde rahatça kad na ula abilmekte. Bu yüzden birçok gencimiz. onlardan biriyle bir süre arkada l k ederek evlili in sorumlulu u ve mali yükünden kurtulmaktad r. erkeklerin % 40' n n k s r oldu unu ileri sürmektedir. balla zehiri birbirine katan Bat kaynakl kitaplardan cinsel bilgileri ö renmek zorunda kalm lard r. kaybetti i zevkin yerine bir ba ka zevk koymaya iter. üphesiz tarih boyunca do ru yoldan ayr lan bütün kavimlerin ba na gelen felaketler onlar n da ba na gelecektir. Suç i lemesi ve macera hevesi de hep erkekli ini bir ba ka aç dan ispat etme iste inden kaynaklanmaktad r. Zira kad n erkek iç içeli inin do urdu u cinsel so ukluk çift tarafl d r. sinir sistemini rahatlatan bir ili kiden mahrum kalarak erkekli ini hissedemez hale gelen bu insan n. Bazen de bu duygu onu uyu turucu kullanmaya. . Hiç kimse Bat 'n n içine yuvarland bata görmezlikten gelemez. Kad nlar n güzel ve çekici taraflar na gözü al an erkek. Anormal ili kilere girmeye iter. Bütün arzusu ölen erkeklik duygular na yeniden kavu makt r. kinci tehlike: Cinsel so uklu un yay lmas d r." (1) (1) Kur'an.Kerim. En kuvvetli zehirlerin ve en korkunç silahlar n yapamayaca zarar bu ba bo luktan görmekteyiz. Bulu malar. içine huzur veren. Sen Allah' n yasas nda bir ba kala ma da bulamazs n. John Kichler'e göre Amerika'da ahlâki çökü ün nedenleri aras nda kad nlar n reklâmlar için ç plak pozlar vermeye itilmi olmalar da yer almaktad r. ikago Üniversitesi ö retim üyelerinden Psikolog Dr. Gençli in Cinsel E itimi: Kendi âlim ve dü ünürlerinin deyi iyle Bat 'y ahlâki bir çökü ün e i ine getiren bu cinsel ba bo luk ne yaz k ki yeni nesillerin cinsel konulardaki bilgisizli i ve bo lukta olu lar yüzünden bize de sirayet etti. Metresler ve fahi eler pe inde ko turur. Zira erkekte cinsel so ukluk. birlikte oynan lan oyunlar. akala malar ve danslar sonucu her iki taraf n da cinsel arzular ölmektedir. bunun sonucunda normal ili kilerde cinsel heyecan duymamaktad r.

âyet ve hadislerden konumuzla ilgili olanlar seçildi inden sanki . bu kitaptaki konular n aç k bir dille anlat lmas n yad rgay p beni k nayacaklard r. Zira onlar. ergenlik (bulû ) ça na gelinceye kadar bizzat veya bir e itimci vas tas ile erkek ve k z çocuklar m za ö retmek de farzd r. Kur'an ve Sünnet hep cinsellikten bahsediyormu gibi yanl bir ka-naata var lmamal d r. Cinsel dürtüler de bu hayat n önemli bir parças d r.ayn: Her bir mü'min taraf ndan bizzat yap lmas gereken Allah veya Peygamber emri. görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklar n . Meselâ. 9 Her müslüman taraf ndan ö renilmesi farz. hayat dinidir. Elbette do um bahse konu olacakt r. bulû ça na gelmi erkek-kad n her müslümana farzd r.Çocuklar m za cinsel konularda bilgi ve kaynak vermeyerek onlar bu konulardan uzak tutabilece imizi san yorsak aldan yoruz. Ayr ca slâm n emir ve yasaklar n ö renmek. üphesiz baz okuyucular. Madem ki evlilik insanl dinin evlilik meselelerine n temel meselelerinden biridir. helallerini ve haramlar n ö renmek farz. Bir de konumuz evlilik ve gençli in cinsel e itimi oldu u için. . islâm Dini'nin cinsel hayat m zla ilgili emirleri ve yasaklar n ö retir ve ö renirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan ç kan meni. Sosyal hayat n tümünde islam vard r. Cinsel hayatta. Cinsel e itimin ilk basama olarak. Zira slam. insan hayat n n bir parças d r.ay n olan mukaddes bilgileri. bulu ça na geldiklerinde biz istesek de istemesek de içlerinden gelen dürtüyle bu konular ara t racaklard r. Biz de bu çal mam zda cinsel bilgileri Kur'an ve Sünnet gibi do ru ve güvenilir kaynaklar n yan nda t bbî kaynaklar da süzerek gençlerimizin istifadesine sade ve ak c bir üslupla verilmesi gerekenleri gerekti i kadariyle sunmaya gayret ettik. hangi hallerde gusül abdesti gerekti ini bilmek ve ona göre ibâdetleri yapmak gerekir. islam. yaln zca ibadet dini de ildir. O halde bu k tutmas kadar do al bir ey olamaz. (2) (2) Farz. Cinsel duygular ve bu duygular olu turup geli tiren davran türleri ara t r lacakt r. Asl nda bunda yad rganacak bir ey olmamal d r.ay nd r. vedî ve kan gibi s v lardan söz edilecektir. Kur'ân Ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Ö retim Farzd r: slâm Dini'nin iman esaslar n . Cinsel vas fl kusurlar ve hastal klar bilmek için cinsel organlar n fizik yap s da ayr nt lar na var ncaya kadar ara t rma ve gözleme tâbi tutulacakt r. mezi.

anha) bizzat ahit oldu u olay öyle anlat yor. mutlu ya amay ve topluma faydal bir nesil yeti tirmek istersen. As m Uysal-1998 KONYA 11 HZ. lave edilen bu konular . yapaca n tek ey. u hadîsi mü terek ö retime bir misal olarak verebiliriz: Yezîd k z Esma (r. Sevgili Peygamberimizin çevresindeki sahabeler de kar la t klar cinsel sorunlar n kad n yle erke iyle aç kça bizzat peygamberimize 10 sormu lar ve ald klar cevaplar do rultusunda ibâdetlerini yapm lar ve aile ya amlar n düzenlemi lerdir. dü ün âdab . aç klamaya gayret etti imiz slâmî kaide ve kurallar hayata geçirip uygulamand r. PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M Allah' n Resulü cinsel hayatla ilgili farzlar ve haramlar mümin erkeklere ve kad nlara ayr ayr ö retiyordu.. ba ar Allah'tand r. cinsel mutlulu a ula may . Bu kitapta anlataca m z k z isteme. Biz de bu kitab bunun için yazd k. gelen istekler do rultusunda gençlerimizin mutlak ö renmeleri gereken cinsel konular . ni anl l k. (kad n ve erkek olsun) gençlerimiz. Mehmet ÇOLAKO LU ve Psikiyatri uzman Doç. Gayret bizden. talâk.. sorsalar da sorulanlar anlatmada zorluk çekmektedirler. Dr. Yarat l tan insanda var olun bu cinsel duygular n ve sorunlar n n da bir yerlerden ö renilmesi gerekmektedir. cinsel mutluluk ve kar -koca aras ndaki haklar. Rüstem A KIN beylere bu kitab inceleyip gerekli katk larda bulunmalar ndan dolay te ekkür ederim.) Çevresinde erkekler ve kad nlar (ayr ayr ) oturuyorken Allah' n Resulü (suâli içeren bir üslûpla) öyle buyurdu: için mü terek . cinsel mutlulu u ve bu mutlulu a ula ma yollar n ara t rd m. gençlerimizin anlayaca bir üslûp ve metodla ilave ettim. Dr. nikâh. içinde ya ad m z toplumun müslüman olmas nedeni ile islâmî kurallara göre de erlendirilmi tir. Kad n Hastal klar ve Do um uzman .Bu kitap. Bu ihtiyaçlardan dolay gençlerimizin sormaya utand klar konular soru cevap eklinde ak c ve sade bir dil ile i lave ettik. ba kalar na soram yorlar. Kuraca n aile yuvas n n slâm'a göre olmas n ."!997 y l nda Konya Büyük ehir Beledi yesi'nin iste i üzerine haz rlam oldu um ve evlenen her çifte belediyenin hediyesi olarak takdim edilen "EVL L K ve DÜ ÜN ÂDABI" kitab n üzerine. (Bir namaz sonras yd . gerdek gecesi. Doç. Fakat cemâat namaz na erkekler yan s ra kad nlar da kat ld ö retimde bulundu u zamanlar da oluyordu.

. Ç kmaza giren sensin Ya Ümmü Seleme!" dedi ve suâlin cevab olarak da öyle buyurdu: "Evet Ya Ümmü Süleym! Rüyalanan kad n n menisi geldi inde y kanmas gerekir.-Galiba (içinizde) kar s ile yapt klar n aç klayan erkeklerle. (Zaman zaman) O'nu ziyaret ederdi.üphesiz ki Allah gerçe i bildirip emretmekten utanmaz (ve utan lmas n da emir buyurmaz. (Benim bu aç klamam üzerine) Allah' n Resulü u talimat verdi: -Cinsel hayat n z aç a vururcas na konu may n z. kocas ile yapt klar n anlatan kad nlar var? Topluluktan bir cevap ç kmay nca öyle dedim: . var Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki erkekler de bu ekilde konu uyorlar. Ümmü Süleym'e yönelerek öylece serzeni te bulundu: -Allah iyili ini versin.) Bizim kesin olarak bilmedi imiz (3) Ebû Davûd.) kom usuydu. Ümmü Seleme. Bu ekilde konu an erkek ve kad n." (3) r V. Bu ziyaretlerinden birinde Allah' n Resulü ç kagelince O'na sordu: -Ya ResÛlallah! Rüyas nda kocas n n (veya bir ba ka erke in) kendisiyle cinsî münâsebette bulundu unu gören kad n n y kanmas gerekir mi? Ne buyurursunuz? (Böylesine bir suâlin sorulmu olmas utand rm olacak ki) Hz.Evet. Sorarlard : Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere Ümmü Süleym Hz. Kad nlar da böyle laflar ediyorlar.-. Peygamberin e lerinden Ümmü Se-leme'nin (r. .a." (4) Gusül abdestinin farz olmas için kad n n rüyada ili kide bulunmu ve bo alm olmas laz md r. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir. Baltay ta a vurdun Ya Ümmü Süleym! Allah' n Resûlü'nün huzurunda kad nlar küçük dü ürdün. erke i di isine raslayan ve insanlar kendilerine bak p dururken erke i di isinin i ini bitiren erkek ve di i eytan gibidir. Nikâh: 49 12 hususlar Allah' n Resûlü'ne sormam z o hususlarda (gerçekleri) gör-mez-bilmez bir körlük içinde olmam zdan daha hay rl d r. (Ümmü Süleym'in sualinin ve gerekçesinin do rulu unu onaylamak için) Allah' n Resulü: "Allah as l senin iyili ini versin.

Allah' n ve Peygamberinin emirlerini uygulayarak evlenmek ve böylece cinsel hayat ba lat p sürdürmekte ibâdettir. tatmin edilmek istenen cinsel arzular yaratan ve üreme görevini yükleyen Allah't r. O halde kimin hicreti Allah'a ve Rasûlüne ise.Kiram (hayret ve de merakla) sordular: Ya Resûlellah! Bizden biri cinsel arzular n tatmin eder de bu sebeple ona nas l sevap verilir? -(Pek tabîi ki verilir. Müslim. Zira Hz. Ya sizlerden biri) zina yapacak olsayd . Tir-mizi. Allah' n Resulü öyle buyurdu: -"Sübhânellah" eklinde her bir tesbihde. Allah' n ve Resulünün emirlerine uygun olursa her i i asl nda ibâdettir. onun da hicreti hicret etti i eyedir. Helâl r z k için çal mak. nikâhl e iyle cinsel ili kide bulund u u . Ameller Niyetlere Göredir: nsan n niyeti hâlis. Cinsel Haramlardan Korunmak çin E le Cinsel li ki bâdettir Ve Sadakad r. Nikâh:5. (Hattâ) sizden birinizin e i ile cinsî münâsebette bulunmas nda bile sadaka (sevab ) vard r. Peygamber (s. Ve ancak her ki iye niyet etti i vard r.a. nefsi ve nesli korumak için evlenmek ve daha nice günlük hayat m zdaki i ler niyetlerimize göre ibâdet olabilmektedir. yapt zaman da kendisine sevap verilir. O'nun yaratt cinselli e sayg duyarak ve O'nun koydu u yasalar içinde n evlilik yoluyla cinsel organlar kullanarak tatmine ve üremeye yönelmek Allah' n yaratt ve yükledi i görevleri korumakt r. man:41. "lâ ilahe illellah" eklindeki her bir tehlilde. (6) zinadan ötürü günaha girmeyecek miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi. Ebu Davud. imaret: 153. Müsned: 6/377. "Elh amdülillah" eklindeki her bir hamdde. her bir Hakk'a ça(4) Ahmet b.v. Hanbel.a. Ashab. Sahâbî Ebû Zerr (r.nsanlarda cinsel organlar . "Allahü Ekber" eklindeki her bir tekbirde.) anlat yor. Fazâil-i Cihâd: 16 rmada ve her bir bât ldan sak nd rmada sadaka sevab vard r.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Ameller ancak niyetlere göredir. Amellerimizin niyetimize göre ibâdet oldu una en güzel delil yine Fahr-i Kâinat Efendimizin bir hadis-i erifidir. (5) Buhari. onun hicreti Allah'a ve Rasûlünedir." (5). Kimin de hicreti elde edece i bir dünyal k veya evlenece i bir kad na ise. Talâk: ! 1.

. Hadis no: 1898. evlili i niçin me ru k ld n . bu hallerde Allah' n namaz k lmay n emrine itaat etti inizden yine sevap al yorsunuz. dünyada nefislerini haramdan âdet hali cinsel e ine arka organ ndan temastan korunan . Halbuki ça da geçinen 10 gün aras âdet görmelerinden dolay ibadetlerinde izinli sayarak. Ta -tavvu': 1 2. Umulur ki gençli imiz Hak Teâlâ'n n. (O) iyice temizlenenleri (ay halinde önden ve arka organdan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. kad na da ortalama her ayda 3ekilde kad n korumu tur. Niçin? Çünkü hay z ve nifas hallerinde namaz terketmeleri Allah' n bir emridir. dünyadaki hiçbir be erî sistemlerin ve feministlerin ula am yaca bütün be erî sistemlerde kad n. Edep: 1 60. Allah' n emrini yerine getirenlerin sevap kazanacaklar nda üphe yoktur. bu adetli günlerinde hasta say lmay p çal t r lmaktad r. Be erî sistemlerin mi. Dü ün Âdab . Kaç n lmas gereken ilâhî yasaklardan biri de zinad r. Ebu Davud. Zekat:52. s hhi. Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: Cinsel haramlar dâhil Allah' n ve Peygamberinin bütün yasaklar ndan kaç nmak ibâdettir. erken ya ta evlili i niçin emretti inin hikmetini bilmi olur. ay hali olmad günlerde be vakit namazlar n Allah' n emri oldu u için k larlar ve sevap al rlar. Gençli imiz. üphesiz Allah (her ay temizlendikleri zaman kad nlar na) dönenleri. Evlilik ve Cinsel Mutluluk konusunun izah na geçmeden önce evlili in hikmetinden. namaz k l yorsunuz sevap al yorsunuz.. (yaln zca temizlik döneminde ili kide bulunanlar ) sever. Yüce Allah ve O'nun Peygamberi taraf ndan konulmu olan evlilik içi cinsel haramlardan korunmak da bir ibâdettir.Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: Kad nlar. Nitekim yüce Allah bizzat Kur'ân'la yasaklad temas ndan ve Peygamberi diliyle yasaklad kullar n sevdi ini öyle aç kl yor: (6) Mi kâtü'l-Mesâbih... Müsned: 7/1 68 14 15 "." (7) YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? K z steme. nsan n yarat c s olan ve yaratt n en iyi bilen Cenab. Ey müslüman kad nlar! nanc n z ve islâm n z ne güzel ki. Özür hallerinde Allah' n emri ile namaz terkediyorsunuz. Müslim.Hak. Allah' n nizam slam n m kad n korudu u ve haklar na riayet etti i izah etti imiz gibi aç kça görülmektedir. Fakat hay z (âdet) ve nifas (lohusal k) hallerinde namaz k l nmaz. ahlakî ve sosyal faydalar ndan k saca da olsa bahsetmek istiyorum.

sak nd rmak ve yarat l tan var olan cinsel ihtiyaçlar n tatmin etmek istiyorlarsa evlenmeye yönelmelerinden ba ka çareleri yoktur. Mansur. mîras. yan nda olmad oldu un kad n. ona emretti i zaman emrine itaat eden. 3.Tembel olan.Gördü ün zaman ho una giden. Hadis mürseldir. yan nda olmad 2.v. Kur'ân. Ga'de'den Resûlüllah' n (s. saliha kad nd r. Yahya b. ibnu Mace.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Üç ey vard r ki mutlulu a.a.Kerim. nda da kendi nefsi ve mal n konusunda emin olmad n kad n. Kitabu'n -Nikâh.Kerîm'de Evlilik: Kur'ân. kendisinin yoklu unda Gördü ün zaman ho una gitmeyen. Müstedrek'te Hz.72-73.a." (10) KURAN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K Evlilik. Peygamber'in (s. Nisa.1090. yarat l tan bir ihtiyaç ve dinî bir görevdir. Bahts zl a sebep olan eyler ise: '*' 13. Bakara: 222. Menfaatlan lacak eylerin en hay rl s ise. Kitabu'nNikâh.) öyle dedi i rivayet edilir: "Dünya menfaatlamlacak eydir. Nûr ve Talâk Sûreleri olmak üzere hemen hemen bütün sûrelerde evlilik do rudan ve dolayl olarak yer almaktad r. Peygamber'in (s. nda seni yoran ve bindi inde seni arkada lar na ula t rmayan .Bir de içi ve avlusu geni ev. Nesâi.v. (8) Müslim. Çünkü bo anma. 1. kamç lad hayvan.Binek olarak kulland i n seni arkada lar na ula t ran hayvan.a.v. Umar'dan Hz. 2." (9) Hakim.Bir de mü temilat az ve dar ev. ' n zaman kendi nefsi ve mal ndan emin en hay rl yarar: Kendisine bakt zaman kendisini ne elendirdi i.596 (9) Sünen. üç ey de vard r ki bahts zl a sebep olur.Kerim'de ba ta Bakara. sana kar koyup d r (7) Kur'an. I d r eden. Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : Bu konuda Abdullah b. 1 -3." (8) Said b. ne seb. slam ndan sonra yararland mal n ve can n koruyan güzel kad nd r.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Müslüman ki inin.] '. Kitabu'r-Radâ. 2. 2.1 24. Mutlulu a sebep olanlar: 1.

Kerim. E er fakirlerse Allah onlar lüt-fuyla zenginle tirir. 162. eybe ise. R âvi hakk nda muhaddisler ihtilafa dü tüklerinde. vasiyyet. Allah geni lütuf sahibidir. Kitabu'n-Nikâh.. Velîlerin Yard m : Velîlerin yard m ise te ebbüs ederek. II..evlenme yard m yapar. ayet bu zat n h fz tam olsayd . dinî vas fl bir devlet vergisidir. Bükey onu rivayet etmi tir.Kerîm'de belirlenen sekiz s n fa verilir.slâmî Devletin Yard m : Malî Yard m: 1. o râvînin nakletti i hadisin derecesi "hasen" olur.Bütün Mü'minlerin Yard m : Bütün müminlerin yard m . vaki talebleri inceleyerek ve maddî yard mda bulunarak evlendirmeye çal mak eklindedir. (11) (10) Müstedrek. Yakub b." Yard mla mükellef k l nanlar: a. (12) . ana-babaya ihsan (iyilik). (11) Kur'an. Devlet taraf ndan zenginlerden al n r ve devlet eliyle Kur'ân. slâm'da zekât. örtünme. baz cezaî düstûrlar vs.. Her eyi çok iyi bilendir. . hadis.süt-evlilik akrabal evlilikle ilgilidir. Zehebî de sözkonusu ah s hakk nda Ebu Hatim'in u de erlendirmesini naklediyor: Sadûk biri ama yan lmalar var. . Abdillah el-Vasitî'den sadece Muhammet!b. Buharî ve Müslim'in artlar n ta yor olurdu. Yüce Allah Nûr sûresinin otuz ikinci âyetinde mü'minlere ev-lendirici olmalar n öylece emir buyurmu tur: " çinizden bekârlar -dullar . Halid b. hadisin ravilerini de erlendirirken öyle demektedir.. 2.. gibi evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen mü'min borçlular gelmektedir. b.slâmî devlet (Kur'ân ve Sünnet'e dayal devlet) memuru ve i çisine -bekârsa. . Yard m alacak borçlular n ba nda ise yukar da arzetti imiz. bekârl a kar olumsuz bir tav r almak. c- . arac olmak ve ihtiyarî maddî yard mda bulunmak eklinde üç boyutludur. Hâkim. Tevbe: 60 --Bunlardan bir s n f da "borçlular d r. j(. . onun sika oldu unu söylemektedir. kölelerinizden ve cariyelerinizden ibâdetli ve ahlâkl olanlar evlendirin.slâmî Devlet evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen ki iye zekât bütçesi'nden yard m eder.

. lk özelli i ise bedene t pa t p uygun gelmesidir. k n da so u undan korursa. Bakara:! 87). Muhammed (s. m al n ve can n korurlar.Kerim'inde öyle buyuruyor: ". siz de onlar için elbisesiniz. Haks zl k yapmaktan korkarsan z bir tane al n.v.Kerim'in aç klamas ve ayn zamanda ba ms z bir hüküm kayna olan Allah' n L" ile gönderdi i son erîati olan slâm Dini'nde mü'minleri evlili e yöneltmi tir. 2/623.Be endi iniz (veya size helâl olan) kad nlardan iki er. onlar da birbirlerini kötülüklerden ve yanl hareketlerden korurlar. Onlar kadar birbirini koruyan hiçbir kimse olamaz. Nisa:3 (14) Kur'an. (13) Kur'an. Resûlü'nün sünnetinde ise evlilik.Kerim. üçer. Hayat n bütün zorluklar n beraberce gö üsleyip birbirlerinde huzur bulup kötülüklerden korunmalar d r. onlar n ayn yata payla malar . hatta tekrar tekrar emrolunmaktad r. gibi insanlar içinden seçip gönderdi i . Kar koca da dünyada birbirine en yak n olan iki kimsedir. Allah' n Resulü öyle buyurdu: m z üzerinde olanlardan de ildir. Onun ba ta gelen i levi. dörder al n." (i 3) "Onlar sizin için birer elbise." .a. engelleyici bedenî ve malî zaruret olmaks z n ertelenmesinden ancak cinsel haramlar do abilece i içindir ki Yüce Allah Hz. F khu'z-Zekât. Nas l ki elbise insan yaz n s ca ndan.a. Kar koca birbiri için t pk bir perde ve koruyucu nesne gibi görev yaparlar. Onlar adeta bir tek beden ve ruha sahiptirler. Sünnet'te Evlilik: Yüce Allah insanlar evlili e e imli ve ihtiyaçl yaratt peygamberlerle de evlili i emir buyurmu tur. (Bedenî ve malî bir engel yok iken) evlenmeyen ki i bizim ya ay (15) Sünnette Evlili i Te vik: Ebu Hatim el-Müzeni (r. Bilindi i gibi insan için elbise son derece önemli bir eydir.) rivayet ediyor. yahut da sahip oldu unuz (cariye ) ile yetinin.. Cinsel hayat f trî bir ihtiyaç oldu u." (14) Kar kocaya birbirinin elbisesi denmesinin sebebi.) arac l : (12) Yusuf el-Kardavi. insan n bedenini örtüp korumas d r.Kerim. "Malî gücü olan evlensin. aç k olarak ö ütlenmekte. Birbirlerinin namusunu.Allah Teâlâ Kur'an. elbise gibi birbirlerini sarmalar d r. 17 Kur'ân.

Allah' n size helal k ld (15) bn Mâce. Kad nlar n n yan na gitmemeye ba lad . Hz. s n r a anlar sevmez.a." slam'da evlili i yasaklayan ruhbanl k yoktur. Maz'un bunlar aras ndayd . Korkutucu eyler anlatmakla yetindi.) e lerinden ba kalar da vard .Kerim. Nikâh: 3. Bunun üzerine Resûlüllah' n (s.v..a. Kur'an." (17) Bu ayetin ini sebebi a a daki olayd r: EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR Birgün Resûlüllah (s.v. Ai e'ye gitti. Baz s uyumay . evlenmemek ve ruhbanl helal k ld bir eyi emretmi de ildir. Bu durum u ayetlerde belirtilmektedir: "Ey inananlar.Kiram sordular: -Ya Resûlellah! Evlili e istekli olan bu ki i faki r ve asâletsiz ise (ne buyurursunuz?) Hz.a. Peygamber (bu sual kar s nda ayn sözlerle öyle) buyurdu: -Size dinî inançlar ve ahlâkî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad nla evlen mek isterse) onu evlendirin. (16) Sevgili Peygamberimiz bir hadisi eriflerinde öyle buyuruyorlar: " nsan evlendi i zaman dininin yar s n tamamlam olur. (sosyal oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad n la evlenmek isterse) onu evlendirin. Maide: 87 _____________________________________________ 18 >n. Ebî Talib ve Osman b. Hn: 1846 (16) Tirmizî. yasaklad lar. Ruhbanl k bid'at olup Allah böyle güzel ve temiz eyleri haram etmeyin.) bu sözlerini üç defa da tekrarlad . baz s da kad nlara yakla may kendine yasaklad . s n r a may n. Bunun üzerine Havla' ismindeki e i. Allah' n Resulü (s.) ashab ndan on ki i -ki Ali b.a. Hn: 1085 (17) Kur'an. Allah' n n haram k lmak oldu unu beyan etmektedir. Çünkü Allah.v. Mesela hristiyanlar baz eyleri kendilerine haram k ld lar. Osman b. Ashab.-Size dinî inançlar ve ahlakî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi n z cemiyette fitne ve fesada.. Ai e'nin yan nda Peygamber'in (s. ba ka eyler anlatmad . Kalan yar s için Allah'tan korksun. Ai e ve yan ndakiler: . Hz.v. Maz'un da kad nlar kendine yasaklayanlardand . Hz. Böylece baz s et ve ya yemeyi kendine yasaklad ve hep oruç tutmaya karar verdiler.dediler ki: E er hiçbir günah i lemezsek korkulacak bir ey yok.) ashab aras nda oturarak onlar ahi-ret azab yla korkuttu. biz de kendimize baz eyleri yasaklayal m. E er böyle yapmazsan z bu tutumunuz ya ad çalkant lara ve içinden ç k lmaz düzensizliklere) sebeb olur.

a. yiyecekleri ve uykuyu kendilerine yasakl yorlar. Resûlüllah (s.). Resûlüllah: "Yemin et. Hz. dedi. Ai e. slâm dini evlili i me ru k l p ona yöneltti ine göre.v. Evlenmeye gücü yeten. evlilik sebep ve ortam kendisi için müsait olan bir kimsenin evlenmemesi haramd r. orucum" deyince. neyin var rengin solmu . Osman: "Bunu Allah için yap yorum. gülerek: "Neyin var Havla" dedi. Ai e dedi ki: Ya Resûlallah. zira slâm dini. cevap olarak: u kadar zamand r. benden de ildir.v) bu konuda öyle buyuruyor: "Evlenmeye gücü yetti i halde evlenmeyi terk eden. Onlar henüz gülüyorlarken Resûlüllah (s. nefsini öldürmek istiyordu. onun cinsel temayül ve duygular yla tamamen ters dü mektedir. tasvib etmedi i ruhbanl a ve çirkin olan bekarl a davet eden her ça r ya kar ' iddetli bir sava açm t r. Bazen oruç tutar m. gözlerine sürme çekmi ve güzel kokular sürünmü tü.a. Bunun üzerine Resûlüllah (s. Havlâ'ya gülüyoruz. ne oluyor sana?" dedi. Havla ertesi gün Hz. o benden de ildir. Osman da iftar etti ve e iyle yatt . Ai e'nin yan na geldi. Onu bu durumda gören Hz." (18) ho ve güzel eyleri (kendinize) haram k lmay n. Hz. bir müs -lüman n ibadet ve Allah'a yakla mak maksad yla evlenmemesi veya evlilikten yüz çevirmesi caiz de ildir. Resûlüllah: " ftar et" dedi. bazen tutmam. Osman: "Ya Resûlallah. ete imi kald rmad !.Havla.) içeri girdi ve neye gülüyorsunuz? dedi..a. Osman. döner dönmez e inle yatacaks n" dedi.v. durumunu sordum. Çünkü bu hal insan f trat yla.) anlatt . Allah' n helal k ld a may n" ayeti indi. Sebebine gelince. Halbuki ben hem uyurum hem de gece ibadetine kalkar m. u kadar zamand r kocam yan mda yatmad .a. Kad nlar ma da 19 yakla yorum. Havla. saçlar n taramam ve güzel koku sürünmemi sin? dediler. Havla: Nas l güzel koku sürünüp taranay m. kad nlar . Her kim benim sünnetimden yüzçevirirse. Resûlüllah . Ai e ve beraberindekiler onun bu sözlerine güldüle r. tüm vaktimi ibadete vermek için" kar l n verdi ve durumunu Resûlüllah'a (s. s n r n anlatt . Saç n taram .. dedi.v. Bunun üzerine "Ey inananlar. kocam ete imi kald rmad . Osman' ça rtarak ona: "Osman. o ak am kocas n n kendisiyle yatt buyurdu ki: "Baz lar na ne oluyor ki.

hem namaz k lar m hem de uyurum. onun istek ve arzular na cevap verecek parelelde oldu unu görmekteyiz. Kendilerine bu konu hakk nda bilgi verilinc e. ben ya ad m müddetçe bütün geceleri ibadetle geçirece im. te size bu tablodan bir örnek: Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: Enes (r.v) nerde. ya amak için bir yol. ben sizden daha çok Allah'tan korkar m ve sizden daha çok takva sahibiyim.v) hane-i saadetine geldiler." (19) Allah Resûlu'nun (s. slâm' n. Sonra da onlardan biri öyle dedi: .a. toplum problemlerini çözmede takib etti i yol ve metodu dü ündü ümüzde. insan f trat nda var olan cinsel ihtiyaca bak aç s n . ayn zamanda bu ihtiyaçlara cevap veren bir din oldu una.) anlat yor: "Üç ki ilik bir cemaat. (Et -Tac: .Can m biz nerde Resûlüllah (s. buyurdu. Di eri de: .c) onun (1 8) Taberani ve Beyhaki '' 2/279. Neseî:6/61.a. Bu metod sayesinde toplum fertlerinin kendi yarat l gayelerini a arak f tratlar yla çat an yanl ve e ri bir yola sapmalar mümkün de ildir.Ba ka bir hadisi erifte öyle buyruluyor: "Allah özgürlük bedelini ödemek niyetinde olan köleye. onun kulland terbiye metodunun tamamen insan f trat na uygun. insanlar yürüdü ü halde o durmayacak. Bilakis bununla. Allah yeryüzü ve içindekilere varis oluncaya dek devam edecek ebedi kanundur. Bu arada Peygamber (s. (19) Tirmizî.v) ç kageldi ve onlara öyle seslendi: . Bu anlay sayesindedir ki slâm. Art k kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden de ildir. Üçüncüsü ise öyle dedi: . Sonra da kendi aralar nda öyle dediler: . kad nlarla da evlenirim.öyle öyle diyenler sizlersiniz de il mi? Allah'a yemin ederim ki. onlar güçlenirken o korkakl k ve zaafiyet gös-termiyecektir. ibn Mâce.v) bu tavr . insan ahsiyetinin olu mas için sabit kaideler koydu una en büyük delil ve hüccettir. bir bak ma onu az buldular.) _____________________20 geçmi ve gelecek günahlar n affetmi tir.a. hem oruç tutar m hem iftar ederim. Bununla beraber ben. onlar ilerlerken o geri geri gitmeyecek.v) insan e itiminde.a." (20) Resûlullah' n (s. Ahmed:2/251. iftar etmeyece im.Ben de kad nlardan uzak duraca m hiç evlenmeyece im.a. Allah (c. toplum fertleri slâm' n insan o lu için çizdi i dürüst ve sa lam bir yolun prensibleri gere i yürüyecek.a.Ben de bütün seneyi oruçla geçirece im.Bana gelince. harama dü mekten kaçarak evlenmek isteyene ve Allah yolunda cihat etmek idealinde olan kimseye mutlaka yard m eder. ibadetini ö renmek maksad yla Resûlüllah' n (s. £.

Dinî bak md an mazur görülebilecek bir sebebe dayanmaks z n ergin k z n gelece ini olumsuz yönde etkileyecek engelleme zulümdür. Ali'nin ahs nda her bir sorumlu k z velîsi mü'mine öyle emir buyurmu tur: "Ya Ali! Üç eyi erteleme: a) Vakti girince namaz .Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir. b) (Y kan p kefenlenerek haz rland nda) cenazenin namaz n ve defnini. Oraya müracaat ediniz. IX. Ergen K zlar n Evlili inin Geciktirilmemesi: Hz. Mi kâtü'i- islâm ergenlik ça na giren k z çocu unu evlendirmeye te vik buyurdu u gibi evlenmesini engellemeyi de yasaklam t r. k z da arzu ederse ergin k z n evlendirilmesi gerekir. erkek ve kad n cinselli ini insan hayat n n tabîi ve ayr lmaz bir bölümü olarak de erlendirmektedir. ergin k z n evlenmesini engellemeyi yasaklad engellemeyi de yasaklam t r. evlenmeye ve evlendirmeye te vik ederken evlili in kolayla t r lmas n da emir buyurmaktad r. Bu durumda ergen k z çocu u. "(21) c) Dengini buldu unda velîsi oldu un k z -kad n Mesâbih. Hn: 145. slâm Toplumu Düzeni'nde mahkemeye ba vurarak üzerindeki haks zl kald rabilir.a. baba dâhil velî onay n almaks z n da dengi ile evlenebilir. Hn: 885. E er mehr-i misil (22) verebilen bir dengi ç kar. (21) Tirmizi." buyurmaktad r. El-Lü'lüü vel-Mercan. 21 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: (20) Buhârî. bu kitab n mehir bölümündedir. Allah' n Resulü "(Evlilikte istenen) mehrin en hay rl s en kolay. evlendirmeyi. (23) Hanefî mezhebi müçtehidlerine göre ise bulû a ermi (ergin) k z. slâm. Baban n veya di er velîlerin engeleme hakk yoktur. en az olan d r. Hn:1075.) Hz. Cenaiz: 73. Mehir hakk nda geni bilgi. Kitabu'n -Nikâh. slâm. gibi dul kad n n evlenmesini . Peygamber (s. 85 -86. C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARDIR islâm Dini cinselli i Allah' n düzenlemesi olarak görmekte.v.

(23) Hukuku islamiye ve st lahat F kh yye Kamusu. ihtiyaca dönü ecek bu duygular ve arzular n tatmin edilmesini de gerekli k lar. zina. .Erkek olsun kad n olsun bulû (ergenlik) ça na eren her insan n cinsel duygularla duygulanmas kaç n lmazd r. insan ku atan cinsel gerçek budur. la'net etti. d. (24) Biz Evlenmeyece iz Diyenler Lanete U rar: Allah' n Resulü. Bilm en..diyen erkeklerle -biz evlenmeyece iz.S: 48. Hayat n tabîi ak . erkeklere benzemeye çal an erkeksi kad nlara ve bir de cinsel hayattan koparak -biz evlenmeyece iz. a. .C. yasaklar koymu tur. k s rla mak. dinimizce yasaklanm t r. Bunlarda dinimizce yasaklanm t r. c..Erkek veya kad n ili ki kurabi ldi i insanlarla. Ona cinsel vas fl emirler vermi .diyen kad nlara. Ne varki insan diledi ini seçmek hakk na sahip de ildir. Kitab m z n mehir konusuna bak n z.Evlenerek me ru bir e le yarat l çizgisi üzerinde cinsel ihtiyaçlar giderip tatmin etmek.57. Mü'min insan. homoseksüellik ve sevicilik gibi yollarla cinsel arzular n tatmin etmek. Bilmen Y. onu cinsel hayat nda da kulluk denemesine tâbi tutmu tur. Yap labilecek olanlar bunlard r. Evet. (25) Bekarl Yasaklayan Sebepler: sürdürmek. Çünkü insan her an cinsel at l m yapabilecek bir k vamda yaratan yüce Allah. b. Gerçek bu oldu una göre insan n önünde yap labilecek dört i vard r.Cinsel arzulan sürekli olarak kontrol ve bask alt nda tutmak yani bekârl Dinimizce yasaklanm t r.2. slamda Bekârl k Yoktur: Allah' n Resulü öyle buyurmu tur: "Bedenî ve mâlî güç varken slâm'da evlenmemek eklinde bir uygulama yoktur. emir ve tavsiye edilmi tir.Cinsel eylem iktidar n yok etmek. ist. G das ve uykusunu alan ergin insan d tan uyar c hiç bir mesaj almasa ve kendisini özel korumaya alsa da duygular n n iradesi d nda olu mas ve geli mesini engelleyemez. seçimini bu ilâhî emirlere ve yasaklara göre yapmak mecburiyetindedir. (22) K z n ya tlar n n ve denklerinin ald klar mehir. kad nlara benzemeye çal an kad ns erkeklerle. Had mla mak. Ömer N.

kudreti ve hikmetinin belgesi olarak sunan ve onlar küfran. (27) EVL L N H KMETLER : 1. (24) Feyzü'l-Kadîr. e) Yeryüzünde kad n erkek dengesi bulundu undan bekârl k. Mâli gücü olmayana evlenmek farz olmad sak nca yoktur. c) Bekârl k.a) Bekârl k. dinî ölçülere göre bekâr k al-makda ma'zûrdur (özründen dolay bekârl caizdir). Allah' n koydu u yarat l ve üreme düzenine kar ç kmakt r..nimette bulunulmamas gereken nimetler olarak tan tan Allah'a. Bu durumda olan bir ki i evlense bile kar s n n mahkeme yoluyla ondan ayr lma hakk sakl d r. Onun için as l olan zaten bekârl kt r. bât l din ve ideoloji mensublar na. " (25) Dârimî. gibi engeller evlili ini ertelemesini zarurî k labilir. Bekârl n haram olabilmesi için sürekli olmas da artt r. . .' .' cinsden bir ferdi de Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? Cinsel iktidar olmayan ki i.Kerim. (26) b) Bekârl k . Zira ki inin cinsel ve malî gücü olur içindir ki yoksul ki inin bekârl nda dînî bir da evlenmek imkân olmayabilir. insan neslinin ço almas ve devam etmesi evlilik ile olur. bedenî ve ruhî rahats zl klar tevlid edebilecek bir cinsel perhiz oldu u için nefse zulümdür. Hn:2170 : (26) Kur'an. Onlara benzemek ise haramd r. d) Bekârl k. hristiyan râhiblerine benzemektir. 6/428. O'nun ihsan na kar ilgisiz kalmakt r. e lerimizi ilmi. Yani tahsil. sava vs.nsan Türünü Korumak: uras gayet aç kt r ki. varl m za e sevgisini koyan. hayat n tabiî arzular ve ihtiyaçlar ile çat mak oldu u için nefsi cinsel haramlara sürüklemektir. askerlik.Allah' n koydu u yasalar n bir bölümü ile sorumlu olmamak için ilâhî kulluk denemesinden kaçmakt r. Nisa: 119 ?v i *' -" 23 ' . Çünkü iktidar yokken evlenmek e e zulüm olaca ndan haramd r. g) Bekârl k. kar bekârl a mahkûm ederek mut-suzla t rmakt r. Böylesine kar ç k hilkati de i tirmek oldu undan haramd r. f) Bekârl k.

slâm' n koydu u haklar n gölgesinde rahmet ve sevgi nimeti ile nimetlenmi olabilir. ist. insanî de erleri ve ruhsal mutluluklar vard r. Bununla e ler aras ndaki yard mla ma ruhu geli ir ve devam eder. yap s na ve kad nl olan i leri yapar. E er Allah' n me ru k ld olmasayd toplum.Nesli Korumak: Hak Teala'n n kullar na me ru k ld evlilikle. çocu un bak m ve terbiyesi gelir. Biri na uygun r. Erkek de kendi sahas nda. fertler toplumsal bozuntudan emin kal r. tabiat na ve erkekli ine uygun olan i leri yapar. kocas n n hukukunu yerine get irmesi. Çünkü gerçekten evlilik gözü harama bakmaktan daha çok sak nd r r. Evlenme imkan olmayanlar n z ise oruç tutsun. Bu durum. Çünkü di er cinse kar duyulan tabii temayül ve içgüdü. Böyle bir aile. islam'a Göre Cinsel Hayal. fuhu . Zira bu soy ba l l itibar . nisbet nda onlar n ki isel bu evlilik ettikleri babalar yla gurur duyar ve iftihar ederler.Aile Yuvas n Kurmada E lerin Yard mla mas : Evlilikle birlikte e ler. çocuklar n terbiyesi ve hayat n sorumluluklar di erinin i ini tamamlamaya çal konusunda kendi aralar nda yard mla rlar.Kerim. (28) Kur'an. Bunlar n ba nda aile reisli i görevi. fazilet ölçülerine dayal güzel ahlak için a r bir darbe olaca yay lmas demektir. Kad n kendi sahas nda.Toplumun Ahlakî Çöküntüye Dü memesi: Me ru olan evlilik sayesinde toplum. Bu i lerin ba nda.Kerim bu toplumsal hikmete de inirken öyle diyor: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefs (can) dan yaratan.a. ev i lerini idare etmesi. ahlaks zl k ve fesad n "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye muktedir ise evlensin. bir gurup gence yapt getirmi tir: (27) Ali R za Demircan. hiçbir asaleti olmayan çocuklarla çalkalan r ve dolard . 1996.Kur'an.Toplumun Hastal klardan Korunmas : . me ru olan evlilik ve helal olan cinsel ba lant ile doyurulmu tur. s: 75 v. namus ve iffeti de daha çok korur. aile yuvas n kurma. 3. Çünkü oruç ehveti keser. ondan da e ini meydana getiren ve her ikisinden birçok erkekler ve kad nlar üretip yayan Rabbinize kar gelmekten sak n n" (28) 2. aile yuvas sa lam bir terbiye esas na dayanm olur. çocuklar n nafakas n temin etme ve zor i lerde çal mak gelir.v) bu ahlaki hikmeti.d. çocuk lar ba l olduklar soylar yla. ahlaki çöküntüden kurtulur. Eymen Y." 4 . Nisa:1 güzel hitab nda öyle dile gibi. 5. Allah Resulü (s.

kad n n azalar n tasavvur etme gibi ehveti tahrik eden duygular dü ünmekle me guldurlar. E cinsellik veya Sevicilik): Livata son derece tehlikeli bir hastal kt r. Kad nlarda rahim a z ve tüplerde. kay tl olan ve bu i i aç ktan yapanlar n say s d r. sar lma. ehvetperest. kemik. adale. 25 olur: B) Ahlâkî Ve Ruhî Tehlike: ehvetperest ve sap k kimse a a daki hastal klara mubtela Livata (Homoseksüellik. erkeklerde husyelerde ve erkek sperm iletim kanallar nda çok iddetli bir iltihablanma meydana getirir. Deri. içki ve afyon batakl na dü mü gençlik. Amerika ve ingiltere gibi medenî ve ilerici oldu unu iddia eden birçok toplum bu hastal a yakalanm t r. kalb. fuhu ve zinadan kaynaklanan bula c ve öldürücü birçok hastal ktan kurtulmu olur. Bunlar n say s n tesbit etmek mümkün de ildir.Evlilik sayesinde toplum. Bu rakam sadece bilinen. . a k n. dikkatler da l r ve gaflet artar. bu kitab m z n ileri kî bölümünde bu ba l kla daha geni çe anlat lacakt r. öpme.S hhî Ve Bedenî Hastal klar (29): : Belso uklu u Hastal : Bu hastal k zina fiili ile bula r. Bir de bu i i gizli yapanlar vard r. Onlar bu halleriyle aptal. kucakla ma. deli veya daima kederli ve üzüntülü kimselerin görünümünü and r rlar. do u ve bat toplumlar nda zinadan kaynaklanan tehlikelerden baz tablolar: * Ba bo . Cinselli i Me gale Edinme Hastal : Bu hastal a yakalanan tipler. K s rl k ve eklem yang s denilen eklem iltihablar na yol açar. Üç safhas vard r. her zaman evlenme. uyu turucu. Frengi Hastal : Bu hastal k cinsel temas -zina veya haram öpü me. ci er.ile bula r. Do acak olan çocu u da etkileyerek gözlerde iltihablanma ve çocu un kör olmas na sebep olabilir. Bu dönemde hastada belirti olmamas na ra men hastal ba kas na bula t rabilir. Bu hastal kta erkekler erkeklerle. eklem. kar n. Amerika'n n Nevvyork kentinde bu hastal a yakalanan kad n ve erkeklerin say s yar m milyondur. dalak ve sinir sisteminde iltihablanmalar meydana getirir. te size. Birinci safha sessiz geçer. kad nlar da kad nlarla yetinirler. Bunlarda unutkanl k ço al r. (29) Cinsel hastal klar. Bu hastal klardan baz lar unlard r: A. Sadece.

sap k ve sekste kayboldu unu ilan etmi tir. askere al nan her yedi gençten alt s n n bozuk ve elveri siz oldu unu ifade etmi tir. unun için: i ! d . Bu klüplerin üyeleri haya ve edepten yoksun olarak ora da her türlü faziletten soyunurlar. Bu tehlikeler: - Üretimin azalmas kullan lmas . kaç rma ve cinsel gasb ebekeleri. Amerikan gençli inin sap k ve sekse dald n . * Kendilerini hayvanlara ve garip mahluklara benzeten sap k guruplar.Güç ve kuvvetin zay flamas * Zevk ve lezzetin arkas ndan giden bu insanlar. avukat ve hukukçulardan olu turulmu .* Ruhen. * Seks kitaplar . ______________________________________________2 Ve daha sayamayaca m z kadar çok olan bozuk ve i renç ir.. ahlaken. kendilerine yüklenen sorumluluk bilincinde olmad klar n . dans ve gösteri fi I imleri. aklen. C) Toplumsal Tehlike: a. Zira dü tükleri ehvet ve seks ortam onlar n ruhî ve bedenî liyakatlar n yok etmi tir. Ayn dönemlerde "Kennedy" de Amerika'n n gelece inin tehlikede oldu unu duyurmu . * Adam öldürme. ç plak dergiler. * Zina. bu gençli in ahlaks z.Ailenin yok olma tehlikesi b. ümmetin iktisaden çökmesine sebep olmaktad rlar. her ikisinin de dalalete dü mesi kopar lmas D) ktisadî Tehlike: . bedenen hasta ve sap k olan gençlik.Gayri me ru araç ve vesilelerin E) Dinî ve Uhrevî Tehlike: . fuhu ve sarho lu a batm soysuz ve as ls z kimseler. para ve seks kar l haklara tecavüz eden ebekeler. bozuk. 1962 y l nda "Kuru çev" Rusya'n n gelece inin tehlikede oldu unu. Rus gençli inin gelece e güvenle bakamayaca gerçe ini hayk rm .Do an yavru ve küçük çocuklara zulüm yap lmas c. . seks ve genç k zlar pazarlayan ve fahi e kad nlar kiralayan tüccarlar.Akrabal k ba lar n n . * Geçim ve kazanç amac yla topluca zinay sanat edinen fahi e kad nlar. Bu gerçe in kar s nda. * Ç plak kad n klüpleri. * ehvet. * Suçlar gizlemek amac yla doktor.Kad n ve erke in.

" Sözü burada gayet aç k ve net olarak anla lmaktad r.v) bu kötü musibetlerin alametlerine öyle i aret etmi tir: "Zinadan sak n n. zina yapt (30) Taberani.) Furkan Sûresi'nde öyle buyurmu tur: "Yine onlar ki. Bekâr olarak ölenler ise ölülerin en bedbaht olanlar d r.a."ondan ba ka yolun bulunmad kesin olarak kabul edecektir.a. k yamet gününde zâni olan kimsenin azab kat kat artar. ffetten mahrum. Rahman' öfkelendirir ve ate te ebedî kalmaya sebep olur. aileye. yani zina yapan kimse.a." (30) Dinî tehlikelerine gelince. Ölülerinizin erlileri de yine bekârlarm zd r. Zira genç delikanl . fuhu ve zinadan kendisini sak nd raca k veya cayd racak inanç ve takvas bulunmayan bekar kimse. Allah ile beraber ba ka bir tanr ya yal-varmazlar. te bu makamda. Bunlar yapan günah n n cezas n bulur." (33) Durum böyle olunca u soruyu sormam z gerekmektedir: Bekârl geçilebilir? Bunun iki yolu vardir: 3 ^ kincisi: Erken evlilik. s hhate. te o zaman samimi bir istek ve ihlasla evlilik köprüsüne ç kmaya f rsat kollayacakt r. Allah' n haram k ld cana haks z yere k ymazlar ve zina etmezler. topluma ve dine zarar veren korkunç tehlikelerdir. (34) (31) Buhari.v) Birincisi: Toplumu her türlü cinsel tahrikten temizlemek. cana. onun belirti ve izlerinin toplumdan n n anlay nca. zina yapt anda mü'min de ildir. dört kötü hastal a mübtela olur: Peygamber (s. 27 öyle buyurmu tur: "Zâni. n önüne acaba nas l . : esnada imandan ç kar. fuhu yolunun t kand uzakla t r ld n ." (31) Uhrevî tehlikelerinden biri de. o zaman cinsel ihtiyaç ve duygular n tatmin etmenin yolunun. zina yapan kimse. mala. Resûlullah (s.a. Allah (c. Müslim. . Bunlar. K yamet günü azab kat kat artt r l r ve onda (azapta) aiçalt lm olarak devaml kal r" (32) te tasvip edilmeyen bekarl ktan ve kötü ruhbanl ktan kaynaklanan önemli tehlikeler bunlard r. Peygamber'in (s.. me ru olan ve slâm' n te vik etti i evlilikten geçti ini.v) bir defas nda ashab na söylemi oldu u "Bekarlar insanlar n erlileridir. çünkü zinada u dört özellik vard r: Yüzdeki nuru ve güzelli i yok ede r. .v) öyle buyurmu tur: " erli olanlar n z bekârlarm zd r.< . Peygamber (s.Sonuçta unu söyleyebiliriz. Buhâri ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. ahlaka.c. r zk keser.

Furkan:68. a k ve istekle yerin e getirirler. korunmalar ve iffetli kalmalar n n bir tek yolu vard r. çal mas esnas ndaki yorgunluklar n böylece nda ruhi sükûnete gidermi olur.Kerim. Havvlbridge'in u aç klamas son derece ilginçtir: "Hastanemize ba vuran bekâr hastalar n say s evlilerinkinin dört kat d r.. ruhî dinlenme ve sevgi olmad zihin da n kl na sebep olur. Erken evlilik ise islâm' n bir sünnetidir." (36) Yorucu ve sürekli bir çal ma. biri di erinde sükûnet hisseder. Kad n da aynen böyledir. Koca i bitiminde ak amleyin evine döner.69 (33) Ebu Ya'la ve Taberani. Öyle ise onlar n önünde. azim. Erkek ve kad ndan herbiri huzur ve mutlulu unu di erinin gölgesinde bulur. Ahmed b. New York ak l hastanesi müdürü olan Dr. dolay s yla aile yuvas . Böylece iki e kar la t klar anda biri di erinin gölgesinde ve yak nl kavu makta. bu mutlu kar la man n akabinden gelen gün içinde e ler. Gün boyunca kar la t üzüntü ve s k nt lar n unutur. canl l k.a. " ntihar olaylar evlilerden çok bekârlar aras nda görülmektedir.." Evlilik le Ruhsal ve ç Sükûnete Kavu mak: Evlilik sayesinde e ler aras nda sevgi ve merhamet ba lar geli ir. Bat l ara t rmac lardan Bartelon'un yapm oldu u bir ara t rmada geçen u bilgiler ibret vericidir. (34) Toplumu cinsel tahriklerden temizlemek ve erken evlili i sa lamak. iyi dü ünen bir kavim için . Do rusu bunda.c) Kitab'mda öyle buyurmu tur: "Kayna man z için size kendi cinsinizden e ler yarat p aran zda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varl ibretler vard r. gayret. çocuklar n saadet ve mutluluklar gerçekle mi olur. u anda gençlerin gücünün d ndad r. Gayet tabidir ki.v) gençlere hitaben söyledi i "Ey gençler toplulu u! içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensin." (35) Evlenmeyen insan. kendilerine dü en görevi büyük bir evk. Evllilik hayat n n en önemli görevi.. bu birle me neticesinde her ikisi de kar l kl kalp huzuru ve sevgiyi payla rlar. strese ve n n de-lillerindendir. Evliler normal bir aklî ve ahlâkî denge içinde oluyorlar. Resûlullah' n (s.(32) Kur'an. S/163. aile ve çocuklar yla biraraya gelir. Bu huzurlu ortam içinde sorumluluklar kar l kl olarak idrak edilmi . Allah Teâlâ (c. Hanbel. zorluklar kolayla t ran. takdirde b kk nl a. Ço u bekarlar n dü tü ü bir tak m a r l klardan korunabiliyorlar.. Normal ve düzenli bir hayat ya yorlar. O da islam n bu konudaki tavsiye ve metodunu uygulamakt r. ço unlukla hayat nda bo luk ve eksiklik hisseder.

Kerim bu konuda öyle buyuruyor: "Aran zdaki bekarlar . kölelerinizden ve cariyelerinizden elveri li olanlar evlendirin. Ça r Y. ümitsizlik. çal ma evkini yenileyen.manl ve ibâdetli e bulmak. misvak kullanmak ve evlenmek. Mahmud Mehdi istanb ul.Kerim. bir de islâm eriat n n evlili i te vik eden. onlar iyi bir hayata ve daha parlak bir gelece e haz rlamadaki güzel etki ve sonucu. 29 kederleri da tan. Kur'an. -Sünnetli olmak. . onlar n menfaatlerini gözetlemede.4. Onun en hay rl olan ise saliha bir kad nd r.Kerim. ibn Mace ve Nesai. -Kad n ve erke i görmek ve isteyerek. E er bunlar fakir iseler." (37) Bir de Resûlullah (s." (39) MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER A-Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: . ci erparelerin terbiyesinde. ona yönelten emirlerine kulak verelim. (37) Kur'an. -B y k-sakal temizli i. ak l ve basiret sahibi herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçektir. anne ve babalar n gönlünde co an efkat duygular çocuklar na kar kabar r." (38) "Dört ey Peygamberlerin sünnetlerindendir. j|. stres ve umutsuzlu a engel olan bu dinlenme ortam n sa lamas d r. Allah kendi lütfü ile zenginle tirir. -Olumsuz d etkilerden korunmak. Bunlar: K na yakmak.S. Evlili in baz hikmet ve faydalar n bu ekilde izah ettikten sonra. 6) Annelik Ve Babal k efkatinin Gönülde Kaynamas : Evlilik ile. s<i .1993. koku sürmek. his ve duygu ate leri ci erparelerine kar alev alev yanar tutu ur. Rum:21 (36) islamda Evlilik ve Cinsel. Nur:32 (38) Müslim. Mutluluk.(35) Kur'an.a. severek evlenmek. (39) Tirmizi. çocuklar n yeti mesinde. Bu derûni duygular n." "Dünya bir meta'd r. ist.v) bu mevzuda söylediklerine kulak verelim: "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye gücü yeterse evlensin.

alaca çocuklar na ve aile yuvas na kar (40) Kur'an.30 Vücûdu ve di leri temiz tutmak. aile hukukuna riayet eden dindar kad n tercih etmesini tavsiye etmi tir. bu yolda yürürlerse evlilik tam bir anlay . ortak ko an bir adamdan iyidir. sevgi ve uyum içinde olur. . (Zira) onlar ate e ça r yorlar.Kerim birçok âyetinde bu alandan bahseder. sade ve huzur dolu bir ruh seviyesine ula m olur. Erkek ve k z çocuklardan olu an aile.) öyle buyuruyor: kad n n la-y k veçhiyle kocas na.v).Bakara:221 31 müdrik.a. salim bir bedene. ortak ko an (hür) bir kad ndan iyidir. -Cinsel hayat n mahremiyeti ve s rlar n korumak. (Allah'a ortak ko an hür bir erkek) ho unuza gitse dahi. B. sorumlulu unu ." (40) Resûlullah (s. Söz konusu kaide ve hükümlerin en önemlileri unlard r: 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: 3 n aç klar. (Allah'a ortak ko an kad n). kas k ve koltuk alt tra l olmak. Ki iye hangi kad nlar n haram. ho unuza gitse dahi. güzel bir ahlaka. -Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak. kapsaml düzeniyle evlenmek isteyen e lerin önüne baz kaide ve hükümler koymu tur ki. Peygamber ( s. Bu Kur'ân. -Ön sevi mek ve cinsel uyarmak. Allah ise izniyle cennete (girme e) ve ma firete ça r yor. -Besmele çekmek.eytan'dan Allah'a s nmak. evlenmek isteyen erke e. -Süslenmek ve kokulanmak. inanan bir köle. onlar inan ncaya kadar. sa lam bir iman n zirvesine. Ortak ko an erkekler de inan ncaya kadar.a. e er insanlar evlili in do ru yolunu bunlarla bulur. MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR slâm.v. nsanlara âyetlerini (böyle) aç kl yor ki ö üt als nlar. olgun bir akla. onlarla (kad nlar n z ) evlendirmeyin. -Evlilik içinde kaç n lmas ö ütlenen olumsuz ve kaba davran lardan sak nmak.Kerim.Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: -Cinsel mutlulu u etkileyecek olumsuzluklar gidermek. evlenmeyin. inanan bir cariye. hangilerinin helal oldu unu ve hangilerinin iyi ve hangilerinin iyi olmad âyetlerden baz lar unlard r: "Allah'a ortak ko an kad nlarla. üstün hukukuyla.

l . çocuklar n terbiyesini tam manas yla yerine getiren."Kad n dört ey için nikahlan r: mal . Hn: 1085 » 32 MM"* «'il11 '. din ve ahlâk ad na i lenmi bir cinayettir. k z n z istemek üzere size ba vurdu u zaman k z n z ona verin. Sen dindar olan seç. Nikâh:3. nefsine izin vermez ve evinin i ini ihmal etmez. Zira din. Müslim. han m na. ayet böyle yapmaz da geri çevirirseniz. haysiyet ve namus mefhumuna k ymet ve de er vermeyen. soyu.) ümmetine tavsiyesinde evlenilecek kad n n öncelikle dindar olmas n tavsiye etmektedir. saliha kad na kar i lenmi bir cinayet olarak. Dindar bir han m da arzu ve heveslerinin tuza na dü mez. yeti tirilmesi ve kocas n n hakk na riayet etme hususlar nda gafil olmaz.a." (41 ) Bu hadisi erifte.a. Çocuklar n n e itimi. eref. m \t ». Yine. onun ba n (41) Buhari. güzelli i ve dini için. Kad n n ahlak bozukluklar ndan. namus. eref ve nafakay temin konusunda ev ihtiyaçlar n lay k veçhiyle tan yan bir genci ara t rmalar n tavsiye etmi tir. Resûlullah (s.v) bu konuda da öyle buyurmu tur: "Dinini ve ahlak n be endi iniz birisi.ve öfke güçlerini kontrol eder.j' d. onu korur ve ona güven verir.v) k z n velisine.v. (42) Tirmizi. Ruhlar n ifa bulmas için etkili bir ilaç olarak yeterlidir. ehvet. müslümanlar n hukukunu tan mayan. çirkin i lere kar bir temayül içerisine dü mekten korur. evine ba l olur. Çünkü dindar bir han m. Topluma terbiyeli. dindar ahlakl . Buna kar l k. di erlerine iltifat etme. inançs z veya her eyi mubah gören bir kocan n pençesine dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Dindar bir kad n n böyle bir erkek le evlenmesi. namuslu ve ahlakl bir nesil kazand rmak ve öldükten sonra amel defterine sevaplar kazand racak hay rl bir evlat yeti tirmek ister. Efendimiz (s." (42) Mümine bir kad n n. slam n emirlerine uyup yasaklar ndan kaçan erkek. aile reisli inin sorumlulu u ile e inin hakk n gözetleyen.a. o zaman yeryüzünde fitne ve fesat yay l r . terbiyesi. Din konusu. kad n ile erkek aras ndaki denklik hususunda en önemli faktördür. Muhammed (s. slam Dininin tebli cisi Hz.' . slam ümmetine faydal bir nesil yeti tirmeye çal r. Ama han m dindar olmazsa dinden ayr eylerle me gul olup onlara özentiler içinde ya arsa kocas için proplem olur.

a) Erke in dindar olmas . Küfüv (denklikte) ise aralar nda fazla fark olmamal . Erkekte aranacak özellikler ise. d) takvada ise erkekten üstün olmas daha iyidir. Fakat. a) Ya ta. Evlenme konusunda kad n n. Biri Hz. ayet birileri ç kar da onlar n elinden tutar ve onlar bu yang n ortam ndan ve bozuk çevreden kurtar rsa bu durumda onlar n kurtulmalar ve faydal birer insan olmalar mümkündür. soyu ve güzelli i sebebiyle fas k veya mü rik bir kad n seven erkek de. ona zulmetmez. ona de er verir. onun bask ve hileleriyle iffet ve eref mefhumuna itibar etmeyen. Çünkü onu severse. çocuklar iffet ve hayadan yoksun.açan. fas k ve facir bir kocan n evine gelince. fazilet kurallar tan mayan. c) ahlâkta. Fark nda olsun veya olmas n ondan ölçüde etkilenir. çok da isteyenleri var.) öyle cevap verdi: "Onu müttakî (dindar) birine ver. Ancak ayn k zlar daha sonra. Kime vereyim?" diye sordu. onun gönlünü kazanmak için tüm çabas n 33 . Hasan (r.a. Hz. e ler aras ndaki mutlulu u. Hasan'a: "Benim k z m var. her eyi mubah gören. b) terbiyede. d) asalette erkekten biraz a a olmas daha iyidir. onu içkiye ve erkeklerle dans etmeye zor kullanan. kalbinin derinliklerinde ona sayg duyar. uras bir gerçektir ki. yanl ve fasit bir terb iye ile büyüyeceklerdir. kad n n din ve ahlak dairesinden ç kmas n iar edinen ve her eyi mubah gören fas k bir erke in nikâh na dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Ne ac d r ki. aileye gerçek eref ile arzu edilen huzur ortam n sa lamada en önemli etkendir. sevmezse." Vücutça güçlü. onlar da sap k ve bozuk olarak yeti ecek. soyca üstün ve görünü çe yak kl bir fas veya mü ri i seven kad n. çocuklara fazilet dolu bir terbiyeyi. Bir müslüman k z. b) erke in fas k olmamas d r. böyle biriyle evlenirse mes'ud olamaz. a) güzellikte. Öyle ise sonuç olarak diyoruz ki. Fas k. haramlar a ikâre i lemeye devam eden kimsedir. o kad n n inanç ve dü üncelerinin etkisinde kal r. ahlaktan soyutlanm bir evde büyüdükleri zaman. Ayn ekilde boyu. hayas z ve iffetsiz bir kad na dönü ürler. nice müslüman k zlar vard r. b) boyda. onun inanç ve dü üncesinden de büyük ölçüde etkileni r. Çünkü bir ahs benimseyen ve ona hayran kalan. evlilikte din ve ahlak esas na dayal bir tercih yapmak. onlar henüz babalar n n evinde iken iffet ve haya konusunda gayet güzel bir örnek te kil ederler. c) servet ve tahsilde. erkeklerin aras na girmeye zorlayan.

soylu ve erefli kad nlar n fazilet sütünden emzirmesi. E lerden birinin durumu bu olunca. Çünkü rk ve soy çok aldat c ve yan lt c d r. Askeri ve ibn A'diy Ebu Said el -Hudri'den Merfu' olarak rivayet etmi tir. Peygamber (s. (44) Çöplükte yeti en ot demektir. eref. Ibn Meni'.v) evlenecek olanlara.v) insanlar n madenler gibi farkl l klar arz etti ine dikkat çekerek öyle buyurmu tur: " nsanlar hay r ve serde madenler gibidir." (43) te bunun içindir ki. (43) Bu hadisi Teyalisi. yi ve kötü cihetiyle biri di erine üstünlük arzeder. Resûlullah (s.Hadra'id-dimen nedir ya Resûlallah?" Cevap verdi: -"Çöplükte yeti en güzel kad n.a.a. asaletli ve erefli bir soydan gelen kad nlar tercih etmelerini tavsiye etmektedir. kula yla duymaya ba lar. erefli ve köklü bir aileden olmas d r.a. slâm ahlak yla ahlaklanm evlatlar yeti tirmesi. f trat nda yücelik ve asalet bulunan. dinlerini bildikleri takdirde slâmiyette de seçkindirler. Zira insanlar da birer maden gibidirler.v) öyle buyurmu tur: -"Hadra'id-dimen" den (44) sak n n!" Bunun üzerine sahabe sordu: ." (45) " yi ve sa lam bir ortamda yeti en kad nlarla evlenin. iyi bir ortamda yeti en. Kamil adl eserde merfu1 olarak rivayet etmi tir. iyi hal ve ahlak sahibi. Onu ne kadar taktir ediyorsa. Cahiliyette seçkin olanlar. Hangi tarafa gidecekler? Ana-babalar n n çat an de erleri ve farkl inançlar aras nda a r p kalmayacaklar m ? 2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: Çiftlerden birinin di erini kendi arzusuyla seçme konusunda slâm' n koymu oldu u temel kaidelerden biri de udur: Sözü edilen seçme ve tercihin asaletli. te bunlardan birkaç : Resûlullah (s. çocuklar n böylece en hay rl hasletleri ve üstün ahlak elde etmesidir.f> _34 Bu te vik ve tavsiyedeki s rra gelince. 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: Kad n zevce olarak seçerken bu konuda islâm' n hikmete (46)Bu hadisi i bn A'diy." (46) Bütün bu hadisler. evlenecek olan kimseye. . yap c ve iyi hal esas na dayal olarak tercih yapmalar n tavsiye etmi tir.v) bu konudaki hadisleri oldukça çoktur. o ölçüde ona yak n olmaya çal r. :.harcar. (45) Darekutni. Peygamber'in (s. hayat arkada lar n seçerlerken asalet. seçece i kad n n. Yava yava dünyay onun gözüyle görme e. ya çocuklar n üzerindeki etki nas l olacakt r. ki inin. Kendi aralar nda de er ve eref bak m ndan biribirlerinden farkl l d rlar. Askeri rivayet etmi tir.a.

) kendisiyle evlenilemiyecek kad nlar Kur'an. Peygamberimiz de buna aç kl k getirmi tir: Bunun d ndaki bütün kad nlarla evlenilebilece ini de yine Kur'an . mubah dedi ini de mubah. O'nun ve O'nun emriyle elçisinin helal dedi i helal. Do u tan çocuklarda kötü s fatlar n olu mas na yol açar. f tratlar gere i yak nlar na kar cinsel arzu duyamazlar. Ne varki. Allah (c. Çünkü helal. onun dinine girip.ndakilerle evlenmek daha güzel bir helaldir. Çünkü aile yuvas n n ve do acak nesillerin 35 sa laml . irsî hastal k ve kusurlardan selamette kalmas . onu ilah edinmek demektir. Allah bir eyin helal ya da haram oldu unu bildirdikten sonra. Akraba Evlilikleri: Müslümanlar için normal. sa lam temel üzerinde peki mesine yard mc olur. Baz insanlarda yak nlar na kar do acak bu tür arzusuzluk. din koyuyor demektir. onun dediklerini kabul eden de onu ilah edi nmi demektir. ya da anormal. Bu yüzden imam Gazali. Art k mesela amca-day . yeni bir din koymu . haramlar aras nda derece fark oldu u gibi. kar -koca aras nda sevgi ve çekicili i do uran en büyük etken cinsel arzudur. yani serbest sayan insanlar . onun yasa n kabullenmek de. haram dedi i de haramd r. evlenilecek kad nda aran lan nitelikler . büyüklerinin yasak . beden ve zeka bak m ndan zay f ve c l z kal r. i te yeni bir din koymak. Biyoloji ve Genetik ilminin tesbitine göre. birisi yetkisine dayanarak O'nun helal dedi ini yasak. helal yada haram s n r n koyan Allah't r.ayan tavsiyelerinden biri de. ya da haram k lma. dedi ini yasak. Halbuki. yabanc olan kad n h s m ve akraba say lan kad nl ara tercih etmektir. Hz. aile çemberinin geni tutulmas ve sosyal münasebetlerin daha sa lam olmas aç s ndan gerekli görülen bir öneridir. daha iyi geli mesine.Kerim'de bildirmi . Bu da çocu un yetenekli ve kabiliyetli do mas . Ömer de bunu te vik etmi tir. geçici yetkisine dayanarak yasaklamak. yak n akraba evlili inden meydana gelecek nesil. yani haram. evlenmeleri halinde.Kerim bildirmektedir. Böyle bir evlilikten meydana gelen bir çocu un fizikî yap s güç kazan r. bir dinin en büyük özelli idir. Bü yüzden Peygamberimiz. kar -koca aras ndaki sevgi ve çekicili in fazlal na ba l d r.c. hala-teyze çocuklar yla evlenmeyi. o yasak ve mubah ko yanlara tapan diye nitelemi tir. haram dedi ini de serbest etmi se. so uklu a ve arzusuz ili kiden kaynaklanan c l z ve sakat do umlara sebep olabilir. Yani. nsanlar. Ya da her helal ve haram k lan. Buna göre yak n akrabas d . helaller aras nda da derece fark vard r.

Akrabas olmayan birisiyle evlenip. Bunda da yüksek hikmetler ve büyük yararlar söz konusudur. gayeleri dini bir kurala kar ç kmaktan ibarettir. Bu ba lamda Peygamberimizin. Öyleyse do al ve f trî davran . yabanc ile evlenmeyi te vik etmektir. Bu hikmet ve yararlar n baz lar unlard r: a) Aileyi üzüntü ve bunal ma götürecek ya ay ortam ndan korumak. Art k bu konuda yap labilecek ey. bu kitab m z n "Evlenilmesi Yasak Kad nlar" bölümünde biraz ileride izah edilmi tir. Çünkü cinsî sap klar d nda teyzesine.aras nda. yak n akrabadan olmama özelli ini de sayar buna. b) Aileyi lüzumsuz olan tart ma. Ancak buna ra men slamda bu tür evlili in yasaklanmamas . yak n akraba evlili inin yasaklanmas n isteyenler onun yasaklanmas n istememektedirler. Se-vemiyorlarsa mizaçlar birbirine uygun de il demektir. Çünkü y ak nlar n birbirlerine yard m etmeleri daha kolayd r. Çünkü yak nlar aras ndaki ehvet azl ndan ötürü do acak çocuklar c l z olur. Demek ki. sebebini gösterir. yabanc bir akraba ile h s ml k ba lar kuran adam. yani severek evlenmelerini tavsiye etmesi çok önemli ve ilgi çekicidir. bu sonuçlar n istisnai durumlar oldu unu gösterir. Peygamberimizin yapt gibi. slam n istedi i sevi en ve yard mla an toplumun olu mas na yard mc olmu demektir. Onun için birbirlerini görmeyenlerin ve gördükten sonra da sevemeyenlerin evlenmeleri ya da evlendirilmeleri ho olmayan bir davran t r. bakireyi dul kad na tercih etmektir. 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: E seçmede slâm' n güzel tavsiyelerinden biri de. kuzenlerine (teyze ve hala çocuklar na) a k olan bir sürü insan vard r. Ama tekrar edersek. böyle olanlar n birbirleriyle evlenebilmeleridir. Süt karde le evlenmek konusu. Ama bu dul ile evlenmeyin demek de ildir. sürtü me ve çeki melerden . Yak n akraba ile evlenmemenin bir faydas daha vard r. akraba evliliklerini yasaklamak de il. birbirlerini seven bir amca-day . evlenecek e lerin birbirlerini görmelerini. Çünkü insanlar mizaçlar itibariyle uyum sa layabilecekleri ve sa lam nesil yeti tirebilecekleri e leri daha ilk bak ta sevebilirler. halas na ya da day s na a k olan kimseye rastlan lmaz ama. hala-teyze çocuklar n n aralar n ay rmak ve sevgilerine engel olmak da f trata ve insan n hamuruna ayk r bir davran ve bir zulüm olur. Halbuki süt karde le evlenmek daha çok sakat do uma sebep oldu u halde.

te ben o meyveli ve yaprakl a ac m. kendisinin. zevcesi oldu u ve tan t ilk insana kar sevgi. Hz. Peygamber Efendimiz'in di er e leri üzerine olan üstünlü ünü kas -detmi tir.a.a. Cabir'e (r.) sordu ve aralar nda u konu ma geçti: yenilmemi a açtan otlat p iki a aç burs n? Efendimiz (a. bakire olarak sadece onunla evlenmi tir.v) göstermi tir: "Bir defas nda Resûlullah'a (s.a) i aret ve hat rlatmada bulunarak bakireyle evlenmenin sevgi do uraca n . Hiç garip de ildir ki.a. evlilik sevgi ve ba lar n son derece sa lam ve metin k lar. ünsiyet ve ülfet duygular yla doludur.a. hile ve desiseleri çok daha (47) Buhari. Ai e validemiz (r. iffet ve namus duygusunu daha çok kuvvetlendirece ini ifade etmi tir.v) öyle bir soru sormu tu: .a.a. meyve ve yapra doyururum.) Efendimiz.a. Gerçek bir gönül ba n kurup geli tiremezsin.Gayet tabi ki. di erinin yenilmemi verdi: . 37 azd r ve aza da daha çok raz olurlar.): . Nitekim Peygamber (s.a.v).a.s.) bu manidar sözüyle. Zira birincinin ahlak yla ikincinin davran lar aras nda büyük bir fark vad r." (47) Görülüyor ki. c) Aile atmosferinde bir tak m problem ve dü manl klar n yay lmas na f rsat vermemek Di er yandan bakireyle evlenmek.uzak tutmak. Çünkü bakire k z. Çünkü onlar n dili daha yumu ak ve tatl d r. Ai e validemiz (r. cevab n verdi.v) "Zatü'r-rika Sava "ndan dönerken. Cabir'e (r. rahimleri daha çok verimlidir. Resûlullah (s." (48) Yine bunun gibi.s. Hz. Dul kad nda tam anlam yla bir ülfet ve kar l kl sevgi bulmak zordur. Bunun üzerine Hz. Ai e (r.v) bakire k zlarla evlenmenin baz hikmetlerine i aret ederek öyle buyurmu tur: "Bakire k zlardan a may n. Oysa dul kad n n durumu böyle de ildir. Çünkü Resûlullah (a. bunlardan hangisiyle deveni otlat p doyurmaya çal .Ya Resûlallah! Bir vadiye inmi olsan da orada birinin meyve ve yapraklar yenilmi . öyle ki: "Resûlullah (s.) sözünü etti imiz bütün bu manalar aç k bir biçimde Resûlullah'a (s.) u cevab " lunsa.

gerekli terbiyeyi yapabilecek ve kocas n n haklar n la-y k veçhiyle yerine getirebilecek kapasiteye sahiptirler.S:43 (50) Kur'an. .Seninle sevi ip oyna acak bakire bir k zla evlenseydin ya. Beyhaki.Hay r.. (49) Buhari. baz hallerde dul kad nla evlenmek. ayet bunlar do urgan olan kad nlarsa o takdirde onlar n bekar k z lar da büyük ihtimalle do urgand r. bu tür yard mlar n gerçekle mesi için bize u emri vermektedir: " yilik ve takva konusunda yard mlas n. Müslim terc." (49) Cabir (r. Do urgan kad n iki ey ile bilinir: Birincisi: Vücudunun hamileli e engel te kil eden hastal klardan salim olmas . yoksa bakire ile mi? .s) . çocuklar n n terbiye ve sorumluluklar n hakk yle yerine getirece inden emin olan kimsenin . Bunu da uzman doktorlar vas tas yla anlamak mümkündür.ayet evlenmek istiyorsa-do urgan kad n aray p bulmas ve onunla evlenmesi daha evlad r. vücudu güçlü ve sa lamd r. Yüce Allah. ist. . kincisi: Anas n n ve evlenmi bulunan k z karde lerinin durumunu incelemek. Bu özellikleri ta yan k zlar genellikle ev i lerinin zorluklar n üstlenecek." (50) 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: E ve zevceyi seçerken. Maide:2 sal_________________________________________________________________________ Bu konuda i aret edilecek di er bir husus da udur: islâm' n emretti i ekilde. .) ile ilgili hadisin de i aret etti i gibi.Ahmed Davudo ul. Zira bunda: Hak Teala'n n insanlar için ç karm oldu u en hay rl ümmet olan "Muhammed (a. . C. Nitekim Cabir hazretlerinin durumu da bunu gerektiriyordu. isabetli bir karar vermi sindir. dul ile evlendim. Sönmez Y. T bben de sabit olan udur ki.a.7.Evet ya Resûlallah. kad n do urgan olan s n fa da -hilse.Kerim. bakire k zla evlenmekten daha hay rl ve isabetlidir.n aallah. (48) Ibn Mace. Ben de onlar n ba n biraraya getirecek ve onlara sahip ç kacak bir kad nla evlendim.Dul ile mi.Ya Cabir! Evlendin mi? . slâm do urgan kad nla evlenmeyi tercih ve tavsiye etmektedir.Ya Resûlallah! Benim babam Uhud Sava 'nda ehid dü tü ve geriye yedi tane k z b rakt . genellikle s hhati iyi.

Bu temel kurallar n ba nda: Dindar.s) yine evlenmemesini tavsiye buyurdu.selim olan e in tercih edilmesini te vik etmi tir. ki ini vermi tir. i te bu sayd klar m z. Müslüman ki i. Bu hikmete binaen dir ki. aile ve çocuklar için giri ti i her mesele basit gibi görünür. e lerden birinin hasta olmas durumunda kar l kl olarak birbirlerinden ayr labilme hak ve yet. ilk aile hücresinin olu mas n evlilik müessesesiyle gerçekle tirmektedir. Peygamber (a. Adam üçüncü defa geldi. slâm. sa lam bir zürriyet ve kuvvetli bir ne -silin meydana gelmesini sa lamak için. Onun nazar nda. soy ve eref sahibi ve bakire olan kad n n tercih edilmesi esas gelmektedir. (51) Ebu Davud. evlilik münasebet ve gereklerini yerine getiremeyecek kadar. yapmakla yükümlü oldu u di er sorumluluklar n yükünü de hafifletmi olur. erefli ve zengin bir kad n seviyorum. .ümmeti"nin ziyadeli i söz konusudur. ayn eyleri söyleyince Efendimiz bu defa ona öyle buyurdu: "Do urgan ve sevimli kad nla evlenin. Çünkü evlilik. Adam ikinci defa yine gelip ayn eyi sordu. Hakim. aile çat s n kurarken. Dikkat edin! te bu sa lam binan n temel ta saliha kad n n varl d r. ancak kendisi do urgan de ildir. evlenmemesini tavsiye etti. Hatta bunun da ötesinde. zevceyi seçme konusunda fiziki yerinde.) ona. Nesai." (51) 6) Beden Sa l na Dikkat Etmek: slâm. onunla evleneyim mi? Efendimiz (a. bedeni sa lam ve akl. mutlu bir evlilik.s. ailevi i lerinde ve çocuklar n gelece i konusunda son derece ba ar l ve mutlu bir tablo sergiler. hayat arkada seçimi konusunda gayet sa lam ve do ru olan bir tak m temel kurallara dayanmaktad r. sosyal yap lanman n temel direklerini ve faziletli bir toplum için gerekli olan güzel kurallar çok sa lam bir temele dayand rm t r. salih zürriyet ve imanl neslin nas l meydana gelece inin s rr n ö renince.s) yan na geldi ve öyle dedi: . 39 Niçin böyle? Çünkü o.s.Ya Resûlellah! Ben soylu. sa lam terbiyenin dayanaklar n . öyle ki: Bir adam Peygamber'in (a. Bu da Peygamber (a. evlilikte tercih ve seçim yapma konusunda slâm' n öne sürdü ü en önemli ilkelerdir.) n tavsiyelerinden biridir. çünkü gerçekten ben sizin çoklu unuzla di er ümmetlere kar iftihar ederim. evlili e nereden ba layaca n .

Elbette trafik kazas n n olmamas denilecektir. Normalde karde lerin genleri birbirine 1/2 oran nda benzerler. Kötü bir evlilik dü ünelim. babas . Böyle bir evlilik hayat nda bo an lsa da bo an lmasa da çocuk belki bir daha asla geri getiremiyece i çok psiko-sosyal zararlar görmektedir. Ni anl m iki taraftan akrabam oluyor. e lerin kendi aileleri ve onlara ba l akrabalar ve giderek toplum derece derece bu kötü evlilikten nasibini alacakt r. Asl nda böyle bir sual bile dü ünülemez. Burada çocuklar n geli imi. çocuk psikiyatrisi klinikleri do syalar na bak lmas . Çocuklarda görülen davran kusurlar n n. Emniyet çocuk bürolar kay tlar na. üphesiz ki kötü aile hayat içerisinde çocuklar en büyük zarara u rayacaklard r. çe itli sosyal yap ya uymayan hallerin. e lerin sa l klar .. konumuna ve artlar na göre derece derece olmak üzere mutlaka çocuklar çok örselemektedir. Hele bo anmalar çocu un ya na. annesi ise halam n k z . Hata yap p sonradan onu düzeltmeye çal maktansa ba nda hata yapmamak tabii ki daha rasyoneldir. Ni anl m n baba taraf ndan çift tarafl akraba olmas n n evlili imizde bir sak ncas olur mu? Baba taraf ndan akrabal n z bir hayli uzak. Trafik kazas yapt ktan sonra ortaya ç kan maddî ve manevî hasar tamire çal mak m iyidir yoksa trafik kazas n n hiç olmamas m ?. Hele bu kazada mal kayb n n yan nda can kayb da varsa o zaman y k m n telafisi hiç mümkün olamayacakt r. evlilikte mutlu olmak için hiç de yeterli de ildir. h* 40 AKRABA EVL L HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR Ni anl m n Akraba Olmas n n Evlili imizde Bir Sak ncas Olur Mu? Ben u anda akrabam n k z yla ni anl y m. babamla amca çocuklar . Sizde oldu u gibi karde .Netice olarak evlili in yaln z cinsel münasebetten ibaret oldu unu dü ünmek veya böyle bir istek ile evlilik yapmak. hatta sadece gazetelerin taranmas bile bu alanda ac gerçekleri gözler önüne serebilecektir. Zaten evli kal nmak daha da örseledi i için bo anma bir çare olarak görülmektedir. suçlulu un kökünde kötü aile ortamlar ndan gelme ön s ralardad r. Denilebilir ki evlilik olay ile bunun ne ilgisi vard r. Bu ekilde kötü ve uygunsuz yollara dü mü nice k z çocuklar bulundu u da çok kimse taraf ndan bilinmekte veya tahmin edilmesi zor olmamaktad r. öyle ki. Ölen geri gelemiyecektir. Asl nda bu örnek ba ar l bir evlilikte çok yak ndan ilgilidir. Karde çocuklar nda bu oran 1/8'e dü er.

Bu ve benzeri sebeplerle akraba evliliklerinde mutluluk oran yüksek olabilir. Evlilik ve aile ya ant s na ili kin anlay ve felsefelerinde de ortak yönler ço unluktad r. Akraba evlili i. çocuk ölümlerinin artmas gibi neticeler oldu unu (52) Doç. Sefa Sayg l . Ancak. b. Doktorunuz Diyor ki. (52) Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? Akraba evliliklerinin baz önemli yararlar vard r ve genellikle bu yüzden tercih edilmektedir. Schull ve arkada lar n n çal mas nda da Japonya'da ayn durum tespit edilmi . veraset i lemini kolay düzenlemek. Tima Y. olarak say labi lir. geli me .Çocuk Ölümleri Üzerine Tesiri: Pek çok yazar akraba evliliklerindeki genetik etkilerle. Ayn sonuçlar. Bunlar: Aileye ait mal varl n ve toprak bütünlü ünü korumak. sosyal etkilerin kolayl kla birbir inden ayr lmayaca n belirtmi lerdir. bu tür evliliklerde ili kiler iç içe oldu undan.d. 41 söyleyenlerin yan nda özellikle son senelerde yap lan kontrollü çal malarla bunun aksini belirtenler de vard r. Akrabalar. a. irsiyetle (kal t m. nsanlar m z. aileyi olu turan kimseler aras nda sevgi ve sayg ba n kuvvetli kurmak.torunlar nda ise 1/32 gibi yok say lacak bir orandad r. rabalarda.. Bu yüzden baba taraf ndan akrabal n z pek hesaba katmay n z. Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : Ülkemizin kanayan bir ba ka yaras daha vard r: Ba l k paras . imkanlar ba l k paras na yetmeyece i için zorunlu olarak da akraba evliliklerine ba vururlar. ba ka ara t rmac I arca Hindistan ve Türkiye'de de bulunmu tur. sakat çocuklar n olabilece ini ileri sürmektedir. dü ükler. Fakat bu konularda henüz tam bir fikir birli i olmay p akraba evliliklerinin k s rl k. Akraba evliliklerinin genellikle sosyo-ekonomik durumun daha bozuk oldu u yerlerde yap ld n belirtmi tik. n za gelince: E er yak n ak . Baz çevreler iddetle kar ç kmakta. uzun y llar tart ma konusu olmu ve olmaya da devam etmektedir. Dr. içinde bulunduklar sosyoekonomik artlardan dolay ortak beklenti ve ortak standartlara sahiptirler. evlili e ili kin beklenti seviyesi gerçekçi olmayabilir..Do u tan Sakatl klar Üzerine Tesiri: n azalmas . do urganl gerili i. yüksek çocuk ölümleri ve geli me gerili i akrabal ktan çok sosyo-ekonomik durumla aç klanm t r. Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur? | Akraba evliliklerinin t bbi sorunlar hakk nda imdiye kadar pek çok ey söylenmi tir.265 v. S. Anne taraf ndan akrabal soyaçekim) geçen a r rahats zl k yoksa çekinmenize hiç gerek yok..

Ayr ca ekil bozuklu unun sebebini belirlemek ço un da mümkün olmam t r. akrabal a ba lamak çok güçtür. akraba evlili i ile bir ili ki tespit edilmemi tir.v. evlenmek isteyen karde çocuklar n n n do-minat m . Fakat bu verilerin pek ço unda vakalar hastane vakalar aras ndan seçildi inden. Peygamber Efendimiz (s. Böyle muhitte ya amayanlar n doktora dan mas uygun olur. hamile iken içki ve sigara kullanma. ressesif karakterle mi rahatl kla yuva kurabileceklerini belirtelim. Kal t mla geçen rahats zl k varsa.Do u tan Anomaliler bak m ndan incelendi inde.a. Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? Kal t mla geçen belirgin hastal olmayan ailelerde. Bu konudaki ili kiyi ara t ran en geni çal ma Japonya'dan gelmektedir. Do rusu kuzenim be enilmez birisi de de il. o zaman bu hastal geçti i baz üniversitelerimizin t p fakültelerinde bulunan "genetik dan manl klara sorulabilir.000 ki ilik nüfusu kapsayan bir ara t rma ve Ankara do um evinde 10. c. otozamal resesif bir kal t m gösterilmedi inden.000 yeni do umla yap lan çal ma da ayn ekilde. Konjenital mal formasyon (do u tan ekil bozuklu u) bak m ndan incelendi inde. Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? -Annem beni bir kuzenimle evlendirmek istiyor ve bunda çok srar ediyor. Son bir sözümüz de akraba evlili i aleyhine konu an ve pek çok aileyi endi elere sevk edenlere olacak: Çocuklar n sakat olmas na yol açan. Ama ben bunun kötü sonuçlar ndan endi e ediyorum. ancak yasaklamad da biliyoruz. belirgin tarafl l k göstermektedir. Güney Hindistan'da 10. Hatta baz yazarlar akraba evlili inin do urganl art rd n ileri sürmü lerdi.) akraba evliliklerini tavsiye etmedi ini.Do urganl k Üzerine Tesiri: Bu konuda yap lan çal malar n ço u akraba evliliklerinin do urganl k üzerine tesiri olmad n göstermi tir. doktor tavsiyesi olmayan baz ilaçlar kullanma ve röntgen uas na maruz kalma gibi durumlar için uyar vazifesi yapsan z insanlara gerçekten yard mc olursunuz. akraba evlili i yapan ve yapmayan ailelerin çocuklar aras nda çok az bir fark görülmektedir. er'î bir sak ncas var n. Baz çocuklar n sakat do umlar nda ise. asr n son y llar nda "' "' : 42 bu tutumun ne kadar isabetli oldu unu daha iyi anl yoruz. . 20. bir çok çal ma sonuç lar na göre akraba evlili i bu bak mdan riski art r c bir faktör olarak görülmektedir.

Gerçi Ömer Efendimizin sözü olmas n n da bir anlam ve gerçek pay vard r. bunun hadis de il de. yani serbest olanla haram . Allah Resulü Efendimiz. Nitekim bu hadis. birbirlerini gördüklerinde sevgi . Ne var ki. te bazen olabilir ki. me hur dokuz hadis kitab n n hiç birisinde yoktur. Sözünü etti imiz hadis. amca-day çocuklar evlenmeleri haram olanlardan say lmam t r. evlili in devam nda ve çocuklar n sa lam ve gürbüz olu unda kar -kocan n birbirini içten sevmesinin ve birbirine kar çok canl ve kuvvetli cinsel arzu duy-j malar n n çok büyük etkisi vard r. onlar bundan söz et miyorlar. Kuzenler yani hala-teyze. Ama birbirini seven iki kuzenin evlenmelerinde hiçbir sak nca yoktur. kinci önemli sebep de. belki de bunun önemli sebebi budur. yani olmayan belirleyen Allah't r.) erkeklere. sakat do umlar konusunda süt karde li i dahi etkili oldu u halde. Bundan olacak ki. birbirlerini görmü ve sevmi olsunlar. Gazali'nin hyâ's nda da vard r. Ömer Efendimizin Saip O ullar na söy ledi i bir sözün bir parças olarak bilindi ini söyler. bunun hesaba kat lmay p. k z Fatma annemizi de kendi amcas n n o lu Ali Efendimizle evlendirmi tir ve durumu fiilen aç kl a kavu turmu tur. ili kide aceleci olmamalar n ve kar lar n da tatmine ula t rmalar n iddetle tavsiye eder.m d r? -Müslümanlar n inanc na göre normali.Kerim'de kimlerle evlenilemeyece ini aç klam ve: "Bunun d nda kalanlarla evlenmeniz helâldir" buyurmu tur. Çünkü. Mizaçlar uyumlu olanlar aras nda. genellikle yak n akraba aras nda emzirme olaylar n n çokça olmas ve önem verilmedi inden ya da 43 unutuldu undan. Ama Irâkî güvenilir bir asl n n bulunmad n . ya da anormali. Ancak bu konuda günümüzün tarafs z olmayan t b b na pek güvenmemek gerekir. Mesela baz sakatl klar genetik olarak ta n r ama kendinde de il nesillerinde ç kabilir. Öyleyse onlarla da evlenilebilir. kuzenler bir çat alt nda yeti mi li in verdi i duygularla birbirlerini çok yak n hisseder ve birbirlerine kar gerekli cinsel uyar lmay ya ayamazlar.a.v. yahut mubahla. yak n akraba ile evlenmenin bazan mahzurlar da olabilir. Ancak y abanc ile evlenmenin bir tak m sosyal faydalar oldu u gibi. r u halde kuzenlerin evlenmesini de islam serbest sayd için ' mahzurlu göstermek istiyor olabilirler. Yeter ki. Bugün e er sakat do umlar yak n evliliklerde daha çok gözüküyorsa. mizaçlar n uyumlu oldu u için sevmi lerdir demektir. Birbirlerini görerek sevenler. süt karde lerinin birbirleriyle evlendirilmesidir. O Kur'an . Allah Resulü i Efendimiz (s.

evlilik hayat sebebiyle do abilecek ar zalara maruz kalabilir ve nefrete dönü ebilir. O halde onlardan ne kadar yararland n zsa.aras nda sevgi. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar. öyle ki: 1. evlilikte e seçimi alan na girmez. Bu alan çerçevesinde e seçimi birçok zararlara sebep olur.Ki i ile evlenilmeleri ebedî olarak yasaklanm olan -annesi. kar lar n z n analar .. karde k zlar . (k zlar n almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur . i te bunlar) size Allah' n yazd Bunlardan ötesini. O zaman akrabal k ba lar da kopar. Nesli c l zla t r r." (54) Her iffetli mü'min kad n. yasaklard r. Oysa Allah. (bundan böyle) babalar n z n evlendi i kad nlarla evlenmeyin. teyzeleriniz. 2. birle ti iniz kar lar n zdan olup evlerinizde bulunan üvey k zlar n z -e er onlarla birle memi seniz.. gözetme ve sayg ya dayal f trî sevgi ba lar vard r. (53) EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: "Geçmi te olanlar hariç. görmelerini emretmi tir. Bu güçlü ili kiler. Evlilik bu alanda yeni sevgi ili kileri ortaya ç karmaz ve yeni sevgi kap lar açmaz. k zlar n z. Siz de seviyorsan z evlenmenizde mahzur yoktur. halalar n z. evli kad nlar (la evlenmeniz) de (yasakland . (Sava ta esir olarak) ellerinize geçen (cariyeler) müstesna.al veri i ve ak m olaca ndan. 44 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: a. Mehrin kesiminden sonra kar l kl anla mak (suretiyle kesilenden az veya çok vermeniz) de üzerinize bir günah yoktur. üzere. üphesiz Allah. halas . bunlar n devam ettirilmesini emretmektedir. Ancak geçmi te olanlar hariç. Size ( unlarla evlenmeniz) haram k l nd : Analar n z. süt bac lar n z. Dahas . k z . ona kar l k kesilen ücretlerini (mehirlerini) bir hak olarak verin. zina etmemek art yla mallar n zla istemeniz (mehirlerini verip alman z) size helal k l nd .kendi sulbünüzden gelen o ullar n z n kar lar ve iki k zkarde i bir arada alman z. çok ba layan çok merhamet edendir. k zkarde i. Çünkü bu fuhu tur. iffetli ya amak. üphesiz Allah bilendir. k z karde leriniz. Çünkü akraba evlili i -ileride tafsilatl bir ekilde anlat laca ve c l z nesillerin ortaya ç kmas na sebep olur. Seha Ne riyat. teyzesi ve karde inin k zlar . ehvetle baksalar dahi. Allah Resulü Efendimiz buna çok önem vermi ve evleneceklerin birbirlerini. sizleri emziren analar n z. k zkarde k zlar . (Allah' n) h m d r ve i renç bir yoldur. Cilt 1. hikmet sahibidir. Annenizin de gönlünü alm olursunuz. (53) Dr.zay f .

slâm. 23). Sünnet de.S rf nikâh akdi sebebiyle zevcenin annesi. I. (Meselâ bk. Ali'den nakletmi ve Ai e. 623. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den nakletmi tir. Ali ve ibnu Abbas'tan birçok yerde rivayet etmi tir.3. II. Nesâi. V. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den hem bu anlamda benzer anlamlarla ve hem de ayn laf zla zikretmi tir. 2. Ebu Davud. Ai e. Bu sebeple güzel ya da zengin bir e pe indeler.Süt akrabal da soy akrabal gibidir. (54) Kur'an.Kerim. 114-119) Müslim. 299. soy akrabalar nda oldu u gibi süt akrabal öyle buyurmaktad r: "Süt emme." (55) di erlerine sirayet etti ini genel bir kural ile ortaya koymu tur. 282. 18. Hz. I. toplum ahlâkî bir çözüntü ile kar kar ya kal r ve aile içi ba lar n kopmas na sebep olurdu. Bu iki etken ve sonuçlar aras nda büyük fark vard r. IV. . Onlar için güzellik ve zenginlik ikinci plânda gelir. (Tirmizî. IX. (bk. E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER Baz lar n n gözlerini maddi yön kama t r r.) c. evvelemirde ahlâk ve çevreye önem verirler. II.Baban n zevcesi. 82 2. III. 3.Bir de sonradan ortaya ç kan ba lar var ki onlar da aslî ba lar n hükmünü ta rlar. ayr ca üç s n f kad nda insanî birtak m de erleri hesaba katm t r: 1.Duhûl (zifaf) vaki olan zevcenin k z . Maarif bask s ) Tirmizî. Nitekim Resûlüllah (s.Evli kad n. ibnu Abbas ve Ümmii Habibe'den de bu konuda rivayetlerin bulundu una dikkat çekmi ve hadisin sahih oldu unu belirtmi tir. 166. Nisa:22-24 (55) Buharî.ki k zkarde i bir arada bulundurmak. Akrabalar aras ili kilerin s kl na ve kad n -erkek kar m na ra men e er akrabalar n evlili i yasaklanmam olsayd . 3. Kur'an. (bk. Baz lar da. b. Nevevî. Çünkü m ) ve gözetilmesi gereken sayg nl k sözkonusudur. II.a.Öz o lunun zevcesi. süt akrabal ndan iki s n f nass olarak haram k lm t r: Bu iki s n f: Süt n n da anneleriyle süt karde leridir. 249. Bu çerçevede (nikâhlar k y lam yan mahrem kad nlar) unlardan olu ur: 1.v. III. Ali. nesebin haram k ld burada da ihtilat (kad n-erkek kar her eyi haram k lar. Ahmed.Kerim. ibnu Mâce. 452) Ayr ca bk. el-Feth.

Aclûnî. et-Ter ib ve't-Terhib." (56) Enes (r. zenginli i için evlenirse. Resûlüllah' n (s. onun üzerine yemin nda nefsi ve on un mal konusunda ona . soyu sopu için evlenirse. 2-Kocas na sevgiyle itaat etmesi. Taberî. o kad n da ona mübarek k lar. Taberî'yi tahkik eden akir.) öyle buyurmu tur: "Mümin ki i. Ke fu'lHafâ. Hadisi erheden es-Sindî. güzelli i için ve dini için.v. "Her kim bir kad nla güçlü olu u sebebiyle evlenirse Allah onu zelil eder. Allah korkusundan sonra salih zevceden daha hay rl s n elde edemez. Ebû Hüreyre de. ba ka bir senetle Sahih'inde ayn hadisi rivayet etmektedir.v. Müslim." (57) Ba ka bir hadisi erifte Peygamberimiz (s. 597.) öyle buyurmu tur: "Kad nlarla s rf güzel olduklar için evlenmeyin. Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: 1. hadisin senedinde bulunan el-Ifrikî'nin zay f oldu unu söylemektedir.a. yeminini do ru ç kar r. hadisi el-lfrikî diye bilinen Abdurrahman b.Be vakit namaz k lmaya dikkat etmesi. el. soyu için. fakat dindarl klar için onlarla evlenin. iffetini korumak ya da akrabalar na iyilikte bulunmak için evlenirse. ibnu Hibbân. Allah onu alçalt r. En'um tarikiyle rivayet etmi tir.a.Birinci guruptakiler sonuçta genelde hüsrana u rarken ikinci guruptakiler sonuçta genelde hay r ve iyilikle kar la rlar. Allah onun fakirli ini artt r r. III. mallar için onlarla evlenmeyin. Ona emretti i zaman emrini yerine getirir.a. Allah onu o kad na. mal için. ona bakt ederse. 70 (58) ibnu Mâce.) öyle buyurdu unu nakletmektedir. zaman onu sevindirir. olur ki mallar onlar azd r r. Beceriksiz siyahi bir cariye.) öyle buyurdu unu rivayet eder.v. I. 319. di erlerinden iyidir. (57) Taberânî'den naklen.frikî'nin sika oldu unu söyler ve muhaliflerin görü lerini uzun uzun tenkit eder. bnu Kesir de hadisi nakleder ve senedinde el-lfrikî'nin bulunmas ndan dolay onu zay f sayar. Münzirî. I. Peygamber'in (s. hadisin ibnu Ebi'd -Dünya ve el-Bezzar taraf ndan da rivayet edildi ini belirtir. yan nda olmad samimi davran r." (59) Kad na " yi Kad n.a." (58) (56) Buhar '.a. sen dindar olan seç yoksa zarar edersin.v. Ancak. e er dindar ise. "Kad n dört ey için nikahlan r.). 152 -153 46 Dindar kad n n ba ka meziyetleri hakk nda Peygamberimiz (s. Ama gözünü sak nd rmak. olur ki güzellikleri onlar alçalt r. bk. III.

asla mutlu olamazlar.. Belki göstermelik veya zoraki bir sun'î mutluluk sa lanabilir ama o da uzun süre devam edemez. Harb r. Ama yanl l k yapar demi tir." (60) NET CE OLARAK EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? Kar -koca beraberli i birkaç günlük de il. hasendir. Bir kad n terbiye ediniz. zenginlik arayanlar.. Müstedrek.) u sözleriyle ona i aret ediyor: "Üç ey bedbahtl ktand r: Ona bakt nda seni üzen kad n. Lakin Zevaid'in müellifi bu hadis hakk nda öyle demektedir: Hadisin senedinde Ali b. bir insan terbiye etmi olursunuz. asalet isteyenler. E seçiminde isabet edilmezse. .nsan çeki tirmekten ve ko uculuktan dilini tutmas . 5. (60) Hâkim. Ebû Hüreyre'nin hadisinden nakletmekte ve s hhati hakk nda herhangi bir ey söylememektedir. I. 6. E er isabet edilirse o aile yuvas sanki cennetten bir kö eye döner. demektedir.3. Ahmed b. Hadisi. sana kar kötü sözler söyler. ömür boyudur. II. Bir erke i terbiye ediniz. bir aileyi terbiye etmi olursunuz. 47 Ama gerçekten huzur ve saadete önem veren ki i. seçece i hayat arkada nda her eyden evvel samimi dindarl arar. ne de kendi mal n hakk nd a ondan emin olursun. ondan ayr oldu unda ne onun nefsi.v. e er hadisi do ru ezberlemi se. dünyada cehennem hayat ya amak kaç n lmaz olur. Hâkim. hele dindarl k noktas nda birbirlerine denk de illerse.Musibetlere kar sab r ve metanet göstermesi. eybe de onun hakk nda o. O halde hakk nda ihtilaf vard r ve bu nedenle hadisi. 72. esas Ayr dünyalar n insan iki ki i. s ka'd r. Buhârî ve Müslim'in artlar üzere hadisin sahih oldu unu söyler Zehebî de bu zat hakk nda öyle demektedir: Ebû Hatim. Kitabu'n-Nikâh. E ini seçmede herkesin kendine göre bir tercih sebebi vard r: Güzelli i veya yak kl l alanlar. Umer hadisinden bir ahidi vard r. Bu hadisin ayr ca Abdullah b. Fannie Hurst Saliha olmayan kad na gelince Peygamber (s.a. Nesâî. II. bk. Yakub b. bu zat n münkerü'l -hadis oldu unu söylemektedir. onun hakk nda do ru sözlüdür. 566.Dünya meta na kar zühd ve kanâat sahibi olmas . 4. hadisin sadece Muhammed taraf ndan rivayet edildi ini. (59) ibnu Mâce. Nesâî.Her i te Allah' n r zas n gözetmesi. Zeyd vard r ve Buhârî. 162.a.

Samimî bir dindarl kla beraber. sa l kl ve güzel olur. mes'ûd evlili in sigortas d r. Dindarl k. çal kan becerikli. tatl sözlü. faziletli. lüt -fudur. karga alar ya an r ve aile huzuru daha ba lamadan bozulur. i ansa b rakmamal . Sakat. K z ve erkek ailesinin eref ve karekteri. Do acak çocuk da zeki. görgü ve ahlâk mutlaka çocuklara da aksetmi tir. o lan n da içine sinmeli. dibi kaz lm . güzellik tamamen de gözard edilmemeli. çelimsiz zekâ özürlü çocuk do mas gibi t bbî s k nt lardan uzak kalmak akraba evlili ine mümkün mertebe ya-na mamay gerektirir. asalet ve zenginlik de olursa. güzelli i. içten gelen samimî bir istek ve muhabbetle arzulamak Yani gerçekle tirilecek olan beraberlik k z n da. dikkatli davranmal d r. E adaylar n n normal hayatlar nda güler yüzlü. tart malar. ikram d r. yani tatbik edilen bir dindarl k. Dindar bir k z veya o lan tercih etmek demek. 60-70 ya nda bile ilk günlerdeki sevgi ve hürmetle birbirlerine ba lanabilecekleri de erler. seçilen e in de temiz ve seçkin bir aileden olmas na dikkat edilmeli. fedakâr. Bunlar gelip geçici eylerdir. Aksi halde envai çe it çat malar. A k seviyesine yükselen bir muhabbete akraba evliliklerinde zor rastlan r.E seçiminde u noktalara dikkat etmek laz md r: E lerde samimî manâda.. güzellik. bu Allah' n hususi bir ihsan d r.. iki taraf n en fazla önem vermesi gereken hususlard r. tasarruflu.Yabanc iki sülalenin yak nla p kenetlenmesi 48 49 daha kal c ve sa lamd r. Ayr ca ayn muhitte ve bir arada büyümü olanlar n birbirlerine sevgisi ve sayg s az olur. kl l a tak l p kal nmamal . iyi huy. "Güzel kad n gözü. geli igüzel arkada l k aile ba lar n gev etir. itaatkâr. unu asla unutmamal : "Güzele 40 günde doyulur. kültürü ve hâli vakti yerinde olmay bir kenara atmak mânâs nda anla lmamal d r. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz!" Ayr ca. Bu asla gözard edilmemeli. Lâubalilik. kanaatkar. kibar ve merhamet sahibi olmalar na dikkat edilmelidir. iyi kad n gönlü ok ar!" Bak lm . Kar ve koca adaylar birbirlerine her bak mdan denk (küfüvv) olmal . güzel ahlâk ve fazilet sahibi olmak gibi. ki taraf da birbirlerini gönül rahatl Güzelli e veya yak yla. Bunun için de aday n akraba çevresinde ve aile içerisinde özel bir ara t rma yap labilir. suyu ve gübresi verilmi a ac n meyvesi bol ve güzel olaca gibi. nâzik. .

çocu um daha yeni dünyaya geldi veya gelmek üzeredir. talipli oldu u k z hakk nda gerekli olan yeterli bilgiyi. Hani bir adam evlenip e i hamile kald ktan sonra veya e i do urduktan hemen sonra bir slam büyü üne ba vurup do mak üzere olan veya do mu bulunan çocu unu en iyi ve en uygun ekilde ye -ti tirebilmesi hususunda tavsiyelerini rica etmi . ya da aile veya arkada lar ndan güvendi i kimse vas tas yla toplamaya çal mas yla olur. K z da. Sadece güzellik. adam n evlenmek istedi i k za. vakar ve ki ili i ne kadar ciddi anlamda korunursa. k z da onu görmeli ve fiziksel olarak da birbirini be enmelidir. O bak mdan önce. Sonra da evlili in huzur ve tatl l k içinde geçmesi için adam evlenmek istedi i k z . Evlili in bir vazife ve mes'ûliyet sözle mesi oldu u unutulmamal d r. kötü nazardan korumu ve bunun için birtak m maddi ve manevi müeyyideler koymu tur.Hayalindeki dört dörtlük e i arayan bekâr kal r. çocu unuza anne seçerken çok dikkatli olmal s n z. Herkes kendi rol s n rlar n bilmeli. KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER lk önce evlenecek olan ki i. Çünkü bir ülkede kad n n ahsiyeti." Böylece adam evlenmek istedi i k zda birtak m vas f ve özellikleri aramak zorundad r. O slam büyü ü ise ona öyle demi tir: "Dostum çok geç kalm s n z!" Adam hayretle sormu : "Pek anlayamad m efendim. Bunun için slam dini yabanc bir kad na ehvetle bakmay yasaklay p haram k larken. soyluluk ve zenginlik yeterli de ildir. Özellikle erke in bu konuda çok dikkatli olmas gerekir. iffet ve namusu. Bu konuda uyulmas gerekli olan kaideler unlard r: K z Önceden Görmek: slam. bu durumda daha nas l erken davranmal yd m?" O zat tebessüm ederek: "Evlenmeden önce bunu sormal de il miydin? Çocu un ahlakl . hayal dünyas n n pembe bulutlar üzerinden hayata bakmaktan kurtulmal d r. o ülke o kadar güven ve huzura kavu ur ve gelece inin teminat olan nesli o nisbette faziletli ve ahlakl yeti tirme imkan na kavu mu olur. bu evlili in red veya kabulü konusunda kesin ve cesur ad m n atar. k z n da erke e bakmas na izin vermi tir. getirdi i sistem ve kurallar yla kad n her türlü tecavüzden.. Bunlar n üstünde birtak m vas flar söz konusudur. a r ya kaçmamal d r. Bu da. ya do rudan do ruya bizzat kendisi. henüz evlilik akti yap lmadan önce. . faziletli ve ha y rhah yeti ebilmesi. daha kötüsü bunal mlara girer. dini atmosfer içinde ekillenebilmesi için çok iyi bir anneye ihtiyac vard r. erkek de realist davranmal .

a. zira Ensar kad nlar n n gözlerinde küçüklük ve mavilik gibi kusur vard r. Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: Evlenme e sebep olan iki unsur vard r: (61)Tirmizi.) ona: . Nikâh: 18. baks n. evlenme e karar verecek kadar baz yerlerini görmesinin. . Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s. (62) Müslim. buyurdu. onu görsün.Hay r ya Resûlallah deyince Efendimiz( s.a. birinin di eri hakk nda yeterli bilgiye sahip olmas için evlilik öncesi birbirlerini görmelerini tavsiye ve emir buyurmu tur. Adam: .slâmiyet.v.v) ona: . Nesai. Ebu Davud." Ebu Davud rivayetinde ise: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar ondan baz yerlerine bakabilirse. gerek erke e gerekse kad na. . Ahmed ve bir toplulu un rivayet etti i ve yukar da sözkonusu etti imiz hadis buna i aret etmektedir: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar onu görebilirse. Nesai. Kad na bakman n da baz âdâblar vard r." (62) Kad n n Nerelerine Bak labilir?: Kad n n neresine bak labilece i meselesine gelince. ikincisi: Bedenî güzellik ve buna benzer di er maddî hususlar. 50 Birincisi: Ruhî olgunluk.v) geldi ve Ensar'dan bir kad nla evlendi ini ona h aber verdi. zira görerek almak aran zdaki ülfet ve sevginin devam bak m ndan daha etkilidir. hayat arkada n ve ömür yolda n seçerken.a.v) ona öyle buyurdu: "Git onu gör. Nikâh: 1 7. . Nikâh: 5. .a. Evlenecek kimsenin bunlara riayet etmesi gerekir: Evlenilecek Kad na Bakman n Âdâblar : 1) Evlenecek ki i. Efendimizin u hadis -i erifidir: Mu ire bin u'be (r.Kad na bak p onu gördün mu? dedi.Git onu gör. evlenmeye ancak kesin olarak karar verdikten sonra kad na bakmas caiz olur.) evlenmek için bir kad na talipli oldu. Peygamber (s." Bu rivayet. Bu konuda dayanak. tamam n görmesine ihtiyaç b rakmayaca n ifade etmektedir." (61) "Adam n biri Peygamber'e (s.a.

Birden fazla bak n caiz oldu unu me ru k lan delil ise. Çünkü kad n n sesi." 3) Zihinde tam bir ekil olu mas için. der. Peygamber'in (s. Ömer'le görü üp. (64) 5) Evlenecek ki inin. konu up tan t ktan sonra evlenmeye karar verirler. Zira peygamber (s. Bu konudaki hadis-i erif öyledir: Hz.v)'in zevcelerinden perde arkas ndan sorular sorar ve onlardan da dinlerlerdi. 4) K z isteme ve k za bakma meclisinde evlenecek olan k z ve erkek. hadis ve er'i hükümleri ö renmek amac yla Peygamber (s. görü üp.a.v)'in: "Ona bak" sözüdür. Keza sahabeler de Peygamber (s.a.): .a. Bu ifade genel olarak söylenmi . Hz. der ve gidip k z na sorar. Çünkü o kad n kendisi için yabanc say l r.v) öyle buyurmu tur: "Allah bir kimsenin kalbine bir kad nla evlenmek arzusunu koydu u zaman o kimsenin kad na bakmas nda bir sak nca yoktur. zira Ensar n gözünde bir kusur vard r. Ali (r.a.v) adama söyledi i u sözleridir: "Ona bak. tan n. Kad n da ayn ekilde erke in yüzüne ve ellerine bakabilir.)'den k z Ümmü Gülsüm'ü ister.a. Hanbel. ibn Mace.v) de kad nlara hitab eder ve onlar dinlerdi.K z ma sormadan bir ey diyemem. Ai e (r." (63) 2) Kad n n sadece el ve yüzünü görebilir. Yabanc kad nla tokala mak ise dinen haramd r. Ali: .Halife Ömer'i yak ndan görmedim. elleri görmek ise vücût teninin yumu akl ve sertli i hakk nda yeterli bilgiyi verebilir. henüz nikâh akdi yap lmadan önce talipli oldu u k zla tokala mas kesinlikle caiz de ildir. Onun d nda herhangi bir y erini görmesi caiz de ildir.) evlenmek için Hz.a.Bu konuda Allah Resûlu (s. Hz. bir veya iki gibi bir say ile sm rland r lm am t r. deyince. Çünkü bakmak hakk nda varid olan emir sadece.a.v)'in vefat ndan sonra. bedenin aynas olan yüz ve görünmeleri tabi olan iki ele yöneliktir. kar l kl olarak biribirleriyle konu abilirler. Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: Hz Ömer (r. (63) Ahmed b. Bakman n sadece yüz oldu unu kuvvetle vurgulayan delil.a. Hz. Ali (r.a.Öyle ise seni Halife Ömer'in evine göndereyim. 51 Ümmü Gülsüm: . Peygamber (s. fakihlerin ço una göre avret de ildir. Yüzü görmek kad n n güzelli i ve çirkinli i hakk na. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm gider.a.) öyle rivayet etmi tir: . ihtiyaç nisbetinde birkaç kez bak labilir. onu tan m yorum ki.

Neden sonra akl ba na geldi. (el-isabe. zengin kaynaklardan derlenmi tir. kad n-erkek her müslüman n bilmesi gereken farz ayn olan ailevî konularla ilgili f khî hükümler. Aralar ndan su s zmazd . Ev sahibinin yoklu u. evde arkada n n han m yla kald . (65) Buhari. evli -bekâr.Uy sal."Resûlullah'a (s.a. ev sahibi bir ihtiyac için uzaktaki tan d klar ndan birinin evine gitmek zorunda kalm t . s:307. Çünkü slâm. me hur "Güvercinlik Gerdanl " adl eserinde konuyla ilgili ibretli olay anlatmaktad r. Çabucak eve dönerim umuduyla evinden ayr ld . delikanl yla ili kide bulunmay ka. Zira onun biati sözden ibaret idi. Bu kitapta. Allah' dü ündü. Gece uzad . Onun bir din karde i vard . o karde ini ziyarete gitti." A.">. Muhtar Büyükç nar.a. Delikanl . Bu dünyadan el -etek çekmi ti.1990. Sonra parma n yanan kandilin alevine koydu . . st. Bana doktor Ebû Musa anlatt : Kurtuba sakinleri aras nda güzel yüzlü. Saatin iyice ilerledi ini gören ve o gece art k kocas n n eve dönmeyece ine akl kesen kad n. ayet k z n yan nda bir mahremi (evlenmesi haram olan bir akrabas ) yoksa. zahl Kad n lmihali Ansiklopedisine bak n z.. Onu tahrik ederek kendine çekti.. sokaklarda gece bekçisinin sesi duyulunca ya kadar sürdü. badete çok dü kündü. bir erke in yabanc (nikâhlanmalar na bir engel bulunmayan) bir kad nla ba ba a kalmas n (halvet'i) (66) haram k lm t r. 4. Yanlar nda Allah'tan ba ka bir üçüncü ki i yoktu. Müslim. vakit ilerledi ve adam n eve dönmesi mümkün olmad .. Hikmet Y. (67) Buhari. (64) Mutluluk Yollar . Kad n son derece güzeldi ve misafiri bir gençti." (67) Halvet (nikahs z kad n ile erke in ba ba a kalmas ) Hakk nda bretli Bir Hikâye: Cinsel Arzu Ve man bn Hazm. k z ile o lan n bir arada bulunmalar caiz de ildir. Geceyi onun evinde geçirmeye karar verdi. Olacak ya. yak kl bir genç tan rd m.Hayat Kitab .Uysal. Bir ak am. ' 52 Bizim delikanl . (66) Halvet konusunda daha geni bilgi için. Gence yakla t . A.v) biat yap l rken onun eli kesinlikle hiç bir kad n n eline de memi tir." (65) 6) K z isteme esnas nda.M. 468).fas na koydu. Peygamber'in (s. kad na sahip olmay denedi.v) bu konudaki hadisi öyledir: "Dikkat edin! Hiçbir erkek (yan nda mahremi bulunmayan) yabanc bir kad nla ba ba a birarada bulunmas n ve yine yan nda mahremi bulunmayan hiçbir kad n tek ba na sefere ç kmas n.

.) bu sözleri duyduktan sonra ertesi gün k z Hz. bir çad r gibi üzerine çöktü. Cinsel duygunun ate i alev alev tutu tu. kandilin aleviyle mücadele böyle sürdü.) devrinde i te Allah'tan (c. Ömer (r. (68) Ba ka bir ibretli olay daha: Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : kinci Halife Ömer (r. çoluk çocu undan dört aydan fazla ayr tutmay n. te bu kad nca z bir gecenin karanl n n belirsizli in içinde u n yine tekrarlad .) "Bu gece uzad kça uzad . anha) u cevab verdi: "En çok dört ay.) serhadlarda dü mana kar duran ve nöbet bekleyen.a. 1985 S:264 v." te bir cinsel fitne ile Allah (c.) korkan bir kad n! Kocas kutsal sava a gitmi ti. yand .c. ist. Kad nl k kan damarlar nda s çramaya ba lad ..) tesadüfen onun kap s n n önünden geçiyordu.a. Ama az önceki davran yanm t . Ömer (r. Fitne ve hayas zl k hezimete u rad .a. iman ba ar ya eri ip zafer buldu. günah ve hayas zl k ile iman çarp t . Hafsa'nm yan na u rad ve ondan sordu: "K z m. Uyutmad beni. delikanl n n bedenini de iyice sarm t . Böylece yaln zl n verdi i vah et. (68) ibn Hazm. Fakat heyecan geçince yeniden istedi.) korkusu. Uzun süre kocas dönemedi. oyna aca m bir sevgili yok mudur? Vallahi. sözü edilen mü'mine kad n n kafas nda kar la t .c. nsanda yarat l tan varolan ehevî arzu. kocas ayr l p bir yere gitti inde ne kadar bir süre buna sabredebilir?" Hz. sava an kumandanlara u emirnameyi gönderdi: "Hiçbir askeri. bu ac ya katlan! Cehennem ate i yan nda bu nedir ki?" Kad n ise gördü ü bu manzara kar s nda heyecandan donup kald . afak sökünce ehâdet parma m sralar söylerken Halife.. bir kad n.. Bu durumda onu harama meyletmekten al koyan tek ey iman engeli ve ilahi murakabenin frenleyici inanc idi. i in neticesinde Allah korkusu olmasayd .ve parma dedi. her yan karanl a bürüdü. Güvercin Gerdanl 53 Hz." (69) Bunun üzerine Hz. Tercümesi Mahmut Kan k. Hafza (r. Herhalde sevgilinin yanlar bu kanepede hareket edip dururdu. ste inde diretti. tek kalmaktan do an bir sürü dü ünce onun üzerine sald rd . afak a ar ncaya dek bu tümden yok olmu ..d. Ömer (r. O zaman: "Ey nefsim.a." ^ ^_^ __^^_ f . (Tabiiki o zamanki evler imdiki gibi muhkem ve sa lam de ildi.

. Kimi insanlar birkaç gün ayr l a dayanamaz.. çirkin ili kiler ve korkunç sonucun yan s ra. As m Uvsal tedi i zaman ve istedi i gibi kay ts z ve s n rs z bulu may ve bir araya gelmeyi kendisine normal görür. k z n ahlak na tan k olma. psikolojik aç dan etkilenmemesine sebep olur. uyum sa layamad b rakt a z ndan dü meyecektir..c. . birkaç haftal k ayr l a dayanamaz. bu ahlak d davran n ahlakî bozgunluk. Ancak insanlar n bugünkü toplumsal durumlar na bakt konusunda iki z t çizgide yürüdüklerini görürüz: Birisi. Çünkü evlenece inden dolay ona bak yor.Ne mutlu iman galip gelenlere ve Allah'tan (c. Böyle bir iddia slâm' n fazilet ilkeleriyle. kad n fark nda olmasa bile. te islâm. Ola ki onunla evlenmek isteyen ki i. töhmet alt nda kalacak. Bu k ssadan al nacak özet bilgi. bak ld n n fark nda olmad bir halde. 7) K z. ahlak na s namad gerekçesiyle takdirde. Bu âdablara uymay pta ba ka yolda yürüyen kimsenin. evlenecek olan ahs n önüne evlenme yolunda bu önemli âdablar koymu tur. Hanbel. evlenecek ah s n onu görmesi caizdir.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir kad nla evlenmek istedi i zaman ona bakmas nda bir günah yoktur. kad n n erefini daha çok lekelemektedir.) korkanlara. Çünkü erkek. (70) Ahmed b. Bu süre genellikle insanlar n fizik ve duygusal yap lar na göre de i kendir. kendisinden üphelenilecek ve insanlar n . suç i lemesi ve slâm'a muhalif davranmas kuvvetli ihtimaldir. kimi insanlar.. Peygamber (s. Bunu da. Bu da. tabiat ve mizac n ö renme iddias yla yapar. onun duygular n gözetme bak m ndan daha yararl d r. slâm nizam yla tamamen çat makta ve ters dü mektedir. gördükten sonra onu be enmez. günaha girmesi." (70) Kad n n haberi olmadan onu görmekte. onlar n ço unun k z isteme .a. slâm' n âdab na. bozulmu ve yoldan ç km . erke in erefini bozman n ötesinde. Bu gurup evlenece i k zla is(69) Bu k ssada kad n ve erke in birbirinden en fazla dört ay ayr kalabilece i anlat lmakta ise de bu herkes için geçerli bir kural de ildir. evlenmek istedi i k z .: v i 3V m zda. bu dinin hükümlerine ba l olmayan kesimdir. genelde dört aydan fazla e lerin birbirinden ayr kalmamas n tavsiye etmektedir. Ak l ve basiret sahibi kimseler taraf ndan gayet iyi bi-* linmektedir ki. kad n n haysiyetiyle.

Gelinlerin en çok çektikleri. Üstelik. Biz de unu ekliyoruz: "Damad n olacak gencin anas na bak." (71) Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: Evlenece i e ine bakmak kadar onun anas na bakmak da önemlidir. k z n n kaynanas olacakt r. Bilakis haram yollarla yap lan bu tür evlilikler sonuçta ayr l k ve bo anma ile son bulmaktad r. Mutaass p. Sak n onlar a may n. her iki taraf da biri di erine kar rol yaparak yapmac k hareketle kendini be endirmeye çal maktad r. sürekli olarak k z ve erkek aras nda kurulan gayri me ru ili kilerle gerçek ahlaka tan k olma dü üncesi bunun neresinde? Ne yaz k ki. kaynana da huysuz ve anlay s z ise. gerekse k z. zalimler bu gayet aç k olan realiteleri inkar edip göz ard ediyorlar. aile saadetinden mahrum olacaklar gibi. slâmî edebe ve dinin hükümlerine ba l kalmayan kimsedir. Gayet tabiki bunun temelinde yalan ve hakikati ters gösterme gerçe i yatmaktad r. tan ma ve k z isteme süresince. Onun için atalar m z: "Anas na bak.Bu durum ise kad n ra bet görmeyen. kaynanalar n n elindendir. evlenecek olan erke in taliblisi oldu u k z görmesi hakk ndaki sünnetini kabul etmez. "Bu söylenenler Allah' n koydu u s n rlard r. Öyle ise. damad n. k z isteme ve evlendirme muamelelerini Cenab. Çünkü çocuklar daha çok analar ndan etkilenirler. Di eri ise. Böyle olan davran lar n genelinde e ler iç huzurdan. ilgi duyulmayan ve ortal kta kalan de ersiz bir mal durumuna dü ürecektir. k z n al" demi ler. Peygamber (s. Zira çocuk anas n n bir parças d r." Çünkü damad n n anas .v)'in nikâh öncesi. Böylece mutlu olmas gereken aile yuvas cehennem azab na . ilgi duyulmayan ve evinin bir kö esinde oturup kalmas na sebebiyet verir. damat anas ndan ald direktifle han m na olmad k eziyeti yapar. Çünkü gerek erkek. Yine ak l ve idrak sahibi kimselerce bilinmektedir ki. Hele damat henüz toysa. bunlar n hiç birisi de arzulanan aile huzurunu ve e ler aras ndaki sevgi ve ülfeti sa lamada hedefine ula mam t r. onun k z n ancak gerdek gecesinde görebilece ini ilan eder. me ru olmayan ili kilerle ahlaka tan k olma dü üncesinin hedefine ula mas mümkün de ildir. ahsiyeti geli memi se ve uymaca ak ll ise. Kim Allah' n s n rlar n a arsa i te onlar zalimlerdir.a. k z n öyle ver. 55 Öyle ise evlenecek olan erkeklere ve k z evlendirecek babalara dü en ey. ço u zaman k z çocu un da ra bet görmeyen.Allah' n çizdi i s n r dahilinde icra etmeleridir. bu mutaass p davran n slâm'la ba da mad n rahatl kla farkeder. Anlay ve basiret sahibi olan kimse. Nice ahlak d k z istemeler duyuyoruz ki.

Onun için damad n olacak gencin "anas na bak k z n öyle ver. Bu hususa çok dikkat edilmelidir. b) Konu mak: Evlenecek kimselerin birbirleriyle sadece görü meleri de yetmez. ayet sordu un kimseler. Onun için bu hususa çok dikkat etmeli. b) Konu mak. do ruyu söylemezler.:!î " imdi bunlar s ras yla biraz . d) Soru turmak: Evlenirken alaca m z k z n veya damat olacak gencin durumlar n ve ailelerinin durumlar n ö renmek için soru turmak da yararl d r. aç klayal m: >. e seçece i kimseyi -ba ba a tenha bir yerde olmamak art ile yap s n görmeye çal mal . kusurlar n gizler. aile ya ant s nas ld r?. Yahut da onlar çekemeyenler veya sevmeyenler ise." Çünkü o kad n. Mümkün oldu u kadar vücut . Bunlar ö renmek.-d -: J . . Neler yap yor. c) Denetlemek. d) Soru turmak. Yaln z sorulacak kimseler çok önemlidir. e i olacak kimse hakk nda ki iye bilgi ve kanaat verir.. kurulacak yuvan n sa lam olmas bak m ndan gereklidir. Bu konu biraz önce geni çe izah edilmi tir. Kar l kl konu up birbirlerini tan malar . Evlenecek Kimse. vs. Mümkün oldu u kad ar tarafs z ve sözüne güvenilir kimselere sorup bilgi edi-nilmelidir. e) stihare yapmak.dönü ür. (71) Kur'an. belki de onlara kendilerinde olmayan kötülükler isnâd ederler. k z n n kaynanas olacakt r. evlenme dü üncesinden söz etmeden önce. k z n eref ve onuru zedelenmesin. kimlerle ili ki içinde.Kerim.r n a) Görmek: Ki i.. herkese kanmamal ve her söze inanmamal d r. Bakara:229 56 c) Denetlemek: Ki ilerin evlenmek istedikleri veya çocuklar na e seçecekleri kimseleri denetlemeleri. Hem de aralar nda ho a gitmeyen haller meydana gelmesin. E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: a) E lerin birbirini görmesi. hakk nda bilgi almak istedi in ah slar n yak nlar ve sevenleri ise. Fakat bu konu ma tenhalarda bulu arak ba ba a de il. özel istekleri varsa aç kça konu malar laz md r. aile aras nda olmal ki haklar nda dedikodu olmas n. damat veya gelin olacaklar n iyiliklerini gizler. nerelere gidiyor. uygun bir ortamda görmeli.

mehir ve al nacak e ya bak m ndan aralar nda anla r. Evlenme i lemleri kolayca oluverir ve mutlu bir yuva kurulur. ayet evlenmesi -yahut istihare yapt herhangi bir i i. iki rekat namaz k lar. iyi niyetle ve temiz bir kalble böyle istihare yaparsa.e) stihare: Ki inin bütün bunlardan sonra bir de istihare yaparak gelece i hakk nda Allah'tan hay rl s n dilemesi. evlili imi mutlu ve u urlu k l. Bu takdirde i i haline b rakmal ." Bir kimse Allah'a inanarak güvenerek. ayet bu evlilik dinim için. mahkemeye ba vurursa kad na verdi i mehri . kadere raz olup zorlamamal d r. E er hakk nda hay rl de ilse engeller ç kar. i ler zorla r.Evlenecek kad n n vücûdunun herhangi bir bölümünde bir illet veya bir hastal k bulunabilir. istedi im kimseyle evlenmem. ile ve fesh yoluyla evlili i sona erdirebilir. stihare öyle yap l r: stihare yapan kimse abdest al r. Pek tabîidir ki bu hal erkek için de söz konusudur. b. . Kar l kl anla t ktan sonra karar verir. E er söylemezlerse bundan kad n ma dur olur. Sonra da hakk mda hay rl ve u urlu olan n dile. Allah ba ka yönden k smetini açar. dinim için. tükenmeyen fazi u kereminden bana lütfetmeni istiyorum.ayabilir hem de mahkeme arac l veya mehrin yaras n kad n n velîsinden geri de alabilir. evlenme i i ç kmaza girer. Allah' m. istek ve artlar n 57 konu urlar. kuraca yuvan n u urlu olmas n sa lar. Sonra gönlünü Allah'a ba layarak öyle dua eder: "Allah' m ilmine güvenerek senden hakk mda hay rl s n dilemeni istiyorum. ya amam için ve ahiretim için bana hay rl olacaksa evlenmemi dile ve evlenme i imi kola la t r. Nikâh Feshettiren Kusurlar: a. zifafdan önce de sonra da kad n hem bo. Bitmeyen.Kad n n cinsel organ nda cinsel hayat n ba lat lmas veya devam ettirilmesine engel bir kusur veya hastal k olabilir. Bütün bunlar olumlu geli ir ve taraflar evlenmek isterlerse kesin karar vermeden önce iki tarafta aile ya ant s n n nas l olaca . Ancak kad n n veya velîlerinin bunu uygun ekilde söylemeleri gereklidir. beni bu i ten vaz geçir ve bu i i benden uzakla t r. Bu durumda erkek bo ama yoluna gidebilece i gibi verdi i mehri tamamen veya k smen geri alabilmek için mahkeme yoluyla nikâh feshe de gidebilir. Çünkü bu kusuru ö renen erkek.hakk nda hay rl ise Allah engelleri kald r r ve i lerini kolayla t r r. Cinsel ili kiye girmeden koca. ya amam için ve ahiretim için hakk mda zararl ise. evlenme i lerini yürütürler. Kudretine dayanarak kaderimi belirtmeni istiyorum.

Zira a za sarkan b y k hele hele iyice de y kan p güzel kokularla kokuland r lmazsa cinsel nefrete ortam haz rlayabilir. dikkat edilk oturmamak. Haram e lencelere ve zinaya dü kün ki ileri dost edinmekten sak nmal d r. aileyi d cinsel s etkilerden korur. tesettüre. Hanbel. zinaya dü ürecek i or- tamlar ndan kaç nmal d r. Olumsuz Ortamlar ve ' meksizin akraba ve kom ularla kar Arkada lar: ' b) Ahlaks z ve zinakar kad nlardan korunmak gerekir. i Erkek kendisini â kda l a götürecek.z md r. ÇEVRE VE C NSEL HAYAT Sünnetli Olmak: >*»f Erkek cinsel organ bölümünde anlat lacakt r. (73) (72) Hukuku islamiye Kamusu. Çünkü dudaklar sevi menin ana unsurlar d r. B . Bilmen Y. Allah' n Resûlü'nün hadislerine göre sakal n bir tutam a mayacak ekilde ki inin vücud yap s ile uyumlu olmas gerekir. srail o ullar b y klar n k saltmad klar için (baz ) kad nlar i zina ettiler. Çünkü Allah' n Resulü görücülük için görevlendirdi i Ümmü Süleym'e: "O kad n n vücûdunu kokla ve ökçe üstü ayak kiri lerine bak" eklinde emir buyurmu . Bilmen. salt n z. B y k -Sakal Ve Cinsel Hayat: B y k-sakal veya sakaldan ba ms z olarak yaln zca b y k b rakacak Mü'min ekle ve temizli e son derece önem vermek mec. (72) Bir kad n arac l ile evlenilmek istenen kad n n vücût yap s hakk nda bilgi al nabilir.Kad n için de nikâh fesh yolu aç kt r. cinsel mahzurunu da tarihî bir gerçe i i dile getirerek öyle aç klam lard r: 1 -B y klar n z (dudaklar n z a mayacak ekilde iyice) k ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R.2. C.57 (73) Ahmet b. (75) A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL f \ n ise üst dudak derisi aç kça görülecek ekilde k sa .S. . a) Aile hayat nda haremlik ve selaml a.y olmas la. ibn Mâce. Ömer N. Bunun içindir ki Allah' n Resulü: j "B y n k saltmayan biz(im ya ay m z üzerinde olanlar)dan de ildir" (74) buyurmu lar. st. As m Uvsal TEM ZL K. Tirmizî. böylece arac kullan labilece ini ör-neklendirmi tir.buriyetindedir. Cinsel iktidars zl k halinde ise kad n n mahkeme yoluyla nikâh feshettirme hakk vard r.

arzuyla birle emeyecekleri. haram olaca ndan bu süreyi geçirmemek art yla uygun aral klarla t rnak kesmek. mutlaka haftada bir defa ba tan a a c) Peygamberimiz taraf ndan yasakland y kanmak. Çünkü büyük sanatç lar olarak tan t lan nice ünlü fahi eler. Televizyon programlar gibi okunacak gazete ve dergiler de titizlikle seçilmelidir. Fizik yap lar kafada ve kalbde yer edecek oyuncular n rol ~ 59 ald cinsel sahneleri içerici programlardan mutlaka sakm lmal d r. Edeb: 16 (Hn:2762). homoseksüeller. (76) Peygamberimizin emirlerine ayk r l k ve gayr-i müslim kad nlara benzemek olaca ndan özellikle kad nlar m zda görülen t rnak uzatma yasa ndan korunmaya çal mal y z. d) Allah' n Resulü "Saç olan ki i (temizleyerek ve tarayarak) bak m na önem versin" (77) buyurdu undan saçlar temiz ve bak ml tutmak. ön ve arka uzuvlar ile koltuk altlar pis kokular ne reden vücûtlar n. slâmîîman ve ahlâk de erleriyle çat sokulmamal d r. (75) C. Televizyon ve bas n üzerinde hassasiyet gösterilmedikçe ailenin genelde slâmî özelde cinsel mazbûtiyetini korumak'pek güçtür. c yaz ve resimleri içeren bas n ürünleri katiyetle eve (74)Tirmizi. Allah' n Resulü "kötü dosttan sak n" buyurmu tu. seviciler. b) Cinsel ili kiden önce y kan lam yorsa. E ler. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: nda sahâbilerine öylece talimat . Televizyon ve Bas n: E er televizyon varsa ve kullan l yorsa programlar özenle seçilmelidir. için k rk günü a an temizlik ertelemesi. koltuk alt ve etek bölgeleri k llar n gidermek. Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: a) Küçük ve büyük abdestten sonr a mutlaka su ile temizlik yapmak. Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu ve Di leri Temiz Tutmal d r: A z. e inin vücut özelliklerini kocas n n veya çocuklar n n yan nda anlatabilecek tipte kad nlarla da kom uluk ili kileri kurulmas n a müsâade etmemelidir. ehvet galeyan halinde birle seler bile sonradan tiksinti duyacaklar üphesizdir.Koca.Sa îr: 2/87. ar damarlar çatlam çift ahsiyetli erkekler ve kad nlar televizyon ve bas n yoluyla evlerimize hattâ yatak odalar m za kadar girebilmektedirler.

ayet Arak a ac ndan misvak bulunmazsa. (Apandisit yapabilir..) Misvak n telleri nesc-i nebatîdir yutulmas nda öbürü kadar mahzur yoktur. ili kinin iiriyetini giderece i. Hattâ kendisinde az da olsa antiseptik bir usare de vard r ki a zdaki mikroplar n hastal k yapmas na mâni olabilir. Nikâh:1 21. "E er ümmetime (bana inananlara) a r gelece i endi esini ta.." (79) Sevi meyi ba lat c ve hazz n geli tirici en mühim organ a zd r. Mi kâtü'l-Mesâbih. Hn: 3088. ¥j (77) Ebu Davud. Avrupa'da 18. Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k olan kad n tarans n.için di leri aras nda yemek k r nt lar bulunan bir a z n sevi meyi olumsuz bak m ndan önemi büyük oldu u gibi cinsel tatmin yönde etkileyece i. "Misvak": Bir nevi f rçad r.masayd m (ö ütlemekle yetinmez) her namaz (abdestin) da mutlaka (misvak kullanarak) di lerini temizlemelerini emrederdim. 60 Di Temizli inin Cinsel Önemi: Di temizlemenin genel vücût sa l bak m ndan da büyüktür. fena a z kokusu e lere evlili i sona erdirme davas açmak hakk n veren sebeplerdendir. A aç köklerinden istifade edilir. F rçadan u hususlar dolay s yla tercih edilir: F rçan n telleri k l veya naylondur. Hanbelî mezhebi bilginlerine göre. (78) Buhârî. kopup yutulmas az da olsa mahzurludur. Tahâret:8 Hn:295. Bütçeyi de zorlamaz. dil ve dudaklard r. Di etinin masaj mevzuunda en idealdir. Di sa l na önem verilmedi i için kokacak bir a z n veya y kan p misvaklanmad f rçalanmad . üstelik nefretimsi duygular da olu turabilece i aç kt r. Misvak' n en iyisi "Hicaz" da bulunan "Arak" denilen bir a ac n kökünden elde edilir." (78) (76) ibni Mâce. (79) Allah' n Resûlü'nün döneminde di temizli i misvakla yap ld hadislerde daima misvak geçmektedir. Yüzy llarda di f rças ." Dr. Be ir Ak nal' n kaleminden aktard ta nabilme kolayl m z özellikleri sebebiyle hem de ekonomik bir ndan di temizli i ile il gili yat r m ve pazarlamay gerektirmemesi nedeniyle misvak bizim de ter-cihimizdir. Üstelik da vard r."-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. Sonra elyaf da gürdür ve daima ucundan eksildikçe alt ndan yenisi ç kar larak tazelenir. dut ve zeytin kökü dallar ndan istifade edilir.

vakar yoktur. bu halleriyle e lerini nas l öpüyorlar. el ve kollar na dö me yapt rmas tahrimen mekruh say lm t r. Bu sebeble sigaradan di leri sararm ." (80). Sigara içen bir han m. sigara içmeyen e ine nas l yakla yor?! Hayret ediyorum do rusu. yüzüne ve ellerine çe itli maddeler sürerek rengini çekici k lmas .) dan yap lan rivayete göre: "Peygamber (s. Zira fena kokusu bütün vücûda ve a za sinen ve de di leri sarartan sigaran n. üphesiz kad n n kocas na kar kendini son derece temiz tutmas .v. Di leri sapsar ve le gibi sigara kokan erkekler. SÜSLENMEK VE KOKULANMAK Kad n n ve Erke in Süslenmesi: Kad n n ka lar n inceltip hilâl ekline sokmas . Ba kas görsün diye kendini süsleyip soka a ç kmas ise haramd r. ta nma ve kullanma kolayl Sigaran n Cinselli e Etkisi: T bbî bak mdan zararl ve de israf olan sigaran n bir di er sak ncas da cinselli i olumsuz yönde etkilemesidir. Zira bu gibi sun'i güzellik hem yabanc erkeklerin dikkatini çeker. nas l seviyorlar?! Veya tersi de olabilir.a. bn Ömer (r. yüz eklini de i tirme söz konusudur.) den yap lan rivayete göre.. bu haliyle sigaradan ho lanmayan han m na büyük zulüm ve i kence etmektedir. takma kirpik kullanmas .. Müslüman n müslümana zulmü haramd r. ad geçen u haberi vermi tir: sebebiyle olsa gerektir. bn Mes'ud (r.a. Her iki durumda da fazîlet. di lerini tra edip küçültmesi ve aralar n açt rmas .) Efendimiz ba kas n n saç n takana ve takt rana. güzel koku sürmesi ve tertemiz elbise giymesi müstehabd r. yüzüne. Çünkü slâm fitneye sebebiyet verecek. hem de kad n oldu undan ba ka görünmeye ba lar. ehvetleri tahrîk ve te vikte bulunacak her türlü söz ve davran yasaklam t r. . Ayn zamanda Allah' n yarat p verdi i ten ve rengini.kullan lmaya ba lanmas na kar n islâm dünyas nda bin dört yüz küsur y ld r kullan lmas dinî ö üt olmas yan s ra edinme. kokusu a z na ve tüm vücuduna yay lm bir erkek. ciddiyet. sigara içmeyen e in s hhatini ve cinsel mutlulu unu etkileyece i aç k bir gerçektir. Sigaran n cinsel iktidars zl a ve kad n n cinsellikten tiksinmesine sebep oldu u zararlar hakk nda daha geni 61 bilgi için " ktidars zl k" ve "Cinsel So ukluk" konular na bak n z. dö me yapana ve yapt rana lanet etmi tir. gözünün rengini de i tirmesi. takma saç (peruk) kullanmas .a.

.a. 85. di lerini t ra ettirerek aralar n açt ran kad nlara.a. ki ay-hali aras nda veya her ayhalinde kullanabilirsin." Ayr ca Hemmam k z Kerîme.c. Maz'un'un e i yan ma geldi. Nitekim Hz. güzel kokular sürünür.. Hz. Bunun üzerine sordum: "Kocan evde midir. slam Bilginleri. Zira is-railo ullar böyle yapmad (83) slâm Dini giysi ve tak güzelli inin iki ana unsuru olan tabîi ipek ve alt n erkeklere haram. Tertemiz olmaya ve güzelle meye çal n z. "Bu halin nedir?" dedim. 87 .) öyle buyuruyor: "Elbisenizi y kay n z. kad nlara ise helâl k lm t r. O da öyle cevap verdi: «"Osman hem dünyay . libas: 82. Ai e (r.) k nan n rengini be enir.v.) diyor ki: "Osman b.) Mescid-i Haram'da ziyaret edip soruyor: "Ey mü'minlerin anas ! K na hakk nda ne buyurursun?" Hz.v.) güzel görünmek için dö me yapt ran kad nlara. Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: için kad nlar zinaya dü tüler.) ona u sevab veriyor: "Gönül dostum Resûlüllah (s." .a.Müslim/libas: 115. renk ve arzetti imde.a. Daha önce bu kad n saç na k na sürer.ibn Mâce/nikâh: 52-Ahmed: 1/251. O bak mdan k na kullanmak haram de ildir. fakat kokusunu pek sevmezdi. 119.Ebû Dâvud/ tereccül: 5. Ai e (r. talâk: 51. güzel koku sürmeleri. hem de kad nlar istemiyor. 24. yüzünün k llar n ald ran kad nlara. edeb: 33. bunda birçok hikmetlerin söz konusu oldu una k smen de inmi bulunuyoruz. yoksa bir sefere mi ç kt ?" Kocas n n evde oldu unu söyleyince.a. libas: 83. dünyal l . Efendimiz (s. Kad nlar için baz eyler yasaklanm sa.) Osman' bu ihmal ndan dolay k nay p uyard .a." (82). düzenli giyinirdi. 117. 230 (81) Buharî/tefsîr: 59.. Peygamberimiz (s. 84. temiz ve güzel elbise giyinmeleri.Tir-mizî/ edeb: 33 62 evlerini ve çevrelerini her çe it kötü kokudan ar nd rmalar sünnettir. Saçlar n z düzeltiniz. (80) Buhari/tifsîr: 59. Allah' n yaratt görünümü) de i tiren kad nlara lanet etmi tir." (81).) devamla diyor ki: "Allah' n Resûlü'nün lanetledi i kimseyi ben niçin lanetlemeyeyim.Müslim/libas: 120. Tirmizî/libas: 25.Nesâî/zînet: 22." Sonra durumu Resûlüllah'a (biçim..v." bn Mes'ud (r.. Di er yandan kocalar na çekici görünmeleri için k na ve benzeri maddeler kullanmalar . Bu defa onu çok de i ik bir halde gördüm. Di lerinizi mis-vaklay niz. Kendisini âdeta ihmal etmi ti."Allah (c.a. Ai e'yi (r..

gö üs ve kalça gibi organlara estetik ameliyatlar yapt rmakt r. Çünkü Yüce Allah öyle buyurmu tur: "Erkeklerin kad nlar üzerinde haklar bulundu u. (84) Ali R za Demircan. (84) Kad n n kocas için giysi ve tak ile süslenmesine hiç bir s n r olmad süslenmesine de bir s n r yoktur. -. ba ms z bir evde oturan ve na mahrem (evlenmelerine engel olmayan) erkeklerle irtibat bulunmayan kad n n her zaman yapabilece i süslenmedir. daha bir etkileyici olmal d r. peruk takmak. abdesti al n rken suyun deriye temas na engel te kil etmemelidir. slama Göre Cinsel Hayat.5/67." (85) Evet. A'raf: 26. Makyajda kullan lan maddelerin bile iminde domuz ya bulunmamal ve bu maddeler. (82) Müsned-i Ahmed: 2/226. gusül . s:150 gibi makyaj yaparak . 1996. 1 63. Ayn ekilde erkek de kar s n n ho una gidecek ekilde kar s na kar süslenmeli.4/42. Cinsel hayat tatmin amac na erdirmek için yap lacak süslenmeler. Kocas evinden ayr l p bir yere gitti i zaman süsü b rakmak kad n n vâcib görevleridir".3/100. gibi kad nlar n da erkekler üzerinde haklar vard r. dövmek yapt rmak.) dedi ki: "Kar m benim için süslendi i gibi ben de onun için süslenirim.Kerim. t rnak uzatmak. kar s n yabanc erkeklere muhtaç etmeyecek ekilde temizli e. E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES bni Abbas (r. yaln zca yarat l düzenini de i tirme vasf nda olan yasaklard r. ist. Bu süslenmeler. güzel kokuya. -il i -( 63 Güzelle mek ve cinsel cazibeyi art rmak yolunda kad n için getirilmi bulunan yasaklar. 108. caddelerde v. a z ve di temizli ine. burun. kad nlar n çar pazarda. Bu yasaklar ka almak.6/11 7 (83) Kur'an. di inceltmek."Yata na girdi i zaman nefsini kocas na arzetmek. heryerde ba kalar için süslenmeleri yerine evlerinde kocalar için süslenmeleri daha güzeldir.a. A z misvak ve miskle tertemiz tutmak.s. Ondaki haklar m n tamam n almak istemiyorum ki o da bendeki haklar n tamam yla benden istemesin. Ho kokulu olmak. G yab nda kocas na cinsel ihanette bulunmamak. Kad nlar d arda sade giyimleriyle ihtiyaçlar n gidermelidir. Eymen Y. Kocas evde iken onun için süslenmek.

Genelde kültürsüz veya ince fikirsiz kad nlar. 64 süslenmelerinden nas l ho lan yorsan z. Kad n Hz. Ömer'in (r. v c k v c k tahrikle kar la maktad r. Süs. Evdeki han m ise. Fiziki ve cinsel yönden kar s n doyurmal d r ki kad n. evinden i ine var ncaya kadar ç plak kad n ve gazetelerle cinsel tahrike u ramaktad r. erke in ya ad bu gönül yorgunlu undan habersizdir. güzel giyimli ve güzel kokulu kad nlar gören erkek. t ra olmas n ve t rnaklar n kesmesini istedi. e lerin ehvetini harekete geçirir. kocas ndan ho lanmad n anlad .Ey mü'minlerin emîri! Beni bu adamdan kurtar. i yerinde de sürekli cinsel arkada lar aras nda müstehcen gazete okuyanlar. i yerinde temiz. gidinceye kadar birçok yönden cinsel tahriklerle ister istemez kar la maktad r. siz onlar n sizin için (85) Kur'an. Bütün bu tahrikler sonunda ak am evine dönen bir erkek. Hz. ba ka erkeklere ilgi duymas n. Sonra da adamdan hamama gitmesini. temiz ve bak ml bir han m n güler yüzle kap açmas n özledi ini idrak edemezler ve ona göre haz rlanmazlar. Adam d ar ç kt ve kendisinden istenilen eyleri yaparak tekrar döndü. yeri de slâmî ahlâk ve duyarl l a uygun de ilse. . erke in ya ad bu sorunlar kar s nda ak amleyin evinde kendisini güzel giyimli. onlar da sizin kendileri için süslenmenizden ho lan rlar!" dedi. Günümüzde bir erkek. kokulu veya kirli bir vaziyette kap açmaktad rlar. Aksine. i yorgunlu u yan nda cinsel tahrikler sonucu gönül yorgunlu uyla da dönmektedir. uzam saç ve sakal n n tra na dikkat etmelidir. Caddeler. Ömer de: "Han mlar n z için i te böyle yap n. Ömer'e hitaben: . fakat öylesine de i mi ti ki kad n ona tan makta güçlük çekti ve bo an ma davas ndan vazgeçti. Ömer ona. gün boyu lüzumsuz eylerle oyalan p ak am erkek eve gelece i vakitte tela la mutfak ve bula k i lerine dalmakta ve erke e ya l . Böylece de e ler aras ndaki sevgi ve ülfetin devam n sa lar. da n k saçl bir adam girdi.a. seksî ark ve türküler vesair eylerle sürekli cinsel tahrikle ba ba ad r. Yan nda kar s da vard . evinde böylesine bak ms z bir kad nla kar la nca. e ine ..Kerim. Allah'a andolsun ki. Hz. dar giysili veya mini etekli yar ç plak kad nlarla doludur.t rnak temizli ine. Ömer kad n n.<A> cinsel konu malar. Adam yakla t . Halife Hz..) yan na üstü ba tozlu. günlük ya am nda sabah evinden i ine «. gözlerini doyurur ve e lerin güzelliklerini ortaya ç kar r. sokaklar giyimli görünen fakat erkekleri tahrik eden dar pantolonlu. Çar da. Bakara:228. Hz. Evinde ev i leriyle ve çocuklar yla me gul olmu ve o da yorulmu tur ama evinde oldu undan cinsel tahrikle kar la mam t r. dedi. Erkek. kar s n n yak n na gelmesini emretti.

(86) Allah' n Resülü'nün vücûdu ve teri pek güzel kokard . Peygamber (s.iltifat yerine k zmakta. güzel elbiseler giyinmi ve süslenmi bir ekilde e ini güler yüzle kar lar ve bekledi i ilgi ve iltifat bulur. Süslenmek her ne kadar önemli ve gerekliyse de kad n n süslenmekte a r l a sapmamas . bu i i kendisi için en büyük me guliyet haline getirmemesi gerekir. Aile kavgalar n n temel gizli sebeplerinden en önemlisi.a.Ka lar ald rma. cahilli ini ve s gösterir.): "Dünyan zdan bana kad nlar ve güzel kokular sevdirildi. gazetesiyle veya televizyonla me gul olmakta ve kad n ihmal etmektedir. Veya tersi de olabilir.v. Hz.) buyurdu ki: ' ' 3 -Peruk kullanmak. dü ünceli oldu unu . kar s nda kendisini anlay la kar layacak ve gönül yorgunlu unu giderici bir iltifat bekler e inden. Bu mutsuzluk ve isteksizlik yatakta da ya anmaktad r. Bunun sonucu ufak eyler bahane edilerek aile kavgalar ç kmakta ve aile mutlulu u kaybolmaktad r.. Böylelikle erkek.v.a. Kocas n cinselli e doyurur. Hz. 4. Bu tür hareket. 2. Peygamber (s. Halbuki ak ll ve uyan k kad n. Yasaklanan Süslenme ekilleri: 1. KOKU VE C NSEL HAYAT Koku. E inden alaca küçük bir hediye..Dövme yapt rma ve di leri seyreltme. Mutlulu un doru una da namazda erdirildim. temizlenmi .. Birçok erkek de bunu ihmal etmekte ve her eyi e inden beklemektedir. kad n n hafifli ini." buyurmu tur. kendini s rf süslenmeye kapt rmamas . O güzel kokular kul lan r. Çünkü hayat. kullan lmas n da te vik buyururdu. onun tüm fiziki ve gönül yorgunluklar n gidermeye kafidir. 5-T rnak uzatmak.. cinsel tatmine ortam haz rlayan güzelleklerin ba nda gelir. yaln zca cinsellikten ibaret de ildir. e lerin birbiri için süslenme ve cinsel tatmin yollar n ihmal etmeleridir. Ev i leri ve çocuklarla yorulan kad n.Estetik ameliyat. Böyle iken. soka n tahrik 65 ve tahriplerinden korunmu olur. tüm ev i lerini sabah n belirli saatlerinde planl ve programl bir ekilde bitirdikten sonra ak am e i için dinlenmi . Yatakta da kocas n n ilgi ve iltifat n duyacak ekilde istekli ve aktif davran r. çiçek vs.

66 Allah' n Resulü öyle buyurur: "Her hangi bir kad n. üphesiz (harama bakan) her göz de zinac d r". Fakat slâm ahlâk hassasiyeti sebebiyle bu gibi Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik ince faktörlere var ncaya kadar hiçbir eyi ihmal etmez. Müsned. Müslüman han m n güzel koku sürünüp sokaklarda dola mas na. evinde güzel ve ate li d arda iffetli olmal d r. cinsel yönden uyar l r ve kokuyu yayan di iyi arar. azg n bir nefis ile di er bir azg n nefis aras nda elçidir." (87) a. Hayvan kokuyu ald nda. Yolda arkas na bir sürü köpek tak l r. Bilginlerden biri erkek köpekleri cezbeden maddeden bir miktar alarak bunun hakikatini ara t rmaya ba lar. "Vah i Kad nlar" adl makalenin yazar . Bu haberle menin ve mektupla man n en nazik eklidir. Ahmed b. Çünkü kad n ziynetlerini ve güzelliklerini örtse dahi süründü ü koku havaya yay laca nd an yak n nda bulunan veya geçenlerin duygular n tahrik eder. (88) Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n t Etti ini fade Eden bretli Bir Hikâye: Kad n n soka a ç karken süründü ü güzel koku. haram k l nm t r. Bir gün laboratuar ndan ç karak yaya olarak evine do ru yürür. Elbisesine bu kokudan biraz sinmi tir. güzel koku sürünen kad nlar n erkekleri nas l etkiledi ini ifade için köpeklerin dünyas ndan bir öykü anlatm t r: "Erkek köpeklerin birle mek isteyen di i köpek etraf nda toplanmalar n n s rr nedir biliyor musunuz? Bu konu birçok bilginin uzun seneler boyu dikkatini çekmi tir.Güzel koku. (86) C. Erkek köpek bu büyü leyici kokuyu duymadan birle me iste i duymamaktad r. Nesai. Yani kad n. (87)Nesai.Sa îr. yabanc erkeklerin aras na ç kmas yasaklanm . Sonunda u neticeye varm lard r: Di i köpek uzak mesafeden erkek köpe i çeken bir di ilik kokusu yaymaktad r. toplant lara kat lmas na müsamaha göstermez. Sanki sessiz bir gösteri . kokulan r sonra da kokusunu (alarak kendisine alâka) duymalar için bir toplulu un yan na ç karsa. o zi -nac d r. kad n e ine kar olabildi ince di i olmaya ça r rken mahrem (evlenmeleri yasak) olmayan erkekler için de korunmaya ça rmaktad r. 1/146. Hanbel. güzel koku ve göz ayd nl Kad n n Kokulanmas : m olan namaz. 3/128. slâm Dini. 7/62. slâm d ahlâk anlay genel bunu önemseyip ciddiye almaz. kad nlar için bütünüyle cazibe unsuru oldu undan mü 'min kad n n güzel koku sürünerek evinin d na."Dünyan zdan üç ey bana sevdirildi: Kad n.

s. Hanbel. Hiç bir mahzuru yoktur. Di i köpe in. kalbin rehberidir. bu ho nutlu unu kalbe ula t r r. Etraftaki insanlar bu duruma çok a r rlar ve olan bitene bir anlam veremezler." (*) Bu örnek biraz a r olabilir ama kokunun insanlar ve hayvanlar ne denli etkiledi ini gösteren ibretli bir öyküdür.a.(!) Böylece di i köpek oyunca ile oynam olur. beyinden de cinsiyet bezlerine nakledilir. O sanki bu koku ile çevredeki bütün erkek köpeklere havan n ta d gizli davetiyeler göndermi olmaktad r. kokulanabilirler. Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: . O zaman köpekler toplan r ve aral ar nda k zg n bir sava ba lar. aralar nda sevgi ve ülfetin meydana gelip geçimsizlik ve nefretin ortadan kalkmas için en güçlü sebeplerden biridir. evinin içinde dahi süslenmeyi ve kokulanmay slama ayk r san rlar. Bunun yan s ra çirkin bir manzara veya ho lanmad bir giysi ve k l k görürse. süslenmesini istedi i halde kad n n süslenmemesidir. K. Erkek köpek bu kimyevi ya da f trî ça r olmaks z n asla cinsel istek duymamaktad r. Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: Dinimizce her ne kadar. Böylece (88) Ebû Dâvud. Zira göz ve ayn ekilde burun. onlar n erkekleri zinaya dü mü tür" der. kokulanmas günâh ise de. cinsel iste i dayan lmaz ölçülere varmad kça kokusu yay lmaz. Ahmet b.).. boyanmas n . Müslüman ama cahil kad nlar n ço u. kokulanmas n önemle tavsiye etmi ve: " srail kad nlar süslenmedikleri için. Böylece sevgi ve ho nutl uk meydana gelir. Libas. Nesâî. kad n n sokakta ve sokak için süslenip. Böylece ho nutsuzluk ve nefret meydana gelir. evde kar -koca birbirleri için süslenip. kocas na kar cinsel cazibesini korumak ve art rmak için kokulanaca ndan cinsel cazibesinin zay flad âdet döneminde. 67 kokuyu alan cinsi yönden uyar lm olur. Sinirlerden beyine. onu hemen kalbe iletir. O kokuyu burun koku sinirlerine nakleder. bir manzaray görür de ondan ho lan rsa. kocas na cazip görünmek için. Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: Kad n n kocas için süslenip güzel koku sürünmesi.yürüyü ü (!) yapmaktad rlar. Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: Kad n. Göz. oysa kocas n n kar s na ta'zir cezas verebilece i konulardan biri de. özellikle kokulanmal d r.. kad n n evde kocas için süslenmesini. Bilakis Rasulüllah (s.

domuz ya vesaire gibi mahzurlu maddelerden imâl edilmemi olmas na dikkat etmelidirler. kocas n n kar s na gerde e girecekmi çesine güzel bir görünümle ç kmas için latif bir tarzda uyarmaktad r. Mahmud Mehdi istanbul.Peygamberimiz (s. Kad n n süslenmesine imkan tan mak için gündüz ve haberli girmesini tavsiye eder. kirli elbiselerle kocalar n n kar lar na ç k p onlar n nefret ve tiksintisine neden olmaktad rlar." (89) Kocan n seferden dönü ü yakla t nda. kocas n n kendisinden ho lanmamas na neden olacak eyleri üzerinden gidermelidir. Bu. Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k (*) islâm'da Evlilik ve Cinsel Mutluluk. ayn duygu ve ayn fizikî yap da yaratmam t r. Kad nlar n kocalar için süslenirken de kulland klar losyon veya esanslar n alkol. parmak mafsallar n y kamak. Erke in birtak m . sakal b rakmak. Baz erkeklerin gözünün d ar da olmas nda kad nlar n n da hatalar vard r. misvak kullanmak. cünüb ve ha-y zl halden kurtulmak için guslederken de oje su geçirmedi inden bunu kullanmamal d r. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: "-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz. Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: Cenâb.Hak erkekle kad n ayn yetenek. bak ml olmas . kocas na süslenmeli. yani han m onun gelme zaman n n yak n oldu unu görünce. Baz kad nlar ço unlukla bu hassas meseleye gereken önemi vermemekte. Ça r Y. biri di erine destek olmaktad r. 1993 s. su ile taharet yapmak.). Ancak bu iki cins birbirini tamamlamakta." (90) nda sahâbilerine öylece talimat Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler. Müslüman bir kad n günde 5 defa abdest al p namaz k laca ndan.a. "On ey f trattan (yarat l tan)d r: B y ve kas k saltmak. Nâmahremine (evlenmelerine er'an mani olmayanlara) göstermemek art yla. boyanmal ve kocas n n gözünü sokaktan evine çekmeyi ba arabilmelidirler. burna su alarak burnu temizlemek. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. elbette daha becerikli ve uyan k olmal . koltuk altlar n t ra etmek. Ojeli iken gusletmi ise cünüblükten kurtulmu olamaz. sevapt r. günah de il.. t rnaklar kesmek.v. Günümüzde oldu u gibi sokaklarda kad nlar n cicili-bicili pa-zarland bir ortamda müslüman kad nlar da. 367 -olan kad n tarans n. haz rlanmal . uzaktan gelen erke in gece habersiz evine girmesini tavsiye etmez. Bu hadis kad na.

Her ülke. erkekler de kad nlar n k yafetine özenir ve böylece oran n örf ve âdetine ters bir tutum içine girerse. Erke in kad nla mas . (90) Müslim. kad nlar gibi giyinip k nla döküle yürümesi.v. Hn: 3088. fiz iksel yap lar yla ilgilidir.üstün yetenekleri vard r. duygusal. erkeklerin meclisine gidip oturmas . Resûlüllah (s.) den tahric etti i hadîste. ad geçen öyle demi tir: "Rasûlüllah (s. imaret:1 81. slâm. o erkeklere de "ka-dmla an erkekler" denilebilir. terbiyesi ve di er ev i leriyle me gul olup yuvay huzura kavu turur. Müslim. kad nlar gibi k r tarak konu mas . Kad n n erkekle mesi. Enes (r. kad nlardan da erkeklere benzemeye özenenlere lanet etti. erkeklerle kad nlar n k yafetlerinin ayn olmas na cevaz vermez. Nikâh:1 21. 69 üstünlüktedirler. K l k k yafette bu iki ayr cinsin birbirine özenmesi ve benzemesi hususunda kesin bir çizgi çizebilmek için genel anlamda bir ifade kullanmak veya bir hüküm ortaya koymak do ru olmaz.) den yap lan rivayete göre. kad nlar gibi yürümesi ve kad nlar gibi naz ve i ve yapmas . Bir belde veya bölge ve ülkede kad nlar n kendilerine has erkeklerin de kendilerine has bir k l k ve k yafetleri vard r. o takdirde o kad nlara "erkekle en kad nlar". sesini kad n sesi gibi ç karmas . erkek gibi sesini kal nla t r p yükseltmesi. çocuklar n e itimi. hem de erke i yarat l kanununun gere i olarak lây k olduklar yere oturtmu tur: Erkek daha çok evin d nda faaliyetini sürdürerek yükün a rl n omuzlar nda ta r. homoseksüel olmas ndand r.a. . O bak mdan slâm hem kad n . erkeklerin tav r ve davran na özenmesi. her bölge ve her beldenin kendine has örf ve adetini dikkat almak gerekir. Her cinse yak an ve onun özelli ini yans tan bir k yafeti tavsiye eder ve bu düzeyde tesettürü emreder. Nisa Sûresi 34. âyetle bu inceli e temas edilerek buyuruluyor ki: "Erkekler kad nlar üzerinde koruyucu ve (birçok a r ve önemli) i lerini yürütücü (89) Buhârî. kad n n da birtak m üstünlükleri vard r. O yerde kad nlar erkeklerin k yafetine.a.) Efendimiz'in ko du u ki inin Hiyt ad nda bir muhannes (kad nla m erkek) oldu u rivayet edilir." Ancak bu üstünlükler herbirinin ruhsal." (91).a. Kad n da daha çok evin içindeki düzen. Rada': 56. erkeklerle çok ha r ne ir olmas ndand r. denge. Bu da Allah' n kimini kimine üstün k l -mas yla ve erkeklerin mallar n (mehir ve nafaka olarak) harcamalar sebebiyledir.) Efendimiz erkeklerden kad nlara benzemeye özenenlere. Mi kâtü'l-Mesâbih.a. Ayr ca Ebû Davud'un Ebû Hüreyre (r.v.

NET CE * slam hukukunun uyguland ve vakar n bozan bu gibi ki iler hakk nda birtak m müeyyideler uygulan r. toplumun ve ailenin ahla k. Ayn zamanda genç bir k z n da erkekler gibi pantolon giyip apka kullanmas . * Aile içinde böyle bir benzemeye özenen bireylere derhal müdahale edilir ve dönü yapmalar .Kiram'dan baz s ise: "Ya Resûlallah! Onu öldürsen ya" deyince. * Kad n kendisine lay k olan yerini almak ve ona göre bir hayat düzeni kurmakla yükümlüdür. ciddiyet hannesi.Kiram: "Bu adam kad nlara benzemeye.v. Bunun üzerine Efendimiz (s. Erke in de kendine has ve lay k bir yeri vard r. * Bu konuda gençleri kendilerine uygun olan düzeyde tutman n en tesi rli yolu olan e itimi ihmal etmemek gerekir. ayn zamanda bir hayat düze ni söz konusudur. yani bu gibi özentilerden vazgeçmeleri sa lan r. onlar gibi ayakkab giyip saç n erkekler gibi tra etmesi çok uzak bir ihtimal olarak kal r. Tevbe edip dönü yapanlar devlet affedebilir. Ki iliksizlik ve kimliksizlik alâmetidir. t Beyhâki'nin rivayetine göre. (92) Fazla bilgi için bkz: Neylü'l-Evtar: 6/218-Tecrîd-i Sarîh tercümesi: 12/110 71 SÖZ KESME VE N AN Sözlülük çin Islamî Çerçeve: Daha önce de belirtti imiz gibi evlili e talip olmak için kar taraf tan ma gayesiyle mubah k lman eyler. Efendimiz: "Buna ne oluyor da kendini (91) Buharî/libas: 61. ciddiyetsizlik getirir.a. diye cevap verdiler.v. kad nla maya özenmi tir.Tirmizî/edeb: 34. düzen.a.deniliyor ki: "Resûlüllah (s.) Efendimize bir muhannesi getirdiler ki ell erini ve ayaklar n k na ile boyam t .a.) o adam n el -Naki' adl bölgeye sürülmesini emretti.) bir mu slam ülkelerinde. (92). Ömer (r. boynuna alt n kolye gibi kad nlara has bir ey takmas dü ünülemez. zaruretten dolay mubah k l nm t r.ibn Mâce/nikâh: 22 70 böyle (maskara) yapm t r?" Ashab. Ashab. Efendimiz onlara: "Ben namaz k lan kimseleri öldürmekten men'olundum" diye buyurdu.Ebû Dâvud/libas: 28. Mesela sürgün edilir. gerekirse hapsedilir ve ta'zir cezas na çarpt r l r. Aksi halde özenen fert devletin yetkili organlar na teslim edilir. slam kültürüyle yeti en bir gencin koluna alt n zincir.) de di er bir muhannesi (Medine'den) ç karm t r. Ebû Bekir S ddîk (r.a. Birinin di erinin yerini almaya özenmesi düzensizlik. Bunun için de kap y ard na kadar açmaya .

birisinin s özlüsü olan bir k za ba kas n n talip ç kmas haramd r.). Buharî. 151. hem de kötü sonuçlar ndan emin olmak mümkün de ildir. Bu nedenle be erî hukuklarla semavî hukuklar. XVI. Çe itli hukuklarda ni anl l a dair kurallar farkl olsa da hemen hepsi onun. mü'minin karde idir. ni anl l k a amas na gelmi tir.) öyle buyurdu unu rivayet ederler: "Mü'min. mü'min karde inin sözlüsüne talip olmas n. erkekle kad n aras nda evleneceklerine dair bir sözle me oldu unu kabul ederler. bu tan may ailenin gözetimi çerçevesiyle s n rlar. ahlâk ve kad n n iffetini korumak ve nefislerin.): "Evlenmeye karar verecek kadar. bo unad r ve hevaya uymakt r. Kald ki k z n bütün bu yönlerine tan mak hem çok uzun zaman ister. Müslümanlar aras ndaki insanî ve karde lik ba lar n korumak için. Kitabu'n -Nikâh. 163. Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: E seçimini yapan ki i.v. Müslim.v. Ukbe b. Böyle bir ey toplumun ahlâk. k z n ne fizi inin tamam n görmesine ve ne de ahlâkî yönlerinin tamam n bilmesine izin vard r. alevli ehevî arzular n pe ine tak lmas n engellemek. onu görme imkan varsa. II. II. IX.) (93) (93) Muvatta'. 600 72 Ahmed ve Müslim. ahlâks zl klar n gençlere sirayet etmesini önlemek için sözlüler için halveti (yaln z ba lar na kalmalar n ) ve buna tabi hususlar yasaklam t r. Ayr ca ki i. gelenek ve yap s na zarar verir. 1032. di eri sözlüsünden vazgeçer veya izin verirse ancak o zaman talip olabilir.gerek yoktur. Tertibu'l -Müsned. Yani ki inin. onu görsün" buyurmak suretiyle kad n n ahlâk ve fizi ine dair baz eyleri görmenin yeterli olaca n belirtmektedir. Meselenin çe itli yönlerini bu dönemde daha iyi de erlendirme f rsat bulur ve evlilik akdinin nas l tamamlanaca n ara t r p kararla t r rlar. ibnu Mâce. 73-74.a.a. Kitabu'n -Nikâh. evlili e önem vermi lerdir. Kitabu'n-Nikâh." (Lafz Buhârî'nindir. Nesâî. biriniz bir ey almak üzereyken öbürünün onu sat nalma a kalk mas n yasaklad . Âmir'den Rasülüllah' n (s.a. Kitabu'n -Nikâh. II. Kitabu'n-Nikâh. Beklesin. "Peygamber (s. ' Evlili e bir haz rl k mahiyetinde olan ni anl l k devre si her iki taraf n daha iyi dü ünmelerine f rsat verir. 523. slam.v. Gelenekleri. I. Mü'min karde i bir ey almak üzere iken o eye al c ç kmak . Kar taraf tan mak için gerekli olan s n r a mak. Nitekim Resûlüllah (s. 165.

Kad n... Bunun üzerine Rasûlüllah (s. Dan mas sonucunda da ona Üsame b. Fât ma bint Kays.a. s. fakir biridir. Üsâme'den bahsedince. 1114. Tirmizî. 151.1O34." (Lafz Müslim'indir). Buhârî. 2. kad n elleriyle i aret ederek: Üsâme mi. Risale. 3. Malik. Buyurdu ki : "Muaviye.). ancak erkekle evlenece i kad n aras nda bir muvafakat bulundu unda sözkonusu olur. Mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmak da helal de ildir. III. Ama Üsâme.Bu yasaklaman n sebebi. Kitabu't -Talâk. Mal yoktur. 580-581. 4. böyle bir davran biri de talip oldu u k za talip olmakt r. afiî'nin: "Ki i.v. mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmas yasaklanm t r ve buradaki yasaklama haram ifade ediyor. di erinden haberdar de ildir. Kitabu'n -Nikâh. Ancak o ki i tamamen vazgeçerse o ba ka.v. III.Müslümana eziyet etmek veya gönlünü k rmak. Bu durumda ba kas n n talebi üzerine talepte bulunmak diye bir ey sözkonusu de ildir. Kitabu't-Talâk. Hangisiyle evlenece ine isti arede bulunmak üzere Peygamber'e (s. kad nlar çok döver.mü'min için helal de ildir. Ebu'l -Cehm ise.a. (95) (94) Müsned. lk talip tamamen vazgeçer yahut ba kas n n talip olmas na izin verirse bu müddet son bulmu olur. Mü'min.v. Muvatta'. Bazen de talipler çok olur ama biri.v. II.). mümin karde inin sözlüsüne talip olmaz" hadisine görü üne cevap vermek için bu hadisi nakletmekte ve: Bize göre ki i bir kad na talip olur ve kad n da buna raz olur . Mü'mine eziyet veren hususlardan Rasûlüne itaat senin için daha hay rl d r" buyurdu.ll. (95) bk. (el-Fethu'r-Rabbanî). Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti. Üsâme mi? Onunla evlenme e arzusu olmad n belirtti. karde ine eziyet verecek bir davran a kalk maz." Rasûlüllah (s. bir de bu anla lana k tutacak bir vak ay n slâm kar-de li iyle ba da mamas d r. 309-310. Ama aralar nda bir muvafakat yoksa ya da taraflardan biri muvafakat etmemi yahut kad n n henüz bir görü ü olu mam sa o zaman talip olmakta bir sak nca yoktur. Müslim.Ki inin. Rasûlüllah (s.): "Allah'a itaat ve nda anla lan bu. Üsâme ile evlendi ve onunla mutlu oldu. Kitabu'n -Nikâh. Ebî Süfyan ve hem de Ebu'l -Cehm'in evlilik teklifiyle kar kar ya kald .a. 441. ayn anda hem Muaviye b. Tirmizî. afiî.Yasaklama için bir müddet tayin edilmi tir. (94) Bu hadislerden u neticeleri ç kar yoruz: 1.a. iki ki inin ona talip olmas nda bir sak nca görmedi.) gitti. Yukar daki hadislerin nakledelim . XVI.

s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse. mehir konusunda daha geni çe anlat lm t r. 601. 74 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: . Mehir: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r.73 Ni anl l k. Ba l k Paras : Ba l k. II. Zaten ni an n gayesi de. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. müstakbel e lerin evlili e haz rlanmas . Ebu Davud. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. k z taraf n n. "Mehir" yerine geçer. ona talip olmakta bir sak nca yoktur. rü vet mahiyetindeki ba l haram. Ba l k paras n kad n de i. haramd r. tehlikeli ve yasakt r! Yani nikâhs z ni anl lar n tenhalarda bulu malar el-ele verip gezmeleri dinimizde caiz de ildir. Nesâî.ailecek bâzan görü meleri faydal olabilir. Islamda yeri ve yurdu olmayan. slamiyet. birbirine teslim etmesiyle gerçekle ir. Tenha yerlerde ba ba a kalmalar . kar l kl olarak evlenmeye söz ve karar verenlerin. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r. ni anlanma i ini tamamlar. damad taraf ndan al nan para veya e yad r.a. bir evlenme sözle mesidir. ama raz oldu u henüz belli de ilse ve ona meyletmesi henüz gerçekle memi se.). Oraya müracat ediniz. II. iki taraftan tak lan ni an yüzü ü gelir. Rasulüllah'a (s. Ni anl l kta mühim bir vazife de sadâkattir. Daha iyi tan malar için ni anl lar n. Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r. lüzumlu evlilik meselelerini ö renmeli.v. I. 283 rivayet etmi tir. bu karar belgeleyen baz alametleri. kendileri için bir gelir olarak sözle me. me ru artlar dairesinde -akrabalar yan nda. 74. Bu zararlar. ni anlanma veya dü ün s ralar nda. olup meylederse art k o kad na ba kas talip olamaz. Fat ma. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. kad n almaktad r. kad n n yak nlar almaktad r. ba ka tarafa istekli olmamalar d r. Fat ma hadisini ayr ca bnu Mâce. o zaman ismi ne olursa olsun. r za gösterdi ini tavsiye ederdi. Ayr ca birbirine verilen hediyeler ve evlenme haz rl olarak temin edilen e yalar. Bunun için kulaktan dolma bilgiler yerine faydal kitaplar okumaya ihtiyaçlar vard r. ufak tefek bahanelerle ni an bozulmamal d r. Halbuki slâm'daki mehr i. taliplerinden birine r za gösterdi ini belirtmemi ti. Ni an alametlerinin en ba nda. ba kas n tavsiye etmez. E er r za gösterdi ini haber vermi olsayd . Samimiyet ve sadâkati bozacak hâllerden uzak kalmal d r. Ni anl lar. Mühim bir sebep olmad ktan sonra. bu hususta az da olsa bilgi edinmelidirler.

Sonunda pi manl k fayda vermez. siz kendinize ba ka bir e aray n z. Onun için evlenmeden asla ileri gitmeyin ve helal-haram s n r n a may n. sonradan onu islâh edece inizi ümid ederek evlenmeyiniz. örflere. 4. Ni anl lar n Görü mesinin S n r : 19 ya nda bir k z m. fedâkârl k yapmak hususunda da ölçüyü kaç rmamal d r. 5.Olgunla mam . (96)Dr. (96) Ni anl l k Süresi: Ni anl l k devresinin uzunlu u veya k sal hakk nda kafi bir s n r yoktur.Hiçbir zaman verdi i sözü tutamayan.Yaln z kendini dü ünen bir kimseyle. Seksoloji M ecmuas . birkaç haftadan birkaç y la kadar de i ebilir.1. 7. Çünkü gelecekte ba m za neler gelece ini hiç birimiz bilemeyiz. Örne in kom ular m zdan ni anl bir k z n. 2. Bu dönem. nas l olsa evlenece iz diye ni anl s na her eyini vermi ve bekaretini kaybettikten sonra da ni anl s n n trafik kazas nda ya am n yitirdi ini duymu tum. birbiriyle evlenmesi baz proplemleri beraberinde getirir.Ayr kültürlere.Ni anl lar birbirine k skançl k yahut diktatörlük göstermekten çekinmeli.Ni anl n z n anne ve babas ile yak n akrabalar n mümkün oldu u kadar iyi tan maya çal n z. Mümkünse çok uzat lmamal d r. alâka duymalar . ni anl y m. 6. mes'ud geçmeyecek bir . Rudolf von Urban. A ustos.E lerden herbirinin bamba ka eylere kar evlili e i arettir. Uyum zor sa lan r. Ni anl l k döneminde ili kilerimiz nas l olmal d r? Pek çok genç k z m z nas l olsa evlenece iz dü üncesiyle sevgilisinden hiç bir eyini esirgememi ama sonunda pi man olmu tur. Ni anl lara Tavsiyeler. Ni anl m benimle s k s k görü mek istiyor. Allahü Teâlâ'n n koydu u s n rlar n hikmeti burada görünmektedir. Fakat bu müddetin iki seneyi geçmesi münasip de ildir. E er evlenmeden önce o kendini slâh edemezse.. âdetlere ve milletlere mensup ah slar n.. say :1 7. hayat n çe itli hâdiselerine gö üs geremeyecek ve s k nt s n ya içki yahut kumar oynamakla defetmeye çal acak kadar zay f ruhlu kimseyle evlenmek. yani henüz anne ve babas n n çok kuvvetle te'siri alt nda kalan yahut onlara lüzumundan fazla dü kün olan bir kimseyle evlenmekte acele etmeyiniz. ak l i i de ildir. t 3. 75 Olaylar olmadan önlemektedir.! 950. s: 42 vd.

Fazla erken evlenmek iyi olmad gibi.a. ! . Allah' n Resûlu (s. ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: Birincisi: Körükörüne taklit ve gayri müslimlere benzeme sebebiyle. (98) Ahmet b.) öyle buyuruyor: "Allah' n Resûlu (s. çocukluk ça nda zuhur eder. Ebu Davud." (98) kincisi: Alt n n erkeklere haraml sebebiyle.v) müslümanlar kör taklitten ve ehl-i küfre benzemekten nehy etmi tir. Tirmizi.. Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük. aç lmas için müsaid zaman kollamal d r. henüz geli me safhas nda kendilerini y prat rlar. erkekler için de 20-30 ya lar devresidir. ibn Mace. Hanbel. (100) Müslim. geç kalmak da iyi de ildir." (97) "Kim kendini bir millete benzetirse o da onlardand r. Hz.v) bir adam n elinde bir alt n yüzük gördü. Ahmed b. ibn Hibban.a.. daha senelere ihtiyaç vard r.v) oradan ayr ld ktan sonra adama: Yüzü ünü al ve ondan yararlan denildi. öyle buyurmu tur: "Kendini müs-lümanlardan gayrisine benzeten bizden de ildir. Pek erken ya larda evlenenlerden birço u. 76 Peygamber (s. . Adam: Vallahi! Allah Resûlü'nün (s.. Nesai.a. Ancak bu kap y hemen zorlamamal ." (100) (97)Tirmizi. Zira Resûlullah (s. (99) Ebu Davud.Evlenme Ya : Nikah için beliiba l bir ya s n r yoktur.. Bâz hâller müstesna. erkekten 3-5 ya küçük olmas daha iyidir.) der ki. erkeklerin alt n yüzük takmalar n yasaklam t r. . Allah' n Resûlu (s.v) atm oldu u o yüzü ü asla almam. dedi. sonra da öyle buyurdu: "Baz lar n z tutu mu ate ten bir parça al yor ve onu eline tak yor.a. Evlenmede k z n. onu elinden ç kard ve att . evlenme ça n n da kap s na gelmi say l r. e seçiminde sa l kl dü ünmeyi sa layacak olgun bir ya a gelmeden ve bir i veya mesle e yönelmeden evlenmek isabetli de ildir. olgun adaml k veya kad nl k için.v). Ancak bulû ça na giren ah s." bni Mace ise: "Kad nlar na helaldir" ziyadeli ini kaydetmi tir. Hanbel. Bulû hâli. k zlar için normal evlenme ya 16-25..a.l (u . Kendinizi yahûdi ve hr stiyanlara benzetmeyin.a.a. evlilik saadetini pek bulamazlar. sonra bir miktar alt n al p sol taraf na b rakt ve ard ndan öyle buyurdu: "Bunun her ikisi de ümmetimin erkeklerime haramd r.v) bir miktar ipek al p sa taraf na b rakt .Ali (r.a. K sacas . (99) bni Abbas (r. Erkenden evlilik hayât na at lanlar.

Ni anlarda tak lan yüzüklerden farkl olarak, erkeklerin kulland bunlar er'an caiz ve sünnettir. Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :

gümü yüzüklere gelinc e

Birbirleriyle nikâhl olmayan ve birbirlerine mahrem de bulunmayan erkekle kad n n bir arada yaln z kalmalar ile alâkal slâmî yasak, ni anlanm çiftleri de içine al r. Ni anl çiftler dinî ölçülerimize göre birbirlerine yabanc d rlar. Ni an ba , ba ba a bir arada kalmay me rûla t rmaz. Bu itibarla sözlü veya ni anl çiftler yaln z olarak bir araya gelemezler. Gizli bulu maya dair sözle menin yasaklanmas , gizli bulu man n halvete götürmesi, fitnenin ve çirkin sözlerin yay lmas na sebep olmas d r. Nitekim Rasûlüllah (s.a.v.) öyle buyurmaktad r: "Bir erkek bir kad nla kapal bir yerde yaln z kald klar nda üçüncüleri eytand r." (101) Yine öyle buyurmaktad r: "Kocalar haz r bulunmayan kad nlar n yan na girmeyin, çünkü eytan kan n vücutta dola mas gibi vücudunuzda dola r." o02) Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak: Ahlakl ve dindar bir kimse bir kad na talipli olur da, kad n ve ailesi taraf ndan bu iste e olumlu cevap gelirse, ikinci bir insan n o k za talipli olmas haramd r. ayet birinci talipli o k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o zaman istemesi caiz olur. Peygamber (s.a.v) bu hususta öyle buyurmu tur: "Ki i, müslüman karde inin istemi oldu u k za talipli olmas n. Birinci talipli k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o vakit isteyebilir." (103) Basiret sahibi olan kimselerin malumudur ki, istenmi olan bir k z tekrar istemek kin ve dü manl n meydana gelmesine, slâm ümmetinin var olan gücünün parçalanmas na, birlik ve beraberli in sars lmas na, bir beldede ya ayan insanlar aras nda dedikodu ve g ybetin kökle mesine sebep olur. (101) bk.Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 474; Münzirî, et^Ter ib ve't-Terhîb, III. 66 (102) Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 475. Tirmizî, hadisin bu vecihten garîb oldu unu söylemektedir. (103)Buhari. 77 ddet Halindeki Bir Kad n stemek:

Gerek vefat sebebiyle, gerekse bo amadan dolay iddet bekleyen bir kad n , iddeti (bo ama ya da ölüm ile meydana gelen ayr lma neticesinde kad n n evlenebilmesi için belli bir süre beklemesi) sona ermedi i sürece hiçbir kimsenin onu istemesi caiz de ildir. Ancak o kad na talipli olan kimse, üstü kapal veya kad n n anlayabilece i bir tav rla onunla evlen mek arzusunda oldu unu i aret edebilir. Mesala; Ona bir kad n göndermek suretiyle öyle söylemesi münkündür: "id-detin bitince haberim olsun, iddetinin bitti ini bana bildir" gibi. Zira Allahû Teala bu konuda öyle buyuruyor: "( ddet beklemekte olan) kad nlarla evlenme hususundaki dü üncelerinizi üstü kapal biçimde anlatman zda veya onu içinizde gizli tutman zda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onlar anacaks n z. Lakin, me ru sözler söylemeniz müstesna, sak n onlara gizlice bulu ma sözü vermeyin." (i04) Yani onlarla evlenmek istedi inizi gizlice vaad etmeyin. K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? Nikâh n sahih, ya da geçerli olmas n n artlar nda böyle bir ey yoktur. Yani kad n, iddet bekliyor olmas d nda hangi halde olursa olsun nikâh sahih ve g eçerli olur. Ancak baz yörelerde böyle bir ka-bulleni varsa, bu hüküm olarak yanl olmakla beraber bir iyi niyete de i aret ediyor gibi görülüyor ki o da udur: Evlili e kadar ki hayatlar n tertemiz geçiren kar -koca adaylar n n zifaf geceleri önemlidir. Çünkü zifaf gecesi genellikle nikâh n k y ld günün ak am na rastlar. O anda kad n n adetli olmas , ya ömür boyu sürecek bir tiksintiye, ya yeni kurulan ailenin temellerine so uklu un girmesine veya bu temellerin daha ilk günden bir haram ili ki üzerine kurulmas na sebep olabilir. Dolay s ile dü ün, imkan elverdi ince kad n n adetli zaman na denk getirilmemelidir. "Hay zl iken nikâh olmaz" söylentisi de buradan ç km olabilir. Yani bu sözün i aret etti i bir gerçek vard r ama söz, hüküm olarak do ru de ildir. Ni an Döneminde Nikahlanmak: Ni an döneminde dînî nikâh yapt rman n, içinde bulundu umuz artlar da göz önüne al nd nda, uygun olup olmad konusunda bir sonuca varabilmek için, böyle bir nikâha

ihtiyac n sebebini, bu nikâh n fayda ve zararlar n ortaya koymak gerekir. Ni an her toplumda yoktur; meselâ Asr- saadette k z ailesinden istenir, söz kesilince nikâh akdi yap l r ve fiilen ev-lenilirdi. Çünkü bugün oldu u gibi dü ünden önce al nacak, verilecek, (104)Kur'an- Kerim, Bakara:235. 78 yap lacak çok ey bulunmaz. Dü ün haz rl için zamana ihtiyaç duyulmazd . Bugün ço u israf olan haz rl k ve harcamalar hem evlenmeyi güçle tirmekte hem de taraflar n, bu yükün

alt ndan kalkabilmeleri için -ni an ile dü ün aras nda- ortalama alt ay kadar bir zamana muhtaç olmalar sonucunu do urmaktad r. Tabiî ni an döneminin bunun d nda sebepleri de vard r. Sebep ne olursa olsun, ni an ile dü ün aras nda uzun yahut k sa bir zaman geçecek ise, ni anl lar n birbirlerini görmeleri, görü meleri, bunu da dîne, örf ve âdete uygun bir ekilde gerçekle tirmeleri proplemi ortaya ç kmaktad r. Dînimizde birbirine yabanc (aralar nda evlenme caiz) bulunan bir erkek ile bir kad n n, dilediklerini yapabilecek ölçüde ba -ba a kalmalar caiz de ildir. Böyle bir çiftin el s k mas , öpü mesi, vb. caiz de ildir. Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar : Ni anl çiftlerin haram i lemeksizin bir araya gelerek ko-' nu abilmeleri ve gezebilmeleri için dinî nikâh k y lmaktad r. Ancak iyice bilinmelidir ki dinî nikâ hla ni anl l k evlili e dönü ür. Dinî nikâhl ni anl lar n cinsel arzu ve eylemleri de me ruiyet kazan r. Günümüzde dînî nikâh n resmi makamlarca nazar itibara al nmamas sonucu, e ler aras ndaki tahakkuk eden mehir, nafaka, çocuklar n resmiyete kayd ,..gibi haklar aranamamaktad r. Sonuçta kad n zarar görmektedir. Bu zarar ba tan önlemek için, dînî nikâh, resmî nikâhla birlikte k y lmal ve dü ün de yap lmal d r. Dü ün daha sonra yap lacaksa ara çok uzat lmamal d r. Böylelikle dînî nikâh n istismar ve k z n ma duriyeti ba tan önlenmi olur. Dînî nikâh, taraflara cesaret ve serbestlik verdi i için, nikahl lar baz davran larda bulunabilmekte ve dönü ü olmayan yollara girebilmektedirler. Dü ünden önce arada bir anla mazl k ç kar ve ni an bozmak gerekirse, bo ama hakk elinde olan erke in direnmesi sonucu k z bundan zarar görebilmektedir. Dînî nikâh, taraflar n evli say lmalar için yeterli olan bir akiddir ve dîne göre evlili in bütün sonuçlar n do urur. Erkek buna dayanarak, k zdan bâz taleplerde bulunabilir; çünkü er'an e idir. K z, bu talepler kar s nda direnirse âsi ve günahkâr olur... Böyle zor durumda kalmamak ve zararl soruçlar olmadan önlemek için, gençler biraz sab rl olmal , aileler de i leri kolayla t rmal . Harcamalar asgariye indirilmeli, israf terkedilmeli. Eksikliklerin evlilik içinde de tamamlanabilece i unutulmamal d r. konuya öyle bir çözüm teklif edîlebilir: 79 1- Ni an dönemi k sa sürmeli ve dînî nikâh resmi nikahla birlikte yap lmal , bu arada, taraflar dü üne kadar birbiri ile görü ürken k z, yabanc ya kar oldu u gibi örtülü, görü me aile içinde, k z n mahremleri yan nda olmal , deri temas bulunmamal ... .:

Ni an döneminde yap lan nikâh n meydana getirece i sqi-nuçlar göz önüne al n nca, bu

2- Ni an n bozulmas hâlinde k z n zarar görmesini önlemek için, nikâh akdi yap l rken k za da bir bo ama hakk verilebilir. Koca, kar s na bu hakk tan y nca, gerekti inde kad n da (kendini) bo- ayabilmekte ve evlilik ba n çözebilmektedir. (105) FLÖRT: Flört, gençler için tehlikeli bir tuzakt r. ngilizce bir kelime olan flört; k z ve erke in arkada l k kurup â kda l k etmeleri... mânâs na gelir. Gerçekte evlenecek k z ve erke in tan p anla malar için, böyle bir arkada l a asla ihtiyaç yoktur. Dînî cephesiyle de caiz n, birçok mahzur ve tehlikeleri vard r. Bunlardan birkaç n belirtelim: olmayan bu arkada l

1- Her flörtün ard nda -bilhassa k zlar aleyhine- bir tuzak gizlidir. Flörtçü k zlar n pek ço u, erkekler taraf ndan kand r ld ktan sonra terkedilirler. 2- Flört, gençlerde gafilce tecrübelere yol açar. Bu tecrübelerin ço u, kötü bir macerayla sonuçlan r. Tecrübeyle de il, akl- selimle hareket edildi i takdirde mes'ud evlilikler do ar. Ate e at lan n yanaca n bilmek ba ka, tecrübe için kendini ate e atmaksa bütün bütün ba kad r. 3- Flört, iki cins aras nda sevgi-sayg , merhamet, ak l-mant k hislerini alt-üst eder. Flörtün en mühim özelli i de, s k s k "sevgili" de i tirmesidir. Bu haliyle k z kand r p terkeden erkek "hâin", kand r l p terkedilen k z da "maskara" durumuna dü er. 4- Flörtte ileri giden k zlar n ço unun, iffet ve namuslar elden gitmektedir. Bir k z için en büyük fecaat da budur. 5- Flört, edebsizlik haddini fazlas yla a p, erke e ziyadesiyle aç lan baz k zlar n, "k z" iken gebe kalmas na sebep olur. zah na hacet yoktur. Örne in Danimarkada do an çocuklar n % 45'i evlilik d d r. Ülkemizde de birçok gafil k zlar, bunun ac neticesiyle kar la m lard r.

6- Flört neticesinde meydana gelen cinsî tahrik, gençleri huzursuz, rahats z ve sald rgan bir hâle getirir. 7- Flört, birçok erkekleri serseri, müsrif ve peri an hâle sokar. (105) Hayreddin Karaman, Kad n ve Aile Dergisi, Temmuz, 1987, say :28,s:44 81 8- Flört, gençler aras nda a a l k kompleksi, k skançl k, kin, nefret, karamsarl k, dü manl k, anar i ve çe itli ruhî buhranlar -hattâ intiharlar- do urur...(106) Asl nda fuhu yollar ndan biri olan flörtün slam'da yeri yoktur; bu gibi eyler tamamen haram i lerdendir.

Flört arzusu, k z ve erke i zaman zaman tenhada bulu maya davet eder. Böyle bir durum ise, birçok gencin ba n belâya sokar. Bu tür belâlar sonucu i lenen tüyler ürpertici cinayetler hergün ba- .: s nda boy boy okunmakta, TV.lerde üzüntüyle sey redilmektedir... A kla akala an k zlar, b çakla oynayan çocuklara benzerler, ekseriya yaralan rlar... Bu yaralar, çok defa pek ac kanar. K z k zl n , ulu benli ini kaybeder, gebe kal r, pis hastal klar

kapar, türlü felâketlere u rar. Flörtte erkeklerin maskesi, ekseriya k zlar n ba na bu felâketleri getirdikten sonra dü er. Bu tehlikeli oyunlarda erke in dostlu u buraya kadar. O yapaca n yap nca hemen ahbapl keser, atlatmaya bakar. Fakat s k t r l rsa ya "yalan"

der, her eyi inkâr eder, veya "benden de il" diye çatar. Bu verdi i musibetle k z yüzüstü b rak r kaçar. Bir k z için en büyük peri anl k budur. Sevildi ine inan rken aldanmak, böyle bir musibetle yaln z ba na kalmak! K zlar erke in iç yüzünü, ekseriya ba lar na bu felâket geldikten sonra anlar ve... bu kah rlar görürler. Bu aldat c n n ad ; ekseriya "arkada ", "sevgili", "sözlü" veya "ni anlf'd r!.. K z, çok defa seve seve bu aldat c n n koluna girer, onunla el-ele verir ba ba a gider. "Seviyorum", "alaca m" pusular na dü er. Bu yolda bilmi i, bilmemi i hep zavall d r. "...Flörtte i e lenceye dökülünce, erke e güven olmaz, bu yolda samimiyeti üphelidir. Erkek bu yolda kad ndan zevk ister, a k bekler; hem akala maktan kendini alamaz, bunun kar l n versin diye kad na srar eder, hem de arzusunu al nca k z ve kad n ay plar "çok dü ük" diye ba ndan atmak ister... Umumiyetle bu hissi e lencelerden sonra hep so ukluk, ayr l k vuku bulur...Umumiyetle erkek, koklad çiçekten ald zevkle doyar, sonra ba ka bir renk, ba ka bir çiçek arar. Art k bu sahne onu avutmaz, ondaki esrar, onu çeken cazibe, ba ve dü ümler çözülmü tür. O art k ba ka bir cazibe, daha esrarl bir dü üm ister, ba ka bir a k kovalar. Onun için bu hususta k z ve kad n, çok hassas olmal d r." (107) (106) Gençlik ve Evlilik, Yusuf Özcan, Türdav Y., st.1996, S: 17 v.d. ; ! ;.;, :, (107) Dr. Cemal Zeki Önal, Evlilik ve Mahremiyetleri, ist. 1976, S.274y.d. MASTÜRBASYON - ST MNA (El ile bo almak) El ile bo alma, asl nda bekârl k döneminde bile zarurî görülemeyecek bir i lemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda at lmayan veya at lamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratm t r. Gerekti inde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insan rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktad r. Di er me ru yol ise evliliktir. Mastürbasyon Haram m d r? 1- Kocas n n kar s eliyle veya kad n n kocas n n yard m yla bo almas helâldir.(108)

2- Kad n veya erkek ki inin kendi eliyle bo almas ise müc-tehidlerimizin de erlendirmelerine göre öyle aç klanabilir. a- Mutlak haramd r, b- Mubahd r, c- Vâcibtir. Mutlak Haramd r Diyenler: afiî mezhebi müctehitieri mastürbasyonun mutlak haram oldu u görü ündedirler. Mubaht r Diyenler: Ki inin e i yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid de ilse zinaya dü memek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da at lamayan- zararl birikimi gidermek için mastürbasyon yapmas mubaht r. Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitieri bu görü tedir. Vâcibtir Diyenler: E er mastürbasyon yapmaks z n zinadan korunulamayaca na kanâat has l olursa, bu durumda yap lmas vâcib olur. Çünkü iki serden daha az zararl olan n tercihi slâmî bir kurald r. Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmu say l r; kendisine ne sevap, ne de günah vard r; ne mükafat görür, ne de azaba u rat l r. Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan say lmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabanc kad nlar n bak lmas haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabanc kad nla kucakla p öpü mek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günaht r... u var ki, mastürbasyon küçük günahlardan say lsa bile, özürsüz olarak s k s k tekrarlan p devam etti i takdirde -zararlar büyüdü ü gibi günahlar da büyüyerek (108) ihya Tere. Ali Aslan, 3/420. ibn -i Abidin, 4/27. 82 gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da srarla tekrarlan rsa, büyük günaha dönü ür. Yeri gelmi ken, günde be vakit namaz k lman n, küçük günahlar n aff na sebep oldu unu da hat rlatal m... Oruçlu iken, oruçlu oldu unu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazas gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyece i gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmam yani ehvetle meni akmam sa -"mezi"denilen ince s z nt gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu al kanl k haline getirmemi se fetva böyle ise de takva aç s ndan bunlar yapmamak daha uygundur. Geni bilgi için gusül konusuna bak n z. Kad nlar n mastürbasyonunun hükmü erkeklerin mastürbasyonunun hükmü gibidir.

Yap lan aç klamalardan anla laca

üzere mastürbasyon mutlak haram olarak

görülemeyece i gibi, arts z helâl olarak da görülemez. Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : Erkeklerin hemen hemen hepsine yak n bir k sm , kad nlar n da yar s kadar gençlik devrelerinde az çok bu i e ba vururlar. Bu da en çok 14-20 ya lar aras nda cereyan eder. Bir k sm sadece cinsi bask n n hafifletilmesi için ara-s ra seyrek olarak yapar. Bâz s da bir zevk vâs tas yaparak al kanl k halinde, her f rsatta s k s k mastürbasyonu tekrarlar. Mastürbasyon Sebeplerini öyle Özetleyebiliriz: 1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak, 2- Mastürbasyonu al lm bir zevk vas tas haline getirmek , 3- Cinsi münasebetten çe itli sebeplerden dolay nefret etmek, 4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için), 5- Cinsi iste in fazla artmas , 6- Mastürbasyonu te vik eden, ah slar n tesirinde kalmak, 7- Aç k-saç k manzaralar, ehveti tahrik edici söz ve yaz lar, 8- Cinsel organlar nda temizlik noksanl . yla meydana gelen ka nmalar,

9 - Cinsi arzular n çocuklarda erken uyanmas , _:

10- Bâz çocuklar n küçük ya ta merak ve görmesiyle cinsel organ yla oynamay al kanl k yapmalar ... vs. iifihr! Evlilik ve Cinse] Hayat 83 Zararl Yönüne Gelince: Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görü leri çe itlidir. Bu görü leri üç maddede toplayabiliriz: 1) Mastürbasyonun zarars z oldu unu savunanlar, 2) Zararl oldu unu söyleyenler, 3) Çok zararl oldu unu iddia edenler, Bunlar n içinde, ço unlu un kabul etti i ve hakikate en uygun olan ikinci görü tür. üphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, mânevi...birçok zararlar mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zarars z oldu unu ileri sürmek gerçe e pek uzak oldu u gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarl a dü ürmek de yersizdir. Mütehass slar n baz lar , bîr-iki haftada bir yap lan mastürbasyonun vücuda pek zararl olmad görü ündedir. u kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam

etmesinin, zararl olaca n bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, a r mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet oldu u noktas nda toplanmaktad r. Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geni aç dan ele al nd birçok yönleriyle zararl bir illet oldu u görülür. Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? Buna verilecek cevap udur: "...Bu, her insana göre de i ir. Nas l ki normal cinsi münâsebetlerin say s da her insan için de i iktir. Bir kaide tespit etmek lâz m gelirse öyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalm hissetmedikçe mastürbasyon yapmay n z. S rf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gev ekli e u ratt ktan sonra mastürbasyon yapmaya kalk yolunu tutmu sunuz demektir" Mastürbasyon ne kadar çok veya az yap l rsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "ço u çok zarar, az az zarar" demek uygun olur. Halbuki ihtilâm (uyku ve rüyada meni bo anmas ), dolan kab n ta mas gibi fazla olan meninin kendili inden bo almas d r. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçt r ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir bo alma oldu undan, ihtilâmdan çok farkl ve zararl bir özelli i vard r. lk gençlik devrelerinde ara-s ra yap lan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal say labilir. Fakat olgunluk ça nda, al kanl k 84 hâlinde s k s k buna ba vurmak, bir nev'i cinsi sap kl k konusuna girer. Mastürbasyondan korunma çâreleri de vard r. Bundan korunman n en iyi çaresi, ehvet hislerini kontrol alt na almakt r. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi., cihetten çe itli önleme imkanlar bulunabilir. Bununla beraber bu al kanl n tamamen, birden b rak lmas pek kolay de ildir, lâkin, yava yava vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. unu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yap l rsa, bu arzu inad na körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelli i de budur. Yayg n oldu u yerler ise: Yat l okullar, k lalar, hastaneler, hapishaneler, i kamplar , gemi tayfalar nda... bekâr kalm , bo anm vb. kimseler aras ndad r. Bu tatmin ekli, genellikle gençler aras nda yayg n olmakla beraber, gençlik ça n arkada b rakm birçok kimseler de bu illete ba ml d r. Bir de, gençlerden yaln z ve avare kimseler için, bu illet pusuda haz rd r! Kad n-erkek kar kl n n mevcut oldu u, çe itli genç kitleler aras nda ve daha ziyade s cak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yayg nd r. rsan z, i te o zaman ifrat zaman, bunun

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmu tur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet etti i bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmi tir", Atâ'n n bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim duydum" bunlar n elleriyle mastürbasyon yapanlar oldu unu san yorum" demi tir. Ayr ca Allah (c.c), evlenme imkân bulamayanlar n, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalar n emretmi böyle bir yöntem uygulas nlar dememi tir. Rasûlüllah Efendimiz de: "Gençler! mkân bulanlar n z evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sa laya cak bir kamç s vard r" buyurmu ve bekârlara çare olarak orucu göstermi tir. E er mastürbasyon mubah olsayd , çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmi tir. Ancak bu konudaki hadislerin bir k sm n n zay f olu u sebebiyle, ço unlu un haram görmesine kar l k, mastürbasyonu mah-zursuz gören âlimler de vard r. Meselâ Ahmed b. hanbel bunu, t pk kan ald rmaya benzetmi ve ihtiyaç duyuldu unda, vücuttaki fazlal klar d ar atmaktan ibaret oldu u için caiz oldu unu söylemi tir. Hanefîlerce genel olarak haram görülmü , ancak; ki i bekârsa, ya da han mdan uzakta ise ve de ehvet kafas n a r me gul ediyorsa, ya da zinaya dü me endi esi varsa ve bunu kendisini 85 teskin için yaparsa bunda günah olmayaca yaparsa günahkârd r, denmi tir. mamafiî önceki görü ünde caiz oldu unu söylerken, sonraki görü ünde haram oldu u kanaat na varm t r. Mesele Resûlüllah' n amcao lu ibn Abbas'a soruldu unda: "Zina yapmaktansa bu iyidir" cevab n vermi tir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle ho görülmemi , f trata (normal yarat l n gere ine) z t bir eylem kabul edilmi , cinsel sapma halini almas , psikolojik hastal k olu turmas gibi olumsuz yönleri hesaba kat larak, haram, ya da mekruhtur denmi tir. Ancak daha büyük zararlara dü me endi esi oldu u yerde; "iki zarardan ba ka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram eyleri mubah k lar" kurallar nca yap lmas caiz görülmü , hatta zina endi esi kesin ise, vacip bile olur denmi tir. Al kanl k olu turmas ve zevk için yap lmas ise ittifakla haramd r. Han m n n eli vs. azalar ile yap lmas ise her halükârda caizdir, helâldir. (109) *** Bu kötü adet, daha çok ergenlik ça na yeni girenlerle gençler aras nda oldukça yayg nd r. Ba sebebi ise, kad nlar n yar ç plak k r tarak, süs yerlerini te hir ederek, erkeklerin i tihas n umulur. Ama zevlenmek ve ehvetlenmek için

çekecek k yafet ve davran lar göstererek sokaklarda dola malar d r. Kad nlar n bu tahrik edici halleri hemen birçok e lence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktad r. Ayn ekilde kad nlar tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yayg nd r. Sözünü etti imiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha ac d r. Bir de gençlerin devaml okuduklar fotoromanlar, cinsel k ssalar vard r ki, bunlar gençlerin nefsi ve akl , ayn zamanda ahlâk üzerinde, fiziksel ve ruhsal yap lar nda kötü te'sirler meydana getirmektedir. te bu kabil eyler, k z olsun, erkek olsun gençleri yava yava zin aya, hayas zl a, bozguna ve rezil bir hayata itme e yetiyor. Ba ka bir ey dü ünmeye gerek b rakm yor. Ergenlik ça ndaki bir genç, kendisini kötü yollardan al koyacak ilahi kontrol inanc ta m yorsa, i ledi i günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap verece ini dü ünmüyorsa, çok sürmez u iki durum aras nda kal r ki bunun bir üçüncüsü yoktur. a) Ya cinsel duygu ve iste ini haram yollardan kar lar bu(109) Dr. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Ne riyat As m Uvsa) 86 nunla kendini tatmin etmeye çal r. b) Ya da ehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar. A r mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozuklu u da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir. A R MASTÜRBASYONUN ZARARLARI 1) Psikolojik Yönden: * 1- A r mastürbasyon dü künlerinde üzüntü, dalg nl k ve a al k duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pi manl k ve ruh s k nt s kendini gösterir. Yap lan bu i in de olgunluktan uzak bir durum arz etti i hat ra geldikçe bu i i yapanlar, bir a a l k ve suçluluk duygusuna kap larak, moral k r kl u rarlar. 2- Mastürbasyon al kanl , bir k s m sinir bozukluklar na yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, ba dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermans zl k, yorgunluk hâs l olur. 3- Mastürbasyon al kanl , insan a k ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç oldu u gibi, e ler aras ndaki cinsi münâsebetlerin ba ar l ve ne eli olmas da, her ikisinde na

mü terek sevgi ve anla man n varl

na ba l d r. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi ba lar

üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sâdece bedenlerinin birle mesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun a k ve sevgiyle birle ip kayn a malar lâz md r. Mastürbasyona çok dü kün olanlar ise, ruhun derinliklerinden f k ran bu sevgi p nar ndan, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir. 4- Fazla mastürbasyon, haf za zay fl , dikkatsizlik ve unutkanl k yapar. Buna dü kün meydana gelir. Okuduklar n da kimselerin, bir eyi ezberlemeleri güçle ir. Ezberlediklerini de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat da n kl

kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla mastürbasyona dü kün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz bulu a ermemi çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmedi inden, di er zararlara pek hedef olmazlarsa da, a r mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sars nt s yapar, zihni geli meye mani olur. 5- Mastürbasyonla me gul olanlar n, ehvet hayalleri ve ehevi dü ünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yata na girdi i zaman, körü körüne bir sürü ehvet hayalleriyle zihnini me gul eder. Akl fikri bu duygularla me guldür. Bu suretle hem mastürbasyona daha fazla müptelâ olur, hem de iyi eyler dü ünmeye f rsat bulamaz. 87 2-A r Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararlar : Erkekler, genellikle bu i i elle görürler. Seyrek olarak yast k ve yata a sürtme eklinde de yaparlar. Bat da pornografinin serbestlik kazanmas sonucu seks shoplarda de i ik aletler sat a sunulmu tur. Dünyadaki porno pazar 59 milyar §'d r. insan maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunlar kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktad rlar. T bbi seksoloji aç s ndan bu tür al kanl klardan kaç n lmas önerilmektedir. Mastürbasyon, insan ölçüsüzlü e sevk keder. Asl nda mastürbasyon insan tatmin etmez; doygunluk ve rahatl k meydana getirmez. nsan n cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemi b rakarak, daha fazla tahrik eder, azd r r. Bundan dolay d r ki mastürbasyona devam edenlerin, bu arzular gittikçe iddetlenerek bu i i fazla ileri götürürler. Bu da zarar artt r r. Haddinden fazla cinsi münâsebetler, de zararl d r; fakat mastürbasyonun fazlas çok daha zararl d r. Fazla mastürbasyonlar, çe itli hastal klara ve rahats zl klara sebep olabilir. Mastürbasyon, do rudan do ruya hastal k yap c de il ise de, dolay s yla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten dü erek bünyedeki kan t abii kudretini kaybetti inden, bâz rahats zl k ve hastal klara yol açar.

asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi-ula amaz. bu tip baz kimseler. Mastürbasyon. .. kisi de kendilerini tats z zevk (!) al kanl na kapt rd ndan. hep yaln z kalmak ister. e ler aras huzursuzlu a yol açar. e leriyle pek ilgilenmezler. Mastürbasyon al kanl . Halbuki ba ar l bir cinsel münasebette vücut dinlenir. Bu i i mutlak al kanl k haline getiren kimseler. al kanl k haline getirilen a r mastürbasyondur. bir tak m kimyevi elektrik al -veri i vard r. ruh ferahlan r. in garip taraf . Bu his so uklu unun çe itli sebeplerinden biri de. Bu z-t raptan kurtulman n bir çaresi de. heyecan ve hararetle. Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur. Bunun neticesinde. erkeklerin ikayetlerinden en çok görüleni de bel gev ekli idir. evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. cinsi münasebetlere -aile hayat nda. mastürbasyonu terk etmektir. Bundan pek zevklenmezler. Mastürbasyon ile cinsel ili ki zevki aras nda. Çünkü olgun bir cimada. tenha yerleri sever. onlar öyle bir san'at ve ustal kla yo urmu ki onlar n cinsel birle me esnas ndaki zevk al veri i. bel gev ekli ine (erken bo almaya ve idrar yollar da dahil olmak üzere di er rahats zl klara) yol açar. meninin hemen bo almas d r. hissen so uk ve isteksiz olmas d r. mastürbasyon da ba ta gelen sebenlerdendir. e leriyle yapt klar münasebetten tatmin olamazlar. Bu hallerin devam ise. fakat gençler için adat c bir illet kesilir.önem vermezler. ba ka hiçbir yapmac k usullerle elde edilemez. Böyle kimseler için. k ymetli kimyevi maddeler zorla kap d ar edilmektedir.Mastürbasyon müptelâlar . Erke in böyle çabucak münasebeti bitirmesi. Neticede e ler birbirlerinden uzakla rlar. cinsi münasebete ba lar ba lamaz. A r mastürbasyon al kanl . kar l kl olarak sevgi. bilhassa kad n doyumsuz b rak r. f rsat buldukça bu kötü oyunu oynar. Mastürbasyonda ise bunlar n hiçbiri olmad gibi. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde. Cinsi münasebetten sonra ayr ca mastürbasyona el atmaktan çekinmezler. mastürbasyon dü künü kad n ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. Bu hal. ruh s k l r. mastürbasyon daha cazip görünür. Yani erken inzal. "Cinsel isteklerini kendi kendine dindirmekten zevk alanlar. cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. insanda ferahl ktan uzak bir çöküntü 88 ve yorgunluk olu maktad r. Bel gev ekli inin çe itli sebepleri olabilir ama. Evlilik hayat nda. kad nlarda cinsel so uklu a da sebep olur. Cinsel so ukluk: Kad n n cinsi münasebetten zevk duymamas .. gübrelik ve gülistan misali fark vard r. Kad n ve erke i yaratan büyük San'atkâr.

korku ve gev eme . ki ili in zedelenmesi gibi arazlar. bu kötü illetin yay lmas na sebep olurlar. e lerin birbirinden bekledi ini bulamamas ve ümitlerinin k nlmas d r. Gayri me ru yollara giderler. zina. Bunun manas . intihar.c. çok tehlikeli akla yönelik hastal klara maruz kalabilir. kötülükleri nazara alarak koydu u hükümlere gelince.Vajinaya bir tak m cisimler sokarak mastürbasyon yapan k zlar n. Ayn z amanda bu en tabii bir yol ve çaredir. t p tarihinde çok rastlanm t r. Bir di er zarar da.) buyuruyor: "Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve üpheden) korurlar. geçi tirme). iradeyi iyice zay flat p a k nla t ran. Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: A) Ergenlik Ça na Girince Evlenmek: Rüsvay edici bu adetten kurtulman n en kestirme yolu budur. miyetin birçok çocuklar ve gençleri aras nda. Buna benzer birtak m dü ünceyi alt-üst eden. "k zl k" ni an olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. Art k kimler bu me ru s n r geçerse. ba ka bir yoldan ehvetini tatmin ederek doygun kalmaktad r. Uzman ilim adamlar n n mastürbasyon konusunda ara t rma neticesi ortaya koyduklar gerçek udur: A r mastürbasyona devam edenler. Bu durumda bâz cisimlerin içeride kalarak. i te onlar haddi a anlard r. birtak m suçlar i lemeyi tasarlama. çiftlerin birbirinden nefret etmesi. bu fena i e ba kalar n da al t r rlar. çabuk unutma." O halde evlilik yolundan ba ka bir yolda ehveti bo altmak." (110) Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren udur: "Art k kim bu me ru s n r a ar veya geçerse. haf zada . illetler. irade zay fl 89 gerileme. el ile mastürbasyon gibi. Çünkü masturbasyoncu ki i. Sonunda e ler birbirinden uzakla r ve ba ka tatmin yollar ararlar. livata. üzüntü ve s k nt . Ancak e lerine ve sahip olduklar cariyelerine kar (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden k nanmazlar. cinsel duygu duymamas d r. ölçüsüzlük ve a r l k haddi a mak demektir. Bunlar öyle s ral yabiliriz: Zühul ve nisyan (unutma. a a daki deliller bunu yans tmaktad r: . Mastürbasyon tiryakilerinden baz gençler. yaln zl a heves. ameliyat luzüm etmi muhtelif vak'alarma. slam hukukunun a r mastürbasyonun do uraca a) Allah (c. i te onlar haddi a anlard r. ce-. Sadece kendi yapt klar yla kalmay p.

ister istemez ehveti harekete geçer. cinsel konular üzerinde kafa yorup dü ler kurar. derin bir batakl a saplan p kendini kaybetmekte.) Efendimizin hadislerinde yer alm t r: "Ey gençler toplulu u! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin. çünkü oruç. Mü'minun: 6-7 90 C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yay nlardan ve Sokaklardan Kaç nmak. ayn zamanda terbiye etme hakk n yüklenen. acemi ya da yabani hayvan gibi ne yapt nereye dald n bilmez hale gelmektedir. kafay ciddi konulardan al p havai eyler pe ine takmay sonuçland r r. n. gerçekle mesi zor hayallere dalar. eylerle Doldurup De erlendirmek: zaman kötü-y k c Terbiyeciler ve e itimciler. cinsel duygular harekete geçirmekte ve ki ili i kaybettirmektedir. Böylesine güzel ir ad Resûlüllah (a. na meleri dinlemek. Çünkü bu tür yay nlar ahlâk bozmakta. anlay D) Bo Vakitleri Yararl zay flatmakta. Hiç üphe yok ki. Bu durumda e er ergenlik ça na girmi se. kendisine oruç tutmak gerekir. çünkü evlenmek gözü haramdan sak nmaya. kirli ve gayr -i ahlâki bas n ve yay nlarla gençli in ruhu dejenere edilmektedir. duygular bu do rultuya çekip kamç layan çalg lar . Art k bu durumda terbiyecilere. namus ve iffeti korumaya daha elveri lidir. haf zay k s rla t rmakta. diye f s ldamalar gerekmektedir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor. ö üt ve s k bir i ve çal ma devresine girmek. fotoromanlar okumak. do ru yolundan sapmakta. Ahlâk de i mekte. islam.Kerim.s. ehveti tahrik edip iç duygular harekete geçiren cinsel konulu kitaplar okumak. e itimcilere dü en görev. ehveti kesicidir. çocuk bo kal p bir i le me gul olmad dü üncelere. Allah'tan sayg ile korkmay hat rlat r. ayn zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) alt nda bulundu unu hem ilham." (110) Kur'an. yummaya daha uygun. etini te hir edenlere bakmak. hem takviye eder. S k s k gençlerin kula na: "Yar ç plak kad nlara. k r tarak gezen kad nlara. te bu . iste i azalt r. Uzakla mak: içinde ya ad m z toplum ve ça da bir sürü bozuk. yine insan ehvet alemine götüren. Çünkü oruç. cinsel duygunun hiddetini k rar. genç kimse. bu sorumlulu u duyan herkese va -cibtir. evlenme imkan bulamayanlara nafile oruç tutmalar n tavsiye eder.B) Nafile Oruç Tutmak: Ortada ergenlik ça na girince evlenmeye engel birtak m sebepler sözkonusu oldu unda. imkan bulam yorsa. yolunu a rmaktad r. bu fitne saçan rezilliklerin pe ine tak l nca. uyar ve sak nd r c yollara ba vurmakt r. Bu yaln z terbiyecilere vacib de il. ehvetin galeyan n durdurur.

mastürbasyona tevessül edecek. bütün vakit ve enerjinin sürekli ve ba ka eylere yer b rakmayan yo unluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi. güzel hobi ve al kanl klar n kazand r lmas faydal d r. e itimcilerin önemle üzerinde duracaklar bir husus da. ahlâk yüceltecek eylerle çocuklar n bo vakitlerini de erlendirmeye özen gösterilmelidir. bo zamanlan yararl eylerle dolduran kitap. bro ür ve benzeri birçok yay nlar vard r. ba na bir dert. yarat l gayesinin daima hat rda tutulmas . Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle me gul edilmesi. Çünkü ancak böylece ehvetin azg nl laz md r? Çare u Olabilir: Önce ergen olan çocu a vaktini nas l de erlendirebilece ini ö retmemiz. ancak güvenilir.s rada ba ka tatmin olacak bir ey bulamay nca. sapt zaman ona do ru yolu gösterirler. Bunlardan ba ka dü ünceleri berrakla t r p g daland racak. al nlar nda secde eseri bu-lunuyordur. bo vakitlerini ne ile doldurup yararl duruma getirmesi gerekti ini anlatmam z gerekmektedir. bir s k nt geldi inde onu teselli edip irades ini güçlendirmeye çal rlar. O halde bir gencin bu gibi . adaleleri kuvvetlendiren. seçip be enmektir. el sanatlar n ö renmeleri. Çok yararl kitaplar okumaya al malar ise bilgi ve kültürlerini art r p geni letir. akl n. hayât n ve ölümün mânâs n n devaml olarak dü ünülmesi. Bununla birlikte baz el i leri. hepsi de simalar ndan tan n rlar. özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama. hemen her mahallede ve yerde bu azlar bulmak mümkündür. bedeni kuvvetlendirecek. terbiyeli arkada larla bu i i sürdürmeleri telkin edilir. O halde bu gibi hayal ve dü üncelere dalmas n önlemek için ne yapmak. E) yi Huylu. Vakti de erlendiren. insana sa l k kazand ran birtak m ölçülü 91 spor hareketleri yapmalar n . Ayr ca bedeni güçlendiren. ruhu ar nd racak. ahlâk güzelle tiren dini ders ve sohbetlere kat lmalar n sa lamay da ihmal etmemek gerekir. Denilebilir ki. sözünü etti in vas fta arkada çok azd r. Uyumlu Arkada Seçmek: Terbiyecilerin. düzenli olmaya çal t nda n teskin edebilir. uyumlu arkada lar aray p bulmak. bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çocuk unuttu u zaman ona hat rlat rlar. dergi. Güzel Ahlâkl . yüksek ahlâklar yla di er çocuklardan ayr lmakta ve ay rd edilmekteler. kalbin ve duygular n olumlu ve faydal çal malarda yo unla t r lmas . ergenlik ça na girmi bir çocu a iyi ahlâkl . nas l bir çare bulmak ona yard mc olurlar.

) Efendimiz ne do ru buyurmu tur: "Ki i yak n dostunun dini üzeredir. Salih bir dost. Sa l memelidir.s. ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. ancak dünyevi yararlardan dolay ona yakla rlar. O halde gençlerimiz. böylesine adi ve kötü arkada ve dostlardan sak ns nlar. Cinsel organlar n s k t racak kadar dar olan elbiseler. Hiç üphe yok ki. 2. asi ve müfsid kimseyle arkada l k eden kimseyi onlar eninde sonunda sap kl a çekip götürürler. ancak ki isel ç karlar ndan dolay dostluk kurarlar. n dü ünenler. Ku lar ancak kendi eklindeki ku lar n kafilesinde yer al r. Bu da genci mastürbasyona davet eder.arkada ve dostlar bulup onlarla arkada l k kurmas ne güzel olur! Böylece hayat n fitne ve fesad na kar ona yard mda bulunurlar. Meselâ.Dar pantolon veya dar ort giymemelidir. dü ünce ve duygular az -çok onun te'sirinde kal r. s r vermeye lay k güvenilir bir topluluk olu tururlar. onunla (111) Tirmizi. mü'min bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkada l k ve dostluk her iki alemde mutlulu a ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Bunlar n uzamas neticesinde ka nt lar meydana gelir. ciddi ve faydal eserler okunmal d r. 3. bunlara biraz devam ederse. yak n arkada . kahramanl k hisleriyle yo rulur. O halde sizden her biriniz kimi yak n dost ediniyorsa ona dikkatle baks n.ehvet hislerini kamç lay c ba bozuk eserler de il. Resûlüllah (a. A k romanlar okuyan. kendi ölçüsündeki arkada na ço u eylerde uyar. Zaten dar elbiseler insan hiç rahat b rakmaz. Allah (c. ehvet hislerini dürter. ahlâks z. a k olma hissini duyar. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü ki ilerden sak nan.) kendi muhkem kitab nda ne kadar do ru buyurmu tur: "O gün yak n dostlar birbirine dü mand r. Ahlaki eserler okuyan. iyileri dost edinenler) müstesna. erli ki ileri arkada edinmesinler.Kas k tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. günahkâr. s k nt verir. nsan hangi konuda eser okursa." (111) Bilinen bir gerçektir ki. kahramanl k eserleri okuyan. batakl klara iterler. ki i yak n dostunun dini üzeredir.c.lmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri: 1." (112) F. arkada l k ederler. darac k elbiselere özen- . onu ancak derin çukurlara.

artlar müsait oldu undanmastürbasyon tehlikesiyle kar la rlar. Bazen bu a r artarak yürümeyi dahi güçle tirebilir. Zuhruf: 67. bu arzunun yat t r lmas için iyi bir çare de. Evlilik esast r ama. umumiyetle ba bo kalanlar.. f st k. Aksilik ya.. ba bo ve avare kalmamal d r. Böyle bir durumda bo alma olursa bu a r geçer. me guliyeti az olanlard r. gençlerin ekseriyeti ehvet edebiyat n merak eder. fakat bu da gerekmez. cinsel organ bölgesinin so uk suyla iyice y kanmas d r. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. 6. 8..bir a r ba lar. Burada bundan korunmak için en güzel çare. yerinde bir tedbirdir.Yatarken. evlendikten sonra da bu illeti mutlaka b rakmal d r. bacaklar mümkün oldu u kadar aç k tutulmal d r. ya lar ve halleri müsaitse evlenmelidirler. G) Ailevi Yönden: .Sportif faaliyetlerde bulunmal d r. Önceden asla tenasül organ ellenmemelidir. ehvet hissi daha kolay kontrole al nabilir. Kas k bölgeleri so uk suyla iyice y kan rsa veya banyo yap l rsa. O halde hemen kalk p su dökmek. gibi ehvet artt r c g dalara dü künlük gösterilmemesi iyi olur. çikolata. bunun yan s ra ehvet hisleri de ka-bar r. Zira cinsel organ s k t r lmazsa. Böyle olunca da edep yerleri onlar rahat b rakmaz! Her eye ra men. Fakat. herhangi bir durum kar s nda fazla duygulanan gençleri. 93 a a s n so uk suyla y kamak.ehvet verici sohbetlerden uzak kalmal d r.ehvet hissi kabar p mastürbasyon akla geldi i zaman. Maçlar izlemek spor. 10. bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmal d r. muz vs. 11. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele de ilse de. idrar s k nt s oldu u zaman. yapmak de ildir.Yatarken. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. hemen ilk anda belden (112) Kur'an. hislerine ma lûp olanlar n bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. hatta mümkünse bütün vücuduna so uk su dökünmektir. Mastürbasyona en çok müptelâ olanlar.4. az sonra kas k bölgelerinde -kan n fazla toplanmas ndan olacak ki. Bazen ehvet hislerini tahrik edici. ehvet azd ran bahislerden uzak kalmak gerek.Bekarl k s ras nda f nd k.. 7. 9.Bir i le me gul olmal . çok defa burada . icaplar n yerine getirmek de artt r. Her genç. Y kanmak için banyolu a giren gençler.Kerim.Mastürbasyona ba ka türlü son veremeyen bekarlar. 5. birkaç saat içinde bu durum kendili inden geçer.

Kad n olsun erkek olsun. üzüntü ve ezginliklerini.a . 94 3. Zira mastürbasyon ve di er kötü al kanl klar. koruyucu ö ütler verilmelidir. H) Dînî-manevi Çareler: 1. ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar taraf ndan di erlerine bula t r lmaktad r. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizli e dü ürmemek art yla. ilmi ve ter-biyevi mahiyette. evlilik hayatlar nda cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli.Bekarl k hayat nda mastürbasyona devam etmi kimseler.Zaruret olmad kça mastürbasyon yapman n. gençlere mastürbasyonun zararlar ve korunma çareleri ö retilmelidir. günah ve ilahi cezaya müstahak oldu u idrak edilmelidir.1. mastürbasyon ile daha da art rmaktan sak nmalar gerekmektedir. gübrelikte nefes harcaman n budalal k oldu unu iyice idrak etmelidirler. bu konular çok naziktir. art k evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi. slam terbiyesine dayan r. O halde aslen biraz üzgün olanlar n. . çocuklara. dertlerine dert katmaktan ba ka bir faydas olmad insan üzerinde bir üzüntü ve can s k nt s b rakt n idrak etmelidirler. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve e itimcilere dü mektedir. bilinmektedir.) 4.Bulu ça ndaki çocuklara. 'm<. Mastürbasyonun. bulu tuklar arkada lar na dikkat etmelidir. mastürbasyon hakk nda mühim gerçeklerin ö retilmesi gerekmektedir.Gerçeklere ba l kalarak. bu ça da onlara faydal ö ütler verm ek. e lerinin cinsel ihtiyaçlar na ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir.Mastürbasyon devresinden sonra evlenmi kimseler.</. onlar her türlü kötü ve zararl cinsel faaliyetlerden uzakla t r c ciddiyette olmal d r. mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. . Mastürbasyona yakalanma devresi. mastürbasyonun. çocuklar n cinsel i tahlar n kamç lay c mahiyette de il. . (Bunun da temeli.Çocuklar ba bo sal vermemeli. Ne var ki. Bu mevzularda ö retilen bilgiler. Baz kimselerin evlilik hayatlar nda dahi mastürbasyon ile me gul olarak. ekseriya bulu ça nda ba lad ndan.! onlar cinsel konularda hepten cahil b rakmamak laz md r. tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir. 5. 2.Hastane ve hapishane gibi kapal yerlerde mecburen gün dolduranlar. 6. kavu tuklar gül bahçeleri dururken.

4. Böylece hem oruç sevab . bu halin Allah ve melekler taraf ndan görüldü ünü unutmamal . gerçeklere vak f 95 olmak ve korunma çarelerine riayet etmek. 4.Yaz mevsiminde so uk su ile banyo yapmay art rmak. gizli aç k her halini bildi ini.ehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri eylerden kaç nmak. Hiç mastürbasyona bula mamak.. devam edildikçe insan kendine çeken. sünnet say lan sa yan6 üzeri k bleye yönelik olarak .c. iç dürtünün te'sirini hafifletmek. hain gözleri ve kalblerin gizli «6. Koruyucu Hekimli i Al p Ö renmek: Tabiblerin srarla üzerinde durdu u hususlardan biri de. Di er mevsimlerde tenasül aletinin üzerine s k s k so uk su dökmek. ara-s ra vuku bulan tabii ihtilamlard r. Sonuç olarak: Mastürbasyon.) Korkusu uurunu Uyand rmak: Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki. ya da azaltmak. nefse ve cinsi hislere ha-. Zira bekarl ktaki cinsi ihtiyac n normal ve s hhatli giderme yolu. birkaç hafta aras nda olu-. Zaruret halinde istemeyerek yap lan mastürbasyonlar da.. genç ki i vicdan n n derinli inde.Oruç tutman n dü ürmektense. beden e itimine önem verip üzerinde srarla durmak. 3. uyumak. kimiyet artt r. ) Son Olarak Da an Yüce Allah (c.S rt üstü. 3. Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut de ildir. insan ehvet hislerini yat t rmak için önemli te'siri oldu undan. kahve benzeri me rubat terketmek.Et ve yumurta yeme i azaltmak.2. mecbur kalmad kça. hem de mastürbasyondan uzakla ma sevab kazan lm olur. 2. bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymal d r!. biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sa lamla t rmak. ehvetin serke li ini frenlemek için u tavsiyelere uyulmas d r: 1. bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Allah' n her an kendisini denetleyip gördü ünü. 5.Sportif hareketleri ço altmak.. Bunun için en ba ta. yüzü koyun uyumamak. b rak ld kça belas eksilen zararl bir illettir. gençlerin bu yoldaki arzular n frenleyebilir. an ihtilam (rüyada bo alma) lan önleyecek dereceye varmamal d r.Mastürbasyon edepsizli inde bulunurken. I) T bbi Ö ütleri.Körü körüne mastürbasyon yap p günaha girerek manevi de erini a a için bir üstünlüktür.Sinirleri uyaran çay. yegane ve ideal tavsiyedir. Ancak bu mes'elede.

kayd m ? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetledi ine inan r.c. bir i i. aldat c eyler onu kendi yörüngesinden kopar p ba ka bir yörüngeye sokmas n." (i 13) yerdir. farz ve 96 nafile namazlara devam etmek. daha çok ibadet etmeniz. derslerinize daha yo un çal man z. Bunlara ra men . kusur ve günah i lediyse veya a n gittiyse Allah' n bu yüzden kendisini hesaba çekece i. Ne yapt ysam bir türlü kurtulamad m. hizmetlerini. Yapacaklar n za gelince. bunal yor ve çe itli komplekslere giriyorum. O'na kar sayg ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. tahrik edici eylere bakmaman z.Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini. O halde mü'min gence lay k olan udur ki: Ruhunda Allah' n denetlemede bulundu u inanc n kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek. her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sak n r. geceleri insanlar uyurken kalk p te-heccüd namaz k lmak. Allah (c. ahlâkl faziletli ki ileri arkada edinmek. Böylece Allah' n u buyru unu iki gözünün üstüne koyarak yolunu ayd nlats n: "Art k kim dünya hayat n seçerek tercih etmi se. bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin i lerden al kor.) korkusunu. çok sür mez kendi kendini denetlemeye ba lar. Kim de Rabb n n (yüce) makam ndan korkmu da nefsini havai eylerden al koymu sa. Yapt ktan sonra her eyimle y k l yor.) korkusunu O' na olan sevgi ve sayg havas içinde kalbin derinli ine indirmektir. ahlâk ve faziletlerini dinlemek. bir sürü oyalay c . mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak. ilim ve zikir meclislerine haz r olmak. yerdir.tuttuklar n da bildi ini dü ünür ve bunun uurunu ta rsa. elbette Cehennem onun varaca üphesiz ki Cennet onun varaca SORULAR-CEVAPLAR Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? Birkaç y ld r mastürbasyon yapmay al kanl k haline getirdim. Ama bu kadar kendinizi üzüp.c. bütün bunlar mü'minde Allah (c. ölümü ve ötesini hat rlamak. Bilindi i gibi. psikolojinizi bozman z uygun de ildir. Ashab. Bu belâdan nas l kurtulabilirim? Cinsî açl k içinde olan genç erkeklerde mastürbasyon al kanl s k olarak rastlanmaktad r. sak ncal ve haram olan nesnelere dalmas n. bir hizmeti noksan m yapt . sap tt yapt nda kendisini cezaland raca nda veya kay p yanl bir i inanc hakim olursa. Dünya hayat n n zineti onu fitnelere dü ürmesin. sosyal ve bedenî faaliyetlerde daha çok bulunman zd r. üphe yok ki. Allah' n yegane denetleyici oldu unu idrak ettirir ve böylece Allah' n azameti kar s nda uurlanmas n sa lar. oruç tutman z. Ta ki. sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek. a r m giti? Sap tt m .

Bu yüzden ölmeyi dahi dü ünüyorum. Kendimi buna ra men yapmaktan al koyam yorum. evlenince normal ili kiyi engelleyece i eklindeki iddialar do ru de ildir. Mastürbasyonun belli ba l sebepleri. Suçluluk psikolojisinden s yr l n z. e cinselli in sebebi oldu u. t bben de dinen de normalden bir sapmad r. Güzel faaliyetlerinize devam ediniz. Aile çat s alt ndaki kar -koca ili kileri d yolu. Yanl olan. sa r yapt . A r ehveti olan ve harama dü me korkusu bulunan ki i içinse. karamsarl k ve ümitsizli e itecek beyanlar. fayda yerine zarar getirir. 97 Ya m 21. Mastürbasyondan Kurtulam yorum. leride evlili e intibak n zorla mas ndan içe kapan kla maya. ki ideki enerjinin bo a harcanmas ndan kuvvetsizli e kadar mahzurlar say labilir. srarla durarak.seyrek olursa buna da üzülmeyiniz. me ru ölçüler içinde cinsi münasebetten uzak kalmak. müstehcen yay nlar. davran lar ve giyimler gençlerdeki cinsel enerjinin kontrolünü fevkalade zorla t rmaktad r. ö renci ve bekâr bir erke im. gençleri korku. Bu yollardan en yayg n mastürbasyon denen elle tatmindir. ndaki her "tatmin" . Beni Ayd nlat r m s n z? Toplumdaki ölçüsüz kad n-erkek içiçeli i. daha iddetli buhranlara dü erler. yaln zl k. Genel olarak mastürbasyon. k s rl a yol açt . a r cinsî arzular ve tahrik edici ortamda devaml bulunmak say labilir. Çevre -tahrik edici yay n ve televizyonlarla doludur.Kerim. 20 Ya nda Gencim. Çünkü harama dü mekten ehvendir. s rf fazla ehveti atabilmek için yap l rsa bir zarar olmaz. Bu ihtiyaçlar n me ru tatmin zemini evlilik hayat d r. Naziât: 37-40. bu tür korkutucu telkinler kar s nda. Ancak bu zararlar ki inin içinde bulundu u artlar ve çevre ile birlikte de erlendirilmelidir. Bu yüzden kendinizi suçlamay n z. Acaba iman m m yok diye üpheye dü üyorum. zararl ve mahzurlu oldu unu bildi i halde mastürbasyondan kaçamayan ve bunun ezikli i içinde bulunan gençler. Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? Mastürbasyon hakk nda çok a r eyler duydum. Zira. Tabii ki en tabii tatmin yolu evliliktir. özellikle s k yap ld nda birçok zarar ortaya ç kabilir. mastürbasyonu al kanl k haline getirmektir. Mastürbasyonun zararlar n mübala a ederek. Çe itli hastal klara sebep oldu u. Mastürbasyon konusunda abartmalardan kaç nmak laz md r. (11 3) Kur'an.

zihni . müstehcen yay nlardan sak nmak. S rf 98 ehveti celbetmek. harama bakmamak. s kmak. Ancak. Bunun da seyrek olmas gerekir. "ehven-i er" olarak izin verilmi tir. gö üsler çevresi de eklenebilir. Kad nlarda ise vagina giri i ve iç dudaklar da bunlara dahil edilir. Bu organlara anüs. Ancak a r tahrik ortamlar nda. bir eksiklik hisseder de i ik eyler sokarlar. evlenme imkan n n maddi veya özel sebeplerle mevcut olmay a r derecede tahrik ediliyor olu udur. az yemek say labilir. penisiyle oynarken bu organ n tahri edecek sert yöntemlere ve davran lara ba vurmamal d r. zinaya dü me tehlikesinin bulunmas . sadece klitorisin uyar lmas ile tatmin olmazlar. Bayanlarda Mastürbasyon: Her ne kadar bayanlar vücutlar n n çe itli bölgelerini ok amak. Penisin ucunu iddetle s kmak. daha önce cinsel birle me ile orgazma ula m kad nlar. daha büyük haramlardan kaç nmak için bu yola müracaat edilebilir. . Bakire k zlarda uyar lar n gerçekle tirildi i k s mlar. * devaml yüksek meselelerle. Yoksa. Bakirelerin ço u bu yöntemi uygularsa da. hem manevi hayat n huzur ve Bu al kanl ktan kurtulman n yolu. (i 14) Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? Erkek. cinsel organa zarar verebilir. güzel al kanl k ve faaliyetlerde bulunmak. Bu izah. Bu artlar. son derece s n rl durumlar için söz konusudur. hayat n ve ölümün manas n devaml olarak dü ünmek. faydal dü üncelerle me gul etmek. b elli baz artlarda ve ehvet hissinin mastürbasyona. Genelde kad nlar klitorisi (b z r) ve gö üslerini uyararak cinsel doyuma ula maya çal rlar. o ruç tutmak. Kad nlarda mastürbasyon teknikleri erkekte oldu undan çok daha çe itli ve incedir. sertlik durumundayken organ ters yön de e mek. hem beden sa l istikran aç s ndan büyük zarar do urur. ibadetleri aksatmamak.Mastürbasyonun kaide d bir davran oldu u muhakkakt r. yarat l gayesini daima hat rda tutmak. cinsel organlar ve cinsel organlar n n çevreleridir. Bütün bu bölgelere yap lan uyar lar hafif yüzeysel ok amalar eklindedir. s vazlamak yoluyla tatmin yoluna giderlerse de as l mastürbasyon bölgeleri. cinsellik organ n n d dudaklar ve klitoristir. devaml l k kazan rsa. kendisini zorla tahrik için bu yola ba vurmak ve mastürbasyonu bir zevk vas tas haline gerektirmek uygun görülmemi tir.

yolunun iltihaplar na neden olmaktad r. Bu i i tuvalette ve banyoda da s k s k yapt dünyam y k ld . çime bir ku ku dü tü ve kendisini na tan k olunca gizlice izlemeye ba lad m. Sevi me olay na yo un bir ekilde kat l n. Kendim 23 ya nda genç bir kad n m. Eroksiyona geçemedi ini bahane edip soyunuk vaziyetteyken yatakta beni seyrederek mastürbasyon yap yor. Eylül 1989) 99 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Do ru Mu? : Evlilikte arad n bulam yan bir kad n n ikayeti: '. Cinsel beraberli in mastürbasyondan çok daha güzel oldu unu ona tatt rmal s n z. Yeni evli oldu um beyimle ahenkli bir yatak ili kisi kuram yoruz. Bu iltihaplar n yumurta kanal / gibi üst cinsel organ bölgelerine ula mas k s rl a neden olmaktad r. Beklentilerini a k oyunlar ve f s lt lar ile giderin. Yapt mastürbasyonun bununla s n rl kald n san yordum. Kocam cinsel ili kiye girmemek için adeta direniyor. ruhsal sak ncalar n yan nda baz hallerde döl-. Hayallerini gerçeklerle de i tirin. Çünkü hiç bir evli erkek. erkek evleninceye kadar mastürbasyon yoluyla doyuma kendisini iyice al t rm . hayallerini canl olarak ya atmaya gayret edin. zevklerini veya isteklerini ö renin. Kad nlarda mastürbasyon yap l rken döl yoluna sokulan eylerin kullan lmas . Evlenince de yapt ili ki yerine eski al kanl bir kaç denemeden sonra ayn zevki alamay nca. Onu bu durumdan kurtarabilir miyim? Örnekte görüldü ü gibi. kocan za iyi bir e olabilece iniz gibi ayn zamanda ona iyi bir ö retmen olmaya çal n ve kendisini al kanl klar ndan kurtar n. fantaziler kurarlar. Hayallerini. (114) Bizim Aile'den. Ne yapaca m bilemiyorum. Siz onun hayallerini ve fantazilerini ya ama geçirmeyi önerin ve uygulama giri iminde bulunun. K zl k y llar mdan beri kurdu um hayaller tuzla buz oldu. Erkekler mastürbasyon yaparken bir tak m hayaller.Baz kad nlar ise bacaklar n n üst taraf n s kmak ve birbirine sürtmek suretiyle doyuma ula rlar. . Göreceksiniz verdi iniz u ra yoruldu unuza de ecek ve çok mutlu olacaks n z. Bir süre fedakarl kta bulunun. sonuna kadar mastürbasyonu tercih etmez. Cenç bir kad n olarak elbette ki normal ili kileri arzuluyorum. normal n sürdürmeyi tercih etmi . Burada size önemli görevler dü üyor.

Zevk Alam yorum. Rüyada bo alarak iç çama rlar n n ve yata n kirlenmemesi için bir süre cinsellik organ bölgesini ek bezlerle sarmala. Bu Durumum Normal mi? 21 Ya nda Genç K z m. Bu yüzden her gün iç çama r de i tirmek ve banyo yapma zorunda kal yorum. Avuçlar n n içine Kur'an. Cinsel Organ mla Ve Klitorisimle Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor. Ba ndan a a tüm vücudunu s vazla (mesh et). Mastürbasyondan tamamen kurtulabilmenin tek yolu ev-lenmendir. stemedi in rüyalar görmemek için kendine psikolojik etkide bulunabilirsin. 100 101 Bekar veya cinsel doygunlu u olmayan erkeklerin cinsel rüya görmeleri ve meni birikimini rüyada bo altmalar do ald r.Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? Ben 17 ya nda bekar bir gencim. Abdestli olarak sa yan na yatarak uyu. S k s k cinsel rüyalar görerek eytan azd rmas denilen durumla kar la p bo almaktan b k p usand m. Onlar nki mi yoksa benimki mi anormal! \ nda art k Kendini tatmin etme say s n azaltmal s n. Aile bask s ndan veya cinselli in ay p say l p ilgilenilmemesinden olabilir. Bask alt ndaki beden baz fiziki de i ilere de u ruyor.Kerim'den ihlas. Onlar haftada bir veya iki defa mastürbasyon yapt klar n söylüyorlar. Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? Ben 26 ya nda bir gencim. Örne in seni rahats z eden kimseleri rüyanda görmeyece ini kendine telkin et. cinsellik organ ndaki sinir uçlar na ula m zorla yor. Hemen hemen her gün. Klitoris üzerindeki ya tabakas giderek kal nla yor ve mastürbasyon s ras nda. Kendi ça da m olan bekar erkek arkada lar mla cinsellik üzerine konu uyoruz. Felâk ve Nâs surelerini oku. hatta bazen günde iki kere mastürbasyon yapt m oluyor. Bacaklar n n aras n aç k tutmaya gayret et. . Gerçi bu rüyalar keyifli olmuyor da de il ama sabahleyin uyand m zaman kilotumun menilerle p slak hale gelmesi can m s k yor. Bu Durumum Normal Mi? Bu sorun baz k zlarda görülmektedir. Zevk Alam yorum. Bu durumu yenebilmek için cinsellik organ n za sürekli masaj yapmak faydal olabilir. Evlenerek sa l kl cinsel ili ki sürdürmeye ba lad mastürbasyon yapma ihtiyac n da duymayacaks n. Yatarken cinsellik dü ünme. Bu yüzden giderek zay flad m hissediyorum. Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor.

Rahim. i'tikaf. HAYIZ . (116). 102 Yraj .S. temizlik. Büyük islam ilmihali. Rahmin iç yüzüne "Endometrium" ad verilir. birçok konular bununla ilgilidir.S. dölyata n n iç duvar n döllenmi yumurtan n yuvalanma imkan na haz rlamakt r.129. Akça Y. Bu borular yumurtal klar dölyata na ba lamaktad r. Yumurtal ktan bir yumurta ç k nca Fallop borusundan geçerek ilerler. Âdet Kan .. bulû .1. n n her birinde bir yumurta meydana gelir. Yumurtan n te ekkül edip Fallop borusunda ilerlemesine (115) ibn-i Abidin.1. Yumurtal k.s.S:68. amil Y. C. Kadife gibi görünen bir tabakad r.Yap lan istatistiklere göre kimi k z m z ancak evlendikten bir ay sonra pek ço u bir y l sonra ve bir k sm da hiç bir zaman orgazmla tan am yor.AYBA I . yani kanama olur ve âdet ba lar. . st. Bu tabaka.N.ayba -kirlilik-namazs zl k. Bu at m ayba kanamas ya da adet görme olarak adland r l r. Yuvalanma olmay nca duvar kendili inden bozulur ve döl yolundan d ar at l r. v. Bilmen Y.459. Dinde Hay z: Küçük olmayan bir kad n n döl yata olan kand r.: Ak nt manas nad r. Âdet Kan n n Meydana Geli i: Rahim: Çocu un t pk bir nebat gibi bitti i ve do uncaya kadar muhafaza edildi i yerdir.. v. Ö.S. Ve en önemli mes'elelerindendir.s..C. kad n n normal bir vücud fonksiyonudur. hacc. döl Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: denilen rahminden bir hastal k veya çocuk do urmak sebebiyle olmaks z n muayyen (belirli) müddetler içinde gelen ve ibâdetlere engel yata n n her iki ucunda bulunan tor-bac klara denir.. E er döllenme olmazsa. (116) ibn-i Abidin. kad n n iki yumurtal na at l r. Kur'ân okumak. hazneden sonra gelen iç organd r. iddet. namaz.C. Hay z ilmini ö renmek kad nlara farz ayn'd r. (yani gebelik meydana gelmedi i takdirde) yumurta ve bununla birlikte rahmin en iç tabakas ölür ve kanama ile vücud d Her ay.458. ist.ADET GÖRME . Lügatte Hay z -âdet. Çünkü.Bilmen. (115). Ank. amil Y. Buna "âdet hali" de denir. Fetevây Hindiyye. st._. hep e anlaml d rlar..1..REGL ve C NSEL E T M Hay z -âdet. Ve gebeli in yoklu unda her ay belirli vakitlerde hazne d na at lan kand r. oruç. bo amak.. Ayba kanamas n n temel i levi. cinsel münâsebet. olgunla r ve döllenmeye haz r hale gelir. her ay yumurta döllenecekmi gibi haz rlan rken (her âdet devresinde) de yumurtal klardan birinde bir yumurta geli ir.

kadar olan kanamaya denir. Ondan sonra da yumurta geli ip büyür. Akan kan n yüzde 50'si kan hücreleri. E er bu s rada bir cinsel birle me olurda yumurta bir spermatozoit taraf ndan döllenirse. 20 ilâ 80 cm3 aras olabilir. O zaman da vücut bunu d ar atar. döl -yata na tutunur kal r. dölüt yani bebek halini al r. (117) Ev Doktoru. Sonra Havva validemize müracaat etti. normal bir âdet kanamas nda ortalama 40 milimetre kan kaybedilir. (117).) ile Havva validemiz Cennet'te iken her nimetten faydalanmalar na Cenab. bir hikmetten dolay izin vermemi ti. Bu kanamalar. Ba ka bir tabirle. C. ahsa ve iklime göre de i ir. bebek için besleyici kanl s v y d ar atmaktad r. Bir kaç y l içinde düzene girmezse doktora dan Âdetin T p lmindeki Tarifi: Âdet. borudan inen yumurta.ve lk Âdetin Olu u: Kur'an'da aç kland üzere. Yani kad n vücudu her ay bir kere gebeli e haz rlanmakta. . Sonra bunlar n dü man olan eytan bir yolunu bulup Cennete girdi. di er k s m ise döl yolu nuhteviyat . gebe kalmay nca da. Kanaman n ba lang ç günü de süresi de. hiçbir ikâyete sebeb olmaks z n meydana gelen 2-7 gün süren 1-2 pet (normal bir el kal nl nda veya büyüklü ündeki pamuk vey a bez) kirletecek lmal d r.)' o yasak a açtan yemeye pek çok te vik etti yse de muvaffak olamad . Di er bir tarifi: Her dört haftada bir tekerrür eden. E er yumurta döllenmezse bu besleyici kanl s v ya ihtiyaç kalmaz. Yumurtan n beslenebilmesi için dölyata n n iç cidar na (duvar na) besleyici bir kan birikmi tir. Ona yasak edilen a ac n meyvesinden yedirdi.yumurtlama denir. Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi. iki kanama aras ndaki süre de çok de i iktir. S cak memlekette oturanlarda daha evvel. Normal bir âdet esnas nda kaybedilen kan miktar çok de i iktir.s.S:167. Her ay bu kanama bir kere olur. Adem (a. kad nlar n ergenli inden itibaren kesilme zaman na kadar geçen müddet zarf nda her ay belli bir vakitte ve miktarda gelen kanamalard r.Hakk müsaade buyurmu . insanl n babas Adem (a. yaln z bir a açtan yemelerine. En çok da 200 gramd r. Âdetin lk Sebebi -Men ei.2S: 50 103 (118) Cey Y.s. hattâ 9-10-11 ya ndaki çocuklarda âdet görülür. te k z ve kad nlarda her ay vuku bulan kanaman n nedeni budur. Bütün genç k zlarda ilk kanamalar düzensizdir. rahim iç tabakas ndan kopmu parçalard r. (118).

Ank. K z n Bulu a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : K z n bülü a ermesi ve ilk âdetinin ba lama zaman .s. Rasûlüllah (s. So uk ülkelerde daha geç. Bir di er görü e göre de.1. Çünkü Hz.v.).).S. (119). (120) ibn-i Abidin.i-:^ (1WÎ<33 im'( sXb8 ^»P'S^ai . "Yedi ya lar na ula t klar nda onlar namazla emredin" buyurmu tur. kimsede bazen de k zl k zar tamamen kapal oldu u için. Ve bu hal kad nlarda k yamete kadar devam edecektir. K zlar ilk âdet kan ile bulû a girmi olurlar ve mükelleftirler. Bazen do u tan rahim kusurlu te ekkül eder. Cinsel bilgiden yoksun annenin çocu una ilk büyük darbesi genellikle bu ekilde ba lar çocuk büsbütün a k nla r. do um gibi hallere u ramas na ve her ay kan görmesine hükmetti. 18 ya na gelm i ve hâlen âdet görmemi .1. Adem'i kand rd . h rpalarlar. Zaten kafas karmakar 119) ibn-i Abidin.129 (121) Mebsut. . kan d ar ya akamaz..1. 104 ' -. (122). (Ülkemizde ise ayba ya 12-13 civar ndad r. Özellikle k z çocuklarda ergenlik ça na girmeden önce ruhsal ve bedensel ta k nl klara rastlan r.a.v. Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu: Gençte cinsel duygunun geli mesi oran nda vücut ve duygusal yap s nda kayna malar ba lar.46O. Hanefî ulemas nda dokuz ya ndan sonrad r. Art k bu hal kad nlar için ilâhi bir nizâm olup kald . amil Y. Netice olarak ta özellikle ayba lar esnas nda iddetli sanc lar olabilir.a. Ve bu hâlin günahlar na keffaret olaca da zik-rolunmaktad r. (121).Hakk. Ai e ile dokuz ya ndayken evlendi. Bunun üzerine Cenâb . Akça Y.a. Nihayet bu hâdise her ikisininde Cennet'ten ç kmas na sebep oldu.149 (1 22) Fetevây Ali Efendi. Serahsi. s cak iklimlerde daha erken olabilir). anha) ile bülü a erdikten sonra evlenmi tir. ist. (120).458.arth^i ^iHfiîU flfib kt r.Havva validemiz de muhterem babam z Hz.S. O da yedi.)'in u sözüyle bülü ya yedi ya olarak takdir edilmi tir.2.. Fetevây Hindiyye. Ai e (r.. C.3. onu çe itli ekilde azarlay p. ist. Havva validemizin gebelik. ki i âdet görmesine ra men. Genellikle anneler birden k zlar n n huyunun de i ti ini söylerler. Peygamber (s. amil Y. K z 15 ya n bitirince (ayhali görmese de) hükmen bulû a ermi kabul edilir. oruç v.C. C. Bunun zahirine göre Hz. Anne ve babalar n bu dönemde çocuklar na kar çok anlay l olmalar gerekir.C.S. Peygamber (s. gibi ibâdet ve âmellerle yükümlüdürler. Namaz.S.2O8. C. bir güç hal olmak üzere.S.v. Hz. Hz.

Ya içine kapan k k z olur ya da tam tersi asi tav rl . yani cinsel yönden 105 . Baz yeni geli en k zlar da di iliklerini bask alt nda tutar. E er k z çocuk kan görmeye haz rl kl de ilse. E er k z fazla s k lgan ya da arkada tan yoksun ise bu konuda tamamen bilgisiz kalm olabilir. Bu daha çok annenin verdi i e itim ile ilgilidir. Sonradan Frijid. Küçük k z regl olduktan sonra cinsel duygular artt çekmeye ba lad . Çünkü art k g enç k z olacakt r.Zaman zaman dalg nla yordur. leride bir gün kendilerinin de ba na böyle bir eyin gelece ini sezinlerler. Ancak ne kadar e itilmi olursa olsunlar reglin ba lang c nda duyulan a r lar. aksi ve huysuz biri olur. lk regl s ras nda annelerin dikkat edecekleri bir durum da k zlar n n cinsel e ilimlerini anlay la kar lamakt r. Annelerinin ayda bir geçirdikleri rahats zl klar k z çocu unun gözünden kaçmaz. lk reglden sonra da genç k zda de i ik ruhsal bunal mlara rastlanabilir. K z çocu unun erginlik ça na geçi i ilk kanama ile ba lar. ilk regl onda izi silinmez bir korku yaratabilir. K z çocuklar n n ergenlik ça na geçi leri erkek çocuklar na oranla çok de i ik hatta riskli bir durum olu turur. Bu kanaman n çarelerini aramaya ba lar. Tam aksine k z çocu u o günü sab rs zl kla bekler. içlerine kapan rlar. Oysa anne bir parça anlay gösterse. Yaln z uras n söylemek do ru olur ki çok nadir durumlar n d nda k z çocuklar ilk regl kanamas hakk nda çevrelerindeki arkada lar ndan hemen her zaman bilgi edinirler. bundan utan r. Regl hakk nda az çok bir bilgisi olan k zlarda ise bu olay hiçte korku yaratmaz. Özellikle annelerin buna kar haz rl kl olmalar zorunludur. Kan görmenin yarataca korkuya önceden haz rlamak gerekir. kimseye bir ey söylemedi i için de ölüm korkusu içinde k vran r durur. üstelik de erkeklerin dikkatini üzerine için. Regl dönemine yakla rken genç k zda bir tak m ta k nl klar n görüldü ü belirtmi tik. söylenenleri anlam yordur. Kad nl n özelli i nedeniyle ile k z çocuklar n n ergenlik ça nda son derece dikkatli olmak gerekir. k zda yine de bir hastal k korkusu yaratabilir. Bir çok eyi hemen unutuyor. Neyse ki k zlar ayn ya taki k z arkada lar ndan kulaktan kapma bir eyler ö renirler. k z çocu undaki o ta k n hareketlerin bir süre sonra zamanla geçti ini görecektir. reglden sonra k z çocuklar n n hareketleri titizlikle kontrol edilir. Üstüne üstüne gidilen k z iyice bunal r ve bunun ileride çok geni ölçüde zararlar n görür. Genç k zlar regl olmaya daha ilk çocukluk ça lar nda karanl k bir ekilde haz rl kl d rlar.

kötü. cinselli i ay p. ilk yapaca durumunu açmas olmal d r. Çünkü insan hem ruhî. günün birinde rahminden biraz kan gelece ini. ergenli e ula r ula maz hareketlerinden ku ku duyulan. ergenlik ça lar n n ba lang c na var p da kendisinde henüz bir eser görülmemi ken. oruç. Burada anneye dü en görev. bu andan itibaren namaz. Serahsi.. bütün hükümlerin art k kendisine farz oldu unu bildirmesidir. üç gün pe pe e kan görse o hay zd r ki. annesine veya yak n bir büyü üne eyler na i arettir. Veya bunlar ö reten kitaplar al p okutmas gerekir. E itim eksikli i nedeniyle cinsel organ ve dürtülerin ortaya ç kt ergenlik ve gençlik y llar nda çevreden gelen.142. gü-venilemeyen ve cinselli i nedeniyle izlenmesi gereken bir durumdad r. çocuklar ve gençleri hayat boyunca cinselli e utan lmas gereken bir konu olarak bakma a zorlamaktad r. Böyle yapmas annelerin üzerine vaciptir. ayet kendisi yapam yorsa bilen birisine götürmesi gerekir. kirli. âdeti hakk nda bilgi vererek ci erparesini bu yeni döneme ruhen haz rlamak oldu u gibi. Geli en. a a l k.S. (123) Mebsut. bunun gayet normal oldu unu. tesettür (örtünme) v. Anne yahut k z çocu uyla ilgilenen kimse böyle yapmazsa ruhen haz r olmayan çocuk. Cinsel E itim: Genç bir k z. Annenin görevi. nas l davranmas hakk nda bilgi vermemi se. bundan korkmamas gerekti ini. Bundan da anne ve babalar mes'ûldür. Yahut yanl kaynak ve ah slardan yanl ö renerek uygulamaya kalkar. adet görünceye kadar çocuk muamelesi görür. C. Böylece genç k z bu geli meleri gizleme mecburiyetini duyacakt r. k z âdetini hünüz görmeden onu uyarmas ve k z ile bir arkada gibi konu up onun. pis olarak niteleyen görü ler. a a lanmas cinsel kimli in be1 nimsenmesini engellemi olur. dikle en memelerini bir suç delili gibi gizleme çabas nda olacakt r.2. K z çocu unun da ayet önceden annesi kendisiyle bu konuda konu mam . onun ergenli e ula t (i23). ve ne yapmas . Bu ise evlili in temelini olu turan cin - .. K z n lk Kan Görmesi: Bir k z çocu u. 106 Bu konular n ay p say lmas .hiç zevk almayan kad n diye nitelendirilecek olan bir çok anss z kad nlar n sorunu bu ya larda uygulanan s k bask d r. hem de fizyolojik bir varl kt r. çünkü anne olacak her genç k zda belli ya tan itibaren bu kan n görüldü ünü ve bu kan n gelmesi ile âkil ve bali oldu unu güzelce anlatmal d r.s. bu durumda a r p ok bile geçirebilir.

1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: Çocu un konu maya ba lad ktan sonra cinsellikle ilgili soraca ilk soru cinsel organ n n ne oldu udur. gözü etraf n görmeye yar yorsa. 3) Lise de verilecek bilgiler. 2) lkö retimde verilecek bilgiler. Bu ya larda çocuklar az bilgi ile de yetinirler. Üremedeki olaylar cinsel e itimin sadece 107 . örne in: Annelerin karn nda bebeklerin olu mas için bir yer vard r. Ve yanl bilgi verilmemelidir.* sel ya amda evlilik bunal mlar na neden olur. En mühim nokta çocu a sordu u kadar n n cevab n n verilmesidir. denilmelidir. içten geldi i gibi tabii davranmak ve cinsel ya am n hakk n vermek ve ya amakt r. K saca. 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: Pek çok ö retmen ve anne baba cinsel e itimden "üremeyle ilgili bilgileri" anlamaktad r. Buna cevap verirken anne n belirtecek ekilde. Di er bir önemli soru ise hele annede bir gebelik olu tuysa karde bekleniyorsa. Kesinlikle ne kadar küçük olursa olsun çocu a bu konu larda yalan söylenmemelidir. onun nas l oraya girdi i? Kendisinin nereden geldi i? Kendisinin de annesinin karn ndan m ç kt ? v. bu soruyu ciddiye ald ifadeyle nas l a z yemek yemeye. Cinsel e itim. Annelerin bebek do urdu u zaman bebeklerin beslenmesi için memeleri oldu u anlat lmal . bebek orada geli ir sonra iyice büyüyünce bacaklar n n aras ndaki bir delikten ç kar. Daha sonralar annelerinin memelerine gözleri tak l r. A r davran rlar Yap lmas gereken. laf döndürüp dola t rmadan. sakin bir baba. oras n n da çi yapmaya yarad n söylemek yeterlidir. buradan gelen sütle bebeklerin beslendi i söylenmelidir. Ve ilk günler de cinsel ya ama katk da * bulunmazlar. Cinsel E itimin A amalar : 1) Okul öncesi aile taraf ndan verilecek e itim. Aile çok bilgili ve merakl dahi olsa fazla detayl bilgi vermekten sak nmal d r. cinsel birle meye ortak olmalar gerekti i ger. sonra ilkö retim ve lisede çocuklar n ilerideki ya amlar için gerekli olan cinsellikle ilgili konular n anlat lmas d r. ilkokul öncesi evde ba layan. Özellikle kad nlar cin-1 sel dürtü ve ilgilerini e lerine göstermeyi ay p sayacak ekilde artland rd klar için.s. Gereksiz bilgi vermeyiniz.çe ini de benimseyemezler.

Anne baba ve ö retmenin verece i bilgiler çeli kili olmamal d r. Çocukta görülebilece k yanl bir tavr n olu mas n n önlenmesidir. Çocuklar n k z veya erkek kendi vücutlar n ruhen kabul etmelerini. s n flar k z-erkek kar olmasa anlat m daha rahat olur. stenilen de cinsel dürtüleri uyanmaya ba layan gençlerin mutlu bir gelece e yönelik haz rlanmalar d r. 108 m n belirtmektir. Cinsellik kimsenin tekelinde de ildir. lkö retimde. Önemli olan ö retmenin ciddi ve rahat olabilmesidir. 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: Çocukluktan gençli e geçen çocuklar m za verilecek cinsel bilgiler. insan n bu yönüne cinselli e kar gereken tavr n tak n lmas d r. Anlat lmayan eyleri kitapta bulacakt r. Do rusu da budur. Mesela. cinsel kimliklerinin olu umunu sa lamakt r. ihmal edilen çocuklar n ileride cinsel ve di er ili kilerde kendilerini rahat his-sedemeyeceklerini unutmamal y z. lkokul ö rencisine cinsel ili kiyi ayr nt lar yla anlatmak gereksizdir. elinizdeki bu kitap gibi. onlara her zaman soru sorabilecekleri yak nl sa lamal y z. tehlikeli olmad kar ayd nlatmakt r. ö retmenden çok anne baban n çocu a verdi i e itim önemlidir. Cinsel organlar n da yap lar ve ne i e yarad klar ölçüyü kaç rmadan anlat lmal d r. Cinsel e itimde önemli olan tek tek biyolojik ve fizyolojik olaylar n ö retilmesi de il. Gençlere zührevi hastal klar mutlaka ö retilmelidir. Vücudun herhangi bir yerinin kötü. Cinsellik konular nda çocuklar yanl yönlendirilmemelidirler. örne in Hayat Bilgisi dersinde organlar incelenirken. Ayr ca sevilmeyen. Onlar cinsellikle ilgi li yersiz korku ve s k nt lara . önemsenmeyen.bir parças d r. Anne k z. Sa l kl bir toplum. Onlara bir eyler ö retmeden önce sab rla dinlemeli. cinsel bilgiler içeren kitaplar verilmelidir. orta ve lisedeki edebiyat veya matematik dersinden çok daha önemlidir. pis. anne baban n bütün sorulara cevap verebilecek yetenekte olmas art de ildir. Yukar da da de indi im gibi cinsel e itimin temelinde anne baban n efkat ve sevgi göstererek anlay la çocuklar n soru ve sorunlar na cevap vermeye çal mas önemlidir. sa l kl ailelerden olu acakt r. baba da erkek çocu a klavuz olmal d r. Bitki ve hayvanlardan örnekler vererek di i ile erke in birle mesinin normal bir ey oldu unu ifade ederek k sa fakat do ru bilgi vermesidir. Bu hassas konuda kan mca. Ya lar na uygun ahlaks zl a te vik etmeyen. Ayr ca özellikle A DS gibi cinsel birle me ile bula an hastal klara dikkat çekilmeli. Mühim olan konular n ko -nu ulabilmesidir.

Oraya müracaat ediniz. Hatta kendi yatak odan za kap y çalmadan girmemelerini ö retin. y kanabilir. Son zamanlarda 7 ya ndaki k z m yaln z ba na y kanmak istemeye ba lad . Gençlere küçük ya ta cinsel ya ama at lman n sak ncalar anlat lmadan. Ya lar da s ras yla 2. Üç ya ndan sonra k zlar n babalar yla. Boyal bas n ve TV'lerdeki u veya bu toplumun slam d ve genel ahlâk d olan ya am tarzlar n ve de er yarg lar n . Anne bununla da yetinmeyip k zma di ili iyle övünmesini ö retmelidir. Onun bu iste ine sayg göstermeniz gerekir. zinet yerlerinin d ndaki yerlerini açmamaya çok dikkat etmelidir. hem de benim i im çabuk bitiyor. art k büyüyor ve karde leriyle banyo yapmaktan ho lan mad n da size hissettirmi . ancak 109 s ras gelince kad n ve di i olmaktan büyük zevk alaca n anlatmal d r. alt ndan kalkamayacaklar ili kilerden kaç nmalar n önermeliyiz. K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: Bir anne ergenlik ça ndaki genç k z na baba da o luna bu konudaki en sa l kl ve tarafs z bilgiyi vermelidir. Yaln z. sa l kl yöneltmeler yapmadan gençleri bask alt nda büyütmenin yarataca ba ka bir bunal m da. art k onun odas na gir meden. gençleri düzensiz bir ya ama yöneltirken mant ks z bulduk lar bask ya . 4 ve 7. Onlar genellikle birarada y k yorum. Anne Ve Babalar n ç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? Kitab m z n tesettür bölümünde kimlerin kimlerin yan nda nerelerini gösterebilecekleri uzunca anlat lm t r. do ru dürüst bilgi verilmeden. K z n za gelince. erkeklerin de anneleriyle birlikte banyo yapmamalar daha do rudur. Çünkü hem onlar e eleniyorlar. ikisi k z. K z n za ve karde lerine art k onun büyüdü ünü ve yaln z kalmaya ihtiyac oldu unu ifade edin ve karde lerinin de bunu sayg yla kar lamas n isteyin. ya daha küçük oldu undan imdilik kendini tutmas gerekti ini. Bu ay r m yapacak seviye geldiklerinde banyolar n ve yatak odalar n ay rmak gerekir. Ergenlik ya na gelmi çocuklar n yan nda kad n. k z ve erke in birbirlerinden ayr cinsler oldu unu anlay ncaya kadar bir arada oynayabilir. ideal ve do ru diye kendi toplumumuza sunmamal ve sunulanlar da kabullenilmemelidir. Biri erkek. Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? "Üç çocu um var. Ayr ca. istenmeyen gebelik gibi.Bütün bu teknik bilgilerden ba ka gençlere içinde bulunduklar toplumun inançlar ve de er yarg lar n da kabul ettirmek onlara k zl k bozulmas . kap y çalmalar n da ö retin. Çocuklar. Ho olmayan eyleri görmelerini önlemek için.

Ona regl s ras nda kendini nas l temiz tutmas gerekti ini ö retmeli. Bu yüzden cinsel duygular n bir k z n evleninceye kadar kontrol alt nda tutmas nda. Çocuklar n z buna inan rsa gençli inin bir çok ac kl ve tehlikeli tuzaklar ndan kurtulabilirler. k z çocu unu kad nl a haz rlayan anneye güç ama ya amsal görevler dü mektedir. cinselli in. Çocu un ö renmek istedi inden fazlas n söylerse onu oke edip korkutabilir. Anne k z na bu konuda en do ru yolu gösterecek ki inin kendisi oldu una k z n inand rmal d r. Bunun önlenmesi gerekli ve zorunludur. sizden çekinsin ama asla korkmas n. ilk ko up gelece i. cinsel ya ama s ras gelince at lmas nda yarar vard r. Küçük k zlara ve yeni geç k z olan çocuklara yap lacak en do ru yönlendirme bizce udur: "Di ilik ve kad nl k güzel. As m Uvsal 110 Bu konuda da genç k z n en büyük yard mc s annesi olabilmelidir. K sacas . Sizi says n. Anneler! k z n zla. Anne de bunlar cevaplayacakt r. -LiU . hüsran felaket getirir. Bu da kendileri için olumsuz sonuçlar do urabilir. Nikahs z cinsel hayata erken ba lamak. fakat basit ve k sa cevaplar vermelidir. tatmin ve ya am zenginli i sa lar. korkulacak bir ey olmad n k z na aç klamal d r. Az n söylerse k z n sayg ve güvenini yitirdi i gibi k z cahil b rakabilir. kontrol edilmesi güç bir duygudur. Anne bunlara do ru. k z n ya küçükse gereken y kama ve temizleme . s naca insan sizsinizdir. Çünkü çocuk geli tikçe daha ayr nt l ve özel eyler ö renmek isteyecektir.isyan ederek genç ya ta cinsel ya ama yönelirler. Cinsel ya am zevklidir. di ili in utan lacak. Bilsin ki ba na en büyük bir felaket bile gelse onun en candan yard mc s . Çocu un sordu u soru dikkatle dinlemeli ve tam dozunda cevapland r lmal d r. övünülecek eyl erdir. Daha ergenlik öncesinden çocuk cinsel konularda bir tak m sorular sormaya ba layacakt r. babalar o lunuzla arkada olunuz. Ergen k zlar bunal ma iten etkenlerden biri de kandan korkup tiksinmeleridir. Ne var ki cinsel içgüdü ayn zamanda tehlikeli derecede kuvvetli. Fakat cinsel ya ama evlenince ba lamak ise mutluluk. Bunlara biraz utanmadan cevap vermek zordur ama anne kendini zorlayarak rahat ve do al bir tav rla konu mal . Regl kanamalar s ras nda kendilerini pis ve i renç görerek utanca ve küçüklük duygusuna kap labilirler.

hay z kabul etti imiz on gün içinde namazlar n k lmaz ve sonra da kaza etmez. eksik midir? Onun için bunlar n hepsini zaman ile. Ramazan'a rastlarsa orucunu tutmaz. Bu konularda bilgisizce büyütülen k zlar. onlar rahats z eden. Bu hal. (124). K z n lk Âdet Müddetinin Tesbiti: Yeni yeti mi bir k z n ilk gördü ü kan çok mühimdir. Âdeti Nas l Tesbit Edilir? Bir k z ilk gördü ü kanla ergin (bulû ) olmakla beraber. Di er hay z hükümleri de ona göre uygulan r. Geni bilgi. ba tan kaç gün kan gelmi tir. e er bu kan devam edip kesilmeyecek olursa. onun hep âdetidir ki. Ay n on gününü hay z. Bunun için çok dikkat etmek lâz md r. Çünkü bu. günlerin say s yla güzelce ve dikkat le takip edip bilmek ve bellemek lâz md r. sonradan erkekleri tiksindirerek mutsuz olur. yani normalden (2-7 günden) daha uzun kanama sürerse anormallik vard r ve doktora ba vurmal d r. küçük dü erler. bu kitab n sonlar nda "GUSÜL" konusundad r. Fakat olarak istedi i kadar namaz k labilir. yirmi gününü de temizlik hâli kabul etmek lâz md r. A r titiz olan k zlar n kan korkusu ve tiksintisi giderilmezse bu k zlarda a n temizlikkompleksi ba lar. Erkek çocuklar ise ergenlik 13-15 ya lar nda ba lar. K sacas her yönden ba ar s z ve mutsuz birer e olmaya mahkumdurlar. Meselâ. erkeklerini temizlik i kenceleriyle ezen.i lemlerinde anne bizzat yard mc olmal d r. Ve kan devam etti i müddetçe her ay böyle hesap edilir. o luna ergenli i ve guslü ö retmelidir. E er bir müddet sonra kan kesilecek olursa bu durumda kan n vaziyetine göre yeni bir âdet edinmek gerekir. Kendi kad nl klar na kirli i renç bir ey gözüyle bakt klar için cinsel zevk de almazlar. Sonradan durmadan evlerini temizleyip duran. Regl kanamas ortalama olarak 12 ile 15 ya lar ars nda ba lar. yani kad nl klar n kirli bulduklar için bilinç alt ndan gelen bir tepkiyle a r temizli e dü kün yeti irler. Onbe ya tan sonra regl olan k zlar bir doktora göstermekte yarar vard r. öfkelendirip so utan birer kad n olurlar. Bu haller (birbirini bozmad kça) k zca z n her zaman âdeti olaca ndan. K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden A z Olursa? . özür sahibi gibi her namaz vaktinde abdest al p farz ve nafile günleri kaza eder. sonradan o tutmad temizlik hâli sayd m z o yirmi gün içinde. ona göre hareket edecektir. o k z n hayat nda kendisine âdet olacak bir hadisedir. Sekiz dokuz ya nda ayba olan k zlar n yan s ra çok daha geç kanayanlara da rastl yoruz. Kendilerini. Baba. kaç günde kesilmi tir? Sonra bu temizlik tam m d r. K z n lk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse.

14 gün de temizlik gördükten sonra kan devam edip giderse. Bir k z ergen oldu u zaman ilk olarak sahih kan (en az 3 gün gelen kan) ve sonra da sahih temizlik (en az 15 gün) görmeyip de.C. Bir de ba rsaklar düzenli bo almazsa yumurtal klara bask yapar ve bu da sanc ya yol açar. ist. Temizlik de 15 günden eksik oldu u için o da fâsiddir.465. bir k z ilk defa 7 gün âdet gördükten sonra kan kesilirse. (125). H. Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: Bir defa ile tesbit edilip kararla t r l r. önceki ilk adet ve temizlik halinde âdet süresi ne idiyse ona göre hareket eder.C. (i 28). (126).1. Demek ki daha çok psikolojik etkenlere dayan r. yirmi günü de temizlik hâli hesap edilir. 112 a r gaz da ayn sonucu meydana getirir. bunlar n hiçbirine itibar edilmez.K z n ilk gördü ü kan 3 günden az müddette kesilirse.Cemal Ö üt. ist. Meselâ.1. amil Y.S. Kan devam ederse özürdür. amil Y. bir k z on bir gün kan.463. H. sonra da tam müd-detince sahih temizlik geçirse. (128) Kad n lmihali. Âdet (regl) Sanc s : Âdet vücudun tamamen do al bir i levi oldu undan sanc yapmamas gerekir.S:1 35.S. Bahar Y. (1 26) ibn -i Abidin. ya dönemini geçiren. Böyle durumda 10 gün hay z. iî .1.500.S:1 29.Cemal Ö üt.C. hay z olmad terketti i namazlar n kaza etmesi lâz m gelir. ilk kan devaml akar da sahih temizlik görmezse. bundan sonraki di er hay zlar nda âdet müddeti 7 gündür. (i 27). Âdet s ras nda sinir ve sindirim sistemi iyi i lemelidir. ist. Âdet sanc lar daha çok yeni yetme genç k zlarda. yirmi gün de temizlik hâli kabul edilir. Meselâ. st. Doktorlar âdet dönemlerindeki duygusal ve sinirli olu u daha çok hormon faaliyetlerinin bedende ve ruhta yaratt dengesizliklere ba larlar. hay z ve temizlik günlerini böylece tesbit etmi olur. Ba rsaklardaki (124) ibn-i Abidin.5. anla l r. Bir de âdet kanamas ndan önce kad n . (125) ibn-i Abidin. Yani bir kad n n ilk hay z ve lohusal k zamanlar nda kaç gün kan gelmi se i te o müddet onun âdeti olmu olur. Daha sonraki adetlerinde kan durmay p aksa bile. (127) Kad n ilmihali. o zaman Bir k z. Bu durumda kan n gelmeye ba lad günün evvelinden ba lay p on günü hay z. amil Y. Bahar Y. yani âdetten kesilmeye ba layan kad nlarda ve sinirli kad nlarda görülür. ilk defa sahih kan ile hay z olsa. ist. kan on günden fazla geldi i için fâsid (gerçek de il)dir.

adet kanamas s ras nda rahim büzülür. Genellikle bu sanc çe itli sebeplere ba l d r. a r hassasl k durumlar yarat yor. (Küçük rahim. egzersiz ve hafif ev i leri yapmak faydal olur. Sanc lar n nedeni. Sanc l âdet görüyorsan z.vücudu su biriktirme e ba l yor ve bu "ödem" sinir uçlar nda bask yapt ndan si. bu gergin dönemi rahat olarak geçi tirir. yatakta yatma a mecbur b rakan iddetli sanc lar görülmektedir. belden a a bölümlerde kramplar. Sanc l Âdet ve Sebepleri: Normal kad nda âdet sanc s z olabilece i gibi.s.) Sanc l âdet geçici olabildi i gibi. h rç nl k. ömür boyu da deva m edebilir. doktorunuzun tavsiye etti i bir a r kesici almak ve yatarak karn n üzerine s cak kompres yapmak etkili olabilir. Sanc lar n a r olmas biraz da kal t msald r. Hatta. yatakta kalman n hiç bir faydas yoktur. Âdet döneminde. geri dönük rahim. Sanc ve Di er ikayetler: Adet günlerinde kad nlar n kimi bedensel ikayetleri olur. âdetin birinci günü çok iddetlidir ve sonraki günler iddetini azaltarak 113 kaybolur. Baz hallerde a r n n. En önemli ikayetleri a r sanc lardan kaynaklan r. hastan n genel psikolojik durumunu ve sinir sistemini etkiledi i görülür. âdetin ilk günlerinde çal amaz hale getiren. yatmak sanc y art rabilir. Veya s cak içecekler için ya da ayaklar n z s cak suya koyun. Bunlar ba a r lar s rt a r lar . Dola mak. . Bu büzülme sanc ya neden olur. Âdetlerin çok çok a r olmamak art yla sanc l olmas normaldir. Sanc . her 10 kad ndan bir tanesinin sanc l âdete sahip oldu u kabul edilmektedir. iltihaplanma v. Kad nlar . Bu arada s rta yap lacak masajlar da a r y hafifletir. Sanc y a r kesici ilaçlar azaltabilir veya tamamen yok edebilir. kad n n bireysel temizli ine dikkat etmesi. Genç k z ve kad n bu gerçekleri bilirse kanamadan önceki günlerde kendini kontrol edip iradesini kullanarak ya da doktorunun verece i ufak tefek ilaçlarla. ya âdetten bir gün önce ba lar ve âdetin ba lamas ndan hemen sonra kaybolur veya âdetten önce ba layan sanc .nirlilik. her zaman oldu u gibi. Her zaman yedi i eyleri yiyebilir ve yapmas gereken günlük i lerine devam edebilir. Adet öncesi gerginli i ve rahats zl klar ilaçla önlenebilir. ate . terleme olarak görülebilir. yeterince uyumas ve dengeli beslenmesi önemlidir. Genellikle anneleri sanc l adet gören k zlar n kendileri de sanc l adet görürler. Çok sanc varsa.

slam n kad na tan d haklar ?! KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K Cinsel ya am üzerinde gerçek bir bilgi sahibi olmalar için erkek çocuklara da regl kanamas n n ne oldu unu anlatmak gerekir. seslerinin yak nda çatlayaca n . sinir sistemleri veya ruhsal yap lar psikolojik duygular alt-üst olabilir. Bu ilâhî emre itaat etmekle de adetli kad nlar sevap kazanmaktad rlar. Veya doktorun tavsiyesine göre hareket etmek daha uygun olur. rahat ve do al bir ekilde belirtebilirler. haklar be enmeyen.Böyle âdeti ve hamileli i sanc l geçen kad nlar n. erkek çocuklar n da bedensel de i imler geçirdiklerini. Anneler k zlar na. ba ka ekillerde ama ayn amaç ve yöne do ru h zla geli tiklerini n. bu günlerinde de her türlü i lerde çal t r lmaktad rlar. k z na erkek çocuklar n ergenlik ça nda geçirdi i de i imleri anlatarak hem gerekli bir bilgi vermi hem de bu küçültücü duygular önlemi olur. Böyle anlarda bu durumdaki kad nlara kocas n n veya ailesinin daha ho görülü ve duygusal davranmas çok uygundur. Bu mudur kad n . Ça da olduklar n ve kad n haklar n savunduklar n iddia eden be erî sistemlerde böyle bir uygulama var m d r? Her ay 7 gün kad n Allah taraf ndan izne ayr lmaktad r. cinsel organlar n n büyüdü ünü. utan lacak bir durum olmad erkek çocuklar n da. ça da geçinen be erî sistemlerde çal an kad nlar ise. adetli günlerinde kad nlardan ibadet mükellefiyetini kald rm ve her adetli günlerince kad n izne ay rm t r. K z çocuklar da ayn ekilde erkeklerdeki cinsel mekanizmay tan mal d rlar. normal zamanlarda görülmeyen anormal hareket ve sözleri sar-fedebilirler. Oysa dikkatli bir anne. k l-land klar n . Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : Ergenlik ça ndaki erkek çocuklar kendileri de bunal m geçirdikleri ve çocukluktan tam kurtulamad klar için k z çocuklar yla alay eder. Cenab. Ba l ca konu k zlar n belirmeye ba layan gö üsleriyle. O zaman k z çocuk. erkek çocuklar alçaltmadan ve çirkin göstermeden. ergenli in yaln z kendi ba na gelen.Hak. Hatta k zlar n regl kanamalar na kar l k erkek çocuklar n cinsel rüyalar görerek uykular nda bo alma 114 ile yataklar n slatt klar n anlatmal d rlar. regl kanamalar d r. Ergenlik ça nda k z ve erke in birbirine sayg duymas ve sinirli hallerinde anlay ve sab r göstermesi ö ütlenmelidir. onlara sözle sata maktan ho lan rlar. Bu alay ve sata malar k z çocuklar n n zoruna gider onlara bir utanç ve a a l k duygusu verebilir.

On Günde Bir Kanama Olur mu? 17 ya nda genç k z m. Bazen bu süre iki üç gün öne geliyor. Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? i. Hiç durmadan bir hastaneye ba vur. Çözlerimden ya mur gibi ya lar Ben 21 ya nda bakire bir genç k z m. Kendimi neredeyse duvardan duvara vurmak istiyorum. Bir adet döneminden hemen 10 gün sonra yeniden adet görmek normal de ildir. Normal kanamalar 28-35 gün aras nda yinelenir ve 3 . zaman sanki içime b çaklar sap-lan yormu gibi büyük ac lar duyuyorum. t i Âdetlerim Neden Düzenli De il? SORULAR -CEVAPLAR Ben 17 ya nda bir genç k z m. Bazen 22 günde bazen 29 günde bir adet görüyorum. sonras nda ise hemen 15 gün ard ndan yeniden adet gördü üm oluyor. Ya n ilerledikçe ve özellikle de evlendikten sonra adetini normal süreler içinde görece inden ku kun olmas n. . güçsüz hissediyorum. . Acaba bilmedi im bir hastal m m var? Adet düzensizli i genç k zlarda çok s k görülen bir olayd r. a r korku ve heyecana kap lmakt r. Kimi zaman bu süre W güne dü üyor. kanama sürem bitip temizlendi imde rahatl yorum ama aradan daha on be gün geçmeden yeniden kan yorum. Bu onlara.5 gün sürer. Adet düzensizliklerinin ba l ca nedeni. Fakat adet dönemlerim çok düzensiz. hem bilgi hem rahatl k sa lar. kimi zaman yirmi gün sonra yeniden kan yorum. Bundan hiç korkman gerekmez. Benim ikayetim adet 115 günlerimin çok sanc l geçmesi. Bunlar öyle aç klayabilirim: Normal adetimi görüyorum. iki y ldan beri adet görmekteyim. Ama son bir kaç aydan beri bende ola anüstü de i iklikler olmaya ba lad . muayene ol. n söz konusu olabilir. Bu durumda bir rahim rahats zl röntgen çektir. büyük üzüntülere. Bu düzensizlik beni çok korkutuyor. Kanamam ba lad bo al yor.anlarlar. bazen de ileriye sark yordu. Çok kan kaybetti imden olsa gerek kendimi halsiz. Zaman zaman hiç adet görmedi im. Bütün bunlar kendime sorun yapmad m. Bende normal adet kanamas 29 günde bir oluyordu. a r bir eyi kald rmak.

Beni bu konuda ayd nl at r m s n z? Ayba kanamas s ras nda olabildi ince temiz davranmak zorundas n. Hiç olmazsa bayanlara böyle günlerde izin verilse. Ama e er kanaman iddetliyse aspirin kan suland raca ndan ve kanamay daha artt raca ndan. Adet sanc lar n z n böyle ömür boyu sürüp gidece ini dü. Halen bakire oldu unuz için kanama günlerinizde kan n z bekaret zar ndan süzülerek ve bask yaparak geçmek durumundad r. doktorunuzun önerileri i e yaramad ysa. oruç tutmazlar. kad nlar n bu durumlar n göz önünde bulundurmuyorlar. Bu da ayr bir i kence oluyor. S k s k. mümkün olursa günde üç kez l k su ile cinsellik organ n temizle. s-lamda ise kad nlar bu günlerinde izinlidir. Evimizde annem ve ablam gibi bir büyü ümüz olmad ndan adet kanamas s ras nda nas l hareket etmem gerekti ini bilmiyorum. E er ekonomik durumun uygun de ilse. Kad n haklar n n koruyucusu olduklar n savunan ve ça da geçinen be eri sistemler. Namaz k lmazlar. eczaneden gerekli gereçleri alam yorsan bu i için özel olarak eski temiz kuma lardan kesip haz rla. ütüle ki iyice mikroplardan ar ns n. Evlendikten sonra böyle bir sorununuz kalmayacak. o zaman ba ka a r kesici kullanmal s n. kurut. Sanc lar n z n nedeni bu olsa gerek. saklamak zorunday m. Kirlenmi bezlerini iyice y kad ktan sonra yine sabunlu su ile iyice kaynat. Ya da en az ndan azalacakt r. A r ve sanc lar n artmas halinde a r kesici kullanmakta sak nca yoktur. Fakat kanama s ras nda a r sanc lar duyarsan ve ak nt n iddetli olursa s rt üstü uzan ve dinlen.ünürek ümitsizli e kap lmay n. Bir i yerinde sekreter olarak çal t m için. Pek çok genç k z m z ve kad n a r kesici olarak aspirin kullan rlar. Yeni ayba kanamas görmeye ba lad m. . Ne yaz k ki bu durum pek çok genç k z n ba nda. slam n yüceli i ve kad nlara verdi i de er bu konuda da aç kça görülmektedir. Adet günlerinde ac lar n z n azalmas için. Bu sihirli tablet pek çok konularda oldu u gibi kanama sanc lar n n azalmas n hatta kimilerinde tamamen yok olmas n sa layabiliyor. Bunlar sabunlu suda iyice kaynat. bunun d nda ba vuraca n z en basit ilaç aspirindir. Genelde ayba kanamas geçirirken normal ya am n 116 aksat lmas na gerek yoktur. bu ac lar m herkese göstermemek.Konunun çözümü için defalarca doktora gittim ama önerilerin hiç birisi i e yaramad . Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? Ben 16 ya nda bir genç k z m.

sanki dünya ba lar na y k lm gibi büyük bir pani e kap l rlar. Bu. Bu. Adet önceleri ve sonras nda cinsellik organ ndan s zan s v her di ide görülen do al bir s v d r. kinci 14 günde döllenme olmam sa." Ergenlik döneminin ba lamas yla. sümüksü bir ey ak yor. gö üsler büyümeye hor - . Yumurtan n döllenmemi olmas kanama nedenidir. erkek hücrelerinden birisinin yumurtay a layarak kad n n hamile kalmas n sa -lay ncaya kadar. hormonlar n belirli düzeye ula mas yla ayba kanamas eklinde d ar ya at l r. cinsel geli me ve olgunla ma yolunda ilk ad m at l r. yine normal bir kanama süresi 5 gündür. döl yata n n gebeli e haz rlanm yüzeyi. Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? Ben bir genç k z m. Yoksa benim cinsellik organ mda bir rahats zl k m var? 117 Cinsellik organ n zda hiç bir rahats zl k yok. her ay düzenli ekilde böyle devam eder. belirli bir düzenle yenilenir. k zlarda östrojen ve projesteron) üretmeye ba lar. Vücudun bu dönemde olu turmaya ba lad manlar yeterli düzeye ula nca ilk ayba kanamas olu ur. Adet kanamas bir genç k z n ergenlik ça na ula mas ndan sonra ba lar. Ta ki. Hamile kalan kad n art k ayba kanamas görmez. ses de i ir. Kad nlar bu durumun pek ay r m nda olamazlar. Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? 16 ya nda bir genç k z m. Kimi k zlar m z ve kad nlar m z bu dönemi 2 gün daha az ve kimileri de iki gün daha fazla ya arlar. Yumurtlama olurken bir yandan da döl yata nda döllenmesi olas yumurtan n yerle ebilmesi için kimi de i iklikler olur. Bu konuda önceden bilgisi olmayan k zlar m z. Kullan mdan sonra hastal k hemen geçecektir. Ben adet kanamas n nas l meydana geldi ini merak ediyorum. cinsel ili kinin kolayla mas için Allah' n di ilere sundu u bir nimettir. Sorunum adet kanamalar ndan önce ve adet kanamalar ndan sonra her zaman cinsel organ mdan beyaz. O zaman kad n hastal klar uzman na gidilerek ilaç al nmas gerekir. E er bu s v kötü kokulu olursa bir sorun var demektir. eczac ya derdini anlat rken senin için en uygun olan n verir. nsan vücudu giderek artan miktarlarda seks hormonlar (erkeklerde testosteron. Ayba kanamas her ay. Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: "Ergenlik dönemindeki çocuklarda ne tür de i imler oldu u konusunda bilgi istiyorum. Bu durum acaba neden meydana geliyor. Ayba kanamas n n ilk 14 gününd e kad nda yumurtlama olay meydana gelir. Fiziksel büyüme h zlan r. Normal bir adet kanamas 28-29 günlük dönemler halinde seyreder.Kullanaca n a r kesicinin türü için doktora gitmen gerekmez.

eksikli i mi var?" n söyledi. Erkek çocuklar da günde birkaç kez erek-siyon. Bu durumda hormonal veriler eksik olabilir. K z çocu u boy atar ve gelecekte bir hamilelik için yeterince "geni " olabilmesi için kalçalar geni lemeye ba lar. güçlü bir cinsel iste e neden olur. Bu da bir dizi olgunla ma sürecini harekete geçirir. bunun d nda hiçbir ey kazand rmaz. Ter ve ya bezleri hormonal etki alt nda daha yo un çal maya ba larlar (bu h zlanma sivilce ve terin ortaya ç kmas na neden olur). Olgunla ma sürecine giren k z sesi de yava yava kad ns derin tonunu al r. de i ir.) Erkekler art p sperm ve meni üretmeye. genellikle de ilk yumurta at lmas bununla birlikte olur. çocuk sakarla r. zarars z beyaz. ç ve d cinsel organlar bundan sonra da geli meye devam eder. h em de anne babalar için zorlu anlar ya anmas na neden olur. her k zda kal tsal olarak farkl d r.ba lar. Hormonlar n sebep oldu u. Vücudun kokusu. 10. Ayn ya tan olanlar aras nda genellikle farkl l klar görülür ve kendi ya tlar aras nda yap lan bir k yaslama bo yere üzüntü verir (!). hafif sar ya kaçan ve kazî "beyaz ak nt da" denilen vajinal ak nt kendini gösterebilir. Ayr ca. ya aras nda. Koltuk atlar ve cinsel organ örten k llar yava yava büyür. 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? "O lum 15 ya nda ve bana k zlara kar hiç ilgi duymad O lum anormal mi. Ergenli in erken ya ta görülmesi (8. 118 Ve nispeten düzenli bir âdet kanamas döngüsü olu ur. koltuk altlar nda ve genital (cinsel organ) bölgelerinde bulunan bezeler Peromanlar üretmeye ba lad klar için. ve 11. k zlarda ise cinsel uyaranlara kar s zlanma duygusu olur. Duygusal durumlar ndaki ini ç k larsa hem kendileri. sanki çocuk günbegün de i ir. ve 11. ya tan önce olur). ya aras nda gö üsler yuvarlakla maya ba lar. ve 16. O denli h zl d r ki. rüyalar nda bo almaya. Bu dönemdeki de i imler ya am n ilk 2 y l ndaki de i imler kadar büyük ve h zl d r. 40 günü geçirmemelidir. Ya lar aras nda ergenlik yava yava ba lar: Vücudu daha çok kad nsal hormonlar salg lamaya ba lar. K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? Genç k zlarda genellikle 8. . Seks hormonlar . penis ve testisler büyür ve k llanma ba lar. 9. (Koltuk alt ve cinsel organlardaki k llar mümkünse birkaç haftada bir temizlenmeli. ya a lmas na ra men görülmemesi de doktora gitmek için bir sebep olu turur. Bedensel erginlik geli iminin ne zaman ba lad ve ne kadar h zl ya da yava devam etti i. k zlar ise regl (adet) olmaya ba lar. k z ilk ayl k kanamas n görür. ayn ekilde kanaman n ve tüm geli menin 16.

Ai e (r.Muhammed'den bir rivayete göre ise hay z. E er ailenizde aç kl k gibi bir olgu varsa. 6. bez üzerinde taze ve damlamakta olan. daha ba kalar sar di gibi n biliyorum. (sonraki haline bak lmaz). Hayz n bitiminde ak nt n n beyazla mas yla hay z bitmi olur. ona unlar söyleyebilirsiniz: "Cinsel kimli inle ilgili bir tak m sorunlar n oldu unu zannediyorum. Kan n ç kt (hazneye) indi ini hissetmekle bilinir. herhangi bir hastal k nedeniyle de olabilir. halis bir beyazl k görmü olsa ve bu da kurudu u zaman sar la sa.v. andan itibaren namaz n b rak r. E er kad n. Hay z müddetindeki kanlar n renklerinin hepsi de hay z bildirir. 4.Siyah. 5-Ye il. Rivayet edildi ine göre bir kad n.Sar : Baz lar ipek kozas sar l nda. 2-Toprak rengi: Topra a benzeyen bir nevi bulan k ak nt d r. (131). Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: Adetin ba lang ç vakti. Elbette. baz lar saman renginde. Yahut k rm z veya sar görürde kuruyarak 119 beyazla abilir. mam. Ai e (r. Hz. Veya uzman bir doktora birlikte veya yaln z gitmesini tavsiye edin. Hz. Bu konuda benimle konu mak ister misin?" Birçok anne baba için bunun hiç d e kolay olmad Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: Adetin kendine has rengi ve kokusu vard r. 1.). anha) u cevab verdi: Rasûlûllah (s. (i 30). Ama bu hususta itibar: lk gördü ü andaki rengedir. kad n beyaz renkte bir ak nt görür de sonra kuruyarak sararabilir.K rm z . 3. De i me haline bak lmaz. (129).Bulan k: Bulan k suya benzeyendir. Meselâ. anhâ)'ya öyle der: "Falan kad n kan görebilmek için geceleri lâmbayla bekliyor. "farkl " olduklar n veya eksikli ini çok erken ya larda hisseden ve bu duygular n anne babalar ya da bir ba ka yak nlar yla konu amay p y llarca bir s r olarak saklayan çocuklar da vard r. kan n ç k d r. oldu unu bildirmi lerdir. onun hükmü beyaz hükmündendir.a. Lise bitinceye. Hay z kanlar n n de i ik renkte olmas . hatta bazen daha ileri ya lara kadar erkek çocuklar n n kabuklar n n d na ç kamamalar normaldir.On be ya ndaki bir erkek çocu unun k zlara kar ilgi duymamas kesinlikle anormallik belirtisi de ildir. kan n döl yata ndan dahili ferce .

Spiral ve Âdet Düzensizli i: Âdetlerimde düzensizlik var. o hay zd r. C. Kad n için iç ve d hazne olmak üzere iki hazne vard r.S. Âdetin Müddeti: Kan n. (135). ikinci gün tekrar bozuluyor.458. Bunlar pamu un dü memesi halindedir. Bu. Ank. yats namaz n kaza etmesi gerekir.1.1 30. amil Y.S. E er pamu u iç hazneye koyar. ayet k lmam sa. C.1 . pamukta slakl k bulsa.S. Dokunma ise kan n ç k p belirmesinden sonrad r. C. Temiz oldu um günlerde bile leke görüyorum.S. C.472. Hay zl bir kad n.C. Çünkü kan n bu kadar ç kmas yla görünmü tür. ist.129. Ank.129. (129) ibn-i Abidin.S.1.1. (134) Fetevây Hindiyye. Fetevây Hindiyye. st.S. Bu süre içerisinde ibadetlerimi n görülmesi yönünden içi veya d n n slanmas aras nda ' . (133).1. (132) El-Kâsâni.2. On gün âdet dönemimden sonra bir gün temiz oluyorum.S.C. Temiz bir kad n kürsüf'ünde (kad nlar n kulland pamuk veya bez) kan görürse. Çünkü pamu u koydu unda temizli i hakk nda kesin bilgisi vard . amil Y.1 .C.460. (136). amil Y. gecenin ba lang c nda pamu u koysa ve uyu a sabahleyin pamu a bakt nda hâlis beyaz oldu unu görse yats namaz üzerine borç olur. Bedâi. bu onu en yak n vakitlerde hay zl k lar. ya l n ç kmas yla hay z olur. afa n sökmesinden sonra uyansa. pamu un giren k sm n n yan taraf slan rsa hay z olmaz.S. Temiz iken pamuk koysa ve uyu a. fecrin do u undan sonra (sabah namaz n n vakti) oldu una göre ihtiyat. Akça Y. Akça Y. ilk ç kt ve kesilip son buldu u bir zamand r. hay zl oldu una hükmedilir. Islakl fark yoktur. Doktorlara gitti im halde netice alamad m." (132). pamu un iç taraf slansa. (134). Fetevây Hindiyye. Alt ay önce spiral takt rd m. o kürsüfü tutundu u andan itibaren. Pamu u d hazneye koydu unda. d yan tarafa nüfuz etmese de bu hay z olur. 120 121 Pamuk dü erse.39. (i 37). ve yakin al narak hay zl olur.459. Kan n fere (hazne)'den d ar ç kmas lâz md r. (130) Fetevây Ali Efendi. Islakl k d yan tarafa nüfuz ederse. Akça Y. E er haznenin kenar ndan a a da ise hay z olmaz.1 30 (131) bn-i Abidin.l. st. Ank. Bu ancak dokunmakla anla l r.zaman nda hiçbirimize zorluk yüklemedi.C. (133) ibn-i Abidin. pamuk haznenin kenar ndan yüksekte veya ayn hizada ise.

o ya ta bu kad n n emsali âdet görmezler. Kad n. (i 38). (1 36) Es -Serahsî. kad n n öyle bir ya a varmas d r ki.S.1 51.S.71. C. ona göre davran rs n z.S.1 51. (1 38) Dr.151. amil Y. Kan. onbe gün böyle devam eder.S. . ile s n rlanaca n söylemi lerdir. hay z müddetinin ço unda (10 günde) kesilirse. o40). Buna ya dönemi (menopoz) denir. Seha y.1.3.S. Ama hem y kanmaya. Hay z müddetinin bitiminde namaz ve oruç gibi ibadetler y -kanmasa da kad na farz olur. ist. Mebsut. Kad n o ya a var r da kan görmesi kesilirse âdetten kesildi ine hüküm olunur. hem de namaz k lmaya yetecek kadar na yeti irse i de i ir. Han mlara Fetvalar. Buna spiral sebep olmas bir ey de i tirmez. emsallerinin âdetten kesildikleri ya a var r da. Kad n vakit içinde hay zdan ç kmam t r. 1. Velev ki. ti irse. y kanmaya imkân bulamas n.1990. on gün âdetinizin yeri belli de ilse. Vaktin sonundan yaln z y kanmaya yetecek kadar na yeti 35) Es-Serahsî. Hanefî mezhebinde âdetin en ço u on gün oldu u için. Âdetin kesilmesi. Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: Âdet kan umumiyetle 45-50-55 ya lar nda kesilir. (139) ibn -i Abidin. C.yapabilmem için her leke gördükçe gusül abdesti almam m gerekir? Buna spiral sebep olmu ise hüküm de i ir mi? Önce bu durum. Mebsut. on günün bitiminde y kand ktan sonra. ondan sonra görece iniz her lekede kendinizi adetli sayar. Baz lar . Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : Hay z bitince y kanmak farzd r.3. Çünkü namaz temizlik dev-resindedir ve kaza icâb eder. htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: Âdetten kesilmek bir müddetle s n rl de ildir. (14i). Faruk Be er. kad n aç kça hay zdan ç kar ve y kanma zaman temizlikten say l r. Ama kesildikten sonra gördü ü kan (ya 55'i doldurmam ise) yine âdettir. Vaktin sonunda namaz k lacak kadar na yeti irse kazas vacip olur. C. Aksi halde hay z müddetinin 10 günden fazla olmas gerekir. Çünkü hay zdan ç kt ktan sonra vaktin bir k sm na yeti mi tir. hayz n az müddetinde (3 günde) kesilirse y kanma zaman hay zdan say l r. spiralin f trata z t ve z tl oran nda mahzurlu bir uygulama oldu unu göstermesi aç s ndan önemli. Kan. (1 37) Es-Serahsî. temizlik süreniz içerisinde görece iniz lekeler den dolay sadece abdest alman z gerekir.3. Mebsut. (i 39). ist. hâlâ kendinden âdeti günlerinde kan gelirse hay zdan kesilmi say lmaz. Temizlik süresinin en az da onbe gün oldu una göre. âdetten kesilmenin elli veya elli be Kolayl k için fetva buna göredir.C. Bu lekelerin çok olmas da bir ey de i tirmez. o namaz kaza etmesi lâz m de ildir.1 52. Zira kad n ancak y kand ktan sonra temizlenir.475.

1. Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir? Asl nda kad n n menopoza kar psikolojik tepkileri denetim alt na al nabilir. aralar n n uzamas eklinde âdetten kesilir.S. Menopozun süresini etkiyelen ba l ca unsurlar: Kad n n psi(140) ibn-i Abidin.129. sinir sisteminin ve tüm organlar n n i leyi durumlar ve evindeki mutlulu u. st. bu ya lardan evvel veya sonra da âdet kan kesilebilir. depresyon (ruhî bozukluk) görülebilir. Bu durumda bazan hiçbir belirti görülmeyebilir. Fetevây Hindiyye.C. görülecek olursa hekim kontrolü gerekir. sa l k durumu ile hormonlar n n. hormon olu umu ise durur. Kad n n bünyesine göre.489. . Gebe kalmak ümit ve ihtimali kalmam kabul edilir. Kad nlar bazen âni olarak. fakat umumiyetle.505. Ank. Gerçekte bu dönemdeki psikolojik baz tepkiler. Kad n.C.1. 52 nin üzerinde âdetin devam da seyrek olarak görülmektedir. gençli ini. (142).506. Bilgili ve sa lam iradeli bir kad n bütün bu duygusal nedenlerin ve tepkilerin üstesinden gelebilir. (141) ibn-i Abidin. i levlerini yerine getirmemeye ba lad klar ndan. er'ân hay z say lmaz. 48-52 civar nda bir y l geçti i halde âdet görmüyorsa menopoza girmi say l r. Normal bir ekilde âdetten kesilen kad nda depresyon (ruhi bozukluk) görülmez. S. Bazan da s cak basmalar . a r kanamalar. yumurta olu umu azal p.ii kolojik ve fiziksel durumu.Kad nlar genellikle 48-52 aras nda âdetten kesilirler. Âdetler giderek seyrekle ir ve son bulur. Akça Y. Fakat kad n n genellikle 55 ya ndan sonra âdeti kesilir. ist.. cinsel çekicili ini ve duydu u cinsel hazz yitirmekten korktu u için ortaya ç km t r. Menopozun Nedeni? Kad n ya land kça yumurtal klar Menopoz Döneminin Süresi: Bu konuda belirli bir kural yoktur. kad n n güzelli ini. ya da daha az sürer. sürdürdü ü cinsel ya am. Kad nda âdetten kesildikten sonra görülecek kanama. Menopozdan sonra yeniden kanama ba lamas n n gerisinde ciddi hastal k sebepleri bulunabilir. 10 y l.S. amil Y. rahim kanseri riski de artmaktad r. C. acilen hekime ba vurulmas n gerektirir. Bu ya tan # sonra kad ndan gelen kan. 5 y l. huzurudur.1. Bir kad n n 50 ya n üzerinde ne kadar geç âdetten kesilmesi söz konusu olursa. istihaza (özür) d r. amil Y. 122 /-va ijjj. Âdet kesimine gelen kad nda çe itli organik ve psikolojik belirtiler görülür.

(142) Gurer ve Dürer.. Menepoz do urgan bir kad n k s rla t rsa da. Çocuk annenin memelerinden besleyici eker. 123 Menopoz Ak nt s : Yumurtal k faaliyetinin sona ermesinden sonra oldukça s k görülen bir ak nt eklidir. ya vesair g dalar ihtiva eden anne sütü ile besleniyor (144).Her türlü orucu tutamaz. ayn imalâthanede. Döl yolu az kanlanmakla körelmeye ba lamakta ve mevcut olmas lâz m gelen ekerin yoklu undan dolay mukavametini kaybetmekte ve dolay s yle mikroplar n kolayca üremelerine ve ak nt y meydana getirmelerine sebebiyet vermektedir. torunlarla ilgilenmek. kad n me gul edici bir i yada sosyal hizmetler ile u ra mak. (143). Can s k c hadiselerden uzak kalmal dr. çocu un dünyaya gelmesini irâde buyurup çocuk dünyaya geldikten sonra. Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler: .82. kitap okumak.1. 2. . Hadise östrojen hormonunun yoklu undan kaynakland Hamile Kad n Hay z Görür mü? Kad nlar gebe kald ktan sonra patolojik durum olmad kça âdet göremezler. böylesine bir ilgiyi kendili inden gösterecektir. dolay s yle döl yolunda hormonal olarak idare edilen yap m ve y k m devreleri de ortadan kalkm t r. cinsel a ktan zevk almas n önlemez.Kur'ân'dan bir âyet bile okuyamaz. Kad nlar.Hakk. Eser Y. ist.e için yine östrojen hormonu ile tedavi edilecektir. y . 3. Menopozdaki kad nlar n % 45'inde olu maktad r. Mutlu bir evlilikte erkek. Menopozda yumurtal k faaliyeti durmu . Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu: En iyi kurtulu yolu. yani annenin kan damarlar ndaki kan süt bezlerinde süte döndürerek çocu a g da yapmaktad r. gibi i lerde bulunmakt r. Bu arada döl yolunda ka nt ve idrar ederken yanma mevcuttur.Cami ve mescitlere giremez. 5.Kabe'yi tavaf edemez. pek çok kad n bu ilgi ve sevgiden yoksun kal rlar. rj . bolca ibadet etmek. Ancak. âdet zaman nda kanlar âdet kan say l r.l .% .Her türlü namaz k lamaz.Menopoz dönemindeki baz kad nlar. Bo kalmamal d r.C. 4.S. psikolojik veya duygusal ac çektikleri için e lerinin anlay ve sevgisine ihtiyâçlar vard r. Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi: Alemleri yaratan Cenâb. Fakat ne yaz k ki. menopozla cinsel yönden hiç bir ey yitirmezler..

S. slam geldi.v. hatta âdetleri bittikten sonra bir hafta daha onlarla bir arada bulunmazlar.Kerim'de bu aç kça belirtilmektedir. ° 8. hem erkek için.a. Peygamber (s.Hay z ve nifasl kad nlar n yasak yerlerine (göbekle diz aras ) kocalar ç plak dokunamaz.. bunu Yahudilerden etkilenerek sormu olabilecekleri için.. öyle ki: "Sana âdet görmeden soruyorlar.Kur'ân'dan bir âyete bile el süremez. Kur'ân. ule Bilir. hem de kad n için bir eziyettir ve sa l a zararl d r. "hay z. Hacettepe Ü." (145). çocuk yata ndan yak n olsa. Yay nlar No: A/14. annelerimiz olan han mlar adetli iken göbekle dizkapa aras n bir pe temal (izar) ile örtmesini söyler ve geri kalan yerlerinden . Temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yerden onlara var n.6. tam tersine. Dr.. Hiç mi yakla mayaca z diye soranlara.. slam bu konuda da a r l klardan uzak bir orta yolu ö retir: Cahiliyet dönemindeki Araplar adetli kad nlara arkadan cima ederlerdi. temizleninceye kadar onlara yakla may n. bu hallerinde iken önden cima ederlerdi.. Çünkü âdetlilik. Yani adetli iken kad nla cima. Yahudilerle Mecusiler ise. temizlenenleri sever. . Ank.. Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. (146). (149) kad n n adetli iken kirli bir çaput gibi bir kenara at lam yaca n ö retti. yahut bunun d nda ba ka bir yerden yakla sa. di eri de kad nlar küçük dü ürücü ve d lay c bir uygulama idi. Kur'an ondan "pisliktir" diye de il. içmezler ve oturmazlard ve kitaplar ndaki emrin bu oldu unu söylerlerdi.1 30.1 . eziyet verici bir haldir.s. onlarla beraber yemezler. C. (144) Ana ve Çocuk Sa l . (147). Doç. .Cinsi münasebette bulunamaz.. . yahut gaibden haber veren bir kâhini -falc y . Peygamber Efendimiz. 7. Deki: "O eziyettir" Âdet (1 43) Fetevây Hindiyye. adetli kad ndan son derece uzak kal r. uygulayarak da ö retti: O.( 124 hâlinde kad nlardan çekilin. dolay s ile hay zl iken kad nla cima etmeyin. Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakli n Bildiren Hadisler: Hz. (helâl kabul ederek yaparsa) kendisini Kur'ân ile sünnetten. Peygamberimiz bunu.): "Bir kimse. t p bak m ndan da zararl olan.S:175. "her eyi yap n fakat cima etmeyin" buyurarak. Akça Y. Hr stiyanlar adetli kad nlara. "eziyettir" diye söz etti. pislik demek de ildi.. hay z halinde olan kad na eriat bak m ndan da. lk ikisi temizli e dikkat etmeme ve s hhat bozucu bir davran . yani: Mu-hammed dininden uzakla t rm olur" buyurmu lard r. Allah tevbe edenleri sever." (148) ayeti gönderildi.tasdik etse.

l .Kerim. (15i).6. Tac. 125 Durum bu iken böyle davranmas n n iki önemli nedeni vard : 1. o50). (1 50) Buhari.S. (Ey Peygamber! Haramlardan kaç nan kullar ) müjdele. Hz.Tahâret:1 24. ok ar ve ilgilenirdi. Bunu elbette kendisi cinsel tatmin aramak için yapmazd . Bunu bir de onlar n. Çünkü Peygamberimizin bütün han mlar adetli iken kendilerine böyle davran ld vermi lerdir. bu konudaki bât l inançlar y km ve bunun caiz oldu unu bildirmi oluyordu. Nefisleriniz için ileriye haz rl k yap n. Ömer (r. Bir de Allah'dan korkun ve bilin ki siz. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla münasebette bulundum). Hz.Adetli iken bedensel ve psikolojik rahats zl k duyan kad n . (Bu s rada) Bakara sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü ayeti Allah' n Rasûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z (çocuk yeti tiren) tarlan zd r. C. 2.Kerim. itilmi likten ve yaln zl k duygusundan kurtarm ve ona eskisi gibi insan olmakta devam etti ini göstermi oluyordu. Taharetti 80. üphesiz O'na kavu acaks n z. (145) Kuran. (148) Kur'an. n haber (147) Müslim. Bakara: 222.S. görü üp konu tuklar her kad na bunun normal ve caiz oldu unu anlatmalar ve yayg nla mas için yap yordu. (146) Feyzü'l-Kadir.23. . 1 Hay z:16. Câmiu's-Sa ir erhi.yararlan r.) Allah' n Rasûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum ya Resûlallah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) palan m ters çevirdim. Hay z:1 6." (Bu âyeti tebli ettikten sonra Allah' n Rasûlü her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu): < .C. Nesâî. Çünkü han mlar n n hepsi bir anda adetli olmayaca na göre cinsel ihtiyac n adetli olmayan han mlar yla normal yoldan giderebilirdi. (149) Müslim. Peygamber ona bir cevap vermedi. Bakara:222. O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n. ibnMace. Taharetti 75. Hay z:5.a.1O3.Bunu yapmakla.

k yasla sabittir. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur.. Bakara:222 (1/257). Arka uzuvdan (anüs) ve âdet (gören e inle münasebette bulunmak)dan sak n. K. (152) Sünen-i Tirmizi. Ba ka bir hadiste'de öyle buyurulmaktad r. Âdet halinde cinsel temasta bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm bulundu u için e ler is-terseler ve faraza bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasta bulunamazlar Zira kar l kl anla ma haram helâl (151) Müslim." 053). âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n öylece yasaklam t r: * "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. nda sevi me dahil onlarla her türlü ili kiye . hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse." (i54) Hiç üphesiz Yüce Allah.Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: insanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. o bir ezad r. Ayr ca bu 126 (153) ibn Kesir. "Kad nlar n zla ay hallerinde cinsî temasda bulunmay n z.. De ki.-"Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan temasta bulun). Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:".. Tefsiril-Kur'an. Hn:2984. Ay halindeyken onlardan ayr l n. Bu sebeble bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. O. Âdet (Regl . nifas hay za k yas etmi lerdir. Ancak cinsî temas n d girebilirsiniz. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir. Hay z:3. 127 k lmaz." (155) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k âlimlerin icma' ile de sabittir. yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n. Zira fakihler. temizleninceye kadir onlara yakla Op cinsî münâsebette bulun)may n.. üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever. bir eza'd r." (i52). (O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever.

Âdet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler..Bu haraml n hikmeti ise. Onun için bu günlerinde kad nlar ilgisiz b rakmak do ru de ildir. Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder. Hz. .. Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir.^ \ . r* -. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir. Müslüman n. alt nd r. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinin dinî bir sak ncas yoktur. nefsi emmareyi.. alt n oldu una göre bir dinar 4. ay halinin ba lad n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. '. Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. Âdet hali ile ilgili olarak aç klad m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir.25 gr.a.25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. (i58) . Kad n. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram.f . Hele hele ay hali ba lamad günah i lemi . bunun günah yaln zca kad n n olur. (i56) Adet Halinde Sevi mek se Sünnettir. E er aç klamaz da cinsel temasda bulunulursa. Dârimî: 2/408. (155) Nesâî: 2/87." (157) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere dü mekten al koymakt r.>]: (154) Kur'an. sevi mek helâldir. önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. ](. Ahlak nda. bitti i halde bitmedi i halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. Bakara:222. -. pek büyük bir veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir.bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir. Ai e (r..Kerim.) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü.

Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. 261 (157) Nesâi: 1/189. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. öyle ki bu a r lar rahim ve yumurtal kta veya havuzda iltihaplanma meydana getirir ve kad n n sa l yumurtal na ciddi bir ekilde zarar verir. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. î<^*-' i>< <"<u' k> * Hay z kan n n. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. Çünkü bu hâl. .. Hatta. . kendi iste iyle olan bir ey de ildir. Anla laca . Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257.Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. pis bir varl k olarak görmektedir. (1 58) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk.. ' "( " ''' (156) Y. üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir. n yok olmas na sebep olup k s rl k dahi meydana getir ebilir. Mikroplar kolayca dölyolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer. Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak . Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar . slam Dini. Modern t bbî seksolojik görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. afiî mücteh dlere gofe iki y ^ih' a m çocuklar n üst emmesiyle süt akrabal As m Uvsal 128 T bb n Isbat na Göre. Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir. * Kad n n tenasül uzvunda a r lar n olmas . frengi hastal iltihablanmaya yol açar. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar dan gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup tazyik etmesidir. na benzeyen irinli olu maz. Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar.

Evzai. lar. shak' n mezheblerinde. hem tevbe ve isti far etmesi. Ve bazende sanc l olur. Âdet halinde kad n yorgun ve hasta olur.v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulunan kimse hakk nda soruldu.kan . ibni Abbas (r. Bu sebepledir ki. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal n mikroplar kad n n kan nda na yakalanmas da mümkündür. fakiriîk-zenginlik. dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r. bir rahats zl kt r.Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar." (i 59). öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir. Evlilik ve Cinse! Havat 129 Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. Zaten zarar olarak da bu yeterlidir. sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir. De ki: O. vücuttaki bir çok zehirlerin süzülmesini ve d a at lmas n temin eder. hem de sadaka vermesidir. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin. Bu vesile ile umulur ki.a." (16i) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. E i hay z veya nifas oldu u halde. tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar. Katade. onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah . pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (160) de erinde sadaka vermeleri gerekir. mam Ahmed ikinci rivayetinde.da erke in k s r kalmas na sebep olur. Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakli n n Sebep ve . afii ise kavli kadiminde. bni Abbas.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba Hikmeti: Hay z -âdet. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun. Netice olarak. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar . kad n n rahminden gelen kan.

rengi bozuk. Cemal Zeki Önal. Bir dirhem ise 3 gramd r. Çünkü birçok hastal klara sebep oldu u için normal yarat l ta olanlar. tamamen temizleninceye kadar. (i 62). Nesai.Âdet zaman nda rahim yollar ndaki kan damarlar aç k ve kad n az çok yaral oldu undan. mikroplar n hemen faaliyete geçmesine birçok ehemmiyetli kad n rahats zl klar n n olu mas na sebep olur. Onun için rahim ufalmadan. Bu sebeble bu s rada meydana gelen yak nl k. nefret girer. Bu s rada kad nla yak nl kta bulunmak. kad n n üreme organ tabii halini almadan kafiyen kad na yana -mamal d r.) (1 61) Ebu Davud. ondan büsbütün nefret ederler. âdetin bitiminde birbirlerine kar yeni kavu mu gibi özlemle dolarlar. Bu istirahat esnas nda birbirlerinden istifade edemiyen e ler. Kurtulu do ruya uymakt r. Yani onlarla ailevi münasebette bulunmamal d r. erke i tiksindirir ve araya so ukluk. daha az da olabilir. (160) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür. Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : Böyle kad nlar n rahminden zaman zaman gelen kirli kan. Evlilik ve berelenir. uyanarak bir çok kad n rahaks zl klar na sebebiyet verir. t p taraf ndan da yasaklanan ve insan nda i rendi i bu kötü i i muhakkak ter -ketmek. Lohusal k en fazla 40 gündür. insan için pek büyük bir eziyettir. bu halde bulunan kad nlara. 222. Çünkü kokusu fena. hazne (162) Dr. çok defa y rt klar meydana gelir. Bu ekildeki kad nla münasebette bulunan erkekler de çok çe itli iltihaplar ve hastal klar meydana gelmektedir. (159) Kur'an. ay halinde iken umumiyetle a r bir koku yayarlar. pis.Kerim.Hakk' n yasa na uyarak yakla mamal d r. bunun yerini öz -lem alm oluyor. Yâni yakla ma i renme ve eziyet verecek murdar bir eydir. insaniyet ve medeniyet icab d r. bilhassa rahim. Cenâb. Bundan dolay . ac ve yak c bir ak nt d r.Allah' n lûtfuyla her ay tekrarlanan bu olay sayesinde e ler aras ndaki b kk nl k ve doygunluk önlenmi . Cenab. . S:169. rahim yollar nda uyu uk ve sinsî bir halde bulunan mikroplar. Kad n lohusa iken k rk n geçirmeden erkekle yak nl kta bulunmaktan sak nmal d r. 40 gün sak nmadaki hikmet kad n n sa l içindir. Zira do um esnas nda üreme organlar . ibn Mace. 130 Bu yasak müddet zarf nda kad n ve erkek de istirahat etmi oluyorlar. cinsi yak nl k kad n h rpalar. u halde din taraf ndan da. Bu da ilâhi bir hikmettir. Kad nlar ne kadar temiz olsalar. kad n pek fazla örseler. (Bir dinar: 1 2X3= 36 gram gümü eder. ri> Mahremiyetleri. Tirmizi.

Tövbe laz m gelir. (i65). kad na eziyettir ve tehlikelidir de. er-kekde beklemezse ikisi de mes'üldür.. Çünkü her kad nda k zl k zar n n ekli. âdeti bitti i halde de bitmedi i izlenimini vermekle de günaha girer. 131 ihtiyaten namaz k lmas ve oruç tutmas gerekir. Allah' n yasaklad kad nda ayn d r. (i64). Ve erke inde hayz n bitimini beklemesi gerekir.a. Lohusa durumlarda k z itham etmeden önce ihtiyatl davran larak önce doktora kontrol ettirilirse ailevi münasebetler. Bir kad n n hay z kan . "âdet görüyorum" diyerek kocas n aldatan kad nd r. ara t rs n. slâm kad n korudu u için bunu yasaklam t r. Ancak bilmeyerek hay zl yla münasebette bulunursa islâm memleketlerinde er'i hükümleri bilmemek özür de ildir. Zira bu hallerde kad nla münasebet. münasebette bulunmak caiz olmaz. tamiri mümkün olmayan yaralardan önlenmi olur. ancak vaktin sonunda y kanacak kadar bir vakit bulan n üzerine farz olur. . kocas na bunu bildirmesi gerekir." (166).): "Allah. Baz k zl k zarlar kal n ve esnektir. Bir de dü ünlerde k zdan çe itli sebeplerden dolay k zl k k an gelmeyebilir. Kad n âdet halini gizledi inde günahkâr oldu u gibi. on gün geçtikten sonra. âdetinden daha az bir sürede kesilmi olsa. ö rensin. Onu rahmetinden uzak dü ürsün" buyurdu ve Müfessile'yi öyle tan tt : "Müfessile. Kanama olmayabilir. Hay zl kad nla ailevi münasebette bulunman n haraml kimse kafir say l r. o kad n için münasebette bulunmak (âdeti geçene kadar.. Böyle n bilerek (kasten) helâl gören n helâl saymakla ilâhl kda bulunmu oluyor. Sorsun.. On günden daha az bir sürede kan kesilirse. Bir veya yar m alt n sadaka vermesi mendûb olur. ailevi münasebette bulunmas helâl olur.. y kanm bile olsa) mekruh olur. Hay z müddetinin en son müddeti olan. y kanana kadar veya üzerinden bir namaz vakti geçene kadar. Peygamber (s. Zira.v. Çünkü namaz. müfessile kad na lanet etsin. Dü ünlerde k z hay zl ise. Fakat o kad n n bu durumda. kal nl ve damar yap s farkl d r. Y kanana kadar münasebette bulunmamas müstehabd r. ister ilk defa hay z gören kad n olsun. âdet görmeye ba lamad halde. Hz. Mecbur edilerek veya unutarak yap l rsa günah de ildir. Bazen de k zl k zar y rt lmas na ra men kanama fazla olmayabilir. isterse adetli bulunsun. (i63). K z bildirmezse. kocas kendisini arzulad zaman. Hay zl kad nla bilerek kasten münasebette bulunmak büyük gün âht r. y kanmadan önce.Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir.

Ank. Teyemmüm ise asl n yerine geçen bir eydir. Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: Bir kad n n her zamanki âdeti tamam olup da.489. Yani o kad n hükmen t emizlenmi demektir. Bundan dolay . kocas yle münâsebette bulunmas -y kanm olmasa bile.1 39.helâl olur.1 . Halbuki boy abdesti böyle de ildir.C.Gerçekten özür sahibi oldu undan dolay teyemmüm ederek namaz k lm olmal d r. amil Y.C. hatta bu boy ab -desti ile namaz k lmam olsa bile. <U)~ " H ~" . y kanma zaman demek ise de. 3. (168). Çünkü as ld r. El -Metâlibü'l-Aliyyetü: Hn: 1559 132 yaln z zorlayan taraf asi ve günahkâr olmu olur. Çünkü bu hususta yaln z teyemmüm etmek boy abdesti almak yerine geçmez. (164) Ibn-i Abidin. kad n hay zl haldeyken r za ile ailevi münâsebette bulunurlarsa her ikisi de günahkâr ve asi olacaklar ndan Tövbe-i Nasûh ile (bir defa ayn hatay i lememeksizin) tövbe ve isti far etmeleri icap eder. o kad na kocas n n yak n olmas helâl olmaz. Zevâid: 4/296. (165) bn-i Abidin.491. Çünkü o vaktin namaz . bu zaman. Ve bir fakire sadaka vermeleri gerekir. K ld namaz nafile de olsa olur. hayz n en çok müddeti olan 10 günden ve nifas n en çok müddeti olan 40 günden t evvel bir zamanda kan gelirse. meselâ y kand ktan sonra elbiselerini giyinmek gibi eyleri yapmaya vakit varken y kanmay p veya teyemmüm etmeyip ilk namaz vaktini geçirerek namaz. onun. di er er'i hükümler de buna ba l bulundu undan. st. 1. o hükümlerden birisi de kocasiyle cinsi münâsebette bulunmas n n helâl olmas d r. 2. st. Akça Y. kad n n boynuna borç olmu tur ki.1.1. (1 63) Fetevây I lindiyye. ha-y zdan say ld ndan y kan nca ondan kurtulmu ve sonra da cinsi münâsebette bulunmak ona helâl olmu olur. o kad n n boynuna borç olarak kalm olmal d r. bu da temizlik hükümlerinden bir hükümdür. di er taraf da zorla kabul ederse.Kan kesildikten sonra y kanmaya ve namaz n ilk tekbiri olan "Allah-û Ekber" demeye ve bunlar n sonralar n .S.S.O kad n boy abdesti alm bulunmal d r.Kar -koca. Bu teyemmüm namaz için yap lm olmal d r. C.S. E er bir taraf kendi r zas ile. amil Y. ' "!_ ' ' ti' . (167). Zira hayz n en az müddetinden sonra kan n kesilmesi. (166) M. Önemli Bir Hat rlatma: . Bu halde o namaz vaktinin s rf ç kmas yle. O namaz k lmak gibi bir yard mc ya muhtaç de ildir. u üç husustan biri tahakkuk etmedikçe. 490.

ne zaman boy abdesti al rsam o zaman bana namaz farz olur. zaman gelince. dedi imiz gibi. bütün slâm erkekleri ve bilhassa bu temizli e daha çok muhtaç ve mecbur olan islâm kad nlar .104. e er vakit varken. Velev ki yeni hay z görenlerden olsun. Hayz.S.C. amil Y. Âdetinde (normal vaktinde) kesilirse. ndan cünüp hükmünde oldu undan cinsi . Eser Y.79. Ve.103. bu farzd r. rahmet meleklerinin sohbetine eri ebilsinler. En do rusu. temiz kad nlardan olup cünüp hükmünde bulundu u için y kanmasa bile kocas n n onunla cinsi münasebette bulunmas helâl olur. Halbuki. o günün ö le namaz o kad na borç. Hayz . o vakitte ktlabilirse ne güzel.1. ist. y kanarak namaz n müstahap vaktin sonunda k lar. manevi kirlili in en kötüsü olan bu durumdan kurtulmal d rlar ki. Ama ha-y z âdetinin tamam nda kesilirse müstehap vakte geciktirmesi müs-tehab olur. âdetinde (normal vaktinde) kesildi inde üzerinden bir namaz vakti geçerse ve namaz boynuna borç oldu unda. ist. Zira âdet günlerinde hayz n tekrar gelmesi ihtimali fazlad r. ist. Bu namaz . Burada namaz n müstahab vakte b rakmas vaciptir. âdetleri kesildikten sonra namaz kendilerine borç olmuyor zannederler. yani zaman müsait iken y kanmay p namaz kazaya b rak rsa günahkâr olmakla beraber o namaz sonra kaza etmek o kad na farz olur ve özürsüz namaz vaktinden geçirdi i için de tövbe etmesi gerekir. Yani. (168) ibn-i Abidin.C. on günden sonra da devam etse. hay zdan temizlenmi fakat y kanmad münesebeti caizdir. yani farz olur. âdetinden daha az bir zamanda kesilirse y kanm bile olsa cinsi münasebet helâl olmaz. bir kad n n âdeti sekiz gün olup. yahut üzerinden bir vakit namaz geçmedikçe cinsi münasebeti helâl de ildir.486. H. Bahar Y. Hayz on günden daha azda. namazdan da mesuldür. nifas kan k rk günden daha azda kesilen kad n n y kanmad kça. hükmen temiz ve cünüb hükmündedir. Böyle kad n. Dürer Tere.S. hiç bir vakit geçirmeden derhal y kanmalar gerekir ki. e er ikindi namaz n n vaktine kadar y kanmak ve namaz k lmak mümkün ve (167) Kad n ilmihali. Vakit geçerse helâldir. Âdet günleri belirli bir kad n n hayz .Müslüman kad nlardan baz lar . (171). Cemal Ö üt. özür ve rahats zl klar bitince er'i bir engel de yoksa. ben de ondan sonra namazlar m k lmaya ba lar m. O imanl ruhlar bu kabustan.1 . meselâ cuma günü ö leden sonra âdeti kesilse. S. Hay z.100. derler. Evlilik ve Cinse! Hayat 133 zaman uygun olursa. kad n ehl-i kitaptan oldu u takdirde cinsi münasebet derhal helâl olur. (i 70). o69).

Çünkü ö le vaktinin sonunda bir namaz miktar vakit geçince. amil Y. ist. Bu hususta ihtilaf yoktur. S.1.s.79. ayn sofrada yemek bile yemezlerdi. (172). âdet halinde çocu unu emzirebildi i gibi cünüp iken de emzirebilirse de cünübken mecbur kalmad kça emzirmemesi daha iyidir. Müslüman bir erkek gayri müslim bir kad nla evli olsa. . Hay zl Kad n Pis De ildir: Hay zl kad n n yata n ay rmak kad na zulümdür. Ö leden önce veya ö le vaktinin ba nda hay zdan kesilirse. Ai e (r. böyle kad nlar n yataklar n ay rd klar gibi. Çünkü ancak ikindi namaz güne in batmas yla kad na borç olmu tur. Rasûl-i Ekrem hazretleri mübarek ba n kuca ma yaslar. H. tam on günde kesilirse y kanmadan kocas n n ona yak nl k etmesi helal olur. Yahudiler. sonra Kur'ân okurdu. hay zl ve nisafl günlerinde o kad nla münasebette bulunmas müslüman erke e yasakt r. st.) Efendimize gelerek dedi ki: "Biz- . (i73). kal rsa güne batmad kça münasebet helâl olmaz. Abdest li kad n n çocu unu emzirmesi abdesti de bozmaz.Meselâ. (174). Hristiyanlar da böyle kad nlarla Yahudilerin aksine ailevi münasebette bulunuyorlard . (177). Kad n n kan ." (176). (i75). slâm akla ve t bba uygun olan kad n koruyucu yolu tavsiye ediyor. Cemal Ö üt.S. Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: Ebubekir k z Esma (r.. havlular n dahi ay r rlard .C. Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? Emzikli bir kad n. anha)'dan yap lan rivayette diyor ki: "Bir kad n peygamber (a. * iki vakit aras nda (namaz k lacak kadardan) daha az zaman ..11 6.C. Ve münâsebet bu vakitten sonra helâl olur. 134 namaz kad n n boynuna borç olur.'?. Bahar Y. Abdestli emzirmek daha iyidir. (170) Gurer ve Dürer Tere. Hz. Cünüp hükmündedir. (1 69) Kad n ilmihali.S. st. Namaz boynuna borç olunca kad n hükmen temiz say l r. anha) anlat yor: "Ben ay halinde iken. Eser Y.11 7.1.484. (171) ibn-i Abidin. Keza vaktin sonunda kesilir de hayz n kesilmesiyle ikindinin vakti aras nda bir namazl k zaman kal rsa ikindinin vakti girdikten sonra münasebet caizdir. ikindinin vakti girmedikçe cinsi münasebet helâl olmaz. Cahiliye arablar da böyle davran rlard .

Çünkü lavanta çiçe i vücut kokusunu en iyi örten bir vas tad r. st. Kad n abdest alarak namaz n k lar. T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri "Ayba zaman nda çama r de i tirmeye ve vücut temizli ine çok dikkat etmek laz md r.486. H. sonra da üzerine (bol) su dökersin ve onunla namaz k lars n. (173) ibn-i Abidin. Tenasül organlar na mümkünse lavanta çiçe i gibi kokular sürmek laz md r. ist. fakat normal zamanlarda günde bir defa tenasül organlar n iyice y kamak zorundad r. Ayr ca y kanma amac yla veya temizlik dü üncesiyle baz han mlar vaginaya ellerini sokarak y kamaya kalk rlar. tutulan bir bardak içerisinde bir ey . Halil Gönenç.1.organlar (halinde olsun) ç kt ktan sonra rahimden gelen kan parças d r. Eller her zaman mikrop ta yan organlard r. amil Y. (175) ibn -i Abidin. Bir kad n. is: . (177) Günümüz Meselelerine Fetvalar. (174) Kad n lmihali. Bu durumdaki kad n n günü gününe y kanmas suretiyle. Y kanmadan önce idrar n bo altmak icabeder.C. vücut temizli ine di er zamanlardan daha çok itina etmesi gerekir. (176) Buhari.S.C. Rükû ve sucuda imkan bulamazsa îmâ. eriatta: Çocuk veya çocu un ekserisi -Velev parça parça uzuvlar. 135 den birinin elbisesine ayhali kan ndan dokunuyor. ilim Y.31.1 . N FAS Nifas lügatta: Kad n n do urmas manas na gelir.S. Cehaletten do an ve dinimize de iddetle ayk r olan bu gibi âdet ve davran lar terketmek her müslüman n vazifesidir. ne yapmal y z?" Efendimiz ona öyle buyurdu: "Kan kaz y p atars n. akar." (178). '. Nas l ba a a kalm yorsa. Bu sebeple eller geli i güzel içeriye sokulmamal d r. Çocu un az ç kt ktan sonra kan gelirse nifas de ildir. Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu? .C." (i 79). C.(172) ibn-i Abidin. Sonra t rnaklar vaginay ve rahim a z n tahri edebilir. S.S. Zaten rahim a z ndan salg lanan s v hazneyi temizler. amil Y. st. Baz tembel ve miskin kimselerin yapt klar gibi halk aras nda pis kokular yaymak ve halk rahats z etmek slâmiyete ayk r d r.1. sonra su ile çitilersin. Cemal Ö üt.Evet olur. ist.488.1. terkedemez.478. (180). st. müstesna vakalarda birkaç defa. Geciktiremez. Bahar Y. amil Y.S. (i aret) ile k lar. vaginada da fazla bir ey kalmaz..11 8.

Hay z:19. (18i).te kil eder. Frits Kahn. Nifas n Müddeti le ilgili Meseleler: Nifasm en az müddeti. Fetva da buna göredir mameyn'e (imam Muhammed ile Ebû Yusuf) göre ise. 136 nifasl d r. Fetva da bunun üzerinedir.494. (179) Dr. 38 gün temiz ve bir gün kan görürse imam A'zama göre bu 40 gün nifast r. ist.)'ye göre. Dr. Nifas: Do umu takip eden kand r. ki kan aras nda temizlik (kans zl k hali)15 günden fazla bile olsa. (185). Ebû Hanife (r.a. k rk n n sonlar nda yine kan görse. mam A'zama göre: Böyle kad n n gusletmesi gerekir. Tenasül Hayat m z.1.28. Nifasta k rk günün aras na giren temizlik imam A'zam'a göre ister 15 gün ister daha az veya daha çok olsun fas la (ara) te kil etmez. yaral d r.bunun k rk gününün nifasl oldu una itibar edilir. be gün kesildikten sonra tekrar on gün kan gelecek olsa bu yirmibe günün hepsi de nifas müddeti say l r. Alimlerin ço u da bu görü ü alm lard r.Muhammed'den de böyle rivayet olunmu tur.Çocu u göbe inden do urursa rahminden kan geldi i taktirde (178) Buhari.S. 15 gün fas la -ara. bir saatlik olsun bulunmas d r. (180) bn-i Abidin. E er kan. Son haddi ise k rk gündür. Tercüme Prof. mam. ilk ba lang çta veya adetlilerde. Bir kad n çocuk do urduktan sonra. Bu Ebû Yûsuf'un görü üdür. Çünkü çocukla beraber pislik de ç km t r. halde kan görmemi olan kad n n gusletmesi . Fakat bu kad n n abdest almas vacib olur. Hacc:382.S. Ve kad n n nifas ikinci ka n n bitimi veya k rk gündür. Meselâ: On gün kan gelip. Kad n do urduktan sonra bir gün kan. kan n. kan görüp bir müddet sonra k rk içinde kan kesilip temizlik gördükten sonra. Fetva bunun üzerinedir. Temizli in iki taraf ndaki kan devam üzere akan kan gibi say l r. (184). k rk günden fazla olursa -yukar da i aret edildi i gibi. (182). Çünkü do umun akabinde kan rahimden ç km t r. (183). Tevfik Remzi.C. bu kan arka arkaya gelen kan hükmündedir. Nifas müddeti içinde görülen temizlik de nifastan say l r. Müslim. bu -zaman. Kan göbekten gelirse nifas de ildir.da nifast r. Do um yapt icap etmez. amil Y.

kizlikte art iki çocuk aras ndaki zaman n alt aydan az olmas d r. Cemal (183) Fetevây Hindiyye. ist.S:71. 137 imameyne göre yaln z ilk gün gördü ü kan nifas say l r.N. Cemal Ö ütjst. e er. Sahih olan. Bahar Y. Ank. Böyle durumlarda nifas n müddeti 40 gün say l r.S. âdeti 15 gün. (i 92). ist. ilk çocu u do urdu u andan itibaren lohusad r.1 . Nifas n Hükmü: Genelde nifas. (182) Fetevây Hindiyye.ist. 133. Ank. (i 90).S. üçüncü ile ikinci aras da yine böyledir. amil Y. (186).s. Nifasl kimse de hay zl kimse gibi Kur'an okuyamaz. evvelki âdeti olan 40 gün ü tamamlamad kça kocas yla cinsi münasebette bulunamaz.lst. Kad n n nifasl olmas için.S.1. âdeti 25 gün olmu olur. Aksi taktirde kad n lohusa say lmaz. lk defa lohusa olan kad n n nifas kan 30 gün sonra kesilse. Bahar ' (185) Büyük islam lmihali. Cemal Ö ütjst.474. kad n lohusa say l r. âdeti 20 gün iken 15 günde kan kesilse veya kan 25 gün devam etse. meselâ her zamanki lohusal nda âdeti 40 gün iken.yüklülü ün bir olmas d r. Üçüz olmas halinde de. ikinciye göre de.S. . Akça Y. Çünkü nifasla hay z aras ndaki temizlik müddeti 15 gün olmam t r. Y. (187) Kad n ilmihali. sonra 45 gün tamam olmadan yine kan görse. meselâ. kinci kan özür kan d r.(186) ibn-i Abidin. dü ü ün t rnak. C. Bahar Y. Bilmen Y. H. âdetinin d nda kan görse. C.1 32.(181) bn-i Abidin. Yani. H. Daha önce hay z ve nifas hakk nda mü terek hükümler bölümünde anlat lm t r.C. Fakat. birinciye göre. amil Y. saç gibi uzuvlar ndan baz lar belli olmu sa. ikizli in art .494. Lohusa olan bir kad n n. 40 günü geçmemek art yla. parmak. E er lohusa bir kad n. bu defa 20 gün kan görüp kesilse.1 32. . bunun 40 günü nifast r.S. birinci ile üçüncünün aras alt aydan fazlad r. (19i).1 . (188) Kad n ilmihali. v. her eyde hay z gibidir. (188). Akça Y. (184) Kad n ilmihali.S. kiz do uran.133.S.C.131. camiye giremez.Bilmen. H. çocu un yar s ndan daha fazla k sm n n ç kmas gerekir. Ö. Kabeyi taraf edemez.1. Ö üt. (193). sonra 19 gün temiz kalsa. (187). Dü ük Çocukla lgili Mes'eleler: Çocuk kar nda parçalanm ve ekserisi de ç km bulunsa. (189).

nifas da 40 gün ise çocu u hayz n n ilk gününde dü ürdü ü taktirde 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r. o kadm için lohusal k yoktur. Akça Y. Akça Y. kad n hay zl saymaya imkân varsa. kad n hay zl say l r. Zira bu kad n ya hay zl . çocuk âzas belirli say l r.S. yahut nifasl d r.v v -F-: : gördü ü kan. Sonra hay zdaki yüzde yüz bildi i âdeti kadar namaz n terk eder. Akça Y. Kan üç gün devam etmez de ondan önce tam bir temizlik devresi geçerse. Ank.S.ürürse. (195). Ank. kad n n önceki görmü oldu u kan.1.1 32. (193) Fetevây Hindiyye. Zira ya hay zl d r. 138 E er dü ü ün. amil Y. Ondan sonra âdeti 10 gün hay z. Çünkü nifasl veya temiz olmas ihtimali vard r. Fetevây Hindiyye. dü ü ün yarat l Sezeryan geçiren kad n da lohusad r. Bu k rk günü tamamlamak içindir. uzuvlar ndan hiçbiri belli olmam ve aç a ç k -rham sa. 132.S.S. Sonra 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r. Ank.1. Bu mümkün olmazsa. amil Y. C. hay z kan de ildir.ürürse.132. ist. (192) Fetevây Hindiyye. da aç k (uzuvlar belli) olursa. kad n n kan . E er o kad n hay zl saymak mümkün olursa. yahut nifasl . Sonra y kanarak 20 gün yüzde yüz bilerek namaz k lar. çocu u helada dü ürür de devam üzere kan gelirse bak l r. Ank.1. Çocu u hay z günlerinden sonra dü .C. e er. Meselâ.1 . (191) ibn-i Abidin. Nifasla ilgili geni bilgi "DO UM" bölümündedir. istihaza (özür) kan d r. hayz 10 gün. C.1. dü ükten sonra kan gördü ü (uzuvlar ) belli olmam sa önceki < :. C. C. (196). hay z kan d r. Bir kad n.S. o kad n lohusa say l r. kad n yüz yirmi gün kan görmezde sonra çocu u helada dü. 140. Fakat. Ank. Temizlik devresinin geçmesi iki hay z aras nda fas la (ara) te kil etmek için lâz md r. Ceninin hali yani azas belli mi de il mi. (194).13 3. hem de önceden tam temizlik devresi geçmezse gelen kan istihaza (özür) d r.498. bilinmezse meselâ. 20 gün temizlik devresi olur. dü ükten önce veya sonra kan görür ve dü ü ün yarat l için. (194) Fetevây Hindiyye.1. Akça Y. Azas belli olmayan çocu u dü üren kad ndan gelen kan üç gün devam eder ve ondan önce geçmi hay z ndan sonra tam bir temizlik devresi geçerse hay zd r.C. . temizlik devresi 20 gün. yahut üç gün devam eder de ondan önce tam temizlik devresi geçmezse veyahut hem üç gün devam etmez. ist.1.495. C. Sonra y kanarak 20 gün namaz n üphe ile k lar.S. (190) ibn-i Abidin.S.. o vakitten itibaren temizlik devresindeki âdeti kadar üphe ile namaz n k lar. Akça Y. Kad n n hayz kesilmekle hamilelik günlerinin say s n da bilmezse.(189) Fetevây Hindiyye.

(199). ancak o zaman özür sahibi olur. abdestinin k ymeti kalmaz.). (197). Kabe'yi tavaf eder. sonra kan kesilse. Burundan gelen. (200) Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi? Her namaz için gusletmek büyük bir külfeti beraberinde getirmekte ve ki inin günlük i lerini aksatacak ölçüdedir. . Peygamber (s. ailevi münasebette bulunabilir.503. bu kad n n namaz tamamd r. ö le namaz vaktinde abde st al p namaz n k lsa.(195) bn-i Abidin. Küçük k zdan (9 ya ndan küçükten) gelen kan istihâzad r. orucunu tutar. islâm. (196) ibn-i Abidin. Kur'ân okur. sonra (hay z müddeti bitiminde) y kan ve (kan devam etse de) her namaz için abdest al? Velev ki kan has r n üstüne damlas n" buyurdular.5O4. özürlü hükmü kad nda sabit olmaz. (198). Özürlü Say lman n art : Bir namaz n kâmil vaktine kadar kad nda kan devam edip vaktinin tamam n kaplamad kça. Fa -t ma binti Ebi Hubey 'e hay z günlerinde namazdan uzakla . o hay z olmaz. istihaza kan n n devam etti i kad n. Hamile kad ndan gelen kan istihâzad r. kandan) temiz olarak bir zaman bulunmazsa.ÖZÜR stihaza -özür. Her türlü ibâdetini yapar. Yani adetli kad nda üç günden az ve 10 günden çok.S. nda cinsel organdan akan kokusuz kand r.a. Gusül de gerektirmez.kan : Adet ve Lohusa günleri d gelen kand r. Fakat abdest al p henüz namaza ba lamadan evvel veyahut namaz k larken kan kesiliverirse.1. ist. Özürlü. Ha-nefilerce özürlünün abdestini vaktin ç kmas bozar. 139 ST HAZA. kokusu yoktur.1.C.504. her konuda temizli e gereken önemi vermekle beraber. amil Y. Delili: bn Mâce'nin Süneninde: "Hz. namaz k lacak kadar hadesten (pislikten. Bir kad n n hayz n n bitimi olan 55 ya n geçtikten sonra kan görse.S. tam bir namaz vaktinde daimi surette akan kan gibidir. Yeniden abdest al p namaz n k lmas icabeder. her farz n vakti için abdest al r ve o abdest ile o vakitte farz ve nafileden diledi i namaz k lar.v. ST HAZA LE LG L MESELELER: stihaza kan : nce olup. amil Y. tertemiz kad n gibidir. Yine. lohusa kad nda ise 40 günden çok olarak Kendisinden özür kan gelen bir kad n.C. ist. namaz vakti içinde abdest al p.

cinsel temasta bulunabilir. ist. Daha geni bilgi için " zahl Kad n lmihali Ansiklopedisi" adl eserimize müracaat ediniz. kan akma halinde bile olsa istihâze (özür) kan gören kad nla kocas n n münâsebette bulunmas n n caiz oldu una delildir. (202) Ebu Davud. S.S. (1 98) Gurer ve Dürer.84. temiz kad n hükmündedir. Nifas ve Lohusa konular özetle verilmi tir.8O. Süre dolunca bir defa gusleder ve sonra her namaz için abdest ibadetine devam eder. Uysal Y.C.S. istihâze kan gören kad nda da sözkonusudur.1 . evlili in ne olup olmad evlenmeye kendi kendine yap c kararlar almal d r. Konya. Özür kan sürüp giderken bu arada ayhali ba larsa ve ken-* di ide bunu ay rd edebiliyorsa o zaman namaz b rak r. H. Cumhurun görü ü de budur. 2. Bahar Y. Dürer. Ramazan ise. Abdest almadan önce tenasül organ n iyice y kar ve temiz bir pedle iyice kendini korur. Yani. nsanlar ak l ve mant klar yla hareket ettikleri gibi ayn zamanda duygusald rlar ve n ve ev lili in sorumluluklar n do ru olarak ö renmelidir. st. amil Y. (199) Kadm ilmihali.C.C.1 . 141 (201) Kaynaklar yla Ahkâm Hadisleri. "Bu e bana uygun mudur?" Veya "ben bu e e uygun muyum?" konusu gündeme gelmelidir. B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: 1. Kur'ân okur. < < -H' ' (200) Gurer ve Hanefilerce: Özürlü kad n. hem kad n sa l .Evlili e karar verdikten sonra evlenece i ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. C.Evlili e karar vermeden önce.492. istihâze kan görür ve kocas da onunla ili ki kurard .S. Ancak her namaz için bir abdest al r.34. 140 kolayl da sa lamaktad r. kocan n gücü yetti ince bundan uzak durmas kad n aç s ndan elbetteki daha uygundur. Ancak. Ki i buna göre evlenmeye veya evlenmemeye yahut da daha sonra EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N . st.396. Celal Y ld r m. Bu hadis." (202).(197) ibn-i Abidin.Cemal Ö üt.1. Not: Hay z. Eser Y. ist. stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: "Ümmü Habibe.1 . Hemen bu kan n bir hastal k belirtisi olma ihtimal büyük oldu undan bir an . orucunu tutar. o süre içinde oruç tutamaz ve ailevi münasebette bulunmaz. namaz n k lar. Özürlü kad n. (201). hem aile huzuru için gereklidir. Çünkü ayhali gören kad n n rahats zl önce tedavisine gidilmesi.S. gusletmesine gerek yoktur.493. Eser Y.

en az ndan psikonevrozlar vd. Evlilikte bencillik pekçok olumsuzluklar da beraberinde getirebilir. Akraba evlilikleri. mant k ve duygusall n paralel olmas gereklidir. stresler ve bunlar n derecesine göre ruhsal hastal klar. Evlenecek ki ilere sosyal çevrelerinden gelecek etkiler de hatal olmamal d r. Kad n n ve erke in ideal bir evlilikteki rolleri bu hakk n kendisini olu turur. Hata yap p tedavi yöntemleri aramaktansa hata yapmamay . Tabii bu tüm insanlararas ili kiler içinde asl nda böyledir. 3. Evlili e karar vermeden önce bireylerin ak l-ruh ve heyecan bak m ndan normal olup olmad klar gündeme gelmelidir. görülebilir. tedaviye gerek kalmamas n sa lamak mutlaka daha iyidir. Ak l.Evlili in ba ar yla sürdürülebilmesi için bir di er faktör de e lerin bencil olmamas d r. Netice olarak. Y ap lan bir hatan n düzeltilmesi hem zaman alabilir ve hem de türlü maddî manevî zararlar do urur. Aksi takdirde evlenen ki ilerle birlikte mutlaka onlar n çevrelerinde bulunan yak nlar n n da derece derece mutsuzluklar zaman içerisinde görülebilecektir. faktörler incelenmeli ve evlili in temelleri sadece duygusall kla b rak lmamal . huy-mizaç farkl l klar vd. gayrime ru ili kiler. Zaman zaman fedakârl klar olabilir ama fedakârl özveriyi daima kar taraftan beklemek üphesiz ki en iyi say labilecek evlilikleri bir gün sarsar duruma getirebilir. Gerek normal insana ve gerekse bu yönlerde özürü bulunan bireye durumlar na uygun bilimsel ve terapötik yard mlar n götürülmesi gereklidir. ak l-mant k. rsiyetle geçen hastal klar n evlenecek e lerde ara t r lmas laz md r. Hele arada çocuklar var ise bu tahribat çok daha fazlad r. Vicdan azab . içki. Buna genetik analiz de dahildir. Sevmek 142 hakk n vermektir. Burada hak denildi i zaman e lerin maddî manevî tüm haklar anla lmal d r. bireyin kendini veya ba kalar n suçlamas . Ba ar s z bir evlilik çok yönlerden zarar vericidir.duygular ile de hareket edebilme özelli ine sahiptirler. evlili e karar verdikten sonra evlenece imiz ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. E ler birbirlerini sevdiklerini birbirlerinin haklar na gösterdikleri sayg yla göstermek zorundad rlar. realiteler yönünden de de erlendirilmelidir. evlilik boyunca mutsu zluklar az bedeller de ildir. Burada denge esast r. Sadece hissî bir ba yahut sadece mant kî bir izah yolu tek ba lar na ba ar l evlili i olu turamazlar. Ba nda hata yapmamak pekçok olayda en iyi korunma yöntemidir. E er bu ailenin çocuklar da var ise o takdirde çocuklarda haliyle bu durumdan . Bencillik (egoistlik) kendi ç karlar n daima ön planda tutmak evlilik ya ant s nda bir felaket say labilir.

erke inki ise d merkezli olmas . Evlilikte mutluluk için çekirdek aile modeli normal artlarda tabii ki daha uygun olacakt r. üçüncü nesil olarak adland rd m z aile büyükleri de ayn konutta kalmaktalarsa o zaman evlilik ya ant s nda e ler aras nda sorumluluklar dengeli bir ekilde nas l payla lacakt r. Bu yönde kocas ile ayn durumdad r. Kad n n i hayat na at lmas bunun tipik örne idir. Üstelik burada e itlik de il adalet nas l olacakt r? Böyle bir ailede fizik olarak daha güçlü olan erkekle kad n n e itli inden bahsetmek kad na haks zl kt r. Tüm mesuliyet ve i ler anneye kalm olabilir. 5. aile bir de geni aile tipiyle yani anneanne. kad n n da ev içindeki i lerden sorumlu olmas çok eskiden beri bilinen klasik bir bilgidir. Kad n da burada koca gibi d i lerinde görev alm t r. evlilik hayat ndaki mutlulu un süreklili ini temin edecektir. babaanne vd. ev i lerinin yo unlu u ve cinsel özgürlü ün yeterince olmad ortam evlilikteki mutlulu un devaml l na etki eden faktörlerdir. Yeme in haz rlanmas . Asl nda kavga-k skançl k ortam olmamas halinde. kad n n fiziki. Hele bu çiftin çocuklar varsa.Evlilik ya ant s yla ilgili olarak e ler aras nda sorumluluklar dengeli olarak payla lmal . Kad n n sosyal ve i hayat ev merkezli. Evlilik hayat nda mutlu olabilmek için bu faktörü de önceden bilmek ve gerekli tedbirleri almak daha uygundur. Burada e itlik de il adalet prensibine göre hareket edilmelidir. . Anne de bunlar n içerisinde giderek evlilikte mutlulu u bulamaz olacakt r. yeme in toplanmas . Geni aile ortam ndaki gelin kaynana kavgalar . E ini ve çocuklar n dü ünmeyen bencil bir baba sözgelimi dü ünelim. Ancak bu durum günümüzde baz de i ikliklere u ram t r. Bilindi i gibi özellikle ehir kesiminde kad n da d i lerden sorumlu hale gelmeye ba lam t r. ruhsal yap s ve çocuklar n n annesi ilk ö retmeni olmas nedeni ile d ar da erkeklerle ayn artlarda çal maya zorlanmamas n gerektirmektedir. 4. Konumuz olan e ler aras ndaki sorumluluklar n dengeli ve 143 adil olarak payla lmas .mutfak i leri kad n yurdumuz yap s itibariyle belki i hayat ndan çok yormakta oldu u da bir gerçektir. Oysa hep olageldi i gibi bu han m evine geldi i zaman evde büyük bir ihtimalle kocas ndan daha çok çal acak ve yorulacakt r. artlar müsait ise geni aileden kaç n lmal d r. Sözgelimi ayn i yerinde kar -koca memur olarak çal an evli bir çifti dü ünelim. Erke in ev d ndaki i lerden. Fiziki yap s ve ruhsal yap s na göre kad n n sokakta erkekle ayn artlar alt nda çal mas n evinde de evin han m olmas n istemek ve beklemek adil bir davran de ildir. ideal olan geni ailedir.zarar göreceklerdir.Evlilikte mutluluk için mümkünse.

k r lmay da beraberinde getirir. sevgi ve duygusal ba larla olmal d r. sa l bir haz duyabilmektedir. Taraflardan birisinde bu duygular daha çok olabilir ancak bir di eri de bundan tamamen yoksun olmamal d r.(Özellikle çocuklar ve nine-dedeler aç s ndan). Duygusal ili ki de bu duygular n kar l kl olmas anlam ndad r. nsanlar ak llar yla hareket ettikleri gibi duygular yla da davran rlar. Ona zd rap vermekten. O takdirde sevgi ve duygusal ba yönünden evli çift tek tarafl kalabilir. Burada sevgi ve duygusal ili kinin aç klanmas laz md r. Çünkü sevgi. E lerden birisinin bir di erine daha çok sevgi ve duygusal ba 144 145 içerisinde olmas zaman içerisinde di erini de etkilemeyebilir. aradaki a k ve duygusall denilebilir. Baz lar n n söyledi i gibi sadece "mant kî bir evlilik" yahut "duygusal bir evlilik" de il ikisinin de birlikte oldu u evlilik ba ar için gereklidir. onu dü ünmek. evlili in olu mas nda yoksa veya yet erli de ilse sa l kl bir evlilikten bahis edilemez. hatta sevgi ve duygusal ba aksi bir duruma da dönü ebilir. zaman içerisinde di erini de o düzeye getirebilir. Sevgi. ona zarar vermekten zevk al r görülebilir. a k oldu u bir kimsenin bulunmas halinde daha çok görülebilir. te buna "sevme sanat " denilebilir. onun mutlulu unu. en k sa ve en güzel tan m yla. Bunlar yaparken sonsuz idame ba l ba na sanatt r . 6-Evlilikte mutluluk için e lerin birbirine ba l l . Ancak oda say s n n ve düzeninin cinsel mutlulu u engellemeyecek ekilde olmas na dikkat edilmelidir. a k ile nefret birbirlerine oldukça yak n duygulard r. onunla olmak. iyili ini istemek ve onun için gerekti inde can n bile verebilmektir. n. Sevgi ve duygusal ba . Sevgi ve duygusal ba hep tek yönlü kalabilir. ona kar l ks z hizmet etmek. Bu daha çok evli kimsenin evlenmeden önce sevdi i. olaylardan çabuk etkilenmeyi. Evlenen insanlar n aras nda sevgi ve duygusal ba n olmas önemli bir faktördür. Tek tarafl olmas da evlilikte mutluluk için büyük bir sak ncad r. En güzeli sevgi ve duygusal ili kinin e lerde e it oranda birbirlerine kar olmas d r. Hatta kimi kez görüldü ü gibi seven ve duygusal ba itabariyle yüksek olan kimse bunun yan t n e inden alamay nca adeta ona halk n tabiriyle dü man gibi davranabilir. Seven insan hassas olur ve hassasl k. Sevgiyi devam ettirebilmek. E lerden birisinin bu konuda daha çok sevgi ve duygusal ba içerisinde olmas .

kocan n kar s n n d nda) bireylere tabi olmalar . e lerden birisinin veya ikisinin ailesinin evli çifte gerek ekonomik. Hal böyle olunca haliyle destek verenlerin de o ailede söz hakk do acakt r. Evlilikte mutluluk bu yönde yaralar alacakt r. gerek rehberlik ve gerekse onlar n türlü s k nt lar n çözümlemek eklinde olsun ayn d r. Yap lan ara t rmalarda. Bu da yurdumuz iklimi itibariyle 6. birilerinin kendilerine destek olma ihtiyac n duymalar do ru de ildir. bo anmalarda en önemli etkenlerden birisi de e lerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar olu turmaktad r. Yani 1/3 oran nda bir hürriyet daha kazan r. Bir defa e ler kendi sorunlar n kendilerinin halletmesine f rsat tan nmad için bu yönde ki iliklerinin geli mesi bir bak ma sekteye u rayacakt r. hediye vd. güzel örf ve âdetlerdendir. Bir süre sonra da bu durum e leri rahats z etmeye ba layacakt r. kendi imkanlar n bilme ve kullanma hatta kendi kendine güven gibi türlü konularda e ler yeterli tecrübe ve beceri kazanam yacaklard r. Bu maddeye ili kin en güzel örnek. Karar verebilme. Halk bu rolün güçlü ünü "içgüveysinden halliceyim" ifadesiyle anlatmak istemi tir. Bu zannedildi inden de çoktur. Tabii evlenirken veya daha sonra ailelerin maddî ve manevî olarak yeni yuvaya katk lar çok do ald r. Sosyal benli ini ke feder. ç güveyli inde koca han m n evine gelmi .5 -8. Bir süre sonra art k böyle bir deste e ba ml hale geleceklerdir.5 -4. Halk aras nda sosyolojik anlamda "içgüveyisi" denilen hal de buna benzerdir. han m n evinde geni aile olarak (e inin ailesiyle beraber) ya amaktad r. Çeyiz.5 ya lar nda görülür ve bu dönemde de çocuk (birey) hürriyete kar ikinci at l m n yap ar.7 ya dönemi diye ikinci bir ça vard r. nsan Hayat nda Hürriyete Kavu mak stemiyle Üç Önemli Devre Vard r: a. Bu yurdumuz iklimi itibariyle 2. b.3 ya dönemi diye bir ça bulunmaktad r. . lk nazarda bunun çok iyi bir ey oldu u gibi bir izlenim hat ra gelebilirse de uzun vadede bunun olumsuzlu u ortaya ç kacakt r. Bu dönemi ba ar l geçiren çocuk 1/3 oran nda hürriyetine kavu ur.7-Evlilikte mutluluk için e lerin kendilerinden ba ka (kad n n kocadan ba ka. istisnalar olabilir. durum de erlendirmesi.5 ya lar aras nda görülen dönemdir. Burada madden ve manen demek suretiyle konuya aç kl k getirmek laz md r. Bu ke fi iyi yapabildiyse belirtildi i gibi bu ya a kadar 2/3 hürriyetini kazanm olur. Bu ça da çocuk hürriyete kar birinci at l m n yapar ve benli ini ke fetme çabalar gösterir.

12 ya dönemi ad alt nda üçüncü ve son dönem vard r. Yap lan ara t rmalar ve gözlemler göstermi tir ki e seçiminde ba ta yüz güzelli i olmak üzere vücut güzelli i yani d görünü ü en etkili olanlardand r. Fizikî güzelli in gelip geçici oldu unu ve insan mutlu etmedi ini ifade eden birkaç atasözlerini hat rlatal m: "Yang nl k on günlüktür. Burada amac m z evli çiftin ba kalar na ba ml l n n olumlu sonuç vermedi inin aç klanmas d r.c. Ba ka bir atasözümüz de: " nsan ya dan ve baldan usan r. Bu dönemin sonunda da hürriyetinin 1/ 3'nü daha kazan r ve art k hür. Bu devirde çocuk (birey) cinsel kimli ine adaptasyon sanc lar çeker." Yani d görünüme hayran olup evlenen ona yanan veya a k olan ki i bu atasözümüze göre on günde sadece bununla i in bitmedi ini anlarm . Son durak 26 ya a kadard r. Daha ziyade gençler. Kad nsa kad nl k. baba. kendi imkanlar yla kendini idare edebilen anne. O takdirde evlilikte mutluluk tehlikeye girmi olabilmektedir. Görüldü ü gibi üçüncü buhran döneminden sonra birey hürriyetine psiko-sosyal aç dan kavu mu bulunmaktad r ve art k o bu hürriyet içerisinde çal p kendini gösterecek demektir ki do rusu da budur. erkekse erkeklik psikolojisine uyum güçlükleri ve bunal mlar olur. ö retmen. Aranmal d r. idarecinin yard m olmadan ya yabilir durum al r (almas gerekir). '"' ' 8." Fiziksel görünüm de bir süre sonra evlili kte yeterli olmamaya ba lar. Bu dönemde de ba ta anne baba aile olmak üzere bireyle ilgili sosyal çevre insanlar n n ona gerekli görevlerini yapmas laz md r. E er bu ça da ba kalar na ba ml olursa bu madden de olabilir manen de. Bu da yurdumuzda 10. Ancak fiziksel görünüm e ler üzerinde ilk hareket noktalar ndan oldu u bir gerçektir. Bu k sa aç klamalar bunun için verilmi tir. Burada evlenecek kimselerin ya lar da fiziksel görünüme verdikleri de ere göre farkl l klar gösterebilmektedir.E Seçerken Fiziksel Güzellik Yan nda Ruh Güzelli i (E itimi) De Dü ünülmeli. Ba ka bir atasözümüz de: .5 -18 ya lar aras nda görülür. Kad n erkekte erk ek kad nda ilk nazarda d görünü e ehemmiyet vermektedir. ortalama 35 ya a kadar diyebiliriz 146 d görünüme daha bariz bir ekilde öncelik tan rken ya ilerledikçe bu özelli in ikinci hatta daha sonraki dü üncelerde kald duymakta ve arad görülmektedir. Her evlilik için böyle dü ünmek mümkün de ildir. E seçiminde sadece fizikî güzelli e yahut d görünüme önem verenler sonunda pi manl k mutlulu u bulamamaktad rlar.

O da ordunun gerisinde bulunuyordu: )J *! h n n) delillerindendir.a. Cabir b. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur. Böyle olmas Allah' n arzusudur. 5. huyu güzelden usan lmaz.a. 147 Evlilikte Cinsel Hayat. 3. Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1." "Güzele k rk günde doyulur. evli çiftlerin en çok arad klar . 2-Topluluk içinde birliktelikte uyum. bu mutlulu a aç lan kap d r. Cinsel ve ruhsal uyum. iki ayr ki ili in birbirini bü -tünlemesiyle gerçekle ir. Abdillah (r.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum.E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum.nsan insana ili ki kurmada uyum. evlilik içi cinsel hayat n tatmin edici olabilmesi için özen gösterilmesine de te vik etmi tir.v. 6.Sosyal ve kültürel davran larda uyum. kendilerinde sükûnete erip tatmin bulaca n z e ler yaratmas ve aran za meveddet ve rahmet koymas O'nun (varl dü ünen toplum için nice ibretler vard r. güzellik ekme e sürülmez.) ile askerî bir seferde idik.Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük. Konfiçyüs Sevgili peygamberimiz de bu konuda evlenecek gençleri uyarm ve evlenecek kad nda aranan özellikleri sayd ktan sonra sen dindar olan seç buyurmakla ruh güzelli ine daha fazla önem verilmesini tavsiye etmi tir." (203) Allah' n Resûlü'nün üslûbu da Kur'ânî üslûbun benzeridir. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz". Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Ed ici Olmal d r. Ben su ta yan bfr devenin üzerinde idim. 4. insanlar evlenmeye yöneltirken.) anlat yor: Resûlüllah (s. Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir." Bu atasözünde güzelli in ekme e kat k olm yaca beyan edilmektedir. Hayat dini olan islâm. Bu kitap. sayg ve güven duymada uyum.Sevgi. "Yüzü güzelden usan l r. "Size kendi cinsinizden. 7."Yüzü güzel olaca na huyu güzel olsun. Netice: Mutlu bir evlilik. üphesiz ki bunda .

d. dedim. bütün canl lar . Allah' n emri. S.Evet. e lerin. . ' (203) Rum Sûresi Ayet 21: ^ g -Somurtkanl k. . Nikâh. All ah' n varl k aleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvas n n huzurunu sa lamak için koymu oldu u sünnetlerden biridir. Diyebiliriz ki bu kanun sadece insanlara has bir sünnet de il. bârike mi.a. Sönmez Y. cinsel ihtiyaçlar giderip tatmine ermek oldu una göre.u f-Kabal k ve merhametsizlik. bitkileri de içine alan geni kapsaml d r. Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar: a-Tembellik. C. (204) Evlilikte ana gayelerden biri. Cinsel yakla may helal k lmak için kad n ile erkek aras nda yap lan akittir. Nikâh n Sünneti: . Peygamberin sünnetidir.Bakire alsayd n ya! Birbirinizi güldürür. cinsel temas n bu gayeyi gerçekle tirecek ölçüler içinde yap lmas lâz md r. Allah' n emrine göre birinin di erinden helallik üzere yararlanmas . Ahmed Davudo lu.______ * I -Dul mu ald n.Resûlüllah (s.Kerim'de (51/49): "Dü ünüp ibret alas n z diye her ey çift yarat lm t r. Bu konu "Orgazm" konusunda daha geni çe anlat lacakt r.) bana: .7. nefsani arzusunu yat t rmas . o seninle sen onunla oyna rd n z! buyurdular. .Kötü al kanl k. ist.natç l k. e-Cimrilik ve savurganl k. Nikâh.41 148 N KAH AKD VE HÜKÜMLER Nikâh. te slâm. salih nesil yeti tirmesi ve aile çat s n kurarak çocuklar n terbiyesi üzerinde kar l kl olarak yard mla may sa lamak demektir. dedim. gere i ile de görevli k lm t r. yuva kurmak. buyurdu.v. di er bir deyimle evlenmek. cinsel mutlulu u hedef gösterdi i için bedenî ve ruhî tatmine götürecek ölçüleri koymu .'V . Kur'an.Baban öldükten sonra evlendin mi? diye sordu. Hz. c-Bencillik.Dul ald m. . (204) Müslim tercümesi. Nikâh Akdi'nden maksat." buyrulmu tur. b.

cab bir mecliste kabul ba ka bir mecliste olursa nikâh sahih olmaz. 4. 6. ergen 149 ve müslüman olmas laz md r. 7. ki ahitsiz hiç bir nikâh sahih de ildir. Kabulden maksat: Erke in icab na kar l k kad n n: "Kendimi sana e olarak verdim" demesidir. 5. dul olsun ergen olan kad n n r zas n n al nmas da nikâh n artlar ndand r. Veya kad n n yukar daki icab na kar l k erke in "ben de seni kendime e olarak kabul ettim" demesidir. 1. Meselâ: Erke in kad na "seni e olarak ald m" veya kad n n erke e "kendimi sana e olarak verdim" demesidir. N KÂHIN ARTLARI: Nikâh n bir tak m artlar vard r.ahitlerin de icab ve kabul sözlerini i itmeleri artt r. . 3. Nikâh îcab ve kabulden ibarettir. 2. Cinsel ili kiye a r ihtiyaç duyuldu u durumlarda vacibtir. Sadece iki kad n n ahitli i kafi de ildir.Evlenecek kad n ile erke in icab ve kabul ile ilgili sözlerinin ayn mecliste söylenmesi ve i itilmesi artt r.Bakire olsun.Normal hallerde. Meselâ: Erke in kad na hitaben: "Seni kendime e kabul ettim" der. ehvetin günaha sürüklemedi i durumlarda. Yap lan akidde bu artlar n gerçekle mesi gerekir. Erkekle kad n aras nda bu icab ve kabul meydana gelirse nikâh gerçekle mi olur. bali ve nikâh akdi hususunda hür olmas gerekir. afiilerce: Baba ve dede bakire k z ergen de olsa evlendirebilir. ahitler: Hür. ya iki erkek. evlenmek müekked sünnettir. Yani erkek ve bilhassa kad n n geçmi zaman "kabul ettim" sözünü kullanmas artt r. ak ll .Kabul icaba ayk r bulunmamal d r. Allah ve Peygamber ahidimiz olsun diyerek gizli nikâh sahih de ildir. kad n da bir süre dü ündükten sonra "kabul ederim" diye geni veya gelecek zamana ait bir fiil kullan rsa nikâh sahih olmaz.ahitlerin haz r bulunmas laz md r.Nikâh akdini yapan erkek ve kad n n veya vekillerinin birbirinin icab ve kabul anlam ndaki sözlerini i itmeleri gerekir. Hanefilerce: Ergen k z n velisi onu evlendirmeye zorlayamaz. 9. 8.Nikâh k y lan n âkil. cabdan maksat: Nikâh akdini meydana getirmek için ilk söylenen sözdür.Kendisi haz r olm yan ve nikâh k y lan kad n n ve erke in ismi an l nca ahitler onlar rahatl kla tan mal d rlar. yani mali kudretinin yerinde oldu u.Nikâh k y lanlar n dünyada mevcut ve nikâhlanmalar n n helal olmas laz md r. ahitler. ya da bir erkek iki kad n olmas laz md r.

150 (a.) peygamberli ini inkâr eden kimsedir. Aç kça k z n ve o lan n ismi belirtilmelidir.nin) yiyece i size helaldir. hr stiyan vb. ister Ehl-i Kitab olsun isterse mü rik olsun. üphesiz ki erke in kendi e i üzerindeki velayet hakk apaç kt r. çocuklar na sahih olan slâm inanc n vermeye. inanm bir köle putperest bir ki iden kesinlikle daha iyidir. c) Zira genelde çocuklar babalar n n dinine tabidir.Müslüman k zla evlenecek olan ki inin müslüman olmas : Müslüman olmayan bir erke in. Müslüman olmayan erkek. slâm dinini ve Hz. 12. Bakara:221. mektubun okunmas yla icab ve kabul ayn mecliste olmu olur. Be enseniz bile.Kad n n semavi bir dine inanmas : Müslüman bir erke in. _____b) Çünkü müslüman olmayan. d) Kad n.s. müslüman olmayan ehl-i kitap (206) bir kad nla. Aile sorumlulu unun erkekte olmas ve kad n n kocaya itaati sebebiyle. kad n . yarat l itibariyle ta d duygu ve hisler do rultusunda mü slüman olmayan kocas na uyarak rahatl kla onun dinini benimseyebilir. dinini b rakmaya ve kendi dinine girmeye bile zorlayabilir. Bu nedenle müslüman anne." (205).Erke in mektupla yazd icab teklifini kad n iki ahit huzurunda okuduktan sonra "kabul ettim" derse. dinini tan mayan ve ona sayg göstermeyen bir kocan n evinde dinî hürriyetini ya amas mümkün de ildir. Mümin kad nlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kad nlar da. Muhammed'in (205) Kur'an. a a daki sebeplerden dolay caiz . u ayet-i kerimenin hükmü gere ince evlenmesi caizdir: "Bugün size temiz ve iyi eyler helal k l nm t r. müslüman bir kad nla evlenmesi de ildir: a) slâm'a göre kafirin müslüman üzerinde velayet sahibi olmas haramd r. Bilhassa koca ona bask kullanarak sopa ile tehdit ediyor veya vaadlerle te vikte bulunuyorsa bu i daha da kolay olur. 11. nikâh sahih olur. iki k z olan bir kimse k z n ismini belirtmeden k z n verirse nikâh sahih olmaz. Yani. onlar üstün bir terbiye ile terbiye etmeye ve bunu sa lamaya imkan ve f rsat bulamayabilir. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi.Kerim. sizin yiyece iniz de onlara helaldir.10. Müslüman kad n n ise.Evlenecek olan kad n ve erke in bilinmesi artt r. Hak Teala öyle buyuruyor: " man etmedikçe putperest erkekleri (k zlar n zla) evlendirmeyin. 13.

15. Nesai. Geçici nikâh caiz de ildir. ibn Mace. henüz iddeti bitmemi bir kad nla veya üç talâkla bo ad han m yla evlenmesi gibi."(209) Müslim. 151 karde i. Buhari ve Müslim'in bu konuda rivayet ettikleri hadis öyledir: "Muteber olan süt emme ancak iki y l içinde oland r. . Süt emme yoluyla meydana gelen haraml k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir. Cumhura göre ise doyurucu olan bir emzirmedir. Çünkü çocuklar kanun. gibi. neseb ve akrabal k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir. zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Maide:5 (208)Kendilerine süt emme hükmü sabit olan çocuklar. Bu meselede en ihtiyatl olan Hanefi alimlerinin söyledi i ekildir. o lunun han m veya han m n n anas (kaynanas ) ile evlenmesinin haraml gibi.Nikâh n daimîlik esas na dayal olmas : Nikâh n temel artlar ndan biri de daimilik ve süreklilik esas na dayal olmas d r. namuslu olmak. gibi.v)'in bu konudaki genel hadisi öyledir: "Akrabal ktan ötürü haram o lan eyler süt emme ile de haram olur. Ebu Davud. (208) Süt k z (206) "Ehli Kitap"tan maksat yahudi ve hnsliyan (207) Kur'an.a. örf ve islam hukuku nazar nda babalar n n dinine tabidirler. Geçici nikâh udur. Mesela: Bir ki inin iki ahidin ehadetiyle on günlük bir süre için evlenmesi. süt erkek karde inin k z veya süt k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Peygamber (s. baba han m n n ba ka kocadan olan k z . kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir: Baban n zevcesi.Evlendi i Kad n n Ona Helal Olmas : Evlenen kimsenin. "Haraml k ifade eden miktara gelince: Hanefi alimleri yan nda bir damla veya daha fazla olan emmedir. 14. Geçici bir haraml kla kendisine haram olan bir kad nla da evlenmesi caiz de ildir.mehirlerini vermeniz art yla. Mesela: Nikâh nda olan zevcesinin k z karde i ile. Erkek karde inin k z veya k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Evlilik yoluyla meydana gelen akrabal ktan dolay . iki ya ndan büyük olanlar için süt emmelerinden dolay haraml k meydana gelmez. Tirmizi." (207) Müslüman babadan ve kitabî anadan meydana gelen çocuklar müslüman kabul edilir ve onlar babalar na tabidirler. iki veya daha küçük ya ta olan çocuklard r.Kerim.

Peygamberin hayat ndan bir örnek: nikâha benzemektedir." (211) slâm. Peygamber (s. bakire k z n ise izni (r zas ) al n r. Daha önce evlenmemi bakire k z n evlilik hakk nda r zas al n rken. ondört as rdan beri bu alanda kad n n görü üne sayg gösterilmesi gerekti ini ve onun. evlenmeyi kabul etti ine dair bir tak m alametlerle birlikte sükûtu^ yani konu mamas itibara al n r. Ancak daha sonra Resûlullah üzerinde ittifak etmi lerdir.a) da. Böylece aile hayatlar nda mutluluk hüküm sürdü.v): "Art k Muta k yamete kadar haram k l nm t r" sözünü duyduktan sonra Muta hakk ndaki mübahhk görü ünden dönerek onun haram oldu una hükmetti i sahih rivayetler aras nda zikredilmektedir.Zevcenin r zas : Nikâh n temel artlar ndan biri de zevce olacak kad n n o evlili e r za göstermesidir. Çünkü genelde bakire k zda utanma ve haya duygusu hakimdir.v) Hayber ve Evtas Gazveleri'nde bir müddet mubah k ld art k k yamete kadar haram k l nd Resûiullah' n (s.Günümüzde "Muta Nikâh " olarak bilinen ve Peygamber Efen-dimiz'in (s.a. (s.a. onun evlilik hakk nda r zas al n rken mutlaka sesli olarak söylemesi gerekir.a. mutluluk ya da mutsuzlu unun dayal bulundu u akdin geçerlili i için temel te kil eden görü ünü hür bir ekilde ifade etmesi gerekti ini savunmaktad r. 1 6. Bunun üzerine "genç k z: te imdi hakk mdaki karar kabullendim. Ya Resûlellah! Onun 152 izni nas l olur? dediler. aralar nda bar ve iyi geçim bayraklar dalgaland .a. Ravi der ki.v) yetkiyi k za b rakt . bni Abbas (r. ayet kad n evlili e r za göstermezse nikâh akdi sahih de ildir. Daha önce evlenmi dul kad na gelince. gelece ini çizen.a. Efendimiz: Onun izni sükût etmesidir" buyurdu. (210) Di er bir hadiste de öyle buyurulmu tur: "Genç bir k z Peygamber Efendimize gelerek öyle dedi: Babam kendi ayb n kapatmak için beni karde i o lu ile evlendirdi.v) Muta Nikâh 'n ebedî olarak haram k ld ve Sahabe-i Kiram da onun nesh edildi ini ve . bu konuda yetkinin babalarda olmad n bilmelerini istedim.v)'in bu konudaki hadisi öyledir: "Dul kad n. Evlilikte e seçiminde slam n kad na verdi i seçme özgürlü üne dair Hz. Peygamberimiz ve sahabileri bu insanî yüce prensib üzere hareket ettiler. Peygamber (s. evlendirilirken emreder (emir vermedikçe nikâh k y lamaz). ancak ben kad nlar n. Böylece dinî ve dünyevî görevlerini en güzel ekilde yerine getirebildiler.

Kitabu'n -Nikâh. li. l-lll. ben Buyurdu ki: Sözkonusu etti in k skançl de ya land m. II. 102-103. Kitabu'n-Nikâh. Sünen. seni be enmemem diye bir durum sözkonusu olamaz. Rasûlüllah' (s. dedim. Mansur. "innâ lil-lah ve innâ ileyhi raciûn" dedikten sonra: "Allah' m. Buyurdu ki: Bir müslümana musibet isabet eder de müslüman.) geldi ve içeri girmek (210) Buhârî.a. Böylece Rasûlüllah (s. Oturdu ve bana evlenme teklifinde bulundu.) bana verdi. XIV. III. müslüman silahl kuvvetlerinin ba komutan idi.v. IX. Dârekutnî. 134. 1035. n görd ük. Kitabu'nNikâh.v . Ayr ca ya land m ve çoluk-çocu um da çok! n Allah senden giderecek. Kitabu'n-Nikâh. Nesaî. ddetim doldu unda.) onunla evlendi. onun yerine daha hay rl s n ver" diye dua ettim. Dârimî. art k onlar benim de ailemdir. Benû Müstalik gazvesinden sonra Cü-veyriye bint el-Hâris'le ve Hayber gazvesinden sonra Safiyye bint Huyey ile evliliklerinde de onun kad n n duygular na nas l sayg gösterdi ini ve e ini seçme konusunda onu nas l tamamen serbest b rakt Oysa o zaman o. Said b. 238 (211) Nesai. Ebu Seleme vefat etti inde "innâ lillah ve innâ ileyhi râciûn" dedikten sonra: Allah' m ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver.a. Deri dabaklamakla me gul idim. Kitabu'n -Nikâh. ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver. Ümmü Seleme diyor ki: Ebu Seleme'nin nakletti i bu duay ezberledim.a. Rasûlüllah (s. XII. 153 için izin istedi. Tir-mizî. Ebû Davud.a. XIII. ibn Mace. Ya l olu una gelince.v. mutlaka Allah ona bunu verir. Ümmü Seleme diyor ki: Allah. 311. Sözünü bitirdikten sonra dedim ki: Ya Rasûlallah. 157. diyor ki: Bir gün Ebu Seleme Rasûiüllah' n (s.a. ibnu Mâce. Ancak ben çok k skanç bir kad n m.v. Sünen.Müsned. II.). 139. Allah' n azab n hakkedece im bir davran m görürsün. Sonra kendi kendime: Ebu Seleme'den daha hay rl s n nerede bulaca m. Kitabu'n -Nikâh. 187. ellerimi y kad m ve girmesine izin verdim. gerçekten Ebu Seleme'den daha hay rl s n .) evlilik teklifini kabul ettim. 415. Oturmas için deri yüzlü ve içi lif dolu bir yast k yere koydum. *** Rasûiüllah' n (s. Kitabu'n-Nikâh. Müslim. korkar m ki. 138.v. II.v. . I.Ümmü Seleme'nin kendisi bu hususu anlat yor. onun yerine daha hay rl s n ver" diye du a ederse. Ümmü Seleme diyor ki: O zaman Rasûiüllah' n (s.) bir söz duydum ve buna çok sevindim.) yan ndan geldi ve öyle dedi: Rasûlüllah'dan (s.a.v.a. 601603. L 78. Ailenin çoklu u meselesine gelince. Ebû Hüreyre hadisinin hasen -sahih oldu unu söylemektedir. Tirmizî.

Galip bir komutan oldu u halde. dedi. yani yine de yap lan akid sahihtir. seçece i erkek bir tak m sak ncal sonuçlar do urabilir.Velî'nin r zas : Re ide (iyi ile kötüyü ay rabilen ergen) olan ve olmayan. dedi. n . Bu durumda olan kad n nas l kendi mal nda tasarrufa yetkili ise. bakire ve dul olan kad n n nikâh konusu müctehidler aras nda farkl görü ve hükümlere neden olmu tur. bu durumda kad n n nikâh caiz de ildir. dedi. Safiyye: Allah ve Rasûlü'nü tercih ederim. Çünkü bu durumda kad n kendi hakk olan bir hususta tasarrufta bulunmu oluyor ki. dilerse onu azad edecek ve akrabalar na geri dönecek. kad na nas l bask yapmad seçmekte hür b rakt aç k kad na anlatt 1 7. Cüveyriye: O da ne ya Rasûlallah. Çünkü o y a taki bir k z n evlenme hususunda verece i karar. Ancak kad n kendisine denk olmayan biriyle evlenirse velisinin itiraz hakk do ar ve bu sebeple kad ya ba vurabilir. velisiz nikâh akdinin sahih olup olmad muvafakati yeterlidir. Mal nda tasarrufa yetkisi olmayan kad n kendini nikâh akdiyle evlendirmeye de yetkili de ildir. kad n hür. Re ide olmayan k zlar ise nikâh konusunda serbest b rakmam ve mutlaka velilerinin muvafakatini art ko mu tur. Buyurdu ki: Âzâd olman için gerekli paray ben verece im ve seninle evlenece im. Kad nikâh fes-hetse bile kad n bo anm say lmaz. nikâh hususunda da yetkili kabul edilir. Dul olan kad n n ise bu hususta velisinin muvafakat na gerek yoktur. dilerse slâm' kabul edecek ve kendisiyle evlenecek. âkile ve bali ad r. Cüveyriye: Olur. onu diledi i alternatifi n gördük. Çünkü kendisine denk biriyle evlenmemi ve velisi de buna itiraz etmi tir. velisinin muvafakati al nmadan yap lan nikâh akdi geçersizdir. Kendisinin arzu etti inin aksine seçim yapabilece ini aç k de i mektedir. mükellef. a) Hanefîlere göre: Hür mükellef ergen kad n n nikâh velisiz sahih ve geçerlidir. Safiyye'yi de. Böylece islam f kh kad na gereken yerde hürriyet vermi ve onun ki ili ine itibar edilmesine kap açm t r. konusuna ba l d r ve imamlara göre n gördük. üphesiz re ide olmayan k z velisinin izni olmadan evlenemez. serbest b rakt . el-Hasan' n imamdan yapt rivayete göre. ki isel . Re ide olan k zlar n nikâhlanmas As m Uvsal 154 hakk nda ise. sterse kad n n velisinin izni olmaks z n ve onun haz r bulunmad bir zamanda nikâh akdi yap lm olsun farketmez.Âzâd edilmek için gerekli maddî yard m almak üzere kendisine gelen Cüveyriye'ye: Bundan daha hay rl s na var m s n? buyurdu.

ilk s naca yer. Celal Y ld r m. (21 2) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. Onun için aile ile irtibat kopar lmamal d r. % 50 k zda % 50 velisinde olmal d r. me ru hiç bir sebep göstermeksizin. k z evlendirmeme konusunda öne sürdü ü gerekçeleri yerinde bulmazsa ona. Aile den kopulmamal d r. (212). velisi olmayan n velisidir. reddetmi say l r.evlendiremez. olmas n.1993 Evlilik ve Cinse! Havat 155 Dul kad n ancak onun velisi iznini almak suretiyle ev -lendirebilir. nikâh geçerli olur. b) afiîlere göre: Kad n kendi kendini -velisinden izin alm olsun. re ide olmayan k z n velisinin. onun hukukunu yerine getirmeyen veya Allah' n dinini tan mayan bir fas kla evlenm ek isteyebilir. evlili e muvafakati ve r zas olmadan nikâh akdinin yap lmas sahih olmaz. Aksi halde yap lan nikâh akdi geçersiz olup kabul olunmaz. Her ne kadar re ide k z. ayet müslüman hakim. velisi bulundu u k z evlendirmekten yüz çevirir bunda da srar ve inat ederse." (214) ayet veli." (213) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Velisiz nikâh olmaz. Bu konuda Efendimiz'in (s. Baba. velinin. leride olumsuz bir durumla kar la sa. Sesli a larsa. o da susup cevap vermez veya güler ve sessiz bir ekilde a larsa olumlu cevap vermi kabul edilir. Bu sebeple hanefiler. Resûlullah (s. Ayn zamanda ba ka bir kad n da vekaleten evlendiremez. K z n velisi kendisinden izin almaks z n onu birine nikâh eder ve sonra bu haber k za ula nca olumlu cevap verirse. bu durumda k z durumunu hakime götürebilir. bat ld r. k z evlendirmesini emreder.Veli nikâh hususunda bali a olan k z icbar edemez. Çünkü re ide olmayan k z. Konya. Velî: Soy itibariyle baba taraf ndan k za en yak n olan akrabad r. Hatta Ebu Yusuf'a göre haberi al nca susup cevap vermemesi red say l r." (215) .25. dede. re ide olmayan k z n velisinin r zas n art k lm t r. k z isteyen kimseye nikâhlar ve onun itiraz na da bakmaz.5.a. bat ld r.S.v) hadis-i erifi öyledir: "Anla mazl k ve ihtilaf ç kmas halinde sultan. Sonuç olarak evlili e kararda yetki. yine ailesidir. C. Ancak veli evlendirmek için bakire k z n iznini ister.a. erkek karde ve amca gibi. kendisine denk olmayan.v) öyle buyurmu tur: "Velisinin izni olmadan evlendirilen bir kad n n nikâh bat ld r. E er iddias nda srar ederse bu durumda hakim. evlilik konusunda karar vermede yetkili ise de ailesinden habersiz nikahlanmas n n mahzurlar faydas ndan çoktur. Hanefi mezhebine gör.

Ancak ister öyle. (214) Tirmizi.ki erkek ahit. art de ildir. ibn Mace.Velî (ergen olmayan erkek çocuk.Nikah Akdinde ehâdet: Nikâh. art olan yap lan akdin ilan d r. ibn Mace. Ebu Davud. nikâh:1 5. iki de kad n olmas söz konusudur ki bu müctehidler aras nda ihtilaf konusudur. Çünkü nikâh n zinadan fark ancak ilan ile gerçekle ir. zinaya kaymay önlemek için iki ahidin huzuruyla gerçekle ir. ki ahidin akil. Bu husustaki genel kaide öyledir: Kendini evlendirme e yetkili olan her ki i nikâh akdinde ahit olmaya da uygun ve ehildir. amca ve benzeri yak nlar). O bak mdan ahitlerin huzurunda yap l p ilan edilmeyen bir nikâh akdi ona göre caizse de yeterli de ildir. Aksi halde akid sahih olmaz. 2. Ahmet b. 6/47. bali ve hür olmas da artt r. mam Malik'e göre. ki erkek ahit olmad takdirde bir erkekle iki kad n n ahitlik yapmas yeterlidir. Ebu Davud. yani bunlar n haz r olmas yla nikâh akdi geçerli k l nmaz. Hanbel. ahitlerin ikisinin de erkek olmas veya birinin erkek. O bak mdan çocuklar n veya akli dengesi bozuk olanlar n veya kölelerin huzuruyla nikâh akdi yap lamaz. gizli anla malar . (215) Ahmet b. Ebu Davud. O bak mdan gayr-i müslimin ve sa r n ahitli i muteber ve caiz de ildir.66. metres edinmeyi. b) afiîlere göre: Nikâh n be rüknü vard r: 1. 156 a) Hanefîlere göre: Nikâh akdinin caiz olabilmesi için ahitlerin haz r bulunmas artt r. Hanbel..Zevce (evlenmek üzere bulunan kad n). I . ister böyle olsun nikâh akdinde mutlaka ahit lüzumludur ve artt r. nikâh: 1 5. ki ahidin adil olmas müstehabd r. dede. Tirmizi. aile yuvas n kurmaya yönelik bir akiddir ki. Ayn zamanda ahitlerin müslüman olmas ve nikâh akdinde icap ve kabul sözlerini duymalar da artt r. ergen olan ve olmayan bakire k z çocuk üzerinde velayet hakk bulunan baba. . 5. O bak mdan bu bapta fas k n da ehadeti geçerlidir. karde . nikâhrl 6. Aksi halde yap lan akid sahih ve caiz olmaz. 3.cab ve kabule delalet eden s yga (kip).. 4.Zevç (evlenmek üzere bulunan erkek). ahitlerin bulunmas art de ildir. (21 3) Tirmizi..

Adil olmalar yeterlidir. Ama ba ta dindarl k olmak üzere fizik yap y ve ya ön planda de erlendirmelidir. slâm. Bu iki kavramla. Çiftlerin daha iyi uyum sa layabilmeleri.Evlilikte kad n ve erkek aras nda denklik: islam hukukunda nikâh bölümünde "kefaet" ve "küfv" diye iki kavrama yer verilmi tir. evlenecek olan iki e in dinde. hukukunun gözetlenmesi. (216) Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) 18.. kad n n hakir görülmemesi.5. velî. Konya. k z n velisi onu. kültür ve sanatta. yetkisini velîye verirse. Aynen bunun gibi. fakat k z bu evlili e itiraz etti. kendisine denk olmayan birisi ile evlenmi . huzurlu. slâmiyet. makamda ve malda biribirine müsavi olmalar d r. öyle ki: "Kefaet: Beraberlik.d.1993 157 demektir. fizik yap s na ve ya na bakmal d r. benzeri. O bak mdan slam hukukçular buna ayr bir bap ay r p gereken a rl vermi lerdir. Çünkü onun için tek erkek kocas d r. naziri. Diyelim ki. soyda. kad n ve erkek aras nda ülfet ve sevginin olu mas na yard mc olmay hedeflemi tir. O bak mdan nikâh akdinde gayri müslimin ve kölenin ahitli i de geçerli say l r. evlili in devam n sa lama art ndan saymaktad r. evlenecek olan çiftler aras nda baz yönlerden e itlik. aile ba n n sa lamla t r lmas . kendi dengi olmayan birisi ile evlendirdi. iki e aras ndaki denkli i evlili in s hhat art ndan de il. ancak velisi taraf ndan bu evlili e itiraz edilmi ise. Celal Y ld r m. C. Bu ikisi de ayn kökten olup birbirine yak n anlama delalet etmektedir. ayet kad n ve velisi bu arttan vazgeçerlerse nikâh akdi normal olarak devam eder.29 v. e itlik. bu halde de nikâh akdi bozulmu say l r.ahitlerin ikisinin de erkek olmas artt r. maddî durumuna. E er ergin k z. Küfv ise: Misli. talibin inanc na.S. Denklikten kas t. benzerlik gözetme e yönelik bir tavsiye söz konusudur. ahlâk na. . m uhtemel olan aile problemlerinin azalt lmas . güvenli bir aile yuvas kurabilmeleri ve hayatlar n beraber sürdürebilmeleri için daha çok dindarl k ve güzel ahlak aç s ndan aralar nda benzerlik ve e itli in bulunmas oldukça lüzumludur. Çünkü evlilik için cinsel hayat n beklenen sonuca ul a t r c olabilmesi için fizik ve ya uyumuna ihtiyaç vard r. Bu durumda evlenme akti bozulmu say l r. evlilik müessesesiyle e ler aras ndaki denkli i göz önünde bulundurmu . ayet bir k z kendi ba na. Ancak müslüman ve hür olmalar art de ildir. müsavisi ve manendesi demektir. denklik (216) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. Bu durum özellikle kad n aç s ndan önemlidir.

a.v. küçük k z çocu un evlendirilmesini bu evlili in sak ncalar n giderecek üç artla onaylamaktad r.a. Gidilmesi halinde ceza uygulan r. bulû ça na erdi i zaman istemezse k z taraf ndan tek tarafl olarak feshedilebilir. Çünkü ye.v. Çok istisnaî baz durumlar bir tarafa. o da babas ndan rivayet etmi tir: "Genç bir k z Resulüllah (s.Abdullah b. nikâh akdini geçerli kabul ediyorum. Ölüme bile sebebiyet verebilecek geli meler olabilir.v. slâm Aile Hukuku. velî. Onlar n d yetkisi yoktur.ti kin olmayan k z çocu unun ne kendisi evlenmek ister ne de kendisiyle evlenilmek istenir." (217). erke in kad na baz hususlarda denk ve e it olmas d r. Evlenecek kimseler birbirine a a daki hususlarda denk olursa evlendikten sonra aralar nda uyum daha kolay sa lan r. ndaki velîlerin evlendirme n bilmek istiyorum. hiç bir k z velîsi de böyle bir evlili e raz olmaz. Zifafa sokulmas haramd r. Çü nkü bu gibi evliliklerin ba l ca iki büyük sak ncas vard r.) Efendimiz'e gelerek öyle dedi: "Do rusu babam beni karde inin o luyla -onun a a l n benimle giderip kald rmak için.a. bilgili ve mazbut (zevkperestlikten ve tamahkârl kdan uzak) olmas art yla ancak babas veya dedesi ev-lendirebilir.Hukuken yap lan bu akid. Gelince de Resulüllah (s. a. b. Bureyde'den. slâm bilginlerinin baz lar na göre.) durumu k za b rakt (yap lan nikâh akdini tasvip edip etmedi ini onun iradesine b rakt ). ancak .evlendirdi. baba veya dede olur da mehr -i misille ve dengiyle evlendirirse bulû döneminde fesih hakk yoktur. Hiç bir ekilde bu yola gidilemez. B) Küçükken meselenin önemini kavrayamayan k z çocu u bulû a (ergenli e) erdi i zaman derin bir pi manl k duyabilir. K zca z öyle cevap verdi: "Ben ahsen babam n yapt 158 ben kad nlar için bu hususta bir yetki olup olmad Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: Ergenlik ça na ula mam bir k z çocu unun evlendirilmesi pek ender olarak ortaya ç kabilecek bir husustur üphesiz. A) K z çocu u cinsel illi kiye dayanamaz. (218) Hanefîlere göre kefaet.) o k z n babas na haber gönderip onu ça rd ." Bunun üzerine Resulüllah (s.K z çocu unu.K z çocu u ancak hukukî akid olarak evlendirilebilir. ak ll . c.

milleti ad na casusluk yapmak için evlenmi olmas n. Hukuku slamiye Kamusu.Sanat ve kazançta: Sosyal ya ant ve kültür bak m ndan e ler aras nda benzerlik ve yak nl k olursa aralar nda anla ma ve kayna ma daha kolay olur.. Bunun tersi olabilir. gayri müs-lim bir kad nla evlenebilir. k zlar n neyin nesi oldu u bi linmeyen birine vermemelidir. 2slam'a mensubiyette: Sosyete çevrelerinde oldu u gibi. Üstelik bu hâl neslin bozulmas na da sebep olur. dinimizin emretti i gibi giyinen muhafazakâr aileden bir genç. kalkar da haram helâl tan madan ç lg nca ya ayan. durum daha da çekilmez olur. 6. Gençlerimiz evlenirken gençli in verdi i heyecana kap lmadan. Hele kad n dinine ba l olur da kocas inançs z olursa. Mutlu da olurlar. milletimizce de kabul etmeyen bir yabanc ile evlenmesi dinî yönden asla caiz olmad (218) r. sosyeteden çok hareketli ve h zl ya ayan bir gençle evlenirse iki genç nas l anla abilir ve birbirine nas l ayak uydurabilirler? Ahlaks zl a ve sap kl a medeniyet ad n veren medeniyetsiz toplumlara özenen aileler bizde de ço almaktad r. Yani bir müslüman erkek.Hür olmakl kta: 5. Ahmed: 2/1 58. . Ancak e i olacak kimseyi insanca ve kendi ailesine yara r bir tarzda ya amaya ikna ederse. Yeter ki bu kad n -geçmi zamanlarda ol-? du u gibi. 4.. ist. sade ya ayan mütevâzi aileden biri.1. Müslüman erkek de kar s na uyarak kendi dininden ayr lmas n. e i olacak gencin aile ya ant s na bakmal d r. müslüman kad n n müslümanl gibi.2. Bilmen Y. böyle bir evlilik ya ayabilir. Böyle bir evlilik ne k zlar n n erefine yak mutlu bir aile hayat sürdüremezler.Diyanette: E lerden biri dindar öbürü bu hususta gev ek olursa aralar nda anla ma zorla r.5O 159 mensup k z aras nda soy ve soyluluk bak m ndan denklik yoktur. Çünkü yanl yolda giden birisi bu yolla k urtar lm ve toplumumuza kazand r lm olur.S.Mal ve ekonomik yap da denklik önemlidir. 3/400. Mesela Kurey Kabilesi'ne mensup bir adam ile ba ka bir kabileye (217) bn Mace/nikâh: 1 2. Nesâî/siyam: 76. Acaba kendi ya ant s na uyuyor mu. A r ba l . Ömer N. manevî yönden kazançl da olur. ne de ailenin erefine. aç k saç k giyinen biri ile evlenirse. Bilmen. elbette anla amaz ve e i ile uyum sa layamaz. C. uymuyor mu? Ecdad m za ve asil milletimize yak r.Soy ve soylulukta: Asil bir aile. Yoksa nefretle kar lan r. 3.. Evlilikte en uygunu herkesin dengi dengini bulmas d r. 6/464 >i.

Hanefîlerden bir k sm na göre ise. '5.Böylece belirtilen hususlarda kefaeti dikkate almak asaba olan velinin hakk d r.Erkek karde in k zlar . 2.Teyzeler. . K z kendine denk olmayan biriyle evlenirse. (219). üphesiz ki insanlar. çünkü be ik kertmesindeki k y lan nikâh geçerlidir. Öyle ise: Kutsal aile ba na ve bereketli evlili e ula mak için insanlar n bu yüce dinin azametini ve üstün ilkelerini ö renmeleri gerekmektedir. Bunun s k nt s n bir ömür boyu çekmektedir. 7.ki taraf birbirine varis olurlar. Bazan aile meclislerinde veliler birbirlerinin çocuklar na bu tür akala malarla ve be ik kertmesi ad yla nikâh k y yorlar. velinin itiraz hakk söz konusudur. 4. Celal Y ld r m. evliliklerinde bu hükümlere riayet ettikleri takdirde. nikâh akdi ve hükümleri hususunda ortaya koydu u en önemli hükümler bunlard r. bali ve hür kimseler veya veliler birbirlerine ahitler huzurunda (veya ahitlik artlar na uygun olanlar n haz r oldu u bir mecliste) icâb ve kabulde bulunsalar nikâh k y lm olur. (219) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: (220) A) Nesep (soy) Cihetiyle Haram Olan Kad nlar: 1-Anneler ve nineler (ne kadar yukar ç ksa da). evlilikleri de en güzel semeresini vermi olur.K z karde ler. .. Sonra bo anmadan ba kalar yla evlenmek isterlerse kad n n nikâh caiz de ildir. nafaka ve giyim erke in üzerine farz olur. nikâhlar er'i olaca gibi. C.Nikahl iki taraf n birbirinden faydalanmalar helal olur. inse de). 4-Halalar. Konya.5.Mehir.d. 6. kefaet nikâh n s hhatinin art d r.Nikâh n ve talâk n (bo aman n) akas olmaz. Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: 1.1993 Uysal 160 Gençken dengiyle evlenmeyen pekçok kad n ve erkek ileriki y llarda pi man olmakta. te islâm' n. Onun için veliler veya ki iler buna çok dikkat etmelidirler. 3. 2.33 v.K zlar (ne kadara a a 3.S.K z karde in k zlar . Âkil.

F) Haram Evlilik (Mut'a Evlilik): Mut'a evlilik demek. . (Dul kad nlar. 3. Tesettür bölümündeki halvet konusunda geni çe izah edilmi tir. Ank. Zina eden kad nda erke in babas na. cin sel yakla ma veya ona yol açan davran larda bulunmak ebediyen haramd r. H) ki K z Karde Ayn Erkekle Ayn Anda Nikâhlanamaz.. o ullar na ve torunlar na haramd r. (220) Fetevay Hindiyye.Adam n o lunun kar s . gelinine ve öz k z na ehvetle bakman n ve dokunman n tafsilatl hükmü. Tabii nikâh haramlardan de ilse. G) Dörtten Fazla Kad n Bir Kimse Bir Arada Tutamaz.. 161 B) S hriyet (evlenmeden meydana gelen) Kad n Akrabalar: 1. E) Ba kas n n Hakk Olan Kad nla Nikahlanmak: Ba kas n n nikâhl kar s yla nikahlanmak caiz de ildir...Adam n kar s n n ana babas taraf ndan anneler ve neneleri. Biri öldükten sonra veya biriyle bo and ktan sonra ve bo ad kad n n iddeti geçtikten sonra di erini alabilir. o lunun o lunun kar s . Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir.. C. Kad nla halas n . Yabanc bir kad na.Kar s n n k zlar ve kar s n n evlad n n k zlar . kad nla teyzesini yine bir erkek ayn anda nikâh alt nda tutamaz. C) Zina Etti i Kad n n Anas ve K zlar : Bir kad nla zina eden erke e o kad n n ana ve nenesi. kaynanas na. dedesine.. Ancak hamile ise do umdan sonra evlenebilir. Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir.274 v. veya bir ay gibi bir süre akid yapmas demektir. Neseb veya süt emme sebebiyle karde olan iki k z bir erkek ayn anda nikâh alt na alamaz. Ancak zina etti i kad n nikahlayabilir. D) Süt Emme Sebebiyle Nikâh Haram Olan Kad nlar: Neseb sebebiyle haram olanlar süt emzirme cihetiyle de haramd rlar.Bu yedi s n f kad nla nikahlanmak.2. Mezhep imamlar bu ekildeki bir evlili in haram oldu u üzerinde ittifak etmi lerdir. bir erke in bir kad n ile bir gün. k z ve evlad n n k zlar haram olur. hacca gitmek için bazen bu cahilli i yap yorlar ve hacdan sevap alacakken haram i liyerek günaha giriyorlar).d. 2.S. Yine ba kas na ait olup bo anan veya kocas ölen ve iddeti ( er'î bekleme süresi) içinde bulunan bir kad n bu süresi bitmedikçe nikâhlanamaz. Akça y. bir hafta.

üpheye yer vermi olabilir. mü rik. erke in müslüman. ikinci örnekte de "icab" erkekten. Nikâhta bunlar üçüncü bir kimsenin. ya da o anda ba ka anlama gelme ihtimali olmayan ve kendileriyle evlenme kastedildi i kesin olan kelimeler olmal d r. komünist vesaire kad nlarla bir müslüman evlenemez. ya aç kça nikâh ve evlenmeyi anlatan kelimeler olmal d r. taraflar n müslüman olmas halinde. "îcab" ve "kabul"ün bulunmas yla gerçekle mi olur. 162 Müslüman bir kad nda ayn böyle mü rik. 2. Çünkü bu ifadeler o anda kabul etti ini kesinkes göstermez. Nikâh sona kadar devaml olmak kayd yla sahihtir.I) irk Sebebiyle Nikâhlanmas Haram Kad nlar: Müslüman veya ehli kitap olm yan. abdestli ve kötü al kanl klar olmayan aramas ve tercih etmesi gerekir. "kabul"de. Müslüman kad n. Çünkü nikâh önemli bir müessesedir. Taraflar bütün varl klar yla birbirinin olmakta ve ömür boyu sürmesi gereken bir müessese bu temel üzerine oturmaktad r. namazl . Bu bir ey de i tirmez. ateist. Hattâ ehli kitâb olan bir erkekle de evlenemez. Onun için nikâhtaki anla ma kelimeleri. "kabul "erkekten." Görüldü ü gibi birinci örnekte "icab" kad n.En az ndan birinin geçmi zaman kipiyle bulunmas d r. di erinin bu teklifi kabul etmesi demektir. ) Talâk Sebebiyle Haram Kad nlar: Bir erkek 3 talâkla bo. Bu kar l kl sözle menin hiçbir üpheye yer b rakmamas gerekir."Beni e li e (ya da zevceli e) kabul ettin mi?" Erkek: . ateist (dinsiz). Veya: Erkek: . e li e kabul ettim)" gibi. önemli olan: 1cab ve kabulün ba ka anlama ihtimal olmayan sözlerle olmas . bana zevceli i kabul eder misin?" Kad n:-"Ettim.ad kar s n o kad n ba kas yla evlenip cinsel ili kide bulunup kocas öldükten veya o erkekten normal bo and k tan sonra ancak tekrar evlenebilir. (Ya da seni zevce olarak ald m."Seninle evlenmek istiyorum. Meselâ "ettim" yerine."Ettim. birinin di eriyle evlenme iste ini bildirmesi. Meselâ: Kad n: . mesela 163 . " cab. Onun için evlenecek k z. ancak müslüman bir erke in kar s olabilir. "mümkündür edebilirim" ve "ileride ederim" anlamlar na da gelebilir. Belediye nikâh : slâmî nikâh. komünist dinsiz bir erkekle asla evlenmez. "ederim" ya da "ediyorum" demesi. "kabul" kad ndand r. Bo anm kad n n eski kocas yla tekrar evlenebilmesi için ba kas yla geçici olarak evlenmesi asla caiz de ildir.

slâmî nikâhta "icab" ve "kabul" ifadelerinden en az birinin geçmi zaman kipi olmas gerekir.nikâh memurunun sormas art de ildir. 3. Halbuki slamda süt karde ler birbirleriyle evlenemiyece i gibi. belediye nikâh n n slâmî nikâhtan ayr ld sosyal bir mukaveledir.slamdaki kendisiyle evlenilebilen. kiliseye ve papazlara b rakm lard r.resmiyette bulunmad ndan. resmî nikâhtan önce dînî nikâh n yap lmamas tavsiye olunur. Halbuki slâmî nikâhta ahidin müslüman olma art vard r ve iki ahitten en az birinin erkek olmas gerekir.Laik sistemde ahitlerde aranan nitelik mesala. Asl nda nikâh n dînî bir i olmaktan ç kar lam yaca n bat l lar anlam lar ve nikâh i ini. e er belediyede k y lan nikâhta bu artlar varsa. Öyleyse islâmî yönden de nikâhl olmak isteyenlere resmî nikâhtan sonra dînî nikâh da yapt rmalar tavsiye edilir. Kudsîlik de ancak dînî olmakla olur. slâmî yönden o da geçerli bir nikâht r. be eri ve laik sistemler taraf ndan. ya da evlenilemeyen kimseler. Evlenenlerin müslim. Günümüz artlar nda. Çünkü kudsîlik vermeden bu müessesenin yürümesi zordur. "ediyorum" gibi ifadelerle nikâh k y lmaktad r. müslüman bir kad n gayri müslim bir erkekle. gayri müslim. laik sistemin nikâh nda "ederim".Her eyden önce nikâh slâm'da bir ibâdettir. kar koca adaylar n n " cab ve kabullerini duyarak ahitlik eden hür ve müslüman iki erkek. ya da bir erkek iki kad n ahit gerekir. oldu u gibi kabul edilmemektedir.C. slâmî nikâhta ayr ca "mehir" vard r. müslüman bir erkek dinsiz ya da putperest bir kad nla evlenemez. 4. Çünkü islâmî hükümlerin yapt r m -ya ad 164 m z ortam itibariyle. vatanda olmaktan ibarettir. kocan n kar ya mehir vermesini art k lar. Ancak kar koca adaylar onun sormas yla cevap vermi olsalar da nikâh yine gerçekle mi olur. nikâh n geçerli olmas n n art de ildir ama. Fakat itiraf etmeliyiz ki. T. ikinci olarak. Mehir. imdi tekrar ba a dönersek. Mesela be eri sistemlerde süt karde ler birbirleriyle evlenebilirler. ehli kitap ya da olup olmamas hiçbir ey de i tirmez. Onlar n hiçbir ey söylemelerine gerek yoktur. halbuki. baz insanlar mâdur edilebiliyorlar ve resmî nikâhtan önceki ayr lmalarda birçok yönü vard r: 1. nikâh n gere idir. 2. Yani mehir söz konusu edilmeden de nikâh geçerlidir. Nikâh n bulunmas . Dine dayal olmayan laik sistemlerde ise .

Âkil-bâli ve müslüman.. Fakat. onlarla sual cevap hâlinde nikâh n yap lmas münasibdir ki. imdi de.". N KÂH KIYMA EKL : Nikâh. O hâlde.nikâhl e iniz olarak ald n z m ? . orada haz r iseler gelin aday na sorar: .(nikâhla) ald m. Z aten nikâhlar n bu ekilde yap lmas adet olmu tur. slam nikâh için temel rükün. (nikâhla) kabul ettim. Sonra. Nikâhla ilgili bir ayet ve hadi si erif biliniyorsa okunabilir.falan o lu falana nikâhl e i olarak verdinizmi?" .Evet. evlenme i inin daha kolay bir ekilde yap lmas için. Nikâhta ilk teklifin k z taraf na veya erkek taraf na yap lmas nda fark yoktur. Nikâh ba lang c ndan önce. Allah' n emri. as l evlenmeyi yapanlar n ve ahidlerin huzurunda. . gelin vekiline. Nikâh ve Duas : Bilindi i gibi. buna "Nikâh k ymak" denir.erkek ve genellikle de k z zarar görebiliyor. bu i lemi gerekti i kadar bilen di er bir ah s taraf ndan. üçüncü bir ah s taraf ndan nikâh n k y lmas n izah edelim. 165 sorar: ." *** ayet gelin ve damad n yerine vekiller varsa. Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. (nikâhla) verdim. Bu muamelenin ayr ca üçüncü bir ahs n kontrolü alt nda yap lmas art de ildir ve nikâh n meydana gelmesi ona ba l de ildir.Evet. Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. Nikâh ân nda ad geçsin veya geç me in. evlenen k za münasib bir "mehir" ödemek vacibdir. mehir yerine say l r.filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle.. nikâh k yma i inde bulunan kimse. akdinin esas . k sa bir "tevbeisti far" da iyidir.. Yani evlenme için asil.nikâhl e iniz olarak kabul ettiniz mi? . yurar da izah edilmi tir. nikahlanma teklif ve cevab ndan ibaret olan "icab-kabûl"dür. en az iki erke in ahid olarak bulunmas da artt r. evlenme ve evlendirme i ini yapan as l ah slarla beraber."Evet. ahidler huzurunda icab ve kabulde bu-lunmalar yla nikâh tamam olur.Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh. sonunda bir duâ yapmak da müstehapt r. siz de filan k z filan -kararla t r lan mehirle. Evlenme bedeli olarak k za verilen alt nlar. falan o lu falan -kararla t r lan mehirle. Nikâh k ymaya a a daki gibi bir giri le ba lay p. velî veya vekillerin. Allah' n emri.Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh. Daha sonra damat aday na sorar: .

Haz r olanlar n ahitli iyle. islamda yeri ve yurdu olmayan. kad n n yak nlar almaktad r. tamam olur.di er mezhep artlar na da uygun yapmaya çal mal d r. Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver. Ve Nikâh Duas : "Allah' m. islamiyet. Allah' m. aralar na fitne. Muhammed Aleyhisselâm ve Hadicetü'l-Kübrâ. o zaman ismi ne olursa olsun. kendileri için bir gelir olarak sözle me. s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse. Hz.. bu akdi u urlu ve mübarek eyle. sevgi ve sebat yerle tir. nikâh akdinden sonra.falan o lu falana nikâhl e i olarak al -verdiniz mi?" . Nikâh akdinin kolay ve pratik ekli. Nikâh n akdedilip evlenmenin yap ld etmek de müstehapt r. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. damat geline: "."Evet. Gelin de: "Ben de bu nikâh kabul ettim.filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle. yukar da aç kland gibidir.Sonra damad vekiline sorulur: -". onlara salih evlad." der. ni anlanma veya dü ün s ralar nda. Nikâh öncesi veya sonradan. teferruata pek dalmadan topluca mehir miktar n n belirtilmesi de iyi olur. Sonradan herhangi bir inkâr ihtimaline yer kalmamas için. iki -üç defa tekrar da uygundur. cab ve kabulün. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. bizi cehennem azab ndan ." der. k z taraf n n. n me ru yolla. al verdim. Nikâh an nda. geni r z k ve uzun ömür ihsan eyle. bir yere kaydedilmesi ve bu vesikan n saklanmas . vas tas z olarak bizzat kendileri nikâh yapacak olursa. rü vet mahiyetindeki ba l haram. kad n almaktad r. la ve bizleri müt-takîlere öncü eyle. buna uygun k sa bir duâ yap lmas da müstehapt r. bu evlenme akdinin gerekli imzalarla beraber. seni kendime zevce olarak nikahlad m. gayet münasib olur." Nikâh akdini -ihtiyâtan.. kad na u ygun bir "mehir" ödenmesi vacip oldu u gibi. dü ün veya benzeri uygun bir merasimle ilan n gibi. Hz. nefret ve ayr l k dü ürme. 166 MEH R (221) Ba l k paras : Ba l k. onlar n aras n kayna t r." E er gelin ve damat. onlar aras na ülfet.. Ali ve Fât matü'z-Zehrâ aras n kayna t rd Rabbimiz! Bizlere e lerimizden ve nesillerimizden göz nurlar ba koru. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r. Buna benzer biraz de i ik ifadelerle de olabilir.. ' Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r. Allah' m Hz. Halbuki islâm'daki mehri. damad taraf ndan al nan para veya e yad r. Âdem ile Havva. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. Ba l k paras n kad n de i. "Mehir" yerine geçer.

çe itli cinsî ve sosyal suçlar ço al yor. mehrin vücûbuna delalet eder. pa l k paras kazanmak için gurbete çal maya gidiyorlar. bu yüzden evlenemiyorlar. huzur kayna zt rap kayna oluyor. cinayetler. Ayet. paran n daha çok geldi i yere sat l yorlar.478 v. aile bask s yla evlenen k zlar n da. kitab n tavsiye ederiz. \ olmas gerekirken. slam. arzu ettikleri kimseler dururken. Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: 167 .Ba l k paras n n yüksek oldu u yerlerdeki gençler. Görülüyor ki haklar en iyi koruyan ve zay flar n elinden en' çok tutan.. k z sahipleri aras nda yersiz rekabetlere. K zlar n evlenme ya lar 30'lara dayan yor. M. K zlar n evde kalma korkusu. velîleri taraf ndan zorla. i te bu gibi mahzurlardan dalay k z evlendirenler. . 2. Böylece yeni ku-? rulan evlilikler. borç-i lar n ödeyebilmek için büyük s k nt lara dü üyorlar.d. birkaç maddeyle belirtmeye çal al m: . Uysal. s. hased ve anla mazl klara yol aç yor.1 994. Mehir. yeni hayata ad m atan kad n için bir destek.Bu zararlar . ahlâks zl klara ve fuh a zorluyor. A. zen-gin-fakir aras nda çat ma. Nikâh akdinin bir bak ma sa lama ba lanmas n n hukuki teminat d r. K z kaç rmalar.Ba l k paras yüzünden birçok k zlar. MEH R: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r. 3. tutunacak bir imkand r. izahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi. helâl bir mehir almakla iktifa etmelidirler. Konya.Ba l k yüzünden a r borçlara giren bâz yeni evliler.. Böylece ba l k paras n n a r oldu u bölgelerde evlenecek erkek say s nda bir azalma olurken evlenmeyi bekleyen evde kalm k zlar say s nda fazlal klar olu uyor. evlenmek isteyen birçok gençler. j 4. üphesiz ki Allah ve Peygamberidir. ba l k ola-: rak kendi hesaplar na haram istekte bulunma yerine. Uysal.Ba l k belâs . k zlar gayri me ru yollara. Gittikleri yerlerde ba l k paras âdeti yoksa ve de evlenmek artlar zor de ilse çal maya gittikleri yerlerden bir daha dönmüyorlar ve gittikleri yerlerden evleniyorlar. evlilikte mes'ud olma anslar dü ük oluyor. Dolay s yla evlenme zorla yor. umumiyetle a r fiatlar hâlinde oldu undan. 1. k zlar nâm na (221) Daha geni bilgi için.Ba l klar. hakl oldu u? sürece zay ftan yanad r. . istemiyerek. fuhu ve benzeri hâllere kap aç lm oluyor. 5.

afiilerce: Bu hakk n taban ve tavan yoktur. evlenen k z n öz hakk olan mehrin hem kocas . halde keyfi bo -1 sanmas n engellemek. içine sinerek yiyin. . hem velisi taraf ndan al nmas haram k l nm t r. Ancak ayette belirtildi i gibi. bunun darphanede bas lm olmas art de ildir.." (222). dinin belirledi i bir hak oldu unu. c) Nimetin külfetsiz olmad hakla da anlamak. mehirde gümü de il de onun yerine mal ve-rijdi inde. Nisa:4 168 169 Hanefilerce: En az miktar on dirhem gümü tür. bunlardan birkaç n öyle s ralayabiliriz. Kur'ân'da mealini verdi imiz ayetle. Hanefi imamlar . bu nisbeti bulmal d r. (222) Kur'an.Kerim. kar bir eziklik ve küçülme. mehir tek kelimeyle kad n haklar n korumaya yönelik haklardan sadece biridir.fi larsa. Mehrin En Az Miktar : ' Mehrin tavan na bir s n r çizilmemi se de taban müctehid J imamlar taraf ndan tesbit edilerek az farkl da olsa belirlenmi tir. artan . d) Mehrin bir ba anlam ta d n . kad n gönül r zas yla meh-rinin ya tamam n ya da bir k sm n kocas na veya velisine ba sak nca görülmemi tir. ödenecek zaman mal n de eri artm veya eksilmi se.Hemen unu belirtelim ki. haklar n kar l kl bir . bunda bir . Mehir le lgili Ayet: "(Evlendi iniz) kad nlara mehirlerini güçlük ç karmadan gönül r zas yla verin. b) Yeni bir hayata ba layan kad n büsbütün mali dayanaks z b rakmayarak. bu hususta kad n n kocas na na. de il. Bunun aile yap s nda birçok yararlar var. onu bu yönden de desteklemek. Bugünkü birimle 32 gram eder. Nikâh akdi yap l rken on dirhem gümü e tekabül eden bir mal belirlenir. e) Erke in zorlay c bir sebep olmad . a a lanma duymas na gerek olmad na: aç kl k getirmek.. al m -sat m kapsam na giren her mal az olsun çok olsun mehir olabilir. evlenmenin de bir tak m kül-j. onu rahatl kla. fetlerinin bulundu unu bu !.'. ne yap l r? Mal n de eri artm sa. E er onun bir k sm n kendi arzular yla size ba larlarsa. a) Erkeklerin kad nlara kar koruyucu birer destek oldu unu ha t rlatmak.

Mehir u Üç Sebepten Biriyle Gerçekle ir: 1. mal ve para olabilece i gibi. NOT: Mehir artlar bir belgeyle tesbit edilmelidir. birinci ekilde belirlenmeyenden kad n herhalde "mehr-i misil" yani emsaline uygun bir mehir al r. Bununla beraber adam bu fasid nikâhla evlenip kad nla cinsel temasta bulunursa. 2.Kar kocadan birinin ölümüyle. ister belirlenmedik bulunsun. 3. afiilere göre de art de ildir. ileride ç kabilecek ihtilaflarda delil olur. Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: Nikâh akdi bir mehir belirlenmeden veya mehir vermemek kaydiyle akdedilirse.Nikâh akdi fasid bile olsa cinsel temasta bulunmakla. kad n n lehine gerçekle ir. Halen mevcut olmayan bir eyi mehir olarak belirlemek sahih de ildir. dilerse belirtilen mai n tamam n ister. (223). K ymeti dü mü se. Nikâh n artlar ndan de ildir.(i 1 . Bunun için mehrin nikâh akdinde belirlenmesi sünnettir. mal ve para ile mübadelesi elveri li olan herhangi bir menfâat de olabilir. o takdirde yine "mehr-i misil" vermesi gerekir.Mehri Muaccel: Pe in ödenen 2. mehirdir. kendisini mehirsiz evlendirmesi için velisine izin verse veya nikâh akdi yap l rken bundan hiç söz edilmese. Ayn zamanda kad n nikâh akdi belirtilen ekilde yap ld ktan sonra. Sadece akid esnas nda an lmas sünnettir.Cinsel temas yap lmaks z n kar kocan n yanl z ba lar na bir odada bulunmalar nedeniyle (halveti sahiha ile). kad na yine verilir. dilerse onun yerine on dirhem gümü taleb eder. ergen olan bir k z.Bo anma veya ölüm halinde . Her üç durumda da ister belirlenmi bir mehir olsun. kinci ekilde vermemek kayd yla yap lan akid fasiddir... Çünkü bu onun er'an belirlenmi bir hakk d r.k sm kad ndan geri al nmaz. Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: Kad n bu hususta muhayyerdir. mehrim belirlenmedikçe kendimi sana teslim etmem diyebilir. Belirlenen on dirhemden az de erde ise tamamlan r. O kadar ki.. . yine kad n koruma bak m ndan ve bir tavan da belirlenmedi inden dü en nisbeti tamamlay p öylece verilir. Ancak be-lirlenmede i takdirde kad n mehr-i misil al r.. Mehr.Mehri Müeccel: Evlendikten sonra verilecek olan mehirdir. Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel Belirlenen mehir halk örfünde iki k sma ayr l r : . . cinsel temastan sonra k z n bu tarz bir izin vermesi dikkate al nmayarak kendisine "mehr-i misil" verilmesi vacip olur.

Hediye ayr d r. Cinsel temas ve sahih bir halvet meydana gelmeden adam ölür veya kad n bo arsa. Mut'a: Kad n n yararlanaca ki bu mehr-i mislin yar s n geçmemek üzere belirlenir. Bu neye göre takdir edilir? Emsal olarak neler dikkate al n r? Fukahan n ço una göre. Di erleri bât ld r. Bu mam Ebû Hanife'ye göredir.Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: Yap lan nikâh sahihtir. Ancak evlenip cinsel temas veya sahih bir halvet (ba ba a tenhada kalma) meydana geldi i veya kar kocadan biri öldü ü takdirde mehr-i misil gerekir. Mehir hakt r. . ya da veli nikâh n feshini isteyebilir. slamda ba l k mali bir imkand r paras diye bir ey yoktur. mut'a gerekir. haramd r. dinden ç kmak. Ayr ca kültürlü. cinsel iktidars zl k. manto. ayn aileden (223) Fetevay Hindiyye.s. s. Mut'a'y Gerektiren Haller: Cinsel temas ve sahih halvet meydana gelmeden kocan n kar s n bo amas .2. denilmi tir. o taktirde mehir gerekmez. Mut'a: bir çar af. C. Ama ayr lma sebebi kocadan de il de kad ndan ve taraf ndan meydana gelirse. Akça Y. o takdirde mut'a gerekir. Ank. Bu durumda halvet ve cinsel temas meydana gelmeden onlar ay r rlarsa. tahsilli bir k z ise. yine baba taraf ndaki aileler aras nda ona yak n kültür ve tahsilde olan k zlar n mehri ölçü kabul edilir. v. Allan n kad nlar ve onlar n haklar n korumaya yönelik bir sünnettir.S. kocas n n o lunu ehvetle öpmesi. imameyne göre. Örfe göre de tesbit edilir veya paras verilir. v. ancak kad n mehr-i misil al r.366 170 ya . Halvet ve cinsel temas meydana gelmi se o taktirde mehrin tamam n ödemesi gerekir. Baba taraf ndaki aileler aras nda bir emsal bulmak mümkün olmad benzerli i olan di er aileler aras nda *emsal aran r. gibi sebeplerle meydana gelmeden talâk (bo anma) meydana geldi inde mut'a'y gerektirir. tenasül uzvunun kesikli i. güzellik ve benzeri hususlarda ona yak n bir ölçüdeki k z n mehri esas kabul edilir. Ya k z n kocas mehrin tamam n verir. kad n n baba taraf ndaki sosyal durumu. (224) K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: Bu durumda velinin itiraz hakk vard r. slam hukukunda kad n mehir alamad yerlerde mut'a ad yla bu hak. a rl k. nikâhl kar s n n anas n veya k z n ehvetle öpmek gibi sebeplerle meydana gelen ayr lmadan dolay mehr gerekmez. entari veya bir ba örtüsü de olabilir. velinin nda baba taraf yla ba l k paras . K z taraf n n mehirden ayr olarak ald Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? Nikâh akdinde belli bir mehir söz konusu edilmedi i takdirde yap lan akid sahihtir. örne in kad n n dinden ç kmas .

Cinsi bilinen. Mehirde Belirlenen Nisbeti Dü ürmek: Akid esnas nda mehrin daha sonra nisbetini dü ürmek. Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: Nikâh akdinden sonra cinsel temas veya sahih bir halvet meydana geldikten sonra kad n mehrinin tamam n acele ister ve kocas ödemedikçe kendini ona teslim etmezse. zihar. Mehr-i Müsemma Üçe Ayr l r: 1. kad n durumu ö renince isterse bunu tasvip eder. y ani cinsel temas ve benzeri davran lar na imkân vermeyebilir. ya da bir k sm n kocas na ba vekilinden hiçbiri buna itiraz etme hakk na sahip de ildir.2. vasf da bilinen mehir: Ölçülebilen tart labilen eyler kar l gibi. Kad n. bunu ancak kad yapabilir. kad n n r zas n almadan caiz de ildir. misli varsa aynen al n p teslim edilir Misli yoksa k ymeti taktir edilir verilir. Konya. bu mam Ebû Hanife'ye göre caizdir. O larken veli ve taktirde belirlenen mehrin ya tamam .5O2. Celal Y ld r m.. o taktirde mehri misil ödenir. çok pahal veya çok ucuz olmayandan temin edilir. hükümsüz b rak r. nda yap lan nikâh . Adam kad nla cinsel ili kide bulunmu sa. Nikâh akdi yap ld ktan ve cinsel ili ki veya halveti sahiha meydana geldikten sonra kad n n kocas mehrin az bir k sm n kesip gerisini verirse.S. 3. (224) Kaynaklar yla islam F kh . Kad böyle bir karar vermedi i taktirde kar koca aras nda normal evlilik devam eder ve talâk. 171 Belirlenen Mehir Telef Olursa: Belirlenen mehir henüz teslim olmadan telef olursa. mehir ödeninceye kadar onu kocas ndan men'edebilir. fakat vasf bilinmeyen mehir: Orta halli olan. 2..C. Çünkü bir tak m huzursuzluklar do urabilir. isterse yap lan nikâh akdini reddeder. mameyne göre caiz de ildir. vekiline beni 2000 dinar (veya ba ka bir mebla la) mehir ile evlendir diye emreder. ba kas yetkili d e ildir. ilâ1 ve miras hükümleri bakidir. Kad n Mehrini Ba layabilir mi? Kad n kendine ait olan bu hakk istedi i gibi kullanabilir.Cinsi de.bu durumda itiraz hakk yoktur. Nikâh akdinde belirtilen eyler mehir olarak verilir. vekil ona haber vermeden 1000 dinar mehir (veya kad n n iste inden dü ük ba ka bir mebla la) üzerinden onu birine nikahlarsa. * Küçük k z evlendiren velisi.Cinsi de vasf da bilinmeyen mehir: Bu durumdaki kad na mehr -i misil verilmesi gerekir. Birinci görü e dayan larak ay rma gerekti inde. bu durumda kad n mehrin tamam n al ncaya kadar kendini kocas ndan uzak tutabilir. Uysal Y.

2. Bu konuda Peygamber (s. az veya çok olsun.Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: Kar -koca evlendikten sonra nikâh akdinde belirlenen mehrin nisbeti üzerinde ihtilafa dü er. ( . gizlice kararla t rd klar mehirdir. uyuyan k za zina etse ve bekaretini bozsa mehir ödemesi gerekir. küçük k za zina ederek bekaretini giderse k za mehir ödenir. Birisi zinadan dolay mehr-i misil.v) öyle buyurmu tur: "On dirhemden az mehir yoktur" (229) ^ ( f| . Bu durumda. C. bir kad nla zina ettikten sonra. aralar nda gizlice bir mehir belirleyerek ahitler huzurunda mehir olarak daha fazla bir miktar zikredebilir. (225). * Bir kimse. yaln zl n giderm esi. (226) Fetevay Hindiyye. Ank. mehir.S.2. mal n az yla da ço uyla da caizdir.425 (227) Fetevay Hindiyye.S. Akça Y. kad n n yarat l nda var olan sahip olma duygusuna cevap olmas ve evlilik hayat na geçi te kendisine destek sa lamas amac yla verdi i bir mald r. } j < . (226).a.S. 172 teminatlardan biridir. nikâhtan dolay gereken mehr -i müsemmâ (belirtilen) dir. Akça Y. Ank.429. * Küçük çocuk. Erkek. C. (Bütün bu hükümler kad n n hakk n korumada islam n ortaya koydu u hiçbir dinde ve medeniyette olmayan hükümlerdir. Mehre s n r ve tahdit getiren Hanefi alimlerine göre mehrin en az miktar on dirhem veya on dirhemin de eridir.400.) Mehir. . * Kar -koca. Mehrin me ru oldu una u ayet-i kerime delildir: "Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin. di eri ise. evlenmenin temel artlar ndan biri olup. bir gösteri oldu una ahitler getirirse." (228) Mehir. mam afii ve mam Ahmed'e göre mehir. kesinlikle iptal edilemez.405. (227).2. Mehir. vâki fazlal n. mehri misil ile hükmedilir. nikâh akdinin sa lama ba lanmas ve hafife al nmamas için slâm hukukunun kad na sa lad haklardan ve hukukî (225) Fetevay Hindiyye. kocan n zevcesine bir ikram olarak. Akça Y. C. hiçbiri bu hususta bir belge ortaya koyamazsa. onu nikâhlasa kendisine iki mehir laz m gelir. e er gizlice yapt klar mehirde ittifak ederlerse veya koca. Birçok hadisçi. Ank.

Fakat genelde aileler maddi imkan oran nda az veya yuvaya yard mda bulunmaya çal Ailenin durumuyla orant l ve israf noktas na varmamak art yla bu tutum helâldir ve . mehir için belli bir miktar tahdit etmesine ra men." (232) ÇEH Z Allah-ü Teâlâ Yüce Kitab m zda öyle buyuruyor: "Bilin ki. e lence. lamaz. Allah'a ve Rasûlüne inananlar için haz rlanm bulunan bir Cennet'e ko u un. (228) Kur'an. ancak evlili in kolay gerçekle mesi için mikdar n az olmas na büyük gayret göstermi tir. Hadid:2O. Dinimize göre genç k z veya kad n evlenirken bir ey getirmekle yükümlü de ildir. çehizi dilerse getirir. (233) Kur'an. .a. (231) Ahmed b. Dünya hayat aldat c bir zevkten ba ka bir ey de ildir. Onu diledi ine verir. (232) Alusi. sonra çer-çöp olur.Kerim. nikâh ve dü ün i lerinin bitirdi i ot ekincilerin ho una gider. Beyhaki.Kerim. te size bu de erli tavsiyelerden baz lar : "Kad nlar n en faziletlisi mehri az oland r. i te bu Allah' n lütfudur. Nisa: 4 (229) Beyhaki. Bu vesileyle görüyoruz ki. Buna kar l k kad n zengin dahi olsa dinen böyle bir sorumlulu u yoktur. Hanbel. Ancak zorlama olmaks z n kad n n kendi iste iyle çehiz getirmesine kar çok k zlar na çehiz yaparak onun gelecekte kuraca güzeldir. Ai e'den rivayet etmi tir." (230) "Kad nlar içerisinde en çok bereketli olan mehri az oland r." (231) "Kad n n meymenetli (hay rl ve u urlu) olmas onun mehrinin azl kolay olmas ndad r. (23ü) Ibn Hibban.21 173 Çehiz kad n n kendi mal ndan kocas na getirdi i e yalard r. k zlar n n mehirleri konusunda kolayl k göstermelerini tavsiyede bulunmu ve evlili in toplumd a yayg nla mas na dikkatlerini çekmi tir. " (233). Peygamber (s. Yani kad n rlar. Çünkü ev lenmek isteyen her erke in ba ta gelen vazifelerinden biriside maddi bak mdan evini haz rlamak ve ailesini geçindirmektir. mal ve evlât ço altma yar d r. (O halde siz) Rabbinizden bir ma rifet ve geni li i gökle yerin gen i li i gibi olup. dilerse getirmez.islâm. Allah büyük lütuf sahibidir.v) k z babalar n ve velilerini. dünya hayat bir oyun. Bu t pk bir ya mura be nzer ki. Allah'tan ma firet ve r zâ vard r. Ahirette ise çetin bir azap. süs ve kendi aran zda övünme. Hz.

Allah'ü Teâlâ bu gerçe i öyle ifade ediyor: "Önceden kendiniz için ne gönderirseniz. Çünkü sadece O'nun yolunda kat . Al-i imran:133 ba ka bir özellikle örtmek çabas ndan kaynaklan yor. daha iyisi olsun diyerek bo eylerle oyalanmak oluyor. gerekse k zlar n n kafalar n slâmi kültür ve bilgi bak m ndan fakir b rakmalar d r.Kerim. Ço u annenin ve kad nlar n gözünde çehiz meselesi bir gösteri ve yar unsuru haline geldi. büyük ecirli olarak bulursunuz. Zenginlikte bir nimettir.Kerim. kendilerinde olan n hiç kimsede olmamas veyahut ba kas nda olan her eyin kendilerinde de olmas gerekti ine sarfetmektedirler. teri ten kaç nmak ve O'nun yolunda kullanmak art yla. Hattâ çocuk.'. slâmî eserler dahi okusa. aksi halde ' ' insanlar için bir felâket tuza d r." (235).. Zenginli i veya ba ka bir özelli i nedeniyle övünmek ihtiyâc duyan kimse Allah' n ho nut olmad duydu u eksikli i sahip oldu u (234) Kur'an. hemde bir daha geri gelmeyecek olan zaman n bo yere harcam oluyor. ya amak ve Allah' n raz .'.Fakat!... Halbuki çehizlerin en güzeli slâmi bilgi ve islam ahlâk d r. Ne k s r bir dü ünce Allah' m!. o da. Hattâ bu câhil dü ünce tesirleriyledir ki. gös. ona hakaret eden... anne onu hemen elinden al yor ve: "O elindeki kitab n sana ne yarar v ar? Onu okuyup bitirince eline ne geçiyor? Halbuki oya. âhirete daha iyi haz rlanmak hususunda yar etmelidir. be enmeyen 174 bir kimse olmakla beraber ruhen yeterince ol unla amam bir ki idir. Kendisindeki herhangi bir yönden . annelerin sand k dolduraca z derken gerek kendi. Allah' n verdi i nimeti Allah' n emretti i ekilde kullanmak her inanan n borcudur. yüce dinimizi bilmek. Bütün gayretlerini. iyilik hususunda yar ediniz" (234) buyurarak.. Ancak israftan.' oldu u kullar ndan olabilmektir. Hayatlar n n amac ve tek gayeleri bizde daha çok. Eline ne geçiyor? Her eyin elle tutulur.. onu Allah kat nda daha hay rl . Nitekim Rabbimiz: "Hay rl i lere acele ediniz. gelinlerin az çehiz getirdi ini ileri sürerek. Bakara:148 (235) Kur'an. gözle görülür olmas gerekliymi sanki. Böylece hem mal n . neye önem vermemiz gerekti ini bildirmi tir. Günümüzde duruma daha farkl bir aç dan bak l yor. dantel yapsan eline bir ey geçerdi!" der. Oysa müslümanlar sadece bir imtihan arac ndan ba ka özelli i olmayan ve fani olan bu alemde mal veya e ya çoklu u ile de il.\' lan lan fedâkârl k kar l ks z kalmaz. Kendisi için yar edilmeye ve u runda bütün gücümüzle çaba harcamaya ' de ecek tek amaç. Çehizde a r gidilmesinin israftan ba ka zararl bir yan daha var ki.

Ne mutlu. bu imkâna sahip oldu u halde Allah r zas na uygun de erlendirmeyenlere.. Fetva da buna göredir. slâmi kültüre gereken de erin verilmemesinden oldu u kadar. 1982.. bu hususta babas n n de il k z n iddias dikkate al n r. Maddi imkânlar n. elinde olan her türlü imkân Allah yolunda ve O'nun r zas n kazanm ak için kullananlara. o taktirde babas n n iddias na itibar edilir. çehiz ve haks z olarak istenen ba l k paras yüzünden baba evinde kal p. K zlar n ço u. Tamamen yanl olan bu dü ünce. * K z na çehiz ay r p ona teslim ettikten sonra evlendirir ve bir süre sonra verdi i çehizi emaneten verdim iddias yla geri almak ister. ne yaz k. dünyada övünüp böbürlenmeyi önemli bulan zihniyetin ürünüdür." Verilen Çehiz Geri Al n r m ? Adam k z n evlendirirken ona bir tak m e yay çehiz olarak verir. ondan daha güzel bir dü ün görmedik. fitne ve fesada vesîle oluyor. k z n.a.185 175 bir ey geri almak isterse." (236). bu kafa yap s ahirete haz rlanmay de ilde.)'den "Hz. "Han mlar n ilk tezyinat (süsü) ilim ve edep tahsilidir. bunlar n k zlar için fantazi (lüks ve gereksiz) olarak görülmesinden de kaynaklan yor. üphesiz bu tutum. Biz hurma ve kuru üzüm getirip yedik. k z ise bunun aksini iddia ederek "bana temelli ba lad " derse. ama baba bu anlamda verdi ini isbat için ahit veya yaz l belge getirirse. k z taraf ayr lan çehizden (236) Kad nlara Hitap.. K z çe-hiziyle birlikte kocas na teslim ederken. Fât ma'nm dü ününe gittik. Gümü ve alt n gibi tezyinat ikinci derecede kal r. çehizlerin çoklu u asla üstünlük nedeni de ildir. Çehiz olarak koyun postuna hurma yapraklar n doldurduk.. Câbir (r. . o ölmü se kocas n n sözüne itibar edilir. Ali Aslan. Ancak unutulmamal d r ki dünya hayat aldatmaca ve oyalanmadan ibarettir. Hz. Beldenin örfüne göre baban n k z na verdi i çehiz emaneten göstermelik anlam nda de ildir.S. Fât ma'nm dö e i gelinlik gecesinde bir koyun de -risindendi. Bu sebeble biraz fakir olan bir müslüman da evlenemiyor. Sahip olunmas gereken hakiki mükâfat Allah indindedir. Böyle bir örf yoksa. art k geri almas do ru olmaz. ist.nice erkek taraf n n kad nlar n duymu uzdur. Hz. Ali ile. günümüzdeki fahi mehir. * Beldenin örfüne göre k za verilen çehiz emaneten göstermelik olsun diye veriliyorsa. k z n kocas buna engel olabilir.

Keza bu sözün kad ndan söylenmesi de ayn sonucu do urur. o da k zg n halde. namusunu muhafaza eder ve kocas na itaat ederse. Akça Y. babas n n sat n ald yumak. ilmihali. Peygamberimiz (s.): "Kad n be vakit namaz n k lar. e inin kazand klar n israf etmeden korur.434 v. C. Bu suretle en büyük mükâfata yine slâm han m sahip oluyor.d. ailenin huzur içinde ya amas için en iyi eyleri yapmay kendisine perinsip edinirse. Çünkü ahidlerin ehadeti veya yaz l belgede k z n imzas yeterli say l r. (237) Nikâh Ve îman Tazelemek: man meselesi. bn Âbidîn der ki: "Ço u zaman avam n küfre götüren sözler söylediklerini duyar z. Celal Y ld r m. i aret edildi i gibi bu da avam için söz konusudur. Avam olmayan küfür ifadeleri bilir ve onlardan kaç n r." Bu aç klama nda zaman zaman iman ve nikâh tazelemenin bir ihtiyat tedbiri oldu u anla l r. babas n n evinde iken. örf ve adete bak larak k z n haz rlad b rak l r. akas dahi ciddî muamelesi görür.av.Uysal.Uysal. Cennet kap lar n n diledi inden girsin" buyurmu lard r. Konya.2. arada bir de nikâh n iki ahit huzurunda yenilemelidir. Uysal Y. y lda bir ay oruç tutar. kar l kl r za ile ve ahitler huzurunda yenilenebilir. slâm'da en önemli mesele olup. Oysa onlar bunun fark nda de illerdir. e er o kimsenin edebli ve \ rk)A Kaynaklar yla islam F kh . C.o taktirde iddias na itibar edilerek o yönde hükmedilir. S:483 176 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT Kad n ev idaresine ve çocuklar n n terbiyesine dikkat eder. ipek ve benzeri eyleri el i i olarak e ya k za de erlendirir. Bundan dolay cahil. "hay r!" diye cevap verse kafir olur ve kar s bâin olarak bo dü er. (237) Fetevay Hindiyye. çok geçmeden babas ölürse. Uysal Y. slâm Kad n Âlimelerinden Ve Ahlâkç lar ndan Ümâme. Çünkü hatâ erkekten meydana gelmese de kad nlardan çokça meydana gelir. K z na izdivaç Yapaca Zaman öyle Nasihatte Bulunmu tur: Bak yavrum! Ö üt vermek. * K z.2. ihtiyaten her gün iman n .dt~"'~ ' izahl Kad n . müslümanm bir nev'i Cennet'i küçük bir dünyas olan aile hayat n elde etmi olur. (238). Bu.. ama bir ictihadd r ve ihtiyaten de olsa hesaba kat lmal d r.S.S. Ayr ca. Ank.. Allah'tan korkmuyor musun? dese. yani bir insana hay rl yolu göstermek. Ancak iman tazelemek.510 v. Konya. di er varisler hak talep edemez. A. "Kelime-i Tevhid"i inanarak söylemekle olursa da nikâh ancak artlar na uygun biçimde." Bunun gibi bütün küfür sözler ayn i i yapar. Meselâ: "Bir ey yapmakta olan birisine. belki bu konuda çok sert olanlar n bir yorumu olabilir.M.

o da sana olanca sevgisiyle ba lans n. Zira açl k insan huy-suzland rd bozulmas na sebeb olur. biz de onlar K z m! Sen art k büyüyüp. sen asla kocaya varmaya muhtaç olmazd n. K NC S : Dinledi in sözlerine itaat ederek konu . i bilmekten do ar. (238) Mi kâtü'l-Msâbih. bilgi sahibi olmas na sebeb olaca ndan herkes hakk nda faydal ve lüzumludur. kocan yenilecek ve giyilece e dâir her ne al r. güzelce geçinirsiniz. bilmeyenin de yeniden ö renip. unu unutma ki. ben de sana nasihat etmeye ihtiyâç görmezdim. C. n n ilk yolu . SEK Z NC S : Akraba ve yak nlar na hürmette kusur etme. erkekler bizim için yarat ld için ya-rat lm zd r. daima güzel kokulu durmas n temin et. sen de ondan emin olamazs n.2.S:202 177 güzellik ve temizlik getiren nesnelerin en iyisi ve âlâs su'dur. Anla ma ve itaat ile yap lan sohbetlerden Allahü Teâlâ raz olur. s ras geldikçe aynen takbik edersen. E er duyuracak olursan itimad n kaybeder. haberdar oldu un s rlar n sak n kimseye duyurma. Çünkü mal muhafaza etmek. istedi i anda hemen haz r bulundur. lâkin. itiraz ve isyan ederek hürmet ve itaatte kusur etme. geçiminizin haz rla. ÜÇÜNCÜSÜ: Efendinin görece i yerlere dikkat ve ehemmiyet ver. gibi. Adeti ne zamansa o zamanda yeme ini ve yata n gibi. BE NC S : Yemek saatini iyi tesbit et. bilenin tekrar hat r na gelmesine. öyle olmay p nasihat. ALTINCISI: Uyuyaca vakti geciktirme. sana on tane nasihat verece im. getirirse kabul et. Kocan n h s m -akrabas na hürmet etmek de iyi idare ve tedbirli olmaktan ileri gelir. görü medi in bir hayat arkada ile kar la acaks n! Sen ona tam bir sadâkat göster ki. burnuna kötü koku gitmesin. Bunlar iyice akl nda tutar. Zira. gezip yürüdü ün yuvadan ç k p bilmedi in bir yuvaya girecek ve imdiye kadar konu up. uykusuzluk da asîle tirir. YED NC S : Mal ve e yas n muhafaza etmekte titizlik göster. yeti mi oldu un yerden. DOKUZUNCUSU: Efendinin. imdi.terbiyeli olmas ile veya büyük adam evlâd ndan olarak herkesin yan nda makbul ve haysiyetli bulunmas yla terkedilmi olayd . aran z asla bozulmaz. sak n çirkin bir ey gözüne çarpmas n. K z m! Bir k z ana ve babas n n zenginli i halinde kocaya varmayacak olsayd . kalb rahatl kanaattir. lâkin öyle de il. B R NC S : Haline raz ol! Yani. DÖRDÜNCÜSÜ: Kokusu olabilecek yerleri kolla.

ne 'eli zaman nda da kederli bulunman onu sevmemenin.M. " (239) BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: Abdullah b.Uysal. Bu hâl ise. çünkü süsün en güzelidir.Sürme çekme e devam et. akraba. bunun sünnet ve müstahab oldu unu söylemi lerdir. karde lik ba lar n n daha sa lam olmas aç s ndan slâm bunlar her zaman korumaya ve onlar gerçekle tirmeye özen göstermi tir.Uysal. Cafer b.Çok azarlanmaktan sak n. sosyal birli in daha kuvvetli. . sen ne 'eli olmaktan. Emirlerini yerine getirmekte ihmâl gös-terirsen. Bu manalar son derece önemli olup. ondan da o kadar alaka görür. Sen e inin dertlerine ve dü üncelerine ne kadar ortak olur. bu nasihatlar m yerine getirip. . sevgisini kazan rs n. Baz lar vacip. kendine dü man etmekten ba ka bir ey kazanamazs n. çünkü o bo anman n anahtar d r. 1. müslümana sevinç günlerinde i tirak etmek. söyledi im gibi hareket edebilmen için isteklerine." (239) izahl Kad n ilmihali. slâm f k h alimleri bu ziyafetin hükmü konusunda ihtilaf etmi lerdir. dü ün gecesinde toplumun dört yan nda evlili in duyurulmas . yüce ve büyük gayeler için dü ünlerde ziyafet ve yemek vermeyi me ru k lm t r. S:499 178 DÜ ÜN YEME VE ADAPLARI slâm kapsaml ve üstün olan eriat yla. Ebî Talip k z na tavsiyede bulunarak öyle dedi: "-Ba kas na aç lmaktan sak n. .Ziyafetin Âdaplar : a) Durumu iyi olan kimsenin bir veya daha fazla koyun bo azlamas .Temizlerin en temizi de su'dur. Ancak alimlerin ço u. unu bil ki. o ne 'eli oldu u vakit sen hüzünlü görünmekten çekin! Zira onun üzüntülü zaman nda senin ne 'eli görünmen. alâka gösterirsen. Uysal Y. çünkü o kini beraberinde getirir. hislerine dertlerine ortak olmaman n delilidir. Konya. A. dar lt p. Onun isteklerini nefsinin isteklerine tercih edebilirsen söylediklerimi kolayca yapabilirsin. arkada ve ayn bölgede oturan insanlar aras nda sevgi dostluk ve ülfet ba lar n n sa -lamla t r lmas d r.ONUNCUSU: Dine muhalif olmayan isteklerini yerine getirmekte ihmâl gösterme. . efendiyin isteklerini tercih etmen gerekmektedir. sizi birbirinizden ay rmaya kadar götüren bozuk bir davran t r. Bu gayelerin en önemlileri unlard r: Çe itli münasebetlerle yap lan kutlamalarla. baz lar da sünnet demi lerdir. O kederli oldu u zaman.

v)'e uymak kasd yla zifaf bittikten sonra üç gün süre ile devam etmesinde bir beis yoktur.Ziyafete Ça r lan Kimsenin Davete cabet Etmesi Gerekli Midir? .a.K." (243) m . akit ve ya kondu. Evlilik ve Cinse] Hayal 179 takva sahibi olan kimse yesin.a. Zeyneb için yapt ziyafet kadar di er zevceleri için ziyafet yapt sahihdir.a) öyle buyurmu tur: "Ben Peygamber'in (s. kad n-erkek kar ve sofrada içki bardaklar n n bulunmas gibi slâm' n haram k ld gerekir. Peygamber (s. ziyafetin. sadece zenginlerin davet edildi i ziyafet yeme idir. Onun azadl n (hürriyetine kavu mas n ) mehrine sayd ve ziyafeti de üç gün yapt .a. Orada sadece deriden yap lm bir serginin serilmesi emredildi ve serildi. sadece zengin ve seçkinlerin ça r lmas caiz de ildir." (240) b) ayet durumu müsait de ilse. dolays yla ziyafete gelenler doydu.a) bu konuda öyle buyuruyor: "Peygamber (s. Ben müslümanlar onun ziyafetine davet ettim. içinde et bulunmasa da yap lacak ziyafet f) Koca veya dü ün ziyafetini haz rlayan kimselerin. fakirlerin ça r lmad . çalg aletleriyle türkü ve ark lar n söylenmesi eylerden sak nmalar "Sadece mü'min olanla arkada l k et n görmedim. Safiyye validemizle evlendi." c) Ziyafette. misafir a rlarken ve salih kimselere yemek ye-dirirken sünnete uymay kasdetmesi gerekir. Sergi üzerine hurma. Ona bir koyun bo azlad ." (242) e) Evlenen kimse veya onun yak n akrabalar .Bu konuda Enes (r.v) bu konuda öyle buyurmu tur: |M.v). Enes (r. Bu Konuda da Enes (r. Resûlullah (s. imkan nisbetinde. Safiyye validemizle evlerime haz rl yap l yordu.a. ziyafetlerinde eriat n yasaklad her fiil ve davran tan. Kendisine Hz.a) öyle buyurmu tur: "Peygamber (s.v) Hayber ile Medine aras nda üç gece ikamet etti.a. Bu konuda Peygamber (s. ayet maddî bak mdan zengin iseler.v) Hz.a. Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir. Müslim. 2. ziyafette ne et ne de ekmek vard .v) öyle buyurmu tur: "Yemeklerin en erli olan . ve yeme ini de sadece (240) Buhari." (241) d) Ziyafete fakir ve dü künlerin de il de.

yani Allah'a kar gelmek. (245) Buhari. Tirmizi. Bu konuda Peygamber (s. Dilerse orucunu tutar." (247) b) Davete kat lan kimsenin yemek sahibine u dualar yapmas müstahapt r: ' . ^ l -i ftL m . 4"'.'''' '*i} '""<y" j." Nafile orucu bozman n caiz oldu unu teyid eden rivayetlerden biri de Peygamber (s.tufttiH iicS) .a. 180 "Biriniz bir yeme e ça r ld zaman icabet etsin. ayet ziyafete ça r lan ki i nafile oruç tutmu ise ve onun oruçlu olmas ziyafet sahibine s k nt veriyorsa bu kimse hakk nda evla olan orucunu yemesidir.Herhangi bir ziyafete ça r lan kimsenin davete icabet etmesi gerekir.a.a. Çünkü isyan.a. Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir. . (242) Müslim.Allah da o kimseyi k yamet gününde sevindirir.a. (244) Buhari. dilerse yer.v)'in u buyru udur: "Nafile orucu tutan kimse nefsinin (kendisinin) amiridir. onun sürürünü payla mak üzere onunla kar la rsa Cenab.v) in öyle buyurdu u rivayet edilmektedir: "Esiri serbest b rak n. *. dü ününe ve davetine icabet etti i kimsenin sevincini artt rmaya niyet etmesidir."'' '" (243) Ebu ..v) bu konudaki buyru u öyledir: "Kim müslüman karde inin sevincini artt rmak maksad yla. Müslim.v) öyle buyurmu tur: (241) Ebu Davud. yerine ba ka bir gün kaza etmesi gerekir.n ûiu hA . 3.Davete cabet Etmenin Âdaplar Nelerdir? a) Davete icabet etmenin âdablar ndan birisi.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir ziyafete ça r ld zaman ona icabet etsin. ayet oruçlu ise orucunu bozsun.' -u." (246) Ancak orucunu yedi i takdirde." (245) Bu hadiste. Yedi i bu orucunu da kaza etmesi Hanefi alimlerinin yan nda vaciptir. ça ran kimsenin davetine icabet edin ve hastay ziyaret edin. ancak vacibin terkinde söylenir. Ya'la. ayet oruçlu de ilse kendisine yemek yedirilsin." (244) Di er bir hadiste de Efendimiz (s. davete icabet etmenin vacip oldu una dair delil vard r. Peygamber (s. -. Resûlullah' n (s.

bn Mes'ud adama: Evde heykel (suret) var m d r? diye sordu. kötülük) gördü ü zaman onu gücü nisbetinde de i tirmesi ve o ziyafetten çekilmesi gerekir. Müslim.v) bu konuda öyle buyurmu tur: ?l "Alt n ve gümü kablardan içmeyin ve tabaklar ndan da ye-! meyin" (25i) Di er bir hadiste de Peygamber (s. Ai e (r. Evde baz tasvirler (resimli eyler) görünce geri döndü.v) öyle buyurmu tur: yanar." (252) (246) Hakim. (250) Ahmet b. Müslim. Peygamber'i (s.a. mam Evzai'nin: "Davul ve çalg aletlerinin bulundu u ziyafette bulunmam" sözünü rivayet etmi tir. (252) Buhari. Rivayete göre: Ukayl b.a. Melekler size isti farda bulundu ve oruçlular sizde (sofran zda) iftar etti.Ziyafette herhangi bir masiyet (günah. bn Mes'ud eve girmedi. onlara merhamet eyle ve r z k olarak onlara verdi ini bereketli eyle" yeme e davet etti. Adam: Evet var deyince. 181 d." (250) c. (249) Müslim. Resûlullah (s."Allah sana mübarek k ls n. bn Mes'ud'un (r.a.a) validemizin öyle dedi i rivayet olunur: "Bir yemek haz rlad m. Ebi Talib "Ce em" kabilesinden bir kad nla evlendi. Mesela: "Bir-Rifai ve'l-Benin" (255) Bu evlili inde sana saadet ve çoluk çocuk dilerim. heykeli k rd ktan sonra ancak içeriye girdi. dediler. gibi.nv ' ' "Alt n veya gümü kaptan yiyen veya içen kimsenin karn nda* cehennem ate i cay r cay r la. (251) Buhari." (253) Hz. Beyhaki. Hanbel. nsanlar onun yan na gelip kendisine: "Bir-Rifai ve'l-Benin" yani: Sana saadet ve çoluk çocuk dileriz.Alt n ve gümü kablardan yememesi ve içmemesi.v) davet ettim. e. .Cahiliye adetlerinin kutlamalar n ifade eden ibarelerden sak nmas gerekir.a) anlatt na göre: 'Adam n birisi kendisine bir yemek haz rlad ve onu . Camiu's-Sa ir'inde rivayet etmi tir. (247)Taberani. (248) Tirmizi." (254) Ebu'l Hasan el-Harbi de. O da bize geldi. bereketi üzerinize olsun ve ikinizi hay r üzere birle tirsin" (248) "Allah m! Onlar ba (249) "Yeme inizi iyi kimseler yedi.

Taki bu ümmet her eyi ile^.a. Sonra bu nlar n hepsini biribirine katarak yemek yapt lar ve ondan yediler..v) bir su istedi ve ondan abdest ald .v) dü ün ziyafeti buydu.v) Hz. 4. Dü ün gecesi olunca Resûluliah (s. Ensar'dan baz kimseler de ona birkaç ölçek dar getirdiler. dedi. Ali'ye: . Peygamber k z Fat ma'y Hz. Ali'nin üzerine döktü ve öyle dua etti: "Ey Allah m! Onlar mübarek k l.s. Orada haz r bulunan Sa'd: .a.Ey Allah' n Resûlu! Benim bir koçum var dedi. Sonra öyle (253) Beyhaki.Evlilikte Hediye: Varl kl ve zengin kimselerin. baz lar hurma.v) Safiyye validemizle evlili i nas l tamamland ? Enes öyle cevap verdi: "Peygamber (s.dü ünlerinde ve kendi aralar ndaki kutlamalarda dahi di erlerinden farkl bulunsun. Ali ile evlendirince ona: . islam bunlar daha güzel olan adetlerle de i tirmi tir. (254) bn Mace. baz lar kurutulmu peynir (kuru çökelek). Resûluliah (s. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste: Enes'e (r. Enes dedi ki: Deriden bir sergi serildi. ho nutlu a ortak olmalar . onlara bereket ihsan et ve onlara aile huzuru ver.v) (Hayber seferinde) daha yolda iken Ümmü Süleym ona Safiyye'yi gelin olarak haz rlad ve ak amdan kendisine teslim etti.a." . masraflar konusunda yard la malar . te Resûlullah' n (s." (257) Di er sahih bir rivayette de öyle anlat l r: Hz.Benimle görü meden hiçbir ey yapma. baz lar ya getirdiler. (255) Bu ve benzeri ibarelerle yap lan kutlamalar Cahiliye adetlerinden oli p. Yan ba lar nda bulunan ve ya mur suyu ile birikmi olan havuz suyundan da içtiler. karde lik ve sevgi ba lar n sa lamla t rmalar aç s ndan ziyafete katk da bulunmalar müstahapt r.Ey Ali! Dü ün için mutlaka ziyafet (yemek vermek) gerekir dedi. ~~ (256) Nesai. Zira Resûlullah (s.a.) evli olarak sabahlad .v) bundan men etti.a. Böylece Efendimiz (a.a. dü ün sahibinin yapt ziyafet masraflar na i tirak ederek sevinçlerini göstermeleri. O halde ne diyelim ya Eba Zeyd? dediklerinde onlara: "Allah size mübarek k ls n ve bereketini ihsan etsin" (256) deyin cevab n verdi. 182 buyurdu: Kimde fazla bir eyler varsa getirsin. ibn Mes'ud'dan rivayet etmi tir. sonra o suyu Hz.Ukayl: Böyle demeyin.a) sordular: Peygamber'in (s.

ne e ve mutluluk vermek güzel bir âdet ise de. a r l a gidilip Allah' n ve Resulünün emirlerine kar hareket edilmemelidir. gerekse gelin olacak k z için k na yakmak üzere k na gecesi tertip ederek arkada lar taraf ndan e lendirmek. Müslim. evlenecek olan çiftlerin. dü ün ve ziyafetlerinde Peygamber1 in (s. e lence ve dü ün enliklerinde iki temel eye ruhsat tan m t r: . ko u. slam d e lencelere : ->~'<>-'->n tevessül edilmemeli. emirlerini tutanlar ve hükümlerine ba l kalanlar korusun ve muvaffak k ls n. slâm bu ümmet için helal olan baz e lenceleri me ru k lm t r.v) sünnetini tatbik etmeleri.Def çalma 2. Yüce Allah. ata binme. dü ün ve zifaf gecelerinde bütün bu hükümlere ba l kalmalar gerekir. yüzme. Bütün bunlar nefsânî isteklerin ve insan f trat nda var olan arzular n tatmin edilmesi için me ru k l nm t r. verenlerin en hay rl s d r. Ayr ca bu e lence ve davran lar ki iye canl l k verdi i gibi. slâm' n me ru k ld bu mubah oyun ve e lence çe itlerinin i baz lar da. DÜ ÜN ÂDABI Basiret ve anlay sahibi kimseler bilirler ki.a. en önemli hüküm ve O halde damat ve gelinin. cihada te vik eden hareketler ve benzeri eyler. üphesiz O. dinî ve ahlâkî usûllere riayet etmek laz md r. bir mecburiyet olmadan kar mamalar na titizlikle gayret edilmelidir. sportif faaliyetler. Ok atma._____ (257) Buhari. Bilhassa içki ve slam d e lence bulunmamas na.Müstehcen ve fasit olmayan temiz müzik. davete icabet ederlerken bu âdâblar uygulamalar . Caiz Olan E lencelerin S n rlar : slâm.te bütün bunlar. slâm' n zifaf ve dü ün ziyafetleri için me ru k ld âdablard r. 183 KINA GECES Dü ünlerde. Dü ün bir enlik. ihlasla amel edenleri. kad nlarla erkeklerin. avc l k. kuvvet ve cihad araçlar n kullan abilme becerisini kazand r r. mesuliyeti hissettirir. ne e ve sevinç sebebi oldu undan. güre . 1 . gerek evlenecek erkek için e lence gecesi (zamah). :' . müslümanlar n dü ün törenleri ile evlilik gecelerinde yapt klar e lenceleridir.

bereketle duada bulunduk ve sonra döndük. Orada baz cariyeler (küçük çocuklar) defler çalarak ark lar söylüyordu. bn Mace.a. Nikâh: 48. fuhu tan. mubah < . Se'd el-Beceli der ki: "Ben Kurza b. enlik yapmak ve def çalmakt r. Dedim ki: -M1.7SM . Ya Ai e! öyle söyleseydiniz ya: " te geldik size.Onu teslim ettik. Nikâh:6." (261) * (söylenmesine izin verilen) ve haram olan müzik hakk nda. içki ve içki mahallini anlatmayan iirler.Ensar aras nda kaside söyleyenler vard r.Kiram (r.v): .v) ve Ashab. Ka'b ve Ebi Mes'ud'un yanma vard m. rifny ütii SUÎ3 . islâm hukukçular ndan nakletti i birkaç sözünü sizlere aktarmak istiyorum. Ensar'dan yetim bir k z evlendirdi. ba r p ça rmaks z n a lamam za izin verildi. Nesai. Nikâh: 20 (259) Tirmizi. Dü ün Ve Benzeri Yerlerde Mubah Olmas : Amir b. ibn Mace.a.* Def çalmaya gelince: Peygamber (s.v) bize: Ya Ai e neler söylediniz? diye sordu. biz de sizi a rlayal m Esmer taneler olmasayd badiyelerinize girmezdik. Beyhaki.a). Ai e öyle dedi: Dönü ümüzde Allah' n Resûlu (s. Sar alt n olmasayd bekarlar n z çabuk geli mezdi. otlayan develerini toplamak maksad yla söyledikleri sözler. .r rjl . Ai e validemiz (r." (258) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Helal ile haram (zina) aras ndaki fark. hendek kazarken iir söylemi lerdir. def çalma hususunda öyle buyurmu tur: "Nikâh camilerde k yarak ilan edin. Bu ilan vesilesiyle def çal n." (260) Hz. Araplar n. (258) Tirmizi. Bilindi i gibi Peygamber (s. bizi a rlay n ki. Nesai.)' n ashab oldu unuz halde bunu söylüyormusunuz? Onlar dediler ki: Dü ünlerde def çalmam za ve ölü üzerine. Allame Merhum eyh Muhammed el -Hamid'in "Hükmü'l slâm fi'l Gina" adl eserinden.v). Buhari. Bunu görünce dedim ki: Siz Mu hammed (a. Hz.a.a) mescit in aat s ras nda. 184 Bunun üzerine Peygamber (s.s. A r bir i e kar insan direncini artt rmak veya çölde yürürken nefsi dinlendirmek maksad yla (ercûze) iir ve benzeri eyler söylemek mubaht r. Onu kocas na teslim edenler aras nda o da vard . muayyen bir kad n n güzelli ini konu almayan.3. nikâh k ymak. (260) Hakim.a." (259) Müzi in. bir müslüman Bu münasebetle.

. Bu münasebetle burada. Özellikle damat gelinin yan na girece i zaman. vaaz ve hik(261) Taberani. haram olan çalg aletleriyle söylenmedi i takdirde bunlar caiz ve helaldir..." *** Kad nlar n küçük yavrular n uyutmak için söyledikleri ark ve türküler de bu mubah olan (söylenmesine izin verilen) k s mdand r. Gönlüm art k bir hasta. reyhan ve nehir gibi tabiat güzelliklerini dile getiren kasid eler. gözler sürmeli. onunla birlikte erkek karde leri ve baz akrabalar n da e lik etmesi. Ses genizde. Ka'b bin Zuheyr de Peygamber'in (s. Bahçe.v) kad nlar n. Peygamber (s. bn Mace. Bu s n rlar çi nendi i takdirde ayaklar günaha do ru kayar.v) huzurunda u kasidesini söylemi tir: "Suad'dan ayr dü tüm. Söylenmesine cevaz verilen e lence türü ark ve türkülerden biri de.veya zimmiyi (anla ma ile slam diyar nda ya amas kabul edilmi gayr-i müslimi) hicv etmeyen ark ve türküler gibi.Dü ün enliklerinde görülen gayri me ru eylerden birisi erkek ve bizzat helal olan ark dan de il. bak lar önde. ümmet bozulmaya ve fesada dü meye yüz tutar. Zülfüne tutsak olmu . zifaf ve dü ün enlikleri sebebiyle müslümanlar n evlerine giren bid'at ve gayr me ru eyler hakk nda ayr nt l bilgi vermek istiyorum. az önce geçti i gibi: " te geldik size" kasidesini söylemelerine izin vermi ti. Zira bu say lan konularda ark veya türkü söylemek haramd r. zincirlenmi bir esir. çalg aletinin '' kad nlar n biribirlerine kar arak beraber e lenmeleridir. ayet medhi yap lan ey muayyen ve belli de ilse caizdir. Müslüman erkek veya kad n n n bu s n r geçmesi veya ba ka tarafa sapmas asla caiz de ildir.a. DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM DI I ÂDETLER: Bu bid 'at ve gayri me ru eylerin en önemlileri unlard r: a. te slâm' n zifaf ve dü ün enlikleri için çizdi i s n r budur. Caiz olmay dinde yasak olmas sebebiyledir.a. Oysa . 185 metli sözler dahi olsa caiz de ildir. Ayr l k sabah nda sanki bir ceyland o. erkeklerin bulunmad veya dinlemedikleri bir yerde kad nlar n kendi aralar nda dü ünlerde söyledikleri sade ve nezih ilahilerdir. Çalg aletleriyle söylendi i takdirde.

Halbuki Resûlullah (s. çalg c lar ba tac edilirse. 186 Bu konuda da Resûlullah (s. (262) Di er bir hadiste de Efendimiz (a. omuzunun kendisine helal olmayan bir kad na de mesinden daha hay rl d r. ibn Mace. Efendimiz (s.gelin böyle bir ortamda en güzel ziynet ve süsüne bürünmü . (263) Buhari. ya (kocan n) akrabas na ne dersiniz? Peygamber (a. (262) Buhari. emanet f rsatç lara kal rsa.) öyle buyurmu tur: "Benden sonra erkeklerin ba na gelecek en büyük fitne kad nlardand r. halk idare edenler toplumun en âdî kimseleri olursa. Ki i için.a.s. anneye itaatsizlik yap l rsa." (263) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Sak n kad nlarla halvette (tenha bir yerde ba ba a) bulunmay n! Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki.Ey Allah' n Resûlu! Peki. mescitlerde sesler yükselirse." (266) . Müslim.s): . ark söyleyen kad nlar.Kad nlar n yan na girmekten sak n n! Adam n birisi: .a.a. zekat angaryaya dönü ürse.Akraba ölümdür (fitne ve helake sebep olur) buyurdu. ümmetin sonu evveline lanet ederse. (264) Taberani. Onlar nelerdir ey Allah' n Resûlu? denildi. o zaman insanlar. zevceye (han ma) itaat edilip.v) öyle cevap verdi: Ganimet mal ya ma edilirse.v) öyle buyuruyor: "Kim ark c veya dansöz olan bir kad na seyirci olur ya da onu dinlerse Allah onun her iki kula na da k yamet gününde eritilmi kur un döker.v) bu konuda uyar da bulunarak öyle buyurmu tur: . ipek giyilirse. arkada a güzel muamelede bulunulup. iddetli bir rüzgar veya yerin yar l p onlar yok etmesini gözetlesinler.a. babaya cefa edilirse." (265) Di er bir hadiste de Peygamber (s.v) öyle buyurmu tur: "Ümmetim on be haslet (fiil) i ledi i takdirde onlar n ba na bela ve musibetin gelmesi muhakkakt r. errinden sak nmak için ki iye sayg gösterilirse. Müslim. çamura veya kötü kokan siyah balç a bula m bir domuza de mesi." (264) b. içki içilirse.slam d olan dü ün enlikleri ve e lencelerinden bir tanesi de ark c ve dansöz kad nlar n müslümanlar n evlerinde veya geni salonlar nda ark söyleyerek dans etmeleridir. fitne uyand racak bir görünüm arz etmektedir. bir erkek bir kad nla yaln z bulunursa ikisinin aralar na mutlaka eytan girer.

Allah beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi.. . Giyimde itidal. . içkiyi ve çalg aletlerini helal sayacaklard r" buyurdu..*f1 (266) Tirmizi." (271) e. olan taraflar ndan birisi de kad n veya erkek ark c lara saz Oysa Allah Resulü (s. ibn Mace.v) öyle buyurmu tur: "Kim dünyada öhret elbisesini giyerse Allah ona k yamet gününde zillet elbisesini giydirir.. ipe i. Hanbel. Bunlar israftan dolay er'an yasaklanm t r. (265) Ibn Asakir. bat l k yafet ve öhrete gitmektir.Yasaklanm olan dü ün enliklerinden biri de.Dü ün enliklerinin slam d olan taraflar ndan biri de giyim ve süslenmede israf ve fantazili e.Dü ün e lencelerinin slam d aletleriyle e lik edilmesidir. hareketlerini. içkiyi ve cahiliyet devrinde ibadet edilen putlar yok etmemi emretti. zinay . Bu gerçe i u ayet-i kerime ne güzel ifade etmi tir: "Onlar ki. çalg aletlerini. (268) Buhar . . müslümana her i inde itidali ve orta yolu seçmesini emreder." (267) Di er bir hadiste de: "Ümmetimden öyleleri ç kacakt r ki.. ikisi aras nda orta bir yol tutarlar.. . Ahmet b. Ahmet b.a. s . yiyeceklerde itidal ve oturulan meskende itidal sahibi olmak. (268) d. (267) Ahmet b.. ehveti tahrik eden davran lar nda. onlar n rakslar n .. tarihinde rivayet etmi tir." (27o) slâm dini. ahlak ve fazilet kutsiyetini çi nemelerinde taklit etmeleridir.a. Hanbel.. Zira bu hal ve davran sahibini kibir ve benli e götürür. ney gibi. Hanbel. kendilerini kad nlara benzeterek onlar sap k ve ahlak d hareketlerinde.c. gö üs ve bedenlerini oynatmalar suretiyle taklit etmeleridir." (269) . Ve bana kaval. harcad klar nda ne israf ne de cimrilik ederler. ba . müslüman kad nlar n kendilerini dansöz kad nlara benzetmeleri. çal mlar n . 187 "Kim kibirlenmek maksad yla elbisesini yerden sürüklerse." . onlar. (269) Ebu Davud. l$'.v) öyle buyuruyor: "Muhakkak ki Cenab.? Bu konuda da Peygamber (s. . Yine erkeklerin. Allah k yamet gününde o kimseye nazar etmez. düdük.

Yahudi ve Hristiyanlara kendinizi benzetmeyin. (275) Müslim. Amr: Onlar y kasam olur mu? dedi. (272) Tirmizi. (275) Rivayete göre. kendilerini kad nlara benzeten erkeklere ve kendilerini erkeklere benzeten kad nlara lanet etmi tir.a) Fars ( ran)'da oturan müs-lümanlara mektup yazarak öyle buyurdu: " irk ehlinin k yafetini kullanmaktan sak n n".v). (273) Ah ned b. (274) Buhari." (274) f. Hanbel.v) hadisi öyledir: "Resûlullah (s. Resûlullah (s. Tirmizi.a. (276) Buhari.a. (271) Kur'an. Amr b. Allah' n yaratt n de i tiren kad nlara lanet etti. Müslim.v) öyle buyuruyor: "Kendisini ba kas na benzeten bizden de ildir. onlar giyme" dedi: Bunun üzerine Abdullah b. kad nlar n erkekler gibi saçlar n k saltmalar .a. Müslim." (277) na gelince: Peygamber (s. 188 g. Furkan: 67. yolduranlara ve seyrek di li güzel görünmek için di lerin aras n yontanlara. Ebu Davud.Yasaklanan dü ün enliklerinden biri de küfür ve fesat ehlinin k yafeti ile süslenmektir." (273) "Allah.Peygamber (s." (276) lav (270) Buhari.. dövme yapanlara. bu konuda Peygamber'in (s.v) bu konuda öyle buyurmu tur: .Takma saç n haraml . Peygamber (s. Ka ve yüzdeki tüyleri yolman n haram olu una gelince. yapt ranlara. Ömer (r. As' n üzerinde sar ya boyanm (Mu'asfer) iki elbise gördü ve öyle buyurdu: "Bunlar kafirlerin giyeceklerindendir. Di er bir rivayette ise: "Acem k yafetini kullanmaktan sak n n.a.a. erkeklerin de kad nlar gibi saçlar n uzatmalar ve kad nlar n saçlar n deve hörgücüne benzetmeleridir. Hz.Dü ün enliklerinin yasaklananlar ndan biri de ka ve yüz tüylerini yolmak. takma saç kullanmak. . yüz veya ka tüylerini yolanlara.a.v) Abdulah b. -." (272) "Kim kendisini bir millete benzetirse onlardan olur.Kerim.v): Hay r! Onlar yak" buyurdu.

Ba lar devenin hörgücü gibidir. . Fuhu ve çalg aletlerinden uzak oldu u takdirde türkü ve güze l na meler söylemesinde bir beis yoktur. (281) Müslim. Oysa cennetin kokusu be yüz y ll k bir mesafeden hissedilir. (280) Müslim. (278) Buhari. i reti saç takana ve takt rana lanet etsin" (278) ." (279) Kad n n. s dd klar. erke in de kad n saç gibi saç n uzatmas n n haram olu una gelince: Bu konudaki rivayet öyledir: "Allah Resûlu (s.a.v) zevceleri saçlar n kulaklara kadar olan n keserler.v) öyle buyurmu tur: "Cehennemlik iki s n f vard r onlar görmedim. : 189 hüviyetini ta yan kimselerin dü ün ve e lencelerinde görülebilen en önemli bid'at ve gayri me ru fiil ve davran lard r. k yamet gününde peygamberler. Müslim. Öyle ise. Müslim. (279) Buhari. Birisi: yanlar nda ine in kuyru u gibi k rbaçlar bulunduran ve onlarla insanlar döven bir topluluk. di eri ise: Giyili olduklar halde ç plak olan kad nlard r.Saç deve hörgücü gibi ba n tepesinde tümsek yapman n haram olu una gelince: Bu konuda da Peygamber (s. Ai e (r. din ve diyanetine ba l . dü ün ve zifaf gecesinde bu yasaklanan ve gayri me ru eylerden sak nmas gerekir. Ebu Davud. saç n erkek saç gibi k saltmas . Müslüman karde im! ayet dü ün enliklerini veya zifaf gecesini e lence ile geçirmek istiyorsan sana.Kad n n. Onlar cennete girmeyecekleri gibi kokusunu dahi alamazlar. herhangi bir benzetme kast olmaks z n saç n kulaklar na kadar kesip k saltmas na gelince bu caizdir. slâm' n ho gördü ü mubah e lencelerden ve helal olan enliklerden baz lar n izah edece im. Bu konuda Hz.a)'dan gelen rivayet öyledir: "Peygamber'in (s. ba kalar n da kendilerine meylettirirler."Allah." (280) i.a. daha fazlas n kesmezlerdi. Ba kalar na meylettikleri gibi." (28i) i te bunlar.a. ehidler ve salih olan güzel arkada toplulu u ile bir arada olmak isteyen müslüman ve mü'min kimsenin. kendilerini islâm'a nisbet ettiren ve müslüman (277)Buhari.v) kendini kad nlara benzeten erkeklere ve kendini erkeklere benzeten kad nlara lanet etti.

günaha r za da günah say l r. murdar ve çirkin eyleri mekruh veya haram k lm t r. e lence zamanlar nda da e lenirler. te itidalin manas ve hayatta her eyin hakk n verme anlay . nükte. ayet yalana dayanm yorsa ve kimsenin onurunu rencide etmiyorsa caizdir. Ecdad ve atalar n kahramanl klar n konu alan. kad nlar n z lg t çalmalar ve halay çekmeleri caizdir. Kendisine gümü bardakta su takdim edilince içmeyip geri çevirdi ve barda n de i tirilmesini emretti.). oraya var p görevine ba lay nca.a. Kad n erkek kar m . ses ç karan halkalar yoksa defle birlikte baz ilahi veya kasideler söylenebilir. Nitekim Irak Acemine genel vali olarak gönderilen Huzeyfe b. Kurbanlar kesmek ve yemekler yedirmek caizdir. erli. LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER . te bu ve benzeri durumlar slâm' n me ru k ld hallerdir. Kafir. bir toplant da susuzlu unu gidermek için bir bardak su istedi. Bilakis onlar sevinç anlar nda sevinir. ahlâks zl a r za ahlâks zl k. slâmi esas ve prensiplere göre. mevzusu iti-i bariyle slâm nizam na hizmet eden ve verdi i ö ütlerle insanlar n ahlak n düzeltmeye yard mc olan faydal tiyatrolar oynatmak caizdir. O bak mdan dü ün ve derneklerde er'î ölçüler d nda birtak m haram ve mekruh fiillerin i lendi i takdirde bunlar gidermek gerekir. 190 DÜ ÜN VE DERNEKTE SLAM AÇIDAN LEN RSE islâm Dini kitap ve sünnetiyle faydal . Zira küfre r za küfür. müs-lümanlar n o gibi toplant ve ziyafetlere kat lmamas d r. Zira bu nikâh n sünnetlerindendir. hay rl ve güzel. Zira bunlar helal olan e lencelerden olup cesaret ve eref ate ini canland r rlar. haram ve mekruh fiillerin i lendi i bir yere ölümle tehdit. fas k ve sap k kimselere benzemek söz konusu de ilse yeni olan eylerle süslenmekte bir beis yoktur. mal ve cana kasdetme söz konusu olmad sürece gitme. zararl . ayn fiili i lemek gibidir.E lence aleti olan defin. O giderme yollar ndan biri de. Erkeklerin bulunmamas kayd yla baz kad nlar taraf ndan tertip edilen dü ün enliklerinde. aka. Ancak gerçekler söz konusu olunca onun erbab da yine onlard r. Yeman (r. nefsi tahrik ve fitne olmaks z n halk aras nda bilinen defler çal nabilir. temiz olan eyleri mubah saym . müslümanlar e lence ve dü ün gecelerinde hiçbir zaman kat ve taassub içinde olmam lard r. mizah ve ho a giden eyler. Buna biz otokontrol de diyebiliriz. slâm dü manlar unu iyi bilsinler ki.

7. NET CE OLARAK: :?'." (284)." (283).. b) Ve bir de yüz üstü uzan rken yemek ye me i. " 1.kifaye hükmü kalkar. su içmeyi haram k lan bir Peygamberin getirdi i son dini talîm etmek üzere buraya gelmi bulunuyorum. Onun sünnetini ve haram k ld eyi ben i liyecek olursam. Buna da güçleri yetmedi i takdirde hiç de ilse kalben tiksinirler ve giderme çarelerini ara t r rlar.." diyerek çevresindeki insanlar uyard . "Sizden kim bir kötülük (dinden i lenmesi haram ve zararl olan bir fiil) görürse onu eliyle de i tirme (giderme)'ye çal s n. 29.v.. islâm Türk Tarihinin Alt n Sahifeleri. 4.. bu imân n en zay f taraf d r. oturmay . diliyle gidermeye çal s n.Münkeratla ilgili fiillerin i lendi i bir ziyafete davetli mü'minlerin kat lmas yla münkerat ortadan kalk yorsa.Ebû Dâvud/el'ime: 1 8 191 bunda say lamayacak kadar büyük faydalar vard r. (284) ibn Mâce/et'ime: 62.Ahmed: 3/20. ibn Ömer (r. 6.. (283) Tirmizî/f ten: 11 .. müslüman ki i o sofraya oturmay p geri döner.Ortaya ç kan münkerat müslümanlardan bir k sm giderdi i takdirde di erlerinin üzerinden farz. 2. ortam ve vas talar her zaman dikkate al nmal d r. Hiç kimse müdahale etmezse hepsi birden günahkâr olur. a) Üzerinde içki içilen sofraya .a.Kötülükle seviyeli ekilde mücadele etmek vâcibdir.Münkerat gidermede günün artlan. üstelik yarar söz konusudur. Aksi halde günahkâr olur. kalbiyle giderme (çarelerini dü ünerek) de i tirmeye çal s n ki.Müslümanlar aras nda otokontrolü sa lamak da vacibtir ve (282) Celâl Y ld r m.Nesâî/imân: 1 7. .Müslim/ mân: 78.kinci defa ayn hata i lenince gümü bardaktan su getiren ki iyi azarlad ve: "Ben bu gibi kaplarda yemek yemeyi. Buna güçleri yetmedi i takdirde dilleriyle ve ayn zamanda kalemleriyle gidermeye çal rlar. 5. (282).Dü ün ve ziyafetlerinde slâm' n haram veya mekruh sayd bir fiil i leniyorsa.) Efendimiz iki çe it yeme i men'etti: :.a. o takdirde gitmek ve sofraya oturmakta bir sak nca yoktur. Buna da gücü yetmezse. u halka ba ka ne verebilirim. Buna gücü yetmezse. ad geçen öyle haber vermi tir: "Resûlüllah (s. 3.Dinen haram..) den yap lan rivayete göre. kötü ve er say lan münkerat elleriyle gidermeye güçleri yetenler elleriyle giderirler.

ba kas na zarar vermeyecek ve kendi nefsini küçük dü ürmeyecek ekilde davranmay emreder. slâm bu âdetin kar s na ç kmamakla beraber. iti me ve tart maya sebebiyet verebilir. içki dola t r lan bir sofraya oturmak haramd r.. . Sonra saç lan eyleri ya malarcas na kap rken itip kakmalarda bulunmak mekruhtur. lerleyen ya ta bu dudaklar büyür ve a z biraz geni ler. vakarl ve ciddi olmay . Bu mokaza zar .8.hayat muhteremdir. O bak mdan dü ün ve derneklerde saç lan eylerden kuca m za. Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap p Almak Do ru Mudur? Birçok ülkelerde devam edegelen âdet ve geleneklerden biri de dü ünde gelinle damat üzerine saç lan madenî paralar ve benzeri eyleri u ur say p kap ma olay d r.KADIN C NSEL ORGANLARI (285) Vajina: Küçük ve büyük ferç dudaklannca çevrelenen vajina a z yla ba lar. onu daha zarars z bir çizgiye çekmeyi planlam t r. Sa l kl bir vajina. önümüze dü en olursa almam zda bir sak nca yoktur. Zira hakk. Ancak bir ölüm tehdidi. Önce saç lan para veya benzeri eyleri u ur saymak bid'att r. Vajinan n arka bölümünün uç noktas nda ana rahim kanal n n bo az küçük bir çukuru olan hafif bir yükselti gibi. mal ve cana tecavüz söz konusu oldu u z aman kat lmakta bir vebal yoktur. hastal a neden olan bakterilerden korur) bir ortam olarak kalmas için gereklidir. dengeli.kunur ve bunun arkas nda da vajina a z gizlenmi bulunur. en arka k sm nda 45 derecelik aç yaparak kar n bölgesine do ru yönelen. tip kakmalarda birtak m naho olaylar meydana gelebilir ve böylece ki iler aras nda sürtü me. Ergenlik ça ile birlikte onun etraf nda k llar büyümeye ba lar. a z n daha yukar s nda ve bunun kenar nda ince k zl k zar yer al r. 192 C NSEL ORGANLAR A . vajinan n sürekli sa l kl . kendisine has bir mukoza zar yla çepeçevre sar l bir organd r. Vajina a z n n çevresi dairesel bir kas ile sarmalan r ve vajinan n iç duvarlar da biraz çal mayla kas labilen kaslarla bezenmi tir. Zira siâm her konuda düzenli.. Vajinan n kendisi. Ya malarcas na itip kakmaya f rsat vermeden edep dahilinde davranmay men'etme e de gerek görülmemi tir. Bu dudaklar genç k zlarda genellikle birbirine do. onun içine sarkar. slak ve asitli (bu s v vajinay . hortum eklinde. yakla k 8 ile 10 santimetre aras uzunlu unda olan. bir çok ince kan da -marc klar yla bezenmi tir ve aç k pempeden orta koyuluktaki bir pempeye varan renk tonlar na sahiptir.Üzerinde kadeh toku turulan. Salg lar n büyük bir bölümü do rudan vajinan n içinde bulunan bu zar taraf ndan üretilir.

ist.d. öpme. (285)Prof. sürtünme sonucu en yüksek nazlar n sa lanaca cinsel ili ki d nda oynanmas halinde de benzeri yüksek duyumlar elde edilir. bölge olup. ç ve d dudaklar vul-van n iki yan nda bulunur. Klitorisle levi Nedir? oynanma i ine di inin mastürbasyon yapmas denir. fallop borusu ve yumurtal ktan olu ur. Vulva ad verilen d organlar: D dudaklar. Klitorisin hemen alt ndan ba layarak sa ve sol tarafa do ru yar m ay eklinde inen bir görünümü vard r. Klitoris. kad nda bu farkl d r. Bunlarda n biri dokunma. Klitoris: D dudaklar n üst k sm nda birle tikleri yerde küçük kabarc k vard r. D dudaklar n iç bölümünde yer al r. Klitorisin nda hiçbir i levi yoktur. Bu bölge cinsel uyar yönünden çok duyarl d r. Aç Y. Cinsel Sorunlar n z ve Yan tlar . iç dudaklar. kad n n ba l ca zevk alma organ d r. Robert Cooling. 193 Önce ikiye ayr l r. Kad n cinselli inde klitorisin iki önemli i levi vard r. Üzeri k llarla örtülüdür. ortalama 3 mm kadard r. Erkek penisinde kad n nkinden farkl olarak sperm ve idrar borusu bulunurken. büyük ferç duda n n bulundu u ön k sm n n sonunda bir yerde gizlidir. ok anma gibi dokunma uyaranlar n al p beyne ula t r r ve orada ikinci görevi olan nda cinsel doru a ula abildi i tespit . Kad nlar n dörtte üçünün klitorisleri yeterince uyar ld edilmi tir. Klitoris küçük bir penis gibi görünse de onun ayn i leve sahip oldu unu dü ünmemek gerekir: Her ne kadar iki organda. D Dudaklar: D dudaklar deri büklümü görünü ünde olup iki parçad r. Cinsel uyar s ras nda kabar r ve dokunmaya kar çok hassasla r. bunlar farkl iki organd r. rahim (döl yata ). penisin kad ndaki kar l Klitoris.1995. ayn bölgede bulunuyor ve kan dola m sayesinde kan ile doluyor ve kabar yorsa da. Buras klitoristir. A zlardaki dudaklar and ran bu parçalar altta ve üstte birle ir. kli -toris.Kad n cinsellik organ iç organlar ve d organlar olmak üzere ikiye ayr l r: ç organlar: Döl yolu (vajina). ç Dudaklar: ç dudaklar yine deri büklümü görüntüsündedir. cinsel ili ki s ras nda. ya ilerledikçe gev er ve sarkar. Venüs tepesi veya b z r olarak da an l r.v. S:7. Klitoris genellikle derinin k vr m yapt klitoris kubbesinin alt nda. K rm z renktedir. Çocukluk ve gençlik döneminde daha dolgungen. dölyolu giri i ve idrar deli inden olu ur. d r. Ba parmak ile i aret parma Kal nl aras na al narak oynand nda sertle ir ve uzar. D dudaklar n derisinin alt nda ya dokusu vard r. Klitorisin seksüel uyar y att rarak doyuma ula t rmay sa laman n d Halk aras nda "b z r" ad verilen klitoris.

öbür ucu ise emsiye biçimi alarak kar n bo lu una yay l r. Do urmam larda dölyata do urmu larda uzunluk 6. ki de-' likli olanlar bulundu u gibi deliksiz olanlar da vard r. Dölyolunda.dönü türücülük i leviyle bunlar cinsel haz ya ant s veren cinsel uyaranlara dönü türür.5-7 cm'dir. Do um s ras nda çocu un geçmesine imkan sa layacak kadar t geni leyebilir. Baz di ilerde çok gev ektir. Onun için bu k sma döl yolu denir. duvarlar kal n ve kas labilir bir organ olup gebelik mahsulü burada geli ir. Çok . De i ik yap larda ve biçimlerde olabilir. Görevi. 14 cm veya 4-5 cm derinli inde olanlar da 194 vard r. erke in kam bu k sma girer ve menisini buraya bo alt r. birle mede penisi içine almakt r. Yumurtal klar n her ay olgunla t rd üstlenir. kar n bo lu unun alt k sm nda ve orta çizgi üzerinde mesane ile makat aras nda.5 cm) olmas na kar n esneme ve geni leme özelli i vard r. Yakla k 7 -8 cm derinli indedir. Cinsel birle mede kad n n zevk almas n sa lar. Önden arkaya bas k bir balkaba na veya bir armuda benzetilebilir. Boylar 10-12 cm kadard r. döllenmi yumurtan n tutunup bebe i meydana getirmesine yarar. dölyolu tavan n temizleyip kay-ganla t ran ve giri i kolayla t ran salg lama olu ur. Bu tabaka bütün kad nlarda her ay. Bu denli önemli. K zl k Zar : K zl k zar döl yolunun a z nda bulunur. Fallop borular n n her birinin birer ucu döl yata n n içine. Bu. Döl yata n n üst bölümünden ba lay p yumurtal klara kadar uzan r. Kimi k zl k zar n n deli i geni oldu undan bakire de ilmi izlenimi edinilebilir. Vulva ile rahim aras ndad r. vajinan n üstünde. barsaklar n alt ndad r. Rahimin iç bölümü endometrium denen bir doku tabakas yla kapl d r. Dölyolu: Vajina ya da döl yolu. Fallop Borular : Fallop borular iki tanedir. K zl k zar n n kal nl ki iden ki i ye de i ebilir. Rahim (Dölyata ): Bu organ. yumurtalar n döl yata na ula mas için kanal görevini 5-6 cm uzunlu undad r. Ay ya da halka biçimindedir. Ta ma i i fallop borular n n içinde bulunan k llar n hareketleri ve kas lmalar sayesinde gerçekle ir. Yumurtal klar: Kad n cinsellik organ n n en önemli bölümü yumurtal klard r. Dölyata . ergenlik ve menopoz aras ndaki y llarda belirli de i ikliklere u rar. Erkekle cinsel temas s ras nda. Döllenmeye haz r yumurtalar bu organda olu ur. di ilerin cinsel birle me organ d r. Dölyata içi bo . uyar c rol oynayan bir organa sahip olan te k memeli varl k insand r. Dar görünümde (2.

onun hemen üstünde ikinci bir delik vard r. Kas k bölgesinde ve koltuk altlar nda k llanmalar ba lar. slâm' n temizli e verdi i ehemmiyet ve dikkati hiç bir din ve medeniyet gösterememi tir. Ayr ca buraya dokunmakla hiçbir biçimde cinsel haz duyulmaz. Üstte kalan delik üre at m n sa layan sidik deli idir. SORULAR-CEVAPLAR Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. 195 K zlar n ergenlik döneminde. Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? Her erke in ve genç k z n cinsellik organlar n n çevresinde k llar bulunmas son derece do ald r. ergenlik ça n n ba lang c nda 300. Cinsel ili ki burada ba lar ve do um olay burada sonuçlan r. Biri sa da. . d r. öbür uçlar ndan fallop borular yard m yla dölyata na ba lan rlar. Bekar k zlar. Badem bü-' yüklü ünde olan yumurtal klar bir uçlar ndan le en bo lu una. öbürü soldad r. Gö üsler geli ir. Fakat tatbikatta müslümanlar islâm' tam ve kamilen ya amad klar için temizli e dikkat ve riayet etmiyorlarsa suç slâm' n de il. Geni bilgi için "âdet kanamas -ayba " konusuna bak n z.000. Kad nlar n cinsellik organ nda d dudaklar n iki yana ayr lmas yla altta bir. Cinsel li ki Yerim Hangisidir? Pek çok genç k z m z kendisine ait organ n yap s ve i levi hakk nda yeterli bilgi sahibi de ildir. zedelenmeye neden olur ve ac verir.larda adetten kesilene kadar her ay ancak bir yumurta hücresi ge-i li erek yumurtlama dedi imiz durum olu ur. ilk âdet kanamas ba lar. müslüman n bilgisizli inden veya dikkatsizli indendir. her iki yumurtal kta bulunan yumurta say s 1. Yeni do mu bir kad nda. ki tanedir. Buraya parmak veya cinsel organ n dokunmas .000 kadar yumurta hücresi kal r. Ergenlik ça na kadar bunlar n ço u tahrip olur.000 olarak tahmin edilmektedir. Ya am boyunca ergenlik ça ndan ileri ya -. Her biri 4-5 gr. K zl k zarlar y rt labilir.Yumurtal klar le en bo lu unun alt bölümünde yer al r. bu deli e parmak veya benzer bir ey sokmamal d r. Yani tohumun rahme gönderildi i ve yine tohumun yumurtay a lamas yla ba lay p aradan geçen 9 ay on günlük bir olu um sonucunda bebe in dünyaya geldi i yerdir. Bu deli in alt k sm nda yer alan delik ise di ilik organ n n giri bölümüdür. meme ba lar b üyür ve koyula r.

Tra olmak kad n n tabiat ile uyu mamaktad r. Burada pekâla pislik birikebilir ve altlar nda da mikroplar yuvalanabilir. insan n içini ibâdet.B y (dudak k rm z l 196 Ba ka bir rivayette de 40 günü geçmemesini emretmi tir. . Bu mümkün olmad nda 15 günde temizlik yap lmas gerekir. "Be ey f trattan (yarat l tan) d r: 1. Yolmak. Bu temizliklerden etek tra n . Rasûlüllah (s. Yeniden daha güçlü ve sert ç kmas na sebep olur. K llar temizlemede arsenik kullanmaya cevaz verilmi tir. 4. Çünkü böylesi daha temizdir. 2-Sünnet olmak. Günümüzde çe itli t bbi metodlar. kad n n tabiat na daha uygundur. ile temizlerken. gusül v.a. kad n için yolmak daha iyidir. ile dikkat etmektedir. Ebû Hüreyre (r.)'den yap lan rivayette.s. zikir ve namaz v.v. abdest. Çünkü etekte biten k llar cinsel organa oldukça yak nd r.Koltuk alt k llar n gidermek. haftada bir genel temizlik yapmakt r.islâm. Netice olarak koitukalt ve kas klarda biten fazlal k k llar mutlaka temizlenmelidir.a. 40 günü geçirilmesi harama yak n d erecede mekruhtur. Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak: Etek tra olman n pek çok hastal k ve iltihaplardan koruyucu özelli i vard r. Koltukalt ve etek tra n n keyfiyeti hakk nda farkl görü ler vard r: Tra yap larak m yoksa yolunarak m yap lmal d r? Baz lar nca." (286). (287). Uygun olan bu temizli in mümkün oldu unca s k yap lmas d r. Temizlikte 40 günü geçirmek mekruhtur. a da ve kremlerle bu k llar rahatça yolunmaktad r. avret yerlerin aç lmas haram olan kimselerin önünde yapmak ve yap lmas na izin vermek haramd r. 3. 5-T rnaklar kesmek. d n n temizli ine de. T rnaklar ve zikredilen yerlerdeki k llar gidermede en uygun olan .Kas tra etmek. görülecek ekilde alttan) kesmek. Di er taraftan tra k llar güçlendirir ve art r r. Çünkü kad n n ve erke in (kar ile koca hariç) hemcinslerine bakmas ve göstermesi haram olan yerleri göbek ve dizkapaklar aras ndaki bölgedir.) Efendimizin öyle buyurdu unu söylemi tir. Necasetten (küçük ve büyük abdestten) ve hâdesten (abdestsiziik ve cünüplükten) temizliklere dikkat etmedikçe namaz ve ibâdetleri yapmak mümkün olmamaktad r.s.

döl yolu a z n ortadan. Baz kad nlarda bir fasulye büyüklü ünde olan bu organ n. çok kat epitellerle örtülü iki mukoza yapra n n s rt s rta vermesinden olu mu tur. Bu zar. Ancak sürekli masaj sonucu iri-le ti inde i aret ve ba parma n yard m yla konumu saptanabilir. C. küçük. Ön sevi mede kad n n klitorisinin ok anmas ile kad n. (286)Buhari. KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: "Bekaret" özellikle k zlara özgü bir olgudur. Literatürde Venüs tepesi. ince bir zarla örtülü ve ya tabakas yla kapl oldu undan kolayca bulunamayabilir. Bunun için bu konulardaki kitaplardan bilmediklerini ö renmesi daha sa l kl ve faydal d r. dolayl etkilenimlerle de kad n n arzulanmas n . Taharet: 8 (287)Kaynaklar yla islam F kh . Hiç cinsel ili kide bulunmam a z nda k zl k zar denilen bir iç deri dokusu bulunur. bn Mace.64. Ön sevi mede veya her türlü ili ki pozisyonunda "zevk kay^ na " oldu unu kan tlayacak tepki verir.Konya. Celal Y ld r m. 197 Tamamen hassas sinir uçlar yla bezenmi olan klitoris. Her genç k z. D dudaklar n üstte birle ti i yerde tümse imsi görünmektedir.Ortaça da slâm'dan gayri din ve toplumlar ve bat l lar y kanma ve temizlik bilmezken müslümanlar temizli i ibâdetlerin ba lang ç art kabul etmi lerdir.205.s sokmak k zl k zar na zarar verebilir ve istenmeyen s k nt lara sebep olabilir. yükselmesini ve bo almas n (zevkin doru a ç kmas n . Klitoris. Taharet: 49. Üst dudaklar n üst birle im noktas nda yer alan bu organ. K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? K zl k zar n zedeliyecek ekilde cinsel organla oynamak veya organa parmak v. yuvarlak ya da oval bir delik b rakarak çevreler.4. oynama sonucu sertle mesiyle. Müslim. cinsel organ n tan mak isteyebilir. orgazm n ) sa lar.51. baz kad nlarda görülemeyecek kadar belirsizdir. k zlar n dölyolu . Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? "Klitoris" kad n cinsel organlar aras nda en hassas bölgedir. 51. cinsel uuyar n n ve doyumun doru una ula r. K zl k zar . halk aras nda 'b z r' olarak da ad-land ralan klitoris. minik bir erkeklik organ gibi belirginle ir.63. sadece direkt dokunumlarla de il.50. Libas. normal durumlarda iç dudaklar n birle ti i k vr mda gözden rak du rurken cinsel uyar lma sonucu kan n dolumuyla irile ir.S.

dölyolu a z n çepeçevre yüzük halkas görünümünde sarar. 198 Bu zar n dokusunu olu turan fibro esnek liflerin az ya da çok olu una göre k zl k zar ince bir zardan kal n bir perdeye kadar de i ik yap larda olabilir. Meselâ. Ortadaki deli in geni li i ile dokunum esnekli i ve direnimi k zdan k za de i ir. Normalde ilk cinsel birle mede k zl k zar n n y rt l p kanamas beklenir. Ancak genelde büyük ölçüde ince zardan olu an "k zl k". çe itli hastal klara kar bir sigortad r. Kenarlar düz ya da fistolu olanlar vard r. s k ve seyrek görülen ekille r olarak ikiye ay rabiliriz. Ortas nda yuvarlak bir deli i olan zar türüdür. Bu. enfeksiyonlara. k s rl a bile yol açabilen yumurta kanal iltihaplar genç k zlarda hemen hemen hiç görülmez. kad nlar n pekço unda görülen iltihap hadiseleri. adet kan n n d ar ya akmamas sonucu birtak m klinik ikayetlerin ortaya ç kmas sonucu genellikle tespit edilir. Bu zar olmasayd . Bu iki yaprak aras nda zar k vam n sa layan ba dokusu. K zl k Zar Türleri: duyu yetisini sa layan sinirler bulunmaktad r. ufak bir kesik ile zar aç l r. K zl k zar n n ortas nda çe itli büyüklüklerde adet kan n n akmas na yarayan delik ve delikçikler vard r. en s k rastlanan çe ididir. K zl k zar . B) Yar m Ay Veya Atnal Biçimindeki K zl k Zar : Adeta bir yar m ay görünümündedir. Deliklerin geni li i de çe itlidir.S k Görülen K zl k Zarlar : (288) A) Halka eklindeki K zl k Zar : Halka biçimindeki k zl k zar .: esnek liflerle k lcal damarlar ve na göre. Mastürbasyon esnas nda orgazma ula rken kad n farketmeden kendi zar n y rtabilir. az oranda k zda kal n perdededir. Y rt k bir zar kendili inden eski haline gelmez. Penis y rt lmaya neden olmadan girip ç kabilir. K zl k zar n n çe itli ekilleri vard r. Hiç yokmu gibi görünen kad nlarda bile çok dar ve ince bir zar bulunur. Delikler ortada. K zl k zarlar n görünü s kl ! 1. Oldukça s k görülür. ' . Fakat baz zarlar n deli i oldukça büyüktür. yanda ya da kalbur gibi çok say da olabilir.K zl k zar . ciddî ak nt halleri k zlarda da görülürdü. Çok seyrek olarak bu zarda hiç delik olmayabilir ve zar dölyolunu bütünüyle kapayabilir. genç k z n iç cinsiyet organlar için yarat lan önemli bir koruyucudur. Tedavisi çok basittir. Öte yandan günümüzde kullan lan adet tamponlar da k zl k zar n n y rt lmas na neden olabilir. . Bu durum k z n ilk adet gördü ünde.

" Bu cümleyi söylerken. Yüzünde. te felâket burada ba l yor doktor bey! Bir erke in hayat nda en mes'ud bir ân ya ayacakt m. hayati tehlikeyle kar kar ya kalabilir. Her türlü hâlini inceledikten sonra.Doktorum!. Bu tür k zl k zar olan bir k z. Zaman nda far-kedilmezse dölyolunu ve dölyolu yata n doldurarak i irir. Ben kendi hâlinde bir marangozum. ikâyeti soruldu u zaman: ". Hiç kimseye bir fenal k da etmi de ilim. Kapal zar n ameliyatla aç lmas ve birikmi kan n d ar ya ak t lmas gerekir.. anlatmaya devam etti: ". Kendimi dünyan n en mes'ud insan zannediyordum. Temiz aln ndan birkaç damla so uk utanç teri. S:42. gayr . Rengi... 2. hay r oturmad . sim ve hüviyeti mü ahede defterine kaydedildikten sonra. Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü: (289) Muayene odam n kap s aç ld . Epey zamand r mahallemizdeler. kravats z. Zar üzerinde geni likleri de i ik boyda delikler bulunur. Nihayet gerdek gecesi geldi çatt . Bir de ne göreyim? Hiçbir s k nt ve zorluk çekmeden.. göz p narlar na do ru kayd .. asabî insanlara has soluklukta. bu perdenin arkas nda birikir. Nil Y. bana verdiler. Allah' n bana bu felâketi niçin reva gördü ünü anlayam yorum. çok namuslu bir ailenin k z . Aksi taktirde k z. yüzü büsbütün kar t .C) Dudak eklindeki K zl k Zar : Ortas nda yukar dan a a ya dar bir yar k bulunan bir k zl k zar d r. talib oldum. K smet imi . Margaret Turner. esnaftan olmas muhtemel. kendini âdeta bir et y n gibi b rak verdi. Deli i yoktur. Ank. Bu çok ender görülen bir biçimdir.. içeriye.Kar m olan k zca z. Ben dünyan n en bedbaht bir insan imi im. rahat rahat bir .ihtiyarî kapan r gibi oldu. Selâm vererek gösterilen sandalyele oturdu. son Bulgaristan göçmenlerinden. . adet görmeye ba lad ktan sonra (288) Dr.Seyrek Görülen K zl k Zarlar : A) Deliksiz Perde Biçimindeki K zl k Zan: Dölyolunun a z n tümüyle kaplar. Bu iki deli in ortas nda adeta bir köprüyü and ran bir mukoza uzant s bulunur. C) Köprülü K zl k Zar : Bu tür k zl k zar nda iki büyük delik vard r. Derin derin nefes alarak. Ne söyleyece imi bilemiyorum. 199 kan d ar ya ç kmaz. etraf na ürkek bak larla giren ve bana do ru yakla an bir delikanl . büyük ruhî bir s k nt n n st rablar okunuyor. Göz kapaklar . Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. k sa boylu. B) Kalbur Zar: Bu tür k zl k zar oldukça nadirdir. Dün gece gerdek gecemdi.

. Ne oldu (289) Dr. Muayene bekleme odas nda bunlar. sen bir yalanc . cans z yataktan atmak istiyordum. K z geceyar s .. birbirlerine öyle ha in bak yorlard ki. s kmak s kmak. o çok ümidsizdi.. "Büyük geçmi olsu n" deniliyor.. zavall bir annenin boynuna at lm . s:20 vd. K z. K z ve erkek taraf ndan üçer kad n muayene odas na ald m. Genç damat heyecanl ve sinirli.. di erleri k z.. çok ükür Cenab .. bir sahtekârs n! Söyle niçin.kad nla temas ediyormu um gibi." Di er taraftan damad n annesi. te felâketim. 6-7 ekilde toplanabilir. k zl k zar n n halka hâlinde yarat lm olmas ndan ibaretti." diye ba rmaya ba lad m.. içlerinde orta ya l s da var..... Damad n elleri s k l yor.Hakk'a. h çk r klar içerisinde..Hak taraf ndan aç lm . say :33. Bütün kabahat ve kusuru.. Aral k-1951. tam kapal bir perde hâlinde de ildir. her ahsa göre ekil de i tiren aç kl klar vard r. gitti. bekleme salonunun kap s n açt m. Söyledim amma.. iki saat geçmeden. anas na teslim ederek kovdum. Ben zaten ba ka bir eye ihtimal vermemi tim. Kemal Ça lar... Bunun üzerinde âdet kan n n akmas için... K z . Sanki bu anda âni bir y ld r m çarp-m cas na. Bu esnada. Ne kadar haks z muamele etti inizi anlad n z m ? K z masadan kald rd m. Bu sahneyi hayat mda hiç unutamayaca m. ihtiyar da. Muhte em bir sahneydi bu. Sabah zor ettim. sekiz kad n geldi. onlarda bir âlem. Ancak bu k z do urdu u zaman bu ey olacakt r. de i ivermi ti. C enâb. k zo lan k zd . Biraz sonra. ki taraf n ahitlerini ça rd m.. Hadiseyi. Seksoloji Mecmuas . Ben seni çok iyi biliyordum. Sahicilerin yüzlerine bakt m: Birbirlerini bir ka k suda bo acak kadar kinli olan bu çehreler.. uurumu kaybetmi tim. deli gibi f rlad m: "Sen k z de ilsin. anne onu bütün efkatiyle kollar aras nda s k yor: "Benim k z m. art k benim müdahalem laz md . .Ayr ld . gözlerinin içi gülüyordu. 200 bilmiyorum. Gördü üm manzara kar s nda. ki ki i a l yor: K z ve annesi. Onlar odaya girip elimden k z kurtarm lar.Bu masum çehreli k z. niçin bana bu oyunu oynad n?. zifaf kap s arkas nda (bekâret kan n kontrol için) bekleyen yenge ve akrabalar bulunur. belki de müjdeli bir haber verebilece imi söyledim.... ortada bir kere daha izah ettim. Mutlaka k z bana getirmesini. Bizlerde âdet oldu u üzere. ve dedim ki: K zl k zar sizin zannetti iniz gibi. Bütün insanlardaki bu çe itler. koridorda insanlardan kaçar gibi bir hâli olan çar afl . çocuk gibi seviniyordum. doktor bey!" Büyük bir sükûnetle dinledi im bu gence. Onun bo az na sar lmak. o lunun boynuna at ld . muayene masas na. K zl k zar ve bekâret.. yavrum. te sizin k z n zda da halka ekli vard r. çok ac d m. Bunlardan bir k sm o lan taraf .

O gecenin sabah ormandan bir ba ka köye gittim... ' ' Evet. Ne diyece imi bilemiyordum. Köyün d na büyük da n eteklerine götürdüler. Balonun maddesi esnek lekesiyle bir ömür boyu çile içine itilmi tir. Ben olay n okundayd m. ellerine sar ld ve gözleri ya l . Onlar beni orada b rak p gitmi ler. bar t lar. k zl k zar çe itleri hakk nda bilgisizlik. Günlük bir gazetede hayat n anlatan E.! babama (!) tam lay k olmu tum art k. bu yüzden Ben k z m dedikçe babam bana daha h zl vuruyordu.. Ben bunu i itmeliyim. D. Benim cahil.. baz genç k zlarda esnek olur ve gerdek gecesinde y rt lmayabilir. namuslu . Zina evlerine dü enlerin aras nda. Beni ölesiye dövdüler. Balonun i memi hâlini dü ünün. Bir hafta sonra evin evli erke i taraf ndan tecavüz edildim. Böyle durumlarda.. A z mdan. Elinizle onu delmeye çal oldu u için hemen y rtamazs n z.. Orada bir ailede kald m. K z onun boynuna at ld . Halbuki cinler öyle eyler yapar m ? Cahillik i te. beni cinler mi i fal etti (tecavüz etti)?! Az kalm t akl m oynatmaya. burnumdan kan geldi. Damad k za ko tu. "Ben çok genç k z n feryad n duymu biriyim. Sonra babama haber verdiler. l klar mdan ben korkuyordum. ondan af diledi. Gecenin karanl daha dövüldükten sonra bay lm m. dedim." Olamaz çünkü bu durumlar hakk nda pek bilgi verilmez genç -lere. Ne oldu unu bir y l sonra ay gördü üm zaman anlayacakt m. olan zavall k za oluyor. Binlerce genç k z n hayat bu yüzden mahvolmu . Babam ve day m beni ald lar. ç . Bir kaç saat hâlde "k z ç kmad " n. damat veya etraf yine de emin olamaz. haydi. cehalet bir de " merhametsizlik eklenince sonuç .. k z de il diye bana getirilen k zlar n haddi hesab yoktur. Kan görülmedi i için doktora getirilmenin utanc n bir ömür boyu çeker. Sonra day m ele al yordu. k zdan da af dile. Kendisine 'bakiredir' diye rapor verdi imiz halde..." çok ac mas z oluyor i te. Sabaha kar kendime geldi imde ba mda bir hayvan durmu bana bak yordu. Bir balon gibi.. nda." diyen doktor arkada m öyle diyor: "K zo lu k z oldu u halde. Ama evlendi im gece k z ç kmad m. Acaba diyordum. 201 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü: (290) K zl k zar . Çok geçmeden genelevine dü tüm. öyle diyor: "Hiç kimseyle ili kim yoktu. Onunla iftihar et. Bu temiz k z sana lay kt r. bu tablonun azameti yan nda hiç kal rd . hayat boyunca bir erkekle elele bile tutu mad dü enler de vard r. Bir dü ün sahnesi."Damada: Art k her eyi ö rendin de il mi?.

Müdahale etmeseler ölecekmi . M üslamanlar için. namuslu ve imanl genç k zlarda olaca ndan. Böyle bir k z affeden gence. Bat da ve di er dünyada bakirelik. Konuyu açmak için bir örnek olay anlatal m: (291) Görü tü üm bir doktor arkada m. zina yap p yapmama duygusunun olup olmamas önemlidir. "acaba k zl 202 kayboldu mu?" eklinde yo un endi e ve korkulara ka-p labilmekteler. Mektup Y. iki tercihle kar kar yad r. flört ad alt nda. Çizgi. Bazen çok önemli. bazen de hiç önemsizdir. Buradaki zar. Önemli olan hatan n fark na var lmas ve hatada srar ve devam edilmemesidir. Çünkü bekaret. Bilakis bekareti koruma. Çizgi. önemsiz gösterilmektedir. Müthi kan kayb oluyormu . genç k zlar ameliyat ettiklerini bu s rada t p cihazlar ile mecburen genç k z n k zl Hatta bir de ba ndan geçen bir olay anlatt : Bir genç k z n mutlaka ameliyat olmas gerekiyormu . s: 50 . Affetmek ise büyüklüktür. baz hastal klardan dolay . v m (29ü) M. bundan sonraki hayat nda namusuyla ve iman yla ya amaya karar vermi se. herhangi bir kaza. Çünkü. Ya da böyle birini tercih etmeyecek. st. Hattâ bu yüzden evlenmeyi reddeden k zlara bile rastlamaktay z. ahlaks zlar ve dinsizler için hiç önemli de ildir. namus simgesidir. zar yerine k z n namusunu koruyup korumama. SORULAR-CEVAPLAR Bekâret Önemli mi? Yerine göre de i ir. Hattâ genç k z. gençli inde bir hatâ etmi ve k zl n kaybetmi ise. bekaret çok önemlidir. sonradan pi man olmu ve gerçekten tövbe etmi ise. ' dü me. A. ömür boyu minnet borçlu olarak sayg ve sevgi gösterir. Ya tövbe etmesinden dolay onu affedecek ve yeni hayatlar nda namuslar yla birlikte ya ayacaklar. ça da l k ve medenilik ad alt nda zina yapabilmek için bekaretin önemsizli i üzerinde fazlas yla durulmaktad r. Aile S rlar . n bozduklar n üzülerek bana nakletti. çok önemli de ildir. nsanlar her zaman hata yapabilirler. namus simgesi oldu undan önem kazanmaktad r. bazen sark nt l k gibi olaylar ya am larsa. 1 997. slam dünyas nda ise. Bekarete önem verilen toplumlarda tabiiki zina yapmak pek kolay olmaz. Yoksa zina ve namussuzluk yolu ile de ilde herhangi bir kaza sonucu veya t bbî bir müdahale (ameliyat) sonucu y rt lan bir zar. böyle bir k z. böyle bir k z almak isteyen erkek. Müslümanlar yaln zca ince bir zar merakl s de ildirler.Yine bu gibi hadiseleri i iten genç k zlar. slam d toplumlarda bekaret.

insan n tek noktas dahi lüzumsuz yarat lmam t r. Ama zina yapmak için böyle bir yola ba vuran zaten dav-ran ar yla belli olur. Çerçi ben bu ameliyat için belge ald m. s: 66. ameliyat olmazsa ölece ine inand rm lar ve ameliyat yap lm . Ancak tekrar kanayabilir hâle getirilebilir.. Ben. güvendir." diyormu . kendi iste iyle bir erke e elini de di. Bu Evlili inde Proplem Olur mu? 8 ya ndaki k z m için a lay p duruyorum. Mektup Y. günahs z olarak ba na bir kaza gelmi se. zar önemli de il. heyecandan. A. bu olayda da görüldü ü gibi. Genç k z. han mlar n ço unda olan ve ilk ili ki ile bozulan bir org and r. K sacas . K z bir daha kabul etmez korkusu varm . Kendisi 5 ya nda m ecburi bir ameliyat oldu ve k zl k zar ortadan kalkt . "bir an önce son sözü söylese" diyorlarm .(291) M. Yapt klar gizli kalmaz. Ben askere gittikten sonra. Muhakkak hikmetleri vard r.. Genç ne dese iyi. hatta evlili e sayg s olan her han m. Ni anl s da askermi . K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. ni anl s n n yüzüne bakam yormu . Fakat ona durumu nas l izah edece im ve ileride evlenirken bu büyük problem olmayacak m ? K zl k zar . K z da ni anl s n çok seviyormu . Ama burada zina söz konusu olmadan zaruri ve t bbî bir müdahale sonucu k zl k kaybedilmi . namusunu kirletti onu almam. Çizgi. Aile S rlar . "Bekaretimi kaybedeceksem ameliyat olmam. Genç k z. önemli olan namustur. K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? E er. diktirilebilir." di-yorlarm . Dik -tirmemekle k z n hayat n n riske sokulmas da ayr bir sorumluluktur. st. Son y llarda . Annesi babas da "K z m z ölecekse ne olur ameliyat yap n. bu kazay da anlatt zaman fitne olacak. 203 Genç k z da ni anl ym . Çizgi. Aynen öyle demi : ".unu bilmenizi istiyorum. bir suç i lemi gibi. dini bilgisi ve inanc tam ama tatbikat yar m bir müslüman m. bu de eri büyük hadiseyi e ine saklar. in ac taraf da ni anl s dindarm . Hem ireler ve doktorlar gencin a z na bak yor. Asl nda diktirmekle k zl k zar tamir olmaz. K z n ameliyat oldu unu duyan ni anl s izne gelmi ve k z ziyarete gitmi . bilsem ki ni anl m. slâmî terbiyesi olan. Bin bir insan olarak bu ni an nas l atar m! Böyle bir ey insanl kla ba da r m ? Allah'tan gelen bir zaruret kar s nda masum k z n ne suçu var? demi . Durumu gence anlatm lar. Sonunda k z . Ne yapsalar da çare bulsalar. huzur bozulacaksa. Doktorlar a rm lar.

n dü ünmemesi nda izah ediniz. kad nl k cinsel organ n n alt bölümünde yer alan vagina giri inin üç santim kadar derininde ve içinde yer al r. K zl k zar bozulmadan spermlerin dölyoluna giri i ile -bakire gebeli i. kanama olmaz. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal . Çünkü k zl k zar sembolik bir olayd r.olu abilir. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. Baz lar ise adeta lastik gibi geni leyerek penisin geçmesine müsaade eder ve cinsel birle mede y rt lmazlar. hemen kar s n n bakire olmad gerekir. ancak genç k zl a ad m n att temizlikten yanad r. yap lacak tek ey vard r. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. Üstelik elinizde belge de var. Ona ne zaman aç klayaca n z sualine gelince. evlenince gelen bir damla kandan de il Bekaret zar . Zar n Y rt lmas : Baz k zl k zarlar çok kal n ve sert olur ve cinsel birle meye müsaade etmezler. K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. Genelde normal bir k zl k zar n n y rt lmas s ras nda büyük bir ac duyulmaz. T bbi bir mecburiyetten dolay yap lan bu i lem.204 205 iffetsizlik. ahlaki de erlerde çözülme ile birlikte bu gelene in y k lmak istendi ini görüyoruz. . kazara y rt lm k zl k zarlar n n dikilerek onar lmas na imkan vermektedir. Bu gibi durumlarda erke in. Göreceksiniz ald r bile etmeyecek. Yüzeysel sürtünmeyle bozulmas . K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. Ama sizin durumunuz tamamiyle farkl d r. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. Günümüzde ameliyat teknikleri. y rt lmas mümkün de ildir. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa . k z n z n temiz f trat na zerre kadar dahi zarar vermez. Çünkü akl selim. Ancak içeriye sert bir cisim 3 santimden fazla sokuldu u takdirde y r-t labilir. kimi zaman kanama görülmeyebilir. Bunun tedavisi jinekolojik müdahale ile olur. Bu yüzden üzülmenize hiç gerek yok. Önemli olan temizliktir. Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r. iffet ve ahlak sahibi olmakt r. Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. Yani onun böyle olmas ona hiç zarar vermez.

ac duyulmadan bozulabilecek yap dad r. "Bende ans m var. .. O senin sözünü etti in esnek veya delikli k zl k zarlar yüz k zdan birisinde ya vard r ya yoktur. 206 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? Ben 21 ya nday m. Ya benim de ba ma böyle bir ey gelirse. k z n korkular . Anlatt klar ma inanaca n hiç sanm yorum. ben kocama durumu nas l izah edebilirim? Biz k rsal yörede ya ayan insanlar z.. imdi diyeceksiniz ki. Ama bu ancak binde hatta on binde bir genç k zda olu abilir. Duyulan ac asl nda k zl k zar n n y rt lmas ndan de il. Yüz tanenin içinden gelir bela beni bulur. öyleyse kayg lanmana gerek yok. Hatta kendimi tatmin konusunda bile asla a r ya kaçmad m ve k zl k zar m n sapasa lam oldu undan ad m kadar eminim. Ama duyuyor ve okuyoruz. Baz zarlar esnek oluyormu . binde hatta on binde bir kad nda ancak görülebilir. Bakireyim ama benim gece gündüz uykular m kaç ran bir konu var: Acaba zifaf gecesi kan gelmezse ne yapar m. parma a bat r lm bir toplu i nenin ac s yla k -yasl yabiliriz. Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? Ben evlili e haz rlanmakta olan bir genç k z m. derdini anlatamamak ilerde k zlar m z n ba na daha büyük dertler aç yor.5 y l önce bir gençle tan t m ve evlendim. kocan ikna ederek seni bir hastaneye götürmesini sa lamakt r. E er zifaf s ras nda iyi bir ön sevi me yap lm sa.. sevi menin heyecan yla hiç ac duyulmayaca n belirtmek yerinde olur. Suskun kalmak. Yakla k 2. baz lar do u tan delikliymi . Bunlar n d nda di er tüm genç k zlar n k zl k zar . Az önce de söyledi im gibi bu tür çok kal n k zl k zar . utangaç davranmak. ruhsal gerilimi sonucu kendini kasmas ndan kaynaklan r.Bu ac y . Bu gibi durumlarda kanama olmuyormu . Nedeni de k zl k zar n n ola anüs tü kal nl kta olmas d r. Madem ki kendine bu kadar güveniyorsun. Ne Kadar Ac Duyulur? Baz durumlarda kad nlar n k zl k zar delinmesinde büyük ac duyduklar da olabilir. O nedenle yap lmas gereken neyse o ekilde hareket edecek kadar medeni cesaret sahibi olmal s n z. çok küçük bir dokunmayla dahi.. O zaman yap lacak tek ey. Ni anl m do ru dürüst tahsil görmü de il." Ama bakt n ki korktu un oldu.

-çekle tirebilirsiniz. Bu arada evinizde sizi uyaracak erotizme aç k olun. Bunlar kocama anlatt "Bu ne biçim bakirelik" diye benimle alay etti. Kendisine k r ld m için onu götür nedim. Doktor seni nas l ikna ettiyse onu da edecekti. Zifaf gec esi akl ma gelenler ba ma geldi. özellikle erken dönemde çok yararl olur. Ancak organ yla oynamaya devam etti i ba ka bir gün çok az kan gelmi . Ya m n bir hayli ilerlemi olmas na kar n evlilik öncesinde kad nlar hakk nda hiç bir bilgi almad m. Bu kitaplar e inizle birlikte okuyun. Bu olaydan bir kaç ay sonra adet görmü . Can m çok yand halde hiç kanama olmad . Siz ancak olabildi ince cinsel bilgiler edindikten ve iyice 207 tahrik olduktan sonra yeni bir denemeyi ba ar yla ger. Arkada m Bakire Mi? 14 ya ndaki arkada m mastürbasyon yaparak kendini tat-"' mine al m . Onu inand rman n tek yolu k zl k zar kontrolü yapt rmak üzere hastaneye veya doktora birlikte gitmenizdir. Sonuç olarak birle meyi gerçekle tiremedik. kendini s k yor. beni aldat yorsun" dedi. Aç kças bu i in nas l yap laca konusunda do ru dürüst bir fikrim yoktu. Bekaretim bozulmam t . ili kiyi bir kaç kez daha tekrarlad m ama yine kan gelmedi. Hastaneye muayeneye giderken kocan z götürmemeniz hata olmu . lk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? Ben 28 ya nda yeni evli bir beyim. üzerine birazc k yakla t mda bile hüngür hüngür a lamaya ba l yor. Kocam bana "Sen bakire de ilsin. Özel bir hastanede özel bir ameliyatla 15 gün süren bir kanama sonucu hamilelikten kurtuldum. Bu tür durumlar bilgi eksikli inden ziyade a r korku ve heyecana ba l oldu u için yaln zca kitap okumakla düzelmez.. kan da gelmemi . Üç adet devresi sonunda yine kan nz m zaman .. Cinsellikle ilgili bir tak m yol gösterici kitapl ar edinin.E imle ilk ili kimiz s ras nda ben onun üstündeydim. K zl k zar n z n elastiki türden oldu u anla l yor. u andan itibaren yapabilece iniz tek ey var. Aradan iki ay geçti. iki gün sonra doktora gittim. Bunu yaparken organ ac mam . bu hale dü mezdiniz. yalan söylüyor. Kocam bakire olmamdan ku ku duydu. o halen k zo lan k z. Kocamla ili kimi sürdürdüm ve hamile kald m. Bu yo llarla bilgi da arc doldurdu unuzda art k i iniz nisbeten daha kolay olacakt r. Doktor hâlâ bakire oldu umu bekaretimin ancak do um s ras nda bozulabilece ini söyledi. uzman ndan al nacak psikiyatrik yard m. Çok giri imlerde bulunduk bir türlü ba aramad k. Kar m do al olarak benden de cahildi ve daha fenas korkuyor. Sen ve e in e er cinsel likle ilgili bir tak m bilgileri edi-nebilseydiniz.

ona büyümeyi beklemesini önerece im. kimi zaman daha uzun aral klarla adet görebilirler. m anlarsa m bir erke in tecavüzüne u rayarak bekâretimi kaybettim. Mastürbasyon yoluyla bir genç k z bekaretini kaybetmez. ilerde kocan n ba ndan geçenleri ba kalar ndan ö renmesi onda ok etkisi uyand rabilir. ben o kan n adet kan oldu un da srar edece im. Çocukken yani 7-8 ya lar ndayken. Çünkü genç k zlar bu ya lardayken normal adet görmezler. Bu do ru mudur? Kayg lanacak bir durum yok. Yan lmay n. Ayr ca unu da söylemek isterim. Ba ndan geçen olay n en önemli bölümü senin üzerinde psikolojik olumsuzluklar yaratmas yd . Uygun ya a geldi inde bir doktora muayeneye gider ve içi rahatlar. Kimi zaman 15 günde bir. bu kanlar adet dönemine rastlayan kan de il. yo un heyecan duydu u için adeti öne çekilmi olmal . e im bakire olmad bana kar nas l davran r bilemiyorum? Baz arkada lar m küçükken y rt lan bekaret zar n n kaynay p eski haline döndü ünü söylüyorlar. Bu senin en tabii hakk nd r. Çocukken tecavüze u ramak benim suçum mu? Evlenirsem. Mastürbasyon yapt s rada. kanlar n akt süre öncesinde organ yla hiç oynamam . çoluk çocu a kar mam gerekti ini dü ünebiliyorum. Me er zaman en iyi ilaçm . Bir tecavüz sonucu ba na gelenlerden seni sorumlu tutmamas gerekir. imdi bu nefretim tamamen yok oldu. Cin-' sel organa en az 3 cm bir cisim itildi inde tehlike ba layabilir. Cinsellikle bu ya ta hem de zoraki olarak . a abeylerimden bile nefret ettim. Senin durumunda ola n bir genç k z n da bekâret zar n n dokunulmam bir görünüme dönü mü olaca ndan 208 ku kun olmas n. Neyse ki sen irade gücünü kullanarak bu olumsuzluklardan kurtulmu sun. Y llar boyunca tüm erkeklerden hatta babamdan. Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu? Ben u anda 24 ya nday m. Mektubunuzdan anlad m kadar yla ve sizin "yan lmayas n z ' bunlar adet kan de il" diye beni uyarman za ra men. Ya ilerledikçe adet normal düzene girer. Küçük ya larda bozulan bekâret zar n n kendini yeniledi i do rudur. Rahatl kla evlenip mutlu bir yuva kurabilirsin. Kendisinin söyledi ine göre. Buna ra men ku kuyu hala içinden si-lemezse. Art k evlenmem.gelmi . tan mad tan m olmak benim üzerimde çok olumsuz etkiler b rakt . yuva kurmam. Durumu her ihtimale kar tüm samimiyetinle kendisine anlatmanda yarar var.

ERKEK C NSEL ORGANLARI Erke in cinsel organlar unlard r: eylerden sorumludur. Erken bo alma. Gövde. hemen vagina giri inden itibaren ba layaca etmez. vaginaya gidip gelmeleriyle sa lan r ve bo alma ortalama 10 dakika aras nda gerçekle ir. A a dan yukar ya ucu karn n önüne gelecek ekilde bir durum al r. seminal kesesi. Erke in uyar lmas yla içine kan dolan penis hem sertle ir. Penis. tohum hücresi kanallar . Sertle me s ras nda sidik borusu mesane ç k n yükseltti inden. hem de uzar. Ba . arzulanandan önce bo amad r. iradesi ve iste i ile yapt B . Baz lar üç dakikal k bo almay erken bo alma olarak alg lamaktad r. prostat. Bu nedenle kad nlar. için.Allah nezdinde de insan. Kimi erkekler. erke in cinsel organlar n kendilerinin cinsellik organlar n kavray ndan. Penis Uzunlu u: Her erke e göre de i ken olan penisin normal uzunlu u 10-16 cm civar ndad r. küçülerek yuvas na çekilmi konumda duran bir cinsel organd r. Bo alma Süresi: Cinsel birle me. Böylece dikle me (ereksiyon) sa lanm oiur. bu süreden 209 birkaç dakika daha önce ve kimileri de birkaç dakika fazla zamanda bo alabilirler. kal nla r. Penis (Erkek Cinsellik Organ ): Teslislerin üst taraf nda yer alan erkek cinsiyet organlar ka-d nlar nkine göre daha görünür bir konumda olu mu tur. 2. Bunun 3 cm k sas veya 3 cm daha uzunu da anormal say lmaz. Di inin cinsellik organ nda orgazm olay . daha kolayca ke feder. Bo almadan sonra uyarma ortadan kalkt nda erkek cinsellik organ ndaki kanlar geri çekilece inden penis. Erkek cinsellik organ art k cinsel i levini yerine getirmeye haz rd r. Penis Ba Ve Gövdesi: Süngerimsi bir dokuya sahip olan erkek cinsellik organ (penis) iki bölümde incelenebilir. ereksiyon (sertle mi ) haline gelmi penisin. Ki ilere göre de i kendir. idrar ç k olmaz. Bu penis bu konumda 3 cm'ye kadar kü-çülebilir. Kesin süre olmaz. erke in cinsellik organ n n k sa olu u özellikle de döllenme aç s ndan önemli bir sorun te kil . 1. er bezleri. Uç bölüm giderek bir topaç biçiminde incelir. ereksiyona geçmeden önceki konumuna döner. Oysa bu süre az bir zaman de ildir ve bu kadar sürede bo almak da erken bo alma olarak tan mlanamaz. Penis normalde erke in önünde sark k.

özellikle de ba k sm n alt nda yer alan. Hn: 292. Hn:49. bni Mace. Fakat bulû (ergenlik) ça na girildi inde sünnet ettirilmesi vâcibtir. 210 Cinsellik Bak m ndan Önemi: Cinsel organ kaplayan deri. Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : "Be ey f trattand r. Bu deri parças müsiümanlarda slam n gere i olarak basit bir ameliyat ile kesilir. Taharet. giderici oldukça kal n bir prezervatif olarak tan mlamak . ya a ve fizyolojik duruma göre de i ir. ad na erke in b z r diyebilece imiz damar ms bölümdür. sünnet olmu erkeklerin hemen hiçbirinin penis kanserine yakalanmad klar n ve sünnetli erkeklerin e lerinde dölyata Amerika ve di er geli mi Bat ülkelerinde yayg nla maktad r.) boynu kanserinin daha az oldu u belgelenmi tir. Sünnet. T bbî Aç dan Sünnet: Peniste ba kil flayan deriy e sünnet derisi denir. salg lad bar na ya la fena bir koku ne redebilmekte. Bu sebeble sünnet kabu unu tabîi duyarl l mümkündür. Sünnet. Çünkü birle en organlar aras nda etkile ime mânidir. Bu birikim. ayr ca mikrob olabildi i için de cinsel rahats zl klar meydana getirebilecek mikroplar n rahme (vagina) intikaline arac olmaktad r. Ayr ca. cinsel bak mdan daha bir uyum ve doyum sa layabilirler. ki iye. sa l k bak m ndan da çok yararl d r. Sünnet kabu u. Penisin büyüklü ü. (Bütün peygamberlerin erîatlerinde yer alan ve uygulanan i lerdendir. ortalama olarak 6 veya 10 cm uzunluk gösterdi i halde. (292) Müslim. erkekde erken bo almaya sebebiyet verirken kad n n cinsel heyecan na da engel olmaktad r. t rnak kesmek ve koltuk alt k llar n yolmakt r. 12 veya 15 cm uzunluk gösterebilir." (292) Sünnet Olman n Zaman : Do umun yedinci gününden ergen oluncaya kadard r. Bu bölüm çok yo un sinir uçlar ndan olu tu u için ufak dokunumlarda tahrik olur. Sünnet olmam larda sünnet derisi ile kam ba aras nda smegna ad verilen bir salg birikebilir.Gövde de olçukça duyarl d r ama as l duyarl olan bölüm ba k sm . b y klar k saltmak. bütün bu sak ncalar giderdi i için erke i sünnetli e ler de. kas klar tra etmek. sertle ti i zaman. sünnet olmak. Bu nedenlerle sünnet Müslüman olmayanlar aras nda da özellikle Bunlar. Yeti kinlerde yumu ak durumda. mikroplar n etkisiyle çok ac veren iltihaplara yol açabilir.

Sünnet olmam erkeklerde penis kanseri riskinin. Sünnet slamda yeri olan önemli geleneklerimizdendir. e lerindeyse dölyata yüksek oldu u gerçeklik kazanm t r. Erkek çocuk 10-12 ya lar ndayken dü ün töreniyle sünnet edilir. daha do umundan birkaç ay sonra sünnet edilmektedir. sidik yolunun aç ld gusül konusunda verilmi tir. Meni hakk nda geni bilgi drar Kanal : drar torbas n n dibinden penis ucuna kadar uzanan bu yol sperm ve idrar n akt 211 oldu undan penisin sertle ip uzamas yla k vr mlar da aç l p idrar yolunu uzat r. bir delik vard r. torba içindeki bulunan çift yumurtaya da testis denir. Bu delikten gerekti i zaman idrar bo al r. nda bir tak m sakatl klara neden kanseri riskinin Delik: Penisin ba k sm n n ucunda. çocu un ac y fazla duymamas nedeniyle bir tak m komplekslere girmeyece i aç s ndan yararl görülüyor. Estetik aç dan ise. ameliyat n yetkili ve becerili olmayan kimseler taraf ndan. Sünnet olmam erkeklerin sünnet derisi alt nda biriken salg y her gün sabunlu suyla y kamalar gerekiyor. Kimi sünnet derilerindeki darl k ameliyatla giderilemedi i taktirde peniste "fimosiz" denilen bir rahats zl a yol aç yor. Alaca arma anlar çocu un duyaca stresi azalt r. gerekli temizlik ve mikropsuzluk ilkelerine uyulmadan yap ld olmas d r.Sünnetin Yarar Var m ? Sünnetin say s z yararlar vard r. kanald r. cinsel ili ki s ras nda idrar yolunun ba taraf n t kayarak idrar n akmas n engeller ve sadece sperm (menî) akas na izin verir. Torbaya scrotum. Sünnetle ilgili tek sorun. orgazm durumlar nda da meni at l r. Erken sünnet. K vr ml bir kesite sahip . Testis (Husye-Yumurtal k): Erkek cinsellik organ n n bir parças da penisin alt nda yer al an ve bir torba içinde bulunan yumurtalard r. Bu da penis sertle mesi veya idrar ve menî bo al m s ras nda ac duyulmas na neden oluyor. kad nlar n sünnetli penislerden daha çok ho land klar y ap lan istatistikler sonucu ortaya ç km bulunuyor. Sfinkter. Günümüzde pek çok erkek çocuk.

erke i döllendirme yetene inden yoksun b rakabilir. Bu ameliyat zaman nda yap lmazsa erkek ömür boyu çocuk yapamaz. A r hastal klar ve zehirlenmeler. Çünkü sperm hücreleri. Testis erke in döllenme yetene inin en önemli organ d r. Kabakulak gibi salg n hastal klar n testis iltihab na yol açmas . nda . sigara. So uk havalarda bu kaslar testisleri yukar çeker. ileri ya larda bu imalât azal r.Testis. testislerin ancak 35 derece s cakl kta sperm üretebilmeleridir. ileride k s rl k dahil. döllenmeyi sa layan spermleri üretir. Buralarda ayda ortalama 3-4 milyar sperm üretilir. Bu yüzden. Yoksa k s r kal rlar. Spermlerin testislerden penise ta nmas için. "Baz çocuklarda do umla beraber testisler henüz torbaya inmemi olabilir. sperm hücresi ç kar r. Bu kanallarda devaml olarak spermler üretilir. Bu organ n zedeleyici bir kaza geçirmesi. Ergenlik ça na kadar^yumurtalar torbaya inmezse doktora gitmelidir. Testislerin içlerinde her birinde 3 veya 4 tohum hücresi kanal içeren yakla k 300 bölmecik bulunur. kas k kanal içinden geçerek torbalar içindeki normal yerine iner. gebelik süresince annesinin dölyata nda geli irken testisler. alkol ve enfeksiyon hastal klar da imalâta olumsuz tesir eder. Anne-baba daha küçük ya tan itibaren çocu un torbalar n bast rmadan yoklayarak yumurtalar n torba içinde olup olmad na bakmal d r. Erkek çocuk. böbrekler hizas nda ve omurgan n iki yan ndad r. Sa l kl bir erkek her bo al ta ortalama 60 milyon/ mi. Bu devirde testisler yava yava a a ya inip. Testisler cidarlar nda (duvarlar nda) kas tabakas da bulunan alt tabakal torbalar içindedir. 212 Her ne kadar erkekte ömrün sonuna kadar sperm imalât bahis mevzuu ise de. bir kanallar ve depolar sistemi vard r. Bulû ça ndan önce bunlar n ameliyatla normal yerine indirilmesi gerekir. çocuklar ileride k s r kalabilirler.5 C'lik hararete sahip bir ortam haz rlanm t r. Burada prostat bezinden gelen meni s v s yla birle en spermler ayn kas lmalarla d ar at l r. sperm hücrelerinin ölmesi sebebiyle. pekçok propleme zemin haz rlayabilir. çocukluk y llar nda ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. Bunlar zaman nda yerine inmezlerse.5 cm çap ndad r. normal vücut s cakl ya ayamazlar. s cakta kaslar gev er ve a a sarkar. Genellikle 20 gram a rl nda ve 3 3. torbada onlar için 34. Üretilen hücreler bo al m s ras ndaki kas lmalarla Urethra'ya gönderilir. Bu karma k düzenlemeyi gerekli k lan ey. E er testisler kas kta kal p torbaya inmezse. Testislerin a rl k ve büyüklükleri ki iden ki iye de i ir.

testislerden sperm at c kanallar ile gelen ve d ar at lmak için idrar yoluna dökülen ve çok koyu özellikteki meniyi k smen suland r r. Bu s v . Bu kadar uzunlu un mesele yap lmas söz konusu bile edilemez. yanak ve çenede b y k ve sakal geli meye ba lar. Sperm kanal n n sperm kesesi ile birle tikten sonraki k sm na sperm at c kanal ad verilir. Yüz daha çok ya lan r ve ergenlik sivilceleri belirmeye ba lar. i levini yerine getirebilmesidir. yani idrar yolunun ba lang c aras nda bulunur. Prostat: Prostat sadece erkeklerde bulunan ve özel bir s v salg layan bezdir. Cinsel ili kide kad n n zevk alabilmesi için erkeklik organ n n di ilik organ na 5 -6 santim girmesi yeterlidir. idrar kesesinin hemen alt nda ve idrar kesesi ile penisin kökü. birle me ile kadm-erkek birlikte orgazm olabilmektir. Bunlar prostat sa dan ve soldan delerek içine girerler ve ortas ndan geçen idrar yoluna aç l rlar. Bunlar kar n bo lu una girdikten sonra idrar kesesinin arka yüzünden dolanarak sa da ve solda bulunan ve birer sperm deposu görevi yapan sperm kesecikleri ile birle irler. Cilt de i ikli e u rar. Her testisten ayr ayr birer kanal ç kar. Sonra koltuk altlar nda k llar belirir. Kad n orgazma götüren yol. Görevi özel bir s v salg lamakt r. Üst dudak üstünde. Normal standartlar n minumumu olan 10 santimden 3 santim k sas da i levini yerine getir ebilir. SORULAR-CEVAPLAR Penisin Boyu Önemli mi? Penislerinin çok küçük oldu una inand klar için. Önemli olan. Fakat. Haya torbas ve erkeklik bezleri büyür. 213 Penisin boyu hiç önemli de ildir. penis uzay p kal nla r. zevkin penisinin boyuyla ilgisi yoktur. ergenlik hattâ yeti kinlik dönemlerinde hayat kendilerine zehir edenler çoktur. Prostat. klitorisin ve döl yolunun uyar lmas d r. Klitoris de birle me an ndaki vücutlar n sürtünmesiyle uyar lmaktad r. Sperm imalât ba lar Kas k k llar ç kmaya ba lar. Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? Önemli olan penisin boyu de il. Klitoris birle meksizin de uyar labilmektedir. bu erkeklerin varsayd klar yetersizlikleri konusunda .Sperm Kanallar : Meni kanallar . testislerin üretti i spermleri testisten ve kar n bo lu u içinden geçerek penisin köküne kadar götüren yollard r. Sorun. Erkeklerde bulu ça nda. erke in ve kad n n penisden alaca tak nt l olmalar ve kendilerini ya amalar gereken duygulara verememeleridir. Sesin kal nla mas ile ergenlik devresi tamamlan r.

sertele iyor. Unutma ki bu gibi durumlarda her ey erke in davran lar na ba l d r. bilmedi inden korkar. Bu arada senin her türlü ihtimali göz önüne alarak son derece so ukkanl davranman ve fazla yüklenmemen de art. Yeter ki ereksiyon (sertle me) ve bo alma olsun. Ancak unu bilmeniz sizi oldukça rahatlatacakt r: Nas l ki erkeklik organ cinsel münasebet s ras nda içine kan dolarak geni liyor. Yeter ki o gece nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgi sahibi olal m. Bilmedikleri konular hakk nda yeterli bilgi edinirse korkusu kalmaz. alt nda adeta ecel . Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? Ben 27 ya nda. evlenmek üzere olan bir gencim. Biz bu bölümde gençlerimizin ve genç k zlar m z n gereksinim duyduklar bilgileri ayr nt lar yla vermeye çal aca z. Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? nsan organ n kullanmay bilirse bunun k sal da uzunlu u da sorun yaratmaz. Ama mümkün oldu u kadar dikkatli olmakta da yarar var tabii. Kanama fazla olursa önemsememezlik etmeyin hastaneye ba vurun. Benim sorunum cinsel organ m n büyüklü üyle ilgili.Bir erkek 9 cm uzunluktaki bir penisle de. üç santim daha k sa olan bir pe nisle de normal cinsel ili ki kurabilir ve e er sperm üretimi uygunsa e ini hamile b rakabilir. Oysa zifaf gecesi korkulmas de il. Erke in cinsel uzvunun büyük olmas genellikle önemli bir sorun yaratmaz. Zifaf gecesi e ine kar son derece sevecen. sevinçle de erlendirilmesi gereken bir gecedir. 214 GERDEK (Z FAF) GECES Evlenen bir çiftin ilk gecede gerde e girmesine "zifaf" denir. nazik davran rsan ve her hangi bir zorluk kar s nda iddete ba vurmadan davran rsan san yorum önemli bir sorunla kar la mazs n z. Korkum ise acaba zifaf gecesinde organ m n büyüklü ü nedeniyle bir sorun ç k p ç kmayaca d r. Zifaf gecesi nas l davranmas gerekti ini bilmeyen pek çok genç erkek ve genç k z bulundu unu s k s k duyuyoruz. uyar lm kad n n di ilik organ da geni ler ve uzar. nsan. dikiliyor ve üzüyorsa. Bu gençler zifaf gecesine bir öcü gibi bak yor ve geceyi nas l geçireceklerinin a k nl terleri döküyorlar. Evlilik ya am boyunca o gecenin an lar belleklerimizden silinmeyecek güzel izler b rakabilir.

Sa d c n mutlu bir aile kurmu ve ailesine ba l olmas na özen gösterilir. damat veya babas veya damad n yak n kan akrabas olan 215 evli bir erkek taraf ndan seçilir. Yap lan ara t rmalar ülkemizde cinsel sorunlar n bilgi ye-' tersizii inden kaynaklanmakta oldu unu vurgular niteliktedir. dü ün boyunca damada. ba aramama korkusu. cinsellik ile ilgili en sa l kl bilgiyi sa d ç ve yengeden almaktad r. heyecan na sab rl olmal d r. Erkek erkekli ini. e ler yanl davran veya gereksiz k r c sözlerden kaç nmal d rlar. Yenge ise. Erkek e ine efkatli ve nazik davranmal . Baz kesimde cinsel bilgi edinemeyen genç çifte. Bu ilk birle me iddetli ve zoraki bir davran olmamal . Bo-'. Bekaretin bozulmas fazla güç gerektirmez. sanma nedeni olarak ileri sürülen iddetli geçimsizli e sebep olan önemli nedenlerden biri de. her iki e e doyum sa lamal d r. Ülkemizdeki gelene e göre. Erke in sald rgan davran veya bekareti iddetle bozmaya kalkmas . adeta dü ün töreninin bir parças olarak k sa ve öz bir cinsel e itim verilir. yenge de geline zaman zaman evlilik. . Gerdek gecesinin izleri bütün bir evlilik veya ya am boyu unutulmayaca ndan. Dü ün gününe kadar ailesinden cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi alamayan gence. Sa d ç. Evlilikte cinselli in normal oldu u vurgulan r. mutlulu u tatmak yerine çevresinin beklentilerinin a rl alt nda ezilmektedir. k zda da cinsel ili kiden a r ac duyaca korkusu yayg nd r. Bu olay n bazen yanl bilgiler nedeniyle fazla büyütülmesi veya bu konuda bilgi sahibi olmama. mutlu bir evlilik ya am n n temelini atm olacaklard r. erke i ve genç k z heyecanland rmakta. Erkekte. ister ehirde ister köyde olsun gerdek gecesi en büyük rolü erkek üstlenir. Yöresel geleneklere göre büyüklerin evlilik ile ilgili deneyim ve bilgileri gençlere anlat l r. cinsel uyu mazl klar ve cinsel so-. Baz kesimde evlenen gençler. runlard r. E ler birbirlerine kar bu ilk gecede cinsel düzeyde de sevecen ve anlay l olurlarsa. dü ün törenleri s ras nda sa d ç ve yenge denen yard mc lar taraf ndan ayr ayr cinsel bilgiler verilir. Ülkemizde bo anmalar son 10 y lda iki misli artm t r. aile ya am n n en önemli günüdür. Bu bilgileri damada sa d ç. geline yenge verir.Pek çok çift için bu gece. genç k z cinsel ili kiden so utur ve bundan sürekli kaçmas na neden olur. gelin veya annesi veya gelinin kan akrabas olan evli bir kad n taraf ndan seçilir. Yengenin de mutlu bir evlilik yapm ve ho görülü olmas na özen gösterilir. Dü ün töreni ba lay nca sa d ç. k z da b akireli ini kan tlamak durumundad r. gerdek gecesi v e cinsellikle ilgili bilgiler verirler.

Kafalar n kurcalayan sorulara kar l k bulamaman n üzüntüsü içinde ne yapacaklar n a rm bir halleri olur. Evet. kad ndan so umakta v eya ereksiyona geçememek gibi çe itli sorunlarla kar la maktad r.. Kimi gençler için anlat lmaz bir kabus. bütün evlilik hayat n z n mutlu geçmesini sa layacak 216 anahtar da elinize geçirmi olursunuz. Bunun gibi çe itli sorular rahats z eder onlar . Ama bunun için pani e kap lmamal . Ve bu korkunun giderek kendilerine egemen olmas ndan çekiniyorlar. ereksiyona (penisin sertle mesine) geçemiyen erkekler olmaktad r. Hatta bu hakaretler kar s nda cinsel birle meyi bile gerçekle tiremiyen." Günümüzde genç k zlar m z saran ilk gece korkusuna. bir utanç uçurumu. O yüzden Allah' n nikâhs z cinsel ili kiyi haram k lmas n n hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. "Acaba e imi mutlu edebilecek miyim?" diye dü ünür. haram olmas na ra men ilk cinsel ili kilerini evlilikten önce genelevlerinde ya amaktad rlar. lk gece.Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu. bir .. Bu gece hiç bir zaman küçümsenmemeli ve evlenen e ler ilk gece için bilgilenmeli ve dikkatle haz rlanmal d r.. genç erkeklerin acemli ine sayg duyulmadan bir an önce i ini bitirip paras n almak isteyen kad n taraf ndan genç erkekler hakaretlere u ramaktad rlar.. bir hayal k r kl deh et zindan . asl nda bilgisizlikten ba ka bir ey neden olmuyor. Baz genç erkekler. ömür boyu cinsel ili kiden. hakl lar. çlerinden baz lar var ki s rf bu yüzden yemeden içmeden kesilirler. Asl nda ilk gece çok önemli. Cinsel Bilgidir: Gerdek gecesi. Tecrübe kazanmak isteyen genç. Oralarda ise. Kimisi ise "Çok can m yanacak m ?" diye sorar kendisine. romanlar yaz lm . Gerdek. türküler söylenilmi . ilk gecedeki olaylar n kesin bir etkisi olabilir.. Bir kad n n evlilik hayat boyunca cinsel so ukluk içinde kalmas ya da erke in bir iktidars zl k haline dü mesinde. . nice gencin y llar y l dü lerine girmi olan konu! Kimi çiftler için sanki cennete aç lan bir kap .. Onun için evlilik hayat n n bu önemli safhas n n nas l geçirilece i ve ilk cinsel ili kide nelere dikkat edilmesi gerekti i hakk nda do ru bilgilere sahip olmak gerekir. Üzerinde duruldu u kadar var. bir murada eri . lk Geceye Psikolojik Haz rl k: Baz genç k zlar aç kça korkuyorlar ilk geceden. Kimisi. Üstüne ark lar. E er bu konuda bilgi edinirseniz.

ayn ekilde korku ve heyecan içinde bulunan bir gelinin de vajina içi kurur ve kayganla maz. o zaman vajina çevresindeki s ras nda biraz kan da akar. kad n vajinas n n slakl k ve kayganl n . bu gergin halleri geçirip iyice yat ncaya kadar tatl tatl sohbet ederler ve beklerler. Ama büsbütün de do ru de ildir.. Kal n ise y rt lmas biraz daha zor ve a r l olur. Çiftler.. Sinirsel gerginli i ile ilgili güçlükler. lk birle mede kad n en çok korkutan ey. Çünkü . imdi bunlar aç kl yal m: Bir genç k z. içindeki f rt nay iddetlendirecek hareketlerden kaç nmal d r. hele ba lang c nda kendisi nas l davranacakt r? Do rusu u ki bu s rada yaln z genç k z de ildir benzer korkular ta yan. d ardan kullan lacak bir vazelin ile sa lamak gerekir. Bunun için de en iyi çare erke in organ na boydan boya vazelin sürmesidir. k zl k zar d r. genç k zd r da. Ancak söylenir. ilk gece ile ilgili güçlükler.. Böylece penisin. Bu yüzden genç k z. erkeklerin bu konuda büyük sorumluluklar ta d sorumlu olan yaln z erkek de il. erke in cinsel organ n n içeri girmesi güçle ir. Erkek de çe itli duygular içindedir. nce ve esnek ise duyulan ac belli belirsizdir. sinirlerini bozacak. Bir dereceye kadar do ru say labilir bu. böyle korku ve gerginlik içinde oldu u zaman vajinamn etraf ndaki kaslar gerilir ve bu nedenle vajina yolu di er zamanlardakine oranla daha dar bir hale gelir. ilk cinsel ili kiye. E e yard m etmek yaln z erke in kar s na de il.. Ama bunu gözlerde fazla büyütmemek gerekir.. hem de güveyin korku ve heyecandan ekseriya sinirleri gerilmeye ba lar. Yani sorumluluklar e it ekilde payla malar . vajinaya girmesi kolayla m olur. yava yava m hareket etmeli? yaz l r. Oysa ki bu son derece basit bir problemdir. e nas l ba lamal ? Birdenbire mi. Bu gerginli in do urdu u baz güçlükler vard r. bunlardan çok daha önemlidir. K zl k zar n n y rt l baz zar ekillerinde bu kan n akmamas da mümkündür. Böyle olunca.. yaln zca k zl k zar ve bununla ilgili sorunlar de ildir elbette.. .. Ço unlukla bu zar pek hafif bir ac ma duygusu vererek y rt l r. K zl k zar denen ey nas l bir nesnedir? Y rt l rken ne olur? Cinsel ili ki s ras nda. korkulacak bir olay gözüyle bakarlar. Ço u zaman. Ba aracak m d r? i te bu durumlarda e ler birbirlerini tamamlamak ve birbirlerine yard m etmek zorundad rlar. kad n n da erke ine kar görevidir. Bundan ba ka. 217 Zifaf gecesinde cinsel ili ki dakikalar yakla t kça hem gelin. nas l kalabal k bir halk önünde ilk defa nutuk vermeye ç kan bir kimsenin heyecandan a z kurursa.Genellikle genç k zlar. onun s k lganl n artt racak. Heyecanlar tamamen geçip ihtirasl bir arzu duyduklar zaman tekrar a ka ba larlarsa.. Böyle durumlarda.

Birlikte kar l kl sevgi ve anlay la. üzüntüye kap l r. erke in hayat boyunca sürüp gidecek bir ekilde incinmesine neden olabilir. a r ya da alayc bir söz söylerse. sohbet etmeli. o ana özgü. Oysaki bu durumda olgun ve anlay l bir kad n n yapaca tek e y. onu yatmaya ve rahat bir uyku uyumaya davet etmelidir. Asl nda böyle bir duruma dü meyi önlemek için e ler. E er bu durumda iken. bu yüzden içlerinde gerçek bir arzu duymuyorlarsa. kocas na oldukça için iyi davranmak. birbirlerine sakin olmalar konusunda telkinde bulunmal ve birbirlerine moral ve güven vermeli. Ne zaman arzu ve ihtiraslar n n adamak ll uyand n hissederlerse. Erke e gelince. gerekse o yorgunluk neticesinde erkek. hem kar s n büyük bir zevkten yoksun b rakt s n rs z bir s k nt duyar. daha " zifaf odas na girer girmez cinsel ili kiye giri mekten kaç nmal d rlar. Hem kendini. Genç k z. kendisini geçici olarak ba ar s z b rakabilir. te gerek bu heyecan.kaslar gev er ve do al ekilde salg yla kendili inden kayganlas n Bu durumda cinsel ili ki çok daha kolay ve rahat olur. eref ve itibar n n mahvoldu unu. birbirlerine yard mc olacaklar konusunda söz verdikten sonra önsevi meye ba lamal lar. gönül al c eyler söylemek. geçici bir tutukluktan geldi ini ve hiç bir öneminin olmad 218 tekrar güvenini kazanmas n sa lamaya çal makt r. ilk cinsel birle melerini ertesi ak ama b rakmak üzere. E er kocas n n tutuklu unun o ak am geçmiyece ini sezerse. ikisi de bir süre oturup dinlenmeli. o zaman bir s cak su banyosu yapmas çok yararl olacakt r. kad n bilgisizce bir ey söyler ve anlay s z davran rsa. Ayr ca u da hat rlanmal ki e lerden biri isteksiz iken yap lan cinsel ili ki hiç de zevk verici ve tatmin edici olamaz. Günlerden ve saatlerden beri bu dakikay ve bu an beklemi . Kimi erkek bu durum kar s nda deh ete dü er. E er vücut ve sinirleri adamak ll yor-gunsa. k zl k zar n n sert oldu u zann ile normal cinsel birle mede k zl k zar n y r-tam yacaklar korkusu ile parmakla veya ba ka n belirterek. kar s n n kendisini art k erkekten saym yaca n dü ünerek delice bir ac ya. ilk cinsel ili kinin heyecan . E ler. kendisinden hiçbir talepte bulunmadan. gerginlik ve heyecan n n kolayca geçmiyece ini tahmin ediyorsa. hafif ok ay ve öpü melerle birbirlerine al mal ve ürkeklikleri gitmelidir. belki son gü nler ve gecelerede kar s yla cinsel ili kide bulunaca bu an dü ünerek üreme organlar n ve sinir merkezlerini fazlas yla yormu tur. K zl k zar n n çe itleri hakk nda bilgisiz baz erkeklerin. i i akaya vurmak ve bunun s rf. onun kendine . ilk cinsel birle meyi ertesi ak ama b rakmak en iyi yoldur. cinsel organ n n sertle medi ini görebilir. o zaman yata a girmelidirler.

Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli: Kad n. Kad nlar evliliklerinin ilk günlerinde cinsel yakla may genellikle bir görev duygusu içinde yaparlar. Vücutça ve ruhça sa l kl olan bir kad n n cinsel ili kiye kar so uk olaca dü ünülemez. Ancak burada dikkat edilecek bir özellik daha vard r. efkatli ve sevgi dolu hareketleri ile kad n kazanmaya çal mal d r. Kad n n durumu ise farkl d r. Penisi sertle en her erkek bu i i rahatl kla ve kolayca ba arabilir. Genç k z n ilk birle mede orgazm'a ula mas n da beklememelidir. Erkek her eyden önce kad n vücudu ile kad n ruhunu iyi tan mal d r. Erkek öldürme tehdidi ile arzular na boyun e en bir kad ndan bile zevk alabilir. So uk kad n demek hasta kad n demektir. Erkek. e inin so uklu undan korkmamal d r. gerdek gecesinde yeteri kadar fiziksel ve ruhsal uyar ve ön sevi me yap l rsa. Kad nlar n vücuduna yakla madan önce onlar n ruhlar na varabilmek çok önemlidir. Bu onun ruhsal yap s n n tabii bir halidir. önce ön sevi me ile i e ba lamal . a k için seks yapar. Bu durum geçicidir. Oysa erkek yap s bamba kad r. Sevgisiz cinsel ili ki. Toplu i enin ucunun batmas kadar veya so an zar n n y rt lmas kadar kolay ve habersiz bile olabilir. ho land erkekle birle ti i zaman gerçek orgazma varabilir. Bu s rada sözden çok nazik. erkek ise seks için seks yapabilir. kendisine öldüresiye dü man oldu unu bildi i. 219 e inde az çok bir uyan gördükten sonra yakla mal d r. Ama kad n için böyle de ildir. Kimi erkek için a k ba ka konu. a k heyecan esnas nda hiç proplemsiz ve ac s z bu i ba ar labilir. kad n için bir i kencedir. Bir çok kad n haks z yere so uklukla itham edilirler. Kad nlar n ço unlu u uzun bir süre sonra cinsel zevke ula rlar.eyler sokarak k zl k zar n y rtmaya kalk t klar duyulmaktad r. Kad n ancak be endi i. Erkek önce . Kad nlar belirli bir d etki olmadan cinsel yönden fazla uyanmazlar. Asla böyle eylere gerek duyulmamal d r. cinsel ili ki ba ka konudur. Bu bölümde detayl ca izah edilece i gibi. Hiç sevmedi i bir kad nla da cinsel doyum u runa yatabilir. k z cinsel birle meye güzelce psikolojik olarak haz rlan rsa. Bir örnek verelim. seks için seks yapmaz. Hatta yak n zamanlara gelinceye kadar sava sonunda i gal edilen ülkelerin kad nlar dü man askerleri için cinsel bir av olarak görülüy ordu. Bu bak mdan erkek. Erkek. ok ar ve arzular n bu kad n n üzerinden tatmin eder. Ayn ekilde genç k zlara da k zl k zar n n y rt lmas esnas nda çok ac çekilece i korkusu yerle tirilmektedir. ama cinsel yönden çekici buldu u bir kad n imkan bulursa kollar n n aras na al r. öper.

ortas tamamen aç kt r. Ondan kaçmak iste i. uykusuzdurlar. Oysa gençler dü ün haz rl klar n n son günler i zaten yorgun haldedirler. Bu da ona dayan lmaz bir a a l k kompleksi verir. kar s ndan Bir çok damatlar da gerdek gecesinde gelinler kadar heyecanl d rlar. Ço u kez e ini babas n n evine yollar daha da kötüsü 220 cinayete bile sürüklenebilir. Ayr ca vajina giri i geni . endi e ve korkular olabilir. Heyecan ve a r yorgunluk gibi haller cinsel ya am etkileyen olgulard r. e olarak ald klar kad na ilk olarak bu kadar yakla man n verdi i heyecandan ileri gelir. Çünkü yar bakire denilen kad nlar vard r. Ba ar s zl na tan k olan yeni kar s n bir daha görmek istemeyebilir. zarlar dar ve fazla elastik olanlarda say s z birle melere ra men kanama görülmez. K zl n Giderilmesi: n gören K zl k zar n n bilimsel ad hmen'dir. Ayn ekilde heyecan ve . Büyük bir heyecan hatta utangaçl a kap labilir. Çitf kar l kl olarak anlay göstermelidir. Birle me oldu u halde e inden kan akmad erkek hemen onun namusundan üphe edebilir. efkatli ve anlay l davranarak damada yard mc olmal d r. Bu onlar n deneyimsizliklerinden gelir belki de. Gerdekte Geline Dü en Görev: Gelin bu konuda yumu ak. Çünkü zar n ekli çok de i iktir. * lk geceye böyle stresle giren çifte bu ilk cinsel ili kiden çok fazla ey beklememesinin uygun olaca söylenmelidir. Belki de sevdikleri.kabahatin kendisinde olup olmad ikayetçi olmal d r. Yoksa damat gelinin k zl k zar n y rtacak kudrette bir ereksiyon (penis dikli i) bile sa layamaz. bilgi eksikli i nedeniyle bir tak m kuruntular . Bu nedenle ilk gece genç k z n veya erke in ili kiden kaç nmas çok s k görünen bir durumdur. zar' y rtmadan vajinaya girebilir. Gerdekte Damad n Heyecan : n ara t rmal ancak ondan sonrad r ki. yeni evlili i daha ilk geceden sarsar. Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: * Cinsel deneyimsiz gençler için gerdek gecesi bazen çevresi taraf ndan stres haline getirilmektedir. Bu gibi kad nlarda bir doktor müdahalesi olmazsa do uma kadar bakirelikleri devam edebilir. sayd klar . yatk n. Bu tip kad nlarda penis. S k lganl k ve heyecanla cinsel ili kiden kaç nan genç k z e i zorla ilk gece cinsel birle meye zorlamamal d r. Erke in kesin bir karara varmadan hele e ine hiçbir ekilde hiddet göstermeden durumu bir doktorla konu mas en uygun yoldur.

Di er taraftan cinsel birle meye kar n beklenen kan görmeyen erkek. anneler ve babalar! Sak n bu ahlâks z davran a kalk may n ve izin de vermeyin. genç evlilerin bir ömür boyu çekecekleri utanç ve zd raplara vesile olmaktad r. gerdek gecesinde cinsel ili kiden önce yap lmas gereken sohbet. genellikle kap da bekliyenlerden çekinerek yaln z kendilerini ilgilendiren bir meseleyi aralar nda halletmek imkan ndan yoksun bulundu u için günahs z kar s n kovar. leride geni çe izah edece imiz. Böyle durumlarda gelin de ak lc olmal ve e inin erkekli i ile ilgili gurur k r c davran sözlerden kaç nmal d r. Ba ar gösteremiyen erkek utançtan yerin dibine geçer. K z için de. Acelecilik ve beklenilme tedirginli i..a r yorgunluk nedeniyle erke in hiçbir giri imde bulunamamas da ola and r. t bbî ara t rma sonucunda gelin k z ç karsa ( slam Hukukuna göre) iftira cezas olan 80 sopay hak eder. erke in de kad n n da çevrenin de ilk gece çok dikkatli ve anlay l olmalar gerekir. Damatla gelin gerde e girdikleri zaman d arda k z ve erkek taraf ndan sonucu ö renmek üzere yengeler bekletilir. erkek için de bundan daha çirkin bundan daha i renç bir ey dü ünülemez! * slamî aç dan da kar -koca aras nda gizli kalmas gereken ve ba kalar na anlat lmas .. Bütün bunlar göz önüne getirilecek olursa. kap önünde kanl çar af beklemek. damat ve di er akrabalar aras nda üzücü ve k r c olaylar ve lüzumsuz kavgalar meydana gelmektedir. Kanl Çar af Rezaleti: islâmî kültürden uzak baz bölgelerde çok kötü bir gelenek vard r. gelin. Kedinin ci er bekledi i gibi. T bbî ara t rmalar yapmadan namuslu kad na iftira atan ve aç kça zina ile suçlayan erkek. Ne 221 yaz k ki. Bu ekilde utanç yüzünden e ini öldüren ya da intihar eden erkekler görülmü tür. Ertesi gece kap da yine nöbetçiler bekler. gençleri aceleye sevketmekte ve huzursuz etmektedirler. Gençler. Bir ömür boyu bu cahilli in utanc n nas l ya arlar?! Ama kurtulu yoktur. Kap da kanl çar af bekleyen namus bekçileri (!). * Böyle bir bask ve kontrol alt ndaki cinsel ili kiden beklenen netice al namay nca. ön sevi me gibi e leri birbirine yakla t r c davran lar n yap lmas na zaman b rakmamaktad rlar.. bekleyenin ve bekletenin en büyük ay b d r. gösterilmesi haram olan kanl çar af olay . ve . gençleri psikolojik bask alt na almakta ve kolay i zorla makta ve acelecilikten dolay ba ar s zl kla sonuçlanabilmektedir..

aile s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vurand r. Cahil. Yanl ç kmas na ra men y rt lma olmayabilir. kar s na bir tek sözü geçmeyen baz komutanlar n. . ki iliksiz ve kompleksli koca da kar s n n kendisinden nas l korktu unu ba kalar na gösterme gayretindedir. K z. 222 Netice olarak. kar s n ne kadar fazla korkutursa. gerdek gecesinin mahremiyeti gelin ve damat aras nda kalmal d r. Kanl çar af gibi yanl ve slam d örfler kald r lmal d r. hayat boyu çekece i suçlamalardan kurtulmu olur. nezaket ve sayg lar n bozmadan uzman doktora birlikte gidip i i tatl l kla halletmeleri daha uygundur. bir hastanenin Kad n Hastal klar ve Do um Klini ine ba vurarak k zl k zar muayenesi yapt rmalar uygun olur. kocas ndan çok korkan ve nefret eden bir kad n. Bu ekilde gerçek ortaya ç kar ve genç k z ma-sumsa. K zl k zar ba l alt nda bu konuya oldukça geni yer verdim. askerinin kendi kar s nda put gibi durdu unu yine bir vesile ile kar s na göstermesi gibi . Cahil ve ki iliksiz koca da birileri taraf ndan sayg görememenin s k nt s n kar s n n sayg s yla giderir. Baz k zl k zarlar fazla dar de ildir veya elastikidir ve kam unutmamal y z. kocas na iki ekilde sayg duyar. Birisi. zerre kadar da sayg duymaz. sa lam ve temiz ç kt ömür boyu kar s na kar mahcup olmamas aç s ndan erkek. Nn:1437. Nikâh:2. gereken kontrolü damat zaman bir kendisi yapt rmal ve i i büyütmeden halletmelidir. Asl nda kocas n hiç sevmez. Ba kalar n n yan nda kar s na ba rman n "erkeklik" tad na var r. T pk . (293) Müslim. * Di er önemli bir konu da cinsel birle meye ra men k zdan kan gelmemesidir. i i gürültüye ve yaygaraya vermeden kar l kl konu arak birbirlerine üphe ile bakmadan. bu korku ömür boyu itaati gerektirirmi !" Kad n. Burada tekrar belirtmekte fayda oldu u n rahatça girip kan s nday m." (293) Bu konuda daha geni bilgi için kitab m z n "E ler Aras ndaki Cinsel Haramlar" bölümüne müracaat ediniz.Sevgili Peygamberimizin e ler aras ndaki cinsel konular n aç klanmamas hakk ndaki emirlerinden birisi de öyledir: "K yamet günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de e iyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra. Lüzum görülürse. Fakat zulmünden korkusuna sayg l gibi görünür. * lk gece hakk nda bir ba ka yanl kültür de "Erkek ne kadar sert olursa. Ender olarak bu gibi durumlar n görüldü ünü de erlendirme yapmamak için ve mahkemede sonuçlanan bi r adli olay meydana getirmemek için taraflar n olay büyütmeden.

K sacas ." (294) slamdan önceki cahiiiye dönemindeki cahiller böyle dü ünüyorlard . kimi kendine zulmeder. * Toplumumuzda dikkat edilmeyen konulardan biri de. Kimi kad na zulmeder.. d r. o çocu u ya ats nlar m . Bundan da gelin ile damad n moralleri bozulmakta ve ilk gecede birbirlerine duyacaklar mahcubiyet. ilk gecede erkeklik gösterisine kalk maktad r. Sizi kayg land ran noktalar bir an önce çözümleyip geride b rakmay istemek de do ald r. imdiki cahiller de ayn dü üncenin tesiri alt na girmekte ve ilk gecede e i e sabun koymaktad rlar. cinsel hayatlar na etki etmekte ve mutluluk. Kimi çocu a zulmeder.. "Aman aceleye getirme!" uyar s . Genç islam bilmemek. lk gecede ya anan bu olumsuzluk. sevgi ile kazan l r. yüzde doksan dokuz kulak ard edilecektir. kad n karyolaya ba lamak (kocas na ba l olsun diye) gibi insanl k ve islam d bir sürü hurafeler ve zulümler. dü ün günü gelin ile damad n psikolojilerine hiç dikkat edilmeden.". bir ömür boyu sürmektedir. korku ile kazan lmaz. Sevgi ile kazan lan sayg . insan mutlu edenidir.. onlar n üzüleceklerine dikkat edilmeden aileler aras nda ufak tefek baz meseleler yüzünden tart malar yap lmaktad r. insanl k d evlileri ba ar s zl a itmektedir. lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : lk gece ve cinsel birle me için e ler. lk çocuk erkek olsun diye. a rdan . ilk gecede korku. Kaç zamand r kafan z kurcalayan "acaba"lara bir an önce çözüm bulmak için sab rs zlanmaktan daha do al bir ey de olamaz. bilgilendirilmelidirler. Sayg . E ik alt na sabun konmaktad r. psikolojik ve cinsel bilgiler yönünden haz rlanmal .. (diri diri) gömsünler mi diye dü ünüyorlard .. insanlar böyle a rt yor i te. Nice zamand r hayalini kurup dört gözle bekledi iniz bu i i gerçekle tirmek için acele etmenizden do al bir ey olamaz.. Hal n n alt na gelinlik koymak.onlara k z çocu unuz do du diye müjde verilince. 223 Halbuki erkek evlat isteyip de k z çocu unu istemeyenler için Allah' n ko ydu u bir tarif var: ". Veya böyle tavsiyeler almaktad r. ".. üzüntü ve buna b enzer eyler çok yanl t r. sevgi kanatlar n en sonuna kadar açmas gerekti ini.. K sacas . mutsuzlu a dönü mektedir.. yüzleri utançlar ndan simsiyah kesilir.lk gece bilhassa erke in en fazla nazik olmas gerekti ini. morallerin en yüksek derecede olmas gerekti ini bilmeyen veya yanl anlayan bir k s m da. * ilk gece hurafeleri bitmez... Teller ba lamaktad rlar..K zlar oldu u için halktan utan yor. Kimi de hayvana zulmeder.

bilinçli olarak gev etebiliriz.almak konusundaki tüm uyar ve kararlara kar n duydu unuz kayg . mayacakt r. Ve sonunda yürümeyi ba ar r. sendeler. Yürümeye yeni ba lam bir çocu u ele alal m. korkular n z azalabilir ki bu da çok önemlidir. Kimi zaman gerginli imizi fark edebilirsek kaslar m z kendi kendimize... gene dener. Ancak cinsel ili kide bulunan ki i ben olunca durum bam . .Kerim. kendi benli i yer ald zaman i tamamen de i ir. Ne var ki burada bir ayr ma parmak basmak gerek: Ayn sorunlar evlilik ilerledi i halde düzelmiyor. Erke in tipik tepkisi.. Genç bir hem ire öyle itirafta bulunmu : "Evlenmeden önce çok ey bildi imi san yordum. Ad mlar sarsakt r.59. ilk cinsel birle mesinde büyük olas l kla orgazm ol . çok çabuk orgazm olarak erken bo almakt r." diye korkuya kap ld n z m gerçek bozukluklar n ba gösterece inden emin olabilirsiniz. Yeni evlenen çiftlerin ço unlu u birbirlerine ah mam lard r. Çünkü bir kez "Eyvah. fizyoloji okumu tum okul. Gerdekte genç k z n bakireli inin sona erecek olmas nedeniyle hem kendinin hem de e inin kayg duymalar ve gerilim içinde olmalar da ola and r. bir bozukluk var. nsan cinsel birle me konusunda ne kadar çok ey duymu ya f da okumu olursa olsun. dü er. üzülür. Anatomi. Bir sürü konu ma. Do um odas nda çal m t m. merak ve heyecan büyük bir olas l kla sizi evlili in ilk cinsel birle mesinde aceleci olmaya itecektir. Nahl Suresi: 58. al malar gerekir. (294) Kur'an. vücutlar n n ritmini ö renmeleri gerekir. kalkar gene sendeler. dört ya nda hâlâ bir ya ndaki gibi "sendeliyorsa" durum de i ir. bu olayda kendi vücudu. Sinirlerimiz gerilince boyun. Kimi zaman da kaslar m za söz geçiremeyiz. Gelgeleiim ayn çocuk üç. kendilerinde bir eksiklik oldu una inanarak suçluluk duygusuna kap lacaklard r ki bu tamamen yersizdir. 224 225 Gene tipik olarak. omuz kaslar m z s k maz m ? Bu da böyle bir s k mad r i te." laf n duydu um eyin olup olaca bu muymu ?" * d r: "Bunca Kad n n ilk cinsel birle meye kar duydu u tipik. tart ma da dinlemi tim. bo az. yayg n tepki bir dü k r kl Kad n. ba ka oldu. Kad n n gerginli i ço unlukla vajina giri indeki kaslar büsbütün s k p büzer. hem kad n hem de erkek büyük bir ihtimalle. Bu güvensizli in do al oldu unu bilirseniz gerginli iniz. Birbirlerinin neyi sevip sevmediklerini. da. sürüp gidiyorsa o zaman e lerin cinsel ya ant s nda gerçek bir aksakl k var demektir. lk birle mede e lerin ikisinin de güvensiz olmas do ald r.

sapasa lam bir zar ki ilk gecede zavall kocam bunu y rt ncaya kadar akla karay seçecek!" zannederler. Gerçekte k zl k zar . kiminde nispeten geni olur. Birle meye biraz ara vermek. hiç de ilse âdet kan oradan akacakt r." lk gece"de cinsel birle me s ras nda gelinin geleneksel olarak çekti i can ac s n n ba l ca nedeni vajina giri indeki kaslar n a r s k p gerilmesidir. oldukça ince bir zard r. K zl k zar aral kiminde çok küçük. konu mak. ilk birle mede çocukluktan kalan " yi bir k z" olma iste i nedeniyle kendini bilinçsiz olarak gerebilir. Baz kad nlar: "Genç k zl mda k zl k zar n duvar gibi bir zar san r. Bu yüzden k zl k zar . Üstelik normal olarak cinsel heyecanlanma s ras nda vajinan n iç duvarlar n n s zd rd kayganla t r c . öyle kal n. bu durum biraz kanamaya ve geçici bir a r ya neden olur. Kad n n a r gerginli i önlemek için yap labilecek olan ba ka bir ey de k zl k zar konusundaki masallar aç kl a kavu turmakt r. te bu kaslar kad n bilinçli olarak. normalde oldu undan çok daha kal n ve gergin duracakt r. nemlendirici salg lar da bu gerginlik yüzünden iyice k tla acakt r. evlenmeden önce bu kaslar büzüp gev eterek al t rma yap lmal d r. Baz kad nlarda. Biraz krem kullanmak da yarar sa layabilir. kimisi ipin -ceciktir. kimi durumlarda ba ar y kolayla t rabilir. dinlenmek. Buna ra men genç k z. vajina giri ini ancak k smen kapayan. lk birle menin heyecan s ras nda bu al t rmalar hat rlay p uygulayabilirlere ilk birle me s ras nda daha az can ac s duyacaklard r. ama vajinan n kendisi herhangi bir zarar görmez. Bu da erke in girmeyi gerçekle tirebilmek için biraz güç ve bask kullanmas n gerektirecektir. bir dereceye kadar gev etip gev ek tutabilir. Tümden kapal olmas imkâns zd r. Ba ar l bir ilk gece ya amak isteyen kad nlar. . Ne var ki k zl k zar elastik bir dokuda oldu u için zardaki aral k. Böyle bir durum e lerin ikisi için de ürkütücü bir durumdur! Kad n sald r ya u ram gibi olurken erkek üstüne dü eni ba arabilmek u runa sevdi i kad na st rap vermek zorunda kalarak deh ete kap labilir. Biz dönelim ilk geceye. birbirinizi yüreklendirmek. Kaslar n kontrol etmeyen kad n n ilk birle me heyecan s ras nda iyice gerginle mesi do ald r. kas gev etmesi ile ya da penisin zorlanmas yla geni lerse. "K zl k zar m y rt l rken büyük st rap çekece im" zann ndad rlar. bu i i gerçekle tirebilmek için vajina giri ini zorlad kça kad n can ac s duyacakt r. Vajinaya giri yapmaya çal an erkek cinsel organ penis. Kimi k zl k zar oldukça kal n. Âdet s ras nda tampon kullanan genç k zlarda zar gev emeye al m t r.

Sevgi. ok amak. anlay ve ho görüye her zamandan çok ihtiyaç vard r. 226 227 GERDEK GECES N N ADAPLARI Sünnet ve me ru olan nikâh akdi tamamland ktan sonra iki e .. * Ba kalar n n ikamet etti i bir evde veya dairede zifaf olacaksa. sakal-b y k tra . slâm' n evlenecek olan çiftlerle ilgili. Gerginli i art r r ve yeni ba ar s zl klara yol haz rlar. yüreklendirici. a z temizli i. Mümkün mertebe gürültü. kanl çar af gösterme stresinden uzak ve güven içinde olmal d r..:.. gerekli maddi ve manevi temizlik ve haz rl klar takdirde dü ün ve .gibi * Zifaf odas özel haz rlanmal d r. yap lmas gerekenler bunlard r. ki ini n kendi kendini ve kar s ndakini suçlamas na yol açar. gelin ve damad ba ba a rahat b rakmal d r. güzel giyim. dünya evine girmek maksad yla zifaf gecesi ve bir araya gelme an için maddî ve ruhî haz rl a ba larlar. Bu bölümde.E lerin ilk birle meler s ras nda dü ebilecekleri en ciddi yan lg . Tatl . sevmek. evdeki di er misafirler evi çabuk terketmeli. kalabal k ve huzur bozucu etkilerden uzak olmal . güzel koku. Böyle bir tutum. Bu mümkün de ilse. Bu ilk gece yaln zca bir ba lang çt r ve ön sözdür..:. Böyle bir durumda ki inin kendi kabu una çekilmesi de yanl t r. herhangi bir nedenle so uklu a kap l p duygusal yönden birbirlerinden uzakla malar d r.. tamamlan r. kap lar kapanmal d r. Tarlaya sarho tohum atmak en büyük hatâd r. * Dü ün gününü belirlerken gelinin âdet günlerini göz önüne almal ve dü ün günü temiz günlerine göre ayarlanmal d r. Söylenilenler yap ld Zifafa Haz rl k: * Yukar dan beri anlatt m z gibi. * Bütün bir ömür boyu ve özellikle dü ün günü ve gecesi alkollü içkilerden kaç n l r. zifaf geceleri Allah' n r zas do rultusunda ve slâm' n âdab na uygun olarak yap lm olur . umutland r c sözler f s ldamak. Sizin ki isel olarak yapman z gereken ilk ve ba l ca ey de unu hat rlamakt r. Bütün bunlar . as l öykü daha sonra gelecektir. Temiz bir banyo. * Banyo te kilat kolayca kullan labilir ve rahat bir ortamda olmal d r.. en iyisi evdekilerin o ak am oray terkedip. Zira alkollü içkiler haramd r ve cinsel mutlulu un da amans z dü man d r. Gelin ve damat her türlü endi e ve huzursuzluktan. rahats z edilmeme konusunda güvenli bir yer olmal d r. Sar lmak. zifaf gecelerinde yapmalar gerekli olan âdab ve takip etmeleri laz m gelen yolu izah edece iz. kalanlar erken yatmal yani el-ayak çekilmeli.

Herkes bilsin ki. böyle mutlu bir evlilik kurduklar için Cenab . bize her eyi. efkat ve mutlulukla bak * Gelin de ayakta damad n tebri ini kabul eder. iki rekat ükür namaz k lar ve duâ eder. Camiden gelince dü ün evinin kap s önünde cemaatle birlikte dua edilir. Gündüz de olabilir ama daima gecenin sessizli i ve sakinli i tercih edilir. dünya ve ahiret saadeti için birlikte duâ ederler. Geline ho geldin der. gelin de âmin der: . cinsel ili kinin bitimine kadar olan merhalelerde riayet edilmesi gerekli olan durumlar izah ede. imdi de evlenecek olan ki inin zifaf gecesinde yapmas gerekli olan eyleri ve zevcesinin yan na girdi i andan ba lamak üzere. Namazdan sonra da CenabAllah'a ellerini açarlar.. yine onun erlisinden ve erli olan huy ve tabiat ndan sana s haz rlad n r m. illa gece olmaz. elini gelinin ba na koyarak besmele ile Hz. Zifaf. * Bu duadan sonra damat. sonra da bereketle dua ederek öyle desin: . rlar. gelinin yüzünde örtülü bulunan örtüyü kald r r ve yüz aç m olarak hediyesini takdim eder. çerde yenge veya büyükler var ise büyüklerin elleri öpüldükten sonra içerdekiler de damatla geline mutluluklar dilerler ve odadan ç karlar. Peygamberin tavsiye etti i duay okur: "Sizden biriniz bir kad nla evlendi i vakit elini onun aln na (perçemine) koysun. * Duadan sonra damat. * Dü ün gecesi damat en yak n camiye yats namaz na gider. güler yüzle kar l k verir. somurtkanl k ve çekingenlik gös-retmemelidir. helâl ve bol r z k dilerler ve öyle dua ederler. büyüklerin elini öper ve damat içeri kat l r. payla lmal d r.aç klad ktan sonra. eûzü besmele çekerek sa aya yla gelinin odas na girer. güleryüz ve ne e ile gelinin odas na girer.ce iz. hattâ zifaf gecesindeki edebi ve cinsel ili kinin temel kaidelerini dahi ö retmi tir. Bu mutluluklar n n devam . Damat. * Damat. Cenab Hakk'tan hay rl evlât.Ey Allah m! Senden onun hay rl olan n ve hay rl olan huy ve tabiat n dilerim. kendilere verdi i bu nimetlerden ve mutluluktan dolay ükrederler. slâmî kültür ve âdetlerimiz. e ine selâm verir. Lüzumsuz Birbirlerinin yüzüne sevgi. Kar l k görmeyen iltifat ve sevgi yar md r. besmele çekerek Allah' n ad n ans n.. tebrik eder ve tokala rlar. Mutluluklar tek tarafl olmamal ve * Sonra damat ile gelin. Bu merhaleler a a daki ekildedir: * Gelinlik elbisesini giymeden önce gelin k z abdest al r.Hakka ükür olarak iki er rek'at ükür namaz n birlikte veya ayr ayr k larlar. Kap besmele ile kilitlenir."(295). Zifaf Odas nda: * Damad.

Birbirlerine yiyecek ve tatl ikram ederler. Hay rlarda birle tirdi in sürece bizi birlikte ya at. Nikâh: 46. Mesela. Ebu Davud. sonra Peygamber (s. El ele. E ine iltifatlar eder. sohbete ba larlar. * Damat. damat sab rla sürdürmeli. sabreder." (298) Bir di er hadiste de: "En hay rl n z ailesine en çok hay rl olan n zd r. sevecen tav rla e ine yakla r. gelinin heyecan ve ürkekli i gidip sakinle inceye kadar acele etmemelidir.v) onun yan na geldi. Çünkü. K zl samimi sohbet ve yak nl n bu hâli normaldir. ahlâk en güzel olan ve ailesiyle en çok akala and r. es-Seken öyle dedi: Ben Hz. Müsned'inde u rivayeti zikretmi tir: "Esma Binti Yezid b. Ai e'yi (r. Damat. Beni ve ailemi de e im için bereketlendir. onun gönlüne yava yava tatl ve güvenli ..a. Gönül al c tatl sözler söyler. akala rlar. ona tamamiyle yak nla man n. (Dünya ve âhiret mutlulu umuz için) ayr l k gerekti inde (295) Buhari. (299) * Bütün günün yorgunlu u ve stresi giderilinceye kadar sohbete devam edilir." (296).a.a) bak lmas için süsledim.v) öyle buyurmu tur: " man bak m ndan en kâmil mti'min. ona aç lmaktan çekinse bile.. ho kar lanmal d r. gelinin yats namaz n k l p k lmad eder. mam Ahmed. göz göze ve omuz omuza vererek kendileri için haz rlanan kuru yemi cinsinden eyleri hem yerler hem de tatl tatl sohbet ederken heyecanlar n giderirler. mutlulu unu bildirir. Bu duâ ayr ayr da yap labilir. güleryüzlü. gönül gönüle. Tabii adetli olup olmad n sorar ve k lmam ise k lmas na müsaade n da sorar ve ona göre davran r." (297) Di er bir hadiste de Peygamber (s. gelin ilk defa yabanc bir erkekle ba ba a bulu man n. özel konular konu man n utanc n ya ar. Ayn ekilde gelinin de güler yüzle ve tatl tebessümlerle kar l k vermesi damad n moralini yükseltir. evlilikten beklentilerinden bahsederler."Allah' m! E imi ve ailesini benim için bereketli k l. E er adetli ise cinsel birle meye girmez. sonra sütü Hz." buyurdu. Ai e utand ve ba n e di. Gelin konu maktan. evlilik hayatlar nda takib edecekleri mü terek çizgiden ve hedeflerinden. * Sohbet: Sonra damat. kendisine büyük bir bardakla süt getirildi ve o sütten içti. ben de içinizde aileme en çok hay rl olamn z m. Ai e'ye verdi. Hz. 228 bizi ay r.

sevgi. ona istedi im gibi sahip olurum. o erke e ömür boyu minnettar kal r. Nesai. Gündüzün yorgunlu unu ve stresini hat rlat c söz ve hareketlerden de kaç nmal d rlar. nezâket ve geni bir anlay la kar. damat yava yava geline yakla r. (298)Tirmizi." Yani daha ilk gecede sert davranmal ve itaat için gelinin gözünü korkutmal derler. 229 * Bu ilk gecede e ler birbirlerine kar nezaketi elden b rakmamal d rlar. Ve ömür boyu ilk gecenin tad n unutamaz. E ler. Hattâ o adam o kad n sonradan terketse. ileride erke ine kar duyaca sevgi ve davran lar n belirler.konu malar ile girmelidir. .. E er kad n ilk zifaf gecesinde tatl heyecanlar ve güzel bir ön sevi me ya am sa.. * Zifaf gecesi. * Halk aras nda yanl bir tabir vard r. erke e giri kenlikten ziyade çekingenli i ve nezâketi emreder. sert hareketlerden sürekli olarak kaç n r. * Bilinçli bir erkek. lk gecede. Hanbel. O anda erke in geni efkat ve sevgi kanatlar na ihtiyac vard r. Bir kad n n zifaf gecesinde ya ad klar . Gelinin güleryüz ve samimiyetle dinlemesi ve gülümsemesi. Daha odaya girer girmez gelinin giysilerini adeta parçalarcas na ç kartmak ve y llard r hasret kald an önce gerçekle tirmeye kalkmak gelini pani e u rataca ili kiyi bir gibi.. hassas ve yumu ak davran lar içinde olmas gerekir. O nedenle erke in çok sevecen. asla aceleci ve kaba davranmamal d r. Romantik Giri imler: * E ler.Sonra öpmeye al dü ünmemelidir yukar da anlatt n kazan r r ve gelinini de al t r r. (2/21-3). Halbuki bu söz ve böyle bir davran çok yanl t r. her iki taraf da bu an n olumsuzlu unun etkisinden uzun y llar kurtulamazlar. birbirlerini üzecek davran ve tav rlardan kaç nmal d rlar. yedikten ve sohbeti koyula t r p birbirlerini birazc k olsun tan y p aralar nda bir miktar samimiyet olu unca. Bir kad n. * lk olarak bir erke e kendini teslim eden bir k z için ilk gece çok önemlidir. Art k evlendik. kendisini teslim etti i ilk erke i asla unutmaz. .Damat..la m sa.s. sab r. öncelikle elleri ile geline nazik ve efkatli ok amalarla dokunma al kanl ve gelini de dokunmaya al t r r. (299) Tirmizi. (296) Taberanî. aras ra hafif kar l k vermesi kafidir. kendileri için haz rlanan kuru yemi v. romantik. (297) Ahmet b. hayâl k r kl na u ratsa da kalbindeki o esrarl hât ra dâima ya ar. "Kedinin baca n ilk günden ay rmal .. diye m z nedenlerden dolay . Gönülde tamiri mümkün olmayan derin yaralar aç ar. erkek alaca ndan çok vermek zorundad r. Ömür boyu sürecek k rg nl n temelini atar.

Zira elbiseleri ç karmak bedeni rahatlat r. .." (303) A k Oyunlar : * Sevi mek sünnettir: Cinsel temas n âdaplar ndan biri de henüz cinsel ili kiden önce e lerin oyna mas .v) öyle buyurmu tur: "Allahû Teala haya sahibi ve settar (örten)'dir. 231 (303) Müslim. Bu hâl. Hayz:10. Ancak olgun iman.a. zira büyük abdest ve ki inin zevcesi ile cinsi temasta bulunmas hariç. erke in kar s nda ilk defa ç plak olarak görünmekten ve erke i de ç plak olarak görmekten ürküp deh et ve korkuya kap labilir. Bu sevi mede (300) Ahmet b. Hanbel.. ' 4 o (301) Tirmizi.a. gelinin rahat soyunmas n sa lar. sair hâl ve zamanlarda sizinle beraber olan ve sizden asla ayr lmayan (melekler) vard r. Ekseriya gelin. iç çama rlar n da tamamen ç karmal d rlar. Hafif bir örtü olabilir. E ler iki vah i e ek gibi örtüden (büstünün) ar nmas nlar. Cinsel ili ki s ras nda e lerin soyunmas helâldir. Cinsî münâsebetin bedeni (cinsî) tatmîne erdirici olabilmesi için ili kiden önce sevi ilmesi artt r. hareketi kolayla t r r ve tenlerin birbirine dokunmas lezzeti art r r. Allah'a ve meleklere kar utanmay gerekli k ld gibi örtünmeyi de güzel k lmaktad r.v) öyle buyurmu tur: "Ç plakl ktan sak n n.. * Cinsi münasebette e ler." (300) Di er bir hadiste ise Efendimiz (s. oda olabildi ince lo hâle getirir.. Ebu Davud.. Bu örtü cinsel ili kiyi engelleyici olmamal d r.* Bir müddet sonra gelinin gerginli inin ve tedirginli inin gitti ini hisseden damat. . (302) Tirmizi. Haya ve örtmeyi sever. . Onlardan haya edin ve onlara sayg gösterin" (301) Cinsi münasebette örtünmenin efdal oldu unu teyid eden bir rivayette öyledir: "Biriniz e i ile cima yaparkan iki vah i e ek gibi örtüden büsbütün ar nmas nlar. Hattâ gelinin utangaçl n gidermek için iç çama rlar n yata n içinde de ç kar lmas psikolojik n yönden daha rahatlat c olur. Bu konuda rivayet edilen hadiste Peygamber (s." (302) Örtünmeyi ö ütleyen hadislerinde Allah' n Resulü öyle buyurmaktad r: "Biriniz e iyle cinsi münâsebette bulundu u zaman e i ile kendisinin arkas na bir örtü als n. Özellikle gelinin rahat olabilmesi 230 için soyunurken damad n geline arkas n dönmesinde yarar vard r. Tirmizi. sarma dola olmas ve öpü mesi sünnettir. Burda da erke in anlay l ve sab rl olmas gerekir.

v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: . Bu sebeple damat. (304) Yine Efendimiz (s. Arada bir elçi bulunsun. Onun için erke in kendisini kontrol alt nda tutup. yumu ak ok ama ve dokunmalar .a. burnunun vb. (304) ihyau Ulûmiddin. gider ve erke in a k oyunlar ile yava |3| Hz. duygular harekete geçirme ve cinsel ili ki lezzetini artt rmadaki etkinli i inkar edilemez. * E ler.Nikâh. Adâbü'l-Muâ eret. lk gece genelde kad nlar cinsel ili ki yerine oyna may ve sevi meyi tercih ederler. gelin ile öpü me. gözlerine tatl tatl bakarken ona saçlar n n. Onun için erkek cinsel ili ki için acele etmeden oyna arak kad n n ürkekli ini gidermelidir. Gelin ne kadar ürkek olursa olsun.a. acele etmeyip e inin cinsel duygular n hareketlendirici sevgi sözleri ve a k f s lt lar ile e inin cinsel duygular n uyand rmal d r. nazik ve güven verici davran lar kar s nda gelinin utangaçl yava a ktan zevk duymaya ve arzuya dönü ür.gelinin kendini tabiî ak a serbest b rakmas yeterlidir. erke in efkatli. imam. ka lar n n. e i orgazm olmadan (bo almadan) bo al p i ini bitirmesidir. ok amalar ve a k f s lt lar ile a ka ba lamal d rlar. * Tatl bak lar ve sözler art k yava yava dokunu lara ve öpü lere dönü ür. K. ne kadar güzel oldu u hakk nda tatl sözler söylemelidir.. oyna ma ve sarma dola olman n.Gazali." Halbuki. yatakta da tatl sohbetle ürkekliklerini giderdikten ve birbirlerine al t ktan sonra yava yava önsevi me denilen öpmeler.Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas . * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : hadislerinde öyle buyurdu: cinsî münâsebette bulunmas n. Peygamber (s.e inin de onunla birlikte tatmin olmas n ve orgazm n (bo almas n ) gözetlemesi gerekir. cinsel birle me esnas nda -hadiste geçti i gibi. Bunlar gelinin dokunma ürkekli ini giderir. *Erkek yata a girdi inde elleriyle gelinin saçlar n ok amal . Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir.v) bir 9a Hiçbiriniz e iy le hayvanlar gibi -sevi meksizin- . * Damad n sözlü a k f s lt lar . nefsi cinsel münasebete haz rlama. gözlerinin. 2/64. yava yava fiziki a ka geçi sa lar.

eytan o çocu a ebediyen zarar veremez. 233 . Öncelikle daha az hassas olan bölgelerden ba layarak hassas bölgelere do ru yava yava yumu ak ok ama ve öpmelerle kay l r. dokunu lardan daha tesirlidir. Yukar dan beri izah etti imiz ön sevi me yap lmadan asla direk cinsel ili kiye girilmemelidir.Ön sevi me ve uyarma gereklidir. bilhassa kulak arkalar ve boyun." (307) Ki i cinsel münasebette bulundu u zaman ona refakat eden ve (305) C. Genel olarak ilk gecede kad n n teninin tamam hassast r.eytandan Allah'a s nmal . ve erhi: 5/360. (306) Kur'an. Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: 1 -Besmele çekilmeli. eytan' da bize verece in çocuktan uzakla t r. ense. Ama bu ok amaya da en hassas bölgeden ba lanmaz. gö üsler. 2." (305) Cinsî münâsebet de önemli bir i oldu u için onun da besmele ile ba lamas zarurîdir. Nahl:98.Elbette. göbek ve çevresi. O. öyle buyurur: nmaya muhtac z. Bu gerçe i Allah' n Resulü öyle aç klar: "Bismillahirrahmanirrahim ile ba lamayan her önemli i eksiktir. (307) ibni Mâce tere. Sözler. Do rudan ibâdet olan Kur'ân okumaya ba larken bile eytan'tan Allah'a s "Kur'ân' okudu un zaman. Allah m! Bizi eytan'dan. Allah' n emri ve O'nun Resûlü'nün sünneti üzerine nikahlad ba larken eytan'tan Allah'a s . 3. kulaklar.Sa îr: 2/92." (306) n laca n da Allah' n Resûlü'nün bir hadisi ile aç klayal m.Kerim. daha sonra cinsel organ civarlar d r.) * Bu esnada sevgi ve a k f s lt lar n da eksik etmemelidir." eklinde duâ eder ve sonra onlara bu münâsebet sebebiyle bir çocuk takdir olunursa.232 * lk gecede birçok kad n. cinsel birle meden daha çok hassas bölgelerinin hafif ok amalarla tahrik edilmesini ister. (Hassas yerler: Dudaklar. eytan' n kötülü ünden Allah'a nmaya muhtaç m y z? m z e lerimizle cinsî münâbete Nas l s "Mü'minlerden biri kar s ile cinsel münâsebette bulunmak istedi i zaman: "Bismillah. Allah' n rahmetinden kovulmu s n.

Bu bak mdan. Ancak ö retilen ekliyle duâ eden ki iye eytan' vesvese veremez. boynunu. damat cinsel organ na girmeyi kolayla t r c ve kayganla t r c krem sürebilir. (308) Ki inin kendisine özgü eytan' ise daha çok tesir etme imkân bulur. Dizlerini yukar büker ve erke in rahatça girebilmesi için gerek duyulursa kalçalar n n alt na küçük bir yast k da konabilir. Erke in cinsel organ n n her iki tarafa da haz verecek bir ekilde ve ac hissettirmeden girmesi. aksi halde ac duyabilece ini unutmamal d r. vajinay slak ve kaygan bir hale getirir. A k oyunlar ve tatl sözlerle kad n n dikkati cinsel organ ndan uzakla t r l rsa. yani gelinin cinsel organ nda slakl k yoksa. ancak bundan sonra mümkün olur. Vücut. sevi menin heyecan ndan bekâretin giderilmesi esnas nda duyulan ac n n tesiri hissedilmeyecek derecede azalt l r. baz lar n n zannetti i gibi fazla zorlanma hadisesi yoktur. Bekâretin Giderilmesi: Bekâretin giderilmesi için. erkek. kad n n bacaklar n n aras nda diz üstü yerini al r. Erkek. Erke in fazla girmesi kad na rahats zl k verdi inde kad n.i lerini tescil eden Melekler ondan ayr l rlar. e inin ancak vajinas bu s v y salg lad ktan sonra cinsel birle meye haz r olabilece ini. 3/126. Va-jinaya kremsiz penisin girmesi. (308) Fezyü'l-Kadîr. Penisini kad n n vaginas na yava ça girdirir ve bu ekilde ilk cinsel birle me tamamlanm olur. Normal vas flar ta yan k z ve erkek için bunun bir zorlu u yoktur. Yukar dan beri izah edildi i ekilde ön-sevi me ve a k f s lt lar ile ürkekli i giderilen ve cinsel birle meye haz r hâle getirilen gelin. Bu pozisyonda erke in önemle dikkat etmesi gereken bir konu da a rl a rl n dizlerine ve dirseklerine vermelidir. sert bir yata n üstüne s rt üstü yatar.sözleri -davran lar . Bu s v . el-leriyle erke in belinden kavrayarak yava ça geri itebilir. A k oyunlar esnas nda gelinin cinsel organ nda cinsel birle meyi kolayla t racak kaygan s v normalde gelir. kulaklar n ve gö üslerini öpme gibi a k oyunlar n devam ettirme imkan vard r. Bu pozisyonda e lerin birbirlerinin gözlerine bakma. Belki de a k f s lt lar esnas nda sevi menin yo unlu undan hiç ac d a duymayabilir. (Hn: 2911) 234 . kad na ac verir ve giri zor olur. Erke in Giri Zaman : A k oyunlar neticesinde uyar lan kad n n cinsel organ n n üstünde bulunan d dudaklar n alt ndaki bar -tolin bezleri bir s v (erkekteki mezînin benzeri kazî) salarlar. yüzünü. bütün yla kad n n üzerine binmemelidir. ayet bu s v gelmemi ise.

K zl k zar ve y rt lmas konusunda geni bilgi.baz yanl kanaatlerden dolay olabilece i gibi. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. * Gerdek gecesinde meydana gelebilecek herhangi bir olay ve t bbî bir müdahale için. "K zl k (Bekâret) Zar " bölümünde verilmi tir. Buna ra men durmazsa. kanama olmaz. Ama bu halin e ler ve zaruret halinde müracaat edilen üçüncü ki i d nda hiç kimse taraf ndan bilinmemesi ahlâka uygundur.. Bu gibi durumlarda erke in. n dü ünmemesi K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. telâ a gerek yoktur. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal . K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. a a yukar bir çorba ka n dolduracak miktarda kan n akmas d r. Yeter ki daha sonraki ili kilerle bu eksiklik giderilebilsin. tatl bir ac ile kan gelebilir.lk cinsel birle menin tabii neticesi olan k zl k zar n n y rt lmas sonucunda. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. Normal kanaman n ölçüsü. Oraya müracaat ediniz. cinsel ili kiden zevk yerine ac ve z -t rap duyabilir. ilk cinsel ili kiden bilhassa kad n pek lezzet duymayabilir. yap lacak tek ey vard r. Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa. Bu hususa dikkat edilmezse. gelin ve damat tenhada yaln z ba lar na da b rak lmamal d r. yine telâ lanmadan bir hekimin yard m istenebilir.. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. haberle me veya çabuk ula ma imkanlar n n haz rlanmas uygundur. birçok k zlar n ötedenberi sahib oldu u -ilk cinsel ili kinin çok zt rapl geçece i gibi. lk cinsel birle mede kan gelmi ise. Kanama fazla olursa. kad n. o gece erke in kaba . kimi zaman kanama görülmeyebilir. bir hafta (hiç olmazsa üç-dört gün) müddetle. Çünkü bu durum e lerin mahrem s rlar d r. k zl k zar nda meydana gelen yarac klar n iyi olmas için hiç cinsel birle mede bulunmamak daha do rudur. Yak n bir evde. hemen kar s n n bakire olmad gerekir. 235 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: a) K z n a r ürkekli i: Bu durum. Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r. Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. Kanama meselesi de çok fazla büyütülmemelidir. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. u da bilinen bir gerçektir ki. Genç k z s rt üstü vaziyette dizlerini kald r p bacaklar n kasarak biti tirip k m ldamadan yatar ve biraz bekler. Kanama ço u zaman durur.

Biraz dinlenilir." gibi cümlelerle birbirlerine moral vermelidirler. cinsel ili ki daha sonraki gecelere tehir edilmelidir. b) Erke in lüzumsuz endi eleri: Baz erkeklerin -çe itli sebeplerle. sab rs z. Gerdek gecesinde böyle bir olayla kar la l rsa. onlar n yeniden birbirlerini arzulamalar n sa layacakt r. 236 Ama kanama sonunda ac ma duyulmuyorsa. Birkaç saat sonra her ey normalle ebilir. Sab r ve anlay la hareket edilirse. cinsel tatmîne eremeyen kad nlar n say s oldukça yüksektir. cinsel ili kinin illâ da ilk gece yap lmas nda srar etmemek gerekir.gerdekte ba ar s z kalma endi esinin içlerinde yer etmesi.. gibi). cinsel ili kiye ara verilir. nezaketsiz ve hoyratça davran lar ndan da ileri gelebilir. hattâ uyunabilir. bu duygular içinde tela ve heyecan göstermesi. e ler üzerinde psikolojik bask yapar ve ba ar s zl a sebep olabilir. daha s akin olarak bu i i daha rahat bir ortamda ba arabiliriz. Yar n daha dinlengin. "Bugün yorgunuz. gündüz ki herhangi bir can s k c olay.vs. e ler cinsel ili kide bulunmay sürdürebilirler. bekaretin y rt lmas ndan sonra cinsel ili kiye devam etmek do ru de ildir. Aradan geçecek olan zaman süreci. gerdek odas n n elveri siz. * Baz erkekler de. fazla heyecanl y z.bir "erkeklik" gösterisiyle. .müslim ara t r c lar n yapt klar ara t rma sonuçlar na göre. Zifafta Kad n n Gözetilmesi: > Gayr . erkekde penisin sertle memesi vs. kurulan l r. gerek psikolojik gerekse fiziksel engellerle kar lan rsa (kad nda âdet kanamas . Gelin de damat da böyle durumlarda anlay l ve sab rl davranmal ve . Kimi görü e göre zifaf gecesi.... geçici bir ba ar s zl k sebebi olabilir. kap ld klar a r heyecan veya yorgunluktan bu gecede geçici iktidars zl a u rayabilirler. Gecenin Devam : Bekaretin giderilmesinden sonra y kan l r. sonraki gecelerde engeller giderilebilir ve daha sa l kl bir birle me yap labilir. Bilhassa psikolojik engeller var ise. hava se-rinse e ler üzerlerine hafif de olsa bir eyler al r ve kendileri için haz rlanm olan eyleri yiyip içerken birbirlerini daha iyi tan yabilmek için söyle iye devam ederler. Veya sonraki gecelere b rak labilir. * Zifaf gecesinde. Bedenî ve ruhî rahats zl klara sebebiyet verilmemek için zifaf gecesi bir ili ki ile yetinimesi daha uygundur. ayr ca temas esnas nda "erken bo alma" haliyle kar la malar . gürültülü ve görüntülü bir yerde o lu u. c) Çe itli sebepler: Birçok yerlerde görülen yanl örf ve âdetler (kanl çar af beklentisi gibi).

a. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Tarlan za diledi iniz için kocas n n arzular na an nda ve gere inde icabet etmemesi ve bu yüzden Allah' n ve meleklerinin la'netine u ramas da ." (309) Kad nlar n büyük ço unlu u. Allah' n Resulü Hz. erke in bo al r bo almaz çekilmesi sebebiyle orgazm olamamaktad rlar. Peygamber (s. Vücûdun tabî bir hakk olan sükûnete kavu amamas n n do urdu u k rg nl k ve sinirsel çözülme. normal yoldan (çocu un geldi i yerden) olmak kayd yla istedi i ekilde han m yla temas edebilir. Zevcenin geç orgazm olmas durumunda erke in onu beklemeden acele davranmas kad na eziyet verir.) de sözlü ve fiilî sün -netiyle mü'minleri cinsel ili ki öncesinde sevi meye te vik buyurmu tur. e inide aceleye yöneltmesin.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin. Birlikte orgazm olmak ise kad n için daha lezzet vericidir.Ki inin dostluk kurdu u kimsenin ad n ve künyesini bilmemesi. Sizden hiç biriniz e iyle hayvanlar gibi (sevi meksizin) birle mesin.Kendisi için ziyafet haz rlayan din karde inin davetine kat lmamas . . kad n n dünyas na yönelik zarard r. ki iye pek a r gelen.v. 237 [[. hya-u Ulumi'd-Din adl eserinde öyle der: "Koca cima edip bo ald ktan sonra vücudunu zevcesinden ay rmakta acele etmemeli.v. "Üç ey cefâdand r. c. erke in erken bo almas ve kad n orgazm olmadan önce erke in ayr lmas d r." (309) Feyzü'l-Kadîr: 5/90 (310) Feyzü'l-Kadîr: 1/325.Bunun sebebi kad nlarla yeterince sevi ilmeden önce ili kiye girilmesi. (Hn:548-9). Nitekim. Cinsel tatminsizlik kad n n hem dünyas hem de âhiretine zarar verecek bir durumdur. . sevgiyi gideren üzücü davran lardand r. . Haz duymad âhiretine yönelik zarard r.a. onun da bo almas n ve sükûnet bulmas n beklemelidir. gerekti i ekilde sevi ilmeksizin cinsel i leme ba lanmas . a.Kocan n yöneldi i nükteler ve öpü meler olmaks z n e ler aras nda cinsel ili ki olmas . b. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin)." (310) Bu hadisten ve benzerlerinden yararlanan baz slam bilginleri u görü ü belirtiyorlar: "Erken bo alan ve bu sebeple e ine tatmin olaca süreyi kazand ramayan ki inin bo almay geciktirecek tedavi uygulamas sünnetin ruhuna uygun bir davran olur. Hz." (3ii) * Cinsel birle mede erkek. mam Gazali. Muhammed (s.

Bakara: 223 238 Nitekim Ensar da bunu onlardan ö renmi ti.v. "Bizim âdetimiz yan üstüdür. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu. Sen de ya böyle yapars n ya da benden uzakla rs n" dedi. Yahudiler ise kitap ehli olduklar ndan kendilerini Ensar'dan (Evs ve Hazrec kabilesinden) daha bilgili görürlerdi. Hz.2. Medine'ye geldiklerinde. ba lang çta s rt n n alt k s mlar nda. yan yatarak veya ayakta. Nitekim Allah Teala Lut kavmini bu günah i ledikleri için helak etmi tir). ili ki normal yoldan olmal d r. Cabir öyle anlatmaktad r: "Yahudiler ki inin. yani yüzüstü. Nitekim bu nedenle Medineliler de birçok i lerinde onlara uyarlard . Nesai. irnam. Bu mesele. C. Steekel'in anlatt yetiniyoruz.a. Ensar'dan bir kad nla evlendi ve kendi âdetlerine uygun olarak münasebette bulunmak istedi. (312) Kur'an.Gazali. (314) Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: bir vakay örnek olarak almakla lk cinsel ili kinin kad n ve erkeklerin duygusal yap s nda ne kadar derin etkiler yaratt bilinmektedir. Adabü Mua eret bölümü. (313) b) ibn Abbas rivayet etmektedir: "Ensar daha önce putperest idi. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. "Diledi iniz ekilde"..Kerim. Bu hususta daha ba ka birçok hadis vard r. Ancak han m bu âdeti ho görmeyerek itiraz eti ve ona. a) Hz. Peygamber (s. (311) ihya Ulûmid-Din. O zaman Hz. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Onlardan iki tanesini nakletmekle yetinece iz. Aksi takdirde livata fiili i lenmi olur ki bu büyük günahlardand r. hiçbir organik (313) Buhari. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu. bir y ldan beri de karn nda olmak üzere iddetli sanc lar çekiyordu. (Hangi ekilde olursa olsun. Yahudiler han mlar yla onlar bir yana yat rarak münasebette bulunurlar ve kad n n mahrem yeri örtülü olurdu. Müslim. s rtüstü.ekilde gelebilirsiniz" (312) buyurulmu tur. diledi iniz ekilde han m n za yakla abilirsiniz" buyurmu tur. han m yla onu yüzüstü yat rarak temas etmesi halinde -ki bu çocu un geldi i yoldan olsa bile.a. 14 y ld r . "Normal yoldan olduktan sonra. "36 ya nda bir kad n.. Steekel'in anlatt olay udur: m muayenede.) kula na gidecek kadar büyüdü. Burada yine Dr. s rtüstü. Yapt .). Muhacirler. te bunun üzerine.do acak çocu un a olaca na inan yorlard .v. yüzüstü ve mümkün olan her ekilde temas ederlerdi. Onlar n bu uydurmas n reddetmek maksad yla. Kurey liler ise han mlar n aç k-saçik bir ekilde yat r r. muhacirlerden bir müslüman. Peygamber'in (s.

ilk gece kocas n n acemice tav rlar n . Sonuç Olarak. ilk gecenin olu turdu u bir cinsel so ukluk tablosu!. zenginle en bir zevk ve mutluluk kayna d r. Hakim. A k. Hele kar minnettarl k duymakta olduklar n söyleyen kad nlar çoktur. kad n için unutulmaz bir eydir ve kalbinde ilk a k n unutulmaz izleri kal r. evlenmeyi. ilk gecede kendilerine çok iyi davranm olan kocalar na n .. affedemiyecekti. Buna kar l k bir kad n. payla ld kça tad artan. nevrotik bir adamla evlenmi ti. üstelik kocas korkunç bir münasebetsizlik daha yapm t . kar s n n sevgisini kaybedecektir. sevgi yüzünden de il. a r lar n duygusal kaynaklar n ara t rmaya ba lad m. kabal n da hiçbir zaman unutmaz. te. yararlanma dü üncesiyle yapm t ve as l sevmekte oldu u ba ka bir kad nla evlenmedi ine sonradan pi man olmu tu.ilmi sin diye ba rm t .rahats zl k bulamad m için. Kad n belindeki a rlar ilk defa gerdek gecesi hissetmi ti. ilk ili kide ki o so uklulu un do urdu u sanc lar n ve bunun üzerine gelen o korkunç sözden duydu u ac n n yerle ip kalm bir eklinden ba ka bir ey de ildi. Bu ilk zevk. En Uygun Birle me ekli: . E er erkek acemilik göstermi se. Zaten kocas n n pek so uk tav rlar aras nda yap lan ilk cinsel ili kide sanc duymu . sen bakire de. kad n n kendisine kar gösterece i sayg y kaybedecektir. ilk gece iktidars zl k gösteren erke i daima biraz küçük görecek. Kocan n ilk gece kad na kar davran . ilk hat ra kalbinin bir kö esinde daima ya ar. Fakat hissetti i sanc lar. Sonradan hayal na u ratsa bile. Adam." Kad n. Dikkate de er bir sonuçla kar la t m: Bu kad n. Ve ondan hiç bahsetmiyordu. na u rad klar halde bile. Beyhaki. ondan sonraki evlilik ya am nda da cinsel aç dan so uk kalm t . K zl ndan üphe eden kocas n hiç affetmemi ti. o (314) Ebu Davud. Bu kad n. Hatta o adam n sonradan kendisini hayal k r kl 239 kad n n saadetini y ksa bile. a k n s rlar n ona tan t rken tak nd tav r. Beni aldatt n. t pk ilk gece oldu u gibi. kendini ilk teslim etti i erke i hiçbir zaman unutmaz. E er kad n bu ilk macerada tatl heyecanlar ya am sa o erke e kalbinin içinde daima sevgi dolu bir kö e ay r r. onu n çekingenli ini ortadan kald rmak için kullanaca k r kl eyler çok önemlidir. ona daima alayc bir gözle bakacakt r. E er erkek çok kaba davranm sa. Kad n sonralar bu ac y hemen tamam yla unutmu tu. zorbal cinsel ya am hakk nda bilgisiz ve anlay s z kad nlar. hatta o kad n ba ka bir erke i sevse bile.

Ebu Musa: . Hz..Ciman n en güzel ekli.v) bir gün bütün zevcelerini dola t . Ai e validemizin (r.Gusül ancak meniden veya kuvvetli at tan icab eder dediler.i i ehline sordun. Rivayete göre: Peygamber (s.Guslü gerektiren nedir? öyle dedi: . Bu ekilde yap lan cinsi münasebet Hz.v) rivayet etti i hadise "Ebu Musa el-E 'ari (r. Çünkü abdest ikinci birle meye canl l k sa lar.a) dedi: Ensar ve Muhacirinden bir gurup kendi aralar nda ihtilaf ettiler.a. iki cinsel ili ki aras nda abdest als n.Ey Anne! Sizden bir ey sormak istiyorum. cinsel ili kiden önce abdest almas mustahapt r. o da bana izin verdi.a.a) Peygamber'den (s. Dedim ki: .Erkek ve di inin birle mesiyle (cima ile) gusül vacip olur. .a. Hadisi rivayet eden Ebu Raf i dedi ki: Ey Allah' n Res ûlu! Bu y kanmalar yerine bir tek gusül kafi gelmez mi? Efendimiz: "Y kanmak (gusül) daha iyi. U rad her zevcesinin yan nda y kand .Muhacirler ise: . daha güzel ve daha temizdir" buyurdu.Bu meselede tatminkar cevab ben size bulurum dedi ve devam etti: Bunun üzerine Hz. Ai e: Siini _ utanma! Seni do uran annenden sorabilece ini bana da sor. çünkü abdest canl l k verir. Ai e'ye vard m ondan izin istedim. * Cinsi münasebette bulunan kimse ayet ikinci defa tekrar birle mek isterse. iki e in hemen y kanmas d r. (315) Yani cinsel organlar birbirinin içine girince rahatlama olmasa da gusül gerekir. erke in kad n üzerine ç karak yapt dayanmaktad r. Resûlullah (s. ancak utan yorum. Ensarlar: . z4ra>ben de senin annenim." (316) Ancak gusül boy abdesti almak (y kanmak) daha efdaldir. Dedim ki: . dedi.v) öyle buyurdu: c 240 "Erkek. Söz konusu hadis rivayeti öyledir: cimad r.a.v) öyle buyurmu tur: "Biriniz e i ile cinsi münasebette bulunduktan sonra ikinci defa tekrar yapmak isterse. Peygamber (s. kad n n dört uzvu (eller ve bacaklar) aras na çöker ve kad na müba eret ederse güsül vacip olur" dedi. dediler. (317) * Cinsel ili kiden sonra efdal olan. ayet tembellik sebebiyle geciktirirlerse bu durumda uyumadan önce abdest almalar mustahab olur.

241 gah o.v) ikimiz de aram zda bulunan bir kaptan y kan rd k." lahi nizam olan slâm' n cinsel ili kilere bak ile ilgili en önemli görü ler bunlard r." (320) c) Ammar b. avret mahallini y kar ve namaz abdesti gibi abdest al rd . Öyleki. Yasir öyle anlatmaktad r: . " Hz. (316) Müslim. Nesai.Uyumadan önce y kan yor muydu? Yoksa y kanmadan m uyuyordu? öyle cevap verdi: . Ancak örtünmeleri daha evlad r. Bu mevzu ile alakal olan hadisi daha önce zikr etmi tik: "Allah. Ai e (r. a) Hz.v) cünüp oldu unda nas l davrand n sordum.a. Ai e'den (r. Ai e öyle demektedir: "Hz. Kays der ki: Hz. Peygamberin uygulad bir sünnetttir. bana b rak derdim.Bunlar n hepsi de olurdu." (318) Guslün daha efdal olmas na gelince. Bir Kapta Y kanmalar : Caizdir." (319) Kar -kocan n ç plak olarak beraber y kanmalar caizdir. s k nt veya namaz kaç rma gibi bir endi e ta madan hemen namazlar n k lmaya yönelirler. * Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas : Cünüb olan e lerin abdest ald ktan sonra uyumalar daha uygundur ve Hz.Abdullah b. Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde. bazen Peygamber (s.a). Bazen y kan r sonra uyurdu. (317) Ebu Davud. Peygamber (s. gah ben elimizi kaba uzat rd k.a. Ebu Davud.) cünüb iken yemek veya uyumak istedi inde.a. Cünüp oldu umuz halde (315) Müslim. kendisinden haya edilmeye en lay k oland r. zira kar koca sabah namaz na uyan nca. Nitekim bu konuda birçok hadis rivayet edilmi tir. bazen de abdest al p öylece uyurdu. .a.v) benden önce elini kaba götürürdü ve ona: Bana b rak.a) öyle buyurur: "Ben ve Resûlullah (s. Özellikle so uk ve nezlenin yayg n oldu u k mevsiminde bu durum daha da aç kt r. Ben de: .Bu i te geni lik bah eden Allah'a hamd olsun dedim. (318) Müslim. tembellik.v. Peygamber'in (s.

(322) ibn Hibban." ". ".. Y kanma imkân do unca. Sadece mü-ekked olan müstehab davran lardand r. Emzikli kad n da emzirmeden önce ayn görevleri yapar. mutlaka y kanmak icab eder. teyemmümün hükmü kalmaz.): "Evet. Cünüb iken emzirmemesi takva yönünden daha güzeldir. Hanbel. gusül yerine teyemmüm etmesi.. Cünüb olan eve (rahmet ve bereket) melekleri girmez. Hz. Müslim...a. Ömer: "Cünüb iken uyuyabilir miyiz?" diye sordu unda. Müslim.. namaz vakti geçmeden su ile gusletme imkân bulamayan kimsenin. onu takib eden öbür namaz n sonuna yakla ncaya kadar y kanmazsa. (322) Takvay gözeten bir kimse hiç olmazsa ya abdest almal ya da teyemmüm etmelidir. ayet vakit namaz n k ld ktan sonra ili kide bulunulmu sa. Mühim bir mazeretten dolay . dilerseniz abdest de alabilirsiniz" diye cevap vermi tir. vakitleri cünüb olarak geçirmemesi laz md r. Peygamber (s."Hz.. Ahmet b. Peygamber (s. (319) Buhari. Abdest almad kça cünüb ki iye (rahmet ve bereket) melekleri yakla maz. namaz abdesti al r gibi abdest al r ve uyur. Ama k l nmam bir namaz n vaktini. uyuyabilirsiniz. (320) Ebu (321) Ebu Davud.diye adland r lan kokuyu sürene ve cünüb iken abdest almadan yatana!" (321) Cünüb iken al nan abdest er'an vacip de ildir.. Cinsel organ n y kay p abdest alan ve emzirtece i gö sünü slak eliyle veya slak bir bezle silen ya da y kayan kad n n çocu unu em zirmesinde dinî bir sak nca yoktur. Allah'm Resulü öyle buyurur: "Cinsel organ n y ka.v.v.. ' : ' ' ''' (323) Nesai: 1/75 Bunlar. o vakti tamamen geçirmedikçe günah olmaz." (324) De i ik Gerdek Kültürleri: . Buhari. namaz vaktini geçirmemek kayd yla müstehab veya sünnettir. Nitekim Hz. E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? E ler ili kiden sonra bir eyler yemek içmek veya bir süre dinlenmek ya da uyumak isterlerse her biri kalk p cinsel organ n y kar. "' ': '" M' -: 242 Davud. Abdest al ve uyu. bedenine kad nlara mahsus -heluk.a. sonuna kadar cünüb olarak geçirmek haramd r ve o namaz vakti ç kmadan y kanmak farzd r.) üç s n f insana meleklerin yakla amayaca n söylemi tir: "Kâfir bir kimsenin le ine." (323) .

Ayr ca günün yorgunlu u da bütün bunlara eklenecektir tabii. Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: (325) Gerdek gecesinde birçok genç k z s k nt içinde b rakan bir durum da. yine de ilk gecelerinde regl olarak büyük bir s k nt ya dü erler.. hiç deyilse yar s nda kad n. çerde beklemekte olan gelinin yüzünü açabilmesi için damad n bir yüzgörümlülü ü vermesi gerekir. Bu ara t rmay yap m. daha do rusu beni böyle bir ara t rma yapmaya iten istek nedensiz de il elbette. Evlendi imde yirmi iki ya ndayd m. bunu oldukça iyi hesaplad klar halde. Dü ün günü sevgilisi kendisini öpmü . (325) Dr. Kimi yörelerde gelinin bakire ç kt Çünkü k zl havaya tabanca ate -lemesiyle. Ku kusuz dü ün tarihini belirlerken. st. Damat. damat kanlanan çar af kap da beklemekte olan akrabalar na verir. Taharet: 90. gerdek gecesi odaya arkada lar n n s rt n yumrukiamas yla girer. Yap lmamal d r ve bu âdette terkedilmelidir. Haramd r. Çünkü genç k z. Deni O'br en. Denis'in ba ndan geçen Hat ras : Uzun ara t rmalardan sonra u sonuca vard m ki. bunun (324) Ebu Dav d. kendisi de o gece kocas n n koynunda yataca n dü leyerek bir hayli tahrik olmu tur. . Do rusunu söylemem gerekirse en küçük bir korkuya kap lmam t m. kimi yörelerde ise akrabadan kad nlar n z lg t çalmas yla duyurulur. bütün evliliklerin dörtte üçü. Mutluydum. Ço unlukla hiç bir ey konu madan ve hatta hiç bir a k oyununa giri ilmeden direkt cinsel ili kiye geçen olur. edepsizlik ve slam' n haram k lmas na ra men kanl çar af gösterilir. Mutlu Evlilik. o gece regl olabir. yani k zo lan k z ç km sa. Ayn ey benim de ba ma geldi çünkü. Bir a k evlili i yapm t m. Yanl olan bu âdetlerde terkedilmelidir. S:45 243 regl zaman na rastlamamas na dikkat etmek gerekir. ilk gece regl olmaktad r.Ülkemizde gerdekle ilgili gelenek ve görenekler de i kendir. regl olmakt r. Fakat baz genç k zlar. te bütün bunlar n sonucunda. ok am .. Buna nikâh töreni ve dü ün heyecan da eklenir. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi oldu uma inan yordum. n giderilmesi cinsel aile s rr d r. Arena Y. Gelin beklenen arma an vermi . Hn: 227. dü ün öncesindeki günlerde bir hayli heyecan geçirmi tir. Bat l Bayan Dr. E imi seviyordum. Kimi yörelerde çok ay p. lk gece konusunda yeteri kadar ey ö renebilmi tim. cahillik.

. e im anahtar ç kar p bana uzatt .... Bilmiyordum. Dü ün gününden tam be gün sonra yeniden regl olmam gerekiyordu. Kocam beni öptü ü zaman dünyada de ilmi im gibiydim.." O s rada. Belki de benimle birlikte geçirece i ilk geceyi. t pk tatl bir kendinden geçmeye benziyordu bu. O güne kadar hiç a mam t .. ona da evet derdim ve belki de o da böyle ho uma giderdi. Sarho gibiydim. o gece. Ancak.. biraz gezelim ister misin?"diye sordu. caddelerde arabayla dola may tercih etmi tik.. evet. Belki ba ka bir ey yapmam z istese. Arabay e im kullan yordu. bir araban n içinde ve gelinlik giymi olarak dola mak bana nedense çok cazip gelmi ti. Renkli bir hale içindeydim. ne dese kabul ederdim. gecenin dördünü a m t k. Çünkü eve gitmek yerine. Rahatt m. 244 D ar ç kt k. Konuklar gittikten sonra salonda yaln z ba m za kalm t k. ne dü ünüyordu... yar kendinden geçmi tim. E im. O gün kilisedeki tören ve sonraki dü ün töreni beni heyecanland rm t . Daha do rusu aileden birkaç ki i vard çevremizde. Yan m zdan taksiler gelip geçiyordu bazan. Saatler h zla ilerlemi .... içeriye girdi im zaman akl m ba ma geldi. Ben de onun arzusunu k rmad m. Ve arabadakiler gözlerine inanam yorlard san r m. durmadan gülümsüyordu. Ald m ve kap y açt m. "Gezelim. Minik dairemizin kap s önüne geldi imiz zaman. ne zaman regl olaca m ona bile söylemi tim. Buradan kendi evimize gitmemiz gerekiyordu. Sanki bir masal dünyas nda ya yordum. sokaklarda. Mutlulu un getirdi i bir ba dönmesi de diyebilirsiniz buna. Eve geldi imizde gün a ar yordu. Iss z caddelerde. çünkü ba lar bize çevriliyordu hemen. Gerçekten inan lacak bir ey de ildi. lk gecemdi.. Yirmisekiz günde bir oluyordu. Öyle güzel bir mutluluk duygusuydu ki. Asl na bak l rsa ben de beklemiyordum. böyle olmas n e im istemi ti.Regl günlerimi hesap etmi tim. Üstelik oldukça düzenliydi gördü üm reglim. Ben de onun yan nda kurulmu tum. "Eve gitmeden. Çünkü söyledi im gibi yar sarho ." dedim.. Sonunda bu konuyu onunla konu t um. . Ve en küçük bir yanl yapmad m da biliyorum. gelinliklerimi üzerimden ç karmadan arabaya bindim.. Bilmiyorum bunun nedenini. "Tabi. Daha sonra kar la aca m z talihsizli i akl ndan geçirmedi ine bahse bile girebilirdim onunla. Sanki havalarda uçuyordum.

bir saat sonra derin bir uykuya dald k. E im bana sokulmu ve dudaklar mdan öpmü tü. s k nt . Bu talihsizlikti asl nda. Say l günler çok çabuk geçti. O s rada tamamen soyunmam t k.. ne yaz k ki! E im. Onun içime girmesini bende istiyordum ama içime girmeden de sevi ebilirdik. Gerdek çin Bir Gece Yetmez! Reglim sona ermi ti. Birbirimize akayla tak ld k ve güldük... Birbirimize sar l p yat yorduk.. Ama bereket versin ki. ne esizlik do urabilecek herhan gi bir ey yapmamaya elden geldi i kadar özen gösterilmelidir.. Birle meden de sevi ebilirdik ve tüm tahrik olmu lu umuzla sevi tik bizde.. Heyecanland m.... Fakat e ler aras ndaki anlay bütün aksilikleri yenecek güçtedir... Evlili in bu ilk gecesinde önemli olan nokta. st rap. Dördüncü gün. arzu duydu umuz bir . O gün bizim ilk gecemiz olacakt . Dudaklar n büktü. Evet.. Galiba.... Bunu tamamen heyecanland ana b rakm t k. Fakat aram zda bir ne e konusu olmu tu tam tersine. Sevi tik. Kendini bo u bo una üzmedi ve erkeklik sorunu haline getirmedi. bunun ne anlama geldi ini çok iyi biliyordu. Bunlar bo una anlatmad m sizlere.. te o zaman tüm yorgunlu umu üzerimden atmak gerekti ine inan yordum. bu konuda bir ey söylemiyorduk birbirimize ama bak lar m z her eyi anlatmaya yetiyordu. Birbirimizi çok iyi tan yor ve seviyorduk. yata a girdi imiz zaman her eyin mükemmel geçece i konusunda bir his vard içimde.. kimiz de gülmeye ba lad k. bir m z.. San yorum ki içten kahkahalard att klar m z. ka lar n kald rd ve gülümseyerek bakt bana. Sonra da "ne yapal m" dercesine omuzlar n sallad ... te ne olduysa tam o s rada oldu... i te onun bu davran anda üzüntümü ald götürdü. Sözümü dinledi. Saatler ilerledikçe kendine 245 . Birlikte minik yatak odam za geçtik. lk gece önemlidir.. kendimi onun kollar aras na b rakt m.. E im ile birbirim ize al m t k.. Sonra o da soyundu. E im oldukça anlay l bir insand . Sonra ok ay lar devam etti. Yata a sokulduk... Bunun için kendisini yormamas n söyledim. Fakat gitmedi. kendisini zorlamas na ra men sertle emedi. Bir iki damla kan her eyi anlatt bana! Regl olmaya ba lam t m..E im soyunmaya yard m etti.

sertle mi (belki de) fazla büyük penisten veya görülmekten ve hamilelikten korkuyorsa kalça ve vajina kaslar kas l p ac verebilir.. bizi daha da ba ar s z olmaya götürüyordu. ^ î Ondan sonra cinsel ya am m z oldukça mutlu. Ba ar s zl k. fakat çok önemli saym yorduk bunu.. E er kad n... Bu yüzden o gece ba aramad k! Bir parça ne emiz kaçm t . ya da art k hiç mevcut de ilse birle me ac vermez. Bilmiyorum ba ka bir çift bizim yerimizde olsa ne yapard ? Bu kere de ben heyecanland m. jinekoloji polini inde zar n delindi i ve kanaman n hemen durduruldu u (lokal anesteziyle yap lan) küçük bir ameliyat yapt rmal d r. Sonra her ey ya dan k l çeker gibi oldu. lk Cinsel li kinin Güzel Geçmesi çin Ne Yap lmal d r? " lk defan n" güzel olabilmesi için u üç önemli eye uymak gerekir: . ayet kendini hiç s kmazsa. vajinas kuruysa. Bu yüzden sabaha saklad k kendimizi.. Kendimi bo u bo una s kt m ve korktu umu biliyordum ama ne yaz k ki < elimde de ildi. ho olmayan rahats zl k verici olaylardan veya hamilelikten korkmas gerekmiyorsa ve k zl k zar (bir çok kad nda oldu u gibi çe itli neden lerle evvelden y rt lm sa.. bedensel ve ruhsal olarak (henüz) cinsel ili kiye haz r de ilse veya kendisini buna zorlanm hissediyorsa. Zamanla her ey düzelecekti. Bir ara. birle meye bedensel ve ruhsal olarak haz rsa. Çok az durumda bu sebepten ötürü bir cinsel ili ki hiç mümkün olmamakta. Bu durumda genç kad n.geliyordu. E er e i kaba ve dikkatsiz davran r da tüm ortam kad n n duygusal arzular na ve hayallerine uymazsa.. . onun tamamen güçlendi ini sezdim.. "ilk defa" ac verebilir. Birbirimize kar her zaman istekli olduk. Bir genç kad n n ilk defa cinsel birle meyi ya arken ac duyup duymamas bir çok eye ba l d r. fakat aksilikler pe imizi b rakm yordu.. Cinsel birle meyi ba aracak güce eri mi ti. k zl k zar bir istisna olarak tamamen geçirmez veya oldukça güçlü ise. y rt l r ve kanarsa. 246 SORULAR-CEVAPLAR Kad n çin "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? Hay r. düzenli ve ba ar l yd . e inin arzulad kadar cinselli i arzuluyorsa..

hele kad nl a daha yeni ad m atan baz gelinler cinsel ili kiden hiçbir zevk almazlar. kad n cinsel ili kiden hiçbir zevk almaz. 3. erke i kaybedebilece inden korkmamal : Çünkü bu durumlarda hayal k r kl klar kaç n lmazd r. Ayr ca bu so ukluk do u tan olabilece i gibi sonradan da meydana ç kabilir. Yani psikolojik ve ruhsal bir kayg s olmamal . Bütün so uklu a pek az rastland halde yar so uklu a evli kad nlar n hemen yüzde 10'unda birbirine kar t rmamak laz md r. hatta cinsel ili kiden nefret edebilir. 247 3 Günlük Evliyim. kad nda cinsel iste in az veya hiç olmay . kar cinsi arzu etmemek d r. Kad ndaki bu so ukluk ya bütün ya da k smi olur. Orgazma rastlan r. Sevgiyi birlikte ke fetmek heyecanl bir eydir (ve ço u kez ikisinin de dü ündü ünden farkl d r). güzel bir an olarak kal r. Özellikle cinsi hislerini. Erke in so ukkanl olmas . Yani cinsel arzunun olmay ula amayan her kad n so uk de ildir. Bu yüzden: Daha az beklentiniz olsun. çocuk istemiyorlarsa etkili bir korunma yöntemine ba vurmal d r. Cinsel birle meye katlan lmas gereken naho bir görev gözüyle bakarlar. Yani yer ve zaman iyi seçilmelidir. say s z tahrik unsuruna ra men bask lam bir erkek birden sevdi i bir han mla ba ba a kal nca ortam n heyecanl artlar içinde ba ar l olmayabilir. Ancak burada cinsel so uklukla orgazm olmay demektir. Ald klar cinsi terbiye veya ilk birle menin ac l olaca zann gibi faktörlerin de tesiri ile rahat cinsi birle meye geçemeyebilir. Kad n içinde benzer durumlar söz konusudur. C NSEL SO UKLUK Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : Baz kad nlar. Baz ara t r c lar bu oran yüzde 40'a kadar yüksek göstermektedirler. Önlerinde uzun y llar vard r. daha çok bir -birinizle ilgilenin! O zaman söz konusu olay kendi kendine geli ir. rahatlat c baz ilaçlan kullanmas faydal olabilir. Birkaç gün geç olmas ile hiçbir ey de i mez. Bütün so uklukta. Bu durum son derece normaldir.K z istenmeyen bir hamilelikten korkmamal d r. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? -Baz evliliklerde birle meler gecikebilir. kocas na uygun birle me pozisyonu sa lamayabilir. Genç çift.K z da. Zamanla cinsi ili kiniz düzene girecektir. Yar so uklukta ise. Cinsel so ukluk demek. erke in istedi i kadar cinsel ili kiyi istemeli ve kendisini ikna edilmi gibi hissetmemeli veya bunu kabul etmezse.1.kisi de "görülmek" veya rahats z edilmek endi esinde olmamal d r. kad nda zaman zaman bir uyanma olur. 2.

So uk kad nda a ka kar ya çok az bir e ilim vard r. Fakat bu deyim do ru bir tan mlanma olarak art k kabul edilmemektedir.demektir. e inin cinsel davran lar n ili kinin mutlulu u için büyük bir titizlikle gözlemelidir. Hamile kalarak çocuk do urabilirler. Erkek de evde bulamad n d arda aramak zorunda kal r. Duyanlar da bir türlü arzular n tatmin edemedikleri için ruhsal hastal klara sürüklenirler veya so uk bir. Bu yüzden kad nda ile zevk alabilen erkek her eyden önce e ine zevk verip vermedi ini kontrol etmelidir. Evlilikten önce ve evlili in ilk günlerinde kad n n arzu duy -may normal say lmal d r. Burada unu belirtmek do ru olur. Erke in bunu kesinlikle bilmesi artt r. Bunlar cinsel temastan zevk almazlar. ço unlukla da ideal bir anne olurlar. Bunlar n baz lar dokunmadan ho lan rlarsa da pek ço u en küçük bir zevk . kad n olurlar. Bir çok kad nda normal hatta normalin üstünde de arzu olur da yine de orgazm meydana gelmeyebilir. yani gerçek anlamda cinsel aç dan so uk kad n yoktur. Kad n ancak ruhuna 248 hitap edildi i zaman uyan r. Bu yanl bir kad nlar cinsel davran lardan zevk duymazlar. ya da hiç yoktur. Bir k z n gerçekten bir kad n haline gelmesi için bir çok kereler sevi mesi. Sevilmek so ukluk problemini geni ölçüde vermek istiyoruz. Cinsel ilgiye kapal yeti tirilen k zlarda bu hal çok s k görülür. E inin uyan demek anla lmak demektir. Bu rlar hatta bunu her yerde söylerler. Ancak cinsel uyar lmaya az oranda cevap verenler vard r. Bir kad n n cinsel yönden so uk olmas onun k s r olmas anlam na gelmez. Nitekim baz kad nlar s rf kocalar n n anlay s zl klar nedeni ile hayatlar boyunca cinsel arzu duymazlar. K s rl k. birle mesi artt r. Örne in e i taraf ndan uyar lmalar na ve cinsel birle meye ra men vajinada nemlenme olmaz. Ak ll olanlar kocalar n mutlu etmek. Erkek. onlara daha fazla zevk vermek için so ukluklar n gizlerler. Erke ine kar arzu duymayan ya da arzular tatmin olmayan kad n. kad n sorunlar n n en ciddi olanlar ndand r. Cinsel istem azl veya tutuklu u olan kad nlarda erotik uyar lmaya cevap yoktur. Kad n n Cinsel So uklu u: Cinsel birle meden gere ince zevk almayan veya cinsel istemi olmayan ve cinsellikle ilgili davran lar ve uyar lara ilgi duymayan kad nlara genel olarak firijit denmektedir. Baz lar ise so ukluklar ile iftihar etmeye bile kalk davran t r. kocalar na kar pasif davran rlar. Çünkü firijit. yuvas na ne e ve huzur veremez. Fizyolojik olarak cinsel uyar m belirtileri göstermezler. arzu du-yuyormu gibi yaparlar.

cinsel birle meye adeta bir i kence gibi bir yakla m içindedir.kad n aras ndaki ya fark 10 ya tan fazla olmamal . Cinsel birle meyle ilgili sorunlar olan erkekler 249 ise. Hatta baz lar cinsel davran lardan nefret eder. cinsel zevki bir erkekte birlikte payla ma tutuklu u ve korkusu vard r. Tedavide en önemli unsur önce korku ve kayg dan uzak bir sevgi ortam na e lerin ula mas n sa lamakt r. çekinme denir. 1) En ba ve ço unlukla rastlan lan so uklu a sebep: Kad n -erkek aras nda büyük ya fark olmas ve erke in cinsel organ n n yeterince dikle memesi. Buna tiksinme. Cinsel So uklu un Ç e itli Nedenleri Vard r: Cinsel ili ki esnas nda kad n n fiziksel ve ruhsal davran lar n bozucu ya da engelleyici. Erkek ile . böylece kad na yeterince zevk vermemesinden olur. Cinsellikten zevk almayan kad n. Baz lar itici bulduklar cinsellikten kaçmak için çe itli hastal k bahaneleriyle cinsel birle meden kaç n rlar. Ödipüs kompleksi ve bazen görülebilen "erkek dü manl " ile cinsellikte ba ar s zl k korkusu ya da cinsellikle ilgili suçluluk duygular fri-jiditenin nedenleri aras nda ileri sürülmektedir. Bazen de erkek kad n uyarmas n bilmez. Özellikle yeni evli bir kad n n olgun bir kad n gibi cinselli i ya amas beklenemez. Daha kad n yeni uyan rken erkek bo al r ve kad n cinsel temastan bir ey anlamaz. Esasen cinsel uyar ya hiç cevap vermeyen kad n yok gibidir. Pek ço u evliliklerini sürdüremezler. bu durumdan kurtulabilmek için gerekli her türlü giri imi yaparlar. Bu tür duygusal engeller kad n n cinsel uyar ya cevap vermesini de engellemektedir. çaresine . umutsuzluk ve depresyon gibi belirtiler ortaya ç kar. Baz lar genellikle ekonomik nedenlerle zevk duymad klar cinsel birle meye katlan rlar. hatta ketleyici (cinsel ili kiden so utucu) bir grup etken de cinsel ili ki esnas nda etkili olur. Bu süre kad ndan kad na de i mektedir. Bu so uklu un yerle mesi halinde bu kad nlarda kendinden i renme. Kad ndaki cinsel so uklu un taban nda. Di er bir deyimle cinsel birle me ile orgazma ula may ö renebilmesi için belirli bir süre gerekir. statistiklere göre bu tür rahats zl olan kad nlar iyile mek için bir çaba sarfetmezler. Hele cinselli e kar kötü ve tehlikeli oldu u ileri sürülen bir bak aç s içinde yeti en bir genç k z n evlili inin ilk gününden itibaren cinselli i bütün doyumu ile ya amas mümkün de ildir.bile almazlar. Örneklerde aç klanaca gibi. Bu nedenle cinsel temasta bulunmak istemez. Herhangi bir nedenle kam yeterince dikle miyorsa (iktidars zl k) bunun düzeltilmesi imkânlar vard r.

Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: Bayan G.' diyorum ve söyleyeceklerimi bast r yorum." ." 2) Kad n n bedenen. 5) Kad na ilgisizlik. Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: Kocan n ikayeti: . geçmi te bilinçd onu çok k ran. cinsel birle mede orgazma ula amayan kad nlar n ço unda tesbit edilen ketlenme (aniden cinsellikten so uma) biçimidir. Bedenen ve ruhen sa l kl kalmalar için bu temaslar n yerine getirilmesi gerekir. diyorum. en büyük korkular d r. Bunu önlemek için her iki taraf n kendi arzusu ile evlenme olmal d r.. o ana dek bilinç alan nda olmayan.ve sonra s rt n dönüp yatacak. sayg s zl k ve sürekli horlama. 'Tamam. Çünkü gidersem n yaralayan. Bu korku evlili in ilk aylar nda daha çok olur. E lerden biri buna cevap veremezse. Cinsel birle me s ras nda."Ben yata a giriyorum. kocas n n ikayeti: "Mahsus gitmiyorum.. bu korkuyu ve utanmay atmaya yarar. temastan önce han m n uyarmal d r. ailenin dengesi bozulur. "Kocamla tart malar mda dü üncelerime sayg göstermedi ini. evlilik ili kilerinde çaresiz kalarak susmay ye leyenlerden. sevi meden. be enmedi ini bildi im için hemen.bakmal d r. bunun için genellikle görev erkeklere dü er. Sözlülük ve ni anl k dönemleri. Erkek ve kad n cinsel temasta kar l kl birbirlerini tatmine çal mal . ok amadan. ondan sonra evlenmeye talip olmal d r.. Bu yüzden bende gev eme (orgazm) olmuyor. kar msa bula k y kamakla me gul. varl na itti i. O anda söyleyemediklerim daha sonra yatakta yine akl ma geliyor." Kad n n 250 hemen o i i yapmak isteyecek.. Büsbütün h rç nla yorum. ruhen ve cinsel yönden kocas taraf ndan be enilmeme korkusu da kad nda so ukluk meydana getirir. Genç ve orta ya l kad nlar n gebe kalma korkusu. Kad n n gönlü olmadan istemedi i erkekle evlenmesi bunda en ba rolü oynar. 4) Kocas na kar kin ve nefret duyma da kad nda cinsel so ukluk yarat r.. 3) Kad n n hamile kalmaktan korkmas da onu cinse l isteksizli e iter.. kad nda cinsel iste i azalt r. Ama ya a ve sa l k durumuna göre her ay kad n ve erke in belirli say da cinsel temas istekleri olur ve olmal d r da. bedenen ve ruhen anla p birbirini be eneceklerini kestirmeli... Kendisine imdi u i i b rak p yar n yapsan olmaz m . E ler daha birbirini istemeden. Kendimi cinsel ili kiye konsantre edemiyorum. hiçleyen sözlerinin ya da davran lar n n birden bilinç alan na ç kmas .de.

gördü ü okudu u çe itli örneklere bakarak e ini k yaslayacakt r. topluma tamamen girmi tir. Son y llarda yuvalar n terk edip kaçan evli kad nlar n say s bu yüzden gittikçe artmaktad r. yaln z kendi zevkini tatmin için evlendi inden e inin arzular n hiçbir ekilde hesaba katmaz. e ine çok güç hakim olabilir. Sinemalarda. Cinsel bilgisi noksan. kinci k zd yata a içkili gelmesidir. kitaplarda çe itli a k sahneleri seyredip okumaktad rlar. 11) Kalabal k aile. cinsel so uklu a neden ol ur.6) Bedenen ve ruhen kad n n fazla yorgun dü mesi onun cinsel bak mdan sönmesine neden olur. tekni i zay f bir erkek. ise kocas n n kötü al kanl klar ndan öyle yak n yor: 251 "Kocam n iki eyine çok k z yorum. koflu a. çay. Cinsel ili kinin görülme veya duyulma korkusu. erkek e i ile gere i gibi me gul olmal d r. hormonlar n fazla kullan lmas zamanla tüm sinirleri y prat r ve kad nlarda cinsel so uklu a yol açar. So uklu un Tedavisi: So uklu un tedavisi. E imin içkili olmas ndan i reniyorum. Bayan A. 9) Sürekli üzüntü. Bu durumlarda tart ma ç k yor ve cinsel birle mede ta y n gibi oluyorum. göre durum çok de i mi tir. Bu k yaslamada erke ini zay f ve beceriksiz bulan kad n için ya am çekilmez bir hale gelecektir. alkol gibi vücudu zehirleyen maddelerin fazla kullan lmas . Sigara içmesi sigaraya benden fazla önem vermek gibi geliyor bana. 10) Beslenmedeki dengesizlikler. Kocas n n davran lar ile uyanmayan kad n. Biri tam yata a girerken sigara içmesi. istemedi imi biliyor. E er kad nda so ukluk kocan n bilgisizli inden geliyorsa bu durum derhal giderilmeli. tiyatrolarda. Bu nevi ilaçlar çok az ve seyrek kullan lmal d r. bunu meydana getiren unsurlara ba l d r. dolay s yla kad nda so uklu a neden olur. Geri kalm veya slâmî duyarl ktan uzak toplumlarda erkek. kad n cinsellikten uzakla t ran sebeplerdendir. Erke in bo gururu kad n eve ba lamaya yetmemektedir. Baz erkekler. vücutta genel güçsüzlü e. Oysa eskiye m. hatalar. kahve. Sinir bozuklu u tüm sa l kemirir. Erkeklerin ço u sevi meyi bildiklerini zannederler bu hususta bir eyler ö renmek istemezler. keder ve ac lar da tüm sinirleri y prat r. evlenmeden önce . Ya da k s r bilgilerinin d ndaki fikirleri kabul etmezler. 7) Sigara." 8) Baz a r kesici ilaçlar n. Üstelik gördükleri her eyde cinsel bilgi verecek eyler bulmaktad r. Kad n i hayat na at lm . yeterli ve dengeli beslenmeme. erkeklerde oldu u gibi kad nlarda da cinsel iste in sönmesine neden olur.

Az ç kar bu türlü itirafta bulunabilecek kad nlar. kad n n cinsel so uklu u. kocalar ölünce ya da bo an p ho land klar bir erkekle evlenince cinsel so ukluktan eser kalmaz. ufac k eyi gözünde büyütür. Gerçi so ukluk hiçbir zaman itiraf konusu yap lmaz. Bu yanl fikirden kurtulamayan kad nlar n bir psikiyatriste dan malar nda yarar vard r. Yap lsa bile mahkeme koridorlar de ildir bunun yeri. evlilik hayat nda bir kez olsun e zamanl ruhsal ve cinsel orgazma ula m sa. evlendikten sonra da cinsel ili kiyi utan lacak. Baz toplumlarda kad n n cinsel ili kide zevk belirtisi göstermesi ay p say l r ve kad n n hisleri erkeklerin kompleksleri yüzünden bile bile körletilir. Anne ve baba paras ve toplumda çok önemli bir yeri var diye. istatistiklere göre bo anma nedenlerinin ço unlu u. ço u erkek ayn davran gibi yatar. Bu durumda k sa zamanda Allah' n insana en büyük ba lar ndan biri olan cinsel zevki tadabileceklerdir. her eye k zar. Kad nlardaki cinsel isteksizli in temel nedeni psikolojiktir. Bu tip kad nlar. . çirkin. Bu tür ö retilerle büyüyen bir k z.a k ticareti yapan kad nlarla haram oldu u hâlde cinsel temas etmi olabilirler. öfkelenir. Bu durumdaki k zlar kocalar ndan z evk alamazlar. Onun zevk almas n dü ünmez bile. Bu nedenlerin ço unlu u da kad n n küçüklükten beri cinselli i ay p. Bir kad n. kocas na kar kad nl k görevlerini yerine getirmemesi meydana getiriyor.. ruhsal nedenlere dayan r. Fakat tatmin olamayan bir kad n her eyi mesele yapar. Bu da a ktan uzakla mas na ve tiksinmesine sebep olmaktad r... Bekarl 252 de i tirmesi gerekti i halde. Ya da uyar lm t r ama orgazma ula amadan yukar daki sayd m z nedenlerden dolay ketlenme olmu tur. Burada bir fahi enin zevk almas dü ünülemez. Erkek de bu yüzden kad nda zevk aramaya al amam t r. Kad n so uklu a iten bir ba ka neden ailelerin tutumudur.. Hormon bozuklu u ve dengesizli i yüzünden frijidlik (so ukluk) gösteren baz kad nlara rastl yorsak da bunlar az nl ktad r ve tedavileri son derece kolay ve basittir. Tam bir sinir küpüdür! Geçimsizliklerin temelinde i te bu tatminsizlik yatar ve kad n sürekli olarak rahats z eder. E i ile bir fahi e ile yatt ndaki durumu mutlak surette Bir cinsel ya ant sürdürdü ü halde bundan hakk olan zevki alamayan kad n gerçekten ac kl bir durumdad r. sürdürür. korkunç bir ey bilerek büyütülmü olmas d r. Ya cinsel uyar mda eksiklik vard r. Oysa evlilik yeni ve farkl bir ili kidir. korkulacak bir ey gözüyle görür. o kad n "So uk kad n" de ildir. k zlar n ya l erkeklerle evlenmeye mecbur ettikleri zaman da cinsel so ukluk kad n n yakas n b rakmaz.

hoyrat ve bencil tutumu onlar bu hale getirmi tir. Evliliklerinin ilk günlerinde geline anlay göstermek gerekir. güven verici bir psikolojik ortamda gideremeyince. Örne in. Gerek ba lang çtaki ve gerekse sonraki y llardaki cinsel so ukluklar sebebi tesbit edilerek giderilebilir. ruhsal gerginliklerini. Yap lan ara t rmalara göre kad nlar n yüzde 24'ü ilk birle mede. S k s k seyahat etmeli. Kad n. So ukluk Giderilebilir: Yeni evli bir kad n n bu tür tepkiler gösterdi ine bakarak hemen onu cinsel so ukl ukla suçlamak yanl bir davran t r. Doktora e iyle birlikte gitmelidir. yüzde 26's bir y l sonra. Seyahat hem sinirleri dinlendirir ve hem de cinsel uyanmay sa lar. sevgi ve ilgi sonucu normal düzeye ula abilir. bu istenmeyen bir olayd r. birbirlerine M Cinsel .. Cinsel temasta her türlü korku bir yana b rak lmal (gebelikde dahil). bir psikiyatr doktora giderek so uklu unun nedenini çözmeli ve onu gidermenin çarelerini ö renmelidir. halsizlik ve sinirlilik. orta ve ileri ya larda cinsel so ukluk görülebilir. a r istek hem erkeklerde hem de kad nlarda rastlanan bir olgudur. mide a r lar . her ya ta kar kocan n kar l kl cinsel isteklerine cevap vermeleriyle mümkündür. Cinsel so ukluk duyan kad nlar n pek ço u kocas ndan görece i s cakl k.Kad n n so uklu undan. istekle ve zevkle yapmaya çal mal d r. ba a r lar .gibi hastal klar olu ur. Aksi halde araya üçüncü bir kimse girer ve yuvan n saadeti sars l r. kalp çarp nt lar . kocalar da sorumlu olur. yüzde 27'si evliliklerinin ilk bir kaç haftas nda. Cinsel sa l n sevgi ve efkatle kazanamayan kad nlar n fiziksel veya ruhsal tedavilere tabi tutulmalar kaç n lmazd r. Kocalar n kötü 253 davranmas . Kad nlar n yüzde 7'si evlilikleri boyunca orgazmla hiç tan mam t r. Doyuma Ula amayan Kad nlarda Meydana Gelen Hastal klar: E zamanl ruhsal ve cinsel doyuma ula amayan kad nlarda çe itli psikolojik ve bedensel hastal klar meydana gelmektedir. y k labilir. Evliliklerde ve aile içi ili kilerde e ler çat malar n . Zira yuvan n y k lmadan devam . yüz 16's b ir y ldan daha uzun süre sonra orgazm ba arm t r. Cinsel so ukluk genellikle kad nlarda rastlanan bir durum olmas na kar n. Cinsel So uklu un Giderilmesi: Evlenen bir kad nda genç. korkular..

Dr. öyle anlat yor çocuklu unu: "Çocuklu umda annemle babam s k s k kavga ederlerdi. ke ke erkek olsayd m da annemi babamdan al p ba ka yere gö-türseydim. ruhsal gerginlikler bedene yans r. 18 y ll k evli ve iki çocuklu bayan T.. mide yla ifade edilmeye çal r. Ne var ki ço u kez böyle bir davran biçimine imkan bulunmaz. diye dü ündü ümü an ms yorum. Böylece sözlü olarak n . i te o zaman çat malar. sürekli huzursuzluk. Sözlü ileti imlerin en düzenlisi olan psikoterapi. Evlilik Raporu.. 11-13 ya lar mda hep. kalp çarp nt s ve ba dönmesi yak nmalar yla klini imize ba vuran 34 ya ndaki. Alt n kitaplar Y. aylarca. (326) Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlar Hakk nda Bir Öykü: Dr. oturmas olgusudur. 21 7.. beden arac l kurulamayan ileti im. e ine kar k zg nl girmez s rt n dönüp yatarak göstermek gibi. Babamdan çok dayak yedim. Gözlemlerimize göre. zihinsel-sözlü ileti imin yerle mesi. 8 -10 ya lar mda hep erkek çocuklarla oynamay severdim. 1996. bedene aktar l r. (327) Prof.. s.. Day m bana pantolon giydirip kahveye götürürdü küçükken. birbirlerine kar duyduklar sevgiyi.. On üç ya ndayd m.. Evde erkek çocuk yoktu. sözlü ileti ime geçmeleriyle iyile mektedir. bira içerdim..' dedi ve bana bir tokat att . Ve yine bu ya larda day m n dükkân na gider.. Kurban Özu urlu. ist. Dr. sözsüz bedensel belirtilerek kurulur. Öyle bir davran biçimi ki.. çok korkmu tum. ailede kimse bana bir ey ö -retmemi ti. sözsüz ileti im yerine sözlü ileti imin geçmesiyle ba l yor. All n kitaplar Y. e lerin bu sözsüz bedensel ileti imi b rak p konu maya. Ona ilk âdetinin ne zaman ve nas l oldu unu sordum. 243." Bunlar anlat rken bayan T. ist.. ondan olmu sun. 'Can m i te benim olmu tu ya.sokakta oynuyordum." (326) Prof. bir eyler oldu unu his settim. Örne in. mahallede ba ka çocuklar dövme oyununa kat l rd m. ilkel olan bedensel ileti im yerine.. hatta y llarca süren birçok bedensel belirti ve psikosomatik hastal k. 255 . kini ifade edebilsin.. K z çocuklarla oynamak yerine çember çevirir. Kurban Özu urlu. Annem titiz bir kad nd . "Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. 1996.254 yönelik davran biçimi olarak ortaya koyuyorlar. Evlilik Raporu.. Psikoterapinin psikosomatik hastal klar iyile tirme etkisi. Yani psi-kosomatim ileti im denilen özel bir ileti im biçimi geli tirilir. Ablama ko tum. Kurban Özu urlu anlat yor: (327) Kar koca anla mazl .'nin gözleri çocuklu unun o karma a dolu günlerini yeniden ya arcas na dal yordu. yata a girer bulant lar . babamsa çok sinirli. s.

'Olmaz. Arkada oturan babam beni çimdikledi. çekingen bir çocuktum..bir y l ni anl kald ktan sonra evlendik. Bu çimdi in ac s yla. ki gün de açmad m." Kocan zla cinsel ili kiyi. on alt ya ndayken." Ortaokulu son s n fta terk eden bayan T..' diyerek onun odadan ç kmas n istedim. Nikâh günü nikâh memurunun sorusuna cevap vermedim.. 'Soyunmana yard m edeyim..... ben sustum.. gerçekten de çok tats z bir deneyim ya am s n z. kendinden ya ça oldukça büyük bir ö retmenle evlenmeye zorlan r. Bu olay hiç de toplumsal onay gören. imdiki kocas olan bu ö retmenle evlenme öyküsü de hayli ilginçtir. Ni anland k. yasak savarcas na 'kendimi verdim'. Peki. Evlili imiz süresince (18 y l) hemen hiçbir zaman e imle orgazma ula amad m.. ne garip bir rastlant d r ki. gençsiniz. Çok korktum ve ö retmenime kar nefret duydum . kocan za kar hiç istek duymuyor musunuz? Kocan z art k al m olman z gereken bir erkek. zorla yapt . ama kocam görünce sinirlerim bozuluyor ve iste im kayboluyor.aç susuz içerde oturdum. orgazm denen olay ö rendim.. Ama ni anl yken geçimsizlik yüzünden birkaç kez intihara te ebbüs ettim.. Kaba bir tecavüzdü sanki." Öyküsünü yanaklar pençe pençe k zararak anlatan bayan T. E im.... kap y ona açt m. Hâlâ cinsel doyuma bu yolla ula yorum.. Üç kez sordu adam. 256 "Ço u zaman güne cinsel istekli olarak ba l yorum.... Kap y arkadan kilitledim. 'Evet. istemeden bunca y l nas l sürdürdü ünüzü aç klayabilir misiniz? "Bana sata mas n diye." dedi. Çok sevdi im erkek ö retmenim bir gün s n fta bir çocu u dövdü. Bunu da okudu um bir kitaptan ö rendi im mastürbasyonla anlad m.. cinsel ili ki hakk nda hiçbir ey bilmiyordum.. bayan T. sonra da olan oldu.. Ondan iyice nefret ettim. Ni an att m. babam beni dövdü." . sessiz. "On alt ya ndayd m.ilkokul ya ant n zdan da biraz söz eder misiniz? "ilkokulda çal kan.. Kocam çok kaba davrand ..' dedim.. "Olan oldu"nun nas l oldu unu da anlatt . "Annem ve babam istemedi im halde beni bu evlili e zorlad lar.. daha sonra cinsellikle ilgili korkunuzu yenebildiniz mi? "Evlili in ikinci y l nda cinsel tatmin.. Üçüncü gün kayn m geldi.. törensel ve "me ru" bir cinsel birle me say lmazd ." Ama siz sa l kl bir kad ns n z. Ben aram zdaki bu ili kiyi 'kocam taraf ndan kullan lmak' olarak de erlendiriyorum.." Evet. Dü ünden sonra yatak odas na girdik. ilk cinsel birle me beni çok korkuttu.

Ne var ki. diye küçümserdi..'nin çocukluk ya ant s na. "18 y ll k e iyim..Kocas n n fizik varl na kar böylesine bir nefret ve tepki duymas n .Asl nda hiçbir eyle ilgilenmez. Geçmi evlilik y llar ndaki duyumsuzlu unun birikimiyle her an patlamaya haz r. nsan insana ili kilerinde hiç de olumlu bir geli me olmam .. önemsemezdi. istemeden evlenmi de olsa. 257 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK Genç ya larda ve evlili in ilk dönemlerinde pek çok erkek bir gecede birden fazla cinsel temas iste inde bulunabilir. Bu. di lerini f rçalamaz. Bunl ar farkettiniz mi? Onun ilgisini çekebilecek bir eyler yapmay denediniz mi? "Bazen onun be enece ini umarak de i ik. kad nl benimseyememi . e inin ne sevgisini. Bu nevi istek genç ve sa l kl bir kad nda da görülebilir. geçmi indeki olaylara v e ko ulland rmalara ba layamay z. e itilmi bir ki i olmas gereken kocas . Bunda biraz da kocan n ki ilik yap s n n pay oldu u anla l yor.. bayan T. lk anla mazl k. Bunu yapamad gibi." Bayan T. Kocam bunlar hiçe sayar. kocam n oturu uyla ba lad . sayg n bir mesle i olan. Bana do ruyu söylemiyor. bask n kad n ki ili i geli tirmi olan e lerin kocalar ndan daha erkeksi davran lar beklediklerini gözlemliyoruz.. ne de ho görüsünü kazanabilmi . Ben kitap okumay severim.. Onunla sevmeden. oldukça sald rgan ve uyumsuz bir ki ilik yap s edinmi oldu u u sözleriyle daha bir belirginle iyor: "Kocama en çok k zmama neden olan ey de. Put gibi oturuyordu. bunca hakaretime ra men kar mda sinmesidir." Belki onun ilgileri sizinkinden de i iktir. erkeksi davran kal plar n benimsemi görünüyor. Onun bu hâli beni kendisinden daha da so utuyor. kad n rolünü de il.de ki ili inin özde le me a amas nda erkek çocuk gibi yeti tirilmesinden olacak. Aile toplant lar ndan ho lanmaz.. Vücudu kokar." Gerçekten de burada. baz rahats zl klar n i aretidir. Bir kad nda uzun süre günde pek çok defa cinsel temas arzusu duyulmas normal bir ey de ildir. yeni eyler yapard m. hiç ku kusuz tüyüyle bayan T. Anas na babas na küfrediyorum. Kocam 'a k konulu' kitaplar okumama k zar. daha kocam n ald maa bilmem. adam sesini ç karm yor.. Ne gereksiz eyler. bir iki gece için olabilir. Fakat bu.'nin çizdi i tablodan kocas n n oldukça duyars z ve silik bir ki ilik yap s na sahip oldu u izlenimini ediniyoruz. Sebepleri: . bu sürece kar s yla yap c bir ili ki kurabilirdi.

2) Bazen kad n-erkek ya fark fazla olur ve kad n gere ince cinsel temasta bulunamaz ve onda doyumsuzluk meydana gelir. Bugün verem tamamen tedavi edilebilmektedir. bunlar tedavi edilebilir. (Bak: Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ). Bu bezeler tedavi edilip normale sokulunca. KT DARSIZLIK olan kad nlarda bu durum görülür. En k sa zamanda da iktidars zl k veya bel gev ekli i gibi rahats zl klar n giderme yollar na ba vurmal d r. cinsel temas iste i devam edebilir. 6) Rahim kanamalar ve rahim kanseri nedeniyle kad na verilen a r erkeklik hormonu da kad nda a r cinsel temas hissi uya-rabilir. cinsel temastan önce el hareketleri ve sözleri ile kar s n uyart p yar yar ya tatmin etmeli. resimler b rak lmal . dolay s yla sürekli cinsel iste e neden olur. Genellikle kad ndaki cinsel doyumsuzluk yukar daki iki ana sebepten ileri gelirse de baz ba ka nedenlerden de olabilir. Tedavisi: Her eyden önce a r cinsel iste i do uran neden ne ise. Hastal k tedavi 258 edilince bu istekleri de kaybolur. romanlar. Hormon verilmesi kesilince. o tespit edilmeli ve onun tedavisi yap lmal d r. 7) Tiroid bezinin veya böbreküstü bezelerinin fazla salg da bulunmalar da kad nda a r cinsel iste e yol açabilir. Hastal k ne ise o tedavi edilmelidir. fakat bu ka nt böyle geçmez. a r duygular da geçer. . Bu arada a a daki öne. Bilhassa kocas nda BELGEV EKL .riler genel olarak fayda verir. 4) Baz kad nlarda horman bozuklu u vard r. Uyart c yiyeceklerden kaç n lmal d r. 8) Verem hastalar nda da cinsel istek çok artar. Bu nevi rahats zl olan bir koca. zamanla a r istek hissi de ortadan kalkar. ondan sonra cinsel temasta bulunmal d r. bunlar da unlard r: 3) Kendi kendini tatmin veya sair nedenle kad n n b z r nda (klitorisinde) meydana gelecek a r duyarl l k. Veya tersi de olabilir.Cinsel filmler. bunun sonucu.1) Genellikle kad n n erke i ile aras nda cinsel uyu mazl k olabilir. dolay s yle bu kad nlar a r cinsel istek gösterirler veya tersi de olabilir. Cinsel temas ile vajinan n iç k sm ka nm olur. 5) Vulva ve vajina iç yüzeyinde çe itli hastalanmalar oralarda ka nt ya. Cinsel temastan kad n bir ey anlamaz. .

E ine a k oyunlar ö retmeyi sürdür. Güzel yemekler pi ir. n uzun uzun anlat n. bilmedi i eyi yapmaktan kaç n r. güzel sofralar donat. E inize a k oyunlar n ö retebilmek için bir ö retmen gibi davranmal s n z. SORULAR . 10 y ll k kocam n beni aldatt n tesbit ettim. Her insan bildi i eyi yapmay sever. bir psikiyatra giderek tedavi görmelidirler. öylesine özverili davran öylesine kendini yenile. Bu konuda onun rahat hareket edebilmesini sa layabilmek için a k heyecan duymas n sa lamal s n z. cinsel yönden aktif ol. u gerçe i akl n zdan asla ç kartmay n: lkokul birinci s n f ö retmeni. bak ml . ba ka kad n aramas n. Kocam Evine Nas l Ba lar m? Ben 32 ya nda. Bunu da birlikte cinsellikle ilgili kitaplar okumak suretiyle yapabilirsiniz. beklentilerinizin Kad nla görü tüm. y kacak yenilikler bulmak zorundas n. Ondan kocam n yakas n b rakmas n istedim. ürününü sonunda mutlaka alacaks n. temiz. Gururunu ok ay c sözler söyle. giyimine. Dikkat edece in konular: Onu hep derli toplu. kültürlü ol.CEVAPLAR A k Oyununundan kaç nan Bir Kad n B una Nas l kna Edilmeli? Bir kad n e er a k oyunlar na kat lmamakta direniyorsa. ÖyEvlilik ve Cinse! Hayat 259 leyse sen bu monotonlu u. temizli ine ve cinsel davran lar na dikkat etmezler. 3 çocuk sahibi evli bir kad n m.. Fantezilerini . tüm çocuklar gürül gürül okumaya ba larlar. kocan doyur ki. E inize a k oyunlar n n nas l yap ld neler oldu unu ona yans t n. Baz erkekler evliliklerinin monotonlu undan b kt klar için zaman zaman böyle hatal davran rlar ve haram yola kayarlar. Baz kad nlar. "Kocan mutlu edemiyorsan suç benim mi? Sen sorununu e inle çözümle" diyerek kestirip att . Ders y l n n sonuna gelindi in de pek çok ö rencisinin hala okumay beceremedi ini görünce pani e kap lmak üzereyken bir de bakar ki bir hafta içinde. olgunla an meyvelerin a açtan pat pat dü meleri gibi. güzel giyimli ve süslenmi olarak kar la. Kocana her konuda öylesine efkatli. uygulamalarla gösterin. Kocalar da evde bulamad klar n d ar da aray nca da üzülürler.Çe itli nedenlerden morali bozulmu ve a r cinsel iste e dü mü kad nlar. lk ba ta her eyi inkar etti ama s k t r nca itiraf etti. ders y l boyunca ö rencilerine okumay sök-türebilmek için didinir durur. bunun birincil nedeni a k oyunlar n bilmemesidir. çok faydas n görürler.

cinsel ili kiden kaç nma. Ya lanmada hormon tedavisi ve di erlerinde yard mc krem sorunu çözümler. Bunun nedeni ya lanma veya ili kiye haz r olmay t r. Bu maddelerin kullan m ndan vazgeçilmelidir. Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. De i ik pozisyonlarda birlekte olmay istedi ini sezdir. en ufak bir zevk almak biryana. Dölyolundaki ac duyma. Bunlar n kullan m ndan vaz geçilmelidir. koku gide rici vb. Kad nlarda ili ki s ras nda ac ya neden olan en önemli etken 260 dölyolunun kuru kalmas d r. Bu yüzden de mümkün olabildi ince ili kiden kaç n yorum. yanma ya da ka nma genellikle zührevi hastal ktan mantar ve iltihaplanmadan kaynaklan r. Bunlar da ilaç tedavisiyle kolayca önlenebilir. Cinsel so ukluk cinsel ili kiden zevk almamak demektir. Sebebi Nedir? k bir ac d r ki. birle meden nefret etmeye varan durumlara rastlanabilir. Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? Ben yeni evli bir kad n m. vaginadaki sperm öldürücü. Bu tip kad nlar hiç bir cinsel uyar mdan etkilenmez. Cinsellikte iki tür ac duyulur. bu derecenin biraz gerisinde kalmaktan ba layarak. Bu tür isteksizlik gösteren kad nlara t p dilinde "firijit" denir. Erotik haz duygular nd an yoksunmu izlenimi verir. bu ac lar sevi me hazz n bast racak yo unlu a gelmi se ac kayna olan rahats zl klar n belirlenmesi ve giderilmesi gerekir. Kocamla ili kide bulunurken rahmimde son derece büyük ac lar duyuyorum. Bütün bunlar ve art senin bulu lar n kocan n en k sa zamanda yeniden sa na dönmesini kesinlikle sa layacakt r. Çok tahrik edici gece k yafetleri giyin. maddelere kar allerji gösterir. Bunlar neler olabilir? Örne in baz erkeklerin bünyesi. kincisi fiziki bir ac d r ki. Do um kontrolü için kullan lan maddeler d e ac verebilir. hiç bir e bu ac dan . Asl nda ben istekli bir kad n m ama ac duydu um için ona yakla am yorum. cinsel birle menin en yüksek haz derecesi olarak kabul edilen orgazma ula amamaktan. Sen do rudan do ruya bir rahim rahats zl geçirmektesin ve bir an önce doktora veya hastaneye ba vurarak tedaviye ba lamal s n. Birincisi hazla kar kaç nmaz. Firijitlerde.körükle.

Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? ey biln bilmedi i . Genelde orta yolu seçmekte yarar var. "Bunlar nereden. Bask c bir aile içinde büyüdü ünüz ve cinselli e kar olumsuz artlanma içinde yeti ti iniz belli. Hiç bir Evlilik ve Cinse] Hayat 261 miyormu gibi davranmak. Erkek. kocalar n n nas l bir insan oldu unu. Halbuki kocam seviyorum. 2 çocuk annesi han m m. Ne yapmal y m? Probleminiz tamamen ruhidir. "Elbette ki okuyarak. Zamanla bunu yenebilir ve tatmin olmu çift olarak daha mutlu hale gelebilirsiniz. Özellikle de daha önce birbirlerini tan m yorlarsa. erke inin alt nda robot gibi yatmas da do ru de ildir. Çünkü e er deneyimli birisi gibi gözükecek olsam. erkeklerin "deneyimli kad nlardan ho land klar n söylediler.30 ya nda. hem de ailenin devam n ve mutlulu unu sa lar. 13 y ll k evli. Hem cinsel konuda baz eyleri bilmek hem de deneyimli görünmemek için zifaf gecesi nas l hareket etmeliyim? Gerçekten i leri zordur zifaf gecesi k zlar n. cinsilik helâl dairesinde olmak art yla tavsiye edilen ve güzel olan fiildir. dü ündüklerini söylemese bile. Bu yüzden kafan zdaki pe in hükümleri y kmaya çal n z ve cin-sili i sevmeye u ra n z. Yak nda evleniyorum. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad birisine kar nas l davranmalar gerekti i konusunda a k na dönerler. Zifaf gecesi hakk nda deneyimli baz bayan arkada lar mla konu tum. evli bayan arkada lar mdan dinleyerek" eklinde cevap vererek kocay ku kuya dü ürmemek gerekir. Bundan zevk almak için gayret ediniz. ne zaman?" ö rendin diye beni sorguya çekecek ve aram zda tats zl klar olacak. Öte yandan kocam n beni süt kuzusu gibi görmesini de istemiyorum. Temas s ras nda bir utanç ve tiksinme benli imi kaps yor. akl na gelenlerin kendisini rahats z etmesine engel olamaz. Fakat ben bunu mant kl bulmad m. kocay gerçekten ho olmayan dü üncelere sevkedebilir. lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? Ben 19~ya nda bir genç k z m. Birle meye uyum göstermek her erke in oldu u kadar her kad n n da görevidir. e im: "Bunlar hangi erkekten. Onlar. Halbuki dinimize göre. Deneyimli biriymi gibi davranmak. Cinsi temastan hiç zevk alm yorum. kimden ö rendin" sorusuna. nsan n sevdi i kocas ile birlikte olmas hem sevapt r. En iyisi. Elbette ki erke inin hareketlerine en az ndan sa duyusuyla kat lacakt r kad n. Kad n olarak her eyim normal.

262 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? Ben 25 ya nda yeni evli say labilecek bir bayan m. içinden gelmeli" diye kar l k veriyor. Yanl bir ey yaparak kocamla daha ilk günde mutlulu umuza gölge dü mesini istemiyorum. Birbirimizi henüz yeterince tan m yoruz. o gece ya ayamad klar mutlulu un buruklu unu duyacaklard r. içimden gelen eyleri yapmak istiyorum ama ba aram yorum. ben de onu mutlu etmek ve yuvam z n sa lam temeller üstünde devam n sa lamak istiyorum. Bir gelin e er e iyle uzun ni anl l k dönemi geçirmemi se. ben de kocam n tabiriyle "Koyun gibi" yat yorum. . Çok k sa olarak: Zifaf gecesi "Kendini rahat b rak. "Bu i ler ö retmeyle olmaz. Oysa i i oluruna b rakacak olursan z. Ben ona "Yapmam gerekenleri bana ö ret" dedi im zaman. Kocam benim bu konuda hiç bir ey bilmedi imi söyleyerek beni suçluyor. Ancak o cinsel ili kiden önce benim üzerimde a k oyunlar uygularken. Ni anl mla uzun bir ni anl l k devresi geçiremedik. Kocama kar l k vermek. " Bu konuda kacan z n biraz kat hareket etti ini belirtmek isterim. zifaf gecesi benim de bir etkinlik göstermem gerekip gerekmedi i konusunda duraks yorum. Zifaf gecesi nas l davranmalar gerekti i genç k zlar hep dü ündürmü ve korkutmu tur. Ho land n ve erke in ho land . onun beni mutlu etti i gibi. Beni son derece memnun etti ini itiraf etmeliyim. Ama en az ndan pasif olmamaya özen göstermelidir. E ler beklentilerinin ne oldu unu kar s ndakine belirtmek ve gerekirse de ö retmek zorundad r. damad n da o gece birbirlerinden alacaklar son derece önemli haz kaynaklar vard r ve ikisi de bu geceyi de erlendirmek zorundad r. Kocam bu konuda uzmanla m gibidir." E in sana nas l davran yorsa sen de ona ayn ekilde kar l k verirsen hiç bir sorun ç kmaz ve unutulmayacak bir gece ya ars n z. zifaf gecesi kendisinden a r aktif olmas da beklenemez zaten. ya am n z boyunca belle inizden silinmeyecek sonsuz güzel bir gece olaca sa layacakt r. Aksi taktirde evlilikleri boyunca. A k oyunlar nda kad n n üstüne dü en görevler nelerdir. haz duydu unuz yerlere erke in dokunmas na yard mc ol. A k oy unlar yla ilgili olarak fazla bilgim yok. Asl nda zifaf gecesi korkmak yerine.Bugünlerde dü ünüm yap lacak ve zifafa girece im. her eyin kendili inden t k r nda gitti ini görecek sonra da "Ke ke günlerce dü ünüp. O nedenle. Gelinin de. kayg lan p üzülmeseymi im" diyeceksiniz. dü üncesine kendinizi inand rman z daha rahat hareket etmenizi Söz veya davran lar nla yol gösterici ol.

yard mc ol.. Senin ho land onun da haz duymas n sa lar. onun da seni öpüp s raca bir bakire j Allah' n Resûlü'nün bakire ile evlenilmesini ö ütleyen hadislerinde kendisine muhatap olan ile evlenseydin ya!" (328) buyurmas kad n n sevi mede hareketli bir taraf olmas gere ine aç k bir i arettir. . ko calar n dü k r kl u rat yorlar.. . Sevi mek kad n n hem hakk . onun da seninle sevi ece i. Ayn ekilde kar s için kocan n da süslenmesi ve kokulanmas gerekir. Ama zaman içinde al Kocan n ho land r ve zevkle yapars n. böyle bir iste in oldu unu n ve sende cinsel haz n eyler. kad n n haz duymas ndan da ho lan r. benzer davran la ona aynen kar l k ver. kusar m. Asl nda kocan n dedi i gibi bu tür eylemler insan n gerçekten içinden gelmeli. Özellikle kocas n n arzulamas halinde kocas için süslenmesi ve kokulanmas kad na vâcibtir. Erkek. senin de zevk alabilece in davran lara göre. Ve sen de ö renmek istiyorsun. -. günaht r. kendi çekingenliklerinden kocalar n n ikayetçi olduklar n n fark nda de iller. sözlü ya da sözsüz olarak ellerinle. yol göster. d arda arama sebeplerini ço u kad n dü ünememekte ve bu eksikli ini giderme gayreti göstermemektedir. K zlar m z n pek ço u. Aksine kocan evine ve kendine ba laman için evde çok istekli ve cilveli davranmal s n ki kocan doysun ve gözü haramda olmas n. Bu tür davran lar kocay kad ndan uzakla t rmaktan ba ka bir i e yaramaz." gibi sudan 263 nedenlerle geri çevirirler. Belki ilk zamanlarda bunlar yapmak sana zor gelebilir. Erkekli ine güven gelir. Ço u evli kad n. Sevi meksizin do rudan cinsel ili kide Allah' n Resûlü'ne ay-} k r l k ve de kad n n hakk na tecavüz vard r. Ho land uyand ran yerlere dokunmas na izin ver. bu bilgisiz halleriyle koca na yata na gittiklerinde. ö renmemek ay pt r" demi atalar m z. çirkindir. içinden gelenleri uygulayabilesin . arzulayan kocas için hem de görevidir."Bilmemek ay p de il. hareketlerinle belli et. Kimi kad nlar m z cinsel hareketlili i ve a k oyunlar n "Ay pt r. öksürürüm. senin onu. Ama ne yaz k ki ya ad m z toplumda gençlerimiz bilgisiz. Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? sahâbilerine: "Senin onunla. E inde bulamad cilve ve a kta aktifli i. Sana bir ö retenin olmas gerek ki. aks r r m. Kocan sana ne yap yorsa. gerçekten koyun gibi duyars z kal yor.

K saca. O halde ya amam n manas nedir?" diye iki cümlelik not yaz p intihar etmi . vakit ak amd . . d arda iffetli ve namuslu olmal d rlar. ükürden. V e de fani dünyan n fanili ini kabullenmeli. Ama erkek elli ya ndan sonra dü ünmeye ba lar: "Acaba kar ma kar erkeklik görevimi kaç ya na kadar yürütece im!?" Daha önce. ahiretten habersiz yeti tirilen bir insan. ya da bunal m meydana getirir. Bir saat kadar oturduktan sonra kom udan bir feryat duyduk. Gidip bakt k. sadece cinsellik demek de ildir.Kar koca aras nda hayat ve yatak mü terektir. . ya ç ld rma. bunal m n olmam sa. fikirden uzak hayat ya amak. her eyi evinde bulmal d r. kulluk görevleri hakk nda konu malar nda bunal m ba lar. Y llar su gibi ak p gittikçe sorular ba lar. her eyi cinsel güce göre ayarlamak. tabii ki bunal mdan. kar s na insanl ile de il de. e ler aras nda. "Erkeklikten kesildim. birbiri için süslenmeli ve kokulanmal d r. nikâh: 121.Neden yapt n bunu Halis'im! diyen bir kad n n feryad yd bu. cinselli i ile övününce imdi durum tohumu y llar önce at lm t r. Kad nda bu çok önemli de ildir. Cinsellik Hayat n Tek Amac m ? Cinsel arzular n kaç ya ma kadar sürdü ü konusu insanlar n gençlik döneminde hiç merak etmedi i bir konudur. bu dünyaya sadece cinsel arzular için gelinmedi ini bilmeyen ki i. E ler. 264 Bu konuyla ilgili bir öykü: (329) Yakla k yirmi y l önce bir arkada m n evine gittim. Öncelikle ya l l k y llar na ait bilgi edinmeli ki i. Mutluluk cinsellikle son bulur diye inanmak. "Erkeklik mi. Cahilce övünmeler. Çün kü. evli e ler. Her ey cinsellik demek olmad n . dertten. ya land (328) Buhârî. Her iki taraf. gücünün de i iyor. Me er 78 ya na giren adam bunal m geçirmi . i kar taraf n nas l memnun olaca n ara t rmal ve memnun etmeye çal mal d r. Evli e ler. evinde ate li ve sevgide cömert. slam'dan. o güçten kesildikten sonra ya ölüm. nda birer tokat olarak sahibine geri döner. D ar ç kt m zda kom u eve kalabal n birikti ini gördük. kederden kurtulamaz. cinsel konularla hayat ba lant l d r san ld bitti i yerde ya ama duygusunu kaybeder. Müslümana göre hayat. Gençlik y llar ndan beri. insanl k m daha önemli?" sorusuna erkeklerin ço unlu u "erkeklik" diyeceklerdir. insan n yarat l ve gayeleri.

(329) M. Bakt m olacak gibi de il. imtihan vas tas d r. Aile S rlar . Bunu çocu una al t ra al t ra anlat ve ya ama sevincini tatmas n sa la. Arkada m k l pay akl n oynatacakt . kulluk imtihan n kazanmaya ve bu dünyada kavu amad m z... Ahiret inanc tam olan. ktidars z olan bir insan n ya ama gayesi ne olabilir? Sab rla izah ettim. "ay p" "günah" gözüyle bak yorsa ki. Bir arkada m oniki ya ndaki o lunu doktora götürmü . bu alemin geçici oldu unu bilir ve idrak eder. E er bir insan nikâh d cinsel ili kiye. Olaki çocuk utan r. cennette kavu mak ve ebedî olarak ya amay kazanmak için geldik. .. Allah'a kul olmaya. vicdan azab na. kitap okumak. görev. O zaman da üzülmez. Çal mak. A.nsan n hayat nda yapaca Ba ka bir öykü: birçok i ler vard r. çoluk çocuk yeti tirmek. vs. onu ça rd m: . kültürel ve e itim faaliyetlerinde bulunmak. mtahan kazanmak kolay de ildir. Çizgi. utanç ve kayg ya kap l r.Bu dünyaya Allah diledi i için geldik. dedi. Mektup Y. dünyaya geli gayesi de il. din gibi konulardaki inanc yla ilgilidir. Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: Bunlardan ilki ki inin ahlak. iktidars z olmak. Bu da Allah' n bir imtihan d r. Çocu un durumunu kimseye de söyleme.Pek ya ne için gelindi?. Ama bunu çok uurlu ve iman kuvvetli insanlar anlarlar. ktidars zsa zaten cinsel arzu hissetmez.Bu dünyaya yaln zca cinsellik için mi gelindi? diye sordum. dinimizce de böyledir evlenmeden önce cinsel ili ki kurdu u zaman ister istemez suçluluk duygusuna. "Bak" dedim: . çevreyle ilgilenmek. O da ba ka güzel eylerden zevk al r. Çizgi. Cinsel güç. ist. sosyal. Üzülse de teselli bulur.Çocu um ölsün daha iyi. Ya l lar n durumu da ayn d r. s: 44. Evlilik ve Cinse] Hayal 265 güzel nimetlere. Doktor: "Bu çocuk iktidars z olur. Asl nda ay p veya günah de ildir.. ilgi alan n ba ka yönlere kayd r r." demi . "yanl ". vicdan. Saf saf sordu: . Art k bu dünyada ya amas n n ne anlam var?deyince: . Hayatta zevk al nacak ey sadece cinsellik de ildir. "Çocu umun hayat mahvoldu!" diye bunaklar gibi sa a sola ko tu durdu..Sen ne yap yorsun? Akl n m kaç rd n!? / ' . lk Cinsel Birle meyi.

bu konularda daha rahatt r. anla mazl klar n ara so umadan. yani sa l kl bir cinsel ya am için güven ortam artt r. c. Yorgunluktan ve tedirginlikten ilk gece istenilen olmam sa. Öte yandan. lk cinsel birle me. güvensizli e mahkumdur. ku ku ve korkular n z konusunda yapaca n z aç k yürekli. tekrar tekrar birbirinize hat rlat n. s ca s ca na yap ld zaman yarar sa lar. e ler: "Zarar yok. Çünkü ortaya ç kmas kaç n lmaz olan sorunlar ancak bir güven ortam içinde çözülebilir.Evleninceye kadar beklemenin ikinci yarar da e lerin (her yönden oldu u gibi) cinsellik yönünden uyum sa lay p birbirlerine al malar n n ço unlukla uzun süre gerektirmesidir. çabuk ayr l a. Evliler. "olumsuz duygular n aç a vurursam o beni b rak p gider". Kar l kl arzu. Evlilikte e lerin hem cinsel ili kilerini hem de genel olarak butun evliliklerini düzene sokmak için harcayacak zamanlan vard r. geli tirmek için bol bol zaman bulurlar. Bir kez. Bu görü ü s k s k. Bu da. do al olarak. sevgilim! Bu yeni de i ik ya ant ya al abilmemiz biraz zaman alacak" diyebilmelidirler. Evliliksiz cinsel birle meler. Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: a. doyum. slam n emir ve tavsiyeleri de insan f trat na ve duygular na ne kadar uyumludur. korkusu en aza inmi durumdad r.Uyum sa laman n zaman ald n hat rlatarak bir güven ortam sa lanmal d r. Sonradan patlak . '. daha kolayl kla bulurlar. yani mutluluk yaratan duygular beslemek.Her eyin " lk Gece"de olup bitmesini beklememelisiniz. Çünkü birbirlerini ba layan ba yoktur. sayg . Aksayan n bir an önce düzeltilmesi. sevgi. uyum sa lamak için gereken zaman . evlilikle birlikte olmal d r. b.Duygular aç kça ortaya konmal d r. bilinç düzeyine ya da bilinçalt nda büyük korkulara ve ruhsal sars nt lara yol açar. Evlili in ilk gün ile sonraki gün ve gecelerinde birbiriniz için yapabilece iniz somut eylerden biri budur. erkek. E er ki i cinsel ya amda e ine güvenemiyorsa. doyumlu. Onun için cinsel b irle me. bu önemli ya amsal ad m tek ba na at yor say l r. gönül rahat yla ya amaya ba layan e ler. herkesin ya am nda son derece önemli ad md r. yol yak nken anlat lmas için f rsat vard r. Sorunlar çözülmeyen bir cinsel ya am da sa l ks zd r. mutlulu u zedeleyen duygular ay klay p ortadan As m Uvsal 266 kald rmak için de f rsat ve zaman vard r. kayg . dü k r kl klar n z. Evlenip bir çat alt nda. dürüst konu malar. Düzenli. kad n. K rg nl klar n z.

f. ve ne eyi payla mak de ildir. Bana bask yap lmas na tahammül edemem.. Bu bilgiyi aç klamamakla biriniz vermek sevincinden. Bütün bunlar n sa l kl bir tutum oldu u ortadad r.E inizin duygular n anlamaya çal n." Bunlar yeni (hatta bazen o kadar yeni olmayan) evlilerin a z ndan s k s k duyulan feryatlar de il midir? te evlendiniz. görü leri. mutlulu u eski çevrenizde de il yeni yuvan zda aramak gerekir. "Ba lanmak istemiyorum ben. Gözya lar yla h çk r klar payla mak da ili kiyi peki tirme yönünden ayn oranda önemlidir.Sevgi ve efkatinizden k s nt yapmay n. her eyi yeni ailenizin yarar na göre ayarlamaya çal mak zorundas n z. Yeni do anlarda ve yeni evlilerde büyük ölçüde sevgi ve efkate ihtiyaç vard r. E iniz de siz de eski . e. Yani kendi kurdu u yuvaya kar (kendi de fark na varmadan) ba kald r r. d. Oysa bunlardan kimileri yeni kurulan ailenin mutlulu unu engelleyici olabilir. Eski ailesine kar sürdürdü ü gençlik isyan n yeni ailesine "transfer eder" ve yeni ailesine kar ba ms zl k çat mas na girer. baba. bu ba ml l evlili e ta r ve duygusal ya am ikiye bölünür.. öbürünüz de almak sevincinden yoksun b rak l yor. g. Art k bu konuda gerçekçi bir ay klama yapmak. Eski ailenin etkisinden kurtulmak ve yeni düzen kurmak: ailelerinizden 267 kalma birtak m al kanl klar . Bunu mant k yoluyla aç k seçik görürüz. Size neyin zevk verece ini e iniz elbet sizden ö renecektir.kinizin art k bir "aile" oldu unuzu e inize unutturmay n. Bunu bilinçli ve duygusal yönden kavramak kolay de ildir. de er yarg lar n ta yorsunuz. Unutmay n. Yani yepyeni bir aile kurdunuz. lkin e inizle yuvan z dü ünmek. karde lerinize) de il birbirinize güvenmek. önemli kararlar al rken eski ailenize (yani ana.steklerinizi aç kça belirtin. Bunlar gözü kapal sürdürmek çok do ald r. Art k en önde gelen sorumlulu unuz yeni ailenize kar d r. E er bir ki i eski ailesine duygusal ba ml l henüz sürmekteyken evlenirse. Eski aileden gelen al kanl klar zamanla yeni aileye uydurmal veya terkedilmeli... Yeme e geç kalacaksam telefon etmem neden zorunluymu ? Özgürlü ümü elimden almak m istiyorsun yani?. evlilikte mutlu bir ili ki sürdürmek yaln zca kahkaha.. yani ikiniz de kaybediyorsunuz.verdi i zaman ço unlukla ili kilere zarar verirler.

Unutmay n ki bütün mutluluklar bir? denge sa lama i idir. ilk ailesiyle sa lam bir denge içinde ya-t ayamam olan ki inin bunu imdi ba arabilmesi pek zordur. üzüntü ve korkular n z aç klamak.: As n Uvst l 268 yap c . isteklerinizi. i te bu yüzden genç evlilerin birbirlerine bu konuda yard mc olmalar çok önemlidir. Cinselliklerini yeni ya ayan çiftler uyumlu bir cinsellik için öncelikle e lerinin uyar m sa layan bölgelerini bilmeli ve en önemlisi ne tür uyar lmadan ho land klar n ara t rmal d rlar. Bugün küsmü olabilirler.. Normal ve doyuma giden bir cinsel birle me. . Cinsel uyar ma en duyarl bölgeleri bilerek uyarmak. E inize bedeniniz ve ruhunuzla birlikte getirdi iniz arma anlard r ve cinselli in fizik yönünü hakk yla ya ayabilmeniz için gerekli olan sa lam temel ta lar n olu tururlar. E inizin eski ailesiyle olan ili kilerinde. deri giderek s n r ve dokunmaya kar has-sasla r (bazen de g d klan r duruma gelir). I E inizle eski ailesinin aras na girmeyin.Bo anmalar n ço unun d nedenlerinin alt nda eski aileden kopamama olgusu yatar. mutlaka yeterli bir cinsel uyar mla ba lar. Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? Deri her noktada efkatli ok amalara tepki gösterebilir. güceniklik birikimi vard r.. Ama birikimini oldu u gibi yeni ailelerine getirenleri güç dönemler beklemektedir. Cinsel uyar ma vücudun belirli bölgeleri daha duyarl d r. Siz de ille e inize uyup küsmeyin. kendinizi onun yerine koymak. olumlu rol oynarsan z onun yeni ailesiyle daha iyi uyum sa lamas na yard mc olursunuz. E iniz eski ailesinden hiç nedensiz ya da sudan nedenlerle te-. Bu birikimin sorunlar n evlenmezden önce çözüme ula t rabilenlerin yeni ailelerine uyum sa lamalar daha sanc s z olur. Bunun en iyi yolu da gene aç k ve dürüst olarak bu konuyu konu up tart maktan geçer. melli kopmu sa durup dü ünün. Unutmay n ki onlar n5 ba l l klar çok eskilere dayan yor. bu s rada kan dola m artar. Evlendi imiz zaman hemen hemen hepimizin içinde eski evimizle ilgili bir k zg nl k. Fakat bütün vücudun ve her taraf n n cinsel uyanma duyarl l n kabul etmek gerekir. özellikle tecrübesiz genç evliler için önemlidir. Sonuç Olarak Evlilikte Mutlulu un Yolu: Duygular n z payla mak. ikinizin kurdu u "aileye" öncelik tan mak. Çünkü yar n onlar bar t klar zaman siz kötü ki i olman zla kal rs n z. bunlar uyum müzi inin ana temalar d r.

deneme-yan lma yöntemini ve çok iyi ileti im kurmay gerektirir. uyar m n yeterli olmas gerekir. Ayr ca dudaklar. gö üsler ve iki gö üs aras gerdan.Dil. dizden yukar bacaklar n iç k s mlar . sözcüklerinizin diziliminin onu ele tirir biçime dönü memesine. dudaklar. E er sözcüklerle anlatam yorsan z. nas l ok anmas ndan zevk ald ara t r lmal . dirse in iç k sm . E er ihtiyaçlar n z tart may be-cerebiliyorsan z. dizin iç k sm . Burun da kokular alg lamakla ayr bir uyar c niteli indedir. iç dudaklar. B. genel olarak öyle s ralayabiliriz: A. kalçalar di ilik simgesi olarak görülmektedir. bel ve özellikle omur e risi ve çevresi. cinsel organ n d ve iç 269 dudaklar ve memelerdir. E.Cinsel birle menin her iki tarafça doyumlu olmas için. nerelerin n anlamaya çal mal d r. C . "Beraberce orgazm" siyaseti. E in ne tür uyar lmadan ho land öpülmesinden. bunun yerine. bacaklar n iç taraflar . a z. do rudan do ruya ihtiyaç duydu unuz eyleri aç klamas na dikkat edin. Gerek kad nda. Boyun.Gö üsler ve gö üs uçlar . dirsekle omuz aras iç k sm .S rt. ense. Bu yüzden öpü me bütün dünyada a k sembolü olmu tur. kad nda klitoris (b z r). ap aras . kulaklar ve kulak memeleri. Kolun iç k s mlar . Dil ve dudaklar n cinsel uyar mdaki yeri bir ayr d r. Bir s n fland rma yapacak olursak kad nda duyarl bölgeleri kad ndan kad na farkl olmakla birlikte.Cinsel organa yak n olan yerler. boyun. insan vücudunda d derinin iç deriye dönü tü ü bütün bölgelerin duyarl olduklar n söyler. Erkek de uyar lmaktan büyük haz duyar. bask y a z n nazikçe farkl bir bölgeye götürebilir ya da e er ho land . n z e inizin anlamas n sa layabilirsiniz. Kad nda bu daha belirgindir. gerek erkekte gö üslerin uyar lmas nda meme uçlar n n dikle ti i görülür. ense. Ya da elini ya da n z buysa. D. bel yanlar .Cinsel organ: Klitoris. kalçalar. Duyarl Yerler: En duyarl uyar m bölgeleri erkekte cinsel organ. ". nerelerin.Derinin ve kaslar n inceldi i bölgeler: Kollar n iç taraflar . o zaman küçük zevk inlemeleriyle neden ho land art rmas n sa layabilirsiniz. Kad nda Duyarl Bölgeler: Ara t rmac lar. F. ön sevi menin doyurucu. kulaklar ve kulak memecikleri. yumurtal klar. d dudaklar.

gö üslerde. Cinsel heyecanlanma dört safhada incelenir: . Bu safhada ayr ca vajina a z k s mlar daral r. rahats z edilmeye çok yatk nd r: Telefon çalmas gibi d ar dan gelebilecek rahats zl k verici faktörler. D dudaklar hafifçe aç l r. bo azlarda ya da kar nda. Bu bak mdan evlilikte mutluluk arayan ve e lerini tatmine ula t rmak isteyenler birbirlerini ke fe çal mal d rlar. ki bu ara heyecan oldukça yüksek bir seviyede "platoda" sabit kal r.Üçüncü safha.Yukar da sayd m z bölgeler kad n n en duyarl noktalar d r. kar n bölgesi. Bir kad nda son derece duyarl olan bir böige bir ba ka kad n için hiçbir heyecan do urmaz. vm . Ancak arada parazit olmad nda. vajinan n iç bölümleri genle ir. Avuç içleri. Ancak kad nlar için duyarl bölgeler olarak sayd m z bu noktalar her kad n için kesin de ildir. heyecanlanma daha da artar ve onunla beraber bu olaya kat lan vücudun bütün bölgelerinde cinsel ve kas gerginli i de ço al r. Bu bölgelerin d iddetlidir. Buralara yap lacak temas nda da son derece duyarl kad nda derhal bir irkilme meydana getirir. gö üsler duyarl olur. gözler vulva parlakla r. Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? ' 270 1. içtekiler büyür. birinci safhada oldu u gibi. nefes alma aral klar ve kan bas nc artmaya ve h zlanmaya devam eder. erkekler için de geçirlidir. ayak tabanlar .lk safhada cinsel istek uyand r l r. bu safhadaki heyecan frenleyebilirler. Bu safha uzunca sürebilir. heyecanlanman n bedensel i aretleriyle kayna r. gibi iç faktörler. hamilelikten korkma. zevkli bir bo almayla sonuçlan r. As m Uvsal . Bu da zamanla ve tan yarak elde edilir. Kan bas nc artar. Deride bulunan duyma noktalar hassasla r.Plato safhas denilen safhan n ikincisinde. vajinan n arka bölümünün son k sm nda bulunun vulva hafifçe yükselir. nab z. olay doruk noktas na kadar devam eder. D cinsel ve ruhsal istek. 2. ço u zaman da belirgin bir cilt k zarmas kendini gösterir. klitoris kabar r. erkek ya da kad n e taraf nca yap lan sevimsizce bir hareket vb. Özellikle g d klanma duygusu meydana getiren yerlerde cinsel duygu lar da G d klanma duygusu ile belirtebilece imiz bölgeler unlard r. Ancak heyec an. vajina slakla r ve genle ir. bölgeler olabilir. kalp at h zlan r ve nefes almalar s kla r. 3. cinsel organlar n n d ve iç bölgelerindeki kan yo unlu u artar. Örne in. Asl nda kad ndaki cinsel aç dan duyarl bu yerler.

D dudaklar yanlara çekilerek birle me ko-layla t r l r. vajina çeperi bir salg üretmeye ba lar ve bu salg slakl k duygusu verir. Beyine sürekli olarak emir gitmektedir. Bu gerilim safhas doyuma ula abilmek için çok önemlidir. Gerilim (adale kas lmalar ): Gerilim: Cinsel doyumdan ba ka bir eyle art k ki inin pek ilgilenmedi i. Baz sinir yollar arac l yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Dölyolunun 1/3'lük giri k sm gerilim s ras nda kam kavray c bir ekilde daral r. Vajinada hassasiyet artar ve klitoris büyür. E er gerilim süresi ve niteli i kad n n gereksinmesine uygun de ilse. Kan bas nc yükselir. genital (cinsel) organlar nda giderek artan bir uyar m ve duyarl l k hisseder.Cinsel organlarda uyanma duygusu: Kad n. Orgazm oluncaya kadar. kalp at mlar artar. 2.stek-Uyar m): Dü ünce ve tahrikle cinsel istek önce beyinde ba lar. Orgazm n iddeti ki iden ki iye ve birle meden birle meye farkl l k gösterebilir. Farkedilen ilk de i im. Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: A. 4.Kad nlarda Cinsel Tepki ( lgi.Vajinada slanma: Uyar lar n artmas yla. tüm bedensel fonksiyonlar n yava ça tekrar normale döndü ü. Orgazm an nda da.4.Dördüncü ve son safha. Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: 1. kad n orgazma ula amayacakt r.Cinsel istekte art devam etmektedir. tende giderek artan bir duyarl l k olur. Bunu cinsel etkinlik devam etti inde vajinan n uzamas . Daha önce . Orgazm yakla t kça. 5. vajinada uyar m ve vajinadaki slanmad r. Meme uçlar sertle ir ve memeler büyürler. cinsel hazza ula mak için u ra lan bir devredir gerilim. cinsel bölgedeki sinirlerin uyar lmas ve kad n n cinsel iste inin artmas il e vajinal dokunun kal nla mas ve klitorisin kanla dolmas ve büyümesi izler.Kalp at mlar ve solunum h zlan r. 3. sakinle me safhas d r. Çe itli a k oyunlar ile fiziksel ve duygusal bütünle meye yönelinir. adaleler orgazm kas lmas na geçi e haz rd rlar. stek doruktayken de iç dudaklar ve klitoris hafifçe i er ve renk de i tirir. terleme ba lar.Cinsel ilgi ve istek: Dü ünme veya tahrikle cinsel duygular beyinden ba lar. solunum h zlan r. Orgazmik man et dedi imiz. vajina 271 ve rahimde bir dizi ritmik kas lmalar olur. kaslar gerilir. Bu de i im ya an rken istemsiz sesler ç kar labilir ve yüzdeki ifade de i ir. Bunun sonucu tahrik olan bir kad n n vücudunda fizyolojik olarak birtak m de i iklikler olur.

tahri in neden oldu u fiziksel de i imler izler. Sanki bir silkinme nöbeti gibi olur. Bu süre içinde. kimileri olabilir. Makat çevresi adalelerinde de iddetli kas lmalar olur. beyine mesaj gider. 6. Ba ta kar n bölgesi kaslar olmak üzere hepsi kas l r.2 -50 mi aras ndad r. ancak giren kan d ar . Sertle menin prensibi çok basitse de. b. Bu 0. Kimi kad nlar üstüste orgazm olurken. Kad n n "gelme"si s ras nda kad ndan da bir s v (meni) gelir. Orta dereceli bir orgazmda kad n 3-5. Fakat her kad n ve erke in her cinsel birle mede ayn zamanda orgazma ula mas mümkün de ildir. ilgi ve iste i.Erkeklerde Cinsel Tepki: Erkeklerin duygusal tepkileri kad nlar nkine benzer. kuvvetli bir orgazmda 8As m Uvsal 272 12 kere kas lma hisseder. kimi kad nlar ikinci.Orgazm gerçekle ir: Kad nlar n çok farkl tepkileri vard r. bu ön sevi meyi ya da cinsel organlar n (klitoris veya vajina) direkt olarak uyar lmas n gerektirebilir. cinsel organlar ise ili ki öncesi durumlar na döner. lk tepki penisin sertle mesidir. Erkekte Duygu ve Duyarl l k: yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Bu "gelme" erkekteki bo almaya uyar. Baz kad nlar de i ik cinsel etkinliklerle kolayca orgazm olabilirken. Fakat pek çok kad n bunun fark nda de ildir. kimileri bir kez olur. Ve penisteki damarlar n kapakç klar kapan r. Peniste kan dola m vard r. Kimi kad nlar sadece birle me ile orgazm olmazken. üçüncü hatta dördüncü orgazm ya arken. Genelde u ekilde alg lan r: Kad n n le en bo lu u derinlerinde dölyolunun orgazm man eti denilen bölümünde birbirini takip eden kas lmalarla orgazm kendini belli eder. kan bas nc ve solunum normal düzeye iner. mekanizma çok karma kt r. Bu nedenle orgazma ula mak için kad n n çaba göstermesi kendini tutup kasmamas gerekir. Baz sinir yollan arac l ç kamaz. baz lar özen ister. E bunu eliyle veya parmaklar ile yapabilir.Rahatlama: Orgazmdan sonra. Kad nda orgazma ula maya baz yörelerde "gelme" denir. Doyum (Orgazm): Gerilimin sonunda. böylelikle penise kan dolar. Böylece penis sertle ir.deyindi im gibi orgazm ö renilebilen bir reflekstir. (330) 7. kad n denetleyemedi i ve denetlemek istemedi i gerilimin kendini a t n hisseder. Erkek tahrik olmaya ba lay nca. Fiziksel ve ruhsal doyuma ula abilen her türlü gerginlik ve stresten ar n r. kimileri rahatlay p dinlenmek ister.

Margaret Turner. Penis ba n n direk olarak uyar lmas çok heyecan verici olabilir.Yenilenme dönemi: Erke in ikinci bir ereksiyon ve orgazm ya ayabilmesi için zamana ihtiyac vard r. çabuk bo a labilir. Nil Y. Bu süre ya n ilerlemesiyle birlikte uzar. penisin her taraf n n uyarmalara kar duyarl olmas na kar n. Bu durum erken bo alma olarak bilinir. doktorunuza dan Hastal klar: Alkolizm n. Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: 1. cinsel sorunlar t bbi ve fiziksel nedenlerinin yan s ra cinsel davran lar etkileyen ki isel ve ikili ili ki ile ilgili konular n listesi: Fiziksel Konular: laçlar: Pek çok ilaç cinsel i levi etkileyebilir. Cinsel Konularda Herkesin Bilgmesi Gerekenler. 273 ey 3. Bu süre ergenlerde birkaç dakika iken. 6. daha ileri ya larda birkaç saate dek ç kar. kaslardaki dalgalar halinde kas lmalar ve bo alma izler. .Cinsel ilgi ve istek: Kad nlarda oldu u gibi.Rahatlama: Cinsel organlar tahrik öncesi durumuna döner. Testislerin içinde bulundu u torba dokunmaya duyarl olmas bak m ndan kad n n vajinal dudaklar na benzer. en duyarl bölge penisin ba k sm d r. Erke in psikolojik ve fizyolojik ola rak tahrik olmas zaman al r. 2.Erkeklerde. 5.d. Ya ilerledikçe erkek dokunarak uyar lmaya daha çok ihtiyaç duyar.Orgazm ve bo alma: Çok yo un iste i. 4. kapakç klar kapan r. (330) Dr. 63 v. E er ilaç kullan yor ve kendinizde bir de i i klik hissediyorsan z.Ereksiyon (Sertle me): Tahrik duygusu artar. Erkek seyrek ili kide bulunuyorsa. ama fazla bas nç ac ya neden olur. penis büyür ve sertle ir.Kan bas nc nda art ve solunumda h zlanma: Ereksiyon ve tam anlam yla tahrik ayn de ildir. cinsel istek beyinde ba lar. Testislerin ok anmas zevk verir. Pek çok erkek için bo almay kontrol etmek kolay de ildir ve istedi i süreden daha önce bo al r. Penise kan hücum eder. Cinsel Performansta Dü ü ler: Sorunlara Sebep Olan Etkenler: te. ancak (klitoriste oldu u gibi) yo un uyar rahats zl k verebilir.S. Ank. Penisin çubuk k sm çok duyarl de ildir ve bu k s mdaki deri gev ek ve hareketlidir.

d.' Ameliyatlar (prostat ameliyatlar . mastektomi-memenin <' . Derek C.1997. s. histerektomi-rahimin al nmas .Artrit Diyabet ( eker hastal Damar hastal klar Kalp hastal klar Yo un sigara kullan m (amfizem) Yüksek tansiyon ' [' Skleroz (doku sertle mesi) Hipofiz bezi hastal klar Omurilik yaralanmalar al nmas ve kal n barsak ameliyatlar dahil) Tiroid hastal klar 274 Ki ilikle lgili Psikolojik Konular: Tedirginlik Kendine güvenmeme Kendini be enmeme/Benlik sayg s nda azalma Performans kayg s Çekingenlik Blgisizlik Dinsel çat malar Çocuklukta ya anan cinsel istismar Di er duygusal konular: Depresyon ya am nda ya anan huzursuzluklar Sosyal li kilerle lgili Konular: K skançl k Yak n ili kilerden kaç nma Rekabet Öfkesine hakim olamama Ele tirilme korkusu D bask lar (331). Polonsky. '.. HYB Y. ) . (331) Dr.7 v.

Hangi aktiviteyi gerçekle tirece i. Kad nda ise cinsel heyecanlanman n en belirgin göstergesi. kal nla mas ve dikle mesi mümkün olur. Bu organ n içindeki süngerimsi doku heyecan nedeniyle kanla doldu undan penisin sertle mesi. Erkek yukar daki artlara göre haftada birkaç kez orgazm olabilirse de kad n. uzamas . bir ba ka kad n saatlerce süren ok ama ve dokunmalar kar s nda hislenemeyebilir. Etkili uyar m sonucu dölyolu duvarlar berrak ve kaygan bir s v salg lar. Bu s v cinsel birle meye haz rl k olarak k sa sürede tüm dölyolunu kaplar. Orgazm durumlar . bir tür cinsel faaliyetle bo alma yolu arar. Erkek için bu mümkün de ildir. cinsel istek heyecan na tam manas yla kap lm durumdayken. düzlük. dölyolunun slanmas d r. Örne in bir kad n daha a k oyunlar n n ba lang c nda bile çok büyük hazlar elde ederek yükselmeye ba lay p bo alabilirken. içinde bulundu u imkanlara ba l d r. Cinsel tepkilerin kar cinsle cinsel bütünle mesi ya da kendini tatminden kaynaklanmas . Yani her iki cinsin cinsel doyuma ula p ula amamalar önemlidir. orgazm ve geri dönü olarak tan mlayabiliriz. fizyolojik aç dan farkl l k getirmez. Heyecanlanma Erkeklerde cinsel heyecanlanman n göstergesi. kad n ve erkekte vücudun gösterdi i tepki hep ayn yolu izler. 275 ORGAZM (C NSEL DOYUM): Kad n ve erke in cinsel ili ki s ras nda birlikte ya da her biri ayr ayr duyumsad klar gerilimin doruk noktaya ula p tüm bedeni kaplayan haz duygular yla çalkalanmas na orgazm denir. ereksiyon yani penisin sertle mesidir. bir ili kide orgazm olduktan sonra bile k sa sürede tekrar tekrar uyar labilir ve orgazmlar tekrarl yabilir. Seçimi ne olursa olsun. Cinsel tepkiler insandan insana de i ir. gibi ruhsal aç dan da sa l kl k lar. Sadece ruhsal aç dan de i ik duyumlar al r. . Orgazm: Kad n ile erke in cinsel tatmininde önemli bir nokta da orgazm olay d r. e leri fiziksel aç dan rahatlatt Cinsel Tepki Evreleri Kad n ya da erkek. Cinsel tepkiler birkaç evreye ayr larak gözlenebilir. Bunlar heyecanlanma. E er bu s v lanma durumu olmasayd . erke in organ kad n nkine kolayca giremezdi ve doloy siyle her iki taraf da zevk yerine ac duyard .Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z.

Bu durumda da yine cinsel birle me onda korku olu turur. bir dakika sevmek bir ömür. Cinsel ili ki olay . Çocuklar. K sa sürelerle sertlik kaybolsa bile k sa aralardan sonra sertlik tekrar görülür. Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi? Ana babas n n cinsel ili kisine tan k olan her çocuk korkar. Erkek orgazm olmad kça bir cinsel ili ki periyodunda penisi sertli ini korur. perine ve anüs bölgelerine ve ço u kez de tüm beden üzerine yay lan ritmik kas kas lmalar kendini gösterir.) korkusu yeti kinlik ya am na da ta n r. çevre. erke in cinsel kültürüne ve iradesini kullanmas na ba l d r. Durumun vehametine göre erken ölüm bile sözkonusudur. rahime. Cinsel birle me yaparsa cinsel organ na zarar verece ini dü ünür. (Bazen de annelerinin babalar n n can n yakt Cinsel ili ki s ras nda can yand n dü ünebilirler. Beyin dalgalar . Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: A. E ler. cinsel ili kide doyuma geç ula r ve geç çözülür. Bilhassa cinsel ili ki esnas nda çok dikkatli olmal . ön k sm n üçte birlik bölümünde zevk dolu bir ekilde kas larak daral r ve bu bazen de vulvaya ve döl yata na kadar artar. Vajina." sözü daima hat rda tutulmal d r. Baz çocuklar cinsel birle meye tan k olmasa da ana-babas n n yatak odas n n kap s ndan ya da duvar ndan geçen sesleri duyabilir. Bu ekilde e ini yeterince mutlu edebilir. gerçekte sevgi olay n n zirve noktas d r. psiko sosyal durumlar ve temizli e çok dikkat etmelidir.Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? Kad ndan kad na ve bir durumdan di erine göre farkl olabilir. Erkek kendisinin orgazm olmas n geciktirebilirse bu çok iyi bir hal olur. 276 Bunun d nda bir say erkek için sa l k yönünden sak ncal d r. her eyden önce. Bu sürede e inin birkaç kez orgazm olmas n sa l yabilir. Kad n. "A k. Erkek ise cinsel doyuma çabuk ula r ve çabuk çözülür. A k.Erke in tekrar uyar labilmesi için yani yeniden orgazm olabilmesi için en asgari birkaç saatin geçmesi gereklidir. "acaba ben e imi nas l tatmin edebilirim?" diye kafa yormal d rlar. geni ölçüde kontrol edilemeyen ve klitoris üzerinden vajinaya. Bu. Cinsel mutlulu u etkileyen temiz ve güzel giyim. Biri aktif. Onun için çocuklarla anne baban n ayn odada yatmalar sak ncal d r. Babalar n n annelerinin can n yakmas ndan korkarlar. sevgi varsa cinsel ili kiler önem ve de er kazan r. Kendisi daha sonra doyuma ula abilir. ikisi de aktif olmal d r. Bir süre zevkin zirvesinde kalabilir. di eri pasif de il. Genellikle zevkin doruk noktas na gelindi inde.

Kad n n cinsiyet organlar ndan olan d dudaklar do um yapmayan kad nlarda cinsel heyecanla birlikte düzle ip ortaya ç kar. Bundan sonra do al kronik hareketler ba lar. kad n n klitorisinde de do As rn Uysal . kalp h z artar ya da bir ritmik vuru eksik yapar. Hiçbir suretle mekanik i lemez ve her defas nda ekil de i tirebilir. Vajinay çevreleyen kaslar n çal mas iradeye tabidir. Vajina çok darald için içine dökülen sperm rahim a z n n önünde birikir. Ancak bu daha çok d ve iç artlara ba l d r ve bir tek orgazmda oldu u gibi. birle menin fazla veya az yap lm olmas na. Penis derisinin vajina mukozas ile bu s k temas sonucu. Do um yapm kad nlarda ise biraz daha fazla geni leyerek yine döl yolu giri ini aç a ç kar r. Vajinan n etraf n saran kaslarda birden gerilerek penisi s kar. azami olarak yar m dakika. Kad n n heyecanlanma evresi s ras nda dölyolu uzunlu unun içte kalan üçte iki bö lümü boydan boya enine büyüme gösterir. ba kas ise zevk dolu bo alman n tad n sessizce ç kart r. Önce Kad n Vücudundaki De i imleri Ele Alal m: Birle me s ras nda kad n n vajinasm çevreleyen kaslar gerilerek vajina a z n daralt r. Penisin vajina içine kay na bu s rada artan vulva salg lar da yard m ederler. sesler ç kart r. Orgazm sonras belli bir süre dinlenmesi gereken erkeklerin aksine kad nlar orgazm k sa zaman aral klar nda. beden-benlik ve ruh aras ndaki komplike yap d r. sperm bo al r. Fakat as l çal ma çok defa bilinçsizce olan d r. Bilinç ise o an "tam anlam yla yerinde" veya "silinmi gibi" olabilir. vajina girintilerinde birikmesi önlenmi olur. yüz ifadesi de ço u zaman istem 277 d de i ir. kad n n çok veya az veya hiç do urmam olmas na ba l d r. Bu faktörler penisin ereksiyon (sertle me) halini art r rlar. zorla meydana getirilemez: Cinsel zevk.karakteristik bir ekilde de i ir (derin gev eme ve hipnozda oldu u türde dalgalar). Kad n n bünyesine. arda arda ya ayabilirler. Giri tam anlam yla olduktan sonra penis. iç dudaklar da tüm kad nlarda belirgin bir biçimde i er ve koyu k rm z bir renk al r. Bu daral penisin giri ine engel olma hissi olu tursa da olu an gerilim giri e tam bir engel meydana getirmez. vajinan n kaslar ve s cakl ile temas eder. Bu anda penis ve va-jinay örten mukozan n zedelenmemesi için collum guddelerinin ve vajinan n salg s artar. sinirlerin ve bu adalelerin iyi çal mas na. baz s gözlerini kapar. Erke in penisinde oldu u gibi. Orgazm n her biri sadece birkaç saniye sürer. Baz kad nlar n ayn zamanda yo un bir renk duyarl l klar olur. derin d erin nefes verir.

Bu da art k orgazm n iyice yakla makta oldu una i arettir. Bu suretle harekete geçen beyin merkezi. D a yak n olan bölüm kan hücumuna u rar. Kad nda dölyolunun iç k sm n n eni ve boyunda hafif büyüme görülür. nab z at bas nc n n yükselmesi. " ehvetli heyecan" anlam na gelen "or-gazmos" sözcü ünden gelmekte olup cinsel heyecan n en üst noktas nda ans z n geliveren adale ve sinir gerilimi bo almas d r. Cinsel heyecanlanma. Ereksiyon merkezi damarlar geni leten sinirler arac l yla bu kez penisi uyar r. Erkekte Meydana Gelen De i imler: Seksüel merkez dima da (beyinde) bulunur. bel k sm na isabet eden bölgedeki ereksiyon (penisin sertle mesi) merkezine uyar göndererek onu harekete geçirir. Orgazm. h zlanmalar . ereksiyon kuvvetlenir. Ereksiyon merkezinde uyar gelince damarlardaki kan miktar nda artma olur.278 kular n kanla dolmas sonucu büyüme ve sertle me olur. Bir kad nla temas edildi i. kad nlarda da erkeklerde de gö üs uçlar n n dikle mesi ve sertle mesini sa lar ve daha duyarl olurlar. Penisin etraf n saran kaslar yeni uyar mlarla s k r. erotik yaz lar okundu u. Bunun sonucu olarak ilk heyecanlanma evresinde biraz geni lemi olan bu k s m. Penisteki süngersi doku kanla dolar. . Bu olay kad nda olsun erkekte olsun de i ik olmay p her iki cinsin de tadabilece i en yo un hazd r. heyecandan orgazma kadar uzanan yükselme düzeyine denir. kan do ru gelerek penis ile temas eder. Penis sönük oldu u zaman da kendini besliyecek kadar kana sahiptir. Bu suretle bu organ a a da büyür. Birle me s ras nda vajina ile temas eden penisten ç kan sinirler ereksiyon merkezini uyar mla bu merkezin faaliyetini artt r rlar. soluk al p verme s kla mas hissedilir. Bu arada kad n n dölyata Düzlük: Düzlük. bir gev eme hissedilir. Orgazm: Orgazm. Bu evrede d dudaklarda fazla bir de i ikli in görülmemesine kar n iç dudaklar n rengi koyula may sürdürür. Bunun sonucu olarak penis kanla dolar. Yerinden daha yukar do ru çekilerek dölyolunun uzamas n sa lar. Böylece kad nda cinsel uyar m artar. erke in cinsel organ n iyice kavrayabilmek amac na yönelik olarak yüzde 33 oran nda daral r. Cinsel gerilimin artmas yla tüm bedende adale gerilmeleri. cinsel arzuyu etkileyecek eyler seyredildi i veya konu uldu u zaman cinsel duyu artar. sadece bir kaç saniye sürer ve tüm vücudu saran ve sarsan bir dizi kas lmalar halinde ya da nöbet biçiminde alg lan r. 279 Orgazm n ard ndan tüm vücutta sonsuz huzur veren bir rahatlama.

cinsel bez yollar n n ve yan organlar n. Kad nlarda ancak kad n n kendisinin hissetti i bo al m diyebilece imiz bir s cakl konusudur. Bu yitim iki a amada olu ur. Erkekler genç ya lardaki ili kileri s ras nda birkaç kez orgazma ula abilir.. Bu evredeki gözle görülür fizyolojik de i iklik erke in pe -'! ni inin sertli ini yitirmesidir.Erkeklerde orgazm s ras nda meni bo almas da olur. Orgazmdan sonra kad n organlar ndaki de i iklikler ise öyledir: Dölyolunun d a yak n üçte bir bölümündeki kan hücumuna 280 . Baz kad nlarda orgazm k sa süreli ve hafiftir. bir erke in cinsel güçlülük ya da güçsüzlükle ilgisi yoktur. Ancak organda yine de bir miktar sertlik vard r. Ayn kad n de i ik durumlarda birbirinden oldukça farkl orgazmlar tadabilir. Buna kar l k kad nlar birkaç yönden orgazma ula abilirler. Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : kj n dolduracak kadard r. Baz lar ndaysa iddetli ve uzun olur. K sa aral kl bo almalarda bu halde bundan sonra n cinsellik organ nda hissedilmesi söz Orgazmdan sonra cinsiyet organlar n n ve vücudun heyecan. öncesindeki durumuna geri dönü ü. Bu kas lmalar sonucu birikmi olan meni idrar yolundan d ar ya do ru birkaç k sa f k rmayla ç kar. ortalama olarak bir çay ka miktar giderek azal r. lk üç dört güçlü kas lma bir saniyeden daha az zamanda olur. lk birle mede uzun süren bir sevi me sonucu orgazma ula t daha k sa zamanda orgazma ula r. H zl f k rma ya da yava s zma birikimin yo unlu uyla ilgilidir. penisin taban ndaki adalelerin ve penisin irade d ritmik kas lmalar yla ba lar. Meni kimi zaman oldukça uzun mesafeye f k rabilir. dolay s yla bo alma sa layabilir.Orgazm. oldukça k sa bir sürede ger -b çekle ir. idrar yolunun. lk birle meden önce oldukça so uk görünen kad nlar n zamanla arzular nda birden artma gözlenir. Erkeklerde Nas l Oluyor? Erkeklerde orgazm. Daha sonra kas lmalar n aras uzar. Sertli in tümden yitmesi heyecan evresi uzun sürmü se epeyce zaman daha al r. Bir orgazmda ak t lan meni miktar . Kimi zaman da yava ça d ar ya do ru s zar. Menin d ar ya ç k eklinin. Bo almadan hemen sonr a ilk sertlik yitimi ba lar. B. Geri dönü diye adland r lan bu evrenin heyecanlanma ev-y resinin süresiyle orant l d r.

sorunu ortadan kald r r. "Orgazm" deyimi cinsel doru un duygusal bölümünü. birçok kad nlar n orgazm olmay . Pek çok erkek mastürbasyon (el ile doyum) ya da di er uyarmalar yoluyla bo alabilmesine kar n. Meni f k rtmak (bo almak) yetene i. cinsel birle me esnas nda kolay orgazm olamazlar. orgazm olmay ke fedebilir. Bu yetmiyormu gibi. Kad nlar birbiri ard nda birkaç kez orgazm ya ayabilir ve ancak son orgazmdan sonra duyum yitimi ba lar. Bu duruma geç bo alma diyoruz. kontrolü kaybetme endi esiyle orgazm olamaz. mümkünse ilac n kullan m n kesme.u rama hali çabuk ortadan kalkar. Cinsel organlar na dokunan küçük k z çocuklar ya da mastürbasyon yapan daha büyük k zlar da ayn "doruktan a ma" heyecan n ya ayabilir. D ve iç dudaklar önceki durum ve boyutlar na döner. kullan lmakta olan ilaçlar orgazm refleksini. Kad nlarda ise erkeklerden daha belirsiz geçer. bo alma deyimi ise i in fiziksel bölümü olan meni f k rtma faaliyetini belirtir. Orgazmdan sonra erkeklerde ve kad nlar n baz lar nda her-çe it uyar lara kar n duyars zl k görülür. onun üreme organlar n n etkinli e geçti ini. Gençlerde oldukça k sa olan bu süre ya land kça uzar. Bu durumda. Klitoris sakland derinin alt ndan ç kar ve dölyolu da ola an boyutlar na dönü ür. Mastürbasyon yapan bir ergenlik öncesi erkek çocuk. cinsel ili ki s ras nda. zaman m zda kad n. bast r r. sperm (tohum) hücreleri ve meni (spermlerin içinde yüzdü ü s v ) üretebildi ini kan tlar. Erke in yeniyetmelikten sonraki üretken y llar nda orgazm s ras nda bo alma gerçekle ir. Ba ka hiçbir ey olmam olsa bile yeniyetmeli i s ras nda " slak rüya" görmü ya da yar uykulu -yar uyan k oldu u s ralarda "doruktan a p" bo ald n hissetmi tir. Ne var ki bugün dünyam z n birçok toplumunda kültürel ve geleneksel olarak k z çocuklar na kendilerini korumalar ve cinsel arzular n frenlemeleri erkek çocuklara oranla daha çok telkin edilir. . Bu durum bir süre devam eder. Baz vakalarda. evlendi i zaman orgazm n ne oldu unu bilmektedir. Bu sorunun tek bir nedeni yoktur. lk Orgazm: Sa l kl her erkek. Ne var ki erkek çocuk ergenlikten önce de orgazm olabilir. Bunun sonucu olarak kad n ilk evlendi i zaman cinsel ili ki s ras nda ye terince serbest ve rahat olamamakta ve dolay s yla 281 doyuma ula makta güçlük çekmektedir. orgazm konusunda bir sürü ey duymu tur: Orgazm n önemi. Kayg lar bilinçsizdir ve sorunlar çözmek için bir uzmana dan malar gerekir. Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir? Baz erkekler.

Vajina a z . tahrik olur. Vajina. Klitoris bu son derece duyarl sinir uçlar bak m ndan daha da zengindir. Penis vajinaya girerken. ilerisi için umut verir. eline penisinden daha çok de er veriyorsa. kendine 282 verdi i de erin. çevresindeki bütün duyarl organ ve dokularla birlikte. dudaklar n ve klitorisin dokular ndan tümüyle bamba kad r. Beri yandan erkek de önceden bilmese bile zamanla e inin d tan uygulanan klitoral tahrike daha kolay cevap verdi ini anlayacak ve onu orgazma ula t rmak veya birlikte orgazma ula mak için parmaklar yla klitorisi uyarma yöntemini deneyecektir. bast r hisseder. kemikli kas k bölgesi ve sertle mi olan penisin kökü. T pk ba rsaklar gibi. penisin kökü ve erke in vücudu kad n n bu duyarl bölgesine sürtünür.erkeklerin orgazm olmayan kad ndan ho lanmad klar vb. Erke in sert. Vajina ayr ca çok esnek bir dokudan yap lm oldu u için penisin büyüklü üne göre kendini ayarlayarak. sinir uçlar n n tahriki meydana getirir. E er onun penisi . Erke in penisi benli inin. Vajina dokunu tan çok. Çünkü e leri cinselli e ve birbirlerine s nd r r. vajinan n üzerindeki düz bölgeye bask yap p sürtündükçe kad n n klitorisi. duyarl sinir uçlar yönünden zengin de ildir. Orgazm n do mas için gerekli olan esas zevki. bu ona de er vermiyor. Ancak zaman geçtikçe orgazm türü bir sorun olmaya ba lar. ba rsaklar olu turan dokudan yap lm t r. Kendisi itiraf etse de etmese de vücuduna yabanc bir nesnenin giri ini hâlâ yad rgamaktad r. Cinsel uyum sa lama çabalar n n ba lang ç döneminde kad na zevk ve doyum sa layan herhangi bir yöntem geçerlidir. ayr lmaz bir parças d r: E er e i onun penisine de er vermiyorsa. kad n n "içerden" orgazm olmas n sa lamay bir erkeklik gururu sorunu yapar ve bu gerçekle mezse kendi gözündeki kendi de eri azalabilir. demektir.. dudaklar ve dudaklar n çevresi son derece duyarl sinir uçlar yla dö elidir. Daha do rusu vajinan n dokusu vajina a z n n. Penisin vajinaya giri iyle birlikte penis çevresini sarmalayan vajinan n yap s . Gururlar n ok ar. orgazma ula abilmek için bir süre d tan elle uyar lma (tahrik) yöntemine ba l kalabilir.. zevkli bir doluluk duygusuna ula abilmek amac yla penisi s ms k sarmalar. Yeni evlenen bir kad n. Penisin vajinaya girdi i alan n çevresinde d ve iç dudaklar vard r. Bütün bunlar kad n n ba lang çtaki gerginli ini daha da art ran hususlard r. içi dolu olmaya kar duyarl d r. Cinsel birle me s ras ndaki zevk toplam na katk da bulunur. Birçok erkek.

bezler kayganla t r c salg lar n üretirler ve bu kaygan nemlilik sayesinde penisin vajinaya giri iyle vajina içindeki hareketi kolayla r ve durum. penisin giri inden sonra daha çabuk ve k olay orgazm olacakt r. unu unutmay n ki cinsel zevk. her yerden duyduklar . Yani ba lang çtaki elle uyar lan klitoral tahrik.. bir koku. birle meden önce klitorisin tahrik edilmesi kad n n jenital (cinsel organ) bölgesine dalga dalga zevkli heyecan duygular yayar ve kad nda daha öteye gitme iste i uyand r r. bu onda da ister istemez bir noksanl k. Erkek penisinin güçlü ve ate li at l mlar na kendi vücudunun bütün ate iyle cevap verebilmek ister.. Bu birle me s ras nda. birkaç a k ve sevgi sözü. bir resim. ta çocukluk ça lar ndan arta kalan yasaklarla korkular a arak cinsel birle menin do al.e ine yeterli doyum ve zevk sa layam yorsa tüm benli inde bir noksanl k var.. Bir müzik parças . Kad n cinsel yönden iyice heyecanland rarak vajinanm içindeki ufak bezleri harekete geçirir. Hatta sevilen ki inin dü üncesi bile kimi zaman bu yönden yeterlidir. Demek istiyorum ki birçok genç erkek. "Kad n n z n ne ho una gidiyorsa onu yap n. zamanla yerini cinsel organlar n aktifli ine b rakmal d r." uyar s n n kurban olurlar. Birle me öncesi ok ama ve oyna malarda son derece önemli bir rolü vard r. cinsel birle me s ras nda orgazm olam yorsa. c insel istek duygular n n uyan p alevlenmesi yaln zca bedensel bir olay de ildir. hatta bir rüya ki iyi cinsel yönden tahrik edebilir. Erkek bilinçli ya da bilinçsiz. birle menin do al sonucu olarak doyuma ula abilmeyi özler. Ama evlili in daha çok yeni oldu u dönemde böyle bir sorun henüz ortaya ç kmam t r. ayr bir çabaya gerek kalmaks z n. eksiklik duygusu uyand rmaya ba lar. Bu dönemde sorun. demektir. Cinsel heyecan n doru una yakla an kad n. e lerin ikisi için de zevkli hale gelir. cinselli i geli tikçe bunu e iyle gerçek "birle me" olarak görmeye ba lam t r. hemem hemen herkesten. "klitoris tuEvlilik ve Cinse! Hayat 283 . Deyim yerindeyse. Cinsel Yak nla ma ve Doyumun Önemi: Klitorisin uyar lmas .. Ba lang çta yabanc bir nesnenin vücuda girmesini yad rgam olan kad n. yine de. cinsel heyecan. Kad na gelince. bir manzara. K sacas . y llar geçti i halde hâlâ daha çok d tan tahrikle orgazm olabiliyor. böyle dü ünür. bunlar hissedebilir. orgazma giden yolun önemli bir a amas n olu turur. güzel ve zevkli bir ey oldu unu anlayabilmektir.

Zamanla kad n da bunu cinsel doyumun de i mez ko ulu olarak benimser. Daha önce orgazm ba l alt nda de indi im gibi cinsel zevkin doru undaki duyguya orgazm denir. Erkek bu "görevi" yerine getirmekle birlikte giderek bu i i angarya gibi görüp sinirlenmeye. Kad n için de art k penisin penetrasyonu ve cinsel birle me. Hem s n rl l k yüzünden. Herhangi bir nedenle orgazm olmayan kad n. klitoris tuza ndan kaç nmal . Cinsel uyar lardan heyecan duyarlar. orgazm olabilmek için cinselli e bak aç s n de i tirmelidir. . Kad n. klitorisin d tan tahrikiyle kolayca uyan p orgazm oluyor diye bu yönteme saplan p kal rlar. kendisini pek ilgilendirmeyen bir eylem olup ç kar. Orgazm n kesin bir tan m n yapmak oldukça güçtür. kad n n cinsel güdüsü yok gibidir. Ayr ca orgazm olamayan kad nlar n e leri ile aralar ndaki duygusal ba n yeterli düzeyde olmad istatistik verilerine göre ortaya ç kmaktad r. i te bu yüzden yeni evli erkek. esasen yeterli uyar ld klar halde. penisle ilgili tutumlar ve duygular yüzünden bu durum. Cinsel "b irle menin" yaln zca ad kalm t r! Orgazm Olamama. E ler cinsel ya ant lar n klitorisle s n rlam lard r. Cinselli ini ya ayabilecek gücü ve iste i olu turmal d r. hem de daha önce de indi imiz. Orgazm Sorunlar : statistiklerden bilindi i gibi her cinsel birle mede orgazma ula abilen kad nlar say s azalmaktad r. Ama e leri ne kadar bilgili de olsa. Orgazm olamayan kad nlar n genelde cinsel ya ama önem vermediklerini veya cinselli i kirli. kar s n n doyumu nu (yani temelde tüm cinsel birle menin tempo ve ak n ) salt klitoral orgazmla s n rlamay p onu daha dengeli. e lerin hem yatak içi hem yatak d ya ant lar nda sonradan sorunlar ç kartacakt r. doruk noktaya varmakta güçlük çekerler.za na" dü erler. s k lmaya ba lar. Kad nlar klitoristeki (b z r) sinir uçlar n n uyar lmas nda hassast rlar. salt erke in doyumunu sa layan. Cinsel so uklukta. pis ve adi olarak de erlendirdiklerini bildirmi tik. Cinsellikle ilgili davran la r itici bulur. daha geni kapsaml bir cinselli e do ru yöneltmelidir. Orgazm güçlü ünde ise cinsel istek vard r ve bunlar cinsel olarak uyar l rlar. Yoksa zamanla kad n n bu yönden tatmin edilmesi bir tür mastürbasyona dönü ür. onlar teorik olarak yeterince uyarsa da e er kad n kendini serbest b rak p cinselli ini ya amak 284 285 için koyvermiyorsa orgazma ula amayacakt r.

(332) Dr. / Oysa birlikte ya anan y llar ilerledikçe. ço umuz için sözler bu mesajlar payla mak ve güçlendirmek aç ndan önemlidir. na Birbirini seven kar kocan n cinsel ya am nda bütün bunlar do ald r. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. cinsel zevk ve duyumlar n du rup durup tazelemeyi ba ar rlar. e lerin birbirleriyle sevgi ve cinsellik konusundaki konu malar giderek azal r. Uzun y llardan beri bu tür hastalar ba ar ile tedavi edilmektedirler.. De i ik yer. e le olan ileti im bozuklu u ve cinsel teknikte bilgi eksikli idir. . m yormu . Cinsel Doyumun Desteklenmesi: Erkek için de kad n için de cinsel birle me eylemi ve orgazm. ho nutluk. "Çok tatl yd n. Söylenen sevgi sözleriyle duygular m z n dili birbirini tuttu u zaman kar m zdakinin sevgisine olan inanc m z kesinle mi olur. S:141 vd. be eni sözleri duymak isterler. ya ndaki kad nlar n % 10'u hiç orgazm olmam lar. cinsel ya ant lar na yenilikler katmas n bilir. zaman ve fan-tazilerle a klar n canl tutmas n bilirler. Ne var ki cinsel yönden uyum sa lam olan ve cinselliklerini birbirleriyle payla mas n ö renen e ler. Kimi zaman öyle yo un ve ola anüstü bir doyuma ula r z ki.Bir ara t rmaya göre kad nlar n % 8'i hiç orgazm olamam lar. Orgazm olamama veya orgazm güçlü ü bugün art k t bben tedavi olunabilecek bir konudur. bize bu duygular tatt ran e imize derin bir ükran duyar z. ISIM Y. Margaret Turner. 35 . Bu gibi sözler ona gelecekteki cinsel birle meler için güç kazand r r. Ara t rma grubundaki kad nlar n 20 ya civar ndakilerin % 50'si. Umdu unu bulamaman n. Ank. her zaman ayn ekilde geli ip sonuçlanmaz. cinsel mutlulu u olumsuz etkiler. Bu azalma. bir tanem!" gibi sözcükler kad na dünyalar verir. dü k r kl u raman n puslu havas nda bocalad m z da olur. Evli kad nlar aras nda yap lan bir ara t rmaya göre %16's hiç orgazm ola-. A kta Sözlerin Önemi: Her ne kadar. : Öte yandan. Onun sevi meye her zaman daha fazla haz r olmas n sa lar. (332) Ara t rmalara göre kad n n orgazm olamamas nda en önemli etkenler cinselli i a a layan bir çevrede yeti mi olmak. Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: Cinsel birle me ya an p bittikten sonra kad nlar kadar erkekler de e lerinden sevgi. duygular m z ve dokunu lar m zla önemli mesajlar sözsüz iletmemiz mümkün oluyorsa da. 1990. tatl sesle söylenen.

"Ç l-d r yorum. Sevi me s ras nda konu mak e ler aras ndaki payla m zenginle tirir. tersine. Cinsel birle meye. tutu uyorum. istekleri hatta duydu u doyumu utan p s k lmadan e ine hissettirmek. hatta eylem s ras nda e lerin cinsel ili kileri konusunda serbestçe konu abilmeleri aralar nda öyle s cak bir yak nl k do urur ki bu sonraki cinsel eylemlere de yans r. Gövdenin u ya da bu . Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: . sonras nda ve aradaki zamanlarda. bunlar bol bol söyleyebilmeliyiz. güzelli i. Öncelikle kafam zdan geçmi in bask s n ve cinsellikteki "ay p" kavram n atmal y z. ç ld rt c l . Sevi me s ras nda hiçbir s fat a r abartmal kaçmaz. Kad n erkek hepimiz sevi me s ras nda e imizin bakmaktan ve ok anmaktan ho land vücudumuzun çe itli yerleri ile ilgili be eni sözleri duymaya can atar z. Ve uyumlu e ler ya lan d kça bu minneti daha çok duyarlar. ç plak ve çarp c sözcükler de heyecan katar. Duyulan cinsel heyecan ve hazz yüksek sesle dile getirmek. tatl l . e inin tutum ve dokunmalar ndan zevk ald n aç kça söylemek. seninle birlikte oldu um için minnet doluyum!" anlam na gelir. 286 287 istekli oldu umuzu." gibi sözcükler sevi menin heyecan n ancak ifade edebilir. kendi cinselli imizden ve birbirimizin cinselli inden k vanç ve mutluluk duydu umuzu anlatan bütün sözcükleri bol bol kullanmal y z. bende ne buluyor?" Bu konuda e imizin m r ldand (ya da s ras nda hayk rd ) be eni ve sevgi sözlerine doyamay z.. Benzeti ler. "Seni seviyoru m.Öncesinde.. Kokular n ho lu u. birbirimize güvendi imiz için yeni anlamlar kazanan "ay p" sözcükler. ." demekten çekinmemek. S fatlar. yan yorum. a k n lezzetini yükseltir. Birbirlerinin vücudunu övmek. Fiiller. ölüyorum. Birbirimizi sevdi imiz. Cinsel heyecan ve co ku duydu umuzu. "O.. eylemin kendisi kadar. Sevi en e lerin fiziki soyunmalar ndan sonra cinsel duygular . ereksiyon durumundaki erkek penisinin s cak kadife duyusu. sertli i. beraberlik ve payla m duygusunu peki tirip vurgulamaya yarar. Asl nda bütün bunlar. Kad n vajinas n n yumu ak ve s cak sarmalay yöresinin yumu akl k k rt c l . "Bana bu tatl dakikalar sen ya at yorsun! Seni buldu um için. te bu yüzden birbirimize bu tür sözler söylemekten çekinmeyip. Her cinsel birle me. Sevi mekte deneyim ve güven kazand kça birbirimize söylediklerimiz de daha renkli daha heyecan verici olmaya ba lar..

e lerin . saçlarda. O andaki arzusu. kulak memelerinde. ses tonunu. erke i ta içinde hissetmektir. Bir ba ka deyi le. kad nlar na yeterli ön -sevi me uygulamaktan ho lan r. ihtiyac . Ama bu demek de ildir ki. E lerde kar l kl cinsel istek uyand ran bu sinyaller aras nda yüz ifadelerini. Oysa t pk kad n vücudu gibi erkek vücudu da sevi me s ras nda tek bir "erojen (duyarl ) bölge" olup ç kar ve ok anmak. E zamanl Ruhsal ve Cinsel li kinin Yolu: Bedensel yakla mdan önce e lerin birbirlerine kar l kl olarak verdikleri "cinsel sinyaller" uyar lmada önemli rol oynar." diye yak n r. Kimi çiftler ön-sevi me s ras nda de i iklikten. dil. kimileyin e lerin ikisi de hiç zaman harcamadan do rudan birle meye geçmek isterler. Ço u erkek. Özellikle kad nlar. boyunda. Kad n ve erke in birbirleri için cinsel yönden çekici olmalar ve bu çekiciliklerini belli bir süre sürdürmeleri. y llar boyunca ille her cinsel birle meden önce ön-sevi me yani birle me öncesi ok ama ve oyna malar yapmak zorunlulu u vard r. "Y llar geçtikçe cinsel ili ki mekanik bir i lev olup ç k yor" diye yak n rlar. bacaklar n iç yanlar nda. kar cinsten bir insan n psikoseksüel davran lar d r. e lerinin heyecanlanmas n görmekten de zevk al rlar. Tersine. dokunulmak. Kad nlar ön-sevi meye genellikle daha çok ihtiyaç duyarlar. bak lar sayabiliriz. bu evrede insan için en etkili uyaran. bedenin duru unu.Birle me öncesindeki sevi me ve oyna lar s ras nda nelerden ho lan yoruz? Bize neler yap ls n istiyoruz? Ne gibi ok ama ve tahriklerle heyecanlan yoruz? E imize bunlar aç kça söylemekten çekinmemeliyiz. Birçok erkek de "Kar m. \ uyar lmak ister. bir çok çe itlemeler denemekten ho lan rlar. omuzlarda. S rtta. Ya da erkek en çok ve her eyden önce e iyle tam birle me sa lamay istemektedir. yüz çizgilerinde sevgi ve hassasiyetle dola an dudaklar. Kad n o anda birle menin hemen gerçekle mesini arzulamaktad r. cinsel birle me öncesi ok ama ve cilvele melerin salt kad n tahrik için yap lmas gerekti ini san yor. gö üslerde. klitoriste. parmak uçlar tembelle mi tir. Erotik sözler ve sevgi sözcükleri art k hiç söylenmedi i gibi kad n n erojen (duyarl ) bölgelerinin ok anmas da geçmi te kalm bir eydir. Kimileri y llar y l hep ayn yöntemi kullanmaktan hiç b kmazlar. Kocalar art k onlar cinsel birle meye haz rlamak. ruhsal ve cinsel uyar lmada rol oynayan etkile im biçimidir. Birçok kad n kocalar n n da ok anmaktan haz duydu unu bilmez gibidirler. Denilebilir ki. tahrikleri ihmal etmektedir. onlar cinsel aç dan uyarmak için gereken ok amalar . Beni ok ay p haz rlamak hiç akl na gelmiyor.

Ne var ki y llar ilerledi i halde e ler hiçbir zaman birlikte or-. elveri li cinsel yakla ma dayanan. E zamanl orgazm n cinsel ya-. bu arzular n etkili bir dille. Ço u evliliklerde kad n n "havada kalmas " duyumsuzlu u ne yaz k ki gere inden s k rastlanan bir olayd r. Her birle me bu umudu içerir. s ras nda yol göstermesi demektir. E inin "haz r" oldu u an bilir. gazma ula am yorsa i in rengi de i ir. bu heyecan n yeterince geli ip doru a ula mas için ona zaman tan r ve kendi heyecan n n temposunu ayarlar. kocas birle me 288 s ras nda beklemesini biliyor ve e ine zaman tan yorsa. Erke in lider olmas demek kar s ndan önce kendisini dü ünmesi demek de ildir. Kad n da erke inin gitgide co an heyecan na uyup kendini b rakarak doru a onunla birlikte sürüklenir. Hem biyolojik hem de psikolojik yönden erkek lider oldu u zaman. sözlü ya da sözsüz bir ileti imle birbirlerine duyurmalar cinsel eylemi ba latan cinsel yakla md r. Bu evrede cinsel etkile imi bozan ve uyar lmay engelleyen söz ve davran lara dikkat edilmelidir. her iki cinste derece ve süre bak m ndan yeterli bir cinsel uyar lmayla gerçekle ebilir. ona cinsel doyumu tatt rd n bilmek ister. Erkek ayn zamanda e ini cinselli e haz rlay p cinsel doyuma vard n . Bu ideal bir durumdur. bu idealin beklentisiyle gerçekle ir. E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : deal olarak her cinsel birle me. Sa l kl ve ba ar l cinsel ili ki. Erkek. Gel gör ki umdu umuzu her zaman bulamay z. te böyle durumlarda orgazma ula amayan e in herhangi bir yoldan orgazma ula t r lmas ili kiye çok ey kazand r r. kad n n heyecan n izler. e ler aras normal bir etkile im ortam nda. e zamanl bir orgazmla sonuçlanmal d r. birlikte orgazm olmal d rlar. E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: Ba lang çta bu tuza a mak daha çok erke e dü üyor. Kad n na . Bir erke in erkekli ini. cinsel gücünü tümüyle du-yumsayabilmesi için cinsel eylemi gerçekle tirebilmek kendi ba na yeterli gelmez. Cinsel yakla m. o erkek ba ar l d r ve kar s n doyurmas n bilen erkektir. Yani cinsel birle me s ras nda erkekle di i ayn zamanda. Kar s n n da doyuma ula mas için öncülük etmesi.birbirlerini arzulamalar . cinsel birle menin de daha doyumlu ve dengeli oldu u bir gerçektir. e lerin birbirlerine ruhsal yönelmeleri ve birbirlerini haz rlayarak cinsel uyar lmaya duyarl duruma sokmalar evresidir. Hepimizin de istedi i budur. ant da hiç yeri yoksa durup dü ünmenin zaman d r. Bir kad n için.

Yoksa cinsel eylem bir "birle me" olmaktan ç kar. onun nelerden ho land dikkat etmeye. bir erkek için kendi doyumu kadar önemlidir. Cinsel birle menin bitiminden sonra kimi e ler. kendinden daha çok ve uzun cinsel uyar lara gerek duydu unu ak ldan ç karmayan erkek. Kad n na yol gösterip liderlik etmek isteyen erkek. Gerçi penis onun cinsel aç dan en duya rl organ d r ama vücudunun di er bölgelerinin ok anmas da onu ho nut eder. Böylece o da. oyna malara. "birlikte ve kar l kl zevk al p doyum bulma" olarak görüp gerçekle tiren e le r ise cinsel ili kinin Hvlilik ve Cinsel Hayat 289 de sevginin bir parças oldu unu bildikleri için cinsel birle meden sonra da bir süre birbirlerine sar larak yatarlar. Birle meden önce onun "haz r" olmas n . erke in bir ba ka tür mastürbasyonuna (el ile doyuma) dönü ür. cinsel yönden duyarl olan öbür erojen (cinsel duyarl ) bölgeleri öpüp ok ar. Erkek de kad n kadar ok anmak ister. onun genelde cinsel heyecan duymak için kendinden daha çok zamana ihtiyac oldu unu anlamakta gecikmeyecektir.neyin zevk ve doyum verdi ini anlay p ona göre davranmak. klitorisi (sürekli ama yumu ak) dokunu larla tahrik etmeye ba lamadan önce. Cinsel enerjisini salt kendi üstünde yo unla t raca e iyle kendi aras nda bölü türmü olur. Cinsel birle me s ras nda türlü hareket yöntemleri deneyerek kad n n en çok hangisine cevap verdi ini alg lamaya çal Bu liderlik tutumunun erke e yarar yaln zca e ini ho nut k lman n verdi i tatmin hissi ve dolayl zevk de ildir. onu heyecanland rmak için çaba göstermeye ba layacakt r. Onun nelerden ho lan p n ke feder. böylece kendisinin erken bo alma s k nt s na kar da en güzel önlemi alm olur. Ona hayranl heyecanland n belirtir. hemen ayr l p s rtlar n döner uyurlar. yani na yerde da tm . sevgisini söyler. SORULAR-CEVAPLAR E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? . ona zevk ve doyum sa lamak arzusu duyacakt r. Dikkatini e inin nelerden zevk ve heyecan duydu u konusu üstünde toplayan ve e inin cinsel birle meden zevk almas na u ra an erkek. Onun birle me öncesi ok amalara. yeterince nemlendirip kayganla m olmas n bekler. Erke inin anlay ve sabr sayesinde rahatlayan kad n da imdi onun istedi i gibi olmak. Cinselli i. E ini dü ündükçe kendi sorunlar n ve kayg lar n unutur. yani vajina bölgelerini r.

E zamanl orgazm. Kocam i ini bitirip uyuduktan sonra beni bir huzursuzluk sar yor. .. "Tamam 290 tamam. zorunluluk de ildir. Bu güne kadar e imle cinsel ya am m z son derece monoton. * Diyabet hastas kad n ve erkekler zor n z bir Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ' orgazm olabilir. Sadece a ktan zevk almay dü ünün. Senin için yapmam istedi in bir ey var m ?" gibi sorularla e ler birbirinin gönlünü almal d r. Elbette e zamanl orgazm istenen bir eydir. Benim de doyuma ula mam ve kocam n bu konuda özveride bulunmas gerekti ini san yorum.Cinsel tahrik ve orgazma herkesin tepkisi farkl d r. Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? 35 ya nda 15 y ll k evli. (Kullanmaya ba lad ilaçtan sonra orgazm olmamaya ba -lad ysan z. diye savsaklad ama ili kimizde hiç bir de i me olmad .) * Ruhsal durum orgazm etkiler. kocam kendisine vermem gereken bir hizmeti de erlendiriyor. Uykum kaç yor. Acaba yan l yor muyum? Tüm evlililkler böyle midir? Olmamas gerekir. sa l kl bir cinsel ya am için çok da zorunlu de ildir. Herkesin cinsel ya amdan bekledi i de budur. sorunun nedeni ilaç olabilir. O yine bildi ini okumay sürdürüyor.. ama orgazm olmad n san yorum. içimde bir tak m a r istek ve duygular k p rda yor. Yak n y llara kadar bu durumu normal görmeye çal yordum. imdiye kadar hiç yapmad m bir eyi yapmaya ba l yorum böylece. Cinsel ili kide çiftler birbirlerinin nelerden zevk ald birbirleriyle payla mal d r. sanki bir görevi yerine getirircesine geçti. Hissettikleriniz cinsellikten çok zevk ald n z n göstergesidir. genç ve sa l kl bir kad n m. Bu durumda anlay la davranmal ve kar l kl nezaketle öyle konu ulabilir: "Sevi ti imizde. Bitkin Olmak Normal mi? "'. Fakat bu yalanc tatmin beni asla mutlu etmiyor. Kendimi tatmin etme yoluna gidiyorum. sa a sola dönüyorum. Bu kitab n de i ik yerlerinde de ruhsal durum geni çe izah edilmektedir. * Kullan lmakta olan baz ilaçlar orgazm engelleyebilir. her zaman cinsel birle mede orgazm olmayabilir. iki dakika bile sürmeyen gitgeller sonunda bo alarak rahatl yor ve uykuya dal yor. Ama son aylarda art k bunun n ö renmeli ve ö rendiklerini yine böyle olmamas gerekti ini dü ünür oldum. Orgazm Olunca. zevk al yor gibisin. ama. E ime konuyu k smen açt m. Yemek yer gibi yata a giriyoruz. E lerden biri. Doktorunuza dan mal sm z.

sab rl ol. Buna ra men e imi memnun edebilmek için orgazm olmu gibi sesler ç kart yorum. E imle sevi irken bir türlü tatmin olam yorum. fantezilerinizi zenginle tirin ve bunlar uygulay n. Böyle giderse bu evlili in hüsranla sonuçlanaca ndan korkuyorum. n azaltmal . oradan artt rd gücü ve zaman sana harcamal . n konu un. evlilik nak nak i lenen bir oyad r. Fantaziler kurun. Bir kaç dakikal k monoton beraberlikten sonra e imle s rt m z dönüp uyuyoruz. o da sana ba ka türlü davranamaz. Sonra da için için a l yorum.Her eyden önce kocan zla oturup cinsel ya am n z güzel güzel. Orgazm denen eyi tan mad m dersem yeridir. Kendinizi cinsel co kuya kapt rabilmeniz ve tatmin olabilmeniz için e inizin de sizin de ön sevi meyi bilmeniz gerekir. Haram eyleri içermeyen hayali senaryolar kurun. Kendimi cinsel co kuya kapt ram yorum. V e neden ön sevi meyi ihmal etti inizi Ön sevi meye zaman ay rmak ve de erlendirmek için konuyla ilgili kitaplar okuyun ve uygulamaya ba lay n.. Nas l Co kulanaca m? Ben 5 y ll k evli bir kad n m. Bir erke in kad na neler tatt rmak zorunda oldu u konusunda mutabakata var n. En önemlisi yatakta hiç bir ekilde zevk alm yorum. E inin sana sevecen davranmamas . Zavall nereden bilsin senin yatakta zevk duymad n . i inin a rl de er vermeli ve özel bir gece geçirmelisiniz. O senin heyecan gösterilerini gerçek san p görevini yerine getirdi ini dü ünüyor ve art bir çaba göstermiyor. Orgazm tatmay n kocana sezdirmemen büyük hata. Oturup meseleyi onunla aç k aç k konu mal s n z. 291 Panikleme. E inizin ön sevi meye zaman ay ramamas bende onun a r bir i te çal t Bu do ruysa i ya am nda da de i iklik yapmal .. tatile ç k n. Bir kere e im bana izlenimini verdi. senden ald davransan. tepkiye yan tt r. Bu onun da senin de yatakta daha çok mutlu olman z sa layacakt r. Evlilikte arad m hiç bir eyi bulamad m. Yatak olay bizim için sanki bir görev haline geldi. E er sen ona a r iyi . kiniz de ön sevi meye daha çok a rl k vermeli cinsel ya ant n za biraz da fantezi katmal s n z. Veya haftada bir gün özellikle yorgun olmamal ve size özel kar pek sevecen davranm yor. Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? Ben bir y ll k evli bir kad n m. k r c olmadan tart Neden ili kilerinizin böyle mo-notonla t gündeme getirin. n.

E iniz s zlanmad sürece diledi inizce sevi ebilirsiniz.Tamam yla do ald r. Her ili kide birden fazla orgazm olman z n kayg land r n de il. Bu arada yine utanarak unu da belirtmek istiyorum. Tabii ki bu kendi aç mdan son derece güzel bir olay. Çe itli zaman ve mekanlar kullanmay deneyin. E inizin bundan s -k lmamas gerekir. Birbirinize güzel sözler söyleyin. Kad nlar n baz s .t 292 gerilmenin doruk noktas na ula ld nda bir gev em eye dönü mesi s ras nda a lamak Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? # . Kendinizi biraz daha rahat b rak n.. Bazen tam anlam yla gözya sellerine neden olabilir (ve bu sadece "sulu göz olan" ve zaten çok kolay a layabilen insanlarda olmaktad r). Çok çabuk v e fazla orgazm oluyorum. organizma ve ruhun üstesinden gelen heyecan bir bak ma sellerle sürükleyip götürdü ü bir bedensel tepkidir bu. zevk veren bir ey olsa da beden için her zaman bir strestir. 9j. dü kurun ve cinsel ya am n zda biraz fantezilere yer verin. Kad nlar n ve bazen de erkeklerin. güzel kokular sürünün. Ba rma konusuna gelince. Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? Ben 30 ya nda evli bir bayan m. Cinsel heyecanlanma alt nda olmak ve bir orgazma ula mak. A r bedensel ve ruhsal gerilme anlar n n ard ndan ço u kez rahatlat c göz ya lar akmaya ba lar.eyin çok a r s da y prat r insan . Ancak kocam n bu durumdan s k lmakta oldu u ihtimalini dü ünerek rahats z oluyorum.. cinsel aç dan son derece sa l kl bir kad n oldu unuzu gösterir. Ayr ca sevi meyi sadece yatakta gerçekle tirmekten vazgeçin.. Vücudunuzun kald rmas na göre dengeyi kendiniz ayarlay n z.Asl nda bu konular kad n n ve erke in do as nda vard r ve küçük bir çaba harcamayla co ku kendili inden olu ur. orgazm olurken de ba rmak normal mi? Çok çabuk orgazm olman z.. Eviniz ve odan z müsaitse serbest olun. E inizin zaman zaman size küçük de olsa arma anlar almas n ve eve çiçek getirmesini isteyin. cinsel zorunda olmalar hiç de az rastlanan bir olay de ildir. sevindirici yan var. Aksine sizi doyurabildi i için rahat ve mutludur. sak n bo al rken kendinizi denetlemeye kalkmay n. Her.. Her ili kimiz s ras nda 2-4 aras nda de i iyor. Siz de iç g d klay c iç giysileri giyinin. orgazma ula acaks n z. Tüm bunlar yapt ktan sonra cinsel yönden iyice gerilecek ve çok daha uzun bir ön sevi me sonras muhakkak co kulanacak.

hiç bir cinsel uyar m almaks z n. Do al olarak orgazm bo almas na ula malar için gerekli uyar m almalar na kar n doru a ula mada yine de güçlük çekerler. nsan bedenindeki tüm refleksler gibi duyu sinirlerine ba l olarak gerçekle ir. Bu da sonuç olarak orgazm güçlü ü yarat r. Bu tepkilerin hepsi ki inin iradesi d nda olup kötü bir niyeti ifade etmezler. esnemek ya da hemen uykuya dalmak gibi tepkiler normaldir.orgazm n ard ndan a lar. kad n taraf ndan özellikle çok arzulanan. gülmek. dölyolu slanmas ndan ve penis giri inden tat alabilirler. cinsel duygular n suçluluk ve benzeri duygularla ba da t r lmas . Bu. Orgazm ya am ndaki güçlük veya kolayl k erotik dü ler kurma yoluyla. bacaklar n n iç ade-lelerinin ritmik kas lma ve gev emeleriyle. ba kalar da sadece arada bir. . ba ms zl n yitirme kayg s ya da e ine kin beslemesi orgazm uuralt na yerle mi bir denetim alt na al r. Orgazm güçlü ünün ruhsal nedenleri. cinsel oyunlardan haz duyabilirler. Klitoris ile dölyolunun 293 orgazm güçlü ü çeken kad nlarda normal ile anormal kavramlar n ayd nlatmak aç s ndan önemlidir. e i taraf ndan terkedilme korkusu. Orgazma ula ld nda a lamak. g d k almak. yo un deneyden ürkme gibi durumlar olabilir. kad n orgazm nda birlikte oynad klar rolü tan mlayabilmek. çok güzel ve samimi geçen (ya da uzun bir aradan sonra olan ilk) cinsel beraberli in ard ndan olur. heyecanlanabilir. Â k olabilirler. Yani cinsel yönden duyars z de ildirler. Kad n n e seçimindeki karars zl . Ancak orgazma do ru geli en heyecan düzlü ü evresine vard klar nda tak l p doru a do ru ilerleyemezler. klitoris üzerine bas nç yap lmas yla orgazma ula an kad nlar vard r. Orgazm bir reflekstir. iddetli bir ekilde kas lmak. Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? Ben 35 ya nda genç bir kad n m ve orgazm zorlu u çekmekteyim. Orgazm güçlü ünün nedenlerini anlamak ve tedavisini gerçekle tirebilmek için önce kad n orgazm n n do ru biçimde kav-ramla t r lmas gerekir. ba rmak. Acaba ben bir frijit (so uk kad n) m y m? Bunun nedenlerinin ne oldu u konusunu ve tedavisinin nas l yap laca n aç klar m s n z? Orgazma ula mada güçlük çeken kad nlar n ço unda güçlü bir güdü vard r.

arkas ndan da durgun döneme girince. Bu gerilim düzeyinde sevi me kar l kl bir haz ya ant s na dönü ür. Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? Biz 40 ya dolaylar nda 15 y ll k evli bir çi ftiz. di erimiz (erkek) alabildi ine 294 bo al yoruz. Bunun pratik sonucu olarak. Böyle bir haz doru undan sonra gerçekle en orgazmla kad n cinsel doyuma ula r. Ayn anda orgazm olmak için ne . Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir. uyar k kal r. kad nda arka arkaya orgazm olma durumu vard r.Sorunun kayna n e ler aras ndaki ili kide arayarak tedaviye yönelmek gerekir. birlikte sevi meye ve cinsel ili kiye ba layan kad n ve erkek. bu ayr m bilmeden. Ve cinsel tepkinin çözülme devresine girer. Çözülme devresinde. E lerin uyumlu bir ruhsal ve cinsel ya ant y payla abilmeleri için her eyden önce kad n ve erke in fizyolojik farkl l klar n n bilinmesi gerekmektedir. Bu nokta cinsel birle mede önemlidir. öyle ki: E ler de i ik sevi me yollar yla birbirini uyararak cinsel gerilimi belli bir düzeye ç kar rlar. birlikte kolayca e zaman bir orgazma eri emezler. Erkek fizyolojik olarak kad ndan önce bo al r. Erkekten önce birinci orgazm çözülmesinin arkas ndan kad n ikinci orgazm doru una yine eri ebilir ve ikinci. erkeklerde uyar lmaya kapal 5 ile 30 dakika süren bir durgunluk görüldü ü halde. kad n. Oysa önce kad n n yeterince uyar lmas ve erkekten önce orgazm doru una ula mas gerekir. Ancak bunu ba arabilmek için elbiri iyle uzun çal malar yapmak gerekir. Modern cinsel terapide en yayg n yakla m hastan n mevcut reflekslerini a r denetim alt nda tutma e ilimini ortadan kald rmaya yönelik çal malar biçimindedir. hatta üçüncü kez arka arkaya orgazma ula abilir. Cinsel ili kide mutlulu u yakalaman n beraberce bo almak oldu una inand yapmal y z? Kad n ve erke in ayn anda doru a ula mas elbette ki bo alman n en idealidir. Bizler birimiz (kad n) çok geç orgazm olurken. Erkekten daha yava uyar lan ve daha uzun bir uyar m devresi ya ayan kad n. m z için bunu ba armaya çal t k ama ne yaz k ki sonuç alamad k. fizyolojik olarak erkekten sonra orgazma ula abilmektedir ancak. Bu aç klamalar do rultusunda hareket ederek e inizin de yard m yla orgazm güçlü ünden kurtulmay ba arabilirsiniz.

Bu arada kad n n iste ini yitirmemesi için. Cinsel rüyalardan en fazla bahsedenler ayr lm ve dul kad nlard r. kar s hâlâ yükselmedi i halde kendini bo almaya haz r hissetti i anda geriye çekilerek tutmas gerekir. Gerekti inde erkek. Erkek zihnini a ktan uzakla t r r. (20-25 ya aras nda % 2130). 25 ya na kadar olanlar %15 ve 50 ya na kadar olanlar yakla k % 40 nisbetinde hayatlar n n herhangi bir zaman nda orgazmla nihayetlenen cinsel rüyalar görmü lerdir. Çünkü kad n. Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: Bat l ara t rmac lara göre kendilerine soru yöneltilen kad nlar n 20 ya na kadar olanlar % 8.Her eyden önce erke in.almaks z n dahi birle mede bulunabiliyor. Bunun gerçekle tirilmesi ise öyle oluyor: Erkek dölyoluna girdikten sonra organ n olabildi ince hareketsiz tutar. Zaman zaman "git gel"ler yap l r ancak bo alma hissedildi inde hareketsizlik sa lan r. Bir çok erkek geri tutma diye bilinen bu uygulamayla hiç bo . arka arkaya birkaç kez orgazma ula abilme yetene indedir. Baz s ysa e leriyle birlikte olurken de il de. (21-51 ya lar aras nda % 11-22). Bunu evliler takip etmektedir. ba kas ise sadece arada bir. Bütün bunlar n yap lmas yla zaman içinde istedi iniz gibi bir tempoyu yakalayabilecek ve birlikte bo alabileceksiniz. daha çok kendini tatmin ederken hayal kurar. Bu arada kad n da daha aktif olmal d r. kad n n kendisinden önce orgazma ula mas n sa lamal d r biraz önce anlat ld gibi. Baz lar her a k oyunu s ras nda hayal ederler. erkek bir yandan kendini denetim alt nda tutarken bir yandan da el. Gözlerini ba ka yerlere çevirir. döl yolunun ve özellikle de klitorisin t ahrik edilmesi artt r. Baz e ler birbirlerine bu hayallerini anlat rlar. Uykular nda orgazma ula m kad nlara cinsel rüyalar n n s kl k derecesi soruldu unda bekarlar ve evliler için ortalama olarak y lda 3-4 rüya ortaya ç kmaktad r. (21-50 ya aras % 15-32). ikinci orgazmda birlikte orgazm ya ayabilirler. Tam tersine: Zevk alma duygusunu kamç layan fantezi sahneleri bir çok kimse için cinsel uyar m safhas nda gerçekten orgazma ula abilmeleri için çok gerekli olabilir. Bekarlarda ise yüzde 295 miktar dü üktür. (333) Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? Hay r. Kad n n üstte olmas erken tahrik olmas na ve birlikte orgazma daha uygundur. dil ve dudaklar yla ön sevi meyi devam ettirir. Kad n n daha çabuk bo alabilmesi için ise cinsel ili kiye ba lamadan önce uzun uzun a k oyunlar yaparak d ve iç dudaklar n. .

Fazla erotik kad nlarda ise üzüntü daha iddetli olabilir. Mutlu Evlilik. Kad n n cinsel ili ki esnas nda orgazma ula mamas haliyle cinsel so uklu u biribirine kar t rmamak gerekir. Kad n n cinsel bilgisi zay f olursa gerçek durumu anlayamaz. K skançl a neden olacak eylerden sak nmal d r. her eye çabucak k zarlar. güzel bir k yafet veya çok güzel ve özel bir a k n tek rarlanmas v. Hatta baz kad nlarda bu arzu çok iddetli olabilir de yine orgazm olamazlar. güzel bir mekan.ist. Fantaziler. bunlar n nedenini günlük olaylara ba l yarak büsbütün mutsuz olurlar. A k n ba lang c nda kad n ho a giden bir hisle heyecanlan r ve bu his orgazm oluncaya kadar artarak sürer. Fantazilerde. Arena Y. Çünkü kiral k kad nlar. Cinsel so uklukta. ahlaken e ine h yanettir. kendi e lerini de tan yamazlar. te orgazm. tüm ili kileri böyle san rlar ve e lerine yeterli ilgi göstermeden hemen ili kiye girerler.Bu tür fantaziler. Bu kad n ve erkek içinde geçerlidir. Kad n orgazma kadar devaml olarak tahrik. Bu durum evlilikte anla mazl önemli nedenlerinden biri olabilir. oysa erkek ço unlukla ka-d n ndan daha bilgili olmas gerekir. e lerin sosyal ve psikolojik duyarl l n tahrip edecek cinste olmamal d r. Kad nlar bile bazan gerçek huzursuzluklar n n nedenini bilmezler. kad n n cinsel yap s n ve ya ant s n bilemezler. belirli ve bilinen ah slar hayal edilmemelidir. orgazm duyunca da tatmin olur. Belirli ah slar n hayaliyle sevi mek. i in fiziksel yönünü acelece bitirip para ald klar ndan erkekler. eklinde olmal d r. Orgazma ula amayan bir kad n n psikolojik tedavi için gitti i doktora itiraf : n en . Deni O'br en.61 296 Ne var ki baz erkekler. A k esnas nda zevk duyan kad nlar orgazm duymasalar bile az çok bir tatmine ula rlar fakat orgazm n verdi i rahatl k ve gev emeye hiçbir zaman ula amazlar. cinsel ili kiye kar tam bir isteksizlik bulundu u halde burada ele alaca m z durumda cinsel arzu tamd r. s. Burada erkeklerin e lerine rehber olmalar gerekir. E ini gerçekten seven bir erkek bu durumda çok dikkatli olmal d r. Böylece kad n doyurmazlar. bu erotizmin en yüksek düzeye ula t ana denir. C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI Kad nda Orgazm' n Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi: . Hatta baz kad nlar birle me s ras nda duyduklar zevki orgazm sanarlar ve cinsel ili kinin fazla zevkli olmad n iddia ederler. bir an önce i lerini bitirip para almak için duygusal hereket etmezler. (333) Dr.s. Unutmamal d r ki orgazmla sonuçlanmayan bir birle me kad nda üzüntü yarat r. Ka yapay m derken göz ç karmamal d r. Evlilik öncesini haram oldu u halde kiral k kad nlarla geçirmi olan erkekler. Sinir krizleri geçirirler.

Bu halde onlarda pek çok ruhsal bozukluklar a yol açabilir. Çocuklar ndan ikayetçidir. k sacas her eyden ikayetçidir. . Buna kar l k orgazm duyan kad nlar n ancak 10 da 2'sinde a r psikonevroz haller mü ahade edilmi tir. kontakt birdenbire kesiliyor. Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi. Ben tam orgazm olaca m s rada ili ki birden pat diye bitiyor." Cinsel arzular güçlü olup da orgazm tadam yan kad n. Orgazm insan fiziki yap s n n bir iste idir. o halde buna fazla önem vermek yersizdir. Orgazm n kad n n genel sinir sistemi üzerindeki etkisini bu istatistiki rakamlar çok aç k bir ekilde ortaya koymaktad rlar. . ama geçimsizli in alt nda yatan as l hastal k kad n n cinsel tatminsizli idir. Orgazm ya amam evli kad nlar n 1 % 40' nda a r psikonevrozlar tesbit edilmi tir. kocas n n kendisini tatmin etmedi ini görerek erke ine di bilemeye ba lar. Bu yolda her çareye ba vurarak klitorisi ve vajinay her türlü tahrikle. e inin her çe it davran sinirlenmeye ba lar. Hatta bu yüzden ihanete kadar gidebilir. Bu da beni çileden ç kar yor. di er bo anma nedenleri aras nda yer alan zina. Kocam s rt n dönüp yat yor. Nitekim yap lan anketler çok ilginç sonuçlar vermi tir.. Yap lan istatistiklere göre evli kad nlar n ancak üçte biri 297 evliliklerinin birinci y l nda orgazm duymaktad rlar. Üstelik.."On cinsel ili kinin ancak bir ikisinde orgazma ula abiliyorum.. Kocam orgazm olduktan sonra.. bo anmak isteyen e ler taraf ndan aç kça ortaya sürülmedi i gibi kay tlara da geçmiyor. kad n n orgazm n mutlaka s k s k sa lamal d r. Madem ki çocuk yapmak için orgazma ihtiyaç yoktur. h rç n/a yorum. kazançlar n n yetersizli inden ikayetçidir. Evlilik hayatlar n n dayan lmaz bir hal ald na n ileri sürer. Kocas da e ini yat t rmak için bo una u ra r durur. Fakat kad nlar sevi me s ras nda orgazm duymayacak olurlarsa sinirleri çok gergin hale gelir. cana kast ve fena muameleden ötürü evi terk gibi olaylar n da büyük ölçüde cinsel kaynakl oldu unda hukukçular ve bilim adamlar görü birli i içindeler. Erkeklerde oldu u gibi baz kad nlarda da yanl bir inanç vard r.. Bu durumlarda ço u kez a l yorum. Kad n n sinir sistemi bu duyguya göre kurulmu tur. klitorisi elle de uyand rarak orgazm sa lama usulüne ba vurmal d r. Kad n n ve cinsel ili kisini mutlu görmek isteyen erkek.. Cinsel Mutsuzluktur: iddetli geçimsizli in temelinde yatan önemli etkenlerden biri olan cinsel uyumsuzluk.. Geri kalan ço unluk ancak ileriki y llarda tatmine varabilmektedirler. Kavga elbette ki cinsel ili ki sorunlar ndan ç kmaz. Kad n baz hallerde gerçe i anlar.

makat ve cinsel organ aras ndaki kazalar sonucu olu an nedbe dokusu.. cinselli in keyfini iki cins bir arada ya ayam yor. Beraberlikleri uyumadan önceki cinsel birle meyi içeriyor. Genelde kad nlar ve erkekler evli olsalar dahi bo zamanlar n kendi hemcinsleri aras nda geçiriyorlar.. Eskiden bu sorunlar üzerine pek inilmiyordu. Bir çözüm yolu bulunam yor. çiftlerde. Bütün bunlar n ötesinde incir çe-j kirde ini doldurmayan ancak zaman zaman e ler aras nda sürtü meye sebep olabilecek de i ik özelliklere sahip olabilirler. Bu arada tabii cinsel uyumsuzlu a neden olabilecek organik nedenleri unutmamal y z. Cinsel Uyumdad r: E lerin cinsel ya am nda birbirlerini olumsuz yönde et -. Örne in erkekte prostat veya idrar yollar iltihab . t Cinsel bilgisizlik. eker ve kalp hastal gibi. Zira ayn zamanda e itime ve al t rmaya .. korkular n ve beklentilerini konu amamas ndan kaynaklan yor. Toplumumuzda kad nlar ve erkekler cinsel ya am konusunda birbirlerinden sürekli yak n yorlar.. unu söylemek gerekir ki cinsel uyum sa land t takdirde sorunlar ço u kolayca çözülebilir. bir zincirin halkalar n olu turuyor.. Bir çift aras nda kavgaya..Aile Geçimsizli i ve Cinsellik: Aile geçimsizli inin bir nedeni de cinsel mutsuzluktan kaynaklanmaktad r. vajinan n iltihaplar da normal 298 bir cinsel ili kiye imkan vermez. kad nlar kom u kad nlar aras nda bo vakitlerini geçiriyorlar. Dünyan n en zevkli i i bir kabusa dönü üyor.. toplumumuzda bu konulara yap c bir ekild e de inmek gerekti ini göstermektedir. Ailede Mutlulu un Yolu. anla mazl a neden olan cinsel uyumsuzlu a giden olaylar. Bu sorunlar. erkek ve kad n aras nda ileti im kopuklu u. Bugün iddetli geçimsizlik nedeniyle ayr lanlar n say s n n artm olmas ve gerçek nedenin cinsel sorunlar olmas .. Evlilikte cinsel doyum. iktidars z erkek suçlamalar her iki tarafta da ne zevk ne istek b rak yor. çiftlerin birbirlerini tan mamas ndan. kar kocan n ikisi de yapt klar ndan tam anlam yla zevk alam yor. cinsellikle ilgili sorunlar n . E ler duygusall k ba-1 k n mdan ayn yap ya sahip olmayabilirler. cinsel duyumsuzluklara ve sorunlara neden olmaktad r. Hele k rsal kesimde erkekler kahvede. yaln z ilahi kudretin bize lütfetti i tabii ' bir olgudan ibaret de ildir. kileyebilecek bir çok faktörler vard r. Erkekte ve kad nda orgazma i (cinsel doyuma) ula ma süresi farkl olabilir. Bunun alt nda toplumsal nedenler ve baz gelenekler yatmaktad r. Kad nlarda zar n yap s . omurilik zedelenmeleri. Erkek ve kad n aras nda { büyük ya fark bulunabilir. iltihaplar. so uk kad n.

reklerini yerine getirmezse. Me ru cinsel ili kinin ay p say lmas gibi. Evlenecek veya evli çiftler. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir. Evlilikte mutlulu u olu turan ö eler bellidir. iki vücudun. Cinsel Uyumsuzluk ve Aile Kavgalar : Kar koca. 299 Aileler ve bireyler yönünden bu konularda bilinmesi gereken asgari bilgileri bu kitab m zda derlemeye çal t k.. âdî. Biz de bu çal mam zda.. kad n dedi in öyle olur veya koca dedi in böyle olur gibi dü ünceler."l ba l olan. Öyle ise cinsel ya am hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. ay p duygusuyla kar layabilir. Onlara göre. iki kalbin.'.'. aile mutlulu unu engelleyen sebeplerden birisidir. fetmelidir. Birbirini çok seven kar koca. e er aile mutlulu unu olu turan 'ö eleri ve kendilerine dü en görevleri bilmez. a a bir i olarak yer etmesi. '.) Aile mutlulu u ve cinsel e itim alan nda bireyler üzerlerine dü en gö-* revleri ö renmeli ve yerine getirmelidir. . Çocuklu undan beri (özellikle kad nlarda) haf zalarda cinsel ili kinin kötü. Böylelikle hem kad n cinsel ili kiden Evlilikle . Çocuklukta al nan yanl e itim veya gerekli do ru e itimin al namamas . bu sevgileri mutlu olmalar na kafi gelmez. birbirlerini olduklar gibi kabul edeceklerine. Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler. mutlu bir yuva kurabilmek için bireylere dü en görevleri göstermeye çal t k. Me ru. Ailede mutluluk ve cinsel e itim. kad n cinsel ili kiden so utur. j* cinsel bilgilerini artt rarak birbirlerini bilimsel yönden tan malar ve ona göre davranmalar bir çok aile geçimsizliklerini önler. Di er sanatlar gibi sonradan kazan lan bir sanat. Yani evlilik. Bu kitab yazarken okuyucular bo hayal ve duygulara sü -rüklemeksizin onlara ihtiyaç duyduklar cinsel bilgilerle beraber daha mutlu bir cinsel hayat sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar belirtmeye özen gösterdik. di i ve erkek te bu nedenle e ler zaman içerisinde daha uyumlu bir cinsel hayat için çaba sar- . yani yasal normal ve de görev olan cinsel ili kiyi e . kendi hayallerinde canland rd klar kal ba uydurmaya çal maktad rlar. tamamlan r. iyi anla lmas ve uygulanmas gereken bir sanatt r bu. Belki de ço u zaman bu konuda mutlu olabilmek için gerekli olan rahatl kendisinde bulamaz. bu görevlerin ge-.

a k ile cin sellik ba da mayan iki z t duygudur gibi cinsellik s ras nda kendini a a lanm hissetmesi kad n kendi iç dünyas nda daha da üzmektedir. Ancak evliliklerinin 25'inci y l nda erkek ve kad n 45 ya lar nda (ayn ya talar) kocada birikmi . en iyisi böyle bir olaya girmemeyi tercih etmektedir. Türlü zorluklar ç karmakta ve kocas n adeta sevgi dilencisi durumuna sokmaktad r. Oysa koca. Aralar nda derin a k oldu u için erkek bunun üzerinde . cinsel . tatminsizli in sonunda görülen sinir gerginli i. Oysa koca normal olarak e iyle c cinsel ya ant s n sa l kl bir ekilde sürdürmek istemektedir. 300 kad n n adeta beynine nak etmi tir. Cinsellik kad n için bir zevk de ildir. E inin en fazla ayda bir kez cinsel ili ki müsaadesi zaman içerisinde sorun olmaya ba lar. Örnek bir olay: 1 Koca yüksek ihtisas sahibi. Üstelik han m n ayda bir cinsel ili kiye kocas yla beraber olmaya raz olmas da olay yeterince daha da ç kmaza sokmaktad r. Kocas n n hat r için ayda bir . Ancak kad nda hiçbir de i iklik yoktur. . tembellik gibi durumlarla kar la r. türlü proplemlerin oda ndaki rolünü ça lar boyu . i rençtir. Dünya tarihi incelenirse görülür ki cinsel tatminsizlik. Görüldü ü gibi bu vak'ada han m çocukluktan alm oldu u veya hiç almad cinsel e itim nedeniyle Allah' n emri ve de kanunlar n müsaadesiyle örf ve adetlere göre tamamen normal bir ihtiyaç ve hak olan kocas yla cinsel ili kiyi kabul edememekte. Cinsellik ay pt r. Koca yukar da da belirtildi i gibi bir a k izdivac sonunda evlendiklerinden ve de e ine a k oldu undan uzun y llar buna katlanm sorun ç karmam t r. Ama koca sa l kl d r ve e iyle Allah' n emrini helallisiyle yerine getirmek istemektedir. Uzun y llar da e ine olan sayg s ndan bunu mesele etmemi tir. hakl olarak kar s na kar cinsel istek duymaktad r. sürdürmü tür. ^. han m lise mezunu. Alm oldu u yanl e itimler. mutsuzdur. kendini s kmakta.cinsel ili kiye zorla katlanmaktad r. Hem de e ini tatmin edemez. üphesiz kad n n ba ka bir sevdi i veya bir ba kas yla cinsel ili kisi gibi bir olay da sözkonusu de ildir. Cin-l sel tatminsizlik.durmaz ve y llar ak p gider. Bu nedenlerle ayda bir kocas na müsaade etti i cinsel ili kide de kocas na rahat vermemektedir. kavgac l k. Gerek kendisi ve gerekse e i.so uktur. Ancak kad n cinselli e kar fevkalade so uk ve ilgisizdir. pekçok psiko -sosyal proplemlerin temelinde genellikle bulunagelmi tir. Birbirlerine ' a k olur ve evlenirler.

yi bir psiko-sosyal analiz yap ld nda bir ya am boyu kad n n cinselli e kar a r so uklu u ve isteksizli inin bunda birinci faktör oldu u tesbit edilir ve buna e ler de aynen kat l rlar. insan n ya am n n bir parças oldu u unutulmamal d r ve buna göre tabii kar lanabilmelidir. Prof. cinsel ili ki. varl klar ndan gurur ve zevk duyulan ve yar n n büyükleri olacak çocuklar do mazd . E inin isteklerini özenle izleyen erkekler. e ler aras ndaki uyumun düzenlenmesinde yararl d r. Ne gözde fazla bü yütülmeli ve ne de küçültülmeli. Cinsel arzu.. anne. regl (âdet)'in belirli günlerinde kendili inden yükselir ve d bir uyar m olmaks z n a k iste i do ar. Ay p olan cinselli in ya am n bir parças oldu unun bilinmemesi. Burada regl'in u veya bu gününde arzunun artt kesinlikle söylenemez. bundan kad n da son derece mutlu olmu tur. e lerindeki de i ikli i sezebilirler.145 301 O. Kad n n ho nutlukla yapmad duygular nda derin çözüntüler de ya ayabilir. S. Erkekler. (334) Aile Mutlulu u ve Cinsel E ilim. SehaY. Yaln z birle me s ras nda ilgisiz olmakla kalmaz. cinsel e itim verilmesi olmu tur ve han m bu derslerden çok yararlanm t r. Bu ya ta kad na cinsel e itim dersleri verilmeye ba lan r ve olay giderek normale girmeye ba lar. st. e lerin cinsel ili kilerindeki tutumlar ndan do ar. Tedavide yap lan birinci i . Durum her kad na göre de i mektedir. Dr. e itimin bir parças olarak usulüne uygun olarak verilmelidir. bu te his ve tedavi kar s nda normal cinsel hayata kavu mu ve çevresinde hiç gülmez olarak bilinen kad n. regl günlerinde olabilece i gibi kanamadan evvel ve sonra da art gösterebilir. e inden gördü ü yakla mlara kar çok dikkatli davranmas gerekir. Âdî. Cinsellik olmasayd nesiller devam etmez. Kar koca aras nda bu durumun konu ulmas . hayat n ta kendisidir. kabul edilmemesidir.. Her ne ekilde olursa olsun cinsellik gözde oldu undan fazla büyütülmemelidir. 1997. Baz kad nlar en yüksek arzu derecesinin regl'in hangi gününe rastlad n bilirken bir çoklar isteklerindeki art n periyodik oldu unu farketmezler bile.. (334) Cinselli in. baba kavram olmaz. Aralar nda normal cinsel ya am ba lam . Bu yüzden cinsel e itim. A k iste inin dü ük oldu u devrede kad n. Kocan n 25 y ld r çekti i dertleri sona erdirilmi tir.arzular patlak verir ve aile huzursuzluklar ba lar. Sorunlar n n cinsel tatminsizlikten gelebilece ini asla hat r na getirmiyen han m. Kemal Çakmakl . E ler aras nda en önemli anla mazl k. ne eli ve hayat dolu olmaya ba lam t r. Kad nlar n pek ço unda cinsel arzu.. i renç bulunmamal d r. . ço unlukla e lerinin do al ve ritmik isteklerinde uyum sa lay p kendiler ini buna göre düzenleyemezler. onda derin tepkiler olu turabilir.

Gezmeler. Bir süre sonra tembel uyu uk bir kad n olurlar. Cinsel arzunun iddetlendi i günlerde de art k bu i i kocas ile yapmak istemez. e inin arzulu günlerini bilip ona uymaya çal rsa. Oysa kilo ald klar n da gizleyemezler. sürekli uyarmalar n sonunda arzulu bir e olur. Özellikle tatil günlerinde e lerinden uzak kalmak için ev i lerinin en a r k sm n o güne ay r rlar. Gömle ini kasten ütülemez. Hatta vücut geli imi tamamen bitmi ve her bak mdan olgun bir görünü kazanm genç k zlar bile cinsel ya ama haz rl kl de illerdir.. Ortada görünür bir neden yokken kocas na kar surat asmaya. Bir k z n regl olmas onun art k tam bir kad nl a aday oldu unu kan tlamaz. 302 ahbap toplant lar düzenlerler. ya am biçiminden ikayete ba lar. na yöneltmek için her yola ba vururlar. Erkek genç ya larda cinsel olgunlu a eri ti i halde. Bunun tersi bir davran içinde olan kad nlarda olur. Kendini kad n n r uhsal yap s na göre ayarlar. Kendi kendinden. Burada tablosunu çizdi imiz durumu dikkate alan erkek. Ya da kocalar na evde yap lacak i ler gösterirler.. Ziyaretler. Yava yava da kendilerini olu turduklar hastal a al t rarak gerçekten hasta olurlar. Bu ekilde yap lan cinsel ili kide kad n mutluluk buldu u için. Amaçlar kocalar ile mümkün oldu u kadar yaln z kalmamakt r. Bu gibi kad nlar i tahs zl ktan s k s k ikayet ederler. kocalar n yoracak i ler ç kar rlar. e ler aras nda çok s k bir duygusal uyum bulunsa bile kad n karamsarl a sürükleyebilir. sevdi i bir yeme i kasten yapmaz. Kad n ancak uzun deneyimlerin. Cinsel ili kiden kaç nmak için s k s k kavga ve darg nl k ç kar rlar. bellerinin tutuldu unu iddia ederler. görece i yak nl k çok içten olacakt r. Kad n. Kocas na kar pasif bir dirence geçmektense aktif bir mücadeleye ba lar.Baz kad nlar n arzusunun d nda yap lan cinsel birle me.. kad n tam bir cinsel kapasiteye sahip olmak için çok beklemektedir. Bir çok kad nlar y llarca evli . Çocuklar na kar da ilgisiz davran rlar. onun cinsel aç dan arzulu oldu u devreye de etki yapmaya ba lar. E ler aras ndaki cinsel ya amda tam bir ayr l k olu ur. Di er bir özellik de erkekle kad n n do al yap s ndaki fiziksel farkl l kt r. Ba lar n n a r d Kocalar n n ilgisini cinsel yak nla man n d n . Yani koca. arzusunun az oldu u devrelerde de ayn mutlulu a eri mek için kendili inden a k isteyecektir.. S ks k hasta oldu unu söylerler. Kad n n uzakla ma arzusu. evlilik ya am nda çok Önemli bir ba ar ans na sahip olur. e inin kucaklamalar na fiziksel kar l k göstermedi i için aralar ndaki duygusal yak nl k da yava yava kaybolmaya ba lar. isteklerini yerine getirmemeye ba lar.

Kad n isteksiz oldu u günlerinde kocas na cins el yönden tahrik etmemek art ile ona daha yak n olmal d r. a k yapmay anormal bir hareketmi gibi görerek erke ine ancak belirli günlerde teslim olur ve cinselli e tamamen kay ts zd r. Ona cinsel arzunun d sevgiye davet eder.kald klar halde. e ine kar besledi i cinsel arzunun yan nda ki ili ine kar bir sayg uyanacakt r. Bu hal erke in gururunu ok ayacak. Zorunluluklarla sürdürülen evliliklerinde kar s n kendi cinsel keyfi için kucaklayarak i ini görür. a k ortak bir arzu ile yapan ve birlikte orgazma ula an çiftler aras nda a k kaynakl k r c kavgalar ya anmaz. Hatta bir ço u a k yapmay devaml olarak reddeder. isteksizli ini onu k racak ekilde de il de gerçek nedeni ile ifade etmeli. kar s n n duygusuz oldu unu san r. do al olarak cinsel iste i. hatta içlerinde isteklerini gizlemeyenler görülür. yuvan n mutlulu u için erkek buna katlanmas n bilmelidir. Kad nlar n bu duruma sürüklenmeleri ço unlukla e lerinin bilgisizlikleri yüzündendir. Kendi bünyesini tan mayan kad n da çok defa kocas n dü üncesizlik ve azg nl kla itham eder. 303 Evli e ler aras ndaki huzursuzluk ve kavgalar n sebeplerinden önemli biri de a ktaki uyumsuzluk ise de. So uk zannedilen bir çok kad n otuz ya na d o ru arzulan r. onun so uk bir tip oldu unda karar k lar. yata n ay r r. e ini bazan a ka istekli bazan da isteksiz görünce bunun nedenini bilmedi inden e inin sinirli oldu unu kab ul eder. E iyle her eyi rahatça konu mal d r. Koca. kad nlara oranla çok daha s k duyar. Kad n n iste ine kocan n sayg göstermesi gerekir. Baz zamanlarda a k yapmamak zorunlulu u varsa. Her koca bu bak mdan kar s n anlamal d r. kad n n ne zamanda canlanaca n bilmelidir. Ancak bu evlilik ne kadar yürütülürse yürütülsün iki taraf için de bir eziyetten farks zd r. Arzular tatmin olmad zamanlarda sa l kl dü ünmedi i gibi i ini de iyi bir ekilde yürütemez. evlili i çok mutlu bir yola sevkedebilir. böyle günlerde kocas na ba ka yönlerden yak nl k göstererek sevgisini ifade etmelidir. Davran lar ile kendisini sevdi ini ifade etmelidir. yi bir uyu ma için her eyden önce anlay l olmak gerekir. Zira so uk hava yava yava ba ka sahalara da kayar. ancak rica ve yalvarmalarla kocas n n arzular na boyun e er. Kad n isterse nda yak nl k göstererek e ini kocas n n bu durumunu de i tirebilir. Bu yüzden hafif hafif kavgalar ba lar. Deneyimsiz koca. Yeni evli genç bir koca. Erkek. . yüksek bir arzuya. kar s n n geli imini dikkatle takip ederek. orgazma ula amazlar. Erkek. Ancak burada kad n n da erke inin iste ine kar anlay l davranmas gerekir.

e ine aman yine mi ayn ey diyerek tepki göstermek. O da kocas n n ki ilik yap s n tan mal d r. ster kendi acemilili i. onun bu arzusunun kaybolmas n 304 de il devam n istemelidir. renklerinin canland A kta ba ar ya ula an kad n. giyinip soyunmas .lamal d r. doyumlu a k hayat ya ayan kad nlar.Kad na da önemli bir görev daha dü mektedir. endamlar na bir k vrakl k geldi ini âdet düzensizliklerinin ortadan kalkt . Ama genç kad n. gerekirse bu konuda kocas ile konu mal d r. K r lan gururu ile kar s na yakla maz. E inin kendisini arzu etmesinden gurur duymal . Ayn eyler a k isteyen kad n n istemlerini erke in kar l ks z b rakmas na kar da dü ünülmelidir. Art k evini bir hapishane gibi görür. ciltlerinin düzgünle ti ini. bu heyecan sonucunda e ine yakla m t r. Sevdi i be endi i bir kad nda gördü ü güzellikleri ile tahrik olmas erkekler için hiçbir zaman tam aksi bir tav rla kar l k vermelidir. Düzenli. çekicili in s rr na da ermi olacakt r. Durumunu. Zira kad n bakt Ama erkek için durum farkl d r. e itici kitaplar okumal . E inin kendisinden ayr özellikte oldu unu dü ünerek onun arzular n barbarca bulmamal do al kar. ister kocas n n beceriksizli i yüzünden cinsel birle ime kar olumsuz tutum tak nan kad n n bu tavr n de i tirmesi kendi yarar nad r. E ine yakla t suç de ildir. uras n hiçbir kad n göz önünden uzak tutmamal d r: Evde erke in oturmas kalkmas . Kad n böylesi anlarda çok nazik ve anlay l olmal d r. o anda a ka kar isteksizdir. 305 ERKEN BO ALMA n . böyle bir arzunun zamans z olup olmad n dü ünecek halde de ildir. Kar s ndaki erkek en do al bir istemle heyecanlanm t r. Kad n böyle bir anda kocas na yukar daki örne in zaman. Böyle bir geli meye yol açacak davran tan rahats zl k duyacakt r. onu öpüp ok ayarak di isel uyarmaktan kaç narak ilgisini ba ka yönlere çekmelidir. erke e kar yap lacak en büyük sayg s zl k olur. doktoruna ba vurmal . ama içinde de bir eylerin k r ld n hisseder. zaman de il bak ld zaman tahrik o lur. Bu ve benzeri bir cümle erke i e ini dü man etmekle kalmaz. sinirlerinin rahatlamas ile birlikte güzelle tiklerini. Sevilmedi i kan s içinde bir karamsarl a sevdeder. gözlerinin parlay p n göreceklerdir. E inin arzu gösteri ini sevgi ile kar lamal . dinlenmek için divana yüzü koyun uzanmas kad nda hiçbir arzu uyand rmaz. Kad n cinsel yönden olgunla mak için elinden geleni yapmal .

S: 137 v. Erken bo alman n süre olarak tan m 30 saniye ile bir buçuk dakika aras ndad r. zaman içerisinde cinsel beraberlikleri normal bir düzeyde olu ur. Ank. Fakat böyle durumlar hiçbir zaman sorun yaratmaz. 1-5 dakika: %25-35'i . Tabii erke in ne zaman nas l bo ald na en etkili olan e idir. E inin çok erotik olu u baz erkeklerde erken bo almaya neden olabilir. Bo alma.Cinsel birle me s ras nda erke in kontrolü d nda henüz doyuma ula mad halde meni gelmesine erken bo alma diyebiliriz. Pek çok çiftte bo alma çok çabuk oldu u için kad n orgazma ula amaz. Görüldü ü gibi erken bo alman n çe itli tan mlar n yapmak mümkündür. insan cinselli ini hiçbir zaman belli kal plar ve istatistikler içine sokmamak gerekir. Erken bo alma. Fakat erken bo almada erkek. genelde evlilik öncesi cinsel deneyimlerini hep aceleyle genel evlerde duygusall ktan uzak ortamlarda ya am erkeklerde görülmektedir. Erken bo alma erkeklerde görülen cinsel bozukluklardan en önemlisidir. Cinsel birle me s ras nda bo alma refleksini erke in kontrol edememesine de erken bo alma diyebiliriz. Margaret Turner. Bu sorun erke in kendi refleksleri üzerinde denetim uygulayamamas ndan. bir rahatlama getirir. 306 Bir erke in sevi me esnas nda bo almay denetleyebilmesi. cinsel uyar m sonucu h zla orgazm olmas ndan kaynaklan r. uzun süreli bir sevi menin ard ndan gelen bo alman n verece i duygusal ve fiziksel doyumu ya ayamaz. 5-10dakika:%20-35'i (335) Bo almadan önce 20 dakikadan fazla sevi ebilenlerin say s % 10 civar ndad r. 1990. e iyle uyum sa layabilmesi aç s ndan son derece önemlidir. Ara t rmac lar erkeklerden en az % 50' sinin zaman zaman erken bo alma sorunuyla kar kar ya oldu unu aç klam t r. Elimizdeki verilere göre cinsel birle me an nda erkeklerin bo alma oranlar öyle: lk dakika için erkeklerin % 5-10'u. ilgisi veya ilgisizli i ya da cinsel yönden çok çekici olu u önemlidir.d. Nil Y. erke e hangi a amada olursa olsun bir zevk verir. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. E inin davran . . Veya birkaç sürtünme sonras hemen bo almaya erken bo alma diyebiliriz. Erkek en yo un heyecan a amas ndayken kendisini 10-20 dakika: % 10-20'si bo al yor. (335) Dr.

ya lanma ve bunal m içinde olma. 9. her ya ta kar -koca aras nda gizli geçimsizli e neden olur. Zira kad n uyar lm iken daha bir ey anlamadan erke in bo almas sonucu sinirleri gerilir. baz lar daha fazla 307 zaman isterler: Özellikle yeni evlilerde kad n n orgazma ne zaman ula aca belirtilerinin e i taraf ndan anla lmas ba lang çta bir sorun olabilir. erkeklerde erken bo alma nedenleri aras nda yer al r. 2. Erken Bo alman n Nedenleri: 1. Tüm bunlar n sonucu her iki taraf da biribirlerine aç lamayacak kadar sinirli olurl ar. 5. 7. Hem erke in bo almay geciktirmesi hem kad n n orgazma ula mas ö renilebilen bir reflekstir.Testis torbas n n çok dolu olu u. çok sars l r.A r mastürbasyon sonucu penisin çok hassasla m olmas ve edinilen kolay bo alma al kanl . 8. orgazm kontrol eden sinir yollar rahats zl klar bunlardan bir kaç d r. 3. bu da evlenince geçer. 4. Baz erkek ve kad nlar çabuk doyuma ula rken.Kad ndan hastal k kapma ve onu hamile b rakma korkusu. Bo alman n geciktirilmesini ayarlamak zor de ildir.beklemeye alabilmeli ve kendisinden daha geç orgazm olan kad nla a k oyunlar n sürdürebilmelidir.A r heyecan ve utangaçl k. acemilik korkusu.Kimi zaman erken bo alma sorununun kökeninde bedensel rahats zl klar yatabilir. Ancak normal bir cinsel ya am olmam .S cak iklimde ve ac l baharat çok yiyenlerde. 6. sadece genelevde k sa sürede bo almaya artlanm erkekler için bo alman n denetim alt na veya bunun .Erke in kendine hakim olamamas . Sevi menin en yo un a amas nda ans z n bo alaca korkusunu duyan erke in e ine kar na duyarl ve anlay l davranmas da beklenemez. üphesiz e ler ayn anda orgazma ula rsa her ikisinin de doyumu daha fazla olacakt r. Cinsel organlar nda bir hastal n olmas . Bo alman n Geciktirilmesi: Erken bo alma. Böylece k s r bir döngü içinde giderek birbirlerinden uzakla rlar ve cinsel ya amlar tamamen bozulur.A r yorgunluk (bedenî ve ruhî). Öte yandan kad n da onun bu davran kar anlay gösteremez ve erke ini bencillikle. uzun süreden beri cinsel ili kide bulunmay .Cinsel ili kiden önce uzun sevi mede bulunma. beceriksizlikle ve anlay s zl kla suçlar. Bilindi i gibi insanlar cinsellik aç s ndan ve cinsel uyar lma aç s ndan farkl l klar gösterir.Prostat iltihab .

Çünkü ara fazla uzarsa kad n n heyecan geçer ve tekrar uyar lmas zor olabilir. karn ndan ba layarak derin nefes almal ve karn ndaki adaleleri kasmal d r. onlar n ehvet duygular n alevlendirebilir. Erkek uyar mlar sonucu art k gelece ini hissederse. Yani erken bo almay . bu k sa süren dinlenme veya ara. Örne in kad nda belki bir orgazm olamama durumu vard r. Fakat dinlenme zaman n çok uzatmamal d r. kad nda uyar lma duygular n etkileyecek. cinsel birle me ba lad ktan sonra fazla uyar ld vermeli. e ine bildirmeden uygulanabilmesi ve kam n dölyolundan çekmesine gerek olmay d r. Di er basit bir yöntemi de öyle özetleyebiliriz. Di er fonksiyonel cinsel bozukluklarda oldu u gibi bu sorunda da her iki e i ele almak gerekir. De erlendirme çok zordur. hareketsiz kalmal .al nmas biraz daha fazla zaman alacak ve sab r gerektirecektir. hemen kam birkaç santim d ar çekmeli. Ayr ca baz kad nlarda. Sakinle ti ini fark edince tekrar gel-git hareketlerine geçmelidir. günümüzde pek çok çift bi rlikte doyuma ula mak için adeta bir zamanlama çabas içindedirler. Erken Bo alman n Tedavisi: Erke in en s k görülen fonksiyonel cinsel bozukluklar n n ba nda erken bo alma gelir. Yüzy llardan beri uygulanan di er bir yöntem is e öyledir: Erkek bo alaca n hissedince i aret ve orta parma n yanyana tutarak makat ile yumurtal klar aras ndaki bölgeye üç dört saniye bast r r ve bir yandan da derin derin nefes al r. Bu gibi durumlarda erkekte erken bo alma var gibi de erlendirme yapmak yanl olur. hatta h zla geri çekilmesi. Erkek. Ancak göbekli erkekler kar n adaleleri zay f oldu u için bu yöntemi pek uygulayamazlar. Çift bo alma . dinlenir gibi hareketsiz durmal veya kam n hissedince gel-git hareketlerine ara n ba n vajinan n tam d ar veya kam giri k sm na kadar d ar çekmeli. Böyle bir kad n n e i bir cinsel birle mede belli bir a amada orgazm olacakt r. erke e ise gelgit safhas n istedi i kadar uzatma imkan verecektir. Bu yöntemin bu nedenle üstün yönü. Erken bo almada zaman sorunu çok önemlidir. Önce çifte bu konuda anatomi ve fizyoloji bilgisi verilmelidir. kad n orgazma ula madan erke in gelmesi olarak görmemek gerekir. Yani erkek kaç dakikadan önce veya sonra bo al rsa bu 308 erken bo alma olur veya olmaz. Gel git hareketlerinde kam n yava ça ve kuvvetli bir ekilde yerle tirilmesi ve oldukça çabuk. Ülkemizde pek çok erkek sorunlar n e leriyle konu amamaktad r. Çiftler ayn anda orgazma ula t klar nda cinsel hazz n doruk noktas na vard klar ndan. Bo almay denetimi alt na almaya çal an erkek aceleci olmamay ö renmelidir.

mekanizmas n n çal mas hakk nda bilgi sahibi olmal d r. Genelde bu yöntem sab rla. Çift kendi ba na bir sürede ba ar sa layamazsa cinsel tedavi yapan bir hekime ba vurmal d r. Erken bo almalar n ço unun sebebi ruhidir. Erkek. Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: Dur-Ba la yöntemi. Her ne kadar bu yöntemler tecrübeli cinsel tedavi uygulayan hekimler taraf ndan yap lmal ysa da. Erkek bo alma noktas na yakla t hissedince tekrar uyarma kesilir. "Dur-ba la" ismi verilen yöntem. zira bu durum bilhassa gençlerde psikolojiktir. en yayg n erken bo alma tedavisi yöntemi olarak kullan lmaktad r. Erken bo alma -çok çabuk ya da kontrolsüz bo alma. Erkek bo alma nokt as na n hissedince tekrar e ini uyarmaya ba lar. Bo alma noktas n dikli i bu n bulunur.erkeklerin 309 yakla k % 50' sinin sorunudur. Erken bo alma rahats zl olan erke in en olumlu tedavisi. Ayr ca Uzak Do u cinsel tedavi yöntemleri içinde erken bo alma tedavi yöntemleri vard r. Bir süre beklerler. Erkek. Kam arada kaybolduktan sonra kad n tekrar e ini uyarmaya ba lar. Ço u. Erkek gözlerini kapar ve uyar mlar alg lamaya çal yakla t yakla t n hissedince e ine uyarmay kesmesini söyler. Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r. Birle me s ras nda da ayn yöntem uygulan r. e i. erke in orgazm n n da kad n n orgazm gibi ö renilebilen bir refleks oldu unu bilmeli dir. Uygulan : Erken bo alma ikayeti olan hasta pasif rolde kal r. Birkaç defal k yukar daki uygulamadan sonra s rtüstü yatan erke in üstüne kad n oturarak kam dölyoluna yerle tirir. Fakat önce böyle bir tedaviye ba lamadan önce gerçekten sorunu olan erkek tedaviye gerek duymal d r. sorunun sadece kendisinde oldu unu dü ünür ve sorununu ba kalar n n ö renmesinden korktu u için sessiz kalmay tercih eder. Bu uyar m ve uyar m n kesilmesi en az dört defa arka arkaya uygulanmal d r. e i uyar mda r. kar kocan n elele vererek sorunun üstesinden gelmek üzere yola birlikte ç kmalar olacakt r. Bir süre erke in erken bo almas na kad n tepki göstermemeli. . Bu durumdaki erkek çekinmeden ilgili doktora gidip aç kça durumunu anlatmal d r. Bu nedenle psikolojik tedavi ile pek çok erkek erken bo almadan kurtulur. Dördüncü seferde kad n n kaygan bir madde kullanm as vajina ortam n n nemlili ini taklit etmek için uygun olur. çift taraf ndan kolayca anla lan bir yöntemdir. Erkek s rt üstü yatar. ereksiyon (sertle me) olduktan sonra mastürbasyonla erke i uyar r. Çift aras ndaki cinsel sorunlar sadece bir e in gayreti ile hiçbir zaman halledilemez. do ru bir ekilde yap labilirse 2 ile 10 hafta içinde ba ar sa lan r.

Derek C. Erken bo alman n tedavisinde en önemli nokta. Bu çal man n haftada en az üç kez yap lmas gerekir. son seferinde art k kendinizi tutmay n ve bo al n. Hyb Y. pek çok erkekte n ba k sm na sürerek. Bundan sonra yap lacak i lem. Kad n. Ne kadar s k yap l rsa. * Durun ve 60 saniye bekleyin * * Tekrar ba lay n ve gelece inizi hissedece iniz ana kadar ne kadar süre geçti ini anlamak için saat tutun. Kad n her eyden önce kocaya kar son derece sevecen davranarak onun üzerinde bir güven duygusu uyand rmay ba armal d r. Ank. * Kayg ve utanç duygular n n strese yol açt sorunun nedeni stres d n n bilinmesine kar n. Tedavi Plan : (336) Nol: Bu tür tedavi planlar n uygulamadan önce uzm an doktorla irtibatl olmak çok faydal d r. erken bo almay ndaki psikolojik etkenlerdir. bu i için haz rlanm hassasiyeti azalt c kremler vard r. Uygulanacak olan plan sayesinde erkeklerin ço unun sorunu 4 ile 6 hafta içinde ortadan kalkabilir. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. erke in kendine güven duygusu kazanmas n sa lamakt r. * Erken bo alman n nedeni fiziksel bir anormallik de ildir. t pk bir psikolog gibi dikkatli davranarak e ine. * Bu i lemi 4-5 kez tekrarlay n. * Gelece inizi hissedene kadar cinsel organ n z elle uyar n z. . S:2 8 310 lk a ama: Uygulaman n s k yap lmas çok önemlidir. Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: * Orgazm bir reflekstir. Ki inin özel artlar tedavi eklini de i tirebilir. Polonsky. Cinsel ili kiden önce bunu kam önliyebilirler. sorun o ölçüde artar. erkeklerin genel kan s n n (Gerekti inden çabuk tahrik oluyorum) tersine sorunu çözmek için kullan lmaktad r. her seferinde bir öncekinden daha iyi oldu u izlenimini uyand racak davran lar içinde bulunmal d r. ba ar o kadar çabuk sa lan r. bo almay kontrol etmek (ayn idrar kesesi ya da ba rsaklarda oldu u gibi) ö renilebilir. * Erkek erken bo alma konusunu ne kadar kafas na takarsa. Penisi çok hassas olupta erken bo almas olanlar.Zamanla e ler birbirine al nca kendili inden iyile ir. (336) Dr. * Yine durun ve 60 saniye bekleyin. Bu prensip. say s giderek artt r lan uyarmalar b kmadan sürdürmektir.1997.

Bu nevi ar zalar doktorlarca tesbit olunur ve gerekli tedavisi yap l r. iste inizi o yüksek noktada azalmadan tutabilmektir. Bir ba ka grup ise PC kas n hafifçe ve sürekli olarak kasman n yarar n görmü lerdir. Bu geç gelme veya hiç akmama. hatta durma noktas na getirmeniz gerekebilir. . çokça egzersiz. tedavisi kolayd r. Önemli olan tedaviden y lmamakt r. lk n z ba aramayacak ve kontrolü kaybedecekmi siniz gibi bir duyguya kap labilirsiniz.Bütün dikkatinizi penisinizden ald yakla t kinci a ama: Art k daha geç bo ald n z zevke verin ve vücudunuzun bo almaya n z fark etmi sinizdir. Bu kas idrar n z yaparken i lemi yar da kesebilmek için kulland n z kast r. Egzersizler s ras nda ö rendi iniz gibi. Uyarmalar çok azaltman z. sonunda ba aracaks n z. fakat önemli olan. meni yolundaki ar zalardan veya ruhi nedenlerden olabilir. Ba lang çta penisinizi e inizin vajinas nda fazla hareket ettirmeyin (elinizle uygulad denemelerde daha önce ba ard n z tekni e benzer ekilde). sadece i i sürdürmeye konsantre olun. Bazende zamanla meni kesecikleri fazla geni ler ve iç k sm ndan fazla salg verilir. * Art k kendinizi kontrol edebilece inize karar verdi inizde. bu süreyi 20 dakikaya ç karabilmektir. erkekten erke e farkl l k gösterebilir. 311 Erken bo alma çok yayg n bir sorundur ve egzersizler düzenli bir ekilde yap l rsa. Bu tedaviden sonuç alamayan doktora gitmelidir. Bu da art k bir eylerin nda verdi i sinyalleri gözlemleyin. Bir süre sonra bo alma e i inizin yükseldi ini fark edeceksiniz. Egzersizlerinizi yaparken izledi iniz yolu izleyin. Kimileriyse bu kas bir kas p bir b rakman n daha yararl oldu unu savunmaktad r. bunlar meniyi koyu hale getirerek akmas na mani olabilir. Art k tahrik oldu unuzda. Bu kas nas l kontrol edebilece inizi ö rendikten sonra egzersiz yap n. * PC (pubokoksigeal) kas n z tan y n. Burada amaç kendinizi en yüksek tahrik noktas nda bekletebilmektir. Bu uygulamaya 2-3 hafta devam edin. e inizle cinsel ili kiye girebilirsiniz. de i mekte oldu unun göstergesidir. Bu egzersize tepki. b rakmay deneyin. Fakat unutmay n. Geç Bo alma: Baz erkeklerde cinsel bo alma geç olur. bu kas kas p. Hatta baz lar nda bel gelmesi olmaz bile. * "Gelmek üzereyim" noktas na kadar cinsel organ n z elle uyar n ve o noktada kalabilmek için uyarman n h z n dü ürün. bu kasmalar n bo almay kontrol etmede yararl oldu unu söylemektedir. Amaçlanan. Kimi erkekler.

o zaman birle meye geçmeden önce ön sevi me yap lmas önerilir.a. Cinsel beraberli in daha uzun sürmesi isteniyorsa.cinsî münâsebette bulunmas n. Baz uyu turucu ilaçlarda bel gelmesini geciktirir veya tamamen kesebilir. Bu aradan sonra yine ön sevi me art. 5 ile 10 dakika bo almayanlar olur. Çünkü kad nlar n pek ço u erkeklerden çok daha uzun zaman sonra yükselebilirler. tedavi için doktara gitmelidir. e i bo almadan bo al p i ini bi-tirmesidir. A r alkol de ayn etkiyi yapar. Kad n orgazma ula ncaya kadar kendilerini tutmay ba aranlar da vard r. O nedenle mutsuzluk duyulmas na hiç gerek yok." Kocam. iki y ldan beri evliyiz. Üç dakikal k bir ili ki sonunda bo al mada baz lar n n dü ündü ün gibi k sa zamanda bo almak anlam na gelmez. Cinsel birle mede erke in normal bo alma süresi ne kadard r? Bu durum her erkekte de i ir. Bu erkek kadar hatta erkekten daha çok kad n n yükselebilmesi için artt r. Daha ili kiye ba lamadan bile bo alanlar oldu u gibi.v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: .eker hastalar nda da sorunfar olabilir. Arada bir elçi bulunsun. Peygamber (s. Kad nlar n dü ünmeyip s rf kendi bo almalar na bakan erkekler ise egoistçe davranm olurlar ve e lerini mutsuzlu a mahkum ederler. Aslolan hemen cinsel ili kiye girip bo almak de ildir. Hz. Bu durumdaki kimseler.Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas .a. 312 Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir. Yeniden ili kiye girmek arzulan yorsa bir süre dinlenmekte yarar vard r. li kiden önce saatlerce ön sevi me yap larak güzel beraberli inizin süresini uzatabilirsiniz. Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? " ft . Kendimiz kadar e lerimizi de dü ünmek zorunda oldu umuzu akl m zdan ç kartmayal m. SORULAR-CEVAPLAR Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? Sen 26 ya nda evli bir erke im.. (337) Yine Efendimiz (s.v) bir hadislerinde öyle buyurdu: Hiçbiriniz e iyle hayvanlar gibi -sevi meksizin.

3. Cinsel ili ki s ras nda "git gel" leri denetim alt na al n. Yapaca n z ilk ey.Bizim sorunumuz kocam n erken bo almas . Bir çocuk bile çi etmemek için kendini s k p kaslar na hakim olmay becerebiliyorken. Bu say y her seferinde artt r n. 2/64. Bu kadar ümitsiz olmay n. Kad n aktif olmal .Mastürbasyon yap yorsa e inizin bu al kanl kazanmas n sa lay n. "Kocam bunu beceremez" demeyin.Kocan z altta daha az hareketle kendisini kontrol ederken siz üstte daha aktif olarak yükselmenizi h zland r n. Bazan bo anmay ve ba ka bir erkekle evlenmeyi bile dü ünüyorum. çözümü mümkün olmayan bir illet de ildir. Diyelim ki ilk be "git gel"de bo alaca n hissetti. Adâbü'l-Muâ eret. Ancak bu sorun. kocan z n erken bo almas n engellemek için a a dakileri tatbik etmek: (337) ihyau Ulûmiddin. Kocam n geç bo almas . imdi ise cinsel zevki {adamaman n cehenneminde ya yorum. Gerekirse ku a gece yatarken bile ç kartmamal . Diyelim ki ondan bo and n z ve bir ba ka erkekle evlendiniz.Gazali. Bu sebeple a k oyunu yapma imkan dahi bulam yoruz. Bunun için beline s k ca yün bir ku ak sarmas d r. Kad n n haz r oldu u anda kendisi devreye girmeli. a k f s lt lar ile kad n doyuma haz rlamal . rn 313 1. Aksine bu defa daha iyi oldu unu söyleyerek kendine güven . Denemelere günlerce. Bu arada üst üste cinsel birle melerde. benim de daha çabuk orgazma ula mam nas l olur? E iniz için önerilecek eylerden birisi belini sucak tutmas . 5. haftalarca.Kocan z sürekli olarak korse kullans n.Kaslar na hakim olmay ö rensin. Oysa evlenmeden önce ne hayaller kurmu tum. hemen ya hareketsiz kal n. Sonunda muhakkak istedi iniz sonucu alacaks n z. kincisi bo alaca n hissetti i anda bo almamak için kendini s kmas . Evlili in yalanc cennet oldu una kendimi inand rm t m. K.. hatta gerekirse aylarca devam edin. Daha üzerime gelir gelmez bo al yor. Evlendi iniz yeni kocan z n benzeri bir sorunu olmayaca n nas l garanti edebilirsiniz? Erkeklerimizin pek ço unda erken bo alma sorunu vard r. mam. ya da e iniz d a ç ks n.Nikah. erkek kad n n hassas yerlerini önceden uyarmal . 4. 2. 6. terketmesini sa lay n.Baz ilaçlar geç bo almay sa layabilir. ikinci kez bo al rken erke in daha geç orgazm oldu u gerçe ini de akl n z n bir kö esinde bulundurun. Kar koca birbirinize anlay gösterip el ele verirseniz sorununuzu çözümlersiniz.Onunla asla kavga etmeyin.

. penisini eliyle veya e inin yard m yla dölyoluna sokabilir. 55-70 ya aras nda % 25 olmaktad r. Bu oran n). Türkiye'de iktidars zl k ve k s rl k kavramlar da pek çok kimse 314 taraf ndan kar t r lmaktad r.SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): ktidars zl k. Sertle me eksikli inin nedeni olan %10-15 vakada organsal bozukluklar gözükmekte. Sertle me eksikli i sadece erkeklere özgü bir cinsel rahats zl kt r ve cinsel isteksizlik. Di er taraftan cinsel organ tam sertle meyen. mastürbasyonda böyle bir sorunun ço u zaman olmad n görürler. fakat cinsel birle me için gerekli penis sertle mesi olu maz. psikoterapi uygulamas sonucu genellikle çözüme ula abiliyor. Penisin sertle memesi erkek için çok önemli bir sorundur. Bunu kar t rmamak gerekir. Geçici iktidars zl k yak nmalar olan erkekler. ktidars zl k sorunu olan erke in. e ini tam bir doyuma ula t rabilir. K s r erkeklerin hemen hemen hepsinin hiç iktidars zl k ikayeti yoktur.% 85 90 neden ise ruhsal olarak ortaya ç kmaktad r. Buna "Sertle me güçlü ü" denir. Ruhsal iktidars zl k. dikle menin olamama haline iktidars zl k diyebiliriz. Sertle me güçlü ünün kayna fiziksel olabilece i gibi ruhsal da olabilir. K s r erke in iktidars z olmas gerekmez. erkeklerin ereksiyon (penisin sertle mesi) sa lama güçlü üne verilen add r. Kimi erkekler bu durumla kar la r ve bunun ac s n duyarlar. Erke in cinsel birle meyi gerçekle tirememesine iktidars zl k diyoruz. Di er bir deyimle penisin (kam say lmaktad r. yani iktidars zl k ikayeti olan bir erkek. orada bo alma sa layarak çocuk sahibi olabilir. menisi gelir. Ancak sperm say s bir gebelik olu mas na yeterli de ildir. Yani k s r bir erkek tümüyle normal bir cinsellik ya ar fakat sperm say s yetersizli i veya spermi olmamas nedeniyle çocu u olmaz. cinsel istek duydu u zaman bile penisi sertle mez. orgazma ula r. K s r erke in kam nda normal bir ereksiyon (dikilme) olur. Kam n tam sertle memesi 40 ya ndan genç erkeklerin % 2'sinde görülmektedir. Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: Birincil sorun sertle me refleksinin sekteye u ramas d r. iktidar s zl kta genelde cinsel istek vard r. Orgazma ula amayan erkekler de iktidars z 40-55 ya aras nda % 6. bo alma güçlü ü e li inde görülür.7 oran nda. kad n n döl yoluna rahatça giri ini sa layan sertle menin.

Kimi iktidars z erkeklerin sertle meden de bo ald görülür. atardamar sorunu nedeniyle iktidars z olanlar n % 64'ünün sigara içenler oldu unu tesbit ettiler.. ktidars zl n fiziksel nedenlerini öyle s ralayabiliriz: And -rojen hormonunun yetersizli i. Bu türdeki erkekler baz özellikler ta maktad rlar. ekonomik s k nt lar. alkol ve uyu turcu ba ml l Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: Sertle me eksikli ine neden olan ruhsal etmenler ise unlard r: Cinsel gücünü kan tlayamamam endi esi. Sertle menin sekteye u ramas . Ruhbilim otoritelerine göre ise. ba aramama korkusu. kar koca aras ndaki y prat c ili kiler. Birincil grup iktidars zl k cinsel ya am n ba ndan itibaren ortaya ç kan türdür. Psikanalistlere göre Sertle me eksikli i yol açan sorun bilinç 315 alt nda yerle mi olan had ml k korkusudur. Ara t r c lar. ortaya ç k zaman aç s ndan iki ndan dolay e i taraf ndan terkedilece i . Endi eye yol açan cinsel eylem farkl l k gösterebildi inden iktidars zl k olgusu da ki iden ki iye de i ik biçimlerde ortaya ç kar. ba ar s zl endi esi. ktidars zl grupta incelemek uygun olur. erke i iktidars zla t ran etmenlerdir. sigara. karaci er sorunlar . annelerine çok ba l veya çok uzak olduklar n ö reniyoruz. Cinsel ili kide ba ar l olamama korkusu. . endi e duygusu e li inde geli ir. kimi ilaçlar n yan . Bir erke i. ter-kedilme endi esi. Bu erkeklerin annelerinden sevgi görmedikleri babalar ile ili kilerinin kötü oldu unu tesbit ediyoruz.Bo alma ile sertle me ayr ayr reflekslerdir. moral çökkünlükleri. sükutu hayale u ramalar. heyecan yaratan i ler. iktidars zl k kadar sarsan ve utand ran ba ka bir cinsel sorun olamaz. bunun do al sonucu olarak iktidars zl k da ruhsal depresyona çanak tutan bir olgudur. gizli eker hastal etkileri. Genelde bu erkeklerin ebeveynlerinin evliliklerinin iyi yürümemi oldu unu.. erke i iktidars zl a götürmektedir. Ereksiyon erke in kendine güveninin ölçüsü oldu una göre. Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: Bu arada sigaran n cinsel organlar n atardamar sistemine kötü etkisiyle iktidars zl k olu turdu u söylenmekte. beynin sürekli b kk nl k içinde olmas . bask alt nda bulunmak. erke in ba ka bir kad n sevmesi vb. ya am m zdaki çe itli ruhsal olaylar ve gerginlikler. yorgunluk.

. III. damar t kanmalar . Angine peltoris. Parkinson hastal .Anatomik Nedenler: Do u tan organ anormallikleri. Ço unlu u olu turan bu gibi hallerde erkek normal olarak tan mlanan bir cinsel ya am ya ad ktan sonra ya am n n belli bir döneminde iktidars z duruma gelmi tir. Hidrosel (testiste s v toplanmas ).Endokrin Sistem Hastal klar : eker hastal . 316.ltihab Hastal klar: Bel so uklu u. Bunun tedavisi çok kolayd r. a r alkol.kincil iktidars zl k dedi imiz. II. Cinsel organ bölgesi veremi. Margaret Turner. S:146 vd.Penis ve cinsel organ bölgesinin atar ve toplar damarlar nm hastal klar . stres veya ba ar s zl k korkusuna kap lma birdenbire iktidars zl n olu mas na neden olabilir. . Vaktinde tedavi edilmezse k s rl a sebep olur. orgazma ula ma erke i kamç layacak ve kendi kendine çok k sa sürede eski iktidar na kavu acakt r. Kabakulak. (338) Dr. bugün bunun da pek çok tedavi yöntemi vard r. IV. ' : Baz beyin urlar . V. k s rl k aç s ndan çok önemli bir hastal kt r. Fiziksel yorgunluk. Enfaktüs. e er organsal bir nedene dayan yor ve cerrahi müdahaleyi gerektiriyorsa. Prolaktin fazlal Multiple Seleroz hastal . Yumurtal k (testis urlar ). Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: (338) 1. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. '':' Nil Y. anlay l bir e yeterlidir. Hatta sevecen. Kar l kl sevgi ve anlay bütün cinsel sorunlar n en önemli reçetesidir. Eskiden oldu u kadar sertle emeyen kam n e i kaygan bir madde sürerek ve eliyle dölyoluna sokarsa. erkekte kayg lar kaybolacak. VI. sonradan olan bir durumdur. ? Beyinde temporal bölge hastal klar .Dola m sistemi Hastal klar : Kalp yetmezli i. 1990.Nörolojik Etkenler: Omurilik urlar . Omurilik zedelenmeleri (trafik kazalar ). Ank. iktidars zl k.

heyecanlanarak ba ar s z olabilir. GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI (339) Her erkek ya am boyunca güçlü bir cinsel ya am sürdürmek ister. iktidars z olurlar. 2. Özellikle ülkemizde genç erkeklerin baz lar n n ilk denemelerini duygusal bir ili kide olmadan genelev kad n ile yapt klar ndan bu tür ba ar s zl klar n üstünde durmamalar gerekti ini. Onun utangaçl n atmas na yard m etmeli 5-10 gün cinsel ili ki kuramam kocas na asla üzüntü vermemeli. kinci denemesinde ise ilk ba ar s zl korkusunu daha da art r r ve hele e i anlay l olmaz. Sigara içen pek çok genç vakitsiz nda. Cinsel birle meyi gözünde çok büyütüp adeta bir ba ar denemesine giri en genç erkek. uyar c söz ve hareketlerde bulunmal d r. Bu bölümde cinsel ya amda güçlü olmak ve ömür boyu güçlü kalabilmek için cinsel ya ama olumlu ve olumsuz etki eden faktörlerden bahsedece iz. lk zamanlar sevi me fasl uzun olmamal . so uk bir davran içine girer veya daha kötüsü alay ederse. o erke in sönmesine ve iktidars z kalmas na neden olabilir. Cinsel iktidars zl kta veya isteksizlikte etkili olan baharat veya ifal bitkiler (Afrodisiyak) k saca a a da verilmi tir. ktidars zl k bazen ilk cinsel birle mede görülebilir. Cinsel Ya am Etkileyen eyler: 1. her seferinde ba ka eyler ortaya ç kar larak evvelki günleri ona unutturmal . 317 ktidars zl n Tedavisi: Sebep ne ise ona göre yap l r. 9 (. Bir süre sonra kar l kl al madan sonra bu durum kendili inden geçer. Bu durumdaki erke e kar e i yard mc olmal d r. genç erkek bu korkular ve sürüp giden iktidars zl kla bir k s r döngü içine girer.Prostat iltihab . Fakat baz nedenlerden bir çok erkek ya am n n beklenmedik ça lar nda cinsel güçlerini kaybederler. olay fazla büyütmeden hekime ba vurmalar n ve asla genelevine gitmemelerini öneririz. bunlar çe itli macunlara yaln z veya birkaç bir arada kar t r larak yenilebilir. bu durum onlar ve ailesini üzüntüye sokar. Bazen sevi menin uzun sürmesi. Bu genel sa l k içinde geçerlidir. onu uyart acak giyimler giymeli. Bunlar sigaray b rakt . Pek çok ki i bedenen arslan gibidir fakat ruhi s k lganl k nedeni ile iktidars z olabilirler. bir süre sonra normal güçlerini kazan rlar. : idrar yollar iltihab .Mastürbasyon: Mastürbasyon bölümünde çok geni çe izah edilmi tir. Bilhassa yeni evlilerde bu çok görülür.Sigara: Tüm sa l ve cinsel gücü kemiren bir etkendir.

süt ürünleri.Alkol: Sa l k ve cinsel güç için en tehlikeli etmenlerden biridir. istek uyand r c ilaçlar vard r. Ayr ca yurdumuzda da sat lan cinselli i uyar c . yiyenlere cinsel güç . 4. 'r 318 Soya fasulye:3000. 1989. G dalar n 100 gram ndaki Arginin (protein) miktar (miligram): (Günlük ihtiyaç 2200 miligramd r. Çinko: Meni ile önemli miktarda çinko kayb olur. Mehmet Cöbelez. (339) Dr.Beslenme: Cinsel organlar için gerekli maddeler muntazaman al n rsa bu organlarda muntazaman çal r. Güçlü Ya am. bunlardan baz lar d r. havyar. Dengeli beslenme ile yeterli proteinler elde edilebilir. Peynirler:650. bal.) Hububat: Bu day:600. ceviz içi. f nd k içi.3.S: 24 vd. Ancak bunlar n bilinçsiz bir ekilde kullan m yan etkilere neden olabilir. Bunlar cinsel güçten ziyade enerji verirler. Yumurta:750. C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR) Afrodizyak. Kuru fasulye:1260. Hayvansal g dalar: Et'lenl 100. Bu zararl yan etkilerden korunman n tek yolu ise istek artt r c ilaçlar hekim tavsiyesine göre almakt r. Cinsel art r c lar. Bal k. tohumlar n bal ile kar t r lmas sonucu elde edilir. Bal klar:! 100. G dalarla vücudun normal çinko ihtiyac n kar lamak zor iken. Alkol tüm sinir sistemini tahrip ederek o ahs n süratle iktidars zl a sürüklenmesine neden olur. Susam:2590. Yulaf:880. Bu day çimi:2000. yumurta. Bakliyat: Nohut:1890. içecek ve ilaçlara verilen genel add r. cinsel arzuyu kamç lay c . süt. Mercimek:2100. M s r:400. Badem:1890. Kabuklu deniz ürünleri:!325. stek Art ran Besinler: stek art r c besinler vard r. Ad na "Padi ah macunu-Kuvvet macunu" da denilen bu kar sa lar. cinsel içgüdüleri uyararak a r istek duyulmas n sa layan yiyecek. Antep f st :1860. C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN m. a r cinsel ili ki sonucu kaybedilen çinko yerine getirilemezse sinir sistemi bozulur. dolay s ile vakitsiz iktidars zl k diye bir ey olmaz. Yeniça Y. F st k:3270. Ank. genellikle çe itli baharatlar n. Kuru yemi ler: F nd k:3500.

Kad nlarda ise cinsel istek bireyin arzular na ve gücüne ba l d r. lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: Cinsel ili kinin geli mesi. Erkeklerde Kritik Ya : Erkeklerde cinsel güç 30-35 ya ndan sonra yava yava azalmaya ba lar. Tahrimen 40-50 y l süren cinsel ya am ölçülü ve düzenli ekilde götürülmelidir. rahat bir ortamda ve kendili inden olmal d r. istisnalar da vard r tabiiki. Zira her türlü geli me için gerekli hormonlar dengeli salg lan rlar. böylece bedeni ve ruhi sa l a zarar vermez bilakis faydal olur. Bu döneme girmi yani cinsel 319 temas gücü azalm erkeklerde: Dikkatini topl yamama. n n sonucu elde edilir. Bilhassa sinir sistemi için önerilir. bunun temelinde kad n n cinsel istekte bulunmamas . Bu ya larda art k cinsel iste inin giderek tükenece i pani ine kap lan erkek a r cinsel ili kide bulunma e ilimi gösterir. E inde bulamad cinsel sap kl klar yapmaya ba larlar. n d arda arama yollar na saparlar ve etrafa . Ya na göre normalden daha s k yap lacak bir cinsel temas o erke in sa l vakitsiz ihtiyarlamas na sebep olur. erke in ise bu istekte bulunmas d r. Bu ya lara kritik ya denir. . 45. Prostat i mesi gibi bozukluklar kendini göstermeye ba lar. Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: Erkeklerde a r istek olgular nda daha çok 50 ya civar nda rastlan r. Her ya ta normalden az cinsel ili kide zararl d r.Cinsel ili ki 13 ya nda ba lar duruma göre 60-70. erkeklerin ise 60-70 ya na do ru cinsel güçten kesilme dönemine girmeleri nedeni ile. Cinsel yönden d engesiz ailelerin çocuklar da proplemli olurlar. Ölçülü cinsel ili ki.ci ya tan itibaren kad nla erkek aras nda geçimsizlikler ba lar. Ülkemizde ve Bat ülkelerinde genellikle 60-70 ya civar nda cinsel güç iyice azal r. i in garip taraf kesilmeye yak n erkeklerde cinsel arzu artar. azarlar ve tatmin imkanlar ararlar. n sarsar ve Cinsel yönden uyumlu ailelerden do an çocuklarda sa l kl do ar. kad nlar n 45-50. 50-60 ya na gelmi erkek ve kad n için de cinsel ili ki gereklidir. hattâ daha ileri ya lara kadar sürer. bunlardan baz lar n n azl ruhsal dengenin ve ruh sa l di erlerini de etkiler. E lerin e it ya ta olmalar halinde. Her ya döneminde özellikle de 35 ya civar nda en yo un biçimde ortaya ç kar.

fakat suçlay c ya da yarg lay c sözcüklerden kaç n n. Bu konuda konu mak istemiyor. tedavinin ileri a amalar için temel te kil eder. Öfke do rudan ifadesedilemedi inde. Bu hedef. Birkaç ay önce kocam n arabas n çarpt m ve kullan lmaz hale getirdim. Bu da cinsel sorunlara yol açar. ba 320 a r s . bu da n çok özlüyorum ve ne yapaca m bilemiyorum. ereksiyon olabilir. Bence sözü doland rmadan "Arabana verdi im zarardan ötürü çok üzgünüm ama cinsel ya am m z n bu denli etkilenmesine daha çok üzülüyorum. Bu olaydan k sa bir süre sonra kocam ereksiyon sorunu ya amaya ba lad . Bu konuda bir uzmandan birlikte yard m almam z ister misin? Benim böyle bir yard ma .Beklentilerden. SORULAR . konu man n yarar n görebilirsiniz. E er do ru bir ifade kullan rsan z. Bu mümkün mü? Günlük ya amda e ler aras nda ya anan birtak m tats zl klar cinsel ya am etkileyebilir. duyarl bir insan n cinsel tepkilerini ciddi olarak tepkiye u rat r. ereksiyon ve bo alman n ki inin kontrolü d nda refleksle olmas ndan yola ç karlar. ktidars zl n tedavisinde psikiyatristler. ülser ve evet iktidars zl k ya da orgazm olamama eklinde ortaya ç kabilir.CEVAPLAR Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? 33 ya nday m. Hastal k k lcal damarlar harap eder ve bunun sonucu olarak sinirler olumsuz etkilenir. kan damarlar n n esnek ve aç k olmas ve penisten beyine elektrik mesajlar gönderen sinirler. Önce hasta üzerinde endi eye yol açan bask lar belirlenir ve bu bask lar azaltma yoluna gidilir. ancak çok sürmeyebilir. Cinsel hormonunun üretimi." demelisiniz. Ereksiyonun gerçekle mesi için üç sistemin e zamanl çal mas gerekir. Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? Erkek diyabet hastalar n %20'sinin ereksiyon sorunu vard r (kad nlarda ise orgazm sorunu). zorlanmalardan kaynaklanan olumsuz duygular. Diyabette ise. Bu konuda kendisiyle konu man n yarar olabilir. Elbette kullanaca n z sözcüklerin sizin tarz n z yans tmas gerekiyor. Senin fiziksel yak nl ihtiyac m var. mutlu bir evlili im ve 2 çocu um var. Diyabet vücuttaki de i ik sistemleri etkileyen bir hastal kt r. Bundan sonra hiç bir zorlama olmaks z n a k oyunlar sonunda tek kez cinsel ba ar göstermesi hedeflenir. ama bence sorununun nedeni bana olan öfkesi.

Kocan z n ya da sizin cinsellik hakk nda benimsedi iniz birtak m yanl inan lar n. Uykuya dalmadan önce ya anacak k sa süreli bir a k bile sizi birbirinize yak nla t racak ve her ikinizin de gereksinim duydu u duygusal ve fiziksel yak nl sa layacakt r. Normal Mi? Erkeklerin büyük k sm ya lar ilerledikçe. i inin yo unlu u ve zihninin ne kadar dolu oldu uyla ilgilidir. ya am ko ullar na ba l olarak. Art k beni çekici bulmad n hatta ba ka birisiyle ili kisi oldu unu dü ünmeye ba lad m. Aradan Hvlilik ve Cinsel Hayat 321 y llar geçti ve ilk hareket benden gelmezse kocam n umurunda de il. Ancak. Ki inin cinsel ili kiden ald zevk. Erkekler gençken. Bu konuda psikolojik dan manl k hizmeti almak ve fiziksel nedenleri ara t racak bir ürologa da görünmek gerekir. i te göz önünde bulundurulmas gereken unsurlardan baz lar : Cinsel ili kinin her zaman kusursuz ve mükemmel olamayaca na kocan z inand rmal s n z. nn . Fiziksel olarak ba gösteren sorun ruhsal tepkilerle birle ip. Bu de i iklik pek çok ki iyi a rt r ve rahats z eder. Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken. Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor. Birbirinize kar aç k olmak daha ak lc san r m. Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? ( ilk evlendi imiz y llarda cinsel istek kocamdan gelirdi. ama san r m gereksiz. bir yeti kinin cinsel iste inin de i ime u ramas normaldir. yan lg lar n olup olmad ara t r lmas gerekir. Eminim siz de erkeklerin her zaman cinsel ili kiye haz r oldu unu ve ilk ad m atm yorsa ba ka bir ili kisi vard r gibi bir yanl inan a kurban olmu sunuz. Kocam n bu durumu normal mi? Korkular n z ola an.ereksiyonun devam edip etmeyece i kayg s na ve performans konusunda tedirginli e yol açar. erkekler penislerinde bir sorun oldu u. cinsel ili kinin dü üncesi bile erek-siyona neden olur. elle uyar lmad kça ereksiyon durumuna geçemez. kad nlarsa art k kocalar n n kendilerini çekici bulmad sonucuna var rlar. Oysa ya la birlikte ereksiyon sorunu ortaya ç k nca. te bu noktada dokunma ve ok ama önem kazan r. büyür. Erkeklerde ereksiyonun ya da orgazm n gecikmesi asl nda cinsel ili kiden al nacak zevki ço altmaktad r. Asl nda. cinsel ili kiye olan kay ts z davran lar göz ard da edilmemelidir. performans n n niteli i ve tepkilerinin ekli.

ki inin ruhsal durumunu etkileyen t bbi bir hastal kt r. n dü ünüyorum. Gördü ünüz gibi pek çok olas l k söz konusu. ki i i iyle ilgili bir sorun ya yorsa. en önemli Beni eskisi kadar çekici bulmad lmaz ve gerekti inde uygun ilaçlar kullan lmazsa. semptomlar art gösterebilir. ruhsal durum ve özgüvende de i imler ve cinsel istekte azalmad r. yeme e ç kmaya çal yapmaktan zevk ald n ve bunu haftal k program n za da yaz n (evinize en yak n bir yerde yenecek bir yemek veya içilen çay bile de i ikliktir). Kendileri için özel zamanlar ay rmay ba arabiliyorlar. Bir terapiste dan sizin çözmenizi bekliyordur. para gibi her türlü bask ki inin cinsel dürtüsünü önemli ölçüde ve olumsuz ekilde etkiler. Duygusal tepkilerimizi kontrol edemedi imiz için. ikayet etmeyin ve suçlamay n. erkenden uyuyabilece iniz ve ertesi sabah stressiz saatler geçirebilece iniz ufak bir dinlenme de yararl olur.D kaynakl bask lar cinsel iste ini dü ürüyor olabilir. Hiç de ilse haftada bir. kocan zla konu may deneyin. içine kapanabilir ve e inin olup bitenden haberi olmas n istemez. Bazen yak nlarda bir otele gidip. . Klinik bir depresyon geçiriyor olabilir. Birlikte n z etkinliklere veya sadece birlikte bir yürüyü e vakit ay r n. ama bu zaman ay r p bir program yapabilmek büyük de i ikliklere sebep olacakt r. sa l k. A ka eskisi 322 kadar ilgi duymad n ve ben ilk ad m atmazsam senden bir hareket gelmedi ini farkettim. En yayg n semptomlar ise uyku düzeninde. Ba tan bu fikir size komik gelebilir. çünkü seni k zd rmak ya da üzmek ist emiyorum. Seni çok seviyorum ve cinsel ya am m zdaki de i iklikler beni üzüyor. Ne dersin?" gibi. s rayla birbirlerinin çocuklar na bak yorlar. Duygular n z anlat n ve bilgi al veri i yap n. Birlikte bir seyahate vaktiniz var m ? Çok uzun ve programl bir seyahati kastediyorum. çocuklar n uygunsa ve güvenli ise akrabalar na veya kom ular na b rakarak. Bu benim için oldukça güç. unlar söyleyebilirsiniz: "Seninle konu mak istiyorum.. i tahta. Depresyon. Öyleyse ne yapman z gerekiyo r? Önce. Günümüzde baz aileler. e inizle ba ba a kalmaya.. Da ha da önemlisi. E iniz belki sorununu için içten içe kendini Bedenen ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel ste im Azal yor? Beden ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? t cinsel organd r. okul. Beyin. . Evet. cinsel iste imiz de kontrolsüz bir biçimde azalabilir. enerji düzeyinde. belki de yeterince "iyi" olamad suçluyordur. ama dikkatli olun. çocuklar.

Kar s yla konu tu umda bana kocas ndan yatmadan n oldu unu unu - önce defalarca puro içmemesini rica etmesine kar n. özellikle kar cinse doyum sa lama yönünden yararl d r. . Sigara Cinselli i Etkiler mi? Evet. Sigaran n (kalp-damar) sistem üzerindeki etkileri üzerine çok ey yaz ld . Mutluluk Çubu u: Do u tan kaynaklanan bir sorunla. kar s n n art k kendisine hiçbir cinsel istek duymad ndan ikayet ediyordu. Ya am n üzerimizde meydana getirdi i s k nt lar kü-çümsemiyorum. sonradan olu an bir nedenle ya da ya lanma yüzünden ereksiyona geçemeyen erkeklerin ba vurduklar yöntemlerden birisi mutluluk çubu u takt rmakt r. Buna kar n mutluluk çubu u ta yanlar bu duruma bir süre sonra al t klar n belirtiyorlar. anlat yor: "Hastalar mdan biri. e inin sigaras ve kokusu hatta a z temizli ine riayetsizli i yüzünden cinsel so ukluk hissedebilir. Dr. Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? Pek çok kimse hâlâ sigara kullan m n n k lcal damarlarda ha-rabiyete neden oldu unu anlamak istemiyor. e lerinin asl nda kendileri için bir rahatlama kayna tuveriyorlar. Gerek kalp rahats zl sorunu gerekse ba ka sorunlar olmad saptand ktan sonra mutluluk çubu u tak labilece ine karar veriliyor. Sigara (kalp-damar) sistemini etkiledi inde. fakat yukar daki önerilerin ileti im bozukluklar n ve cinsel ya amdaki s k nt lar çözmenize yard mc olaca n san yorum. sigara içmeyen ve kokusundan ho lanmayan kimse. te kad n isteksizli e itecek gerçek bir neden. o da sürekli ereksiyon görünümünde olaca ndan erke i rahats z edebilir. Bir erke e mutluluk çubu u tak labilmesi için. gerçe inden farks z duyumlar verirken. Derek C. Mutluluk çubu unun bir tek olumsuzlu u vard r. e inin kendisini hiç umursamad söylemi ti. nsanlar genellikle kendilerini tecrit edip. ereksiyon sorunu da kaç n lmazd r. Mutluluk çubu u.Monoton ya ant y imkanlar nisbetinde s k s k de i tirmek gerekir. Bunlara elbette 323 penisteki k lcal damarlar da dahil. Polonsky. Gününüzü nas l geçirdi inizi birbirinize anlatmak için her gün 10 dakika ay rabilirsiniz. onun önce hastaneye ba vurarak bir tak m testlerden geçmesi gerekiyor.

ili kinin birle me olmadan da güzel olabilece i a lanmal ve kurtulmas na yard mc olmal d r. yine de devam ediyorsa doktora görünmesi . Sürekli Ereksiyon laçlar Kullanmak Zararl M ? Ben 48 ya nda bir erke im. Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? Ara t rmalara göre erke in iktidars z olmas n n. do ru mu? A r alkol ve sigara kullanman z bedeninizin erken y pranmas na neden olmu . pek ucuz olmayan bir fiyatla yapay organ önerilen yerden sat nal yor. bo alman n erken ya anmas n n. Daha do rusu alkolü ben e imden daha fazla kullan yorum. Erke in cinsel olmak üzere baz hastal klar hariç normal sorununun kad na oranla gözle görülür olmas bir dezavantajd r. ilaç kullan m . Kar m da ben de cinselli i ve alkolü çok seviyoruz. Ereksiyon için size önerilebilecek do al yollar unlar: Sigara ve içki gibi kötü al kanl klar tamamen b rak lmal . Zaten zararl olmasa Allahü Teâlâ taraf ndan haram k l nmazd . bol bol güne enerjisi almal s n z. yo urt. tereya . nda ruhsal sebeplerden dolay iktidars zl k ya ayanlarda vard r. olay büyütmemesi gerekir. bal. Beslenmenize önem vermeli. Ba ta eker hastal 324 erkeklerde ereksiyona geçebilmek için ilaç kullanmak son derece yanl ve zararl d r.Mutluluk çubu u takt racak ki i. Her ikisinin de sa l a zararl oldu u tüm t p otoritelerince ispatlanm ve kabul edilmi tir. nörolojik hastal klar. Her gün ayn saatte yatmal . içki tüketimi gibi t bbi sebepler vard r. Bunun için de yapay yollara ba vurmay . ereksiyon sa lay c haplar ve ilaçlar kullanmaya ba lad m. bo alt m sistemindeki rahats zl klar. hormonal dengenin bozulmas . O ise sadece bana e lik etmi olmak için az miktarda al yor. Bir iki y ldan beri benim ereksiyon (sertle me) halim zay flamaya ba lad . Baz arkada lar m bu tür uygulamalar n yanl ve zararl oldu unu söylediler. Hekimler bundan sonra gerekli operasyonu gerçekle tiriyorlar. bal k yemeli. kaymak. Mutluluk çubu u ta y c s beylerin hepsi de böyle bir ameliyat gerçekle tirmi olmaktan sevinç duyduklar n . yumurta. Bu arada günde iki paket sigara içti imi de belirtmek istiyorum. kendilerini hayata adeta yeniden gelmi gibi hissettiklerini belirtiyorlar. eker hastal Bunun d . penisinin sert-le memesinin. Ba ar s z olma endi esi erkek de korkuya neden olan psikolojik problemlerin ortaya ç kmas na neden ol maktad r. Yap lan tüm yard mlara ra men erke in rahats zl gerekmektedir. yeteri kadar uyumal . ceviz ve f nd k ezmesi. Bu durumda kad n n e ine mant kl ve sevecen yakla mas . süt ve ayran iç-melisiniz.

yürüyü lere ç kmal s n z. Do ada her ey. bu kad n n a r tepki göstermesine neden olabilir. biraz da ereksiyon güçlü ü olu ur. Ancak bu. Sorunum u: Son bir kaç y ldan beri cinsel iste imin giderek azalmas beni korkutmaya ba lad . Senin ya nda bir erke in normal cinsel i levini sürdürebilmesi için çok fazla yorulmamas . Acaba gide gide bir kaç y l içinde cinsel gücüm tamamen tükenecek mi? 325 Bu durum benim kadar e imi de üzüyor. yeniden kazanabilmek için belki on kat para harcamak zorunda kalabilece inizi de akl n zdan ç kartmay n. eski görkemini yitirirse. deniz de size cinsel istek meydana getirecektir. a açlar. Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim? Ben 46 ya nda bir beyim. Son zamanlarda yatakta ba ar s z olmaya ba lad m. Sadece belirli sürelerdeki birle me say s nda azalma görülür. cinsel aç dan çok istekliyse ve erkek hastal nedeniyle her tür Lktemas reddediyorsa. insanlar da fiziksel de i imin yan nda cinsel güçlerinde azalma görürler. Oysa atalar m zdan duydu um bir söze göre. Çünkü o henüz 38 ya nda ve bir kad n n cinsel iste i en yo un olarak duydu u dönemi ya yor. Hatta bir kaç kuru fazla kazanabileyim diye cumartesi pazar günleri bile mesai yap yorum. bir erke in cinsel gücünü tamamen yitirece i anlam na gelmez. otlar belirli bir ya am süresi sonunda nas l ki giderek solar. Alaca n z temiz hava. bir erkek elinde bir demet çiçek ta yabilecek güçte . Bir erke in 40 ya ndan itibaren cinsel gücü do al o larak azalmaya ba lar. buna kar l k dinlenmesi gerekir. kurumaya ba lar. güne . Kendimden çok e imi dü ünüyorum ve onu mutlu edebilmek için ne yapmam gerekti ini ö renmek istiyorum. Zira problemin büyümesine kendisi de katk da bulunmu ve çözümü imkans zla t rm olur.Ayr ca iktidars zl k ya ayan erke in kar s . Ayr ca hafta sonlar nda muhakkak dinlenmelisiniz. Üç be kuru kazanmak için harcanan beden gücünü. Bir fabrikada i çi olarak çal yorum. çiçekler. Bu arada kazanc m az oldu u için y llardan beri tatil yapmad m da belirtmek isterim. Kad n n e inin durumuyla alay etmesi ya da onu ba ka erkeklerle k yaslamas ise çok sak ncal d r. imin a r oldu unu belirtmekte yarar görüyorum. Her ey para demek de ildir. Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? Sen 62 ya nda bir beyim. Bir haftal k bile olsa bir tatil imkan bularak vücudunuzu dinlendirmekle i e ba lay n. Bu konuda psikolojik tedavi me rkezlerine ba vurmak yerindedir. S k s k da temiz hava alabilece iniz ve güne lenebilece iniz k sa gezintilere.

Önce duyulara odaklanma egzersizleriyle i e ba lad k. f t PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER Erken Bo alman n Tedavisiyle lgi li Bir Ba ka Örnek: Erken bo alman n tedavisi genellikle basittir. li ki say s giderek seyrekle ir ve 6O'l y llarda art k tükenme emareleri ba gösterir. oradan da izleyece im yöntemi seçerim. Kar m yine eskisi gibi güçlü olmam bekliyor. Erken bo alma ili kinin tam olmas n engeller. Bense önce sorunu anlamaya çal r. Bu da genellikle insanlar n e lerine güven ve ba l l k duymamalar ndan kaynaklan r. Yeni bir deneyim ya yorlard ve sonu cinsel ili kiyle bitmeyece i ve sadece birbirlerine dokunmaktan zevk alacaklar n . 50 ya ndan itibaren cinsel gücünü yitirmeye ba layanlara rastlanabilece i gibi. 70'li ya larda bile cinsel aktivitesini sürdürenler olabilir. Çitf bu sürede direkt ili kiden kaç nmak zorundayd ve bunu hiç itiraz etmeden kabullendiler. Azalma yo unlu u 50 li y llarda sürer. Erkeklerin ya land kça cinsel gücünün azalmas çok do ald r. Do al ve güç verici 326 besinlerin bu ya ta en az ndan doping yerine geçebilir. Cinsel organ sertli ini yitirir. Tabii ki bu y llarda iki ili ki aras daki süre oldukça uzundur. organ n ereksiyon halinde kalmas na yard mc olur. ili ki de dört dörtlük de ildir ve çiftler birbirlerine gerekti i kadar yak nla amazlar. Ancak bu durum ki iden ki eye farkl l k gösterir. Ba ar oran ise %90'd r ve sorun k sa bir sürede ortadan kalkar. Bir Uzman Doktorun An s : Y llar önce esas sorunlar erken bo alma olan bir çift tan d m. tam ereksiyon zor olu ur. illa ki i i birle meye kadar götürmek isterseniz o zaman sabah saatlerini tercih edin. Çift bana kesinlikle bir konu ma terapisi istemediklerini söyledi. Ortada cinsel bir sorun var oldu u sürece. Asl nda bu biraz da beslenmeyle ilgili bir sorundur. Bu ya tan sonra düzeyli bir ekilde sürer ve 4O'l ya lar n sonun a do ru giderek azalma ba lar. Çift 16 y ll k evliydi ve ili kilerinin sa lam temellere oturmas na kar n. Çünkü bu saatlerde gece vücutta biriken üre. kocan n bo almay geciktirememesi yüzünden cinsel ya amlar y llard r sorunluydu. Ya l çiftlerin ili kileri genellikle öpü mekten kokla maktan öteye geçmez. esnekle ir. Bu mümkün de il mi? Cinsel güç ergenlik ba lang c ndan 25 ya na gelinceye kadar en yüksek ekilde giderek yo unla r.oldu u ya a kadar cinsel aktivitesini sürdürebilir.

cinsel ili kiye ba l ar ba lamaz. Burada esas. hem de t bbi olabilir. jimnastik yaparken perineum (anüs-le testisler aras ndaki bölge) yaralanmalar veya testislerine yedikleri bir tekme neden olabiliyordu. erke in birle me an nda hareketsiz beklemesi gerekiyordu. erkekle yaln z konu tum. Nedenlerin ve uygun tedavinin saptanmas oldukça güçtür. Cinsel e leri ise durumdan ötürü a k nd r ve sorunun kendilerinden kaynakland f kralar n anlat ld na inan rlar. Erkek. Cinsel ili kiden zevk almak gibi bir kavram onlar için söz konusu de ildir. Bir öykü: Bundan birkaç y l önce. çünkü. Yapt klar çal mada pelvik bir travmay a maruz kalan erkeklerden bahsediyorlard . erke in penisi e inin vajinas ndayken orgazm olmadan beklemeye kendini al t rmas d r. bu deneyimi endi eden uzak ve zevkli bir oyun gibi gördüler. Erkek k sa sürede orgazm n kontrol etmeyi ö rendi ve çift ba ar s ndan çok memnun oldu. Daha önce de bahsetti im gibi. erke in ereksiyon sorunu vard . kad n penisin alt k sm n s k t r yor ve böylelikle orgazm refleksini engelliyordu. kinci a amada. henüz 30'lar nda bir çift tan d m. Tam bu s ralarda Boston'da bir grup ürolog (Dr. Uzun boylu. bisiklete binerken yanl l kla bisikletin demirine (kadrosuna) dü meleri. Burada kad n n erkek orgazma yakla ana kadar eliyle erke in penisini uyarmas gerekiyordu. Bu er kekler durumlar ndan utan rlar. Bu travma pelvik . Sekiz y ld r evliydiler ve çocuk istiyorlard . Çok canlar s kk nd ve ne yapacaklar n bilemez bir haldeydiler. yak kl ve mesle inde çok ba ar l bir erkekti. ereksiyon durumu ortadan kalk yordu. Krane ve Coldstein) "besleyememe" ad n verdikleri bir olgudan söz ediyordu. iki neden birarada bulunabilir. Bir sonraki a amada "s kma tekni i" devreye girdi. Bu da onlar sürekli ba ar s zl a iter. Ancak. benlik sayg lar n 327 yitirmi lerdir ve her cinsel ili kide kayg duyarlar. Sekse ergenlik ça lar nda ba lam ve o y llarda benzer bir ereksiyon sorunu olmam t . sevi meye ba lad klar nda tahrik oluyor ve ereksiyon mümkün oluyordu. Aç k sosyal ortamlar bile. Bu travmaya. Kaydettikleri ilerleme çok iyiydi. Baz vakalarda ise. onlar n kendisini a a lanm hissetmesine neden n olur ve sosyal ili kileri giderek zay flar. ereksiyonun fiziksel mekanizmas konusundaki bilgimiz bugün hala yeterli de ildir.bildikleri için. ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: Erkeklerin %10'u iktidars zd r ve bu durum erke e çok ac verir. Önce ayr nt l bir geçmi öyküsü dinleyebilmek amac yla. Erkek bo alaca n belirtince. Ancak. iktidars zl nedenleri hem psikolojik.

fakat. Onunla genellikle yaln z seanslar yapt k ve bu görü melerden anlad m ki i inde çok ba ar l bir insand . fakat. li kilerini iyi olarak nitelendiriyorlard . Bir seferinde 50'lerine henüz gelmi bir çifte yard mc olmam istendi. Yakla k bir y l sonra bir bebekleri oldu unu haber verdiler. kan (ereksiyonu sa layan ve ereksiyon süresince peniste kalmas gereken kan) penisten geri gidiyor ve ereksiyon sona eriyordu. bana asabi bir insan oldu unu ve a r tepkilerinin cinsel ya am ndaki karma aya ba l oldu una inand bu konuda pek ba ar l olamad n ifade etti. Bu enjeksiyonlar sayesinde ereksiyon uzun süreli olabiliyordu. Erke in n dü ünüyordum. Derek C. kad n n öfkesini rahatl kla ifade edebilmesine kar n. iki insan n ya am n de i tirebilmektir. Polonsky anlat yor: Sa l kl bir cinsel ya am için gereken denge çok çabuk bozulabilir ve sorunun ne oldu unu anlayamadan sorun giderek büyür ve ili kiyi olumsuz yönde etkilemeye ba lay verir. ereksiyonu sürdürmek için gereken bas nç 400 mm'dir. Bir terapist için (elbette bir ürologun yard m ile) en güzel ey. özellikle çocuklar n art k evden ayr lma dönemi geldi inde art göstermi ti. Bu çifte önerim. (Erkekler için normal durumda sis -tolik kan bas nc 130 mm iken. penise bas nç uygulayan cinsel birle me giri imi ve hareket sonucu. (340) Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : fî Dr. Kar s yla konu tu umda. ama insanlarla yüz yüze gelmekten ho lanm yor ve kendisini genel olarak çok yetersiz buluyordu. Erke in cinsel iste inde önemli ölçüde azalma vard ve ereksiyon sorunu ba lam t . Anlay l olmaya çal t n . Ve sonunda. Yakla k 20 y ld r evliydiler ve 3 çocuklar vard . bu bas nc n yeterince yüksek kalmas mümkün olmamaktad r.bölgedeki kan damarlar n n hasar görmesine neden oluyor ve böylelikle ereksiyonu mümkün k lan kapakç klar gereken bas nc sa layam yordu. penis içine yap lan enjeksiyonlar oldu. Kendi kendime. bu yorumumu kendisine açmad m ve kendisinden kar s yla ilgili ne kadar küçük olursa olsun her türlü öfkesini kaleme almas n . erke in bu duygusunu hiçbir ekilde d a vuramad dü üncelerini güvenle açamad n anlad m. Kapakç klar hasar gördü ünde ise. Erkek ho bir insand . Günlük hayattaki etk ile imleri hakk nda daha çok bilgi sahibi olmam haftalar ald . yetersizlik ve güven konusunda duydu u çeli kinin bir ifadesi oldu una kara r vermi tim. Çift sonuçtan çok memnun kald ve tedavi sona erdi. ancak a k konusunda baz gerginlikler ya am lard ve bu durum. Bu erkeklerde ereksiyon mümkün oluyor. fakat belli baz tak nt lar vard ve duygular n pek aç a vuram yordu. bu hastan n cinsel sorununun. fakat n anlatt .

verilen görevi yerine getirmekten ho nut oldu unu ifade ediyordu. Art k cinsel organlar n ok anmas na kadar gelinmi ti. bu olay n onun için bu denli önemli oldu unu kavrayamad n f söyleyip. Do rudur. kahve içmesine izin vermedi i için çok k zd anlatm . Bir seferinde. çiftlerin n kar l kl olarak ho land klar . S rayla birbirlerinin vücutlar na dokunacaklar. erke in tuttu u listede yan t alamad bir madde kal rsa. Pek çok çift ba lang çta bu önerilere tepki gösterir. s k ld klar n ve kendilerini bask alt nda hissettiklerini ifade eder. n ç kt klar nda. fakat pek ço unun rahatlad ve birlikte yeni bir ey denemekten ho land na inan yorum. Kar s çok a rm t ve bunlar kendisine söylenmezse. ama hiçbir ekilde cinsel anlamda tahrik etmeye yeltenmeyeceklerdi. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. Kad n farkl bir eyler yapt klar n ve olas bir de i ikli i imdiden hissetti ini söylüyordu. çünkü bu konuda genellikle rahat de ildirler. s.istedim. Ank. aralar nda bir eylerin düzelmeye (340) Dr. kocas sinirlendi ini anlam içeri girip oturduktan sonra kar s na. kocas n nelerin sinirlendirdi ini bilemeyece ini ve dolay s yla davran lar n düzeltemeyece ini ifade etti. ho lanmad klar eyleri dolays z yoldan ifade edebilmelerine yard mc olmakt r. Ko-cas ysa. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad klar n birbirlerine anlatacaklar. ve yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girmi . Verdi im bu ev ödevinden sonra.gibi. ereksiyon sorunu devam edecekti. Bir sonraki hafta uzun bir listeyle geldi. Dokunma egzersizleri yolunda gitti.1997. Tatilin sonunda tam eve dönmek için yola ç kmak üzereyken. Derek C. Bunun üzerine kar s . Bu olayda erke in att pek çok " önemli ad m vard r: Önce iste inin ne . Her ikisi de zevk al yordu ve erkek yava yava güven kazanmaya ba lam t . Egzersizler yolunda gidiyordu ve ben sürekli yeni ödevler veriyordum. te bu olay aç k dav -{ ranmakla sorunu ''sorunlar n n sonu oldu. bu kadar srarc davrand için özür dilemi . Bence önemli olan. Teorime göre. Kar s ise fazla vakitleri kalmad n ve bir an önce yola ç kmalar gerekti ini söylemi . erkek kendine kahve yapmak istemi .94 329 ba lad n farkettim ve hemen dokunma egzersizlerine ba lamalar n önerdim. Listede yaz l olan maddelerin ço u her evde rastlanan s radan eylerdi -di macununu ortas ndan s k p b rakmak ya da lavaboya dü en k llar temizlememek. çift hafta sonu tatillerini geçirmek üzere ehir d na ç km t . Polonsky. Her ikisi de birbirlerine kar çözüverdiler. Yola . HYB Y. Ancak ben yine de erke in kar s na kar di er alanlarda hâlâ aç k davranmad na inan yor ve temkinli davranmaya çal yordum.

ler yolundayd ve sürekli ilerleme kaydediyorlard . Görünürdeki sorunlar iktidars zl km gibi bir izlenim veren. Bu erkeklerin penisleri. neden sinirlendi inin fark na bile var -') maz ve a k ta dahil Daha önce de söz etti im gibi. lk kar la t mda Josh. Ayn çiftten 6 ay sonra haber ald m. Ele tiren. Ancak.oldu una karar verdi (kahve içme iste i). Derek C. Sorununun cinsel . Bütün bunlar size basit ge-h lebilir. konuyu da rahatl kla açabildi. Örne in. ama agresif bir insand . Josh'un babas ba ar l . k nd nda. Durumun bu denli çabuk düzelmesine hâlâ a rd m itiraf etmeliyim. Josh (gerçek ismini kullanm yorum) bana geldi inde 19 ya ndayd ve cinsel ili kide ereksiyon (penisin sertle mesi) sorunu vard . sorunu iktidars zl k olan üç genç hastam oldu. Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi: Dr. hükmetmeyi seven bir tipti ve özellikle Josh'un hatalar n yüzüne vurmaktan zevk al yordu. Polonsky anlat yor: Erkeklerde iktidars z olma kayg s san ld ndan çok yayg nd r. Çünkü eskiden kar s ona kar böyle bir tav r ta t-. her zaman içinde bulunduklar ruhsal durumun bir ifadesi olmu tur. oysa alt nda ad konmam bir depresyon geçirmekte olan pek çok erkek vard r. rahatlad klar n ve bundan çok da zevk ald klar n anlatt . bu sorunun çok yayg n oldu unu ö renince çok a rd . bir gün çift bana geldi ve her eyin yolunda gitti ini ve egzersiz seanslar ndan birinde verdi im talimatlara uymay p sevi tiklerini. Tam 9 hafta sonra çiftin tedavisi son buldu. Özellikle aktif cinsel ya amlar yeni ba layan erkeklerde. sorununun bir çaresi oldu unu dü ündü ve harekete geçti ve nihayet. erke in kar s ile olan ili kisinde çok önemli ) bir yer tutmaktad r. son bir y l içinde. Tedavi olarak da içinde bulunduklar ruhsal durumun düzeltilmesi ve tedavisi daha isabetlidir. e iyle a k yapmaktan kaç n yor ve sonunda hep a a lanaca na inan yordu. ancak bu olay. Berbat durumdayd ve bir ba kas n n da böyle bir sorunu olabilece ine inanm yordu. Birlikte tatile ç km lard ve bu tatilin geçirdikleri en güzel tatil oldu unu söylüyorlard . a k olmak üzere her konuda içine kapan rd . Bu performans kayg s gibi bir bask y ortadan kald r r ve e lerin dikkatlerini sadece zevk almaya verebilmelerini sa lar. Erke in kendine güven kazanmas çok ho uma gitmi ti ve bu d a beni yüreklendirmi ti. kar s na sadece neden sinirlendi ini anlatmakla kalmad . her eyi içine atar. ' egzersizlerinin ilk a aAs n Uvsal 330 malar nda e lerin kesinlikle cinsel ili kiye girmemeleri gerekir.

David ve Maria k sa zamanda ilerleme kaydettiler ve dokunma egzersizlerini daha rahat yapmaya ve bir süre sonra da bu egzersizlerden zevk almaya ba lad lar. gerçekte onun s orunu . ikisinin de iyi bir i i v ard . Tedavi boyunca günlük çareler bulmam gerekti. Durumlar n n çok garip oldu unu dü ünüyor ve arkada lar n n bir gün s rlar n ö renmelerinden korkuyorlard . Bu durumu durumun böyle olmad yard mc oldu. David kar s n n önünde soyunam yor ve kar s n n kendi vücuduna dokunmas na da izin vermiyordu. Josh'a ba ar s z olaca n söyleyen sanki babas yd . Gördü ünüz gibi. Bana gelmeden önce. E iyle ili kiye girece i zaman. Y llar süren seanslara kar n. David'in korkular n azaltmaya çal t m. Endi esini e ine açt deste in de yard m yla.iktidars zl k oldu una inan yordu. Alt hafta sonra ilk kez cinsel . Bu konuda hiç konu muyor ve ili kilerini cinse l ili ki olmadan sürdürüyorlard . i e dokunma egzersizleri ile ba lad m. 6 ayl k evliydiler ve "hiç" cinsel ili kide bulunmam lard . Önce birbirlerine giyinikken dokunmalar n isteyerek. Yapt m aç klamalar mant kl buldu ve benim verdi im cesaretle evine gitti. Josh babas n n saptad standartlar n ölçüt oldu u konusundaki önyarg s n bir kenara itmeyi ba arabildi. Sonuç: Josh'un ereksiyon sorunu ortadan kalkm t . cinsel e ine güvenmeye nda ise. hem de Josh'a çok n anlad m: Yap lacak erkekçe ey. Sanki aralar nda gizli bir anla ma yapm lard . Maria'n n çabuk ilerleme kaydetmesine kar n. David tek ba na bir terapiste gitmi ti ve terapistinin David'in homoseksüel oldu u konusunda ciddi endi eleri vard . kar s ndakini tan maya çal mas n ve ondan ho lan p ho lanmad anlamas n önerdim. David'in duydu u rahats zl k devam ediyordu. ilk ya da ikinci tan mada seks yapmakt r! Josh n ve daha zaman n n oldu unu anlay nca rahatlam t . Bu önerim onu çok rahatlatt . Ben babas n n sürekli ele tiren olumsuz yönünü dengelemeye çal arak. Oysa. Bense David ve Maria'n n birbirlerini gerçekten sevdiklerinden ve cinsel ili kide bulunamamaktan üzüntü duyduklar ndan emindim. cinsel e inin güven duyabilece i bir insan oldu unu Josh'un görmesine yard mc oldum. David'in evlili inde olumlu hiçbir geli me gözlenmemi ti. Josh'a cinselli e n girmeden önce. e i durumu hem anlay la kar lad .babas yla olan ili kisiydi. Ba ka Bir Öykü: Meslek ya am mda kar la t m en ilginç sorunlardan birisi David ve Maria (gerçek isimlerini kullanm yorum) ad nda genç bir çifte aittir. Haftada bir kez bir araya geliyorduk. Masters ve Johnson' n yakla m ndan yararlanarak. Bu seanslarda sorular n yan tl yor ve onlara yard mc oluyordum. Pek çok erke in öyle bir yanl fikre kap ld 331 anlad ktan sonra ve terapilerden ald ba lad .

fakat cinsel ya amda sonuçlar n çiftlerin ili kisini zedeleyecek boyutlarda sorun ya ayanlar n yüzdesi hiç de küçümsenmeyecek bir orandad r.steksizlik: % 10-% 15 civar ndad r. Pek çok erkek. bilmedikleri. 332 YAYGIN C NSEL SORUNLAR Cinsel ya am. gerçek erkek" beklentisi ile.Cinsel birle mede orgazm olmamas : % 40 civar ndad r. % 35 . Enfeksiyon tedavi edilince sorunda kendili inden çözümlenir. cinsel ya amda sorunlar ya anabilece ini kimse akl na getirmek istemez. toplumun öngördü ü "yatakta sald rgan. Bu nedenle. vajinan n belli bir bölgesinde iddetli ac ya sebep olur. içmek kadar do al kabul edildi i için. direkt u yarma sorunu çözebilir. * Tedirginlik önemli bir unsurdur. Cinsel ya am. yemek.% 50. duygusal stres nedeniyle hemen ba ar s zl a u rayabilen çok hassas bir organd r. Penis. kad n ve erkek. bilgisizliklerinden ve yetersizliklerinden kaynaklanan duygular aras nda büyük çat malar ya amaktad r. Bu d urumdaki kad nlar n say s çok fazlad r. 2. Kad n n doru a ula abilmesi için uyar n n türü ya da süresi farkl olabilir. genel görüntülerindeki (yüz ifadeleri ve genel görünümleri) yans mas görülmeye de erdi. * Psikolojik bir sorun isteksizli e yol açmaktad r. Yang y tedavi etmek ve kaslar rahatlatmak için ilaç tedavisi uygulan r.Orgazmla ilgili sorunlar: % 15-%20 civar ndad r. Tedavi uzun sürer. 3. . korktuklar her konuyu kar l kl konu abilmelidir. Kad n e le beraberken orgazm olamaz ama mastürbasyon yoluyla olabilir. * Vulvar vestibulitis. (341) A. Pek çok kad n için birle me s ras ndaki uyar lma.ili kide bulundular. * Bu bir sorunun göstergesi de ildir. birle meden zevk almalar na kar n orgazm için gereken yeterli klitoral uyar y sa layamamaktad r. li kilerindeki bu büyük de i imin. * Vajinada slanma olmad için cinsel birle me ac vermektedir. Çözümü: Erke in ya da kad n n kendisinin yapaca 4. * Kad n hiç orgazm olmam t r. * Vajinal bir enfeksiyon ac ya sebep olabilir.Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: 1.Ac veren ili ki: % 5 civar ndad r. insan ya am n n çok önemli bir bölümünü olu turmaktad r. Tan kolay ko-namad için asabi damgas n yerler.

* Bo alma s ras nda ac duyma: Genellikle prostat bezinde enfeksiyon oldu unun göstergesidir ve antibiyotik tedavisi ile ortadan kalkar. Bir kez oldu u takdirde tekrarlama olas l vard r.* Vaginismus'da ac o denli iddetlenir ki vajinadaki kaslar kas l r v e cinsel birle me mümkün olmaz. Sebepleri çok karma kt r. (341) Dr. Uysal 334. Cinsel zevki engelleyen sorunun anla lmas ve ortadan kald r lmas gerekir. * Erken bo alma: Orgazm kontrol edilemez ve erkek çabuk bo al r. fiziksel olarak bi r sorun yoktur. * Geç bo alma: Erkek ili ki s ras nda bo alamaz. Sorun sadece istek duyulmamas d r. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z HYB Y. çünkü ba ar s zl k korkusu yerle ebili r. bir ilaç ya da hastal k. Bu durumda. Cinsel steksizli in Nedenleri Nedir? Cinsel isteksizli in de i ik nedenleri vard r: Ya anan herhangi bir de i im. sadece istek yoktur. * Ereksiyon (sertle me) olmaz. 333 nedenleri çok farkl ve karma k olabilir.1997.Erkeklerin Cinsel Sorunlar : 1. Endi e. 3.7v. Tan konduktan sonra. 2. Sorun psikolojik (performans kayg s .Ereksiyonla ilgili sorunlar: % 10 civar ndad r. özgüven eksikli i) ya da fiziksel (tedavisi mümkün olan t bbi bir durum) olabilir. B. Erken bo alma vakalar n n ço u birtak m teknikler uygulanarak ve ilaçla kolayl kla tedavi edilebilir. Sorunun çözümü için de i ik davran teknikleri ya da bireysel veya çiftlerin birlikte uygulayabilecekleri teknikler önerilebilir. Bu sorun yüzünden y llard r evli olup hiç cinsel ili kide bulunmam çiftler vard r. sorunu iyice artt r r.Cinsel isteksizlik: % 30 civar ndad r.steksizlik: % 30 civar ndad r.d. Polonsky. C NSEL YASAKLAR . s. hem erkek için rahats z edicidir. 5. duygusal bir çat ma ya da sorunlu bir ili ki olabilir. Erken bo alman n tedavisi bölümünde konu daha geni çe aç klanm t r. Bu durum hem kad n. Derek C. vajina dilatatör yard m yla geni letilir.C NSEL HARAMLAR SEV MEDE B R SINIR VAR MIDIR? . * Cinsel yetersizlik söz konusu de ildir.Orgazmla ilgili sorunlar: % 20 civar ndad r. Nedenleri çok karma k olabilir.

(Hn:2984). K. Sadizm gibi bu tür zulüm de üphes iz haramd r. her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu:) -Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan cinsî temasta bulun. cihetle . Ancak f trî bir duygu ile veya ruhî ve kültürel geli im sebebiyle oral ili kiye ilgi duymayan hatta ona kar olumsuz tav r alan e i buna zorlamak ruhsal bunal ma ve cinsel mutsuzlu a sebeb olaca zulüm olur. Ömer b.) Hz. (Bu s rada) Bakara Sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü âyeti Allah' n Resûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z sizin tarlan z. O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n." (Bu âyet tebli ettikten sonra Allah' n Resulü. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla cinsî münâsette bulundum.) Arka uzuvdan (anüs) ve âdet gören e inle cinsi münâsebette bulunmaktan sak n. Onun huzuruna varaca n z da bili n. -mahvoldum Ya Resûlellahdiyerek Allah' n Resûlü'ne ba vurur. Nefislerinizin tatmini) için (besmeleyi. ekim alan n zd r. (Ey Peygamber! Âdet hali temas ve ters yol ili kisi gibi haramlardan kaç nan) mü'minleri müjdele. Onun için el. (342) (342) Tirmizî. Allah( n emirleri ve yasaklar na ayk r l k)dan korunun. Ömer. duay ve sevi meyi) öne al n. 335 Kendisine arkadan gelerek üreme organ ndan yakla mak isteyen kocas na direten Ensar'dan bir kad n da böylesine bir yakla m n caiz olup olmad gelerek annemiz Ümmü Seleme arac l n ö renmek için Allah' n Resûlü'ne ile soru yöneltir.Koca ile kar s aras nda âdet ve lohusalik hallerinde cinsî münâsebette bulunma ile arka uzuvdan (anüs) ili ki ve mazohizm-sadizm d Bu sebeble bu haramlar n d nda hiç bir kesin yasak yoktur. dil ve dudaklar ile vücudun her yerinin cinsel tahriki yasak de ildir. Kar s na üreme organ ndan fakat arkadan yakla an Hz. nda ay p-günah olacak hiç bir cinsel davran tasavvur edilemez. Peygamber ona bir cevap vermedi. Tefsîril-Kur'an B. Bu itibarla ehvetlenmeden ötürü gelen abdesti de bozan ve pis (necis) olan mezi ile Hanefî mezhebi müctehidlerine göre pis olan meni dil ve dudaklara bula mad kça ve ruhî bunal m dahil t bbî bak mdan bir zarar do urmad kça oral ili ki yasak de ild ir. Hattab Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum Ya Resûlellah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) Palan m ters çevirdim.

Herhangi bir ak nt . (343) . (Çünkü ho una giden kad nmkinin benzeri e inde de vard r). Peygamberin uygulamas bu ekilde bizlere örnektir. Her iki cinsin de cinsel organ bölgelerinin öpülmesi taraflara büyük zevk verir. Oral (a zla yap lan) Sevi me: Cinsel organlar ile a z ve dil son derece duyarl organlard r. Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: slam Dini cinsel duygular ve arzular n bask alt nda tu-tulmamas n .Allah' n Resulü her iki olayda Bakara Sûresinin iki yüz yirmi üçüncü âyetini okur ve üreme organ ndan (vagina) olmak art yla istenilen ekilde ili kide bulunulabilece ini bildirir. slam Dini'nin cinsî münasebetle ilgili en aç k ö üdü. Onlar için siyasî veya iktisadî bir problemle cinsel bir problem aras nda fark yoktu. Bu tarz davran içinde olu an giderir. Bütün memeli hayvanlarda do al olarak birbirlerinin cinsel organ bölgelerini a zla uyard klar bilinmektedir. erke in gücü ve kad n n ihtiyac ölçüsünde arzu edildi i zaman yap lmas d r. slâm. Cinsel bölgelerin a z yoluyla uyar ld durumlarda mutlaka cinsel bölgelerin s hhatli ve temiz olmas gerekir. Arzu duyuldu u zaman cinsî münâsebete te vik buyurulmas \ . Ancak evlilik içinde u zamanda veya bu mekânda mutlaka cinsî münâsebette bulunulmas eklinde uyulmas gerekli bir ölçü koymam t r. hemen e inin yan na giderek ili kide bulunsun. Gebelik s ras nda rahime yap lan üflemenin hem anneye hem de bebe e zarar verdi i saptanm t r. E lerin harama dü memeleri ve günaha bula mamalar için bu yasak fiillerden sak nmalar n emretmi tir. Bu nedenle gebelik s ras nda bu yöntemle a z ve dil ile uyar mdan kaç n lmal d r. Problemlerin çözümünü almad kça da eyleme geçmiyorlard . Sahâbîler Allah' n Resûlü'ne "Hayat Önderi" olarak inand klar için kar la t klar bütün problemleri O'na arzettikleri gibi cinsel problemlerini de O'na arzediyorlard . oldu unda veya bula c bir hastal k ku kusu oldu unda bu yöntemden kaç n lmal d r. 336 "Ho una giden bir kad n vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu olu tu unda. Hz. evlilik yoluyla cinsel hayat n ba lat lmas n emir ve tavsiye buyurmu tur. gerek erke e gerekse kad na baz fiilleri yasaklam ve bu yasaklar da kitab m zda yeri geldikçe belirtilmi tir.

sabah-ak am ve hazar-sefer ay r m yap lmad Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: n n delilidir. erkence davran p cuma namaz na da önceden gelen ki iye ad m na kar l k (nafile) oruçlu ve namazl geçen bir senenin sevab na e sevab verilir. iki bayram aras nda yer alan bir ayd r. K. Ai e (r. Çünkü Yüce Allah Bakara Suresinin 222. evval ay n seçmek müstehabd r. o bir ezad r. ayn sevaba erdirece ini ifade etmi lerdir. ayetinde öyle buyurmaktad r: "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. temizleninceye kadir onlara yakla ( p cinsî münâsebette bulun)may n.a." "Cuma günü cinsî münasebette bulunarak kar s n n y kanmas na sebep olan. Peygamber (s. Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: slam Dini'nin cinsî münasebette bulunulmas ile alakal bir ö üdü de en az ayda bir defa ili kiye girilmesidir. . Evlenme hususunda daha çok Ramazandan sonra gelen evval ay tercîh edilmi tir. Ay halindeyken onlardan ayr l n. Resûlüllah (s. per embe günü gecesi cinsî münasebette bulunulmas n n da cuma günü y kan lmas n ö ütleyen hadislerin kapsam na girebilece ini. böylece kendisi de y kanan. dayanaks z oldu u kendili inden anla lm oluyor.v." Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: Cuma namaz ndan önce cinsel ili kide bulunulmas n n peygamberimiz taraf ndan ö ütlenmesinin u sebepleri olabilir: a) Mü'minleri haftada bir defa olsun y kanmaya iyice al t rmak. (343) Müslim. b) Cinsel temas y kanmay gerekli k laca ndan mü'minlerin tertemiz bir ekilde bir araya gelerek ibâdet etmelerini sa lamak.v. c) Nefsî arzulardan ar nd rarak mü terek ibâdet için daha verimli bir ruhî ortam haz rlamak.) öyle buyurur: "Her cuma günü kar s yla cinsî münâsebette bulunamayacak olan n z var m ? yi ya bunda hem kendisinin hem de e inin y kanmas sevab olmak üzere iki birim sevab vard r. Ancak bir k s m rivayetlere göre.) ile evval ay nda evlendi i ve yine bu ayda zifaf n gerçekle ti i sahîh kaynaklarda belirtilmektedir.a.cinsî münasebette gece-gündüz. Böylece iki bayram aras nda nikâh akdinin ve evlenmenin u ur getirmeyece ini iddia edenlerin bu iddialar n n ne kadar yersiz. yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n.) Efendimizin Hz. De ki.a. Nikâh: 10 337 Yukar da i aret etti imiz sebepleri benimseyen baz müctehid alimler. Hac veya umre için ihrama girildi i vakitler d Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: Hz. nda her zaman nikâh akdi yapmak ve evlenmek caizdir. Zira evval.

Kerim.Cinsel Görevden Kaç nmak.Z har Yapmak. âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n Kur'an. Sevi mek: li kide bulunmaks z n sevi mek ise müslüman n her zaman ba vurabilece i hay rl bir e lencedir. Bu k sm da geçicidir.tikâfda Cinsel li kide Bulunmak. 4. Geçici Cinsel Haramlar: 2 . Hanbel. Ahmed b.üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever.Hay z) Ve Lohusal k (345) Halinde Cinsel li kide Bulunmak: nsanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. ' "^ 2.Âdet (Regl . Bu dört amelden biri de ki inin e iyle sevi mesidir." (344) (344) Feyzü'l-Kadîr. Bu görü e göre dört ay a an erteleme farz terketmek olaca ndan haramd r. Yani e ler aras nda da cinsel haramlar vard r.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak.Âdet ve Lohusal k Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak. ">' Daimî Cinsel Haramlar: 1 . (O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. 3.îlâ Yapmak. 3.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek ve ili kide Bulunmak. yani yemin edilmi olsa da kad n n dört aydan fazla cinsel yoksunlu a mahkûm edilemeyece ine hükmetmi olmas baz bilginleri her dört ayda bir asgarî bir defa cinsel ili kide bulunman n farz oldu u görü üne yönelmi tir.Ac Vererek ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak. A-DA MÎ C NSEL HARAMLAR 1. . davran ve i (önemsiz) bir oyun. Çünkü Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Dört amelin d nda Allah' n an lmad her söz.Arka Organdan Temas Etmek. 5. (de ersizsiz) bir e lencedir. 5.. .hramda ken Cinsel ili kide Bulunmak. 5/23. 4. 338 E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR E ler aras ndaki cinsel özgürlük alan büyüklü üne ra men s n rs z de ildir. 6.' 1. . 4/144. . Bakara Suresi 222'de yasaklam t r: ." Her Dört Ayda Bir Cinsel li kide Bulunmak: Yüce Allah' n. Bu haramlar n bir k sm daimîdir.Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak. . îlâ'y dört ayla s n rlamas .

Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:". (348) Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir.25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. Ahlak nda.. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler ganahkâr olurlar. k yasla sabittir. Zira fakihler. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir. (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder.Hiç üphesiz Yüce Allah. nifas hay za k yas etmi lerdir. .. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur. Dârimî: 2/408. dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir. bir eza'd r. O. Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir.) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü. alt n oldu una göre bir dinar 4. Müslüman n. nefsi emmareyi." (349) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n. hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan..bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere (346) Nesâî: 2/87. Bu haraml n hikmeti ise.a. Hz." (346) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k (345) 8u kitab n Âdet ve Lohusal k bölümünde geni bilgi vard r.25 gr.. Ai e (r. Ayr ca bu dü mekten al koymakt r. Onun için bu günlerinde kad nla r ilgisiz b rakmak do ru de ildir. alt nd r. Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. 339 âlimlerin icma' ile de sabittir.

261. Modern t bbî görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur. Âdet hali ile ilgili olarak aç klad (348) Y. Kad n. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur. T bb n sbat na Göre. kendi iste iyle olan bir ey de ildir. bitti i halde bitmedi i bulunulursa. önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar. Hele hele ay hali ba lamad halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. günah i lemi . Çünkü bu hâl. ay halinin ba lad veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir. Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar.Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram. (349) Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinindinî bir sak ncas yoktur. sevi mek helâldir. slam Dini. Mikroplar kolayca döl -yolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup ta zyik etmesidir. E er aç klamaz da cinsel temasda n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. (349) Nesâi: 1/189. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz. bunun günah yaln zca kad n n olur. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar. pis bir varl k olarak görmektedir. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. pek büyük bir m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar da n gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli. Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar 340 . Adet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler. Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir. Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar. Anla laca üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir.

Bu vesile ile umulur ki. bni Abbas (r. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . mam Ahmed ikinci rivayetind e. Zaten zarar olarak da bu yeterlidir. frengi hastal na benzeyen irinli iltihablanmaya yol açar. dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r. Bu sebepledir ki. afiî müctehidlere göre iki ya n a m çocuklar n . shak' n mezheblerinde. hem tevbe ve isti far etmesi. De ki: O. n mikroplar kad n n kan nda na ya-kalanmas da mümkündür.Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar. 2. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar . tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal süt emmesiyle süt akrabal 341 Netice olarak. bir rahats zl kt r. Evzai. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin." (352) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir.ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah .v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulun an kimse hakk nda soruldu. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar .a. fakiriik-zenginlik. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun. * Hay z kan n n. öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir. Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba lar. Katade. pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. bni Abbas. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak da erke in k s r kalmas na sebep olur." (350) E i hay z veya nifas oldu u halde.Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): olu maz. (349) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk. afii ise kavli kadiminde. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. hem de sadaka vermesidir. Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (351 ) de erinde sadaka vermeleri gerekir.

Kad na dübüründen yakla mak. Vajinadan olmak art ile her türlü pozisyon caizdir. ( lâhi lanetle lanetlenmi tir). O ... (350) Kur'an.. Tirmizi. 222. Ona ancak Allah' n helâl k ld yoldan yak la mak caizdir.Hakk (rahmet) nazar yla bakmaz. hem de kesinlikle haramd r.a. Arkadan vajinaya olmak art ile yap lan cinsel birle mede.. Ebû Hüreyre (r.v. Resûlüllah (s. islamda yasaklanm t r.) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kad na dübüründen yakla an (o yolla temasta bulunan) kimse mel'ûndur.Hakk. (351) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür. temizlenmelerine kadar onlara (cinsel temas için) yakla may n." nda konuyu daha aç klam ve gereken bilgiyi kazand rm t r..Penisin makata sokulmas yla yap lan birle meye anal birle me denir. üphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.a. kad n lây k oldu u yere oturtmu ve ona gereken sayJ g nl bak mdan kad n ne erke in ehvet oyunca . Bu nedenle erkek bu duru ta orgazma di er pozisyonlardan daha çabuk ula r.a. 342 ne de al n p sat lan baya bir meta'd r. islâm. Buna cevaz veren hiçbir ilim adam yoktur ve olamaz da. anal ili ki de ildir. Bu ekilde arkadan vajinaya yap lan cinsel ili ki. yice temizlendikleri zaman Allah' n size emretti i yerden (üreme organ ndan) onlara yakla n. Resûlüilah (s. (Bir dinar: 12X3= 36 gram gümü eder.) den yap lan rivayete göre.. (354)." (353). yani temas arka yoldan sa lamak hem büyük günah. Cenâb. ibn Mace. ehveti teskin etmek ve neslin devam n sa lamak için erke e ve kad na cinsel organ bahsetmi tir. Erke in. Nesai. Bunun için de kad na ancak cinsel organ ndan yakla mam z emredilmi tir. Bir dirhem ise 3 gramd r.Kerim.v. Kur'ân'da öyle buyurulmaktad r: "Ay halinde iken kad nlardan uzak durun.) Efendimiz bu âyetin vermi ve uyar s n yapm t r.) (352) Ebu Davud. kad na arka organ ndan temas etmesi haramd r. Di er bir rivayette öyle buyurulmu tur: "E iyle dübüründen temasta bulunan bir adama Cenâb. kad n n kalçalar n n dolgunlu u erke in cinsel organ bölgesini hiçbir pozisyonla k yaslanmayacak ekilde uyar r.

" (357) ayet kad n buna r za gösterirse. o da erkek gibi günahkâr ve âsi olur. reda' : 12.a) da öyle demi tir: bni Abbas (r. Bu konuda Peygamber'in (s.v. tehdit de etse. Bu çirkin fiili ancak. Israr edildi i takdirde kad n bo anmak için kad ya ba vurabilir. 114. (356) NET CE OLARAK: 1.a. Muhammed'e (s. sap kl k ve ahlaks zl n aç k bir ifadesidir. 2. Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? E im srarla anüsten cinsel ili ki istedi. 6/305 ." (355). bu ekilde temasta bulunmaya zorlayamaz. Öyle ise kad n.a.v) u hadisi erifi ile amel etmelidir: "Allah'a isyana sebebiyet veren eylerde hiçbir yarat a itaat edilmez.Ba kas na bu ekilde temasta bulunan kimseye livata haddi cezas gerekir. ahsiyetsiz ve ahlaks z olan kimseler yapar.Yine Ebû Hüreyre (r.Hiç bir erkek e ini. âdî. Onu memnun etmek için denedim ama ili kiden sonra biraz kanamam oluyor. Ahmed:1/6.a. üphesiz.a. . srar da etse.) den yap lan rivayete göre. 3. Bu durum ileride rektal kansere yol açar m ? . Devam etmeleri halinde ise aralar tefrik edilir yani ayr l r. 4. -Ari') 343 Tavus (r. (353) Bakara Sûresi: 222 (354) Ebû Dâvud/nikâh: 45 (355) Tirmizî/taharet: 102.) e ine arka organ ndan temas eden kimse hakk nda kendisinden soru sorana: "Bu adam küfür hakk nda benden soruyor" eklinde cevap vermi tir. Dâremî/vüdu'?.Kad na üreme organ ndan olmak üzere ön ve arkas ndan yakla makta bir sak nca yoktur.v.a. Çünkü insanlar n arzusu haram helâl k lmaz. onun arka organ ndan temas etmesine imkan ve f rsat vermemelidir. Yaparlar da durumlar hakime intikal ederse tazîr cezas na u rarlar ve büyük günah i lemi olurlar. korkutsa da. ahlak ve fazilet kurallar na ayk r . kocas n n..F trat n red etti i bu ilâhî haram e ler arzu etseler de yapamazlar.. ka-rektersiz.) indirileni inkâr etmi olur. Resûlüllah (s. kad na arka organ ndan temas etmek s hhat ve beden aç s ndan zararl .) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kim ayhalinde olan kad na cinsel temasta bulunur veya bir kad na dübüründen (arka yoldan) yakla p temasta bulunursa veya bir kâhin (gaybden haber veren)e gidip onu tasdîk ederse. gerçekten o. ibn Mâce/nikâh: 29.

erke in ve kad n n cinsel duyarl yerlerinin birbirine temas yüzünden zevkli olabilir. Arkadan da vajinaya girmek art ile cinsel birle me.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: Kar -koca.. 3.. müstakil bir evdir. Hanbel.Cinsel hayat n mahremiyetini koruyabilmek için öncelikle serî bir mesken sa lan lmal d r. (359) olmayan iç içeli meskenlerde. (356) Nesai.Haram olmas na ve de kad na eziyet vermesine ra men. li kide Bulunmak : E ler aras ndaki cinsel haramlardan biri de ba kalar n n yan nda ve gözleri önünde sevi mek. a. Orta halli koca için ise en az bir odal olup mutfa ve tuvaleti-banyosu ba ms z olan bir dâiredir.. y rt klar ve makat çevreleyen adelelerde gev eme ve y rt lmalar Yak n akraba ile de olsa ba ms zl halinde gerekti i zaman ve arzu edildi i biçimde davran lmamas ve mahremiyetlerine nüfuz edilmesi. Allahü Teâlâ'n n haram k lmas n n bir hikmeti de sa l a zararl oldu u içindir herhalde. Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : Anal ili kinin t bbi yönden pek çok sak ncalar vard r. Zengin koca için er'î mesken. Y kanma ve örtünme gibi dinî ölçülerin ihlaline de sebebiyet verebilecek bir ortamdan korunulmas ve tarifi yap lan er'î bir mesken edinilmesi gereklidir. . '' ' -344 ' '' ''' 'Ml ! '" ' Ancak uyarmak istedi im bir konu var: Anüs ve vajina çevresi sinir uçlar bak m ndan çok zengin bir bölgedir. (357) Ahmed b. (358) ' 4.. e iniz penisini y kamadan vajinan za sokarsa. cinsel ili kide bulunmakt r. vajinadan döl-yata geçerek bu bölgede a r yap görülür. anüsten yap lan ili kiden sonra. endi esi erke i de kad n da bunal ma dü ürebilir. Bu nedenle birçok çift sevi irken o bölgeye dokunmaktan zevk al r. rektumdan ta narak bula acak bir bakteri ciddi t bbi sorunlara yol açabilir. bir arada ya an lmas ve yumurta kanallar na kl klara ve k s rl a neden olur. Makat içinde ya ayan E. yapt klar cinsi münasebet fiilini insanlara söz veya i aretle anlatmalar haramd r. Bu tür vajina iltihaplar gerekti i ekilde tedavi edilmezse ve ihmal edilirse.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek. Anal birle me de makat civar nda çatlamalar. Coli gibi pek çok bakteri anal ili kiden sonra penisin y kanmadan vajinaya sokulmas sonucu vajinaya ta nmakta ve burada a r iltihaplara neden olmaktad r.

Bu sebeble bütün imkânlar kullan lmal ; ba ms z bir evde veya dâirede oturulmal d r ki cinsel hayat, ortam n bulmu olsun. b- Cinsel hayat n s rlar da korunmal d r. Yüce Peygamberimiz (358) Ebu Davud, Nikâh: 49. (359) Hukuku slamiye ve Ist lahat F kh yye Kamusu, Ömer N. Bilmen, ist. C.2,S.45O. 345 "Cinsel ili ki halindeki davran lar e lere b rak lm bir emanettir. Aç klanmas en büyük hiyanettir" (360) buyurmu lard r. "K yamet Günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de kendisi kar s yla kar s da kendisiyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra, kar s n n s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vuran adamd r." (36i) Ebu Hüreyre'nin (r.a) rivayet etti i di er bir hadiste de öyle buyurmu tur: "Resûlullah (s.a.v) namaz m z k ld r p selam verdikten sonra bize döndü ve öyle buyurdu: - Yerlerinizden kalkmay n beni dinleyin! Aran zda, kap s n kapat p perdesini çektikten ve zevcesi ile cinsi münasebette bulunduktan sonra, insanlar n aras na ç k p da: "Ben e imle öyle yapt m, böyle yapt m" diyenler var m d r? Kimseden ses ç kmad . Sonra kad nlara döndü ve onlara seslendi: Sizlerden bunu yapanlar var m d r ? dedi: Aralar ndan genç bir k z, Peygamber'in (s.a.v), onu görmesi ve sesini i itmesi için iki dizinden birisine dayanarak dikildi ve: - Evet vallahi, kad nlardan da erkeklerden de konu anlar var, dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) onlara: - Böyle yapanlar n kime benzediklerini biliyor musunuz? dedi. Bunlar n misali kad n ve erkek iki eytana benzer; eytanlardan biri yoldan geçen arkada n (e ini) yakalay p

onunla cima eder, i ini bitirir, insanlar da ona bakarlar." (362) Ailenin selâmeti, yuvan n huzuru ve güveni kar kocan n sadakat, ciddiyet ve iffetine ba l d r. Birinin gözünün d arda olmas , mevcut ile yetinmeyip ehevî duygusuna ma lup olmas evlili i temelinden sarsar, aileyi güvensizli e iter ve evde huzur havas b rakmaz. Bunun gibi kar koca aras ndaki cinsel münasebetin, sevi me eklinin sadece ikisi aras nda kalmas , bir üçüncü ahsa s zmamas gerekir. Bu üçüncü ah s isterse o çat alt nda bulunan biri olsun, ister çevredeki dost yak nlardan biri olsun fark etmez... Aks i halde e ler aras ndaki bu en mahrem ve gizli durum mahremiyet ve gizlilikten uzakla p aleniyete dökülür ve bu sebeple de aile ba kas n n ehevî duygusunun hedefi haline gelir. Hattâ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz evli kad n ile erke in sevi irken

(360) Müslim, Nikâh:2, Nn:1436. (361) Müslim, Nikâh:2, Nn:1437. (362) Ahmed b. Hanbel. Ebu Davud. 346 seslerini bile son derece alçaltmalar n , duvar arkas na yans mamas n tavsiye ve tenbih buyurmu tur. 5- Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak: Çünkü Allah "... Ne zulmediniz ve ne de zulme u ray n z" (363) buyurarak ac vermeyi de verdirmeyi de yasaklam t r. 6- Cinsel Görevden Kaç nmak: Evlilik içi cinsel haramlardan biri de e lerin her birinin cinsel görevlerini zaman nda ve gere ince yapmamas d r. "(Cinsel ili kide bulunmak için) ki i, kar s n yata na ça rd zaman, (t bbî veya dinî bir mazereti olmaks z n) kad n gelmekten kaç n r, kocas da bu sebeple ona k rg n ve k zg n olarak gecelerse, Melekler sabaha kadar o kad na la'net eder." (364) Kad n, nafile ibadet maksad yla bile cinsel görevden kaçamaz. "Her hangi bir kad n kocas n n izni olmaks z n (Ramazan orucu d günah n yükler." (365) Kad nl k Görevinden Kaç nan Kad n Günahkârd r. Çünkü aile hayat n n temeli ve nafaka almas n n sebebi olan cinsel görevlerini yerine getirmeyerek kocas n n hakk na tecavüz etmektedir. Günah i lemi olmaktad r. Kad n, kocas n n sevdi i ekilde süslenmeye, akala maya ve onun özel vakitlerdeki cinsel isteklerine riayet etmesi ve gözetlemesi gerekir. Taki iki taraf aras ndaki evlilik ba lar , sevgi ve sayg duygular peki mi olsun. Bunlar yap lmad ve belkide bo anma ile noktalan r. Kocal k Görevinden Kaçman Erkek de Günahkârd r. Hiç üphesiz ayn ekilde kocan n cinselli inden yararlanmak da kad n n hakk d r. Bu hakk n almas na yard mc olmak da kocan n vazifesidir. Kocan n bu vazifesini yapmamas , onu hem suçlu hem de günahkâr k lar. Kar s na kar cinsel görevini yapma gücünü kendisinde bulamayan ki inin onu d a e ilimden korumak için cinsel gücünü artt racak ve arzular n geli tirecek özel g da ve ilaç almas da görevidir. takdirde aile hayat gittikçe kötüle ir nda nafile) oruç tutar da orucu sebebiyle kocas n n arzular n kar lamaktan kaç n rsa Allah ona üç büyük haram i in

(363) Kur'an- Kerim, Bakara: 279. (364) Müslim Tere. Mehmet Sofuo lu, Hn: 830. C.Sa îr, 1/25 (365) Feyzü'l-Kadîr, 3/138. 347 Cinsel konulardaki haklar, emirler, yasaklar ve suçlar, konusunda slâm kad n-erkek ayr m yapmamaktad r. Erkeklere oldu u gibi kad nlara da gözlerini korumalar em-rolunmakta, erkekler gibi kad nlara da zina yasaklanmaktad r. Erkeklere homoseksüellik yasakland gibi kad nlara da sevicilik yasaklanmaktad r. Erkeklere verildi i gibi zina cezas olarak kad nlara da bekârlarda celde (sopa-kamç ) ve evlilerde recm (ta lanarak ölüm) cezas verilmektedir. Cinsel Temasla lgili Dînî Ve lmî Tavsiyeler: a- E lerin; ehvet ve cinsel ihtiyaçlar n tatminde mu'tedil davranmalar gerekir. 'tidal n s n r ise haftada iki defa olmas d r. Ancak tatmin olup iffetlerini sa lamalar aç s ndan, erkek ve kad n n ihtiyaç durumlar göz önüne al narak daha az veya daha fazla da olabilir. Ne var ki erkek cinsel ili ki konusunda ifrata gitmemelidir. Çünkü bu. ko nuda ifrata gitmek vücudu y prat r, akl sarsar, i ten geri b rak r ve slâmî sorumluluktan yüz çevirmeye sevk eder. b- Önce sevi mek, sonra cinsel temas ile ehveti tatmin etmek. Bu konu ile ilgili aç klamay daha önce vermi tik. c- Koca, cinsel ili ki için muayyen ve uygun vakitler tesbit etmeli ve bu konuda kad n n mizac n da gözard etmemelidir. Kad n n arzu etmedi i bir vakitte, mesela: onun yorgun veya hasta oldu u bir ortamda yap lacak cinsi münasebet; aralar nda ho nutsuzlu a, tart maya hatta ayr lmaya dahi sebep olabilir. d- Cinsi münasebet; bütün ay ve haftalarda, her vakitte, gecenin veya gündüzün her saatinde caizdir. Ancak eriat n haram k ld özel vakitler veya muayyen haller; Mesela: E lerin farz

orucunu tutmu olmalar , kad n n hay z veya nifas halinde olmas durumu müstesnad r. Fakat sünnet olan, cuma gecesi(yani per embe ak am ) veya cuma gündüzünde yap lan cinsel ili kidir. Bu konudaki hadiste Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü cünüplükten y kan r, sonra camiye giderse bir deve tasadduk etmi gibi sevaba nail olur. kinci saatte giden bir inek, üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giden bir tavuk, be inci saatte giden ise bir yumurta tasadduk etmi gibi ecir al r. mam hutbeye ç k nca melekler de haz r olur, zikri dinlerler." (366) Di er bir hadiste de Efendimiz (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü y kar ve y kan rsa, kim erkenden mescide

(366) Buhari. 348 gider ve hutbenin ba na yeti irse, yürür ve binmezse, imama yak n durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir ad m için bir y ll k amelin oruçlar ve namazlar yla sevab yaz l r." (367) e- Kad n nafile oruç tutmak isterse kocas ndan izin almal d r. Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: ? "Kocas yan nda oldu u halde bir kad n n, kocas n n izni ol-

madan nafile oruç tutmas helal olmaz." (368) Bu iznin; kocan n nefsini korumas nda ve s hhatli olan kad n n faydalanmas aç s ndan önemi büyüktür. slâm n alt nda, cinsel ili ki konusunda öne sürülen en önemli yasaklar bunlard r.

Doktor ve fakihlerin; slâm, ilim ve sa l k çerçevesinde tavsiye ettikleri en önemli nasihatler de bunlard r. Öyle ise -evli olan- genç karde im! Haramlardan uzak durman ve evlili inin slâmî esaslara uygun olmas aç s ndan bu tavsiyeleri tatbik etmeye azami gayret göster. B- GEÇ C C NSEL HARAMLAR 1- Kad na lâ Yap lmas : îlâ; ki inin zaman belirtmeden veya dört ay a an bir zaman belirterek kar s yla cinsî münâsebette bulunmayaca na yemin etmesidir. Haramd r. Kad na yap lan zulümdür. Koca, dört ay içinde sözlü veya fiilî olarak îlâ's ndan döner ve cinsel ili kiye ba larsa îlâ ortadan kalkm olur. E er îlâ's ndan dönmezse hânefî mezhebi müctehidlerine göre dört ay dolar dolmaz kad n, kocas ndan bo olur. Di er üç büyük mezheb müctehidlerine göre ise dört ay n sonunda hâkim îlâ sahibine îlâs ndan dönmesini veya kar s n bo amas n emreder. Dönmez veya bo amazsa koca ile kar s n ay r r. Cinsî münâsebette bulunulmayaca na dâir de olsa mâhiyeti itibariyle îlâ bir yemin türü oldu u için îlâ'dan dönülmesi yemin kef fâretini gerektirir. "Allah, kas ts z olarak a z n zdan ç k veren yeminlerinizden dolay sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yapt n z yeminlerden

dolay sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdi iniz yeme in orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onlar giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunlar bulam yan üç gün oruç tutmal d r. Yemin etti iniz takdirde yeminlerinizin keffâreti i te

(367) Ebu Davud. Nesai. (368) Buhari. 349 budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size ayetlerini aç kl yor, umulur ki ükredersiniz!" Kur'an- Kerim,Maide 89. Ancak ödemekten âciz olan ki iden yemin keffâreti dü er. (369) 2- Kad na Zihâr Yap lmas : Z har, sözlükte s rt mânas na delâlet eden "zahr" kökünden türetilen bir kelimedir. Sonralar bu kelime daha çok adam n kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" demesine delâlet eden bir terim haline gelmi tir. Cahiliyye devrinde kullan ld gibi slâm'da da Aile Hukuku bölümünde kullan lagelmi tir. Ancak slâmiyet z har hükmünü me ru çevçeve içine al p bu hususta da hem aileyi, hem de kad n n vakar ve ahsiyetini korumu tur. "Anam n s rt gibisin"den maksat, cinsel temasta adam her ne kadar kar s n n göbe i üzerine uzan r, bir bak ma o cihetle bir bini yaparsa da, z har kavram yla buna s rt denilerek bir benzerlik sa lanm t r. Di er canl lar n s rt na binildi i halde cinsel temasta kad n n s rt na de il göbe ine binilir. Böylece bir te bih (benzetme) söz konusudur. Cahiliyye devrinde adam kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" dedi i takdirde o kad n ona müebbeden haram olurdu. Böylece kad n birçok haklar n ve bununla birlikte ahsiyetini kaybeder, peri an olurdu. slâm gelince, cahiliye devrinin kötü âdetlerini vahiy yoluyla kal d r p kökünü kaz rken güzel olup ahlâka mugayir olmayan ve halk taraf ndan güzel oldu u için benimsenen âdetlere dokunmad . Islâh edilecekleri slah edip verimli, faydal bir düzeye getirdi. Zihar slaha muhtaç bir âdetti. O bak mdan slâmiyet onu uhrevî ve dünyevî hükümlere ba lad , birtak m müeyyideler koydu. Uhrevi hükmü, yani müeyyidesi, bu yola ba vurman n günah oldu unu belirtti. Dünyevî hüküm ve müeyyidesi ise, keffaret vermedikçe adam n kar s na cinsel aç dan yakla mas yasaklan p haram k l nmas d r. Z har hükmünün te riine gelince buna u olay sebep olmu tur: "Evs b. Sâmit'in kar s Havle binti Sa'lebe (r.a.) namaz k l yordu. Kocas da onu namazda görünce bekledi ve kad nca z selâm verince, Evs onunla cinsel temasta bulunmak istedi. Kad n istemedi. Bunun üzerine Evs fazlas yla öfkelendi ve ziharda bulundu. Böylece kar s n kendisine ebediyen haram k ld . Bunun üzerine fazlas yla üzülen Havle kalk p Resûlüllah'a (s.a.v.) geldi ve öyle dedi: " üphesiz ben genç ve çekici bulundu um bir zamanda ve ya ta benimle evlendi. Ne vakit ki ya m ilerledi ve karn m (çocuklar ) d ar , ;.

(369) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.212. 350 att , yani çocuklar m ço ald , bu defa kalk p beni anas na benzetti." Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz onu dinledikten sonra öyle buyurdu: "Senin durumunla ilgili yan mda bir hüküm bulunmuyor. Çünkü Cehab - Hak insanlar n üzerinde durdu u z har ibtal eder anlamda bana bir vahiy indirmedi." Kad n bundan elem duydu ve halini Cenâb - Hakk'a ikâyet edip Resûlüllah'a (s.a.v.) unu söyledi: "Ya Resûlallah! Do rusu benim küçük çocuklar m bulunuyor. Onlar kocama b rakacak olursam zayi olup giderler. Kendi yan mda tutarsam aç kal rlar." Resûlüllah (s.a.v.) da ilk söyledi i sözü tekrar söyledi ve her ne kadar kad n bu ç kmazdan kurtulmak için söz söylediyse Peygamberimiz (s.a.v.) de ayn cevab tekrarlad . Kad n her defas nda ayn cevab al nca öyle diyordu: "Ben fakirlik, yaln zl k ve peri anl Allah'a ikayet ediyorum!" Bunun üzerine Allah' n u emri indi: "Kocas hakk nda sana ba vurup tart an ve (hâlini) Allah'a ar-zederek ikâyette bulunan kad n n sözünü Allah duydu. Allah kar l kl konu man z da duymaktayd . üphesiz ki Allah i iten ve görendir. Sizden kad nlar n (e lerini annelerinin s rt na benzeterek) z har yapanlar (bilsinler ki) kar lar onlar n analar de ildir. Analar ancak onlar do uranlard r. üphesiz ki sözün çirkinini ve uydurmas n söylüyorlar. Allah elbette çok affeden, çok ba layand r. Kar lar n (öz analar na benzetip) ziharda bulunduktan sonra sözlerinden dönenler, e leriyle cinsel yakla mada bulunmadan önce bir köle azâd etmeleri gerekir. Bununla size ö üt verilir. Allah yapt klar n zdan haberlidir. Kim azâd edecek köle bulamazsa, yine e iyle cinsel yakla mdan önce iki ay ardarda oruç tutsun. Kimin de buna gücü yetmezse, altm yoksulu (fakir ve muhtac ) doyursun. Bu keffaretler Allah ve Peygamberine inanman zla ilgilidir ve bunlar Allah' n koydu u (dinî) s n rlard r. nkarc lar için elem verici bir azap vard r." (370). Z hâr, e ler aras nda Allah' n helâl k ld cinsel hayat nefse haram k lmak oldu u için cinsel m

haramd r. Z hâr yapmak haram oldu u gibi, yapt ktan sonra keffâretini ödemeksizin cinsel hayata dönmek de bir di er haramd r. Z hâr; Müslüman, ak ll ve ergin bir erke in e ini veya onun ba , s rt ve kar n gibi bir organ n kendisine neseb, süt veya evlilik (370) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.218. 351 ;.w f>. ('

yoluyla haram k l nm olan bir kad na benzetmesidir. Daha aç k bir ifadeyle anas , süt k z karde i ve kay nvalidesi gibi mahremi bir kad na veya onun karn ve cinsel organ gibi bir organ na benzetmesidir. Misâller: Sen bana anam gibi harams n. v) :o ) Z hâr n Hükmü:

Senin gö üslerin bana kay n validemin gö üsleri gibidir.

Z hâr yapan ki i, z hâr n keffâretini ödemedikçe kar s n ehvetle öpüp ok ayamaz. Onunla cinsel ili kide bulunamaz. Keffâret ödenmedikçe sözlü veya fiilî olarak kad n da oyna ma ve ili ki kurma arzusunu gösteremez. Z hâr yapan erkek, keffâretini ödeyerek cinsel hayat n ba latmakla mükelleftir. Ba latmad takdirde kad n mahkemeye ba vurarak kocas n n z hâr keffâretini ödeyerek cinsellik görevini yapmas n veya kendisini bo amas n isteyebilir. Ba vuru halinde hâkim z hâr yapan kocaya önce keffâretini ödemesini emreder. Ödeme gücü oldu u halde ödemezse bo amas n emreder. Hiç birini yapmad (Z hâr n keffâreti (cezas ): "Kad nlardan zihâr ile ayr lmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin kanlar yla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavu turmalar gerekir. Size ö ütlenen budur. Allah, yapt klar n zdan haberi oland r. (Buna imkân) bulamayan kimse, han m yla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altm fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah'a ve Resulüne inanman zdan dolay d r. Bunlar Allah' n hükümleridir. Kâfirler için ac bir azap vard r." (371) 3- Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak: Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri Ramazan ay nda oruçlu iken cinsî münâsebette bulunmakt r. Gecelerinde ise helâldir. Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: a- Bo alma olsun veya olmas n oruçlu iken bilerek cinsel ili kide bulunmak orucu bo zar. Hem kazay (güne gün) hem de kef-fareti (60 gün) gerektirir. Hat rlanmas halinde b rak lmas art yla unutarak cinsel ili ki orucu bozmaz. (371) Kur'an- Kerim, Mücade: 3-4. ... 352 b- msaktan sonra rüyalanmak orucu bozmaz. msaktan önce cinsî münâsebette bulunup da imsaktan sonra y kanmak da oruca zarar vermez. c- Sevi mek orucu bozmaz. Ancak cinsel arzuyla sevi mek orucun sevab n azaltabalir. Sevgiyi aç a vurmak için ehvetsiz öpme ise böyle de ildir. Yani sevab azalt c bir sak ncas yoktur. takdirde hapseder.

Çünkü oruçlu iken ki inin e ini öpmesini bir çiçe in koklanmas na benzeten ve sak ncal olmad n bildiren Allah' n Resûlü'nün bizzat kendisi de e lerini öpmü tür. (372) E lerinden Hz. Âi e (R.) anlat yor: -Allah' n Resulü öpmek için bana yakla nca; "ben oruçluyum" dedim. "Ben de oruçluyum" buyurdu ve yakla p beni öptü. (373) Sevi mek orucu bozmazsa da oruçlu iken cinsel arzuyla bo- almayarak sevi mek, orucun farz k l nmas ndaki amaçla ba da mayaca ve cinsî münâsebete yol açabilece i için, Allah' n Resulü oruçlu gençlerin ve gencimsi ya l lar n sevi mesine müsaade buyurmam t r. d- Cinsel ili kiye girmeksizin vaki olan sevi me s ras nda bo almak orucu bozar, ki iyi günahkâr k lar. Ancak keffareti gerektirmez. Yaln zca gününe gün gerektirir. Mezi gelmesi ise orucu bozmaz. Mastürbasyon yolu ile bo alma da orucu bozup günahkâr k lar. Fakat yaln zca güne günü gerektirir. e- Öperken e inin tükürü ünü yutmak da orucu bozar. f- Muayene için ön ve arkaya parmak sokulmas orucu bozmaz. Oruçlu iken cinsel ili kinin cezas : Oruçlu iken cinsel ili kide bulunman n keffareti esir azad etmek veya ardarda iki ay oruç tutmak ya da altm fakiri doyurmakt r. Oruçlu ken Cinsel li kide Bulunman n Keffareti: Ebû Hüreyre (r.a.) anlat yor: Bir mü'min Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle deyiverdi. - Mahvoidum Yâ Resûlellah! - (Dur bakal m) seni mahveden nedir? - Ramazan orucunu tutarken kar mla cinsî münâsebette bulundum. (372) Müslim tere. Ahmed Davudo lu, Sönmez Y. ist. C.6/84. (373) Ahmet b. Hanbel: 6/134. EV ilik ve Cinse! Havai 353 m * - Azad edecek bir esir (köle) bulabilir misin? - Altm fakiri doyurabilecek yiyece i bulabilir misin? ! - Hay r. - Hay r.

Bu diyalogdan sonra adam oturdu. Bu s rada Allah' n Resûlü'ne içi hurma dolu bir zenbil getirilince: - (Al) bunu sadaka olarak da t, buyurdu. Adamca z ise öyle dedi:

- Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki bir ucundan di er ucuna kadar Medîne'de bu hurmaya bizden daha ihtiyaçl olan bir tek aile bile yoktur. Adamca z n bu sözleri üzerine (yaln z tebessüm buyurmak âdeti iken) Allah' n Resulü yan di leri görülürcesine güldüler ve öyle emir buyurdular: - Hadi git de bunu ailene yedir. (374) 4- tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: tikâf Nedir?: itikâf; cünüb olmayan erke in, hay zl veya lohusa olmayan kad n n Allah'a ibâdet maksad yla bir camide durmas d r. Evlilik içi cinsel haramlardan bir di eri de, itikâfta cinsî münâsebette bulunmakt r. "... Camilerde itikâfda iken e lerinizle cinsel ili kide bulunmay n..." (375) 5- hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: E ler aras nda cinsî münâsebetin geçici engellerinden biri de Hacc veya Umre için ihrama girmektir. Bu sebeble ihrama giren ki inin cinsî münâsebette bulunmas haramd r. hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le 1 lgili Baz Meseleler:

Meni gelsin veya gelmesin sevi mek, Hacc ve Umreyi bozmaz. Ancak sevi meden ötürü erkek için de kad n için de bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Meni gel medikçe kurban gerekmeyece ini ileri süren müctehidlerimiz de vard r. E inin cinsel organ na bakarak veya yaln zca dü ünerek, rü-yalanarak veya mastürbasyon yaparak menisi gelen ihraml n n da (374) Et-Tac: 2/67. (375) Kur'an- Kerim, Bakara: 187. 354 Hacc veya Umresi bozulmaz. Ancak mastürbasyonla bo alana bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. hramland ktan sonra cinsel arzulara kap l p hatalara dü ülmemesi içindir ki ihramlanmadan önce mümkünse güzel koku sü-rünülmesi ve ili kide bulunulmas Peygamberimizin Hacc ve Umre ile ilgili sünnetlerindendir. (376) * "Cinsel k skançl k; Allah' n ve Peygamberimizin tan d C NSEL KISKANÇLIK: cinsel haklar çi nemeksizin ve

delilsiz olarak cinsel üpheye ve sayg s zl a dü meksizin Allah' n ve Peygamberinin cinsellikle ilgili emirleri ve yasaklar n uygulamak ve uygulatmak ta hassasiyet göstermektir." Cinsel k skançl k duygusu yarat l tand r. Cinsel k skançl k:

a- Allah' n ve Peygamberinin cinsel nitelikli emirleri ve yasaklar n uyg ulama ve uygulatmada olmal d r. b- Uygulama ve uygulatmada Allah' n ve Peygamberinin tan d üpheye ve sayg s zl a dü- ülmemelidir. Allah' n ve Peygamberi'nin yasaklad kazand ç plakl k, ehvetle bak mak, kad n -erkek yaln zca bir haklar çi nenmemeli, delilsiz

arada kalmak gibi ilâhî yasaklar n çi nenmesi durumunda veya çi nenmesi ihtimalinin a rl k durumlarda uygulay c ve uygulat c cinsel k skançl k helâl ve dinî ölçülere göre de zarurî olan k skançl kt r. Bu sebeble mü'min, ne kendi kar s , k z ve k zkadde inin ve ne de bir ba ka mü'minin aile fertlerinin böylesine cinsel haramlara arac veya muhâtab olmas n katiyetle tabiî göremez. Bunun için de kendisi bu haramlara dü memelidir. Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli, Sayg s zl a Dü ürmemelidir. Ba ka bir erkekle evlenmesine imkân veren bâin talâkla veya üç bo ama ile bo anm kad n hürdür. Diledi i ki i ile evlenmek hakk na hâizdir. Bo ayan kocan n cinsel k skançl etmemelidir. Kad n n yan nda bir mahremi olmaks z n tek ba na gidece i yol, doksan kilometreyi a k n olsa da slâm Dini'ninde kad n n ana-baba ve karde ler gibi mahremlerine ziyarette bulunmak hakk vard r. (376) Buhârî, Gusül: 14. 355 Cinsel k skançl k onlar n bu haklar n kullanmalar na mâni olmamal d r. Bunun için de kad na, koca olarak ya refakat etmeli ya da bir mahremini bulup e lik ettirmelidir. slâm Dini'nde özel artlar içinde erke in ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kad n alma hakk vard r. Kad n n cinsel k skançl , kocan n bu hakk n kullanmas na mâni olmamal d r. , kad n n evlenmesi aleyhine çal mas na sebeb te kil ;

Her bir Müslüman kad n , Müslüman erke in birden fazla kad n alabilme ruhsat na sahip oldu unu kabul etmek, bir di er ifadeyle taaddüt -i zevcât (birden fazla kad nla evlilik) kurumunun me ruiyetine inanmak mecburiyetindedir. Ne var ki, hiç bir Müslüman kad n , kocas n n ikinci veya üçüncü bir kad n alma ihtiyac nda oldu unu kabul etmek mecburiyetinde de ildir. Kad n n kocas n n evlenmesini içine sindirememesi hatta muhalefet etmesi tabiîdir.

Ancak f trat nda mevcut bulunan cinsel k skançl

onu isyana varan aç k bir ba kald r ya

veya olu mu bir gerçe i tan mazl a gö-türmemelidir. Zira bu tür cinsel k skançl k, Allah' n ve Peygamberinin verdi i haklar çi nemek olur ki bu nevi cinsel k skançl k zulümdür ve de haramd r. Kad n bu durumu nazar- itabare almal , k skançl ecri alaca inanc yla sabretmelidir. K skançl k, Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir. Mü'minin kar s ve mahremleri (anas , k z , k zkarde i vs.) üzerinde cinsel k skançl k göstermesi, hem hakk hem de vazifesidir. Ancak bu ona delilsiz olarak üpheye dü mek hakk n vermez. Mü'min, cinsel k skançl kar n gerektirdi i me ru tedbirleri almal , meselâ ç plakl Allah' n Resulü delilsiz üpheyi , kad n erkek m ve beraberli ini önlemelidir. * - * n a r boyutlara vard rmamal ve ehitlik

onaylamam t r. A a daki hadis bu gerçe i aç klamaktad r. Ebû Hureyre (R.) anlat yor. (Kar s n n zina mahsulü bir çocuk do urdu u ku kusunu ta yan) bir sahâbi dolayl bir ekilde zina ihbar nda bulunmak gayesiyle Hz. Peygamber'e ba vurdu ve öyle dedi: -Ya Resûlellah! Kar m siyah bir çocuk dünyaya getirdi. (Maksad sezen) Allah' n Resulü (s.a.v.) (bu gibi üphelerin önemsenemeyece i gerçe ini ikna edici bir ekilde aç klamak için bu sahâbiye ardarda sualler yönelterek) öyle buyurdu: 356 -Senin deven var m ? -Evet. (Var Ya Resûlellah!) -Rengi nas ld r? -K rm z . - Alacal var m ? -Evet (Var Ya Resûlellah!) -Peki bu alacal k nas l olu tu? -Soya çekmi olsa gerek. -Kar n n do urdu u çocu un da soya çekmi olabilir. (377) Anla laca üzere bu hadis, delilsiz üpheye dü ülmemesi gere ini ikna edici bir dille ö retmekte, bu gibi üphelerin aç a vurulmamas lüzumunu da dile getirmektedir. Zira bu tür üphe ha-disde görüldü ü gibi ki iyi dolayl yoldan zina isnad na götürdü ü gibi aç ktan

Li'ân.. . E in K skançl na Kar Sab rl Olmal d r: Burada yeri gelmi ken ifade edelim. Ensar'dan Üveymir el-Aclânî (R. hâkim taraf ndan yapt r l r. >! ' -.. . özellikle kumal kad n n k skançl k duymas tabîidir. Bu isnad n dört ahitle isbat edilmesi veya li'âna (lanetli yeminle meye) gidilmesi lâz md r.) (Allah' n Resûlü'ne) gelerek öylece s zland : -Ya Resûlellah! Ki i kar s n bir adamla zina ederken yakalarsa ve (bunu dört ahit getirmeksizin huzurunuzda) dile getirse.. Kad n n. Allah' n lanetinin kendi üzerinde olmas n " söyleyerek lânetle mesidir. öfkesini içine ak tarak zoraki susuyor."* . Ki i Kar s n Zina Ederken Yakalarsa. Yapt rabilmesi için e lerin her ikisi veya birisi taraf ndan taleb edilmi olmas lâz md r. (iftira etti i gerekçesiyle) ona seksen sopa vuruyorsunuz. L ÂN Li'ân. "la'net" ve "gadab" laf zlar n ihtiva eden yeminle peki tirilmi dört ehâdetten ibaret bir i lemdir. i ". : . Hiç k skançl k duyulmamas münaf kl ktand r. Öldürse (k sas olarak) onu öldürüyorsunuz. nanc do rultusunda irâdesini kullanma gücünü kazanamam kad ndan her türlü k skançl k tezahürü beklenebilir. . bn-ü Ömer (R... Sussa..) öyle anlat yor. Bu sebeble son derece tedbirli ve sab rl olmal d r. Tarifini yapt m z bu tarife uygun olarak aç klamaya çal t m z cinsel k skançl k imandand r. Duyuldu u halde Allah' n r zas na uygun dü meyen. li'ândan da kaç n l rsa ki iye seksen celde (sopa veya kamç ile) zina iftiras cezas uygulan r. Ki inin kar s na zina isnad etmesi de islâm'da suçtur. kar s na zina suçu isnad eden veya onun do urdu u veyahut karn nda ta d ahit ge(377) Buhar ...zina isnad na da götürebilir. ahitlerle isbat edilemez. dört ahitle ispatlayamaks z n kocas n n kar s na zina isnad etmesi ve kad n n da bu isnad red etmesi sonucunda hâkim önünde yap lan..: ^ çocu un ba kas ndan oldu unu iddia eden ve fakat bu suçlama ve iddias n isbat için dört erkek .'. yani islâm'daki me ru s n rlar n a an cinsel k skançl k da eytantand r.. Talâk: 26 Hvlilik ve Cinsel Hayat 357 tiremeyen adamla kar s n n hâkimin huzurunda dörder defa ye-minle me ve birer defa ". (378) Li'ân.* -..e er yalanc lardan ise.

be inci defa da. e er yalan söyleyenlerden ise Allah' n lanetinin kendi üzerine olmas n dilemesidir. Bu la'netle meden sonra Allah' n Resulü ikisi aras n ay rd . onlar n her birinin ahitli i..Kerim. Allah' n Resulü ikinci olarak kad n (la'netle meye ça rd .8. Be incide -e er zina isnad ndan yalanc lardan isem Allah' n "lanef'inin üzerime olmas n dilerim. . Allah' n Resulü Uveymir'den sonra kar s n ça rtt . Kad n n. "E lerine zina isnad nda bulunup da kendilerinden ba ka ahitleri olmayanlara gelince. Bek incide -kocas do ru söyleyenlerden ise Allah' n " adab" n n kendi üzerine olmas . Ona li'ân âyetlerini (Nur: 6.(Bu nas l i tir?) Allah' n Resulü (bu hakl s zlan Nihayet Li'ân âyetleri indi.) -Allah m! Hükmünü aç kla! eklinde duâ etmeye ba lad .) Kad n da Allah' ahit tutarak kocas n n yalanc lardan oldu una dört defa ehâdette bulundu. Allah' n Resulü Uveymir'i ça rtt . Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te görülecek azab yan nda pek hafif kalaca n duyurdu: Fakat Uveym ir (tereddüd etmeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin edirim ki hay r. Nûr Sûresi. Ona da ö üt verip ika zda bulundu. kocas n n yalan söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ve ahitlik etmesi. görülecek azab n yan nda pek hafif kalaca n duyurdu.7 ayetleri O da (kocas gibi ikilemeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin ederim ki (kocam olacak) o adam yalanc d r. Bu geli me üzerine Allah' n Resulü lanetle meyi erkekten ba latt . be inci defa da. 358 do rulad . e er (kocas ) do ru söyleyenlerden ise Allah' n gazab n n kendi üzerine olmas n dilemesi kendisinden cezay kald r r. O da kar s hakk nda yapt zina duyurusunda dosdo ru konu anlardan oldu unu Allah' ahit tutarak dört defa dile getirip ehâdette bulundu.." Sonra da ö üt verip uyar da bulundu. (kar m zina etti derken) onunla ilgili olarak yalan söylemedim.dedi. kendisinin do ru söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ederek ahitlik etmesi.7.9) okudu. (379) Li'ân n Sonuçlar : i. Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te (378) Kur'an.bedduas nda bulundu. 6.

. evlilik ba Zina. ..a. Aralar ayr laca için art k sevi emez ve cinsî münâsebette bulunamazlar.. Zina.Cidden bu büyük günaht r.. Li'ân yapan kad n namuslu kad nlardand r. buyurdu.:.. onun için on kad nla zina etmesinden daha büyük bir günaht r.Kom u le Yap lan Zina: -( yice bilmenizi isterim. üphesiz o pek çirkin bir cinsel i lemdir.' jy. (Daha büyük bir azâb sebebidir. (384) ' c .) diyor ki.v.Allah'a e -ortak ko mand r. -.Ondan sonra hangisi? diye sordu umda: .a. halbuki O seni yaratm t r.. EVL L K D C NSEL HARAMLAR Z NA olmaks z n eri kin bir kad n ile erke in isteyerek yapt cinsel ili kidir. Bulunmalar haram. Ona zina isnad eden ki iye.Ondan sonra hangi günah daha büyüktür? ..) Efendimizden sordum: ... . .: ly^ .Sava a Ç kan Mücâhidlerin Kad nlar yla Zina: (381) C..) ki inin kom usunun (veya orta n n) han m ile zina etmesi.. O ne kötü bir yoldur..Sa îr: 1/5 1. . evli için ta lanarak ölüm olan zina slâm Dini'nde cinsel haramlar n ba d r.... dedim ve tekrar sordum: .Kom un kar s yla zina etmendir.Mahremlerle (nikahlanmalar yasak olan yak n akrabalarla) Yap lan Zina: "Mahremi ile zina edeni öldürünüz.Allah kat nda en büyük günah hangisidir? .) (383) bn Mes'ud (r. "Zinaya yakla may n z.Seninle beraber yer ve yed irilir endi esiyle kendi çocu unu öldürmendir. Zina En Büyük Günahlardand r: Cezas bekâr için yüz sopa veya kamç . Resûlüllah (s. diye cevap verdi." (381) (379) El-Tac: 2/349 (380) isra Sûresi Âyet 32: ... nefis esaretine dü üp ehvetin kulu olmakt r. zina iftira cezas uygulan r." (380) "Bir cemiyette zina ve faiz aç a ç k p yayg nla rsa o cemiyet halk n n bizzat kendileri Allah' n azab n üzerlerine çekmi olurlar.Li'ân yap l r yap lmaz kar kocan n aras ayr l r. : .> 359 Z NANIN ÇE TLER a.. buyurdu. dolay s yla zina olur." (382) b..

Bekârlar n zinas n n cezas yüz celde (sopa-kamç ) evlilerin zinas n n cezas ise recm. haram bak lar n.Bekârlar n Zinas : Bekârlar n bekârla olan ili kisi. K yamet Günü'nde mutlaka rz n çi nedi i ki inin önünde durdurulur."Aman sava an mü'minlerin e lerinden uzak durun. Bu sebeble sava an mü'minlerden birinin ailesiyle ilgilenmeyi üzerine alan ve ihanet ederek ilgiyi cinsel ili kiye dönü türen geride kalm lardan her bir ki i. zina ve haram ise de di er zina türlerine k yasla sorumlulu u az olan zinad r. O da (güveni sömüren bu zinac n n) amellerinin sevâblar) ndan istedi i kadar al r.Buhari ve Müslim. Evet. Hn (383) bni Kesir. bu yüzden. Aç l p . Hudud: 13.saç lman n. sava a ç kmay p geride kalm bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (haram)d r.slam Dini. kâfirlere . onu uyar yor. Onlar için elem verici bir azab da vard r. (385) Ebu Davud. dünya ve ahirette mutsuz olmamas için. Bunlar kibirli fakirler. yolculu a ç km olan kad n n yata na giren ki i K yamet Günü'nde y lan a z na dü mü ki i gibidir. Furkan: 68. müslüman n hem kendi nefsini. ç plakl n. müslüman nefsiyle ba ba a b rakmam . Cihâd: 12"64 360 e. Ey mü'minler! Ne san yorsunuz! Siz bir sava ç n n rz n çi nemeyi s radan bir (cinsel) sald r m san yorsunuz. hem de ba kalar n helak edecek olan zina felâketine u ramamas ." (386) f. ta lanarak ölümdür. (384) Sahih. onu bu büyük günahtan korumak için. slâm Dînî. yabanc kad nlarla iç içe ya amalar n n yani tenhada ba ba a kalmalar n n. o günaha götüren yollar kesmi tir. s k s k yalan söyleyen idareciler ve evli -ya l zinâc lard r. Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: a." (385) (382) ibni Mace. Nitekim bekârlar n zinas n n dünyevî cezas da evlilerin zinas na nazaran azd r." "(Zira) sava an mü'minlerin e leri.Evlilerin-Ya lilar n Zinas : "Üç s n f insan vard r ki Allah K yamet Günü'nde onlar zat na muhatap tutup konu maz." "Kocas . Onlara rahmet nazar yla bakmaz: Onlar günahlar ndan ar nd rmaz.

ilk ve en belirgini gebelik tehlikesidir.Di er bir tehlike ba ta ça n vebas say lan A DS olmak üzere zührevi hastal klard r. Öldürmese bile yaralar. islâm Dini masum insanlara zina iftira edilmesini de büyük bir suç olarak de erlendirmi . (386) Mi kâlü'i-Mesâbih. Yang nlar n ço u küçük bir k v lc mdan ç kar. Bir airde bu dü ünceleri k saca öyle ifade etmi tir: "Bir bak . 3. ölüme kadar götüren ve âhiret azab na da u ratan bir suçtur.du u gibi islâmiyette de yasaklanm t r.Kad n n babas veya kocas ya da karde leri taraf ndan bak lmas n mecburîle tirmi .. böylesi evlilik zor yürür. Onlar tamamen günahkârd rlar..Bo anmay kolayla t rm . zina isnad n dört ahitle is-batlayamayan ki iye. böylece zinaya aç lan fakirlik yolunu t kam t r. . d." b. kad n erkek ay r m yapmaks z n zinac lan en a r ekilde cezaland rm t r. randevu ve bulu ma vesselam.islâm Dini ayr ca bizzat veya bilvas ta zina ticaretini yasaklam . "Namuslu kad nlara zina isnad nda bulunup. Böyle bir fiilin o kadar çok mahzuru vard r k i baz lar n s ralayal m: 1.benzemenin.. Kuru bir ot y n n n içine at lan ate k v lc m na benzer. alkollü içkileri ve ehveti tahrik edici mûsikinin yasaklamanmas yla kötü sonuçlara yol açan er pencereleri kapat lm t r. Nitekim bir air öyle diyor: "Bütün hadiselerin ba lang c bir bak t r.Evlilik öncesi cinsel birle me bazen zoraki evlilikle sonuçlan r ve evlili e hiç de iyi bir ba lang ç de ildir. seksen sopa veya kamç ceza takdir etmi tir. sonra (bunu J bat için) dört ahit getiremiyenlere seksener sopa vurun ve art k onlar n ahitli ini hiçbir zaman kabul etmeyin. Söz. Z NA FT RASININ CEZASI: Zina. 2. Yay ve kiri olmaks z n nice bak lar Sahibinin kalbini ok gibi yaralar!." Haram ve ehvetli bak lar kalbe ok gibi tesir eder. taaddüd-i zevcât (çok e lilik) ruhsat n ç karm t r. Hn: 5109 361 c. (387) Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ? Nikah olmaks z n cinsel ili kiye girmek bütün dinlerde ol -' . Ba ar oran çok dü üktür. Tamam n yakmasa bile bir k sm n yakar. bir gülümseyi ve selâm.

Genç k z kar s ndakinin ona bir insan olarak de er verdi ine. Homoseksüellik. "Lût'u kendi kavmine.Kerim. sadece vücudu ile ilgilenmedi ine dair inanc n gerçek olup olmad n kendisine sormal d r.Vicdani rahats zl k ve suçluluk hissi duyulur. "Erke e veya kad na arka organ ndan temas eden ki iye Allah rahmet nazar yla bakmaz.4. beden sa l derecede olan di er n bozmakta. konusunda Sevgili Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Üç kimse var ki. 362 HOMOSEKSÜELL K: Erkek erke e cinsel ili ki olan homoseksüellik. Kur'ân. birbiri üzerine binen kad n ve bir de zulmeden hükümdarlar. de i ik gözle görülmelerini de sayal m. Homoseksüellik." (391) .Yine böyle ki ilerin çevreleri taraf ndan a a lanmalar ." (388) "Yedi ya ma geldiklerinde çocuklar n za namaz k lmalar n emredin. hayvanlar n bile yana mad bir cinsel sap kl m yap yorsunuz? Siz kad nlar b rak p da ehvetle erkeklere mi yakla yorsunuz. toplulu una Peygamber olarak gönderdik. 6.. 7. On ya na geldiklerinde ise namaz k lmalar için (gerekirse) onlar dövün.Kerim'le ve Allah' n Resûlü'nün sünnetiyle yasaklanm lanetli bir i tir. suçluluk duygula r n n evlilikten sonra tekrar ortaya ç kmas ve evlili i kabus haline getirmesidir. Do rusu siz ilâhî yasak vah ettir. basur. A DS. sadece insan yarat l na ayk r de il." (390) Homoseksüellik. Onlar öyle k nay p uyard : -Sizden önce "âlemlerden" hiç birinin yapmad s n rlar n a an bir kavimsiniz. Yataklar n da (mutlaka) ay r n. Allah onlar n "lâ ilahe illallah" ehâdetini kabul etmez: Birbiri üzerine binen erkek. Nûr Sûresi: 4." (389) "Bir erkek di er bir erkekle vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz.Evlilik öncesi cinsel birle menin bir di er tehlikesi.. Çok erefli ve sayg de er yarat lan insan kendisinden çok a a canl lardan daha a a seviyeye dü ürmektedir. 5.Genç k zlar cinsel birle meden sonra erke in gözünde itibarlar n kaybedeceklerinden korkarlar ve ço u kez gerçekten böyle oldu u üphe götürmez. fik -tül. (387) Kur'an. firengi ve belso uklu u gibi hastal klara sebep olmaktad r.

(390) Ebu Davud..) u aç klamada bulundu: Onlar: a. c. . . ".v.Homoseksüel (ler) ve.f"' 363 (389) Ke fü'l -I lafa.Yeti kin k zlar ve kad nlar olarak vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatmak.a. . . Sevicili in Sebebleri: a. Haram olan bu cinsel sap kl k türünde kad nlardan biri erkek mevkiinde olup sevicidir...Bunlar kimlerdir Ya Resûlellah! Allah' n Resulü (s. . .. Allah' n Resulü bir hadisi erifinde öyle buyurmu tur: "s ! " Dört s n f insan vard r ki bunlar sabah ve ak am Allah'jp azab öfkesi içindedirler. '*" b.) kad nlara benzemek isteyen erkekler. giyim tarz nda v..Giyimde.. b. davran da.' (Sahâbiler taraf ndan) soruldu..Bekârl k ve sürekli beraberlik. Semavî dinlerin hepsinde ve ahlâk kurallar nda hayvana temasta bulunmak haram ve yasakt r.K zkarde olsalar bile on ya n a an k z çocuklar n bir arada yat rmak. d.SEV C L K: slâm Dini'nde homoseksüellik gibi haram k l nan bir cinsel eylem de seviciliktir. sözde ve davran da erkekle mek.Kad nlar olarak birbirleri yan nda göbekle diz kapaklar aras n açmak ve bak lmas haram k l nan bu vücût bölümüne bakmak. büyük günâhlardand r. c..Bir kad n da di er bir kad nla tenleri temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz. .. . hayat kanunlar na ayk r bir ya am yolu tutmakt r. . Hayvana temasta bulunmak.(Sözde. e. slâmî kaynaklara göre tarihî olu umu ve geli imi itibariyle (388) A'raf Sûresi Âyet 80-84: Hn:2286 ' '"""" (391)Taberânî.:." (392) HAYVANLARLA C NSEL TEMAS islâm Dini'nde cinsel haramlardan biri de hayvanlarla cinsel temasda bulunmakt r.s. Hamam: 3 homoseksüellik gibi sevicilik de Lût toplumun a dayanmaktad r. Di eri de edilgen durumundad r.. v:.Erkeklere benzemek isteyen kad nlar.

364 ndaki organlar na aras na. cinsel organ . kendisiyle evlenilebilecek bir kad n n da elleri ve yüzü d bak lmas n haram k lm t r.. de il özel ehevî bir maksadla cinsel organlar n te hir edilmesini.. mayolu ve bikinili plaj giysileriyle arz. kad nlar n yüz. size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selâm vermeden girmeyin.endam etmek. köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik ça na ermemi çocuklar u üç vakitte yan n za girmek için izin istesinler: Sabah namaz ndan önce. Mü'min kad nlara da de ki: Gözlerini bak lmas haram olan eylerden çevirip yumsunlar. Bu sebeple pek tabîdir ki te hircilik de slâmî bir haramd r. darac k pantolan ve ort giymek." (394) "Ey man Edenler! Sahip oldu unuz hizmetçiler. eller ve ayaklar d ndaki vücût organlar n aç a vurmas n bile yasaklam t r. ehvetsiz de olsa bir erke in göbekle diz kapaklar (392) Ebu Davud. Hamam: 3 (393) Et-Ter ib: 3/287 ' . effaf elbise giyinmek. ffet ve namuslar n korusunlar. mahrem yerlerini korusunlar.Hayvanlarla cinsel ili ki kuran ki i(ler)dir. Dü ünürseniz bu sizin için daha hay rl d r. cinsel doyuma ermek amac yla cinsel amaçla cinsel organlar aç a vurup göstermektir. ' islâm'a göre te hircilik.. vücût organlar n cinsel amaçla aç a vurmak olaca ndan a a da sunacaklar m z n her biri üphesiz bir te hirciliktir: Striptiz. (395) TE H RC L K Kabul gören yayg n tarife göre te hircilik. slâm Dini. "Ey Muhammedi Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini bak lmas yasak olana bakmay p yumsunlar. ba kalar n n cinsel organlar n ve cinsel ili kilerini gizlice g özetleyerek cinsel doyuma ula ma çabas d r. onlar n ar nmas n daha iyi sa lar. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin aç labilece i (beraberlik) vakitleridir.d. gö üsleri ve kalçalar belirginle tirici dar giysileri giyinmek. ehvetle bakmak ise bütünüyle haramd r. erkeklerin göbekle diz kapaklar aras n . Zi-netlerini kendili inden görünen (elbise.." (393) RÖNTGENC L K Röntgencilik. Bu. ö le s ca nda elbiselerinizi ç kard n z zaman ve yats namaz ndan sonra. yüzük gibi . Allah yapt klar ndan herhalde haberdard r. islâm Dini. "Ey man Edenler! Kendi evlerinizden ba ka evlere izin almadan.

ilgi çekmek için kad nlar n erkeklerin önünde al ml ve çal ml bir ekilde yürümeleridir." (397) Rabbimiz taraf ndan yasaklanan teberrücün içine cinsel bak mdan farkedilmek için parfümlenerek erkeklerin bulundu u yerden geçmeyi katabilece imiz gibi cinsel alâka görmek için bilezikleri oynatarak ses ç kartmay ve topuk seslerini yans tan yüksek topuklu ayakkab giymeyi de katabiliriz. kocalar n n babalar na." (396) ). bir üstünlük oldu u gibi. ellerinin alt nda bulunan köle ve cariyelerine. k zkarde ini vs. kad na ihtiyac bu^ lunmayan (iktidars z.. Teberrüc Yüce Allah taraf ndan öyle yasaklanm t r: "Evlerinizde oturun. k skanmamakt r. Önceki câhiliyet dönemi kad nlar n n teberrüc yapt edin. Süslerini kimseye göstermesinler. ba örtülerini yakalar n n üzerine koy(up boyunlar n ört)sünler. örtülü ç plakl n bir di er eklidir. müslüman kad nlar na. Onlar n yabanc erkeklerle dü üp kalkmas n kabullenmek veya onlar n yanma erkekleri salmakt r. babalar na. (394) Nûr Sûresi Âyel 27: (395) 365 Yaln z kocalar na. Allah' n ve Peygamberinin (di er) buyruklar na da itaat . k skançl n z dd olan deyyûsluk da o derece a a l kt r.örtülmesinde güçlük bulunan) k s mlar hariç. bunaklara ve dilencilere) yahut henüz kad nlar n mahrem yerlerini anlamayan çocuklara (gösterebilirler).. Bu anlam yla teberrüc. TEBERRÜC Teberrüc. Nûr Sûresi Âyet 58: Teberrüc. Namaz k l n. Allah' n Resûlü'nün tariflerine göre deyyûsluk kar s n . zekât verin. k zkarde lerinin o ullar na. gibi teberrüc yapmay n. ehvetsiz) erkeklerden tâbîlerine (yani hizmetçilere. yard ma muhtaç ihtiyarlara. k z n . DEYYûSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK): Yukar da aç klanan me ru ölçüleri içersinde cinsel k skançl k. (Örtülü ç plakl k ve edal yürümek) kad nlar n ba lar na örttükleri örtüyü ba lamayarak kulaklar ve gerdanlar gibi örtülmesi gereken tabîi güzelliklerini te hir etmeleridir... karde lerinin o ullar na.

. ". Gözlerin zinas ehvetle bakmakt r.Kerim. Bunun için slam. (397) Kur'an. deyyûslu u yasaklam t r. an ve erefini yitirmesine. Milletin k sa ömürlü olmas na.. insanl k eref ve haysiyet duygusunu yitirmenin aç k belirtisidir. insanl k eref mertebesinden çok a a lara dü en ahlâks zlar n hayat anlay d r. .Kerim. Kendi kar s veya mahremleriyle yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. kendini hayvan seviyesinde gören.< j. manevî de erlerin tahrip olmas na yard mc olur. erkeklere benzemeya çal an kad n ve bir de kar s n ve yak n n k skanmayan erkek. Bunun içindir ki islâm Dini. cinsel duygular n sapmas na ve ki inin cinsel haramlara dü mesine sebeb olur. bir üst makam elde etmek için her eyi mubah gören ahlâks zlar n ticarî anlay d r. ba ka milletlerin kültür emperyalizmine kurban gitmesine sebep olur." (399) . Sevgili Peygamberimiz bu konuda öyle buyu rmu tur: "Üç kimse var ki Allah k yamet günü onlara (rahmet) nazar yla bakmaz: Ana babas na kar gelen. kalbin ana giri i oldu u için insan n yönetim merkezi olan kalbe ehevî bak larla iletilecek mesajlar. mide ve ehvetinden ba ka derdi ve davas kalmam . Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yumma k. haram k l p yasaklam t r. deniz kenarlar n et y n hâline getirmi tir. Gözler de zina eder. Ahzab: 33 366 Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak. Allah' n Resulü gözlerin zinas n n ehvetli bak oldu unu öylece aç klam t r.31. Nûr: 30. (396) Kur'an. kalbî duygular n temizli ini gideren ve cinsel e ilimleri azg nla t ran ehvetli bak . çal ma azmini yetirmi . Hayvanla maya yüz tutman n ilk basama d r." (398) PEZEVENKL K Kendi kar s veya mahremleriyle (nikahlanmas haram yak n akrabalar yla) yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. EHVETLE BAKMAK Göz.Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak.

Birbirine mahrem (evlenmeleri haram) olmayan erkekle kad n n yaln zca bir arada kalmalar d r." AKRABA L K LER Birbiriyle evlenebilecek olan na mahrem (evlenmeleri yasak olmayan) erkekle kad n n yaln z olarak bir arada kalmalar n yasaklayan slâm Dini.v. . (399) Ebu Davud. ______" lk bak tan sonra tekrar bakmaz..)den.31 ayetleriyle) mü'min erkekler ve kad nlar gözlerini korumakla em - Haram k l nan bak lar hiç üphesiz iradeli bak lard r. bu yasa a özellikle "kay n." gibi akraba fertleri aras nda önem verilmesini emir buyurmu tur. üçüncüleri eytan olur. gülümseme. amca-day -hala ve teyze çocuklar . Ani bak lar günah kapsam na girmez. cinsel haramlara daha ziyade . Nûr: 30.. erkek kad n beraberli idir.a. Zira birinci bak . Allah' n Resulü bir ö ütlerinde sahâbilerine öyle buyurdu: -(Yan nda mahremi bulunmayan) kad nlar n yan na girerek onlarla bir arada yaln z kalmaktan sak n n. selamla ma va için (bir önceki sayfada geçen Kur'an- Kerim. önce bak malarla ba lad konu ma ile geli ti i ve bulu ma ile sonuçland rolunmu lard r.Haram cinsel münâsebetler. Amir O lu Ukbe (R. Nikâh: 44 (Hn:2153) 367 mümkün olmayaca ndan) senin için helâl ise de ikinci bak (iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olaca ndan) senin için helâl de ildir. (Hz.a. (kaç n lmas (398) Nesâi-Bezzâr: ibn-i Ömer (r. rabaya ne buyurursunuz? (Onlar da m kad nlar m zla bir arada yaln z kalamazlar?) r Allah' n Resulü u cevab verdi: .. nda) akar. Çünkü yak nl n sa lad imkânlar ve üpheden ar nm ortamlar. "Hiçbir erkek evlenebilece i bir kad nla ba ba a kalmas n." (401) " eytan da her birinizin kan damar nda (kan n z gibi irâdeniz d sebeb olurlar..) bu ö ütlerine muhâtab olan) bir j sahâbî sordu: -Yâ Resûlellah! Kocan n karde i ve amca çocuklar gibi ak.) rivayet ediyor. Peygamber'in (s." (400) A kda l k ve zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlardan biri de. Kal rlarsa hiç üphesiz.

-!b .'. * . gere ince f trat na uygun i lerde çal mas n caiz görür." (403) Evlenmelerine dinen engel olmayan kad n ve erke in tenhada ba ba a kalmalar n n sak ncalar .. (400) Ahmed b. TOKALA MAK: Birbiriyle evlenme yasa haramd r.fr . .. Nitekim de i ik kültürlerde tebessüm ve yar bele kadar e ilme gibi farkl tatbikatlar görebiliyoruz. tokala mak dahil her türlü bedenî temas . kulüplerde ve di er toplant yerlerinde serbestçe bir arada bulunmalar na izin vermesi dü ünülemez. Tokala ma... çal ma düzenini caiz görmez.. . bayram ve vakit namazlar n camide k lmalar ile yükümlü tutmam t r. ibadethanelerde de kadm-erkek kar m n yasaklam t r. Reda: 16. Ama karma e itim ve çal ma düzenini asla benimsemez. Hanbel.17. (402) KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : Birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kad n n bir arada yaln z kalmalar yasa . zarurî bir uygulama de ildir. -. sak ncalar vard r. Mabetlerde ç çelik Yasakt r: islâm Dini. ergenlik ça na ermi gençlerin karma e itimi ve kad n-erkek bir arada . e itim ve çal ma alanlar n da içine al r. Bunun için. onlar n okullarda. Benimsemek öyle dursun yasaklar. . Oraya müracaat ediniz. kitab m z n "Halvet" konusunda daha geni çe izah edilmi tir. dairelerde. Erkeklerle kad nlar n Allah' n kutsal evlerinde namaz için yan-yana durmalar na izin vermeyen lahi Kanun'un. olmayan erkek ve kad n n.. yasaklamamakla beraber kad nlar cuma.. .. (Hn:11 71 -2) (402) Et-Tac: 2/329 As m LJvst i 368 Çünkü böylesine bir e itim ve çal ma düzeninde kar l kl 1 göz zinas ve kapal bir odada yaln z kalma (halvet) durumu gibi dinimizin mahzurlu k ld : islâm Dini kad n n e itimini farz.-Sözü edilen koca akrabas ile bir arada yaln z kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayat n n çökü üne sebep)tir.. .. (401) Tirmizi. 5/351.m.. : <: Bu sebeple slâm Dini.

Oysa bilgi.Bireylerin cinsel duygular hakk nda reddedilme ya da ay planma korkusu olmadan birbirleriyle aç kl kla konu abilmesi. yeni eyler denemek konusunda daha rahat davranacaklard r. 2. Cinsellik konusu nda günümüzde pek çok kaynak olmas na kar n.Cinsellik konusunda bilgili olmak: Bilgi. birbirlerinin a k ritimlerine uyum sa lamalar n mümkün k lar. nelerden ho lanmad n z olabilir. Bu konu man n içeri i kar l kl olarak nelerden zevk al p. 4. alkollü içkilerin en az miktar n n içilmesinin n hat rlatabiliriz. E lerin birbirlerine aç k ve dürüst olmalar . ço u davet edece i cihetle ço unda ehevî ayaklanma olan davran türlerinin az da haram k l nm t r. Ancak az. uzla malar . bile haram k l nd 369 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: Pek çok insan için cinsel ili kide rahat ve huzurlu olmak. rahatlaman n ve güvenin anahtar d r. yak nla mak.Yeniliklere aç k olmak: Monoton cinsellik yerine. 3. rahat ve kendilerine güvenlidirler. bunun için de tokala ma dahil bedenî temaslar yasaklamaktad r. kar l kl güven ve ho görüye ba l d r. bu konuda bilgisiz olan insanlar n say s tahminlerinizin çok üstündedir.Kar l kl güven ve sayg n n hakim oldu u ve rahat bir ortam: Ki i kendini güvende hissetti i zaman çok daha rahat davranacakt r. farkl cinsel tercihleri olabilece ini kabul etmeleri. anlay l olman n ve kendini geli tirmenin (403) MevdûdîTefhîmül-Kur'ân 3/386 . Cinsel konulardaki temel bilgileri bilenler. birbirlerini incitmeden dürüst olmalar ve gerekti inde ödün verebilmeleri önemlidir. Tatminkâr Ve Heyecanl Bir Cinsel Ya am n Ko ullar : 1. Ayn mant n alkollü içkilerde geçerli oldu unu. ba ar ve zevki azalt r. ki insan beraberken kendilerini güvende ve rahat bir ortamda hissediyorsa. erkek için de e i ve mahremi olmayan kad n ula lamayacak derece yüceltmekte. E lerin kar l kl olarak. Tokala mak eklindeki bir temas n baz erkekler ve kad nlarda cinsel heyecan vücûda getirmemesi mümkündür. Güvensizlik.slâm Dini kad n için e i ve mahremi olmayan erke i. helal yerden olmak kayd yla her türlü de i kenli e ve yenili e aç k olmak.

cinsel birle meye kar adeta önleyici refleks olarak görülmektedir. Mümkün oldu unca ho bir vücuda sahip olmak ki inin kendisini be enmesini sa lar ve dolay s yla cinsel ve duygusal ya am n olumlu bir ekilde etkiler. bu kad nlar n cinselli e dü man bir çevrede. Bu bulgu kad nda her ya ta görülebilir.anahtar d r. 5..Gülebilmek. 370 VAJ N ZM Vajinizm. Baz ender vakalarda hastalar her türlü cinsel davran a korku ile bakarlarsa da normal cinsel arzulu kad nlard r. Vajinizm. hem e ini tatmin etme konusunda o denli ba ar l olur. genellikle ilk gecede heyecanlanmadan veya korkudan dölyolunun giri k sm ndan itibaren 1/3'lük k sm n çevreleyen adalelerin istemsiz olarak kas lmas veya spazm d r. b öylece cinsel birle me engellenmi olur. Ki i cinsel bilgiler hakk nda ne kadar fazla do ru bilgileniyorsa. sevi me s ras nda veya klitoris uyar lmas ile orgazma ula rlar. Vajinizm vakalar pek hekime ba vurmamaktad rlar. Cinsel birle me hariç. 6.. çocukluklar nda ay p yerlerinin ellenmemesi ile ilgili konan kat yasaklar n etki sinde bocalay p bu yasak ve korkulara adeta ba ml bir görünüm arz etmektedirler." Vajinizm. ay pla özde le tirmesine yol açan yeti me tarz ndan kaynaklanmaktad r. daha önceki cinsel birle mede ya anan herhangi bir fiziksel ac ya kar kad n n bedensel bir tepkisi olarak da görülmektedir.Beden sa l : Düzenli olarak spor yapmak çok önemlidir ve ki inin kendini iyi hissetmesine yard mc olur. Tedavi gören bir bayan n ifadesi gayet aç k ve öyledir: "Evlili imin ilk gecesinde çok kanama oldu.. Kanama durmay nca diki at ld . Vajinizme ruhsal etkenlerin neden oldu u kad nlarda. Bu da cinsel ili kilerimizi zorla t r yor. Vajinizm.. hem de performans konusundaki kayg lar ortadan kald r r. cinselli e kar korku ve suçluluk duygular n n a land bir ortamda yeti tiklerini görüyoruz. Cinsel ili ki s ras nda ilk günler rahmim delinecek san yordum. Bu kad nlar n cinsel geli melerinin ruhsal aç dan durmu oldu unu görüyoruz. Bunlar n pek ço unun evleneli 3-5 y l geçmesine ra men hâlâ bakire olduklar görülmü tür. Normal ekilde uyar l rlar. Bu kas lma dölyolunun giri bölgesinin kapanmas na yol açar. imdide erkek organ girecek diye kendimi kas yorum.. h em kendisini.. Nedeni ruhsald r. Bu kad nlar... akala mak hem e lenceli olabilir. ara t rmalara göre daha ziyade ruhsal nedenle veya kad n n cinselli i kirlilik. Bunlar aktif bir . Doyuma ula am yorum. e lenebilmek: Gülmeyi ve e lenmeyi bilmek birçok eyi de i tirebilir.

anne ve babas n n aras nda ya anan cinsel ili kinin iddete dayal oldu unu görmesi ve yanl bir e itim alm olmas bu kas lmalara neden olabilir. yani sevi mede orgazma ula abilirler. cinsel dan ma ya da psikoterapi merkezlerine ba vurmalar nda fayda vard r. Hamilelik ya da tecavüz korkusunun ya anmas ise ayr bir etkendir. hem de yan etkileri olabilece inden sak ncal d r. kendini bir obje olarak görmesi veya yeterince sevilip. Vajinan n kurulu u e ler aras nda yolunda gitmeyen bir durumun oldu unu gösterir. Tedavisi için vajinadaki nemlili i sa layan kad nsal hormonun dengelenmesi zorunludur. Bu nedenle kas kas lmas na kar ilaç ya da sakinle tirici gibi ilaçlar n kullan m hem gereksizdir. fakat penisin dölyoluna gitmesinden kaçarlar. Ayr ca kad n n kendini çekici bulmamas . Bu durumda krem veya buna benzer maddelerin kullan lmas . Kad nsal cinsel hormon içeren ilaçlar yumurtal klarda ya da döl yata nda yap lan ameliyatlar n ard ndan da gerekebilir. cinsellikten korkmas . hatta "rahat ol" gibi sözler hiçbir i e yaramaz. e in tecrübesizli inden ya da onun kabal ndan kaynaklanabilir. E er e ler bu yolla çözüme ula amad ysa. Bu konuda uzunca konu mak ve ön sevi meyi uzun tutmak iyi bir çözüm yoludur. va-jinas n n slanamamas vajinan n kuru olmas na neden olur. Özellik kad n n yeterince uyar lmamas . laç kullanmak istemeyen kad nlar. kurulu u kremlerle ya da cinsel ili kiden önce ön sevi me s ras nda vajinadan gelen s v . Bununla birlikte baz kad nlar n kas kas lmalar n n nedeni daha da derinlerde yatmaktad r. Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar çin Neler Yap labilir? Cinsel beraberlik esnas nda ve öncesinde görülen kalça ya da vajinadaki kas lmalar n organik sebeplerden çok ruhsal sebepleri 371 vard r.cinsellik içinde olabilirler. Özellikle kad n n küçükken tecavüze u ram olmas ve bunu bir türlü unutamamas . Kas lmalar n nedeni görülme endi esinden. Vajinizmin ruhsal nedenleri aras nda tecavüz ve jinekolojik muayenede hekimin hoyrat davranmas gibi nedenleri de unutmamal y z. Doktor taraf ndan yaz lan ilaçlar beden için ya da sadece vajinaya yönelik kad nsal cinsel hormon içermelidir. penisin büyüklü ünden. Vakit geçmeden tedaviye ba vurulmal d r. ok anmamas da kas lmalar artt rabilir. Böylelikle ruhsal alandaki problem çözülerek beden üzerinde etkisi azalt labilir. Vajina Kuru se Ne Yapmal ? Vajinan n kuru olmas buna sebep olan etkenlere ba l d r. Çözüm ise kar l kl konu maya hatta t ppi tedaviye dayan r. Kad n sürekli olarak ac duyaca na kendini art land r rsa ili ki esnas nda zorlanmas çok do ald r.

Bunun ortaya ç k genellikle geçirilen duygusal bir travmaya ba l olabilir. Kayganl sa lamak için prezarvatif ya da dipyafram kullanan ah slar n krem. kökeninde seks korkusundan kaynaklanan psikolojik bir durum oldu u dü ünülmektedir. Zira bu krem türlerinin içinde ya oran çok yüksektir. Penisin vajinaya girmesinin gerçekle ememesinin ard nda ço unlukla ba ka nedenler yatar. Kad n birle me s ras nda çekece i ac y önceden tahmin eder. Bu vajinal kas lma. hem de rahatlat r. Eri kin kad nlar n. hastay hem bilinçlendirir.(kazî) fitilleriyle giderebilirler. Vajina. Dolay s yla "organlar n birbirine uymamas " gibi bir sorun çok nadir olur. Arzu edildi inde eczanelerden ya içermeyen 372 kayganl k verici ürünler temin edilebilir. bu da prezarvatifin delinmesine ve spermlerin vajinaya akmas na neden olur. ayr ca kad n anatomisi ve cinsel tepkilerin fizyolojileri hakk nda okumak. ayn zamanda bir enfeksiyonun sebep oldu u bir a r dan. Bu travman n da cinsel kökenli olmas gerekmez.vajinal problemlerin çözülmesinde faydal olabilir. bu vakalarda en çok uygulanan yöntemlerdir. ancak. vazelin. Bunlar n yan s ra meditasyon gibi zihinsel rahatlama tekniklerinin yarar vard r. hormonal bir dengesizlik ya da do um s ras nda olu an fiziksel bir yaradan kaynaklanabilir. E inin de yard m ile bu durum k sa zamanda ortadan kalkabilir. oldukça esnek bir vajinalar olur: Ne de olsa do um s ras nda çocu un kafas ve gövdesi buradan ge-çebilmeli! Bir erke in penisi de hiçbir zaman bu denli büyük olama z. yakla k sekiz ila on santimetre uzunlu unda olan ve a z nda dairesel bir kas bulunduran hortumsu bir bo luktur. . Vajina dilatatörleri (kaslar açan. Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? Buna neredeyse hiç rastlanmaz. jel. Bazen ön sevi menin uzun tutulmas yeterlidir. Düzenli bir ili ki de -haftan n bir iki günü. de i ik boyutlarda aletler) ve pisikoterapi. Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: Kocamla 5 y ld r evliyiz ve hiç cinsel ili kide bulunmad k. Bu vajinal kas lma daha önce cinsel birle meden zevk alan bir kad nda birdenbire de ortaya ç kabilir. hayli küçük ve narin yap l olsalar da. bu da va-jinan n istemsiz olarak kas lmas na sebep olur. Uzman doktorla diyaloga girmenizde yarar vard r. Vajinal kas lman n gerçek nedeni bilinmemekte. Çok denedik ama vajinam o kadar dar ki kocam n penisini sokmas kesinlikle mümkün de il. nemlendirici kullanmalar çok sak ncal d r.

ve böylece o k s mda bulunan sinirler daha iyi uyar labilirler. ba kalar ise bunu rahats zl k ve a r verici olarak bulurlar. Son olarak a r n n nedeni döllenmi yumurtan n rahim çeperi yerine döl yata borusuna yerle ti i d gebelik de olabilir. Nedeni ne olabilir? Kad nlar da cinsel birle me s ras nda a r duygusu çok yayg nd r ve pek çok nedeni olabilir. Kesin tan n n konabilmesi için bir jinekologa görünmeniz gerekmektedir. Sonuç olarak. Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? Kocamla imdiye kadar cinsel ya am m zda bir sorun yoktu. bu durumda a r sürekli ve çok iddetlidir ve hemen t bbi müdahale gerekir. Ancak. rahim boynunda bir iltihap ya da enfeksiyon söz konusu olabilir. Meni Alerji Yapar m ? E imin menisi cildime temas etti inde. Baz kad nlar e lerinin penisini vulvalar na dayanacak kadar yak nda hissetmeyi sever. Artan heyecanlanmayla arka k s mda bulunan vajinan n üçte ikilik bölümü balon eklinde genle i r ve daha fazla iç hacminin olu mas bak m ndan vulva hafifçe yukar ya do ru yükselir. sertle mi penisi içine alabilir.Kad n sevi meyi arzulad nda. Bir ba ka olas l k pelvisteki iltihabi bir hastal k t r ve bu durumda üreme sisteminin herhangi bir bölgesinde bir enfeksiyon söz konusudur. Ayn zamanda. fakat son birkaç kezdir ili ki s ras nda iddetli rahats zl k ve ac duyuyorum. Bu durum yani. penisin ne kadar içeride ilerleyece i kad n taraf ndan belirlenir. Yeterince tahrik olmad ysan z. Ne yapabilirim? . Buna kar l k vajinan n ön k sm ndaki üçte birlik kaslar az ya da 373 çokça kas l r. ya da gonore (belso uklu u) gibi cinsel yolla bula an bir enfeksiyon olabilir. Bunun nedeni chylamydia (klamidya). Bundan ötürü oldukça k sa ve ereksiyon halindeki bir penis zevkli bir cinsel ili ki için fazlas yla yeterli olabilir. söz konusu s k nt lar farkl cinsel duru larla ortadan kald r labilir. penisin derin temas n n tahri etti i bir barsak iltihab da mümkündür. cildimde bir k zar kl k oluyor ve bu k zar kl k bir iki saat içinde geçiyor. Yeterince uyar lman za kar n yine de a r hissediyorsan z. Bu da bizim cinsel ya am m z olumsuz yönde etkilemeye ba lad . rahats zl k hissetmeniz do ald r. vajinan n tümü uzar ve daha da slakla arak normal büyüklükteki. vajinada yeterli slanma olmam t r ve vajinan z n boyu da uzamam t r.

Öncelikle meninin cildinize temas n engellemek için e inizin prezervatif kullanmas n sa lay n. Baz kad nlarda çok azd r. Delikanl ça nda ayda 2-3 gece bel gelmesi normaldir. Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: Bu soruyu sormaya utan yorum. Ya ilerledikçe gece aldat lmalar azal r ve ihtiyarl kta pek olmaz. slakl k da ki iden ki iye farkl l k gösterir. Bu kötü veya yanl bir ey de il ve yapabilece iniz pek bir ey yok. Cinsel li kide Vajinan n A r Islanmas : Cinsel ili ki s ras nda vajinamda a r slanma oluyor. Uyart c yiyeceklerden. bazen birle me s ras nda alt ma bir havlu koymak zorunda kal yorum. penisini çekti inde gaz ç kar yor gibi oluyorum. Kocamla sevi irken. Bu renksiz ve kokusuz bir slakl k. Uykuda ken Bo alma: Uyurken bel gelmesi. Tampon slakl emer ve birle meden önce de kolayca ç kar labilir. Menopoz Döneminde Cinsel li ki Azal r m ? Kocam öldü. Özellikle hassas. durumun ciddi oldu unu sanm yorum. Bazen de ayn gecede 2 defa oldu u görülür. Sevi meye ba lamadan önce vajinan za tampon koyabilirsiniz. bir havlu bulundurman z ve temas durumunda. Menopoz dö-nemindeyim. Normal mi? n ü ümüyecek ekilde n fazlas n . Meni toksik (zehirli) de ildir ve bir zarar vermez. Geceleri bel gelmesi için penisin tam dikle mesine lüzum yoktur. Öyle ki. meniyi mümkün oldu unca çabuk temizlemenizi önerebiliriz. K örtünmelidir. Birkaç y l sonra evlendim. K zar kl k k sa sürede kayboldu u için. Sizin durumunuz ise tam tersi. Bu durum sadece bir anss zl k. kitap ve filimlerden uzak durmal d r. Size yak n n zda 374. Bilhassa uyar-t c g da alan ve uyart c kitap okuyan veya film seyreden gençlerde bu olay s k olur. ilk defa bulu ça na girince olur. alerjiye yakalanmaya haz r bir ba kl k sisteminde alerjik tepkiler ortaya ç kabilir: Alerjik hastal klar uzman olan doktorlara sorulmal d r. Her konuda oldu u gibi. Duydu unuz ses de bu havan n d ar ya ç karken ç kard sestir. Cinsel birle me s ras nda. Bazen de uyurken ü üme sonucu bo alma olabilir. Cinsel birle mede zorland m. Bu nedir ve nas l engellenebilir. bazen vajinada hava s k r.

tedirginlikleri. aktif cinsel ya ama yeni ba lad klar dönemde ya ad klar endi eleri. ya land kça da ayn zevki sürdürmemeleri için hiçbir neden yoktur. Çe itli bedensel ve cinsel de i ikliklere neden olabilir. oradaki derinin incelmesine ve slakl n azalmas na neden olur. Elbette ya la birlikte uyum sa lanmas gereken birtak m de i imler söz konusudur. Yeni bir cinsel birlikteli e ba layanlar n. Ancak gerçekle ti inde çok do ald r. vajina giri inde bir daralma söz konusu olabilir. ki inin ergenlik ça nda ya da 20'li ya lar nda ya ad kadar kayg ve tedirginlik kayna olabilir. Hepsinde de il ama. ço u kad n n cinsel isteklerinde bu dönemde azalma görülür. Baz ya l lar cinsel istek duymaktan bile rahats z olabilirler. S k nt n z n nedeni bu da olabilir. Bu olgu bir ço unun tahmin etti inden daha s k olur: Genç .Vücudunuz menopozdan (reglden kesilme) kaynaklanan birtak m de i imler ya yor. h zl veya yava gerçekle ti ine. Doktordan yard m isteyiniz. 375 orgazm kapasitesi de i mez. cinselli in kad n n ya am nda imdiye kadar nas l bir rol alm oldu una ba l d r. Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir? Bunun olmas gerekmez. Ve bunlar da yine menopoz döneminin ne kadar yo un. ancak ya amlar n n ba nda sorunsuz ve zevkli bir cinsel ya am süren insanlar n. çünkü toplum olarak hep ya land kça cinsel ili kiye olan ilginin azalmas gerekti ine inan l r. Ancak. Hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas zevk alma hissini. menopoz dönemiyle birlikte nihayet koruma sorunlar n geride b rakm olur ve böylece arzular ve cinsel hayat n ya ama kabiliyeti yeniden canlanabilir. cinsel uyar lmay veya orgazm olma kabiliyetini etkileyebilir. Bir dahaki sefere daha rahat olmal ve bir krem kullanabilirsiniz. Kabul edilip edilmemenin verdi i tedirginlik ve performans kayg s normaldir. Kad n n zaten çok özel bir cinselli e olan ilgisi geli memi ise veya uzun y llar süren bir beraberli in al lagelmi li iyle cinselli e olan iste ini yitirmi se. Bunun tersi ise. bir kad n 6 aydan daha fazla süredir cinsel ili kide bulunmazsa. daha öncesine göre daha az zevk duymas n belki hiç de rahats zl k verici olarak alg lamaz. ayn zamanda da. s k nt lar bir daha ya ad klar bir gerçektir. Bilim adamlar sa l kl bireylerin 70-80 ya na kadar aktif bir cinsel ya am sürebilece ini kan tlam lard r. Bu da kafalar n kar t r r ve kendi kendilerine sorarlar "Bunca y ll k aktif bir cinsel ya amdan sonra bana neler oluyor?" leri ya larda girilen bu tür ili ki. s k nt lar n ve de i ikli in yo unlu una ba l d r. hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas s ras nda ve sonras nda. Bunun olmas ve nas l olaca . Vücudun üretti i östrojen hormonundaki azalma vajinan n esnekli ini kaybetmesine. Ayr ca.

kad na sevgi göstermek ve daha sab rl davranmakt r. fakat tekdüzelikten b kt m. sadece yatakta sevi iyoruz. sizin ba ar n z ve gücünüz onu korkutabilir ve için için sizin art k kendisine ihtiyac n z olmad Kaç n lmaz son ise depresyondur. steklerinizi e inizle aç k aç k konu man z sizi birbirinize daha da yak nla t racakt r. Özellikle kendisi. De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? "7 y ld r evliyim ve cinsel ya am m z genel olarak iyi. Dü üncelerinizi aç kl kla ve güvenle e inize açmal s n z. ama hiç kimse bunu ifade etmek istemez. Kocam hâlâ çekici buluyorum. . * Birlikte banyo yapabilirsiniz. Siz yine de bir deneyin. Bunun kar l nda belki o da yapmay istedi i ve söylemekten çekindi i isteklerini size açar. Çiftler genellikle gece sevi me e ilimindedir. Erke in Cinselli ini Etkiler mi? "Çocuklar m büyüdü ve evden ayr ld . Bu tür dü ünceler insanlarda özgüvenin sars lmas na neden olur.ya ta cinsellik bak m ndan daha çok arzulu olan erkeklerin tersine. E iniz sizi kendisine rakip görüyor olabilir. hem de sonunda sevi meseniz bile birbirinize zevk verirsiniz. Kad n n Sosyal ve Hayat . kad nlardaki cinselli e olan ilgi. Sizin ve e inizin sorunu çok yayg n bir sorun. "Olgun bir ili kiye çe ni katacak birtak m önerilerde bulunmak istiyorum: * Gündüz saatlerinde sevi meyi deneyebilirsiniz. i inde zor bir dönem geçiriyorsa. Baz yenilikler denememizin cinsel ya am m za renk kataca n dü ünüyorum. Belki ilk zamanlarda bunu yap yor ve zevk al yordunuz ama art k günlük tela bu tür etkinlikleri bir lüks haline getirdi. Ben de birkaç y l önce bir i e girdim ve imdi i imde çok ba ar l y m. Oysa. gibi bir endi eye kap lm olabilir. Hem rahatlars n z. Bunun için ne yapmam gerekiri"' Bu dü üncelerinizi e ine açt n z m ? Elbette imkanlar n z nis-betinde sevi ti iniz yerde ve zamanda de i iklik yapmak cinsel ya am n za renk katacakt r. ya n artmas yla azalaca na artar. Önemli olan udur: Menopozu. Örne in. günün o saatinde yorgundurlar ve bazen de il sevi mek parmaklar n k p rdatacak halleri kalmam t r. Bu ikisinin aras nda bir ili ki olabilir mi?" li kinin dengesinde herhangi bir de i iklik. 376 Süren bir ili ki bu yüzden her an için yeniden canland r labilir. e imin a ka olan ilgisi azald . * Birbirinize masaj yap n. ya am n bir safhas olarak kabul etmek. Bu kon u çiftler aras nda oldukça yayg nd r. çiftin cinsel ya am n etkileyebilir. Fakat ben i imde ba ar gösterdikçe.

Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? Evlilik devam ediyorsa kocas yla ya ad klar mutsuz hayat n ve cinsel so uklu un nedenleri üzerinde uygun bir zamanda aç k ve dürüstçe konu un. Birbirinize kar l kl olarak güven duyuyorsan z. Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: Kar l kl güvene ve hem yatakta. Bu konuda ne yapabiliriz?" Sizin ve kocan z n bir güç sava na girdi inizi anl yorum. Bu nedenle. 377 Ev içinde ve d nda e inizin gururunu rencide edici konu ma ve davran lardan kaç n n. Baz . bu hassas bir konudur ve ya am nizdaki de i imleri konu maya ba lad n zda üçüncü bir ki inin yan n zda olmas her ikinizi de rahatlatacakt r. Baz durumlarda bir psikolojik dan man ya da bir terapiste yap lacak bir iki seans n çok yarar olur. hem de günlük ya amda her. Kendinizi e inize aç kl kla ifade etmedi iniz ya da edemedi iniz zaman da ortaya sorunlar ç kar. haketti iniz mutlulu u yakalayacak ve kendinizle de bar k olacaks n z. Bu da ili kinizde bir gerginli e neden olmu . Ancak. Ba ar n z fazla övmeyin. Birbirinize güven. gösteri e girmeyin. Bu durumdaki ki iler bu tedaviye hemen cevap verirler. sayg ve sevgi duygular ile hayat n z yeniden düzenlemeye karar verin. Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? Bir y ll k evliyiz ve kocam çocuk istiyor.Öncelikle. Kocan z kendisini ye -nileyemezse ayr l k gözükür ve ba kas ile güven ve huzur duyabilece iniz yeni bir hayat ba lar. Ciddi bir depresyon söz konusu oldu unda ise. O çocuk sahibi olmak istiyor. Ya ant n zda ani de i ikliklere. ki i antidepresan ilaçlara gereksinim duyabilir. gözlemledi iniz de i iklikleri kendisine uygun bir ortamda sakince açabilir ve bu konuda ne dü ündü ünü sorabilirsiniz. Çünkü. a k a olan isteksizli inize hiç a rmamak gerekir. li kinizde önceli i aç k olmaya verebilirseniz. Mütevazi olun.eyi payla maya dayanan yak n bir ili ki. Çocuk sahibi olmadan birkaç y l para biriktirece imizi ve bu sürede benim de i imde ilerleme ans m olabilece ini zannediyordum. e inizle her eyi dürüstlükle konu abilirsiniz. bu güç sava n art k cinsel ya am n za ta m s n z. sizse beklemek. Kocam n çocuk iste i yüzünden benim a ka olan iste im tamamen ortadan kalkt . heyecanl ve tatminkâr bir cinsel ya am n z da etkiler.

hiç de yaln z olmad n z bilin. Henüz 35 ya nday m ve bu ameliyat n cinsel ya am m olumsuz yönde etkileyece inden endi eleniyorum. Rahmin al nmas n n de i ik türleri vard r. Neden hemen çocuk sahibi olmak istiyor? Neden beklemekten yana de il? Siz neden beklemek istiyorsunuz? Bu konular sakin bir ortamda güzelce konu up ortak bir noktada anla mal ve ra-hatlamal s n z. O zamanda erkek a ka kar ilgisizdir. Bu konuda biraz konu abilir miyiz?" Konu maya ba lad ktan sonra. Doktorunuza sorular sorun. erkek istemez. ama. Konuyu açmak size zor gelebilir. Kendimi ne tür de i ikliklere haz rlamam gerekiyor?" Sorunuz çok önemli. Ya ayacaklar n z n k sa anatomik özetini verece im: Rahminiz iki taraf nda Fallop kanallar n n bulundu u armut eklinde bir organd r. kendinizi olacak de i imlere o kadar çok haz rlayabilirsiniz. Di er bir yöntem ise. San r m hamile kalmak konusunda kendimi bask alt nda hissediyorum. Ameliyat hakk nda ne kadar çok bilginiz olursa. E er seçiminiz histerektomi olursa. pek çok kad na histerektomi (rahmin al nmas ) ve cerrahi olmayan yöntemler aras nda seçim yapma ans do mu tur. HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT Rahmin Al nmas : "Doktorum rahmimin al nmas n önerdi. Östrojen (kad nsal cinsel) hormonu üreten ve yumurta de -polayan yumurtal klar n z ise fallop kanallar na biti iktir. isteklerinizi.durumlarda da kad n çocuk ister. Bir doktor t bbi ya da cerrahi bir yöntem önerdi inde. bir ba ka doktorun görü ünü al n. Rahmin alt k sm na rahim boynu (serviks) ad verilir. Son 10 y l içinde t p alan ndaki h zl de i imler nedeniyle. belki söze öyle ba laman n yarar olabilir: "Son zamanlarda a ka olan ilgimi kaybetti imin fark nday m. daha önceden ayn ameliyat geçirmi insanlarla konu un ve e er üpheleriniz varsa. Rahim boynunun dokusu halka eklindedir ve regl(âdet) kanamas buradan d ar at l r ve spermler de vajinadan geçerek rahime buradan girer. Rahmin al nmas sonucunda âdet dolay s yla hamile kalma yetene i sona erer. Baz erkeklerde bu yüzden iktidars zl k bile görülebilir. herkesin bu soruyu sormas gerekir. kar n duvar ndan . Bunlardan biri rahimin vajina yoluyla al nmas d r ve bu tür ameliyatlarda hastan n iyile me süresi çok k sad r. gereksinimlerinizi birbirinize daha rahat açabilece inizi dü ünüyorum. Önce farkl beklentileriniz ve gereksinimleriniz hakk nda oturup 378 379 konu man z gerekmektedir.

erkek alta yatmal d r. Tamamiyle iyile meniz 4-6 hafta al r. ama duygular n z biraz farkl olacak. Kalp hastalar a r uyart c film seyretmemeli. Erkek cinsel temas n ertesi günü yorgunluk ve çöküntü his-setmemelidir. kendisini iyi hisseder. gecenin geç saatinde cinsel temasta bulunmaya kalkmak zararl d r. Baz kad nlardaki cinsel istekte azalma duygusu daha uzun sürebilir. rahmin al nmas n n ve do urganl n sona ermesinin verdi i üzüntü de olabilir. Farkl yöntemlerin kullan lmas n n nedenleri vard r ve bunlar jinekologunuzla tart man z gerekmektedir. Bu nedenle kalbi hasta olanlar. Bu durumda özellikle genç kad nlara. kriz geçirmi olan kimseler. Kalp sa l ile cinsel ya am aras nda s k ba vard r. Cinsel temas yemeklerden 3-4 saat sonra ve iyice dinlendikten sonra yap lmal d r. cerrahi bir "menopoz" söz konusudur.aç lan bir kesik yoluyla rahmin al nmas d r. Ameliyat gerekiyor. Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: Cinsel temas s ras nda kalbin at artar ve tansiyon yükselir. Kalp krizi geçirdim diye cinsel temasta bulunmamak veya çok az yapmak kalp için zararl d r. Sa lam-hasta herkes için cinsel temas gereklidir. Uyku gelmi iken. Yorucu ve y prat c olur. orgazm s ras ndaki kas lmalar mas sayesinde sa l sonras ndaki de i imlere haz rl kl olmak. Kalp hastalan cinsel temaslar n gündüzleri yapmal d r. Ameliyattan sonra. Bunun nedeni hormonal de i imler olabilece i gibi. ancak bu durum zamanla düzelir. Erke in yorulmamas için cinsel temas s ras nda. bu yöntemde iyile me süreci biraz uzundur. hormon takviyesi önerilir. Rahimle birlikte yumurtal klar n da al nmas gerekiyorsa. Zira uyart l pta tatmin olmazlarsa kalpleri çok zarar görür. cinsel temaslar n kendilerini yorm yacak ekilde yapmas n bilmelidirler. ancak. cinsel ili ki s ras nda penisin daha önceden buraya yapt al nd 380 Elbette orgazm olacaks n z. E er sadece rahim boynu al nd ysa. rahatlamas n sa lar. Baz vakalarda sadece rahim al n r. Fakat pek çok kad n rahmin al n na kavu tu unu bildi i için. Rahim art k hissetmeyece inizi de bilmeniz için. vücuda horman sa layan organlar al nd için. doku kayb nedeniyle vajinal kanalda bir k salma olur. Zira cinsel ya am vücudumuzun bedenî ve ruhî de arj olmas n . . cinsel ili kinin zaman içinde yine zevkli bir deneyim olmas n mümkün k lar. bask y hissetmezsiniz. bu da pek çok kad n n ho una gider.

hastalar m n dikkatini öncelik vermeleri gereken konulara çekmeye çal rahatlatmas kanserle ba a ç kmada çok önemli bir etkendir. çifti rahatlatacak ve normal ya amlar na dönmelerini kolayla t racakt r. Kad n bedenindeki de i ikliklerden utanmakta. ikimiz de çok çekingen davran yoruz. Oysa.Kalp hastas erkek. fakat bu insanlar n sadece üçte biri tedavi için bir doktora ba vurmaktad r. Kad n bedeninden utan yor ve e i de vücuduna bakam yor olabilir. ama kocamla a k yapmak konusunda ayn eyi söyleyemeyece im. sinirlilik. Depresyonda olan bir ki inin akli dengesinde bir bozukluk oldu u dü ünül ür.(404). E lerin birbirlerine destek olmas . Fakat e lerin birbirlerine dokunmaya mümkün oldu unca erken ba lamalar n ve dikkatlerini beraberliklerin e ve birbirlerine kar olan duygular na vermelerini öneriyorum. n Ya am güzel görünmekten daha önemlidir. i"' Kanser nedeniyle memenin al nmas hastalar için gerçek bir travmad r. klinik depresyonun çok de i ik belirtileri vard r: * Mutsuzluk. Depresyon: Her y l 11 milyondan fazla insan depresyona girmekte. suçluluk duygusu veya umutsuzluk. Hastal tekrarlama ihtimali. Hem kad n n. Art k iyiyim. Depresif hastal klar n de i ik türleri olup. Bu dönem çok stresli bir dönemdir ve e ler bu konuyu birbirleriyle aç k aç k konu maktan kaç n rlar. Meme Kanseri: "Birkaç y l önce bana meme kanseri tan s kondu ve bir gö süm al nd . hava bas nc . Terapide. Cinsel beraberliklerinin tekrar olu turulmas . koca ise kar s na destek olmaktan korkmaktad r. birbirini . Dolay s yla memenin al nmas onlar esir alan korku ve endi elerin bir sembolü olmu tur. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz. hem de e inin ya amlar nda her ey tersyüz olmu tur ve memenin al nm olmas her zaman ba lar ndan geçen bu tats z olay onlara hat rlatacakt r. * Bir zamanlar zevk al nan eylerden art k zevk almama ve ilgisizlik. Evlilik ve Cinse] Hayat 381 radyasyon ve kemoterapi tedavilerinin etkileri ve almalar gereken kararlar zaten e lere yeterince s k nt vermektedir. s cakl k gibi etkenleri de dikkate alarak cinsel temas zaman n iyi tayin etmelidir. hepsinin de cinsel ya am olumsuz ekilde etkilemesi söz konusudur. r m. Çiftin yara izinin görüntüsünden ho lanmamalar normaldir.

Bu durumda ideal olan. Uyar lmada ve orgazm olmada gözlemlenen azalma en yayg n yan etkidir. Depresyonda olan (404) Dr. i tah ve uyku düzeninde de i iklik. Baz örneklerde. erkeklerde ise ereksiyon ve bo alma sorunlar ortaya ç kabilir. Ki inin cinsel ya am depresyon öncesinde sorunsuz idiyse. * Bitkinlik veya enerji kayb . Derek C. hem kad nlarda. Bunca güçlük yetmezmi gibi. * Cinsel ili kiye kar ilgisizlik veya cinsel ili kiden zevk alamama. depresyon çiftin cinsel ya am n da etkiler. * Hiçbir t bbi aç klamas olmayan fiziksel a r lar. * Huzursuzluk veya fiziksel etkinliklerde azalma.* Kilo. Ank. çift imdi sorunla direkt olarak kar kar yad r. Cinsellik Hakk nd a Konu amad klar m z. genel ruh halinin düzelmesi cinsel ya ama hemen yans yacakt r.1997. di er e in sab rl ve anlay l olmas . Depresyonun laçla Tedavisi: Depresyon tedavisinde kullan lan ilaçlar -antidepresanlar. Çiftin depresyondan önce cinsel konularda sorunlar var idi ise. Kad nlarda slanma. HORMONLAR VE C NSELL K . heyecan ve zevk yoktur. Bu da. * Konsantrasyon güçlü ü. hem de erkeklerde cinsel i levi geçici ve olumsuz etkileyebilir. unutkanl k ve karars zl k. Fakat bu ilac n kimi nas l etkileyece ini önceden tahmin etmek mümkün de ildir ve baz durumlarda önemli olan depresyonun tedavi edilmesidir. Bu konuda en yayg n ikayet cinsel iste in azalmas d r. bu bazen güç olabilir. antidepresan n bazen cinsel i levde ters etkileri olabilmesidir. s. HYB Y. i i zorla t ran bir etken söz konusudur. E lerden biri depresyonda ise. Ki inin kendini iyi hissedebilmesi birkaç hafta. * Ölüm veya intihar dü ünceleri.etkisini yava gösteren ilaçlard r. Çift cinsel ili ki yapsa bile. tüm aile bundan etkilenir. Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: Antidepresanlar baz ki ilerde istenmeyen baz durumlara neden olur: Depresyonu ortadan kald rmada en etkili olan ilaçlardan baz lar . e ine yard m etmesi ve ona her konuda cesaret vermesidir. bazen daha fazla zaman al r. Polonsky.136 382 ki inin duygusal olarak aileden kopmas nedeniyle.

. vücut yap s na haiz özellikler belirir. Senin ya ndaki bütün gençlerin dikkati kendi vücudunda olur ve durmadan bir yerlerinde kusur ararlar. Bir an önce normal bir erkek vücuduna sahip olmak istiyorum. vücudumda hiç k l yok. ses kad nlara h as tonunu kazan r. ideal bir vücuda sahip olmak için "body" halter vb. E er gö üslerin kad n memeleri gibi i kin ve yuvarlak de ilse bunu sorun yapmaktan vazgeç. di ide ikincil cinsiyet niteliklerinin olu mas n sa lar. Vücudunda k llar n olmamas da hiçbir zaman olmayacak anlam na gelmez. Derhal en yak n hastaneye ba vurarak hormon tedavisi yapt r. Erkek arkada lar n deyimiyle parlak bir çocu um. kad ns duygular m ve özentilerim yok. Genç erkekler. sporlar yla ilgilenir. Bu nedenle bu ya larda çocuklar m z izlemeli.. e cinsel e ilimin yok. . mda. Çocuklar n gençli e geçilen ergenlik y llar nda cinsiyet hormonlar üreten bezleri yetersiz kalarak. kad n ve erke in cinsel yönden geli mesi ve üreme olay n sa lamakt r. Hele b y olmamas öyle can m s k yor ki. Yumurtal klarda salg lanan kad n cinsel hormonu. Memeler geli ir. k llanmada. cinsel organ bölgesi ve koltuk alt nda k llanma görülür. Doktora gitmeyi dü ünüyorum ama utan yorum. hatta gurur duy. Akl n za yanl bir ey gelmesin. mn na göre. Ben neyim? Ne biçim bir erke im? Bana k zlara bak l r gibi bak lmas n istemiyorum. birkaç y l içinde senin de vücudunda k llar olu ur. Gö sümün büyümesine nas l engel olabilirim? ikinci bir sorunum. Gö üslerimin de giderek büyümesinden ikayetçiyim. Ya n daha küçük. hormonlar nda bozukluk var demektir. ses tonunda baz de i iklikler olabilir. k skan yorum.Özel bir yap gösteren iç salg bezlerinde veya bir hücre grubunda olu arak kan yoluyla organizman n her taraf na yay lan ve organlar n çal mas nda. sertle tirmeye çal Di il hisler duymad rlar. "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" Ben 16 ya nda bir erke im. pa-zular n ve gö üslerini büyütmeye. Benim ya mdaki di er arkada lara bakt vücutlar n n k llarla kapl oldu unu görerek onlara imreniyor. metabolizma olaylar nda etkili olan maddelere hormon diyoruz Cinsellikle ilgili hormonlar n en önemli görevleri. en az nda vücut k llanmas nda bir anormallik gözümüze çarparsa belli bir süre izledikten sonra fazla vakit kaybetmeden endokrinoloi 383 bölümü bulunan bir hastaneye ba vurulmal d r. Yok e er kad nlar nki gibiyse.

ya aras nda da gö üs yava ça ilk hamileli e kadar sahip olaca büyüklükte geli mesi de çok do ald r. emzirme ve memeden kesme. K yaslamalar bu sebeple pek mant kl de ildir! Gö üs geli mesi görülmedi i takdirde en geç 15. etraf ndaki koyu çember daha sonra da gö sün kendisi büyümeye ba lar. Bu senin elinde olan bir durum de il. kad n n ya am boyunca gö sünün eklini ve büyüklü ünü her seferinde etkileyebilir. ekli al r. Gö üslerimin büyümesi mümkün de il mi? 384 Gö üslerinin küçüklü ü dolay s yla a a l k duygusuna kap lman. üzerinde pek fazla durulmayan bir konudur. ve 15. di i beden büyük miktarda kad nsal hormanlar üretmeye ba lar. Hamilelik. kilo almalar ve vermeler. Kocam ikide bir bunu suç gibi yüzüme vuruyor ve bana "Sen de kad n m s n? Seni bo ay p iri memeli bir kad n alaca m" diyor. kendini zaval l birisi olarak görmen gerekmez. Yakla k 12. . ve 19.alet jimnasti i yaparak ve balet ile yap lanlar menopoz döneminde görülen hormon de i iklikleri. Art k büyüme ve geli me ya n geride b rakm bulunuyorsun. Çok geçmeden sorunlar n n kendili inden çözülmeye ba lad Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi? Yirmi dokuz ya nda iki çocuk sahibi evli bir kad n m. a rl klarla. Yine de konuyu mesele haline getirdi ine göre çözüm araman normal. Ergenlik ça n n ba nda. çünkü kad n n gö sü hiçbir zaman son eklini almaz. Her ey e kar n hormon tedavisinin de bir miktar yarar olabilir. Bu durumlar beni ç ld rtacak hale getiriyor. ta hta gibi dümdüz. ayl k dönem içerisinde hormon seviyesinde görülen ini ler ve ç k lar. ya aras nda ki bir dönemde. Bu gidi le yuvam n y k laca ndan korkuyorum. hormon ilaçlar n n al nmas (bunlara do um kontrol haplar da dahildir). Bu çok do al olmakla beraber.Herkesin gözünün senin üstünde oldu unu dü ünmekten vazgeç ve her eyi zamana b rak. Ayr ca arkada lar güya aka yap yorlarm gibi s k s k gö sümle ilgili olarak imal laflar ediyorlar. Bunun etkisi alt nda ilk önce gö üs ucu. ya larda bir doktora ba vurmak gerekir. antrenmanlar -örne in. Bunlar n farkl n göreceksin. yani 8. Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur? Bunu söylemek zordur. nsanlar kendilerini kendileri yaratm yorlar ki. ne zaman büyüyüp hangi ekli alacaklar da her k zda kal tsal olarak farkl olur. Gö süm küçük. gö üs hastal klar ve daha bir çok ey. yüzerek.-16. Gö üslerin ne kadar yumu ak ya da a r olacaklar . ri memeli kad nlara yan mda bile büyük ilgi gösteriyor. kürek çekerek.

kad n n kendisine uygun buldu u bir erke in veya kad n arkada n n efkatli ilgisinden de meydana gelebilir. Bu hormon. cinsel duyarl l klar için önemsizdir. daha do rusu durmas n uterus ve va-jina kaslar n n kas lmas n sa lar (ki. Gerçi gö üslerin büyüklü ü ve görünü ü genç k zlar n ve kad nlar n kendini de erlendirme ve kad nsal duygular n aktarmada önemli bir rol oynamaktad r. gö üslerin büyük olmas ne genç. o zaman gö üsler büyük önem kazan r. bu kaslar do um s ras nda çok kuvvetli bir biçimde esnetilmi ve büyük bir kuvvet uygulanm t r). kendi gö süne olan zevki azaltabilir. onun (feti isti n) dü üncelerinden sapan kad n n sorunu de ildir. cinsel organ bölgesinde meydana gelen orgazm s ras nda . Ancak e i özellikle bir gö üs feti isti ise ve cinsel olarak heyecanland r lmak için büyük gö üsleri. bir erkek veya bebek taraf ndan: Buna olan tepki salt bedensel olarak önce ayn d r! Emziren kad nlarda buna ilave olarak memenin emilmesi. Fakat bu. Meme ucunun veya meme gülünün emilmesi. kad n n bütününden daha önemli bulursa. Bu ayn ekilde. Kendi gö üslerinin. Erkekler de ço u zaman gö üs uçlar n n ok anmas ndan. Fakat beyinde bulunan cinsel merkez için gö sün kimin taraf ndan uyar ld tamamen n hesaba katmalar önemsizdir. gö üs dokusunun sa l kl ya da ac ya kar duyarl olu u (örne in Pre -manstrüel sendromunda oldu u gibi) ya da hasta olup olmad d r. Bu emzirme. Bu Oksytozin hormonudur.Büyük Gö üsler Cinsel stek çin Önemli Midir? Hay r. ne eri kin kad n. her ne kadar büyük ya da küçük olsalar da kabulü. komplikasyonlar ve ayn zamanda duyarl l k ve emzirme kabiliyetlerini kaybetmeleri olas l gerekir. Ya anan olumsuz olaylar. süt ak n n ba lamas n . ne de e leri için önem lidir. belli bir hormonun üretilmesi yönünde uyar verir. gö sü saran derinin 385 ne kadar s k veya gev ek aral klarla sinirlerle bezenmi oldu u ( bu kad ndan kad na de i ebilir). onun sorunudur ve bireysel vücut hatlar yla. Önemli olan. gö sün a k oyununa nedenli ka-t labildi i (s k t rma ve basma zevkten çok ac verebilir). yani daha az veya daha çok ya dokusuyla bezenmi olmalar . Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r? Evet. kad nlar n ço unda cinsel tepkilere neden oluyor. hafifçe masaj yap lmas ndan ve öpülmesinden ho lan rlar. günlük ya amdakiler de. onlar n duyarl l klar n artt rabilir. Hatta baz s sadece gö üslerinin uyar lmas yla bile orgazma ula abilir. Güzellik ameliyat n (plastik dolguland rma) dü ünenlerin. Ancak prensip olarak bunlar n daha büyük ya da küçük.

ankete tabi tutulan kad nlar n en az % 40' arada bir meydana gelen ve hatta orgazma kadar varabilen "Islak Rüyalardan" bahsetmi lerdir. birçok kad n. vücutlar n n bir cinsel n . Toplumlar n ve kültürlerin bir ço unda kad n n bu "ak nt s " do al bir . Yap lan ve böylece s v buraya damlad için. baz kad nlarda çok seyrek. 386 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? Evet. Bu s v y . Bu salg . baz lar nda da her zaman görülmemektedir.i! den bir bo almay sadece çok yo un orgazmlarda görürler. . kad nlar da uyand klar nda. Uykudaki kad nlar bu n ne yönlendirebilir ne de engelleyebilirler (normal artlar alt nda rüyalar n. her zaman fark edilmez. Bu meni baz kad nlarda birkaç damla halinde. bu türde cinsel heyecanlanmalar n.).duyulanlara benzer kas lmalara neden olabilir. ilk uyar lma s ras nda veya ön sevi me s ras nda döl yolunun nemlenmesi. bazen de daha da fazlas . Kad n n orgazma ula mas s ras nda cinsel organ bölgesinden özel karakterli bir s v n n gelmesine kad n n menisi veya gelmesi denir. Meni ak n. Bunun d annelik hislerini yo unla t rd Kad n n Menisi Olur Mu? nda Oksytezin hormonu. hepsi olmasa da. Baz kad nlar bu tür. içerikleri ne olursa olsun. orgazm s ras nda genital bölgelerinde büyük miktarda s v akt n n fark ndad r. baz lar nda ise yata oldukça slatacak kadar olmaktad r. özellikle 20 y a na kadar olan genç erkeklerin kar la t klar . efkat ve için "Anne-Çocuk Ba n n Hormonu" olarak d a görülür.ey olarak kar lan r ve (buradaki salg n n sperm içermemesi d nda) erke in menisi ile e de er tutulur. yakla k bir ' yemek ka kadar. özellikle de vajinalar n n slak oldu unu görürler. sinir sisteminin ve genital tepkilerin cinsel aç dan sa l kl bir durumda olup olmad olay ak n kontrol eden bir "test çal mas " oldu u kan s ndad rlar. onlar n istemi d heyecanlanman n izleri ta d nda geceleri meydana gelen sperm bo almalar için kullan l r ama. zay f oldu u veya cinsel ili ki s ras nda idrar borusunun a z va . Kazî'yi olu turan cinsel ' " sistemin farkl bölgelerinden gelen ba ka s v lar da kat l r. bir çok bilimsel delile vt ra men t p taraf ndan yine de Bu kad nsal meniye ki bunun varl kabul edilmez. bedenin uyku s ras nda yapt ve beyinsel fonksiyonlar n. en çok erkeklerin % 80 inin. bilinçli olarak yönlendirilemedi i gibi).\ jinaya do ru bast r ld ' Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? Tabii ki gerçi "Islak Rüya" kavram . (405) çe itli bilimsel ara t rmalarda. Kad n seksologlar. slanmas ile kar t rmamak gerekir. t s .

Ank. Ya ve ter ba ka türden (besinsel etkili rlar ve o ara her ki i için olan!) deri salg lar yla birlikte havayla temas s ras nda ayr karakteristik olan kokuyu yayarlar. Buna kar l k. gündüz bilinçalt na yerle ecek ekilde e ler d edecek ve uuralt na yerle ecek cinsel duygular ve istekler ya anmamal d r. ndakilerle cinsel duygular tahrik Rüyalar. Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? Bir kad n n ve erke in kulland parfüm. vücut kokusunun kad nda kad ns . Beraberlik s ras nda e lerin kokular birbirine kar belirgin bir ekilde duyulabilir hale dönü ürler. Normal mi? nda birisini rüyada görmek -cinsel olanlar da dahil olmak üzere. mesul de ildir. uykusundaki davran lar ndan. ki isel bir vücut kokusu vard r. Alk m Y.ayl k döngüsü süresine de ba l olan bir korkusu vard r. Kad nlar n ço u (ve erkekler) için cinsel kokular heyecan vericidir. H er ne kadar rüyalar irade ise de. s:25 Dinimizde. Daha do rusu: Vücudun fark bölgelerinde de i ik olabilen ve hayat boyunca de i iklik gösterebilen vücut kokular na sahiptirler. çocukken l\ (âkil ve bali olmadan önce) veya bunad ktan sonraki davran lardan ndad r. Rüyada E lerin D !. lk de i iklik ergenlik ça nda olur: Cinsellik hormonlar vücut içinde daha s kça dola maya ba lad nda. bu hiç önemli de ildir. Bu ara kad nda vajinal salg lar n da kendilerine has. krem ve losyon d nda. kendisine has.Uyku s ras nda gerçekle en bu türde istem d heyecanlanmalar -gizli. ister biriyle birlikte olsun. bilhassa bu kokular itici bulacak kadar kendisinde bunlara kar savunma duygulan besleyen ki iler. mutluyum ve cinsel hayat m z düzenli ama rüyamda ba ka kad nlarla cinsel ili kiye giriyorum. bilinçalt n n ortaya ç kmas olarak kabul edilmektedir. ya . hatta bilinçsiz olarak arzulamalar. Koltuk altlar ndaki ve cinsel bölgelerdeki koku bezlerinden kaynaklanan "cinsel uyar maddeleri" (Peromonlar). isterse ula mam olsun. ster yaln z ya as n. Margeret Minker. cinsel bölgenin kokusu yo unla r ve ço u zaman kokusu miske benzer. insan. ister mutlulu u ya am . Çünkü olaylar iradesi d E iniz d d ndakilerle li ki: Evliyim. Meninin de kendisine has kokusu vard r: Ço u kez f nd k ya da kestane çiçe i gibi kokar).e e yap lm bir ihanet de ildir: Bu. erkekte erkeksi özellik ta mas n sa larlar. 387 (405) Soru ve Cevaplarla Sex Ya am n z.çok yayg nd r. ço unlukla mutlu bir cinsel ili ki r ve . Cinsel heyecanlanma esnas nda peromanlar n ve vajial salg lar n üretimi artar. ter ve koku salg lar da uyar l r. her kad n n ba na gelebilir.

burun etine benzer olu umlar döl yata a z nda geli irse. Çünkü bunlar iyi huylu olmayan hücre de i ikliklerinin veya vulva a z . Bazen de ayl k döngüsünün ortas na yak n bir zamanda gerçekle en zevk dolu bir cinsel ili ki yumurtan n kabu undan kurtulmas na neden olur. Birçok durumdaysa konisasyon denilen hayli küçük b ir müdahaleyle bozulmu doku tamam yla uzakla t r l r ve bu da kanser tehlikesini durdurmak için yeterlidir. Hiç kötü ihtimal olan kanseri gözden kaç rmamal y z. Burnumuz ço u kez bu her zaman -bilinçli olmaz. Bunlar n ç kar lmalar gereklidir. ya da kad na tecavüz edildi inde görülebilir. Ayr ca polip denen. Kanama kad nda ise. Bu kan n nedeni baz hallerde erkekteki prostat n baz hastal klar nda ve baz idrar yollar hastal klar nda görülebilir. Böyle bir durumda en ndaki cinsel birle mede kan gelmesi mutlaka bir hastal k habercisidir. ruhsal ve karakteristik özelliklerin birbirine pek uymad n gösteren bir uyar sinyalidir. hassas olan vajina mukoza zar kuru ve çatlak oldu unda (örne in menopoz dönemlerinde) ve erke in penisi bunlar zedelerse veya erkek çok kaba davran rsa. Bu durumda erkek en k sa zamanda bir doktora görünmelidir. Bu tür kanamalar. Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: Cinsel birle mede bir k zl k zar n n y rt lmas nda.sürdüremezler. bunlar da a z ndaki yaralar buna neden olabilir.sempati ve antipati aras nda karar verir. . Mutlaka bir kad n hastal klar uzman na cinsel birle me s ras nda kanamalara neden olabilirler. vulva kanal ndaki cervix kanserinin ön belirtilerinin ana bulgular olabilir. bir de âdet s ras nda birle me olursa kan gelebilir. ancak kad n n cinsel ili kinin ard ndan kan izlerini tespit etti i ve hemen bir jinekologa gitti i için erken te his edilebilmi tir. kad n n kendini muayene ettirmesi için bir neden olu tururlar. Ço u zaman bu türde bir kanser türü. dölyata görünmelisiniz. erke in penisinden de kaynaklanabilir: En iyisi bakmakt r. Bunun d vakit geçirmeden 388 doktora ba vurmal d r. leri ya lardaki erkeklerde kanseri de dü ünmeliyiz. Erkek e te görülen temas kanamalar bir penis kanserine veya bir iltihaplanmaya yönelik bir uyar i areti olabilir. Ve bu s rada da hafif bir kanama görülebilir. Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? Temas kanamalar cinsel ili ki s ras nda vajinadan gelen kanamalara denir. Kar s ndaki ki inin cinsel aç dan kokusunu alamamak. Cinsel ili kinin ard ndan görülen kan izleri. Temas kanamalar .

sel tepkilerin de bazen farkl l klar görülür. Bir ço u da cinsel organ bölgelerindeki kas kas lmas n n azald n n. vajinan n iç duvarlar n n eskisine nazaran daha az elastike n n fark na var rlar. fakat yok olmaz. ac verici ve daha da kolay enfekte olabilir hale gelir). De i im. antimikotikler (mantar hastal klar na kar ).Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r? Ya n ilerlemesiyle birlikte menopoz dönemine giren bir kad n. i tah aç c lar. hastal klar yla veya ya lanmalar yla ilgili oldu unu san rlar. cinselli e ve kad n n i çinden gelen tutuma ba l d r. dürmek yerine sürekli olarak cinselli in yeni yollar n ke fedebilirler. Ayr ca kas kas lmalar n n orgazm s ras ndaki iddetini de yitirdi inin fark ndad rlar.) sebep olabilirler: Alkol ba ml l ndan kurtaran ilaçlar. Bunun d nda ilerlemi ya ta cinsel ihtiyaç ve cinsel tepkilerde görülen de i imler. cinsel organ bölgesi az da olsa küçülebilir ve baz kad nlar n rahim k llar saçlarda oldu u gibi incelebilir. (epilepsiye kar ) an-tiepiteptikler (kas lmalara kar ). Ya l l kta kad nlar n ço unda heyecanlanman n belli bir noktaya eri mesi ve vajinalar n yeterince nemlenmesilO daha uzun sürer. Buna kar l k birle meden zevk alma duygular devam ederken cin. Kad n n cinselli ini yitirdi i bir ya yoktur. lagelmi bir eylem eklinde monoton tamam yla normaldir ve çiftler cinselliklerini al olarak sür. kuru bir vajina. hormon ilaçlar . Bir kad n için cinsellik gençli inde neyse.. yüksek tansiyon ilaçlar . Cinsel ara t rmalar yapan Amerikan Kinsey Enstitüsü taraf ndan aç klanan listeye göre. erkeklerin tersine döllenme (do urganl k) özelli ini yitirir. kalp ilaçlar . Cinselli e olan ilgi azalabilir. vajinal mukoza tabakas daha da kurula r (bundan dolay da kolay y rt labilir. kad n n gö üs ve cinsel organ bölgelerinde bir de i im olur: Gö üsler daha da gev emeye ba lar. ya l l 389 Ya n lerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? Menapoz dönemi s ras nda ve sonras nda kad nsal cinsel hormon üretimi azal nca. Bir ilac n gösterece i yan etkinin buna sebep olabilece i dü üncesini hiç ak llar na getirmezler. oldu unun ve gö üslerle klitorisin cinsel arzulamada daha az kabard nda da odur. iltihaplanmay azaltan ilaçlar. u türden ilaç gruplar baz hallerde kad n ve erkekte görülen cinsel bozuklu a (cinsel iste in azalmas . derinin k r mas artar. diuretika (su sal nmas n sa layan ilaçlar). iktidars zl k sorunlar vb. Lipit dü ürenler (yüksek . laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? Baz insanlar kendilerinde görülen zevk kayb n n. antidepresanlar-antiemetikler (kusmaya ve bulant ya kar ). orgazm zorluklar .

Ani ve sert hareketleri ile veya uygunsuz sözlerle kad n a ktan so utulmamal d r. Bu konuda bize en önemli bil giyi ilaç kutusu içindeki prospektüs verir. E er kad n ve e inin cinsel sorunlar n n ilaçlara ba l olabilece i gibi bir izlenim mevcutsa.kolesterole kar ). kas relaksansiyenler (kas lmalara kar ). Bu n bilmek bile yeterli olur. sözlerine ve hareketlerine çok dikkat etmelidir. Yine tam cinsel birle me an nda erkek. Kurulama i lemini bir kez kullan ml k bezlerle yapmal d r. E er ilaç do rudan merkeze. Bu hareketlerle duygusal olarak cinsel birle meye haz r olan kad n n duyarl yerleri yumu akça ok anarak ve öpülerek uyar lmal d r. Bu kaygan s v gelmeden birle meye acele edilmemelidir. hatta. yan etkiler kendini gösterebilir. kad n n yeterli uyar ld n ve birle meye haz r oldu unu bildirir. Aksi takdirde virüsler a z bo lu una veya genize. Bu s v . yani beyne etki ediyorsa. Trankilizonlar ve Sitostatikler (kanser azalt c ilaçlar). kad n n saç veya herhangi bir organ sert hareketlerle ac t lmamal d r. Bazen ilac de i tirmek ve en az ndan bozuklu un nedenlerinin nereden kaynakland Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? Sa l k ve cinsel mutluluk için beden temizli i çok önem lidir. Yatak odas na geçildi i zaman kad n da erkek te sevi meye gönül olarak haz r duruma gelmi olurlarsa bu cinsel mutluluk için daha yararl olacakt r. doktora da-n mal d r. nöroleptikler (sinir sorunlar na kar t-). bu tür ilaçlar n cinsel 390 yan etkileri oldu u hesaba kat lmal d r. Bu s rada bakteriler bula abilir ve ac verebilecek göz zar veya a z mokozas iltihaplanmalar na neden olunabilir. yan larak veya aka niyetiyle de olsa ba ka bir kad ndan bahsetmemelidir. Mesela. Enfekte olmu kad nsal cinsel organ bölgesinin a z ve dil yoluyla uyar lmas ne olursa ols un yap lmamal d r. Yatak odas na geçmeden önce oyna ma veya a k f s lt lar ile sevi meye ön haz rl k yap l r. . Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Erke in sevi meden önce han m n cinsel birle meye haz rlamas laz md r. psikotraplar (sakinle tirici ve uyku ilaçlar ). ilaç tepki verme kabiliyetini azalt r veya yorgunluk verir gibi yaz lar bulunuyorsa. mide-ba rsak ilaçlar . E er.a z mukozas nda küçük bir çatlaktan kana bula abilir. Sevi mek illa yatak odas nda de il oturma odas nda veya mutfakta yani herhangi bir yerde ba lar demek daha do ru olabilir. Cinsel ili ki öncesi ve sonras e lerin ikisi de cinsel organ bölgelerini temiz suyla y kamal d r. Bu esnada erkek. Ellerle önce vajinaya sonra göze veya a za dokunmamal d r. Bu uyarmalar sonunda kad n n cinsel organ ndan cinsel birle meyi kolayla t racak bir s v gelir.

insanlar aras ili kilerin iyili i. güzellikten bahsedilmelidir..tür söz ve davran lar. ya ama sevinci duyup duymamas . Haftada 35 cinsel ili kide bulunmay normal kabul edenlerde vard r. e lerden birisinin sürekli olarak mazeretsiz bir ekilde cinse! arzuda bulunmamas vd. e lerin ba ba a kalabilmelerinin imkan veya imkans zl klar .A ktan. Genç ve orta ya l sa l kl e ler aras ndaki cinsel ili kinin en ideali. yetersiz beslenme bireyde cinsel iste i azalt r. g daya. al kanl klar (içki. s kl k de il kar l kl olarak tam doyumun sa lanmas d r. 391 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? Burada kesin bir söz söylemektense konuyu geni bir görü le ele almak do ru olur. Cinsel gücün geli mesinde çevrenin de rolü vard r.). âdetler.. Bu hiçbir zaman hat rdan ç kar lmamal d r. cinsel ya am itibariyle normalde en güçlü olundu u dönem olarak kabul edilebilir. istirahat ve dinlenmeye zaman ay r p ay ramamak: Cinsel istek ve periyodda bunlar da etkilidir. Ancak uras anla lm t r ki vücut istedi i oranda cinsel ili kileri sürdürmekte hiçbir sak nca yoktur. cinsel ili kilerin s kl tesir eden kriterler olarak say labilir. bünyeye. ev artlar n n (geni aileçekirdek aile olmas vs. b) Bireyin genel sa l k durumu: Cinsel ili kinin e ler aras nda periyodunu tayinde bireylerin sa l k durumu etkiler. e) Psiko-sosyal ya ant s : Stres-s k nt . de i ik bir insan olabilir. al kanl klar. Bunlar yerli yerince ayarlamak. her iki taraf içinde tam tatmin duygusu meydana getirmi se yeni bir ili ki için 2-5 gün geçmesi normalidir. d) Yeterli uyku. e lerin normal cinsel ya am na. sigara). soya çekime göre de i ir. Unutulmaz yaralar açar. na veya seyrekli ine . iklime. bo zaman faaliyetleri. Hatta ayn erkek belirli bir dönemde güçsüzken bir süre sonra güçlenir. daha sa l kl cinsel ya am imkan sa lar. huzursuzluklar . c) Dengeli beslenme: Cinsel istek üzerine beslenme de etkilidir.. sevgiden. vitaminden. Cinsel güç ya a. kad n cinsel birle meden süratle uzakla t r r ve so utur. Cinsel ili kide esas olan. hobileri. banyo yapabilme artlar . Proteinden. Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: a) Ya : 18-25 ya aras . sanatsal olaylara merak ve onlara da belirli zaman ay rmas . f) Örf..

E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü: Kocan zla bir yerde mutlu bir ekilde çay içiyorsunuz. Çay içerken geçirdi iniz do al k skançl k krizini daha önce ortaya vursayd n z. Özellikle cinsel konulardaki çocukluk fikir ve duygular n z tekrarlay p dile getirirseniz. Kocan z. evet. i) di er hususlar (e inin ilgisizli i veya tek kelimeyle e inden kaynaklanan artlar ve burada . kendiniz pek kat lmad n z. E ler. Onun cinsel iste ine izin verdiniz ama i te o kadar. mutsuzlu a iter. Ama sorunu çözmü olurdunuz. Kocan z size cinsel yönden yakla nca. "Aran zda bir sorunla yata a girmemek" kural çok eski ve çok geçerlidir. öfkeniz sizinle birlikte yata a giremeyece i gibi. yetersiz olup olmad say lmayan di er özellikler). Eve dönüp yata ikiniz de için için öfke doluydunuz. do rudan a k yapmaya ba lad . banyo imkan n n iyi. sevecen sözleriyle ok amalar na giri meden. Kocan z da öyle. kendilerini bu artlara göre ayarlamal d rlar. 392 393 Görüldü ü gibi de i ik türlü artlar. pekiyi. Hele sorunlar birkaç saat. uzakl k girmesini de önleyemediniz. tart mak büyük yararlar sa lar. bilinçalt na gizlenmi birçok köklü korku ve kayg lar su yüzüne ç kartabilirsiniz. Ama çevrenizde böyle bir imkan yoksa birbirinizle cinsel konular enine boyuna aç k aç k konu mak. her zamanki tatl . zay f. Bu sizin daha da can n z s kt . kocan z n da keyfi kaçmazd . Bunun üzerine onun da keyfi kaçt . birkaç gün de il de y llar öncesine dayan yorsa ba etmesi daha da güçle ir. u kö ede oturan k z n t pk kendi ilk sevgilisine benzedi ini söyledi. cinsel ili kinin s kl k oran n etkil er. Mutsuz ve uzakt n z. O. Kocan z n bö rüne bir b çak saplamak ya da onu b rak p gitmek için y ld r m gibi bir istek geçti içinizden. orta. her eye kar n onu geri çevirmek istemediniz. Hem de duygular n z a kta isteksizlik yoluyla de il de do rudan aç klamaya f rsat bulurdunuz. Belki biraz tart rd n z. Kolunuza girince kas ld n z. girdi inizde vs. cinsel ili kinin say s n ve doyumunu etkiler.. Bir ey demediniz ama aran zda bir so ukluk. Böyle durumlarda art k pek çok çiftin yapt gibi bir uzmana dan mak en iyisidir. Öfke d a vurulmay p içerde hapsedilirse buna benzer k s r döngüler do urur ve bir hiç yüzünden e leri so uklu a. surat as ld .g) Ekonomik durum (bunlar aras nda müslüman birey için özellikle olmak üzere ev artlar n n. Sonradan kocan z elinizi tutmaya uzan nca kaç nd n z. Gülümseyip geçtiniz ama içinizde bir ey "z nk" etti.

Erkek de ka-d n na bu ço ul zevki tatt rman n heyecan n . Hepimizin de bildi i gibi kimi kad n. Birlikte orgazma ula mak için "yeterli" olan sürenin uzunlu u nedir? Yani cinsel sevi me ne kadar sürmelidir? Bu soruyu. Ço u erkekler kendi doyumlar n e leri orgazm oluncaya dek ertelemeye na . zaman belirmesi yap lamaz. vücudun ikinci yorgunlu a de il tam aksine dinlenmeye ihtiyac vard r. fazla üzüntü gibi hallerde birle menin yap lmas n önleyen engellerdir. Her penis ereksiyonu (sertle mesi) mutlak olarak birle me iste ini ifadede etmez. Ön Sevi me Süresinin Zaman : Birçoklar m z ilgilendiren bir ba ka sorun da cinsel eylemin uzunluk süresidir. K saca. cin sel uyar ya genelde daha çabuk cevap verir. Kimi kad nlar tek bir birle me s ras nda birden çok orgazm olurlar. ayet çok yorgun olunursa gerek vücut gerekse dima yorgun oldu unda cinsel ili ki bekleneni vermeyebilir. Ne var ki bu ayn kad n n da günü gününe uymaz. cinsel birle me için kesin bir süre. "E lerin zevk duymalar n ve kabilse orgazma ula malar n sa layacak kadar!" diye cevaplamak uygundur. En ufac k bir anahtar. Bu gibi durumlarda erkek de kad nda cinsel ili kiden çekinmelidir. birle meyi ertesi güne b rakmak uygun olur. Genel tercih ise. Yemeklerden hemen sonra mide dolgun iken cinsel ili kiden kaç nmak gerekir. yatma zaman d r. özellikle bir ev düzeni olan çiftlerde gece vakti. s ras nda hiç orgazma ula amad görülür. Ayr ca tart mal ortam. s ras nda en kocaman sorunlar n kap s n açarak gün kavu turabilir. dima ve vücut yorgunlu u k smen ortadan kalkm t r. Genelde çabuk orgazm olan kad n n kimi zaman yava lad . Özellikle sabahlar olu an ereksiyonun ayn zamanda mesane dolgunlu undan ileri geldi i söylenebilir. En uygun ortam.Bu konuda hiçbir ey konu ulmayacak oranda "önemsiz" ya da "ay p" say lmamal d r. Ama duygular ve ya ant bunu da etkiler. Bu zamanda yemek haz m olmu . Ço u erkeklerin dayanma gücü bazen daha uzun sürer. bazen daha k sa. en uygun it f1 f saat yeterlidir bunun için. Kimi erkekler genelde daha "dayan kl d rlar. övünç ve k vanc n ya ar. Cinsel li kinin Zaman : Sevi menin zaman ve yeri olmaz. Üstelik ili kiden sonra hafif bir uykunun gelece i de dü ünülecek olursa en uygun cinsel ili kinin gece vakti olaca kabul edilir.

Böyle durumlarda istenmeyen. duygu al veri i. ikimizin de bu birle meden heyecan duymas na yeterli zaman tan rsak süre sorununa çözüm getirme yönünde olumlu ad m atm oluruz. Birçok çiftin cinsel ili kilerini bir "sistem"e ba lad klar .. Bir süre sonra cinsel birle menin mekanik. kaç n lan ey. ruhsal kökenli oldu unu kabul ve itiraf etmek nedense daha zor gelir bize. her gece ileri sürülen bahanelerdir. âdeta programlad klar gözlemlenebilir. E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse . evlilik içinde yap lan d r. Ne var ki bunun bir kaç nma. kaytarma sorunu oldu unu ilk ba tan kabul edersek anlay p çözümlenmesi de kolayla r. izin verdi ini görüyoruz. Ya lanmaya ba lamak. zaten ehvetli bir ki i olmamak. belirli saatlerde belirli ko ullar alt nda cinsel birle me yapma al kanl kazanm lard r. . kad n cinsellikten kaç nmaktad r. Ve bu arada ev ya ant s n n. leri sürüne çok zaman mant kl gelirler. Bunlar n en ola anlar ndan biri de hem kad n hem erkekte ba gösterebilen orgazm s k nt lar d r. evlili in duygusal. istek ve i tah yönünden uyumsuzluk. ruhsal yönünü incelemek. içimizdeki temel duygular bir çok d aksakl klara yol açabilir. u ya da bu nedenle yorgun dü mek. salg lar n azalmas . Ço u zaman kad n n cinsel eylemlere kat lmay p yaln zca boyun e di ini. beraberlik yoktur. Duygusal yönden gerçek bir "ili ki". Önemlidir: 5. cinsel organ boylar nda uygunsuzluk. Duyduklar zevki ellerinden geldi ince uzatabilmek iste i de bu ertelemede rol oynar. 394 Yükleri hafifletmek. hafiflemeyenleri daha hakça bölü mek yani kar l kl yard mla ma. aksayan yön varsa düzene sokmak. yavan bir i lev.. De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Ev ya ant s na özgürlük ve keyif katman n yollar n aramak. Erkek de cinsel doyumu mastürbasyondan pek az farkl olan mekanik bir yoldan sa lamaktad r. cinsel ili kinin kendisi de il. Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: Evlilikte cinsel birle me seyrekle ir ya da istenmeyen bir eylem olur ç karsa erkek (hatta kad n) cinsel doyumu ba ka yerlerde arayabilir. susturmak istedikleri halde tümd en susturamad klar bir ses. hatta görev olup ç kmas ihtimal dahilindedir.çal rlar. Bu çiftler belirli gün ve gecelerde. Yani.. Bunun püf noktas udur: Zaman ö esini dü ünmekten vazgeçip e imizi ve birbirimizi dü ünürsek. Gene de içlerinde bir bityeni i vard r. Evlilikteki cinsel sorunlar n hemen hemen hepsinin duygusal. Bunlar hemen her gün.

desek yeri var. Bunu böylece bilir ve normal sayarsak. Vajinaya giri ten önce erken bo alma. Y llar n al kanl n bilinçli. cinsel ili kilerinin çok k sa sürdü ünü. Kad na gelince. birbirlerini cezaland rmaktad r. Ama gerçekte umursamaktan kendini alamaz. yanl inançlarla maskelenmi tir. Ço unlukla sorunlar tümden geçmi in ya da tümden imdiye ili kin olmaktan çok ikisinin birle imidir. Bu s k nt ya dü en erkek çabalar. bedensel yönden orgazm yetersizli i diye bir ey yoktur.Bir erkek için ereksiyon konusunda güçlük çekmekten daha y k c hiçbir ey olamaz. Baz çiftler. Giri ten hemen sonra hemen orgazm olup cinsel birle meyi yeterince uzatamay . bir ç rp da kurtulabilece imizi sanmak safl k olur. endi elenir. yatak sorunlar m z daha sa l kl de erlendirebiliriz. Sorun. Yani ba lat lan cinsel birle meyi orgazm a amas na getiremeyi . Belki derinlerde gömülüdür bu duygular. beraberlik kurmak istedi inden ku kusu yoktur. ben umursamam!" diyebilir. Oysa so ukluk yani anadan do ma. ba aramaz. olup hemen yitirme. sistemli olarak yenmemiz gerekir. Gene çabalar. Sertle me olamama. Oysa bilinçalt ndan bir duygu. günlük ya am n ba ka konular nda ortaya ç kan k rg nl klardan kaynaklanmakta. bu yüzden onu ba ar s zl klara sürüklemektedir. Bütün bu sorunlar n kökeni. gene ba aramaz. Her ba ar s zl 395 daha peri an olur. Her ikisi için de cinsel ili ki. . günlük programdaki en önemsiz madde olmu tur. onu bu yak nl ktan kaçmaya itmekte. y llar y l kendimizi tutmam z sa layan denetimlerden nikâhla birlikte. Orgazm olamamak kad n için de psikolojik aç dan çok önemlidir ve kad nda so uk oldu u kan s uyand r r. Gene de bütün cinsel sorunlar n mutlaka geçmi ten kaynaklanmas gerekmez. erken orgazm. S k l r. Ola an durumlarda bu erkek bu ba ar s zl n n duygusal kökenli nda biraz oldu undan habersizdir. E iyle yak nl k. ya da mekanik hale geldi ini söylemektedirler. Öfkemizi yata a ta mak! Öfke duygular m z mutlaka yata n d nda çözümlenmeliyiz. Bu da onlar n çözümü yolunda at lm en önemli ad md r. sevi irken orgazm olmay ba aramay nca omuz silkerek. Ya yorsak ve insansak cinsel duygular m z da var demektir. cinse llik konusundaki çocukluk ve gençlik y llar ndan kaima korkularda bulunabilir. "Hiç önemi yok! Cinsel ili ki zaten yaln zca kocam için önemli. Cinsel aç dan uyar lmad klar sürece s rtlar n birbirlerine döner ve uyurlar. Evleninceye kadar. Ama vard r. Belki birtak m bask larla. e ler birbirinin cinsiyetini unutup.

Bu yüzden içlerinde kendi kendine bo una 396 i kence edip. Cinsel ili ki n büyük bir gayretle Cinsel ili kilerden anlayan bir kad n ya da erkek -daha çok erkek. cinsel ya ant m z mutlu k lan anahtard r. Hatta kar s n bu yüzden bo am bir ya l adam tan d m. Zira yüzlerce kez zina yapt > için o i ten i renir. Bu da zor bir ey de ildir. Zira insan Ay'a ç kmas n bil . ömür boyunca." diyerek onu hemen o gün soka a atm . Kar s yirmibe ya ndayken cinsel arzu duydu unu kocas na söylemi .' " Olgunlu a ula mam insanlar. ilk önce ka. Halbuki. ahlak ve fiziki . . her e . dünyas na girmeye çal ' r. namuslu kad n zevk almaz san yor. fahi e zevk al r. Kocas na iyi bir sevgili olmak isteyen kad nlar. Sonra da her gelene "Namussuz kad n. alm gibi görünür. fahi e zevk almaz. Çok kad n kocalar n yatakta mutlu edip edemediklerini sormaktad rlar kendilerine.kar s m s n. Bu da yava yava olur. kad nlar n zevk almas n ay plam iard r. kar s n n kendisinden tahrik oldu unu söylemesi çok ho una gider. Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: Bu sorun gerçekten önemlidir ve bir kad n için ki ili inin simgesidir.! d nl k rollerini iyice benimsemelidirler. Özet olarak. erkek han m n n nelerden ho land ö renir.önce e inin gönül atmosferine girildi i zaman. Bir erke in kalbini kendine ba lamak için. mart kedisi gibi azm . kendi e ine nelerden ho land n .' miyorsa mutsuz olmaz. o da "Sen kerhane-genel evi. huy. sonra s ra cinselli e gelir. Kad n d ar da iffetli yatakta ate li olmas n bilmelidir.Sevgi. "Zavall adam. sadece evlili in ilk y llar nda de il. s k s k sormal d r. 'Tek ve basit bir yolu vard r bu i in. Halbuki tam tersi." diye kad n rezil etmi . o da. üzülenler bile vard r. Utanmadan bir de bana söylüyor. güzellikten sonra cinsel aç dan bak ld nda kad n n önce yatakta iyi olmas gerekiyor.. Ama cinsel ili kilerdeki oyunu bilmiyorsa mutsuz olur ve mutsuzda eder. Önce kalp fethedilir. Acaba kad n ya da erkek saçlar n n ok anmas ndan m daha çok ho lan r yoksa ba ka yerlerinin ok anmas ndan m ho lan r? Cinsel ili kilerin kural n bilmek sanat Ay'a ç kmaktan daha önemlidir. bilinçli erke in.. E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: "Evet cinsel arzular sanat de ildir ama kar taraf n arzular n bilmek sanatt r.

. hatta evlilik d heyecanlar so uk kar layaca ili kilerin pek ço unda bu de i iklik bir kova su döküyor. Sonra kad n sandalyeyi al yor eline. 1. sonra da geneleve dü üyor. bir dayak at yor. kad n da hapishaneye gidiyor. Kad n.(406) A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER: Cinsel mutluluk. Bir de genelevi pezevenklerini ça r p bir posta da onlardan dayak yiyen adam soruyor: .. Sevilmek için yarat lm olan nda macera aramaya sevketmektense. Köyünde ad "Azm kad n"a ç k yor.. Bir gün ayn genelevine eski kocas geliyor.Ben ne yapt m da bu kadar dayak yedim? Kad n: . misler.. "Ete ini teslim etti i" kocas na arzular n da teslim etmesinin bedelini feci bir ekilde ödemi oluyor. Sen kendi kar ndan duymak istemedi in sözleri demek fahi eden duyarak tatmin oluyordun! Ulan pezevenk. sana bir kelime söyledim diye benim hayat m kayd rd n da sen hâlâ ya yor musun! diye bu defa onun kafas ndan a a Adam komada hastaneye. H rs n alamayan kad n bu defa eline geçirdi i b çakla neresine gelirse sapl yor. Kad n ba l yor ona istekliymi gibi roller yapmaya. de i iklikle devam ettirilir. Adam n çok ho una gidiyor bu. Cinsel ili kileri de i mez bir kanala sevkederek erke i de kad n da evlilik d hareket olur. iki taraf n cinsel arzular n n istekleri oran nda tatmin edilmeyi idir. ama o kad n tan m yor.. Erke in yenilikten ho lanmas na kar l k kad n n da de i ik zevk ve dü ünülemez. 2-A k Yuvas : Ev Evlilik için en büyük tehlike. adama yermisin yemezmisin. Erkekler kendisinden yararlanmak istiyorlar. Kad nlar kocalar ndan k skan yorlar. Burada en önemli görev kad na dü mektedir. Buna benzer olaylar çok ya anm .Monotonluk Ve De i kenli in Mutlulu a Etkisi: Erkekler de i iklikten ho lan rlar.Seni erkek o.. diyor. kad n n erke e oranla daha geç tahrik oldu u için yeni heyecanlar onda bir istek meydana getirecektir. Kad n onu tan yor.Sonra o kad nca za ne olmu dersiniz? Baba evine gitmi . kocan varken azd nda koca yetmedi sana" de.. hâlâ bu tür ikayetleri olan kad nlar vard r. Tam aksine..su seni. iste inin rolü olur. Fakat köydeki 397 öhreti ehirdeki eve de gidince. Bu duruma daha fazla dayanamayan kad n... kad n n ba na gelmedik kalm yor. köyünden ayr l p ehirde hizmetçilik i i buluyor. yeni maceralar evlilik ba içinde denemek herhalde ak ll ca bir . kimi az c k k zd rsa "K zm .

Nas l olsa be enen be enmi sözü çok yanl bir yoldur. . derisinin tazeli ini mümkün oldu unca korumas n bilmelidir. kar la t kusursuz vücutlu kad nlara bak p içini çekmesi çok ac d r. Can ndan bezmi . Çizgi. E ler. Kad n n ba ka erkeklerden beklentilerini doyurmal d r.kad n. lk önce bu çekicili in unsurlar üzerinde dural m. Erkek çar da. Hangi hareketlerin e ini cezbetti ine dikkat etmelidir. Genç bir kad n n bunu hiçbir zaman akl ndan ç karmamas laz md r. her hareketi ile di i olmal d r. ist. her an huzursuzluk kayna olan bir e in. ayaklar duraklayacakt r. Erkek kar la t güzelde e inin bir parças n görür gibi olacak.Ruhsal Çekicilik: E lerden biri ne kadar güzel olursa olsun e ini ruhsal bir ba la kendine çekemiyorsa yuvada mutluluk sa lanamaz. Erkek de kendisini yenilemeli . belinin inceli ini. erke e kar çekici olman n bütün çarelerini ara t rmal d r. fiziki yap s na dikkat etmelidir. yüz ve vücudundaki kusurlar imkanlar içinde gidermek zorundad r. a) Bedensel Çekicilik: Kad n. Kad n erke i için. foto rafta canl cans z her gün yüzlerce örnekle kar la maktad r. Gö üslerinin dirili ini. önce cinsel ili kiden sonra da kendilerinden so uturlar. bitkin görünü lü e ler. kendisine bakmal d r. cinsel yak nl k için gereken ruhsal ortam bulamad 3. S cak kanl güzel bir kad n n erkeksi yürüyü ü ya da erkeklere has akala malar hiç de i tah uyand r c de ildir. erkek kar s için kendisine iyi bakmal d r. E ine güler yüzle bakamayan. Ço u zaman e inin çok güzel oldu u bilindi i halde. 1995.40. yaln z ruhsal ve bedensel yönden de il davran lar ile de çekici olmal d r. bütün güzelli i s f rd r. Mektup Y. S. sokakta. Bu taktirde e . filmde. O çekici genç kad nlar görür görmez akl na evdeki e i gelecek. ' 398 Bir kad n vücut güzelli ine hiçbir zaman kay ts z kalamaz. Kad n n bak ml olmas ise yuvan n mutlulu u için bir temi natt r. Allah' n verdi i güzellikleri korumak. için daha s cak alan ararlar. çinden de her halde s cak sözcükler geçmeyecektir. Erkekte ayn ekilde e inin hangi davran lardan ho land na dikkat etmelidir. Kad n. cildine. ba ka biriyle üstelik çirkin biriyle ili ki kuran e lerin hayretle kar lanmas bu yüzdendir. M. daima e ini canl ve s cak sözcüklerle dü ünecektir. her . Onun için ak ll kad n. inden eve dönen erke in. b. Kad n için erkek de ayn d r. evinde ortam uygunsa.Davran lar n Önemi: E inin ilgisini kaybetmek istemeyen e ler. A. i yerinde. Çizgi. (406) Aile S rlar . sadece bir anl k zevk için aranan bir e durumuna dü ecektir ki bu da e ler için oldukça onur k r c d r.

Halbuki evde de giyilen eylerin temizli ine ve çekicili ine dikkat edilmelidir. onun en özenli -gizemli kö esidir. genellikle yabanc lar ve sokak için giyinirler. Yatak çar aflar n n rengini en güzel ekilde seçmeli. Bu bak mdan bir kad n ellerinin bozulmas n .E ler. Sigara içen ve di lerini temizlemeyen ki ilerle cinsel ili ki ne kadar çekilmez bir i kencedir. Bu bak mdan kar -kocan n. odan n dö emesini bu iste e göre yerle tirmelidir. Erkekler içinde ayn eyler söz konusudur. mümkün mertebe i yerinde eldiven kullanarak ellerini korumas n bilmelidir. Elleri tahri eden bir i te çal an erkek. birle melerini bilhassa banyodan sonraki saatlere ayarlamalar lezzetlerini çok art racakt r. Burada e ine kendini sunmaktad r. yata a girerken kocas n n eski pijamas n giyer. topuklar n n sertle mesini önlemek zorundad r. i yerleri için gere inden de fazla bir itina ile makyaj yap p. Yatak odas n n bütün görünü ü erke i a ka davet etmelidir. Oysa bu ü ümekten ziyade e ine kar kay ts zl Sevi meyi bir görev sayd bitmesini arzu etmektedir. Bilhassa cinsel yak nla malardan önce kad n n da erke in de ba tan a a y kanm olmalar n n bir ifadesidir. Hizmetçi hiç olmazsa be enilmek için daha da itinal giyinip hareket etmektedir. için hiçbir haz rl kta bulunmamakta. Bunu da düzenlemek kad n n görevidir. Buna kar l k eve dönü lerinde art k bir hizmetçiden beter k l a girerler. Evde de Giyime Özenmeliler: E ler. Yatak Odas : Bir kad n n yatak odas . Zira temiz bir vücut e lerin cesaretini art racak. Bir çok tembel kad n. en albenili ekilde giyinirler. Di ve a z temizli i çok önemlidir. Temizlikle birlikte güzel kokular n da önemini unutmamak laz md r.4. Yatak odas yabanc lara da aç lmamal d r. E ler ne kadar güzel olursa olsunlar. ayaklar n n nas rla mas n . her eyin bir an evvel olup a ka büyük bir zevk verecektir. Oysa ki bunlar kad nda güzelli in en çok göze batan yerleridir. Kad n n ve erke in vücudunda ho a gitmeyecek hiçbir koku olmamal d r. birbirlerine daha rahatl kla yakla acaklard r. eskileri giyerler. . Eller duyarl l n kaybetmemelidir. Bahane olarak da ü üdü ünü ileri sürer. Temizli in A ktaki Yeri ve Önemi: Eller ve ayaklar d etkilere devaml maruz kald klar için en çabuk bozulan organlard r. temiz olmad ktan sonra çekiciliklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 399 Baz çal an kad nlar da ayn hatay yaparlar. Eve döner dönmez hemen üzerindekileri ç kar r. Zira a kta en çok kullan lacak organlardan biri de ellerdir.

Ba ndan geçen veya etkilendi i üzücü bir olay sizinle konu urken komik bir hale getirecek. Sizin u ya da bu tipte bir kad n olman z hiç önemli de ildir. Bir kahkaha kötü bir olay silecek aran zda ortak bir ne e do acakt r... Eve dönen erkek de i ik bir hava arar. Bu bak mdan erke inizi iyi tan man z artt r. böylece üzüntüsünü da tacakt r. Hava yollar n n çal t rd hostesleri niçin kendinize örnek alm yorsunuz? Her vesile ile yolcular n tebessüm ettiren bu k zlar kadar niçin çekici olmayas n z? 2. Gördüklerini konu tu klar n sizinle payla acakt r. her an bir tak m problemleri çözümlemeye çal maktad r. öteki erkek için hakaret anlam ta yabilir. Bu kitab m z n bütününde izah etmeye çah t koydu u helâl ve haram kurallar n da unutmay n. ak ama eve dönerken okuldan ç km bir çocu a benzer. Moda ne olursa olsun onun isteklerini her eyin üstünde tutunuz. giyiminizi e inizin zevkine uygun olarak seçiniz. Birine cazip gelen bir hareket ötekinin sinirlerini bozabilir. imdi oyun zaman d r onun. Bütün gün sürekli bir dikkatle çal an erkek. kocan z size çok daha s k ba l yacakt r.E lerin vücutlar na gösterece i temizlik bak m n çama rlar için de göstermeleri artt r. Tabi tüm bunlar e iniz için yap n.Çevrenizi. ya da her erkek için geçerli oldu u san lan cazibe formülleri anlat l r. Bak ml l Etkileyiniz: Çevrenizde uyand rd E inizi cezbetmeye çal n z olumlu etkiler. E iniz uzun saçtan ho lan yorsa günün modas k sa bile olsa siz saç n z uzat n z. 400 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: 1. Buralarda genel kurallar ortaya at labilir. tipte ve k yafette bir kad n olmak kadar mutluluk Bir kad n için sevdi i bir erke in ho land verici bir çaba olabilir mi? Makyaj n z . Çok farkl eylerden ho lan rlar. Temizli inizle. Ak am ba larken günün yorgunluklar n unutmak. 3. Gülen bir adam demek. gürültü pat rt lar n izlerini silmek ister. Biri için a k daveti say labilecek bir aka.E inizi Tek Oldu una nand r n z: Ya lar ne olursa olsun bütün erkeklerde e lerini bir anne olarak mz slam n . Kültürünüzle. gev emi bir insan demektir. rken dergilerde okudu unuz çekicilik ö ütlerine fazla bel n zla. Ama erkekler çok garip yarat klard r. Ahlak n zla Ve Nezaketinizle ba lamay n z. Önemli olan onun ho lanaca tipe girebilmenizdir. Günlük ya am n gere i olarak durmaks z n ç rp nmakta.E lerinizi Ne elendiriniz: Çünkü buna çok ihtiyaçlar vard r.

gizliden gizliye arad klar bu anne efkatini göstermekte cimri davranmay n z. gerçekte her eyi bilen. Bunlar ufak tefek eyler bile olsalar. Bu duygu çok insanc l. E inize kendisinin biricik erke i oldu unu s k s k söyleyiniz.. E inizle bir anne gibi ilgilenirken onu korumaya kalk rken rahats z edici davran lardan mutlak olarak kaç n n z. Hatta bu cins bir sevgiye ihtiyaçlar n n oldu unun da fark nda de illerdir. Bütün mutlulu unuzun kayna oldu una inand r n z. Erke i ne özlem ve sevgi ile sokulan bir kad n kadar sevimli bir e var m d r? Her zaman onunla her eyi payla ma arzunuzu o payla mazsa hiçbir derdinizin halledilmeyece ini söyleyiniz. Evcilik oyunu gibi ne eli bir eydir bu. Onu dü ünmeden gün geçiremedi inizi. Birlikte bir eyler yaparken erke inize el uzatmak. Bunu çok defa kendileri bile bilmezler. Hep o efkatli. E i ile bu ekilde konu an. sevgisini böylesine canl bir ekilde aç klayan bir kad ndan kim vazgeçmek isteyebilir? Hastal klar n önemsemiyor görünmeyin. Her erkekte annesinin dizine yat p ba n ok att günlerin gizli bir özlemi vard r.E inize Her Zaman Gerek Duymal s n z: Erkekler. Birlikte yeni bir eyler yapmay payla mak kad na ve erke e gurur verir. Ona her zaman size yard mc olmak imkan n veriniz. Erkek kendini güçlü. çok do al bir histir. Erkeklerin içlerinde uyuyan o küçük çocu u zaman zaman uyand r p ok amakta hiçbir ey kaybetmezsiniz. koruyucu kad n ararlar. S k s k onunla birlikte oldu unuzu gösterecek imkanlar . hatta çocu unuz olmasa bile yakan z b rakmayan annelik ni lerinizi tatmin etmi olursunuz. bütün bunlar annesini aramak de ildir de nedir? E lerinize. bir çocuk gibi nazlanmak. Yaln z burada dikkat edilecek bir nokta var. 4. her eyi tek ba na yapabilen hani u erkek gibi denilen kad nlardan pek ho lanmazlar. onsuz hiçbir eyden zevk almad n z tekrarlay n z.. onu istemek ileti imi ve sevgiyi güçlendirecektir. yuvan za mutluluk getirecektir. Bir erke in korumas n payla an kad n. kendini güvende hissetti i gibi bundan ayr ca da bir di ilik zevki tadar. Bu sözler.401 görme e ilimi vard r. E er aile problemleriniz varsa k sa bir zamanda bunlar n ne kadar kolayl kla çözüldü ünü görerek a racaks n z. Arada kocan za annelik etmi olmakla siz de içinizden hiç kaybolmayan. e ini payla c ve yanda gördü ü oranda mutlu olur. Ama bir çocuk gibi her zaman sen benim biricik esimsin denilmesini istemek. Payla mac 402 gördü ünüz nispette e inizin size olan ba l l n n artt n göreceksiniz. kazan lan birlikte mutluluktur. endi elenmi meraka dü mü görünün.

size güç verecek bir erke iniz oldu u için sevinç. Vapurda bir lodos f rt nas nda ona fazlaca sokulunuz. Onu kuvvetli oldu una inand r n z.E inizi Sizinle Ya aman n Zevkli Bir ey Oldu una nand r n z: Bir erkek için en s k c kad n. cüzdanlar n kar t ran kad nlardan pek ho lanmazlar. ya amaktan usanç getirmi bir kad nd r. mutsuzlu undan ikayetçi olan kad nd r. Tam aksine korkunuzu ancak kocan z n giderece ine inanmal ve bu defa içtenlikle kocan za s nmal s n z.. mutluluk duymuyor musunuz? Bu duyguya eri ememi seniz. Kocan zdan daha iyi kazanabilir. Kom u ve Aile Sohbetlerinde slâmî Kurallara Uyunuz: Erkekler ceplerini. slâ mî duyarl l . aileyi koruyucudur. ama evinize geldi iniz zaman onunla ya am e it ko ullarda payla an bir kad n olmal s n z. Olaylar kar s nda hiçbir zaman karamsar olmay n z." n ve güzel ahlâk n olmay . aile dostlar yla mümkün mertebe ailecek kar ediniz. Zaten hiçbir eyden yüzü gülmemi tir. Ama seven kimse k skanç olur sö -^ zünün do rulu una da inan rlar. çevrenizdeki ka . k oturmamaya gayret ba lant lar n kurulu unda.E inizi Kapt rmak stemiyorsan z. Çocuklu unda da yüzü gülmemi tir. Kom ularla. insan y ld r p usand racak kadar k skanç olan kad nlardan nefret ederler. Evlilik d etkendir. öyle olmasa bile. 403 6. bunu ona da inan d r n z. Tesettür ve mahremiyet. 5. Her eyde bir ba ka kad n n izini arayan kad nlardan bezginlik getirirler. Yerinden kald ramad n z bir bavulu kocan z n kald r kar s nda a rm görününüz. kocan zdan daha iyi bir meslekte yükselmi olabilirsiniz. slâm' n kad n-erkek aras ndaki koydu u mahremiyet kurallar aileyi korumada çok önemlidir. Erkek için en çekilmez kad n sürekli olarak talihsizli inden.. evinizde pek mutluluk ara .. lgisini 'çektirmeyiniz. ans olsayd böyle mi olurdu?.' d nlar n özelliklerinden ve güzelliklerinden bahsetmeyiniz.. E er gerçekten korkmu san z bunu kocan za belli etmekte çekinmeyiniz. n payla makta sizin Ömür boyu beraber ya amaya kararl oldu u bir erke in korumac l için ne gibi bir sak nca olabilir? Zaten bunun için evlenmi de ilmisiniz? Sizinle ya am payla acak...> may n z.haz rlay n z. slâm' n koydu u mahremiyet kurallar na uyunuz ki bu tür s o-' runlara f rsat vermemi olunuz. hayat sevmeyen. daha çok . Bu tür tehlikelerden korunmak için kocan za.. E inize onsuz hiçbir eyden tam olarak zevk almad n z söyleyiniz.

E inizi elinizde tutmak istiyorsan z hayat bütün imkanlar ile seviniz.. Hayat sevdikçe ne elendi inizi. Bu duruma dü en kad nlara söylenecek en önemli söz u olmal d r. "Korkunç bir ey" diyordu.. E inize sürekli olarak sevebilece i eyler ya at n. Unutmay n hayat onu sevenlerindir. Yap labilecek en do ru hareket. Bir k z arkada na "Bir kazanova ile evlenmi im. durumu kurtarmak ve çözüme ula mak için çare de ildir. En kötü ortamda bile iyi eyler bulmak her zaman elinizdedir. Güzel olan her eyi seviniz. bula c bir ruh durumudur. Ne eli kad n en çok aranan kad nd r. Kocas Mark. Evinize ne e saç n. Darg nl klar n zda bile as k suratl olmaktan kaç nmal s n z. inanç ve sevgidir. Erke inize surat edeyim derken fark nda olmayarak çirkinle eceksiniz. Ne kavga. fabrika yöneticilerinden biri ile evlendi. maddi ko ullar n z n da iyiye do ru geli ti ini göreceksiniz. Erke i e ine sadakatle ba layan etkenler. Bayan Christin'i kendisinden önce hiçbir rakibinin elinden kapamad için böbürleniyordu. Oturdu unuz evi güzelle iriniz. Onu sadakatsizli e iten nedenler vard r. e itim ve kültür etkinliklerine kat lmal d r. T pk üzüntü gibi. hanete u ramamak isteyen e ler. Bayan Christin 20 ya na gelince. E ler aras nda huzurlu bir ba lant kurulmad kça sevi menin en yüksek heyecan na ula mak imkans zd r. Bu k z çok k ve bak ml yd . Bu bak mdan her zaman güler yüzlü olmaya çal arak güzelli inizi de uzun süre koruyabilmi olursunuz. Bu ko ullar alt nda bile erke inize evinizle ilgili sevimli sözler bulup söyleyebilirsiniz. Ne e. birbirlerinin inançlar n kuvvetlendirici. ne erke i rezil etmek. Bir bodrum kat nda ya da eski y k k dökük bir binada oturabilirsiniz. 404 Kad nlar n Kendilerini Yenilemeyerek Kendilerine Yapt klar Kötülü e Bir Örnek: (407) Genç k z (bayan Christin) büyük bir ilaç fabrikas n n gözdesiydi. KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI: Bir Ba ka Kad n Olun! Kad nlar n en önemli dertlerinden biri de. Kocan z karamsar olsada da siz olmay n z. ne gürültü. bak ms z bir görünü ü oldu ve çok mutsuzdu. Bir toplulu un içine girdi i zaman bir . Bayan Christin 22 ya na gelince bir erkek çocu u do urdu 24 ya nda onbe kilo ald . Onun kar s na ç kan hiçbir kad n kendisini güven içinde hissetmiyor. ihanete u ramak ya da ihanete u rama korkusunu çekmektir. kocan n niçin ba ka kad nlardan ç öplenmek istedi ine kafa yormakt r. nsan n duygular n ancak Allah korkusu frenler. Ya ant n z n bütün safhalar nda isterseniz sevece iniz bir çok eyi bulabilirsiniz.

kendileri için her türlü özveriye haz r kocalar n art k anlayam yorlar. D arda ise ne eli ve canl bir kahraman pozuna bürünüyor. Hymann unu söylüyor: "Kad n kocas n n cinsel isteklerinden korunmay akl na koymu sa. t km yordu. Bu güzel k z taraf ndan arzulanan bir erkektim.gör onu: Evdekinden bamba ka bir insan oluyor. kocas n n özledi i. Bana gösterdi in yak nl k sinirime dokunuyor. Art k yemiyor. Yolda birlikte giderken s rf beni etkilemek için. dönüp dönüp ba ka kad nlar süzüyor. Ya da öyle kötü k yafetler içinde dola r. S:114. bunun için bir çok silahlardan yararlan r.. Arena Y." Biliyorum. ist. Sen. imdi ne yapaca z? Çocu un do umundan sonra Christin kendisini ihmal etmeye ba lad . Sevgiyi vazife haline koyabilir. Yoksa kocalar n .. Mark ile evlilik ve . otomobil lasti ine hava basma çabas na benziyordu. Fakat. Deni O'br en." Bayan Christin tüm davran lar yla kocas na fark na varmadan unu hissettiriyor: "Seni art k bir erkek olarak arzulam yorum. Baz kad nlar n unuttu u bir ey vard r: Sevgi iki ki inin payla t sevgiyi öyle görüyor: "Bayan Christin benimle evlenmeye raz oldu u zaman bundan gurur duydu umu itiraf ederim. evlilikte birbirimize olan a k m z k sa zaman sonra söndü. Böylece erkeklik yeteneklerimi ispatlam san yordum. Evlili imizin ilk aylar nda k giyinir. Git gide daha i manlad ve ekilsizle ti. 405 gün pis bir elbise içinde dolan p duruyor. Bütün (407) Dr. as k yüzünü. geceleri de zarif gecelikler içinde yatard . En kötüsü devaml bana hayranl kla ba ka kad nlardan söz ediyor. Mahremler ve çocuklar yoksa. Somurtkan. Sonradan daima unu soruyordum kendi kendime. sürekli kendisini ye nilemeli. Mutlu Evlilik. yatak odas nda özgür . erkek olarak üzerine dü en görevi yapt n. Ben onun sadece olumsuz yönünü görüyorum. Christin. Bunun için haftan n belirli bir gün belirli bir saatinde kocas n yan na yakla t rmas yeterlidir. Cinsel birle melerimiz. payla mas gerekti i bir eydir. Bir y l sonra bütün bunlardan vazgeçti. yorgun oldu unu ileri sürebilir. Christin'in bu derdini payla an birçok kad n vard r. Önemli olan sadece çocuktu ona göre. onun gizli kalm yönlerini arzular n anlayamam lar m d r? Biraz daha Bayan Christin ile Mark örne inde kalal m. Ba a r s ndan ikayet edebilir. Evlenmeden önce kendilerinden ba ka hiçbir kad n gözleri görmeyen. Bunlar var ise. beni bir çocuk sah ibi ettin!" Psikiyatrisi Dr. Beni de kendisini de böylece gülünç duruma dü ürüyor. sevdi i imaj ve giysileri evde özgürce giymelidir. öyle surat ve tav r tak n r ki erke in onu arzulamas n n önüne geçer" Halbuki ak ll kad n.

Bu kitab m z n de i ik bölümlerinde a kta fantazilerin önemi anlat lmaktad r..olmal d r. E ine devaml olarak bir sevgili yakla m nda olan erkek. Kusursuz biri ili ki için daha ba lang çta da kad n n oyuna kat l m gereklidir. d ar da sakin evinde çekici olmal d r. Bunun için de erkek. bundan çok ey kazan r. Erkeklerin Be endi i Kad n Tipi: Kad nlarda Cinsel Çekicilik: Kad nlar n en fazla sorduklar sorulardan biri de udur. Bu kural erkekler için de geçerlidir. dünyan n dengesi bozulurdu. li kiden önce kar -kocan n kar l kl olarak birbirlerine sevgilerini belirtmeleri duygusal yönden büyük önem ta r. Dünya nüfusunun yar s bir kad n n pe inde ko arken. Örne in. Erkekler.. bu örne i hiçbir zaman ak llar ndan ç karmamal d rlar. Yani erkeklerin ho land tek tip bir kad n modeli söz konusu de ildir. E ler aras nda bir duygusal yak nl n olu umu. E ine iltifatlarda bulunman n evlili in yaln z ilk devresinde gerekli oldu unu iddia etmek çok yanl t r. bir zevk bütünlü ünün ortaya ç kmas artt r. erke in yakla ma biçimine ba l d r.!. E i. Dünyadaki bütün erkekler. "Acaba kocam hangi tip kad nlardan ho lan yor?" Ya da "Bütün erkeklerin ho land klar bir kad n tipi var m acaba? Varsa benim tipim öyle mi?" gibi.. ayn tip kad nlar be enselerdi. Ama böyle bir durum olmad na göre. Kocas n evinde her yönüyle do-yurmal d r. Kusursuz cinsel ili ki için k sa veya uzun süren bir ok ama çok gereklidir. Cinsel ili kinin iki taraf için de tatmin edici ol mas . yenilenmek daha ak ll ca bir i tir. . Kad n. B kk nl k vermemek için zaman zaman kad nlar. Ak ll kad n. ya am n engebeli yollar nda bile onun terketmeyi dü ünemez.. erkeklerin de i ik tipteki kad nlardan ho land görülüyor. di er yar s da kendine erkek arard . sürekli kendisini yenileyerek kocas n n bu özlem ve duygular n gidermelidir. Oysaki bu sorunun cevab oldukça basittir.. . Kendilerine bu tür sorular soran kad nlar." i. Erkeklerin bu duygular na k zmak yerine doyurmak. devaml de i ik kad n veya çok evlilik öz -lemindedir. Bu ko ullarda kan -koca ya l l k günlerinde bile birbirlerine sar lacaklard r. e ine özellikle bedensel bir yakla mada bulundu u zaman onu cinsel ili kiye haz rlam olamaz. Kad n önce bir duygusal yakla ma bekler. E ler aras nda gerçekle en cinsel ili kinin anlam yaln z vücutlar n birle mesi de ildir. Fiziki yakla ma daha sonra gelmelidir. e ine ilk evlilik günlerinde oldu u gibi kur yapmal d r. erke in de i ik kad n özlemini gidermelidir.' 406 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: Erkek. kendilerini de i tirmeli.

i ini bitiren erke in kay ts zl kar s nda sinirlenebilir. Kad nlar bile vücutlar n n en duyarl noktas n bilemezler. Cinsel ili kiden sonra sinirleri gev eyen." (408) E lerin her ikisi de ruhsal ve bedensel yönden rahata kavu tuklar zaman.. e inide aceleye yöneltmesin. Peygamber (s. Oysa e ler aras nda duygusal yakla ma için cinsel ili kiden sonraki zaman çok büyük önem ta maktad r. arzular yat an erkek. a k k sa sür. gittikçe artan bir arzu ile birlikte orgazma ula rlar. Kad nda cinsel arzunun uyanmas için duygusal ve bedensel bir uyarmaya ihtiyaç vard r. Erke in çabucak vard haz r olu noktas na kad n n ula mas için duygusal ve bedensel bir haz rl k devresine gereksinim sözkonusudur. Huzursuzluk kayna yakla mdan sonra çözümleyebilirler. Kad n. dürmemektir. Bu durumda erke in s -k lmamas hatta bu uzamadan büyük bir zevk duymas gerekir. Erkek hiç de ilse 60-65 ya na kadar duygusal ve bedensel ili kiye haz r bir olu umdad r. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin). Erkeklerin bilmedikleri bir özellik de kad n n orgazmdan sonrak i durumudur. Bunu aray p bulmak erke in ve kad n n birlikte kazanacaklar bir bilgidir. 407 Erke in bu durumu ise kad n üzerinde çok ters bir etki yapabilir.Cinsel ili kiden önce yap lan sevi menin iki önemi vard r: Birincisi kad n ve erkek cinsel arzusu aras ndaki farkt r. Erkeklerin özellikle bu noktada zarif hareketleri gerekir.. Hatta bu durumun kendileri için bile önemini bilmezler. Burada dikkat edilecek durum erken bir bo alma ile . Baz durumlarda uykusu kaçar. E ini gerekli bir sevi me ortam içinde a ka davet eden erkek.. en zor sorunlar n büyük bir sevgi ile konu abilirler. onda bekledi i uyanmay olan bir çok problemlerini cinsel gördü ü zaman ili kiye geçebilir. kar s ndakinden gelen uyand rmalar olmaks z n artabilir. Erke in sevgilisine kar duydu u ilgi kolayca cinsel arzusuna kayabilir. Cinsel ili ki öncesi oyunlar n ikinci önemi de orgazm an n iki taraf n birlikte duymas n sa lamakt r.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin. Kad nlar n cinsel arzular erkeklere oranla geç uyan r. Kad nda duyarl bölgelerin önemi zamanla de i ir. Hz. Bazan da bu arzusun do mas için uzunca bir süre çal mak gerekir. Erke in arzusu. Sevi meden önceki oyunun k sa ya da uzun sürmesine göre kad n ve erkek.a. kendini yorgun bitkin hisseder ve genellikle hemen uyumaya ba lar.v.

cinsel bilgileri yetersiz olanlard r. Hasta olmayan hiçbir kad n. a Baz erkekler ise bunu yapabilecek güçte olduklar halde. cinsel hayatlar zevksiz geçer. Klasik Kad n n Altta Oldu u ekil: . Yap lan anketler kad nlar n yar yar ya bir oranla erkeklerin erken bo almas ndan yak nd klar n ortaya ç karmaktad r. Yani kad n için dik. t nda tutmay ba ararak bekleyebilirler. A k s ras nda kar s n n so uk durdu unu söyleyen erkekler.\ kat edilecek durum. iradelerine sahip olarak ili kiyi uzatabilen erkekler. canland r c bir dinlenmedir. E er erkek ve kad n. Baz erkekler bo alma geli imini kontrol al. a k s ras nda sürekli olarak so uk kalamaz.Kad nlar için zevkli olan cinsel ili kinin fazla miktarda olu u : de il.?. 408 409 zaman n ayarlayamazlar. Sevi me an nda iki taraf da bir orgazma ula acak ekilde ha-reketlerini düzenlemelidir. Cinsel ili ki ba lang çta iyi geli se bile kad nlar n orgazma ula malar için yeterli bir süre gereklidir. E lerin i manl k veya hamilelik gibi sebepler yüzünden kar kocay tatmin edici ekilde cinsel ili kide bulunamamalar çok kere duyulmu tur. Burada da en önemli görev erke e dü . tek bir cinsel birle menin uzun sürmesidir. sadece bir veya s n rl say da pozisyon bilirlerse. So uk denilen kad nlar n en büyük ikayetleri. say de il süredir. (Hn:548-9). De i ik birle me pozisyonlar uzun evlilik hayat nda bir zevk. C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER Sadece insan denen yarat n. ayn s birle mede e lerinin birden çok orgazma ula malar n görerek bu >» mutlu an ya ayabilirler. Bo almay önleyemez ve bunun (408) Feyzü'l-Kadîr: 1/325. kad nlar n buna gereksinimleri oldu unu bilmediklerinden ya da e lerinin zevkini umursamad klar ndan birlikte org azma önem vermezler. bir de i iklik. Kar l kl olarak birbirlerini cinsel bak mdan tatmin edemeyen kad n ve erke in evlilik hayat hiçbir zaman için tam de ildir. kocalar n n acele etmeleridir. Kad n n n cinsel uyum ve geli imi erke in bilgili hareketleri sonucu mümkün olur. Baz erkekler de e leri ile birlikte orgazm olmak istedikleri halde kendilerini idare edemezler. cinsel temas s ras nda de i ik pozisyon uygulama yetene i vard r.c> mektedir.

Cinsel birle meden sonra kad n yataktan kalkmamal ve hatta kalças n n alt na bir yast k yerle tirerek kalças n n yükselmesi sa lamal d r. Bu birle me ekli çocuk isteyen çiftler için önemlidir. dü ünmeden içten gelen bir davran la s rt üstü yatacak ve kocas n n üstüne ç kmas n bekleyecektir. Her eklin kendine göre bir avantaj vard r. Bu ekil kad n n erke inden kilo ve boy bak m ndan çok farl oldu u durumlarda özellikle tavsiye edilebilir. kli-torisini istedi i gibi oynatarak orgazma kolayl kla ula r. E er erkek kad na göre çok kilolu ve iri ise. bu ekildeki cinsel ili kilerde. kad n n erke in a rl n üzerinde hissetmek istemedi i hamilelik devresinin ba lang ç ve ota devrelerinde tavsiye edilir. vücut a rl tamamen kad n n üstüne yüklenmemelidir. Bu ekiller. Erke in penisinin ka d n n n e ine hissettirmemelidir. kad n n üstte ol mas onlara daha rahat bir cinsel birle me imkan sa lar. yani dölyolunun dibinde birikir. Bu ekil. Kad n n arkas ndan cinsel organa girmek isteyen erke in cinsel organ bölgesinin tümü. Kad n n Erkek Üzerinde Oldu u ekil: . Ayr ca bu ekilde kad n üzerinde kocan n a rl n hissetmedi inden hareketlerinde n dizleri ve dirsekleri ile korumal ve daha serbest olur.Cinsel birle me ekillerini ö renmemi ve ilk defa cinsel ili kide bulunacak bir kad n. K s rl k tedavis i gören çitler bu ekilde birle meli. Daha önce gerdek konusunda geni çe izah edildi i gibi ön sevi me ve a k f s lt lar ndan sonra birle meye haz r hale gelinince yani cinsel organlardan birle meyi kolayla t r c s v lar geldikten sonra birle ilmelidir. Bu ekilde dölyolunun dibinde biriken spermlerin döl yata na girmeleri kolayla r. taraflardan hiç biri bütün vücut a rl fletmelidir. Bu ekillerde kad n ve erkek yüzlerini birbirlerine veya kad n s rt n dönük olarak ve yan yatarak a k oyununa dalarlar. Bu ili ki ekline normal ve erkek üstte adlar da verilmektedir. daha çok. göbekli veya kad n n hamile oldu unda uygulanan ekillerdir. e lerin kilolu. kad n n kalçalar ile uyar ld ndan erkek için çok tatmin edicidir. Yan Yana ekiller: Yüzyüze veya arkadan cinsel organa yan yana ekilde ili kiler. Bu eklin iki avantaj da unlard r : Kad n penisin durumunu istedi i gibi ayarlayabilir ve klitorisi ile daima temasta kalmas n sa lar. Erkek. Bu ekilde erke in spermleri vajinan n. ster erkek. erke in erken bo almas n önleyen ve kad n n daha çabuk orgazma ula mas n sa layan ekildir. A rl n dirsek ve dizleri ile hafi . ister kad n üstte olsun.

Vücudumuzdaki nöro-hormonal yap itibariyle bu fonksiyonel bir süreçtir. Peygambere sorulunca u ayeti kerime (Bakara: 223) nazil olmu tur: "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Bu nedenle evlili i olu turan ö eleri do ru olarak kavramak gereklidir. bütün insanlar n ho land e imize verme yetene imizi geli tirir. Birbirine ait olmaktan do an yak nl k.Ruhun tatmini.) Hepimiz evlili in bize unlar sa lamas n isteriz: Sevgi.Aile ya ant s n n devam (soyun sürmesi. . -iv. Ba ar l olmak ve de er verildi imizi hissetmek. Bu pozisyonda ve di er tüm pozisyonlarda ancak vaginaya girilmelidir. Ayn sorunlar Hz. O halde tarlan za nas l dilerseniz öyle var n.Sosyal nedenler (evlili in bir ya am biçimi olarak ald rol)." I 410 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN OGELER: Mutluluk. vazgeçilmez duygusal ö elerdir. çocuk sevgisi vd.Nefsin tatmini. Erkek kad n n orgazm ihtiyac n unutmamal d r. cinsel mutluluk. Cinsel Mutluluk.Ruhsal Mutluluk. 4.: Bedensel mutluluk. 2. Ruhsal yönden de cinsel haz ön s ralardad r. Yalana dolana sapmadan. bu duygular . 2. Gerek bedensel ve gerekse ruhsal yönlerden cinsel mutluluk hedefi olmasa insan n evlenmesi oldukça zor bir konu olur.en duyarl yerleri olan anüsle rahim aras nda sürtünmesinden ve vaginaya girmesinden kad n da haz duyar fakat orgazm olmayabilir. erkek ise gece ihtilamlar olan kimselerin cinsel fonksiyonlar n yerine getirmeleri vücut için bir ihtiyaçt r. anla lmak. Evlilikten Beklentileri öylece Özetliyebiliriz: 1. .Gelece in güvence alt na al nmas dü üncesi. istenmek. ne isek o olabilmek. ya amak sevincini duyabilmektir. Nitekim yukar da söyledi imiz gibi kad nlar n ay hali. : 5. Yine bunlar cinselli i yaln z fizik yönden de il ruhsal yönden de tamamlar.!1 3. Peygamber devrinde de ya anm ve Hz. erkeklerin de gece ihtilamlar buna örnektir. ki K s mda ncelenir. can yolda l . a k olmak. cinsel yönden erginli e ve olgunlu a ula m yani k z ise ay hali görmeye ba lam . Benimsenmek. fi. Be enilme.Bedensel Mutluluk. Böylece cinsellik. Anüse (büyük abdest yerine) girmek haramd r ve t bben de zararl d r. 1. bizim de Bunlar. 6. Cinsel organdan olmak art yla tüm pozisyonlar mubaht r yani dînen sak ncas yoktur.Ekonomik nedenler.

te bu sebeplerden dolay biz. . b. c.Okuma zevki ile yeti mek. ne kadar birbirlerini severlerse sevsinler bir süre sonra bir tek sevginin yetmemesinden dolay yuvalar nda sorunlarla kar la abileceklerdir.Erkek psikolojisi. bu çal mam zda toplumumuzu ve gençlerimizi cinsel e itim konusunda bilgilendirmeye gayret etmekteyiz. cinsel sorunlardan ve cinsel terörden korumak için gerekli cinsel e itim ve yönlendirme yap lmal d r. Halbuki kad n da erkek de genç ve sa l kl olduklar halde mutsuz ve tatminsizdirler. cinsel e itim ve buna ba l konularda bilgisizliktir. u konularda bilgilenip sosyal ve ruhsal olgunlu a eri medikçe ailede mutlu olamazlar: 1-Kad n psikolojisi. Ama yine de mutsuz ve tatminsizdirler.Mü terek insan ihtiyaçlar . evli erkeklerin de baz lar mutsuz ve tatminsizdir. Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: Sosyal ve r uhsal yönden olgunlu a yeterince ula mam bir kar ve koca. 4_ Seksoloji yani cinsiyet bilimi. cinsel ili kilere ili kin bilimsel bilgiler. 7-Ya am bilimin çözümlenmesi vd. hastal klar ortaya ç kmakta veya artmaktad r. 3. 6. Sebebi ise.Dü ünme ve anlama zevki ile yeti mek.deale yönlendirilmi olmak..Evlilikte Mutluluk çin .Sanat zevki. sevme sanat . yemek içmek oldu u gibi. psiko -sosyal sa l n g das da bilgi ve . Dünya genelinde adlî t bba intikal eden suçlar n % 60' n n cinsel suçlarla ilgili oldu u bilinmektedir. 411 2. Bunlar k saca öyle s ralayabiliriz: a. . 5-Çocuk. onun zararl eyler dü ünmesine ve yapmas na engel olacakt r. psiko-sosyal savunma mekanizmalar . Kar koca. Cinsel münasebet s kl klar da yeterlidir. n g das . Cinsel e itimsizlik ve bilgisizlik sonunda da cinsel suçlar artmakta ve tatminsizli in verdi i psikososyal ve bedensel gerilimler. yönlendirme teknikleri. Çocu un küçüklü ünden itibaren bo zamanlar nda okum a zevki ile yeti mesi. d. Evli kad nlar n baz lar mutsuz ve tatminsizdir. Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar: Toplumu ve özellikle gençleri.Evlilik psikolojisi. Bedensel sa l tecrübedir. genç psikolojisi.

f. asl nda biraz toleransl ve geni ruhlu olabilseler. erkekler kad nlar n bir i te çal mas n uygun bulmuyorlar.. özlenen beraberlikleri. sevgi ve hürmetin.. mü terek zarar esast r. zavall lar n zavall s o iradedir ki. samimiyetin en yak t ki iler kar ve kocad r. sabr n. söz -konusu ikazlara kulak vermeli. e lerin bizzat kendi irâdeleridir. tek koltu a iki karpuzu zorlamamal . ailesini ihmal eden e ler. disiplinsiz ve bencil davrand klar n söylüyorlar. ailede huzurlu olmak ayr ey.. kendi iradesini kullanarak evini cennete de çevirebilir. Nice i ve fikir erbab ki iler duyuyoruz ki evde mutlu de iller. romantik filmler de kar -koca beraberli ini içten içe baltalayan unsurlardand r. program olmal .iyi bir bo zaman faaliyeti. Zâten günümüzde ev han m na. yar meslek a rl nda bir ba ka u ra konusunda bilgisi. Psikologlar böyle ki ilerin ço unun da n k. fikri ve zikri ne olursa olsun. 412 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? Bir kad n veya erkek.vs.Bir hobisi olmal . Zay flar n zay f . eytan bile utand racak ili kileri normalmi gibi göstererek aileyi dinamitliyor. ve meslek hayat nda muvaffak olmak ayr eydir. Yani tek yol belirleyici.. Çâre: Böyle programlar kesinlikle seyretmemektir. Evlilikte e ine hayat zindan . Yani. Yani i hayat n kurtaray m derken. cehenneme de. Fedâkârl n. Me hur bir feminist derne in yapt ara t rmaya göre... becerisi ve ilgisi olmal . mesele kalmayacak! Bilhassa kad nlara bu konuda daha fazla i dü mektedir.. Böyle olunca bir de i mesaisine ve onun kad n üzerindeki stresine tahammül edebilmek gerçekten her ki inin kâr de il! Mutlu ve huzurlu evlilik dü ünenler önce bu konuyu bir karara ba lamal . bencilli in ve kibrin en yak ks z kald mü terek kâr. Televizyonlardaki pembe diziler.. Onun yerine faydal bir kitaptan 10-20 sayfa yer. Kendini be enmenin. deal mutluluklar . spor. ebedî beraberli e do ru yol alaca eder. cennet bahçelerinden bir bahçe olan aile hayatlar n ancak bu güzelliklere sahip e ler ya ayabilir. Burada saymaktan haya etti imiz. Maalesef aln secdeli kesim de bundan zarar görüyor. hayvan sevgisi. sabahleyin kocas n i e yolcu edip ak am eve buyur edene kadarki süre yetmiyor bile. âcizlerin âcizi. aile hayat d r. Bo anmalar art ran sebeplerin ba nda çal an kad n geliyor.e-Topluma hizmet etme zevkiyle yeti tirilmeli. "Yalan Rüz-gar "n n yalanlar na kendisini isteyerek veya fark nda olmaks z n kapt ran kar -koca her eye mubah ya da "olabilir" gözüyle bakmaya ba l yor. Sen ve ben yoktur.bahç vanl k. g.

Eskiden müslüman bir ailede "ihanet" mi vard ? Her ey u "kapkara" pembe diziler gibi programlardan sonra 413 peydahland . Çocuklu bir kar -kocan n ayr lmas . Nefsini ayaklar alt na al p beyine samimiyet ve muhabbetle. Baz geçimsiz ailelere çocuk gelince huzur ve saadet de geliyor. neyi sevmiyor. Allah'a halisane n rsa. aile huruzuna eri irler. geçimsiz kar -kocan n temel zihniyeti olmal d r.okumak tercih edilmelidir. ümit edilir ki kocas ona s n r. Erkekte ak l ve hikmet. hangi istekleri . hangi konuda hassas. Bunun örneklerine s kça ahit oluyoruz. "Art k senin istedi in gibi bir han m olaca m! imdiye kadar yapt klar m için beni ba s lar m s n?" diyebilirse. i ten dönen k ocas n güleryüzle ve onun sevece i bir k yafetle kar layan kad n. o masum çocu un safiyeti ve bereketi hürmetine kad n n ve erke in kalplerini birbirine s nd r yor. hemen bo anmaya yöneliyor! Böylece. Bu tuza a kar uyan k olmak lâz m. rahatlar. e inin kalbinde ve zihninde çok güzel izler b rak r! Kocas ne kadar stresli ve hatta kendisine k zg n olsa da. "Hele birbirinizi iyice tan y n da. Aile huzurunu temin için gerekli bir davran da kar -kocan n birbirlerini en iyi ekilde tan maya çal malar d r. kad nda sab r ve yumu ak ba l l k.. Bo anmalar n % 90't " iddetli geçimsizlikken. Kar -koca münasebetlerinde huzuru ve saadeti mutlak surette yakalayabilmenin formülü udur: Sevgi+fedakârl k+ ho görü + tevazü= Aile saadeti. Sonuç ne oluyor? Belli arzular n tatmin edip birbirinden b kan kar -koca. o aileyi hiçbir ey bölemez. Bunu kad n ba latabilir.. kad n n kendi üzerindeki haklar n . Kad n erke in. iyilik de iyili i netice verir. "E im neyi seviyor. Erkek. bu zarif ve samimî hareket kar s nda yumu ar. erkek de kad n n huyundan suyundan anlamal d r ki tats zl klar azal-s n. parçlayamaz! Fenal k fenal . Feministler bünün tersini müdafaa ederek. kad n.. sonra çocuk sahibi olursunuz!" diyen zihniyet bo anmaya sinsî bir zemin haz rlayarak genç çiftlerin aile hayat n içten dinamitliyor. Çünkü Allah. normal bo anmadan daha mes'ûliyetlidir. erke in kendi üzerindeki haklar n tam olarak bilse. Kendilerine emanet edilen çocu un istikbalini dü ünerek k s r çeki melerden vazgeçip huzura dönü yapmak.. e leri çok uzun bir aradan sonra çocuk sahibi olmaya özendiriyorlar. ailede huzurun ve saadetin devam n sa lar.

Bu da bir nevi e itimdir. Bu yüzden henüz e seçimi döneminde denkli e (küfüvv) çok önem verilmelidir. Kar -koca münasebetlerine iyi niyetle bile olsa yön verme merakl s kimselere asla f rsat tan mamak gerekir. beraber ya amay seçmektir. Bu. inançlar n ya ay tan zihniyete kadar her konuda hassasiyetle durulmazsa istenen "beraberlik" sa lanamaz.var?" gibi sorular e ler kendilerine sormal d r. Öyle aileler var ki son derece geçimsiz olduklar akraba muhitinden ayr l p farkl yere yerle mek suretiyle yeniden do mu gibi mutlu bir haya ta ba lamaktad rlar. o müdahaleci ki i nazikâne îkaz edilmelidir. E lerin kendi düzenleriyle alâkal tasarruflar na müdahale etmek zaten ak ll ve sa lam karekterli kimsenin yapaca i de ildir. kar s n n eksik gördü ü özelliklerini tamamlamak için ona samimiyetle yakla p nas l davranmas gerekti ini anlatabilir. 3-5 eksi i yüzünden huzursuzluk ç kar lmamal d r. Hem böyle bir rekabetin. Kültür seviyelerinden hayat anlay na. Yoksa e ini kendisine dü man olarak görmek eklindeki rekabet yok ki? eytanîdir. Halbuki rekabetin aile hayat ndaki yeri. yar n bar abilir. sadece saadeti temin etmededir. böyle rekabetin buluttan nem kapmak gibi cahilce saplant lardan kaynaklanabilmesidir. estetikten his dünyas na. Her eyi herkes anne karn nda ö renmedi ya! Yeter ki kar -koca anlay l ve tamir edici olsun. On tane özellikten 5-6's na sahip oldu u halde. umulmad k mutsuzluklara yol açabiliyor. Kar ve koca. aile huzurunu bozmamak için k sa süreli de olsa uygun bir bahaneyle o çevreden uzakla mak e lerin hayr nad r. Bugün tart an çiftler. e ler de bundan rahats zsalar. Mesela e ine kar nazik konu mas n beceremeyen bir kad n. küçük bir hatây tekrarlamak. Böyle durumlarda e lerin ho görülü olmalar çok önemlidir. zevk ve renk uyumundan görgüye. Bazen çok cüz'î bir eye dikkat etmemek. Kad n kocas na veya erkek kar s na ne maksatla has m olabilir? Dikkat etmek gereken bir . anne ve baba da 414 415 olabilir. Bir aile geçimsizli i sözkonusuysa dahi büyükler kesinlikle bu konuda meraklanmamal d r. Bundan kaç n lmal d r. k sa bir e itimle istenen seviyeye getirebilir. has mla man n mant husus. Kendi meselelerini kendileri çözerler. ayet bir sonuç al nam yorsa. Ama genellikle tasarlanan denklik lây k yla sa lanamaz. E er gerçekten öyle veya böyle bir müdahale varsa. Evlilik. Meselâ erkek. E ini kendisine rakip olarak görme de geçimsizliklere yol açar. Erkek ve kad n kendilerini sofra ba nda bile yaln z hissederler. Aman dikkat. çözülmeyen mesele kalmaz. en huzurlu bir yuvay kurmak gayesiyle yar rlar.

Baz e lerle kar la yoruz. huzurlu bir aile hayat kurmak için gösterseler mutlu olacaklar! Böyle yapacaklar na genellikle uursuz davran p evliliklerinin ba na i açmada yar yuvas haline gelebilir. aile hayat nda da her ey her zaman bal lezzetinde olmaz. isteklerin nelerse. durduk yere tart ma ç karmay kasdetmiyoruz. peki neden evlendiler. onlar bir daha yapmamaya dikkat edeyim ki mutlu olal m. Çünkü e ler birbirini tan ma safhas n geride b rakm lard r. farkl halleri lezzete çevirmek gerekir. kudsî bir müessesedir. ilk y llar tart mal geçen evlilikler sonralar huzur ve saadet yuvas haline gelebilmektedir. A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? Her. Böyle bir beraberlik gittikçe olgunlu u yakalar ve aile yuvas adeta cennete döner. "Yuvay yapan di i ku tur" gerçe iyle beyine u sözleri söyleyebilsin: "Kocac söyle. Madem bo anma merakl s yd lar. Te ekkür kelimesini çok s k kullans nlar. Bazen iyi dostluklar kavgayla ba layanlard r. Kar -kocan n birbirlerine sevgisiyle ve sayg s yla saadet Kavgayla bir yere varamay z. insan "kemal" mertebesine bir anda ula amaz. Ac n n. Kad n.. . ebedî saadete de aday olduklar ndan dünya hayatlar hay rl ve uzun olur." m! yorlar! yorlar. hangi davran lar mdan ho lanm yorsan Kad n kocas n tenkit etmesin. Beraberli i sona erdirmek için vargüçleriyle çal zahmete girdiler? Evlilik ba lar n parçalamak için gösterdikleri gayreti. sanki bo anmak için evlenmi ler. Evlili in bütün tatlar na al mak. kar l kl iltifatta bulunsunlar. Tabiî. bunca Halbuki aile. Yeter ki: Geçimsizlik halinde her iki taraf da bunun sebeplerini tesbit edip gidermeye çal s n. sevgi ve hürmet dairesinde olsun. Ama evlilik hayat n n bir cilvesi olarak tart malara iyi niyetle bak p tahammül edilmeye çal mal d r.kar -kocan n mutlu ve huzurlu olmas mümkündür. tuzlunun. Bu yüzden e ler aras ndaki geçimsizlik gün geçtikçe her iki ruhu da kemale erdirmelidir. ek inin yeme klerde ayr ayr lezzetleri olmas gibi.Uzun ömürlü olabilmek için modern dünyan n çalmad kap kalmad .. Kar l kl münasebetler nezaket. koca da kar s n . Kimse annesinden profesör olarak do mam t r. tatl n n. Aile Ara t rma Kurumu'nun tesbit etti i gibi. Asl nda huzura ve saadete tam erebilmi kar -kocan n. Gerçekler ayn yla kabul edilsin.

ibâdette. tenkitleri. . Birlikte kitap okuyun. Her iki taraf da hayallerindeki e e göre de il. mevcut e ine göre hayat n düzenlesin.Kerim. Allah'a kullukta. Dünyan n imtihan dünyas oldu u unutulmas n. sosyal ve kültürel faaliyetlere birlikte kat l n. Onlar n e itiminden siz sorumlusunuz. ahiret hayat ndad r. hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n.. hakikî cennet burada de il. Çar pazarda çocuklar n .. e inize ve çocuklar n za güleryüzle selâm (409) Kur'an. öfkelendi inde öfkesine sahip olan kimsedir." (410) buyurmaktad r." buyurmaktad r.a.Kad n ve erkek birbirleriyle u ra acaklar na ahsî kusurlar ile eksiklerini gidermekle. Onlarla iyi geçinin. mü'minlere kar merhametlidirler. ters konu malar . ne bekler. Ev i lerinde e inize yard mc olun. Sosyal ve kültürel konularda bir arkada . Kocas n n eve gelmek istemedi ini. do ruya ve güzele te vik edin. kendisiyle kâfî derecede ilgilenmedi ini söyleyen kad n.Hak: "Mü'minler. Çocuklar n bak m n tamamen han mlar n za ta nmas n e inize b rakmay n. (411) Evinize gelince. gereksiz endi eleri. E inizi yaln zca temizlikçi. çocuk bak c s ve evinizin bekçisi olarak görmeyin. bir dost. d rd r . efkatli bir aile reisi olmaya çal n. B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Kar n z sizden ne ister. aksine te vik edin ve yard mlas n. dinî ve sosyal ilimlerdeki seviyelerini 416 art rmakla ilgilensinler.): "Hakiki pehlivan. bula kç . hülasa geçimsizli i yüzünden kocas n evden ve e inden so utmu olabilece ini unutmas n! Erkek de kar s n n melek olmad n . (409) Kad nlara kar öfkelendi inizde öfkenizi yenin. Han m n zla ilk günkü gibi ilgilenin. Cenab . as k surat . Yuvan za sad k bir koca.v. E inizin ve çocuklar n z n e itimiyle yak ndan ilgilenin. idare edilmesi gerekti ini akl na koysun. bir dan man gibi birbirinizi iyili e. me gul olun. Sevgili Peygamberimiz de (s. biliyor musunuz? Bilseniz de bilmeseniz de u sözlere kulak verin: Kad nlara iyi muamele edin. Nisa:19 terketmeyin. E inize kad nlarla ilgili dini bilgilerini ö renecekleri " zahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi "gibi kitaplar hediye edin.

akala mak Hz. E inizin ailesine sayg gösterin. Peygamberin sünnetidir. Helal isteklerde bulunun..(410) Kur'an. Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. güleryüzünüzün halledemeyece i mesele yoktur. Birlikt e dinlenin ve me ru zeminlerde e lenin. Fetih:29 (411) Kur'an. kö tü söz söylemeyin. 417 E inize. Temiz olun ve güzel koku ile kokulan n. e inizle musafaha ediniz (tokala n z). içmeyin. E inizle ve çocuklar n zla zaman zaman gezmeye.. Evinize ne e ve sevinç getirin. vs. eve getirin! Çünkü e inize ve çocuklar n za harcad yapmay n.Kerim.Kerim. Furkan: 67 418 Han m n za herkesten çok yak n oldu unuzu belli edin. Küfretmeyin. onu sevindirin. mert ve n z eyler sadakad r. tatile. E inizle ve çocuklar n zla akala n. A z ve di temizli ine çok dikkat edin. Maide: 2 verin. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. E inize kar cömert davran n. Evinize girince. E inize güzel isimlerle hitap ediniz. Han mlarla ilgilenmek. Hâlini ve hat r n sorunuz. hususi günlerde hediyeler al n. güvenilir olun. Han m n za fevkalade anlay l bir koca. dertleri ve sevinçleri payla an samimî bir arkada olun.Kerim. Aksine han mlarla ilgilenmek. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. evinize ve çocuklar n za yapaca n z harcamalarda cimrilk yapmay n. Sigara ve pis kokulardan ho lanmayan e inizin yan nda sigara. Da n k olmay n. temiz ve itinal ya amaya bilhassa dikkat edin. kötü lakaplar takmay n z. Han m n senin için süslendi i gibi sen de han m n için süslen. Ara s ra e inize sürprizler yap n. her eyin en iyisini (tabiî imkanlar n z nisbetinde) ona al n. Böylelikle dua ile evinize girmi olursunuz. pikni e. yeriniz deki Sa lam karakterli. (412) E inizi hiçbir zaman a a lamay n! Kad nlar kocalar ndan kendilerine k ymet vermelerini beklerler ve bundan çok ho lan rlar. ki iyi Allah' zikirden ve ibadetten ay r c bir hareket de ildir. kokulardan temizlenmi olarak evinize dönmeye gayret edin. ona iltifatta bulunun. (412 Kur'an. Giyindi i yeni eyleri fark edin. gidin. akala mak. israf ta .

"Allah i ini rast getirsin!" deyin. gönül rahatl aln nda parlamal . gönül ok ay c sözler söyleyin. i te cevab m z: Evcilik oynamad n z n. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. E inizi cinsel yönden doyurun. evlilik yapt n z n kesinlikle uurunda olun. Çünkü kad n n güzel idarelisi. "Ne yapmam laz m?" diye soruyorsan z. S k nt l anlarda sab rl olun. Arkas ndan dua edin.E inize zaman zaman gönül al c . kötü söz söylemeyin. Yolculuktan habersiz eve dönmeyin. Beyiniz ne kadar problemli. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. bulunmaz bir nimettir. ama bunda a r ya kaçarsan z ba ka problemlere yol açars n z. Aksi halde ailenizin sars nt lar geçirmesinden siz mes'ûlsünüz. Olabilecek münaka a ve kavgalar önler. ayakkab s n çevirin. Kocan zdan izinsiz bir yere gitmeyin! Gidece iniz yeri bildirmeniz üphe ve güvensizli i giderir. hatal olsa da evlilikte huzur operasyonunun cerrah sizsiniz! E er bu i te muvaffak olursan z. yuvay di i ku yapar. stresli. ev i i ellerine süs olmal d r. Peki. Bir kad nda u güzel özellikler bulunmal d r: Fazilet kalbin i doldurmal . Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. sinirli. dostluk ve yumu akl k dudaklar ndan dökülmeli. dü üncesini kafan za yerle tirin. Helal r z k için çal mas n ve haramlardan kaç nmas n isteyin. ki günlük u fani dünyada mutl u ve huzurlu ya ayabilmenin. Cinsel isteklerini reddetmeyin. beyiniz size daha fazla ba lan r. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. E inizi k skan n. Küfretmeyin. Helal isteklerde bulunun. ikramda bulunun. Allah' n r zas n daha fazla kazan rs n z. E inizin ailesine 419 sayg gösterin. E inizden 4-5 aydan fazla uzak kalmay n. akl ve idraki yerinde ki iler için öyle zannedildi i kadar mü kil bir mesele olmad Kocan z i e giderken güzelce u urlay n! Kap y aç n. Dönü gününüzü e inize bildirin ki sizin için süslensin ve haz rlans n. Yolculuktan dönü te hediye almay unutma! B R HAN M KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Han mlar! Yuvan z n huzuru sizin elinizde! Bu huzuru korumak ve daha çok mutlu olmak için gayret sarfetmelisiniz. . Çünkü.

cennet ve cemâliyle ereflendirsin. Fakat bu. kokulan n. Her gün kocan z eve gelmeden önce hiç olmazsa on dakikay kendinize çekidüzen vermeye ay r n! Temiz ve bak ml olun.Kerim. Cinsel isteklerini reddetmeyin. Kocan zla konu malar n z samimiyet ve güleçyüzle olsun! Ona çal malar nda cesaret ve güven verecek sözler söyleyin! Onunla beraber (413) Kur'an. de arj olup beyin ve ruh dengesini korumas aç s ndan gerekli görüyorlar. Eve gelince onu sevgi. ilgili ilgisiz konular anlatmak suretiyle kocan z n zâten fazlas yla i mi olan kafas n i irmeyin! Yâni amiyane tabirle "d rd r"dan uzak durun. aksine te vik edin ve yard mlas n. helâlinden bol r z k versin. hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n. (413) Yabanc lara kar kendinizi koruyun. sayg ve güleryüzle kar lay n! O günkü s k nt lar n z aktarmaya kalkmay n. Çünkü Allah'tan sonra onun en yak n sizsiniz! Sevincini ve üzüntüsünü payla n z. Kald ki psikologlar aile reisinin i dönü ü tenha ve kimsenin etkilenmeyece i bir yerde aç k alana do ru 3-5 defa ba rmas n . Biraz sakinle mesini bekleyin. Kocan z evde dinlenirken o günkü ba ar s ndan veya ba ar s zl ndan size bahsetmek isteyebilir. iffetinize asla toz kondurmay n. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. e inin avukat gibi dakikalarca kafa i irmesidir. ceketini as n. Elbette beyinizle dertle eceksiniz. Be vakit namazda kocan za dua edin! "Allah yard mc s olsun. ibâdette. Kocan z n ak am eve yorgun arg n gelmesinin son derece tabiî oldu unu unutmay n! Sizin ne eli olman z onu da ne elendirecektir! Elbisesini ç kar n. lüzumlu veya lüzumsuz bir y kocan z n kafas n patlat rcas na ona zt rap çektirmeniz mânâs na gelmez. E inizi cinsel yönden doyurun.Allah'a kullukta. huzur ve mutlulu umuzu art rs n!" gibi niyazlarda bulunun. mutlulu unuz için tehlike çanlar çal yor demektir. Süslenin. Bir kocay en sinirlendiren ve huzursuz eden ey. kocan z sizden ho nut olmad sürece cennete giremeyece inizi unutmay n! Kocan z n "pat!" diye bir bir anda koltu a çöküp kalmas veya çekyat n üzerine öyle boylu boyuna uzan vermesi sizi k zd r yorsa aman dikkat edin. Maide: 2 * *'' ' *w ''* 420 sevinip üzülmeyi prensip haline getirin! Akl n za gelen her eyi. n lâf kalabal yla .

erkeklerin sert ve kaba kabuklar n n alt nda daima aldanmaya haz r saf bir çocu un varl büyütülmesin. n bilmeli. > Unutmay n ki yuvay yapan di i ku tur..Bütün kocalar n en çok bekledi i. O bana yer olmal ki ben de ona gök olay m. yerli m. ate e körükle gitmeyin sak n! Hakl bile olsan z. Her sözde ve davran ta mutlaka iyi niyet beklerim. aile huzurudur. han m n da beyinden bekledikleri a a Yeter ki taraflar bunlar farketsinler ve hayata geçirsinler.. bir daha olmaz. Ba rarak hiç konu may n! Mümkünse "Evet kocac cümlelerle gönlünü al n. 421 stresi gere i eve as k suratla dönmü olabilirim. kar s n n gere i kadar. adetâ hasretinde kald yerinde. sosyal hayat çok bozuk. problemler elbette olacakt r. en küçük teferruat na kadar mizac ma ait bütün özelliklerim tan ns n ve ona göre muamele edilsin. BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R? u iki günlük günlük dünyada belki en güzel ey. ahirete uzanacak bir evlilik yapmak idealindeyim! Her insan apayr bir f trat üzere yarat ld ndan. te Bir Aile Reisinin Han m ndan Bekledikleri: Macera ya amak veya evcilik oynamak de il. benim de kusursuz olamayaca m pe inen bilinmeli. E im bana cariye olmal ki ben de ona köle olay m. az ve öz konu mas d r. hatâ etmi im." gibi A le içinde sizden veya beyinizden kaynaklanan bir tats zl k ç kt nda. Dünyada ya yoruz. Yeter ki . yukar bellidir. ey. o meselenin fazla büyümeden halledilmesine ve tamirine çal n! Dü ene bir tekme de siz vurmay n! Bo anmalar n ço u buna riayet etmemekten kaynaklan r. huzur bulmak için evlendi im unutulmas n. E im. samimî. ama ben e imde somurtkan bir çehre görmek istemem. Kusursuz insan olmaz. Mutluluk için büyük bir sab r gerekti i unutulmamal . Mutlu bir ailenin de eri neyle ölçülebilir ki? Evlilik hayat nda beyin han m ndan. Didi mek için de il. Kafam iyice i irmek yerine. bedenî ve zihnî ferahl m sa lans n.

E im bana her akl na geleni veya her istedi ini söylerse. E im bana kendisini sevdirmek istiyorsa tatl dilli. o velî olmal . Öfke gelince ak l ba tan gider. öz ve yerinde konu abilen kad n. 422 E imin bildi i veya yeni ö rendi i ilmi. Bir meseleyi tart rken. Beni tenkit edip suçlamadan önce samimi olarak kendisini o konuda sorguya çekmesini beklerim. Allah' n en büyük nimetlerinden biridir. Az. güler yüzlü ve güzel davran l olmal d r. E imin beni. Sayg . Kendi durumundan daha iyi olanlar s k s k gündeme getirip içinde bulundu u nimetlere ükürsüzlük eden kad n. tart ma ç kar p kavga etmeye de il. yani sesli dü ünmeyi adet edinirse. Bu y üzden sinirim geçene kadar e im susup sabredebilirse kavga ç kmaz. E im benimle anla abilmeye gayret göstermelidir. dedi inin olmas ndan ba ka bütün yollar kapayan bir kad na tahammül etmek zordur. Sayg dan mahrum bir sevginin ölü oldu u unutulmamal . E imin asla yapmamas gereken ey. insan deli gibi olur. ama buna benim de çok üzüldü üm unutulmamal . kocas n çileden ç kart r. n ve ho görünün mümkün oldu u yerde problemin üstüne gitmek çok can . Sadece kendisini dü ünen bir e istemem. Ho lanmad m bir konuda iknaya zorlanmak istemem. ama a r s mutlulu umuzu engeller. benimle sinir harbi ba lat p galip ç kmaya çal mas d r. bir çok kusurunu görmedi i ba ka aile reisiyle k yaslay p dört dörtlük bir koca hayal etmesi fekalade huzursuzluk sebebidir. benden de istemedi i eyleri i itir. Bazen e imi üzdü üm olabilir. bana bask unsuru olarak kullan p bilgelik taslamas ve bu ekilde üstün ç kmaya çal mas hiç hazmedilir ey de il. Benim anlatt klar m dinler gibi görünüp kafas nda kendi söyleyece i cümleleri kuran bir e . Aile reisi özelli imle ben mutlu ve huzurlu olamazsam. K skançl k sevgi ifadesidir ve güzel eydir. Fedakârl s k c d r."Acaba benim hatâm nedir?" diye dü ünebilmek. Yani ben deliysem. sevgiyi besler ve geni letir. fevkalade sinir bozucudur. Gelip geçici duygular ve imkânlar üzerine kurulu bir evlilik kal c olmaz. natç l kta srar eden ve bunu al kanl k haline getiren. "Sen hatal s n!" pe in hükmü ye -rine. çözümü kolayla t r r. bundan en çok zarar çocuklar m z görecektir.

ruhen beni desteklesin.v. Ev içinde kendisi için giyinip süslendi imde bunu hemen far-kedip bana iltifatta bulunmas n isterim. Bir baban n çocuklar na yapabilece i en büyük iyilik. Benden bekledi i tatl dil. Aras ra da olsa ev i lerinde bana yard mc olsun.a. Anlay . iyilikle halledebilece imiz bir meselede zora ba vurmas n. . kad nlar n erkeklere göre daha hissi bir yap ya sahip olduklar n unutmamal . han m n da böyle davranmaya mecbur eder. han m n n ve çocuklar n n da teneffüse ve gezip dinlenmeye ihtiyaç duyduklar n unutmas n. güzel huyluya k rk y lda doyulmaz... Yabanc kad nlara olan tavr konusunda kocam n benden de il. ahsiyetime sayg s zl k etmesin. . Yak n akrabalar aras nda da riyaya kaçmadan takdirkâr sözler sarfetsin.u söz hiç unutulmamal : "Güzele k rk günde doyulur. mesuliyet ve vecibelerini bilip ona göre ya ayan bir koca. h an m n da kocas ndan bekledikleri vard r.. Allah'tan korkup titremesi gerekir. Ai e'ye (r. Yapt -t 423 te vik edici güzel sözlerle söylesin. onlar n annesini sevmektir. huzur ve mutluluk daha kolay elde edilir. fakat bunu yabanc erkeklere asla yapmas n. Bana itimad etsin. m güzel eylere iltifat ve te ekkür beklerim. Görevler kar l kl olarak yerine getirilirse. A r k skançl n ve diktatörlü ün aileyi mutsuzlu a itti ini akl ndan ç karmas n. Kocam. Bencil olmas n. Kocamdan.a. y rt k elbiseleri dikip ayakkab lar tam ir etti ini unutmas n. HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R? Yaln z kocan n han m ndan de il. onun hayat ndaki yerimin önemini bana s k s k hissettirmesini beklerim. beni mutlu eder. te Han m n Kocas ndan Bekledikleri: E ine kar mükellefiyet. fedakarl k ve ho görü kar l kl olmal d r.) ev i lerinde yard mda bulundu unu. Pey -gamberimiz'in (s. Benden beklediklerini ba r p ça rarak veya emrederek de il." Yapt m güzel eylerin takdiri ve iltifat. güler yüz ve güzel davran lar o da bana göstersin.) Hz. Çünkü evlilikte bir payla ma sözkonusudur..

Benden gizli i ler yapmas n. Ve yeri geldikçe kad n n kocaya kar sald rgan davranmas na. Beni ba kalar n n içinde azarlamas n. Mesela haftada bir defa gezilip görülmeye de er yerlere gidelim. babas na ve yak nlar na göstermemi bekledi i sayg y . Bana dünyal k bir hayat arkada gibi bakmas n. sövüp saymas n. Geç vakitlere kadar d ar da kalmay al kanl k haline getirmesin. Eve patlayacak bomba gibi de il. Çal malar ve me guliyetleri fazla diye beni ihmal etmesin. Annesine. Hatta kar koca aras nda bo anmaya kadar giden bir çat man n kayna n olu turabiliyor. son sözü yine kendisi söylesin ama benimle de isti are etsin. zevklerini ve fikirlerini benimle payla s n. K saca: E imden sevgi. mütebessim bir çehreyle gelsin. ailemizle ilgili bir problemi îmâ yollu da olsa üçüncü ah slara açmas n. onu cennetteki hurilerden bile k skanacak kadar çok sevdi imi bilsin.E inin ve çocuklar n n sevgisini kaybetmek istemiyorsa asla onlara kötü söz söylemesin. 424 Uzak yolculu a ç karken gidip gelece i zaman bildirsin ve zaman zaman aras n. Ancak ba kalar n n yan nda kocan n kar s n hiçlemesi. yilik etmek istiyorsa. ba kalar n n . s ras geldikçe de psikoseksüel davran n n ketlenmesine yol aç yor. Bu genellemeyi tedavi için doktara ba vuran bir kad n n u ya-k nmas yla örnekleyelim: "Bizim ailede herkes fikrini söyler. Böylece dünyada ve ahirette karl ç kar. evine helal kazanç getirsin. ço u evli kad n için dayan lmaz boyutlara varan bir olay niteli i kazan yor. (414) Kad nlar n bir bölümü kocalar n n bu tür davran na ev s n rlar içinde kald sürece bir ölçüde ho görü gösterip. Meraklar n . ilgi. Özel günlerde ve arada bir küçük hediyelerle gönlümü ho etsin. Hatalar m ve kusurlar mla beni sevsin. a a lamas . sayg . be enmez. ben söyleyince e im beni tersler. payla m ve güven istiyorum. tahammül edebiliyorlar. önce ailesini dü ünsün. Böyle yaparsa eksikliklerimi azaltmaya daha çok gayret ederim. kendisi de benim yak nlar ma göstersin. Hergün e iyle sohbete zaman ay rs n. Kazanc na üpheli veya haram kar t rmas n. çünkü bütün gün onu bekliyorum. Kocamla özel anlar m z olsun.

yan nda beni mahcup eder... Bu da gücüme gidiyor. Cinsel ili kide elimde olmadan e ime so uk davran yorum." Örnekte görüldü ü gibi; kar koca ili kileri birkaç boyutta ruhsal ve cinse! davran nitelik gösteriyor: 1- Kad n n varl n n hiçlenmesi, ketleyici

2- nsan insana ili kilerde ki ili inin zedelenmesi, 3- Özellikle topluluk içinde birlikte olduklar zaman erke in, ba kalar n n yan nda kar s n küçültücü davran lar , cinsel beraberliklerinde hat rland kça, kad n için ketleyici (cinsellikten so utucu) rol oynamaktad r. (414) Pratik ve Huzurlu Ya aman n Yollar , Abdülkadir Akgündüz, Türdav Y, ist. 1996 , s, 147 v.d. .. 425 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER Evlilikte Mutluluk Ve A k Canl Tutman n Bir Yolu Da: leri zaman nda planl yap p e lerin birbirine haz rlanmas ve zaman ay r-mas d r. Kad n, i lerini hafta sonuna b rakmamal d r. Hafta sonlar n dinlenmeye, gezmeye veya me ru e lenmeye ay rmal d r... Bunlar çok önemlidir. Cinsel Mutluluk ve doyuma giden yoldan biri de: Fiziken ve ruhen soyunmakt r. Elbis eden soyunmak fiziki doyumu sa lar. A k n lezzetini örten duygulardan, dü üncelerden soyutlan p tüm benli ini a ka veren e ler, cinsel mutlulu a ve doyuma ula mada rahat bir ortama ula rlar. Evlilikte Sevmek ve Payla mak: Evlilik ilerledikçe kar m za say s z "payla ma" f rsatlar ç kar. ki ki inin kurdu u yuva hem maddi hem manevi beraberliklere do ru yönelen yollarla doludur. Evlilikte benim evim, benim tabaklar m, benim bahçem, benim çocuklar m, yok art k. Evde egemen olan duygu biz duygusu olmal d r. Bir çok geçimsiz çiftin anla mazl k özrü olarak ortaya att klar ba l ca neden, "Zevklerin uyu mamas , ayn eylerle il-gilenilmemesi"dir. Veya örf, adet ve kültür farkl l dü ünsel yönden birlikte olmak demektir. E imizi ilgilendiren ey bizi ilgilendirmese bile, e imizle yak ndan ilgileniyorsak pek güzel bir payla ma ortam meydana getirebiliriz. E ler ayn eylerle ilgileniyorlarsa birçok konularda dü ünceleri ve zevkleri birbirini tutuyorsa bu elbet ki evliliklerini zenginle tirici bir etkendir. Ama birbirlerinin bu ndand r.

Pasla mak demek yaln z fiziki madde olarak birlikte olmak de il, as l duygusal, ruhsal,

konulardaki çabalar n , duygular n de erlendirip payla malar ko uluyla. Ortakla a zevk ve meraklar böyle payla man n kök salabilece i bir ortam meydana getirir. E lerin ve çocuklar n n birlikte bir eyler kurduklar , birlikte çal p birlikte e lendikleri bir yuva gerçek anlamda pasla man n örnekleriyle doludur; düzenledi imiz toplant lar bizim havam z yans t r, bahçemiz bizim sevdi imiz çiçekleri sergiler, çocuklar m z bizim terbiyemizle yeti ir. Yuvam zla ilgili olarak ald m z her kararda e imizin duygu ve dü üncelerini mutlak hesaba 426 katar z. Onun ihtiyaç ve be enilerini mutlak dikkate al r z. Onun dü ünce ve yarg lar na ba vurup, ona güvenmesini ö reniriz.

u da var ki, ne kadar uyumlu olursa olsun yeryüzünde hiçbir çift, her eyi her zaman birlikte yapamaz. Dahas yuvan n sa l kl olabilmesi için kad n ve erke in kendilerini ba ms z birer birey olarak da geli tirmeleri artt r. Tümüyle kendilerine özgü merak ve zevkleri, u ra lar da olmas gerekir. Hepimizin çok iyi bildi i gibi, baz evli çiftler böyle bir payla ma duygusu olmaks z n y llarca ayn çat alt nda ya amakta, birlikte çe itli faaliyetlere kat lmakta, cinsel hayatlar da devam etmektedir. Bayan N. böyle ya ayan ailelerden biri: "On alt y ll k evliyiz, kocam bir gün olsun bana, 'senin ka n güzel, gözün güzel, pi irdi in yemek güzel,' dememi tir." (4 i 5) Anla lmak Duygusu: Dile getirmeden, payla madan içe gömülen duygular büyür, denetimden ç kar. Beri yandan duygular m z , payla mak amac yla dile getirdi imiz zaman itirazlarla, öfke, alay, suçlamalarla kar lan yorsak bir dahaki sefere susmay tercih etmemiz do ald r. Burnuna vurulan bir tosba a gibi hemen kabu umuzun içine çekiliriz. Gizli tuttu umuz her gün, her saat, içimizdeki duygular n bas nc artar da artar. Saatli bomba gibi art k patlamak ya da içimizde büyük y k mlar yaratmak için zaman n beklemektedir. Birtak m duygular m z abartmal olabilir, yersiz, mant ks z hatta çirkin olabilir. Hepimiz insan z. Kendi kendimize, "Bu duygular yenip a maya bak! Der ve bask alt na al r z. Bir süre için bask alt nda tutabiliriz onlar . Gözlerimizi yumup görmezlikten gelir, zamanla unutabiliriz. Gelgelelim, içe bast r lan duygular n d a do ru bir ç kacak yol aray p bulmalar da bir do a kural d r. Biz yol göstermezsek duygular m z kendi yollar n kendileri bulurlar. Ve yaz k ki bu yol ço unlukla en kötü yoldur. Duygular m z tan r zay f, hatal yönlerimiz aç k yüreklilikle kabul edebilecek kadar dürüst olabilirsek, kendimizi ve duygular m z çok daha iyi denetliyebiliriz. Duygular denetlemenin en tehlikesiz yolu, bo al p rahatlamak, yani konu makt r. Konu ma s ras nda duygular kelimeler haline dönü ür ve konu tukça içimizdeki bas nç hafifler, azal r.

Ne var ki bu bo alma s ras nda kullan lan sözcüklere dikkat etmek gerekir. Denetimsiz, s n rs z küfür ve lanet sözcükleri ço unlukla bas nç ve gerilimi körükledi i gibi ba l ba ma y k m yarat r. Beri yandan duygular gizleyen ya da aç klama da yetersiz kalan sözcükler de i e yaramaz. K r c ve y k c olmadan dürüst (415) Prof. Dr. Kurban Özu urlu, Evlilik Raporu, ist. Alt n Kitaplar Y. 1996,s.174. 427 olmak artt r. Bütün tart malarda amaç uzla ma de il, tart tutulup, dan p duygular n iletmedir. S k nt lardan kurtulmak isteyen e i sab rla ve olgunlukla dinleyen bir e olunmal d r. Elinden p, sevilip rahatlamas n n imkan sa lanmal , derdi payla lmal d r. E in anla lma ve payla lma özlemi tatmin edilmeli, rahatlat lmal d r. Anlay l Olma Sanat : Anla lmak, anlay görmek istiyorsak atabilece imiz en sa lam ilk ad m, anlamak ve anlay göstermektir; anlay l bir insan olma sanat n ö renmektir. "Nas l yapsam da onu daha iyi anlayabilsem, ona daha fazla anlay gösterebilsem?" diye sormakta yarar vard r. Siz kendi anlay yetene inizi geli tirdikçe bunun e inize de yans d yaratt ba lad n göreceksiniz. n göreceksiniz. Sizin n z ortam e inizi de etkileyecek onun da daha anlay l olmak için çaba sarfetmeye

Gündelik ya ant n n say s z i lerine ve sorunlar na kendimizi öyle bir kapt r r z ki çevremizdekilere yöneltti imiz ilgi ve dikkat azalabilir. E imizin ka lar n n çat lmas , ayaklar n n sürüklenmesi, a z n n k zg nl kla çarp lmas , sesinin düzlü ü ve ondaki istek yitimini ortaya vurmas , gece uyku bozukluklar ... dikkatimizden kaçabilir. Kendi kendinize, "Dur ve dinle! Dur ve bak!" demeye al n ve bu dikkati, uyan kl huy edinin. Ancak gerekli olan, e inizin yüzüne bakmak de il, onun içi ni görmek, i itmektir. Kavray n: Kendi içinize dönerek, bunun arkas ndan ne gelece ini kavramaya çal n. O konu tukça "can kula " ile dinleyin. Onu yar yolda kar layabilmek için duyu ve duygular n z seferber edin. Onun yaln z söylediklerini de il "söy lemediklerini" de dinleyin ve kavray n. Anlad n z Belli Edin:

Dertliyi önce dinleyin, aç lmas n sa lay n, sonra avutun. Kulland sorununu küçümsüyormu gibi bir hava ta mas n.

n z avutucu sözler onun

lkin u s k nt l duygular ortaya dökülsün, dinle nilsin, yat s n, bakal m! çini dökmek ki iyi en güzel ö ütten daha çok avutur, rahatlat r ve onun mant kl , sayduyulu olmas n daha kolayla t r r. 428 K sacas , herhangi bir avuntu sunmadan, her hangi bir fikir yürütmeden önce: "Seni anl yorum. Neler hissetti ini biliyorum," demeyi deneyin. Hatta bunu her zaman sözle söylemeniz bile gerekmez. Anlay n z belirtmenin öyle çok ve çe itli yollar vard r ki: kad nlar n, e ine bir fincan kahve yap p getirmesi; erkelerin, e inin i inin ucundan tutmas . Gece yatakta dönüp durdu unu farkedince ona sar lmak. Bir kucaklay , bir öpü , bir dokunu , tek bir bak : "Seni anl yorum!" demeye yeter. Yeter ki siz gerçekten anlay n. Çünkü duydu unuz anlay gerçek ve içten de ilse, ne deseniz, ne yapsan z, bo tur. Duru unuz, oturu unuz, ba n z tutu unuz, sesinizin tonu... bütün bunlar sizin içteni i ki i olup olmad i itecektir. çtenlikli olun... Duygular n z yans tmayan konu malar meyve vermez. "Seni öyle iyi anl yorum ki!" sözleri, bazan kar n zdakine alay gibi gelebilir. Bekleyin. Gerçekten samimi iseniz duygular n z öyle söze vurun. Hissetmedi inizi Söylemeyin: Bu geçerli bir yöntemdir. E inizi anlamak, anlay la kar lamak için çaba harcay n, hatta kendinizi zorlay n. Ama bu "anlama" ve "anlay ortaya dökmeyin. "Öfkeli, kederli duygular bo al nca yerine güzel duygular dolar." K sacas , k zg nl n n anlay la kar land n gören e , daha sonra duygular n çok daha rahat açabilece i gibi kendisi de kar s ndakine daha anlay l davranmaya ba layacakt r. Demek ki bundan böyle duygular içe gömülerek sinir sisteminde y k m yapmayacak, olmad k biçimlerde patlak vererek kavga, geçimsizlik yaratmayacakt r. Duygular n ortaya vurulup anlay la kar lanmas ndan bir yarar daha do ar: Olumsuz duygu sahibi ki inin davran lar olumlu olmaya ba lar. " tâ içten hissetmiyorsan z sak n kelimelerle n z hemen ele verir.

Duydu unuz ba ka, sözünüz ba kaysa, kar n zdaki sizin sözünüzü de il duygunuzu

Kar koca aras nda da benzer durumlar ortaya ç kar. Olumsuz 429 duygular sab r ve anlay la kar lanan e in, davran ve tutumlar da olumlu olmaya daha yatk n olmaya ba lar. Çocuklara k zm oldu unu tahmin etti iniz kar n za öyle diyebilirsiniz: "Bütün gün beraber olduktan sonra çocuklar n seni nas l çileden ç kard klar n anlayabiliyorum. Söyle bakal m: Bugün yine ne yapt yaramazlar?" Onun ikayetlerini sab rla ve ondan yana bir tutumla dinledikten ve "Sinirlenip öfkelenmekte hakl s n, ekerim," diye anlay n z n alt n bir kez daha çizdikten sonra, "Gene de çocuklar paylamakla bu i ten bir sonuç alabilece imizi sanm yorum." Demin öfkeden evi birbirine katan e iniz boynunu bükerek, "Peki, ne yapay m?" diye size s n rsa hiç a may n.

Oysa onun öfkesini k nayarak, "Ne dövüyorsun çocuklar ? Çocuk dayakla adam edilir mi?" gibilerden bir tepki gösterseydiniz durumun nas l büsbütün kötüye gidece ini dü ünebilirsiniz! Ho görüsüzlükten ho görüsüzlük do ar. Ho görüyse ho görüyü körükler. Güvenip Aç labilme Cesareti: Anlay görmeyi kim istemez? Ama kimi zaman kendimiz de fark nda olmadan bunu engelleyen gene kendimiz oluruz. Anlay a ençok ihtiyaç duydu umuz zamanlarda kabu umuza çekilir, kap y yak nlar m z n yüzüne kar kapat veririz. Ciddi konular e imizle kar kar ya konu madan önce kafam zda evirip çevirmek nas l söze dökece imizi, nerden girip ner-den ç kaca m z tasarlamak da yarar sa lar. Pat diye ba lay p rast-gele konu maktan daha iyidir. Sonuç olarak en önemlisi kar m zdakine aç labilmek, içimizin s rlar n ona gösterebilmek için gereken cesareti bulabilmek, böyle bir payla may göze alabilmektir. Bu arada ak ldan ç karmamam z gereken son ve en önemli bir nokta:

E imiz anam z ya da babam z de ildir. Ne de biz art k çocu uz. E imizle aram zda düzey ayr m yok. O da bizim gibi, bize e it bir birey. Bizimle iç içe ya ayan, ça da m z olan bir ki i. Onun da bizim gibi zay f yönleri, saçmal klar , sorunlar var. O da bizim gibi sevgiye, anlay a ihtiyaç duyuyor. 430 KARI-KOCA HAKLARI

KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR slâm her yan ve yönüyle, her emir ve prensibiyle âdil düzen getirmi tir. nsan haklar n doru una yükselterek insana lây k oldu u de eri vermi , ayr ca kad n bir ehvet oyunca olma rezaletinden kurtar p onu annelik ve kad nl k düzeyinde yara r yere oturtmu tur. Kar -koca aras nda da kar l kl birtak m haklar ve sorumluluklar n s n r n belirleyip kad n kaba bir tahakküm esiri olmaktan kurtarm t r. Böylece yüce slâm, aile çat s alt nda, hayat düzeyinde bu iki cinsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmü , biri olmay nca di erinin tek kanatl ku gibi gerçek anlamda hareket kabiliyetinin istenilen verimlilik derecesine ç kamayaca n onbe as r önce aç klam t r. Kar l kl haklara sayg l olmak, kar l kl güven beslemek, birinin di erini tamamlay p hayat sahnesinde daha ba ar l olmas na destek sa lad na inanmak, hem aileyi, hem de toplumu düzen ve dengede tutar. Huzur ve güven, sevgi ve sayg havas n hakim k lar. Cenâb- Hakk, Kur'ân- Kerîm'de kad nlarla sevgi, sayg ve kar l kl haklara riâyet s n rlar içinde ilgi ve i birli i sürdürmemizi emrederken çok k sa, fakat çok anlaml ve duyarl bir cümle ifade buyurmu tur: "Ve A iruhünne bi'lma'rûfi..." Bunun Türkçe anlam öyledir: "Kad nlarla örfe uygun iyilik ve güzellik üzere ya ay p geçinin..." (416). te aile yuvas nda kad n erkek münasebet ve geçimiyle ilgili bütün hadîsler bu âyeti aç klamaktad r. Bakara Sûresi'nde ise, haklar n kar l kl oldu u da çok veciz bir anlat mla öyle buyurulmaktad r: "Kad nlar n erkekler üzerinde, erkeklerin de kad nlar üzerinde örfe uygun (iyilik ve güzellik s n rlar içinde) denk haklar vard r. Ne var ki, erkeklerin (evin a r yükünü ta makta, idaresini organize etmekte) kad nlar üzerinde üstün bir derecesi mevcuttur..." (417). Bunun için Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz di er bir hadislerinde namaza dikkat etmemizi, elimizin alt ndaki köle ve hizmetçilere ve bir de kad nlara kar davran ölçülü, âdil ve hak (416) Kur'an- Kerim, Nisa Suresi: 19 (417) Kur'an- Kerim, Bakara Suresi: 228 , 431 severlik üzere ayarlamam z emrediyor; bu hususta Allah'tan korkmam z hat rlat yor: "Namaza, namaza ve bir de elinizin sahip oldu u (köle, hizmetçi ve i çi) kesime gerekli olunuz. Bunlara güç getiremeyecekleri eyler teklif etmeyiniz. Bir de kad nlar hakk nda Allah'tan, korkun. Çünkü üphesiz onlar sizin yan n zda size ba l yard mc lard r. Onlar m z yumu ak,

Allah' n emanetleri olarak tutuyorsunuz ve Allah' n sözüyle onlar n cinsel üreme organlar n kendinize helâl k l yorsunuz." (418). islâm; kar -koca önüne öyle kapsaml ve kâmil bir yol sergilemi tir ki, bununla hem kar -koca aras ndaki mü terek haklar ; hem de erke in kad n üzerindeki haklar , kad n n da erkek üzerindeki haklar tart ma götürmeyecek bir ekilde aç klam ve izah etmi tir. Benim nazar mda kar koca, -Kur'an'dan sonra- aile hukuku konusunda slâm' n amil ve noksans z olan prensiblerine sar ld klar sürece, ideal bir aile ortam n n gölgesi alt nda mutlu ve emin olarak ya ayacaklar gibi, ne problemlerin getirdi i s k nt lar onlar n huzurunu kaç racak, ne de gecelerin hadiseleri onlar endi eye dü ürecektir. Kar -koca Haklar Üçtür: A- Kad n n kocas üzerindeki hakk . 0,,, C- Kar -koca aras ndaki mü terek haklar. A- KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI %$ Takdim Etmesi: s: Zira Yüce Allah öyle buyuruyor: Kad n n mehrinden ne 1 - Erke in Kad na Mehrini Tam Olarak B - Erke in kad n üzerindeki hakk .

"Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin." (419) !| koca; ne karde ne de baban n bir ey .almalar caiz de ildir. Cenâb- Allah öyle buyuruyor:

"E er bir e i b rak p da yerine ba ka bir e almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermi olsan z dahi ondan hiçbir eyi geri almay n. Siz iftira ederek ve apaç k günah i leyerek onu geri al r m s n z?" (420) 2- Kad na Gereken Harcamalar Yapmas : Bu harcamalar; yiyecek, giyecek, tedavi ve mesken harcamalar n kapsamaktad r. Bu konuda Yüce Allah öyle buyuruyor: (418) Ebû Dâvud/menasik: 56. ibn Mâce/menasik: 84. Dâremî/menasik: 34. Ahmed:5/73 (419) Kur'an- Kerim, Nisa: 4 Nisa: 20 432 "Çocuklar n örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba taraf na aittir." (421) Peygamber de (s.a.v) bu konuda öyle buyurmu tur: "Kad nlar konusunda Allah'dan korkun. Zira onlar Allah' n emaneti olarak ald n z, onlar n rahimlerini Allah' n emri ile helal k ld n z. Örfe uygun olarak Onlar n yiyecekleri ve giyecekleri size aittir." (422) :./nQ u,i;j Awh \h\-i ,<. (420) Kur'an - Kerim,

3- Kad na yi Muamelede Bulunmas : Bu konuda Cenâb- Allah' n emri öyledir: "Onlarla iyi geçinin. E er onlardan ho lanmazsan z bilin ki Allah' n hakk n zda çok hay rl k laca bir eyden de ho lanmam olabilirsiniz." (423)

Güzel muamelede bulunman n yollar çoktur bunlar: a- Nafakay bolca yapmak: Yüce Allah bu konuda öyle buyuruyor: " mkan geni olan, nafakay imkan na göre versin" (424) Peygamber (s.a.v) de öyle buyuruyor: "Ki i ailesine bir harcama yapt onun için sadaka say l r." (425) b- K z istemede kad nla isti arede bulunmak: Peygamber (s.a.v) öyle buyuruyor: "K z isteme konusunda kad nlarla isti are edin." (426) c- Kad nla akala mas , latifede bulunmas ve kad n n ho land ne elenmesine f rsat tan mas : Bu konuda zikredilen rivayete göre: "Peygamber (s.a.v) bayram günü Hz. Ai e'nin yan na vard . Orada iki genç k z n sava konusunda türkü söylediklerine tan k oldu. Peygamber (s.a.v) gidece i ba ka evi olmad ndan, s rt n onlara çevirerek kendi yata na uzand . Bu konuda akala mas na ve zaman Allah' n r zas n gö-zetliyerek yap yorsa, bu harcama

arada Hz. Ebu Bekir (r.a) içeri girdi ve k z Hz. Ai e'yi azarlad . Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) Hz. Ebu Bekir'e: Vazgeç Ya Eba Bekir! Her milletin bir bayram vard r, bu da bizim bayram m zd r" buyurdu. (427) ,. (421) Kur'an - Kerim, Bakara:233

(422) Müslim. (423) Kur'an- Kerim, Nisa: 19 (424) Kur'an- Kerim, Talak:7 (425)Buhari. x (427) Buhari. A 433

(426) Ahmet b. Hanbel. Ebu Davud. d- Baz kusurlar na göz yummas , özellikle ayet kad n güzel davran ve ahlak sahibi ise: Bu konuda da Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Mü'min bir erkek, Mü'mine bir kad na bu zetmesin. Zira ho lanmad ho lanaca di er ahlaklar da vard r." (428) bir ahlak n bulursa,

e- Kad n n yan nda k l k k yafetine dikkat etmesi: Zira erke in ho land eyden kad n da ho lan r. bni Abbas (r.a) öyle buyurmu tur: "E im bana süslendi i gibi ben da ona süslenirim." f- Ev i lerinde kad na yard mc olmak: Peygamber (s.a.v)in; zevcelerine nas l yard mc oldu unu örnek alarak, özellikle kad n n hastal k ve i lerinin yo un oldu u s ras nda kad na yard m etmek. Rivayete gör e Hz. Ai e'den: Pey-gamber'in (s.a.v) ailesine nas l yard mc oldu u soruldu. Hz. Ai e öyle cevap verdi: "Peygamber (s.a.v) ailesinin i ine yard m eder, evi süpürür, elbisesini yamalar, ayakkab s n tamir eder, koyunu sa ard . Namaz vakti geldi inde namaz n k lard ." (429) g- S rr n aç a vurmamak ve sözlerini insanlar aras nda yay-. mamak: Bu konuda Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "K yamet gününde Allah kat nda insanlar n en erlisi; e iyle sarma dola olduktan sonra erkek veya kad ndan birisinin di erinin s rr n insanlara duyurmas d r." (430) h- E inin kendi baba ve annesini ziyarete gitmesine, yak n h s m ve akrabas yla ölçülü ilgi kurmas na engel olmamak, - Çocuklar n terbiyesini yaln z e ine b rakmay p s k s k on -, larla me gul olup e ine bu konuda da yard mc olmak, ( i- Çocuklar n veya yak n h s mlar n yan nda bile olsa e iyle -tart maya girmemek, çözecekleri bir mesele varsa ba ba a kald klar nda çözmeye çal mak. j- Çocuklar n haz r oldu u s ralarda e iyle kavga etmemek, sert tav rlar tak nmamak; hep nazik, sayg l , edepli ve nezih dav-' ranmay itiyad haline getirmek... (428) Müslim. _" 434 k- E inin farz ibâdetlerine asla müdahele etmemek... L- Onu Ate ten Korumas : Kur'an- Kerim öyle buyuruyor: "Ey nananlar! Kendinizi ve ailenizi, yak t insanlar ve ta lar olan ate ten koruyun. Onun ba nda, ac mas z, güçlü, Allah' n kendilerine buyurdu una kar gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vard r." (43i) Hz. Ali (r.a) "Kendinizi ve ailenizi ate ten koruyun" ayet-i kerimesine: "Onlar terbiye edin ve onlara ö retiniz" eklinde mânâ vermi tir. (430) Müslim. ( (( t)|f "j (429) Buhari.

Rivayete göre yukar daki ayet-i kerime nazil olunca, Hz. Ömer (r.a) Peygamber Efendimiz'e: - Ya Resûlellah! Kendimizi koruruz, peki ya ailemizi nas l ko-ruyaca z?diye sordu. Peygamber (s.a.v) öyle cevap verdi: - "Allah' n size yasaklad eyleri onlara yasak, emretti i eyleri de onlara emretmenizdir.

te bu, onlarla ate aras nda bir koruyucu demektir." Katade ise öyle buyurdu: Allah' n taat n onlara emretmeniz, günahlar n yasaklaman z, Allah' n emri ile onlara muamelede bulunarak onlara yard mc olman zd r. Bir günah gördü ün zaman önüne geçerek onu yasaklamand r. mam Alûsi bu ayetin tefsirinde öyle demi tir: "Bu ayette; ki inin farz olan eyleri ö renmesi ve ailesine de ö retmesinin gerekli oldu u hakk nda delil vard r". Baz lar da: "evlad" yani çocuklar kelimesini bizzat ki inin kendisi olarak kabul etmi lerdir. Çünkü çocuk babas n n bir parças , onun bir cüzüdür. Hadis-i erifte: Yüce Allah öyle diyen kimseye merhamet etsin: ; Namaz n z k l n z, orucunuzu tutunuz, zekat n z veriniz, fakirlerinizi, yetimlerinizi ve kom ular n z gözetleyiniz. Umulur ki, Allah sizleri cennette biraraya getirir" buyrulmu tur. "Denildi ki: K yamet gününde; insanlar aras nda azab en iddetli olan, aile ve çoluk çocu unu cahil b rakan kimsedir." Hz. Ali (r.a) de; bu ayetin tefsirine öyle mânâ vermi tir: "Ailenizle birlikte iyili i ö reniniz ve çoluk çocu unuzu terbiye ediniz." (432) «£ (431) Kur'an- Kerim, Tahrim:6 (432) Hakim ve bni Münzir Hz. Ali'den rivayet etmi lerdir. 435 5- Kocan n; E inin Dini Ve Irz Konusunda K skançl k Duymas : K skançl n mânâs ; Erke in kendi e ini eziyet verici her türlü nazar, söz ve dokunmadan "Ey aile efrad m!

korumas d r. Zira k skançl k; merhum hocam z Muhammed el-Hamid'in dedi i gibi; kalbi temiz, dürüst ve kendini bilen insanlar n en bariz s fat d r. Bu s fat bir kimsed e yerle ince onun eref, haysiyet ve erkekli inin gerçek mânâda olgunla t n n aç k bir delilidir. Bu

sebepledir ki, erefli kimseler, cesur insanlar kad nlara kar duyduklar k skançl k ve onlar korumalar ndaki hassasiyetlerinden dolay hep övgüye lay k olmu lard r. S fatlar n en çirkin ve erlisi ise k skançl n zay flamas ve erkeklik hamiyetinin ölmesidir. Buna da ancak kötü

ve t ynetsiz olan insanlar meylederler. u-; düzenlemi tir. Bunu öyle özetleyebiliriz: !;

slâm k skançl

sa lam bir esasa ba layarak

a- Koca; e ine örtünmeyi ve bir ihtiyaç için d ar ya ç kt

nda örtüsünü üstüne almas n

emretmelidir. Bu konudaki ilahi emir öyledir: "Ey Peygamber! Han mlar na, k zlar na ve mü'minlerin kad nlar na (bir ihtiyaç için d ar ç kt klar zaman) d örtülerini üstlerine almalar n söyle. Onlar n tan nmas ve incitilmemesi için en elveri li olan budur." (433) b- Allah' n emrine âmâde olarak kad n n, gözünü yabanc erkeklerden sak nd rmas gerekir: "Mümin kad nlara da söyle: gözlerini harama bakmaktan sak nd rs nlar; namus ve iffetlerini muhafaza etsinler." (434) c- Kad n n zinetini, kocas ve yak n akrabalar ndan ba kas görmemelidir. Yüce Allah' n bu konudaki emri öyledir: "Zinetlerini; kocalar , babalar , kocalar n n babalar , kendi o ullar , kocalar n n o ullar , erkek karde leri, erkek karde lerinin o ullar , k z karde lerinin o ullar , kendi kad nlar ndan (mümin kad nlar) ba kas na göstermesinler." (435) Hz. Fat ma (r.a); seçkin ve hay rl kad n n kim oldu undan soruldu unda: "Erkekleri görmeyen ve erkeklerin de kendisini görmedi i kad nd r" cevab n verince Peygamber (s.a.v) onu kucaklad ve: "Bunlar ayn zürriyettendir" buyurdu. (436) (433) Kur'an- Kerim, Ahzab:59 B (435) Kur'an- Kerim, Nûr:31 (436) Bezzar. Darekutni. 436 d- Kocas izin verse bile, kad n; yabanc (437) erkeklerle birlikte birarada bulunmamal d r. Bu konuda Peygamber'in (s.a.v) ifadesi öyledir: "Kad nlar n yan na girmekten sak n n" Dediler ki: - Ey Allah' n Resulü! Hamv; yani koca veya kad n n akrabalar na ne dersiniz? öyle cevap verdi: "Hamv; (yani kocan n akrabalar ) ölümdür." (438) (434) Kur'an - Kerim, Nûr: 31 <