P. 1
61252970-Asım-Uysal-Evlilik-Ve-Cinsel-Hayat

61252970-Asım-Uysal-Evlilik-Ve-Cinsel-Hayat

|Views: 1,357|Likes:
Yayınlayan: sismanster

More info:

Published by: sismanster on Sep 09, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2012

pdf

text

original

EVL L K VE C NSEL HAYAT ASIM UYSAL Uysal Kitabevi Ltd ti.

Yay n No: 309 ISBN 975-318-120-5 , Bask : Kombassan A. . Konya, 1999/2. bask Ç NDEK LER ÖNSÖZ ....... 5 ;

HZ. PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M ... 11 Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz. Peygambere Sorarlard ; .. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir .. 12 Ameller Niyetlere Göredir: ....... 12 Cinsel Haramlardan Korunmak için E le Cinsel li ki ibâdettir Ve Sadakad r .....12 Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: ......13 Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: ... 13 YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? ..................14

Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : ...... 14 KUR'AN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K ... 15 Sünnet'te Evlilik: ...... 16 EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR... 18 Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: 19 Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir .. 20 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: . 21 C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARD R................ ..........21 slamda Bekârl k Yoktur: ...... 22 Bekarl Yasaklayan Sebepler: ....... 22

Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? .. 23 EVL L N H KMETLER : ...... 23 MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER .... 29 A- Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: ..... 29 B- Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: ..30 MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR........30 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: .... 30

2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: .. 33 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: .. 34 Akraba Evlilikleri: ....... 34 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: ....... 36 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: .. 37 6) Beden Sa l AKRABA EVL L na Dikkat Etmek: ....... 38 HAKKINDA SORULAR - CEVAPLAR...........40

Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? ... 40 Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : .. 40 Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur?.40 Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? .. 41 Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? ....... 42 EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: ... 43 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: ........ 44 E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER ... 45 Kad na " yi Kad n, Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: ... 46 EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? ... 46 KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER.......................48 K z Önceden Görmek: ....... 48 Kad n n Nerelerine Bak labilir?: ....... 49 Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: ... 49 Evlenilecek Kad na Bakman n Âdaplar : ... 50 Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: .......... 50 Cinsel Arzu Ve man: ....... 51 Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : ... 52 Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: ... 55 Evlenecek Kimse, E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: ... 55 Nikâh Feshettiren Kusurlar: ........ 57 TEM ZL K, ÇEVRE VE C NSEL HAYAT: ... 58 Sünnetli Olmak: ........ 58 B y k-sakal Ve Cinsel Hayat: ....... 58

A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R......58 Olumsuz Ortamlar ve Arkada lar: ... 58 Televizyon ve Bas n :...... 58 E ler, Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu Ve Di leri Temiz Tutmal d r: ...... 59 Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: .... 59 Di Temizli inin Cinsel Önemi:60 Sigaran n Cinselli e Etkisi: ........ 60 SÜSLENMEK VE KOKULANMAK: .... 61 Kad n n ve Erke in Süslenmesi: ........ 61 islam Bilginleri, Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: ........62 E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES : ..... 63 Yasaklanan Süslenme ekilleri: ....... 65 KOKU VE C NSEL HAYAT: ..... 65 Kad n n Kokulanmas : ....... 65 Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik Etti ini fade Eden ibretli Bir Hikâye: ...... 66 Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: ... 67 Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: .... 67 Kad n n Evinde Kocas için Süslenmesi Sevapt r: ... 67 Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: .... 67 Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler, Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: .68 SÖZ KESME ve N AN: ...... 71 Sözlülük çin Islamî Çerçeve: ...... 71 Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: ..... 71 Ba l k Paras : ....... 73 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: ...... 74 Ni anl l k Süresi: ..... 74 Ni anl lar n Görü mesinin S n r : ..... 74 Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük, ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: ..... 75 ' Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :................76 Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak:.... 76

ddet Halindeki Bir Kad n stemek: .... 77 K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? ...... 77 Ni an Döneminde Nikahlanmak: .... 77 Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar :.... 78 FLÖRT: ...... 79 MASTÜRBASYON - (El ile bo almak): .... 81 Mastürbasyon Haram m d r? ...... 81 Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : .... 82 Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? .........83 MASTÜRBASYONUN ZARARLARI: .... 86 1) Psikolojik Yönden: ........ 86 2- Mastürbasyonun Bedensel Zararlar : ..... 87 Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: ..... 89 SORULAR-CEVAPLAR: .... 96 Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? .... 96 Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? .... 96 20 Ya nda Gencim. Mastürbasyondan Kurtulam yorum, Beni Ayd nlat r m s n z? .97 Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? .. 98 Bayanlarda Mastürbasyon: ........ 98 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? .... 99 Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? .... 100 Do ru Mu? ..99

Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor, Zevk Alam yorum. Bu Durumum Normal mi? ..... 100 HAYIZ - AYBA I - ÂDET GÖRME - REGL ve C NSEL E T M.... 101 Âdet Kan n n Meydana Geli i: ...... 101 Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: .. 101 Âdetin T p ilmindeki Tarifi: ....... 102 Âdetin lk Sebebi -Men ei- ve lk Âdetin Olu u: .. 102 K z n Bülü a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : ... 103 Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu:........103 K z n lk Kan Görmesi: ........ 105 Cinsel E itim: ...... 105

Cinsel E itimin A amalar : ....... 106 1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: .. 106 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: .... 106 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: ... 107 Yeti kin Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? .... 108 Anne Ve Babalar n iç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? ...... 108 K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: ....... 108 K z n ilk Âdet Müddetinin Tesbiti: ......... 110 K z n ilk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse, Âdeti Nas l Tesbit Edilir?......110 K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden Az Olursa? .. 111 Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: ..111 Âdet (regl) Sanc s : ....... 111 Sanc ve Di er ikayetler: ...... 112 Sanc l Âdet ve Sebepleri: ....... 112 KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K ... 113 Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : ....... 113 SORULAR - CEVAPLAR: ....... 114 Âdetlerim Neden Düzenli De il? .... 114 On Günde Bir Kanama Olur mu? .... 114 Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? ..... 114 Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? .... 115 Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? ..... 116 Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? ... 116 Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: 117 K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? .... 117 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? ... 118 Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: ...... 118 Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: ....... 119 Spiral ve Âdet Düzensizli i: ....... 120 Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : .... 120 htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: ..... 121 Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: .... 121 Menopozun Nedeni? ....... 121

Menopoz Döneminin Süresi: .... 121 Kad n, Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir?.122 Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu:..................122 Menepoz Ak nt s : ....... 123 Hamile Kad n Hay z Görür mü? ... 123 Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi:... 123 Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler:......123 Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. .. 123 Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakl n Bildiren Hadisler: .. 124 Âdet (Regl - Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak:.....126 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir .... 127 T bb n Isbat na Göre; Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: ..... 128 Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakl nm Sebep ve Hikmeti: ...... 129

Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : .... 130 Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir ... 130 Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: ....... 132 Hay zl Kad n Pis De ildir: ....... 134 Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? .... 134 Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: .... 134 T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri .... 135 N FAS. ....... 135 Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu?................135 Nifas n Hükmü: ....... 137 Dü ük Çocukla ilgili Mes'eleler: ....... 137 ST HÂZA- ÖZÜR ......... 139 ST HAZA LE LG L MESELELER: .... 139 Özürlü Say lman n art : ..... 139 Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi?.... 139 stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: .... 140 EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: . 141

Evlilikte Cinsel Hayat, Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Edici Olmal d r ...... 147 Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar:... 147 N KAH AKD VE HÜKÜMLER ... 148 Nikâh n Sünneti: ..... 148 N KÂHIN ARTLARI: ..... 148 Nikah Akdinde ehâdet: ..... 155 Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) .... 156 Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: .... 158 Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: .... 160 N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: .... 160 Belediye nikâh : ...... 162 N KÂH KIYMA EKL : ..... 164 Nikâh ve Duas : ..... 164 MEH R ....... 166 Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar . 166 Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: ... 167 Mehrin En Az Miktar : .... 167, Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: ..... 168 Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: ... 168 Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel .... 168 Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: ..... 169 Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? .... 169 K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: ... 170 Belirlenen Mehir Telef Olursa: ..... 171 Kad n Mehrini Ba layabilir mi? ...... 171 Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: ..... 171 Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: ..... 171 ÇEH Z ....... 172 Verilen Çehiz Geri Al n r m ? .... 174 Nikâh Ve man Tazelemek: ........ 175 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT ... 176 BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: .... 177 DÜ ÜN YEME VE ÂDAPLARI ..... 178

DÜ ÜN ÂDABI ......... 182 KINA GECES ......... 183 Caiz Olan E lencelerin S n rlar : ....... 183 DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM D ÂDETLER:...................188 LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER p Almak Do ru

DÜ ÜN VE DERNEKTE SLÂMÎ AÇIDAN LEN RSE ....... 190

Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap Mudur? ...... 191 C NSEL ORGANLAR: ...... 192 A - KADIN C NSEL ORGANLARI .... 192 Klitorisin i levi Nedir? ...... 193 SORULAR-CEVAPLAR: ..... 195

Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. Cinsel li ki Yerim Hangisidir?......195 > Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? .. 195 ' ) Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak:......196 Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? ...... 196 K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? .... 197 KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: ..... 197 K zl k Zar Türleri: ...... 197 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü:.199 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü:......201 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 202 Bekâret Önemli mi? ..... 202 K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? .... 203 K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. Bu Evlili inde Proplem Olur mu? ...... 203 Zar n Y rt lmas : ...... 204 Ne Kadar Ac Duyulur? ...... 205 Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? ...... 205 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? ...... 206 ilk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? ...... 206 Arkada m Bakire Mi? ..... 207 Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu?...........207

B - ERKEK C NSEL ORGANLARI ..... 208 Penis (Erkek Cinsellik Organ ) :..... 208 Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : .... 209 Sünnet Olman n Zaman : ....... 209 Cinsellik Bak m ndan Önemi: ........ 210 Sünnetin Yarar Var m ? ....... 210 ! SORULAR-CEVAPLAR: ........ 212 Penisin Boyu Önemli mi? ....... 212 Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? .... 213 Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? .... 213 Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? .... 213 GERDEK (Z FAF) GECES ........ 214 Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu; Cinsel Bilgidir: .... 215 ilk Geceye Psikolojik Haz rl k: ....... 215 Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli:.....218 Gerdekte Damad n Heyecan : ..... 219 Gerdekte Geline Dü en Görev: .... 219 K zl n Giderilmesi: ..... 219 Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: ..... 220 Kanl Çar af Rezaleti: ..... 220 lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : ..... 223 GERDEK GECES N N ÂDAPLARI. ... 226 Zifafa Haz rl k: ..... 226 Zifaf Odas nda: ..... 227 Romantik Giri imler: ..... 229 A k Oyunlar : ...... 230 * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : ..... 231 Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: .... 232 Bekâretin Giderilmesi: ..... 233 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: .... 235 Zifafta Kad n n Gözetilmesi: ..... 236 Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: ... 238 En Uygun Birle me ekli: .... 239

Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde, Bir Kapta Y kanmalar : ... 240 Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas :....................241 E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? ... 241 De i ik Gerdek Kültürleri: ....... 242 Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: .... 242 Gerdek çin Bir Gece Yetmez! ...... 245 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 246 Kad n için "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? .... 246 ilk Cinsel ili kinin Güzel Geçmesi için Ne Yap lmal d r? ..... 246 3 Günlük Evliyim. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? .247 C NSEL SO UKLUK: ........ 247 Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : ........ 247

Kad n n Cinsel So uklu u: ......... 248 Cinsel So uklu un Çe itli Nedenleri Vard r: .... 249 Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: .... 249 Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: ... 250 So uklu un Tedavisi: ........ 251 Cinsel So uklu un Giderilmesi: ........ 253 Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlan Hakk nda Bir Öykü:......254 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK ..... 257 SORULAR-CEVAPLAR: ...... 258 A k Oyunundan kaç nan Bir Kad n Buna Nas l kna Edilmeli?... 258 Kocam Evine Nas l Ba lar m? ........ 258 Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? .... 259 Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. Sebebi Nedir? .... 260 lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? .... 260 Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? .... 261 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? ... 262 Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? .... 263 Cinselik Hayat n Tek Amac m ? ...... 263 lk Cinsel Birle meyi, Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: ....... 265 Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: . 266 Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? . 268

Cinselli e Duyarl Bölgeler: ........ 268 Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? .... 269 Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: ...... 270 Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: ..... 271 Erkekte Duygu ve Duyarl l k: ... 272 Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: .... 272 Cinsel Performansta Dü ü ler: ..... 273 ORGAZM (C NSEL DOYUM): ..... 275 ' Cinsel Tepki Evreleri .... 275 Çocuklar, Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi?276 Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: ... 276 A- Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? .... 276 B-Orgazm, Erkeklerde Nas l Oluyor? .... 279 Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : ..... 279 Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir?.......280 lk Orgazm: ..... 280 Cinsel Yak nla ma Ve Doyumun Önemi: .... 282 Orgazm Olamama, Orgazm Sorunlar : .... 283 Cinsel Doyumun Desteklenmesi: ..... 284 A kta Sözlerin Önemi: ...... 284 Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: .... 284 Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: ...... 286 E zamanl Ruhsal ve Cinsel ili kinin Yolu: ... 286 E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : ....... 287 E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: . 287 SORULAR-CEVAPLAR: .... 289 E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? ... 289 Orgazm Olunca, Bitkin Olmak Normal mi? .... 289 Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ... 289 Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? ... 289 Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? .... 290 Nas l Co kulanaca m? ........ 291 Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? .... 291

.... 311 Kocam.......... Cinsel Uyumdad r: .... 315 GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI .. 305 Erken Bo alman n Nedenleri: . Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r. 295 C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI:...... 306 Bo alman n Geciktirilmesi: ........ Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? ........... 308 Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: . 317 C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR).. 314 Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: . 314 Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: ....... 309 SORULAR-CEVAPLAR: ... 311 Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? .......... 292 Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir . 308 Erkek... 317 Cinsel Ya am Etkileyen eyler: . 315 Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: ............. 299 ERKEN BO ALMA ....... 319 .... 307 Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: .......... 291 Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? . 294 Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? ..296 Aile Geçimsizli i Ve Cinsellik: .318 C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN ...... 293 Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: . 318 Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: .........Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? ... .... Cinsel Mutsuzluktur:........ 298 Cinsel Uyumsuzluk Ve Aile Kavgalar : ........ 31 2 SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): ..... 306 Erken Bo alman n Tedavisi: ................. 297 Ailede Mutlulu un Yolu.........295 Kad nda Orgazm1 in Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi:295 Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi........ 313 Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: . 293 Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? .

. 326 Erken Bo alman n Tedavisiyle lgili Bir Ba ka Örnek: ...... 319 Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? . 320 Bedenen Ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel iste im Azal yor? Beden Ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? ...........lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: .... 335 Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: . 322 Mutluluk Çubu u: ..... 333 C NSEL YASAKLAR .....Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: .... ... 322 Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? ........ 320 Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken.. 326 ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: .... 337 .324 Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? . 337 Her Dört Ayda Bir Cinsel ili kide Bulunmak: . 324 Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim?..322 Sigara Cinselli i Etkiler mi? ... Normal Mi? . 334 Oral (a zla yap lan) Sevi me: .........Erkeklerin Cinsel Sorunlar : ........... 336 Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: ......... 334 SEV MEDE B R S N R VAR MIDIR? . 319 SORULAR-CEVAPLAR: ..... Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor. 335 Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: ..... 328 Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi:.......C NSEL HARAMLAR . 323 Sürekli Ereksiyon ilaçlar Kullanmak Zararl M ? . 332 A.. 336 Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: . 320 Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? . ........... 336 Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: ..330 YAYGIN C NSEL SORUNLAR...... 319 Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? . 323 Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? ... 326 Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : .. 332 B........ 325 PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER..

....Ba kalar n n Yan nda Sevi mek....Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): .. 358 Z NA ............ 360 Z NA FT RASININ CEZAS : .. 340 2.. 348 1. 346 6.... 361 Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ?.. 343 Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : ... ili kide Bulunmak: ...........hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: . 339 T bb n sbat na Göre. 347 B. Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir ........ 354 K skançl k. 344 3. 358 Z NANIN ÇE TLER .. 353 5. 355 E in K skançl L ÂN . 338 1...DA MÎ C NSEL HARAMLAR . 344 4..Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: .................Kad na lâ Yap lmas : .Oruçlu iken Cinsel Yakla mda Bulunmak: ..Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel ili kide Bulunmak: .Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: .. 349 3. 356 EVL L K DI I C NSEL HARAMLAR ........ Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: .361 na Kar Sab rl Olmal d r: ..... 338 Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir ....GEÇ C C NSEL HARAMLAR: .. 348 2... 338 A.. 351 4... 354 Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli.........Kad na Zihâr Yap lmas : ...... 341 Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? .. 346 Cinsel Temasla lgili Dînî Ve ilmî Tavsiyeler: ... 356 . Sayg s zl a Dü ürmemelidir ......Cinsel Görevden Kaç nmak: .. 351 Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: ....353 C NSEL KISKANÇLIK: .. 358 Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: ........ 344 5.tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: .......E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR ........Âdet (Regl .... 353 hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le lgili Baz Meseleler:..

.369 Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: . 370 Vaj' na Kuru ise Ne Yapmal ? . 377 . 362 HAYVANLARLA C NSEL TEMAS ..... 370 Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar için Neler Yap labilir? .... 377 Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? . 363 RÖNTGENC L K ..375 De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? .: ......... 373 Cinsel ili kide Vajinan n A r Islanmas : ...... 377 Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? ................. 376 Kad n n Sosyal ve Hayat .... 363 TE H RC L K . 369 VAJ N ZM... 367 TOKALA MAK: .... 372 Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? ..........................365 PEZEVENKL K ........ 366 AKRABA L K LER .....376 Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: ............ 374 Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir?.................... 364 TEBERRÜC ...... 374 Uykuda ken Bo alma: .HOMOSEKSÜELL K: . 371 Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: . 374 Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: . 362 SEV C L K: .... 374 Menopoz Döneminde Cinsel ili ki Azal r m ? .... 373 Meni Alerji Yapar m ? .. 368 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR .. 367 KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : ............ 372 Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? .................. 366 EHVETLE BAKMAK . 365 DEYYÛSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK):.............. Erke in Cinselli ini Etkiler mi?...........

.. 390 Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:.. 380 Depresyon: ........ 382 "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" ... 387 Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: ... 381 Depresyonun laçla Tedavisi: ........... 380 Meme Kanseri: ..... 379 Rahmin Al nmas : .... 393 Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: ..........384 Büyük Gö üsler Cinsel stek için Önemli Midir? ............. 389 Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? .... 388 Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r?.. 386 Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? . 383 Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi?.......HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT ..... 389 laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? ....383 Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur?.......382 HORMONLAR VE C NSELL K .. 391 E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü:392 Cinsel li kinin Zaman : ......... 386 Rüyada E lerin D ndakilerle li ki: ...... 390 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? .. 391 Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: .... 386 Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? ......385 Kad n n Menisi Olur Mu? ............... 382 Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: ............ 387 Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? ... 394 . 392 Ön Sevi me Süresinin Zaman : ... 385 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? ..... 379 Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: .........388 Ya n ilerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? .. 384 Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r?..... 393 E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Önemlidir: .

....v.. 431 Kad na Ayr l k Hakk Sa layan Erke in Cinsel Kusurlar : ....... 451 Haplar: ........... 450 Kanal Ba latmak: ........ . 450 Gebelikten Korunma Yollar : .......455 Rasûlüllah n (s... 418 BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R?. Kaybolmas Ve Mahbûs Olmas :..) Kad nlarla Çocuklar n Öldürmemeleri çin yapt Anla ma:.......447 DO UM KONTROLÜ VE KÜRTAJ: ....... 395 E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: ... 439 Kocan n Kar s n Terketmesi.................... 416 B R HANIM KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? .............. 406 C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER ................. 441 C..422 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER .......ERKE N KADIN ÜZER NDEK HAKLARI: . 425 KARI-KOCA HAKLARI: ... 430 A..Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: ..KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI: ... 412 A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? ...397 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: .... 452 KÜRTAJ VE LG L HÜKÜMLER: .. 450 AZ L: ................. Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: ...403 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: ......... 396 A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER:.. 400 KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI:..410 Evlilikte Mutluluk çin ....KARI-KOCA ARASINDAK MÜ TEREK HAKLAR:.....a..........411 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? ..440 B..............455 .......420 HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R?......... 439 E leri Terbiye Amaçl Geçici Cinsel lgisizlik ile Cezaland rmak:.......408 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN Ö ELER:.. 410 Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar:........ 452 > Çocuk Dü ürmek çin Rahmi Kurcalaman n Sak ncalar :...... 415 B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? .. 430 KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR: .....

... 478 GEBE KALMAK: ....... 480 Gebelikteki Organik (Fiziksel) De i iklikler: .. 473 Gebelikten Korunma Tedbirleri Ve Cinsel Hayata Etkileri: ......459 Kaput (Prezervatif......... K l f): ...... 459 LAÇ VE GEREÇLER N KULLANILDI I YÖNTEMLER:.. 474 En Uygun Korunma Yöntemi Hangisidir? ... 479 Kad n Orgazm Olmadan Da Hamile Kalabilir Mi? .. 476 Kocam Do um Kontrolüne Kar : .. 473 Do um Kontrol Hap Vajinan n Islanmas n Engeller Mi? ...462 Spiral: . 471 40 Ya ndan Sonra Hangi Gebeli i Önleme Yöntemini Uygulamal ? 472 SORULAR -CEVAPLAR: ........... 474 Do um Kontrol Hap Cinsel Arzuyu Azaltabilir Mi? ............477 Kad n n Kürtaj Olmas Cinselli i Etkiler Mi? .... 475 Hiç Bo almadan A k Yapmak Yanl M ? ... 470 40 Ya ndan Sonra Gebeli in Önlenmesi: . 479 Nas l Hamile Kal n r? ........... 459 Dölyolu Diyafram : ....A LE PLANLAMASI: ... Kondum...... Ne Yapmal y m?......... 467 Aile Planlamas nda Cerrahi Yöntemler: .. 458 Tehlikesiz Günler: Takvim Yöntemi: .. 469 Kad n n K s rla t r lmas : ......... 470 Erke in K s rla t r lmas (Vasektomi): ................... 457 2) Tehlikesiz Günler: . 461 HORMONAL YÖNTEM (Do un Kontrol Haplar ):... 478 Ana Rahminin Ameliyatla Al nmas Cinsel Ya am Etkiler Mi?......... 460 Gebeli in Önlenmesinde Kimyasal Yöntemler: .. 475 lk Gece Hamile Kalmamak çin Ne Yapmal ? ...... 480 Cinsel li kilerin Hangi ekillerinde Hamile Kal nmaz? .... 470 i ne: ........................... 477 Kar m Hamile Kalmak Korkusundan Yataktan Kaç yor.... 456 LAÇ VE GEREÇ KULLANILMAYAN YÖNTEMLER:.......457 1) Geri Çekme" ............... 481 .

......488 Gebelikte T bbi Aç dan Cinsel Birle menin Sak nc lar : .......Gebelikteki Psikolojik De i iklikler: . SORULAR-CEVAPLAR: ....... 487 Hamilelik............... 493 Hamilelikte li ki Sak ncal M ? ............. 498 Cinsel Ya ant m z Ve Çocuklar: . 491 Gebeli in Erken Döneminde Sabahlar Görülen Mide Bulant lar na Kar Güvenilir laçlar Var M ? .. 500 Cinsel Hastal klar Nelerdir? .. 489 Gebelikte A k Tekni i: . Do um Ve Cinsel Ya am: ... 482 Do um Gününün Hesaplanmas : ........ 481 Hamilelikte Görülen Hafif Rahats zl klar: .. 500 C NSEL L K YLE GEÇEN HASTALIKLAR: ....... 492 .... 502 Belso uklu u: ..... 495 Kad nlardaki Ak nt Hakk nda Bilgi istiyorum: ........ 495 Acaba Mezi ile E im Hamile Kal r M ? .. 500 Cinsel Organ Rahats zl klar : ... 492 Perinenin Y rt lmas Cinsel Hissi Azalt r M ? .. 485 Gebelikte Cinsel li ki: .... 483 Gebelikte Bak m-Beslenme: . 495 Vajinan n Do umdan Sonra Geni lemesi: .. 496 Do um Sonras Spor: .. 490 DO UM: .. 503 ... 483 GEBEL KTE C NSELL K: . 489 Do um Öncesi Annenin Haz r Bulundurmas Gereken E yalar:. 490.....: Do an Bebek Cinselli e Olan iste i Azalt r M ? .. 488 Gebelikte Cinsel Uyar mda Cinsel Organlarda Görülen De i iklikler:. 501 Frengi: .491 Do umdan Sonraki lk Cinsel li ki Ne Zaman Yap labilir? . 493 Hamileyken Hangi Hareketlerden Kaç nmak Gerekir?... 491 Hamileli in Hangi Dönemine Kadar Cinselli e Müsaade Verilir? ....... 497 Nifas Müddeti le lgili Meseleler: .............494 Do uma Yak n Cinsel Birle me Zararl M d r? ........

. 554 D N M ZDE TESETTÜR (ÖRTÜNME): .....563 Kad n n Mahremlerine Gösterebilece i Zinet Yerleri Nerelerdir? 564 Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: ......... 51 3 Vajina ltihab : ...... 527 EVL L KTE PROBLEMLER VE BO ANMA: ..... 532 TALÂK (BO AMA): .. 541 Kad n n Bo anma steyebilece i Yerler: ........... 504 ERKEK C NSEL ORGAN HASTALIKLARI: ........... 517 Gö üs (Meme) Kanseri: ..A ds: .Miyom): ... 514 Rahim ltihaplanmas : ... 518 Rahim Kanseri: ........ 511 Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ): ... 520 Yumurta Kanallar ltihaplanmas : .. 531 Bo anma Meydana Gelmeden Önce slâm' n Ba vurdu u Tedbirler:...531 A. 507 Prostat ltihab : . 519 Yumurtal k Kisti: ............Evlilikten Önceki Tedbirler: ..... 539 Kad na Bo ama Hakk Verilmi midir? ........... 507 Husye (Yumurta) Ve Husye Kapsüllerinin iltihaplanmas : . 558 Kad n n Mahremi (Nikâhlanmas Haram Olanlar) unlard r:... 531 B. 521 Yumurtal k Ve Yumurta Hunisi iltihaplanmas : . 549 DDET: ( er'i Bekleme Süresi ):.. 552 SÜT EMZ RME (REDÂ): .. 532 syankâr Ve Serke Kad n Bo amadan Önce Uygulanacak Metod: ........... 522 HAM LEL K VE DO UM SONRASI BAKIM ve RAHATSIZLIKLARI:524 Gebeli in Sebep Oldu u Rahats zl klar: .. 514 Rahim Uru (Fibrom .. 565 ..........Evlilikten Sonraki Tedbirler: .. 511 Dölyolu ltihaplanmalar Ve Ak nt : . 512 Beyaz Ak nt : . 507 KADIN C NSEL ORGANLARDAK HASTALIKLAR VE BOZUKLUKLAR: .

.. Guslederken Göbe e Su Ula t rmak: . 578 Kad n n Organ na Sokulan Herhangi Bir ey Guslü Gerektirir Mi?.. eyler:............ 573 GUSÜL: ......579.. Sünnet Ve Âdab na Uygun Abdest Nas l Al n r? ..... Çamur.GUSÜL): .... Sünnetleri Ve Âdab na Göre Gusletmek: ......... 578 SORULAR-CEVAPLAR: ........ 575 Gusül cab Ettiren Haller: ........ 568 Abdestin Fazileti Ve Sevab : ..... 570 Abdesti Bozan eyler: ................. 580 Göz Boyas veya Far Gusle Mâni Midir? .. Abdesti Bozar M ? .b. 581 Di Kaplat rken Veya Doldururken Abdest Veya Gusle Gerek Var M d r?....... 576 Cünüp Kimseye Haram eyler: .. Peygamber'in Müslüman Bir Kad n n Örtüsü çin Yahudilerle Yapt Sava : ... 580 Gusle Mani Olan Oje. 578 Spiral ve Gusül: . 580 Boyal Saçlarla Gusledilir mi? . .... 579 Durgun veya Akarsuda Gusledilir mi? .. 578 Cünüp Kimseye Mubah (Helal) eyler: .. 574 Guslun Sünnetleri .......Hz...... 574 Farzlar ........ 578 Guslederken Kad n Hazneyi Y kar M ? . 572 Tenasül Aletine Konan Pamuk V.... 570 Cinsel Aletinden Ç kan Mezî'nin Hükmü: .579 Gusül Esnas nda Suyu Gözlerin çine Ula t rmak Gerekir Mi?..... 572 "beni Kaynuka" Kad na Ve Cinsel Organ na Bakmak Ve Dokunmak Abdesti Bozar M ?...b...572 E lerin Ç plak Oyna mas Abdesti Bozar M ? . Hamur... 569 Abdestsize Helâl Olmayan eyler: .....581 .. 575 Guslun Faydalar : .... 571 SORULAR-CEVAPLAR: ... Boya V.... 569 Farz.... 567 ABDEST: .. 579 Guslederken Kad n n Küpesini Ve Yüzü ünü Oynatmas :... 581 Dolgu Veya Kaplama Di le Gusletmek: ... Ruj.... 566 TEM ZL K (ABDEST .

dînî de erlerine ba l bir genç k z n. n gördüm ve inceledim.insan insana ili ki kurmada uyum.. iki ayr ki ili in birbirini bütünlemesiyle gerçekle ir. 4... sorulam yan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî.. Gusül Gerekir Mi?. Dr. evlili i.. 2.. Normal mi? . üphesiz bu. 6. 582 Sabah Uyand mda Ak nt Görüyorum.. Nitekim geleneksel ailede yeti en. Dünyan n her yerinde cinsellik âdeta muhafazakârl k kar t bir alan gibi alg lanmaktad r. Doç. Gerekli katk larda bulunmaktan mutluluk duyuyor ve yazar . Evlilikte cinsel ve ruhsal uyum. cinsellikle ilgili bir kitap okumas ya da bulundurmas neredeyse imkâns zd r.E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum....582 Ya m 20'y' Geçmesine Ra men Geceleri Ihtilam Olam yorum. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur.. ruhsal ve cinsel mutlulu a götüren bilgilerin. Böyle olunca da.Sevgi. Ne Yapmal y m?. Rüstem A k n Selçuk Üniversitesi.Topluluk içinde birliktelikte uyum.. ailevî ve t bbî konular n soru-cevap eklinde ak c bir dil ile yaz ld dolay tebrik ediyorum..... bu titiz ve kapsaml çal mas ndan konusunda a r kayg lar n Duydum. T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi TAKD M . 7. 5. sayg ve güven duymada uyum.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum..Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük. evli çiftlerin en çok arad klar .583 idrardan Sonra Beyaz S v Akmaktad r.. Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir. zararl ve yanl bir tutumdur.. Gusül gerekir Mi?583 ya ayan ve hayat kendisine zindan olan çok s ay da genç k zla kar la yoruz. 3.583 Meninin idrar ile Vücuttan At ld ---------Takdim Mutlu bir evlilik.Mezî Yüzünden Gusül Gerekir Mi? .. sadece "k z" olup olmad büyük ölçüde yanl söylenti ve bilgilerden kaynaklan yor..Sosyal ve kültürel davran larda uyum.. Say n As m Uysal' n yazm oldu u Evlilik ve Cinsel Hayat kitab nda.. Bu kayg lar da ... Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1.

Orta ve lise tahsilini 1969-1976 y llar nda Konya mam Hatip Lisesinde okudu. 25. iki vücudun. Okuyucular na faydal . hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. 1976-81 y llar aras nda Erzurum slami limler Fakültesinde Üniversite tahsilini tamamlad . Bas lm t r. n gördüm ve inceledim. 3. bask .Evlilik. bask . Tefsirin 10.cevap eklinde ak c bir dil ile bu kitapta topland olaca n ümit ederek tavsiye ederim. Doç. gerek dînî ve sosyal gerek t bbî bak mdan geni ve doyurucu bilgiler içermektedir. Üç erkek bir k z çocu u vard r. Mehmet ÇOLAKO LU Selçuk Üniversitesi. Hamd. Elinizdeki evlilik ve cinsel hayatla ilgili bu kitap. sosyal ve t bbî konular n soru ."KEL ME. Mezuniyet Tezi: 560 sahifedir. ailede mutluluk ve cinsel e itim. Konya'n n Çumra kazas n n nli köyünde 1957 tarihinde do du. ESERLER : 1 "HAK D N KURAN D L TEFS R N N F HR ST " dir. 3. T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Ö retim Üyesi B YOGRAF As m Uysal. cildi olarak bas lm t r. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir. insan n yarat l nda var olan cinsel arzulara kar l k evlili i me ru k lan Allah'ad r. Öyle ise cinsel ya am. KENCELER" 500 sahifedir.. Askerli ini 1982-83 y llar nda Aste men olarak Tekirda ' n Malkara kazas nda yapt .TEVH D"E NASIL NANMALIYIZ? 320 SAH FED R.bask . lk tahsilini 1964-69 y llar aras nda Konya'da Ferit Pa a lkokulunda okudu.. iki kalbin. Sorulamayan veya uzun ara t rmalar gerektiren dînî. Evlilik." ZAHLI KADIN LM HAL ANS KLOPED S " 517 sahifedir. 4 "PEYGAMBER M ZE VE ASHABINA YAPILAN 5. hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. Bas lm t r. 6 "EVL L K VE C NSEL HAYAT" --ÖNSÖZ Rahman ve Rahîm olan Allah' n ad yla. 5. Dr. 2. 1983 y l nda evlendi."D N B LG LERLE ZAHLI NAMAZ HOCASI" 400 Sahifedir. Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler. Evlilikte mutlulu u olu t uran ö eler bellidir. Bas lm t r. Bas lm t r.

. içtimaî ve ahlakî ortam n haz rlanmas üphelidir. bir de insan soyunun devaml l için insan n zaman ortaya ç kan zararlar vard r. Bir de ehvetin kontrol alt na al n p a r l ktan korunulmad da mahveder.Salât ve selâm.a. Bu zararlar.Nesil yitirilir. nefsî bir ihtiyaç. bir nevi ahiret zevkine uyar ve te vik mahiyetinde olup. onlar yerine getirmekten uzak dururlar. dünyada tad lan bu duygunun ve zevkin ahiret zevkleri ile k yaslanmas . . ayk r davran lar ba gösterir. insan varl n n ve neslinin devam etmesidir.v). Zira tadarak bilinmeyen eye özlem de duyulmaz. Her ne kadar dinin çizdi i çerçevenin ve kanunun düzenlemesinin d nda erkek -kad n ili kisi yoluyla neslin meydana gelmesi mümkün ise de. Kainatta var olan hiçbir ey gayesiz ve ba bo yarat lmam t r. 2. Birinci faydas . ehevî ihtiyaçlar n bast r p ruhbanl k yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevî sorumluluklar ndan kaçar. insanlar içerisinden seçilmi gerçekten hay rl ümmet olan aile ve ashab na.. dinî bir sünnet. insan toplumu olmaktan ç kar ve hayvan sürüsüne dönü ür.. bu durumda neslin e itilmesi ve yeti mesi için gereken dinî. Bu ihmalin ortaya ç karaca tehlikelerden birkaç n öylece s ralayabiliriz: 1. ömür boyu ahlâk n düzeltmesi için insanl a iffet ve korunma yolunu bildiren Hz. Allah' n dinine s ms k sar larak.Toplumun baz fertleri.Toplumun di er fertleri de ehvetlerinin esiri olur ve alabildi ine onlar n pe inden ko tuklar ndan ahlâkî sap kl klar. dengeli ve Allah' n koydu u kurallara göre geçirilmesidir. Peygamber'e (s.. 3. te bunlar ehvetin yararlar d r. kinci faydas . As m Uysal Evlilik. insanlar ebedî saadete götüren slamî hayâta sevkeder. nsan duygular n n istikrar bulmas n n ve hayat n süreklilik kazanmas n n kendisine ba l bulundu u sosyal bir zorunluluktur. nsanl n yarat l ndan k yamet kopuncaya kadar fert ve toplumu ilgilendiren en önemli meselelerden birisi de evliliktir. Ahiret zevkine ula mak için dünya hayat n n güzel. toplum. yine k yamete kadar onlar takip ederek ihsanla onlar n yolunda gidenlere olsun. insanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle kar kar ya kal rlar. Dünyada çok k sa süren bu zevkin tad lmas . insan n dinini de dünyas n yarat l tan gelen temel bir ihtiyac d r. suç i leme yayg nla r ve toplumun güvenli i sars l r. insanda yarat l tan beri var olan ehvet (cinsel) duygusu da iki faydadan dolay insana verilmi tir.

Bunun yolu da en ba ta iyi evlilik ili kisinin ya and bir ortamda yeti mek. Bat n n yüzy llard r geçirdi i deneyimlere ve bu deneyimlerin tüyler ürpertici sonuçlar na ra men.. kad n sömürmenin ve de erini yitirtmenin yan nda pek çok ekonomik ve sosyal sorunlar da beraberinde getirmi tir. sap kl k tohumlar atmaktan ba ka bir amaç ta mayan üstelik bunu cinsel e itim ad alt nda yapan pek . aile de kuvvetli olup sa l kl temeller ve elveri li prensipler üzere dayal oldu unda toplum binas da sa lam ve korunakl olur. âdab . Oysa bu söyledikleri gerçeklerle taban tabana z tt r. kurslar açmak ya da bu konuda yaz lm kitaplar okumakt r.. çok seks kitab ve bas n yay n kurumu. Aile. bilgisizlikte n do an tehlikeyi daha da büyütüyor. güzel ve önemli bir sanat. Gençlerimizi zehirleyen. çocuklar n ba bo yeti meleri sonucunu do urmaktad r. baz yazarlar m z n ve yay n organlar m z n hâlâ kad n erkek iç içeli ini savunmas çok ac d r. te bu yüzden evlilik sorunu ç kmaza girmi . cinsel e itim ve mutluluk yollar yani evlilik sanat ö retilmelidir. Bu da ailenin büyük sars nt lar geçirmesine neden olmakta. kad n erkek iç içeli ini olumlu göstererek dans ve müzik partileriyle toplu gezilerde birlikte olman n ve flört etmenin. Temel sa lam oldu unda nas l bina da sa lam olursa. bunal mlar ya anmaktad r. Bu sanat bilen ki ilerin say s azd r. ahlâklar n y karak. Bu sosyal sorunun önüne geçilemeyi nedenlerinin ba nda erkeklerin evlenme yerine cinsel arzular n daha kolay yollarla doyuma ula t rmay tercih etmeleri gelmektedir. Onlar n as l amaçlar gençleri günaha te vik etmek. toplumun küçültülmü ekli ve onun en büyük dayana d r. Bu sorunlar n en büyü ü de erkeklerin evlilikten kaç nmas d r. . ahlaks zl k sosyal düzeni tehdit edecek boyutlara ula m t r. ya geçkin evlenememi genç k zlar n say s milyonlara varm t r... Bat da Kad n Erkek ç çeli i ki Büyük Tehlikeye Yol Açm t r: Birinci tehlike: Aile bozulmu . ayr ca bu konud a okullar.. Bat da erkek. Evlilik hayat bir sanatt r. Bat daki kad n n ya ad s n rs z hürriyet. Cinsel özgürlük ad alt nda ba bo bir hayat ya ayan genç k zlarla bir aile olu turup. Bu tür kitaplar ve yay nlar. slam toplumunun gelece ini tehlikeye sokmakt r. Ne yaz k ki gençlerimizin birço u bu kitaplar ve yay nlar yüzünden ç kmaz sokaklara girmekte rezalet batakl klar na saplanmaktad r. çocuk e itmek erkeklerin pek ço unu korkutmaktad r. Bu sanat bilmeyen e ler aras nda pek çok sorun ç kmakta. Gençleri evlendirmeden önce onlara evlilik siyaseti. çocuk psikolojisi ve e itim metodlar . erkek ve kad nda cinsel duygular terbiye etti ini ileri sürer.

John Kichler'e göre Amerika'da ahlâki çökü ün nedenleri aras nda kad nlar n reklâmlar için ç plak pozlar vermeye itilmi olmalar da yer almaktad r. kad nlarla sürekli iç içe ya anmas ndan do maktad r. üphesiz tarih boyunca do ru yoldan ayr lan bütün kavimlerin ba na gelen felaketler onlar n da ba na gelecektir. Suç i lemesi ve macera hevesi de hep erkekli ini bir ba ka aç dan ispat etme iste inden kaynaklanmaktad r. Bu yüzden birçok gencimiz. Bulu malar. erkeklerin % 40' n n k s r oldu unu ileri sürmektedir. Zira erkekte cinsel so ukluk. akala malar ve danslar sonucu her iki taraf n da cinsel arzular ölmektedir. Bu kompleksler onu her f rsatta erkeklik gücünü ispat etme gayreti içine sokar. sinir sistemini rahatlatan bir ili kiden mahrum kalarak erkekli ini hissedemez hale gelen bu insan n. Gençli in Cinsel E itimi: Kendi âlim ve dü ünürlerinin deyi iyle Bat 'y ahlâki bir çökü ün e i ine getiren bu cinsel ba bo luk ne yaz k ki yeni nesillerin cinsel konulardaki bilgisizli i ve bo lukta olu lar yüzünden bize de sirayet etti. Böyle bir erkek cinsel heyecan duyabilmek için al k olmad görünüm ve ili kilere ihtiyaç duyar. balla zehiri birbirine katan Bat kaynakl kitaplardan cinsel bilgileri ö renmek zorunda kalm lard r. Dr." (1) (1) Kur'an. ikago Üniversitesi ö retim üyelerinden Psikolog Dr. Zira "Sen Allah' n yasas nda bir de i iklik bulamazs n. iç dünyas karar r ve a a l k kompleksine kap l r. Zira kad n erkek iç içeli inin do urdu u cinsel so ukluk çift tarafl d r. Fat r:43. .i yerinde. onlardan biriyle bir süre arkada l k ederek evlili in sorumlulu u ve mali yükünden kurtulmaktad r. Hiç kimse Bat 'n n içine yuvarland bata görmezlikten gelemez. Ayn durumlar kad n için de söz konusudur. barda vesair heryerde rahatça kad na ula abilmekte. En kuvvetli zehirlerin ve en korkunç silahlar n yapamayaca zarar bu ba bo luktan görmekteyiz.Kerim. Bu da sap kl klar n ve hastal klar n yay lmas anlam na gelir. Anormal ili kilere girmeye iter. Bazen de bu duygu onu uyu turucu kullanmaya. kinci tehlike: Cinsel so uklu un yay lmas d r. Sen Allah' n yasas nda bir ba kala ma da bulamazs n. Bütün arzusu ölen erkeklik duygular na yeniden kavu makt r. Cinsel so ukluk hastal yüzünden. içine huzur veren. bunun sonucunda normal ili kilerde cinsel heyecan duymamaktad r. Kad nlar n güzel ve çekici taraflar na gözü al an erkek. Metresler ve fahi eler pe inde ko turur. John Kichler de Amerikal lar n % 50'nin üzerinde bir k sm n n cinsel so ukluk hastal na müptelâ oldu unu. birlikte oynan lan oyunlar. kaybetti i zevkin yerine bir ba ka zevk koymaya iter.

vedî ve kan gibi s v lardan söz edilecektir. islam. âyet ve hadislerden konumuzla ilgili olanlar seçildi inden sanki . görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklar n . Sosyal hayat n tümünde islam vard r.Çocuklar m za cinsel konularda bilgi ve kaynak vermeyerek onlar bu konulardan uzak tutabilece imizi san yorsak aldan yoruz. . 9 Her müslüman taraf ndan ö renilmesi farz. O halde bu k tutmas kadar do al bir ey olamaz. Kur'ân Ve Sünnet Ölçülerine Göre Cinsel Ö retim Farzd r: slâm Dini'nin iman esaslar n . Cinsel vas fl kusurlar ve hastal klar bilmek için cinsel organlar n fizik yap s da ayr nt lar na var ncaya kadar ara t rma ve gözleme tâbi tutulacakt r. Ayr ca slâm n emir ve yasaklar n ö renmek. üphesiz baz okuyucular. ergenlik (bulû ) ça na gelinceye kadar bizzat veya bir e itimci vas tas ile erkek ve k z çocuklar m za ö retmek de farzd r. hayat dinidir.ay n olan mukaddes bilgileri. bu kitaptaki konular n aç k bir dille anlat lmas n yad rgay p beni k nayacaklard r. Cinsel hayatta. Meselâ. bulû ça na gelmi erkek-kad n her müslümana farzd r. Cinsel e itimin ilk basama olarak. (2) (2) Farz. mezi.ay nd r. helallerini ve haramlar n ö renmek farz.ayn: Her bir mü'min taraf ndan bizzat yap lmas gereken Allah veya Peygamber emri. Cinsel duygular ve bu duygular olu turup geli tiren davran türleri ara t r lacakt r. Biz de bu çal mam zda cinsel bilgileri Kur'an ve Sünnet gibi do ru ve güvenilir kaynaklar n yan nda t bbî kaynaklar da süzerek gençlerimizin istifadesine sade ve ak c bir üslupla verilmesi gerekenleri gerekti i kadariyle sunmaya gayret ettik. yaln zca ibadet dini de ildir. islâm Dini'nin cinsel hayat m zla ilgili emirleri ve yasaklar n ö retir ve ö renirken elbette cinsel organlardan ve bu organlardan ç kan meni. Zira onlar. hangi hallerde gusül abdesti gerekti ini bilmek ve ona göre ibâdetleri yapmak gerekir. Kur'an ve Sünnet hep cinsellikten bahsediyormu gibi yanl bir ka-naata var lmamal d r. insan hayat n n bir parças d r. Madem ki evlilik insanl dinin evlilik meselelerine n temel meselelerinden biridir. Asl nda bunda yad rganacak bir ey olmamal d r. bulu ça na geldiklerinde biz istesek de istemesek de içlerinden gelen dürtüyle bu konular ara t racaklard r. Cinsel dürtüler de bu hayat n önemli bir parças d r. Elbette do um bahse konu olacakt r. Zira slam. Bir de konumuz evlilik ve gençli in cinsel e itimi oldu u için.

ni anl l k. talâk. Gayret bizden. içinde ya ad m z toplumun müslüman olmas nedeni ile islâmî kurallara göre de erlendirilmi tir. Kad n Hastal klar ve Do um uzman .) Çevresinde erkekler ve kad nlar (ayr ayr ) oturuyorken Allah' n Resulü (suâli içeren bir üslûpla) öyle buyurdu: için mü terek . Doç. Bu kitapta anlataca m z k z isteme. PEYGAMBER N C NSEL Ö RET M Allah' n Resulü cinsel hayatla ilgili farzlar ve haramlar mümin erkeklere ve kad nlara ayr ayr ö retiyordu. mutlu ya amay ve topluma faydal bir nesil yeti tirmek istersen. (kad n ve erkek olsun) gençlerimiz. yapaca n tek ey. Bu ihtiyaçlardan dolay gençlerimizin sormaya utand klar konular soru cevap eklinde ak c ve sade bir dil ile i lave ettik. u hadîsi mü terek ö retime bir misal olarak verebiliriz: Yezîd k z Esma (r. Biz de bu kitab bunun için yazd k."!997 y l nda Konya Büyük ehir Beledi yesi'nin iste i üzerine haz rlam oldu um ve evlenen her çifte belediyenin hediyesi olarak takdim edilen "EVL L K ve DÜ ÜN ÂDABI" kitab n üzerine. ba ar Allah'tand r. cinsel mutluluk ve kar -koca aras ndaki haklar. Mehmet ÇOLAKO LU ve Psikiyatri uzman Doç.anha) bizzat ahit oldu u olay öyle anlat yor. Kuraca n aile yuvas n n slâm'a göre olmas n .. ba kalar na soram yorlar. sorsalar da sorulanlar anlatmada zorluk çekmektedirler. gençlerimizin anlayaca bir üslûp ve metodla ilave ettim. cinsel mutlulu a ula may . As m Uysal-1998 KONYA 11 HZ. gerdek gecesi. Dr. Yarat l tan insanda var olun bu cinsel duygular n ve sorunlar n n da bir yerlerden ö renilmesi gerekmektedir. (Bir namaz sonras yd .Bu kitap. lave edilen bu konular . aç klamaya gayret etti imiz slâmî kaide ve kurallar hayata geçirip uygulamand r. nikâh.. Dr. cinsel mutlulu u ve bu mutlulu a ula ma yollar n ara t rd m. dü ün âdab . Fakat cemâat namaz na erkekler yan s ra kad nlar da kat ld ö retimde bulundu u zamanlar da oluyordu. gelen istekler do rultusunda gençlerimizin mutlak ö renmeleri gereken cinsel konular . Rüstem A KIN beylere bu kitab inceleyip gerekli katk larda bulunmalar ndan dolay te ekkür ederim. Sevgili Peygamberimizin çevresindeki sahabeler de kar la t klar cinsel sorunlar n kad n yle erke iyle aç kça bizzat peygamberimize 10 sormu lar ve ald klar cevaplar do rultusunda ibâdetlerini yapm lar ve aile ya amlar n düzenlemi lerdir.

Peygambere Ümmü Süleym Hz. Peygamberin e lerinden Ümmü Se-leme'nin (r. (Zaman zaman) O'nu ziyaret ederdi.Evet. . Kad nlar da böyle laflar ediyorlar.-. Sorarlard : Kad nlar da Cinsel Konularda Bilmediklerini Hz.a. (Ümmü Süleym'in sualinin ve gerekçesinin do rulu unu onaylamak için) Allah' n Resulü: "Allah as l senin iyili ini versin. erke i di isine raslayan ve insanlar kendilerine bak p dururken erke i di isinin i ini bitiren erkek ve di i eytan gibidir. var Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki erkekler de bu ekilde konu uyorlar. Bu ekilde konu an erkek ve kad n. Cinselli i Korumak ve Kullanmak da bâdettir.) kom usuydu." (3) r V. Nikâh: 49 12 hususlar Allah' n Resûlü'ne sormam z o hususlarda (gerçekleri) gör-mez-bilmez bir körlük içinde olmam zdan daha hay rl d r. (Benim bu aç klamam üzerine) Allah' n Resulü u talimat verdi: -Cinsel hayat n z aç a vururcas na konu may n z." (4) Gusül abdestinin farz olmas için kad n n rüyada ili kide bulunmu ve bo alm olmas laz md r. Ümmü Seleme. Bu ziyaretlerinden birinde Allah' n Resulü ç kagelince O'na sordu: -Ya ResÛlallah! Rüyas nda kocas n n (veya bir ba ka erke in) kendisiyle cinsî münâsebette bulundu unu gören kad n n y kanmas gerekir mi? Ne buyurursunuz? (Böylesine bir suâlin sorulmu olmas utand rm olacak ki) Hz. kocas ile yapt klar n anlatan kad nlar var? Topluluktan bir cevap ç kmay nca öyle dedim: . Baltay ta a vurdun Ya Ümmü Süleym! Allah' n Resûlü'nün huzurunda kad nlar küçük dü ürdün.üphesiz ki Allah gerçe i bildirip emretmekten utanmaz (ve utan lmas n da emir buyurmaz. .-Galiba (içinizde) kar s ile yapt klar n aç klayan erkeklerle.) Bizim kesin olarak bilmedi imiz (3) Ebû Davûd. Ümmü Süleym'e yönelerek öylece serzeni te bulundu: -Allah iyili ini versin. Ç kmaza giren sensin Ya Ümmü Seleme!" dedi ve suâlin cevab olarak da öyle buyurdu: "Evet Ya Ümmü Süleym! Rüyalanan kad n n menisi geldi inde y kanmas gerekir.

a. Allah' n ve Resulünün emirlerine uygun olursa her i i asl nda ibâdettir. (Hattâ) sizden birinizin e i ile cinsî münâsebette bulunmas nda bile sadaka (sevab ) vard r. Ashab. tatmin edilmek istenen cinsel arzular yaratan ve üreme görevini yükleyen Allah't r. nikâhl e iyle cinsel ili kide bulund u u . Müslim." (5). Ameller Niyetlere Göredir: nsan n niyeti hâlis. Zira Hz. onun hicreti Allah'a ve Rasûlünedir. O'nun yaratt cinselli e sayg duyarak ve O'nun koydu u yasalar içinde n evlilik yoluyla cinsel organlar kullanarak tatmine ve üremeye yönelmek Allah' n yaratt ve yükledi i görevleri korumakt r.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Ameller ancak niyetlere göredir. Talâk: ! 1. "Allahü Ekber" eklindeki her bir tekbirde. Ya sizlerden biri) zina yapacak olsayd . onun da hicreti hicret etti i eyedir. "Elh amdülillah" eklindeki her bir hamdde. Ebu Davud. Müsned: 6/377.v. Amellerimizin niyetimize göre ibâdet oldu una en güzel delil yine Fahr-i Kâinat Efendimizin bir hadis-i erifidir. Fazâil-i Cihâd: 16 rmada ve her bir bât ldan sak nd rmada sadaka sevab vard r. (6) zinadan ötürü günaha girmeyecek miydi? Buna ne dersiniz? Bunun gibi. Cinsel Haramlardan Korunmak çin E le Cinsel li ki bâdettir Ve Sadakad r. Sahâbî Ebû Zerr (r. her bir Hakk'a ça(4) Ahmet b. yapt zaman da kendisine sevap verilir. Peygamber (s. imaret: 153. nefsi ve nesli korumak için evlenmek ve daha nice günlük hayat m zdaki i ler niyetlerimize göre ibâdet olabilmektedir. Allah' n ve Peygamberinin emirlerini uygulayarak evlenmek ve böylece cinsel hayat ba lat p sürdürmekte ibâdettir. Kimin de hicreti elde edece i bir dünyal k veya evlenece i bir kad na ise.nsanlarda cinsel organlar . Ve ancak her ki iye niyet etti i vard r.a. Nikâh:5. (5) Buhari. Hanbel. man:41. Tir-mizi. O halde kimin hicreti Allah'a ve Rasûlüne ise. Helâl r z k için çal mak.) anlat yor.Kiram (hayret ve de merakla) sordular: Ya Resûlellah! Bizden biri cinsel arzular n tatmin eder de bu sebeple ona nas l sevap verilir? -(Pek tabîi ki verilir. "lâ ilahe illellah" eklindeki her bir tehlilde. Allah' n Resulü öyle buyurdu: -"Sübhânellah" eklinde her bir tesbihde.

Hadis no: 1898.Kad nlar Adetli ken Namaz Terketmekle de Sevap Al rlar: Kad nlar. Müslim.Hak. bu hallerde Allah' n namaz k lmay n emrine itaat etti inizden yine sevap al yorsunuz. s hhi.. (yaln zca temizlik döneminde ili kide bulunanlar ) sever. Umulur ki gençli imiz Hak Teâlâ'n n. ay hali olmad günlerde be vakit namazlar n Allah' n emri oldu u için k larlar ve sevap al rlar.. Özür hallerinde Allah' n emri ile namaz terkediyorsunuz. Allah' n nizam slam n m kad n korudu u ve haklar na riayet etti i izah etti imiz gibi aç kça görülmektedir. Evlilik ve Cinsel Mutluluk konusunun izah na geçmeden önce evlili in hikmetinden.. Yüce Allah ve O'nun Peygamberi taraf ndan konulmu olan evlilik içi cinsel haramlardan korunmak da bir ibâdettir. üphesiz Allah (her ay temizlendikleri zaman kad nlar na) dönenleri. dünyadaki hiçbir be erî sistemlerin ve feministlerin ula am yaca bütün be erî sistemlerde kad n. Ebu Davud. Edep: 1 60. Gençli imiz. ahlakî ve sosyal faydalar ndan k saca da olsa bahsetmek istiyorum. Nitekim yüce Allah bizzat Kur'ân'la yasaklad temas ndan ve Peygamberi diliyle yasaklad kullar n sevdi ini öyle aç kl yor: (6) Mi kâtü'l-Mesâbih. namaz k l yorsunuz sevap al yorsunuz. dünyada nefislerini haramdan âdet hali cinsel e ine arka organ ndan temastan korunan ." (7) YÜCE ALLAH EVL L N Ç N ME RU KILMI TIR? K z steme. Ey müslüman kad nlar! nanc n z ve islâm n z ne güzel ki. erken ya ta evlili i niçin emretti inin hikmetini bilmi olur. Cinsel Haramlardan Kaç nmak Da bâdettir: Cinsel haramlar dâhil Allah' n ve Peygamberinin bütün yasaklar ndan kaç nmak ibâdettir. Halbuki ça da geçinen 10 gün aras âdet görmelerinden dolay ibadetlerinde izinli sayarak. evlili i niçin me ru k ld n . Müsned: 7/1 68 14 15 ". kad na da ortalama her ayda 3ekilde kad n korumu tur. Allah' n emrini yerine getirenlerin sevap kazanacaklar nda üphe yoktur. nsan n yarat c s olan ve yaratt n en iyi bilen Cenab. Zekat:52.. Kaç n lmas gereken ilâhî yasaklardan biri de zinad r. Be erî sistemlerin mi. bu adetli günlerinde hasta say lmay p çal t r lmaktad r. Dü ün Âdab . Niçin? Çünkü hay z ve nifas hallerinde namaz terketmeleri Allah' n bir emridir. Fakat hay z (âdet) ve nifas (lohusal k) hallerinde namaz k l nmaz. (O) iyice temizlenenleri (ay halinde önden ve arka organdan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. Ta -tavvu': 1 2.

1090. Nisa.Bir de içi ve avlusu geni ev. Mutlulu a sebep olanlar: 1. Nesâi.Kerîm'de Evlilik: Kur'ân. 1. 2.72-73.Gördü ün zaman ho una giden. yan nda olmad 2. Menfaatlan lacak eylerin en hay rl s ise. yan nda olmad oldu un kad n.Kerim. 1 -3. Ga'de'den Resûlüllah' n (s. nda da kendi nefsi ve mal n konusunda emin olmad n kad n." (9) Hakim. kamç lad hayvan.sak nd rmak ve yarat l tan var olan cinsel ihtiyaçlar n tatmin etmek istiyorlarsa evlenmeye yönelmelerinden ba ka çareleri yoktur. Mansur. 3. ' n zaman kendi nefsi ve mal ndan emin en hay rl yarar: Kendisine bakt zaman kendisini ne elendirdi i. mîras. ibnu Mace.Kerim'de ba ta Bakara. Dünya Nimetlerinin En Hay rl s : Bu konuda Abdullah b.] '.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Üç ey vard r ki mutlulu a.v.a. slam ndan sonra yararland mal n ve can n koruyan güzel kad nd r.a. Peygamber'in (s." (8) Said b.Tembel olan. Kitabu'r-Radâ.a. Yahya b. I d r eden. Hadis mürseldir. nda seni yoran ve bindi inde seni arkada lar na ula t rmayan .Binek olarak kulland i n seni arkada lar na ula t ran hayvan. Bahts zl a sebep olan eyler ise: '*' 13. Müstedrek'te Hz. kendisinin yoklu unda Gördü ün zaman ho una gitmeyen. Kitabu'n -Nikâh. Umar'dan Hz.596 (9) Sünen. Kur'ân. yarat l tan bir ihtiyaç ve dinî bir görevdir. Kitabu'nNikâh.Bir de mü temilat az ve dar ev. sana kar koyup d r (7) Kur'an. ne seb. 2.) öyle dedi i rivayet edilir: "Dünya menfaatlamlacak eydir.) öyle buyurdu unu rivayet etmektedir: "Müslüman ki inin. 2.v. üç ey de vard r ki bahts zl a sebep olur. (8) Müslim. Çünkü bo anma. ona emretti i zaman emrine itaat eden. Bakara: 222.v. Peygamber'in (s.1 24. saliha kad nd r." (10) KURAN VE SÜNNETTE EVL L E TE V K Evlilik. Nûr ve Talâk Sûreleri olmak üzere hemen hemen bütün sûrelerde evlilik do rudan ve dolayl olarak yer almaktad r.

Yüce Allah Nûr sûresinin otuz ikinci âyetinde mü'minlere ev-lendirici olmalar n öylece emir buyurmu tur: " çinizden bekârlar -dullar . (11) (10) Müstedrek. kölelerinizden ve cariyelerinizden ibâdetli ve ahlâkl olanlar evlendirin. ayet bu zat n h fz tam olsayd . II.slâmî Devlet evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen ki iye zekât bütçesi'nden yard m eder. c- .evlenme yard m yapar." Yard mla mükellef k l nanlar: a. (12) . Hâkim.. . gibi evlenme veya evlendirme sebebiyle borçlan p da borcunu ödeyemeyen mü'min borçlular gelmektedir.Bütün Mü'minlerin Yard m : Bütün müminlerin yard m ... baz cezaî düstûrlar vs. . Tevbe: 60 --Bunlardan bir s n f da "borçlular d r. vaki talebleri inceleyerek ve maddî yard mda bulunarak evlendirmeye çal mak eklindedir. R âvi hakk nda muhaddisler ihtilafa dü tüklerinde. Devlet taraf ndan zenginlerden al n r ve devlet eliyle Kur'ân.süt-evlilik akrabal evlilikle ilgilidir. 2. Abdillah el-Vasitî'den sadece Muhammet!b. arac olmak ve ihtiyarî maddî yard mda bulunmak eklinde üç boyutludur. Her eyi çok iyi bilendir. Halid b. onun sika oldu unu söylemektedir. Buharî ve Müslim'in artlar n ta yor olurdu. Velîlerin Yard m : Velîlerin yard m ise te ebbüs ederek. Zehebî de sözkonusu ah s hakk nda Ebu Hatim'in u de erlendirmesini naklediyor: Sadûk biri ama yan lmalar var. E er fakirlerse Allah onlar lüt-fuyla zenginle tirir. hadis. eybe ise. . Allah geni lütuf sahibidir.Kerîm'de belirlenen sekiz s n fa verilir.slâmî Devletin Yard m : Malî Yard m: 1. j(. . (11) Kur'an. o râvînin nakletti i hadisin derecesi "hasen" olur. hadisin ravilerini de erlendirirken öyle demektedir.Kerim. dinî vas fl bir devlet vergisidir. slâm'da zekât. Kitabu'n-Nikâh.. örtünme. Yard m alacak borçlular n ba nda ise yukar da arzetti imiz. b.slâmî devlet (Kur'ân ve Sünnet'e dayal devlet) memuru ve i çisine -bekârsa.. bekârl a kar olumsuz bir tav r almak. 162. ana-babaya ihsan (iyilik). vasiyyet. Bükey onu rivayet etmi tir. Yakub b.

Muhammed (s.a.Kerim. Resûlü'nün sünnetinde ise evlilik. insan n bedenini örtüp korumas d r." (14) Kar kocaya birbirinin elbisesi denmesinin sebebi.Kerim'inde öyle buyuruyor: ". Onlar kadar birbirini koruyan hiçbir kimse olamaz. gibi insanlar içinden seçip gönderdi i .Be endi iniz (veya size helâl olan) kad nlardan iki er.v. elbise gibi birbirlerini sarmalar d r. Kar koca birbiri için t pk bir perde ve koruyucu nesne gibi görev yaparlar.a. Cinsel hayat f trî bir ihtiyaç oldu u. yahut da sahip oldu unuz (cariye ) ile yetinin.Allah Teâlâ Kur'an." (i 3) "Onlar sizin için birer elbise. 17 Kur'ân.) arac l : (12) Yusuf el-Kardavi. Nas l ki elbise insan yaz n s ca ndan. Hayat n bütün zorluklar n beraberce gö üsleyip birbirlerinde huzur bulup kötülüklerden korunmalar d r." .. onlar n ayn yata payla malar . Nisa:3 (14) Kur'an. k n da so u undan korursa. Allah' n Resulü öyle buyurdu: m z üzerinde olanlardan de ildir. F khu'z-Zekât. üçer.Kerim'in aç klamas ve ayn zamanda ba ms z bir hüküm kayna olan Allah' n L" ile gönderdi i son erîati olan slâm Dini'nde mü'minleri evlili e yöneltmi tir.. Onun ba ta gelen i levi. dörder al n. (Bedenî ve malî bir engel yok iken) evlenmeyen ki i bizim ya ay (15) Sünnette Evlili i Te vik: Ebu Hatim el-Müzeni (r. 2/623. siz de onlar için elbisesiniz. Bakara:! 87). Kar koca da dünyada birbirine en yak n olan iki kimsedir. m al n ve can n korurlar. Haks zl k yapmaktan korkarsan z bir tane al n. (13) Kur'an. Onlar adeta bir tek beden ve ruha sahiptirler. lk özelli i ise bedene t pa t p uygun gelmesidir. engelleyici bedenî ve malî zaruret olmaks z n ertelenmesinden ancak cinsel haramlar do abilece i içindir ki Yüce Allah Hz. hatta tekrar tekrar emrolunmaktad r. Sünnet'te Evlilik: Yüce Allah insanlar evlili e e imli ve ihtiyaçl yaratt peygamberlerle de evlili i emir buyurmu tur.Kerim.) rivayet ediyor. "Malî gücü olan evlensin. aç k olarak ö ütlenmekte. Birbirlerinin namusunu. Bilindi i gibi insan için elbise son derece önemli bir eydir. onlar da birbirlerini kötülüklerden ve yanl hareketlerden korurlar.

Baz s uyumay .) ashab aras nda oturarak onlar ahi-ret azab yla korkuttu.) bu sözlerini üç defa da tekrarlad . Ashab. Böylece baz s et ve ya yemeyi kendine yasaklad ve hep oruç tutmaya karar verdiler. Korkutucu eyler anlatmakla yetindi. Maz'un bunlar aras ndayd . baz s da kad nlara yakla may kendine yasaklad .) ashab ndan on ki i -ki Ali b. Kad nlar n n yan na gitmemeye ba lad . s n r a may n. Allah' n size helal k ld (15) bn Mâce. Kalan yar s için Allah'tan korksun. Maz'un da kad nlar kendine yasaklayanlardand . Maide: 87 _____________________________________________ 18 >n. Kur'an.a. yasaklad lar. Hz. Osman b. (sosyal oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad n la evlenmek isterse) onu evlendirin.-Size dinî inançlar ve ahlakî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi n z cemiyette fitne ve fesada. Bunun üzerine Resûlüllah' n (s. s n r a anlar sevmez. Bu durum u ayetlerde belirtilmektedir: "Ey inananlar.v. Ai e ve yan ndakiler: . Mesela hristiyanlar baz eyleri kendilerine haram k ld lar. Bunun üzerine Havla' ismindeki e i. ba ka eyler anlatmad . Allah' n Resulü (s.a. Nikâh: 3. Çünkü Allah.dediler ki: E er hiçbir günah i lemezsek korkulacak bir ey yok. Ruhbanl k bid'at olup Allah böyle güzel ve temiz eyleri haram etmeyin..Kiram sordular: -Ya Resûlellah! Evlili e istekli olan bu ki i faki r ve asâletsiz ise (ne buyurursunuz?) Hz. Peygamber (bu sual kar s nda ayn sözlerle öyle) buyurdu: -Size dinî inançlar ve ahlâkî ya ay bak m ndan olumlu buldu unuz bir ki i gelir de (velîsi oldu unuz k z n z veya k zkarde iniz gibi bir kad nla evlen mek isterse) onu evlendirin..a.) e lerinden ba kalar da vard .v.a.v. Hz. Ai e'ye gitti. biz de kendimize baz eyleri yasaklayal m." slam'da evlili i yasaklayan ruhbanl k yoktur. Hn: 1846 (16) Tirmizî.Kerim. Ebî Talib ve Osman b.v. (16) Sevgili Peygamberimiz bir hadisi eriflerinde öyle buyuruyorlar: " nsan evlendi i zaman dininin yar s n tamamlam olur. evlenmemek ve ruhbanl helal k ld bir eyi emretmi de ildir. Hz. Ai e'nin yan nda Peygamber'in (s. E er böyle yapmazsan z bu tutumunuz ya ad çalkant lara ve içinden ç k lmaz düzensizliklere) sebeb olur. Allah' n n haram k lmak oldu unu beyan etmektedir." (17) Bu ayetin ini sebebi a a daki olayd r: EVL L K Ç NDE C NSEL HAYATTAN ÇEK LMEK HARAMDIR Birgün Resûlüllah (s. Hn: 1085 (17) Kur'an.

Allah' n helal k ld a may n" ayeti indi. zira slâm dini. bazen tutmam. Havlâ'ya gülüyoruz. dedi. Onu bu durumda gören Hz. orucum" deyince. neyin var rengin solmu . Çünkü bu hal insan f trat yla. Resûlüllah (s. dedi.. o benden de ildir. Ai e ve beraberindekiler onun bu sözlerine güldüle r. Ai e. Saç n taram . tüm vaktimi ibadete vermek için" kar l n verdi ve durumunu Resûlüllah'a (s. Resûlüllah: " ftar et" dedi.v.a. evlilik sebep ve ortam kendisi için müsait olan bir kimsenin evlenmemesi haramd r. döner dönmez e inle yatacaks n" dedi. s n r n anlatt .Havla. slâm dini evlili i me ru k l p ona yöneltti ine göre. Bunun üzerine Resûlüllah (s.) anlatt . Hz. Hz.) içeri girdi ve neye gülüyorsunuz? dedi.a. benden de ildir.). kocam ete imi kald rmad . nefsini öldürmek istiyordu.. Osman da iftar etti ve e iyle yatt .v. gülerek: "Neyin var Havla" dedi. saçlar n taramam ve güzel koku sürünmemi sin? dediler. ne oluyor sana?" dedi. durumunu sordum. Evlenmeye gücü yeten. Her kim benim sünnetimden yüzçevirirse. Havla. ete imi kald rmad !. Havla ertesi gün Hz. Osman: "Bunu Allah için yap yorum. o ak am kocas n n kendisiyle yatt buyurdu ki: "Baz lar na ne oluyor ki. Kad nlar ma da 19 yakla yorum. gözlerine sürme çekmi ve güzel kokular sürünmü tü. tasvib etmedi i ruhbanl a ve çirkin olan bekarl a davet eden her ça r ya kar ' iddetli bir sava açm t r.v) bu konuda öyle buyuruyor: "Evlenmeye gücü yetti i halde evlenmeyi terk eden. Halbuki ben hem uyurum hem de gece ibadetine kalkar m. Sebebine gelince. Bazen oruç tutar m." (18) ho ve güzel eyleri (kendinize) haram k lmay n. Bunun üzerine "Ey inananlar. bir müs -lüman n ibadet ve Allah'a yakla mak maksad yla evlenmemesi veya evlilikten yüz çevirmesi caiz de ildir. Osman.a. Ai e'nin yan na geldi. kad nlar .a. Osman' ça rtarak ona: "Osman.v. Osman: "Ya Resûlallah. Havla: Nas l güzel koku sürünüp taranay m. Resûlüllah: "Yemin et. Resûlüllah . onun cinsel temayül ve duygular yla tamamen ters dü mektedir. u kadar zamand r kocam yan mda yatmad . cevap olarak: u kadar zamand r. Onlar henüz gülüyorlarken Resûlüllah (s. Ai e dedi ki: Ya Resûlallah. yiyecekleri ve uykuyu kendilerine yasakl yorlar.

Bu metod sayesinde toplum fertlerinin kendi yarat l gayelerini a arak f tratlar yla çat an yanl ve e ri bir yola sapmalar mümkün de ildir. kad nlarla da evlenirim. Bu arada Peygamber (s. bir bak ma onu az buldular." (20) Resûlullah' n (s.a. iftar etmeyece im. Sonra da onlardan biri öyle dedi: .v) ç kageldi ve onlara öyle seslendi: ." (19) Allah Resûlu'nun (s.a. Ahmed:2/251. Art k kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden de ildir.) anlat yor: "Üç ki ilik bir cemaat.Ben de kad nlardan uzak duraca m hiç evlenmeyece im. Allah (c.Ben de bütün seneyi oruçla geçirece im. onun istek ve arzular na cevap verecek parelelde oldu unu görmekteyiz. ben sizden daha çok Allah'tan korkar m ve sizden daha çok takva sahibiyim.Ba ka bir hadisi erifte öyle buyruluyor: "Allah özgürlük bedelini ödemek niyetinde olan köleye. insan f trat nda var olan cinsel ihtiyaca bak aç s n . Neseî:6/61.a. insan ahsiyetinin olu mas için sabit kaideler koydu una en büyük delil ve hüccettir.a.a. (19) Tirmizî.Can m biz nerde Resûlüllah (s. ya amak için bir yol.v) hane-i saadetine geldiler. ibadetini ö renmek maksad yla Resûlüllah' n (s.v) insan e itiminde.v) nerde. Kendilerine bu konu hakk nda bilgi verilinc e. insanlar yürüdü ü halde o durmayacak. harama dü mekten kaçarak evlenmek isteyene ve Allah yolunda cihat etmek idealinde olan kimseye mutlaka yard m eder. buyurdu. hem oruç tutar m hem iftar ederim. Bununla beraber ben. Bilakis bununla. ayn zamanda bu ihtiyaçlara cevap veren bir din oldu una. hem namaz k lar m hem de uyurum. Allah yeryüzü ve içindekilere varis oluncaya dek devam edecek ebedi kanundur. (Et -Tac: .Bana gelince. onlar ilerlerken o geri geri gitmeyecek. ben ya ad m müddetçe bütün geceleri ibadetle geçirece im. £. slâm' n. toplum problemlerini çözmede takib etti i yol ve metodu dü ündü ümüzde.öyle öyle diyenler sizlersiniz de il mi? Allah'a yemin ederim ki.a. onlar güçlenirken o korkakl k ve zaafiyet gös-termiyecektir. Bu anlay sayesindedir ki slâm.v) bu tavr .) _____________________20 geçmi ve gelecek günahlar n affetmi tir. ibn Mâce.c) onun (1 8) Taberani ve Beyhaki '' 2/279. Sonra da kendi aralar nda öyle dediler: . te size bu tablodan bir örnek: Evlilik çinde Cinsel Hayattan Çekilmeye Karar Veren Sahâbîler: Enes (r. Üçüncüsü ise öyle dedi: . Di eri de: . toplum fertleri slâm' n insan o lu için çizdi i dürüst ve sa lam bir yolun prensibleri gere i yürüyecek. onun kulland terbiye metodunun tamamen insan f trat na uygun.

21 Ergin K z Çocu unun Evlili i Engellenemez: (20) Buhârî. baba dâhil velî onay n almaks z n da dengi ile evlenebilir. erkek ve kad n cinselli ini insan hayat n n tabîi ve ayr lmaz bir bölümü olarak de erlendirmektedir. Ali'nin ahs nda her bir sorumlu k z velîsi mü'mine öyle emir buyurmu tur: "Ya Ali! Üç eyi erteleme: a) Vakti girince namaz . C NSEL DUYGULAR YARATILI TAN VARDIR islâm Dini cinselli i Allah' n düzenlemesi olarak görmekte. ergin k z n evlenmesini engellemeyi yasaklad engellemeyi de yasaklam t r.) Hz. E er mehr-i misil (22) verebilen bir dengi ç kar. (23) Hanefî mezhebi müçtehidlerine göre ise bulû a ermi (ergin) k z.v. El-Lü'lüü vel-Mercan. "(21) c) Dengini buldu unda velîsi oldu un k z -kad n Mesâbih. Hn: 145. Allah' n Resulü "(Evlilikte istenen) mehrin en hay rl s en kolay. en az olan d r.Evlili i Kolayla t rmak slâmî Bir Görevdir. b) (Y kan p kefenlenerek haz rland nda) cenazenin namaz n ve defnini. Bu durumda ergen k z çocu u. Ergen K zlar n Evlili inin Geciktirilmemesi: Hz. IX. Peygamber (s. bu kitab n mehir bölümündedir. Kitabu'n -Nikâh. Hn: 885. Mehir hakk nda geni bilgi.a. Mi kâtü'i- islâm ergenlik ça na giren k z çocu unu evlendirmeye te vik buyurdu u gibi evlenmesini engellemeyi de yasaklam t r. slâm. Dinî bak md an mazur görülebilecek bir sebebe dayanmaks z n ergin k z n gelece ini olumsuz yönde etkileyecek engelleme zulümdür. slâm. evlendirmeyi." buyurmaktad r. slâm Toplumu Düzeni'nde mahkemeye ba vurarak üzerindeki haks zl kald rabilir. 85 -86. Cenaiz: 73. Hn:1075. Oraya müracaat ediniz. gibi dul kad n n evlenmesini . k z da arzu ederse ergin k z n evlendirilmesi gerekir. Baban n veya di er velîlerin engeleme hakk yoktur. (21) Tirmizi. evlenmeye ve evlendirmeye te vik ederken evlili in kolayla t r lmas n da emir buyurmaktad r.

Cinsel eylem iktidar n yok etmek. yasaklar koymu tur. Bilmen Y.diyen erkeklerle -biz evlenmeyece iz. Mü'min insan. zina. erkeklere benzemeye çal an erkeksi kad nlara ve bir de cinsel hayattan koparak -biz evlenmeyece iz. homoseksüellik ve sevicilik gibi yollarla cinsel arzular n tatmin etmek.diyen kad nlara. (25) Bekarl Yasaklayan Sebepler: sürdürmek. la'net etti. Bilm en. Gerçek bu oldu una göre insan n önünde yap labilecek dört i vard r.57. insan ku atan cinsel gerçek budur. d.2.Cinsel arzulan sürekli olarak kontrol ve bask alt nda tutmak yani bekârl Dinimizce yasaklanm t r. Ona cinsel vas fl emirler vermi . . Had mla mak.. ihtiyaca dönü ecek bu duygular ve arzular n tatmin edilmesini de gerekli k lar. (24) Biz Evlenmeyece iz Diyenler Lanete U rar: Allah' n Resulü.Erkek olsun kad n olsun bulû (ergenlik) ça na eren her insan n cinsel duygularla duygulanmas kaç n lmazd r. Ömer N. onu cinsel hayat nda da kulluk denemesine tâbi tutmu tur. (23) Hukuku islamiye ve st lahat F kh yye Kamusu. dinimizce yasaklanm t r. Yap labilecek olanlar bunlard r. emir ve tavsiye edilmi tir. Bunlarda dinimizce yasaklanm t r. k s rla mak. a. G das ve uykusunu alan ergin insan d tan uyar c hiç bir mesaj almasa ve kendisini özel korumaya alsa da duygular n n iradesi d nda olu mas ve geli mesini engelleyemez. . seçimini bu ilâhî emirlere ve yasaklara göre yapmak mecburiyetindedir. Evet. b.. Hayat n tabîi ak .C. ist. Kitab m z n mehir konusuna bak n z. c. slamda Bekârl k Yoktur: Allah' n Resulü öyle buyurmu tur: "Bedenî ve mâlî güç varken slâm'da evlenmemek eklinde bir uygulama yoktur.Evlenerek me ru bir e le yarat l çizgisi üzerinde cinsel ihtiyaçlar giderip tatmin etmek.Erkek veya kad n ili ki kurabi ldi i insanlarla. Çünkü insan her an cinsel at l m yapabilecek bir k vamda yaratan yüce Allah.S: 48. (22) K z n ya tlar n n ve denklerinin ald klar mehir. kad nlara benzemeye çal an kad ns erkeklerle. Ne varki insan diledi ini seçmek hakk na sahip de ildir.

e) Yeryüzünde kad n erkek dengesi bulundu undan bekârl k. . bedenî ve ruhî rahats zl klar tevlid edebilecek bir cinsel perhiz oldu u için nefse zulümdür. (26) b) Bekârl k . Yani tahsil. (24) Feyzü'l-Kadîr. Zira ki inin cinsel ve malî gücü olur içindir ki yoksul ki inin bekârl nda dînî bir da evlenmek imkân olmayabilir. Onun için as l olan zaten bekârl kt r. e lerimizi ilmi. Allah' n koydu u yarat l ve üreme düzenine kar ç kmakt r. dinî ölçülere göre bekâr k al-makda ma'zûrdur (özründen dolay bekârl caizdir). 6/428. sava vs. Mâli gücü olmayana evlenmek farz olmad sak nca yoktur.a) Bekârl k. Çünkü iktidar yokken evlenmek e e zulüm olaca ndan haramd r. Bu durumda olan bir ki i evlense bile kar s n n mahkeme yoluyla ondan ayr lma hakk sakl d r. askerlik.nsan Türünü Korumak: uras gayet aç kt r ki.nimette bulunulmamas gereken nimetler olarak tan tan Allah'a.' .Kerim. . Onlara benzemek ise haramd r. Nisa: 119 ?v i *' -" 23 ' . " (25) Dârimî. c) Bekârl k. gibi engeller evlili ini ertelemesini zarurî k labilir. Hn:2170 : (26) Kur'an. kudreti ve hikmetinin belgesi olarak sunan ve onlar küfran. d) Bekârl k. (27) EVL L N H KMETLER : 1.Allah' n koydu u yasalar n bir bölümü ile sorumlu olmamak için ilâhî kulluk denemesinden kaçmakt r. f) Bekârl k. bât l din ve ideoloji mensublar na. Bekârl n haram olabilmesi için sürekli olmas da artt r.. kar bekârl a mahkûm ederek mut-suzla t rmakt r. insan neslinin ço almas ve devam etmesi evlilik ile olur. g) Bekârl k. Böylesine kar ç k hilkati de i tirmek oldu undan haramd r. varl m za e sevgisini koyan. O'nun ihsan na kar ilgisiz kalmakt r. hayat n tabiî arzular ve ihtiyaçlar ile çat mak oldu u için nefsi cinsel haramlara sürüklemektir. hristiyan râhiblerine benzemektir.' cinsden bir ferdi de Cinsel ktidars z n Evlenmesi Caiz Mi? Cinsel iktidar olmayan ki i.

Evlenme imkan olmayanlar n z ise oruç tutsun. nisbet nda onlar n ki isel bu evlilik ettikleri babalar yla gurur duyar ve iftihar ederler. me ru olan evlilik ve helal olan cinsel ba lant ile doyurulmu tur. Eymen Y.d. ahlaks zl k ve fesad n "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye muktedir ise evlensin. aile yuvas n kurma.Nesli Korumak: Hak Teala'n n kullar na me ru k ld evlilikle. Allah Resulü (s.Kerim bu toplumsal hikmete de inirken öyle diyor: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefs (can) dan yaratan. hiçbir asaleti olmayan çocuklarla çalkalan r ve dolard .v) bu ahlaki hikmeti. çocuk lar ba l olduklar soylar yla. Nisa:1 güzel hitab nda öyle dile gibi. Zira bu soy ba l l itibar . çocuklar n nafakas n temin etme ve zor i lerde çal mak gelir. 3. tabiat na ve erkekli ine uygun olan i leri yapar.a. fertler toplumsal bozuntudan emin kal r. Kad n kendi sahas nda. çocu un bak m ve terbiyesi gelir. Bununla e ler aras ndaki yard mla ma ruhu geli ir ve devam eder.Kerim. Biri na uygun r. Bunlar n ba nda aile reisli i görevi. 1996. ahlaki çöküntüden kurtulur. fazilet ölçülerine dayal güzel ahlak için a r bir darbe olaca yay lmas demektir. çocuklar n terbiyesi ve hayat n sorumluluklar di erinin i ini tamamlamaya çal konusunda kendi aralar nda yard mla rlar. insanî de erleri ve ruhsal mutluluklar vard r. ev i lerini idare etmesi. Erkek de kendi sahas nda.Toplumun Hastal klardan Korunmas : . slâm' n koydu u haklar n gölgesinde rahmet ve sevgi nimeti ile nimetlenmi olabilir. E er Allah' n me ru k ld olmasayd toplum. aile yuvas sa lam bir terbiye esas na dayanm olur. bir gurup gence yapt getirmi tir: (27) Ali R za Demircan.Toplumun Ahlakî Çöküntüye Dü memesi: Me ru olan evlilik sayesinde toplum. namus ve iffeti de daha çok korur. Bu i lerin ba nda.Aile Yuvas n Kurmada E lerin Yard mla mas : Evlilikle birlikte e ler.Kur'an. kocas n n hukukunu yerine get irmesi. ist. Çünkü gerçekten evlilik gözü harama bakmaktan daha çok sak nd r r. Çünkü oruç ehveti keser." 4 . ondan da e ini meydana getiren ve her ikisinden birçok erkekler ve kad nlar üretip yayan Rabbinize kar gelmekten sak n n" (28) 2. Böyle bir aile. Bu durum. islam'a Göre Cinsel Hayal. fuhu . s: 75 v. Çünkü di er cinse kar duyulan tabii temayül ve içgüdü. yap s na ve kad nl olan i leri yapar. (28) Kur'an. 5.

adale. bu kitab m z n ileri kî bölümünde bu ba l kla daha geni çe anlat lacakt r. deli veya daima kederli ve üzüntülü kimselerin görünümünü and r rlar. uyu turucu. Bunlarda unutkanl k ço al r. Üç safhas vard r. kucakla ma. Sadece. sar lma. kad n n azalar n tasavvur etme gibi ehveti tahrik eden duygular dü ünmekle me guldurlar. eklem. (29) Cinsel hastal klar. öpme. Bunlar n say s n tesbit etmek mümkün de ildir. Amerika ve ingiltere gibi medenî ve ilerici oldu unu iddia eden birçok toplum bu hastal a yakalanm t r. te size. Bu rakam sadece bilinen. Do acak olan çocu u da etkileyerek gözlerde iltihablanma ve çocu un kör olmas na sebep olabilir. ci er. ehvetperest.Evlilik sayesinde toplum. kar n. K s rl k ve eklem yang s denilen eklem iltihablar na yol açar. Bu hastal klardan baz lar unlard r: A. Bir de bu i i gizli yapanlar vard r. Kad nlarda rahim a z ve tüplerde. do u ve bat toplumlar nda zinadan kaynaklanan tehlikelerden baz tablolar: * Ba bo . Bu hastal kta erkekler erkeklerle. Amerika'n n Nevvyork kentinde bu hastal a yakalanan kad n ve erkeklerin say s yar m milyondur. E cinsellik veya Sevicilik): Livata son derece tehlikeli bir hastal kt r. kalb. Onlar bu halleriyle aptal. fuhu ve zinadan kaynaklanan bula c ve öldürücü birçok hastal ktan kurtulmu olur. kay tl olan ve bu i i aç ktan yapanlar n say s d r. kemik. 25 olur: B) Ahlâkî Ve Ruhî Tehlike: ehvetperest ve sap k kimse a a daki hastal klara mubtela Livata (Homoseksüellik. Deri. Bu dönemde hastada belirti olmamas na ra men hastal ba kas na bula t rabilir. her zaman evlenme. dikkatler da l r ve gaflet artar. .S hhî Ve Bedenî Hastal klar (29): : Belso uklu u Hastal : Bu hastal k zina fiili ile bula r. Frengi Hastal : Bu hastal k cinsel temas -zina veya haram öpü me. Birinci safha sessiz geçer. Cinselli i Me gale Edinme Hastal : Bu hastal a yakalanan tipler. a k n. erkeklerde husyelerde ve erkek sperm iletim kanallar nda çok iddetli bir iltihablanma meydana getirir.ile bula r. içki ve afyon batakl na dü mü gençlik. dalak ve sinir sisteminde iltihablanmalar meydana getirir. kad nlar da kad nlarla yetinirler.

Amerikan gençli inin sap k ve sekse dald n . aklen. Bu gerçe in kar s nda. * Ç plak kad n klüpleri. ahlaken.Akrabal k ba lar n n . * Suçlar gizlemek amac yla doktor. * Geçim ve kazanç amac yla topluca zinay sanat edinen fahi e kad nlar. bozuk.Kad n ve erke in. fuhu ve sarho lu a batm soysuz ve as ls z kimseler. Bu klüplerin üyeleri haya ve edepten yoksun olarak ora da her türlü faziletten soyunurlar. Zira dü tükleri ehvet ve seks ortam onlar n ruhî ve bedenî liyakatlar n yok etmi tir. her ikisinin de dalalete dü mesi kopar lmas D) ktisadî Tehlike: . seks ve genç k zlar pazarlayan ve fahi e kad nlar kiralayan tüccarlar. avukat ve hukukçulardan olu turulmu .Gayri me ru araç ve vesilelerin E) Dinî ve Uhrevî Tehlike: . .* Ruhen. 1962 y l nda "Kuru çev" Rusya'n n gelece inin tehlikede oldu unu. bu gençli in ahlaks z. * Adam öldürme. para ve seks kar l haklara tecavüz eden ebekeler.. * Zina. Rus gençli inin gelece e güvenle bakamayaca gerçe ini hayk rm . Bu tehlikeler: - Üretimin azalmas kullan lmas . kaç rma ve cinsel gasb ebekeleri. ç plak dergiler.Do an yavru ve küçük çocuklara zulüm yap lmas c. * ehvet. dans ve gösteri fi I imleri. C) Toplumsal Tehlike: a. ümmetin iktisaden çökmesine sebep olmaktad rlar. sap k ve sekste kayboldu unu ilan etmi tir.Ailenin yok olma tehlikesi b. * Seks kitaplar . ______________________________________________2 Ve daha sayamayaca m z kadar çok olan bozuk ve i renç ir. kendilerine yüklenen sorumluluk bilincinde olmad klar n . * Kendilerini hayvanlara ve garip mahluklara benzeten sap k guruplar. bedenen hasta ve sap k olan gençlik. askere al nan her yedi gençten alt s n n bozuk ve elveri siz oldu unu ifade etmi tir.Güç ve kuvvetin zay flamas * Zevk ve lezzetin arkas ndan giden bu insanlar. Ayn dönemlerde "Kennedy" de Amerika'n n gelece inin tehlikede oldu unu duyurmu . unun için: i ! d .

Ölülerinizin erlileri de yine bekârlarm zd r. fuhu ve zinadan kendisini sak nd raca k veya cayd racak inanç ve takvas bulunmayan bekar kimse.) Furkan Sûresi'nde öyle buyurmu tur: "Yine onlar ki. zina yapan kimse. Allah ile beraber ba ka bir tanr ya yal-varmazlar.a. : esnada imandan ç kar.Sonuçta unu söyleyebiliriz. k yamet gününde zâni olan kimsenin azab kat kat artar. . Resûlullah (s. cana. aileye." Sözü burada gayet aç k ve net olarak anla lmaktad r. Peygamber (s. zina yapt (30) Taberani. Bekâr olarak ölenler ise ölülerin en bedbaht olanlar d r. onun belirti ve izlerinin toplumdan n n anlay nca. Bunlar yapan günah n n cezas n bulur." (30) Dinî tehlikelerine gelince."ondan ba ka yolun bulunmad kesin olarak kabul edecektir. çünkü zinada u dört özellik vard r: Yüzdeki nuru ve güzelli i yok ede r." (33) Durum böyle olunca u soruyu sormam z gerekmektedir: Bekârl geçilebilir? Bunun iki yolu vardir: 3 ^ kincisi: Erken evlilik. . Zira genç delikanl . ffetten mahrum.v) öyle buyurmu tur: " erli olanlar n z bekârlarm zd r. o zaman cinsel ihtiyaç ve duygular n tatmin etmenin yolunun.. r zk keser. te o zaman samimi bir istek ve ihlasla evlilik köprüsüne ç kmaya f rsat kollayacakt r. Buhâri ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Bunlar.a. n önüne acaba nas l . (34) (31) Buhari. yani zina yapan kimse.c. Rahman' öfkelendirir ve ate te ebedî kalmaya sebep olur. Peygamber'in (s. dört kötü hastal a mübtela olur: Peygamber (s.v) bir defas nda ashab na söylemi oldu u "Bekarlar insanlar n erlileridir. 27 öyle buyurmu tur: "Zâni." (31) Uhrevî tehlikelerinden biri de.a.a. topluma ve dine zarar veren korkunç tehlikelerdir. s hhate. fuhu yolunun t kand uzakla t r ld n . te bu makamda. Müslim. Allah' n haram k ld cana haks z yere k ymazlar ve zina etmezler. me ru olan ve slâm' n te vik etti i evlilikten geçti ini. Allah (c. zina yapt anda mü'min de ildir. mala.v) Birincisi: Toplumu her türlü cinsel tahrikten temizlemek.< .v) bu kötü musibetlerin alametlerine öyle i aret etmi tir: "Zinadan sak n n. ahlaka. K yamet günü azab kat kat artt r l r ve onda (azapta) aiçalt lm olarak devaml kal r" (32) te tasvip edilmeyen bekarl ktan ve kötü ruhbanl ktan kaynaklanan önemli tehlikeler bunlard r.

a k ve istekle yerin e getirirler. Normal ve düzenli bir hayat ya yorlar. Evliler normal bir aklî ve ahlâkî denge içinde oluyorlar. Ahmed b.(32) Kur'an. korunmalar ve iffetli kalmalar n n bir tek yolu vard r. canl l k. ruhî dinlenme ve sevgi olmad zihin da n kl na sebep olur. Bat l ara t rmac lardan Bartelon'un yapm oldu u bir ara t rmada geçen u bilgiler ibret vericidir. Resûlullah' n (s. takdirde b kk nl a." (35) Evlenmeyen insan.69 (33) Ebu Ya'la ve Taberani. azim. iyi dü ünen bir kavim için .. ço unlukla hayat nda bo luk ve eksiklik hisseder. Allah Teâlâ (c. Evllilik hayat n n en önemli görevi. bu mutlu kar la man n akabinden gelen gün içinde e ler. Erken evlilik ise islâm' n bir sünnetidir. Furkan:68. strese ve n n de-lillerindendir. Bu huzurlu ortam içinde sorumluluklar kar l kl olarak idrak edilmi .Kerim. (34) Toplumu cinsel tahriklerden temizlemek ve erken evlili i sa lamak.c) Kitab'mda öyle buyurmu tur: "Kayna man z için size kendi cinsinizden e ler yarat p aran zda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O'nun varl ibretler vard r. bu birle me neticesinde her ikisi de kar l kl kalp huzuru ve sevgiyi payla rlar. çal mas esnas ndaki yorgunluklar n böylece nda ruhi sükûnete gidermi olur. Hanbel. S/163. " ntihar olaylar evlilerden çok bekârlar aras nda görülmektedir. u anda gençlerin gücünün d ndad r." (36) Yorucu ve sürekli bir çal ma.. gayret. Kad n da aynen böyledir. dolay s yla aile yuvas .v) gençlere hitaben söyledi i "Ey gençler toplulu u! içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. New York ak l hastanesi müdürü olan Dr. O da islam n bu konudaki tavsiye ve metodunu uygulamakt r. Havvlbridge'in u aç klamas son derece ilginçtir: "Hastanemize ba vuran bekâr hastalar n say s evlilerinkinin dört kat d r.a. çocuklar n saadet ve mutluluklar gerçekle mi olur.. Gün boyunca kar la t üzüntü ve s k nt lar n unutur. Ço u bekarlar n dü tü ü bir tak m a r l klardan korunabiliyorlar.. Do rusu bunda. biri di erinde sükûnet hisseder." Evlilik le Ruhsal ve ç Sükûnete Kavu mak: Evlilik sayesinde e ler aras nda sevgi ve merhamet ba lar geli ir. Öyle ise onlar n önünde. kendilerine dü en görevi büyük bir evk. Koca i bitiminde ak amleyin evine döner. zorluklar kolayla t ran. Erkek ve kad ndan herbiri huzur ve mutlulu unu di erinin gölgesinde bulur. Böylece iki e kar la t klar anda biri di erinin gölgesinde ve yak nl kavu makta. Gayet tabidir ki. aile ve çocuklar yla biraraya gelir.

(39) Tirmizi." (38) "Dört ey Peygamberlerin sünnetlerindendir. stres ve umutsuzlu a engel olan bu dinlenme ortam n sa lamas d r. -Kad n ve erke i görmek ve isteyerek. kölelerinizden ve cariyelerinizden elveri li olanlar evlendirin." (37) Bir de Resûlullah (s. Mahmud Mehdi istanb ul.a. 29 kederleri da tan. çal ma evkini yenileyen. ak l ve basiret sahibi herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçektir. ibn Mace ve Nesai. misvak kullanmak ve evlenmek. çocuklar n yeti mesinde. Rum:21 (36) islamda Evlilik ve Cinsel. -Olumsuz d etkilerden korunmak. his ve duygu ate leri ci erparelerine kar alev alev yanar tutu ur.v) bu mevzuda söylediklerine kulak verelim: "Ey gençler toplulu u! Sizden her kim evlenmeye gücü yeterse evlensin. severek evlenmek. Bunlar: K na yakmak. -B y k-sakal temizli i.S.1993.Kerim.Kerim bu konuda öyle buyuruyor: "Aran zdaki bekarlar . Bu derûni duygular n. ." (39) MUTLU B R EVL L K Ç N YAPILMASI GEREKEN C NSEL GÖREVLER A-Evlenmeden Önce Yap lmas Ve Evlilik çinde Sürdürülmesi Gerekenler: . anne ve babalar n gönlünde co an efkat duygular çocuklar na kar kabar r. onlar n menfaatlerini gözetlemede. -Sünnetli olmak. ümitsizlik. j|." "Dünya bir meta'd r.(35) Kur'an. ist.Kerim. ona yönelten emirlerine kulak verelim. koku sürmek. Allah kendi lütfü ile zenginle tirir. s<i . bir de islâm eriat n n evlili i te vik eden. 6) Annelik Ve Babal k efkatinin Gönülde Kaynamas : Evlilik ile. Nur:32 (38) Müslim. Ça r Y. onlar iyi bir hayata ve daha parlak bir gelece e haz rlamadaki güzel etki ve sonucu. Onun en hay rl olan ise saliha bir kad nd r. E er bunlar fakir iseler. Kur'an. Evlili in baz hikmet ve faydalar n bu ekilde izah ettikten sonra. ci erparelerin terbiyesinde. (37) Kur'an.manl ve ibâdetli e bulmak. Mutluluk.4.

inanan bir köle. onlarla (kad nlar n z ) evlendirmeyin. ortak ko an bir adamdan iyidir. sorumlulu unu . -Ön sevi mek ve cinsel uyarmak. ho unuza gitse dahi. hangilerinin helal oldu unu ve hangilerinin iyi ve hangilerinin iyi olmad âyetlerden baz lar unlard r: "Allah'a ortak ko an kad nlarla. -Cinsel hayat n mahremiyeti ve s rlar n korumak. ortak ko an (hür) bir kad ndan iyidir.Kerim birçok âyetinde bu alandan bahseder. Bu Kur'ân. (Allah'a ortak ko an hür bir erkek) ho unuza gitse dahi. sa lam bir iman n zirvesine. MUTLU B R EVL L K Ç N BE ENME VE SEÇME ESASTIR slâm. -Süslenmek ve kokulanmak. kapsaml düzeniyle evlenmek isteyen e lerin önüne baz kaide ve hükümler koymu tur ki.) öyle buyuruyor: kad n n la-y k veçhiyle kocas na. onlar inan ncaya kadar. güzel bir ahlaka. Ki iye hangi kad nlar n haram.Cinsel li ki Öncesinde ve Cinsel li ki Aras nda Yap lmas Gerekenler: -Cinsel mutlulu u etkileyecek olumsuzluklar gidermek." (40) Resûlullah (s. (Zira) onlar ate e ça r yorlar. olgun bir akla. Söz konusu kaide ve hükümlerin en önemlileri unlard r: 1) Seçmeyi Din Esas na Göre Yapmak: 3 n aç klar. nsanlara âyetlerini (böyle) aç kl yor ki ö üt als nlar. -Besmele çekmek. sevgi ve uyum içinde olur. (Allah'a ortak ko an kad n).Kerim. kas k ve koltuk alt tra l olmak. Allah ise izniyle cennete (girme e) ve ma firete ça r yor. . -Evlilik içi cinsel haramlardan korunmak. alaca çocuklar na ve aile yuvas na kar (40) Kur'an. aile hukukuna riayet eden dindar kad n tercih etmesini tavsiye etmi tir. -Evlilik içinde kaç n lmas ö ütlenen olumsuz ve kaba davran lardan sak nmak. salim bir bedene. Ortak ko an erkekler de inan ncaya kadar.a. bu yolda yürürlerse evlilik tam bir anlay . üstün hukukuyla.30 Vücûdu ve di leri temiz tutmak. B.eytan'dan Allah'a s nmak. evlenmek isteyen erke e.a. sade ve huzur dolu bir ruh seviyesine ula m olur. Erkek ve k z çocuklardan olu an aile. inanan bir cariye.v). evlenmeyin.v.Bakara:221 31 müdrik. Peygamber ( s. e er insanlar evlili in do ru yolunu bunlarla bulur.

Efendimiz (s. Zira din. Buna kar l k. slam Dininin tebli cisi Hz.' . m \t ». kad n ile erkek aras ndaki denklik hususunda en önemli faktördür. ayet böyle yapmaz da geri çevirirseniz. slam ümmetine faydal bir nesil yeti tirmeye çal r. Muhammed (s. onu korur ve ona güven verir. çirkin i lere kar bir temayül içerisine dü mekten korur. Din konusu. nefsine izin vermez ve evinin i ini ihmal etmez. çocuklar n terbiyesini tam manas yla yerine getiren. slam n emirlerine uyup yasaklar ndan kaçan erkek. Çocuklar n n e itimi. eref ve nafakay temin konusunda ev ihtiyaçlar n lay k veçhiyle tan yan bir genci ara t rmalar n tavsiye etmi tir. saliha kad na kar i lenmi bir cinayet olarak. Topluma terbiyeli. (42) Tirmizi. ehvet. Ruhlar n ifa bulmas için etkili bir ilaç olarak yeterlidir. Resûlullah (s."Kad n dört ey için nikahlan r: mal .j' d. güzelli i ve dini için.v) k z n velisine. Hn: 1085 » 32 MM"* «'il11 '. aile reisli inin sorumlulu u ile e inin hakk n gözetleyen.a.a.ve öfke güçlerini kontrol eder. namuslu ve ahlakl bir nesil kazand rmak ve öldükten sonra amel defterine sevaplar kazand racak hay rl bir evlat yeti tirmek ister. eref. Ama han m dindar olmazsa dinden ayr eylerle me gul olup onlara özentiler içinde ya arsa kocas için proplem olur. Müslim. k z n z istemek üzere size ba vurdu u zaman k z n z ona verin." (41 ) Bu hadisi erifte. Sen dindar olan seç. terbiyesi.l . din ve ahlâk ad na i lenmi bir cinayettir. di erlerine iltifat etme. dindar ahlakl .v) bu konuda da öyle buyurmu tur: "Dinini ve ahlak n be endi iniz birisi. evine ba l olur. Dindar bir han m da arzu ve heveslerinin tuza na dü mez. Yine." (42) Mümine bir kad n n.a. o zaman yeryüzünde fitne ve fesat yay l r . onun ba n (41) Buhari. Nikâh:3. han m na. müslümanlar n hukukunu tan mayan. haysiyet ve namus mefhumuna k ymet ve de er vermeyen. namus. yeti tirilmesi ve kocas n n hakk na riayet etme hususlar nda gafil olmaz. Kad n n ahlak bozukluklar ndan.) ümmetine tavsiyesinde evlenilecek kad n n öncelikle dindar olmas n tavsiye etmektedir. inançs z veya her eyi mubah gören bir kocan n pençesine dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Dindar bir kad n n böyle bir erkek le evlenmesi. Çünkü dindar bir han m.v. soyu.

fas k ve facir bir kocan n evine gelince. Ancak ayn k zlar daha sonra. soyca üstün ve görünü çe yak kl bir fas veya mü ri i seven kad n. Çünkü onu severse. Küfüv (denklikte) ise aralar nda fazla fark olmamal . yanl ve fasit bir terb iye ile büyüyeceklerdir. b) boyda. onu içkiye ve erkeklerle dans etmeye zor kullanan. onun bask ve hileleriyle iffet ve eref mefhumuna itibar etmeyen. Hasan'a: "Benim k z m var. c) ahlâkta. kad n n din ve ahlak dairesinden ç kmas n iar edinen ve her eyi mubah gören fas k bir erke in nikâh na dü mesinden daha büyük fitne ne olabilir? Ne ac d r ki. c) servet ve tahsilde. erkeklerin aras na girmeye zorlayan. Çünkü bir ahs benimseyen ve ona hayran kalan.açan. hayas z ve iffetsiz bir kad na dönü ürler. onlar da sap k ve bozuk olarak yeti ecek. Bir müslüman k z. kalbinin derinliklerinde ona sayg duyar. aileye gerçek eref ile arzu edilen huzur ortam n sa lamada en önemli etkendir. böyle biriyle evlenirse mes'ud olamaz. Fark nda olsun veya olmas n ondan ölçüde etkilenir. ayet birileri ç kar da onlar n elinden tutar ve onlar bu yang n ortam ndan ve bozuk çevreden kurtar rsa bu durumda onlar n kurtulmalar ve faydal birer insan olmalar mümkündür. Öyle ise sonuç olarak diyoruz ki. a) Erke in dindar olmas . ona de er verir. sevmezse. ahlaktan soyutlanm bir evde büyüdükleri zaman. b) erke in fas k olmamas d r. e ler aras ndaki mutlulu u. o kad n n inanç ve dü üncelerinin etkisinde kal r. Hz. onun gönlünü kazanmak için tüm çabas n 33 . haramlar a ikâre i lemeye devam eden kimsedir. Evlenme konusunda kad n n. Fas k. Kime vereyim?" diye sordu. nice müslüman k zlar vard r. Biri Hz. d) takvada ise erkekten üstün olmas daha iyidir. a) güzellikte. soyu ve güzelli i sebebiyle fas k veya mü rik bir kad n seven erkek de.) öyle cevap verdi: "Onu müttakî (dindar) birine ver. Ayn ekilde boyu. fazilet kurallar tan mayan. evlilikte din ve ahlak esas na dayal bir tercih yapmak. çok da isteyenleri var. d) asalette erkekten biraz a a olmas daha iyidir.a. b) terbiyede. Fakat. onlar henüz babalar n n evinde iken iffet ve haya konusunda gayet güzel bir örnek te kil ederler. çocuklar iffet ve hayadan yoksun. ona zulmetmez. onun inanç ve dü üncesinden de büyük ölçüde etkileni r. a) Ya ta. uras bir gerçektir ki. her eyi mubah gören. Erkekte aranacak özellikler ise. çocuklara fazilet dolu bir terbiyeyi." Vücutça güçlü. Hasan (r.

v) öyle buyurmu tur: -"Hadra'id-dimen" den (44) sak n n!" Bunun üzerine sahabe sordu: . iyi hal ve ahlak sahibi. yi ve kötü cihetiyle biri di erine üstünlük arzeder. Zira insanlar da birer maden gibidirler." (43) te bunun içindir ki. Askeri ve ibn A'diy Ebu Said el -Hudri'den Merfu' olarak rivayet etmi tir. :. evlenecek olan kimseye. iyi bir ortamda yeti en. Cahiliyette seçkin olanlar. Çünkü rk ve soy çok aldat c ve yan lt c d r. Peygamber'in (s.f> _34 Bu te vik ve tavsiyedeki s rra gelince.a. erefli ve köklü bir aileden olmas d r. soylu ve erefli kad nlar n fazilet sütünden emzirmesi. dinlerini bildikleri takdirde slâmiyette de seçkindirler.a. Hangi tarafa gidecekler? Ana-babalar n n çat an de erleri ve farkl inançlar aras nda a r p kalmayacaklar m ? 2) Asalet Ve eref Esas na Göre Seçmek: Çiftlerden birinin di erini kendi arzusuyla seçme konusunda slâm' n koymu oldu u temel kaidelerden biri de udur: Sözü edilen seçme ve tercihin asaletli.a. slâm ahlak yla ahlaklanm evlatlar yeti tirmesi.Hadra'id-dimen nedir ya Resûlallah?" Cevap verdi: -"Çöplükte yeti en güzel kad n. Peygamber (s. ki inin. . 3) Evlilikte Yabanc Kad n Tercih Etmek: Kad n zevce olarak seçerken bu konuda islâm' n hikmete (46)Bu hadisi i bn A'diy.v) evlenecek olanlara. yap c ve iyi hal esas na dayal olarak tercih yapmalar n tavsiye etmi tir. Kendi aralar nda de er ve eref bak m ndan biribirlerinden farkl l d rlar. ya çocuklar n üzerindeki etki nas l olacakt r.v) insanlar n madenler gibi farkl l klar arz etti ine dikkat çekerek öyle buyurmu tur: " nsanlar hay r ve serde madenler gibidir. (44) Çöplükte yeti en ot demektir." (46) Bütün bu hadisler. seçece i kad n n. Askeri rivayet etmi tir. Yava yava dünyay onun gözüyle görme e. o ölçüde ona yak n olmaya çal r. (43) Bu hadisi Teyalisi. Kamil adl eserde merfu1 olarak rivayet etmi tir.a. E lerden birinin durumu bu olunca. eref.v) bu konudaki hadisleri oldukça çoktur.harcar. hayat arkada lar n seçerlerken asalet. Resûlullah (s." (45) " yi ve sa lam bir ortamda yeti en kad nlarla evlenin. (45) Darekutni. asaletli ve erefli bir soydan gelen kad nlar tercih etmelerini tavsiye etmektedir. te bunlardan birkaç : Resûlullah (s. kula yla duymaya ba lar. Onu ne kadar taktir ediyorsa. Ibn Meni'. f trat nda yücelik ve asalet bulunan. çocuklar n böylece en hay rl hasletleri ve üstün ahlak elde etmesidir.

Yani. haram dedi ini de serbest etmi se. O'nun ve O'nun emriyle elçisinin helal dedi i helal. Baz insanlarda yak nlar na kar do acak bu tür arzusuzluk. dedi ini yasak. f tratlar gere i yak nlar na kar cinsel arzu duyamazlar. yani haram. geçici yetkisine dayanarak yasaklamak. Art k mesela amca-day . Bu yüzden imam Gazali. helaller aras nda da derece fark vard r. Allah (c. Bü yüzden Peygamberimiz.Kerim'de bildirmi . bir dinin en büyük özelli idir. sa lam temel üzerinde peki mesine yard mc olur. Ya da her helal ve haram k lan.Kerim bildirmektedir. büyüklerinin yasak . Peygamberimiz de buna aç kl k getirmi tir: Bunun d ndaki bütün kad nlarla evlenilebilece ini de yine Kur'an . yeni bir din koymu . haramlar aras nda derece fark oldu u gibi. yak n akraba evlili inden meydana gelecek nesil. kar -koca aras ndaki sevgi ve çekicili in fazlal na ba l d r. onun dediklerini kabul eden de onu ilah edi nmi demektir. evlenmeleri halinde. ya da anormal. irsî hastal k ve kusurlardan selamette kalmas .ayan tavsiyelerinden biri de. nsanlar. Allah bir eyin helal ya da haram oldu unu bildirdikten sonra. onun dinine girip. onu ilah edinmek demektir. Ömer de bunu te vik etmi tir. birisi yetkisine dayanarak O'nun helal dedi ini yasak. kar -koca aras nda sevgi ve çekicili i do uran en büyük etken cinsel arzudur.c. yani serbest sayan insanlar .) kendisiyle evlenilemiyecek kad nlar Kur'an. Do u tan çocuklarda kötü s fatlar n olu mas na yol açar. Böyle bir evlilikten meydana gelen bir çocu un fizikî yap s güç kazan r. mubah dedi ini de mubah. evlenilecek kad nda aran lan nitelikler . hala-teyze çocuklar yla evlenmeyi. Ne varki. Çünkü aile yuvas n n ve do acak nesillerin 35 sa laml . yabanc olan kad n h s m ve akraba say lan kad nl ara tercih etmektir. onun yasa n kabullenmek de. helal yada haram s n r n koyan Allah't r. din koyuyor demektir. Biyoloji ve Genetik ilminin tesbitine göre. Hz. i te yeni bir din koymak. Bu da çocu un yetenekli ve kabiliyetli do mas . Çünkü helal. o yasak ve mubah ko yanlara tapan diye nitelemi tir. aile çemberinin geni tutulmas ve sosyal münasebetlerin daha sa lam olmas aç s ndan gerekli görülen bir öneridir. daha iyi geli mesine. Halbuki. Akraba Evlilikleri: Müslümanlar için normal. so uklu a ve arzusuz ili kiden kaynaklanan c l z ve sakat do umlara sebep olabilir. haram dedi i de haramd r. Buna göre yak n akrabas d .ndakilerle evlenmek daha güzel bir helaldir. beden ve zeka bak m ndan zay f ve c l z kal r. ya da haram k lma.

b) Aileyi lüzumsuz olan tart ma. akraba evliliklerini yasaklamak de il. Se-vemiyorlarsa mizaçlar birbirine uygun de il demektir. Ama bu dul ile evlenmeyin demek de ildir. Halbuki süt karde le evlenmek daha çok sakat do uma sebep oldu u halde. slam n istedi i sevi en ve yard mla an toplumun olu mas na yard mc olmu demektir. hala-teyze çocuklar n n aralar n ay rmak ve sevgilerine engel olmak da f trata ve insan n hamuruna ayk r bir davran ve bir zulüm olur. yabanc bir akraba ile h s ml k ba lar kuran adam. Bunda da yüksek hikmetler ve büyük yararlar söz konusudur. yani severek evlenmelerini tavsiye etmesi çok önemli ve ilgi çekicidir. kuzenlerine (teyze ve hala çocuklar na) a k olan bir sürü insan vard r. yak n akrabadan olmama özelli ini de sayar buna. Akrabas olmayan birisiyle evlenip. gayeleri dini bir kurala kar ç kmaktan ibarettir. evlenecek e lerin birbirlerini görmelerini. böyle olanlar n birbirleriyle evlenebilmeleridir. Öyleyse do al ve f trî davran . sebebini gösterir. Bu ba lamda Peygamberimizin. Demek ki. bakireyi dul kad na tercih etmektir. 4) Evlilikte Bakire K zlar Tercih Etmek: E seçmede slâm' n güzel tavsiyelerinden biri de. yabanc ile evlenmeyi te vik etmektir. sürtü me ve çeki melerden . birbirlerini seven bir amca-day . Yak n akraba ile evlenmemenin bir faydas daha vard r. yak n akraba evlili inin yasaklanmas n isteyenler onun yasaklanmas n istememektedirler. bu sonuçlar n istisnai durumlar oldu unu gösterir. halas na ya da day s na a k olan kimseye rastlan lmaz ama. Çünkü yak nlar aras ndaki ehvet azl ndan ötürü do acak çocuklar c l z olur. Bu hikmet ve yararlar n baz lar unlard r: a) Aileyi üzüntü ve bunal ma götürecek ya ay ortam ndan korumak. Çünkü cinsî sap klar d nda teyzesine. Onun için birbirlerini görmeyenlerin ve gördükten sonra da sevemeyenlerin evlenmeleri ya da evlendirilmeleri ho olmayan bir davran t r. Ancak buna ra men slamda bu tür evlili in yasaklanmamas . Peygamberimizin yapt gibi. Çünkü y ak nlar n birbirlerine yard m etmeleri daha kolayd r. Süt karde le evlenmek konusu.aras nda. Art k bu konuda yap labilecek ey. Ama tekrar edersek. bu kitab m z n "Evlenilmesi Yasak Kad nlar" bölümünde biraz ileride izah edilmi tir. Çünkü insanlar mizaçlar itibariyle uyum sa layabilecekleri ve sa lam nesil yeti tirebilecekleri e leri daha ilk bak ta sevebilirler.

c) Aile atmosferinde bir tak m problem ve dü manl klar n yay lmas na f rsat vermemek Di er yandan bakireyle evlenmek. Dul kad nda tam anlam yla bir ülfet ve kar l kl sevgi bulmak zordur.) sözünü etti imiz bütün bu manalar aç k bir biçimde Resûlullah'a (s. Cabir'e (r. bunlardan hangisiyle deveni otlat p doyurmaya çal .a.a.v) "Zatü'r-rika Sava "ndan dönerken. Cabir'e (r.a. evlilik sevgi ve ba lar n son derece sa lam ve metin k lar. Çünkü bakire k z.v) göstermi tir: "Bir defas nda Resûlullah'a (s. Hz." (48) Yine bunun gibi.) sordu ve aralar nda u konu ma geçti: yenilmemi a açtan otlat p iki a aç burs n? Efendimiz (a.) bu manidar sözüyle. 37 azd r ve aza da daha çok raz olurlar. hile ve desiseleri çok daha (47) Buhari.a.a. meyve ve yapra doyururum.te ben o meyveli ve yaprakl a ac m.a.s.uzak tutmak. di erinin yenilmemi verdi: .Ya Resûlallah! Bir vadiye inmi olsan da orada birinin meyve ve yapraklar yenilmi .v) bakire k zlarla evlenmenin baz hikmetlerine i aret ederek öyle buyurmu tur: "Bakire k zlardan a may n.v). Oysa dul kad n n durumu böyle de ildir. cevab n verdi. ünsiyet ve ülfet duygular yla doludur. Ai e validemiz (r. Zira birincinin ahlak yla ikincinin davran lar aras nda büyük bir fark vad r.) u cevab " lunsa. zevcesi oldu u ve tan t ilk insana kar sevgi. Gerçek bir gönül ba n kurup geli tiremezsin.) Efendimiz. Nitekim Peygamber (s. Hz. Hiç garip de ildir ki. öyle ki: "Resûlullah (s.a) i aret ve hat rlatmada bulunarak bakireyle evlenmenin sevgi do uraca n . Ai e validemiz (r.a.Gayet tabi ki. iffet ve namus duygusunu daha çok kuvvetlendirece ini ifade etmi tir. Peygamber Efendimiz'in di er e leri üzerine olan üstünlü ünü kas -detmi tir. rahimleri daha çok verimlidir.s. Çünkü Resûlullah (a. bakire olarak sadece onunla evlenmi tir. Ai e (r. Çünkü onlar n dili daha yumu ak ve tatl d r." (47) Görülüyor ki.a.v) öyle bir soru sormu tu: . Resûlullah (s. Bunun üzerine Hz. kendisinin.): .a.

Ahmed Davudo ul. genellikle s hhati iyi.Hay r. T bben de sabit olan udur ki. . Bu özellikleri ta yan k zlar genellikle ev i lerinin zorluklar n üstlenecek.n aallah. gerekli terbiyeyi yapabilecek ve kocas n n haklar n la-y k veçhiyle yerine getirebilecek kapasiteye sahiptirler. . Bunu da uzman doktorlar vas tas yla anlamak mümkündür. bakire k zla evlenmekten daha hay rl ve isabetlidir. Do urgan kad n iki ey ile bilinir: Birincisi: Vücudunun hamileli e engel te kil eden hastal klardan salim olmas .) ile ilgili hadisin de i aret etti i gibi. (49) Buhari. Maide:2 sal_________________________________________________________________________ Bu konuda i aret edilecek di er bir husus da udur: islâm' n emretti i ekilde. .Seninle sevi ip oyna acak bakire bir k zla evlenseydin ya. Yüce Allah.Dul ile mi." (49) Cabir (r. slâm do urgan kad nla evlenmeyi tercih ve tavsiye etmektedir. kincisi: Anas n n ve evlenmi bulunan k z karde lerinin durumunu incelemek. baz hallerde dul kad nla evlenmek. isabetli bir karar vermi sindir. C. Ben de onlar n ba n biraraya getirecek ve onlara sahip ç kacak bir kad nla evlendim.Kerim. ist. vücudu güçlü ve sa lamd r. Zira bunda: Hak Teala'n n insanlar için ç karm oldu u en hay rl ümmet olan "Muhammed (a. kad n do urgan olan s n fa da -hilse.a.Ya Resûlallah! Benim babam Uhud Sava 'nda ehid dü tü ve geriye yedi tane k z b rakt . ayet bunlar do urgan olan kad nlarsa o takdirde onlar n bekar k z lar da büyük ihtimalle do urgand r. .7.Evet ya Resûlallah. bu tür yard mlar n gerçekle mesi için bize u emri vermektedir: " yilik ve takva konusunda yard mlas n.s) . Beyhaki.. Nitekim Cabir hazretlerinin durumu da bunu gerektiriyordu.Ya Cabir! Evlendin mi? . çocuklar n n terbiye ve sorumluluklar n hakk yle yerine getirece inden emin olan kimsenin . yoksa bakire ile mi? . dul ile evlendim. (48) Ibn Mace. Müslim terc." (50) 5) Do urgan Kad nla Evlenmeyi Tercih Etmek: E ve zevceyi seçerken.ayet evlenmek istiyorsa-do urgan kad n aray p bulmas ve onunla evlenmesi daha evlad r.S:43 (50) Kur'an. Sönmez Y.

zevceyi seçme konusunda fiziki yerinde. slâm. ancak kendisi do urgan de ildir. bedeni sa lam ve akl.) ona. sa lam bir zürriyet ve kuvvetli bir ne -silin meydana gelmesini sa lamak için. evlilik münasebet ve gereklerini yerine getiremeyecek kadar. Müslüman ki i. Bu hikmete binaen dir ki. Peygamber (a. evlenmemesini tavsiye etti. ki ini vermi tir." (51) 6) Beden Sa l na Dikkat Etmek: slâm. Bu da Peygamber (a. (51) Ebu Davud. i te bu sayd klar m z.s.Ya Resûlellah! Ben soylu. e lerden birinin hasta olmas durumunda kar l kl olarak birbirlerinden ayr labilme hak ve yet. yapmakla yükümlü oldu u di er sorumluluklar n yükünü de hafifletmi olur. çünkü gerçekten ben sizin çoklu unuzla di er ümmetlere kar iftihar ederim. öyle ki: Bir adam Peygamber'in (a. 39 Niçin böyle? Çünkü o. sa lam terbiyenin dayanaklar n .s. ayn eyleri söyleyince Efendimiz bu defa ona öyle buyurdu: "Do urgan ve sevimli kad nla evlenin. ilk aile hücresinin olu mas n evlilik müessesesiyle gerçekle tirmektedir. . Hakim. onunla evleneyim mi? Efendimiz (a. evlili e nereden ba layaca n . Çünkü evlilik. Hatta bunun da ötesinde. Nesai. salih zürriyet ve imanl neslin nas l meydana gelece inin s rr n ö renince. hayat arkada seçimi konusunda gayet sa lam ve do ru olan bir tak m temel kurallara dayanmaktad r. soy ve eref sahibi ve bakire olan kad n n tercih edilmesi esas gelmektedir. aile ve çocuklar için giri ti i her mesele basit gibi görünür. ailevi i lerinde ve çocuklar n gelece i konusunda son derece ba ar l ve mutlu bir tablo sergiler. Adam ikinci defa yine gelip ayn eyi sordu. aile çat s n kurarken. mutlu bir evlilik.) n tavsiyelerinden biridir.selim olan e in tercih edilmesini te vik etmi tir.ümmeti"nin ziyadeli i söz konusudur. sosyal yap lanman n temel direklerini ve faziletli bir toplum için gerekli olan güzel kurallar çok sa lam bir temele dayand rm t r.s) yan na geldi ve öyle dedi: . Adam üçüncü defa geldi. Dikkat edin! te bu sa lam binan n temel ta saliha kad n n varl d r.s) yine evlenmemesini tavsiye buyurdu. evlilikte tercih ve seçim yapma konusunda slâm' n öne sürdü ü en önemli ilkelerdir. Bu temel kurallar n ba nda: Dindar. erefli ve zengin bir kad n seviyorum. Onun nazar nda.

Ni anl m iki taraftan akrabam oluyor. çocuk psikiyatrisi klinikleri do syalar na bak lmas . Elbette trafik kazas n n olmamas denilecektir. Hata yap p sonradan onu düzeltmeye çal maktansa ba nda hata yapmamak tabii ki daha rasyoneldir. babamla amca çocuklar . Zaten evli kal nmak daha da örseledi i için bo anma bir çare olarak görülmektedir. Normalde karde lerin genleri birbirine 1/2 oran nda benzerler. Karde çocuklar nda bu oran 1/8'e dü er. evlilikte mutlu olmak için hiç de yeterli de ildir. Çocuklarda görülen davran kusurlar n n.Netice olarak evlili in yaln z cinsel münasebetten ibaret oldu unu dü ünmek veya böyle bir istek ile evlilik yapmak. suçlulu un kökünde kötü aile ortamlar ndan gelme ön s ralardad r. Asl nda bu örnek ba ar l bir evlilikte çok yak ndan ilgilidir. hatta sadece gazetelerin taranmas bile bu alanda ac gerçekleri gözler önüne serebilecektir. Asl nda böyle bir sual bile dü ünülemez. Sizde oldu u gibi karde . Bu ekilde kötü ve uygunsuz yollara dü mü nice k z çocuklar bulundu u da çok kimse taraf ndan bilinmekte veya tahmin edilmesi zor olmamaktad r. üphesiz ki kötü aile hayat içerisinde çocuklar en büyük zarara u rayacaklard r.. Kötü bir evlilik dü ünelim. Hele bu kazada mal kayb n n yan nda can kayb da varsa o zaman y k m n telafisi hiç mümkün olamayacakt r. babas . e lerin sa l klar . Hele bo anmalar çocu un ya na. Emniyet çocuk bürolar kay tlar na. Trafik kazas yapt ktan sonra ortaya ç kan maddî ve manevî hasar tamire çal mak m iyidir yoksa trafik kazas n n hiç olmamas m ?. Ölen geri gelemiyecektir. Burada çocuklar n geli imi. e lerin kendi aileleri ve onlara ba l akrabalar ve giderek toplum derece derece bu kötü evlilikten nasibini alacakt r. Ni anl m n baba taraf ndan çift tarafl akraba olmas n n evlili imizde bir sak ncas olur mu? Baba taraf ndan akrabal n z bir hayli uzak. öyle ki. annesi ise halam n k z . çe itli sosyal yap ya uymayan hallerin. Böyle bir evlilik hayat nda bo an lsa da bo an lmasa da çocuk belki bir daha asla geri getiremiyece i çok psiko-sosyal zararlar görmektedir. h* 40 AKRABA EVL L HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR Ni anl m n Akraba Olmas n n Evlili imizde Bir Sak ncas Olur Mu? Ben u anda akrabam n k z yla ni anl y m. Denilebilir ki evlilik olay ile bunun ne ilgisi vard r. konumuna ve artlar na göre derece derece olmak üzere mutlaka çocuklar çok örselemektedir.

Ayn sonuçlar. ba ka ara t rmac I arca Hindistan ve Türkiye'de de bulunmu tur. Bu ve benzeri sebeplerle akraba evliliklerinde mutluluk oran yüksek olabilir. evlili e ili kin beklenti seviyesi gerçekçi olmayabilir. veraset i lemini kolay düzenlemek. Sefa Sayg l . do urganl gerili i. Akraba Evlili i çin Zorunlu Bir Neden De: Ba l k Paras : Ülkemizin kanayan bir ba ka yaras daha vard r: Ba l k paras .torunlar nda ise 1/32 gibi yok say lacak bir orandad r. nsanlar m z.265 v. imkanlar ba l k paras na yetmeyece i için zorunlu olarak da akraba evliliklerine ba vururlar. Ancak. Tima Y. Dr. Bunlar: Aileye ait mal varl n ve toprak bütünlü ünü korumak. aileyi olu turan kimseler aras nda sevgi ve sayg ba n kuvvetli kurmak.. Bu yüzden baba taraf ndan akrabal n z pek hesaba katmay n z. Anne taraf ndan akrabal soyaçekim) geçen a r rahats zl k yoksa çekinmenize hiç gerek yok.Çocuk Ölümleri Üzerine Tesiri: Pek çok yazar akraba evliliklerindeki genetik etkilerle. geli me . Akraba evliliklerinin genellikle sosyo-ekonomik durumun daha bozuk oldu u yerlerde yap ld n belirtmi tik. Fakat bu konularda henüz tam bir fikir birli i olmay p akraba evliliklerinin k s rl k. sakat çocuklar n olabilece ini ileri sürmektedir. Baz çevreler iddetle kar ç kmakta. 41 söyleyenlerin yan nda özellikle son senelerde yap lan kontrollü çal malarla bunun aksini belirtenler de vard r. uzun y llar tart ma konusu olmu ve olmaya da devam etmektedir. bu tür evliliklerde ili kiler iç içe oldu undan. çocuk ölümlerinin artmas gibi neticeler oldu unu (52) Doç. dü ükler. Akrabalar. (52) Akraba Evlilikleri Niçin Tercih Edilmektedir? Akraba evliliklerinin baz önemli yararlar vard r ve genellikle bu yüzden tercih edilmektedir.. irsiyetle (kal t m. Evlilik ve aile ya ant s na ili kin anlay ve felsefelerinde de ortak yönler ço unluktad r. Akraba evlili i. rabalarda. yüksek çocuk ölümleri ve geli me gerili i akrabal ktan çok sosyo-ekonomik durumla aç klanm t r. Doktorunuz Diyor ki. Schull ve arkada lar n n çal mas nda da Japonya'da ayn durum tespit edilmi . Akraba Evlili inin T bbi Problemler Üzerine Tesiri Nas l Olur? | Akraba evliliklerinin t bbi sorunlar hakk nda imdiye kadar pek çok ey söylenmi tir..Do u tan Sakatl klar Üzerine Tesiri: n azalmas . olarak say labi lir. b. n za gelince: E er yak n ak .d. içinde bulunduklar sosyoekonomik artlardan dolay ortak beklenti ve ortak standartlara sahiptirler. a. S. sosyal etkilerin kolayl kla birbir inden ayr lmayaca n belirtmi lerdir.

ressesif karakterle mi rahatl kla yuva kurabileceklerini belirtelim. Hatta baz yazarlar akraba evlili inin do urganl art rd n ileri sürmü lerdi.Do urganl k Üzerine Tesiri: Bu konuda yap lan çal malar n ço u akraba evliliklerinin do urganl k üzerine tesiri olmad n göstermi tir.) akraba evliliklerini tavsiye etmedi ini.v. Böyle muhitte ya amayanlar n doktora dan mas uygun olur.Do u tan Anomaliler bak m ndan incelendi inde. Konjenital mal formasyon (do u tan ekil bozuklu u) bak m ndan incelendi inde. Akraba Evlili inden Kaç nmay Tavsiye Ediyor Musunuz? Kal t mla geçen belirgin hastal olmayan ailelerde. . Güney Hindistan'da 10. ancak yasaklamad da biliyoruz. akraba evlili i yapan ve yapmayan ailelerin çocuklar aras nda çok az bir fark görülmektedir. Bu konudaki ili kiyi ara t ran en geni çal ma Japonya'dan gelmektedir. otozamal resesif bir kal t m gösterilmedi inden. bir çok çal ma sonuç lar na göre akraba evlili i bu bak mdan riski art r c bir faktör olarak görülmektedir. belirgin tarafl l k göstermektedir. Baz çocuklar n sakat do umlar nda ise. c. Peygamber Efendimiz (s. Do rusu kuzenim be enilmez birisi de de il. evlenmek isteyen karde çocuklar n n n do-minat m . o zaman bu hastal geçti i baz üniversitelerimizin t p fakültelerinde bulunan "genetik dan manl klara sorulabilir. er'î bir sak ncas var n. Fakat bu verilerin pek ço unda vakalar hastane vakalar aras ndan seçildi inden. akrabal a ba lamak çok güçtür. Yak n Akraba Evlili i Caiz mi? -Annem beni bir kuzenimle evlendirmek istiyor ve bunda çok srar ediyor. hamile iken içki ve sigara kullanma. akraba evlili i ile bir ili ki tespit edilmemi tir. Ayr ca ekil bozuklu unun sebebini belirlemek ço un da mümkün olmam t r. doktor tavsiyesi olmayan baz ilaçlar kullanma ve röntgen uas na maruz kalma gibi durumlar için uyar vazifesi yapsan z insanlara gerçekten yard mc olursunuz. Kal t mla geçen rahats zl k varsa. asr n son y llar nda "' "' : 42 bu tutumun ne kadar isabetli oldu unu daha iyi anl yoruz.a. Ama ben bunun kötü sonuçlar ndan endi e ediyorum.000 yeni do umla yap lan çal ma da ayn ekilde. Son bir sözümüz de akraba evlili i aleyhine konu an ve pek çok aileyi endi elere sevk edenlere olacak: Çocuklar n sakat olmas na yol açan. 20.000 ki ilik nüfusu kapsayan bir ara t rma ve Ankara do um evinde 10.

kuzenler bir çat alt nda yeti mi li in verdi i duygularla birbirlerini çok yak n hisseder ve birbirlerine kar gerekli cinsel uyar lmay ya ayamazlar. Mesela baz sakatl klar genetik olarak ta n r ama kendinde de il nesillerinde ç kabilir. birbirlerini görmü ve sevmi olsunlar. bunun hadis de il de.Kerim'de kimlerle evlenilemeyece ini aç klam ve: "Bunun d nda kalanlarla evlenmeniz helâldir" buyurmu tur. Yeter ki. yani olmayan belirleyen Allah't r. Kuzenler yani hala-teyze. Birbirlerini görerek sevenler. Ne var ki. r u halde kuzenlerin evlenmesini de islam serbest sayd için ' mahzurlu göstermek istiyor olabilirler. Ama birbirini seven iki kuzenin evlenmelerinde hiçbir sak nca yoktur.a. mizaçlar n uyumlu oldu u için sevmi lerdir demektir. te bazen olabilir ki. birbirlerini gördüklerinde sevgi . Bugün e er sakat do umlar yak n evliliklerde daha çok gözüküyorsa. Allah Resulü i Efendimiz (s. Ancak bu konuda günümüzün tarafs z olmayan t b b na pek güvenmemek gerekir. Allah Resulü Efendimiz. yak n akraba ile evlenmenin bazan mahzurlar da olabilir. yani serbest olanla haram . amca-day çocuklar evlenmeleri haram olanlardan say lmam t r. sakat do umlar konusunda süt karde li i dahi etkili oldu u halde. kinci önemli sebep de. Ama Irâkî güvenilir bir asl n n bulunmad n . bunun hesaba kat lmay p. ili kide aceleci olmamalar n ve kar lar n da tatmine ula t rmalar n iddetle tavsiye eder. Bundan olacak ki. me hur dokuz hadis kitab n n hiç birisinde yoktur. Sözünü etti imiz hadis. Gazali'nin hyâ's nda da vard r. evlili in devam nda ve çocuklar n sa lam ve gürbüz olu unda kar -kocan n birbirini içten sevmesinin ve birbirine kar çok canl ve kuvvetli cinsel arzu duy-j malar n n çok büyük etkisi vard r. yahut mubahla. genellikle yak n akraba aras nda emzirme olaylar n n çokça olmas ve önem verilmedi inden ya da 43 unutuldu undan. Çünkü. süt karde lerinin birbirleriyle evlendirilmesidir. O Kur'an . belki de bunun önemli sebebi budur. onlar bundan söz et miyorlar. k z Fatma annemizi de kendi amcas n n o lu Ali Efendimizle evlendirmi tir ve durumu fiilen aç kl a kavu turmu tur. Ömer Efendimizin Saip O ullar na söy ledi i bir sözün bir parças olarak bilindi ini söyler. Nitekim bu hadis. Gerçi Ömer Efendimizin sözü olmas n n da bir anlam ve gerçek pay vard r. ya da anormali. Ancak y abanc ile evlenmenin bir tak m sosyal faydalar oldu u gibi.v. Öyleyse onlarla da evlenilebilir.) erkeklere.m d r? -Müslümanlar n inanc na göre normali. Mizaçlar uyumlu olanlar aras nda.

Çünkü akraba evlili i -ileride tafsilatl bir ekilde anlat laca ve c l z nesillerin ortaya ç kmas na sebep olur. Ancak geçmi te olanlar hariç. Annenizin de gönlünü alm olursunuz. O zaman akrabal k ba lar da kopar. çok ba layan çok merhamet edendir. görmelerini emretmi tir. halalar n z. ona kar l k kesilen ücretlerini (mehirlerini) bir hak olarak verin. yasaklard r. Nesli c l zla t r r. Mehrin kesiminden sonra kar l kl anla mak (suretiyle kesilenden az veya çok vermeniz) de üzerinize bir günah yoktur. (Allah' n) h m d r ve i renç bir yoldur. üphesiz Allah. O halde onlardan ne kadar yararland n zsa. (bundan böyle) babalar n z n evlendi i kad nlarla evlenmeyin. Size ( unlarla evlenmeniz) haram k l nd : Analar n z. k zlar n z. halas .Ki i ile evlenilmeleri ebedî olarak yasaklanm olan -annesi. evlilik hayat sebebiyle do abilecek ar zalara maruz kalabilir ve nefrete dönü ebilir. zina etmemek art yla mallar n zla istemeniz (mehirlerini verip alman z) size helal k l nd . kar lar n z n analar .zay f . k z karde leriniz. k zkarde i.aras nda sevgi. (53) Dr.kendi sulbünüzden gelen o ullar n z n kar lar ve iki k zkarde i bir arada alman z. iffetli ya amak. gözetme ve sayg ya dayal f trî sevgi ba lar vard r." (54) Her iffetli mü'min kad n. öyle ki: 1. bunlar n devam ettirilmesini emretmektedir. süt bac lar n z. birle ti iniz kar lar n zdan olup evlerinizde bulunan üvey k zlar n z -e er onlarla birle memi seniz.. k zkarde k zlar . Seha Ne riyat. Dahas . sizleri emziren analar n z. (Sava ta esir olarak) ellerinize geçen (cariyeler) müstesna. hikmet sahibidir. teyzeleriniz. Allah Resulü Efendimiz buna çok önem vermi ve evleneceklerin birbirlerini. karde k zlar . (k zlar n almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur . Oysa Allah. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar. teyzesi ve karde inin k zlar .al veri i ve ak m olaca ndan. Çünkü bu fuhu tur. evli kad nlar (la evlenmeniz) de (yasakland . 44 Mahrem (Kendileriyle Nikâh K y lam yan Yak n Akraba) Kad nlarla Evlenmenin Yasaklanmas n n Hikmeti: a. i te bunlar) size Allah' n yazd Bunlardan ötesini. Evlilik bu alanda yeni sevgi ili kileri ortaya ç karmaz ve yeni sevgi kap lar açmaz. (53) EVLEN LMES YASAK OLAN KADINLAR: "Geçmi te olanlar hariç. Bu güçlü ili kiler. üphesiz Allah bilendir. k z . Siz de seviyorsan z evlenmenizde mahzur yoktur.. üzere. Bu alan çerçevesinde e seçimi birçok zararlara sebep olur. ehvetle baksalar dahi. Cilt 1. evlilikte e seçimi alan na girmez. 2.

Nevevî.ki k zkarde i bir arada bulundurmak. (bk.Kerim. 249. E SEÇ M N N PS KOLOJ K YÖNLER Baz lar n n gözlerini maddi yön kama t r r. Ali ve ibnu Abbas'tan birçok yerde rivayet etmi tir. Kur'an. Baz lar da. I. 3. Bu sebeple güzel ya da zengin bir e pe indeler. el-Feth. Çünkü m ) ve gözetilmesi gereken sayg nl k sözkonusudur." (55) di erlerine sirayet etti ini genel bir kural ile ortaya koymu tur. Bu çerçevede (nikâhlar k y lam yan mahrem kad nlar) unlardan olu ur: 1. Onlar için güzellik ve zenginlik ikinci plânda gelir. (bk. süt akrabal ndan iki s n f nass olarak haram k lm t r: Bu iki s n f: Süt n n da anneleriyle süt karde leridir.Duhûl (zifaf) vaki olan zevcenin k z . 452) Ayr ca bk.) c. 18. 623. Sünnet de. II. Nesâi. toplum ahlâkî bir çözüntü ile kar kar ya kal r ve aile içi ba lar n kopmas na sebep olurdu. IX. slâm. 114-119) Müslim. Hz. IV.a. .v. 82 2. Nitekim Resûlüllah (s. Ebu Davud. nesebin haram k ld burada da ihtilat (kad n-erkek kar her eyi haram k lar. soy akrabalar nda oldu u gibi süt akrabal öyle buyurmaktad r: "Süt emme.Evli kad n. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den hem bu anlamda benzer anlamlarla ve hem de ayn laf zla zikretmi tir.Kerim. II. ayr ca üç s n f kad nda insanî birtak m de erleri hesaba katm t r: 1. 23). II. III. Ali. 2. Bu iki etken ve sonuçlar aras nda büyük fark vard r. Nisa:22-24 (55) Buharî. III. 3. I. ibnu Abbas ve Ümmii Habibe'den de bu konuda rivayetlerin bulundu una dikkat çekmi ve hadisin sahih oldu unu belirtmi tir. Ahmed. 299.3. V. 282.Baban n zevcesi. Ai e.Süt akrabal da soy akrabal gibidir. b. (54) Kur'an.Öz o lunun zevcesi. Akrabalar aras ili kilerin s kl na ve kad n -erkek kar m na ra men e er akrabalar n evlili i yasaklanmam olsayd . (Tirmizî. ibnu Abbas ve Ümmu Habibe'den nakletmi tir. Ali'den nakletmi ve Ai e. (Meselâ bk. evvelemirde ahlâk ve çevreye önem verirler. ibnu Mâce. 166. Maarif bask s ) Tirmizî.S rf nikâh akdi sebebiyle zevcenin annesi.Bir de sonradan ortaya ç kan ba lar var ki onlar da aslî ba lar n hükmünü ta rlar.

ona bakt ederse. bnu Kesir de hadisi nakleder ve senedinde el-lfrikî'nin bulunmas ndan dolay onu zay f sayar. I. 70 (58) ibnu Mâce. ibnu Hibbân. olur ki güzellikleri onlar alçalt r. Müslim. iffetini korumak ya da akrabalar na iyilikte bulunmak için evlenirse.v. hadisin senedinde bulunan el-Ifrikî'nin zay f oldu unu söylemektedir. hadisi el-lfrikî diye bilinen Abdurrahman b. 2-Kocas na sevgiyle itaat etmesi. Ke fu'lHafâ." (58) (56) Buhar '. Beceriksiz siyahi bir cariye. mal için. yeminini do ru ç kar r. Aclûnî.a. o kad n da ona mübarek k lar.a. soyu için. bk." (57) Ba ka bir hadisi erifte Peygamberimiz (s." (56) Enes (r." (59) Kad na " yi Kad n. Peygamber'in (s. 597. En'um tarikiyle rivayet etmi tir.) öyle buyurmu tur: "Mümin ki i. Ancak. 319. Taberî'yi tahkik eden akir.) öyle buyurdu unu rivayet eder. di erlerinden iyidir. fakat dindarl klar için onlarla evlenin. "Her kim bir kad nla güçlü olu u sebebiyle evlenirse Allah onu zelil eder. zenginli i için evlenirse. Allah korkusundan sonra salih zevceden daha hay rl s n elde edemez. Resûlüllah' n (s. 152 -153 46 Dindar kad n n ba ka meziyetleri hakk nda Peygamberimiz (s. olur ki mallar onlar azd r r.Birinci guruptakiler sonuçta genelde hüsrana u rarken ikinci guruptakiler sonuçta genelde hay r ve iyilikle kar la rlar.Be vakit namaz k lmaya dikkat etmesi.a. güzelli i için ve dini için.frikî'nin sika oldu unu söyler ve muhaliflerin görü lerini uzun uzun tenkit eder. Allah onun fakirli ini artt r r.) öyle buyurdu unu nakletmektedir. ba ka bir senetle Sahih'inde ayn hadisi rivayet etmektedir. Münzirî. I.v. yan nda olmad samimi davran r.). mallar için onlarla evlenmeyin.) öyle buyurmu tur: "Kad nlarla s rf güzel olduklar için evlenmeyin. et-Ter ib ve't-Terhib. onun üzerine yemin nda nefsi ve on un mal konusunda ona .v. sen dindar olan seç yoksa zarar edersin. "Kad n dört ey için nikahlan r. Saliha Kad n" Dedirtecek Özellikler: 1.a. soyu sopu için evlenirse. III. Taberî. Ebû Hüreyre de.v.a. Allah onu alçalt r. Allah onu o kad na. Hadisi erheden es-Sindî. Ama gözünü sak nd rmak. el. (57) Taberânî'den naklen. e er dindar ise. hadisin ibnu Ebi'd -Dünya ve el-Bezzar taraf ndan da rivayet edildi ini belirtir. zaman onu sevindirir. III. Ona emretti i zaman emrini yerine getirir.

" (60) NET CE OLARAK EVL L KTE Y B R E SEÇ M NASIL OLMALI? Kar -koca beraberli i birkaç günlük de il. bu zat n münkerü'l -hadis oldu unu söylemektedir. seçece i hayat arkada nda her eyden evvel samimi dindarl arar. 566. bir insan terbiye etmi olursunuz. ne de kendi mal n hakk nd a ondan emin olursun. Kitabu'n-Nikâh. Belki göstermelik veya zoraki bir sun'î mutluluk sa lanabilir ama o da uzun süre devam edemez. Bir erke i terbiye ediniz. 5. zenginlik arayanlar.Her i te Allah' n r zas n gözetmesi. Yakub b. II. Bir kad n terbiye ediniz. Ama yanl l k yapar demi tir.Dünya meta na kar zühd ve kanâat sahibi olmas . Buhârî ve Müslim'in artlar üzere hadisin sahih oldu unu söyler Zehebî de bu zat hakk nda öyle demektedir: Ebû Hatim. onun hakk nda do ru sözlüdür. dünyada cehennem hayat ya amak kaç n lmaz olur. demektedir. 162. 47 Ama gerçekten huzur ve saadete önem veren ki i. Harb r. Müstedrek. O halde hakk nda ihtilaf vard r ve bu nedenle hadisi. e er hadisi do ru ezberlemi se. Ebû Hüreyre'nin hadisinden nakletmekte ve s hhati hakk nda herhangi bir ey söylememektedir. s ka'd r.3. 4. esas Ayr dünyalar n insan iki ki i. E er isabet edilirse o aile yuvas sanki cennetten bir kö eye döner. bir aileyi terbiye etmi olursunuz. Umer hadisinden bir ahidi vard r. Zeyd vard r ve Buhârî. I. hadisin sadece Muhammed taraf ndan rivayet edildi ini. asalet isteyenler. Nesâî. . (59) ibnu Mâce.Musibetlere kar sab r ve metanet göstermesi. Bu hadisin ayr ca Abdullah b. bk. Nesâî. sana kar kötü sözler söyler. E ini seçmede herkesin kendine göre bir tercih sebebi vard r: Güzelli i veya yak kl l alanlar.nsan çeki tirmekten ve ko uculuktan dilini tutmas . Ahmed b.. Hâkim. (60) Hâkim. E seçiminde isabet edilmezse. hasendir. Fannie Hurst Saliha olmayan kad na gelince Peygamber (s. II. asla mutlu olamazlar.a. Hadisi. 6. eybe de onun hakk nda o. 72. hele dindarl k noktas nda birbirlerine denk de illerse. ondan ayr oldu unda ne onun nefsi.v.) u sözleriyle ona i aret ediyor: "Üç ey bedbahtl ktand r: Ona bakt nda seni üzen kad n. ömür boyudur. Lakin Zevaid'in müellifi bu hadis hakk nda öyle demektedir: Hadisin senedinde Ali b..a.

iki taraf n en fazla önem vermesi gereken hususlard r. dikkatli davranmal d r. güzelli i. kibar ve merhamet sahibi olmalar na dikkat edilmelidir. ki taraf da birbirlerini gönül rahatl Güzelli e veya yak yla. iyi huy. bu Allah' n hususi bir ihsan d r. unu asla unutmamal : "Güzele 40 günde doyulur. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz!" Ayr ca. . E adaylar n n normal hayatlar nda güler yüzlü. A k seviyesine yükselen bir muhabbete akraba evliliklerinde zor rastlan r. 60-70 ya nda bile ilk günlerdeki sevgi ve hürmetle birbirlerine ba lanabilecekleri de erler. geli igüzel arkada l k aile ba lar n gev etir. Bunlar gelip geçici eylerdir. ikram d r. yani tatbik edilen bir dindarl k. dibi kaz lm . itaatkâr. Sakat. güzel ahlâk ve fazilet sahibi olmak gibi. i ansa b rakmamal . fedakâr. Dindarl k. Ayr ca ayn muhitte ve bir arada büyümü olanlar n birbirlerine sevgisi ve sayg s az olur. o lan n da içine sinmeli.Yabanc iki sülalenin yak nla p kenetlenmesi 48 49 daha kal c ve sa lamd r. kanaatkar. güzellik tamamen de gözard edilmemeli. mes'ûd evlili in sigortas d r. nâzik. çelimsiz zekâ özürlü çocuk do mas gibi t bbî s k nt lardan uzak kalmak akraba evlili ine mümkün mertebe ya-na mamay gerektirir. Dindar bir k z veya o lan tercih etmek demek. çal kan becerikli. seçilen e in de temiz ve seçkin bir aileden olmas na dikkat edilmeli. Samimî bir dindarl kla beraber.E seçiminde u noktalara dikkat etmek laz md r: E lerde samimî manâda. içten gelen samimî bir istek ve muhabbetle arzulamak Yani gerçekle tirilecek olan beraberlik k z n da. asalet ve zenginlik de olursa. suyu ve gübresi verilmi a ac n meyvesi bol ve güzel olaca gibi.. güzellik. Do acak çocuk da zeki. tart malar. Aksi halde envai çe it çat malar. faziletli. tatl sözlü.. Bu asla gözard edilmemeli. K z ve erkek ailesinin eref ve karekteri. "Güzel kad n gözü. lüt -fudur. Lâubalilik. kültürü ve hâli vakti yerinde olmay bir kenara atmak mânâs nda anla lmamal d r. tasarruflu. görgü ve ahlâk mutlaka çocuklara da aksetmi tir. kl l a tak l p kal nmamal . Kar ve koca adaylar birbirlerine her bak mdan denk (küfüvv) olmal . sa l kl ve güzel olur. iyi kad n gönlü ok ar!" Bak lm . Bunun için de aday n akraba çevresinde ve aile içerisinde özel bir ara t rma yap labilir. karga alar ya an r ve aile huzuru daha ba lamadan bozulur.

a r ya kaçmamal d r. Özellikle erke in bu konuda çok dikkatli olmas gerekir. çocu unuza anne seçerken çok dikkatli olmal s n z. vakar ve ki ili i ne kadar ciddi anlamda korunursa. iffet ve namusu. erkek de realist davranmal . o ülke o kadar güven ve huzura kavu ur ve gelece inin teminat olan nesli o nisbette faziletli ve ahlakl yeti tirme imkan na kavu mu olur." Böylece adam evlenmek istedi i k zda birtak m vas f ve özellikleri aramak zorundad r. KIZ STEMEDE UYULMASI GEREKEN KA DELER lk önce evlenecek olan ki i. çocu um daha yeni dünyaya geldi veya gelmek üzeredir. Sadece güzellik. k z n da erke e bakmas na izin vermi tir. dini atmosfer içinde ekillenebilmesi için çok iyi bir anneye ihtiyac vard r. Bunlar n üstünde birtak m vas flar söz konusudur. getirdi i sistem ve kurallar yla kad n her türlü tecavüzden. Evlili in bir vazife ve mes'ûliyet sözle mesi oldu u unutulmamal d r. O slam büyü ü ise ona öyle demi tir: "Dostum çok geç kalm s n z!" Adam hayretle sormu : "Pek anlayamad m efendim. faziletli ve ha y rhah yeti ebilmesi. Bu da. Bu konuda uyulmas gerekli olan kaideler unlard r: K z Önceden Görmek: slam. Hani bir adam evlenip e i hamile kald ktan sonra veya e i do urduktan hemen sonra bir slam büyü üne ba vurup do mak üzere olan veya do mu bulunan çocu unu en iyi ve en uygun ekilde ye -ti tirebilmesi hususunda tavsiyelerini rica etmi . hayal dünyas n n pembe bulutlar üzerinden hayata bakmaktan kurtulmal d r. talipli oldu u k z hakk nda gerekli olan yeterli bilgiyi. Bunun için slam dini yabanc bir kad na ehvetle bakmay yasaklay p haram k larken. k z da onu görmeli ve fiziksel olarak da birbirini be enmelidir.Hayalindeki dört dörtlük e i arayan bekâr kal r. kötü nazardan korumu ve bunun için birtak m maddi ve manevi müeyyideler koymu tur. . K z da.. soyluluk ve zenginlik yeterli de ildir. ya da aile veya arkada lar ndan güvendi i kimse vas tas yla toplamaya çal mas yla olur. bu durumda daha nas l erken davranmal yd m?" O zat tebessüm ederek: "Evlenmeden önce bunu sormal de il miydin? Çocu un ahlakl . ya do rudan do ruya bizzat kendisi. Sonra da evlili in huzur ve tatl l k içinde geçmesi için adam evlenmek istedi i k z . adam n evlenmek istedi i k za. bu evlili in red veya kabulü konusunda kesin ve cesur ad m n atar. daha kötüsü bunal mlara girer. Çünkü bir ülkede kad n n ahsiyeti. Herkes kendi rol s n rlar n bilmeli. O bak mdan önce. henüz evlilik akti yap lmadan önce.

zira görerek almak aran zdaki ülfet ve sevginin devam bak m ndan daha etkilidir.a.v. . Nesai. . Ebu Davud.Hay r ya Resûlallah deyince Efendimiz( s. zira Ensar kad nlar n n gözlerinde küçüklük ve mavilik gibi kusur vard r." (62) Kad n n Nerelerine Bak labilir?: Kad n n neresine bak labilece i meselesine gelince. hayat arkada n ve ömür yolda n seçerken.a.) evlenmek için bir kad na talipli oldu. Peygamber (s. Kad na bakman n da baz âdâblar vard r." Ebu Davud rivayetinde ise: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar ondan baz yerlerine bakabilirse. Nikâh: 18. gerek erke e gerekse kad na.v) geldi ve Ensar'dan bir kad nla evlendi ini ona h aber verdi.Git onu gör. Efendimizin u hadis -i erifidir: Mu ire bin u'be (r.Kad na bak p onu gördün mu? dedi.v) ona: . baks n. onu görsün. Ahmed ve bir toplulu un rivayet etti i ve yukar da sözkonusu etti imiz hadis buna i aret etmektedir: "Onunla evlenmesine karar verecek kadar onu görebilirse. Nikâh: 5. ikincisi: Bedenî güzellik ve buna benzer di er maddî hususlar. Evlenecek kimsenin bunlara riayet etmesi gerekir: Evlenilecek Kad na Bakman n Âdâblar : 1) Evlenecek ki i. (62) Müslim.a. . Bu konuda dayanak. . Nikâh: 1 7. Evlenme e Yetecek Kadar n Ölçüsü Nedir?: Evlenme e sebep olan iki unsur vard r: (61)Tirmizi. evlenme e karar verecek kadar baz yerlerini görmesinin.slâmiyet.a. Adam: ." Bu rivayet. evlenmeye ancak kesin olarak karar verdikten sonra kad na bakmas caiz olur. 50 Birincisi: Ruhî olgunluk.v) ona öyle buyurdu: "Git onu gör. birinin di eri hakk nda yeterli bilgiye sahip olmas için evlilik öncesi birbirlerini görmelerini tavsiye ve emir buyurmu tur.a. Nesai." (61) "Adam n biri Peygamber'e (s. tamam n görmesine ihtiyaç b rakmayaca n ifade etmektedir. buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.) ona: .

der.a. Yüzü görmek kad n n güzelli i ve çirkinli i hakk na.a. Ali: .): . hadis ve er'i hükümleri ö renmek amac yla Peygamber (s. onu tan m yorum ki.a. Peygamber'in (s." (63) 2) Kad n n sadece el ve yüzünü görebilir. (64) 5) Evlenecek ki inin. Çünkü kad n n sesi.) öyle rivayet etmi tir: . Peygamber (s. Ai e (r. Çünkü o kad n kendisi için yabanc say l r. Birden fazla bak n caiz oldu unu me ru k lan delil ise. Keza sahabeler de Peygamber (s. bedenin aynas olan yüz ve görünmeleri tabi olan iki ele yöneliktir. Çünkü bakmak hakk nda varid olan emir sadece.a. kar l kl olarak biribirleriyle konu abilirler.K z ma sormadan bir ey diyemem.a. Hanbel.a.v)'in: "Ona bak" sözüdür. der ve gidip k z na sorar. elleri görmek ise vücût teninin yumu akl ve sertli i hakk nda yeterli bilgiyi verebilir. Zira peygamber (s. henüz nikâh akdi yap lmadan önce talipli oldu u k zla tokala mas kesinlikle caiz de ildir.a. zira Ensar n gözünde bir kusur vard r. Hz. ihtiyaç nisbetinde birkaç kez bak labilir. (63) Ahmed b. Hz.v) öyle buyurmu tur: "Allah bir kimsenin kalbine bir kad nla evlenmek arzusunu koydu u zaman o kimsenin kad na bakmas nda bir sak nca yoktur.Bu konuda Allah Resûlu (s. Evlenmek steyenlerin Uygun artlar Alt nda Birbirini Görüp Konu abileceklerine Örnek Bir Olay: Hz Ömer (r.a.)'den k z Ümmü Gülsüm'ü ister.v) adama söyledi i u sözleridir: "Ona bak.a. Bu konudaki hadis-i erif öyledir: Hz. tan n. Onun d nda herhangi bir y erini görmesi caiz de ildir.Halife Ömer'i yak ndan görmedim. bir veya iki gibi bir say ile sm rland r lm am t r.) evlenmek için Hz. Ali (r. görü üp. Ali (r.a. ibn Mace. deyince.Öyle ise seni Halife Ömer'in evine göndereyim. Ömer'le görü üp.v)'in zevcelerinden perde arkas ndan sorular sorar ve onlardan da dinlerlerdi. 51 Ümmü Gülsüm: . Yabanc kad nla tokala mak ise dinen haramd r. Hz. 4) K z isteme ve k za bakma meclisinde evlenecek olan k z ve erkek.v)'in vefat ndan sonra. fakihlerin ço una göre avret de ildir. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm gider.v) de kad nlara hitab eder ve onlar dinlerdi. Bakman n sadece yüz oldu unu kuvvetle vurgulayan delil. Bu ifade genel olarak söylenmi . konu up tan t ktan sonra evlenmeye karar verirler. Kad n da ayn ekilde erke in yüzüne ve ellerine bakabilir." 3) Zihinde tam bir ekil olu mas için.

Saatin iyice ilerledi ini gören ve o gece art k kocas n n eve dönmeyece ine akl kesen kad n. zahl Kad n lmihali Ansiklopedisine bak n z." A. Onun bir din karde i vard . 468). ' 52 Bizim delikanl ."Resûlullah'a (s. ayet k z n yan nda bir mahremi (evlenmesi haram olan bir akrabas ) yoksa. Gence yakla t .M. delikanl yla ili kide bulunmay ka. Bir ak am. Allah' dü ündü. Olacak ya.a. bir erke in yabanc (nikâhlanmalar na bir engel bulunmayan) bir kad nla ba ba a kalmas n (halvet'i) (66) haram k lm t r.v) biat yap l rken onun eli kesinlikle hiç bir kad n n eline de memi tir. Geceyi onun evinde geçirmeye karar verdi. Peygamber'in (s. Muhtar Büyükç nar. Bu kitapta. k z ile o lan n bir arada bulunmalar caiz de ildir. (64) Mutluluk Yollar . st. vakit ilerledi ve adam n eve dönmesi mümkün olmad . Müslim. (67) Buhari. A. Onu tahrik ederek kendine çekti. me hur "Güvercinlik Gerdanl " adl eserinde konuyla ilgili ibretli olay anlatmaktad r. Bu dünyadan el -etek çekmi ti. kad na sahip olmay denedi.1990.. Kad n son derece güzeldi ve misafiri bir gençti. Bana doktor Ebû Musa anlatt : Kurtuba sakinleri aras nda güzel yüzlü. (el-isabe. badete çok dü kündü." (65) 6) K z isteme esnas nda. Çabucak eve dönerim umuduyla evinden ayr ld . Yanlar nda Allah'tan ba ka bir üçüncü ki i yoktu. o karde ini ziyarete gitti. Hikmet Y. (66) Halvet konusunda daha geni bilgi için.a. Aralar ndan su s zmazd . Zira onun biati sözden ibaret idi. ev sahibi bir ihtiyac için uzaktaki tan d klar ndan birinin evine gitmek zorunda kalm t . Sonra parma n yanan kandilin alevine koydu . (65) Buhari.fas na koydu.. kad n-erkek her müslüman n bilmesi gereken farz ayn olan ailevî konularla ilgili f khî hükümler. evli -bekâr. sokaklarda gece bekçisinin sesi duyulunca ya kadar sürdü. yak kl bir genç tan rd m. Gece uzad . Delikanl .Uysal. . Neden sonra akl ba na geldi." (67) Halvet (nikahs z kad n ile erke in ba ba a kalmas ) Hakk nda bretli Bir Hikâye: Cinsel Arzu Ve man bn Hazm. s:307. zengin kaynaklardan derlenmi tir.v) bu konudaki hadisi öyledir: "Dikkat edin! Hiçbir erkek (yan nda mahremi bulunmayan) yabanc bir kad nla ba ba a birarada bulunmas n ve yine yan nda mahremi bulunmayan hiçbir kad n tek ba na sefere ç kmas n.Hayat Kitab .">.. 4. evde arkada n n han m yla kald . Ev sahibinin yoklu u.Uy sal. Çünkü slâm.

Ömer (r. Uzun süre kocas dönemedi. Uyutmad beni.) bu sözleri duyduktan sonra ertesi gün k z Hz. yand . Fakat heyecan geçince yeniden istedi. ist.. sava an kumandanlara u emirnameyi gönderdi: "Hiçbir askeri. anha) u cevab verdi: "En çok dört ay. Cinsel duygunun ate i alev alev tutu tu. tek kalmaktan do an bir sürü dü ünce onun üzerine sald rd . delikanl n n bedenini de iyice sarm t . O zaman: "Ey nefsim.) serhadlarda dü mana kar duran ve nöbet bekleyen. iman ba ar ya eri ip zafer buldu. Ömer (r. afak sökünce ehâdet parma m sralar söylerken Halife. kandilin aleviyle mücadele böyle sürdü.c. Böylece yaln zl n verdi i vah et. her yan karanl a bürüdü.a. oyna aca m bir sevgili yok mudur? Vallahi. 1985 S:264 v. Bu durumda onu harama meyletmekten al koyan tek ey iman engeli ve ilahi murakabenin frenleyici inanc idi.. Ama az önceki davran yanm t . Ömer (r. günah ve hayas zl k ile iman çarp t .c.) devrinde i te Allah'tan (c. Fitne ve hayas zl k hezimete u rad .) korkan bir kad n! Kocas kutsal sava a gitmi ti. Herhalde sevgilinin yanlar bu kanepede hareket edip dururdu. çoluk çocu undan dört aydan fazla ayr tutmay n. Tercümesi Mahmut Kan k." te bir cinsel fitne ile Allah (c.ve parma dedi..." (69) Bunun üzerine Hz.a.a. (68) Ba ka bir ibretli olay daha: Allah'tan Korkan Bir Kad n n Nefsine Hakim Olmas : kinci Halife Ömer (r.d. afak a ar ncaya dek bu tümden yok olmu . bir kad n. Güvercin Gerdanl 53 Hz.) "Bu gece uzad kça uzad .) tesadüfen onun kap s n n önünden geçiyordu. kocas ayr l p bir yere gitti inde ne kadar bir süre buna sabredebilir?" Hz. ste inde diretti. i in neticesinde Allah korkusu olmasayd . . nsanda yarat l tan varolan ehevî arzu. Kad nl k kan damarlar nda s çramaya ba lad . (68) ibn Hazm. bu ac ya katlan! Cehennem ate i yan nda bu nedir ki?" Kad n ise gördü ü bu manzara kar s nda heyecandan donup kald . (Tabiiki o zamanki evler imdiki gibi muhkem ve sa lam de ildi." ^ ^_^ __^^_ f . Hafsa'nm yan na u rad ve ondan sordu: "K z m.) korkusu. sözü edilen mü'mine kad n n kafas nda kar la t . Hafza (r. bir çad r gibi üzerine çöktü. te bu kad nca z bir gecenin karanl n n belirsizli in içinde u n yine tekrarlad .a.

As m Uvsal tedi i zaman ve istedi i gibi kay ts z ve s n rs z bulu may ve bir araya gelmeyi kendisine normal görür. psikolojik aç dan etkilenmemesine sebep olur." (70) Kad n n haberi olmadan onu görmekte. Hanbel.: v i 3V m zda. te islâm. Ak l ve basiret sahibi kimseler taraf ndan gayet iyi bi-* linmektedir ki. gördükten sonra onu be enmez. Ancak insanlar n bugünkü toplumsal durumlar na bakt konusunda iki z t çizgide yürüdüklerini görürüz: Birisi.. çirkin ili kiler ve korkunç sonucun yan s ra. Kimi insanlar birkaç gün ayr l a dayanamaz. Bu da. Bu k ssadan al nacak özet bilgi. günaha girmesi. bu dinin hükümlerine ba l olmayan kesimdir. genelde dört aydan fazla e lerin birbirinden ayr kalmamas n tavsiye etmektedir. Ola ki onunla evlenmek isteyen ki i. .a. k z n ahlak na tan k olma. (70) Ahmed b.c. onun duygular n gözetme bak m ndan daha yararl d r. bu ahlak d davran n ahlakî bozgunluk.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir kad nla evlenmek istedi i zaman ona bakmas nda bir günah yoktur. kad n fark nda olmasa bile. Çünkü evlenece inden dolay ona bak yor. Çünkü erkek. kendisinden üphelenilecek ve insanlar n . töhmet alt nda kalacak. birkaç haftal k ayr l a dayanamaz. kimi insanlar. bozulmu ve yoldan ç km . tabiat ve mizac n ö renme iddias yla yapar. Bu âdablara uymay pta ba ka yolda yürüyen kimsenin. suç i lemesi ve slâm'a muhalif davranmas kuvvetli ihtimaldir. Bunu da. evlenecek ah s n onu görmesi caizdir. Bu gurup evlenece i k zla is(69) Bu k ssada kad n ve erke in birbirinden en fazla dört ay ayr kalabilece i anlat lmakta ise de bu herkes için geçerli bir kural de ildir. onlar n ço unun k z isteme . bak ld n n fark nda olmad bir halde. Peygamber (s.. evlenecek olan ahs n önüne evlenme yolunda bu önemli âdablar koymu tur.Ne mutlu iman galip gelenlere ve Allah'tan (c. slâm' n âdab na.) korkanlara. 7) K z. erke in erefini bozman n ötesinde. kad n n haysiyetiyle. Böyle bir iddia slâm' n fazilet ilkeleriyle.. evlenmek istedi i k z .. slâm nizam yla tamamen çat makta ve ters dü mektedir. uyum sa layamad b rakt a z ndan dü meyecektir. ahlak na s namad gerekçesiyle takdirde. kad n n erefini daha çok lekelemektedir. Bu süre genellikle insanlar n fizik ve duygusal yap lar na göre de i kendir.

aile saadetinden mahrum olacaklar gibi.a. k z n al" demi ler. me ru olmayan ili kilerle ahlaka tan k olma dü üncesinin hedefine ula mas mümkün de ildir. Bilakis haram yollarla yap lan bu tür evlilikler sonuçta ayr l k ve bo anma ile son bulmaktad r. Öyle ise.v)'in nikâh öncesi. her iki taraf da biri di erine kar rol yaparak yapmac k hareketle kendini be endirmeye çal maktad r. "Bu söylenenler Allah' n koydu u s n rlard r. Gayet tabiki bunun temelinde yalan ve hakikati ters gösterme gerçe i yatmaktad r. Biz de unu ekliyoruz: "Damad n olacak gencin anas na bak. sürekli olarak k z ve erkek aras nda kurulan gayri me ru ili kilerle gerçek ahlaka tan k olma dü üncesi bunun neresinde? Ne yaz k ki. Kim Allah' n s n rlar n a arsa i te onlar zalimlerdir. bunlar n hiç birisi de arzulanan aile huzurunu ve e ler aras ndaki sevgi ve ülfeti sa lamada hedefine ula mam t r. Çünkü çocuklar daha çok analar ndan etkilenirler. damat anas ndan ald direktifle han m na olmad k eziyeti yapar.Allah' n çizdi i s n r dahilinde icra etmeleridir. zalimler bu gayet aç k olan realiteleri inkar edip göz ard ediyorlar. kaynana da huysuz ve anlay s z ise. k z isteme ve evlendirme muamelelerini Cenab." (71) Evlenecek E lerin Annelerinin Aile Mutlulu una Etkileri: Evlenece i e ine bakmak kadar onun anas na bakmak da önemlidir. bu mutaass p davran n slâm'la ba da mad n rahatl kla farkeder. evlenecek olan erke in taliblisi oldu u k z görmesi hakk ndaki sünnetini kabul etmez. k z n n kaynanas olacakt r. Böylece mutlu olmas gereken aile yuvas cehennem azab na . tan ma ve k z isteme süresince. k z n öyle ver. Üstelik. Onun için atalar m z: "Anas na bak. ilgi duyulmayan ve ortal kta kalan de ersiz bir mal durumuna dü ürecektir. Nice ahlak d k z istemeler duyuyoruz ki. Böyle olan davran lar n genelinde e ler iç huzurdan. damad n. onun k z n ancak gerdek gecesinde görebilece ini ilan eder. Hele damat henüz toysa. slâmî edebe ve dinin hükümlerine ba l kalmayan kimsedir. Gelinlerin en çok çektikleri. Anlay ve basiret sahibi olan kimse. kaynanalar n n elindendir." Çünkü damad n n anas . Peygamber (s. 55 Öyle ise evlenecek olan erkeklere ve k z evlendirecek babalara dü en ey. Mutaass p. ilgi duyulmayan ve evinin bir kö esinde oturup kalmas na sebebiyet verir.Bu durum ise kad n ra bet görmeyen. Di eri ise. gerekse k z. ahsiyeti geli memi se ve uymaca ak ll ise. Yine ak l ve idrak sahibi kimselerce bilinmektedir ki. Sak n onlar a may n. ço u zaman k z çocu un da ra bet görmeyen. Zira çocuk anas n n bir parças d r. Çünkü gerek erkek.

Yahut da onlar çekemeyenler veya sevmeyenler ise. Evlenecek Kimse.-d -: J . kimlerle ili ki içinde. damat veya gelin olacaklar n iyiliklerini gizler. hakk nda bilgi almak istedi in ah slar n yak nlar ve sevenleri ise. Neler yap yor. nerelere gidiyor. Kar l kl konu up birbirlerini tan malar . evlenme dü üncesinden söz etmeden önce. e) stihare yapmak. Mümkün oldu u kadar vücut . E i Olacak Ki iyi Tan mak çin u Yollara Ba vurabilir: a) E lerin birbirini görmesi. Bu konu biraz önce geni çe izah edilmi tir. k z n n kaynanas olacakt r. ayet sordu un kimseler. belki de onlara kendilerinde olmayan kötülükler isnâd ederler. e seçece i kimseyi -ba ba a tenha bir yerde olmamak art ile yap s n görmeye çal mal . b) Konu mak. Bunlar ö renmek. vs.r n a) Görmek: Ki i. kurulacak yuvan n sa lam olmas bak m ndan gereklidir. e i olacak kimse hakk nda ki iye bilgi ve kanaat verir. Bakara:229 56 c) Denetlemek: Ki ilerin evlenmek istedikleri veya çocuklar na e seçecekleri kimseleri denetlemeleri. . Fakat bu konu ma tenhalarda bulu arak ba ba a de il. özel istekleri varsa aç kça konu malar laz md r. Onun için bu hususa çok dikkat etmeli.:!î " imdi bunlar s ras yla biraz . Onun için damad n olacak gencin "anas na bak k z n öyle ver. Mümkün oldu u kad ar tarafs z ve sözüne güvenilir kimselere sorup bilgi edi-nilmelidir. aile ya ant s nas ld r?. b) Konu mak: Evlenecek kimselerin birbirleriyle sadece görü meleri de yetmez.dönü ür. kusurlar n gizler. k z n eref ve onuru zedelenmesin. Hem de aralar nda ho a gitmeyen haller meydana gelmesin." Çünkü o kad n. d) Soru turmak: Evlenirken alaca m z k z n veya damat olacak gencin durumlar n ve ailelerinin durumlar n ö renmek için soru turmak da yararl d r.Kerim... c) Denetlemek. aç klayal m: >. herkese kanmamal ve her söze inanmamal d r. Yaln z sorulacak kimseler çok önemlidir. do ruyu söylemezler. uygun bir ortamda görmeli. (71) Kur'an. d) Soru turmak. Bu hususa çok dikkat edilmelidir. aile aras nda olmal ki haklar nda dedikodu olmas n.

kadere raz olup zorlamamal d r. Bu durumda erkek bo ama yoluna gidebilece i gibi verdi i mehri tamamen veya k smen geri alabilmek için mahkeme yoluyla nikâh feshe de gidebilir." Bir kimse Allah'a inanarak güvenerek. kuraca yuvan n u urlu olmas n sa lar. Allah' m. Pek tabîidir ki bu hal erkek için de söz konusudur. Kudretine dayanarak kaderimi belirtmeni istiyorum.e) stihare: Ki inin bütün bunlardan sonra bir de istihare yaparak gelece i hakk nda Allah'tan hay rl s n dilemesi. ile ve fesh yoluyla evlili i sona erdirebilir. Evlenme i lemleri kolayca oluverir ve mutlu bir yuva kurulur. beni bu i ten vaz geçir ve bu i i benden uzakla t r. iyi niyetle ve temiz bir kalble böyle istihare yaparsa. ayet bu evlilik dinim için. i ler zorla r. Bütün bunlar olumlu geli ir ve taraflar evlenmek isterlerse kesin karar vermeden önce iki tarafta aile ya ant s n n nas l olaca . Sonra gönlünü Allah'a ba layarak öyle dua eder: "Allah' m ilmine güvenerek senden hakk mda hay rl s n dilemeni istiyorum. Ancak kad n n veya velîlerinin bunu uygun ekilde söylemeleri gereklidir. . Nikâh Feshettiren Kusurlar: a. Allah ba ka yönden k smetini açar. mehir ve al nacak e ya bak m ndan aralar nda anla r. Cinsel ili kiye girmeden koca. evlili imi mutlu ve u urlu k l. stihare öyle yap l r: stihare yapan kimse abdest al r. istek ve artlar n 57 konu urlar. zifafdan önce de sonra da kad n hem bo. iki rekat namaz k lar. ya amam için ve ahiretim için hakk mda zararl ise. istedi im kimseyle evlenmem. E er hakk nda hay rl de ilse engeller ç kar.ayabilir hem de mahkeme arac l veya mehrin yaras n kad n n velîsinden geri de alabilir. tükenmeyen fazi u kereminden bana lütfetmeni istiyorum. dinim için. Çünkü bu kusuru ö renen erkek. Sonra da hakk mda hay rl ve u urlu olan n dile. mahkemeye ba vurursa kad na verdi i mehri .Kad n n cinsel organ nda cinsel hayat n ba lat lmas veya devam ettirilmesine engel bir kusur veya hastal k olabilir. Kar l kl anla t ktan sonra karar verir. ya amam için ve ahiretim için bana hay rl olacaksa evlenmemi dile ve evlenme i imi kola la t r. evlenme i i ç kmaza girer. b. ayet evlenmesi -yahut istihare yapt herhangi bir i i. evlenme i lerini yürütürler. Bitmeyen. Bu takdirde i i haline b rakmal .hakk nda hay rl ise Allah engelleri kald r r ve i lerini kolayla t r r.Evlenecek kad n n vücûdunun herhangi bir bölümünde bir illet veya bir hastal k bulunabilir. E er söylemezlerse bundan kad n ma dur olur.

ÇEVRE VE C NSEL HAYAT Sünnetli Olmak: >*»f Erkek cinsel organ bölümünde anlat lacakt r.Kad n için de nikâh fesh yolu aç kt r. Tirmizî. Allah' n Resûlü'nün hadislerine göre sakal n bir tutam a mayacak ekilde ki inin vücud yap s ile uyumlu olmas gerekir. st. (73) (72) Hukuku islamiye Kamusu. aileyi d cinsel s etkilerden korur. As m Uvsal TEM ZL K. C. cinsel mahzurunu da tarihî bir gerçe i i dile getirerek öyle aç klam lard r: 1 -B y klar n z (dudaklar n z a mayacak ekilde iyice) k ETK LERDEN KORUNMAK GEREK R. Çünkü Allah' n Resulü görücülük için görevlendirdi i Ümmü Süleym'e: "O kad n n vücûdunu kokla ve ökçe üstü ayak kiri lerine bak" eklinde emir buyurmu . B . ibn Mâce.S. dikkat edilk oturmamak.z md r. Cinsel iktidars zl k halinde ise kad n n mahkeme yoluyla nikâh feshettirme hakk vard r.buriyetindedir. Bilmen. Bunun içindir ki Allah' n Resulü: j "B y n k saltmayan biz(im ya ay m z üzerinde olanlar)dan de ildir" (74) buyurmu lar. Zira a za sarkan b y k hele hele iyice de y kan p güzel kokularla kokuland r lmazsa cinsel nefrete ortam haz rlayabilir. (75) A LEN N HUZURU Ç N OLUMSUZ DI C NSEL f \ n ise üst dudak derisi aç kça görülecek ekilde k sa . Haram e lencelere ve zinaya dü kün ki ileri dost edinmekten sak nmal d r. Olumsuz Ortamlar ve ' meksizin akraba ve kom ularla kar Arkada lar: ' b) Ahlaks z ve zinakar kad nlardan korunmak gerekir. tesettüre. . B y k -Sakal Ve Cinsel Hayat: B y k-sakal veya sakaldan ba ms z olarak yaln zca b y k b rakacak Mü'min ekle ve temizli e son derece önem vermek mec. böylece arac kullan labilece ini ör-neklendirmi tir.2. zinaya dü ürecek i or- tamlar ndan kaç nmal d r. srail o ullar b y klar n k saltmad klar için (baz ) kad nlar i zina ettiler. salt n z. Ömer N. a) Aile hayat nda haremlik ve selaml a.y olmas la.57 (73) Ahmet b. Hanbel. i Erkek kendisini â kda l a götürecek. Bilmen Y. (72) Bir kad n arac l ile evlenilmek istenen kad n n vücût yap s hakk nda bilgi al nabilir. Çünkü dudaklar sevi menin ana unsurlar d r.

Koca. Allah' n Resulü "kötü dosttan sak n" buyurmu tu. Televizyon ve Bas n: E er televizyon varsa ve kullan l yorsa programlar özenle seçilmelidir. için k rk günü a an temizlik ertelemesi. haram olaca ndan bu süreyi geçirmemek art yla uygun aral klarla t rnak kesmek. Cinsel Cazibelerini Olu turmak Ve Geli tirmek çin Vücûdu ve Di leri Temiz Tutmal d r: A z. ar damarlar çatlam çift ahsiyetli erkekler ve kad nlar televizyon ve bas n yoluyla evlerimize hattâ yatak odalar m za kadar girebilmektedirler. seviciler. Fizik yap lar kafada ve kalbde yer edecek oyuncular n rol ~ 59 ald cinsel sahneleri içerici programlardan mutlaka sakm lmal d r. (76) Peygamberimizin emirlerine ayk r l k ve gayr-i müslim kad nlara benzemek olaca ndan özellikle kad nlar m zda görülen t rnak uzatma yasa ndan korunmaya çal mal y z. koltuk alt ve etek bölgeleri k llar n gidermek. Edeb: 16 (Hn:2762). c yaz ve resimleri içeren bas n ürünleri katiyetle eve (74)Tirmizi. ön ve arka uzuvlar ile koltuk altlar pis kokular ne reden vücûtlar n. E ler. b) Cinsel ili kiden önce y kan lam yorsa. arzuyla birle emeyecekleri. Televizyon programlar gibi okunacak gazete ve dergiler de titizlikle seçilmelidir. Televizyon ve bas n üzerinde hassasiyet gösterilmedikçe ailenin genelde slâmî özelde cinsel mazbûtiyetini korumak'pek güçtür. mutlaka haftada bir defa ba tan a a c) Peygamberimiz taraf ndan yasakland y kanmak. slâmîîman ve ahlâk de erleriyle çat sokulmamal d r. (75) C. d) Allah' n Resulü "Saç olan ki i (temizleyerek ve tarayarak) bak m na önem versin" (77) buyurdu undan saçlar temiz ve bak ml tutmak. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: nda sahâbilerine öylece talimat . e inin vücut özelliklerini kocas n n veya çocuklar n n yan nda anlatabilecek tipte kad nlarla da kom uluk ili kileri kurulmas n a müsâade etmemelidir. Çünkü büyük sanatç lar olarak tan t lan nice ünlü fahi eler. ehvet galeyan halinde birle seler bile sonradan tiksinti duyacaklar üphesizdir.Sa îr: 2/87. Vücut Temizli inde Dikkat Edilecek Konular: a) Küçük ve büyük abdestten sonr a mutlaka su ile temizlik yapmak. homoseksüeller.

Mi kâtü'l-Mesâbih. Di sa l na önem verilmedi i için kokacak bir a z n veya y kan p misvaklanmad f rçalanmad . A aç köklerinden istifade edilir. Be ir Ak nal' n kaleminden aktard ta nabilme kolayl m z özellikleri sebebiyle hem de ekonomik bir ndan di temizli i ile il gili yat r m ve pazarlamay gerektirmemesi nedeniyle misvak bizim de ter-cihimizdir..için di leri aras nda yemek k r nt lar bulunan bir a z n sevi meyi olumsuz bak m ndan önemi büyük oldu u gibi cinsel tatmin yönde etkileyece i. Üstelik da vard r. (79) Allah' n Resûlü'nün döneminde di temizli i misvakla yap ld hadislerde daima misvak geçmektedir. dil ve dudaklard r. Hanbelî mezhebi bilginlerine göre. Di etinin masaj mevzuunda en idealdir." (78) (76) ibni Mâce.. ¥j (77) Ebu Davud. Nikâh:1 21. "Misvak": Bir nevi f rçad r. Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k olan kad n tarans n. dut ve zeytin kökü dallar ndan istifade edilir."-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz.) Misvak n telleri nesc-i nebatîdir yutulmas nda öbürü kadar mahzur yoktur. "E er ümmetime (bana inananlara) a r gelece i endi esini ta. Sonra elyaf da gürdür ve daima ucundan eksildikçe alt ndan yenisi ç kar larak tazelenir. (Apandisit yapabilir. ayet Arak a ac ndan misvak bulunmazsa. F rçadan u hususlar dolay s yla tercih edilir: F rçan n telleri k l veya naylondur. Misvak' n en iyisi "Hicaz" da bulunan "Arak" denilen bir a ac n kökünden elde edilir. fena a z kokusu e lere evlili i sona erdirme davas açmak hakk n veren sebeplerdendir. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. ili kinin iiriyetini giderece i. kopup yutulmas az da olsa mahzurludur. Tahâret:8 Hn:295." (79) Sevi meyi ba lat c ve hazz n geli tirici en mühim organ a zd r. (78) Buhârî. Hn: 3088. Hattâ kendisinde az da olsa antiseptik bir usare de vard r ki a zdaki mikroplar n hastal k yapmas na mâni olabilir. Bütçeyi de zorlamaz." Dr. üstelik nefretimsi duygular da olu turabilece i aç kt r. Avrupa'da 18.masayd m (ö ütlemekle yetinmez) her namaz (abdestin) da mutlaka (misvak kullanarak) di lerini temizlemelerini emrederdim. 60 Di Temizli inin Cinsel Önemi: Di temizlemenin genel vücût sa l bak m ndan da büyüktür. Yüzy llarda di f rças .

di lerini tra edip küçültmesi ve aralar n açt rmas . SÜSLENMEK VE KOKULANMAK Kad n n ve Erke in Süslenmesi: Kad n n ka lar n inceltip hilâl ekline sokmas . Sigaran n cinsel iktidars zl a ve kad n n cinsellikten tiksinmesine sebep oldu u zararlar hakk nda daha geni 61 bilgi için " ktidars zl k" ve "Cinsel So ukluk" konular na bak n z.a. Her iki durumda da fazîlet.) Efendimiz ba kas n n saç n takana ve takt rana.) dan yap lan rivayete göre: "Peygamber (s. bu haliyle sigaradan ho lanmayan han m na büyük zulüm ve i kence etmektedir. el ve kollar na dö me yapt rmas tahrimen mekruh say lm t r. yüzüne. Müslüman n müslümana zulmü haramd r. Zira fena kokusu bütün vücûda ve a za sinen ve de di leri sarartan sigaran n." (80). dö me yapana ve yapt rana lanet etmi tir. Ba kas görsün diye kendini süsleyip soka a ç kmas ise haramd r. Sigara içen bir han m. takma kirpik kullanmas .) den yap lan rivayete göre. yüzüne ve ellerine çe itli maddeler sürerek rengini çekici k lmas . Di leri sapsar ve le gibi sigara kokan erkekler. güzel koku sürmesi ve tertemiz elbise giymesi müstehabd r. sigara içmeyen e in s hhatini ve cinsel mutlulu unu etkileyece i aç k bir gerçektir.a. .a.. bu halleriyle e lerini nas l öpüyorlar. gözünün rengini de i tirmesi. Çünkü slâm fitneye sebebiyet verecek. ciddiyet. Ayn zamanda Allah' n yarat p verdi i ten ve rengini. vakar yoktur. takma saç (peruk) kullanmas . yüz eklini de i tirme söz konusudur. sigara içmeyen e ine nas l yakla yor?! Hayret ediyorum do rusu. üphesiz kad n n kocas na kar kendini son derece temiz tutmas .kullan lmaya ba lanmas na kar n islâm dünyas nda bin dört yüz küsur y ld r kullan lmas dinî ö üt olmas yan s ra edinme. ta nma ve kullanma kolayl Sigaran n Cinselli e Etkisi: T bbî bak mdan zararl ve de israf olan sigaran n bir di er sak ncas da cinselli i olumsuz yönde etkilemesidir.v. kokusu a z na ve tüm vücuduna yay lm bir erkek. hem de kad n oldu undan ba ka görünmeye ba lar. ad geçen u haberi vermi tir: sebebiyle olsa gerektir. bn Mes'ud (r. bn Ömer (r. Zira bu gibi sun'i güzellik hem yabanc erkeklerin dikkatini çeker.. Bu sebeble sigaradan di leri sararm . ehvetleri tahrîk ve te vikte bulunacak her türlü söz ve davran yasaklam t r. nas l seviyorlar?! Veya tersi de olabilir.

talâk: 51. 87 .a.) öyle buyuruyor: "Elbisenizi y kay n z." Ayr ca Hemmam k z Kerîme. 24.) ona u sevab veriyor: "Gönül dostum Resûlüllah (s. Efendimiz (s. kad nlara ise helâl k lm t r. Di er yandan kocalar na çekici görünmeleri için k na ve benzeri maddeler kullanmalar . di lerini t ra ettirerek aralar n açt ran kad nlara. güzel kokular sürünür. slam Bilginleri. Bunun üzerine sordum: "Kocan evde midir.. Nitekim Hz. Saçlar n z düzeltiniz. güzel koku sürmeleri.) diyor ki: "Osman b. 85. Bu defa onu çok de i ik bir halde gördüm. 84. Kad n n Vâcib Olan Kad ns Görevlerini öyle Belirlemi lerdir: için kad nlar zinaya dü tüler.. yüzünün k llar n ald ran kad nlara. Hz. hem de kad nlar istemiyor.) k nan n rengini be enir..a." (81).) güzel görünmek için dö me yapt ran kad nlara.v. Allah' n yaratt görünümü) de i tiren kad nlara lanet etmi tir. O da öyle cevap verdi: «"Osman hem dünyay . 119. Ai e'yi (r.ibn Mâce/nikâh: 52-Ahmed: 1/251." (82).c. Di lerinizi mis-vaklay niz." .Nesâî/zînet: 22.a.Müslim/libas: 120.v.a. Maz'un'un e i yan ma geldi. Daha önce bu kad n saç na k na sürer.a. düzenli giyinirdi.) Osman' bu ihmal ndan dolay k nay p uyard . fakat kokusunu pek sevmezdi. Zira is-railo ullar böyle yapmad (83) slâm Dini giysi ve tak güzelli inin iki ana unsuru olan tabîi ipek ve alt n erkeklere haram. edeb: 33.. Tirmizî/libas: 25.) Mescid-i Haram'da ziyaret edip soruyor: "Ey mü'minlerin anas ! K na hakk nda ne buyurursun?" Hz. 117. dünyal l . "Bu halin nedir?" dedim.a. libas: 82.) devamla diyor ki: "Allah' n Resûlü'nün lanetledi i kimseyi ben niçin lanetlemeyeyim. 230 (81) Buharî/tefsîr: 59. Kendisini âdeta ihmal etmi ti. yoksa bir sefere mi ç kt ?" Kocas n n evde oldu unu söyleyince.Ebû Dâvud/ tereccül: 5. (80) Buhari/tifsîr: 59.. Kad nlar için baz eyler yasaklanm sa. O bak mdan k na kullanmak haram de ildir.Müslim/libas: 115..Tir-mizî/ edeb: 33 62 evlerini ve çevrelerini her çe it kötü kokudan ar nd rmalar sünnettir."Allah (c." bn Mes'ud (r. Ai e (r. Ai e (r. ki ay-hali aras nda veya her ayhalinde kullanabilirsin. renk ve arzetti imde. Tertemiz olmaya ve güzelle meye çal n z." Sonra durumu Resûlüllah'a (biçim.a. libas: 83.v. Peygamberimiz (s. bunda birçok hikmetlerin söz konusu oldu una k smen de inmi bulunuyoruz. temiz ve güzel elbise giyinmeleri.

Kocas evde iken onun için süslenmek. yaln zca yarat l düzenini de i tirme vasf nda olan yasaklard r. kar s n yabanc erkeklere muhtaç etmeyecek ekilde temizli e. gusül . ist. Kocas evinden ayr l p bir yere gitti i zaman süsü b rakmak kad n n vâcib görevleridir". Cinsel hayat tatmin amac na erdirmek için yap lacak süslenmeler. (84) Kad n n kocas için giysi ve tak ile süslenmesine hiç bir s n r olmad süslenmesine de bir s n r yoktur.3/100. güzel kokuya. 1 63. di inceltmek. s:150 gibi makyaj yaparak . caddelerde v." (85) Evet. (82) Müsned-i Ahmed: 2/226. gibi kad nlar n da erkekler üzerinde haklar vard r.6/11 7 (83) Kur'an. slama Göre Cinsel Hayat. abdesti al n rken suyun deriye temas na engel te kil etmemelidir. heryerde ba kalar için süslenmeleri yerine evlerinde kocalar için süslenmeleri daha güzeldir. ba ms z bir evde oturan ve na mahrem (evlenmelerine engel olmayan) erkeklerle irtibat bulunmayan kad n n her zaman yapabilece i süslenmedir. Ayn ekilde erkek de kar s n n ho una gidecek ekilde kar s na kar süslenmeli. dövmek yapt rmak. burun.) dedi ki: "Kar m benim için süslendi i gibi ben de onun için süslenirim.a.s. Ondaki haklar m n tamam n almak istemiyorum ki o da bendeki haklar n tamam yla benden istemesin.Kerim.5/67. kad nlar n çar pazarda. Bu süslenmeler. peruk takmak. Eymen Y. Ho kokulu olmak. 1996. (84) Ali R za Demircan. Makyajda kullan lan maddelerin bile iminde domuz ya bulunmamal ve bu maddeler."Yata na girdi i zaman nefsini kocas na arzetmek. -. Çünkü Yüce Allah öyle buyurmu tur: "Erkeklerin kad nlar üzerinde haklar bulundu u. A z misvak ve miskle tertemiz tutmak. daha bir etkileyici olmal d r.4/42. t rnak uzatmak. Bu yasaklar ka almak. A'raf: 26. a z ve di temizli ine. E LER N B RB R Ç N SÜSLENMES bni Abbas (r. -il i -( 63 Güzelle mek ve cinsel cazibeyi art rmak yolunda kad n için getirilmi bulunan yasaklar. G yab nda kocas na cinsel ihanette bulunmamak. 108. gö üs ve kalça gibi organlara estetik ameliyatlar yapt rmakt r. Kad nlar d arda sade giyimleriyle ihtiyaçlar n gidermelidir.

Günümüzde bir erkek. Adam yakla t . Hz. i yerinde de sürekli cinsel arkada lar aras nda müstehcen gazete okuyanlar. seksî ark ve türküler vesair eylerle sürekli cinsel tahrikle ba ba ad r. erke in ya ad bu gönül yorgunlu undan habersizdir. Bakara:228. Halife Hz. da n k saçl bir adam girdi. Çar da. Yan nda kar s da vard . Ömer de: "Han mlar n z için i te böyle yap n. sokaklar giyimli görünen fakat erkekleri tahrik eden dar pantolonlu. e ine . Kad n Hz. Sonra da adamdan hamama gitmesini. siz onlar n sizin için (85) Kur'an. Hz. 64 süslenmelerinden nas l ho lan yorsan z. dar giysili veya mini etekli yar ç plak kad nlarla doludur. Allah'a andolsun ki. i yorgunlu u yan nda cinsel tahrikler sonucu gönül yorgunlu uyla da dönmektedir. v c k v c k tahrikle kar la maktad r. Erkek. Hz. uzam saç ve sakal n n tra na dikkat etmelidir. Bütün bu tahrikler sonunda ak am evine dönen bir erkek. gün boyu lüzumsuz eylerle oyalan p ak am erkek eve gelece i vakitte tela la mutfak ve bula k i lerine dalmakta ve erke e ya l . onlar da sizin kendileri için süslenmenizden ho lan rlar!" dedi. evinde böylesine bak ms z bir kad nla kar la nca. dedi.a. Genelde kültürsüz veya ince fikirsiz kad nlar. Ömer'in (r. kar s n n yak n na gelmesini emretti. i yerinde temiz. gidinceye kadar birçok yönden cinsel tahriklerle ister istemez kar la maktad r. Ömer ona. Evinde ev i leriyle ve çocuklar yla me gul olmu ve o da yorulmu tur ama evinde oldu undan cinsel tahrikle kar la mam t r. Ömer'e hitaben: . e lerin ehvetini harekete geçirir.<A> cinsel konu malar. güzel giyimli ve güzel kokulu kad nlar gören erkek... kocas ndan ho lanmad n anlad . erke in ya ad bu sorunlar kar s nda ak amleyin evinde kendisini güzel giyimli. Fiziki ve cinsel yönden kar s n doyurmal d r ki kad n. Böylece de e ler aras ndaki sevgi ve ülfetin devam n sa lar. t ra olmas n ve t rnaklar n kesmesini istedi. kokulu veya kirli bir vaziyette kap açmaktad rlar. fakat öylesine de i mi ti ki kad n ona tan makta güçlük çekti ve bo an ma davas ndan vazgeçti.Kerim. Adam d ar ç kt ve kendisinden istenilen eyleri yaparak tekrar döndü. Caddeler. yeri de slâmî ahlâk ve duyarl l a uygun de ilse. ba ka erkeklere ilgi duymas n. Evdeki han m ise. Aksine. günlük ya am nda sabah evinden i ine «. gözlerini doyurur ve e lerin güzelliklerini ortaya ç kar r.t rnak temizli ine. . Süs. Ömer kad n n.Ey mü'minlerin emîri! Beni bu adamdan kurtar. evinden i ine var ncaya kadar ç plak kad n ve gazetelerle cinsel tahrike u ramaktad r. temiz ve bak ml bir han m n güler yüzle kap açmas n özledi ini idrak edemezler ve ona göre haz rlanmazlar.) yan na üstü ba tozlu.

v. cahilli ini ve s gösterir. kad n n hafifli ini. Böylelikle erkek. Veya tersi de olabilir. kar s nda kendisini anlay la kar layacak ve gönül yorgunlu unu giderici bir iltifat bekler e inden. cinsel tatmine ortam haz rlayan güzelleklerin ba nda gelir.. Peygamber (s. güzel elbiseler giyinmi ve süslenmi bir ekilde e ini güler yüzle kar lar ve bekledi i ilgi ve iltifat bulur.. Böyle iken. Peygamber (s. soka n tahrik 65 ve tahriplerinden korunmu olur.a.Estetik ameliyat. çiçek vs. Hz.iltifat yerine k zmakta. Bunun sonucu ufak eyler bahane edilerek aile kavgalar ç kmakta ve aile mutlulu u kaybolmaktad r. 5-T rnak uzatmak. Süslenmek her ne kadar önemli ve gerekliyse de kad n n süslenmekte a r l a sapmamas . Hz. (86) Allah' n Resülü'nün vücûdu ve teri pek güzel kokard .. onun tüm fiziki ve gönül yorgunluklar n gidermeye kafidir. Mutlulu un doru una da namazda erdirildim. Birçok erkek de bunu ihmal etmekte ve her eyi e inden beklemektedir. gazetesiyle veya televizyonla me gul olmakta ve kad n ihmal etmektedir.Dövme yapt rma ve di leri seyreltme. Kocas n cinselli e doyurur. Çünkü hayat. dü ünceli oldu unu . Yatakta da kocas n n ilgi ve iltifat n duyacak ekilde istekli ve aktif davran r. bu i i kendisi için en büyük me guliyet haline getirmemesi gerekir. Bu mutsuzluk ve isteksizlik yatakta da ya anmaktad r. O güzel kokular kul lan r. 4." buyurmu tur. E inden alaca küçük bir hediye. Aile kavgalar n n temel gizli sebeplerinden en önemlisi. yaln zca cinsellikten ibaret de ildir..a.Ka lar ald rma. Yasaklanan Süslenme ekilleri: 1. kullan lmas n da te vik buyururdu. tüm ev i lerini sabah n belirli saatlerinde planl ve programl bir ekilde bitirdikten sonra ak am e i için dinlenmi . e lerin birbiri için süslenme ve cinsel tatmin yollar n ihmal etmeleridir.): "Dünyan zdan bana kad nlar ve güzel kokular sevdirildi. 2. KOKU VE C NSEL HAYAT Koku. Bu tür hareket. Ev i leri ve çocuklarla yorulan kad n.v. temizlenmi . kendini s rf süslenmeye kapt rmamas .) buyurdu ki: ' ' 3 -Peruk kullanmak. Halbuki ak ll ve uyan k kad n.

Bilginlerden biri erkek köpekleri cezbeden maddeden bir miktar alarak bunun hakikatini ara t rmaya ba lar. Müsned. 3/128. Müslüman han m n güzel koku sürünüp sokaklarda dola mas na. Nesai. azg n bir nefis ile di er bir azg n nefis aras nda elçidir.Güzel koku. Yani kad n. haram k l nm t r."Dünyan zdan üç ey bana sevdirildi: Kad n. Sonunda u neticeye varm lard r: Di i köpek uzak mesafeden erkek köpe i çeken bir di ilik kokusu yaymaktad r. güzel koku ve göz ayd nl Kad n n Kokulanmas : m olan namaz. yabanc erkeklerin aras na ç kmas yasaklanm . evinde güzel ve ate li d arda iffetli olmal d r. slâm d ahlâk anlay genel bunu önemseyip ciddiye almaz. 1/146. Hayvan kokuyu ald nda. güzel koku sürünen kad nlar n erkekleri nas l etkiledi ini ifade için köpeklerin dünyas ndan bir öykü anlatm t r: "Erkek köpeklerin birle mek isteyen di i köpek etraf nda toplanmalar n n s rr nedir biliyor musunuz? Bu konu birçok bilginin uzun seneler boyu dikkatini çekmi tir.Sa îr. (87)Nesai. Bu haberle menin ve mektupla man n en nazik eklidir. Sanki sessiz bir gösteri . (88) Kad nlar n Güzel Koku Sürünüp Soka a Ç kmalar n n t Etti ini fade Eden bretli Bir Hikâye: Kad n n soka a ç karken süründü ü güzel koku. kad nlar için bütünüyle cazibe unsuru oldu undan mü 'min kad n n güzel koku sürünerek evinin d na. kokulan r sonra da kokusunu (alarak kendisine alâka) duymalar için bir toplulu un yan na ç karsa. Fakat slâm ahlâk hassasiyeti sebebiyle bu gibi Erkekleri Nas l Etkileyip Tahrik ince faktörlere var ncaya kadar hiçbir eyi ihmal etmez. "Vah i Kad nlar" adl makalenin yazar . (86) C. kad n e ine kar olabildi ince di i olmaya ça r rken mahrem (evlenmeleri yasak) olmayan erkekler için de korunmaya ça rmaktad r. cinsel yönden uyar l r ve kokuyu yayan di iyi arar. 66 Allah' n Resulü öyle buyurur: "Her hangi bir kad n. Yolda arkas na bir sürü köpek tak l r. üphesiz (harama bakan) her göz de zinac d r". toplant lara kat lmas na müsamaha göstermez. 7/62. Ahmed b. Çünkü kad n ziynetlerini ve güzelliklerini örtse dahi süründü ü koku havaya yay laca nd an yak n nda bulunan veya geçenlerin duygular n tahrik eder. Hanbel. Erkek köpek bu büyü leyici kokuyu duymadan birle me iste i duymamaktad r. slâm Dini. Bir gün laboratuar ndan ç karak yaya olarak evine do ru yürür. o zi -nac d r. Elbisesine bu kokudan biraz sinmi tir." (87) a.

aralar nda sevgi ve ülfetin meydana gelip geçimsizlik ve nefretin ortadan kalkmas için en güçlü sebeplerden biridir. Zira göz ve ayn ekilde burun. onu hemen kalbe iletir. Nesâî. Bilakis Rasulüllah (s.). özellikle kokulanmal d r. oysa kocas n n kar s na ta'zir cezas verebilece i konulardan biri de. boyanmas n . kalbin rehberidir. Göz. beyinden de cinsiyet bezlerine nakledilir. Hanbel. onlar n erkekleri zinaya dü mü tür" der. Böylece sevgi ve ho nutl uk meydana gelir. Güzel Koku Ve E ler Aras ndaki Sevgiye Etkisi: Kad n n kocas için süslenip güzel koku sürünmesi. kad n n sokakta ve sokak için süslenip.yürüyü ü (!) yapmaktad rlar. Ahmet b. K. 67 kokuyu alan cinsi yönden uyar lm olur. bu ho nutlu unu kalbe ula t r r. evde kar -koca birbirleri için süslenip. Kad n Âdet Halinde De Kokulanmal d r: Kad n. Bunun yan s ra çirkin bir manzara veya ho lanmad bir giysi ve k l k görürse.. kad n n evde kocas için süslenmesini. Kad n n Evinde Kocas çin Süslenmesi Sevapt r: Dinimizce her ne kadar. kocas na kar cinsel cazibesini korumak ve art rmak için kokulanaca ndan cinsel cazibesinin zay flad âdet döneminde. Sinirlerden beyine.. cinsel iste i dayan lmaz ölçülere varmad kça kokusu yay lmaz. kocas na cazip görünmek için. Müslüman ama cahil kad nlar n ço u. Yolculuk Dönü ü Eve Habersiz Girmemek: .a. süslenmesini istedi i halde kad n n süslenmemesidir.(!) Böylece di i köpek oyunca ile oynam olur. kokulanmas n önemle tavsiye etmi ve: " srail kad nlar süslenmedikleri için. O zaman köpekler toplan r ve aral ar nda k zg n bir sava ba lar. O sanki bu koku ile çevredeki bütün erkek köpeklere havan n ta d gizli davetiyeler göndermi olmaktad r. Hiç bir mahzuru yoktur. Libas." (*) Bu örnek biraz a r olabilir ama kokunun insanlar ve hayvanlar ne denli etkiledi ini gösteren ibretli bir öyküdür. kokulanabilirler. bir manzaray görür de ondan ho lan rsa. Böylece ho nutsuzluk ve nefret meydana gelir.s. kokulanmas günâh ise de. O kokuyu burun koku sinirlerine nakleder. Etraftaki insanlar bu duruma çok a r rlar ve olan bitene bir anlam veremezler. evinin içinde dahi süslenmeyi ve kokulanmay slama ayk r san rlar. Di i köpe in. Erkek köpek bu kimyevi ya da f trî ça r olmaks z n asla cinsel istek duymamaktad r. Böylece (88) Ebû Dâvud.

ayn duygu ve ayn fizikî yap da yaratmam t r. koltuk altlar n t ra etmek. Müslüman bir kad n günde 5 defa abdest al p namaz k laca ndan. elbette daha becerikli ve uyan k olmal . misvak kullanmak. Allah' n Resulü askerî seferlerinden dönü ünde Medîne d verirdi: "-(Evlerinize gitmek üzere ak ama kadar acele etmeyiniz. Ancak bu iki cins birbirini tamamlamakta. kocas na süslenmeli.). biri di erine destek olmaktad r. Ça r Y. Kocas seferde oldu u için temizli ini yapmam kad n da (koltuk alt ve) etek tra n olsun. 1993 s. Bu hadis kad na.a. Günümüzde oldu u gibi sokaklarda kad nlar n cicili-bicili pa-zarland bir ortamda müslüman kad nlar da. Erke in birtak m . 367 -olan kad n tarans n. kocas n n kendisinden ho lanmamas na neden olacak eyleri üzerinden gidermelidir. Baz kad nlar ço unlukla bu hassas meseleye gereken önemi vermemekte. Kad n n süslenmesine imkan tan mak için gündüz ve haberli girmesini tavsiye eder. kirli elbiselerle kocalar n n kar lar na ç k p onlar n nefret ve tiksintisine neden olmaktad rlar. yani han m onun gelme zaman n n yak n oldu unu görünce. Baz erkeklerin gözünün d ar da olmas nda kad nlar n n da hatalar vard r. parmak mafsallar n y kamak. Nâmahremine (evlenmelerine er'an mani olmayanlara) göstermemek art yla. Kad nlar n kocalar için süslenirken de kulland klar losyon veya esanslar n alkol. boyanmal ve kocas n n gözünü sokaktan evine çekmeyi ba arabilmelidirler. "On ey f trattan (yarat l tan)d r: B y ve kas k saltmak.. Erkeklere Benzemeye Özenen Kad nlar: Cenâb.Hak erkekle kad n ayn yetenek." (90) nda sahâbilerine öylece talimat Kad nlara Benzemeye Özenen Erkekler. sakal b rakmak. burna su alarak burnu temizlemek. uzaktan gelen erke in gece habersiz evine girmesini tavsiye etmez. Ojeli iken gusletmi ise cünüblükten kurtulmu olamaz. domuz ya vesaire gibi mahzurlu maddelerden imâl edilmemi olmas na dikkat etmelidirler. Mahmud Mehdi istanbul.Peygamberimiz (s. su ile taharet yapmak. Bu." (89) Kocan n seferden dönü ü yakla t nda. günah de il. kocas n n kar s na gerde e girecekmi çesine güzel bir görünümle ç kmas için latif bir tarzda uyarmaktad r. cünüb ve ha-y zl halden kurtulmak için guslederken de oje su geçirmedi inden bunu kullanmamal d r. bak ml olmas . Geldi iniz haber alan e lerinize) biraz zaman veriniz ki saçlar da n k (*) islâm'da Evlilik ve Cinsel Mutluluk. t rnaklar kesmek.v. haz rlanmal . sevapt r.

) Efendimiz'in ko du u ki inin Hiyt ad nda bir muhannes (kad nla m erkek) oldu u rivayet edilir. Kad n da daha çok evin içindeki düzen. erkek gibi sesini kal nla t r p yükseltmesi. kad nlar gibi giyinip k nla döküle yürümesi.) den yap lan rivayete göre.v.) Efendimiz erkeklerden kad nlara benzemeye özenenlere. erkekler de kad nlar n k yafetine özenir ve böylece oran n örf ve âdetine ters bir tutum içine girerse.a.a. slâm. Mi kâtü'l-Mesâbih. her bölge ve her beldenin kendine has örf ve adetini dikkat almak gerekir. erkeklerle kad nlar n k yafetlerinin ayn olmas na cevaz vermez. (90) Müslim. âyetle bu inceli e temas edilerek buyuruluyor ki: "Erkekler kad nlar üzerinde koruyucu ve (birçok a r ve önemli) i lerini yürütücü (89) Buhârî. Her ülke. Resûlüllah (s. Hn: 3088. O yerde kad nlar erkeklerin k yafetine. o takdirde o kad nlara "erkekle en kad nlar". duygusal. kad n n da birtak m üstünlükleri vard r.a. Bir belde veya bölge ve ülkede kad nlar n kendilerine has erkeklerin de kendilerine has bir k l k ve k yafetleri vard r. homoseksüel olmas ndand r. denge. 69 üstünlüktedirler. erkeklerle çok ha r ne ir olmas ndand r. Nikâh:1 21. Nisa Sûresi 34. Müslim. Erke in kad nla mas . kad nlardan da erkeklere benzemeye özenenlere lanet etti. imaret:1 81.v.a.üstün yetenekleri vard r. çocuklar n e itimi. O bak mdan slâm hem kad n . Ayr ca Ebû Davud'un Ebû Hüreyre (r. Kad n n erkekle mesi. Her cinse yak an ve onun özelli ini yans tan bir k yafeti tavsiye eder ve bu düzeyde tesettürü emreder." (91). terbiyesi ve di er ev i leriyle me gul olup yuvay huzura kavu turur. Bu da Allah' n kimini kimine üstün k l -mas yla ve erkeklerin mallar n (mehir ve nafaka olarak) harcamalar sebebiyledir. ad geçen öyle demi tir: "Rasûlüllah (s. hem de erke i yarat l kanununun gere i olarak lây k olduklar yere oturtmu tur: Erkek daha çok evin d nda faaliyetini sürdürerek yükün a rl n omuzlar nda ta r. K l k k yafette bu iki ayr cinsin birbirine özenmesi ve benzemesi hususunda kesin bir çizgi çizebilmek için genel anlamda bir ifade kullanmak veya bir hüküm ortaya koymak do ru olmaz. sesini kad n sesi gibi ç karmas ." Ancak bu üstünlükler herbirinin ruhsal. Enes (r. erkeklerin tav r ve davran na özenmesi. . o erkeklere de "ka-dmla an erkekler" denilebilir. kad nlar gibi k r tarak konu mas . Rada': 56. kad nlar gibi yürümesi ve kad nlar gibi naz ve i ve yapmas . erkeklerin meclisine gidip oturmas . fiz iksel yap lar yla ilgilidir.) den tahric etti i hadîste.

v.Kiram: "Bu adam kad nlara benzemeye.) de di er bir muhannesi (Medine'den) ç karm t r. diye cevap verdiler.) o adam n el -Naki' adl bölgeye sürülmesini emretti.a. gerekirse hapsedilir ve ta'zir cezas na çarpt r l r.Kiram'dan baz s ise: "Ya Resûlallah! Onu öldürsen ya" deyince. Ebû Bekir S ddîk (r.ibn Mâce/nikâh: 22 70 böyle (maskara) yapm t r?" Ashab. * Aile içinde böyle bir benzemeye özenen bireylere derhal müdahale edilir ve dönü yapmalar .a. Aksi halde özenen fert devletin yetkili organlar na teslim edilir. Birinin di erinin yerini almaya özenmesi düzensizlik.deniliyor ki: "Resûlüllah (s. Efendimiz: "Buna ne oluyor da kendini (91) Buharî/libas: 61. Ki iliksizlik ve kimliksizlik alâmetidir. Tevbe edip dönü yapanlar devlet affedebilir. * Bu konuda gençleri kendilerine uygun olan düzeyde tutman n en tesi rli yolu olan e itimi ihmal etmemek gerekir. NET CE * slam hukukunun uyguland ve vakar n bozan bu gibi ki iler hakk nda birtak m müeyyideler uygulan r. Mesela sürgün edilir. (92) Fazla bilgi için bkz: Neylü'l-Evtar: 6/218-Tecrîd-i Sarîh tercümesi: 12/110 71 SÖZ KESME VE N AN Sözlülük çin Islamî Çerçeve: Daha önce de belirtti imiz gibi evlili e talip olmak için kar taraf tan ma gayesiyle mubah k lman eyler. yani bu gibi özentilerden vazgeçmeleri sa lan r. Ömer (r. toplumun ve ailenin ahla k. Erke in de kendine has ve lay k bir yeri vard r. ayn zamanda bir hayat düze ni söz konusudur.Tirmizî/edeb: 34. Ayn zamanda genç bir k z n da erkekler gibi pantolon giyip apka kullanmas . t Beyhâki'nin rivayetine göre. zaruretten dolay mubah k l nm t r. (92). kad nla maya özenmi tir. Ashab.) Efendimize bir muhannesi getirdiler ki ell erini ve ayaklar n k na ile boyam t .a. Bunun üzerine Efendimiz (s. Efendimiz onlara: "Ben namaz k lan kimseleri öldürmekten men'olundum" diye buyurdu. Bunun için de kap y ard na kadar açmaya . düzen. ciddiyetsizlik getirir.Ebû Dâvud/libas: 28. ciddiyet hannesi.a. onlar gibi ayakkab giyip saç n erkekler gibi tra etmesi çok uzak bir ihtimal olarak kal r. * Kad n kendisine lay k olan yerini almak ve ona göre bir hayat düzeni kurmakla yükümlüdür.v. boynuna alt n kolye gibi kad nlara has bir ey takmas dü ünülemez. slam kültürüyle yeti en bir gencin koluna alt n zincir.) bir mu slam ülkelerinde.

Nesâî. Kald ki k z n bütün bu yönlerine tan mak hem çok uzun zaman ister. gelenek ve yap s na zarar verir. 151. II. ahlâk ve kad n n iffetini korumak ve nefislerin. "Peygamber (s. Kitabu'n -Nikâh. slam.gerek yoktur.a. I. 1032. ahlâks zl klar n gençlere sirayet etmesini önlemek için sözlüler için halveti (yaln z ba lar na kalmalar n ) ve buna tabi hususlar yasaklam t r. Bu nedenle be erî hukuklarla semavî hukuklar. Ayr ca ki i. Yani ki inin. Müslim. XVI. ni anl l k a amas na gelmi tir.v. Kitabu'n-Nikâh. ' Evlili e bir haz rl k mahiyetinde olan ni anl l k devre si her iki taraf n daha iyi dü ünmelerine f rsat verir." (Lafz Buhârî'nindir. Âmir'den Rasülüllah' n (s. 165. biriniz bir ey almak üzereyken öbürünün onu sat nalma a kalk mas n yasaklad . II. mü'minin karde idir. birisinin s özlüsü olan bir k za ba kas n n talip ç kmas haramd r. bu tan may ailenin gözetimi çerçevesiyle s n rlar. Kitabu'n-Nikâh. Meselenin çe itli yönlerini bu dönemde daha iyi de erlendirme f rsat bulur ve evlilik akdinin nas l tamamlanaca n ara t r p kararla t r rlar. Tertibu'l -Müsned. 73-74. erkekle kad n aras nda evleneceklerine dair bir sözle me oldu unu kabul ederler. Gelenekleri.v. Sünnet Çerçevesinde Ni anl l k: E seçimini yapan ki i. ibnu Mâce. IX. Mü'min karde i bir ey almak üzere iken o eye al c ç kmak . alevli ehevî arzular n pe ine tak lmas n engellemek. 163. hem de kötü sonuçlar ndan emin olmak mümkün de ildir. Müslümanlar aras ndaki insanî ve karde lik ba lar n korumak için. Kitabu'n -Nikâh. Nitekim Resûlüllah (s. onu görsün" buyurmak suretiyle kad n n ahlâk ve fizi ine dair baz eyleri görmenin yeterli olaca n belirtmektedir. di eri sözlüsünden vazgeçer veya izin verirse ancak o zaman talip olabilir. Buharî. bo unad r ve hevaya uymakt r.) (93) (93) Muvatta'.v.a. 523.): "Evlenmeye karar verecek kadar.) öyle buyurdu unu rivayet ederler: "Mü'min. mü'min karde inin sözlüsüne talip olmas n. Böyle bir ey toplumun ahlâk. II. Kitabu'n -Nikâh.). k z n ne fizi inin tamam n görmesine ve ne de ahlâkî yönlerinin tamam n bilmesine izin vard r. Ukbe b. Çe itli hukuklarda ni anl l a dair kurallar farkl olsa da hemen hepsi onun. evlili e önem vermi lerdir.a. Beklesin. Kar taraf tan mak için gerekli olan s n r a mak. 600 72 Ahmed ve Müslim. onu görme imkan varsa.

mümin karde inin sözlüsüne talip olmaz" hadisine görü üne cevap vermek için bu hadisi nakletmekte ve: Bize göre ki i bir kad na talip olur ve kad n da buna raz olur . Mü'mine eziyet veren hususlardan Rasûlüne itaat senin için daha hay rl d r" buyurdu. fakir biridir. Kad n. Fât ma bint Kays. Kitabu'n -Nikâh. Tirmizî.Bu yasaklaman n sebebi. Ama aralar nda bir muvafakat yoksa ya da taraflardan biri muvafakat etmemi yahut kad n n henüz bir görü ü olu mam sa o zaman talip olmakta bir sak nca yoktur. Rasûlüllah (s. Üsâme mi? Onunla evlenme e arzusu olmad n belirtti.Yasaklama için bir müddet tayin edilmi tir. (94) Bu hadislerden u neticeleri ç kar yoruz: 1. Tirmizî. Muvatta'. Üsâme'den bahsedince. Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti. Müslim. Kitabu'n -Nikâh. Ebî Süfyan ve hem de Ebu'l -Cehm'in evlilik teklifiyle kar kar ya kald ." (Lafz Müslim'indir).a. (95) bk. Üsâme ile evlendi ve onunla mutlu oldu.a. ancak erkekle evlenece i kad n aras nda bir muvafakat bulundu unda sözkonusu olur. kad n elleriyle i aret ederek: Üsâme mi.ll. lk talip tamamen vazgeçer yahut ba kas n n talip olmas na izin verirse bu müddet son bulmu olur. Mal yoktur. s.. 2.).1O34. mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmas yasaklanm t r ve buradaki yasaklama haram ifade ediyor.v. Buyurdu ki : "Muaviye. di erinden haberdar de ildir. 4. Mü'min. karde ine eziyet verecek bir davran a kalk maz. III.. Ancak o ki i tamamen vazgeçerse o ba ka. böyle bir davran biri de talip oldu u k za talip olmakt r. Risale. iki ki inin ona talip olmas nda bir sak nca görmedi. Buhârî.): "Allah'a itaat ve nda anla lan bu. kad nlar çok döver. Ebu'l -Cehm ise. XVI. afiî'nin: "Ki i.a.Ki inin. 309-310.v.) gitti. Hangisiyle evlenece ine isti arede bulunmak üzere Peygamber'e (s. 441. afiî. Bu durumda ba kas n n talebi üzerine talepte bulunmak diye bir ey sözkonusu de ildir. ayn anda hem Muaviye b. Bazen de talipler çok olur ama biri. Yukar daki hadislerin nakledelim . 580-581. Ama Üsâme. (95) (94) Müsned. Kitabu't-Talâk. Malik. 3." Rasûlüllah (s. 151. III. Kitabu't -Talâk. (el-Fethu'r-Rabbanî).mü'min için helal de ildir. II.Müslümana eziyet etmek veya gönlünü k rmak.a. Mü'min karde inin sözlüsüne talip ç kmak da helal de ildir.v. bir de bu anla lana k tutacak bir vak ay n slâm kar-de li iyle ba da mamas d r.). 1114.v. Dan mas sonucunda da ona Üsame b. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.

ama raz oldu u henüz belli de ilse ve ona meyletmesi henüz gerçekle memi se. 283 rivayet etmi tir. "Mehir" yerine geçer. Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r. Daha iyi tan malar için ni anl lar n. birbirine teslim etmesiyle gerçekle ir. haramd r. rü vet mahiyetindeki ba l haram. Tenha yerlerde ba ba a kalmalar . E er r za gösterdi ini haber vermi olsayd .ailecek bâzan görü meleri faydal olabilir. Rasulüllah'a (s. kendileri için bir gelir olarak sözle me. s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse. Ebu Davud. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. müstakbel e lerin evlili e haz rlanmas . Ni anl l kta mühim bir vazife de sadâkattir. o zaman ismi ne olursa olsun. r za gösterdi ini tavsiye ederdi. I. Ba l k Paras : Ba l k. ona talip olmakta bir sak nca yoktur. ba ka tarafa istekli olmamalar d r. Halbuki slâm'daki mehr i. bu karar belgeleyen baz alametleri. Ayr ca birbirine verilen hediyeler ve evlenme haz rl olarak temin edilen e yalar. Mehir: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r. lüzumlu evlilik meselelerini ö renmeli. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. II.v. taliplerinden birine r za gösterdi ini belirtmemi ti. Ni anl lar. Bu zararlar. Islamda yeri ve yurdu olmayan. bu hususta az da olsa bilgi edinmelidirler. iki taraftan tak lan ni an yüzü ü gelir. ufak tefek bahanelerle ni an bozulmamal d r. olup meylederse art k o kad na ba kas talip olamaz. 601.73 Ni anl l k. Fat ma hadisini ayr ca bnu Mâce. kad n n yak nlar almaktad r.a. Zaten ni an n gayesi de.). kad n almaktad r. ni anlanma i ini tamamlar. Ba l k paras n kad n de i. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r. mehir konusunda daha geni çe anlat lm t r. ni anlanma veya dü ün s ralar nda. kar l kl olarak evlenmeye söz ve karar verenlerin. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. k z taraf n n. Nesâî. bir evlenme sözle mesidir. 74. II. ba kas n tavsiye etmez. me ru artlar dairesinde -akrabalar yan nda. 74 Ni anl lara Baz Tavsiyeler: . Mühim bir sebep olmad ktan sonra. slamiyet. Oraya müracat ediniz. damad taraf ndan al nan para veya e yad r. Fat ma. Samimiyet ve sadâkati bozacak hâllerden uzak kalmal d r. tehlikeli ve yasakt r! Yani nikâhs z ni anl lar n tenhalarda bulu malar el-ele verip gezmeleri dinimizde caiz de ildir. Ni an alametlerinin en ba nda. Bunun için kulaktan dolma bilgiler yerine faydal kitaplar okumaya ihtiyaçlar vard r.

alâka duymalar . (96)Dr.Ni anl n z n anne ve babas ile yak n akrabalar n mümkün oldu u kadar iyi tan maya çal n z. siz kendinize ba ka bir e aray n z. fedâkârl k yapmak hususunda da ölçüyü kaç rmamal d r. Allahü Teâlâ'n n koydu u s n rlar n hikmeti burada görünmektedir.Hiçbir zaman verdi i sözü tutamayan. hayat n çe itli hâdiselerine gö üs geremeyecek ve s k nt s n ya içki yahut kumar oynamakla defetmeye çal acak kadar zay f ruhlu kimseyle evlenmek.Olgunla mam . 2. ak l i i de ildir. sonradan onu islâh edece inizi ümid ederek evlenmeyiniz. t 3.Ni anl lar birbirine k skançl k yahut diktatörlük göstermekten çekinmeli. (96) Ni anl l k Süresi: Ni anl l k devresinin uzunlu u veya k sal hakk nda kafi bir s n r yoktur. Seksoloji M ecmuas .. âdetlere ve milletlere mensup ah slar n. ni anl y m. Sonunda pi manl k fayda vermez. s: 42 vd. 4. say :1 7. Fakat bu müddetin iki seneyi geçmesi münasip de ildir.Ayr kültürlere. birkaç haftadan birkaç y la kadar de i ebilir. A ustos. nas l olsa evlenece iz diye ni anl s na her eyini vermi ve bekaretini kaybettikten sonra da ni anl s n n trafik kazas nda ya am n yitirdi ini duymu tum. 6. Ni anl lara Tavsiyeler. Rudolf von Urban.! 950. Ni anl l k döneminde ili kilerimiz nas l olmal d r? Pek çok genç k z m z nas l olsa evlenece iz dü üncesiyle sevgilisinden hiç bir eyini esirgememi ama sonunda pi man olmu tur. Ni anl lar n Görü mesinin S n r : 19 ya nda bir k z m. Örne in kom ular m zdan ni anl bir k z n.Yaln z kendini dü ünen bir kimseyle. 7. Bu dönem.E lerden herbirinin bamba ka eylere kar evlili e i arettir. birbiriyle evlenmesi baz proplemleri beraberinde getirir.. E er evlenmeden önce o kendini slâh edemezse. örflere. yani henüz anne ve babas n n çok kuvvetle te'siri alt nda kalan yahut onlara lüzumundan fazla dü kün olan bir kimseyle evlenmekte acele etmeyiniz. mes'ud geçmeyecek bir . Çünkü gelecekte ba m za neler gelece ini hiç birimiz bilemeyiz. Mümkünse çok uzat lmamal d r. Ni anl m benimle s k s k görü mek istiyor.1. Uyum zor sa lan r. Onun için evlenmeden asla ileri gitmeyin ve helal-haram s n r n a may n. 75 Olaylar olmadan önlemektedir. 5.

v) atm oldu u o yüzü ü asla almam.l (u ." (100) (97)Tirmizi.a. 76 Peygamber (s. ki Sebepten Dolay Erkeklere Haramd r: Birincisi: Körükörüne taklit ve gayri müslimlere benzeme sebebiyle. Evlenmede k z n. Erkenden evlilik hayât na at lanlar. k zlar için normal evlenme ya 16-25." (98) kincisi: Alt n n erkeklere haraml sebebiyle. Hz. (99) bni Abbas (r. Hanbel.v) müslümanlar kör taklitten ve ehl-i küfre benzemekten nehy etmi tir.) der ki. Ancak bu kap y hemen zorlamamal . Bulû hâli.a. öyle buyurmu tur: "Kendini müs-lümanlardan gayrisine benzeten bizden de ildir. aç lmas için müsaid zaman kollamal d r. geç kalmak da iyi de ildir.a. (99) Ebu Davud.v) bir miktar ipek al p sa taraf na b rakt . Ahmed b. e seçiminde sa l kl dü ünmeyi sa layacak olgun bir ya a gelmeden ve bir i veya mesle e yönelmeden evlenmek isabetli de ildir. Tirmizi. evlilik saadetini pek bulamazlar. erkeklerin alt n yüzük takmalar n yasaklam t r. Nesai.a.." (97) "Kim kendini bir millete benzetirse o da onlardand r. Ebu Davud.a. sonra bir miktar alt n al p sol taraf na b rakt ve ard ndan öyle buyurdu: "Bunun her ikisi de ümmetimin erkeklerime haramd r. ibn Mace. evlenme ça n n da kap s na gelmi say l r. onu elinden ç kard ve att . . Ni an Yüzü ü Olarak Adland r lan Alt n Yüzük.. Pek erken ya larda evlenenlerden birço u. Hanbel. Fazla erken evlenmek iyi olmad gibi..v) oradan ayr ld ktan sonra adama: Yüzü ünü al ve ondan yararlan denildi. daha senelere ihtiyaç vard r. sonra da öyle buyurdu: "Baz lar n z tutu mu ate ten bir parça al yor ve onu eline tak yor. Allah' n Resûlu (s..) öyle buyuruyor: "Allah' n Resûlu (s. . Bâz hâller müstesna.a. olgun adaml k veya kad nl k için. dedi." bni Mace ise: "Kad nlar na helaldir" ziyadeli ini kaydetmi tir. (98) Ahmet b. erkekten 3-5 ya küçük olmas daha iyidir. Allah' n Resûlu (s. henüz geli me safhas nda kendilerini y prat rlar. (100) Müslim. çocukluk ça nda zuhur eder.Ali (r.v) bir adam n elinde bir alt n yüzük gördü.Evlenme Ya : Nikah için beliiba l bir ya s n r yoktur. Kendinizi yahûdi ve hr stiyanlara benzetmeyin. ibn Hibban. Ancak bulû ça na giren ah s..a. K sacas . Adam: Vallahi! Allah Resûlü'nün (s. ! .v). erkekler için de 20-30 ya lar devresidir. Zira Resûlullah (s.a.

Ni anlarda tak lan yüzüklerden farkl olarak, erkeklerin kulland bunlar er'an caiz ve sünnettir. Gizli Bulu mak Üzere Anla man n Haram K l nmas :

gümü yüzüklere gelinc e

Birbirleriyle nikâhl olmayan ve birbirlerine mahrem de bulunmayan erkekle kad n n bir arada yaln z kalmalar ile alâkal slâmî yasak, ni anlanm çiftleri de içine al r. Ni anl çiftler dinî ölçülerimize göre birbirlerine yabanc d rlar. Ni an ba , ba ba a bir arada kalmay me rûla t rmaz. Bu itibarla sözlü veya ni anl çiftler yaln z olarak bir araya gelemezler. Gizli bulu maya dair sözle menin yasaklanmas , gizli bulu man n halvete götürmesi, fitnenin ve çirkin sözlerin yay lmas na sebep olmas d r. Nitekim Rasûlüllah (s.a.v.) öyle buyurmaktad r: "Bir erkek bir kad nla kapal bir yerde yaln z kald klar nda üçüncüleri eytand r." (101) Yine öyle buyurmaktad r: "Kocalar haz r bulunmayan kad nlar n yan na girmeyin, çünkü eytan kan n vücutta dola mas gibi vücudunuzda dola r." o02) Ba kalar Taraf ndan stenmekte Olan Bir K za Talip Olmak: Ahlakl ve dindar bir kimse bir kad na talipli olur da, kad n ve ailesi taraf ndan bu iste e olumlu cevap gelirse, ikinci bir insan n o k za talipli olmas haramd r. ayet birinci talipli o k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o zaman istemesi caiz olur. Peygamber (s.a.v) bu hususta öyle buyurmu tur: "Ki i, müslüman karde inin istemi oldu u k za talipli olmas n. Birinci talipli k zdan vazgeçer veya ikinci talipliye izin verirse o vakit isteyebilir." (103) Basiret sahibi olan kimselerin malumudur ki, istenmi olan bir k z tekrar istemek kin ve dü manl n meydana gelmesine, slâm ümmetinin var olan gücünün parçalanmas na, birlik ve beraberli in sars lmas na, bir beldede ya ayan insanlar aras nda dedikodu ve g ybetin kökle mesine sebep olur. (101) bk.Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 474; Münzirî, et^Ter ib ve't-Terhîb, III. 66 (102) Tirmizî, Kitabu'r-Rada', III. 475. Tirmizî, hadisin bu vecihten garîb oldu unu söylemektedir. (103)Buhari. 77 ddet Halindeki Bir Kad n stemek:

Gerek vefat sebebiyle, gerekse bo amadan dolay iddet bekleyen bir kad n , iddeti (bo ama ya da ölüm ile meydana gelen ayr lma neticesinde kad n n evlenebilmesi için belli bir süre beklemesi) sona ermedi i sürece hiçbir kimsenin onu istemesi caiz de ildir. Ancak o kad na talipli olan kimse, üstü kapal veya kad n n anlayabilece i bir tav rla onunla evlen mek arzusunda oldu unu i aret edebilir. Mesala; Ona bir kad n göndermek suretiyle öyle söylemesi münkündür: "id-detin bitince haberim olsun, iddetinin bitti ini bana bildir" gibi. Zira Allahû Teala bu konuda öyle buyuruyor: "( ddet beklemekte olan) kad nlarla evlenme hususundaki dü üncelerinizi üstü kapal biçimde anlatman zda veya onu içinizde gizli tutman zda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onlar anacaks n z. Lakin, me ru sözler söylemeniz müstesna, sak n onlara gizlice bulu ma sözü vermeyin." (i04) Yani onlarla evlenmek istedi inizi gizlice vaad etmeyin. K z Adetli ken Nikâh K y l r M ? Nikâh n sahih, ya da geçerli olmas n n artlar nda böyle bir ey yoktur. Yani kad n, iddet bekliyor olmas d nda hangi halde olursa olsun nikâh sahih ve g eçerli olur. Ancak baz yörelerde böyle bir ka-bulleni varsa, bu hüküm olarak yanl olmakla beraber bir iyi niyete de i aret ediyor gibi görülüyor ki o da udur: Evlili e kadar ki hayatlar n tertemiz geçiren kar -koca adaylar n n zifaf geceleri önemlidir. Çünkü zifaf gecesi genellikle nikâh n k y ld günün ak am na rastlar. O anda kad n n adetli olmas , ya ömür boyu sürecek bir tiksintiye, ya yeni kurulan ailenin temellerine so uklu un girmesine veya bu temellerin daha ilk günden bir haram ili ki üzerine kurulmas na sebep olabilir. Dolay s ile dü ün, imkan elverdi ince kad n n adetli zaman na denk getirilmemelidir. "Hay zl iken nikâh olmaz" söylentisi de buradan ç km olabilir. Yani bu sözün i aret etti i bir gerçek vard r ama söz, hüküm olarak do ru de ildir. Ni an Döneminde Nikahlanmak: Ni an döneminde dînî nikâh yapt rman n, içinde bulundu umuz artlar da göz önüne al nd nda, uygun olup olmad konusunda bir sonuca varabilmek için, böyle bir nikâha

ihtiyac n sebebini, bu nikâh n fayda ve zararlar n ortaya koymak gerekir. Ni an her toplumda yoktur; meselâ Asr- saadette k z ailesinden istenir, söz kesilince nikâh akdi yap l r ve fiilen ev-lenilirdi. Çünkü bugün oldu u gibi dü ünden önce al nacak, verilecek, (104)Kur'an- Kerim, Bakara:235. 78 yap lacak çok ey bulunmaz. Dü ün haz rl için zamana ihtiyaç duyulmazd . Bugün ço u israf olan haz rl k ve harcamalar hem evlenmeyi güçle tirmekte hem de taraflar n, bu yükün

alt ndan kalkabilmeleri için -ni an ile dü ün aras nda- ortalama alt ay kadar bir zamana muhtaç olmalar sonucunu do urmaktad r. Tabiî ni an döneminin bunun d nda sebepleri de vard r. Sebep ne olursa olsun, ni an ile dü ün aras nda uzun yahut k sa bir zaman geçecek ise, ni anl lar n birbirlerini görmeleri, görü meleri, bunu da dîne, örf ve âdete uygun bir ekilde gerçekle tirmeleri proplemi ortaya ç kmaktad r. Dînimizde birbirine yabanc (aralar nda evlenme caiz) bulunan bir erkek ile bir kad n n, dilediklerini yapabilecek ölçüde ba -ba a kalmalar caiz de ildir. Böyle bir çiftin el s k mas , öpü mesi, vb. caiz de ildir. Ni an Döneminde Dînî Nikâh Yapt rman n Bâz Mahzurlar : Ni anl çiftlerin haram i lemeksizin bir araya gelerek ko-' nu abilmeleri ve gezebilmeleri için dinî nikâh k y lmaktad r. Ancak iyice bilinmelidir ki dinî nikâ hla ni anl l k evlili e dönü ür. Dinî nikâhl ni anl lar n cinsel arzu ve eylemleri de me ruiyet kazan r. Günümüzde dînî nikâh n resmi makamlarca nazar itibara al nmamas sonucu, e ler aras ndaki tahakkuk eden mehir, nafaka, çocuklar n resmiyete kayd ,..gibi haklar aranamamaktad r. Sonuçta kad n zarar görmektedir. Bu zarar ba tan önlemek için, dînî nikâh, resmî nikâhla birlikte k y lmal ve dü ün de yap lmal d r. Dü ün daha sonra yap lacaksa ara çok uzat lmamal d r. Böylelikle dînî nikâh n istismar ve k z n ma duriyeti ba tan önlenmi olur. Dînî nikâh, taraflara cesaret ve serbestlik verdi i için, nikahl lar baz davran larda bulunabilmekte ve dönü ü olmayan yollara girebilmektedirler. Dü ünden önce arada bir anla mazl k ç kar ve ni an bozmak gerekirse, bo ama hakk elinde olan erke in direnmesi sonucu k z bundan zarar görebilmektedir. Dînî nikâh, taraflar n evli say lmalar için yeterli olan bir akiddir ve dîne göre evlili in bütün sonuçlar n do urur. Erkek buna dayanarak, k zdan bâz taleplerde bulunabilir; çünkü er'an e idir. K z, bu talepler kar s nda direnirse âsi ve günahkâr olur... Böyle zor durumda kalmamak ve zararl soruçlar olmadan önlemek için, gençler biraz sab rl olmal , aileler de i leri kolayla t rmal . Harcamalar asgariye indirilmeli, israf terkedilmeli. Eksikliklerin evlilik içinde de tamamlanabilece i unutulmamal d r. konuya öyle bir çözüm teklif edîlebilir: 79 1- Ni an dönemi k sa sürmeli ve dînî nikâh resmi nikahla birlikte yap lmal , bu arada, taraflar dü üne kadar birbiri ile görü ürken k z, yabanc ya kar oldu u gibi örtülü, görü me aile içinde, k z n mahremleri yan nda olmal , deri temas bulunmamal ... .:

Ni an döneminde yap lan nikâh n meydana getirece i sqi-nuçlar göz önüne al n nca, bu

2- Ni an n bozulmas hâlinde k z n zarar görmesini önlemek için, nikâh akdi yap l rken k za da bir bo ama hakk verilebilir. Koca, kar s na bu hakk tan y nca, gerekti inde kad n da (kendini) bo- ayabilmekte ve evlilik ba n çözebilmektedir. (105) FLÖRT: Flört, gençler için tehlikeli bir tuzakt r. ngilizce bir kelime olan flört; k z ve erke in arkada l k kurup â kda l k etmeleri... mânâs na gelir. Gerçekte evlenecek k z ve erke in tan p anla malar için, böyle bir arkada l a asla ihtiyaç yoktur. Dînî cephesiyle de caiz n, birçok mahzur ve tehlikeleri vard r. Bunlardan birkaç n belirtelim: olmayan bu arkada l

1- Her flörtün ard nda -bilhassa k zlar aleyhine- bir tuzak gizlidir. Flörtçü k zlar n pek ço u, erkekler taraf ndan kand r ld ktan sonra terkedilirler. 2- Flört, gençlerde gafilce tecrübelere yol açar. Bu tecrübelerin ço u, kötü bir macerayla sonuçlan r. Tecrübeyle de il, akl- selimle hareket edildi i takdirde mes'ud evlilikler do ar. Ate e at lan n yanaca n bilmek ba ka, tecrübe için kendini ate e atmaksa bütün bütün ba kad r. 3- Flört, iki cins aras nda sevgi-sayg , merhamet, ak l-mant k hislerini alt-üst eder. Flörtün en mühim özelli i de, s k s k "sevgili" de i tirmesidir. Bu haliyle k z kand r p terkeden erkek "hâin", kand r l p terkedilen k z da "maskara" durumuna dü er. 4- Flörtte ileri giden k zlar n ço unun, iffet ve namuslar elden gitmektedir. Bir k z için en büyük fecaat da budur. 5- Flört, edebsizlik haddini fazlas yla a p, erke e ziyadesiyle aç lan baz k zlar n, "k z" iken gebe kalmas na sebep olur. zah na hacet yoktur. Örne in Danimarkada do an çocuklar n % 45'i evlilik d d r. Ülkemizde de birçok gafil k zlar, bunun ac neticesiyle kar la m lard r.

6- Flört neticesinde meydana gelen cinsî tahrik, gençleri huzursuz, rahats z ve sald rgan bir hâle getirir. 7- Flört, birçok erkekleri serseri, müsrif ve peri an hâle sokar. (105) Hayreddin Karaman, Kad n ve Aile Dergisi, Temmuz, 1987, say :28,s:44 81 8- Flört, gençler aras nda a a l k kompleksi, k skançl k, kin, nefret, karamsarl k, dü manl k, anar i ve çe itli ruhî buhranlar -hattâ intiharlar- do urur...(106) Asl nda fuhu yollar ndan biri olan flörtün slam'da yeri yoktur; bu gibi eyler tamamen haram i lerdendir.

Flört arzusu, k z ve erke i zaman zaman tenhada bulu maya davet eder. Böyle bir durum ise, birçok gencin ba n belâya sokar. Bu tür belâlar sonucu i lenen tüyler ürpertici cinayetler hergün ba- .: s nda boy boy okunmakta, TV.lerde üzüntüyle sey redilmektedir... A kla akala an k zlar, b çakla oynayan çocuklara benzerler, ekseriya yaralan rlar... Bu yaralar, çok defa pek ac kanar. K z k zl n , ulu benli ini kaybeder, gebe kal r, pis hastal klar

kapar, türlü felâketlere u rar. Flörtte erkeklerin maskesi, ekseriya k zlar n ba na bu felâketleri getirdikten sonra dü er. Bu tehlikeli oyunlarda erke in dostlu u buraya kadar. O yapaca n yap nca hemen ahbapl keser, atlatmaya bakar. Fakat s k t r l rsa ya "yalan"

der, her eyi inkâr eder, veya "benden de il" diye çatar. Bu verdi i musibetle k z yüzüstü b rak r kaçar. Bir k z için en büyük peri anl k budur. Sevildi ine inan rken aldanmak, böyle bir musibetle yaln z ba na kalmak! K zlar erke in iç yüzünü, ekseriya ba lar na bu felâket geldikten sonra anlar ve... bu kah rlar görürler. Bu aldat c n n ad ; ekseriya "arkada ", "sevgili", "sözlü" veya "ni anlf'd r!.. K z, çok defa seve seve bu aldat c n n koluna girer, onunla el-ele verir ba ba a gider. "Seviyorum", "alaca m" pusular na dü er. Bu yolda bilmi i, bilmemi i hep zavall d r. "...Flörtte i e lenceye dökülünce, erke e güven olmaz, bu yolda samimiyeti üphelidir. Erkek bu yolda kad ndan zevk ister, a k bekler; hem akala maktan kendini alamaz, bunun kar l n versin diye kad na srar eder, hem de arzusunu al nca k z ve kad n ay plar "çok dü ük" diye ba ndan atmak ister... Umumiyetle bu hissi e lencelerden sonra hep so ukluk, ayr l k vuku bulur...Umumiyetle erkek, koklad çiçekten ald zevkle doyar, sonra ba ka bir renk, ba ka bir çiçek arar. Art k bu sahne onu avutmaz, ondaki esrar, onu çeken cazibe, ba ve dü ümler çözülmü tür. O art k ba ka bir cazibe, daha esrarl bir dü üm ister, ba ka bir a k kovalar. Onun için bu hususta k z ve kad n, çok hassas olmal d r." (107) (106) Gençlik ve Evlilik, Yusuf Özcan, Türdav Y., st.1996, S: 17 v.d. ; ! ;.;, :, (107) Dr. Cemal Zeki Önal, Evlilik ve Mahremiyetleri, ist. 1976, S.274y.d. MASTÜRBASYON - ST MNA (El ile bo almak) El ile bo alma, asl nda bekârl k döneminde bile zarurî görülemeyecek bir i lemdir. Çünkü Yüce Allah, insanda at lmayan veya at lamayan fazla birikimleri giderecek bir düzen yaratm t r. Gerekti inde, bu düzen (rüyalanmak) devreye girmekte, insan rahatlatmakta ve zarar görmekten kurtarmaktad r. Di er me ru yol ise evliliktir. Mastürbasyon Haram m d r? 1- Kocas n n kar s eliyle veya kad n n kocas n n yard m yla bo almas helâldir.(108)

2- Kad n veya erkek ki inin kendi eliyle bo almas ise müc-tehidlerimizin de erlendirmelerine göre öyle aç klanabilir. a- Mutlak haramd r, b- Mubahd r, c- Vâcibtir. Mutlak Haramd r Diyenler: afiî mezhebi müctehitieri mastürbasyonun mutlak haram oldu u görü ündedirler. Mubaht r Diyenler: Ki inin e i yoksa, evlenmeye de maddî gücü müsaid de ilse zinaya dü memek veya vücudundaki -rüyalanma yoluyla da at lamayan- zararl birikimi gidermek için mastürbasyon yapmas mubaht r. Hanefî ve Hanbelî mezhebi müctehitieri bu görü tedir. Vâcibtir Diyenler: E er mastürbasyon yapmaks z n zinadan korunulamayaca na kanâat has l olursa, bu durumda yap lmas vâcib olur. Çünkü iki serden daha az zararl olan n tercihi slâmî bir kurald r. Bu durumda böyle yapan bir denklem kurmu say l r; kendisine ne sevap, ne de günah vard r; ne mükafat görür, ne de azaba u rat l r. Esasen mastürbasyon, büyük günahlardan say lmaz. Bir mukayese yapacak olursak mesela; yabanc kad nlar n bak lmas haram olan yerlerine bakmak mastürbasyondan daha günah, yabanc kad nla kucakla p öpü mek ona bakmaktan daha çok günah, zina etmek ise onlardan çok büyük günaht r... u var ki, mastürbasyon küçük günahlardan say lsa bile, özürsüz olarak s k s k tekrarlan p devam etti i takdirde -zararlar büyüdü ü gibi günahlar da büyüyerek (108) ihya Tere. Ali Aslan, 3/420. ibn -i Abidin, 4/27. 82 gitgide büyük günahlara dahil olabilir. Zira küçük günahlar da srarla tekrarlan rsa, büyük günaha dönü ür. Yeri gelmi ken, günde be vakit namaz k lman n, küçük günahlar n aff na sebep oldu unu da hat rlatal m... Oruçlu iken, oruçlu oldu unu bile bile mastürbasyon yapan kimse, inzal olup meni gelirse orucu bozulur; sadece gününe gün kazas gerekir. Bu durumda kefaret gerekmeyece i gibi, mastürbasyon halinde inzal vaki olmam yani ehvetle meni akmam sa -"mezi"denilen ince s z nt gelse bile- bununla oruç bozulmaz, gusül de gerekmez. Bunu al kanl k haline getirmemi se fetva böyle ise de takva aç s ndan bunlar yapmamak daha uygundur. Geni bilgi için gusül konusuna bak n z. Kad nlar n mastürbasyonunun hükmü erkeklerin mastürbasyonunun hükmü gibidir.

Yap lan aç klamalardan anla laca

üzere mastürbasyon mutlak haram olarak

görülemeyece i gibi, arts z helâl olarak da görülemez. Mastürbasyon Sebepleri ve Zararlar : Erkeklerin hemen hemen hepsine yak n bir k sm , kad nlar n da yar s kadar gençlik devrelerinde az çok bu i e ba vururlar. Bu da en çok 14-20 ya lar aras nda cereyan eder. Bir k sm sadece cinsi bask n n hafifletilmesi için ara-s ra seyrek olarak yapar. Bâz s da bir zevk vâs tas yaparak al kanl k halinde, her f rsatta s k s k mastürbasyonu tekrarlar. Mastürbasyon Sebeplerini öyle Özetleyebiliriz: 1- Normal cinsi münasebetten uzak kalmak, 2- Mastürbasyonu al lm bir zevk vas tas haline getirmek , 3- Cinsi münasebetten çe itli sebeplerden dolay nefret etmek, 4- Cinsi münasebetten yeteri kadar zevk alamamak, (evliler için), 5- Cinsi iste in fazla artmas , 6- Mastürbasyonu te vik eden, ah slar n tesirinde kalmak, 7- Aç k-saç k manzaralar, ehveti tahrik edici söz ve yaz lar, 8- Cinsel organlar nda temizlik noksanl . yla meydana gelen ka nmalar,

9 - Cinsi arzular n çocuklarda erken uyanmas , _:

10- Bâz çocuklar n küçük ya ta merak ve görmesiyle cinsel organ yla oynamay al kanl k yapmalar ... vs. iifihr! Evlilik ve Cinse] Hayat 83 Zararl Yönüne Gelince: Seksolog ve hekimlerin bu konudaki görü leri çe itlidir. Bu görü leri üç maddede toplayabiliriz: 1) Mastürbasyonun zarars z oldu unu savunanlar, 2) Zararl oldu unu söyleyenler, 3) Çok zararl oldu unu iddia edenler, Bunlar n içinde, ço unlu un kabul etti i ve hakikate en uygun olan ikinci görü tür. üphesiz ki, fazla mastürbasyonun ruhi, bedeni, cinsi, mânevi...birçok zararlar mevcuttur. Fakat, mastürbasyonun tamamen zarars z oldu unu ileri sürmek gerçe e pek uzak oldu u gibi, onu son derece tehlikeli göstererek, gençleri korku ve karamsarl a dü ürmek de yersizdir. Mütehass slar n baz lar , bîr-iki haftada bir yap lan mastürbasyonun vücuda pek zararl olmad görü ündedir. u kadar ki, bu durumdaki mastürbasyonun da uzun zaman devam

etmesinin, zararl olaca n bilmelidir. Hemen hemen bütün fikirler, a r mastürbasyonun gençleri tahrip edici bir illet oldu u noktas nda toplanmaktad r. Gerçekten gençlerin büyük derdi olan mastürbasyon, geni aç dan ele al nd birçok yönleriyle zararl bir illet oldu u görülür. Acaba Mastürbasyon Kaç Günde Bir Yap l rsa Zararl d r? Buna verilecek cevap udur: "...Bu, her insana göre de i ir. Nas l ki normal cinsi münâsebetlerin say s da her insan için de i iktir. Bir kaide tespit etmek lâz m gelirse öyle söyleyebiliriz: Kendinizi çok bunalm hissetmedikçe mastürbasyon yapmay n z. S rf mastürbasyonun zevkini tatmak için, kendi kendinizi suni olarak tahrik eder ve iradenizi tam bir gev ekli e u ratt ktan sonra mastürbasyon yapmaya kalk yolunu tutmu sunuz demektir" Mastürbasyon ne kadar çok veya az yap l rsa, zarar nispeti de ona göre çok veya az olur. Yani "ço u çok zarar, az az zarar" demek uygun olur. Halbuki ihtilâm (uyku ve rüyada meni bo anmas ), dolan kab n ta mas gibi fazla olan meninin kendili inden bo almas d r. Cinsel temastan uzak olanlar için, bu bir ihtiyaçt r ve bir mahzuru da yoktur. Mastürbasyon ise, zoraki bir bo alma oldu undan, ihtilâmdan çok farkl ve zararl bir özelli i vard r. lk gençlik devrelerinde ara-s ra yap lan mastürbasyonlar, psikolojik yönüyle normal say labilir. Fakat olgunluk ça nda, al kanl k 84 hâlinde s k s k buna ba vurmak, bir nev'i cinsi sap kl k konusuna girer. Mastürbasyondan korunma çâreleri de vard r. Bundan korunman n en iyi çaresi, ehvet hislerini kontrol alt na almakt r. Bunun için de ilmi, ameli, ailevi, manevi., cihetten çe itli önleme imkanlar bulunabilir. Bununla beraber bu al kanl n tamamen, birden b rak lmas pek kolay de ildir, lâkin, yava yava vazgeçilmesi daha kolay ve mümkündür. unu da önemle belirtelim ki, mastürbasyon ne kadar çok yap l rsa, bu arzu inad na körüklenir. Mastürbasyonun çok kötü bir özelli i de budur. Yayg n oldu u yerler ise: Yat l okullar, k lalar, hastaneler, hapishaneler, i kamplar , gemi tayfalar nda... bekâr kalm , bo anm vb. kimseler aras ndad r. Bu tatmin ekli, genellikle gençler aras nda yayg n olmakla beraber, gençlik ça n arkada b rakm birçok kimseler de bu illete ba ml d r. Bir de, gençlerden yaln z ve avare kimseler için, bu illet pusuda haz rd r! Kad n-erkek kar kl n n mevcut oldu u, çe itli genç kitleler aras nda ve daha ziyade s cak mevsimlerde mastürbasyon nisbeti daha çok yayg nd r. rsan z, i te o zaman ifrat zaman, bunun

Bir hadiste: "Elini nikahlayan mel'undur" buyurulmu tur. Saîd b. Cübeyr'in rivayet etti i bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmi tir", Atâ'n n bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim duydum" bunlar n elleriyle mastürbasyon yapanlar oldu unu san yorum" demi tir. Ayr ca Allah (c.c), evlenme imkân bulamayanlar n, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalar n emretmi böyle bir yöntem uygulas nlar dememi tir. Rasûlüllah Efendimiz de: "Gençler! mkân bulanlar n z evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun, çünkü orucun bunu sa laya cak bir kamç s vard r" buyurmu ve bekârlara çare olarak orucu göstermi tir. E er mastürbasyon mubah olsayd , çare olarak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmi tir. Ancak bu konudaki hadislerin bir k sm n n zay f olu u sebebiyle, ço unlu un haram görmesine kar l k, mastürbasyonu mah-zursuz gören âlimler de vard r. Meselâ Ahmed b. hanbel bunu, t pk kan ald rmaya benzetmi ve ihtiyaç duyuldu unda, vücuttaki fazlal klar d ar atmaktan ibaret oldu u için caiz oldu unu söylemi tir. Hanefîlerce genel olarak haram görülmü , ancak; ki i bekârsa, ya da han mdan uzakta ise ve de ehvet kafas n a r me gul ediyorsa, ya da zinaya dü me endi esi varsa ve bunu kendisini 85 teskin için yaparsa bunda günah olmayaca yaparsa günahkârd r, denmi tir. mamafiî önceki görü ünde caiz oldu unu söylerken, sonraki görü ünde haram oldu u kanaat na varm t r. Mesele Resûlüllah' n amcao lu ibn Abbas'a soruldu unda: "Zina yapmaktansa bu iyidir" cevab n vermi tir. Bütün bunlara göre; mastürbasyon genellikle ho görülmemi , f trata (normal yarat l n gere ine) z t bir eylem kabul edilmi , cinsel sapma halini almas , psikolojik hastal k olu turmas gibi olumsuz yönleri hesaba kat larak, haram, ya da mekruhtur denmi tir. Ancak daha büyük zararlara dü me endi esi oldu u yerde; "iki zarardan ba ka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram eyleri mubah k lar" kurallar nca yap lmas caiz görülmü , hatta zina endi esi kesin ise, vacip bile olur denmi tir. Al kanl k olu turmas ve zevk için yap lmas ise ittifakla haramd r. Han m n n eli vs. azalar ile yap lmas ise her halükârda caizdir, helâldir. (109) *** Bu kötü adet, daha çok ergenlik ça na yeni girenlerle gençler aras nda oldukça yayg nd r. Ba sebebi ise, kad nlar n yar ç plak k r tarak, süs yerlerini te hir ederek, erkeklerin i tihas n umulur. Ama zevlenmek ve ehvetlenmek için

çekecek k yafet ve davran lar göstererek sokaklarda dola malar d r. Kad nlar n bu tahrik edici halleri hemen birçok e lence ve mesire yerlerinde göze çarpmaktad r. Ayn ekilde kad nlar tahrik eden unsurlar da toplumda çokça yayg nd r. Sözünü etti imiz tahrik sebebi umumi yerlerde cereyan edenidir. Bir de temsillerde, filmlerde gösterilenler var ki, bunlar daha tehlikeli ve daha ac d r. Bir de gençlerin devaml okuduklar fotoromanlar, cinsel k ssalar vard r ki, bunlar gençlerin nefsi ve akl , ayn zamanda ahlâk üzerinde, fiziksel ve ruhsal yap lar nda kötü te'sirler meydana getirmektedir. te bu kabil eyler, k z olsun, erkek olsun gençleri yava yava zin aya, hayas zl a, bozguna ve rezil bir hayata itme e yetiyor. Ba ka bir ey dü ünmeye gerek b rakm yor. Ergenlik ça ndaki bir genç, kendisini kötü yollardan al koyacak ilahi kontrol inanc ta m yorsa, i ledi i günahlarda Allah'tan korkmuyorsa, ileride bir hesap verece ini dü ünmüyorsa, çok sürmez u iki durum aras nda kal r ki bunun bir üçüncüsü yoktur. a) Ya cinsel duygu ve iste ini haram yollardan kar lar bu(109) Dr. Faruk Be er: Han mlara Özel Fetvalar, Cilt 1, Seha Ne riyat As m Uvsa) 86 nunla kendini tatmin etmeye çal r. b) Ya da ehvetinin hiddetini hafifletmek için mastürbasyon yapar. A r mastürbasyonun temel sebebi, hormon bozuklu u da olabilir. Tedavi için ilgili hekime müracaat etmelidir. A R MASTÜRBASYONUN ZARARLARI 1) Psikolojik Yönden: * 1- A r mastürbasyon dü künlerinde üzüntü, dalg nl k ve a al k duygusu meydana gelir. Her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir pi manl k ve ruh s k nt s kendini gösterir. Yap lan bu i in de olgunluktan uzak bir durum arz etti i hat ra geldikçe bu i i yapanlar, bir a a l k ve suçluluk duygusuna kap larak, moral k r kl u rarlar. 2- Mastürbasyon al kanl , bir k s m sinir bozukluklar na yol açar. Fazla sinirlenmeler, el ve kol titremesi, ba dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda dermans zl k, yorgunluk hâs l olur. 3- Mastürbasyon al kanl , insan a k ve sevgiden mahrum eder. Sevgi, insan için bir ihtiyaç oldu u gibi, e ler aras ndaki cinsi münâsebetlerin ba ar l ve ne eli olmas da, her ikisinde na

mü terek sevgi ve anla man n varl

na ba l d r. Evlilikteki saadet temelleri, sevgi ba lar

üzerinde kurulur. Evlenen çiftçilerin, sâdece bedenlerinin birle mesi evlilik saadetini meydana getiremez; bedenle birlikte her iki ruhun a k ve sevgiyle birle ip kayn a malar lâz md r. Mastürbasyona çok dü kün olanlar ise, ruhun derinliklerinden f k ran bu sevgi p nar ndan, gereken hisseyi alamazlar. Mastürbasyon, sevgi cevherini köreltmektedir. 4- Fazla mastürbasyon, haf za zay fl , dikkatsizlik ve unutkanl k yapar. Buna dü kün meydana gelir. Okuduklar n da kimselerin, bir eyi ezberlemeleri güçle ir. Ezberlediklerini de çabuk unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat da n kl

kolay anlayamazlar. Bunun için, fazla mastürbasyona dü kün olan talebeler derslerinde zorluk çekerler. Henüz bulu a ermemi çocuklarda, mastürbasyon ile meni gelmedi inden, di er zararlara pek hedef olmazlarsa da, a r mastürbasyon bu çocuklarda, beyin ve sinir sars nt s yapar, zihni geli meye mani olur. 5- Mastürbasyonla me gul olanlar n, ehvet hayalleri ve ehevi dü ünceleri artar. Masturbasyoncu genç, gece yata na girdi i zaman, körü körüne bir sürü ehvet hayalleriyle zihnini me gul eder. Akl fikri bu duygularla me guldür. Bu suretle hem mastürbasyona daha fazla müptelâ olur, hem de iyi eyler dü ünmeye f rsat bulamaz. 87 2-A r Mastürbasyonun Bedensel, Cinsel ve Sosyal Zararlar : Erkekler, genellikle bu i i elle görürler. Seyrek olarak yast k ve yata a sürtme eklinde de yaparlar. Bat da pornografinin serbestlik kazanmas sonucu seks shoplarda de i ik aletler sat a sunulmu tur. Dünyadaki porno pazar 59 milyar §'d r. insan maddi yönden sömürmeye yönelik bu tür gereçler, bunlar kullanan erkeklerde ruhsal çöküntülere neden olmaktad rlar. T bbi seksoloji aç s ndan bu tür al kanl klardan kaç n lmas önerilmektedir. Mastürbasyon, insan ölçüsüzlü e sevk keder. Asl nda mastürbasyon insan tatmin etmez; doygunluk ve rahatl k meydana getirmez. nsan n cinsi zevk ve hislerini tatmin edilmemi b rakarak, daha fazla tahrik eder, azd r r. Bundan dolay d r ki mastürbasyona devam edenlerin, bu arzular gittikçe iddetlenerek bu i i fazla ileri götürürler. Bu da zarar artt r r. Haddinden fazla cinsi münâsebetler, de zararl d r; fakat mastürbasyonun fazlas çok daha zararl d r. Fazla mastürbasyonlar, çe itli hastal klara ve rahats zl klara sebep olabilir. Mastürbasyon, do rudan do ruya hastal k yap c de il ise de, dolay s yla buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten dü erek bünyedeki kan t abii kudretini kaybetti inden, bâz rahats zl k ve hastal klara yol açar.

cinsi münasebete ba lar ba lamaz. cinsel münasebetten gereken zevki alamazlar. ba ka hiçbir yapmac k usullerle elde edilemez. bilhassa kad n doyumsuz b rak r. onlar öyle bir san'at ve ustal kla yo urmu ki onlar n cinsel birle me esnas ndaki zevk al veri i.. hep yaln z kalmak ister. e leriyle pek ilgilenmezler. tenha yerleri sever. e leriyle yapt klar münasebetten tatmin olamazlar. mastürbasyonu terk etmektir. Mastürbasyon neticesinde vücut yorulur. "Cinsel isteklerini kendi kendine dindirmekten zevk alanlar. Neticede e ler birbirlerinden uzakla rlar. Cinsel so ukluk: Kad n n cinsi münasebetten zevk duymamas . erkeklerin ikayetlerinden en çok görüleni de bel gev ekli idir. Cinsi münasebetten sonra ayr ca mastürbasyona el atmaktan çekinmezler. Çok mühim bir evlilik vazifesi olan cinsel münasebet faaliyetlerinde. mastürbasyon da ba ta gelen sebenlerdendir. Mastürbasyonda ise bunlar n hiçbiri olmad gibi. k ymetli kimyevi maddeler zorla kap d ar edilmektedir. Erke in böyle çabucak münasebeti bitirmesi. mastürbasyon dü künü kad n ve erkeklerin her iki cinsinde görülebilir. bel gev ekli ine (erken bo almaya ve idrar yollar da dahil olmak üzere di er rahats zl klara) yol açar. Bu z-t raptan kurtulman n bir çaresi de. f rsat buldukça bu kötü oyunu oynar. Halbuki ba ar l bir cinsel münasebette vücut dinlenir. bu tip baz kimseler. . Bu i i mutlak al kanl k haline getiren kimseler. evlendikten sonra da bu illeti devam ettirirler. kad nlarda cinsel so uklu a da sebep olur. Bu hallerin devam ise. ruh s k l r. kisi de kendilerini tats z zevk (!) al kanl na kapt rd ndan. Evlilik hayat nda. Mastürbasyon al kanl . e ler aras huzursuzlu a yol açar. gübrelik ve gülistan misali fark vard r. heyecan ve hararetle. fakat gençler için adat c bir illet kesilir. cinsi münasebetlere -aile hayat nda. in garip taraf . Bel gev ekli inin çe itli sebepleri olabilir ama. Çünkü olgun bir cimada.. hissen so uk ve isteksiz olmas d r. Bundan pek zevklenmezler. Bu hal. insanda ferahl ktan uzak bir çöküntü 88 ve yorgunluk olu maktad r. kar l kl olarak sevgi.önem vermezler. ruh ferahlan r. Böyle kimseler için. Yani erken inzal. al kanl k haline getirilen a r mastürbasyondur. Kad n ve erke i yaratan büyük San'atkâr. mastürbasyon daha cazip görünür. bir tak m kimyevi elektrik al -veri i vard r. Bunun neticesinde. A r mastürbasyon al kanl .Mastürbasyon müptelâlar . Bu his so uklu unun çe itli sebeplerinden biri de. meninin hemen bo almas d r. Mastürbasyon ile cinsel ili ki zevki aras nda. Mastürbasyon. asla cinsi temas zevkine -onda birine dahi-ula amaz.

korku ve gev eme . Bir di er zarar da. slam hukukunun a r mastürbasyonun do uraca a) Allah (c. ba ka bir yoldan ehvetini tatmin ederek doygun kalmaktad r. zina. ölçüsüzlük ve a r l k haddi a mak demektir. ki ili in zedelenmesi gibi arazlar. Gayri me ru yollara giderler. irade zay fl 89 gerileme. bu kötü illetin yay lmas na sebep olurlar. Bu durumda bâz cisimlerin içeride kalarak. livata. yaln zl a heves. Sadece kendi yapt klar yla kalmay p. a a daki deliller bunu yans tmaktad r: . Mastürbasyon tiryakilerinden baz gençler. Ayn z amanda bu en tabii bir yol ve çaredir. t p tarihinde çok rastlanm t r. geçi tirme). cinsel duygu duymamas d r. bu fena i e ba kalar n da al t r rlar. çok tehlikeli akla yönelik hastal klara maruz kalabilir.) buyuruyor: "Onlar ki namus ve iffetlerini (haramdan ve üpheden) korurlar. ce-. Uzman ilim adamlar n n mastürbasyon konusunda ara t rma neticesi ortaya koyduklar gerçek udur: A r mastürbasyona devam edenler. el ile mastürbasyon gibi. üzüntü ve s k nt . e lerin birbirinden bekledi ini bulamamas ve ümitlerinin k nlmas d r. Mastürbasyondan Kurtulman n Çareleri: A) Ergenlik Ça na Girince Evlenmek: Rüsvay edici bu adetten kurtulman n en kestirme yolu budur. "k zl k" ni an olan bekaretlerine bir zarar gelebilir. birtak m suçlar i lemeyi tasarlama. Buna benzer birtak m dü ünceyi alt-üst eden. Sonunda e ler birbirinden uzakla r ve ba ka tatmin yollar ararlar. illetler." (110) Bu ayetin genel mana ve hükmüne giren udur: "Art k kim bu me ru s n r a ar veya geçerse. i te onlar haddi a anlard r.Vajinaya bir tak m cisimler sokarak mastürbasyon yapan k zlar n. ameliyat luzüm etmi muhtelif vak'alarma. intihar. Çünkü masturbasyoncu ki i. kötülükleri nazara alarak koydu u hükümlere gelince. Art k kimler bu me ru s n r geçerse. i te onlar haddi a anlard r. iradeyi iyice zay flat p a k nla t ran. Bunun manas . Ancak e lerine ve sahip olduklar cariyelerine kar (cinsel arzu duyarlar da) bu yüzden k nanmazlar. miyetin birçok çocuklar ve gençleri aras nda. haf zada . Bunlar öyle s ral yabiliriz: Zühul ve nisyan (unutma. çiftlerin birbirinden nefret etmesi. çabuk unutma." O halde evlilik yolundan ba ka bir yolda ehveti bo altmak.c.

S k s k gençlerin kula na: "Yar ç plak kad nlara. Böylesine güzel ir ad Resûlüllah (a. Çünkü bu tür yay nlar ahlâk bozmakta. ehveti tahrik edip iç duygular harekete geçiren cinsel konulu kitaplar okumak. na meleri dinlemek. n. ayn zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) alt nda bulundu unu hem ilham. Uzakla mak: içinde ya ad m z toplum ve ça da bir sürü bozuk. bu fitne saçan rezilliklerin pe ine tak l nca. islam. genç kimse. ister istemez ehveti harekete geçer. kirli ve gayr -i ahlâki bas n ve yay nlarla gençli in ruhu dejenere edilmektedir.B) Nafile Oruç Tutmak: Ortada ergenlik ça na girince evlenmeye engel birtak m sebepler sözkonusu oldu unda. yummaya daha uygun. ö üt ve s k bir i ve çal ma devresine girmek. çünkü oruç. fotoromanlar okumak. Allah'tan sayg ile korkmay hat rlat r. cinsel duygunun hiddetini k rar. ayn zamanda terbiye etme hakk n yüklenen. etini te hir edenlere bakmak. bu sorumlulu u duyan herkese va -cibtir. k r tarak gezen kad nlara." (110) Kur'an. yine insan ehvet alemine götüren. diye f s ldamalar gerekmektedir. acemi ya da yabani hayvan gibi ne yapt nereye dald n bilmez hale gelmektedir. kafay ciddi konulardan al p havai eyler pe ine takmay sonuçland r r. Hiç üphe yok ki. ehveti kesicidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor.Kerim. e itimcilere dü en görev. anlay D) Bo Vakitleri Yararl zay flatmakta. Çünkü oruç. Bu durumda e er ergenlik ça na girmi se. imkan bulam yorsa.) Efendimizin hadislerinde yer alm t r: "Ey gençler toplulu u! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin. evlenme imkan bulamayanlara nafile oruç tutmalar n tavsiye eder. çünkü evlenmek gözü haramdan sak nmaya. te bu . cinsel konular üzerinde kafa yorup dü ler kurar. kendisine oruç tutmak gerekir. do ru yolundan sapmakta. çocuk bo kal p bir i le me gul olmad dü üncelere. namus ve iffeti korumaya daha elveri lidir. gerçekle mesi zor hayallere dalar. eylerle Doldurup De erlendirmek: zaman kötü-y k c Terbiyeciler ve e itimciler. derin bir batakl a saplan p kendini kaybetmekte. Art k bu durumda terbiyecilere. haf zay k s rla t rmakta. Bu yaln z terbiyecilere vacib de il. hem takviye eder. Mü'minun: 6-7 90 C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yay nlardan ve Sokaklardan Kaç nmak. Ahlâk de i mekte. iste i azalt r. duygular bu do rultuya çekip kamç layan çalg lar . uyar ve sak nd r c yollara ba vurmakt r. cinsel duygular harekete geçirmekte ve ki ili i kaybettirmektedir. ehvetin galeyan n durdurur.s. yolunu a rmaktad r.

bütün vakit ve enerjinin sürekli ve ba ka eylere yer b rakmayan yo unluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi. Vakti de erlendiren. bedeni kuvvetlendirecek. yarat l gayesinin daima hat rda tutulmas . güzel hobi ve al kanl klar n kazand r lmas faydal d r. Çünkü ancak böylece ehvetin azg nl laz md r? Çare u Olabilir: Önce ergen olan çocu a vaktini nas l de erlendirebilece ini ö retmemiz. Bununla birlikte baz el i leri. hepsi de simalar ndan tan n rlar. uyumlu arkada lar aray p bulmak. ancak güvenilir. bir s k nt geldi inde onu teselli edip irades ini güçlendirmeye çal rlar. Güzel Ahlâkl . ahlâk güzelle tiren dini ders ve sohbetlere kat lmalar n sa lamay da ihmal etmemek gerekir. Uyumlu Arkada Seçmek: Terbiyecilerin. Öyle ama. adaleleri kuvvetlendiren. Bunlardan ba ka dü ünceleri berrakla t r p g daland racak. hayât n ve ölümün mânâs n n devaml olarak dü ünülmesi. al nlar nda secde eseri bu-lunuyordur. bo vakitlerini ne ile doldurup yararl duruma getirmesi gerekti ini anlatmam z gerekmektedir. akl n. el sanatlar n ö renmeleri. O halde bir gencin bu gibi . insana sa l k kazand ran birtak m ölçülü 91 spor hareketleri yapmalar n . düzenli olmaya çal t nda n teskin edebilir. Denilebilir ki. ahlâk yüceltecek eylerle çocuklar n bo vakitlerini de erlendirmeye özen gösterilmelidir. ba na bir dert. nas l bir çare bulmak ona yard mc olurlar. O halde bu gibi hayal ve dü üncelere dalmas n önlemek için ne yapmak. mastürbasyona tevessül edecek. Ayr ca bedeni güçlendiren.s rada ba ka tatmin olacak bir ey bulamay nca. özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle me gul edilmesi. ergenlik ça na girmi bir çocu a iyi ahlâkl . bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. yüksek ahlâklar yla di er çocuklardan ayr lmakta ve ay rd edilmekteler. Çok yararl kitaplar okumaya al malar ise bilgi ve kültürlerini art r p geni letir. sapt zaman ona do ru yolu gösterirler. E) yi Huylu. e itimcilerin önemle üzerinde duracaklar bir husus da. seçip be enmektir. bro ür ve benzeri birçok yay nlar vard r. bo zamanlan yararl eylerle dolduran kitap. hemen her mahallede ve yerde bu azlar bulmak mümkündür. sözünü etti in vas fta arkada çok azd r. kalbin ve duygular n olumlu ve faydal çal malarda yo unla t r lmas . ruhu ar nd racak. dergi. terbiyeli arkada larla bu i i sürdürmeleri telkin edilir. Çocuk unuttu u zaman ona hat rlat rlar.

a k olma hissini duyar. ciddi ve faydal eserler okunmal d r. kahramanl k hisleriyle yo rulur. Bu da genci mastürbasyona davet eder. ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Bunlar n uzamas neticesinde ka nt lar meydana gelir.) Efendimiz ne do ru buyurmu tur: "Ki i yak n dostunun dini üzeredir. kahramanl k eserleri okuyan.Kas k tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Zaten dar elbiseler insan hiç rahat b rakmaz. dü ünce ve duygular az -çok onun te'sirinde kal r.lmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri: 1.arkada ve dostlar bulup onlarla arkada l k kurmas ne güzel olur! Böylece hayat n fitne ve fesad na kar ona yard mda bulunurlar. arkada l k ederler. 3. yak n arkada . nsan hangi konuda eser okursa. böylesine adi ve kötü arkada ve dostlardan sak ns nlar. bunlara biraz devam ederse. Cinsel organlar n s k t racak kadar dar olan elbiseler. Allah (c. O halde gençlerimiz.Dar pantolon veya dar ort giymemelidir. Sa l memelidir.ehvet hislerini kamç lay c ba bozuk eserler de il. iyileri dost edinenler) müstesna. onu ancak derin çukurlara. Hiç üphe yok ki. s r vermeye lay k güvenilir bir topluluk olu tururlar. asi ve müfsid kimseyle arkada l k eden kimseyi onlar eninde sonunda sap kl a çekip götürürler. onunla (111) Tirmizi. n dü ünenler." (111) Bilinen bir gerçektir ki. 2. Ku lar ancak kendi eklindeki ku lar n kafilesinde yer al r. O halde sizden her biriniz kimi yak n dost ediniyorsa ona dikkatle baks n. darac k elbiselere özen- . kendi ölçüsündeki arkada na ço u eylerde uyar. batakl klara iterler. s k nt verir." (112) F.s. Salih bir dost. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü ki ilerden sak nan. A k romanlar okuyan. ancak ki isel ç karlar ndan dolay dostluk kurarlar. mü'min bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkada l k ve dostluk her iki alemde mutlulu a ve ahirette kurtulmaya vesiledir. günahkâr. erli ki ileri arkada edinmesinler. ahlâks z. ancak dünyevi yararlardan dolay ona yakla rlar. Ahlaki eserler okuyan.c.) kendi muhkem kitab nda ne kadar do ru buyurmu tur: "O gün yak n dostlar birbirine dü mand r. Resûlüllah (a. ehvet hislerini dürter. ki i yak n dostunun dini üzeredir. Meselâ.

bacaklar mümkün oldu u kadar aç k tutulmal d r.Yatarken.artlar müsait oldu undanmastürbasyon tehlikesiyle kar la rlar. Böyle bir durumda bo alma olursa bu a r geçer. Burada bundan korunmak için en güzel çare. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Mastürbasyona en çok müptelâ olanlar. O halde hemen kalk p su dökmek.Mastürbasyona ba ka türlü son veremeyen bekarlar. Önceden asla tenasül organ ellenmemelidir. hatta mümkünse bütün vücuduna so uk su dökünmektir. muz vs. ehvet azd ran bahislerden uzak kalmak gerek.ehvet verici sohbetlerden uzak kalmal d r. ya lar ve halleri müsaitse evlenmelidirler. gençlerin ekseriyeti ehvet edebiyat n merak eder. herhangi bir durum kar s nda fazla duygulanan gençleri. Maçlar izlemek spor. gibi ehvet artt r c g dalara dü künlük gösterilmemesi iyi olur. bu arzunun yat t r lmas için iyi bir çare de. Bazen bu a r artarak yürümeyi dahi güçle tirebilir. çikolata. G) Ailevi Yönden: .. hislerine ma lûp olanlar n bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.Yatarken. yapmak de ildir. 93 a a s n so uk suyla y kamak.. Böyle olunca da edep yerleri onlar rahat b rakmaz! Her eye ra men. evlendikten sonra da bu illeti mutlaka b rakmal d r. 6. birkaç saat içinde bu durum kendili inden geçer. çok defa burada . Bazen ehvet hislerini tahrik edici. hemen ilk anda belden (112) Kur'an. yerinde bir tedbirdir. fakat bu da gerekmez.. Aksilik ya. 8. ehvet hissi daha kolay kontrole al nabilir. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir.4. 7. bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmal d r.Bir i le me gul olmal . cinsel organ bölgesinin so uk suyla iyice y kanmas d r. f st k. bunun yan s ra ehvet hisleri de ka-bar r. idrar s k nt s oldu u zaman.Sportif faaliyetlerde bulunmal d r. Evlilik esast r ama.Bekarl k s ras nda f nd k. Her genç. 5.ehvet hissi kabar p mastürbasyon akla geldi i zaman. az sonra kas k bölgelerinde -kan n fazla toplanmas ndan olacak ki. Kas k bölgeleri so uk suyla iyice y kan rsa veya banyo yap l rsa. 10. Fakat. 11. me guliyeti az olanlard r.. ba bo ve avare kalmamal d r. Zira cinsel organ s k t r lmazsa. 9.bir a r ba lar. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele de ilse de. umumiyetle ba bo kalanlar. Zuhruf: 67.Kerim. ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. Y kanmak için banyolu a giren gençler. icaplar n yerine getirmek de artt r.

5. Baz kimselerin evlilik hayatlar nda dahi mastürbasyon ile me gul olarak. Zira mastürbasyon ve di er kötü al kanl klar. evlilik hayatlar nda cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli. .Zaruret olmad kça mastürbasyon yapman n. (Bunun da temeli. slam terbiyesine dayan r. e lerinin cinsel ihtiyaçlar na ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. koruyucu ö ütler verilmelidir.1. Ne var ki. H) Dînî-manevi Çareler: 1. bu konular çok naziktir. 94 3. O halde aslen biraz üzgün olanlar n.Bulu ça ndaki çocuklara.Çocuklar ba bo sal vermemeli.! onlar cinsel konularda hepten cahil b rakmamak laz md r. . 6. 'm<. art k evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi.a . günah ve ilahi cezaya müstahak oldu u idrak edilmelidir. onlar her türlü kötü ve zararl cinsel faaliyetlerden uzakla t r c ciddiyette olmal d r.Mastürbasyon devresinden sonra evlenmi kimseler. mastürbasyon ile daha da art rmaktan sak nmalar gerekmektedir. kavu tuklar gül bahçeleri dururken. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve e itimcilere dü mektedir.Gerçeklere ba l kalarak. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizli e dü ürmemek art yla. dertlerine dert katmaktan ba ka bir faydas olmad insan üzerinde bir üzüntü ve can s k nt s b rakt n idrak etmelidirler. Kad n olsun erkek olsun. tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir. bulu tuklar arkada lar na dikkat etmelidir. çocuklar n cinsel i tahlar n kamç lay c mahiyette de il. mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. gençlere mastürbasyonun zararlar ve korunma çareleri ö retilmelidir. ekseriya bulu ça nda ba lad ndan. gübrelikte nefes harcaman n budalal k oldu unu iyice idrak etmelidirler.) 4.</. mastürbasyonun. Mastürbasyonun. bu ça da onlara faydal ö ütler verm ek. bilinmektedir. ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar taraf ndan di erlerine bula t r lmaktad r.Hastane ve hapishane gibi kapal yerlerde mecburen gün dolduranlar. çocuklara.Bekarl k hayat nda mastürbasyona devam etmi kimseler. üzüntü ve ezginliklerini. 2. . ilmi ve ter-biyevi mahiyette. Bu mevzularda ö retilen bilgiler. mastürbasyon hakk nda mühim gerçeklerin ö retilmesi gerekmektedir. Mastürbasyona yakalanma devresi.

) Korkusu uurunu Uyand rmak: Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki. yüzü koyun uyumamak. ehvetin serke li ini frenlemek için u tavsiyelere uyulmas d r: 1.2.Yaz mevsiminde so uk su ile banyo yapmay art rmak.Sinirleri uyaran çay. gençlerin bu yoldaki arzular n frenleyebilir. gizli aç k her halini bildi ini. Ancak bu mes'elede. Koruyucu Hekimli i Al p Ö renmek: Tabiblerin srarla üzerinde durdu u hususlardan biri de. birkaç hafta aras nda olu-.. Böylece hem oruç sevab . Zaruret halinde istemeyerek yap lan mastürbasyonlar da. Hiç mastürbasyona bula mamak. Sonuç olarak: Mastürbasyon. hem de mastürbasyondan uzakla ma sevab kazan lm olur. Allah' n her an kendisini denetleyip gördü ünü.Oruç tutman n dü ürmektense. 5. 4. an ihtilam (rüyada bo alma) lan önleyecek dereceye varmamal d r. Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut de ildir. devam edildikçe insan kendine çeken. Zira bekarl ktaki cinsi ihtiyac n normal ve s hhatli giderme yolu.. ara-s ra vuku bulan tabii ihtilamlard r. Di er mevsimlerde tenasül aletinin üzerine s k s k so uk su dökmek.ehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri eylerden kaç nmak.. yegane ve ideal tavsiyedir. biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sa lamla t rmak. nefse ve cinsi hislere ha-. bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. 3. iç dürtünün te'sirini hafifletmek. 3. b rak ld kça belas eksilen zararl bir illettir.S rt üstü. insan ehvet hislerini yat t rmak için önemli te'siri oldu undan. kimiyet artt r.Körü körüne mastürbasyon yap p günaha girerek manevi de erini a a için bir üstünlüktür. uyumak.Et ve yumurta yeme i azaltmak. ya da azaltmak. bu halin Allah ve melekler taraf ndan görüldü ünü unutmamal . Bunun için en ba ta. genç ki i vicdan n n derinli inde. bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymal d r!. ) Son Olarak Da an Yüce Allah (c. hain gözleri ve kalblerin gizli «6. 4. mecbur kalmad kça. gerçeklere vak f 95 olmak ve korunma çarelerine riayet etmek. sünnet say lan sa yan6 üzeri k bleye yönelik olarak . 2.Sportif hareketleri ço altmak. kahve benzeri me rubat terketmek. beden e itimine önem verip üzerinde srarla durmak.Mastürbasyon edepsizli inde bulunurken. I) T bbi Ö ütleri.c.

ahlâk ve faziletlerini dinlemek." (i 13) yerdir.c. a r m giti? Sap tt m . yerdir. sap tt yapt nda kendisini cezaland raca nda veya kay p yanl bir i inanc hakim olursa. farz ve 96 nafile namazlara devam etmek. Dünya hayat n n zineti onu fitnelere dü ürmesin. Yapacaklar n za gelince. Bunlara ra men . ilim ve zikir meclislerine haz r olmak. üphe yok ki. mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak. çok sür mez kendi kendini denetlemeye ba lar. hizmetlerini. Allah' n yegane denetleyici oldu unu idrak ettirir ve böylece Allah' n azameti kar s nda uurlanmas n sa lar. Ta ki. bunal yor ve çe itli komplekslere giriyorum. Bilindi i gibi. oruç tutman z. kayd m ? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetledi ine inan r. bir sürü oyalay c . kusur ve günah i lediyse veya a n gittiyse Allah' n bu yüzden kendisini hesaba çekece i. Yapt ktan sonra her eyimle y k l yor. O halde mü'min gence lay k olan udur ki: Ruhunda Allah' n denetlemede bulundu u inanc n kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek. sak ncal ve haram olan nesnelere dalmas n. sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek. Bu belâdan nas l kurtulabilirim? Cinsî açl k içinde olan genç erkeklerde mastürbasyon al kanl s k olarak rastlanmaktad r. bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin i lerden al kor. her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sak n r.tuttuklar n da bildi ini dü ünür ve bunun uurunu ta rsa. derslerinize daha yo un çal man z. Ashab. sosyal ve bedenî faaliyetlerde daha çok bulunman zd r. Ama bu kadar kendinizi üzüp.) korkusunu. daha çok ibadet etmeniz. O'na kar sayg ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. ahlâkl faziletli ki ileri arkada edinmek. Böylece Allah' n u buyru unu iki gözünün üstüne koyarak yolunu ayd nlats n: "Art k kim dünya hayat n seçerek tercih etmi se. Ne yapt ysam bir türlü kurtulamad m.c. elbette Cehennem onun varaca üphesiz ki Cennet onun varaca SORULAR-CEVAPLAR Mastürbasyon Belâs ndan Nas l Kurtulabilirim? Birkaç y ld r mastürbasyon yapmay al kanl k haline getirdim. tahrik edici eylere bakmaman z. psikolojinizi bozman z uygun de ildir. Kim de Rabb n n (yüce) makam ndan korkmu da nefsini havai eylerden al koymu sa. bir hizmeti noksan m yapt . bütün bunlar mü'minde Allah (c. aldat c eyler onu kendi yörüngesinden kopar p ba ka bir yörüngeye sokmas n.) korkusunu O' na olan sevgi ve sayg havas içinde kalbin derinli ine indirmektir. geceleri insanlar uyurken kalk p te-heccüd namaz k lmak. ölümü ve ötesini hat rlamak. Allah (c. bir i i.Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini.

a r cinsî arzular ve tahrik edici ortamda devaml bulunmak say labilir. A r ehveti olan ve harama dü me korkusu bulunan ki i içinse.seyrek olursa buna da üzülmeyiniz. Çünkü harama dü mekten ehvendir. Mastürbasyondan Kurtulam yorum? Niçin? Mastürbasyon hakk nda çok a r eyler duydum. me ru ölçüler içinde cinsi münasebetten uzak kalmak. Güzel faaliyetlerinize devam ediniz. k s rl a yol açt . ndaki her "tatmin" . Bu yüzden ölmeyi dahi dü ünüyorum. Ancak bu zararlar ki inin içinde bulundu u artlar ve çevre ile birlikte de erlendirilmelidir. müstehcen yay nlar. Genel olarak mastürbasyon. Yanl olan. Mastürbasyonun belli ba l sebepleri. bu tür korkutucu telkinler kar s nda. Suçluluk psikolojisinden s yr l n z. karamsarl k ve ümitsizli e itecek beyanlar. Mastürbasyonun zararlar n mübala a ederek. leride evlili e intibak n zorla mas ndan içe kapan kla maya. Bu ihtiyaçlar n me ru tatmin zemini evlilik hayat d r. 20 Ya nda Gencim. özellikle s k yap ld nda birçok zarar ortaya ç kabilir. (11 3) Kur'an. Bu yüzden kendinizi suçlamay n z. Naziât: 37-40. Mastürbasyondan Kurtulam yorum. Tabii ki en tabii tatmin yolu evliliktir. fayda yerine zarar getirir. evlenince normal ili kiyi engelleyece i eklindeki iddialar do ru de ildir. Kendimi buna ra men yapmaktan al koyam yorum.Kerim. Bu yollardan en yayg n mastürbasyon denen elle tatmindir. 97 Ya m 21. Acaba iman m m yok diye üpheye dü üyorum. Aile çat s alt ndaki kar -koca ili kileri d yolu. davran lar ve giyimler gençlerdeki cinsel enerjinin kontrolünü fevkalade zorla t rmaktad r. t bben de dinen de normalden bir sapmad r. mastürbasyonu al kanl k haline getirmektir. e cinselli in sebebi oldu u. s rf fazla ehveti atabilmek için yap l rsa bir zarar olmaz. Mastürbasyon konusunda abartmalardan kaç nmak laz md r. gençleri korku. zararl ve mahzurlu oldu unu bildi i halde mastürbasyondan kaçamayan ve bunun ezikli i içinde bulunan gençler. ö renci ve bekâr bir erke im. Çevre -tahrik edici yay n ve televizyonlarla doludur. daha iddetli buhranlara dü erler. Beni Ayd nlat r m s n z? Toplumdaki ölçüsüz kad n-erkek içiçeli i. srarla durarak. ki ideki enerjinin bo a harcanmas ndan kuvvetsizli e kadar mahzurlar say labilir. Çe itli hastal klara sebep oldu u. yaln zl k. sa r yapt . Zira.

s kmak. Bu artlar. harama bakmamak. * devaml yüksek meselelerle. gö üsler çevresi de eklenebilir. hayat n ve ölümün manas n devaml olarak dü ünmek. ibadetleri aksatmamak. Bu izah. sertlik durumundayken organ ters yön de e mek. evlenme imkan n n maddi veya özel sebeplerle mevcut olmay a r derecede tahrik ediliyor olu udur. yarat l gayesini daima hat rda tutmak. Bu organlara anüs. Ancak a r tahrik ortamlar nda. cinsel organa zarar verebilir. devaml l k kazan rsa. hem manevi hayat n huzur ve Bu al kanl ktan kurtulman n yolu. Bakirelerin ço u bu yöntemi uygularsa da. . "ehven-i er" olarak izin verilmi tir. hem beden sa l istikran aç s ndan büyük zarar do urur. (i 14) Erke in Cinsel Organ yla Oynamas Zararl m ? Erkek. daha önce cinsel birle me ile orgazma ula m kad nlar. o ruç tutmak. daha büyük haramlardan kaç nmak için bu yola müracaat edilebilir. b elli baz artlarda ve ehvet hissinin mastürbasyona. zihni . Bütün bu bölgelere yap lan uyar lar hafif yüzeysel ok amalar eklindedir. son derece s n rl durumlar için söz konusudur. bir eksiklik hisseder de i ik eyler sokarlar. Bayanlarda Mastürbasyon: Her ne kadar bayanlar vücutlar n n çe itli bölgelerini ok amak. s vazlamak yoluyla tatmin yoluna giderlerse de as l mastürbasyon bölgeleri. Penisin ucunu iddetle s kmak. faydal dü üncelerle me gul etmek. penisiyle oynarken bu organ n tahri edecek sert yöntemlere ve davran lara ba vurmamal d r. cinsellik organ n n d dudaklar ve klitoristir. cinsel organlar ve cinsel organlar n n çevreleridir.Mastürbasyonun kaide d bir davran oldu u muhakkakt r. Ancak. az yemek say labilir. Bunun da seyrek olmas gerekir. sadece klitorisin uyar lmas ile tatmin olmazlar. S rf 98 ehveti celbetmek. kendisini zorla tahrik için bu yola ba vurmak ve mastürbasyonu bir zevk vas tas haline gerektirmek uygun görülmemi tir. zinaya dü me tehlikesinin bulunmas . güzel al kanl k ve faaliyetlerde bulunmak. Bakire k zlarda uyar lar n gerçekle tirildi i k s mlar. Kad nlarda mastürbasyon teknikleri erkekte oldu undan çok daha çe itli ve incedir. Genelde kad nlar klitorisi (b z r) ve gö üslerini uyararak cinsel doyuma ula maya çal rlar. müstehcen yay nlardan sak nmak. Kad nlarda ise vagina giri i ve iç dudaklar da bunlara dahil edilir. Yoksa.

Eroksiyona geçemedi ini bahane edip soyunuk vaziyetteyken yatakta beni seyrederek mastürbasyon yap yor. Burada size önemli görevler dü üyor. ruhsal sak ncalar n yan nda baz hallerde döl-. Yapt mastürbasyonun bununla s n rl kald n san yordum. Bir süre fedakarl kta bulunun. Erkekler mastürbasyon yaparken bir tak m hayaller. Bu i i tuvalette ve banyoda da s k s k yapt dünyam y k ld . (114) Bizim Aile'den. zevklerini veya isteklerini ö renin. Bu iltihaplar n yumurta kanal / gibi üst cinsel organ bölgelerine ula mas k s rl a neden olmaktad r. Kocam cinsel ili kiye girmemek için adeta direniyor. erkek evleninceye kadar mastürbasyon yoluyla doyuma kendisini iyice al t rm . Sevi me olay na yo un bir ekilde kat l n. Ne yapaca m bilemiyorum. yolunun iltihaplar na neden olmaktad r. normal n sürdürmeyi tercih etmi .Baz kad nlar ise bacaklar n n üst taraf n s kmak ve birbirine sürtmek suretiyle doyuma ula rlar. Yeni evli oldu um beyimle ahenkli bir yatak ili kisi kuram yoruz. sonuna kadar mastürbasyonu tercih etmez. çime bir ku ku dü tü ve kendisini na tan k olunca gizlice izlemeye ba lad m. Evlenince de yapt ili ki yerine eski al kanl bir kaç denemeden sonra ayn zevki alamay nca. K zl k y llar mdan beri kurdu um hayaller tuzla buz oldu. Hayallerini. Göreceksiniz verdi iniz u ra yoruldu unuza de ecek ve çok mutlu olacaks n z. Eylül 1989) 99 Kocam n Beni Ç plak Olarak Seyredip Mastürbasyon Yapmas Do ru Mu? : Evlilikte arad n bulam yan bir kad n n ikayeti: '. kocan za iyi bir e olabilece iniz gibi ayn zamanda ona iyi bir ö retmen olmaya çal n ve kendisini al kanl klar ndan kurtar n. Hayallerini gerçeklerle de i tirin. Beklentilerini a k oyunlar ve f s lt lar ile giderin. Onu bu durumdan kurtarabilir miyim? Örnekte görüldü ü gibi. hayallerini canl olarak ya atmaya gayret edin. Cenç bir kad n olarak elbette ki normal ili kileri arzuluyorum. Cinsel beraberli in mastürbasyondan çok daha güzel oldu unu ona tatt rmal s n z. . Kendim 23 ya nda genç bir kad n m. Siz onun hayallerini ve fantazilerini ya ama geçirmeyi önerin ve uygulama giri iminde bulunun. Kad nlarda mastürbasyon yap l rken döl yoluna sokulan eylerin kullan lmas . Çünkü hiç bir evli erkek. fantaziler kurarlar.

Bask alt ndaki beden baz fiziki de i ilere de u ruyor. Mastürbasyondan tamamen kurtulabilmenin tek yolu ev-lenmendir. Klitoris üzerindeki ya tabakas giderek kal nla yor ve mastürbasyon s ras nda. stemedi in rüyalar görmemek için kendine psikolojik etkide bulunabilirsin. 100 101 Bekar veya cinsel doygunlu u olmayan erkeklerin cinsel rüya görmeleri ve meni birikimini rüyada bo altmalar do ald r.Kerim'den ihlas. Bu yüzden giderek zay flad m hissediyorum. cinsellik organ ndaki sinir uçlar na ula m zorla yor. Onlar haftada bir veya iki defa mastürbasyon yapt klar n söylüyorlar. Aile bask s ndan veya cinselli in ay p say l p ilgilenilmemesinden olabilir. Gerçi bu rüyalar keyifli olmuyor da de il ama sabahleyin uyand m zaman kilotumun menilerle p slak hale gelmesi can m s k yor.Rüyada Bo alman n Önüne Nas l Geçilir? Ben 17 ya nda bekar bir gencim. Zevk Alam yorum. Hemen hemen her gün. Felâk ve Nâs surelerini oku. Cinsel Organ mla Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor. Rüyada bo alarak iç çama rlar n n ve yata n kirlenmemesi için bir süre cinsellik organ bölgesini ek bezlerle sarmala. Bu Durumum Normal mi? 21 Ya nda Genç K z m. Örne in seni rahats z eden kimseleri rüyanda görmeyece ini kendine telkin et. S k s k cinsel rüyalar görerek eytan azd rmas denilen durumla kar la p bo almaktan b k p usand m. Evlenerek sa l kl cinsel ili ki sürdürmeye ba lad mastürbasyon yapma ihtiyac n da duymayacaks n. Yatarken cinsellik dü ünme. hatta bazen günde iki kere mastürbasyon yapt m oluyor. Ba ndan a a tüm vücudunu s vazla (mesh et). Bu Durumum Normal Mi? Bu sorun baz k zlarda görülmektedir. Zevk Alam yorum. Bu yüzden her gün iç çama r de i tirmek ve banyo yapma zorunda kal yorum. Mastürbasyon Al kanl n Nas l Terkedebilirim? Ben 26 ya nda bir gencim. Abdestli olarak sa yan na yatarak uyu. . Bacaklar n n aras n aç k tutmaya gayret et. Bu durumu yenebilmek için cinsellik organ n za sürekli masaj yapmak faydal olabilir. Cinsel Organ mla Ve Klitorisimle Oynuyorum Ama Cinsel Uyar m Olmuyor. Onlar nki mi yoksa benimki mi anormal! \ nda art k Kendini tatmin etme say s n azaltmal s n. Kendi ça da m olan bekar erkek arkada lar mla cinsellik üzerine konu uyoruz. Avuçlar n n içine Kur'an.

(yani gebelik meydana gelmedi i takdirde) yumurta ve bununla birlikte rahmin en iç tabakas ölür ve kanama ile vücud d Her ay. temizlik. döl Fiziksel Yönden Âdet ve Yumurtlama Dönemi: denilen rahminden bir hastal k veya çocuk do urmak sebebiyle olmaks z n muayyen (belirli) müddetler içinde gelen ve ibâdetlere engel yata n n her iki ucunda bulunan tor-bac klara denir. i'tikaf. v. cinsel münâsebet. C.S.S:68. Bu at m ayba kanamas ya da adet görme olarak adland r l r. . amil Y. bulû . amil Y. yani kanama olur ve âdet ba lar. Ve en önemli mes'elelerindendir. birçok konular bununla ilgilidir.s. n n her birinde bir yumurta meydana gelir. hacc._. Bilmen Y.N.C. Rahmin iç yüzüne "Endometrium" ad verilir. oruç. kad n n iki yumurtal na at l r. (115). st.. (116). her ay yumurta döllenecekmi gibi haz rlan rken (her âdet devresinde) de yumurtal klardan birinde bir yumurta geli ir. namaz.ayba -kirlilik-namazs zl k. Kadife gibi görünen bir tabakad r..458. Yuvalanma olmay nca duvar kendili inden bozulur ve döl yolundan d ar at l r. Ve gebeli in yoklu unda her ay belirli vakitlerde hazne d na at lan kand r. Buna "âdet hali" de denir.S.Bilmen.1. Âdet Kan n n Meydana Geli i: Rahim: Çocu un t pk bir nebat gibi bitti i ve do uncaya kadar muhafaza edildi i yerdir. Âdet Kan .459. st. Yumurtan n te ekkül edip Fallop borusunda ilerlemesine (115) ibn-i Abidin.. Rahim. v.. Kur'ân okumak. Bu tabaka.S.129. Akça Y. Hay z ilmini ö renmek kad nlara farz ayn'd r.. Yumurtal ktan bir yumurta ç k nca Fallop borusundan geçerek ilerler. iddet. olgunla r ve döllenmeye haz r hale gelir. dölyata n n iç duvar n döllenmi yumurtan n yuvalanma imkan na haz rlamakt r. Dinde Hay z: Küçük olmayan bir kad n n döl yata olan kand r.Yap lan istatistiklere göre kimi k z m z ancak evlendikten bir ay sonra pek ço u bir y l sonra ve bir k sm da hiç bir zaman orgazmla tan am yor. 102 Yraj .s. Lügatte Hay z -âdet.C. Ank. Büyük islam ilmihali. Fetevây Hindiyye.REGL ve C NSEL E T M Hay z -âdet. Ö. Yumurtal k. hep e anlaml d rlar. Ayba kanamas n n temel i levi.AYBA I . Çünkü.1.: Ak nt manas nad r. HAYIZ . hazneden sonra gelen iç organd r.ADET GÖRME ...1. Bu borular yumurtal klar dölyata na ba lamaktad r. ist. (116) ibn-i Abidin. E er döllenme olmazsa. kad n n normal bir vücud fonksiyonudur. bo amak.

ve lk Âdetin Olu u: Kur'an'da aç kland üzere. normal bir âdet kanamas nda ortalama 40 milimetre kan kaybedilir. (117) Ev Doktoru. Ona yasak edilen a ac n meyvesinden yedirdi. Bütün genç k zlarda ilk kanamalar düzensizdir.Hakk müsaade buyurmu .s. borudan inen yumurta. Ondan sonra da yumurta geli ip büyür. C. Normal bir âdet esnas nda kaybedilen kan miktar çok de i iktir. Bir kaç y l içinde düzene girmezse doktora dan Âdetin T p lmindeki Tarifi: Âdet. Kanaman n ba lang ç günü de süresi de. kadar olan kanamaya denir.) ile Havva validemiz Cennet'te iken her nimetten faydalanmalar na Cenab. kad nlar n ergenli inden itibaren kesilme zaman na kadar geçen müddet zarf nda her ay belli bir vakitte ve miktarda gelen kanamalard r. (118). Cinsel Bilgiler Ansiklopedisi. Di er bir tarifi: Her dört haftada bir tekerrür eden. insanl n babas Adem (a.s. rahim iç tabakas ndan kopmu parçalard r. O zaman da vücut bunu d ar atar. Adem (a. 20 ilâ 80 cm3 aras olabilir. ahsa ve iklime göre de i ir. S cak memlekette oturanlarda daha evvel. En çok da 200 gramd r. Bu kanamalar. Sonra Havva validemize müracaat etti. (117). hattâ 9-10-11 ya ndaki çocuklarda âdet görülür. Âdetin lk Sebebi -Men ei.S:167. Ba ka bir tabirle. döl -yata na tutunur kal r. hiçbir ikâyete sebeb olmaks z n meydana gelen 2-7 gün süren 1-2 pet (normal bir el kal nl nda veya büyüklü ündeki pamuk vey a bez) kirletecek lmal d r. bir hikmetten dolay izin vermemi ti. iki kanama aras ndaki süre de çok de i iktir. Akan kan n yüzde 50'si kan hücreleri. te k z ve kad nlarda her ay vuku bulan kanaman n nedeni budur.yumurtlama denir. yaln z bir a açtan yemelerine. E er yumurta döllenmezse bu besleyici kanl s v ya ihtiyaç kalmaz.)' o yasak a açtan yemeye pek çok te vik etti yse de muvaffak olamad . dölüt yani bebek halini al r. di er k s m ise döl yolu nuhteviyat . Sonra bunlar n dü man olan eytan bir yolunu bulup Cennete girdi. gebe kalmay nca da.2S: 50 103 (118) Cey Y. . Yani kad n vücudu her ay bir kere gebeli e haz rlanmakta. Her ay bu kanama bir kere olur. Yumurtan n beslenebilmesi için dölyata n n iç cidar na (duvar na) besleyici bir kan birikmi tir. bebek için besleyici kanl s v y d ar atmaktad r. E er bu s rada bir cinsel birle me olurda yumurta bir spermatozoit taraf ndan döllenirse.

C. gibi ibâdet ve âmellerle yükümlüdürler. Ve bu hâlin günahlar na keffaret olaca da zik-rolunmaktad r.S.1. Ve bu hal kad nlarda k yamete kadar devam edecektir. (Ülkemizde ise ayba ya 12-13 civar ndad r. Genç K zlarda Ergenlik Dönemlerinde Regl (Âdet) Sorunu: Gençte cinsel duygunun geli mesi oran nda vücut ve duygusal yap s nda kayna malar ba lar.v. oruç v. onu çe itli ekilde azarlay p.Hakk.129 (121) Mebsut.S. Özellikle k z çocuklarda ergenlik ça na girmeden önce ruhsal ve bedensel ta k nl klara rastlan r.S.i-:^ (1WÎ<33 im'( sXb8 ^»P'S^ai . .Havva validemiz de muhterem babam z Hz. Anne ve babalar n bu dönemde çocuklar na kar çok anlay l olmalar gerekir. Çünkü Hz.46O. Peygamber (s.458..). Bir di er görü e göre de. Rasûlüllah (s.)'in u sözüyle bülü ya yedi ya olarak takdir edilmi tir. ist.a. kimsede bazen de k zl k zar tamamen kapal oldu u için. Ai e (r. Bazen do u tan rahim kusurlu te ekkül eder. K z 15 ya n bitirince (ayhali görmese de) hükmen bulû a ermi kabul edilir.2O8.. O da yedi. Hanefî ulemas nda dokuz ya ndan sonrad r..C.C.s. Akça Y. Havva validemizin gebelik. Fetevây Hindiyye.S.). So uk ülkelerde daha geç. amil Y. ist. bir güç hal olmak üzere.arth^i ^iHfiîU flfib kt r. Zaten kafas karmakar 119) ibn-i Abidin. (119).3. Bunun üzerine Cenâb .1. Genellikle anneler birden k zlar n n huyunun de i ti ini söylerler. Hz. C.v. s cak iklimlerde daha erken olabilir). Netice olarak ta özellikle ayba lar esnas nda iddetli sanc lar olabilir. do um gibi hallere u ramas na ve her ay kan görmesine hükmetti. (122). Ai e ile dokuz ya ndayken evlendi. Art k bu hal kad nlar için ilâhi bir nizâm olup kald . h rpalarlar. K z n Bulu a Ermesi ve lk Âdetinin Ba lama Zaman : K z n bülü a ermesi ve ilk âdetinin ba lama zaman . C. Cinsel bilgiden yoksun annenin çocu una ilk büyük darbesi genellikle bu ekilde ba lar çocuk büsbütün a k nla r. Peygamber (s.a. (121).a. Adem'i kand rd . ki i âdet görmesine ra men. kan d ar ya akamaz. Ank. Hz.1.2. Namaz. anha) ile bülü a erdikten sonra evlenmi tir. "Yedi ya lar na ula t klar nda onlar namazla emredin" buyurmu tur. 18 ya na gelm i ve hâlen âdet görmemi . K zlar ilk âdet kan ile bulû a girmi olurlar ve mükelleftirler. Nihayet bu hâdise her ikisininde Cennet'ten ç kmas na sebep oldu. 104 ' -.v.149 (1 22) Fetevây Ali Efendi. (120) ibn-i Abidin. Serahsi.S. (120). amil Y. Bunun zahirine göre Hz.

Özellikle annelerin buna kar haz rl kl olmalar zorunludur. Kan görmenin yarataca korkuya önceden haz rlamak gerekir. k zda yine de bir hastal k korkusu yaratabilir. aksi ve huysuz biri olur. ilk regl onda izi silinmez bir korku yaratabilir. Regl dönemine yakla rken genç k zda bir tak m ta k nl klar n görüldü ü belirtmi tik. Neyse ki k zlar ayn ya taki k z arkada lar ndan kulaktan kapma bir eyler ö renirler. bundan utan r. Ya içine kapan k k z olur ya da tam tersi asi tav rl . kimseye bir ey söylemedi i için de ölüm korkusu içinde k vran r durur. Bir çok eyi hemen unutuyor. leride bir gün kendilerinin de ba na böyle bir eyin gelece ini sezinlerler. Tam aksine k z çocu u o günü sab rs zl kla bekler. Sonradan Frijid. yani cinsel yönden 105 . Ancak ne kadar e itilmi olursa olsunlar reglin ba lang c nda duyulan a r lar. K z çocuklar n n ergenlik ça na geçi leri erkek çocuklar na oranla çok de i ik hatta riskli bir durum olu turur. içlerine kapan rlar. Çünkü art k g enç k z olacakt r. Kad nl n özelli i nedeniyle ile k z çocuklar n n ergenlik ça nda son derece dikkatli olmak gerekir. E er k z fazla s k lgan ya da arkada tan yoksun ise bu konuda tamamen bilgisiz kalm olabilir. Yaln z uras n söylemek do ru olur ki çok nadir durumlar n d nda k z çocuklar ilk regl kanamas hakk nda çevrelerindeki arkada lar ndan hemen her zaman bilgi edinirler. Baz yeni geli en k zlar da di iliklerini bask alt nda tutar. lk regl s ras nda annelerin dikkat edecekleri bir durum da k zlar n n cinsel e ilimlerini anlay la kar lamakt r. Bu daha çok annenin verdi i e itim ile ilgilidir. üstelik de erkeklerin dikkatini üzerine için. Üstüne üstüne gidilen k z iyice bunal r ve bunun ileride çok geni ölçüde zararlar n görür. reglden sonra k z çocuklar n n hareketleri titizlikle kontrol edilir. lk reglden sonra da genç k zda de i ik ruhsal bunal mlara rastlanabilir. K z çocu unun erginlik ça na geçi i ilk kanama ile ba lar. söylenenleri anlam yordur.Zaman zaman dalg nla yordur. Genç k zlar regl olmaya daha ilk çocukluk ça lar nda karanl k bir ekilde haz rl kl d rlar. Regl hakk nda az çok bir bilgisi olan k zlarda ise bu olay hiçte korku yaratmaz. E er k z çocuk kan görmeye haz rl kl de ilse. k z çocu undaki o ta k n hareketlerin bir süre sonra zamanla geçti ini görecektir. Bu kanaman n çarelerini aramaya ba lar. Annelerinin ayda bir geçirdikleri rahats zl klar k z çocu unun gözünden kaçmaz. Oysa anne bir parça anlay gösterse. Küçük k z regl olduktan sonra cinsel duygular artt çekmeye ba lad .

hem de fizyolojik bir varl kt r. çünkü anne olacak her genç k zda belli ya tan itibaren bu kan n görüldü ünü ve bu kan n gelmesi ile âkil ve bali oldu unu güzelce anlatmal d r. Veya bunlar ö reten kitaplar al p okutmas gerekir.hiç zevk almayan kad n diye nitelendirilecek olan bir çok anss z kad nlar n sorunu bu ya larda uygulanan s k bask d r. bundan korkmamas gerekti ini.S. onun ergenli e ula t (i23). nas l davranmas hakk nda bilgi vermemi se. âdeti hakk nda bilgi vererek ci erparesini bu yeni döneme ruhen haz rlamak oldu u gibi. Serahsi. Burada anneye dü en görev. Çünkü insan hem ruhî. K z n lk Kan Görmesi: Bir k z çocu u. oruç.2. k z âdetini hünüz görmeden onu uyarmas ve k z ile bir arkada gibi konu up onun. kötü. ilk yapaca durumunu açmas olmal d r. Böylece genç k z bu geli meleri gizleme mecburiyetini duyacakt r. ayet kendisi yapam yorsa bilen birisine götürmesi gerekir. ergenlik ça lar n n ba lang c na var p da kendisinde henüz bir eser görülmemi ken. adet görünceye kadar çocuk muamelesi görür. annesine veya yak n bir büyü üne eyler na i arettir. (123) Mebsut. tesettür (örtünme) v. bu durumda a r p ok bile geçirebilir. gü-venilemeyen ve cinselli i nedeniyle izlenmesi gereken bir durumdad r. C. 106 Bu konular n ay p say lmas . Yahut yanl kaynak ve ah slardan yanl ö renerek uygulamaya kalkar. üç gün pe pe e kan görse o hay zd r ki. bu andan itibaren namaz. Böyle yapmas annelerin üzerine vaciptir. bütün hükümlerin art k kendisine farz oldu unu bildirmesidir. kirli. bunun gayet normal oldu unu. çocuklar ve gençleri hayat boyunca cinselli e utan lmas gereken bir konu olarak bakma a zorlamaktad r. pis olarak niteleyen görü ler.. Bu ise evlili in temelini olu turan cin - . Geli en.142. Anne yahut k z çocu uyla ilgilenen kimse böyle yapmazsa ruhen haz r olmayan çocuk. Bundan da anne ve babalar mes'ûldür. ergenli e ula r ula maz hareketlerinden ku ku duyulan. K z çocu unun da ayet önceden annesi kendisiyle bu konuda konu mam . dikle en memelerini bir suç delili gibi gizleme çabas nda olacakt r. cinselli i ay p. günün birinde rahminden biraz kan gelece ini.. E itim eksikli i nedeniyle cinsel organ ve dürtülerin ortaya ç kt ergenlik ve gençlik y llar nda çevreden gelen. a a l k. Annenin görevi. Cinsel E itim: Genç bir k z.s. a a lanmas cinsel kimli in be1 nimsenmesini engellemi olur. ve ne yapmas .

En mühim nokta çocu a sordu u kadar n n cevab n n verilmesidir. sonra ilkö retim ve lisede çocuklar n ilerideki ya amlar için gerekli olan cinsellikle ilgili konular n anlat lmas d r. 2) lkö retimde verilecek bilgiler. gözü etraf n görmeye yar yorsa. Cinsel E itimin A amalar : 1) Okul öncesi aile taraf ndan verilecek e itim. Daha sonralar annelerinin memelerine gözleri tak l r. 2) Çocuklara lkö retimde Verilecek Cinsel Bilgiler: Pek çok ö retmen ve anne baba cinsel e itimden "üremeyle ilgili bilgileri" anlamaktad r. bu soruyu ciddiye ald ifadeyle nas l a z yemek yemeye. Aile çok bilgili ve merakl dahi olsa fazla detayl bilgi vermekten sak nmal d r. örne in: Annelerin karn nda bebeklerin olu mas için bir yer vard r.s. Özellikle kad nlar cin-1 sel dürtü ve ilgilerini e lerine göstermeyi ay p sayacak ekilde artland rd klar için. laf döndürüp dola t rmadan. Kesinlikle ne kadar küçük olursa olsun çocu a bu konu larda yalan söylenmemelidir. A r davran rlar Yap lmas gereken.çe ini de benimseyemezler. denilmelidir. onun nas l oraya girdi i? Kendisinin nereden geldi i? Kendisinin de annesinin karn ndan m ç kt ? v. 3) Lise de verilecek bilgiler. Cinsel e itim. Ve ilk günler de cinsel ya ama katk da * bulunmazlar. Gereksiz bilgi vermeyiniz. içten geldi i gibi tabii davranmak ve cinsel ya am n hakk n vermek ve ya amakt r. bebek orada geli ir sonra iyice büyüyünce bacaklar n n aras ndaki bir delikten ç kar. sakin bir baba. cinsel birle meye ortak olmalar gerekti i ger. Di er bir önemli soru ise hele annede bir gebelik olu tuysa karde bekleniyorsa. Buna cevap verirken anne n belirtecek ekilde. 1) Okul Öncesi Aile Taraf ndan Verilecek Bilgiler: Çocu un konu maya ba lad ktan sonra cinsellikle ilgili soraca ilk soru cinsel organ n n ne oldu udur. Annelerin bebek do urdu u zaman bebeklerin beslenmesi için memeleri oldu u anlat lmal . Bu ya larda çocuklar az bilgi ile de yetinirler. Üremedeki olaylar cinsel e itimin sadece 107 . K saca.* sel ya amda evlilik bunal mlar na neden olur. buradan gelen sütle bebeklerin beslendi i söylenmelidir. Ve yanl bilgi verilmemelidir. oras n n da çi yapmaya yarad n söylemek yeterlidir. ilkokul öncesi evde ba layan.

elinizdeki bu kitap gibi. s n flar k z-erkek kar olmasa anlat m daha rahat olur. Anne baba ve ö retmenin verece i bilgiler çeli kili olmamal d r. cinsel kimliklerinin olu umunu sa lamakt r. Do rusu da budur. tehlikeli olmad kar ayd nlatmakt r. sa l kl ailelerden olu acakt r. ö retmenden çok anne baban n çocu a verdi i e itim önemlidir. Mühim olan konular n ko -nu ulabilmesidir. Onlara bir eyler ö retmeden önce sab rla dinlemeli. ihmal edilen çocuklar n ileride cinsel ve di er ili kilerde kendilerini rahat his-sedemeyeceklerini unutmamal y z. Gençlere zührevi hastal klar mutlaka ö retilmelidir. Cinsel organlar n da yap lar ve ne i e yarad klar ölçüyü kaç rmadan anlat lmal d r. Bu hassas konuda kan mca. Mesela. pis. lkokul ö rencisine cinsel ili kiyi ayr nt lar yla anlatmak gereksizdir. insan n bu yönüne cinselli e kar gereken tavr n tak n lmas d r.bir parças d r. Ayr ca özellikle A DS gibi cinsel birle me ile bula an hastal klara dikkat çekilmeli. Yukar da da de indi im gibi cinsel e itimin temelinde anne baban n efkat ve sevgi göstererek anlay la çocuklar n soru ve sorunlar na cevap vermeye çal mas önemlidir. anne baban n bütün sorulara cevap verebilecek yetenekte olmas art de ildir. Ya lar na uygun ahlaks zl a te vik etmeyen. baba da erkek çocu a klavuz olmal d r. Ayr ca sevilmeyen. cinsel bilgiler içeren kitaplar verilmelidir. lkö retimde. Cinsel e itimde önemli olan tek tek biyolojik ve fizyolojik olaylar n ö retilmesi de il. Bitki ve hayvanlardan örnekler vererek di i ile erke in birle mesinin normal bir ey oldu unu ifade ederek k sa fakat do ru bilgi vermesidir. Çocuklar n k z veya erkek kendi vücutlar n ruhen kabul etmelerini. Onlar cinsellikle ilgi li yersiz korku ve s k nt lara . Önemli olan ö retmenin ciddi ve rahat olabilmesidir. Anlat lmayan eyleri kitapta bulacakt r. Vücudun herhangi bir yerinin kötü. Cinsellik konular nda çocuklar yanl yönlendirilmemelidirler. 3) Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler: Çocukluktan gençli e geçen çocuklar m za verilecek cinsel bilgiler. örne in Hayat Bilgisi dersinde organlar incelenirken. Cinsellik kimsenin tekelinde de ildir. 108 m n belirtmektir. orta ve lisedeki edebiyat veya matematik dersinden çok daha önemlidir. Anne k z. Çocukta görülebilece k yanl bir tavr n olu mas n n önlenmesidir. stenilen de cinsel dürtüleri uyanmaya ba layan gençlerin mutlu bir gelece e yönelik haz rlanmalar d r. önemsenmeyen. Sa l kl bir toplum. onlara her zaman soru sorabilecekleri yak nl sa lamal y z.

4 ve 7. K z n Ergenlik Döneminde Dikkatli Bir Annenin ve Baban n Görevleri: Bir anne ergenlik ça ndaki genç k z na baba da o luna bu konudaki en sa l kl ve tarafs z bilgiyi vermelidir. Onun bu iste ine sayg göstermeniz gerekir. y kanabilir. gençleri düzensiz bir ya ama yöneltirken mant ks z bulduk lar bask ya . ancak 109 s ras gelince kad n ve di i olmaktan büyük zevk alaca n anlatmal d r. Anne bununla da yetinmeyip k zma di ili iyle övünmesini ö retmelidir. Çünkü hem onlar e eleniyorlar. sa l kl yöneltmeler yapmadan gençleri bask alt nda büyütmenin yarataca ba ka bir bunal m da. k z ve erke in birbirlerinden ayr cinsler oldu unu anlay ncaya kadar bir arada oynayabilir. K z n za ve karde lerine art k onun büyüdü ünü ve yaln z kalmaya ihtiyac oldu unu ifade edin ve karde lerinin de bunu sayg yla kar lamas n isteyin. Çocuklar. istenmeyen gebelik gibi. Anne Ve Babalar n ç Çama rlar yla Çocuklar n n Önünde Gezinmesi Do ru Mudur? Kitab m z n tesettür bölümünde kimlerin kimlerin yan nda nerelerini gösterebilecekleri uzunca anlat lm t r. Yaln z. Hatta kendi yatak odan za kap y çalmadan girmemelerini ö retin. art k büyüyor ve karde leriyle banyo yapmaktan ho lan mad n da size hissettirmi . Ergenlik ya na gelmi çocuklar n yan nda kad n. K z n za gelince. hem de benim i im çabuk bitiyor. Ya lar da s ras yla 2. zinet yerlerinin d ndaki yerlerini açmamaya çok dikkat etmelidir. art k onun odas na gir meden. kap y çalmalar n da ö retin. Bu ay r m yapacak seviye geldiklerinde banyolar n ve yatak odalar n ay rmak gerekir. Oraya müracaat ediniz.Bütün bu teknik bilgilerden ba ka gençlere içinde bulunduklar toplumun inançlar ve de er yarg lar n da kabul ettirmek onlara k zl k bozulmas . erkeklerin de anneleriyle birlikte banyo yapmamalar daha do rudur. do ru dürüst bilgi verilmeden. Üç ya ndan sonra k zlar n babalar yla. Onlar genellikle birarada y k yorum. ya daha küçük oldu undan imdilik kendini tutmas gerekti ini. Boyal bas n ve TV'lerdeki u veya bu toplumun slam d ve genel ahlâk d olan ya am tarzlar n ve de er yarg lar n . Ho olmayan eyleri görmelerini önlemek için. alt ndan kalkamayacaklar ili kilerden kaç nmalar n önermeliyiz. ideal ve do ru diye kendi toplumumuza sunmamal ve sunulanlar da kabullenilmemelidir. Çocuklar Birlikte Banyo Yapabilir Mi? "Üç çocu um var. Son zamanlarda 7 ya ndaki k z m yaln z ba na y kanmak istemeye ba lad . Ayr ca. ikisi k z. Gençlere küçük ya ta cinsel ya ama at lman n sak ncalar anlat lmadan. Biri erkek.

Sizi says n. -LiU . di ili in utan lacak. As m Uvsal 110 Bu konuda da genç k z n en büyük yard mc s annesi olabilmelidir. Anne bunlara do ru. hüsran felaket getirir. K sacas . Anneler! k z n zla. Bilsin ki ba na en büyük bir felaket bile gelse onun en candan yard mc s . Bu yüzden cinsel duygular n bir k z n evleninceye kadar kontrol alt nda tutmas nda. tatmin ve ya am zenginli i sa lar. Az n söylerse k z n sayg ve güvenini yitirdi i gibi k z cahil b rakabilir. babalar o lunuzla arkada olunuz. Ne var ki cinsel içgüdü ayn zamanda tehlikeli derecede kuvvetli. Cinsel ya am zevklidir. ilk ko up gelece i. Daha ergenlik öncesinden çocuk cinsel konularda bir tak m sorular sormaya ba layacakt r. Regl kanamalar s ras nda kendilerini pis ve i renç görerek utanca ve küçüklük duygusuna kap labilirler. Fakat cinsel ya ama evlenince ba lamak ise mutluluk. s naca insan sizsinizdir. Çünkü çocuk geli tikçe daha ayr nt l ve özel eyler ö renmek isteyecektir. övünülecek eyl erdir. Ergen k zlar bunal ma iten etkenlerden biri de kandan korkup tiksinmeleridir. sizden çekinsin ama asla korkmas n. Nikahs z cinsel hayata erken ba lamak. Bunlara biraz utanmadan cevap vermek zordur ama anne kendini zorlayarak rahat ve do al bir tav rla konu mal . Bunun önlenmesi gerekli ve zorunludur. Çocuklar n z buna inan rsa gençli inin bir çok ac kl ve tehlikeli tuzaklar ndan kurtulabilirler. cinsel ya ama s ras gelince at lmas nda yarar vard r. kontrol edilmesi güç bir duygudur. k z n ya küçükse gereken y kama ve temizleme . k z çocu unu kad nl a haz rlayan anneye güç ama ya amsal görevler dü mektedir. Anne k z na bu konuda en do ru yolu gösterecek ki inin kendisi oldu una k z n inand rmal d r. korkulacak bir ey olmad n k z na aç klamal d r. Çocu un ö renmek istedi inden fazlas n söylerse onu oke edip korkutabilir. Küçük k zlara ve yeni geç k z olan çocuklara yap lacak en do ru yönlendirme bizce udur: "Di ilik ve kad nl k güzel. cinselli in. Anne de bunlar cevaplayacakt r. Bu da kendileri için olumsuz sonuçlar do urabilir. Çocu un sordu u soru dikkatle dinlemeli ve tam dozunda cevapland r lmal d r. fakat basit ve k sa cevaplar vermelidir. Ona regl s ras nda kendini nas l temiz tutmas gerekti ini ö retmeli.isyan ederek genç ya ta cinsel ya ama yönelirler.

Sekiz dokuz ya nda ayba olan k zlar n yan s ra çok daha geç kanayanlara da rastl yoruz. K z n lk Gördü ü Kan 3 Günden A z Olursa? . Meselâ. Çünkü bu. öfkelendirip so utan birer kad n olurlar. K z n lk Âdet Müddetinin Tesbiti: Yeni yeti mi bir k z n ilk gördü ü kan çok mühimdir.i lemlerinde anne bizzat yard mc olmal d r. Ve kan devam etti i müddetçe her ay böyle hesap edilir. Sonradan durmadan evlerini temizleyip duran. özür sahibi gibi her namaz vaktinde abdest al p farz ve nafile günleri kaza eder. günlerin say s yla güzelce ve dikkat le takip edip bilmek ve bellemek lâz md r. Geni bilgi. Onbe ya tan sonra regl olan k zlar bir doktora göstermekte yarar vard r. küçük dü erler. K sacas her yönden ba ar s z ve mutsuz birer e olmaya mahkumdurlar. sonradan erkekleri tiksindirerek mutsuz olur. erkeklerini temizlik i kenceleriyle ezen. onun hep âdetidir ki. Bu haller (birbirini bozmad kça) k zca z n her zaman âdeti olaca ndan. o k z n hayat nda kendisine âdet olacak bir hadisedir. kaç günde kesilmi tir? Sonra bu temizlik tam m d r. Kendi kad nl klar na kirli i renç bir ey gözüyle bakt klar için cinsel zevk de almazlar. yirmi gününü de temizlik hâli kabul etmek lâz md r. eksik midir? Onun için bunlar n hepsini zaman ile. Di er hay z hükümleri de ona göre uygulan r. Bu konularda bilgisizce büyütülen k zlar. Ay n on gününü hay z. Bunun için çok dikkat etmek lâz md r. o luna ergenli i ve guslü ö retmelidir. (124). yani kad nl klar n kirli bulduklar için bilinç alt ndan gelen bir tepkiyle a r temizli e dü kün yeti irler. e er bu kan devam edip kesilmeyecek olursa. Ramazan'a rastlarsa orucunu tutmaz. Fakat olarak istedi i kadar namaz k labilir. E er bir müddet sonra kan kesilecek olursa bu durumda kan n vaziyetine göre yeni bir âdet edinmek gerekir. hay z kabul etti imiz on gün içinde namazlar n k lmaz ve sonra da kaza etmez. ba tan kaç gün kan gelmi tir. bu kitab n sonlar nda "GUSÜL" konusundad r. Bu hal. Erkek çocuklar ise ergenlik 13-15 ya lar nda ba lar. Baba. Âdeti Nas l Tesbit Edilir? Bir k z ilk gördü ü kanla ergin (bulû ) olmakla beraber. yani normalden (2-7 günden) daha uzun kanama sürerse anormallik vard r ve doktora ba vurmal d r. K z n lk Gördü ü Kan Hiç Kesilmezse. A r titiz olan k zlar n kan korkusu ve tiksintisi giderilmezse bu k zlarda a n temizlikkompleksi ba lar. Regl kanamas ortalama olarak 12 ile 15 ya lar ars nda ba lar. ona göre hareket edecektir. Kendilerini. sonradan o tutmad temizlik hâli sayd m z o yirmi gün içinde. onlar rahats z eden.

Böyle durumda 10 gün hay z.463. ya dönemini geçiren.S.500. Bu durumda kan n gelmeye ba lad günün evvelinden ba lay p on günü hay z. Kan devam ederse özürdür. Daha sonraki adetlerinde kan durmay p aksa bile. yirmi günü de temizlik hâli hesap edilir. Ba rsaklardaki (124) ibn-i Abidin. (126). amil Y. Bir de ba rsaklar düzenli bo almazsa yumurtal klara bask yapar ve bu da sanc ya yol açar.C. amil Y. bir k z ilk defa 7 gün âdet gördükten sonra kan kesilirse. Âdet sanc lar daha çok yeni yetme genç k zlarda. Âdet (regl) Sanc s : Âdet vücudun tamamen do al bir i levi oldu undan sanc yapmamas gerekir.5. hay z ve temizlik günlerini böylece tesbit etmi olur.S:1 29.1. st. anla l r.S. bir k z on bir gün kan.C. Meselâ.Cemal Ö üt. ist. (1 26) ibn -i Abidin. Bir k z ergen oldu u zaman ilk olarak sahih kan (en az 3 gün gelen kan) ve sonra da sahih temizlik (en az 15 gün) görmeyip de. (128) Kad n lmihali. (125). (127) Kad n ilmihali. Âdet s ras nda sinir ve sindirim sistemi iyi i lemelidir.465. Temizlik de 15 günden eksik oldu u için o da fâsiddir. bunlar n hiçbirine itibar edilmez. ist. önceki ilk adet ve temizlik halinde âdet süresi ne idiyse ona göre hareket eder. kan on günden fazla geldi i için fâsid (gerçek de il)dir. H. (i 27). bundan sonraki di er hay zlar nda âdet müddeti 7 gündür. amil Y. Yani bir kad n n ilk hay z ve lohusal k zamanlar nda kaç gün kan gelmi se i te o müddet onun âdeti olmu olur. (125) ibn-i Abidin. Hay z ve Nifasta (Do um Yapan Kad nda) Âdet Süresi Tesbiti: Bir defa ile tesbit edilip kararla t r l r.C. iî .1. ist. 14 gün de temizlik gördükten sonra kan devam edip giderse. yani âdetten kesilmeye ba layan kad nlarda ve sinirli kad nlarda görülür. hay z olmad terketti i namazlar n kaza etmesi lâz m gelir. o zaman Bir k z. (i 28). sonra da tam müd-detince sahih temizlik geçirse. ilk defa sahih kan ile hay z olsa. H. 112 a r gaz da ayn sonucu meydana getirir. ilk kan devaml akar da sahih temizlik görmezse. Meselâ. Doktorlar âdet dönemlerindeki duygusal ve sinirli olu u daha çok hormon faaliyetlerinin bedende ve ruhta yaratt dengesizliklere ba larlar. Bahar Y. Demek ki daha çok psikolojik etkenlere dayan r.1.S:1 35. Bir de âdet kanamas ndan önce kad n . Bahar Y.Cemal Ö üt. yirmi gün de temizlik hâli kabul edilir. ist.K z n ilk gördü ü kan 3 günden az müddette kesilirse.

geri dönük rahim. ate . yeterince uyumas ve dengeli beslenmesi önemlidir. ya âdetten bir gün önce ba lar ve âdetin ba lamas ndan hemen sonra kaybolur veya âdetten önce ba layan sanc . yatmak sanc y art rabilir. Bu büzülme sanc ya neden olur. Baz hallerde a r n n. Âdetlerin çok çok a r olmamak art yla sanc l olmas normaldir. Sanc l Âdet ve Sebepleri: Normal kad nda âdet sanc s z olabilece i gibi. Genellikle anneleri sanc l adet gören k zlar n kendileri de sanc l adet görürler. Veya s cak içecekler için ya da ayaklar n z s cak suya koyun. adet kanamas s ras nda rahim büzülür.nirlilik. En önemli ikayetleri a r sanc lardan kaynaklan r. kad n n bireysel temizli ine dikkat etmesi. Genellikle bu sanc çe itli sebeplere ba l d r. doktorunuzun tavsiye etti i bir a r kesici almak ve yatarak karn n üzerine s cak kompres yapmak etkili olabilir. her zaman oldu u gibi. a r hassasl k durumlar yarat yor. her 10 kad ndan bir tanesinin sanc l âdete sahip oldu u kabul edilmektedir. Sanc lar n nedeni. âdetin ilk günlerinde çal amaz hale getiren. terleme olarak görülebilir. bu gergin dönemi rahat olarak geçi tirir. Sanc . Her zaman yedi i eyleri yiyebilir ve yapmas gereken günlük i lerine devam edebilir. belden a a bölümlerde kramplar.) Sanc l âdet geçici olabildi i gibi. âdetin birinci günü çok iddetlidir ve sonraki günler iddetini azaltarak 113 kaybolur. hastan n genel psikolojik durumunu ve sinir sistemini etkiledi i görülür. (Küçük rahim. yatakta kalman n hiç bir faydas yoktur. Âdet döneminde. Sanc ve Di er ikayetler: Adet günlerinde kad nlar n kimi bedensel ikayetleri olur. Çok sanc varsa. Sanc l âdet görüyorsan z. Hatta. Kad nlar . Bu arada s rta yap lacak masajlar da a r y hafifletir. Adet öncesi gerginli i ve rahats zl klar ilaçla önlenebilir. Dola mak. ömür boyu da deva m edebilir. egzersiz ve hafif ev i leri yapmak faydal olur. . Bunlar ba a r lar s rt a r lar . Sanc y a r kesici ilaçlar azaltabilir veya tamamen yok edebilir.vücudu su biriktirme e ba l yor ve bu "ödem" sinir uçlar nda bask yapt ndan si. yatakta yatma a mecbur b rakan iddetli sanc lar görülmektedir. h rç nl k. iltihaplanma v.s. Genç k z ve kad n bu gerçekleri bilirse kanamadan önceki günlerde kendini kontrol edip iradesini kullanarak ya da doktorunun verece i ufak tefek ilaçlarla. Sanc lar n a r olmas biraz da kal t msald r.

bu günlerinde de her türlü i lerde çal t r lmaktad rlar. erkek çocuklar alçaltmadan ve çirkin göstermeden. onlara sözle sata maktan ho lan rlar. utan lacak bir durum olmad erkek çocuklar n da. rahat ve do al bir ekilde belirtebilirler. erkek çocuklar n da bedensel de i imler geçirdiklerini. ergenli in yaln z kendi ba na gelen. k l-land klar n . cinsel organlar n n büyüdü ünü. Cenab. Bu mudur kad n . Bu ilâhî emre itaat etmekle de adetli kad nlar sevap kazanmaktad rlar. O zaman k z çocuk. Veya doktorun tavsiyesine göre hareket etmek daha uygun olur. ba ka ekillerde ama ayn amaç ve yöne do ru h zla geli tiklerini n. K z çocuklar da ayn ekilde erkeklerdeki cinsel mekanizmay tan mal d rlar. Hatta k zlar n regl kanamalar na kar l k erkek çocuklar n cinsel rüyalar görerek uykular nda bo alma 114 ile yataklar n slatt klar n anlatmal d rlar. haklar be enmeyen. slam n kad na tan d haklar ?! KIZ ve ERKEKLERDE ERGENL K Cinsel ya am üzerinde gerçek bir bilgi sahibi olmalar için erkek çocuklara da regl kanamas n n ne oldu unu anlatmak gerekir. normal zamanlarda görülmeyen anormal hareket ve sözleri sar-fedebilirler. Oysa dikkatli bir anne. Ba l ca konu k zlar n belirmeye ba layan gö üsleriyle. Ça da olduklar n ve kad n haklar n savunduklar n iddia eden be erî sistemlerde böyle bir uygulama var m d r? Her ay 7 gün kad n Allah taraf ndan izne ayr lmaktad r. Ergenlikte K z-Erkek Çat mas : Ergenlik ça ndaki erkek çocuklar kendileri de bunal m geçirdikleri ve çocukluktan tam kurtulamad klar için k z çocuklar yla alay eder. seslerinin yak nda çatlayaca n . sinir sistemleri veya ruhsal yap lar psikolojik duygular alt-üst olabilir. Anneler k zlar na. k z na erkek çocuklar n ergenlik ça nda geçirdi i de i imleri anlatarak hem gerekli bir bilgi vermi hem de bu küçültücü duygular önlemi olur. Böyle anlarda bu durumdaki kad nlara kocas n n veya ailesinin daha ho görülü ve duygusal davranmas çok uygundur. Ergenlik ça nda k z ve erke in birbirine sayg duymas ve sinirli hallerinde anlay ve sab r göstermesi ö ütlenmelidir.Hak.Böyle âdeti ve hamileli i sanc l geçen kad nlar n. ça da geçinen be erî sistemlerde çal an kad nlar ise. adetli günlerinde kad nlardan ibadet mükellefiyetini kald rm ve her adetli günlerince kad n izne ay rm t r. Bu alay ve sata malar k z çocuklar n n zoruna gider onlara bir utanç ve a a l k duygusu verebilir. regl kanamalar d r.

Ya n ilerledikçe ve özellikle de evlendikten sonra adetini normal süreler içinde görece inden ku kun olmas n. Bu onlara.anlarlar. . Bende normal adet kanamas 29 günde bir oluyordu. Kimi zaman bu süre W güne dü üyor. kimi zaman yirmi gün sonra yeniden kan yorum. Hiç durmadan bir hastaneye ba vur. Bundan hiç korkman gerekmez. Bazen bu süre iki üç gün öne geliyor. bazen de ileriye sark yordu. sonras nda ise hemen 15 gün ard ndan yeniden adet gördü üm oluyor. Bu düzensizlik beni çok korkutuyor. Bu durumda bir rahim rahats zl röntgen çektir. Çözlerimden ya mur gibi ya lar Ben 21 ya nda bakire bir genç k z m. Çok kan kaybetti imden olsa gerek kendimi halsiz. n söz konusu olabilir. . Acaba bilmedi im bir hastal m m var? Adet düzensizli i genç k zlarda çok s k görülen bir olayd r. iki y ldan beri adet görmekteyim. muayene ol. On Günde Bir Kanama Olur mu? 17 ya nda genç k z m. t i Âdetlerim Neden Düzenli De il? SORULAR -CEVAPLAR Ben 17 ya nda bir genç k z m. Bunlar öyle aç klayabilirim: Normal adetimi görüyorum. a r korku ve heyecana kap lmakt r. Bütün bunlar kendime sorun yapmad m. Fakat adet dönemlerim çok düzensiz. Ama son bir kaç aydan beri bende ola anüstü de i iklikler olmaya ba lad . güçsüz hissediyorum. Bazen 22 günde bazen 29 günde bir adet görüyorum. Adet düzensizliklerinin ba l ca nedeni. hem bilgi hem rahatl k sa lar.5 gün sürer. Adet Sanc lar ndan Kurtulamayacak M y m? i. Normal kanamalar 28-35 gün aras nda yinelenir ve 3 . a r bir eyi kald rmak. Kanamam ba lad bo al yor. Kendimi neredeyse duvardan duvara vurmak istiyorum. kanama sürem bitip temizlendi imde rahatl yorum ama aradan daha on be gün geçmeden yeniden kan yorum. Zaman zaman hiç adet görmedi im. büyük üzüntülere. zaman sanki içime b çaklar sap-lan yormu gibi büyük ac lar duyuyorum. Benim ikayetim adet 115 günlerimin çok sanc l geçmesi. Bir adet döneminden hemen 10 gün sonra yeniden adet görmek normal de ildir.

Ne yaz k ki bu durum pek çok genç k z n ba nda. Ayba Kanamas S ras nda Neler Yapmal y m? Ben 16 ya nda bir genç k z m. E er ekonomik durumun uygun de ilse. Adet günlerinde ac lar n z n azalmas için. Fakat kanama s ras nda a r sanc lar duyarsan ve ak nt n iddetli olursa s rt üstü uzan ve dinlen. A r ve sanc lar n artmas halinde a r kesici kullanmakta sak nca yoktur. Bu da ayr bir i kence oluyor. Ya da en az ndan azalacakt r. Kad n haklar n n koruyucusu olduklar n savunan ve ça da geçinen be eri sistemler. Hiç olmazsa bayanlara böyle günlerde izin verilse. Bu sihirli tablet pek çok konularda oldu u gibi kanama sanc lar n n azalmas n hatta kimilerinde tamamen yok olmas n sa layabiliyor. S k s k. . Bunlar sabunlu suda iyice kaynat. mümkün olursa günde üç kez l k su ile cinsellik organ n temizle. Yeni ayba kanamas görmeye ba lad m. Halen bakire oldu unuz için kanama günlerinizde kan n z bekaret zar ndan süzülerek ve bask yaparak geçmek durumundad r. Beni bu konuda ayd nl at r m s n z? Ayba kanamas s ras nda olabildi ince temiz davranmak zorundas n. Genelde ayba kanamas geçirirken normal ya am n 116 aksat lmas na gerek yoktur. Evlendikten sonra böyle bir sorununuz kalmayacak. kurut. Adet sanc lar n z n böyle ömür boyu sürüp gidece ini dü. o zaman ba ka a r kesici kullanmal s n. Ama e er kanaman iddetliyse aspirin kan suland raca ndan ve kanamay daha artt raca ndan. Kirlenmi bezlerini iyice y kad ktan sonra yine sabunlu su ile iyice kaynat. kad nlar n bu durumlar n göz önünde bulundurmuyorlar. Bir i yerinde sekreter olarak çal t m için. Evimizde annem ve ablam gibi bir büyü ümüz olmad ndan adet kanamas s ras nda nas l hareket etmem gerekti ini bilmiyorum. bu ac lar m herkese göstermemek. eczaneden gerekli gereçleri alam yorsan bu i için özel olarak eski temiz kuma lardan kesip haz rla. Pek çok genç k z m z ve kad n a r kesici olarak aspirin kullan rlar. ütüle ki iyice mikroplardan ar ns n. bunun d nda ba vuraca n z en basit ilaç aspirindir. doktorunuzun önerileri i e yaramad ysa. oruç tutmazlar. s-lamda ise kad nlar bu günlerinde izinlidir. Sanc lar n z n nedeni bu olsa gerek. slam n yüceli i ve kad nlara verdi i de er bu konuda da aç kça görülmektedir. saklamak zorunday m. Namaz k lmazlar.Konunun çözümü için defalarca doktora gittim ama önerilerin hiç birisi i e yaramad .ünürek ümitsizli e kap lmay n.

Adet önceleri ve sonras nda cinsellik organ ndan s zan s v her di ide görülen do al bir s v d r. cinsel ili kinin kolayla mas için Allah' n di ilere sundu u bir nimettir. Ayba kanamas n n ilk 14 gününd e kad nda yumurtlama olay meydana gelir. döl yata n n gebeli e haz rlanm yüzeyi.Kullanaca n a r kesicinin türü için doktora gitmen gerekmez. yine normal bir kanama süresi 5 gündür. kinci 14 günde döllenme olmam sa. Vücudun bu dönemde olu turmaya ba lad manlar yeterli düzeye ula nca ilk ayba kanamas olu ur. Ergenlik Dönemindeki Çocuklarda Meydana Gelen De i iklikler: "Ergenlik dönemindeki çocuklarda ne tür de i imler oldu u konusunda bilgi istiyorum. Ayba kanamas her ay. Ta ki. Hamile kalan kad n art k ayba kanamas görmez. Yumurtlama olurken bir yandan da döl yata nda döllenmesi olas yumurtan n yerle ebilmesi için kimi de i iklikler olur. nsan vücudu giderek artan miktarlarda seks hormonlar (erkeklerde testosteron. k zlarda östrojen ve projesteron) üretmeye ba lar. Yumurtan n döllenmemi olmas kanama nedenidir. Yoksa benim cinsellik organ mda bir rahats zl k m var? 117 Cinsellik organ n zda hiç bir rahats zl k yok. her ay düzenli ekilde böyle devam eder. Ayba Kanamas Nas l Olu uyor? 16 ya nda bir genç k z m. sümüksü bir ey ak yor. Kimi k zlar m z ve kad nlar m z bu dönemi 2 gün daha az ve kimileri de iki gün daha fazla ya arlar. Sorunum adet kanamalar ndan önce ve adet kanamalar ndan sonra her zaman cinsel organ mdan beyaz. O zaman kad n hastal klar uzman na gidilerek ilaç al nmas gerekir. Bu konuda önceden bilgisi olmayan k zlar m z. Kad nlar bu durumun pek ay r m nda olamazlar. ses de i ir. E er bu s v kötü kokulu olursa bir sorun var demektir. Kullan mdan sonra hastal k hemen geçecektir. belirli bir düzenle yenilenir. Ben adet kanamas n nas l meydana geldi ini merak ediyorum. hormonlar n belirli düzeye ula mas yla ayba kanamas eklinde d ar ya at l r. eczac ya derdini anlat rken senin için en uygun olan n verir. sanki dünya ba lar na y k lm gibi büyük bir pani e kap l rlar. Adet kanamas bir genç k z n ergenlik ça na ula mas ndan sonra ba lar." Ergenlik döneminin ba lamas yla. Bu. erkek hücrelerinden birisinin yumurtay a layarak kad n n hamile kalmas n sa -lay ncaya kadar. Bu. Fiziksel büyüme h zlan r. Normal bir adet kanamas 28-29 günlük dönemler halinde seyreder. Bu durum acaba neden meydana geliyor. cinsel geli me ve olgunla ma yolunda ilk ad m at l r. gö üsler büyümeye hor - . Cinsellik Organ mda Rahats zl k m Var? Ben bir genç k z m.

O denli h zl d r ki. rüyalar nda bo almaya. Erkek çocuklar da günde birkaç kez erek-siyon. hafif sar ya kaçan ve kazî "beyaz ak nt da" denilen vajinal ak nt kendini gösterebilir. Bu da bir dizi olgunla ma sürecini harekete geçirir. ve 16. Koltuk atlar ve cinsel organ örten k llar yava yava büyür. K z çocu u boy atar ve gelecekte bir hamilelik için yeterince "geni " olabilmesi için kalçalar geni lemeye ba lar. 118 Ve nispeten düzenli bir âdet kanamas döngüsü olu ur. genellikle de ilk yumurta at lmas bununla birlikte olur. Ya lar aras nda ergenlik yava yava ba lar: Vücudu daha çok kad nsal hormonlar salg lamaya ba lar. Ergenli in erken ya ta görülmesi (8. 15 Ya nda Cinsel Duyars zl k Normal mi? "O lum 15 ya nda ve bana k zlara kar hiç ilgi duymad O lum anormal mi. ya tan önce olur).) Erkekler art p sperm ve meni üretmeye. Seks hormonlar .ba lar. Bu durumda hormonal veriler eksik olabilir. 10. ya a lmas na ra men görülmemesi de doktora gitmek için bir sebep olu turur. 40 günü geçirmemelidir. ve 11. k zlarda ise cinsel uyaranlara kar s zlanma duygusu olur. Ayr ca. k zlar ise regl (adet) olmaya ba lar. 9. Bedensel erginlik geli iminin ne zaman ba lad ve ne kadar h zl ya da yava devam etti i. her k zda kal tsal olarak farkl d r. ya aras nda. penis ve testisler büyür ve k llanma ba lar. sanki çocuk günbegün de i ir. zarars z beyaz. K zlarda Ergenlik Ça nda Neler Olur? Genç k zlarda genellikle 8. Duygusal durumlar ndaki ini ç k larsa hem kendileri. h em de anne babalar için zorlu anlar ya anmas na neden olur. de i ir. . k z ilk ayl k kanamas n görür. ya aras nda gö üsler yuvarlakla maya ba lar. Hormonlar n sebep oldu u. ayn ekilde kanaman n ve tüm geli menin 16. koltuk altlar nda ve genital (cinsel organ) bölgelerinde bulunan bezeler Peromanlar üretmeye ba lad klar için. güçlü bir cinsel iste e neden olur. bunun d nda hiçbir ey kazand rmaz. çocuk sakarla r. Vücudun kokusu. ç ve d cinsel organlar bundan sonra da geli meye devam eder. (Koltuk alt ve cinsel organlardaki k llar mümkünse birkaç haftada bir temizlenmeli. Bu dönemdeki de i imler ya am n ilk 2 y l ndaki de i imler kadar büyük ve h zl d r. Ter ve ya bezleri hormonal etki alt nda daha yo un çal maya ba larlar (bu h zlanma sivilce ve terin ortaya ç kmas na neden olur). Olgunla ma sürecine giren k z sesi de yava yava kad ns derin tonunu al r. Ayn ya tan olanlar aras nda genellikle farkl l klar görülür ve kendi ya tlar aras nda yap lan bir k yaslama bo yere üzüntü verir (!). eksikli i mi var?" n söyledi. ve 11.

oldu unu bildirmi lerdir. halis bir beyazl k görmü olsa ve bu da kurudu u zaman sar la sa.Siyah. "farkl " olduklar n veya eksikli ini çok erken ya larda hisseden ve bu duygular n anne babalar ya da bir ba ka yak nlar yla konu amay p y llarca bir s r olarak saklayan çocuklar da vard r. (131). Lise bitinceye. kad n beyaz renkte bir ak nt görür de sonra kuruyarak sararabilir.K rm z . (sonraki haline bak lmaz).). 4. Hay z kanlar n n de i ik renkte olmas . 1. 5-Ye il. Rivayet edildi ine göre bir kad n. 6. De i me haline bak lmaz. (i 30). E er ailenizde aç kl k gibi bir olgu varsa.Muhammed'den bir rivayete göre ise hay z. daha ba kalar sar di gibi n biliyorum. 3. Ai e (r. E er kad n. Ai e (r. Elbette.Sar : Baz lar ipek kozas sar l nda.a. 2-Toprak rengi: Topra a benzeyen bir nevi bulan k ak nt d r. Kan n ç kt (hazneye) indi ini hissetmekle bilinir. (129). kan n döl yata ndan dahili ferce . Meselâ. onun hükmü beyaz hükmündendir. Âdetin Ba lang ç Vakti Ve Tesbiti: Adetin ba lang ç vakti. anha) u cevab verdi: Rasûlûllah (s. anhâ)'ya öyle der: "Falan kad n kan görebilmek için geceleri lâmbayla bekliyor. Yahut k rm z veya sar görürde kuruyarak 119 beyazla abilir. ona unlar söyleyebilirsiniz: "Cinsel kimli inle ilgili bir tak m sorunlar n oldu unu zannediyorum. bez üzerinde taze ve damlamakta olan. Bu konuda benimle konu mak ister misin?" Birçok anne baba için bunun hiç d e kolay olmad Âdet Kan n n Renkleri Ve Tesbiti: Adetin kendine has rengi ve kokusu vard r. Hz. Veya uzman bir doktora birlikte veya yaln z gitmesini tavsiye edin. hatta bazen daha ileri ya lara kadar erkek çocuklar n n kabuklar n n d na ç kamamalar normaldir. Hz.v. Hayz n bitiminde ak nt n n beyazla mas yla hay z bitmi olur. mam. kan n ç k d r.On be ya ndaki bir erkek çocu unun k zlara kar ilgi duymamas kesinlikle anormallik belirtisi de ildir. Hay z müddetindeki kanlar n renklerinin hepsi de hay z bildirir.Bulan k: Bulan k suya benzeyendir. baz lar saman renginde. andan itibaren namaz n b rak r. Ama bu hususta itibar: lk gördü ü andaki rengedir. herhangi bir hastal k nedeniyle de olabilir.

459.S. st. Çünkü kan n bu kadar ç kmas yla görünmü tür. Ank.S.S. amil Y.129. Bu süre içerisinde ibadetlerimi n görülmesi yönünden içi veya d n n slanmas aras nda ' .C. hay zl oldu una hükmedilir. fecrin do u undan sonra (sabah namaz n n vakti) oldu una göre ihtiyat.C. Temiz iken pamuk koysa ve uyu a. Kad n için iç ve d hazne olmak üzere iki hazne vard r.S. amil Y. (134). Akça Y. Temiz bir kad n kürsüf'ünde (kad nlar n kulland pamuk veya bez) kan görürse. (132) El-Kâsâni. C.l.39.S.zaman nda hiçbirimize zorluk yüklemedi.S. Bu ancak dokunmakla anla l r. (133). Bu. Fetevây Hindiyye.472. Hay zl bir kad n. Temiz oldu um günlerde bile leke görüyorum. Islakl fark yoktur." (132). E er pamu u iç hazneye koyar.1 .C. C. ist. (136). o hay zd r. yats namaz n kaza etmesi gerekir. C. Dokunma ise kan n ç k p belirmesinden sonrad r. bu onu en yak n vakitlerde hay zl k lar. ve yakin al narak hay zl olur.S.458.1. (135). st. pamuk haznenin kenar ndan yüksekte veya ayn hizada ise. On gün âdet dönemimden sonra bir gün temiz oluyorum. C. (134) Fetevây Hindiyye.129. Alt ay önce spiral takt rd m. 120 121 Pamuk dü erse.460. Doktorlara gitti im halde netice alamad m. Akça Y. Spiral ve Âdet Düzensizli i: Âdetlerimde düzensizlik var. d yan tarafa nüfuz etmese de bu hay z olur.1 30. Islakl k d yan tarafa nüfuz ederse. Âdetin Müddeti: Kan n. o kürsüfü tutundu u andan itibaren. amil Y.1.1. pamukta slakl k bulsa.1 30 (131) bn-i Abidin. (133) ibn-i Abidin. Kan n fere (hazne)'den d ar ç kmas lâz md r. Ank. ya l n ç kmas yla hay z olur.C. ayet k lmam sa.S. Bedâi. (i 37). pamu un giren k sm n n yan taraf slan rsa hay z olmaz. Çünkü pamu u koydu unda temizli i hakk nda kesin bilgisi vard . Pamu u d hazneye koydu unda. Akça Y.1 . E er haznenin kenar ndan a a da ise hay z olmaz. ilk ç kt ve kesilip son buldu u bir zamand r. Bunlar pamu un dü memesi halindedir. (129) ibn-i Abidin. Fetevây Hindiyye. pamu un iç taraf slansa.2. afa n sökmesinden sonra uyansa.1. (130) Fetevây Ali Efendi. Ank. ikinci gün tekrar bozuluyor. gecenin ba lang c nda pamu u koysa ve uyu a sabahleyin pamu a bakt nda hâlis beyaz oldu unu görse yats namaz üzerine borç olur.

Mebsut. on günün bitiminde y kand ktan sonra.3.3.S. Âdetin Bitiminde Mükellefiyetin Ba lamas : Hay z bitince y kanmak farzd r.1 51. emsallerinin âdetten kesildikleri ya a var r da. Kad n o ya a var r da kan görmesi kesilirse âdetten kesildi ine hüküm olunur.151. hem de namaz k lmaya yetecek kadar na yeti irse i de i ir.3. Vaktin sonundan yaln z y kanmaya yetecek kadar na yeti 35) Es-Serahsî. Aksi halde hay z müddetinin 10 günden fazla olmas gerekir. ile s n rlanaca n söylemi lerdir.yapabilmem için her leke gördükçe gusül abdesti almam m gerekir? Buna spiral sebep olmu ise hüküm de i ir mi? Önce bu durum. Baz lar . Âdetin kesilmesi.1 51. Zira kad n ancak y kand ktan sonra temizlenir. (139) ibn -i Abidin. 1. (14i). Han mlara Fetvalar. Mebsut.1. Kan.S. ist. Çünkü namaz temizlik dev-resindedir ve kaza icâb eder. Velev ki.S. kad n aç kça hay zdan ç kar ve y kanma zaman temizlikten say l r.71. C. (i 39). Mebsut. spiralin f trata z t ve z tl oran nda mahzurlu bir uygulama oldu unu göstermesi aç s ndan önemli. . hay z müddetinin ço unda (10 günde) kesilirse.1990. Ama kesildikten sonra gördü ü kan (ya 55'i doldurmam ise) yine âdettir.C.1 52. Buna ya dönemi (menopoz) denir. Temizlik süresinin en az da onbe gün oldu una göre. Faruk Be er. temizlik süreniz içerisinde görece iniz lekeler den dolay sadece abdest alman z gerekir. (i 38). Seha y. onbe gün böyle devam eder. Kad n vakit içinde hay zdan ç kmam t r. o40).S. C. (1 37) Es-Serahsî. Ama hem y kanmaya. y kanmaya imkân bulamas n. on gün âdetinizin yeri belli de ilse. Kan.475. Hay z müddetinin bitiminde namaz ve oruç gibi ibadetler y -kanmasa da kad na farz olur. (1 36) Es -Serahsî. Hanefî mezhebinde âdetin en ço u on gün oldu u için. Buna spiral sebep olmas bir ey de i tirmez. âdetten kesilmenin elli veya elli be Kolayl k için fetva buna göredir. o ya ta bu kad n n emsali âdet görmezler. hayz n az müddetinde (3 günde) kesilirse y kanma zaman hay zdan say l r. C. hâlâ kendinden âdeti günlerinde kan gelirse hay zdan kesilmi say lmaz. htiyar Kad nlarda Âdetin Kesilmesinin Tesbiti: Âdetten kesilmek bir müddetle s n rl de ildir. Vaktin sonunda namaz k lacak kadar na yeti irse kazas vacip olur. (1 38) Dr.S. Çünkü hay zdan ç kt ktan sonra vaktin bir k sm na yeti mi tir. ondan sonra görece iniz her lekede kendinizi adetli sayar. ona göre davran rs n z. o namaz kaza etmesi lâz m de ildir. Kad n. Bu lekelerin çok olmas da bir ey de i tirmez. Âdetten Kesilme Dönemi Ve Belirtisi: Âdet kan umumiyetle 45-50-55 ya lar nda kesilir. ti irse. amil Y. ist. kad n n öyle bir ya a varmas d r ki.

rahim kanseri riski de artmaktad r. (142).C. Menopozdan sonra yeniden kanama ba lamas n n gerisinde ciddi hastal k sebepleri bulunabilir. 52 nin üzerinde âdetin devam da seyrek olarak görülmektedir. Fetevây Hindiyye. hormon olu umu ise durur.Kad nlar genellikle 48-52 aras nda âdetten kesilirler. Bilgili ve sa lam iradeli bir kad n bütün bu duygusal nedenlerin ve tepkilerin üstesinden gelebilir. Menopoza Kar Psikolojik Tepkilerini Denetim Alt na Alabilir mi? Yoksa Bunlar Menopozun Kaç n lmaz Etkileri midir? Asl nda kad n n menopoza kar psikolojik tepkileri denetim alt na al nabilir. Kad n n bünyesine göre. Fakat kad n n genellikle 55 ya ndan sonra âdeti kesilir. yumurta olu umu azal p.1. kad n n güzelli ini. istihaza (özür) d r. Bu ya tan # sonra kad ndan gelen kan. Kad n. 48-52 civar nda bir y l geçti i halde âdet görmüyorsa menopoza girmi say l r. Bu durumda bazan hiçbir belirti görülmeyebilir. fakat umumiyetle. Menopozun Nedeni? Kad n ya land kça yumurtal klar Menopoz Döneminin Süresi: Bu konuda belirli bir kural yoktur. Kad nda âdetten kesildikten sonra görülecek kanama. a r kanamalar. Bir kad n n 50 ya n üzerinde ne kadar geç âdetten kesilmesi söz konusu olursa. sürdürdü ü cinsel ya am. .1. Akça Y. ist. (141) ibn-i Abidin.C. huzurudur. acilen hekime ba vurulmas n gerektirir. görülecek olursa hekim kontrolü gerekir.S.506. Menopozun süresini etkiyelen ba l ca unsurlar: Kad n n psi(140) ibn-i Abidin. sa l k durumu ile hormonlar n n. 10 y l. 5 y l.S.1.489. amil Y.505. C. depresyon (ruhî bozukluk) görülebilir. S. gençli ini. Kad nlar bazen âni olarak. Gebe kalmak ümit ve ihtimali kalmam kabul edilir. 122 /-va ijjj.ii kolojik ve fiziksel durumu. Normal bir ekilde âdetten kesilen kad nda depresyon (ruhi bozukluk) görülmez. i levlerini yerine getirmemeye ba lad klar ndan. cinsel çekicili ini ve duydu u cinsel hazz yitirmekten korktu u için ortaya ç km t r. bu ya lardan evvel veya sonra da âdet kan kesilebilir. Âdetler giderek seyrekle ir ve son bulur. Bazan da s cak basmalar . ya da daha az sürer. aralar n n uzamas eklinde âdetten kesilir. Âdet kesimine gelen kad nda çe itli organik ve psikolojik belirtiler görülür. Gerçekte bu dönemdeki psikolojik baz tepkiler. Ank. sinir sisteminin ve tüm organlar n n i leyi durumlar ve evindeki mutlulu u.. st. er'ân hay z say lmaz. amil Y.129.

Cami ve mescitlere giremez. âdet zaman nda kanlar âdet kan say l r.l . (142) Gurer ve Dürer. Döl yolu az kanlanmakla körelmeye ba lamakta ve mevcut olmas lâz m gelen ekerin yoklu undan dolay mukavametini kaybetmekte ve dolay s yle mikroplar n kolayca üremelerine ve ak nt y meydana getirmelerine sebebiyet vermektedir. dolay s yle döl yolunda hormonal olarak idare edilen yap m ve y k m devreleri de ortadan kalkm t r. (143).Menopoz dönemindeki baz kad nlar.82. yani annenin kan damarlar ndaki kan süt bezlerinde süte döndürerek çocu a g da yapmaktad r. Menepoz do urgan bir kad n k s rla t rsa da. 2. Menopoz Döneminde Baz Kad nlarda Meydana Getirdi i Sinir Bozukluklar ndan Kurtulman n Yolu: En iyi kurtulu yolu. kitap okumak. y . . Eser Y. psikolojik veya duygusal ac çektikleri için e lerinin anlay ve sevgisine ihtiyâçlar vard r. kad n me gul edici bir i yada sosyal hizmetler ile u ra mak.Her türlü orucu tutamaz. Hay zl Ve Nifasl ya (Do um Yapan Kad na) Haram eyler: .Hakk. Menopozda yumurtal k faaliyeti durmu . Bu arada döl yolunda ka nt ve idrar ederken yanma mevcuttur. 3. Hadise östrojen hormonunun yoklu undan kaynakland Hamile Kad n Hay z Görür mü? Kad nlar gebe kald ktan sonra patolojik durum olmad kça âdet göremezler. Fakat ne yaz k ki. menopozla cinsel yönden hiç bir ey yitirmezler.1.Her türlü namaz k lamaz. çocu un dünyaya gelmesini irâde buyurup çocuk dünyaya geldikten sonra. 123 Menopoz Ak nt s : Yumurtal k faaliyetinin sona ermesinden sonra oldukça s k görülen bir ak nt eklidir. Can s k c hadiselerden uzak kalmal dr. cinsel a ktan zevk almas n önlemez.S. Bo kalmamal d r. 5. ist. bolca ibadet etmek. ayn imalâthanede. Memelerdeki Kan Damarlar nda Dola an Kan n Süte Dönü mesi: Alemleri yaratan Cenâb. ya vesair g dalar ihtiva eden anne sütü ile besleniyor (144). pek çok kad n bu ilgi ve sevgiden yoksun kal rlar.Kabe'yi tavaf edemez. 4. torunlarla ilgilenmek. Kad nlar. Mutlu bir evlilikte erkek...% . rj .C. Çocuk annenin memelerinden besleyici eker.e için yine östrojen hormonu ile tedavi edilecektir. Menopozdaki kad nlar n % 45'inde olu maktad r. Ancak.Kur'ân'dan bir âyet bile okuyamaz. böylesine bir ilgiyi kendili inden gösterecektir. gibi i lerde bulunmakt r.

temizleninceye kadar onlara yakla may n. (144) Ana ve Çocuk Sa l .v..Kerim'de bu aç kça belirtilmektedir. t p bak m ndan da zararl olan. slam geldi. . öyle ki: "Sana âdet görmeden soruyorlar. lk ikisi temizli e dikkat etmeme ve s hhat bozucu bir davran ..tasdik etse. Hiç mi yakla mayaca z diye soranlara.Cinsi münasebette bulunamaz. Peygamber (s.Kur'ân'dan bir âyete bile el süremez. Doç.. eziyet verici bir haldir. pislik demek de ildi.Hay z ve nifasl kad nlar n yasak yerlerine (göbekle diz aras ) kocalar ç plak dokunamaz. Deki: "O eziyettir" Âdet (1 43) Fetevây Hindiyye. . hem de kad n için bir eziyettir ve sa l a zararl d r. onlarla beraber yemezler.a. Temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yerden onlara var n. Hacettepe Ü. hem erkek için.. Allah tevbe edenleri sever. hatta âdetleri bittikten sonra bir hafta daha onlarla bir arada bulunmazlar. Akça Y. Yahudilerle Mecusiler ise.. tam tersine. yahut gaibden haber veren bir kâhini -falc y . bunu Yahudilerden etkilenerek sormu olabilecekleri için. Hr stiyanlar adetli kad nlara. Çünkü âdetlilik. Peygamberimiz bunu. annelerimiz olan han mlar adetli iken göbekle dizkapa aras n bir pe temal (izar) ile örtmesini söyler ve geri kalan yerlerinden . uygulayarak da ö retti: O. temizlenenleri sever. Kur'ân. Hay zl Ve Nifasl ya Cinsi Münasebette Bulunmak Haramd r. (helâl kabul ederek yaparsa) kendisini Kur'ân ile sünnetten. Kur'an ondan "pisliktir" diye de il.. adetli kad ndan son derece uzak kal r.1 .): "Bir kimse. Ank.6. ule Bilir. dolay s ile hay zl iken kad nla cima etmeyin.. "eziyettir" diye söz etti. Yani adetli iken kad nla cima. "her eyi yap n fakat cima etmeyin" buyurarak. bu hallerinde iken önden cima ederlerdi. .. çocuk yata ndan yak n olsa. "hay z.s. (149) kad n n adetli iken kirli bir çaput gibi bir kenara at lam yaca n ö retti.S:175. di eri de kad nlar küçük dü ürücü ve d lay c bir uygulama idi." (148) ayeti gönderildi. (147). yani: Mu-hammed dininden uzakla t rm olur" buyurmu lard r.( 124 hâlinde kad nlardan çekilin. yahut bunun d nda ba ka bir yerden yakla sa. Hay zl Kad nlarla Ailevî Münâsebetin Yasakli n Bildiren Hadisler: Hz. 7. ° 8. Peygamber Efendimiz." (145).1 30. (146). slam bu konuda da a r l klardan uzak bir orta yolu ö retir: Cahiliyet dönemindeki Araplar adetli kad nlara arkadan cima ederlerdi.S. Dr. C. Yay nlar No: A/14. içmezler ve oturmazlard ve kitaplar ndaki emrin bu oldu unu söylerlerdi. hay z halinde olan kad na eriat bak m ndan da.

Ömer (r. (146) Feyzü'l-Kadir. Taharetti 75. Hay z:1 6. (149) Müslim. Peygamber ona bir cevap vermedi.) Allah' n Rasûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum ya Resûlallah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) palan m ters çevirdim. Çünkü Peygamberimizin bütün han mlar adetli iken kendilerine böyle davran ld vermi lerdir. Bir de Allah'dan korkun ve bilin ki siz. 125 Durum bu iken böyle davranmas n n iki önemli nedeni vard : 1.C. Taharetti 80. görü üp konu tuklar her kad na bunun normal ve caiz oldu unu anlatmalar ve yayg nla mas için yap yordu. Hz. Nesâî." (Bu âyeti tebli ettikten sonra Allah' n Rasûlü her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu): < . Nefisleriniz için ileriye haz rl k yap n. 1 Hay z:16. Hz. n haber (147) Müslim. (Bu s rada) Bakara sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü ayeti Allah' n Rasûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z (çocuk yeti tiren) tarlan zd r. ibnMace. (148) Kur'an. . Bakara: 222. itilmi likten ve yaln zl k duygusundan kurtarm ve ona eskisi gibi insan olmakta devam etti ini göstermi oluyordu.6. Bunu elbette kendisi cinsel tatmin aramak için yapmazd .Tahâret:1 24.S. Câmiu's-Sa ir erhi. Çünkü han mlar n n hepsi bir anda adetli olmayaca na göre cinsel ihtiyac n adetli olmayan han mlar yla normal yoldan giderebilirdi. (1 50) Buhari.yararlan r.Kerim.1O3.l . Bakara:222. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla münasebette bulundum). O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n. (15i). C. o50).a. Bunu bir de onlar n. ok ar ve ilgilenirdi.23.Bunu yapmakla. üphesiz O'na kavu acaks n z. bu konudaki bât l inançlar y km ve bunun caiz oldu unu bildirmi oluyordu. (145) Kuran. (Ey Peygamber! Haramlardan kaç nan kullar ) müjdele. Hay z:5.Kerim. Tac. 2.Adetli iken bedensel ve psikolojik rahats zl k duyan kad n .S.

Bu sebeble bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. o bir ezad r. Âdet halinde cinsel temasta bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm bulundu u için e ler is-terseler ve faraza bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasta bulunamazlar Zira kar l kl anla ma haram helâl (151) Müslim. Hn:2984. Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:"." (i52)." 053).. Zira fakihler.. "Kad nlar n zla ay hallerinde cinsî temasda bulunmay n z.." (155) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k âlimlerin icma' ile de sabittir. De ki. (152) Sünen-i Tirmizi. Bakara:222 (1/257). hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse. Tefsiril-Kur'an. yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n. Hay z:3. (O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever. üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir. temizleninceye kadir onlara yakla Op cinsî münâsebette bulun)may n. Arka uzuvdan (anüs) ve âdet (gören e inle münasebette bulunmak)dan sak n. Ancak cinsî temas n d girebilirsiniz. nifas hay za k yas etmi lerdir. 127 k lmaz." (i54) Hiç üphesiz Yüce Allah. Âdet (Regl .. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur.Hay z) Ve Lohusal k Halinde Cinsel li kide Bulunmak: insanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. nda sevi me dahil onlarla her türlü ili kiye . Ayr ca bu 126 (153) ibn Kesir. K. O. bir eza'd r. Ay halindeyken onlardan ayr l n. k yasla sabittir. âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n öylece yasaklam t r: * "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. Ba ka bir hadiste'de öyle buyurulmaktad r.-"Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan temasta bulun).

dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir.. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinin dinî bir sak ncas yoktur. Âdet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler.f .25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler günahkâr olurlar. r* -. pek büyük bir veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir.bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. alt n oldu una göre bir dinar 4. alt nd r. Onun için bu günlerinde kad nlar ilgisiz b rakmak do ru de ildir. Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir. bitti i halde bitmedi i halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. Ai e (r. '.25 gr. Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram. (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder. ay halinin ba lad n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. sevi mek helâldir. Ahlak nda. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. (i58) . Âdet hali ile ilgili olarak aç klad m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir. Hele hele ay hali ba lamad günah i lemi . Müslüman n. Bakara:222. (155) Nesâî: 2/87. nefsi emmareyi.. bunun günah yaln zca kad n n olur. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir.. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4." (157) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur.Kerim.^ \ . Kad n. ](. Dârimî: 2/408. (i56) Adet Halinde Sevi mek se Sünnettir. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere dü mekten al koymakt r. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur.) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü.Bu haraml n hikmeti ise. önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar.a. -.>]: (154) Kur'an. .. E er aç klamaz da cinsel temasda bulunulursa. Hz.

261 (157) Nesâi: 1/189. Çünkü bu hâl. î<^*-' i>< <"<u' k> * Hay z kan n n. Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli... afiî mücteh dlere gofe iki y ^ih' a m çocuklar n üst emmesiyle süt akrabal As m Uvsal 128 T bb n Isbat na Göre. pis bir varl k olarak görmektedir. kendi iste iyle olan bir ey de ildir. Modern t bbî seksolojik görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. frengi hastal iltihablanmaya yol açar. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup tazyik etmesidir. n yok olmas na sebep olup k s rl k dahi meydana getir ebilir. (1 58) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz. üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar. öyle ki bu a r lar rahim ve yumurtal kta veya havuzda iltihaplanma meydana getirir ve kad n n sa l yumurtal na ciddi bir ekilde zarar verir. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak . Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257. Hatta. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar dan gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. na benzeyen irinli olu maz. ' "( " ''' (156) Y. Mikroplar kolayca dölyolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer. Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir.Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar . . slam Dini. Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar. Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. Anla laca . * Kad n n tenasül uzvunda a r lar n olmas . . Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar.

da erke in k s r kalmas na sebep olur. sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir. dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r. Bu sebepledir ki. Netice olarak. ibni Abbas (r.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir. Evzai. pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r. lar. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . Evlilik ve Cinse! Havat 129 Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. E i hay z veya nifas oldu u halde. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar . shak' n mezheblerinde. Hay z ve Nifasl ya Ailevi Münasebetin Yasakli n n Sebep ve ." (16i) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (160) de erinde sadaka vermeleri gerekir. mam Ahmed ikinci rivayetinde. Zaten zarar olarak da bu yeterlidir. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin. Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba Hikmeti: Hay z -âdet. bir rahats zl kt r.v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulunan kimse hakk nda soruldu. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun. Katade. hem tevbe ve isti far etmesi. afii ise kavli kadiminde. bni Abbas.kan . Ve bazende sanc l olur. hem de sadaka vermesidir. De ki: O. Bu vesile ile umulur ki. kad n n rahminden gelen kan.Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar. onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah . tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar. ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal n mikroplar kad n n kan nda na yakalanmas da mümkündür.a. Âdet halinde kad n yorgun ve hasta olur. fakiriîk-zenginlik. vücuttaki bir çok zehirlerin süzülmesini ve d a at lmas n temin eder." (i 59).

Hay zl ve Nifasl yla Cinsel li kinin Sak ncalar : Böyle kad nlar n rahminden zaman zaman gelen kirli kan. Bu istirahat esnas nda birbirlerinden istifade edemiyen e ler. t p taraf ndan da yasaklanan ve insan nda i rendi i bu kötü i i muhakkak ter -ketmek.Allah' n lûtfuyla her ay tekrarlanan bu olay sayesinde e ler aras ndaki b kk nl k ve doygunluk önlenmi . pis. Bir dirhem ise 3 gramd r. Yani onlarla ailevi münasebette bulunmamal d r. rengi bozuk. Bu s rada kad nla yak nl kta bulunmak. Cenâb. Evlilik ve berelenir. daha az da olabilir.Âdet zaman nda rahim yollar ndaki kan damarlar aç k ve kad n az çok yaral oldu undan. ondan büsbütün nefret ederler. 40 gün sak nmadaki hikmet kad n n sa l içindir. rahim yollar nda uyu uk ve sinsî bir halde bulunan mikroplar. (160) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür. Kurtulu do ruya uymakt r. Cenab. bunun yerini öz -lem alm oluyor. Onun için rahim ufalmadan. Nesai. Bu ekildeki kad nla münasebette bulunan erkekler de çok çe itli iltihaplar ve hastal klar meydana gelmektedir. çok defa y rt klar meydana gelir. Çünkü kokusu fena. ac ve yak c bir ak nt d r. S:169. kad n pek fazla örseler. ri> Mahremiyetleri. Zira do um esnas nda üreme organlar . cinsi yak nl k kad n h rpalar. Cemal Zeki Önal. tamamen temizleninceye kadar. ibn Mace. (159) Kur'an. âdetin bitiminde birbirlerine kar yeni kavu mu gibi özlemle dolarlar. Çünkü birçok hastal klara sebep oldu u için normal yarat l ta olanlar. kad n n üreme organ tabii halini almadan kafiyen kad na yana -mamal d r. Tirmizi. bu halde bulunan kad nlara. Bu sebeble bu s rada meydana gelen yak nl k. Bundan dolay . Lohusal k en fazla 40 gündür. 222. Bu da ilâhi bir hikmettir. u halde din taraf ndan da. Kad n lohusa iken k rk n geçirmeden erkekle yak nl kta bulunmaktan sak nmal d r.) (1 61) Ebu Davud. mikroplar n hemen faaliyete geçmesine birçok ehemmiyetli kad n rahats zl klar n n olu mas na sebep olur. nefret girer. (Bir dinar: 1 2X3= 36 gram gümü eder. 130 Bu yasak müddet zarf nda kad n ve erkek de istirahat etmi oluyorlar. uyanarak bir çok kad n rahaks zl klar na sebebiyet verir. erke i tiksindirir ve araya so ukluk. ay halinde iken umumiyetle a r bir koku yayarlar. . Yâni yakla ma i renme ve eziyet verecek murdar bir eydir. insaniyet ve medeniyet icab d r. insan için pek büyük bir eziyettir.Hakk' n yasa na uyarak yakla mamal d r.Kerim. (i 62). hazne (162) Dr. Kad nlar ne kadar temiz olsalar. bilhassa rahim.

âdeti bitti i halde de bitmedi i izlenimini vermekle de günaha girer. Mecbur edilerek veya unutarak yap l rsa günah de ildir. kad na eziyettir ve tehlikelidir de. Allah' n yasaklad kad nda ayn d r. isterse adetli bulunsun. 131 ihtiyaten namaz k lmas ve oruç tutmas gerekir.. Zira bu hallerde kad nla münasebet.a.v. müfessile kad na lanet etsin. on gün geçtikten sonra. Tövbe laz m gelir. ailevi münasebette bulunmas helâl olur..): "Allah. slâm kad n korudu u için bunu yasaklam t r. o kad n için münasebette bulunmak (âdeti geçene kadar. ancak vaktin sonunda y kanacak kadar bir vakit bulan n üzerine farz olur. . tamiri mümkün olmayan yaralardan önlenmi olur. Böyle n bilerek (kasten) helâl gören n helâl saymakla ilâhl kda bulunmu oluyor. y kanana kadar veya üzerinden bir namaz vakti geçene kadar. Fakat o kad n n bu durumda. Ve erke inde hayz n bitimini beklemesi gerekir. (i63). Peygamber (s. Kad n âdet halini gizledi inde günahkâr oldu u gibi. Bir de dü ünlerde k zdan çe itli sebeplerden dolay k zl k k an gelmeyebilir. Dü ünlerde k z hay zl ise. ara t rs n.. Baz k zl k zarlar kal n ve esnektir. Sorsun. âdetinden daha az bir sürede kesilmi olsa. Kanama olmayabilir. y kanmadan önce. kal nl ve damar yap s farkl d r. Hay zl kad nla ailevi münasebette bulunman n haraml kimse kafir say l r. y kanm bile olsa) mekruh olur. On günden daha az bir sürede kan kesilirse. Onu rahmetinden uzak dü ürsün" buyurdu ve Müfessile'yi öyle tan tt : "Müfessile. âdet görmeye ba lamad halde. Bir kad n n hay z kan . Hay z müddetinin en son müddeti olan. (i64)." (166). Çünkü namaz.. münasebette bulunmak caiz olmaz. Y kanana kadar münasebette bulunmamas müstehabd r. ö rensin. Bazen de k zl k zar y rt lmas na ra men kanama fazla olmayabilir. Hay zl kad nla bilerek kasten münasebette bulunmak büyük gün âht r. kocas na bunu bildirmesi gerekir. ister ilk defa hay z gören kad n olsun. Bir veya yar m alt n sadaka vermesi mendûb olur. Hz. kocas kendisini arzulad zaman.Hay zl ve Nifasl n n Kan Kesilince Gusletmesi Vacibtir. (i65). Çünkü her kad nda k zl k zar n n ekli. Lohusa durumlarda k z itham etmeden önce ihtiyatl davran larak önce doktora kontrol ettirilirse ailevi münasebetler. Zira. "âdet görüyorum" diyerek kocas n aldatan kad nd r. Ancak bilmeyerek hay zl yla münasebette bulunursa islâm memleketlerinde er'i hükümleri bilmemek özür de ildir. er-kekde beklemezse ikisi de mes'üldür. K z bildirmezse.

C. Çünkü as ld r.S. Akça Y. Teyemmüm ise asl n yerine geçen bir eydir.S. meselâ y kand ktan sonra elbiselerini giyinmek gibi eyleri yapmaya vakit varken y kanmay p veya teyemmüm etmeyip ilk namaz vaktini geçirerek namaz. (167). 490.S. di er er'i hükümler de buna ba l bulundu undan.Kar -koca. Halbuki boy abdesti böyle de ildir. hatta bu boy ab -desti ile namaz k lmam olsa bile. di er taraf da zorla kabul ederse. (164) Ibn-i Abidin. st. C. y kanma zaman demek ise de. kad n hay zl haldeyken r za ile ailevi münâsebette bulunurlarsa her ikisi de günahkâr ve asi olacaklar ndan Tövbe-i Nasûh ile (bir defa ayn hatay i lememeksizin) tövbe ve isti far etmeleri icap eder. Ank.O kad n boy abdesti alm bulunmal d r. Ve bir fakire sadaka vermeleri gerekir. Hayz n Bitimi ve Ailevi Münasebetin Helal Olmas çin u Üç ey Gerçekle melidir: Bir kad n n her zamanki âdeti tamam olup da. 3. O namaz k lmak gibi bir yard mc ya muhtaç de ildir.1. bu zaman. 2. kad n n boynuna borç olmu tur ki. Çünkü o vaktin namaz . Zevâid: 4/296. ' "!_ ' ' ti' .helâl olur.489.1 39. (165) bn-i Abidin. amil Y. u üç husustan biri tahakkuk etmedikçe. st. ha-y zdan say ld ndan y kan nca ondan kurtulmu ve sonra da cinsi münâsebette bulunmak ona helâl olmu olur. 1. E er bir taraf kendi r zas ile. kocas yle münâsebette bulunmas -y kanm olmasa bile.C. Zira hayz n en az müddetinden sonra kan n kesilmesi. Bu teyemmüm namaz için yap lm olmal d r. (1 63) Fetevây I lindiyye. o hükümlerden birisi de kocasiyle cinsi münâsebette bulunmas n n helâl olmas d r. Bundan dolay . Önemli Bir Hat rlatma: . (166) M. El -Metâlibü'l-Aliyyetü: Hn: 1559 132 yaln z zorlayan taraf asi ve günahkâr olmu olur. <U)~ " H ~" .1.Kan kesildikten sonra y kanmaya ve namaz n ilk tekbiri olan "Allah-û Ekber" demeye ve bunlar n sonralar n . amil Y.491. o kad n n boynuna borç olarak kalm olmal d r. Çünkü bu hususta yaln z teyemmüm etmek boy abdesti almak yerine geçmez. o kad na kocas n n yak n olmas helâl olmaz. onun. K ld namaz nafile de olsa olur. Yani o kad n hükmen t emizlenmi demektir. bu da temizlik hükümlerinden bir hükümdür. Bu halde o namaz vaktinin s rf ç kmas yle. hayz n en çok müddeti olan 10 günden ve nifas n en çok müddeti olan 40 günden t evvel bir zamanda kan gelirse. (168).1 .Gerçekten özür sahibi oldu undan dolay teyemmüm ederek namaz k lm olmal d r.

meselâ cuma günü ö leden sonra âdeti kesilse. Hayz. En do rusu. o günün ö le namaz o kad na borç. zaman gelince. yahut üzerinden bir vakit namaz geçmedikçe cinsi münasebeti helâl de ildir. dedi imiz gibi. Bu namaz .79. (i 70). derler. ndan cünüp hükmünde oldu undan cinsi .C. âdetinde (normal vaktinde) kesildi inde üzerinden bir namaz vakti geçerse ve namaz boynuna borç oldu unda. amil Y. kad n ehl-i kitaptan oldu u takdirde cinsi münasebet derhal helâl olur.1 . Hayz . Dürer Tere. hükmen temiz ve cünüb hükmündedir. S. bütün slâm erkekleri ve bilhassa bu temizli e daha çok muhtaç ve mecbur olan islâm kad nlar . ben de ondan sonra namazlar m k lmaya ba lar m. hiç bir vakit geçirmeden derhal y kanmalar gerekir ki. Ve. Vakit geçerse helâldir. temiz kad nlardan olup cünüp hükmünde bulundu u için y kanmasa bile kocas n n onunla cinsi münasebette bulunmas helâl olur.104.S.Müslüman kad nlardan baz lar . Bahar Y. Hayz on günden daha azda. namazdan da mesuldür. o vakitte ktlabilirse ne güzel. ist. Eser Y.S. Ama ha-y z âdetinin tamam nda kesilirse müstehap vakte geciktirmesi müs-tehab olur. O imanl ruhlar bu kabustan. Velev ki yeni hay z görenlerden olsun. y kanarak namaz n müstahap vaktin sonunda k lar. Burada namaz n müstahab vakte b rakmas vaciptir. nifas kan k rk günden daha azda kesilen kad n n y kanmad kça.103. ist. özür ve rahats zl klar bitince er'i bir engel de yoksa. bir kad n n âdeti sekiz gün olup. yani zaman müsait iken y kanmay p namaz kazaya b rak rsa günahkâr olmakla beraber o namaz sonra kaza etmek o kad na farz olur ve özürsüz namaz vaktinden geçirdi i için de tövbe etmesi gerekir. yani farz olur. hay zdan temizlenmi fakat y kanmad münesebeti caizdir. âdetinden daha az bir zamanda kesilirse y kanm bile olsa cinsi münasebet helâl olmaz. (171). âdetleri kesildikten sonra namaz kendilerine borç olmuyor zannederler. Âdetinde (normal vaktinde) kesilirse. e er ikindi namaz n n vaktine kadar y kanmak ve namaz k lmak mümkün ve (167) Kad n ilmihali. Âdet günleri belirli bir kad n n hayz .C. o69). rahmet meleklerinin sohbetine eri ebilsinler. ist. Böyle kad n.1. Evlilik ve Cinse! Hayat 133 zaman uygun olursa. Zira âdet günlerinde hayz n tekrar gelmesi ihtimali fazlad r. Cemal Ö üt. H. Yani.486.100. on günden sonra da devam etse. e er vakit varken. Hay z. ne zaman boy abdesti al rsam o zaman bana namaz farz olur. Halbuki. bu farzd r. manevi kirlili in en kötüsü olan bu durumdan kurtulmal d rlar ki. (168) ibn-i Abidin.

Hay zl Kad n Pis De ildir: Hay zl kad n n yata n ay rmak kad na zulümdür. böyle kad nlar n yataklar n ay rd klar gibi.. Cahiliye arablar da böyle davran rlard . * iki vakit aras nda (namaz k lacak kadardan) daha az zaman . amil Y. Bu hususta ihtilaf yoktur. hay zl ve nisafl günlerinde o kad nla münasebette bulunmas müslüman erke e yasakt r.1. Rasûl-i Ekrem hazretleri mübarek ba n kuca ma yaslar. 134 namaz kad n n boynuna borç olur. (171) ibn-i Abidin. ayn sofrada yemek bile yemezlerdi. st. Cünüp ve Hay zl Kad n Çocu unu Emzirebilir mi? Emzikli bir kad n. Yahudiler.Meselâ. Hristiyanlar da böyle kad nlarla Yahudilerin aksine ailevi münasebette bulunuyorlard . Ve münâsebet bu vakitten sonra helâl olur. havlular n dahi ay r rlard . anha) anlat yor: "Ben ay halinde iken. Çünkü ö le vaktinin sonunda bir namaz miktar vakit geçince. Çünkü ancak ikindi namaz güne in batmas yla kad na borç olmu tur. S. (170) Gurer ve Dürer Tere. slâm akla ve t bba uygun olan kad n koruyucu yolu tavsiye ediyor.S. Eser Y. .484. anha)'dan yap lan rivayette diyor ki: "Bir kad n peygamber (a. âdet halinde çocu unu emzirebildi i gibi cünüp iken de emzirebilirse de cünübken mecbur kalmad kça emzirmemesi daha iyidir. Hay z Kan Bulanm Elbiseyi Temizlemek: Ebubekir k z Esma (r. Abdest li kad n n çocu unu emzirmesi abdesti de bozmaz. (174).) Efendimize gelerek dedi ki: "Biz- . ist. H. kal rsa güne batmad kça münasebet helâl olmaz. ikindinin vakti girmedikçe cinsi münasebet helâl olmaz. sonra Kur'ân okurdu.11 6.1.C. Keza vaktin sonunda kesilir de hayz n kesilmesiyle ikindinin vakti aras nda bir namazl k zaman kal rsa ikindinin vakti girdikten sonra münasebet caizdir.. (i75). (177). Müslüman bir erkek gayri müslim bir kad nla evli olsa. Cünüp hükmündedir. Ö leden önce veya ö le vaktinin ba nda hay zdan kesilirse.C.S. Ai e (r. Bahar Y. (i73). (172). Hz. Cemal Ö üt.11 7. st. (1 69) Kad n ilmihali.'?.s." (176). Namaz boynuna borç olunca kad n hükmen temiz say l r. tam on günde kesilirse y kanmadan kocas n n ona yak nl k etmesi helal olur. Abdestli emzirmek daha iyidir. Kad n n kan .79.

ilim Y. Cemal Ö üt. T p lminin Bu Konudaki Tavsiyeleri "Ayba zaman nda çama r de i tirmeye ve vücut temizli ine çok dikkat etmek laz md r. Tenasül organlar na mümkünse lavanta çiçe i gibi kokular sürmek laz md r.486. Zaten rahim a z ndan salg lanan s v hazneyi temizler.1. amil Y.organlar (halinde olsun) ç kt ktan sonra rahimden gelen kan parças d r.1. Çünkü lavanta çiçe i vücut kokusunu en iyi örten bir vas tad r. 135 den birinin elbisesine ayhali kan ndan dokunuyor. S. Baz tembel ve miskin kimselerin yapt klar gibi halk aras nda pis kokular yaymak ve halk rahats z etmek slâmiyete ayk r d r. '..S. akar.S. (i aret) ile k lar. vücut temizli ine di er zamanlardan daha çok itina etmesi gerekir. Cehaletten do an ve dinimize de iddetle ayk r olan bu gibi âdet ve davran lar terketmek her müslüman n vazifesidir. Bahar Y. amil Y. H. Çocu un az ç kt ktan sonra kan gelirse nifas de ildir. ne yapmal y z?" Efendimiz ona öyle buyurdu: "Kan kaz y p atars n. sonra da üzerine (bol) su dökersin ve onunla namaz k lars n. Bu sebeple eller geli i güzel içeriye sokulmamal d r.C." (178).1. Nas l ba a a kalm yorsa." (i 79). ist. Eller her zaman mikrop ta yan organlard r. ist.S. (177) Günümüz Meselelerine Fetvalar. (180). (176) Buhari. vaginada da fazla bir ey kalmaz.488. sonra su ile çitilersin. Do uran Kad n Hiç Kan Görmezse Nifasl Olur mu? . (174) Kad n lmihali. (175) ibn -i Abidin. Kad n abdest alarak namaz n k lar.C.478. is: . N FAS Nifas lügatta: Kad n n do urmas manas na gelir. tutulan bir bardak içerisinde bir ey . (173) ibn-i Abidin. C. fakat normal zamanlarda günde bir defa tenasül organlar n iyice y kamak zorundad r. st. eriatta: Çocuk veya çocu un ekserisi -Velev parça parça uzuvlar. Sonra t rnaklar vaginay ve rahim a z n tahri edebilir. amil Y. Ayr ca y kanma amac yla veya temizlik dü üncesiyle baz han mlar vaginaya ellerini sokarak y kamaya kalk rlar.Evet olur. Halil Gönenç.11 8.C. Y kanmadan önce idrar n bo altmak icabeder. müstesna vakalarda birkaç defa. Rükû ve sucuda imkan bulamazsa îmâ. st.(172) ibn-i Abidin. st. Bir kad n. terkedemez.S.1 . Geciktiremez. Bu durumdaki kad n n günü gününe y kanmas suretiyle.31.

Alimlerin ço u da bu görü ü alm lard r. Nifasta k rk günün aras na giren temizlik imam A'zam'a göre ister 15 gün ister daha az veya daha çok olsun fas la (ara) te kil etmez.da nifast r. halde kan görmemi olan kad n n gusletmesi .bunun k rk gününün nifasl oldu una itibar edilir. Hacc:382. Fetva da bunun üzerinedir. ki kan aras nda temizlik (kans zl k hali)15 günden fazla bile olsa. Kan göbekten gelirse nifas de ildir. Nifas: Do umu takip eden kand r.)'ye göre. (179) Dr. k rk günden fazla olursa -yukar da i aret edildi i gibi.1. yaral d r. Frits Kahn. (184). Nifas müddeti içinde görülen temizlik de nifastan say l r.C.a. mam.S. Hay z:19. (185).494. Son haddi ise k rk gündür. Tevfik Remzi. Tercüme Prof. Fetva da buna göredir mameyn'e (imam Muhammed ile Ebû Yusuf) göre ise. Ve kad n n nifas ikinci ka n n bitimi veya k rk gündür. Nifas n Müddeti le ilgili Meseleler: Nifasm en az müddeti. Dr. be gün kesildikten sonra tekrar on gün kan gelecek olsa bu yirmibe günün hepsi de nifas müddeti say l r.28. ist.te kil eder. Ebû Hanife (r. Çünkü do umun akabinde kan rahimden ç km t r. (18i). bu -zaman. (182).Muhammed'den de böyle rivayet olunmu tur. E er kan. kan n. 15 gün fas la -ara. 136 nifasl d r. (183). ilk ba lang çta veya adetlilerde.Çocu u göbe inden do urursa rahminden kan geldi i taktirde (178) Buhari. mam A'zama göre: Böyle kad n n gusletmesi gerekir. Fetva bunun üzerinedir. Müslim. bir saatlik olsun bulunmas d r. amil Y. Çünkü çocukla beraber pislik de ç km t r. bu kan arka arkaya gelen kan hükmündedir. Bir kad n çocuk do urduktan sonra. Fakat bu kad n n abdest almas vacib olur. Meselâ: On gün kan gelip. Bu Ebû Yûsuf'un görü üdür.S. (180) bn-i Abidin. Tenasül Hayat m z. Do um yapt icap etmez. k rk n n sonlar nda yine kan görse. 38 gün temiz ve bir gün kan görürse imam A'zama göre bu 40 gün nifast r. kan görüp bir müddet sonra k rk içinde kan kesilip temizlik gördükten sonra. Temizli in iki taraf ndaki kan devam üzere akan kan gibi say l r. Kad n do urduktan sonra bir gün kan.

yüklülü ün bir olmas d r.1 . amil Y. meselâ.C. 40 günü geçmemek art yla.1 32. (184) Kad n ilmihali. sonra 45 gün tamam olmadan yine kan görse. camiye giremez. Böyle durumlarda nifas n müddeti 40 gün say l r.S. âdeti 25 gün olmu olur. Ank. Ö. Bahar Y.1. v.S:71. ikinciye göre de. Ank.494. Kad n n nifasl olmas için. parmak. lk defa lohusa olan kad n n nifas kan 30 gün sonra kesilse. Aksi taktirde kad n lohusa say lmaz. sonra 19 gün temiz kalsa. 137 imameyne göre yaln z ilk gün gördü ü kan nifas say l r. evvelki âdeti olan 40 gün ü tamamlamad kça kocas yla cinsi münasebette bulunamaz. E er lohusa bir kad n. (19i). Lohusa olan bir kad n n.S. her eyde hay z gibidir. Nifas n Hükmü: Genelde nifas.s. meselâ her zamanki lohusal nda âdeti 40 gün iken. kinci kan özür kan d r.lst. Bahar Y. (189). C. (186).1 . .(186) ibn-i Abidin. âdeti 20 gün iken 15 günde kan kesilse veya kan 25 gün devam etse. Daha önce hay z ve nifas hakk nda mü terek hükümler bölümünde anlat lm t r. kad n lohusa say l r. H.Bilmen. (193). ist.474. Çünkü nifasla hay z aras ndaki temizlik müddeti 15 gün olmam t r. Üçüz olmas halinde de. üçüncü ile ikinci aras da yine böyledir. (188).S.1.N. Cemal (183) Fetevây Hindiyye.S.C. birinciye göre. bunun 40 günü nifast r. Akça Y. (182) Fetevây Hindiyye. dü ü ün t rnak.ist. Dü ük Çocukla lgili Mes'eleler: Çocuk kar nda parçalanm ve ekserisi de ç km bulunsa.1 32.131. H. bu defa 20 gün kan görüp kesilse. Y. Cemal Ö ütjst. âdetinin d nda kan görse. 133. kiz do uran. Ö üt. (187). (187) Kad n ilmihali. C.133. (i 92). (188) Kad n ilmihali. saç gibi uzuvlar ndan baz lar belli olmu sa. Yani. Bilmen Y. Nifasl kimse de hay zl kimse gibi Kur'an okuyamaz. H. ilk çocu u do urdu u andan itibaren lohusad r. birinci ile üçüncünün aras alt aydan fazlad r.S. e er. Cemal Ö ütjst. kizlikte art iki çocuk aras ndaki zaman n alt aydan az olmas d r. Sahih olan. ist.S. Akça Y.S. .(181) bn-i Abidin. âdeti 15 gün. amil Y. Fakat. Bahar ' (185) Büyük islam lmihali. (i 90). Kabeyi taraf edemez. ikizli in art . çocu un yar s ndan daha fazla k sm n n ç kmas gerekir.

495. 132. Bu mümkün olmazsa. Ank. Ank.S. o vakitten itibaren temizlik devresindeki âdeti kadar üphe ile namaz n k lar. Ank. Akça Y. e er. . istihaza (özür) kan d r. Ondan sonra âdeti 10 gün hay z. (191) ibn-i Abidin.1.1 32. bilinmezse meselâ. Azas belli olmayan çocu u dü üren kad ndan gelen kan üç gün devam eder ve ondan önce geçmi hay z ndan sonra tam bir temizlik devresi geçerse hay zd r. da aç k (uzuvlar belli) olursa. 140. ist.S. Bu k rk günü tamamlamak içindir. C. yahut nifasl .C.S. amil Y. amil Y. (190) ibn-i Abidin. Fakat. Kan üç gün devam etmez de ondan önce tam bir temizlik devresi geçerse. ist. C. C. Çocu u hay z günlerinden sonra dü . hay z kan d r.498. hay z kan de ildir. dü ükten sonra kan gördü ü (uzuvlar ) belli olmam sa önceki < :. (193) Fetevây Hindiyye. Sonra y kanarak 20 gün yüzde yüz bilerek namaz k lar. 20 gün temizlik devresi olur. Bir kad n. Ank. E er o kad n hay zl saymak mümkün olursa. çocu u helada dü ürür de devam üzere kan gelirse bak l r. C. uzuvlar ndan hiçbiri belli olmam ve aç a ç k -rham sa. Temizlik devresinin geçmesi iki hay z aras nda fas la (ara) te kil etmek için lâz md r.1. (194) Fetevây Hindiyye. (195).1. kad n yüz yirmi gün kan görmezde sonra çocu u helada dü. o kad n lohusa say l r. (194). Sonra 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r.ürürse. Akça Y.(189) Fetevây Hindiyye. Sonra hay zdaki yüzde yüz bildi i âdeti kadar namaz n terk eder. Sonra y kanarak 20 gün namaz n üphe ile k lar. (196). Akça Y. (192) Fetevây Hindiyye. o kadm için lohusal k yoktur.1. Kad n n hayz kesilmekle hamilelik günlerinin say s n da bilmezse.1. Fetevây Hindiyye. Zira ya hay zl d r. Ceninin hali yani azas belli mi de il mi. kad n n önceki görmü oldu u kan.1 . Akça Y. yahut üç gün devam eder de ondan önce tam temizlik devresi geçmezse veyahut hem üç gün devam etmez. dü ü ün yarat l Sezeryan geçiren kad n da lohusad r. C.S.v v -F-: : gördü ü kan. kad n hay zl saymaya imkân varsa. Nifasla ilgili geni bilgi "DO UM" bölümündedir. hayz 10 gün. Zira bu kad n ya hay zl .S.132. nifas da 40 gün ise çocu u hayz n n ilk gününde dü ürdü ü taktirde 10 gün namaz n yüzde yüz b rak r. 138 E er dü ü ün. Ank.13 3.S. Akça Y. kad n n kan .. yahut nifasl d r. hem de önceden tam temizlik devresi geçmezse gelen kan istihaza (özür) d r.S.1. çocuk âzas belirli say l r. dü ükten önce veya sonra kan görür ve dü ü ün yarat l için. temizlik devresi 20 gün. Çünkü nifasl veya temiz olmas ihtimali vard r.C. Meselâ.ürürse. kad n hay zl say l r.

Gusül de gerektirmez. Peygamber (s. Delili: bn Mâce'nin Süneninde: "Hz.a. Hamile kad ndan gelen kan istihâzad r. Özürlü Say lman n art : Bir namaz n kâmil vaktine kadar kad nda kan devam edip vaktinin tamam n kaplamad kça.504. orucunu tutar. 139 ST HAZA.). Kur'ân okur. bu kad n n namaz tamamd r.503. (200) Özürlü Olan Kad n n Her Namaz çin Gusletmesi Gerekir Mi? Her namaz için gusletmek büyük bir külfeti beraberinde getirmekte ve ki inin günlük i lerini aksatacak ölçüdedir. tertemiz kad n gibidir. Fa -t ma binti Ebi Hubey 'e hay z günlerinde namazdan uzakla . Burundan gelen.1. ist.(195) bn-i Abidin. Yine. kokusu yoktur. kandan) temiz olarak bir zaman bulunmazsa.1. her konuda temizli e gereken önemi vermekle beraber. amil Y. .C.v. namaz vakti içinde abdest al p.S. istihaza kan n n devam etti i kad n. Yeniden abdest al p namaz n k lmas icabeder. (196) ibn-i Abidin. Ha-nefilerce özürlünün abdestini vaktin ç kmas bozar. Her türlü ibâdetini yapar. Bir kad n n hayz n n bitimi olan 55 ya n geçtikten sonra kan görse. lohusa kad nda ise 40 günden çok olarak Kendisinden özür kan gelen bir kad n. sonra kan kesilse. amil Y. Fakat abdest al p henüz namaza ba lamadan evvel veyahut namaz k larken kan kesiliverirse. Kabe'yi tavaf eder.C. ist.kan : Adet ve Lohusa günleri d gelen kand r. ST HAZA LE LG L MESELELER: stihaza kan : nce olup.ÖZÜR stihaza -özür. namaz k lacak kadar hadesten (pislikten. abdestinin k ymeti kalmaz. o hay z olmaz. (198). ailevi münasebette bulunabilir. islâm. sonra (hay z müddeti bitiminde) y kan ve (kan devam etse de) her namaz için abdest al? Velev ki kan has r n üstüne damlas n" buyurdular. ancak o zaman özür sahibi olur.S. Küçük k zdan (9 ya ndan küçükten) gelen kan istihâzad r. ö le namaz vaktinde abde st al p namaz n k lsa. Yani adetli kad nda üç günden az ve 10 günden çok. özürlü hükmü kad nda sabit olmaz. her farz n vakti için abdest al r ve o abdest ile o vakitte farz ve nafileden diledi i namaz k lar. Özürlü. nda cinsel organdan akan kokusuz kand r.5O4. (197). (199). tam bir namaz vaktinde daimi surette akan kan gibidir.

Çünkü ayhali gören kad n n rahats zl önce tedavisine gidilmesi.493.S. kan akma halinde bile olsa istihâze (özür) kan gören kad nla kocas n n münâsebette bulunmas n n caiz oldu una delildir. (1 98) Gurer ve Dürer. Ancak her namaz için bir abdest al r. 140 kolayl da sa lamaktad r. ist. nsanlar ak l ve mant klar yla hareket ettikleri gibi ayn zamanda duygusald rlar ve n ve ev lili in sorumluluklar n do ru olarak ö renmelidir. Bahar Y. Not: Hay z." (202). Yani. Kur'ân okur. hem aile huzuru için gereklidir.492. Ancak. B REYLERE DÜ EN GÖREVLER: 1. cinsel temasta bulunabilir. Nifas ve Lohusa konular özetle verilmi tir. o süre içinde oruç tutamaz ve ailevi münasebette bulunmaz.8O. C.34.C. st. Özürlü kad n. S. Celal Y ld r m.S. H.Evlili e karar vermeden önce. gusletmesine gerek yoktur.S. Eser Y.84. temiz kad n hükmündedir. ist. "Bu e bana uygun mudur?" Veya "ben bu e e uygun muyum?" konusu gündeme gelmelidir. Bu hadis. hem kad n sa l . Konya.(197) ibn-i Abidin. evlili in ne olup olmad evlenmeye kendi kendine yap c kararlar almal d r. Özür kan sürüp giderken bu arada ayhali ba larsa ve ken-* di ide bunu ay rd edebiliyorsa o zaman namaz b rak r.1 . Süre dolunca bir defa gusleder ve sonra her namaz için abdest ibadetine devam eder.C.S. (201). Eser Y. kocan n gücü yetti ince bundan uzak durmas kad n aç s ndan elbetteki daha uygundur. 141 (201) Kaynaklar yla Ahkâm Hadisleri. Daha geni bilgi için " zahl Kad n lmihali Ansiklopedisi" adl eserimize müracaat ediniz. Ramazan ise.Cemal Ö üt. Cumhurun görü ü de budur.C. Hemen bu kan n bir hastal k belirtisi olma ihtimal büyük oldu undan bir an .396. Abdest almadan önce tenasül organ n iyice y kar ve temiz bir pedle iyice kendini korur. st.Evlili e karar verdikten sonra evlenece i ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. istihâze kan görür ve kocas da onunla ili ki kurard . stihâze Kan Gören Kad nla li ki Kurmak: "Ümmü Habibe. 2.1 . (202) Ebu Davud. amil Y.1. istihâze kan gören kad nda da sözkonusudur. orucunu tutar. (199) Kadm ilmihali. Ki i buna göre evlenmeye veya evlenmemeye yahut da daha sonra EVL L KTE MUTLU OLAB LMEK Ç N .1 . < < -H' ' (200) Gurer ve Hanefilerce: Özürlü kad n. Uysal Y. Dürer. namaz n k lar.

Bencillik (egoistlik) kendi ç karlar n daima ön planda tutmak evlilik ya ant s nda bir felaket say labilir. Zaman zaman fedakârl klar olabilir ama fedakârl özveriyi daima kar taraftan beklemek üphesiz ki en iyi say labilecek evlilikleri bir gün sarsar duruma getirebilir. rsiyetle geçen hastal klar n evlenecek e lerde ara t r lmas laz md r. en az ndan psikonevrozlar vd. Aksi takdirde evlenen ki ilerle birlikte mutlaka onlar n çevrelerinde bulunan yak nlar n n da derece derece mutsuzluklar zaman içerisinde görülebilecektir. içki. realiteler yönünden de de erlendirilmelidir. Akraba evlilikleri. bireyin kendini veya ba kalar n suçlamas . tedaviye gerek kalmamas n sa lamak mutlaka daha iyidir. ak l-mant k. Hele arada çocuklar var ise bu tahribat çok daha fazlad r. Ba nda hata yapmamak pekçok olayda en iyi korunma yöntemidir. Tabii bu tüm insanlararas ili kiler içinde asl nda böyledir. Buna genetik analiz de dahildir.duygular ile de hareket edebilme özelli ine sahiptirler. gayrime ru ili kiler. evlili e karar verdikten sonra evlenece imiz ki inin her yönden uygunlu u ara t r lmal d r. Sevmek 142 hakk n vermektir. Evlenecek ki ilere sosyal çevrelerinden gelecek etkiler de hatal olmamal d r. Vicdan azab . Kad n n ve erke in ideal bir evlilikteki rolleri bu hakk n kendisini olu turur. huy-mizaç farkl l klar vd. stresler ve bunlar n derecesine göre ruhsal hastal klar. Netice olarak. Y ap lan bir hatan n düzeltilmesi hem zaman alabilir ve hem de türlü maddî manevî zararlar do urur. Ba ar s z bir evlilik çok yönlerden zarar vericidir. Hata yap p tedavi yöntemleri aramaktansa hata yapmamay . görülebilir. E ler birbirlerini sevdiklerini birbirlerinin haklar na gösterdikleri sayg yla göstermek zorundad rlar. Evlili e karar vermeden önce bireylerin ak l-ruh ve heyecan bak m ndan normal olup olmad klar gündeme gelmelidir. E er bu ailenin çocuklar da var ise o takdirde çocuklarda haliyle bu durumdan . mant k ve duygusall n paralel olmas gereklidir. faktörler incelenmeli ve evlili in temelleri sadece duygusall kla b rak lmamal . Sadece hissî bir ba yahut sadece mant kî bir izah yolu tek ba lar na ba ar l evlili i olu turamazlar.Evlili in ba ar yla sürdürülebilmesi için bir di er faktör de e lerin bencil olmamas d r. Burada denge esast r. Gerek normal insana ve gerekse bu yönlerde özürü bulunan bireye durumlar na uygun bilimsel ve terapötik yard mlar n götürülmesi gereklidir. evlilik boyunca mutsu zluklar az bedeller de ildir. Ak l. 3. Burada hak denildi i zaman e lerin maddî manevî tüm haklar anla lmal d r. Evlilikte bencillik pekçok olumsuzluklar da beraberinde getirebilir.

ideal olan geni ailedir. Kad n n i hayat na at lmas bunun tipik örne idir. Ancak bu durum günümüzde baz de i ikliklere u ram t r. Üstelik burada e itlik de il adalet nas l olacakt r? Böyle bir ailede fizik olarak daha güçlü olan erkekle kad n n e itli inden bahsetmek kad na haks zl kt r. Konumuz olan e ler aras ndaki sorumluluklar n dengeli ve 143 adil olarak payla lmas . babaanne vd. erke inki ise d merkezli olmas . Kad n da burada koca gibi d i lerinde görev alm t r. kad n n da ev içindeki i lerden sorumlu olmas çok eskiden beri bilinen klasik bir bilgidir. Erke in ev d ndaki i lerden. aile bir de geni aile tipiyle yani anneanne. Hele bu çiftin çocuklar varsa. Evlilikte mutluluk için çekirdek aile modeli normal artlarda tabii ki daha uygun olacakt r.Evlilik ya ant s yla ilgili olarak e ler aras nda sorumluluklar dengeli olarak payla lmal .mutfak i leri kad n yurdumuz yap s itibariyle belki i hayat ndan çok yormakta oldu u da bir gerçektir. . Tüm mesuliyet ve i ler anneye kalm olabilir.Evlilikte mutluluk için mümkünse. ruhsal yap s ve çocuklar n n annesi ilk ö retmeni olmas nedeni ile d ar da erkeklerle ayn artlarda çal maya zorlanmamas n gerektirmektedir. üçüncü nesil olarak adland rd m z aile büyükleri de ayn konutta kalmaktalarsa o zaman evlilik ya ant s nda e ler aras nda sorumluluklar dengeli bir ekilde nas l payla lacakt r. Kad n n sosyal ve i hayat ev merkezli. Bu yönde kocas ile ayn durumdad r. ev i lerinin yo unlu u ve cinsel özgürlü ün yeterince olmad ortam evlilikteki mutlulu un devaml l na etki eden faktörlerdir. Oysa hep olageldi i gibi bu han m evine geldi i zaman evde büyük bir ihtimalle kocas ndan daha çok çal acak ve yorulacakt r. Burada e itlik de il adalet prensibine göre hareket edilmelidir. kad n n fiziki. evlilik hayat ndaki mutlulu un süreklili ini temin edecektir. Bilindi i gibi özellikle ehir kesiminde kad n da d i lerden sorumlu hale gelmeye ba lam t r. Asl nda kavga-k skançl k ortam olmamas halinde. Fiziki yap s ve ruhsal yap s na göre kad n n sokakta erkekle ayn artlar alt nda çal mas n evinde de evin han m olmas n istemek ve beklemek adil bir davran de ildir. Anne de bunlar n içerisinde giderek evlilikte mutlulu u bulamaz olacakt r.zarar göreceklerdir. yeme in toplanmas . 5. Evlilik hayat nda mutlu olabilmek için bu faktörü de önceden bilmek ve gerekli tedbirleri almak daha uygundur. E ini ve çocuklar n dü ünmeyen bencil bir baba sözgelimi dü ünelim. Geni aile ortam ndaki gelin kaynana kavgalar . Sözgelimi ayn i yerinde kar -koca memur olarak çal an evli bir çifti dü ünelim. artlar müsait ise geni aileden kaç n lmal d r. Yeme in haz rlanmas . 4.

Tek tarafl olmas da evlilikte mutluluk için büyük bir sak ncad r. Baz lar n n söyledi i gibi sadece "mant kî bir evlilik" yahut "duygusal bir evlilik" de il ikisinin de birlikte oldu u evlilik ba ar için gereklidir. sevgi ve duygusal ba larla olmal d r. hatta sevgi ve duygusal ba aksi bir duruma da dönü ebilir. Hatta kimi kez görüldü ü gibi seven ve duygusal ba itabariyle yüksek olan kimse bunun yan t n e inden alamay nca adeta ona halk n tabiriyle dü man gibi davranabilir. Sevgiyi devam ettirebilmek. sa l bir haz duyabilmektedir.(Özellikle çocuklar ve nine-dedeler aç s ndan). Sevgi ve duygusal ba . a k ile nefret birbirlerine oldukça yak n duygulard r. te buna "sevme sanat " denilebilir. n. Çünkü sevgi. Sevgi ve duygusal ba hep tek yönlü kalabilir. k r lmay da beraberinde getirir. Bu daha çok evli kimsenin evlenmeden önce sevdi i. Burada sevgi ve duygusal ili kinin aç klanmas laz md r. E lerden birisinin bu konuda daha çok sevgi ve duygusal ba içerisinde olmas . Evlenen insanlar n aras nda sevgi ve duygusal ba n olmas önemli bir faktördür. Bunlar yaparken sonsuz idame ba l ba na sanatt r . Ona zd rap vermekten. en k sa ve en güzel tan m yla. ona zarar vermekten zevk al r görülebilir. onunla olmak. Seven insan hassas olur ve hassasl k. Duygusal ili ki de bu duygular n kar l kl olmas anlam ndad r. a k oldu u bir kimsenin bulunmas halinde daha çok görülebilir. olaylardan çabuk etkilenmeyi. Sevgi. zaman içerisinde di erini de o düzeye getirebilir. O takdirde sevgi ve duygusal ba yönünden evli çift tek tarafl kalabilir. En güzeli sevgi ve duygusal ili kinin e lerde e it oranda birbirlerine kar olmas d r. evlili in olu mas nda yoksa veya yet erli de ilse sa l kl bir evlilikten bahis edilemez. 6-Evlilikte mutluluk için e lerin birbirine ba l l . aradaki a k ve duygusall denilebilir. E lerden birisinin bir di erine daha çok sevgi ve duygusal ba 144 145 içerisinde olmas zaman içerisinde di erini de etkilemeyebilir. iyili ini istemek ve onun için gerekti inde can n bile verebilmektir. ona kar l ks z hizmet etmek. Taraflardan birisinde bu duygular daha çok olabilir ancak bir di eri de bundan tamamen yoksun olmamal d r. onu dü ünmek. Ancak oda say s n n ve düzeninin cinsel mutlulu u engellemeyecek ekilde olmas na dikkat edilmelidir. nsanlar ak llar yla hareket ettikleri gibi duygular yla da davran rlar. onun mutlulu unu.

nsan Hayat nda Hürriyete Kavu mak stemiyle Üç Önemli Devre Vard r: a. istisnalar olabilir. Bu ke fi iyi yapabildiyse belirtildi i gibi bu ya a kadar 2/3 hürriyetini kazanm olur. Yani 1/3 oran nda bir hürriyet daha kazan r. gerek rehberlik ve gerekse onlar n türlü s k nt lar n çözümlemek eklinde olsun ayn d r. b. Halk aras nda sosyolojik anlamda "içgüveyisi" denilen hal de buna benzerdir. Karar verebilme. bo anmalarda en önemli etkenlerden birisi de e lerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar olu turmaktad r. Hal böyle olunca haliyle destek verenlerin de o ailede söz hakk do acakt r. lk nazarda bunun çok iyi bir ey oldu u gibi bir izlenim hat ra gelebilirse de uzun vadede bunun olumsuzlu u ortaya ç kacakt r. e lerden birisinin veya ikisinin ailesinin evli çifte gerek ekonomik.7 ya dönemi diye ikinci bir ça vard r. Tabii evlenirken veya daha sonra ailelerin maddî ve manevî olarak yeni yuvaya katk lar çok do ald r.5 ya lar aras nda görülen dönemdir. Yap lan ara t rmalarda.5 -8. . Sosyal benli ini ke feder. kendi imkanlar n bilme ve kullanma hatta kendi kendine güven gibi türlü konularda e ler yeterli tecrübe ve beceri kazanam yacaklard r.7-Evlilikte mutluluk için e lerin kendilerinden ba ka (kad n n kocadan ba ka. Burada madden ve manen demek suretiyle konuya aç kl k getirmek laz md r. Halk bu rolün güçlü ünü "içgüveysinden halliceyim" ifadesiyle anlatmak istemi tir. Bir defa e ler kendi sorunlar n kendilerinin halletmesine f rsat tan nmad için bu yönde ki iliklerinin geli mesi bir bak ma sekteye u rayacakt r. hediye vd. Bu dönemi ba ar l geçiren çocuk 1/3 oran nda hürriyetine kavu ur. Bu zannedildi inden de çoktur. Bu maddeye ili kin en güzel örnek. birilerinin kendilerine destek olma ihtiyac n duymalar do ru de ildir. han m n evinde geni aile olarak (e inin ailesiyle beraber) ya amaktad r. Çeyiz.5 -4. Bu ça da çocuk hürriyete kar birinci at l m n yapar ve benli ini ke fetme çabalar gösterir. Bir süre sonra art k böyle bir deste e ba ml hale geleceklerdir. durum de erlendirmesi. Bir süre sonra da bu durum e leri rahats z etmeye ba layacakt r. Bu da yurdumuz iklimi itibariyle 6.5 ya lar nda görülür ve bu dönemde de çocuk (birey) hürriyete kar ikinci at l m n yap ar. kocan n kar s n n d nda) bireylere tabi olmalar . Evlilikte mutluluk bu yönde yaralar alacakt r. ç güveyli inde koca han m n evine gelmi .3 ya dönemi diye bir ça bulunmaktad r. Bu yurdumuz iklimi itibariyle 2. güzel örf ve âdetlerdendir.

E seçiminde sadece fizikî güzelli e yahut d görünüme önem verenler sonunda pi manl k mutlulu u bulamamaktad rlar.5 -18 ya lar aras nda görülür. ortalama 35 ya a kadar diyebiliriz 146 d görünüme daha bariz bir ekilde öncelik tan rken ya ilerledikçe bu özelli in ikinci hatta daha sonraki dü üncelerde kald duymakta ve arad görülmektedir. Kad n erkekte erk ek kad nda ilk nazarda d görünü e ehemmiyet vermektedir. Bu da yurdumuzda 10. Burada amac m z evli çiftin ba kalar na ba ml l n n olumlu sonuç vermedi inin aç klanmas d r. Ancak fiziksel görünüm e ler üzerinde ilk hareket noktalar ndan oldu u bir gerçektir. Kad nsa kad nl k. Her evlilik için böyle dü ünmek mümkün de ildir.c. E er bu ça da ba kalar na ba ml olursa bu madden de olabilir manen de. idarecinin yard m olmadan ya yabilir durum al r (almas gerekir). Ba ka bir atasözümüz de: " nsan ya dan ve baldan usan r. Bu k sa aç klamalar bunun için verilmi tir. Bu dönemin sonunda da hürriyetinin 1/ 3'nü daha kazan r ve art k hür." Fiziksel görünüm de bir süre sonra evlili kte yeterli olmamaya ba lar. Görüldü ü gibi üçüncü buhran döneminden sonra birey hürriyetine psiko-sosyal aç dan kavu mu bulunmaktad r ve art k o bu hürriyet içerisinde çal p kendini gösterecek demektir ki do rusu da budur. Bu dönemde de ba ta anne baba aile olmak üzere bireyle ilgili sosyal çevre insanlar n n ona gerekli görevlerini yapmas laz md r. Fizikî güzelli in gelip geçici oldu unu ve insan mutlu etmedi ini ifade eden birkaç atasözlerini hat rlatal m: "Yang nl k on günlüktür. erkekse erkeklik psikolojisine uyum güçlükleri ve bunal mlar olur." Yani d görünüme hayran olup evlenen ona yanan veya a k olan ki i bu atasözümüze göre on günde sadece bununla i in bitmedi ini anlarm . kendi imkanlar yla kendini idare edebilen anne. ö retmen. '"' ' 8. baba. Ba ka bir atasözümüz de: . Burada evlenecek kimselerin ya lar da fiziksel görünüme verdikleri de ere göre farkl l klar gösterebilmektedir.12 ya dönemi ad alt nda üçüncü ve son dönem vard r. Aranmal d r. O takdirde evlilikte mutluluk tehlikeye girmi olabilmektedir. Daha ziyade gençler. Bu devirde çocuk (birey) cinsel kimli ine adaptasyon sanc lar çeker.E Seçerken Fiziksel Güzellik Yan nda Ruh Güzelli i (E itimi) De Dü ünülmeli. Son durak 26 ya a kadard r. Yap lan ara t rmalar ve gözlemler göstermi tir ki e seçiminde ba ta yüz güzelli i olmak üzere vücut güzelli i yani d görünü ü en etkili olanlardand r.

"Yüzü güzel olaca na huyu güzel olsun.v.a.Ruhsal ve cinsel ya amda uyum ve bütünlük. Konfiçyüs Sevgili peygamberimiz de bu konuda evlenecek gençleri uyarm ve evlenecek kad nda aranan özellikleri sayd ktan sonra sen dindar olan seç buyurmakla ruh güzelli ine daha fazla önem verilmesini tavsiye etmi tir. Bu bütünle me u boyutlarda olu mal d r: 1. insanlar evlenmeye yöneltirken. güzel huyluya 40 y lda doyulmaz".a. 4. "Size kendi cinsinizden. kendilerinde sükûnete erip tatmin bulaca n z e ler yaratmas ve aran za meveddet ve rahmet koymas O'nun (varl dü ünen toplum için nice ibretler vard r. huyu güzelden usan lmaz.Sevgi. Bu kitap.) anlat yor: Resûlüllah (s.E lerin varl k gösterimlerinde kar l kl tutum ve davran larda uyum. evlilik içi cinsel hayat n tatmin edici olabilmesi için özen gösterilmesine de te vik etmi tir.Sosyal ve kültürel davran larda uyum.nsan insana ili ki kurmada uyum. 147 Evlilikte Cinsel Hayat. 3. üphesiz ki bunda . güzellik ekme e sürülmez. Cabir b. Ben su ta yan bfr devenin üzerinde idim.) ile askerî bir seferde idik. Böyle olmas Allah' n arzusudur. iki ayr ki ili in birbirini bü -tünlemesiyle gerçekle ir. 2-Topluluk içinde birliktelikte uyum. bu mutlulu a aç lan kap d r. ancak pek az n n bulabildi i bir mutluluktur. 6. "Yüzü güzelden usan l r. 7." "Güzele k rk günde doyulur. Cinsel ve ruhsal uyum. O da ordunun gerisinde bulunuyordu: )J *! h n n) delillerindendir." (203) Allah' n Resûlü'nün üslûbu da Kur'ânî üslûbun benzeridir. evli çiftlerin en çok arad klar . Hayat dini olan islâm. Bedenî Ve Ruhî Yönden Tatmin Ed ici Olmal d r.Birbirini tamamlamada ve bütünle mede uyum. Bu da e lerin e zamanl olarak ruhsal ve cinsel yönden uyum ve doyumuyla gerçekle ir. sayg ve güven duymada uyum." Bu atasözünde güzelli in ekme e kat k olm yaca beyan edilmektedir. Abdillah (r. Netice: Mutlu bir evlilik. 5.

natç l k. Hz. cinsel ihtiyaçlar giderip tatmine ermek oldu una göre. S. . cinsel mutlulu u hedef gösterdi i için bedenî ve ruhî tatmine götürecek ölçüleri koymu . c-Bencillik. te slâm. b.7.Resûlüllah (s. ' (203) Rum Sûresi Ayet 21: ^ g -Somurtkanl k. (204) Evlilikte ana gayelerden biri. o seninle sen onunla oyna rd n z! buyurdular.Bakire alsayd n ya! Birbirinizi güldürür. Allah' n emri. . Ahmed Davudo lu. dedim.'V . bitkileri de içine alan geni kapsaml d r. bütün canl lar . bârike mi." buyrulmu tur.Kerim'de (51/49): "Dü ünüp ibret alas n z diye her ey çift yarat lm t r. e lerin. di er bir deyimle evlenmek. Kur'an.Dul ald m. (204) Müslim tercümesi. d. Cinsel yakla may helal k lmak için kad n ile erkek aras nda yap lan akittir. All ah' n varl k aleminde nesli devam ettirmek ve aile yuvas n n huzurunu sa lamak için koymu oldu u sünnetlerden biridir.Baban öldükten sonra evlendin mi? diye sordu.41 148 N KAH AKD VE HÜKÜMLER Nikâh. .______ * I -Dul mu ald n. Peygamberin sünnetidir. gere i ile de görevli k lm t r. Nikâh n Sünneti: . nefsani arzusunu yat t rmas . . ist.Kötü al kanl k. salih nesil yeti tirmesi ve aile çat s n kurarak çocuklar n terbiyesi üzerinde kar l kl olarak yard mla may sa lamak demektir. cinsel temas n bu gayeyi gerçekle tirecek ölçüler içinde yap lmas lâz md r.a. e-Cimrilik ve savurganl k.) bana: . Bu konu "Orgazm" konusunda daha geni çe anlat lacakt r. buyurdu. C. yuva kurmak. Nikâh. Nikâh Akdi'nden maksat.v.Evet. Diyebiliriz ki bu kanun sadece insanlara has bir sünnet de il. Nikâh. Sönmez Y.u f-Kabal k ve merhametsizlik. Allah' n emrine göre birinin di erinden helallik üzere yararlanmas . Seçilen E de (Erkek ve Kad nda) Bulunmamas Gereken Huylar: a-Tembellik. dedim.

. evlenmek müekked sünnettir. Cinsel ili kiye a r ihtiyaç duyuldu u durumlarda vacibtir. afiilerce: Baba ve dede bakire k z ergen de olsa evlendirebilir. ahitler: Hür. Erkekle kad n aras nda bu icab ve kabul meydana gelirse nikâh gerçekle mi olur. Kabulden maksat: Erke in icab na kar l k kad n n: "Kendimi sana e olarak verdim" demesidir. ehvetin günaha sürüklemedi i durumlarda.Nikâh akdini yapan erkek ve kad n n veya vekillerinin birbirinin icab ve kabul anlam ndaki sözlerini i itmeleri gerekir. dul olsun ergen olan kad n n r zas n n al nmas da nikâh n artlar ndand r. kad n da bir süre dü ündükten sonra "kabul ederim" diye geni veya gelecek zamana ait bir fiil kullan rsa nikâh sahih olmaz. yani mali kudretinin yerinde oldu u. 5. Meselâ: Erke in kad na hitaben: "Seni kendime e kabul ettim" der. ahitler. 4.ahitlerin de icab ve kabul sözlerini i itmeleri artt r.ahitlerin haz r bulunmas laz md r. bali ve nikâh akdi hususunda hür olmas gerekir. 6. cabdan maksat: Nikâh akdini meydana getirmek için ilk söylenen sözdür. Meselâ: Erke in kad na "seni e olarak ald m" veya kad n n erke e "kendimi sana e olarak verdim" demesidir. 2.Kendisi haz r olm yan ve nikâh k y lan kad n n ve erke in ismi an l nca ahitler onlar rahatl kla tan mal d rlar. Allah ve Peygamber ahidimiz olsun diyerek gizli nikâh sahih de ildir. 3. Nikâh îcab ve kabulden ibarettir.Nikâh k y lan n âkil. N KÂHIN ARTLARI: Nikâh n bir tak m artlar vard r.Nikâh k y lanlar n dünyada mevcut ve nikâhlanmalar n n helal olmas laz md r. 9. Veya kad n n yukar daki icab na kar l k erke in "ben de seni kendime e olarak kabul ettim" demesidir. Yap lan akidde bu artlar n gerçekle mesi gerekir.Evlenecek kad n ile erke in icab ve kabul ile ilgili sözlerinin ayn mecliste söylenmesi ve i itilmesi artt r. Hanefilerce: Ergen k z n velisi onu evlendirmeye zorlayamaz. ki ahitsiz hiç bir nikâh sahih de ildir. ya da bir erkek iki kad n olmas laz md r. Yani erkek ve bilhassa kad n n geçmi zaman "kabul ettim" sözünü kullanmas artt r.Normal hallerde. 1.Kabul icaba ayk r bulunmamal d r. Sadece iki kad n n ahitli i kafi de ildir. cab bir mecliste kabul ba ka bir mecliste olursa nikâh sahih olmaz. ya iki erkek.Bakire olsun. ak ll . ergen 149 ve müslüman olmas laz md r. 8. 7.

müslüman bir kad nla evlenmesi de ildir: a) slâm'a göre kafirin müslüman üzerinde velayet sahibi olmas haramd r. üphesiz ki erke in kendi e i üzerindeki velayet hakk apaç kt r. Bilhassa koca ona bask kullanarak sopa ile tehdit ediyor veya vaadlerle te vikte bulunuyorsa bu i daha da kolay olur. Müslüman olmayan erkek.Erke in mektupla yazd icab teklifini kad n iki ahit huzurunda okuduktan sonra "kabul ettim" derse.Kad n n semavi bir dine inanmas : Müslüman bir erke in. inanm bir köle putperest bir ki iden kesinlikle daha iyidir.Kerim. çocuklar na sahih olan slâm inanc n vermeye. 13. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi. Yani. d) Kad n.Müslüman k zla evlenecek olan ki inin müslüman olmas : Müslüman olmayan bir erke in. Hak Teala öyle buyuruyor: " man etmedikçe putperest erkekleri (k zlar n zla) evlendirmeyin. Bakara:221. c) Zira genelde çocuklar babalar n n dinine tabidir. onlar üstün bir terbiye ile terbiye etmeye ve bunu sa lamaya imkan ve f rsat bulamayabilir. sizin yiyece iniz de onlara helaldir. nikâh sahih olur. Bu nedenle müslüman anne.Evlenecek olan kad n ve erke in bilinmesi artt r. _____b) Çünkü müslüman olmayan. Be enseniz bile. a a daki sebeplerden dolay caiz . dinini b rakmaya ve kendi dinine girmeye bile zorlayabilir. Aç kça k z n ve o lan n ismi belirtilmelidir. iki k z olan bir kimse k z n ismini belirtmeden k z n verirse nikâh sahih olmaz.nin) yiyece i size helaldir.s. u ayet-i kerimenin hükmü gere ince evlenmesi caizdir: "Bugün size temiz ve iyi eyler helal k l nm t r. dinini tan mayan ve ona sayg göstermeyen bir kocan n evinde dinî hürriyetini ya amas mümkün de ildir. yarat l itibariyle ta d duygu ve hisler do rultusunda mü slüman olmayan kocas na uyarak rahatl kla onun dinini benimseyebilir. Müslüman kad n n ise.10. 12. ister Ehl-i Kitab olsun isterse mü rik olsun. hr stiyan vb. Aile sorumlulu unun erkekte olmas ve kad n n kocaya itaati sebebiyle. slâm dinini ve Hz." (205). 150 (a. mektubun okunmas yla icab ve kabul ayn mecliste olmu olur. 11. Muhammed'in (205) Kur'an. kad n . müslüman olmayan ehl-i kitap (206) bir kad nla. Mümin kad nlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kad nlar da.) peygamberli ini inkâr eden kimsedir.

Geçici nikâh udur. Bu meselede en ihtiyatl olan Hanefi alimlerinin söyledi i ekildir. iki veya daha küçük ya ta olan çocuklard r. kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir: Baban n zevcesi. Ebu Davud. o lunun han m veya han m n n anas (kaynanas ) ile evlenmesinin haraml gibi. Erkek karde inin k z veya k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Evlilik yoluyla meydana gelen akrabal ktan dolay .mehirlerini vermeniz art yla.Evlendi i Kad n n Ona Helal Olmas : Evlenen kimsenin.Nikâh n daimîlik esas na dayal olmas : Nikâh n temel artlar ndan biri de daimilik ve süreklilik esas na dayal olmas d r. neseb ve akrabal k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir. Cumhura göre ise doyurucu olan bir emzirmedir. Tirmizi. . baba han m n n ba ka kocadan olan k z . örf ve islam hukuku nazar nda babalar n n dinine tabidirler. gibi. henüz iddeti bitmemi bir kad nla veya üç talâkla bo ad han m yla evlenmesi gibi. Mesela: Nikâh nda olan zevcesinin k z karde i ile. "Haraml k ifade eden miktara gelince: Hanefi alimleri yan nda bir damla veya daha fazla olan emmedir. ibn Mace. 15. Nesai. Geçici nikâh caiz de ildir. zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir.v)'in bu konudaki genel hadisi öyledir: "Akrabal ktan ötürü haram o lan eyler süt emme ile de haram olur.a. 151 karde i. namuslu olmak."(209) Müslim. 14. Maide:5 (208)Kendilerine süt emme hükmü sabit olan çocuklar." (207) Müslüman babadan ve kitabî anadan meydana gelen çocuklar müslüman kabul edilir ve onlar babalar na tabidirler. iki ya ndan büyük olanlar için süt emmelerinden dolay haraml k meydana gelmez. gibi. Çünkü çocuklar kanun. (208) Süt k z (206) "Ehli Kitap"tan maksat yahudi ve hnsliyan (207) Kur'an. süt erkek karde inin k z veya süt k z karde inin k z ile evlenmesinin haraml Peygamber (s. Geçici bir haraml kla kendisine haram olan bir kad nla da evlenmesi caiz de ildir. Süt emme yoluyla meydana gelen haraml k itibariyla kendisine haram olan bir kad nla evlenmesi caiz de ildir. Buhari ve Müslim'in bu konuda rivayet ettikleri hadis öyledir: "Muteber olan süt emme ancak iki y l içinde oland r.Kerim. Mesela: Bir ki inin iki ahidin ehadetiyle on günlük bir süre için evlenmesi.

Peygamber (s. Daha önce evlenmi dul kad na gelince. gelece ini çizen. Ya Resûlellah! Onun 152 izni nas l olur? dediler.Zevcenin r zas : Nikâh n temel artlar ndan biri de zevce olacak kad n n o evlili e r za göstermesidir. Bunun üzerine "genç k z: te imdi hakk mdaki karar kabullendim.v) yetkiyi k za b rakt . Efendimiz: Onun izni sükût etmesidir" buyurdu." (211) slâm. (210) Di er bir hadiste de öyle buyurulmu tur: "Genç bir k z Peygamber Efendimize gelerek öyle dedi: Babam kendi ayb n kapatmak için beni karde i o lu ile evlendirdi. Peygamberimiz ve sahabileri bu insanî yüce prensib üzere hareket ettiler. Ancak daha sonra Resûlullah üzerinde ittifak etmi lerdir.a. bakire k z n ise izni (r zas ) al n r. ondört as rdan beri bu alanda kad n n görü üne sayg gösterilmesi gerekti ini ve onun. bni Abbas (r. evlenmeyi kabul etti ine dair bir tak m alametlerle birlikte sükûtu^ yani konu mamas itibara al n r. Evlilikte e seçiminde slam n kad na verdi i seçme özgürlü üne dair Hz. Peygamberin hayat ndan bir örnek: nikâha benzemektedir. ayet kad n evlili e r za göstermezse nikâh akdi sahih de ildir. Daha önce evlenmemi bakire k z n evlilik hakk nda r zas al n rken. onun evlilik hakk nda r zas al n rken mutlaka sesli olarak söylemesi gerekir. mutluluk ya da mutsuzlu unun dayal bulundu u akdin geçerlili i için temel te kil eden görü ünü hür bir ekilde ifade etmesi gerekti ini savunmaktad r. bu konuda yetkinin babalarda olmad n bilmelerini istedim. Böylece dinî ve dünyevî görevlerini en güzel ekilde yerine getirebildiler.v)'in bu konudaki hadisi öyledir: "Dul kad n. evlendirilirken emreder (emir vermedikçe nikâh k y lamaz). Çünkü genelde bakire k zda utanma ve haya duygusu hakimdir. (s.a.v): "Art k Muta k yamete kadar haram k l nm t r" sözünü duyduktan sonra Muta hakk ndaki mübahhk görü ünden dönerek onun haram oldu una hükmetti i sahih rivayetler aras nda zikredilmektedir.Günümüzde "Muta Nikâh " olarak bilinen ve Peygamber Efen-dimiz'in (s. aralar nda bar ve iyi geçim bayraklar dalgaland .a.a. Ravi der ki.v) Muta Nikâh 'n ebedî olarak haram k ld ve Sahabe-i Kiram da onun nesh edildi ini ve . Peygamber (s. 1 6. Böylece aile hayatlar nda mutluluk hüküm sürdü.a. ancak ben kad nlar n.a) da.v) Hayber ve Evtas Gazveleri'nde bir müddet mubah k ld art k k yamete kadar haram k l nd Resûiullah' n (s.

Mansur. Allah' n azab n hakkedece im bir davran m görürsün. Benû Müstalik gazvesinden sonra Cü-veyriye bint el-Hâris'le ve Hayber gazvesinden sonra Safiyye bint Huyey ile evliliklerinde de onun kad n n duygular na nas l sayg gösterdi ini ve e ini seçme konusunda onu nas l tamamen serbest b rakt Oysa o zaman o.v.v . Kitabu'n -Nikâh. Kitabu'nNikâh.a.) evlilik teklifini kabul ettim. Kitabu'n-Nikâh. 187.a. ibn Mace. Kitabu'n-Nikâh. Ümmü Seleme diyor ki: Allah. 138. müslüman silahl kuvvetlerinin ba komutan idi. Böylece Rasûlüllah (s. onun yerine daha hay rl s n ver" diye dua ettim. n görd ük. Said b.) bana verdi. Dârimî. Ebu Seleme vefat etti inde "innâ lillah ve innâ ileyhi râciûn" dedikten sonra: Allah' m ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver. Ailenin çoklu u meselesine gelince. dedim. Sözünü bitirdikten sonra dedim ki: Ya Rasûlallah. Ya l olu una gelince. Rasûlüllah' (s. "innâ lil-lah ve innâ ileyhi raciûn" dedikten sonra: "Allah' m.v. Ayr ca ya land m ve çoluk-çocu um da çok! n Allah senden giderecek. onun yerine daha hay rl s n ver" diye du a ederse.) onunla evlendi. 1035. mutlaka Allah ona bunu verir. I. Kitabu'n-Nikâh.) yan ndan geldi ve öyle dedi: Rasûlüllah'dan (s.a. II. Sünen. .a. ben Buyurdu ki: Sözkonusu etti in k skançl de ya land m. 139. Ümmü Seleme diyor ki: O zaman Rasûiüllah' n (s.) bir söz duydum ve buna çok sevindim. ibnu Mâce. IX.Müsned. ddetim doldu unda. Dârekutnî. L 78. Ebû Hüreyre hadisinin hasen -sahih oldu unu söylemektedir. 415. li. XIV. 102-103. II. Deri dabaklamakla me gul idim. XII.) geldi ve içeri girmek (210) Buhârî. korkar m ki. 238 (211) Nesai. Kitabu'n -Nikâh. Kitabu'n -Nikâh. Rasûlüllah (s. art k onlar benim de ailemdir.Ümmü Seleme'nin kendisi bu hususu anlat yor. Tir-mizî.a. Tirmizî. ellerimi y kad m ve girmesine izin verdim. Sünen. Buyurdu ki: Bir müslümana musibet isabet eder de müslüman. III. Ümmü Seleme diyor ki: Ebu Seleme'nin nakletti i bu duay ezberledim. Müslim. *** Rasûiüllah' n (s.v. Oturdu ve bana evlenme teklifinde bulundu. gerçekten Ebu Seleme'den daha hay rl s n . Sonra kendi kendime: Ebu Seleme'den daha hay rl s n nerede bulaca m. seni be enmemem diye bir durum sözkonusu olamaz. 311. Ebû Davud. ba ma gelen bu musibetten dolay bana mükafat ver. 601603. Ancak ben çok k skanç bir kad n m. XIII. II. 153 için izin istedi.a. Nesaî. l-lll.v. 134.v.v.). 157. Oturmas için deri yüzlü ve içi lif dolu bir yast k yere koydum.a. diyor ki: Bir gün Ebu Seleme Rasûiüllah' n (s.

Çünkü bu durumda kad n kendi hakk olan bir hususta tasarrufta bulunmu oluyor ki. Re ide olmayan k zlar ise nikâh konusunda serbest b rakmam ve mutlaka velilerinin muvafakatini art ko mu tur. el-Hasan' n imamdan yapt rivayete göre. Çünkü o y a taki bir k z n evlenme hususunda verece i karar. Cüveyriye: O da ne ya Rasûlallah. onu diledi i alternatifi n gördük. sterse kad n n velisinin izni olmaks z n ve onun haz r bulunmad bir zamanda nikâh akdi yap lm olsun farketmez. dilerse onu azad edecek ve akrabalar na geri dönecek. serbest b rakt . seçece i erkek bir tak m sak ncal sonuçlar do urabilir. Mal nda tasarrufa yetkisi olmayan kad n kendini nikâh akdiyle evlendirmeye de yetkili de ildir. Galip bir komutan oldu u halde. Buyurdu ki: Âzâd olman için gerekli paray ben verece im ve seninle evlenece im. Böylece islam f kh kad na gereken yerde hürriyet vermi ve onun ki ili ine itibar edilmesine kap açm t r. Safiyye: Allah ve Rasûlü'nü tercih ederim. Bu durumda olan kad n nas l kendi mal nda tasarrufa yetkili ise. ki isel . kad n hür. n . Kendisinin arzu etti inin aksine seçim yapabilece ini aç k de i mektedir. üphesiz re ide olmayan k z velisinin izni olmadan evlenemez.Âzâd edilmek için gerekli maddî yard m almak üzere kendisine gelen Cüveyriye'ye: Bundan daha hay rl s na var m s n? buyurdu. bu durumda kad n n nikâh caiz de ildir. Kad nikâh fes-hetse bile kad n bo anm say lmaz. dedi. a) Hanefîlere göre: Hür mükellef ergen kad n n nikâh velisiz sahih ve geçerlidir. âkile ve bali ad r. Cüveyriye: Olur. yani yine de yap lan akid sahihtir. bakire ve dul olan kad n n nikâh konusu müctehidler aras nda farkl görü ve hükümlere neden olmu tur.Velî'nin r zas : Re ide (iyi ile kötüyü ay rabilen ergen) olan ve olmayan. dedi. Re ide olan k zlar n nikâhlanmas As m Uvsal 154 hakk nda ise. Dul olan kad n n ise bu hususta velisinin muvafakat na gerek yoktur. velisiz nikâh akdinin sahih olup olmad muvafakati yeterlidir. Safiyye'yi de. velisinin muvafakati al nmadan yap lan nikâh akdi geçersizdir. Çünkü kendisine denk biriyle evlenmemi ve velisi de buna itiraz etmi tir. dilerse slâm' kabul edecek ve kendisiyle evlenecek. konusuna ba l d r ve imamlara göre n gördük. nikâh hususunda da yetkili kabul edilir. dedi. kad na nas l bask yapmad seçmekte hür b rakt aç k kad na anlatt 1 7. mükellef. Ancak kad n kendisine denk olmayan biriyle evlenirse velisinin itiraz hakk do ar ve bu sebeple kad ya ba vurabilir.

Velî: Soy itibariyle baba taraf ndan k za en yak n olan akrabad r. Hanefi mezhebine gör. onun hukukunu yerine getirmeyen veya Allah' n dinini tan mayan bir fas kla evlenm ek isteyebilir.Veli nikâh hususunda bali a olan k z icbar edemez. k z evlendirmeme konusunda öne sürdü ü gerekçeleri yerinde bulmazsa ona. velinin. ilk s naca yer. nikâh geçerli olur. bat ld r. evlilik konusunda karar vermede yetkili ise de ailesinden habersiz nikahlanmas n n mahzurlar faydas ndan çoktur. Hatta Ebu Yusuf'a göre haberi al nca susup cevap vermemesi red say l r. velisi bulundu u k z evlendirmekten yüz çevirir bunda da srar ve inat ederse. Bu sebeple hanefiler. dede. Konya. E er iddias nda srar ederse bu durumda hakim. bu durumda k z durumunu hakime götürebilir. velisi olmayan n velisidir. ayet müslüman hakim. b) afiîlere göre: Kad n kendi kendini -velisinden izin alm olsun. k z evlendirmesini emreder. (212). leride olumsuz bir durumla kar la sa. bat ld r. K z n velisi kendisinden izin almaks z n onu birine nikâh eder ve sonra bu haber k za ula nca olumlu cevap verirse. kendisine denk olmayan. erkek karde ve amca gibi.a.evlendiremez.v) öyle buyurmu tur: "Velisinin izni olmadan evlendirilen bir kad n n nikâh bat ld r. Her ne kadar re ide k z.1993 Evlilik ve Cinse! Havat 155 Dul kad n ancak onun velisi iznini almak suretiyle ev -lendirebilir. Sesli a larsa. Ancak veli evlendirmek için bakire k z n iznini ister. (21 2) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri." (213) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Velisiz nikâh olmaz. Onun için aile ile irtibat kopar lmamal d r. yine ailesidir.v) hadis-i erifi öyledir: "Anla mazl k ve ihtilaf ç kmas halinde sultan. reddetmi say l r.a. % 50 k zda % 50 velisinde olmal d r. me ru hiç bir sebep göstermeksizin. k z isteyen kimseye nikâhlar ve onun itiraz na da bakmaz. Çünkü re ide olmayan k z. Ayn zamanda ba ka bir kad n da vekaleten evlendiremez. Baba. Celal Y ld r m.5.25. re ide olmayan k z n velisinin r zas n art k lm t r. Bu konuda Efendimiz'in (s." (215) . Resûlullah (s. evlili e muvafakati ve r zas olmadan nikâh akdinin yap lmas sahih olmaz." (214) ayet veli. Sonuç olarak evlili e kararda yetki. Aile den kopulmamal d r.S. re ide olmayan k z n velisinin. Aksi halde yap lan nikâh akdi geçersiz olup kabul olunmaz. o da susup cevap vermez veya güler ve sessiz bir ekilde a larsa olumlu cevap vermi kabul edilir. olmas n. C.

zinaya kaymay önlemek için iki ahidin huzuruyla gerçekle ir. 3. Ancak ister öyle.. b) afiîlere göre: Nikâh n be rüknü vard r: 1. aile yuvas n kurmaya yönelik bir akiddir ki.Zevce (evlenmek üzere bulunan kad n). yani bunlar n haz r olmas yla nikâh akdi geçerli k l nmaz. ibn Mace. 5.ki erkek ahit. Ebu Davud.cab ve kabule delalet eden s yga (kip). Aksi halde akid sahih olmaz. metres edinmeyi. O bak mdan ahitlerin huzurunda yap l p ilan edilmeyen bir nikâh akdi ona göre caizse de yeterli de ildir.66. Ebu Davud. nikâh:1 5.Velî (ergen olmayan erkek çocuk.Nikah Akdinde ehâdet: Nikâh. 2. 6/47.Zevç (evlenmek üzere bulunan erkek). (21 3) Tirmizi. (214) Tirmizi. dede.. amca ve benzeri yak nlar). Tirmizi. nikâhrl 6. Çünkü nikâh n zinadan fark ancak ilan ile gerçekle ir. Bu husustaki genel kaide öyledir: Kendini evlendirme e yetkili olan her ki i nikâh akdinde ahit olmaya da uygun ve ehildir. O bak mdan bu bapta fas k n da ehadeti geçerlidir. . ahitlerin ikisinin de erkek olmas veya birinin erkek. ki erkek ahit olmad takdirde bir erkekle iki kad n n ahitlik yapmas yeterlidir. bali ve hür olmas da artt r. ergen olan ve olmayan bakire k z çocuk üzerinde velayet hakk bulunan baba. Aksi halde yap lan akid sahih ve caiz olmaz. ister böyle olsun nikâh akdinde mutlaka ahit lüzumludur ve artt r.. Hanbel. art de ildir. Ebu Davud. Hanbel. I . (215) Ahmet b. nikâh: 1 5. iki de kad n olmas söz konusudur ki bu müctehidler aras nda ihtilaf konusudur. ki ahidin akil. ibn Mace. gizli anla malar . mam Malik'e göre. O bak mdan gayr-i müslimin ve sa r n ahitli i muteber ve caiz de ildir. karde . ki ahidin adil olmas müstehabd r. art olan yap lan akdin ilan d r. Ayn zamanda ahitlerin müslüman olmas ve nikâh akdinde icap ve kabul sözlerini duymalar da artt r. 4. Ahmet b. O bak mdan çocuklar n veya akli dengesi bozuk olanlar n veya kölelerin huzuruyla nikâh akdi yap lamaz. ahitlerin bulunmas art de ildir. 156 a) Hanefîlere göre: Nikâh akdinin caiz olabilmesi için ahitlerin haz r bulunmas artt r.

öyle ki: "Kefaet: Beraberlik. Çünkü onun için tek erkek kocas d r. evlenecek olan çiftler aras nda baz yönlerden e itlik. fakat k z bu evlili e itiraz etti. kad n ve erkek aras nda ülfet ve sevginin olu mas na yard mc olmay hedeflemi tir. Konya. iki e aras ndaki denkli i evlili in s hhat art ndan de il. fizik yap s na ve ya na bakmal d r. müsavisi ve manendesi demektir. evlilik müessesesiyle e ler aras ndaki denkli i göz önünde bulundurmu . slâm. Diyelim ki. evlenecek olan iki e in dinde. (216) Nikahta Kefâet (Denklik-e itlik) 18.S. Bu durum özellikle kad n aç s ndan önemlidir. Denklikten kas t. maddî durumuna. Bu iki kavramla. hukukunun gözetlenmesi.ahitlerin ikisinin de erkek olmas artt r. bu halde de nikâh akdi bozulmu say l r. Ama ba ta dindarl k olmak üzere fizik yap y ve ya ön planda de erlendirmelidir.1993 157 demektir.29 v. Aynen bunun gibi. kültür ve sanatta.5. Bu durumda evlenme akti bozulmu say l r. slâmiyet. kendisine denk olmayan birisi ile evlenmi . evlili in devam n sa lama art ndan saymaktad r. ayet kad n ve velisi bu arttan vazgeçerlerse nikâh akdi normal olarak devam eder. Çiftlerin daha iyi uyum sa layabilmeleri. huzurlu. ancak velisi taraf ndan bu evlili e itiraz edilmi ise. velî. O bak mdan slam hukukçular buna ayr bir bap ay r p gereken a rl vermi lerdir. benzerlik gözetme e yönelik bir tavsiye söz konusudur. ahlâk na. Adil olmalar yeterlidir. O bak mdan nikâh akdinde gayri müslimin ve kölenin ahitli i de geçerli say l r. kendi dengi olmayan birisi ile evlendirdi. kad n n hakir görülmemesi. naziri. aile ba n n sa lamla t r lmas . talibin inanc na. soyda. yetkisini velîye verirse. m uhtemel olan aile problemlerinin azalt lmas . . güvenli bir aile yuvas kurabilmeleri ve hayatlar n beraber sürdürebilmeleri için daha çok dindarl k ve güzel ahlak aç s ndan aralar nda benzerlik ve e itli in bulunmas oldukça lüzumludur. denklik (216) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri. E er ergin k z. benzeri. Bu ikisi de ayn kökten olup birbirine yak n anlama delalet etmektedir. Çünkü evlilik için cinsel hayat n beklenen sonuca ul a t r c olabilmesi için fizik ve ya uyumuna ihtiyaç vard r. ayet bir k z kendi ba na. Küfv ise: Misli. k z n velisi onu. e itlik.. Celal Y ld r m.Evlilikte kad n ve erkek aras nda denklik: islam hukukunda nikâh bölümünde "kefaet" ve "küfv" diye iki kavrama yer verilmi tir. C.d. Ancak müslüman ve hür olmalar art de ildir. makamda ve malda biribirine müsavi olmalar d r.

nikâh akdini geçerli kabul ediyorum." (217).a. Gidilmesi halinde ceza uygulan r. B) Küçükken meselenin önemini kavrayamayan k z çocu u bulû a (ergenli e) erdi i zaman derin bir pi manl k duyabilir.) durumu k za b rakt (yap lan nikâh akdini tasvip edip etmedi ini onun iradesine b rakt ). Çok istisnaî baz durumlar bir tarafa. K zca z öyle cevap verdi: "Ben ahsen babam n yapt 158 ben kad nlar için bu hususta bir yetki olup olmad Yeti kin Olmayan K z Çocu un Evlendirilmesi: Ergenlik ça na ula mam bir k z çocu unun evlendirilmesi pek ender olarak ortaya ç kabilecek bir husustur üphesiz.Abdullah b.) Efendimiz'e gelerek öyle dedi: "Do rusu babam beni karde inin o luyla -onun a a l n benimle giderip kald rmak için. küçük k z çocu un evlendirilmesini bu evlili in sak ncalar n giderecek üç artla onaylamaktad r. Gelince de Resulüllah (s. Hiç bir ekilde bu yola gidilemez. (218) Hanefîlere göre kefaet.v.Hukuken yap lan bu akid.) o k z n babas na haber gönderip onu ça rd . a. ak ll .ti kin olmayan k z çocu unun ne kendisi evlenmek ister ne de kendisiyle evlenilmek istenir. Bureyde'den. baba veya dede olur da mehr -i misille ve dengiyle evlendirirse bulû döneminde fesih hakk yoktur. slâm Aile Hukuku. A) K z çocu u cinsel illi kiye dayanamaz.K z çocu u ancak hukukî akid olarak evlendirilebilir. velî. hiç bir k z velîsi de böyle bir evlili e raz olmaz.a. Çünkü ye. ndaki velîlerin evlendirme n bilmek istiyorum. o da babas ndan rivayet etmi tir: "Genç bir k z Resulüllah (s.a. Onlar n d yetkisi yoktur.K z çocu unu. Evlenecek kimseler birbirine a a daki hususlarda denk olursa evlendikten sonra aralar nda uyum daha kolay sa lan r. bulû ça na erdi i zaman istemezse k z taraf ndan tek tarafl olarak feshedilebilir. Zifafa sokulmas haramd r. Çü nkü bu gibi evliliklerin ba l ca iki büyük sak ncas vard r. erke in kad na baz hususlarda denk ve e it olmas d r.evlendirdi.v. c. bilgili ve mazbut (zevkperestlikten ve tamahkârl kdan uzak) olmas art yla ancak babas veya dedesi ev-lendirebilir. slâm bilginlerinin baz lar na göre. b.v." Bunun üzerine Resulüllah (s. Ölüme bile sebebiyet verebilecek geli meler olabilir. ancak .

Yani bir müslüman erkek. uymuyor mu? Ecdad m za ve asil milletimize yak r. 4. . aç k saç k giyinen biri ile evlenirse. dinimizin emretti i gibi giyinen muhafazakâr aileden bir genç.2. Mutlu da olurlar. C. ist. k zlar n neyin nesi oldu u bi linmeyen birine vermemelidir. 3. Gençlerimiz evlenirken gençli in verdi i heyecana kap lmadan. müslüman kad n n müslümanl gibi. Bilmen.Soy ve soylulukta: Asil bir aile. böyle bir evlilik ya ayabilir.S. Mesela Kurey Kabilesi'ne mensup bir adam ile ba ka bir kabileye (217) bn Mace/nikâh: 1 2. sade ya ayan mütevâzi aileden biri.5O 159 mensup k z aras nda soy ve soyluluk bak m ndan denklik yoktur. Bunun tersi olabilir. Yeter ki bu kad n -geçmi zamanlarda ol-? du u gibi. Nesâî/siyam: 76. Acaba kendi ya ant s na uyuyor mu.Hür olmakl kta: 5. 3/400. Evlilikte en uygunu herkesin dengi dengini bulmas d r. sosyeteden çok hareketli ve h zl ya ayan bir gençle evlenirse iki genç nas l anla abilir ve birbirine nas l ayak uydurabilirler? Ahlaks zl a ve sap kl a medeniyet ad n veren medeniyetsiz toplumlara özenen aileler bizde de ço almaktad r..Mal ve ekonomik yap da denklik önemlidir. Hukuku slamiye Kamusu. manevî yönden kazançl da olur. Bilmen Y. Hele kad n dinine ba l olur da kocas inançs z olursa. 6/464 >i. e i olacak gencin aile ya ant s na bakmal d r. Ahmed: 2/1 58. Ömer N. Ancak e i olacak kimseyi insanca ve kendi ailesine yara r bir tarzda ya amaya ikna ederse. kalkar da haram helâl tan madan ç lg nca ya ayan.milleti ad na casusluk yapmak için evlenmi olmas n. Çünkü yanl yolda giden birisi bu yolla k urtar lm ve toplumumuza kazand r lm olur. durum daha da çekilmez olur. ne de ailenin erefine.Diyanette: E lerden biri dindar öbürü bu hususta gev ek olursa aralar nda anla ma zorla r. Yoksa nefretle kar lan r. 2slam'a mensubiyette: Sosyete çevrelerinde oldu u gibi. milletimizce de kabul etmeyen bir yabanc ile evlenmesi dinî yönden asla caiz olmad (218) r. elbette anla amaz ve e i ile uyum sa layamaz.. Böyle bir evlilik ne k zlar n n erefine yak mutlu bir aile hayat sürdüremezler..Sanat ve kazançta: Sosyal ya ant ve kültür bak m ndan e ler aras nda benzerlik ve yak nl k olursa aralar nda anla ma ve kayna ma daha kolay olur. A r ba l . gayri müs-lim bir kad nla evlenebilir. Müslüman erkek de kar s na uyarak kendi dininden ayr lmas n.1. 6. Üstelik bu hâl neslin bozulmas na da sebep olur.

1993 Uysal 160 Gençken dengiyle evlenmeyen pekçok kad n ve erkek ileriki y llarda pi man olmakta. 3.5. Bunun s k nt s n bir ömür boyu çekmektedir. Âkil.K zlar (ne kadara a a 3. nikâh akdi ve hükümleri hususunda ortaya koydu u en önemli hükümler bunlard r. Nikahla Meydana Gelen Yükümlülükler: 1.. N KAHI HARAM OLAN KADINLAR: (220) A) Nesep (soy) Cihetiyle Haram Olan Kad nlar: 1-Anneler ve nineler (ne kadar yukar ç ksa da). 4-Halalar.K z karde ler.d. üphesiz ki insanlar.Nikahl iki taraf n birbirinden faydalanmalar helal olur.Böylece belirtilen hususlarda kefaeti dikkate almak asaba olan velinin hakk d r. nikâhlar er'i olaca gibi. Celal Y ld r m. Bazan aile meclislerinde veliler birbirlerinin çocuklar na bu tür akala malarla ve be ik kertmesi ad yla nikâh k y yorlar. Konya.33 v.Mehir. Onun için veliler veya ki iler buna çok dikkat etmelidirler. 4.Teyzeler. 2. 6.ki taraf birbirine varis olurlar. (219) Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri.K z karde in k zlar . (219).S. nafaka ve giyim erke in üzerine farz olur.Erkek karde in k zlar . bali ve hür kimseler veya veliler birbirlerine ahitler huzurunda (veya ahitlik artlar na uygun olanlar n haz r oldu u bir mecliste) icâb ve kabulde bulunsalar nikâh k y lm olur. C. 7. '5. çünkü be ik kertmesindeki k y lan nikâh geçerlidir. velinin itiraz hakk söz konusudur. evlilikleri de en güzel semeresini vermi olur. 2. kefaet nikâh n s hhatinin art d r. evliliklerinde bu hükümlere riayet ettikleri takdirde. Hanefîlerden bir k sm na göre ise. te islâm' n. . .Nikâh n ve talâk n (bo aman n) akas olmaz. K z kendine denk olmayan biriyle evlenirse. Öyle ise: Kutsal aile ba na ve bereketli evlili e ula mak için insanlar n bu yüce dinin azametini ve üstün ilkelerini ö renmeleri gerekmektedir. Sonra bo anmadan ba kalar yla evlenmek isterlerse kad n n nikâh caiz de ildir. inse de).

Adam n kar s n n ana babas taraf ndan anneler ve neneleri. gelinine ve öz k z na ehvetle bakman n ve dokunman n tafsilatl hükmü. Ancak hamile ise do umdan sonra evlenebilir. C. (Dul kad nlar.Adam n o lunun kar s . Neseb veya süt emme sebebiyle karde olan iki k z bir erkek ayn anda nikâh alt na alamaz. bir erke in bir kad n ile bir gün. bir hafta. Akça y. Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir. Tabii nikâh haramlardan de ilse. H) ki K z Karde Ayn Erkekle Ayn Anda Nikâhlanamaz. 161 B) S hriyet (evlenmeden meydana gelen) Kad n Akrabalar: 1. cin sel yakla ma veya ona yol açan davran larda bulunmak ebediyen haramd r. Tesettür bölümündeki halvet konusunda geni çe izah edilmi tir. C) Zina Etti i Kad n n Anas ve K zlar : Bir kad nla zina eden erke e o kad n n ana ve nenesi.2. Biri öldükten sonra veya biriyle bo and ktan sonra ve bo ad kad n n iddeti geçtikten sonra di erini alabilir. o lunun o lunun kar s . Yine ba kas na ait olup bo anan veya kocas ölen ve iddeti ( er'î bekleme süresi) içinde bulunan bir kad n bu süresi bitmedikçe nikâhlanamaz. Zina eden kad nda erke in babas na.S. E) Ba kas n n Hakk Olan Kad nla Nikahlanmak: Ba kas n n nikâhl kar s yla nikahlanmak caiz de ildir.. 3. (220) Fetevay Hindiyye. D) Süt Emme Sebebiyle Nikâh Haram Olan Kad nlar: Neseb sebebiyle haram olanlar süt emzirme cihetiyle de haramd rlar. kaynanas na... kad nla teyzesini yine bir erkek ayn anda nikâh alt nda tutamaz. Ank..d. Yabanc bir kad na. hacca gitmek için bazen bu cahilli i yap yorlar ve hacdan sevap alacakken haram i liyerek günaha giriyorlar). Mezhep imamlar bu ekildeki bir evlili in haram oldu u üzerinde ittifak etmi lerdir. Ancak zina etti i kad n nikahlayabilir. . k z ve evlad n n k zlar haram olur. dedesine.Kar s n n k zlar ve kar s n n evlad n n k zlar . 2.Bu yedi s n f kad nla nikahlanmak. veya bir ay gibi bir süre akid yapmas demektir.. o ullar na ve torunlar na haramd r. Kad nla halas n . Biri ölürse veya bo an p iddeti biterse ancak öbürü nikâhlanabilir. G) Dörtten Fazla Kad n Bir Kimse Bir Arada Tutamaz. F) Haram Evlilik (Mut'a Evlilik): Mut'a evlilik demek.274 v..

ya da o anda ba ka anlama gelme ihtimali olmayan ve kendileriyle evlenme kastedildi i kesin olan kelimeler olmal d r. ateist (dinsiz). "kabul "erkekten.I) irk Sebebiyle Nikâhlanmas Haram Kad nlar: Müslüman veya ehli kitap olm yan. bana zevceli i kabul eder misin?" Kad n:-"Ettim. ikinci örnekte de "icab" erkekten. Meselâ: Kad n: . Müslüman kad n. Bu kar l kl sözle menin hiçbir üpheye yer b rakmamas gerekir. birinin di eriyle evlenme iste ini bildirmesi. "ederim" ya da "ediyorum" demesi. taraflar n müslüman olmas halinde. ancak müslüman bir erke in kar s olabilir. komünist dinsiz bir erkekle asla evlenmez. Çünkü nikâh önemli bir müessesedir. " cab. üpheye yer vermi olabilir. "îcab" ve "kabul"ün bulunmas yla gerçekle mi olur."Ettim. abdestli ve kötü al kanl klar olmayan aramas ve tercih etmesi gerekir. mü rik. e li e kabul ettim)" gibi. namazl . Meselâ "ettim" yerine. mesela 163 . 162 Müslüman bir kad nda ayn böyle mü rik."Seninle evlenmek istiyorum. Onun için nikâhtaki anla ma kelimeleri. 2. "mümkündür edebilirim" ve "ileride ederim" anlamlar na da gelebilir. komünist vesaire kad nlarla bir müslüman evlenemez. Bu bir ey de i tirmez. Belediye nikâh : slâmî nikâh. Nikâh sona kadar devaml olmak kayd yla sahihtir. ya aç kça nikâh ve evlenmeyi anlatan kelimeler olmal d r. önemli olan: 1cab ve kabulün ba ka anlama ihtimal olmayan sözlerle olmas . ) Talâk Sebebiyle Haram Kad nlar: Bir erkek 3 talâkla bo. Çünkü bu ifadeler o anda kabul etti ini kesinkes göstermez. erke in müslüman." Görüldü ü gibi birinci örnekte "icab" kad n. Taraflar bütün varl klar yla birbirinin olmakta ve ömür boyu sürmesi gereken bir müessese bu temel üzerine oturmaktad r. ateist. Hattâ ehli kitâb olan bir erkekle de evlenemez. "kabul" kad ndand r. di erinin bu teklifi kabul etmesi demektir.En az ndan birinin geçmi zaman kipiyle bulunmas d r. Nikâhta bunlar üçüncü bir kimsenin. Veya: Erkek: .ad kar s n o kad n ba kas yla evlenip cinsel ili kide bulunup kocas öldükten veya o erkekten normal bo and k tan sonra ancak tekrar evlenebilir."Beni e li e (ya da zevceli e) kabul ettin mi?" Erkek: . Onun için evlenecek k z. Bo anm kad n n eski kocas yla tekrar evlenebilmesi için ba kas yla geçici olarak evlenmesi asla caiz de ildir. "kabul"de. (Ya da seni zevce olarak ald m.

kocan n kar ya mehir vermesini art k lar. nikâh n gere idir. Öyleyse islâmî yönden de nikâhl olmak isteyenlere resmî nikâhtan sonra dînî nikâh da yapt rmalar tavsiye edilir. Yani mehir söz konusu edilmeden de nikâh geçerlidir. belediye nikâh n n slâmî nikâhtan ayr ld sosyal bir mukaveledir.Her eyden önce nikâh slâm'da bir ibâdettir. ikinci olarak. Onlar n hiçbir ey söylemelerine gerek yoktur. 2. be eri ve laik sistemler taraf ndan.slâmî nikâhta "icab" ve "kabul" ifadelerinden en az birinin geçmi zaman kipi olmas gerekir.resmiyette bulunmad ndan. kiliseye ve papazlara b rakm lard r. Nikâh n bulunmas . imdi tekrar ba a dönersek. Halbuki slâmî nikâhta ahidin müslüman olma art vard r ve iki ahitten en az birinin erkek olmas gerekir. e er belediyede k y lan nikâhta bu artlar varsa. Günümüz artlar nda. "ediyorum" gibi ifadelerle nikâh k y lmaktad r. Çünkü kudsîlik vermeden bu müessesenin yürümesi zordur. Halbuki slamda süt karde ler birbirleriyle evlenemiyece i gibi. resmî nikâhtan önce dînî nikâh n yap lmamas tavsiye olunur. Dine dayal olmayan laik sistemlerde ise . oldu u gibi kabul edilmemektedir. ya da bir erkek iki kad n ahit gerekir. Ancak kar koca adaylar onun sormas yla cevap vermi olsalar da nikâh yine gerçekle mi olur. Fakat itiraf etmeliyiz ki.slamdaki kendisiyle evlenilebilen. laik sistemin nikâh nda "ederim".nikâh memurunun sormas art de ildir. ehli kitap ya da olup olmamas hiçbir ey de i tirmez. Asl nda nikâh n dînî bir i olmaktan ç kar lam yaca n bat l lar anlam lar ve nikâh i ini. ya da evlenilemeyen kimseler. Kudsîlik de ancak dînî olmakla olur. nikâh n geçerli olmas n n art de ildir ama. T. müslüman bir erkek dinsiz ya da putperest bir kad nla evlenemez. Çünkü islâmî hükümlerin yapt r m -ya ad 164 m z ortam itibariyle.Laik sistemde ahitlerde aranan nitelik mesala. gayri müslim. Mehir. 4. 3. baz insanlar mâdur edilebiliyorlar ve resmî nikâhtan önceki ayr lmalarda birçok yönü vard r: 1. vatanda olmaktan ibarettir. slâmî yönden o da geçerli bir nikâht r. halbuki. müslüman bir kad n gayri müslim bir erkekle.C. Mesela be eri sistemlerde süt karde ler birbirleriyle evlenebilirler. Evlenenlerin müslim. slâmî nikâhta ayr ca "mehir" vard r. kar koca adaylar n n " cab ve kabullerini duyarak ahitlik eden hür ve müslüman iki erkek.

Fakat.filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle. akdinin esas . Sonra. siz de filan k z filan -kararla t r lan mehirle.nikâhl e iniz olarak kabul ettiniz mi? . üçüncü bir ah s taraf ndan nikâh n k y lmas n izah edelim. (nikâhla) kabul ettim.(nikâhla) ald m. evlenme i inin daha kolay bir ekilde yap lmas için.Evet. Bu muamelenin ayr ca üçüncü bir ahs n kontrolü alt nda yap lmas art de ildir ve nikâh n meydana gelmesi ona ba l de ildir. en az iki erke in ahid olarak bulunmas da artt r. slam nikâh için temel rükün. sonunda bir duâ yapmak da müstehapt r. Allah' n emri. Nikâhla ilgili bir ayet ve hadi si erif biliniyorsa okunabilir. Allah' n emri. evlenme ve evlendirme i ini yapan as l ah slarla beraber. orada haz r iseler gelin aday na sorar: . Evlenme bedeli olarak k za verilen alt nlar. nikâh k yma i inde bulunan kimse. nikahlanma teklif ve cevab ndan ibaret olan "icab-kabûl"dür. Nikâh ve Duas : Bilindi i gibi. Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. falan o lu falan -kararla t r lan mehirle. Nikâh ân nda ad geçsin veya geç me in. bu i lemi gerekti i kadar bilen di er bir ah s taraf ndan. Nikâhta ilk teklifin k z taraf na veya erkek taraf na yap lmas nda fark yoktur.. Âkil-bâli ve müslüman. Nikâh k ymaya a a daki gibi bir giri le ba lay p."Evet. Nikâh ba lang c ndan önce.nikâhl e iniz olarak ald n z m ? . k sa bir "tevbeisti far" da iyidir. .. imdi de. yurar da izah edilmi tir. ahidler huzurunda icab ve kabulde bu-lunmalar yla nikâh tamam olur. mehir yerine say l r. O hâlde.erkek ve genellikle de k z zarar görebiliyor. Peygamberimizin sünneti ve haz r olanlar n ahidli iyle. N KÂH KIYMA EKL : Nikâh.Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh.".Bismillâhi ve alâ sünneti Resûlillâh.Evet. as l evlenmeyi yapanlar n ve ahidlerin huzurunda. buna "Nikâh k ymak" denir. 165 sorar: ." *** ayet gelin ve damad n yerine vekiller varsa. onlarla sual cevap hâlinde nikâh n yap lmas münasibdir ki. Z aten nikâhlar n bu ekilde yap lmas adet olmu tur.falan o lu falana nikâhl e i olarak verdinizmi?" . evlenen k za münasib bir "mehir" ödemek vacibdir. velî veya vekillerin. Daha sonra damat aday na sorar: . (nikâhla) verdim. gelin vekiline. Yani evlenme için asil..

' Ba l k paras n n sosyal yaralar ve zararlar vard r. o zaman ismi ne olursa olsun. dü ün veya benzeri uygun bir merasimle ilan n gibi. Gelin de: "Ben de bu nikâh kabul ettim. la ve bizleri müt-takîlere öncü eyle.Haz r olanlar n ahitli iyle.. rü vet mahiyetindeki ba l haram."Evet. yukar da aç kland gibidir. tamam olur. kendileri için bir gelir olarak sözle me. onlar aras na ülfet. Âdem ile Havva. bizi cehennem azab ndan . kad n n yak nlar almaktad r." E er gelin ve damat. islamda yeri ve yurdu olmayan. Buna benzer biraz de i ik ifadelerle de olabilir.." der. s rf evlenen k z n hesab na sarfedilirse. nikâh akdinden sonra. Ba l k paras n kad n de i. "Mehir" yerine geçer. Nikâh n akdedilip evlenmenin yap ld etmek de müstehapt r. sevgi ve sebat yerle tir.falan o lu falana nikâhl e i olarak al -verdiniz mi?" .Sonra damad vekiline sorulur: -". kad na u ygun bir "mehir" ödenmesi vacip oldu u gibi. Damad taraf ndan k z taraf na verilen eyler. Sonradan herhangi bir inkâr ihtimaline yer kalmamas için. damad taraf ndan al nan para veya e yad r. kad n n bir mal gibi sat ld bât l bir âdettir. teferruata pek dalmadan topluca mehir miktar n n belirtilmesi de iyi olur. nefret ve ayr l k dü ürme.. damat geline: ". n me ru yolla. aralar na fitne. Bu bir nev'i rü vettir ve haks z kazanç yoludur. k za mehir verilmesini ise vâcib k lm t r. Nikâh an nda..filan k z filan -vekâleten ve kararla t r lan mehirle. kad n almaktad r. bir yere kaydedilmesi ve bu vesikan n saklanmas ." der. ni anlanma veya dü ün s ralar nda. Hz. iki -üç defa tekrar da uygundur. Halbuki islâm'daki mehri. Allah' m Hz. bu evlenme akdinin gerekli imzalarla beraber. k z taraf n n. gayet münasib olur. cab ve kabulün. islamiyet. Ve Nikâh Duas : "Allah' m. al verdim. bu akdi u urlu ve mübarek eyle. Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver." Nikâh akdini -ihtiyâtan.di er mezhep artlar na da uygun yapmaya çal mal d r. Ali ve Fât matü'z-Zehrâ aras n kayna t rd Rabbimiz! Bizlere e lerimizden ve nesillerimizden göz nurlar ba koru. geni r z k ve uzun ömür ihsan eyle. Allah' m. Nikâh akdinin kolay ve pratik ekli. buna uygun k sa bir duâ yap lmas da müstehapt r. Muhammed Aleyhisselâm ve Hadicetü'l-Kübrâ. Hz. seni kendime zevce olarak nikahlad m. vas tas z olarak bizzat kendileri nikâh yapacak olursa. onlar n aras n kayna t r. 166 MEH R (221) Ba l k paras : Ba l k. Nikâh öncesi veya sonradan. onlara salih evlad.

Konya. k z sahipleri aras nda yersiz rekabetlere. slam. mehrin vücûbuna delalet eder. Mehir. 3. huzur kayna zt rap kayna oluyor. helâl bir mehir almakla iktifa etmelidirler. tutunacak bir imkand r. yeni hayata ad m atan kad n için bir destek. 5.1 994. k zlar nâm na (221) Daha geni bilgi için. birkaç maddeyle belirtmeye çal al m: . K zlar n evlenme ya lar 30'lara dayan yor. umumiyetle a r fiatlar hâlinde oldu undan. Uysal. 2. zen-gin-fakir aras nda çat ma. izahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi. hakl oldu u? sürece zay ftan yanad r. evlenmek isteyen birçok gençler. fuhu ve benzeri hâllere kap aç lm oluyor. borç-i lar n ödeyebilmek için büyük s k nt lara dü üyorlar.Ba l k paras yüzünden birçok k zlar.d. Böylece ba l k paras n n a r oldu u bölgelerde evlenecek erkek say s nda bir azalma olurken evlenmeyi bekleyen evde kalm k zlar say s nda fazlal klar olu uyor. k zlar gayri me ru yollara. üphesiz ki Allah ve Peygamberidir. pa l k paras kazanmak için gurbete çal maya gidiyorlar. K z kaç rmalar. istemiyerek.. Gittikleri yerlerde ba l k paras âdeti yoksa ve de evlenmek artlar zor de ilse çal maya gittikleri yerlerden bir daha dönmüyorlar ve gittikleri yerlerden evleniyorlar. Uysal. evlilikte mes'ud olma anslar dü ük oluyor.Ba l klar. MEH R: Evlenirken nikâh akdinde müslüman erkek taraf ndan kad na er'i bir hak olarak verilen mal veya parad r. K zlar n evde kalma korkusu. ahlâks zl klara ve fuh a zorluyor. paran n daha çok geldi i yere sat l yorlar.. bu yüzden evlenemiyorlar.Ba l k yüzünden a r borçlara giren bâz yeni evliler. arzu ettikleri kimseler dururken. s. hased ve anla mazl klara yol aç yor. çe itli cinsî ve sosyal suçlar ço al yor. Dolay s yla evlenme zorla yor. Nikâh akdinin bir bak ma sa lama ba lanmas n n hukuki teminat d r. aile bask s yla evlenen k zlar n da. Böylece yeni ku-? rulan evlilikler. cinayetler. ba l k ola-: rak kendi hesaplar na haram istekte bulunma yerine. velîleri taraf ndan zorla. A. Görülüyor ki haklar en iyi koruyan ve zay flar n elinden en' çok tutan.Ba l k belâs . . \ olmas gerekirken. . kitab n tavsiye ederiz.Bu zararlar .478 v.Ba l k paras n n yüksek oldu u yerlerdeki gençler. i te bu gibi mahzurlardan dalay k z evlendirenler. j 4. Mehrin Aile Hayat ndaki Yeri ve Önemi: 167 . Ayet. M. 1.

Nisa:4 168 169 Hanefilerce: En az miktar on dirhem gümü tür. ne yap l r? Mal n de eri artm sa. Bugünkü birimle 32 gram eder. mehirde gümü de il de onun yerine mal ve-rijdi inde. kad n gönül r zas yla meh-rinin ya tamam n ya da bir k sm n kocas na veya velisine ba sak nca görülmemi tir. Hanefi imamlar . bu hususta kad n n kocas na na. onu bu yönden de desteklemek. bunda bir .. e) Erke in zorlay c bir sebep olmad . içine sinerek yiyin. bunun darphanede bas lm olmas art de ildir. haklar n kar l kl bir .'. (222) Kur'an. bunlardan birkaç n öyle s ralayabiliriz. afiilerce: Bu hakk n taban ve tavan yoktur. dinin belirledi i bir hak oldu unu. de il. mehir tek kelimeyle kad n haklar n korumaya yönelik haklardan sadece biridir.fi larsa. artan .Kerim. b) Yeni bir hayata ba layan kad n büsbütün mali dayanaks z b rakmayarak. . al m -sat m kapsam na giren her mal az olsun çok olsun mehir olabilir. onu rahatl kla. Kur'ân'da mealini verdi imiz ayetle. a) Erkeklerin kad nlara kar koruyucu birer destek oldu unu ha t rlatmak. kar bir eziklik ve küçülme. bu nisbeti bulmal d r. a a lanma duymas na gerek olmad na: aç kl k getirmek. evlenen k z n öz hakk olan mehrin hem kocas . Nikâh akdi yap l rken on dirhem gümü e tekabül eden bir mal belirlenir. Ancak ayette belirtildi i gibi.. c) Nimetin külfetsiz olmad hakla da anlamak. Mehir le lgili Ayet: "(Evlendi iniz) kad nlara mehirlerini güçlük ç karmadan gönül r zas yla verin. E er onun bir k sm n kendi arzular yla size ba larlarsa. Mehrin En Az Miktar : ' Mehrin tavan na bir s n r çizilmemi se de taban müctehid J imamlar taraf ndan tesbit edilerek az farkl da olsa belirlenmi tir.Hemen unu belirtelim ki. halde keyfi bo -1 sanmas n engellemek. hem velisi taraf ndan al nmas haram k l nm t r. fetlerinin bulundu unu bu !. Bunun aile yap s nda birçok yararlar var. ödenecek zaman mal n de eri artm veya eksilmi se." (222). evlenmenin de bir tak m kül-j. d) Mehrin bir ba anlam ta d n .

Sadece akid esnas nda an lmas sünnettir. Belirlenen on dirhemden az de erde ise tamamlan r. kad na yine verilir.Bo anma veya ölüm halinde . NOT: Mehir artlar bir belgeyle tesbit edilmelidir. (223).. Mehir Vermemek art yla Yap lan Nikâh Akdi: Nikâh akdi bir mehir belirlenmeden veya mehir vermemek kaydiyle akdedilirse. . mal ve para olabilece i gibi.Mehri Müeccel: Evlendikten sonra verilecek olan mehirdir.(i 1 .. Her üç durumda da ister belirlenmi bir mehir olsun. K ymeti dü mü se. Ayn zamanda kad n nikâh akdi belirtilen ekilde yap ld ktan sonra. mehirdir. Çünkü bu onun er'an belirlenmi bir hakk d r. birinci ekilde belirlenmeyenden kad n herhalde "mehr-i misil" yani emsaline uygun bir mehir al r. Mehir Olarak Ayr lan Mal n Bir K sm Noksanla rsa: Kad n bu hususta muhayyerdir. Ancak be-lirlenmede i takdirde kad n mehr-i misil al r.Cinsel temas yap lmaks z n kar kocan n yanl z ba lar na bir odada bulunmalar nedeniyle (halveti sahiha ile). mal ve para ile mübadelesi elveri li olan herhangi bir menfâat de olabilir. ileride ç kabilecek ihtilaflarda delil olur.Mehri Muaccel: Pe in ödenen 2. Mehr.k sm kad ndan geri al nmaz.Kar kocadan birinin ölümüyle. Bunun için mehrin nikâh akdinde belirlenmesi sünnettir. yine kad n koruma bak m ndan ve bir tavan da belirlenmedi inden dü en nisbeti tamamlay p öylece verilir. cinsel temastan sonra k z n bu tarz bir izin vermesi dikkate al nmayarak kendisine "mehr-i misil" verilmesi vacip olur. 3. Mehir u Üç Sebepten Biriyle Gerçekle ir: 1. kendisini mehirsiz evlendirmesi için velisine izin verse veya nikâh akdi yap l rken bundan hiç söz edilmese. ister belirlenmedik bulunsun. Mehr-i Muaccel Ve Mehr-i Müeccel Belirlenen mehir halk örfünde iki k sma ayr l r : . dilerse onun yerine on dirhem gümü taleb eder. Bununla beraber adam bu fasid nikâhla evlenip kad nla cinsel temasta bulunursa. kinci ekilde vermemek kayd yla yap lan akid fasiddir. . ergen olan bir k z. o takdirde yine "mehr-i misil" vermesi gerekir.. Nikâh n artlar ndan de ildir. mehrim belirlenmedikçe kendimi sana teslim etmem diyebilir.Nikâh akdi fasid bile olsa cinsel temasta bulunmakla. Halen mevcut olmayan bir eyi mehir olarak belirlemek sahih de ildir. kad n n lehine gerçekle ir.. dilerse belirtilen mai n tamam n ister. O kadar ki. 2. afiilere göre de art de ildir.

Bu mam Ebû Hanife'ye göredir. Ank. v. slamda ba l k mali bir imkand r paras diye bir ey yoktur. Ayr ca kültürlü. kad n n baba taraf ndaki sosyal durumu. Hediye ayr d r. cinsel iktidars zl k. tenasül uzvunun kesikli i. Bu durumda halvet ve cinsel temas meydana gelmeden onlar ay r rlarsa. Baba taraf ndaki aileler aras nda bir emsal bulmak mümkün olmad benzerli i olan di er aileler aras nda *emsal aran r. manto. Ama ayr lma sebebi kocadan de il de kad ndan ve taraf ndan meydana gelirse. ancak kad n mehr-i misil al r. mut'a gerekir. K z taraf n n mehirden ayr olarak ald Mehr-i Misil Nas l Takdir Edilir ? Nikâh akdinde belli bir mehir söz konusu edilmedi i takdirde yap lan akid sahihtir. Ya k z n kocas mehrin tamam n verir. entari veya bir ba örtüsü de olabilir. Mut'a: bir çar af.366 170 ya . velinin nda baba taraf yla ba l k paras . . Akça Y. güzellik ve benzeri hususlarda ona yak n bir ölçüdeki k z n mehri esas kabul edilir. slam hukukunda kad n mehir alamad yerlerde mut'a ad yla bu hak. imameyne göre. ayn aileden (223) Fetevay Hindiyye.S. o takdirde mut'a gerekir. denilmi tir. Örfe göre de tesbit edilir veya paras verilir. Bu neye göre takdir edilir? Emsal olarak neler dikkate al n r? Fukahan n ço una göre.Mehir Hiç An lmadan Nikâh Yap l rsa: Yap lan nikâh sahihtir. örne in kad n n dinden ç kmas . nikâhl kar s n n anas n veya k z n ehvetle öpmek gibi sebeplerle meydana gelen ayr lmadan dolay mehr gerekmez. dinden ç kmak. Mut'a: Kad n n yararlanaca ki bu mehr-i mislin yar s n geçmemek üzere belirlenir. Cinsel temas ve sahih bir halvet meydana gelmeden adam ölür veya kad n bo arsa. C. Halvet ve cinsel temas meydana gelmi se o taktirde mehrin tamam n ödemesi gerekir. Mehir hakt r.s. Mut'a'y Gerektiren Haller: Cinsel temas ve sahih halvet meydana gelmeden kocan n kar s n bo amas . ya da veli nikâh n feshini isteyebilir. gibi sebeplerle meydana gelmeden talâk (bo anma) meydana geldi inde mut'a'y gerektirir.2. yine baba taraf ndaki aileler aras nda ona yak n kültür ve tahsilde olan k zlar n mehri ölçü kabul edilir. s. Di erleri bât ld r. haramd r. o taktirde mehir gerekmez. v. Allan n kad nlar ve onlar n haklar n korumaya yönelik bir sünnettir. tahsilli bir k z ise. Ancak evlenip cinsel temas veya sahih bir halvet (ba ba a tenhada kalma) meydana geldi i veya kar kocadan biri öldü ü takdirde mehr-i misil gerekir. a rl k. kocas n n o lunu ehvetle öpmesi. (224) K z Evlendikten Sonra Kocas Onun Mehrini Noksan Verirse: Bu durumda velinin itiraz hakk vard r.

Kad n. hükümsüz b rak r. vekiline beni 2000 dinar (veya ba ka bir mebla la) mehir ile evlendir diye emreder. 3. Mehirde Belirlenen Nisbeti Dü ürmek: Akid esnas nda mehrin daha sonra nisbetini dü ürmek. ya da bir k sm n kocas na ba vekilinden hiçbiri buna itiraz etme hakk na sahip de ildir. Uysal Y. vasf da bilinen mehir: Ölçülebilen tart labilen eyler kar l gibi. ilâ1 ve miras hükümleri bakidir. Mehr-i Müsemma Üçe Ayr l r: 1. Birinci görü e dayan larak ay rma gerekti inde.S. * Küçük k z evlendiren velisi. vekil ona haber vermeden 1000 dinar mehir (veya kad n n iste inden dü ük ba ka bir mebla la) üzerinden onu birine nikahlarsa. O larken veli ve taktirde belirlenen mehrin ya tamam . kad n durumu ö renince isterse bunu tasvip eder.C. ba kas yetkili d e ildir. Nikâh akdinde belirtilen eyler mehir olarak verilir.Cinsi bilinen. Kad böyle bir karar vermedi i taktirde kar koca aras nda normal evlilik devam eder ve talâk. Mehri Almadan Kad n Kendini Teslim Etmezse: Nikâh akdinden sonra cinsel temas veya sahih bir halvet meydana geldikten sonra kad n mehrinin tamam n acele ister ve kocas ödemedikçe kendini ona teslim etmezse. mehir ödeninceye kadar onu kocas ndan men'edebilir.bu durumda itiraz hakk yoktur. nda yap lan nikâh . Nikâh akdi yap ld ktan ve cinsel ili ki veya halveti sahiha meydana geldikten sonra kad n n kocas mehrin az bir k sm n kesip gerisini verirse. Celal Y ld r m. zihar. Çünkü bir tak m huzursuzluklar do urabilir.Cinsi de. fakat vasf bilinmeyen mehir: Orta halli olan. 171 Belirlenen Mehir Telef Olursa: Belirlenen mehir henüz teslim olmadan telef olursa..2. kad n n r zas n almadan caiz de ildir. isterse yap lan nikâh akdini reddeder. 2. mameyne göre caiz de ildir. misli varsa aynen al n p teslim edilir Misli yoksa k ymeti taktir edilir verilir. o taktirde mehri misil ödenir. Konya. bunu ancak kad yapabilir. y ani cinsel temas ve benzeri davran lar na imkân vermeyebilir. (224) Kaynaklar yla islam F kh . çok pahal veya çok ucuz olmayandan temin edilir..Cinsi de vasf da bilinmeyen mehir: Bu durumdaki kad na mehr -i misil verilmesi gerekir. Adam kad nla cinsel ili kide bulunmu sa. bu mam Ebû Hanife'ye göre caizdir.5O2. bu durumda kad n mehrin tamam n al ncaya kadar kendini kocas ndan uzak tutabilir. Kad n Mehrini Ba layabilir mi? Kad n kendine ait olan bu hakk istedi i gibi kullanabilir.

429. Akça Y. (226). Mehir. C. vâki fazlal n." (228) Mehir.a. hiçbiri bu hususta bir belge ortaya koyamazsa. kesinlikle iptal edilemez.425 (227) Fetevay Hindiyye. nikâh akdinin sa lama ba lanmas ve hafife al nmamas için slâm hukukunun kad na sa lad haklardan ve hukukî (225) Fetevay Hindiyye. C. mam afii ve mam Ahmed'e göre mehir.2. mehri misil ile hükmedilir. bir gösteri oldu una ahitler getirirse. C. bir kad nla zina ettikten sonra. * Kar -koca.Mehrin Ne Kadar Oldu unda htilaf Olursa: Kar -koca evlendikten sonra nikâh akdinde belirlenen mehrin nisbeti üzerinde ihtilafa dü er. di eri ise. * Küçük çocuk. (227). e er gizlice yapt klar mehirde ittifak ederlerse veya koca.) Mehir. Ank. (226) Fetevay Hindiyye. . Bu durumda.405. 172 teminatlardan biridir. uyuyan k za zina etse ve bekaretini bozsa mehir ödemesi gerekir. ( . Mehre s n r ve tahdit getiren Hanefi alimlerine göre mehrin en az miktar on dirhem veya on dirhemin de eridir. (Bütün bu hükümler kad n n hakk n korumada islam n ortaya koydu u hiçbir dinde ve medeniyette olmayan hükümlerdir.400. küçük k za zina ederek bekaretini giderse k za mehir ödenir.2.S. Birisi zinadan dolay mehr-i misil. yaln zl n giderm esi.2. * Bir kimse.v) öyle buyurmu tur: "On dirhemden az mehir yoktur" (229) ^ ( f| . Akça Y. Akça Y. evlenmenin temel artlar ndan biri olup. (225). Ank. Mehrin me ru oldu una u ayet-i kerime delildir: "Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin.S.S. nikâhtan dolay gereken mehr -i müsemmâ (belirtilen) dir. Ank. Erkek. mal n az yla da ço uyla da caizdir. aralar nda gizlice bir mehir belirleyerek ahitler huzurunda mehir olarak daha fazla bir miktar zikredebilir. gizlice kararla t rd klar mehirdir. Birçok hadisçi. az veya çok olsun. kocan n zevcesine bir ikram olarak. Bu konuda Peygamber (s. onu nikâhlasa kendisine iki mehir laz m gelir. mehir. kad n n yarat l nda var olan sahip olma duygusuna cevap olmas ve evlilik hayat na geçi te kendisine destek sa lamas amac yla verdi i bir mald r. } j < .

Ai e'den rivayet etmi tir. Allah'a ve Rasûlüne inananlar için haz rlanm bulunan bir Cennet'e ko u un. Hz. (O halde siz) Rabbinizden bir ma rifet ve geni li i gökle yerin gen i li i gibi olup. Nisa: 4 (229) Beyhaki. dünya hayat bir oyun. (231) Ahmed b. Allah büyük lütuf sahibidir. nikâh ve dü ün i lerinin bitirdi i ot ekincilerin ho una gider. te size bu de erli tavsiyelerden baz lar : "Kad nlar n en faziletlisi mehri az oland r. Ahirette ise çetin bir azap.Kerim. Dinimize göre genç k z veya kad n evlenirken bir ey getirmekle yükümlü de ildir. Dünya hayat aldat c bir zevkten ba ka bir ey de ildir. mehir için belli bir miktar tahdit etmesine ra men. Hadid:2O. Beyhaki.islâm. e lence. (23ü) Ibn Hibban." (230) "Kad nlar içerisinde en çok bereketli olan mehri az oland r." (231) "Kad n n meymenetli (hay rl ve u urlu) olmas onun mehrinin azl kolay olmas ndad r.a. Fakat genelde aileler maddi imkan oran nda az veya yuvaya yard mda bulunmaya çal Ailenin durumuyla orant l ve israf noktas na varmamak art yla bu tutum helâldir ve . (233) Kur'an. Bu vesileyle görüyoruz ki.Kerim. i te bu Allah' n lütfudur. çehizi dilerse getirir. lamaz. Hanbel. süs ve kendi aran zda övünme. Yani kad n rlar. sonra çer-çöp olur. Ancak zorlama olmaks z n kad n n kendi iste iyle çehiz getirmesine kar çok k zlar na çehiz yaparak onun gelecekte kuraca güzeldir. Buna kar l k kad n zengin dahi olsa dinen böyle bir sorumlulu u yoktur. k zlar n n mehirleri konusunda kolayl k göstermelerini tavsiyede bulunmu ve evlili in toplumd a yayg nla mas na dikkatlerini çekmi tir. ancak evlili in kolay gerçekle mesi için mikdar n az olmas na büyük gayret göstermi tir.21 173 Çehiz kad n n kendi mal ndan kocas na getirdi i e yalard r. " (233). Allah'tan ma firet ve r zâ vard r. . dilerse getirmez. (228) Kur'an. mal ve evlât ço altma yar d r. Bu t pk bir ya mura be nzer ki. Çünkü ev lenmek isteyen her erke in ba ta gelen vazifelerinden biriside maddi bak mdan evini haz rlamak ve ailesini geçindirmektir.v) k z babalar n ve velilerini. Onu diledi ine verir. (232) Alusi. Peygamber (s." (232) ÇEH Z Allah-ü Teâlâ Yüce Kitab m zda öyle buyuruyor: "Bilin ki.

Zenginlikte bir nimettir. gerekse k zlar n n kafalar n slâmi kültür ve bilgi bak m ndan fakir b rakmalar d r. gözle görülür olmas gerekliymi sanki.Fakat!. anne onu hemen elinden al yor ve: "O elindeki kitab n sana ne yarar v ar? Onu okuyup bitirince eline ne geçiyor? Halbuki oya. gös. yüce dinimizi bilmek.Kerim. daha iyisi olsun diyerek bo eylerle oyalanmak oluyor. onu Allah kat nda daha hay rl . Çünkü sadece O'nun yolunda kat . Oysa müslümanlar sadece bir imtihan arac ndan ba ka özelli i olmayan ve fani olan bu alemde mal veya e ya çoklu u ile de il.'. annelerin sand k dolduraca z derken gerek kendi. Zenginli i veya ba ka bir özelli i nedeniyle övünmek ihtiyâc duyan kimse Allah' n ho nut olmad duydu u eksikli i sahip oldu u (234) Kur'an. dantel yapsan eline bir ey geçerdi!" der. Günümüzde duruma daha farkl bir aç dan bak l yor.. Ço u annenin ve kad nlar n gözünde çehiz meselesi bir gösteri ve yar unsuru haline geldi. Kendisindeki herhangi bir yönden . Kendisi için yar edilmeye ve u runda bütün gücümüzle çaba harcamaya ' de ecek tek amaç.' oldu u kullar ndan olabilmektir. Böylece hem mal n . Ancak israftan. Al-i imran:133 ba ka bir özellikle örtmek çabas ndan kaynaklan yor. âhirete daha iyi haz rlanmak hususunda yar etmelidir. slâmî eserler dahi okusa. aksi halde ' ' insanlar için bir felâket tuza d r.. Allah' n verdi i nimeti Allah' n emretti i ekilde kullanmak her inanan n borcudur.'. ona hakaret eden. hemde bir daha geri gelmeyecek olan zaman n bo yere harcam oluyor. Ne k s r bir dü ünce Allah' m!. ya amak ve Allah' n raz ..Kerim. Eline ne geçiyor? Her eyin elle tutulur. Nitekim Rabbimiz: "Hay rl i lere acele ediniz. Allah'ü Teâlâ bu gerçe i öyle ifade ediyor: "Önceden kendiniz için ne gönderirseniz." (235). büyük ecirli olarak bulursunuz. kendilerinde olan n hiç kimsede olmamas veyahut ba kas nda olan her eyin kendilerinde de olmas gerekti ine sarfetmektedirler. be enmeyen 174 bir kimse olmakla beraber ruhen yeterince ol unla amam bir ki idir. gelinlerin az çehiz getirdi ini ileri sürerek. neye önem vermemiz gerekti ini bildirmi tir. iyilik hususunda yar ediniz" (234) buyurarak.. Hattâ çocuk. teri ten kaç nmak ve O'nun yolunda kullanmak art yla.. Çehizde a r gidilmesinin israftan ba ka zararl bir yan daha var ki.. Hattâ bu câhil dü ünce tesirleriyledir ki.. Bakara:148 (235) Kur'an. Hayatlar n n amac ve tek gayeleri bizde daha çok. Halbuki çehizlerin en güzeli slâmi bilgi ve islam ahlâk d r. Bütün gayretlerini.\' lan lan fedâkârl k kar l ks z kalmaz. o da.

ist. ondan daha güzel bir dü ün görmedik. * K z na çehiz ay r p ona teslim ettikten sonra evlendirir ve bir süre sonra verdi i çehizi emaneten verdim iddias yla geri almak ister." (236). o taktirde babas n n iddias na itibar edilir. çehiz ve haks z olarak istenen ba l k paras yüzünden baba evinde kal p.185 175 bir ey geri almak isterse.. k z taraf ayr lan çehizden (236) Kad nlara Hitap. bunlar n k zlar için fantazi (lüks ve gereksiz) olarak görülmesinden de kaynaklan yor.nice erkek taraf n n kad nlar n duymu uzdur. bu hususta babas n n de il k z n iddias dikkate al n r.)'den "Hz. fitne ve fesada vesîle oluyor. Fât ma'nm dö e i gelinlik gecesinde bir koyun de -risindendi. üphesiz bu tutum. Beldenin örfüne göre baban n k z na verdi i çehiz emaneten göstermelik anlam nda de ildir. Sahip olunmas gereken hakiki mükâfat Allah indindedir. bu kafa yap s ahirete haz rlanmay de ilde.. slâmi kültüre gereken de erin verilmemesinden oldu u kadar. Ancak unutulmamal d r ki dünya hayat aldatmaca ve oyalanmadan ibarettir. çehizlerin çoklu u asla üstünlük nedeni de ildir. "Han mlar n ilk tezyinat (süsü) ilim ve edep tahsilidir. Gümü ve alt n gibi tezyinat ikinci derecede kal r. . günümüzdeki fahi mehir. bu imkâna sahip oldu u halde Allah r zas na uygun de erlendirmeyenlere. Tamamen yanl olan bu dü ünce. K z çe-hiziyle birlikte kocas na teslim ederken. art k geri almas do ru olmaz. dünyada övünüp böbürlenmeyi önemli bulan zihniyetin ürünüdür. k z n kocas buna engel olabilir. Ne mutlu. elinde olan her türlü imkân Allah yolunda ve O'nun r zas n kazanm ak için kullananlara. Câbir (r.. Bu sebeble biraz fakir olan bir müslüman da evlenemiyor. ama baba bu anlamda verdi ini isbat için ahit veya yaz l belge getirirse. Biz hurma ve kuru üzüm getirip yedik. k z n.S. k z ise bunun aksini iddia ederek "bana temelli ba lad " derse. Maddi imkânlar n. K zlar n ço u. Fât ma'nm dü ününe gittik. Ali Aslan. Hz. ne yaz k. Ali ile. Fetva da buna göredir. o ölmü se kocas n n sözüne itibar edilir. * Beldenin örfüne göre k za verilen çehiz emaneten göstermelik olsun diye veriliyorsa. Böyle bir örf yoksa..a. 1982." Verilen Çehiz Geri Al n r m ? Adam k z n evlendirirken ona bir tak m e yay çehiz olarak verir. Çehiz olarak koyun postuna hurma yapraklar n doldurduk. Hz.

kar l kl r za ile ve ahitler huzurunda yenilenebilir. Konya. babas n n evinde iken. A. (237) Fetevay Hindiyye. müslümanm bir nev'i Cennet'i küçük bir dünyas olan aile hayat n elde etmi olur. namusunu muhafaza eder ve kocas na itaat ederse. akas dahi ciddî muamelesi görür." Bunun gibi bütün küfür sözler ayn i i yapar. C. ilmihali. Celal Y ld r m. Keza bu sözün kad ndan söylenmesi de ayn sonucu do urur. Oysa onlar bunun fark nda de illerdir. belki bu konuda çok sert olanlar n bir yorumu olabilir. Ank. y lda bir ay oruç tutar. Bundan dolay cahil.Uysal.): "Kad n be vakit namaz n k lar.dt~"'~ ' izahl Kad n . ama bir ictihadd r ve ihtiyaten de olsa hesaba kat lmal d r. Meselâ: "Bir ey yapmakta olan birisine. di er varisler hak talep edemez. Çünkü hatâ erkekten meydana gelmese de kad nlardan çokça meydana gelir. (238).Uysal. * K z.S..2. arada bir de nikâh n iki ahit huzurunda yenilemelidir. Bu. Avam olmayan küfür ifadeleri bilir ve onlardan kaç n r.M. yani bir insana hay rl yolu göstermek. Ayr ca. çok geçmeden babas ölürse. bn Âbidîn der ki: "Ço u zaman avam n küfre götüren sözler söylediklerini duyar z. ipek ve benzeri eyleri el i i olarak e ya k za de erlendirir. "Kelime-i Tevhid"i inanarak söylemekle olursa da nikâh ancak artlar na uygun biçimde. e inin kazand klar n israf etmeden korur.av. K z na izdivaç Yapaca Zaman öyle Nasihatte Bulunmu tur: Bak yavrum! Ö üt vermek.434 v.S. Allah'tan korkmuyor musun? dese.. i aret edildi i gibi bu da avam için söz konusudur. e er o kimsenin edebli ve \ rk)A Kaynaklar yla islam F kh . "hay r!" diye cevap verse kafir olur ve kar s bâin olarak bo dü er.d. Peygamberimiz (s. Bu suretle en büyük mükâfata yine slâm han m sahip oluyor. o da k zg n halde. Ancak iman tazelemek.o taktirde iddias na itibar edilerek o yönde hükmedilir. slâm'da en önemli mesele olup. (237) Nikâh Ve îman Tazelemek: man meselesi.510 v. ihtiyaten her gün iman n . C. Akça Y. slâm Kad n Âlimelerinden Ve Ahlâkç lar ndan Ümâme. Çünkü ahidlerin ehadeti veya yaz l belgede k z n imzas yeterli say l r. Cennet kap lar n n diledi inden girsin" buyurmu lard r. ailenin huzur içinde ya amas için en iyi eyleri yapmay kendisine perinsip edinirse. S:483 176 MÜSLÜMAN B R ANNEN N GEL N OLAN KIZINA NAS HAT Kad n ev idaresine ve çocuklar n n terbiyesine dikkat eder." Bu aç klama nda zaman zaman iman ve nikâh tazelemenin bir ihtiyat tedbiri oldu u anla l r. babas n n sat n ald yumak. Uysal Y. örf ve adete bak larak k z n haz rlad b rak l r.2. Konya. Uysal Y.

daima güzel kokulu durmas n temin et. s ras geldikçe aynen takbik edersen. haberdar oldu un s rlar n sak n kimseye duyurma. Çünkü mal muhafaza etmek. geçiminizin haz rla. burnuna kötü koku gitmesin. bilgi sahibi olmas na sebeb olaca ndan herkes hakk nda faydal ve lüzumludur. (238) Mi kâtü'l-Msâbih. BE NC S : Yemek saatini iyi tesbit et. gezip yürüdü ün yuvadan ç k p bilmedi in bir yuvaya girecek ve imdiye kadar konu up. lâkin öyle de il. sana on tane nasihat verece im. Adeti ne zamansa o zamanda yeme ini ve yata n gibi. imdi. Zira. lâkin. itiraz ve isyan ederek hürmet ve itaatte kusur etme. E er duyuracak olursan itimad n kaybeder. ALTINCISI: Uyuyaca vakti geciktirme. o da sana olanca sevgisiyle ba lans n. C. bilmeyenin de yeniden ö renip. sak n çirkin bir ey gözüne çarpmas n. güzelce geçinirsiniz. gibi. DÖRDÜNCÜSÜ: Kokusu olabilecek yerleri kolla.S:202 177 güzellik ve temizlik getiren nesnelerin en iyisi ve âlâs su'dur. K z m! Bir k z ana ve babas n n zenginli i halinde kocaya varmayacak olsayd . Zira açl k insan huy-suzland rd bozulmas na sebeb olur. DOKUZUNCUSU: Efendinin. SEK Z NC S : Akraba ve yak nlar na hürmette kusur etme. i bilmekten do ar. K NC S : Dinledi in sözlerine itaat ederek konu . uykusuzluk da asîle tirir. Kocan n h s m -akrabas na hürmet etmek de iyi idare ve tedbirli olmaktan ileri gelir. sen asla kocaya varmaya muhtaç olmazd n.2. öyle olmay p nasihat. B R NC S : Haline raz ol! Yani. biz de onlar K z m! Sen art k büyüyüp. görü medi in bir hayat arkada ile kar la acaks n! Sen ona tam bir sadâkat göster ki. yeti mi oldu un yerden. Bunlar iyice akl nda tutar. aran z asla bozulmaz. getirirse kabul et. ÜÇÜNCÜSÜ: Efendinin görece i yerlere dikkat ve ehemmiyet ver. kalb rahatl kanaattir. n n ilk yolu . erkekler bizim için yarat ld için ya-rat lm zd r. kocan yenilecek ve giyilece e dâir her ne al r. YED NC S : Mal ve e yas n muhafaza etmekte titizlik göster. unu unutma ki. Anla ma ve itaat ile yap lan sohbetlerden Allahü Teâlâ raz olur. bilenin tekrar hat r na gelmesine. sen de ondan emin olamazs n.terbiyeli olmas ile veya büyük adam evlâd ndan olarak herkesin yan nda makbul ve haysiyetli bulunmas yla terkedilmi olayd . istedi i anda hemen haz r bulundur. ben de sana nasihat etmeye ihtiyâç görmezdim.

" (239) BABANIN KIZINA Ö ÜDÜ: Abdullah b. sevgisini kazan rs n.Uysal. . sizi birbirinizden ay rmaya kadar götüren bozuk bir davran t r. sen ne 'eli olmaktan. .Uysal.Çok azarlanmaktan sak n. Baz lar vacip. arkada ve ayn bölgede oturan insanlar aras nda sevgi dostluk ve ülfet ba lar n n sa -lamla t r lmas d r. Bu gayelerin en önemlileri unlard r: Çe itli münasebetlerle yap lan kutlamalarla. Cafer b. o ne 'eli oldu u vakit sen hüzünlü görünmekten çekin! Zira onun üzüntülü zaman nda senin ne 'eli görünmen. yüce ve büyük gayeler için dü ünlerde ziyafet ve yemek vermeyi me ru k lm t r.M. alâka gösterirsen.ONUNCUSU: Dine muhalif olmayan isteklerini yerine getirmekte ihmâl gösterme. slâm f k h alimleri bu ziyafetin hükmü konusunda ihtilaf etmi lerdir. ne 'eli zaman nda da kederli bulunman onu sevmemenin. dü ün gecesinde toplumun dört yan nda evlili in duyurulmas . sosyal birli in daha kuvvetli." (239) izahl Kad n ilmihali. Bu hâl ise. söyledi im gibi hareket edebilmen için isteklerine. A. karde lik ba lar n n daha sa lam olmas aç s ndan slâm bunlar her zaman korumaya ve onlar gerçekle tirmeye özen göstermi tir. Onun isteklerini nefsinin isteklerine tercih edebilirsen söylediklerimi kolayca yapabilirsin. baz lar da sünnet demi lerdir. Emirlerini yerine getirmekte ihmâl gös-terirsen. 1. . kendine dü man etmekten ba ka bir ey kazanamazs n. Uysal Y. unu bil ki. efendiyin isteklerini tercih etmen gerekmektedir. akraba.Temizlerin en temizi de su'dur. O kederli oldu u zaman. Konya. çünkü o bo anman n anahtar d r. müslümana sevinç günlerinde i tirak etmek. çünkü o kini beraberinde getirir. bu nasihatlar m yerine getirip. dar lt p.Sürme çekme e devam et.Ziyafetin Âdaplar : a) Durumu iyi olan kimsenin bir veya daha fazla koyun bo azlamas . bunun sünnet ve müstahab oldu unu söylemi lerdir. S:499 178 DÜ ÜN YEME VE ADAPLARI slâm kapsaml ve üstün olan eriat yla. ondan da o kadar alaka görür. Ancak alimlerin ço u. Bu manalar son derece önemli olup. Ebî Talip k z na tavsiyede bulunarak öyle dedi: "-Ba kas na aç lmaktan sak n. . Sen e inin dertlerine ve dü üncelerine ne kadar ortak olur. hislerine dertlerine ortak olmaman n delilidir. çünkü süsün en güzelidir.

a. Zeyneb için yapt ziyafet kadar di er zevceleri için ziyafet yapt sahihdir. Kendisine Hz. imkan nisbetinde.a) bu konuda öyle buyuruyor: "Peygamber (s. Orada sadece deriden yap lm bir serginin serilmesi emredildi ve serildi.K. fakirlerin ça r lmad . Onun azadl n (hürriyetine kavu mas n ) mehrine sayd ve ziyafeti de üç gün yapt . akit ve ya kondu." (242) e) Evlenen kimse veya onun yak n akrabalar ." (240) b) ayet durumu müsait de ilse.a) öyle buyurmu tur: "Peygamber (s. Evlilik ve Cinse] Hayal 179 takva sahibi olan kimse yesin.a.a) öyle buyurmu tur: "Ben Peygamber'in (s. Ona bir koyun bo azlad . Enes (r. dolays yla ziyafete gelenler doydu. ayet maddî bak mdan zengin iseler." (241) d) Ziyafete fakir ve dü künlerin de il de. çalg aletleriyle türkü ve ark lar n söylenmesi eylerden sak nmalar "Sadece mü'min olanla arkada l k et n görmedim.v) bu konuda öyle buyurmu tur: |M. Bu Konuda da Enes (r." c) Ziyafette. Müslim. 2. Resûlullah (s.a. Safiyye validemizle evlendi.a.Ziyafete Ça r lan Kimsenin Davete cabet Etmesi Gerekli Midir? .v) Hz. ziyafette ne et ne de ekmek vard .v) Hayber ile Medine aras nda üç gece ikamet etti. Peygamber (s. Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir.v)'e uymak kasd yla zifaf bittikten sonra üç gün süre ile devam etmesinde bir beis yoktur.Bu konuda Enes (r. sadece zengin ve seçkinlerin ça r lmas caiz de ildir.v).a. ziyafetin.a. Sergi üzerine hurma. Safiyye validemizle evlerime haz rl yap l yordu. kad n-erkek kar ve sofrada içki bardaklar n n bulunmas gibi slâm' n haram k ld gerekir. içinde et bulunmasa da yap lacak ziyafet f) Koca veya dü ün ziyafetini haz rlayan kimselerin. sadece zenginlerin davet edildi i ziyafet yeme idir. ziyafetlerinde eriat n yasaklad her fiil ve davran tan. Bu konuda Peygamber (s.v) öyle buyurmu tur: "Yemeklerin en erli olan . ve yeme ini de sadece (240) Buhari. Ben müslümanlar onun ziyafetine davet ettim." (243) m . misafir a rlarken ve salih kimselere yemek ye-dirirken sünnete uymay kasdetmesi gerekir.

Bu konuda Peygamber (s. onun sürürünü payla mak üzere onunla kar la rsa Cenab. Resûlullah' n (s. ayet ziyafete ça r lan ki i nafile oruç tutmu ise ve onun oruçlu olmas ziyafet sahibine s k nt veriyorsa bu kimse hakk nda evla olan orucunu yemesidir.a. *." (244) Di er bir hadiste de Efendimiz (s. yani Allah'a kar gelmek.Davete cabet Etmenin Âdaplar Nelerdir? a) Davete icabet etmenin âdablar ndan birisi." (245) Bu hadiste. ayet oruçlu de ilse kendisine yemek yedirilsin. Ya'la. Yedi i bu orucunu da kaza etmesi Hanefi alimlerinin yan nda vaciptir. -.a. ."'' '" (243) Ebu . ayet oruçlu ise orucunu bozsun. yerine ba ka bir gün kaza etmesi gerekir. 180 "Biriniz bir yeme e ça r ld zaman icabet etsin. (242) Müslim." (247) b) Davete kat lan kimsenin yemek sahibine u dualar yapmas müstahapt r: ' .a. ^ l -i ftL m ." (246) Ancak orucunu yedi i takdirde.v) öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz bir ziyafete ça r ld zaman ona icabet etsin.v)'in u buyru udur: "Nafile orucu tutan kimse nefsinin (kendisinin) amiridir." Nafile orucu bozman n caiz oldu unu teyid eden rivayetlerden biri de Peygamber (s.v) bu konudaki buyru u öyledir: "Kim müslüman karde inin sevincini artt rmak maksad yla.tufttiH iicS) .n ûiu hA . Peygamber (s.v) öyle buyurmu tur: (241) Ebu Davud.v) in öyle buyurdu u rivayet edilmektedir: "Esiri serbest b rak n. Tirmizi.a. ancak vacibin terkinde söylenir. 3. Kim davete icabet etmezse muhakkak ki Allah ve Resulüne kar gelmi tir.Allah da o kimseyi k yamet gününde sevindirir.a. (244) Buhari. Çünkü isyan. ça ran kimsenin davetine icabet edin ve hastay ziyaret edin. (245) Buhari. Müslim.' -u. Dilerse orucunu tutar.Herhangi bir ziyafete ça r lan kimsenin davete icabet etmesi gerekir.'''' '*i} '""<y" j.. dü ününe ve davetine icabet etti i kimsenin sevincini artt rmaya niyet etmesidir. davete icabet etmenin vacip oldu una dair delil vard r. dilerse yer. 4"'.

" (254) Ebu'l Hasan el-Harbi de. heykeli k rd ktan sonra ancak içeriye girdi.a. Peygamber'i (s. e. .v) davet ettim. (247)Taberani.Alt n ve gümü kablardan yememesi ve içmemesi. Adam: Evet var deyince. Camiu's-Sa ir'inde rivayet etmi tir. bn Mes'ud adama: Evde heykel (suret) var m d r? diye sordu.a.a) validemizin öyle dedi i rivayet olunur: "Bir yemek haz rlad m. 181 d.a) anlatt na göre: 'Adam n birisi kendisine bir yemek haz rlad ve onu . dediler. (250) Ahmet b. bereketi üzerinize olsun ve ikinizi hay r üzere birle tirsin" (248) "Allah m! Onlar ba (249) "Yeme inizi iyi kimseler yedi. (248) Tirmizi." (250) c. (249) Müslim. Evde baz tasvirler (resimli eyler) görünce geri döndü."Allah sana mübarek k ls n.Ziyafette herhangi bir masiyet (günah. O da bize geldi.Cahiliye adetlerinin kutlamalar n ifade eden ibarelerden sak nmas gerekir.nv ' ' "Alt n veya gümü kaptan yiyen veya içen kimsenin karn nda* cehennem ate i cay r cay r la. kötülük) gördü ü zaman onu gücü nisbetinde de i tirmesi ve o ziyafetten çekilmesi gerekir. Müslim. Beyhaki.a. mam Evzai'nin: "Davul ve çalg aletlerinin bulundu u ziyafette bulunmam" sözünü rivayet etmi tir. Ebi Talib "Ce em" kabilesinden bir kad nla evlendi. Ai e (r. Rivayete göre: Ukayl b. bn Mes'ud eve girmedi. Mesela: "Bir-Rifai ve'l-Benin" (255) Bu evlili inde sana saadet ve çoluk çocuk dilerim. Hanbel.v) bu konuda öyle buyurmu tur: ?l "Alt n ve gümü kablardan içmeyin ve tabaklar ndan da ye-! meyin" (25i) Di er bir hadiste de Peygamber (s." (253) Hz. Resûlullah (s. onlara merhamet eyle ve r z k olarak onlara verdi ini bereketli eyle" yeme e davet etti. Melekler size isti farda bulundu ve oruçlular sizde (sofran zda) iftar etti. nsanlar onun yan na gelip kendisine: "Bir-Rifai ve'l-Benin" yani: Sana saadet ve çoluk çocuk dileriz.v) öyle buyurmu tur: yanar. gibi." (252) (246) Hakim. (252) Buhari. (251) Buhari. Müslim. bn Mes'ud'un (r.

~~ (256) Nesai.a. Ali'ye: . karde lik ve sevgi ba lar n sa lamla t rmalar aç s ndan ziyafete katk da bulunmalar müstahapt r. dedi. baz lar ya getirdiler. 182 buyurdu: Kimde fazla bir eyler varsa getirsin.a. O halde ne diyelim ya Eba Zeyd? dediklerinde onlara: "Allah size mübarek k ls n ve bereketini ihsan etsin" (256) deyin cevab n verdi.Benimle görü meden hiçbir ey yapma. Dü ün gecesi olunca Resûluliah (s. islam bunlar daha güzel olan adetlerle de i tirmi tir. dü ün sahibinin yapt ziyafet masraflar na i tirak ederek sevinçlerini göstermeleri. Ali ile evlendirince ona: . (255) Bu ve benzeri ibarelerle yap lan kutlamalar Cahiliye adetlerinden oli p. Ensar'dan baz kimseler de ona birkaç ölçek dar getirdiler.v) (Hayber seferinde) daha yolda iken Ümmü Süleym ona Safiyye'yi gelin olarak haz rlad ve ak amdan kendisine teslim etti. Sonra öyle (253) Beyhaki.v) bir su istedi ve ondan abdest ald .) evli olarak sabahlad .a) sordular: Peygamber'in (s. Resûluliah (s. Orada haz r bulunan Sa'd: . masraflar konusunda yard la malar .a. baz lar hurma. onlara bereket ihsan et ve onlara aile huzuru ver. Yan ba lar nda bulunan ve ya mur suyu ile birikmi olan havuz suyundan da içtiler.Ey Ali! Dü ün için mutlaka ziyafet (yemek vermek) gerekir dedi. Sonra bu nlar n hepsini biribirine katarak yemek yapt lar ve ondan yediler.Ukayl: Böyle demeyin. te Resûlullah' n (s.v) Hz. ho nutlu a ortak olmalar ." (257) Di er sahih bir rivayette de öyle anlat l r: Hz. 4. baz lar kurutulmu peynir (kuru çökelek).v) dü ün ziyafeti buydu. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste: Enes'e (r. (254) bn Mace.v) Safiyye validemizle evlili i nas l tamamland ? Enes öyle cevap verdi: "Peygamber (s..a. Zira Resûlullah (s. Taki bu ümmet her eyi ile^.dü ünlerinde ve kendi aralar ndaki kutlamalarda dahi di erlerinden farkl bulunsun. Enes dedi ki: Deriden bir sergi serildi.v) bundan men etti.Evlilikte Hediye: Varl kl ve zengin kimselerin." .a. sonra o suyu Hz. Ali'nin üzerine döktü ve öyle dua etti: "Ey Allah m! Onlar mübarek k l.a. Peygamber k z Fat ma'y Hz. ibn Mes'ud'dan rivayet etmi tir.s. Böylece Efendimiz (a.Ey Allah' n Resûlu! Benim bir koçum var dedi.

sportif faaliyetler. DÜ ÜN ÂDABI Basiret ve anlay sahibi kimseler bilirler ki. müslümanlar n dü ün törenleri ile evlilik gecelerinde yapt klar e lenceleridir.te bütün bunlar. en önemli hüküm ve O halde damat ve gelinin. Ayr ca bu e lence ve davran lar ki iye canl l k verdi i gibi. mesuliyeti hissettirir. Bütün bunlar nefsânî isteklerin ve insan f trat nda var olan arzular n tatmin edilmesi için me ru k l nm t r. gerekse gelin olacak k z için k na yakmak üzere k na gecesi tertip ederek arkada lar taraf ndan e lendirmek. Yüce Allah. bir mecburiyet olmadan kar mamalar na titizlikle gayret edilmelidir. emirlerini tutanlar ve hükümlerine ba l kalanlar korusun ve muvaffak k ls n. Müslim. Caiz Olan E lencelerin S n rlar : slâm. dü ün ve zifaf gecelerinde bütün bu hükümlere ba l kalmalar gerekir. cihada te vik eden hareketler ve benzeri eyler. 183 KINA GECES Dü ünlerde. ko u. avc l k. ata binme. 1 . slam d e lencelere : ->~'<>-'->n tevessül edilmemeli. ihlasla amel edenleri.Def çalma 2. dinî ve ahlâkî usûllere riayet etmek laz md r. yüzme. üphesiz O. evlenecek olan çiftlerin. verenlerin en hay rl s d r. :' . e lence ve dü ün enliklerinde iki temel eye ruhsat tan m t r: . Dü ün bir enlik. slâm' n me ru k ld bu mubah oyun ve e lence çe itlerinin i baz lar da.Müstehcen ve fasit olmayan temiz müzik. Bilhassa içki ve slam d e lence bulunmamas na._____ (257) Buhari. ne e ve mutluluk vermek güzel bir âdet ise de. kad nlarla erkeklerin. slâm bu ümmet için helal olan baz e lenceleri me ru k lm t r. dü ün ve ziyafetlerinde Peygamber1 in (s. Ok atma.v) sünnetini tatbik etmeleri. slâm' n zifaf ve dü ün ziyafetleri için me ru k ld âdablard r. davete icabet ederlerken bu âdâblar uygulamalar . kuvvet ve cihad araçlar n kullan abilme becerisini kazand r r. gerek evlenecek erkek için e lence gecesi (zamah). ne e ve sevinç sebebi oldu undan. güre . a r l a gidilip Allah' n ve Resulünün emirlerine kar hareket edilmemelidir.a.

bereketle duada bulunduk ve sonra döndük. Sar alt n olmasayd bekarlar n z çabuk geli mezdi." (260) Hz. Onu kocas na teslim edenler aras nda o da vard .a.v) bize: Ya Ai e neler söylediniz? diye sordu.* Def çalmaya gelince: Peygamber (s. Orada baz cariyeler (küçük çocuklar) defler çalarak ark lar söylüyordu. Bu ilan vesilesiyle def çal n." (259) Müzi in. (258) Tirmizi. . (260) Hakim." (258) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Helal ile haram (zina) aras ndaki fark.v) ve Ashab. enlik yapmak ve def çalmakt r. bn Mace. nikâh k ymak. içki ve içki mahallini anlatmayan iirler. bizi a rlay n ki. Nikâh:6. ba r p ça rmaks z n a lamam za izin verildi.a. rifny ütii SUÎ3 . Nesai. Nikâh: 48. Buhari. 184 Bunun üzerine Peygamber (s. Ka'b ve Ebi Mes'ud'un yanma vard m. Ya Ai e! öyle söyleseydiniz ya: " te geldik size. A r bir i e kar insan direncini artt rmak veya çölde yürürken nefsi dinlendirmek maksad yla (ercûze) iir ve benzeri eyler söylemek mubaht r.a) mescit in aat s ras nda.s. Ai e validemiz (r. islâm hukukçular ndan nakletti i birkaç sözünü sizlere aktarmak istiyorum.Onu teslim ettik. def çalma hususunda öyle buyurmu tur: "Nikâh camilerde k yarak ilan edin. Allame Merhum eyh Muhammed el -Hamid'in "Hükmü'l slâm fi'l Gina" adl eserinden. Dedim ki: -M1." (261) * (söylenmesine izin verilen) ve haram olan müzik hakk nda. Bilindi i gibi Peygamber (s. fuhu tan. Hz.a.Kiram (r.v). mubah < . biz de sizi a rlayal m Esmer taneler olmasayd badiyelerinize girmezdik.)' n ashab oldu unuz halde bunu söylüyormusunuz? Onlar dediler ki: Dü ünlerde def çalmam za ve ölü üzerine. Bunu görünce dedim ki: Siz Mu hammed (a. Ai e öyle dedi: Dönü ümüzde Allah' n Resûlu (s. ibn Mace.a). Araplar n.Ensar aras nda kaside söyleyenler vard r. Ensar'dan yetim bir k z evlendirdi.3. hendek kazarken iir söylemi lerdir. muayyen bir kad n n güzelli ini konu almayan. otlayan develerini toplamak maksad yla söyledikleri sözler. bir müslüman Bu münasebetle. Beyhaki. Nikâh: 20 (259) Tirmizi. Nesai.7SM .v): . Dü ün Ve Benzeri Yerlerde Mubah Olmas : Amir b. Se'd el-Beceli der ki: "Ben Kurza b.r rjl .a.

Oysa . Ayr l k sabah nda sanki bir ceyland o. Peygamber (s.a. Ka'b bin Zuheyr de Peygamber'in (s. te slâm' n zifaf ve dü ün enlikleri için çizdi i s n r budur. reyhan ve nehir gibi tabiat güzelliklerini dile getiren kasid eler. Bu münasebetle burada. zifaf ve dü ün enlikleri sebebiyle müslümanlar n evlerine giren bid'at ve gayr me ru eyler hakk nda ayr nt l bilgi vermek istiyorum. gözler sürmeli. ümmet bozulmaya ve fesada dü meye yüz tutar. vaaz ve hik(261) Taberani.veya zimmiyi (anla ma ile slam diyar nda ya amas kabul edilmi gayr-i müslimi) hicv etmeyen ark ve türküler gibi.. ayet medhi yap lan ey muayyen ve belli de ilse caizdir. Bahçe. az önce geçti i gibi: " te geldik size" kasidesini söylemelerine izin vermi ti.v) kad nlar n. Gönlüm art k bir hasta. çalg aletinin '' kad nlar n biribirlerine kar arak beraber e lenmeleridir. bak lar önde.. Çalg aletleriyle söylendi i takdirde. Zülfüne tutsak olmu . Bu s n rlar çi nendi i takdirde ayaklar günaha do ru kayar.v) huzurunda u kasidesini söylemi tir: "Suad'dan ayr dü tüm. Müslüman erkek veya kad n n n bu s n r geçmesi veya ba ka tarafa sapmas asla caiz de ildir. haram olan çalg aletleriyle söylenmedi i takdirde bunlar caiz ve helaldir.. 185 metli sözler dahi olsa caiz de ildir. Söylenmesine cevaz verilen e lence türü ark ve türkülerden biri de. onunla birlikte erkek karde leri ve baz akrabalar n da e lik etmesi. DÜ ÜNLERDE GÖRÜLEN SLÂM DI I ÂDETLER: Bu bid 'at ve gayri me ru eylerin en önemlileri unlard r: a. zincirlenmi bir esir.Dü ün enliklerinde görülen gayri me ru eylerden birisi erkek ve bizzat helal olan ark dan de il. Ses genizde. Zira bu say lan konularda ark veya türkü söylemek haramd r. bn Mace. Caiz olmay dinde yasak olmas sebebiyledir. Özellikle damat gelinin yan na girece i zaman. erkeklerin bulunmad veya dinlemedikleri bir yerde kad nlar n kendi aralar nda dü ünlerde söyledikleri sade ve nezih ilahilerdir." *** Kad nlar n küçük yavrular n uyutmak için söyledikleri ark ve türküler de bu mubah olan (söylenmesine izin verilen) k s mdand r.a.

" (263) Di er bir hadiste de öyle buyrulmu tur: "Sak n kad nlarla halvette (tenha bir yerde ba ba a) bulunmay n! Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki. ibn Mace. omuzunun kendisine helal olmayan bir kad na de mesinden daha hay rl d r." (265) Di er bir hadiste de Peygamber (s. o zaman insanlar.gelin böyle bir ortamda en güzel ziynet ve süsüne bürünmü . babaya cefa edilirse.v) öyle cevap verdi: Ganimet mal ya ma edilirse.s. çamura veya kötü kokan siyah balç a bula m bir domuza de mesi. ipek giyilirse. çalg c lar ba tac edilirse. Onlar nelerdir ey Allah' n Resûlu? denildi. 186 Bu konuda da Resûlullah (s.a. ya (kocan n) akrabas na ne dersiniz? Peygamber (a.Ey Allah' n Resûlu! Peki." (266) .a.v) öyle buyurmu tur: "Ümmetim on be haslet (fiil) i ledi i takdirde onlar n ba na bela ve musibetin gelmesi muhakkakt r.v) öyle buyuruyor: "Kim ark c veya dansöz olan bir kad na seyirci olur ya da onu dinlerse Allah onun her iki kula na da k yamet gününde eritilmi kur un döker. iddetli bir rüzgar veya yerin yar l p onlar yok etmesini gözetlesinler.Kad nlar n yan na girmekten sak n n! Adam n birisi: . (262) Buhari. errinden sak nmak için ki iye sayg gösterilirse. fitne uyand racak bir görünüm arz etmektedir. zekat angaryaya dönü ürse. (263) Buhari. anneye itaatsizlik yap l rsa.slam d olan dü ün enlikleri ve e lencelerinden bir tanesi de ark c ve dansöz kad nlar n müslümanlar n evlerinde veya geni salonlar nda ark söyleyerek dans etmeleridir. ark söyleyen kad nlar. Halbuki Resûlullah (s. emanet f rsatç lara kal rsa. mescitlerde sesler yükselirse. (262) Di er bir hadiste de Efendimiz (a. (264) Taberani." (264) b.s): .v) bu konuda uyar da bulunarak öyle buyurmu tur: . Müslim. halk idare edenler toplumun en âdî kimseleri olursa. ümmetin sonu evveline lanet ederse. içki içilirse. bir erkek bir kad nla yaln z bulunursa ikisinin aralar na mutlaka eytan girer.Akraba ölümdür (fitne ve helake sebep olur) buyurdu.) öyle buyurmu tur: "Benden sonra erkeklerin ba na gelecek en büyük fitne kad nlardand r. Müslim.a. arkada a güzel muamelede bulunulup. Ki i için.a. Efendimiz (s. zevceye (han ma) itaat edilip.

. içkiyi ve cahiliyet devrinde ibadet edilen putlar yok etmemi emretti.Allah beni âlemlere rahmet ve hidayet için gönderdi.v) öyle buyuruyor: "Muhakkak ki Cenab. düdük. s . (268) Buhar .. (265) Ibn Asakir. çal mlar n . Hanbel.c. ikisi aras nda orta bir yol tutarlar... Allah k yamet gününde o kimseye nazar etmez. bat l k yafet ve öhrete gitmektir." (269) . müslümana her i inde itidali ve orta yolu seçmesini emreder.. ipe i.v) öyle buyurmu tur: "Kim dünyada öhret elbisesini giyerse Allah ona k yamet gününde zillet elbisesini giydirir. ibn Mace.Dü ün enliklerinin slam d olan taraflar ndan biri de giyim ve süslenmede israf ve fantazili e...Dü ün e lencelerinin slam d aletleriyle e lik edilmesidir. l$'. ahlak ve fazilet kutsiyetini çi nemelerinde taklit etmeleridir. Bu gerçe i u ayet-i kerime ne güzel ifade etmi tir: "Onlar ki.a. (268) d. onlar n rakslar n . Bunlar israftan dolay er'an yasaklanm t r. kendilerini kad nlara benzeterek onlar sap k ve ahlak d hareketlerinde. Hanbel. ." (271) e.Yasaklanm olan dü ün enliklerinden biri de. Giyimde itidal. tarihinde rivayet etmi tir. 187 "Kim kibirlenmek maksad yla elbisesini yerden sürüklerse. ney gibi. Zira bu hal ve davran sahibini kibir ve benli e götürür. Ahmet b. ehveti tahrik eden davran lar nda. hareketlerini. Yine erkeklerin. çalg aletlerini. Ve bana kaval..a.? Bu konuda da Peygamber (s. . yiyeceklerde itidal ve oturulan meskende itidal sahibi olmak." (27o) slâm dini. harcad klar nda ne israf ne de cimrilik ederler. Ahmet b. olan taraflar ndan birisi de kad n veya erkek ark c lara saz Oysa Allah Resulü (s. (267) Ahmet b." (267) Di er bir hadiste de: "Ümmetimden öyleleri ç kacakt r ki. zinay . gö üs ve bedenlerini oynatmalar suretiyle taklit etmeleridir.*f1 (266) Tirmizi." . ba . . müslüman kad nlar n kendilerini dansöz kad nlara benzetmeleri. . Hanbel. . içkiyi ve çalg aletlerini helal sayacaklard r" buyurdu. onlar. (269) Ebu Davud.

(275) Rivayete göre.a.Takma saç n haraml .. Amr b. (274) Buhari.v): Hay r! Onlar yak" buyurdu. Amr: Onlar y kasam olur mu? dedi. (271) Kur'an. 188 g.Dü ün enliklerinin yasaklananlar ndan biri de ka ve yüz tüylerini yolmak. yapt ranlara.v) bu konuda öyle buyurmu tur: . onlar giyme" dedi: Bunun üzerine Abdullah b. kad nlar n erkekler gibi saçlar n k saltmalar . -." (273) "Allah. bu konuda Peygamber'in (s. kendilerini kad nlara benzeten erkeklere ve kendilerini erkeklere benzeten kad nlara lanet etmi tir. Ka ve yüzdeki tüyleri yolman n haram olu una gelince.a.Yasaklanan dü ün enliklerinden biri de küfür ve fesat ehlinin k yafeti ile süslenmektir.a." (274) f. takma saç kullanmak. yolduranlara ve seyrek di li güzel görünmek için di lerin aras n yontanlara.a) Fars ( ran)'da oturan müs-lümanlara mektup yazarak öyle buyurdu: " irk ehlinin k yafetini kullanmaktan sak n n". Di er bir rivayette ise: "Acem k yafetini kullanmaktan sak n n. (272) Tirmizi. Tirmizi. Hz. (273) Ah ned b.v) hadisi öyledir: "Resûlullah (s. dövme yapanlara.Kerim. Müslim.a.a.Peygamber (s. Yahudi ve Hristiyanlara kendinizi benzetmeyin.v) öyle buyuruyor: "Kendisini ba kas na benzeten bizden de ildir.a.v) Abdulah b. . yüz veya ka tüylerini yolanlara. Peygamber (s. Furkan: 67. (276) Buhari." (276) lav (270) Buhari. Ebu Davud. Hanbel." (272) "Kim kendisini bir millete benzetirse onlardan olur. Ömer (r. (275) Müslim. Müslim. As' n üzerinde sar ya boyanm (Mu'asfer) iki elbise gördü ve öyle buyurdu: "Bunlar kafirlerin giyeceklerindendir. Resûlullah (s. Allah' n yaratt n de i tiren kad nlara lanet etti." (277) na gelince: Peygamber (s. erkeklerin de kad nlar gibi saçlar n uzatmalar ve kad nlar n saçlar n deve hörgücüne benzetmeleridir.v).

"Allah. ba kalar n da kendilerine meylettirirler. Müslüman karde im! ayet dü ün enliklerini veya zifaf gecesini e lence ile geçirmek istiyorsan sana. Onlar cennete girmeyecekleri gibi kokusunu dahi alamazlar. ehidler ve salih olan güzel arkada toplulu u ile bir arada olmak isteyen müslüman ve mü'min kimsenin." (28i) i te bunlar. Öyle ise. Fuhu ve çalg aletlerinden uzak oldu u takdirde türkü ve güze l na meler söylemesinde bir beis yoktur. dü ün ve zifaf gecesinde bu yasaklanan ve gayri me ru eylerden sak nmas gerekir. s dd klar." (280) i.Saç deve hörgücü gibi ba n tepesinde tümsek yapman n haram olu una gelince: Bu konuda da Peygamber (s. : 189 hüviyetini ta yan kimselerin dü ün ve e lencelerinde görülebilen en önemli bid'at ve gayri me ru fiil ve davran lard r. Ai e (r.v) kendini kad nlara benzeten erkeklere ve kendini erkeklere benzeten kad nlara lanet etti. Müslim. (279) Buhari.v) zevceleri saçlar n kulaklara kadar olan n keserler.a)'dan gelen rivayet öyledir: "Peygamber'in (s. Oysa cennetin kokusu be yüz y ll k bir mesafeden hissedilir. slâm' n ho gördü ü mubah e lencelerden ve helal olan enliklerden baz lar n izah edece im. Ebu Davud." (279) Kad n n. din ve diyanetine ba l . saç n erkek saç gibi k saltmas . Ba kalar na meylettikleri gibi. k yamet gününde peygamberler. i reti saç takana ve takt rana lanet etsin" (278) .a. . (278) Buhari. erke in de kad n saç gibi saç n uzatmas n n haram olu una gelince: Bu konudaki rivayet öyledir: "Allah Resûlu (s. Birisi: yanlar nda ine in kuyru u gibi k rbaçlar bulunduran ve onlarla insanlar döven bir topluluk. daha fazlas n kesmezlerdi.a. kendilerini islâm'a nisbet ettiren ve müslüman (277)Buhari. herhangi bir benzetme kast olmaks z n saç n kulaklar na kadar kesip k saltmas na gelince bu caizdir. Bu konuda Hz. (280) Müslim. Ba lar devenin hörgücü gibidir.v) öyle buyurmu tur: "Cehennemlik iki s n f vard r onlar görmedim. Müslim. di eri ise: Giyili olduklar halde ç plak olan kad nlard r. (281) Müslim.a.Kad n n.

Nitekim Irak Acemine genel vali olarak gönderilen Huzeyfe b. mevzusu iti-i bariyle slâm nizam na hizmet eden ve verdi i ö ütlerle insanlar n ahlak n düzeltmeye yard mc olan faydal tiyatrolar oynatmak caizdir. slâmi esas ve prensiplere göre. Kad n erkek kar m . Zira bu nikâh n sünnetlerindendir. Zira küfre r za küfür. Bilakis onlar sevinç anlar nda sevinir. murdar ve çirkin eyleri mekruh veya haram k lm t r.E lence aleti olan defin.). e lence zamanlar nda da e lenirler. fas k ve sap k kimselere benzemek söz konusu de ilse yeni olan eylerle süslenmekte bir beis yoktur. nefsi tahrik ve fitne olmaks z n halk aras nda bilinen defler çal nabilir. müslümanlar e lence ve dü ün gecelerinde hiçbir zaman kat ve taassub içinde olmam lard r. bir toplant da susuzlu unu gidermek için bir bardak su istedi. erli. mal ve cana kasdetme söz konusu olmad sürece gitme. Erkeklerin bulunmamas kayd yla baz kad nlar taraf ndan tertip edilen dü ün enliklerinde. Ecdad ve atalar n kahramanl klar n konu alan. Kurbanlar kesmek ve yemekler yedirmek caizdir. O bak mdan dü ün ve derneklerde er'î ölçüler d nda birtak m haram ve mekruh fiillerin i lendi i takdirde bunlar gidermek gerekir. LENMES DO RU VE CA Z OLMAYAN F LLER . ses ç karan halkalar yoksa defle birlikte baz ilahi veya kasideler söylenebilir. Kendisine gümü bardakta su takdim edilince içmeyip geri çevirdi ve barda n de i tirilmesini emretti. ayn fiili i lemek gibidir. ahlâks zl a r za ahlâks zl k. Ancak gerçekler söz konusu olunca onun erbab da yine onlard r. 190 DÜ ÜN VE DERNEKTE SLAM AÇIDAN LEN RSE islâm Dini kitap ve sünnetiyle faydal . Zira bunlar helal olan e lencelerden olup cesaret ve eref ate ini canland r rlar. hay rl ve güzel. zararl . Kafir. te bu ve benzeri durumlar slâm' n me ru k ld hallerdir. aka. günaha r za da günah say l r. ayet yalana dayanm yorsa ve kimsenin onurunu rencide etmiyorsa caizdir. slâm dü manlar unu iyi bilsinler ki. Yeman (r. mizah ve ho a giden eyler. O giderme yollar ndan biri de.a. nükte. müs-lümanlar n o gibi toplant ve ziyafetlere kat lmamas d r. kad nlar n z lg t çalmalar ve halay çekmeleri caizdir. temiz olan eyleri mubah saym . Buna biz otokontrol de diyebiliriz. oraya var p görevine ba lay nca. haram ve mekruh fiillerin i lendi i bir yere ölümle tehdit. te itidalin manas ve hayatta her eyin hakk n verme anlay .

o takdirde gitmek ve sofraya oturmakta bir sak nca yoktur.a. ad geçen öyle haber vermi tir: "Resûlüllah (s. Buna da güçleri yetmedi i takdirde hiç de ilse kalben tiksinirler ve giderme çarelerini ara t r rlar.Nesâî/imân: 1 7. 5.Ebû Dâvud/el'ime: 1 8 191 bunda say lamayacak kadar büyük faydalar vard r. kalbiyle giderme (çarelerini dü ünerek) de i tirmeye çal s n ki..Münkerat gidermede günün artlan. a) Üzerinde içki içilen sofraya .Dü ün ve ziyafetlerinde slâm' n haram veya mekruh sayd bir fiil i leniyorsa.Kötülükle seviyeli ekilde mücadele etmek vâcibdir. u halka ba ka ne verebilirim. "Sizden kim bir kötülük (dinden i lenmesi haram ve zararl olan bir fiil) görürse onu eliyle de i tirme (giderme)'ye çal s n. üstelik yarar söz konusudur. su içmeyi haram k lan bir Peygamberin getirdi i son dini talîm etmek üzere buraya gelmi bulunuyorum. müslüman ki i o sofraya oturmay p geri döner. (283) Tirmizî/f ten: 11 . Buna güçleri yetmedi i takdirde dilleriyle ve ayn zamanda kalemleriyle gidermeye çal rlar. 7. islâm Türk Tarihinin Alt n Sahifeleri. NET CE OLARAK: :?'. 2.) den yap lan rivayete göre. 4. ibn Ömer (r.) Efendimiz iki çe it yeme i men'etti: :.kinci defa ayn hata i lenince gümü bardaktan su getiren ki iyi azarlad ve: "Ben bu gibi kaplarda yemek yemeyi. Buna da gücü yetmezse.Münkeratla ilgili fiillerin i lendi i bir ziyafete davetli mü'minlerin kat lmas yla münkerat ortadan kalk yorsa. 29." diyerek çevresindeki insanlar uyard . oturmay . (284) ibn Mâce/et'ime: 62. Buna gücü yetmezse. 3..Dinen haram." (283).. .kifaye hükmü kalkar. b) Ve bir de yüz üstü uzan rken yemek ye me i.a.. Hiç kimse müdahale etmezse hepsi birden günahkâr olur. (282).. diliyle gidermeye çal s n. 6...Ortaya ç kan münkerat müslümanlardan bir k sm giderdi i takdirde di erlerinin üzerinden farz." (284).Müslümanlar aras nda otokontrolü sa lamak da vacibtir ve (282) Celâl Y ld r m. Aksi halde günahkâr olur. kötü ve er say lan münkerat elleriyle gidermeye güçleri yetenler elleriyle giderirler. bu imân n en zay f taraf d r.Ahmed: 3/20. " 1.v.Müslim/ mân: 78. Onun sünnetini ve haram k ld eyi ben i liyecek olursam. ortam ve vas talar her zaman dikkate al nmal d r.

Bu dudaklar genç k zlarda genellikle birbirine do.Üzerinde kadeh toku turulan. Zira hakk. Ancak bir ölüm tehdidi. Salg lar n büyük bir bölümü do rudan vajinan n içinde bulunan bu zar taraf ndan üretilir. içki dola t r lan bir sofraya oturmak haramd r. O bak mdan dü ün ve derneklerde saç lan eylerden kuca m za. Vajinan n kendisi. yakla k 8 ile 10 santimetre aras uzunlu unda olan. Önce saç lan para veya benzeri eyleri u ur saymak bid'att r. hastal a neden olan bakterilerden korur) bir ortam olarak kalmas için gereklidir. slâm bu âdetin kar s na ç kmamakla beraber. 192 C NSEL ORGANLAR A . onun içine sarkar. lerleyen ya ta bu dudaklar büyür ve a z biraz geni ler. Dü ünlerde Gelinle Damad n Üzerine Saç lan Para Ve Benzeri eyleri Kap p Almak Do ru Mudur? Birçok ülkelerde devam edegelen âdet ve geleneklerden biri de dü ünde gelinle damat üzerine saç lan madenî paralar ve benzeri eyleri u ur say p kap ma olay d r. a z n daha yukar s nda ve bunun kenar nda ince k zl k zar yer al r. mal ve cana tecavüz söz konusu oldu u z aman kat lmakta bir vebal yoktur.hayat muhteremdir. Zira siâm her konuda düzenli. onu daha zarars z bir çizgiye çekmeyi planlam t r. slak ve asitli (bu s v vajinay . Bu mokaza zar . Vajinan n arka bölümünün uç noktas nda ana rahim kanal n n bo az küçük bir çukuru olan hafif bir yükselti gibi. vakarl ve ciddi olmay . vajinan n sürekli sa l kl . bir çok ince kan da -marc klar yla bezenmi tir ve aç k pempeden orta koyuluktaki bir pempeye varan renk tonlar na sahiptir. Ya malarcas na itip kakmaya f rsat vermeden edep dahilinde davranmay men'etme e de gerek görülmemi tir. kendisine has bir mukoza zar yla çepeçevre sar l bir organd r. Ergenlik ça ile birlikte onun etraf nda k llar büyümeye ba lar. Sonra saç lan eyleri ya malarcas na kap rken itip kakmalarda bulunmak mekruhtur. en arka k sm nda 45 derecelik aç yaparak kar n bölgesine do ru yönelen.. Vajina a z n n çevresi dairesel bir kas ile sarmalan r ve vajinan n iç duvarlar da biraz çal mayla kas labilen kaslarla bezenmi tir. ba kas na zarar vermeyecek ve kendi nefsini küçük dü ürmeyecek ekilde davranmay emreder.KADIN C NSEL ORGANLARI (285) Vajina: Küçük ve büyük ferç dudaklannca çevrelenen vajina a z yla ba lar..8.kunur ve bunun arkas nda da vajina a z gizlenmi bulunur. hortum eklinde. önümüze dü en olursa almam zda bir sak nca yoktur. iti me ve tart maya sebebiyet verebilir. dengeli. Sa l kl bir vajina. . tip kakmalarda birtak m naho olaylar meydana gelebilir ve böylece ki iler aras nda sürtü me.

d. ayn bölgede bulunuyor ve kan dola m sayesinde kan ile doluyor ve kabar yorsa da. D Dudaklar: D dudaklar deri büklümü görünü ünde olup iki parçad r. cinsel ili ki s ras nda. Robert Cooling. (285)Prof. Buras klitoristir. Kad nlar n dörtte üçünün klitorisleri yeterince uyar ld edilmi tir. kli -toris. penisin kad ndaki kar l Klitoris. Klitorisin hemen alt ndan ba layarak sa ve sol tarafa do ru yar m ay eklinde inen bir görünümü vard r. Klitoris küçük bir penis gibi görünse de onun ayn i leve sahip oldu unu dü ünmemek gerekir: Her ne kadar iki organda. ç ve d dudaklar vul-van n iki yan nda bulunur. Klitorisin nda hiçbir i levi yoktur. kad nda bu farkl d r. D dudaklar n derisinin alt nda ya dokusu vard r. ist. ortalama 3 mm kadard r. Bu bölge cinsel uyar yönünden çok duyarl d r. ok anma gibi dokunma uyaranlar n al p beyne ula t r r ve orada ikinci görevi olan nda cinsel doru a ula abildi i tespit . bunlar farkl iki organd r. A zlardaki dudaklar and ran bu parçalar altta ve üstte birle ir. Klitoris genellikle derinin k vr m yapt klitoris kubbesinin alt nda. Çocukluk ve gençlik döneminde daha dolgungen. D dudaklar n iç bölümünde yer al r. fallop borusu ve yumurtal ktan olu ur. d r.v. Bunlarda n biri dokunma. Klitorisle levi Nedir? oynanma i ine di inin mastürbasyon yapmas denir. sürtünme sonucu en yüksek nazlar n sa lanaca cinsel ili ki d nda oynanmas halinde de benzeri yüksek duyumlar elde edilir. Üzeri k llarla örtülüdür. Cinsel uyar s ras nda kabar r ve dokunmaya kar çok hassasla r. Erkek penisinde kad n nkinden farkl olarak sperm ve idrar borusu bulunurken. bölge olup. Ba parmak ile i aret parma Kal nl aras na al narak oynand nda sertle ir ve uzar. Vulva ad verilen d organlar: D dudaklar. iç dudaklar. Venüs tepesi veya b z r olarak da an l r. öpme. S:7.Kad n cinsellik organ iç organlar ve d organlar olmak üzere ikiye ayr l r: ç organlar: Döl yolu (vajina). Klitorisin seksüel uyar y att rarak doyuma ula t rmay sa laman n d Halk aras nda "b z r" ad verilen klitoris. Kad n cinselli inde klitorisin iki önemli i levi vard r. ya ilerledikçe gev er ve sarkar. ç Dudaklar: ç dudaklar yine deri büklümü görüntüsündedir. kad n n ba l ca zevk alma organ d r. Klitoris: D dudaklar n üst k sm nda birle tikleri yerde küçük kabarc k vard r. Cinsel Sorunlar n z ve Yan tlar . Klitoris.1995. Aç Y. rahim (döl yata ). dölyolu giri i ve idrar deli inden olu ur. K rm z renktedir. büyük ferç duda n n bulundu u ön k sm n n sonunda bir yerde gizlidir. 193 Önce ikiye ayr l r.

Fallop borular n n her birinin birer ucu döl yata n n içine. Boylar 10-12 cm kadard r. De i ik yap larda ve biçimlerde olabilir. K zl k zar n n kal nl ki iden ki i ye de i ebilir. dölyolu tavan n temizleyip kay-ganla t ran ve giri i kolayla t ran salg lama olu ur. kar n bo lu unun alt k sm nda ve orta çizgi üzerinde mesane ile makat aras nda. Görevi. Bu. Vulva ile rahim aras ndad r. ergenlik ve menopoz aras ndaki y llarda belirli de i ikliklere u rar. Dölyolu: Vajina ya da döl yolu. Bu denli önemli. yumurtalar n döl yata na ula mas için kanal görevini 5-6 cm uzunlu undad r. Do um s ras nda çocu un geçmesine imkan sa layacak kadar t geni leyebilir. Onun için bu k sma döl yolu denir. Bu tabaka bütün kad nlarda her ay. K zl k Zar : K zl k zar döl yolunun a z nda bulunur. Döl yata n n üst bölümünden ba lay p yumurtal klara kadar uzan r.5 cm) olmas na kar n esneme ve geni leme özelli i vard r. vajinan n üstünde. Rahim (Dölyata ): Bu organ. öbür ucu ise emsiye biçimi alarak kar n bo lu una yay l r. Dölyata içi bo . Yumurtal klar n her ay olgunla t rd üstlenir. erke in kam bu k sma girer ve menisini buraya bo alt r. birle mede penisi içine almakt r. barsaklar n alt ndad r. döllenmi yumurtan n tutunup bebe i meydana getirmesine yarar. uyar c rol oynayan bir organa sahip olan te k memeli varl k insand r. 14 cm veya 4-5 cm derinli inde olanlar da 194 vard r. Do urmam larda dölyata do urmu larda uzunluk 6. Ay ya da halka biçimindedir. Rahimin iç bölümü endometrium denen bir doku tabakas yla kapl d r.dönü türücülük i leviyle bunlar cinsel haz ya ant s veren cinsel uyaranlara dönü türür. duvarlar kal n ve kas labilir bir organ olup gebelik mahsulü burada geli ir. Yakla k 7 -8 cm derinli indedir. Baz di ilerde çok gev ektir. Erkekle cinsel temas s ras nda. di ilerin cinsel birle me organ d r. Çok . Dar görünümde (2. Önden arkaya bas k bir balkaba na veya bir armuda benzetilebilir.5-7 cm'dir. Yumurtal klar: Kad n cinsellik organ n n en önemli bölümü yumurtal klard r. ki de-' likli olanlar bulundu u gibi deliksiz olanlar da vard r. Cinsel birle mede kad n n zevk almas n sa lar. Döllenmeye haz r yumurtalar bu organda olu ur. Fallop Borular : Fallop borular iki tanedir. Dölyolunda. Dölyata . Ta ma i i fallop borular n n içinde bulunan k llar n hareketleri ve kas lmalar sayesinde gerçekle ir. Kimi k zl k zar n n deli i geni oldu undan bakire de ilmi izlenimi edinilebilir.

her iki yumurtal kta bulunan yumurta say s 1. Cinsel Organlardaki K llar n Temizli i Nas l Olmal ? Her erke in ve genç k z n cinsellik organlar n n çevresinde k llar bulunmas son derece do ald r. slâm' n temizli e verdi i ehemmiyet ve dikkati hiç bir din ve medeniyet gösterememi tir. ergenlik ça n n ba lang c nda 300.000 kadar yumurta hücresi kal r. Biri sa da. Bekar k zlar. ilk âdet kanamas ba lar. Kas k bölgesinde ve koltuk altlar nda k llanmalar ba lar. öbür uçlar ndan fallop borular yard m yla dölyata na ba lan rlar. Yeni do mu bir kad nda.Yumurtal klar le en bo lu unun alt bölümünde yer al r. zedelenmeye neden olur ve ac verir. 195 K zlar n ergenlik döneminde. SORULAR-CEVAPLAR Kad nda Cinsel Birle me Yeri Neresidir? Aynan n Kar s nda Cinsel Organ m nceledim ki Delik Var. K zl k zarlar y rt labilir. Üstte kalan delik üre at m n sa layan sidik deli idir.000. müslüman n bilgisizli inden veya dikkatsizli indendir. Gö üsler geli ir. bu deli e parmak veya benzer bir ey sokmamal d r.larda adetten kesilene kadar her ay ancak bir yumurta hücresi ge-i li erek yumurtlama dedi imiz durum olu ur. Fakat tatbikatta müslümanlar islâm' tam ve kamilen ya amad klar için temizli e dikkat ve riayet etmiyorlarsa suç slâm' n de il. Ayr ca buraya dokunmakla hiçbir biçimde cinsel haz duyulmaz. Yani tohumun rahme gönderildi i ve yine tohumun yumurtay a lamas yla ba lay p aradan geçen 9 ay on günlük bir olu um sonucunda bebe in dünyaya geldi i yerdir. Cinsel ili ki burada ba lar ve do um olay burada sonuçlan r. Bu deli in alt k sm nda yer alan delik ise di ilik organ n n giri bölümüdür. Ergenlik ça na kadar bunlar n ço u tahrip olur. onun hemen üstünde ikinci bir delik vard r. Badem bü-' yüklü ünde olan yumurtal klar bir uçlar ndan le en bo lu una. Cinsel li ki Yerim Hangisidir? Pek çok genç k z m z kendisine ait organ n yap s ve i levi hakk nda yeterli bilgi sahibi de ildir. meme ba lar b üyür ve koyula r. d r. Kad nlar n cinsellik organ nda d dudaklar n iki yana ayr lmas yla altta bir. . Geni bilgi için "âdet kanamas -ayba " konusuna bak n z. Ya am boyunca ergenlik ça ndan ileri ya -. Her biri 4-5 gr. Buraya parmak veya cinsel organ n dokunmas .000 olarak tahmin edilmektedir. öbürü soldad r. ki tanedir.

Çünkü etekte biten k llar cinsel organa oldukça yak nd r. 40 günü geçirilmesi harama yak n d erecede mekruhtur.Kas tra etmek. görülecek ekilde alttan) kesmek. (287). Bu temizliklerden etek tra n . Rasûlüllah (s. Necasetten (küçük ve büyük abdestten) ve hâdesten (abdestsiziik ve cünüplükten) temizliklere dikkat etmedikçe namaz ve ibâdetleri yapmak mümkün olmamaktad r. Netice olarak koitukalt ve kas klarda biten fazlal k k llar mutlaka temizlenmelidir. Di er taraftan tra k llar güçlendirir ve art r r.islâm. Günümüzde çe itli t bbi metodlar. Koltukalt ve etek tra n n keyfiyeti hakk nda farkl görü ler vard r: Tra yap larak m yoksa yolunarak m yap lmal d r? Baz lar nca.) Efendimizin öyle buyurdu unu söylemi tir. d n n temizli ine de. ile temizlerken. haftada bir genel temizlik yapmakt r. Uygun olan bu temizli in mümkün oldu unca s k yap lmas d r. Yolmak. Bu mümkün olmad nda 15 günde temizlik yap lmas gerekir. Tra olmak kad n n tabiat ile uyu mamaktad r. kad n n tabiat na daha uygundur. 3. avret yerlerin aç lmas haram olan kimselerin önünde yapmak ve yap lmas na izin vermek haramd r.s. Ebû Hüreyre (r.s. Çünkü kad n n ve erke in (kar ile koca hariç) hemcinslerine bakmas ve göstermesi haram olan yerleri göbek ve dizkapaklar aras ndaki bölgedir. insan n içini ibâdet. 5-T rnaklar kesmek. T rnaklar ve zikredilen yerlerdeki k llar gidermede en uygun olan ." (286). kad n için yolmak daha iyidir. . Yeniden daha güçlü ve sert ç kmas na sebep olur. ile dikkat etmektedir. Çünkü böylesi daha temizdir. Koltukalt ve Etek T ra Yapmak Veya Tüy Dökücü Krem Kullanmak: Etek tra olman n pek çok hastal k ve iltihaplardan koruyucu özelli i vard r. "Be ey f trattan (yarat l tan) d r: 1.a.a. a da ve kremlerle bu k llar rahatça yolunmaktad r. 2-Sünnet olmak. Temizlikte 40 günü geçirmek mekruhtur.B y (dudak k rm z l 196 Ba ka bir rivayette de 40 günü geçmemesini emretmi tir. K llar temizlemede arsenik kullanmaya cevaz verilmi tir. zikir ve namaz v. 4.)'den yap lan rivayette. Burada pekâla pislik birikebilir ve altlar nda da mikroplar yuvalanabilir. gusül v.Koltuk alt k llar n gidermek. abdest.v.

Ön sevi mede kad n n klitorisinin ok anmas ile kad n. Her genç k z. Bunun için bu konulardaki kitaplardan bilmediklerini ö renmesi daha sa l kl ve faydal d r. döl yolu a z n ortadan.Ortaça da slâm'dan gayri din ve toplumlar ve bat l lar y kanma ve temizlik bilmezken müslümanlar temizli i ibâdetlerin ba lang ç art kabul etmi lerdir. Literatürde Venüs tepesi. Taharet: 49. halk aras nda 'b z r' olarak da ad-land ralan klitoris.s sokmak k zl k zar na zarar verebilir ve istenmeyen s k nt lara sebep olabilir. dolayl etkilenimlerle de kad n n arzulanmas n . Libas. Üst dudaklar n üst birle im noktas nda yer alan bu organ. k zlar n dölyolu . KIZLIK (BEKÂRET) ZARI: "Bekaret" özellikle k zlara özgü bir olgudur.S.51. minik bir erkeklik organ gibi belirginle ir. orgazm n ) sa lar.205. K zlar n Cinsel Organlar yla Oynamas Zararl M ? Bu Zararlar Nelerdir? K zl k zar n zedeliyecek ekilde cinsel organla oynamak veya organa parmak v. cinsel organ n tan mak isteyebilir. 197 Tamamen hassas sinir uçlar yla bezenmi olan klitoris. Taharet: 8 (287)Kaynaklar yla islam F kh .Konya. (286)Buhari. yükselmesini ve bo almas n (zevkin doru a ç kmas n . ince bir zarla örtülü ve ya tabakas yla kapl oldu undan kolayca bulunamayabilir. Ancak sürekli masaj sonucu iri-le ti inde i aret ve ba parma n yard m yla konumu saptanabilir. normal durumlarda iç dudaklar n birle ti i k vr mda gözden rak du rurken cinsel uyar lma sonucu kan n dolumuyla irile ir.64.50. bn Mace. oynama sonucu sertle mesiyle. sadece direkt dokunumlarla de il. Hiç cinsel ili kide bulunmam a z nda k zl k zar denilen bir iç deri dokusu bulunur. Ön sevi mede veya her türlü ili ki pozisyonunda "zevk kay^ na " oldu unu kan tlayacak tepki verir. Bu zar. baz kad nlarda görülemeyecek kadar belirsizdir. K zl k zar . 51.63. Müslim.4. Klitoris. çok kat epitellerle örtülü iki mukoza yapra n n s rt s rta vermesinden olu mu tur. Klitoris Nedir? Nerededir? Görevi Nedir? "Klitoris" kad n cinsel organlar aras nda en hassas bölgedir. küçük. cinsel uuyar n n ve doyumun doru una ula r. C. Baz kad nlarda bir fasulye büyüklü ünde olan bu organ n. Celal Y ld r m. D dudaklar n üstte birle ti i yerde tümse imsi görünmektedir. yuvarlak ya da oval bir delik b rakarak çevreler.

kad nlar n pekço unda görülen iltihap hadiseleri. Çok seyrek olarak bu zarda hiç delik olmayabilir ve zar dölyolunu bütünüyle kapayabilir. enfeksiyonlara. Meselâ.S k Görülen K zl k Zarlar : (288) A) Halka eklindeki K zl k Zar : Halka biçimindeki k zl k zar . K zl k zar . 198 Bu zar n dokusunu olu turan fibro esnek liflerin az ya da çok olu una göre k zl k zar ince bir zardan kal n bir perdeye kadar de i ik yap larda olabilir. Mastürbasyon esnas nda orgazma ula rken kad n farketmeden kendi zar n y rtabilir. adet kan n n d ar ya akmamas sonucu birtak m klinik ikayetlerin ortaya ç kmas sonucu genellikle tespit edilir. . Deliklerin geni li i de çe itlidir. Oldukça s k görülür. K zl k zar n n çe itli ekilleri vard r. Ortadaki deli in geni li i ile dokunum esnekli i ve direnimi k zdan k za de i ir.: esnek liflerle k lcal damarlar ve na göre. K zl k zarlar n görünü s kl ! 1. Öte yandan günümüzde kullan lan adet tamponlar da k zl k zar n n y rt lmas na neden olabilir. Y rt k bir zar kendili inden eski haline gelmez. Bu zar olmasayd . Normalde ilk cinsel birle mede k zl k zar n n y rt l p kanamas beklenir. Bu durum k z n ilk adet gördü ünde. Fakat baz zarlar n deli i oldukça büyüktür. yanda ya da kalbur gibi çok say da olabilir. K zl k zar n n ortas nda çe itli büyüklüklerde adet kan n n akmas na yarayan delik ve delikçikler vard r. ciddî ak nt halleri k zlarda da görülürdü. en s k rastlanan çe ididir. Tedavisi çok basittir. k s rl a bile yol açabilen yumurta kanal iltihaplar genç k zlarda hemen hemen hiç görülmez.K zl k zar . B) Yar m Ay Veya Atnal Biçimindeki K zl k Zar : Adeta bir yar m ay görünümündedir. Bu. Ancak genelde büyük ölçüde ince zardan olu an "k zl k". s k ve seyrek görülen ekille r olarak ikiye ay rabiliriz. çe itli hastal klara kar bir sigortad r. Ortas nda yuvarlak bir deli i olan zar türüdür. Kenarlar düz ya da fistolu olanlar vard r. Hiç yokmu gibi görünen kad nlarda bile çok dar ve ince bir zar bulunur. ufak bir kesik ile zar aç l r. K zl k Zar Türleri: duyu yetisini sa layan sinirler bulunmaktad r. az oranda k zda kal n perdededir. ' . genç k z n iç cinsiyet organlar için yarat lan önemli bir koruyucudur. Delikler ortada. Bu iki yaprak aras nda zar k vam n sa layan ba dokusu. dölyolu a z n çepeçevre yüzük halkas görünümünde sarar. Penis y rt lmaya neden olmadan girip ç kabilir.

rahat rahat bir .. anlatmaya devam etti: ".. Bu çok ender görülen bir biçimdir. Her türlü hâlini inceledikten sonra. Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Bir Öykü: (289) Muayene odam n kap s aç ld . Aksi taktirde k z. Zaman nda far-kedilmezse dölyolunu ve dölyolu yata n doldurarak i irir. göz p narlar na do ru kayd . Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. . Allah' n bana bu felâketi niçin reva gördü ünü anlayam yorum.Seyrek Görülen K zl k Zarlar : A) Deliksiz Perde Biçimindeki K zl k Zan: Dölyolunun a z n tümüyle kaplar." Bu cümleyi söylerken. B) Kalbur Zar: Bu tür k zl k zar oldukça nadirdir. Temiz aln ndan birkaç damla so uk utanç teri. Margaret Turner. bana verdiler. Zar üzerinde geni likleri de i ik boyda delikler bulunur. Kapal zar n ameliyatla aç lmas ve birikmi kan n d ar ya ak t lmas gerekir. Rengi. Hiç kimseye bir fenal k da etmi de ilim. yüzü büsbütün kar t . son Bulgaristan göçmenlerinden. Nihayet gerdek gecesi geldi çatt .C) Dudak eklindeki K zl k Zar : Ortas nda yukar dan a a ya dar bir yar k bulunan bir k zl k zar d r.. C) Köprülü K zl k Zar : Bu tür k zl k zar nda iki büyük delik vard r. adet görmeye ba lad ktan sonra (288) Dr. kendini âdeta bir et y n gibi b rak verdi. Dün gece gerdek gecemdi. Deli i yoktur. 199 kan d ar ya ç kmaz. Göz kapaklar . Selâm vererek gösterilen sandalyele oturdu. gayr . esnaftan olmas muhtemel. hayati tehlikeyle kar kar ya kalabilir. 2. Epey zamand r mahallemizdeler.Kar m olan k zca z. Nil Y. etraf na ürkek bak larla giren ve bana do ru yakla an bir delikanl . bu perdenin arkas nda birikir. Ben dünyan n en bedbaht bir insan imi im... asabî insanlara has soluklukta. hay r oturmad . büyük ruhî bir s k nt n n st rablar okunuyor. te felâket burada ba l yor doktor bey! Bir erke in hayat nda en mes'ud bir ân ya ayacakt m. sim ve hüviyeti mü ahede defterine kaydedildikten sonra. K smet imi . k sa boylu. Kendimi dünyan n en mes'ud insan zannediyordum. Derin derin nefes alarak. Ben kendi hâlinde bir marangozum. talib oldum. Yüzünde. Bu iki deli in ortas nda adeta bir köprüyü and ran bir mukoza uzant s bulunur. Ne söyleyece imi bilemiyorum.Doktorum!. çok namuslu bir ailenin k z . Bu tür k zl k zar olan bir k z. Bir de ne göreyim? Hiçbir s k nt ve zorluk çekmeden.. ikâyeti soruldu u zaman: ". kravats z. Ank.ihtiyarî kapan r gibi oldu. S:42. içeriye.

K z .. Ne kadar haks z muamele etti inizi anlad n z m ? K z masadan kald rd m. yavrum. Onlar odaya girip elimden k z kurtarm lar. Biraz sonra. Genç damat heyecanl ve sinirli.. bekleme salonunun kap s n açt m. her ahsa göre ekil de i tiren aç kl klar vard r. Bu sahneyi hayat mda hiç unutamayaca m.. Ancak bu k z do urdu u zaman bu ey olacakt r. Aral k-1951. K z geceyar s . çok ac d m.Ayr ld . sen bir yalanc .. Muayene bekleme odas nda bunlar. ve dedim ki: K zl k zar sizin zannetti iniz gibi.. . te felâketim.. Bizlerde âdet oldu u üzere.. Sahicilerin yüzlerine bakt m: Birbirlerini bir ka k suda bo acak kadar kinli olan bu çehreler. 200 bilmiyorum. Hadiseyi. Bütün kabahat ve kusuru. anne onu bütün efkatiyle kollar aras nda s k yor: "Benim k z m. zifaf kap s arkas nda (bekâret kan n kontrol için) bekleyen yenge ve akrabalar bulunur.. onlarda bir âlem. Sanki bu anda âni bir y ld r m çarp-m cas na. "Büyük geçmi olsu n" deniliyor.. ki ki i a l yor: K z ve annesi. Ne oldu (289) Dr.. içlerinde orta ya l s da var.. Bütün insanlardaki bu çe itler.. Muhte em bir sahneydi bu.. doktor bey!" Büyük bir sükûnetle dinledi im bu gence. deli gibi f rlad m: "Sen k z de ilsin. art k benim müdahalem laz md . s kmak s kmak. birbirlerine öyle ha in bak yorlard ki. anas na teslim ederek kovdum. k zo lan k zd . gitti. çok ükür Cenab ... di erleri k z.. gözlerinin içi gülüyordu.. tam kapal bir perde hâlinde de ildir. o çok ümidsizdi. 6-7 ekilde toplanabilir. k zl k zar n n halka hâlinde yarat lm olmas ndan ibaretti. Mutlaka k z bana getirmesini. Söyledim amma. muayene masas na.Bu masum çehreli k z. Kemal Ça lar.. Bunun üzerinde âdet kan n n akmas için. say :33. bir sahtekârs n! Söyle niçin. zavall bir annenin boynuna at lm . te sizin k z n zda da halka ekli vard r... de i ivermi ti. h çk r klar içerisinde.. Seksoloji Mecmuas . ki taraf n ahitlerini ça rd m. K z. Ben seni çok iyi biliyordum. Damad n elleri s k l yor. s:20 vd. çocuk gibi seviniyordum." diye ba rmaya ba lad m.Hakk'a. ortada bir kere daha izah ettim.. ihtiyar da. K z ve erkek taraf ndan üçer kad n muayene odas na ald m..kad nla temas ediyormu um gibi. o lunun boynuna at ld . Ben zaten ba ka bir eye ihtimal vermemi tim. koridorda insanlardan kaçar gibi bir hâli olan çar afl . K zl k zar ve bekâret. sekiz kad n geldi. C enâb.. Onun bo az na sar lmak. Gördü üm manzara kar s nda. niçin bana bu oyunu oynad n?. Bunlardan bir k sm o lan taraf .Hak taraf ndan aç lm . uurumu kaybetmi tim. Sabah zor ettim. cans z yataktan atmak istiyordum. iki saat geçmeden.." Di er taraftan damad n annesi. belki de müjdeli bir haber verebilece imi söyledim. Bu esnada.

bu tablonun azameti yan nda hiç kal rd .. Sonra day m ele al yordu. ellerine sar ld ve gözleri ya l . Ne oldu unu bir y l sonra ay gördü üm zaman anlayacakt m." Olamaz çünkü bu durumlar hakk nda pek bilgi verilmez genç -lere. namuslu . hayat boyunca bir erkekle elele bile tutu mad dü enler de vard r. k zl k zar çe itleri hakk nda bilgisizlik.! babama (!) tam lay k olmu tum art k. Bir hafta sonra evin evli erke i taraf ndan tecavüz edildim. bu yüzden Ben k z m dedikçe babam bana daha h zl vuruyordu. Böyle durumlarda. ç . Sonra babama haber verdiler. Acaba diyordum. beni cinler mi i fal etti (tecavüz etti)?! Az kalm t akl m oynatmaya. baz genç k zlarda esnek olur ve gerdek gecesinde y rt lmayabilir. Çok geçmeden genelevine dü tüm. Babam ve day m beni ald lar. Gecenin karanl daha dövüldükten sonra bay lm m. cehalet bir de " merhametsizlik eklenince sonuç . Zina evlerine dü enlerin aras nda. Ama evlendi im gece k z ç kmad m. Damad k za ko tu. bar t lar. k zdan da af dile. Balonun maddesi esnek lekesiyle bir ömür boyu çile içine itilmi tir. l klar mdan ben korkuyordum. Sabaha kar kendime geldi imde ba mda bir hayvan durmu bana bak yordu."Damada: Art k her eyi ö rendin de il mi?.. Bir dü ün sahnesi. O gecenin sabah ormandan bir ba ka köye gittim. burnumdan kan geldi. D. dedim. Benim cahil. Onlar beni orada b rak p gitmi ler. öyle diyor: "Hiç kimseyle ili kim yoktu." diyen doktor arkada m öyle diyor: "K zo lu k z oldu u halde. Kendisine 'bakiredir' diye rapor verdi imiz halde. haydi.. Köyün d na büyük da n eteklerine götürdüler. Ben bunu i itmeliyim. Bu temiz k z sana lay kt r.. ondan af diledi." çok ac mas z oluyor i te. Elinizle onu delmeye çal oldu u için hemen y rtamazs n z.. Binlerce genç k z n hayat bu yüzden mahvolmu . nda.. Ne diyece imi bilemiyordum. 201 Gerdek Gecesinde K zl k Zar le lgili bret Verici Ba ka Bir Öykü: (290) K zl k zar .. Bir balon gibi.. K z onun boynuna at ld . Beni ölesiye dövdüler. Ben olay n okundayd m. Kan görülmedi i için doktora getirilmenin utanc n bir ömür boyu çeker. Orada bir ailede kald m. k z de il diye bana getirilen k zlar n haddi hesab yoktur. A z mdan. Günlük bir gazetede hayat n anlatan E. Bir kaç saat hâlde "k z ç kmad " n. ' ' Evet. "Ben çok genç k z n feryad n duymu biriyim. Balonun i memi hâlini dü ünün. Halbuki cinler öyle eyler yapar m ? Cahillik i te... damat veya etraf yine de emin olamaz. Onunla iftihar et. olan zavall k za oluyor.

Hattâ bu yüzden evlenmeyi reddeden k zlara bile rastlamaktay z. ' dü me. nsanlar her zaman hata yapabilirler. Buradaki zar. Müslümanlar yaln zca ince bir zar merakl s de ildirler. Müdahale etmeseler ölecekmi . gençli inde bir hatâ etmi ve k zl n kaybetmi ise. herhangi bir kaza. Konuyu açmak için bir örnek olay anlatal m: (291) Görü tü üm bir doktor arkada m. zina yap p yapmama duygusunun olup olmamas önemlidir. Hattâ genç k z. M üslamanlar için. flört ad alt nda. Çizgi. Mektup Y. Ya da böyle birini tercih etmeyecek.Yine bu gibi hadiseleri i iten genç k zlar. namus simgesidir. st. iki tercihle kar kar yad r. SORULAR-CEVAPLAR Bekâret Önemli mi? Yerine göre de i ir. v m (29ü) M. "acaba k zl 202 kayboldu mu?" eklinde yo un endi e ve korkulara ka-p labilmekteler. Yoksa zina ve namussuzluk yolu ile de ilde herhangi bir kaza sonucu veya t bbî bir müdahale (ameliyat) sonucu y rt lan bir zar. A. Çünkü bekaret. namus simgesi oldu undan önem kazanmaktad r. Bekarete önem verilen toplumlarda tabiiki zina yapmak pek kolay olmaz. böyle bir k z almak isteyen erkek. slam d toplumlarda bekaret. ça da l k ve medenilik ad alt nda zina yapabilmek için bekaretin önemsizli i üzerinde fazlas yla durulmaktad r. Bilakis bekareti koruma. Önemli olan hatan n fark na var lmas ve hatada srar ve devam edilmemesidir. sonradan pi man olmu ve gerçekten tövbe etmi ise. ömür boyu minnet borçlu olarak sayg ve sevgi gösterir. Aile S rlar . slam dünyas nda ise. s: 50 . 1 997. ahlaks zlar ve dinsizler için hiç önemli de ildir. baz hastal klardan dolay . bazen de hiç önemsizdir. genç k zlar ameliyat ettiklerini bu s rada t p cihazlar ile mecburen genç k z n k zl Hatta bir de ba ndan geçen bir olay anlatt : Bir genç k z n mutlaka ameliyat olmas gerekiyormu . Ya tövbe etmesinden dolay onu affedecek ve yeni hayatlar nda namuslar yla birlikte ya ayacaklar. zar yerine k z n namusunu koruyup korumama. böyle bir k z. Bazen çok önemli. namuslu ve imanl genç k zlarda olaca ndan. çok önemli de ildir. bundan sonraki hayat nda namusuyla ve iman yla ya amaya karar vermi se. bazen sark nt l k gibi olaylar ya am larsa. Bat da ve di er dünyada bakirelik. Böyle bir k z affeden gence. bekaret çok önemlidir. Çizgi. Müthi kan kayb oluyormu . n bozduklar n üzülerek bana nakletti. önemsiz gösterilmektedir. Affetmek ise büyüklüktür. Çünkü.

" di-yorlarm . Ama zina yapmak için böyle bir yola ba vuran zaten dav-ran ar yla belli olur. günahs z olarak ba na bir kaza gelmi se. namusunu kirletti onu almam. bu de eri büyük hadiseyi e ine saklar. slâmî terbiyesi olan. Genç k z. ni anl s n n yüzüne bakam yormu . güvendir. st. kendi iste iyle bir erke e elini de di. Çerçi ben bu ameliyat için belge ald m. "bir an önce son sözü söylese" diyorlarm . Durumu gence anlatm lar.unu bilmenizi istiyorum. Ancak tekrar kanayabilir hâle getirilebilir. 203 Genç k z da ni anl ym . A. "Bekaretimi kaybedeceksem ameliyat olmam. Doktorlar a rm lar. bilsem ki ni anl m.(291) M. Genç k z." diyormu . Dik -tirmemekle k z n hayat n n riske sokulmas da ayr bir sorumluluktur. Yapt klar gizli kalmaz. diktirilebilir. Aile S rlar . Kendisi 5 ya nda m ecburi bir ameliyat oldu ve k zl k zar ortadan kalkt . ameliyat olmazsa ölece ine inand rm lar ve ameliyat yap lm . han mlar n ço unda olan ve ilk ili ki ile bozulan bir org and r. K z m Ameliyatla K zl k Zar n Kaybetti. Aynen öyle demi : ". hatta evlili e sayg s olan her han m. Asl nda diktirmekle k zl k zar tamir olmaz. K zl k Zar n Diktirmek Caiz mi? E er. Annesi babas da "K z m z ölecekse ne olur ameliyat yap n. zar önemli de il. Bin bir insan olarak bu ni an nas l atar m! Böyle bir ey insanl kla ba da r m ? Allah'tan gelen bir zaruret kar s nda masum k z n ne suçu var? demi . Son y llarda . Fakat ona durumu nas l izah edece im ve ileride evlenirken bu büyük problem olmayacak m ? K zl k zar . Ben askere gittikten sonra. K sacas . K z n ameliyat oldu unu duyan ni anl s izne gelmi ve k z ziyarete gitmi .. Ni anl s da askermi . in ac taraf da ni anl s dindarm . Mektup Y. Çizgi. Muhakkak hikmetleri vard r.. insan n tek noktas dahi lüzumsuz yarat lmam t r. Bu Evlili inde Proplem Olur mu? 8 ya ndaki k z m için a lay p duruyorum. s: 66. bu olayda da görüldü ü gibi. Ben. bu kazay da anlatt zaman fitne olacak. Çizgi. K z bir daha kabul etmez korkusu varm . önemli olan namustur. dini bilgisi ve inanc tam ama tatbikat yar m bir müslüman m. Ne yapsalar da çare bulsalar. huzur bozulacaksa. heyecandan. bir suç i lemi gibi. Sonunda k z . Genç ne dese iyi. K z da ni anl s n çok seviyormu . Hem ireler ve doktorlar gencin a z na bak yor. Ama burada zina söz konusu olmadan zaruri ve t bbî bir müdahale sonucu k zl k kaybedilmi .

kad nl k cinsel organ n n alt bölümünde yer alan vagina giri inin üç santim kadar derininde ve içinde yer al r. hemen kar s n n bakire olmad gerekir.204 205 iffetsizlik. Ancak içeriye sert bir cisim 3 santimden fazla sokuldu u takdirde y r-t labilir. ahlaki de erlerde çözülme ile birlikte bu gelene in y k lmak istendi ini görüyoruz. Baz lar ise adeta lastik gibi geni leyerek penisin geçmesine müsaade eder ve cinsel birle mede y rt lmazlar. Yani onun böyle olmas ona hiç zarar vermez. y rt lmas mümkün de ildir. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. Çünkü k zl k zar sembolik bir olayd r. kazara y rt lm k zl k zarlar n n dikilerek onar lmas na imkan vermektedir. kimi zaman kanama görülmeyebilir. Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. Günümüzde ameliyat teknikleri. ancak genç k zl a ad m n att temizlikten yanad r. Bunun tedavisi jinekolojik müdahale ile olur. Göreceksiniz ald r bile etmeyecek. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa . Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r.olu abilir. k z n z n temiz f trat na zerre kadar dahi zarar vermez. K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. yap lacak tek ey vard r. Genelde normal bir k zl k zar n n y rt lmas s ras nda büyük bir ac duyulmaz. evlenince gelen bir damla kandan de il Bekaret zar . Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. Bu yüzden üzülmenize hiç gerek yok. Bu gibi durumlarda erke in. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal . Zar n Y rt lmas : Baz k zl k zarlar çok kal n ve sert olur ve cinsel birle meye müsaade etmezler. iffet ve ahlak sahibi olmakt r. n dü ünmemesi nda izah ediniz. Üstelik elinizde belge de var. kanama olmaz. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. Ona ne zaman aç klayaca n z sualine gelince. Önemli olan temizliktir. Yüzeysel sürtünmeyle bozulmas . Çünkü akl selim. . Ama sizin durumunuz tamamiyle farkl d r. T bbi bir mecburiyetten dolay yap lan bu i lem. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. K zl k zar bozulmadan spermlerin dölyoluna giri i ile -bakire gebeli i.

Bu ac y . Duyulan ac asl nda k zl k zar n n y rt lmas ndan de il. Ama duyuyor ve okuyoruz. Bunlar n d nda di er tüm genç k zlar n k zl k zar . Hatta kendimi tatmin konusunda bile asla a r ya kaçmad m ve k zl k zar m n sapasa lam oldu undan ad m kadar eminim. Zar Kanamam Olmazsa Ne Yapar m? Ben evlili e haz rlanmakta olan bir genç k z m. Bu gibi durumlarda kanama olmuyormu . Ama bu ancak binde hatta on binde bir genç k zda olu abilir. E er zifaf s ras nda iyi bir ön sevi me yap lm sa.. Yüz tanenin içinden gelir bela beni bulur. Anlatt klar ma inanaca n hiç sanm yorum. Baz zarlar esnek oluyormu . binde hatta on binde bir kad nda ancak görülebilir. parma a bat r lm bir toplu i nenin ac s yla k -yasl yabiliriz. Ya benim de ba ma böyle bir ey gelirse. k z n korkular . Nedeni de k zl k zar n n ola anüs tü kal nl kta olmas d r." Ama bakt n ki korktu un oldu. Yakla k 2. Ni anl m do ru dürüst tahsil görmü de il. O senin sözünü etti in esnek veya delikli k zl k zarlar yüz k zdan birisinde ya vard r ya yoktur. ac duyulmadan bozulabilecek yap dad r. kocan ikna ederek seni bir hastaneye götürmesini sa lamakt r. sevi menin heyecan yla hiç ac duyulmayaca n belirtmek yerinde olur.. O nedenle yap lmas gereken neyse o ekilde hareket edecek kadar medeni cesaret sahibi olmal s n z..5 y l önce bir gençle tan t m ve evlendim. Az önce de söyledi im gibi bu tür çok kal n k zl k zar . "Bende ans m var. Bakireyim ama benim gece gündüz uykular m kaç ran bir konu var: Acaba zifaf gecesi kan gelmezse ne yapar m. baz lar do u tan delikliymi . ruhsal gerilimi sonucu kendini kasmas ndan kaynaklan r. çok küçük bir dokunmayla dahi. 206 Bakireli ime E imi Nas l nand rabilirim? Ben 21 ya nday m. öyleyse kayg lanmana gerek yok. Ne Kadar Ac Duyulur? Baz durumlarda kad nlar n k zl k zar delinmesinde büyük ac duyduklar da olabilir. O zaman yap lacak tek ey. derdini anlatamamak ilerde k zlar m z n ba na daha büyük dertler aç yor. imdi diyeceksiniz ki. utangaç davranmak. Madem ki kendine bu kadar güveniyorsun. ben kocama durumu nas l izah edebilirim? Biz k rsal yörede ya ayan insanlar z. .. Suskun kalmak.

özellikle erken dönemde çok yararl olur. Kocamla ili kimi sürdürdüm ve hamile kald m. uzman ndan al nacak psikiyatrik yard m. Siz ancak olabildi ince cinsel bilgiler edindikten ve iyice 207 tahrik olduktan sonra yeni bir denemeyi ba ar yla ger. yalan söylüyor. Bu olaydan bir kaç ay sonra adet görmü . ili kiyi bir kaç kez daha tekrarlad m ama yine kan gelmedi. Bu arada evinizde sizi uyaracak erotizme aç k olun.. Doktor seni nas l ikna ettiyse onu da edecekti.-çekle tirebilirsiniz. Özel bir hastanede özel bir ameliyatla 15 gün süren bir kanama sonucu hamilelikten kurtuldum. K zl k zar n z n elastiki türden oldu u anla l yor. lk li kiyi Kar mla Nas l Gerçekle tirece im? Ben 28 ya nda yeni evli bir beyim. Bu tür durumlar bilgi eksikli inden ziyade a r korku ve heyecana ba l oldu u için yaln zca kitap okumakla düzelmez. Bu kitaplar e inizle birlikte okuyun. kan da gelmemi . Zifaf gec esi akl ma gelenler ba ma geldi. kendini s k yor. Cinsellikle ilgili bir tak m yol gösterici kitapl ar edinin. Kendisine k r ld m için onu götür nedim. Kocam bana "Sen bakire de ilsin. beni aldat yorsun" dedi. Sonuç olarak birle meyi gerçekle tiremedik. bu hale dü mezdiniz. u andan itibaren yapabilece iniz tek ey var.. Bunlar kocama anlatt "Bu ne biçim bakirelik" diye benimle alay etti. Çok giri imlerde bulunduk bir türlü ba aramad k. üzerine birazc k yakla t mda bile hüngür hüngür a lamaya ba l yor. Can m çok yand halde hiç kanama olmad . Kar m do al olarak benden de cahildi ve daha fenas korkuyor. iki gün sonra doktora gittim. Doktor hâlâ bakire oldu umu bekaretimin ancak do um s ras nda bozulabilece ini söyledi. Bunu yaparken organ ac mam . Arkada m Bakire Mi? 14 ya ndaki arkada m mastürbasyon yaparak kendini tat-"' mine al m . Hastaneye muayeneye giderken kocan z götürmemeniz hata olmu . Bu yo llarla bilgi da arc doldurdu unuzda art k i iniz nisbeten daha kolay olacakt r. Bekaretim bozulmam t . Sen ve e in e er cinsel likle ilgili bir tak m bilgileri edi-nebilseydiniz. Üç adet devresi sonunda yine kan nz m zaman . Aradan iki ay geçti. o halen k zo lan k z. Aç kças bu i in nas l yap laca konusunda do ru dürüst bir fikrim yoktu. Onu inand rman n tek yolu k zl k zar kontrolü yapt rmak üzere hastaneye veya doktora birlikte gitmenizdir. Ya m n bir hayli ilerlemi olmas na kar n evlilik öncesinde kad nlar hakk nda hiç bir bilgi almad m. Ancak organ yla oynamaya devam etti i ba ka bir gün çok az kan gelmi .E imle ilk ili kimiz s ras nda ben onun üstündeydim. Kocam bakire olmamdan ku ku duydu.

bu kanlar adet dönemine rastlayan kan de il. Senin durumunda ola n bir genç k z n da bekâret zar n n dokunulmam bir görünüme dönü mü olaca ndan 208 ku kun olmas n. Kimi zaman 15 günde bir. Ya ilerledikçe adet normal düzene girer. çoluk çocu a kar mam gerekti ini dü ünebiliyorum. Bu senin en tabii hakk nd r. Çocukken yani 7-8 ya lar ndayken. Ba ndan geçen olay n en önemli bölümü senin üzerinde psikolojik olumsuzluklar yaratmas yd . Mastürbasyon yapt s rada. kanlar n akt süre öncesinde organ yla hiç oynamam . e im bakire olmad bana kar nas l davran r bilemiyorum? Baz arkada lar m küçükken y rt lan bekaret zar n n kaynay p eski haline döndü ünü söylüyorlar. Me er zaman en iyi ilaçm . Uygun ya a geldi inde bir doktora muayeneye gider ve içi rahatlar. tan mad tan m olmak benim üzerimde çok olumsuz etkiler b rakt . Kendisinin söyledi ine göre. Küçük ya larda bozulan bekâret zar n n kendini yeniledi i do rudur. Durumu her ihtimale kar tüm samimiyetinle kendisine anlatmanda yarar var. yo un heyecan duydu u için adeti öne çekilmi olmal . Mektubunuzdan anlad m kadar yla ve sizin "yan lmayas n z ' bunlar adet kan de il" diye beni uyarman za ra men. yuva kurmam. Mastürbasyon yoluyla bir genç k z bekaretini kaybetmez.gelmi . ben o kan n adet kan oldu un da srar edece im. a abeylerimden bile nefret ettim. Bu do ru mudur? Kayg lanacak bir durum yok. Bir tecavüz sonucu ba na gelenlerden seni sorumlu tutmamas gerekir. Çocukken Tecavüze U ram Olmak Benim Suçum mu? Ben u anda 24 ya nday m. Yan lmay n. Ayr ca unu da söylemek isterim. Cin-' sel organa en az 3 cm bir cisim itildi inde tehlike ba layabilir. Rahatl kla evlenip mutlu bir yuva kurabilirsin. Çocukken tecavüze u ramak benim suçum mu? Evlenirsem. Art k evlenmem. ilerde kocan n ba ndan geçenleri ba kalar ndan ö renmesi onda ok etkisi uyand rabilir. Buna ra men ku kuyu hala içinden si-lemezse. kimi zaman daha uzun aral klarla adet görebilirler. imdi bu nefretim tamamen yok oldu. ona büyümeyi beklemesini önerece im. Neyse ki sen irade gücünü kullanarak bu olumsuzluklardan kurtulmu sun. m anlarsa m bir erke in tecavüzüne u rayarak bekâretimi kaybettim. Çünkü genç k zlar bu ya lardayken normal adet görmezler. Cinsellikle bu ya ta hem de zoraki olarak . Y llar boyunca tüm erkeklerden hatta babamdan.

bu süreden 209 birkaç dakika daha önce ve kimileri de birkaç dakika fazla zamanda bo alabilirler. prostat. daha kolayca ke feder. Ba . Sertle me s ras nda sidik borusu mesane ç k n yükseltti inden. 2. Böylece dikle me (ereksiyon) sa lanm oiur. vaginaya gidip gelmeleriyle sa lan r ve bo alma ortalama 10 dakika aras nda gerçekle ir. Penis Ba Ve Gövdesi: Süngerimsi bir dokuya sahip olan erkek cinsellik organ (penis) iki bölümde incelenebilir. Erkek cinsellik organ art k cinsel i levini yerine getirmeye haz rd r. hemen vagina giri inden itibaren ba layaca etmez. Erken bo alma. Uç bölüm giderek bir topaç biçiminde incelir. Bu penis bu konumda 3 cm'ye kadar kü-çülebilir. Penis. ereksiyona geçmeden önceki konumuna döner. Penis (Erkek Cinsellik Organ ): Teslislerin üst taraf nda yer alan erkek cinsiyet organlar ka-d nlar nkine göre daha görünür bir konumda olu mu tur. iradesi ve iste i ile yapt B . idrar ç k olmaz. Baz lar üç dakikal k bo almay erken bo alma olarak alg lamaktad r. Bo alma Süresi: Cinsel birle me. Kimi erkekler. Bu nedenle kad nlar. küçülerek yuvas na çekilmi konumda duran bir cinsel organd r. Penis Uzunlu u: Her erke e göre de i ken olan penisin normal uzunlu u 10-16 cm civar ndad r. Oysa bu süre az bir zaman de ildir ve bu kadar sürede bo almak da erken bo alma olarak tan mlanamaz. hem de uzar.Allah nezdinde de insan. Kesin süre olmaz. Bunun 3 cm k sas veya 3 cm daha uzunu da anormal say lmaz. Gövde.ERKEK C NSEL ORGANLARI Erke in cinsel organlar unlard r: eylerden sorumludur. için. A a dan yukar ya ucu karn n önüne gelecek ekilde bir durum al r. Di inin cinsellik organ nda orgazm olay . 1. erke in cinsellik organ n n k sa olu u özellikle de döllenme aç s ndan önemli bir sorun te kil . Bo almadan sonra uyarma ortadan kalkt nda erkek cinsellik organ ndaki kanlar geri çekilece inden penis. Erke in uyar lmas yla içine kan dolan penis hem sertle ir. arzulanandan önce bo amad r. erke in cinsel organlar n kendilerinin cinsellik organlar n kavray ndan. seminal kesesi. tohum hücresi kanallar . Penis normalde erke in önünde sark k. ereksiyon (sertle mi ) haline gelmi penisin. kal nla r. er bezleri. Ki ilere göre de i kendir.

Gövde de olçukça duyarl d r ama as l duyarl olan bölüm ba k sm . Sünnet olmam larda sünnet derisi ile kam ba aras nda smegna ad verilen bir salg birikebilir. sa l k bak m ndan da çok yararl d r. Taharet. ad na erke in b z r diyebilece imiz damar ms bölümdür. özellikle de ba k sm n alt nda yer alan. Yeti kinlerde yumu ak durumda. mikroplar n etkisiyle çok ac veren iltihaplara yol açabilir. sertle ti i zaman. Sünnet. Bu deri parças müsiümanlarda slam n gere i olarak basit bir ameliyat ile kesilir. Çünkü birle en organlar aras nda etkile ime mânidir. Hn: 292. Bu bölüm çok yo un sinir uçlar ndan olu tu u için ufak dokunumlarda tahrik olur. salg lad bar na ya la fena bir koku ne redebilmekte.) boynu kanserinin daha az oldu u belgelenmi tir. erkekde erken bo almaya sebebiyet verirken kad n n cinsel heyecan na da engel olmaktad r. (292) Müslim. bütün bu sak ncalar giderdi i için erke i sünnetli e ler de. ki iye. Sünnet kabu u. Hn:49. (Bütün peygamberlerin erîatlerinde yer alan ve uygulanan i lerdendir. bni Mace. ya a ve fizyolojik duruma göre de i ir. Bu birikim. cinsel bak mdan daha bir uyum ve doyum sa layabilirler. T bbî Aç dan Sünnet: Peniste ba kil flayan deriy e sünnet derisi denir. sünnet olmu erkeklerin hemen hiçbirinin penis kanserine yakalanmad klar n ve sünnetli erkeklerin e lerinde dölyata Amerika ve di er geli mi Bat ülkelerinde yayg nla maktad r. b y klar k saltmak. Bu nedenlerle sünnet Müslüman olmayanlar aras nda da özellikle Bunlar." (292) Sünnet Olman n Zaman : Do umun yedinci gününden ergen oluncaya kadard r. 210 Cinsellik Bak m ndan Önemi: Cinsel organ kaplayan deri. Erkek Çocuklar n Sünnet Olmas : "Be ey f trattand r. sünnet olmak. t rnak kesmek ve koltuk alt k llar n yolmakt r. Ayr ca. ortalama olarak 6 veya 10 cm uzunluk gösterdi i halde. Penisin büyüklü ü. kas klar tra etmek. ayr ca mikrob olabildi i için de cinsel rahats zl klar meydana getirebilecek mikroplar n rahme (vagina) intikaline arac olmaktad r. Sünnet. giderici oldukça kal n bir prezervatif olarak tan mlamak . 12 veya 15 cm uzunluk gösterebilir. Fakat bulû (ergenlik) ça na girildi inde sünnet ettirilmesi vâcibtir. Bu sebeble sünnet kabu unu tabîi duyarl l mümkündür.

torba içindeki bulunan çift yumurtaya da testis denir. kanald r. K vr ml bir kesite sahip .Sünnetin Yarar Var m ? Sünnetin say s z yararlar vard r. cinsel ili ki s ras nda idrar yolunun ba taraf n t kayarak idrar n akmas n engeller ve sadece sperm (menî) akas na izin verir. gerekli temizlik ve mikropsuzluk ilkelerine uyulmadan yap ld olmas d r. Sfinkter. Meni hakk nda geni bilgi drar Kanal : drar torbas n n dibinden penis ucuna kadar uzanan bu yol sperm ve idrar n akt 211 oldu undan penisin sertle ip uzamas yla k vr mlar da aç l p idrar yolunu uzat r. Bu da penis sertle mesi veya idrar ve menî bo al m s ras nda ac duyulmas na neden oluyor. bir delik vard r. Erken sünnet. nda bir tak m sakatl klara neden kanseri riskinin Delik: Penisin ba k sm n n ucunda. Sünnet olmam erkeklerde penis kanseri riskinin. Sünnet slamda yeri olan önemli geleneklerimizdendir. kad nlar n sünnetli penislerden daha çok ho land klar y ap lan istatistikler sonucu ortaya ç km bulunuyor. daha do umundan birkaç ay sonra sünnet edilmektedir. Sünnetle ilgili tek sorun. e lerindeyse dölyata yüksek oldu u gerçeklik kazanm t r. ameliyat n yetkili ve becerili olmayan kimseler taraf ndan. sidik yolunun aç ld gusül konusunda verilmi tir. Estetik aç dan ise. Alaca arma anlar çocu un duyaca stresi azalt r. Sünnet olmam erkeklerin sünnet derisi alt nda biriken salg y her gün sabunlu suyla y kamalar gerekiyor. orgazm durumlar nda da meni at l r. Erkek çocuk 10-12 ya lar ndayken dü ün töreniyle sünnet edilir. Testis (Husye-Yumurtal k): Erkek cinsellik organ n n bir parças da penisin alt nda yer al an ve bir torba içinde bulunan yumurtalard r. Günümüzde pek çok erkek çocuk. Torbaya scrotum. Bu delikten gerekti i zaman idrar bo al r. çocu un ac y fazla duymamas nedeniyle bir tak m komplekslere girmeyece i aç s ndan yararl görülüyor. Kimi sünnet derilerindeki darl k ameliyatla giderilemedi i taktirde peniste "fimosiz" denilen bir rahats zl a yol aç yor.

Kabakulak gibi salg n hastal klar n testis iltihab na yol açmas . Yoksa k s r kal rlar. Bunlar zaman nda yerine inmezlerse. Bu kanallarda devaml olarak spermler üretilir. Bu yüzden. E er testisler kas kta kal p torbaya inmezse. Ergenlik ça na kadar^yumurtalar torbaya inmezse doktora gitmelidir. ileride k s rl k dahil. Bu devirde testisler yava yava a a ya inip. sigara.Testis. sperm hücresi ç kar r. sperm hücrelerinin ölmesi sebebiyle. Sa l kl bir erkek her bo al ta ortalama 60 milyon/ mi.5 C'lik hararete sahip bir ortam haz rlanm t r. "Baz çocuklarda do umla beraber testisler henüz torbaya inmemi olabilir. çocuklar ileride k s r kalabilirler. kas k kanal içinden geçerek torbalar içindeki normal yerine iner. So uk havalarda bu kaslar testisleri yukar çeker. ileri ya larda bu imalât azal r. Anne-baba daha küçük ya tan itibaren çocu un torbalar n bast rmadan yoklayarak yumurtalar n torba içinde olup olmad na bakmal d r. Genellikle 20 gram a rl nda ve 3 3. torbada onlar için 34. Bu ameliyat zaman nda yap lmazsa erkek ömür boyu çocuk yapamaz. normal vücut s cakl ya ayamazlar. Çünkü sperm hücreleri. erke i döllendirme yetene inden yoksun b rakabilir. Testislerin içlerinde her birinde 3 veya 4 tohum hücresi kanal içeren yakla k 300 bölmecik bulunur. Testis erke in döllenme yetene inin en önemli organ d r. Erkek çocuk. Testislerin a rl k ve büyüklükleri ki iden ki iye de i ir. Buralarda ayda ortalama 3-4 milyar sperm üretilir. Üretilen hücreler bo al m s ras ndaki kas lmalarla Urethra'ya gönderilir. Bu karma k düzenlemeyi gerekli k lan ey. böbrekler hizas nda ve omurgan n iki yan ndad r. s cakta kaslar gev er ve a a sarkar. döllenmeyi sa layan spermleri üretir. Burada prostat bezinden gelen meni s v s yla birle en spermler ayn kas lmalarla d ar at l r. Bu organ n zedeleyici bir kaza geçirmesi. Spermlerin testislerden penise ta nmas için. bir kanallar ve depolar sistemi vard r. Bulû ça ndan önce bunlar n ameliyatla normal yerine indirilmesi gerekir. 212 Her ne kadar erkekte ömrün sonuna kadar sperm imalât bahis mevzuu ise de. testislerin ancak 35 derece s cakl kta sperm üretebilmeleridir. nda . alkol ve enfeksiyon hastal klar da imalâta olumsuz tesir eder. gebelik süresince annesinin dölyata nda geli irken testisler. A r hastal klar ve zehirlenmeler.5 cm çap ndad r. çocukluk y llar nda ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekir. Testisler cidarlar nda (duvarlar nda) kas tabakas da bulunan alt tabakal torbalar içindedir. pekçok propleme zemin haz rlayabilir.

birle me ile kadm-erkek birlikte orgazm olabilmektir. Penisin Büyüklü ü Veya Küçüklü ü Önemli Mi? Önemli olan penisin boyu de il. Sonra koltuk altlar nda k llar belirir. ergenlik hattâ yeti kinlik dönemlerinde hayat kendilerine zehir edenler çoktur. Haya torbas ve erkeklik bezleri büyür. Önemli olan. Klitoris de birle me an ndaki vücutlar n sürtünmesiyle uyar lmaktad r. Görevi özel bir s v salg lamakt r. Klitoris birle meksizin de uyar labilmektedir. yani idrar yolunun ba lang c aras nda bulunur. Yüz daha çok ya lan r ve ergenlik sivilceleri belirmeye ba lar. Sorun. zevkin penisinin boyuyla ilgisi yoktur. yanak ve çenede b y k ve sakal geli meye ba lar. Cilt de i ikli e u rar. Her testisten ayr ayr birer kanal ç kar. Prostat: Prostat sadece erkeklerde bulunan ve özel bir s v salg layan bezdir. Fakat. SORULAR-CEVAPLAR Penisin Boyu Önemli mi? Penislerinin çok küçük oldu una inand klar için. Kad n orgazma götüren yol.Sperm Kanallar : Meni kanallar . Sperm kanal n n sperm kesesi ile birle tikten sonraki k sm na sperm at c kanal ad verilir. Üst dudak üstünde. penis uzay p kal nla r. idrar kesesinin hemen alt nda ve idrar kesesi ile penisin kökü. testislerin üretti i spermleri testisten ve kar n bo lu u içinden geçerek penisin köküne kadar götüren yollard r. Bunlar kar n bo lu una girdikten sonra idrar kesesinin arka yüzünden dolanarak sa da ve solda bulunan ve birer sperm deposu görevi yapan sperm kesecikleri ile birle irler. Erkeklerde bulu ça nda. Sperm imalât ba lar Kas k k llar ç kmaya ba lar. Bu s v . Bunlar prostat sa dan ve soldan delerek içine girerler ve ortas ndan geçen idrar yoluna aç l rlar. bu erkeklerin varsayd klar yetersizlikleri konusunda . erke in ve kad n n penisden alaca tak nt l olmalar ve kendilerini ya amalar gereken duygulara verememeleridir. Sesin kal nla mas ile ergenlik devresi tamamlan r. i levini yerine getirebilmesidir. Prostat. testislerden sperm at c kanallar ile gelen ve d ar at lmak için idrar yoluna dökülen ve çok koyu özellikteki meniyi k smen suland r r. Normal standartlar n minumumu olan 10 santimden 3 santim k sas da i levini yerine getir ebilir. Bu kadar uzunlu un mesele yap lmas söz konusu bile edilemez. Cinsel ili kide kad n n zevk alabilmesi için erkeklik organ n n di ilik organ na 5 -6 santim girmesi yeterlidir. 213 Penisin boyu hiç önemli de ildir. klitorisin ve döl yolunun uyar lmas d r.

sertele iyor. Kanama fazla olursa önemsememezlik etmeyin hastaneye ba vurun. üç santim daha k sa olan bir pe nisle de normal cinsel ili ki kurabilir ve e er sperm üretimi uygunsa e ini hamile b rakabilir. Biz bu bölümde gençlerimizin ve genç k zlar m z n gereksinim duyduklar bilgileri ayr nt lar yla vermeye çal aca z. Ama mümkün oldu u kadar dikkatli olmakta da yarar var tabii. Yeter ki ereksiyon (sertle me) ve bo alma olsun. dikiliyor ve üzüyorsa. Zifaf gecesi nas l davranmas gerekti ini bilmeyen pek çok genç erkek ve genç k z bulundu unu s k s k duyuyoruz. alt nda adeta ecel . Bu arada senin her türlü ihtimali göz önüne alarak son derece so ukkanl davranman ve fazla yüklenmemen de art. Ancak unu bilmeniz sizi oldukça rahatlatacakt r: Nas l ki erkeklik organ cinsel münasebet s ras nda içine kan dolarak geni liyor. Yeter ki o gece nas l davran lmas gerekti i konusunda bilgi sahibi olal m. evlenmek üzere olan bir gencim. Zifaf gecesi e ine kar son derece sevecen. Benim sorunum cinsel organ m n büyüklü üyle ilgili. Erkek Organ n n Büyük Olmas Sorun Yarat r M ? Ben 27 ya nda. Oysa zifaf gecesi korkulmas de il. nazik davran rsan ve her hangi bir zorluk kar s nda iddete ba vurmadan davran rsan san yorum önemli bir sorunla kar la mazs n z. Penisimin büyüklü ü cinsel ili kide sorun olur mu? nsan organ n kullanmay bilirse bunun k sal da uzunlu u da sorun yaratmaz. Bilmedikleri konular hakk nda yeterli bilgi edinirse korkusu kalmaz. Unutma ki bu gibi durumlarda her ey erke in davran lar na ba l d r. 214 GERDEK (Z FAF) GECES Evlenen bir çiftin ilk gecede gerde e girmesine "zifaf" denir. Erke in cinsel uzvunun büyük olmas genellikle önemli bir sorun yaratmaz. nsan. Bu gençler zifaf gecesine bir öcü gibi bak yor ve geceyi nas l geçireceklerinin a k nl terleri döküyorlar. bilmedi inden korkar. sevinçle de erlendirilmesi gereken bir gecedir. Korkum ise acaba zifaf gecesinde organ m n büyüklü ü nedeniyle bir sorun ç k p ç kmayaca d r. uyar lm kad n n di ilik organ da geni ler ve uzar.Bir erkek 9 cm uzunluktaki bir penisle de. Evlilik ya am boyunca o gecenin an lar belleklerimizden silinmeyecek güzel izler b rakabilir.

mutlulu u tatmak yerine çevresinin beklentilerinin a rl alt nda ezilmektedir. genç k z cinsel ili kiden so utur ve bundan sürekli kaçmas na neden olur. k z da b akireli ini kan tlamak durumundad r. yenge de geline zaman zaman evlilik. Erkek erkekli ini. Evlilikte cinselli in normal oldu u vurgulan r. aile ya am n n en önemli günüdür. Baz kesimde evlenen gençler. mutlu bir evlilik ya am n n temelini atm olacaklard r. heyecan na sab rl olmal d r. Yap lan ara t rmalar ülkemizde cinsel sorunlar n bilgi ye-' tersizii inden kaynaklanmakta oldu unu vurgular niteliktedir. Ülkemizde bo anmalar son 10 y lda iki misli artm t r. dü ün boyunca damada. Yöresel geleneklere göre büyüklerin evlilik ile ilgili deneyim ve bilgileri gençlere anlat l r. geline yenge verir. her iki e e doyum sa lamal d r. Bo-'. erke i ve genç k z heyecanland rmakta. Gerdek gecesinin izleri bütün bir evlilik veya ya am boyu unutulmayaca ndan. dü ün törenleri s ras nda sa d ç ve yenge denen yard mc lar taraf ndan ayr ayr cinsel bilgiler verilir. damat veya babas veya damad n yak n kan akrabas olan 215 evli bir erkek taraf ndan seçilir. Ülkemizdeki gelene e göre. Bekaretin bozulmas fazla güç gerektirmez. sanma nedeni olarak ileri sürülen iddetli geçimsizli e sebep olan önemli nedenlerden biri de. Dü ün töreni ba lay nca sa d ç. gerdek gecesi v e cinsellikle ilgili bilgiler verirler. E ler birbirlerine kar bu ilk gecede cinsel düzeyde de sevecen ve anlay l olurlarsa. Yenge ise. Bu ilk birle me iddetli ve zoraki bir davran olmamal . cinsellik ile ilgili en sa l kl bilgiyi sa d ç ve yengeden almaktad r. ister ehirde ister köyde olsun gerdek gecesi en büyük rolü erkek üstlenir. Baz kesimde cinsel bilgi edinemeyen genç çifte. Erke in sald rgan davran veya bekareti iddetle bozmaya kalkmas . cinsel uyu mazl klar ve cinsel so-. Erkekte. . e ler yanl davran veya gereksiz k r c sözlerden kaç nmal d rlar. gelin veya annesi veya gelinin kan akrabas olan evli bir kad n taraf ndan seçilir. k zda da cinsel ili kiden a r ac duyaca korkusu yayg nd r.Pek çok çift için bu gece. Erkek e ine efkatli ve nazik davranmal . Sa d ç. Sa d c n mutlu bir aile kurmu ve ailesine ba l olmas na özen gösterilir. ba aramama korkusu. adeta dü ün töreninin bir parças olarak k sa ve öz bir cinsel e itim verilir. Yengenin de mutlu bir evlilik yapm ve ho görülü olmas na özen gösterilir. Bu olay n bazen yanl bilgiler nedeniyle fazla büyütülmesi veya bu konuda bilgi sahibi olmama. Bu bilgileri damada sa d ç. Dü ün gününe kadar ailesinden cinsellikle ilgili herhangi bir bilgi alamayan gence. runlard r.

haram olmas na ra men ilk cinsel ili kilerini evlilikten önce genelevlerinde ya amaktad rlar. Bunun gibi çe itli sorular rahats z eder onlar . Kimi gençler için anlat lmaz bir kabus. hakl lar. türküler söylenilmi . Ama bunun için pani e kap lmamal .. Baz genç erkekler.Gerdek Gecesindeki Ba ar n n Yolu. Tecrübe kazanmak isteyen genç.. . Cinsel Bilgidir: Gerdek gecesi. Kimisi. çlerinden baz lar var ki s rf bu yüzden yemeden içmeden kesilirler.. Kafalar n kurcalayan sorulara kar l k bulamaman n üzüntüsü içinde ne yapacaklar n a rm bir halleri olur. Gerdek. bir . Bir kad n n evlilik hayat boyunca cinsel so ukluk içinde kalmas ya da erke in bir iktidars zl k haline dü mesinde. Onun için evlilik hayat n n bu önemli safhas n n nas l geçirilece i ve ilk cinsel ili kide nelere dikkat edilmesi gerekti i hakk nda do ru bilgilere sahip olmak gerekir. lk gece. romanlar yaz lm .. O yüzden Allah' n nikâhs z cinsel ili kiyi haram k lmas n n hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. ömür boyu cinsel ili kiden.. Asl nda ilk gece çok önemli. bir utanç uçurumu. ilk gecedeki olaylar n kesin bir etkisi olabilir. bütün evlilik hayat n z n mutlu geçmesini sa layacak 216 anahtar da elinize geçirmi olursunuz. Kimisi ise "Çok can m yanacak m ?" diye sorar kendisine. kad ndan so umakta v eya ereksiyona geçememek gibi çe itli sorunlarla kar la maktad r. Oralarda ise. Ve bu korkunun giderek kendilerine egemen olmas ndan çekiniyorlar. Hatta bu hakaretler kar s nda cinsel birle meyi bile gerçekle tiremiyen." Günümüzde genç k zlar m z saran ilk gece korkusuna. bir murada eri . bir hayal k r kl deh et zindan . ereksiyona (penisin sertle mesine) geçemiyen erkekler olmaktad r.. Evet. Üstüne ark lar. genç erkeklerin acemli ine sayg duyulmadan bir an önce i ini bitirip paras n almak isteyen kad n taraf ndan genç erkekler hakaretlere u ramaktad rlar. nice gencin y llar y l dü lerine girmi olan konu! Kimi çiftler için sanki cennete aç lan bir kap . E er bu konuda bilgi edinirseniz. Üzerinde duruldu u kadar var. Bu gece hiç bir zaman küçümsenmemeli ve evlenen e ler ilk gece için bilgilenmeli ve dikkatle haz rlanmal d r. lk Geceye Psikolojik Haz rl k: Baz genç k zlar aç kça korkuyorlar ilk geceden. asl nda bilgisizlikten ba ka bir ey neden olmuyor. "Acaba e imi mutlu edebilecek miyim?" diye dü ünür.

hele ba lang c nda kendisi nas l davranacakt r? Do rusu u ki bu s rada yaln z genç k z de ildir benzer korkular ta yan. vajinaya girmesi kolayla m olur. Oysa ki bu son derece basit bir problemdir. erkeklerin bu konuda büyük sorumluluklar ta d sorumlu olan yaln z erkek de il. sinirlerini bozacak. E e yard m etmek yaln z erke in kar s na de il. Ço unlukla bu zar pek hafif bir ac ma duygusu vererek y rt l r. Böyle durumlarda. Çiftler. Ama büsbütün de do ru de ildir. Ama bunu gözlerde fazla büyütmemek gerekir. Erkek de çe itli duygular içindedir.. K zl k zar n n y rt l baz zar ekillerinde bu kan n akmamas da mümkündür. . Çünkü . ayn ekilde korku ve heyecan içinde bulunan bir gelinin de vajina içi kurur ve kayganla maz. Böylece penisin. lk birle mede kad n en çok korkutan ey. Böyle olunca.. hem de güveyin korku ve heyecandan ekseriya sinirleri gerilmeye ba lar. Kal n ise y rt lmas biraz daha zor ve a r l olur. onun s k lganl n artt racak. bu gergin halleri geçirip iyice yat ncaya kadar tatl tatl sohbet ederler ve beklerler. Bunun için de en iyi çare erke in organ na boydan boya vazelin sürmesidir. yaln zca k zl k zar ve bununla ilgili sorunlar de ildir elbette. nce ve esnek ise duyulan ac belli belirsizdir. korkulacak bir olay gözüyle bakarlar.. Ancak söylenir. k zl k zar d r. böyle korku ve gerginlik içinde oldu u zaman vajinamn etraf ndaki kaslar gerilir ve bu nedenle vajina yolu di er zamanlardakine oranla daha dar bir hale gelir.. K zl k zar denen ey nas l bir nesnedir? Y rt l rken ne olur? Cinsel ili ki s ras nda. bunlardan çok daha önemlidir. erke in cinsel organ n n içeri girmesi güçle ir.. yava yava m hareket etmeli? yaz l r.. d ardan kullan lacak bir vazelin ile sa lamak gerekir.. ilk cinsel ili kiye. imdi bunlar aç kl yal m: Bir genç k z. ilk gece ile ilgili güçlükler. Bu yüzden genç k z. nas l kalabal k bir halk önünde ilk defa nutuk vermeye ç kan bir kimsenin heyecandan a z kurursa. Bundan ba ka. kad n n da erke ine kar görevidir.. Sinirsel gerginli i ile ilgili güçlükler. Bu gerginli in do urdu u baz güçlükler vard r. Heyecanlar tamamen geçip ihtirasl bir arzu duyduklar zaman tekrar a ka ba larlarsa. Yani sorumluluklar e it ekilde payla malar .Genellikle genç k zlar. Ço u zaman. Bir dereceye kadar do ru say labilir bu. kad n vajinas n n slakl k ve kayganl n . genç k zd r da. içindeki f rt nay iddetlendirecek hareketlerden kaç nmal d r. e nas l ba lamal ? Birdenbire mi. 217 Zifaf gecesinde cinsel ili ki dakikalar yakla t kça hem gelin.. o zaman vajina çevresindeki s ras nda biraz kan da akar. Ba aracak m d r? i te bu durumlarda e ler birbirlerini tamamlamak ve birbirlerine yard m etmek zorundad rlar.

hafif ok ay ve öpü melerle birbirlerine al mal ve ürkeklikleri gitmelidir. ilk cinsel birle meyi ertesi ak ama b rakmak en iyi yoldur. Oysaki bu durumda olgun ve anlay l bir kad n n yapaca tek e y. kendisini geçici olarak ba ar s z b rakabilir. birbirlerine sakin olmalar konusunda telkinde bulunmal ve birbirlerine moral ve güven vermeli. Ne zaman arzu ve ihtiraslar n n adamak ll uyand n hissederlerse. bu yüzden içlerinde gerçek bir arzu duymuyorlarsa. Kimi erkek bu durum kar s nda deh ete dü er. k zl k zar n n sert oldu u zann ile normal cinsel birle mede k zl k zar n y r-tam yacaklar korkusu ile parmakla veya ba ka n belirterek. hem kar s n büyük bir zevkten yoksun b rakt s n rs z bir s k nt duyar. gerekse o yorgunluk neticesinde erkek. gerginlik ve heyecan n n kolayca geçmiyece ini tahmin ediyorsa. ilk cinsel birle melerini ertesi ak ama b rakmak üzere. te gerek bu heyecan. Asl nda böyle bir duruma dü meyi önlemek için e ler. E er bu durumda iken. i i akaya vurmak ve bunun s rf. geçici bir tutukluktan geldi ini ve hiç bir öneminin olmad 218 tekrar güvenini kazanmas n sa lamaya çal makt r. K zl k zar n n çe itleri hakk nda bilgisiz baz erkeklerin. o zaman bir s cak su banyosu yapmas çok yararl olacakt r. belki son gü nler ve gecelerede kar s yla cinsel ili kide bulunaca bu an dü ünerek üreme organlar n ve sinir merkezlerini fazlas yla yormu tur. erke in hayat boyunca sürüp gidecek bir ekilde incinmesine neden olabilir. a r ya da alayc bir söz söylerse. sohbet etmeli. ilk cinsel ili kinin heyecan . E er vücut ve sinirleri adamak ll yor-gunsa. kar s n n kendisini art k erkekten saym yaca n dü ünerek delice bir ac ya. cinsel organ n n sertle medi ini görebilir. kocas na oldukça için iyi davranmak. Günlerden ve saatlerden beri bu dakikay ve bu an beklemi . onu yatmaya ve rahat bir uyku uyumaya davet etmelidir. gönül al c eyler söylemek. Genç k z. o zaman yata a girmelidirler. Hem kendini. Ayr ca u da hat rlanmal ki e lerden biri isteksiz iken yap lan cinsel ili ki hiç de zevk verici ve tatmin edici olamaz.kaslar gev er ve do al ekilde salg yla kendili inden kayganlas n Bu durumda cinsel ili ki çok daha kolay ve rahat olur. birbirlerine yard mc olacaklar konusunda söz verdikten sonra önsevi meye ba lamal lar. üzüntüye kap l r. kad n bilgisizce bir ey söyler ve anlay s z davran rsa. Erke e gelince. kendisinden hiçbir talepte bulunmadan. E er kocas n n tutuklu unun o ak am geçmiyece ini sezerse. o ana özgü. ikisi de bir süre oturup dinlenmeli. Birlikte kar l kl sevgi ve anlay la. daha " zifaf odas na girer girmez cinsel ili kiye giri mekten kaç nmal d rlar. onun kendine . E ler. eref ve itibar n n mahvoldu unu.

Erkek önce . efkatli ve sevgi dolu hareketleri ile kad n kazanmaya çal mal d r. Bu bölümde detayl ca izah edilece i gibi. 219 e inde az çok bir uyan gördükten sonra yakla mal d r. Erkek öldürme tehdidi ile arzular na boyun e en bir kad ndan bile zevk alabilir. Erkek her eyden önce kad n vücudu ile kad n ruhunu iyi tan mal d r. Toplu i enin ucunun batmas kadar veya so an zar n n y rt lmas kadar kolay ve habersiz bile olabilir. Gerdekte Cinsellikten Önce Sevgi ve A ka Önem Verilmeli: Kad n. Bir çok kad n haks z yere so uklukla itham edilirler. Bu bak mdan erkek. Bu s rada sözden çok nazik. ho land erkekle birle ti i zaman gerçek orgazma varabilir. Bu durum geçicidir. Erkek. Genç k z n ilk birle mede orgazm'a ula mas n da beklememelidir. Hiç sevmedi i bir kad nla da cinsel doyum u runa yatabilir. Bir örnek verelim. Erkek. a k için seks yapar. kad n için bir i kencedir. ama cinsel yönden çekici buldu u bir kad n imkan bulursa kollar n n aras na al r. Ancak burada dikkat edilecek bir özellik daha vard r. Kad nlar n ço unlu u uzun bir süre sonra cinsel zevke ula rlar. öper. Penisi sertle en her erkek bu i i rahatl kla ve kolayca ba arabilir.eyler sokarak k zl k zar n y rtmaya kalk t klar duyulmaktad r. gerdek gecesinde yeteri kadar fiziksel ve ruhsal uyar ve ön sevi me yap l rsa. Kad n ancak be endi i. a k heyecan esnas nda hiç proplemsiz ve ac s z bu i ba ar labilir. Ayn ekilde genç k zlara da k zl k zar n n y rt lmas esnas nda çok ac çekilece i korkusu yerle tirilmektedir. k z cinsel birle meye güzelce psikolojik olarak haz rlan rsa. Sevgisiz cinsel ili ki. Kad nlar n vücuduna yakla madan önce onlar n ruhlar na varabilmek çok önemlidir. Vücutça ve ruhça sa l kl olan bir kad n n cinsel ili kiye kar so uk olaca dü ünülemez. Bu onun ruhsal yap s n n tabii bir halidir. önce ön sevi me ile i e ba lamal . So uk kad n demek hasta kad n demektir. seks için seks yapmaz. Kad n n durumu ise farkl d r. Kad nlar belirli bir d etki olmadan cinsel yönden fazla uyanmazlar. cinsel ili ki ba ka konudur. ok ar ve arzular n bu kad n n üzerinden tatmin eder. Ama kad n için böyle de ildir. Asla böyle eylere gerek duyulmamal d r. Hatta yak n zamanlara gelinceye kadar sava sonunda i gal edilen ülkelerin kad nlar dü man askerleri için cinsel bir av olarak görülüy ordu. Oysa erkek yap s bamba kad r. Kad nlar evliliklerinin ilk günlerinde cinsel yakla may genellikle bir görev duygusu içinde yaparlar. kendisine öldüresiye dü man oldu unu bildi i. e inin so uklu undan korkmamal d r. Kimi erkek için a k ba ka konu. erkek ise seks için seks yapabilir.

e olarak ald klar kad na ilk olarak bu kadar yakla man n verdi i heyecandan ileri gelir. Birle me oldu u halde e inden kan akmad erkek hemen onun namusundan üphe edebilir. Bu tip kad nlarda penis. Çünkü yar bakire denilen kad nlar vard r. Büyük bir heyecan hatta utangaçl a kap labilir. Ayr ca vajina giri i geni . S k lganl k ve heyecanla cinsel ili kiden kaç nan genç k z e i zorla ilk gece cinsel birle meye zorlamamal d r. ortas tamamen aç kt r. Gerdekte Damad n Heyecan : n ara t rmal ancak ondan sonrad r ki. yatk n. Ba ar s zl na tan k olan yeni kar s n bir daha görmek istemeyebilir. kar s ndan Bir çok damatlar da gerdek gecesinde gelinler kadar heyecanl d rlar. Ço u kez e ini babas n n evine yollar daha da kötüsü 220 cinayete bile sürüklenebilir. Çitf kar l kl olarak anlay göstermelidir. endi e ve korkular olabilir. zar' y rtmadan vajinaya girebilir. Ondan kaçmak iste i. sayd klar . Bu gibi kad nlarda bir doktor müdahalesi olmazsa do uma kadar bakirelikleri devam edebilir. zarlar dar ve fazla elastik olanlarda say s z birle melere ra men kanama görülmez. Oysa gençler dü ün haz rl klar n n son günler i zaten yorgun haldedirler. Ayn ekilde heyecan ve . * lk geceye böyle stresle giren çifte bu ilk cinsel ili kiden çok fazla ey beklememesinin uygun olaca söylenmelidir. Yoksa damat gelinin k zl k zar n y rtacak kudrette bir ereksiyon (penis dikli i) bile sa layamaz. Bu da ona dayan lmaz bir a a l k kompleksi verir. Gerdek Gecesi Yanl lar ve Hurafeleri: * Cinsel deneyimsiz gençler için gerdek gecesi bazen çevresi taraf ndan stres haline getirilmektedir. Çünkü zar n ekli çok de i iktir. efkatli ve anlay l davranarak damada yard mc olmal d r. Erke in kesin bir karara varmadan hele e ine hiçbir ekilde hiddet göstermeden durumu bir doktorla konu mas en uygun yoldur. bilgi eksikli i nedeniyle bir tak m kuruntular .kabahatin kendisinde olup olmad ikayetçi olmal d r. uykusuzdurlar. Belki de sevdikleri. yeni evlili i daha ilk geceden sarsar. Heyecan ve a r yorgunluk gibi haller cinsel ya am etkileyen olgulard r. Gerdekte Geline Dü en Görev: Gelin bu konuda yumu ak. K zl n Giderilmesi: n gören K zl k zar n n bilimsel ad hmen'dir. Bu nedenle ilk gece genç k z n veya erke in ili kiden kaç nmas çok s k görünen bir durumdur. Bu onlar n deneyimsizliklerinden gelir belki de.

gelin. kap önünde kanl çar af beklemek. * Böyle bir bask ve kontrol alt ndaki cinsel ili kiden beklenen netice al namay nca. leride geni çe izah edece imiz.. Böyle durumlarda gelin de ak lc olmal ve e inin erkekli i ile ilgili gurur k r c davran sözlerden kaç nmal d r.. Kanl Çar af Rezaleti: islâmî kültürden uzak baz bölgelerde çok kötü bir gelenek vard r. Damatla gelin gerde e girdikleri zaman d arda k z ve erkek taraf ndan sonucu ö renmek üzere yengeler bekletilir. Kedinin ci er bekledi i gibi. damat ve di er akrabalar aras nda üzücü ve k r c olaylar ve lüzumsuz kavgalar meydana gelmektedir. bekleyenin ve bekletenin en büyük ay b d r. ön sevi me gibi e leri birbirine yakla t r c davran lar n yap lmas na zaman b rakmamaktad rlar. erkek için de bundan daha çirkin bundan daha i renç bir ey dü ünülemez! * slamî aç dan da kar -koca aras nda gizli kalmas gereken ve ba kalar na anlat lmas . t bbî ara t rma sonucunda gelin k z ç karsa ( slam Hukukuna göre) iftira cezas olan 80 sopay hak eder.. erke in de kad n n da çevrenin de ilk gece çok dikkatli ve anlay l olmalar gerekir. genellikle kap da bekliyenlerden çekinerek yaln z kendilerini ilgilendiren bir meseleyi aralar nda halletmek imkan ndan yoksun bulundu u için günahs z kar s n kovar. Di er taraftan cinsel birle meye kar n beklenen kan görmeyen erkek. gençleri aceleye sevketmekte ve huzursuz etmektedirler. K z için de. gösterilmesi haram olan kanl çar af olay . Gençler. Kap da kanl çar af bekleyen namus bekçileri (!). gerdek gecesinde cinsel ili kiden önce yap lmas gereken sohbet. anneler ve babalar! Sak n bu ahlâks z davran a kalk may n ve izin de vermeyin. gençleri psikolojik bask alt na almakta ve kolay i zorla makta ve acelecilikten dolay ba ar s zl kla sonuçlanabilmektedir. genç evlilerin bir ömür boyu çekecekleri utanç ve zd raplara vesile olmaktad r. ve .. Ertesi gece kap da yine nöbetçiler bekler. Ba ar gösteremiyen erkek utançtan yerin dibine geçer. Ne 221 yaz k ki. Bir ömür boyu bu cahilli in utanc n nas l ya arlar?! Ama kurtulu yoktur.a r yorgunluk nedeniyle erke in hiçbir giri imde bulunamamas da ola and r. Bu ekilde utanç yüzünden e ini öldüren ya da intihar eden erkekler görülmü tür. T bbî ara t rmalar yapmadan namuslu kad na iftira atan ve aç kça zina ile suçlayan erkek. Bütün bunlar göz önüne getirilecek olursa. Acelecilik ve beklenilme tedirginli i.

kar s n ne kadar fazla korkutursa. kar s na bir tek sözü geçmeyen baz komutanlar n. kocas na iki ekilde sayg duyar. zerre kadar da sayg duymaz. gereken kontrolü damat zaman bir kendisi yapt rmal ve i i büyütmeden halletmelidir. * lk gece hakk nda bir ba ka yanl kültür de "Erkek ne kadar sert olursa. Kanl çar af gibi yanl ve slam d örfler kald r lmal d r. Cahil ve ki iliksiz koca da birileri taraf ndan sayg görememenin s k nt s n kar s n n sayg s yla giderir. Lüzum görülürse. Asl nda kocas n hiç sevmez. Birisi. nezaket ve sayg lar n bozmadan uzman doktora birlikte gidip i i tatl l kla halletmeleri daha uygundur. K z. * Di er önemli bir konu da cinsel birle meye ra men k zdan kan gelmemesidir. K zl k zar ba l alt nda bu konuya oldukça geni yer verdim. Nn:1437. kocas ndan çok korkan ve nefret eden bir kad n. Cahil. Nikâh:2. Bu ekilde gerçek ortaya ç kar ve genç k z ma-sumsa. 222 Netice olarak. Yanl ç kmas na ra men y rt lma olmayabilir." (293) Bu konuda daha geni bilgi için kitab m z n "E ler Aras ndaki Cinsel Haramlar" bölümüne müracaat ediniz. Fakat zulmünden korkusuna sayg l gibi görünür. T pk . i i gürültüye ve yaygaraya vermeden kar l kl konu arak birbirlerine üphe ile bakmadan.Sevgili Peygamberimizin e ler aras ndaki cinsel konular n aç klanmamas hakk ndaki emirlerinden birisi de öyledir: "K yamet günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de e iyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra. gerdek gecesinin mahremiyeti gelin ve damat aras nda kalmal d r. Burada tekrar belirtmekte fayda oldu u n rahatça girip kan s nday m. bir hastanenin Kad n Hastal klar ve Do um Klini ine ba vurarak k zl k zar muayenesi yapt rmalar uygun olur. aile s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vurand r. . Ba kalar n n yan nda kar s na ba rman n "erkeklik" tad na var r. sa lam ve temiz ç kt ömür boyu kar s na kar mahcup olmamas aç s ndan erkek. (293) Müslim. askerinin kendi kar s nda put gibi durdu unu yine bir vesile ile kar s na göstermesi gibi . bu korku ömür boyu itaati gerektirirmi !" Kad n. ki iliksiz ve kompleksli koca da kar s n n kendisinden nas l korktu unu ba kalar na gösterme gayretindedir. Ender olarak bu gibi durumlar n görüldü ünü de erlendirme yapmamak için ve mahkemede sonuçlanan bi r adli olay meydana getirmemek için taraflar n olay büyütmeden. Baz k zl k zarlar fazla dar de ildir veya elastikidir ve kam unutmamal y z. hayat boyu çekece i suçlamalardan kurtulmu olur.

dü ün günü gelin ile damad n psikolojilerine hiç dikkat edilmeden. Kimi de hayvana zulmeder.. Sayg . Kimi kad na zulmeder. Sevgi ile kazan lan sayg . insanlar böyle a rt yor i te. sevgi ile kazan l r. Bundan da gelin ile damad n moralleri bozulmakta ve ilk gecede birbirlerine duyacaklar mahcubiyet. ". E ik alt na sabun konmaktad r... imdiki cahiller de ayn dü üncenin tesiri alt na girmekte ve ilk gecede e i e sabun koymaktad rlar. morallerin en yüksek derecede olmas gerekti ini bilmeyen veya yanl anlayan bir k s m da.". yüzde doksan dokuz kulak ard edilecektir. o çocu u ya ats nlar m . * ilk gece hurafeleri bitmez. Sizi kayg land ran noktalar bir an önce çözümleyip geride b rakmay istemek de do ald r. kimi kendine zulmeder. Nice zamand r hayalini kurup dört gözle bekledi iniz bu i i gerçekle tirmek için acele etmenizden do al bir ey olamaz. "Aman aceleye getirme!" uyar s . K sacas . ilk gecede korku. Teller ba lamaktad rlar. onlar n üzüleceklerine dikkat edilmeden aileler aras nda ufak tefek baz meseleler yüzünden tart malar yap lmaktad r... lk çocuk erkek olsun diye. psikolojik ve cinsel bilgiler yönünden haz rlanmal . yüzleri utançlar ndan simsiyah kesilir.. a rdan .K zlar oldu u için halktan utan yor. Genç islam bilmemek. Kaç zamand r kafan z kurcalayan "acaba"lara bir an önce çözüm bulmak için sab rs zlanmaktan daha do al bir ey de olamaz. cinsel hayatlar na etki etmekte ve mutluluk. sevgi kanatlar n en sonuna kadar açmas gerekti ini. K sacas . Veya böyle tavsiyeler almaktad r. bir ömür boyu sürmektedir." (294) slamdan önceki cahiiiye dönemindeki cahiller böyle dü ünüyorlard ... lk Cinsel Birle me Ve Sonuçlar : lk gece ve cinsel birle me için e ler.. insanl k d evlileri ba ar s zl a itmektedir. d r. 223 Halbuki erkek evlat isteyip de k z çocu unu istemeyenler için Allah' n ko ydu u bir tarif var: ".lk gece bilhassa erke in en fazla nazik olmas gerekti ini. * Toplumumuzda dikkat edilmeyen konulardan biri de. insan mutlu edenidir. üzüntü ve buna b enzer eyler çok yanl t r. Kimi çocu a zulmeder. kad n karyolaya ba lamak (kocas na ba l olsun diye) gibi insanl k ve islam d bir sürü hurafeler ve zulümler. Hal n n alt na gelinlik koymak. korku ile kazan lmaz. (diri diri) gömsünler mi diye dü ünüyorlard . ilk gecede erkeklik gösterisine kalk maktad r. bilgilendirilmelidirler.onlara k z çocu unuz do du diye müjde verilince. lk gecede ya anan bu olumsuzluk.. mutsuzlu a dönü mektedir...

Nahl Suresi: 58.. da. korkular n z azalabilir ki bu da çok önemlidir.. Ne var ki burada bir ayr ma parmak basmak gerek: Ayn sorunlar evlilik ilerledi i halde düzelmiyor. sendeler. Ancak cinsel ili kide bulunan ki i ben olunca durum bam . Bir sürü konu ma. Birbirlerinin neyi sevip sevmediklerini. Do um odas nda çal m t m. Kimi zaman gerginli imizi fark edebilirsek kaslar m z kendi kendimize. kendi benli i yer ald zaman i tamamen de i ir. ba ka oldu. yayg n tepki bir dü k r kl Kad n. .almak konusundaki tüm uyar ve kararlara kar n duydu unuz kayg . bo az. kendilerinde bir eksiklik oldu una inanarak suçluluk duygusuna kap lacaklard r ki bu tamamen yersizdir." laf n duydu um eyin olup olaca bu muymu ?" * d r: "Bunca Kad n n ilk cinsel birle meye kar duydu u tipik. fizyoloji okumu tum okul. Kimi zaman da kaslar m za söz geçiremeyiz. Kad n n gerginli i ço unlukla vajina giri indeki kaslar büsbütün s k p büzer. bilinçli olarak gev etebiliriz. Genç bir hem ire öyle itirafta bulunmu : "Evlenmeden önce çok ey bildi imi san yordum. 224 225 Gene tipik olarak. Yürümeye yeni ba lam bir çocu u ele alal m. Gerdekte genç k z n bakireli inin sona erecek olmas nedeniyle hem kendinin hem de e inin kayg duymalar ve gerilim içinde olmalar da ola and r. Gelgeleiim ayn çocuk üç. Ve sonunda yürümeyi ba ar r.Kerim. Bu güvensizli in do al oldu unu bilirseniz gerginli iniz. vücutlar n n ritmini ö renmeleri gerekir. Çünkü bir kez "Eyvah. al malar gerekir. sürüp gidiyorsa o zaman e lerin cinsel ya ant s nda gerçek bir aksakl k var demektir. Anatomi. kalkar gene sendeler. mayacakt r. Erke in tipik tepkisi. tart ma da dinlemi tim. bir bozukluk var." diye korkuya kap ld n z m gerçek bozukluklar n ba gösterece inden emin olabilirsiniz. çok çabuk orgazm olarak erken bo almakt r. Yeni evlenen çiftlerin ço unlu u birbirlerine ah mam lard r. ilk cinsel birle mesinde büyük olas l kla orgazm ol . nsan cinsel birle me konusunda ne kadar çok ey duymu ya f da okumu olursa olsun. (294) Kur'an. bu olayda kendi vücudu. merak ve heyecan büyük bir olas l kla sizi evlili in ilk cinsel birle mesinde aceleci olmaya itecektir. dü er. lk birle mede e lerin ikisinin de güvensiz olmas do ald r. hem kad n hem de erkek büyük bir ihtimalle.. Ad mlar sarsakt r. dört ya nda hâlâ bir ya ndaki gibi "sendeliyorsa" durum de i ir. gene dener.59. Sinirlerimiz gerilince boyun. omuz kaslar m z s k maz m ? Bu da böyle bir s k mad r i te. üzülür.

Biz dönelim ilk geceye. oldukça ince bir zard r. konu mak. Buna ra men genç k z. Baz kad nlarda. Baz kad nlar: "Genç k zl mda k zl k zar n duvar gibi bir zar san r." lk gece"de cinsel birle me s ras nda gelinin geleneksel olarak çekti i can ac s n n ba l ca nedeni vajina giri indeki kaslar n a r s k p gerilmesidir. Ne var ki k zl k zar elastik bir dokuda oldu u için zardaki aral k. Üstelik normal olarak cinsel heyecanlanma s ras nda vajinan n iç duvarlar n n s zd rd kayganla t r c . Âdet s ras nda tampon kullanan genç k zlarda zar gev emeye al m t r. "K zl k zar m y rt l rken büyük st rap çekece im" zann ndad rlar. Ba ar l bir ilk gece ya amak isteyen kad nlar. evlenmeden önce bu kaslar büzüp gev eterek al t rma yap lmal d r. ama vajinan n kendisi herhangi bir zarar görmez. bu durum biraz kanamaya ve geçici bir a r ya neden olur. K zl k zar aral kiminde çok küçük. sapasa lam bir zar ki ilk gecede zavall kocam bunu y rt ncaya kadar akla karay seçecek!" zannederler. öyle kal n. bu i i gerçekle tirebilmek için vajina giri ini zorlad kça kad n can ac s duyacakt r. kimi durumlarda ba ar y kolayla t rabilir. hiç de ilse âdet kan oradan akacakt r. Kimi k zl k zar oldukça kal n. kimisi ipin -ceciktir. vajina giri ini ancak k smen kapayan. Kad n n a r gerginli i önlemek için yap labilecek olan ba ka bir ey de k zl k zar konusundaki masallar aç kl a kavu turmakt r. birbirinizi yüreklendirmek. bir dereceye kadar gev etip gev ek tutabilir. Kaslar n kontrol etmeyen kad n n ilk birle me heyecan s ras nda iyice gerginle mesi do ald r. Bu yüzden k zl k zar . kiminde nispeten geni olur. Gerçekte k zl k zar . Biraz krem kullanmak da yarar sa layabilir. lk birle menin heyecan s ras nda bu al t rmalar hat rlay p uygulayabilirlere ilk birle me s ras nda daha az can ac s duyacaklard r. Birle meye biraz ara vermek. . kas gev etmesi ile ya da penisin zorlanmas yla geni lerse. Tümden kapal olmas imkâns zd r. normalde oldu undan çok daha kal n ve gergin duracakt r. Vajinaya giri yapmaya çal an erkek cinsel organ penis. Bu da erke in girmeyi gerçekle tirebilmek için biraz güç ve bask kullanmas n gerektirecektir. ilk birle mede çocukluktan kalan " yi bir k z" olma iste i nedeniyle kendini bilinçsiz olarak gerebilir. nemlendirici salg lar da bu gerginlik yüzünden iyice k tla acakt r. Böyle bir durum e lerin ikisi için de ürkütücü bir durumdur! Kad n sald r ya u ram gibi olurken erkek üstüne dü eni ba arabilmek u runa sevdi i kad na st rap vermek zorunda kalarak deh ete kap labilir. te bu kaslar kad n bilinçli olarak. dinlenmek.

Gelin ve damat her türlü endi e ve huzursuzluktan. yap lmas gerekenler bunlard r. * Dü ün gününü belirlerken gelinin âdet günlerini göz önüne almal ve dü ün günü temiz günlerine göre ayarlanmal d r.. kalabal k ve huzur bozucu etkilerden uzak olmal . Zira alkollü içkiler haramd r ve cinsel mutlulu un da amans z dü man d r. Sar lmak.. 226 227 GERDEK GECES N N ADAPLARI Sünnet ve me ru olan nikâh akdi tamamland ktan sonra iki e . zifaf geceleri Allah' n r zas do rultusunda ve slâm' n âdab na uygun olarak yap lm olur . tamamlan r. rahats z edilmeme konusunda güvenli bir yer olmal d r. Mümkün mertebe gürültü. herhangi bir nedenle so uklu a kap l p duygusal yönden birbirlerinden uzakla malar d r. anlay ve ho görüye her zamandan çok ihtiyaç vard r. Böyle bir tutum.gibi * Zifaf odas özel haz rlanmal d r. ki ini n kendi kendini ve kar s ndakini suçlamas na yol açar. a z temizli i. yüreklendirici. ok amak. zifaf gecelerinde yapmalar gerekli olan âdab ve takip etmeleri laz m gelen yolu izah edece iz. kanl çar af gösterme stresinden uzak ve güven içinde olmal d r. Temiz bir banyo. Böyle bir durumda ki inin kendi kabu una çekilmesi de yanl t r. en iyisi evdekilerin o ak am oray terkedip.. as l öykü daha sonra gelecektir. Tarlaya sarho tohum atmak en büyük hatâd r. Bu ilk gece yaln zca bir ba lang çt r ve ön sözdür. Sizin ki isel olarak yapman z gereken ilk ve ba l ca ey de unu hat rlamakt r.:. kalanlar erken yatmal yani el-ayak çekilmeli. gelin ve damad ba ba a rahat b rakmal d r.E lerin ilk birle meler s ras nda dü ebilecekleri en ciddi yan lg . sevmek. dünya evine girmek maksad yla zifaf gecesi ve bir araya gelme an için maddî ve ruhî haz rl a ba larlar. Bu bölümde. Söylenilenler yap ld Zifafa Haz rl k: * Yukar dan beri anlatt m z gibi. evdeki di er misafirler evi çabuk terketmeli. sakal-b y k tra . Bütün bunlar .. Sevgi. Bu mümkün de ilse. * Banyo te kilat kolayca kullan labilir ve rahat bir ortamda olmal d r.:. gerekli maddi ve manevi temizlik ve haz rl klar takdirde dü ün ve . güzel koku. Tatl . kap lar kapanmal d r. slâm' n evlenecek olan çiftlerle ilgili... güzel giyim. * Ba kalar n n ikamet etti i bir evde veya dairede zifaf olacaksa. Gerginli i art r r ve yeni ba ar s zl klara yol haz rlar. * Bütün bir ömür boyu ve özellikle dü ün günü ve gecesi alkollü içkilerden kaç n l r. umutland r c sözler f s ldamak.

* Duadan sonra damat. besmele çekerek Allah' n ad n ans n. büyüklerin elini öper ve damat içeri kat l r. Zifaf Odas nda: * Damad. Zifaf. * Damat. helâl ve bol r z k dilerler ve öyle dua ederler.. Lüzumsuz Birbirlerinin yüzüne sevgi. güler yüzle kar l k verir. slâmî kültür ve âdetlerimiz. Mutluluklar tek tarafl olmamal ve * Sonra damat ile gelin. Herkes bilsin ki. yine onun erlisinden ve erli olan huy ve tabiat ndan sana s haz rlad n r m. gelinin yüzünde örtülü bulunan örtüyü kald r r ve yüz aç m olarak hediyesini takdim eder. çerde yenge veya büyükler var ise büyüklerin elleri öpüldükten sonra içerdekiler de damatla geline mutluluklar dilerler ve odadan ç karlar. sonra da bereketle dua ederek öyle desin: .aç klad ktan sonra. böyle mutlu bir evlilik kurduklar için Cenab . Geline ho geldin der.Hakka ükür olarak iki er rek'at ükür namaz n birlikte veya ayr ayr k larlar. dünya ve ahiret saadeti için birlikte duâ ederler. güleryüz ve ne e ile gelinin odas na girer. gelin de âmin der: . Peygamberin tavsiye etti i duay okur: "Sizden biriniz bir kad nla evlendi i vakit elini onun aln na (perçemine) koysun. * Dü ün gecesi damat en yak n camiye yats namaz na gider. Gündüz de olabilir ama daima gecenin sessizli i ve sakinli i tercih edilir. somurtkanl k ve çekingenlik gös-retmemelidir. Kap besmele ile kilitlenir. elini gelinin ba na koyarak besmele ile Hz.ce iz. rlar. Damat. e ine selâm verir. iki rekat ükür namaz k lar ve duâ eder. tebrik eder ve tokala rlar. hattâ zifaf gecesindeki edebi ve cinsel ili kinin temel kaidelerini dahi ö retmi tir. * Bu duadan sonra damat. imdi de evlenecek olan ki inin zifaf gecesinde yapmas gerekli olan eyleri ve zevcesinin yan na girdi i andan ba lamak üzere. Bu merhaleler a a daki ekildedir: * Gelinlik elbisesini giymeden önce gelin k z abdest al r. illa gece olmaz. kendilere verdi i bu nimetlerden ve mutluluktan dolay ükrederler. eûzü besmele çekerek sa aya yla gelinin odas na girer. payla lmal d r.. Cenab Hakk'tan hay rl evlât. Kar l k görmeyen iltifat ve sevgi yar md r.Ey Allah m! Senden onun hay rl olan n ve hay rl olan huy ve tabiat n dilerim. Namazdan sonra da CenabAllah'a ellerini açarlar."(295). Camiden gelince dü ün evinin kap s önünde cemaatle birlikte dua edilir. efkat ve mutlulukla bak * Gelin de ayakta damad n tebri ini kabul eder. cinsel ili kinin bitimine kadar olan merhalelerde riayet edilmesi gerekli olan durumlar izah ede. bize her eyi. Bu mutluluklar n n devam .

kendisine büyük bir bardakla süt getirildi ve o sütten içti. mam Ahmed." (297) Di er bir hadiste de Peygamber (s." buyurdu. sohbete ba larlar. sevecen tav rla e ine yakla r. E ine iltifatlar eder. Hay rlarda birle tirdi in sürece bizi birlikte ya at. gelinin heyecan ve ürkekli i gidip sakinle inceye kadar acele etmemelidir. gelin ilk defa yabanc bir erkekle ba ba a bulu man n. * Sohbet: Sonra damat. (Dünya ve âhiret mutlulu umuz için) ayr l k gerekti inde (295) Buhari. Ebu Davud. sabreder. E er adetli ise cinsel birle meye girmez. mutlulu unu bildirir. K zl samimi sohbet ve yak nl n bu hâli normaldir. gönül gönüle.. Ayn ekilde gelinin de güler yüzle ve tatl tebessümlerle kar l k vermesi damad n moralini yükseltir. ona tamamiyle yak nla man n. onun gönlüne yava yava tatl ve güvenli . Damat. es-Seken öyle dedi: Ben Hz.v) onun yan na geldi. evlilik hayatlar nda takib edecekleri mü terek çizgiden ve hedeflerinden. evlilikten beklentilerinden bahsederler. Mesela."Allah' m! E imi ve ailesini benim için bereketli k l. Müsned'inde u rivayeti zikretmi tir: "Esma Binti Yezid b. Ai e'yi (r. Çünkü.. güleryüzlü. ben de içinizde aileme en çok hay rl olamn z m. Birbirlerine yiyecek ve tatl ikram ederler. Gönül al c tatl sözler söyler. akala rlar. ona aç lmaktan çekinse bile. Ai e'ye verdi. sonra sütü Hz. göz göze ve omuz omuza vererek kendileri için haz rlanan kuru yemi cinsinden eyleri hem yerler hem de tatl tatl sohbet ederken heyecanlar n giderirler. Nikâh: 46. Gelin konu maktan.a. ahlâk en güzel olan ve ailesiyle en çok akala and r. özel konular konu man n utanc n ya ar. Bu duâ ayr ayr da yap labilir." (298) Bir di er hadiste de: "En hay rl n z ailesine en çok hay rl olan n zd r. gelinin yats namaz n k l p k lmad eder. 228 bizi ay r. El ele. * Damat. Ai e utand ve ba n e di. ho kar lanmal d r. Tabii adetli olup olmad n sorar ve k lmam ise k lmas na müsaade n da sorar ve ona göre davran r." (296).a. Beni ve ailemi de e im için bereketlendir.v) öyle buyurmu tur: " man bak m ndan en kâmil mti'min. sonra Peygamber (s. (299) * Bütün günün yorgunlu u ve stresi giderilinceye kadar sohbete devam edilir. Hz.a) bak lmas için süsledim. damat sab rla sürdürmeli.

" Yani daha ilk gecede sert davranmal ve itaat için gelinin gözünü korkutmal derler. Gönülde tamiri mümkün olmayan derin yaralar aç ar. nezâket ve geni bir anlay la kar. birbirlerini üzecek davran ve tav rlardan kaç nmal d rlar. sevgi. Gündüzün yorgunlu unu ve stresini hat rlat c söz ve hareketlerden de kaç nmal d rlar. . asla aceleci ve kaba davranmamal d r. (2/21-3).. Ve ömür boyu ilk gecenin tad n unutamaz. (297) Ahmet b. O anda erke in geni efkat ve sevgi kanatlar na ihtiyac vard r. yedikten ve sohbeti koyula t r p birbirlerini birazc k olsun tan y p aralar nda bir miktar samimiyet olu unca. (299) Tirmizi.la m sa. O nedenle erke in çok sevecen. damat yava yava geline yakla r. * Halk aras nda yanl bir tabir vard r. öncelikle elleri ile geline nazik ve efkatli ok amalarla dokunma al kanl ve gelini de dokunmaya al t r r. sert hareketlerden sürekli olarak kaç n r. 229 * Bu ilk gecede e ler birbirlerine kar nezaketi elden b rakmamal d rlar. ona istedi im gibi sahip olurum. Bir kad n.Sonra öpmeye al dü ünmemelidir yukar da anlatt n kazan r r ve gelinini de al t r r. Hanbel. Halbuki bu söz ve böyle bir davran çok yanl t r. "Kedinin baca n ilk günden ay rmal . sab r. erke e giri kenlikten ziyade çekingenli i ve nezâketi emreder. Nesai. o erke e ömür boyu minnettar kal r. * lk olarak bir erke e kendini teslim eden bir k z için ilk gece çok önemlidir. romantik. Romantik Giri imler: * E ler. ileride erke ine kar duyaca sevgi ve davran lar n belirler. lk gecede. hayâl k r kl na u ratsa da kalbindeki o esrarl hât ra dâima ya ar. erkek alaca ndan çok vermek zorundad r. Art k evlendik. E ler. Bir kad n n zifaf gecesinde ya ad klar . kendileri için haz rlanan kuru yemi v. * Zifaf gecesi...s. Daha odaya girer girmez gelinin giysilerini adeta parçalarcas na ç kartmak ve y llard r hasret kald an önce gerçekle tirmeye kalkmak gelini pani e u rataca ili kiyi bir gibi.Damat.. Gelinin güleryüz ve samimiyetle dinlemesi ve gülümsemesi. hassas ve yumu ak davran lar içinde olmas gerekir. E er kad n ilk zifaf gecesinde tatl heyecanlar ve güzel bir ön sevi me ya am sa. her iki taraf da bu an n olumsuzlu unun etkisinden uzun y llar kurtulamazlar. aras ra hafif kar l k vermesi kafidir. * Bilinçli bir erkek. Ömür boyu sürecek k rg nl n temelini atar.konu malar ile girmelidir. (298)Tirmizi. diye m z nedenlerden dolay .. (296) Taberanî. Hattâ o adam o kad n sonradan terketse. . kendisini teslim etti i ilk erke i asla unutmaz.

Hafif bir örtü olabilir.a. Hayz:10." (300) Di er bir hadiste ise Efendimiz (s.. hareketi kolayla t r r ve tenlerin birbirine dokunmas lezzeti art r r. E ler iki vah i e ek gibi örtüden (büstünün) ar nmas nlar. Bu sevi mede (300) Ahmet b. Ancak olgun iman. Bu hâl. * Cinsi münasebette e ler. sair hâl ve zamanlarda sizinle beraber olan ve sizden asla ayr lmayan (melekler) vard r.v) öyle buyurmu tur: "Ç plakl ktan sak n n. Allah'a ve meleklere kar utanmay gerekli k ld gibi örtünmeyi de güzel k lmaktad r. Özellikle gelinin rahat olabilmesi 230 için soyunurken damad n geline arkas n dönmesinde yarar vard r. sarma dola olmas ve öpü mesi sünnettir.a... 231 (303) Müslim. Onlardan haya edin ve onlara sayg gösterin" (301) Cinsi münasebette örtünmenin efdal oldu unu teyid eden bir rivayette öyledir: "Biriniz e i ile cima yaparkan iki vah i e ek gibi örtüden büsbütün ar nmas nlar.* Bir müddet sonra gelinin gerginli inin ve tedirginli inin gitti ini hisseden damat. Ebu Davud. . Burda da erke in anlay l ve sab rl olmas gerekir. Haya ve örtmeyi sever. Hanbel. (302) Tirmizi." (303) A k Oyunlar : * Sevi mek sünnettir: Cinsel temas n âdaplar ndan biri de henüz cinsel ili kiden önce e lerin oyna mas . Tirmizi. Bu örtü cinsel ili kiyi engelleyici olmamal d r. Cinsel ili ki s ras nda e lerin soyunmas helâldir. Bu konuda rivayet edilen hadiste Peygamber (s. Zira elbiseleri ç karmak bedeni rahatlat r. Ekseriya gelin.. iç çama rlar n da tamamen ç karmal d rlar.v) öyle buyurmu tur: "Allahû Teala haya sahibi ve settar (örten)'dir. Cinsî münâsebetin bedeni (cinsî) tatmîne erdirici olabilmesi için ili kiden önce sevi ilmesi artt r.." (302) Örtünmeyi ö ütleyen hadislerinde Allah' n Resulü öyle buyurmaktad r: "Biriniz e iyle cinsi münâsebette bulundu u zaman e i ile kendisinin arkas na bir örtü als n. zira büyük abdest ve ki inin zevcesi ile cinsi temasta bulunmas hariç. oda olabildi ince lo hâle getirir. erke in kar s nda ilk defa ç plak olarak görünmekten ve erke i de ç plak olarak görmekten ürküp deh et ve korkuya kap labilir. ' 4 o (301) Tirmizi. . . gelinin rahat soyunmas n sa lar. Hattâ gelinin utangaçl n gidermek için iç çama rlar n yata n içinde de ç kar lmas psikolojik n yönden daha rahatlat c olur.

(304) Yine Efendimiz (s. Arada bir elçi bulunsun. gözlerine tatl tatl bakarken ona saçlar n n. acele etmeyip e inin cinsel duygular n hareketlendirici sevgi sözleri ve a k f s lt lar ile e inin cinsel duygular n uyand rmal d r.a. ok amalar ve a k f s lt lar ile a ka ba lamal d rlar. Bunlar gelinin dokunma ürkekli ini giderir. gider ve erke in a k oyunlar ile yava |3| Hz. * E ler. duygular harekete geçirme ve cinsel ili ki lezzetini artt rmadaki etkinli i inkar edilemez. nefsi cinsel münasebete haz rlama.Nikâh. * Tatl bak lar ve sözler art k yava yava dokunu lara ve öpü lere dönü ür. Gelin ne kadar ürkek olursa olsun. * Damad n sözlü a k f s lt lar . erke in efkatli.Gazali. nazik ve güven verici davran lar kar s nda gelinin utangaçl yava a ktan zevk duymaya ve arzuya dönü ür. Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir. oyna ma ve sarma dola olman n. yatakta da tatl sohbetle ürkekliklerini giderdikten ve birbirlerine al t ktan sonra yava yava önsevi me denilen öpmeler. 2/64. ka lar n n. burnunun vb.a. K.. Onun için erke in kendisini kontrol alt nda tutup.v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: . (304) ihyau Ulûmiddin. Peygamber (s. * A k F s lt lar n n Arac K l nmas : hadislerinde öyle buyurdu: cinsî münâsebette bulunmas n. e i orgazm olmadan (bo almadan) bo al p i ini bitirmesidir.gelinin kendini tabiî ak a serbest b rakmas yeterlidir.e inin de onunla birlikte tatmin olmas n ve orgazm n (bo almas n ) gözetlemesi gerekir. yumu ak ok ama ve dokunmalar .Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas . yava yava fiziki a ka geçi sa lar. ne kadar güzel oldu u hakk nda tatl sözler söylemelidir. cinsel birle me esnas nda -hadiste geçti i gibi." Halbuki. *Erkek yata a girdi inde elleriyle gelinin saçlar n ok amal . gelin ile öpü me. gözlerinin. imam. Onun için erkek cinsel ili ki için acele etmeden oyna arak kad n n ürkekli ini gidermelidir. lk gece genelde kad nlar cinsel ili ki yerine oyna may ve sevi meyi tercih ederler. Adâbü'l-Muâ eret. Bu sebeple damat.v) bir 9a Hiçbiriniz e iy le hayvanlar gibi -sevi meksizin- .

3.Ön sevi me ve uyarma gereklidir." (305) Cinsî münâsebet de önemli bir i oldu u için onun da besmele ile ba lamas zarurîdir. gö üsler. O." (307) Ki i cinsel münasebette bulundu u zaman ona refakat eden ve (305) C. (306) Kur'an. Nahl:98. Allah m! Bizi eytan'dan. Sözler. bilhassa kulak arkalar ve boyun.Sa îr: 2/92. dokunu lardan daha tesirlidir. Bu gerçe i Allah' n Resulü öyle aç klar: "Bismillahirrahmanirrahim ile ba lamayan her önemli i eksiktir. Sünnete Uygun Cinsel li ki çin: 1 -Besmele çekilmeli. (Hassas yerler: Dudaklar. Öncelikle daha az hassas olan bölgelerden ba layarak hassas bölgelere do ru yava yava yumu ak ok ama ve öpmelerle kay l r.232 * lk gecede birçok kad n." eklinde duâ eder ve sonra onlara bu münâsebet sebebiyle bir çocuk takdir olunursa. göbek ve çevresi. Genel olarak ilk gecede kad n n teninin tamam hassast r." (306) n laca n da Allah' n Resûlü'nün bir hadisi ile aç klayal m. Allah' n emri ve O'nun Resûlü'nün sünneti üzerine nikahlad ba larken eytan'tan Allah'a s .) * Bu esnada sevgi ve a k f s lt lar n da eksik etmemelidir. öyle buyurur: nmaya muhtac z. eytan' da bize verece in çocuktan uzakla t r. 233 . daha sonra cinsel organ civarlar d r. eytan' n kötülü ünden Allah'a nmaya muhtaç m y z? m z e lerimizle cinsî münâbete Nas l s "Mü'minlerden biri kar s ile cinsel münâsebette bulunmak istedi i zaman: "Bismillah. Allah' n rahmetinden kovulmu s n. cinsel birle meden daha çok hassas bölgelerinin hafif ok amalarla tahrik edilmesini ister. 2. Yukar dan beri izah etti imiz ön sevi me yap lmadan asla direk cinsel ili kiye girilmemelidir. Do rudan ibâdet olan Kur'ân okumaya ba larken bile eytan'tan Allah'a s "Kur'ân' okudu un zaman. kulaklar. Ama bu ok amaya da en hassas bölgeden ba lanmaz. ve erhi: 5/360.Kerim. ense.eytandan Allah'a s nmal .Elbette. eytan o çocu a ebediyen zarar veremez. (307) ibni Mâce tere.

boynunu. Bu bak mdan. ancak bundan sonra mümkün olur. sert bir yata n üstüne s rt üstü yatar. Vücut. A k oyunlar ve tatl sözlerle kad n n dikkati cinsel organ ndan uzakla t r l rsa. yüzünü. Erkek. Erke in Giri Zaman : A k oyunlar neticesinde uyar lan kad n n cinsel organ n n üstünde bulunan d dudaklar n alt ndaki bar -tolin bezleri bir s v (erkekteki mezînin benzeri kazî) salarlar. damat cinsel organ na girmeyi kolayla t r c ve kayganla t r c krem sürebilir. bütün yla kad n n üzerine binmemelidir. Ancak ö retilen ekliyle duâ eden ki iye eytan' vesvese veremez. e inin ancak vajinas bu s v y salg lad ktan sonra cinsel birle meye haz r olabilece ini. Yukar dan beri izah edildi i ekilde ön-sevi me ve a k f s lt lar ile ürkekli i giderilen ve cinsel birle meye haz r hâle getirilen gelin. 3/126. (Hn: 2911) 234 . (308) Fezyü'l-Kadîr. Va-jinaya kremsiz penisin girmesi. (308) Ki inin kendisine özgü eytan' ise daha çok tesir etme imkân bulur. yani gelinin cinsel organ nda slakl k yoksa. erkek. aksi halde ac duyabilece ini unutmamal d r. Bekâretin Giderilmesi: Bekâretin giderilmesi için. vajinay slak ve kaygan bir hale getirir. Bu s v .sözleri -davran lar . Erke in fazla girmesi kad na rahats zl k verdi inde kad n. Dizlerini yukar büker ve erke in rahatça girebilmesi için gerek duyulursa kalçalar n n alt na küçük bir yast k da konabilir. sevi menin heyecan ndan bekâretin giderilmesi esnas nda duyulan ac n n tesiri hissedilmeyecek derecede azalt l r. Penisini kad n n vaginas na yava ça girdirir ve bu ekilde ilk cinsel birle me tamamlanm olur. kad na ac verir ve giri zor olur. el-leriyle erke in belinden kavrayarak yava ça geri itebilir. A k oyunlar esnas nda gelinin cinsel organ nda cinsel birle meyi kolayla t racak kaygan s v normalde gelir. ayet bu s v gelmemi ise. kad n n bacaklar n n aras nda diz üstü yerini al r. baz lar n n zannetti i gibi fazla zorlanma hadisesi yoktur.i lerini tescil eden Melekler ondan ayr l rlar. Normal vas flar ta yan k z ve erkek için bunun bir zorlu u yoktur. kulaklar n ve gö üslerini öpme gibi a k oyunlar n devam ettirme imkan vard r. Bu pozisyonda erke in önemle dikkat etmesi gereken bir konu da a rl a rl n dizlerine ve dirseklerine vermelidir. Belki de a k f s lt lar esnas nda sevi menin yo unlu undan hiç ac d a duymayabilir. Erke in cinsel organ n n her iki tarafa da haz verecek bir ekilde ve ac hissettirmeden girmesi. Bu pozisyonda e lerin birbirlerinin gözlerine bakma.

telâ a gerek yoktur. yine telâ lanmadan bir hekimin yard m istenebilir. tatl bir ac ile kan gelebilir. yap lacak tek ey vard r. k zl k zar nda meydana gelen yarac klar n iyi olmas için hiç cinsel birle mede bulunmamak daha do rudur.. Çünkü bu durum e lerin mahrem s rlar d r. Kanama meselesi de çok fazla büyütülmemelidir. kanama olmaz. Oraya müracaat ediniz. cinsel ili kiden zevk yerine ac ve z -t rap duyabilir. Bu gibi durumlarda da yine doktora ba vurulmal d r. Kanama fazla olursa. Bu gibi durumlarda erke in.. 235 Zifaf Gecesinde Meydana Gelebilecek Engeller: a) K z n a r ürkekli i: Bu durum. Yeter ki daha sonraki ili kilerle bu eksiklik giderilebilsin. haberle me veya çabuk ula ma imkanlar n n haz rlanmas uygundur. Genç k z s rt üstü vaziyette dizlerini kald r p bacaklar n kasarak biti tirip k m ldamadan yatar ve biraz bekler. Kanama ço u zaman durur. u da bilinen bir gerçektir ki. derhal konuyla ilgili uzman bir hekime ba vurulmal .baz yanl kanaatlerden dolay olabilece i gibi. Bu hususa dikkat edilmezse. Normal kanaman n ölçüsü. Bunun nedeni de k zl k zar n n sahibi olan genç k z n biyolojik yap s d r. kad n. n dü ünmemesi K zl k zar n n a r kal n olmas nedeniyle ilk ili kide ve sonraki giri imlerde delinememesi halinde. * Gerdek gecesinde meydana gelebilecek herhangi bir olay ve t bbî bir müdahale için. ilk cinsel ili kiden bilhassa kad n pek lezzet duymayabilir. K zl k zar n n y rt labilmesi için penisin zorlamas gerekir. gelin ve damat tenhada yaln z ba lar na da b rak lmamal d r. kimi zaman kanama görülmeyebilir. Hekimin yapaca ufak bir ameliyatla sorun kolayca çözümlenir. "K zl k (Bekâret) Zar " bölümünde verilmi tir. hemen kar s n n bakire olmad gerekir. Buna ra men durmazsa. Yak n bir evde. K zl k zar n n y rt lmas s ras nda. Zardaki esnek lifler çoksa y rt lma zorla abilir. a a yukar bir çorba ka n dolduracak miktarda kan n akmas d r. lk cinsel birle mede kan gelmi ise. Ama bu halin e ler ve zaruret halinde müracaat edilen üçüncü ki i d nda hiç kimse taraf ndan bilinmemesi ahlâka uygundur. birçok k zlar n ötedenberi sahib oldu u -ilk cinsel ili kinin çok zt rapl geçece i gibi. Yap lacak bir hekim kontrolünde durum tüm aç kl yla anla labilir. bir hafta (hiç olmazsa üç-dört gün) müddetle. ve dolay s yle kanama olmad durumlar da K zl k zar n n esnekli i nedeniyle y rt lmad vard r. E er y rt lan yerde hiç k lcal damar yoksa. K zl k zar ve y rt lmas konusunda geni bilgi.lk cinsel birle menin tabii neticesi olan k zl k zar n n y rt lmas sonucunda. o gece erke in kaba .

bu duygular içinde tela ve heyecan göstermesi. Gerdek gecesinde böyle bir olayla kar la l rsa. . cinsel ili kinin illâ da ilk gece yap lmas nda srar etmemek gerekir. b) Erke in lüzumsuz endi eleri: Baz erkeklerin -çe itli sebeplerle. 236 Ama kanama sonunda ac ma duyulmuyorsa. onlar n yeniden birbirlerini arzulamalar n sa layacakt r. fazla heyecanl y z. * Zifaf gecesinde. Bedenî ve ruhî rahats zl klara sebebiyet verilmemek için zifaf gecesi bir ili ki ile yetinimesi daha uygundur. gündüz ki herhangi bir can s k c olay.. Veya sonraki gecelere b rak labilir. daha s akin olarak bu i i daha rahat bir ortamda ba arabiliriz. geçici bir ba ar s zl k sebebi olabilir.gerdekte ba ar s z kalma endi esinin içlerinde yer etmesi.bir "erkeklik" gösterisiyle. * Baz erkekler de.. Kimi görü e göre zifaf gecesi. c) Çe itli sebepler: Birçok yerlerde görülen yanl örf ve âdetler (kanl çar af beklentisi gibi). sonraki gecelerde engeller giderilebilir ve daha sa l kl bir birle me yap labilir. cinsel tatmîne eremeyen kad nlar n say s oldukça yüksektir. cinsel ili kiye ara verilir." gibi cümlelerle birbirlerine moral vermelidirler. bekaretin y rt lmas ndan sonra cinsel ili kiye devam etmek do ru de ildir. Zifafta Kad n n Gözetilmesi: > Gayr .. cinsel ili ki daha sonraki gecelere tehir edilmelidir. sab rs z. Aradan geçecek olan zaman süreci. Gecenin Devam : Bekaretin giderilmesinden sonra y kan l r. ayr ca temas esnas nda "erken bo alma" haliyle kar la malar . gerdek odas n n elveri siz. gürültülü ve görüntülü bir yerde o lu u. gibi).vs. Sab r ve anlay la hareket edilirse. nezaketsiz ve hoyratça davran lar ndan da ileri gelebilir. Bilhassa psikolojik engeller var ise. e ler üzerinde psikolojik bask yapar ve ba ar s zl a sebep olabilir. Biraz dinlenilir. hattâ uyunabilir. hava se-rinse e ler üzerlerine hafif de olsa bir eyler al r ve kendileri için haz rlanm olan eyleri yiyip içerken birbirlerini daha iyi tan yabilmek için söyle iye devam ederler. Birkaç saat sonra her ey normalle ebilir. e ler cinsel ili kide bulunmay sürdürebilirler. Yar n daha dinlengin. erkekde penisin sertle memesi vs. Gelin de damat da böyle durumlarda anlay l ve sab rl davranmal ve .. kap ld klar a r heyecan veya yorgunluktan bu gecede geçici iktidars zl a u rayabilirler. kurulan l r. "Bugün yorgunuz. gerek psikolojik gerekse fiziksel engellerle kar lan rsa (kad nda âdet kanamas .müslim ara t r c lar n yapt klar ara t rma sonuçlar na göre.

a.Kendisi için ziyafet haz rlayan din karde inin davetine kat lmamas . "Üç ey cefâdand r. .Kocan n yöneldi i nükteler ve öpü meler olmaks z n e ler aras nda cinsel ili ki olmas .) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin.a. ki iye pek a r gelen.v. erke in bo al r bo almaz çekilmesi sebebiyle orgazm olamamaktad rlar. kad n n dünyas na yönelik zarard r.Bunun sebebi kad nlarla yeterince sevi ilmeden önce ili kiye girilmesi. gerekti i ekilde sevi ilmeksizin cinsel i leme ba lanmas . b.) de sözlü ve fiilî sün -netiyle mü'minleri cinsel ili ki öncesinde sevi meye te vik buyurmu tur. Zevcenin geç orgazm olmas durumunda erke in onu beklemeden acele davranmas kad na eziyet verir.Ki inin dostluk kurdu u kimsenin ad n ve künyesini bilmemesi. erke in erken bo almas ve kad n orgazm olmadan önce erke in ayr lmas d r. Peygamber (s. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin). e inide aceleye yöneltmesin. 237 [[. Tarlan za diledi iniz için kocas n n arzular na an nda ve gere inde icabet etmemesi ve bu yüzden Allah' n ve meleklerinin la'netine u ramas da . Muhammed (s. Allah' n Resulü Hz. Sizden hiç biriniz e iyle hayvanlar gibi (sevi meksizin) birle mesin. ." (309) Feyzü'l-Kadîr: 5/90 (310) Feyzü'l-Kadîr: 1/325. hya-u Ulumi'd-Din adl eserinde öyle der: "Koca cima edip bo ald ktan sonra vücudunu zevcesinden ay rmakta acele etmemeli." (310) Bu hadisten ve benzerlerinden yararlanan baz slam bilginleri u görü ü belirtiyorlar: "Erken bo alan ve bu sebeple e ine tatmin olaca süreyi kazand ramayan ki inin bo almay geciktirecek tedavi uygulamas sünnetin ruhuna uygun bir davran olur. (Hn:548-9). Nitekim. Hz. c. Cinsel tatminsizlik kad n n hem dünyas hem de âhiretine zarar verecek bir durumdur. mam Gazali. Vücûdun tabî bir hakk olan sükûnete kavu amamas n n do urdu u k rg nl k ve sinirsel çözülme. .v. Haz duymad âhiretine yönelik zarard r. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. sevgiyi gideren üzücü davran lardand r." (3ii) * Cinsel birle mede erkek. a. normal yoldan (çocu un geldi i yerden) olmak kayd yla istedi i ekilde han m yla temas edebilir. onun da bo almas n ve sükûnet bulmas n beklemelidir. Birlikte orgazm olmak ise kad n için daha lezzet vericidir." (309) Kad nlar n büyük ço unlu u.

Ensar'dan bir kad nla evlendi ve kendi âdetlerine uygun olarak münasebette bulunmak istedi.do acak çocu un a olaca na inan yorlard . Steekel'in anlatt yetiniyoruz. Muhacirler. (Hangi ekilde olursa olsun.Gazali. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Nesai.Kerim. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu.v.2. hiçbir organik (313) Buhari. Tarlan za diledi iniz ekilde gelebilirsiniz" (Bakara: 223) ayeti nazil oldu. Müslim. "36 ya nda bir kad n. yüzüstü ve mümkün olan her ekilde temas ederlerdi. Medine'ye geldiklerinde.. diledi iniz ekilde han m n za yakla abilirsiniz" buyurmu tur.ekilde gelebilirsiniz" (312) buyurulmu tur.) kula na gidecek kadar büyüdü. yani yüzüstü. Aksi takdirde livata fiili i lenmi olur ki bu büyük günahlardand r. Peygamber (s. s rtüstü. Nitekim Allah Teala Lut kavmini bu günah i ledikleri için helak etmi tir). (313) b) ibn Abbas rivayet etmektedir: "Ensar daha önce putperest idi. O zaman Hz. han m yla onu yüzüstü yat rarak temas etmesi halinde -ki bu çocu un geldi i yoldan olsa bile. irnam. Yahudiler ise kitap ehli olduklar ndan kendilerini Ensar'dan (Evs ve Hazrec kabilesinden) daha bilgili görürlerdi. 14 y ld r . Adabü Mua eret bölümü. yan yatarak veya ayakta. ili ki normal yoldan olmal d r. Yapt . (312) Kur'an. Bu mesele. Cabir öyle anlatmaktad r: "Yahudiler ki inin. Nitekim bu nedenle Medineliler de birçok i lerinde onlara uyarlard . "Normal yoldan olduktan sonra. "Diledi iniz ekilde". Peygamber'in (s. "Kad nlar n z sizin tarlan zd r. Onlardan iki tanesini nakletmekle yetinece iz. Steekel'in anlatt olay udur: m muayenede. (311) ihya Ulûmid-Din.a. Bakara: 223 238 Nitekim Ensar da bunu onlardan ö renmi ti.. "Bizim âdetimiz yan üstüdür. Ancak han m bu âdeti ho görmeyerek itiraz eti ve ona. Sen de ya böyle yapars n ya da benden uzakla rs n" dedi.). Bu hususta daha ba ka birçok hadis vard r. s rtüstü. Burada yine Dr. C.a.v. ba lang çta s rt n n alt k s mlar nda. Onlar n bu uydurmas n reddetmek maksad yla. a) Hz. Kurey liler ise han mlar n aç k-saçik bir ekilde yat r r. Yahudiler han mlar yla onlar bir yana yat rarak münasebette bulunurlar ve kad n n mahrem yeri örtülü olurdu. muhacirlerden bir müslüman. Hz. (314) Gerdekteki Kabal n Kad nda Yapt Tahripler: bir vakay örnek olarak almakla lk cinsel ili kinin kad n ve erkeklerin duygusal yap s nda ne kadar derin etkiler yaratt bilinmektedir. bir y ldan beri de karn nda olmak üzere iddetli sanc lar çekiyordu. te bunun üzerine.

ilmi sin diye ba rm t . kad n n kendisine kar gösterece i sayg y kaybedecektir. nevrotik bir adamla evlenmi ti. Kad n sonralar bu ac y hemen tamam yla unutmu tu. evlenmeyi." Kad n. Fakat hissetti i sanc lar. Dikkate de er bir sonuçla kar la t m: Bu kad n. kad n için unutulmaz bir eydir ve kalbinde ilk a k n unutulmaz izleri kal r. ondan sonraki evlilik ya am nda da cinsel aç dan so uk kalm t . ilk hat ra kalbinin bir kö esinde daima ya ar. o (314) Ebu Davud. sevgi yüzünden de il. En Uygun Birle me ekli: . ilk gece iktidars zl k gösteren erke i daima biraz küçük görecek. üstelik kocas korkunç bir münasebetsizlik daha yapm t . Kocan n ilk gece kad na kar davran . Adam. payla ld kça tad artan. yararlanma dü üncesiyle yapm t ve as l sevmekte oldu u ba ka bir kad nla evlenmedi ine sonradan pi man olmu tu. kar s n n sevgisini kaybedecektir. na u rad klar halde bile. onu n çekingenli ini ortadan kald rmak için kullanaca k r kl eyler çok önemlidir. a r lar n duygusal kaynaklar n ara t rmaya ba lad m. E er kad n bu ilk macerada tatl heyecanlar ya am sa o erke e kalbinin içinde daima sevgi dolu bir kö e ay r r.rahats zl k bulamad m için. Kad n belindeki a rlar ilk defa gerdek gecesi hissetmi ti. hatta o kad n ba ka bir erke i sevse bile. Beni aldatt n. zenginle en bir zevk ve mutluluk kayna d r. kabal n da hiçbir zaman unutmaz. ilk ili kide ki o so uklulu un do urdu u sanc lar n ve bunun üzerine gelen o korkunç sözden duydu u ac n n yerle ip kalm bir eklinden ba ka bir ey de ildi. Sonuç Olarak. Sonradan hayal na u ratsa bile. a k n s rlar n ona tan t rken tak nd tav r. Hele kar minnettarl k duymakta olduklar n söyleyen kad nlar çoktur. kendini ilk teslim etti i erke i hiçbir zaman unutmaz. te. ona daima alayc bir gözle bakacakt r.. zorbal cinsel ya am hakk nda bilgisiz ve anlay s z kad nlar. sen bakire de. ilk gecenin olu turdu u bir cinsel so ukluk tablosu!. affedemiyecekti. E er erkek çok kaba davranm sa. Hakim. Ve ondan hiç bahsetmiyordu. E er erkek acemilik göstermi se. A k. K zl ndan üphe eden kocas n hiç affetmemi ti. Bu kad n. Zaten kocas n n pek so uk tav rlar aras nda yap lan ilk cinsel ili kide sanc duymu . ilk gece kocas n n acemice tav rlar n . Bu ilk zevk. Beyhaki. Buna kar l k bir kad n. t pk ilk gece oldu u gibi. ilk gecede kendilerine çok iyi davranm olan kocalar na n . Hatta o adam n sonradan kendisini hayal k r kl 239 kad n n saadetini y ksa bile.

a) dedi: Ensar ve Muhacirinden bir gurup kendi aralar nda ihtilaf ettiler. Söz konusu hadis rivayeti öyledir: cimad r. (317) * Cinsel ili kiden sonra efdal olan. Çünkü abdest ikinci birle meye canl l k sa lar.a. kad n n dört uzvu (eller ve bacaklar) aras na çöker ve kad na müba eret ederse güsül vacip olur" dedi. . Ebu Musa: .a) Peygamber'den (s.Bu meselede tatminkar cevab ben size bulurum dedi ve devam etti: Bunun üzerine Hz. Dedim ki: . Hadisi rivayet eden Ebu Raf i dedi ki: Ey Allah' n Res ûlu! Bu y kanmalar yerine bir tek gusül kafi gelmez mi? Efendimiz: "Y kanmak (gusül) daha iyi.Ey Anne! Sizden bir ey sormak istiyorum. cinsel ili kiden önce abdest almas mustahapt r. dediler. z4ra>ben de senin annenim. çünkü abdest canl l k verir. daha güzel ve daha temizdir" buyurdu. o da bana izin verdi. Ai e'ye vard m ondan izin istedim. Peygamber (s. ayet tembellik sebebiyle geciktirirlerse bu durumda uyumadan önce abdest almalar mustahab olur.a. erke in kad n üzerine ç karak yapt dayanmaktad r. Dedim ki: . iki cinsel ili ki aras nda abdest als n. dedi. Ai e validemizin (r. * Cinsi münasebette bulunan kimse ayet ikinci defa tekrar birle mek isterse. Resûlullah (s.v) öyle buyurmu tur: "Biriniz e i ile cinsi münasebette bulunduktan sonra ikinci defa tekrar yapmak isterse.v) bir gün bütün zevcelerini dola t . ancak utan yorum.Guslü gerektiren nedir? öyle dedi: .Ciman n en güzel ekli. iki e in hemen y kanmas d r.i i ehline sordun.a.v) rivayet etti i hadise "Ebu Musa el-E 'ari (r. Rivayete göre: Peygamber (s.a.Gusül ancak meniden veya kuvvetli at tan icab eder dediler. Ai e: Siini _ utanma! Seni do uran annenden sorabilece ini bana da sor. Hz.Erkek ve di inin birle mesiyle (cima ile) gusül vacip olur.v) öyle buyurdu: c 240 "Erkek. (315) Yani cinsel organlar birbirinin içine girince rahatlama olmasa da gusül gerekir." (316) Ancak gusül boy abdesti almak (y kanmak) daha efdaldir.. Ensarlar: . U rad her zevcesinin yan nda y kand .Muhacirler ise: . Bu ekilde yap lan cinsi münasebet Hz.

Bu i te geni lik bah eden Allah'a hamd olsun dedim. Bazen y kan r sonra uyurdu.Abdullah b." (320) c) Ammar b. Peygamber'in (s." (318) Guslün daha efdal olmas na gelince. " Hz. Ai e öyle demektedir: "Hz. zira kar koca sabah namaz na uyan nca. bazen Peygamber (s. kendisinden haya edilmeye en lay k oland r. Öyleki. 241 gah o. * Cünüb Kimsenin Uyumadan Önce Abdest Almas : Cünüb olan e lerin abdest ald ktan sonra uyumalar daha uygundur ve Hz. a) Hz.v.a. bazen de abdest al p öylece uyurdu. Ebu Davud.v) ikimiz de aram zda bulunan bir kaptan y kan rd k. Cünüp oldu umuz halde (315) Müslim. Kays der ki: Hz. (316) Müslim. . gah ben elimizi kaba uzat rd k. Peygamber (s.Bunlar n hepsi de olurdu.v) cünüp oldu unda nas l davrand n sordum. Peygamberin uygulad bir sünnetttir. Bu mevzu ile alakal olan hadisi daha önce zikr etmi tik: "Allah." (319) Kar -kocan n ç plak olarak beraber y kanmalar caizdir. (317) Ebu Davud. Kar Kocan n Beraberce Bir Yerde. Bir Kapta Y kanmalar : Caizdir. Ancak örtünmeleri daha evlad r.a). (318) Müslim.) cünüb iken yemek veya uyumak istedi inde. s k nt veya namaz kaç rma gibi bir endi e ta madan hemen namazlar n k lmaya yönelirler.a. Ben de: .a) öyle buyurur: "Ben ve Resûlullah (s. Nitekim bu konuda birçok hadis rivayet edilmi tir.a. Yasir öyle anlatmaktad r: ." lahi nizam olan slâm' n cinsel ili kilere bak ile ilgili en önemli görü ler bunlard r. bana b rak derdim. Ai e'den (r.a. avret mahallini y kar ve namaz abdesti gibi abdest al rd . Nesai.v) benden önce elini kaba götürürdü ve ona: Bana b rak. Ai e (r. Özellikle so uk ve nezlenin yayg n oldu u k mevsiminde bu durum daha da aç kt r.Uyumadan önce y kan yor muydu? Yoksa y kanmadan m uyuyordu? öyle cevap verdi: . tembellik.

"Hz. Hanbel. Sadece mü-ekked olan müstehab davran lardand r. Cinsel organ n y kay p abdest alan ve emzirtece i gö sünü slak eliyle veya slak bir bezle silen ya da y kayan kad n n çocu unu em zirmesinde dinî bir sak nca yoktur. vakitleri cünüb olarak geçirmemesi laz md r. Abdest al ve uyu. Mühim bir mazeretten dolay . Allah'm Resulü öyle buyurur: "Cinsel organ n y ka. Peygamber (s. Ahmet b.. Hz. dilerseniz abdest de alabilirsiniz" diye cevap vermi tir. sonuna kadar cünüb olarak geçirmek haramd r ve o namaz vakti ç kmadan y kanmak farzd r. namaz abdesti al r gibi abdest al r ve uyur. teyemmümün hükmü kalmaz.. E ler ili kiden Hemen Sonra Y kanmal m d r? E ler ili kiden sonra bir eyler yemek içmek veya bir süre dinlenmek ya da uyumak isterlerse her biri kalk p cinsel organ n y kar. Cünüb iken emzirmemesi takva yönünden daha güzeldir.v. mutlaka y kanmak icab eder. gusül yerine teyemmüm etmesi.diye adland r lan kokuyu sürene ve cünüb iken abdest almadan yatana!" (321) Cünüb iken al nan abdest er'an vacip de ildir. Müslim. Y kanma imkân do unca. namaz vakti geçmeden su ile gusletme imkân bulamayan kimsenin.. (322) ibn Hibban. Buhari.) üç s n f insana meleklerin yakla amayaca n söylemi tir: "Kâfir bir kimsenin le ine. Ama k l nmam bir namaz n vaktini. (322) Takvay gözeten bir kimse hiç olmazsa ya abdest almal ya da teyemmüm etmelidir.a." (323) ..." ".a.. Cünüb olan eve (rahmet ve bereket) melekleri girmez. o vakti tamamen geçirmedikçe günah olmaz. (320) Ebu (321) Ebu Davud. ". onu takib eden öbür namaz n sonuna yakla ncaya kadar y kanmazsa. uyuyabilirsiniz. namaz vaktini geçirmemek kayd yla müstehab veya sünnettir." (324) De i ik Gerdek Kültürleri: . Peygamber (s. ' : ' ' ''' (323) Nesai: 1/75 Bunlar. ayet vakit namaz n k ld ktan sonra ili kide bulunulmu sa.v. Emzikli kad n da emzirmeden önce ayn görevleri yapar.): "Evet. Nitekim Hz. bedenine kad nlara mahsus -heluk. Ömer: "Cünüb iken uyuyabilir miyiz?" diye sordu unda. Müslim. "' ': '" M' -: 242 Davud.. (319) Buhari.. Abdest almad kça cünüb ki iye (rahmet ve bereket) melekleri yakla maz.

te bütün bunlar n sonucunda. Ço unlukla hiç bir ey konu madan ve hatta hiç bir a k oyununa giri ilmeden direkt cinsel ili kiye geçen olur. bunu oldukça iyi hesaplad klar halde. (325) Dr. bütün evliliklerin dörtte üçü. kendisi de o gece kocas n n koynunda yataca n dü leyerek bir hayli tahrik olmu tur. Yanl olan bu âdetlerde terkedilmelidir. E imi seviyordum. Fakat baz genç k zlar. n giderilmesi cinsel aile s rr d r. Gerdek Gecesinde Gelin Regl (Adetli) se: (325) Gerdek gecesinde birçok genç k z s k nt içinde b rakan bir durum da. cahillik. Bu ara t rmay yap m. o gece regl olabir. Denis'in ba ndan geçen Hat ras : Uzun ara t rmalardan sonra u sonuca vard m ki. Haramd r. st. Ayn ey benim de ba ma geldi çünkü. Bat l Bayan Dr. edepsizlik ve slam' n haram k lmas na ra men kanl çar af gösterilir. Damat. Ayr ca günün yorgunlu u da bütün bunlara eklenecektir tabii. gerdek gecesi odaya arkada lar n n s rt n yumrukiamas yla girer. Deni O'br en.. yine de ilk gecelerinde regl olarak büyük bir s k nt ya dü erler. Dü ün günü sevgilisi kendisini öpmü . bunun (324) Ebu Dav d. ok am . Kimi yörelerde çok ay p. Yap lmamal d r ve bu âdette terkedilmelidir. Evlendi imde yirmi iki ya ndayd m. çerde beklemekte olan gelinin yüzünü açabilmesi için damad n bir yüzgörümlülü ü vermesi gerekir. Mutlu Evlilik. yani k zo lan k z ç km sa. ilk gece regl olmaktad r. dü ün öncesindeki günlerde bir hayli heyecan geçirmi tir. Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi oldu uma inan yordum.. Ku kusuz dü ün tarihini belirlerken. daha do rusu beni böyle bir ara t rma yapmaya iten istek nedensiz de il elbette. Çünkü genç k z. Taharet: 90. Hn: 227. Buna nikâh töreni ve dü ün heyecan da eklenir.Ülkemizde gerdekle ilgili gelenek ve görenekler de i kendir. Kimi yörelerde gelinin bakire ç kt Çünkü k zl havaya tabanca ate -lemesiyle. Gelin beklenen arma an vermi . lk gece konusunda yeteri kadar ey ö renebilmi tim. damat kanlanan çar af kap da beklemekte olan akrabalar na verir. . Do rusunu söylemem gerekirse en küçük bir korkuya kap lmam t m. Mutluydum. regl olmakt r. Bir a k evlili i yapm t m. hiç deyilse yar s nda kad n. kimi yörelerde ise akrabadan kad nlar n z lg t çalmas yla duyurulur. S:45 243 regl zaman na rastlamamas na dikkat etmek gerekir. Arena Y.

. Ben de onun arzusunu k rmad m. Kocam beni öptü ü zaman dünyada de ilmi im gibiydim. E im. ne zaman regl olaca m ona bile söylemi tim. Gerçekten inan lacak bir ey de ildi. gelinliklerimi üzerimden ç karmadan arabaya bindim.. t pk tatl bir kendinden geçmeye benziyordu bu." dedim. Belki ba ka bir ey yapmam z istese. Bilmiyorum bunun nedenini. Ancak. Ve en küçük bir yanl yapmad m da biliyorum. içeriye girdi im zaman akl m ba ma geldi. Sonunda bu konuyu onunla konu t um. Ve arabadakiler gözlerine inanam yorlard san r m. Saatler h zla ilerlemi . Mutlulu un getirdi i bir ba dönmesi de diyebilirsiniz buna. Daha do rusu aileden birkaç ki i vard çevremizde. Daha sonra kar la aca m z talihsizli i akl ndan geçirmedi ine bahse bile girebilirdim onunla.. ona da evet derdim ve belki de o da böyle ho uma giderdi.. Öyle güzel bir mutluluk duygusuydu ki. Eve geldi imizde gün a ar yordu. Belki de benimle birlikte geçirece i ilk geceyi. lk gecemdi. O gün kilisedeki tören ve sonraki dü ün töreni beni heyecanland rm t . Ben de onun yan nda kurulmu tum. durmadan gülümsüyordu. Bilmiyordum. Sanki havalarda uçuyordum.. Asl na bak l rsa ben de beklemiyordum. böyle olmas n e im istemi ti... "Tabi. Çünkü söyledi im gibi yar sarho . Minik dairemizin kap s önüne geldi imiz zaman. ne dü ünüyordu. "Eve gitmeden. Ald m ve kap y açt m.. o gece.." O s rada... gecenin dördünü a m t k.. evet. yar kendinden geçmi tim. ne dese kabul ederdim. Dü ün gününden tam be gün sonra yeniden regl olmam gerekiyordu. caddelerde arabayla dola may tercih etmi tik. sokaklarda. Konuklar gittikten sonra salonda yaln z ba m za kalm t k. e im anahtar ç kar p bana uzatt .. "Gezelim. 244 D ar ç kt k.. Buradan kendi evimize gitmemiz gerekiyordu. Çünkü eve gitmek yerine. Iss z caddelerde. Yan m zdan taksiler gelip geçiyordu bazan. Rahatt m. Üstelik oldukça düzenliydi gördü üm reglim. Arabay e im kullan yordu. çünkü ba lar bize çevriliyordu hemen. Yirmisekiz günde bir oluyordu. Sarho gibiydim.Regl günlerimi hesap etmi tim. biraz gezelim ister misin?"diye sordu. Sanki bir masal dünyas nda ya yordum. Renkli bir hale içindeydim. O güne kadar hiç a mam t . ... bir araban n içinde ve gelinlik giymi olarak dola mak bana nedense çok cazip gelmi ti.

E im ile birbirim ize al m t k. Sevi tik. Yata a sokulduk.. Galiba. Bir iki damla kan her eyi anlatt bana! Regl olmaya ba lam t m. Fakat aram zda bir ne e konusu olmu tu tam tersine. Ama bereket versin ki..... Birbirimize akayla tak ld k ve güldük.. Onun içime girmesini bende istiyordum ama içime girmeden de sevi ebilirdik. Dördüncü gün. i te onun bu davran anda üzüntümü ald götürdü. Evlili in bu ilk gecesinde önemli olan nokta. arzu duydu umuz bir . kendisini zorlamas na ra men sertle emedi.. O s rada tamamen soyunmam t k... lk gece önemlidir. San yorum ki içten kahkahalard att klar m z... Bu talihsizlikti asl nda. Sonra da "ne yapal m" dercesine omuzlar n sallad . bir saat sonra derin bir uykuya dald k. Birbirimize sar l p yat yorduk... Dudaklar n büktü.. Bunlar bo una anlatmad m sizlere. ka lar n kald rd ve gülümseyerek bakt bana. te ne olduysa tam o s rada oldu. E im oldukça anlay l bir insand . Sözümü dinledi.E im soyunmaya yard m etti... kimiz de gülmeye ba lad k. Fakat e ler aras ndaki anlay bütün aksilikleri yenecek güçtedir. Kendini bo u bo una üzmedi ve erkeklik sorunu haline getirmedi. Fakat gitmedi. Heyecanland m.. Birbirimizi çok iyi tan yor ve seviyorduk.. bu konuda bir ey söylemiyorduk birbirimize ama bak lar m z her eyi anlatmaya yetiyordu. bunun ne anlama geldi ini çok iyi biliyordu. te o zaman tüm yorgunlu umu üzerimden atmak gerekti ine inan yordum. Bunun için kendisini yormamas n söyledim. Birlikte minik yatak odam za geçtik.. O gün bizim ilk gecemiz olacakt .. Sonra o da soyundu. bir m z. E im bana sokulmu ve dudaklar mdan öpmü tü. ne esizlik do urabilecek herhan gi bir ey yapmamaya elden geldi i kadar özen gösterilmelidir. kendimi onun kollar aras na b rakt m. Sonra ok ay lar devam etti. ne yaz k ki! E im. yata a girdi imiz zaman her eyin mükemmel geçece i konusunda bir his vard içimde... Saatler ilerledikçe kendine 245 . Evet. Say l günler çok çabuk geçti... Gerdek çin Bir Gece Yetmez! Reglim sona ermi ti. Birle meden de sevi ebilirdik ve tüm tahrik olmu lu umuzla sevi tik bizde.. Bunu tamamen heyecanland ana b rakm t k.. s k nt ... st rap.

.. Bir genç kad n n ilk defa cinsel birle meyi ya arken ac duyup duymamas bir çok eye ba l d r. bedensel ve ruhsal olarak (henüz) cinsel ili kiye haz r de ilse veya kendisini buna zorlanm hissediyorsa. E er e i kaba ve dikkatsiz davran r da tüm ortam kad n n duygusal arzular na ve hayallerine uymazsa. Bir ara. Zamanla her ey düzelecekti. Cinsel birle meyi ba aracak güce eri mi ti. Sonra her ey ya dan k l çeker gibi oldu. ya da art k hiç mevcut de ilse birle me ac vermez. vajinas kuruysa.. E er kad n. ho olmayan rahats zl k verici olaylardan veya hamilelikten korkmas gerekmiyorsa ve k zl k zar (bir çok kad nda oldu u gibi çe itli neden lerle evvelden y rt lm sa. Kendimi bo u bo una s kt m ve korktu umu biliyordum ama ne yaz k ki < elimde de ildi. bizi daha da ba ar s z olmaya götürüyordu. Ba ar s zl k.. Birbirimize kar her zaman istekli olduk. jinekoloji polini inde zar n delindi i ve kanaman n hemen durduruldu u (lokal anesteziyle yap lan) küçük bir ameliyat yapt rmal d r. k zl k zar bir istisna olarak tamamen geçirmez veya oldukça güçlü ise.geliyordu. düzenli ve ba ar l yd . Çok az durumda bu sebepten ötürü bir cinsel ili ki hiç mümkün olmamakta. 246 SORULAR-CEVAPLAR Kad n çin "ilk Defa" Hep Ac Verir Mi? Hay r. fakat çok önemli saym yorduk bunu. e inin arzulad kadar cinselli i arzuluyorsa. Bu yüzden sabaha saklad k kendimizi. "ilk defa" ac verebilir. sertle mi (belki de) fazla büyük penisten veya görülmekten ve hamilelikten korkuyorsa kalça ve vajina kaslar kas l p ac verebilir. onun tamamen güçlendi ini sezdim.. lk Cinsel li kinin Güzel Geçmesi çin Ne Yap lmal d r? " lk defan n" güzel olabilmesi için u üç önemli eye uymak gerekir: .. ^ î Ondan sonra cinsel ya am m z oldukça mutlu. Bu durumda genç kad n... fakat aksilikler pe imizi b rakm yordu. birle meye bedensel ve ruhsal olarak haz rsa. .. Bilmiyorum ba ka bir çift bizim yerimizde olsa ne yapard ? Bu kere de ben heyecanland m.. Bu yüzden o gece ba aramad k! Bir parça ne emiz kaçm t . ayet kendini hiç s kmazsa. y rt l r ve kanarsa.

Cinsel birle meye katlan lmas gereken naho bir görev gözüyle bakarlar. Genç çift. kocas na uygun birle me pozisyonu sa lamayabilir. daha çok bir -birinizle ilgilenin! O zaman söz konusu olay kendi kendine geli ir. Baz ara t r c lar bu oran yüzde 40'a kadar yüksek göstermektedirler. Zamanla cinsi ili kiniz düzene girecektir. Yani psikolojik ve ruhsal bir kayg s olmamal . Yani yer ve zaman iyi seçilmelidir. hele kad nl a daha yeni ad m atan baz gelinler cinsel ili kiden hiçbir zevk almazlar. Kad n içinde benzer durumlar söz konusudur. Özellikle cinsi hislerini. Fakat E imle Henüz Kar -koca Olamad k Bu Durum Normal mi? -Baz evliliklerde birle meler gecikebilir. say s z tahrik unsuruna ra men bask lam bir erkek birden sevdi i bir han mla ba ba a kal nca ortam n heyecanl artlar içinde ba ar l olmayabilir. Ancak burada cinsel so uklukla orgazm olmay demektir. Orgazma rastlan r.kisi de "görülmek" veya rahats z edilmek endi esinde olmamal d r.K z da. hatta cinsel ili kiden nefret edebilir. Erke in so ukkanl olmas . kad n cinsel ili kiden hiçbir zevk almaz. Yani cinsel arzunun olmay ula amayan her kad n so uk de ildir. erke in istedi i kadar cinsel ili kiyi istemeli ve kendisini ikna edilmi gibi hissetmemeli veya bunu kabul etmezse. çocuk istemiyorlarsa etkili bir korunma yöntemine ba vurmal d r. kad nda zaman zaman bir uyanma olur. güzel bir an olarak kal r.1. 2.K z istenmeyen bir hamilelikten korkmamal d r. Bu yüzden: Daha az beklentiniz olsun. 3. Ald klar cinsi terbiye veya ilk birle menin ac l olaca zann gibi faktörlerin de tesiri ile rahat cinsi birle meye geçemeyebilir. 247 3 Günlük Evliyim. Bütün so uklu a pek az rastland halde yar so uklu a evli kad nlar n hemen yüzde 10'unda birbirine kar t rmamak laz md r. rahatlat c baz ilaçlan kullanmas faydal olabilir. Birkaç gün geç olmas ile hiçbir ey de i mez. Yar so uklukta ise. Ayr ca bu so ukluk do u tan olabilece i gibi sonradan da meydana ç kabilir. Bu durum son derece normaldir. kad nda cinsel iste in az veya hiç olmay . erke i kaybedebilece inden korkmamal : Çünkü bu durumlarda hayal k r kl klar kaç n lmazd r. Sevgiyi birlikte ke fetmek heyecanl bir eydir (ve ço u kez ikisinin de dü ündü ünden farkl d r). C NSEL SO UKLUK Yeni Gelinlerde Cinsel stek Azl : Baz kad nlar. Cinsel so ukluk demek. Kad ndaki bu so ukluk ya bütün ya da k smi olur. Bütün so uklukta. kar cinsi arzu etmemek d r. Önlerinde uzun y llar vard r.

Bunlar n baz lar dokunmadan ho lan rlarsa da pek ço u en küçük bir zevk . ya da hiç yoktur. birle mesi artt r. So uk kad nda a ka kar ya çok az bir e ilim vard r. arzu du-yuyormu gibi yaparlar. Fizyolojik olarak cinsel uyar m belirtileri göstermezler. Ancak cinsel uyar lmaya az oranda cevap verenler vard r. Sevilmek so ukluk problemini geni ölçüde vermek istiyoruz. yani gerçek anlamda cinsel aç dan so uk kad n yoktur. Duyanlar da bir türlü arzular n tatmin edemedikleri için ruhsal hastal klara sürüklenirler veya so uk bir. Bunlar cinsel temastan zevk almazlar. Hamile kalarak çocuk do urabilirler. Örne in e i taraf ndan uyar lmalar na ve cinsel birle meye ra men vajinada nemlenme olmaz. Kad n n Cinsel So uklu u: Cinsel birle meden gere ince zevk almayan veya cinsel istemi olmayan ve cinsellikle ilgili davran lar ve uyar lara ilgi duymayan kad nlara genel olarak firijit denmektedir. onlara daha fazla zevk vermek için so ukluklar n gizlerler. e inin cinsel davran lar n ili kinin mutlulu u için büyük bir titizlikle gözlemelidir. Cinsel ilgiye kapal yeti tirilen k zlarda bu hal çok s k görülür. kocalar na kar pasif davran rlar. Bir kad n n cinsel yönden so uk olmas onun k s r olmas anlam na gelmez. Evlilikten önce ve evlili in ilk günlerinde kad n n arzu duy -may normal say lmal d r. ço unlukla da ideal bir anne olurlar. Erkek de evde bulamad n d arda aramak zorunda kal r. Bir çok kad nda normal hatta normalin üstünde de arzu olur da yine de orgazm meydana gelmeyebilir. Çünkü firijit. Baz lar ise so ukluklar ile iftihar etmeye bile kalk davran t r. Fakat bu deyim do ru bir tan mlanma olarak art k kabul edilmemektedir. Bu yüzden kad nda ile zevk alabilen erkek her eyden önce e ine zevk verip vermedi ini kontrol etmelidir. kad n olurlar. kad n sorunlar n n en ciddi olanlar ndand r. yuvas na ne e ve huzur veremez. Bu yanl bir kad nlar cinsel davran lardan zevk duymazlar. Bir k z n gerçekten bir kad n haline gelmesi için bir çok kereler sevi mesi. E inin uyan demek anla lmak demektir. Bu rlar hatta bunu her yerde söylerler. K s rl k. Ak ll olanlar kocalar n mutlu etmek. Nitekim baz kad nlar s rf kocalar n n anlay s zl klar nedeni ile hayatlar boyunca cinsel arzu duymazlar. Erkek. Erke ine kar arzu duymayan ya da arzular tatmin olmayan kad n. Kad n ancak ruhuna 248 hitap edildi i zaman uyan r.demektir. Burada unu belirtmek do ru olur. Cinsel istem azl veya tutuklu u olan kad nlarda erotik uyar lmaya cevap yoktur. Erke in bunu kesinlikle bilmesi artt r.

Pek ço u evliliklerini sürdüremezler.kad n aras ndaki ya fark 10 ya tan fazla olmamal . Baz lar itici bulduklar cinsellikten kaçmak için çe itli hastal k bahaneleriyle cinsel birle meden kaç n rlar. Daha kad n yeni uyan rken erkek bo al r ve kad n cinsel temastan bir ey anlamaz. Bazen de erkek kad n uyarmas n bilmez. Cinsel So uklu un Ç e itli Nedenleri Vard r: Cinsel ili ki esnas nda kad n n fiziksel ve ruhsal davran lar n bozucu ya da engelleyici. cinsel birle meye adeta bir i kence gibi bir yakla m içindedir. cinsel zevki bir erkekte birlikte payla ma tutuklu u ve korkusu vard r. Tedavide en önemli unsur önce korku ve kayg dan uzak bir sevgi ortam na e lerin ula mas n sa lamakt r. Hatta baz lar cinsel davran lardan nefret eder. umutsuzluk ve depresyon gibi belirtiler ortaya ç kar. statistiklere göre bu tür rahats zl olan kad nlar iyile mek için bir çaba sarfetmezler. 1) En ba ve ço unlukla rastlan lan so uklu a sebep: Kad n -erkek aras nda büyük ya fark olmas ve erke in cinsel organ n n yeterince dikle memesi. Erkek ile . böylece kad na yeterince zevk vermemesinden olur. Kad ndaki cinsel so uklu un taban nda. çaresine . çekinme denir. Baz lar genellikle ekonomik nedenlerle zevk duymad klar cinsel birle meye katlan rlar. hatta ketleyici (cinsel ili kiden so utucu) bir grup etken de cinsel ili ki esnas nda etkili olur. Hele cinselli e kar kötü ve tehlikeli oldu u ileri sürülen bir bak aç s içinde yeti en bir genç k z n evlili inin ilk gününden itibaren cinselli i bütün doyumu ile ya amas mümkün de ildir. Di er bir deyimle cinsel birle me ile orgazma ula may ö renebilmesi için belirli bir süre gerekir. Örneklerde aç klanaca gibi. Cinsel birle meyle ilgili sorunlar olan erkekler 249 ise. Bu nedenle cinsel temasta bulunmak istemez. Herhangi bir nedenle kam yeterince dikle miyorsa (iktidars zl k) bunun düzeltilmesi imkânlar vard r. Esasen cinsel uyar ya hiç cevap vermeyen kad n yok gibidir. Bu süre kad ndan kad na de i mektedir. Ödipüs kompleksi ve bazen görülebilen "erkek dü manl " ile cinsellikte ba ar s zl k korkusu ya da cinsellikle ilgili suçluluk duygular fri-jiditenin nedenleri aras nda ileri sürülmektedir. Özellikle yeni evli bir kad n n olgun bir kad n gibi cinselli i ya amas beklenemez. bu durumdan kurtulabilmek için gerekli her türlü giri imi yaparlar. Bu tür duygusal engeller kad n n cinsel uyar ya cevap vermesini de engellemektedir. Bu so uklu un yerle mesi halinde bu kad nlarda kendinden i renme.bile almazlar. Cinsellikten zevk almayan kad n. Buna tiksinme.

." . diyorum. Genç ve orta ya l kad nlar n gebe kalma korkusu. temastan önce han m n uyarmal d r. sayg s zl k ve sürekli horlama. geçmi te bilinçd onu çok k ran. Çünkü gidersem n yaralayan. Erkek ve kad n cinsel temasta kar l kl birbirlerini tatmine çal mal . ondan sonra evlenmeye talip olmal d r. 3) Kad n n hamile kalmaktan korkmas da onu cinse l isteksizli e iter.. hiçleyen sözlerinin ya da davran lar n n birden bilinç alan na ç kmas . E lerden biri buna cevap veremezse. bu korkuyu ve utanmay atmaya yarar.de..ve sonra s rt n dönüp yatacak. Büsbütün h rç nla yorum.. E ler daha birbirini istemeden. Cinsel li kiden Kaçan Kad n n Ve Kocas n n ikayetleri: Kocan n ikayeti: . Kendimi cinsel ili kiye konsantre edemiyorum.." 2) Kad n n bedenen. O anda söyleyemediklerim daha sonra yatakta yine akl ma geliyor. cinsel birle mede orgazma ula amayan kad nlar n ço unda tesbit edilen ketlenme (aniden cinsellikten so uma) biçimidir. 5) Kad na ilgisizlik.bakmal d r. 'Tamam.. Cinsel birle me s ras nda. Bedenen ve ruhen sa l kl kalmalar için bu temaslar n yerine getirilmesi gerekir. ruhen ve cinsel yönden kocas taraf ndan be enilmeme korkusu da kad nda so ukluk meydana getirir. Kendisine imdi u i i b rak p yar n yapsan olmaz m . bedenen ve ruhen anla p birbirini be eneceklerini kestirmeli. en büyük korkular d r. Bunu önlemek için her iki taraf n kendi arzusu ile evlenme olmal d r.. ailenin dengesi bozulur."Ben yata a giriyorum. Sözlülük ve ni anl k dönemleri. kocas n n ikayeti: "Mahsus gitmiyorum. Ama ya a ve sa l k durumuna göre her ay kad n ve erke in belirli say da cinsel temas istekleri olur ve olmal d r da. bunun için genellikle görev erkeklere dü er. o ana dek bilinç alan nda olmayan. Bu yüzden bende gev eme (orgazm) olmuyor.' diyorum ve söyleyeceklerimi bast r yorum. be enmedi ini bildi im için hemen. Kad n n gönlü olmadan istemedi i erkekle evlenmesi bunda en ba rolü oynar. "Kocamla tart malar mda dü üncelerime sayg göstermedi ini. Bu korku evlili in ilk aylar nda daha çok olur. evlilik ili kilerinde çaresiz kalarak susmay ye leyenlerden. varl na itti i. kad nda cinsel iste i azalt r. Cinsel li ki Esnas ndaki Ketlenme le lgili Bir Öykü: Bayan G. sevi meden.. 4) Kocas na kar kin ve nefret duyma da kad nda cinsel so ukluk yarat r. ok amadan. kar msa bula k y kamakla me gul." Kad n n 250 hemen o i i yapmak isteyecek.

Ya da k s r bilgilerinin d ndaki fikirleri kabul etmezler. Kocas n n davran lar ile uyanmayan kad n. Üstelik gördükleri her eyde cinsel bilgi verecek eyler bulmaktad r. tekni i zay f bir erkek. ise kocas n n kötü al kanl klar ndan öyle yak n yor: 251 "Kocam n iki eyine çok k z yorum. Bu nevi ilaçlar çok az ve seyrek kullan lmal d r. erkek e i ile gere i gibi me gul olmal d r. 7) Sigara. bunu meydana getiren unsurlara ba l d r. Oysa eskiye m. 11) Kalabal k aile. Baz erkekler. Sinemalarda. erkeklerde oldu u gibi kad nlarda da cinsel iste in sönmesine neden olur. Sigara içmesi sigaraya benden fazla önem vermek gibi geliyor bana. Biri tam yata a girerken sigara içmesi. göre durum çok de i mi tir. Kad n i hayat na at lm . Erkeklerin ço u sevi meyi bildiklerini zannederler bu hususta bir eyler ö renmek istemezler. Bu durumlarda tart ma ç k yor ve cinsel birle mede ta y n gibi oluyorum. yeterli ve dengeli beslenmeme. koflu a. vücutta genel güçsüzlü e. e ine çok güç hakim olabilir. kitaplarda çe itli a k sahneleri seyredip okumaktad rlar. evlenmeden önce . Son y llarda yuvalar n terk edip kaçan evli kad nlar n say s bu yüzden gittikçe artmaktad r. kahve.6) Bedenen ve ruhen kad n n fazla yorgun dü mesi onun cinsel bak mdan sönmesine neden olur. hatalar." 8) Baz a r kesici ilaçlar n. E er kad nda so ukluk kocan n bilgisizli inden geliyorsa bu durum derhal giderilmeli. gördü ü okudu u çe itli örneklere bakarak e ini k yaslayacakt r. Erke in bo gururu kad n eve ba lamaya yetmemektedir. cinsel so uklu a neden ol ur. topluma tamamen girmi tir. kinci k zd yata a içkili gelmesidir. keder ve ac lar da tüm sinirleri y prat r. E imin içkili olmas ndan i reniyorum. 10) Beslenmedeki dengesizlikler. Sinir bozuklu u tüm sa l kemirir. çay. hormonlar n fazla kullan lmas zamanla tüm sinirleri y prat r ve kad nlarda cinsel so uklu a yol açar. tiyatrolarda. Cinsel bilgisi noksan. Geri kalm veya slâmî duyarl ktan uzak toplumlarda erkek. Bu k yaslamada erke ini zay f ve beceriksiz bulan kad n için ya am çekilmez bir hale gelecektir. dolay s yla kad nda so uklu a neden olur. kad n cinsellikten uzakla t ran sebeplerdendir. Bayan A. alkol gibi vücudu zehirleyen maddelerin fazla kullan lmas . 9) Sürekli üzüntü. yaln z kendi zevkini tatmin için evlendi inden e inin arzular n hiçbir ekilde hesaba katmaz. istemedi imi biliyor. Cinsel ili kinin görülme veya duyulma korkusu. So uklu un Tedavisi: So uklu un tedavisi.

Ya da uyar lm t r ama orgazma ula amadan yukar daki sayd m z nedenlerden dolay ketlenme olmu tur. Baz toplumlarda kad n n cinsel ili kide zevk belirtisi göstermesi ay p say l r ve kad n n hisleri erkeklerin kompleksleri yüzünden bile bile körletilir. Hormon bozuklu u ve dengesizli i yüzünden frijidlik (so ukluk) gösteren baz kad nlara rastl yorsak da bunlar az nl ktad r ve tedavileri son derece kolay ve basittir.. Bu tip kad nlar. . Kad n so uklu a iten bir ba ka neden ailelerin tutumudur. Tam bir sinir küpüdür! Geçimsizliklerin temelinde i te bu tatminsizlik yatar ve kad n sürekli olarak rahats z eder. Fakat tatmin olamayan bir kad n her eyi mesele yapar.. kocalar ölünce ya da bo an p ho land klar bir erkekle evlenince cinsel so ukluktan eser kalmaz. Ya cinsel uyar mda eksiklik vard r.a k ticareti yapan kad nlarla haram oldu u hâlde cinsel temas etmi olabilirler. çirkin. Bu da a ktan uzakla mas na ve tiksinmesine sebep olmaktad r. Onun zevk almas n dü ünmez bile. E i ile bir fahi e ile yatt ndaki durumu mutlak surette Bir cinsel ya ant sürdürdü ü halde bundan hakk olan zevki alamayan kad n gerçekten ac kl bir durumdad r. Kad nlardaki cinsel isteksizli in temel nedeni psikolojiktir. Yap lsa bile mahkeme koridorlar de ildir bunun yeri. Bir kad n. Burada bir fahi enin zevk almas dü ünülemez. k zlar n ya l erkeklerle evlenmeye mecbur ettikleri zaman da cinsel so ukluk kad n n yakas n b rakmaz.. her eye k zar. Anne ve baba paras ve toplumda çok önemli bir yeri var diye. evlendikten sonra da cinsel ili kiyi utan lacak. Gerçi so ukluk hiçbir zaman itiraf konusu yap lmaz. sürdürür. Bekarl 252 de i tirmesi gerekti i halde. Bu tür ö retilerle büyüyen bir k z. kocas na kar kad nl k görevlerini yerine getirmemesi meydana getiriyor. o kad n "So uk kad n" de ildir. Bu nedenlerin ço unlu u da kad n n küçüklükten beri cinselli i ay p. korkunç bir ey bilerek büyütülmü olmas d r. ço u erkek ayn davran gibi yatar. korkulacak bir ey gözüyle görür. ufac k eyi gözünde büyütür. öfkelenir. Bu yanl fikirden kurtulamayan kad nlar n bir psikiyatriste dan malar nda yarar vard r. Oysa evlilik yeni ve farkl bir ili kidir. evlilik hayat nda bir kez olsun e zamanl ruhsal ve cinsel orgazma ula m sa. Bu durumda k sa zamanda Allah' n insana en büyük ba lar ndan biri olan cinsel zevki tadabileceklerdir.. Az ç kar bu türlü itirafta bulunabilecek kad nlar. Erkek de bu yüzden kad nda zevk aramaya al amam t r. istatistiklere göre bo anma nedenlerinin ço unlu u. ruhsal nedenlere dayan r. Bu durumdaki k zlar kocalar ndan z evk alamazlar. kad n n cinsel so uklu u.

Zira yuvan n y k lmadan devam . Doktora e iyle birlikte gitmelidir. Kocalar n kötü 253 davranmas .. Evliliklerinin ilk günlerinde geline anlay göstermek gerekir. ruhsal gerginliklerini.Kad n n so uklu undan. güven verici bir psikolojik ortamda gideremeyince. Cinsel So uklu un Giderilmesi: Evlenen bir kad nda genç. Seyahat hem sinirleri dinlendirir ve hem de cinsel uyanmay sa lar. orta ve ileri ya larda cinsel so ukluk görülebilir. Cinsel sa l n sevgi ve efkatle kazanamayan kad nlar n fiziksel veya ruhsal tedavilere tabi tutulmalar kaç n lmazd r. yüzde 26's bir y l sonra. So ukluk Giderilebilir: Yeni evli bir kad n n bu tür tepkiler gösterdi ine bakarak hemen onu cinsel so ukl ukla suçlamak yanl bir davran t r. Kad n. ba a r lar . mide a r lar . Yap lan ara t rmalara göre kad nlar n yüzde 24'ü ilk birle mede. Gerek ba lang çtaki ve gerekse sonraki y llardaki cinsel so ukluklar sebebi tesbit edilerek giderilebilir. Cinsel temasta her türlü korku bir yana b rak lmal (gebelikde dahil). Cinsel so ukluk duyan kad nlar n pek ço u kocas ndan görece i s cakl k. y k labilir. a r istek hem erkeklerde hem de kad nlarda rastlanan bir olgudur. Aksi halde araya üçüncü bir kimse girer ve yuvan n saadeti sars l r. yüz 16's b ir y ldan daha uzun süre sonra orgazm ba arm t r. istekle ve zevkle yapmaya çal mal d r. Cinsel so ukluk genellikle kad nlarda rastlanan bir durum olmas na kar n. S k s k seyahat etmeli. hoyrat ve bencil tutumu onlar bu hale getirmi tir. kalp çarp nt lar . korkular. yüzde 27'si evliliklerinin ilk bir kaç haftas nda. Kad nlar n yüzde 7'si evlilikleri boyunca orgazmla hiç tan mam t r..gibi hastal klar olu ur. sevgi ve ilgi sonucu normal düzeye ula abilir. Örne in. birbirlerine M Cinsel . Doyuma Ula amayan Kad nlarda Meydana Gelen Hastal klar: E zamanl ruhsal ve cinsel doyuma ula amayan kad nlarda çe itli psikolojik ve bedensel hastal klar meydana gelmektedir. halsizlik ve sinirlilik. bir psikiyatr doktora giderek so uklu unun nedenini çözmeli ve onu gidermenin çarelerini ö renmelidir. kocalar da sorumlu olur. Evliliklerde ve aile içi ili kilerde e ler çat malar n . her ya ta kar kocan n kar l kl cinsel isteklerine cevap vermeleriyle mümkündür. bu istenmeyen bir olayd r.

Alt n kitaplar Y. çok korkmu tum. e ine kar k zg nl girmez s rt n dönüp yatarak göstermek gibi. Day m bana pantolon giydirip kahveye götürürdü küçükken.. Ona ilk âdetinin ne zaman ve nas l oldu unu sordum. Annem titiz bir kad nd . kini ifade edebilsin. s. oturmas olgusudur. "Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Gözlemlerimize göre. sözlü ileti ime geçmeleriyle iyile mektedir. K z çocuklarla oynamak yerine çember çevirir. sözsüz bedensel belirtilerek kurulur. Ablama ko tum. Babamdan çok dayak yedim. i te o zaman çat malar. ailede kimse bana bir ey ö -retmemi ti. ke ke erkek olsayd m da annemi babamdan al p ba ka yere gö-türseydim. beden arac l kurulamayan ileti im. 243. Örne in. diye dü ündü ümü an ms yorum. öyle anlat yor çocuklu unu: "Çocuklu umda annemle babam s k s k kavga ederlerdi.sokakta oynuyordum. Yani psi-kosomatim ileti im denilen özel bir ileti im biçimi geli tirilir. 11-13 ya lar mda hep. Ne var ki ço u kez böyle bir davran biçimine imkan bulunmaz. Dr. Öyle bir davran biçimi ki. zihinsel-sözlü ileti imin yerle mesi. s. 8 -10 ya lar mda hep erkek çocuklarla oynamay severdim. (326) Bilgisiz ve E itimsiz Kötü Evlili in Sonuçlar Hakk nda Bir Öykü: Dr..'nin gözleri çocuklu unun o karma a dolu günlerini yeniden ya arcas na dal yordu. Psikoterapinin psikosomatik hastal klar iyile tirme etkisi. hatta y llarca süren birçok bedensel belirti ve psikosomatik hastal k. bira içerdim. Evlilik Raporu. ist. sözsüz ileti im yerine sözlü ileti imin geçmesiyle ba l yor. Evlilik Raporu. ondan olmu sun... birbirlerine kar duyduklar sevgiyi. e lerin bu sözsüz bedensel ileti imi b rak p konu maya. Ve yine bu ya larda day m n dükkân na gider. bir eyler oldu unu his settim. 1996.. mahallede ba ka çocuklar dövme oyununa kat l rd m. bedene aktar l r...254 yönelik davran biçimi olarak ortaya koyuyorlar. babamsa çok sinirli. All n kitaplar Y. 18 y ll k evli ve iki çocuklu bayan T." Bunlar anlat rken bayan T. ruhsal gerginlikler bedene yans r. On üç ya ndayd m. ist. 'Can m i te benim olmu tu ya. yata a girer bulant lar ... Dr.. Böylece sözlü olarak n . 255 ." (326) Prof. Kurban Özu urlu anlat yor: (327) Kar koca anla mazl .. ilkel olan bedensel ileti im yerine.. kalp çarp nt s ve ba dönmesi yak nmalar yla klini imize ba vuran 34 ya ndaki. Sözlü ileti imlerin en düzenlisi olan psikoterapi.' dedi ve bana bir tokat att . 21 7.. Kurban Özu urlu. Kurban Özu urlu. aylarca. mide yla ifade edilmeye çal r.. sürekli huzursuzluk. (327) Prof. Evde erkek çocuk yoktu. 1996.

orgazm denen olay ö rendim. Kaba bir tecavüzdü sanki..." Kocan zla cinsel ili kiyi. gençsiniz." Ortaokulu son s n fta terk eden bayan T. sonra da olan oldu. Hâlâ cinsel doyuma bu yolla ula yorum.. "Annem ve babam istemedi im halde beni bu evlili e zorlad lar." Evet.. Bu olay hiç de toplumsal onay gören. 'Soyunmana yard m edeyim. Peki... cinsel ili ki hakk nda hiçbir ey bilmiyordum. Ondan iyice nefret ettim. zorla yapt . törensel ve "me ru" bir cinsel birle me say lmazd ." Ama siz sa l kl bir kad ns n z... Çok korktum ve ö retmenime kar nefret duydum .. ben sustum. ki gün de açmad m.. Kap y arkadan kilitledim. 256 "Ço u zaman güne cinsel istekli olarak ba l yorum. bayan T... 'Evet. Üç kez sordu adam." dedi.. Ni an att m..... ilk cinsel birle me beni çok korkuttu. "Olan oldu"nun nas l oldu unu da anlatt . Dü ünden sonra yatak odas na girdik... Ama ni anl yken geçimsizlik yüzünden birkaç kez intihara te ebbüs ettim. Kocam çok kaba davrand . ama kocam görünce sinirlerim bozuluyor ve iste im kayboluyor. Ni anland k. Nikâh günü nikâh memurunun sorusuna cevap vermedim.aç susuz içerde oturdum. babam beni dövdü. ne garip bir rastlant d r ki.' dedim.. "On alt ya ndayd m.. 'Olmaz.. sessiz. kendinden ya ça oldukça büyük bir ö retmenle evlenmeye zorlan r...bir y l ni anl kald ktan sonra evlendik. istemeden bunca y l nas l sürdürdü ünüzü aç klayabilir misiniz? "Bana sata mas n diye. E im. imdiki kocas olan bu ö retmenle evlenme öyküsü de hayli ilginçtir.ilkokul ya ant n zdan da biraz söz eder misiniz? "ilkokulda çal kan. Bu çimdi in ac s yla. Bunu da okudu um bir kitaptan ö rendi im mastürbasyonla anlad m." Öyküsünü yanaklar pençe pençe k zararak anlatan bayan T. Çok sevdi im erkek ö retmenim bir gün s n fta bir çocu u dövdü." . Evlili imiz süresince (18 y l) hemen hiçbir zaman e imle orgazma ula amad m. yasak savarcas na 'kendimi verdim'. Ben aram zdaki bu ili kiyi 'kocam taraf ndan kullan lmak' olarak de erlendiriyorum. on alt ya ndayken.. kocan za kar hiç istek duymuyor musunuz? Kocan z art k al m olman z gereken bir erkek. Üçüncü gün kayn m geldi.. çekingen bir çocuktum... gerçekten de çok tats z bir deneyim ya am s n z. kap y ona açt m.' diyerek onun odadan ç kmas n istedim. Arkada oturan babam beni çimdikledi. daha sonra cinsellikle ilgili korkunuzu yenebildiniz mi? "Evlili in ikinci y l nda cinsel tatmin.

Fakat bu. Ne gereksiz eyler." Gerçekten de burada. adam sesini ç karm yor. bayan T. Ben kitap okumay severim. yeni eyler yapard m. bask n kad n ki ili i geli tirmi olan e lerin kocalar ndan daha erkeksi davran lar beklediklerini gözlemliyoruz. "18 y ll k e iyim. Put gibi oturuyordu. e itilmi bir ki i olmas gereken kocas .. Kocam bunlar hiçe sayar. baz rahats zl klar n i aretidir. kad nl benimseyememi . Vücudu kokar. diye küçümserdi. Aile toplant lar ndan ho lanmaz.. Anas na babas na küfrediyorum. hiç ku kusuz tüyüyle bayan T. nsan insana ili kilerinde hiç de olumlu bir geli me olmam .Asl nda hiçbir eyle ilgilenmez. Bunl ar farkettiniz mi? Onun ilgisini çekebilecek bir eyler yapmay denediniz mi? "Bazen onun be enece ini umarak de i ik.'nin çizdi i tablodan kocas n n oldukça duyars z ve silik bir ki ilik yap s na sahip oldu u izlenimini ediniyoruz.. bunca hakaretime ra men kar mda sinmesidir. e inin ne sevgisini. daha kocam n ald maa bilmem. lk anla mazl k. Bana do ruyu söylemiyor. Bu nevi istek genç ve sa l kl bir kad nda da görülebilir. Bunu yapamad gibi. Bunda biraz da kocan n ki ilik yap s n n pay oldu u anla l yor." Bayan T. Onunla sevmeden. ne de ho görüsünü kazanabilmi .. bir iki gece için olabilir. kad n rolünü de il. Bir kad nda uzun süre günde pek çok defa cinsel temas arzusu duyulmas normal bir ey de ildir.. bu sürece kar s yla yap c bir ili ki kurabilirdi. di lerini f rçalamaz. Kocam 'a k konulu' kitaplar okumama k zar. geçmi indeki olaylara v e ko ulland rmalara ba layamay z.. erkeksi davran kal plar n benimsemi görünüyor. Onun bu hâli beni kendisinden daha da so utuyor. 257 KADINLARDA A IRI C NSEL STEK Genç ya larda ve evlili in ilk dönemlerinde pek çok erkek bir gecede birden fazla cinsel temas iste inde bulunabilir. Sebepleri: . Ne var ki.'nin çocukluk ya ant s na. Bu. Geçmi evlilik y llar ndaki duyumsuzlu unun birikimiyle her an patlamaya haz r. kocam n oturu uyla ba lad . istemeden evlenmi de olsa..de ki ili inin özde le me a amas nda erkek çocuk gibi yeti tirilmesinden olacak.Kocas n n fizik varl na kar böylesine bir nefret ve tepki duymas n . önemsemezdi. oldukça sald rgan ve uyumsuz bir ki ilik yap s edinmi oldu u u sözleriyle daha bir belirginle iyor: "Kocama en çok k zmama neden olan ey de.." Belki onun ilgileri sizinkinden de i iktir. sayg n bir mesle i olan.

dolay s yle bu kad nlar a r cinsel istek gösterirler veya tersi de olabilir. cinsel temastan önce el hareketleri ve sözleri ile kar s n uyart p yar yar ya tatmin etmeli. romanlar. 2) Bazen kad n-erkek ya fark fazla olur ve kad n gere ince cinsel temasta bulunamaz ve onda doyumsuzluk meydana gelir. o tespit edilmeli ve onun tedavisi yap lmal d r. Cinsel temastan kad n bir ey anlamaz. Hastal k tedavi 258 edilince bu istekleri de kaybolur.Cinsel filmler. zamanla a r istek hissi de ortadan kalkar. Bu arada a a daki öne. bunlar tedavi edilebilir.riler genel olarak fayda verir. Tedavisi: Her eyden önce a r cinsel iste i do uran neden ne ise. bunlar da unlard r: 3) Kendi kendini tatmin veya sair nedenle kad n n b z r nda (klitorisinde) meydana gelecek a r duyarl l k. 6) Rahim kanamalar ve rahim kanseri nedeniyle kad na verilen a r erkeklik hormonu da kad nda a r cinsel temas hissi uya-rabilir.1) Genellikle kad n n erke i ile aras nda cinsel uyu mazl k olabilir. bunun sonucu. (Bak: Kad n Cinsel Organ Ka nt s (Ud Yeri Ka nt s ). . Bugün verem tamamen tedavi edilebilmektedir. 4) Baz kad nlarda horman bozuklu u vard r. Hormon verilmesi kesilince. Bilhassa kocas nda BELGEV EKL . Hastal k ne ise o tedavi edilmelidir. En k sa zamanda da iktidars zl k veya bel gev ekli i gibi rahats zl klar n giderme yollar na ba vurmal d r. a r duygular da geçer. KT DARSIZLIK olan kad nlarda bu durum görülür. fakat bu ka nt böyle geçmez. Genellikle kad ndaki cinsel doyumsuzluk yukar daki iki ana sebepten ileri gelirse de baz ba ka nedenlerden de olabilir. cinsel temas iste i devam edebilir. resimler b rak lmal . Cinsel temas ile vajinan n iç k sm ka nm olur. Veya tersi de olabilir. 8) Verem hastalar nda da cinsel istek çok artar. . ondan sonra cinsel temasta bulunmal d r. dolay s yla sürekli cinsel iste e neden olur. 5) Vulva ve vajina iç yüzeyinde çe itli hastalanmalar oralarda ka nt ya. Uyart c yiyeceklerden kaç n lmal d r. Bu nevi rahats zl olan bir koca. Bu bezeler tedavi edilip normale sokulunca. 7) Tiroid bezinin veya böbreküstü bezelerinin fazla salg da bulunmalar da kad nda a r cinsel iste e yol açabilir.

E inize a k oyunlar n ö retebilmek için bir ö retmen gibi davranmal s n z.. n uzun uzun anlat n. Baz erkekler evliliklerinin monotonlu undan b kt klar için zaman zaman böyle hatal davran rlar ve haram yola kayarlar. temizli ine ve cinsel davran lar na dikkat etmezler. 10 y ll k kocam n beni aldatt n tesbit ettim. SORULAR . ba ka kad n aramas n. giyimine. güzel sofralar donat. ürününü sonunda mutlaka alacaks n. ÖyEvlilik ve Cinse! Hayat 259 leyse sen bu monotonlu u. Bunu da birlikte cinsellikle ilgili kitaplar okumak suretiyle yapabilirsiniz. Baz kad nlar. çok faydas n görürler. ders y l boyunca ö rencilerine okumay sök-türebilmek için didinir durur. Dikkat edece in konular: Onu hep derli toplu. bir psikiyatra giderek tedavi görmelidirler. uygulamalarla gösterin. Her insan bildi i eyi yapmay sever. 3 çocuk sahibi evli bir kad n m. Kocalar da evde bulamad klar n d ar da aray nca da üzülürler. öylesine özverili davran öylesine kendini yenile. bak ml . lk ba ta her eyi inkar etti ama s k t r nca itiraf etti. Ondan kocam n yakas n b rakmas n istedim. tüm çocuklar gürül gürül okumaya ba larlar. "Kocan mutlu edemiyorsan suç benim mi? Sen sorununu e inle çözümle" diyerek kestirip att . Fantezilerini . Güzel yemekler pi ir.CEVAPLAR A k Oyununundan kaç nan Bir Kad n B una Nas l kna Edilmeli? Bir kad n e er a k oyunlar na kat lmamakta direniyorsa. cinsel yönden aktif ol. E ine a k oyunlar ö retmeyi sürdür. bunun birincil nedeni a k oyunlar n bilmemesidir. Ders y l n n sonuna gelindi in de pek çok ö rencisinin hala okumay beceremedi ini görünce pani e kap lmak üzereyken bir de bakar ki bir hafta içinde. Kocam Evine Nas l Ba lar m? Ben 32 ya nda. kültürlü ol. olgunla an meyvelerin a açtan pat pat dü meleri gibi. temiz. güzel giyimli ve süslenmi olarak kar la. bilmedi i eyi yapmaktan kaç n r. y kacak yenilikler bulmak zorundas n. E inize a k oyunlar n n nas l yap ld neler oldu unu ona yans t n. Bu konuda onun rahat hareket edebilmesini sa layabilmek için a k heyecan duymas n sa lamal s n z. Gururunu ok ay c sözler söyle. beklentilerinizin Kad nla görü tüm. Kocana her konuda öylesine efkatli.Çe itli nedenlerden morali bozulmu ve a r cinsel iste e dü mü kad nlar. kocan doyur ki. u gerçe i akl n zdan asla ç kartmay n: lkokul birinci s n f ö retmeni.

Asl nda ben istekli bir kad n m ama ac duydu um için ona yakla am yorum. birle meden nefret etmeye varan durumlara rastlanabilir.körükle. De i ik pozisyonlarda birlekte olmay istedi ini sezdir. Bu yüzden de mümkün olabildi ince ili kiden kaç n yorum. Bunlar n kullan m ndan vaz geçilmelidir. Sen do rudan do ruya bir rahim rahats zl geçirmektesin ve bir an önce doktora veya hastaneye ba vurarak tedaviye ba lamal s n. Kad nlarda ili ki s ras nda ac ya neden olan en önemli etken 260 dölyolunun kuru kalmas d r. vaginadaki sperm öldürücü. Birincisi hazla kar kaç nmaz. Çok tahrik edici gece k yafetleri giyin. cinsel ili kiden kaç nma. Cinsellikte iki tür ac duyulur. hiç bir e bu ac dan . en ufak bir zevk almak biryana. Bunlar da ilaç tedavisiyle kolayca önlenebilir. Dölyolundaki ac duyma. Bu tip kad nlar hiç bir cinsel uyar mdan etkilenmez. Erotik haz duygular nd an yoksunmu izlenimi verir. Kocama Neden So ukluk Gösteriyorum? Ben yeni evli bir kad n m. Bu maddelerin kullan m ndan vazgeçilmelidir. Bu tür isteksizlik gösteren kad nlara t p dilinde "firijit" denir. kincisi fiziki bir ac d r ki. Sebebi Nedir? k bir ac d r ki. Cinsel Temastan Hiç Zevk Alm yorum. yanma ya da ka nma genellikle zührevi hastal ktan mantar ve iltihaplanmadan kaynaklan r. Bütün bunlar ve art senin bulu lar n kocan n en k sa zamanda yeniden sa na dönmesini kesinlikle sa layacakt r. Do um kontrolü için kullan lan maddeler d e ac verebilir. bu derecenin biraz gerisinde kalmaktan ba layarak. Bunlar neler olabilir? Örne in baz erkeklerin bünyesi. cinsel birle menin en yüksek haz derecesi olarak kabul edilen orgazma ula amamaktan. Bunun nedeni ya lanma veya ili kiye haz r olmay t r. maddelere kar allerji gösterir. Cinsel so ukluk cinsel ili kiden zevk almamak demektir. koku gide rici vb. Ya lanmada hormon tedavisi ve di erlerinde yard mc krem sorunu çözümler. bu ac lar sevi me hazz n bast racak yo unlu a gelmi se ac kayna olan rahats zl klar n belirlenmesi ve giderilmesi gerekir. Kocamla ili kide bulunurken rahmimde son derece büyük ac lar duyuyorum. Firijitlerde.

Özellikle de daha önce birbirlerini tan m yorlarsa. Fakat ben bunu mant kl bulmad m. Cinsi temastan hiç zevk alm yorum. evli bayan arkada lar mdan dinleyerek" eklinde cevap vererek kocay ku kuya dü ürmemek gerekir. Hem cinsel konuda baz eyleri bilmek hem de deneyimli görünmemek için zifaf gecesi nas l hareket etmeliyim? Gerçekten i leri zordur zifaf gecesi k zlar n. Temas s ras nda bir utanç ve tiksinme benli imi kaps yor. Erkek. cinsilik helâl dairesinde olmak art yla tavsiye edilen ve güzel olan fiildir. Hiç bir Evlilik ve Cinse] Hayat 261 miyormu gibi davranmak. kocay gerçekten ho olmayan dü üncelere sevkedebilir. Halbuki dinimize göre. lk Gece çin Genç K z n Deneyimli Olmas Gerekir Mi? Ben 19~ya nda bir genç k z m. Kad n olarak her eyim normal. Öte yandan kocam n beni süt kuzusu gibi görmesini de istemiyorum. Halbuki kocam seviyorum. Elbette ki erke inin hareketlerine en az ndan sa duyusuyla kat lacakt r kad n. ne zaman?" ö rendin diye beni sorguya çekecek ve aram zda tats zl klar olacak. kocalar n n nas l bir insan oldu unu. e im: "Bunlar hangi erkekten. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad birisine kar nas l davranmalar gerekti i konusunda a k na dönerler. dü ündüklerini söylemese bile. Zifaf Gecesi Kad n Da Etkin Olmal M ? ey biln bilmedi i . akl na gelenlerin kendisini rahats z etmesine engel olamaz. Çünkü e er deneyimli birisi gibi gözükecek olsam. erke inin alt nda robot gibi yatmas da do ru de ildir. 2 çocuk annesi han m m. Bask c bir aile içinde büyüdü ünüz ve cinselli e kar olumsuz artlanma içinde yeti ti iniz belli. Genelde orta yolu seçmekte yarar var. nsan n sevdi i kocas ile birlikte olmas hem sevapt r.30 ya nda. erkeklerin "deneyimli kad nlardan ho land klar n söylediler. "Bunlar nereden. Ne yapmal y m? Probleminiz tamamen ruhidir. Yak nda evleniyorum. Bundan zevk almak için gayret ediniz. Deneyimli biriymi gibi davranmak. En iyisi. Onlar. 13 y ll k evli. Bu yüzden kafan zdaki pe in hükümleri y kmaya çal n z ve cin-sili i sevmeye u ra n z. hem de ailenin devam n ve mutlulu unu sa lar. Zamanla bunu yenebilir ve tatmin olmu çift olarak daha mutlu hale gelebilirsiniz. "Elbette ki okuyarak. Zifaf gecesi hakk nda deneyimli baz bayan arkada lar mla konu tum. Birle meye uyum göstermek her erke in oldu u kadar her kad n n da görevidir. kimden ö rendin" sorusuna.

Aksi taktirde evlilikleri boyunca. Ho land n ve erke in ho land . damad n da o gece birbirlerinden alacaklar son derece önemli haz kaynaklar vard r ve ikisi de bu geceyi de erlendirmek zorundad r. . Çok k sa olarak: Zifaf gecesi "Kendini rahat b rak. ben de onu mutlu etmek ve yuvam z n sa lam temeller üstünde devam n sa lamak istiyorum. Birbirimizi henüz yeterince tan m yoruz. kayg lan p üzülmeseymi im" diyeceksiniz. A k oyunlar nda kad n n üstüne dü en görevler nelerdir. onun beni mutlu etti i gibi. Ama en az ndan pasif olmamaya özen göstermelidir. A k oy unlar yla ilgili olarak fazla bilgim yok. Gelinin de." E in sana nas l davran yorsa sen de ona ayn ekilde kar l k verirsen hiç bir sorun ç kmaz ve unutulmayacak bir gece ya ars n z. Kocam benim bu konuda hiç bir ey bilmedi imi söyleyerek beni suçluyor. dü üncesine kendinizi inand rman z daha rahat hareket etmenizi Söz veya davran lar nla yol gösterici ol. içinden gelmeli" diye kar l k veriyor. Yanl bir ey yaparak kocamla daha ilk günde mutlulu umuza gölge dü mesini istemiyorum. içimden gelen eyleri yapmak istiyorum ama ba aram yorum. O nedenle. Ancak o cinsel ili kiden önce benim üzerimde a k oyunlar uygularken. zifaf gecesi benim de bir etkinlik göstermem gerekip gerekmedi i konusunda duraks yorum. Kocama kar l k vermek. Ben ona "Yapmam gerekenleri bana ö ret" dedi im zaman.Bugünlerde dü ünüm yap lacak ve zifafa girece im. o gece ya ayamad klar mutlulu un buruklu unu duyacaklard r. " Bu konuda kacan z n biraz kat hareket etti ini belirtmek isterim. Oysa i i oluruna b rakacak olursan z. Asl nda zifaf gecesi korkmak yerine. Beni son derece memnun etti ini itiraf etmeliyim. her eyin kendili inden t k r nda gitti ini görecek sonra da "Ke ke günlerce dü ünüp. ben de kocam n tabiriyle "Koyun gibi" yat yorum. zifaf gecesi kendisinden a r aktif olmas da beklenemez zaten. 262 A k Oyununda Kad na Dü en Görevler Nelerdir? Ben 25 ya nda yeni evli say labilecek bir bayan m. haz duydu unuz yerlere erke in dokunmas na yard mc ol. Kocam bu konuda uzmanla m gibidir. ya am n z boyunca belle inizden silinmeyecek sonsuz güzel bir gece olaca sa layacakt r. "Bu i ler ö retmeyle olmaz. Zifaf gecesi nas l davranmalar gerekti i genç k zlar hep dü ündürmü ve korkutmu tur. Bir gelin e er e iyle uzun ni anl l k dönemi geçirmemi se. Ni anl mla uzun bir ni anl l k devresi geçiremedik. E ler beklentilerinin ne oldu unu kar s ndakine belirtmek ve gerekirse de ö retmek zorundad r.

ko calar n dü k r kl u rat yorlar. d arda arama sebeplerini ço u kad n dü ünememekte ve bu eksikli ini giderme gayreti göstermemektedir. Kimi kad nlar m z cinsel hareketlili i ve a k oyunlar n "Ay pt r. . bu bilgisiz halleriyle koca na yata na gittiklerinde. Senin ho land onun da haz duymas n sa lar. -. kendi çekingenliklerinden kocalar n n ikayetçi olduklar n n fark nda de iller. Kocan sana ne yap yorsa. senin de zevk alabilece in davran lara göre. Sevi mek kad n n hem hakk . hareketlerinle belli et. Ama ne yaz k ki ya ad m z toplumda gençlerimiz bilgisiz. onun da seninle sevi ece i. Erkekli ine güven gelir."Bilmemek ay p de il. . Ve sen de ö renmek istiyorsun. böyle bir iste in oldu unu n ve sende cinsel haz n eyler." gibi sudan 263 nedenlerle geri çevirirler. arzulayan kocas için hem de görevidir. yol göster. onun da seni öpüp s raca bir bakire j Allah' n Resûlü'nün bakire ile evlenilmesini ö ütleyen hadislerinde kendisine muhatap olan ile evlenseydin ya!" (328) buyurmas kad n n sevi mede hareketli bir taraf olmas gere ine aç k bir i arettir. ö renmemek ay pt r" demi atalar m z. Sana bir ö retenin olmas gerek ki. yard mc ol. kusar m. içinden gelenleri uygulayabilesin . Ço u evli kad n. benzer davran la ona aynen kar l k ver. Ayn ekilde kar s için kocan n da süslenmesi ve kokulanmas gerekir. Ho land uyand ran yerlere dokunmas na izin ver. Özellikle kocas n n arzulamas halinde kocas için süslenmesi ve kokulanmas kad na vâcibtir. Aksine kocan evine ve kendine ba laman için evde çok istekli ve cilveli davranmal s n ki kocan doysun ve gözü haramda olmas n. kad n n haz duymas ndan da ho lan r. Bu tür davran lar kocay kad ndan uzakla t rmaktan ba ka bir i e yaramaz. Yaln z Erkek Mi Sevi mekle Mükelleftir? sahâbilerine: "Senin onunla. Sevi meksizin do rudan cinsel ili kide Allah' n Resûlü'ne ay-} k r l k ve de kad n n hakk na tecavüz vard r. aks r r m. çirkindir. günaht r. gerçekten koyun gibi duyars z kal yor. öksürürüm. senin onu. Ama zaman içinde al Kocan n ho land r ve zevkle yapars n.. Erkek. Asl nda kocan n dedi i gibi bu tür eylemler insan n gerçekten içinden gelmeli. Belki ilk zamanlarda bunlar yapmak sana zor gelebilir. K zlar m z n pek ço u.. E inde bulamad cilve ve a kta aktifli i. sözlü ya da sözsüz olarak ellerinle.

e ler aras nda. ya da bunal m meydana getirir. her eyi evinde bulmal d r. Öncelikle ya l l k y llar na ait bilgi edinmeli ki i. kulluk görevleri hakk nda konu malar nda bunal m ba lar. Evli e ler. Gençlik y llar ndan beri. Cahilce övünmeler. "Erkeklik mi. O halde ya amam n manas nedir?" diye iki cümlelik not yaz p intihar etmi .Neden yapt n bunu Halis'im! diyen bir kad n n feryad yd bu. V e de fani dünyan n fanili ini kabullenmeli. ahiretten habersiz yeti tirilen bir insan. nda birer tokat olarak sahibine geri döner. Gidip bakt k. nikâh: 121. birbiri için süslenmeli ve kokulanmal d r. gücünün de i iyor. her eyi cinsel güce göre ayarlamak. vakit ak amd . d arda iffetli ve namuslu olmal d rlar. ya land (328) Buhârî. ya ç ld rma. tabii ki bunal mdan. Çün kü. Bir saat kadar oturduktan sonra kom udan bir feryat duyduk. fikirden uzak hayat ya amak. Her iki taraf.Kar koca aras nda hayat ve yatak mü terektir. K saca. Her ey cinsellik demek olmad n . evli e ler. . insan n yarat l ve gayeleri. Kad nda bu çok önemli de ildir. i kar taraf n nas l memnun olaca n ara t rmal ve memnun etmeye çal mal d r. . evinde ate li ve sevgide cömert. E ler. Cinsellik Hayat n Tek Amac m ? Cinsel arzular n kaç ya ma kadar sürdü ü konusu insanlar n gençlik döneminde hiç merak etmedi i bir konudur. Müslümana göre hayat. kederden kurtulamaz. D ar ç kt m zda kom u eve kalabal n birikti ini gördük. cinsel konularla hayat ba lant l d r san ld bitti i yerde ya ama duygusunu kaybeder. Y llar su gibi ak p gittikçe sorular ba lar. "Erkeklikten kesildim. insanl k m daha önemli?" sorusuna erkeklerin ço unlu u "erkeklik" diyeceklerdir. ükürden. kar s na insanl ile de il de. o güçten kesildikten sonra ya ölüm. 264 Bu konuyla ilgili bir öykü: (329) Yakla k yirmi y l önce bir arkada m n evine gittim. bunal m n olmam sa. sadece cinsellik demek de ildir. Mutluluk cinsellikle son bulur diye inanmak. bu dünyaya sadece cinsel arzular için gelinmedi ini bilmeyen ki i. Ama erkek elli ya ndan sonra dü ünmeye ba lar: "Acaba kar ma kar erkeklik görevimi kaç ya na kadar yürütece im!?" Daha önce. Me er 78 ya na giren adam bunal m geçirmi . dertten. cinselli i ile övününce imdi durum tohumu y llar önce at lm t r. slam'dan.

Çizgi. Evlilikten Sonraya B rakmay Gerektiren ki Önemli Neden: Bunlardan ilki ki inin ahlak. Hayatta zevk al nacak ey sadece cinsellik de ildir. E er bir insan nikâh d cinsel ili kiye. dünyaya geli gayesi de il. Bunu çocu una al t ra al t ra anlat ve ya ama sevincini tatmas n sa la. dinimizce de böyledir evlenmeden önce cinsel ili ki kurdu u zaman ister istemez suçluluk duygusuna. Çizgi. Ya l lar n durumu da ayn d r.nsan n hayat nda yapaca Ba ka bir öykü: birçok i ler vard r. Aile S rlar .. Çal mak. Doktor: "Bu çocuk iktidars z olur. utanç ve kayg ya kap l r. ktidars zsa zaten cinsel arzu hissetmez. Üzülse de teselli bulur. Saf saf sordu: . vicdan azab na. vicdan. "yanl ". Bir arkada m oniki ya ndaki o lunu doktora götürmü . imtihan vas tas d r. çoluk çocuk yeti tirmek. . s: 44. Asl nda ay p veya günah de ildir. din gibi konulardaki inanc yla ilgilidir. lk Cinsel Birle meyi. iktidars z olmak. bu alemin geçici oldu unu bilir ve idrak eder. görev. "Çocu umun hayat mahvoldu!" diye bunaklar gibi sa a sola ko tu durdu. Mektup Y.Bu dünyaya Allah diledi i için geldik. Art k bu dünyada ya amas n n ne anlam var?deyince: .. Çocu un durumunu kimseye de söyleme. onu ça rd m: . kulluk imtihan n kazanmaya ve bu dünyada kavu amad m z. (329) M. Ama bunu çok uurlu ve iman kuvvetli insanlar anlarlar.. Cinsel güç.. A. Bakt m olacak gibi de il. Bu da Allah' n bir imtihan d r.Pek ya ne için gelindi?. kitap okumak. vs. Evlilik ve Cinse] Hayal 265 güzel nimetlere. "Bak" dedim: . mtahan kazanmak kolay de ildir. ist.Sen ne yap yorsun? Akl n m kaç rd n!? / ' . Allah'a kul olmaya. kültürel ve e itim faaliyetlerinde bulunmak. Ahiret inanc tam olan.. "ay p" "günah" gözüyle bak yorsa ki.Bu dünyaya yaln zca cinsellik için mi gelindi? diye sordum. çevreyle ilgilenmek. Arkada m k l pay akl n oynatacakt . ktidars z olan bir insan n ya ama gayesi ne olabilir? Sab rla izah ettim. Olaki çocuk utan r. O zaman da üzülmez.Çocu um ölsün daha iyi. O da ba ka güzel eylerden zevk al r." demi . dedi. sosyal. cennette kavu mak ve ebedî olarak ya amay kazanmak için geldik. ilgi alan n ba ka yönlere kayd r r.

sevgi. Sorunlar çözülmeyen bir cinsel ya am da sa l ks zd r. uyum sa lamak için gereken zaman . ku ku ve korkular n z konusunda yapaca n z aç k yürekli. Kar l kl arzu. b. doyumlu. Onun için cinsel b irle me. kad n. herkesin ya am nda son derece önemli ad md r. Evlenip bir çat alt nda. Çünkü ortaya ç kmas kaç n lmaz olan sorunlar ancak bir güven ortam içinde çözülebilir. Genç Evlilerin Mutlu Bir Evlilik çin Dikkat Edecekleri Birkaç Konu: a. dü k r kl klar n z. daha kolayl kla bulurlar. çabuk ayr l a. doyum. K rg nl klar n z. yani mutluluk yaratan duygular beslemek. "olumsuz duygular n aç a vurursam o beni b rak p gider". sevgilim! Bu yeni de i ik ya ant ya al abilmemiz biraz zaman alacak" diyebilmelidirler. gönül rahat yla ya amaya ba layan e ler. erkek. güvensizli e mahkumdur. yani sa l kl bir cinsel ya am için güven ortam artt r. E er ki i cinsel ya amda e ine güvenemiyorsa. geli tirmek için bol bol zaman bulurlar. s ca s ca na yap ld zaman yarar sa lar. Evliler.Duygular aç kça ortaya konmal d r.Uyum sa laman n zaman ald n hat rlatarak bir güven ortam sa lanmal d r. slam n emir ve tavsiyeleri de insan f trat na ve duygular na ne kadar uyumludur. dürüst konu malar. do al olarak.Her eyin " lk Gece"de olup bitmesini beklememelisiniz. sayg . yol yak nken anlat lmas için f rsat vard r.Evleninceye kadar beklemenin ikinci yarar da e lerin (her yönden oldu u gibi) cinsellik yönünden uyum sa lay p birbirlerine al malar n n ço unlukla uzun süre gerektirmesidir. Bu da. bilinç düzeyine ya da bilinçalt nda büyük korkulara ve ruhsal sars nt lara yol açar. lk cinsel birle me. Sonradan patlak . Düzenli. bu konularda daha rahatt r. '. mutlulu u zedeleyen duygular ay klay p ortadan As m Uvsal 266 kald rmak için de f rsat ve zaman vard r. Evlilikte e lerin hem cinsel ili kilerini hem de genel olarak butun evliliklerini düzene sokmak için harcayacak zamanlan vard r. tekrar tekrar birbirinize hat rlat n. Aksayan n bir an önce düzeltilmesi. Yorgunluktan ve tedirginlikten ilk gece istenilen olmam sa. korkusu en aza inmi durumdad r. evlilikle birlikte olmal d r. c. Bu görü ü s k s k. anla mazl klar n ara so umadan. bu önemli ya amsal ad m tek ba na at yor say l r. Evliliksiz cinsel birle meler. kayg . Öte yandan. Bir kez. Evlili in ilk gün ile sonraki gün ve gecelerinde birbiriniz için yapabilece iniz somut eylerden biri budur. e ler: "Zarar yok. Çünkü birbirlerini ba layan ba yoktur.

. her eyi yeni ailenizin yarar na göre ayarlamaya çal mak zorundas n z. Yeme e geç kalacaksam telefon etmem neden zorunluymu ? Özgürlü ümü elimden almak m istiyorsun yani?.kinizin art k bir "aile" oldu unuzu e inize unutturmay n. mutlulu u eski çevrenizde de il yeni yuvan zda aramak gerekir.. evlilikte mutlu bir ili ki sürdürmek yaln zca kahkaha. bu ba ml l evlili e ta r ve duygusal ya am ikiye bölünür. Eski aileden gelen al kanl klar zamanla yeni aileye uydurmal veya terkedilmeli. ve ne eyi payla mak de ildir. Gözya lar yla h çk r klar payla mak da ili kiyi peki tirme yönünden ayn oranda önemlidir. Bunu bilinçli ve duygusal yönden kavramak kolay de ildir. "Ba lanmak istemiyorum ben. öbürünüz de almak sevincinden yoksun b rak l yor. Bunu mant k yoluyla aç k seçik görürüz. karde lerinize) de il birbirinize güvenmek. Oysa bunlardan kimileri yeni kurulan ailenin mutlulu unu engelleyici olabilir. Bunlar gözü kapal sürdürmek çok do ald r. E iniz de siz de eski . Yani kendi kurdu u yuvaya kar (kendi de fark na varmadan) ba kald r r. önemli kararlar al rken eski ailenize (yani ana... E er bir ki i eski ailesine duygusal ba ml l henüz sürmekteyken evlenirse. f. Unutmay n. g.E inizin duygular n anlamaya çal n.steklerinizi aç kça belirtin. d. lkin e inizle yuvan z dü ünmek. e. Art k bu konuda gerçekçi bir ay klama yapmak. görü leri. Bu bilgiyi aç klamamakla biriniz vermek sevincinden. Bana bask yap lmas na tahammül edemem. Eski ailesine kar sürdürdü ü gençlik isyan n yeni ailesine "transfer eder" ve yeni ailesine kar ba ms zl k çat mas na girer. baba. Bütün bunlar n sa l kl bir tutum oldu u ortadad r. Art k en önde gelen sorumlulu unuz yeni ailenize kar d r. Yeni do anlarda ve yeni evlilerde büyük ölçüde sevgi ve efkate ihtiyaç vard r. Yani yepyeni bir aile kurdunuz.Sevgi ve efkatinizden k s nt yapmay n.. Eski ailenin etkisinden kurtulmak ve yeni düzen kurmak: ailelerinizden 267 kalma birtak m al kanl klar .verdi i zaman ço unlukla ili kilere zarar verirler. de er yarg lar n ta yorsunuz. Size neyin zevk verece ini e iniz elbet sizden ö renecektir." Bunlar yeni (hatta bazen o kadar yeni olmayan) evlilerin a z ndan s k s k duyulan feryatlar de il midir? te evlendiniz. yani ikiniz de kaybediyorsunuz.

Cinsel uyar ma en duyarl bölgeleri bilerek uyarmak. Normal ve doyuma giden bir cinsel birle me. Cinselliklerini yeni ya ayan çiftler uyumlu bir cinsellik için öncelikle e lerinin uyar m sa layan bölgelerini bilmeli ve en önemlisi ne tür uyar lmadan ho land klar n ara t rmal d rlar. Vücudun Hangi Bölgeleri Cinsel stek Uyand rmada Duyarl d r? Deri her noktada efkatli ok amalara tepki gösterebilir. ikinizin kurdu u "aileye" öncelik tan mak. E inize bedeniniz ve ruhunuzla birlikte getirdi iniz arma anlard r ve cinselli in fizik yönünü hakk yla ya ayabilmeniz için gerekli olan sa lam temel ta lar n olu tururlar. kendinizi onun yerine koymak. melli kopmu sa durup dü ünün. Fakat bütün vücudun ve her taraf n n cinsel uyanma duyarl l n kabul etmek gerekir.: As n Uvst l 268 yap c . i te bu yüzden genç evlilerin birbirlerine bu konuda yard mc olmalar çok önemlidir. E iniz eski ailesinden hiç nedensiz ya da sudan nedenlerle te-. üzüntü ve korkular n z aç klamak. Unutmay n ki onlar n5 ba l l klar çok eskilere dayan yor. Bu birikimin sorunlar n evlenmezden önce çözüme ula t rabilenlerin yeni ailelerine uyum sa lamalar daha sanc s z olur. mutlaka yeterli bir cinsel uyar mla ba lar. Sonuç Olarak Evlilikte Mutlulu un Yolu: Duygular n z payla mak. Çünkü yar n onlar bar t klar zaman siz kötü ki i olman zla kal rs n z.. I E inizle eski ailesinin aras na girmeyin. bu s rada kan dola m artar.. isteklerinizi. Ama birikimini oldu u gibi yeni ailelerine getirenleri güç dönemler beklemektedir. Unutmay n ki bütün mutluluklar bir? denge sa lama i idir. Cinsel uyar ma vücudun belirli bölgeleri daha duyarl d r. bunlar uyum müzi inin ana temalar d r. güceniklik birikimi vard r. E inizin eski ailesiyle olan ili kilerinde. deri giderek s n r ve dokunmaya kar has-sasla r (bazen de g d klan r duruma gelir). Bunun en iyi yolu da gene aç k ve dürüst olarak bu konuyu konu up tart maktan geçer. olumlu rol oynarsan z onun yeni ailesiyle daha iyi uyum sa lamas na yard mc olursunuz. Evlendi imiz zaman hemen hemen hepimizin içinde eski evimizle ilgili bir k zg nl k. Siz de ille e inize uyup küsmeyin. ilk ailesiyle sa lam bir denge içinde ya-t ayamam olan ki inin bunu imdi ba arabilmesi pek zordur. Bugün küsmü olabilirler. özellikle tecrübesiz genç evliler için önemlidir. .Bo anmalar n ço unun d nedenlerinin alt nda eski aileden kopamama olgusu yatar.

Dil. kulaklar ve kulak memecikleri. nas l ok anmas ndan zevk ald ara t r lmal . dirsekle omuz aras iç k sm . Kolun iç k s mlar . E. n z e inizin anlamas n sa layabilirsiniz. dizden yukar bacaklar n iç k s mlar . nerelerin. a z. D. E in ne tür uyar lmadan ho land öpülmesinden. Boyun. ense. bel ve özellikle omur e risi ve çevresi. bel yanlar .Cinsel organa yak n olan yerler. E er sözcüklerle anlatam yorsan z. gerek erkekte gö üslerin uyar lmas nda meme uçlar n n dikle ti i görülür. Ayr ca dudaklar. Burun da kokular alg lamakla ayr bir uyar c niteli indedir. kalçalar di ilik simgesi olarak görülmektedir.S rt.Cinsel birle menin her iki tarafça doyumlu olmas için. C . Bu yüzden öpü me bütün dünyada a k sembolü olmu tur. o zaman küçük zevk inlemeleriyle neden ho land art rmas n sa layabilirsiniz. insan vücudunda d derinin iç deriye dönü tü ü bütün bölgelerin duyarl olduklar n söyler. iç dudaklar. d dudaklar. dizin iç k sm . bunun yerine. ön sevi menin doyurucu. Ya da elini ya da n z buysa. B. Gerek kad nda.Gö üsler ve gö üs uçlar . cinsel organ n d ve iç 269 dudaklar ve memelerdir. dudaklar. dirse in iç k sm . ". genel olarak öyle s ralayabiliriz: A. nerelerin n anlamaya çal mal d r.Derinin ve kaslar n inceldi i bölgeler: Kollar n iç taraflar . bacaklar n iç taraflar . ense. uyar m n yeterli olmas gerekir. yumurtal klar. Duyarl Yerler: En duyarl uyar m bölgeleri erkekte cinsel organ. kalçalar. F. gö üsler ve iki gö üs aras gerdan. Erkek de uyar lmaktan büyük haz duyar. sözcüklerinizin diziliminin onu ele tirir biçime dönü memesine. ap aras . deneme-yan lma yöntemini ve çok iyi ileti im kurmay gerektirir. kulaklar ve kulak memeleri.Cinsel organ: Klitoris. Bir s n fland rma yapacak olursak kad nda duyarl bölgeleri kad ndan kad na farkl olmakla birlikte. boyun. Kad nda Duyarl Bölgeler: Ara t rmac lar. kad nda klitoris (b z r). bask y a z n nazikçe farkl bir bölgeye götürebilir ya da e er ho land . E er ihtiyaçlar n z tart may be-cerebiliyorsan z. "Beraberce orgazm" siyaseti. Kad nda bu daha belirgindir. do rudan do ruya ihtiyaç duydu unuz eyleri aç klamas na dikkat edin. Dil ve dudaklar n cinsel uyar mdaki yeri bir ayr d r.

Üçüncü safha. gözler vulva parlakla r. Ancak kad nlar için duyarl bölgeler olarak sayd m z bu noktalar her kad n için kesin de ildir. gö üsler duyarl olur. Deride bulunan duyma noktalar hassasla r. Özellikle g d klanma duygusu meydana getiren yerlerde cinsel duygu lar da G d klanma duygusu ile belirtebilece imiz bölgeler unlard r. Ancak heyec an. 2. vajinan n iç bölümleri genle ir. heyecanlanman n bedensel i aretleriyle kayna r. ayak tabanlar . cinsel organlar n n d ve iç bölgelerindeki kan yo unlu u artar. gibi iç faktörler. vajina slakla r ve genle ir. Kan bas nc artar. erkekler için de geçirlidir. klitoris kabar r. erkek ya da kad n e taraf nca yap lan sevimsizce bir hareket vb. Buralara yap lacak temas nda da son derece duyarl kad nda derhal bir irkilme meydana getirir. Ancak arada parazit olmad nda. birinci safhada oldu u gibi. gö üslerde. hamilelikten korkma. Kad nda Cinsel Uyar m Ve Doyum Safhalar Nelerdir? ' 270 1. heyecanlanma daha da artar ve onunla beraber bu olaya kat lan vücudun bütün bölgelerinde cinsel ve kas gerginli i de ço al r.lk safhada cinsel istek uyand r l r. vm . D cinsel ve ruhsal istek.Plato safhas denilen safhan n ikincisinde. ki bu ara heyecan oldukça yüksek bir seviyede "platoda" sabit kal r. Bu bak mdan evlilikte mutluluk arayan ve e lerini tatmine ula t rmak isteyenler birbirlerini ke fe çal mal d rlar. Bu da zamanla ve tan yarak elde edilir. bölgeler olabilir. As m Uvsal . içtekiler büyür. Bu safha uzunca sürebilir. vajinan n arka bölümünün son k sm nda bulunun vulva hafifçe yükselir. Bu safhada ayr ca vajina a z k s mlar daral r. kar n bölgesi. zevkli bir bo almayla sonuçlan r. Asl nda kad ndaki cinsel aç dan duyarl bu yerler. bo azlarda ya da kar nda. D dudaklar hafifçe aç l r. nefes alma aral klar ve kan bas nc artmaya ve h zlanmaya devam eder. bu safhadaki heyecan frenleyebilirler. Cinsel heyecanlanma dört safhada incelenir: . kalp at h zlan r ve nefes almalar s kla r. Örne in. rahats z edilmeye çok yatk nd r: Telefon çalmas gibi d ar dan gelebilecek rahats zl k verici faktörler. Bu bölgelerin d iddetlidir. ço u zaman da belirgin bir cilt k zarmas kendini gösterir. Bir kad nda son derece duyarl olan bir böige bir ba ka kad n için hiçbir heyecan do urmaz. olay doruk noktas na kadar devam eder. Avuç içleri. nab z.Yukar da sayd m z bölgeler kad n n en duyarl noktalar d r. 3.

Kalp at mlar ve solunum h zlan r. vajina 271 ve rahimde bir dizi ritmik kas lmalar olur. 5. Vajinada hassasiyet artar ve klitoris büyür. Daha önce . vajinada uyar m ve vajinadaki slanmad r.4. sakinle me safhas d r. cinsel bölgedeki sinirlerin uyar lmas ve kad n n cinsel iste inin artmas il e vajinal dokunun kal nla mas ve klitorisin kanla dolmas ve büyümesi izler.Dördüncü ve son safha. Orgazm yakla t kça. D dudaklar yanlara çekilerek birle me ko-layla t r l r. Orgazm n iddeti ki iden ki iye ve birle meden birle meye farkl l k gösterebilir. kalp at mlar artar. Bu gerilim safhas doyuma ula abilmek için çok önemlidir. Kad n Ve Erkekte Cinsel Tepkiler: A.Cinsel ilgi ve istek: Dü ünme veya tahrikle cinsel duygular beyinden ba lar. Orgazm an nda da. Baz sinir yollar arac l yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Beyine sürekli olarak emir gitmektedir. Gerilim (adale kas lmalar ): Gerilim: Cinsel doyumdan ba ka bir eyle art k ki inin pek ilgilenmedi i. Bunun sonucu tahrik olan bir kad n n vücudunda fizyolojik olarak birtak m de i iklikler olur. Kan bas nc yükselir. Bu de i im ya an rken istemsiz sesler ç kar labilir ve yüzdeki ifade de i ir. Orgazm oluncaya kadar. solunum h zlan r. Meme uçlar sertle ir ve memeler büyürler. Orgazmik man et dedi imiz. kaslar gerilir.stek-Uyar m): Dü ünce ve tahrikle cinsel istek önce beyinde ba lar. stek doruktayken de iç dudaklar ve klitoris hafifçe i er ve renk de i tirir. adaleler orgazm kas lmas na geçi e haz rd rlar. terleme ba lar. genital (cinsel) organlar nda giderek artan bir uyar m ve duyarl l k hisseder. 3.Kad nlarda Cinsel Tepki ( lgi. E er gerilim süresi ve niteli i kad n n gereksinmesine uygun de ilse. vajina çeperi bir salg üretmeye ba lar ve bu salg slakl k duygusu verir.Cinsel istekte art devam etmektedir. Çe itli a k oyunlar ile fiziksel ve duygusal bütünle meye yönelinir. tüm bedensel fonksiyonlar n yava ça tekrar normale döndü ü. cinsel hazza ula mak için u ra lan bir devredir gerilim. kad n orgazma ula amayacakt r.Cinsel organlarda uyanma duygusu: Kad n. Farkedilen ilk de i im. Bunu cinsel etkinlik devam etti inde vajinan n uzamas . 4. Dölyolunun 1/3'lük giri k sm gerilim s ras nda kam kavray c bir ekilde daral r. tende giderek artan bir duyarl l k olur. Kad nlarda Cinsel Tepkinin Seyri: 1. 2.Vajinada slanma: Uyar lar n artmas yla.

Fakat pek çok kad n bunun fark nda de ildir. Fakat her kad n ve erke in her cinsel birle mede ayn zamanda orgazma ula mas mümkün de ildir. Fiziksel ve ruhsal doyuma ula abilen her türlü gerginlik ve stresten ar n r. Ve penisteki damarlar n kapakç klar kapan r. kimileri bir kez olur. böylelikle penise kan dolar. Baz sinir yollan arac l ç kamaz. 6. Makat çevresi adalelerinde de iddetli kas lmalar olur. Erkekte Duygu ve Duyarl l k: yla omurilikten geçerek cinsel organa ula r. Kad n n "gelme"si s ras nda kad ndan da bir s v (meni) gelir. Orta dereceli bir orgazmda kad n 3-5. kad n denetleyemedi i ve denetlemek istemedi i gerilimin kendini a t n hisseder. baz lar özen ister. kan bas nc ve solunum normal düzeye iner. b. üçüncü hatta dördüncü orgazm ya arken. lk tepki penisin sertle mesidir. Doyum (Orgazm): Gerilimin sonunda.Rahatlama: Orgazmdan sonra. Bu nedenle orgazma ula mak için kad n n çaba göstermesi kendini tutup kasmamas gerekir. ancak giren kan d ar . kimileri rahatlay p dinlenmek ister.2 -50 mi aras ndad r.Orgazm gerçekle ir: Kad nlar n çok farkl tepkileri vard r. bu ön sevi meyi ya da cinsel organlar n (klitoris veya vajina) direkt olarak uyar lmas n gerektirebilir. Kimi kad nlar üstüste orgazm olurken. Bu süre içinde. Böylece penis sertle ir. Sanki bir silkinme nöbeti gibi olur. kimileri olabilir. Baz kad nlar de i ik cinsel etkinliklerle kolayca orgazm olabilirken. tahri in neden oldu u fiziksel de i imler izler. Bu "gelme" erkekteki bo almaya uyar. Bu 0. cinsel organlar ise ili ki öncesi durumlar na döner. mekanizma çok karma kt r. Kimi kad nlar sadece birle me ile orgazm olmazken. Sertle menin prensibi çok basitse de. kuvvetli bir orgazmda 8As m Uvsal 272 12 kere kas lma hisseder. Kad nda orgazma ula maya baz yörelerde "gelme" denir.deyindi im gibi orgazm ö renilebilen bir reflekstir. Genelde u ekilde alg lan r: Kad n n le en bo lu u derinlerinde dölyolunun orgazm man eti denilen bölümünde birbirini takip eden kas lmalarla orgazm kendini belli eder. Peniste kan dola m vard r. E bunu eliyle veya parmaklar ile yapabilir. Ba ta kar n bölgesi kaslar olmak üzere hepsi kas l r. Erkek tahrik olmaya ba lay nca. (330) 7.Erkeklerde Cinsel Tepki: Erkeklerin duygusal tepkileri kad nlar nkine benzer. kimi kad nlar ikinci. ilgi ve iste i. beyine mesaj gider.

6. 273 ey 3. Erkeklerde Cinsel Tepkinin Seyri: 1. (330) Dr. 2. penis büyür ve sertle ir. Bu durum erken bo alma olarak bilinir. 63 v.Kan bas nc nda art ve solunumda h zlanma: Ereksiyon ve tam anlam yla tahrik ayn de ildir.Ereksiyon (Sertle me): Tahrik duygusu artar. daha ileri ya larda birkaç saate dek ç kar. Cinsel Konularda Herkesin Bilgmesi Gerekenler. Penisin çubuk k sm çok duyarl de ildir ve bu k s mdaki deri gev ek ve hareketlidir.d. cinsel sorunlar t bbi ve fiziksel nedenlerinin yan s ra cinsel davran lar etkileyen ki isel ve ikili ili ki ile ilgili konular n listesi: Fiziksel Konular: laçlar: Pek çok ilaç cinsel i levi etkileyebilir. kaslardaki dalgalar halinde kas lmalar ve bo alma izler.Erkeklerde. ancak (klitoriste oldu u gibi) yo un uyar rahats zl k verebilir. Bu süre ergenlerde birkaç dakika iken.S. cinsel istek beyinde ba lar. Ank. Erkek seyrek ili kide bulunuyorsa.Rahatlama: Cinsel organlar tahrik öncesi durumuna döner. 5. ama fazla bas nç ac ya neden olur.Cinsel ilgi ve istek: Kad nlarda oldu u gibi. Nil Y. kapakç klar kapan r. 4.Yenilenme dönemi: Erke in ikinci bir ereksiyon ve orgazm ya ayabilmesi için zamana ihtiyac vard r. Pek çok erkek için bo almay kontrol etmek kolay de ildir ve istedi i süreden daha önce bo al r. penisin her taraf n n uyarmalara kar duyarl olmas na kar n. Cinsel Performansta Dü ü ler: Sorunlara Sebep Olan Etkenler: te. E er ilaç kullan yor ve kendinizde bir de i i klik hissediyorsan z. Penise kan hücum eder. . Bu süre ya n ilerlemesiyle birlikte uzar. Testislerin içinde bulundu u torba dokunmaya duyarl olmas bak m ndan kad n n vajinal dudaklar na benzer. en duyarl bölge penisin ba k sm d r. Ya ilerledikçe erkek dokunarak uyar lmaya daha çok ihtiyaç duyar. Erke in psikolojik ve fizyolojik ola rak tahrik olmas zaman al r. Margaret Turner. Testislerin ok anmas zevk verir. doktorunuza dan Hastal klar: Alkolizm n. çabuk bo a labilir. Penis ba n n direk olarak uyar lmas çok heyecan verici olabilir.Orgazm ve bo alma: Çok yo un iste i.

) . HYB Y. Derek C..7 v.1997. (331) Dr. histerektomi-rahimin al nmas . s.' Ameliyatlar (prostat ameliyatlar . '.Artrit Diyabet ( eker hastal Damar hastal klar Kalp hastal klar Yo un sigara kullan m (amfizem) Yüksek tansiyon ' [' Skleroz (doku sertle mesi) Hipofiz bezi hastal klar Omurilik yaralanmalar al nmas ve kal n barsak ameliyatlar dahil) Tiroid hastal klar 274 Ki ilikle lgili Psikolojik Konular: Tedirginlik Kendine güvenmeme Kendini be enmeme/Benlik sayg s nda azalma Performans kayg s Çekingenlik Blgisizlik Dinsel çat malar Çocuklukta ya anan cinsel istismar Di er duygusal konular: Depresyon ya am nda ya anan huzursuzluklar Sosyal li kilerle lgili Konular: K skançl k Yak n ili kilerden kaç nma Rekabet Öfkesine hakim olamama Ele tirilme korkusu D bask lar (331). Polonsky.d. mastektomi-memenin <' .

fizyolojik aç dan farkl l k getirmez. Bu organ n içindeki süngerimsi doku heyecan nedeniyle kanla doldu undan penisin sertle mesi.Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. bir ba ka kad n saatlerce süren ok ama ve dokunmalar kar s nda hislenemeyebilir. Orgazm durumlar . . e leri fiziksel aç dan rahatlatt Cinsel Tepki Evreleri Kad n ya da erkek. 275 ORGAZM (C NSEL DOYUM): Kad n ve erke in cinsel ili ki s ras nda birlikte ya da her biri ayr ayr duyumsad klar gerilimin doruk noktaya ula p tüm bedeni kaplayan haz duygular yla çalkalanmas na orgazm denir. Heyecanlanma Erkeklerde cinsel heyecanlanman n göstergesi. içinde bulundu u imkanlara ba l d r. Cinsel tepkiler insandan insana de i ir. Seçimi ne olursa olsun. kal nla mas ve dikle mesi mümkün olur. Etkili uyar m sonucu dölyolu duvarlar berrak ve kaygan bir s v salg lar. kad n ve erkekte vücudun gösterdi i tepki hep ayn yolu izler. Hangi aktiviteyi gerçekle tirece i. uzamas . gibi ruhsal aç dan da sa l kl k lar. bir ili kide orgazm olduktan sonra bile k sa sürede tekrar tekrar uyar labilir ve orgazmlar tekrarl yabilir. Bu s v cinsel birle meye haz rl k olarak k sa sürede tüm dölyolunu kaplar. E er bu s v lanma durumu olmasayd . Erkek yukar daki artlara göre haftada birkaç kez orgazm olabilirse de kad n. cinsel istek heyecan na tam manas yla kap lm durumdayken. Yani her iki cinsin cinsel doyuma ula p ula amamalar önemlidir. Kad nda ise cinsel heyecanlanman n en belirgin göstergesi. Örne in bir kad n daha a k oyunlar n n ba lang c nda bile çok büyük hazlar elde ederek yükselmeye ba lay p bo alabilirken. Erkek için bu mümkün de ildir. dölyolunun slanmas d r. Sadece ruhsal aç dan de i ik duyumlar al r. Cinsel tepkiler birkaç evreye ayr larak gözlenebilir. orgazm ve geri dönü olarak tan mlayabiliriz. Orgazm: Kad n ile erke in cinsel tatmininde önemli bir nokta da orgazm olay d r. düzlük. Cinsel tepkilerin kar cinsle cinsel bütünle mesi ya da kendini tatminden kaynaklanmas . ereksiyon yani penisin sertle mesidir. bir tür cinsel faaliyetle bo alma yolu arar. erke in organ kad n nkine kolayca giremezdi ve doloy siyle her iki taraf da zevk yerine ac duyard . Bunlar heyecanlanma.

bir dakika sevmek bir ömür. "A k. psiko sosyal durumlar ve temizli e çok dikkat etmelidir. Erkek orgazm olmad kça bir cinsel ili ki periyodunda penisi sertli ini korur. Erkek kendisinin orgazm olmas n geciktirebilirse bu çok iyi bir hal olur. Bu durumda da yine cinsel birle me onda korku olu turur. gerçekte sevgi olay n n zirve noktas d r. Baz çocuklar cinsel birle meye tan k olmasa da ana-babas n n yatak odas n n kap s ndan ya da duvar ndan geçen sesleri duyabilir. E ler. Onun için çocuklarla anne baban n ayn odada yatmalar sak ncal d r.Erke in tekrar uyar labilmesi için yani yeniden orgazm olabilmesi için en asgari birkaç saatin geçmesi gereklidir. "acaba ben e imi nas l tatmin edebilirim?" diye kafa yormal d rlar. Durumun vehametine göre erken ölüm bile sözkonusudur. her eyden önce. Erkek ise cinsel doyuma çabuk ula r ve çabuk çözülür. di eri pasif de il. Orgazm S ras nda Cinsel Organlardaki De i imler: A. Anne Babalar n n Cinsel Ya ant lar ndan Etkilenir Mi? Ana babas n n cinsel ili kisine tan k olan her çocuk korkar. Genellikle zevkin doruk noktas na gelindi inde.Kad nda Orgazm S ras nda Neler Olur? Kad ndan kad na ve bir durumdan di erine göre farkl olabilir. Cinsel birle me yaparsa cinsel organ na zarar verece ini dü ünür. Bir süre zevkin zirvesinde kalabilir. K sa sürelerle sertlik kaybolsa bile k sa aralardan sonra sertlik tekrar görülür. erke in cinsel kültürüne ve iradesini kullanmas na ba l d r. cinsel ili kide doyuma geç ula r ve geç çözülür. Bu ekilde e ini yeterince mutlu edebilir. geni ölçüde kontrol edilemeyen ve klitoris üzerinden vajinaya. ön k sm n üçte birlik bölümünde zevk dolu bir ekilde kas larak daral r ve bu bazen de vulvaya ve döl yata na kadar artar. Biri aktif. Babalar n n annelerinin can n yakmas ndan korkarlar. çevre. Cinsel mutlulu u etkileyen temiz ve güzel giyim. Bu sürede e inin birkaç kez orgazm olmas n sa l yabilir. Kad n. (Bazen de annelerinin babalar n n can n yakt Cinsel ili ki s ras nda can yand n dü ünebilirler." sözü daima hat rda tutulmal d r. Kendisi daha sonra doyuma ula abilir. Bilhassa cinsel ili ki esnas nda çok dikkatli olmal . sevgi varsa cinsel ili kiler önem ve de er kazan r. perine ve anüs bölgelerine ve ço u kez de tüm beden üzerine yay lan ritmik kas kas lmalar kendini gösterir. 276 Bunun d nda bir say erkek için sa l k yönünden sak ncal d r. A k. Cinsel ili ki olay . Çocuklar. ikisi de aktif olmal d r. Beyin dalgalar .) korkusu yeti kinlik ya am na da ta n r. Bu. rahime. Vajina.

beden-benlik ve ruh aras ndaki komplike yap d r. sperm bo al r. arda arda ya ayabilirler. sinirlerin ve bu adalelerin iyi çal mas na. Penisin vajina içine kay na bu s rada artan vulva salg lar da yard m ederler. derin d erin nefes verir. Bu daral penisin giri ine engel olma hissi olu tursa da olu an gerilim giri e tam bir engel meydana getirmez. Baz kad nlar n ayn zamanda yo un bir renk duyarl l klar olur. Orgazm n her biri sadece birkaç saniye sürer. Bu faktörler penisin ereksiyon (sertle me) halini art r rlar. Penis derisinin vajina mukozas ile bu s k temas sonucu. azami olarak yar m dakika. Erke in penisinde oldu u gibi. Bilinç ise o an "tam anlam yla yerinde" veya "silinmi gibi" olabilir. Kad n n bünyesine. vajinan n kaslar ve s cakl ile temas eder. Kad n n heyecanlanma evresi s ras nda dölyolu uzunlu unun içte kalan üçte iki bö lümü boydan boya enine büyüme gösterir. Vajinay çevreleyen kaslar n çal mas iradeye tabidir. sesler ç kart r. ba kas ise zevk dolu bo alman n tad n sessizce ç kart r. zorla meydana getirilemez: Cinsel zevk. iç dudaklar da tüm kad nlarda belirgin bir biçimde i er ve koyu k rm z bir renk al r. Hiçbir suretle mekanik i lemez ve her defas nda ekil de i tirebilir. yüz ifadesi de ço u zaman istem 277 d de i ir. Kad n n cinsiyet organlar ndan olan d dudaklar do um yapmayan kad nlarda cinsel heyecanla birlikte düzle ip ortaya ç kar. Vajinan n etraf n saran kaslarda birden gerilerek penisi s kar. Bundan sonra do al kronik hareketler ba lar. birle menin fazla veya az yap lm olmas na. Do um yapm kad nlarda ise biraz daha fazla geni leyerek yine döl yolu giri ini aç a ç kar r. Fakat as l çal ma çok defa bilinçsizce olan d r. kad n n çok veya az veya hiç do urmam olmas na ba l d r. kalp h z artar ya da bir ritmik vuru eksik yapar. Bu anda penis ve va-jinay örten mukozan n zedelenmemesi için collum guddelerinin ve vajinan n salg s artar. Giri tam anlam yla olduktan sonra penis.karakteristik bir ekilde de i ir (derin gev eme ve hipnozda oldu u türde dalgalar). Ancak bu daha çok d ve iç artlara ba l d r ve bir tek orgazmda oldu u gibi. vajina girintilerinde birikmesi önlenmi olur. Orgazm sonras belli bir süre dinlenmesi gereken erkeklerin aksine kad nlar orgazm k sa zaman aral klar nda. kad n n klitorisinde de do As rn Uysal . Önce Kad n Vücudundaki De i imleri Ele Alal m: Birle me s ras nda kad n n vajinasm çevreleyen kaslar gerilerek vajina a z n daralt r. Vajina çok darald için içine dökülen sperm rahim a z n n önünde birikir. baz s gözlerini kapar.

Cinsel heyecanlanma. Penisteki süngersi doku kanla dolar. . heyecandan orgazma kadar uzanan yükselme düzeyine denir. Bu olay kad nda olsun erkekte olsun de i ik olmay p her iki cinsin de tadabilece i en yo un hazd r. " ehvetli heyecan" anlam na gelen "or-gazmos" sözcü ünden gelmekte olup cinsel heyecan n en üst noktas nda ans z n geliveren adale ve sinir gerilimi bo almas d r. ereksiyon kuvvetlenir. Bu suretle harekete geçen beyin merkezi. Orgazm. Orgazm: Orgazm. kad nlarda da erkeklerde de gö üs uçlar n n dikle mesi ve sertle mesini sa lar ve daha duyarl olurlar. Bu da art k orgazm n iyice yakla makta oldu una i arettir. Cinsel gerilimin artmas yla tüm bedende adale gerilmeleri. kan do ru gelerek penis ile temas eder. sadece bir kaç saniye sürer ve tüm vücudu saran ve sarsan bir dizi kas lmalar halinde ya da nöbet biçiminde alg lan r. Bir kad nla temas edildi i. nab z at bas nc n n yükselmesi. Erkekte Meydana Gelen De i imler: Seksüel merkez dima da (beyinde) bulunur. Bunun sonucu olarak ilk heyecanlanma evresinde biraz geni lemi olan bu k s m. Birle me s ras nda vajina ile temas eden penisten ç kan sinirler ereksiyon merkezini uyar mla bu merkezin faaliyetini artt r rlar. Bu arada kad n n dölyata Düzlük: Düzlük. cinsel arzuyu etkileyecek eyler seyredildi i veya konu uldu u zaman cinsel duyu artar. Böylece kad nda cinsel uyar m artar. bir gev eme hissedilir. Bunun sonucu olarak penis kanla dolar. Yerinden daha yukar do ru çekilerek dölyolunun uzamas n sa lar. bel k sm na isabet eden bölgedeki ereksiyon (penisin sertle mesi) merkezine uyar göndererek onu harekete geçirir. soluk al p verme s kla mas hissedilir. Bu evrede d dudaklarda fazla bir de i ikli in görülmemesine kar n iç dudaklar n rengi koyula may sürdürür. Penis sönük oldu u zaman da kendini besliyecek kadar kana sahiptir. Kad nda dölyolunun iç k sm n n eni ve boyunda hafif büyüme görülür. Bu suretle bu organ a a da büyür. Ereksiyon merkezi damarlar geni leten sinirler arac l yla bu kez penisi uyar r. D a yak n olan bölüm kan hücumuna u rar. Penisin etraf n saran kaslar yeni uyar mlarla s k r. h zlanmalar . 279 Orgazm n ard ndan tüm vücutta sonsuz huzur veren bir rahatlama. erotik yaz lar okundu u. Ereksiyon merkezinde uyar gelince damarlardaki kan miktar nda artma olur. erke in cinsel organ n iyice kavrayabilmek amac na yönelik olarak yüzde 33 oran nda daral r.278 kular n kanla dolmas sonucu büyüme ve sertle me olur.

ortalama olarak bir çay ka miktar giderek azal r. Ayn kad n de i ik durumlarda birbirinden oldukça farkl orgazmlar tadabilir. lk üç dört güçlü kas lma bir saniyeden daha az zamanda olur. Ancak organda yine de bir miktar sertlik vard r. Orgazmdan Sonraki Geri Dönü : kj n dolduracak kadard r. Bu kas lmalar sonucu birikmi olan meni idrar yolundan d ar ya do ru birkaç k sa f k rmayla ç kar. H zl f k rma ya da yava s zma birikimin yo unlu uyla ilgilidir. Kad nlarda ancak kad n n kendisinin hissetti i bo al m diyebilece imiz bir s cakl konusudur.. Baz kad nlarda orgazm k sa süreli ve hafiftir. öncesindeki durumuna geri dönü ü. B. Sertli in tümden yitmesi heyecan evresi uzun sürmü se epeyce zaman daha al r. bir erke in cinsel güçlülük ya da güçsüzlükle ilgisi yoktur. idrar yolunun. Bu yitim iki a amada olu ur. dolay s yla bo alma sa layabilir. oldukça k sa bir sürede ger -b çekle ir. Meni kimi zaman oldukça uzun mesafeye f k rabilir. K sa aral kl bo almalarda bu halde bundan sonra n cinsellik organ nda hissedilmesi söz Orgazmdan sonra cinsiyet organlar n n ve vücudun heyecan.Orgazm. lk birle meden önce oldukça so uk görünen kad nlar n zamanla arzular nda birden artma gözlenir. Daha sonra kas lmalar n aras uzar. penisin taban ndaki adalelerin ve penisin irade d ritmik kas lmalar yla ba lar. Menin d ar ya ç k eklinin. Erkekler genç ya lardaki ili kileri s ras nda birkaç kez orgazma ula abilir. Bir orgazmda ak t lan meni miktar . lk birle mede uzun süren bir sevi me sonucu orgazma ula t daha k sa zamanda orgazma ula r. Baz lar ndaysa iddetli ve uzun olur. Kimi zaman da yava ça d ar ya do ru s zar. Geri dönü diye adland r lan bu evrenin heyecanlanma ev-y resinin süresiyle orant l d r. cinsel bez yollar n n ve yan organlar n. Erkeklerde Nas l Oluyor? Erkeklerde orgazm.Erkeklerde orgazm s ras nda meni bo almas da olur. Orgazmdan sonra kad n organlar ndaki de i iklikler ise öyledir: Dölyolunun d a yak n üçte bir bölümündeki kan hücumuna 280 . Buna kar l k kad nlar birkaç yönden orgazma ula abilirler. Bo almadan hemen sonr a ilk sertlik yitimi ba lar. Bu evredeki gözle görülür fizyolojik de i iklik erke in pe -'! ni inin sertli ini yitirmesidir.

bast r r. zaman m zda kad n. Mastürbasyon yapan bir ergenlik öncesi erkek çocuk. sorunu ortadan kald r r. Bu yetmiyormu gibi. sperm (tohum) hücreleri ve meni (spermlerin içinde yüzdü ü s v ) üretebildi ini kan tlar. Meni f k rtmak (bo almak) yetene i. Baz Erkeklerde Orgazm Olamaman n Nedenleri Nelerdir? Baz erkekler. cinsel ili ki s ras nda. orgazm olmay ke fedebilir. Bu durumda. Baz vakalarda. Cinsel organlar na dokunan küçük k z çocuklar ya da mastürbasyon yapan daha büyük k zlar da ayn "doruktan a ma" heyecan n ya ayabilir. bo alma deyimi ise i in fiziksel bölümü olan meni f k rtma faaliyetini belirtir. cinsel birle me esnas nda kolay orgazm olamazlar. . onun üreme organlar n n etkinli e geçti ini. orgazm konusunda bir sürü ey duymu tur: Orgazm n önemi. Klitoris sakland derinin alt ndan ç kar ve dölyolu da ola an boyutlar na dönü ür. D ve iç dudaklar önceki durum ve boyutlar na döner. Bu sorunun tek bir nedeni yoktur. Bu duruma geç bo alma diyoruz. Pek çok erkek mastürbasyon (el ile doyum) ya da di er uyarmalar yoluyla bo alabilmesine kar n. kullan lmakta olan ilaçlar orgazm refleksini. Ne var ki bugün dünyam z n birçok toplumunda kültürel ve geleneksel olarak k z çocuklar na kendilerini korumalar ve cinsel arzular n frenlemeleri erkek çocuklara oranla daha çok telkin edilir. kontrolü kaybetme endi esiyle orgazm olamaz. Kad nlar birbiri ard nda birkaç kez orgazm ya ayabilir ve ancak son orgazmdan sonra duyum yitimi ba lar. Kayg lar bilinçsizdir ve sorunlar çözmek için bir uzmana dan malar gerekir. lk Orgazm: Sa l kl her erkek. Ne var ki erkek çocuk ergenlikten önce de orgazm olabilir. Gençlerde oldukça k sa olan bu süre ya land kça uzar. birçok kad nlar n orgazm olmay . "Orgazm" deyimi cinsel doru un duygusal bölümünü. Kad nlarda ise erkeklerden daha belirsiz geçer. evlendi i zaman orgazm n ne oldu unu bilmektedir. Bu durum bir süre devam eder. Ba ka hiçbir ey olmam olsa bile yeniyetmeli i s ras nda " slak rüya" görmü ya da yar uykulu -yar uyan k oldu u s ralarda "doruktan a p" bo ald n hissetmi tir.u rama hali çabuk ortadan kalkar. mümkünse ilac n kullan m n kesme. Bunun sonucu olarak kad n ilk evlendi i zaman cinsel ili ki s ras nda ye terince serbest ve rahat olamamakta ve dolay s yla 281 doyuma ula makta güçlük çekmektedir. Orgazmdan sonra erkeklerde ve kad nlar n baz lar nda her-çe it uyar lara kar n duyars zl k görülür. Erke in yeniyetmelikten sonraki üretken y llar nda orgazm s ras nda bo alma gerçekle ir.

Ancak zaman geçtikçe orgazm türü bir sorun olmaya ba lar. Penisin vajinaya girdi i alan n çevresinde d ve iç dudaklar vard r. Penis vajinaya girerken. Beri yandan erkek de önceden bilmese bile zamanla e inin d tan uygulanan klitoral tahrike daha kolay cevap verdi ini anlayacak ve onu orgazma ula t rmak veya birlikte orgazma ula mak için parmaklar yla klitorisi uyarma yöntemini deneyecektir. Erke in sert. vajinan n üzerindeki düz bölgeye bask yap p sürtündükçe kad n n klitorisi.erkeklerin orgazm olmayan kad ndan ho lanmad klar vb.. bast r hisseder. dudaklar ve dudaklar n çevresi son derece duyarl sinir uçlar yla dö elidir. Orgazm n do mas için gerekli olan esas zevki. demektir. ilerisi için umut verir. kad n n "içerden" orgazm olmas n sa lamay bir erkeklik gururu sorunu yapar ve bu gerçekle mezse kendi gözündeki kendi de eri azalabilir. Cinsel uyum sa lama çabalar n n ba lang ç döneminde kad na zevk ve doyum sa layan herhangi bir yöntem geçerlidir. Yeni evlenen bir kad n. ayr lmaz bir parças d r: E er e i onun penisine de er vermiyorsa. Erke in penisi benli inin. zevkli bir doluluk duygusuna ula abilmek amac yla penisi s ms k sarmalar. Vajina ayr ca çok esnek bir dokudan yap lm oldu u için penisin büyüklü üne göre kendini ayarlayarak. tahrik olur. Cinsel birle me s ras ndaki zevk toplam na katk da bulunur. Çünkü e leri cinselli e ve birbirlerine s nd r r. duyarl sinir uçlar yönünden zengin de ildir. kendine 282 verdi i de erin. eline penisinden daha çok de er veriyorsa. ba rsaklar olu turan dokudan yap lm t r. sinir uçlar n n tahriki meydana getirir. Birçok erkek. Klitoris bu son derece duyarl sinir uçlar bak m ndan daha da zengindir. Kendisi itiraf etse de etmese de vücuduna yabanc bir nesnenin giri ini hâlâ yad rgamaktad r. içi dolu olmaya kar duyarl d r. T pk ba rsaklar gibi.. E er onun penisi . kemikli kas k bölgesi ve sertle mi olan penisin kökü. bu ona de er vermiyor. Vajina a z . dudaklar n ve klitorisin dokular ndan tümüyle bamba kad r. çevresindeki bütün duyarl organ ve dokularla birlikte. Daha do rusu vajinan n dokusu vajina a z n n. penisin kökü ve erke in vücudu kad n n bu duyarl bölgesine sürtünür. Vajina dokunu tan çok. Penisin vajinaya giri iyle birlikte penis çevresini sarmalayan vajinan n yap s . Bütün bunlar kad n n ba lang çtaki gerginli ini daha da art ran hususlard r. orgazma ula abilmek için bir süre d tan elle uyar lma (tahrik) yöntemine ba l kalabilir. Gururlar n ok ar. Vajina.

Cinsel Yak nla ma ve Doyumun Önemi: Klitorisin uyar lmas . Cinsel heyecan n doru una yakla an kad n." uyar s n n kurban olurlar. her yerden duyduklar . yine de. Deyim yerindeyse. Ama evlili in daha çok yeni oldu u dönemde böyle bir sorun henüz ortaya ç kmam t r. bu onda da ister istemez bir noksanl k. hatta bir rüya ki iyi cinsel yönden tahrik edebilir. Birle me öncesi ok ama ve oyna malarda son derece önemli bir rolü vard r. Demek istiyorum ki birçok genç erkek. unu unutmay n ki cinsel zevk. ta çocukluk ça lar ndan arta kalan yasaklarla korkular a arak cinsel birle menin do al. Kad n cinsel yönden iyice heyecanland rarak vajinanm içindeki ufak bezleri harekete geçirir. cinselli i geli tikçe bunu e iyle gerçek "birle me" olarak görmeye ba lam t r. Yani ba lang çtaki elle uyar lan klitoral tahrik. hemem hemen herkesten. Erkek bilinçli ya da bilinçsiz. "Kad n n z n ne ho una gidiyorsa onu yap n. Erkek penisinin güçlü ve ate li at l mlar na kendi vücudunun bütün ate iyle cevap verebilmek ister. e lerin ikisi için de zevkli hale gelir. c insel istek duygular n n uyan p alevlenmesi yaln zca bedensel bir olay de ildir. birle meden önce klitorisin tahrik edilmesi kad n n jenital (cinsel organ) bölgesine dalga dalga zevkli heyecan duygular yayar ve kad nda daha öteye gitme iste i uyand r r. ayr bir çabaya gerek kalmaks z n. Ba lang çta yabanc bir nesnenin vücuda girmesini yad rgam olan kad n.e ine yeterli doyum ve zevk sa layam yorsa tüm benli inde bir noksanl k var. orgazma giden yolun önemli bir a amas n olu turur. bunlar hissedebilir. "klitoris tuEvlilik ve Cinse! Hayat 283 . y llar geçti i halde hâlâ daha çok d tan tahrikle orgazm olabiliyor. Bir müzik parças . bir manzara. cinsel heyecan. eksiklik duygusu uyand rmaya ba lar. bir resim. Kad na gelince... birkaç a k ve sevgi sözü. Bu birle me s ras nda. birle menin do al sonucu olarak doyuma ula abilmeyi özler. Hatta sevilen ki inin dü üncesi bile kimi zaman bu yönden yeterlidir.. böyle dü ünür. penisin giri inden sonra daha çabuk ve k olay orgazm olacakt r.. bezler kayganla t r c salg lar n üretirler ve bu kaygan nemlilik sayesinde penisin vajinaya giri iyle vajina içindeki hareketi kolayla r ve durum. bir koku. Bu dönemde sorun. güzel ve zevkli bir ey oldu unu anlayabilmektir. zamanla yerini cinsel organlar n aktifli ine b rakmal d r. demektir. K sacas . cinsel birle me s ras nda orgazm olam yorsa.

esasen yeterli uyar ld klar halde.za na" dü erler. Cinsellikle ilgili davran la r itici bulur. i te bu yüzden yeni evli erkek. Hem s n rl l k yüzünden. Orgazm n kesin bir tan m n yapmak oldukça güçtür. klitoris tuza ndan kaç nmal . Zamanla kad n da bunu cinsel doyumun de i mez ko ulu olarak benimser. Cinsel "b irle menin" yaln zca ad kalm t r! Orgazm Olamama. hem de daha önce de indi imiz. Kad n için de art k penisin penetrasyonu ve cinsel birle me. pis ve adi olarak de erlendirdiklerini bildirmi tik. e lerin hem yatak içi hem yatak d ya ant lar nda sonradan sorunlar ç kartacakt r. klitorisin d tan tahrikiyle kolayca uyan p orgazm oluyor diye bu yönteme saplan p kal rlar. Herhangi bir nedenle orgazm olmayan kad n. doruk noktaya varmakta güçlük çekerler. Cinsel uyar lardan heyecan duyarlar. Orgazm olamayan kad nlar n genelde cinsel ya ama önem vermediklerini veya cinselli i kirli. s k lmaya ba lar. Cinselli ini ya ayabilecek gücü ve iste i olu turmal d r. Orgazm Sorunlar : statistiklerden bilindi i gibi her cinsel birle mede orgazma ula abilen kad nlar say s azalmaktad r. orgazm olabilmek için cinselli e bak aç s n de i tirmelidir. Ayr ca orgazm olamayan kad nlar n e leri ile aralar ndaki duygusal ba n yeterli düzeyde olmad istatistik verilerine göre ortaya ç kmaktad r. Erkek bu "görevi" yerine getirmekle birlikte giderek bu i i angarya gibi görüp sinirlenmeye. Yoksa zamanla kad n n bu yönden tatmin edilmesi bir tür mastürbasyona dönü ür. Kad n. Orgazm güçlü ünde ise cinsel istek vard r ve bunlar cinsel olarak uyar l rlar. Daha önce orgazm ba l alt nda de indi im gibi cinsel zevkin doru undaki duyguya orgazm denir. daha geni kapsaml bir cinselli e do ru yöneltmelidir. onlar teorik olarak yeterince uyarsa da e er kad n kendini serbest b rak p cinselli ini ya amak 284 285 için koyvermiyorsa orgazma ula amayacakt r. Kad nlar klitoristeki (b z r) sinir uçlar n n uyar lmas nda hassast rlar. Ama e leri ne kadar bilgili de olsa. kad n n cinsel güdüsü yok gibidir. kendisini pek ilgilendirmeyen bir eylem olup ç kar. E ler cinsel ya ant lar n klitorisle s n rlam lard r. penisle ilgili tutumlar ve duygular yüzünden bu durum. . salt erke in doyumunu sa layan. kar s n n doyumu nu (yani temelde tüm cinsel birle menin tempo ve ak n ) salt klitoral orgazmla s n rlamay p onu daha dengeli. Cinsel so uklukta.

her zaman ayn ekilde geli ip sonuçlanmaz. Uzun y llardan beri bu tür hastalar ba ar ile tedavi edilmektedirler. zaman ve fan-tazilerle a klar n canl tutmas n bilirler. (332) Ara t rmalara göre kad n n orgazm olamamas nda en önemli etkenler cinselli i a a layan bir çevrede yeti mi olmak. bize bu duygular tatt ran e imize derin bir ükran duyar z. Evli kad nlar aras nda yap lan bir ara t rmaya göre %16's hiç orgazm ola-. Umdu unu bulamaman n. / Oysa birlikte ya anan y llar ilerledikçe. e lerin birbirleriyle sevgi ve cinsellik konusundaki konu malar giderek azal r. Ne var ki cinsel yönden uyum sa lam olan ve cinselliklerini birbirleriyle payla mas n ö renen e ler. A kta Sözlerin Önemi: Her ne kadar. tatl sesle söylenen. Orgazm olamama veya orgazm güçlü ü bugün art k t bben tedavi olunabilecek bir konudur. cinsel mutlulu u olumsuz etkiler. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler. Cinsel Birle imden Sonraki Sözlerin Önemi: Cinsel birle me ya an p bittikten sonra kad nlar kadar erkekler de e lerinden sevgi. S:141 vd. Margaret Turner. (332) Dr. ISIM Y. : Öte yandan. dü k r kl u raman n puslu havas nda bocalad m z da olur. 35 . Bu gibi sözler ona gelecekteki cinsel birle meler için güç kazand r r.. na Birbirini seven kar kocan n cinsel ya am nda bütün bunlar do ald r. e le olan ileti im bozuklu u ve cinsel teknikte bilgi eksikli idir. "Çok tatl yd n. ya ndaki kad nlar n % 10'u hiç orgazm olmam lar. ho nutluk. be eni sözleri duymak isterler. Kimi zaman öyle yo un ve ola anüstü bir doyuma ula r z ki. Onun sevi meye her zaman daha fazla haz r olmas n sa lar. 1990. cinsel ya ant lar na yenilikler katmas n bilir. Ara t rma grubundaki kad nlar n 20 ya civar ndakilerin % 50'si. Bu azalma. . Ank. cinsel zevk ve duyumlar n du rup durup tazelemeyi ba ar rlar. m yormu . ço umuz için sözler bu mesajlar payla mak ve güçlendirmek aç ndan önemlidir. Cinsel Doyumun Desteklenmesi: Erkek için de kad n için de cinsel birle me eylemi ve orgazm.Bir ara t rmaya göre kad nlar n % 8'i hiç orgazm olamam lar. duygular m z ve dokunu lar m zla önemli mesajlar sözsüz iletmemiz mümkün oluyorsa da. De i ik yer. Söylenen sevgi sözleriyle duygular m z n dili birbirini tuttu u zaman kar m zdakinin sevgisine olan inanc m z kesinle mi olur. bir tanem!" gibi sözcükler kad na dünyalar verir.

ç plak ve çarp c sözcükler de heyecan katar. Sevi mekte deneyim ve güven kazand kça birbirimize söylediklerimiz de daha renkli daha heyecan verici olmaya ba lar. "O. Kokular n ho lu u. tatl l ." demekten çekinmemek. Duyulan cinsel heyecan ve hazz yüksek sesle dile getirmek. Ve uyumlu e ler ya lan d kça bu minneti daha çok duyarlar.Öncesinde.." gibi sözcükler sevi menin heyecan n ancak ifade edebilir. birbirimize güvendi imiz için yeni anlamlar kazanan "ay p" sözcükler. S fatlar. Sevi me s ras nda hiçbir s fat a r abartmal kaçmaz. . ç ld rt c l . Benzeti ler. "Bana bu tatl dakikalar sen ya at yorsun! Seni buldu um için. sertli i. tersine. "Ç l-d r yorum. Sevi en e lerin fiziki soyunmalar ndan sonra cinsel duygular . yan yorum. 286 287 istekli oldu umuzu. sonras nda ve aradaki zamanlarda. ereksiyon durumundaki erkek penisinin s cak kadife duyusu. güzelli i. Kad n erkek hepimiz sevi me s ras nda e imizin bakmaktan ve ok anmaktan ho land vücudumuzun çe itli yerleri ile ilgili be eni sözleri duymaya can atar z.. seninle birlikte oldu um için minnet doluyum!" anlam na gelir. bende ne buluyor?" Bu konuda e imizin m r ldand (ya da s ras nda hayk rd ) be eni ve sevgi sözlerine doyamay z. Sonraki Y llarda A k Ve Orgazm: . istekleri hatta duydu u doyumu utan p s k lmadan e ine hissettirmek. Birbirimizi sevdi imiz. Fiiller. Asl nda bütün bunlar. Cinsel birle meye. Öncelikle kafam zdan geçmi in bask s n ve cinsellikteki "ay p" kavram n atmal y z. eylemin kendisi kadar. hatta eylem s ras nda e lerin cinsel ili kileri konusunda serbestçe konu abilmeleri aralar nda öyle s cak bir yak nl k do urur ki bu sonraki cinsel eylemlere de yans r. ölüyorum. Her cinsel birle me. Sevi me s ras nda konu mak e ler aras ndaki payla m zenginle tirir. bunlar bol bol söyleyebilmeliyiz. Birbirlerinin vücudunu övmek. "Seni seviyoru m. beraberlik ve payla m duygusunu peki tirip vurgulamaya yarar. e inin tutum ve dokunmalar ndan zevk ald n aç kça söylemek. a k n lezzetini yükseltir. Kad n vajinas n n yumu ak ve s cak sarmalay yöresinin yumu akl k k rt c l . kendi cinselli imizden ve birbirimizin cinselli inden k vanç ve mutluluk duydu umuzu anlatan bütün sözcükleri bol bol kullanmal y z. Gövdenin u ya da bu . tutu uyorum.. te bu yüzden birbirimize bu tür sözler söylemekten çekinmeyip. Cinsel heyecan ve co ku duydu umuzu..

tahrikleri ihmal etmektedir. Denilebilir ki. Kimileri y llar y l hep ayn yöntemi kullanmaktan hiç b kmazlar. e lerinin heyecanlanmas n görmekten de zevk al rlar. bir çok çe itlemeler denemekten ho lan rlar. bacaklar n iç yanlar nda. S rtta. saçlarda. erke i ta içinde hissetmektir. Kad n o anda birle menin hemen gerçekle mesini arzulamaktad r. Oysa t pk kad n vücudu gibi erkek vücudu da sevi me s ras nda tek bir "erojen (duyarl ) bölge" olup ç kar ve ok anmak. Kocalar art k onlar cinsel birle meye haz rlamak. Ya da erkek en çok ve her eyden önce e iyle tam birle me sa lamay istemektedir. parmak uçlar tembelle mi tir. kar cinsten bir insan n psikoseksüel davran lar d r. kulak memelerinde. Tersine. Beni ok ay p haz rlamak hiç akl na gelmiyor. onlar cinsel aç dan uyarmak için gereken ok amalar . Özellikle kad nlar. kad nlar na yeterli ön -sevi me uygulamaktan ho lan r. E zamanl Ruhsal ve Cinsel li kinin Yolu: Bedensel yakla mdan önce e lerin birbirlerine kar l kl olarak verdikleri "cinsel sinyaller" uyar lmada önemli rol oynar. Bir ba ka deyi le. gö üslerde. yüz çizgilerinde sevgi ve hassasiyetle dola an dudaklar. omuzlarda. Ama bu demek de ildir ki. \ uyar lmak ister. dokunulmak. "Y llar geçtikçe cinsel ili ki mekanik bir i lev olup ç k yor" diye yak n rlar. bu evrede insan için en etkili uyaran." diye yak n r. Erotik sözler ve sevgi sözcükleri art k hiç söylenmedi i gibi kad n n erojen (duyarl ) bölgelerinin ok anmas da geçmi te kalm bir eydir. E lerde kar l kl cinsel istek uyand ran bu sinyaller aras nda yüz ifadelerini. Kad n ve erke in birbirleri için cinsel yönden çekici olmalar ve bu çekiciliklerini belli bir süre sürdürmeleri. boyunda. Kimi çiftler ön-sevi me s ras nda de i iklikten. cinsel birle me öncesi ok ama ve cilvele melerin salt kad n tahrik için yap lmas gerekti ini san yor. bedenin duru unu. e lerin . ruhsal ve cinsel uyar lmada rol oynayan etkile im biçimidir. O andaki arzusu. y llar boyunca ille her cinsel birle meden önce ön-sevi me yani birle me öncesi ok ama ve oyna malar yapmak zorunlulu u vard r. Birçok kad n kocalar n n da ok anmaktan haz duydu unu bilmez gibidirler. Ço u erkek. ihtiyac . Birçok erkek de "Kar m. bak lar sayabiliriz. dil. ses tonunu. kimileyin e lerin ikisi de hiç zaman harcamadan do rudan birle meye geçmek isterler.Birle me öncesindeki sevi me ve oyna lar s ras nda nelerden ho lan yoruz? Bize neler yap ls n istiyoruz? Ne gibi ok ama ve tahriklerle heyecanlan yoruz? E imize bunlar aç kça söylemekten çekinmemeliyiz. klitoriste. Kad nlar ön-sevi meye genellikle daha çok ihtiyaç duyarlar.

E zamanl orgazm n cinsel ya-. Hem biyolojik hem de psikolojik yönden erkek lider oldu u zaman. sözlü ya da sözsüz bir ileti imle birbirlerine duyurmalar cinsel eylemi ba latan cinsel yakla md r. ona cinsel doyumu tatt rd n bilmek ister. bu idealin beklentisiyle gerçekle ir. Kad n na . e zamanl bir orgazmla sonuçlanmal d r. Erkek. Kar s n n da doyuma ula mas için öncülük etmesi. E lerin Birlikte Orgazma Ula mas : deal olarak her cinsel birle me. Ço u evliliklerde kad n n "havada kalmas " duyumsuzlu u ne yaz k ki gere inden s k rastlanan bir olayd r. Kad n da erke inin gitgide co an heyecan na uyup kendini b rakarak doru a onunla birlikte sürüklenir. bu heyecan n yeterince geli ip doru a ula mas için ona zaman tan r ve kendi heyecan n n temposunu ayarlar. E inin "haz r" oldu u an bilir. her iki cinste derece ve süre bak m ndan yeterli bir cinsel uyar lmayla gerçekle ebilir. Bu ideal bir durumdur. kad n n heyecan n izler. Erke in lider olmas demek kar s ndan önce kendisini dü ünmesi demek de ildir. Hepimizin de istedi i budur. elveri li cinsel yakla ma dayanan. Bu evrede cinsel etkile imi bozan ve uyar lmay engelleyen söz ve davran lara dikkat edilmelidir. bu arzular n etkili bir dille. Sa l kl ve ba ar l cinsel ili ki. kocas birle me 288 s ras nda beklemesini biliyor ve e ine zaman tan yorsa. cinsel birle menin de daha doyumlu ve dengeli oldu u bir gerçektir. e ler aras normal bir etkile im ortam nda. s ras nda yol göstermesi demektir. cinsel gücünü tümüyle du-yumsayabilmesi için cinsel eylemi gerçekle tirebilmek kendi ba na yeterli gelmez. E leri Birlikte Fiziksel Ve Ruhsal Doyuma Ula t ran Metod: Ba lang çta bu tuza a mak daha çok erke e dü üyor. Her birle me bu umudu içerir. Bir erke in erkekli ini. Ne var ki y llar ilerledi i halde e ler hiçbir zaman birlikte or-. Gel gör ki umdu umuzu her zaman bulamay z. Cinsel yakla m. gazma ula am yorsa i in rengi de i ir. Bir kad n için. e lerin birbirlerine ruhsal yönelmeleri ve birbirlerini haz rlayarak cinsel uyar lmaya duyarl duruma sokmalar evresidir. te böyle durumlarda orgazma ula amayan e in herhangi bir yoldan orgazma ula t r lmas ili kiye çok ey kazand r r. Erkek ayn zamanda e ini cinselli e haz rlay p cinsel doyuma vard n . ant da hiç yeri yoksa durup dü ünmenin zaman d r. o erkek ba ar l d r ve kar s n doyurmas n bilen erkektir. Yani cinsel birle me s ras nda erkekle di i ayn zamanda. birlikte orgazm olmal d rlar.birbirlerini arzulamalar .

Cinselli i. Cinsel birle menin bitiminden sonra kimi e ler. sevgisini söyler. kendinden daha çok ve uzun cinsel uyar lara gerek duydu unu ak ldan ç karmayan erkek. Kad n na yol gösterip liderlik etmek isteyen erkek. ona zevk ve doyum sa lamak arzusu duyacakt r. Erkek de kad n kadar ok anmak ister. Onun birle me öncesi ok amalara. Cinsel birle me s ras nda türlü hareket yöntemleri deneyerek kad n n en çok hangisine cevap verdi ini alg lamaya çal Bu liderlik tutumunun erke e yarar yaln zca e ini ho nut k lman n verdi i tatmin hissi ve dolayl zevk de ildir. Dikkatini e inin nelerden zevk ve heyecan duydu u konusu üstünde toplayan ve e inin cinsel birle meden zevk almas na u ra an erkek. onun nelerden ho land dikkat etmeye. oyna malara. onun genelde cinsel heyecan duymak için kendinden daha çok zamana ihtiyac oldu unu anlamakta gecikmeyecektir. klitorisi (sürekli ama yumu ak) dokunu larla tahrik etmeye ba lamadan önce. E ini dü ündükçe kendi sorunlar n ve kayg lar n unutur.neyin zevk ve doyum verdi ini anlay p ona göre davranmak. Birle meden önce onun "haz r" olmas n . Cinsel enerjisini salt kendi üstünde yo unla t raca e iyle kendi aras nda bölü türmü olur. erke in bir ba ka tür mastürbasyonuna (el ile doyuma) dönü ür. Ona hayranl heyecanland n belirtir. Erke inin anlay ve sabr sayesinde rahatlayan kad n da imdi onun istedi i gibi olmak. bir erkek için kendi doyumu kadar önemlidir. yeterince nemlendirip kayganla m olmas n bekler. böylece kendisinin erken bo alma s k nt s na kar da en güzel önlemi alm olur. yani na yerde da tm . Böylece o da. "birlikte ve kar l kl zevk al p doyum bulma" olarak görüp gerçekle tiren e le r ise cinsel ili kinin Hvlilik ve Cinsel Hayat 289 de sevginin bir parças oldu unu bildikleri için cinsel birle meden sonra da bir süre birbirlerine sar larak yatarlar. onu heyecanland rmak için çaba göstermeye ba layacakt r. Gerçi penis onun cinsel aç dan en duya rl organ d r ama vücudunun di er bölgelerinin ok anmas da onu ho nut eder. Onun nelerden ho lan p n ke feder. hemen ayr l p s rtlar n döner uyurlar. cinsel yönden duyarl olan öbür erojen (cinsel duyarl ) bölgeleri öpüp ok ar. SORULAR-CEVAPLAR E zamanl Orgazm Olmamak Çok Önemli Mi? . yani vajina bölgelerini r. Yoksa cinsel eylem bir "birle me" olmaktan ç kar.

Benim de doyuma ula mam ve kocam n bu konuda özveride bulunmas gerekti ini san yorum. . Bitkin Olmak Normal mi? "'..Cinsel tahrik ve orgazma herkesin tepkisi farkl d r. Orgazm Olunca. Yak n y llara kadar bu durumu normal görmeye çal yordum. Benim Cinselli i Ya amaya Hakk m Yok Mu? 35 ya nda 15 y ll k evli. * Diyabet hastas kad n ve erkekler zor n z bir Zor Orgazm Olman n T bbi Nedenleri Nelerdir? ' orgazm olabilir. Sadece a ktan zevk almay dü ünün. Fakat bu yalanc tatmin beni asla mutlu etmiyor. (Kullanmaya ba lad ilaçtan sonra orgazm olmamaya ba -lad ysan z.) * Ruhsal durum orgazm etkiler. zorunluluk de ildir. Doktorunuza dan mal sm z. Uykum kaç yor. sanki bir görevi yerine getirircesine geçti. içimde bir tak m a r istek ve duygular k p rda yor. O yine bildi ini okumay sürdürüyor. kocam kendisine vermem gereken bir hizmeti de erlendiriyor. Yemek yer gibi yata a giriyoruz. sa a sola dönüyorum. ama. zevk al yor gibisin. ama orgazm olmad n san yorum. "Tamam 290 tamam. Kocam i ini bitirip uyuduktan sonra beni bir huzursuzluk sar yor. Acaba yan l yor muyum? Tüm evlililkler böyle midir? Olmamas gerekir. Bu durumda anlay la davranmal ve kar l kl nezaketle öyle konu ulabilir: "Sevi ti imizde. Cinsel ili kide çiftler birbirlerinin nelerden zevk ald birbirleriyle payla mal d r. * Kullan lmakta olan baz ilaçlar orgazm engelleyebilir. iki dakika bile sürmeyen gitgeller sonunda bo alarak rahatl yor ve uykuya dal yor. Elbette e zamanl orgazm istenen bir eydir. Hissettikleriniz cinsellikten çok zevk ald n z n göstergesidir. Senin için yapmam istedi in bir ey var m ?" gibi sorularla e ler birbirinin gönlünü almal d r. sorunun nedeni ilaç olabilir. Ama son aylarda art k bunun n ö renmeli ve ö rendiklerini yine böyle olmamas gerekti ini dü ünür oldum. Bu kitab n de i ik yerlerinde de ruhsal durum geni çe izah edilmektedir.. diye savsaklad ama ili kimizde hiç bir de i me olmad . sa l kl bir cinsel ya am için çok da zorunlu de ildir. E lerden biri. Bu güne kadar e imle cinsel ya am m z son derece monoton. Herkesin cinsel ya amdan bekledi i de budur. imdiye kadar hiç yapmad m bir eyi yapmaya ba l yorum böylece. her zaman cinsel birle mede orgazm olmayabilir.E zamanl orgazm. genç ve sa l kl bir kad n m. Kendimi tatmin etme yoluna gidiyorum. E ime konuyu k smen açt m.

E inizin ön sevi meye zaman ay ramamas bende onun a r bir i te çal t Bu do ruysa i ya am nda da de i iklik yapmal . n.Her eyden önce kocan zla oturup cinsel ya am n z güzel güzel. Bir kaç dakikal k monoton beraberlikten sonra e imle s rt m z dönüp uyuyoruz. Zavall nereden bilsin senin yatakta zevk duymad n . k r c olmadan tart Neden ili kilerinizin böyle mo-notonla t gündeme getirin. Orgazm denen eyi tan mad m dersem yeridir. Yatak olay bizim için sanki bir görev haline geldi. Haram eyleri içermeyen hayali senaryolar kurun. E inin sana sevecen davranmamas . fantezilerinizi zenginle tirin ve bunlar uygulay n. En önemlisi yatakta hiç bir ekilde zevk alm yorum. Orgazm Taklidi Yapmak Yanl M ? Ben bir y ll k evli bir kad n m. Kendimi cinsel co kuya kapt ram yorum. Evlilikte arad m hiç bir eyi bulamad m.. evlilik nak nak i lenen bir oyad r. oradan artt rd gücü ve zaman sana harcamal . Böyle giderse bu evlili in hüsranla sonuçlanaca ndan korkuyorum. sab rl ol. o da sana ba ka türlü davranamaz. Fantaziler kurun. Veya haftada bir gün özellikle yorgun olmamal ve size özel kar pek sevecen davranm yor. Orgazm tatmay n kocana sezdirmemen büyük hata. Sonra da için için a l yorum. n konu un.. tepkiye yan tt r. kiniz de ön sevi meye daha çok a rl k vermeli cinsel ya ant n za biraz da fantezi katmal s n z. tatile ç k n. 291 Panikleme. Buna ra men e imi memnun edebilmek için orgazm olmu gibi sesler ç kart yorum. senden ald davransan. Nas l Co kulanaca m? Ben 5 y ll k evli bir kad n m. n azaltmal . Bu onun da senin de yatakta daha çok mutlu olman z sa layacakt r. i inin a rl de er vermeli ve özel bir gece geçirmelisiniz. O senin heyecan gösterilerini gerçek san p görevini yerine getirdi ini dü ünüyor ve art bir çaba göstermiyor. Oturup meseleyi onunla aç k aç k konu mal s n z. Bir erke in kad na neler tatt rmak zorunda oldu u konusunda mutabakata var n. V e neden ön sevi meyi ihmal etti inizi Ön sevi meye zaman ay rmak ve de erlendirmek için konuyla ilgili kitaplar okuyun ve uygulamaya ba lay n. Bir kere e im bana izlenimini verdi. E er sen ona a r iyi . Kendinizi cinsel co kuya kapt rabilmeniz ve tatmin olabilmeniz için e inizin de sizin de ön sevi meyi bilmeniz gerekir. E imle sevi irken bir türlü tatmin olam yorum.

Her.. Her ili kide birden fazla orgazm olman z n kayg land r n de il. organizma ve ruhun üstesinden gelen heyecan bir bak ma sellerle sürükleyip götürdü ü bir bedensel tepkidir bu. E iniz s zlanmad sürece diledi inizce sevi ebilirsiniz. Kad nlar n baz s . A r bedensel ve ruhsal gerilme anlar n n ard ndan ço u kez rahatlat c göz ya lar akmaya ba lar. 9j..Tamam yla do ald r.. Siz de iç g d klay c iç giysileri giyinin. Bu arada yine utanarak unu da belirtmek istiyorum. Ba rma konusuna gelince. zevk veren bir ey olsa da beden için her zaman bir strestir. cinsel aç dan son derece sa l kl bir kad n oldu unuzu gösterir. Ayr ca sevi meyi sadece yatakta gerçekle tirmekten vazgeçin. Çe itli zaman ve mekanlar kullanmay deneyin. sak n bo al rken kendinizi denetlemeye kalkmay n. orgazm olurken de ba rmak normal mi? Çok çabuk orgazm olman z. E inizin zaman zaman size küçük de olsa arma anlar almas n ve eve çiçek getirmesini isteyin. Tüm bunlar yapt ktan sonra cinsel yönden iyice gerilecek ve çok daha uzun bir ön sevi me sonras muhakkak co kulanacak. dü kurun ve cinsel ya am n zda biraz fantezilere yer verin. Vücudunuzun kald rmas na göre dengeyi kendiniz ayarlay n z. Çok Çabuk Ve Fazla Orgazm Zararl M ? Ben 30 ya nda evli bir bayan m. Tabii ki bu kendi aç mdan son derece güzel bir olay. Kendinizi biraz daha rahat b rak n. Eviniz ve odan z müsaitse serbest olun. Cinsel heyecanlanma alt nda olmak ve bir orgazma ula mak. cinsel zorunda olmalar hiç de az rastlanan bir olay de ildir.Asl nda bu konular kad n n ve erke in do as nda vard r ve küçük bir çaba harcamayla co ku kendili inden olu ur. sevindirici yan var.t 292 gerilmenin doruk noktas na ula ld nda bir gev em eye dönü mesi s ras nda a lamak Orgazm S ras nda A lamak Normal Midir? # . Her ili kimiz s ras nda 2-4 aras nda de i iyor. E inizin bundan s -k lmamas gerekir. Çok çabuk v e fazla orgazm oluyorum. Ancak kocam n bu durumdan s k lmakta oldu u ihtimalini dü ünerek rahats z oluyorum. Aksine sizi doyurabildi i için rahat ve mutludur. Bazen tam anlam yla gözya sellerine neden olabilir (ve bu sadece "sulu göz olan" ve zaten çok kolay a layabilen insanlarda olmaktad r).eyin çok a r s da y prat r insan .. Birbirinize güzel sözler söyleyin. Kad nlar n ve bazen de erkeklerin.. orgazma ula acaks n z. güzel kokular sürünün.

heyecanlanabilir. kad n taraf ndan özellikle çok arzulanan. ba ms zl n yitirme kayg s ya da e ine kin beslemesi orgazm uuralt na yerle mi bir denetim alt na al r. esnemek ya da hemen uykuya dalmak gibi tepkiler normaldir. Orgazm ya am ndaki güçlük veya kolayl k erotik dü ler kurma yoluyla. iddetli bir ekilde kas lmak. Klitoris ile dölyolunun 293 orgazm güçlü ü çeken kad nlarda normal ile anormal kavramlar n ayd nlatmak aç s ndan önemlidir. Orgazma ula ld nda a lamak. ba kalar da sadece arada bir. Kad n n e seçimindeki karars zl . Orgazm güçlü ünün nedenlerini anlamak ve tedavisini gerçekle tirebilmek için önce kad n orgazm n n do ru biçimde kav-ramla t r lmas gerekir. Ancak orgazma do ru geli en heyecan düzlü ü evresine vard klar nda tak l p doru a do ru ilerleyemezler. nsan bedenindeki tüm refleksler gibi duyu sinirlerine ba l olarak gerçekle ir. klitoris üzerine bas nç yap lmas yla orgazma ula an kad nlar vard r. Bu tepkilerin hepsi ki inin iradesi d nda olup kötü bir niyeti ifade etmezler. gülmek. Bu. ba rmak. Do al olarak orgazm bo almas na ula malar için gerekli uyar m almalar na kar n doru a ula mada yine de güçlük çekerler. g d k almak. Geç Bo alman n Önüne Geçemez Miyim? Ben 35 ya nda genç bir kad n m ve orgazm zorlu u çekmekteyim. Acaba ben bir frijit (so uk kad n) m y m? Bunun nedenlerinin ne oldu u konusunu ve tedavisinin nas l yap laca n aç klar m s n z? Orgazma ula mada güçlük çeken kad nlar n ço unda güçlü bir güdü vard r.orgazm n ard ndan a lar. . çok güzel ve samimi geçen (ya da uzun bir aradan sonra olan ilk) cinsel beraberli in ard ndan olur. hiç bir cinsel uyar m almaks z n. Orgazm bir reflekstir. cinsel oyunlardan haz duyabilirler. Â k olabilirler. Orgazm güçlü ünün ruhsal nedenleri. cinsel duygular n suçluluk ve benzeri duygularla ba da t r lmas . dölyolu slanmas ndan ve penis giri inden tat alabilirler. yo un deneyden ürkme gibi durumlar olabilir. kad n orgazm nda birlikte oynad klar rolü tan mlayabilmek. Bu da sonuç olarak orgazm güçlü ü yarat r. bacaklar n n iç ade-lelerinin ritmik kas lma ve gev emeleriyle. Yani cinsel yönden duyars z de ildirler. e i taraf ndan terkedilme korkusu.

Oysa önce kad n n yeterince uyar lmas ve erkekten önce orgazm doru una ula mas gerekir. birlikte kolayca e zaman bir orgazma eri emezler.Sorunun kayna n e ler aras ndaki ili kide arayarak tedaviye yönelmek gerekir. Çözülme devresinde. Ve cinsel tepkinin çözülme devresine girer. Bunun pratik sonucu olarak. Bizler birimiz (kad n) çok geç orgazm olurken. öyle ki: E ler de i ik sevi me yollar yla birbirini uyararak cinsel gerilimi belli bir düzeye ç kar rlar. Bu nokta cinsel birle mede önemlidir. m z için bunu ba armaya çal t k ama ne yaz k ki sonuç alamad k. Ayn Anda Orgazm Olmak çin Ne Yapmal y z? Biz 40 ya dolaylar nda 15 y ll k evli bir çi ftiz. Modern cinsel terapide en yayg n yakla m hastan n mevcut reflekslerini a r denetim alt nda tutma e ilimini ortadan kald rmaya yönelik çal malar biçimindedir. Erkekten daha yava uyar lan ve daha uzun bir uyar m devresi ya ayan kad n. Böyle bir haz doru undan sonra gerçekle en orgazmla kad n cinsel doyuma ula r. arkas ndan da durgun döneme girince. E lerin uyumlu bir ruhsal ve cinsel ya ant y payla abilmeleri için her eyden önce kad n ve erke in fizyolojik farkl l klar n n bilinmesi gerekmektedir. uyar k kal r. Erkekten önce birinci orgazm çözülmesinin arkas ndan kad n ikinci orgazm doru una yine eri ebilir ve ikinci. Bu gerilim düzeyinde sevi me kar l kl bir haz ya ant s na dönü ür. kad n. fizyolojik olarak erkekten sonra orgazma ula abilmektedir ancak. kad nda arka arkaya orgazm olma durumu vard r. hatta üçüncü kez arka arkaya orgazma ula abilir. Kar Koca E zamanda Orgazma Ula mak çin Cinsel Eylemde Kad n Erkek Ayr m n Bilmelidir. birlikte sevi meye ve cinsel ili kiye ba layan kad n ve erkek. Bu aç klamalar do rultusunda hareket ederek e inizin de yard m yla orgazm güçlü ünden kurtulmay ba arabilirsiniz. Erkek fizyolojik olarak kad ndan önce bo al r. Ayn anda orgazm olmak için ne . di erimiz (erkek) alabildi ine 294 bo al yoruz. Ancak bunu ba arabilmek için elbiri iyle uzun çal malar yapmak gerekir. bu ayr m bilmeden. erkeklerde uyar lmaya kapal 5 ile 30 dakika süren bir durgunluk görüldü ü halde. Cinsel ili kide mutlulu u yakalaman n beraberce bo almak oldu una inand yapmal y z? Kad n ve erke in ayn anda doru a ula mas elbette ki bo alman n en idealidir.

kad n n kendisinden önce orgazma ula mas n sa lamal d r biraz önce anlat ld gibi. Bu arada kad n da daha aktif olmal d r. erkek bir yandan kendini denetim alt nda tutarken bir yandan da el.Her eyden önce erke in. Bunu evliler takip etmektedir. dil ve dudaklar yla ön sevi meyi devam ettirir. Baz s ysa e leriyle birlikte olurken de il de. Çünkü kad n. Zaman zaman "git gel"ler yap l r ancak bo alma hissedildi inde hareketsizlik sa lan r. (21-51 ya lar aras nda % 11-22). Bunun gerçekle tirilmesi ise öyle oluyor: Erkek dölyoluna girdikten sonra organ n olabildi ince hareketsiz tutar. Kad nlarda Cinsel Rüya ve Orgazm: Bat l ara t rmac lara göre kendilerine soru yöneltilen kad nlar n 20 ya na kadar olanlar % 8. . arka arkaya birkaç kez orgazma ula abilme yetene indedir. Kad n n daha çabuk bo alabilmesi için ise cinsel ili kiye ba lamadan önce uzun uzun a k oyunlar yaparak d ve iç dudaklar n.almaks z n dahi birle mede bulunabiliyor. Gözlerini ba ka yerlere çevirir. (21-50 ya aras % 15-32). Gerekti inde erkek. Bütün bunlar n yap lmas yla zaman içinde istedi iniz gibi bir tempoyu yakalayabilecek ve birlikte bo alabileceksiniz. ikinci orgazmda birlikte orgazm ya ayabilirler. döl yolunun ve özellikle de klitorisin t ahrik edilmesi artt r. Tam tersine: Zevk alma duygusunu kamç layan fantezi sahneleri bir çok kimse için cinsel uyar m safhas nda gerçekten orgazma ula abilmeleri için çok gerekli olabilir. ba kas ise sadece arada bir. Cinsel rüyalardan en fazla bahsedenler ayr lm ve dul kad nlard r. Erkek zihnini a ktan uzakla t r r. (333) Cinsel Hayaller Kurmak Kötü Bir ey Midir? Hay r. Kad n n üstte olmas erken tahrik olmas na ve birlikte orgazma daha uygundur. 25 ya na kadar olanlar %15 ve 50 ya na kadar olanlar yakla k % 40 nisbetinde hayatlar n n herhangi bir zaman nda orgazmla nihayetlenen cinsel rüyalar görmü lerdir. Baz e ler birbirlerine bu hayallerini anlat rlar. (20-25 ya aras nda % 2130). Bu arada kad n n iste ini yitirmemesi için. kar s hâlâ yükselmedi i halde kendini bo almaya haz r hissetti i anda geriye çekilerek tutmas gerekir. Bir çok erkek geri tutma diye bilinen bu uygulamayla hiç bo . Bekarlarda ise yüzde 295 miktar dü üktür. daha çok kendini tatmin ederken hayal kurar. Uykular nda orgazma ula m kad nlara cinsel rüyalar n n s kl k derecesi soruldu unda bekarlar ve evliler için ortalama olarak y lda 3-4 rüya ortaya ç kmaktad r. Baz lar her a k oyunu s ras nda hayal ederler.

e lerin sosyal ve psikolojik duyarl l n tahrip edecek cinste olmamal d r. te orgazm. tüm ili kileri böyle san rlar ve e lerine yeterli ilgi göstermeden hemen ili kiye girerler. Çünkü kiral k kad nlar. Mutlu Evlilik. Burada erkeklerin e lerine rehber olmalar gerekir. A k n ba lang c nda kad n ho a giden bir hisle heyecanlan r ve bu his orgazm oluncaya kadar artarak sürer. Kad n orgazma kadar devaml olarak tahrik. kendi e lerini de tan yamazlar. Belirli ah slar n hayaliyle sevi mek. kad n n cinsel yap s n ve ya ant s n bilemezler.61 296 Ne var ki baz erkekler. ahlaken e ine h yanettir. Fantazilerde. Arena Y. Bu kad n ve erkek içinde geçerlidir. orgazm duyunca da tatmin olur. Fantaziler. eklinde olmal d r. Evlilik öncesini haram oldu u halde kiral k kad nlarla geçirmi olan erkekler. Ka yapay m derken göz ç karmamal d r. K skançl a neden olacak eylerden sak nmal d r. güzel bir mekan. bir an önce i lerini bitirip para almak için duygusal hereket etmezler. belirli ve bilinen ah slar hayal edilmemelidir. Hatta baz kad nlar birle me s ras nda duyduklar zevki orgazm sanarlar ve cinsel ili kinin fazla zevkli olmad n iddia ederler. i in fiziksel yönünü acelece bitirip para ald klar ndan erkekler. s. cinsel ili kiye kar tam bir isteksizlik bulundu u halde burada ele alaca m z durumda cinsel arzu tamd r. E ini gerçekten seven bir erkek bu durumda çok dikkatli olmal d r. Cinsel so uklukta. Unutmamal d r ki orgazmla sonuçlanmayan bir birle me kad nda üzüntü yarat r. Kad n n cinsel ili ki esnas nda orgazma ula mamas haliyle cinsel so uklu u biribirine kar t rmamak gerekir. Böylece kad n doyurmazlar. Bu durum evlilikte anla mazl önemli nedenlerinden biri olabilir.ist. bunlar n nedenini günlük olaylara ba l yarak büsbütün mutsuz olurlar. Kad nlar bile bazan gerçek huzursuzluklar n n nedenini bilmezler. güzel bir k yafet veya çok güzel ve özel bir a k n tek rarlanmas v. Hatta baz kad nlarda bu arzu çok iddetli olabilir de yine orgazm olamazlar. Deni O'br en. her eye çabucak k zarlar.Bu tür fantaziler. Fazla erotik kad nlarda ise üzüntü daha iddetli olabilir. Sinir krizleri geçirirler. Kad n n cinsel bilgisi zay f olursa gerçek durumu anlayamaz. A k esnas nda zevk duyan kad nlar orgazm duymasalar bile az çok bir tatmine ula rlar fakat orgazm n verdi i rahatl k ve gev emeye hiçbir zaman ula amazlar. oysa erkek ço unlukla ka-d n ndan daha bilgili olmas gerekir. (333) Dr. Orgazma ula amayan bir kad n n psikolojik tedavi için gitti i doktora itiraf : n en .s. bu erotizmin en yüksek düzeye ula t ana denir. C NSEL MUTLULU U YA AMA SANATI Kad nda Orgazm' n Cinsel Mutlulu a Ve Aile Mutlulu una Etkisi: .

.. Fakat kad nlar sevi me s ras nda orgazm duymayacak olurlarsa sinirleri çok gergin hale gelir. Kocam orgazm olduktan sonra. Bu yolda her çareye ba vurarak klitorisi ve vajinay her türlü tahrikle. Geri kalan ço unluk ancak ileriki y llarda tatmine varabilmektedirler. ." Cinsel arzular güçlü olup da orgazm tadam yan kad n."On cinsel ili kinin ancak bir ikisinde orgazma ula abiliyorum. Bu halde onlarda pek çok ruhsal bozukluklar a yol açabilir. Kad n baz hallerde gerçe i anlar. Kavga elbette ki cinsel ili ki sorunlar ndan ç kmaz... ama geçimsizli in alt nda yatan as l hastal k kad n n cinsel tatminsizli idir. Çocuklar ndan ikayetçidir. Yap lan istatistiklere göre evli kad nlar n ancak üçte biri 297 evliliklerinin birinci y l nda orgazm duymaktad rlar. Bu durumlarda ço u kez a l yorum. Evlilik hayatlar n n dayan lmaz bir hal ald na n ileri sürer.. Kocas da e ini yat t rmak için bo una u ra r durur. k sacas her eyden ikayetçidir. kontakt birdenbire kesiliyor. Birçok Bo anmalar n Temel Sebebi. . h rç n/a yorum. Cinsel Mutsuzluktur: iddetli geçimsizli in temelinde yatan önemli etkenlerden biri olan cinsel uyumsuzluk. di er bo anma nedenleri aras nda yer alan zina. Kad n n sinir sistemi bu duyguya göre kurulmu tur. o halde buna fazla önem vermek yersizdir. Ben tam orgazm olaca m s rada ili ki birden pat diye bitiyor. Erkeklerde oldu u gibi baz kad nlarda da yanl bir inanç vard r. Orgazm ya amam evli kad nlar n 1 % 40' nda a r psikonevrozlar tesbit edilmi tir. kocas n n kendisini tatmin etmedi ini görerek erke ine di bilemeye ba lar. Madem ki çocuk yapmak için orgazma ihtiyaç yoktur. kad n n orgazm n mutlaka s k s k sa lamal d r. Kad n n ve cinsel ili kisini mutlu görmek isteyen erkek. Kocam s rt n dönüp yat yor. Buna kar l k orgazm duyan kad nlar n ancak 10 da 2'sinde a r psikonevroz haller mü ahade edilmi tir. kazançlar n n yetersizli inden ikayetçidir. Bu da beni çileden ç kar yor. Hatta bu yüzden ihanete kadar gidebilir. klitorisi elle de uyand rarak orgazm sa lama usulüne ba vurmal d r. bo anmak isteyen e ler taraf ndan aç kça ortaya sürülmedi i gibi kay tlara da geçmiyor. e inin her çe it davran sinirlenmeye ba lar.. Üstelik. Orgazm insan fiziki yap s n n bir iste idir. Orgazm n kad n n genel sinir sistemi üzerindeki etkisini bu istatistiki rakamlar çok aç k bir ekilde ortaya koymaktad rlar. Nitekim yap lan anketler çok ilginç sonuçlar vermi tir.. cana kast ve fena muameleden ötürü evi terk gibi olaylar n da büyük ölçüde cinsel kaynakl oldu unda hukukçular ve bilim adamlar görü birli i içindeler.

Bugün iddetli geçimsizlik nedeniyle ayr lanlar n say s n n artm olmas ve gerçek nedenin cinsel sorunlar olmas .. Kad nlarda zar n yap s . t Cinsel bilgisizlik. çiftlerde. so uk kad n.. Genelde kad nlar ve erkekler evli olsalar dahi bo zamanlar n kendi hemcinsleri aras nda geçiriyorlar. Hele k rsal kesimde erkekler kahvede. Bu arada tabii cinsel uyumsuzlu a neden olabilecek organik nedenleri unutmamal y z.Aile Geçimsizli i ve Cinsellik: Aile geçimsizli inin bir nedeni de cinsel mutsuzluktan kaynaklanmaktad r. Cinsel Uyumdad r: E lerin cinsel ya am nda birbirlerini olumsuz yönde et -. unu söylemek gerekir ki cinsel uyum sa land t takdirde sorunlar ço u kolayca çözülebilir. Beraberlikleri uyumadan önceki cinsel birle meyi içeriyor. anla mazl a neden olan cinsel uyumsuzlu a giden olaylar.. korkular n ve beklentilerini konu amamas ndan kaynaklan yor. Zira ayn zamanda e itime ve al t rmaya .. omurilik zedelenmeleri... makat ve cinsel organ aras ndaki kazalar sonucu olu an nedbe dokusu. vajinan n iltihaplar da normal 298 bir cinsel ili kiye imkan vermez. bir zincirin halkalar n olu turuyor. Eskiden bu sorunlar üzerine pek inilmiyordu. Ailede Mutlulu un Yolu. erkek ve kad n aras nda ileti im kopuklu u. kad nlar kom u kad nlar aras nda bo vakitlerini geçiriyorlar. Örne in erkekte prostat veya idrar yollar iltihab . Bir çift aras nda kavgaya.. toplumumuzda bu konulara yap c bir ekild e de inmek gerekti ini göstermektedir. iltihaplar. Erkekte ve kad nda orgazma i (cinsel doyuma) ula ma süresi farkl olabilir. kar kocan n ikisi de yapt klar ndan tam anlam yla zevk alam yor. Erkek ve kad n aras nda { büyük ya fark bulunabilir. yaln z ilahi kudretin bize lütfetti i tabii ' bir olgudan ibaret de ildir. eker ve kalp hastal gibi. Evlilikte cinsel doyum. cinsellikle ilgili sorunlar n . çiftlerin birbirlerini tan mamas ndan. Toplumumuzda kad nlar ve erkekler cinsel ya am konusunda birbirlerinden sürekli yak n yorlar. kileyebilecek bir çok faktörler vard r. Bütün bunlar n ötesinde incir çe-j kirde ini doldurmayan ancak zaman zaman e ler aras nda sürtü meye sebep olabilecek de i ik özelliklere sahip olabilirler. Bu sorunlar. iktidars z erkek suçlamalar her iki tarafta da ne zevk ne istek b rak yor. cinsel duyumsuzluklara ve sorunlara neden olmaktad r. cinselli in keyfini iki cins bir arada ya ayam yor. Dünyan n en zevkli i i bir kabusa dönü üyor. Bunun alt nda toplumsal nedenler ve baz gelenekler yatmaktad r. E ler duygusall k ba-1 k n mdan ayn yap ya sahip olmayabilirler. Bir çözüm yolu bulunam yor..

iyi anla lmas ve uygulanmas gereken bir sanatt r bu. Bu kitab yazarken okuyucular bo hayal ve duygulara sü -rüklemeksizin onlara ihtiyaç duyduklar cinsel bilgilerle beraber daha mutlu bir cinsel hayat sürmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar belirtmeye özen gösterdik. Biz de bu çal mam zda. kendi hayallerinde canland rd klar kal ba uydurmaya çal maktad rlar.'. âdî.'. Çocuklu undan beri (özellikle kad nlarda) haf zalarda cinsel ili kinin kötü. Öyle ise cinsel ya am hayat n tâ kendisidir diyebiliriz. iki vücudun. Dünya üzerinde her canl en az ndan neslini devam ettirebilmek için kendi türlerine has bir cinsel ya am içerisindedirler. bu sevgileri mutlu olmalar na kafi gelmez. yani yasal normal ve de görev olan cinsel ili kiyi e . di i ve erkek te bu nedenle e ler zaman içerisinde daha uyumlu bir cinsel hayat için çaba sar- . Birbirini çok seven kar koca. Ailede mutluluk ve cinsel e itim. aile mutlulu unu engelleyen sebeplerden birisidir. kad n dedi in öyle olur veya koca dedi in böyle olur gibi dü ünceler. kad n cinsel ili kiden so utur.. Böylelikle hem kad n cinsel ili kiden Evlilikle . Yani evlilik. hemen her bireyi ve her aileyi ilgilendiren temel konulardan biridir. Onlara göre.. Evlenecek veya evli çiftler. iki kalbin. a a bir i olarak yer etmesi. ."l ba l olan. Cinsel Uyumsuzluk ve Aile Kavgalar : Kar koca. tamamlan r. bu görevlerin ge-.) Aile mutlulu u ve cinsel e itim alan nda bireyler üzerlerine dü en gö-* revleri ö renmeli ve yerine getirmelidir. e er aile mutlulu unu olu turan 'ö eleri ve kendilerine dü en görevleri bilmez. Me ru. iki ruhun ve daha do rusu iki ki ili in birle mesidir. Me ru cinsel ili kinin ay p say lmas gibi. reklerini yerine getirmezse. '. fetmelidir. Çocuklukta al nan yanl e itim veya gerekli do ru e itimin al namamas . j* cinsel bilgilerini artt rarak birbirlerini bilimsel yönden tan malar ve ona göre davranmalar bir çok aile geçimsizliklerini önler. mutlu bir yuva kurabilmek için bireylere dü en görevleri göstermeye çal t k. Evlilikte mutlulu u olu turan ö eler bellidir. ay p duygusuyla kar layabilir. Di er sanatlar gibi sonradan kazan lan bir sanat. 299 Aileler ve bireyler yönünden bu konularda bilinmesi gereken asgari bilgileri bu kitab m zda derlemeye çal t k. Belki de ço u zaman bu konuda mutlu olabilmek için gerekli olan rahatl kendisinde bulamaz. birbirlerini olduklar gibi kabul edeceklerine.

Alm oldu u yanl e itimler. Ancak kad nda hiçbir de i iklik yoktur. E inin en fazla ayda bir kez cinsel ili ki müsaadesi zaman içerisinde sorun olmaya ba lar. Ancak kad n cinselli e kar fevkalade so uk ve ilgisizdir. a k ile cin sellik ba da mayan iki z t duygudur gibi cinsellik s ras nda kendini a a lanm hissetmesi kad n kendi iç dünyas nda daha da üzmektedir. .cinsel ili kiye zorla katlanmaktad r. Cin-l sel tatminsizlik. Hem de e ini tatmin edemez. üphesiz kad n n ba ka bir sevdi i veya bir ba kas yla cinsel ili kisi gibi bir olay da sözkonusu de ildir. i rençtir. Oysa koca. tatminsizli in sonunda görülen sinir gerginli i. mutsuzdur. Birbirlerine ' a k olur ve evlenirler. Oysa koca normal olarak e iyle c cinsel ya ant s n sa l kl bir ekilde sürdürmek istemektedir. Örnek bir olay: 1 Koca yüksek ihtisas sahibi. Uzun y llar da e ine olan sayg s ndan bunu mesele etmemi tir. Türlü zorluklar ç karmakta ve kocas n adeta sevgi dilencisi durumuna sokmaktad r.so uktur. kavgac l k. 300 kad n n adeta beynine nak etmi tir. tembellik gibi durumlarla kar la r.durmaz ve y llar ak p gider. Ama koca sa l kl d r ve e iyle Allah' n emrini helallisiyle yerine getirmek istemektedir. Aralar nda derin a k oldu u için erkek bunun üzerinde . pekçok psiko -sosyal proplemlerin temelinde genellikle bulunagelmi tir. sürdürmü tür. Ancak evliliklerinin 25'inci y l nda erkek ve kad n 45 ya lar nda (ayn ya talar) kocada birikmi . türlü proplemlerin oda ndaki rolünü ça lar boyu . Koca yukar da da belirtildi i gibi bir a k izdivac sonunda evlendiklerinden ve de e ine a k oldu undan uzun y llar buna katlanm sorun ç karmam t r. Üstelik han m n ayda bir cinsel ili kiye kocas yla beraber olmaya raz olmas da olay yeterince daha da ç kmaza sokmaktad r. Bu nedenlerle ayda bir kocas na müsaade etti i cinsel ili kide de kocas na rahat vermemektedir. Cinsellik ay pt r. Gerek kendisi ve gerekse e i. en iyisi böyle bir olaya girmemeyi tercih etmektedir. cinsel . kendini s kmakta. hakl olarak kar s na kar cinsel istek duymaktad r. ^. Dünya tarihi incelenirse görülür ki cinsel tatminsizlik. Cinsellik kad n için bir zevk de ildir. Kocas n n hat r için ayda bir . Görüldü ü gibi bu vak'ada han m çocukluktan alm oldu u veya hiç almad cinsel e itim nedeniyle Allah' n emri ve de kanunlar n müsaadesiyle örf ve adetlere göre tamamen normal bir ihtiyaç ve hak olan kocas yla cinsel ili kiyi kabul edememekte. han m lise mezunu.

Bu yüzden cinsel e itim. Yaln z birle me s ras nda ilgisiz olmakla kalmaz. cinsel ili ki. S. e inden gördü ü yakla mlara kar çok dikkatli davranmas gerekir. (334) Aile Mutlulu u ve Cinsel E ilim. Cinsel arzu. insan n ya am n n bir parças oldu u unutulmamal d r ve buna göre tabii kar lanabilmelidir. baba kavram olmaz. Baz kad nlar en yüksek arzu derecesinin regl'in hangi gününe rastlad n bilirken bir çoklar isteklerindeki art n periyodik oldu unu farketmezler bile. Erkekler. e lerin cinsel ili kilerindeki tutumlar ndan do ar. Kar koca aras nda bu durumun konu ulmas . cinsel e itim verilmesi olmu tur ve han m bu derslerden çok yararlanm t r. Burada regl'in u veya bu gününde arzunun artt kesinlikle söylenemez. Durum her kad na göre de i mektedir. Kad n n ho nutlukla yapmad duygular nda derin çözüntüler de ya ayabilir. Ne gözde fazla bü yütülmeli ve ne de küçültülmeli. bu te his ve tedavi kar s nda normal cinsel hayata kavu mu ve çevresinde hiç gülmez olarak bilinen kad n. Dr. (334) Cinselli in. Kad nlar n pek ço unda cinsel arzu. bundan kad n da son derece mutlu olmu tur. i renç bulunmamal d r. regl (âdet)'in belirli günlerinde kendili inden yükselir ve d bir uyar m olmaks z n a k iste i do ar. Aralar nda normal cinsel ya am ba lam ..arzular patlak verir ve aile huzursuzluklar ba lar. SehaY. E inin isteklerini özenle izleyen erkekler.145 301 O. Her ne ekilde olursa olsun cinsellik gözde oldu undan fazla büyütülmemelidir. A k iste inin dü ük oldu u devrede kad n. e lerindeki de i ikli i sezebilirler.. yi bir psiko-sosyal analiz yap ld nda bir ya am boyu kad n n cinselli e kar a r so uklu u ve isteksizli inin bunda birinci faktör oldu u tesbit edilir ve buna e ler de aynen kat l rlar. e itimin bir parças olarak usulüne uygun olarak verilmelidir. Kocan n 25 y ld r çekti i dertleri sona erdirilmi tir. st. . 1997. Kemal Çakmakl . anne. Prof. Tedavide yap lan birinci i . E ler aras nda en önemli anla mazl k. ço unlukla e lerinin do al ve ritmik isteklerinde uyum sa lay p kendiler ini buna göre düzenleyemezler. varl klar ndan gurur ve zevk duyulan ve yar n n büyükleri olacak çocuklar do mazd .. Âdî. ne eli ve hayat dolu olmaya ba lam t r. kabul edilmemesidir. Bu ya ta kad na cinsel e itim dersleri verilmeye ba lan r ve olay giderek normale girmeye ba lar. onda derin tepkiler olu turabilir. hayat n ta kendisidir. Ay p olan cinselli in ya am n bir parças oldu unun bilinmemesi. Cinsellik olmasayd nesiller devam etmez. regl günlerinde olabilece i gibi kanamadan evvel ve sonra da art gösterebilir. Sorunlar n n cinsel tatminsizlikten gelebilece ini asla hat r na getirmiyen han m.. e ler aras ndaki uyumun düzenlenmesinde yararl d r.

Oysa kilo ald klar n da gizleyemezler. Kad n ancak uzun deneyimlerin. onun cinsel aç dan arzulu oldu u devreye de etki yapmaya ba lar. e inin kucaklamalar na fiziksel kar l k göstermedi i için aralar ndaki duygusal yak nl k da yava yava kaybolmaya ba lar.Baz kad nlar n arzusunun d nda yap lan cinsel birle me. Bu ekilde yap lan cinsel ili kide kad n mutluluk buldu u için.. Kendini kad n n r uhsal yap s na göre ayarlar. Kad n.. arzusunun az oldu u devrelerde de ayn mutlulu a eri mek için kendili inden a k isteyecektir. na yöneltmek için her yola ba vururlar. Bir süre sonra tembel uyu uk bir kad n olurlar. Bir k z n regl olmas onun art k tam bir kad nl a aday oldu unu kan tlamaz. Cinsel arzunun iddetlendi i günlerde de art k bu i i kocas ile yapmak istemez. Ziyaretler. 302 ahbap toplant lar düzenlerler. Bir çok kad nlar y llarca evli . Gezmeler. Hatta vücut geli imi tamamen bitmi ve her bak mdan olgun bir görünü kazanm genç k zlar bile cinsel ya ama haz rl kl de illerdir. Bu gibi kad nlar i tahs zl ktan s k s k ikayet ederler. E ler aras ndaki cinsel ya amda tam bir ayr l k olu ur. Bunun tersi bir davran içinde olan kad nlarda olur. Kocas na kar pasif bir dirence geçmektense aktif bir mücadeleye ba lar. Ortada görünür bir neden yokken kocas na kar surat asmaya. Cinsel ili kiden kaç nmak için s k s k kavga ve darg nl k ç kar rlar. evlilik ya am nda çok Önemli bir ba ar ans na sahip olur. sevdi i bir yeme i kasten yapmaz. kocalar n yoracak i ler ç kar rlar. Burada tablosunu çizdi imiz durumu dikkate alan erkek. sürekli uyarmalar n sonunda arzulu bir e olur. Yava yava da kendilerini olu turduklar hastal a al t rarak gerçekten hasta olurlar. kad n tam bir cinsel kapasiteye sahip olmak için çok beklemektedir. Ya da kocalar na evde yap lacak i ler gösterirler. Di er bir özellik de erkekle kad n n do al yap s ndaki fiziksel farkl l kt r. Yani koca. ya am biçiminden ikayete ba lar. Çocuklar na kar da ilgisiz davran rlar. Ba lar n n a r d Kocalar n n ilgisini cinsel yak nla man n d n . görece i yak nl k çok içten olacakt r.. Özellikle tatil günlerinde e lerinden uzak kalmak için ev i lerinin en a r k sm n o güne ay r rlar.. S ks k hasta oldu unu söylerler. Kad n n uzakla ma arzusu. Amaçlar kocalar ile mümkün oldu u kadar yaln z kalmamakt r. e inin arzulu günlerini bilip ona uymaya çal rsa. Erkek genç ya larda cinsel olgunlu a eri ti i halde. bellerinin tutuldu unu iddia ederler. Gömle ini kasten ütülemez. Kendi kendinden. e ler aras nda çok s k bir duygusal uyum bulunsa bile kad n karamsarl a sürükleyebilir. isteklerini yerine getirmemeye ba lar.

Deneyimsiz koca. Kendi bünyesini tan mayan kad n da çok defa kocas n dü üncesizlik ve azg nl kla itham eder. . Kad n isteksiz oldu u günlerinde kocas na cins el yönden tahrik etmemek art ile ona daha yak n olmal d r. So uk zannedilen bir çok kad n otuz ya na d o ru arzulan r. Ancak bu evlilik ne kadar yürütülürse yürütülsün iki taraf için de bir eziyetten farks zd r. yuvan n mutlulu u için erkek buna katlanmas n bilmelidir. a k ortak bir arzu ile yapan ve birlikte orgazma ula an çiftler aras nda a k kaynakl k r c kavgalar ya anmaz. hatta içlerinde isteklerini gizlemeyenler görülür. Ona cinsel arzunun d sevgiye davet eder. onun so uk bir tip oldu unda karar k lar. yi bir uyu ma için her eyden önce anlay l olmak gerekir.kald klar halde. böyle günlerde kocas na ba ka yönlerden yak nl k göstererek sevgisini ifade etmelidir. Yeni evli genç bir koca. Koca. Arzular tatmin olmad zamanlarda sa l kl dü ünmedi i gibi i ini de iyi bir ekilde yürütemez. Erkek. Hatta bir ço u a k yapmay devaml olarak reddeder. Erkek. kad nlara oranla çok daha s k duyar. Zira so uk hava yava yava ba ka sahalara da kayar. a k yapmay anormal bir hareketmi gibi görerek erke ine ancak belirli günlerde teslim olur ve cinselli e tamamen kay ts zd r. kar s n n geli imini dikkatle takip ederek. evlili i çok mutlu bir yola sevkedebilir. Davran lar ile kendisini sevdi ini ifade etmelidir. 303 Evli e ler aras ndaki huzursuzluk ve kavgalar n sebeplerinden önemli biri de a ktaki uyumsuzluk ise de. do al olarak cinsel iste i. E iyle her eyi rahatça konu mal d r. Her koca bu bak mdan kar s n anlamal d r. Kad n n iste ine kocan n sayg göstermesi gerekir. yüksek bir arzuya. isteksizli ini onu k racak ekilde de il de gerçek nedeni ile ifade etmeli. e ine kar besledi i cinsel arzunun yan nda ki ili ine kar bir sayg uyanacakt r. ancak rica ve yalvarmalarla kocas n n arzular na boyun e er. Bu yüzden hafif hafif kavgalar ba lar. Bu hal erke in gururunu ok ayacak. orgazma ula amazlar. Zorunluluklarla sürdürülen evliliklerinde kar s n kendi cinsel keyfi için kucaklayarak i ini görür. Ancak burada kad n n da erke inin iste ine kar anlay l davranmas gerekir. kad n n ne zamanda canlanaca n bilmelidir. yata n ay r r. Kad n isterse nda yak nl k göstererek e ini kocas n n bu durumunu de i tirebilir. kar s n n duygusuz oldu unu san r. Kad nlar n bu duruma sürüklenmeleri ço unlukla e lerinin bilgisizlikleri yüzündendir. e ini bazan a ka istekli bazan da isteksiz görünce bunun nedenini bilmedi inden e inin sinirli oldu unu kab ul eder. Baz zamanlarda a k yapmamak zorunlulu u varsa.

giyinip soyunmas . sinirlerinin rahatlamas ile birlikte güzelle tiklerini. doktoruna ba vurmal . renklerinin canland A kta ba ar ya ula an kad n. bu heyecan sonucunda e ine yakla m t r. K r lan gururu ile kar s na yakla maz. Kad n cinsel yönden olgunla mak için elinden geleni yapmal . dinlenmek için divana yüzü koyun uzanmas kad nda hiçbir arzu uyand rmaz. onun bu arzusunun kaybolmas n 304 de il devam n istemelidir. O da kocas n n ki ilik yap s n tan mal d r.Kad na da önemli bir görev daha dü mektedir. onu öpüp ok ayarak di isel uyarmaktan kaç narak ilgisini ba ka yönlere çekmelidir. E ine yakla t suç de ildir. E inin kendisinden ayr özellikte oldu unu dü ünerek onun arzular n barbarca bulmamal do al kar. endamlar na bir k vrakl k geldi ini âdet düzensizliklerinin ortadan kalkt . E inin arzu gösteri ini sevgi ile kar lamal . Düzenli. gerekirse bu konuda kocas ile konu mal d r. ama içinde de bir eylerin k r ld n hisseder. E inin kendisini arzu etmesinden gurur duymal . Böyle bir geli meye yol açacak davran tan rahats zl k duyacakt r. ciltlerinin düzgünle ti ini. Kad n böylesi anlarda çok nazik ve anlay l olmal d r. o anda a ka kar isteksizdir. çekicili in s rr na da ermi olacakt r. böyle bir arzunun zamans z olup olmad n dü ünecek halde de ildir. Sevdi i be endi i bir kad nda gördü ü güzellikleri ile tahrik olmas erkekler için hiçbir zaman tam aksi bir tav rla kar l k vermelidir. Ayn eyler a k isteyen kad n n istemlerini erke in kar l ks z b rakmas na kar da dü ünülmelidir. Ama genç kad n. ster kendi acemilili i. Durumunu. gözlerinin parlay p n göreceklerdir. 305 ERKEN BO ALMA n . uras n hiçbir kad n göz önünden uzak tutmamal d r: Evde erke in oturmas kalkmas . erke e kar yap lacak en büyük sayg s zl k olur. e ine aman yine mi ayn ey diyerek tepki göstermek. Kar s ndaki erkek en do al bir istemle heyecanlanm t r. e itici kitaplar okumal . Art k evini bir hapishane gibi görür. Sevilmedi i kan s içinde bir karamsarl a sevdeder.lamal d r. Bu ve benzeri bir cümle erke i e ini dü man etmekle kalmaz. Kad n böyle bir anda kocas na yukar daki örne in zaman. ister kocas n n beceriksizli i yüzünden cinsel birle ime kar olumsuz tutum tak nan kad n n bu tavr n de i tirmesi kendi yarar nad r. Zira kad n bakt Ama erkek için durum farkl d r. zaman de il bak ld zaman tahrik o lur. doyumlu a k hayat ya ayan kad nlar.

Erkek en yo un heyecan a amas ndayken kendisini 10-20 dakika: % 10-20'si bo al yor. erke e hangi a amada olursa olsun bir zevk verir. e iyle uyum sa layabilmesi aç s ndan son derece önemlidir. E inin çok erotik olu u baz erkeklerde erken bo almaya neden olabilir. 1-5 dakika: %25-35'i . S: 137 v. E inin davran . Fakat böyle durumlar hiçbir zaman sorun yaratmaz. cinsel uyar m sonucu h zla orgazm olmas ndan kaynaklan r. Erken bo alman n süre olarak tan m 30 saniye ile bir buçuk dakika aras ndad r.d. insan cinselli ini hiçbir zaman belli kal plar ve istatistikler içine sokmamak gerekir. bir rahatlama getirir. 1990. Cinsel birle me s ras nda bo alma refleksini erke in kontrol edememesine de erken bo alma diyebiliriz. Tabii erke in ne zaman nas l bo ald na en etkili olan e idir. Bo alma. genelde evlilik öncesi cinsel deneyimlerini hep aceleyle genel evlerde duygusall ktan uzak ortamlarda ya am erkeklerde görülmektedir. Pek çok çiftte bo alma çok çabuk oldu u için kad n orgazma ula amaz. Bu sorun erke in kendi refleksleri üzerinde denetim uygulayamamas ndan. 306 Bir erke in sevi me esnas nda bo almay denetleyebilmesi. Erken bo alma erkeklerde görülen cinsel bozukluklardan en önemlisidir. zaman içerisinde cinsel beraberlikleri normal bir düzeyde olu ur. 5-10dakika:%20-35'i (335) Bo almadan önce 20 dakikadan fazla sevi ebilenlerin say s % 10 civar ndad r. Elimizdeki verilere göre cinsel birle me an nda erkeklerin bo alma oranlar öyle: lk dakika için erkeklerin % 5-10'u. Veya birkaç sürtünme sonras hemen bo almaya erken bo alma diyebiliriz. Nil Y. uzun süreli bir sevi menin ard ndan gelen bo alman n verece i duygusal ve fiziksel doyumu ya ayamaz. Ank. . Ara t rmac lar erkeklerden en az % 50' sinin zaman zaman erken bo alma sorunuyla kar kar ya oldu unu aç klam t r. ilgisi veya ilgisizli i ya da cinsel yönden çok çekici olu u önemlidir.Cinsel birle me s ras nda erke in kontrolü d nda henüz doyuma ula mad halde meni gelmesine erken bo alma diyebiliriz. Margaret Turner. Erken bo alma. (335) Dr. Fakat erken bo almada erkek. Görüldü ü gibi erken bo alman n çe itli tan mlar n yapmak mümkündür. Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler.

çok sars l r. Bo alman n geciktirilmesini ayarlamak zor de ildir.Kad ndan hastal k kapma ve onu hamile b rakma korkusu. 5. Erken Bo alman n Nedenleri: 1. 6. Baz erkek ve kad nlar çabuk doyuma ula rken. Böylece k s r bir döngü içinde giderek birbirlerinden uzakla rlar ve cinsel ya amlar tamamen bozulur. sadece genelevde k sa sürede bo almaya artlanm erkekler için bo alman n denetim alt na veya bunun .A r heyecan ve utangaçl k. Tüm bunlar n sonucu her iki taraf da biribirlerine aç lamayacak kadar sinirli olurl ar. Zira kad n uyar lm iken daha bir ey anlamadan erke in bo almas sonucu sinirleri gerilir.Cinsel ili kiden önce uzun sevi mede bulunma. 4. her ya ta kar -koca aras nda gizli geçimsizli e neden olur.S cak iklimde ve ac l baharat çok yiyenlerde. 2.Erke in kendine hakim olamamas . Öte yandan kad n da onun bu davran kar anlay gösteremez ve erke ini bencillikle. 9.A r yorgunluk (bedenî ve ruhî). Ancak normal bir cinsel ya am olmam . Bo alman n Geciktirilmesi: Erken bo alma. acemilik korkusu. ya lanma ve bunal m içinde olma. erkeklerde erken bo alma nedenleri aras nda yer al r.Kimi zaman erken bo alma sorununun kökeninde bedensel rahats zl klar yatabilir. Bilindi i gibi insanlar cinsellik aç s ndan ve cinsel uyar lma aç s ndan farkl l klar gösterir.A r mastürbasyon sonucu penisin çok hassasla m olmas ve edinilen kolay bo alma al kanl . 3. bu da evlenince geçer.Prostat iltihab . uzun süreden beri cinsel ili kide bulunmay . 7. Cinsel organlar nda bir hastal n olmas . beceriksizlikle ve anlay s zl kla suçlar. Hem erke in bo almay geciktirmesi hem kad n n orgazma ula mas ö renilebilen bir reflekstir. üphesiz e ler ayn anda orgazma ula rsa her ikisinin de doyumu daha fazla olacakt r.Testis torbas n n çok dolu olu u.beklemeye alabilmeli ve kendisinden daha geç orgazm olan kad nla a k oyunlar n sürdürebilmelidir. orgazm kontrol eden sinir yollar rahats zl klar bunlardan bir kaç d r. Sevi menin en yo un a amas nda ans z n bo alaca korkusunu duyan erke in e ine kar na duyarl ve anlay l davranmas da beklenemez. 8. baz lar daha fazla 307 zaman isterler: Özellikle yeni evlilerde kad n n orgazma ne zaman ula aca belirtilerinin e i taraf ndan anla lmas ba lang çta bir sorun olabilir.

Ancak göbekli erkekler kar n adaleleri zay f oldu u için bu yöntemi pek uygulayamazlar. dinlenir gibi hareketsiz durmal veya kam n hissedince gel-git hareketlerine ara n ba n vajinan n tam d ar veya kam giri k sm na kadar d ar çekmeli. cinsel birle me ba lad ktan sonra fazla uyar ld vermeli. Sakinle ti ini fark edince tekrar gel-git hareketlerine geçmelidir. Gel git hareketlerinde kam n yava ça ve kuvvetli bir ekilde yerle tirilmesi ve oldukça çabuk. Çiftler ayn anda orgazma ula t klar nda cinsel hazz n doruk noktas na vard klar ndan. hareketsiz kalmal . Bo almay denetimi alt na almaya çal an erkek aceleci olmamay ö renmelidir. Bu gibi durumlarda erkekte erken bo alma var gibi de erlendirme yapmak yanl olur. De erlendirme çok zordur. kad nda uyar lma duygular n etkileyecek. Erkek uyar mlar sonucu art k gelece ini hissederse. günümüzde pek çok çift bi rlikte doyuma ula mak için adeta bir zamanlama çabas içindedirler. Önce çifte bu konuda anatomi ve fizyoloji bilgisi verilmelidir. Erken Bo alman n Tedavisi: Erke in en s k görülen fonksiyonel cinsel bozukluklar n n ba nda erken bo alma gelir. karn ndan ba layarak derin nefes almal ve karn ndaki adaleleri kasmal d r. Örne in kad nda belki bir orgazm olamama durumu vard r. Erken bo almada zaman sorunu çok önemlidir. Bu yöntemin bu nedenle üstün yönü. Ülkemizde pek çok erkek sorunlar n e leriyle konu amamaktad r. kad n orgazma ula madan erke in gelmesi olarak görmemek gerekir. e ine bildirmeden uygulanabilmesi ve kam n dölyolundan çekmesine gerek olmay d r. Yüzy llardan beri uygulanan di er bir yöntem is e öyledir: Erkek bo alaca n hissedince i aret ve orta parma n yanyana tutarak makat ile yumurtal klar aras ndaki bölgeye üç dört saniye bast r r ve bir yandan da derin derin nefes al r. hatta h zla geri çekilmesi. Erkek. Di er fonksiyonel cinsel bozukluklarda oldu u gibi bu sorunda da her iki e i ele almak gerekir. Çift bo alma . Fakat dinlenme zaman n çok uzatmamal d r. Çünkü ara fazla uzarsa kad n n heyecan geçer ve tekrar uyar lmas zor olabilir. onlar n ehvet duygular n alevlendirebilir. erke e ise gelgit safhas n istedi i kadar uzatma imkan verecektir. Yani erken bo almay . Di er basit bir yöntemi de öyle özetleyebiliriz. Yani erkek kaç dakikadan önce veya sonra bo al rsa bu 308 erken bo alma olur veya olmaz. bu k sa süren dinlenme veya ara. hemen kam birkaç santim d ar çekmeli. Ayr ca baz kad nlarda.al nmas biraz daha fazla zaman alacak ve sab r gerektirecektir. Böyle bir kad n n e i bir cinsel birle mede belli bir a amada orgazm olacakt r.

Dördüncü seferde kad n n kaygan bir madde kullanm as vajina ortam n n nemlili ini taklit etmek için uygun olur. Erkek gözlerini kapar ve uyar mlar alg lamaya çal yakla t yakla t n hissedince e ine uyarmay kesmesini söyler. Çift aras ndaki cinsel sorunlar sadece bir e in gayreti ile hiçbir zaman halledilemez. Bir süre erke in erken bo almas na kad n tepki göstermemeli. Erken bo almalar n ço unun sebebi ruhidir.mekanizmas n n çal mas hakk nda bilgi sahibi olmal d r. Her eyden Önce Kendine Güven Duygusu Kazanmal d r. Erkek. Ayr ca Uzak Do u cinsel tedavi yöntemleri içinde erken bo alma tedavi yöntemleri vard r. e i. Çift kendi ba na bir sürede ba ar sa layamazsa cinsel tedavi yapan bir hekime ba vurmal d r. en yayg n erken bo alma tedavisi yöntemi olarak kullan lmaktad r. Her ne kadar bu yöntemler tecrübeli cinsel tedavi uygulayan hekimler taraf ndan yap lmal ysa da. Bu durumdaki erkek çekinmeden ilgili doktora gidip aç kça durumunu anlatmal d r. sorunun sadece kendisinde oldu unu dü ünür ve sorununu ba kalar n n ö renmesinden korktu u için sessiz kalmay tercih eder. Erkek s rt üstü yatar. Bu nedenle psikolojik tedavi ile pek çok erkek erken bo almadan kurtulur. Erkek. Erken bo alma -çok çabuk ya da kontrolsüz bo alma. do ru bir ekilde yap labilirse 2 ile 10 hafta içinde ba ar sa lan r. zira bu durum bilhassa gençlerde psikolojiktir.erkeklerin 309 yakla k % 50' sinin sorunudur. Bir süre beklerler. Birkaç defal k yukar daki uygulamadan sonra s rtüstü yatan erke in üstüne kad n oturarak kam dölyoluna yerle tirir. Penis Ba n S kma Yöntemi Ve Dur-Ba la Yöntemi: Dur-Ba la yöntemi. . Fakat önce böyle bir tedaviye ba lamadan önce gerçekten sorunu olan erkek tedaviye gerek duymal d r. Erkek bo alma nokt as na n hissedince tekrar e ini uyarmaya ba lar. ereksiyon (sertle me) olduktan sonra mastürbasyonla erke i uyar r. çift taraf ndan kolayca anla lan bir yöntemdir. e i uyar mda r. Erkek bo alma noktas na yakla t hissedince tekrar uyarma kesilir. "Dur-ba la" ismi verilen yöntem. Kam arada kaybolduktan sonra kad n tekrar e ini uyarmaya ba lar. Bu uyar m ve uyar m n kesilmesi en az dört defa arka arkaya uygulanmal d r. Uygulan : Erken bo alma ikayeti olan hasta pasif rolde kal r. Genelde bu yöntem sab rla. Birle me s ras nda da ayn yöntem uygulan r. Erken bo alma rahats zl olan erke in en olumlu tedavisi. erke in orgazm n n da kad n n orgazm gibi ö renilebilen bir refleks oldu unu bilmeli dir. Bo alma noktas n dikli i bu n bulunur. kar kocan n elele vererek sorunun üstesinden gelmek üzere yola birlikte ç kmalar olacakt r. Ço u.

son seferinde art k kendinizi tutmay n ve bo al n. erken bo almay ndaki psikolojik etkenlerdir. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. * Durun ve 60 saniye bekleyin * * Tekrar ba lay n ve gelece inizi hissedece iniz ana kadar ne kadar süre geçti ini anlamak için saat tutun.Zamanla e ler birbirine al nca kendili inden iyile ir. Kad n. ba ar o kadar çabuk sa lan r. her seferinde bir öncekinden daha iyi oldu u izlenimini uyand racak davran lar içinde bulunmal d r. pek çok erkekte n ba k sm na sürerek. Tedavi Plan : (336) Nol: Bu tür tedavi planlar n uygulamadan önce uzm an doktorla irtibatl olmak çok faydal d r. bo almay kontrol etmek (ayn idrar kesesi ya da ba rsaklarda oldu u gibi) ö renilebilir. Hyb Y. Kad n her eyden önce kocaya kar son derece sevecen davranarak onun üzerinde bir güven duygusu uyand rmay ba armal d r. Ne kadar s k yap l rsa. sorun o ölçüde artar. (336) Dr. Bu prensip. Uygulanacak olan plan sayesinde erkeklerin ço unun sorunu 4 ile 6 hafta içinde ortadan kalkabilir. * Yine durun ve 60 saniye bekleyin. erkeklerin genel kan s n n (Gerekti inden çabuk tahrik oluyorum) tersine sorunu çözmek için kullan lmaktad r. Bu çal man n haftada en az üç kez yap lmas gerekir. Cinsel ili kiden önce bunu kam önliyebilirler. . * Kayg ve utanç duygular n n strese yol açt sorunun nedeni stres d n n bilinmesine kar n. bu i için haz rlanm hassasiyeti azalt c kremler vard r. Penisi çok hassas olupta erken bo almas olanlar. * Gelece inizi hissedene kadar cinsel organ n z elle uyar n z. Derek C. * Erkek erken bo alma konusunu ne kadar kafas na takarsa. erke in kendine güven duygusu kazanmas n sa lamakt r. Bundan sonra yap lacak i lem. Ank. * Bu i lemi 4-5 kez tekrarlay n. Polonsky. * Erken bo alman n nedeni fiziksel bir anormallik de ildir. Erken Bo alma le lgili Baz Gerçekler: * Orgazm bir reflekstir. Ki inin özel artlar tedavi eklini de i tirebilir.1997. t pk bir psikolog gibi dikkatli davranarak e ine. S:2 8 310 lk a ama: Uygulaman n s k yap lmas çok önemlidir. Erken bo alman n tedavisinde en önemli nokta. say s giderek artt r lan uyarmalar b kmadan sürdürmektir.

311 Erken bo alma çok yayg n bir sorundur ve egzersizler düzenli bir ekilde yap l rsa. sonunda ba aracaks n z. Kimi erkekler. lk n z ba aramayacak ve kontrolü kaybedecekmi siniz gibi bir duyguya kap labilirsiniz. Bazende zamanla meni kesecikleri fazla geni ler ve iç k sm ndan fazla salg verilir. Art k tahrik oldu unuzda. bu kasmalar n bo almay kontrol etmede yararl oldu unu söylemektedir. Geç Bo alma: Baz erkeklerde cinsel bo alma geç olur. de i mekte oldu unun göstergesidir. e inizle cinsel ili kiye girebilirsiniz. çokça egzersiz. Bu kas nas l kontrol edebilece inizi ö rendikten sonra egzersiz yap n. Önemli olan tedaviden y lmamakt r. * PC (pubokoksigeal) kas n z tan y n. Uyarmalar çok azaltman z. Bu tedaviden sonuç alamayan doktora gitmelidir. iste inizi o yüksek noktada azalmadan tutabilmektir. Bu da art k bir eylerin nda verdi i sinyalleri gözlemleyin. Kimileriyse bu kas bir kas p bir b rakman n daha yararl oldu unu savunmaktad r. Amaçlanan. * "Gelmek üzereyim" noktas na kadar cinsel organ n z elle uyar n ve o noktada kalabilmek için uyarman n h z n dü ürün. Bu geç gelme veya hiç akmama. Bu egzersize tepki. . Egzersizler s ras nda ö rendi iniz gibi. Bir süre sonra bo alma e i inizin yükseldi ini fark edeceksiniz. Burada amaç kendinizi en yüksek tahrik noktas nda bekletebilmektir. Bu uygulamaya 2-3 hafta devam edin. fakat önemli olan. Bu nevi ar zalar doktorlarca tesbit olunur ve gerekli tedavisi yap l r. meni yolundaki ar zalardan veya ruhi nedenlerden olabilir. Fakat unutmay n. Bir ba ka grup ise PC kas n hafifçe ve sürekli olarak kasman n yarar n görmü lerdir. * Art k kendinizi kontrol edebilece inize karar verdi inizde. Hatta baz lar nda bel gelmesi olmaz bile. Bu kas idrar n z yaparken i lemi yar da kesebilmek için kulland n z kast r. bu süreyi 20 dakikaya ç karabilmektir. hatta durma noktas na getirmeniz gerekebilir. sadece i i sürdürmeye konsantre olun. tedavisi kolayd r. erkekten erke e farkl l k gösterebilir. Egzersizlerinizi yaparken izledi iniz yolu izleyin. Ba lang çta penisinizi e inizin vajinas nda fazla hareket ettirmeyin (elinizle uygulad denemelerde daha önce ba ard n z tekni e benzer ekilde). bu kas kas p.Bütün dikkatinizi penisinizden ald yakla t kinci a ama: Art k daha geç bo ald n z zevke verin ve vücudunuzun bo almaya n z fark etmi sinizdir. bunlar meniyi koyu hale getirerek akmas na mani olabilir. b rakmay deneyin.

Cinsel beraberli in daha uzun sürmesi isteniyorsa. o zaman birle meye geçmeden önce ön sevi me yap lmas önerilir. Kad nlar n dü ünmeyip s rf kendi bo almalar na bakan erkekler ise egoistçe davranm olurlar ve e lerini mutsuzlu a mahkum ederler. O nedenle mutsuzluk duyulmas na hiç gerek yok. 312 Soruldu: -Ya Resûlellah! Sözünü etti iniz elçi nedir? -A k f s lt lar ve öpü medir. Kad n orgazma ula ncaya kadar kendilerini tutmay ba aranlar da vard r. Bu erkek kadar hatta erkekten daha çok kad n n yükselebilmesi için artt r. Baz uyu turucu ilaçlarda bel gelmesini geciktirir veya tamamen kesebilir. A r alkol de ayn etkiyi yapar.a.eker hastalar nda da sorunfar olabilir. Cinsel birle mede erke in normal bo alma süresi ne kadard r? Bu durum her erkekte de i ir. Üç dakikal k bir ili ki sonunda bo al mada baz lar n n dü ündü ün gibi k sa zamanda bo almak anlam na gelmez.cinsî münâsebette bulunmas n. Aslolan hemen cinsel ili kiye girip bo almak de ildir. tedavi için doktara gitmelidir. 5 ile 10 dakika bo almayanlar olur.." Kocam. Yeniden ili kiye girmek arzulan yorsa bir süre dinlenmekte yarar vard r. Çünkü kad nlar n pek ço u erkeklerden çok daha uzun zaman sonra yükselebilirler.v) öyle buyurdu: "Üç ey acizlik ifade eder: . li kiden önce saatlerce ön sevi me yap larak güzel beraberli inizin süresini uzatabilirsiniz. Peygamber (s. Bu aradan sonra yine ön sevi me art. Bu durumdaki kimseler. (337) Yine Efendimiz (s. SORULAR-CEVAPLAR Normal Bo alma Süresi Ne Kadard r? Sen 26 ya nda evli bir erke im.v) bir hadislerinde öyle buyurdu: Hiçbiriniz e iyle hayvanlar gibi -sevi meksizin. Kendimiz kadar e lerimizi de dü ünmek zorunda oldu umuzu akl m zdan ç kartmayal m. Hz. Daha ili kiye ba lamadan bile bo alanlar oldu u gibi. Benim De Bo almam Nas l Sa layabilir? " ft . e i bo almadan bo al p i ini bi-tirmesidir. Arada bir elçi bulunsun.Bunlardan biri de ki inin f -s lda maks z n sarma dola olup e lenmeksizin e i veya cariyesi ile cinsi münasebette bulunmas . iki y ldan beri evliyiz.a.

Onunla asla kavga etmeyin. kocan z n erken bo almas n engellemek için a a dakileri tatbik etmek: (337) ihyau Ulûmiddin. Bir çocuk bile çi etmemek için kendini s k p kaslar na hakim olmay becerebiliyorken. Evlili in yalanc cennet oldu una kendimi inand rm t m.Bizim sorunumuz kocam n erken bo almas .Mastürbasyon yap yorsa e inizin bu al kanl kazanmas n sa lay n. Kad n aktif olmal . hatta gerekirse aylarca devam edin. "Kocam bunu beceremez" demeyin. Kar koca birbirinize anlay gösterip el ele verirseniz sorununuzu çözümlersiniz.Kocan z altta daha az hareketle kendisini kontrol ederken siz üstte daha aktif olarak yükselmenizi h zland r n. Sonunda muhakkak istedi iniz sonucu alacaks n z. Diyelim ki ilk be "git gel"de bo alaca n hissetti. 6. Cinsel ili ki s ras nda "git gel" leri denetim alt na al n. a k f s lt lar ile kad n doyuma haz rlamal . ikinci kez bo al rken erke in daha geç orgazm oldu u gerçe ini de akl n z n bir kö esinde bulundurun.. 2. rn 313 1. Oysa evlenmeden önce ne hayaller kurmu tum. Bu say y her seferinde artt r n. Yapaca n z ilk ey. Kocam n geç bo almas . Gerekirse ku a gece yatarken bile ç kartmamal . Ancak bu sorun.Kaslar na hakim olmay ö rensin. Aksine bu defa daha iyi oldu unu söyleyerek kendine güven . Bunun için beline s k ca yün bir ku ak sarmas d r. Bu kadar ümitsiz olmay n.Kocan z sürekli olarak korse kullans n. benim de daha çabuk orgazma ula mam nas l olur? E iniz için önerilecek eylerden birisi belini sucak tutmas . mam. Bu sebeple a k oyunu yapma imkan dahi bulam yoruz. Kad n n haz r oldu u anda kendisi devreye girmeli.Baz ilaçlar geç bo almay sa layabilir.Gazali. Diyelim ki ondan bo and n z ve bir ba ka erkekle evlendiniz. Denemelere günlerce. 5. terketmesini sa lay n. haftalarca. Bu arada üst üste cinsel birle melerde. K. 4. Daha üzerime gelir gelmez bo al yor. 2/64. imdi ise cinsel zevki {adamaman n cehenneminde ya yorum. çözümü mümkün olmayan bir illet de ildir. erkek kad n n hassas yerlerini önceden uyarmal .Nikah. kincisi bo alaca n hissetti i anda bo almamak için kendini s kmas . Bazan bo anmay ve ba ka bir erkekle evlenmeyi bile dü ünüyorum. ya da e iniz d a ç ks n. Evlendi iniz yeni kocan z n benzeri bir sorunu olmayaca n nas l garanti edebilirsiniz? Erkeklerimizin pek ço unda erken bo alma sorunu vard r. Adâbü'l-Muâ eret. 3. hemen ya hareketsiz kal n.

iktidar s zl kta genelde cinsel istek vard r. Ancak sperm say s bir gebelik olu mas na yeterli de ildir. Sertle me eksikli i sadece erkeklere özgü bir cinsel rahats zl kt r ve cinsel isteksizlik. Sertle me Eksikli inin Fiziksel Nedenleri: Birincil sorun sertle me refleksinin sekteye u ramas d r. erkeklerin ereksiyon (penisin sertle mesi) sa lama güçlü üne verilen add r. kad n n döl yoluna rahatça giri ini sa layan sertle menin. menisi gelir. dikle menin olamama haline iktidars zl k diyebiliriz. Di er taraftan cinsel organ tam sertle meyen. Geçici iktidars zl k yak nmalar olan erkekler. Kam n tam sertle memesi 40 ya ndan genç erkeklerin % 2'sinde görülmektedir. Bu oran n). penisini eliyle veya e inin yard m yla dölyoluna sokabilir. Yani k s r bir erkek tümüyle normal bir cinsellik ya ar fakat sperm say s yetersizli i veya spermi olmamas nedeniyle çocu u olmaz. Bunu kar t rmamak gerekir. 55-70 ya aras nda % 25 olmaktad r. Sertle me güçlü ünün kayna fiziksel olabilece i gibi ruhsal da olabilir. Di er bir deyimle penisin (kam say lmaktad r. e ini tam bir doyuma ula t rabilir. Buna "Sertle me güçlü ü" denir. orgazma ula r. ktidars zl k sorunu olan erke in. bo alma güçlü ü e li inde görülür. orada bo alma sa layarak çocuk sahibi olabilir. Penisin sertle memesi erkek için çok önemli bir sorundur. Sertle me eksikli inin nedeni olan %10-15 vakada organsal bozukluklar gözükmekte. yani iktidars zl k ikayeti olan bir erkek. Erke in cinsel birle meyi gerçekle tirememesine iktidars zl k diyoruz.% 85 90 neden ise ruhsal olarak ortaya ç kmaktad r. fakat cinsel birle me için gerekli penis sertle mesi olu maz. . mastürbasyonda böyle bir sorunun ço u zaman olmad n görürler. K s r erke in iktidars z olmas gerekmez. Ruhsal iktidars zl k. Kimi erkekler bu durumla kar la r ve bunun ac s n duyarlar.7 oran nda. psikoterapi uygulamas sonucu genellikle çözüme ula abiliyor.SERTLE ME EKS KL ( KT DARSIZLIK): ktidars zl k. cinsel istek duydu u zaman bile penisi sertle mez. Türkiye'de iktidars zl k ve k s rl k kavramlar da pek çok kimse 314 taraf ndan kar t r lmaktad r. Orgazma ula amayan erkekler de iktidars z 40-55 ya aras nda % 6. K s r erkeklerin hemen hemen hepsinin hiç iktidars zl k ikayeti yoktur. K s r erke in kam nda normal bir ereksiyon (dikilme) olur.

sükutu hayale u ramalar. Ruhbilim otoritelerine göre ise. erke i iktidars zl a götürmektedir. Sertle menin sekteye u ramas . bask alt nda bulunmak. erke i iktidars zla t ran etmenlerdir. Psikanalistlere göre Sertle me eksikli i yol açan sorun bilinç 315 alt nda yerle mi olan had ml k korkusudur. kimi ilaçlar n yan .. ktidars zl n fiziksel nedenlerini öyle s ralayabiliriz: And -rojen hormonunun yetersizli i. Cinsel ili kide ba ar l olamama korkusu. ba ar s zl endi esi. endi e duygusu e li inde geli ir. beynin sürekli b kk nl k içinde olmas . bunun do al sonucu olarak iktidars zl k da ruhsal depresyona çanak tutan bir olgudur. ya am m zdaki çe itli ruhsal olaylar ve gerginlikler. iktidars zl k kadar sarsan ve utand ran ba ka bir cinsel sorun olamaz. Endi eye yol açan cinsel eylem farkl l k gösterebildi inden iktidars zl k olgusu da ki iden ki iye de i ik biçimlerde ortaya ç kar. heyecan yaratan i ler. atardamar sorunu nedeniyle iktidars z olanlar n % 64'ünün sigara içenler oldu unu tesbit ettiler. Ereksiyon erke in kendine güveninin ölçüsü oldu una göre. erke in ba ka bir kad n sevmesi vb. sigara.Bo alma ile sertle me ayr ayr reflekslerdir. moral çökkünlükleri. yorgunluk. Kimi iktidars z erkeklerin sertle meden de bo ald görülür. Bir erke i. Genelde bu erkeklerin ebeveynlerinin evliliklerinin iyi yürümemi oldu unu. Bu erkeklerin annelerinden sevgi görmedikleri babalar ile ili kilerinin kötü oldu unu tesbit ediyoruz. Sertle me Eksikli ine Neden Olabilecek Baz Sebepler: Bu arada sigaran n cinsel organlar n atardamar sistemine kötü etkisiyle iktidars zl k olu turdu u söylenmekte. Bu türdeki erkekler baz özellikler ta maktad rlar. . Ara t r c lar. ba aramama korkusu. ortaya ç k zaman aç s ndan iki ndan dolay e i taraf ndan terkedilece i . alkol ve uyu turcu ba ml l Sertle me Eksikli inin Ruhsal Nedenleri: Sertle me eksikli ine neden olan ruhsal etmenler ise unlard r: Cinsel gücünü kan tlayamamam endi esi. Birincil grup iktidars zl k cinsel ya am n ba ndan itibaren ortaya ç kan türdür. gizli eker hastal etkileri. kar koca aras ndaki y prat c ili kiler. karaci er sorunlar . ktidars zl grupta incelemek uygun olur. ekonomik s k nt lar. annelerine çok ba l veya çok uzak olduklar n ö reniyoruz. ter-kedilme endi esi..

Omurilik zedelenmeleri (trafik kazalar ). iktidars zl k. Hidrosel (testiste s v toplanmas ). Cinsel Konularda Herkesin Bilmesi Gerekenler.Nörolojik Etkenler: Omurilik urlar . VI.Endokrin Sistem Hastal klar : eker hastal . V.Penis ve cinsel organ bölgesinin atar ve toplar damarlar nm hastal klar . orgazma ula ma erke i kamç layacak ve kendi kendine çok k sa sürede eski iktidar na kavu acakt r.ltihab Hastal klar: Bel so uklu u. e er organsal bir nedene dayan yor ve cerrahi müdahaleyi gerektiriyorsa. 1990. .Anatomik Nedenler: Do u tan organ anormallikleri. ? Beyinde temporal bölge hastal klar . bugün bunun da pek çok tedavi yöntemi vard r. Kar l kl sevgi ve anlay bütün cinsel sorunlar n en önemli reçetesidir. damar t kanmalar . Angine peltoris. Fiziksel yorgunluk. S:146 vd. Parkinson hastal . II. Eskiden oldu u kadar sertle emeyen kam n e i kaygan bir madde sürerek ve eliyle dölyoluna sokarsa. (338) Dr. k s rl k aç s ndan çok önemli bir hastal kt r. anlay l bir e yeterlidir. . stres veya ba ar s zl k korkusuna kap lma birdenbire iktidars zl n olu mas na neden olabilir. 316. Vaktinde tedavi edilmezse k s rl a sebep olur. Bunun tedavisi çok kolayd r. III. IV. Cinsel organ bölgesi veremi.kincil iktidars zl k dedi imiz. Kabakulak. a r alkol. Prolaktin fazlal Multiple Seleroz hastal . ' : Baz beyin urlar . Margaret Turner. sonradan olan bir durumdur. Sertle me Eksikli inin Organsal Nedenleri: (338) 1. '':' Nil Y. erkekte kayg lar kaybolacak.Dola m sistemi Hastal klar : Kalp yetmezli i. Ank. Ço unlu u olu turan bu gibi hallerde erkek normal olarak tan mlanan bir cinsel ya am ya ad ktan sonra ya am n n belli bir döneminde iktidars z duruma gelmi tir. Hatta sevecen. Yumurtal k (testis urlar ). Enfaktüs.

heyecanlanarak ba ar s z olabilir. ktidars zl k bazen ilk cinsel birle mede görülebilir. 317 ktidars zl n Tedavisi: Sebep ne ise ona göre yap l r. bu durum onlar ve ailesini üzüntüye sokar. Sigara içen pek çok genç vakitsiz nda. Bilhassa yeni evlilerde bu çok görülür. Bu genel sa l k içinde geçerlidir. 2. Onun utangaçl n atmas na yard m etmeli 5-10 gün cinsel ili ki kuramam kocas na asla üzüntü vermemeli.Sigara: Tüm sa l ve cinsel gücü kemiren bir etkendir. iktidars z olurlar. her seferinde ba ka eyler ortaya ç kar larak evvelki günleri ona unutturmal . olay fazla büyütmeden hekime ba vurmalar n ve asla genelevine gitmemelerini öneririz. : idrar yollar iltihab . Bu durumdaki erke e kar e i yard mc olmal d r. genç erkek bu korkular ve sürüp giden iktidars zl kla bir k s r döngü içine girer. o erke in sönmesine ve iktidars z kalmas na neden olabilir. Cinsel birle meyi gözünde çok büyütüp adeta bir ba ar denemesine giri en genç erkek. Cinsel iktidars zl kta veya isteksizlikte etkili olan baharat veya ifal bitkiler (Afrodisiyak) k saca a a da verilmi tir. Bir süre sonra kar l kl al madan sonra bu durum kendili inden geçer. 9 (. Cinsel Ya am Etkileyen eyler: 1. so uk bir davran içine girer veya daha kötüsü alay ederse. GÜÇLÜ C NSEL YA AMIN SIRLARI (339) Her erkek ya am boyunca güçlü bir cinsel ya am sürdürmek ister. onu uyart acak giyimler giymeli. bir süre sonra normal güçlerini kazan rlar. Bazen sevi menin uzun sürmesi. kinci denemesinde ise ilk ba ar s zl korkusunu daha da art r r ve hele e i anlay l olmaz. bunlar çe itli macunlara yaln z veya birkaç bir arada kar t r larak yenilebilir.Mastürbasyon: Mastürbasyon bölümünde çok geni çe izah edilmi tir. lk zamanlar sevi me fasl uzun olmamal . Bunlar sigaray b rakt . Fakat baz nedenlerden bir çok erkek ya am n n beklenmedik ça lar nda cinsel güçlerini kaybederler. Bu bölümde cinsel ya amda güçlü olmak ve ömür boyu güçlü kalabilmek için cinsel ya ama olumlu ve olumsuz etki eden faktörlerden bahsedece iz.Prostat iltihab . Özellikle ülkemizde genç erkeklerin baz lar n n ilk denemelerini duygusal bir ili kide olmadan genelev kad n ile yapt klar ndan bu tür ba ar s zl klar n üstünde durmamalar gerekti ini. Pek çok ki i bedenen arslan gibidir fakat ruhi s k lganl k nedeni ile iktidars z olabilirler. uyar c söz ve hareketlerde bulunmal d r.

C NSEL STEK ARTTIRICILAR (AFROD ZYAKLAR) Afrodizyak. cinsel içgüdüleri uyararak a r istek duyulmas n sa layan yiyecek. süt. Badem:1890. 'r 318 Soya fasulye:3000. Bakliyat: Nohut:1890. Mercimek:2100. Hayvansal g dalar: Et'lenl 100. Çinko: Meni ile önemli miktarda çinko kayb olur. Susam:2590. C NSEL YA AMDA ÖLÇÜ VE DÜZEN m. stek Art ran Besinler: stek art r c besinler vard r. süt ürünleri.) Hububat: Bu day:600. (339) Dr. dolay s ile vakitsiz iktidars zl k diye bir ey olmaz.3. F st k:3270. cinsel arzuyu kamç lay c . Bu day çimi:2000. G dalarla vücudun normal çinko ihtiyac n kar lamak zor iken.S: 24 vd. Cinsel art r c lar. genellikle çe itli baharatlar n. Yumurta:750. havyar. Kuru yemi ler: F nd k:3500. Ank.Beslenme: Cinsel organlar için gerekli maddeler muntazaman al n rsa bu organlarda muntazaman çal r. Güçlü Ya am. bunlardan baz lar d r. Kuru fasulye:1260. Kabuklu deniz ürünleri:!325. Yulaf:880. 4. Bal k. Dengeli beslenme ile yeterli proteinler elde edilebilir. Ad na "Padi ah macunu-Kuvvet macunu" da denilen bu kar sa lar. içecek ve ilaçlara verilen genel add r. tohumlar n bal ile kar t r lmas sonucu elde edilir. bal. Ancak bunlar n bilinçsiz bir ekilde kullan m yan etkilere neden olabilir. Mehmet Cöbelez. Yeniça Y. Bu zararl yan etkilerden korunman n tek yolu ise istek artt r c ilaçlar hekim tavsiyesine göre almakt r. ceviz içi. f nd k içi. Peynirler:650. Alkol tüm sinir sistemini tahrip ederek o ahs n süratle iktidars zl a sürüklenmesine neden olur. yumurta. Antep f st :1860. Ayr ca yurdumuzda da sat lan cinselli i uyar c . Bal klar:! 100. Bunlar cinsel güçten ziyade enerji verirler. M s r:400.Alkol: Sa l k ve cinsel güç için en tehlikeli etmenlerden biridir. 1989. a r cinsel ili ki sonucu kaybedilen çinko yerine getirilemezse sinir sistemi bozulur. istek uyand r c ilaçlar vard r. yiyenlere cinsel güç . G dalar n 100 gram ndaki Arginin (protein) miktar (miligram): (Günlük ihtiyaç 2200 miligramd r.

ci ya tan itibaren kad nla erkek aras nda geçimsizlikler ba lar. Ya na göre normalden daha s k yap lacak bir cinsel temas o erke in sa l vakitsiz ihtiyarlamas na sebep olur. lk Hedef Tek Kez Bile Olsa Ba ar l Bir li ki: Cinsel ili kinin geli mesi. i in garip taraf kesilmeye yak n erkeklerde cinsel arzu artar.Cinsel ili ki 13 ya nda ba lar duruma göre 60-70. Zira her türlü geli me için gerekli hormonlar dengeli salg lan rlar. n sarsar ve Cinsel yönden uyumlu ailelerden do an çocuklarda sa l kl do ar. Ölçülü cinsel ili ki. kad nlar n 45-50. azarlar ve tatmin imkanlar ararlar. erke in ise bu istekte bulunmas d r. bunun temelinde kad n n cinsel istekte bulunmamas . Ülkemizde ve Bat ülkelerinde genellikle 60-70 ya civar nda cinsel güç iyice azal r. Bu döneme girmi yani cinsel 319 temas gücü azalm erkeklerde: Dikkatini topl yamama. Erkeklerde Kritik Ya : Erkeklerde cinsel güç 30-35 ya ndan sonra yava yava azalmaya ba lar. istisnalar da vard r tabiiki. hattâ daha ileri ya lara kadar sürer. bunlardan baz lar n n azl ruhsal dengenin ve ruh sa l di erlerini de etkiler. n n sonucu elde edilir. erkeklerin ise 60-70 ya na do ru cinsel güçten kesilme dönemine girmeleri nedeni ile. Kad nlarda ise cinsel istek bireyin arzular na ve gücüne ba l d r. Bu ya larda art k cinsel iste inin giderek tükenece i pani ine kap lan erkek a r cinsel ili kide bulunma e ilimi gösterir. Cinsel yönden d engesiz ailelerin çocuklar da proplemli olurlar. Prostat i mesi gibi bozukluklar kendini göstermeye ba lar. E inde bulamad cinsel sap kl klar yapmaya ba larlar. . E lerin e it ya ta olmalar halinde. Bu ya lara kritik ya denir. Her ya ta normalden az cinsel ili kide zararl d r. Erkekler çin 40-50'li Ya lar Kad n çin 35'li Ya lar A r Cinsel stek Dönemidir: Erkeklerde a r istek olgular nda daha çok 50 ya civar nda rastlan r. rahat bir ortamda ve kendili inden olmal d r. Her ya döneminde özellikle de 35 ya civar nda en yo un biçimde ortaya ç kar. n d arda arama yollar na saparlar ve etrafa . böylece bedeni ve ruhi sa l a zarar vermez bilakis faydal olur. Tahrimen 40-50 y l süren cinsel ya am ölçülü ve düzenli ekilde götürülmelidir. 50-60 ya na gelmi erkek ve kad n için de cinsel ili ki gereklidir. 45. Bilhassa sinir sistemi için önerilir.

Bu konuda bir uzmandan birlikte yard m almam z ister misin? Benim böyle bir yard ma . Bu olaydan k sa bir süre sonra kocam ereksiyon sorunu ya amaya ba lad . Ereksiyonun gerçekle mesi için üç sistemin e zamanl çal mas gerekir. Bundan sonra hiç bir zorlama olmaks z n a k oyunlar sonunda tek kez cinsel ba ar göstermesi hedeflenir. Hastal k k lcal damarlar harap eder ve bunun sonucu olarak sinirler olumsuz etkilenir. Birkaç ay önce kocam n arabas n çarpt m ve kullan lmaz hale getirdim. ktidars zl n tedavisinde psikiyatristler. tedavinin ileri a amalar için temel te kil eder. Bu da cinsel sorunlara yol açar. kan damarlar n n esnek ve aç k olmas ve penisten beyine elektrik mesajlar gönderen sinirler. Diyabet Cinsel Hayat Etkiler mi? Erkek diyabet hastalar n %20'sinin ereksiyon sorunu vard r (kad nlarda ise orgazm sorunu). fakat suçlay c ya da yarg lay c sözcüklerden kaç n n. Bu konuda kendisiyle konu man n yarar olabilir. Bu hedef. zorlanmalardan kaynaklanan olumsuz duygular. ereksiyon olabilir.Beklentilerden. Senin fiziksel yak nl ihtiyac m var. duyarl bir insan n cinsel tepkilerini ciddi olarak tepkiye u rat r. bu da n çok özlüyorum ve ne yapaca m bilemiyorum. Bu mümkün mü? Günlük ya amda e ler aras nda ya anan birtak m tats zl klar cinsel ya am etkileyebilir. Diyabette ise." demelisiniz. Bu konuda konu mak istemiyor. SORULAR . Cinsel hormonunun üretimi. ülser ve evet iktidars zl k ya da orgazm olamama eklinde ortaya ç kabilir. Öfke do rudan ifadesedilemedi inde. Diyabet vücuttaki de i ik sistemleri etkileyen bir hastal kt r. mutlu bir evlili im ve 2 çocu um var. Önce hasta üzerinde endi eye yol açan bask lar belirlenir ve bu bask lar azaltma yoluna gidilir. ama bence sorununun nedeni bana olan öfkesi. konu man n yarar n görebilirsiniz.CEVAPLAR Erkekte Sertle meme Sebebi Nedir? 33 ya nday m. E er do ru bir ifade kullan rsan z. ba 320 a r s . Elbette kullanaca n z sözcüklerin sizin tarz n z yans tmas gerekiyor. ancak çok sürmeyebilir. Bence sözü doland rmadan "Arabana verdi im zarardan ötürü çok üzgünüm ama cinsel ya am m z n bu denli etkilenmesine daha çok üzülüyorum. ereksiyon ve bo alman n ki inin kontrolü d nda refleksle olmas ndan yola ç karlar.

te bu noktada dokunma ve ok ama önem kazan r. kad nlarsa art k kocalar n n kendilerini çekici bulmad sonucuna var rlar. bir yeti kinin cinsel iste inin de i ime u ramas normaldir. Orta Ya ta Elle Uyarmak Gerekiyor. Erkeklerde ereksiyonun ya da orgazm n gecikmesi asl nda cinsel ili kiden al nacak zevki ço altmaktad r. Erkekler gençken. cinsel ili kiye olan kay ts z davran lar göz ard da edilmemelidir. Bu de i iklik pek çok ki iyi a rt r ve rahats z eder. Normal Mi? Erkeklerin büyük k sm ya lar ilerledikçe. elle uyar lmad kça ereksiyon durumuna geçemez. Aradan Hvlilik ve Cinsel Hayat 321 y llar geçti ve ilk hareket benden gelmezse kocam n umurunda de il. yan lg lar n olup olmad ara t r lmas gerekir. i inin yo unlu u ve zihninin ne kadar dolu oldu uyla ilgilidir. erkekler penislerinde bir sorun oldu u. büyür. Eminim siz de erkeklerin her zaman cinsel ili kiye haz r oldu unu ve ilk ad m atm yorsa ba ka bir ili kisi vard r gibi bir yanl inan a kurban olmu sunuz. i te göz önünde bulundurulmas gereken unsurlardan baz lar : Cinsel ili kinin her zaman kusursuz ve mükemmel olamayaca na kocan z inand rmal s n z. Uykuya dalmadan önce ya anacak k sa süreli bir a k bile sizi birbirinize yak nla t racak ve her ikinizin de gereksinim duydu u duygusal ve fiziksel yak nl sa layacakt r. Fiziksel olarak ba gösteren sorun ruhsal tepkilerle birle ip. ya am ko ullar na ba l olarak. Bu konuda psikolojik dan manl k hizmeti almak ve fiziksel nedenleri ara t racak bir ürologa da görünmek gerekir. Birbirinize kar aç k olmak daha ak lc san r m. Oysa ya la birlikte ereksiyon sorunu ortaya ç k nca. Kocan z n ya da sizin cinsellik hakk nda benimsedi iniz birtak m yanl inan lar n. ama san r m gereksiz. Kocam n bu durumu normal mi? Korkular n z ola an.ereksiyonun devam edip etmeyece i kayg s na ve performans konusunda tedirginli e yol açar. Asl nda. nn . cinsel ili kinin dü üncesi bile erek-siyona neden olur. Ki inin cinsel ili kiden ald zevk. Art k beni çekici bulmad n hatta ba ka birisiyle ili kisi oldu unu dü ünmeye ba lad m. Gençken Cinsel Konular Dü ünmekle Veya E ime stekle Bakmakla Cinsel Organ m Ereksiyon Olurken. Erkek Ya land kça Cinsel stek Azal r M ? ( ilk evlendi imiz y llarda cinsel istek kocamdan gelirdi. performans n n niteli i ve tepkilerinin ekli. Ancak.

sa l k. çünkü seni k zd rmak ya da üzmek ist emiyorum. Hiç de ilse haftada bir.. Seni çok seviyorum ve cinsel ya am m zdaki de i iklikler beni üzüyor. Bu benim için oldukça güç. Birlikte n z etkinliklere veya sadece birlikte bir yürüyü e vakit ay r n. Bazen yak nlarda bir otele gidip. Evet. . Ba tan bu fikir size komik gelebilir. Öyleyse ne yapman z gerekiyo r? Önce. çocuklar. içine kapanabilir ve e inin olup bitenden haberi olmas n istemez. Da ha da önemlisi. Klinik bir depresyon geçiriyor olabilir. Duygusal tepkilerimizi kontrol edemedi imiz için. ama bu zaman ay r p bir program yapabilmek büyük de i ikliklere sebep olacakt r. ruhsal durum ve özgüvende de i imler ve cinsel istekte azalmad r. Bir terapiste dan sizin çözmenizi bekliyordur. erkenden uyuyabilece iniz ve ertesi sabah stressiz saatler geçirebilece iniz ufak bir dinlenme de yararl olur. Günümüzde baz aileler. okul. en önemli Beni eskisi kadar çekici bulmad lmaz ve gerekti inde uygun ilaçlar kullan lmazsa. enerji düzeyinde. Beyin. cinsel iste imiz de kontrolsüz bir biçimde azalabilir. i tahta. ama dikkatli olun. Kendileri için özel zamanlar ay rmay ba arabiliyorlar. e inizle ba ba a kalmaya. ki i i iyle ilgili bir sorun ya yorsa. para gibi her türlü bask ki inin cinsel dürtüsünü önemli ölçüde ve olumsuz ekilde etkiler. A ka eskisi 322 kadar ilgi duymad n ve ben ilk ad m atmazsam senden bir hareket gelmedi ini farkettim.D kaynakl bask lar cinsel iste ini dü ürüyor olabilir. çocuklar n uygunsa ve güvenli ise akrabalar na veya kom ular na b rakarak. s rayla birbirlerinin çocuklar na bak yorlar. belki de yeterince "iyi" olamad suçluyordur. E iniz belki sorununu için içten içe kendini Bedenen ve Zihnen Yorgun Oldu umda Cinsel ste im Azal yor? Beden ve Zihin Yorgunlu u Cinselli i Etkiler Mi? t cinsel organd r. En yayg n semptomlar ise uyku düzeninde. Ne dersin?" gibi. ki inin ruhsal durumunu etkileyen t bbi bir hastal kt r. unlar söyleyebilirsiniz: "Seninle konu mak istiyorum. Duygular n z anlat n ve bilgi al veri i yap n. ikayet etmeyin ve suçlamay n. kocan zla konu may deneyin. semptomlar art gösterebilir.. n dü ünüyorum. Depresyon. . yeme e ç kmaya çal yapmaktan zevk ald n ve bunu haftal k program n za da yaz n (evinize en yak n bir yerde yenecek bir yemek veya içilen çay bile de i ikliktir). Gördü ünüz gibi pek çok olas l k söz konusu. Birlikte bir seyahate vaktiniz var m ? Çok uzun ve programl bir seyahati kastediyorum.

sonradan olu an bir nedenle ya da ya lanma yüzünden ereksiyona geçemeyen erkeklerin ba vurduklar yöntemlerden birisi mutluluk çubu u takt rmakt r.Monoton ya ant y imkanlar nisbetinde s k s k de i tirmek gerekir. Bunlara elbette 323 penisteki k lcal damarlar da dahil. Mutluluk çubu u. anlat yor: "Hastalar mdan biri. Kar s yla konu tu umda bana kocas ndan yatmadan n oldu unu unu - önce defalarca puro içmemesini rica etmesine kar n. te kad n isteksizli e itecek gerçek bir neden. Sigara (kalp-damar) sistemini etkiledi inde. gerçe inden farks z duyumlar verirken. . nsanlar genellikle kendilerini tecrit edip. Sigara Cinselli i Etkiler mi? Evet. Derek C. e inin sigaras ve kokusu hatta a z temizli ine riayetsizli i yüzünden cinsel so ukluk hissedebilir. Gerek kalp rahats zl sorunu gerekse ba ka sorunlar olmad saptand ktan sonra mutluluk çubu u tak labilece ine karar veriliyor. özellikle kar cinse doyum sa lama yönünden yararl d r. Bir erke e mutluluk çubu u tak labilmesi için. onun önce hastaneye ba vurarak bir tak m testlerden geçmesi gerekiyor. Gününüzü nas l geçirdi inizi birbirinize anlatmak için her gün 10 dakika ay rabilirsiniz. kar s n n art k kendisine hiçbir cinsel istek duymad ndan ikayet ediyordu. Sigaran n (kalp-damar) sistem üzerindeki etkileri üzerine çok ey yaz ld . Polonsky. Mutluluk Çubu u: Do u tan kaynaklanan bir sorunla. Dr. sigara içmeyen ve kokusundan ho lanmayan kimse. Buna kar n mutluluk çubu u ta yanlar bu duruma bir süre sonra al t klar n belirtiyorlar. ereksiyon sorunu da kaç n lmazd r. o da sürekli ereksiyon görünümünde olaca ndan erke i rahats z edebilir. fakat yukar daki önerilerin ileti im bozukluklar n ve cinsel ya amdaki s k nt lar çözmenize yard mc olaca n san yorum. Ya am n üzerimizde meydana getirdi i s k nt lar kü-çümsemiyorum. e inin kendisini hiç umursamad söylemi ti. Mutluluk çubu unun bir tek olumsuzlu u vard r. Sigaran n Cinselli e Zarar Var m ? Pek çok kimse hâlâ sigara kullan m n n k lcal damarlarda ha-rabiyete neden oldu unu anlamak istemiyor. e lerinin asl nda kendileri için bir rahatlama kayna tuveriyorlar.

Mutluluk çubu u takt racak ki i. hormonal dengenin bozulmas . bo alt m sistemindeki rahats zl klar. Hekimler bundan sonra gerekli operasyonu gerçekle tiriyorlar. Sürekli Ereksiyon laçlar Kullanmak Zararl M ? Ben 48 ya nda bir erke im. ilaç kullan m . bal. bal k yemeli. Her gün ayn saatte yatmal . pek ucuz olmayan bir fiyatla yapay organ önerilen yerden sat nal yor. Bu arada günde iki paket sigara içti imi de belirtmek istiyorum. Her ikisinin de sa l a zararl oldu u tüm t p otoritelerince ispatlanm ve kabul edilmi tir. Mutluluk çubu u ta y c s beylerin hepsi de böyle bir ameliyat gerçekle tirmi olmaktan sevinç duyduklar n . bo alman n erken ya anmas n n. penisinin sert-le memesinin. O ise sadece bana e lik etmi olmak için az miktarda al yor. ereksiyon sa lay c haplar ve ilaçlar kullanmaya ba lad m. yumurta. Ba ta eker hastal 324 erkeklerde ereksiyona geçebilmek için ilaç kullanmak son derece yanl ve zararl d r. Erke in cinsel olmak üzere baz hastal klar hariç normal sorununun kad na oranla gözle görülür olmas bir dezavantajd r. Beslenmenize önem vermeli. kaymak. Baz arkada lar m bu tür uygulamalar n yanl ve zararl oldu unu söylediler. Ba ar s z olma endi esi erkek de korkuya neden olan psikolojik problemlerin ortaya ç kmas na neden ol maktad r. Bu durumda kad n n e ine mant kl ve sevecen yakla mas . yine de devam ediyorsa doktora görünmesi . do ru mu? A r alkol ve sigara kullanman z bedeninizin erken y pranmas na neden olmu . Zaten zararl olmasa Allahü Teâlâ taraf ndan haram k l nmazd . ceviz ve f nd k ezmesi. Bir iki y ldan beri benim ereksiyon (sertle me) halim zay flamaya ba lad . içki tüketimi gibi t bbi sebepler vard r. Erke in ktidars zl k Ya amas nda Kad n n Rolü Nedir? Ara t rmalara göre erke in iktidars z olmas n n. yeteri kadar uyumal . nörolojik hastal klar. olay büyütmemesi gerekir. kendilerini hayata adeta yeniden gelmi gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Ereksiyon için size önerilebilecek do al yollar unlar: Sigara ve içki gibi kötü al kanl klar tamamen b rak lmal . Yap lan tüm yard mlara ra men erke in rahats zl gerekmektedir. Kar m da ben de cinselli i ve alkolü çok seviyoruz. tereya . Bunun için de yapay yollara ba vurmay . süt ve ayran iç-melisiniz. bol bol güne enerjisi almal s n z. nda ruhsal sebeplerden dolay iktidars zl k ya ayanlarda vard r. ili kinin birle me olmadan da güzel olabilece i a lanmal ve kurtulmas na yard mc olmal d r. yo urt. Daha do rusu alkolü ben e imden daha fazla kullan yorum. eker hastal Bunun d .

Do ada her ey. Bu arada kazanc m az oldu u için y llardan beri tatil yapmad m da belirtmek isterim. Ancak bu.Ayr ca iktidars zl k ya ayan erke in kar s . Her ey para demek de ildir. Senin ya nda bir erke in normal cinsel i levini sürdürebilmesi için çok fazla yorulmamas . Çünkü o henüz 38 ya nda ve bir kad n n cinsel iste i en yo un olarak duydu u dönemi ya yor. Yeniden Eski Cinsel Gücüme Dönemez Miyim? Sen 62 ya nda bir beyim. yeniden kazanabilmek için belki on kat para harcamak zorunda kalabilece inizi de akl n zdan ç kartmay n. çiçekler. Hatta bir kaç kuru fazla kazanabileyim diye cumartesi pazar günleri bile mesai yap yorum. insanlar da fiziksel de i imin yan nda cinsel güçlerinde azalma görürler. biraz da ereksiyon güçlü ü olu ur. Bu konuda psikolojik tedavi me rkezlerine ba vurmak yerindedir. Bir fabrikada i çi olarak çal yorum. Üç be kuru kazanmak için harcanan beden gücünü. Ayr ca hafta sonlar nda muhakkak dinlenmelisiniz. S k s k da temiz hava alabilece iniz ve güne lenebilece iniz k sa gezintilere. Son zamanlarda yatakta ba ar s z olmaya ba lad m. kurumaya ba lar. Kendimden çok e imi dü ünüyorum ve onu mutlu edebilmek için ne yapmam gerekti ini ö renmek istiyorum. Bir haftal k bile olsa bir tatil imkan bularak vücudunuzu dinlendirmekle i e ba lay n. cinsel aç dan çok istekliyse ve erkek hastal nedeniyle her tür Lktemas reddediyorsa. Kad n n e inin durumuyla alay etmesi ya da onu ba ka erkeklerle k yaslamas ise çok sak ncal d r. otlar belirli bir ya am süresi sonunda nas l ki giderek solar. bir erkek elinde bir demet çiçek ta yabilecek güçte . a açlar. Zira problemin büyümesine kendisi de katk da bulunmu ve çözümü imkans zla t rm olur. bir erke in cinsel gücünü tamamen yitirece i anlam na gelmez. Bir erke in 40 ya ndan itibaren cinsel gücü do al o larak azalmaya ba lar. deniz de size cinsel istek meydana getirecektir. güne . Acaba gide gide bir kaç y l içinde cinsel gücüm tamamen tükenecek mi? 325 Bu durum benim kadar e imi de üzüyor. Oysa atalar m zdan duydu um bir söze göre. Sorunum u: Son bir kaç y ldan beri cinsel iste imin giderek azalmas beni korkutmaya ba lad . Cinsel Gücümün Giderek Azalmas n Nas l Önleyebilirim? Ben 46 ya nda bir beyim. Alaca n z temiz hava. yürüyü lere ç kmal s n z. eski görkemini yitirirse. buna kar l k dinlenmesi gerekir. Sadece belirli sürelerdeki birle me say s nda azalma görülür. imin a r oldu unu belirtmekte yarar görüyorum. bu kad n n a r tepki göstermesine neden olabilir.

Çünkü bu saatlerde gece vücutta biriken üre. Bu mümkün de il mi? Cinsel güç ergenlik ba lang c ndan 25 ya na gelinceye kadar en yüksek ekilde giderek yo unla r. Ancak bu durum ki iden ki eye farkl l k gösterir. Kar m yine eskisi gibi güçlü olmam bekliyor. Bir Uzman Doktorun An s : Y llar önce esas sorunlar erken bo alma olan bir çift tan d m. Çift bana kesinlikle bir konu ma terapisi istemediklerini söyledi. f t PS KOLOJ K SORUNLU Ç FTLER Erken Bo alman n Tedavisiyle lgi li Bir Ba ka Örnek: Erken bo alman n tedavisi genellikle basittir. li ki say s giderek seyrekle ir ve 6O'l y llarda art k tükenme emareleri ba gösterir. Tabii ki bu y llarda iki ili ki aras daki süre oldukça uzundur. kocan n bo almay geciktirememesi yüzünden cinsel ya amlar y llard r sorunluydu. Bense önce sorunu anlamaya çal r. Azalma yo unlu u 50 li y llarda sürer. oradan da izleyece im yöntemi seçerim. Çift 16 y ll k evliydi ve ili kilerinin sa lam temellere oturmas na kar n. Erken bo alma ili kinin tam olmas n engeller. Ya l çiftlerin ili kileri genellikle öpü mekten kokla maktan öteye geçmez. Do al ve güç verici 326 besinlerin bu ya ta en az ndan doping yerine geçebilir. 70'li ya larda bile cinsel aktivitesini sürdürenler olabilir. tam ereksiyon zor olu ur. Asl nda bu biraz da beslenmeyle ilgili bir sorundur. esnekle ir. Ortada cinsel bir sorun var oldu u sürece. Erkeklerin ya land kça cinsel gücünün azalmas çok do ald r. Önce duyulara odaklanma egzersizleriyle i e ba lad k.oldu u ya a kadar cinsel aktivitesini sürdürebilir. 50 ya ndan itibaren cinsel gücünü yitirmeye ba layanlara rastlanabilece i gibi. ili ki de dört dörtlük de ildir ve çiftler birbirlerine gerekti i kadar yak nla amazlar. Çitf bu sürede direkt ili kiden kaç nmak zorundayd ve bunu hiç itiraz etmeden kabullendiler. Bu da genellikle insanlar n e lerine güven ve ba l l k duymamalar ndan kaynaklan r. Cinsel organ sertli ini yitirir. Yeni bir deneyim ya yorlard ve sonu cinsel ili kiyle bitmeyece i ve sadece birbirlerine dokunmaktan zevk alacaklar n . Bu ya tan sonra düzeyli bir ekilde sürer ve 4O'l ya lar n sonun a do ru giderek azalma ba lar. illa ki i i birle meye kadar götürmek isterseniz o zaman sabah saatlerini tercih edin. organ n ereksiyon halinde kalmas na yard mc olur. Ba ar oran ise %90'd r ve sorun k sa bir sürede ortadan kalkar.

Uzun boylu. kinci a amada. erkekle yaln z konu tum. Bir sonraki a amada "s kma tekni i" devreye girdi. iki neden birarada bulunabilir. onlar n kendisini a a lanm hissetmesine neden n olur ve sosyal ili kileri giderek zay flar. Çok canlar s kk nd ve ne yapacaklar n bilemez bir haldeydiler. Sekiz y ld r evliydiler ve çocuk istiyorlard . Ancak. Baz vakalarda ise. Bu er kekler durumlar ndan utan rlar. iktidars zl nedenleri hem psikolojik. hem de t bbi olabilir. erke in birle me an nda hareketsiz beklemesi gerekiyordu. Burada esas. Bir öykü: Bundan birkaç y l önce. Tam bu s ralarda Boston'da bir grup ürolog (Dr. ereksiyonun fiziksel mekanizmas konusundaki bilgimiz bugün hala yeterli de ildir. Yapt klar çal mada pelvik bir travmay a maruz kalan erkeklerden bahsediyorlard . ereksiyon durumu ortadan kalk yordu. Krane ve Coldstein) "besleyememe" ad n verdikleri bir olgudan söz ediyordu. Nedenlerin ve uygun tedavinin saptanmas oldukça güçtür. Daha önce de bahsetti im gibi. bu deneyimi endi eden uzak ve zevkli bir oyun gibi gördüler. ktidars zl k Hakk nda Ba ka Bir Yorum Ve Öykü: Erkeklerin %10'u iktidars zd r ve bu durum erke e çok ac verir. yak kl ve mesle inde çok ba ar l bir erkekti. Aç k sosyal ortamlar bile. Bu da onlar sürekli ba ar s zl a iter.bildikleri için. cinsel ili kiye ba l ar ba lamaz. Erkek k sa sürede orgazm n kontrol etmeyi ö rendi ve çift ba ar s ndan çok memnun oldu. Önce ayr nt l bir geçmi öyküsü dinleyebilmek amac yla. Kaydettikleri ilerleme çok iyiydi. Sekse ergenlik ça lar nda ba lam ve o y llarda benzer bir ereksiyon sorunu olmam t . kad n penisin alt k sm n s k t r yor ve böylelikle orgazm refleksini engelliyordu. Erkek bo alaca n belirtince. erke in ereksiyon sorunu vard . Cinsel e leri ise durumdan ötürü a k nd r ve sorunun kendilerinden kaynakland f kralar n anlat ld na inan rlar. Ancak. çünkü. sevi meye ba lad klar nda tahrik oluyor ve ereksiyon mümkün oluyordu. Burada kad n n erkek orgazma yakla ana kadar eliyle erke in penisini uyarmas gerekiyordu. bisiklete binerken yanl l kla bisikletin demirine (kadrosuna) dü meleri. henüz 30'lar nda bir çift tan d m. erke in penisi e inin vajinas ndayken orgazm olmadan beklemeye kendini al t rmas d r. Erkek. Bu travmaya. Cinsel ili kiden zevk almak gibi bir kavram onlar için söz konusu de ildir. benlik sayg lar n 327 yitirmi lerdir ve her cinsel ili kide kayg duyarlar. jimnastik yaparken perineum (anüs-le testisler aras ndaki bölge) yaralanmalar veya testislerine yedikleri bir tekme neden olabiliyordu. Bu travma pelvik .

fakat n anlatt . Yakla k 20 y ld r evliydiler ve 3 çocuklar vard . fakat belli baz tak nt lar vard ve duygular n pek aç a vuram yordu. Bu erkeklerde ereksiyon mümkün oluyor. Bir seferinde 50'lerine henüz gelmi bir çifte yard mc olmam istendi. fakat. Kar s yla konu tu umda. ereksiyonu sürdürmek için gereken bas nç 400 mm'dir. bu bas nc n yeterince yüksek kalmas mümkün olmamaktad r. erke in bu duygusunu hiçbir ekilde d a vuramad dü üncelerini güvenle açamad n anlad m. Kendi kendime. (340) Cinsel stekte Azalma ve Ereksiyon Sorunlar : fî Dr. bu yorumumu kendisine açmad m ve kendisinden kar s yla ilgili ne kadar küçük olursa olsun her türlü öfkesini kaleme almas n . Çift sonuçtan çok memnun kald ve tedavi sona erdi. Kapakç klar hasar gördü ünde ise. Bu çifte önerim. yetersizlik ve güven konusunda duydu u çeli kinin bir ifadesi oldu una kara r vermi tim. ancak a k konusunda baz gerginlikler ya am lard ve bu durum. özellikle çocuklar n art k evden ayr lma dönemi geldi inde art göstermi ti. Ve sonunda. (Erkekler için normal durumda sis -tolik kan bas nc 130 mm iken. bana asabi bir insan oldu unu ve a r tepkilerinin cinsel ya am ndaki karma aya ba l oldu una inand bu konuda pek ba ar l olamad n ifade etti.bölgedeki kan damarlar n n hasar görmesine neden oluyor ve böylelikle ereksiyonu mümkün k lan kapakç klar gereken bas nc sa layam yordu. Derek C. penis içine yap lan enjeksiyonlar oldu. iki insan n ya am n de i tirebilmektir. kan (ereksiyonu sa layan ve ereksiyon süresince peniste kalmas gereken kan) penisten geri gidiyor ve ereksiyon sona eriyordu. penise bas nç uygulayan cinsel birle me giri imi ve hareket sonucu. Bir terapist için (elbette bir ürologun yard m ile) en güzel ey. kad n n öfkesini rahatl kla ifade edebilmesine kar n. Onunla genellikle yaln z seanslar yapt k ve bu görü melerden anlad m ki i inde çok ba ar l bir insand . Günlük hayattaki etk ile imleri hakk nda daha çok bilgi sahibi olmam haftalar ald . ama insanlarla yüz yüze gelmekten ho lanm yor ve kendisini genel olarak çok yetersiz buluyordu. Erkek ho bir insand . Erke in cinsel iste inde önemli ölçüde azalma vard ve ereksiyon sorunu ba lam t . Yakla k bir y l sonra bir bebekleri oldu unu haber verdiler. Anlay l olmaya çal t n . Bu enjeksiyonlar sayesinde ereksiyon uzun süreli olabiliyordu. fakat. bu hastan n cinsel sorununun. li kilerini iyi olarak nitelendiriyorlard . Erke in n dü ünüyordum. Polonsky anlat yor: Sa l kl bir cinsel ya am için gereken denge çok çabuk bozulabilir ve sorunun ne oldu unu anlayamadan sorun giderek büyür ve ili kiyi olumsuz yönde etkilemeye ba lay verir.

Ank.gibi. çünkü bu konuda genellikle rahat de ildirler. Listede yaz l olan maddelerin ço u her evde rastlanan s radan eylerdi -di macununu ortas ndan s k p b rakmak ya da lavaboya dü en k llar temizlememek. s k ld klar n ve kendilerini bask alt nda hissettiklerini ifade eder. Yola . s. Egzersizler yolunda gidiyordu ve ben sürekli yeni ödevler veriyordum. bu olay n onun için bu denli önemli oldu unu kavrayamad n f söyleyip.istedim. bu kadar srarc davrand için özür dilemi . Teorime göre. HYB Y. kocas sinirlendi ini anlam içeri girip oturduktan sonra kar s na. S rayla birbirlerinin vücutlar na dokunacaklar. Polonsky. kahve içmesine izin vermedi i için çok k zd anlatm . Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z. nelerden ho lan p nelerden ho lanmad klar n birbirlerine anlatacaklar. çiftlerin n kar l kl olarak ho land klar . verilen görevi yerine getirmekten ho nut oldu unu ifade ediyordu. Ancak ben yine de erke in kar s na kar di er alanlarda hâlâ aç k davranmad na inan yor ve temkinli davranmaya çal yordum. Derek C. Her ikisi de birbirlerine kar çözüverdiler. Art k cinsel organlar n ok anmas na kadar gelinmi ti. erke in tuttu u listede yan t alamad bir madde kal rsa. Bu olayda erke in att pek çok " önemli ad m vard r: Önce iste inin ne . aralar nda bir eylerin düzelmeye (340) Dr. fakat pek ço unun rahatlad ve birlikte yeni bir ey denemekten ho land na inan yorum. Verdi im bu ev ödevinden sonra. Her ikisi de zevk al yordu ve erkek yava yava güven kazanmaya ba lam t .94 329 ba lad n farkettim ve hemen dokunma egzersizlerine ba lamalar n önerdim. ve yol üzerindeki bir dinlenme tesisine girmi . te bu olay aç k dav -{ ranmakla sorunu ''sorunlar n n sonu oldu. ama hiçbir ekilde cinsel anlamda tahrik etmeye yeltenmeyeceklerdi. çift hafta sonu tatillerini geçirmek üzere ehir d na ç km t . Bunun üzerine kar s . Bence önemli olan. Tatilin sonunda tam eve dönmek için yola ç kmak üzereyken. Do rudur. Dokunma egzersizleri yolunda gitti. Pek çok çift ba lang çta bu önerilere tepki gösterir. Bir sonraki hafta uzun bir listeyle geldi. ereksiyon sorunu devam edecekti. kocas n nelerin sinirlendirdi ini bilemeyece ini ve dolay s yla davran lar n düzeltemeyece ini ifade etti. Kar s ise fazla vakitleri kalmad n ve bir an önce yola ç kmalar gerekti ini söylemi . Ko-cas ysa. n ç kt klar nda. Kad n farkl bir eyler yapt klar n ve olas bir de i ikli i imdiden hissetti ini söylüyordu. Bir seferinde. erkek kendine kahve yapmak istemi . Kar s çok a rm t ve bunlar kendisine söylenmezse. ho lanmad klar eyleri dolays z yoldan ifade edebilmelerine yard mc olmakt r.1997.

Çünkü eskiden kar s ona kar böyle bir tav r ta t-. Ele tiren. Ancak. Polonsky anlat yor: Erkeklerde iktidars z olma kayg s san ld ndan çok yayg nd r. Bu performans kayg s gibi bir bask y ortadan kald r r ve e lerin dikkatlerini sadece zevk almaya verebilmelerini sa lar. Derek C. Durumun bu denli çabuk düzelmesine hâlâ a rd m itiraf etmeliyim. son bir y l içinde. her zaman içinde bulunduklar ruhsal durumun bir ifadesi olmu tur. Tam 9 hafta sonra çiftin tedavisi son buldu. Özellikle aktif cinsel ya amlar yeni ba layan erkeklerde. Bütün bunlar size basit ge-h lebilir. Ayn çiftten 6 ay sonra haber ald m. kar s na sadece neden sinirlendi ini anlatmakla kalmad .oldu una karar verdi (kahve içme iste i). sorununun bir çaresi oldu unu dü ündü ve harekete geçti ve nihayet. ancak bu olay. Erke in kendine güven kazanmas çok ho uma gitmi ti ve bu d a beni yüreklendirmi ti. ler yolundayd ve sürekli ilerleme kaydediyorlard . ' egzersizlerinin ilk a aAs n Uvsal 330 malar nda e lerin kesinlikle cinsel ili kiye girmemeleri gerekir. ama agresif bir insand . k nd nda. neden sinirlendi inin fark na bile var -') maz ve a k ta dahil Daha önce de söz etti im gibi. Birlikte tatile ç km lard ve bu tatilin geçirdikleri en güzel tatil oldu unu söylüyorlard . Tedavi olarak da içinde bulunduklar ruhsal durumun düzeltilmesi ve tedavisi daha isabetlidir. Görünürdeki sorunlar iktidars zl km gibi bir izlenim veren. e iyle a k yapmaktan kaç n yor ve sonunda hep a a lanaca na inan yordu. oysa alt nda ad konmam bir depresyon geçirmekte olan pek çok erkek vard r. Josh'un babas ba ar l . sorunu iktidars zl k olan üç genç hastam oldu. Örne in. bir gün çift bana geldi ve her eyin yolunda gitti ini ve egzersiz seanslar ndan birinde verdi im talimatlara uymay p sevi tiklerini. erke in kar s ile olan ili kisinde çok önemli ) bir yer tutmaktad r. Bu erkeklerin penisleri. konuyu da rahatl kla açabildi. rahatlad klar n ve bundan çok da zevk ald klar n anlatt . bu sorunun çok yayg n oldu unu ö renince çok a rd . lk kar la t mda Josh. her eyi içine atar. Berbat durumdayd ve bir ba kas n n da böyle bir sorunu olabilece ine inanm yordu. Josh (gerçek ismini kullanm yorum) bana geldi inde 19 ya ndayd ve cinsel ili kide ereksiyon (penisin sertle mesi) sorunu vard . Sorununun cinsel . Aile Bask s n n Gençlerin Cinsel Ya am nda Olumsuz Etkisi: Dr. hükmetmeyi seven bir tipti ve özellikle Josh'un hatalar n yüzüne vurmaktan zevk al yordu. a k olmak üzere her konuda içine kapan rd .

Alt hafta sonra ilk kez cinsel . e i durumu hem anlay la kar lad . Josh'a ba ar s z olaca n söyleyen sanki babas yd .babas yla olan ili kisiydi. 6 ayl k evliydiler ve "hiç" cinsel ili kide bulunmam lard . Önce birbirlerine giyinikken dokunmalar n isteyerek. Bense David ve Maria'n n birbirlerini gerçekten sevdiklerinden ve cinsel ili kide bulunamamaktan üzüntü duyduklar ndan emindim. Oysa. Sonuç: Josh'un ereksiyon sorunu ortadan kalkm t . cinsel e inin güven duyabilece i bir insan oldu unu Josh'un görmesine yard mc oldum. Bu önerim onu çok rahatlatt . David ve Maria k sa zamanda ilerleme kaydettiler ve dokunma egzersizlerini daha rahat yapmaya ve bir süre sonra da bu egzersizlerden zevk almaya ba lad lar. i e dokunma egzersizleri ile ba lad m. Bu konuda hiç konu muyor ve ili kilerini cinse l ili ki olmadan sürdürüyorlard . Josh babas n n saptad standartlar n ölçüt oldu u konusundaki önyarg s n bir kenara itmeyi ba arabildi. ilk ya da ikinci tan mada seks yapmakt r! Josh n ve daha zaman n n oldu unu anlay nca rahatlam t . Masters ve Johnson' n yakla m ndan yararlanarak. E iyle ili kiye girece i zaman. cinsel e ine güvenmeye nda ise. Josh'a cinselli e n girmeden önce. Ben babas n n sürekli ele tiren olumsuz yönünü dengelemeye çal arak. David'in korkular n azaltmaya çal t m. Haftada bir kez bir araya geliyorduk. Y llar süren seanslara kar n. Bu seanslarda sorular n yan tl yor ve onlara yard mc oluyordum. hem de Josh'a çok n anlad m: Yap lacak erkekçe ey. David tek ba na bir terapiste gitmi ti ve terapistinin David'in homoseksüel oldu u konusunda ciddi endi eleri vard . Gördü ünüz gibi. Yapt m aç klamalar mant kl buldu ve benim verdi im cesaretle evine gitti. Bana gelmeden önce. Endi esini e ine açt deste in de yard m yla. Sanki aralar nda gizli bir anla ma yapm lard . kar s ndakini tan maya çal mas n ve ondan ho lan p ho lanmad anlamas n önerdim. David'in duydu u rahats zl k devam ediyordu. Ba ka Bir Öykü: Meslek ya am mda kar la t m en ilginç sorunlardan birisi David ve Maria (gerçek isimlerini kullanm yorum) ad nda genç bir çifte aittir. Durumlar n n çok garip oldu unu dü ünüyor ve arkada lar n n bir gün s rlar n ö renmelerinden korkuyorlard . Tedavi boyunca günlük çareler bulmam gerekti. Pek çok erke in öyle bir yanl fikre kap ld 331 anlad ktan sonra ve terapilerden ald ba lad .iktidars zl k oldu una inan yordu. ikisinin de iyi bir i i v ard . David kar s n n önünde soyunam yor ve kar s n n kendi vücuduna dokunmas na da izin vermiyordu. gerçekte onun s orunu . Maria'n n çabuk ilerleme kaydetmesine kar n. Bu durumu durumun böyle olmad yard mc oldu. David'in evlili inde olumlu hiçbir geli me gözlenmemi ti.

birle meden zevk almalar na kar n orgazm için gereken yeterli klitoral uyar y sa layamamaktad r. Kad n e le beraberken orgazm olamaz ama mastürbasyon yoluyla olabilir. Tan kolay ko-namad için asabi damgas n yerler. insan ya am n n çok önemli bir bölümünü olu turmaktad r.Ac veren ili ki: % 5 civar ndad r.% 50. Bu nedenle. * Vajinal bir enfeksiyon ac ya sebep olabilir. bilgisizliklerinden ve yetersizliklerinden kaynaklanan duygular aras nda büyük çat malar ya amaktad r. Yang y tedavi etmek ve kaslar rahatlatmak için ilaç tedavisi uygulan r. yemek. * Psikolojik bir sorun isteksizli e yol açmaktad r. * Vajinada slanma olmad için cinsel birle me ac vermektedir. Çözümü: Erke in ya da kad n n kendisinin yapaca 4. li kilerindeki bu büyük de i imin. korktuklar her konuyu kar l kl konu abilmelidir. Tedavi uzun sürer. * Tedirginlik önemli bir unsurdur. toplumun öngördü ü "yatakta sald rgan. * Vulvar vestibulitis. vajinan n belli bir bölgesinde iddetli ac ya sebep olur. . Pek çok kad n için birle me s ras ndaki uyar lma. % 35 . Pek çok erkek. Bu d urumdaki kad nlar n say s çok fazlad r. 3.Cinsel birle mede orgazm olmamas : % 40 civar ndad r. içmek kadar do al kabul edildi i için. Enfeksiyon tedavi edilince sorunda kendili inden çözümlenir. * Bu bir sorunun göstergesi de ildir. bilmedikleri. (341) A. direkt u yarma sorunu çözebilir. duygusal stres nedeniyle hemen ba ar s zl a u rayabilen çok hassas bir organd r. genel görüntülerindeki (yüz ifadeleri ve genel görünümleri) yans mas görülmeye de erdi. Kad n n doru a ula abilmesi için uyar n n türü ya da süresi farkl olabilir.steksizlik: % 10-% 15 civar ndad r.ili kide bulundular. * Kad n hiç orgazm olmam t r. gerçek erkek" beklentisi ile. Penis. 332 YAYGIN C NSEL SORUNLAR Cinsel ya am. Cinsel ya am.Orgazmla ilgili sorunlar: % 15-%20 civar ndad r. fakat cinsel ya amda sonuçlar n çiftlerin ili kisini zedeleyecek boyutlarda sorun ya ayanlar n yüzdesi hiç de küçümsenmeyecek bir orandad r. 2. cinsel ya amda sorunlar ya anabilece ini kimse akl na getirmek istemez. kad n ve erkek.Kad nlar n Kar la t Cinsel Sorunlar: 1.

* Ereksiyon (sertle me) olmaz. Cinsel zevki engelleyen sorunun anla lmas ve ortadan kald r lmas gerekir. Bu durumda. * Cinsel yetersizlik söz konusu de ildir. * Bo alma s ras nda ac duyma: Genellikle prostat bezinde enfeksiyon oldu unun göstergesidir ve antibiyotik tedavisi ile ortadan kalkar. sadece istek yoktur. B.Cinsel isteksizlik: % 30 civar ndad r. Bu sorun yüzünden y llard r evli olup hiç cinsel ili kide bulunmam çiftler vard r. duygusal bir çat ma ya da sorunlu bir ili ki olabilir. Bir kez oldu u takdirde tekrarlama olas l vard r. Erken bo alman n tedavisi bölümünde konu daha geni çe aç klanm t r. Tan konduktan sonra.* Vaginismus'da ac o denli iddetlenir ki vajinadaki kaslar kas l r v e cinsel birle me mümkün olmaz.1997. sorunu iyice artt r r. * Erken bo alma: Orgazm kontrol edilemez ve erkek çabuk bo al r.Erkeklerin Cinsel Sorunlar : 1. (341) Dr. Sorun sadece istek duyulmamas d r. s. çünkü ba ar s zl k korkusu yerle ebili r. Derek C.Orgazmla ilgili sorunlar: % 20 civar ndad r.d. Sebepleri çok karma kt r. hem erkek için rahats z edicidir. Uysal 334. * Geç bo alma: Erkek ili ki s ras nda bo alamaz. Nedenleri çok karma k olabilir. 2. bir ilaç ya da hastal k.Ereksiyonla ilgili sorunlar: % 10 civar ndad r. özgüven eksikli i) ya da fiziksel (tedavisi mümkün olan t bbi bir durum) olabilir. vajina dilatatör yard m yla geni letilir. 5.steksizlik: % 30 civar ndad r.C NSEL HARAMLAR SEV MEDE B R SINIR VAR MIDIR? . fiziksel olarak bi r sorun yoktur. 3. C NSEL YASAKLAR . 333 nedenleri çok farkl ve karma k olabilir.7v. Sorunun çözümü için de i ik davran teknikleri ya da bireysel veya çiftlerin birlikte uygulayabilecekleri teknikler önerilebilir. Bu durum hem kad n. Cinsel steksizli in Nedenleri Nedir? Cinsel isteksizli in de i ik nedenleri vard r: Ya anan herhangi bir de i im. Erken bo alma vakalar n n ço u birtak m teknikler uygulanarak ve ilaçla kolayl kla tedavi edilebilir. Polonsky. Sorun psikolojik (performans kayg s . Endi e. Cinsellik Hakk nda Konu amad klar m z HYB Y.

) Hz. cihetle . (Ey Peygamber! Âdet hali temas ve ters yol ili kisi gibi haramlardan kaç nan) mü'minleri müjdele. dil ve dudaklar ile vücudun her yerinin cinsel tahriki yasak de ildir. Bu itibarla ehvetlenmeden ötürü gelen abdesti de bozan ve pis (necis) olan mezi ile Hanefî mezhebi müctehidlerine göre pis olan meni dil ve dudaklara bula mad kça ve ruhî bunal m dahil t bbî bak mdan bir zarar do urmad kça oral ili ki yasak de ild ir. -mahvoldum Ya Resûlellahdiyerek Allah' n Resûlü'ne ba vurur. 335 Kendisine arkadan gelerek üreme organ ndan yakla mak isteyen kocas na direten Ensar'dan bir kad n da böylesine bir yakla m n caiz olup olmad gelerek annemiz Ümmü Seleme arac l n ö renmek için Allah' n Resûlü'ne ile soru yöneltir. nda ay p-günah olacak hiç bir cinsel davran tasavvur edilemez. (döl yata ndan fakat arkadan yakla arak kar mla cinsî münâsette bulundum.) Arka uzuvdan (anüs) ve âdet gören e inle cinsi münâsebette bulunmaktan sak n. Onun huzuruna varaca n z da bili n. Hattab Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle dedi: -Mahvoldum Ya Resûlellah! -Seni ne mahvetti (Ya Ömer!) -(Ya Resûlallah!) Palan m ters çevirdim. O halde (ön organ olan) tarlan za ne ekilde isterseniz o ekilde var n. Peygamber ona bir cevap vermedi. Onun için el." (Bu âyet tebli ettikten sonra Allah' n Resulü. duay ve sevi meyi) öne al n. (Bu s rada) Bakara Sûresinin ikiyüz yirmi üçüncü âyeti Allah' n Resûlü'ne vahyedildi: "Kad nlar n z sizin tarlan z. K. Tefsîril-Kur'an B. (342) (342) Tirmizî. Ömer. (Hn:2984). Kar s na üreme organ ndan fakat arkadan yakla an Hz. Nefislerinizin tatmini) için (besmeleyi. Ömer b. Sadizm gibi bu tür zulüm de üphes iz haramd r.Koca ile kar s aras nda âdet ve lohusalik hallerinde cinsî münâsebette bulunma ile arka uzuvdan (anüs) ili ki ve mazohizm-sadizm d Bu sebeble bu haramlar n d nda hiç bir kesin yasak yoktur. Allah( n emirleri ve yasaklar na ayk r l k)dan korunun. her bir mü'mini muhatap tutarak öyle buyurdu:) -Önden (veya) arkadan yakla (arak fakat mutlaka döl yata ndan cinsî temasta bulun. Ancak f trî bir duygu ile veya ruhî ve kültürel geli im sebebiyle oral ili kiye ilgi duymayan hatta ona kar olumsuz tav r alan e i buna zorlamak ruhsal bunal ma ve cinsel mutsuzlu a sebeb olaca zulüm olur. ekim alan n zd r.

336 "Ho una giden bir kad n vesilesiyle sizden birinizin kalbinde cinsel arzu olu tu unda. Peygamberin uygulamas bu ekilde bizlere örnektir. Onlar için siyasî veya iktisadî bir problemle cinsel bir problem aras nda fark yoktu. Evlilik çinde Cinsel li kinin Ö ütlenmesi: slam Dini cinsel duygular ve arzular n bask alt nda tu-tulmamas n . Herhangi bir ak nt . erke in gücü ve kad n n ihtiyac ölçüsünde arzu edildi i zaman yap lmas d r.Allah' n Resulü her iki olayda Bakara Sûresinin iki yüz yirmi üçüncü âyetini okur ve üreme organ ndan (vagina) olmak art yla istenilen ekilde ili kide bulunulabilece ini bildirir. Bütün memeli hayvanlarda do al olarak birbirlerinin cinsel organ bölgelerini a zla uyard klar bilinmektedir. Oral (a zla yap lan) Sevi me: Cinsel organlar ile a z ve dil son derece duyarl organlard r. E lerin harama dü memeleri ve günaha bula mamalar için bu yasak fiillerden sak nmalar n emretmi tir. Hz. oldu unda veya bula c bir hastal k ku kusu oldu unda bu yöntemden kaç n lmal d r. Gebelik s ras nda rahime yap lan üflemenin hem anneye hem de bebe e zarar verdi i saptanm t r. slam Dini'nin cinsî münasebetle ilgili en aç k ö üdü. slâm. Bu nedenle gebelik s ras nda bu yöntemle a z ve dil ile uyar mdan kaç n lmal d r. Sahâbîler Allah' n Resûlü'ne "Hayat Önderi" olarak inand klar için kar la t klar bütün problemleri O'na arzettikleri gibi cinsel problemlerini de O'na arzediyorlard . hemen e inin yan na giderek ili kide bulunsun. Problemlerin çözümünü almad kça da eyleme geçmiyorlard . Arzu duyuldu u zaman cinsî münâsebete te vik buyurulmas \ . evlilik yoluyla cinsel hayat n ba lat lmas n emir ve tavsiye buyurmu tur. gerek erke e gerekse kad na baz fiilleri yasaklam ve bu yasaklar da kitab m zda yeri geldikçe belirtilmi tir. (343) . (Çünkü ho una giden kad nmkinin benzeri e inde de vard r). Her iki cinsin de cinsel organ bölgelerinin öpülmesi taraflara büyük zevk verir. Cinsel bölgelerin a z yoluyla uyar ld durumlarda mutlaka cinsel bölgelerin s hhatli ve temiz olmas gerekir. Bu tarz davran içinde olu an giderir. Ancak evlilik içinde u zamanda veya bu mekânda mutlaka cinsî münâsebette bulunulmas eklinde uyulmas gerekli bir ölçü koymam t r.

) Efendimizin Hz.) ile evval ay nda evlendi i ve yine bu ayda zifaf n gerçekle ti i sahîh kaynaklarda belirtilmektedir. temizleninceye kadir onlara yakla ( p cinsî münâsebette bulun)may n. ayetinde öyle buyurmaktad r: "(Ey Muhammad!) Sana kad nlar n ay halini (hay z) soruyorlar. böylece kendisi de y kanan.) öyle buyurur: "Her cuma günü kar s yla cinsî münâsebette bulunamayacak olan n z var m ? yi ya bunda hem kendisinin hem de e inin y kanmas sevab olmak üzere iki birim sevab vard r. Her Temizlik Döneminde Cinsel li kide Bulunmak: slam Dini'nin cinsî münasebette bulunulmas ile alakal bir ö üdü de en az ayda bir defa ili kiye girilmesidir. Çünkü Yüce Allah Bakara Suresinin 222.v. per embe günü gecesi cinsî münasebette bulunulmas n n da cuma günü y kan lmas n ö ütleyen hadislerin kapsam na girebilece ini.v. Böylece iki bayram aras nda nikâh akdinin ve evlenmenin u ur getirmeyece ini iddia edenlerin bu iddialar n n ne kadar yersiz. ayn sevaba erdirece ini ifade etmi lerdir. evval ay n seçmek müstehabd r. Evlenme hususunda daha çok Ramazandan sonra gelen evval ay tercîh edilmi tir. Peygamber (s. Hac veya umre için ihrama girildi i vakitler d Cuma Günü Cinsel li kide Bulunmak: Hz.a. Resûlüllah (s. c) Nefsî arzulardan ar nd rarak mü terek ibâdet için daha verimli bir ruhî ortam haz rlamak. dayanaks z oldu u kendili inden anla lm oluyor. De ki. K.a." "Cuma günü cinsî münasebette bulunarak kar s n n y kanmas na sebep olan. yice temizlendikleri zaman Allah' n emretti i yer (vagina)den onlara yakla n.cinsî münasebette gece-gündüz. sabah-ak am ve hazar-sefer ay r m yap lmad Evlenmenin Ve Zifafa Girmenin Müstehab Vakitleri: n n delilidir. Zira evval. Ay halindeyken onlardan ayr l n. (343) Müslim. Ai e (r. b) Cinsel temas y kanmay gerekli k laca ndan mü'minlerin tertemiz bir ekilde bir araya gelerek ibâdet etmelerini sa lamak. erkence davran p cuma namaz na da önceden gelen ki iye ad m na kar l k (nafile) oruçlu ve namazl geçen bir senenin sevab na e sevab verilir." Cuma Günün Ö ütlenmesinin Sebepleri: Cuma namaz ndan önce cinsel ili kide bulunulmas n n peygamberimiz taraf ndan ö ütlenmesinin u sebepleri olabilir: a) Mü'minleri haftada bir defa olsun y kanmaya iyice al t rmak. o bir ezad r. . Ancak bir k s m rivayetlere göre. Nikâh: 10 337 Yukar da i aret etti imiz sebepleri benimseyen baz müctehid alimler. iki bayram aras nda yer alan bir ayd r.a. nda her zaman nikâh akdi yapmak ve evlenmek caizdir.

Cinsel Görevden Kaç nmak. 4/144.Z har Yapmak.Arka Organdan Temas Etmek. (de ersizsiz) bir e lencedir.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek ve ili kide Bulunmak.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak.îlâ Yapmak. Bu haramlar n bir k sm daimîdir.tikâfda Cinsel li kide Bulunmak. Hanbel.Âdet ve Lohusal k Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak. âdet halinde cinsî temasda bulunulmas n Kur'an. . 5/23. Yani e ler aras nda da cinsel haramlar vard r. 3.Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak. 4. Çünkü Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Dört amelin d nda Allah' n an lmad her söz. A-DA MÎ C NSEL HARAMLAR 1. .Âdet (Regl . Bakara Suresi 222'de yasaklam t r: . Bu k sm da geçicidir. . Bu görü e göre dört ay a an erteleme farz terketmek olaca ndan haramd r. 4.Kerim. ">' Daimî Cinsel Haramlar: 1 . 5." (344) (344) Feyzü'l-Kadîr. 6. Bu dört amelden biri de ki inin e iyle sevi mesidir. . . 5. 3.Ac Vererek ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak.Hay z) Ve Lohusal k (345) Halinde Cinsel li kide Bulunmak: nsanlar yaratan ve onlar n bedenî ve ruhî yap lar n en iyi bilen yüce Allah. ' "^ 2. davran ve i (önemsiz) bir oyun. Geçici Cinsel Haramlar: 2 .hramda ken Cinsel ili kide Bulunmak. (O) yice temizlenenleri (ay halinde önden ve arkadan cinsel ili kiye girmekten kaç nanlar da) sever.üphesiz Allah (her ay temizlendiklerinde kad nlar na) dönenleri sever. îlâ'y dört ayla s n rlamas . yani yemin edilmi olsa da kad n n dört aydan fazla cinsel yoksunlu a mahkûm edilemeyece ine hükmetmi olmas baz bilginleri her dört ayda bir asgarî bir defa cinsel ili kide bulunman n farz oldu u görü üne yönelmi tir. Ahmed b. Sevi mek: li kide bulunmaks z n sevi mek ise müslüman n her zaman ba vurabilece i hay rl bir e lencedir.' 1." Her Dört Ayda Bir Cinsel li kide Bulunmak: Yüce Allah' n. 338 E LER ARASINDAK C NSEL HARAMLAR E ler aras ndaki cinsel özgürlük alan büyüklü üne ra men s n rs z de ildir..

25 gr alt n) sadaka vermemeleri halinde ilâhî azaba u rayabilirler. Dârimî: 2/408.Hiç üphesiz Yüce Allah.bedenî ve ruhî zararlar ndan korunabilmi olsalar bile cinsel temasda bulunamazlar. Allah'tan ba lanmalar n dilememeleri ve verebilir durumda iken günahlar n örtecek bir dinar (4.) anlat yor: E leri olan bizlerden biri âdet gördü ü zaman Allah' n Resulü.25 gr. muamelelerinde ve di er davran lar nda daima takva olan n tercih etmelidir.a.. bir eza'd r. . Zekât' n nisab 20 dinar= 85 gr. Zira kar l kl anla ma haram helâl k lmaz. Ayr ca bu dü mekten al koymakt r." "(Helâl görerek veya sak ncas z bularak) âdet halindeki kar s yla cinsel temasda bulunan kimse. Üstelik bu zarar vericilik sebebini di er yasaklar ndan farkl olarak da "eza" sözcü ü ile aç klam t r:". Bu sebeple bu ilâhî yasa çi neyen e ler ganahkâr olurlar. dini ve sa l için ihtiyatl olmas gerekir. Zira fakihler. Zira korunmu bir yerin etraf nda dola an kimsenin oraya dü mesi muhtemeldir.. sonra da onun gö üslerine yönelirdi. bütün yasaklar oldu u gibi âdet hali cinsî münâsebet yasa n da zararl oldu u için koymu tur. nifas hay za k yas etmi lerdir. Bu haraml n hikmeti ise. Ahlak nda. her ay belirli bir süre adetli günlerinde ilgisiz kalmaktan ve sevimsiz oldu u eklindeki üzücü artlanmalardan ötürü bunalabilir." (349) Arzulanmaya ve ehvetsiz de olsa sevilmeye muhtaç olan kad n.. k yasla sabittir. 339 âlimlerin icma' ile de sabittir. hay z ile nifas illet ve sebep bak m ndan ayn oldu undan." (346) Nifas halinde olan kad nla temasta bulunman n haraml haraml k (345) 8u kitab n Âdet ve Lohusal k bölümünde geni bilgi vard r. Âdet halinde cinsel temasda bulunmak Rabbimizin ve Peygamberimizin buyruklar yla yasaklanm oldu u için e ler isteseler ve -bilfarz. alt n oldu una göre bir dinar 4. ona arka organ ndan temas eden ki i ve bir de gelecekten haber verdi ini iddia eden adama bilgi almak için gelip de onun sözlerini do rulayan ah s Mu -hammed'e indirilen Kur'ân'aîman etmemi tir. Ai e (r. Hz. (348) Âdet Halinde Sevi mek se Sünnettir. er'an yasak ve bedene zararl olan eylere (346) Nesâî: 2/87.. nefsi emmareyi. Müslüman n. (âdet gören e ine göbekle dizler aras n örten) geni çe bir örtü örtünmesini emreder. Onun için bu günlerinde kad nla r ilgisiz b rakmak do ru de ildir. alt nd r. O.

Anla laca üzere âdet hali gibi lohusal k hali de cinsel organdan gelen kanla ilgili bir haldir. yumurta kanallar ve yumurtal klara kadar 340 . Mikroplar kolayca döl -yolundan âdet nedeniyle geni lemi olan dölyata kanal ndan geçer. Kad n. Bu olaya bak aç s böyle oldu undan zaten kad nlar âdet günlerinde cinsel istekleri olsa da cinsel birle meden kaç n rlar. önce en az ndan cinsel organlar n ve ellerini y kamal d rlar. (349) Sezeryanla do umlarda cinsel organlardan kan gelmemesi halinde kad n. pek büyük bir m z bilgiler ve hükümler aynen lohusal k için de geçerlidir. Âdet hali ile ilgili olarak aç klad (348) Y. bunun günah yaln zca kad n n olur. bitti i halde bitmedi i bulunulursa. kendi iste iyle olan bir ey de ildir.Ay halinin ba lad n kad n n aç klamas lâz md r. Âdet kanamas ülkemizde halk aras nda kirlenme ad alt nda geçmektedir. (349) Nesâi: 1/189. Çünkü bu hâl. ay halinin ba lad veya bitmedi i halde bitti i izlenimini vermekle de günaha girebilir. sevi mek helâldir. Adet ve Lohusal k s ras nda cinsel birle meksizin sevi mek isteyen çiftler. lohusal k hükümlerine tâbi olmaz. slam Dini. Böylece mikrop kapma imkan azalm olur. âdet günlerinde cinsel birle meden kaç nmay emreder. Lohusal k halinde cinsel ili ki haram. Modern t bbî görü ler bizim dînî kurallar m zla paralellik göstermektedir. Âdet günlerinde cinsel birle me sonucu özellikle cinsel organlar n çe itli iltihaplar çok kolay olu abilir. Kad n n gö üslerinden kocas n n a z na yutulacak ekilde süt gitmesinindinî bir sak ncas yoktur. Bunun nedeni organlar na kan n di er günlerden daha fazla dolup ta zyik etmesidir. Pek çok kad n n bu ekilde kendini bu fizyolojik nedenle a a lamas do ru de ildir. ilâhî la'net gölgesi alt na girmi olur. pis bir varl k olarak görmektedir. Hay z Ve Nifas Günlerinde Yap lan Cinsel Temastan u Zararlar Meydana Gelir: * Ayba kanamas geçiren kad nlar. T bb n sbat na Göre. Kardavî Fikhüz-Zekâti 1/257. 261. di er günlere göre daha iddetli cinsel arzu duyarlar. Çünkü âdet kan n n etkisiyle o günlerde dölyolunun d ar da n gelecek mikroplara kar koruyucu ortam nda bir zay flama olur. E er aç klamaz da cinsel temasda n bildirmemekle günaha girebilece i gibi. günah i lemi . Hele hele ay hali ba lamad halde ba lad diyerek kocas n aldatan kad n. Belki de bu deyim nedeniyle kad nlar n pek ço u o günlerde kendini kirli.

hem de sadaka vermesidir.ç karak o bölgenin iltihaplanmalar na neden olurlar. Erke in husyelerine geçerek iddetli a r ya ve bunun neticesi olarak da erke in k s r kalmas na sebep olur. n mikroplar kad n n kan nda na ya-kalanmas da mümkündür. öyle cevap verdi: "Bir veya yar m dinar tasadduk etmesi gerekir. Zaten zarar olarak da bu yeterlidir. Evzai. onunla cinsi temas yapmaya mübtela olan kimse cumhuru'l fukaha'ya göre i ledi i bu günah . fakiriik-zenginlik. bni Abbas (r. shak' n mezheblerinde. De ki: O." (350) E i hay z veya nifas oldu u halde. afii ise kavli kadiminde. afiî müctehidlere göre iki ya n a m çocuklar n . hem tevbe ve isti far etmesi. Pekçok kad nda yumurta kanal iltihaplar . frengi hastal na benzeyen irinli iltihablanmaya yol açar. Yüce Alah bu kimsenin hatas n affeder ve günah n da ba lar. erke in tenasül uzvuna sirayet etmesiyle. ayet bu hastal mevcut ise bu durumda zührevi hastal süt emmesiyle süt akrabal 341 Netice olarak.a. bni Abbas. Katade. (349) Hanefî müctehidlere göre iki buçuk. kan n k rm z l k veya sar l k durumlar na göre bir ya da yar m dinar (351 ) de erinde sadaka vermeleri gerekir. * Hay z kan n n." (352) Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Kan k rm z ise bir dinar. pi manl k duyarak Allah'a tevbe ve isti farda bulunmal d r.Anüsten Cinsel li kide Bulunmak (Anal Birle me): olu maz. Bu sebeple ay halinde olan kad nlardan uzak durun. Bu vesile ile umulur ki. mam Ahmed ikinci rivayetind e.a) rivayet ediyor: Peygamber'e (s. Her eyi bilen ve hikmet sahibi olan Allah taraf ndan indirilen Kur'an. dünyan n dörtbir yan ndaki modern t p uzmanlar hay z ve nifas dönemlerinde kad ndan uzakla man n gerekli oldu unda karara varm lard r. 2. bir daha yapmamak üzere samimi ve gerçek bir tevbe ile b rakmal . tenasül uzuvlar n n il-tihablanmas ve sa l klar n n bozulmas na yol açar.Kerim'de bu hakikat öyle dile getirilmi tir: "Sana kad nlar n ay halini sorarlar. bir rahats zl kt r. Bu konuda ihtiyatl olan: Hay z veya nifas halinde olan kad nla cima yapan kimsenin.v): E i hay zl iken ona cinsi temasta bulun an kimse hakk nda soruldu. kanal n t kanmas na ve kad n n k s rla mas na neden olur. hay z ve nifas devresinde yap lacak cinsel temastan erkek veya kad n n k s r kalmalar . sar ise yar m dinar" eklinde geçmektedir. Bu sebepledir ki.

a. 342 ne de al n p sat lan baya bir meta'd r. Kur'ân'da öyle buyurulmaktad r: "Ay halinde iken kad nlardan uzak durun. Ebû Hüreyre (r. kad na arka organ ndan temas etmesi haramd r. Vajinadan olmak art ile her türlü pozisyon caizdir. Tirmizi. hem de kesinlikle haramd r. Arkadan vajinaya olmak art ile yap lan cinsel birle mede." nda konuyu daha aç klam ve gereken bilgiyi kazand rm t r. temizlenmelerine kadar onlara (cinsel temas için) yakla may n.. Bu nedenle erkek bu duru ta orgazma di er pozisyonlardan daha çabuk ula r. ( lâhi lanetle lanetlenmi tir).v. ehveti teskin etmek ve neslin devam n sa lamak için erke e ve kad na cinsel organ bahsetmi tir. Ona ancak Allah' n helâl k ld yoldan yak la mak caizdir. Cenâb. Buna cevaz veren hiçbir ilim adam yoktur ve olamaz da. üphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Di er bir rivayette öyle buyurulmu tur: "E iyle dübüründen temasta bulunan bir adama Cenâb.a. yani temas arka yoldan sa lamak hem büyük günah." (353). Bunun için de kad na ancak cinsel organ ndan yakla mam z emredilmi tir. (350) Kur'an.Hakk.. kad n lây k oldu u yere oturtmu ve ona gereken sayJ g nl bak mdan kad n ne erke in ehvet oyunca .) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kad na dübüründen yakla an (o yolla temasta bulunan) kimse mel'ûndur. (Bir dinar: 12X3= 36 gram gümü eder.Kerim. 222. islamda yasaklanm t r... anal ili ki de ildir.. Erke in. (354). ibn Mace. yice temizlendikleri zaman Allah' n size emretti i yerden (üreme organ ndan) onlara yakla n. O . Kad na dübüründen yakla mak. islâm.Penisin makata sokulmas yla yap lan birle meye anal birle me denir. Bir dirhem ise 3 gramd r.) den yap lan rivayete göre. (351) Bir dinar: 12 dirhem gümü tür.a. kad n n kalçalar n n dolgunlu u erke in cinsel organ bölgesini hiçbir pozisyonla k yaslanmayacak ekilde uyar r.. Resûlüilah (s.v. Nesai.Hakk (rahmet) nazar yla bakmaz.) (352) Ebu Davud. Resûlüllah (s. Bu ekilde arkadan vajinaya yap lan cinsel ili ki.) Efendimiz bu âyetin vermi ve uyar s n yapm t r.

ibn Mâce/nikâh: 29.) e ine arka organ ndan temas eden kimse hakk nda kendisinden soru sorana: "Bu adam küfür hakk nda benden soruyor" eklinde cevap vermi tir. srar da etse. Israr edildi i takdirde kad n bo anmak için kad ya ba vurabilir. Bu konuda Peygamber'in (s. Onu memnun etmek için denedim ama ili kiden sonra biraz kanamam oluyor. Devam etmeleri halinde ise aralar tefrik edilir yani ayr l r.Hiç bir erkek e ini. Öyle ise kad n. Ahmed:1/6. Dâremî/vüdu'?. 3. Resûlüllah (s. Yaparlar da durumlar hakime intikal ederse tazîr cezas na u rarlar ve büyük günah i lemi olurlar. kad na arka organ ndan temas etmek s hhat ve beden aç s ndan zararl . 4. onun arka organ ndan temas etmesine imkan ve f rsat vermemelidir.. Bu durum ileride rektal kansere yol açar m ? . o da erkek gibi günahkâr ve âsi olur. 2.F trat n red etti i bu ilâhî haram e ler arzu etseler de yapamazlar. gerçekten o.a. ka-rektersiz. -Ari') 343 Tavus (r. 6/305 . Anüsten (Kad n n Arkas ndan) Yap lan li ki Zararl m ? E im srarla anüsten cinsel ili ki istedi. kocas n n. .a.Ba kas na bu ekilde temasta bulunan kimseye livata haddi cezas gerekir. ahsiyetsiz ve ahlaks z olan kimseler yapar.Kad na üreme organ ndan olmak üzere ön ve arkas ndan yakla makta bir sak nca yoktur. korkutsa da.) den yap lan rivayete göre.v. (356) NET CE OLARAK: 1.) Efendimiz öyle buyurmu tur: "Kim ayhalinde olan kad na cinsel temasta bulunur veya bir kad na dübüründen (arka yoldan) yakla p temasta bulunursa veya bir kâhin (gaybden haber veren)e gidip onu tasdîk ederse.a. tehdit de etse. sap kl k ve ahlaks zl n aç k bir ifadesidir." (357) ayet kad n buna r za gösterirse. üphesiz. bu ekilde temasta bulunmaya zorlayamaz. Çünkü insanlar n arzusu haram helâl k lmaz.. ahlak ve fazilet kurallar na ayk r .a. Bu çirkin fiili ancak.) indirileni inkâr etmi olur.a) da öyle demi tir: bni Abbas (r.v.a. Muhammed'e (s. (353) Bakara Sûresi: 222 (354) Ebû Dâvud/nikâh: 45 (355) Tirmizî/taharet: 102." (355). reda' : 12. 114.v) u hadisi erifi ile amel etmelidir: "Allah'a isyana sebebiyet veren eylerde hiçbir yarat a itaat edilmez.Yine Ebû Hüreyre (r. âdî.

Haram olmas na ve de kad na eziyet vermesine ra men. anüsten yap lan ili kiden sonra. Orta halli koca için ise en az bir odal olup mutfa ve tuvaleti-banyosu ba ms z olan bir dâiredir.Ba kalar n n Yan nda Sevi mek. (358) ' 4. bir arada ya an lmas ve yumurta kanallar na kl klara ve k s rl a neden olur. Allahü Teâlâ'n n haram k lmas n n bir hikmeti de sa l a zararl oldu u içindir herhalde. 3. . yapt klar cinsi münasebet fiilini insanlara söz veya i aretle anlatmalar haramd r.. Makat içinde ya ayan E. Zengin koca için er'î mesken. Arkadan Cinsel li kinin T bbi Zarar : Anal ili kinin t bbi yönden pek çok sak ncalar vard r. rektumdan ta narak bula acak bir bakteri ciddi t bbi sorunlara yol açabilir.Cinsel Hayat n Mahremiyeti Ve S rlar n Korumak: Kar -koca. y rt klar ve makat çevreleyen adelelerde gev eme ve y rt lmalar Yak n akraba ile de olsa ba ms zl halinde gerekti i zaman ve arzu edildi i biçimde davran lmamas ve mahremiyetlerine nüfuz edilmesi. Y kanma ve örtünme gibi dinî ölçülerin ihlaline de sebebiyet verebilecek bir ortamdan korunulmas ve tarifi yap lan er'î bir mesken edinilmesi gereklidir. Coli gibi pek çok bakteri anal ili kiden sonra penisin y kanmadan vajinaya sokulmas sonucu vajinaya ta nmakta ve burada a r iltihaplara neden olmaktad r. erke in ve kad n n cinsel duyarl yerlerinin birbirine temas yüzünden zevkli olabilir. li kide Bulunmak : E ler aras ndaki cinsel haramlardan biri de ba kalar n n yan nda ve gözleri önünde sevi mek. Hanbel. Bu nedenle birçok çift sevi irken o bölgeye dokunmaktan zevk al r. cinsel ili kide bulunmakt r. (356) Nesai.. Bu tür vajina iltihaplar gerekti i ekilde tedavi edilmezse ve ihmal edilirse. endi esi erke i de kad n da bunal ma dü ürebilir. (359) olmayan iç içeli meskenlerde.. Arkadan da vajinaya girmek art ile cinsel birle me.. '' ' -344 ' '' ''' 'Ml ! '" ' Ancak uyarmak istedi im bir konu var: Anüs ve vajina çevresi sinir uçlar bak m ndan çok zengin bir bölgedir.Cinsel hayat n mahremiyetini koruyabilmek için öncelikle serî bir mesken sa lan lmal d r. müstakil bir evdir. vajinadan döl-yata geçerek bu bölgede a r yap görülür. e iniz penisini y kamadan vajinan za sokarsa. a. Anal birle me de makat civar nda çatlamalar. (357) Ahmed b.

Bu sebeble bütün imkânlar kullan lmal ; ba ms z bir evde veya dâirede oturulmal d r ki cinsel hayat, ortam n bulmu olsun. b- Cinsel hayat n s rlar da korunmal d r. Yüce Peygamberimiz (358) Ebu Davud, Nikâh: 49. (359) Hukuku slamiye ve Ist lahat F kh yye Kamusu, Ömer N. Bilmen, ist. C.2,S.45O. 345 "Cinsel ili ki halindeki davran lar e lere b rak lm bir emanettir. Aç klanmas en büyük hiyanettir" (360) buyurmu lard r. "K yamet Günü Allah kat nda insanlar n en erlilerinden biri de kendisi kar s yla kar s da kendisiyle sevi ip ili kide bulunduktan sonra, kar s n n s rr n (cinsel davran özelliklerini) aç a vuran adamd r." (36i) Ebu Hüreyre'nin (r.a) rivayet etti i di er bir hadiste de öyle buyurmu tur: "Resûlullah (s.a.v) namaz m z k ld r p selam verdikten sonra bize döndü ve öyle buyurdu: - Yerlerinizden kalkmay n beni dinleyin! Aran zda, kap s n kapat p perdesini çektikten ve zevcesi ile cinsi münasebette bulunduktan sonra, insanlar n aras na ç k p da: "Ben e imle öyle yapt m, böyle yapt m" diyenler var m d r? Kimseden ses ç kmad . Sonra kad nlara döndü ve onlara seslendi: Sizlerden bunu yapanlar var m d r ? dedi: Aralar ndan genç bir k z, Peygamber'in (s.a.v), onu görmesi ve sesini i itmesi için iki dizinden birisine dayanarak dikildi ve: - Evet vallahi, kad nlardan da erkeklerden de konu anlar var, dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) onlara: - Böyle yapanlar n kime benzediklerini biliyor musunuz? dedi. Bunlar n misali kad n ve erkek iki eytana benzer; eytanlardan biri yoldan geçen arkada n (e ini) yakalay p

onunla cima eder, i ini bitirir, insanlar da ona bakarlar." (362) Ailenin selâmeti, yuvan n huzuru ve güveni kar kocan n sadakat, ciddiyet ve iffetine ba l d r. Birinin gözünün d arda olmas , mevcut ile yetinmeyip ehevî duygusuna ma lup olmas evlili i temelinden sarsar, aileyi güvensizli e iter ve evde huzur havas b rakmaz. Bunun gibi kar koca aras ndaki cinsel münasebetin, sevi me eklinin sadece ikisi aras nda kalmas , bir üçüncü ahsa s zmamas gerekir. Bu üçüncü ah s isterse o çat alt nda bulunan biri olsun, ister çevredeki dost yak nlardan biri olsun fark etmez... Aks i halde e ler aras ndaki bu en mahrem ve gizli durum mahremiyet ve gizlilikten uzakla p aleniyete dökülür ve bu sebeple de aile ba kas n n ehevî duygusunun hedefi haline gelir. Hattâ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz evli kad n ile erke in sevi irken

(360) Müslim, Nikâh:2, Nn:1436. (361) Müslim, Nikâh:2, Nn:1437. (362) Ahmed b. Hanbel. Ebu Davud. 346 seslerini bile son derece alçaltmalar n , duvar arkas na yans mamas n tavsiye ve tenbih buyurmu tur. 5- Ac Vererek Ve Ac Verdirerek Cinsel li kide Bulunmak: Çünkü Allah "... Ne zulmediniz ve ne de zulme u ray n z" (363) buyurarak ac vermeyi de verdirmeyi de yasaklam t r. 6- Cinsel Görevden Kaç nmak: Evlilik içi cinsel haramlardan biri de e lerin her birinin cinsel görevlerini zaman nda ve gere ince yapmamas d r. "(Cinsel ili kide bulunmak için) ki i, kar s n yata na ça rd zaman, (t bbî veya dinî bir mazereti olmaks z n) kad n gelmekten kaç n r, kocas da bu sebeple ona k rg n ve k zg n olarak gecelerse, Melekler sabaha kadar o kad na la'net eder." (364) Kad n, nafile ibadet maksad yla bile cinsel görevden kaçamaz. "Her hangi bir kad n kocas n n izni olmaks z n (Ramazan orucu d günah n yükler." (365) Kad nl k Görevinden Kaç nan Kad n Günahkârd r. Çünkü aile hayat n n temeli ve nafaka almas n n sebebi olan cinsel görevlerini yerine getirmeyerek kocas n n hakk na tecavüz etmektedir. Günah i lemi olmaktad r. Kad n, kocas n n sevdi i ekilde süslenmeye, akala maya ve onun özel vakitlerdeki cinsel isteklerine riayet etmesi ve gözetlemesi gerekir. Taki iki taraf aras ndaki evlilik ba lar , sevgi ve sayg duygular peki mi olsun. Bunlar yap lmad ve belkide bo anma ile noktalan r. Kocal k Görevinden Kaçman Erkek de Günahkârd r. Hiç üphesiz ayn ekilde kocan n cinselli inden yararlanmak da kad n n hakk d r. Bu hakk n almas na yard mc olmak da kocan n vazifesidir. Kocan n bu vazifesini yapmamas , onu hem suçlu hem de günahkâr k lar. Kar s na kar cinsel görevini yapma gücünü kendisinde bulamayan ki inin onu d a e ilimden korumak için cinsel gücünü artt racak ve arzular n geli tirecek özel g da ve ilaç almas da görevidir. takdirde aile hayat gittikçe kötüle ir nda nafile) oruç tutar da orucu sebebiyle kocas n n arzular n kar lamaktan kaç n rsa Allah ona üç büyük haram i in

(363) Kur'an- Kerim, Bakara: 279. (364) Müslim Tere. Mehmet Sofuo lu, Hn: 830. C.Sa îr, 1/25 (365) Feyzü'l-Kadîr, 3/138. 347 Cinsel konulardaki haklar, emirler, yasaklar ve suçlar, konusunda slâm kad n-erkek ayr m yapmamaktad r. Erkeklere oldu u gibi kad nlara da gözlerini korumalar em-rolunmakta, erkekler gibi kad nlara da zina yasaklanmaktad r. Erkeklere homoseksüellik yasakland gibi kad nlara da sevicilik yasaklanmaktad r. Erkeklere verildi i gibi zina cezas olarak kad nlara da bekârlarda celde (sopa-kamç ) ve evlilerde recm (ta lanarak ölüm) cezas verilmektedir. Cinsel Temasla lgili Dînî Ve lmî Tavsiyeler: a- E lerin; ehvet ve cinsel ihtiyaçlar n tatminde mu'tedil davranmalar gerekir. 'tidal n s n r ise haftada iki defa olmas d r. Ancak tatmin olup iffetlerini sa lamalar aç s ndan, erkek ve kad n n ihtiyaç durumlar göz önüne al narak daha az veya daha fazla da olabilir. Ne var ki erkek cinsel ili ki konusunda ifrata gitmemelidir. Çünkü bu. ko nuda ifrata gitmek vücudu y prat r, akl sarsar, i ten geri b rak r ve slâmî sorumluluktan yüz çevirmeye sevk eder. b- Önce sevi mek, sonra cinsel temas ile ehveti tatmin etmek. Bu konu ile ilgili aç klamay daha önce vermi tik. c- Koca, cinsel ili ki için muayyen ve uygun vakitler tesbit etmeli ve bu konuda kad n n mizac n da gözard etmemelidir. Kad n n arzu etmedi i bir vakitte, mesela: onun yorgun veya hasta oldu u bir ortamda yap lacak cinsi münasebet; aralar nda ho nutsuzlu a, tart maya hatta ayr lmaya dahi sebep olabilir. d- Cinsi münasebet; bütün ay ve haftalarda, her vakitte, gecenin veya gündüzün her saatinde caizdir. Ancak eriat n haram k ld özel vakitler veya muayyen haller; Mesela: E lerin farz

orucunu tutmu olmalar , kad n n hay z veya nifas halinde olmas durumu müstesnad r. Fakat sünnet olan, cuma gecesi(yani per embe ak am ) veya cuma gündüzünde yap lan cinsel ili kidir. Bu konudaki hadiste Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü cünüplükten y kan r, sonra camiye giderse bir deve tasadduk etmi gibi sevaba nail olur. kinci saatte giden bir inek, üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giden bir tavuk, be inci saatte giden ise bir yumurta tasadduk etmi gibi ecir al r. mam hutbeye ç k nca melekler de haz r olur, zikri dinlerler." (366) Di er bir hadiste de Efendimiz (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Kim cuma günü y kar ve y kan rsa, kim erkenden mescide

(366) Buhari. 348 gider ve hutbenin ba na yeti irse, yürür ve binmezse, imama yak n durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir ad m için bir y ll k amelin oruçlar ve namazlar yla sevab yaz l r." (367) e- Kad n nafile oruç tutmak isterse kocas ndan izin almal d r. Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: ? "Kocas yan nda oldu u halde bir kad n n, kocas n n izni ol-

madan nafile oruç tutmas helal olmaz." (368) Bu iznin; kocan n nefsini korumas nda ve s hhatli olan kad n n faydalanmas aç s ndan önemi büyüktür. slâm n alt nda, cinsel ili ki konusunda öne sürülen en önemli yasaklar bunlard r.

Doktor ve fakihlerin; slâm, ilim ve sa l k çerçevesinde tavsiye ettikleri en önemli nasihatler de bunlard r. Öyle ise -evli olan- genç karde im! Haramlardan uzak durman ve evlili inin slâmî esaslara uygun olmas aç s ndan bu tavsiyeleri tatbik etmeye azami gayret göster. B- GEÇ C C NSEL HARAMLAR 1- Kad na lâ Yap lmas : îlâ; ki inin zaman belirtmeden veya dört ay a an bir zaman belirterek kar s yla cinsî münâsebette bulunmayaca na yemin etmesidir. Haramd r. Kad na yap lan zulümdür. Koca, dört ay içinde sözlü veya fiilî olarak îlâ's ndan döner ve cinsel ili kiye ba larsa îlâ ortadan kalkm olur. E er îlâ's ndan dönmezse hânefî mezhebi müctehidlerine göre dört ay dolar dolmaz kad n, kocas ndan bo olur. Di er üç büyük mezheb müctehidlerine göre ise dört ay n sonunda hâkim îlâ sahibine îlâs ndan dönmesini veya kar s n bo amas n emreder. Dönmez veya bo amazsa koca ile kar s n ay r r. Cinsî münâsebette bulunulmayaca na dâir de olsa mâhiyeti itibariyle îlâ bir yemin türü oldu u için îlâ'dan dönülmesi yemin kef fâretini gerektirir. "Allah, kas ts z olarak a z n zdan ç k veren yeminlerinizden dolay sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yapt n z yeminlerden

dolay sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdi iniz yeme in orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onlar giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunlar bulam yan üç gün oruç tutmal d r. Yemin etti iniz takdirde yeminlerinizin keffâreti i te

(367) Ebu Davud. Nesai. (368) Buhari. 349 budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size ayetlerini aç kl yor, umulur ki ükredersiniz!" Kur'an- Kerim,Maide 89. Ancak ödemekten âciz olan ki iden yemin keffâreti dü er. (369) 2- Kad na Zihâr Yap lmas : Z har, sözlükte s rt mânas na delâlet eden "zahr" kökünden türetilen bir kelimedir. Sonralar bu kelime daha çok adam n kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" demesine delâlet eden bir terim haline gelmi tir. Cahiliyye devrinde kullan ld gibi slâm'da da Aile Hukuku bölümünde kullan lagelmi tir. Ancak slâmiyet z har hükmünü me ru çevçeve içine al p bu hususta da hem aileyi, hem de kad n n vakar ve ahsiyetini korumu tur. "Anam n s rt gibisin"den maksat, cinsel temasta adam her ne kadar kar s n n göbe i üzerine uzan r, bir bak ma o cihetle bir bini yaparsa da, z har kavram yla buna s rt denilerek bir benzerlik sa lanm t r. Di er canl lar n s rt na binildi i halde cinsel temasta kad n n s rt na de il göbe ine binilir. Böylece bir te bih (benzetme) söz konusudur. Cahiliyye devrinde adam kar s na "sen bana anam n s rt gibisin" dedi i takdirde o kad n ona müebbeden haram olurdu. Böylece kad n birçok haklar n ve bununla birlikte ahsiyetini kaybeder, peri an olurdu. slâm gelince, cahiliye devrinin kötü âdetlerini vahiy yoluyla kal d r p kökünü kaz rken güzel olup ahlâka mugayir olmayan ve halk taraf ndan güzel oldu u için benimsenen âdetlere dokunmad . Islâh edilecekleri slah edip verimli, faydal bir düzeye getirdi. Zihar slaha muhtaç bir âdetti. O bak mdan slâmiyet onu uhrevî ve dünyevî hükümlere ba lad , birtak m müeyyideler koydu. Uhrevi hükmü, yani müeyyidesi, bu yola ba vurman n günah oldu unu belirtti. Dünyevî hüküm ve müeyyidesi ise, keffaret vermedikçe adam n kar s na cinsel aç dan yakla mas yasaklan p haram k l nmas d r. Z har hükmünün te riine gelince buna u olay sebep olmu tur: "Evs b. Sâmit'in kar s Havle binti Sa'lebe (r.a.) namaz k l yordu. Kocas da onu namazda görünce bekledi ve kad nca z selâm verince, Evs onunla cinsel temasta bulunmak istedi. Kad n istemedi. Bunun üzerine Evs fazlas yla öfkelendi ve ziharda bulundu. Böylece kar s n kendisine ebediyen haram k ld . Bunun üzerine fazlas yla üzülen Havle kalk p Resûlüllah'a (s.a.v.) geldi ve öyle dedi: " üphesiz ben genç ve çekici bulundu um bir zamanda ve ya ta benimle evlendi. Ne vakit ki ya m ilerledi ve karn m (çocuklar ) d ar , ;.

(369) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.212. 350 att , yani çocuklar m ço ald , bu defa kalk p beni anas na benzetti." Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz onu dinledikten sonra öyle buyurdu: "Senin durumunla ilgili yan mda bir hüküm bulunmuyor. Çünkü Cehab - Hak insanlar n üzerinde durdu u z har ibtal eder anlamda bana bir vahiy indirmedi." Kad n bundan elem duydu ve halini Cenâb - Hakk'a ikâyet edip Resûlüllah'a (s.a.v.) unu söyledi: "Ya Resûlallah! Do rusu benim küçük çocuklar m bulunuyor. Onlar kocama b rakacak olursam zayi olup giderler. Kendi yan mda tutarsam aç kal rlar." Resûlüllah (s.a.v.) da ilk söyledi i sözü tekrar söyledi ve her ne kadar kad n bu ç kmazdan kurtulmak için söz söylediyse Peygamberimiz (s.a.v.) de ayn cevab tekrarlad . Kad n her defas nda ayn cevab al nca öyle diyordu: "Ben fakirlik, yaln zl k ve peri anl Allah'a ikayet ediyorum!" Bunun üzerine Allah' n u emri indi: "Kocas hakk nda sana ba vurup tart an ve (hâlini) Allah'a ar-zederek ikâyette bulunan kad n n sözünü Allah duydu. Allah kar l kl konu man z da duymaktayd . üphesiz ki Allah i iten ve görendir. Sizden kad nlar n (e lerini annelerinin s rt na benzeterek) z har yapanlar (bilsinler ki) kar lar onlar n analar de ildir. Analar ancak onlar do uranlard r. üphesiz ki sözün çirkinini ve uydurmas n söylüyorlar. Allah elbette çok affeden, çok ba layand r. Kar lar n (öz analar na benzetip) ziharda bulunduktan sonra sözlerinden dönenler, e leriyle cinsel yakla mada bulunmadan önce bir köle azâd etmeleri gerekir. Bununla size ö üt verilir. Allah yapt klar n zdan haberlidir. Kim azâd edecek köle bulamazsa, yine e iyle cinsel yakla mdan önce iki ay ardarda oruç tutsun. Kimin de buna gücü yetmezse, altm yoksulu (fakir ve muhtac ) doyursun. Bu keffaretler Allah ve Peygamberine inanman zla ilgilidir ve bunlar Allah' n koydu u (dinî) s n rlard r. nkarc lar için elem verici bir azap vard r." (370). Z hâr, e ler aras nda Allah' n helâl k ld cinsel hayat nefse haram k lmak oldu u için cinsel m

haramd r. Z hâr yapmak haram oldu u gibi, yapt ktan sonra keffâretini ödemeksizin cinsel hayata dönmek de bir di er haramd r. Z hâr; Müslüman, ak ll ve ergin bir erke in e ini veya onun ba , s rt ve kar n gibi bir organ n kendisine neseb, süt veya evlilik (370) Celal Y ld r m, Kaynaklar yla Ahkam Hadisleri, Uysal Y.Konya, C.5,S.218. 351 ;.w f>. ('

yoluyla haram k l nm olan bir kad na benzetmesidir. Daha aç k bir ifadeyle anas , süt k z karde i ve kay nvalidesi gibi mahremi bir kad na veya onun karn ve cinsel organ gibi bir organ na benzetmesidir. Misâller: Sen bana anam gibi harams n. v) :o ) Z hâr n Hükmü:

Senin gö üslerin bana kay n validemin gö üsleri gibidir.

Z hâr yapan ki i, z hâr n keffâretini ödemedikçe kar s n ehvetle öpüp ok ayamaz. Onunla cinsel ili kide bulunamaz. Keffâret ödenmedikçe sözlü veya fiilî olarak kad n da oyna ma ve ili ki kurma arzusunu gösteremez. Z hâr yapan erkek, keffâretini ödeyerek cinsel hayat n ba latmakla mükelleftir. Ba latmad takdirde kad n mahkemeye ba vurarak kocas n n z hâr keffâretini ödeyerek cinsellik görevini yapmas n veya kendisini bo amas n isteyebilir. Ba vuru halinde hâkim z hâr yapan kocaya önce keffâretini ödemesini emreder. Ödeme gücü oldu u halde ödemezse bo amas n emreder. Hiç birini yapmad (Z hâr n keffâreti (cezas ): "Kad nlardan zihâr ile ayr lmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin kanlar yla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavu turmalar gerekir. Size ö ütlenen budur. Allah, yapt klar n zdan haberi oland r. (Buna imkân) bulamayan kimse, han m yla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altm fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah'a ve Resulüne inanman zdan dolay d r. Bunlar Allah' n hükümleridir. Kâfirler için ac bir azap vard r." (371) 3- Oruçlu ken Cinsel Yakla mda Bulunmak: Evlilik içindeki cinsel haramlardan biri Ramazan ay nda oruçlu iken cinsî münâsebette bulunmakt r. Gecelerinde ise helâldir. Cinsel Bak mdan Oruçla lgili Baz Meseleler: a- Bo alma olsun veya olmas n oruçlu iken bilerek cinsel ili kide bulunmak orucu bo zar. Hem kazay (güne gün) hem de kef-fareti (60 gün) gerektirir. Hat rlanmas halinde b rak lmas art yla unutarak cinsel ili ki orucu bozmaz. (371) Kur'an- Kerim, Mücade: 3-4. ... 352 b- msaktan sonra rüyalanmak orucu bozmaz. msaktan önce cinsî münâsebette bulunup da imsaktan sonra y kanmak da oruca zarar vermez. c- Sevi mek orucu bozmaz. Ancak cinsel arzuyla sevi mek orucun sevab n azaltabalir. Sevgiyi aç a vurmak için ehvetsiz öpme ise böyle de ildir. Yani sevab azalt c bir sak ncas yoktur. takdirde hapseder.

Çünkü oruçlu iken ki inin e ini öpmesini bir çiçe in koklanmas na benzeten ve sak ncal olmad n bildiren Allah' n Resûlü'nün bizzat kendisi de e lerini öpmü tür. (372) E lerinden Hz. Âi e (R.) anlat yor: -Allah' n Resulü öpmek için bana yakla nca; "ben oruçluyum" dedim. "Ben de oruçluyum" buyurdu ve yakla p beni öptü. (373) Sevi mek orucu bozmazsa da oruçlu iken cinsel arzuyla bo- almayarak sevi mek, orucun farz k l nmas ndaki amaçla ba da mayaca ve cinsî münâsebete yol açabilece i için, Allah' n Resulü oruçlu gençlerin ve gencimsi ya l lar n sevi mesine müsaade buyurmam t r. d- Cinsel ili kiye girmeksizin vaki olan sevi me s ras nda bo almak orucu bozar, ki iyi günahkâr k lar. Ancak keffareti gerektirmez. Yaln zca gününe gün gerektirir. Mezi gelmesi ise orucu bozmaz. Mastürbasyon yolu ile bo alma da orucu bozup günahkâr k lar. Fakat yaln zca güne günü gerektirir. e- Öperken e inin tükürü ünü yutmak da orucu bozar. f- Muayene için ön ve arkaya parmak sokulmas orucu bozmaz. Oruçlu iken cinsel ili kinin cezas : Oruçlu iken cinsel ili kide bulunman n keffareti esir azad etmek veya ardarda iki ay oruç tutmak ya da altm fakiri doyurmakt r. Oruçlu ken Cinsel li kide Bulunman n Keffareti: Ebû Hüreyre (r.a.) anlat yor: Bir mü'min Allah' n Resûlü'ne geldi ve öyle deyiverdi. - Mahvoidum Yâ Resûlellah! - (Dur bakal m) seni mahveden nedir? - Ramazan orucunu tutarken kar mla cinsî münâsebette bulundum. (372) Müslim tere. Ahmed Davudo lu, Sönmez Y. ist. C.6/84. (373) Ahmet b. Hanbel: 6/134. EV ilik ve Cinse! Havai 353 m * - Azad edecek bir esir (köle) bulabilir misin? - Altm fakiri doyurabilecek yiyece i bulabilir misin? ! - Hay r. - Hay r.

Bu diyalogdan sonra adam oturdu. Bu s rada Allah' n Resûlü'ne içi hurma dolu bir zenbil getirilince: - (Al) bunu sadaka olarak da t, buyurdu. Adamca z ise öyle dedi:

- Bizden daha fakirine mi vereyim Ya Resûlellah! Allah'a yemin ederim ki bir ucundan di er ucuna kadar Medîne'de bu hurmaya bizden daha ihtiyaçl olan bir tek aile bile yoktur. Adamca z n bu sözleri üzerine (yaln z tebessüm buyurmak âdeti iken) Allah' n Resulü yan di leri görülürcesine güldüler ve öyle emir buyurdular: - Hadi git de bunu ailene yedir. (374) 4- tikâfda Cinsel li kide Bulunmak: tikâf Nedir?: itikâf; cünüb olmayan erke in, hay zl veya lohusa olmayan kad n n Allah'a ibâdet maksad yla bir camide durmas d r. Evlilik içi cinsel haramlardan bir di eri de, itikâfta cinsî münâsebette bulunmakt r. "... Camilerde itikâfda iken e lerinizle cinsel ili kide bulunmay n..." (375) 5- hramda ken Cinsî Münâsebette Bulunmak: E ler aras nda cinsî münâsebetin geçici engellerinden biri de Hacc veya Umre için ihrama girmektir. Bu sebeble ihrama giren ki inin cinsî münâsebette bulunmas haramd r. hraml n n Sevi mesi Ve Cinsî Münâsebette Bulunmas le 1 lgili Baz Meseleler:

Meni gelsin veya gelmesin sevi mek, Hacc ve Umreyi bozmaz. Ancak sevi meden ötürü erkek için de kad n için de bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. Meni gel medikçe kurban gerekmeyece ini ileri süren müctehidlerimiz de vard r. E inin cinsel organ na bakarak veya yaln zca dü ünerek, rü-yalanarak veya mastürbasyon yaparak menisi gelen ihraml n n da (374) Et-Tac: 2/67. (375) Kur'an- Kerim, Bakara: 187. 354 Hacc veya Umresi bozulmaz. Ancak mastürbasyonla bo alana bir koyun veya keçi kurban etmek gerekir. hramland ktan sonra cinsel arzulara kap l p hatalara dü ülmemesi içindir ki ihramlanmadan önce mümkünse güzel koku sü-rünülmesi ve ili kide bulunulmas Peygamberimizin Hacc ve Umre ile ilgili sünnetlerindendir. (376) * "Cinsel k skançl k; Allah' n ve Peygamberimizin tan d C NSEL KISKANÇLIK: cinsel haklar çi nemeksizin ve

delilsiz olarak cinsel üpheye ve sayg s zl a dü meksizin Allah' n ve Peygamberinin cinsellikle ilgili emirleri ve yasaklar n uygulamak ve uygulatmak ta hassasiyet göstermektir." Cinsel k skançl k duygusu yarat l tand r. Cinsel k skançl k:

a- Allah' n ve Peygamberinin cinsel nitelikli emirleri ve yasaklar n uyg ulama ve uygulatmada olmal d r. b- Uygulama ve uygulatmada Allah' n ve Peygamberinin tan d üpheye ve sayg s zl a dü- ülmemelidir. Allah' n ve Peygamberi'nin yasaklad kazand ç plakl k, ehvetle bak mak, kad n -erkek yaln zca bir haklar çi nenmemeli, delilsiz

arada kalmak gibi ilâhî yasaklar n çi nenmesi durumunda veya çi nenmesi ihtimalinin a rl k durumlarda uygulay c ve uygulat c cinsel k skançl k helâl ve dinî ölçülere göre de zarurî olan k skançl kt r. Bu sebeble mü'min, ne kendi kar s , k z ve k zkadde inin ve ne de bir ba ka mü'minin aile fertlerinin böylesine cinsel haramlara arac veya muhâtab olmas n katiyetle tabiî göremez. Bunun için de kendisi bu haramlara dü memelidir. Cinsel K skançl k Haklar Çi netmemeli, Sayg s zl a Dü ürmemelidir. Ba ka bir erkekle evlenmesine imkân veren bâin talâkla veya üç bo ama ile bo anm kad n hürdür. Diledi i ki i ile evlenmek hakk na hâizdir. Bo ayan kocan n cinsel k skançl etmemelidir. Kad n n yan nda bir mahremi olmaks z n tek ba na gidece i yol, doksan kilometreyi a k n olsa da slâm Dini'ninde kad n n ana-baba ve karde ler gibi mahremlerine ziyarette bulunmak hakk vard r. (376) Buhârî, Gusül: 14. 355 Cinsel k skançl k onlar n bu haklar n kullanmalar na mâni olmamal d r. Bunun için de kad na, koca olarak ya refakat etmeli ya da bir mahremini bulup e lik ettirmelidir. slâm Dini'nde özel artlar içinde erke in ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kad n alma hakk vard r. Kad n n cinsel k skançl , kocan n bu hakk n kullanmas na mâni olmamal d r. , kad n n evlenmesi aleyhine çal mas na sebeb te kil ;

Her bir Müslüman kad n , Müslüman erke in birden fazla kad n alabilme ruhsat na sahip oldu unu kabul etmek, bir di er ifadeyle taaddüt -i zevcât (birden fazla kad nla evlilik) kurumunun me ruiyetine inanmak mecburiyetindedir. Ne var ki, hiç bir Müslüman kad n , kocas n n ikinci veya üçüncü bir kad n alma ihtiyac nda oldu unu kabul etmek mecburiyetinde de ildir. Kad n n kocas n n evlenmesini içine sindirememesi hatta muhalefet etmesi tabiîdir.

Ancak f trat nda mevcut bulunan cinsel k skançl

onu isyana varan aç k bir ba kald r ya

veya olu mu bir gerçe i tan mazl a gö-türmemelidir. Zira bu tür cinsel k skançl k, Allah' n ve Peygamberinin verdi i haklar çi nemek olur ki bu nevi cinsel k skançl k zulümdür ve de haramd r. Kad n bu durumu nazar- itabare almal , k skançl ecri alaca inanc yla sabretmelidir. K skançl k, Delilsiz üpheye Dü ürmemelidir. Mü'minin kar s ve mahremleri (anas , k z , k zkarde i vs.) üzerinde cinsel k skançl k göstermesi, hem hakk hem de vazifesidir. Ancak bu ona delilsiz olarak üpheye dü mek hakk n vermez. Mü'min, cinsel k skançl kar n gerektirdi i me ru tedbirleri almal , meselâ ç plakl Allah' n Resulü delilsiz üpheyi , kad n erkek m ve beraberli ini önlemelidir. * - * n a r boyutlara vard rmamal ve ehitlik

onaylamam t r. A a daki hadis bu gerçe i aç klamaktad r. Ebû Hureyre (R.) anlat yor. (Kar s n n zina mahsulü bir çocuk do urdu u ku kusunu ta yan) bir sahâbi dolayl bir ekilde zina ihbar nda bulunmak gayesiyle Hz. Peygamber'e ba vurdu ve öyle dedi: -Ya Resûlellah! Kar m siyah bir çocuk dünyaya getirdi. (Maksad sezen) Allah' n Resulü (s.a.v.) (bu gibi üphelerin önemsenemeyece i gerçe ini ikna edici bir ekilde aç klamak için bu sahâbiye ardarda sualler yönelterek) öyle buyurdu: 356 -Senin deven var m ? -Evet. (Var Ya Resûlellah!) -Rengi nas ld r? -K rm z . - Alacal var m ? -Evet (Var Ya Resûlellah!) -Peki bu alacal k nas l olu tu? -Soya çekmi olsa gerek. -Kar n n do urdu u çocu un da soya çekmi olabilir. (377) Anla laca üzere bu hadis, delilsiz üpheye dü ülmemesi gere ini ikna edici bir dille ö retmekte, bu gibi üphelerin aç a vurulmamas lüzumunu da dile getirmektedir. Zira bu tür üphe ha-disde görüldü ü gibi ki iyi dolayl yoldan zina isnad na götürdü ü gibi aç ktan

Tarifini yapt m z bu tarife uygun olarak aç klamaya çal t m z cinsel k skançl k imandand r. yani islâm'daki me ru s n rlar n a an cinsel k skançl k da eytantand r.. ahitlerle isbat edilemez. Ki i Kar s n Zina Ederken Yakalarsa. i ".. Öldürse (k sas olarak) onu öldürüyorsunuz. kar s na zina suçu isnad eden veya onun do urdu u veyahut karn nda ta d ahit ge(377) Buhar . . (iftira etti i gerekçesiyle) ona seksen sopa vuruyorsunuz. "la'net" ve "gadab" laf zlar n ihtiva eden yeminle peki tirilmi dört ehâdetten ibaret bir i lemdir. Sussa.e er yalanc lardan ise. Duyuldu u halde Allah' n r zas na uygun dü meyen. nanc do rultusunda irâdesini kullanma gücünü kazanamam kad ndan her türlü k skançl k tezahürü beklenebilir.. Bu sebeble son derece tedbirli ve sab rl olmal d r. >! ' -. bn-ü Ömer (R. öfkesini içine ak tarak zoraki susuyor. Ki inin kar s na zina isnad etmesi de islâm'da suçtur."* .. . Kad n n. Talâk: 26 Hvlilik ve Cinsel Hayat 357 tiremeyen adamla kar s n n hâkimin huzurunda dörder defa ye-minle me ve birer defa ". Bu isnad n dört ahitle isbat edilmesi veya li'âna (lanetli yeminle meye) gidilmesi lâz md r.. : .. özellikle kumal kad n n k skançl k duymas tabîidir. hâkim taraf ndan yapt r l r. dört ahitle ispatlayamaks z n kocas n n kar s na zina isnad etmesi ve kad n n da bu isnad red etmesi sonucunda hâkim önünde yap lan.zina isnad na da götürebilir.: ^ çocu un ba kas ndan oldu unu iddia eden ve fakat bu suçlama ve iddias n isbat için dört erkek .'. Yapt rabilmesi için e lerin her ikisi veya birisi taraf ndan taleb edilmi olmas lâz md r. Li'ân.) öyle anlat yor. li'ândan da kaç n l rsa ki iye seksen celde (sopa veya kamç ile) zina iftiras cezas uygulan r.* -. Ensar'dan Üveymir el-Aclânî (R.. . L ÂN Li'ân..) (Allah' n Resûlü'ne) gelerek öylece s zland : -Ya Resûlellah! Ki i kar s n bir adamla zina ederken yakalarsa ve (bunu dört ahit getirmeksizin huzurunuzda) dile getirse... Allah' n lanetinin kendi üzerinde olmas n " söyleyerek lânetle mesidir. (378) Li'ân. E in K skançl na Kar Sab rl Olmal d r: Burada yeri gelmi ken ifade edelim.. Hiç k skançl k duyulmamas münaf kl ktand r.

358 do rulad . Ona li'ân âyetlerini (Nur: 6. e er (kocas ) do ru söyleyenlerden ise Allah' n gazab n n kendi üzerine olmas n dilemesi kendisinden cezay kald r r. kendisinin do ru söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ederek ahitlik etmesi. Be incide -e er zina isnad ndan yalanc lardan isem Allah' n "lanef'inin üzerime olmas n dilerim. (379) Li'ân n Sonuçlar : i. e er yalan söyleyenlerden ise Allah' n lanetinin kendi üzerine olmas n dilemesidir. görülecek azab n yan nda pek hafif kalaca n duyurdu. Bek incide -kocas do ru söyleyenlerden ise Allah' n " adab" n n kendi üzerine olmas . 6. Kad n n.bedduas nda bulundu.) Kad n da Allah' ahit tutarak kocas n n yalanc lardan oldu una dört defa ehâdette bulundu. Allah' n Resulü ikinci olarak kad n (la'netle meye ça rd . Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te (378) Kur'an. be inci defa da. kocas n n yalan söyleyenlerden oldu una dair dört defa Allah ad na yemin ve ahitlik etmesi.Kerim." Sonra da ö üt verip uyar da bulundu. Nûr Sûresi.8.. be inci defa da.(Bu nas l i tir?) Allah' n Resulü (bu hakl s zlan Nihayet Li'ân âyetleri indi. Bu geli me üzerine Allah' n Resulü lanetle meyi erkekten ba latt . . Bu la'netle meden sonra Allah' n Resulü ikisi aras n ay rd . Dünyada verilecek cezan n Âhiret'te görülecek azab yan nda pek hafif kalaca n duyurdu: Fakat Uveym ir (tereddüd etmeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin edirim ki hay r.7 ayetleri O da (kocas gibi ikilemeksizin) öyle dedi: -Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah' n zat üzerine yemin ederim ki (kocam olacak) o adam yalanc d r. Ona da ö üt verip ika zda bulundu. Allah' n Resulü Uveymir'den sonra kar s n ça rtt . onlar n her birinin ahitli i. O da kar s hakk nda yapt zina duyurusunda dosdo ru konu anlardan oldu unu Allah' ahit tutarak dört defa dile getirip ehâdette bulundu.7. (kar m zina etti derken) onunla ilgili olarak yalan söylemedim. Allah' n Resulü Uveymir'i ça rtt .9) okudu..) -Allah m! Hükmünü aç kla! eklinde duâ etmeye ba lad . "E lerine zina isnad nda bulunup da kendilerinden ba ka ahitleri olmayanlara gelince.dedi.

Allah kat nda en büyük günah hangisidir? .a.." (380) "Bir cemiyette zina ve faiz aç a ç k p yayg nla rsa o cemiyet halk n n bizzat kendileri Allah' n azab n üzerlerine çekmi olurlar.. Ona zina isnad eden ki iye." (382) b. (384) ' c . -. . Zina En Büyük Günahlardand r: Cezas bekâr için yüz sopa veya kamç ..v.) diyor ki. evlilik ba Zina. evli için ta lanarak ölüm olan zina slâm Dini'nde cinsel haramlar n ba d r." (381) (379) El-Tac: 2/349 (380) isra Sûresi Âyet 32: ..) (383) bn Mes'ud (r.a..:..Kom u le Yap lan Zina: -( yice bilmenizi isterim.Cidden bu büyük günaht r. ..Ondan sonra hangi günah daha büyüktür? .Ondan sonra hangisi? diye sordu umda: ..Sa îr: 1/5 1.> 359 Z NANIN ÇE TLER a. üphesiz o pek çirkin bir cinsel i lemdir....Kom un kar s yla zina etmendir. halbuki O seni yaratm t r. dolay s yla zina olur. zina iftira cezas uygulan r.: ly^ .Sava a Ç kan Mücâhidlerin Kad nlar yla Zina: (381) C. Bulunmalar haram... "Zinaya yakla may n z. diye cevap verdi. Aralar ayr laca için art k sevi emez ve cinsî münâsebette bulunamazlar.) ki inin kom usunun (veya orta n n) han m ile zina etmesi. .Seninle beraber yer ve yed irilir endi esiyle kendi çocu unu öldürmendir.) Efendimizden sordum: . ... Zina. : .. Resûlüllah (s.. dedim ve tekrar sordum: . nefis esaretine dü üp ehvetin kulu olmakt r. onun için on kad nla zina etmesinden daha büyük bir günaht r. EVL L K D C NSEL HARAMLAR Z NA olmaks z n eri kin bir kad n ile erke in isteyerek yapt cinsel ili kidir.' jy. (Daha büyük bir azâb sebebidir. O ne kötü bir yoldur.Li'ân yap l r yap lmaz kar kocan n aras ayr l r.Allah'a e -ortak ko mand r.Mahremlerle (nikahlanmalar yasak olan yak n akrabalarla) Yap lan Zina: "Mahremi ile zina edeni öldürünüz. buyurdu... buyurdu. Li'ân yapan kad n namuslu kad nlardand r.

Bekârlar n Zinas : Bekârlar n bekârla olan ili kisi.slam Dini. (384) Sahih. Bunlar kibirli fakirler. Nitekim bekârlar n zinas n n dünyevî cezas da evlilerin zinas na nazaran azd r. Onlara rahmet nazar yla bakmaz: Onlar günahlar ndan ar nd rmaz." "(Zira) sava an mü'minlerin e leri. Bekârlar n zinas n n cezas yüz celde (sopa-kamç ) evlilerin zinas n n cezas ise recm. Aç l p . zina ve haram ise de di er zina türlerine k yasla sorumlulu u az olan zinad r. Cihâd: 12"64 360 e. Furkan: 68. dünya ve ahirette mutsuz olmamas için. hem de ba kalar n helak edecek olan zina felâketine u ramamas . (385) Ebu Davud. Zinay Engellemek çin slâm Dini Zinaya Giden Yollar Da Yasaklar: a." "Kocas ." (386) f. Hn (383) bni Kesir." (385) (382) ibni Mace. ta lanarak ölümdür. müslüman n hem kendi nefsini. Onlar için elem verici bir azab da vard r. onu bu büyük günahtan korumak için. haram bak lar n. yolculu a ç km olan kad n n yata na giren ki i K yamet Günü'nde y lan a z na dü mü ki i gibidir. s k s k yalan söyleyen idareciler ve evli -ya l zinâc lard r.saç lman n.Evlilerin-Ya lilar n Zinas : "Üç s n f insan vard r ki Allah K yamet Günü'nde onlar zat na muhatap tutup konu maz."Aman sava an mü'minlerin e lerinden uzak durun. müslüman nefsiyle ba ba a b rakmam . onu uyar yor. yabanc kad nlarla iç içe ya amalar n n yani tenhada ba ba a kalmalar n n. Evet. o günaha götüren yollar kesmi tir. bu yüzden. K yamet Günü'nde mutlaka rz n çi nedi i ki inin önünde durdurulur. ç plakl n. slâm Dînî. kâfirlere . Ey mü'minler! Ne san yorsunuz! Siz bir sava ç n n rz n çi nemeyi s radan bir (cinsel) sald r m san yorsunuz. O da (güveni sömüren bu zinac n n) amellerinin sevâblar) ndan istedi i kadar al r. Hudud: 13. sava a ç kmay p geride kalm bulunan mü'min erkeklere anneleri gibi (haram)d r. Bu sebeble sava an mü'minlerden birinin ailesiyle ilgilenmeyi üzerine alan ve ihanet ederek ilgiyi cinsel ili kiye dönü türen geride kalm lardan her bir ki i.Buhari ve Müslim.

(387) Zina Zararl M Yoksa Baz lar n n leri Sürdü ü Gibi Faydal M ? Nikah olmaks z n cinsel ili kiye girmek bütün dinlerde ol -' . böylesi evlilik zor yürür. Tamam n yakmasa bile bir k sm n yakar. d.. .Evlilik öncesi cinsel birle me bazen zoraki evlilikle sonuçlan r ve evlili e hiç de iyi bir ba lang ç de ildir. 2. Böyle bir fiilin o kadar çok mahzuru vard r k i baz lar n s ralayal m: 1." Haram ve ehvetli bak lar kalbe ok gibi tesir eder.benzemenin. Yang nlar n ço u küçük bir k v lc mdan ç kar. Hn: 5109 361 c.Di er bir tehlike ba ta ça n vebas say lan A DS olmak üzere zührevi hastal klard r. randevu ve bulu ma vesselam.Bo anmay kolayla t rm ." b. "Namuslu kad nlara zina isnad nda bulunup. seksen sopa veya kamç ceza takdir etmi tir.Kad n n babas veya kocas ya da karde leri taraf ndan bak lmas n mecburîle tirmi . bir gülümseyi ve selâm.du u gibi islâmiyette de yasaklanm t r. 3. islâm Dini masum insanlara zina iftira edilmesini de büyük bir suç olarak de erlendirmi . (386) Mi kâlü'i-Mesâbih. sonra (bunu J bat için) dört ahit getiremiyenlere seksener sopa vurun ve art k onlar n ahitli ini hiçbir zaman kabul etmeyin. Söz.islâm Dini ayr ca bizzat veya bilvas ta zina ticaretini yasaklam . Kuru bir ot y n n n içine at lan ate k v lc m na benzer. Onlar tamamen günahkârd rlar. Yay ve kiri olmaks z n nice bak lar Sahibinin kalbini ok gibi yaralar!. Z NA FT RASININ CEZASI: Zina. zina isnad n dört ahitle is-batlayamayan ki iye.. böylece zinaya aç lan fakirlik yolunu t kam t r. Ba ar oran çok dü üktür..ilk ve en belirgini gebelik tehlikesidir. alkollü içkileri ve ehveti tahrik edici mûsikinin yasaklamanmas yla kötü sonuçlara yol açan er pencereleri kapat lm t r. ölüme kadar götüren ve âhiret azab na da u ratan bir suçtur. Öldürmese bile yaralar. taaddüd-i zevcât (çok e lilik) ruhsat n ç karm t r. kad n erkek ay r m yapmaks z n zinac lan en a r ekilde cezaland rm t r. Bir airde bu dü ünceleri k saca öyle ifade etmi tir: "Bir bak . Nitekim bir air öyle diyor: "Bütün hadiselerin ba lang c bir bak t r.

Genç k z kar s ndakinin ona bir insan olarak de er verdi ine. basur. Yataklar n da (mutlaka) ay r n. Homoseksüellik. Onlar öyle k nay p uyard : -Sizden önce "âlemlerden" hiç birinin yapmad s n rlar n a an bir kavimsiniz.Genç k zlar cinsel birle meden sonra erke in gözünde itibarlar n kaybedeceklerinden korkarlar ve ço u kez gerçekten böyle oldu u üphe götürmez. (387) Kur'an. Do rusu siz ilâhî yasak vah ettir. "Lût'u kendi kavmine. de i ik gözle görülmelerini de sayal m. Allah onlar n "lâ ilahe illallah" ehâdetini kabul etmez: Birbiri üzerine binen erkek.Kerim. Çok erefli ve sayg de er yarat lan insan kendisinden çok a a canl lardan daha a a seviyeye dü ürmektedir. fik -tül." (390) Homoseksüellik. 6. On ya na geldiklerinde ise namaz k lmalar için (gerekirse) onlar dövün. Nûr Sûresi: 4. beden sa l derecede olan di er n bozmakta. birbiri üzerine binen kad n ve bir de zulmeden hükümdarlar. 7. 5." (389) "Bir erkek di er bir erkekle vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz." (391) .Evlilik öncesi cinsel birle menin bir di er tehlikesi." (388) "Yedi ya ma geldiklerinde çocuklar n za namaz k lmalar n emredin. suçluluk duygula r n n evlilikten sonra tekrar ortaya ç kmas ve evlili i kabus haline getirmesidir.Yine böyle ki ilerin çevreleri taraf ndan a a lanmalar . sadece insan yarat l na ayk r de il. Homoseksüellik..4. firengi ve belso uklu u gibi hastal klara sebep olmaktad r. hayvanlar n bile yana mad bir cinsel sap kl m yap yorsunuz? Siz kad nlar b rak p da ehvetle erkeklere mi yakla yorsunuz. sadece vücudu ile ilgilenmedi ine dair inanc n gerçek olup olmad n kendisine sormal d r. konusunda Sevgili Peygamberimiz öyle buyurmaktad r: "Üç kimse var ki.Vicdani rahats zl k ve suçluluk hissi duyulur. "Erke e veya kad na arka organ ndan temas eden ki iye Allah rahmet nazar yla bakmaz. 362 HOMOSEKSÜELL K: Erkek erke e cinsel ili ki olan homoseksüellik. toplulu una Peygamber olarak gönderdik. A DS.Kerim'le ve Allah' n Resûlü'nün sünnetiyle yasaklanm lanetli bir i tir.. Kur'ân.

Kad nlar olarak birbirleri yan nda göbekle diz kapaklar aras n açmak ve bak lmas haram k l nan bu vücût bölümüne bakmak.(Sözde. . Haram olan bu cinsel sap kl k türünde kad nlardan biri erkek mevkiinde olup sevicidir. . slâmî kaynaklara göre tarihî olu umu ve geli imi itibariyle (388) A'raf Sûresi Âyet 80-84: Hn:2286 ' '"""" (391)Taberânî.. büyük günâhlardand r.. d. ".Bir kad n da di er bir kad nla tenleri temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatamaz. . '*" b. Hayvana temasta bulunmak. v:. Di eri de edilgen durumundad r. Hamam: 3 homoseksüellik gibi sevicilik de Lût toplumun a dayanmaktad r.a.v.Giyimde.Bekârl k ve sürekli beraberlik..Homoseksüel (ler) ve..." (392) HAYVANLARLA C NSEL TEMAS islâm Dini'nde cinsel haramlardan biri de hayvanlarla cinsel temasda bulunmakt r.:.s. . Allah' n Resulü bir hadisi erifinde öyle buyurmu tur: "s ! " Dört s n f insan vard r ki bunlar sabah ve ak am Allah'jp azab öfkesi içindedirler. sözde ve davran da erkekle mek. c.. ..) kad nlara benzemek isteyen erkekler.' (Sahâbiler taraf ndan) soruldu.K zkarde olsalar bile on ya n a an k z çocuklar n bir arada yat rmak.Bunlar kimlerdir Ya Resûlellah! Allah' n Resulü (s. b.Erkeklere benzemek isteyen kad nlar. hayat kanunlar na ayk r bir ya am yolu tutmakt r. c.) u aç klamada bulundu: Onlar: a.Yeti kin k zlar ve kad nlar olarak vücûtlar temas edecek ekilde bir yorgan alt nda yatmak. e. . Sevicili in Sebebleri: a.. .. . giyim tarz nda v. (390) Ebu Davud. Semavî dinlerin hepsinde ve ahlâk kurallar nda hayvana temasta bulunmak haram ve yasakt r. davran da. .f"' 363 (389) Ke fü'l -I lafa..SEV C L K: slâm Dini'nde homoseksüellik gibi haram k l nan bir cinsel eylem de seviciliktir.

"Ey Muhammedi Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini bak lmas yasak olana bakmay p yumsunlar. Dü ünürseniz bu sizin için daha hay rl d r. size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selâm vermeden girmeyin. eller ve ayaklar d ndaki vücût organlar n aç a vurmas n bile yasaklam t r. de il özel ehevî bir maksadla cinsel organlar n te hir edilmesini." (393) RÖNTGENC L K Röntgencilik.. ö le s ca nda elbiselerinizi ç kard n z zaman ve yats namaz ndan sonra.endam etmek. yüzük gibi . ehvetle bakmak ise bütünüyle haramd r. kad nlar n yüz. mayolu ve bikinili plaj giysileriyle arz. ffet ve namuslar n korusunlar.. köle ve cariyeler ve sizden henüz ergenlik ça na ermemi çocuklar u üç vakitte yan n za girmek için izin istesinler: Sabah namaz ndan önce. kendisiyle evlenilebilecek bir kad n n da elleri ve yüzü d bak lmas n haram k lm t r.Hayvanlarla cinsel ili ki kuran ki i(ler)dir. ba kalar n n cinsel organlar n ve cinsel ili kilerini gizlice g özetleyerek cinsel doyuma ula ma çabas d r. cinsel doyuma ermek amac yla cinsel amaçla cinsel organlar aç a vurup göstermektir. onlar n ar nmas n daha iyi sa lar. slâm Dini. vücût organlar n cinsel amaçla aç a vurmak olaca ndan a a da sunacaklar m z n her biri üphesiz bir te hirciliktir: Striptiz. Zi-netlerini kendili inden görünen (elbise. ' islâm'a göre te hircilik.d. gö üsleri ve kalçalar belirginle tirici dar giysileri giyinmek. Allah yapt klar ndan herhalde haberdard r. Mü'min kad nlara da de ki: Gözlerini bak lmas haram olan eylerden çevirip yumsunlar.. effaf elbise giyinmek. (395) TE H RC L K Kabul gören yayg n tarife göre te hircilik. "Ey man Edenler! Kendi evlerinizden ba ka evlere izin almadan.. Bu sebeple pek tabîdir ki te hircilik de slâmî bir haramd r. erkeklerin göbekle diz kapaklar aras n . 364 ndaki organlar na aras na. mahrem yerlerini korusunlar. Hamam: 3 (393) Et-Ter ib: 3/287 ' . cinsel organ ." (394) "Ey man Edenler! Sahip oldu unuz hizmetçiler. darac k pantolan ve ort giymek. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin aç labilece i (beraberlik) vakitleridir. ehvetsiz de olsa bir erke in göbekle diz kapaklar (392) Ebu Davud. islâm Dini. Bu.

Allah' n Resûlü'nün tariflerine göre deyyûsluk kar s n . karde lerinin o ullar na.örtülmesinde güçlük bulunan) k s mlar hariç. Namaz k l n. bunaklara ve dilencilere) yahut henüz kad nlar n mahrem yerlerini anlamayan çocuklara (gösterebilirler). Teberrüc Yüce Allah taraf ndan öyle yasaklanm t r: "Evlerinizde oturun. (Örtülü ç plakl k ve edal yürümek) kad nlar n ba lar na örttükleri örtüyü ba lamayarak kulaklar ve gerdanlar gibi örtülmesi gereken tabîi güzelliklerini te hir etmeleridir. Önceki câhiliyet dönemi kad nlar n n teberrüc yapt edin. ba örtülerini yakalar n n üzerine koy(up boyunlar n ört)sünler. Allah' n ve Peygamberinin (di er) buyruklar na da itaat . kad na ihtiyac bu^ lunmayan (iktidars z. (394) Nûr Sûresi Âyel 27: (395) 365 Yaln z kocalar na. k skanmamakt r." (396) ).. müslüman kad nlar na.. Nûr Sûresi Âyet 58: Teberrüc. ilgi çekmek için kad nlar n erkeklerin önünde al ml ve çal ml bir ekilde yürümeleridir. örtülü ç plakl n bir di er eklidir. TEBERRÜC Teberrüc.. Süslerini kimseye göstermesinler. gibi teberrüc yapmay n. k skançl n z dd olan deyyûsluk da o derece a a l kt r. ehvetsiz) erkeklerden tâbîlerine (yani hizmetçilere. ellerinin alt nda bulunan köle ve cariyelerine. k zkarde ini vs. babalar na. DEYYûSLUK (NAMUSUNU KISKANMAMAK): Yukar da aç klanan me ru ölçüleri içersinde cinsel k skançl k. k zkarde lerinin o ullar na." (397) Rabbimiz taraf ndan yasaklanan teberrücün içine cinsel bak mdan farkedilmek için parfümlenerek erkeklerin bulundu u yerden geçmeyi katabilece imiz gibi cinsel alâka görmek için bilezikleri oynatarak ses ç kartmay ve topuk seslerini yans tan yüksek topuklu ayakkab giymeyi de katabiliriz. bir üstünlük oldu u gibi. zekât verin. kocalar n n babalar na. Onlar n yabanc erkeklerle dü üp kalkmas n kabullenmek veya onlar n yanma erkekleri salmakt r. yard ma muhtaç ihtiyarlara.. Bu anlam yla teberrüc. k z n .

insanl k eref mertebesinden çok a a lara dü en ahlâks zlar n hayat anlay d r." (399) . kendini hayvan seviyesinde gören. Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yumma k. deyyûslu u yasaklam t r. manevî de erlerin tahrip olmas na yard mc olur. Hayvanla maya yüz tutman n ilk basama d r. Milletin k sa ömürlü olmas na.< j. EHVETLE BAKMAK Göz. Ahzab: 33 366 Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak. kalbî duygular n temizli ini gideren ve cinsel e ilimleri azg nla t ran ehvetli bak . haram k l p yasaklam t r." (398) PEZEVENKL K Kendi kar s veya mahremleriyle (nikahlanmas haram yak n akrabalar yla) yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. Kendi kar s veya mahremleriyle yabanc bir erkek aras nda vas ta olmak. bir üst makam elde etmek için her eyi mubah gören ahlâks zlar n ticarî anlay d r. (396) Kur'an..31. ba ka milletlerin kültür emperyalizmine kurban gitmesine sebep olur.. (397) Kur'an. Nûr: 30. insanl k eref ve haysiyet duygusunu yitirmenin aç k belirtisidir. Allah' n Resulü gözlerin zinas n n ehvetli bak oldu unu öylece aç klam t r. Sevgili Peygamberimiz bu konuda öyle buyu rmu tur: "Üç kimse var ki Allah k yamet günü onlara (rahmet) nazar yla bakmaz: Ana babas na kar gelen. ".Kerim. Bunun içindir ki islâm Dini. Gözler de zina eder. an ve erefini yitirmesine.Kerim. kalbin ana giri i oldu u için insan n yönetim merkezi olan kalbe ehevî bak larla iletilecek mesajlar. erkeklere benzemeya çal an kad n ve bir de kar s n ve yak n n k skanmayan erkek. deniz kenarlar n et y n hâline getirmi tir. Gözlerin zinas ehvetle bakmakt r.Kar s n n veya kendisine yak n olan kad n n iffetsizli ine ça da l k ad na göz yummak. mide ve ehvetinden ba ka derdi ve davas kalmam . cinsel duygular n sapmas na ve ki inin cinsel haramlara dü mesine sebeb olur. . çal ma azmini yetirmi . Bunun için slam.

Ani bak lar günah kapsam na girmez. Amir O lu Ukbe (R.) bu ö ütlerine muhâtab olan) bir j sahâbî sordu: -Yâ Resûlellah! Kocan n karde i ve amca çocuklar gibi ak. ______" lk bak tan sonra tekrar bakmaz.. Kal rlarsa hiç üphesiz. Peygamber'in (s. erkek kad n beraberli idir. nda) akar. rabaya ne buyurursunuz? (Onlar da m kad nlar m zla bir arada yaln z kalamazlar?) r Allah' n Resulü u cevab verdi: . Allah' n Resulü bir ö ütlerinde sahâbilerine öyle buyurdu: -(Yan nda mahremi bulunmayan) kad nlar n yan na girerek onlarla bir arada yaln z kalmaktan sak n n. önce bak malarla ba lad konu ma ile geli ti i ve bulu ma ile sonuçland rolunmu lard r. selamla ma va için (bir önceki sayfada geçen Kur'an- Kerim. Çünkü yak nl n sa lad imkânlar ve üpheden ar nm ortamlar. cinsel haramlara daha ziyade . Birbirine mahrem (evlenmeleri haram) olmayan erkekle kad n n yaln zca bir arada kalmalar d r.v.) rivayet ediyor.a. "Hiçbir erkek evlenebilece i bir kad nla ba ba a kalmas n.a.31 ayetleriyle) mü'min erkekler ve kad nlar gözlerini korumakla em - Haram k l nan bak lar hiç üphesiz iradeli bak lard r. (Hz." (401) " eytan da her birinizin kan damar nda (kan n z gibi irâdeniz d sebeb olurlar. Nikâh: 44 (Hn:2153) 367 mümkün olmayaca ndan) senin için helâl ise de ikinci bak (iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olaca ndan) senin için helâl de ildir. .)den. gülümseme. (kaç n lmas (398) Nesâi-Bezzâr: ibn-i Ömer (r.. Zira birinci bak . (399) Ebu Davud." gibi akraba fertleri aras nda önem verilmesini emir buyurmu tur.." AKRABA L K LER Birbiriyle evlenebilecek olan na mahrem (evlenmeleri yasak olmayan) erkekle kad n n yaln z olarak bir arada kalmalar n yasaklayan slâm Dini. üçüncüleri eytan olur. amca-day -hala ve teyze çocuklar .Haram cinsel münâsebetler.. bu yasa a özellikle "kay n. Nûr: 30." (400) A kda l k ve zina gibi büyük haramlara sebebiyet veren ikinci derecedeki cinsel haramlardan biri de.

. Ama karma e itim ve çal ma düzenini asla benimsemez. onlar n okullarda.17. TOKALA MAK: Birbiriyle evlenme yasa haramd r..fr .. * . tokala mak dahil her türlü bedenî temas . . . zarurî bir uygulama de ildir. . Tokala ma.. (400) Ahmed b. e itim ve çal ma alanlar n da içine al r. -!b . sak ncalar vard r.'. Reda: 16.. Hanbel. Erkeklerle kad nlar n Allah' n kutsal evlerinde namaz için yan-yana durmalar na izin vermeyen lahi Kanun'un... (402) KARMA E T M VE ÇALI MA DÜZEN : Birbirleriyle evlenebilecek bir erkekle bir kad n n bir arada yaln z kalmalar yasa . Nitekim de i ik kültürlerde tebessüm ve yar bele kadar e ilme gibi farkl tatbikatlar görebiliyoruz.-Sözü edilen koca akrabas ile bir arada yaln z kalmak ölüm (gibi aile ve ahlâk hayat n n çökü üne sebep)tir. Oraya müracaat ediniz. : <: Bu sebeple slâm Dini. dairelerde. olmayan erkek ve kad n n. Mabetlerde ç çelik Yasakt r: islâm Dini... -. ibadethanelerde de kadm-erkek kar m n yasaklam t r.. (401) Tirmizi. Benimsemek öyle dursun yasaklar. yasaklamamakla beraber kad nlar cuma. kulüplerde ve di er toplant yerlerinde serbestçe bir arada bulunmalar na izin vermesi dü ünülemez. ergenlik ça na ermi gençlerin karma e itimi ve kad n-erkek bir arada . gere ince f trat na uygun i lerde çal mas n caiz görür. Bunun için... (Hn:11 71 -2) (402) Et-Tac: 2/329 As m LJvst i 368 Çünkü böylesine bir e itim ve çal ma düzeninde kar l kl 1 göz zinas ve kapal bir odada yaln z kalma (halvet) durumu gibi dinimizin mahzurlu k ld : islâm Dini kad n n e itimini farz.m. bayram ve vakit namazlar n camide k lmalar ile yükümlü tutmam t r. kitab m z n "Halvet" konusunda daha geni çe izah edilmi tir." (403) Evlenmelerine dinen engel olmayan kad n ve erke in tenhada ba ba a kalmalar n n sak ncalar . . çal ma düzenini caiz görmez. 5/351.

Tatminkâr Ve Heyecanl Bir Cinsel Ya am n Ko ullar : 1. Bu konu man n içeri i kar l kl olarak nelerden zevk al p.Yeniliklere aç k olmak: Monoton cinsellik yerine. ba ar ve zevki azalt r. nelerden ho lanmad n z olabilir. ço u davet edece i cihetle ço unda ehevî ayaklanma olan davran türlerinin az da haram k l nm t r. anlay l olman n ve kendini geli tirmenin (403) MevdûdîTefhîmül-Kur'ân 3/386 .slâm Dini kad n için e i ve mahremi olmayan erke i. 3. rahat ve kendilerine güvenlidirler. 4. ki insan beraberken kendilerini güvende ve rahat bir ortamda hissediyorsa.Cinsellik konusunda bilgili olmak: Bilgi. helal yerden olmak kayd yla her türlü de i kenli e ve yenili e aç k olmak. farkl cinsel tercihleri olabilece ini kabul etmeleri. yak nla mak. birbirlerini incitmeden dürüst olmalar ve gerekti inde ödün verebilmeleri önemlidir. kar l kl güven ve ho görüye ba l d r.Bireylerin cinsel duygular hakk nda reddedilme ya da ay planma korkusu olmadan birbirleriyle aç kl kla konu abilmesi. Oysa bilgi. Cinsellik konusu nda günümüzde pek çok kaynak olmas na kar n. uzla malar . alkollü içkilerin en az miktar n n içilmesinin n hat rlatabiliriz. Güvensizlik. yeni eyler denemek konusunda daha rahat davranacaklard r. bile haram k l nd 369 C NSEL MUTLULU U ETK LEYEN PS KOLOJ K OLAYLAR Sa l kl Ve Mutlu Bir Cinsel Ya am n Alt Ko ulu: Pek çok insan için cinsel ili kide rahat ve huzurlu olmak. E lerin birbirlerine aç k ve dürüst olmalar . bunun için de tokala ma dahil bedenî temaslar yasaklamaktad r. Cinsel konulardaki temel bilgileri bilenler. bu konuda bilgisiz olan insanlar n say s tahminlerinizin çok üstündedir. Tokala mak eklindeki bir temas n baz erkekler ve kad nlarda cinsel heyecan vücûda getirmemesi mümkündür. E lerin kar l kl olarak. rahatlaman n ve güvenin anahtar d r. Ancak az. Ayn mant n alkollü içkilerde geçerli oldu unu. birbirlerinin a k ritimlerine uyum sa lamalar n mümkün k lar. 2. erkek için de e i ve mahremi olmayan kad n ula lamayacak derece yüceltmekte.Kar l kl güven ve sayg n n hakim oldu u ve rahat bir ortam: Ki i kendini güvende hissetti i zaman çok daha rahat davranacakt r.

Bu bulgu kad nda her ya ta görülebilir. çocukluklar nda ay p yerlerinin ellenmemesi ile ilgili konan kat yasaklar n etki sinde bocalay p bu yasak ve korkulara adeta ba ml bir görünüm arz etmektedirler. h em kendisini. bu kad nlar n cinselli e dü man bir çevrede.Beden sa l : Düzenli olarak spor yapmak çok önemlidir ve ki inin kendini iyi hissetmesine yard mc olur. b öylece cinsel birle me engellenmi olur.. daha önceki cinsel birle mede ya anan herhangi bir fiziksel ac ya kar kad n n bedensel bir tepkisi olarak da görülmektedir. genellikle ilk gecede heyecanlanmadan veya korkudan dölyolunun giri k sm ndan itibaren 1/3'lük k sm n çevreleyen adalelerin istemsiz olarak kas lmas veya spazm d r.. Bu kas lma dölyolunun giri bölgesinin kapanmas na yol açar. Vajinizm. Tedavi gören bir bayan n ifadesi gayet aç k ve öyledir: "Evlili imin ilk gecesinde çok kanama oldu.. Kanama durmay nca diki at ld . Bunlar n pek ço unun evleneli 3-5 y l geçmesine ra men hâlâ bakire olduklar görülmü tür.. cinsel birle meye kar adeta önleyici refleks olarak görülmektedir. sevi me s ras nda veya klitoris uyar lmas ile orgazma ula rlar. 5. Nedeni ruhsald r. ara t rmalara göre daha ziyade ruhsal nedenle veya kad n n cinselli i kirlilik. imdide erkek organ girecek diye kendimi kas yorum. 370 VAJ N ZM Vajinizm. Vajinizm vakalar pek hekime ba vurmamaktad rlar. cinselli e kar korku ve suçluluk duygular n n a land bir ortamda yeti tiklerini görüyoruz. Bunlar aktif bir . Doyuma ula am yorum.anahtar d r.Gülebilmek. Cinsel birle me hariç. Baz ender vakalarda hastalar her türlü cinsel davran a korku ile bakarlarsa da normal cinsel arzulu kad nlard r." Vajinizm. ay pla özde le tirmesine yol açan yeti me tarz ndan kaynaklanmaktad r.. Ki i cinsel bilgiler hakk nda ne kadar fazla do ru bilgileniyorsa. Bu da cinsel ili kilerimizi zorla t r yor. Bu kad nlar. Normal ekilde uyar l rlar. Bu kad nlar n cinsel geli melerinin ruhsal aç dan durmu oldu unu görüyoruz. hem e ini tatmin etme konusunda o denli ba ar l olur.. akala mak hem e lenceli olabilir. 6. Vajinizm. Cinsel ili ki s ras nda ilk günler rahmim delinecek san yordum. Vajinizme ruhsal etkenlerin neden oldu u kad nlarda. hem de performans konusundaki kayg lar ortadan kald r r. Mümkün oldu unca ho bir vücuda sahip olmak ki inin kendisini be enmesini sa lar ve dolay s yla cinsel ve duygusal ya am n olumlu bir ekilde etkiler. e lenebilmek: Gülmeyi ve e lenmeyi bilmek birçok eyi de i tirebilir...

Vajinan n kurulu u e ler aras nda yolunda gitmeyen bir durumun oldu unu gösterir. cinsellikten korkmas . Kad n sürekli olarak ac duyaca na kendini art land r rsa ili ki esnas nda zorlanmas çok do ald r. Çözüm ise kar l kl konu maya hatta t ppi tedaviye dayan r. Vakit geçmeden tedaviye ba vurulmal d r. Vajina Kuru se Ne Yapmal ? Vajinan n kuru olmas buna sebep olan etkenlere ba l d r. Özellikle kad n n küçükken tecavüze u ram olmas ve bunu bir türlü unutamamas . Cinsel li ki S ras nda Vajinadaki Kas lmalar çin Neler Yap labilir? Cinsel beraberlik esnas nda ve öncesinde görülen kalça ya da vajinadaki kas lmalar n organik sebeplerden çok ruhsal sebepleri 371 vard r. kurulu u kremlerle ya da cinsel ili kiden önce ön sevi me s ras nda vajinadan gelen s v . Bununla birlikte baz kad nlar n kas kas lmalar n n nedeni daha da derinlerde yatmaktad r. laç kullanmak istemeyen kad nlar. hem de yan etkileri olabilece inden sak ncal d r. cinsel dan ma ya da psikoterapi merkezlerine ba vurmalar nda fayda vard r. Özellik kad n n yeterince uyar lmamas . Bu nedenle kas kas lmas na kar ilaç ya da sakinle tirici gibi ilaçlar n kullan m hem gereksizdir. Hamilelik ya da tecavüz korkusunun ya anmas ise ayr bir etkendir. va-jinas n n slanamamas vajinan n kuru olmas na neden olur. Kas lmalar n nedeni görülme endi esinden. Bu konuda uzunca konu mak ve ön sevi meyi uzun tutmak iyi bir çözüm yoludur. Ayr ca kad n n kendini çekici bulmamas . ok anmamas da kas lmalar artt rabilir. fakat penisin dölyoluna gitmesinden kaçarlar. yani sevi mede orgazma ula abilirler. Vajinizmin ruhsal nedenleri aras nda tecavüz ve jinekolojik muayenede hekimin hoyrat davranmas gibi nedenleri de unutmamal y z. E er e ler bu yolla çözüme ula amad ysa. e in tecrübesizli inden ya da onun kabal ndan kaynaklanabilir.cinsellik içinde olabilirler. hatta "rahat ol" gibi sözler hiçbir i e yaramaz. Böylelikle ruhsal alandaki problem çözülerek beden üzerinde etkisi azalt labilir. kendini bir obje olarak görmesi veya yeterince sevilip. penisin büyüklü ünden. Doktor taraf ndan yaz lan ilaçlar beden için ya da sadece vajinaya yönelik kad nsal cinsel hormon içermelidir. Kad nsal cinsel hormon içeren ilaçlar yumurtal klarda ya da döl yata nda yap lan ameliyatlar n ard ndan da gerekebilir. Bu durumda krem veya buna benzer maddelerin kullan lmas . anne ve babas n n aras nda ya anan cinsel ili kinin iddete dayal oldu unu görmesi ve yanl bir e itim alm olmas bu kas lmalara neden olabilir. Tedavisi için vajinadaki nemlili i sa layan kad nsal hormonun dengelenmesi zorunludur.

Kayganl sa lamak için prezarvatif ya da dipyafram kullanan ah slar n krem. nemlendirici kullanmalar çok sak ncal d r. Bu travman n da cinsel kökenli olmas gerekmez. bu da prezarvatifin delinmesine ve spermlerin vajinaya akmas na neden olur. Cinsel Organ Dar Yap l Kad nlar Var M d r? Buna neredeyse hiç rastlanmaz. ayn zamanda bir enfeksiyonun sebep oldu u bir a r dan. Vajina dilatatörleri (kaslar açan. bu da va-jinan n istemsiz olarak kas lmas na sebep olur. Bunlar n yan s ra meditasyon gibi zihinsel rahatlama tekniklerinin yarar vard r. hastay hem bilinçlendirir. hormonal bir dengesizlik ya da do um s ras nda olu an fiziksel bir yaradan kaynaklanabilir. ayr ca kad n anatomisi ve cinsel tepkilerin fizyolojileri hakk nda okumak. Uzman doktorla diyaloga girmenizde yarar vard r. E inin de yard m ile bu durum k sa zamanda ortadan kalkabilir. Eri kin kad nlar n. Kad nda Birle meyi Tümüyle Engelleyen Ya Da Birle mede iddetli Ac Veren stem D Vajinal Kas lma: Kocamla 5 y ld r evliyiz ve hiç cinsel ili kide bulunmad k. de i ik boyutlarda aletler) ve pisikoterapi. . Çok denedik ama vajinam o kadar dar ki kocam n penisini sokmas kesinlikle mümkün de il. Zira bu krem türlerinin içinde ya oran çok yüksektir. bu vakalarda en çok uygulanan yöntemlerdir. Bazen ön sevi menin uzun tutulmas yeterlidir. hem de rahatlat r. Dolay s yla "organlar n birbirine uymamas " gibi bir sorun çok nadir olur. hayli küçük ve narin yap l olsalar da. Vajinal kas lman n gerçek nedeni bilinmemekte. yakla k sekiz ila on santimetre uzunlu unda olan ve a z nda dairesel bir kas bulunduran hortumsu bir bo luktur.(kazî) fitilleriyle giderebilirler. Bu vajinal kas lma daha önce cinsel birle meden zevk alan bir kad nda birdenbire de ortaya ç kabilir. Bu vajinal kas lma. Arzu edildi inde eczanelerden ya içermeyen 372 kayganl k verici ürünler temin edilebilir. oldukça esnek bir vajinalar olur: Ne de olsa do um s ras nda çocu un kafas ve gövdesi buradan ge-çebilmeli! Bir erke in penisi de hiçbir zaman bu denli büyük olama z.vajinal problemlerin çözülmesinde faydal olabilir. Vajina. Kad n birle me s ras nda çekece i ac y önceden tahmin eder. vazelin. Bunun ortaya ç k genellikle geçirilen duygusal bir travmaya ba l olabilir. Penisin vajinaya girmesinin gerçekle ememesinin ard nda ço unlukla ba ka nedenler yatar. Düzenli bir ili ki de -haftan n bir iki günü. jel. kökeninde seks korkusundan kaynaklanan psikolojik bir durum oldu u dü ünülmektedir. ancak.

Kad n sevi meyi arzulad nda. ya da gonore (belso uklu u) gibi cinsel yolla bula an bir enfeksiyon olabilir. penisin derin temas n n tahri etti i bir barsak iltihab da mümkündür. Baz kad nlar e lerinin penisini vulvalar na dayanacak kadar yak nda hissetmeyi sever. Yeterince tahrik olmad ysan z. penisin ne kadar içeride ilerleyece i kad n taraf ndan belirlenir. Bu durum yani. Artan heyecanlanmayla arka k s mda bulunan vajinan n üçte ikilik bölümü balon eklinde genle i r ve daha fazla iç hacminin olu mas bak m ndan vulva hafifçe yukar ya do ru yükselir. ba kalar ise bunu rahats zl k ve a r verici olarak bulurlar. vajinada yeterli slanma olmam t r ve vajinan z n boyu da uzamam t r. Bundan ötürü oldukça k sa ve ereksiyon halindeki bir penis zevkli bir cinsel ili ki için fazlas yla yeterli olabilir. Son olarak a r n n nedeni döllenmi yumurtan n rahim çeperi yerine döl yata borusuna yerle ti i d gebelik de olabilir. cildimde bir k zar kl k oluyor ve bu k zar kl k bir iki saat içinde geçiyor. Yeterince uyar lman za kar n yine de a r hissediyorsan z. sertle mi penisi içine alabilir. fakat son birkaç kezdir ili ki s ras nda iddetli rahats zl k ve ac duyuyorum. rahim boynunda bir iltihap ya da enfeksiyon söz konusu olabilir. Sonuç olarak. Nedeni ne olabilir? Kad nlar da cinsel birle me s ras nda a r duygusu çok yayg nd r ve pek çok nedeni olabilir. Kesin tan n n konabilmesi için bir jinekologa görünmeniz gerekmektedir. ve böylece o k s mda bulunan sinirler daha iyi uyar labilirler. Cinsel li kide Duyulan Ac n n Sebebi Nedir? Kocamla imdiye kadar cinsel ya am m zda bir sorun yoktu. Bunun nedeni chylamydia (klamidya). Meni Alerji Yapar m ? E imin menisi cildime temas etti inde. vajinan n tümü uzar ve daha da slakla arak normal büyüklükteki. Ayn zamanda. söz konusu s k nt lar farkl cinsel duru larla ortadan kald r labilir. rahats zl k hissetmeniz do ald r. bu durumda a r sürekli ve çok iddetlidir ve hemen t bbi müdahale gerekir. Buna kar l k vajinan n ön k sm ndaki üçte birlik kaslar az ya da 373 çokça kas l r. Bir ba ka olas l k pelvisteki iltihabi bir hastal k t r ve bu durumda üreme sisteminin herhangi bir bölgesinde bir enfeksiyon söz konusudur. Ne yapabilirim? . Bu da bizim cinsel ya am m z olumsuz yönde etkilemeye ba lad . Ancak.

Sevi meye ba lamadan önce vajinan za tampon koyabilirsiniz. alerjiye yakalanmaya haz r bir ba kl k sisteminde alerjik tepkiler ortaya ç kabilir: Alerjik hastal klar uzman olan doktorlara sorulmal d r. Vajinadan Ç kan Yellenme Sesi: Bu soruyu sormaya utan yorum. Menopoz Döneminde Cinsel li ki Azal r m ? Kocam öldü. Bu renksiz ve kokusuz bir slakl k. kitap ve filimlerden uzak durmal d r. penisini çekti inde gaz ç kar yor gibi oluyorum. Duydu unuz ses de bu havan n d ar ya ç karken ç kard sestir. Birkaç y l sonra evlendim. Uyart c yiyeceklerden. slakl k da ki iden ki iye farkl l k gösterir. Cinsel birle me s ras nda.Öncelikle meninin cildinize temas n engellemek için e inizin prezervatif kullanmas n sa lay n. bazen vajinada hava s k r. meniyi mümkün oldu unca çabuk temizlemenizi önerebiliriz. Bu nedir ve nas l engellenebilir. K örtünmelidir. Bilhassa uyar-t c g da alan ve uyart c kitap okuyan veya film seyreden gençlerde bu olay s k olur. Sizin durumunuz ise tam tersi. Bu kötü veya yanl bir ey de il ve yapabilece iniz pek bir ey yok. Uykuda ken Bo alma: Uyurken bel gelmesi. Öyle ki. Menopoz dö-nemindeyim. ilk defa bulu ça na girince olur. durumun ciddi oldu unu sanm yorum. bazen birle me s ras nda alt ma bir havlu koymak zorunda kal yorum. Tampon slakl emer ve birle meden önce de kolayca ç kar labilir. Özellikle hassas. Meni toksik (zehirli) de ildir ve bir zarar vermez. Geceleri bel gelmesi için penisin tam dikle mesine lüzum yoktur. Bazen de uyurken ü üme sonucu bo alma olabilir. Baz kad nlarda çok azd r. Bazen de ayn gecede 2 defa oldu u görülür. Her konuda oldu u gibi. Cinsel birle mede zorland m. Size yak n n zda 374. Ya ilerledikçe gece aldat lmalar azal r ve ihtiyarl kta pek olmaz. K zar kl k k sa sürede kayboldu u için. Bu durum sadece bir anss zl k. Normal mi? n ü ümüyecek ekilde n fazlas n . Kocamla sevi irken. Delikanl ça nda ayda 2-3 gece bel gelmesi normaldir. Cinsel li kide Vajinan n A r Islanmas : Cinsel ili ki s ras nda vajinamda a r slanma oluyor. bir havlu bulundurman z ve temas durumunda.

Yeni bir cinsel birlikteli e ba layanlar n. Vücudun üretti i östrojen hormonundaki azalma vajinan n esnekli ini kaybetmesine. Ayr ca. cinsel uyar lmay veya orgazm olma kabiliyetini etkileyebilir. Bu da kafalar n kar t r r ve kendi kendilerine sorarlar "Bunca y ll k aktif bir cinsel ya amdan sonra bana neler oluyor?" leri ya larda girilen bu tür ili ki. s k nt lar n ve de i ikli in yo unlu una ba l d r. Bunun olmas ve nas l olaca . bir kad n 6 aydan daha fazla süredir cinsel ili kide bulunmazsa. ço u kad n n cinsel isteklerinde bu dönemde azalma görülür. daha öncesine göre daha az zevk duymas n belki hiç de rahats zl k verici olarak alg lamaz. Elbette ya la birlikte uyum sa lanmas gereken birtak m de i imler söz konusudur. cinselli in kad n n ya am nda imdiye kadar nas l bir rol alm oldu una ba l d r. h zl veya yava gerçekle ti ine. Bir dahaki sefere daha rahat olmal ve bir krem kullanabilirsiniz. vajina giri inde bir daralma söz konusu olabilir. hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas s ras nda ve sonras nda. Kabul edilip edilmemenin verdi i tedirginlik ve performans kayg s normaldir. ki inin ergenlik ça nda ya da 20'li ya lar nda ya ad kadar kayg ve tedirginlik kayna olabilir. s k nt lar bir daha ya ad klar bir gerçektir. Bunun tersi ise. Bu olgu bir ço unun tahmin etti inden daha s k olur: Genç .Vücudunuz menopozdan (reglden kesilme) kaynaklanan birtak m de i imler ya yor. Ancak gerçekle ti inde çok do ald r. Bilim adamlar sa l kl bireylerin 70-80 ya na kadar aktif bir cinsel ya am sürebilece ini kan tlam lard r. Hepsinde de il ama. Hormon üretiminin menopoz s ras nda azalmas zevk alma hissini. oradaki derinin incelmesine ve slakl n azalmas na neden olur. Ancak. Kad n n zaten çok özel bir cinselli e olan ilgisi geli memi ise veya uzun y llar süren bir beraberli in al lagelmi li iyle cinselli e olan iste ini yitirmi se. menopoz dönemiyle birlikte nihayet koruma sorunlar n geride b rakm olur ve böylece arzular ve cinsel hayat n ya ama kabiliyeti yeniden canlanabilir. 375 orgazm kapasitesi de i mez. Baz ya l lar cinsel istek duymaktan bile rahats z olabilirler. ya land kça da ayn zevki sürdürmemeleri için hiçbir neden yoktur. tedirginlikleri. çünkü toplum olarak hep ya land kça cinsel ili kiye olan ilginin azalmas gerekti ine inan l r. Doktordan yard m isteyiniz. Menepoz Döneminde steksiz Olmak Normal Midir? Bunun olmas gerekmez. Ve bunlar da yine menopoz döneminin ne kadar yo un. ayn zamanda da. ancak ya amlar n n ba nda sorunsuz ve zevkli bir cinsel ya am süren insanlar n. aktif cinsel ya ama yeni ba lad klar dönemde ya ad klar endi eleri. Çe itli bedensel ve cinsel de i ikliklere neden olabilir. S k nt n z n nedeni bu da olabilir.

. Belki ilk zamanlarda bunu yap yor ve zevk al yordunuz ama art k günlük tela bu tür etkinlikleri bir lüks haline getirdi. Bu ikisinin aras nda bir ili ki olabilir mi?" li kinin dengesinde herhangi bir de i iklik. Çiftler genellikle gece sevi me e ilimindedir. "Olgun bir ili kiye çe ni katacak birtak m önerilerde bulunmak istiyorum: * Gündüz saatlerinde sevi meyi deneyebilirsiniz. Baz yenilikler denememizin cinsel ya am m za renk kataca n dü ünüyorum. Siz yine de bir deneyin. Bunun kar l nda belki o da yapmay istedi i ve söylemekten çekindi i isteklerini size açar. Özellikle kendisi.ya ta cinsellik bak m ndan daha çok arzulu olan erkeklerin tersine. kad nlardaki cinselli e olan ilgi. De i ik Mekan ve Zaman Cinselli i Etkiler mi? "7 y ld r evliyim ve cinsel ya am m z genel olarak iyi. * Birlikte banyo yapabilirsiniz. Erke in Cinselli ini Etkiler mi? "Çocuklar m büyüdü ve evden ayr ld . * Birbirinize masaj yap n. Ben de birkaç y l önce bir i e girdim ve imdi i imde çok ba ar l y m. Kocam hâlâ çekici buluyorum. gibi bir endi eye kap lm olabilir. Oysa. Bunun için ne yapmam gerekiri"' Bu dü üncelerinizi e ine açt n z m ? Elbette imkanlar n z nis-betinde sevi ti iniz yerde ve zamanda de i iklik yapmak cinsel ya am n za renk katacakt r. E iniz sizi kendisine rakip görüyor olabilir. Kad n n Sosyal ve Hayat . ya n artmas yla azalaca na artar. Sizin ve e inizin sorunu çok yayg n bir sorun. ama hiç kimse bunu ifade etmek istemez. steklerinizi e inizle aç k aç k konu man z sizi birbirinize daha da yak nla t racakt r. Önemli olan udur: Menopozu. sadece yatakta sevi iyoruz. fakat tekdüzelikten b kt m. Bu tür dü ünceler insanlarda özgüvenin sars lmas na neden olur. hem de sonunda sevi meseniz bile birbirinize zevk verirsiniz. Bu kon u çiftler aras nda oldukça yayg nd r. ya am n bir safhas olarak kabul etmek. Dü üncelerinizi aç kl kla ve güvenle e inize açmal s n z. Hem rahatlars n z. kad na sevgi göstermek ve daha sab rl davranmakt r. i inde zor bir dönem geçiriyorsa. e imin a ka olan ilgisi azald . Örne in. Fakat ben i imde ba ar gösterdikçe. çiftin cinsel ya am n etkileyebilir. sizin ba ar n z ve gücünüz onu korkutabilir ve için için sizin art k kendisine ihtiyac n z olmad Kaç n lmaz son ise depresyondur. 376 Süren bir ili ki bu yüzden her an için yeniden canland r labilir. günün o saatinde yorgundurlar ve bazen de il sevi mek parmaklar n k p rdatacak halleri kalmam t r.

sayg ve sevgi duygular ile hayat n z yeniden düzenlemeye karar verin. Ya ant n zda ani de i ikliklere. bu hassas bir konudur ve ya am nizdaki de i imleri konu maya ba lad n zda üçüncü bir ki inin yan n zda olmas her ikinizi de rahatlatacakt r. Kocas ndan Sürekli Veya Bazen Dayak Yiyen Ve Bu Yüzden Cinsel li kiden So uyan Kad n Ne Yapmal ? Evlilik devam ediyorsa kocas yla ya ad klar mutsuz hayat n ve cinsel so uklu un nedenleri üzerinde uygun bir zamanda aç k ve dürüstçe konu un. e inizle her eyi dürüstlükle konu abilirsiniz. Baz durumlarda bir psikolojik dan man ya da bir terapiste yap lacak bir iki seans n çok yarar olur. Ba ar n z fazla övmeyin. Ancak. Birbirinize kar l kl olarak güven duyuyorsan z. heyecanl ve tatminkâr bir cinsel ya am n z da etkiler. Kocan z kendisini ye -nileyemezse ayr l k gözükür ve ba kas ile güven ve huzur duyabilece iniz yeni bir hayat ba lar. Bu konuda ne yapabiliriz?" Sizin ve kocan z n bir güç sava na girdi inizi anl yorum. ki i antidepresan ilaçlara gereksinim duyabilir.eyi payla maya dayanan yak n bir ili ki. Bu nedenle. Birbirinize güven. gözlemledi iniz de i iklikleri kendisine uygun bir ortamda sakince açabilir ve bu konuda ne dü ündü ünü sorabilirsiniz. Bu durumdaki ki iler bu tedaviye hemen cevap verirler. haketti iniz mutlulu u yakalayacak ve kendinizle de bar k olacaks n z. a k a olan isteksizli inize hiç a rmamak gerekir. Baz . li kinizde önceli i aç k olmaya verebilirseniz. hem de günlük ya amda her. 377 Ev içinde ve d nda e inizin gururunu rencide edici konu ma ve davran lardan kaç n n.Öncelikle. O çocuk sahibi olmak istiyor. Bu da ili kinizde bir gerginli e neden olmu . Çocuk sahibi olmadan birkaç y l para biriktirece imizi ve bu sürede benim de i imde ilerleme ans m olabilece ini zannediyordum. bu güç sava n art k cinsel ya am n za ta m s n z. Mütevazi olun. gösteri e girmeyin. Hamilelik Korkusu Cinselli i Etkiler mi? Bir y ll k evliyiz ve kocam çocuk istiyor. Sosyal li kiler Ve De erlerin Cinsel Mutlulu a Etkileri: Kar l kl güvene ve hem yatakta. Kendinizi e inize aç kl kla ifade etmedi iniz ya da edemedi iniz zaman da ortaya sorunlar ç kar. sizse beklemek. Kocam n çocuk iste i yüzünden benim a ka olan iste im tamamen ortadan kalkt . Çünkü. Ciddi bir depresyon söz konusu oldu unda ise.

Rahmin alt k sm na rahim boynu (serviks) ad verilir. Rahim boynunun dokusu halka eklindedir ve regl(âdet) kanamas buradan d ar at l r ve spermler de vajinadan geçerek rahime buradan girer. Bir doktor t bbi ya da cerrahi bir yöntem önerdi inde. Henüz 35 ya nday m ve bu ameliyat n cinsel ya am m olumsuz yönde etkileyece inden endi eleniyorum. Bunlardan biri rahimin vajina yoluyla al nmas d r ve bu tür ameliyatlarda hastan n iyile me süresi çok k sad r. kendinizi olacak de i imlere o kadar çok haz rlayabilirsiniz. Son 10 y l içinde t p alan ndaki h zl de i imler nedeniyle. kar n duvar ndan . HASTALIKLAR VE C NSEL HAYAT Rahmin Al nmas : "Doktorum rahmimin al nmas n önerdi. belki söze öyle ba laman n yarar olabilir: "Son zamanlarda a ka olan ilgimi kaybetti imin fark nday m. gereksinimlerinizi birbirinize daha rahat açabilece inizi dü ünüyorum. O zamanda erkek a ka kar ilgisizdir. Bu konuda biraz konu abilir miyiz?" Konu maya ba lad ktan sonra. Baz erkeklerde bu yüzden iktidars zl k bile görülebilir. daha önceden ayn ameliyat geçirmi insanlarla konu un ve e er üpheleriniz varsa. erkek istemez. Önce farkl beklentileriniz ve gereksinimleriniz hakk nda oturup 378 379 konu man z gerekmektedir. Ameliyat hakk nda ne kadar çok bilginiz olursa. hiç de yaln z olmad n z bilin.durumlarda da kad n çocuk ister. Ya ayacaklar n z n k sa anatomik özetini verece im: Rahminiz iki taraf nda Fallop kanallar n n bulundu u armut eklinde bir organd r. isteklerinizi. E er seçiminiz histerektomi olursa. ama. herkesin bu soruyu sormas gerekir. bir ba ka doktorun görü ünü al n. Kendimi ne tür de i ikliklere haz rlamam gerekiyor?" Sorunuz çok önemli. pek çok kad na histerektomi (rahmin al nmas ) ve cerrahi olmayan yöntemler aras nda seçim yapma ans do mu tur. Di er bir yöntem ise. Konuyu açmak size zor gelebilir. San r m hamile kalmak konusunda kendimi bask alt nda hissediyorum. Doktorunuza sorular sorun. Neden hemen çocuk sahibi olmak istiyor? Neden beklemekten yana de il? Siz neden beklemek istiyorsunuz? Bu konular sakin bir ortamda güzelce konu up ortak bir noktada anla mal ve ra-hatlamal s n z. Östrojen (kad nsal cinsel) hormonu üreten ve yumurta de -polayan yumurtal klar n z ise fallop kanallar na biti iktir. Rahmin al nmas sonucunda âdet dolay s yla hamile kalma yetene i sona erer. Rahmin al nmas n n de i ik türleri vard r.

doku kayb nedeniyle vajinal kanalda bir k salma olur. cinsel ili ki s ras nda penisin daha önceden buraya yapt al nd 380 Elbette orgazm olacaks n z. cerrahi bir "menopoz" söz konusudur. gecenin geç saatinde cinsel temasta bulunmaya kalkmak zararl d r. Kalp krizi geçirdim diye cinsel temasta bulunmamak veya çok az yapmak kalp için zararl d r. rahatlamas n sa lar. bu yöntemde iyile me süreci biraz uzundur. Baz vakalarda sadece rahim al n r. Kalp hastalar a r uyart c film seyretmemeli. Cinsel temas yemeklerden 3-4 saat sonra ve iyice dinlendikten sonra yap lmal d r. Ameliyattan sonra. ama duygular n z biraz farkl olacak. Kalp sa l ile cinsel ya am aras nda s k ba vard r. Yorucu ve y prat c olur. bu da pek çok kad n n ho una gider.aç lan bir kesik yoluyla rahmin al nmas d r. . Uyku gelmi iken. Rahimle birlikte yumurtal klar n da al nmas gerekiyorsa. Tamamiyle iyile meniz 4-6 hafta al r. ancak. Bu durumda özellikle genç kad nlara. kriz geçirmi olan kimseler. Rahim art k hissetmeyece inizi de bilmeniz için. Erke in yorulmamas için cinsel temas s ras nda. hormon takviyesi önerilir. Erkek cinsel temas n ertesi günü yorgunluk ve çöküntü his-setmemelidir. Farkl yöntemlerin kullan lmas n n nedenleri vard r ve bunlar jinekologunuzla tart man z gerekmektedir. Baz kad nlardaki cinsel istekte azalma duygusu daha uzun sürebilir. ancak bu durum zamanla düzelir. Bunun nedeni hormonal de i imler olabilece i gibi. erkek alta yatmal d r. Ameliyat gerekiyor. bask y hissetmezsiniz. E er sadece rahim boynu al nd ysa. Kalp Rahats zl klar ve Cinsel Ya am: Cinsel temas s ras nda kalbin at artar ve tansiyon yükselir. cinsel temaslar n kendilerini yorm yacak ekilde yapmas n bilmelidirler. kendisini iyi hisseder. vücuda horman sa layan organlar al nd için. Sa lam-hasta herkes için cinsel temas gereklidir. orgazm s ras ndaki kas lmalar mas sayesinde sa l sonras ndaki de i imlere haz rl kl olmak. Kalp hastalan cinsel temaslar n gündüzleri yapmal d r. Zira uyart l pta tatmin olmazlarsa kalpleri çok zarar görür. Bu nedenle kalbi hasta olanlar. cinsel ili kinin zaman içinde yine zevkli bir deneyim olmas n mümkün k lar. rahmin al nmas n n ve do urganl n sona ermesinin verdi i üzüntü de olabilir. Zira cinsel ya am vücudumuzun bedenî ve ruhî de arj olmas n . Fakat pek çok kad n rahmin al n na kavu tu unu bildi i için.

hepsinin de cinsel ya am olumsuz ekilde etkilemesi söz konusudur. fakat bu insanlar n sadece üçte biri tedavi için bir doktora ba vurmaktad r. Bu dönem çok stresli bir dönemdir ve e ler bu konuyu birbirleriyle aç k aç k konu maktan kaç n rlar. sinirlilik. Meme Kanseri: "Birkaç y l önce bana meme kanseri tan s kondu ve bir gö süm al nd . Cinsel beraberliklerinin tekrar olu turulmas . s cakl k gibi etkenleri de dikkate alarak cinsel temas zaman n iyi tayin etmelidir. suçluluk duygusu veya umutsuzluk. hem de e inin ya amlar nda her ey tersyüz olmu tur ve memenin al nm olmas her zaman ba lar ndan geçen bu tats z olay onlara hat rlatacakt r.(404). i"' Kanser nedeniyle memenin al nmas hastalar için gerçek bir travmad r. hastalar m n dikkatini öncelik vermeleri gereken konulara çekmeye çal rahatlatmas kanserle ba a ç kmada çok önemli bir etkendir. Depresyon: Her y l 11 milyondan fazla insan depresyona girmekte. Evlilik ve Cinse] Hayat 381 radyasyon ve kemoterapi tedavilerinin etkileri ve almalar gereken kararlar zaten e lere yeterince s k nt vermektedir. E lerin birbirlerine destek olmas . r m. ikimiz de çok çekingen davran yoruz. * Bir zamanlar zevk al nan eylerden art k zevk almama ve ilgisizlik. Dolay s yla memenin al nmas onlar esir alan korku ve endi elerin bir sembolü olmu tur. Depresif hastal klar n de i ik türleri olup. n Ya am güzel görünmekten daha önemlidir. hava bas nc . Hem kad n n. Terapide. Çiftin yara izinin görüntüsünden ho lanmamalar normaldir. koca ise kar s na destek olmaktan korkmaktad r. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz. ama kocamla a k yapmak konusunda ayn eyi söyleyemeyece im. Oysa. klinik depresyonun çok de i ik belirtileri vard r: * Mutsuzluk.Kalp hastas erkek. Kad n bedenindeki de i ikliklerden utanmakta. Depresyonda olan bir ki inin akli dengesinde bir bozukluk oldu u dü ünül ür. Fakat e lerin birbirlerine dokunmaya mümkün oldu unca erken ba lamalar n ve dikkatlerini beraberliklerin e ve birbirlerine kar olan duygular na vermelerini öneriyorum. Hastal tekrarlama ihtimali. çifti rahatlatacak ve normal ya amlar na dönmelerini kolayla t racakt r. Kad n bedeninden utan yor ve e i de vücuduna bakam yor olabilir. birbirini . Art k iyiyim.

136 382 ki inin duygusal olarak aileden kopmas nedeniyle. Çift cinsel ili ki yapsa bile. erkeklerde ise ereksiyon ve bo alma sorunlar ortaya ç kabilir. * Ölüm veya intihar dü ünceleri. Depresyonun laçla Tedavisi: Depresyon tedavisinde kullan lan ilaçlar -antidepresanlar. Fakat bu ilac n kimi nas l etkileyece ini önceden tahmin etmek mümkün de ildir ve baz durumlarda önemli olan depresyonun tedavi edilmesidir. i tah ve uyku düzeninde de i iklik. Baz örneklerde. Uyar lmada ve orgazm olmada gözlemlenen azalma en yayg n yan etkidir. i i zorla t ran bir etken söz konusudur. hem de erkeklerde cinsel i levi geçici ve olumsuz etkileyebilir. s. antidepresan n bazen cinsel i levde ters etkileri olabilmesidir. E lerden biri depresyonda ise. Antidepresan laçlar n Cinsel Ya am Etkileyen Yan Etkileri: Antidepresanlar baz ki ilerde istenmeyen baz durumlara neden olur: Depresyonu ortadan kald rmada en etkili olan ilaçlardan baz lar . Derek C.etkisini yava gösteren ilaçlard r. Ki inin kendini iyi hissedebilmesi birkaç hafta. Ank. heyecan ve zevk yoktur. Ki inin cinsel ya am depresyon öncesinde sorunsuz idiyse. unutkanl k ve karars zl k. depresyon çiftin cinsel ya am n da etkiler. hem kad nlarda. * Hiçbir t bbi aç klamas olmayan fiziksel a r lar. Bu konuda en yayg n ikayet cinsel iste in azalmas d r. Çiftin depresyondan önce cinsel konularda sorunlar var idi ise. * Huzursuzluk veya fiziksel etkinliklerde azalma. tüm aile bundan etkilenir. e ine yard m etmesi ve ona her konuda cesaret vermesidir. Bu durumda ideal olan. Depresyonda olan (404) Dr.1997. bazen daha fazla zaman al r. Kad nlarda slanma. Cinsellik Hakk nd a Konu amad klar m z. * Konsantrasyon güçlü ü. bu bazen güç olabilir. * Cinsel ili kiye kar ilgisizlik veya cinsel ili kiden zevk alamama.* Kilo. di er e in sab rl ve anlay l olmas . Bunca güçlük yetmezmi gibi. HYB Y. çift imdi sorunla direkt olarak kar kar yad r. HORMONLAR VE C NSELL K . Bu da. Polonsky. * Bitkinlik veya enerji kayb . genel ruh halinin düzelmesi cinsel ya ama hemen yans yacakt r.

. vücut yap s na haiz özellikler belirir. Doktora gitmeyi dü ünüyorum ama utan yorum. Benim ya mdaki di er arkada lara bakt vücutlar n n k llarla kapl oldu unu görerek onlara imreniyor. k llanmada. pa-zular n ve gö üslerini büyütmeye. vücudumda hiç k l yok. Memeler geli ir. . k skan yorum. Senin ya ndaki bütün gençlerin dikkati kendi vücudunda olur ve durmadan bir yerlerinde kusur ararlar. Gö üslerimin de giderek büyümesinden ikayetçiyim. Akl n za yanl bir ey gelmesin.. ses tonunda baz de i iklikler olabilir. Bir an önce normal bir erkek vücuduna sahip olmak istiyorum. E er gö üslerin kad n memeleri gibi i kin ve yuvarlak de ilse bunu sorun yapmaktan vazgeç. Yumurtal klarda salg lanan kad n cinsel hormonu. en az nda vücut k llanmas nda bir anormallik gözümüze çarparsa belli bir süre izledikten sonra fazla vakit kaybetmeden endokrinoloi 383 bölümü bulunan bir hastaneye ba vurulmal d r. Gö sümün büyümesine nas l engel olabilirim? ikinci bir sorunum. Bu nedenle bu ya larda çocuklar m z izlemeli. Genç erkekler. birkaç y l içinde senin de vücudunda k llar olu ur. Çocuklar n gençli e geçilen ergenlik y llar nda cinsiyet hormonlar üreten bezleri yetersiz kalarak. "Gö üslerimi Eritemez Miyim?" Ben 16 ya nda bir erke im. hatta gurur duy. Erkek arkada lar n deyimiyle parlak bir çocu um. metabolizma olaylar nda etkili olan maddelere hormon diyoruz Cinsellikle ilgili hormonlar n en önemli görevleri. mda. Yok e er kad nlar nki gibiyse. ideal bir vücuda sahip olmak için "body" halter vb. e cinsel e ilimin yok. Ya n daha küçük. sertle tirmeye çal Di il hisler duymad rlar. sporlar yla ilgilenir. Ben neyim? Ne biçim bir erke im? Bana k zlara bak l r gibi bak lmas n istemiyorum. Derhal en yak n hastaneye ba vurarak hormon tedavisi yapt r. hormonlar nda bozukluk var demektir. mn na göre.Özel bir yap gösteren iç salg bezlerinde veya bir hücre grubunda olu arak kan yoluyla organizman n her taraf na yay lan ve organlar n çal mas nda. kad ns duygular m ve özentilerim yok. Hele b y olmamas öyle can m s k yor ki. di ide ikincil cinsiyet niteliklerinin olu mas n sa lar. Vücudunda k llar n olmamas da hiçbir zaman olmayacak anlam na gelmez. kad n ve erke in cinsel yönden geli mesi ve üreme olay n sa lamakt r. cinsel organ bölgesi ve koltuk alt nda k llanma görülür. ses kad nlara h as tonunu kazan r.

etraf ndaki koyu çember daha sonra da gö sün kendisi büyümeye ba lar. Bu durumlar beni ç ld rtacak hale getiriyor. ekli al r. Bunun etkisi alt nda ilk önce gö üs ucu. ne zaman büyüyüp hangi ekli alacaklar da her k zda kal tsal olarak farkl olur. üzerinde pek fazla durulmayan bir konudur. nsanlar kendilerini kendileri yaratm yorlar ki. ayl k dönem içerisinde hormon seviyesinde görülen ini ler ve ç k lar. kilo almalar ve vermeler. ve 19. Gö üslerin ne kadar yumu ak ya da a r olacaklar . Bunlar n farkl n göreceksin. ta hta gibi dümdüz. ri memeli kad nlara yan mda bile büyük ilgi gösteriyor. gö üs hastal klar ve daha bir çok ey. Çok geçmeden sorunlar n n kendili inden çözülmeye ba lad Küçük Gö üslerimin Büyümesi Mümkün De il Mi? Yirmi dokuz ya nda iki çocuk sahibi evli bir kad n m. kad n n ya am boyunca gö sünün eklini ve büyüklü ünü her seferinde etkileyebilir. Her ey e kar n hormon tedavisinin de bir miktar yarar olabilir. K yaslamalar bu sebeple pek mant kl de ildir! Gö üs geli mesi görülmedi i takdirde en geç 15. Hamilelik. Yine de konuyu mesele haline getirdi ine göre çözüm araman normal. hormon ilaçlar n n al nmas (bunlara do um kontrol haplar da dahildir). yani 8.Herkesin gözünün senin üstünde oldu unu dü ünmekten vazgeç ve her eyi zamana b rak. kendini zaval l birisi olarak görmen gerekmez. Ergenlik ça n n ba nda. ya aras nda da gö üs yava ça ilk hamileli e kadar sahip olaca büyüklükte geli mesi de çok do ald r. kürek çekerek. di i beden büyük miktarda kad nsal hormanlar üretmeye ba lar. Kad n n Gö üs Büyümesi Ne Zaman Tamamlanm Olur? Bunu söylemek zordur. Gö süm küçük. ve 15. Bu gidi le yuvam n y k laca ndan korkuyorum. Bu çok do al olmakla beraber.alet jimnasti i yaparak ve balet ile yap lanlar menopoz döneminde görülen hormon de i iklikleri. Bu senin elinde olan bir durum de il. Art k büyüme ve geli me ya n geride b rakm bulunuyorsun. Kocam ikide bir bunu suç gibi yüzüme vuruyor ve bana "Sen de kad n m s n? Seni bo ay p iri memeli bir kad n alaca m" diyor. . a rl klarla. Ayr ca arkada lar güya aka yap yorlarm gibi s k s k gö sümle ilgili olarak imal laflar ediyorlar. ya aras nda ki bir dönemde. Gö üslerimin büyümesi mümkün de il mi? 384 Gö üslerinin küçüklü ü dolay s yla a a l k duygusuna kap lman.-16. Yakla k 12. antrenmanlar -örne in. emzirme ve memeden kesme. çünkü kad n n gö sü hiçbir zaman son eklini almaz. ya larda bir doktora ba vurmak gerekir. yüzerek.

Büyük Gö üsler Cinsel stek çin Önemli Midir? Hay r. Bu emzirme. kad nlar n ço unda cinsel tepkilere neden oluyor. Hatta baz s sadece gö üslerinin uyar lmas yla bile orgazma ula abilir. belli bir hormonun üretilmesi yönünde uyar verir. bu kaslar do um s ras nda çok kuvvetli bir biçimde esnetilmi ve büyük bir kuvvet uygulanm t r). Fakat bu. cinsel organ bölgesinde meydana gelen orgazm s ras nda . gö sün a k oyununa nedenli ka-t labildi i (s k t rma ve basma zevkten çok ac verebilir). Bu hormon. Önemli olan. yani daha az veya daha çok ya dokusuyla bezenmi olmalar . Bu Oksytozin hormonudur. Ya anan olumsuz olaylar. onlar n duyarl l klar n artt rabilir. Bu ayn ekilde. onun (feti isti n) dü üncelerinden sapan kad n n sorunu de ildir. o zaman gö üsler büyük önem kazan r. gö üs dokusunun sa l kl ya da ac ya kar duyarl olu u (örne in Pre -manstrüel sendromunda oldu u gibi) ya da hasta olup olmad d r. günlük ya amdakiler de. kad n n bütününden daha önemli bulursa. her ne kadar büyük ya da küçük olsalar da kabulü. süt ak n n ba lamas n . Meme ucunun veya meme gülünün emilmesi. daha do rusu durmas n uterus ve va-jina kaslar n n kas lmas n sa lar (ki. kad n n kendisine uygun buldu u bir erke in veya kad n arkada n n efkatli ilgisinden de meydana gelebilir. Ancak prensip olarak bunlar n daha büyük ya da küçük. gö sü saran derinin 385 ne kadar s k veya gev ek aral klarla sinirlerle bezenmi oldu u ( bu kad ndan kad na de i ebilir). Emzirmekten Zevk Almak Normal Bir Davran M d r? Evet. hafifçe masaj yap lmas ndan ve öpülmesinden ho lan rlar. onun sorunudur ve bireysel vücut hatlar yla. Erkekler de ço u zaman gö üs uçlar n n ok anmas ndan. Güzellik ameliyat n (plastik dolguland rma) dü ünenlerin. Fakat beyinde bulunan cinsel merkez için gö sün kimin taraf ndan uyar ld tamamen n hesaba katmalar önemsizdir. kendi gö süne olan zevki azaltabilir. bir erkek veya bebek taraf ndan: Buna olan tepki salt bedensel olarak önce ayn d r! Emziren kad nlarda buna ilave olarak memenin emilmesi. Kendi gö üslerinin. Gerçi gö üslerin büyüklü ü ve görünü ü genç k zlar n ve kad nlar n kendini de erlendirme ve kad nsal duygular n aktarmada önemli bir rol oynamaktad r. gö üslerin büyük olmas ne genç. Ancak e i özellikle bir gö üs feti isti ise ve cinsel olarak heyecanland r lmak için büyük gö üsleri. cinsel duyarl l klar için önemsizdir. ne eri kin kad n. ne de e leri için önem lidir. komplikasyonlar ve ayn zamanda duyarl l k ve emzirme kabiliyetlerini kaybetmeleri olas l gerekir.

ilk uyar lma s ras nda veya ön sevi me s ras nda döl yolunun nemlenmesi. Kad n n orgazma ula mas s ras nda cinsel organ bölgesinden özel karakterli bir s v n n gelmesine kad n n menisi veya gelmesi denir. vücutlar n n bir cinsel n . özellikle 20 y a na kadar olan genç erkeklerin kar la t klar . Bunun d annelik hislerini yo unla t rd Kad n n Menisi Olur Mu? nda Oksytezin hormonu. Toplumlar n ve kültürlerin bir ço unda kad n n bu "ak nt s " do al bir .ey olarak kar lan r ve (buradaki salg n n sperm içermemesi d nda) erke in menisi ile e de er tutulur. Bu s v y . Meni ak n. onlar n istemi d heyecanlanman n izleri ta d nda geceleri meydana gelen sperm bo almalar için kullan l r ama. 386 Kad nlarda Da Bo alma (Menî) Görülür Mü? Evet. zay f oldu u veya cinsel ili ki s ras nda idrar borusunun a z va . hepsi olmasa da. t s . bilinçli olarak yönlendirilemedi i gibi). Uykudaki kad nlar bu n ne yönlendirebilir ne de engelleyebilirler (normal artlar alt nda rüyalar n. her zaman fark edilmez. (405) çe itli bilimsel ara t rmalarda. Baz kad nlar bu tür.duyulanlara benzer kas lmalara neden olabilir. Yap lan ve böylece s v buraya damlad için. bu türde cinsel heyecanlanmalar n. kad nlar da uyand klar nda. baz lar nda da her zaman görülmemektedir. efkat ve için "Anne-Çocuk Ba n n Hormonu" olarak d a görülür. . özellikle de vajinalar n n slak oldu unu görürler. bedenin uyku s ras nda yapt ve beyinsel fonksiyonlar n. baz kad nlarda çok seyrek. slanmas ile kar t rmamak gerekir. Kazî'yi olu turan cinsel ' " sistemin farkl bölgelerinden gelen ba ka s v lar da kat l r. yakla k bir ' yemek ka kadar. bir çok bilimsel delile vt ra men t p taraf ndan yine de Bu kad nsal meniye ki bunun varl kabul edilmez. sinir sisteminin ve genital tepkilerin cinsel aç dan sa l kl bir durumda olup olmad olay ak n kontrol eden bir "test çal mas " oldu u kan s ndad rlar. Bu salg . orgazm s ras nda genital bölgelerinde büyük miktarda s v akt n n fark ndad r. Kad n seksologlar.). içerikleri ne olursa olsun.i! den bir bo almay sadece çok yo un orgazmlarda görürler. bazen de daha da fazlas . Bu meni baz kad nlarda birkaç damla halinde. baz lar nda ise yata oldukça slatacak kadar olmaktad r. birçok kad n. en çok erkeklerin % 80 inin.\ jinaya do ru bast r ld ' Kad nlar Da " slak Rüyalar" Görür Mü? Tabii ki gerçi "Islak Rüya" kavram . ankete tabi tutulan kad nlar n en az % 40' arada bir meydana gelen ve hatta orgazma kadar varabilen "Islak Rüyalardan" bahsetmi lerdir.

çocukken l\ (âkil ve bali olmadan önce) veya bunad ktan sonraki davran lardan ndad r. Ya ve ter ba ka türden (besinsel etkili rlar ve o ara her ki i için olan!) deri salg lar yla birlikte havayla temas s ras nda ayr karakteristik olan kokuyu yayarlar. ya . Buna kar l k. bu hiç önemli de ildir. ço unlukla mutlu bir cinsel ili ki r ve . Koltuk altlar ndaki ve cinsel bölgelerdeki koku bezlerinden kaynaklanan "cinsel uyar maddeleri" (Peromonlar). ister mutlulu u ya am . Meninin de kendisine has kokusu vard r: Ço u kez f nd k ya da kestane çiçe i gibi kokar). bilinçalt n n ortaya ç kmas olarak kabul edilmektedir.e e yap lm bir ihanet de ildir: Bu. cinsel bölgenin kokusu yo unla r ve ço u zaman kokusu miske benzer. her kad n n ba na gelebilir.ayl k döngüsü süresine de ba l olan bir korkusu vard r. ister biriyle birlikte olsun. kendisine has. isterse ula mam olsun. Ank. mesul de ildir. insan. s:25 Dinimizde. vücut kokusunun kad nda kad ns . H er ne kadar rüyalar irade ise de. ter ve koku salg lar da uyar l r. 387 (405) Soru ve Cevaplarla Sex Ya am n z. Kad nlar n ço u (ve erkekler) için cinsel kokular heyecan vericidir. Cinsel heyecanlanma esnas nda peromanlar n ve vajial salg lar n üretimi artar. ndakilerle cinsel duygular tahrik Rüyalar. Margeret Minker. Bu ara kad nda vajinal salg lar n da kendilerine has.çok yayg nd r. hatta bilinçsiz olarak arzulamalar. Daha do rusu: Vücudun fark bölgelerinde de i ik olabilen ve hayat boyunca de i iklik gösterebilen vücut kokular na sahiptirler. krem ve losyon d nda. lk de i iklik ergenlik ça nda olur: Cinsellik hormonlar vücut içinde daha s kça dola maya ba lad nda. Alk m Y. erkekte erkeksi özellik ta mas n sa larlar. ster yaln z ya as n.Uyku s ras nda gerçekle en bu türde istem d heyecanlanmalar -gizli. Normal mi? nda birisini rüyada görmek -cinsel olanlar da dahil olmak üzere. ki isel bir vücut kokusu vard r. Beraberlik s ras nda e lerin kokular birbirine kar belirgin bir ekilde duyulabilir hale dönü ürler. Rüyada E lerin D !. gündüz bilinçalt na yerle ecek ekilde e ler d edecek ve uuralt na yerle ecek cinsel duygular ve istekler ya anmamal d r. Çünkü olaylar iradesi d E iniz d d ndakilerle li ki: Evliyim. bilhassa bu kokular itici bulacak kadar kendisinde bunlara kar savunma duygulan besleyen ki iler. Vücudun Kokusu Cinsel li ki S ras nda De i ir Mi? Bir kad n n ve erke in kulland parfüm. uykusundaki davran lar ndan. mutluyum ve cinsel hayat m z düzenli ama rüyamda ba ka kad nlarla cinsel ili kiye giriyorum.

. burun etine benzer olu umlar döl yata a z nda geli irse. leri ya lardaki erkeklerde kanseri de dü ünmeliyiz. Bazen de ayl k döngüsünün ortas na yak n bir zamanda gerçekle en zevk dolu bir cinsel ili ki yumurtan n kabu undan kurtulmas na neden olur. Temas kanamalar . Kanama kad nda ise. kad n n kendini muayene ettirmesi için bir neden olu tururlar.sempati ve antipati aras nda karar verir.sürdüremezler. ruhsal ve karakteristik özelliklerin birbirine pek uymad n gösteren bir uyar sinyalidir. Cinsel Birle mede Kan Veya Kanl Ak nt Gelmesi: Cinsel birle mede bir k zl k zar n n y rt lmas nda. Ayr ca polip denen. Temas Kanamalar Ne Anlama Gelir? Temas kanamalar cinsel ili ki s ras nda vajinadan gelen kanamalara denir. Burnumuz ço u kez bu her zaman -bilinçli olmaz. erke in penisinden de kaynaklanabilir: En iyisi bakmakt r. Erkek e te görülen temas kanamalar bir penis kanserine veya bir iltihaplanmaya yönelik bir uyar i areti olabilir. Bunlar n ç kar lmalar gereklidir. Kar s ndaki ki inin cinsel aç dan kokusunu alamamak. Bu tür kanamalar. bir de âdet s ras nda birle me olursa kan gelebilir. Bu kan n nedeni baz hallerde erkekteki prostat n baz hastal klar nda ve baz idrar yollar hastal klar nda görülebilir. Ve bu s rada da hafif bir kanama görülebilir. hassas olan vajina mukoza zar kuru ve çatlak oldu unda (örne in menopoz dönemlerinde) ve erke in penisi bunlar zedelerse veya erkek çok kaba davran rsa. Bunun d vakit geçirmeden 388 doktora ba vurmal d r. Böyle bir durumda en ndaki cinsel birle mede kan gelmesi mutlaka bir hastal k habercisidir. Ço u zaman bu türde bir kanser türü. Birçok durumdaysa konisasyon denilen hayli küçük b ir müdahaleyle bozulmu doku tamam yla uzakla t r l r ve bu da kanser tehlikesini durdurmak için yeterlidir. Hiç kötü ihtimal olan kanseri gözden kaç rmamal y z. Cinsel ili kinin ard ndan görülen kan izleri. Çünkü bunlar iyi huylu olmayan hücre de i ikliklerinin veya vulva a z . ya da kad na tecavüz edildi inde görülebilir. dölyata görünmelisiniz. bunlar da a z ndaki yaralar buna neden olabilir. Mutlaka bir kad n hastal klar uzman na cinsel birle me s ras nda kanamalara neden olabilirler. ancak kad n n cinsel ili kinin ard ndan kan izlerini tespit etti i ve hemen bir jinekologa gitti i için erken te his edilebilmi tir. Bu durumda erkek en k sa zamanda bir doktora görünmelidir. vulva kanal ndaki cervix kanserinin ön belirtilerinin ana bulgular olabilir.

cinselli e ve kad n n i çinden gelen tutuma ba l d r. kad n n gö üs ve cinsel organ bölgelerinde bir de i im olur: Gö üsler daha da gev emeye ba lar. derinin k r mas artar.sel tepkilerin de bazen farkl l klar görülür. De i im. Ya l l kta kad nlar n ço unda heyecanlanman n belli bir noktaya eri mesi ve vajinalar n yeterince nemlenmesilO daha uzun sürer. Bir ço u da cinsel organ bölgelerindeki kas kas lmas n n azald n n. Cinsel ara t rmalar yapan Amerikan Kinsey Enstitüsü taraf ndan aç klanan listeye göre. orgazm zorluklar . hormon ilaçlar . cinsel organ bölgesi az da olsa küçülebilir ve baz kad nlar n rahim k llar saçlarda oldu u gibi incelebilir. antidepresanlar-antiemetikler (kusmaya ve bulant ya kar ). yüksek tansiyon ilaçlar . erkeklerin tersine döllenme (do urganl k) özelli ini yitirir. ya l l 389 Ya n lerlemesiyle Hangi Cinsel Tepkiler De i ir? Menapoz dönemi s ras nda ve sonras nda kad nsal cinsel hormon üretimi azal nca. dürmek yerine sürekli olarak cinselli in yeni yollar n ke fedebilirler.. iltihaplanmay azaltan ilaçlar.Kad nlar n lerlemi Ya lar nda Da Cinsel Hisleri Var M d r? Ya n ilerlemesiyle birlikte menopoz dönemine giren bir kad n. Kad n n cinselli ini yitirdi i bir ya yoktur. kuru bir vajina. i tah aç c lar. hastal klar yla veya ya lanmalar yla ilgili oldu unu san rlar. Buna kar l k birle meden zevk alma duygular devam ederken cin. Bunun d nda ilerlemi ya ta cinsel ihtiyaç ve cinsel tepkilerde görülen de i imler. Bir ilac n gösterece i yan etkinin buna sebep olabilece i dü üncesini hiç ak llar na getirmezler. antimikotikler (mantar hastal klar na kar ). kalp ilaçlar . (epilepsiye kar ) an-tiepiteptikler (kas lmalara kar ). vajinan n iç duvarlar n n eskisine nazaran daha az elastike n n fark na var rlar. diuretika (su sal nmas n sa layan ilaçlar). laçlar Cinsel ste i "libido"yu Azaltabilir Mi? Baz insanlar kendilerinde görülen zevk kayb n n. vajinal mukoza tabakas daha da kurula r (bundan dolay da kolay y rt labilir. lagelmi bir eylem eklinde monoton tamam yla normaldir ve çiftler cinselliklerini al olarak sür. Ayr ca kas kas lmalar n n orgazm s ras ndaki iddetini de yitirdi inin fark ndad rlar. Lipit dü ürenler (yüksek . Bir kad n için cinsellik gençli inde neyse. fakat yok olmaz.) sebep olabilirler: Alkol ba ml l ndan kurtaran ilaçlar. Cinselli e olan ilgi azalabilir. iktidars zl k sorunlar vb. u türden ilaç gruplar baz hallerde kad n ve erkekte görülen cinsel bozuklu a (cinsel iste in azalmas . ac verici ve daha da kolay enfekte olabilir hale gelir). oldu unun ve gö üslerle klitorisin cinsel arzulamada daha az kabard nda da odur.

Bu konuda bize en önemli bil giyi ilaç kutusu içindeki prospektüs verir. yan etkiler kendini gösterebilir. mide-ba rsak ilaçlar . Yine tam cinsel birle me an nda erkek. Bu esnada erkek. Bu n bilmek bile yeterli olur. Cinsel Mutluluk çin Erke in Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Erke in sevi meden önce han m n cinsel birle meye haz rlamas laz md r. Ani ve sert hareketleri ile veya uygunsuz sözlerle kad n a ktan so utulmamal d r. .a z mukozas nda küçük bir çatlaktan kana bula abilir. Bu s v . kad n n yeterli uyar ld n ve birle meye haz r oldu unu bildirir. Trankilizonlar ve Sitostatikler (kanser azalt c ilaçlar). Enfekte olmu kad nsal cinsel organ bölgesinin a z ve dil yoluyla uyar lmas ne olursa ols un yap lmamal d r. Bu kaygan s v gelmeden birle meye acele edilmemelidir. yan larak veya aka niyetiyle de olsa ba ka bir kad ndan bahsetmemelidir. E er. Bu uyarmalar sonunda kad n n cinsel organ ndan cinsel birle meyi kolayla t racak bir s v gelir.kolesterole kar ). hatta. sözlerine ve hareketlerine çok dikkat etmelidir. Sevi mek illa yatak odas nda de il oturma odas nda veya mutfakta yani herhangi bir yerde ba lar demek daha do ru olabilir. doktora da-n mal d r. kad n n saç veya herhangi bir organ sert hareketlerle ac t lmamal d r. psikotraplar (sakinle tirici ve uyku ilaçlar ). Bu s rada bakteriler bula abilir ve ac verebilecek göz zar veya a z mokozas iltihaplanmalar na neden olunabilir. Kurulama i lemini bir kez kullan ml k bezlerle yapmal d r. E er kad n ve e inin cinsel sorunlar n n ilaçlara ba l olabilece i gibi bir izlenim mevcutsa. Ellerle önce vajinaya sonra göze veya a za dokunmamal d r. Aksi takdirde virüsler a z bo lu una veya genize. Bu hareketlerle duygusal olarak cinsel birle meye haz r olan kad n n duyarl yerleri yumu akça ok anarak ve öpülerek uyar lmal d r. Mesela. Yatak odas na geçmeden önce oyna ma veya a k f s lt lar ile sevi meye ön haz rl k yap l r. Yatak odas na geçildi i zaman kad n da erkek te sevi meye gönül olarak haz r duruma gelmi olurlarsa bu cinsel mutluluk için daha yararl olacakt r. ilaç tepki verme kabiliyetini azalt r veya yorgunluk verir gibi yaz lar bulunuyorsa. nöroleptikler (sinir sorunlar na kar t-). bu tür ilaçlar n cinsel 390 yan etkileri oldu u hesaba kat lmal d r. kas relaksansiyenler (kas lmalara kar ). yani beyne etki ediyorsa. Cinsel ili ki öncesi ve sonras e lerin ikisi de cinsel organ bölgelerini temiz suyla y kamal d r. E er ilaç do rudan merkeze. Bazen ilac de i tirmek ve en az ndan bozuklu un nedenlerinin nereden kaynakland Vajina Enfeksiyonlar nda Cinsellik Tehlikeli Olabilir Mi? Sa l k ve cinsel mutluluk için beden temizli i çok önem lidir.

b) Bireyin genel sa l k durumu: Cinsel ili kinin e ler aras nda periyodunu tayinde bireylerin sa l k durumu etkiler. Cinsel li kinin S kl k Oran n Etkileyen Sebepler: a) Ya : 18-25 ya aras . banyo yapabilme artlar . iklime. al kanl klar (içki. 391 Cinsel li ki Kaç Günde Bir Olmal d r? Burada kesin bir söz söylemektense konuyu geni bir görü le ele almak do ru olur. ya ama sevinci duyup duymamas . na veya seyrekli ine .. insanlar aras ili kilerin iyili i. daha sa l kl cinsel ya am imkan sa lar. ev artlar n n (geni aileçekirdek aile olmas vs. Hatta ayn erkek belirli bir dönemde güçsüzken bir süre sonra güçlenir. e lerden birisinin sürekli olarak mazeretsiz bir ekilde cinse! arzuda bulunmamas vd.. Haftada 35 cinsel ili kide bulunmay normal kabul edenlerde vard r. güzellikten bahsedilmelidir. Genç ve orta ya l sa l kl e ler aras ndaki cinsel ili kinin en ideali. cinsel ya am itibariyle normalde en güçlü olundu u dönem olarak kabul edilebilir. soya çekime göre de i ir. kad n cinsel birle meden süratle uzakla t r r ve so utur. Proteinden. istirahat ve dinlenmeye zaman ay r p ay ramamak: Cinsel istek ve periyodda bunlar da etkilidir. Cinsel güç ya a. al kanl klar. de i ik bir insan olabilir. Cinsel gücün geli mesinde çevrenin de rolü vard r. s kl k de il kar l kl olarak tam doyumun sa lanmas d r. sanatsal olaylara merak ve onlara da belirli zaman ay rmas . e lerin ba ba a kalabilmelerinin imkan veya imkans zl klar .A ktan.tür söz ve davran lar. yetersiz beslenme bireyde cinsel iste i azalt r. huzursuzluklar . c) Dengeli beslenme: Cinsel istek üzerine beslenme de etkilidir. sevgiden. Bunlar yerli yerince ayarlamak.. her iki taraf içinde tam tatmin duygusu meydana getirmi se yeni bir ili ki için 2-5 gün geçmesi normalidir. bo zaman faaliyetleri..). f) Örf. sigara). e) Psiko-sosyal ya ant s : Stres-s k nt . Unutulmaz yaralar açar. âdetler. Cinsel ili kide esas olan. e lerin normal cinsel ya am na. Ancak uras anla lm t r ki vücut istedi i oranda cinsel ili kileri sürdürmekte hiçbir sak nca yoktur. Bu hiçbir zaman hat rdan ç kar lmamal d r. g daya. bünyeye. hobileri. d) Yeterli uyku. vitaminden. cinsel ili kilerin s kl tesir eden kriterler olarak say labilir.

Bir ey demediniz ama aran zda bir so ukluk.g) Ekonomik durum (bunlar aras nda müslüman birey için özellikle olmak üzere ev artlar n n. Ama sorunu çözmü olurdunuz. 392 393 Görüldü ü gibi de i ik türlü artlar. cinsel ili kinin say s n ve doyumunu etkiler. Kolunuza girince kas ld n z. öfkeniz sizinle birlikte yata a giremeyece i gibi. cinsel ili kinin s kl k oran n etkil er. her zamanki tatl . E ler. sevecen sözleriyle ok amalar na giri meden. zay f. Ama çevrenizde böyle bir imkan yoksa birbirinizle cinsel konular enine boyuna aç k aç k konu mak. "Aran zda bir sorunla yata a girmemek" kural çok eski ve çok geçerlidir. kendiniz pek kat lmad n z. Belki biraz tart rd n z. Hem de duygular n z a kta isteksizlik yoluyla de il de do rudan aç klamaya f rsat bulurdunuz. Kocan z n bö rüne bir b çak saplamak ya da onu b rak p gitmek için y ld r m gibi bir istek geçti içinizden. O. girdi inizde vs. E lerin Sorunlu Bir ekilde Yata a Girmemesi Hakk nda Bir Öykü: Kocan zla bir yerde mutlu bir ekilde çay içiyorsunuz. Çay içerken geçirdi iniz do al k skançl k krizini daha önce ortaya vursayd n z. i) di er hususlar (e inin ilgisizli i veya tek kelimeyle e inden kaynaklanan artlar ve burada . Bu sizin daha da can n z s kt . Sonradan kocan z elinizi tutmaya uzan nca kaç nd n z. uzakl k girmesini de önleyemediniz. her eye kar n onu geri çevirmek istemediniz.. Kocan z. Mutsuz ve uzakt n z. Gülümseyip geçtiniz ama içinizde bir ey "z nk" etti. Öfke d a vurulmay p içerde hapsedilirse buna benzer k s r döngüler do urur ve bir hiç yüzünden e leri so uklu a. kendilerini bu artlara göre ayarlamal d rlar. Onun cinsel iste ine izin verdiniz ama i te o kadar. do rudan a k yapmaya ba lad . bilinçalt na gizlenmi birçok köklü korku ve kayg lar su yüzüne ç kartabilirsiniz. surat as ld . Bunun üzerine onun da keyfi kaçt . banyo imkan n n iyi. Böyle durumlarda art k pek çok çiftin yapt gibi bir uzmana dan mak en iyisidir. Kocan z size cinsel yönden yakla nca. pekiyi. Hele sorunlar birkaç saat. tart mak büyük yararlar sa lar. Kocan z da öyle. Eve dönüp yata ikiniz de için için öfke doluydunuz. evet. Özellikle cinsel konulardaki çocukluk fikir ve duygular n z tekrarlay p dile getirirseniz. u kö ede oturan k z n t pk kendi ilk sevgilisine benzedi ini söyledi. mutsuzlu a iter. yetersiz olup olmad say lmayan di er özellikler). kocan z n da keyfi kaçmazd . birkaç gün de il de y llar öncesine dayan yorsa ba etmesi daha da güçle ir. orta.

Ne var ki bu ayn kad n n da günü gününe uymaz. Bu gibi durumlarda erkek de kad nda cinsel ili kiden çekinmelidir. dima ve vücut yorgunlu u k smen ortadan kalkm t r. birle meyi ertesi güne b rakmak uygun olur. cinsel birle me için kesin bir süre. En uygun ortam. Ama duygular ve ya ant bunu da etkiler. zaman belirmesi yap lamaz. Üstelik ili kiden sonra hafif bir uykunun gelece i de dü ünülecek olursa en uygun cinsel ili kinin gece vakti olaca kabul edilir. Erkek de ka-d n na bu ço ul zevki tatt rman n heyecan n . Her penis ereksiyonu (sertle mesi) mutlak olarak birle me iste ini ifadede etmez. s ras nda en kocaman sorunlar n kap s n açarak gün kavu turabilir.Bu konuda hiçbir ey konu ulmayacak oranda "önemsiz" ya da "ay p" say lmamal d r. Ço u erkeklerin dayanma gücü bazen daha uzun sürer. vücudun ikinci yorgunlu a de il tam aksine dinlenmeye ihtiyac vard r. Cinsel li kinin Zaman : Sevi menin zaman ve yeri olmaz. Genelde çabuk orgazm olan kad n n kimi zaman yava lad . cin sel uyar ya genelde daha çabuk cevap verir. Kimi kad nlar tek bir birle me s ras nda birden çok orgazm olurlar. özellikle bir ev düzeni olan çiftlerde gece vakti. Özellikle sabahlar olu an ereksiyonun ayn zamanda mesane dolgunlu undan ileri geldi i söylenebilir. ayet çok yorgun olunursa gerek vücut gerekse dima yorgun oldu unda cinsel ili ki bekleneni vermeyebilir. Ön Sevi me Süresinin Zaman : Birçoklar m z ilgilendiren bir ba ka sorun da cinsel eylemin uzunluk süresidir. s ras nda hiç orgazma ula amad görülür. Ço u erkekler kendi doyumlar n e leri orgazm oluncaya dek ertelemeye na . K saca. "E lerin zevk duymalar n ve kabilse orgazma ula malar n sa layacak kadar!" diye cevaplamak uygundur. Hepimizin de bildi i gibi kimi kad n. fazla üzüntü gibi hallerde birle menin yap lmas n önleyen engellerdir. en uygun it f1 f saat yeterlidir bunun için. Genel tercih ise. Kimi erkekler genelde daha "dayan kl d rlar. bazen daha k sa. Birlikte orgazma ula mak için "yeterli" olan sürenin uzunlu u nedir? Yani cinsel sevi me ne kadar sürmelidir? Bu soruyu. Ayr ca tart mal ortam. övünç ve k vanc n ya ar. yatma zaman d r. En ufac k bir anahtar. Bu zamanda yemek haz m olmu . Yemeklerden hemen sonra mide dolgun iken cinsel ili kiden kaç nmak gerekir.

Duyduklar zevki ellerinden geldi ince uzatabilmek iste i de bu ertelemede rol oynar. Duygusal yönden gerçek bir "ili ki". Önemlidir: 5. Bir süre sonra cinsel birle menin mekanik. . her gece ileri sürülen bahanelerdir. De i ik Mekanlarda A k Yapmalar Ev ya ant s na özgürlük ve keyif katman n yollar n aramak. evlili in duygusal. 394 Yükleri hafifletmek.çal rlar. hafiflemeyenleri daha hakça bölü mek yani kar l kl yard mla ma. Evlilikteki cinsel sorunlar n hemen hemen hepsinin duygusal. Erkek de cinsel doyumu mastürbasyondan pek az farkl olan mekanik bir yoldan sa lamaktad r. yavan bir i lev. Yani. aksayan yön varsa düzene sokmak. E lerin Kendilerine Zaman Ay rmalar Ve Mümkünse . ikimizin de bu birle meden heyecan duymas na yeterli zaman tan rsak süre sorununa çözüm getirme yönünde olumlu ad m atm oluruz. evlilik içinde yap lan d r. içimizdeki temel duygular bir çok d aksakl klara yol açabilir. istek ve i tah yönünden uyumsuzluk. belirli saatlerde belirli ko ullar alt nda cinsel birle me yapma al kanl kazanm lard r. cinsel organ boylar nda uygunsuzluk.. leri sürüne çok zaman mant kl gelirler. hatta görev olup ç kmas ihtimal dahilindedir. kaytarma sorunu oldu unu ilk ba tan kabul edersek anlay p çözümlenmesi de kolayla r. Böyle durumlarda istenmeyen. zaten ehvetli bir ki i olmamak. Evlilikte Cinsel Mutlulu u Gölgeleyen Sorunlar: Evlilikte cinsel birle me seyrekle ir ya da istenmeyen bir eylem olur ç karsa erkek (hatta kad n) cinsel doyumu ba ka yerlerde arayabilir. Ya lanmaya ba lamak. ruhsal kökenli oldu unu kabul ve itiraf etmek nedense daha zor gelir bize. cinsel ili kinin kendisi de il. Birçok çiftin cinsel ili kilerini bir "sistem"e ba lad klar . âdeta programlad klar gözlemlenebilir. salg lar n azalmas . Bunun püf noktas udur: Zaman ö esini dü ünmekten vazgeçip e imizi ve birbirimizi dü ünürsek. Bunlar n en ola anlar ndan biri de hem kad n hem erkekte ba gösterebilen orgazm s k nt lar d r. kaç n lan ey.. Ço u zaman kad n n cinsel eylemlere kat lmay p yaln zca boyun e di ini. Bunlar hemen her gün. Ne var ki bunun bir kaç nma. u ya da bu nedenle yorgun dü mek.. Bu çiftler belirli gün ve gecelerde. Ve bu arada ev ya ant s n n. beraberlik yoktur. susturmak istedikleri halde tümd en susturamad klar bir ses. kad n cinsellikten kaç nmaktad r. ruhsal yönünü incelemek. Gene de içlerinde bir bityeni i vard r. izin verdi ini görüyoruz. duygu al veri i.

Ola an durumlarda bu erkek bu ba ar s zl n n duygusal kökenli nda biraz oldu undan habersizdir. Gene çabalar. Cinsel aç dan uyar lmad klar sürece s rtlar n birbirlerine döner ve uyurlar. gene ba aramaz. Giri ten hemen sonra hemen orgazm olup cinsel birle meyi yeterince uzatamay . Orgazm olamamak kad n için de psikolojik aç dan çok önemlidir ve kad nda so uk oldu u kan s uyand r r. E iyle yak nl k. Sorun. yanl inançlarla maskelenmi tir. S k l r. Bu s k nt ya dü en erkek çabalar. bir ç rp da kurtulabilece imizi sanmak safl k olur. Kad na gelince. erken orgazm. bedensel yönden orgazm yetersizli i diye bir ey yoktur. Belki birtak m bask larla. Sertle me olamama. Vajinaya giri ten önce erken bo alma. Öfkemizi yata a ta mak! Öfke duygular m z mutlaka yata n d nda çözümlenmeliyiz. . Ama vard r. Ya yorsak ve insansak cinsel duygular m z da var demektir. sevi irken orgazm olmay ba aramay nca omuz silkerek. birbirlerini cezaland rmaktad r. Bunu böylece bilir ve normal sayarsak. Yani ba lat lan cinsel birle meyi orgazm a amas na getiremeyi . Gene de bütün cinsel sorunlar n mutlaka geçmi ten kaynaklanmas gerekmez. ben umursamam!" diyebilir. Oysa bilinçalt ndan bir duygu. Ama gerçekte umursamaktan kendini alamaz. bu yüzden onu ba ar s zl klara sürüklemektedir. onu bu yak nl ktan kaçmaya itmekte. y llar y l kendimizi tutmam z sa layan denetimlerden nikâhla birlikte. Bütün bu sorunlar n kökeni. günlük ya am n ba ka konular nda ortaya ç kan k rg nl klardan kaynaklanmakta. beraberlik kurmak istedi inden ku kusu yoktur. Ço unlukla sorunlar tümden geçmi in ya da tümden imdiye ili kin olmaktan çok ikisinin birle imidir. desek yeri var. "Hiç önemi yok! Cinsel ili ki zaten yaln zca kocam için önemli. Her ba ar s zl 395 daha peri an olur. cinsel ili kilerinin çok k sa sürdü ünü. Her ikisi için de cinsel ili ki. e ler birbirinin cinsiyetini unutup. Evleninceye kadar. olup hemen yitirme. Belki derinlerde gömülüdür bu duygular. yatak sorunlar m z daha sa l kl de erlendirebiliriz. endi elenir. Oysa so ukluk yani anadan do ma. ya da mekanik hale geldi ini söylemektedirler. sistemli olarak yenmemiz gerekir. Bu da onlar n çözümü yolunda at lm en önemli ad md r.Bir erkek için ereksiyon konusunda güçlük çekmekten daha y k c hiçbir ey olamaz. ba aramaz. günlük programdaki en önemsiz madde olmu tur. Baz çiftler. Y llar n al kanl n bilinçli. cinse llik konusundaki çocukluk ve gençlik y llar ndan kaima korkularda bulunabilir.

Bu yüzden içlerinde kendi kendine bo una 396 i kence edip. ilk önce ka. Kad n d ar da iffetli yatakta ate li olmas n bilmelidir." diye kad n rezil etmi . Sevi mesini Bilen Kad n Mutlulu u Yakalar: Bu sorun gerçekten önemlidir ve bir kad n için ki ili inin simgesidir. Kocas na iyi bir sevgili olmak isteyen kad nlar. Zira yüzlerce kez zina yapt > için o i ten i renir.' " Olgunlu a ula mam insanlar. güzellikten sonra cinsel aç dan bak ld nda kad n n önce yatakta iyi olmas gerekiyor. Önce kalp fethedilir. huy. .' miyorsa mutsuz olmaz. Halbuki tam tersi. Çok kad n kocalar n yatakta mutlu edip edemediklerini sormaktad rlar kendilerine. Hatta kar s n bu yüzden bo am bir ya l adam tan d m. sonra s ra cinselli e gelir. Halbuki. Acaba kad n ya da erkek saçlar n n ok anmas ndan m daha çok ho lan r yoksa ba ka yerlerinin ok anmas ndan m ho lan r? Cinsel ili kilerin kural n bilmek sanat Ay'a ç kmaktan daha önemlidir. Utanmadan bir de bana söylüyor. Özet olarak. E inin Cinsel Arzusunu Bilmek Hakk nda bretli Bir Öykü: "Evet cinsel arzular sanat de ildir ama kar taraf n arzular n bilmek sanatt r. Bu da zor bir ey de ildir. bilinçli erke in. "Zavall adam. üzülenler bile vard r. Bir erke in kalbini kendine ba lamak için. fahi e zevk almaz. ömür boyunca. kar s n n kendisinden tahrik oldu unu söylemesi çok ho una gider." diyerek onu hemen o gün soka a atm . mart kedisi gibi azm . sadece evlili in ilk y llar nda de il. ahlak ve fiziki .! d nl k rollerini iyice benimsemelidirler. 'Tek ve basit bir yolu vard r bu i in.. Bu da yava yava olur. o da. alm gibi görünür. Kar s yirmibe ya ndayken cinsel arzu duydu unu kocas na söylemi . dünyas na girmeye çal ' r. namuslu kad n zevk almaz san yor.. her e . kad nlar n zevk almas n ay plam iard r. cinsel ya ant m z mutlu k lan anahtard r. Zira insan Ay'a ç kmas n bil . Cinsel ili ki n büyük bir gayretle Cinsel ili kilerden anlayan bir kad n ya da erkek -daha çok erkek. fahi e zevk al r.önce e inin gönül atmosferine girildi i zaman. s k s k sormal d r. Sonra da her gelene "Namussuz kad n. erkek han m n n nelerden ho land ö renir. kendi e ine nelerden ho land n .Sevgi. Ama cinsel ili kilerdeki oyunu bilmiyorsa mutsuz olur ve mutsuzda eder. o da "Sen kerhane-genel evi.kar s m s n.

Sen kendi kar ndan duymak istemedi in sözleri demek fahi eden duyarak tatmin oluyordun! Ulan pezevenk. 1. sonra da geneleve dü üyor... kad n n ba na gelmedik kalm yor. kocan varken azd nda koca yetmedi sana" de.. Sevilmek için yarat lm olan nda macera aramaya sevketmektense. misler. H rs n alamayan kad n bu defa eline geçirdi i b çakla neresine gelirse sapl yor. 2-A k Yuvas : Ev Evlilik için en büyük tehlike. Erke in yenilikten ho lanmas na kar l k kad n n da de i ik zevk ve dü ünülemez. Adam n çok ho una gidiyor bu.(406) A LE MUTLULU U Ç N E LERE TAVS YELER: Cinsel mutluluk. Bu duruma daha fazla dayanamayan kad n. sana bir kelime söyledim diye benim hayat m kayd rd n da sen hâlâ ya yor musun! diye bu defa onun kafas ndan a a Adam komada hastaneye..su seni.Sonra o kad nca za ne olmu dersiniz? Baba evine gitmi . Cinsel ili kileri de i mez bir kanala sevkederek erke i de kad n da evlilik d hareket olur. kad n da hapishaneye gidiyor.Monotonluk Ve De i kenli in Mutlulu a Etkisi: Erkekler de i iklikten ho lan rlar.. Kad n ba l yor ona istekliymi gibi roller yapmaya. Fakat köydeki 397 öhreti ehirdeki eve de gidince. Erkekler kendisinden yararlanmak istiyorlar. kad n n erke e oranla daha geç tahrik oldu u için yeni heyecanlar onda bir istek meydana getirecektir. Burada en önemli görev kad na dü mektedir. Kad n onu tan yor. "Ete ini teslim etti i" kocas na arzular n da teslim etmesinin bedelini feci bir ekilde ödemi oluyor. de i iklikle devam ettirilir. Kad nlar kocalar ndan k skan yorlar..Ben ne yapt m da bu kadar dayak yedim? Kad n: . adama yermisin yemezmisin. köyünden ayr l p ehirde hizmetçilik i i buluyor. iste inin rolü olur. hatta evlilik d heyecanlar so uk kar layaca ili kilerin pek ço unda bu de i iklik bir kova su döküyor. Bir de genelevi pezevenklerini ça r p bir posta da onlardan dayak yiyen adam soruyor: . Sonra kad n sandalyeyi al yor eline. hâlâ bu tür ikayetleri olan kad nlar vard r.. Tam aksine... diyor. Bir gün ayn genelevine eski kocas geliyor..Seni erkek o. ama o kad n tan m yor. Buna benzer olaylar çok ya anm . yeni maceralar evlilik ba içinde denemek herhalde ak ll ca bir . Kad n. kimi az c k k zd rsa "K zm . Köyünde ad "Azm kad n"a ç k yor. bir dayak at yor. iki taraf n cinsel arzular n n istekleri oran nda tatmin edilmeyi idir.

ayaklar duraklayacakt r. cildine. erke e kar çekici olman n bütün çarelerini ara t rmal d r. daima e ini canl ve s cak sözcüklerle dü ünecektir. lk önce bu çekicili in unsurlar üzerinde dural m. Erkek de kendisini yenilemeli . için daha s cak alan ararlar. derisinin tazeli ini mümkün oldu unca korumas n bilmelidir. Erkek kar la t güzelde e inin bir parças n görür gibi olacak. Erkekte ayn ekilde e inin hangi davran lardan ho land na dikkat etmelidir. Genç bir kad n n bunu hiçbir zaman akl ndan ç karmamas laz md r. (406) Aile S rlar . kendisine bakmal d r. Erkek çar da. Kad n için erkek de ayn d r. Çizgi. Allah' n verdi i güzellikleri korumak. her hareketi ile di i olmal d r. ba ka biriyle üstelik çirkin biriyle ili ki kuran e lerin hayretle kar lanmas bu yüzdendir. Kad n n bak ml olmas ise yuvan n mutlulu u için bir temi natt r. bütün güzelli i s f rd r. Ço u zaman e inin çok güzel oldu u bilindi i halde. çinden de her halde s cak sözcükler geçmeyecektir.40.Davran lar n Önemi: E inin ilgisini kaybetmek istemeyen e ler. her an huzursuzluk kayna olan bir e in. belinin inceli ini. erkek kar s için kendisine iyi bakmal d r. foto rafta canl cans z her gün yüzlerce örnekle kar la maktad r. Kad n erke i için. Kad n n ba ka erkeklerden beklentilerini doyurmal d r. inden eve dönen erke in. ' 398 Bir kad n vücut güzelli ine hiçbir zaman kay ts z kalamaz. 1995. A. Nas l olsa be enen be enmi sözü çok yanl bir yoldur. Onun için ak ll kad n. E ine güler yüzle bakamayan. bitkin görünü lü e ler. cinsel yak nl k için gereken ruhsal ortam bulamad 3. M. Mektup Y. Çizgi. filmde. E ler. Kad n. Bu taktirde e . Hangi hareketlerin e ini cezbetti ine dikkat etmelidir. her . evinde ortam uygunsa. a) Bedensel Çekicilik: Kad n. önce cinsel ili kiden sonra da kendilerinden so uturlar. kar la t kusursuz vücutlu kad nlara bak p içini çekmesi çok ac d r. fiziki yap s na dikkat etmelidir.Ruhsal Çekicilik: E lerden biri ne kadar güzel olursa olsun e ini ruhsal bir ba la kendine çekemiyorsa yuvada mutluluk sa lanamaz. S. O çekici genç kad nlar görür görmez akl na evdeki e i gelecek. Can ndan bezmi .kad n. b. i yerinde. sokakta. ist. yüz ve vücudundaki kusurlar imkanlar içinde gidermek zorundad r. Gö üslerinin dirili ini. S cak kanl güzel bir kad n n erkeksi yürüyü ü ya da erkeklere has akala malar hiç de i tah uyand r c de ildir. yaln z ruhsal ve bedensel yönden de il davran lar ile de çekici olmal d r. . sadece bir anl k zevk için aranan bir e durumuna dü ecektir ki bu da e ler için oldukça onur k r c d r.

en albenili ekilde giyinirler. mümkün mertebe i yerinde eldiven kullanarak ellerini korumas n bilmelidir. Buna kar l k eve dönü lerinde art k bir hizmetçiden beter k l a girerler. Bilhassa cinsel yak nla malardan önce kad n n da erke in de ba tan a a y kanm olmalar n n bir ifadesidir. Sigara içen ve di lerini temizlemeyen ki ilerle cinsel ili ki ne kadar çekilmez bir i kencedir. topuklar n n sertle mesini önlemek zorundad r. Yatak Odas : Bir kad n n yatak odas . Yatak odas n n bütün görünü ü erke i a ka davet etmelidir. Bu bak mdan bir kad n ellerinin bozulmas n . Evde de Giyime Özenmeliler: E ler. Oysa ki bunlar kad nda güzelli in en çok göze batan yerleridir. ayaklar n n nas rla mas n . birle melerini bilhassa banyodan sonraki saatlere ayarlamalar lezzetlerini çok art racakt r. E ler ne kadar güzel olursa olsunlar. Temizli in A ktaki Yeri ve Önemi: Eller ve ayaklar d etkilere devaml maruz kald klar için en çabuk bozulan organlard r. Temizlikle birlikte güzel kokular n da önemini unutmamak laz md r. için hiçbir haz rl kta bulunmamakta. Burada e ine kendini sunmaktad r. Bunu da düzenlemek kad n n görevidir. Yatak odas yabanc lara da aç lmamal d r. Kad n n ve erke in vücudunda ho a gitmeyecek hiçbir koku olmamal d r. Di ve a z temizli i çok önemlidir. temiz olmad ktan sonra çekiciliklerini kaybetmeye mahkumdurlar. Zira temiz bir vücut e lerin cesaretini art racak. Eller duyarl l n kaybetmemelidir. Bu bak mdan kar -kocan n. Oysa bu ü ümekten ziyade e ine kar kay ts zl Sevi meyi bir görev sayd bitmesini arzu etmektedir. Erkekler içinde ayn eyler söz konusudur. Hizmetçi hiç olmazsa be enilmek için daha da itinal giyinip hareket etmektedir. her eyin bir an evvel olup a ka büyük bir zevk verecektir. yata a girerken kocas n n eski pijamas n giyer.E ler. genellikle yabanc lar ve sokak için giyinirler. birbirlerine daha rahatl kla yakla acaklard r. Eve döner dönmez hemen üzerindekileri ç kar r. Bir çok tembel kad n. i yerleri için gere inden de fazla bir itina ile makyaj yap p. odan n dö emesini bu iste e göre yerle tirmelidir. Zira a kta en çok kullan lacak organlardan biri de ellerdir. . Halbuki evde de giyilen eylerin temizli ine ve çekicili ine dikkat edilmelidir. Bahane olarak da ü üdü ünü ileri sürer.4. Elleri tahri eden bir i te çal an erkek. 399 Baz çal an kad nlar da ayn hatay yaparlar. Yatak çar aflar n n rengini en güzel ekilde seçmeli. onun en özenli -gizemli kö esidir. eskileri giyerler.

Gülen bir adam demek. 3. ya da her erkek için geçerli oldu u san lan cazibe formülleri anlat l r. Sizin u ya da bu tipte bir kad n olman z hiç önemli de ildir. Bak ml l Etkileyiniz: Çevrenizde uyand rd E inizi cezbetmeye çal n z olumlu etkiler. Önemli olan onun ho lanaca tipe girebilmenizdir. ak ama eve dönerken okuldan ç km bir çocu a benzer. gev emi bir insan demektir. Gördüklerini konu tu klar n sizinle payla acakt r. Temizli inizle. Kültürünüzle. Buralarda genel kurallar ortaya at labilir. E iniz uzun saçtan ho lan yorsa günün modas k sa bile olsa siz saç n z uzat n z. Hava yollar n n çal t rd hostesleri niçin kendinize örnek alm yorsunuz? Her vesile ile yolcular n tebessüm ettiren bu k zlar kadar niçin çekici olmayas n z? 2.Çevrenizi. Tabi tüm bunlar e iniz için yap n. giyiminizi e inizin zevkine uygun olarak seçiniz. Bu bak mdan erke inizi iyi tan man z artt r. kocan z size çok daha s k ba l yacakt r. Çok farkl eylerden ho lan rlar. Ak am ba larken günün yorgunluklar n unutmak. rken dergilerde okudu unuz çekicilik ö ütlerine fazla bel n zla. Biri için a k daveti say labilecek bir aka. 400 Aile Mutlulu u çin Kad nlara Ö ütler: 1. Moda ne olursa olsun onun isteklerini her eyin üstünde tutunuz.E inizi Tek Oldu una nand r n z: Ya lar ne olursa olsun bütün erkeklerde e lerini bir anne olarak mz slam n . tipte ve k yafette bir kad n olmak kadar mutluluk Bir kad n için sevdi i bir erke in ho land verici bir çaba olabilir mi? Makyaj n z . böylece üzüntüsünü da tacakt r.. Ahlak n zla Ve Nezaketinizle ba lamay n z. öteki erkek için hakaret anlam ta yabilir. Günlük ya am n gere i olarak durmaks z n ç rp nmakta. gürültü pat rt lar n izlerini silmek ister. Bir kahkaha kötü bir olay silecek aran zda ortak bir ne e do acakt r. Ama erkekler çok garip yarat klard r. Birine cazip gelen bir hareket ötekinin sinirlerini bozabilir.. Ba ndan geçen veya etkilendi i üzücü bir olay sizinle konu urken komik bir hale getirecek. Bu kitab m z n bütününde izah etmeye çah t koydu u helâl ve haram kurallar n da unutmay n.E lerinizi Ne elendiriniz: Çünkü buna çok ihtiyaçlar vard r. Bütün gün sürekli bir dikkatle çal an erkek.E lerin vücutlar na gösterece i temizlik bak m n çama rlar için de göstermeleri artt r. imdi oyun zaman d r onun. Eve dönen erkek de i ik bir hava arar. her an bir tak m problemleri çözümlemeye çal maktad r.

Birlikte yeni bir eyler yapmay payla mak kad na ve erke e gurur verir. e ini payla c ve yanda gördü ü oranda mutlu olur. Arada kocan za annelik etmi olmakla siz de içinizden hiç kaybolmayan. gizliden gizliye arad klar bu anne efkatini göstermekte cimri davranmay n z. Onu dü ünmeden gün geçiremedi inizi. E inizle bir anne gibi ilgilenirken onu korumaya kalk rken rahats z edici davran lardan mutlak olarak kaç n n z. Bütün mutlulu unuzun kayna oldu una inand r n z. Bunu çok defa kendileri bile bilmezler. koruyucu kad n ararlar. Erke i ne özlem ve sevgi ile sokulan bir kad n kadar sevimli bir e var m d r? Her zaman onunla her eyi payla ma arzunuzu o payla mazsa hiçbir derdinizin halledilmeyece ini söyleyiniz. çok do al bir histir. E inize kendisinin biricik erke i oldu unu s k s k söyleyiniz. E er aile problemleriniz varsa k sa bir zamanda bunlar n ne kadar kolayl kla çözüldü ünü görerek a racaks n z. Yaln z burada dikkat edilecek bir nokta var. 4. Bu sözler. Bunlar ufak tefek eyler bile olsalar. Hep o efkatli. kendini güvende hissetti i gibi bundan ayr ca da bir di ilik zevki tadar. Bir erke in korumas n payla an kad n. Hatta bu cins bir sevgiye ihtiyaçlar n n oldu unun da fark nda de illerdir. E i ile bu ekilde konu an. yuvan za mutluluk getirecektir. S k s k onunla birlikte oldu unuzu gösterecek imkanlar . Erkek kendini güçlü. bütün bunlar annesini aramak de ildir de nedir? E lerinize. Bu duygu çok insanc l. endi elenmi meraka dü mü görünün. sevgisini böylesine canl bir ekilde aç klayan bir kad ndan kim vazgeçmek isteyebilir? Hastal klar n önemsemiyor görünmeyin.. gerçekte her eyi bilen.. Birlikte bir eyler yaparken erke inize el uzatmak.E inize Her Zaman Gerek Duymal s n z: Erkekler. onsuz hiçbir eyden zevk almad n z tekrarlay n z. bir çocuk gibi nazlanmak. her eyi tek ba na yapabilen hani u erkek gibi denilen kad nlardan pek ho lanmazlar. Her erkekte annesinin dizine yat p ba n ok att günlerin gizli bir özlemi vard r. kazan lan birlikte mutluluktur. Ama bir çocuk gibi her zaman sen benim biricik esimsin denilmesini istemek. onu istemek ileti imi ve sevgiyi güçlendirecektir. Payla mac 402 gördü ünüz nispette e inizin size olan ba l l n n artt n göreceksiniz.401 görme e ilimi vard r. Evcilik oyunu gibi ne eli bir eydir bu. hatta çocu unuz olmasa bile yakan z b rakmayan annelik ni lerinizi tatmin etmi olursunuz. Ona her zaman size yard mc olmak imkan n veriniz. Erkeklerin içlerinde uyuyan o küçük çocu u zaman zaman uyand r p ok amakta hiçbir ey kaybetmezsiniz.

ans olsayd böyle mi olurdu?. Zaten hiçbir eyden yüzü gülmemi tir. slâm' n kad n-erkek aras ndaki koydu u mahremiyet kurallar aileyi korumada çok önemlidir. Tesettür ve mahremiyet. Kocan zdan daha iyi kazanabilir.' d nlar n özelliklerinden ve güzelliklerinden bahsetmeyiniz.. Onu kuvvetli oldu una inand r n z.. hayat sevmeyen. Çocuklu unda da yüzü gülmemi tir. öyle olmasa bile. E inize onsuz hiçbir eyden tam olarak zevk almad n z söyleyiniz. Tam aksine korkunuzu ancak kocan z n giderece ine inanmal ve bu defa içtenlikle kocan za s nmal s n z.E inizi Kapt rmak stemiyorsan z. bunu ona da inan d r n z. Bu tür tehlikelerden korunmak için kocan za. Kom u ve Aile Sohbetlerinde slâmî Kurallara Uyunuz: Erkekler ceplerini.. Erkek için en çekilmez kad n sürekli olarak talihsizli inden. 403 6.E inizi Sizinle Ya aman n Zevkli Bir ey Oldu una nand r n z: Bir erkek için en s k c kad n. insan y ld r p usand racak kadar k skanç olan kad nlardan nefret ederler. Olaylar kar s nda hiçbir zaman karamsar olmay n z. aileyi koruyucudur. daha çok . kocan zdan daha iyi bir meslekte yükselmi olabilirsiniz. size güç verecek bir erke iniz oldu u için sevinç. Yerinden kald ramad n z bir bavulu kocan z n kald r kar s nda a rm görününüz. slâm' n koydu u mahremiyet kurallar na uyunuz ki bu tür s o-' runlara f rsat vermemi olunuz. mutluluk duymuyor musunuz? Bu duyguya eri ememi seniz. Her eyde bir ba ka kad n n izini arayan kad nlardan bezginlik getirirler. aile dostlar yla mümkün mertebe ailecek kar ediniz.. n payla makta sizin Ömür boyu beraber ya amaya kararl oldu u bir erke in korumac l için ne gibi bir sak nca olabilir? Zaten bunun için evlenmi de ilmisiniz? Sizinle ya am payla acak. cüzdanlar n kar t ran kad nlardan pek ho lanmazlar. k oturmamaya gayret ba lant lar n kurulu unda. ama evinize geldi iniz zaman onunla ya am e it ko ullarda payla an bir kad n olmal s n z.. slâ mî duyarl l .haz rlay n z.. Kom ularla. Evlilik d etkendir. mutsuzlu undan ikayetçi olan kad nd r. lgisini 'çektirmeyiniz." n ve güzel ahlâk n olmay . Ama seven kimse k skanç olur sö -^ zünün do rulu una da inan rlar. evinizde pek mutluluk ara . Vapurda bir lodos f rt nas nda ona fazlaca sokulunuz.. 5.> may n z. çevrenizdeki ka . E er gerçekten korkmu san z bunu kocan za belli etmekte çekinmeyiniz. ya amaktan usanç getirmi bir kad nd r.

E ler aras nda huzurlu bir ba lant kurulmad kça sevi menin en yüksek heyecan na ula mak imkans zd r. "Korkunç bir ey" diyordu. Ya ant n z n bütün safhalar nda isterseniz sevece iniz bir çok eyi bulabilirsiniz. bak ms z bir görünü ü oldu ve çok mutsuzdu.. ne erke i rezil etmek. bula c bir ruh durumudur. T pk üzüntü gibi. nsan n duygular n ancak Allah korkusu frenler. Erke i e ine sadakatle ba layan etkenler. 404 Kad nlar n Kendilerini Yenilemeyerek Kendilerine Yapt klar Kötülü e Bir Örnek: (407) Genç k z (bayan Christin) büyük bir ilaç fabrikas n n gözdesiydi. Evinize ne e saç n. hanete u ramamak isteyen e ler. birbirlerinin inançlar n kuvvetlendirici. durumu kurtarmak ve çözüme ula mak için çare de ildir. KOCANIZI KEND N ZE BA LAMANIN YOLLARI: Bir Ba ka Kad n Olun! Kad nlar n en önemli dertlerinden biri de. Güzel olan her eyi seviniz. maddi ko ullar n z n da iyiye do ru geli ti ini göreceksiniz. Unutmay n hayat onu sevenlerindir. Onun kar s na ç kan hiçbir kad n kendisini güven içinde hissetmiyor. ihanete u ramak ya da ihanete u rama korkusunu çekmektir. Bu ko ullar alt nda bile erke inize evinizle ilgili sevimli sözler bulup söyleyebilirsiniz. Ne e. Bir bodrum kat nda ya da eski y k k dökük bir binada oturabilirsiniz. En kötü ortamda bile iyi eyler bulmak her zaman elinizdedir. Ne kavga. inanç ve sevgidir. Bir toplulu un içine girdi i zaman bir . Kocas Mark. ne gürültü. e itim ve kültür etkinliklerine kat lmal d r. E inize sürekli olarak sevebilece i eyler ya at n. Bu duruma dü en kad nlara söylenecek en önemli söz u olmal d r. Kocan z karamsar olsada da siz olmay n z. Darg nl klar n zda bile as k suratl olmaktan kaç nmal s n z. Bir k z arkada na "Bir kazanova ile evlenmi im. Bayan Christin 22 ya na gelince bir erkek çocu u do urdu 24 ya nda onbe kilo ald . Bayan Christin 20 ya na gelince. Ne eli kad n en çok aranan kad nd r. Bu k z çok k ve bak ml yd . Oturdu unuz evi güzelle iriniz. Bayan Christin'i kendisinden önce hiçbir rakibinin elinden kapamad için böbürleniyordu. Onu sadakatsizli e iten nedenler vard r. Erke inize surat edeyim derken fark nda olmayarak çirkinle eceksiniz. Bu bak mdan her zaman güler yüzlü olmaya çal arak güzelli inizi de uzun süre koruyabilmi olursunuz.E inizi elinizde tutmak istiyorsan z hayat bütün imkanlar ile seviniz. Yap labilecek en do ru hareket. kocan n niçin ba ka kad nlardan ç öplenmek istedi ine kafa yormakt r. fabrika yöneticilerinden biri ile evlendi. Hayat sevdikçe ne elendi inizi..

" Biliyorum. Fakat. Bu güzel k z taraf ndan arzulanan bir erkektim. sürekli kendisini ye nilemeli. yorgun oldu unu ileri sürebilir.gör onu: Evdekinden bamba ka bir insan oluyor. dönüp dönüp ba ka kad nlar süzüyor. geceleri de zarif gecelikler içinde yatard . Evlili imizin ilk aylar nda k giyinir. D arda ise ne eli ve canl bir kahraman pozuna bürünüyor. erkek olarak üzerine dü en görevi yapt n. Evlenmeden önce kendilerinden ba ka hiçbir kad n gözleri görmeyen. Bunun için haftan n belirli bir gün belirli bir saatinde kocas n yan na yakla t rmas yeterlidir. Bütün (407) Dr. onun gizli kalm yönlerini arzular n anlayamam lar m d r? Biraz daha Bayan Christin ile Mark örne inde kalal m. yatak odas nda özgür . evlilikte birbirimize olan a k m z k sa zaman sonra söndü. Arena Y. Somurtkan. Ben onun sadece olumsuz yönünü görüyorum. otomobil lasti ine hava basma çabas na benziyordu. Ya da öyle kötü k yafetler içinde dola r. Ba a r s ndan ikayet edebilir. Cinsel birle melerimiz. beni bir çocuk sah ibi ettin!" Psikiyatrisi Dr. Sevgiyi vazife haline koyabilir. kocas n n özledi i. Önemli olan sadece çocuktu ona göre. Deni O'br en. Bunlar var ise. Mutlu Evlilik.. En kötüsü devaml bana hayranl kla ba ka kad nlardan söz ediyor. Git gide daha i manlad ve ekilsizle ti. t km yordu. ist. Yolda birlikte giderken s rf beni etkilemek için. Art k yemiyor. 405 gün pis bir elbise içinde dolan p duruyor. Böylece erkeklik yeteneklerimi ispatlam san yordum." Bayan Christin tüm davran lar yla kocas na fark na varmadan unu hissettiriyor: "Seni art k bir erkek olarak arzulam yorum. Bana gösterdi in yak nl k sinirime dokunuyor. Bir y l sonra bütün bunlardan vazgeçti. Beni de kendisini de böylece gülünç duruma dü ürüyor. imdi ne yapaca z? Çocu un do umundan sonra Christin kendisini ihmal etmeye ba lad . Christin'in bu derdini payla an birçok kad n vard r. bunun için bir çok silahlardan yararlan r. Baz kad nlar n unuttu u bir ey vard r: Sevgi iki ki inin payla t sevgiyi öyle görüyor: "Bayan Christin benimle evlenmeye raz oldu u zaman bundan gurur duydu umu itiraf ederim. Yoksa kocalar n . kendileri için her türlü özveriye haz r kocalar n art k anlayam yorlar. Christin. sevdi i imaj ve giysileri evde özgürce giymelidir. S:114.. Hymann unu söylüyor: "Kad n kocas n n cinsel isteklerinden korunmay akl na koymu sa. Mark ile evlilik ve . as k yüzünü. Sen. Sonradan daima unu soruyordum kendi kendime. payla mas gerekti i bir eydir. Mahremler ve çocuklar yoksa. öyle surat ve tav r tak n r ki erke in onu arzulamas n n önüne geçer" Halbuki ak ll kad n.

Bu kural erkekler için de geçerlidir. . di er yar s da kendine erkek arard . erke in de i ik kad n özlemini gidermelidir. ya am n engebeli yollar nda bile onun terketmeyi dü ünemez.!. Cinsel ili kinin iki taraf için de tatmin edici ol mas . Ak ll kad n." i. B kk nl k vermemek için zaman zaman kad nlar. E ler aras nda gerçekle en cinsel ili kinin anlam yaln z vücutlar n birle mesi de ildir. E ler aras nda bir duygusal yak nl n olu umu. Bu ko ullarda kan -koca ya l l k günlerinde bile birbirlerine sar lacaklard r. Erkeklerin Be endi i Kad n Tipi: Kad nlarda Cinsel Çekicilik: Kad nlar n en fazla sorduklar sorulardan biri de udur... kendilerini de i tirmeli.. dünyan n dengesi bozulurdu. li kiden önce kar -kocan n kar l kl olarak birbirlerine sevgilerini belirtmeleri duygusal yönden büyük önem ta r. Erkekler.olmal d r. e ine özellikle bedensel bir yakla mada bulundu u zaman onu cinsel ili kiye haz rlam olamaz. . Bunun için de erkek.. Bu kitab m z n de i ik bölümlerinde a kta fantazilerin önemi anlat lmaktad r. E ine iltifatlarda bulunman n evlili in yaln z ilk devresinde gerekli oldu unu iddia etmek çok yanl t r. Fiziki yakla ma daha sonra gelmelidir. bir zevk bütünlü ünün ortaya ç kmas artt r. Oysaki bu sorunun cevab oldukça basittir.. e ine ilk evlilik günlerinde oldu u gibi kur yapmal d r. yenilenmek daha ak ll ca bir i tir. erke in yakla ma biçimine ba l d r. d ar da sakin evinde çekici olmal d r. Kad n önce bir duygusal yakla ma bekler. Kocas n evinde her yönüyle do-yurmal d r. Örne in. bundan çok ey kazan r. Kad n. erkeklerin de i ik tipteki kad nlardan ho land görülüyor. E ine devaml olarak bir sevgili yakla m nda olan erkek. Yani erkeklerin ho land tek tip bir kad n modeli söz konusu de ildir. Dünyadaki bütün erkekler. devaml de i ik kad n veya çok evlilik öz -lemindedir. Ama böyle bir durum olmad na göre. E i. Dünya nüfusunun yar s bir kad n n pe inde ko arken. Erkeklerin bu duygular na k zmak yerine doyurmak. sürekli kendisini yenileyerek kocas n n bu özlem ve duygular n gidermelidir. Kusursuz biri ili ki için daha ba lang çta da kad n n oyuna kat l m gereklidir. Kendilerine bu tür sorular soran kad nlar. ayn tip kad nlar be enselerdi.' 406 Kusursuz Cinsel li ki çin Erkeklere Tavsiyeler: Erkek. Kusursuz cinsel ili ki için k sa veya uzun süren bir ok ama çok gereklidir. bu örne i hiçbir zaman ak llar ndan ç karmamal d rlar. "Acaba kocam hangi tip kad nlardan ho lan yor?" Ya da "Bütün erkeklerin ho land klar bir kad n tipi var m acaba? Varsa benim tipim öyle mi?" gibi.

Cinsel ili kiden sonra sinirleri gev eyen. Huzursuzluk kayna yakla mdan sonra çözümleyebilirler. Bunu aray p bulmak erke in ve kad n n birlikte kazanacaklar bir bilgidir. e inide aceleye yöneltmesin." (408) E lerin her ikisi de ruhsal ve bedensel yönden rahata kavu tuklar zaman. en zor sorunlar n büyük bir sevgi ile konu abilirler. Hatta bu durumun kendileri için bile önemini bilmezler. kendini yorgun bitkin hisseder ve genellikle hemen uyumaya ba lar. E ini gerekli bir sevi me ortam içinde a ka davet eden erkek. Kad nlar bile vücutlar n n en duyarl noktas n bilemezler. Bazan da bu arzusun do mas için uzunca bir süre çal mak gerekir.Cinsel ili kiden önce yap lan sevi menin iki önemi vard r: Birincisi kad n ve erkek cinsel arzusu aras ndaki farkt r. Erkeklerin özellikle bu noktada zarif hareketleri gerekir. gittikçe artan bir arzu ile birlikte orgazma ula rlar. Baz durumlarda uykusu kaçar.) bu konuda öyle buyurmu tur: "Sizden biriniz kar s yla cinsî münâsebette bulundu u zaman onu tatmine erdirecek ekilde sevi sin. Oysa e ler aras nda duygusal yakla ma için cinsel ili kiden sonraki zaman çok büyük önem ta maktad r. i ini bitiren erke in kay ts zl kar s nda sinirlenebilir. Erke in sevgilisine kar duydu u ilgi kolayca cinsel arzusuna kayabilir. Erke in çabucak vard haz r olu noktas na kad n n ula mas için duygusal ve bedensel bir haz rl k devresine gereksinim sözkonusudur. Erkek hiç de ilse 60-65 ya na kadar duygusal ve bedensel ili kiye haz r bir olu umdad r.. Bu durumda erke in s -k lmamas hatta bu uzamadan büyük bir zevk duymas gerekir. dürmemektir. Peygamber (s..v. Kad n.. Kar s sükûnet bulmadan kendisi bo ald zaman kar s orgazm oluncaya kadar (vücûdunu ay rmakta acele etmesin). Erke in arzusu. Hz. Erkeklerin bilmedikleri bir özellik de kad n n orgazmdan sonrak i durumudur. Kad nlar n cinsel arzular erkeklere oranla geç uyan r. Sevi meden önceki oyunun k sa ya da uzun sürmesine göre kad n ve erkek.a. Cinsel ili ki öncesi oyunlar n ikinci önemi de orgazm an n iki taraf n birlikte duymas n sa lamakt r. arzular yat an erkek. 407 Erke in bu durumu ise kad n üzerinde çok ters bir etki yapabilir. a k k sa sür. Kad nda duyarl bölgelerin önemi zamanla de i ir. Burada dikkat edilecek durum erken bir bo alma ile . onda bekledi i uyanmay olan bir çok problemlerini cinsel gördü ü zaman ili kiye geçebilir. Kad nda cinsel arzunun uyanmas için duygusal ve bedensel bir uyarmaya ihtiyaç vard r. kar s ndakinden gelen uyand rmalar olmaks z n artabilir.

C NSEL B RLE ME EK LLER N N MUTLULUKTAK YER Sadece insan denen yarat n. Baz erkekler bo alma geli imini kontrol al.?. Kad n n n cinsel uyum ve geli imi erke in bilgili hareketleri sonucu mümkün olur. cinsel bilgileri yetersiz olanlard r. a k s ras nda sürekli olarak so uk kalamaz. Hasta olmayan hiçbir kad n. ayn s birle mede e lerinin birden çok orgazma ula malar n görerek bu >» mutlu an ya ayabilirler. Kar l kl olarak birbirlerini cinsel bak mdan tatmin edemeyen kad n ve erke in evlilik hayat hiçbir zaman için tam de ildir. Bo almay önleyemez ve bunun (408) Feyzü'l-Kadîr: 1/325. a Baz erkekler ise bunu yapabilecek güçte olduklar halde. tek bir cinsel birle menin uzun sürmesidir. So uk denilen kad nlar n en büyük ikayetleri. De i ik birle me pozisyonlar uzun evlilik hayat nda bir zevk. canland r c bir dinlenmedir. sadece bir veya s n rl say da pozisyon bilirlerse. E er erkek ve kad n. iradelerine sahip olarak ili kiyi uzatabilen erkekler. A k s ras nda kar s n n so uk durdu unu söyleyen erkekler. Burada da en önemli görev erke e dü . kocalar n n acele etmeleridir. (Hn:548-9).c> mektedir.\ kat edilecek durum. say de il süredir. t nda tutmay ba ararak bekleyebilirler. E lerin i manl k veya hamilelik gibi sebepler yüzünden kar kocay tatmin edici ekilde cinsel ili kide bulunamamalar çok kere duyulmu tur. Cinsel ili ki ba lang çta iyi geli se bile kad nlar n orgazma ula malar için yeterli bir süre gereklidir. Baz erkekler de e leri ile birlikte orgazm olmak istedikleri halde kendilerini idare edemezler. Sevi me an nda iki taraf da bir orgazma ula acak ekilde ha-reketlerini düzenlemelidir. cinsel hayatlar zevksiz geçer. Yap lan anketler kad nlar n yar yar ya bir oranla erkeklerin erken bo almas ndan yak nd klar n ortaya ç karmaktad r. kad nlar n buna gereksinimleri oldu unu bilmediklerinden ya da e lerinin zevkini umursamad klar ndan birlikte org azma önem vermezler. Klasik Kad n n Altta Oldu u ekil: . Yani kad n için dik. cinsel temas s ras nda de i ik pozisyon uygulama yetene i vard r.Kad nlar için zevkli olan cinsel ili kinin fazla miktarda olu u : de il. 408 409 zaman n ayarlayamazlar. bir de i iklik.

göbekli veya kad n n hamile oldu unda uygulanan ekillerdir. daha çok. bu ekildeki cinsel ili kilerde. dü ünmeden içten gelen bir davran la s rt üstü yatacak ve kocas n n üstüne ç kmas n bekleyecektir. vücut a rl tamamen kad n n üstüne yüklenmemelidir. taraflardan hiç biri bütün vücut a rl fletmelidir. Kad n n Erkek Üzerinde Oldu u ekil: . e lerin kilolu. kad n n erke in a rl n üzerinde hissetmek istemedi i hamilelik devresinin ba lang ç ve ota devrelerinde tavsiye edilir. K s rl k tedavis i gören çitler bu ekilde birle meli. Bu ekilde erke in spermleri vajinan n. ister kad n üstte olsun. Her eklin kendine göre bir avantaj vard r. Bu ekillerde kad n ve erkek yüzlerini birbirlerine veya kad n s rt n dönük olarak ve yan yatarak a k oyununa dalarlar. Bu eklin iki avantaj da unlard r : Kad n penisin durumunu istedi i gibi ayarlayabilir ve klitorisi ile daima temasta kalmas n sa lar. yani dölyolunun dibinde birikir. Erke in penisinin ka d n n n e ine hissettirmemelidir. ster erkek. Bu ili ki ekline normal ve erkek üstte adlar da verilmektedir. kli-torisini istedi i gibi oynatarak orgazma kolayl kla ula r. Bu ekilde dölyolunun dibinde biriken spermlerin döl yata na girmeleri kolayla r. Cinsel birle meden sonra kad n yataktan kalkmamal ve hatta kalças n n alt na bir yast k yerle tirerek kalças n n yükselmesi sa lamal d r. Yan Yana ekiller: Yüzyüze veya arkadan cinsel organa yan yana ekilde ili kiler. Daha önce gerdek konusunda geni çe izah edildi i gibi ön sevi me ve a k f s lt lar ndan sonra birle meye haz r hale gelinince yani cinsel organlardan birle meyi kolayla t r c s v lar geldikten sonra birle ilmelidir. Bu birle me ekli çocuk isteyen çiftler için önemlidir. Bu ekil kad n n erke inden kilo ve boy bak m ndan çok farl oldu u durumlarda özellikle tavsiye edilebilir. kad n n üstte ol mas onlara daha rahat bir cinsel birle me imkan sa lar. A rl n dirsek ve dizleri ile hafi . Bu ekiller. Bu ekil.Cinsel birle me ekillerini ö renmemi ve ilk defa cinsel ili kide bulunacak bir kad n. kad n n kalçalar ile uyar ld ndan erkek için çok tatmin edicidir. Ayr ca bu ekilde kad n üzerinde kocan n a rl n hissetmedi inden hareketlerinde n dizleri ve dirsekleri ile korumal ve daha serbest olur. Erkek. E er erkek kad na göre çok kilolu ve iri ise. Kad n n arkas ndan cinsel organa girmek isteyen erke in cinsel organ bölgesinin tümü. erke in erken bo almas n önleyen ve kad n n daha çabuk orgazma ula mas n sa layan ekildir.

bizim de Bunlar. Bu pozisyonda ve di er tüm pozisyonlarda ancak vaginaya girilmelidir. Anüse (büyük abdest yerine) girmek haramd r ve t bben de zararl d r. : 5. çocuk sevgisi vd. can yolda l .Nefsin tatmini. -iv. O halde tarlan za nas l dilerseniz öyle var n. Ayn sorunlar Hz.Ruhsal Mutluluk.: Bedensel mutluluk. istenmek. Erkek kad n n orgazm ihtiyac n unutmamal d r.en duyarl yerleri olan anüsle rahim aras nda sürtünmesinden ve vaginaya girmesinden kad n da haz duyar fakat orgazm olmayabilir. Evlilikten Beklentileri öylece Özetliyebiliriz: 1.) Hepimiz evlili in bize unlar sa lamas n isteriz: Sevgi. 4. . erkeklerin de gece ihtilamlar buna örnektir. ne isek o olabilmek. cinsel yönden erginli e ve olgunlu a ula m yani k z ise ay hali görmeye ba lam .Sosyal nedenler (evlili in bir ya am biçimi olarak ald rol). bütün insanlar n ho land e imize verme yetene imizi geli tirir. 1. Yine bunlar cinselli i yaln z fizik yönden de il ruhsal yönden de tamamlar. fi. a k olmak. Be enilme. Nitekim yukar da söyledi imiz gibi kad nlar n ay hali. Cinsel Mutluluk. ki K s mda ncelenir.!1 3. 6. Benimsenmek. bu duygular . Böylece cinsellik. cinsel mutluluk. . Yalana dolana sapmadan.Ekonomik nedenler. anla lmak. 2. Peygamber devrinde de ya anm ve Hz.Ruhun tatmini. Cinsel organdan olmak art yla tüm pozisyonlar mubaht r yani dînen sak ncas yoktur. Vücudumuzdaki nöro-hormonal yap itibariyle bu fonksiyonel bir süreçtir. 2. Birbirine ait olmaktan do an yak nl k. Gerek bedensel ve gerekse ruhsal yönlerden cinsel mutluluk hedefi olmasa insan n evlenmesi oldukça zor bir konu olur. Ba ar l olmak ve de er verildi imizi hissetmek. vazgeçilmez duygusal ö elerdir.Bedensel Mutluluk. Bu nedenle evlili i olu turan ö eleri do ru olarak kavramak gereklidir. Ruhsal yönden de cinsel haz ön s ralardad r. erkek ise gece ihtilamlar olan kimselerin cinsel fonksiyonlar n yerine getirmeleri vücut için bir ihtiyaçt r." I 410 EVL L KTE MUTLULU U OLU TURAN OGELER: Mutluluk. Peygambere sorulunca u ayeti kerime (Bakara: 223) nazil olmu tur: "Kad nlar n z sizin tarlan zd r.Aile ya ant s n n devam (soyun sürmesi. ya amak sevincini duyabilmektir.Gelece in güvence alt na al nmas dü üncesi.

psiko-sosyal savunma mekanizmalar . . Evli kad nlar n baz lar mutsuz ve tatminsizdir. Bunlar k saca öyle s ralayabiliriz: a. Sebebi ise. d. ne kadar birbirlerini severlerse sevsinler bir süre sonra bir tek sevginin yetmemesinden dolay yuvalar nda sorunlarla kar la abileceklerdir. 3.Evlilik psikolojisi.Mü terek insan ihtiyaçlar . 4_ Seksoloji yani cinsiyet bilimi. bu çal mam zda toplumumuzu ve gençlerimizi cinsel e itim konusunda bilgilendirmeye gayret etmekteyiz. genç psikolojisi.Okuma zevki ile yeti mek. Ama yine de mutsuz ve tatminsizdirler. Cinsel Sorunlardan Ve Proplemlerden Koruyucu Metodlar: Toplumu ve özellikle gençleri. 6.Erkek psikolojisi. yönlendirme teknikleri. 7-Ya am bilimin çözümlenmesi vd.Evlilikte Mutluluk çin . c.Sanat zevki. cinsel e itim ve buna ba l konularda bilgisizliktir. Bedensel sa l tecrübedir.. Dünya genelinde adlî t bba intikal eden suçlar n % 60' n n cinsel suçlarla ilgili oldu u bilinmektedir. yemek içmek oldu u gibi. evli erkeklerin de baz lar mutsuz ve tatminsizdir. b.Dü ünme ve anlama zevki ile yeti mek. n g das . hastal klar ortaya ç kmakta veya artmaktad r. sevme sanat . u konularda bilgilenip sosyal ve ruhsal olgunlu a eri medikçe ailede mutlu olamazlar: 1-Kad n psikolojisi. onun zararl eyler dü ünmesine ve yapmas na engel olacakt r.deale yönlendirilmi olmak. . psiko -sosyal sa l n g das da bilgi ve . Sosyal Ve Ruhsal Olgunluk: Sosyal ve r uhsal yönden olgunlu a yeterince ula mam bir kar ve koca. cinsel sorunlardan ve cinsel terörden korumak için gerekli cinsel e itim ve yönlendirme yap lmal d r. Halbuki kad n da erkek de genç ve sa l kl olduklar halde mutsuz ve tatminsizdirler. 411 2. 5-Çocuk. Cinsel e itimsizlik ve bilgisizlik sonunda da cinsel suçlar artmakta ve tatminsizli in verdi i psikososyal ve bedensel gerilimler. Kar koca. Cinsel münasebet s kl klar da yeterlidir. Çocu un küçüklü ünden itibaren bo zamanlar nda okum a zevki ile yeti mesi. cinsel ili kilere ili kin bilimsel bilgiler. te bu sebeplerden dolay biz.

"Yalan Rüz-gar "n n yalanlar na kendisini isteyerek veya fark nda olmaks z n kapt ran kar -koca her eye mubah ya da "olabilir" gözüyle bakmaya ba l yor. samimiyetin en yak t ki iler kar ve kocad r. Burada saymaktan haya etti imiz. âcizlerin âcizi. deal mutluluklar . yar meslek a rl nda bir ba ka u ra konusunda bilgisi.bahç vanl k.. Kendini be enmenin. spor.. ebedî beraberli e do ru yol alaca eder. ailesini ihmal eden e ler. zavall lar n zavall s o iradedir ki. cennet bahçelerinden bir bahçe olan aile hayatlar n ancak bu güzelliklere sahip e ler ya ayabilir. ailede huzurlu olmak ayr ey.vs. kendi iradesini kullanarak evini cennete de çevirebilir. erkekler kad nlar n bir i te çal mas n uygun bulmuyorlar. Maalesef aln secdeli kesim de bundan zarar görüyor. Me hur bir feminist derne in yapt ara t rmaya göre. romantik filmler de kar -koca beraberli ini içten içe baltalayan unsurlardand r. eytan bile utand racak ili kileri normalmi gibi göstererek aileyi dinamitliyor.iyi bir bo zaman faaliyeti. Yani. sevgi ve hürmetin.. Yani tek yol belirleyici. fikri ve zikri ne olursa olsun. g. mü terek zarar esast r.. Çâre: Böyle programlar kesinlikle seyretmemektir. Zâten günümüzde ev han m na. Sen ve ben yoktur. Onun yerine faydal bir kitaptan 10-20 sayfa yer. becerisi ve ilgisi olmal .. söz -konusu ikazlara kulak vermeli. aile hayat d r. tek koltu a iki karpuzu zorlamamal . sabr n.. f. program olmal . ve meslek hayat nda muvaffak olmak ayr eydir. özlenen beraberlikleri. Televizyonlardaki pembe diziler. hayvan sevgisi. Zay flar n zay f .Bir hobisi olmal . Bo anmalar art ran sebeplerin ba nda çal an kad n geliyor. disiplinsiz ve bencil davrand klar n söylüyorlar. cehenneme de.e-Topluma hizmet etme zevkiyle yeti tirilmeli. Psikologlar böyle ki ilerin ço unun da n k. mesele kalmayacak! Bilhassa kad nlara bu konuda daha fazla i dü mektedir. asl nda biraz toleransl ve geni ruhlu olabilseler. e lerin bizzat kendi irâdeleridir.. Yani i hayat n kurtaray m derken. Nice i ve fikir erbab ki iler duyuyoruz ki evde mutlu de iller.. Evlilikte e ine hayat zindan . Böyle olunca bir de i mesaisine ve onun kad n üzerindeki stresine tahammül edebilmek gerçekten her ki inin kâr de il! Mutlu ve huzurlu evlilik dü ünenler önce bu konuyu bir karara ba lamal . sabahleyin kocas n i e yolcu edip ak am eve buyur edene kadarki süre yetmiyor bile. 412 A LE MUTLULU U Ç N E LER NELERE D KKAT ETMEL ? Bir kad n veya erkek. Fedâkârl n. bencilli in ve kibrin en yak ks z kald mü terek kâr.

. kad n. hemen bo anmaya yöneliyor! Böylece. Nefsini ayaklar alt na al p beyine samimiyet ve muhabbetle. erkek de kad n n huyundan suyundan anlamal d r ki tats zl klar azal-s n. hangi konuda hassas. rahatlar. Kar -koca münasebetlerinde huzuru ve saadeti mutlak surette yakalayabilmenin formülü udur: Sevgi+fedakârl k+ ho görü + tevazü= Aile saadeti. "Hele birbirinizi iyice tan y n da. bu zarif ve samimî hareket kar s nda yumu ar. e leri çok uzun bir aradan sonra çocuk sahibi olmaya özendiriyorlar. "Art k senin istedi in gibi bir han m olaca m! imdiye kadar yapt klar m için beni ba s lar m s n?" diyebilirse. ailede huzurun ve saadetin devam n sa lar. geçimsiz kar -kocan n temel zihniyeti olmal d r... i ten dönen k ocas n güleryüzle ve onun sevece i bir k yafetle kar layan kad n. hangi istekleri . Aile huzurunu temin için gerekli bir davran da kar -kocan n birbirlerini en iyi ekilde tan maya çal malar d r. Baz geçimsiz ailelere çocuk gelince huzur ve saadet de geliyor. erke in kendi üzerindeki haklar n tam olarak bilse. Sonuç ne oluyor? Belli arzular n tatmin edip birbirinden b kan kar -koca. Kad n erke in. Çocuklu bir kar -kocan n ayr lmas . Erkekte ak l ve hikmet. neyi sevmiyor. Bunun örneklerine s kça ahit oluyoruz. o aileyi hiçbir ey bölemez. parçlayamaz! Fenal k fenal .okumak tercih edilmelidir. Kendilerine emanet edilen çocu un istikbalini dü ünerek k s r çeki melerden vazgeçip huzura dönü yapmak. Erkek. Allah'a halisane n rsa. Eskiden müslüman bir ailede "ihanet" mi vard ? Her ey u "kapkara" pembe diziler gibi programlardan sonra 413 peydahland . kad nda sab r ve yumu ak ba l l k. Bu tuza a kar uyan k olmak lâz m. kad n n kendi üzerindeki haklar n . Bunu kad n ba latabilir. Çünkü Allah. sonra çocuk sahibi olursunuz!" diyen zihniyet bo anmaya sinsî bir zemin haz rlayarak genç çiftlerin aile hayat n içten dinamitliyor.. "E im neyi seviyor. e inin kalbinde ve zihninde çok güzel izler b rak r! Kocas ne kadar stresli ve hatta kendisine k zg n olsa da. Bo anmalar n % 90't " iddetli geçimsizlikken. aile huruzuna eri irler. iyilik de iyili i netice verir. ümit edilir ki kocas ona s n r. o masum çocu un safiyeti ve bereketi hürmetine kad n n ve erke in kalplerini birbirine s nd r yor. Feministler bünün tersini müdafaa ederek. normal bo anmadan daha mes'ûliyetlidir.

Kültür seviyelerinden hayat anlay na. Meselâ erkek. zevk ve renk uyumundan görgüye. çözülmeyen mesele kalmaz. Erkek ve kad n kendilerini sofra ba nda bile yaln z hissederler. E lerin kendi düzenleriyle alâkal tasarruflar na müdahale etmek zaten ak ll ve sa lam karekterli kimsenin yapaca i de ildir. anne ve baba da 414 415 olabilir. Kendi meselelerini kendileri çözerler. böyle rekabetin buluttan nem kapmak gibi cahilce saplant lardan kaynaklanabilmesidir. Halbuki rekabetin aile hayat ndaki yeri. E ini kendisine rakip olarak görme de geçimsizliklere yol açar. Bir aile geçimsizli i sözkonusuysa dahi büyükler kesinlikle bu konuda meraklanmamal d r. Bu. Bugün tart an çiftler. k sa bir e itimle istenen seviyeye getirebilir.var?" gibi sorular e ler kendilerine sormal d r. Böyle durumlarda e lerin ho görülü olmalar çok önemlidir. Kar -koca münasebetlerine iyi niyetle bile olsa yön verme merakl s kimselere asla f rsat tan mamak gerekir. estetikten his dünyas na. Bundan kaç n lmal d r. o müdahaleci ki i nazikâne îkaz edilmelidir. küçük bir hatây tekrarlamak. Her eyi herkes anne karn nda ö renmedi ya! Yeter ki kar -koca anlay l ve tamir edici olsun. Kad n kocas na veya erkek kar s na ne maksatla has m olabilir? Dikkat etmek gereken bir . 3-5 eksi i yüzünden huzursuzluk ç kar lmamal d r. aile huzurunu bozmamak için k sa süreli de olsa uygun bir bahaneyle o çevreden uzakla mak e lerin hayr nad r. Bazen çok cüz'î bir eye dikkat etmemek. Hem böyle bir rekabetin. inançlar n ya ay tan zihniyete kadar her konuda hassasiyetle durulmazsa istenen "beraberlik" sa lanamaz. yar n bar abilir. Evlilik. Öyle aileler var ki son derece geçimsiz olduklar akraba muhitinden ayr l p farkl yere yerle mek suretiyle yeniden do mu gibi mutlu bir haya ta ba lamaktad rlar. ayet bir sonuç al nam yorsa. Yoksa e ini kendisine dü man olarak görmek eklindeki rekabet yok ki? eytanîdir. Bu da bir nevi e itimdir. beraber ya amay seçmektir. Mesela e ine kar nazik konu mas n beceremeyen bir kad n. kar s n n eksik gördü ü özelliklerini tamamlamak için ona samimiyetle yakla p nas l davranmas gerekti ini anlatabilir. en huzurlu bir yuvay kurmak gayesiyle yar rlar. e ler de bundan rahats zsalar. Bu yüzden henüz e seçimi döneminde denkli e (küfüvv) çok önem verilmelidir. Ama genellikle tasarlanan denklik lây k yla sa lanamaz. Kar ve koca. On tane özellikten 5-6's na sahip oldu u halde. umulmad k mutsuzluklara yol açabiliyor. has mla man n mant husus. E er gerçekten öyle veya böyle bir müdahale varsa. sadece saadeti temin etmededir. Aman dikkat.

kar l kl iltifatta bulunsunlar. bunca Halbuki aile. Bazen iyi dostluklar kavgayla ba layanlard r. Madem bo anma merakl s yd lar. Çünkü e ler birbirini tan ma safhas n geride b rakm lard r." m! yorlar! yorlar. koca da kar s n . kudsî bir müessesedir. tatl n n. Evlili in bütün tatlar na al mak. aile hayat nda da her ey her zaman bal lezzetinde olmaz. sanki bo anmak için evlenmi ler..kar -kocan n mutlu ve huzurlu olmas mümkündür. ilk y llar tart mal geçen evlilikler sonralar huzur ve saadet yuvas haline gelebilmektedir. Kimse annesinden profesör olarak do mam t r. huzurlu bir aile hayat kurmak için gösterseler mutlu olacaklar! Böyle yapacaklar na genellikle uursuz davran p evliliklerinin ba na i açmada yar yuvas haline gelebilir. Asl nda huzura ve saadete tam erebilmi kar -kocan n. Beraberli i sona erdirmek için vargüçleriyle çal zahmete girdiler? Evlilik ba lar n parçalamak için gösterdikleri gayreti. . hangi davran lar mdan ho lanm yorsan Kad n kocas n tenkit etmesin. Ama evlilik hayat n n bir cilvesi olarak tart malara iyi niyetle bak p tahammül edilmeye çal mal d r. Tabiî.Uzun ömürlü olabilmek için modern dünyan n çalmad kap kalmad . Gerçekler ayn yla kabul edilsin. durduk yere tart ma ç karmay kasdetmiyoruz. Ac n n. farkl halleri lezzete çevirmek gerekir. tuzlunun. onlar bir daha yapmamaya dikkat edeyim ki mutlu olal m. ek inin yeme klerde ayr ayr lezzetleri olmas gibi. peki neden evlendiler. "Yuvay yapan di i ku tur" gerçe iyle beyine u sözleri söyleyebilsin: "Kocac söyle. sevgi ve hürmet dairesinde olsun. Yeter ki: Geçimsizlik halinde her iki taraf da bunun sebeplerini tesbit edip gidermeye çal s n. ebedî saadete de aday olduklar ndan dünya hayatlar hay rl ve uzun olur. Kar l kl münasebetler nezaket. Te ekkür kelimesini çok s k kullans nlar. Aile Ara t rma Kurumu'nun tesbit etti i gibi. A LE HUZURUNUN PRAT K YOLLARI NELERD R? Her. Baz e lerle kar la yoruz. isteklerin nelerse. Kar -kocan n birbirlerine sevgisiyle ve sayg s yla saadet Kavgayla bir yere varamay z. insan "kemal" mertebesine bir anda ula amaz.. Bu yüzden e ler aras ndaki geçimsizlik gün geçtikçe her iki ruhu da kemale erdirmelidir. Kad n. Böyle bir beraberlik gittikçe olgunlu u yakalar ve aile yuvas adeta cennete döner.

do ruya ve güzele te vik edin. biliyor musunuz? Bilseniz de bilmeseniz de u sözlere kulak verin: Kad nlara iyi muamele edin. bula kç . B R KOCA HANIMIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Kar n z sizden ne ister. idare edilmesi gerekti ini akl na koysun. sosyal ve kültürel faaliyetlere birlikte kat l n. E inize kad nlarla ilgili dini bilgilerini ö renecekleri " zahl Kad n ilmihali Ansiklopedisi "gibi kitaplar hediye edin. me gul olun. Her iki taraf da hayallerindeki e e göre de il. mü'minlere kar merhametlidirler. Nisa:19 terketmeyin. (411) Evinize gelince. öfkelendi inde öfkesine sahip olan kimsedir.): "Hakiki pehlivan. tenkitleri. Çocuklar n bak m n tamamen han mlar n za ta nmas n e inize b rakmay n. Onlarla iyi geçinin. Sevgili Peygamberimiz de (s. bir dan man gibi birbirinizi iyili e. Birlikte kitap okuyun. mevcut e ine göre hayat n düzenlesin. gereksiz endi eleri.Hak: "Mü'minler. Yuvan za sad k bir koca. bir dost. Kocas n n eve gelmek istemedi ini. ne bekler. Çar pazarda çocuklar n . Sosyal ve kültürel konularda bir arkada . hülasa geçimsizli i yüzünden kocas n evden ve e inden so utmu olabilece ini unutmas n! Erkek de kar s n n melek olmad n .. Cenab . hakikî cennet burada de il. as k surat . dinî ve sosyal ilimlerdeki seviyelerini 416 art rmakla ilgilensinler.v. E inizin ve çocuklar n z n e itimiyle yak ndan ilgilenin. Han m n zla ilk günkü gibi ilgilenin. e inize ve çocuklar n za güleryüzle selâm (409) Kur'an. Dünyan n imtihan dünyas oldu u unutulmas n. . ibâdette.Kad n ve erkek birbirleriyle u ra acaklar na ahsî kusurlar ile eksiklerini gidermekle. çocuk bak c s ve evinizin bekçisi olarak görmeyin." (410) buyurmaktad r. Onlar n e itiminden siz sorumlusunuz.. Allah'a kullukta. E inizi yaln zca temizlikçi. aksine te vik edin ve yard mlas n. Ev i lerinde e inize yard mc olun. (409) Kad nlara kar öfkelendi inizde öfkenizi yenin. ters konu malar . d rd r . hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n. kendisiyle kâfî derecede ilgilenmedi ini söyleyen kad n.a. ahiret hayat ndad r.Kerim." buyurmaktad r. efkatli bir aile reisi olmaya çal n.

E inizin ailesine sayg gösterin. Ara s ra e inize sürprizler yap n. güvenilir olun. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. Birlikt e dinlenin ve me ru zeminlerde e lenin. güleryüzünüzün halledemeyece i mesele yoktur. eve getirin! Çünkü e inize ve çocuklar n za harcad yapmay n. Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. Maide: 2 verin. akala mak. mert ve n z eyler sadakad r.Kerim. E inize kar cömert davran n. ki iyi Allah' zikirden ve ibadetten ay r c bir hareket de ildir. Küfretmeyin. evinize ve çocuklar n za yapaca n z harcamalarda cimrilk yapmay n. A z ve di temizli ine çok dikkat edin. e inizle musafaha ediniz (tokala n z). kö tü söz söylemeyin. israf ta . pikni e. Furkan: 67 418 Han m n za herkesten çok yak n oldu unuzu belli edin.Kerim. gidin. kötü lakaplar takmay n z. Fetih:29 (411) Kur'an. Sigara ve pis kokulardan ho lanmayan e inizin yan nda sigara. Temiz olun ve güzel koku ile kokulan n. akala mak Hz. kokulardan temizlenmi olarak evinize dönmeye gayret edin. Aksine han mlarla ilgilenmek. Evinize girince. (412 Kur'an. Giyindi i yeni eyleri fark edin.. hususi günlerde hediyeler al n. Han mlarla ilgilenmek. Han m n senin için süslendi i gibi sen de han m n için süslen. Evinize ne e ve sevinç getirin. yeriniz deki Sa lam karakterli. Peygamberin sünnetidir. E inizle ve çocuklar n zla akala n. dertleri ve sevinçleri payla an samimî bir arkada olun. E inize güzel isimlerle hitap ediniz. içmeyin. Hâlini ve hat r n sorunuz. ona iltifatta bulunun. Helal isteklerde bulunun. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. temiz ve itinal ya amaya bilhassa dikkat edin. her eyin en iyisini (tabiî imkanlar n z nisbetinde) ona al n. Da n k olmay n.. (412) E inizi hiçbir zaman a a lamay n! Kad nlar kocalar ndan kendilerine k ymet vermelerini beklerler ve bundan çok ho lan rlar. onu sevindirin. Han m n za fevkalade anlay l bir koca. Böylelikle dua ile evinize girmi olursunuz. 417 E inize. E inizle ve çocuklar n zla zaman zaman gezmeye.(410) Kur'an.Kerim. vs. tatile.

kötü söz söylemeyin. "Ne yapmam laz m?" diye soruyorsan z. Peki. ayakkab s n çevirin. evlilik yapt n z n kesinlikle uurunda olun. yuvay di i ku yapar. Aksi halde ailenizin sars nt lar geçirmesinden siz mes'ûlsünüz. ev i i ellerine süs olmal d r. Dönü gününüzü e inize bildirin ki sizin için süslensin ve haz rlans n. Beyiniz ne kadar problemli. Çünkü. Küfretmeyin. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. Bir kad nda u güzel özellikler bulunmal d r: Fazilet kalbin i doldurmal . ki günlük u fani dünyada mutl u ve huzurlu ya ayabilmenin. . "Allah i ini rast getirsin!" deyin. Çünkü kad n n güzel idarelisi. beyiniz size daha fazla ba lan r. Helal isteklerde bulunun. Arkas ndan dua edin. S k nt l anlarda sab rl olun. Yolculuktan dönü te hediye almay unutma! B R HAN M KOCASIYLA NASIL GEÇ NMEL ? Han mlar! Yuvan z n huzuru sizin elinizde! Bu huzuru korumak ve daha çok mutlu olmak için gayret sarfetmelisiniz. ikramda bulunun. hatal olsa da evlilikte huzur operasyonunun cerrah sizsiniz! E er bu i te muvaffak olursan z. Kocan zdan izinsiz bir yere gitmeyin! Gidece iniz yeri bildirmeniz üphe ve güvensizli i giderir. ama bunda a r ya kaçarsan z ba ka problemlere yol açars n z. akl ve idraki yerinde ki iler için öyle zannedildi i kadar mü kil bir mesele olmad Kocan z i e giderken güzelce u urlay n! Kap y aç n. E inizi cinsel yönden doyurun. Cinsel isteklerini reddetmeyin. stresli. E inizden günahlar ve haramlar yapmas n istemeyin. sinirli. Ba kalar n n yan nda e inizi asla küçük dü ürmeyin. gönül rahatl aln nda parlamal . E inizi k skan n. gönül ok ay c sözler söyleyin. E inizin ailesine 419 sayg gösterin. Olabilecek münaka a ve kavgalar önler. i te cevab m z: Evcilik oynamad n z n. E inizden 4-5 aydan fazla uzak kalmay n. dü üncesini kafan za yerle tirin.E inize zaman zaman gönül al c . dostluk ve yumu akl k dudaklar ndan dökülmeli. Anne-baba ve akrabalar yla ilgisini kesmeyin. bulunmaz bir nimettir. Helal r z k için çal mas n ve haramlardan kaç nmas n isteyin. Allah' n r zas n daha fazla kazan rs n z. Yolculuktan habersiz eve dönmeyin.

Kocan z n ak am eve yorgun arg n gelmesinin son derece tabiî oldu unu unutmay n! Sizin ne eli olman z onu da ne elendirecektir! Elbisesini ç kar n. Kocan zla konu malar n z samimiyet ve güleçyüzle olsun! Ona çal malar nda cesaret ve güven verecek sözler söyleyin! Onunla beraber (413) Kur'an. ceketini as n. Cinsellik konusundaki tüm beklentilerini sizde bulabilsin. Çünkü Allah'tan sonra onun en yak n sizsiniz! Sevincini ve üzüntüsünü payla n z. de arj olup beyin ve ruh dengesini korumas aç s ndan gerekli görüyorlar. ibâdette. Elbette beyinizle dertle eceksiniz. kokulan n. e inin avukat gibi dakikalarca kafa i irmesidir. E inizi cinsel yönden doyurun. aksine te vik edin ve yard mlas n. mutlulu unuz için tehlike çanlar çal yor demektir. huzur ve mutlulu umuzu art rs n!" gibi niyazlarda bulunun. Biraz sakinle mesini bekleyin. iffetinize asla toz kondurmay n. kocan z sizden ho nut olmad sürece cennete giremeyece inizi unutmay n! Kocan z n "pat!" diye bir bir anda koltu a çöküp kalmas veya çekyat n üzerine öyle boylu boyuna uzan vermesi sizi k zd r yorsa aman dikkat edin.Allah'a kullukta. Be vakit namazda kocan za dua edin! "Allah yard mc s olsun. Her gün kocan z eve gelmeden önce hiç olmazsa on dakikay kendinize çekidüzen vermeye ay r n! Temiz ve bak ml olun. Kald ki psikologlar aile reisinin i dönü ü tenha ve kimsenin etkilenmeyece i bir yerde aç k alana do ru 3-5 defa ba rmas n . Fakat bu. Kocan z evde dinlenirken o günkü ba ar s ndan veya ba ar s zl ndan size bahsetmek isteyebilir. lüzumlu veya lüzumsuz bir y kocan z n kafas n patlat rcas na ona zt rap çektirmeniz mânâs na gelmez. Cinsel isteklerini reddetmeyin. Süslenin. Bir kocay en sinirlendiren ve huzursuz eden ey.Kerim. n lâf kalabal yla . hay r ve hasenatta birbirinize engel olmay n. ilgili ilgisiz konular anlatmak suretiyle kocan z n zâten fazlas yla i mi olan kafas n i irmeyin! Yâni amiyane tabirle "d rd r"dan uzak durun. Eve gelince onu sevgi. (413) Yabanc lara kar kendinizi koruyun. sayg ve güleryüzle kar lay n! O günkü s k nt lar n z aktarmaya kalkmay n. helâlinden bol r z k versin. cennet ve cemâliyle ereflendirsin. Maide: 2 * *'' ' *w ''* 420 sevinip üzülmeyi prensip haline getirin! Akl n za gelen her eyi.

aile huzurudur. ate e körükle gitmeyin sak n! Hakl bile olsan z. > Unutmay n ki yuvay yapan di i ku tur." gibi A le içinde sizden veya beyinizden kaynaklanan bir tats zl k ç kt nda. kar s n n gere i kadar. O bana yer olmal ki ben de ona gök olay m. benim de kusursuz olamayaca m pe inen bilinmeli. Didi mek için de il. te Bir Aile Reisinin Han m ndan Bekledikleri: Macera ya amak veya evcilik oynamak de il. huzur bulmak için evlendi im unutulmas n. Dünyada ya yoruz. bedenî ve zihnî ferahl m sa lans n. az ve öz konu mas d r. sosyal hayat çok bozuk. ama ben e imde somurtkan bir çehre görmek istemem. samimî.Bütün kocalar n en çok bekledi i. 421 stresi gere i eve as k suratla dönmü olabilirim. Mutluluk için büyük bir sab r gerekti i unutulmamal . han m n da beyinden bekledikleri a a Yeter ki taraflar bunlar farketsinler ve hayata geçirsinler.. E im bana cariye olmal ki ben de ona köle olay m. adetâ hasretinde kald yerinde. ahirete uzanacak bir evlilik yapmak idealindeyim! Her insan apayr bir f trat üzere yarat ld ndan. hatâ etmi im.. ey. o meselenin fazla büyümeden halledilmesine ve tamirine çal n! Dü ene bir tekme de siz vurmay n! Bo anmalar n ço u buna riayet etmemekten kaynaklan r. yerli m. bir daha olmaz. Mutlu bir ailenin de eri neyle ölçülebilir ki? Evlilik hayat nda beyin han m ndan. Ba rarak hiç konu may n! Mümkünse "Evet kocac cümlelerle gönlünü al n. Her sözde ve davran ta mutlaka iyi niyet beklerim. en küçük teferruat na kadar mizac ma ait bütün özelliklerim tan ns n ve ona göre muamele edilsin. BEYLER N HANIMLARINDAN STED KLER NELERD R? u iki günlük günlük dünyada belki en güzel ey. Kusursuz insan olmaz. problemler elbette olacakt r. Yeter ki . erkeklerin sert ve kaba kabuklar n n alt nda daima aldanmaya haz r saf bir çocu un varl büyütülmesin. E im. yukar bellidir. Kafam iyice i irmek yerine. n bilmeli.

tart ma ç kar p kavga etmeye de il. öz ve yerinde konu abilen kad n. Ho lanmad m bir konuda iknaya zorlanmak istemem. K skançl k sevgi ifadesidir ve güzel eydir. yani sesli dü ünmeyi adet edinirse. natç l kta srar eden ve bunu al kanl k haline getiren. E imin beni. Öfke gelince ak l ba tan gider. n ve ho görünün mümkün oldu u yerde problemin üstüne gitmek çok can . Fedakârl s k c d r. sevgiyi besler ve geni letir. kocas n çileden ç kart r.E im bana her akl na geleni veya her istedi ini söylerse. Sayg . çözümü kolayla t r r. benimle sinir harbi ba lat p galip ç kmaya çal mas d r. güler yüzlü ve güzel davran l olmal d r. Yani ben deliysem. o velî olmal . ama buna benim de çok üzüldü üm unutulmamal . Benim anlatt klar m dinler gibi görünüp kafas nda kendi söyleyece i cümleleri kuran bir e . Sayg dan mahrum bir sevginin ölü oldu u unutulmamal . dedi inin olmas ndan ba ka bütün yollar kapayan bir kad na tahammül etmek zordur. benden de istemedi i eyleri i itir. fevkalade sinir bozucudur. "Sen hatal s n!" pe in hükmü ye -rine. bir çok kusurunu görmedi i ba ka aile reisiyle k yaslay p dört dörtlük bir koca hayal etmesi fekalade huzursuzluk sebebidir. ama a r s mutlulu umuzu engeller. Kendi durumundan daha iyi olanlar s k s k gündeme getirip içinde bulundu u nimetlere ükürsüzlük eden kad n. Sadece kendisini dü ünen bir e istemem. Az. bundan en çok zarar çocuklar m z görecektir. Bazen e imi üzdü üm olabilir. Bir meseleyi tart rken. E im benimle anla abilmeye gayret göstermelidir. Bu y üzden sinirim geçene kadar e im susup sabredebilirse kavga ç kmaz. Aile reisi özelli imle ben mutlu ve huzurlu olamazsam. Allah' n en büyük nimetlerinden biridir. E imin asla yapmamas gereken ey. 422 E imin bildi i veya yeni ö rendi i ilmi. bana bask unsuru olarak kullan p bilgelik taslamas ve bu ekilde üstün ç kmaya çal mas hiç hazmedilir ey de il."Acaba benim hatâm nedir?" diye dü ünebilmek. insan deli gibi olur. Beni tenkit edip suçlamadan önce samimi olarak kendisini o konuda sorguya çekmesini beklerim. Gelip geçici duygular ve imkânlar üzerine kurulu bir evlilik kal c olmaz. E im bana kendisini sevdirmek istiyorsa tatl dilli.

Allah'tan korkup titremesi gerekir. fakat bunu yabanc erkeklere asla yapmas n. Yak n akrabalar aras nda da riyaya kaçmadan takdirkâr sözler sarfetsin. Anlay . y rt k elbiseleri dikip ayakkab lar tam ir etti ini unutmas n. Benden bekledi i tatl dil. onlar n annesini sevmektir.u söz hiç unutulmamal : "Güzele k rk günde doyulur. h an m n da kocas ndan bekledikleri vard r. m güzel eylere iltifat ve te ekkür beklerim." Yapt m güzel eylerin takdiri ve iltifat. han m n da böyle davranmaya mecbur eder.a.v.. HANIMLARIN BEYLER NDEN STED KLER NELERD R? Yaln z kocan n han m ndan de il. beni mutlu eder. Ai e'ye (r. ruhen beni desteklesin. ahsiyetime sayg s zl k etmesin. Bana itimad etsin. kad nlar n erkeklere göre daha hissi bir yap ya sahip olduklar n unutmamal . güzel huyluya k rk y lda doyulmaz. Benden beklediklerini ba r p ça rarak veya emrederek de il. Yapt -t 423 te vik edici güzel sözlerle söylesin. onun hayat ndaki yerimin önemini bana s k s k hissettirmesini beklerim... Görevler kar l kl olarak yerine getirilirse. mesuliyet ve vecibelerini bilip ona göre ya ayan bir koca. . Kocamdan. A r k skançl n ve diktatörlü ün aileyi mutsuzlu a itti ini akl ndan ç karmas n. Ev içinde kendisi için giyinip süslendi imde bunu hemen far-kedip bana iltifatta bulunmas n isterim.a. Çünkü evlilikte bir payla ma sözkonusudur. Pey -gamberimiz'in (s.) Hz. Bir baban n çocuklar na yapabilece i en büyük iyilik. . te Han m n Kocas ndan Bekledikleri: E ine kar mükellefiyet.) ev i lerinde yard mda bulundu unu. Aras ra da olsa ev i lerinde bana yard mc olsun. fedakarl k ve ho görü kar l kl olmal d r. Yabanc kad nlara olan tavr konusunda kocam n benden de il. huzur ve mutluluk daha kolay elde edilir. Kocam. iyilikle halledebilece imiz bir meselede zora ba vurmas n. güler yüz ve güzel davran lar o da bana göstersin. han m n n ve çocuklar n n da teneffüse ve gezip dinlenmeye ihtiyaç duyduklar n unutmas n.. Bencil olmas n.

Bana dünyal k bir hayat arkada gibi bakmas n. Geç vakitlere kadar d ar da kalmay al kanl k haline getirmesin. Hatalar m ve kusurlar mla beni sevsin. sövüp saymas n. s ras geldikçe de psikoseksüel davran n n ketlenmesine yol aç yor. ilgi. payla m ve güven istiyorum. Ve yeri geldikçe kad n n kocaya kar sald rgan davranmas na. (414) Kad nlar n bir bölümü kocalar n n bu tür davran na ev s n rlar içinde kald sürece bir ölçüde ho görü gösterip. 424 Uzak yolculu a ç karken gidip gelece i zaman bildirsin ve zaman zaman aras n. Beni ba kalar n n içinde azarlamas n. Böylece dünyada ve ahirette karl ç kar. önce ailesini dü ünsün. Annesine. Ancak ba kalar n n yan nda kocan n kar s n hiçlemesi. mütebessim bir çehreyle gelsin.E inin ve çocuklar n n sevgisini kaybetmek istemiyorsa asla onlara kötü söz söylemesin. Hergün e iyle sohbete zaman ay rs n. yilik etmek istiyorsa. Böyle yaparsa eksikliklerimi azaltmaya daha çok gayret ederim. babas na ve yak nlar na göstermemi bekledi i sayg y . Özel günlerde ve arada bir küçük hediyelerle gönlümü ho etsin. Meraklar n . be enmez. son sözü yine kendisi söylesin ama benimle de isti are etsin. Eve patlayacak bomba gibi de il. sayg . ben söyleyince e im beni tersler. Kocamla özel anlar m z olsun. tahammül edebiliyorlar. Hatta kar koca aras nda bo anmaya kadar giden bir çat man n kayna n olu turabiliyor. K saca: E imden sevgi. Kazanc na üpheli veya haram kar t rmas n. ailemizle ilgili bir problemi îmâ yollu da olsa üçüncü ah slara açmas n. çünkü bütün gün onu bekliyorum. zevklerini ve fikirlerini benimle payla s n. a a lamas . onu cennetteki hurilerden bile k skanacak kadar çok sevdi imi bilsin. evine helal kazanç getirsin. Benden gizli i ler yapmas n. ba kalar n n . kendisi de benim yak nlar ma göstersin. Mesela haftada bir defa gezilip görülmeye de er yerlere gidelim. Çal malar ve me guliyetleri fazla diye beni ihmal etmesin. ço u evli kad n için dayan lmaz boyutlara varan bir olay niteli i kazan yor. Bu genellemeyi tedavi için doktara ba vuran bir kad n n u ya-k nmas yla örnekleyelim: "Bizim ailede herkes fikrini söyler.

yan nda beni mahcup eder... Bu da gücüme gidiyor. Cinsel ili kide elimde olmadan e ime so uk davran yorum." Örnekte görüldü ü gibi; kar koca ili kileri birkaç boyutta ruhsal ve cinse! davran nitelik gösteriyor: 1- Kad n n varl n n hiçlenmesi, ketleyici

2- nsan insana ili kilerde ki ili inin zedelenmesi, 3- Özellikle topluluk içinde birlikte olduklar zaman erke in, ba kalar n n yan nda kar s n küçültücü davran lar , cinsel beraberliklerinde hat rland kça, kad n için ketleyici (cinsellikten so utucu) rol oynamaktad r. (414) Pratik ve Huzurlu Ya aman n Yollar , Abdülkadir Akgündüz, Türdav Y, ist. 1996 , s, 147 v.d. .. 425 PS KOLOJ K MUTLULUK PRENS PLER Evlilikte Mutluluk Ve A k Canl Tutman n Bir Yolu Da: leri zaman nda planl yap p e lerin birbirine haz rlanmas ve zaman ay r-mas d r. Kad n, i lerini hafta sonuna b rakmamal d r. Hafta sonlar n dinlenmeye, gezmeye veya me ru e lenmeye ay rmal d r... Bunlar çok önemlidir. Cinsel Mutluluk ve doyuma giden yoldan biri de: Fiziken ve ruhen soyunmakt r. Elbis eden soyunmak fiziki doyumu sa lar. A k n lezzetini örten duygulardan, dü üncelerden soyutlan p tüm benli ini a ka veren e ler, cinsel mutlulu a ve doyuma ula mada rahat bir ortama ula rlar. Evlilikte Sevmek ve Payla mak: Evlilik ilerledikçe kar m za say s z "payla ma" f rsatlar ç kar. ki ki inin kurdu u yuva hem maddi hem manevi beraberliklere do ru yönelen yollarla doludur. Evlilikte benim evim, benim tabaklar m, benim bahçem, benim çocuklar m, yok art k. Evde egemen olan duygu biz duygusu olmal d r. Bir çok geçimsiz çiftin anla mazl k özrü olarak ortaya att klar ba l ca neden, "Zevklerin uyu mamas , ayn eylerle il-gilenilmemesi"dir. Veya örf, adet ve kültür farkl l dü ünsel yönden birlikte olmak demektir. E imizi ilgilendiren ey bizi ilgilendirmese bile, e imizle yak ndan ilgileniyorsak pek güzel bir payla ma ortam meydana getirebiliriz. E ler ayn eylerle ilgileniyorlarsa birçok konularda dü ünceleri ve zevkleri birbirini tutuyorsa bu elbet ki evliliklerini zenginle tirici bir etkendir. Ama birbirlerinin bu ndand r.

Pasla mak demek yaln z fiziki madde olarak birlikte olmak de il, as l duygusal, ruhsal,

konulardaki çabalar n , duygular n de erlendirip payla malar ko uluyla. Ortakla a zevk ve meraklar böyle payla man n kök salabilece i bir ortam meydana getirir. E lerin ve çocuklar n n birlikte bir eyler kurduklar , birlikte çal p birlikte e lendikleri bir yuva gerçek anlamda pasla man n örnekleriyle doludur; düzenledi imiz toplant lar bizim havam z yans t r, bahçemiz bizim sevdi imiz çiçekleri sergiler, çocuklar m z bizim terbiyemizle yeti ir. Yuvam zla ilgili olarak ald m z her kararda e imizin duygu ve dü üncelerini mutlak hesaba 426 katar z. Onun ihtiyaç ve be enilerini mutlak dikkate al r z. Onun dü ünce ve yarg lar na ba vurup, ona güvenmesini ö reniriz.

u da var ki, ne kadar uyumlu olursa olsun yeryüzünde hiçbir çift, her eyi her zaman birlikte yapamaz. Dahas yuvan n sa l kl olabilmesi için kad n ve erke in kendilerini ba ms z birer birey olarak da geli tirmeleri artt r. Tümüyle kendilerine özgü merak ve zevkleri, u ra lar da olmas gerekir. Hepimizin çok iyi bildi i gibi, baz evli çiftler böyle bir payla ma duygusu olmaks z n y llarca ayn çat alt nda ya amakta, birlikte çe itli faaliyetlere kat lmakta, cinsel hayatlar da devam etmektedir. Bayan N. böyle ya ayan ailelerden biri: "On alt y ll k evliyiz, kocam bir gün olsun bana, 'senin ka n güzel, gözün güzel, pi irdi in yemek güzel,' dememi tir." (4 i 5) Anla lmak Duygusu: Dile getirmeden, payla madan içe gömülen duygular büyür, denetimden ç kar. Beri yandan duygular m z , payla mak amac yla dile getirdi imiz zaman itirazlarla, öfke, alay, suçlamalarla kar lan yorsak bir dahaki sefere susmay tercih etmemiz do ald r. Burnuna vurulan bir tosba a gibi hemen kabu umuzun içine çekiliriz. Gizli tuttu umuz her gün, her saat, içimizdeki duygular n bas nc artar da artar. Saatli bomba gibi art k patlamak ya da içimizde büyük y k mlar yaratmak için zaman n beklemektedir. Birtak m duygular m z abartmal olabilir, yersiz, mant ks z hatta çirkin olabilir. Hepimiz insan z. Kendi kendimize, "Bu duygular yenip a maya bak! Der ve bask alt na al r z. Bir süre için bask alt nda tutabiliriz onlar . Gözlerimizi yumup görmezlikten gelir, zamanla unutabiliriz. Gelgelelim, içe bast r lan duygular n d a do ru bir ç kacak yol aray p bulmalar da bir do a kural d r. Biz yol göstermezsek duygular m z kendi yollar n kendileri bulurlar. Ve yaz k ki bu yol ço unlukla en kötü yoldur. Duygular m z tan r zay f, hatal yönlerimiz aç k yüreklilikle kabul edebilecek kadar dürüst olabilirsek, kendimizi ve duygular m z çok daha iyi denetliyebiliriz. Duygular denetlemenin en tehlikesiz yolu, bo al p rahatlamak, yani konu makt r. Konu ma s ras nda duygular kelimeler haline dönü ür ve konu tukça içimizdeki bas nç hafifler, azal r.

Ne var ki bu bo alma s ras nda kullan lan sözcüklere dikkat etmek gerekir. Denetimsiz, s n rs z küfür ve lanet sözcükleri ço unlukla bas nç ve gerilimi körükledi i gibi ba l ba ma y k m yarat r. Beri yandan duygular gizleyen ya da aç klama da yetersiz kalan sözcükler de i e yaramaz. K r c ve y k c olmadan dürüst (415) Prof. Dr. Kurban Özu urlu, Evlilik Raporu, ist. Alt n Kitaplar Y. 1996,s.174. 427 olmak artt r. Bütün tart malarda amaç uzla ma de il, tart tutulup, dan p duygular n iletmedir. S k nt lardan kurtulmak isteyen e i sab rla ve olgunlukla dinleyen bir e olunmal d r. Elinden p, sevilip rahatlamas n n imkan sa lanmal , derdi payla lmal d r. E in anla lma ve payla lma özlemi tatmin edilmeli, rahatlat lmal d r. Anlay l Olma Sanat : Anla lmak, anlay görmek istiyorsak atabilece imiz en sa lam ilk ad m, anlamak ve anlay göstermektir; anlay l bir insan olma sanat n ö renmektir. "Nas l yapsam da onu daha iyi anlayabilsem, ona daha fazla anlay gösterebilsem?" diye sormakta yarar vard r. Siz kendi anlay yetene inizi geli tirdikçe bunun e inize de yans d yaratt ba lad n göreceksiniz. n göreceksiniz. Sizin n z ortam e inizi de etkileyecek onun da daha anlay l olmak için çaba sarfetmeye

Gündelik ya ant n n say s z i lerine ve sorunlar na kendimizi öyle bir kapt r r z ki çevremizdekilere yöneltti imiz ilgi ve dikkat azalabilir. E imizin ka lar n n çat lmas , ayaklar n n sürüklenmesi, a z n n k zg nl kla çarp lmas , sesinin düzlü ü ve ondaki istek yitimini ortaya vurmas , gece uyku bozukluklar ... dikkatimizden kaçabilir. Kendi kendinize, "Dur ve dinle! Dur ve bak!" demeye al n ve bu dikkati, uyan kl huy edinin. Ancak gerekli olan, e inizin yüzüne bakmak de il, onun içi ni görmek, i itmektir. Kavray n: Kendi içinize dönerek, bunun arkas ndan ne gelece ini kavramaya çal n. O konu tukça "can kula " ile dinleyin. Onu yar yolda kar layabilmek için duyu ve duygular n z seferber edin. Onun yaln z söylediklerini de il "söy lemediklerini" de dinleyin ve kavray n. Anlad n z Belli Edin:

Dertliyi önce dinleyin, aç lmas n sa lay n, sonra avutun. Kulland sorununu küçümsüyormu gibi bir hava ta mas n.

n z avutucu sözler onun

lkin u s k nt l duygular ortaya dökülsün, dinle nilsin, yat s n, bakal m! çini dökmek ki iyi en güzel ö ütten daha çok avutur, rahatlat r ve onun mant kl , sayduyulu olmas n daha kolayla t r r. 428 K sacas , herhangi bir avuntu sunmadan, her hangi bir fikir yürütmeden önce: "Seni anl yorum. Neler hissetti ini biliyorum," demeyi deneyin. Hatta bunu her zaman sözle söylemeniz bile gerekmez. Anlay n z belirtmenin öyle çok ve çe itli yollar vard r ki: kad nlar n, e ine bir fincan kahve yap p getirmesi; erkelerin, e inin i inin ucundan tutmas . Gece yatakta dönüp durdu unu farkedince ona sar lmak. Bir kucaklay , bir öpü , bir dokunu , tek bir bak : "Seni anl yorum!" demeye yeter. Yeter ki siz gerçekten anlay n. Çünkü duydu unuz anlay gerçek ve içten de ilse, ne deseniz, ne yapsan z, bo tur. Duru unuz, oturu unuz, ba n z tutu unuz, sesinizin tonu... bütün bunlar sizin içteni i ki i olup olmad i itecektir. çtenlikli olun... Duygular n z yans tmayan konu malar meyve vermez. "Seni öyle iyi anl yorum ki!" sözleri, bazan kar n zdakine alay gibi gelebilir. Bekleyin. Gerçekten samimi iseniz duygular n z öyle söze vurun. Hissetmedi inizi Söylemeyin: Bu geçerli bir yöntemdir. E inizi anlamak, anlay la kar lamak için çaba harcay n, hatta kendinizi zorlay n. Ama bu "anlama" ve "anlay ortaya dökmeyin. "Öfkeli, kederli duygular bo al nca yerine güzel duygular dolar." K sacas , k zg nl n n anlay la kar land n gören e , daha sonra duygular n çok daha rahat açabilece i gibi kendisi de kar s ndakine daha anlay l davranmaya ba layacakt r. Demek ki bundan böyle duygular içe gömülerek sinir sisteminde y k m yapmayacak, olmad k biçimlerde patlak vererek kavga, geçimsizlik yaratmayacakt r. Duygular n ortaya vurulup anlay la kar lanmas ndan bir yarar daha do ar: Olumsuz duygu sahibi ki inin davran lar olumlu olmaya ba lar. " tâ içten hissetmiyorsan z sak n kelimelerle n z hemen ele verir.

Duydu unuz ba ka, sözünüz ba kaysa, kar n zdaki sizin sözünüzü de il duygunuzu

Kar koca aras nda da benzer durumlar ortaya ç kar. Olumsuz 429 duygular sab r ve anlay la kar lanan e in, davran ve tutumlar da olumlu olmaya daha yatk n olmaya ba lar. Çocuklara k zm oldu unu tahmin etti iniz kar n za öyle diyebilirsiniz: "Bütün gün beraber olduktan sonra çocuklar n seni nas l çileden ç kard klar n anlayabiliyorum. Söyle bakal m: Bugün yine ne yapt yaramazlar?" Onun ikayetlerini sab rla ve ondan yana bir tutumla dinledikten ve "Sinirlenip öfkelenmekte hakl s n, ekerim," diye anlay n z n alt n bir kez daha çizdikten sonra, "Gene de çocuklar paylamakla bu i ten bir sonuç alabilece imizi sanm yorum." Demin öfkeden evi birbirine katan e iniz boynunu bükerek, "Peki, ne yapay m?" diye size s n rsa hiç a may n.

Oysa onun öfkesini k nayarak, "Ne dövüyorsun çocuklar ? Çocuk dayakla adam edilir mi?" gibilerden bir tepki gösterseydiniz durumun nas l büsbütün kötüye gidece ini dü ünebilirsiniz! Ho görüsüzlükten ho görüsüzlük do ar. Ho görüyse ho görüyü körükler. Güvenip Aç labilme Cesareti: Anlay görmeyi kim istemez? Ama kimi zaman kendimiz de fark nda olmadan bunu engelleyen gene kendimiz oluruz. Anlay a ençok ihtiyaç duydu umuz zamanlarda kabu umuza çekilir, kap y yak nlar m z n yüzüne kar kapat veririz. Ciddi konular e imizle kar kar ya konu madan önce kafam zda evirip çevirmek nas l söze dökece imizi, nerden girip ner-den ç kaca m z tasarlamak da yarar sa lar. Pat diye ba lay p rast-gele konu maktan daha iyidir. Sonuç olarak en önemlisi kar m zdakine aç labilmek, içimizin s rlar n ona gösterebilmek için gereken cesareti bulabilmek, böyle bir payla may göze alabilmektir. Bu arada ak ldan ç karmamam z gereken son ve en önemli bir nokta:

E imiz anam z ya da babam z de ildir. Ne de biz art k çocu uz. E imizle aram zda düzey ayr m yok. O da bizim gibi, bize e it bir birey. Bizimle iç içe ya ayan, ça da m z olan bir ki i. Onun da bizim gibi zay f yönleri, saçmal klar , sorunlar var. O da bizim gibi sevgiye, anlay a ihtiyaç duyuyor. 430 KARI-KOCA HAKLARI

KARI KOCA ARASINDA KAR ILIKLI HAKLAR slâm her yan ve yönüyle, her emir ve prensibiyle âdil düzen getirmi tir. nsan haklar n doru una yükselterek insana lây k oldu u de eri vermi , ayr ca kad n bir ehvet oyunca olma rezaletinden kurtar p onu annelik ve kad nl k düzeyinde yara r yere oturtmu tur. Kar -koca aras nda da kar l kl birtak m haklar ve sorumluluklar n s n r n belirleyip kad n kaba bir tahakküm esiri olmaktan kurtarm t r. Böylece yüce slâm, aile çat s alt nda, hayat düzeyinde bu iki cinsi birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmü , biri olmay nca di erinin tek kanatl ku gibi gerçek anlamda hareket kabiliyetinin istenilen verimlilik derecesine ç kamayaca n onbe as r önce aç klam t r. Kar l kl haklara sayg l olmak, kar l kl güven beslemek, birinin di erini tamamlay p hayat sahnesinde daha ba ar l olmas na destek sa lad na inanmak, hem aileyi, hem de toplumu düzen ve dengede tutar. Huzur ve güven, sevgi ve sayg havas n hakim k lar. Cenâb- Hakk, Kur'ân- Kerîm'de kad nlarla sevgi, sayg ve kar l kl haklara riâyet s n rlar içinde ilgi ve i birli i sürdürmemizi emrederken çok k sa, fakat çok anlaml ve duyarl bir cümle ifade buyurmu tur: "Ve A iruhünne bi'lma'rûfi..." Bunun Türkçe anlam öyledir: "Kad nlarla örfe uygun iyilik ve güzellik üzere ya ay p geçinin..." (416). te aile yuvas nda kad n erkek münasebet ve geçimiyle ilgili bütün hadîsler bu âyeti aç klamaktad r. Bakara Sûresi'nde ise, haklar n kar l kl oldu u da çok veciz bir anlat mla öyle buyurulmaktad r: "Kad nlar n erkekler üzerinde, erkeklerin de kad nlar üzerinde örfe uygun (iyilik ve güzellik s n rlar içinde) denk haklar vard r. Ne var ki, erkeklerin (evin a r yükünü ta makta, idaresini organize etmekte) kad nlar üzerinde üstün bir derecesi mevcuttur..." (417). Bunun için Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz di er bir hadislerinde namaza dikkat etmemizi, elimizin alt ndaki köle ve hizmetçilere ve bir de kad nlara kar davran ölçülü, âdil ve hak (416) Kur'an- Kerim, Nisa Suresi: 19 (417) Kur'an- Kerim, Bakara Suresi: 228 , 431 severlik üzere ayarlamam z emrediyor; bu hususta Allah'tan korkmam z hat rlat yor: "Namaza, namaza ve bir de elinizin sahip oldu u (köle, hizmetçi ve i çi) kesime gerekli olunuz. Bunlara güç getiremeyecekleri eyler teklif etmeyiniz. Bir de kad nlar hakk nda Allah'tan, korkun. Çünkü üphesiz onlar sizin yan n zda size ba l yard mc lard r. Onlar m z yumu ak,

Allah' n emanetleri olarak tutuyorsunuz ve Allah' n sözüyle onlar n cinsel üreme organlar n kendinize helâl k l yorsunuz." (418). islâm; kar -koca önüne öyle kapsaml ve kâmil bir yol sergilemi tir ki, bununla hem kar -koca aras ndaki mü terek haklar ; hem de erke in kad n üzerindeki haklar , kad n n da erkek üzerindeki haklar tart ma götürmeyecek bir ekilde aç klam ve izah etmi tir. Benim nazar mda kar koca, -Kur'an'dan sonra- aile hukuku konusunda slâm' n amil ve noksans z olan prensiblerine sar ld klar sürece, ideal bir aile ortam n n gölgesi alt nda mutlu ve emin olarak ya ayacaklar gibi, ne problemlerin getirdi i s k nt lar onlar n huzurunu kaç racak, ne de gecelerin hadiseleri onlar endi eye dü ürecektir. Kar -koca Haklar Üçtür: A- Kad n n kocas üzerindeki hakk . 0,,, C- Kar -koca aras ndaki mü terek haklar. A- KADININ KOCASI ÜZER NDEK HAKLARI %$ Takdim Etmesi: s: Zira Yüce Allah öyle buyuruyor: Kad n n mehrinden ne 1 - Erke in Kad na Mehrini Tam Olarak B - Erke in kad n üzerindeki hakk .

"Kad nlara mehirlerini gönül r zas ile (cömertçe) verin." (419) !| koca; ne karde ne de baban n bir ey .almalar caiz de ildir. Cenâb- Allah öyle buyuruyor:

"E er bir e i b rak p da yerine ba ka bir e almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermi olsan z dahi ondan hiçbir eyi geri almay n. Siz iftira ederek ve apaç k günah i leyerek onu geri al r m s n z?" (420) 2- Kad na Gereken Harcamalar Yapmas : Bu harcamalar; yiyecek, giyecek, tedavi ve mesken harcamalar n kapsamaktad r. Bu konuda Yüce Allah öyle buyuruyor: (418) Ebû Dâvud/menasik: 56. ibn Mâce/menasik: 84. Dâremî/menasik: 34. Ahmed:5/73 (419) Kur'an- Kerim, Nisa: 4 Nisa: 20 432 "Çocuklar n örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba taraf na aittir." (421) Peygamber de (s.a.v) bu konuda öyle buyurmu tur: "Kad nlar konusunda Allah'dan korkun. Zira onlar Allah' n emaneti olarak ald n z, onlar n rahimlerini Allah' n emri ile helal k ld n z. Örfe uygun olarak Onlar n yiyecekleri ve giyecekleri size aittir." (422) :./nQ u,i;j Awh \h\-i ,<. (420) Kur'an - Kerim,

3- Kad na yi Muamelede Bulunmas : Bu konuda Cenâb- Allah' n emri öyledir: "Onlarla iyi geçinin. E er onlardan ho lanmazsan z bilin ki Allah' n hakk n zda çok hay rl k laca bir eyden de ho lanmam olabilirsiniz." (423)

Güzel muamelede bulunman n yollar çoktur bunlar: a- Nafakay bolca yapmak: Yüce Allah bu konuda öyle buyuruyor: " mkan geni olan, nafakay imkan na göre versin" (424) Peygamber (s.a.v) de öyle buyuruyor: "Ki i ailesine bir harcama yapt onun için sadaka say l r." (425) b- K z istemede kad nla isti arede bulunmak: Peygamber (s.a.v) öyle buyuruyor: "K z isteme konusunda kad nlarla isti are edin." (426) c- Kad nla akala mas , latifede bulunmas ve kad n n ho land ne elenmesine f rsat tan mas : Bu konuda zikredilen rivayete göre: "Peygamber (s.a.v) bayram günü Hz. Ai e'nin yan na vard . Orada iki genç k z n sava konusunda türkü söylediklerine tan k oldu. Peygamber (s.a.v) gidece i ba ka evi olmad ndan, s rt n onlara çevirerek kendi yata na uzand . Bu konuda akala mas na ve zaman Allah' n r zas n gö-zetliyerek yap yorsa, bu harcama

arada Hz. Ebu Bekir (r.a) içeri girdi ve k z Hz. Ai e'yi azarlad . Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) Hz. Ebu Bekir'e: Vazgeç Ya Eba Bekir! Her milletin bir bayram vard r, bu da bizim bayram m zd r" buyurdu. (427) ,. (421) Kur'an - Kerim, Bakara:233

(422) Müslim. (423) Kur'an- Kerim, Nisa: 19 (424) Kur'an- Kerim, Talak:7 (425)Buhari. x (427) Buhari. A 433

(426) Ahmet b. Hanbel. Ebu Davud. d- Baz kusurlar na göz yummas , özellikle ayet kad n güzel davran ve ahlak sahibi ise: Bu konuda da Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "Mü'min bir erkek, Mü'mine bir kad na bu zetmesin. Zira ho lanmad ho lanaca di er ahlaklar da vard r." (428) bir ahlak n bulursa,

e- Kad n n yan nda k l k k yafetine dikkat etmesi: Zira erke in ho land eyden kad n da ho lan r. bni Abbas (r.a) öyle buyurmu tur: "E im bana süslendi i gibi ben da ona süslenirim." f- Ev i lerinde kad na yard mc olmak: Peygamber (s.a.v)in; zevcelerine nas l yard mc oldu unu örnek alarak, özellikle kad n n hastal k ve i lerinin yo un oldu u s ras nda kad na yard m etmek. Rivayete gör e Hz. Ai e'den: Pey-gamber'in (s.a.v) ailesine nas l yard mc oldu u soruldu. Hz. Ai e öyle cevap verdi: "Peygamber (s.a.v) ailesinin i ine yard m eder, evi süpürür, elbisesini yamalar, ayakkab s n tamir eder, koyunu sa ard . Namaz vakti geldi inde namaz n k lard ." (429) g- S rr n aç a vurmamak ve sözlerini insanlar aras nda yay-. mamak: Bu konuda Peygamber (s.a.v) öyle buyurmu tur: "K yamet gününde Allah kat nda insanlar n en erlisi; e iyle sarma dola olduktan sonra erkek veya kad ndan birisinin di erinin s rr n insanlara duyurmas d r." (430) h- E inin kendi baba ve annesini ziyarete gitmesine, yak n h s m ve akrabas yla ölçülü ilgi kurmas na engel olmamak, - Çocuklar n terbiyesini yaln z e ine b rakmay p s k s k on -, larla me gul olup e ine bu konuda da yard mc olmak, ( i- Çocuklar n veya yak n h s mlar n yan nda bile olsa e iyle -tart maya girmemek, çözecekleri bir mesele varsa ba ba a kald klar nda çözmeye çal mak. j- Çocuklar n haz r oldu u s ralarda e iyle kavga etmemek, sert tav rlar tak nmamak; hep nazik, sayg l , edepli ve nezih dav-' ranmay itiyad haline getirmek... (428) Müslim. _" 434 k- E inin farz ibâdetlerine asla müdahele etmemek... L- Onu Ate ten Korumas : Kur'an- Kerim öyle buyuruyor: "Ey nananlar! Kendinizi ve ailenizi, yak t insanlar ve ta lar olan ate ten koruyun. Onun ba nda, ac mas z, güçlü, Allah' n kendilerine buyurdu una kar gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vard r." (43i) Hz. Ali (r.a) "Kendinizi ve ailenizi ate ten koruyun" ayet-i kerimesine: "Onlar terbiye edin ve onlara ö retiniz" eklinde mânâ vermi tir. (430) Müslim. ( (( t)|f "j (429) Buhari.

Rivayete göre yukar daki ayet-i kerime nazil olunca, Hz. Ömer (r.a) Peygamber Efendimiz'e: - Ya Resûlellah! Kendimizi koruruz, peki ya ailemizi nas l ko-ruyaca z?diye sordu. Peygamber (s.a.v) öyle cevap verdi: - "Allah' n size yasaklad eyleri onlara yasak, emretti i eyleri de onlara emretmenizdir.

te bu, onlarla ate aras nda bir koruyucu demektir." Katade ise öyle buyurdu: Allah' n taat n onlara emretmeniz, günahlar n yasaklaman z, Allah' n emri ile onlara muamelede bulunarak onlara yard mc